கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இவர்கள் நம்மவர்கள் 5

Page 1
رسمية
ళ
豪
κN
&خين
 

තිබූ
LoisanioGil
పడూ
U3OR3,556
置

Page 2


Page 3
இவர் நம்மள்
பாகப்
- கலாபூஷணம்
அதிக),
வெளி சிந்தனை த.பெ.இல: (01, (எ
ஸ்ரீலங் {= Imail: pmpuniyam
310 / 1
ateg)
தி
ET!

இலங்கை எழத்தாயாகவிடு ஊடகவியனாபிர்கவி அலைஞனின் விபர திரட்டு தொகுதி - 15
கள்
பர்கள்
» 05
புன்னியாமீன் -
யீேடு:
வட்டம் பால்கொல்லை, கா. £°Cin Valh00.07 2009

Page 4
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியல் தொகுதி - 15 ; 'இவர்கள் நம்மவர்கள்
ஆசிரியர் : பீ.எம். புன்னியாமீ
பதிப்பு : 1ம் பதிப்பு - 11.11 வெளியீடு :சிந்தனை வட்ட
14 உடத்தலவின்
ஸ்ரீலங்கா. அச்சுப்பதிப்பு :சிந்தனை வட்டம்
14 உடத்தலவின்
ஸ்ரீலங்கா, கணனிப் பதிப்பு : எஸ்.எம்.ரமீஸ்தீ
அட்டை முகப்பு : கனிவுமதி
விலை :300/- £ 5.00
Ilangai Eluththalarkal, Oodahavi Viparatnttirart11, Vyi - 15: EVA KR
Subject: Brief History of Twenty F
and Artists.
Author : P.M. Puni Printers & Publishers : Cinthanai
(V Publis 14, Udatai
Udatalawi Edition : 1st Edition Language : Tamil Type Setting : S.M. Ram
ISBN : 978-955-17 Cover : Khanivu M Price : 300/- £
© P.M. Pu! All Rights Reserved. No part of thi
utilised, stored in a retrieval systen meatnS, electronic, 1mechanical, photo
the prior written pe

Dாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு
* பாகம் 05
.2009
பம்,
னை மடிகே, உடத்தலவின்னை,
அச்சீட்டுப் பிரிவு னை மடிகே, உடத்தலவின்னை,
yalalarkal, Kalaingarkal
KHALNA/MMAVARKHAL - 05
Five Srilankan Writers, Journalists
Hamee11,
Vattam hers (Pvt) Ltd, aw irunta Madige, nna 20802, Sri Lanka.
11.11.2009
eezdeen 79.17-7 Bathy
5.00
aiyameen, 2009 s Documentation may be reproduced or 1, or transmitted in any form or by any copying, recording or otherwise, without rmission of the author.
02

Page 5
புத்தக அச்சீடு தொடர்பான வழிகாட்டல்களையும், அறிவுரைகளையும் எனக்குத் தந்து வெளியீட்டுத் துறையில் சாதனைகளை நிகழ்த்த என்னுள் அத்திவாரமிட்ட
அமரர் டபிள்யு.எல். ராஜரட்ணம் அவர்களுக்கும்

இS EEாய்
இலக்கியத் துறையில் என்னுடைய நூல்களை வெளியிட ஓர்
ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தித் தந்த
மர்ஹும் எஸ்.எம்.ஹனிபா அவர்களுக்கும்
இந்நூல் சமர்ப்பணம்

Page 6
பதிப்புரையும், சில மனப்பதிவுக
அன்புள்ள வாசகநெஞ்சங்களே
எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலா6 திரட்டு நூற்றொடரில் 15 தெ கள் பாகம் 05ஐ உங்கள் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். இந்நே கும் அடுத்ததாக சிந்தனை நெஞ்சங்களான தங்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் தனிட் நூலாக இந்நூல் இருப்பதையி எனது வெளியீட்டுப் பணியில் எ பெருந்தகைகள் இன்று எம்முடன் பாரிய வேதனையைத் தருகின்
முதற்கண் இந்த இர ஆத்மாக்கள் சாந்தியடைய இன தித்துக் கொள்கின்றேன்.

ளும்,
7.
ார்கள், கலைஞர்களின் விபரத் ாகுதியாக இவர்கள் நம்மவர் கரங்களில் தவழவிடுவதில் ரத்தில் முதற்கண் இறைவனுக் வட்டத்தின் அபிமான வாசக என் மனமார்ந்த நன்றிகளைத்
பட்ட ரீதியில் எனது 156ஆவது ட்டு மகிழ்ச்சியடைந்தாலும்கூட னக்கு அத்திவாரமிட்ட இரண்டு இல்லையென்பது மனதளவில் //09}},
ண்டு பெருந்தகைகளினதும் றவனை இருகரமேந்திப் பிரார்த்

Page 7
இந்த இயந்திர மயமாக் சமுதாயத்தில் நன்றி மறப்பதென மாறிவிட்டது. தற்போது செய்ய கொண்டு சில நிமிடங்களிலேே விடுவார்கள். எமது எழுத்தாள குறிப்பாக 1990களில் நான் ப களமமமைத்துக் கொடுத்து அலி வடிவில் வெளியிட்டுள்ளேன். இ எழுத்தாளர்கள். இக்கால கட்டத் பேட்டிகளில் மற்றும் சில உை கருதிய நன்றியறிதல்களைத் தான் கடந்துவந்த ஆரம்பப் பான விடுகின்றார்கள். இவ்விடயத்தில் எனது அனுபவத்தை வைத்து ப முடியும். ஆனால், தவிர்ந்து வளர்ச்சியில் மனநிறைவடைகி
இப்படிப்பட்ட ஆதங்கத் வெளியீட்டுத்துறையில் எனக்கு டையில் அண்மையில் காலம அதிபரும் 'பாரதியம் சஞ்சிகை எல். ராஜரட்ணம் அவர்களைய இயக்குநரும் நாடறிந்த எழுத்த ԼՕՄՁՈ)"ID ՑI6ÙջՈn 29 61610.6110. Ջ கூராவிடின் நிச்சயமாக நானு இருப்பேன்.
அமரர் டபிள்யு.எல்.
அமரர் டபிள்யு. எல். ரா ஒரு கல்வி நிறுவன அதிபர் ஆசிரியராகவுமே அறிந்திருப்பர். ஆர்வளர், ஒரு கவிஞர், ஒரு அநேகர் தெரிந்திருக்க நியா கல்வித் துறையில் காட்டிய மு குறிப்பிட்ட வீதத்தைக்கூட, இல கக் காட்டவில்லை.

கப்பட்ட நவீன யுகத்தில் எமது பது ஒரு சாதாரண விடயமாக பும் உதவியைக்கூட பெற்றுக் ப எம்மவர்களின் சிலர் மறந்து ர்களிலும் பலர் அப்படித்தான். ல புதிய எழுத்தாளர்களுக்கு பர்களின் ஆக்கங்களை புத்தக |ன்று அவர்களில் பலர் பெரிய தில் அவர்களால் வழங்கப்படும் ரயாடல்களில் தனது இலாபம் தெரிவிக்கின்றார்களே தவிர, தயை முற்றுமுழுதாக மறந்தே நான் பெயர் குறிப்பிடுவதாயின் ல எழுத்தாளர்களைக் குறிப்பிட கொள்கின்றேன். அவர்களின் ன்றேன்.
தைக் கொண்ட எனக்கு என் அத்திவாரமிட்டவர்கள் என்றடிப்ப ான ஈ.பி.ஐ. கல்வி நிலைய ஆசிரியருமான அமரர் டபிள்யு. பும், கல்ஹின்னை தமிழ்மன்ற ாளரும், பன்னூலாசிரியருமான றனிபா அவர்களையும் நினைவு றும் நன்றி மறந்தவனாகவே
ராஜரட்ண(ம்)
ஜரட்ணம் அவர்களை அநேகர் ாகவும், விஞ்ஞான, கணித ஆனால், அவரொரு இலக்கிய சஞ்சிகை ஆசிரியர் என்பதை பமில்லை. ஏனெனில், அவர் >ழுமையான ஆர்வத்தின் ஒரு க்கியத்துறையில் தொடர்ச்சியா
05

Page 8
1980களில் இறுதிப்பகு JVPயின் நெருக்கடிகள் உ டத்திலிருந்த காலத்தில் அவருட இணைப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது. அத அக்கால கட்டத்தில் நானுெ டியுசன் ஆசிரியர் என்ற வை எனது GAQ, B.A வகுப்புகளை ரஜபிஹில்ல மாவத்தையில் அ gôl (y bibgbi Y MMA i D60ôr Llugsgô6ō திக் கொண்டிருந்தேன்.YMMA பம் அமைந்திருந்த இடம் கண் சற்று ஒதுக்குப் புறமாக இருந் காரணமாக அவ்விடத்தில் வகு உசிதமல்ல என சில பெற்றோர் கிணங்க வகுப்பு இடத்தை ஆண்டு நான் அப்போதைய ரட்ணம் அவர்களுடன் தொடர் தான் எம்மிருவருக்கிடையிலான அவர் எவ்வித மறுப்பையும் தெ மாணவர்களை இலக்கம் 115 புஸ்பதான மண்டபத்தில் அை மாற்றுவதற்கு இடம் தந்தார்.
எனவே நிலமையை அ அவரின் மனோநிலை என்னை கவர்ச்சியால் அவருடன் நெருங் நண்பர்களானோம். ஆரம்பத்தி அரசியல் வகுப்புகளை மாத்த 1990ஆம் ஆண்டில் எனது C EPI க்கு மாற்றினேன். தற்போது B.A தனியார் வகுப்புகளில் தமிழ் EP இருக்கின்றது. இந்த வகு எதேச்சயாக இடம்பெற்றதே.
கண்டியில் நான் வகுப்பு நேரத்தில் கொழும்பு கொட்டா O6

தியில் ச்சகட்
606
1துெ, ÀLDT(b கயில் கண்டி மைந் நடத் LD600 டியில் தது. JVPயின் நெருக்கடிகள் ப்பைத் தொடர்ந்தும் நடத்துவது என்னிடம் கேட்டுக் கொண்டதற் மாற்றும் நோக்கில் 1988ஆம் EP) அதிபராக இருந்த ராஜ பு கொண்டு கதைத்தேன். இது 1 முதல் சந்திப்பாக இருந்தது. ரிவிக்கவில்லை. உடனே எனது , டி.எஸ். சேனநாயக்க வீதி மந்திருந்த அவரின் வகுப்பில்
அறிந்து உதவி செய்யக்கூடிய வெகுவாகக் கவர்ந்தது. அந்தக் கிப் பழகலானேன். பின்பு குடும்ப ல் எனது க.பொ.த. உயர்தர நிரம் EPI க்கு மாற்றி பின்பு AQ, B.A வகுப்புகளையும் மத்திய மாகாணத்தில் 0.A.0, ழ்மொழி மூலமாக முன்னணியில் ப்புகளின் ஆரம்பம் இவ்வாறு
க்களை நடத்திக் கொண்டிருந்த ஞ்சேனை மற்றும் பம்பலபிட்டிய

Page 9
E.P.1. கிளைகளிலும் வகுப்புக் டம் கேட்டுக் கொண்டார். நான் லும் வகுப்புக்களை நடத்த ஆ ளில் E.P.I. கல்வி நிறுவனம் ஒரு பிலும் விளங்கியது. எனது * திருப்புமுனை ஏற்பட்டது.
இக்கால கட்டங்களிலே கொண்டு நான் புத்தகங்கள் எ பத்தில் கணனிப்படுத்தப்பட்டப் மூலம் அச்சிடும் பணி ஓரளவு : கொழும்பில் வகுப்புகளை செ அங்கு நான் தங்கியிருப்பேன். கண்டி வகுப்புக்களை முடித்து புக்கு வந்துவிடுவார். இச்சந் அறையில் தங்கியிருப்போம். புத்தகங்கள் எழுத வேண்டும் அவர் வெகுவாக விதைத்தார். அ இலகுவாக எவ்வாறு போத செய்யும் விடயங்களை எவ்வா ளுக்கு அச்சுருவில் வழங்கலாம் ளைத் தந்ததுடன், அச்சீட்டு நண்பர்களுடன் தொடர்புகள் இவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போன்றவர்கள் அச்சீட்டுத்துரை செய்தனர். அதேநேரத்தில் ராஜி கான நிதியுதவிகள் தேவைப்பு அச்சமுமின்றி தந்துதவினார்.
இது மாத்திரமல்லாம6 களை விற்பனை செய்யக்க முன் நின்று செய்து தந்தார். பிற விநியோகிப்பதில் 'பூபாலசிங்க ஆதரவினை நல்கியது. பூபால அதிபர் ஸ்ரீகரன்சிங் அவர்களும்

களை நடத்துமாறு அவர் என்னி னும் அதனையேற்று கொழும்பி ரம்பித்தேன். அக்கால கட்டங்க 5 பிரபல்ய நிலையமாக கொழும் டியுசன்' வாழ்க்கையிலும் ஒரு
D மாணவர்களை நோக்காகக் ழுத ஆரம்பித்தேன். அச்சந்தர்ப் பிரதிகளை ஓப்செட் அச்சின் அறிமுகமாகிக் கொண்டிருந்தது. ய்துவிட்டு ஞாயிறு இரவுகளில் ராஜரட்ணம் அவர்கள் ஞாயிறு 1விட்டு ஞாயிறு இரவு கொழும் தர்ப்பத்தில் நாமிருவரும் ஒரே இந்த நேரத்தில் தான் பாடப் என்ற ஆர்வத்தை என் மனதில் து மாத்திரமல்ல, மாணவர்களுக்கு னை செய்யலாம். போதனை சறு எளிய நடையில் மாணவர்க ம் போன்ற பல்வேறு உபதேசங்க
கலையில் தொடர்புபட்ட பல Dளயும் ஏற்படுத்தித் தந்தார். - நண்பர்களில் அமுதாஸ், ஜீவா றயில் எனக்கு பல உதவிகளை ஜரட்ணம் அவர்களும் அச்சீட்டுக் ட்ட நேரத்தில் எனக்கு எவ்வித
5, அச்சிடப்படக்கூடிய புத்தகங் டிய ஏற்பாடுகளையும் தானே ற்காலத்தில் எனது புத்தகங்களை 5 புத்தகநிலையம்' விசாலமான புத்தக நிலையத்துடனும் அதன் டனும் எனக்கு உறவை ஏற்படுத்
07

Page 10
தித் தந்ததில் ராஜரட்ணம் அ மானது. இவ்வாறு அச்சீட்டு
கொண்டிருந்த நேரத்தில் புதி அச்சகத்துக்குக் கொடுக்காமல் லும், அச்சிடலை ஒரு இட அவற்றை நாமே பைன்ட்டிங் செய் சேனை EP1 கட்டிடத்திலே இ தந்தார். E.P.I.யில் அக்காலத்தி எனக்குப் பெரிதும் ஒத்துழைப்ப கட்டமாக வெவ்வேறு இடங்கள் மேற்கொண்டமையினாலும் நா லும் அடிப்படை செலவு எனக்கு நுணுக்கங்கள் அனைத்தையும் தியவர் ராஜரட்ணம் அவர்களே அந்த இலகு வழிகளின் மூலப புத்தகங்களை எழுதிக் கொண இருக்கின்றேன்.
இவ்விடத்தில் இன்னுெ திறந்து கூறவே வேண்டும். எ நான் திருமணம் முடித்த கால ரீதியாக மிகவும் பல்வேறுபட்ட தேன். எனது பொருளாதார சி எனக்கு மூலமாக விளங்கிய வகுப்புக்களே. ராஜரட்ணம் அ6 பொருளாதார அடிப்படையில் வகைகள் உருவாகின. இயற திக்கலான பேச்சாகும். நான் வேகமாகவே கதைப்பேன். இ என்ன கதைக்கின்றேன் என்று விளங்குவதில்லை. இது இயற்கை இந்த நிலை வகுப்புகளை நட ஏற்படுத்தியது. இதை உணர்ந் வகுப்புக்களில் இருந்து என் விர் நான் விடும் தவறுகளை எழு
08

வர்களின் பங்களிப்பு முக்கிய
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுக் ந்தகத்தை முழுமையாக ஒரு கணனிப்படுத்தலை ஒரு இடத்தி த்திலும் மேற்கொண்டு பின்பு வோம். கொழும்பில் கொட்டாஞ் தற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து ல் பணியாற்றிய மூர்த்தி என்பவர் ாக இருந்தார். இவ்வாறு கட்டம் சில் அச்சீட்டு நடவடிக்கைகளை மே புத்தகங்களை கட்டியதனா
வெகுவாகக் குறைந்தது. இந்த எனக்குக் கற்றுத் தந்து வழிநடத் T. 39,607 O 96 IUT6) 35T LLL LILL Dாகத் தான் இன்று வரை நான் டும், வெளியிட்டுக் கொண்டும்
மாரு உண்மையை நான் மனம் னது இளம் பராயத்திலும் சரி, கட்டத்திலும் சரி, பொருளாதார பிரச்சினைகளுக்கு உட்பட்டிருந் க்கல்களைத் தீர்த்துக் கொள்ள து அக்காலகட்டத்தில் டியுசன் வர்களுடன் இணைந்ததன் பின்பு என்னால் முன்னேறக்கூடிய வழி ற்கையாக எனது பேச்சு சற்று சாதாரணமாக கதைக்கும்போது தனால் சிலநேரங்களில் நான் என்னை சார்ந்தவர்களுக்கே sயான என்னுடைய ஒரு பலவீனம். டத்தும்போது எனக்கு பாதிப்பை து கொண்ட ராஜரட்ணம் எனது வுரைகளை நன்கு அவதானித்து pதி வைத்து பின்பு என்னுடன்

Page 11
கலந்துரையாடுவார். விரிவுரை கொள்ள வேண்டும், என் பே குறைத்துக் கொள்ள வேண்டு களை வழங்குவார்.
சில சந்தர்ப்பங்களில் னைகளுக்கமைய அவர் முன் முறையில் நடத்திக் காட்டியுமு விடும் தவறுகளை மீண்டும் எ அவர்களின் அந்த நேரடி அ பிற்காலத்தில் மாணவர் மத்தி விரிவுரைகளை வழங்க முடிந்: னக்கான மாணவர்கள் எனது ரங்குகளிலும் பங்கேற்றதனா ரீதியில் என்னால் முன்னேறச்
நான் வகுப்புக்களை ந நான் வசித்துவந்த வீடு பல உ மழை காலங்களில் என்ன ந நாங்கள் வீட்டில் வாழ்ந்து வர னால் முக்குகளை வைத்து இ ஒரு முறை எமது வீட்டுக்கு
ராஜரட்ணம் நான் வீட்டைக் ஆர்வத்தை என்னுள் ஏற்படுத்த எனது கிராமத்தைச் சேர்ந்த
பல வழிகளிலும் உபதேசங் பட்டு அந்த முயற்சி கைகூட நான் நினைவுகூர்ந்தே ஆக வகுப்பின் மூலமாகக் கிடைத்த வங்கிக் கடன்களோ, கடன் முடித்தேன். இதற்கு எனக்கு ராஜரட்ணம் அவர்களும் ஒருவி
ஆக, என் வாழ்க்கை பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவ

யின்போது நான் எவ்வாறு நடந்து ச்சின் வேகத்தை நான் எவ்வாறு Sம் என்று எனக்கு ஆலோசனை
அவரால் வழங்கப்பட்ட ஆலோச நான் விரிவுரைகளை தனிப்பட்ட 1ள்ளேன். அச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் டுத்துக் காட்டுவார். ராஜரட்ணம் ஆலோசனையின் காரணமாகவே யில் என்னால் சிறந்த முறையில் தது. இதன் காரணமாக நூற்றுக்க விரிவுரை வகுப்புகளிலும், கருத்த ல் படிப்படியாக பொருளாதார b கூடிய வாய்ப்பு உருவானது.
நடத்த ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் உடைவுகளைக் கொண்டிருந்தது. நடக்குமோ என்ற அச்சத்துடனே ந்தோம். சுவர்களில் மூங்கில்களி ருந்த சந்தர்ப்பங்களும் இருந்தன. வந்தபோது இவற்றைக் கண்ட கட்ட வேண்டும் என்பதில் அதிக தினார். (என் வீடு கட்டல் பணிக்கு சகோதரர் N.P. நஜிமொஹிதீன் களைக் கூறி என்னிடம் ஏச்சும் ஒத்துழைத்ததை இவ்விடத்தில் வேண்டும்.) எவ்வாறோ EP1. வருமானத்தை வைத்தே எவ்வித களோ இன்றி வீட்டைக் கட்டி பக்கபலமாக இருந்தவர்களுள் வரென்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
கயில் பொருளாதாரத்துறையில் தற்கு உளப்பூர்வமாக ஒத்து
09

Page 12
ழைத்த ராஜரட்ணம் அவர்க கடன்கூறக் கடமைப்பட்டுள்வே தவறுகள் இருக்கலாம், தவறு. கொண்டு ஒரு மனிதனை 6 அந்த மனிதனின் பல நல்ல ப நான் ராஜரட்ணத்தின் நல்ல ! கின்றேன். இதன் காரணத்தின உயர்ந்தவராக வாழ்ந்து கெ
1958.08.07ஆம் திகதி ஒரு பெளத்தர். இவர் தந்ை ஆனால், தமிழ் சூழலில் வ கல்வியை கண்டி இந்து தம் கண்டி சில்வஸ்டர் கல்லூரியில் 'குமுதினி'யை தனது வாழ் கொண்ட இவருக்கு திலகா, ஆகிய நான்கு அன்புச் செல் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த ராஜா 08ஆம் திகதி எம்மைவிட்டும்
ராஜரட்ணம் என்னை ரீதியில் முன்னேற்றமடைவத துள்ளார். நிச்சயமாக அவர் நினைவுகூரப்படும்.
அல்ஹாஜ் - இலங்கையில் சிரேஷ் ளரும், வெளியீட்டாளரும், பல் அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா திகதி இறையடி எய்து விட் தமிழ் நூல் பதிப்பகங்களில் மன்றத்தின் ஸ்தாபகரும், உரி அதிகமான நூல்களை வெள்
10

ளுக்கு நான் என்றும் நன்றிக் ான். ஒரு மனிதனிடத்தில் சில களை மாத்திரம் நாம் வைத்துக் எடைபோடக்கூடாது. ஏனெனில், க்கங்களும் இருக்கவே செய்யும். பக்கங்களை மாத்திரமே நோக்கு ாலேயே அவர் என்றும் என்னுள் ாண்டிருக்கின்றார்.
பிறந்த ராஜரட்ணம் பிறப்பால் த பெயர் வீரகொடி லியனகே. Aாழ்ந்ததினால் தனது ஆரம்பக் ழ்ெ வித்தியாலயத்திலும், பின்பு அம் பெற்றார். 1980ஆம் ஆண்டில் க்கைத் துணைவியாக ஏற்றுக்
சுபாஷினி, தமயந்தி, தினேஷ் ல்வங்கள் உளர். சிறிது காலம் ட்ணம் 2008 ஒக்டோபர் மாதம்
பிரிந்தார்.
ப் போல பலர் பொருளாதார ற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந் செய்த நற்காரியங்கள் என்றும்
எஸ்.எம். ஹனிபா
ட எழுத்தாளரும், ஊடகவியலா எனூலாசிரியருமான சட்டத்தரணி
அவர்கள் கடந்த 2009.05.29ஆம் டார். இலங்கையில் முன்னணி ஒன்றான கல்ஹின்னை தமிழ் மையாளருமான இவர், 100க்கும் சியிட்டுள்ளார்.

Page 13
அன்னாரின் மறைவுச் ெ எனக்குத் தெரியவந்தது. தை கள், ஊடகவியலாளர்கள், ந6 ளுக்குக்கூட கடிதம் என்றும் என்றும் தொடர்புகொண்டாலும் அறிவிக்காமை வேதனைக்குர்
இவ்விடத்தில் ஒரு சி குறிப்பிடல் வேண்டும். ஒரு எழு இன்று நான் 150 புத்தகங்க எனது இலக்கிய நூல்கள் வெளி எனக்கு உத்வேகத்தைத் தந்த அவர்களே. 1979ஆம் ஆண்டில் “தேவைகள்’ எனும் தலைப் ஏழாண்டுகள் எந்தவொரு பு வில்லை. அதற்குரிய வசதிக
இந்நிலையில் அப்போ எம்.ஏ.யின் செயலாளர் நாயகம் எஸ்.எம். ஹனிபாவிடம் நான் டேன். எமது முதல் அறிமு: நூலான "நிழலின் அருமை”ை 28ஆவது வெளியீடாக வெளிய ஒப்புக்கொண்டார். 1986 மார்ச் அவரின் சுறுசுறுப்பும், பழகு பண்பும், அவரின் தமிழ் இ வெகுவாகக் கவர்ந்ததினால் மேற்கொள்ள நான் முடி6ெ 1987ஆம் ஆண்டு “இலக்கிய ஆகிய இரண்டு நூல்களை உலா” அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். வரலாற்றுக் குறிப்புகளை முதலாவது பதிப்பு 1987ஆம்

சய்தி மூன்று தினங்கள் கடந்தே நகரிலுள்ள எமது எழுத்தாளர் ன்பர்கள் சிறிய சிறிய விடயங்க மின்னஞ்சல் என்றும், SMS கூட, இது போன்ற விடயங்களை ய ஒரு விடயமே.
றிய விடயத்தை மனந்திறந்து ழத்தாளன் என்ற அடிப்படையில் ளை எழுதி வெளியிட்டாலும்கூட வருவதில் ஏதோ ஒரு வகையில் வர் அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா
என் முதல் சிறுகதைத் தொகுதி பில் வெளிவந்த பின்பு சுமார் த்தகத்தையும் நான் வெளியிட ரூம் என்னிடம் இருக்கவில்லை.
தைய மாளிகாவத்தை வை.எம். அஸ்ரப் ஹாசிம் அவர்களினால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட் கத்துடனே எனது இரண்டாவது ய கல்ஹின்னை தமிழ்மன்றத்தின் விட அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா சில் அப்புத்தகம் வெளிவந்தது. ம் சுபாவமும், விருந்தோம்பும் லக்கியப் பணிகளும் என்னை அவரைப் பற்றிய ஒரு ஆய்வினை படுத்தேன். இதன் விளைவாக உலா', "இலக்கிய விருந்து' நான் எழுதினேன். “இலக்கிய ஹனிபா அவர்களின் வாழ்க்கை உள்ளடக்கியது. இந்நூலின் ஆண்டு மே மாதம் வெளிவந்தது.
f

Page 14
சென்னை மில்லத் பப்ளிகேஷ "இலக்கிய விருந்து அதுகால 30 நூல்களைப் பற்றிய ஆய்வு கல்ஹின்னை தமிழ்மன்றத்தின் மாதம் வெளிவந்தது. இதே கா பப்ளிசர்ஸ் வெளியீடாக என நாவல் வெளிவரவும் பூரண ஒத் ஹனிபா அவர்களே வழங்கின்
இவ்வாறாக இரண்டா6 புத்தகங்கள் அச்சாவதற்கு ஒத் யிலும், வெளியீட்டுத்துறையிலு எனக்கு வழங்கினார். அவரால் { ஆலோசனைகளுமே என்னை இ (எஸ்.எம்.ஹனிபா அவர்கள் பற் புத்தகத்தில் பின்னால் இணை
எனவே,
இப்புத்தகத்தை மேற்கு களுக்கும் சமர்ப்பிப்பதில் உ6
அன்புடன் سیاسی \ܬܵܐ
கலாபூஷணம் பீஎம். புன்னியா ്ഞുഖ0 ശ്രീഗണ് - ക്രങ്ങബ് 0)
11.11.2009
12
 

ன்ஸ் இந்நூலை வெளியிட்டது. ம் வரை தமிழ்மன்றம் வெளியிட்ட நூலாக அமைந்தது. இந்நூல் 30வது வெளியீடாக 1977 ஏப்ரல் லகட்டத்தில் இந்தியா அல்பாஸி து "அடிவானத்து ஒளிர்வுகள்’ நுழைப்பினை அல்ஹாஜ் எஸ்.எம்.
Ty.
ண்டுகளுக்குள் என்னுடைய 04 துழைத்ததுடன், அச்சீட்டுத்துறை ம் பல்வேறுபட்ட நுணுக்கங்களை வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப ஒத்துழைப்பு இந்த நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளது. றிய விரிவான குறிப்புகள் இதே க்கப்பட்டுள்ளன.)
நறிப்பிட்ட இரண்டு பெருந்தகை ளநிறைவடைகின்றேன்.

Page 15
இப்புத்தகத்தில்
அனைத்துக் க
Bigë.Ai இல் பிரசுரமா
இலங்கை எழு
ஊடகவியல்
கலைஞர்களின்
தொகுதிதொகுதி
இணையத்தள
WWW.nool
ܓܠ
 

இடம்பெற்றுள்ள ட்டுரைகளும்
னவையாகும்.
@ @ N ழகுதாளரகள், லாளர்கள்,
விபரத்திரட்டு
Of pg5u
66 த்தில் படித்திட
aham. Org

Page 16
இலங்கை எழுத்தாளர் (565)sugpijdbóf
இவர்கள்
தொடர் இலங்கையைப் பி இலங்கையில் ெ புலம்பெயர்ந்து
«IIIj, ஊடகவி
(6) தங்கள் விபரங்கள்
தயவுசெய்து பின் தொடர்புகொண்டு ெ படிவங்களைப் ே
P.M. PU NO; 14, UDATA UDATAL
SR Te: 0.094-81249
pmpuniyan

கள், ஊடகவியலாளர்கள், ன் விபரத்திரட்டு
DD6th6 . பதிவில் றப்பிடமாகக் கொண்ட Ipidnigulanj505i, GITT LIGAjd5G51 DIEGO தாளர்கள்,
IIGvIGI j56lt,
ରାଷ୍ଟ୍ରାଅଶୀ
இடம்பெற விரும்பினால் வரும் முகவரியுடன் பிபரத்திரட்டு பதிவாக்கப் பற்றுக் கொள்ளவும்.
JNYAMEEN
LAWINNA MLADIGE AWINNA 200802
LANKA 3746 /OO94-82493.892
Email; neen(a).yahoo.com
14

Page 17
ஏற்கெனவே
இலங்கை எழுத்தாளர்கள்
கலைஞர்களின் விபரத்தி
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவிய
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
O
O3
05
O7
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
ஏ.யூ.எம்.ஏ. கரீம் அன்பு முகையதின் முபீதா உஸ்மான் எம்.எச்.எம். அஷரப் அப்துல் கஹற்ஹார் எச்.ஏ. ஸ்கூர் எம்.ஐ.எம். தாஹிர் ஏ.எச்.எம். யூசுப் எம்.ஸி.எம். இக்பால் எம்.இஸட்.ஏ முனஷ்வர் ஏ.எம்.எம். அலி என்.எஸ்.ஏ. கையூம் ஏ.எல்.எம். சத்தார் ஏ.எச்.எம். ஜாபிர் எஸ்.எல்.ஏ. லத்தீப் மொஹம்மட் வைஸ் ஹிதாயா ரிஸ்வி மஸிதா புன்னியாமீன்
இலங்கை எழுத்தாளர்கt கலைஞர்களின் விபரத்தி
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவிய
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
37
39
41
43
45
47
49
எம்.பீ.எம். அஸ்ஹர் எம்.எஸ்.எம். அக்ரம் ஏ.ஏ. றஹற்மான் எம்.எம். ராஸிக் யூ.எல்.எம். ஹ?வைலித் சுலைமா சமி ஐ.எம். மாரூப்

திவானோர்:
ர், ஊடகவியலாளர்கள்,
ரட்டு தொகுதி 1 லாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: LT35lb 1
பதிவு 02 எஸ்.எம்.ஏ. ஹஸன் பதிவு 64 ஐ.ஏ. றஸாக் பதிவு 06 எச். ஸ்லாஹ2தின் பதிவு 08 எம்.எச்.எம். புஹாரி பதிவு 10 எஸ். முத்து மீரான் பதிவு 12 ஏ.எஸ். இப்றாஹீம் பதிவு 14 எம்.ஜே.எம். கமால் பதிவு 16 நூருல் அயின் பதிவு 18 ஆ. அலாவுதீன் பதிவு 20 சித்தி ஸர்தாபி பதிவு 22 எம்.எச்.எம். ஹலீம்தின் பதிவு 24 எஸ்.எம். ஜவுபர் - பதிவு 26 ஜே.எம். ஹாபீஸ் பதிவு 28 ஏ.எம். நஜிமுதீன் பதிவு 30 எஸ்.ஐ.எம்.ஏ. ஜப்பார் பதிவு 32 எம்.எம். ஸப்வான் பதிவு 34 என்.எம். அமீன் பதிவு 36 கே.எம்.எம். இக்பால்
ள், ஊடகவியலாளர்கள், ரட்டு - தொகுதி 2
பலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: JITGELÊ 2 பதிவு 38 ஜிப்ரி யூனுஸ் பதிவு 40 ஏ.எச்.எம். மஜீத் பதிவு 42 எஸ். கலீல் பதிவு 44 கே. சுலைமா லெவ்வை பதிவு 46 ஏ.ஆர்.ஏ. பரீல் பதிவு 48 ரஸினா புஹார் பதிவு 50 ஸெய்யித் முஹம்மத்
5

Page 18
பதிவு பதிவு Lഴ്സിഖു பதிவு 1ട്ടിഖു பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு បម្លាំង uମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣୟ
51.
53
55
57
59.
s
63
65
67
69
71
73
75
77
១.6160.6b.jbgc எம்.எம்.ஜமால்தீன் முஹம்மது பெளவில் Dട്ടെ?]് കൈക്റ്റ് ஏ.எல்.எம். அஸ்வர் முஹம்மட் கலில் எம்.யூ முஹம்மத் பவு முஹம்மட் பைரூஸ் றபிக் பிர்தெளஸ் எம்.எஸ்.எஸ்.ஹமீத் அப்துல் ஸ்லாம் எம்.எஸ்.றம்ஸின் ១.6606). 56T6 66.6|6. Lf
இலங்கை எழுத்தாளர் கலைஞர்களின் விபரத்
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள்,ஊடகவி
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு Lឆ្នាំ៣ பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
78 கல்முனை முபாறக் 80 மாத்தளைக் கமால் 82 ஜமால்தீன் 84 முஹம்மத் சுகைப் 86 யூ.எல் ஆதம்பாவா 88 எம். நவாஸ் செளபி 90 எம்.ஐ.எம். அன்சார் 92 எம். அனஸ் 94 பாத்திமா பீபி 96 பாத்திமா சுபியானி 98 56mom Jп штеђеš
100
102.
ஏ.எல்.எம். புஹாரி யு.எல்.எம். அஸ்மின்
104 எம்.ஏ. அமீனுல்லா
106
108
எச்.எல். முஹம்மத் ஹய்ருன்னிஸ்ா புஹ
110 அலி உதுமாலெவ்ை பதிவு 112 கிண்ணியா நஸ்புல்ல பதிவு 114 அரபா உம்மா

பதிவு பதிவு Lខ្លាំនៃ பதிவு பதிவு பதிவு ர் பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
52.
54.
56
58
SO
62.
64
66
63
7()
72
T4
76
அப்துல் லத்தீப் ஏ. ஜLார் சிபார்தீன் மரிக்கார் !!!. ബിങ്
b.6.616 (ព្រួយំ)ឆ្នាំ எஸ்.எல்.எம். அபூபக்கர் முஹம்மத் இஸ்மாஈல் எம்.ஐ.எம். முஸ்தபா புர்கான், பீ. இப்திகார் அப்துல் மலிக் எம்.எச்.எம். கரீம் அப்துல் அசன் முஹம்மத் ஹஸனி
கள், ஊடகவியலாளர்கள், திரட்டு - தொகுதி 3
யலாளர்கள்,கலைஞர்கள் விபரம்
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு Lഴ്സിഖു பதிவு Lഴ്സിഖു பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
பதிவு
ரி பதிவு வ பதிவு
பாகம் 3
79 ஏ.எம். நஸிம்ஐன் 81 நூறுல் ஹக் 83 முஹம்மட் றபிக் 85 மு.மு. விஜிலி 87 ஏ.எம்.எம். ஸியாது 89 முகுசீன் றயீசுத்தின் 91 மஸ்ஹது லெவ்வை 93 எம்.கே.எம்.முனாஸ் 95 ஸர்மிளா ஸெய்யித் 97 மொஹம்மட் சியாஜ் 99 பெளகல் றஹீம் பதிவு 101 ஏ.எப்.எம். றியாட்
103 அப்துஸ்ஸலாம் அஸ்லம் பதிவு 105 நயிமுத்தின் பதிவு 107 ஹ8ஸைன்
109 எஸ்.எல், லரீப் 111 எம்.ஐ.எம், மஷஹர் ஹற்பதிவு 113 திருமதி பரீதாசாகுல் ஹமீட்
16

Page 19
இலங்கை எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்களின் விபரத்தி புலம்பெயர் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி
பதிவு 115 என். செல்வராஜா (ஐக்கி பதிவு 116 நவஜோதி ஜோகரட்ணம் பதிவு 117 த. ஜெயபாலன் (ஐக்கிய பதிவு 118 பத்மாஷணி மாணிக்கரட் பதிவு 119 வேதா. இலங்காதிலகம் ( பதிவு 120 நகுலா சிவநாதன் (ஜெர் பதிவு 121 நா.தெய்வேந்திரம் (வண் பதிவு 122 வை. சிவராஜா (ஜெர்மனி பதிவு 123 சுந்தரம்பாள் பாலச்சந்திர . பதிவு 124 சு. சண்முகம் (சண்) (பெ பதிவு 125 கீத்தா பரமானந்தன் (ஜெ பதிவு 126 அடைக்கலமுத்து அமுதச பதிவு 127 இராசகருணா (ஈழமுருகத பதிவு 128 கே.கே. அருந்தவராஜா ( பதிவு 129 கொண்ஸ்டன்ரைன் (ஐக்க பதிவு 130 அம்பலவன் புவனேந்திரன் பதிவு 131 பொ. சிறிஜீவகன் (ஜெர்ம பதிவு 132 கலைவாணி ஏகானந்தரா பதிவு 133 வை. யோகேஸ்வரன் (ெ பதிவு 134 அன்ரனி வரதராசன் (ஜெ பதிவு 135 பொ. தியாகராசா (வேலன் பதிவு 136 பொ. கருணாகரமூர்த்தி ( பதிவு 137 ஜெயாநடேசன் (ஜெர்மனி பதிவு 138 இ.மகேந்திரன் (முல்லை பதிவு 139 றமேஷ் வேதநாயகம் (ஐ இலங்கை எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்களின் விபரத்திர முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவிய
பதிவு 140 அஷ்ரப் - ஏ - ஸமத் பதிவு 142 அன்பு ஜவஹர்ஷா பதிவு 144 எஸ்.எம். அறூஸ் பதிவு 146 எம்.யூ.எம். ஜிப்ரி

r, ஊடகவியலாளர்கள்,
ட்டு - தொகுதி 4 யலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: பாகம் 1 ப இராச்சியம்) (ஐக்கிய இராச்சியம்)
இராச்சியம்) னம் (ஜெர்மனி) டென்மார்க்)
மனி)
ணை தெய்வம்) (பிரான்ஸ்)
ன் (ஜெர்மனி)
ன்மார்க்) ர்மனி) ாகரன் (இளவாலை அமுது) (ஐ. இ) Iாசன்) (ஜெர்மனி)
ஜெர்மனி) யெ இராச்சியம்) 1 (ஜெர்மனி)
சனி)
ஜா (ஜெர்மனி) ஜர்மனி) ர்மனி) ணையூர் பொன்னண்ணா) (டென்மார்க்)
ஜெர்மனி)
அமுதன்) (ஐக்கிய இராச்சியம்)
க்கிய இராச்சியம்)
ர், ஊடகவியலாளர்கள்,
ட்டு- தொகுதி 5 லாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: பாகம் 4 பதிவு 141 எம்.எம்.எம்.மஹ்றூப் பதிவு 143 ஏ.எம். இஸ்ஸடீன் பதிவு 145 எம்.ஆர்.கே. மவ்பியா பதிவு 147 ஏ.எல்.எம். ஸம்ரி

Page 20
பதிவு 148 எம்.எச்.எம். ஹாரித் பதிவு 150 த. மீரால்ெவை பதிவு 152 முஹம்மது பாறூக் பதிவு 154 பாயிஸா கைஸ் பதிவு 156 எம்.பீ. ஹுசைன் பாருச்சி
இலங்கை எழுத்தாளர்க கலைஞர்களின் விபரத்தி முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி
பதிவு 158 எம்.எம். சாலிஹ் பதிவு 160 ஏ.எம். றசீது பதிவு 162 சுலைமான் புலவர் பதிவு 164 ஆ.மூ. ஷரிபுத்தீன் பதிவு 166 எம்.ஸி.எம். ஸுபைர் பதிவு 168 பீ.எம்.ஏ. சலாஹுதீன் பதிவு 170 ஏ.ஸீ. பீர்மொஹம்மட் இலங்கை எழுத்தாளர்க கலைஞர்களின் விபரத்தி முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி
பதிவு 171 நயீமா சித்தீக் பதிவு 173 ஸாஹிரா நாஸிர் பதிவு 175 எம். எப். ரிம்ஸா பதிவு 177 ஹிபிஷி தௌபீக் பதிவு 179 தமீம் அன்சார் பதிவு 181 ஏ.சி. றாஹில் | பதிவு 183. எஸ்.எம். சப்ரி பதிவு 185 ஏ.ஆர்.ஏ. அஸீஸ் பதிவு 187 எம்.எச். முஹம்மட் பதிவு 189 மு.மீ. அமீர்அலி பதிவு 191 என்.பி. ஜூனைத் பதிவு 193 றஹ்மான் ஏ.ஜெமீல் பதிவு 195 எஸ்.எம்.எம்.நஸீறுதீன் பதிவு 197 எம்.எஸ்.எம்.ஸல்ஸபீல் பதிவு 199 அ.கா.மு.றிஸ்வின்

| பதிவு 149 அபூதாலிப்
பதிவு 151 எம்.எம்.எம். கலீல் பதிவு 153 யூ.எல். முஸம்மில் பதிவு 155 மொஹிதீன் அடுமை 5 பதிவு 157 ஏ.எம்.எம். அத்தாஸ்
ள், ஊடகவியலாளர்கள், ரெட்டு- தொகுதி 6
யலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: பாகம் 5
பதிவு 159 என்.எம். ஹனிபா பதிவு 161 ஏ.எல்.எம். பளீல் பதிவு 163 ஏ.எம். கனி பதிவு 165 எம்.ஏ. முஹம்மது பதிவு 167 எம்.எச்.எம். ஷம்ஸ் பதிவு 169 வை. அஹ்மத்
ள், ஊடகவியலாளர்கள், ரெட்டு- தொகுதி 7
யலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
: பாகம் 6 பதிவு 172 ஏ. சித்தி ஜஹான்றா பதிவு 174 முகம்மது முர்சித் பதிவு 176 எம். எல். லாபீர் பதிவு 178 என். எல். ரஷீன் பதிவு 180 ரஷீத் எம். றாஸிக் பதிவு 182 செய்ன் தம்பி ஸியாம் பதிவு 184 எம். ஏ. அமீர் ரிழ்வான் பதிவு 186 வை.எல்.எம். றிஸ்வி பதிவு 188 மொஹம்மட் அக்ரம் பதிவு 190 எஸ். நஜிமுதீன் பதிவு 192 மல்ஹர்தீன் பதிவு 194 எம்.எல். இஸ்ஹாக் பதிவு 196 றிஸ்வியூ முஹம்மத் நபீல் பதிவு 198 முகமட் இமாம் ஹன்பல் பதிவு 200 எம் .எம். கலீல்
18

Page 21
இலங்கை எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்களின் விபரத்திர
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியல
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
20
2O3
205
2O7
209
21
213
215
217
29
22
223
225
என்.எம். நூர்தீன் ஆரிப் அஜ்மீர் ஏ.எல். ஜூனைதீன் அப்துல் அஹத் மொஹமட் ரமலி அப்துல் ஸ்லாம் எம்.என். அப்துல் அலிஸ்ப; எம்.எம். பகுர்தீன்பாவா ப அப்துல் ரவூப் ஏ.கே.எம். அன்ஸார் ப முஹம்மது அஸ்ஹர் ப எம்.பி, அஹமட் ஹாறுான்பு எம்.ரி. முகம்மது ஹ?ளை
இலங்கை எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்களின் விபரத்திர
புலம்பெயர் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
226
227
228
229
230
231.
232
233
234 235
236
237
238
239
240
வள்ளிநாயகி இராமலிங் பொன்னரசி கோபாலரட் பத்மன் பசுபதிராஜா, ( க. சக்திதாசன் (இணுை ஆ.மகேந்திரராஜா, (ே வைத்தீஸ்வரன் ஜெயப முகத்தார் எஸ். ஜேசுற தர்மலிங்கம் இரவீந்திர செல்லத்தம்பி சிறிக்கந் எம்.என்.எம். அனஸ் (இ மட்டுவில் ஞானக்குமா சகாதேவன் இராஜ்தேவ மனோன்மணி பரராஜசி சீ. பன்னீர் செல்வம், ! இராஜேஸ்வரி சிவராசா
1.

ஊடகவியலாளர்கள்,
-டு- தொகுதி 8 ாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
:L町Eü 7
திவு 202 ஏ.எல். முகம்மட் முக்தார் திவு 204 ஏ. புஹாது திவு 206 எம்.பி.எம். காஸிம் திவு 208 எம்.யூ.எம். சனூன் திவு 210 எச்.எம். ஷரீப் திவு 212 மருதூர் அலிக்கான் திவு 214 எம்.ஐ.எம்.ஐ பாவா திவு 216 ஏ.சி. அகமது லெவ்வை திவு 218 எம்.ஐ. இம்தியாஸ் திவு 220 எம்.ஐ.எம். பாரீஸ் திவு 222 எஸ்.எம். உவைத்துல்லா திவு 224 சுபைர் இளங்கீரன்
)6
,ஊடகவியலாளர்கள், ட்டு - தொகுதி 9
பலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
LIFT5 b 2
கம் (குறமகள்), (கனடா) ணம், (நோர்வே) ஜேர்மனி) வ சக்திதாசன்), (டென்மார்க்) ஜர்மனி) ாலன், (ஐக்கிய இராச்சியம்) ட்ணம், (பிரான்ஸ்) ன், (ஜேர்மனி) ராசா (ஐக்கிய இராச்சியம்) ளைய அப்துல்லாஹற்) (ஐ. இராச்) |ன், (ஜேர்மனி) ன் (இராஜ் கண்ணா), (நோர்வே) ங்கம், (ஜேர்மனி) இந்தியா)
(ஜேர்மனி)

Page 22
இலங்கை எழுத்தாளர்க கலைஞர்களின் விபரத்தி முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி
'பதிவு 241
யூ.எல். அலியார் பதிவு 243
கே.எல். அமீர பதிவு 245
ஏ.ஜீ.எம். தமீம் பதிவு 247
பீ.எம். நியாஸ்தீன் பதிவு 249
றுவைதா மதீன் பதிவு 251
மஸாஹிரா இல்யாஸ் பதிவு 253
எம்.எஸ். அஹ்மது பத பதிவு 254
அப்துல் காதர் அலீம் பதிவு 256
முஹம்மது ஸித்தீக் பதிவு 258
ஏ.எல்.அலியார். பதிவு 260
அல் -அஸுமத் பதிவு 262
இப்பன் சால்டின். பதிவு 264
ஞெய் றஹீம் சயீத் பதிவு 266
எம்.எச்.பௌசுல் அமீ பதிவு 268
நூர்ஜான் மர்ஸுக் பதிவு 270
ஆமினா பேகம் பாரூக் பதிவு 272
ஞெய் குமாலா சவ்ஜ பதிவு 274 எம்.எஸ். முஹம்மத்
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், 2 கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு
இவர்கள் நம்மவர்க பதிவு 276 தம்பிஐயா தே பதிவு 277
எஸ்.எச்.எம். ெ பதிவு 278
அராலியூர் ந. பதிவு 279
அந்தனி ஜீவா பதிவு 280 பாலா. சங்குட் பதிவு 281 ஜே, மீராமொ பதிவு 282 வை. அநவரத பதிவு 283
சாரல்நாடன் பதிவு 284 வீ.வீரசொக்கன் பதிவு 285
நாகலிங்கம் த

ள், ஊடகவியலாளர்கள், ரெட்டு - தொகுதி 10
பலாளர்கள், கலைஞர்கள் விபரம்
பாகம் 8 பதிவு 242 ரஸ்மினா றாஸிக் பதிவு 244
எஸ்.ஆர்.எம்.எம், முஹ்ஸி பதிவு 246
மு.சு.அ. முகம்மது றாஸிக் பதிவு 248
எஸ்.எச். அமீர பதிவு 250
எம்.ஏ.எம். செல்ல மரிக்கார் பதிவு 252
கே.எம். ஸவாஹிர் பர்தீன்
பதிவு 255
எம்.எஸ். நெளஷாட் பதிவு 257
எம்.ஏ. கபூர் பதிவு 259
எம்.ஸி.எம்.அஸ்வர். பதிவு 261
லாஃபிர ஸஹீட் பதிவு 263
அபூதாலிப் அப்துல் லதீஃப் பதிவு 265
கே.ஏ. ஜவாஹர் [ பதிவு 267
எம்.எம்.ஏ. லத்தீப். பதிவு 269
ஹம்ஸா ஆரீப் 5 பதிவு 271
நிஹாரா சபூர்தீன் T பதிவு 273
டோனி ஹஸன் பதிவு 275
எம்.ஏ. புஹாரி ஊடகவியலாளர்கள்,
6 - தொகுதி 11
ள் - பாகம் 01 -வதாஸ் ஜமீல் சுந்தரம்பிள்ளை
பிள்ளை ஹிதீன் - விநாயகமூர்த்தி
தர்மராஜா (அகளங்கன்)
20

Page 23
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்
இவர்கள் நம்மவர்க
Liġ56) பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
286
287
288
289
290 291
292
293
294 295 296
297
298
299
300
(குழந்தை) செ பாலேஸ்வரி
சந்திரகெளரி 8 சாந்தி முஹிய கிச்சிலான் அட வண. பிதா த சி.என். துரைர (மானா மக்கீன் சு. பூரீகந்தராச ராஜா ஜென்கி ச. முருகானந்த த. சந்திரசேகர (அன்புமணி) இ 35 6b. LTញy சின்னத்தம்பி
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திர
இவர்கள் நம்மவர்க
u$6}} பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
செல்வி தங்கே எம்.வை.எம். மீ ஆ.மு.சி.வேலழ க. இரத்தினசி சி. தர்மகுலசி கே.எம்.எம். கா ஞானசெல்வம் கந்தப்பன் செ இராசவல்லவ6 முருகர் செல்ல

ஊடகவியலாளர்கள், ட்டு- தொகுதி 12
ព្រៃ - យោ 02
சபஸ்தியான் செபமாலை நல்லரெட்னசிங்கம் சிவபாலன் (ஜெர்மனி) வித்தீன்
மதுர் றஹீம் மிழ்நேசன் அடிகளார்
T32II () எம்.எம். மக்கீன் ( அவுஸ்திரேலியா)
66b
தன்.
ான் இராசையா நாகலிங்கம் 由
ரவீந்திரன்
ஊடகவியலாளர்கள், ட்டு- தொகுதி 13
TT - UTBUD 03
5ஸ்வரி கதிராமன்
ஆது
561
SLD
ங்கம்
சீம்ஜி
மகாதேவா (இந்தியா)
ல்லத்தம்பி
ண் இராசயோகன்
j) 60.U IT
21

Page 24
இலங்கை எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்
இவர்கள் நம்மவர்க
பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு Lട്ടിഖു பதிவு பதிவு பதிவு Lട്ടിബു பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு பதிவு
31
312
313
314.
315
36
317
318
319
32)
321
322
323
324
32.5
சந்திரகாந்தா (855 36b8{ வதிரி.இ.இரா வ. தம்பிமுத் மாரி. மகேந்: ឆ្នាyTLDFT L அமரர் சி. வி பொன்னம்பல! எம்.எஸ்.ஏ. ம 6. ប្រឆ្នាឆ្នាំ ஏ.எம். முஸ்த உஸ்மான் ை முக்தார் ஏ.
ஏ.என்.எம். வ 6.6.១. ក្លាហ្វ្រង
 

ஊடகவியலாளர்கள், ட்டு- தொகுதி 14
ITT — UT &BD 04
முருகானந்தன் நேசன் ஜேஸ்கண்ணன்
திரன் ாலகிருஷ்ணன் விஸ்வலிங்கம் ம் சுகந்தன் ஜீத் FL 3.
3. GADE முஹம்மத் ஒாஜஹான்
06

Page 25
இவர்கள் ந
பாகம்
ஊட

ம்மவர்கள், | 05
இலங்கை -எழுத்தாளர்கள், கவியலாளர்கள் கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு
தொகுதி -15
தக

Page 26
– — ¡+ -----
ஏஜன்(z gornyosoɛɛnằsebsícrog), lo gırnişooootsisi-icoon qırmış9đồ (I|||
poo (149,9 too!1998 (1119 1109 mutoo-i Issossoos unorniso ooo &
|||
@Tíosúnųo soos@osoɛɛ o soos uoludernisso -issa o 1,94° (111911&#ổī) 19
CŨwods) sin siforno

rtsogorms:9,9f9 (± Ļ9æssigurnúcoog), soosŘInsee) (g. 1,9% suo Ilms@smos) (z sự9æým sígoo (I
stotoorn 1090909 († qī`īriņotsch (g 1,9?sısolumsmoe) (z 1,9% sírnýgosto (I
stotoorn 1990,9(9 († GT-TITIÚoos (g.gn:ERTI병원o rwolae ɖɔ so岛)
IŲ909rnigo (9919 q1199-osoisso 的)rguis sco구현 qī£đìo Qormigoso
(g. (†) (£ (Z (I
stocromlootgeso (ç giori ugi († qortologi (g. sākoņ9o (z osoɛɛsʊʊ (I
24

Page 27
டாக்டர் ஞானகே
எழுத்துத்துறை
மேல் மாகாணம், கொழு கிராமசேவகர் பிரிவில் வசித்து அவர்கள் நாடறிந்த ஒரு எழு ருமாவார். 1941ஆம் ஆண்டு ஏப் ஐயர் - வாலாம்பிகை தம்பதியில் மண்ணில் பிறந்த இவர், புன்னா6 பாடசாலை, உரும்பராய் இந் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை மரு பழைய மாணவராவார். தற்போது யில் பணியாற்றி வருகின்றார். ஞானலட்சுமி. இவர் இளைப்பாரி ருக்கு இராஜேஸ்வரன், வசுந்தரா செல்வங்களுளர்.
இவரது இளம் வயது சூழலில் வளர்ந்தவர். தொல்க
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூ8
 

தி. ஞானசேகரன்
கரன
ம்பு மாவட்டம், வெள்ளவத்தை வரும் டாக்டர் ஞானசேகரன் த்தாளரும், சஞ்சிகையாசிரிய ரல் 15ஆம் திகதி தியாகராசா னரின் புதல்வராக யாழ்ப்பான லைக்கட்டுவன் அரசினர் தமிழ் துக் கல்லூரி, பேராதனைப் த்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றின் ஒரு டாக்டராக புசல்லாவை
இவரின் அன்புப் பாரியார் |ய ஆசிரியை. இத்தம்பதியின , பாலசந்திரன் ஆகிய அன்புச்
முதல் இவர் ஓர் இலக்கியச் ப்பியத்துக்கு உரை எழுதிய
தினம் புன்னியாமீன் 25

Page 28
தி. ஞானசேகரன்
வித்துவசிரோமணி சி. கணேை ரில் ஆதினம் அமைத்து தமிழுக் றிய சுவாமி நாதர் தம்பிரான் 5 இவர்களைவிட இவரது உறவி யங்களில் பரிச்சயம் உள்ளவர் சம்பவத்தையும் பழந்தமிழ் இ காட்டுக்களுடன் விளக்கி இல பலர் இவரின் உறவினர்களாக கோவில்களில் புராண படனங் வல்லமை பெற்றிருந்தனர். இத வயதிலே பழந் தமிழ் இலக்கிய பாடசாலையில் கற்கும் கால வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊ கட்டங்களில் கல்கி, ஆனந்த சஞ்சிகைகளை வாசிக்கத் தொ சாண்டில்யன், ஜெயகாந்தன், மு ரின் படைப்புகளை ஆர்வத்துட இவர்களைப் போல தானும் கt ஆர்வம் இவருக்கு இளம் வய
இந்தியாவிலிருந்து கண சஞ்சிகையொன்று அக்காலகட்ட தது. பள்ளிப் பராயத்தில் அச்ச வாசகர் கடிதங்கள் போன்றவற் இவை பிரசுரமானதும் இவருள் வேகம் மேலும் மேலும் அதிக
இந்த அடிப்படையில் 19 எனும் சஞ்சிகையில் "பிழைப்பு" எ வது சிறுகதை பிரசுரமானது. ெ இலங்கையில் வெளிவந்து கொ சஞ்சிகைகளில் எழுதினார். இ தரம் வாய்ந்த தமிழிலக்கிய ச இவரின் சில கதைகள் பிரசுரமா மேற்பட்ட சிறுகதைகள், கட்டுை எழுதியுள்ளார்.
26 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், க

சயர் இவரின் பூட்டனார். நல்லூ கும் சைவத்திற்கும் தொண்டாற் *வாமிகள் இவரது தாய் மாமா. பினர் பலர் பழந்தமிழ் இலக்கி களாக இருந்தனர். எந்தவொரு லக்கியங்களிலிருந்து எடுத்துக் க்கியச் சுவையுடன் பேசவல்ல இருந்தனர். இவர்களின் சிலர் களுக்குப் பயன் சொல்வதில் ன் காரணமாக இவருக்கு இளம் பங்களில் பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. த்திலிருந்தே இவரது தாயார் க்குவித்துள்ளார். அக்கால விகடன், கலைமகள் போன்ற டங்கிய இவர், கல்கி, அகிலன், .வ. புதுமைப் பித்தன் ஆகியோ ன் வாசித்து வந்தார். இதனால் தைகள் எழுத வேண்டும் என்ற திலேயே ஏற்பட்டது.
ர்ணன் என்ற சிறுவர்களுக்கான த்தில் வெளிவந்து கொண்டிருந் ஞ்சிகைக்கு சிறு துணுக்குகள், ]றை அடிக்கடி எழுதி வந்தார். எழுத வேண்டும் என்ற உத் ரித்தது.
34ஆம் ஆண்டில் கலைச்செல்வி னும் தலைப்பில் இவரது முதலா தொடர்ந்து பல சிறுகதைகளை ண்டிருந்த வாரப் பத்திரிகைகள், இந்தியாவிலிருந்து வெளிவரும் ஞ்சிகையான 'கலைமகளிலும் கியுள்ளன. இதுவரை 100க்கும் ரகள், நூலாய்வுகள் என இவர்
லைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 29
டாக்டர் ஞானசேகரன் அவர்க எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.
01. காலதரிசனம் - 1973
கள் அடங்கிய இச்சிறு க. கைலாசபதி முன்னு ரையில் பேராசிரியர் அவர்களைப் பற்றி குர கலைமெருகும் குறிப்பி வளர்ச்சிபெற்ற சிறுதை
02. புதிய சுவடுகள் -
வெளியாகியது. வீரகே போட்டியை நடத்தியது இந்த நாவல். பின்னர் ! வெளிவந்தது. இந்நாள் சாகித்திய விருதினை
பேராசிரியர் சு. வித்திய பார்வையில் வீசி நிற்கு செழுமையும் நிறை தருசித்து நிற்கின்றது" { க. அருணாசலம் "யாழ் வுரிய பிரச்சினையொன் அறிவுபூர்வமாக அணுக கதையும், சத்துடன் புது பட்டுள்ளது. சமுதாயத் தனங்களையும், மாறி
இந்நாவல் சித்தரிக்க குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
03. குருதிமலை - 15
வெளிவந்தது. அவ்வால் பெற்றது. இதுவொரு ! கத்தில் வைத்திய அதி
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கல

தி. ஞானசேகரன்
1 இதுவரை ஒன்பது நூல்களை
ல் வெளியானது. 12 சிறுகதை கதைத் தொகுதிக்கு பேராசிரியர் ரை எழுதியிருந்தார். இம்முன்னு நூலாசிரியர் தி.ஞானசேகரன் ப்பிடும்பொழுது, "மன விகசிப்பும், ட்டுச் சொல்லக்கூடிய வகையில் ஆசிரியர்” என்றார். (15.04.1973)
1977ல் எழுதிய முதல் நாவல் சரி அக்காலத்தில் ஒரு நாவல் து, அதற்கென எழுதப்பட்டதே இந்நாவல் வீரகேசரிப் பிரசுரமாக பல் அந்த ஆண்டுக்கான அரச ப் பெற்றது. இந்நாவல் பற்றி பானந்தன் "ஆழமான சமுதாயப் தம் இவரது நாவல் சுபிட்சமும், ந்த புதியதொரு காலத்தை (06.03.1978) என்றும், பேராசிரியர் ழ்ப்பாண மண்ணுக்கே சிறப்பாக றினை அதற்குரிய காரணிகளை Bl உணர்ச்சிபூர்வமாக திட்டமிட்ட நிய சுவடுகள் நாவல் படைக்கப் தின் ஊழல்களையும், போலித் வரும் கருத்தோட்டங்களையும் ன்றது" (15.03.1980) என்றும்
79ல் வீரகேசரிப் பிரசுரமாக எடுக்கான சாகித்திய விருதினைப் மலையக நாவல். தான் மலைய காரியாகத் தொழில் புரிந்ததால்
பூஷணம் புன்னியாமீன்
27

Page 30
தி. ஞானசேகரன்
அங்கு பெற்ற அது தூண்டியுள்ளது.
யும் பெற்றுக் ( அதுவரை வெளி நாவல் சார்ந்த இலங்கை இலக் ழையும் பெற்றது
இந்நாவல் பற்றி 1988 மல்லிகை இ தார். "கதைசொ6 ளருது பண்பாட் முறையிலும் ஞா விதந்து பாராட்டத் என்ற வகையில் ! ஒரு காலகட்ட வ தகுதியும் பெற்ற பணியாத தமிழுல கட்டியம் கூறிநிற்
மதுரை அமெரிக் செ, போத்திரெட் தை பிணித்த உ 'அக்கரைத் தமிழ் ஒன்றிற்கு பாடநூ ளோம்” என்றார். மதுரை அமெரிக்க படிப்பிற்குப் பாடம் இந்நாவல் 3 ப மேலும், இந்நாவ பெயர்க்கப்பட்டு சி எழுத்தாளரை அர
28 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், க

னுபவம் இந்த நாவலை எழுதத் இந்நாவல் 'தகவம்' பரிசினை கொண்டது. 1986ல் ஈழத்தில் வந்த ஆக்க இலக்கியங்களில் சிறந்த நூல்களில் ஒன்றென கியப் பேரவையின் சான்றித
கலாநிதி நா. சுப்பிரமணியம் தழில் பின்வருமாறு எழுதியிருந் ல்லும் முறையிலும், தொழிலா டுக் கோலங்களைக் காட்டும் னசேகரன் அவர்களது ஆற்றல் தக்கது. இதுவொரு இலக்கியம் மட்டுமன்றி மலையக மக்களின் பரலாற்று ஆவணம் எனத்தக்க புள்ளது. பேரினவாதத்திற்குப் எர்வின் முதற்கட்ட வெற்றிற்கு கும் படைப்பு இது எனலாம்”
கன் கல்லூரி விரிவுரையாளர் டி "குருதிமலை என் உள்ளத் ன்னத படைப்பு. அந்நாவலை p' எனும் முதுகலைத் தாள் லாக வைக்க முடிவு செய்துள் இந்த அடிப்படையில் 1992ல் கன் கல்லூரியில் எம்.ஏ. பட்டப் லாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது. திப்புக்களைப் பெற்றுள்ளது. ல் சிங்கள மொழியில் மொழி ங்கள் வாசகர்கள் மத்தியிலும் பிமுகம் செய்து வைத்துள்ளது.
ஒலஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 31
தது. மலையக நாவல், ! மத்திய மாகாண கலாசார மண்டலப்பரிசு பெற்றது. இ யின் சிறந்த நாவலுக்கான
இந்நூல் பற்றி பேராசிரியர் ருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். எதிர்கால வாழ்க்கைக்குத் சொந்தக் காலிலே நிற் உண்மையை இந்த "லயத் படுத்துகின்றது. தோட்டப் அவர்களது யதார்த்தங் அறிந்தா இந்த நாவலை ரியர்? அவரது படைப்பாற்ற
05. கவ்வாத்து - குறுநாவலி கியப் பேரவையும், சுபமங் குறுநாவல் போட்டியில் பர் மையத்தின் 1996ல் வெளி தங்கச்சங்கு விருதும், ச மாகாண சாகித்திய விரு
இந்நூல் பற்றி பேராசிரி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிரு இந்தக் குறுநாவல், மலை எதிர்நோக்கும் பிரச்சி6ை தொழிற்சங்கங்களின் பய தொழிற்சங்க இயக்கம் அ
வாழ்க்கைக்குப் போராடி மக்களின் ஒற்றுமையின்ை கருவியாக மாறியுள்ள நாவலிலே காண்கிறோம்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ

தி. ஞானசேகரன்
நாவல்) - 1994ல் வெளிவந் 995ல் சிறந்த நாவலுக்கான
அமைச்சின் சாகித்திய லங்கை இலக்கியப் பேரவை சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளது.
எஸ். தில்லைநாதன் பின்வ "மலையக மக்கள் தங்களது தயார் செய்துகொள்ள, தமது கவேண்டுமென்ற நிதர்சன துச் சிறைகள் நாவல் வெளிப் பிரதேசத்திலேயே வாழ்ந்து களை மிகத் தெளிவாக
படைத்திருக்கிறார் நூலாசி ல் பாராட்டுக்குரியது" என்றார்.
ஸ் (1996) தேசிய கலையிலக் களாவும் இணைந்து நடத்திய ரிசுபெற்றது. 'விபவி கலாசார வந்த சிறந்த படைப்பிற்கான ான்றிதழும் பெற்றது. மத்திய தினையும் பெற்றது.
பர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி ந்தார். "திரு. ஞானசேகரனின் }யகப் பெருந்தோட்ட தமிழர் னயை நோக்குகிறது. அது ன்பாடு என்பதாகும். எந்தத் வர்களின் சமூக - பொருளா உணர்ந்த அவர்களின் "நல்" ற்றோ, இன்று அதே அந்த மக்கு வழிவகுக்கும் சமூகக் நிலைமையை இந்தக் குறு
னம் புன்னியாமீன் 29

Page 32
தி. ஞானசேகரன்
மலையகப் பெருந்தோ நிற்கும் (இன்றைய) இந்தப் பிரச்சினையின் வன்மையான முனைப் கின்றது" என்றார்.
இப்புத்தகத்தில் இடம் 1995ஆம் ஆண்டு தமிழ் திய ஈழத்து குறுநாவல் பெற்ற கதையொன்று
06. அல்சேசனும் ஒரு
(சிறுகதைத் தொகுதி). பல்கலைக்கழகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நூல் பற்றி பேராசி ருமாறு குறிப்பிட்டிருந்த கள் கதைகளின் உள்6 அமைதியிலும் தீவிர அநேகமாக எல்லாக் உள்ளடக்கங்களுக்கேற் புகள், உயிர்த்துடிப்புமி கதைத் திருப்பங்கள், ! கள், பண்புநலனை வெ உவமைப் பிரயோகங்க முதலிய அவரது கை அளிக்கின்றன" என்றா
07. தி. ஞானசேகரன் சி
அடங்கிய தொகுப்பு
ஆண்டில் வெளிவந்த நாவேன்தன் விருதி6ை
08. புரிதலும் பகிர்தலு
எழுத்தாளர்களுடனான
30 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

ட்டத் தமிழர்களை எதிர்நோக்கி மிகப் பெரிய சவால் இது.
ஒரு வெட்டுமுகத்தை ஒரு புடன் இந்தப் படைப்புத் தரு
பெற்றுள்ள குறுநாவல்களுள்
ழக சுபமங்கள சஞ்சிகை நடத் போட்டியில் பரிசும், பாராட்டும்
இடம்பெற்றுள்ளது.
பூனைக் குட்டியும் (1998) தற்போது இலங்கை சப்ரகமுவ BA வகுப்பிற்குரிய பாடநூலாக
ரியர் க. அருணாசலம் பின்வ ார். "திரு. ஞானசேகரன் அவர் ாடக்கத்தில் மட்டுமன்றி உருவ கவனம் செலுத்தியுள்ளமையை கதைகளிலும் காணமுடிகிறது. ]ற மிகப் பொருத்தமான தலைப் க்க நடை மிகப்பொருத்தமான சிந்தனையைத் தூண்டும் முடிவு ளிப்படுத்தும் பாத்திர வார்ப்புகள், ள், கச்சிதமான வருணனைகள் தகளுக்குத் தனிச்சோபையை J.
றுகதைகள், 30 சிறுகதைகள் 2005ல் வெளியானது. 2005ம்
சிறுகதைத் தொகுதிக்கான ாப் பெற்றது.
லும் (2003) அவுஸ்திரேலிய
நேர்காணல் தொகுதி.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 33
09. அவுஸ்திரேலியப் பய
இலக்கியம்
டாக்டர் ஞானசேகரன் வழிகளிலும் முத்திரைப் பதித்து றது. இவரது கதைகள் சமூக தங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய களுக்குத் தீர்வுகாணக்கூடிய வ
வடிவிலே முன்வைத்திருப்பது (
ஞானம் சஞ்சிகை
டாக்டர் ஞானசேகரன் * ளில் 2000ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்பு சஞ்சிகை என்றால் மிகையாகா ஆழமும் பெறுவது 'ஞானம்' என மாதந்தோறும் வெளிவரும் '6 ஆசிரியர் டாக்டர் ஞானசேகரன் ரியர், ஞானம் ஞானசேகரன்,
ஞானத்தின் முதலாவது வந்தது. ஒரு சஞ்சிகையானது பாரம்பரியங்கள், இலக்கிய உ வளர்ச்சிப் போக்குகள், கருத் காலக் கண்ணாடியாக திகழ 6ே தோன்றி வளர வேண்டும். இக்க சஞ்சிகை யின் உள்ளடக்கங் கவனம் செலத்தி வருவது அ6
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபு

தி. ஞானசேகரன் பணக்கதை (2002) பயண
அவர்களின் எழுத்துகள் பல ள்ளதை அவதானிக்க முடிகின் மயமானவை. சமூக யதார்த் பவை. அத்துடன், பிரச்சினை கையில் கருத்துக்களை கதை ஒரு சிறப்பம்சமாகும்.
அவர்களின் இலக்கியப் பணிக உச்சமாகத் திகழ்வது 'ஞானம்' து. பகிர்தலின் மூலம் விரிவும், அம் பணிக்கூற்றுடன் தொடர்ந்து தானம்' சஞ்சிகையின் பிரதம அவர்கள். அதன் இணையாசி
இதழ் 2000.06.06இல் வெளி | அந்த நாட்டின் இலக்கியப் உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், தோட்டங்கள் போன்றவற்றின் வண்டும். புதிய எழுத்தாளர்கள் ருத்தியலுக்கமையவே ஞானம் களிலும், செயற்பாடுகளிலும் பதானிக்க முடிகின்றது.
ஷணம் புன்னியாமீன்
31

Page 34
தி. ஞானசேகரன்
எமது நாட்டில் சென்ற செயற்பாடுகளில் உன்னத க கிலக்கியம், நற்போக்கிலக்கி முன்னெடுக்கப்பட்ட காலம் அது சிற்றிதழ்கள் - மறுமலர்ச்சி, கன இளம்பிறை, சிரித்திரன், விவேக மலைமுரசு, நதி, அலை, தீர்த் போன்றவையும் வேறும் சில6
எண்பதுகளில் தோன் எமது படைப்பாளிகள் பலர் நா மேலும் பலர் நாட்டுக்குள்ளேே பிரச்சினைகள் பலவாயின. சங்கடம், இவை யாவும் எமது ட பாட்டில் ஆர்வம் குறைந்த வாசிப்புப் பழக்கம் இளைய தலை
ஆனாலும், இலக்கிய காலம் முன்னெடுத்துச் செல்ல இன்று மிகவும் சிரமமான ஒரு யில் ஈடுபட்டுள்ளோம். முன் ஆற்றிய இலக்கியப் பணியின் கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல என்ற உணர்வுடன் செயல்படு கின்றது. அந்த உணர்வுடனே என டாக்டர் ஞானசேகரன் அ குறிப்பிட்டிருந்தார்.
உண்மையிலேயே த பின்னணியாகக் கொண்டு ( சஞ்சிகையை தொடர்ச்சியாக அனைவரும் அறிந்ததே. மா சஞ்சிகையை வெளியிடுவதிலு சாதனையைப் படைத்து வரு
32 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

நூற்றாண்டு 60,70கள் இலக்கிய ாலமாக விளங்கியது. முற்போக் பம், மரபு பற்றிய சர்ச்சைகள் து. அக்காலகட்டத்தில் தோன்றிய லைச்செல்வி, மல்லிகை, குமரன், ,ெ மரகதம், தேன் அருவி, மலர், தக்களை, அஞ்சலி, நந்தலாலா பும் இலக்கியப் பணி புரிந்தன.
றிய போர்ச்சூழல் காரணமாக ாட்டைவிட்டும் புலம்பெயர்ந்தனர். ப இடம்பெயர்ந்தனர். வாழ்க்கைப் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாத 1டைப்பாளிகளின் படைப்புச் செயற் நிலைமையை தோற்றுவித்தன. Dமுறையிடம் அருகத் தொடங்கிற்று.
ச் செயற்பாடுகள் காலத்துக்குக் ப்பட வேண்டியது அவசியமானது. சூழ்நிலையிலேயே நாம் இப்பணி னைய இலக்கிய சஞ்சிகைகள் தொடர்ச்சியைப் பேணி அடுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் வது இன்றியமையாத தேவையா நாம் செயல்பட்டு வருகின்றோம் வர்கள் ஞானம் 100வது இதழில்
ற்போதைய காலசூழ்நிலையை நோக்குமிடத்து ஒரு இலக்கிய
வெளியிடுவதில் உள்ள சிரமம் தந்தோறும் தவறாமல் ஞானம் ாடாக ஞானசேகரன் ஒரு புதிய கின்றார் என்றால் மிகையாகாது.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 35
ஞானம் இலங்கையில் நாடுகளிலும் முக்கியத்துவம் ெ சஞ்சிகையாக மாறியுள்ளது. அ சென்றிருந்த நேரத்தில் இதன வாய்ப்பு எனக்குக் கிட்டியது. பல ஈழத்து எழுத்தாளர்களை வரும் ஞானத்தைப் பற்றி வி கதைத்ததையும் என்னால் ம ஈழத்தவர்கள் இலக்கிய ரீதியி: நம்பகமான ஒரு சஞ்சிகையா அவர்கள் சந்தாதாரர்களாகி ஞா கூட, சஞ்சிகை கைக்கு வருவ தினூடாக சஞ்சிகையைப் ப சந்தர்ப்பங்களும் எனக்கு ஏற்
ஞானம் 104 இதழ்கை வளர்ச்சியிலும் தனிமனித மு சேகரன் இருப்பதை மறப்பதற்
இவரின் இத்தகைய சே ளையும் கருத்திற் கொண்டு அ ளும், அமைப்புகளும் பல்வேறு கெளரவித்துள்ளன. அவற்றின்
இவர் 1997ஆம் ஆண் விழாவில் இலக்கிய சேவைக பட்டார். மேலும், ரத்னதீப பதநப ரத்னதிய விருது வழங்கி இவ அகில இலங்கை சமாதான வழங்கும் அதியுயர் கெளரவப கிடைத்துள்ளது. மிக அண்மை இதழியல்வித்தகர்' எனும் L இவ்வாறாக பிரதேச, மாவட்ட இவர் பல விருதுகளையும், :ெ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கல4

தி. ஞானசேகரன்
மாத்திரமல்லாமல் புலம்பெயர் பெற்றுள்ள ஈழத்து தமிழிலக்கிய அண்மையில் நான் பிரித்தானியா ன நேரடியாகக் காணக்கூடிய நான் எனது பயணத்தின்போது
சந்தித்தேன். அவர்கள் அனை Fாரித்ததை, ஞானத்தைப் பற்றி றக்க முடியாது. புலம்பெயர்ந்த ல் ஞானம் சஞ்சிகையை இன்று க ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள். னத்தை நேரடியாகப் பெற்றாலும் தற்கு முன்பாக இணையத்தளத் ார்த்து அது பற்றி விமர்சித்த
LL 6.
ள விரித்துவிட்டன. ஞானத்தின் யற்சியாளராக டாக்டர் ஞான கியலாது.
வைகளையும், இலக்கியப் பணிக ரச, அரச சார்பற்ற நிறுவனங்க விருதுகளை வழங்கி இவரை சிலதை கீழே குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
டு மத்திய மாகாண சாகித்திய ஞக்காக வேண்டி கெளரவிக்கப் ) 1998 ஆம் ஆண்டில் கண்டியில் ரை கெளரவித்தது. அத்துடன், நீதவானான இவருக்கு அரசு ான கலாபூஷண அரச விருதும் யில் சிந்தனைவட்டம் இவருக்கு ட்டம் வழங்கி கெளரவித்தது. , மாகாண, தேசிய மட்டத்தில் களரவங்களையும் பெற்றுள்ளார்.
பூஷணம் புன்னியாமீன் 33

Page 36
. 5)
டாக்டர் ஞானசேகர தனது முகப்பட்டையில் பிரசுரி சஞ்சிகை கெளரவத்தை வழா அட்டைப்பட அதிதியாக ம6 கெளரவித்தது.
இலக்கியத்தில் பல்வே கர்வமின்றி பழகுவதற்கு இனி முகவரி:
தி. ஞானசேகரன் 3-பி, 46ஆவது ஒழுங்கை வெள்ளவத்தை கொழும்பு - 06
34 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், !
 

ன் அவர்களின் புகைப்படத்தை த்து 1998 அக்டோபர் கொழுந்து கியது. அதேபோல 1998 ஏப்ரல் ல்லிகை சஞ்சிகையும் இவரை
1று சாதனைகளைப் புரிந்தாலும் மையான சுபாவமுள்ள இவரின்
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 37
லெ. முருகபூபதி
புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர் - 44
பதிவு 327
எழுத்துத்துறை
அள்!
மேல் மாகாணம், கொ. நீர்கொழும்பில் பிறந்து வளர்ந்தவ அவுஸ்திரேலியாவில் விக்டோரி வசித்து வருபவருமான லெ. முருக ஊடகவியலாளர், பத்தி எழுத் பன்னூலாசிரியர்... இவ்வாறு அ இலக்கியத்தில் பல துறைகளில் பெற்றிருந்தாலும்கூட, முருகபூப் என்றும் தன்னைக் காட்டிக் கொ பிறருக்குதவும் தாராள மனம்
அமைதியாக தனக்கேயுரிய பா தமிழ் காத்து வரும் இவர் பணி !
1951ஆம், ஆண்டில் புதல்வராக நீர்கொழும்பில் பிறந்த நீர்கொழும்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05): கலாபூ.

லெ. முருகபூபதி
தேவர் )
ழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரும், தற்போது புலம்பெயர்ந்து யோ மாநிலத்தில் நிரந்தரமாக கபூபதி ஒரு சிரேஷ்ட எழுத்தாளர், தாளர், ஆய்வாளர், விமர்சகர், 4டுக்கிக் கொண்டே போகலாம். லும் பாதம் பதித்து பிரபல்யம் தி ஒரு சாதாரண மனிதராகவே ள்வார். பழகுவதற்கு இனியவர். படைத்தவர். ஆர்ப்பாட்டமின்றி -ணியில் இலக்கியம் படைத்து காலத்தால் நிலைக்கக்கூடியது.
லெட்சுமணன் தம்பதியினரின் த முருகபூபதி 1954ஆம் ஆண்டு விவேகானந்தா வித்தியாலயத்
ஷணம் புன்னியாமீன்
35

Page 38
லெ. முருகபூபதி தின் (இன்றைய விஜயரத்தி முதலாவது மாணவராவார். லக்கம் 0001 ஆரம்பக் கல் ஆரம்பித்து பின் புலமைப்பரிசி கல்லூரியில் (தற்போது கண்க இடைநிலைக் கல்வியைப் ெ அல்ஹிலால் மத்திய கல்லூ கைகள் தொடர்ந்தன.
யாழ்ப்பாணம் ஸ்ட்ரா6 அல்ஹிலால் மத்திய கல்லூரி அதிகமாக தமிழ் நூல்கலை வாசிக்கத் தலைப்பட்டார். அங் எழுத்தின் பால் இவரின் ஆ
தானும் எழுத வேண் பாடாக 1972ஆம் ஆண்டில் இ ஆயிரம்" எனும் தலைப்பில் பு இதே காலப் பகுதியில் வீர நிருபராகவும் இவர் பணியா
1970களின் மத்திய பல சிறுகதைகள், கட்டுரை என்பன வீரகேசரி, மல்லி.ை தேசாபிமானி, கதம்பம், மான பத்திரிகைகளிலும், சஞ்சிகை கட்டங்களில் முருகபூபதி இ6 சங்கம், நீர்கொழும்பு இந்து ( மத்திய கல்லூரி பழைய மா வளர்மதி நூலகம் போன்ற வகித்து கலையிலக்கியப் வரலானார்.
1977ஆம் ஆண்டில் வி ஊழியராகப் பணியாற்றத் ெ பத்தில் ஒப்புநோக்காளராகவு
36 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி) இக்கல்லூரியில் இவரின் சேர்வி வியை மேற்படி பாடசாலையில் ல் பெற்று யாழ்ப்பாண ஸ்ட்ரான்லி ரத்தினம் மத்திய கல்லூரி) தனது பற்றார். மீண்டும் நீர்கொழும்பில் ரியிலும் இவரின் கல்வி நடவடிக்
ன்லி கல்லூரியிலும் நீர்கொழும்பு யிலும் கற்கும் காலங்களில் இவர் ாயும், தமிழ் சஞ்சிகைகளையும் பகு தமிழாசான்களின் வழிகாட்டல் ர்வத்தை அதிகரிக்கச் செய்தது.
டும் என்ற உந்துதலின் வெளிப் வரின் முதல் சிறுகதை "கனவுகள் Dல்லிகை இதழில் பிரசுரமாகியது. கேசரிப் பத்திரிகையின் பிரதேச ற்றத் தொடங்கினார்.
பகுதியில் இவரால் எழுதப்பட்ட கள், விமர்சனங்கள், ஆய்வுகள் க, மித்திரன், பூரணி, புதுயுகம், னிக்கம், தினகரன் ஆகிய தேசிய 5களிலும் பிரசுரமாகின. இக்கால லங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் இளைஞர் மன்றம், விஜயரத்தினம் ணவர் சங்கம், இலக்கிய வட்டம், அமைப்புகளில் அங்கத்துவம் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு
ரகேசரிப் பத்திரிகையில் முழுநேர தாடங்கிய இவர், அங்கு ஆரம் ம், பின்னர் துணையாசிரியராகவும்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 39
பணியாற்றினார். 1987ஆம் ஆ6 புலம்பெயர்ந்து செல்லும்வரை ரியராகவே சேவையாற்றினார். இ என்ற புனைப்பெயரில் 'இலக்கி தொடர்ந்து பத்தி எழுத்துகளும் னங்களும் எழுதினார். 1984ஆம் தமிழகத்துக்கு பயணம் செய்து இலக்கியக் கட்டுரைகளை எழு
முருகபூபதி தாயகத்தில் புலம்பெயர்ந்த பின்பு அவுஸ்திரே பல காத்திரமான நூல்களை ெ கீழே சுருக்கமாகத் தொகுத்து:
சுமையின் பங்காளி (சிறுக
இவரின் முதல் சிறுகதை ழும்பு இலக்கிய வட்டத்தின் முத ஆண்டு இத்தொகுதி வெளிவர கரையோரம் இந்து சமுத்திரத் த நீர்கொழும்பு மீனவர் சமூகத்ை கொண்ட சிறுகதைத்தொகுப்பு சிரியர் நா. வானமாமலை மல்லி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தா
".நீர்கொழும்பு மீனவர் கை முறைகளையும், பி கதைகள் இனம் காட்டி "அலைவாய்க்கரையில் படித்த மீனவர்கள் சம்ட
இச்சிறுகதைத் தொகுதிக்கு தது. இலங்கையின் முதலாவது
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலா,

லெ. முருகபூபதி 1ண்டில் அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் 'வீரகேசரியில் துணையாசி இக்காலகட்டங்களில் ரஸ்ஞானி யப்பலகணி என்ற பகுதியில் ), நூல், நாடக, சினிமா விமர்ச ஆண்டில் முதல் தடவையாக நாடு திரும்பிய பின் பயண தினார்.
வாழ்ந்த காலகட்டங்களிலும், லியாவில் வாழும் நிலையிலும் வளியிட்டுள்ளார். அவை பற்றி த் தரப்பட்டுள்ளன.
தைத் தொகுதி)
த் தொகுதி இதுவாகும். நீர்கொ நலாவது வெளியீடாக 1975ஆம் ந்தது. இலங்கையில் மேற்குக் நாயின் அரவணைப்பில் திகழும் தச் சித்திரிக்கும் கதைகளைக் இது. இத்தொகுதி பற்றி பேரா கை 1979ஆம் ஆண்டு இதழில்
T.
களையும் அவர்களின் வாழ்க் ரதேச மொழிவழக்கையும் இக் புள்ளன. ராஜம் கிருஷ்ணனின்
நாவலுக்குப் பின்னர் நான் ந்தப்பட்ட கதைகள் இவை."
த அரசு சாகித்திய விருது கிடைத் து ஜனாதிபதி திரு. வில்லியம்
ஷணம் புனினியாமீன் 37

Page 40
லெ. முருகபூபதி
கொபல்லாவ அவர்களிடமிரு தொகுதிக்கான விருதினைப் நினைவாக முருகபூபதி கொ
சமாந்தரங்கள் (சிறுகதைத்
முருகபூபதி அவுஸ்தி பின்னர் வெளியான கதைத்ெ கத்தின் ஏக்கத்துடன் புகலிட6 கும் இக்கதைகளினூடாக ச் தொகுதி 1988ஆம் ஆண்டில் வெளியீடாக வெளிவந்தது. எழுத்தாளர் செங்கை ஆழிய பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்த
"முருகபூபதி பல சிறு கத்தினை உள்ளவா தவாறு சித்திரிப்பதோ எப்படி இருக்க வேண் அதனால்தான் புதிய முருகபூபதிக்குரிய இ விடுவது வித்தியாசம திருப்பம், புதர்காடுகள் இங்கு கூறிய கருத்து
சமதர்மப்பூங்காவில் (LJU
1985ஆம் ஆண்டில் ே சர்வதேச மாணவர் இளை கேற்றார். இவ்விழாவில் 156 கலந்து கொண்டனர். அங் 'சமதர்மப்பூங்காவில்' எனும் யீட்டில் சோவியத் பயணக் பயணக் கட்டுரை 1989ஆம் ஆ
38 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

நந்து தனது முதல் சிறுகதைத் பெற்றதை இன்றும் பசுமையான "ண்டுள்ளார்.
நீ தொகுதி)
நிரேலியாவுக்குப் புலம்பெயர்ந்த தாகுதி இது. பிரிந்து வந்த தாய வாழ்வின் கோலங்களை சித்திரிக் சித்தரித்திருந்தார். இச்சிறுகதைத்
சென்னை தமிழ் புத்தகாலய மல்லிகை சஞ்சிகையின் பிரபல ான் இச்சிறுகதைத் தொகுதி பற்றி தார்.
கதை ஆசிரியர்களைப்போல சமூ று சித்திரிக்கவில்லை. உணர்ந் டு, இப்படி இருக்கும் சமூகம். *டும் எனக் காட்டிச் செல்கிறார். தலைமுறை எழுத்தாளர்களில் டம் முதல் ஐந்துக்குள் அமைந்து ாகிறது. மனப்புண்கள், வேகம், ரில். ஆகிய சிறுகதைகள் நான் துக்குச் சான்றாவன."
பன இலக்கியம்)
சாவியத் ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற ஞர் விழாவில் முருகபூபதி பங் நாடுகள் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கிருந்து நாடு திரும்பிய இவர் தலைப்பில் வீரகேசரி வார வெளி
கட்டுரையை எழுதினார். இப் ஆண்டு நூலுருவில் வெளிவந்தது.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 41
இது முருகபூபதியின் ( நூலாகும். 20ஆம் நூற்றாண்டி ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கை நின்று இந்நூலில் நூலாசிரியர் பற்றி கெளடில்யன் தினகரன்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
"முதலாம் அத்தியாயத் வேன். எனக்குண்மை 6 பாரதி வரிகளுடன் க! சமதர்ம சித்தாந்தத்தை கண்ட மண்ணில் காலடி எண்ணி புளகாங்கிதம் 'ஏரோ ஃபுளட்' அந்த சோஷலிசம் மரணத்தை என்ற வாக்கு என் க என்று முடிக்கிறார்."
நெஞ்சில் நிலைத்த நெஞ்ச
பிரான்சிலிருந்து வெளி கையில் 1995ஆம் ஆண்டில் மூத்த படைப்பாளிகளைப் பற்றி ளின் தொகுப்பு 'நெஞ்சில் நி தலைப்பில் வெளிவந்தது. இந்து நாதன், கே. டானியல், மு. தளைய பேராசிரியர் கைலாசபதி, கே.ஜி தீன், க. நவசோதி, கவிஞர் ஈழ காவலூர் ஜெகநாதன், கலாநிதி ரைப் பற்றி இந்நூலில் எழுதப்பட் லியா சிட்னி தமிழ் குரல் ப ஆண்டில் வெளிவந்தது. இந்நூ யன் 'சரிநிகர்' பத்திரிகையில் 1
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாம்

செல்வி தங்கேஸ்வரி கதிராமன் முதலாவது பயண இலக்கிய ன் இறுதிப்பகுதியில் சோவியத் ள ஒரு பயணியின் பார்வையில் பதிவுசெய்திருந்தார். இந்நூல் வாரமஞ்சரியில் பின்வருமாறு
தில் ஊருக்கு நல்லது சொல் தெரிந்தது சொல்வேன்... என்ற ட்டுரையைத் தொடங்குகிறார். | நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றி பதிக்கக் கிட்டிய வாய்ப்பினை அடைந்த நிலையில் அந்த ப் பறவை எழும்போது... தப் போன்று நிச்சயமானதுதான் ாதுகளில் ரீங்காரம் செய்தது
ங்கள் (கட்டுரைத் தொகுதி)
பாகும் பாரிஸ் ஈழநாடு பத்திரி முருகபூபதி எழுதிய மறைந்த ய நினைவுப் பதிவுக் கட்டுரைக லைத்த நெஞ்சங்கள்' எனும் எலில் இரசிகமணி கனக செந்தி சிங்கம், என்.எஸ்.எம் இராமையா, - அமரதாச, எச்.எம்.பி. மொஹி வாணன், நெல்லை. க. பேரன், [ விதாலி ஃபூர்ணீக்கா ஆகியோ ட்டிருந்தது. இந்நூல் அவுஸ்திரே திப்பக வெளியீடாக 1995ஆம் ல் பற்றி நட்சத்திரன் செவ்விந்தி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஷணம் புன்னியாமீன்
39

Page 42
லெ. முருகபூபதி
"இதுகாலவரை இவ் அல்லது மல்லிகை லிருந்து வேறுபட்டு ( കളിക്കൂഓണuഥ ഉബ
பாட்டிசொன்ன கதைகள்
பிரான்சிலிருந்து வெ முருகபூபதி எழுதிய உருவ இது. 1997ஆம் ஆண்டு இலா யீடாக இந்நூல் வெளிவந்தது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தேர்வுபெற்றுள்ளது. இந்நூல் தினகரன் வாரமஞ்சரியில் பி
"சிறுவர் இலக்கியங்க மிருகங்கள் யாவும்
இப்புத்தகமும் விதிவி மிகவும் கவரக்கூடியன் கேட்பதில் ஆர்வ செடிகொடிகள் மீது
வெளிச்சம் (சிறுகதைத்
இலங்கை, இங்கிலாந் ரேலியா முதலான நாடுகளி பிரசுரமான புகலிட வாழ்வி சிறுகதைகளின் தொகுப்பாகு தின் ஒரு நல்ல அறுவடை வெளிச்சம் 1998ஆம் ஆண் பதிப்பக வெளியீடாக வெளிவ ஆ. இரத்தினவேலோன் ஞ குறிப்பிட்டிருந்தார்.
40 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

வாறு வந்த எழுத்துக்களிலிருந்து பின் அட்டைப்படக் கட்டுரையி தறித்த எழுத்தாளர்களின் மறுபக் எழுதியமைதான் இதன் சிறப்பு."
(சிறுவர் இலக்கியம்)
ளியான தமிழன் வார இதழில் கக்கதைகளின் தொகுப்பு நூல் ங்கை மல்லிகைப் பந்தல் வெளி 1. இந்நூல் தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பப் 5 சிறுவர் இலக்கிய வரிசையில் பற்றி எஸ். கணேஷ் ஆனந்த் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ள் என்றாலே மரம், செடிகொடிகள் பேசத் தொடங்கிவிடும். அதற்கு லக்கல்ல. அச்சூழல் சிறுவர்களை வெ. அவர்களுக்கு அக்கதையைக் மி அதிகரிக்கின்றது. மரம், அன்பு மேலிடுகின்றது."
தொகுதி)
து, நோர்வே, பிரான்ஸ், அவுஸ்தி லிருந்து வெளியான இதழ்களில் புக்கோலங்களைச் சித்தரிக்கும் ம். புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியத் டயாக இதனைக் குறிப்பிடலாம். டு அவுஸ்திரேலியா முகுந்தன் ந்தது. இந்நூல் பற்றி புலோலியூர் ாயிறுதினக்குரலில் பின்வருமாறு
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 43
". அந்நிய நாட்டு வாழ்க் டக நிலைமையின்மையின் நோக்கும் நெருக்கடிகள் தியின் மகுடக்கதை பேச
எப்படி இந்த மாற்றம் நிக தையே பார்த்துக் கொன வானத்தில் இன்னும் வெளி என்ற கதையின் முடிவு வி கின்றது.
நான்காண்டுகளுக்கும் ே எனது உடல் சுகம் கிட்டா கும் ஷெல் அடிகளுக் மனைவி செல்வங்களு அங்கே போராடிக் கொன தேடுவதா? ஏன வினவும் 1 னும் நல்லதொரு பாத்தி
சந்திப்பு (நேர்காணல் தொகு
முருகபூபதி பத்திரிகை சந்தித்த இலங்கை தமிழக எழு நேர்காணல் தொகுப்பு நூல் இது ஆண்டில் அவுஸ்திரேலியா முகு வெளிவந்தது. இந்நூலில் கவிஞர் ஓவியர் செல்லத்துரை, அகஸ்தி பரீக்ஷா ஞானி, எஸ். வைதீஸ்வ வியார் இளைய பத்மநாதன், மான ரின் நேர்காணல்கள் இடம்பெற்றிரு இலங்கை, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் நாடுகளில் வெளியான இதழ்க இந்நூல் பற்றி தெ. நித்தியகீர்த்தி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூவு

லெ. முருகபூபதி
கைக்கோலங்களையும் இரண் னையும் அதில் நம்மவர் எதிர் பற்றியும் வெளிச்சம் தொகு கின்றது.
ழ்ந்தது? என மூர்த்தி வானத் டு மெளனமாக நிற்கிறான். ச்சம். வானத்தில் மட்டும்தான் ாசகர்களைச் சிந்திக்கவைக்
மலாக என் ஸ்பரிசம் இன்றி மல் துப்பாக்கி வேட்டுக்களுக் கும் பயந்துகொண்டு என் டன் உயிரைப் பாதுகாக்க ண்டிருக்க, நான் இங்க சுகம் மழை கதையில் வரும் சந்திர ர வார்ப்பு."
ப்பு நூல்)
மற்றும் சஞ்சிகைகளுக்காக த்தாளர்கள், கலைஞர்களின் நுவாகும். இந்நூல் 1998ஆம் ந்தன் பதிப்பக வெளியீடாக அம்பி, எஸ்.பொன்னுத்துரை, யர், இந்திரா பார்த்தசாரதி, பரன, சாரவாகன, அணனா வ நித்தியானந்தன் ஆகியோ நந்தன. இந்த நேர்காணல்கள் ), அவுஸ்திரேலியா முதலான ளில் பிரசுரமானவையாகும். வீரகேசரி வாரவெளியீட்டில்
னம் புன்னியாமீன் 41

Page 44
லெ. முருகபூபதி
". ஒரு படைப்பாளி சந்திக்கும் போது கி களும் ஆழமான கரு
படைப்பாளியை படை நேரடியாகக் காணும் பூபதி கையாளும் நே சிந்திக்க வைக்கும் உதவுகின்றன."
இலக்கிய மடல் (கட்டுரை
முருகபூபதியின் இலக் லத்தில் அவரைப்பேட்டி கண்ட அவற்றுள் தேர்ந்தெடுத்த எழுதிய சில கட்டுரைகளும் இ ளன. மேலும், புலம்பெயர்ந்தே வில் தமிழ் இதழ்கள் ஆகிய இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்
2001ஆம் ஆண்டில் அ வெளியீடாக வெளிவந்த இந்நூ பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்த
". வெளிநாட்டு வா! எண்ணச்சூழலில் மூ அவுஸ்திரேலிய வாழ்வி இக்கரை பச்சை வழங் பூர்த்திசெய்யப்படாத
எந்தவொரு தேசத்திலு அமைதியும் இல்லை. பூர்த்திசெய்யப்பட்ட
அமைதிக்கு மருந் செய்தியையும் இக்கட்
42 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

மற்றுமொரு படைப்பாளியைச் டைப்பவை சுவையான தகவல்
த்துக்களும்தான்.
டப்பின் ஊடாகப் பார்த்தவர்கள் வாய்ப்புக் கிடைக்கின்றது. முருக ர்காணல் உத்திகள் நம்முன்னே கருத்துக்களை அகழ்ந்தெடுக்க
த் தொகுதி)
கியப்பிரவேச வெள்ளி விழாக்கா பலர் பல இதழ்களில் எழுதினர். நேர்காணல்களும் முருகபூபதி த்தொகுப்பு நூலில் இடம்பெற்றுள் ார் இலக்கியம், அவுஸ்திரேலியா விரிவான ஆய்வுக்கட்டுரைகளும்
66.
வுஸ்திரேலியா முகுந்தன் பதிப்பக நூல் பற்றி கலாநிதி த. கலாமணி
ார,
ழ்வு வளம் நிறைந்தது என்ற ழ்கியிருக்கும் வாசகர்களுக்கு ன் ஒரு வெட்டுமுகத்தோற்றத்தை குகிறது. அப்படைத் தேவைகள் ஆயுதப் போராட்டம் தொடரும் லும் பாதுகாப்பும் இல்லை. மன மாறாக, அடிப்படைத்தேவைகள் எந்தவொரு தேசத்திலும் மன து தேவைப்படுகிறது என்ற டுரை பூடமாக வழங்குகிறது."
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 45
எங்கள் தேசம் (சிறுகதைகள்
புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஒட்டைகள், செயல்களை உளவி பட்ட கதைகள் இவை. குழந்ை வேறு என்பதைச் சித்தரிக்கும் 8 தேசத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சிறுக ஐரோப்பிய இதழ்களில் பிரசுர ஆண்டில் அவுஸ்திரேலியா மு. வெளிவந்தது. இச்சிறுகதைத் நாதன் அவர்கள் "ஆதவன் பத்தி யிருந்தார்.
".சிறுகதைகளை மிக இயல்புகளை உள்ளவா அதற்கூடாக செய்தியெ மென்ற கருத்தையுமு5 கதைகளிலும் வெகு நுணு இவற்றோடு கதைகளில் யின் இருப்புத்தளச் சூ சித்திரங்களாகப் பதிவு பிடத்தக்க சிறப்பு. கதை ஏக்கத்திற்கூடாக நம்பி தெரிவது ஆசிரியரின் முதிர்வினை அடையா6 கிறது."
கடிதங்கள் (கடித இலக்கிய
முருகபூபதி இலக்கிய முதல் பல எழுத்தாளர்களுடன் களை மேற்கொண்டிருந்தார்.
இலங்கை, தமிழக, ஐரே உட்பட பல நாடுகளிலிருந்தும் இ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) கலாபூ

லெ. முருகபூபதி
前)
தமிழ்க்குழந்தைகளின் மன யல் சார்ந்தது. அணுகி எழுதப் தகளின் மனமும், உலகமும் கதைகளைக் கொண்ட எங்கள் தைகள் அனைத்தும் இலங்கை, மானவை. இந்நூல் 2000ஆம் குந்தன் பதிப்பக வெளியீடாக
தொகுதி குறித்து செ. யோக திரிகையில் பின்வருமாறு எழுதி
யதார்த்தமாகவும், மானிட றே பதிவு செய்வதோடல்லாமல் ான்றையும் சொல்ல வேண்டு டையவரென்பதை ஒவ்வொரு ணுக்கமாகவே காணமுடிகின்றது. பெரும்பாலானவற்றில் கதை ழலை ஆசிரியர் வீரியமிக்க செய்திருக்கிறாரென்பது குறிப் களின் அடிச்சரடாகத் தெரியும் க்கை ஒளிக்கீற்று இழைந்து எழுத்து முயற்சிக்கு சிறந்த ாம் காட்டும் பண்பாகத் தெரி
Lb)
உலகில் பிரவேசித்த காலம் தொடர்ச்சியாக கடிதத் தொடர்பு
ாப்பா, கனடா, அவுஸ்திரேலியா வருடன் கடிதத் தொடர்புகளைப்
ஷணம் புன்னியாமீன் 43

Page 46
லெ. முருகபூபதி
பேணிய சுமார் எண்பது எழு இலக்கியக்கடிதங்களும், மு. ளினதும் இத்தொகுப்பு நூ 2001ஆம் ஆண்டில் அவு வெளியீடாக வெளிவந்த பிரவீணன் 'தினகரன் வார யிருந்தார்.
".தேடிச்சோறு நி: போல நாம் வீழ்ந்து பயனுற வாழ்வதற் நிற்கின்ற துயர இரு மீதான நம்பிக்கை 6 முடியுமென்று இக்க முரசு கொட்டுகின்ற இதுதான்.
உண்மை கொடிதே போரிட்டு வாழப்புகு வீரிட்டலறி விழுந்து பார் எட்டுத்திக்காய்
ஈழத்து மகாகவியின் லிக்கின்றது."
மல்லிகை ஜீவா நினை
முருகபூபதியை 19 மூலம் இலக்கிய உலகிற்கு அவருக்கு 75 வயது பூர்த்தி வேளையில், அவருடன் நீடி தாரங்களுடன் பதிவு செய்த எனும் கட்டுரைத் தொகுப் ஆண்டில் அவுஸ்திரேலியா வெளிவந்தது. இந்நூல் ப பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிரு
44 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

ஒத்தாளர்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ருகபூபதி சிலருக்கு எழுதிய கடிதங்க லில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நூல் ஸ்திரேலியா முகுந்தன் பதிப்பக
இந்நூல் பற்றி மகேந்திராஜா மஞ்சரியில் பின்வருமாறு எழுதி
தந்தின்னும் வேடிக்கை மனிதரைப் விடப் போவதில்லை. இந்த மாநிலம் }கு எம்மால் முடியும். சூழ்ந்து நளின் மத்தியிலும், எதிர்காலத்தின் ஒளியாகப் பிரகாசிப்பதற்கு எம்மால் நடிதங்களை எழுதிய பேனாக்கள் றன. இத்தொகுப்பு கூறும் செய்தி
. உலகில் அதனுடனே ந்தோம், புலம்புவதோ?
புரளுவதோ?
வீரம், இக்கடிதங்களில் எதிரொ
வுகள் (கட்டுரைத் தொகுதி)
12ஆம் ஆண்டு மல்லிகை இதழ் ந அறிமுகப்படுத்தியவர் மல்லிகை யாகி பவளவிழா கொண்டாடப்பட்ட த்த இலக்கிய உறவினை சான்றா நூல் மல்லிகை ஜீவா நினைவுகள் பு நூலாகும். இந்நூல் 2001ஆம்
முகுந்தன் பதிப்பக வெளியீடாக ற்றி வாசுகி ஞாயிறுதினக்குரலில் ந்தார்.
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 47
... மல்லிகை ஜீவாவுடன் பழக்கத்தினையும் அதன் னையும் தனக்குரிய இ துகிறார் ஆசிரியர். இவ் மட்டுமல்ல அவருக்கு இ வதிலுமிருந்த ஆர்வத்தி போது எழுந்த ஆதங்க
எம்மவர் (எழுத்தாளர் விபர
அவுஸ்திரேலியாவில் 2 தாளர் விழாவை (Tamil Write முருகபூபதி, அவுஸ்திரேலியாக் எழுத்தாளர்கள், ஓவியக்கலை பதிவுசெய்து எழுதிய நூல் இது தமிழர்கள் தாம் புலம்பெயர் தே களினூடாக தமிழ் வளர்க்க ரேலியாவிலும் அத்தகைய விசா அவர்களை இனங்கண்டு 'எம் ஆவணப்படுத்தியிருப்பது மிக பாடாகும். இதுபோல புலம்
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படு வளர்க்கும் பணிகளை இலகு கூடியதாக இருக்கும். இந் அவுஸ்திரேலியா முகுந்தன் பதில்
பறவைகள் (நாவல்)
தாய் நாட்டைவிட்டு உ பெயர்ந்து சென்றாலும் - தாய்ந தான். பறவைகள் உயரத்தில் வ திற்காக தரைக்கு வந்துதான் தீ ளுடன் முருகபூபதி எழுதிய முத 2001ஆம் ஆண்டில் அவுஸ்தி வெளியீடாக வெளிவந்தது. புல இந்நாவலில் தத்ரூபமான முன
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலா

கொம் பாகமாடபசாவ.
லெ. முருகபூபதி எான தனது 30 ஆண்டுகாலப் எால் தான் பெற்ற அனுபவத்தி லக்கிய நயத்துடன் வெளிப்படுத் வெளிப்பாடு தகவல் தருவதாக இலக்கியத்திலும் அதனை எழுது
னையும் சந்தர்ப்பங்கள் நேராத த்தையும் காட்டுகிறது."
த்திரட்டு நூல்)
001ஆம் ஆண்டு தமிழ் எழுத் ers Festival) தொடக்கிவைத்த | கண்டத்தில் வசிக்கும் தமிழ் ஞர்கள் பற்றிய விபரங்களைப் 1வாகும். புலம் பெயர் ஈழத்துத் தசங்களில் தாம் சார்ந்த துறை பாடுபடுகின்றார்கள். அவுஸ்தி உலமானோர் காணப்படுகின்றனர். மவர்' தொகுப்பில் முருகபூபதி யும் உயர்வானவொரு செயற் பெயர் ஏனைய நாடுகளிலும் மாயின் எம்மவர்களின் தமிழ் வாக இனங்கண்டு கொள்ளக் நூல் 2003ஆம் ஆண்டில் ப்பக வெளியீடாக வெளிவந்தது,
லகின் எந்தப் பாகத்திற்கு புலம் எடு எவருக்கும் சொர்க்கமானது பட்டமிட்டுப் பறந்தாலும் ஆகாரத் ரவேண்டும். இந்தச் சிந்தனைக லாவது நாவல் இது. இந்நாவல் ரேலியா முகுந்தன் பதிப்பக ம்பெயர் மக்களின் உணர்வுகள் றயில் சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தன.
ஷணம் புன்னியாமீன்
45

Page 48
லெ. முருகபூபதி
இந்நாவல் தமிழகத்தி இயல் ஆய்வாளருமான தொ செய்யப்பட்டது. பறவைகள் இலங்கை அரசின் தேசிய சாகி தைய இலங்கைய பிரதமர் ரன் இவ்விருதை வழங்கினார்.
தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் பறவைகள நாவலை தமது செய்துள்ளமையும் குறிப்பிட மகள் ஞாயிறுதினக்குரலில்
".புலம்பெயர்ந்து ெ னதும் யாழ்ப்பாணத் கொழும்பில் வாழமு: களும் பறவைகள் ந சாதாரண ஒரு வாழ்6 ஒரு பெண் - "எனக் - பிள்ளைகள் - கடை - கொஞ்சிமகிழ - பிடித்து ஊடலில் ே நெருக்கம் அதிகரி கொள்ள துணையே ஏக்கம் எங்கள் சமூக ளை இன்னும் வாட்டி ஒரு நல்ல நாவலை படிக்கும் ஒவ்வொ உறுதியே."
அம்பி வாழ்வும் பணியும்
'ஓடிடும் தமிழா! நில் வீடு நின்னுருன் சொ தேடியதெல்லாம் விட் பாடிய தமிழை மட்டு
46 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ன்ெ பிரபல எழுத்தாளரும், பாரதி மு.சி. ரகுநாதனுக்கு சமர்ப்பணம்
நாவலுக்கு 2003ஆம் ஆண்டு த்ெதிய விருது கிடைத்தது. அப்போ Eல் விக்கிரமசிங்க முருகபூபதிக்கு
பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவர் | MPhil பட்டத்திற்காக ஆய்வு த்தக்கது. இந்நாவல் பற்றி பரிதி
பின்வருமாறு எழுதியிருந்தார்.
பாழும் குடும்ப அங்கத்தவர்களி திலிருந்து இடம் பெயர்ந்து நீர் னைகின்ற இருவரது மன அவசங் ாவலை நகர்த்திச் செல்கின்றன. வை வாழ்ந்து பார்க்கத் துடிக்கும் கென்று ஒரு துணை - குடும்பம் க்குச் செல்ல - கோயில் வழிபட உறவாடி ஸ்பரிசிக்க - சண்டை பசாதிருக்க - ஊடல் மறைந்து த்து பரஸ்பரம் திருப்திப்பட்டுக்
கிடைக்காதா?" என்று ஏங்கும் த்தில் எத்தனை ஆயிரம் பெண்க வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ப் படித்த திருப்தி பறவைகளைப் ருவருக்கும் ஏற்படும் என்பது
(ஆய்வு நூல்)
நீ ஒரு கணம் மனதைத்தட்டு ந்தம் விளை நிலம் நாடுவிட்டாய் டுத் திசை பல செல்லும் வேளை ம் பாதையில் விட்டிடாதே."
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 49
என்று புலம்பெயர்ந்து ஓடும் வேண்டுகோள் விடுக்கும் ஈழத்தி கவிஞர் அம்பி அவர்களுக்கு விழா கொண்டாடப்பட்ட வே6 பணிகளையும் விரிவாக ஆய் நூல். கவிஞர் அம்பி தமிழிலும் எழுதியுள்ளார்.
ஒருவர் தமது சமுதாய கும் மகத்தான சேவையாற் இவர் வாழும்போதே பாராட்டி கைய சீரிய பணியை முருகபூப ளின் வாழ்வு எத்தகையது அவ ருந்தன என்பதை இந்நூலிலிரு நாம் இதுவல்ரகாலம் பார்க்க இந்நூல் எமக்குச் சொல்கிறது அவுஸ்திரேலியா முகுந்தன் பதி
ராஜ ரீகாந்தன் நினைவுக
சிறுகதை எழுத்தாளருட கையாளருமான ராஜ ரீகாந்த நண்பர். எதிர்பாராதவிதமாக அவர் தினகரன் பத்திரிகையி வகித்தார். 'கலாசாரம் கதைத் சுப்பிரமணியத்தின் பல ஆங்: மொழிபெயர்த்து நீதிபதியின் ப டார். "சூரன் சரிதை என்ற மறைவையடுத்து முருகபூபதி எ( 2005ஆம் ஆண்டில் அவுஸ்த வெளியீடாக வெளிவந்தது. இராஜதுரை வீரகேசரி - க குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 09) கலா,

லெ. முருகபூபதி
தமிழர்களுக்கு உருக்கமாக ன் முன்னணி மூத்த தலைமுறை 75 வயது பூர்த்தியாகி பவள ளையில் அவரது வாழ்வையும் வுசெய்து முருகபூபதி எழுதிய ஆங்கிலத்திலும் பல நூல்கள்
த்திற்கும் தாம்சார்ந்த மொழிக் றியிருப்பாரேயானால் அவரை,
கெளரவிக்க வேண்டும். அத்த தி செய்துள்ளார். அம்பி அவர்க ரது பணிகள் எவ்வாறு அமைந்தி நந்து நாம் பார்க்க முடிகின்றது. ாத அறியாத பல தகவல்களை 1. இந்நூல் 2003ஆம் ஆண்டில் ப்பக வெளியீடாக வெளிவந்தது.
ள் (கட்டுரைத் தொகுதி)
ம் மொழிபெயர்ப்பாளரும் பத்திரி ன், முருகபூபதியின் நீண்டகால
அவர் இறந்தார். இறுதியாக ல் பிரதம ஆசிரியராகப் பதவி தொகுப்பின் ஆசிரியர், அழகு கிலச் சிறுகதைகளை தமிழில் மகன்' என்ற பெயரில் வெளியிட் நூலின் பதிப்பாசிரியர். இவரது ழுதிய நூல் இதுவாகும். இந்நூல் நிரேலியா முகுந்தன் பதிப்பக இந்நூல் பற்றி அன்னலக்ஷ்மி லைக்கேசரியில் பின்வருமாறு
பூஷணம் புன்னியாமீன் 47

Page 50
லெ. முருகபூபதி
". இலக்கிய உலகிலு பதியும் ராஜ ரீகாந்த நண்பனின் பிரிவுத்து தன்னை ஆசுவாசப்ப( னான நினைவுகளை ளுடன் பகிர்ந்து ஆறுத லினால் கிடைக்கக்கூட கும் நண்பரின் மனை ளைக் கொண்ட குடும் இந்நூலை எழுதி ெ குறிப்பிடத்தக்கது."
கங்கை மகள் (சிறுகதைத்
முருகபூபதியின் ஐந் இதுவாகும். மல்லிகைப்பந்த ஆண்டில் வெளிவந்தது. புலம் சூழலையும் பல்தேசியக்கலா கதைகள் இத்தொகுப்பில் இ தொகுதி தொடர்பாக ரேணுகா லிருந்து வெளிவரும் "உதய குறிப்பிட்டிருந்தார்.
". அவுஸ்திரேலியாவி அவரது சிறுகதைகளு என்ற சிறுகதை த6 திருமணத்திற்கு நிச்ச திருமணத்திற்குப்பின்பு கணவனின் வாழ்க் சொல்கிறது. கோயில் புதிதாக ஒரு கோயில் சைவக்கோயில்கள் புதி நகைச்சுவையாக செ
48 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

ம், சொந்த வாழ்விலும் முருகபூ னும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். யரைத்தாங்காத முருகபூபதி நித்திக் கொள்ளவும், நண்பருட
ஏனைய இலக்கிய நெஞ்சங்க லடையவும் அதேவேளை, இந்நூ ஒய வருமானத்தை துயருற்றிருக் வி மற்றும் இரு பெண்பிள்ளைக ம்பத்திற்கு உதவும் முகமாகவும் வளியிட முன்வந்தார் என்பது
தொகுதி)
தாவது சிறுகதைத் தொகுதி ல் வெளியீடாக இது 2005ஆம் பெயர்ந்த தமிழர்களின் புகலிடச் சார வாழ்வையும் சித்திரிக்கும் டம்பெற்றுள்ளன. இச்சிறுகதைத்
தனஸ்கந்தா அவுஸ்திரேலியாவி ம்’ பத்திரிகையில் பின்வருமாறு
ல் நம்மவரின் வாழ்க்கைமுறை நக்கு களமாகிறது. நுளபாகம் எது சமையல் திறமைப்பற்றி பிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் புளுகி
நிரந்தர சமையல்காரனாகும் கையை நகைச் சுவையுடன் கூட்டங்களில் சண்டை வந்தால் தோன்றும் - அவுஸ்திரேலியாவில் து புதிதாக தோன்றுவதை இப்படி ால்கிறார்.”
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 51
நினைவுக்கோலங்கள் (சிறுக
முருகபூபதியின் இளை LIT6Ùul LI(56ւֆֆ՝ 6ւյTլք6ւլմ (3: சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இதுவ மறப்போமேயானால் செல்லும் என்ற சிந்தனைவயப்பட்டு கட கதைகள். இத்தொகுப்பில் இடம் இடம்பெற்றுள்ள 14 கதைகளில் வொரு இதழ்களிலும் பிரசுரமா க்கது. இது 2006ஆம் ஆண்டில் பதிப்பக வெளியீடாக வெளிவந் பற்றி ஞானம்' சஞ்சிகையில் ெ மாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
களை மீட்டுப்பார்க்கும் கதைகள் சித்திரிக்கப்பட்டி பெறும் 14 கதைகளிலும் எளிமையான வாழ்வு ஆதரவும் கலந்த அக்க படுத்தப்படும் தனிமனித
கதைகள் இயல்பான ஒ யில் அழகாக அமைந் போகின்ற போக்கில்
சிலவற்றையும் சொல்லி
முருகபூபதி தொகுப்பு நூல்க
சுயமாக பல நூல்களை எழுதி அவர்கள் சில தொகுப்பு நூல்க
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) கலாபூ8

லெ முருகபூபதி
தைகள்)
}ԼՐ&&T6Ù 560)6316ւյ8, 6061: Այլք காலங்களையும் சித்திரிக்கும் கும். கடந்து வந்த பாதையை பாதையும் இருட்டாகி விடும் ந்த காலத்தை இரைமீட்டிய பெற்றுள்ளன. இத்தொகுப்பில் 13 கதைகள் முன்னர் எந்த காதவை என்பது குறிப்பிடத்த அவுஸ்திரேலியா முகுந்தன் தது. இச்சிறுகதைத் தொகுதி ஜயசக்தி பத்மநாதன் பின்வரு
5. Ե3, 516 6ւմ փ6մ3 թվ. 3, நினைவுப்பதிவாக அவரது ருக்கின்றன. இந்நூலில் இடம் இழையோடியிருப்பதெல்லாம் முறை. நேர்மையும் அன்பும் ம் பக்கம் அதனூடாக வெளிப்
குண வெளிப்பாடுகள்
ட்டத்தோடு இலகுவான நடை
துள்ளன. அந்தக் கதைகள் சொல்லாத செய்திகள்
ச் செல்கின்றன.”
6 =
வெளியிட்டுள்ள முருகபூபதி ளையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
2ങ്ങIf !,ങ്ങളിLITIf് 49

Page 52
லெ.முருகபூபதி
நம்மவர்
முருகபூபதியின் இலக் விழா 1997ஆம் ஆண்டு அக நடைபெற்றது. இச்சந்தரப்பத் கலைஞர்களுமான எஸ்.பொ அண்ணாவியார் இளைய பத் துரை ஆகியோர் பாராட்டி பட்டனர். இவர்களைப் பற்றி இடம்பெற்ற 'நம்மவர்' தொ விழாவில் வெளியிட்டார்.
உயிர்ப்பு
அவுஸ்திரேலியாவில் ( தொடர்ந்தும் எழுதிக் கெ எழுத்தாளர்களின் தேர்ந்தெ 'உயிர்ப்பு'. 2006 ஆம் ஆண் வெளியிடப்பட்டது. இது அவ கலைச்சங்க வெளியீடாகும்.
வானவில்
அவுஸ்திரேலியாவில் ( கவிதைகளைக் கொண்ட . 2007ஆம் ஆண்டு நடந்த 5 வெளியிடப்பட்டது. இதுவும் அ கலைச்சங்க வெளியீடாகும்.
முருகபூபதியின் படைப்புக
முருகபூபதியின் நூ பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள் ம இதழ்கள், இணையத்தளங்க விமர்சனங்கள் தொகுக்கப்பட் கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்
முருகபூபதியின் படைப்புகள் வெளிவந்தது. 2001 ஆம் ஆண் பாகம் 02 வெளிவந்தது. 50 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

கிய எழுத்துலப் பிரவேச வெள்ளி புஸ்திரேலியா மெல்பன் நகரில் தில் மூத்த படைப்பாளிகளும், என்னுத்துரை, கவிஞர் அம்பி, மநாதன், ஓவியர் கே. ரி. செல்லத் விருது வழங்கி கெளரவிக்கப் கட்டுரைகள், நேர்காணல்கள் குப்பு நூலை முருகபூபதி இவ்
முன்னர் வசித்து தற்போது இங்கு ாண்டிருக்கின்ற 20 சிறுகதை நடுத்த கதைகளின் தொகுப்பு டு நடந்த எழுத்தாளர் விழாவில் புஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கியக்
வசிக்கும் சுமார் 31 கவிஞர்களின் தொகுப்பு 'வானவில்'. இந்நூல் ரழாவது எழுத்தாளர் விழாவில் மவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கியக்
ள் ல்களைப் பற்றி இலங்கைப் மற்றும் புலம்பெயர் நாடுகளிலுள்ள கள் ஆகியனவற்றில் பதிவான டு இரண்டு பாகங்களில் வெளியா க்கது. இதன் முதலாவது பாகம் பாகம் 01 என 1997 ஆம் ஆண்டு டில் முருகபூபதியின் படைப்புகள்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15

Page 53
முருகபூபதியின் இலக்கிய வெளிவந்த நூல்களே மேலே தர யப் பயணம் தொடர்ந்தும் சிறப்ப கின்றது. இவரின் இலக்கியப் பய இலங்கை அரசின் சாகித்திய ம தோடு, இவரின் இலக்கியப் பணி மாநில ஈழத் தமிழ்ச்சங்கம் 1998 யது. 2002 ஆம் ஆண்டில் விக்டே அவுஸ்திரேலியா தினத்தன்று சி வழங்கி கெளரவித்தது. 2004ஆம் சங்கம் ஆறுமுக நாவலர் விரு இதேயாண்டில் இலங்கை நீர்கெ மத்திய கல்லூரி முதல் மாணவன் யும் வழங்கியது.
அவுஸ்திரேலியா தமிழ் 3 உறுப்பினரும், இலங்கை மாணவ உறுப்பினரும், அவுஸ்திரேலியா உறுப்பினரும், அவுஸ்திரேலியா கத்தின் ஸ்தாபக உறுப்பினரும் தமிழ் எழுத்தாளர் விழா பிரதம அ யுள்ளார். தற்போது இலங்கை நிதிச் செயலாளராகவும், அவுள் கலைச்சங்கத்தின் தலைவராகவ அவுஸ்திரேலியா தமிழ் ஒன்றியம் முரசு'' காலாண்டு இதழின் ஆச் றியுள்ளார். அவுஸ்திரேலியாவில் மேலாக வெளிவரும் 'உதயம் குழுவில் தற்போது பணியாற்றி வ
Letchumanan Murugapoopathy 170, Hothlyn Drive, Craigiebur Victoria - 3064 Australiya +61-(03) 93081484 letchumanan@gmail.com
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாபூஷ

லெ.முருகபூபதி பப் பயணத்தின் 2007 வரை ப்பட்டுள்ளன. அவரின் இலக்கி ரக நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக் ணத்தில் இரண்டு தடவைகள் ண்டலப் பரிசைப் பெற்றுள்ள யை கெளரவித்து விக்டோரியா ஆம் ஆண்டு விருது வழங்கி பாரிய டொரபின் மாநகரசபை றந்த பிரஜைக்கான விருதை 2 ஆண்டில் மெல்பன் தமிழ்ச் 5து வழங்கி கெளரவித்தது. ாழும்பு விஜயரத்தினம் இந்து வக்கான பொன்விழா விருதை
அகதிகள் கழகத்தில் ஸ்தாபக ர் கல்வி நிதியத்தின் ஸ்தாபக தமிழ் ஒன்றியத்தின் ஸ்தாபக தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங் என இவர், அவுஸ்திரேலியா மைப்பாளராகவும் செயலாற்றி மாணவர் கல்வி நிதியத்தின் திரேலியா தமிழ் இலக்கிய ம் செயற்பட்டுவரும் இவர், வெளியிட்ட 'அவுஸ்திரேலியா பிரியக் குழுவிலும் பணியாற் ருந்து 10 ஆண்டுகளுக்கும் ' மாத இதழின் ஆசிரியர் ருகின்றார். இவரின் முகவரி:-
1e -
னம் புன்னியாமீன்

Page 54
சக்தீ. அ. பாலஐயா
சக்தீ. அ. பா
பதிவு 328
எழுத்துத்துறை
இலங்கையில் மத்தி கொண்ட மூத்த கவிஞர்: ந அரைநூற்றாண்டுக்கும் மேல லும், வீராந்த பேச்சுக்களால் கைதேர்ந்த ஓவியர். பல்கலை ராவார். கொழும்பு நுண்கலை கப் பணிபுரிந்து சிற்பம், தொடர்பான துறைகளில் பல மும்மொழி வல்லுனர். சிறந்த யிலும் புகழுக்குரிய சக்தீ. பட்ட நிலையில் இருந்தாலு பாடுபட்டவர்.
இலங்கையில் மத்தி இலக்குமி அம்மை தம்பதியில் ஜூலை 26 ஆந் திகதி நு
52 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

பன்வாலாபாவையாகவுணர்ணயmthாயணபவ
சுகே
லஐயா
பத்மாவதி மக்கள்!'
நச -: கதர்'
ய மலையகத்தைப் பிறப்பிடமாகக் லிவுற்ற மக்களின் ஏக்கத்துக்காக Tக வீச்சுமிக்க தமது எழுத்துக்களா லும் சிறந்த பணியாற்றி வருபவர். களிலும் ஆற்றல் வாய்ந்த கலைஞ லக் கல்லூரியில் போதனாசிரியரா சித்திரம், வண்ண வேலைகள் கலைஞர்களை உருவாக்கியவர். மொழிபெயர்ப்பாளர் என பல்துறை அ. பாலஐயா இன்று நோய்வாய்ப் ம் மலையக மக்கள் எழுச்சிக்கு
ய மலையகத்தில் விஸ்வநாதர், எரின் புதல்வராக 1925ஆம் ஆண்டு பரெலியா மாவட்டத்தில் பிறந்த
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 55
பால ஐயா தனது பத்தாவது வய என்னும் தலைப்பில் தனது மு. காந்தி பக்தராகவும் கதராடை விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு கெ. பெருமை, தியாகம் ஆகியவை ஆர்வம் மிக்கவராகவும் அந்த இருந்திருக்கின்றார் என்பது ஆச்
பத்து வயதிலேயே பா அதை அவர் ஏனோ தொடர தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொ இவருக்குள்ளே ஒரு கவிஞன் உரு
படிப்பை முடித்துக் கொள் தனது வாழ்வைத் தொடங்கினார். தொழிலை மேற்கொண்ட இவர் சஞ்சிகைகளுக்கும் அட்டைப் பட வீரகேசரியின் ஆசிரியர் திரு. தொகுதி - சீ.வி. நடத்திய போன்றவைகளை சில உதாரன
இலங்கை அரசின் நுண் 1944 ஆம் ஆண்டுகளில் கலை இவர் ஆங்கிலக்கலை ஆசிரியரா ஆசிரியர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் யில் விரிவுரையாளராகவும் 195
‘Ceylon Teachers Colleg lege Of Fine Arts' ஆகிய கலைக் விரிவுரையாளராகவும் பணிய கண்காட்சிகள் கொழும்பிலும் பி ஆம் ஆண்டுகளில் பிரசித்தம் பெ சிந்தனைகள் கவிதைக்கு வித்திப் கொண்ட இவருடைய கவிதை
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூக

சக்தி. அ. பாலஐயா திலேயே 'பாரதியின் தாக்கம்' நல் கவிதையை எழுதினார்:
அணிபவராகவும், இந்திய ாண்ட தலைவர்களின் ஆற்றல், பற்றி அறிந்து கொள்ளும்
பத்து வயதிலேயே இவர் Fசரியத்தைத் தருகின்றது.
ட்டெழுதத் தொடங்கினாலும் வில்லை. ஓர் ஓவியராகவே Tண்டு வந்தார். ஆனாலும், நவாகிக் கொண்டே இருந்தான்.
ன்ட சக்தீ ஓர் ஓவியராகவே ஒரு CommercialArtist ஆகத்
ஒரு சில நூல்களுக்கும், ஓவியங்கள் வரைந்துள்ளார். லோகநாதனின் சிறுகதைத் 'கதை' என்னும் சஞ்சிகை னங்களாகக் குறிப்பிடலாம்.
கலைக் கல்லூரியில் 1943 -
ஆசிரியராக பயிற்சி பெற்ற கவும், விரிவுரையாளராகவும், அரசாங்கக் கலைக் கல்லூரி 1வரை பணிபுரிந்துள்ளார்.
' மற்றும் 'Hay Wood's Col-கூடங்களில் ஆசிரியராகவும், சாற்றிய சக்தியின் ஓவியக் பிற இடங்களிலும் 1948 - 49 ற்றன. காலப்போக்கில் இவரது
ன. 1949க்குப் பின் வீராவேசம் களும், கட்டுரை இத்தியாதி
ஓணம் புன்னியாமீன்
53

Page 56
சக்தி. அ. பாலஐயா
எழுத்துக்களும் வீரகேசரி , த போன்ற ஏடுகளில் அடிக்கடி | சி.என்.அண்ணாத்துரை அவ தமிழக ஏடுகளிலும் சக்தியின்
ஓவியக் கலைஞர்கள் | யும், ஓவியங்கள் கூறும் தத் பத்திரிகைகளில் எழுதியுள்ள துணை ஆசிரியராகவும் 'தப் பணியாற்றியுள்ளார். இவரது செ யில் 1956ம் ஆண்டில் எழுதி தமிழகத்தில் 'திராவிட நாடு'
சமூக மறுமலர்ச்சி இ விளைவாகவே ஆரம்பகால தோன்றியிருக்கின்றன என்னும் பற்றிய ஆரம்பத் தேடல்களி உணர்ந்துவரும் ஒரு முக்கிய
பத்தொன்பதாம் நூற்றா தோட்டக் குடியேற்றத்திலிருந்து குடியேற்றக் காலத்திலிருந்தும் ! கத் தொழிலாளர்கள் பட்டது வேதனைகளும், பட்டாளத்துக் க காரர்களின் இராணுவ அடக்கு தவைகள்.
தங்களின் சக்தி உ உணராமல் சோர்ந்தும் சோ
தட்டி எழுப்புவதையே குறிக்கே யதே மலையக இலக்கியம். முன்னோடிகளாக விளங்கும் பிள்ளை, கே.கணேஷ் சக்தீ பால் வர்கள். இவர்களுடைய சிந்த ருக்கின்றன.
54 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

தினகரன், சுதந்திரன், ஈழநாடு பிரசுரம் பெற்றன. கல்கி மற்றும் ர்களின் திராவிட நாடு போன்ற எழுத்துக்கள் இடம்பெற்றன.
பற்றிய வரலாற்று கட்டுரைகளை த்துவங்கள் பற்றியும் விரிவாக மார். வீரகேசரி பத்திரிகையில் மிழ் ஒலி'யின் ஆசிரியராகவும் சாந்த பத்திரிகையான "வளர்ச்சி" யெ எழுச்சிமிகு கட்டுரைகளை
மறுபிரசுரஞ் செய்துள்ளது.
யக்கம் என்பதன் ஒரு துணை > மலையக இலக்கியங்கள் உண்மை மலையக இலக்கியம் ல் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருமே பமான விடயமாகும்.
எண்டின் ஆரம்ப காலக் கோப்பித் து; பிந்திய தேயிலைத் தோட்டக் இத்தென்னிந்திய மக்கள், மலைய ன்ப துயரங்களும் அனுபவித்த ட்டுப்பாடுகள் போன்ற வெள்ளைக் த முறைகளும் எழுத்திலடங்கா
ணராமல் : உமைப்பின் பயன் ரம்பியும் கிடந்த இவர்களைத் ாளாகக் கொண்டதாய்க் கிளம்பி
இவ்வெழுத்து முயற்சிகளின் கோ.நடேசய்யர், சி.வி. வேலுப் லையா போன்றவர்கள் சமகாலத்த னைகளும் ஒன்றாகவே இருந்தி
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 57
சக்தீ. அ. பாலஐயா
இந்த மக்களின் விழிப்பு; ஆகியவைகளே இவர்களுடை முனைப்பான அம்சங்களாக இருந்த கள்' என்று நிறைய விஷயங்களை வெளியிட்டவர் மக்கள் கவிஞர் .
சி.வி. க்கு பரவலான அறி புகழையும் கொடுத்த 'In Ceylons Te கவிதை நூலை 'தேயிலைத் தோட் தந்தவர் கவிஞர் சக்தீ.அ. பாலை வீரகேசரியில் தொடராகப் பிரசுரி ரா.மு.நாகலிங்கம் அவர்களால் செ வெளியிடப்பட்டது. (ஆங்கில மூலம்
'' கவிஞர் சி .வி. வேலுப்பிள் தொகுதியைத் தமிழாக்கும்போது தையும் உணர்வையும், ஏழ்மையி லாளர்களின் பால் அவர் கொன அலைத்திரல்களாக எனது சி தொடர்ந்தன...
''கவிஞரின் ஆங்கிலக் கவி யாக்கும்போது அவரது மூலக் விழைந்திருக்கின்றேன். கருத்து கவிஞரின் கவிதைகளில் ஊடுரு உணர்வாம் கருப் பொருளைத் தரு தந்திட முயன்றிருக்கின்றேன்...'' முன்னுரையில் சக்தி குறிப்பிட்டி
1963ல் தினகரனின் 'கலை நாட்டு ஓவியர்கள்' என்னும் தடை படைத்துள்ளார். அதே காலகட்ட நாட்டு அறிஞர்கள்' என்னும் த கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூஷ.

பிடிவு; சுதந்திரச் சமத்துவம் ப எழுத்துப் பணிகளின் நன. 'நடேசய்யரின் சாதனை
தனது கட்டுரைகள் மூலம் 1. வி.
முகத்தினையும் ஏகோபித்த a Gardens' எனும் ஆங்கிலக் டத்திலே ' என்று தமிழாக்கித் லயா. இந்தத் தமிழாக்கம் க்கப்பட்டது. பிறகு செய்தி ப்தி பதிப்பகம் மூலம் நூலாக 1954- மொழி பெயர்ப்பு 1969)
ளை அவர்களின் கவிதைத் கவிஞரவர்களின் உள்ளத் ல் வாடும் மலையத் தொழி எடிருக்கும் பாசமும் பரிவும் சிந்தனைகளைத் தழுவித்
விதைகளைத் தமிழ்க் கவிதை கருத்துணர்வில் கலந்திட தாழம் வழுவாதிருந்திடக் நவும் மலையக மக்களின் ஓவியே தமிழ்க் கவிதைகளை
என்று இந்த நூலுக்கான வந்தார்.
மண்டலம்' பகுதியில் மேல் லப்பில் பல ஆக்கங்களைப் த்தில் சுதந்திரனில் 'மலை லைப்பில் தொடர்ந்து பல
அம் புன்னியாமீன்

Page 58
சக்தி. அ. பாலஐயா
சக்தி பாலையா; தன லக்ஷ்மி ஆகிய புனைப் பெ வெளிவந்துள்ளன. இவர் தப ஆகிய சஞ்சிகைகளையும் (
1956ன் அரசியல் கெ சிங்களம் மட்டும் சட்டத்தின் சிங்களப் பேரினவாதம் முை
அரசின் பேரினவாதத் ளையும், சிங்களத் தலைவர் நடக்கும் படியும் அறிவுறுத்துவ அவர்கள் இந்தப் பத்திரிை 'வளர்ச்சி பத்திரிகையின் அன் மிகவும் காத்திரமானதாகவும், அவற்றின் முக்கியம் கருதி நாடு" இத்தலையங்கங்களை
1948ல் இலங்கைக்கு மலையக மக்களின் வாக் எதிர்த்து மலையகத் தலைவர் சக்தியும் கலந்துகொண்டார்.
1956ன் சிங்களம் மட் தமிழ்த் தலைவர்கள் நடத்திய கலந்து கொண்டார். 'மனோ முறையும்' என்னும் பயிற்சி வெளியிட்டார்.
"சொந்த நாட்டினிலே அடங்கிய நூலினை மொழியு வீரகேசரியின் துணை ஆசிரி "மாவலி" சஞ்சிகையின் இன பணிபுரிந்துள்ளார்.
56 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

ரிவழிக் கவிராயர்; மலையரசன்; யர்களிலும் இவரது ஆக்கங்கள் Sழ் ஒளி (1954) வளர்ச்சி (1956) வெளியிட்டுள்ளார்.
டுபிடிகள் பற்றி நாம் அறிந்ததே. மூலம் தமிழுரிமை பறிக்கப்பட்டு னப்புப் பெற்ற காலம் அது.
திற் கெதிராகவும் அரசியல்வாதிக களையும் நேர்மையான வழியில் தற்காக வென்றே சக்தி பாலையா கயைத் தொடங்கி நடத்தினார். றைய ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் காரசாரமானதாகவும் இருந்தன. அறிஞர் அண்ணாவின் "திராவிட ா மீள் பிரசுரம் செய்து வந்தது.
ச் சுதந்திரம் கிடைத்தகையுடன் குரிமை மறுக்கப்பட்டது. இதை கள் நடத்திய சக்தியாக்கிரகத்தில்
டும் சட்டத்தை எதிர்த்து 1957ல் எதிர்ப்புக் கூட்டங்களிலும் இவர் தத்துவமும் கலையும், போதனா நூலினை 1952ஆம் ஆண்டு
' என்னும் தேசியப் பாடல்கள் ரிமைக்காக 1956ல் வெளியிட்டார். யராகச் சில காலமும் சி.வி.யின் ணை ஆசிரியராகச் சிலகாலமும்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 59
1960களின் ஆரம்பத்தில் என்னும் அமைப்பினைத் தொ நிலைமைகளை இந்திய இலங்க பதன் மூலம் அவர்களின் பிரச்சி தேட ஒரு வழி சமைத்தார்.
1981ல் பஸ்ஸிலிருந்து விடு ளானார் சக்தி. அது பற்றி அவ உறுதியும், வாழ்வின் மீதான அ திண்மையும் புலனாகிறது.
'நான் பஸ்ஸினடியில் கி பஸ் சாரதிக்குத் தெரியாது. இ பின் சில்லு ஏறியபோது கால்
நொறுங்கும் மெல்லிய ஓசை எ சில்லு படிப்படியாக எனது முழ கத்த முடியவில்லை. சத்தம் வர யேசுநாதரின் கிருபையால் அது நெஞ்சுக்குள் புகுந்து தொண்டை கத்து; என சத்தமிட்டார்கள். க அசையாமல் நின்றுவிட்டது. எடுத்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தேன்.
மாதக்கணக்கில் மருத் இரண்டு கால்களையும் முழங்க உயிர் பிழைப்பேன் என்றார்கள் களையும் இழந்த பிறகு நான் எ மறுத்து விட்டேன். மரணத்துடன் பலவிதமான சுய வைத்தியங்கள்
பிறகு மெதுவாக ஊன் நடமாடினேன் என்று கூறும் சக்தி யும் வீசி எறிந்துவிட்டு மிகவும் நடவாதது போல் மீண்டும் தன் கூட்டங்கள் என்று உலாவருகின
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூவு

சக்தி. அ. பாலஐயா 'இந்திய வம்சாவழிப் பேரவை' டங்கி மலையக மக்களின் கை அரசினர்களுக்கு அறிவிப் னைகளுக்கான விடிவுகளைத்
ழுந்து ஒரு கோர விபத்துக்குள் ர கூறுகையில், அவரது மன வரது திடமான நம்பிக்கையும்,
டக்கின்றேன். நான் கிடப்பது டது காலின் மேல் பஸ்ஸின் ல் எலும்புகள் கரகரவென எக்குத் தெளிவாகக் கேட்டது. ங்கால், தொடை என்று ஏறி மறுக்கிறது. அப்போது தான் து நடந்தது. யாரோ எனது - வழியாக வெளியேறி கத்து ; கத்தினேன். பஸ்ஸின் சில்லு என்னை எப்படி வெளியே ள். ஒன்றுமே தெரியவில்லை.
துவமனைக் கட்டில் பிறகு காலுடன் வெட்டினால் தான்
டாக்டர்கள். இரண்டு கால் ரப்படி வாழ்வது. பிடிவாதமாக 1 வருடக்கணக்கில் போராடி ர் செய்தேன்.
மறு கோல்களுடன் எழுந்து இப்போது ஊன்றுகோலினை ம் சாதாரணமாக எதுவுமே எது வேலைகள், இலக்கியக் கறார். ஓணம் புன்னியாமீன்
57

Page 60
சக்தீ. அ. பாலஐயா
தடகலபப்பாங்கில்காவைசராக
இவரது கலை இலக் கவிச்சுடர் பட்டமளித்துக் ஒளிபட்டமும் விருதும் 199 கம்பன் கழகம் 1998ஆம் த கலாசார அமைச்சு ''கலாபூ கெளரவித்துள்ளது.
தேசிய அருங்கலைச் கலாசார மேம்பாட்டுக்குழு இருந்து கவிஞர் சக்தீ பணிய எழுதியுள்ள நூல்களாவன
மனோதத்துவமும் க சொந்த நாட்டிலே - தேயிலைத் தோட்டத் நூல் 1969 சக்தீ பாலஐயா கவி
இவருடைய முகவரி:-
SAKKTHIE BALA64 - 1/20, DAM STR COLOMBO - 12
சக்தீ அ. பால் ஐயா நேரடியாக சக்தி அ. ப பெறப்பட்டதுடன் மேல் சஞ்சிகையில் இடம் பெ யும் எழுதப்பட்டது
58 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

-கியப் பணிகளுக்காக அரசாங்கம்
கெளரவித்தது (1987). தமிழ் Bல் வழங்கப்பட்டது. இலங்கை ஆண்டு "மூதறிஞர்" விருதளித்தது. ஷணம்” விருதும் வழங்கி இவரை
-சபை மற்றும் அரசின் மலையகக்
ஆகியவற்றின் அங்கத்தவராக மாற்றி வருகின்றார். இவர் இதுவரை
லையும் போதனா முறையும் 1952 - தேசிய கீத நூல் 1956 திலே - மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை
இதைகள் - துரை வெளியீடு 1998
உ - F'' ***
பாம்
ப்
IAH, EET,
அவர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் ால ஐயா அவர்களிடமிருந்து லதிக தகவல்கள் ஞானம் பற்ற குறிப்புகளைத்
தழுவி
-, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 61
திமிலைத்துமிலன்
திமிலைத்துமிலன்
எழுத்துத்துறை
கிழக்கு மாகாணம், மட்ட களப்பு தேர்தல் தொகுதி, மன்முை ளர் பிரிவில் திமிலதீவு 81 கிரா வரும் சின்னையா கிருஷ்ணபிள்ை மூத்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவ திமிலைத்துமிலன், சிறுகதைத்துை யத்துறையில் ஆழையடிச்சோலைu ஆகிய பெயர்களில் எழுதிவரும் கி மிலன்’ எனும் பெயரிலே இலக்கி மானவராவார். இவர் ஒரு ஓவியரு ’கிருஷ்னா’ எனும் பெயரில் இ
சின்னையா, இராசம்மா ஏறாவூரில் 1933ஆம் ஆண்டு திகதி பிறந்த கிருஷ்ணபிள்ளை ம வுப் பாடசாலை, மட்டக்களப்பு ே
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ
 

க்களப்பு மாவட்டம், மட்டக் ன வடக்கு பிரதேச செயலா மசேவகர் வசத்தில் வசித்து ள இலங்கையில் புகழ்பெற்ற ாவார். கவிதைத்துறையில் றயில் மாலதி, மொழியிலக்கி ான், பேய் மகன், இளமாலதி ருஷ்ணபிள்ளை “திமிலைத்து பத்துறையில் நன்கு பிரபல்ய ம் கூட. இவரின் ஓவியங்கள் டம்பெற்று வருகின்றன.
தம்பதியினரின் புதல்வராக செப்டெம்பர் மாதம் 25ஆம் ட்டக்களப்பு மெ.த. வலையிர மதடிக்ஸ் மத்திய கல்லூரி
1ணம் புன்னியாமீன் 59

Page 62
திமிலைத்துமிலன்
ஆகியவற்றின் பழைய மான கல்வியினை மட்டக்களப்பு ஆக் டார். பேராதனைப் பல்கலை படிப்புப் பெற்ற இவர் கொழு துறை டிப்ளோமா பட்டம்
பாரியாரின் பெயர் திலகள் சாருலதா, வல்லவன், பத்ம8 சன், யுககுஹன் ஆகிய அணி
கற்கும் காலத்திலிரு ஈடுபாடு அதிகமாகக் காண அதீத ஆர்வம் காட்டி வந்க வி க்கப்பட்" "ஈெட்ல பிை ஆபரண கன்னிக் கவிதை 195 யில் பிரசுரமானது. கவிை என்பதாகும்.
அன்றிலிருந்து இன் கவிதைகளை இவர் யாத்து தப்பட்ட எண்ணிக்கையாக மேற்பட்ட சிறுகதைகளையும் சார்ந்த கட்டுரைகளையும், ளார். இவை இலக்கியம், ! வாய்மொழி இலக்கியம், ! சார்ந்தவை. இவரின் இல சஞ்சிகைகளில் தொடரா கொய்யாக் கனிகள் - கதம்ப எனக்குத்தான் - அமுதம், கன் காவியம்).அதே போல க சிறுவர்க்கு ஏற்ற வகையில் வீரகேசரி முதலிய பத்திரிை மேல் எழுதியுள்ளார்.
இவரின் இத்தகைய மல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலும் !
60 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ாவராவார். மேலும், தொழில்சார் ரியர் கலாசாலையில் மேற்கொண் க்கழகத்தில் கலைமாணிப் பட்டப் ம்பு பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வித் பெற்றுள்ளார். இவரின் அன்புப் தியம்மா. இத்தம்பதியினருக்கு ஸ்தா, எழிலி, வாசவன், சுபகனே
புச் செல்வங்களுளர்.
ந்தே கவிதைத்துறையில் இவரின் ப்பட்டது. குறிப்பாக ”ரிட்டட் , இயலபாக கவிதைத்துறையில் ழயாகாது. இந்த அடிப்படையில் ஆம் ஆண்டு வீரகேசரி பத்திரிகை தயின் தலைப்பு திமிலத் தீவு
றுவரை 5000இற்கும் மேற்பட்ட ஸ்ளார் என்றால் இது மிகைப்படுத் அமையாது. அதேபோல, 50க்கும் ம், 100க்கும் மேற்பட்ட பல்வகை ஆய்வுகளையும் இவர் எழுதியுள் வரலாறு, தொழில், நேர்காணல், 5ல்வி, ஒப்பீட்டு அய்வு என்பன க்கியக்காவியங்கள் பின்வரும் க வெளிவந்துள்ளன. அவை: ம், தேன்மொழி விவேகி, அத்தான் ானத்தில் நீயறைந்தால் (முத்தமிழ்க் விதை கூறும் சிறுகதைகளாக சிறுகதைகளை கவிதை உருவில் கககள், சஞ்சிகைகளில் 30க்கும்
ஆக்கங்கள் இலங்கையில் மட்டு ரபல்யம் பெறலாயிற்று. வீரகேசரி,
, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 63
சுதந்திரன், கதம்பம் , மல் தாமரை, தென்றல், கலைமகள், செல்வி போன்ற நூற்றுக்கணக்க இதழ்களிலும், சஞ்சிகைகளிலும் 8 கியுள்ளன. மேலும், இலங்கை வ ஹினி ஆகியவற்றிலும் ஒலி/ஒளி
இவரின் இலக்கியப் பணி பின்வருமாறு சுருக்கமாக தொகு
மேடை நாடகங்கள்:
''முல்லைக்குமரி", ''அன பிழை", "டிபஸ்'', ''மலர்விழி” ( பட்ட நாடகங்களை எழுதியுள்ள திமிலை நளினகலாமன்றமும் மேடையேற்றியுள்ளன.
வானொலி நாடகத் தொடர்:
''முத்தொள்ளாயிரம்'', ''ச வானொலியில் தொடராக ஒலிப
தொலைக்காட்சி நாட்டிய நா
''நீதியின் நிழல்கள்” ரூபா
வீடியோ நாடகம் :
''குறிஞ்சி மலர்கள்" இல் குகள் வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்த கவியரங்குகள் என 200க்கு மழை பொழிந்துள்ளனர். இத்தே கருத்தரங்குகளில் 20க்கும் மேல் சார்ந்த வானொலிப் பேச்சுக்க நல்கியுள்ளார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூவு

திமிலைத்துமிலன் பர், கல்கி, ஆனந்தவிகடன், ஈழகேசரி, ஈழநாடு, கலைச் என ஈழத்து, இந்திய தேசிய இவரின் ஆக்கங்கள் பிரசுரமா வானொலி, இலங்கை ரூபவா பரப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
யின் முக்கிய கட்டங்களை த்து நோக்கலாம்.
ழத்தது நீதானா”, “விதியின் போன்ற சுமார் 30க்கும் மேற் ர். இவற்றை அவ்வப்போது வேறு சில மன்றங்களும்
சாந்தினி", ஆகியன இலங்கை ரப்பப்பட்டன.
டகம் :
பாஹினியில் ஒளிபரப்பாகியது.
எனும் வானொலிக் கவியரங் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ம் மேல் பங்குபற்றிக் கவிதை தாடு வானொலியில் நடந்த யங்குபற்றியுள்ளார். பல்வகை ளிலும் தனது பங்களிப்பை
ணம் புன்னியாமீன்

Page 64
திமிலைத்துமிலன்
ஓவியம்:
இவரது அடுத்த “கிருஷ்ணர்” என்ற பெயரில் பல போட்டிகளில் பங்குபற் பத்திரிகைகளில் சித்திரங் வரைந்துள்ளார். ‘கிராம ச சித்திரங்கள் தீட்டியுள்ளா தொடராக வீரகேசரியில் விெ "மலர்' சஞ்சிகையில் ‘க தலைப்பில் பிரசுரிக்கப்பட்டு
இவரது ஓவிய, சிற்ப 1968ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்பி குறிப்பிடலாம். இவர் கண்ண நர்த்தனம்” முதற்பரிசு பெற
வெளியிட்ட நூல்கள்:
நீராமகளிர் (காவியம்) கொய்யாக் கனிகள் (க எல்லாம் எங்கள் தாயக நெஞ்சம் மலராதே (இt அழகு முல்லை (கழந்ை மஞ்சு நீ மழைமுகில் ஆ மஞ்சு நீ மழைமுகில் அ முத்தொள்ளாயிரம் (நா. கவிதை கற்பித்தல் (கல் 10. யாப்பும் அணியும் (கள் 11. திமிலைத்துமிலன் கவி 12. திமிலைத்துமிலன் க மன்றப்பரிசு பெற்றது) 13. கருமனியிற் பாவாய் 14. பாவலர் ஆகலாம் (யn 13 அணில் வால் (சிறுகை
62 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ஒரு முகம் ஓவியம் சார்ந்தது. ) பல ஓவியங்கள் வரைந்துள்ளார். றிப் பரிசில்கள் பெற்றுள்ளார். பல கள், சித்திரத் தொடர்கதைகள் ஞ்சிகை”யில் 200க்கும் மேற்பட்ட ர். ‘பாரதி ஒவியம்’ சித்திரத் வளிவந்துள்ளது. முத்தமிழ் ஓவியம் sன்னத்தில் நீயறைந்தால்” என்ற ள்ளது.
திறமையை வெளிக்காட்டுவனவாக ல் நடத்த ஓவிய, சிற்பக் காட்சியைக் ாடி ஓவியமாக வரைந்த ‘சிவக்தி ற்ற குறிப்பிடத்தக்கது.
ாவியம்) ம் (இளைஞர் இலக்கியம்) சைப்பா)
2தக் கவிதை) அல்ல(Iம்பாகம்) நாவல் அல்ல(2ம்பாகம்) நாவல் டகம்)
வி)
ல்வி)
தைகள் - காதல் - விதைகள் சமூகம் (சாகித்திய
(காவியம்) அச்சிலி ாப்பிலக்கணம்) கல்வி த) வட, கிழ. மா. பரிசு பெற்றது
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 65
திமிலைத்துமிலன்
உலகளாவிய இலக்கிய என்னும் பின்லாந்துக் காவியம் தம யைக் குறிப்பிடலாம்.
இதுவரை இவரது கவிதை, என்பவற்றுக்குப் பரிசில்களும், ! பெற்றுள்ளமை இவரது பல்துறை காட்டுகின்றன. அவை:
01. குழந்தைக் கவிதை "வழித6 எழுத்தாளர் சங்கம் தமி நடாத்திய போட்டியில் மு
02. கவிதை : 1960ம் ஆண்டளவி நடக்குத் தொழில் கவிை எழுதிய "இழப்பு” எனும்
03. வடக்கு கிழக்கு கல்வி கல) மலருக்காக நடாத்திய கவி கடலி’ என்று இவர் எழு பரிசு கிடைத்தது.
04. சிறுகதை : 'கதம்பம் நல்லுலகெங்கும் நடாத்த இவர் எழுதிய “சிதா தந்த பரிசு கிடைத்தது.
05. மேடை நாடகம் : பிரதியா நாடகப் பிரதியாக்கப் போ எனும் நாடகப் பிரதியா பரிசாகக் கிடைத்தது. இந் மண்டபத்தில் மேடையே ஒளிப்பதிவாளரும், இயக் நடித்திருந்தார் என்பதைய
இலக்கை கலைக்கழகம் 4
திமிலை நளினகலா மன்றத் மனோதத்துவ வரலாற்றுநர்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷன்

முயற்சியாக 'கலேவலா’ Sழ்மொழியாக்கம் செய்தமை
கட்டுரை, காவியம், ஓவியம் சான்றிதழ்களும் கிடைக்கப் சார்ந்த திறமையை எடுத்துக்
வறிய வண்டு"- இது சென்னை ழ்கூறும் நல்லுல கெங்கும் தலாம் பரிசு பெற்றது
பில் ஆனந்தவிகடன் நடாத்திய த என்ற போட்டியில் இவர்
கவிதை பரிசு பெற்றது
ாசார அமைச்சு 'மருதநிலா" பிதைப் போட்டியில் 'குருதிக் திய கவிதைக்கு முதலாம்
சஞ்சிகை தமிழ்கூறும் திய சிறுகதைப் போட்டியில் செல்வம்” என்ற சிறுகதைக்கு
க்கம் ‘தேனருவி”நடாத்திய ட்டியில் “முல்லைக் குமரி” க்கத்துக்கு தங்கப்பதக்கம் நாடகம் கொழும்பு சரஸ்வதி ற்றப்பட்டது. அதில் பிரபல குனருமான பாலுமகேந்திரா /ம் குறிப்பிடலாம்.
நடத்திய நாடகப் போட்டியில் தினர் நடித்த ‘ஈடிபஸ்" என்ற டகப் பிரதி இவருடையதாகும்
wHó t/60iafluIudai 63

Page 66
திமிலைத்துமிலன்
பாராட்டுக்கள்:
வாழும் காலத்திலே புத்திஜீவிகளைப் பாராட்ட கே இது கலைஞர்களுக்கு ஊள முயற்சியில் ஈடுபடத் தூண்டு துமிலன்" நிறையவே பாரா
பெற்றுள்ளார். அவை:
மட்டக்களப்பு கலாசாரப் பே இந்து இளைஞர் மன்றம் ( மட். அசிரியர் கலாசாலை இந்து கலாசார அமைச்சு '
விருதுகள் :
வடக்கு கிழக்கு மாகாண இலங்கைக் கலைக்கழக வி
இத்துடன் மட்டக்கள் கலாமன்றம் (மட்டக்களப்பு), இவரைப் பாராட்டி கெளரவித் இட்டும் ஆமை அமைதியா எந்தவிதமான பந்தாவும் இல் கவும் இருப்பவர். எந்தவிதமா
ல் 1918 இழலாக
கவிதைக்கான சாக ஆண்டுக்கான) பெற்றவர்களி டத்தக்கது. மகாகவி . நீலவான கள் வரிசையில் வைத்து என் கின்றார். 1978ஆம் ஆண்டில் ஆக்கங்கள் பல இழக்கப்பட் மாகும். இவரது அச்சுவாக தற்கும், கட்டுரைகளைத் தெ அறிஞர் பெருமக்கள் முயற் 64 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

-யே கலைஞர்கள், அறிஞர்கள், வண்டியது சமூகத்தின் கடனாகும். பக்கியாக மேலும் மேலும் அம் டும். அந்த வகையில் "திமிலைத் பட்டுக்களையும், பட்டங்களையும்
பரவை ''கவிமணி” மட்டக்களப்பு) ''கவியரசு”
''கவிகுவபாஸ்கரன்" -'தமிழ் ஒளி"
ஆளுநர் விருது
ருது
சப்பு சைவநெறிக்கழகம், தமிழ்க் வின்சன்ற் மகளிர் கல்லூரி என்பன த்துள்ளன. ஆயிரம் முட்டைகளை Tக இருப்பது போன்று இவரும் லாமல் அடக்கமாகவும், எளிமையா ன விளம்பரத்தையும் விரும்பாதவர்.
கித்திய மண்டலப்பரிசு ( சென்ற ல் இவரும் ஒருவர் என்பது குறிப்பி னன், முருகையன் போன்ற கவிஞர் ன்ணக்கூடியவராக இவர் விளங்கு ஏற்பட்ட சூறாவளியினால் இவரது டுள்ளமை ஒரு சோகமான சம்பவ ன்மேறாத நூல்களை அச்சிடுவ தாகுத்து நூலுருப்படுத்துவதற்கும்
சி எடுக்க வேண்டும்.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15

Page 67
தன்னுடைய இத்துனை 6 ணமாக இருந்தவர்கள் பாரம்பரி எது கவிதைகளுமே என்று அட புகைப்படத்தை ''ஞானம்' 102 பிரசுரித்து இவரை கெளரவித்தது தமிழ் தொண்டு புரிய வேண்டு தமிழ் மொழிக்கும், தமிழிலக் பணித்துள்ள இவரின் முகவரி:-
112, திமிலதீவு மட்டக்களப்பு, இலங்கை 065-2225129
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூ

திமிலைத்துமிலன் பளர்ச்சிப் போக்கிற்கு மூலகார ப எழுத்தாளர்களும், அவர்க க்கமாகக் கூறிவரும் இவரின் வது இதழ் முகப்பட்டையில் ப. தமிழ் வளர்க்க வேண்டும். ம் என்ற போக்கில் இன்னும் கியத்துக்கும் தன்னை அர்ப்
ஷணம் புன்னியாமீன்
65

Page 68
ஏறாவூர் தாஹிர்
ஏறாவூர் தாஹி
பதிவு
.............................
330
கணவகங்காரி
-காலைகளினா
rtuால்IைTHAcங்கமாமே -
எழுத்துத்துறை
கிழக்கு மாகாணம், ளப்பு தேர்தல் தொகுதி, ஏ வசித்துவரும் சாகுல் ஹமீ ஏறாவூர் தாஹிர் எனும் பு ை ஒரு மூத்த கவிஞரும், எழு
1947ஆம் ஆண்டு ந ஹமீட், கதீஜா உம்மா தம் பிறந்த அகமட் லெப்பை (5 வித்தியாலயம், ஏறாவூர் அ ளைச்சேனை அரசினர் ஆசி வற்றின் பழைய மாணவரா காலங்கள் பணியாற்றிப் பல ர ஹாஜராவின் அன்புக் கன அல்பைசல், சஜ்னாவஜி, க அன்புச் செல்வங்களுளர்.
66 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

:
மட்டக்களப்பு மாவட்டம், மட்டக்க றாவூர் 06 கிராம சேவகர் பிரிவில் ட்ே அகமட் லெப்பை அவர்கள் னப்பெயரால் நன்கு அறியப்பட்ட த்தாளருமாவார்.
வம்பர் மாதம் 03ஆந் திகதி சாகுல் பதியினரின் தலைப் புதல்வராகப் ரறாவூர் தாஹிர்) ஏறாவூர் அறபா லிகார் மத்திய கல்லூரி, அட்டா ரியர் பயிற்சிக்கலாசாலை ஆகிய
வார். இவர் ஆசிரியராக நீண்ட நல்மாணாக்கரை உருவாக்கியவர். எவரான இவருக்கு பிர்தௌஸ், சுக்ரன் ஜெஸீல் ஆகிய நான்கு
- கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 69
ஏறாவூர் தாஹிர்
ஏறாவூர் தாஹிர் என 6 ளாலும் அறியப்பட்ட இவர், 1970ஆ வானில் பிரகாசித்தாலும் 60இன் வெளியான பாலர் கழகம் பகு தடம் பதித்தார். தமிழறிவோடு பருவத்திலேயே வரித்துக் கொன சிறுகதைகள், கவிதைகள், கட்டு படைப்புக்களின் சொந்தக்காரரா
கலையும், கலைசார் தி இறை கடாட்சமாய் அமைந்துவ தாய், தந்தையர் மார்க்கக் கல்வி இருப்பிடமாகத் திகழ்ந்தவர்கள். க மையுடன் விளங்கியதால் இவ னத்துறையில் கல்வி பயிலவே அவரது நாட்டமும், ஊடாட்டமும்
லையில் பயிற்சி பெற்று வெளியே இறுதிக் காலப் பிரிவில் மட் / ஏற யாலயத்தின் விஞ்ஞான ஆசிரியர் யாலயத்தின் பெயரையும், புகழை நிகழ்வுகளில் முதன்மை பெறச்
அடக்கமும், ஆற்றலும் கதை, கட்டுரை, நாடகம், உை ளிலும் இன்று வரை சோடைே இவரது இத்தகைய ஆக்கங்களை தினக்குரல், தினமுரசு, மெட்ரோ ரஹற்மத், முஸ்லிம் முரசு, தாரண செங்கதிர், ஒலை போன்ற இலங் ளும், இலங்கை மற்றும் இந்தி துள்ளன. தொடர்ந்தும் பிரசுரித்து
சமுதாயப் போலிகளைச் அடிமைத்தளைகளைக் கண்டிப்ப
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ

ால்லா இலக்கிய நெஞ்சங்க ஆம் ஆண்டின் பின் இலக்கிய பிற்பகுதியிலே தினகரனில் தியில் தளர் நடைபோட்டு பொது அறிவையும் இளம் ட இவர் இன்று ஏராளமான ரைகள் என பல இலக்கியப் கத் திகழ்கின்றார்.
றனும் கருவிலே சிலருக்கு பிடுவதுண்டு. ஆம், இவரது ஞானம் தோய்ந்து கலையின் ல்லூரி வாழ்க்கையில் முதன் ரை ஆசிரியர்கள் விஞ்ஞா ஆற்றுப்படுத்தினர். ஆனால், கலைத்துறையிலேயே சங்க ளைச்சேனை ஆசிரிய கலாசா றிய இவர், தனது சேவையின் ாவூர் றகுமானியா மகாவித்தி ராகப் பணியாற்றி, அவ்வித்தி யும் கலை கலாசாரப் போட்டி செய்தார்.
மிக்கவரான இவர் கவிதை, ரயாடல் போன்ற பல்துறைக பாகாமல் பிரகாசிக்கின்றார். தினகரன், வீரகேசரி, தினபதி, நியுஸ், சுடரொளி, புஹற்ரா, க, முஸ்லிம்நேசம், வாசம், கையின் தேசிய பத்திரிகைக ய சஞ்சிகைகளும் பிரசுரித்
வருகின்றன.
சாடுவதும், பெண்ணியல் தும் இவரது கவிதைகளின்
ணம் புன்னியாமீன் 67

Page 70
ஏறாவூர் தாஹிர்
அடிநாதமாய் ஒலிக்கின்றன. களையும், இலட்சியங்களைய துள்ளார். சொல்வீச்சு, சந் கவிதைகளுக்கு அணிகலன
நூற்றுக்கணக்கான திற்கு வித்திட்ட தாஹிர் அ முதலான பல கவிஞர்களி கலந்து கலகலப்பூட்டியவர். தச்சுவை அனைத்தும் இ6 யோடியிருக்கும்.
இவர் சர்வதேச ம கவிதை, இசை ஆக்கம் மு பரிசில்களும், விருதுகளும் குப் போதிய சான்றுகளே.
1. இலங்கைத் தமிழ்ச் திரேலியா - முத் போட்டி) சர்வதேச
2. கல்வியமைச்சால் 1 ஊழியர்களுக்கிடை போட்டி
3. அகில இலங்கை இ
ளனம் நடாத்திய விமர்சனப் போட்டி.
இத்தகு ஆற்றல்மிச் படைபபுகள அனைததும வன்செயல், புலம்பெயர்வினா குரியதே. இவை தவிர எ சிலதை மட்டும் தொகுத்து 20ஆந் திகதி "கடைசி 6 தொகுதியினைத் தந்துள்ள 'கடைசி வரிகள்’ கவிதைத்
68 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

அன்றியும் இஸ்லாமியத் தத்துவங் ம் இவர் இலச்சினையாகப் பொறித் தம், ஓசைநயம் எல்லாம் இவரது ர்களாய் அமைந்துள்ளன.
கவிதைகளைப் பிரசவித்து பிரசுரத் அவர்கள் கவிஞர் புரட்சிக் கமால் ன் பல கவியரங்க மேடைகளில் சொற்சுவை, பொருட்சுவை, அங்க வர் யாத்த கவிதைகளில் இழை
ட்டத்தில் நடைபெற்ற கட்டுரை, pதலான பல போட்டிகளில் பணப் பெற்றுள்ளமை வித்தகத் திறமைக்
அவை வருமாறு:
சங்கம், விக்டோரியா - அவுஸ் தமிழ் விழா - 1999 (கவிதைப்
ரீதியானது
2.11.2002இல் நடாத்தப்பட்ட அரச யிலான பாடல் புனைவு கவிதைப்
ஸ்லாமிய கலையிலக்கியச் சம்மே கருத்துச் சுதந்திரம் தொடர்பான
ந்கவரான இவரின் ஆரம்ப காலப் இயற்கை அனர்த்தங்களினாலும், லும் அழிந்து போனமை வேதனைக் ாஞ்சிய நூற்றுக்கணக்கானவற்றுள் து 2008ஆம் ஆண்டு மே மாதம் வரிகள்’ எனும் முதல் கவிதைத் ார். 173 பக்கங்களைக் கொண்ட நீ தொகுதியில் ஏறாவூர் தாஹிரின்
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 71
85 கவிதைகள் இடம்பிடித்துள்ள ஆய்வு மையத்தின் வெளியீடா
அமைதியான போக்கும் விரும்பாத தன்மையும் இவரி மௌனமாக நின்று ஈழத்தமிழ் இ கவிச் செல்வங்களை மேலும்,
இவரின் முகவரி:-
'ERAVUR THAHIR' 14, PULIYADY CROSS ERAVUR (E.P)
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலா

ஏறாவூர் தாஹிர் ன. இந்நூல் ஏறாவூர் வரலாற்று கும்.
விளம்பரத்தையும், புகழையும் ன் கூடப் பிறந்த இயல்புகள். லக்கியத்துறைக்கு காத்திரமான
மேலும் பிரசவித்து வரும்
ROAD,
பஷணம் புன்னியாமீன்
69

Page 72
கந்தையா செல்வநாயகம்
கந்தையா செ
பதிவு
331
கலைத்துறை
கிழக்கு மாகாணம், பு தேர்தல் தொகுதி, கோரலை செயலாளர் பிரிவில் பேய்த்த வசித்துவரும் கந்தையா செ கலை என கடந்த நான்கு துறைகளிலும் ஈடுபாடுமிக்க பெயர் கலையிலக்கியத்து ை என்றே அறியப்பட்டுள்ளது.
1946ஆம் ஆண்டு கந்தையா, தங்கம்மா தம் செல்வநாயகம் வாழைச்சேனை மத்தியக்கல்லூரி ஆகியவ தொழில் ரீதியாக 1967ஆம் . யாகச் சேவையில் இணைந்து, அன்புப் பாரியார் பெயர் கரு திராவிடமலர், காவேரி, ஈ ஆகிய அன்புச் செல்வங்கள்
70 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

ல்வநாயகம்
மட்டக்களப்பு மாவட்டம், கல்குடா ரப்பற்று வாழைச்சேனை பிரதேச பழை கிராமசேவகர் விலாசத்தில் சல்வநாயகம் எழுத்து, ஊடகம், தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக பல்
ஒரு கலைஞராவார். இவரின் றயில் 'தாழை செல்வநாயகம்'
ஏப்ரல் மாதம் 06ஆந் திகதி பதியினரின் புதல்வராகப் பிறந்த எ இந்துக்கல்லூரி, வந்தாறுமூலை ற்றின் பழைய மாணவராவார். ஆண்டு வன பரிபாலன அதிகாரி
தற்போது ஓய்வுபெற்றுள்ள இவரின் பணலெட்சுமி. இத்தம்பதியினருக்கு வரா, செவ்வந்தி, செந்தமிழன் நளர்.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 73
கந்தையா செல்வநாயகம்
நம்மவர்களுள் எத்தனை போதிலும் கூட, இவர்களின் திறமை முறையில் இனம் கண்டு கொள்ள சேவைகள் நாளைய சந்ததியி மறைந்து விடுகின்றது. இந்த அடி கலைஞர்களையும், இலக்கியவா இனம்கண்டு கொள்ளாமல் போக நிலையே. இந்த நிலை மேலும் ெ வர்களை இனங்கண்டு அவர்கள் படுத்த வேண்டியது காலத்தின் ே களை இனம் காட்டுவது எனும்போ யில், என்பது தவறான நிலைய திருக்கலாம். சிலர் பல்வேறு கா மாகாமலிருக்கலாம். ஆனால், பல கனதி நிலையையும், அவசியத் அவசியமானதொன்றாகும்.
1963இல் எழுத்தாளர் வந்தாறுமூலை மத்திய கல்லூ சிறப்பாக நடத்தியதினூடாக செல் வெளிப்படத் தொடங்கியது. 1964 சையை அகில இலங்கை ரீதிய பரிசாக தங்கத்தை இவர் வெ கலாமன்றத்தை உருவாக்கி அத 'மூடுதிரை' நாடகத்தை எழுதி, ! னார். இவரின் கலைத்துறை ஈடுபா ஆரம்பித்தது. இதைத் தொடர்ந்து தேர்தல் களத்தினிலே போன்ற ந அவற்றை இயக்கியும், நடித்துப் மிளிரத் தொடங்கினார். இவ்வாற டைக் காட்டிவந்த தாழை செல் களுக்கு மேல் எழுதியுள்ளமை கு இவரால் எழுதப்பட்ட பல நா பிரதேச ரீதியிலும் பல பரிசி!
குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூல்

யோ திறமைசாலிகள் இருந்த களும், ஆற்றல்களும் சரியான ப்படாமையினால் இவர்களின் னரின் அவதானிப்பிலிருந்து படையில் பல நல்ல தரமான திகளையும் பிற்கால சமூகம் எமை ஒரு துர்ப்பாக்கியமான தாடரக் கூடாது. திறமையான ரின் திறமைகளை ஆவணப் தவையாகும். இங்கு திறமை து பிரபல்யத்தின் அடிப்படை ாகும். சிலர் பிரபல்யமடைந் ரணங்கள் நிமித்தம் பிரபல்ய மடப்புகளில் காணப்படக்கூடிய தையும் அளவிட வேண்டியது
எஸ்.பொ.வுடன் இணைந்து ரியில் காப்பிய விழாவினை வநாயகத்தின் கலையார்வம் இல் விவேகானந்த சபை பரீட் பாக நடத்திய போது முதல் வன்றார். 1965 இல் கம்பன் தன் தலைவராகவும் இயங்கி இயக்கி நடிகராக அறிமுகமா மாடு கன்னிப்பயணம் இங்கேயே | உரிமைப்போர், சோக்ரடீஸ், டகங்களையும் எழுதியதுடன், 2 ஒரு நாடகக் கலைஞராக Tக நாடகத்துறையில் ஈடுபாட் வநாயகம் சுமார் 25 நாடகங் றிப்பிடத்தக்கது. பிற்காலத்தில் டகங்கள் தேசிய ரீதியிலும், ல்களை வென்றுள்ளமையும்
மணம் புன்னியாமீன்
71

Page 74
கந்தையா செல்வநாயகம்
2005 ஆம் ஆண்டு பிரதியாக்கப் போட்டியில் இ பெற்றுக் கொண்டது. மே மொன்று நோர்வேயில் மோ பரிசினையும் பெற்றுள்ள தொகுத்து நூலுருவில் ெ கொண்டு வருகின்றார்.
நாடக எழுத்துக்கு கட்டுரை ஆகிய துறைகளி இந்த அடிப்படையில் இவர் சஞ்சிகையில் 1980ஆம் ஆ றது ' எனும் தலைப்பில் தாரகை, சுடர், சுதந்திரன் ஆகிய தேசிய பத்திரிகைக இலக்கிய ஆக்கங்கள் இட தமிழ் நாட்டிலிருந்து ( கணையாளி போன்ற ஏடுக பெற்றுள்ளன. சமூக உ சமூகத்தின் தனித்துவத்த களையும், மூடநம்பிக்கை பாங்குகளையும் இவரின் க கொள்ளக் கூடியதாகவுள்ளது சிறுகதை நூலொன்றை 6 தமிழகத்தில் மணிமேகலை இவரின் நாடகத் தொகு அச்சிடப்பட்டுக் கொண்டிரு!
இவரது பல சிறுக ரீதியிலும் பரிசில்களை ெ களத்தால் 2005 மற்றும் 2 விழாவின்போது மாவட்ட முதலாம் பரிசினைப் பெற்று. ஆண்டில் கட்டுரைப் போ தட்டிக் கொண்டார். 72 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

தேசிய இலக்கியவிழாவில் நாடகப் இவரது நாடகம் முதலாம் பரிசினைப் லும், இவரால் எழுதப்பட்ட நாடக ல்டே தமிழ் கலாசாரப் பேரவையின் து. தற்போது இந்நாடகங்களை வெளியிடும் நடவடிக்கையை மேற்
ப் புறம்பாக சிறுகதை, கவிதை, லும் இவர் ஆர்வம் காட்டி வந்தார். து முதலாவது சிறுகதை 'தாரகை' உண்டு 'சுயமரியாதை புதைப்படுகின் பிரசுரமானது. அதைத் தொடர்ந்து , தினகரன், வீரகேசரி, தினக்கதிர் களிலும், சஞ்சிகைகளிலும் இவரின் ம்பெற்று வருகின்றன. அதேபோல, வெளிவரும் குமுதம், தாமரை, களிலும் இவரது ஆக்கங்கள் இடம்
ணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளும், புக்காக போராடும் மனோநிலை களை களைத்தெறிய எத்தனிக்கும் நதைப் பொருள்களிலிருந்து கண்டு து. இவர் 'ஏதிலிகள்' எனும் பெயரில் எழுதிள்ளார். இச்சிறுகதை நூலை மப் பிரசுரம் வெளியிட்டது. மேலும், ப்பு நூலொன்றும் தமிழ் நாட்டில் ப்பதாக தெரியவருகின்றது.
தைகள் தேசிய ரீதியிலும், பிரதேச வன்றுள்ளன. கலாசாரத் திணைக் 006ஆம் ஆண்டு தேசிய இலக்கிய மட்டத்தில் இவரது சிறுகதைகள் க் கொண்டன. அதேபோல 2004ஆம் ட்டியிலும் இவர் முதல் பரிசினை
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 75
கலையிலக்கியத்துறையை துறையிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டி முதல் 2007ஆம் ஆண்டு வரை என் பராக இருந்து ஆயிரக்கணக்கான தனிப்பட்ட காரணங்கள் நிமித்தமா நிருபர் பதிவியிலிருந்து விலகிக்
யத்துறைக்கு கடந்த 40 ஆண்டுக கெளரவிக்கும் வகையில் 2007ஆம் கெளரவ ஆளுநர் விருது இவருக்
தனது தாய் மாமன் சுயமரி தவர். அவர் பெயர் சுயமரியாதை ! திராவிடக் கழகப் பத்திரிகைகள் ? நிதி, கல்கி போன்றோரின் நூல்கள் படித்து, அவர்களின் கருத்துக்க காரணத்தினாலேயே தான் கலைப் ஆரம்பித்தேன் எனக்கூறும்
இவரின் முகவரி : - K. SELVANAYAGAM KALKUDAH ROAD PETHALAI VALAICHENAI
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாபூஷன

கந்தையா செல்வநாயகம் ப் போலவே இவர் ஊடகத் வந்தார். 1982ஆம் ஆண்டு பீரகேசரியின் கல்குடா நிரு செய்திகளை எழுதியுள்ளார். க 2007ஆம் ஆண்டில் இவர் கொண்டார். கலையிலக்கி 5ளாக ஆற்றிய பணியினை ம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண க்கு வழங்கப்பட்டது.
பாதை இயக்கத்தைச் சேர்ந் நல்ல தம்பி. அவரது வீட்டில் அண்ணா, பெரியார், கருணா கள் இருக்கும். அவற்றைப் ளால் ஈர்க்கப்பட்டமையின் பிலக்கியத்துறையில் ஈடுபட
எம் புன்னியாமீன்

Page 76
த. கோபாலகிருஷ்ணன்
த.கோபாலகிருஷ்
பதிவு 332
எழுத்துத்துறை
கிழக்கு மாகாண காரைதீவைப் பிறப்பிடமாகக் ஒரு எழுத்தாளரும், பத்திரி ை பிலிருந்து 2008 ஜனவரி
இல்லாமல் இலக்கியம் இ தொடர்ச்சியாக வெளிவந்து ெ பண்பாட்டுப் பல்சுவைத்' திங் யின் ஆசிரியரான இக்கவிஞ நன்கு அறிமுகமானவர். இவ விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள ஆனால் ஆழ்ந்த இலக்கிய
அப்போதைய மட்டக்க அமைந்த கல்முனை (தா வைத்தியசாலையில் 1950.12.1 தந்தை தம்பியப்பா. இருவரு மான காரைதீவைச் சேர் பராயத்திலேயே பெற்றோர்க
74 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ணன்
கணணணணணணண்யம் -யாராகயா ----.மக.
ம், மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கொண்ட த.கோபாலகிருஷ்ணன் -கயாளரும் ஆவார். மட்டக்களப்
மாதத்திலிருந்து 'இலட்சியம் இல்லை' என்ற மகுடம் தாங்கி கொண்டிருக்கும் 'கலை - இலக்கிய மகளிதழான 'செங்கதிர்' சஞ்சிகை ர் செங்கதிரோன் எனும் பெயரால் பர் எழுத்துலகில் தன்னை அதிகம் Tாத - அமைதியான - அடக்கமான
வாதியும், எழுத்தாளருமாவார்.
களப்பு மாவட்டத்தின் தென்பகுதியில் ற்போது அம்பாறை மாவட்டம்) 3ல் இவர் பிறந்தார். தாய் கனகம்மா, ஒம் சுவாமி விபுலாந்தரின் பிறப்பிட ந்தவர்கள். இவரின் குழந்தைப் கள் குடும்பத்துடன் மட்டக்களப்பு
- கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 77
த. கோபாலகிருஷ்ணன் மாவட்டத்தின் (தற்போது அம்பா6 கிராமமான பொத்துவிலுக்குச் அந்திமக்காலம்வரை அங்கே கிருஷ்ணன் தனது ஆரம்பக் கல்வி மிஸன் தமிழ்க்கலவன் பாடசாை சாலையில் தலமையாசிரியராக இ பெற்ற பொலிஸ் மா அதிபர் தி களின் தந்தையரான அமரர். இ வர.
ஐந்தாம் வகுப்புவரை பெ லையில் பயின்று பின் ஐந்தா பரீட்சையில் சித்தியடைந்ததன் வந்தாறுமூலை மத்திய மகாவி கிழக்குப் பல்கலைக்கழகக் கட் தங்கியிருந்து கல்வியை க.பொ. வரை பயின்றார்.
கல்லூரிக் காலத்தில் க வரை வகுப்பில் முதல் மாணாக்கன லிருந்தே நிறைந்த வாசிப்புப் காலத்தில் 7ம் வகுப்பு பயிலும்போ கையெழுத்துச் சஞ்சிகையினதும், பயிலும்போது "தேமதுரம்' என்க கையினதும் இதழாசிரியராகவிரு இச்சஞ்சிகைகளில் கவிதைகள், எழுதினார். இவை இவரின் ஆர
1968இல் சப்ரகமுவ நீர் லைக்கு (தொழில்நுட்பக் கல்லூர் சென்று இருவருடகாலம் ஆங்கில பெற்று வெளியேறி 01.02.1971இ திணைக்களத்தில் தொழில்நுட்ப ! பெற்றார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ

றை மாவட்டம்) தென்கோடிக் சென்று குடியேறி தங்கள் யே வசித்தனர். கோபால பியை பொத்துவில் மெதடிஷ்த லயில் பயின்றார். இப்பாட ருந்தவர் இலங்கையின் ஓய்வு ரு. த. ஆனந்தராஜா அவர் இ.பா. தங்கராசா அவர்களா
ாத்துவில் மெ.மி.த.க. பாடசா ம் வகுப்புப் புலமைப்பரிசில்
பெறுபேறாக மட்டக்களப்பு த்தியாலயத்தில் (தற்போது டிடத் தொகுதி) விடுதியில் த. உயர்தரம் (விஞ்ஞானம்)
ல்லூரியை விட்டு விலகும் ாகவே திகழ்ந்தார். சிறுவயதி பழக்கமுள்ளவர். கல்லூரிக் து 'கலை அமுதம்' என்கின்ற க.பொ.த. உயர்தர வகுப்பில் கின்ற கையெழுத்துச் சஞ்சி ந்து அவற்றை வெளியிட்டார். சிறுகதைகள், நாடகங்கள் ம்ப எழுத்துக்களாகும்.
ப்பாசனப் பயிற்சிக் கலாசா ) நீர்ப்பாசனப் பயிலுனராகச் மொழி மூல வதிவிடப் பயிற்சி }ல் இலங்கை நீர்ப்பாசனத் உத்தியோகத்தராக நியமனம்
ணம் புன்னியாமீன் 75

Page 78
த.கோபாலகிருஷ்ணன்
நீர்ப்பாசனப் பயிற்சிக்க நர் தமிழ்க் கலாமன்றத்தி துடன், மன்றத்தின் வெளியீடு கையின் இதழாசிரியராகவும் அவ்வப்போது கவிதைகலை அச்சுவாகனம் ஏறிய 'நற்க பிலான கவிதை 'அருவி' 1969லிருந்து 'சுதந்திரன்' | வந்தார். இளமைக்காலத்தில் அரசியலில் அதிதீவிர ஈடு 'சுதந்திரன்' கவிதைகள் 1 திருந்தன. 1989 வரை அ தமிழ் இளைஞர் பேரவை, த
கூட்டணி ஆகியவற்றின் உர செயற்பட்டார்.
இவரது மூத்த சகோ பாடநூலாக அமைந்திருந்த அவர்களின் 'மலரும் மாக படித்துத்தான் தனக்குக் கவி இவர் பின்னர் மகாகவி பார கவிதைகள் கவிதை ஈடுபாட் தான் படித்த உணர்ச்சிக் க கனவு' கவிதை நூல்கள் தன்னைத் தூண்டின என்று
அதிகம் எழுதிக் கு கவிதைப் படைப்பாளி. 'புது ரீதியான விமர்சனங்களை கவிஞர் என்றே இனம் பெண்கள் எல்லாம் பிள்ள யாப் பேர்களெல்லாம் பா புதுக்கவிதைப் போக்கு பற் இன்னும் இலக்கிய மேடை 76 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ந் காலத்தில் 'நீர்ப்பாசனப் பயிலு ன்' செயலாளராகப் பணிபுரிந்த டான 'அருவி' (1969) எனும் சஞ்சி இருந்தார். கல்லூரிக் காலத்தில் ா ஆக்கிய இவரின் முதலாவது விதை வேண்டும்' என்ற தலைப் சஞ்சிகையில்தான் பிரசுரமானது. பத்திரிகையில் கவிதைகள் எழுதி பிருந்தே தமிழர் உரிமை போராட்ட பாடு கொண்டிருந்த காரணத்தால் பாவும் அதையொட்டியே அமைந் கில இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி, மிழர் கூட்டணி, தமிழர் விடுதலைக் றுப்பினராகவிருந்து அதிதீவிரமாகச்
தரிகளின் எஸ்.எஸ்.சி. வகுப்புக்குப் கவிமணி தேசிகவிநாயகம்பிள்ளை லையும்' கவிதைத் தொகுப்பைப் தையில் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறும் தி, பாரதிதாசன், காசி ஆனந்தன் டை வளர்த்தன என்கிறார். 1968இல் விஞர் காசி ஆனந்தனின் 'தமிழன்
'சுதந்திரன் ' கவிதைகளுக்குத் ம் கூறுகிறார்.
விக்காவிட்டாலும் ஆற்றல் மிக்க க்கவிதைப் போக்கு' பற்றி தர்க்க
முன்வைக்கும் இவரை மரபுக் காண முடிகிறது. 'பூப்படையாப் கள் பெற வந்ததுபோல யாப்பறி ரப்புனைய வந்துவிட்டார்' என்று றி இவர் எழுதிய கவிதை வரிகள் களில் எடுத்தாளப்படுகின்றன.
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 79
1984 காலப்பகுதியில் 6 பகுதியில் 'வேண்டாம் புதுக் தலைப்பில் இவர் எழுதித் தெ பிரதிவாதங்களுடன் பல மாதங் சமர்' இன்றும் கவிதையுலகில்
இவரது முக்கியமான எனினும், சில சிறுகதைகளும், 2 இவர் ஆழமான விமர்சகரும். வரப் பெற்றவர். நூல் வெளி இவர் ஆற்றியுள்ள நயவுரைகள் வழங்கியுள்ள முன்னுரைகளிலும் அடையாளம் காண முடிகிறது. கே.எஸ்.சிவகுமாரன் அவர்கள் சிலாகித்துக் கூறப்பட்ட சந்தர்ப்
1987 இல் மலேசிய நாட் பூரில் நடைபெற்ற அனைத்துல கலந்துகொண்டு 'தமிழும் வி கட்டுரை படித்தார்.
டொமினிக் ஜீவாவின் ' கவிதைகள் சில பிரசுரமாகியுள் தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர் சுரதா கவிஞர் பேரவை' உருவாவத துடன், அதன் இலங்கைக் கி செயற்பட்டார்.
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங் னரான இவர், கடந்த காலங்களி துணைப் பொதுச் செயலாளர், பதவிகளில் பணிபுரிந்துள்ளார். விருந்த காலத்திலேதான் கொழு சிறுவர் பகுதி ஆரம்பித்து  ை இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாம்

த.கோபாலகிருஷ்ணன் வீரகேசரி ' இலக்கியச் சாரளம் ' க்கவிதைப் போக்கு' எனும் காடக்கி வைத்து பின் வாதப் பகளாக தொடர்ந்த 'கவிதைச் நினைவுக் கூரத்தக்கதொன்று.
ஈடுபாட்டுத்துறை கவிதை . உருவகங்களும் எழுதியுள்ளார். கூட .. திறனாய்வுத்துறை கை யீடு, அறிமுகங்களின் போது ரிலும் சில நூல்களுக்கு இவர் ம் இவரது திறனாய்வுத் திறனை பிரபல்யமிக்க விமர்சகர் திரு. ளால் இவரது திறனாய்வுகள் ப்பங்கள் உண்டு.
டுத் தலைநகரான கோலாலம் கத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் ஞ்ஞானமும்' என்ற ஆய்வுக்
மல்லிகை' இதழிலும் இவரது களன. 1987 இல் மலேசியாவில் தலைமையில் 'உலகத்தமிழ் ற்குக் காரணியாக விளங்கிய ளையின் இணைப்பாளராகவும்
கத்தின் நீண்டகால உறுப்பி பில் அதன் நூலகச் செயலாளர், இலக்கியச் செயலாளர் ஆகிய இவர் நூலகச் செயலாளராக ஜம்புத் தமிழ்ச்சங்க நூலகத்தில் வக்கப்பட்டது. பலவருடங்கள் ஷணம் புன்னியாமீன்
77

Page 80
த. கோபாலகிருஷ்ணன்
தொடர்ந்து இலக்கியச் செய இலக்கியப் பணிகள் கொழு தனி அத்தியாயமாக எழுதப்பட புத் தமிழ்ச்சங்க மாதாந்த 6ெ ஆசிரியராக ஆற்றிய பணி இ அடையாளம் காட்டிற்று. "ஓ நினைவுச் சிறப்பிதழும், மகாக
திறமைக்கு எடுத்துக் காட்டு
கவிஞர் நீலாவணன் இடையில் நின்றுபோன "வேள சியை "விளைச்சல்' எனும் சஞ்சிகையில் மாதாந்தம் ெ
இலங்கை வானொலி மகிழ் அரங்கம் நிகழ்ச்சிகளி சியின் 'களம்' நிகழ்ச்சியிலு சியின் 'உதயதரிசனம் பங்குபற்றி இலக்கிய வெளிப்ட லண்டன் 'தீபம்’ தொலைக் சுமார் ஒரு மணிநேர இலக்கி
படைப்பாற்றலும், இல லும் நிரம்பப் பெற்றவராகவி வெளியிடவில்லை என்பது இ6 பட்டங்களையும் விரும்பாதவ தைத் தேடாதவர். ஆற்றல் மி புலமைமிக்க இலக்கியவாதி ஆரவாரமில்லாமல் ஆமைபே வுமிருந்து காத்திரமும், கனதி களை ஆற்றிவருபவர். இ ஆளுமைச் சிறப்பும் ஆகும்.
78 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

லாளராகவிருந்த இவர் ஆற்றிய ஒம்புத் தமிழ்ச்சங்க வரலாற்றில் வேண்டியதொன்றாகும். கொழும் வளியீடான 'ஒலை" யின் ஸ்தாபக வரைச் சிறந்த சஞ்சிகையாளராக லை வெளியிட்ட நீலாவணன் வி நினைவுச் சிறப்பிதழும் இவரது
எழுதி அவரின் மரணத்தால்
ாண்மைக் காவியத்தின் தொடர்ச்
பெயரில் இப்போது "செங்கதிர்' தாடர்ந்து எழுதி வருகிறார்.
மியின் "இதய சங்கம்', 'நாள் லும் மற்றும் சக்தி தொலைக்காட் ம், ரூபவாஹினி தொலைக்காட் நிகழ்ச்சியிலும் அவ்வப்போது ாடுகளை நிகழ்த்தியவர். 2006இல் காட்சியின் நேரடி ஒளிபரப்பில் யப் பேட்டி அளித்தும் உள்ளார்.
க்கிய ஆளுமையும், மொழியாற்ற ருந்தும் இதுவரை எந்த நூலும் வரது குறைபாடு. விருதுகளையும், ர். புகழை நாடாதவர். விளம்பரத் க்க படைப்பாளியாகவும், ஆழ்ந்த பாகவும் இருந்த போதிலும்கூட, ால அடக்கமாகவும், அமைதியாக யும் மிக்க இலக்கியச் செயற்பாடு துவே இவரின் தனித்துவமும்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 81
த. கோபாலகிருஷ்ணன்
மட்டக்களப்பு, அம்பாறை கவிருந்த போதிலும்கூட, கூடுதல பாடுகள் கொழும்பை மையமாக கவியரங்கக் கவிஞரான இவர் தலைமை தாங்கிய கவியரங்கங் மேலும் சிறந்த மேடைப் பேச்ச
ஈழ விடுதலைப் போராட்ட இவர் அதன் காரணமாக 1983இ தார். அம்பாறை மாவட்டத்தில் ப களிலும் போட்டியிட்டவர். இவரது 1990ல் நாட்டை விட்டுச் சென் வாசமும் அனுபவித்து மீண்டவ முற்றாக ஒதுங்கி கலையிலக்கி முழுமையாக ஈடுபடுத்தி வருகிற யளாளராகவிருந்த போதிலும் க பிறிதோர் பரிமாணமாகும்.
11வது வயதிலேயே தந் தந்தையார் ஒரு நாடக, இசை கிராமங்களுக்குச் சினிமா வராத யின் பல கிாரமங்களில் நாடகக் நாடகங்களை நடாத்தியவர். இவ வாத்தியக் கலைஞரும் கூட. ஒருவர். காரைத்தீவைச் சேர்ந் திரு. வி.ரி. செல்லத்துரை அவர் திரு. வே. கனகசபை அவர்கள் அதிபர்களாகவிருந்து ஓய்வுபெ விட்டனர். 'குலவிழுது கல்லாமல் வோ என்னவோ இவரிலும் கை இந்தக் குடும்பப் பின்னணியும் கா
பொத்துவில் மெ.மி.த.க. வடி கற்பித்த 'தொட்டம்மா' எ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூல்

மாவட்டத்தினைச் சேர்ந்தவரா ாக இவரது இலக்கியச் செயற் வே கொண்டிருந்தன. சிறந்த
கொழும்பில் பங்கு பற்றிய, வ்கள் இவரால் களை கட்டும். ாளரும்கூட.
- அரசியலில் ஈடுபாடுகொண்ட Nல் சிறைவாசமும் அனுபவித் ாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தல்
அரசியல் ஈடுபாடு காரணமாக று குறுகிய கால அஞ்ஞாத ர். தற்போது இவற்றிலிருந்து கிய பணிகளிலேயே தன்னை ார். தொழில் ரீதியாக பொறியி லையிலக்கிய ஈடுபாடு இவரது
தையை இழந்தவர். இவரது *க் கலைஞர். அந்நாட்களில் காலங்களில் கிழக்கிலங்கை
கொட்டைகள் அமைத்து பல ரது தந்தையார் ஆர்மோனியா
இவரது தாய் மாமன்களில் த சைவப் புலவர், பண்டிதர் கள். மற்றொரு தாய்மாமனார் ர் சிறந்த ஓவியர். இருவரும் ற்று தற்போது அமரர்களாகி
பாகம் படும் என்பதற்கிணங்க லையிலக்கிய ஆர்வம் ஏற்பட ாரணமாக அமைந்திருக்கலாம்.
பாடசாலையில் தனக்கு அரிச்சு ன அழைக்கப்பட்ட அமரர்
டிணம் புண்னியாமீன் 79

Page 82
த.கோபாலகிருஷ்ணன்
திருமதி அதிகாரம் ஆசிரியை மற்றும் ஆரம்பக் கல்விக் திரு. ஜோ. பாரிசாதம் (. ஆங்கிலம் கற்பித்த அமர ஐந்தாம் வகுப்புப் புலமைப் ருந்த அமரர் திரு. செல்ல, மத்திய மகாவித்தியாலயத்தில் ஆசிரியர் , ஆங்கிலம் கற்பித்து ஞான பாடங்கள் கற்பித்த ஷெரீப், திருமதி கணேசன், சிங்கம், கணிதம் கற்பித்த . ஆசிரியர் திரு. வேலுப்பிள். இவர் தனது கலையிலக்கிய ஆர்வமே காரணம் என்கிற
இவரின் மனைவி தி கல்லூரியில் கணித ஆசிரி கொழும்பில் வதியும் இவர் ! தங்கியிருந்து தனது தெ கிடையிலும் 'செங்கதிர்' இ வருவதுடன், மட்டக்களப்பு பு நினைவுப்பணி மன்றம் (ச எழுத்தாளர் பேரவை (உ களினூடாக கலையிலக்கி வருகின்றார்.
இவரின் முகவரி T.Gopalakrishan 19, Upstair Road Batticaloa T/P 0772602634
80 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

1, திருமதி ஞா. வடிவேல் ஆசிரியை காலத்தில் தமிழ்க் கல்வியூட்டிய தற்போது ஓய்வுபெற்ற அதிபர்), ஏ திரு . சின்னத்தம்பி ஆசிரியர், பரிசில் பரீட்சை வழிகாட்டியாகவி த்துரை ஆசிரியர் , வந்தாறுமூலை ல் தமிழ் கற்பித்த திரு. செல்லையா த்த செல்வி. மயில்வாகனம், விஞ் திரு. அருளானந்தராஜா, ஜனாப் திரு. இராமதிலகம், திரு. பூபால அமரர் திரு. பாக்கியம், உடற்கல்வி
ளை ஆகியோரை நினைவுகூரும் பஈடுபாட்டிற்குத் தனது தனிப்பட்ட
ார்.
சவை
இருமதி சுசீலா கொழும்பு றோயல் யையாகப் பணிபுரிகிறார். தற்போது தொழில் நிமித்தம் மட்டக்களப்பில் யாழில் சார் வேலைப்பளுக்களுக் தழை மாதா மாதம் வெளியிட்டு =லவர்மணி ஏ. பெரியதம்பிப்பிள்ளை லைவர்), மட்டக்களப்பு மாவட்ட உறுப்பினர்) ஆகிய அமைப்புக் யச் செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டு
அபூர்
-சடியா?
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 83
தில்லையடிச் செல்வ
பதிவு 333
எழுத்துத்துறை
வடமேல் மாகாணம், புத் தேர்தல் தொகுதி, முந்தல் பி ஆண்டிமுனை 194/A கிராமசேவ கதிரவேல் ஆசாரி பொன்னம்ப கொண்ட தில்லையடிச் செல்வன் மேலாக அடக்கமாக இலக்கிய எழுத்தாளரும், கவிஞருமாவார்.
1953ஆம் ஆண்டு ஜூன் ம ஆசாரி, சோதிமணி தம்பதியினரின் னம்பலம் புத்தளம் அரசினர் முன் ஆரம்பக் கல்வியையும், புத்தள் உயர்தரக் கல்வியையும் பெற்றார். ஈடுபட்டுவரும் இவர், சுபத்திரை இத்தம்பதியினருக்கு கலைவாணி, அன்புச் செங்களுளர். இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூவு

தில்லையடிச் செல்வன்
த்தளம் மாவட்டம், புத்தளம் ரதேச செயலாளர் பிரிவில், கர் வசத்தில் வசித்துவரும் லம் என்ற இயற்பெயரைக்
கடந்த 25 வருடங்களுக்கு ப் பணி செய்துவரும் ஒரு
ரதம் 05ஆம் திகதி கதிரவேல் எ புதல்வராகப் பிறந்த பொன் ல்லிம் பாடசாலையில் தனது ம் ஸாஹிராக் கல்லூரியில் தற்போது நகைத் தொழிலில் பின் அன்புக் கணவராவார். நித்தியவாணி ஆகிய இரண்டு
ணம் புன்னியாமீன்
81

Page 84
தில்லையடிச் செல்வன்
பாடசாலைக் காலத் இயக்கப் பத்திரிகை, சஞ்சிகைக களால் ஆகர்சிக்கப்பட்டு தூண்டுதலினால் அன்றைய சஞ்சிகைகளில் சிறுசிறு ஆ படைப்பிலக்கிய ரீதியில் இவர சஞ்சிகையில் 1974ஆம் ஆ சிறுகதை 1977.12.25ஆம் தி: பில் வீரகேசரி வாரவெளிய தொடர்ந்து 25க்கும் மேற்ப மேற்பட்ட கவிதை, கட்டுரை றையும் இவர் எழுதியுள்ள ஆக்கங்கள் தினகரன் பத் சிந்தாமணி, வீரகேசரி, குமர மாணிக்கம், மதனன், நவமன மித்திரன், தினத்தந்தி போ சஞ்சிகைகளிலும் பிரசுரம வானொலியில் வாலிபர் வட்ட இவரது அதிகமான ஆக்கங்க வானொலியில் பல்வேறு இ கவிதை, உரைநடைச் சித் குரல் கொடுத்துமுள்ளார்.
திராவிட இயக்க செய ருந்த மாக்ஸிச கருத்து செ யில் ஊடுறுவியதால் மானிட படைப்பதிலேயே இவர் அதிக சம்பிரதாய கொண்டாட்டங் வதையோ, வாவண்ய உன எழுதியதில்லை எனலாம்.
இவர் எழுதிய கன் ‘சமுதாய வீதியிலே 1975 தொகுப்பின் மூலம் ஊழல்கள்
82 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

நில் மூத்தவர்கள் படிக்கும் திராவிட sளை தானும் படித்து அந்த எழுத்துக் தானும் எழுத வேண்டும் என்ற ப சிரித்திரன், கதம்பம் போன்ற க்கங்கள் மூலம் காலடிவைத்தார். து முதல் நெடுங்கவிதை ‘பூமாலை' பூண்டு வெளிவந்தது. முதலாவது கதி ‘பாவமன்னிப்பு’ எனும் தலைப் பீட்டில் பிரசுரமானது. இவற்றைத் ட்ட சிறுகதைகளையும், 100க்கும் ா, விமர்சனம், ஆய்வு போன்றவற் ார். இவரது பெரும்பான்மையான திரிகையில் வந்தாலும், தினபதி, ன், மல்லிகை, அக்னி, அபியுக்தன், வி, வானோசை, நவயுகம், கமலம், ான்ற தேசிய பத்திரிகைகளிலும், ாகியுள்ளன. மேலும், இலங்கை ம், ஆடவர் அரங்கு போன்றவற்றில் sள் ஒலிபரப்பாகியுள்ளன. இலங்கை ளையோருக்கான நிகழ்ச்சிகளில் ந்திரம் எழுதியதோடு நேரடியாக
பல் நெறிகளும், 1970களில் பரவியி ல்வாக்குகளும் இவரது சிந்தனை
விடுதலைப் பற்றிய ஆக்கங்களை 3 ஆர்வம் காட்டி வந்தார் எனலாம். களையோ, மனிமனித புகழ்பாடு ார்வுகளையோ இவர் இன்றுவரை
ர்னிக் கவிதைகளின் தொகுப்பு ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. இந்த ளையும், வேஷதாரிகளையும் சுட்டிக்
, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 19)

Page 85
தில்லையடிச் செல்வன் காட்டுகிறார் தில்லையடிச் செல்6 உணர்வை வெளிப்படுத்துவாரா என பிரபல எழுத்தாளரும், பன்னு முன்னணித் திறனாய்வாளரும எழுதியிருந்தார்.
பல கவிஞர்கள், எழுத் னங்களை உள்வாங்கிக் கொள் மேலும் கூர்மையுடன் எழுத ஆர வெளியான கவிதைகளைத் ெ யங்கள் ஒன்றியம் வெளியிட்ட ஆண்டு வெளிவந்தது.
*தோட்டாக்களைவிட பா நீள் தூரம் பாயுமென மக்கள் கவிதைகளில் முழங்கியதுபோல தில்லையடிச் செல்வன் கேள்வியு யாகம் நடத்துகிறார்’ என பின்ட எழுதிய விமர்சனம் மிகையல்ல
மேடை நாடகத்தில் ஆர் அவள் ஏற்றிய தீபம்’ ஓரளவு பொருளாதார நிலையினால் மேை முடியாமல், எழுத்துப் பிரதிகளா
1979ஆம் ஆண்டு தம்மன் தமிழ் கலைஞர்களையும், சிங்க டக்கிய அமைப்பு, மாகாண ரீ: போட்டியில் இவரது “அவனுக்ெ தமிழ்ப் பிரிவில் முதல் பரிசைப்
1981ஆம் ஆண்டு பாரதி வேளையில் “மித்திரன் வாரமலர் ஒரு கவிதையின் கருவை மையம தெரிவில் இவரது ‘அறுவடை சிறு செய்து பரிசு வழங்கியது.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூவு

வன். இவர் இன்னும் ஆழமான யின் நல்ல எதிர்காலமுண்டு ணுாலாசிரியரும், இலங்கையில் ான கே.எஸ். சிவகுமாரன்
தாளர்களின் சந்திப்பு, விமர்ச ாளும் தன்மை ஆகியவற்றால் ம்பித்தார். பல சஞ்சிகைகளில் தாகுத்து புத்தளம் செவ்வித
இவரது ‘கேள்வி' 1979ஆம்
ட்டாளி மக்களின் போராட்டம்
கவிஞன் பரிமாணன் தனது , இங்கே பாட்டாளிக் கவிஞன் -ன் கொதித்து பெரும் வேள்வி பட்ட கவிஞன் பத்திரிகையில்
வம் கொண்டு அரங்கேற்றிய அபிமானத்தைப் பெற்றாலும், டை நாடக முயற்சியை தொடர கவே இருப்பது துரதிஷ்டமே.
ன்னா இலக்கிய வட்டம்' என்ற
ள கலைஞர்களையும் உள்ள
தியில் நடாத்திய சிறுகதைப்
கன்று ஒரு மனம் சிறுகதை
பெற்றது.
நூற்றாண்டு கொண்டிடாடிய நடாத்திய பாரதியாரின் ஏதோ ாகக் கொண்டுள்ள சிறுகதைத் கதை முதலாவதாகத் தெரிவுச்
2ணம் புண்னியாமீன் 83

Page 86
தில்லையடிச் செல்வன்
1988ஆம் ஆண்டு ே அகில உலக சிறுகதைப் ( சிறுகதை சிறப்புச் சிறுகதைய அமைச்சு இவரது பணியை பாராட்டுப் பத்திரம் வழங்கி
பிரபல எழுத்தாளர்கள் கலை இலக்கிய வட்டம் 200 என்ற பட்டத்தினை வழங் மொழியிலிருந்து மொழிபெயர் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்த
1978 காலப்பகுதியில் விமர்சன சஞ்சிகையினை . தமிழக - ஈழ கவிஞர்கள் 'விடிவெள்ளி' என்ற தொகுப் சிறுகதைத் தொகுதி இதுவ புத்தகங்களைத் தயார் செய் என்று நடாத்தி முடித்து புத்தக கருத்துக்கு இவர் முரண்பா (
தற்போது பல வருடா விலகியிருக்கும் தில்லையடிச் மிக கூர்மையாக கவனித் வீரியத்துடன் எழுத வருவா
இவரது தற்போதைய முகம்
84 எழுத்தாளர்கள், ஊளடகவியலாளர்கள்

நார்வே தமிழ்ச்சங்கம் நடாத்திய போட்டியில் இவரது 'துப்பு' என்ற பாக தெரிவாகியது. இந்து கலாசார பப் பாராட்டி 1998ஆம் ஆண்டு
கெளரவித்துள்ளது.
ளைக் கொண்டு இயங்கும் சிந்தியா 20ஆம் ஆண்டு 'இலக்கியச் சுடர்' பகியுள்ளது. இவரது ஆங்கில ரத்த ஆக்கங்கள் பலவும் பல்வேறு வள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
» 'பொன்மடல்' என்ற கவிதை - சில காலம் நடாத்தியுள்ளதோடு,
ன் கவிதைகளைத் தொகுத்து பையும் வெளியிட்டுள்ளார். இவரது ரை வெளிவராத போதும், 50-60 து வெளியீட்டுவிழா, அறிமுக விழா கம் வெளியிட்டுள்ளேன் என்போரது
டு கொண்டவர்.
ங்களாக எழுத்துத்துறையிலிருந்து செல்வன் இலக்கிய விடயங்களை ந்து வருபவர். மீண்டும் புதிய ர் என நம்பலாம்.
பரி:-
K.PONNAMBALAM (THILLAIYADI SELVAN)
"VANI VADHIYAM'' 120, ANDIMUNAI
UDAPPU - 61004
- கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 87
நீலாபாலன்
பதிவு 554
எழுத்துத்துறை
கவிதை பற்றிய ஆய்வு செய்திகள் என்று வந்தால். எவரு மாகாணம் தான் நினைவில் வரும். கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் நெருக்க மாகாணத்தில் கல்முனையைக் மிகையில்லை. கல்முனை பல க கல்முனை தந்த அற்புதமான, மில்லாத மூத்த கவிஞர்தான் அறிமுகமாகி இன்று விரிந்து, விழுதுகள் பரப்பி நிற்கும் கவிஞ
6
மரபுக் கவிதை, புதுக் ஆய்வினை மேற்கொண்டாலும் லனை விடுத்து ஆய்வினை மே விற்கு நல்ல பல கவிதைகளை செய்திருப்பவர் நீலாபாலன்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) ; கலாபூவி
 

நீலாபாலன்
அல்லது கவிஞர்கள் பற்றிய க்கும் இலங்கையில் கிழக்கு அந்தளவிற்கு கவிதைக்கும், மான சம்பந்தமுண்டு. கிழக்கு கவிதைமுனை’ என்றாற்கூட விஞர்களின் தாய்வீடு. அந்தக் ஆளுமையுள்ள, ஆர்ப்பாட்ட கல்முனைப் பூபால்’ என்று விகசித்து, விருட்சமாய், ர் நீலாபாலன் அவர்கள்.
விதை பற்றிய எத்தகைய கல்முனைப் பூபால் நீலாபா கொள்ள முடியாது. அந்தள தமிழுலகிற்குப் பங்களிப்புச்
ணம் புன்னியாமீன் 85

Page 88
நீலாபாலன்
கிழக்கு மாகாணம், கல்முனை நகரைப் பிறப்பி இயற்பெயர் பூபாலரத்தினம். பிள்ளை. இவர்கள் இருவருக யில் 14.04.1948ஆம் ஆண் இளையதுமாக இரண்டு ெ இன்னும் சுவாரசியம், முக்கிய யும் திருமணம் செய்திருப்பவ கவிஞர்களே. அக்காவின் கல் யின் கணவர் கவிஞர் கலைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் நீ
நீலாபாலன், பொருள குடும்பத்தில் பிறந்தவர். சிறுவ லும தாயுடைய தநதையாரது வளர்ந்தவர். இவருடைய ப மிகப் பிரபலமான சித்தாய வைத்தியர் என்று இவரது டெ அறிவர். அதுமட்டுமன்றி இவர் பண்டிதராகவுமிருந்ததால் இ கியச் சந்திப்புகள், கந்தப்புரா யுள் வாசிப்புகள், ஓசையு பதவுரை, பொழிப்புரை சொல் நடைபெறும். நீலாபாலன் ட ஓசையுடன் படிக்கப்படுகின்ற கேட்டு சுவைக்கவும், ரசிக்க
“இறைவ னெழிற்கதி தவசு நிறுத்தலுமே”.
திகட சக்கரச் செம்மு சகட சக்கரத் தாமை
ஓசையுடன் பாடப்பட்ட கவி கவிஞனாக்கியது என்பதை அரங்குகளில்.
86 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த டமாகக் கொண்ட நீலாபாலனது தந்தை நல்ல தம்பி, தாய் பூரணிப் க்கும் ஏக புதல்வனாக கல்முனை B பிறந்த இவருக்கு மூத்ததும், பண் சகோதரிகளுண்டு. இதில் ம் என்னவென்றால் இந்த இருவரை ர்களும் இலங்கையில் புகழ்பூத்த னவர் கவிஞர் சடாட்சரம். தங்கை கொழுந்தன். இப்படி ஒரு கவிதைக் லாபாலன்.
ாதார வளம்மிக்க ஒரு போடியார் யதில் தந்தையாரை இழந்திருந்தா ஆதரவில் சகல வசதிகளோடும் ாட்டனார் கல்முனைப் பகுதியில் புர்வேத வைத்தியர். நாகமணி பயரைச் சொன்னால் அனைவரும் ர் தமிழறிந்த, தமிழ்ப் புலமைமிக்க வர்களில்ல்த்தில் அடிக்கடி இலக் ாணம், மகாபாரதம் போன்ற செய் டன் படிக்கப்படுவதும், அதற்கு லப்படுவதும் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் பாட்டனாரின் மடியிலிருந்தபடியே கவிதைகளை செவியேறலாகவே வும் கற்றுக் கொண்டார்.
ர் மணிகளஞத்திய
என்றும்,
pக மைந்துளான்
ர நாயகன்” என்றும்
தா வீச்சுக்கள்தான் என்னைக் பின்னாளில் தனது கவிதை
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 89
நீலாபாலன்
“தாய்ப்பாலோடே கலந்து தமிழுட்டி பாவரசாய்ப் பூ என்தாய் பொன்னடியாம் தாழ்ப்பணிந்தேன்’. அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
இப்படி சின்ன வயதிலிருந் முறைப்படிக் கற்றுக்கொண்ட நீலா கவிஞராகவே விளங்குவதற்கு ஞானமே காரணமாகும்.
பழகுவதற்கு இனியவராகவ ஒரு சாதாரண மனிதராகவே த6 பண்பும், பிறருக்கு உதவி செய் பண்புகளாகும்.
நீலாபாலன் தனது ஆரம்ப (வணிகம்) வரையான கல்வியை
தர பாடசாலையிலேயே பெற்றுக் தர், புலவர்மணி பெரிய தம்பி கல்முனை உவெஸ்லியே இவை செம்மைப்படுத்தியது.
இவருடைய கல்லூரிக்கா6 முறையான அத்திவாரத்தையிட்ட லத்தில்தான் வாரமலர்கள், மாத இவர் முனைப்புடன் எழுத ஆரம் தினபதி, சுதந்திரன், மித்திரன், பூர தேசாபிமாணி. கதம்பம், செய் மல்லிகை, விவேகி, தேசியமுரt தேசிய பத்திரிகைகளும், சஞ்சிகை பிரசுரித்து வந்தன. இலங்கையில் ஊட்டி வளர்த்த இந்த ஊடகங்க வளர களமமைத்துக் கொடுத்த
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) : கலாபூவி

ப்படைய வைத்த
என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து
தே கவிதை இலக்கணத்தை பாலன், இன்றுவரை வெல்லும் இந்த அடிப்படை இலக்கிய
ம், பெரிய பதவியிலிருந்தாலும் ன்னைக் காட்டிக் கொள்ளும் பும் மனமும் இவரது சிறந்த
ம் முதல் க.பொ.த. உயர்தரம் கல்முனை உவெஸ்லி உயர் கொண்டார். சுவாமி விபுலாந் ப்பிள்ளை ஆகியோர் கற்ற ரயும் கவிஞராக இனங்காட்டி
ஸ்ம், கவித்துறையில் இவருக்கு
முக்கிய காலமாகும். இக்கா
சஞ்சிகைகள் ஆகியவற்றில் பித்தார். தினகரன், வீரகேசரி, ணி, கலைச்செல்வி, புதுயுகம், தி, மாணிக்கம், வானவில், சொலி இப்படி இலங்கையின் களும் இவரின் ஆக்கங்களை மூத்த எழுத்தாளர்கள் பலரை ள் நீலபாலனையும் செழித்து
9.
ணம் புன்னியாமின் 87

Page 90
நீலாபாலன்
நான்கு தசாப்தங்கம் நீலாபாலனின் கன்னிக்கவில் "அன்னைத் தமிழ்” எனும் த தொடர்ந்து சுதந்திரன் மாண தலைப்பில் அடுத்த கவிதை தினகரன் வாரமலர், வீரகேசரி செய்தி, வானவில், மாணிக் வெளியாகும் எல்லாப் பத்தி இவருடைய கவிதைகள் கல்( பெயரிலேயே பிரசுரமாயின. த ஒழிப்பு சம்பந்தமான பல ந வெளிப்படுத்தினார். கல்லூரி ஆசிரியப் பெருந்தகைகளால் கூறி அழைக்குமளவிற்கு இ ருந்தது.
400 கோ
இந்நாட்களில் வடக்கு உரிமைப் போராட்டம், சத்தி தமிழ் உணர்ச்சி, தமிழர் கொண்டிருந்தது. நீலாபால இவற்றில் அதிதீவிரமாக ஈடு
"தாய்மொழிக்கு வந்த சிப்பொங்கும் கவிதைகள் 'சு அப்போது சுதந்திரன் ஆசிரி யாளர் திரு.எஸ்.டி. சிவநாயக ருப்பது சில பிரச்சினைகளை மென நினைத்து கல்முனை பெயரை, 'கல்முனைப் பூபா ருந்து கல்முனைப் பூபாலான மன்றம் நடத்திய கவிதைப் கொண்டார்.
88 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

நக்கு மேலாக எழுதிவருகின்ற மத 1965 தினகரன் புதன்மலரில் லைப்பில் பிரசுரமானது. அதைத் வர் பகுதியில் "அன்னை'' எனும் ய எழுதினார். அதைத் தொடர்ந்து , சுதந்திரன், தினபதி, சிந்தாமணி, கம் இப்படி இலங்கையிலிருந்து ரிகைகளிலும் வாரம் தவறாமல் முனை என். பூபாலரத்தினம் என்ற தமிழ், மனிதநேயம், காதல், சாதி நல்ல மரபுக்கவிதைகளை எழுதி யில் 'அவதானிப்புக்குரியவராக' 5 'கவிஞர்' என்று அடைமொழி வரது கவித்துறை விசாலமாகியி
, கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழர் பாக்கிரகம், உண்ணாவிரதமென எழுச்சி கொழுந்துவிட்டெரிந்து னும் மாணவப் பருவத்திலேயே பாடு காட்டினார்.
தடா சூடு" என்றெல்லாம் உணர்ச் நந்திரனில்' தொடர்ந்தெழுதினார், யராகவிருந்த மூத்த பத்திரிகை ம் அவர்கள் மாணவக் கவிஞராயி
எதிர்கொள்ள வேண்டியேற்படு T என். பூபாலரத்தினம் எனும் 5' என மாற்றியதோடு, அன்றிலி இவர் 1968ல் சுதந்திரன் மாணவர் போட்டியில் முதற்பரிசு பெற்றுக்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 91
கல்லூரியில் “தமிழோை பத்திரிகை ஆசிரியராகவும், முத்த ருந்திருக்கிறார். திறமைப் பேச்சாலி நடைபெற்ற பாரதிவிழாப் பேச்சுப் பே அதுமட்டுமன்றி கல்முனைச் சுகாத கவிதை எழுதும் போட்டியில் கவிதையெழுதி முதலிடம் பெற்ற
கல்முனை எழுத்தாளர் ச சிந்தனைக்கழக உறுப்பினர், இலை முத்தமிழ்மன்றச் செயலாளர், கிழ இயக்க பொதுச் செயலாளர் ஆகிய கடற்கரைக் கண்ணகி ஆலய சை ருக்கிறார்.
15 நாடகங்களுக்குமேல் மேடையேற்றியுள்ளார். ‘நிழல்கள்’. முனை', 'ஆயுதம்' ஆகிய இவரது கவை. “மாமனார் பறந்தார்’ எ நாடகம் 10 நாட்கள் டிக்கட் காட
கல்முனை இலக்கிய வட் பகுதியில் அப்போது வளர்ந்து கவிஞர்களுக்கு ஊக்கமும், ஊட்ட களும் ஒழுங்குசெய்து அவர்கை இவர் திகழ்கின்றார்.
1968ல் கல்முனையில், ெ ஒழுங்கு செய்திருந்த ‘தமிழ்க் கவி யை பறைசாட்டியது. இந்த விழா விசேட மலர்கள் வெளியிட்டுச் சிற பலர் இந்தவிழாவிற் கலந்து கொன கவியரங்கில் மறைந்த கவிஞர் ஆகியோர் பங்குபற்றினர். இதுே கவியரங்கமாகும்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ

நீலாபாலன்
99
ச” என்ற கையெழுத்துப் மிழ்மன்றத் தலைவராகவுமி ாரான இவர் பாடசாலையில் ாட்டியில் முதலிடம் பெற்றார். தாரப் பகுதியினர் நடாத்திய குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் TJ.
ங்க உறுப்பினர், சோசலிச ாஞர் முன்னணி செயலாளர், க்கிலங்கை கன்னித் தமிழர் பதவிகளோடு கல்முனைக் ப செயலாளருமாக இருந்தி
எழுதி, இயக்கி, நடித்து ‘சந்தனைச்சிலை’, ‘திருப்பு நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக் னும் இவரது நகைச்சுவை ட்சியாக நடாத்தப்பட்டது.
டத் தலைவராயிருந்து, அப் வந்து கொண்டிருந்த பல மும் கொடுத்து, பிரசுரங்கங் ள வளர்த்தெடுத்தவராகவும்
ாங்கலைச் சிறப்பிக்க இவர் தை விழா' இவரது திறமை வை தினபதியும், மித்திரனும் ப்பித்தன. மூத்த கவிஞர்கள் ர்டு சிறப்பித்தனர். இவ்விழாக் வி. ஆனந்தன், கல்லூரன் வ இவர்களது முதலாவது
ாம் புன்னியாமீன் 89

Page 92
நீலாபாலன்
இந்தக் காலம் கல்முe சியின் உச்சக்கட்டமென்றால் அ மூத்த கவிஞர்களான நீலாவ தினம், மருதூர்க் கொத்த பழகக்கூடிய வாய்ப்பும், கவிை கற்றுக்கொள்ளக் கூடிய, கலி இவருக்குக் கிடைத்தது. “இத என பாசத்தோடும், நேசத்தே துகிறார் நீலாபாலன்.
“பூபால் கவிதை புை சாவாத பேறுடைய த
என்று மறைந்த க சாற்றுறுதி செய்திருப்பது நீலாபாலன் இந்த உறவு நெ 1970க்கு முன்னரேயே எழுதி
1970களில் தமிழகத்தி அமைப்பு புதிய முயற்சிகளிடு புதுக்கவிதைச் சஞ்சிகையைய புறப்பட்ட இந்த அமைப்பினுடை கவிஞர்களையும் பாதித்தது. கவிஞர்களை இந்த அலை பூபால் தனது சகாக்களை இ புதிய பறவைகள் கவிதா ம உருவாக்கி அதன் தலைவர
“இந்த யுகத்தின் இரு எங்கும் இனிய வசந் எங்கள் உழைப்டே அமைப்பின் கோட்பாட்டு வரிக
90 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

னைப் பூபாலுடைய கவிதா வளர்ச் து மிகையல்ல. அதற்குக் காரணம் ணன், பாண்டியூரன், ஜீவாஜீவரத் ன் போன்றவர்களோடு ஒன்றிப் த சம்பந்தமான நுணுக்கங்களைக் பந்துரையாடக்கூடிய வசதிகளும் னால் என்னால் பண்படமுடிந்தது” ாடும் இந்நாட்களை நினைவுபடுத்
னவான். அவன் கவிதை நாம்”
விஞர் நீலாவணன் அவர்கள் இங்கு நினைவுபடுத்தத்தக்கது. ருக்கங்களால் 500 கவிதைகளை முடித்துவிட்டார்.
நில் "வானம்பாடி’ என்ற கவிஞர் பட்டதோடு, ‘வானம்பாடி’ எனும் பும் வெளியிட்டது. மானிடம் பாடப் ய செயற்பாடு, தாக்கம் இலங்கைக் கல்முனைப் பிரதேச இளைய சிந்திக்க வைத்தது. கல்முனைப் ணைத்துக் கொண்டு “கல்முனை ண்டலம்” என்றோர் அமைப்பை ாகவும் செயற்பட்டார்.
ள்கள் இறக்க
தம் பிறக்க
எருவாய் அமைக” என்ற ள் நீலாபாலனால் எழுதப்பட்டதே.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 93
நீலாபாலன்
இந்த அமைப்பினூடாக நேயம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. கலந்துரையாடல்கள், கவிதைக் . வாரந்தோறும் நடத்தப்பட்டன. க முன்னெடுத்த அமைப்பு "புதிய | இதற்கு முக்கிய ஊக்கியாயிரு
எல்லோராலும் கவிதை எ கவிதையை உணர்வோடு சொ செவிநுகர் கனிகள் அல்லது " என்ற பாரதியின் வாக்கைச் சி முடிவதில்லை. ஆனால், கவிதை நிரூபிக்க கவிஞர்களில் முதல்
விளங்கினார்.
இவரது எழுத்துப் போலே சிறப்பாகவே இருக்கும். வானொலி கவியரங்கொன்றில் நீலாபால் லயித்துப் போன அப்போதைய பகுதிப் பிணப்பாளர் திரு.வி. என்
வானொலியில் கவிதை சம்பந்தம் படி கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டதே ''கவிதைக்க வேந்தன் தயாரிப்பில் நீலாபாலன் ! கலசம்" இலக்கிய உலகில் ( நிகழ்ச்சியாக விளங்கியது. இல கவிஞர்கள் பலரது கவிதைக ை யாக அரங்கேற்றி அவர்களை ஏற்றிவைத்தவர் இவர். இன்று பிர கணக்கான கவிஞர்களைத் தூசு பெருமை இவரைச் சாரும். 1996 இந்நிகழ்ச்சியை இவருக்குப் பின் இவர் நடத்திய காலம் கவிதை ளர்கள், கவிதா ரசிகர்கள் அர
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாபூ

மானுடம் பாடப்பட்டது. மனித பல இலக்கியச் சந்திப்புகள், கருத்தரங்குகள், கவியரங்குகள் பிதையைப் புதிய கோணத்தில் பறவைகள் கவிதா மண்டலம்". ந்தவர் நீலாபாலன்.
ழுத முடியும். ஆனால், எழுதிய ல்ல முடிவதில்லை. கவிதை தன்வந்து பாயுது காதினிலே" சில கவிஞர்களால் எண்பிக்க செவிநுகர் கனிதான் என்பதை வரிசைக் கவிஞர் நீலாபாலன்
வ இவரது கவிதைப் பொழிவும் யிெல் இடம்பெற்ற "பெளர்ணமி" மனது கவிதைப் பொழிவில் இலங்கை வானொலி தமிழ்ப் - மதியழகன் அவர்கள் 1990ல் மான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தும் - நீலாபாலனால் வானொலியில் கலசம்" எனும் நிகழ்ச்சி. எழில் தொகுத்து வழங்கிய "கவிதைக் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ங்கை பூராகவுமிருந்த இளைய ளத் திருத்தம் செய்து சங்கை உற்சாகப்படுத்தி உயரத்தில் பலங்களால் மிளிருகிற நூற்றுக் தட்டித் துடைத்து உருவாக்கிய - வரை இவரால் நடாத்தப்பட்ட அனர் பலர் நடத்தியிருந்தாலும் ப் பொற்காலமென கவிதையா சிவார்கள்.
ஷணம் புன்னியாமீன்
91

Page 94
நீலாபாலன்
இவர், இலங்கை எழு காக வானொலியில் “முத இன்னுமொரு நிகழ்ச்சியை இந்நிகழ்ச்சியைத் தயாரித்த ஏறத்தாழ 37 எழுத்தாளர் யர்கள் நீலாபாலனால் ரே டார்கள். 1992ல் இந்நிகழ்ச்சி யும் பெற்றது.
இதுவரை 75 கவியரா வானொலியில் மட்டும் 12 ச நடாத்தியுள்ளார். ஊவா சாஹித்திய விழா கவியரங் நடாத்தியுள்ளார். 1978ல் ப மீலாத் விழாக் கவியரங்கிற் ளார். கிழக்கிலங்கை, ம திருக்கோணமலை, பலப்பி நடைபெற்ற கவியரங்குகள் கியும் நடாத்தியுள்ளார். இ ரசிகர்கள் திரள்வார்கள்.
இலங்கை வானொ சிறப்புக் கவியரங்கொன்ை அம்பி, நாவற்குழியூர் நடர ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித் களோடு பங்குபற்றியிருந்த கிப் பளிச்சிட்டதை பலரும் வரலாறு. இலங்கை ரூபவா சந்திபுக்களை நீலாபாலன் முஸ்லிம், சிங்கள, கிறிஸ் கொண்ட புத்தாண்டு சமாத தலைமைதாங்கி நடாத்தி
இவர் விளம்பரத்த என்பதைச் சுட்டிக்காட்ட வே
92 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்

த்தாளர்களை அறிமுகம் செய்வதற் துப் பந்தல்” எனும் மகுடத்தில் டாத்தினார். சர்வானந்தா அவர்கள் ரித்தார். இலைமறை காயாயிருந்த ள், கவிஞர்கள், சிறுகதையாசிரி ர்காணப்பட்டு விலாசப்படுத்தப்பட் பலரது வரவேற்பையும், பாராட்டை
க்குகளில் பங்கேற்றுள்ள நீலாபாலன், வியரங்குகளைத் தலைமைதாங்கி மாகாணசபை, அமைச்சினுடைய குகள் ஐந்திற்கு தலைமைதாங்கி துளை அல்.அதானில் நடைபெற்ற கும் தலைமைதாங்கி நடாத்தியுள் ன்னார், யாழ்ப்பாணம், புத்தளம், ட்டிய, கண்டி ஆகிய நகரங்களில் பலதில் கலந்தும், தலைமைதாங் இவரது கவிதை கேட்பதற்காகவே
லியில் 1993ம் ஆண்டு புத்தாண்டு ற நடாத்தினார். மூத்த கவிஞர்கள் ாஜன், சில்லையூர்ச் செல்வராஜன் தனர். மூத்த, அனுபவம் வாய்ந்தவர் ாலும் இவரது ஆளுமை மேலோங் பாராட்டியிருந்தார்கள். இதுவொரு ஹினியிலும், கவியரங்கு, இலக்கியச்
நடாத்தியுள்ளார். வானொலியில் தவ, இந்து கவிஞர்கள் கலந்து னக் கவியரங்கொன்றை நீலாபாலன் புள்ளார்.
ன் மேல் விருப்பமில்லாத ஒருவர்
ј06і
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 95
1976ம் ஆண்டு அரசாங் விலகி, பெருந்தோட்டத்துறையில் உ கத்திலேயே திருமணமும் செய்து, வாசியாகிவிட்ட பின்னர் கல்முனை மாகியிருந்த தனது பெயரில் பிரே என்பதால் அதை மாற்றினார்.
தன்னுடைய மனைவியின் (நீலா) தனது பெயரின் பின்பாதின நீலாபாலன் என்று பெயர் மாற்றம் கவிஞனுக்கு முகமும், முகவரிய என்பதற்கொப்ப இவரது எழுத்துகே
பெயர் மாற்றத்தோடு அக்கினி ஒரு கவிதை எழுதி 1976ல் சிந்தா
“பசியோடு உலவிடும் மன பாடிடும் பாவலன் நான்
பாவையர் சதையினில் க பாவலர் வைரியும் நான்”
“இது ஒரு புதுவிதி என ஒ எழுதி நான் பாவிசைப்பே
என்று எழுதப்பட்ட அந்தக் மானதோடு, ஆசிரியர், சிவநாய எழுதும்படி கடிதமும் இவருக்கு வர் சிந்தாமணியில் தொடர்ந்து இவரது தினகரன், வீரகேசரி மற்றும் இலா எல்லா ஏடுகளிலும் எழுதிய இவர், இ ராணி, தீபம், ஆனந்தவிகடனிலும்
தற்போது ஊவா இலக்கிய தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர், இன்னும் ளர், இப்படி அனேக இலக்கியவிய6 டுள்ளார் நீலாபாலன் 1996ம் ஆன
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷன

நீலாபாலன்
க உத்தியோகத்திலிருந்து த்தியோகம் பெற்று, மலைய முழுக்க முழுக்க மலையக ப் பூபால் என்று மிகப் பிரபல தசவாடை தொணிக்கின்றது
பெயரில் முன்பாதியையும் யயும் (பாலன்) இணைத்து b செய்து கொண்டார். ஒரு பும் அவனது எழுத்துகளே ள இவரை இனங்காட்டியது.
ப் பாவலன் என்ற தலைப்பில் மணிக்கு அனுப்பியிருந்தார்.
ரிதனின் துயரினை
ாவியம் தேடிடும்
என்றும்
ரு தனிவிதி
கவிதை மறுவாரமே பிரசுர கத்திடமிருந்து தொடர்ந்து திருந்தது. அதற்குப் பின்னர் கவிதைகள் வெளியாகின. கையிலிருந்து வெளிவரும் ந்தியாவிலிருந்து வெளிவரும் கவிதைகள் எழுதியுள்ளார்.
பவட்ட ஆலோசகர், ஊவா பல அமைப்புகளின் காப்பா b முயற்சிகளில் சம்பந்தப்பட் ன்டு பண்டாரவளை இந்து
ாம் புண்னியாமீன் 93

Page 96
நீலாபாலன் இளைஞர் மன்றத்தோடு ஒன்றை நடாத்தியுள்ளார்.
கூட்டுத்தாபனத்தைச் சேர்ந் சிறப்பித்தனர். இவ்விழா கெளரவிக்கப்பட்டார்கள்.
உத்தியோக ரீதியாக கள் பெரிய கிளாக்கர் , அ கடமையாற்றியுள்ளார். இ இலக்கியவியல் இழப்புகள்
கடந்த ஏப்ரல் 2008 வெளிமடை கிறீன்ரீ எஸ்டேட் வருகிறார். நீலாபாலன் அ கவும், ஜூரிமார் சபை, ச இருக்கிறார்.
நீலாபாலனது மன இவர்களுக்கு இரண்டு ஆக. தேயிலை உற்பத்திச்சாலை மகன் மனோஜ் கணித அ
லாம் தனது மகனுடைய கு டுவதும், கவிதை, கட்டுரை பொழுது போவதாகச் சொ ரத்துக்கும் மேற்பட்ட கவி சிறுகதைகள், உருவகக் க கட்டுரைகளையும், விமர்சன புனைப்பெயர்கள் கல்முனை எரியீட்டி, கவிவலன், கவி என்பதாகும்.
மரபுக் கவிதையா? எழுதுவது கவிதை.சாதார வார்த்தைகள். படிமம் வார்த்தைச் சூத்திரங்களை
94 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

- இணைந்து கவிதைப் பெருவிழா இலங்கை வானொலி, ரூபவாஹினிக் தவர்கள் பலர் இவ்விழாவிற் கலந்து வில் 20 இலக்கியவியலாளர்கள்
க பெருந்தோட்ட துறையில் 30 ஆண்டு தன் பின்னர் நிர்வாக அதிகாரியாக ந்த உத்தியோக உயர்வால் பல நக்கு ஆளானார் நீலாபாலன்.
ல் ஓய்வுபெற்றதிலிருந்து இன்றுவரை டின் முகாமையாளராக சேவையாற்றி கில இலங்கை சமாதான நீதவானா மாதான சபை உறுப்பினராகவும்
மனைவி நீலாதேவி ஒரு ஆசிரியை. ண் பிள்ளைகள். மூத்தவர் கிஷோத். D அதிகாரியாகவிருக்கிறார். இளைய சிரியராகவிருக்கிறார். தற்போதெல் Sழந்தை விதுர்ஷிகாவுடன் விளையா 5, விமர்சனம் என்று எழுதுவதிலுமே ல்லும் நீலாபாலன், இதுவரை ஆயி தைகளையும், நுற்றுக்கும் மேற்பட்ட தைகள், நாடகங்கள் மற்றும் ஆய்வுக் அங்களையும் எழுதியுள்ளார். இவரது மனப் பூபால், நீலாபாலன், பாலா, ஞானகேசரி , கல்முனைக் கவிராயர்
1? புதுக்கவிதையா? நீலாபாலன் ரண வாசகர்களுக்கும் புரியக்கூடிய என்ற பெயரில் விளக்கமில்லாத ரா இவர் எழுதுவதில்லை.
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 97
நீலாபாலன்
இவருடைய இலக்கிய சே
பின்வரும் அமைப்புக்கள் விருதுக
வழங்கியுள்ளன.
() 1972ல் இளம் எழுத்தாள
கொடுத்தது.
0 1977ல் வெளிமடை இலக்
பட்டம் கொடுத்தது
0 1991ல் ஊவா மாகாண ச
பட்டம் கிடைத்தது.
() 1993ல் நோர்வூட் இலக்கி
கிடைத்தது.
0. 1996ல் பண்டாரவளை ச கவிமாமணி’ பட்டம் கி
() 2003ல் ஊவா சாஹித்திய
பட்டம் கிடைத்தது
() 2003ல் அகில இன நல்
கலைத்திலகம்’ பட்டம்
2009ல் கலாபூஷணம் ப
இருப்பினும் நீலாபாலன. வரை வெளிவாரமலிருப்பது பெரு கின்றது. இலங்கையில் இதுபோ ளர்களின் நூல்கள் வெளிவரா! கவே குறிபிபிட வேண்டும். இந்தி தமிழ்நூல் வெளியீட்டு வசதிகள் எழுத்தாளனே வெளியீட்டாளனா தமிழ் நூல் வெளியீட்டு வளர்ச் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. அதுமட் ளை சந்தைப்படுத்துவதிலும் பார் வேண்டியுள்ளது. இந்நிலையினா ளர்கள் எந்தவித நூல்களையும் இவ்விடத்தில் சுட்டிக் காட்டுதல்
ஆயினும் 'அலைகள் இரண்டு கவிதைத் தொகுதிகளை ளை நீலாபாலன் மேற்கொண்டு ஒரு செய்தியாகும்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூ:

வைகளைக் கருத்திற் கொண்டு ளையும், கெளரவங்களையும்
ர்மன்றம் "பாவரசு’ பட்டம்
கியவட்டம் கவிதை வித்தகன்
ாஹித்திய விழாவில் ‘கவிமணி
பவிழாவில் ‘தமிழ்மணி’ பட்டம்
கவிதைப் பெருவிழாவில்
டைத்தது ப விழாவில் ‘கவிதைப் பரிதி’
லுறவு ஒன்றியம் ‘சாமறி கிடைத்தது ட்டம் கிடைத்தது
து கவிதைத் தொகுப்பு இது ம் குறைபாடாகவே காணப்படு ல பல திறமையான எழுத்தா Dலிருப்பது பெரும்குறைபாடா பாவைப் போல இலங்கையில் மிகக் குறைவு. இலங்கையில் கவும் மாற வேண்டிய நிலை சிக்கு பெரிதும் பின்னடைவை மன்றி வெளியிடப்படும் நூல்க ய சிக்கல்களை எதிர் நோக்க ல் பல திறமையான எழுத்தா வெளியிடாமலே உள்ளதையும்
பொருத்த மானதாகும்.
மாணிக்க விழுதுகள் ஆகிய
வெளியிடக்கூடிய நடவடிக்கைக ர்ளார் என்பது மகிழ்ச்சி தரும்
pணம் புண்னியாமீன் 95

Page 98
நீலாபாலன்
இன்னும் 07 தொகுதி களும், 03 தொகுதிகள் ெ கவிதைகள், கவிதைக்கலசம் பந்தல் நிகழ்ச்சி முன்னுரைக பதிவுகளின்றியே முடங்கிக் க வெளிவர வேண்டுமென்பதே பார்ப்பாகும்.
தோட்டப் புறத்திலு: நேரடியாக முகம் கொடுப்பவ னைகளை தனது கவிதை முடிவுகளையும் தத்துவ ரீதி இவருக்குக் கிடைக்கிறது. ஆ யான பிறருடைய கவிதைகை கள் கவித்துவமும், தனித்துவ உதாரணத்திற்கு.
"அப்பன் உரம்போட அதுதானே இதுவரை ஆட உழைத்தும் எ6 அடுக்களையில் படு:
இந்த மூத்த கவிஞர் கள் நூலுருவாவதன் மூல
திவாக்கப்பட வேண்டும்
இவரின் முகவரி;-
இக்கட்டுரை தட்ஸ்தமிழ்
96 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

கள் வெளியிடக்கூடியளவு கவிதை வளியிடக்கூடியளவு கவியரங்கக் நிகழ்ச்சித் தொகுப்புகள், முத்துப் ள்; இப்படி ஏராளமான ஆக்கங்கள் கிடக்கின்றன. இவையும் விரைவில்
இலக்கிய ஆர்வளர்களின் எதிர்
ர்ள எரியும் பிரச்சினைகளுக்கு ர் நீலாபாலன். ஆகவே அப்பிரச்சி க்குள் படம்பிடித்து அதற்கான யாக வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கவே மலையகத்திலிருந்து வெளி )ளவிட நீலாபாலனுடைய கவிதை வமும் மிக்கதாக வெளிப்படுகிறது.
ஆயி கொழுந்தெடுப்பாள் எம் சரித்திரம் - உடல் ன்ன. லாபங்களை ஈட்டிஎன்ன. த்திருக்கே தரித்திரம்.”
நீலாபாலனின் இலக்கிய படைப்பு ம் இவரின் திறமைகள் என்றும்
தார்மீக இலக்கியக் கடமையாகும்.
N.POOBALARATNAM NO: 65, HADDAWULA, WELI MADA.
T/P: 057-5670990 Mobile: 077-6671581
இணையத்தில் பிரசுரமானது.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 99
வயிரமுத்து கந்தசாப
கலைத்துறை
6. IL LDT5.FT600Tib, u JITpĊILITI தேர்தல் தொகுதி, தென்மராட்சி இடைக்குறிச்சி, வரணி கிராமசே வயிரமுத்து கந்தசாமி மூத்த நாட ருமாவார.
1941ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் முத்து, இலட்சுமி தம்பதியினரின் 1 கந்தசாமி தனது ஆரம்பக் கல்வி அரசினர் மிஷன் தமிழ் கலவன் பா உயர்தரக் கல்வியினை யாழ்ப் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாை கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாண ஆகியவற்றிலும் பெற்றார்.
ஆசிரியர் சேவையில் இை
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூஷ
 

வயிரமுத்து கந்தசாமி
ண மாவட்டம், சாவக்கச்சேரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில், வகர் வசத்தில் வசித்துவரும் கக் கலைஞரும், எழுத்தாள
மாதம் 10ஆந் திகதி வயிர புதல்வராக வரணியில் பிறந்த வியை யாழ்ப்பாணம், வரணி ாடசாலையிலும், இடைநிலை, பாணம், நீர்வேலித் தெற்கு லை யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் ம் வரணி மகாவித்தியாலயம்
ணந்து பாடசாலை அதிபராக
ணம் புன்னியாமீன் 97

Page 100
வயிரமுத்து கந்தசாமி
ஓய்வுபெறுகையில் இவர் அ இவரின் அன்புப் பாரியார் னருக்கு இன்பரதி, புனிதவி முதல்வன் ஆகிய அன்புச்
இவரின் கலைத்து முதன்மைப் பெற்று விளங் போது ஏற்பட்ட இயல்பான யினாலேயே என்னால் ஒரு எனக் குறிப்பிடும் வயிரமுத் நடிப்பதில் 1960களில் பிரே
அக்காலகட்டங்களி ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி பயிற்சிக் கல்லூரிகளும் இ மான கலைவிழாவொன்ை களின் அடிப்படையில் நான் ஒன்றிணைந்து நடத்திய மு இதுவாகவேயாகும். இக்க பயிற்சிக் கல்லூரியின் பங் நாடகம் மேடையேற்றப்பட்ட நாயகி பாத்திரமேற்று நடித் நாடகமாகும்.
இந்நாடகத்தில் நடித் என நம்பிய மற்றைய அ ஆசிரிய மாணவர்கள் மேன வியந்து சென்றதை தன்வா நினைத்து மகிழ்ந்து வ கட்டத்தில் இவர் ஆடிய நட ளர் உயர்திரு. வீரமணி ஐ தைப் பயின்றீர்?” எனக்கே லேயே நானாகவே ஆடிே வியந்து பாராட்டியுள்ளார். { விரிவுரையாளர்கள் வரை பாராட்டி வாழ்த்தியுள்ளனர்
98 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

திபர் சேவை தரம் 01இல் இருந்தார். பெயர் தெய்வானை. இத்தம்பதியி
த்தகன், புகழினி, நிகரில்காந், எழில்
செல்வங்களுளர்.
றை சேவையில் நாடகத்துறையே குகின்றது. “பாடசாலையில் கற்கும் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டமை * நாடக நடிகனாக வர முடிந்தது” து கந்தசாமி பெண் பாத்திரமேற்று தசத்தில் முத்திரை பதித்திருந்தார்.
ல் யாழ். மாவட்டத்தில் நான்கு கள் இருந்தன. இந்நான்கு ஆசிரியர் ணைந்து 1964ம் ஆண்டில் விசால ற நடத்தியது. கிடைக்கும் தகவல் ர்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகள் முதலும் கடைசியுமான கலைவிழா லைவிழாவில் நல்லூர் ஆசிரியர் களிப்பாக “எப்படி நாடகம்?’ எனும் டது. இந்நாடகத்தில் கந்தசாமி கதா ந்தார். இதுவே இவர் நடித்த முதல்
த இவரை உண்மையில் பெண்தான் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளின் டக்குள் வந்து தன்னுடன் கதைத்து ழ்வில் இனிய அனுபவமாக இன்னும் ருகின்றார். இந்நாடகத்தில் ஒரு னத்தைப் பார்த்த நடன விரிவுரையா யர் அவர்கள் “யாரிடம் இந்நடனத் ட்டுள்ளார். அதற்கு தன்முயற்சியா னேன் என்பதை இவர் கூறியதும் இவரது கல்லூரி அதிபர் தொடக்கம் எல்லோருமே இவரது நடிப்பினைப் . இந்நிகழ்வானது இவரின் நடிப்பு
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 101
வயிரமுத்து கந்தசாமி ஆர்வத்தை மேலும் தூண்டியது.
பாத்திரமேற்று நடித்த ரஜனி’ எனு தொடர்ந்தும் அழைக்கப்பட்டு வ
இதனைத் தொடர்ந்து 1965 ரியின் கலைவிழாவிலே “அணைய தில் மீண்டும் கதாநாயகியாகவே தொடர்ந்தன. இவர் ஆரம்பத்தில் ளுமே குடும்பக் கதையம்சங்களை
நடிப்புடன் மாத்திரம் தன்ை மல் நாடகத்தின் ஏனைய துறை வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இவருக்கு இவர் எழுதி நெறிப்படுத்தி நடித்து “ஒன்றிய உள்ளம்” என்பதாகும். ளையே கருவாகக் கொண்டு இ சிந்து நடைக்கூத்தினையும் (காத்த ளையும் கண்டு வந்த வரணியூர் ந கம் ஒரு மாறுபட்ட உணர்வினை வ எண்ணக் கருவை அடிப்படையாக இந்நாடகத்திலும் இவர் கதாநாயக இந்நாடகத்தை தனி நாடகமன்ற மையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
‘பேயாட்டம்” எனும் இவரின் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திரு வின் சாதி ஒழிப்பு, கலப்புத் திரும கருப் பொருளாகக் கொண்டே இ உண்மைச் சம்பவங்களையும் கல 1966ல் மேடையேற்றப்பட்டது. நடித்துவந்த இவர் இந்நாடகத்தில்
இவரால் நெறிப்படுத்தப் வரலாற்று நாடகம் 1966ல் மாத்தன மாணவர்களால் தமிழ் மொழித்தின பட்டது. பின்பு 1967ல் இவர் “அழ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூஷ

முதல் நாடகத்தில் இவர் றும் பெயர் கொண்டே இவர்
ந்தார்.
ல் நல்லூர் ஆசிரியர் கல்லு பா விளக்கு” எனும் நாடகத் நடித்துள்ளார். பாராட்டுக்கள்
நடித்த இரண்டு நாடகங்க க் கொண்ட நாடகங்களாகும்.
ன வரையறுத்துக் கொள்ளா களிலும் பங்களிப்பு வழங்க
ஏற்பட்டது. இதன்விளைவாக அரங்கேற்றிய முதல் நாடகம்
புராண, இதிகாசக் கதைக சைவடிவ நாடகங்களையும், வராயன்), நாட்டுக் கூத்துக்க ாடக ரசிகர்களுக்கு இந்நாட பழங்கியது. சமூக சீர்த்திருத்த க் கொண்டு எழுதப்பட்டிருந்த கியாகவே நடித்தார். மேலும், ம் அமைத்து அரங்கேற்றிய
நாடகம் மூடநம்பிக்கைகளை நந்தது. அறிஞர் அண்ணா ணம் போன்ற விடயங்களை ந்நாடகம் அமைந்திருந்தது. ந்து எழுதப்பட்ட இந்நாடகம் இதுவரை கதாநாயகியாக கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.
பட்ட “காசியப்பன்’ எனும் 1ள புனிததோமையர் கல்லூரி போட்டியில் மேடையேற்றப் கிய மலர்” எனும் நாடகத்தில்
ணம் புண்னியாமீன் 99

Page 102
வயிரமுத்து கந்தசாமி
கதாநாயகனாக நடித்துள்ள வேண்டும் என்பதனாலேற்ப யாகக் கொண்டு இந்நாட
1970ல் வவுனியா ெ வர்களைக் கொண்டு இவர் “பாசத்தின் வெற்றி” எனும் கம் வட்டாரப் போட்டியில் 11 போட்டியில் 3ம் இடத்தை தேசிய சேமிப்பு வார விழா அதிபரின் வேண்டுதலுக்கி நாடகத்தை எழுதி மேற் கொண்டு நடிக்க வைத்தா
1972ஆம் ஆண்டில் நெறிப்படுத்தப்பட்டு மேடை "வசந்த வாழ்வு” என்பதாகு மையக் கருவாகக் கொன இந்நாடகம் முதலில் அவர் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து 1974ஆட பள்ளிப் பிரிவால் நடத்த கதாநாயகனாக நடித்து, நெ செய்தேன்’ எனும் நாடகம் உணவு உற்பத்தி
கக் கொண்டிருந்ததுடன், பt
“சிந்தனைக் கதவு அசோகன்) கொழும்பு ெ கலைவிழாவுக்கு மாணவ அரங்கேற்றியுள்ளார்.
வரணியூரன் S.S. சாமியார்’ எனும் வானொ இவர் நடித்துள்ளார்.
100 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்

ார். மச்சாள் மச்சானையே மணக்க ட்ட குடும்ப முறிவினை அடிப்படை கம் அமைந்திருந்தது.
ஈட்டிக்குளம் மகாவித்தியாலய மாண நெறிப்படுத்திய மற்றுமொரு நாடகம்
இதிகாச நாடகம் ஆகும். இந்நாட ம் இடத்தையும், வவுனியா மாவட்டப் யும் பெற்றது. 1971ஆம் ஆண்டு வுக்காக வேண்டி உதவி அரசாங்க ணங்க “சேமிப்பின் சிறப்பு” எனும் படி பாடசாலை மாணவர்களைக் J.
ல் இவரால் கதைவசனம் எழுதி யேற்றப்பட்ட மற்றுமொரு நாடகம் ம். “ஓதோலோ’ எனும் நாடகத்தை ன்டு இந்நாடகம் அமைந்திருந்தது. ரின் சொந்த ஊரிலே அரங்கேற்றம்
ம் ஆண்டில் தென்மராட்சி பச்சிலைப் ப்பட்ட போட்டியில் இவர் எழுதி, றிப்படுத்திய “நாட்டுக்கு நான் என்ன
1ம் பரிசைப் பெற்றது. இந்நாடகம் விக்கும் கருப்பொருளை அடிப்படையா ல தடவைகள் மேடையேற்றப்பட்டது.
' வரலாற்று நாடகம் (சாம்ராட் தஹிவளை தமிழ் வித்தியாலயக் ர்களை நடிக்க வைத்து 1975ல்
கணேசப்பிள்ளையுடன் "தாடிச் லி நாடகத்தில் 1976ஆம் ஆண்டில்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 103
“தடுமாற்றம்’ திரைப்படப் பா களாக்கி எழுதிய நாடகம் இது. க சம்பவங்களைக் கொண்ட குடும் நெறிப்படுத்தியதோடு கதாநாயகனா பாத்திரங்களுக்குப் பெண்களையே வைத்த முதல் நாடகமாகவும் வரணி அமைந்திருந்தது.
“சங்கிலியன்” சாவகச்சேரி விழாவிலே சாவகச்சேரியில் அரங்ே நடித்துள்ளார். இவர் நடித்த முதல் 4 வர்கள் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், மிக அழகாக இருப்பதாக ஒப்பை ஒப்பனை செய்தவரே பாராட்டியுள்ள னாகக் கடமையாற்றியுள்ளார்.
“சிரி,சிந்தி’ என்பது இவரின் ஒன்றாகும். கலியாணப் புரோக்கரி மகன் என்ற வகையில் எந்தக் ச அதை யாரும் கேட்க முடியாது எ6 வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்த “சிர் எழுதி நெறிப்படுத்தியுள்ளார்.
“உயர்வு” சிந்து நடைக் ஏழ்மைக் குடும்பமும், அக்குடும் உயர்வும், ஆசிரியையின் அலட்சி 1988ல் போட்டியில் 1ம் பரிசைப்
"8 *’ சிந்து முதலாவது புராண நாடகம் ! கூத்தாகவும், 15 நிமிடக்கூத்தாகவு சுருக்கி 3ம், 4ம், 5ம் வகுப்பு மா? வைத்து, இந்நாடகத்தை மேடையே 1990களில் 1ம் பரிசைப் பெற்றது.
“பண்டார வன்னியன்” இவ வரலாற்று நாடகம். வரணி வடக்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) : கலாபூஷணி

வயிரமுத்து கந்தசாமி டல் வரிகளை உரையாடல் ற்பனை கலந்த உண்மைச் பக்கதை. இந்நாடகத்தை கவும் நடித்துள்ளார். பெண் இணைந்து 1976ல் நடிக்க iப் பிரதேசத்தில் இந்நாடகம்
க் கல்வி வட்டாரக் கலை கறியது. இவர் சங்கிலியாக அரச நாடகம், இதில் நடித்த மாணவர் ஆவர். தோற்றம் னச் செய்து முடித்தவுடன் ர். 1978ல் உதவி நெறியாள
நகைச்சுவை நாடகங்களில் ன் நடைமுறை, எம்.பி.யின் வடாததையும் செய்யலாம். ன்ற அதிகாரப் போக்கினை ரி,சிந்தி” நாடகத்தை 1978ல்
கூத்துப் பாணியிலானது. பத்து மகனின் கல்வியின் யப் போக்கும் கொண்டது. பெற்றது.
கூத்து, இவர் நெறிப்படுத்திய இதுவாகும், 30 நிமிடக் ம் கதைத் தொடர் மாறாது ணவ மாணவியரை நடிக்க பற்றினார். இந்நாடகம் 1989,
ர் முதலில் நெறிப்படுத்திய கு அ.த.க. பாடசாலைக்
ாம் புண்னியாமீன் 101

Page 104
வயிரமுத்து கந்தசாமி கலைவிழாவில் அரங்கேறிய பழைய மாணவியர் நடித்த
1978ஆம் ஆண்டில் முதலில் எழுதி அரங்கேற்றி வில்லனாகவும், மகள் கத் பழைய மாணவர்களும் நடி பார்த்தது போன்றிருந்ததாக
இவரின் நாடகங்கள் டுள்ளன. நாசுக்காக சமூக வைப்பதில் இந்நாடகங்கள்
இலங்கையில் மறைந் நாட்டார் பாடல்கள் போன்ற முண்டு. 1967ஆம் ஆண்டிே இவரின் கன்னிக் கவிதை6 இல் பிரசுரித்தது. இருப்பினு றையில் ஆர்வம் காட்டவி சில கவிதைகள் இலங்ை ஒலிபரப்பப்பட்டுள்ளன. மேலு பனத்தில் சில நேரடி நிகழ்ச்
இவரின் இத்தகைய இலங்கை அரசு 2008ஆம் ஆ உயர் விருதான “கலாபூஷ தது. தற்போது நாடகத்துை வழங்கி அத்துறையின் உ அர்ப்பணித்துவரும் இவரின்
MR. V. KANTHASAMIY PERIYATHAALAGHAM EDAIKKURICHCHY, VARANY.
102 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்.

பது. வரணியில் முழுக்க முதலிற்
நாடகம் இதுவாகும்.
“புரட்சித் தலைவன்’ இவர் முதன் ய கற்பனை அரச நாடகம். இவர் தாநாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர். த்துள்ளனர். ஒரு திரைப்படத்தைப் கப் பலரும் பாராட்டினர்
பல தடவைகள் மேடையேற்றப்பட் சீர்த்திருத்தக் கருத்துக்களை முன் சிறப்பாக விதந்துரைக்கப்பட்டன.
துவரும் கலைகளான நாட்டுக்கூத்து, வற்றிலும் இவருக்கு ஓரளவு ஆர்வ ல் “புறப்படுவீர புறப்படுவீர்” எனும் யை சங்கம் சஞ்சிகை 1967.03.01 றும் இவர் அதிகமாக கவிதைத்து ல்லை. இடைக்கிடையே இவரின் க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தில் ம், இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தா *சிகளிலும் இவர் பங்கேற்றுள்ளார்.
சேவைகளைக் கருத்திற் கொண்டு பூண்டில் கலைஞர்களுக்கு வழங்கும் ண’ விருதினை வழங்கி கெளரவித் ற தொடர்பாக ஆலோசனைகளை யர்ச்சிக்காக தன் வாழ்வினையே
முகவரி:
1ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 105
செபஸ்டியாம்பிள்ளை ஞானராசா
செபஸ்டியாம்பிள்ளை
எழுத்துத்துறை
6JLLDIT35|T600TLb, LD660TTf மண்தீவு' எனும் பிரதேசத்தைப் ஆம் ஆண்டிலிருந்து திருகோணம புரம் கிராமசேவகர் வசத்தில் செபஸ்டியாம்பிள்ளை ஞானராசா மாவார். இவர் சிறுவர் இலக்கியங் கூடிய ஆர்வம் காட்டி வருகின்
1964ஆம் ஆண்டு மார்ச் யாம்பிள்ளை, பரமேஸ்வரி தம்ப னில் பிறந்த “ஞானராசா தனது மாவிலங்கேணி ரோமன் கத்தே லையிலும், இடைநிலை, உய முருங்கன் மகா வித்தியாலயத்தி நிலையத்தில் "கல்விமாணிப் பட்ட திருக்கோணமலை "சிவசக்தி அ. கக் கடமையாற்றிக் கொண்டிரு
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) : கலாபூ6
 

ஞானராசா
மாவட்டம், முருங்கன் - செம் பிறப்பிடமாகக் கொண்டு 1995 லை மாவட்டத்தில் அன்புவழி நிரந்தரமாக வசித்துவரும் ஒரு கவிஞரும், எழுத்தாளரு களைப் படைப்பதில் தற்போது рпrт.
மாதம் 03ஆந் திகதி செபஸ்டி தியினரின் புதல்வராக முருங்க ஆரம்பக் கல்வியை மன்னார், லிக்க தமிழ் கலவன் பாடசா தரக் கல்வியினை மன்னார் லும் கற்றார். தேசியக் கல்வி ம்" பெற்றுள்ள இவர் தற்போது த.க. பாடசாலையில்" அதிபரா க்கின்றார். இவரின் அன்புப் னெம் புன்னியாமீன் 103

Page 106
செபஸ்டியாம்பிள்ளை ஞானராசா
பாரியாரின் பெயர் சுகிலா.
இத்தம்பதியினருக்கு ஞா. அன்புச் செல்வங்களுள்ளனர்
பாடசாலையில் கற்கு தமிழ் நூல்களையும், தமிழ் தலைப்பட்டார். அங்கு தமிழா பால் இவரின் ஆர்வத்தை அ வேண்டும் என்ற ஊந்துத ஆண்டில் இவரின் முதல் ஆ வினிலே" எனும் தலைப்பில் இ ஒலிமஞ்சரியில் ஒலிபரப்பாகி உலகம்” எனும் சஞ்சிகையில் தலைப்பில் பிரசுரமான கவிதை கவிதையாகும்.
இதே காலப் பகுதியி கைகளுக்கும் எழுதத் தொடர் சிறுவர் ஆக்கங்கள் என இவரி இவரின் இத்தகைய ஆக்கங்க தினமுரசு, உதயன் ஆக் தொடர்ந்தும் பிரசுரமாகி வரு மலர்களிலும் இவர் தொடர்
1989 டிசம்பர் "உள்ள பட கவிதைப்போட்டியில் இ 1990ஆம் ஆண்டு அகில இ6 சேவைகள் மன்றம் நடத்திய கவிதை பரிசு பெற்றது. 1 தங்கப்பதக்கத்தையும் பெற்
1987ஆம் ஆண்டில் உ சஞ்சிகை ஒன்றையும் இவர் கவி பாடுவதில் இவர் சிறப்பு தலைமை ஏற்று சிறப்பு வரவேற்பினைப் பெற்றுள்ள
104 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

இவரும் ஒரு ஆசிரியையாவார். ஈர்வீனா, ஞா. ஜனகன் ஆகிய
ம் காலங்களில் இவர் அதிகமாக சஞ்சிகைகளையும் வாசிக்கத் சான்களின் வழிகாட்டல் எழுத்தின் நிகரிக்கச் செய்தது. தானும் எழுத லின் வெளிப்பாடாக 1982ஆம் க்கம் ‘எல்லாம் தவறுதான் வாழ் இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபன யது. 1983ஆம் ஆண்டில் “புதிய b "மீட்பு என்றும் உண்டு” எனும் * அச்சு வடிவில் வெளிவந்த முதல்
ல் இலங்கையின் தேசிய பத்திரி வ்கினார். கவிதைகள், கட்டுரைகள், ன் ஆக்க முயற்சியும் தொடர்ந்தன. ள் தினகரன், தினக்குரல், வீரகேசரி, கிய தேசியப்பத்திரிகைகளில் நகின்றன. மேலும் சஞ்சிகைகள், ந்தும் எழுதிவருகின்றார்.
ாம்' சஞ்சிகை நடத்திய அட்டைப் இவரது கவிதை பரிசு பெற்றது. Dங்கை ரீதியில் தேசிய இளைஞர் கவிதைப்போட்டியிலும் இவரது 194ஆம் ஆண்டு கவிதைக்குரிய றுக்கொண்டார்.
றவு எனும் தலைப்பில் கையெழுத்து வெளியிட்டுள்ளார். மேடைகளில் மிக்கவர். பல கவி அரங்குகளில் நடத்தி பிரதேச மக்களின்
T.
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 107
அதிக எண்ணிக்கையில் எழுதாவி தரமாகவும் எழுதி வரும் ஞ நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்
முதல் நூல் ஒரு கவிதைத் தெ எனும் இத்தொகுதி 2001 ஆம் .
2005 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த நூலும், 2006 ஆம் ஆண்டில் வெ எனும் நூலும் சிறுவர் பாடல் இலங்கைத் தேசிய நூலக அபிவி யுடன் ''சர்வீனா வெளியீட்டகம்
கவிதைத்துறையில் மேலும் வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொன
முகவரி
MR. S. GNANARASA, 993, ANPUVALIPURAM, TRINCOMAILEE,
T.P-0602267891. 31 1 - 5
அ.
| A$4344458:4சித்தது**' * 94433-74-44-48:3க
அதன் :
- - -
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூ

செபஸ்டியாம்பிள்ளை ஞானராசா பிட்டாலும் கூட நிதானமாகவும் Tனராசா இதுவரை மூன்று
ளார்.
தாகுதியாகும். "எதிர்பார்ப்பு" ஆண்டில் வெளிவந்தது.
5 ''பாடி மகிழ்வோம்” எனும் ளிவந்த "சிறுவர் பா அமுதம்" நூல்களாகும். இந்நூல்கள் ருத்தி சபையின் அனுசரனை P' வெளியிட்டது.
ள
பல சாதனைகளைப் புரிய ன்டுள்ள இந்த எழுத்தாளரின்
சாப்பாணகாமலாபாலா வகை பாக்யா
செFMR -3 +." -:73+ ஆக்கம்& f> *-*#4'
மWாகசகாYWMR #FF" XHTTA
ஆE WARE:FX7
ஷணம் புன்னியாமீன்
105

Page 108
திருமதி அ. யோகராஜா
திருமதி அ. யே (மண்டுர் அசோக
பதிவு 557
எழுத்துத்துறை
கிழக்கு மாகாணம், ! பிரதேசத்தைப் பிறப்பிடமாக பிகை யோகராஜா இலங் இலக்கியம் படைத்துவரும் கதை, கவிதை, நாடகம், வில்லிசைப் பாடல்கள், வி கட்டுரைகள் என இலக்கியத் பங்களிப்பு நல்கி வருகின்ற
1949ஆம் ஆண்டு ப இளையதம்பி - கனகம்மா : களப்பு மண்டுரில் பிறந்த மண்டூர் அரசினர் தமிழ் பெ கல்வியினை மட்டக்களப்பு பெற்றார். 1977ஆம் ஆண்டி: இவருக்கு மண்டுர் மகாவித கிடைத்தது. மட்டக்களப்பு ஆ
106எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

ாகராஜா
IT)
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மண்டூர் க் கொண்ட திருமதி அசோகாம் ப்கையின் ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல் ஒரு பெண் எழுத்தாளராவார். சிறு நாவல், மெல்லிசைப் பாடல்கள், விமர்சனக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் தில் பல்வேறு துறைகளிலும் இவர்
ார.
)ார்ச் மாதம் 02ஆந் திகதி வேல். நம்பதியினரின் புதல்வியாக மட்டக் இவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை ண்கள் பாசாலையிலும், உயர்தரக் பட்டிருப்பு மகாவித்தியாலயத்திலும் ல் ஆசிரியர் சேவையில் இணைந்த நதியாலயத்திலே முதல் நியமனம் அபூசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலையில்
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 13)

Page 109
திருமதி அ. யோகராஜா பயிற்சி பெற்ற இவர் மட்டக்கள்
லைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். இறுத்து வித்தியாலயத்தில் இவர் பணியாற் ஆம் திகதி ஆசிரியர் சேவையி இவரின் அன்புக் கணவர் க. யோ. மக்கள் வங்கி உதவி முகாமை ருக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் இவர் உயர் தேசிய கணக்கியல் மாணவியாவார். இளைய மகள் எ தொழில் புரிகின்றார்.
பாடசாலையில் கற்கும் கா பால் ஆர்வம் இவருக்கு இயல்பா தனது சகோதரன் இ.பாக்கியராஜ் 'வெந்நிலா' எனும் கையெழுத்துச் ளார். தனது 14ஆவது வயதிலிருந் புதுமொழிகள், பாடல்கள் போன்ற யின் சிறுவர் மலருக்கு எழுதத் ஆக்கங்கள் வானொலியில் அடி இருப்பினும் எழுத்துருவில் பிரசு 'அம்மா சிரிக்கிறாள்' எனும் தலை 1970ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது கான சிறுகதைகளையும், கட்டுரை விமர்சனங்களையும் இவர் எழுதி ஆக்கங்கள் இலங்கையின் தாய்நாடு ஜோதி, தென்றல், ஞானம், இ ை குரல், மித்திரன், தினக்குரல், களம், தேசிய பத்திரிகைகளிலும், சஞ்சி மற்றும் இலங்கை வானொலியில்
ஆரம்ப காலங்களில் இவ அதிகமான பங்களிப்பு இலங்கை ளது. இலங்கை வானொலியில் நிகழ்ச்சிக்கு இவர் அனேக பாடல் வானொலியில் பல நாடகங்க ை
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாபூ

பு பிரதேசத்தில் பல பாடசா யாக மட்டக்களப்பு சிவானந்த றி வந்தநேரத்தில் 2009.03.01 ல் இருந்து ஓய்வுபெற்றார். கராஜா. இவர் இளைப்பாறிய பாளராவார். இத்தம்பதியின் உளர். மூத்த மகள் சரண்யா. 5 டிப்ளோமா இறுதியாண்டு பாவண்யா மக்கள் வங்கியில்
லத்திலிருந்தே இலக்கியத்தின் க ஏற்பட்டது. சிறிய வயதில் னுடன் இணைந்து மண்டூரில் சஞ்சிகையை வெளியிட்டுள் தே கட்டுரைகள், கவிதைகள், வற்றை இலங்கை வானொலி தொடங்கினார். இவ்வாறான பக்கடி ஒலிபரப்பப்படலாயின. ரமான இவரது முதலாக்கம் ப்பில் தாய்நாடு சஞ்சிகையில் .. இதிலிருந்து நூற்றுக்கணக் களையும், கவிதைகளையும், புள்ளார். இவரின் இத்தகைய , வீரகேசரி, தினபதி, தினகரன், ணகரம், பெண், பெண்ணின் வயல், இருக்கிறம் ..... போன்ற கைகளிலும் பிரசுரமாகியும், 5 ஒலிபரப்பாகியுமுள்ளன.
ரின் இலக்கியச் சேவைகளில் வானொலியுடனே இருந்துள் ஆரம்பகாலத்து மெல்லிசை களை எழுதியுள்ளார். மேலும்,
ள எழுதியுள்ளார்.
மூணம் புன்னியாமீன்
107

Page 110
திருமதி அ. யோகராஜா
திருமதி அ. யோ பெயரிலே அதிகமான . 'மண்டூர் அசோகா' எனுப்ப முள்ளது. அதேநேரம், பெயர்களிலும் எழுதி வர
மண்டுர் அசோகா வெளியிட்டுள்ளார். இவற் 01 நாவலுமாக 04 அடா
இவரால் வெளியி களை பின்வருமாறு நோ
கொன்றைப்பூக்கள் (சிறு
இது 1976 ஆம் பதிப்பகம் வெளியீடாக கொண்ட இச்சிறுகதை சிறுகதைகள் இடம்பெற்று சிறுகதைத் தொகுதிக்கு
பாதை மாறிய பயணங்
மண்டூர் அசோகா 1992ஆம் ஆண்டு மட்டக் வெளிவந்தது. 154 பக்கங்க கெளரவம் கொண்ட ஒரு : வாழ்க்கை நிலை அழகு பாதை மாறிய பயணங்கள் சாகித்தியப் பரிசு கிடைத்
சிறகொடிந்த பறவைகள்
இவரின் இரண்டாம் கதைத் தொகுதி 1993ஆ பிரசுர வெளியீடாக வெளி இச்சிறுகதைத் தொகுதி இடம்பெற்றுள்ளன.
108 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாள

கராஜா 'மண்டூர் அசோகா' எனும் ஆக்கங்களைப் படைத்துள்ளதோடு, - பெயரே இலக்கியத்தில் நிலைத்து 'ரேவதி', 'செந்தில்பிரியா' ஆகிய ந்துள்ளார்.
இதுவரை 04 புத்தகங்களை எழுதி றுள் 03 சிறுகதைத் தொகுதிகளும் பகும்.
டப்பட்ட நூல்களின் சுருக்க விபரங் க்கலாம்.
ககலாம.
றுகதை) -
ஆண்டில் மட்டக்களப்பு தாய்நாடு வெளிவந்தது. 176 பக்கங்களைக் த் தொகுதியில் மொத்தம் 10 ள்ளன. 1976இல் கொன்றைப்பூக்கள் சாகித்தியப் பரிசு கிடைத்தது
கள் (நாவல்) - வின் முதலாவது நாவல் இதுவாகும். களப்பு உதயம் பிரசுர வெளியீடாக ளைக் கொண்ட இந்நாவலில் வரட்டு தந்தையினால் பாதிக்கப்படும் மகளின் ற சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1992இல் ர் நாவலுக்கு வடகிழக்கு மாகாண தது : 2 தது
(சிறுகதை) - து சிறுகதைத் தொகுதியான இச்சிறு ம் ஆண்டில் மட்டக்களப்பு உதயம் பந்தது. 124 பக்கங்களைக் கொண்ட பிலும் இவரின் 10 சிறுகதைகள்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 111
உறவைத் தேடி (சிறுகதை) - மண்டுர் அசோகாவின் நா6 வது சிறுகதைத் தொகுதியும் தொகுதியை 2002ஆம் ஆண்டில் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருந்தது. இ சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆரம்ப காலங்களில் இவ ளையும், அண்மைக் காலத்தில் எ( தொகுத்து வெகுவிரைவில் கவி வெளியிடக் கூடிய முயற்சிகளை
இவர் பிரதேசத்தில் புகழ்பெ வார். தான் கற்பித்த பாடசாலை அனேக வில்லிசைகள், நாடகங் தயாரித்துள்ளார். இவரால் எழுதி த நாடகங்கள் வலய மட்டத்திலும், பரிசில்களை பெற்றுள்ளன. அத்து இவர் பங்கேற்று கவி பாடியுள்ளார் உரைகளை ஆற்றியுமுள்ளார்.
பல்வேறு இலக்கியப் போட் ஆர்வமிக்க இவருக்கு பல பரிசில்களு துள்ளன. உதாரணமாக, வகவம் நடாத்திய கவிதைப் போட்டியில் ளப்பு மாவட்டக் கலாசாரப் பேர போட்டியில் இரண்டாவது பரிசு, மட் கலாசாலை முத்தமிழ்விழா கவிை சார்க் நாடுகளின் பெண்கள் அ சிறுகதைப் போட்டியில் பரிசு என
இவரின் இலக்கிய சேவை 1995இல் நடைபெற்ற மண்முனை யின் முத்தமிழ் விழாவில் பொன்ன மண்டுர் கலையிலக்கிய அவையி பொன்னாடைப் போர்த்தியும் கெள்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூல்

திருமதி அ. யோகராஜா
ன்காவது புத்தகமும், மூன்றா இதுவாகும். இச்சிறுகதைத் மட்டக்களப்பு மீராப்பதிப்பகம் த்தொகுதியிலும் இவரின் 10
ரால் எழுதப்பட்ட கவிதைக ழத்தப்பட்ட கவிதைகளையும் பிதைத் தொகுதியொன்றை மேற்கொண்டு வருகின்றார்.
ற்ற ஒரு தமிழ் ஆசிரியையா மாணவர்களுக்காக வேண்டி கள் ஆகியவற்றை எழுதித் யாரிக்கப்பட்ட வில்லிசைகள்,
மாகாண மட்டத்திலும் பல டன், பல கவியரங்குகளில் . மேடைகளில் பல விமர்சன
டிகளில் கலந்துகொள்வதில் ரும், சான்றிதழ்களும் கிடைத் b (வலம்புரி கவிதாவட்டம்) பாராட்டுச் சான்று, மட்டக்க வை நடாத்திய சிறுகதைப் ட்டக்களப்பு அரசினர் ஆசிரிய தப் போட்டியில் முதற் பரிசு, மைப்பினால் நடாத்தப்பட்ட ாப் பெற்றுள்ளார்.
களைக் கருத்திற் கொண்டு வடக்கு கலாசாரப் பேரவை ாடை போர்த்தியும், 1997இல் னர் பாராட்டு விழா நடாத்தி ரவித்தன. மேலும், 2001இல்
டினம் புன்னியாமீன் 109

Page 112
திருமதி அ. யோகராஜா
தஞ்சாவூரில் இதய கீதம் 8 நடாத்திய உலகக் கவி பட்டம் வழங்கிக் கௌரவி சிறுகதைகளை உயர்தர 6 யல் கல்லூரி மாணவியெ ளுக்காக ஆய்வு செய்துள் கழகத்தில் கல்வி பயிலும் இவரது கவிதைகளையும், ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
L
மண்டூர் அசோகா இ.பாக்கியராஜன் ஒரு ஊட இவரது மகள் சரண்யா ! காட்டி வருபவராவார். த. உந்து சக்திகளாக இருந்த பெற்றோர், சகோதரர் பாக்கி நா. பாலேஸ்வரி, கோப்! செல்வி, திரு. இரா.நாக யோகராஜா, புலோலியூர் சி. மௌனகுரு ஆகியோ இவரின் முகவரி : -
மண்டூர் அசோகா 81/22, கல்லடி, முதலாம் குறுக்கு, மட்டக்களப்பு
- த
மே 22
110 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாள

இலக்கியப் பொதுநல இயக்கத்தினர் ஞர் விழாவில் 'தமிழருவி' எனும் பிக்க அழைப்பு விடுத்தனர். இவரின் வகுப்பு மாணவர் ஒருவரும் கல்வியி சாருவரும் தத்தமது செயல்திட்டங்க ளார். மேலும், கிழக்குப் பல்கலைக் ம் இரண்டு மாணவிகளுள் ஒருவர் மற்றவர் இவரது சிறுகதைகளையும்
2.
பின் குடும்பத்தில் இவரின் சகோதரர் கவியலாளரும், எழுத்தாளருமாவார். கவிதைகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் னது இலக்கியத்துறை வளர்ச்சிக்கு இவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தனது யெராஜன், திருவேலணை வீரசிங்கம், பாய் சிவம், செளமினி, தாமரைச் லிங்கம் (அன்புமணி ) கலாநிதி செ. இரத்தின வேலோன், பேராசிரியர் மர அன்புடன் நினைவுகூர்ந்து வரும்
.
ਨੂੰ ਰ.
தம்
ਤੇ ਹੈ
ர்கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15

Page 113
கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
கனிவுமதி சந்திரசேக
எழுத்துத்துறை
மத்தியமாகாணம், கண்டி தேர்தல் தொகுதியில், பன்விலை கோம்பறை எனும் கிராமத்தை கனிவுமதி சந்திரசேகரம் இளைய நல்ல ஓவியர், கவிஞர், எழுத்தா: யானவர் என இனங்காட்டலாம். சித்தன்"எனும் பெயரிலும பிரசுரL
1977ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் கடைவீதியில் சந்திரசேகரம், ெ புதல்வராகப் பிறந்த கனிவுமதி க யாலயம், கொழும்பு முகத்துவார வற்றின் பழைய மாணவராவார். பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இவரின் தனி. இத்தம்பதியினருக்கு புகே மகன் உள்ளார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலாபூ
 

கரம்
மாவட்டம், பாத்ததும்பறை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில், ப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட தலைமுறையைச் சேர்ந்த ார், யதார்த்தவாதி, எளிமை இவரின் ஆக்கங்கள் "நவீன Dாகி வருகின்றன.
13ஆம் திகதி 'கோம்பறைக் ஜயலட்சுமி தம்பதியினரின் ண்டி ஆகலை தமிழ் வித்தி ம் இந்துக் கல்லூரி ஆகிய தற்போது முழுநேர ஓவியப்
அன்புப் பாரியார் பிரியவ ழந்தி எனும் பெயரில் ஒரு
ஓணம் புண்னியாமீன் 111

Page 114
கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
கனிவுமதி தனது 05 வரையவும் பதிமூன்று, பதி க கள் எழுதவும் முற்பட்டு 6 தன்னை முழுதாக ஈடுபடுத்த வாழ்க்கைக்கும் இடைவெ வரும் கனிவுமதி இலங்ன நம்பிக்கை ஒளிக்கீற்றாக (
மலையகத்தின் புதிய கனிவுமதி என்று பல மூத்த பேசப்பட்டு வருபவர். தனது அதிகமான வாசகர் வட்டத்தை இனியவர் மனதில் பட்டதை
டையவர்.
கல்லூரி காலங்கள் கையெழுத்துச் சஞ்சிகையி "தானா வீசும் காற்று" ஒரு பல கவிதைகள் கனிவுமதி மென்ன" வில் பிரசுரமாகி, "அப்புறமென்ன "வில் உள் அவருக்கு வயது 15 மட்டு
ட் - -
கல்லூரி காலங்களி அதிகமாக அடையாளம் கா மத்தியில் தலைசிறந்த ஓவி ராகவும் இருந்துள்ளார். அத ஓவியப் போட்டிகளில் பலதட ை பெறுமை சேர்த்துள்ளார் கையோடு ஓவியத்தில் த கொள்ள இலங்கையில் பு மில்டன் பனார்ந்து (மாஸ்டர் கள் வர்த்தக விளம்பர ஓவி யின் மிக பிரதான விளம் கடமை புரிந்துள்ளார்.
112 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்.

ஆவது வயதிலிருந்து ஓவியங்கள் னான்காவது வயதிலிருந்து கவிதை தொடர்ந்து இவ்விரு துறைகளிலும் த்திக் கொண்டார். கவிதைக்கும், ளிஇன்றி கவிதையாகவே வாழ்ந்து கையில் மலையக இலக்கியத்தின் தென்படுகின்றார்.
தலைமுறையின் முக்கியமான கவிஞர் 5 இலக்கியவாதிகளால் குறிப்பிட்டு கவிதைகளாலும் ஓவியங்களாலும் கொண்டுள்ள கனிவுமதி பழகுவதற்கு 5 மனம் திறந்து கூறக்கூடிய பண்பு
ரில் "தானா விசும் காற்று" என்ற என் ஆசிரியராகவும் இருந்துள்ளார். - கவிதை இதழ் . இதில் எழுதிய பில் முதல் கவிதை நூலான "அப்புற இருந்தன. கனிவுமதியின் கவிநூல் ள் கவிதைகளை எழுதிய போது
மே.
ல் தன்னை ஒரு ஓவியராக மட்டுமே ட்டியுள்ளார். கல்லூரியின் மாணவர் யராக மட்டுமன்றி தலைமை ஓவிய ரகு ஏற்ப பல அமைப்புகள் நடாத்திய வகள் முதற் பரிசு பெற்று கல்லூரிக்கு . கல்லூரி படிப்பினை முடித்த ன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கழ்மிக்க சிறந்த ஓவியரான திரு. ரஸ்) அவர்களிடம் சுமார் 5 வருடங் ய பயிற்சி பெற்றதோடு, இலங்கை பர நிறுவனங்களில் ஓவியராகவும்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு - (தொகுதி 15)

Page 115
தனது 18வது வயது முத தனது கவனத்தை குவித்த கனி ஒவியர் வீரசந்தானம் அவர்கள் கோடுகளின் பாதிப்பு கனிவுமதி தானம் அவர்களின் ஓவியங்க ஏகலைவன் போல் நவீன ஓவியத் புதிய கோட்டுச்சித்திரம் வரையும் கொண்டுள்ளார். "என் ஓவிய ஆச களை சென்னையிலுள்ள அவர் { ஆசி பெற்றதை என் வாழ்வில் என என்கிறார் கனிவுமதி.
இலக்கியச் செம்மல் தெ கனிவுமதியின் இலக்கிய ஆசான வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.
".கண்டியில் களிமண்ை
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலா!
 

கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
ல் நவீன ஓவியத்தின் பக்கம் வுமதிக்கு மானசீக ஓவியகுரு ஆவார். அவரது ஓவியக்
நிறையவே பாதிக்க வீரசந் ளை பார்த்து பார்த்து ஒரு தினை கற்றதோடு, தனக்கென பாணியையும் உருவாக்கிக் ான் திரு. வீரசந்தானம் அவர் இல்லத்திற்கு சென்று சந்தித்து றும் மறக்க முடியா திருநாள்"
ளிவத்தை ஜோசப் அவர்கள் 1.இதைப்பற்றி கனிவுமதி பின்
ாக இருந்த என்னை ஒரு
ஷணம் புன்னியாமின் 113

Page 116
கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
உருவம் கொடுத்து சந்தித்த பின்னர் தா யானபககங்களை த தந்த மாயைகளை உண்மை முகங்கை எப்போதும் தாய் ர பெற்றுக்கொண்ட புத்த என்னை அதிகமாய் தெளிவத்தை ஜோச குருவின் பெருமை
அதே போல மல்லி லும் நினைவு கூறும் இவர்
"..என் குரு தெளிவு எனக்கு ஒரு உருவ அதுபோல் என்னை வரச் செய்தவர் மல் நான் 13 - 15 வய தொகுத்து 16ஆவது தலைப்பில் ஒரு நூ கையெழுத்துப் பிரதி ஒவ்வொரு அச்சகம யிடும் ஆசை கருகி தொகை என்னிடம்
எனக்கு அப்போது
கன்னிப்படைப்பை கொணர முடியாதட
ஆனால், அப்போே வாழ்வில் தான் விெ இந்த "அப்புறமென்ன என்று. என் நீண்ட டொமினிக் ஜீவா அ நூலே மல்லிகைப் பலரின் கவனத்தை டுத்தது. என் வாழ்வி 114 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்

உயிர் கொடுத்தவர். அவரை
ன் தமிழ் இலக்கியத்தின் உண்மை ரிசிக்க முடிந்தது. எனக்கு பெருநகர் எல்லாம் உடைத்து, இலக்கியத்தின் )ள வெளிச்சமிட்டுக் காட்டி எனக்கு திழலாய் இருப்பவர். அவரிடமிருந்து கங்கள், இலக்கிய ஆலோசனைகள் வழிநடத்தின. என் இலக்கியத்தாய் ப் அவர்கள் ஆவார்." என்று தனது யை பணிவுடன் சொல்கிறார்.
கை ஜீவாவையும் எச்சந்தர்ப்பத்தி ஜீவாவைப்பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்
வத்தை ஜோசப் அவர்கள் எப்படி ம் கொடுத்து உயிர் கொடுத்தாரோ
இலக்கியத்தின் வீதியில் உலா லிகை ஜீவா அவர்கள் ஆவார். பதில் எழுதிய கவிதைகளைத் து வயதில் "அப்புறமென்ன" என்ற லாக வெளியிடும் ஆசையில் களைத் தலையில் சுமந்துகொண்டு ாக ஏறி இறங்கி வந்து நூல் வெளி யது. அச்சுக்கு அச்சகங்கள் கேட்ட இல்லாத காரணமும் அச்சுப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாத காலம் என் எனது 16ஆவது வயதில் வெளிக் படி செய்துவிட்டது.
த ஒரு முடிவில் இருந்தேன். என் பளியிடும் முதல் கவிதை நூல்
" கவிதைகள் அடங்கிய நூல்தான் நாள் கனவுகளை நனவாக்கியவர் அவர்கள் ஆவார். எனது முதல் பந்தல் வெளியீடு ஆக வெளிவந்து யும், பாராட்டையும் பெற்றுக்கொ பில் புதிய வெளிச்சத்தை தூவியவர்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 117
கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
திரு. டொமினிக் ஜீவா - களுக்கு மேல் என்னோடு ஒரு தந்தையின் வழிகாட டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் வெற்றியை மட்டும் கொம் எனது தனிப்பட்ட வாழ்வி தருணங்களில் எல்லாம் தாயாக இருந்து ஆறுதல் தரிசனங்களை எனக்கு வ நான் கடைபிடிக்க வேண் லில் எப்படியான புதுமை. வளர்ச்சியில் அதிக அக் டொமினிக் ஜீவா எனக்கு
"எனது 17வது வயதில் த எழுத்து சிற்பி எஸ்.டி. சிவநாய பத்திரிகை அலுவலகத்தில் வை அன்புருக வரவேற்று மூத்த படை யுடன் பழகினார். எத்தனை பெர எஸ்.டி. சிவநாயகம் ஐயா அவர். வாழ்வில் எனக்கு புதிய ஒரு 1 கிறுக்கிய கவிதைகள் சிலவற்ல தொடர்ந்து சூடாமணியை அலங் முதலில் அச்சில் காணச் செய்தல் ஒளி ஊற்றியவர் திரு. எஸ்.டி. என்று சொல்லும் கனிவுமதியும் அவர்களால் பட்டை தீட்டப்பட்ட கிடைத்த பல தரிசனங்கள் இன்ன காத பெரும் பாக்கியமே! மரை கவிஞர்கள் மலைத்தம்பி, குறிஞ் களோடு எல்லாம் நன்கு பழக 15ஆவது வயதிலேயே இவர் கவிதைகளைக் காட்டி அவர்களி
கனிவுமதி மற்ற படைப்பா தனித்துவமே! எந்த படைப்பாளிய யில் வெளிவந்திருந்தாலும் உட ே இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாம்

அவர்கள். சுமார் 10 வருடங் நட்பின் அடையாளமாகவும், டலாகவும் பழகிவரும் திரு. ர் என் இலக்கிய பயணத்தின் ண்டாடியதோடு நின்றுவிடாது ல் நான் நொந்து போகும் எனக்கு ஒரு தந்தையாக
கூறி வாழ்வின் புதிய புதிய ழங்கியதோடு, என் வாழ்வில் டிய கடமைகள் எனது தொழி களை செய்யலாம் என என் கரை காட்டியவர் திரு.
தாயுமாவார்" என்கிறார்.
ரன் எழுதிய கவிதைகளோடு கம் அவர்களை சூடாமணி பத்து சந்தித்தேன். என்னை ப்பாளிக்கு தருகிற மரியாதை ரிய மனது அவருக்கு. திரு. களை சந்தித்த பின்னே என் தம்பிக்கை மலர்ந்தது. நான் றை வாங்கினார். பின் அது பகரித்தது. எனது கவிதைகள் வர். என் வாழ்வில் நம்பிக்கை சிவநாயகம் அவர்களாகும்" திரு. எஸ்.டி. சிவநாயகம் வைரம். கனிவுமதிக்கு மறய தலைமுறைக்கு கிடைக் றந்த மலையகத்தின் மூத்த சித் தென்னவன் போன்றவர் கிய இளம் கவிஞர். தனது கள் இருவருடன் தனது என் ஆசிகளைப் பெற்றவர்.
ளிகளை பாராட்டும் விதமும் , பின் எழுத்துக்கள் பத்திரிகை ன சம்பந்தப்பட்ட எழுத்தினை ஷணம் புன்னியாமீன்
115

Page 118
கனிவுமதி சந்திரசேகரம்
எழுதிய படைப்பாளிக்கு தெ குறித்தும் படைப்பாளியின் எ உயர்ந்த குணம் இக்கால உள்ளது என பல படைப்பா
கனிவுமதி இலங்கை பாடல்கள் எழுதியுள்ளார். இ டுத்தியவர் இசையமைப்பாள ளாகும். கனிவுமதிக்கு ப6 மக்கள் கவி, மக்கள் தென் போன்ற பட்டங்களும், கெள ஆம் ஆண்டு இலங்கை கம்ட பேராசிரியர் சாலமன் பாப்6 மிகு 'இளைஞர் விருது : விருதாகும் என்று கூறுகிற
கவிஞர் கனிவுமதியின்
அப்புறமென்ன - 2003 வெ6 கட்டாந்தரை - 2006
மேற் குறிப்பிட்ட இர மேலும் சில நூல்கள் வெ
தொட்டில் மனர். பெறட்டுக்களம். எல்லார்க்கும் பெ
இம் மூன்று தொகு
கனிவுமதியின் தற்போ நிலம் என்கிற ஒரு நாவ முயற்சியாக இலங்கையின்
116 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்.

நாலைபேசி எடுத்து அந்த படைப்பு ழுத்தின் அழகு குறித்தும் பாராட்டும் த்தில் கனிவுமதியிடம் அதிகமாக 'ளிகள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள்.
யிலுள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட இசைப் இவரை பாடலாசிரியராக அறிமுகப்ப ார் திரு.பி.எஸ். ஷாஜஹான் அவர்க ல அமைப்புகளிடமிருந்து ரீகவி, றல், கலைத்தென்றல், கவிக்குயில் ாரவங்களும் கிடைத்துள்ளன. 2007 1ன் கழகம் வருடந்தோறும் வழங்கும் பையா அவர்களால் நிறுவிய ஏற்ற எனக்கு கிடைத்த மிகவும் சிறந்த ார் கனிவுமதி.
வெளிவந்த நூல்கள்:
ஆம் ஆண்டு மல்லிகைப் பந்தல் ரியீடாக வெளிவந்தது. , 2007ஆம் ஆண்டுகளில் மத்திய ாண சாகித்திய விருது பெற்றது.
ண்டும் கவிதைத் தொகுதிகளாகும். ளிவரக்காத்திருக்கின்றன.
ய்யும் மழை.
திகளும் அச்சில் இருக்கின்றன.
தைய இலக்கிய முயற்சியாக மேச்சல்
லை எழுதி வருகின்றார். ஒவிய மூத்த இலக்கியப் படைப்பாளிகள்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 119
56),
*骏 シ %シ
---- -*****ow絮' }፶ ኃ ;- ジ 登%% % 笠这盏4呎多呎殿*後%
øኝ
ایی 兹莎
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) :
 
 
 
 
 
 
 

கனிவுமதி
**
シ客 **
117
பூஷணம் புன்னியாமீன்

Page 120
கனிவுமதி
100 பேரின் உருவங்களை அ ருக்கிறார். இவை கனிவுமதி எ முழுமையாக இணைத்துக் ெ வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது
தற்போது இலங்கை நேத்ரா தொலைக்காட்சியில் பூச்சி நிகழ்ச்சியில் மாணாக்க விளக்கங்களை வழங்கி வரு
மேலும் இலங்கையில் திட்டத்தின் கீழ் இன்று பல ப சுவர்களில் வரைந்து வருகி தெரணியகலை தேர்தல் தொ சன் தமிழ் மகாவித்தியாலயத் படைப்பாளி எட்டுப் பேரின் உ இவர் படைத்துள்ளார். இந்த சேர்ந்த எழுத்தாளர்கள். இ6 கட்டிடமொன்றில் சுவர் ஓவிய அலங்கரிக்கச் செய்திருப்பது கலைத்துறை முயற்சியாகும் யாலய நூலக கட்டிடத் தொ யப்பட்ட சுவரோவியங்கள் கி
தேசபக்தன் கோநடேசையர்
118 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்
 
 

டுப்புக்கறியில் வரைந்து கொண்டி ழுத்திலும், ஓவியத்திலும் தன்னை காண்டுள்ளார் என்பதை நமக்கு
ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின்
சனிக்கிழமை தோறும் பட்டாம் ள் ஓவியம் வரைவது தொடர்பான கின்றார்.
> பாடசாலையை அழகுபடுத்தும் ாடசாலைகளில் பல காட்சிகளை ன்றார். கேகாலை மாவட்டத்தில் குதியில் அமைந்துள்ள பூரீகதிரே தில் நூலக கட்டிடத் தொகுதியில் ருவங்களை சுவர் ஓவியங்களாக
எட்டுப் பேரும் இலங்கையைச் லங்கை மண்ணில் பாடசாலைக் பமாக ஈழத்து எழுத்தாளர்களை கனிவுமதியின் ஒரு மகத்தான . ரீகதிரேசன் தமிழ் மகாவித்தி குதியில் கனிவுமதியினால் வரை ழே தரப்பட்டுள்ளன.
ལྷན་
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 121
கனிவுமதி
கவிமணி சி.வி. வேலுப்பிள்ளை
|. ..... ..... ..............
- எசாயூ லத னர்.
*!::"'''''''''454*15:11:12:ா"----------*--*4444
*மார்டின் விக்ரமசிய
ஓ
அ ேப த ப ய
இவரின் முகவரி
KHANIVU MATHY 15, ZAVIA LANE, MATTAKULIYA,
COLOMBO-15 73.
TEL - 0776701566 Email - khanivumathy@
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூ

: ***:* 3:';க 11?'' '4'4:*''** {' "4" -:* *''* 4 ... -படிதா:
*கரணியம்பாவி
அனிதா குறிஞ்சிதிஎகன்னவன்
:... 11..:::
- ,
- கே
gmail.com
ஷணம் புன்னியாமீன்
119

Page 122
கணகதிப்பிள்ளை
முருகப்பன் கணக (மூனாக்கானா) -
பதிவு 559
எழுத்துத்துறை
mwww.
கிழக்கு மாகாணம், மட் பதியைப் பிறப்பிடமாகக் கொண இலங்கையில் சமகாலத்தில் வ ரும், கலைஞரும், கவிஞருமா ரில் நன்கு அறியப்பட்ட இவ வாசனையுடன் கூடிய படை நெஞ்சங்களில் ஒரு தனியிடத்
1924ஆம் ஆண்டு ஜன ஆரையம்பதியில் முருகன், தங் கப் பிறந்த கணகதிப்பிள்ளை சிரேஸ்ட பாடசாலை தராதர 1947-1948ஆம் ஆண்டுகளில் ம யில் ஆசிரியப் பயிற்சிபெற்ற ரம்புக்கல அரசினர் தமிழ் பா பணியை ஆரம்பித்து தனது 57ஆ
120 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

திப்பிள்ளை
டகளப்பு மாவட்டத்தில் ஆரையம் ட முருகப்பன் கணகதிப்பிள்ளை ாழக்கூடிய ஒரு மூத்த எழுத்தாள வார். மூனாக்கானா எனும் பெய ர் மட்டக்களப்பு கிராமிய மண் ப்புகளைப் படைத்து இலக்கிய தைப் பிடித்துக் கொண்டுள்ளார்.
வரி 22ஆம் திகதி மட்டக்களப்பு கம்மா தம்பதியினரின் புதல்வரா ா அவர்கள் 1940ஆம் ஆண்டு ப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து ட்டக்களப்பு ஆசிரியர் கலாசாலை ார். 1949ஆம் ஆண்டில் கண்டி டசாலையில் ஆசிரியராகத் தன் வது வயதில் அதாவது 1981.09.04
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 123
ஆம் திகதி ஆசிரியர் சேவையிலி பெறும்போது இவர் பணியாற்றி கோவில் வித்தியாலயமாகும். 1 பிள்ளை என்பவரை கரம்பிடித்து இல் இவருக்கு சந்திரகுமாரன், சந்திர குமாரி ஆகிய நான்கு அன்புச்
1940களிலிருந்து கவிதை கலைகள் மூலமும், 1990களிலி மூலமும் தமிமிழலக்கிய வளர்ச்சி கூத்து, நாடகம், வில்லுப்பாட்டு, கி றிலும் தடம் பதித்துள்ளார். மே மந்திரம் போன்ற கலைகளிலும் கலைப் படைப்புக்களிலே மட்டக்க வீசும். நகைச்சுவை, கற்பனை, நை காணப்படும்.
எழுத்துருவில் வெளிவந்த ஆக்கங்கள் இலங்கையின் முக்க தினகரன், வீரகேசரி, சுதந்திரன், போன்றவற்றிலும் பல சஞ்சிகைக மாகியுள்ளன. மேலும், இலங்ை சேவைகளிலும் ஒலிபரப்பாகியுள்
1940களிலிருந்து இன்றுவன புகளில் இவர் கவிதைகளை எழு தினகரன் வாரமஞ்சரியில் பல வா “புழுகுப் புராணம்”, “காலாகே கவிதைப் பதிவுகளை 1978ஆம் யில் இழந்துவிட்டதாக ஆதங்கப்ட எழுதிய கவிதைகளையே நூல பினைப் பெற்றார். இயற்கை அ யுத்தங்கள் போன்றன இது பே ஆக்கங்களை விழுங்கிவிட்டமை
இவரால் எழுதப்பட்ட கவி மணி, சம்மந்தி போன்ற கவிதைக் முதல் பரிசு பெற்ற கவிதைகள
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூ

கணகதிப்பிள்ளை லிருந்து ஓய்வுபெற்றார். ஓய்வு ப பாடசாலை மட்டக்களப்பு 1954ஆம் ஆண்டில் சின்னப் லற வாழ்க்கையில் இணைந்த குமாரி, சூரியகுமாரன், சூரிய செல்வங்களுளர்.
மூலமும், 1948களிலிருந்து ருந்து ஆய்வு கட்டுரைகள் க்குத் தொண்டாற்றியுள்ளார். ராமிய நடனங்கள் போன்றவற் லும், வைத்தியம், சோதிடம், ஓரளவு ஈடுபாடுண்டு. இவரின் களப்பு கிராமிய மண்வாசனை யாண்டி என்பன மேலோங்கிக்
5 இவரது நூற்றுக்கணக்கான கிய தேசிய பத்திரிகைகளான தினக்குரல், தினமுரசு, பாரதி sள், விழாமலர்களிலும் பிரசுர க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன 6T60.
ரை நூற்றுக்கணக்கான தலைப் தியுள்ளார். 1947, 1948 களில் ரங்கள் தொடராக வெளிவந்த ாலம்” உட்பட ஏராளமான
ஆண்டில் வீசிய சூறாவளி டும் இவர் 1990களின் பின்னர் ாக வெளியிடக்கூடிய வாய்ப் அனர்த்தங்கள், கலவரங்கள், ான்ற பல எழுத்தாளர்களின்
வேதனைக்குரிய விடயமே.
தைகளுள் தமிழ் தந்த புலவர் கள் அகில இலங்கை ரீதியில் கும். இலங்கை ஒலிபரப்புக்
ஷணம் புன்னியாமின் 121

Page 124
கணகதிப்பிள்ளை கூட்டுத்தாபன தேசிய சேவை யில் ஒலிபரப்பான சம்மந்தி , ஒரு தெய்வம் போன்ற கவிதை வரவேற்பினைப் பெற்றன. இ கவிதை நேயர்களின் வேன் செய்யப்பட்டது. மாமான் கே கரையினிலே'' எனும் கவின் கவிதைகளிலொன்று என்று ! கவிதைகளிலே '' எம்.பி.க்கு பலராலும் பாராட்டப்பட்ட க வேற்புக் கவிதைகள், திருமா விடைக் கவிதைகள், அஞ்சலி என பல்வேறு கவிதைகளை
கவிதைக்குப் புறம்ப துறைகளிலும் இவர் முத்து நாட்டார் கூத்துகளை இங் இலங்கையில் அருகிவரும் ? இலத்திரனியல் ஊடக வளர் இன்று அருகிவிட்டன.
இக சின்
மூனாக்கானாவின் கூ இத்திகாசங்கள், காப்பியங்க கதைகளையே இரவு முழு வந்ததால் மக்களுக்கு ஓர் . மரபை மாற்றி போடியார், பு ளை கொண்டு மட்டக்களம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணித்தியா யாக்கி 1948ஆம் ஆண்டு - ளைக் கொண்டு அரங்கேற்ற இந்த நாட்டார்கூத்து நாட்டார் கூத்தாகும். இக்கூத்து திருகே வரையுள்ள பல கிராமங்களி கிடைத்த வரவேற்பு காரம்
சூறாவளிக் கூத்து (1980), எனப் பலக் கூத்துக்களை !
இதில் பரிசாரி மகன் வென்ட் கலையரங்கில் மேடை
122 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

யின் "கவிதைக் கலசம்" நிகழ்ச்சி முதுசமான முதியோர், அன்னை தகள் நேயர்கள் மத்தியில் பெரிதும் தில் "கடவுளும், நானும்” எனும் ன்டுகோள்படி மறுவொலிப்பரப்பும் கசவர் மீது பாடப்பட்ட ''தீர்த்தக் த தனக்கு மனநிறைவைத் தந்த இவர் கூறுகின்றார். நகைச்சுவைக் - காவடி தம்பி'' என்ற கவிதை விதையாகும். இவற்றைவிட வர ண வாழ்த்துக் கவிதைகள், பிரியா ந கவிதைகள், பாடசாலை கீதங்கள் ரயும் இவர் எழுதியுள்ளார்.
பாக கலைத்துறை சார்ந்த பல திரை பதித்துள்ளார். குறிப்பாக கு குறிப்பிடலாம். கூத்து, இது ஒரு கலையாகும். குறிப்பாக நவீன் ச்சியினூடாக நாட்டார் கூத்துகள்
த்துகளைப் பற்றி நோக்கும்போது ள், புராணங்கள் என்பவற்றிலுள்ள க்க நாட்டார் கூத்துகளில் ஆடி அலுப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த தெய்வாணை போன்ற பாத்திரங்க ப்பு கிராமிய மண்வாசனையுடன் லம் ஆடக்கூடிய சமூகக் கூத்தை ஆசிரியர் கலாசாலை மாணவர்க பினார். லட்சுமி கலியாணம் எனும் கூத்துத்துறையில் இவரின் கன்னிக் சாணமலை தொடக்கம் பொத்துவில் ல் ஆடப்பட்டுள்ளது. இக்கூத்திற்கு ணமாக பரிசாரி மகன் (1972), அண்ணனும், தங்கையும் (2004) பின்னாள் இவர் ஆக்கியுள்ளார்.
என்ற கூத்து கொழும்பு லயனல் யேற்றப்பட்டது. இலங்கை ஒலிபரப்
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 125
கணகதிப்பிள்ளை புக் கூட்டுத்தாபனத்தால் ஆரையம் பட்டு இலங்கை வானொலியிலும் இதில் மூனாக்கானா அருட்சுண6 மையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதைவி டிக் கூடத்தில் அலங்கார ரூபன வடமோடிச் சமூக கூடத்தில் சாஸ்தி
நாட்டார்கூத்துடன் மாத்தி கொள்ளாமல் நாடகத்துறையிலு லும், கிராமிய நடனத்துறையிலு வெளிப்படுத்தினார். நாடகத்துை ரும் ஓரினம், கடிதம் வந்தது, பு யமலோகத்தில், சம்பந்தி, இல நாடகங்களை இவர் ஆக்கியுள்ள ஒரு புதிய பரிமாணத்தை ஏ நாடகங்கள் மாகாண, மாவட்ட பர்
அதேபோல வில்லுப்பாட்டு துவ முத்திரையை காணக்கூடியத இனம், கதிராமன் புத்திரன் போன் எழுதியுள்ளார். கதிராமன் புத்திரன் பல ஊர் விழாக்களில் நடாத்தி வில்லுப்பாட்டு திருமலையில் நடந் யில் இரண்டாவது பரிசை பெற்
இன்று கிராமிய நடனங்க யாகும். கிராமிய நடனங்கள் என் கிழக்கு மாகாணமே முதன்மைப் ணத்தின் கிராமிய நடனங்கள் த6 திகழ்வதற்கு மண்வாசனை ஒ மட்டக்களப்பு மண்வாசணை வீசு ஆக்கி மூனாக்கானா அரங்கேற்றி வேண்டும் என்ற கிராமிய நடனம் ணத்தில் நடந்த தமிழ்த்தின இறு இடத்தைப் பெற்றது. இவற்றை புதுமைப் பெண், கிழவனும்நடனங்களையும் இவர் ஆக்கி அ மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் வ சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலா

) பதியில் ஒலிப்பதிவு செய்யப் பல தடவை ஒலிபரப்பாகியது. ர் பாத்திரமேற்று நடித்துள்ள ட அலங்கார ரூபன் தென்மோ கவும், பரிசாரி மகன் எனும் ரியாகவும் இவர் ஆடியுள்ளார்.
ரம் தன்னை வரையறுத்துக் ம், வில்லுப் பாட்டுத்துறையி ம் இவர் தனது திறமையை றயில் இருவேகா, எல்லோ அப்பனைத் திருத்திய மகன், ங்கோ, துரவு போன்ற பல ார். இந்நாடகளினூடாக இவர் ற்படுத்தினார். இதில் சில ரிசில்களையும் வென்றுள்ளன.
} கலையிலும் இவரின் தனித் ாகவுள்ளது. குடிகேடு, ஒன்றே ற வில்லுப்பாட்டுகளை இவர் என்ற வில்லுப்பாட்டை இவரே யுமுள்ளார். குடிகேடு எனும் த தமிழ்த்தின இறுதிப் போட்டி றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ளும் அருகிவரும் ஒரு கலை று கூறும்போது இலங்கையில் படுத்தப்படும். கிழக்கு மாகா ரித்தன்மை கொண்டவையாக ரு மூல காரணமெனலாம். ம் பல கிராமிய நடனங்களை புள்ளார். சுதந்திரத்தொழிலே 1978ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பா திப் போட்டியில் இரண்டாவது விட சீரழியும் சின்னவயது, கிழவியும் போன்ற கிராமிய ரங்கேற்றியுள்ளதுடன், அவை ரவேற்கப்பட்டதையும் இங்கு
ஷணம் புண்னியாமீன் 123

Page 126
கணகதிப்பிள்ளை
1940களிலிருந்து 5 மூனாக்கானா இதுவரை இர வெளியிட்டுள்ளார். 1976ஆ வீசிய பாரிய சூறாவளியின தையும் இழந்துவிட்ட இ யாரிடமாவது இருக்குமாயில் வேண்டிநிற்கின்றார். அத்து கவும் இவர் ஆயத்தமாகவி
பத்திரிகைகளில் வெ தொகுத்த இவரின் முதலாம் ''இலக்கிய நெஞ்சம்" என வெளியீட்டு நிறுவனம் வெள இவரால் எழுதப்பட்ட கவி. நெஞ்சம்" எனும் பெயரில் ஆண்டில் வெளிவந்தது. இக்க நிறுவனமே வெளியிட்டது.
எழுத்து மற்றும் அரு சேவைகளைக் கருத்திற் ெ களப்பு கலாசாரப் பேரவை 1996ஆம் ஆண்டு ஆசிரிய ''மக்கள் கவிமணி " எனும் L திணைக்கள் பண்பாட்டுப் பிரி எனும் பட்டத்தையும், கிழக்கும் விருதினையும் வழங்கி ஸ்ரீலங்கா அரசு கலைஞர்கள் ''கலாபூஷணம்” விருதினை இவருக்கு வழங்கி கெளரவி கர்வம் காட்டாது அமைதியா மூனாக்கானாவின் முகவரி:
M. KANAPATHIPIL Kanthasamy Kovilady Arayampathy - 03 Tel: 065 2245663 - 04
124 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்.

எழுத்துத்துறையில் ஈடுபட்டுவரும் ரண்டு நூல்களை மாத்திரமே எழுதி ம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாணத்தில் எால் தனது ஆக்கங்கள் அனைத் வர் தனது பழைய ஆக்கங்கள் ன் அவற்றின் புகைப்படப் பிரதிகளை டன், அவற்றுக்கு சன்மானம் வழங் இருக்கின்றார்.
வளிவந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வது நூலினை 2002ஆம் ஆண்டில். பும் பெயரில் மட்டக்களப்பு அன்பு ரியிட்டது. 1990ஆம் ஆண்டின் பின்பு தைகள் தொகுக்கப்பட்டு ''கவிதை ல் இரண்டாவது நூல் 2007ஆம் க்கவி நூலையும் அன்பு வெளியீட்டு
கிவரும் கலைகளில் இவர் ஆற்றிய காண்டு 1987 ஆம் ஆண்டில் மட்டக் 'கலைமணி " எனும் பட்டத்தையும், பர் கலாசாலை பொன்விழாக்குழு பட்டத்தையும், மட்டக்களப்பு கல்வித் சிவு 2000ஆம் ஆண்டில் “கலையரசு'
பல்கலைக் கழகம் "தலைக்கோல்' கெளரவித்துள்ளன. இதேநேரம், ளுக்கு வழங்கும் உயரிய விருதான 1 1995 மே மாதம் 22 ஆம் திகதி த்துள்ளது. வயதால் முதிர்ந்தாலும் என, அடக்கமான சுபாவம் கொண்ட
AI (Moonakana),
55 2247053
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 127
அமரர் கனகசபை சி
இ-அக்கம் பகுதி |
பதிவு 340
எழுத்துத்துறை
இலங்கையில் வடமாகான புலோப்பளையினைப் பிறப்பிடம் சபை சிவகுருநாதன் 'கசின்' எது பட்ட பல்துறை எழுத்தாளரும்,
1
1920ஆம் ஆண்டு டிசம் புலோப்பளையில் கனகசபை கே மகனாகப் பிறந்த இவர் க.வல்
வ. சரஸ்வதி, பா. அன்னலட்சுமி சிவகுருநாதன் அவர்கள் தனது அ உசன் இராமநாதன் கல்லூரி, யாலயம், சாவக்கச்சேரி இந்து பெற்றார். 1940 ஆம் ஆண்டு த சாலையில் ஆசிரியர் பயிற்சிக்க மணி, சி.கணபதிப் பிள்ளை அவர் நன்கு கற்றறிந்து 1943ஆம் ஆ வவுனியாவில் கடமையாற்றினார்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலாபூ

கனகசபை சிவகுருநாதன்
வகுருநாதன்
வீகக்
sேtஅக: கே.
*
னம், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் Tகக் கொண்ட அமரர் கனக னும் பெயரால் நன்கு அறியப் சமூக சேவையாளருமாவார்.
ம்பர் மாதம் 20ஆம் திகதி துப்பிள்ளை தம்பதியினருக்கு எனியசிங்கம், பெ.நாகமுத்து, ஆகியோரின் சகோதரராவார். நரம், இடைநிலைக் கல்வியினை அச்சுவேலி மத்திய மகாவித்தி வக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் திருநெல்வேலி ஆசிரியர் கலா ரக சேர்ந்தார். அங்கு பண்டித மகளின் வழிகாட்டலில் தமிழை ண்டு ஆசிரியராக வெளியேறி
ஷணம் புன்னியாமீன்
125

Page 128
கனகசபை சிவகுருநாதன்
1950ஆம் ஆண்டில்
சித்தியடைந்தார். அதன் பின் கம, கொழும்பு, மட்டக்கள
இன்று உயர் பதவிகளில் இரு காட்டாகும். 1971ஆம் ஆன சேவையிலிருந்து இளைப்யா லயத்தின் அதிபராகக் கடை உடுத்துறை மகாவித்தியால றைப் பெற்றமை குறிப்பிடத்
‘கசின் சிவகுருநாத யப்பணி எனப் பல்வேறு துறை றினார். சாவகச்சேரி, சரசான பிள்ளையார் கோவில் திருட் திருப் பணிகளில் தன்னை ஈடு “நிதானபுரி” இல்லம் என்று இருக்கும். இவரது சோதிடப் எதுவித பலனையும் எதிர்பா விவாகப் பொருத்தம், பலன் தில் பம்பலப்பிட்டி அரச ெ தொடர்ந்தது.
அதிபர் சேவையிலி ணுாறுகளில் சில வருடங்கள் நிர்வாகப் பொறுப்பை ஏற்று இராணுவம் திருக்கேதீஸ்வர லில் கடமை புரிந்த ஊழி விட்ட நிலையில் கோவி ருந்து வெளியேறியவர் சிவகு பம்பலப்பிட்டியில் வாழ்ந்தே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொன களில் இலவசமாக விரிவு அரச சேவையில் பணியாற் னார்கள். 1963ஆம் ஆண்டு இலங்கை கலைஇலக்கிய கினார். 126 எழுத் தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்

பண்டிதர் பரீட்சை எழுதி அதில்
னர் செட்டிக்குளம், மன்னார், மத்து ப்பு ஆகிய பகுதிகளில் ஆசிரியப் ல் அவரிடம் கல்வி கற்ற மாணவர்கள் நப்பது அவரது சேவைக்கு எடுத்துக் *டு தொடக்கம் 1978ஆம் ஆண்டு றும்வரை உடுத்துறை மகாவித்தியா மயாற்றினார். அக்காலப் பகுதியில் யம் பரீட்சைகளில் நல்ல பெறுபேற் தக்கது.
ன் அவர்கள் சமூகப்பணி, இலக்கி களில் எமது சமூகத்திற்கு தொண்டாற் லயில் வசிக்கும்போது இராமாவில் பணி, மட்டுவில் அம்மன் கோவில் படுத்திக் கொண்டார். அவர் வாழ்ந்த பம் அவ்வூர் மக்களால் நிறைந்து புலமையே இதற்குக் காரணமாகும். ாராது இல்லம் வரும் சகலருக்கும் சொல்வார். அந்தப் பணி பிற்காலத் தொடர்மாடியில் வாழ்ந்த போதும்
ருந்து ஓய்வுபெற்ற பின்னர் தொண் ர் மன்னார் கேதீஸ்வரக் கோவலில் திறன்பட நடத்தினார். இலங்கை த்தை முற்றுகையிட்டபோது கோயி யெர்கள் எல்லோரும் வெளியேறி லைப் பூட்டி இறுதியாக அங்கி ருநாதன் ஆவார். இறுதிக் காலத்தில் பாது கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் டார். அங்கு பால பண்டித வகுப்பு ரையாற்றினார். அவ்வகுப்புகளில் றிய பலர் மாணவர்களாக விளங்கி கொழும்பில் கடமையாற்றியபோது பேரவையின் தலைவராக விளங்
கள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 129
கனகசபை சிவகுருநாதன்
இவர் தலைவராக இருந் பல இலக்கிய விழாக்களையும் ! களையும் நடாத்தியமை குறிப்பி
"கசின்” சிவகுருநாதனு ஆற்றிய ஆக்க இலக்கியப் ப வகிக்கின்றது. இவர் 1946ஆம் . காலடியெடுத்து வைத்துள்ளார். ஈழகேசரி பிரசுரித்துள்ளது. ஈழகே களில் ஒருவர் இவர் என்பதும்
"கசின்' எனும் புனைப்பெ தலை முறையினருக்கு நன்கு ஆரம்ப காலங்களில் ஈழத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஆக்கங்களை நாவல்கள், கட்டுரைகள் என முத் கவும், ஆழமாகவும் பாதம் பதி
பண்டிதமணி கலாநிதி சி. என்றும் நினைவுகூர்ந்து வந்த இ மணியின் சாயல்களை காணக்க சுவையுடன் எழுதி வந்த இவர் தேவன் அவர்களை ஆக்க, இல் மானசீகமாக நேசித்து வந்தார்.
"கசின்” முதலில் ஒரு க துத்துறையில் பிரவேசித்துள்ளார் தமிழ் ஆசிரியர் வரலாறு, பாட்டியி ஈழகேசரியில் வெளிவந்த நேரத்தி பினை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளன. சிறுகதையாசிரியராகவும் பரி கட்டுரைகள் எழுதுவதை நிறுத்தி தொடர்பாகவும், கல்வியியல் தொ! இவர் எழுதியுள்ளார். அக்கால அறிக்கை பற்றி சிந்தாமணிய கல்விமான்களிடையே பெரும் வர கட்டுரைகளை "சப்டம்பியார்" என்ற இவர் வழக்கமாகக் கொண்டிரு
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூ

தபோது இலக்கியப் பேரவை இலக்கியக் கலந்துரை யாடல்
டத்தக்கது.
டைய வாழ்க்கையில் அவர் னி மிக உயர்ந்த இடத்தை ஆண்டில் இலக்கியத்துறையில்
இவரின் கன்னியாக்கத்தை சரி உருவாக்கிய எழுத்தாளர் குறிப்பிடத்தக்கது.
பயரில் முன்னைய இலக்கியத் அறிமுகமான சிவகுருநாதன் அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் [ எழுதியுள்ளார். சிறுகதைகள், துறையிலும் "'கசின்' அகலமா த்திருந்தார்.
கனபதிப்பிள்ளை அவர்களை வரின் எழுத்துக்களில் பண்டித கூடியதாக இருக்கும். நகைச் 'ஆனந்த விகடன்' ஆசிரியர் க்கிய கர்த்தா என்ற வகையில்
ட்டுரை ஆசிரியராகவே எழுத் இலக்கியம் என்றால் என்ன?, ன் ஆராய்ச்சி ஆகிய கட்டுரைகள் ல் இவருக்குப் பெரும் வரவேற் பின்னர் நாவலாசிரியராகவும், எமித்த போதிலும்கூட, இவர் க் கொள்ளவில்லை. இலக்கியம் டர்பாகவும் பல கட்டுரைகளை கட்டத்தில் கல்வி வெள்ளை ல் இவர் எழுதிய கட்டுரை வேற்பினைப் பெற்றது. ஆய்வுக் புனைப் பெயரில் எழுதுவதை ந்தார். ஷணம் புன்னியாமீன்
127

Page 130
கனகசபை சிவகுருநாதன்
1947ஆம் ஆண்டில் யமான “வண்டியில் வளர்ந்த ரியில் பிரசுரமானது. அந்ந காலத்தின் புதுமையானதாக சந்திக்கும் இருவர் ஒருவரை கடிதங்களை பத்திரிகை மூ கடிதம் மூலம் நாவலை வளி மமாக இருந்தது.
இவர் பிற்காலத்தில் மூலம் கதையை வளர்த்து காணப்பட்டதை அவதானி இராசமணிச் சகோதரிகள், ! கற்பகம், நிதானபுரி, சொந்த என பல நாவல்களை இவ ஈழத்து இலக்கியவானில் இ
s நாவல் இலக்கியத்ை யத்திலும் இவர் புதுமைகை நூலும் நூற்கயிறும், இது 8 நெருப்பும், சிலந்திவளை, த மாணிக்கம் என்பன இவரின் தமிழர்களின் பழக்க வழக்க இவரின் சிறுகதைகளில் மண்வாசனை ததும்ப எழு வராக விளங்கினார். நேர்மை நடுநிலைக் கொள்கையும் உ இலக்கியங்கள் தோன்ற மு பிடிவாதமாக இருந்தார். இ பத்திரிகைகளிலும் போல யுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது
இவரது இலக்கியச் ஆண்டு இலக்கியப் பேரை மூத்த எழுத்தா ளரான ( தமிழ்ப் புலமையைப் பாராட் 128 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

கசினின் முதலாவது ஆக்க இலக்கி கதை’ தொடர் நாவலாக ஈழகேச ாவலில் அவர் கையாண்ட உத்தி
சித்திரிக்கப்பட்டது. புகையிரதத்தில் ஒருவர் அறிய முடியாமல் காதல் முலம் பரிமாறிக் கொள்கின்றனர். ார்த்து செல்வது ஒரு புதிய பரிணா
எழுதிய நாவல்களிலும் கடிதங்கள் து செல்கின்ற பாணி நிறையவே க்க முடிகின்றது. சகட யோகம், இதய ஊற்று, தேடிவந்த செல்வம், நக்காரன், கண்டெடுத்த கடிதங்கள் ர் எழுதியுள்ளார். இதன் மூலமாக Nவர் தனியிடம் பிடித்திருந்தார்.
தைப் போலவே சிறுகதை இலக்கி ளை சாதித்துள்ளார். மணியோசை, காதலல்ல, பச்சைக் கிளி, பஞ்சும், தமிழன்தான், வனசஞ்சாரம், குந்து சிறுகதைகளுள் சிலவாகும். ஈழத் ங்கள், பேச்சுமுறை போன்றவற்றை நிறையவே காண முடிந்தது. துவதில் “கசின்’ தனித்துவமிக்க யான போக்கும், விசால உள்ளமும், உடையவர்களிடமிருந்து தான் சிறந்த முடியும்’ என்ற கருத்தில் “கசின்’ இலங்கையின் அனைத்து தேசிய இவரின் ஆக்கங்கள் பிரசுரமாகி
.
சேவையைப் பாராட்டி 1994ஆம் வ யாழ் மண்ணில் விழா எடுத்து இவரைக் கெளரவித்தது. இவரது டி கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கம் 1999ஆம்
எர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 73)

Page 131
ஆண்டு நடாத்திய புலவர், வித்துவா “இயற்றமிழ் வித்தகர்” என பட்டமளி ஆண்டு இவரது இலக்கியப் பணிக் சாரத் திணைக்களம் “கலாபூஷண வித்தது.
1944ஆம் ஆண்டு சரசா6 செல்லம்மா தம்பதியினரின் மகளான இல்லற வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த உளர். அவர்களில் மூவர் ஆ பெண்பிள்ளைகள். மூத்த மகள் புஷ்பநாதன். அடுத்த பிள்ளைகள் கேதீஸ்வரநாதன் ஆகியோராவர்.
2003ஆம் ஆண்டில் ஜன இவர் எம்மைவிட்டு பிரிந்தாலும் இவ சேவைகள் எம்மைவிட்டுப் பிரியாது நூலுருப் பெறாமல் இருக்கின்றன இருப்பினும் இவரது நூலுருவான வருமாறு:
நிதானபுரி
கசின் எழுதிய நான்கு குறுநாவ களின் தொகுதி இதுவாகும். இ தொகுதியில் நிதானபுரி, கற்பகL சொந்தக்கால், தேடிவந்த செல்வ ஆகிய நான்கு குறுநாவல்க இடம்பெற்றுள்ளன. இத்தொகுதியி முதற்பதிப்பு 1995ம் ஆண்டு டிசம்பரி கொழும்பு சிற்றிசன் பிரின்டர்ஸ்ஸி அச்சிடப்பட்டு சீ.சபாநாதன் அவர்க னால் வெளியிடப்பட்டது. இப்புத்தக 150 பக்கங்களைக் கொண்டது.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 03) : கலாபூஷ

கனகசபை சிவகுருநாதன் ன்கள் மாநாட்டில் இவருக்கு த்து கெளரவித்தது. 2000ஆம் காக இலங்கை அரச கலா ம்” விருது வழங்கி கெளர
லை கணக்கர் கனகசபை இராசம்மாவை கரம்பிடித்து இவருக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் பூண்பிள்ளைகள். இருவர் புஷ்பராணி. மூத்த மகன் செல்வராணி, சபாநாதன்,
வரி மாதம் 13ஆம் திகதி ரின் சமூக மற்றும் இலக்கிய து. இவரின் பல படைப்புகள் என அறிய முடிகின்றது. சில படைப்புகளின் விபரம்

Page 132
கனகசபை சிவகுருநாதன்
காதலும் கடிதமும்
இந்நூலில் வண்டியில் வளி கதை, கண்டெடுத்த கடித ஆகிய இரணி டு கதை பிரசுரமாகியுள்ளன. இவ்விரு களும் முறையே ஈழகே வீரகேசரியில் பிரசுரமானவைய இத்தொகுதியின் முதற்பதிப்பு ஆண்டில் கொழும்பு சிற் பிரிண்டர்ஸ் ஸில் அச்சிடப் சீ.சபாநாதன் அவர் களி வெளியிடப்பட்டது.
134 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்
 

கசின் சிறுகதைகள்.
இந்நூல் யாழ். இலக்கியவட்டம் வெளியிடாக 1999 ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் பதிப்பு வெளிவந்தது. இந்நூலினை பொ. ஆனந்த லிங்கம் என்பவர் தொகுத்திருந் தார். இந்நூலின் விலை 125 ரூபாவாகும். இந்நூலில் கசின் அவர்களினால் எழுதப்பட்ட 15 சிறுகதைகள் சேர்க்கப்பட்டுள் ளன. 150 பக்கங்களைக் கொண்ட இத்தொகுதிக்கு கலாநிதி க. குணராசா அணிந் துரை வழங்கியிருந்தார்.
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 133
கனகசபை சிவகுருநாதன்
குமாரி இரஞ்சிதம்.
இந்நூல் கல்ஹின்னை த மன்றத்தின் 95வது வெளியி முதற்பதிப்பு 2000ம் ஆண் செப்டம்பர் மாதம் வெளிவந் இது ஒரு நாவலாகும்.
சகடயோகம்,
இந் யீடா
ஜூன்
ஒரு
கசின் நினைவலைகள்
இந்நூல் கசின் அவர்களின் வ கைச் சுவடும் இலக்கி பதிவும் கொண்டதாக அமைந் ளது. இந்நூலை பொ. ஆ லிங்கம் தொகுத்துள்ளார்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலா

கசின்
குமார், இரஞ்சிதம்
மிழ் டாக டில் தது.
தமிழ் மன்றம்
சகடயோகம். நூல் பம்பலப்பிட்டி சந்ரா வெளி Tக முதற்பதிப்பு 2001ம் ஆண்டு ன் மாதம் வெளிவந்தது. இதுவும்
நாவலாகும்.
கள்.
கசின் நினைவலைகள்
-
வாழ்க் யப்
துள்
எந்த
பூஷணம் புன்னியாமீன்
135

Page 134
சி.கு. இராசையா
கண்டாவளைக் களி (சி.கு. இராசையா)
பதிவு
541
எழுத்துத்துறை
வடமாகாணம், கிளிே தொகுதி, கண்டாவளை பிர மோட்டை கிராமசேவகர் பிரி குமாரவேலு இராசையா அ6 எனும் பெயரில் பிரபல்யம் அ6
1928 ஆம் ஆண்டு குமாரவேலு, குமாரவேலு சி: னாகப் பிறந்த இவர், ஆரம்ப தமிழ் கலவன் பாடசாலையி அதற்குமேல் அங்கு வகுப்பு சிலகாலம் கற்று, 1942ல் ஆ திரு இருதயக் கல்லூரியில் வரை கற்றார். அங்கு பரீட்ை சாவகச்சேரி டிறிபேக் கல் தராதர வகுப்பில் சித்தியடை திராவிட பாசா விருத்திச் ச பண்டிதர் வகுப்புகளிலும், !
136 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்d

பிராயர்
盘
நொச்சி மாவட்டம், வன்னி தேர்தல் தேச செயலாளர் வசத்தில் 'முரசு வைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட சித்தர் வர்கள் ‘கண்டாவளைக் கவிராயர்’ டைந்துள்ள ஒரு மூத்த கவிஞராவார்.
மே மாதம் 15 ஆம் திகதி சித்தர் ன்னப்பிள்ளை தம்பதியினரின் புதல்வ கல்வியைக் கண்டாவளை அரசினர் Iல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கற்றார். இல்லை. இதனால் வரணி சென்று ங்கிலம் கற்க விரும்பிக் கரவெட்டி சேர்ந்து சிரேஸ்ட தராரதரப் பரீட்சை சக்கு அனுமதி கிடைக்காமையால் லூரியில் சேர்ந்து படித்து பொது ந்தார். இவர் யாழ்ப்பாணம்’ ஆரிய பையினர் நடாத்திய பாலபண்டிதர், ஏழாலை பண்டிதர் மு. கந்தையா
ாள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 135
அவர்கள் நடாத்திய சைவசித் படித்துமுள்ளார். ஆனால் பரீட் இவரின் சகோதரர் தம்பிராசா, தற்போது அமரத்துவம் அடை
பாடசாலைப் படிப்பை இவர் தனது பிதாவின் விவசா சமூகசேவையிலும் ஈடுபட்டார்.
வராக பன்றிசுட்டான் பகுதிக்கு, லம் பணியாற்றினார். அச்சபை! பான சில பிரச்சினைகளால்
ருந்து வெளியேறினார். பின் ச வில்லை. உள்ளூர் ஆட்சி லிகித இருந்தார். ஆனால், வயது வி விடக் கூட இருந்ததால் அத கால அபாய அறிவிப்புச் ( கப்பட்டிருந்தும் அது முழுநேர . கப்பட்டதால் அப்பதவி கிடைக்க
1956ல் ஊரியான் கிராம் 1963 வரை கிராம அதிகாரியா நிலதாரியாக மாற்றப்பட்ட 19 நிலதாரியாகவும் 1986 வரை மாவட்டத்தில் கடமை புரிந்து ம மேற்படி பதவியின் துணையோ ஏற்படுத்தி தான் கடமையாற்றிய களைத் தீர்த்து வைத்ததோ அம்பாறை நிர்வாக சபைக் ஆலயம் வளர்ச்சி பெற உ ை
அரச உத்தியோகம் பகுதி கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் இருந்து அச்சங்கங்கள் விருத்தி இவர் கடமை, கண்ணியம், க நடக்கும் இலட்சியம் கொண்ட ( இவரின் அன்புப் பாரியார் பார்வ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 01) : கல

சி.கு. இராசையா
தாந்த வகுப்புகளிலும் சேர்ந்து சைகளுக்குத் தோற்றவில்லை. சகோதரி பராசக்தி. இவர்கள் ந்து விட்டனர்.
முடித்து 1952ல் வீடு திரும்பிய யத் தொழிலில் ஈடுபட்டதோடு கரைச்சிக்கிராம சபை அங்கத்த த் தெரிவு செய்யப்பட்டுச் சிலகா பின் தலைவரின் ஊழல் தொடர் வாக்குவாதப்பட்டுக் சபையிலி பைக் கூட்டங்களுக்குச் செல்ல
பரீட்சையில் இவர் சித்தியெய்தி விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டதை தற்காக அறிவிக்கப்பட்ட யுத்த சேவைப் பத்திரம் இணைப்க் ச் சேவை அல்ல என நிராகரிக் க்கவில்லை.
- அதிகாரியாக நியமனம் பெற்று
கவும், அப்பதவி கிராம சேவை 963ல் இருந்து கிராம சேவை
30 வருடங்கள் கிளிநொச்சி க்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்றார். படு ஊரில் இணக்க சபைகளை பகுதிகளில் மக்களின் பிணக்கு டு இரணைமடு கனகாம்பிகை காரியதரிசியாகப் பணியாற்றி ழத்தார்.
கிடைக்குமுன் கண்டாவளைப் ரில் கெளரவ அங்கத்தவராக படைய முன்னின்று உழைத்தார். கட்டுப்பாடு, உண்மை நெறிவழி ஓர் இறைபக்தராக காணப்பட்டார். திப்பிள்ளை. இத்தம்பதியினருக்கு
ரபூஷணம் புன்னியாமீன்
137

Page 136
சி.கு. இராசையா அனந்த சேகரன், ஆனந்த ( குமார், அனந்த நீலா, அன செல்வங்கள் உளர்.
எழுத்துத்துறையின் இ மிடத்து பத்திரிகை ஒன்றில் ஆம் ஆண்டு "ஐக்கியத் தீப வந்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந் கட்டுரைகள், பக்திப் பாடல்க இவர் எழுதியுள்ளார். இத்தன ஈழநாடு, வீரகேசரி , சைவ நீத்து களிலும் பல சஞ்சிகைகளில்
1978ம் ஆண்டு கோண ஆலய மணவாளக் கோலம் சமயம் விழாவில் இருந்த ஒ அச்சபையில் இது ஒரு பாடல் அமையவில்லை. இது அரங் ளார்.
கந்தகோட
காயாவன
131 கோளாள கன்சிகாலான

தமாரி, செல்வ நாயகி , அனந்த ந்த ஆயிலியன் ஆகிய அன்புச்
து நூற்கள்) பே"... தீபம்,
வரின் ஈடுபாட்டை அவதானிக்கு இவரின் முதல் ஆக்கம் 1953 ம்" எனும் பத்திரிகையில் வெளி து நூற்றுக் கணக்கான கவிதைகள், ள் (பதிகங்கள்) போன்றவற்றை கய ஆக்கங்கள் ஐக்கிய தீபம், 1, தினக்குரல் போன்ற பத்திரிகை பும் பிரசுரமாகியுள்ளன.
குள விநாயகர் மேல் பதிகம்பாடி விழாவில் அரங்கேற்றச் சென்ற ருவர் பதிகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வா? இதில் இலக்கண இலக்கியம் கேற்றத்துக்கு ஏற்றதல்ல என்றுள்
ட் மான்மியம்
ௗக கவிராயர்
+ வலைதுபவர் பாயிரத தானிை து

Page 137
சி.கு. இராசையா
இதனால் மனமுடைந்த தடைப்பட்டுள்ளது. இது இவரின் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சம்பவத்தையடுத்து அமைவாகப்பாடும் ஆற்றலை | கொண்டார். அதன் பின் பல த திருவூஞ்சல்கள், திருப்பள்ளி எழு. யறு பதிகங்கள் என நூற்று ஐம் பாடியுள்ளார்.
இலங்கை இந்திய தல தரிசித்து பாடித்துதித்த பாடல்க தலைப்பில் நூல் வடிவம் பெற்ற சிறந்த சமய நூலென பரிசளித்து மான்மியம் என்னும் காவியம் பா. பட்டு 2000ம் ஆண்டில் சாகித்தி
சையும் பெற்றது.
1987 கரைச்சிப்பள்ளு எ பாராட்டைப் பெற்றது. மேலும் 30க் நூலாக வெளிவந்தன.
கலாநிதி பண்டிதமணி சி. 4 உழவன்' எனப் பாராட்டியுள்ளதோ க.சச்சிதானந்தன் அவர்கள் (அவ கந்தகோட்ட மான்மியம் சிறப்பு வரகவி இறையருள்வழி நின்று | ஆன்ம தெய்வீகம் எம்மோராற் அருட்கவிகளுக்குக் குறிப்புக் அச்சமே ஏற்படும்' எனக் குறிப்பி டில்லியிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் தனது யாழ்ப்பாணப் பிரதிநி. வாசிகசாலையில் வைத்திருப்பது
இவள்ளை தம்மர்கர் (பாகம் செல : கலா

கவிராயரின் அரங்கேற்றம் முதல் அரங்கேற்ற அனுபவம்
அப்பாடல்களையே இலக்கண பயிற்சியின் மூலம் வளர்த்துக் தனிப் பாடல்கள், பதிகங்கள், ச்சி, ஊழறு பதிகங்கள், விலை பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள்
யாத்திரையில் 30 தலங்கள் கள் 'கோபுரவாயில்' என்னும் து. இந்து கலாசாரப் பிரிவினர் க் கெளரவித்தனர். கந்தகோட்ட க்கம் 180 நூலாக வெளியிடப் ய மண்டல விருதும் பணப்பரி
ன்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டு க்கு மேற்பட்ட பக்திப் பாடல்கள்
கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் 'கவி டு தமிழறிஞர் கலாநிதி பண்டிதர் ரது பாடசாலைத் தமிழ் ஆசிரியர்) ரையில் 'இராசையா தெய்வீக பாடுபவர். அவரது கவிதையின் புரிந்து கொள்ள முடியாதது. கூற மானிடக் கவிகளுக்கு டுகிறார். இவரின் சில நூல்கள் ள் நூலக காங்கிரஸ் சபைத் தி மூலம் பெற்று மேற்படி து குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
பரணம் பன்னயாமின்
139

Page 138
சி.கு. இராசையா
இவரது கரைச்சிப் கிளிநொச்சி மகா வித்தியா கண்டாவளைக் கவிராயரை பற்றும், சமயப் பற்றும் கொ6 நூல்களை யாத்துள்ளார். மு தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள
ஆனாலும் வடபுலத்தி தனது நிரந்தர இருப்பிடமா என்ற இடத்திலிருந்து உடுத் தற்போது வவுனியாவில் தங் பிரதி நூல்கள் எவற்றையும் மனம் வருந்துகின்றார்.
தற்போதைய நிலைய முழுமையான தகவல்களை இருப்பினும் இவர் கோண மடுப்பதிகம், கிளிநொச்சி முரு முருகன் திருவூஞ்சல், முரசு பதிகம், முரசு மோட்டை ஊற வாய்க்கால் விநாயகர் திருவி
140 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்
 

பள்ளு எனும் நூலில் கிளி/ 'லய அதிபர் சிவஞானம் யூரீதரன் க் குறிப்பிடும் பொழுது தமிழ்ப் ண்ட இவர் ஆயிரத்துக்கும் மேலான >ப்பதுக்கும் மேலான நூல்களைத் ார்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
|ல் இடம் பெற்ற யுத்தம் காரணமாக ன கிளிநொச்சி முரசு மோட்டை த உடையுடன் வெளியேறி வந்து கியிருக்கும் இவர் தனது ஆக்கப் எடுக்க முடியாது போனதை இட்டு
பில் அவரிடம் இருந்து அது பற்றி ப் பெற முடியாமலும் உள்ளது. குள விநாயகமாலை, இரணை கன் திருவூஞ்சல், முரசு மோட்டை மொட்டை குளக்கட்டு விநாயகர் ற்று விநாயகர் திருவூஞ்சல், 5ஆம் பூஞ்சல், பரந்தன் சோடத் தொழிற்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 139
சாலை விநாயகர் திருவூஞ்சல் டே களை அறிய முடிகின்றது.
இவரின் இத்தகைய சேன அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் வ பட்டங்களையும் பின்வருமாறு ெ
1986ல் தேசிய விருதும் 2000ல் கோபுரவாயில் எ சான்றிதழும், 2000ல் கந்தகோட்ட மான களைக் கொண்ட காவிய சாகித்திய விருதும் பண 2002ல் கலாபூஷண விரு
வவுனியா இலக்கிய வ கெளரவித்து ‘இலக்கியச் செல்வ
மேலும் பல உள்ளுர் மன் தெய்வீகப்புலவர், வரகவி எனப் பா தக்கதாகும்.
இவரின் நிரந்தர முகல் மோட்டை” என்பதாகும். தற்போ
முகவரி:
S.K. Rasiah 11A, Eight Aria Viyasarveethy Thonikkal Vavuniya.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலாபூவு

சி.கு. இராசையா
ான்ற வெளியீடுகளின் விபரங்
வைகளை கெளரவித்து அரச, ழங்கிய சில விருதுகளையும் தாகுத்து நோக்கலாம்.
கவிமணி பட்டமும், ன்னும் நூலுக்கு பணப்பரிசும்
ன்மியம் என்னும் 180 பக்கங் பத்திற்கு அகில இலங்கை ப்பரிசும்,
ğil,
ட்டத்தினர் 2007ல் இவரைக் பர்’ என்ற பட்டம் வழங்கினர்.
றங்கள் இவரைக் கெளரவித்து ராட்டியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்
வரி 'அமுத சுரபி, முரசு தைய இவரின் தற்போதைய
ணம் புண்னியாமீன் 14

Page 140
அ. அந்தோணிமுத்து
அ. அந்தோனிமுத்து
பதிவு 542
கலைத்துறை
வடமாகாணம் மன்னார் சத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண் ஒரு கலைஞரும், கவிஞரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 19 ஆம் திக தம்பதியினரின் புதல்வனாக பிற யார்வம் மிக்கவராக தன்ை இவரின் தந்தை அடைக்கலம் கலைஞராவார். அதேவழியில் இ சிறு வயது முதலே ஈடுபாடு மிக்
வட மாகாணத்தில் நாட்டார் கூத்து இன்று அருகி காணப்படுகிறது. நாட்டார் ச கலை வடிமாக மாத்திரம் கூ நயமும் உள்ளார்த்தமான கரு வடிவின் முக்கிய வெளிப்பாடு களாக வடக்கில் ஏற்பட்டு 6
142 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

மாவட்டத்தில் விடத்தல் தீவு பிரதே ட அடைக்கலம் அந்தோனிமுத்து ) ஆவார். 1940 ஆம் ஆண்டு கதி அடைக்கலம் - லூர்த்தம்மா ந்த இவர் சிறு வயது முதல் கலை ன வெளிக்காட்டி வருகின்றார். அவர்கள் சிறந்த நாட்டுக் கூத்துக் இவரும் நாட்டார் கூத்துக் கலையில் கவராக காணப்பட்டு வருகின்றார்.
தனித்துவம் பெற்று விளங்கிய
வரும் கலைகளுள் ஒன்றாகவே கூத்தை மேலெழுந்த வாரியான றி விட முடியாது. கூத்தின் கலை த்து வெளிப்பாடுகளும் இக்கலை களாகும். கடந்த சில தசாப்தங் வந்த அசாமான்னிய சூழ்நிலை
i, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 141
இக்கலையை நீண்ட இடைே என்னவோ உண்மைதான். அ விடக்கூடாது. இக்கலையினை
அத்துறையில் ஈடுபட்டு வந்த மு
அந்தோணிமுத்து தனது விடத்தல்தீவு ரோமன் கத்தோ6 பழைய மாணவராவார். தனது அடிப்படையில் ஆசிரியர் பணி அரசாங்க ஆசிரியராக நியமன கொழும்புத்துறை ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று 1968 ஆம் ஆண்டில் வெளியேறினார்.
நுவரெலியாவில் உள்ள யிலும், பின்னர் மன்னார் மாவட்ட தேவன்பிட்டி, விடத்தல் தீவு, ஆகிய இடங்களில் உதவி ஆ 1975ஆம் ஆண்டு அதிபர் பரீட்சை பதவி உயர்வு பெற்றார். அத விடத்தல் தீவு, தாழ்வுபாடு, ஆன அதிபராகக் கடமையாற்றியது பாடசாலையை தலைமைப் பாடச பட்ட பத்துப் பாடசாலைகளை உ வும் செயற்பட்டார்.
சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலு யிலும் துவிச்சக்கர வண்டி மிதித்ே பணியாற்றினார். இவர் அப்பிர ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், டெ மனதை என்றும் விட்டகலாதவ யான ஒரு இடத்தைப் பிடித்து கல்விச் செயற்பாடுகளில் ஆர்6
இலங்கை திறந்த பல்கை
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கலா

அ. அந்தோணிமுத்து
வெளிக்கு கொண்டு விட்டது ஆனாலும் இக்கலை அழிந்து பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை ழதியோரின் கடமையாகின்றது.
| சொந்த இடமாகக் கொண்ட லிக்க கலவன் பாடசாலையின்
18ஆவது வயதில் தொண்டர் வியை ஆரம்பித்தார். 1962இல் ாம் பெற்ற இவர் 1966இல் யாழ் / சிக் கல்லூரியில் சேர்ந்து பயிற்சி
பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியராக
பரிசுத்த திரித்துவக் கல்லூரி த்தின் கஷ்டப் பிரதேசங்களான பெரியமடு, தட்சணாமருதமடு சிரியராகக் கடமையாற்றினார். Fயில் சித்தியடைந்து அதிபராகப் தன்பின் மன்/கட்கிடந்தகுளம், டாங்குளம் ஆகிய இடங்களில் டன், பெரிய பண்டிவிரிச்சான் ாலையாகக் கொண்டு அதற்குற் ள்ளடக்கி கொத்தணி அதிபராக
ம் சோவெனப் பொழியும் மழை தாடி அல்லும் பகலும் அயராது தேச பாடசாலை அதிபர்கள், பற்றோர்கள், நலன்விரும்பிகள் ராக நின்று தனக்கென நிலை க் கொண்டவராவார். சிறுவர் வமுடன் செயற்பட்டார்.
லக்கழகத்தில் முன்பள்ளி கல்வித்
பூஷணம் புன்னியாமீன் 143

Page 142
அ. அந்தோனிமுத்து
திட்ட சிறப்புச் சான்றிதழை 14 சிறுவர் நல உளவியல் நன்க தானே இசையமைத்தும், மா ஆசிரியர்களுக்கும் பாடி மகிழ் மாவட்ட இணைப்பாளர் போ
1997 தொடக்கம் 20 மாவட்ட ஆரம்பக் கல்வித்துை கடமையாற்றி வந்துள்ளார். அரசினால் முன்வைக்கப்பட் பணியையும் இவர் முன்னெ விருத்திக்கு உதவியுள்ளார். மு பணியில் சேவையாற்றி 2000
கல்விப் பணி ஒருபுற சேவைகளும் ஆற்றி தான் சா கெளரவப்படுத்தியுள்ளார். மன் சங்க மடுப்பிரதேச தலைவர இலக்கியப் பேரவைத் தலை6 உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ள தில் இணைந்து முதியோர் ர யுள்ளார். அத்துடன், கத்தோலி தலைவராகவும், மன்னார் வா செயற்பட்டுள்ளார். மாணவப் களில் பாத்திரமேற்று நடித்தா
இவர், தமது தந்தையார் நாடகங்களில் நடித்துள்ளார். பணிக்காக தாம் சென்ற இ விழாக்களை நடத்தினார். தமி மாணவர்களைப் பங்கேற்கச் போட்டிகளில் பரிசில்கள் பெற
விடத்தல்தீவில் முத்தப அதன் மூலம் பல கலைநி நினைத்தவுடன் கவிபுனையும் வாழ்த்துப்பாமாலை, வரவே போன்ற இன்னோரன்ன நிகழ் பெயரில் ஆக்கங்களை எழு
144 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

983இல் பெற்றுக் கொண்ட இவர் sறிந்தவர். பாடல்கள் இயற்றியும் ாணவர்களுக்கும் ஆரம்பக்கல்வி pவித்தவர். ஆசிரிய ஆலோசகர், ன்ற பதவிகளை வகித்துள்ளார்.
00ஆம் ஆண்டுவரை மன்னார் ற உதவிக்கல்விப் பணிப்பாளராக இக்காலகட்டத்தில் 1997இல் ட புதிய கல்விச் சீர்த்திருத்த டுத்து ஆசிரியர்களின் வாண்மை pப்பத்தெட்டு வருடங்கள் கல்விப் ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார்.
மிருக்க, கலைப்பணியும், சமூக ர்ந்த மண்ணையும், மக்களையும் னார் துயர் துடைப்பு, மறுவாழ்வுச் ாகவும் மன்னார் மாவட்ட கலை வராகவும் திருமறைக் கலாமன்ற ார். முதியோர் நலன்புரிச் சங்கத் நலனில் கூடிய கவனம் செலுத்தி க்க பொதுநிலையினர் பேரவைத் ழ்வுதயச் செயற்பாட்டாளராகவும் பருவம் தொடக்கம் பல நாடகங் ர். கலைப் பாரம்பரிய குடும்பத்தில் அரங்கேற்றிய நாட்டுக் கூத்துக்கள் 18 வயது தொடக்கம் ஆசிரியர் இடமெல்லாம் முழு இரவு கலை ழ் மொழி விழாக்களில் தமது * செய்து மாவட்ட, மாகாணப்
வழிவகுத்தார்.
மிழ் கலாமன்றத்தை உருவாக்கி கழ்வுகளை மேடையேற்றினார். திறன்பெற்றவராகவும் திகழ்ந்தார். ற்புப்பா, பிரிவுபசார நிகழ்வுகள் வுகளில் “மன்னார் அமுது” என்ற தியுள்ளார்.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 19)

Page 143
மன்னார் துயர் துடைப்பு மறு ஆண்டாங் குளம் றோ.க. பாடச சான் மகாவித்தியாலயப் பாடசா னைப் பெயரில் பாடப்படும் “அ என்ற இவரின் படைப்புகள் இ புகழைப் பறைசாற்றுகிறது.
1998ஆம் ஆண்டு ‘பா சிறுவர் பாடல் நூல் இவரால் 6 வகுப்புகளுக்கு தமிழ்ப்பாடம் சித்தி பெறவும் வழி காட்டியு இதுவரை வெளிவந்தவை
பாலர் கவிதைகள் ஐ
மலரத்துடிக்கும் அரு சிலுவைப்பாதை சிந்த
இவர் இன, மத, நல்லி ஈடுபட்டு உறவுப் பரிமாண மக்களுடனும் மனிதநேய நல்ல வருகின்றார். சிறுவர்களோடு நலனோம்பும் திட்டங்களை திறனை வெளிக் கொண்டு வந்து 2007ஆம் ஆண்டு “கலாபூசணம் ளது. 2000ஆம் ஆண்டில் அர றிய அந்தோனிமுத்து தற்போது பிரிவில் சேவையாற்றி வருகி
MR. A. ANTHONMUTH 9, CENTRAL ROAD, ORR'SHILL, TRNCOMALEE T/P: 0715862544
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) 4

அ. அந்தோணிமுத்து
வாழ்வு சங்கச் சங்கீதம், மன்/
லை கீதம், விடத்தல்தீவில் மரியன்
ன்றும் நிலைத்து நின்று இவரது
லர் கவிதைகள் ஐம்பது’ எனும் ழுதி வெளியிடப்பட்டது. உயர்தர கற்பித்து மாணவர்கள் சிறப்புச் ர்ளார். இவரது படைப்புக்களாக
ம்பது, ம்புகள், தனைகள்.
ணக்கம் சார்ந்த செயற்பாடுகளில் நிகழ்வுகள் மூலம் சகல இன லிணக்கத் தொடர்புகளை வளர்த்து ஆடிப்பாடி அகமகிழ்ந்து சிறுவர் ஏற்படுத்தி தனது செயற்பாட்டுத் துள்ளார். இவருடைய சேவைக்காக " விருதும் இவருக்கு கிடைத்துள் ச சேவையில் இருந்து இளைப்பா து திருகோணமலை விசேட கல்வி
ன்றார். இவரின் முகவரி:
| (BESU)
ாபூஷணம் புண்னியாமின் 145

Page 144
மொஹம்மது நிசார்
மொஹம்மது நிசார்
எழுத்துத்துறை
சப்ரகமுவ மாகாணம், னல்லை பிரதேச செயலாளர் 1 வசத்தில் வசித்துவரும் ஹாமி ஒரு எழுத்தாளராவார். எச்.எல்.எ நிசார் ஆகிய புனைப்பெயர்கள் இலக்கியங்களைப் படைப்பதில் றார்.
1948ஆம் ஆண்டு ே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உடுநு தில் இ. ஹாமிது லெப்பே செ புதல்வராகப் பிறந்த இவர், தேசிய பாடசாலை, கம்பலை கம்பளை விக்கிரமபாகு தே பழைய மாணவராவார். இவரி முபீதா. இவரும் ஒரு ஓய்வுெ தம்பதியினருக்கு அஹமட் ரிள பாத்திமா சம்ரா ஆகிய அன்
146 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க
 

கேகாலை மாவட்டத்தில் மாவ பிரிவில் மகவத்தை கிராமசேவகர் து லெப்பே மொஹம்மது நிசார் ம் நிசார், உடுநுவரை நிசார், உ. ரில் எழுதிவரும் இவர், சிறுவர் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்
) மாதம் 25ஆம் திகதி கண்டி |வரை முருதகஹமுல எனுமிடத் ஹவ்வா உம்மா தம்பதியினரின் உடுநுவரை டி.பி. விஜயதுங்க ா சாஹிரா தேசிய பாடசாலை, சிய பாடசாலை ஆகியவற்றின் ன் அன்புப் பாரியார் எம்.ஆர்.எஸ். பற்ற கணித ஆசிரியையே. இத் னி, பாத்திமா முபீனா, ரிஸ்னியா, புச் செல்வங்களுளர்.
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 145
மொஹம்மது நிசார்
கற்கும் காலத்திலிருந் யத் துறையிலும் ஆர்வமிக்க கன்னியாக்கம் 1979ஆம் ஆ ''உலக சாதனை'' எனும் பெ
அதிலிருந்து நூற்றுக்க கதைகள், கவிதைகள் போன் இவரின் இத்தகைய ஆக்க சுடரொளி, நவமணி, தினபதி பத்திரிகைகளிலும் பல்வேறு யுள்ளன. அத்துடன், இலங்கை சில நிகழ்ச்சிகளிலும் ஒலிபர. ஆறு புத்தகங்களை எழுதி 6
01.
கனவுப் பூக்கள்
ஓயாத அலைக 03.
நட்சத்திரப் பூக் 04.
வெந்நிலா
மலரும் மொட்டு 06. சிறிகு விரி
05.
ஆகியனவே இவரால் குறிப்பிட்ட முதல் இரு நூல்கள் நான்கு நூல்களும் சிறுவர்கள் களுக்காக எழுதப்பட்ட சிறுவர் நூல்கள் முறையே 2005, 200 ஆண்டுகளில் வெளிவந்தவை
இவர் பழகுவத அமைதியானவர். தனது அமைதியான முறையில் 8 இவரின் இத்தகைய சேை இலங்கை கலைத்துறையில் பங்காற்றிய மிகச் சிறந்த சோ இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : க.

த வாசிப்புத்துறையிலும், இலக்கி வராகக் காணப்பட்ட இவரின் ண்டு தினகரன் வாரமஞ்சரியில் பரில் பிரசுரமானது.
ணக்கான சிறுகதைகள், சிறுவர் றவற்றை இவர் எழுதியுள்ளார். ங்கள் தினகரன், தினக்குரல், , சிந்தாமணி போன்ற தேசிய சஞ்சிகைகளிலும் பிரசுரமாகி க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ப்பாகியுள்ளன. இதுவரை இவர் வளியிட்டுள்ளார்.
ள்
கள்
இக்கள்
எழுதப்பட்ட நூல்களாகும். மேலே நம் கவிதை நூல்களாகும். அடுத்த ளை மையமாக வைத்து சிறுவர் - பாடல்களாகும். மேற்குறிப்பிட்ட 7, 2006, 2007, 2007, 2008 ஆகிய பாகும்.
ற் கு இனியமையானவர் . சுபாவத்தினைப் போலவே லக்கியம் படைத்து வருபவர். வகளைக் கருத்திற் கொண்டு - முன்னேற்றத்தின் பொருத்து வைக்கான உபகாரமாக கலாசார
மாபூஷணம் புன்னியாமீன்
147

Page 146
மொஹம்மது நிசார்
அலுவல்கள் திணைக்களத்தினா விருது 2008ஆம் ஆண்டு கின் ஆடம்பரமின்றி அமைதியாகப்
இவரின் முகவரி:
H.L.M. NISAR, 70/3, NEWKANDY ROAD, MAWANALLA
|-
க - -
கம்
4 |
பக்ச, 1 -"
2 |
148 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், க

எல் வழங்கப்படும் "கலாபூஷண" டைக்கப்பெற்றது. தொடர்ந்தும் பணியாற்றிவரும்
நர், மொட்டுக்கள் |
நிகார்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 147
சோமநாதர் இராசே ("தாமரைத் தீவான்
இத
கர்பத் - காதல் |
கை | ஆ ஆ |
இத்தா
பதிவு 344
எழுத்துத்துறை
கிழக்கு மாகாணம், திரு தேர்தல் தொகுதியில் ஈச்சத்து சேர்ந்த சோமநாதர் இராசேந்தி எழுத்தாளர்களுள் ஒருவராவா தீவான்' எனும் பெயரால் வாசக வராவார். இவர், கோலேந்த அகதிக்கவிராயர், சாப்பாட்டுக்க புனைப் பெயர்களிலும் எழுதி
1932ஆம் ஆண்டு ஜூன் முத்துப் பிள்ளைத் தம்பதியின் பிறந்த இராசேந்திரம் திருகோ கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பா மூதூர் அந்தோனியர் றோமன் யிலும் கல்வி பெற்று அப்போ தேறி 1955 ஜனவரி 03ஆம் இணைந்தார். இவரின் முதல்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலா

சோமநாதர் இராசேந்திரம்
திரம்
கோணமலை மாவட்டம், மூதூர் தீவு கிராமசேவகர் வசத்தைச் ரெம் இலங்கையில் முதுபெரும் சர். இராசேந்திரம் 'தாமரைத் 5 மத்தியில் நன்கு அறிமுகமான தி, எறிகோலன், சுதந்திரன், விராயர், மலைப்புலவர் போன்ற வருகின்றார்.
ஒல 24ஆம் திகதி சோநாதர் - ாரின் புதல்வராக தாமரைவில் ணமலை தாமரைவில் றோமன் டசாலையிலும், திருகோணமலை கத்தோலிக்க தமிழ் பாடசாலை தைய சி.பா.த.ப. பரீட்சையில்
திகதி ஆசிரியத் தொழில் - நியமனம் திருகோணமலை "பூஷணம் புன்னியாமீன்
149

Page 148
சோமநாதர் இராசேந்திரம் யோசப் கல்லூரியாக இருந் மாதம் 27 ஆம் திகதி அதிபர் இவர், 1987 ஆம் ஆண்டு ஜூன இவரது மனைவியின் பெயர் அன்பழகன், அன்னாதுரை, நெ ஆகிய ஐந்து அன்புச் செல்ல
பாடசாலையில் கற்கும் க யில் இவர் அதிக ஆர்வம் காட் இந்தியாவிலிருந்து வெளிவந்த வாசிப்பதை இவர் தனது பொழு 1952களிலிருந்தே ஏதாவது எழு அவ்வப்போது எழுதி வந்தார் ஆக்கம் 'சுதந்திரன்' பத்திரி ை ளைப் பூனை " எனும் தலைப் ஐந்து தசாப்த காலங்களுக்கும் தீவான் கவிதை, கட்டுரை, உ 500க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கங் இத்தகைய ஆக்கங்கள் சுதந்தி சூடாமணி, தினமுரசு , தினகரன் தமிழ் உலகம், ஓலை, நேயம், தமிழ் பாவை, மில்க்வைட், ஈச் தேசிய பத்திரிகைகளிலும், சஞ் தாமரைத் தீவான் இதுவரை 1
ளார். அவை:
பிள்ளை மொழி (1992), கீறல்கள் (1992), கட்டுரைப்பத்து (1997), போரும் பெயர்வும் (1999), ஐம்பாலைம்பது (2001), வள்ளுவர் அந்தாதி (2002), முப்பத்திரண்டு (2004), சிறு விருந்து (2004), சோமம் (2005), எண் பா நூறு (2005),
ஐந்தொகை (2005), இணைப்பு (2008). 150 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

தது. 1972 ஆம் ஆண்டு மார்ச் தரத்துக்குப் பதவியுயர்வு பெற்ற ல 24ஆம் திகதி ஓய்வுபெற்றார். வ. தவமதி . இத்தம்பதியினருக்கு டுஞ்செழியன், சிற்றரசி, தமிழரசி பங்களுளர்.
காலங்களிலிருந்தே வாசிப்புத்துறை டி வந்தார். அக்கால கட்டங்களில் அனேக சஞ்சிகைகளை விடாது ழுதுபோக்காகக் கொண்டிருந்தார். ழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் . இந்நிலையில் இவரது முதல் கயில் 1956 ஆம் ஆண்டு "வெள் பில் பிரசுரமானது. அதிலிருந்து ம் மேலாக எழுதிவரும் தாமரைத் உரையாடல், வில்லுப்பாட்டு என களை எழுதியுள்ளார். இவரின் ரேன், வீரகேசரி, சுடர், சிந்தாமணி, ன், தினக்கதிர், சர்வதேச தமிழர், சிவநெறி, தாகம், கவிதையுறவு, சம்பழம், கேணிச்சுடர் உள்ளிட்ட சிகைகளிலும் பிரசுரமாகியுள்ளன. 2 நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்
இ% கர் த அ ல்லம்
, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13

Page 149
சோமநாதர் இராசேந்திரம்
மேற்குறிப்பிட்ட 12 நூல்க
இலக்கி யத்தை அடிப்படையா
மும்மறை, பத்துப்பத்து, நீத்தார் ெ
போர் நாற்பது ஆகிய ஆறு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கில்
தாமரைத் தீவானின் இலக்கிய நயம் பொருந்தியை வடகிழக்கு மாகாண சபையின் கடந்த 4 தசாப்தங்களுக்கும் ே புனைப்பெயரில் ஆக்க இலக்கிய வரும் இவரது சேவையைப் திருகோணமலையில் இடம்பெற்ற மாகாண ஆளுனர் விருது வழ
இலங்கையில் கலைத்து மேலான சேவையினை பார அரசினால் வழங்கப்படுகின் கலாபூஷண விருது 2005ஆம் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 2007 விழாவின்போது இவரின் இல ஆற்றிய பங்களிப்பினைக் கரு திகதி கெளரவிக்கப்பட்டார்.
இலக்கியத்துறையில் கி செயலாளராக இவர் பணியாற்றி கலை இலக்கிய ஒன்றியத்தின் உ தனது இலக்கியத்துறை ஈடுப என்ற அடிப்படையில் கவியோ புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் கூர்ந்துவரும் இவரின் முகவரி
MR. S. RAJENDRAM, EACHANTIVU, ΚΙΝΝΙΥΑ
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலn

ருள் அனேகமான நூல்கள் தமிழ் கக் கொண்டவை. அத்துடன், பருமை, மொழி நூறு, அன்பளிப்பு, நூல்களையும் வெளியிட
ர்றார்.
எழுத்துக்கள் கனதிமிக்கவை; வ. இவரின் கீறல்கள் புத்தகம் விருதினைப் பெற்றது (1992). மலாக தாமரைத்தீவான் எனும் த் துறைக்கு பெரும் பணியாற்றி பாராட்டி 2001.10.01ஆம் திகதி 0 இலக்கியவிழாவில் வடகிழக்கு }ங்கி, கெளரவிக்கப்பட்டார்.
றையின் மேம்பாட்டிற்கு ஆற்றிய ாட்டும் வண்ணம் நூறீலங்கா ற 2004ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டு ஜனவரி 25ஆம் திகதி ஆம் ஆண்டு பிரதேச சாகித்திய க்கியத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு த்திற் கொண்டு 2007.11.05ஆம்
ண்ணியா எழுத்தாளர் சங்கத்தின்
வருகின்றார். அத்துடன், தாகம் உறுப்பினராகவும் இவர் உள்ளார். ாட்டுக்குக் காரணகர்த்தாக்கள் கி ரீ சுத்தானந்த பாரதியார், ஆகியோரை இன்றும் நினைவு
பூஷணம் புண்னியாமீன் 151

Page 150
பெரியதம்பி ஐங்கரன்
பெரியதம்பி ஐங்கர
எழுத்துத்துறை
வட மாகாணம், யாழ்ட் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட டெ சமூக நோக்குடன் எழுதிவரும் ஆழமான கருத்துக்களை கூறுவதினூடாக ஈழத்துத் த ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக அது மிகைப்படுத்தப்பட்ட கரு
பெரியதம்பி, ஜெயமன 1981ஆம் ஆண்டு ஒக்டோப ஐங்கரன் தனது ஆரம்பக் கல் யும் யாழ்ப்பாணம் புற்றளை பேராதனைப் பல்கலைக் க பெற்றுள்ள இவர், ஒரு ஆசிரிய சுலோஜனா. இத்தம்பதியினரு செல்வம் ஒன்று உள்ளது.
152 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்
 

பாண மாவட்டத்தில் புலோலியை ரிய தம்பி ஐங்கரன் ஆழமான வளர்ந்துவரும் ஒரு கவிஞராவார். மிகவும் எளிமையாக எடுத்துக் மிழ் இலக்கியப் பரப்பில் இவர் மிளிர்ந்து வருகின்றார் என்றால் நத்தாக மாட்டாது.
ரிதேவி தம்பதியினரின் புதல்வராக ர் மாதம் 11ஆம் திகதி பிறந்த }வியையும், உயர்தரக் கல்வியை மகாவித்தியாலயத்தில் பெற்றார். ழகத்தில் கலைமாணிப் பட்டம் பராவார். இவரின் அன்புப் பாரியார் நக்கு ஐஸ்வர்ஜா என்ற அன்புச்
, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 151
யாழ்ப்பாணத்தில் சிறப்பா இளங்கோ கழகத்தில் சிறு செயற்பட்டு வந்தமையால் இ முறையில் நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஆர்வம் காட்டி வரும் ஐங்க ஆண்டில் இலங்கையில் தலை “ஞானத்தில்’ ‘கண்கொத்திப் ப னது. அதிலிருந்து நூற்றுக்க எழுதியுள்ளார். அவை ஞானம் தினக்குரல், வலம்புரி, மல்லிகை, சங்குநாதம் ஆகிய தேசிய பத் பிரசுரமாகியுள்ளன.
ஐங்கரன் இதுவரை மூ வெளியிட்டுள்ளார். இவரது முதல் மரணம் இல்லை’ எனும் த6ை மாதம் வெளிவந்தது. இக்கவிை தென் புலோலி அகில இலங்ை டிருந்தது. பருத்தித்துறை எ6 அச்சாகியிருந்த இப்புத்தகம் இப்புத்தகத்தின் முகப்பு ஓவிய வரைந்திருந்தார். ஐங்கரனி இத்தொகுதியில் இடம் பெற்றி
இதனைத் தொடர்ந்து மாதத்தில் இவரின் இரண்ட “ஞானக்கண்” வெளிவந்தது. புலோலி குளோபல் கணனிப் இக்கவிதைத் தொகுதியின் ( வடிவமைத்திருந்தார். தென் இளங்கோ கழகம் “ஞானக்க ருந்தது. “உலக இலக்கியங்க படும் குறியீடு, படிமம் என்பவற்ை உத்திகள் ஆகியவற்றையும் இ ளேன்’ என்று பெரிய ஐங்கர
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கல

பெரியதம்பி ஐங்கரன் ாக இயங்கிவரும் அகில இலங்கை வயதிலிருந்தே இணைந்து }வரது இலக்கியத் தாகம் சீரிய து. வாசிப்புத்துறையிலும் அதிக ரனின் கன்னியாக்கம் 2000ஆம் சிறந்த இலக்கிய சஞ்சிகையான ாம்பு’ எனும் தலைப்பில் பிரசுரமா ணக்கான கவிதைகளை இவர் , நீங்களும் எழுதலாம், ஜீவநதி, கலையமுதம், உதயன், சுடரொளி, திரிகைகளிலும், சஞ்சிகைகளிலும்
முன்று கவிதைத் தொகுதிகளை லாவது கவிதைத் தொகுதி “எனக்கு லப்பில் 2004ஆம் ஆண்டு ஜூலை தத் தொகுதியினை யாழ்ப்பாணம் கை இளங்கோ கழகம் வெளியிட் tல்.பி.எம். ஒப்செட் அச்சகத்தில் 112 பக்கங்களைக் கொண்டது. த்தை கோ. கோலிரதன் அழகுற ன் ஆரம்பகால கவிதைகள்
ருந்தன.
து 2007ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ாவது கவிதைத் தொகுதியான 120 பக்கங்களைக் கொண்டு பதிப்பகத்தில் அச்சாகியிருந்த முகப்பட்டையை க. நிமலதாஸ் புலோலி அகில இலங்கை கண்’ தொகுதியை வெளியிட்டி ளில் எல்லாம் சிறப்பித்துப் பேசப் றயும் புதுக்கவிதையின் நுட்பங்கள், ந்நூலில் பரிசோதித்துப் பார்த்துள் ன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ாபூஷணம் புன்னியாமீன் 153

Page 152
பெரியதம்பி ஐங்கரன் இவரது மூன்றாவது கவிதைத் இக்கவிதைத் தொகுதியும் 200 வெளிவந்தது. இத்தொகுதி பற்றி வெளிவந்த நூல் மதிப்புரை |
கவிஞர் ஐங்கரன் அறிமுகமானவர். வீச்சான கா காட்டிக் கொண்டவர். 'வானவி இக்கவிதைத் தொகுதியில் அ ஈழத்தில் இதற்கு முன்னரும் கவிதைகளை வெளிக் கொன முரளிதரன், பாலரஞ்சனி, சர்மா புதுக்கவிதை, 'கைகூ' என்பன படிமங்களையும் கவிஞர் தன்னு ந.பிச்சமூர்த்தி, அப்துல் ரஹ்ம முயற்சிகளையும் சொல்லி ய ணங்கள் மீறியும் கவிதை எழுதுவோர்க்கு மனத்தைரியத் தெட்டு பக்கங்களைக் கொன செய்திகளை முன்வைத்துச் . கவிஞரின் பன்முகப்பட்ட பா அனுபவங்களைக் கவிதைகள் சமூகம். ஊழல், அபகரிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, கண்ணி வெடி, 8 விலங்குகள் போன்ற பலவற்ன வந்துள்ளார்.
மதுபோதையில், தலைவர் உரையாற்ற
மது விலக்குப் பற்றி
தலைவர்களின் பொய் விளக்கினார். நாட்டில் எங்கும் இவற்றைச் சாடும் கவிஞர் வ
154 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

5 தொகுதி "வானவில்” ஆகும். 7ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் ஊறி 2008 ஏப்ரல் ஞானம் இதழில் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எழுத்துலகில் ஏற்கனவே விதைகள் மூலம் தன்னை இனம் ல்' என்ற தலைப்பில் வெளிவரும் னைத்தும் 'கைகூ' கவிதைகளே. சில படைப்பாளிகள் 'கைகூ' னர்ந்துள்ளனர். ஆவர்களில் சு. போன்றவர்களைக் குறிப்பிடலாம். தோன்றிய வரலாற்றையும் அதன் அரையில் எடுத்துக் கூறியுள்ளார். என் போன்றோரின் துணிச்சலான 7ப்பானிய 'கைகூ' வின் இலக்க களை இயற்றலாம் என்றும் இதைக் கொடுத்துள்ளார். எண்பத் இட இக்கவிதை நூல் பல அரிய சிந்தனையைத் தூண்டுகின்றது. ர்வையின் ஊடாகக் கிடைத்த ராக வடித்துள்ளார். சுதந்திரம், அறியாமை, அரசியல், வறுமை, இயற்கை, மரங்கள், பறவைகள், ற தனது கவிதையில் கொண்டு
னார்,
முகங்களை இக்கவிதை மூலம் ஊழல் அதிகார துஸ்பிரயோகம் ரக்கு வருமாறு
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 153
பெரியதம்பி ஐங்கரன்
"ஏ" எலியே! ஏழைகளின் நிவாரன நீயுமா திருடுகிறாய்”
இதன் மூலம் ஏழை பண்டகசாலை அதிகாரிகள், ந பதைக் கண்டிருக்கிறார்.
பு:- "வைத்தியர், வேலைப் புறக்கணிப்பு நோயாளி மரணம்"
வைத்தியர்கள் உய கண்டனம் செய்கிறார்.
அம்பத்
"சுதந்திர தினத்தில், சுதந்திர கீதம் பாடுக சுதந்திரம் இல்லாதவ
நடைமுறைக் காட்சி கவிஞர். ஓவ்வொரு கட்சிக்கு ஆடையில்லாமல் தவிக்கிறா
'தாலி வரம் கேட்டா கடவுளிடமல்ல
திருடனிடம்" என்ற வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிக்க
'புத்தன் எறிந்த வாகன புன்னகையோடு ஏற்பு
தேசியக் கொடி' -
இந்த கவிதைக்கு ஓ கீறியுள்ளார். ஒரு கொடிக்கு கீழ் தலைகள், முண்டங்கள், பெருவிரல் மடிந்து நான்கு வி பாவங்களில் நான்கு உயர் கண்ணைக் காணோம் சிந்தனையைத் தூண்டும் : பக்கங்களில் மும்மூன்று அடி. உள்ளன. சுவைத்து மகிழல இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : க

ரத்தை,
மக்களுக்கு சேர வேண்டியதை, முகாமையாளர்கள் கொள்ளையடிப்
பு,
ருடன் விளையாடும் போக்கை
- 3
றொன், பன்''
யை நம்முன் கொண்டு வருகிறார் ம் கொடியுண்டு. ஆனால் மக்கள் ர்கள்.
ள்,
ற கவிதை மூலம் நாளாந்த கழ்வுகள் சித்திரிக்கப்படுகின்றன.
ளை - றுக் கொண்டது -
கவியர் நிமலதாஸ் அட்டைப்படம் தள் எத்தனை வாள்கள். அதன் கையின் முத்திரை காட்டவில்லை. ரல்கள் உயர்ந்துள்ளன. பஞ்சமகா த்து நிற்கின்றவா? புனிதரின் ஒரு மறைத்துக் கொண்டோரோ? அற்புத நவீன சித்திரம், எண்பது களைக் கொண்ட 240 கவிதைகள் வாம் எனப்பட்டிருந்தது.
லாபூஷணம் புன்னியாமீன்
155

Page 154
பெரியதம்பி ஐங்கரன்
ஈழத்தில் புதுக்கவிதை நளன் சரித்திரம் (நைடதத் திருவாசகத்தில் நாய் (திருவாச கள்) ஆகிய நூல்களை வெகு வுள்ளார் என்பது மகிழ்ச்சிக்கு
2007ஆம் ஆண்டிலிருந் இளங்கோ கழகத்தில் செயல இளங்கோ கழகத்தினால் ே கவியரங்கம், வழக்காடுமன்றம். போன்றவற்றிலும் பங்கேற் மேடையேற்றப்பட்ட திருவிை சத்தியவான் சாதித்தவை, அரி (இசை நாடகம்), காத்தவராய நாடகங்களில் முக்கிய பாத் அனேகமான சந்தர்ப்பங்களில் நடித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக் இலக்கிய ஈடுபாட்டிற்கு காரணக் தனது பெற்றோரையும், ம:ை நாடக சக்கரவர்த்தி கே.பி. பேராதனைப் பல்கலைக்கழக செ. சுதர்சன் ஆகியோரையு இளங்கோ கழக நண்பர்களை வரும் இவரின் நிரந்தர முகை தெற்கு, புலோலி, யாழ்ப்ப நிமித்தமாக இவரது தற்காலி
MR. P. ANKARAM DEPT.OF LAND ADMINISTRATION (NP) VAROTHAYANAGAR,
KANNIYAROAD TRINCOMALEE.
156 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

(ஆய்வுநூல்), புதுக்கவிதையில் தை மூலமாகக் கொண்டது), கம் பற்றிய இலக்கியக் கட்டுரை விரைவில் இவர் வெளிக்கொணர ரிய செய்தியே.
ந்து புலோலி அகில இலங்கை ாளராக பணியாற்றிவரும் இவர், மடையேற்றப்பட்ட பட்டிமன்றம், பிரசங்கம், வில்லிசை, நாடகம், றுள்ளார். அக்கழகத்தினால் ளயாடல்கள், பாஞ்சாளிசபதம், ச்சந்திரா, கோவலன் கண்ணகி ர் (சிந்து நடைக்கூத்து) ஆகிய திரங்கள் ஏற்று நடித்துள்ளார். ல் பெண்பாத்திரங்களில் இவர் கது. தனி னுடைய கலை கர்த்தாக்கள் என்ற அடிப்படையில் னவி சுலோஜனாவையும் இசை பரராசாசிங்கம் அவர்களையும், விரிவுரையாளர்களான ப. ரதீஸ், ம் புலோலி அகில இலங்கை (யும் அன்புடன் நினைவு கூர்ந்து வரி: பெரிய ஐங்கரன், புலோலி ாணம் என்பதாகும். தொழில் க முகவரி: T
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 155
இளையதம்பி நடரா
எழுத்துத்துறை
வடமாகாணம், கிளிெ தேர்தல் தொகுதியில், திருநகர் சேர்ந்த இளைய தம்பி நடராசா அண்மையில் வன்னியில் இட முன்பு நடராசா அவர்களுடன் விபரங்களை நேரடியாகப் பெற்று அவர் மூலமாகப் பெறப்பட்ட கொண்டே இது எழுதப்பட்டத
1939ஆம் ஆண்டு பெ இளையதம்பி, பார்வதி தம்பதி சானில் பிறந்த நடராசா கிளி ஆம் தரம் வரை கல்வி கற்று தனது ஜீவனோபாயத் தொழில செல்லம்மாவின் அன்புக் கண பவானந்தா, சண்முகானந்தா, நந்தினி, சண்முகானந்தினி, ே செல்வங்களுளர்.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கல
 

இளையதம்பி நடராசா
நாச்சி மாவட்டம், கிளிநொச்சி கிழக்கு கிராமசேவகர் பிரிவைச் ஒரு முதிர்ந்த எழுத்தாளராவார். ம்பெற்ற யுத்த அவலங்களுக்கு தொடர்புகொண்டு அவர் பற்றிய க் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. தகவல்களை அடிப்படையாகக் ாகும்.
ப்ரவரி மாதம் 11 ஆம் திகதி யினரின் புதல்வராக பரவிப்பஞ் வெட்டி மத்திய கல்லூரியில் 09 iளார். பின்பு கட்டடத் தொழிலை ாக மேற்கொண்டு வந்த இவர், ாவராவார். இத்தம்பதியினருக்கு
சிவானந்தா, பவானந்தி, பவா பாகானந்தி ஆகிய ஏழு அன்புச்
ாபூஷணம் புன்னியாமீன் 157

Page 156
இளையதம்பி நடராசா
தனது இளம் பராயத்தி மீது இவருக்கு ஆர்வம் இயல்பா சில பத்திரிகைகளுக்கு தனது னார். ஆனால், அக்காலகட்ட பிரசுரமாகவில்லை. இருப்பினு 1968ஆம் ஆண்டு இவரது கன எனும் தலைப்பில் “தினபதி இதே காலப்பகுதியில் தினபதி சிவநாயகம் ஐயா அவர்கள்
கண்டு கொண்டு இவரின் கதை துள்ளார். இதேகாலகட்டத்தில் கோவை மகேசன் அவர்களு ஊக்கமளித்துப் பிரசுரித்துள்ள
இந்த அடிப்படையில் த கள் என்ற வகையில் இருவரை கூர்ந்து வருகின்றார். மேலும், க களைப் படித்து இவரைத் தொப ளையும், திருத்தங்களையும் வ ளார். அந்தவகையில் தன்னா கான வாய்ப்பினை உருவாக்கி சிங்கம் அவர்களை மிகவும் பெருமிதமடைகின்றார்.
1968ஆம் ஆண்டுக்கு
பணிகள் பற்றி நடராசா ( வேதனைமிக்க காலகட்டம். என சில சந்தர்ப்பங்களில் பிரசுரம விடும். அச்சந்தர்ப்பங்களில் ம வார்த்தையில் குறிப்பிட முடியா வுமில்லை. என் ஆக்கங்களில் என்பதை துருவித்துருவி மீளா ஆக்கங்களை பிரபலம் பெற் போய் காட்டி அவர்களின் ஆலே எப்படியும் என் ஆக்கம் பிர என் மனதுக்குள் ஊடுருவியது என் வாசிப்பு வேகத்தையும்
முயற்சிக்குக் கிடைக்க வெற்றி
158 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

லிருந்தே இலக்கியத்துறையின் க ஏற்பட்டது. 1957ஆம் ஆண்டில் ஆக்கங்களை எழுதி அனுப்பி வ்களில் அவை பத்திரிகைகளில் ம், தனது விடாமுயற்சியினால் iனிக் கதை “வாடா மல்லிகை” பத்திரிகையில் பிரசுரமானது. பின் ஆசிரியராக இருந்த எஸ்.டி. இவரின் எழுத்தாற்றலை இனங் நகளை தொடர்ச்சியாகப் பிரசுரித் ‘சுதந்திரன்’ பத்திரிகை ஆசிரியர் ரும் இவரின் ஆக்கங்களுக்கு ார.
தனது இலக்கியத்தின் உந்துசக்தி ரயும் இன்றும் அன்புடன் நினைவு இரத்தினசிங்கம் இவரின் படைப்பு ர்ந்தும் எழுதும்படி ஆலோசனைக பழங்கி இவரை நெறிப்படுத்தியுள் ல் ஒரு எழுத்தாளனாக வருவதற் த்ெ தந்தவர் என்று க. இரத்தின பயபக்தியுடன் நினைவுகூர்வதில்
முன்பு தன்னுடைய இலக்கியப் குறிப்பிடுகையில், அதுவொரு *னால் அனுப்பப்படும் ஆக்கங்கள் ாகாமல் எனக்கே திரும்பி வந்து னதுக்குள் ஏற்படும் வேதனையை து. அதற்காக நான் சோர்ந்துவிட b நான் விடும் தவறுகள் என்ன? ய்வு செய்வேன். திரும்பிய அந்த ற எழுத்தாளர்களிடம் கொண்டு ாசனைகளைப் பெற்று வருவேன். சுரமாக வேண்டும் என்ற வெறி 1. தொடர்ந்தும் எழுதிவந்ததுடன், அதிகரித்துக் கொண்டேன். என் யாகவே என் எழுத்துத்துறையின்
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 157
இளையதம்பி நடராசா
வளர்ச்சியை நான் கருதுகில 1968ஆம் ஆண்டின் பின்பு பூனா ''வெற்றிமணி” சஞ்சிகையில் '' தொழிலாளியும்”, “இதயக் கே ''தாயும் சேய்களும்', "திருவள் தலைப்புகளிலாலான தத்துவக் மன நிறைவு கொள்கின்றார். இ.என் ராசா, திருநகர் நடராசன் :
நடராசா அவர்கள் சிறுகதைகளையும், 200க்கும் எழுதியுள்ளார். இவரின் இத் சிந்தாமணி, வீரகேசரி, மித்திரன் லும், பல்வேறு சஞ்சிகைகளிலு மலை இலக்கிய ஒன்றியம் தொகுத்து ''மண்ணின் வேர்க வெளியிட்டது. பின்பு இடைக்க மல்லிகை போன்ற பத்திரிகை ஆம் ஆண்டு இவரது நேர்க காட்சியிலும் ஒளிபரப்பாகியது
வடபுலத்து யுத்த நிலை ரீதியாக தாக்கங்களுக்குட்பட்டி நேசித்த நடராசா யுத்த இழ நொந்தார். தான் வாழும் சமூ புரையோடிப் போயுள்ள மூடநம் வற்றை இலக்கிய மாக்குவதி கொண்டுள்ளார் என்றே என கிளிநொச்சியில் மக்களே இல் எந்த முகாம்களில் இருக்கிற தெரியாது. இருப்பினும், இவ
E-NADARAJAH, 761, THIRU NAGARNOR KILINOCHCHI.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கா

ர்றேன் என்று கூறும் நடராசா டுலோயாவிலிருந்து வெளிவந்த பசுவும் கயிறும்'', "முதலாளியும் மாவிலும் இறைவழிபாடுகளும்”, ளுவரும் திருக்குரலும்' போன்ற கட்டுரைகளை எழுதியமையிட்டு இக்காலகட்டங்களில் நடராசா ஆகிய பெயர்களிலும் எழுதிவந்தார்.
இதுவரை 75க்கும் மேற்பட்ட
மேற்பட்ட கட்டுரைகளையும் தகைய ஆக்கங்கள் தினபதி, ன், ராதா போன்ற பத்திரிகைகளி ம் வெளிவந்துள்ளன. திருகோண இவரது 30 சிறுகதைகளைத் ள்'' எனும் தலைப்பில் 2006இல் கிடையே வீரகேசரி, தினக்குரல், களில் இவர் எழுதிவந்தார். 2008 காணல் ஒன்று 'ஐ' தொலைக்
Dகளினால் பெருமளவிற்கு மனோ ருந்தார். மானுடத்தை அதிகமாக சப்புகள் கண்டு பெரிதும் மனம் முகத்தைப் பற்றியும், சமூகத்தில் பிக்கைகள், அவலங்கள் போன்ற ல் இவர் பெருமளவிற்கு வெற்றி எணத் தோன்றுகின்றது. இன்று மலை. இவர்கள் இடம் பெயர்ந்து ன்றார்கள் என்ற பூரண விபரம் ரின் நிரந்தர முகவரி வருமாறு:
TH,
பாபூஷணம் புன்னியாமீன்
159

Page 158
எஸ்.எம். ஹனிபா
எஸ்.எம். ஹனிபா
பதிவு 547
எழுத்துத்துறை
سسسسسسا
இலங்கையில் சிரேஷ்ட ளரும், வெளியீட்டாளரும், பன் அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா திகதி இறையடியெய்தி விட்ட தமிழ் நூல் பதிபகங்களில் ஒன் தின் ஸ்தாபகரும், உரிமையா6 மான நூல்களை வெளியிட்டு செய்தி மூன்று தினங்கள் கட தலைநகரிலுள்ள எமது எழுத்த நண்பர்கள் சிறிய சிறிய விடய மின்னஞ்சல் என்றும், SMS கூட, இது போன்ற விடயங்கள் குரிய ஒரு விடயமே.
இவ்விடத்தில் ஒரு சிறிய 6 வேண்டும். ஒரு எழுத்தாளன் நான் 150 புத்தகங்களை எழுதி வகையில் புத்தக வெளியீட்டில்
160 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

- எழுத்தாளரும், ஊடகவியலா னுாலாசிரியருமான சட்டத்தரணி அவர்கள் கடந்த 2009.05.29ஆம் ார். இலங்கையில் முன்னணி றான கல்ஹின்னை தமிழ்மன்றத் ளருமான இவர், 100க்கும் அதிக }ள்ளார். அன்னாரின் மறைவுச் ந்தே எனக்குத் தெரியவந்தது. தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், ங்களுக்குக்கூட கடிதம் என்றும், என்றும் தொடர்புகொண்டாலும் ளை அறிவிக்காமை வேதனைக்
விடயத்தை மனந்திறந்து குறிப்பிடல்
என்ற அடிப்படையில் இன்று வெளியிட்டாலும்கூட ஏதோ ஒரு எனக்கு உத்வேகத்தைத் தந்தவர்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 159
அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா என் முதல் சிறுகதைத் தொகுதி வெளிவந்த பின்பு சுமார் ஏழான யும் நான் வெளியிடவில்லை. இருக்கவில்லை.
இந்நிலையில் அப்போ எம்.ஏ. யின் செயலாளர் நாயக எஸ்.எம். ஹனிபாவிடம் நான் அ எமது முதல் அறிமுகத்துடனே “நிழலின் அருமை”யை கல்ஹி வெளியீடாக வெளியிட அல்ல கொண்டார். 1986 மார்ச்சில்
அவரின் சுறுசுறுப்பும், ப பண்பும், அவரின் தமிழ் இலக்கி கக் கவர்ந்ததினால் அவரைட் கொள்ள நான் முடிவெடுத்தே ஆண்டு “இலக்கிய உலா', ' நூல்களை நான் எழுதினேன். எஸ்.எம். ஹனிபா அவர்களின் களை உள்ளடக்கியது. இந்நூ ஆண்டு மே மாதம் வெளிவந்: ஷன்ஸ் இந்நூலை வெளியிட் காலம்வரை தமிழ்மன்றம் வெ ஆய்வு நூலாக அமைந்தது. இ தின் 30ஆவது வெளியீடாக 1 இதேகாலகட்டத்தில் இந்தியா எனது "அடிவானத்து ஒளிர்வுக ஒத்துழைப்பினை அல்ஹாஜ் வழங்கினார். அத்துடன் மே கொழும்பு ரன்முத்து ஹோட்ட6 களையும் செய்து தந்தார். இ6 செல்லைய்யா இராசதுறை, மு பாக்கீர் மாக்கார் மற்றும் ஆ ஆசிரியர், இ.ஒ.கூ. தமிழ் ே
இவர்க விர் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) க

எஸ்.எம். ஹனிபா
அவர்களே. 1979ஆம் ஆண்டில் “தேவைகள்” எனும் தலைப்பில் ண்டுகள் எந்தவொரு புத்தகத்தை அதற்குரிய வசதிகளும் என்னிடம்
தைய மாளிகாவத்தை வை.எம். ம் அஸ்ரப் ஹாசிம் அவர்களினால் றிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டேன். ன எனது இரண்டாவது நூலான lன்னை தமிழ்மன்றத்தின் 28ஆவது ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா ஒப்புக் அப்புத்தகம் வெளிவந்தது.
ழகும் சுபாவமும், விருந்தோம்பும் யப் பணிகளும் என்னை வெகுவா ப் பற்றிய ஓர் ஆய்வினை மேற் ன். இதன் விளைவாக 1987ஆம் “இலக்கிய விருந்து” ஆகிய 02 “இலக்கிய உலா” அல்ஹாஜ் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் குறிப்பு லின் முதலாவது பதிப்பு 1987ஆம் தது. சென்னை மில்லத் பப்ளிகே டது. “இலக்கிய விருந்து” அது 1ளியிட்ட 30 நூல்களைப் பற்றிய ந்நூல் கல்ஹின்னை தமிழ்மன்றத் 977 ஏப்ரல் மாதம் வெளிவந்தது. அல்பாசி பப்ளிசர்ஸ் வெளியீடாக 5ள்’ நாவல் வெளிவரவும் பூரண எஸ்.எம். ஹனிபா அவர்களே ற்படி மூன்று புத்தகங்களையும் லில் வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடு வ்விழாவில் முன்னால் அமைச்சர் pன்னால் சபாநாயகர் அல்ஹாஜ் அப்போதைய வீரகேசரி பிரதம சவைப் பணிப்பாளர் ஆகியோர் லாபூஷணம் புண்னியாமீன் 161

Page 160
எஸ்.எம். ஹனிபா கலந்து கொண்டனர். ஞாபகர்த் சில கீழே இணைக்கப்பட்டுள்
இவ்வாறாக இரண்டாண் கங்கள் அச்சாவதற்கு ஒத்து யிலும், வெளியீட்டுத்துறையிலு எனக்கு அவர் போதித்தமையின சுயமாக 150 புத்தகங்களை எ அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றி என 300க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்க
எம்மைவிட்டுப் பிரிந்தார் துக்கும், இலக்கியவாதிகளுக்கு அவர்களினால் வழங்கிய ஒத்து நிலைத்திருக்கும். இச்சந்தர்ப்ப பிர்தௌஸ் எனும் சுவனபதி பிரார்த்தித்துக் கொள்வதுடன்,
அவர் பற்றிய விசேட குறிப்புகள் 162 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

தமான அவ்விழா புகைப்படங்கள் ளன.
க! -'!: ' :: ,ஃ.. ' ..."...--டி': ""
டுகளுக்குள் என்னுடைய 04 புத்த ழைத்ததுடன், அச்சீட்டுத்துறை ம் பல்வேறுபட்ட நுணுக்கங்களை எாலேயே பிற்காலத்தில் என்னால் ழுதி வெளியிடவும், அவருடைய ரது சிந்தனைவட்டத்தின் மூலம் களை வெளியிடவும் முடிந்தது.
லும் இலங்கை தமிழ் இலக்கியத் நம் அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா பிழைப்பும், வழிகாட்டலும் என்றும் மத்தில் அன்னாருக்கு ஜன்னதுல் | கிடைக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் நம்மவர்கள் தொடரில் மள இணைத்துக் கொள்கின்றேன். - கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 161
எஸ்.எம். ஹனிபா
மத்திய மலைநாட்டின் யில் அமைந்துள்ள எழில் கொம் ஒன்றான கல்ஹின்னையைப் பிறப் ஹனிபா அவர்கள். இவர் 191 24ஆம் திகதி செய்யது ஹாஜி னரின் ஏக புதல்வராக கல்ஹி
20ஆம் நூற்றாண்டின் அ புறங்களின் கல்வி நிலை மிகவும் காரணம் கல்வியைப் பெற்றுக் இக்கிராமங்களில் இன்மையே. உலகளாவிய கல்வியைக் கற்ப வழங்குவதற்கு இக்காலப் பெற் இந்த அடிப்படையில் எஸ்.எ நான்கரை வயதிலே திருக்குர்ஆ கற்றுக் கொள்ளத் தூண்டப்ப திருக்குர்ஆனின் 30 பாகங்களை அடிப்படை தொடர்பாகவும் கா
இந்நிலையில் 1934ம் ஆல் கிராமத்தின் கமாலியா முஸ்ல ஒரு பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது கல்ஹின்னை அல்மனார் தேசிய லையின் ஆரம்ப தினத்தின் ஹனிபா 5ம் வகுப்பு வரை இப் மூலமாக கற்றார். பின்பு 1939 கல்லூரியில் ஆங்கில மொழி மூ பின்பு மாத்தளை சென். தோ தோட்டை புனித அந்தோனி ஸாஹிராக் கல்லூரியிலும் இல் தரக் கல்வியைப் பெற்றார். பின் சட்டத்தரணியானார்.
இவர் 1956ஆம் ஆண்டி லையில் (தற்போது மாளிகாவத்ை லயம்) ஆசிரியர் சேவையி இரண்டாண்டுக்குள் லேக்ஹ பத்திரிகையின் உதவியாசிரிய இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கல

தலைநகர் கண்டிக்கு அண்மை ரஞ்சும் முஸ்லிம் கிராமங்களுள் பிடமாகக் கொண்டவரே எஸ்.எம். 7ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் யார், சபியா உம்மா தம்பதியி ன்னையில் பிறந்தார்.
நரம்பகால கட்டங்களிலே கிராமப் ம் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது. கொள்ளக் கூடிய பாடசாலைகள் பொதுவாக தமது பிள்ளைகளை பதற்கு முன்பு மார்க்க அறிவினை றோர் கூடிய ஆர்வம் காட்டுவர். ம். ஹனிபா அவர்கள் தனது பூனையும், மார்க்கக்கல்வியையும் ட்டார். இரண்டாண்டுகளுக்குள் ரயும் ஓதி முடித்ததுடன், மார்க்க ற்றுத் தேர்ந்தார்.
ன்டு ஜூன் 01ம் திகதி கல்ஹின்னை நிம் பாடசாலை எனும் பெயரில் 5. இப்பாடசாலையே தற்போதைய ய பாடசாலையாகும். இப்பாடசா 21ஆவது மாணவராக சேர்ந்த பாடசாலையிலேயே தமிழ்மொழி ஆம் ஆண்டில் மாத்தளை விஜய லம் கற்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மஸ் கல்லூரியிலும், கட்டுகஸ் யர் கல்லூரியிலும், கொழும்பு வர் இடைநிலைக் கல்வி, உயர் பு சட்டக் கல்லூரியில் இணைந்து
உடல் கொழும்பு டென்காம் பாடசா த தாருஸ்ஸலாம் மு. மகாவித்தியா ல் இணைந்தார். இருப்பினும் வுஸ் நிறுவனத்தின் தினகரன் பர் பதவி கிடைத்தமையினால் பாபூஷணம் புன்னியாமீன்
163

Page 162
எஸ்.எம். ஹனிபா
ஆசிரியர் தொழிலில் இவர்
1958ஆம் ஆண்டில் ே நாழிதலான தினகரன் பத் சேவையில் இணைந்தார். தின இவரே பொறுப்பாக நின்று ந தினகரன் பத்திரிகையின் 'தி பக்கத்தையும் பொறுப்பாக
இக்காலகட்டத்தில் தி கலாநிதி க.கைலாசபதி அவர் கவும் காணப்பட்ட எஸ்.எம் தினகரன் ஆசிரியர் பீடத்தில்
னார்.
பின்பு தினகரனின் ச ஒப்சேவரில் துணையாசிரிய உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு செ தார். சுமார் 1 வருட காலத் பத்திரிகையில் உதவியாசிரிய பணியாற்றினார். இக்கட்டத்த மார்க்கக் கல்வி கற்பதற்கான தமையினால் லேக்ஹவுஸில்
னாமாச் செய்தார்.
பின்பு 1971ஆம் ஆண் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்த உதவியாசிரியராக நியமனம் வும், தொழில் நுணுக்கமும் சிரியர் பதவி உயர்வு பெற 6 தன் சுயவிருப்பின் பெயரில் இ மாச் செய்தார்.
பள்ளிப் பராயத்திலிரு வளர்க்கவும் பழகிக் கொல் கற்கும் காலத்திலே ஓர் இலக் இரண்டு இயக்க சஞ்சிகை
164 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க.

நீடிக்கவில்லை.
லக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் பிரதான திரிகையில் உதவியாசிரியராக கரன் உலக செய்திகள் பக்கத்தை டத்திவந்தார். இதைத் தொடர்ந்து ங்கள் விருந்து' எனும் சஞ்சிகைப் நின்று நடத்தினார்.
னகரன் பிரதம ஆசிரியராக இருந்த களின் விசுவாசத்துக்குரிய ஒருவாரா . ஹனிபா சுமார் 6 ஆண்டுகள் உதவியாசிரியராகப் பணியாற்றி
கோதர பத்திரிகையான சிலோன் பர் பதவிக்கு நியமனம் பெற்று ய்திகளை அழகுற தொகுத்தளித் துக்குள் சிலோன் டெய்லி நிவுஸ் சராக இணைந்து 3 ஆண்டு காலம் தில் தனக்கு இந்தோனேசியாவில் ன புலமைப்பரிசில் ஒன்று கிடைத் மிருந்து 1968 ஜூன் மாதம் இராஜி
5 செப்டெம்பர் மாதத்தின் இலங்கை தின் செய்திப் பகுதியில் சிரேஷ்ட > பெற்றார். இவரின் கடமையுணர் ஒன்றிணைந்து இவரை பொறுப்பா வழிவகுத்தது. 1977 ஆம் ஆண்டில் வர் இப்பதவியிலிருந்தும் இராஜினா
ந்தே தமிழை நேசிக்கவும், தமிழை ன்ட எஸ்.எம். ஹனிபா அவர்கள் கிய சஞ்சிகை, ஒரு கல்லூரி சஞ்சிகை, கள், பல்கலைக்கழக சஞ்சிகை
ர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 163
யொன்று என மொத்தம் 5 சஞ்சி யாற்றியுள்ளார். இதே காலப்பகு சஞ்சிகைகளுக்கும் இவர் முழுப்டெ துள்ளார்.
இவரது 21வது வயதிலி இவர் ஆசிரியராக நின்று எடுத்துநோக்குமிடத்து சமுதாt இவருடைய சொந்த வெளி சஞ்சிகையாகவும் மிளிர்ந்ததை
100க்கணக்கான இலக்கி ளையும் தேசிய பத்திரிகைகளிலு யிலும் எழுதியுள்ள இவர், ! எழுதியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நூல்களில் உ துஆவின் சிறப்பு, உத்தமர் : ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கது. பார பாரதி நூலினை சிங்களத்தில் ெ நபி துமானோ, உவைஸ் சிரித் லும் எழுதி வெளியிட்டார். இ எனும் நூல் அறிஞர்களால் வித கடைசியாக எழுதி வெளியிட் காந்தி’ என்பதாகும்.
கல்ஹின்னை தமிழ்! அல்ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹனிபா புத்தகங்களை ஈழத்துத் தமிழ்த் ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இவரது வெளியீட்டுப் 1 இன, மத, பேதங்களுக்கு அப்பா அதேநேரம், வளர்ந்த எழுத்த
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) கல

எஸ்.எம். ஹனிபா
கைகளில் ஆசிரியராகக் கடமை நதியில் வேறு 3 பல்கலைக்கழக ாறுப்பாக நின்று வெளிக்கொணர்ந்
ருந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் பணியாற்றிய சஞ்சிகைகளை பம் எனும் இலக்கிய சஞ்சிகை பீடாகவும் தரமான இலக்கிய த அவதானிக்கலாம்.
யெ ஆக்கங்களையும், கட்டுரைக ம், சஞ்சிகைகளிலும், வானொலி சுமார் 15 நூல்களுக்கு மேல் கது. இலக்கிய வானில் இவரால் உலகம் புகழும் உத்தம தூதர், 2_606u6mö, THE GRADE SON தி நூற்றாண்டின் போது மகாகவி வளியிட்டார். அதேபோல உத்தும் த ஆகிய நூல்களை சிங்களத்தி Nஸ்லாமிய இலக்கிய வளர்ச்சி ந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாகும். இவர் ட நூல் ‘அன்னை சோனியா
மன்றம் எனும் முத்திரையில் அவர்கள் 100க்கும் மேற்பட்ட தாயின் மடியில் தவழ விட்டுள்
1ணிகளை அவதானிக்கும்போது ற்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். ாளர்கள், கல்விமான்கள் என்ற
ாபூஷணம் புன்னியாமீன் 165

Page 164
எஸ்.எம். ஹனிபா
வட்டத்துக்குள் தமது வெளியீட் வளர்ந்துவரும் எழுத்தாளர்களு கும் களமமைத்துக் கொடுத்து காட்ட வேண்டும். இவர் மூ உருவாக்கப்பட்டுள்ளார்கள் எ பல நூல்களை வெளியிட்ட மாத்திரம் கீழே உதாரணப்படு
O தமிழ் இலக்கியத்துக்கு (ஆங்கிலம்). இந்நூல் 1 வெளிவந்தது. இந்நூலி உவைஸ் ஆவார். இது நூலாகும்.
O இலக்கியத்தென்றல். ( கலாநிதி சு. வித்தியான இந்நூல் 1953ஆம் ஆன
O தமிழர் சால்பு. (சங்கக நூலினையும் கலாநிதி ளார். 323 பக்கங்களை பதிப்பு 1954ஆம் ஆன
O துணைவேந்தர் வித்தி.
அ.சண்முகதாஸ் எழுதி 1984 மே மாதம் வெ
O என் சரிதை. கவிஞர் அ னால் எழுதப்பட்ட வா இந்நூல் 1983 ஜனவரி இந்தியாவில் பிரபல "சாயல்” எனும் சிறுக வெளியிட்டது.
166 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

டினைச் சுருக்கிக் கொள்ளாமல் *கும், அறிமுக எழுத்தாளர்களுக் ர்ளதை விசேட பண்பாக சுட்டிக் )லமாக பல எழுத்தாளர்கள் ன்பதே உண்மை. தமிழ்மன்றம் போதிலும்கூட, சில நூல்களை த்தியுள்ளேன்.
முஸ்லிம்கள் ஆற்றிய பங்கு 953ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ன் நூலாசிரியர் கலாநிதி எம்.எம். துவே தமிழ்மன்றத்தின் முதல்
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு) ந்தன் அவர்களினால் எழுதப்பட்ட ண்டு நவம்பர் மாதம் வெளிவந்தது.
கால இலக்கியம் பற்றியது) இந் சு. வித்தியானந்தன் எழுதியுள் ாக் கொண்ட இந்நூலின் 01ஆம் ாடு அக்டோபரில் வெளிவந்தது.
இந்நூலை பேராசிரியர் கலாநிதி யுள்ள இந்நூலின் முதற்பகுதி ரிவந்தது.
அப்துல்காதர் லெவ்வை அவர்களி ழ்க்கை வரலாற்றுக் குறிப்புகள். யில் வெளிவந்தது. இதேயாண்டு எழுத்தாளர் ஜே.எம். சாலியின்
தைத் தொகுதியை தமிழ்மன்றம்
, கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 165
எஸ்.எம். ஹனிபா
1984 ஜனவரியில் கவிய "எங்கள் தாய்நாடு" தமிழ்மன்றம் இதேயாண் தீனின் "காலத்தின் கே வெளியிட்டது. 1985 ஆம் அ.மு.சரீபுத்தீனின் "கல
எஸ்.எம். ஹனிபா அவர்க அம்பேரியாவை தனது வாழ்க கொண்டார்.
தமிழன்பர் ஹனிபாவின் இ பல அமைப்புகள் கெளரவம் களை வழங்கியுள்ளன. ஹன ஆற்றப்பட்ட சேவைகள் நீண்ட . என்பதில் சந்தேகமில்லை.
SUH
5) 001
புன்னியாமீன்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கல

மணி எம். ஸி. சுபைர் அவர்களின் எனும் புத்தகத்தை வெளியிட்ட டில் கவியரசு எம்.எச்.எம்.ஹலீம் காலங்கள்" எனும் நூலினையும் ம் ஆண்டு மார்ச்சில் புலவர்மணி சிந்த காதல்" நூல் வெளிவந்தது.
ள் 1965 ஆம் ஆண்டில் “நூருல் ந்கைத் துணைவியாக ஏற்றுக்
இலக்கிய சேவைகளை பாராட்டி அளித்துள்ளன. பல விருது ரிபா மறைந்தாலும் அவரால் காலங்களுக்கு நிலைத்திருக்கும்
இலக்கிய
விருந்து
மாபூஷணம் புன்னியாமீன்
167

Page 166
ஆனந்தன் மோகனதாளல்
ஆனந்தன் மோகன
is
{
料リ
リ
எழுத்துத்துறை
ஊவா மாகாணம், ப தேர்தல் தொகுதியில் பிட்டரத் சேர்ந்த ஆனந்த மோகனதா கலைஞருமாவார்.
1959ஆம் ஆண்டு ஜ ஆனந்தன், சத்தியபாமா தம் முள்ளையில் பிறந்த மோகன் மகளிர் வித்தியாலயத்தில் தன. பின்பு இடைநிலை, உயர்தரக் மகாவித்தியாலயம், மாத்தை வற்றில் பயின்றார். கணித, வி இவர் தேசிய தொலைக் கல்வி தற்போது பண்டாரவளை புனி ராக சேவையாற்றிக் கொண் பாரியார் லோகம்பாள். இத்த
திவியா ஆகிய மூன்று அன்புச்
168 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,
A

துளை மாவட்டம், அப்புத்தளை த்மலை கிராமசேவகர் வசத்தைச் ஸ் ஒரு எழுத்தாளரும், நாடகக்
"ன் மாதம் 13ஆந் திகதி எம். பதியினரின் புதல்வராக ஹல்தும் னதாஸ் மாத்தளை சங்கமித்தை து ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்றார். 5 கல்வியினை மாத்தளை இந்து ள ஸாஹிராக் கல்லூரி ஆகிய ந்ஞான பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியரான நிறுவனத்தில் பயிற்சி பெற்றவர். த தோமயர் கல்லூரியில் ஆசிரிய டிருக்கின்றார். இவரின் அன்புப் ம்பதியினருக்கு ரமேஷ், தினேஷ்
செல்வங்கள் உளர்.
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)
4.

Page 167
பாடசாலையில் கற்கும் யிலும், சங்கீதத்துறையிலும் இவ காலங்களில் பாடல்கள் எழுதக்க அவற்றை இசையுடன் சேர்த்து 1
அதேநேரம், மேடை ந பாட்டு, நாட்டுக் கூத்துகள் ( முள்ளார். பின்பு பிரதேச ரீதியாக களுடன் இணைந்து அம்மன்றங் களில் இவரது பங்களிப்பினை ரீதியாக ஆசிரியர் பணியில் இசை மையமாகக் கொண்டு இத்துறைய டார். நாடகங்கள் எழுதல், தயா பல்வேறு துறைகளிலும் இவரது அதுமட்டுமல்லாமல் பல்வேறுபா வில்லுப்பாட்டு நிழ்ச்சிகளையும் !
இவரால் தயாரித்து மே ''எண்ணங்கள் மாறுமா?" என் இந்நாடகம் மேடையேற்றப்பட்டு சேவை மன்றத்தின் பரிசில்களை முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்க இவர் மேடையேற்றியுள்ளார். அ6 ''விடிஞ்சிருச்சி", "விழுதுகள் வே தக்கவை. பிரதேசத்தில் ஸ்ரீவ இவர் சில நாடகங்களை மேடை யம்மன் தேவஸ்தானத்தில் நல சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளைத் தயார் நாடகங்களில் உண்மையின் வ போன்றன அமோக வரவேற்பி ை பட்ட சமய நிகழ்ச்சிகளிலும் 3 பாடுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்
மலையகத்தைப் பிறப்பிடம் இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : கலா

ஆனந்தன் மோகனதாஸ்
காலங்களில் நாடகத்துறை ருக்கு ஆர்வம் அதிகம். கற்கும் டிய ஆற்றல் பெற்றிருந்த இவர் பாடக்கூடியவராகவும் இருந்தார்.
Tடகங்கள் நடித்தும், வில்லுப் போன்றவற்றில் அரங்கேற்றியு
சில கலை இலக்கிய மன்றங் களால் தயாரிக்கப்பட்ட நாடகங் பும் வழங்கியுள்ளார். தொழில் ணந்த பின்பு தனது மாணவர்களை பினை அவர் வளர்த்துக் கொண் ரித்தல், நெறிப்படுத்தல் போன்ற ங் சேவையாற்றல் மிளிர்ந்தது. ட்ட நாட்டுக் கூத்துக்களையும், இவர் தயாரித்து வழங்கியுள்ளார்.
டையேற்றப்பட்ட முதல் நாடகம் பதாகும். 1990ஆம் ஆண்டில் டுள்ளதுடன், தேசிய இளைஞர் எயும் வென்றுள்ளது. இதுவரை களைத் தயாரித்து, நெறிப்படுத்தி வற்றுள் "ஊர்வலங்கள் ஓயுமா", பறாகுமா" போன்றன குறிப்பிடத் சாத்திரி உற்சவங்களின்போது யேற்றியுள்ளார். ஸ்ரீதேவி கருமாரி Dடபெற்ற சமய நிகழ்ச்சிகளில் சித்தளித்துள்ளார். ஸ்ரீவராத்திரி ழியிலே, மானத்தின் முடிவுகள் னப் பெற்றன. மேலும், பல்வேறு இவரின் கலைத்துறை வெளிப்
ளன.
ராகக் கொண்ட இவர் தான் வாழும் பூஷணம் புன்னியாமீன்
169

Page 168
ஆனந்தன் மோகனதாஸ்
மலையக சூழ்நிலை தொழிற் சங்கங்களிடையேயும் காணப்படக்கூடிய ஊழல்க ை னூடாக வெளிச்சத்துக்குக் கெ நயமுற முன்வைப்பதிலும் இ
தேசிய இளைஞர் கே ஆண்டில் நடாத்தப்பட்ட இளை அகில இலங்கை கலாசாரப் பிரிவில் இவரது குழு முதலாம்
1991ஆம் ஆண்டின் பிர போட்டியில் அறிவிப்புத்துறைய பெற்றுள்ளார். மேலும், தேசிய ! 1991ஆம் ஆண்டில் நடாத்தப்பட் யிலான அகில இலங்கை க பாடல் குழு நிகழ்ச்சியிலும் சி அத்துடன், இதேயாண்டில் குழு பாளருக்கான முதலாமிடத்தின சிறந்த இசைக்கான விருதினை
1991ஆம் ஆண்டு ன இளந்தளிர் இளைஞர் கழகத்த போட்டியில் தனி நடிப்பு பிரி பெற்றார். அப்புத்தளை காந்த இவர் பல்வேறுபட்ட கலாசார நடத்தியுள்ளார்.
இந்து சமய கலாசார ் சும், ஊவா மாகாண இந்து சுற்றுலா பெருந்தோட்டத்துறை சும் இணைந்து 1994ஆம் அ நகரில் நடாத்திய தமிழ் சாஹி துறை பணிக்காக வேண்டி கொள் தக்கது.
170 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

யை வைத்து மலையகத்தில் ம், அரசியல்வாதிகளிடையேயும் ள தனது கலைப்படைப்புகளி காண்டு வருவதிலும், அவற்றை
வர் திறமை பெற்றவர்.
=வை மன்றத்தினால் 1991ஆம் ரஞர் கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டியில் புதிய பாடல் குழு இடத்திலே பெற்றுக் கொண்டது.
தேச இளைஞர் கழக கலாசாரப் பில் இவர் முதலாம் பரிசினைப் இளைஞர் சேவை மன்றத்தினால் ட இளைஞர் கழகங்களுக்கிடை லாசாரப் போட்டியில் கிராமிய றப்புப் பரிசினை வென்றுள்ளார். நாடகப் பிரிவில் சிறந்த தயாரிப் னையும், குழு நாடகப் பிரிவில்
னயும் இவர் பெற்றுள்ளார்.
தைப்பொங்கல் விழாவின்போது னொல் நடாத்தப்பட்ட கலாசாரப் வில் இவர் மூன்றாமிடத்தைப் தி இளைஞர் கழகத்தினூடாக = நிகழ்ச்சிகளை முன் நின்று
அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்
கலாசார கூட்டுறவு வர்த்தக தமிழ் கல்வி சேவைகள் அமைச்
ண்டு ஜூலை மாதம் பதுளை த்திய விழாவில் இவரது நாடகத் ளரவிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 169
ஆனந்தன் மோகனதாஸ்
நாடகத்துறையைப் ே இவருக்கு ஈடுபாடுண்டு. 1985 ''சந்தாப் பணங்களில் வாழும் கத்தை எழுதி எழுத்துத்துறை நுற்றுக்கும் மேற்பட்ட கவிதைக் போன்றவற்றை இவர் எழுதி ஆக்கங்கள் இலங்கையின் தேசி வீரகேசரி, சுடரொளி போன்றவ வருகின்றன.
1995 ஆம் ஆண்டு ஊ அமைச்சு நடத்திய தமிழ் . சிறுகதை இரண்டாம் இடத்தை நூலொன்றும் வெளிவரவில்லை பட்ட கவிதைகளைத் தொகுதி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு போலவே இவரின் இலக்கிய வாசனையையும், மலையக காணமுடியும்.
தொடர்ந்தும் கலை இல் வெளிப்படுத்திவரும் இவரின்
ANANTH MOHANATE MOGE ILLAM, PITARATHMALE U.D, HAPUTALE.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கல

பாலவே எழுத்துத்துறையிலும் ஆம் ஆண்டு "சிந்தாமணி'யில் தொழிற்சங்கங்கள்" எனும் ஆக் பில் அறிமுகமானார். இதுவரை நள், சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் புள்ளார். இவரின் இத்தகைய யே பத்திரிகைகளான தினக்குரல், பற்றில் அவ்வப்போது பிரசுரமாகி
வா மாகாண இந்து கலாசார Fாஹித்திய விழாவில் இவரது தப் பெற்றது. இதுவரை இவரின் D. இருப்பினும் தன்னால் எழுதப் ந்து நூலொன்றை வெளியிடும் வருகின்றார். நாடகங்களைப் படைப்புகளிலும் மலையக மண் மக்களின் பிரச்சினைகளையும்
மக்கியத் துறையில் ஈடுபாட்டினை முகவரி:-
JS (J.P)
பாபூஷணம் புன்னியாமீன்

Page 170
எஸ்.எல்.எம். மஹற்ரூப்
எஸ்.எல்.எம் மஹம்ரூ
பதிவு 549
எழுத்துத்துறை
மத்திய மாகாணம், கt தொகுதியில் எலதத்த மேற்கு எஸ்.எல்.எம் மஹற்ரூப் "மணிக் களுள் ஒருவராவார்.1960களி சி. எம். சுபைர் அவர்களை அ தில் வெளிவந்த மணிக்குரல் உருவாக்கியுள்ளது. இந்த 6 துறையிலும் ஆய்வுத்துறைய படைததுளளனா.
1942ஆம் ஆண்டு ெ சின்ன லெப்பை அப்துல் சமத், புதல்வராக தவுலகலயில் பிற அல்மனார் தேசிய கல்லூரிய பெற்றார். பின்பு இடைநிலை, சாஹிரா கல்லூரியில் பயின்று கழகத்தில் கலைமாணிப் ப ஆசிரியராக 1968ஆம் ஆண்டி
172 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ண்டி மாவட்டம், உடுநுவர தேர்தல்
கிராமசேவகர் வசத்தைச் சேர்ந்த குரல் வளர்த்தெடுத்த எழுத்தாளர் ரில் கவிஞர் காலஞ்சென்ற எம். ஆசிரியராகக் கொண்டு மலையகத்
எத்தனையோ எழுத்தாளர்களை ாழுத்தாளர்கள் படைப்பிலக்கியத் பிலும் பல்வேறு சாதனைகளைப்
சப்டெம்பர் மாதம் 11ஆந் திகதி சுலைஹா உம்மா தம்பதியினரின் ந்த முகமத் மஹற்ரூப் ஹந்தெஸ்ஸ பில் தனது ஆரம்பக் கல்வியைப் உயர்தரக் கல்வியினை கம்பளை கொழும்பு இலங்கைப்பல்கலைக் ட்டம் பெற்றார். பின்பு பட்டதாரி ல் நியமனம் பெற்ற இவர் தேசிய
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 171
கல்வி நிறுவனத்தில் கல்வி டிப்பு யின் பல பாகங்களிலும் ஆ அதிபர் சேவையில் இணைந் ளார். அத்துடன் மத்திய மாகா? அமைச்சின் இணைப்பாளராகவும் ஓய்வு பெற்றார். இவரின் அ இத்தம்பதியினருக்கு பாத்திமா மின்னதுல் நுஸ்கியா, அம்ஜத் களுளர்.
பாடசாலையில் கற்கும் யத்துறையிலும், வாசிப்புத்துறை காணப்பட்டது. அக்காலகட்டங் வெளிவரும் ஆனந்த விகடன் போன்ற சஞ்சிகைகளை இல இருந்தது. இந்த ஆர்வத்தின் வி சிறிய கதைகளையும் பாடல்க பினும் இத்துறையில் இவரை : ஒருவரும் இருக்கவில்லை. இந் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூட எனும் தலைப்பில் சிறிய ஆக்க அனுப்பி வைத்துள்ளார். இந்தக்க குரலில் பிரசுரமானது. இதைத் கள் மணிக்குரலிலும் தினகரன்
பின்பு தொழில் ரீதியான குடும்ப வாழ்வில் சுமைகள் க துறையில் இவர் ஈடுபடவில்லை கள், பொது அறிவு சார் ஆக்கம் தொடர்பான கட்டுரைகள் மே எழுதியுள்ளார். இவரின் இத்த தினபதி, சிந்தாமணி, வீரகே அவ்வப்போது பிரசுரமாகியுள்6 இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கல

எஸ்.எல்.எம். மஹ்ரூப்
ளாமா பட்டம் பெற்றார். இலங்கை சிரியராகச் சேவையாற்றி பின்பு து அதிபராகவும் பணியாற்றியுள் ண விவசாய கமநல அபிவிருத்தி ம் பணியாற்றி 2002ஆம் ஆண்டில் ன்புப் பாரியார் மெஹ்ரூன்னிசா . - மெஹ்ரூசியா, வசிம் அக்ரம், நான் ஆகிய 4 அன்புச் செல்வங்
த, கட்
> காலங்களில் இருந்தே இலக்கி றயிலும் இவருக்கு அதிக ஆர்வம் மகளில் இந்தியாவில் இருந்து 1, குமுதம், கலைமகள், கல்கி டைவிடாது வாசிக்கும் பழக்கம் பிளைவாக கற்கும் காலங்களிலே ளயும் எழுத ஆரம்பித்தார். இருப் ஊக்குவித்து வழிநடத்தக் கூடிய நிலையில் தனது இயற்கையான டிய வகையில் கொல்லிப்பிசாசு ம் ஒன்றை எழுதி மணிக்குரலுக்கு கதை 1965ஆம் ஆண்டில் மணிக் தொடர்ந்து மேலும் பல ஆக்கங் சிறுவர் மலரிலும் பிரசுரமாகின.
நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டதினாலும் ாரணமாகவும் படைப்பிலக்கியத் இருப்பினும் கல்வி சார் ஆக்கங் கள், அரசியல் பொருளாதாரம் ான்றவற்றை நூற்றுக்கு மேல் தகைய ஆக்கங்கள் தினகரன், சரி போன்ற பத்திரிகைகளில் மன.
பூஷணம் புன்னியாமீன்
173

Page 172
எஸ்.எல்.எம். மஹ்ரூப்
இதுவரை எஸ். எ நூல்களை எழுதி வெளியிட்ட அனேகமானவை பொதுஅறி நூல்கள் பல பதிப்புகளைக்
இவர் எழுதியுள்ள நு
05.
01.
அறிந்தவற்றை அளந்து பொது அறிவுச்சுடர் (
புதிய பொது அறிவுச்சு 04.
சுடர் வினாத் தொகுத்
ஓவியக்கலைச் சுடா 06.
பொது அறிவுச் சுடரி 07. )
புதிய பொது அறிவுச் 08.
பொது அறிவுச் சுடரி 09. ).
நவீன பொது அறிவு 10.
பொது அறிவுக் களம்
நவீன பொது அறிவுக் 12. புதிய திருத்திய ஓவி
11.
* 8, தில் ஆழத்துல. அத்
174 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்

ல். எம் மஹ்ரூப் அவர்கள் 13 நள்ளார். இந்தப் 13 நூல்களில் வு சார் நூல்களாகும். இவரது கண்டுள்ளன.
கல்கள் வருமாறு:
கொள்ள பொது அறிவுச்சுடர்(1992) 1993) டர் (1995) தி (1997) (1998, 2000, 2003) ன் கரண்ட் எப்பயார்ஸ் (1999) சுடர் (2003) ல் கரண்ட் எப்பயார்ஸ் (2005) க களஞ்சியம் (2006) ஞ்சியம் (2006) ச்சுடர் (2007) யக்கலைச் சுடர்
ள், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 173
எஸ்.எல்.எம். மஹ்ரூப்
இவரின் இத்தகைய 1999ம் ஆண்டு மத்திய மாகா திய விழாவில் கலைச்சுடர் கெளரவிக்கப்பட்டார்.
2009ம் ஆண்டு ஸ்ரீலங் விருது வழங்கி கெளரவித்த
இவரின் முகவரி.
S.L.M. Maharoof 132.Daulagla Dumppallanga. Handessa. - 20480 T.P. 0812316484
தாது
தம்
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 15) : க

சேவைகளைக் கருத்திற் கொண்டு பண சபையின் இஸ்லாமிய சாகித் ஆளுநர் விருது வழங்கப்பட்டு
கா அரசு இவருக்கு கலாபூஷணம் து.
லாபூஷணம் புன்னியாமீன்
175

Page 174
செல்லத்தம்பி மகேஸ்
செல்லத்தம்பி மகே
பதிவு 350
எழுத்துத்துறை
இலங்கையில் வடமா ஊகாவற்துறை தேர்தல் தெ கிராமசேவகர் பிரிவைச் சேர்ந்த | எழுத்தாளருமாவார். இவர் நெ வேதா மகேஸ், செல்ல மாவுறையூரான், மாவுறையூர் பெயர்களில் எழுதிவருகின்றா
1943ஆம் ஆண்டு ! நெடுந்தீவைச் சேர்ந்த தி செல்லத்தம்பி நாகம்மாள் தப் மகேஸ் நெடுந்தீவு அமெரி பாடசாலை, நெடுந்தீவு மக தனது பாடசாலைக் கல்வியில் நியமனம் பெற்று யாழ்ப்பான பயிற்சிக் கலாசாலையில் பயிர் ஆசிரிய ஆலோசகராகவும், உ தனது சேவையினை மேற் ஓய்வுபெற்றார். 176 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

ஸ்
காணம், யாழ்ப்பாண மாவட்டம், தாகுதியில் நெடுந்தீவு கிழக்கு செல்லத்தம்பி மகேஸ் ஒரு கவிஞரும், டுந்தீவு மகேஸ், செ. மகேந்திரன், மகேந்திரன், உமாபாரதி, மகேந்திரன் போன்ற புனைப்
ஜூலை மாதம் 30ஆம் திகதி ல்லையம்பலம் செல்லத்தம்பி, Dபதியினரின் புதல்வராகப் பிறந்த க்கன் மிசன் தமிழ் கலவன் - வித்தியாலயம் ஆகியவற்றில் னைத் தொடர்ந்தார். ஆசிரியராக நம் கொழும்புத்துறை ஆசிரியர் ற்சி பெற்ற இவர், ஆசிரியராகவும், பதவிக் கல்விப் பணிப்பாளராகவும் கொண்டு 2003ஆம் ஆண்டில்
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 175
ஆரம்பக் கல்வித்துறை டுள்ளமையினால் தற்போது 6 அடிப்படைக் கல்வித்துறை அt ராக கடமை வகிக்கின்றார். வாண்மை விருத்திற்கான பயிற் தொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு
தொழில் நிமித்தமாக வசித்துவரும் இவர், சோமசு கணவராவார். இவரும் இளை தம்பதியினருக்கு மைதிலி ( மகேஸ் பிரதீபன், கேமமால்தி ஆகிய அன்புச் செல்வங்களு
தான் கற்கும் காலத் ஆர்வம் காட்டிவந்த இவரின் சிட்டை” எனும் தலைப்பில் பிரசுரமானது. ஆரம்ப காலங் அதிகளவு ஆர்வத்தைக் காட்டி முன்னரைப் பகுதியில் நூற் தைகள் இலங்கையிலிருந்து களிலும், நாளிதழ்களிலும், சஞ்
1968, 1969 காலப் பகு ஒரு கதை’ எனும் தலைப்பி அறிமுகப்படுத்தி வந்தது. 196 தினபதி "தினம் ஒரு கதை" எனும் சிறுகதை பிரசுரமானது
இதைத் தொடர்ந்து ஆர்வத்தைக் காட்டி வந்தார். கவிதைகள், சிறுகதைகள், கட் பிரசுரமாகியுள்ளன. இவரின் வீரகேசரி, ஈழநாடு, நவமண
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : க.

செல்லத்தம்பி மகேஸ்
பில் இவர் மிகவும் ஈடுபாடு கொண் படக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் லகில் ஆரம்பக் கல்வி பாடநிபுண ஆரம்பக் கல்வி ஆசிரியர்களின் சிகளையும், வழிகாட்டல்களையும் வருகின்றார்.
தற்போது திருகோணமலையில் ந்தரம் வேதநாயகியின் அன்புக் ாப்பாரிய ஆசிரியையாவார். இத் தேவராஜா, மகேஸ் பார்திபன், பொன்னம்பலம், மா. உமாபாரதி ளர்.
ந்திலிருந்தே எழுத்துத்துறையில் ர் கன்னிக் கவிதை “சிங்காரச்
1960ஆம் ஆண்டு ஈழநாட்டில் களில் கவிதைகள் எழுதுவதிலே வந்தார். 1960ஆம் ஆண்டுகளின் றுக்கும் மேற்பட்ட இவரது கவி
வெளிவரும் தேசிய பத்திரிகை நசிகைகளிலும் பிரசுரமாகியுள்ளன.
நதியில் தினபதி நாளிதழ் “தினம் ன் கீழ் இளம் எழுத்தாளர்களை ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் 'க் களத்தில் இவரது “ஊமை”
l.
சிறுகதைத் துறையிலும் கூடிய
இவ்வாறாக 500க்கும் மேற்பட்ட டுரைகள் என்பன இவரால் எழுதி இத்தகைய ஆக்கங்கள் தினபதி, ரி, தினக்குரல் போன்ற தேசிய
லாபூஷணம் புண்னியாமீன் 177

Page 176
செல்லத்தம்பி மகேஸ்
பத்திரிகைகளிலும், பிரதேச களிலும் அவ்வப்போது வெளி இவர் எழுதிவருகின்றார்.
1990ஆம் ஆண்டில் செயல் நூலொன்றினை சிறுவ செய்யும் நோக்கில் இவர் எழு நூல் “மனிதத்தைத் தேடி’ நூலாகும். இந்நூல் 2003ஆம் லின் முகவுரையில் நெடுந்தீவு ருந்தார்.
“கவிதை ஓர் ஆயுத கொண்டபோது அதன் வலிை
கவிதை என்னுள் உயிர்ப்போ மறந்தேன். தொடரும் வெற்றிக கைகள் என் கவிதைகளைப் தேன். காலத்திற்குக் காலம் எ நான் ஆனந்தித்தேன். இன்று புத் கண்டடையாது ஏமாந்தேன். உ வைத்த அக்கவிதைச் செல் களாலும் அழிந்து போனதை
புத்தகம் போடுதல் என்பதை எண்ணி எண்ணியே முயலாதிருந்தமையால் ஏற்ப என் வேதனை எல்லை கட ஆக்கங்கள் சிலவற்றைக் கை என்று என்னை ஊக்கிய என கல்விப் பணிப்பாளர் ந. அ மறக்க முடியாது.ஏனெனில் ஆளுமை மிகு தோற்றம் பொ
நெடுந்தீவு மகேஸின் மட்டும் உரித்தான தல்ல. இ6
178 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்க

சஞ்சிகைகளிலும், நினைவு மலர் வந்துள்ளன. இன்னும் தொடர்ந்தும்
“கலையாகும் கடதாசி’ எனும் வர்களின் ஆக்கத்திறனை விருத்தி ஜதி வெளியிட்டார். இவரது 02வது
எனும் தலைப்பிலான கவிதை ) ஆண்டில் வெளிவந்தது. இந்நூ பு மகேஸ் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டி
தம் என்பதை நான் உணர்ந்து மயை நான் பெற்றுக் கொண்டேன். ாடு விளைந்தபோது துயரங்களை ளுக்கு வலிமை சேர்த்தேன். பத்திரி பிரசுரித்தபோது நான் மகிழ்ந்திருந் ான் கவிதைகள் அரங்கேறியபோது தகம் போட அவற்றைத் தேடியபோது உள்ளம் நொந்தேன். நான் சேர்த்து வம் போரினாலும், இடப்பெயர்வு த எண்ணி வேதனைப்பட்டேன்.
என்பது எத்துனை கடினமானது இத்தனை நாட்களும் அதற்கென ட்ட இழப்பு மிகப் பெரிதானபோது ந்தது. எங்கெங்கோ தேடி எனது ன்டெடுத்தபோது “புத்தகம் போடு” ள் நண்பர், எழுத்தாளர், உதவிக் னந்தராஜ் அவர்களை என்னால் இப்புத்தகத்துள்ளும் அவரின் லிந்து தெரிவதாக உணருகிறேன்.
இத்தகைய ஆதங்கம் அவருக்கு லங்கை எழுத்தாளர்கள், ஊடகவிய
எர், கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 13)

Page 177
செல்லத்தம்பி மகேஸ் லாளர்கள், கலைஞர்களின் விபரத் டுகளாக பல்வேறு மட்டங்களில் வருவதிலிருந்து எமது பல எழு புகளை இழந்திருக்கும் வேதனை
முடிந்தது.
குறிப்பாக சூறாவளி, சுன அனர்த்தங்கள் வடக்கு, கிழக். கால யுத்த நிலைமைகள், இத எழுத்தாளர்களின் அத்திவாரத்ன பிழையாகாது. இது விடயமாக தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் பதிவாக்கப்பட வேண்டியதன் அ தற்போதைய நிலை குறிப்பாக இது மிகமிக முக்கியமானதும்,
நெடுந்தீவு மகேஸ் தற் குறி" எனும் சிறுகதைத் ெ வாண்மை விருத்திக்கான நோ
இவரது சிறுகதைகளில் பிடித்துக் காட்டப்படுவதுடன் விடயத்தை கருத்துச் செறிவுடை இவர் கூடிய கரிசனை காட்டி 6 றது.
ஆரம்ப வகுப்பு மாணவு படுத்தும் பல்வேறு கற்பித்தல் செய்து வருகின்றார். இதன் க மாணவர்களின் கற்றல் தொடர் மார்க், பிரான்ஸ், ஒல்லாந்து, இ கற்கும் ஆசிரியர்களுக்கான பய குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர்கள் நம்மவர்கள் (பாகம் 05) : கலா

திரட்டு தொடர்பாக கடந்த எட்டாண் என ஆய்வுகளை நான் நிகழ்த்தி த்தாளர்கள் தமது பிரசுர படைப் ன நிலையை நன்கு அவதானிக்க
சாமி, வெள்ளம் போன்ற இயற்கை கில் ஏற்பட்டுவந்த முப்பதாண்டு னால் ஏற்பட்ட இடப்பெயர்வுகள் தயே தகர்த்துவிட்டது என்றாலும் 5 நான் பல இடங்களில் எழுத் ள், கலைஞர்களின் விபரங்கள் வசியம் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளேன். - வடபுலத்தை பொறுத்தமட்டில் - அவசியமானதும் ஒன்றாகும்.
போது “தாரணி ஓர் ஆச்சரியக் தாகுதியினை ஆசிரியர்களின்
க்கில் அச்சிட்டுள்ளார்.
5 சமகால நிகழ்வுகள் படம் , தான் எடுத்துக் கொண்ட யதாக எழுதவேண்டும் என்பதில் பருவதை அவதானிக்க முடிகின்
ர்களின் மொழித்திறனை வளப் உக்திகளை இவர் அறிமுகம் ரணமாக புலம்பெயர்ந்த தமிழ் பில் ஜேர்மனி, நோர்வே, டென் த்தாலி ஆகிய நாடுகளில் தமிழ் ற்சிகளை வழங்கியுள்ளமையும்
பூஷணம் புன்னியாமீன்
179
179

Page 178
செல்லத்தம்பி மகேஸ்
மகேஸ் பழக இனியவர் யோடு அமையாது சாதனை கொள்பவர். இவரால் மேற்கொள் அவதானத்துடன் திட்டமிடப்படு அவற்றில் ஒன்றிக் கலந்து வெளியிடுவதால் இவரின் படை காணமுடிகின்றது. இந்த அடிப்ப எனும் சிறுகதைத் தொகுப்பு கிழக்கு கலாசார அமைச்சின் 8 குறிப்பிடத்தக்கது.
தனது இலக்கியத்துறை என்ற வகையில் திரு. எஸ். வாரமலர் ஆசிரியர்), திரு. சிந்தாமணி முன்னாள் ஆசிரிய (இடதுசாரி முன்னணி உறுப்பு இன்றும் அன்புடன் நினைவு | முகவரி: 249/1, நாயன்மார் வீதி தொழில் நிமித்தமான இவரது
S. MAHESH, 9/33, VIHARA ROAD, TRINCOMALEE.
180 எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள்,

- மிகுந்த பண்பாளர். போதனை பிலும் வெளிப்படுத்தி மகிழ்வு Tளப்படும் செயற்பாடுகள் மிகுந்த இபவை. ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் அனுபவத்தையும் உழைத்து ப்புகளில் ஒரு பூரணத்துவத்தைக் டையிலேயே "மனிதத்தைத்தேடி'' 2003ஆம் ஆண்டில் வடக்கு, இலக்கிய விருதினைப் பெற்றமை
க்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் பாரத்தினம், சசிபாரதி (ஈழநாடு எஸ்.டி. சிவநாயகம் (தினபதி, பர்), திரு. கே.ஏ. சுப்பிரமணியம் பினர்) காரைநகர் ஆகியோரை
கூர்ந்துவரும் இவரின் நிரந்தர இ , நல்லூர், யாழ்ப்பாணம் ஆகும்.
தற்காலிக முகவரி:
ப.
பக..
கலைஞர்களின் விபரத்திரட்டு (தொகுதி 15)

Page 179
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ பின்னிணைப்பு
உதவி " இந்த கதை
- - - - ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ஆம்
அரசியல்
சிந்தனைவட்டத் கலாபூஷணம் புன்னிய மான 'இவர்கள் நம்ம வெளியீட்டுவிழாவும், திரு மீனின் மூடுதிரை" சிறுக் யீட்டு விழாவும், மூத்த 6 விப்பு விழாவும் என 2008.12.28 ஆந் திகதி க. ஜாமியுல் அஸ்ஹர் நடைபெற ஏற்பாடுகள் ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் யில் சில அரசியல் கார கல்லூரி அதிபரின் வே விழாவினை உடத்தல6 அஸ்ஹர் மத்திய கல்லு தில் நடத்த முடியாமல் 2008.12.27ஆந் திகதி : பி இயங்கும் தேசம்நெற் திரு. த. ஜெயபாலன் அ கட்டுரையும், அக்கட்டும் மாக வெளிவந்த குறிப்பு பதிவுக்காக இணைக் கட்டுரை பல சர்வதே மறுபிரசுரமாகியமையும்

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
பால் பந்தாடப்பட்ட
இலக்கியவிழா. த.ஜெயபாலன் -
தின் 300வது நூலும், ரமீனின் 150வது நூலு வர்கள் - பாகம் 04'' நமதி மஸீதா புன்னியா கதைத் தொகுதி வெளி எழுத்தாளர்கள் கெளர
முப்பெரும் விழா உடத்தலவின்னை, மத்திய கல்லூரியில் செய்யப்பட்டிருந்தன. > பூர்த்தியான வேளை ரணங்கள் நிமித்தமாக ன்டுகோளின் படி இவ் வின்னை க. ஜாமியுல் லூரி கேட்போர் கூடத் போனது. இது குறித்து அரித்தானியாவிலிருந்து
இணையத்தளத்தில் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ரக் குறித்து பின்னூட்ட புகளும் இத்துடன் ஒரு கப்படுகின்றன. இக் தச இணையங்களில்
குறிப்பிடத்தக்கது.
181

Page 180
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட 2
இலங்கையில் தமிழ்மெ வருவது மிகவும் குறைவு. குறிப் கள் காணப்படும் நிலையில் தம் வதற்கான சூழ்நிலைகளும் மி. வேறுபட்ட பிரச்சினைகளுக்கும், . வட்டம் 300 நூல்களை வெல்ல இந்த 300வது நூலினை வெள ஏற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை . இடம் பெற்றுள்ளது.
சிந்தனைவட்டத்தின் 3 புன்னியாமீனால் எழுதப்பட்ட 1 வர்கள் '' பாகம் 04 எனும் நூலி கமான உடத்தலவின்னை மடி அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரி அs தில் 28.12.2008 நடைபெறுவ ளப்பட்டு இருந்தது. இதற்கா காலங்களாக மிகவும் திட்டமி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நேர திடீர் என இவ்விழாவினை ஒ . திரு எம்.ஜீ. நிலாப்தீன் அவர் உல்லாசப் பிரயாணத்துறை பிர திடீர் கூட்டமொன்றை அதே ! பதாலேயே ஏற்கனவே திட்டமி இலக்கிய கூட்டத்தைப் பின் இதனால் விழா ஏற்பாடுகளை வட்டத்தினர் பல்வேறு சிரமங்
இலங்கையைப் பொறு 300வது
நூல் வெளியிடப்படுவ விடயம். மேலும், ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு குழந்தையைப் பெற்றெடுக் எதனையும் கருத்திற்கொள்ள முகமாக அமைச்சர் பைஸர் ( ரிமை வழங்கப்பட்ட நிகழ்வு !
1இது.

இலக்கியவிழா : த ஜெயபாலன் ாழி நூல்கள் ஒப்பீட்டளவில் வெளி பாக இலங்கையில் யுத்த சூழ்நிலை பிழ்மொழி மூல நூல்கள் வெளிவரு கவும் குறைவு. இந்நிலையில் பல் சவால்களுக்கும் மத்தியில் சிந்தனை ரியிட்டுள்ளது. சிந்தனைவட்டத்தின் ரியிடுவதற்காக செய்யப்பட்டிருந்த அரசியல் பந்தாடிய நிகழ்வொன்று
00வது நூலும், எழுத்தாளர் பீ.எம். 50வது நூலுமான ''இவர்கள் நம்ம ன் வெளியீட்டுவிழா அவரின் பிறந்த கே எனும் கிராமத்தில் ஜாமியுல் ஷ்ரப் ஞாபகார்த்த கேட்போர் கூடத் தற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள் எ ஏற்பாடுகள் சுமார் இரு மாத டப்பட்டு பிரமாண்டமான முறையில் த்தில் கடந்த (2008 டிசம்பர்) 21இல் த்திப் போடும்படி கல்லூரி அதிபர் ர்கள் கேட்டிருக்கின்றார். காரணம் தி அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபாவின் மண்டபத்தில் நடத்த வேண்டியிருப் டப்பட்டு ஒழுங்குசெய்யப்பட்டிருந்த பாடுமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. ள மேற்கொண்டிருந்த சிந்தனை களுக்கு உட்பட்டுள்ளனர்.
பத்தமட்டில் தமிழ்மொழி மூலமாக தென்பது முக்கியத்துவம் மிக்க ஒரு
தனது நூலை வெளியிடுவதென்பது க்கும் மகிழ்ச்சிக்கு உரியது. இவை பாது இந்த விழாவினை குழப்பும் முஸ்தபாவின் கூட்டத்துக்கு முன்னு வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.

Page 181
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
இவ்விழா நடைபெற ஒழு மத்திய மாகாணத்தில் கண்டி கிராமத்திலாகும். மத்திய மாக மாகாண சபைக்கான நியமனப்ப 24ஆம் திகதி முதல் 31ஆம் திக நிலையிலேயே இத்தகைய ஏ குறிப்பிடத்தக்கது. அரசியல் அ ஒரு நடவடிக்கையாகவே இது
அழைப்பிதழ்களும் அனு ஏற்பாடுகள் முழுவதையும் மாற்ற வத்தேகெதர முஸ்லிம் மகாவித் கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் திருவ
அதிதியாக கலந்துகொள்ளவுள் பெற்ற உத்தியோகஸ்தரும், உ யலாளருமான அல்ஹாஜ் யூ.எல் வுள்ள மேற்படி விழாவில் 5 திருவாளர் ஞானசேகரன், மூத் ருமான மட்டக்களப்பைச் சேர்ந் மணி), மட்டக்களப்பு ஏறாவூரை கவிஞருமான அனலக்தர், இலங் மொழிபெயர்ப்பாளரும், கல்விமான் ருந்து சிங்களத்திற்கும், சிங்க பெயர்த்த மடுளுகிரிய விஜயரத் ஹாஜிதீன் ஆகியோர் கெளரம்
பி இவ்விழாவில் எந்தவொ படவில்லை என்பதும் குறிப்பிட ஏற்பட்ட குழப்பம் தொடர்பாக 6 விடுத்துள்ள அறிக்கையில் ெ
''...இலங்கையைப் பொ வெளியிடுவதும், தனிப்பட்ட பு

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ஓங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சண சபை கலைக்கப்பட்டு மத்திய த்திரங்கள் இம்மாதம் (2008.டிசம்பர்) தி வரை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் ஒரு ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளமை டிப்படையில் அமைந்த திட்டமிட்ட
பார்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
பப்பப்பட்ட நிலையில் தனது ஆரம்ப தியமைத்து இவ்விழா 28.12.2008இல் தியாலயத்தில் நடைபெற ஒழுங்கு பவிழாவில் 'ஞாயிறு தினக்குரல்' ாளர் பாரதி இராஜநாயகம் பிரதம Tளார். மத்திய வங்கியின் ஓய்வு உளவளத் துணையாளரும், உளவி . நௌபர் தலைமையில் நடைபெற நானம் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் த எழுத்தாளரும், பன்னூலாசிரிய த இராசையா நாகலிங்கம் (அன்பு ச் சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளரும், கையில் பிரபலமான தமிழ், சிங்கள் னும், சுமார் 20 நூல்களை தமிழிலி ளத்திலிருந்து தமிழிற்கும் மொழி ந்ன மற்றும் மூத்த ஆசிரியர் ஐ. பிக்கப்படவுள்ளனர்.
எரு அரசியல்வாதியும் அழைக்கப் த்தக்கது. இவ்வெளியீட்டு விழாவில் எழுத்தாளர் பி.எம். புன்னியாமீன் நரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
றுத்தமட்டில் 300 தமிழ் நூல்களை மறையில் 150 நூல்களை எழுதி
183

Page 182
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ வெளியிடுவதும் ஒரு சாதனைக்கு கூட, சாதாரண மக்களின் பார்ன கை மாத்திரம் தான் என்பதை 300வது நூல் வெளியீட்டு விழா மன வேதனையைத் தருகின்றது பதிவுகள் பற்றியும், எனது நூல் ஆய்வாளர்களுக்கு இக்குறிப்புகள் என்பதால் இவ்விபரங்கள் தரப்
சிந்தனைவட்டத்தின் 8 முறையில் என்னால் எழுதப்பட் திருமதி மஸீதா புன்னியாமீனா தைத் தொகுதியினையும் 2008 வதற்காக நடவடிக்கைகளை முடியாத காரணங்களினாலும், காரணங்களினால் அத்திகதிபை
ஆரம்பத்தில் இவ்விரு மண்டபத்தில் வெளியிடுவதற்கா டன. ஆனால், என்னுடைய உட சில நண்பர்களினது அன்பான
முந்திய இலக்கியக் கூட்டங்களி சில பிரபலமான இலக்கியவா கிராமத்தின் பெயரையும், புகல் வின்னைக் கிராமத்திலேயே இ என்ற முடிவில், இதற்கான பூர்வாங்க
2008 நவம்பர் மாதம் க. ஜாமியுல் அஸ்ஹர் மத்திய கொண்டு அதற்கான உத்தியே
இவ் விழாவுக்கான அனைத்து என் மனைவி மஸீதா புன்னியாம் அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரியில் றம் கருதிய பல செயற்பாடுக எனவே, விழாவை கண்டியில் பாடசாலையில் நடைபெறுவல் 184

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் தரிய விடயமாக இருந்த போதிலும் வயில் இது ஒரு வெறும் எண்ணிக் நன்கு உணர்த்துவதைப் போல ( நிகழ்வுகள் அமைந்துவிட்டமை . ஒரு காலத்தில் சிந்தனை வட்டப் கள் பற்றியும் ஆய்வுக்குட்படுத்தும் ள் பயனுள்ளமையாக அமையலாம் படுகின்றன.
இந்த 300வது நூலான தனிப்பட்ட - 150வது நூலையும், என் மனைவி ல் எழுதப்பட்ட "மூடுதிரை'' சிறுக நவம்பர் 11ஆந் திகதி வெளியிடு மேற்கொண்டிருந்தேன். தவிர்க்க
குறிப்பாக நாட்டின் பாதுகாப்பு ப பின்போட வேண்டி ஏற்பட்டது.
நூல்களையும் கண்டி ஸ்ரீபுஸ்பதான ன ஏற்பாடுகளே மேற்கொள்ளப்பட் த்தலவின்னை கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேண்டுகோளுக்கிணங்க இதற்கு கல் போன்று, இம்முறையும் இன்னும் திகளிடையே உடத்தலவின்னைக் ழையும் இனம் காட்ட, உடத்தல ந்நூல்களை வெளியிட வேண்டும் க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டேன்.
16ஆந் திகதி உடத்தலவின்னை ப கல்லூரி அதிபருடன் தொடர்பு பாகபூர்வ அனுமதியையும் பெற்று ஏற்பாடுகளையும் செய்துவந்தேன். ன்ே உடத்தலவின்னை க. ஜாமியுல் கற்பிப்பவர். கல்லூரி முன்னேற் ளில் முன்னின்று ஒத்துழைப்பவர். நடத்துவதைவிட தான் கற்பிக்கும் தெயே பெரிதும் விரும்பினார்.

Page 183
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட 8
சிந்தனைவட்டத்தின் 20 ஹோட்டல் அமைப்பில் மண்டபத் விழாவாக அவ்விழாவினை நான் அமைப்பினை இவ்விழாவிலும் நி மேற்கொண்டிருந்தேன். விழாபற் ரீதியிலும் செய்திகளும் வெளிவந் பிரபல்யமிக்க சில பிரமுகர்களை தேன். இவ்வாறு சகல ஏற்பாடுக கடந்த 2008.12.19ஆந் திகதி வெ னையில் செயற்பட்டுவரும் ஐக்க (UBA) பிரதிநிதி ஒருவர் என்ன
எமது கிராமத்தின் முன் யில் செயற்பட்டுவரும் ஐக்கிய சடு பைஸர் முஸ்தபா பவுன்டேஷனு யில் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நி தாகவும், அத்திறப்புவிழா முடி வின்னை க. ஜாமியுல் அஸ்ஹர் நடத்த திடீர் ஏற்பாடு செய்துள் பிரயாணத்துறை பிரதியமைச்சர் இவ்விழாவில் கலந்து கொள்வதி பட்டிருந்த சிந்தனை வட்டத்தின் வையும், மஸீதா புன்னியாமீனில வெளியீட்டு விழா மற்றும் முச் நிகழ்வையும் பிற்போடுமாறு ஐக் (UBA) விரும்புவதாகவும் அவ
உடத்தலவின்னை ஜாப் அதிபர் ஏற்கனவே 2008.12.05 கூட்டத்தில் தனது கல்லூரி : நூல் வெளியீட்டு விழா பற்றி மா தையும், விழா தொடர்பான செய்திருந்ததையும் ஆதாரபூர்வ துடன் சகல ஏற்பாடுகளும் மேற்ெ விழாவை பின்போட முடியாதெ

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
)வது புத்தக வெளியீட்டின்போது தை ஒழுங்கு செய்து முழு நாள் மேற்கொண்டேன். அதேபோன்ற கழ்த்துவதற்கு நடவடிக்கைகளை றி தேசிய ரீதியிலும், சர்வதேச தன . இவ்விழாவில் இலங்கையில்
கெளரவிக்கவும் திட்டமிட்டிருந் ளும் நிறைவடைந்த தருணத்தில் ர்ளிக்கிழமை இரவு உடத்தலவின் யெ சகோதரத்துவக் கூட்டமைப்பு
ன சந்தித்தார்.
னேற்றம் கருதி உடத்தலவின்னை காதரத்துவக் கூட்டமைப்பு (UBA) டன் இணைந்து உடத்தலவின்னை லையமொன்றை திறக்க இருப்ப ந்த பின்பு கூட்டத்தை உடத்தல் - மத்திய கல்லூரி மண்டபத்திலே சளதாகவும் கெளரவ உல்லாசப் 5 பைஸர் முஸ்தபா அவர்கள் னால் ஏற்கனவே ஒழுங்கு செய்யப் - 300வது நூல் வெளியீட்டு விழா 5 மூடுதிரை சிறுகதைத் தொகுதி க்கிய பிரமுகர்களின் கெளரவிப்பு க்கிய சகோதரத்துவக் கூட்டமைப்பு
என்னிடம் கூறினார்.
பியுல் அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரி பூந் திகதி பாடசாலை காலைக் சிரியை மஸீதா புன்னியாமீனின் ணவர்களுக்கு அறிவித்தல் விடுத்த சகல ஏற்பாடுகளை நிறைவு மாக அவருக்கு எடுத்துக் காட்டிய காள்ளப்பட்டுள்ளமையினால் எனக்கு ன்றும் கிராமத்தின் முன்னேற்றம்
185

Page 184
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
கருதிய எந்த நடவடிக்கைக்கும் மாட்டேன் என்றும் அவ்வாறே செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை மாற்றி கொள்வதாகவும் நான் அவரிடம் வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க ஒ வுக்கான அனைத்துப் பிரமுக அழைப்பிதழ் அனுப்பப்பட்டு வி பின்பு இது விடயமாக கல்லூரி போது அதிபர் அவர்கள் என்னுன பட்டிருந்தமையினால் அதில் ம யென குறிப்பிட்டார்.
2008.12.21ஆந் திகதி ஞ ளவில் கல்லூரி அதிபர் என்ன கொண்டு ஐக்கிய சகோதரத்து தர்கள் அமைச்சர் பைஸர் மு. லேயே நடைபெற வேண்டுபெ தராவிட்டால் அமைச்சர் பைஸர் யில் நடத்துவதற்கு முடிவு ெ அவ்வாறு நடைபெறும் பட்சத்தில் இழுக்கு ஏற்படும் என கருதுவ எனக்குப் புலப்பட்டது.
இதனால் என்னுடைய சக் கிராமத்தை அண்மித்த வத்தே வினை நடத்த வேண்டியேற்பட்
என்னால் எழுதப்பட்ட 1 நகரில் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க முறையில் வெளியிட்டு வைக்கப்ப நூலை எனது சொந்த செலவி ஆசைப்பட்டு, சகல ஏற்பாடுகன வாய்ப்பு கிட்டாமை உண்மையி ஒரு விடயமே.” என எழுத்தாள டன் தன் உணர்வைப் பகிர்ந்து
186

இலக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
. நான் தடைக்கல்லாக இருக்க அவசியம் தேவைப்படின் ஏற்பாடு bறம் செய்யாது இடத்தை மாற்றிக் 5 எடுத்துக் கூறினேன். இலக்கிய ந நிகழ்வு இது என்றும், இவ்விழா ர்களுக்கும், ஊடகங்களுக்கும் ட்டதாகவும் அவரிடம் கூறினேன். | அதிபருடன் தொடர்பு கொண்ட டய நிகழ்வு ஏற்கனவே திட்டமிடப் மாற்றம் செய்யத் தேவையில்லை
ரயிற்றுக்கிழமை இரவு 8.45 மணிய வடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு வ கூட்டமைப்பின் சில முக்கியஸ் ஸ்தபாவின் விழா பாடசாலையி மனவும், கல்லூரி மண்டபத்தைத் முஸ்தபாவின் கூட்டத்தை பாதை சய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ல் தனக்கும், தனது கல்லூரிக்கும் தாக அவர் கருத்துக்களிலிருந்து
தி
கல ஏற்பாடுகளையும் மாற்றி எனது கெதர கிராமத்தில் இந்த விழா
டது.
00வது புத்தகம் ஜெர்மனி - பேர்க் கத்தினரால் மிகப் பிரமாண்டமான பட்டது. ஆனால், என்னுடைய 150வது பல் எனது கிராமத்தில் வெளியிட மளயும் புரிந்த பின்பும் அதற்கான லேயே மன வேதனைப்படக்கூடிய ர் பீ.எம். புன்னியாமீன் வேதனையு
கொண்டார். மேலும் கருத்துத்

Page 185
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
தெரிவித்த அவர் "...தற்போது 30 மட்டில் ஒரு இலக்கமாக மாத் சந்தோஷப்படவோ, சாதனையா கவோ ஒன்றுமில்லை...'' எனவு
உண்மையிலேயே அரசி பாக இது தேர்தல் காலமாகைப் என்றே வெளிப்படையாக எனக்கு களும் அனுப்பப்பட்ட நிலைய
முழுவதையும் மாற்றியமைத்து கெதர முஸ்லிம் மகாவித்தியா செய்யப்பட்டுள்ளன.
மூலம்: WWW.thesan
இக்கட்டுரை தொடர்பாக தேசம்நெற் இல் பிரசுரமாகியி இணைய ஊடகங்களில் ஒரு பின்னூட்டமாக இடப்பட்டு வரும் டுரை தொடர்பான பின்னூட்டா வாறே கீழே தொகுத்துத் தரப்பட் பிடப்படும் நேரம் லண்டன் நேரம்
1.
M.W.A.Rishab on D6 Dear Sirs Iam also from Udatalaw employments.
The above said news (R sad news i am being of t deep sympathies in this
Thanks M.W.A.Rishab, Execut National Transport Com

லக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
80, 150 என்பது என்னைப் பொறுத்த த்திரமே தென்படுகின்றது. இதில் Tக குறிப்பிட்டுக் கூறக் கூடியதா
ம் குறிப்பிட்டார்.
யல் அடிப்படையில் அதிலும் குறிப் பால் இது திட்டமிட்ட நடவடிக்கை தத் தோன்றுகின்றது. அழைப்பிதழ் பில் தனது ஆரம்ப ஏற்பாடுகள்
இவ்விழா 28.12.2008இல் வத்தே லயத்தில் நடைபெற ஒழுங்குகள்
தி
net.co.uk (Dec 27. 2008)
- 18 பின்னூட்டங்கள் (Comments) நந்தன. அச்சு ஊடகங்களைவிட செய்திக்கான வாசகர் கருத்துகள் பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இக்கட் ங்கள் இணையத்தில் பிரசுரமான டுள்ளன. பின்னூட்டங்களில் குறிப் என்பதை கவனத்திற் கொள்ளவும்.
ecember 27, 2008 1:23 pm
inna. but live at Colombo due to
elated book launch) is one of the his village citizen. I convey my regard to Mr. Puniyameen
ive Officer mission
187

Page 186
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ 2. iqbal on December 27, 20
புன்னியாமீன் அவர்கள் யிலும் தன்னால் இயன்ற றார். அதுமட்டுமல்ல த அவருடைய பங்களிப்புக் டவருக்கு ஏன் இப்படி ெ அவருக்கு ஆதரவாக ( வரவேற்கத்தக்கது.
3. மெளலவி எஸ். எம். ரமீள
3.54 am
28.12.2008இல் வத்தே ெ போர் கூடத்தில் நடை நூல் வெளியீடும், புன் திருமதி மஸீதா புன்னி தொகுதி நூல் வெளியீடு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 4 உடத்தலவின்னை மடி கொண்டவர். உடத்தலவ தேசிய ரீதியில் மாத்திர காரணமாக இருந்தவர். சுயமாக 150 நூல்களை யைப் படைத்தவர். இவர் கிராமத்தின் சார்பில் வா கின்றேன்.
4. அருட்செல்வன் on Decen
பல்வேறுபட்ட தடைகளில் யிலும் ஒழுங்கு செய் 300வது நூல் வெளியீடும் யீடும், திருமதி மஸீதா சிறுகதைத் தொகுதி நு வும் மிகவும் சிறப்பாக 300க்கும் மேற்பட்ட பார் குறிப்பாக தூர இடங்கள் ஊடகவியலாளர்களும் க
இலக்கியக் கூட்டங்கள்
வருவது மிகவும் அரிது 188

இலக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
08 5:46 pm
பல்வேறு நெருடிக்களுக்கு மத்தி ) இலக்கியப் பணி செய்து வருகின் தமிழ் - முஸ்லிம் ஐக்கியத்திற்கும் கள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அப்படிப்பட்
சய்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை. தேசம்நெட் குரல் கொடுத்திருப்பது
மதீன் on December 29, 2008
கதர முஸ்லிம் வித்தியாலய கேட் பெற்ற சிந்தனைவட்டத்தின் 300வது சியாமீன் 150வது நூல் வெளியீடும், யாமீனின் 'மூடுதிரை' சிறுகதைத் டும், கெளரவிப்பு நிகழ்வும் மிகவும் கலாபூஷணம் புன்னியாமீன் அவர்கள் கே கிராமத்தைப் பிறப்பிடமாகக் பின்னை எனும் கிராமத்தின் புகழை மல்ல, சர்வதேச ரீதியிலும் பரப்ப இலங்கை தமிழிலக்கிய உலகிற்கு தந்து ஒரு தனித்துவமான சாதனை பின் இத்தகு சேவைகளுக்கு எமது
ழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்
aber 29, 2008 3.59 am
ன் மத்தியிலும், பிரச்சினைகள் மத்தி பப்பட்டிருந்த சிந்தனைவட்டத்தின்
, புன்னியாமீன் 150வது நூல் வெளி - புன்னியாமீனின் 'மூடுதிரை'
ல் வெளியீடும், கெளரவிப்பு நிகழ் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு வையாளர்கள் கலந்துகொண்டனர். ரிலிருந்து பல பார்வையாளர்களும், லந்துகொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. நக்கு இத்தகைய மக்கள் கூட்டம்

Page 187
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல.
புன்னியாமீனின் பிறந்த இ மறுக்கப்பட்ட இந்த இலக்க மான வத்தேகெதர எனும் குறுகிய காலத்துக்குள் இ இடத்தில் புதிய சூழலில் ெ றமை அனைவரையும் ஆச் டாக்டர் ஞானசேகரன் அவர் திருவாளர் இரா. நாகலிங்க ''எழுத்தியல் வித்தகர், திருவ தர்) அவர்களுக்கு "'கவிப் விஜயரத்ன அவர்களுக்கு கெளரவப்பட்டமும், திருவான் ''ஆசிரியச் செம்மல்"' ஆகி விக்கப்பட்டனர். ஏனைய செ மேடையில் எட்டுப் பிரமுகர்க டை, பதக்கம், அன்பளிப்புகள் கெளரவித்தமை உயரிய ெ விருந்தது. இது தொடர்பா விக்கப்பட்ட அன்புமணி அ 'தன்னுடைய வாழ்நாளின் கெளரவிப்பு நிகழ்வொன் ை எனத் தெரிவித்தார்.
இந்த அடிப்படையில் இது அமைந்ததென்றால் மிகை
பரீட் காத்தான்குடி on 1
கிழக்கிலங்கையில் முஸ்ல தலைமைத்துவம் இன்று சி காணப்படுகின்றது. எம்.எச். தையடுத்து படிப்படியாக மு மக்கள் நம்பிக்கையிழந்த இதற்கு முக்கிய காரணம் ( காணப்படக்கூடிய சுயநலம்

க்கியவிழா : த ஜெயபாலன் டமான உடத்தலவின்னையில் பிய விழா அண்மைக் கிராம கிராமத்தில் நடத்தப்பட்டது. டம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட
வகு விமரிசையாக நடைபெற் சரியப்படுத்தியது. இவ்விழாவில் களுக்கு "' இதழியல் வித்தகர்", ம் (அன்பு மணி ) அவர்களுக்கு Tளர் ரி. மீராலெவ்வை (அன்லக் புனல்", திருவாளர் மடுளுகிரிய ''பன்மொழி வித்தகர்" எனும் சர் ஐ. ஹாஜிதீன் அவர்களுக்கு ய பட்டங்கள் வழங்கி கெளர களரவங்களைப் போலல்லாமல் களும் விருது, பட்டம், பொன்னா
என ஒவ்வொரு அதிதியையும் களரவப்பாட்டின் வெளிப்பாடாக க தேசம்நெற் சார்பாக கெளர ரவர்களிடம் வினவிய போது
இது போன்ற மனதுக்கினிய றயும் தான் காணவில்லை''
வொரு வெற்றிவிழாவாகவே யாகாது.
December 29, 2008 7.10am
கிம் சமூகத்தினரின் அரசியல் ன்னாபின்னமான நிலையிலேயே ரம். அஷ்ரபின் தலைமைத்துவத் ஸ்லிம் காங்கிரஸைப் பற்றியும் வண்ணம் இருக்கின்றார்கள். முஸ்லிம் தலைமைத்துவங்களில்
போக்கே.
189

Page 188
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இக
இந்நிலையில் கிழக்கு | வாலிபர்கள் மத்தியில் 6 நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அணுகுமுறைகளும், அ நிலையை உருவாக்கியி ஒரு கட்சியின் பிரதிநிதிய தின் ஒரு தலைமைத்து படிப்படியாக படித்த வா? வந்தமை ஓர் இயல்பான என்றால் பிழையாகாது.
இப்படிப்பட்ட நிலையில் னவே திட்டமிட்ட ஒரு 8 முற்பட்ட செயற்பாடு
உ நலப் போக்குமிக்கவரே இந்த அடிப்படையில்  ை முஸ்லிம் அரசியல்வாதி கொண்டமை வேதனை லிம்களைப் பொறுத்தமட் தலைமைத்துவம் என்பது வங்களாகவே இருக்கும்
Kamal on December 2
இலங்கை இராணுவம் 1 தெற்குப் பகுதியில் தமி இனதுவேசங்கள் பல றது. அரசாங்க உத்தி கிடைக்கவிருந்த பதவி கப்பட்டு சிங்களவர்களுக் உயர்வுகள் கூட இனி . என்கிறார்கள். இப்படியா பெறவிருந்த நூல் வெள் போது காரணங்கள் இது எனினும் இவ்விலக்கிய செய்தி மனநிறைவைத் எமது வாழ்த்துக்கள்.
செய்தி இவ்வள இது
190

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த படித்த பைஸர் முஸ்தபாவைப் பற்றி ஒரு 4. ஏனெனில், அவரின் நிதானமான வரின் ஆளுமையும் இந்த ருக்கலாம். பைஸர் முஸ்தபாவை ாக நோக்காமல் முஸ்லிம் சமூகத் வமாக நோக்கக் கூடிய நிலை லிபர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டு உறவின் வெளிப்பாடாக இருந்தது
தான் கூட்டமொன்றுக்காக ஏற்க இலக்கிய கூட்டத்தை நிறுத்த ண்மையிலேயே அவரும் சுய என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. பஸர் முஸ்தபாவும் ஏனைய களைப் போலவே நடந்து யைத் தருகின்றது. ஆக, முஸ் டில் எதிர்காலத்தில் அரசியல் ப சுயநலமிக்க தலைமைத்து என்பதில் சந்தேகமில்லை.
9, 2008 11:18 am
புலிகளை நோக்கி முன்னேற ழர் மீதான புறக்கணிப்புகள் காணங்களிலும் வெளிப்படுகின் யாகங்களில் உள்ளவர்களுக்கு உயர்வுகள் திட்டமிட்டு தவிர்க் க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சம்பள கிடைக்கச் சந்தரப்பமில்லை
னதொரு காலகட்டத்தில் நடை
யீட்டு விழாவும் தடைப்பட்ட போன்றதோ என எண்ணினேன். விழா சிறப்பாக நிறைவு பெற்ற தருகின்றது. புன்னியாமீனுக்கு

Page 189
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இலக்
அருட்செல்வன் on Dec
கடந்த 28ஆம் திகதி உடம் நடைபெற ஏற்பாடு செய்தி விழாவை கிராமத்தின் து (யு.பி.ஏ) நிறுத்த ஏற்பாடு இலக்கிய விழா அண்மை யாக நடைபெற்றது. இல. நேரத்தில் சடுதியாக ஏற் முஸ்தபாவின் கூட்டத்தில் பிரதான உரையின் சாரம்
''மத்திய மாகாணசபைத் எதிர்காலத்தைக் கவனத் வேண்டும். எதிர்க்கட்சிக இன்றைய அரசை மாற்றி வாக்களித்தால் மாத்திர ே கல்வித்துறையையும் அபில முஸ்லிம்கள் அரசுடன் இ ளது தேவைகளை நிறை
பரீட் காத்தான்குடி on
//மத்திய மாகாணசபைத் எதிர்காலத்தைக் கவனத் வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகடு இன்றைய அரசை மாற்றி வாக்களித்தால் மாத்திரம் கல்வித்துறையையும் அப் இது அரசியல் அல்லாமா
9.
பாத்திமா on Decembe!
சிந்தனைவட்டத்தின் 300 புன்னியாமீனால் எழுதப்ப

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் ember 30, 2008 2:06 am
ந்தலவின்னை மடிகே கிராமத்தில் இருந்த புன்னியாமீனின் இலக்கிய
அபிவிருத்தி எனும் நோக்கில் செய்தது. ஆனால், நிறுத்தப்பட்ட ய கிராமத்தில் வெகு விமரிசை க்கிய கூட்டம் நடைபெறவிருந்த பாடு செய்யப்பட்ட பைஸர்
பைஸர் முஸ்தபா நிகழ்த்திய 5 வருமாறு:
தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் தமது தில் கொண்டு வாக்களிக்க ளுக்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் விட முடியாது. ஆளும் கட்சிக்கு ம அபிவிருத்திப் பணிகளையும், பிருத்தி செய்ய முடியும். எனவே, இணைந்து, ஆதரவளித்து தங்க
வேற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.''
December 30, 2008 10:31am
தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் தமது தில் கொண்டு வாக்களிக்க ளுக்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் விட முடியாது. ஆளும் கட்சிக்கு ம அபிவிருத்தி பணிகளையும், பிவிருத்தி செய்ய முடியும்.//
ல் வேறு என்ன?
- 30, 2008 3:16 am
பது நூலும், எழுத்தாளர் பி.எம். ட்ட 150வது நூலுமான 'இவர்கள்
191

Page 190
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
நம்மவர்கள் 04 உடத்தல இடம் வழங்கப்படாமை அண்மைக் கிராமத்திற்கு களும், ஆசிரியர்களும், தமை ஆசிரியர்களான | ஆகியோரின் சேவைகள் கருத வேண்டியுள்ளது. தொடர பழைய மாணவி
10.
சந்திரன் கெளரி - on D
சிந்தனைவட்டத்தின் 300 புன்னியாமீனால் எழுதப்பு 'இவர்கள் நம்மவர்கள்'
விழாவும், திருமதி மஸித எனும் சிறுகதைத் தொ கெளரவிப்பு நிகழ்வு சிற நெற் மூலமாகவும், ஏனை அறிந்தேன். உண்மையில் யப் பெருந்தகை புன்னிய வாழ்த்துக்களும், பாராட்
நான் கொழும்பு ரத்மலா தரணியாக பணியாற்றி Sir ரிடம் 1996ஆம் ஆன் நிறுவனத்தில் நான் கற் அரசியல் பாடம் போதிப் முன்னணி ஆசிரியராக கற்ற நூற்றுக்கணக்கான கான மாணவர்கள் இன் நிலையில் இருக்கின்றார் என்னுடன் கற்ற மாணவ மாணவர் இருந்தமையும் ஆண்டில் நான் லண்டன் Sir லண்டன் வந்திருந்த
192

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் வின்னைக் கிராமத்தில் வெளியிட வேதனையே. இருப்பினும்,
மாற்றப்பட்ட விழாவிற்கு ஊரவர் பெரியார்களும் கலந்து சிறப்பித் ன்னியாமீன், மஸீதா புன்னியாமீன் க்கு கிடைத்த வெற்றியாகவே இவர்களது இலக்கியப் பயணம் களான நாம் வாழ்த்துகிறோம்.
•cember 31, 2008 2.25am
பது நூல் வெளியீடும், பி.எம். பட்ட 150வது நூலுமான பாகம் 04 நூலின் வெளியீட்டு நா புன்னியாமீனின் 'மூடுதிரை' குதியின் வெளியீட்டுவிழாவும், ப்பாக நடைபெற்றதாக தேசம் னய ஊடகங்கள் மூலமாகவும் லேயே மகிழ்ச்சி. எமது ஆசிரி பாமீன் சேவைகளுக்கு எமது
டுக்களும்.
என பகுதியில் தற்போது சட்டத்
வருகின்றேன். புன்னியாமீன் ன்டு கொழும்பு EPI கல்வி றுள்ளேன். அக்காலகட்டங்களில் ப்பதில் இலங்கையிலேயே
இவர் விளங்கினார். அவரிடம்
து என்பதைவிட ஆயிரக்கணக் று சமூகத்தின் உயர்வான ரகள். சட்டக் கல்லூரியில் பர்களுள் அவரின் மூன்று - - குறிப்பிடத்தக்கது. 2007ஆம் பிலிருந்த நேரத்தில் புன்னியாமீன் பார். தமிழ் - முஸ்லிம் இன

Page 191
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ6
உறவு தொடர்பான தேசப் கலந்துகொள்வதற்காகவே அக்கூட்டத்தில் என்னால்
இருப்பினும் ஹரேயில் அ அவரை சந்தித்து கெளர என்னால் கலந்துகொள்ள
உண்மையிலேயே புன்னிய தப்பட்ட மாணவர்கள் என் மடைகின்றோம். அவர் க கிராமத்தைப் பற்றி மிகப் கிராமத்தின் நண்பர்களை கதைத்த புன்னியாமீன் Si ஏன் இவ்வாறு நடந்து கெ புரியவில்லை. உண்மையிே வரையில் 150 நூல்கள் காரியமல்ல. நான் நினை ளை எழுதியிருந்தாலும்கூ இலக்கியம், ஆய்வுகள் என மேல் எழுதியிருக்க வேண் இந்தியாவில் பதிப்பிக்கப்ப ஆள. எனும் சிறுகதைத் கையொப்பமிட்டு, தந்தார். மிகவும் பாதுகாப்பாக இ
வகுப்புகள் நடைபெறும் க யிலும், வெள்ளவத்தையி களின் தாக்குதல்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். அப்பட அவர் சாதுர்யமாக பிரச்சி நாளுக்குநாள் மாணவர்களி குறையவில்லை. அதேரே சாதுர்யமாக எதிர்நோக்கும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ள

}க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ஏற்பாடு செய்த மகாநாட்டில் வந்ததாக அறிந்தேன். கலந்துகொள்ள முடியவில்லை. வரது மாணவர்கள் 26 பேர் வித்த ஒன்றுகூடலின்போது க்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.
ாமீன் Sir இனால் நெறிப்படுத் று கூறிக்கொள்வதில் பெருமித ற்பித்த நேரங்களில் தனது
பெருமையாகக் கதைப்பார். ப் பற்றி கதைப்பார். அவ்வாறு r க்கு அவரது கிராமத்தவர்கள் காண்டார்கள் என்பது எனக்குப் லயே இலங்கையைப் பொறுத்த எழுதுவதென்பது இலேசான ாக்கின்றேன். அவர் பாடநூல்க ட பாடநூல்களுக்குப் புறம்பாக *றடிப்படையில் 70 நூல்களுக்கு டும். நாங்கள் கற்கும் காலத்தில் ட்ட யாரோ எவரோ எம்மை நீ தொகுதியொன்றை அவரின் அப்புத்தகம் இன்னும் என்னிடம் நக்கின்றது.
ாலகட்டத்தில் கொட்டாஞ்சேனை லும் ஏனைய கல்வி நிறுவனங்
ட்பட்ட சம்பவங்கள் எனக்கு ப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் னையை எதிர் நோக்கியதனால் ன் தொகை அதிகரித்ததே தவிர ரம், எந்தப் பிரச்சினையையும் அவர் எந்தப் பிரச்சினையையும் மாட்டார். அவரின் இத்தகைய
193

Page 192
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ.
போக்குகளே அவரின் செ றேன்.
தொடரட்டும் அவர் பன் - சந்திரன் கெளரி - 2
11. சந்திரன் கெளரி - 01
புன்னியாமீன் ஆசிரியரும் விழாவினை அவரது பா வெகுவிரைவில் கொழும்
ashroffali on Decembe
பீ.எம். புன்னியாமீனுக்கு வருத்தத்துக்குரியதுதான் கப்படும் பிரபலம் தே ை தாகும். ஏனெனில், பிரத தெரிந்தே அவ்வாறு நம் மனம் புண்படாமல் நடக் மான ஒரு மனிதர் தான் அவர்கள் இந்த விடயம் பிரதியமைச்சர் அவர்க கதைத்திருந்தால் பெரு சுமுகமாகத் தீர்க்கப்பட்
அடுத்ததாக அரசாங்கப் சம்பந்தப்படாத நிகழ்வுக கல்விப்பணிப்பாளர் அல் உள்ள அதிகாரிகளின்
ருக்க வேண்டும். அதற் டம் வாய்மூல அனுமத போதுமானது என்று கரு ருக்க தமது பக்கத் தன் நல்லவர்க்கு அழகல்ல
194

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
வற்றிற்குக் காரணமென கருதுகின்
சிகள் .......
1 December 31, 2008 5.35am
டைய 150வது நூல் அறிமுக ழைய மாணவர்களான நாம் பில் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
er 31, 2008 5.48am
"நேர்ந்த அசெளகரியம் மன . ஆனாலும் அதற்கு கொடுக் வயற்றது என்பதே எனது கருத் தியமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா மந்திருக்க மாட்டார். அடுத்தவர் க்கும் பக்குவம் உள்ள கண்ணிய ன் அவர். எனவே, புன்னியாமீன் ம் தொடர்பில் நேரடியாகவே
ளுடன் தொடர்பு கொண்டு ந்தன்மையுடன் இப்பிரச்சினை டிருக்கும் ...
5 பாடசாலையொன்றில் கல்வி களை நடாத்துவதாயின் வலயக் மலது அதற்கு மேல் தரத்தில் எழுத்து மூல அனுமதி பெற்றி குப் பதிலாக வெறுமனே அதிபரி தியைப் பெற்றால் மாத்திரம் ந்தினால் அது தவறு... அப்படியி வறை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பது

Page 193
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல.
மற்றபடி அரசாங்கப் பாட கலந்து கொள்ளும் வை கொடுக்கப்பட வேண்டும் கும். அதைப் பற்றி ஏற் யார் தவறு?
அந்த வகையில் நடந்திரு ஒரு சம்பவம் மட்டுமே. இருக்கவே செய்கின்றன. பக்க நியாயத்தை மட்டு இவ்வளவு பிரபலம் கொ எனது கருத்தாகும். என் நோகடிக்குமாயின் அது வேண்டிக் கொள்கின்றே
13.
மாற்று கருத்து தோழர் 6.41pm
''ஆளும் கட்சிக்கு வாக்க பணிகளையும் கல்வித்
செய்ய முடியும்.'' எம்.எச் பிற்கான வழியை பைஸ் ஆயுளுக்கும் அமைச்சர ஆறுமுகம் தொண்டமான் மிச்சத்தை கேட்கணுமா? நிர்வாக நடைமுறை சொல்லி அதை நியாய பைஸர் முஸ்தபாவிடம் பார்க்க முடியும். சலுகை செய்யக் கூடியவர்கள்!
14.
பரீட் - காத்தான்குடி
பின்னூட்டம் இடப்பட்டிரு ருந்தார். இதற்குக் கொ தேவையற்றது என்றடிப்பு

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் சாலைகளில் அமைச்சர்கள் பவங்களுக்கே முன்னுரிமை
என்பது சுற்று நிருப விதியா பாட்டாளர்கள் தெரியாதிருப்பின்
ப்பது தெரியாத்தனமாக நடந்த இரு பக்கத்திலும் தவறுகள்
அப்படியான நிலையில் ஒரு ம் வைத்துக்கொண்டு அதற்கு டுக்கத் தேவையில்லை என்பதே கருத்து யார் மனதையாவது குறித்து மன்னிப்பையும் ன்.
ன் on December 31, 2008
களித்தால் மாத்திரமே அபிவிருத்தி துறைறையும் அபிவிருத்தி ஈ.எம்.அஷ்ரப் காட்டிய பிழைப் மர் முஸ்தபா தொடர்கிறார். ரக இருக்கும் அரசியல்வாதி சிற்கே அல்வா கொடுத்தவரிடம்
• சிறிலங்கா அரசயந்திரத்தின் அவலத்தை அப்பட்டமாய் ப்படுத்தி வாக்கு கேட்கும்..... இதைவிட வேறு எதை எதிர் 5 பெறுவதற்கு எதையும்
On January 1, 2009 2.45am
ந்த ஒரு அன்பர் குறிப்பிட்டி டுக்கப்படும் முக்கியத்துவம் டையில். குறிப்பிட்ட அன்பர்
195

Page 194
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
ஓர் புலம் பெயர்ந்தவராக 'தேசம்நெற்' இல் இவரி படித்துள்ளேன்.
நாங்கள் இலங்கையைச் யில் புன்னியாமீனின் செ றையைப் பொறுத்தமட்டி முடியாது. ஏனெனில், ந பல்கலைக்கழக ஆய்வுக தமிழ்மொழி மூலமான | எழுத்தாளர் புன்னியாமீன் அடிப்படையில் அவருக்கு தேவையற்றது என கொ
அந்த அன்பர் குறிப்பிட்ட களில் தமிழ்மொழி மூல வர்கள் இருக்கிறார்களே.
இவ்விடத்தில் மேலும் ஒரு புகின்றேன். நாங்கள் க மேலாக தேசம்நெற் ஐப் மாத்திமல்ல, பல்கலைக் பற்றி எமது சக மாணவ மேற்கொண்டு இந்த நெ றோம். எனவே, ஐக்கிய நெற் செயற்பட்டாலும் ஓ வாசகர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பாக சில மாதங்க லில் நான் குறிப்பிட்டிரு சேர்ந்த ஒருவரின் செய் பது தேவையற்ற விடயம் என் தாழ்மையான அபிப்
- முஹம்மட் பரீட் - பேராதனைப் பல்கலை பேராதனை
196

மக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
இருக்கலாம் என கருதுகிறேன். ன் பல பின்னூட்டல்களை நான்
சேர்ந்தவர்கள். இலக்கிய ரீதி சயற்பாடுகள் தமிழிலக்கியத்து
ல் தேவையற்றது என்று கருத ரன் அறிந்த வரையிலும் எமது களின் அடிப்படையிலும் 150 நூல்களை எழுதியுள்ள ஒரே 7 அவர்களேயாவார். இந்த த ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு
ள்ள முடியாது. சில நேரங்களில் தைப்போல புலம்பெயர் நாடு மாக 150 நூல்களை எழுதிய Tா யான் அறியேன்.
விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும் அந்த மூன்று மாதங்களுக்கு 1 படித்து வருகின்றோம். அது கழக மட்டத்தில் தேசம்நெற் பர்கள் மத்தியில் பிரசாரங்களை
ற் ஐ வாசிக்கத் தூண்டி வருகின்
இராச்சியத்திலிருந்து இந்த இலங்கையிலும் இன்று நெற் 5 அதிகரித்து வருகின்றது. இது களுக்கு முன்பு ஒரு பின்னூட்ட ந்தேன். எனவே, இலங்கையைச் திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப் மென கருத முடியாது என்பதே ப்பிராயமாகும்.
மக்கழகம்

Page 195
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட !
விழாவில் அதிதியாகக் கலந்து கொ சபையின் உபதலைவர் ஜனாப் எம் அன்புமணி அவர்களுக்கு அன்பளிப்
விழாவில் தனது ஆசான் அல்ஹாஜ் கலாபூஷணம் புன்னியாமீன் கெளர.

இலக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
ரண்ட முன்னால் பாததும்பர பிரதேச
ம்.எச்.எம் நசீம்தீன் எழுத்தாளர் பு வழங்கி கெளரவித்த போது ....
ஐ.ஹாஜிதீன் அவர்களை வித்த போது .......
197

Page 196
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
15.
சந்திரன் கெளரி - 0n
பின்னூட்டமிட்ட ashrofal திற்கு ஒரு சிறிய விளக்க அரசியல்வாதிகளுக்கு பா ரிமை கொடுக்க வேண்டு படுத்தப்பட்ட பாடசாலை
ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ப பயன்படுத்த எந்த சுற்றறி நான் அறிந்தபடி பாடசாை ஒரு திறப்பு விழாவை மு
தான பாடசாலை மணLப அடுத்து, மத்திய மாகான கள் கோரப்பட்டுள்ள கா6 பெற்றுள்ளது. இந்த விழா பேசப்பட்ட பிரதான விடய அருட்செல்வன் என்பவர்
இலங்கையிலிருந்து வெளி ளும், ஏனைய பத்திரிகை தன. அச்செய்தியில் பை உரை மாத்திரம் தான் இ ளைப் பார்க்கும்போது நி கூட்டம் என்பதில் எவ்வித எனவே, அரசியல் கூட்டே நடத்துவது தவறு என்பதை
மேலும் இவ்விழா பற்றிய
இலங்கை ஊடகங்களிலு புன்னியாமீன் ஆசிரியரின்
மஸிதா புன்னியாமீன் ஆ! முதன்மைப்படுத்தப்பட்டுள்6 பாடசாலையில் நீண்டகால நூல் வெளியீடு பாடசாலை தொன்றாகவே கருத வே யில் பாடசாலை காலைக்
198

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
January 1, 2009 4.30am
குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு விடயத் 5ம் தர வேண்டும். அதாவது டசாலை மண்டபத்தில் முன்னு மென்பது பாடசாலை மையப் விழாக்களுக்கே. அது தவிர, ITLeFIT606)60)u (SLD60)Lusts க்கையுமில்லை. செய்திகளில் லைக்கு வெளியே நடைபெற்ற டித்த பின்பு கூட்டம் மாத்திரம் த்தில் நடைபெற்றுள்ளது. எசபைக்கு நியமனப் பத்திரங் ஸ்கட்டத்தில் இந்த விழா நடை வில் அமைச்சர் மூலமாக த்தை ‘தேசம்நெற்' இல் குறிப்பிட்டிருந்தார். மறுநாள் ரிவரும் அரசாங்க ஊடகங்க களும் செய்தி வெளியிட்டிருந் ஸர் முஸ்தபாவின் அரசியல் இடம்பெற்றிருந்தது. இச்செய்திக ச்சயமாக அக்கூட்டம் அரசியல் தமான சந்தேகமுமேயில்லை. மொன்றை பாடசாலையில்
விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
செய்திகளை நெற் இலும், ம் நான் படித்த நேரத்தில்
விழா என்பதைவிட திருமதி சிரியையின் நூல் வெளியீடே ாது. எனவே, இவர் இதே Uமாக கற்பிப்பதினால் இவரின்
செயற்பாடுகளுடன் இணைந்த ண்டியுள்ளது. இந்த அடிப்படை கூட்டத்தில் கூட இது கல்லூரி

Page 197
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
விழாவில் பிரதம அதிதியாகக் கல ஆசிரியர் திரு.ராஜபாரதி அவர்கள் பதக்கம் அணிவித்த போது....
விழாவில் கலந்து கொண்ட பிரமுகர்கள் என்.ஏ. ரசீட், யு.எல்.எம் நௌபர், எப் உவைஸ், ஏ.எம். வைஸ், இஸ்கந்தர்

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
2006
ந்து கொண்ட ஞாயிறு தினக்குரல் கவிஞர் அனலக்தர் அவர்களுக்கு
111. 2006
ள் இடமிருந்து வலமாக திருவாளர்கள் 5.எச்.எம் நசீம்தீன், மலிக், ஏ.ஆர்.எம்.
இராஜ பாரதி
199

Page 198
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல்
அதிபரினூடாக அறிவிக் பாடசாலை இணைசெயர் புதிய கல்வித்திட்டத்தின் ஊக்குவிப்பு வழிமுறைக பாடுகளும் இணைந்த ை
16.
புன்னியாமீன் on Janu:
நான் சார்ந்த ஒரு இலக் கொடுத்து தேசம்நெற் 8 ஆசிரியர் த. ஜெயபால குழுவிற்கும் என் மனமா கொள்கின்றேன்.
1.
சகோதரர் அஷ்ரப் அலி இதனைப் பதிலாகவன்றி றேன். விழா நடத்துவதா? ரீதியாக ஒரு மாதத்துக்
என் மாணவன் சந்திரன் செய்திகளுக்கு நன்றி. ! ளுக்கு நான் வெளியீட் லை. சிந்தனைவட்ட 6ெ 100, 200, 300 ஆகிய 6 பட்டுள்ளது. இதுவரை 6 கும் அறிமுக விழாக்கள் நான் விரும்புவதுமில்லை விழாவினை கொழும்பில் மீண்டும் என் நன்றிகள். நான் விரும்பவில்லை எ றேன். இது குறித்து என்
மிக்க நன்றி பி. எம். புன்னியாமீன்
200

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
கப்பட்டிருப்பதினால் நிச்சயமாக ற்பாடாகவே கொள்ள வேண்டும். - கீழ் மாணவர் புறக்கிருத்திய
ளில் இத்தகைய செயற் வயே!
ary 1, 2009 6.05am
க்கிய செய்தியை முக்கியத்துவம் இல் பிரசுரித்தமைக்கு தேசம் நெற்
ன் அவர்களுக்கும், ஆசிரியர் சர்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்
- 2 கர்
I தெரிவித்த கருத்துக்கு நன்றி.
ஒரு சிறு விளக்கமாக தருகின் ற்கு மண்டப அனுமதி சட்ட கு முன்பே பெறப்பட்டது.
- கெளரிதரனின் பின்னூட்டல் பொதுவாக என்னுடைய நூல்க இவிழா வைப்பதை விரும்புவதில் வளியீடுகள் என்றடிப்படையில் வெளியீடுகளுக்கு விழா வைக்கப் என்னுடைய எந்தவொரு நூலுக்
T வைக்கவுமில்லை. வைப்பதை 5. எனவே, என் புத்தக அறிமுக
• நடத்த திட்டமிட்ட தங்களுக்கு - ஆனால், அறிமுக விழாவினை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின் னைத் தவறாக எண்ண வேண்டாம்.
------

Page 199
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட (
விழாவில் அதிதியாகக் கலந்து கொ அதிபர் அல்ஹாஜ் ஏ.ஆர்.எம்.உலை அவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி ெ
விழாவில் அதிதியாகக் கலந்து கொ சபையின் உபதலைவர் ஜனாப்.எம். அன்புமணி அவர்களை கௌரவித்த

இலக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ாண்ட அக்குரணை தேசிய பாடசாலை வஸ் அவர்கள் திரு . அன்புமணி களரவித்த போது ....
ண்ட பாத்ததும்பரை பிரதேச ஆர்.எம்.மலிக் அவர்கள் திரு.
போது....
201

Page 200
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
17.
ashroffali on January
என் பின்னூட்டம் தொட அரசியல்வாதிகள் எங்கு பேசுவார்கள். அது பாட பள்ளியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வாடிக்கை பிரதியமைச்சர் பைஸர்
கருத்துக்களைத் தெரிவி அரசியல் விழாவாக மட்
தொழில்நுட்பப் பயிற்சி
பதாகவும், அத்திறப்புவி உடத்தலவின்னை க.
கல்லூரி மண்டபத்திலே ளதாகவும் கெளரவ உ மைச்சர் பைஸர் முஸ்த கலந்து கொள்வதினால் டிருந்த சிந்தனைவட்டத் விழாவையும், மஸிதா ! கதைத் தொகுதி வெளி பிரமுகர்களின் கெளரவி ஐக்கிய சகோதரத்துவக் வதாகவும் அவர் என்னி
குறித்த செய்தியை வா சரியானது என்பதை எ6 கள். ஆக, பிரதேசத்தின் நிகழ்வு அதுவும் தொழி திறப்பு விழா சடுதியில்
மல்ல. திறப்புவிழா என் முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண் மாகாண சபைத் தேர்த காலத்தில் நடைபெற்றது அதனை அரசியல் விழ
202

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
2, 2009 5.15am
ர்பான கருத்துகளுக்கு நன்றி. போனாலும் அரசியல் தான் சாலையாக இருந்தாலும் பாலர்
அரசியல் பற்றிப் பேசுவது கயான விடயமாகும். எனவே, முஸ்தபா அரசியல் ரீதியான பித்தார் என்பதற்காக அதனை ட்டும் கருத முடியாது.
நிலையமொன்றை திறக்க இருப் ழா முடிந்த பின்பு கூட்டத்தை ஜாமியுல் அஸ்ஹர் மத்திய
நடத்த திடீர் ஏற்பாடு செய்துள் ல்லாசப் பிரயாணத்துறை பிரதிய பா அவர்கள் இவ்விழாவில்
ஏற்கனவே ஒழுங்கு செய்யப்பட் தின் 300வது நூல் வெளியீட்டு புன்னியாமீனின் மூடுதிரை சிறு யீட்டு விழா மற்றும் முக்கிய ப்பு நிகழ்வையும் பிற்போடுமாறு கூட்டமைப்பு (UBA) விரும்பு ரிடம் கூறினார்.
சித்திருந்தால் எனது பின்னூட்டம் வரும் ஏற்றுக் கொண்டிருப்பார் ன் முன்னேற்றம் கருதிய ஒரு ல்ெபயிற்சி நிலையமொன்றின்
ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய விடய பதால் அது ஏற்கனவே கட்டி டும். அதன் திறப்புவிழா மத்திய ல் வேட்பு மனுக் கோரப்பட்ட து என்ற ஒரே காரணத்துக்காக ாவாக சித்தரித்து விட முடியாது.

Page 201
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
விழாவின் தலைவர் அல்ஹாஜ் யூ.எ மடுளுகிரியே விஜேயரத்ன அவர்களு கெளரவித்த போது.
விழாவில் அதிதியாகக் கலந்து கொ அவர்கள் அல்ஹாஜ் ஐ.ஹாஜிதீன் அ கெளரவித்த போது.
 
 

0க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ல்.எம். நெளபர் அவர்கள் எழுத்தாளர் க்கு பொன்னாடை போர்த்தி
ண்ட அதிபர் அல்ஹாஜ இஸ்கந்தர் 9வர்களுக்கு அன்பளிப்பு வழங்கி
203

Page 202
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
அத்துடன், நான் பிரதியன் நெருங்கிய வட்டாரங்கை ரித்த போது மரியாதைக் விழா அங்கு நடைபெற 6 அவர் அறிந்திருக்கவில்ை தவிரவும் திறந்து வைக்கட் தினை அண்டிய இடத்தில் தற்கான வசதிகளும், சூ தினாலேயே பாடசாலை
பட்டதாம். அத்துடன் விழ கண்ணியமான முறையில் அவர்களைத் தொடர்பு ( டன், மனவருத்தத்தையும் இது வேண்டுமென்றே ந: அதனாற் தான் இதற்கு
அளிக்கத் தேவையில்லை
மற்றபடி மதிப்பிற்குரிய பு எக்கச்சக்கமான மரியாை பாலர் பருவம் தொட்டு அறிந்துள்ளேன். என்னை ஒரு நடமாடும் பல்கலை டிருக்கின்றேன். அதற்கு காலங்களில் தினக்குரல் களில் இலக்கியவாதிகள் விடயங்கள் ஒரு பல்கை தாக தரம் வாய்ந்தவைய திறமை மற்றும் புலமை மதிப்பிட்டு எனது பின்னு கருதினால் அது தவறா குறிப்பிட்டிருந்தது போல அவர்கள் இந்த விடயம் மைச்சர் பைஸர் முஸ்தப அசெளகரியத்தைத் தவி
204

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
மைச்சர் பைஸர் முஸ்தபாவுடன் ளத் தொடர்பு கொண்டு விசா குரிய புன்னியாமீன் அவர்களின் ற்பாடாகியிருந்தமை தொடர்பில் ல என்றே தெரியவந்தது. பட்ட தொழில்பயிற்சி நிலையத் b கூட்டமொன்றை நடாத்துவ ழலும் காணப்படாத காரணத் மண்டபம் தேர்ந்தெடுக்கப் ா ஏற்பாட்டாளர் அது பற்றி
மதிப்பிற்குரிய புன்னியாமீன் கொண்டு தகவல் தெரிவித்தது தெரிவித்துள்ளார். எனவே டைபெற்ற ஒரு விடயமல்ல. இவ்வளவு முக்கியத்துவம் t) என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன்.
ன்னியாமீன் அவர்கள் மீது த எனக்குள் உண்டு. என் அவரைப் பற்றி நான் நிறைய ப் பொறுதட்தவரை அவரை க்கழகமாகவே மதித்துக் கொண் மேலாக அவர் அண்மைய
மற்றும் நவமணி பத்திரிகை தொடர்பில் தொடராக எழுதிய லக்கழக ஆய்வுக்குச் சமமான ாக இருந்தன. எனவே அவரது என்பவற்றை நான் குறைத்து "ட்டத்தை இட்டதாக எவரும் கும். மேலும் நான் ஏற்கனவே
மரியாதைக்குரிய புன்னியாமீன் தொடர்பில் நேரடியாக பிரதிய ாவுடன் கதைத்திருந்தால் நடந்த ரத்திருக்கலாம். மத்திய மாகா

Page 203
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
விழாவில் அதிதியாகக் கலந்து கொ அவர்கள் கவிஞர் அனல் அக்தர் அக கெளரவித்த போது....
விழாவில் திருவாளர் மடுளுகிரிய வி வட்ட விருது வழங்கி கெளரவித்த 2

இலக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
ண்ட சட்டத்தரணி ஏ.எம்.வைஸ் வர்களுக்கு பதக்கம் அணிவித்து
ஜேயரத்ன அவர்களுக்கு சிந்தனை போது....
205

Page 204
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ6
8.
ணத்தின் ஒரு முக்கியத் டுத்த அவர் ஒரு போது
தவிரவும் நண்பர் பரீத்
நான் ஒன்றும் புலம்பெய கொழும்பில் வாழ்ந்து ( யுடன் தொடர்புள்ளவன். பங்களிப்பைக் கொண்டல நன்கு அறியப்பட்டனவன் நிறையவே செய்துள்ளே தொழில் காரணமாக எ கருதிய செயற்பாடுகளை நிர்ப்பந்தத்தில் இருக்கிே யில் வசிக்கும் பலராலு
L656ílu umLí56 0n Janu:
பின்னூட்டத்தினூடாக ந யும் விளக்கங்களையும் மனமார்ந்த நன்றிகள். ே றில் எத்தகைய நியாய இரண்டாம்பட்சம் என்பன தெரிந்தவர் என்றடிப்பை அரசியலை நன்கு தெரி நீங்கள் தெளிவாகப் புரி
பின்னூட்டத்தில் குறிப்பிட மையாக ஏற்றுக் கொள் முஸ்தபாவின் தையல்
மல்ல - வாடகைக்குப்
பட்ட பயிற்சி நிலையம்) தடவைகள் வேறு வேறு
இறுதியாக அவர்கள் தீ யாகும்.
206

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் துமிக்க புத்திஜீவியை சங்கடப்ப ம் விரும்பமாட்டார்.
பர்ந்தவன் அல்ல. இலங்கையில் கொண்டிருப்பவன். ஊடகத்துறை
பதினான்கு வருட ஊடக
வன். ஊடகத்துறையினர் மத்தியில் . இலக்கியப் பங்களிப்புகளையும் ன். ஆயினும் எனது தற்போதைய னது தனிப்பட்ட முன்னேற்றம்
விட்டு ஒதுங்கியிருக்க வேண்டிய றேன். மற்றபடி நானும் இலங்கை ம் அறியப்பட்ட ஒருவன் தான்.
ary 4, 2009 4.16 am
ல்ல தெளிவான கருத்துகளை
தெரிவித்த ashrottali க்கு என் பொதுவாக அரசியல் காலமொன் ங்களைக் கூறினாலும் அவை த ஒரு ஊடகவியலாளர் நன்கு டயிலும் குறிப்பாக இலங்கை
ந்தவர் என்றடிப்படையிலும் ந்து வைத்திருப்பீர்கள்.
ட்ட கருத்துக்களை நான் முழு கின்றேன். பிரதியமைச்சர் பைஸர் பயிற்சி நிலையமொன்று (கட்டிட பெறப்பட்ட இடத்தில் அமைக்கப்
திறப்பது தொடர்பாக பல
திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன. ர்மானித்த திகதி 28ஆந் திகதி

Page 205
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல்
[ விழாவில் கெளரவிக்கப்பட்ட பி பணிப்பாளர்கள் புன்னியாமீன், 1
விழாவில் பிரதம அதிதியாகக் கல ஆசிரியர் திரு. இராஜபாரதி அவர் ஞானசேகரன் அவர்களுக்கு சிந்த வழங்கிய போது....

மக்கியவிழா : த ஜெயபாலன்
ரமுகர்களுடன் சிந்தனை வட்ட மஸீதா புன்னியாமீன் ஆகியோர்.
மந்து கொண்ட ஞாயிறு தினக்குரல்
கள ஞானம் ஆசிரியர் டாக்டர். னைவட்ட நினைவுக் கேடயத்தை
207

Page 206
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல்
இந்த விடயத்தில் அமை இணைப்பாளர் ஒருவரே
அவரிடம் எமது கிராமத்ை பற்றி குறிப்பிட்ட போதிலும் அமைச்சரின் விழாவிற்கு வேண்டும் என்று தெரிவி தொடர்பாக நான் அச்சிட் பெறப்பட்ட அங்கீகாரக் மான செய்திகள், விசேட கடிதப்பிரதிகளை சம்பந் காட்டி குறைந்தபட்சம் வி வைத்துக் கொள்ளும்படி அமைச்சருக்கு வேறு ே அமைச்சரின் இணைப்பா களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட் பாவின் இணைப்பாளருக்கு கள் அமைச்சருக்குத் தெ எதிர்பார்க்க முடியவில்ை
எப்படியோ நடப்பவையெ எனது விழாவினை ஆறு அண்மைக் கிராமமான வை.எம்.எம்.ஏ., அஹதிய பள்ளி பரிபாலனசபையின ழைப்பினால் மிக சிறப்ப விழாவினை நடத்தி மு போடப்பட்டிருந்த ஆசனங் னுடைய பல அபிமானிக ருந்து கூட்டத்தை அவத பொறுத்தவரையிலும் நே அவை பிழைபோகாது” அந்த அடிப்படையில் எ6 விட்டது. - புன்னியாமீன் -
208

0க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
)ச்சர் பைஸர் முஸ்தபாவின் நேரடியாக தொடர்புபட்டிருந்தார். தைச் சேர்ந்த பலர் எனது விழா கூட, அதனைப் பொறுட் படுத்தாது முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட த்துள்ளார். விழா ஏற்பாடுகள் ட அழைப்பிதழ்கள், சட்டரீதியாக கடிதங்கள், ஊடகங்களில் பிரசுர பிரதிநிதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட தப்பட்டவர்களிடம் நேரடியாகக் விழாவினை காலைநேரத்திலாவது
கேட்டுக் கொண்டபோதிலும்கூட, நரமில்லை என்றும் குறிப்பிட்ட ளர் மூலமாகவே என் சார்ந்தவர் டுள்ளது. எனவே, பைஸர் முஸ்த த எடுத்துக் கூறப்பட்ட இவ்விடயங் ரியாமலிருக்கும் என்று என்னால்
Ꭰ6ᏂᎩ .
பல்லாம் நன்மைக்கென்பார்கள்.
தினங்களுக்குள் ஒழுங்குசெய்த வத்தேகெதரையைச் சேர்ந்த ப்யா போன்ற இயக்கங்களும், ாரும் வழங்கிய பூரண ஒத்து ான முறையில் புதிய இடத்தில் டிக்க முடிந்தது. மண்டபத்தில் வ்கள் போதாத நிலையில் என் ள் வெளியில் நின்று கொண்டி ானித்தனர். ‘எந்த விடயத்தைப் ாக்கம் நேர்மையாக இருப்பின் என்று அறிந்திருக்கின்றோம். னது விழா விடயமும் அமைந்து

Page 207
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ 19. Anonymous on Januar
தற்போது புலம்பெயர்ந்து நான் அண்மையில் கொ னின் இலங்கை எழுத்தா கலைஞர்களின் விபரத்திர பார்த்திருக்கின்றேன். மே வரும் இவர்கள் நம்மவர் பார்த்து வருகின்றேன்.
12
புன்னியாமீனினால் எழுத மையிலேயே பாராட்டுக் இதுவரை சிந்திக்கப்படாத எழுத்தாளர்கள், ஊடகவி விபரங்களை ஆவணப்படு வகையில் விரிவான முன் போல தொடரவில்லை
வல்)
இவரின் இம்முயற்சிகளில் ளர்கள் மாத்திரமல்ல, பு ளர்கள், ஊடகவியலாளர் ளும் பதிவாக்கப்படுகின்ற தொடரின் 14வது புத்தகம் மாக வெளிவந்திருப்பது. தெரிவித்துக் கொள்கின்
20.
NAJIMILAHI on Janu இன்று அரசியல் விளை போயிற்று அமைச்சர்  ை அவர்களின் இலக்கிய 6 ருக்கிறார். மூன்றாம் உ அரசியல் சிதைக்கப்பட்டு ஒரு படி மேலே சென்று இலங்கையில் அணைய பிரச்சினை நீட்டுகொண்டு

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் 1 8, 2009 7:4am
டென்மார்க்கில் வசித்துவரும் ழும்பு சென்ற நேரம் புன்னியாமீ ளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், ட்டு 12 பாகங்களையும் வாங்கிப் லும், விபரத்திரட்டு எழுதப்பட்டு கள் தொடரை தினக்குரலிலும்
ப்பட்டு வரும் இத்தொடர் உண் தரியதே. எம்மவர்களால் கூட
தொடர் முயற்சி. இலங்கையில் பியலாளர்கள், கலைஞர்களின்
த்தும் முயற்சியை நான் அறிந்த றயில் இதுவரை யாரும் இது என்றே நினைக்கின்றேன்.
5 இலங்கை வாழும் எழுத்தா
லம்பெயர்ந்து வாழும் எழுத்தா ரகள், கலைஞர்களின் விபரங்க மன. இந்த அடிப்படையில் இத்
புன்னியாமீனின் 150வது புத்தக குறித்து எனது வாழ்த்துக்களைத் றேன்.
-ary 11, 2009 5:01am
யாட்டுக்கு மைதானமில்லாமல் பஸர் முஸ்தபா புன்னியாமீன்
மடையில் அரசியல் விளையாடி லக நாடுகளில் ஜனநாயக
ள்ளது. அதுவும் இலங்கையில் ள்ளது. இதானல்தான் இன்று ரத தீயாக இனங்கள் மீதான 6 செல்கிறது.
209

Page 208
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இல
21.
கம்பளை - ஜப்பார் 0n
மத்திய மாகாணசபையில முஸ்லிம் கல்வி, கலாசார பணியாற்றிய காலத்தில்
நின்று செயலாற்றியவன் 6 முன்வைக்கலாம் என எ அவர்கள் அமைச்சில் பண பாடசாலையான க. ஜாமி நியாயமான சேவைகளை மத்திய மாகாண கல்வி 2000, 2001 ஆம் ஆண்டு மேற்பட்ட பெறுமதியான
பெற்றுக் கொடுத்தார். ப இது வொரு பெரிய தொ6 லைக்கு அமைச்சினுடா பெற்றுக் கொடுத்து கண காரணமாக திகழ்ந்தார்.
கல்லூரியில் நடைபெற்ற நானும் சென்றிருந்தேன்.
மேலும், நான் தெரிந்தவ லையின் பழைய மாண6 ராகவும், பகுதித் தலை அதிபராகவும் கடமையாற் கும் காலத்திலேயே புன் இணைக்கப்பட்டார். புன்னி துடன் மத்திய மாகாண வழங்கப்பட்ட வளங்கள்
மத்திய மாகாண கல்வி
இக்கருத்துக்களை ஏன்
கிராமத்தின் அபிவிருத்தி அபிவிருத்திற்கும் அவர் வழங்கியதை நாம் கணி டிப்பட்ட நிலையில் அவ பாடசாலையில் அவரின்
210

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன் January 13, 2009 6.58am
திரு. புன்னியாமீன் அவர்கள் அமைச்சின் இணைப்பதிகாரியாக அவருடன் மிகவும் நெருக்கமாக ான்ற வகையில் சில குறிப்புகளை ண்ணுகிறேன். புன்னியாமீன் யாற்றும்போது தனது கிராமத்துப் புல்அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரிக்கு ஆற்றினார். நான் அறிந்த வரை அமைச்சினுடாக மாத்திரம் 1999, களில் சுமார் 1 மில்லியனுக்கும் வளங்களை அப்பாடசாலைக்குப் ாகாண கல்வியமைச்சினுடாக கையாகும். அத்துடன், அப்பாடசா க கணினி இயந்திரங்களையும் பினி கல்வி அறிமுகத்துக்கும்
க. ஜாமியுல் அஸ்ஹர் மத்திய
கணினிக்கூட விழாவிற்கு
ரை இவர் குறிப்பிட்ட பாடசா வர். அப்பாடசாலையில் ஆசிரிய வராகவும், பிரதி அதிபராகவும், ]றியவர். அக்கல்லூரியில் கற்பிக் னியாமீன் அவர்கள் அமைச்சுக்கு யாமீன் அவர்களின் கையொப்பத் முஸ்லிம் கல்வியமைச்சினால் தொடர்பான பதிவுகள் தற்போது யமைச்சில் உண்டு.
குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் ற்கும், கிராமப் பாடசாலை
கணிசமான பங்களிப்பினை ணுாடாகக் கண்டவர்கள். இப்ப ரின் கிராமத்தைச் சேர்ந்த
முக்கியத்துவமிக்க ஒரு விழா

Page 209
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ
21.
விற்கு ஏற்பாடுகள் செ சம்பவமானது என்னுள் இவ்வளவு குறுகிய கா ஆற்றப்பட்ட சேவைகை மறந்துவிட்டது என்பதே
இது குறித்து பிரதியை களின் செயலாளருடன்
நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட செய்யப்பட்டமை அயை திகதி குறித்து கிராமத் தில் பெயரைக் குறிப்பி லேயே அமைச்சர் விழ கூறினார். எனவே, இவ அரசியல் காரணிகள் ப இருப்பதாகவே எனக்குத் திரு. புன்னியாமீன் அவர் குக் கிடைக்கும் நற்பெ திருந்தால் இது போன் மாட்டாது என்றே நம்பு நடைபெற சில தினங்க அமைச்சருக்குத் தெரிய கிடைத்தது.
Lily T on January 14,
இவர்கள் நம்மவர்கள் ப விழாவும், ஆசிரியை ம சிறுகதைத் தொகுதியின் நிகழ்வும் பெருந்திரளா6 யில் வத்தேகெதர மு.6 விழா ஆரம்பத்தில் உ கிராமத்தில் ஜாமியுல் அ ஞாபகார்த்த கேட்போர் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள் திட்டமிட்ட சதிகளினால்

லக்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ப்யப்பட்டு பின் இடைநிறுத்தப்பட்ட ஓர் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ாலத்துக்குள் புன்னியாமீனால் ள அவரின் கிராமத்துப் பாடசாலை அந்த அதிர்ச்சிக்குக் காரணம்.
மச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்
நான் தொடர்புகொண்டு கதைத்த
ஒரு இலக்கியவிழா ஏற்பாடு )ச்சருக்குத் தெரியாது எனவும், தைச் சேர்ந்தவர்கள் (இவ்விடத் டவில்லை) அழைத்தமையினா ாவில் கலந்து கொண்டதாகவும் வ்விழா இடைநிறுத்தப்பட்டதற்கு Dாத்திரமல்ல, வேறு காரணிகளும் 5 தோன்றுகின்றது. எவ்வாறாயினும் கள் மூலமாக அவரின் பாடசாலைக் பரையும் குறிப்பிட்டவர்கள் சிந்தித் ற ஒரு நிலை உருவாகியிருக்க கின்றேன். அதேநேரம், விழா $ளுக்கு முன்பாக இப்பிரச்சினை வந்துள்ளதாகவும் எனக்கு தெரியக்
2009 8.18am
ாகம் 04 எனும் நூலின் வெளியீட்டு ஸிதா புன்னியாமீனின் ‘மூடுதிரை வெளியீட்டுவிழாவும், கெளரவிப்பு ன பார்வையாளர்கள் முன்னிலை வி. நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த டத்தலவின்னை மடிகே எனும் அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரி அஷ்ரப் கூடத்தில் நடைபெறுவதற்கான ளப்பட்டு இருந்தது. ஆனாலும் சில இடமாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 211

Page 210
அரசியலால் பந்தாடப்பட்ட இ6
ஆனால், இந்த இடமாற்ற இடத்திலாவது பிரஸ்தாட ளர் பி.எம். புன்னியாமீனி காட்டென கூட்டத்தில் ச கொண்டனர்.மஸிதா புன் வின்னை ஜாமியுல் அஸ் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாணவிகளுள் ஒருவர். ச பகலாக பாடுபடுபவர். க கிருத்தியங்களிலும் முழு போல நூற்றுக்கணக்கா6 வென்றவர். இவரின் விழா மறுக்கப்பட்டமை அனை
நோக்கங்கள் புனித
சாதனை കമ്മ/സ്കബ്
212
 

க்கியவிழா : த. ஜெயபாலன்
ம் தொடர்பாக கூட்டத்தில் ஒரு க்கப்படாமல் இருந்தது எழுத்தா ன் பெருந்தன்மைக்கு எடுத்துக் முகமளித்த பலர் கதைத்துக் னியாமீன் ஆசிரியை உடத்தல ஹர் மத்திய கல்லூரியில் பத்து கற்பிப்பவர். நானும் அவரின் ல்லூரியின் வளர்ச்சிக்காக இரவு ற்பித்தலுக்கு புறம்பாக பல புறக் மையாக ஈடுபடுபவர். என்னைப் ன மாணவிகளின் இதயங்களை
இவர் கற்பிக்கும் பாடசாலையில் வருக்கும் வேதனையே.
மாக இருப்பின் களுக்கு
தடையல்ல.

Page 211


Page 212
OD
- Corne

C
2 at 1 )
ISBN:978-955-1779-17-7