கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலத்திரனியல் - நுண்ணிலத்திரனியல்

Page 1
•S-ய
யாழ்ப் 25 வேம்படி மக்
3
இலத்திரனியல் -
செய்முறை வேல்
niba க்கா
அட்டன் அடி -.
பெட்டி------- மடேன்.

களிர் கல்லூரி பாணம்
நுண்ணிலத்திரனியல்
லைப் புத்தகம்

Page 2


Page 3
VEMBADI GIR
JAFI
ELECTRONICS - MI
EXPERIMENTAI
200
_ வேம்படி மகளிர் கல்லுார், யாழ்ப்பாணம் : நுவண்ணிலா
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில்

LS COLLEGE
FNA
CROELECTRONICS
கடவவுபாராணாயணபதிப்பகமாக / (Temlbadi Girl 57' righ/chee),
3,3 1:32 a4 AC, 24s: 14/1 94
CLASS 10; |-) 2TE: ---
L WORK BOOK
உக்ரைனியல் செய்முறை வேலைப் புக்ககம் - 100)
மத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 4


Page 5
சமர்ப்ப
எம்மை இப்புலகத் வானுறையும் :ெ தெய்வமா யாழ்ப்பாணம் மத் முன்னாள் அமரர் இ.க.சண
அவர்களுக்குச்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில

ாணம்
திலமர்த்தி விட்டு தய்வத்தினுள் கிவிட்ட
திய கல்லூரியின் அதிபர் ன்முகநாதன் சமர்ப்பணம்
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2008

Page 6


Page 7
அறிவியல் மெய்யியலுக்கு முரணன்று
அறிவியலை மெய்யியலுக்கு உறுதுணையெனே
அறிவியலின் ஒருதுறையாக முளைத்த
கண்டுள்ளது. அது அறிவியலின் ஒரு அனைத்துக்கும் உதவியான ஓர் ஊடகமாக
நோக்கிளாலோ “இது ஓர் இலத்திரனியல்
விளங்குகிறது.
இவ் விலத்திரனியல் யுகத்திலே கல்வி
அறிவு இன்றியமையாததாகும். இதனை ?
கலைத்திட்டத்திலே இலத்திரனியல்பற்றிய பா
செயன்முறை (pGOib பயிலுதற்குரிய
பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எமது கல்விக் கூடங்களில் பயிலும் ப
விநோதமானவை. இவற்றைக்கையாள்வதற்கு
திகைப்பு என்பனவற்றைப் போக்குதற்குரிய இ எழுதப்பட்டுள்ளது. கருவிகள் கையாளப்படுவ
என்பன தெளிவாகக் கூறப் பெற்றிருச்
சம்பந்தப்பட்ட கோட்பாடுகளும் விளங்கப் முன்னர் செய்முறைகளை வாசித்துக்கொ6
செய்தலியலும், ஆதலினாலே இச் சிறுநூல் ெ அன்பர் திரு ப. கணேசமுர்த்தி அவர்க இதனைத்திறம்பட ஆக்கியுள்ளனர். இலத் துறையாதலால், இதில் அறிவதற்கு அநேக
அறிந்து இது போன்ற நூல்களை மே
துணைநிற்பதாக,
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணி
 

F செய்தி
பூணீமத் அ. செல்லத்துரை சுவாமிகள்
ஒன்றாகக் கானும் அறிவுடைய பெரியோர்
வ கொள்வர்.
ந இலத்திரனியல் இன்று வியத்தகு வளர்ச்சி
துறையாக மாத்திரமன்றி அறிவுத்துறைகள்
வும் பரிணமித்துள்ளது. அதன் பயன்பாட்டை
யுகம்” என்று கூறுமளவு பரந்து செறிந்து
விக்கூடங்களிற் பயிலும் சிறுவர்க்கு இத்துறை
உணர்ந்த கல்வியியலாளர்கள் பாடசாலைக்
டத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர். இஃது
TILLDT6CD55 LLUIT GS6Mo அதற்கான கருவிகளும்
ாணவர்களுக்கு இத்தகைய கருவிகள் வெகு
இவர்கள் தயங்குவர். இவர்களது தயக்கம், லகுநூலாக இச்செய்முறை வேலைப் புத்தகம் தன் நோக்கம், அவற்றைக் கையாளும் முறை
கின்றன. ஒவ்வொரு செய்முறையுடனும் பட்டுள்ளன. ஆய்வுகூடத்திற்கு வருவதற்கு
ண்டால் தைரியத்துடன் செயற்பாடுகளைச்
பரும்பயன்தரும் நூலாகும் இந்நூலாசிரியரான
ள் தம் இளக்கத்தாலும் உழைப்பாலும்
திரனியல் நாளும் நாளும் வளர்வதோர்
ம் உள. அன்பரவர்கள் அவற்றையெல்லாம்
லும் மேலும் ஆக்கிஅளிக்கத் திருவருள்
சிவதொண்டன்.
லத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 8


Page 9
அணிந்
திருமதி கமலேஸ்வா
அதி.
பரந்த இவ்வுலகம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி
தொடர்பாடல், தகவல் தொழினுட்பம் (Com துரித வளர்ச்சி கண்டதாலேயே உலகம் ச எம்மால் உணர அவதானிக்க முடிகின்றது. ஆய்வுகள் எற்பட்ட வெற்றிகள் காரண விருத்தியடைந்த போதிலும் தொடர்பாடல், ! ഥിൿ அதிகமாக இருக்கின்றது. இவ் ஒன்றிவிட்டதொன்று.
நவீன இலத்தினியல் கருவிகளின் மேல் எ
நாட்டத்தை விருப்பத்தைப் போல பாடத்திட்
அலகின் மேல் இல்லை. மாணவர்கள் இப் வேதனையான விடயம். மாணவிகள் இவ் ஆய்கருவிகளிலிருந்தும் விலகிச் செல்வதை என்னவோ தெரியவில்லை. இவ்வியல் ச புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். இவ் வேலைப் புத்தகத்தை அவதாணப சென்றால் எவருடைய வழிகாட்டலுமின்றிச் ( செய்யக்கூடிய விதமாக எழுதப்பட்டுள்ள அலைவுகாட்டியின் செயப்பாடு என்னவென்ட புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாகவும், அதனைச் எழுதியிருக்கின்றார். தான் நாவலையில் பெற் எங்கள் மாணவிகளுக்கு “தித்திப்பாக” ஊட்
இப் புத்தகத்தை படித்து மாணவிகள் உச்சட் வெற்றி பெறவும் வாழ்த்துகின்றோம்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி
யாழ்ப்பாணம்.
2008 யூன் 09.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில

துரை
ரி பொன்னம்பலம்
usi
யால் சுருங்கி விட்டது என்கிறோம்.
munication and Information Technology)
iருங்கி விட்டதற்கொப்பான விளைவுகளை இலத்திரனியல் துறையில் நடைபெற்ற
மாக உலகில் எல்லாப் புலங்களும் தகவல் தொழினுட்பத்தின் வளர்ச்சி வீதம்
விலத்திரனியல் 6Tib வாழ்க்கையுடன்
ம் இளைய சந்ததியினருக்கு ஏற்படுகின்ற
உத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள “இலத்திரனியல்’
பாட அலகைத் தவிர்த்துக் கொள்வது வலகு சார்ந்த, செய்முறைகளிலிருந்தும் 5 திரு.ப.கணேசமூர்த்தி அவதானித்தாரோ
ம்பந்தமான இச் செய்முறை வேலைப்
0ாக வாசித்துவிட்டு ஆய்வுகூடத்திற்குச் செய்முறைகளைத் திருப்திகரமாக நிறைவு து. உதாரணமாக கதோட்டுக் கதிர் தை மாணவிகள் தெட்டத் தெளிவாகப்
சிரமமின்திக் கையாளக் கூடியதாகவும் ற அறிவைத் தன்னோடு வைத்திருக்காமல்
- முயற்சிக்கின்றார் அது தான் உண்மை.
பயனடையவும், அவர் தன் எண்ணத்தில்
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2008

Page 10


Page 11
முன்ன
இலத்திரனியல் நுண்ணிலத்திரனியல் செய்து இட்டுச் செல்வதில் மிக மகிழ்ச்சியடை. நற்பயன்கள் கிடைக்க எங்களை ஆட்டுவி சற்று மாறுதலாக நுண்ணிலத்திரனியல் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புவீர்க நீங்கள் பெற்றக்கொள்ள முடியும்.
சற்று வித்தியாசமான எண்ணம் - கொள்கை எழுதுகின்ற இப் புத்தகத்தை நீங்கள் எமக்குமிடையில் ஒரு தொடர்பு - தாக்கப் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க வி அதாவது எந்தவொரு நுண்ணிய எண்ணமோ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதே உண்மை கணினி மயப்படுத்தும் பொது இன்னொருவி வாசிக்கின்ற போது ஒவ்வொருவரது சிந்த6 தாக்கங்கள் பிரபஞ்சத்தில் தொடர்ச்சியாக பாடஅலகின் கோட்பாடுகளுக்கு அப்பால் : மனக்குரோதங்கள், சண்டைகள், ஆயுதங். தன்மை எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொருநாளும் வாழ வேண்டும் சாந்தி நிலவ வேண்டும்” குறுகிய காலஇடைவெளியில் அனுபவிக்க சார்ந்த தத்துவமே இலத்திரனியல் மூ6 புதுமைகளுடன் நாம் ஒன்றிப்போகின்றோம் சிந்தனைகள் வழிச் செல்ல வேண்டிய அவ குரோதங்களை கொட்டித் தீர்ப்பதைவிடுத் என்றுமே எமக்குச் சொந்தமாகும்.
குருகுலம், கற்பித்தல் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. பறவைகள் விலங்குகள் என்னவென்று தெரியுமா? மனித வர்க்க குலைகின்றது. விலங்குகள்,
பறவை குலைக்கப்டுவதில்லை பிரபஞ்சத்தை பாழ் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கல்வி நிறைவேறத்தக்கதாக நாம் வாழ வேண்டும்.
கணனி, இணையம் (Internet) தொலை ந இன்னமும் கலைச் சொல் ஏற்படுத்தப்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணி

அரை
முறை வேலைப் புத்தகத்திற்கு உங்களை கின்றோம். இதன் மூலம் உங்களுக்கு க்கின்ற சக்தி என்றுமே துணை நிற்கும் என்னும் பதம் கையாளப்பட்டுள்ளதன் ள். அதற்கான விளக்கத்தை அறிமுகத்தில்
யுடன் எழுதப்படுகின்ற புத்தகம் இது யாம்
கற்றறிகின்ற போது உங்களுக்கும் > ஏற்படும் என்பது சாதாரண அறிவியல் டயம். ஆனால் எம் கொள்கை அதுவல்ல - செயலோ இப் பிரபஞ்சம் முழவதும் ஒரு -. யாம் எழுதுகின்ற போது ஒரு தாக்கம், தமான தாக்கம். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் னைகளுக்கு தக்கபடியாக பல்வகைப்பட்ட
ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். இப் விலகி ஒரு சிந்தனை. அதாவது எங்கள் கள், வெடிபொருட்கள் சஞ்சலப்படுகின்ற ஒரு கணம் மறந்து “இவ் உலகம் நன்றாக என நினைத்தால் அதன் பிரதிபலனை
முடியும் இதுவும் நுண் இலத்திரனியல் பம் எமக்குக் கிடைக்கின்ற வசதிகள், அது போல அதன் வழி வருகின்ற நல்ல பசியம் எமக்கு உண்டு. கூட்டங்கள் கூடிக் து நல்லனவற்றை நவின்றால் இனியன
எல்லாம் மனித வர்க்கத்துக்குத்தான் க்கு குருகுல முறை இல்லை. காரணம் த்தால் தான் பிரபஞ்சத்தின் சமநிலை வகளால் பிரபஞ்சத்தின் சமநிலை படுத்தாமல் இருப்பதற்காகவே கல்விமுறை முறை ஏற்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கம்
கல் (Fax) இலத்திரன் அஞ்சல் (E-Mail) Jபடாத Set Top Box என்றவுடன்
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 12
கிறங்கிவிடுகின்றீர்கள். அவற்றின் செயல்பா ஆசைப்படுகின்றீர்கள். இவற்றின் பகுப்பாய் இலத்திரனியல்-நுண்ணிலத்திரன்களில் அடா தாக்கம் எதனையும் ஏற்படுத்தியதாகத் 6 பாட்
அலகுகள் உயர்தர வகுப் கற்பிக்கப்படுகின்றது.
அவ் வகுப்புக்க கற்பிக்கப்பட்ட போதிலும் பெரும்பாலான என்பது தான் உண்மை இம் முன்னுரைை எம்மைப்பற்றி ஓர் இரு நிலைச் சந்தேகம் 6 சென்று இப் புத்தகத்தை ஆக்க எண்ணில் செல்வதற்குப் பதிலாக இது எம்முள் புகு தெரியுமா? உண்மை என்கின்ற சொல் இத உண்மை, பொய் என்கின்ற இரு . தத்துவங்கள். எம்மைப் பற்றிய இரு நி கூறுவதில் தவறு இல்லையே இத் தத்து இது முடியாது என்பது உண்மை உங்கள் விஞ்ஞானக் கல்வி பெற வேண்டுமாயின் : வாதிடுபவர்கள் பலருண்டு. எம்மால் சந்திக் ரஷ்ய இலத்திரனியல் அறிஞ்ஞர்கள் சுமார இவ் இயலைத் தத்தமது தாய் மொழியில் நல்லறிஞர்கள் சாத்திரங்கள் தமிழிலும் 6ே ஆரம்பத்தில் குதூகலத்துடன் கூறிவிட்டு கடைப்பிடிக்கப்படுவது நாம் சந்தித்தவர்க சற்றுக் கடினமான விடயம் தான். பிறநாட் போது கலைச் சொல்லாக்கமும் நிகழ்ந்து |
DITE
கஷ்டம் எனக்கூறி நீங்கள் விலகிச் நுண்ணிலத்திரனியல்களை எவ்வளவுக் ஊட்டலாம் என்று நீண்ட நாட்களாகச் சிர வேலைப்புத்தகம். செய்முறைகளை மட்( கோட்பாடுகளைக் கற்றுத்தருவதுடன் புதிய கிடைக்ககூடியதாக தெளிவான விளக்கங் சுருக்கமாக் கூறுவதாயின் இலங்கையி வெளியிடப்படும் முதல் செய்முறை வேலை நீங்கள் அடைய வேண்டும் எனவே பிரார்த்
கணேசமூர்த்தி - ப ஆய்வுகூட உதவியாளர் வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் 2003.யூன் . 14
" வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ன

நகளைத் தெரிந்து கெள்ள வேண்டும் என்று வு ஒருங்கிணைப்பு வடிவமைப்பு எல்லாமே பகுகின்றன என்ற சங்கதி கூட உங்களில் தரியவில்லை இலத்திரனியல் தொடர்பான புகளுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே ளில் எவ்வளவு விளக்கமாக இவை வர்கள் இவற்றை விலக்கிவிடுகின்றார்கள் | எழுதிக்கொள்கின்ற இக் கட்டத்தில் கூட எழுகின்றது. இவ்வியலிலுள்ள நுணுக்கமாகச் னாம். நாம் இவ்வியலினுள் நுணுக்கமாகச் ந்துவிட்டதோ என்பதே எம் சந்தேகம் ஏன் ற்கிடையில் இரு தடவைகள் வந்துவிட்டது. நிலைகளைக் கொண்டது இலக்கவியல் மலச் சந்தேகம் கூட இலக்கவியல் என்று வங்களிலிருந்து நாம் விலக எண்ணினாலும் [ எண்ணம் பொய்யாகும். நல்ல முறையில் அது ஆங்கில மொழி மூலமே முடியுமென்று க வாய்ப்புக்கிட்டிய ஜேர்மனிய, ஜப்பானிய, ாகத்தான் ஆங்கிலம் பேசுவார்கள். தாங்கள் லயே கற்றதாகக் கூறுகிறார்கள். பிறநாட்டு வண்டும் என்று பாரதி சென்ற நூற்றாண்டின் சென்றுவிட்டார். இது வேறு நாடுகளிலும் ள் வாயிலாக உணர முடிகின்றது. இது உடுச் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியிலும் வரும் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம்.
சென்று கெண்டிருக்கின்ற இலத்திரனில்கவ்வளவு இலகுவாக்கி உங்களுக்கு ந்தித்ததன் விளைவு தான் இச் செய்முறை டும் கூறாமல் அவற்றுடன் சம்மந்தப்பட்ட
கருவிகளைக் கையாள்வதற்கான ஆற்றல் களை கொண்டுள்ளதையும் காண்கிறீர்கள். ல் தமிழில் பாடசாலையொன்றிலிருந்து Dப் புத்தகம் இதுவே.இதன் முழுப்பலனையும் திக்கின்றோம்.
இலத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 13
உள்ளட
1. தடைகள், பல்மானி, அம்பியர் மானி, ! இருவாயியின் சிறப்பியல்புகள், இலட்சி கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டி, இரு திரான்சிஸ்டர்
போலின் அட்சரகணிதம், தர்க்க வாயி
விரியலாக்கம், செயலாற்று விரியலாக்க
செனர் இருவாயி
இந் நூலாசிரியரின் எழுத்து மூலமான மு எப்பகுதியேனும் ஒளி, ஒலி பரப்புவதையும் உற்பத்தி செய்வதையும் தவிர்த்துக் கொள்ள
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில

டவேற்று மானி ப இருவாயி, இருவாயி ஆளியாக வாயியின் தொழிற்பாடுகள்
ஸ்கள்
pன்னனுமதி பெறாமல் இப்புத்தகத்தின் , எத் தொழினுட்ப மூலமாவது மீள்
ཉ
վլb.
ந்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2008

Page 14


Page 15
அறிமு
சொற்கள்
இலத்திரனியல் என்பது விந்தையானதும் பி
எங்குமே அதன் தாக்கத்தை உணரலா
நோக்கினால் “Electronics' என்னும் பதம் ஆங்கில அகராதிகளில் முதன் முதலில் தே UTLLDT35u இலத்திரனியல் ஆயிரக் தந்துகொண்டிருக்கின்றது. இதன் கலைச்சொல்லாக்கம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கி
பெறுமதிகள்
ஆரம்ப காலத்தில் உற்பத்தியாகிய க
கணிப்பின்படி ஐம்பது இலட்சம் (50,00,000/=)
அப்போதயவற்றை விட பல மடங்கு திற இலட்சம் ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செ அப்போதயத்தின் ஐம்பதில் ஒரு பங்காகிவி
“(36)IT60ä56rd 6)156ör“ (Volks Wagon) 260I (
வீதியாக இழுத்துச் சென்று எண்ணாய
செய்யப்பட்டதாம் கணனிகளுக்கு ஏற்பட்டதை ஏற்பட்டிருந்தால் வெறும் 160 ரூபாவிற்கே இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதே இன ர
பிளேஸ்சில் உள்ள கார் மார்ட் லிமிட்டட் (
ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. ஏ6 இங்கு காட்டப்படுகின்றது என நீங்கள் சிந்த ரக (பீடில்ட்) வண்டி தான் அன்றிலிருந்து 2 ஆகும். கணனிகனில் மட்டும் ஏற்பட்டுள் வீழ்ச்சிக்கான காரணம் இலத்திரனியல் நுண்
வளர்ச்சியே என்று கூறப்படுகின்றது. எனினு
சாதனங்களில் இவ் வித விலை வீழ்ச்சி ஏற் விலை வீழ்ச்சிக்கான இவ் வித வேறுபாட்டி முடிகின்றதா? ஆரம்பகால கணனிகளில்
(Mechanical) வகையைச் சார்ந்தனவாகவும்
சேர்ந்த வால்வு (Valve) என்றழைக்கப்படு
வடிவமைக்கப்பட்டது. தற்போதைய கணினி
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில
 

ரமிப்பூட்டுகின்றதுமான விடயம் பிரபஞ்சம் ம் உலகிலுள்ள மொழிகளை எடுத்து
1940 ம் ஆண்டை அண்மித்து வெளியான
ாற்றமளித்தது அதன் பின்னாலிருந்து ஒரு
கணக்கான புதிய சொற்களைத்
TUJ600TLDPT85 660)6OTu மொழிகளிலும்
ன்ெறது.
ணனி ஒன்றின் பெறுமதி பருமட்டான இலங்கை ரூபாவாகும். தற்சமயம் இங்கு
3ன்கள் கொண்ட கணனி ஒன்றை ஒரு ய்ய முடியும். தற்போதைய விலை ட்டது 1958ல் இலங்கைக்கு அறிமுகமான
மோட்டார் கார் இழுவை வண்டிகளில் வீதி
பிரம் ரூபாவுக்கு (8000/-) விற்பனை
தப் போன்ற விலை வீழ்ச்சி கார்களுக்கும் இவ் ரக கார்களை வாங்கக்கூடியதாக க வண்டி கொழும்பு 2, 424, யூனியன்
Car Mart Ltd) 53.61601,556) 27 (36). Flb
ன் இந்தக் குறிப்பிட்ட வண்டியின் விலை நிக்கலாம் காரணம் யாதெனில் இவ் இன உற்பத்தியாவதும் இலங்கைக்கு வருவதும் ாள ஆச்சரியப்படத்தக்க இவ் விலை இலத்திரனியல்களில் ஏற்பட்டுள்ள துரித
|lb (63.6L6) (Audio), 35L6) (Video)
பட வில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. ற்கான காரணத்தை உங்களால் ஊகிக்க ஒரு பகுதி தொழிற்பாடு பொறிமுறை
எஞ்சியவை இலத்திரனியல் வகையைச்
ம் வெற்றிட குழாய்களைக் கொண்டும்
ரிகளில் பொறிமுறை வகையை சார்ந்த
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 16
தொழிற்பாடெதுவும் இல்லை முழுக்க மு இதுவும் அதிக விலைவீழ்ச்சிக்கு காரணம்.
அனுகூலங்கள்
அன்றாட வீட்டுப் பாவனைக்கான சாதனா குறைந்த செலவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகி கடிகாரங்களை உதாரணமாகக் கூறலாம். ( இயங்கிய கடிகாரங்கள் இலத்திரனியல் ெ உற்பத்தியாவதை யாம் காண்கின்றோம் ெ விலைகளுடன் ஒப்பிடும் போது பின்ன காண்கின்றோம். அது மாத்திரமின்றி இல் செப்பனிட மிகக் குறைவான மனித மேசைக்கடிகாரமோ பழுதாகி விட்டால் கொள்ளாமல் அதற்கான புதிய இயந் பாவனையாளர்களே பொருத்தி விடலாம். வீ சாத்தியம் என்பதில்லை, உயர் தொழில்நு இப் புத்தகத்தைத் தயாரிக்கும் வேலை Windows 98 Operating System (96) காட்சித்திரையில் தெரிகின்றன. பிழைகளை
இலத்திரனியல் என்றால் என்ன? எமது பல்வேறு எண்ணங்களை நிறை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டுடன் சம்மந் எனலாம். நீர் குழாய் வேலையை (Pumpi முறையில் நீர் ஓட்டம் நிகழ்வதற்கு பொரு நெறிப்படுத்தும் செயற்பாடு இங்கு நடைபெ நிபுணர் பல்வேறு இலத்திரனியல் தேவைக்கேற்றபடி நெறிப்படுத்தும் அமைப் கல்வி அறிவை பெறல் இல்த்திரனியல் என
சாதாரணமாக கையாளத்தக்க பருமனில் இ
நுண்ணிலத்திரனியல் என்றால் என்ன?
வால்வ் (Valve) எனப்படும் வெற்றிடக் குழ 23ல் இருந்து ஆக்கிரமிக்கத் தொ கொள்ளவிகள் யாவும் கைகளால் கைய
ஐசி (IC) எனப்படுகின்ற தொகையிட்ட
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ண

ழக்க இலத்திரனியல் தொழிற்பாடுகளே
கள் இலத்திரனியல் தொழில்நுட்பத்தில் ன்றன. கணித்தற் பொறிகள் (Calculaters) பாறிமுறை (Mechnical) அதாழிற்பாட்டில் ாழிற்பாட்டில் செயல் படத்தக்கனவாகவும் பாறிமுறைத் தொழிற்பாட்டுக்குரியவையின் ாயவை மிக மலிவாக இருப்பதைக் ற்றைப் பராமரிக்க, கையாள அல்லது வளமே தேவை. சுவர்க் கடிகாரமோ, திருத்துனரிடம் கொடுத்து அலைந்து நிரத்தை நூறு ரூபாவுக்குள் வாங்கிப் ட்டுப் பாவனைப் பொருட்களுக்கு மாத்திரம் ட்பச் சாதனங்களுக்கும் பொருத்தமாதகும். கூட ஐ.பி.எம் (IBM) இன கணனியில் தயாராகின்றது. சகல வரிவடிவங்களும்
உடன் திருத்திக் கொள்ளலாம்.
3வுசெய்யக்கூடியதாக மின்னோட்டங்களை தப்பட்டவை எல்லாம் “இலத்திரனியல்’ ng) எடுத்துக கொண்டால், உபயோகமான ந்தமான கூறுகளை சேர்த்தமத்ைது நீரினை றுகின்றது. இதைப்போலவே இலத்திரனியல் கூறுகளை சேர்த்து மின்னோட்டத்தை பை உருவாக்குதல், அதற்குத்தேவையான லாம். இவ் இலத்திரனியல் கூறுகள் யாவும் நக்கும்
ாய்களும் இவற்றினிடங்களை 1947 டிசம்பர் ங்கிய திரான்சிஸ்ரர்களும், தடைகள், ளத்தக்கனவாக இருக்கின்றன. சுருக்கமாக
அல்லது ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளின்
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 17
(Integrators circuits) தயாரிப்பை நோக்க conductor) துண்டத்தில் பல ரான்சிஸ்ரர்க6 சுற்று புகைப்பட தொழில்நுட்பம் மூலம் ! வெற்றுக் கண்களால் பார்க்க முடியாது. 6 முடியும். இச் சுற்றுக்கள் பொருத்தமான 8 யாம் காண்கின்ற நிறைவு வடிவமே ஐசி எ உருவாக்கப்பட்ட பிரித்தானிய “கொலோக (Eniac) கணனிகளுக்கு மின்னோட்ட 206 தேவைப்பட்டது. தற்போது உருவாக்கப்பட் உற்பத்தியாகும் கணனிகளுக்கு சிறிய ம மின்னூட்ட முடியும் இத் தொகையிட்ட (பாகங்கள்) நுணுக்கியமைக்கப்ட்டடுள்ளன. “நுண்ணிலத்திரனியல்” (MicroElectronics செயலற்று விரியலாக்கிகள் தொகையிட்ட இப் பாடஅலகில் தர்க்கவாயில்களும், செய காரணத்தினாலேயே இலத்திரனியல் என்று
நுண்ணிலத்திரனியல்"' எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ள
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணி

{{
, 99
கினால் ஒரு சிறிய அரைக்கடத்தி (Semi -ளையும் வேறு பல கூறுகளையும் கொண்ட நுணுக்கியமைக்கப்படும். இச் சுற்றுக்களை வலுமிக்க நுணுக்குக்காட்டி மூலமே பார்க்க சிறு கொள்கலனில் பொதியாக்கப்பட்ட பின் ன அழைக்கபடுகின்றது. ஆரம்ப காலத்தில் சஸ” (Colossus) அமெரிக்க “எனியாக்” D கிலோ உவாற்று (kW) மின் சக்தி ட்ட தொகையிட்ட சுற்றுக்களை கொண்டு மின்கலத்தின் மூலம் சில வாரங்களுக்கே சுற்றுக்களில் பல நூறாயிரம் கூறுகள் இதன் காரணத்தினாலேயே இவ் இயல் -) எனப்படுகின்றது. தர்க்க வாயில்கள் சுற்றுக்களிலே உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. பலாற்று விரியலாக்கிகளும் சேர்க்கபட்டுள்ள ப மட்டும் குறிப்பிடாமல். * இலத்திரனியல்
எது.
நக-ராசா ப க ணா
லத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
எடைக்சாசா கங்கோபம்

Page 18


Page 19
திகதி:
செய்மு
நோக்கங்கள்:
01.01 நிறக்குறியீடுகள் மூலம் தடைகளின் 01.02 பல்மானியைப் பயன்படுத்தி மின்னே
ஆகியவற்றறை காணல். 01.03
அம்பியர்மானி, உவோற்றுமானி சிறந்த முறைகளைத் திர்மானித்தல்.
உபகரணங்கள்:
பல்மானி SUNWA YX-360TRE, குறிக்கப்பட்ட நியமத் தடைகளைக் மில்லி. அம்பியர்மானி
நியம முறைகள்
தடைகளின் மேல் குறுக்காக சுற்றி தடைகளின் பெறுமதிகள் குறிக்கப்பட்டி கையாளப்படும். ஒன்று நான்கு நிறத் நிறத்தடங்களையும் பயன்படுத்துகின்றன. | அண்மித்து நிறத்தடம் வரையப்பட்டிருக்கும். வைத்துக் கொண்டு தடங்களின் நிறங்கை தடத்தடைகளின் பெறுமதி பின்வருமாறு கண்
அட்டவணை 01.01 இல் நிறங்க குறியீடுகளும் தரப்பட்டுள்ளன. முதல் இரண் மேற்படி அட்டவணையில் நிரல் 3 இல் மூன்றாவது தடத்தின் நிறத்திற்குரிய எண்ல முன்பு குறித்த இரண்டு எண்களுக்குப் பின் தடையின் பெறுமானமாகும். பூச்சியங்கள் சிரமமேதும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் ஓ கவனத்திற்கு எடுக்க வேண்டும் இத் தடை பொன், வெள்ளி ஆகியவற்றில் ஒரு நிறத் பெறுமானம் எத்தனை வீதத்தினால் கூடிக்கு நிறம் குறிக்கும். இது தடையின் சகிப் நிறங்களுக்குரிய சகிப்புத் தன்மையின் து கண்டறியலாம்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

ஊற -01
பெறுமானங்களைத் தெரிந்து கொள்ளல். ராட்டம், மின்னழுத்த வித்தியாசம், தடை
ஆகியவற்றை கையாள்வது தொடர்பாகச்
தரப்பட்ட மின் முதல் Rj,R),R; எனக் கொண்ட தொகுதி, தொடுக்கும் கம்பிகள்
வரத் (தடங்களாக) நிறக் கோடுகளிட்டுத் ருக்கும். இதில இரண்டு முறைகள் | தடங்களையும் மற்றையது ஐந்து
ஒரு முனைவுக்கு அடுத்ததை விட (அம் முனைவை எமக்கு இடப்பக்கமாக ள வாசிக்க (நோக்க) வேண்டும். நான்கு சடறியப்படும்.
-ளுக்குரிய எண்களும் நியம் சுருக்கக் டு தடங்களின் நிறங்களுக்குரிய எண்களை கண்டு அடுத்தடுத்துக் குறிக்க வேண்டும். னினது எண்ணிக்கையானது பூச்சியங்களை எனால் குறித்தால் அதுவே வாசிக்கப்பட்ட ளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிப்பதில் இதே அட்டவணையில் நிரல் 4 ஐக் களில் நான்காவதாகவுள்ள தடம் சிவப்பு, தைக் கொண்டிருக்கும். அத் தடையின் நறையலாம் என்பதையே இந் நான்காவது ப்புத் தன்மை (Tolerance) எனப்படும். அளவை அட்டவணையின் நிரல் 5 இல்
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 1 - |

Page 20
ஐந்து தடத் தடைகளின் பெற முன்னையதைப் போல முதல் மூன்று, த குறிக்க வேண்டும். நான்காவது தடத்திற்கான மூன்று இலக்கங்களுக்குப் பின்னால் குறி பெறுமானமாகும். சகிப்புத் தன்மையைக் ( மண், சிவப்பு, பொன், வெள்ளி 52
கொண்டிருக்கும். நிரல் 5 ஐக் கையாண்டே
சிறிய தடைகளின் நிறக் குறியீடு:
முதல் இரண்டு வரிகளும் (தடா நிறங்களாக இருந்து மூன்றாவது வரி டெ வரிகளுக்குரிய எண்களுக்கிடையில் வாசிக்கப்படும். மூன்றாவது வரி வெள்
வரிகளுக்குரிய எண்களுக்கு முன்னால் தசம
அட்டவன்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்
 

மானம் காண்பது பின்வருமாறிருக்கும், ங்களுக்குரிய எண்களை அடுத்தடுத்துக் எண்ணிக்கையான பூச்சியங்களை முதல் த்தால் அதுவே குறிக்கப்பட்ட தடையின் Tolerance) குறிக்கிற ஐந்தாவது தடம் பூகியவற்றில் ஏதொவொரு நிறத்தைக் இதன் அளவு காணப்பட வேண்டும்
பகளும்) முன்னர் கூறப்பட்ட விதமான ான்னிறத்திலிருக்குமேயானால் முதலிரண்டு தசமப் புள்ளிகளையிட்டு அத்தடை ளி நிறத்திலிருக்குமானால் முதலிரண்டு ப்புள்ளியிட்டு அத்தடை வாசிக்கப்படும்.
நிரல் 5
O 士1%
OO 士2%
000 -
0,000 -
00,000 -
000,000 -
士5%
onso 士10%
6R 01.01
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 2 -

Page 21
@一@
உரு 01.01 இல் (அ) (ஆ) (இ காட்டப்பட்டுள்ளன. நிற வரிகளுக்கான அவற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அட்டவணை 01.01 (அ) இல் காட்டப்பட்ட தடையின் ( கூடக்குறைய வாய்புண்டு. எனவே இதன் இருக்கலாம். இதேபோல உரு 01.01 (ஆ ஓம்களுக்கிடையில் அமையலாம். உரு 01 0.297-0.363 ஓம்களுக்கிடையில் இருக்க வாய்
செயல் அலகு 01.01
உமக்குத் தரப்பட்ட மூன்று த குறியீடுகளை அவதானிப்பதன் மூலம் கண் இன் இடைவெளிகளில் எழுதவும்.
அட்டவை
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 
 
 
 

br
Ο
|menm not
گیبر
go
உரு 01.01 ஆ
سعبہ
S1 01.01
இ) என மூன்று தடைகளின் படங்கள் (தடங்களுக்கான) சுருக்கக்குறியீடுகளும் 01.01 ஐப் பயன்படுத்துவதின் மூலம் உரு பெறுமானம் 100 ஓம் இது ஐந்து வீதம் தடை 95 ஓம் 105 ஓம்களுக்கிடையில் ) இன் தடை 1.2 ஓம் இது 114-126 01 (இ) இன் தடை 0.33 ஓம் இதுவும்
புண்டு.
டைகளின் பெறுமானங்களையும் நிறக் டு அட்டவணை 01.02 இலுள்ள நிரல் 2
SOT 01.02
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 3 .

Page 22
பிரித்தானிய நியமம் 1852 குறியிட
சில வகையான தடைகளின் ெ செய்யப்பட்ட சங்கேத அடையாளங்களால் புள்ளியின் நிலையைக் காட்டும் எழுத
(Multipliplier) அட்டவணை 01.03 இல்
காணப்படும் மேலுமொரு எழுத்தானது சகி 01.04 இலுள்ளவாறு காட்டும்
K 1 OOO
Μ 1OOOOOO
ജൂ|''Lഖങ്ങിങ്ങ് 01.03
கீழுள்ள மூன்று உதாரணங்களி
தெளிவைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
s) -b:- 01.01
ஒரு தடையின் குறியீடு 4R7K எ6 பெறுமானமும் சகிப்புத் தன்மையும் யாவை
விடை 4.7Q, +10 %
உ-ம்:- 01.02
ஒரு தடையின் குறியீடு 330 பெறுமானமும் சகிப்புத் தன்மையும் யாவை
விடை 330 (2, +2 %
உ-ம்: 01.03
ஒரு தடையின் குறியீடு R22 பெறுமானமும் சகிப்புத் தன்மையும் யாவை
விடை 0.22 (2, +20 %
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்
 
 

ii) - BS 1852 Coding
பறுமானங்கள், BS 1852 என வரையறை குறிக்கப்பட்டுள்ளன. பெறுமானத்தின் தசமப் தது, அதே வேளையில் பெருக்கியையும் தரப்பட்டவாறு குறிக்கும் அதன் பின்னால்
ப்புத் தன்மையை (Tolerance) அட்டவணை
எழுத்து
F
G 士2%
J 士5%
K 士10%
M 士20%
அட்டவனை 01.04
ன் மூலம் BS 1852 குறியிடலில் போதிய
னப் பொறிக்கப்பட்டிருப்பின் (Legend) அதன்
2
h எனப் பொறிக்கப்பட்டிருப்பின் அதன்
I?
M எனப் பொறிக்கப்பட்டிருப்பின் அதன்

Page 23
பல்மானியைக் கையாளுதல்.
9) (5
தெளிவாகக்
01.02
காட்டப்பட்டுள்ளது.
தரப்பட்டுள்ளன.
96Ü SUNWA YX
ԼDՈ3|L
۷ یا krt
sunulūā
|ୋଽ!!!.!!!
Pre con Awl FÈ.
ഉ_(b (
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர
 
 

360TRE ரகப் பல்மானியின் தோற்றம்
க்கத்தில் பாகங்களின் விபரங்கள்
C그 tz༩5 ༤《2
NeviÄiñOŝ:
: C2 || onA ఆ
) 1.02
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் 200s - is

Page 24
1. சுட்டிக்காட்டியை பூச்சிய நிலையி
6035uT6 TJUGib. - Indicator Zero Corr
2.
3, 19535T LQ - Indicator
3. அளவுத்திட்டம் அல்லது சுட்டிகாட்டுவ
இதில் தளவாடியை ஒத்த தெறிக்கு சேர்ந்தமைந்திருக்கும். வாசிப்புகள் எ
திருத்தமாக தீர்மானிக்க வசதியாக
parallax viewing) Gug6)lg5ö35|T35 35
4. ஓம் அளவை பூச்சியத்தில் செப்பஞ்
knob.
5. வாசிக்கும் வீச்சம் தெரிவு செய்வதற்
Range selector switch knob.
6. UL6) - Panel
7. சிவப்பு இணைக்கம்பியை இணைப்பத
8. கறுப்பு இணைக்கம்பியை இணைப்ப (-) ive (or common) Terminal socket.
9. கொள்ளளவி ஒன்றைத் தொடராகக்
Out Put (series condenser) Terminal
உரு 01.03 இல் பல்மானியி
காட்டப்பட்டுள்ளது
|வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில
 

Iல் செப்பம் செய்வதற்கு இத் திருகு
eCtOr
g5sb35T60T 96T6 - Indication Scale
ம் தன்மை கொண்ட சிறு கீலமான பரப்பு டுக்கும் போது சுட்டிக்காட்டியின் நிலையைத் பரவையின்மை அற்ற காட்சியைப் (Anti
தெறிக்கும் மேற்பரப்பு அமைந்துள்ளது
GlaFuiu6.Jg5s35 TG5 G5Lóp - Zero Ohm adjusting
கான வழுக்கும் வட்டச்சுழல் ஆழியின் குமிழ்
is35T60T (Sibirds (56) () ive Terminal socket
தற்கான எதிர்க் (அல்லது பொதுக்) குழிவு
கொண்ட வெளிவிடும் முனைக்கான குழிவு
socket.
Liu A FRÅ) ';><~ Nesimensumo
❖ ኃo WW)
ფქ8
ரு 01.03
ன் அளவுத்திட்டத்தின் தெளிவான படம்
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 6 -

Page 25
தடை அளத்தல்
சிவப்பு இணைக்கம்பியை (+) குழி குழிவிலும் செருகவும். வழுக்கும் சுழல் ஆழி நிலைக்குத் திருகவும். சிவப்பு, கறுப்பு கம் Circuit) இணைத்து 4 என்னும் குமிழை அளவுத்திட்டத்தில் 0 நிலைக்குக் கொண்டுவ முனைகளைப்பிரித்து அளக்க வேண்டிை இணைத்தால் சுட்டிக்காட்டி A-அளவுத்திட்டத்த
படலின் 2 இன் x 10 (தர பத்தி முன்னையதைப் போல சிவப்பு, கறுப்பு கம்பி குமிழைச் செப்பம் செய்து சுட்டிக் காட்டிய சரியாக்கவும். பின்னர் சிவப்பும், கறுப்பும் பெறுமானம் காணவேண்டிய தடையின் ( அளவுத்திட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டியின் வாசிப் அளந்த தடையின் பெறுமானம்.
படலின் x 1,x 10 நிலைகளுக்கு ! போலவே x 100, x 1k , x 10K நிலைகளுக்கு Aவாசிப்புக்களை முறையே 100,1000,10000 கண்டுகொள்ளலாம்.
நேர் மின்னோட்டம் அளத்தல்
இணைக் கம்பிகள் தடை அளப்பதற்கு ஆளி 50uA நிலையில் வைக்கவும். சாத இணைக்கும் கம்பிகளைச் சுற்றில் இனை நிலையில் சுட்டிக்காட்டியின் முழுத்திரும்பல் 50 எனக் குறிக்கப்பட்ட கூறைப் பாவித்து வ
சுழல் ஆளி 50%A நிலையில் இருக் 25 mA ,0.25A நிலைகளுக்கும் அளவுத் த கூறைப் பாவித்து வாசிக்கலாம்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

விலும், கறுப்பு இணைக்கம்பியை (-) யை படலில் 2 இன் x 1(தர ஒன்றின் ) பிகளின் முனைகளை ஒன்றாக (Short செப்பஞ் செய்து சுட்டிக்காட்டியே A வும். பின்னர் சிவப்பு கறுப்பு கம்பிகளின் ப தடையின் முனைகளுக்கிடையில் | ல் காட்டுகின்ற வாசிப்பே தடையாகும்.
ன்) நிலைக்கு ஆழியைத் திருகவும். களின் முனைகளை இணைத்து 4 எனும் அளவுத்திட்டத்தின் பூச்சிய நிலைக்குச்
கம்பிகளின் முனைகளைப் பிரித்து, முனைகளிற்கிடையில் தொடுத்து, A - பைப் பத்தால் பெருக்கினால் வருவதே
தடையின்
பெறுமானம்
கண்டதைப்
அளவுத் திட்டத்தில் சுட்டிக் காட்டியின் என்பவற்றால் பெருக்கித் தடைகளைக்
5 பாவித்த மாதிரியே இருக்க வட்டச்சுழல் ரண மைக்ரோ அம்பியர் மானி போல எத்து மின்னோட்டம் அளக்கலாம். இந் 50uA க்கானது அளவுத்திட்டத்தின் B யில்
சிக்கலாம்.
நம் போது வாசிப்பதைப் போல 2.5 mA, ட்டத்தில் Bயில் 250 எனக் குறிக்கப்பட்ட
சியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 7

Page 26
நேரோட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு
நேர் மின்னோட்டம் அளந்ததைப் ே
DC 0.5 V, DC 2.5V, DC 10V, DC 5OV
அளவுத்திட்டத்தின் B யில் 10,50,250 எனப் பாவித்து மின்னழுத்த வேறுபாடு காணலாப்
வெளிவிடும் முனைவுக்கான குழிவு
மின்சுற்றொன்றில் DC V உம், A
LD (6b 96T635 36 output (556), Liu
சிவப்பு தொடுக்கும் கம்பியை கழற்ற முனைவுக்கான குழிவில் செருக வே6 பொருத்தமான AC V பட்டியலில் நிறுத்த
AC V யை அளக்கலாம்.
இம் முனைவுடன் நேராகத்
உட்செல்வதைத் தடுத்து விடும். இதன யினுடையதாகவே இருக்கும்.
பல்மானி பாவிக்காத வேளையில் வைத்திருப்பது மின் கலங்களின் நீண்ட சிறந்தது.
குறிப்பு:
1. தடை அளப்பதற்குப் பல்மானி செப்பன் இணைக் கம்பி எதிர் (-) மின்னழுத்த (+) மின்னழுத்தத்தையும் கொண்டிருக்
2. மின்னோட்டம், மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆளியின் நிலைகள் குறிக்கின்ற அ6 பெறுமானங்க ளாகும். உச்சப்பெறு அல்லது மின்னழுத்த வேறுபாடு உை அது சேதமாகிவிடுமென் பதை மனதில்
செயல் அலகு 01.02
தரப்பட்ட தடைத்தொகுதியிலுள்ள
பெறுமானங்களை பல்மானியைப் பாவித்து
இலுள்ள இடைவெளிகளில் குறிக்கவும்.
|வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

காணல்
பாலவே வட்டச் சுழல் ஆழியைப் DC 0.1 V,
DC 250V, DC 1000V 560)6)356floo 60615g,
பிரிக்கப்பட்ட கூறுகளில் பொருத்தமானதைப்
).
- Out Put
) V கலந்திருக்கும் வேளையில் AC V யை
ன்படுத்தப்படும். நேர்க்குழிவில் செருகியிருந்த
9 எனக் குறிக்கப்பட்ட வெளிவிடும் ண்டும். பின்னர் வட்டச் சுழல் ஆளியை
நிய பின் தொடுக்கும் கம்பிகளைப் பாவித்து
தொடுத்துள்ள கொள்ளளவி DC V
ால் மானியின் வாசிப்பு தனித்த AC V
வட்ட சுழல் ஆளியை OFF நிலையில் ஆயுளுக்கும் மானியின் பாதுகாப்பிற்கும்
செய்யப்பட்டிருக்கும் போது, நேர் (சிவப்பு) த்தையும், எதிர் (கறுப்பு) இணைக்கம்பி நேர்
கும்.
அளக்கும் வேளைகளில் வட்டச் சுழல் ாவுகளே மானியால் வாசிக்கத்தக்க உச்சப் மானங்களுக்கு கூடுதலான மின்னோட்டம் >டய சுற்றுக்களில் மானி கையாளப்பட்டால்
கொள்ள வேண்டும்
R1, R2, R3 என்கின்ற தடைகளின்
க் கண்டு, அட்டவணை 01.02 இன் நிரல் 3
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 8

Page 27
கோட்பாடு:
ஒமின் விதியின் பிரகாரம், V=R.1 அ
மின்சுற்றில் VR1R என்பன தெரியும் பட்சத்தி:
ball p
IR E =
= t R سس
E
VR VR=
உரு 01.04 IR =
ஒமின் விதி பிரயோகிக்கப்படின்
VR= I.R. R
செயல் அலகு 01.03:
முன் விளக்கப்பட்ட ஒமின் விதியை
மின்சுழற்றில் மானிகளை இணைப்பதன் மூ அம்பியர் மானிகளை இரண்டு முறைகளில்
முறைகளும் உரு 01.05அ உரு 01.05ஆ என
-- a
உரு 01.05 அ
= மின் இயக்க விசை நேர் மின்னோ
அம்பியர் மானி
= உவோற்றுமானி
I
P
அம்பியர்மானியின் வாசிப்பு
R = தெரியாத் தடை (R, R2 R)
(வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர
 
 

ருகிலுள்ள உரு 01.04 இல் காட்டப்பட்ட
ல் R ஐக் கணித்தறியலாம்.
நேர் மின் வழங்கலின் மின்னியக்க
விசை உவோற்றில்
தெரியாத்தடை - ஓமில்
R க்கிடையில் மின்னழுத்த வேறுபாடு -
உவோற்றில்
Rக் கூடான மின்னோட்டம் - அம்பியரில்
ப் பிரயோகிப்பதற்கு VR, IR என்பவற்றை,
மூலம் வாசித்தறியலாம். உவோற்றுமானி, மின்சுற்றில் இணைக்கலாம். அவ்விரண்டு
ண்பவற்றில் காட்டப்பட்டுள்ளன.
ل"(A)_+ དོ།བཅ / ། -- --
E (ν) R
உரு 01.05 ஆ
ட்ட வழங்கல்
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 9 -

Page 28
தரப்பட்ட பாகங்களைக் கொண்டு 01.05 அ , 01,05 ஆ ஆகிய இரண்டு
அமைத்து V,I களை வாசிக்க வேண்டு வரை தாங்கக்கூடியன. R; 1 உவோற்றை ஆசிரியரின் ஆலோசனையுடன் மின்சாரத்ன காட்டப்பட்ட சுற்றிற்குரிய V,I களை அப் காட்டப்பட்ட சுற்றிற்குரிய V,I களை அ இரண்டு அட்டவணைகளிலும் R ஐ ஓமின் பின்பு நிறக்குறிகளின் படி அவற்றின் தன
இடத்தில் எழுதவும்
தெரியாத்
தடை
vஇல்
mAஇல்
நிறக்கு
k)
களின்
R1
R2
R3
அட்டவணை 01.03
முடிவு:-
இரண்டு வகையான சுற்றுக்களுக்கு பெறுமானங்களை, நிறக்குறியீடுகளால் 6 பார்க்கவும். உம்மால் ஏதாவது வித்திய விடைக்கு நீர் அளிக்கக்கூடிய விளக்கத்
அம்பியர்மானி, உவோற்றுமானி தொடர்பாக நீர் ஏதும் தெளிவைப் பெற்றி
விடை:-
வேம்படி மகளிர் கல்தா, யாழ்ப்பாணம் : நன்னா
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில

R1, R2, R; ஆகிய மூன்று தடைகளுக்கும் வரிப்படங்களில் காட்டப்பட்ட சுற்றுக்களை
). R1,R2 என்னும் தடைகள் 5 உவோற்று
ய தாங்கும். எனவே சுற்றை அமைத்த பின் த வழங்க வேண்டும். உரு 01.05 அ இல் டவணை 01.03 இலும் உரு 01.05 ஆ இல் -டவணை 01.04 இலும் குறிக்கவும், பின்னர் விதிப்படி கணித்து உரிய நிரலில் எழுதவும். டகளை இரண்டு அட்டவணைகளிலும் உரிய
தெரியாத்
V | I R R |
தடை
vஇல்
mAஇல்
| kΩ
நீறக்குறி சூளீண்டாதுே.
டிே
R1
R)
R;
அட்டவணை 01.04
தம் R1,R2,R3 என்பவற்றின் கணித்துப் பெற்ற வழங்கப்பட்ட பெறுமானங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் எசங்களை அவதானிக்க முடிந்ததா? உமது மதத் தருக.
இணைப்பது
ஆகியவற்றைச் சுற்றில் நந்தால் அதனை விளக்குக.
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 10 .

Page 29
திகதி:
செய்முை
நோக்கங்கள் :
02.01 ஓர் “இருவாயி’யிற்குப் (Dio
02.02
கேற்ப அதனுடான மின் வரைபுகளை வரைந்து அ (Characteristicts)
அறிதல்.
இலட்சிய இருவாயி (Ideal L
கொள்ளல்.
02.03 ஓர் இருவாயியை ஆளி
பரீட்ச்சித்தல்.
உபகரணங்கள்:
disbqol 960)LDL (Circuit System) -
இணைக்கும் கம்பிகள்.
Paris SEKCONOCOR DE TRANER
SO QUE (
வேம்படி மகளிள் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

ற - 02
le) பிரயோகிக்கப்படும் மின்னழுத்தங்களுக் னோட்டங்களை அவதானித்து உரிய
}வற்றுற்க்கிடையிலான சிறப்பியல்புகளை
iode) பற்றிய எண்ணக்கருவைத் தெரிந்து
யாளப் (Switch) பயன்படுத்துவதைப்
02.00 அம்பியர் மானி, உவோற்றுமானி
eeS0S LEZzeSekeYLSLSLSLSTeTSLLLTSDMDSMSSSLSSSYLSLSLSYYYLLLZkTkLY
0):
2.01
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 1 =

Page 30
கோட்பாடு:
பொசிவு மின்னோட்டம் 1s
முற்சாருகை நிலை
பிற்காருகை நிலை
உரு 02.02
இங்கு மின்னோட்டம் I இற்கும் மின்ன சமன்பாட்டால் தரப்படும்.
V [=1;(e-1) இங்கு a = 4
KT/q
இங்கு Is - பொசிவு மின்னோட்டம்
நிரம்பல் (Saturation) மி VT -
வெப்பநிலையின் மின்ன
temperature) ஆனால் VT = இங்கு K = போல்ற்ஸ்மன் மாறிலி (B
அலகு ஜுல் / ° கெல்வின் T =
வெப்பநிலை, அலகு ° கெ 4 = ஓரு இலத்திரனின் ஏற்றம்
= மாறிலி சிலிக்கன் எனின்; 2 1 | ஜேமானியம் எனின்; 2 2 V இன் பெரிய நேர்ப்பெறுமானங்களுக் இருக்கும் 1 ஐத் தவிர்க்கலாம்
எனவே I=I,e" இங்கு
a = -
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணில,

ஓர்அரைக்கடத்தி (Senniconductor) இருவாயியின், மின்னழுத்திற்கெதிரான மின்னோட்டத்தின் சிறப்பியல்புகள் கோட்பாட்டின் படி உரு 02.02 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.
+V
ழுத்தம் V இனுமான தொடர்பு பின்வரும்
ஆகும்.
(leakage Current) அல்லது பிற்சாருகை ன்னோட்டம் எனப்படும். பழுத்த சமானம் (Voltage equivalent of
Foltzaman's Constant)
8
கல்வின்
", அலகு கூலோம்
கு இச் சமன்பாட்டின் அடைப்புக்குறிக்குள்
VH ஆகும்.
த்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 12 -

Page 31
அதனால் இருவாயியின் முற்சாருகை (Forwa
1 ஆனது மின்னழுத்த வேறுபாடு Vயினது
V யின் சிறிய பெறுமானங்களுக்கு பொருந்த
இருவாயியின் பிற்சாருகை (Reverse biased)
கொண்டிருக்கும்.
ஆகவே = I,(e'-1) இங்கு a = - Υ
I= Iş (%-1)
|v| >> VT 61666, << 1.
е
அதனால் பிற்சாருகை நிரம்பல் (Rew
மின்னழுத்தத்தைச் சாராத ஒரு மாறிலி.
உரு 02.02 இல் காட்டப்பட்ட வரைபி
இருவாயின் பழுதற்ற பிரதேசம் (Break Dow
மின்னழுத்தம் V2 ஆக இருக்கின்ற போது
காட்டுகின்றது. இப் பகுதிக்கு நாம் ச செல்லுபடி யற்றது என்பதை கவனத்தி
இருவாயியின் பழுதுற்ற பிரதேசம் (Break
அழைக்கப்படும்.
செயல் அலகு 02.01 தரப்பட்ட சுற்றமைப்பு 02.00 இல் ஆறு சுற்று
(Diode Characteristics) 6T60Ids (gp3 Lil'ULL
1. மாறுந்தடை VR ஐ பூரணமாக இடஞ
i. முனை T1 இல் அம்பியர் மானியி: எதிர்ப்பக்கத்தையும் தொடுக்கவும். i. உவோற்றுமானியின் நேர்ப்பக்கத்தைய
முனை T உடனும் தொடுக்கவும்.
iv. முனைகள் T2 ஐ T4 உடனும் T3 ஐ
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

rd biased)நிலையின் போது மின்னோட்டம்
அடுக்குக்குறியால் ஏற்றமடையும். ஆனால்
.
நிலையின்போது V மறைப்பெறுமானம்
m ஆகும்.
erse Saturation) மின்னோட்டம் பிற்சாருகை
ல் புள்ளிக் கோட்டால் காட்டப்பட்ட பகுதி
wn Region). இருவாயியின் பிற்சாருகை
அதனூடாக அதிக மின்னோட்டத்தைக்
ற்றுமுன் கற்றுக்கொண்ட சமன்பாடானது ல் கொள்ளவேண்டும். இப்பகுதியானது
Down Region) 6T6örgotb Lugg,560TT6)
க்களுண்டு. இருவாயியின் சிறப்பியல்புகள்
சுற்றில் செய்முறையைத் தொடரவும்.
ந்கழியாக திருகி விடவும்
ன் நேர் பக்கத்தையும் முனை T2 இல்
|ம் முனை T) உடனும், எதிர்ப்பக்கத்தை
Ts உடனும் இணைக்கவும்.
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 13

Page 32
V. உள்ளீடு (Input) முனைகளுக்கு
ஆளியை மூடவும் vi. உவோற்றுமானியின் வீச்சத்தை 1
200mA க்கும் அதிகமாக பேண சுட்டிக்காட்டிகள் தத்தமது வீச்
கொள்ளல் அவசியம். vii. மெதுவாக VR ஐ வலஞ்சு
அவதானிக்கவும். அம்பியர் மானிய வாசிப்பை அட்டவணை 02.01 இல்
வரைபை வரைபு 02.01 என ஒதுக்க viii. மின் வழங்கலை துண்டிக்கவும்.
விடவும். ix. முனைகள் T2, T4 எனும் இணைப்6
இணைப்பை மாற்றி T; ஐ T4 ;
மானியின் நேர்ப்பக்கத்தை T2 விலி x. உவோற்றுமானியின் வீச்சத்தை 12 xi. மின் வழங்கல் ஆழியை மூடவும். xii. முன்பு போல் மெதுவாக VR]
மானிகளையும் அவதானித்து மான இல் பதியவும். பின்னர் இவ் அட்ட என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பூர்த் விடையை உரிய இடத்தில் எழுத
Iெள்
அவதானிப்புக்கள் : முற்சாருகைச் சிறப்பியல்புகள்
மின்னழுத்தம் V இல்
மின்னோட்டம் mA இல்
அட்டவர் பிற்சாருகைச் சிறப்பியல்புகள்
மின்னழுத்தம் V இல்
மின்னோட்டம் பA இல்
அட்டவர்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

த தரப்பட்ட மின்வழங்கலை இணைத்து
EV க்கும் அம்பியர் மானியின் வீச்சத்தை -வும். பரிசோதனையின் போது மானிகளின் சங்களை மீறாமலிருக்கும்படி கவனித்துக்
ழியாக திருகி இரண்டு மானிகளையும் பின் வாசிப்புக்கு ஒத்த உவோற்றுமானியின்
பதியவும். பின்னர் இவ் அட்டவணைக்குரிய கப்பட்ட இடத்தில் பூர்த்தி செய்யவும். VR ஐ பூரணமாக இடஞ் சுழியாகத் திருகி
பை மாற்றி T2 ஐ T; உடனும் T3,T5 எனும் உடனும் இணைக்கவும். பின்னர் உவோற்று பருந்து துண்டித்து T1 உடன் இணைக்கவும்.
V ஐ அண்மித்ததாக வைத்திருக்கவும்.
ஐ வலம் சுழியாகத் திருகி இரண்டு ரிகளின் வாசிப்புக்களை அட்டவணை 02.02 டவணைக்குரிய வரைபை வரைபு 02.02 என தி செய்யவும். கேட்கப்பட்ட வினாவுக்குரிய பும்.
ணை 02.01
உப-பா சு
2ாங்களாக
ணை 02.02
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 -

Page 33
வினா:
செயல் அலகின் IX ம் பிரிவில், உவோற்றும
விலிருந்து துண்டித்து முனை T1 இற்கு இை உமது விளக்கத்தைத் தருக.
விடை:
சிறப்பியல்புகள்:
I
வரைபு
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

ானியின் நேர்ப் பக்கத்தை முனை வு2
ணக்கப்பட்டிருக்கிறது. இச் செயலுக்கான
02.01
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2008 - 18 -

Page 34
******
******** ***** ஆக்க-14' . சி |
சித
A
: FT
விருப்ப வேலை
லார கத்தாரம்
*காலம்:
கோட்பாடு:-
இலட்ச்சி இருவாயி (Ideal Diode) |
மெய் (Real) இருவாயியின் முதல் இலட்சிய இருவாயியாகும். இது முற்சாரு பிற்சாருகை மின்னோட்டத்தையும் கொன நிலையும் ஏற்படாது. இவ் இலட்சிய இரு காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ் விதமான இருவாட முடியாது. கோட்பாட்டின் பிரகாரம் ஒரு | மட்டுமே இலட்ச்சிய இருவாயியாகும். செல்கின்ற ஒரு கற்பனை என்று வடிவமைக்கப்பட்ட சுற்றிலுள்ள ஒரு மெ இருவாயி போல் செயல்ப்படுகிறது. இதற்கிடையிலான மின்னழுத்தம், உள் மின்னழுத்தங்களுடன் ஒப்பிடும் போது மிக எல்லா இருவாயிகளும் இலட்சியமானவை சுற்றுக்களைப் பகுப்பாய்வு செய்ய முடிகின்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

1 ) 4
உ.வாத்சலம் கல்
*தி
ஜா-டிரைலர்கள்
கோண்டேன்
- ந த த , ஓ ஆs ஐ அ
ஆங்கள் கம்பர் 1
பக்த கே.
மேல் +-+ சல என
மா து
கலையகத் தடுதல்
காக்கை 4 ஆக - 4
நல்லதே சு. 24கதிஜி .ர்.. ஓ 4
மல்லாவுதமாற்றம்
1 *** 1
கைது, டி, - ....... சத்... ..
+சுதன:க" . ஓ * தசா ** * *
காபமாகத்தைகேடிலாகஜ சஞ்ணந்ணை
காஜி அ.தி"-
- - - - -
**க்**
- எளிமையான கிட்டுதல் (கிட்டிய மதிப்பு) கை நிலைக்கு மின்னழுத்த வீழ்ச்சியையும் ன்டிருக்காததுடன் செயலிழந்த (பழுதுற்ற) வாயியின் V,I வரைபு உரு 02.03 அ இல் பியை செயல் முறையில் உற்பத்தி செய்ய மெய் இருவாயியை நெருங்கிச் செல்லுதல் இதனை மெய் இருவாயியை நெருங்கிச் கூறலாம். எப்படி இருப்பினும் நன்றாக ய் இருவாயி கிட்டத்தட்ட ஒரு இலட்சிய
ஏனெனில் முற்சாருகையின் போது எளிடும் (Input) வெளியிடும் (Output) கச்சிறியதாகவே இருக்கின்றன. இதனாலேயே வ எனக் கருதி அதிகமான இருவாயிச்
றது.
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- - 18 -

Page 35
பிற்சாருகை நிலைக்கு மின்னோட்டமில்லை
ഉ_(b 02
இலட்ச்சிய இருவாயி
இலட்ச்சிய இருவாயி
முற்சா
ഉ_(b 02
ஓர் இலட்ச்சிய இருவாயியை நெருங்கிச் செ மனக்கண்முன் தோற்றுவிக்க முடியும், ! இருவாயியின் முற்சாருகையின் போது
போது ஆளி திறந்திருப்பதையும் குறிக்கிறது
இருவாயி
உரு 02.04
ক্ষ
ഷേ, மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

முற்சாருகை நிலைக்கு மின்னழுத்த வீழ்ச்சியில்லை
—3> V
.03 அ
.......(")ސ
ருகை
--
ருகை
03 ஆ
ல்வதைப் பாவித்து அதனை ஓர் ஆளியாக இதனை உரு 02.03 ஆ காட்டுகிறது. ஆளி மூடியிருப்பதையும் பிற்சாருகையின்
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 17 -

Page 36
செயல் அலகு 02.02
உரு 02.04ல் காட்டப்பட்ட சுற்றில் L1,1
இருவாயிகள். அவை இரண்டும் இணைக்க
மின் வழங்கலின் நேர்முனையை 1 இற்
உவோற்றுமானியின் நேர்ப்பக்கத்தை T6
இணைக்கவும். மின்குமிழ்களின் நிலைக6ை
அட்டவணை 02.03 இல் பதியவும்.
நேர்ப்பக்கத்தைக் கழற்றி T7 இல் இ
வாசிப்பை (V7-8) உரிய இடத்தில் பதியவு
உவோற்று மானியின் தொடுப்புக்களை
திசையை மாற்றி இணைக்கவும். மின்
மானியை T6, Tஐ முனைகளுக்கு இணைக
யில் பதியவும். இணை T6 இலுள்ள தொ
வாசிப்பு V-8 ஐ உரிய இடத்தில் குறிக்க
அவதானிப்புக்கள் :
1. 2 L1 இன் நிை
முடிவு: இலட்சிய இருவாயி பற்றி நீர் விள செயல் அலகு 02.02 இல் அவதா: uJITg5!?
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

2 இரண்டு மின்குழிழ்கள் D,D இரண்டு
ப்பட்ட முறைகளை அவதானித்துக் கொண்டு
கும் எதிர்முனையை 2 இற்கும் தொடுக்க,
இற்கும் எதிர்ப்பக்கத்தை Tஐ இற்கும்
ாயும் உவோற்றுமானியின் வாசிப்பை (V68)
பின்பு T6 இலுள்ள உவோற்றுமானியின்
ணைக்கவும். மீண்டும் உவோற்றுமானியின்
b.
நீக்கிய பின்னர் நேரோட்ட மின்வழங்கலின்
வழங்கலின் திசைக்கு ஏற்ப உவோற்று
$கவும். V6-8 ஐ அவதானித்து அட்டவணை
டுப்பைத் துண்டித்து T1 இல் தொடுக்கவும்.
வும்.
)6) L2 இன் நிலை V6-8 V7-8
ங்கிக் கொண்ட கோட்பாட்டிலிருந்தும்,
வித்தவற்றிலிருந்தும் உமது எண்ணக்கருத்து
ரேனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 18 -

Page 37
திகதி:
செய்முறை
நோக்கங்கள்:
03.01 கதோட்டுக்கதிர் அலைவு காட் அதனைக் கையாளவும் தெரிந்
03.02 ஒப்பமாக்கும் கொள்ளளவி
அரைஅலைச் சீராக்கியாக (F
தொழிற்பாட்டைப் பரிசோதித்த6
03.03 ஒப்பமாக்கும் கொள்ளளவியுட6
இருவாயி தொழிற்படும் போ
அறிதல்.
03.04 முழு அலைச் சீராக்கியாக
செயல்பாட்டைப் பரிசோதித்தல்
03.05 ஒப்பமாக்கும் கொள்ளளவியுட
இருவாயி செயல்படும் போது
உபகரணங்கள்:
கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டி - S
12V ஆடலோட்ட மின் வழங்கல், இணைக்கு
T 一@
Р
—o, "-J ll....༠ ཟ༠...་
2 影
චු9
号
(3BJib
உரு 03.01 அ உரு 03.01 ஆ
வேம்படி மகளின் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

B - 03
lạ (Cathode Ray Oscilloscope) பற்றியும்,
து கொள்ளல்.
(Smoothing Capacitor) LT6585FILD6)
|alf Wave Rectifier) 6ọi gà(56)ITujuj6ổi
ii).
ன் இணைந்து அரை அலைச் சீராக்கியாக
து வெளியீட்டின் (Output) தன்மையை
(Full Wave Rectifier) (S(56). Tuiluigit
).
ன் இணைந்து முழு அலை சீராக்கியாக வெளியீட்டின் தன்மையை அறிதல்.
CIENTECH 201, 3ibgi e60LDIL 02.00,
ம் கம்பிகள்.
aS
ل
중
චු9
堡
- - - - - - - - - - - G
நேரம்
-骸。
உரு 03.01 இ
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2008 - 18 -

Page 38
பொது விவரணம் - கதோட்டுக் கத
மின்னியல் பற்றிக் கற்கின்ற :ே
gą (360TLLib (Altemating Current) 6760Tä
மின் முதல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் வெ
இப் PS என்ற மின் முதல் சீரான
அவ் வெளியீட்டின் அலைவடிவம் (W
காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற "X” அச்
இருக்குமென்றும், PS என்பது சீரான
இவ்வலை வடிவம் "X" அச்சால் சமச்சீரா ஒத்த சைன் வளையியாக இருக்குெ
அலைவடிவங்களைக் காட்சிக்குரிய (கல்
வரைபுகளாக எப்படி வரையலாம் என நீ பந்திகளில் விபரிக்கப்பட்ட செயன்முறைக தெளிவைத் தர வல்லன.
ஒரு நிறுத்தற் கடிகாரம் அல்லது ெ
ஏதாவது ஒன்றையும், மத்தியில் பூ
உவோற்றுமானியையும் எடுத்துக் ઊટ கிடைக்காதவிடத்து மத்தியில் பூச்சியம் தடையொன்றைத் தொடராகத் தொடுத்து மனத்திற் கொண்டு மேலே சிந்தியுங்கள்
வழங்கியாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை நோ மானியைத் தொடுத்த பின்னர் குறிக்க வாசிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்த வேண்
அளவினதாக இருப்பதைக் காணலாம். " மானியின் வாசிப்பையும் குறித்து வரைபொ
வைப் போன்றிருக்கும்.
PS ஆடலோட்டப் பிறப்பாக்கியாக
க்களுகிடையில் உவோற்றுமானியை இ6ை சுழற்றினால் மானியின் காட்டி அசைவை அதிர்வுடன் (நடுக்கத்துடன்) காட்டி பூச்சி பிறப்பாக்கி சுழற்றப்பட்டால் காட்டி பூச் அவதானிக்க முடியும். இப்படி இருபக்கமும் நிதானமாகப் பல தடவைகள் முயற்சிக்க
வேளையில் வாசிப்பு நேர்ப் பெறுமானத்ை
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

நிர் அலைவு காட்டி.
J606Tu56b (353UTLLib (Direct Current)
கற்றோம். உரு 03.01 அ இல் PS என்னும்
ளியீட்டு முனைகள் T1, T2 என்க.
நேரோட்டத்தை வழங்கக் கூடியது எனின்
ave Shape) S (5 03.01 sel, 96)
சுக்குச் சமாந்தரமான ஒரு நேர் கோடாக
ஆடலோட்டத்தை வழங்கக் கூடியதாயின்
கப் பிரிக்கப்படுகின்ற, உரு 03.01 இ யை
மென்றும் நாம் கற்றோம். இப்படியான
ன்ைனால் பார்க்கத்தக்க) படங்களாக -
ங்கள் சிந்தித்துப் பாருங்கள். அடுத்த இரு sள் இவ் விடயத்தில் உங்களுக்கு நல்ல
செக்கன் முள் கொண்ட கடிகாரம் இரண்டில்
5 flutb (Center Zero) (5.13a535i Li'l
காள்க. இவ்விதமான உவோற்றுமானி குறிக்கப்பட்ட கல்வனோமானிக்கு உயர் உவோற்றுமானியாக மாற்றும் உத்தியை 1. முதலில் மின்முதல் சீரான நேரோட்ட
க்குக. T1, T2 க்களுக்கிடையில் உவோற்று
ப்பட்ட நேர இடைவெளிகளுக்கு அதன் ாடும். இங்கு மானியின் வாசிப்புகள் ஒரே
'X' அச்சில் நேரத்தையும் “Y” அச்சில்
ன்று வரையப்பட்டால் அது உரு 03.01 ஆ
இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை நோக்குக. T.T)
ணக்கவும். இப் பிறப்பாக்கியை விரைவாகச் த எம்மால் அவதானிக்க முடியாது. சிறு யத்திலிருக்கும். ஆனால் மிக மெதுவாக சியத்திற்கு இரு பக்கமும் அலைவதை காட்டி அலைகின்ற நிலையை எட்டுவதற்கு வேண்டும். காட்டி ஒரு பக்கம் திரும்பும்
தயும் மறு பக்கம் திரும்பும் வேளையில்

Page 39
எதிர்ப் பெறுமானத்தையும் உடையது எனக் நிலைக்கு சுழற்சியைச் (சுழற்ச்சி சீராக இரு இடைவெளிகளுக்கு மானியின் வாசிப்புகை
அட்டவணைக்கேற்ப "X” அச்சில் நேர
வாசிப்புக்களை “Y” அச்சிலும் குறித்து,
உரு 03.01 இ ஐ ஒத்ததாக இருக்கும்.
அலைவடிவங்களைக் காட்சிக்குரி ஆடலோட்டமாக இருந்தால் மானி வாசிப்பதில் உணர்ந்திருப்பீர்கள். இச் சிரமங்களைத் த6 சமிக்கைகளே ஊட்டியவுடன் (உள்ளீடு செ ஒரு திரையில் காட்சியாகத் தருகின்ற சாத எனப்படும். இது பெறுமதி கூடிய கருவியாகும்
உரு (
கதோட்டுக் கதிர் அலைவுகாட்டியின் g5upsTui segb. (Cathode Ray Tube). g.
(Television Receiver) as Tiflis (gp160)u (:
இதன் உள்ளமைப்புக்களை உரு 0
பின்வருமாறு:
F · g)6öoup (Filan
G - மின்வாய் (E
A1, A2 - உருளை டே
XX, YY - திறம்பல்தட்(
S ര g6l6OJ (Scre
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

கொள்ள வேண்டும். இப்படி அலைகின்ற த்தல் அவசியம்) சரி செய்த பின்னர் நேர ள அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும். இவ் இடைவெளிகளுக்கு ஒத்த, மானியின்
வரைபு ஆக்கப்பட்டால் அது நிச்சயமாக
luu வரைபுகளாக்கும் வேளையில் ல் ஏற்படவுள்ள சிரமங்களைப் பற்றி நன்கு விர்த்து, பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய மின் ய்தவுடன்) அவற்றின் அலைவடிவங்களை தனமே கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டி
D.
ആ
இஜ்: سیا
雪
)3.02
இதயம் போன்ற பாகம் கதோட்டுக்கதிர்க்
இக் குழாய் தொலைக்காட்சி வாங்கியின்
UT66TB35). 3.02 காட்டுகின்றது. அதன் உட் கூறுகள்
ent)
lectrode)
ான்ற குழாய்த் துண்டங்கள்
3556 it (Reflecting Plates)
:n)
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 21

Page 40
S என்னும் திரையின் உட்பகுதி மூலப்பொருளால் பூசப்பட்டடிருக்கும். க ஏனைய சுவர்களின் உட்புறங்கள் கா பூச்சானது இறுதி அனோட்டு (Final பட்டிருக்கும்.
F என்னும் இழை சூடாகி இலத்திரன்கள், இழை சார்ந்து ஏற்றம் என்பவற்றால் கவரப்படும். இதில் குழாய்களுக்குள்ளாய் உக்கிரமாக வீச இப்படி அடிபடும் இடத்திலுள்ள நாக புள்ளிக்குரிய கலைச் சொல் (தொழினு புள்ளியானது மேலிருந்து கீழாகவோ, பக் முடியும். இச் செயலுக்கு மின்காந்த அ கதோட்டுக் கதிர் அலைவுகாட்டிகளில் நீ
இக் கருவி இரண்டு விரியலாக்க திறம்பல் தட்டுக்கள் XX உடன் இணை -Base) விரியலாக்கியாக இருக்கும். இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சமிக்கையின் செயல்படும்.
கதோட்டுக் கதிர் அலைவுகாட்டி
உரு 03.03 அ, ஆ, இ அலைவுகாட்டியின் முகப்புத் தோற்ற தோற்றத்தை உரு 03.03 ஈ உம் கா! இதனைத் தொடர்ந்து தரப்பட்டுள்ளன. (Voltage Stabliser) மூலம் மின்னூட்டுவ வினியோகத்தில் தவறுகள் ஏதும் ஏ பழுதுறாமல் காத்துக் கொள்ள இது | சுவடுகளை (Trace) ஒரே நேரத்தில் கா
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ண

நாக சல்பைட் அல்லது வேறு ஒளிரும் தோட்டுக் கதிர்க் குழாயின் திரை தவிர்ந்த 'யத்தினால் (Graphite) பூசப்பட்டிருக்கும். இப் Anode) எனப்படும் A, உடன் இணைக்கப்
அதுகாலும் (Emits) அல்லது வெளிவிடும் டையும் நேர் அழுத்தங்கள் கொண்ட Ai,A2 ) அதிகமான இலத்திரன்கள் இக் ப்பட்டுத் (Shoot) திரையை அடிக்க வல்லன. சல்பைட்டு பச்சைப் புள்ளியாக ஒளிரும். இப் ட்பச் சொல்) சுவடு (Trace) என்பதாகும். இப் 5கவாட்டிலோ (வலம் - இடமாக) நகரச் செய்ய ல்லது நிலைமின் முறைகள் கையாளப்படலாம். லைமின் முறை தான் கையாளப்படுகின்றது. கெளைக் (Amplifiers) கொண்டிருக்கும். ஒன்று க்கப்பட்டிருக்கும். இது நேர அடிக்குரிய (Time மற்றையது YY திறம்பல் தட்டுக்களுடன் பருமனுக்குரிய விரியலாக்கியாக இது
SEIENTECH 201
SEIENTECH 201 ரக கதோட்டுக் கதிர் ங்களையும், பின் பக்க மேல் பகுதியின் ட்டுகின்றன. இதிலுள்ள ஆளிகளின் விபரங்கள்
இக் கருவிக்கு மின்னழுத்த உறுதியாக்கி து நன்று. எமக்குக் கிடைக்கின்ற பிரதான மின் ற்பட்டு மின்னழுத்தம் கூடினால் கருவியைப் உதவும். இக் கருவி இரண்டு சமிக்கைகளின் ட்சிக்குத் தர வல்லது.
லத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2009 - 22 -

Page 41
32
சக்* கண்கப்பல்ப்ஸ்சாச்சு
- -:24:', *:** **34:44, 1:44சு.*48, 444 , கொம்
2 கப்ரில் 48 கிலேசங்கங்கள்
AெV44:44 *... ன்
- LA)
* * * , ' ' tv44.44Aw.4144-44ாச**Awwwwwww.444444யாபwwத494449:#944-288#*பம்
உரு 03.0
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

p 1 1 9 t/
கயகப்**. ப்ப்க்ஃப்யம்14:44:44"
"காசு't: 21%%%டில்> 49 81644 கோலாகலம்
T
எது கர்
நTECH இe 19:ாக இரCI&& தாரா
wi 3 tip
சீc 2) தி
பகல!.4
Sliா : பா
3. உன்
-டு (7:1(8
24 |{ {11!
22 13 14 15 192b 10 2
Siவு : க
அண்mi1:44 2
இ தை 3.
ஏன்?:
ஓ! )
5
பா ய பயாகலை
4884:58:14:343:யகல்ப்ம்ம்ம்
= 23 25
அட 4. 22
--..ரா
னர்களாலண்ணை பாராயணமாசாணாட்டு
எம்மாமாமோகன்
(00 0
A.--பயாட\-----
3 அ, ஆ, இ, ஈ
சனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 42
1. R 220 - 240V வழங்க
60) 6T வேண்டு செய்யப்படவேண்டும்.
2 s உருகி FUSE
250mA க்குரிய உ போது கருவி இயங்
வேண்டும்.
3 as மின் சக்தி மூடியது /
கருவிக்கான மின் அமுக்கும் ஆளி.
4. ஒளிரும் காட்டி கருவி
5 Glasgió6 (INTENTS
கட்டுப்படுத்தும் குழிழ்
6 ബ குவிப்பு - Focus
சுவட்டின் கூர்மையை
7 XY
இவ்வாளி அமுக்க வெட்டப்பட்டு விடும்.
(ՄtԳպլb.
8 - X- POS
சுவடுகளைப் பக்கவா (Ch I & Ch II) 9D6TIL"l சுவடுகளுக்கும் பொது
9 an Y- POSI
வழி 1 (Ch ) ஆல்
நகர்த்தப் பயன்படும்
10 Y -POS II
6)ILf5) II (Ch II) gq46ö
நகர்த்தப் பயன்படும்
1 TR
இது சிறிய திருகு செப்பன் செய்யத்த வரிசையாக்கங்களை வரிசையாக்கத்தைச் குறிக்கின்ற செயல்
ರಾ॰
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

$ப்படும் மின்சக்திக்கேற்ப இவ்வானிபைக்
ம். 24OV நிலைக்குச் ட்ெடன்
-ருகி பாவிக்கப்பட்டிருக்கும். மின்றாட்டு
க மறுத்தால் இவ்வுருகியைச் சரி பார்
g5pbg5g Power On/Off விநியோகத்தைக் வழங்கும், நிறுத்தம்
க்கு மின் வழங்கியுடன் இக்காட்டி ஒளிரும்
S) ਲ66 (Trace) ਹੈ।
க் (SharpneSS) கட்டுப்படுத்தும் குழிழ்
ப்பட்டிருக்கும் நிலையில் நேர அடி பருமனை மட்டும் Y அச்சில் அவதானிக்க
ட்டில் நகர்த்தும் குமிழ், இரு வழிகளாலும் உப்படும் சமிக்கைகளால் தோன்றும் இரண்டு
துவானது.
உண்டாக்கப்படும் சுவட்டினை மேல் கிழக
குமிழ்.
உண்டாக்கப்படும் சுவட்டினை மேல் கிழாக
குமிழ்.
Qafs).55uigoTT6) (Screw Driver) LDLG i. $க அமைப்பு. இவ்வமைப்பு சுவடுகளின் செப்பன் செய்யப் பயன்படும். சுவட்டின் செப்பன் செய்தல் என்னும் சொற்தொடர் பின்வருமாறு இருக்கும். கருவிக்கு
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 24

Page 43
12
13
14
15
மின்வழங்கிக் கொண்( என்னும் குமிழ் பூரண வேண்டும். அப்போது பக்கவாட்டில் (X அச்
இச் சுவடு நகரும் ப வேண்டும். சரியாகச்
சுவட்டின் பாதை மு சமாந்தரமாக இருக்க இவ்வமைப்பைச் ଗ! பாதையை X அச்சுக்
சுவட்டின் வரிசையாக்க
X5 - (இதன் விளக்கப்
இவ் வாளி உள்நோக் அச்சில் அவதானிக்க மடங்கால் பெருப்பித்து
EXT
இவ்வாளி அமைக்க (g5m3d585(IL_JLoL TRIG. செலுத்தப்படும் வெளி
LINE
இது அமுக்கப்பட்டிரு (Traiggering) f660), துடிப்புக்கள் எனவும் திரையில் பெற்ற பி துடிப்புக்களைக் காண
TIME/DIV
நேர ஆயிடையின் திரையில் ஒவ்வொ கொண்டு மாற்றியமை
VAR
15 இல் காட்டப்பட்ட நேர ஆயிடையை இ தரங்கணிக்கப்பட்ட பூரணமாக இடம் சுழி
AT/NORM
தன்னியக்க / சாதார
செய்யும் ஆளி.
மேம்படி மகளின் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

15 61601 S6).d535 (5 L L TIME/ DIV ாமாக இடம் சுழியாக திருகிக் கொள்ள திரையில் சுவடு புள்ளியாகத் தோன்றி சுக்குச் சமாந்தரமாக) நகர்ந்து செல்லும். ாதை X அச்சுக்குச் சமாந்தரமாக இருக்க செப்பன் செய்யாத கருவியில் புள்ளிச் ன் கூறப்பட்ட விதமாக 'X' அச்சுக்குச் மாட்டாது. இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் Fப்பன் செய்வதன் மூலம் சுவட்டின் தச் சமாந்தரமாக்க முடியும். இச் செயலே 5ம் எனப்படும்.
) தர ஐந்து என்பதாகும்) கி அமுக்கப்பட்டிருக்கும் வேளையில் "X” க் கூடியதாகவுள்ள நேர ஆயிடை ஐந்து
35 35 TILLÜÜLJCBLD.
கப்பட்டிருக்கும் வேளையில் 20 ஆல் INP 616ög) b (g560)g5 (Socket) 26TILTabě
ச் சமிக்கைகள் அனுமதிக்கட்டும்.
க்கும் போது சமிக்கையின் சுண்டுதல்கள் சயில் தோன்றும். சுண்டுதல்களை கூறலாம். ஒரு நிலையான சுவட்டைத் ன் இவ் ஆளி அமுக்கப்பட்டால் சுவட்டின்
முடியும்.
வேகத்தைத் தெரிவுசெய்யும் குமிழி. ந பிரிவுக்குமுரிய நேரத்தை இதனைக் க்கலாம்.
TIMEDIV ஆல் தெரிவு செய்யப்பட்ட த்திருகு ஆளி மூலம் மாற்றலாம். சரியாகத் நேர ஆயிடை எனின் இத் திருகு ஆளி யாகத் திருகிய நிலையிலிருக்க வேண்டும்.
600 (Auto/Normal) 5606)35606ig, Gigsflo); அமுக்கப்பட்டிருக்கும் போது தன்னியக்க
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் 2003 - 28 -

Page 44
நிழலையிலும், வெள் நிலையிலும் இய வெளியிலிருந்து ச திரையில் தோன்று வெளியிலிருந்து சுவடுகள் எதுவுடே வேளையில் அதன் எனக் குறிக்கப்பட்ட குமிழை இரு ! நிலையில் சுவடு த மட்டம் LEVEL 17 எனக் குறிக் செயற்படும்.
18
19
+/- திரையில் காட்ச்சி. சாய்வு வீதமும் பெறுமானத்திற்கும், பெறுமானத்திற்கும் தோற்றுவிப்பதற்கா
20
TRIG. INP வெளிச் சமுக்கை 13 எனக் குறிக்கட்
21
INV CHII
இவ்வாளி அமுக் நேர் மாற்றப்படும்
22 .
|
CALOUT 200 mV சதுர பெற்றுக் கொள்வ
DC/AC உள்ளீடு இலை உள்ளமுக்கப்பட்ட தள்ளியிருக்கும் உள்ளீடு ஆ. கொள்ளளவிக்கூட
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணி

த்தள்ளி இருக்கும் போது சாதாரண கும். சாதாரண நிலையிலிருக்கும் போது க்ெகை ஊட்டப்படாவிட்டாலும் புள்ளிச் சுவடு 7. தன்னியக்க நிலையிலிருக்கும் வேளையில் சமிக்கை ஊட்டப்படாவிட்டால் திரையில் தோன்ற மாட்டா. சமிக்கை ஊட்டப்படும் சுவட்டை அவதானிக்க வேண்டுமாயின் 18 LEVEL என்னும் கட்டுப்படுத்தும் திருகுக் ழியாலும் நிதானமாகத் திருகினால் ஒரு
ரையில் தோன்றும்.
கப்பட்ட AT/NORM உடன் இணைந்து
க்கு வருகிற சுவட்டின் ஒவ்வொரு புள்ளியின் (படித்திறன்) நேர் பெறுமானம் - எனின் எதிர்
எதிர்பெறுமானம் எனின் நேர்ப் மாற்றப்பட்டு உண்டாகும் சுவடைத் ன ஆளி.
களை உள்ளீடு செய்வதற்கான குதை. இது பட்ட EXT உடன் இணைந்தே செயற்படும்.
கப்பட்டிருக்கும்போது வழி II இன் உள்ளீடு
(Invert)
அலையை (Square wave) கருவியிலிருந்து தற்கான குதை.
எத்தல் ஆளி (Coupling Switch) இது ருக்கும் போது நேரோட்டத்திற்கும் வெளித் நிலையில் ஆடலோட்டத்திற்கும் செய்யப்படும். லோட்டமாயின் சமிக்கை 0.1 MIF (க இணைக்கப்படும் இது வழி 1க் கானது.
பானம்
கத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 45
24
25
26
27
28
29
30
DC/AC/DG
23 இல் விளக்கப்பட்
கானது.
VOLTS/DIV செங்குத்துத் திரும்ப உணர் திறனைத் (S 12:5 என்னும் வீத தரங்கணிக்க (Calib நடுவிலுள்ள சிவப்பு
கையாளலாம். வழி 1
VOLTS/DIV
25 இல் விளக்கப்பட்ட
CH1
சமிக்கையை உள்ளி( BNC Glg5TGüL5 (Con
CH II
27 இல் கூறப்பட்டதை
MONO/DUAL
இக் கருவி இருச உள்ளெடுத்து ஒரே ( ஏற்கனவே கூறப்பட்டி அமுக்கப்பட்ட நிலை இரு) செயல்பாட்டை சமிக்கைகளின் சுவடு ஆளி வெளித் தள்ள மட்டும் காட்சிக்குத் த
CH I/II, TRIG I/II
29 இல் விளக்கட்
தள்ளப்பட்டு கருவி 30 எனக் குறிக்கப் நிலையில் இருக்கும அமுக்கப்பட்டிருப்பின் தோன்றுவனவாகும். அமுக்கப்பட்டு கருவி
எனக் குறிக்கப்பட்ட
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

உதைப் போன்ற ஆளி இது வழி II க்
லை அவதானிக்கும் போது கருவியின் 2nsitivity) தெரிவு செய்யும் ஆளி. இது ந்தில் மாறும். உணர்திறனை மீண்டும் rate) வேண்டிய கட்டாயம் வந்தால் நிறமுடைய சிறிய திருகும் குமிழைக் CHI) க்கு இது உரியது.
தைப் போன்று வழி II க்கு உரிய ஆளி.
டு செய்யும் இணைப்புக் கம்பிகளுக்கான
netor) இது வழி 1 க் குரியது.
ப் போன்ற வழி II க் கான தொடுப்பி.
மிக்கைகளை வெவ்வேறு வழிகளினால் நேரத்தில் காட்ச்சிக்குத் தர வல்லது என ருந்தது. MONO/DUAL என்னும் ஆளி யிலுள்ளபோது, கருவி துவித (DUAL - புடையது. அவ் வேளையில் இரு வழி களையும் திரையில் காட்ச்சிக்கு தரும். பட்ட நிலையிலுள்ள போது ஒரு சுவட்டை
(5LD.
LILL MONO/DUAL geof Glousfiji MONO நிலையில் இருக்கும் வேளையில், பட்ட இவ் ஆளி வெளித் தள்ளப்பட்ட ாயின் திரையில் வழி 1 இன் சுவடும் வழி I இன் சுவடும் திரையில் 29 என்னும் MONO/DUAL ஆளி DUAL என்னும் நிலையிலிருந்தால் 30 இவ் ஆளி செயல்படமாட்டது.
ானியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 27 -

Page 46
31 ALT/CHOP/ADD
சமிக்கைகள் ஒன பொறுமானத்தைக்
32 അ g560J Screen
இரு வழிகளாலும் காட்சிக்குத் தருகி
கோட்பாடு :-
IRL V
@_@ 08.04@k
உரு 03.04 இ
உரு 03.04.அ வில் காட்ட ஊடாக உரு 03.04இ இல் தொடர் கே வடிவ சமிக்கை (மின்னழுத்தம்) பிரயோ நிலையை அடையும் வேளைகளில் ம
இற்குக் குறுக்கேயான மின்னழுத்தம் V
காட்டப்பட்டவாறு இருக்கும். இச் சுற்றிற்
கொள்ளளவி இணைக்கப்பட்டால் VL
புள்ளிக்கோட்டு வரைபை ஒத்திருக்கும்.
கோட்டுத் தெரிந்து கொள்ளவும்.
 
 

1றுடன் ஒன்று கூட்டிய அல்லது கழித்த காட்டும். சுவட்டைப் பொறுவதற்கான ஆளி
ஊட்டப்படும் சமிக்கைகளின் சுவடுகளைக்
ன்ற பாகம்.
N ! Ρ: I L Vin IRL C VL
ෆි-05 03.04 ම%
Э Q2, 03-04 ж
ப்பட்ட இருவாயி தடை கொண்ட சுற்றில் V ாட்டால் காட்டப்பட்டது போன்ற சைன் அலை கிக்கப்படுகிறது என்க. இருவாயி முற்சாருகை ட்டும் சுற்றினூடாக மின்னோடும். எனவே RL
ஆனது உரு 03.04இ இல் புள்ளிக்கோட்டால் கு உரு 03.04ஆ இல் உள்ளபடி C என்னும்
ஆனது உரு 03.04ஈ இல் காட்டப்பட்ட
இவற்றுக்கான விளக்கங்களை ஆசிரியரிடம்
லத்திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 28

Page 47
செயல் அலகு 03:01
தரப்பட்டுள்ள சுற்று அமைப்பு 02.00 இல் உரு 03.05 இல் காட்டப்பட்ட சுற்றை இனம் கண்டு கொள்ளவும். CRO என காட்டப்பட்ட இடங்களில் தரப்பட்ட கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டியின் இரு வழிகளுக்குரிய (Channels) இணைப்பைப் பொருத்துக. மின்வழங்கலை இணைத்து ஆளியை மூடவும். இருவாயியைக் கடந்து அழுத்தத்தின் அலை வடிவத்தைப் பொ அவதானித்து அவ் வடிவத்தினை வரைபு 03. கோடாக வரைக. வழங்கப்படுகின்ற சமிக்ன வடிவம் எப்படியுள்ளது என்பதைப் பார்த்து புள்ளிக் கோட்டால் காட்டுக. இப் புள்ளிக்
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தொடர் கோடாக மீண்
இச் சுற்றமைப்பிலுள்ள கொள்ளளவி பெறுமானமும் கொண்டவை என்பதை ஞாபக T, T10 என்பவற்றை இணைக்க பின், இருவா அவதானித்து அதனை வரைபு 03.02 இல் பு கோட்டு வரைபை மீண்டும் வரைபு 03.03 கோட்டால் வரைக.
T, , T10 இணைப்பைத் துண்டிக்கவு முன்போலவே இருவாயியைக் கடந்து அவதானித்து அதனை வரைபு 03.03 இல் புள்
இதற்கு முன்னர் இருந்த தொடுப்புக்க T12 உடன் இணைக்கவும். மாறும் தடை VR, மாறிமாறித் திருகிக் கொள்ளும் அதே வேை சமிக்கையின் வடிவத்தை அவதானிக்கவும். உணர முடிகின்றதா? அப்படி ஏதுமிருப் கொள்ளத்தக்க விதமான வரைபை அல்6 ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வரைக. இதில் 6 வரையப்பட்டிருப்பின் அவற்றிலிருந்து நீர் வி
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர
- படங்களாகவும் பயப்பகாலம்பம்மலங்கப்பபப்பப்பப்பப்.

--> 00
உரு 03.05 செல்வதற்கு முன் உள்ளீடு மின் இத்தமான வழியின் மூலம் திரையில் D1 என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தொடர் க இருவாயிக் கடந்த பின்னர் அதன் அதன் வடிவத்தை வரைபு 03.01 இல் கோட்டு வரைபை வரைபு 03.02 என டும் வரைக.
C] தாழ்ந்த பெறுமானமும், C2 உயர்ந்த த்தில் வைத்திருக்கவும். இனி முனைகள் -யியைக் கடந்து வருகின்ற சமிக்கையை கள்ளிக் கோட்டால் காட்டுக. இப் புள்ளிக் என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தொடர்
ம். T9, T11 ஜத் தொடுக்கவும். பின்பு வருகின்ற சமிக்கையின் வடிவத்தை ளிக் கோட்டால் வரைக.
ள் அப்படியே இருக்க, முனைகள் T9 ஐ
ஐ வலம்சுழியாகவும், இடம் சுழியாகவும் ளயில், இருவாயியைக் கடந்து வருகின்ற
ஏதாவது வித்தியாசங்களை உம்மால் பின் மற்றவர்கள் பார்த்துப் புரிந்து இது வரைபுகளை வரைபு 03.04 என தாவது வித்தியாசங்களை அவதானித்து ளங்கிக் கொண்டவற்றை முடிபு - 1 என
சக-வாட்.
எயல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 29 - |

Page 48
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தரவும். ஏதுமில் குறிப்பிடவும்.
கொள்ளளவிகள்
Cl,C2 அவதானித்தவற்றிலிருந்து நீர் கொள்ளள முடிபு - 2 என ஒதுக்கப்பட இடத்தில் குறிப்
வரைபு 03.01
வரைபு 03.03
முடிவு !
முடிவு II
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

விடின் அவதானிப்புக்கள் இல்லை என
என்பவற்றை
மாற்றி
இணைத்து கள் தொடர்பாக எடுத்த தீர்மானத்தை பிடவும்
-னக பக
வரைபு 03.02
வரைபு 03.04
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 20 -

Page 49
கோட்பாடு - பால சீராக்கி (Bridge)
முப
Dg/
D
AAMA 2
உரு 03.06 அ
பால சீராக்கி என்பது பிரயோகிக்கப் அலைச் சீராக்கப்பட்ட ( Full wave Rectified
உரு. 03.06 அ இல் காட்டப்பட்ட சு இரு வாயிகள் D2,D4 என்பன மின்னைக் கட் EF என்னும் திசையில் மின்னோட்டமிரு சந்தர்ப்பத்தில் RL கிடைக்கப்பட்ட மின்னழு வரைபில் நிழற் கோடிட்ட பகுதி குறி புறமாற்றுகும் (Reverse) போது இருவாயிக அப்போதும் தடை RL ஊடாக EF என் D1,D; மின்னைக் கடத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் 03.06 ஆ இல் நிழற் கோடிடாத பகுதி குறி அலைவடிவம். உரு 03.06 ஆ இல் காட் வாயிகளின் சேர்மானத்தினால் முழு அலைச் இதுவாகும்.
செயல் அலகு 03.02
தரப்பட்ட சுற்றமைப்பு 02.00 இலிருந்து உரு 03.07 காட்டப்பட்ட சுற்றை இனம் கண்டு செய்முறையை தொடர்க.
ஆடலோட்ட மின்முதல் (a.c) உவேற்றுமானி (V) கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டி (CRO) விதத்தில் சுற்றுடன் இணைக்கவும் மின் வழ செய்யவும். கதோட்டுக் கதிர் அலைவுகாட்டி மின்னழுத்தத்தையும் அலைவடிவத்தையும் சா கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டியை முன்போல்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

Rectifier)
உரு 03.06 ஆ
படுகின்ற ஆடலோட்டச் சமிக்கையை முழு 1) சமிக்கையாக மாற்றம் சுற்றாகும்.
ற்றில் B சார்பாக A நேராகும் (Positive) உத்தும். அந் நிலையில் தடை RL ஊடாக தக்கும். D2,D4 மின்கனைக் கடத்தும் ஒத்தம் உரு 03.06 ஆ இல் காட்டப்பட்ட க்கும். ஆடலோட்டம் எனின் மின்சாரம் -ள் D1,D) என்பன மின்னைக் கடத்தும். னும் திசையிலேயே மின்னோட்டமிருக்கும். Rட கிடைக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் உரு க்கும். எனவே RL க்கிடையான விளைவு டப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் தனியே இரு சீராக்கம் நடைபெறுவதற்கான கோட்பாடு
05
D84) 064
000--01:30 0 7 பs
| TET |=3,
F
3
உரு 03.07
ஆகியவற்றை உரு 03.07 இல் காட்டப்பட்ட ங்கலின் ஆளியை மூடி சுற்றுக்கு உள்ளீடு ய சுற்றிலிருந்து பிரித்தெடுத்து உள்ளீட்டின் | பார்த்துக் கொள்ளவும். பின்பு மீண்டும் >வே சுற்றில் இணைக்கவும். இவ் வேளையில்
= 24க34------ => து.
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 2008 - 31 - )

Page 50
உவோற்று மானி வாசிப்பையும், கதோட்டுக் மின்னழுத்தத்தையும் அவதானிப்பு எனக் குறிப்பு
வரைபு 03.05 எனக் குறிப்பிட்ட இட வேண்டியுள்ளதால் அவை மூன்றையும் தனித் முறைகளில் அவற்றை நிறைவேற்ற முடியும். ! இங்கு C3,C4 விடச் சிறியது.
அவதானிப்புக்களைக் குறித்த பின்ன அலை வடிவத்தை வரைபு 03.05 எனக் கு! T15 ஐ இணைத்து கதோட்டுக்கதிர் அலை இடத்தில் பொருத்தமான முறையில் வரைய
T14, T15 என்னும் முனைகளைத் முனைகளை இணைத்துக் கதோட்டுக் கதி வடிவத்தை வரைபில் வரையவும்.
T14, T16 ஆகிய முனைகளுக்கிடை T17 ஆகிய முனைகளையும் இணைக்கவும். திரையை நன்கு அவதானித்துக் கொண் பக்கமும் மாறி மாறி திருகவும். இவ் eே தொடர்பாக நீர் கொண்டுள்ள தீர்மானம் யா எழுதவும்.
அவதானிப்பு :
உவோற்று மானி வாசிப்பு கதோட்டுக் கதிர்அலைவு காட்டியில்
அவதானித்த மின்னழுத
வரை!
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்
பக்கப் பட்டப் பப்படம்

கதிர் அலைவு காட்டி மூலம் அவதானித்த விட்ட இடத்தில் குறிக்கவும்.
த்தில் மூன்று விதமான வரைபுகளை வரைய
தனியே இனம் கண்டு கொள்வதற்காக எம் என்பதை மனதில் கொண்டு மேலே தொடரவும்.
மர் கதோட்டுக் கதிர்அலைவு காட்டி காட்டும் திக்கப்பட்ட இடத்தில் வரையவும் பின்பு T!4, லவுகாட்டி காட்டும் அலைவடிவத்தை அதே |வும்.
துண்டிக்கவும் பின்பு T14, T16 ஆகிய ர்ெஅலைவு காட்டியில் அவதானித்த அலை
யேயான இணைப்பு அப்படியே இருக்க T14,
இனி கதோட்டுக் கதிர்அலைவு காட்டியின் டு VR; என்னும் மாறும் தடையை இரு வளையில் அவதானித்தவற்றிலிருந்து சுமை து என முடிவு II என்னும் இடைவெளியில்
த்தம்
சிலமளியா-பாக்கில்
தேசிஇம் ஓ.
காற்கைப் வாரியம்மா
காரட்ன
- கலைவில்
4 03.05
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 22 -

Page 51
முடிவு III
மதிப்பீட்டு வினா 03.01
உள்ளீடு
வெளியீடு
உரு 03.08 (அ)
உரு 03.08 ஆ இல் காட்டப்பட்ட அலைவடி6 சுற்றில் உள்ளீடு செய்தால் வெளியீட்டின் வரைபு 03.06 எனக் குறிக்கப்பட்ட இடத்தில்
வரைபு 03
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

ச)
உரு 03.08 (ஆ)
வத்தை, உரு 03.08 அ இல் காட்டப்பட்ட. அலை வடிவம் எப்படி இருக்கும். என வரையவும்.
தி
-.06
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 33 -

Page 52
நோக்கங்கள் :
04.01 மானிகளைக் கையாளு!
வழுக்களும், அவற்றைத் கொண்டவற்றை மீட்டு பரிச்சசியமாகுதல்.
04.02 NPN g5 JITGöTaf6müJi (Trar
வேறுபாடுகளைத் தெரிந்து
04.03 திரான்சிஸ்ரரின் பொறிமுக
என்ன என்பதை 2) -
திரான்சிஸ்ரரின் தரவுப் திரான்சிஸ்ரரின் வகை, மு
04.04 திரான்சிஸ்ரரின் தரவுப்
UT6ig5355 தரப்பட்ட என்பவற்றைத் தீர்மானித்த
04.05 திரான்சிஸ்ரரின் உள்ளீடு
சிறப்பியல்புகளைக் கற்
தெளிவு பெறல்.
உபகரணங்கள்:
சுற்றமைப்பு 03.00, நேரோட்ட மின்வழங்கி
பல்மானி
உரு
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 
 
 
 

ற - 04
ம் போது வாசிப்புகளில் ஏற்படுகின்ற திருத்தம் செய்தல் தொடர்பாகக் கற்றுக் பார்ப்பதுடன், பிரயோகிப்பதிலும்
nsistor) PNP திரான்சிஸ்ரர் ஆகியவற்றின்
கொள்ளல்.
Omg, 56 (Mechanical Data) 6T6örspital)
தாரணமொன்றின் மூலம் அறிவதுடன்,
புத்தகத்தைக் கையாண்டு தரப்பட்ட னைகள், மாதிரியுரு என்பவற்றை அறிதல்.
புத்தகம் இன்றி பல்மானியை மட்டும் திரான்சிஸ்ரரின் வகை, முனைகள்,
ல்.
(Input) G616suiG (Out put) First LIT607
பதுடன், உரிய வரைபுகளை வரைந்து
அம்பியமானி -2, உவோற்றுமானி -2,

Page 53
கோட்பாடு: மின் சுற்றுக்களில் இணைக்கப்பட்ட ம வாசிப்புக்களில் ஏற்படுகின்ற வழுக்களும், அ6
+A)
E
உரு 04.01 அ
அம்பியர் மானியின் உட்தடை
உவோற்று மானியின் உட்தடை
சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட தடை உட்தடை அற்ற மின்முதலின் மின்னியக்க விசை
உரு 04.02 (அ) இல் காட்டியபடி சுற்று மானியில் வாசிப்பு 1, உம் உவோற்றுமா சந்தர்ப்பத்தில் உவோற்றுமானி ஊடாகச் அம்பியர் மானி காட்டும். எனவே அம்பியர் மானி ஊடாகச் செல்லும் மின்னோட்டத் மின்னோட்டம் பெறப்பட வேண்டும்.
உள்
உவோற்று மானிக்கு V = IR பிரயோகித்தால்,
V1 = I, r2 இங்கு Iy,
மானியூடா
ஃ Iy = Vi/r2 எனவே R இனூடான மின்னோட்டம் = (I-Iy) உரு 04.02 ஆ இல் காட்டியபடி சுற்று இ
வாசிப்பு 12 உம் உவோற்றுமானியின் வாக மானிக்கிடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்ன உவோற்றுமானியின் வாசிப்பிலிருந்து அ வேறுபாட்டைக் கழித்தே தடை R க் கிடை வேண்டும்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

மானிகளின் உட்தடைகள் காரணமாக
வற்றிற்கான திருத்தங்களும்.
E
உரு 04.02 ஆ
[1 ஓம்
r2 ஓம்
R ஓம்
E உவோற்று என்க.
இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அம்பியர் னியின் வாசிப்பு V1 உம் என்க. இச் செல்லும் மின்னோட்டத்தையும் சேர்த்தே
மானியின் வாசிப்பிலிருந்து, உவோற்று தைக் கழித்தே தடை R இனூடான
r2 தெரிந்த கணியங்கள் I, உவோற்று ன மின்னோட்டம்.
= (I) -Vi/r2) அம்பியர் என்பதாகும். ணைக்கப்பட்டிருப்பின் அம்பியர் மானியின் சிப்பு V2 உம் என்க. இங்கு அம்பியர் டயும் சேர்த்தே உவோற்றுமானி காட்டும். பியர் மானிக்கிடையான மின்னழுத்த யேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு காணப்பட
T50
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 35 - )

Page 54
அம்பியர் மானிக்கு V = IR பிரயோகித்தால்
VA = Ipr: இங்கு VA வேறுபாடு. எனவே R க்கிடையிலான மின்னழுத்த ே எனவரும்.
மதிப்பீட்டிற்கான பயிற்சி - 04.01
இது வரையில் நீர் கற்றுக் கொண்ட கோட் நேரடியாகவே வாசிக்கத்தக்க அம்பியர்மான
இயல்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென
விடை:-
திரான்சிஸ்ரர் -TRANSISTOR
முன்னைய வகுப்புக்களில் நீங்கள் semiconductor) P வகை அரைக் கடத்தி உருவாக்கப்படுகின்றன என விளக்கமாகக்
இங்கு விளக்கப்படவில்லை.
திரான்சிஸ்ரர்கள் மூன்று படைக கொண்டுள்ளன. அதாவது P வகைப் ப படைகளைக் கொண்டதாகவோ, அல்லது வகைப்படைகளை கொண்டதாகவோ திரா
முன்னையது NPN திரான்சிஸ்டர் எனவும் குறிப்பிடுவனவாகும். இவ்விர திரான்சிஸ்ரர் இருமை முனைவுக்குரியவை இவ்விரு விதமான கட்டமைப்புக்களிலும் ந பக்கங்களிலுள்ளவற்றில் ஒன்று சேர்ப்பாள் எனவும் அழைக்கப்படுவனவாகும். இவற்றி காலி என்பது அவற்றின் தடிப்பைப் | உற்பத்தியாளர்களே நிர்ணயம் செய்வு சுற்றுக்களில் எவ்விதங்களாகப் பிரதிநித 04.03 இல் தெளிவாகக் காணலாம்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

அம்பியர்மானிக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த
வேறுபாடு = V2-VA = (V2 -Ir2) உவோற்று
பாட்டிலிருந்து, வழுக்களற்ற அளவீடுகளை
எ, உவோற்றுமானி என்பன எவ்விதமான * கற்பனை செய்து விடை எழுதவும்.
எ N வகை ஆரைக் கடத்தி (N Type  ெ(P Type Semiconductor) என்பன எப்படி கற்றுள்ளீர்கள் என்பதால் அந் நுட்பங்கள்
ளாக அரைக் கடத்தித் திரவியங்களைக் டை தன்னிரு பக்கங்களிலும் N வகைப் N வகைப்படை தன்னிரு பக்கங்களிலும் P அசிஸ்ரர்கள் அமையலாம்.
எனவும் பின்னையது PNP திரான்சிஸ்டர் ரண்டு கட்டமைப்புக்கள் காரணமாகவே வ (Bipolar) என அழைக்கப்படலாயிற்று. நடுவிலுள்ள படை அடி (Basc) எனவும் இரு - (Collector) மற்றையது காலி (Emitter) ல் எந்தப் படை சேர்ப்பான் எந்தப் படை பொறுத்தே வரையறுக்கப்படும். இவற்றை சார்கள். NPN, PNP திரான்சிஸ்ரர்களை நித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை உரு
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 38 - |

Page 55
காலி,-P|N/P சேர்ப்பான்
அடி
உரு (0
திரான்சிஸ்ரரின் தரவு
2
திரான்சிஸ்ரரின் தரவு என்னும் கையாளப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள், உற்பத்தியாக்கப்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட் ஜேமானியம்) மாதிரி உருவம் முனை அறிவுறுத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது முனைகளை இனம் கண்டு கொள்ளத்தக்க (Mechanical Data) எனப்படும். திரான்சிஸ்ர Book) ஒவ்வொன்றின் இலக்கங்களு கொடுக்கப்பட்டிருக்குகம்.
பொறிமுறைத் தரவு (Mechanical Data)
பொறிமுறைத் தரவு பற்றிய நீங்க காட்டப்பட்டுள்ளது. BC 177(V,V1, A,B), B BC186, BC 187, BC 192, BC 215(A,B) சேர்ந்த சிலிக்கன் திரான்சிஸ்ரர்களும், BC BC 110, BC 190, (A,B), BC 210 ஆகிய 1 என்னும் பொறிமுறைத் தரவு இலக்கம் 6 envelopes) உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. ஓ காட்டப்படுகின்றது. உறையுடன் சேர்ப்பான் !
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

காலி
சேர்ப்பான்
காலி-N/ P)N சேர்ப்பான்
P
அடி
5
14.03
| போது அதன் சிறப்பியல்புகள், உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனங்கள், -டுள்ள திரவியம் (சிலிக்கன், அல்லது களை இனம் கண்டு கொள்ளத்தக்க தாக இருக்க வேண்டும். மாதிரி உருவம்,
அறிவுறுத்தல் என்பன பொறிமுறைத் தரவு ரின் தரவுப் புத்தகத்தில் (Transister Data க்கு எதிரே இவற்றின் தரவுகள்
5 விளங்கிக்கொள்வதற்கு ஓர் உதாரணம் - 178(V,V1, A,B), BC 179(V,Vi,A,B,C), ஆகிய இலக்கங்களிலுள்ள PNP ரகத்தை 107(A,B) BC 108(A,B,C), BC 109 (B,C) NPN சிலிக்கன் திரான்சிஸ்ரர்களும் TO 18 அகாண்ட உலோக உறைகளினுள் (metal இதன் பொறிமுறைத் தரவை உரு 04.04 முனை உள்ளாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 37 - |

Page 56
குறிக்கப்பட்ட
உரு
தரவுப் புத்தகம் இன்றி பல்மானிை ரகம் அல்லது முனைகள் என்பவ
ஏற்கனவே செய்முறை 01இல் SU பற்றிக் கற்றவற்றில் ஒரு குறிப்பை மீண்டும்
தடைகளை அளப்பதற்குப் l சந்தர்ப்பத்தில் பல்மானியின் நேர் இணை எதிர் இணைக்கம்பி நேர் மின்அழு அக்குறிப்பாகும். அக் குறிப்புத் தொடர்பா இருப்பின் செய்முறை 01 இல் அதனை ந6
PNP திரான்சிஸ்ரரும் பல்மானியும்
十
இ ම%
உரு
தடை அளப்பதற்குச் செப்பன் ெ உரு 04.05 இல் காட்டப்பட்ட நான்கு
பரிசோதிக்கப்படின் (அ) (ஆ) எனும் முறை
(ஈ) இரண்டிற்கும் உயர்ந்த தடைகளையும்
NPN திரான்சிஸ்ரரும் பல்மானியும்
இ හිජ්,
Փ-Ա5
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் ဂျူးဆုရှီးဆုံးနီဆဲ့ဒွါး
 

Anno
مستعميق ما
எல்லா அளவுகளும் மில்லிமீற்றரில் தரப்பட்டுள்ளன. 04.04
ய மட்டும் பாவித்து திரான்சிஸ்ரரின் ற்றை தீர்மானித்தல்.
JNWA YX — 360 TRE (3}ĝ6OTĽu Lu6ÖLDIT6aĵo
ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம்.
பல்மானி செப்பன் செய்யப்பட்டிருக்கும் க்கம்பி (Lead) எதிர் மின்னழுத்தத்தையும், 2த்தத்தையும் கொண்டிருக்கும் என்பதே க உங்களுக்குத் தெளிவற்ற நிலை ஏதும் ன்றாக வாசித்துக் கொண்டு தொடரவும்.
δ Σ., ད། / (འདེ་)
இ 停
04.05
சய்யப்பட்ட பல்மானியொன்றைக் கொண்டு
முறைகளிலும் PNP திரான்சிஸ்ரர்ரொன்று
களுக்கு மிகத் தாழ்ந்த தடைகளையும் (இ) மானி காட்டும்.

Page 57
முன்னையது போலவே உரு 04.0 திரான்சிஸ்ரர் பரிசோதிக்கப்படின் (அ) (8 தடைகளையும் (இ) (ஈ) என்னும் இணை காட்டும்.
இரு வகைத் திரான்சிஸ்ரர்களையும் போது உயர்ந்த, தாழ்ந்த வாசிப்புக்க கொள்வதற்கான கோட்பாடு உங்கள் கற்பிக்கப்பட்டிருப்பதால் இங்கு அது விளக்க உங்களுக்கு தேவைப்படின் பாட ஆசிரியரை
பல்மானி மூலம் திரான்சிஸ்ரரின் பருமட்டான தர
பல்மானியின் நேர் இணைக்கம்பி சில எனவும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளவும். முனைகளை A,B,C எனப் பெயரிட்டு விளக்கப்பட்டுள்ள மூன்று சோடி செய்மு ஒவ்வொரு சோடியும் இரண்டு கட்டங்களைக்
பல்மானி மூலம் திரான்சிஸ்ரரின் த இங்குக் கூறப்பட்ட செய்முறைகள் எல் அளப்பதற்கு செப்பன் செய்யப்பட்ட நிலையில்
த
1ம் சோடி
பாம்
சிவப்பு இணைக் கம்பியை A இணைக்கம்பியை B,C என்வற்றுடன் தனித்த (Combinations) மானியின் வாசிப்புகளை அ சேர்மானங்களுக்கும். எல்லா இணைப்பு: இணைக்கம்பியை A யுடன் இணைத்துக்ெ என்பவற்றுடன் தனித்தனியே இணைத்து வாசிப்பை அவதானிக்கவும். இவை சேர்மானங்களாகும். அவதானித்த பின் விடவேண்டும். A இச் சோடியின் பொது முன
உம் சோடி
சிவப்பு இணைக்கம்பி B யுடன் பொரு A,C என்பவற்றுடன் தனித் தனியே பொருத் வேண்டும். இவை 2ம் சோடியின் மு இணைப்புக்களும் துண்டிக்கப்பட்ட பின் கறு!
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

6 இலுள்ள படி நான்கு வழிகளிலும் ஆ) என்னும் இணைப்பிற்குத் தாழ்ந்த ப்பிற்கு உயர்ந்த தடைகளையும் மானி
பல்மானியைக் கொண்டு பரிசோதிக்கும் நளுக்கான காரணங்களைத் தெரிந்து தக்கு முன்னைய வகுப்புபுக்களில் ப்படவில்லை. அதில் மேலதிக விளக்கம் நாடவும்.
வு காணல்
பப்பு எனவும் எதிர் இணைக்கம்பி கறுப்பு தரவு காண வேண்டிய திரான்சிஸ்ரரின் க் கொள்ளவும். பின்பு தொடர்ந்து மறைகளும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். கொண்டது.
தரவை நிர்ணயம் செய்வது தொடர்பாக >லாவற்றிற்கும், பல்மானியானது தடை லிருத்தல் வேண்டும்.
யுடன் இணைத்துக் கொண்டு கறுப்பு னியே இணைத்து இருசேர்மானங்களுக்கும் வதானிக்கவும். 1ம் சோடியின் முதற்கட்டச் க்களையும் துண்டித்த பின் கறுப்பு காண்டு சிவப்பு இணைக்கம்பியை B,C அவ்விரு சேர்மானங்களுக்கும் மானியின் 1ம் சோடியின் இரண்டாம் கட்டச் எல்லா இணைப்புக்களையும் பிரித்து கன.
5த்திக் கொண்டு கறுப்பு இணைக்கம்பியை
தி மானியின் வாசிப்புக்களை அவதானிக்க தற்கட்டச் சேர்மானங்களாகும். எல்லா பபு இணைக்கம்பியை B யுடன் பொருத்திக்
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 29 - |

Page 58
கொண்டு சிவப்பு இணைக்கம்பியை A,C
அவதானிக்க வேண்டும். இவை 2ம் சோடிய அவதானிப்பு முடிந்த பின் எல்லா இணை சோடியின் பொதுமுனை.
இsi சோடி
சிவப்பு இணைக்கம்பியை ( இணைக்கம்பியை A,B ஆகியவற்றுடன் வாசிப்புக்களை அவதானிக்க வேண்டும். சேர்மானங்களாகும். இணைப்புக்கள் பிரிக்கட் யுடன் சேர்த்துக் கொண்டு சிவப்பு இணை வாசிப்புக்களை நோக்க வேண்டும். இன சேர்மானங்களாகும்.. C இச் சோடியின் பொது
தரவுகளை நிர்ணயம் செய்தல்
சந்தர்ப்பம் -1
எக
ஒவ்வொரு சேர்மானத்திற்கும் மானிய ஒரு சோடியில் மாத்திரம் ஒரு கட்டத்துக் தடைகளையும் மற்றைய கட்டத்திக்குரி தடைகளையும் காட்டும். இச் சோடிக்கு திரான்சிஸ்ரரின் அடி (BASE) ஆகும்.
இவ் வேளையில் தாழ்ந்த தடைக் பொதுமுனை சிவப்பு இணைக்கம்பியுடன் (1 சேர்மானங்களின் போது பொதுமுனை கறு சேர்ந்து இருப்பின் நிச்சயமாக அது PNP : 1.மாற்றாக தாழ்ந்த தடைகளைக் காட்டும் கே இணைக்கம்பியுடன் (மறுதலையாக உயர் போது பொதுமுனை சிவப்பு இணைக்கம்பிட நிச்சயமாக அது NPN ரக திரான்சிஸ்ரராகு
இனி நிர்ணயம் செய்யவேண்டிய அடி ( 1டீயளந) முனையைத் தவிர்த்து ஏ பல்மானியின் சிவப்பு இணைக்கம்பியும் ம தொடுக்கவேண்டும். பின்பு அடி முனையை காட்டியில் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளதா இல்லாவிட்டால் இணைக்கம்பிகளையும்
1 வேசம் மகிழ மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

ஆகியவற்றுடன் பொருத்தி வாசிப்புக்களை பின் இரண்டாம் கட்டச் சேர்மானங்களாகும். எப்புக்களையும் பிரித்து விடவும். 8 இச்
யுடன் சேர்த்துக் கொண்டு கறுப்பு தனித் தனியே சேர்த்து மானியின்
இவை 3ம் சோடியின் முதற்கட்டச் 3பட்ட பின்னர் கறுப்பு இணைக்கம்பியை C க்கம்பியை A,B என்பவற்றுடன் பொருத்தி மவ 3ம் சோடியின் இரண்டாம் கட்டச் துமுனை.
என் வாசிப்பை அவதானிக்கும் போது ஏதோ க்குரிய சேர்மானங்களுக்கு மானி தாழ்ந்த ய சேர்மானங்களுக்கு மானி உயர் ரிய பொதுமுனை தரவு காணவேண்டிய
களைக் காட்டும் சேர்மானங்களின் போது. மறுதலையாக உயர் தடைகளைக் காட்டும் ரப்பு இணைக்கம்பியுடன் எனவும் கூறலாம்) ரகத்தைச்சேர்ந்த திரான்சிஸ்ரராகும். இதற்கு சர்மானங்களின் போது பொதுமுனை கறுப்பு
தடைகளைக் காட்டும் சேர்மானங்களின் புடன் எனவும் கூறலாம்) சேர்ந்து இருப்பின்
திரான்சிஸ்ரரின் ஏற்கனவே துணியப்பட்ட னைய இரண்டு முனைகளில் ஒன்றிற்கு மற்றையதற்கு கறுட்டே, இணைக்கம்பியையும் விரலினால் தொட்டுக்கொண்டு மானியின் என நோக்கவேண்டும். திருப்படம் ஏதும் முனைகளையும் மாறிமாறி தொடுத்தபின்
ஏEஈட்)
ரெனியல் செய்முறை வேலைட்டி புத்தகம் -- 2003

Page 59
மீண்டும் அடிமுனையை விரலால் தொட்டுக் என நோக்கவேண்டும். இவ்விரண்டு நிலைகள் திருப்பம் ஏற்படும். திருப்பம் ஏற்படும் நிலை தொட்டு, காட்டியில் ஏற்படும் திருப்பத்ன பரிசோதிக்கப்படுகின்ற திரான்சிஸ்ரர் PNP ரக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்மானியில் திருப்பம் ஏற்படுகின்றடே சிவப்பு இணைக்கம்பியுடன் தொடுக்கப்பட்டி கருப்பு இணைக்கம்பியுடன் காலி (E) முனை
பரிசோதிக்கப்படுவது NPN ரக தொடுக்கப்பட்டிருப்பது காலி முனைய தொடுக்கப்பட்டிருப்பது சேர்ப்பான முனையாக
சந்தர்ப்பம் 2
சில திரான்சிஸ்ரர்களை ஆய்வு செய் அவதானிப்புக்களில் ஒன்று சற்று வித்தியாசப் இதுக்குமென்பதும் இதற்கான காரணமும் இந்
ஏதோ ஒருசோடி செய்முறையில் ஒருக தாழ்ந்த தடைகள் அவதானிக்கப்படும். மற் உயர் தடையும் எஞ்சியுள்ள சேர்மானத்திற்கு தடையை விட சிறிது கூடிய தடையைௗ சந்தர்ப்பத்தில் முன்னையது போலவே | தடையைவிட சிறிது கூடிய தடையைக் ( நிச்சயமாக காலி (E) யாகவும் இருக்கும்.
சக்தி கூடிய திரான்சிஸ்ரர்கள் !
ஒரு தடை அவற்
இடையில் உள்
வடிவமைக்கப்பட்டி உரு 04.07
அவதானிக்க
தொழினுட்பம் மூ6 PNP திரான்சிஸ்ரரைப் பிரதி நிதித்துவப் காட்டப்பட்டுள்ளது.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

கொண்டு காட்டியில் திருப்பம் ஏற்படுகிறதா ரிலும் ஏதோ ஒன்றில் நிச்சயம் காட்டியில் லயில், விரலால் அடியை விட்டு விட்டுப் த உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். மா அல்லது NPN ரகமா என ஏற்கனவே
பாது பரிசோதிக்கப்படுவது PNP ரகமாயின் ருப்பது சேர்ப்பான (C) முனையாகவும் யாகவும் இருக்கும்.
மாயின் சிவப்பு இணைக்கம்பியுடன் பாகவும்
கருப்பு
இணைக்கம்பியுடன் வும் இருக்கும்.
யும்போது சந்தர்ப்பம்- 1 இல்விளக்கப்பட்ட மாகும். வாய்ப்பும் உண்டு. இது எவ்வாறு ங்கு தரப்படுகின்றது, கட்டத்திற்குரிய இரண்டு சேர்மானங்களுக்கு மறைய கட்டத்தில் ஒரு சேர்மானத்திற்கு 5 முதற் கட்டத்தில் அவதானித்த தாழ்ந்த ள அவதானிக்க முடியும். இப்படியான பொது முனை அடியாகவும், தாழ்ந்த கொண்ட சேர்மானத்தில் எஞ்சிய முனை
இடங்களில்
கையாளப்படுகின்ற இலகுவில் சேதமடையாமல் இருப்பதற்காக கறின் அடிக்கும் (Base) காலிக்கும் (Em) களாகவே (Internal) அமையத்தக்கதாக
ருக்கும்.
இதனைக்
கண்ணால் முடியாது. அச்சடிக்கும் (Printing) லம் இத்தடை ஏற்படுத்தப்படும். இத்தகைய படுத்தும் வரிப்படம் உரு 04.07 இல்
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 60
குறிப்பு
திரான்சிஸ்ரரின் தரவை நிர்ண சம்பந்தப்படுகின்ற கோட்பாட்டிலும் நீங்கள் 12 சேர்மானங்களை உள்ளடக்கியதாக மூ தரப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொறு சேர்மா நோக்கப்படுகின்றது. நீங்கள் இவ்விடயத் ஆறு சேர்மானங்களையும் அவதானிப்பதா செய்ய முடியும்.
மதிப்பீட்டுப் பயிற்சி - 04.03
ஆய்வு கூடத்திலுள்ள திரா6 கையேட்டிலிருந்து அட்டவணை 04.01 ஐப்
இலக்கம்
B 108
தரவின் தன்மை
ஆக்கப்பட்ட திரவியம்
ரகம்
முனைகள் குறிக்கப்பட்ட வரிப்படம்
அட்டவள்
மதிப்பீட்டிற்கான பயிற்சி - 04.04
எல்
உங்களுக்கு A,B,C அடையாளமிடப்பட்டு
மூன்ற திரான்சிஸ்ரர்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இனம் கண்டு கொள்ளத்தக்க விதமாக முனைகள்
குறிக்கப்பட்ட உருப்படத்தையும், அவற்றைச் சுற்றி பிரதி நிதித்துவப்படுத்தும் வரிப்படத்தையும் வரைக. இதற்குத் தரவுப் புத்தகப் பாவிக்கக் கூடாது. பல்மானியை மட்டுப் பாவிக்கவும்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

பம் செய்யும் செய்முறையிலும் அதில் நல்ல தெளிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக ன்று சோடி செய்முறைகள் மூலம் விளக்கம் னமும் திரும்பவும் இன்னொரு தடவை கதில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் ஒரு தடவை ன் மூலம் திரான்சிஸ்ரின் தரவை நிர்ணயம்
புத்தகம்
அல்லது
ன்சிஸ்ரர் தரவுப்
பூர்த்தி செய்யவும்.
BD 225
2N 487
ணை 04.01
அட்டவணை 04.02
நிரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 61
காலி பொது முனைவாகும் போது சிறப்பியல்புக
(டு) I
உரு 0,
NPN திரான்சிஸ்ரரொன்று பொதுக்கா அமையும் போது சிறப்பியல்புகளைப் பெ காட்டப்பட்டுள்ளது. X,Y என்பன முறை மின்கலங்கள். இவை P(1000ஓம்) Q (50 (Rheostat இறையோகற்று) இணைக்கப்பு மின்னழுத்தப்பிரியிகளாகச்
(Dividers) வாசிப்புகளைப் பெறும் போது தேவைக்கே ஏதாவதொன்றை மாறிலியாக வைத்தே வாசி செப்பன் செய்தே வாசிப்புகள் பெறமுடியும் மாறிலியாக வைக்கவேண்டும் எனின் திரா முனை அம்பியர் மானிகளுக் முன்பு இணைக்
IB யை மாறிலியாக வைத்து Ic உக் இது திரான்சிஸ்ரரின் வெளியீட்டுச் சிறப்பியா நிலையியற் சேர்ப்பான் சிறப்பியல்புகள் - அழைக்கப்படும். IB யின் வெவ்வேறு பெ தயாரிக்கப்படும் வரைபுகள் வித்திய திரான்சிஸ்ரரொன்றின் வெளியீட்டுச் சி தொகுதியொன்றை உரு 04.09 காட்டுகன்றது.
33***&Ti{}+, அகலமும்
-) *
வ{27:** **w: A - {) *
* நீ ஜன்- 2 ;
** {}*** * 

Page 62
VCE யை மாறிலியாக வைத்து I: திரான்சிஸ்ரரின் உள்ளிட்டுச் சிறப்பியல் நிலையியற்றடிச் சிறப்பியல்புகள் (Static B யின் வெவ்வேறு பெறுமானங்களுக்கு வ6 NPN திரான்சிஸ்ரரொன்றின் உள்ளிடுச் தொகுயென்று உரு 04:10 இல் காட்டப்பட்(
ஒரு திரான்சிஸ்ரரின் நேர்மின்னோ
மின்னோட்டத்தை உள்ளிட்டு மின்னோட்டத
குறிக்கப்படும். இப் பெறுமானம் VBE,
ജൂൺങ്ങേ
வெளியீட்
១_616ff_0
செயல் அலகு 04.01
சுற்றமைப்பு 03.00 இல் உரு 04.11 கண்டுகொண்டு செய்முறையைத் தொடரவு V, V ஆகிய உவேற்று - மானிகளையும்
இணைத்துக் கொள்ளவும்.
இறையோசுற்றுக்கள் VR|, VR) திருகிக் கொள்ளவும்.
1B, C, VBE VCE ஆகியவற்றை மு மூலம் வாசிக்கலாம். A1, A2, V, V)
அளவுத்திட்டங்களில் வாசிக்கக்கூடியனவு
 
 

க்கும் VBE க்கும் தயாரிக்கப்படும் வரைபு 356T; (Input Characteristics) 916)6Ogil ise Characteristics) 6T6örp60.pdb35 LIGib. VoE ரைபுகள் வித்தியாசமானவையாக இருக்கும். சிறப்பியல்புகளைக் காட்டும் மாதிரித் }ள்ளது.
Lbulb (DC Current Gain) (G6).j6flui (6.
ந்தால் வகுப்பதால் பெறப்படும். இது 6 ஆல்
VCE என்பவற்றுக்கேற்ப மாறுபடும். அலகு
G LÖ667 (360TTL" Lib Io
மின்னோட்டம் IB
04.11
இல் காட்டப்பட்ட சுற்றை அடையாளம் b, A1, A2 ஆகிய அம்பியர் மானிகளையும்
உரு 04.11 இல் காட்டப்பட்ட மாதிரியாக
இரண்டையும் பூரணமாக இடம்சுழியாகத்
)றையே A1, A2, V, V) ஆகிய மானிகள்
p60os3(3u u LuA 25mA, 2.5V, 10V gaéluu
T5 இருக்க வேண்டும். உங்களால்

Page 63
இணைப்புச்செய்யப்பட்ட சுற்றை ஆசிரியரைக்
மின்னூட்டம் கிடைப்பதற்கான ஆளியை மூட6
VR ஐச் செப்பன் செய்வதன் மூ
பேணலாம். VR2 ஐ திருகித்திருகி IC க்கொ
பதியவும். ஒவ்வொரு தடவையும் வாசிப்பு 6
என அவதானித்துக்கொள்ள வேண்டும். ம
சேப்பன் செய்து Ig யை 10uA ஆகப்பேணிக்
V, இன் தடையை அளந்து அல்லது
அட்டவணை 04.03 இல் மூன்றாவது நிரலை
நான்காவது நிரலையும் பூர்த்தி செய்யவும். பெறுமானங்களுக்கும் வரைபு 04.01 என
பூர்த்தியாக்கவும்.
செயல் அலகு 04.02
செயல் அலகு 04.01இல் அமைக்கப்ட
தொடரவும். VR2 ஐச் செப்பன் செய்து VCE
VR ஐ மாற்றி மாற்றி ஐக்கொத்த
இல் பதியவும். ஒவ்வொரு தடவை பதியும்
நோக்க வேண்டும். மாற்றம் ஏதும் இருப்பி
5V இல் நிலை நிறுத்திக் கொண்ட பின்னரே
A, V, இன் தடைகளை அறிவத ஐந்தாம், நிரல்களை கணிப்பின் மூலம் நிர பூர்த்தி செய்யவும்.
Ig, VBE களுக்கிடையிலான வரைை
களுக்கிடையிலான வரைபை வரைபு 04.03
வரைபுகளும் திருத்தமான பெறுமானங்களுக்ே
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

கொண்டு சரி பார்த்துக் கொண்டு 12V
பும்.
லம் Ig யை 10uA ல் மாறிலியாகப்
த்த VCE யை அட்டவணை 04.03 இல் ாடுக்கும் போது p 10uA இல் உள்ளதா ாற்றம் ஏதுமிருப்பின் மீண்டும் VR ஐச்
கொண்டே வாசிப்பைப்பதிதல் அவசியம்.
ஆசிரியரிடம் கேட்டு, கணிப்பின் மூலம் ப்ளளள (Column) பூர்த்தி செய்த பின் VCE க்கும் IC யின் திருத்தமான
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வரைபைப்
Iட்ட சுற்றை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு
யை 5V இல் பேணிக்கொள்ளவும்.
IC, VBE என்பவற்றை அட்டவணை 04.04 ) போதும் VCE 5V இல் உள்ளதா என ன் VR2 ஐச் செப்பன் செய்து VCE யை
அட்டவணையில் பதிய வேண்டும்.
தன் மூலம் அட்டவணையின் நான்காம்,
பபிய பின் ஆறாம், ஏழாம் நிரல்களையும்
ப வரைபு 04.02 என்னுமிடத்திலும் IE,Ic என்னுமிடத்திலும் வரையவும். இரண்டு க வரையப்படல் வேண்டும்
செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 45 -

Page 64
IC mA
NCE
அட்டவனை
A1
B
VBC mV IC mA
A
க்கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வீழ்ச்சி mV
அட்டவலை
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

V,க்கூடான மின்னோட்டம்
mA
திருத்தமான Ic mA
ன 04.03
V,க்கூடான
திருத்தப்பட்ட
திருத்தப்பட்ட மின்னோட்டம்
Vbe mV
mA mA
ன 04.04
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 65
வரைபு 04.01
V BE
வரைபு 04.02
வரைபு 04.03 இலிருந்து B இன் பெறுமான
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

* VCE
வரைபு 04.03
இதைக் காண்க.
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 17

Page 66
திகதி:
செய்முன
நோக்கங்கள்
05.01
05.02
05.03
05.04
போலின் அட்சர கணிதம் (Bo கொள்ளல். போலின் அட்சர கணிதத்திற்கு இடைப்பட்ட தொடர்பை தெரிந்து வாயில்கள் பெருமளவு பிரே கொள்ளல். அண்ட், ஓர் நேர், நேர்மாற் வாயில்களை இனம் காண்க. ஒவ்வொரு
வாயில்களுக்குமா6 குறியீடுகளை அறிதல். வாயில்களின் உண்மை அட்டவர் வாயில்களின் பௌதிகக் தொகையிட்ட (ஒடுங்கியைான) ச
05.05
05.06
05.07
உபகரணங்கள்:-
Aய 18க்கால
03
உரு
சுற்றமைப்பு 04.00, 12V மின்வழ
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

Dற - 05
olean Algebra) பற்றி சிறிதளவு அறிந்து
ம் தர்க்க வாயில்களுக்கும் (கதவங்கள்)
கொள்ளல். யாகமாகும் சந்தர்ப்பங்களைத் தெரிந்து
– (நொட்), நன்ட், நோர், எக்ஸ்நோர்
பிரித்தானிய,
அமெரிக்க
நியமக்
ணைகளை அறிதல். கட்டமைப்பும் அவை அமைக்கப்பட்ட ஈற்றுக்களை இனம் கண்டறிதல்.
05.00
ங்கல், இணைக்கம்பிகள்.
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 18 .

Page 67
அறிமுகம்
அநேகமாக சகல இலக்கவியல்
இலக்கவியல் தொகுதிகளும் துவித எண்
கையாள்வதுடன் 9تهH60(6([ இரு நிை
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மறுதலையாகக் வடிவமைக்கப்பட்ட கணனிகள், தொகுதிக அர்த்தம் கொண்ட இலக்கவியல் (digital) எ
முன்னே கொண்டுள்ளன எனலாம்.
இவ்விரு நிலைத் தொகுதிகளில் நிறைவேற்றப்படுதல் அவசியம். இவை நிச் திரும்பத் திரும்ப நடைபெறுவனவாகவும் இ
நிறைவேற்றுவதற்குக் கையாளப்படும் சுற்று
எனப்படும்.
துவித அமைப்பைத் தர்க்க 6 அமைப்பின் தர்க்கவியல் நிகழ்வு (logical
(logical Statement) பெறப்படுதல் வேண்டும்.
(Boolean algebra) ep6o(8LD Glafujui IUGLb.
இக் காலத்தில் போலின் அட்
குறிகளில் குறிப்பிடப்படும். தர்க்க சாஸ்திர
(George Boole) 1854 (96ð a5600I(6 Lilig;
ஒவ்வொரு மாறியும் மெய் (true) அல்ல பெறுமானத்தைக் கொண்டிருப்பனவாகும். கணிதத்தின் நோக்கம் தர்க்க ரீதியான ஒவ்வொரு துவித இலக்கவியல் அமைப்புக்
கூற்றுக்களை இலக்கவியல் ഖlറ്റൂഖങ്ങഥ
நிலையிலுள்ள வழியை-வழிகளை போ6
பிற்காலத்தில் பொறியியலாளர்கள் உணர்ந்து
ஆரம்ப காலத்தில் தர்க்கவியல் அட்சர கணிதத்தின் நோக்கமாக இருந்த வடிவமைப்பில் அதன் பெருமளவு பயன்பாடு
கணனிசுற்று பகுப்பாய்வுக்கும், ഖlറ്റൂഖങ്ങ
அட்சரகணிதம் வந்து விட்டது.
|ဧ☎စံull; மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
ᎣᎣᎣᎣᎣᎣᎣᎣᎣᏍᎹᏪ

35600T6ófias(65Lb (digital computers) 960)LD 160)Luis (binary number system)
|6Ն) (two state) செயல்பாட்டிற்கு கூறுவதானால் இருநிலை செயல்பாட்டிற்கு ஸ் ஆகியவை தனக்கென ஒரு சிறப்பு ான்னும் தொழினுட்பச் சொல்லைத் தமக்கு
சில அடிப்படைச் செயல்பாடுகள் மட்டும் Fயமானவையாகவும், பற்பல தடைவைகள் ருத்தல் வேண்டும். இச் செயல்பாடுகளை
க்கள் தடுக்க வாயில்கள் (logic gates)
வாயுக்கள் மூலம் அமூல்படுத்துவதாயின, function) அல்லது தர்க்கவியல் கூற்று
இது எப்போதும் போலின் அட்சரகணிதம்
சரகணிதம் என அறியப்படும், சங்கேதக் g5605 (symbolic logic) (3 g|Trigg (3LT65 ந்தார். போலின் அட்சர கணிதத்திலுள்ள
து பொய் (false) என்ற இரண்டிலெரு ஆரம்பத்தில் இவ்விரு நிலை அட்சர பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதாக இருந்தது. களுடனும், சம்பந்தப்பட்டுள்ள தர்க்கவியல் ப்பாளர்கள் கையாள்வதற்குத் தயார்
மின் அட்சர கணிதம் கொடுப்பதைப்
கொண்டார்கள்.
பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதுதான் போலின் போதிலும், இலக்கவியல் கணனிகளின் இப்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால்
மப்பிற்கும் முதுகெலும்பாக போலின்
ானியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 49 -

Page 68
தர்க்க வாயில்கள்:-
தர்க்க வாயில்களுக்குரிய
கையாளப்படுகின்றன. அவை பிரித்தானிய
p5uJLDib (American Standard) (9,35lb. (960)
MIL/ANSI குறியீடு எனவும் கூறப்படும். நிகழ்வுகளுக்குரிய பிரித்தானிய, அமெரிக் நிகழ்வுகளுக்கும் வெளியீடு (Out put) ஒரு
உள்ளிடு (input) வேறுபடலாம். அடிதா (inverter) வாயிலுக்கும் ஓர் உள்ளிடும், பி
(8.5 Tff (Exclusive Nor) 6). Tuilei)35(6535(5 30
அடிப்படை வாயில்களும் தேவைக்குத் தக்க
குறிப்பு:-
நேர்மாற்றும் வாயிலுக்கு அட்டவை
நியம குறியீடுகள் தரப்பட்டிருப்பினும் தற்
குறியீடுகளும் வழக்கிலுள்ளன.
i) A-O-Y
ii) A-OH-Y
sugg|Trias (Buffer) ー>
Χ (35riLDTsibó (Inverter) x-> e6T AND A ゴ
B நன்ட் NAND A 玉 2- உள்ளீடு B —
Qf Or A 2- உள்ளீடு ) நோர் NOR A - 2- உள்ளீடு B
எகஸ ஒா A
XOR Bམས་ཁམས་བར་
அட்டவை
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

குறியீடுகளுக்கு இரண்டு நியமங்கள் ÉuJLDLb (British Standard), 9 GLDiflá55
வ முறையே BS 3939 குறியீடு (Symbol),
அட்டவணை 05.01 இல் எட்டு தர்க்க
5க குறியீடுகள் தரப்பட்டுள்ளன. எல்லா
ந முனைவால் மட்டுமே நிகழும். ஆனால்
ங்கி (buffer) வாயிலுக்கும் நேர்மாற்றும்
|Ugbg6(8u J5 gọi (Exclusive or), Liljög6(8u J85
) உள்ளிகளும் இருக்கும். ஏனைய நான்கு
படி எட்டு உள்ளிடு வரை கொண்டிருக்கும்.
ண 05.01 இல் பிரித்தானிய, அமெரிக்க காலத்தில் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு
500 05.01.
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - წ0 -
ல் ᎣᎣᏱ

Page 69
உள்ளீடுகளின் இரு நிலைக
நிகழ்வுகளுக்கும் வெளியீட்டின் நிலையைக்
Table) எனப்படும். தனியே ஒவ்வொரு வாய கொண்டு அமைக்கப்பட்ட இலக்கவியல் ெ
தயாரிக்கப்படலாம். இரு நிலைகள் என்பன
ஒன்று (1) பூச்சியம் (0) என்பவற்றால் காட்டப்
logiqg Tilas Buffer
அடிதாங்கியின் உள்ளிட்டு முனைகளு
இலக்கவியல் சமிக்கையின் (Digital Sign
(Logic State) LDITsiplb 6Jg|Ló6örsi et Li
அதாவது உள்ளீடு எனின் வெளியீடு 0.
வெளியீடு 1, இதனை அருகிலுள்ள அட்ட இவ்வுருதாங்கியின் பயன்பாடும் பிரயே உங்களுக்குரிய பாட அலகில் சேர்க்கப்படாத
(இது போலிக் அட்சரகணித்தால்Y
நேர்மாற்றி Inverter
Χ Y சமிக்கையின் தர்க்கநிலை
கையாளப்படும். அதாவது 2 O 1. 1 எனின் வெளியீடு 0 என
O
அட்டவணை காட்டுகின்றது.
இது போலிக் அட்சரகணித்த
அன்ட் வாயில் - AND Gate
இவ்வாயில்ன் வெளியீட்டின் தர்க்க ந வேண்டு மெனின் உள்ளீடுகளின் தர்க்க நிச்சயமாக 1 ஆக இருத்தல் அவசியம். தர்க்க நிலைகளின் சேர்மானங்களுக்கு வெள 0 ஆக இருக்கும். அருகில் இதன் உண்மை
போலியின் அட்சரகணிதத்தில் AND செய
குறி கையாளப்படும். இதன் பிரகாரம் இச்
எழுதப்படும்.
Y = A, B அல்லது இன்னும் எளிமையாய் )
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர
 
 
 

ளுக்கும் சாத்தியமாகத்தக்க 6T6)6)T
காட்டுவது உண்மை அட்டவணை (Truth
பில்களுக்கும் மட்டுமன்றி வாயில்களைக்
தாகுதிகளுக்கும் உண்மை அட்டவணை
g) usi6) (High) 35|Tup6) (Law) 916b6)35)
JLIGLb.
ருக்குக் கொடுக்கப்படும்
al) தர்க்க நிலையில்
டியே வெளிவிடப்படும். 0 O
உள்ளீடு 1 எனின்
வணை காட்டுகின்றது.
ாகப்படுத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களும்
காரணத்தால் அவை கூறப்படவில்லை.
=X எனக் குறிப்பிடலாம்.)
நிரம்பலுக்காக (Complement) நேர்மாற்றி உள்ளீடு 0 எனின் வெளியீடு 1, உள்ளீடு
வரும். இச் செயல்பாட்டை அருகிலுள்ள
5T6) Y = X எனக் குறிப்பிடலாம்.
நிலை 1 ஆக இருக்க A B Y
நிலைகள் எல்லாம் O O O உள்ளீடுகளின் வேறு 0 1 O ரியீட்டின் தர்க்க நிலை | 0 0 அட்டவணை உண்டு. 1. 1 1
ல்பாட்டிற்கு பெருக்கல்
செயல்பாட்டின் சமன்பாடு பின்வருமாறு
Y = AB எனவரும்.
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 81 -

Page 70
ஓர் வாயிக் OR GATE
A B TY
இவ்வோர் வாயின் வெப்
உள்ளீடுகளில் 0 0
மேற்பட்டவைகளினதோ 0 1
வேண்டும். இன்னுமொ 1 0 1 1
தர்க்க நிலை 0
எல்லாவற்றினதும் தர் வேண்டும். அருகில் இவ்வாயிலுக்கான உன்
போலின் அட்சர கணிதத்தில் சக (+) குறி இதன் பிரகாரம் சமன்பாடானது
Y= A+B எ6
நன்ட் வாயில் NAND GATE எல்லா உள்ளீடுகளின் தாக்க நிலை ஒரும் மாத்திரம் வெளியீட்டின் தர்க்க நிலை 0 ஏனைய எவ்வகை உள்ளீட்டுச் சேர்மானங்க தர்க்க நிலை 1 ஆக இருக்கும். இச் செ அட்டவணை அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கூறுவதாயின் வெளியீட்டு முனையில் கொண்ட அன்ட் வாயிலின் சேர்மானமே நன்
போலின் அட்சரகணிதத்தில் இச் ெ
இது “Y சமன் நொட் (NOT) (AB)” என இங்கு அன்ட் ஆக்கம் (AND ing) நேர் மா வேண்டும்.
நோர் வாயில் NOR GATE
A B TY
நோர் வாயிலின் உ
ஒருமித்து 0 ஆகும் 0 0 0 1
தர்க்க நிலை 1 2 1 0
உள்ளீடுகளின் சேர்மா 1 1
அருகே இச் செயல்
இன்னும் கூறுவதானால் கொண்டுள்ள ஓர் (OR) வாயிலின் சேர்மான
- 0 0 0
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்,

ரியீட்டின் தர்க்க நிலை 1 ஆக இருப்பதற்கு ன்றினதோ அல்லது ஒன்றிற்க்கு தர்க்க நிலை - நிலைகள் 1 ஆக இருக்க ந விதமாகக் கூறுவதாயின் வெளியீட்டின்
ஆக வேண்டுமாயின் உள்ளீடுகள் க்க நிலைகள் 0 ஆகச் சேர்ந்தமைய ன்மை அட்டவணை உண்டு.
இவ்வோர் செயல்பாட்டிற்காக நிற்கின்றது.
5 எழுதப்படும்.
A B
த்ெது 1 ஆகும் போது
ஆகும். இது தவிர -ளுக்கும் வெளியீட்டின் சயல்பாட்டின் உண்மை இன்னொரு விதமாகக் நேர்மாற்றி ஒன்றைக் சட் வாயிலாகும்.
0 0 0 1 I 1 1 0 | 1 1 0
+ + +
சயல்பாடு
Y = AB எனக் குறிக்கப்படும். வாசிக்கப்படும். ற்றத்திற்கு (inversion) முன்னர் செய்யப்பட
ள்ளீட்டு சமிக்கையின் தர்க்க நிலைகள் போது மாத்திரம் வெளியீட்டு சமிக்கையின் க இருக்கும். வேறு தர்க்க நிலைக்கான னங்களுக்கு வெளியீடு 0 ஆக இருக்கும். பாட்டின் உண்மை அட்டவணை உண்டு. 5 வெளியீட்டு முனையில் நேர் மாற்றியைக் மே நோர் (NOR) வாயில் எனலாம்.
ரெனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 52 - 1)

Page 71
போலின் அட்சர கணிதத்தில் இச் செயல்பாடு
Y = A+B எனக் குறிக்கப்படு வாசிக்கப்படும்.
இங்கு ஓராக்கம் (ORing) நேர் மாற்றத்திற்கு
எக்ஸ்சோர் வாயில் - XOR Gate
இது தவிர்க்கும் - ஓர் வாயில் Exclu என்னும் அழைக்கப்படும் இவ் வாயிலு உள்ளீடுகள் மாத்திரமே இருக்கும். இதன் உள்ளீட்டின் தாக்க நிலை 1 ஆகும். பே வெளியீட்டில் உற்பத்தியாகும் சமிக்கையின் ஆக வரும். இரண்டு உள்ளீடுகளும் நிலையைக் கொண்டிருப்பின் வெளியீடு நிச்ச காட்ப்பட்டு இருக்கும். அருகில் இவ் வாயிலி போலின் அட்சரகணிதத்தில்.
Y = AGB இது; Y = A.B+)
A = 0 , B = 0 எனின் ) எனவே சமன்பாட்டில் பிரயோகித்தால்.
Y = 0.1 + 0.
= 0 + 0
Y = 0 அட்டவணையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். ஏன எனப் பார்த்துக் கொள்ளவும். இதனை ஆங்கி
வாயில்களின் பெளதிக உருவாக்.
இருவாயிகள், திரான்சிஸ்ரர்கள், தன கூறுகளை உரிய முறையில் சேர்த்தவை உருவாக்கலாம். தனித்த ஒரு தர்க்க வாயி கொண்டிருக்கும். இரு வாயிகளையும் உருவாக்கப்படும் வாயில்கள் இருவாயி - தி Logic) சுருக்கமாக DTL என்று கூறப்பு கொண்டு உற்பத்தியாக்கப்படுபவை திரான்சி Transistor Logic) சுருக்கமாக TTL அல்லது
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

இம். இது 1Y சமன் நொட் (A+B) என
முன்னர் செய்யப்ப:தல் வேண்டும்.
O
sive - OR Gate பக்கு இரண்டு I ஏதாவதொரு பாது மாத்திரம்
தாக்கநிலை I ஒரே தாக்க சயமாக 0 ஆக
ன் உண்மை அட்டவணை இச் செயற்பாடு
1
--
எனக் குறிக்கப்படும் 3.A என வரும்
A=1, B=1 ஆகும்.
இதனை எக்ஸ்சோர் வாயின் உண்மை மனய தாக்க நிலைகளும் சரி வருகின்றதா
லத்தில் EX - OR எனவும் எழுதலாம்.
கம்.
டகள் போன்ற தனியான இலத்திரனியல் மப்பதின் மூலம் தர்க்க வாயில்களை ல் இவற்றில் சில தனியான கூறுகளைக் 5 திரான்சிஸ்ரர்களையும் கொண்டு ரான்சிஸ்ரர் தர்க்கம். (Diode - Transistor படும். இதே போல திரான்சிஸ்ரர்களைக் ஸ்ரர் குரான்சிஸ்ரர் தர்க்கம் (Transistor - து TL எனவும் திரான்சிஸ்ரர்களின் காவி
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 53 - |

Page 72
(emitter) முனைகளைப் பிணைத்துத் தயாரால்
coupled logic) gi(5355LDT35 ECL 616016 b 3in
பெரிய இலக்கவியல் தொகுதிகள் (1 உற்பத்தியின் போது பெருமளவு எண்ணிக் ஏற்படும். முன் பந்தியில் விபரிக்கப்பட்டதின் எண்ணிக்கையான வாயிக்களை ஆக்குவதற் சேர்த்து ஆக்க வேண்டும். ஆனால் IC க் disbold,356f 6ft ( Integrated circuits) LJT6).j60) தனியான கூறுகளைச் சேர்த்து வாயில்க இல்லாமல் போய்விட்டது.
இலத்திரனியலுடன் தொடர்புள்ள வி சிறிய ஆரைக்கடத்தித் (Semite conduct புகைப்படத் தொழினுட்பங்களைக் 60) இலத்திரனியல் கூறுகளைக் கொண்ட வ துண்டங்கள் மீது உற்பத்தியாக்கப்படும். காட்டியின் உதவி கொண்டே பார்க்க வேண் 1C என்பன விட மேலும் சிப் (Chip) என்னு விளக்கப்பட்ட வாயில்களின் தர்க்கங்கள் DT அழைக்கப்படும். இத் தொகையிட்ட சுற்றுக் போது அது கொண்டுள்ள வாயில்கள்,
அவசியம், இக் கட்டத்தில் தொகையிட்ட
உரு 05.02 இலக்
6া:56,
தொடர்பு பட்டுள்ளன என்பதைத் தரவுப் புத் வேண்டும். இத் தரவுப்புத்தகத்திலுள்ள
சுற்றுக்களின் இலக்கங்களும் இன்னொரு நி
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த
 
 
 

வை காவி பிணைப்புத் தர்க்கம் (Emitter
ப்படும்.
igital Systems), கணணிகள் என்பவற்றில் கையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவை பிரகாரம், தேவையேற்பட்டுள்ள பெருமளவு த தனியான இலத்திரனியல் கூறுகளைச் 5ள் என்று கூறப்படும். தொகையிடப்பட்ட ாயும் பிரபலமும், பரந்து விட்ட பின்னர் ளைத் தயாரித்தல் செயல் முறையில்
டயங்களில் சிப் (Chip) என்றால் ஒரு or) துண்டத்தைக் குறிக்கம். உயர்தர யாண்டு சிறிதாக்கப்பட்ட தனியான லைவேலைப்பாடு சிறிய அரைக்கடத்தித் இதிலுள்ள இணைப்புக்களை நுணுக்குக் ன்டும். இத் தொகையிட்ட சுற்றுக்களுக்கு ம் கூறப்படுகின்றது. இதன் பிரகாரம் முன்பு L Chip, TTL Chip ECL Chip 616örgld கள் உற்பத்தியாகிப் பாவனைக்கு வரும் முனைகளை இனங்காண வேண்டியது சுற்றுக்கள் சிப்பம் (Package) என்று க்கப்படுகின்றன. அருகிலுள்ள உரு 05.02
சிப்பமொன்றின் மாதிரி உருவம் ப்பட்டுள்ளது. அதில் D என்னும் புள்ளி tion, N எனக் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி நதின் பகுதியை ஒத்த அடையாளம் (இது எனக் கூறப்படுகின்றது) B என்னும் - (Band) ஆகிய மூன்றில் ஏதாவது ஒரு பில் காட்டப்பட்டுள்ள அதே இடங்களில் ந்திருக்கும்.குறிக்கப்பட்ட அடையாளத்தை J6Ő) UITGES வைத்தே முனைகளுக்கு கமிடுதல் வேண்டும். தொகையிட்ட சுற்றில் ந்த நிலைகளுடன் இம் முனைகள் நகத்திலிருந்தே (data book) கண்டு பிடிக்க நிரல்களில் ஒரு நிரலில் தொகையிட்ட லில் வெளிமுனைகளுக்கான குறியும் (Pin
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 54 -

Page 73
out reference) காட்டப்பட்டிருக்கும் இதன் வரிப்படத்தைத் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
உதாரணம் 05.01
74136 இலக்கத் தொகையிட்ட சுற்று தர்க்க நிகழ்வுகளுக்குரிய எனக் குறிப்பிடுக கொள்வதற்கான வரிப்படத்தையும் தருக.
விடை:- இது எக்ஸ் நோர் (X - NC NOR என்பது QX - NOR எனவும் குறிக்கப்பு
14 1312 11 10 _1 டாட்டரடி
1 | | ! )
மேலும் விளக்கமாகக் கூறுவதானால்
எனலாம்.
சுய மதிப்பீட்டிற்கான வினா 05.01
தரவுக் கையேட்டைப் பாவித்து 7400 ஒவ்வொன்றிலும் அமைந்துள்ள வாயில்கள் விளக்கத்தை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக பூர்த்தி செய்க. விடை:
7400
7401
111)
UUUUUUU
உரு 05.04 (அ)
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

மூலம் முனைகளுக்கான விளக்கமான
கொண்டுள்ள வாயில்கள் எவ் வகைத் முனைகளின் விளக்கங்களைத் தெரிந்து
DR) வாயில்களைக் கொண்டிருக்கும் X -
டலாம்.
_00
D)
U ப
5 தவிர்க்கும் நோர் Exclusive - NOR
-, 7401 ஆகிய தொகையிட்ட சுற்றுக்கள் யாவை எனக் குறிப்பிடுக. முனைகளின் உரு 05.04 (அ) (ஆ) ஆகியவற்றைப்
111)
ப ப ப ப ப பU
உரு 05.04 (ஆ)
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 3. -

Page 74
அடுத்து ஆறு செயல் அலகுகள்
வெளியீடுகளுடனும் ஒவ்வொரு ஒளி காலுப்
பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அவை ஒளிராத ே
அல்லது இலக்கவியல் நிலை 0 ஆகவும்
இருக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் தெளி:
உள்ளீடு செய்வதற்கான மின் வ வேண்டும் என ஆசிரியரினதோ அல்லது அ
செய்முறைகளில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும்.
செயல் அலகு 05.01
சுற்ற
О Ο காட்
A
B
D-g 5Tւ Z
L (35
AND (og u
உரு 05.05 அவதானித்து அட்டவணை 05.02 ஐ பூர்த்தி
I. A, B இரண்டிற்கும் OV கொடுத்து
III. A j5ęg H-5V 9 lub B dsg5 OV 9 li
III. A க்கு OV உம் B க்கு +5V உ
IV. A, B இரஷ்டிற்கும; +05V கொடுத்து
A B
ஒளிகாலும் ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை இருவாயி இருவாயி
அட்டவ
செயல் அலகு 05.01 இல் கையாளப்பட்ட
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த
 

உண்டு. எல்லா உள்ளீடுகள், (Inputs)
D 9(b. 6). Tuilds6i (Light Emitting diodes) போது அம் முனைகளின் தர்க்க நிலை
ஒளிரும்போது தர்க்க நிலை 1 ஆகவும் வாகக் கொண்டு மேலே தொடரவும். ழங்கலை எவ்விதமாகப் பெற்றுக்கொள்ள
ஆய்வு கூட உதவியாளர் ஆலோசனையுடன்
360)LDIL 04.00 (2) (5 05.01 இல் டப்பட்டுள்ள) இல் உரு 05.05 இல் LÜLILL (இடப்பக்கம் மேலேயுள்ள) தியை எடுத்துக்கொள்க. பின்வரும் நான்கு
பகைகளுக்கும் AB ஆகியவற்றை
செய்யவும்.
Z ஐ அவதானித்தல்.
) கொடுத்த Z ஐ அவதானித்தல்.
ம் கொடுத்து Z ஐ அவதானித்தல்.
Z ஐ அவதானித்தல்.
ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை தர்க்கநிலை இருவாயி
னை 05.02
வாயில் எது எனக் கூறுக?
திரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 56 -

Page 75
செயல் அலகு 05.02
உரு 05.06 இல் காட்டப்பட்டது
சுற்றமைப்ப 04.00 இல் இடப்பக்க நடுவிலுள்ளதுமான பகுதியை எடுத்துக்கொள்
செயல் அலகு 05.01 இல் கூறப்பட்ட I, II, I
IV ஆகிய நான்கு செய்கைகளைu
இச்சுற்றுக்குச் செய்து காட்ட வளைவு 05.03
A B
ஒளிகாலும் ஒளிகாலும்
தர்க்கநிலை 豆 இருவாயி இருவாயி
அட்டவை
செயல் அலகு 05.03 சுற்றமைப்பு 04.00 இலி தெரிந்தெடுக்கவும்.
o6D>o
உரு 05.07
ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை | ஒளிகாலு
இருவாயி இருவாயி
அட்டவனை 05.04
A க்கு OV +5V ஆகியவற்றை மாற்றி
அட்டவனை 05.04 ஐப் பூர்த்தியாக்கவும்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

慈
5.
数 III,
R LLD உரு 05.06
ஐப் பூர்த்தியாக்கவும்.
e e ஒளிகாலும் ர்க்கநிலை தர்க்கநிலை
இருவாயி
মতো 08-08
b உரு 05.07 இல் காட்டப்பட்ட பகுதியை
Z -O
ம் தர்க்கநிலை
மாற்றித் தொடுத்து Z ஐ அவதானித்து
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003

Page 76
செயல் அலகு 05.04
சுற்றமைப்பில்
இடப்பக்கம்மேலேயுள்ள உரு 05.08 இல் காட்டிய பகுதியைத்
தெரிந்தெடுக்கவும்.
செயல் அலகு
05.02 இல் கூறப்பட்ட I,II,III,IV ஆகிய நான்கு செய்கைகள் செய்து
B
ஒளிகாலும்
தர்க்கநிலை
ஒளிகாலும்
தர்
இருவாயி
இருவாயி
அட்டவனை
செயல் அலகு 05.05
உரு 05.09 அல் காட்டப்பட்ட பகுதிக்கு செயல் அலகு 05.01 அல் கூறப்பட்ட I,I,III,IV ஆகிய நான்க செய்கைகளையும் இச் சுற்றில் செய்து அட்டவனை 05.06 ஐம் பூர்த்திசெய்யவும்.
B
ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை
ஒளிகாலும்
த
இருவாயி
இருவாயி
அட்டவை
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

0(Log
உரு 05.08 | அட்டவனையைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
க்கநிலை
தர்க்கநிலை
ஒளிகாலும் இருவாயி
[ 05.05
0p ?
NOR
உரு 05.09
எக்கநிலை
ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை
இருவாயி
எ 05.06
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 38 - |

Page 77
செயல் அலகு 05.06
ஏனைய செயல் அலகுகள் போலவே எஞ்சியுள்ள ஆறாவது பகுதிக்கும் நான்கு செய்கைகளையும் செய்து அட்டவனை
05.07ஐப் பூர்த்தி செய்யவம்.
A B ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை ஒளிகாலும் த
இருவாயி இருவாயி
அட்டவ6ை
மதிப்பீட்டுக்கான வினா
செயல் அலகுகள் 05:02, 05.03, 05:04, 05
வாயிகள் வாவை?
I. IV
III.
III.
V
மதிப்பீட்டுக்கான வினா
இரு உள்ளீடுகள் கொண்ட ତୂ( பரிசோதிக்கப்பட்ட பெறப்பட்ட உண்மை
05.08 காட்டப்பட்டுள்ளது. 1) பரிசோதிக்கப்பட்ட வாயில் யாது? 2) அதன் வரிப்படத்தை பிரித்தானிய
நியமங்களில் வரைக? (இவ் விடையளிக்க வேறு பாடக் குறிப் செய்முறையிலுள்ள குறிப்புக்கள் போதுப
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

EXOR உரு 05.10
ர்க்கநிலை ஒளிகாலும் தர்க்கநிலை
இருவாயி
05.07
1.05, 05.06 ஆகியவற்றில் கையாளப்பட்ட
5 வாயில்
அட்டவணை
அமெரிக்க
வினாவிற்கு புக்கள் எதுவும் தேவையில்லை. இச்
//T60|60)6)].
ானியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 89 -
iésilliklililiôhihilialisSililiallaahchilicai

Page 78
திகதி :
செய்மு
நோக்கங்கள்:-
06.01
யா!
விரியலாக்கம், நே விரியலாக்கம் என்
06.02
விரியலாக்கி என்ன கையாளப்படும் விரியலாக்கியின் |
06.03
செயலாற்று விரிய செயலாற்று விரிய
06.04
செயலாற்று விரிய விரியலாக்கங்களில் கற்றுக்கொள்ளல்.
06.05
சமிக்கைப் பிறப்பு செயலாற்று விரிய மாற்றும் விரியலா அதன் மூலமான நயங்களையும் ஒப்
06.06
கதோட்டுக் கதிர் அவதானித்து வன
உபகரணங்கள்:-
சுற்றமைப்பு 05. சமிக்கைப் பிறப்பா
00
உரு 06.01அ
வேம்படி மகளிர் கல்லுார், யாழ்ப்பாணம் : நுன்னாலக்,
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

Dற 06
ர் மாற்றாத விரியலாக்கம், நேர் மாற்றும் பவற்றை விளங்கிக் கொள்ளுதல். வம் கருவி பற்றியும், எளிய விரியலாக்கி,
திரான்சிஸ்ரரின் மோனப் புள்ளி, தயம் என்பவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளல்.
பலாக்கியை இனம் காணல், இலட்சிய
லாக்கியின் தன்மைகள் அறிதல்.
பலாக்கியின் நேர்மாற்றாத, நேர்மாற்றும் ன் நயங்களைக்
கணிப்பதைக்
பாக்கி மூலம் பெறப்படும் சமிக்கையைச் பலாக்கி 741 மூலம் நேர் மாற்றாத, நேர் பக்கங்களைப் பரிசோதனையாகச் செய்து
நயங்களையும் கணிப்பின் மூலமான பபிடல்.
அலைவு காட்டியில் விரியலாக்கங்களை -ரதல்.
00, கதோட்டுக்கதிர்
அலைவு
காட்டி,
பக்கி.
க.பப்பட்டி
JX)-II
LOW FREQUENCY * , *12ாடா
SIGNAL GENERATORA 28: RெCERCPM
© • 0 © 00 © ©
உரு 06.01ஆ
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 60 .)

Page 79
விரியலாக்கம்:- Amplification
இலத்திரனியல் புலத்தில் விரியலாக் வீச்சம் (Amplitude) அதிகரிக்கப்படுவதற்க்குரி
நேர் மாற்றாத விரியலாக்கம்:- Non-Inve
ts ) நேரம் (
06.02 அ
உரு 06.02 அ இல் காட்டப்பட்ட காட்டப்பட்ட மாதிரியான சமிக்கையாக ம மாற்றாத விரியலாக்கம் என்று கூறப்படும். Vout ஆனது பெய்ப்பு (input) மின்னழுத்த கூறப்படும். இது ஆங்கிலத்தில் Output Volta என வரும்.
நேர் மாற்றும் விரியலாக்கம் - Inverting Amp
நேரம்
உரு 06.03 அ
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

ம் என்பது எவ்வகைச் சமிக்கையினதும்
ய செயல்பாடாகும்.
ting Amplification
\t: நேரம்
06.02 ஆ
சமிக்கையானது உரு 06.02 ஆ இல் பற்றப்படுவதற்கான செயல்பாடானது நேர் இதனைப் பயப்பு (output) மின்னழுத்தம் தம் Vin இன் கலையிலிருக்கும் என்று age is in phase with the Input Voltage Vin
lification
vput
நேரம்
உரு 06.03 ஆ
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 61 - )

Page 80
உரு 06.03 அ இல் காட்டப்பட் காட்டப்பட்டதைப் போன்ற சமிக்கையாக விரியலாக்கம் எனப்படும். இது LJuJÜL மின்னழுத்தம் V இலிருந்து 180° 6 கலையிலிருக்கும் (anti phase) எனக் கூற
Vout is 180° out of phase or in antiphase w
விரியலாக்கி - Amplifire
விரியலாக்கும் செயல்பாட்டை நி திரான்சிஸ்ரரின் கண்டு பிடிப்புக்கு முன் வெற்றிடக் குழாய்களைக் கொண்டே திரான்சிஸ்ரர்களின் கண்டு பிடிப்பின் பி ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன.
ෆි -(05 06.04 කෞ:
திரான்சிஸ்ரர் கொண்டமைக்கப்பட்ட அ இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கையாளப்பட் Lily (858556) (Linear active region) 96i போது சமிக்கையில் ஏற்படும் திரிபுகளை ஏகபரிமாண உயிர்ப்புப் பிரதேசத்தின் இயக்கப்படுவதை சாருகை (Biasing) வேண்டும். இந் நடுப்புள்ளி திரான்சிஸ்ரரின் அல்லது மோனப் புள்ளி (The Quiescent P என்று கூறப்படும். எங்களது பெரும்பான்ன 9_(56)J60)LDUL (CE Configuration) Urfléf6
06.04 ஆ வில் காட்டப்பட்ட சேர்ப்பான்களி
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்
: நுண்ணிலத்த
 
 
 

சமிக்கையானது உரு 06.03 ஆ இல் ாற்றப்படும் செயல்ப்பாடானது நேர் மாற்றும்
மின்னழுத்தம் Vout ஆனது பெயப்பு விலகி இருக்கும். அல்லது V எதிர்க் படும். இது ஆங்கிலத்தில் Output Voltage th Input Voltage Vin 6160T 6) (bib.
றை வேற்றும் கருவி விரியலாகியாகும். னர் வால்வ் (Valve) என்றழைக்கப்படும் விரியலாக்கிகள் வடிவமைக்கப்பட்டன.
ன்னர் இவை வால்வுகளின் இடங்களை
Q (ஏகபரிமாணப் பிரதேசம்)
ෆි -05 06-04 ම%
அடிப்படை விரியலாக்கி ஒன்று உரு 06.04 - திரான்சிஸ்ரரின் ஏகபரிமாண உயிர்ப்புப் விரியலாக்கி இயக்கப்படும் விரிவாக்கத்தின் த் (Distortions) தடுக்க வேண்டுமாயின் நடுவில் (Middle) இத் திரான்சிஸ்ட்டர் நேர் மின்னோட்டம் உத்தரவாதமளிக்க Sudsab ILGLD L6iT6s (The operating point) pint) Gi(bä5E5LDTTab ‘ä5&ólųų,” LỊ6řT6ń (Q Point) ம பகுப்பாய்வுகளில் சேர்ப்பான - காலி னைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உரு
* சிறப்பியல்பை அடுத்து IB, IO அல்லது
ானியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் -

Page 81
VCE ஆகிய நேரோட்டப் பெறுமானங்களில்
வரையறுக்கப்படும்.
உரு 06.04 அ ஆனது சாருகை
மாதிரியைக் காட்டுகின்றது. சாருகைக்குத்
நேரோட்ட வழங்கலின் மின்னழுத்தங்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும். போது RB, RC,
கேசோவின் (Kirchoffs) மின்னழுத்த
(33-flurrgör UT605uis)6i5T (Collector path)
சமன்பாடு எழுதலாம்.
Vcc = IC RC +
இங்கு (
IE = IB+IC
எனவே 15 பி 10
.". Vcc £2- IcR,
2 گ
VcC IC |
2گ
IC
-1 @IÈj (g5 Io = Y, VCE = X , M = (RC
சமன்பாடு (1) ஆனது Y= MX--C 61616)
சமன்பாட்டுக்கான வரைபே நேரோட்டச் சுமை
உரு 06.04 ஆ இலுள்ள சேர்ப்பான்
தொகுதியின் மேல் சமன்பாடு (i) இற்க்கான
வரையலாம் இவ்வரைபிற்க்கு நிலையியற் சு
பெயரும் உண்டு ஏற்க்கனவே நாம் கற்றுக்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி
 

இரண்டின் மூலம் இயக்கப்படும் புள்ளி
6(5B13560)LDJ 66T (Biasing arrangement) தேவைக்கேற்ப வினியோகிக்கப்படும்.
கள் VcC, VBB என்பவற்றால்
RE என்பன சாருகைத்தடைகளாகும்.
விதியைப் பாவித்து உரு 06.04 அ இல்
நேரோட்டக் கணியங்களுக்கு மாத்திரம்
VCE + IERE
>> IB
ஆகும்
என எழுதலாம்
O +VCE + ICRE
(RC + RE) + VCE
VCE VCC - " (R + R) (i)
(Rc + RE) E
VCC + RE) , C = (RC + RE) egub(BLITTgl
ம் வடிவத்திற்க்கு வரும் இச்
d5(335 TLT35lb. (D.C. Loud Line)
சிறப்பியல்புகளைக் காட்டுகின்ற வரைபுத்
வரைபை உரு 06.05 இல் காட்டியபடி
OLD50835TCB (Static load line) 6T6örgolub LDg
கொண்ட க்கியூ புள்ளி (Q Point) இக்
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 63 -

Page 82
IBA
கோட்
பெறுப்
வரை! சிறப்பு கற்றுக் திரான்
Biasi உரு 06.05
பெறுப் தொகுதியிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து அல் சுமைக்கோடு வெட்டுகின்ற புள்ளியே க்கியூ('
விரியலாக்கிகளின் மின்னழுத்த நயா
சுற்றின் பெய்ப்பு மின்னழுத்தம் V; எனின்
மின்னழுத்த நயம்
சுற்றின் பெய்ப்பு, பயப்பு மின்னழுத் சமிக்கைகளாக இருக்கலாம். இவை கதே அளக்கப்பட வேண்டியது மிக அவசியம்.
இவ் விரியலாக்கிகளுக்கு ஊட்டப்ப எல்லாம் நேரத்துடன் மாறுபடுகின்ற ப இவ்விதமாகப் பல்வேறு நிலைகளின் செய கற்றுக்கொள்கின்ற விரியலாக்கிகள்) ஒப்பு கருவிகளாக வகுக்கப்படுகின்றன.
செயலாற்று விரியலாக்கிகள் Operat
பல திரான்சிஸ்ரர்களையும் [50 இலத்திரனியல் கூறுகளையும் பாவித்து இச் செய்யப்படும். உரு 06.06 அ இல் இதன் நுண்ணிய முறையயில் தொகையிட்ட சுற்ற வருகின்றது. 741 என்னும் செயலாற்று விரிய 06.06 ஆ காட்டுகின்றது.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

டிலேயே இருக்கும் IB யின் வேறு வேறு மானங்களுக்கு Ic க்கொத்த VCE க்கான புகளின் தொகுதியே சேர்ப்பான் பியல்பகள்
என
முன்னமே க்கொண்டோம். எனவே ஒவ்வொரு எசிஸ்ட்டரினதும் அடிச்சாருகை (Base ng)
அ சுற்றுக்கான IB இன் மானத்திற்க்குரிய வளையியை மேற்படி லது வரைந்து அதனை நேரோட்டச் Q) புள்ளியாகும்.
i Voltage Gain of Amplifiers n உம் பயப்பு மின்னழுத்தம் Vout உம்
Vout Vin
த்தங்கள் நேரோட்ட அல்லது ஆடலோட்ட காட்டுக்கதிர் அலைவுகாட்டியைப் பாவித்து
டுகின்ற, வெளிவிடப்படுகின்ற சமிக்கைகள் ல்வேறு நிலைகளைக்கொண்டவையாகும். ற்பாட்டிற்க்குரியவையான இவை (தற்போது புள்ளி (Analogue) வகையைச் சேர்ந்த
ional Amplifiers
வரையும் இருக்கலாம்) வேறும் பல செயலாற்று விரியலாக்கிகள் கட்டமைப்புச் குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது. இது இப்போது ாகத் தயாரிக்கப்பட்டு சிப்பமாக (Package) பலாக்கியின் பௌதீகத் தோற்றத்தை உரு
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 64 -

Page 83
நேர்மாற்றும்
பெயப்பு
OH V L JULI LIL
g-H -- Vo V2
நேர்மாற்றாத
பெயப்பு
உரு 06.06 அ
கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகையிடல் நிறைவேற்றுவதற்க்கு இவை பயன்பட வல் ஒப்புளி கணனிகளில் (Analogue Computers
ஓர் இலட்ச்சிய செயலாற்று விரியலா
செய்ய வேண்டும்.
i. பெயப்பு தடங்கல் ->
ii. Uut Juggli, 356) -->
iii. மின்னழுத்த நயம் -> -
iv. UL60)L seaso) b C
V. பூரணமான சமநிலை
அதாவது V=V) எனின் Vo=(
vi. சிறப்பியல்புகள் வெப்பநிலைக்
கணித்தலுக்கான குறிப்புக்கள்
நேர்மாற்றாத விரியலாக்கத்தின் பே விரியலாக்கத்திற்க்காக உள்ளே செல்லமாட்ட
குறைவடைந்த மின்னழுத்தம் VT விரியலாக்க
V out = Ao XVT 6T6öTLugbTg5lb gig. A
gain) ஆகும். ஒரு செயலாற்று விரியலாக்கி
என்பதாகும்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

8 ۸م || 1
2ロ コ7 741
3. O6
4. ロ5
உரு 06.06 ஆ
போன்ற கணிதவியல் செயல்ப்பாடுகளை லன. இவை உயர் நயம் கொண்டவை
) இவை பாவிக்கப்படுவன.
க்கி பின்வரும் சிறப்பியல்புகளை நிறைவு
) (உரு 06.06 அ ஐப் பார்க்கவும்)
கு ஒரு போதும் திரிபடையமாட்டா.
ாது பெய்ப்பு மின்னழுத்தம் முழுவதும் T. 6igort'L35lb (Feedback) 35TJ600TLDITE
$ப்பட்டால்,
0 என்பது திறந்த தட நயம் (Open Loop க்கு 15V வழங்கப்பட்டால் A0 = 10
ສfuà ດອກນີ້ບວງ வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 65 -

Page 84
நோர்மாற்றாத விரியலாக்கத்தில் நய
உரு சுற்ை
*141 01
Out
V in
உரு 06.07
Vy, R1 R, க் இடையில் தொடுக்கப் பிரியிகளாக R1, R2 தொழிற்படுகின்றன
V out x R|
ஃ V = R| + R)
விரியலாக்கத்திற்க்கு உட்ப்படும் மின்னழுத்து
VT= Vin - V;
முன்னைய குறிப்பின் பிரகாரம்;
V out = A0 X VI
(ii), (iii) இலிருந்து;
Out
A)
Y" = V4 - v/ v/ - v-'ய --
Out
(i), ஐ (iv) இல் பிரதியிட்டால்
Out
P/< >/s
\ out +
Out
A 0
V / 1 |
out
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

06.07 நேர்மாற்றாத விரியலாக்கத்திற்க்கான றக் காட்டுகின்றது.
பட்டிருப்பதால் V out இன் மின்னழுத்தப்
-----------(i)
நம் V- எனின்;
-------(ii)
------(iii)
-----------(iv)
V... x R| R, + R,
ut x R ,
in
"+ R = V.
5.]-v. 'எயல் செய்முறை வேலைப் பக்கம் - 105 - 4-)
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2009

Page 85
A = 10 எனின் 'A ஐ
நேர்மாற்றும் விரியலாக்கத்தில் நயம்
R 2
உரு0
R சுற்ற6
> V in V out பிரயே மின்ே ما
உரு 06.08
X க்கும் விரியலாக்கியின் (-) மு
எனக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் பெய்ட்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே கேசோவின் விதியின் பிரகாரம்
இங்கு வருகின்ற (-) : விரியலாக்கத்தைக் குறி
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர
 
 

ஐப் புறக்கணிக்கலாம்
1 = V,
2 R 2,
6.08 நேர்மாற்றும் விரியலாக்கத்திற்க்கான
மைப்பைக்காட்டுகிறது. இங்கு புள்ளி X
கேசோவின் மின்னோட்ட விதி
ாகிக்கப்படவுள்ளது. R, R2 ஊடகத்தான்
னாட்டம் இருக்ககும்.
னைக்குமிடையில் மின்னோட்டமிருக்காது
புத் தடங்கல் முடிவி என வரையறை
சய குறி நேர்மாற்றும் நிக்கின்றது
னியல் செய்முறை புத்தகம் - 20087 - و -

Page 86
உரு 06.01 ஆ இல் சமிக்கைப் பிறப்பா? முகப்புத் தோற்றம் தெளிவாக காட்டப்பட் கூடியதான காரணத்தினால் இயக்கும் முறை
சுற்றமைப்பு 05.00 ஆனது நான்கு காணப்படுகின்ற மின் வழங்குவதற்க்கான மு சமயத்தில் நான்கு சுற்றுக்களுக்கும் மிக கொள்ளவும்.
செயல் அலகு 06.01 சுற்றமைப்பு 05.00 இல் இடப்பக்கம் ( காட்டப்பட்டுள்ளது அச் சுற்றில் செய்முறை
R)
12V + NICI
0--0-
- & S) R
12V -
0y உரு 08.09
1. சமிக்கைப் பிறப்பாக்கியை முனைகள் 1, 2. கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டியில்
என்பவற்றுக்கிடையிலும், இரண்டாம் வழி 3. சமிக்கைப் பிறப்பாக்கி, கதோட்டுக்
ஆகியவற்றிற்க்கு மின் வழங்கவும். 4. சமிக்கைப் பிறப்பாக்கி மூலம் பொருத்த
சுற்றிக்குப் பிரயோகிக்கவும். 5. கதோட்டுக்கதிர் அலைவுகாட்டியின்
பிரயோகிக்கப்படும் சமிக்கையின் முழு பார்வைக்கு வரத்தக்கதாக அதனைச்
அலை வடிவத்தை வரைபு 06.01 என ஒ; 6. சுற்றிலிருந்து வெளியாகும் சமிக்கைய
காட்டியின் இரண்டாம் வழி மூலம், கா அதனைச் செப்பம் செய்யவும் புதிதாக வரைபு 06.01 இல் முன்னையதில் இருந்
வரைக. 7. முடிவு 06.01 இல் கேட்கப்பட்ட அவ;
வழங்கல்களையும் துண்டித்து சகல இன.
வ
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

கிே (Signal Generator) துழனு-11 இன் நள்ளது இலகுவாக இதனை கையாளக்
கள் இங்கு விபரிக்கப்படவில்லை.
சுற்றுக்களைக் கொண்டுள்ளது அதில் னைகளுக்கு மின்னூட்டப்படும் போது ஒரே ன் கிடைக்கும் என்பதைக் கவனத்தில்
மேலேயுள்ள சுற்று உரு 06.09 இல்
ய தொடர்க.
6 0
2 களுக்கிடையில் இணைக்கவும்.
ன் முதலாம் வழியை முனைகள் 3,4 யை 5,6 களுக்கிடையிலும் தொடுக்கவும். : கதிர் அலைவுகாட்டி, மின்சுற்று
5மான சைன் அலை வடிவ சமிக்கையை
முதலாம் வழிமூலம் சுற்றிற்க்கு ழ அலை வடிவமும் காட்சிக்குழாயின் செப்பம் செய்யவும். காட்சிக்கு வருகின்ற துக்கப்பட்ட இடத்தில் வரைக. பின் முழு அலை வடிவமும் அலைவு கட்சிக்குழாயில் பார்வைக்கு வரத்தக்கதாக காட்சிக்கு வந்துள்ள அலை வடிவத்தை து வேறுபடுத்திக் காணத்தக்க உத்தியுடன்
தானிப்புக்களை குறித்தபின் எல்லா மின்
ணப்புக்களையும் அகற்றவும்,
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 63

Page 87
செயல் அலகு 06.02
சுற்றமைப்பு 05.00 இல் வுலப்பக்கம் | காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் செய்முறையை தெ
R,
பு) 12V + NIC2
12V 5
0 –ே்.
Po 6 -O-
--0V
உரு 06.10
1. சமிக்கை பிறப்பாக்கியை முனைகள் 9,1 2. அலைவு காட்டியின் முதலாம் வழின.
இரண்டாம் வழியை முனைகள் 13,14 க சமிக்கைப்பிறப்பாக்கி அலைவு காட்
வழயங்கலைப் பூர்த்தி செய்யவும். 4. சமிக்கைப்பிறப்பாக்கி மூலம் பொருத்த
சுற்றிற்க்கு பெய்ப்பாகப் பிரயோகிக்கவும் 5. கதோட்டுக் கதிர் அலைவு காட்டி
பிரயோகிக்கப்படும் சமிக்கையின் மு பார்வைக்கு வரத்தக்கதாக அதனைச் வரைபு 06.02 என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்த சுற்றிலிருந்து வெளியாகும் (பயப்பு) சமி காட்டியின் இரண்டாம் வழி மூலம் அதனைச் செப்பன் செய்யவும். அலைவடிவத்தை வரைபு 06.02 !
காணத்தக்க உத்தியுடன் வரைக.
7.
முடிவு 06.02 இல் கேட்க்கப்பட்ட அவ வழங்கலையும் துண்டித்து எல்லா இசை
6.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

மேலேயுள்ள சுற்று உரு 06.10 இல் நாடர்க.
28-5
CRO
6-02
13 15
0 களுக்கிடையில் இணைக்கவும். ய முனைகள் 11,12 களுக்கிடையிலும் ளுக்கிடையிலும் இணைக்கவும். -டி மின்சுற்று ஆகியவற்றிற்க்கு மின்
தமான சைன் அலைவடிவ சமிக்கையை
யின் முதலாம் வழிமூலம் சுற்றிற்குப் ழு அலை வடிவமும் காட்சிக்குழாயின்
செப்பன் செய்யவும். அக் காட்ச்சியை தில் வரைக.
க்கையின் முழு அலை வடிவமும் அலைவு
காட்சிக் குழாயில் தோன்றத்தக்கதாக புதிதாகப் பார்வைக்குத் தோன்றியுள்ள இல் முன்னையதிலிருந்து வேறுபடுத்திக்
தானிப்புக்களைக் குறித்த பின் சகல மின்
ணப்புக்களையும் அகற்றவும்
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003 - 69 -

Page 88
முடிவு:- 06.01
R| ன் தடைக்கான நிறக்கோடுகள் R2 இன் தடைக்கான நிறக்கோடுகள் ஃ. R/ இன் பெறுமானம் ஃ R2 இன் பெறுமானம் கோட்ப்பாட்டின் பிரகாரம் கணித்தல் மூலம் ந கதோட்டுக்கதிர் அலைவு காட்டியிலிருந்து : 1ம் வழி மின்னழுத்த ஆழியின் நிலை 2ம் வழி மின்னழுத்த ஆழியின் நிலை வரைபு 06.01 இலிருந்து பிரயோகிக்கப்படும் ( வெளியாகும் (பயப்பு) சமிக்கையின் மின்னழு பரிசோதனை வாயிலாக நயம்
உங்களுக்கு காட்ச்சிக்கு கிடைத்த செயலாற்றும் விரியலாக்கி 741 எவ்வகைச்
கூறுக.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

tttttttt+++++++++++
அகாலையையோ கையாளனாணர்ணனை
சம்
1
வரைபு 06.01
11 II II II II
யம்
பெயப்பு சமிக்கை மின்னழுத்தம் =
த்தம்
அலைவடிவங்களிலிருந்து இச் சுற்றில் செயற்ப்பாட்டை நிகழ்த்துகின்றது. எனக்
ரியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2003
- 70

Page 89
முடிவு 06.02
R இன் தடைக்கான நிறக்கோடுகள்
R4 இன் தடைக்கான நிறக்கோடுகள்
R3 இன் பெறுமானம்
R4 இன் பெறுமானம்
கோட்ப்பாட்டின் பிரகாரம் கணித்தல் மூலம் ந
கதோட்டுக்கதிர் அலைவு காட்டியிலிருந்து :
1ம் வழி மின்னழுத்த ஆழியின் நிலை
2ம் வழி மின்னழுத்த ஆழியின் நிலை வரைபு06.02 இலிருந்து
பெய்ப்பு சமிக்கையின் மின்னழுத்தம்
பயப்பு சமிக்கையின் மின்னழுத்தம்
பரிசோதனை வாயிலான நயம்
உங்களுக்கு காட்ச்சிக்கு கிடைத்த சமிக்
விரியலாக்கி 741 எவ் விசைச்செயல்ப்பாட்ை
(வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்தி

H
ரைபு 06.02
juub
கைகளிலிருந்து இச் சுற்றில் செயலாற்று
நிகழ்த்துகிறது எனக் கூறுக.
னியல் செய்முறை ແລວຈງນີ້ புத்தகம் - 2008 - 71 -

Page 90
திகதி:
செய்முை
நோக்கங்கள்:
07.01 G1360Tir S(56. Tuluigi (Zener Diode சந்தர்ப்பங்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்
07.02 சாதாரண இருவாயியைச் செனர் இ நாம் எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள் எ
07.03 செனர் இருவாயியிற்கு முற்பட்ட கா பாகங்கள் எவை என அறிதல்.
07.04 நிறைவு நிலை
Ghaf6Jfi 3)(b6ur ui - Zener Diode
ஓர் இருவாயி பிற்சாருகை நிலையி யேயான மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கப்பட்டுக் அதற்கூடான மின்னோட்டத்தில் திடீர் அதி உரு 02.02 ஐ மீட்டுப்பாருங்கள். அவ்வரைபி குறிப்பிடப்பட்ட பகுதியில் புள்ளிக்கோட்டால்
தின் ஆ
F། ། முனைக レつエ (Zener
உரு,0701 விளைவு
பிரயோகிக்கப்படும் பிற்சாருகை மின்னழுத்தட குறிக்கப்பட்ட எல்லை வரையும் தான் அதிக அதிகரிக்கப்படின் சம்பந்தப்படுகின்ற இருவ அதனைப் பாவிக்க முடியாது.
சாதராரணமாகக் கிடைக்கின்ற இருவாu வரை கையாள வேண்டுமெனின் செனர் பரிசோதனை செய்து கண்டு பிடிக்க வேண்டு தவிர அவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வழ அல்ல. இக் கஷடம் இல்லாமல் உற்ப செய்யப்படும் போதே செனர் மின்னழுத் எவ்வளவு எனக் குறிக்கப்பட்டு செனர் இருவ கள் சந்தைக்கு வருகின்றன. இவற்றைச் சுரு மாக செனர் (Zener) என்றே அழைப்பார் இவை கூட மின்னழுத்த வேறுபாடு குறிக்க
விடும் தன்மையன. இவை வரிப்படத்தில்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்திர

в —07
கட்டமைப்பு, இயல்பு, கையாளப்படும்
ருவாயியாகக் கையாள வேண்டுமாயின் வை என்பதில் தெளிவு பெறல் ஸ்த்தில் இதனிடத்தை நிரப்பிய பாகம்
லுள்ள போது அதன் முனைகளுக்கிடை
கொண்டே இருப்பின், ஒரு நிலையில் கரிப்பு ஏற்படும். இப் புத்தகத்திலுள்ள ன் இடப்பக்கம் பிற்சாருகை நிலை எனக்
காட்டப்பட்ட விதமாகவே மின்னேட்டத் ஆதிகரிப்பு இருக்கும். இச் சந்தர்ப்பத்தில் 3ளுக்கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு Voltage) என்றும் இச்செயல்பாடு செனர் (Zener Effect) 6T60T6 b 960) paidstill (6tb. b செனர் விளைவு ஏற்பட்ட பின்னர் ஒரு ரிக்கப்படலாம். அவ்வெல்லையைக் கடந்து
ாயி பழுதுற்று விடும். அதன் பின்னர்
பிகளைச் செனர் விளைவு ஏற்படும் நிலை
மின்னழுத்தம் எவ்வளவு என நாமே
மே
Ö)LD
த்தி
தம் Vs z R Vo ாயி
Rs Χ கூறு سخت
க்க y
5ள். உரு 07.02
ப்பட்ட எல்லையைக் கடந்தால் பழுதுற்று
உரு 07.01 இல் காட்டப்பட்டவாறு
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2002 - 73 -

Page 91
குறிக்கப்படுகின்றன. இதனை மின்னழுத் மின்னழுத்த ஸ்திரமாக்கியாகவும் (Voltage ஸ்திரமாக்கியாக இதனை எவ்விதமாகக் ை வரிப்படம் காட்டுகிறது. RL என்னும் சுமை தற்கான சுற்று இது. உரு 07.02 இலுள்ள வரிப்படத்தில் க
கருத்தில் கொண்டு சமன்பாடு எழுதினால் .
Is = Iz + IL | Vs நிலையானதும் RL மாறுகின்றதும் எனக்
07.01ம் சமன்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டால் IL என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபட்டு !
:-:ாம்
சமன்பாடு 07.01 இலிருந்து
11 IL = Is - Iz இங்கு Is மாறிலி எம்மால் எழுத முடியும்.
IL (Max) = Is -Iz(min)
IL (min) = Is-Iz (max) (07.02) - (07.03);
IL(max) - IL(Min) = Iz(Max) - Iz எனவே 'செனர்' க்கூடான மின்னோட்டம் நேர்மாறுவீதத்தில் சுமைக்கூடான மின்னோட்ட
“செனர்' உற்பத்தியாளர்கள் அத வருமாறிருக்கும்.
Iz(Min) = 1mA, Vz = 12V, P. உதாரணம் 07.01 மேல் தரப்பட்ட விபரங்களுக்குரிய செனர் !
வீச்சம் யாது?
(Vz மாறிலி எனவும் r=0 எனவும் கொள்க
W = VI சமன்பாடு பிரயோகிக்கப்படின்
PJ (Max) = Iz (max) X Vz 0.5 = Iz (Max) x 12 '!z{M{ax) = 0.5/12 A
= 41.66 mA
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

த சீராக்கியாகவும் (Voltage Requlator) Stabilizer) பயன்படுத்தலாம். மின்னழுத்த கயாளலாம் என்பதை உரு 07.02 இலுள்ள க்கு ஸ்திரமான மின்னழுத்தம் பிரயோகிப்ப
ணு 'X' இற்கான மின்னோட்டங்களைத்
---------- 07.01)
= கருதுக.
Is மாறிலியாக இருக்க வேண்டுமாயின் 17, மாறத் தக்கனவாக இருக்க வேண்டும்.
யாக இருப்பின் பின்வரும் சமன்பாடுகளை
07.02
----- 07.02
07.03
5.5 6 2 4 ஓ 7
--07.04
மாடுபடுகின்ற வீச்சத்திற்குத் தக்கதாக டம் மாறும். னைப்பற்றித் தருகின்ற விபரங்கள் கீழ்
= (Max) = 0.5 W
இருவாயி செயல்படுகின்ற மின்னோட்டத்தின்
ரெனியல் செய்முறை வேலைய் புத்தகம் - 2)

Page 92
எனவே தரப்பட்ட செனரின் மின்னோட்ட வீக்
Iz(Max) - Iz(Min)
= 41.66 - 1
= 40.66 mA
செனர் இருவாயியின் கண்டுபிடிப்பி இச் செனர் இருவாயி கண்டு பிடிக் நிரப்பியிருக்கலாம் என்னும் வினா உங்கள் அதற்கான குறிப்பு கீழே தரப்படுகிறது. அ
இல்லை.
நாம் வீடுகளில் பாவிக்கின்ற வானெ சிறுகருவிகளில் தடைகளும், ஒலி பரப்பு கருவிகளில் இரண்டு மின்வாய்களைக் கெ பெரிய குமிழ்களும் செனர் இருவாய இக்குமிழ்கள் செயல்படும் போது நீல நிறத்
செயல் அலகு 07.01
உரு 02.01 இல் காட்டப்பட்ட சுற்ற1ை சுற்றை இனங்கண்டு அதில் இச்செயல் அ
கொண்ட மில்லி அம்பியர் மானியை Tடி, )
வீச்சம் கொண்ட இரண்டு உவோல்ற்று முனைகளுக்கிடையிலும், மற்றைய Ot உவோற்றுமானியை T20, T22 முனைகளுக்கிடையிலும் இணைத்
துக் கொள்க. பின்னர் முனை T20 ஐ முனை T23 உடனும் முனை Og
T22 ஐ முனை T24 உடனும்
தொடுக்கவும். VR4 ஐ பூரணமாக {
மின்னூட்டவும். VR4 ஐ சிறிது சிறிதாக மின்னோட்டத்திற்கு ஒத்த மின்னழுத்த வே VR. ஐ இடஞ்சுழியாகத் திருகியபின் ச இக்கட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட அட்டவை
ஒதுக்கப்பட்ட இட்த்தில் வரையவும்.
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

ற்கு முற்பட்ட காலம் கப்படுவதற்கு முன்னர் இதனிடத்தை எது ர் மனதில் எழுவது சாத்தியம் என்பதால்
ஆனால் இக்குறிப்பு உங்கள் பாட அலகில்
TIT65, 6 ITElas (Radio Receiver) (3 JT6örg நிலையங்களில் கையாளப்படுகின்ற பாரிய T6ë L., “pë(3uUT6jt” (Neon) 6uTuj fëgi'u'util. பிகளின் இடங்ங்களை நிரப்பியிருந்தன. தில் ஒளிரும் தன்மையன.
மப்பு 02.00 இல், உரு 07.03 இல் தரப்பட்ட
லகு 07.01 ஐத் தொடரவும். 25mA வீச்சம்
(20 ஆகிய முனை களுக்கிடையிலும், 12V
மானிகளில் ஒன்றை T1, T2 ஆகிய
12 V DC R4 T20
Τ23
O 2D
ZENER DODE CHARACTERISCS
உரு. 07.03
இடஞ்சுழியாக திருகிய பின் கூற்றுக்கு
வலஞ்சுழியாகத் திருகி செனருக் கூடான றுபாட்டை அட்டவணை பூர்த்தியாக் கியதும்
ற்றுக்கான மின்னூட்டலைத் துண்டிக்கவும்,
ணக்கான வரைபை, வரைபு 70.01 என
ரேனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2002 - 74 -

Page 93
வினா 07.01 : இங்கு செனர் எந்நிலையிலும் விடை :
வினா 07.01 : எங்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள
வேறுபாட்டைக் காட்டும். விடை :
V (உவோற்றில்) I (mA இல்)
அட்டவை
அனைத்ேைணனைவோடை
* { * * * * * , ... டி&A2 A்-கலக்கல் செய்தி
திவது***
20 * -
4'' ''ஓ'' 'ஓd
பனை ஓகைதிகள்
-->கலம்... அத 4 : 1 y
ைைால் மனைவி
6 , 14, 1 / 4 } '1
* * * * *
ரவு
வரைட
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்த

Tளது?
உவோற்றுமானி செனருக்கான மின்னழுத்த
கனடா
ண 07.01
சிதைக்கலாமா?மாறாஇலாபமைவாளைமைwரிதே; ..18: * - * - * * *....-தி.....அ~4. « டோம்w... * * * * * * * ஐ.சி.
கரைசல்லாமைக்கக்காரா சங்கர்ல மாத்தியோசாதகம்
காபைடினார் வடிவகை.
*, * சுப்
--இ- 4 *.* காகழ்/ கதை... சர். 3. * 4.
-- "விசாகன்- தrசாதி பாபாலகிரலை வைத்துகழைபகலராக வாழ்க
2tகாசோகைல்சபைகளக்கதாகாக்கலன்சலரானல் சு--க. ற்க இ-... * ** * |--டி. சி-4 பாபால்மா 8 ... ........... + + 4 -டி
* * * * *திஸா 5. 4 " - த. க க, + +- 3 - டி" *
தன் த
யாழ்பாக்கத்தவராதலால்டிங்கர் sே ::.. 2, + 4 + $ 4 - ம... ... ... * * க...க. -
(*. ** ** 3- தி.நகர் தாவு - 4 1 * ... 4.. ம 4 ! * " 4. vறு > சுஜாராக வரசகரு.ரகன்milbwror: pintorார், 8 ............டிக்..க்... 4.. 4. திசுது.' wது ஓழ் ஓ கலாவணாம்மஜைாைமாலைக்கண்ணங்கசாதிமாற்கலையற்சwwர் - * - 0... * * * - * - * ஜி சிராக்கம் நீயடி ஃடி ... > 8 * *...................... ....... சத். ... இ...க்., 4 ,* |
~பை சி . . . 4* * **மாத்மஞ்சா தrwwத் -
* * ...4.. -4...} } { } பூ, 4 } , ! எல்லகலைகிற்ணனைபாங்கலதைலாண்மை:மாக தரலாமா சனதாராஷ்ை பகயில்வாழ்வு
44. எடுப்4
»ன்.கே, சி.
- 1 க, 6, ... wொக..4..கதலம்.) 4. * * *
பசி,,, v4, 4. 8 சர். எல்லாமேதவாவறுமை
சத்தமாக
தாராவையைசரசரகதான்னதாலgழிற்சாகம்
:0" ******-: கவர். ... க., MAன. " + " , 1" "ஓ","" ச,: 4- 4,
* * ** **ஆgr, 4 + 6 wது ** * *
... 2),
சன்னாவை
நான்
அணி உரிசைப்.
எதை
வி4. 2
கணனின் வகை :
கலைரசங்லலைலைல்லாதவனாக தேர்!
பிகை
07.01
ரெனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2002 - 73 - |

Page 94
செயல் அலகு 07.02
செயல் அலகு 07.01ல் முனைகள் T; என்பன ஒன்றாகவும் இணைக்கப்பட்டிருந்த துண்டிக்கவும். பின்பு முனைகள் T20 ஐ இணைக்க. VR4 பூரணமாக இடம் சுழியா செய்து கொண்டு சுற்றுக்கு முன்னூட்டவும். திருகி V க் கொத்த 1 இன் பெறுமானங்க அட்டவணை பூர்த்தியாக்கப்பட்டவுடன் VR4 பின் சுற்றுக்கான மின்னூட்டலைத் தூண்டல் ணைக்கான வரைபை வரைபு 07.02 எனக் கு;
வினா 07.03 : இச்செயலலகில் செனர் எந்நின
விடை:
V (உவோற்றில்)
I (mA இல்)
அட்டவனை
re * * 24 சமர் '. |
ஓ.v் சிக்கல் * * * கத.ஜீத்தை இய»dால கன்
|| +91- ஓ.. சுகம்.. --- * படலைலலாகான்..சண்4ைாகன்w.4.8 க், ங் 44 :
மலை வாடைக் கட்சிலைக்கல்லவைகவைமைலல்லர்
* * * * * * ...
கவர்னங்கானை
> * * * * * '. " .......
. . ச்சன் -லமேயாலாகாரத்துறை தாலுகா காலமாலைதலைமாலைமாற்றல்
* 4. * * * * ....... 4 + கி.சி த...த்... » &ow...........ம் .. *** 1 !
மலை4ை...க் .. சி...
"! * ""காசுன்னாக பாணலேவலயங்கம்
காதுமேலதிகாரப்பக்காதது
-ச...........
இன்றைய காலக்காடு --டி.. ... ... ... ...........தை பாஸerலம்... சேவியர் * > * * *
4. * - * - * - * - ஜலத் வர்மத்துப்பால் பண4....கடி..க............ ஓ»த ந.4.. 4...4 យយល់អោយប្រលcateងក្នុងយបង្កើនការចងចាល '* - * - * - * - * - * 4. ஆம-ஜwww-அஃw.! > *' * 'ஓ... சர்............................. 4. •
- 19 * * ....... க. ............ 3, 4 & 5 கரணவி வலைகால்லைல லலாணாழ். ~ாடி எக்சன்ஸ்பைலர்க்கூர் க சி டி !
* * * * * - *. ச்சு * இ~ம் •
--.2 .4 #: - ற * பலவிதுபலத்-க.-ழ்.
* 4 ல. தம் *. ... கையால
சரி.
பஞ். ம்ம். --டிகை த்ரைலகோல்
jw.
* *அதாழ்பாக
லைலண்ணைவைல்
07.03
னியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2002 - 76 - |

Page 95
நிறைவு இப்புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்ட செய் உங்கள் மனதில் சற்று வித்தியாசமான உள்ளடங்களை எங்கு வரை எடுத்துச்செ கீழுள்ள குறிப்புகளையும் பரிசீலனை செய்து
01. பரீட்சை மண்டபம் வரை 02. பல்கலைக்கழகம் வரை 03. வாழ்க்கையோடு 04. ஆத்மாவோடு
ஆத்மாவோடு எடுத்துச்செல் கொடுக்கும். நிச்சயம் உங்கள் முயற்சி கையாளுபவர்களின் ஆத்மாவோடு இதனு எண்ணத்தோடு எழுதுப்பட்ட நூல் இது.
நன்றி
இந்நூலை ஆக்குவதற்கு எம் எ6 "பாபரா மல்வேனி’ கணனி நிலையத்தி
பதிப்பகத்தினருக்கும் நன்றிகள் பல.
(ಆವಾಹಿug மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் : நுண்ணிலத்

நிலை முறைகளைச் செவ்வனே பூர்த்தி செய்த உணர்வு நிச்சயம் ஏற்பட்டிருக்கும். இதன் ல்லலாம் எனச் சிந்தித்துப் பார்த்தீர்களா?
| கொள்ளுங்கள்.
ல முயற்சியுங்கள், அது எங்கும் கை கைகூடும். இதனைச் சரியான முறையில் றுள்ளடக்கங்கள் சேர வேண்டும் என்ற
திகள் ண்ணத்திற்கு ஏற்ப வரிவடிவம் கொடுத்த னருக்கும் நூலாக்கம் செய்த 'ஜங்கரன்'
ரனியல் செய்முறை வேலைப் புத்தகம் - 2002 - 7 -

Page 96


Page 97


Page 98
இந்நூலாசிரியரின் முன்னனுமதியின்
எவ்வூடகத்திலாவது |
தடைசெய்ய
Ingaran Computer Designer & PrinterS, A.

சறி இந்நூலிலுள்ள எப்பகுதியேனும் மறு பிரசுரம் செய்வது
பட்டுள்ளது.
-A's Office Lane, Kopay T.P.071-2385676)