கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: 140 Years of a Shepherdian Journey 1869-2009

Page 1

(2009 ہے۔ 11869

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
Shephe

4 Years
of a
rdian Journey
1869 - 2009

Page 6


Page 7
CONTE
School Anthem
Foundress
Prologue
School History
Papal Message
Words of Wisdom
The Good Shepherds
Our trusted Mentors
Important Cogs in the Shepherdian Wheel
Our Committed Students
The Extra Curricurrical Activities
Generation of Shepherdians
Budding Poets & Artists
Jubilee Events
Jubilee Song

NTS
01
02
03
04 - 05
06
09 - 27
29 - 34
35 - 50
51 - 58
59 - 150
151 - 168
169 - 174
175 - 192
193 - 201
202

Page 8


Page 9
SCHOOLA
Round us the chimes of
Calling her children t
Fill all our hearts here
And banish far from
Whilst of our School wes
Vaunting her glory
Erin and Lanka dear,
Beg for their mother'
Then God save our
grOWS
Our youth grows in V
Then God save our School
Are one with their chi
God save us yo
Fill us with
And make His dear Mot
Make us to
Wearing her w)
Strong and Immaculate

ANTHEM
St. Lucy resounding
o join her in prayer
With pure joy abounding
as both Sorrow and care
sing making the echoes ring
7, her status, her love
join in their voices clear
s kind gifts from above.
school where our youth
in learning
irtue in beauty and worth
where our mothers discerning
ldren in Sorrow and mirth
bung and old
oy untold
her our Mother today
Mary true
hite and blue
all Through life's way.

Page 10


Page 11
PROLO
The Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shep 1868), was approved by Pope Gregory XVI on January 16, Lady of Charity, known as the "Refuge", which was founded
John Eudes was an outstanding priest and leader in the Christi School of Spirituality, he is especially known as the father, d Jesus and Mary. During his missionary travels throughout ] moral distress and exploitation of many girls and women. To established a refuge in 1641 which he confided to some won this beginning the Order of Our Lady of Charity evolved. To e and not to be overcome by the difficulties they would encour Souls.
In 1814 Rose Virginie Pelletier entered Our Lady of Charity Sister Mary Euprasia combined a great apostolic spirit with were spent in direct ministry to girls and women . She was leadership the community and apostolate took on new life founded a house in Angers in 1829. It was called Good Shepł previous century and had carried on a similar work.
In 1831 Sister Mary Euphrasia formed a contemplative co direction, who desired to dedicate themselves to God. Sh constitutions were approved by Bishop Montault on Janua penance for the salvation of souls especially those who serve
Sister Mary Euphrasia longed that the whole world would b She saw the need for a central government so that the sist difficulties the Generalate was approved in 1835. With this dependent on it as a congregation distinct from the Order of O
The congregation became world-wide and was divided into At the death of the foundress, there were 110 houses. Sister M
The spirituality of the Sisters of the Good Shepherd is centere and Mary, love for the Father's will and zeal are distinguish Eudes. Through the inspiration of the Holy Spirit, St. Mary communicated them to her sisters. In contemplating the Hear Good Shepherd – the model she gave to her congregation. ) accomplished through her love for the cross and zeal for the s person, giving her sisters an example of Christ – like unde: source of interior life and strength. She wanted her sisters to would the congregation continue to exist and flourish.
Jesus Christ the Good Shepherd is the true model
Whom we must endeavour to imitate, In order to acquire the perfection of our holy state.
He is the divine original That we must strive to reproduce in our whole conduct. We must endeavour on our side to form ourselves To the spirit of this adorable master And live his very life.

GUE
herd, founded by St. Mary Euphrasia Pellertier (1796 – 1835. The congregation has its roots in the order of Our by St. John Eudes (1601–1680).
an Renewal of 17th century France. Formed in the French pctor and apostle of the liturgical devotion of the Heart of France, Father Eudes became increasingly aware of the
• help these women who desired to change their lives, he men who wished to share in his ministry of charity. From nsure that the sisters remain faithful to their specific goal iter, he gave them a fourth vow - zeal for the salvation of
at Tours. She was given the name Mary of St. Euphrasia.
a deep interior life. The early years of her religious life elected superior at the age of 29, and under her spiritual . At the invitation of the bishop, Sister Mary Euprasia ierd in memory of another house which had existed in the
ommunity for some of the girls and women under her e gave them St. Mary Magdalen as their patron. Their ry 10, 1834. The sisters offer their lives of prayer and 1the congregation.
enefit from the saving work initiated by St. John Eudes. ers could be sent to all parts of the world. After many approval the Church established Angers and the houses Our Lady of Charity of the Good Shepherd of Angers.
- provinces on July 21, 1855 by an indult of the Holy See. Cary Euphrasia was canonized on May 2, 1940.
ed on the person of Christ. Devotion to the Hearts of Jesus ing characteristics derived from the doctrine of St. John Euphrasia experienced these gifts in a unique way and t of Jesus she found the compassion and solicitude of the Her great desire to share in his redemptive mission was alvation of souls. She cherished the image of God in each r-standing of human weakness. The Eucharist was her have a faith filled love for the Church as only in this way
03

Page 12
Schoc
Good Shepherd Convent was established 140 year towering hill.
It was the Benedictine Italian Archbishop of Colo Convent, yet it drew upon the efforts of a French S become a mighty tree through whose portals thousai
On 15th April, 1869, Rev. Sr. Mary Anucita Marand Mary Sacred Heart Masi arrived in Sri Lanka consı Colombo, His Lordship Hilarion Sillani to Mot Euphrasia), to set up a school of the Good Shepherd which was followed by a Thanksgiving Service.
On 1st May 1869, the school began functioning with
Mary of the Seven Dolours Joly who took on the task One of the priorities of the Good Shepherd Sisters Consequently the site was blessed on 21st June 181 hands of Fr. Stanislaus Tabarrani, who was regarde Michael Angelo. During the 1870s' the school hac storey building, to house an orphanage began on 21s On 8th September 1910, the new Convent, which growing congregation was blessed and opened by Courdet.
In 1915, the construction of an additional building i 17th of July of that year, the newly constructed b Anthony Courdet. It is recorded that in the 1930's Parish. Mother Mary of St. Prosper, Rev. Mother Ca Sr. Sabine Crooz, Rev. Sr. Agnes de Sampayo, Immaculate de Alwis and Rev. Sr. Gertrude Vithan years continued to add new buildings and renovate tł
GSCK was also fortunate to have the primary so Archbishop of New York in 1953. Fr. Maurice Lego school.
During the era of the take over of schools in 1959 Kotahena, banded together to oppose the take over."
The Convent taught the girls of Kotahena the t Responsibility for all your Actions) and helped the music etc, whilst emphasis was laid on the exercise Our Lady conducted and trained the awarding win oration. Rev. Mother St. Benedict initiated the openi
Earlier, the sporting events were limited to: hopsco were introduced later. The 'House' system in schoo ever Sports Meet was introduced by Mr. Andrew Sil Association. Later Basketball and Athletics Kurumbalapitiya, Ms Sushila Palihawadane and M develop these sports in school.
04

l History
s ago on Colombo's highest point, like a light set on a
ombo, Rt. Rev. Sillani, who initiated the first Catholic aint Mother Euphrasia to plant the seed which has now ads of girls have passed.
i, Sr. Mary Suzanne Cardiff, Sr. Euphstie Joseph and Sr. equent to a request made in 1867 by the then Bishop of her Mary of St. Euphrasia Pelletier (now St. Mary order. The Rev. Sisters had been given a grand welcome
a just 8 students and the first Superior of the Convent, Sr.
of leading the School as Principal.
s had been to embark on the construction of a Chapel. 59 and the construction was left in the able and artistic das a world icon on par with popular characters such as 1 around 100 day scholars. The construction of a twotJune 1869, guided by Bishop Sillani.
ссој
was designed by Rev. Fr. Collier to accommodate the - the Archbishop of Colombo, His Lordship Anthony
co cater to the growing need was undertaken and on the uilding was blessed and declared open by Archbishop Kotahena had been considered as the largest Catholic nice, Rev. Mother Finbarr, Rev. Sr. Lourdes Paiva, Rev. Rev. Sr. Rohini Mendis, Rev. Sr. Lynette, Rev. Sr. age will always be remembered as those who over the he older ones of the school.
chool building declared open by Cardinal Spellman, ic had contributed to designing certain structures of the
, the loyal past pupils, staff, parents and the people of Their efforts will always be remembered with gratitude.
hree R's (Respect for Self, Respect for Others and m master the skills of needle work, cookery, painting, of good manners and disciplined behaviour. Mother of ning Choir. The school also won acclaim in the field of ng of branches.
tch; rounders, run and catch, whilst Netball and Tennis I was introduced by Mother St. Gerald, whilst the first va, during his tenure as Chairman of the School Welfare vere introduced. Ms Nancy Silva, Ms Sunimal r. Francis D'Almeida are some of those who helped to

Page 13
Physicians, Engineers, Lawyers, Business Women, Teach several eminent personalities.
GSCK today, under the able leadership of Rev. Sr. Gertrud the rightpath in life, towards greatness provides education is backed by the School Development Society and the Past
Nouv
 
 

ters and Industrialists, Sports Women, Musicians and
e Vithanage, whose vision is to steer the students along n to over 3500 students and has around 200 teachers. It Pupils Association.

Page 14
Papa
,છઠ્ઠ
His
Most Rei
Apostolic N
presents sincere the Principal, Rev. 1
and to the S
Good Shepherd Co
on the happy occasion of the 14
While giving thanks to Our Hean granted during these past 140 ye
which so many generations of continue to offer a holistic and hig to the love of Christ, under the m
Mary and the gui
As a pledge of God's continu
in the name
Pope B
cordially impart to the Good Shepherd Siste, to the Students and their Parents Good Shepherd Convent,
Colombo, 28" October 2009.
 
 
 
 
 

Il Message
Excellency
P. Joseph Spiteri
'uncio in Sri Lanka
greetings in the Lord to Sister Gertrude Vithanage, taff and Students of
nvent School, Kotahena,
0 years of their educational institution.
enly Father for the numerous blessings Pars, may this meritorious institution, in pupils have been successfully formed hly professional education, bearing witness laternal protection of the Blessed Virgin
dance of the Holy Spirit.
ed assistance, the Apostolic Nuncio, of the Holy Father,
'enedict XVI,
the Apostolic Blessing rs, to all the Members of the Staff, , and to all the generous benefactors of School, Kotahena, Colombo 13.
b) Joseph Spiteri Apostolic Nuncio

Page 15
WORDS OF
& REMII
FROM OUR
& BENEFI

WISDOM
VISCES
MENTORS
CIARIES

Page 16


Page 17
Message from His Grace the Archbishop on the 140th Anniversary of Good Shepherd Convent, Kotahena.
I am indeed very happy to send this message when Go celebrates 140 years of its inception.
140 years in the field of education is an achievement. It was of Colombo, Most Rev. Dr. Sillani who initiated the firs convent drew upon the efforts of Saint Mary Euphrasia anc of education. The school began to develop slowly, but, Ste. was undertaken to fulfill the growing need for the education Good Shepherd Convent, Kotahena, was declared open by New York. Today this hallowed educational institution pro tutorial staff of around 200 teachers.
The Church is very specific in its statements of educati formation of the whole person, so that all may attain theire common good of society. There must be the closest coopera entrust their children to be educated. In fulfilling their tasks and willingly listento them; associations and meetings of p
The World Congress of Catholic Educators Some time ago New World"The new persons are persons who become mor accepting their strengths and weaknesses, Him, their creatc may be persons who are conscious and dedicated to their di countries as well as of the global situation. Among all ec importance. It is our aim to create for the School communi spirit of freedom and charity, to help youth grow accordin baptism as they develop their own personalities, and finally of salvation so that the knowledge the students gradually a faith.
It is a good question to ask" are we catering to this new pers
Excellence is the hallmark of a school of distinction. Exce does characterize every activity at Good Shepherd Convent
My wish and prayer is that Good Shepherd Convent, Kota rightpath in life towards the greatness.
Most Rev. Dr. Malcolm Ranjith Archbishop of Colombo
 

}
轉
od Shepherd Convent, Kotahena, Colombo 13
s the Sylvestro - Benedictine, Italian Archbishop st Catholic convent at Kotahena. This Catholic i her Good Shepherd Sisters to pioneer the work dily. In 1915, the construction of a new building h of girls. In 1953, the primary school building of His Eminence Cardinal Spellman, Archbishop of vides education to over 3500 girls and there is a
on. Catholic education must pay regard to the ternal destiny and at the same time, promote the ution between parents and teachers to whom they s, teachers are to collaborate closely with parents arents are to be setup and held in highesteem.
dedicated itself to building "A New Person for a e and more what God has planned for them to be, or, as they move out to face the future whatever it uties and rights, persons who are citizens of their lucational instruments the School has a special ty a special atmosphere animated by the Gospel g to the new creatures they were made through to order the whole of human culture to the news cquire of the world, life and man is illumined by
On"?
llence requires total quality commitment, which , Kotahena,
hena may be able to steer the students along the
09

Page 18
A Message from Emeritus Archbishop of Colombo
"A BEACON LIGHT SET ON A HILL-TOP"
Perched on a hilltop not too far from the Colombo 1 at Kotahena has been a beacon of light for 140 ye: school has gradually progressed and attained excel institution for the education of girls not only in Colo
From the very beginning Good Shepherd Conven school but also in the distant suburban areas. Thou accomplished to play their respective roles in lif professionals, those in other grades of society and
moulded the lives of thousands of children playing life. This finally is the greatest contribution that aC
Today achievement is gauged by the excellence t when their children excel at their examinations. Th highly reckoned. While all this is to be appreciated i of academic achievement and athletic performance words all this should form part of a holistic forma being, a true Christian, a person who loves God and
It will not be an exaggeration to say that moral and today. We often see persons ranking high in socie clearly the result of false standards and values o imperative that at least we in our Catholic schools that will make them persons with a sense of digni imperative to impress on every child that what matte
Undoubtedly, this is what Good Shepherd Convent noble traditions during the long 140 years of her continue in the long years to come.
May the Good Shepherd continue to bless this scho
Rt. Rev. Dr. Oswald Gomis Emeritus Archbishop of Colombo

harbour, Good Shepherd Convent ars. Beginning very modestly the llence to become a much-coveted ombo but also in its suburbs.
t has catered not only to the girls in the vicinity of the sands have gone through the portals of this school fully Fe. Among those educated in the school are religious,
above all very dedicated housewives who in turn have their role as dedicated mothers and guardians of family atholic girls' school could make to society.
hat one attains in academic listing. Schools feel proud Le same is true of sports. Winning trophies and medals is
tis more important and imperative to realize the purpose - All this is to make the human being in us divine. In other ation that we give the child to become a perfect human loves and serves her / his neighbour.
ethical standards have turned topsy-turvy in our society ty leading lives of a most contemptuous nature. This is our country's school system promotes. Therefore, it is should strive to give our children a correct value system ty and be men and women of integrity and ability. It is ers is not what we achieve but what we are.
has always tried to achieve. The school has upheld these existence. It is my firm hope that these traditions will
bland may she live long- Ad Multos Annos!

Page 19
A Message from Province Leader
“IREJOICE IN MY GOD, FOR THE GREATNESS
These are the sentiments that rise up in my heart as occasion of celebrating 140 years of Good Shepherd story of our presence in Sri Lanka is indeed a wonderful In response to a request by His Lordship Bishop Foundress Saintly Mother Mary of St. Euphrasia Pelle Sri Lanka. On 15th April 1869 the historic band of 4 Kotahena. Thus our mission in Good Shepherd Conv missionaries who toiled with love to touch the hearts children to recognize their dignity as children of God, e. today stands in highesteem began.
The image of the Good Shepherd reminds us of Jesus wh one that was lost-Yes, this was indeed the motto of our than the whole world'. The sisters reached out to th reconciliation and today we have 406 Sri Lankan siste serving as missionaries in different parts of the worlds present we have widened our horizons as we embrace p Suchas child care, rehabilitation, crisis intervention, su victims, estate work, pastoral work, prison apostolate, young girls and Women.
Today as I hold close to my heart with much love and gra this soil of Kotahena I congratulate the Superior - Sr. V and the present community of sisters who strive to contin
My prayer and wish on this occasion of 140 years of ou may renew ourselves in our calling and powerfully witn owe our vocation to those we serve and thus it is our res of the Good Shepherd; to search out the wounded, t Euphrasia)
May I wish all our sisters, students and those we serve G We have a heart created to love and be grateful, therefore
Sr. Mary Rohini Mendis Province Leader

S OF HIS LOVE
I pen this message on the presence in Sri Lanka. The
story of Divine Providence. Hilarion Sillani OSB, our tier in a letter dated 1867 promised to send sisters to pioneers arrived in Sri Lanka and were housed in ent, Kotahena was born. Thanks to the great Irish of thousands of people - especially women and ducation was given priority and thus a school which
no is willing to leave the 99 in order to bring back the Foundress who said “One person is of great value e lost and the wounded through their mission of :rS Working in 67 convents in our country and also preading the message of love and reconciliation. At eople of all walks of life through various ministries upport of migrant Workers, comfort and care of War care of single mothers, elders and skill training of
titude all those sisters who toiled with dedication on incent Dabare, Principal - Sr. Gertrude Vithanage nue this great mission.
r Good Shepherd foundation in Kotahena is that we less to the limitless mercy of our Shepherd God. We ponsibility to allow “love to lead us in the footsteps hose left behind by the world” (Mother St Mary
od's blessings. Together with our Foundress I say,”
letus continue to serve in Love.”

Page 20
A Message from General Manager of Catholic Schools
“HIGH ACHIEVEMENT IN EDUCATION SPIRITUALITY”
Children are a gift of God to this world and we have care of them and creating a conducive environment important role in the lives of children and it is their s good school for their children, since the period in so child.
In the above context Catholic Church has been able standard to the Children of this Country and Good institute among them. This Convent School which a shelter of small and young girls who have reached
Good Shepherd Convent Kotahena which has los system of education under the leadership of Nuns o parents as one of the best places of education fo necessary environment for the growth of young ladi
Further, high achievements of Good Shepherd Con and spiritualities. We should appreciate the dedicat In our Country it is prominently seen that many standards maintained and getting closed down even has improved it's standards day by day during congratulating Rev. Sr. Principal, Staff, Parents an shower his blessing on this institution to continue i years.
May God Bless you
Fr. Ranjith Madurawala General Manager of Catholic Schools
12

SPORTS, CULTURE AND
the great responsibility of taking for them to grow. School plays an econd home. Parents are in a severe struggle in finding a chool is of paramount importance in shaping the life of a
to provide a good number of Schools of high quality and Shepherd Convent Kotahena is a prominent education narks a long journey of hundred and forty years has been this place to enrich their lives.
ig standing Catholic traditions and a well established of the Good Shepherd Order, has always been sought by or their daughters. No doubt this institution possesses es in a manner suitable for the women of this Country.
vent is seen in all spheres like education, sports, culture ion of past and present Principals, Teachers and Parents. schools are losing demand for admissions due to low tually. But Good Shepherd Kotahena has developed and the long period of hundred and forty years. Whilst d the Children for what it is today, I pray that God may ts service for young girls of this country for many more

Page 21
A Message from Sister Superior
"A SMALL SEED TO A MIGHTY TREE"
"The Kingdom of God is like a mustard seed, the small takes it and plants it in the ground; after a while it grows ofall plants. Itputs out such large branches that the birds its shade.” Mk.4:31-32.
A small seedburied in our soil 140 years ago has germin strong and grown into a mighty tree. It has blossomed fo thank God for the Good Shepherd presence in Sri Lanka.
Just 5 Sisters from our Mother House in France, 2 Irish, 1869 at the request of Mgr. SillaniOSB, Bishop of Colo Good Shepherd. We now number 406 active sisters and the Island and 3 contemplative communities. We worki and problem girls, education, orphanages, parish Worka the time by providing forms of service for girls and wom the work of spiritual and moral rehabilitation.
Now in turn our Sri Lankan sisters have gone as missior Senegal, South Korea, Africa, France, Belgium, Cana Egypt and Czech Republic.
Looking back over the years we can see the presence undertakings. The Good Shepherd is always at the cent and young women have passed through our institutio Society.
It is with great joy and a deep sense of gratitude that I service of the Good Shepherd Sisters in our land. We ar. during the past 140 years and for all the graces and bless our Bishops and Priests, our benefactors and well-wishe and concern for us.
May Jesus the Good Shepherd continue to walk with us in
Sister M. Vincent Dabare Superior Good Shepherd Convent, Kotahena

est Seed in the World. Aman
up and becomes the biggest come and make their nests in
ated. It has taken root, waxed rth and yielded fruits, a hundred fold. We praise and
2 Italians and 1 French came to Sri Lanka in the year mbo, to begin a new foundation of the Sisters' of the 18 contemplative sisters. We have 67 Convents in h many fields, mainly, re-education of mal-adjusted nd estate work. We strive to respond to the needs of en in need, insisting always that priority be given to
laries to other parts of the world, namely: Pakistan, da, Rome, Malta, Mauritius, Thailand, Lebanon,
of God's guiding hand in all our endeavours and er ofall our numerous apostolates. Many children ns and have integrated themselves beautifully in
write these few lines to thank God for the fruitful egrateful to God for watching over and guiding us ings. He has showered on us. We also wish to thank rS of our congregation for the love, loyalty, Support
hour endeavours as we face the future.

Page 22
A Message from the Principal
“YOUTH GROW IN VIRTUE IN BEAUTY A
With joy in my heart, I share some thoughts withy 140 years since the inception of Good Shepherd Co a privilege to be apart of this Institution on this histo
In the past 140 years the school which began with grown to be what it is today. One of the biggest constructed to accommodate them, with facilities students skills training required by the World outs imparting a sound all round education to its stude worth.” True beauty of the sprit that will make the manifesting in their lives and actions the true valu lending a hand to those in need, materially or spiritu guidance and assistance and like their Master go to cares and concerns and be a true Shepherd to those wilderness of vice.
May the school motto "They conquer who believet undertakings but still be concerned for their fellow and God's grace to have been nurtured under the gui who dedicated their lives and services to mould ther
May God bless our school and all its inmates, tho: Shepherd whose guiding, loving hands have seen th place it does today.
While honour, praise and thanksgiving are in the destiny of our dear school in His precious hands.
Rev. Sr. Gertrude Vithanage Principal Good Shepherd Convent
 
 
 
 

ND WORTH”
ou on the occasion of celebrating Invent Kotahena, and I consider it ric occasion.
eight students housed in the convent with the nuns has Schools numerically with buildings well designed and that are needed with the passage of time to give the side. The Spirit and the vision of the school is not just nts. It is to see the “Youth grow in virtue in beauty and 2m “to Mary true', worthy daughters of Mother Lanka es of the Good Shepherd. Values of caring and sharing, ally, conscious of those around them who will need their ) the assistance of the lost one leaving behind their own who have wandered off the path of virtue to be lost in the
hey can' always inspire them to forge ahead in their lives beings fallen by the wayside. They had the good fortune idance of the sisters of the Good Shepherd Congregation m to be what they are today.
se leading or those being led in the Spirit of the Divine he school dedicated to Him grow in stature to occupy the
forefront of our mind and hearts, we place the future

Page 23
A Message from Sectional Head Primary
It is with unalloyed joy I pen this message to the Sout anniversary of the educational institute - Good Shepherc
"If the Lord does not build the house in vain do its bui
Those who were associated with and came under th Convent-Kotahena, undoubtedly have experienced the the Holy Spirit as they weave together the unique histo and confidence the Shepherdian family offer exuberant is evident that Jesus the Good Shepherd is leading His flo
"Quality is never an accident; it is always the resu directions and skilful execution. It represents wise ch
This expression vividly elaborates the commitment a educational institution down through the history. We rer is this solid foundation that upholds the magnificent built
“They conquer who believe they can'
With a magnanimous motto the school flag keeps flyin years. It needs to continue its expedition enliven youth as
May St. Mary Euphrasia the foundress of the Good Shep and mission in sending four sisters to Sri Lanka to sp intercede forus today and always.
ReV. Sr. M. Nilani Silva
Sectional Head Primary

venir which marks the 140"
Convent, Kotahena.
lders labour.” (Ps. 126)
e shade of Good Shepherd powerful intervention of God and the prompting of ry of the school. Therefore it is with steadfast love shouts of praise and honour to God the Almighty. It ck to greenerpastures.
ilt of high intention, sincere efforts, intelligent oices of many alternatives”
ind dedication of all those who laboured in this member them with love, reverence and gratitude. It ding.
ng high; while it runs its course down through the
they grow in virtue beauty and worth.
herd Congregation who witnessed to a noble vision bread the fragrance of Jesus the Good Shepherd;

Page 24
Message from Principal - Montessori House of Chil
The year 1944 is a significant year for Montessori the year in which Dr. Maria Montessori arrived i "Montessori Training Course'. On this historic Kotahena was fortunate to be selected to house the Dr Maria Montessori herself. 350 prospective N Maria Montessori's Training Course conducted, du
Rev Sr. Immaculate Huhes, the first Provincial Sup House of Children, who was also the Directress of
In 1963, consequent to Sr. Ita's transfer to Singap managing the Montessori. Among others to b Goonasekara, a pioneer in Montessori education in
The Good Shepherd Montessori House of Children Montessori's vision – “Help the child to help hil children come to me and do not send them away'.
At present, the Good Shepherd Montessori House ( the capacity to cater to 290 children.
The Principals in the Good Shepherd Montessori F Paiva, Rev Sr. Stanislaus Vas, Rev Sr. Magdalene Weragoda, Rev Sr. Theresita, Rev Sr. Wilfred Nich
The Montessori Institution at Good Shepherd Con tremendously into an Abode of Love for children.
Rev Sr. M. Annette de Alwis Principal Good Shepherd Montessori House of Children, Ko
 

dren
2ducation in Sri Lanka, as it marks in the country to conduct the first
day, Good Shepherd Convent, 2 first Montessori in Sri Lanka, by Montessori teachers attended Dr.
ring her visit.
erior appointed Rev Sr. Ita as Principal of the Montessori Teacher-Training.
ore, Rev Sr. John Bosco was entrusted with the task of e remembered in our path of growth is Mrs. Joyce
Sri Lanka.
n continues to drive the Montessori in line with Dr. Maria mself and the teachings of our Saviour, "Let the little
)f Children is located at College Street, Kotahena and has
House of Children in the early days were Rev Sr. Lourdes Fernando, Rev Sr. Solange Fernando, Rev Sr. Benildus olas, Rev. Sr. Dulcy Peiris, Rev. Sr. Ramona Nugera,
vent, has grown from strength to strength and blossomed
tahena

Page 25
A Message from Vice - Principal
It gives me great pleasure to add my feelings of exhilar momentous occasion of the celebration of 140 years' o Alma Mater, Good Shepherd Convent, Colombo 13.
It is no accident that Good Shepherd Convent has al communities - both ethnically and Socio-economica from both affluent and less privileged families. This m ethos, and this they did on top of being dignified an visionaries and their spirit and principles hopefully cont priceless heritage can be passed on to all future Shephei of those among us fortune to call ourselves Shepherdians
I am forever indebted to my school for the way it mould principles and values I earned in school with my studen my support to the school So that it can operate as a mo inspire the student generation to keep the blue and white
There is one thing, however, that every Shepherdian can
As a perfume doth remain In the folds where it hath lain So the thought of you, remaining Deeply folded in my heart, Will not leave me: all things leave me: YOUREMAIN.
Mrs. Dilaksha Perera

ation and gratefulness on-the f excellence achieved by my
ways been a melting pot of
lly, comprising as it has over the decades children sans that our teachers had to espouse an egalitarian ld erudite. They were the ultimate educators and .inue to live with us. One hopes that this prized and dian generations, and that is perhaps the main duty
ܕܐ S.
led me. I in turn have tried hard to share the virtues, its and subordinates. I hope and pray that I can lend Ddel for generations to come and also educate and flag flying high wherever they go.
truthfully say of her Alma Mater.

Page 26
A Message from President - PPA
It is with great pleasure that I pen these few lines C of my very dear Alma Mater good Shepherd ( Shepherdians feel very nostalgic when we recall t The Dear Sisters of the Good Shepherd, Our T. whilst at school are still enthroned in our heart helped Good Shepherd Convent survive over th Superiors and Principals who were responsible f discipline. We still uphold those traditions and are motto “They conquer who believe they can' hash help the new generation of Shepherdians who will
ΠΥ) ΟΠΟ.
We are indeed fortunate to have been nurtured Kotahena.
May the Good Shepherd be with us always and help
Mrs. Maureen Silva
A Message from the Association of Past Teachers
It is with much pleasure that we send this message Shepherd Convent, Kotahena.
All of us members have spent many years guiding these years are some of the best years of our life.
We as past teachers are both proud and honoured t not only in the academic field but in many otherfiel
We congratulate the principal Rev. Sr.Gertrude fe Success in her future endeavours.
Committee of the Association of Past Teache 2008/2009
 

n the occasion of the 140". Jubilee onvent, Kotahena. Most of us, he happy times we spent at School.
achers and the friends we made s. We cannot forget all those who e past 140 years. We owe a debt of gratitude to Past or the steady progress of the standard of education and indeed "Proud to be Kotahena Shepherdians'. Our school alped us along life's way and we are confident that it will walk the portals of this school for the next 100 years and
in the “Best School of All Good Shepherd Convent,
) the school grow from strength to strength.
to the souvenior to mark the 140th anniversary of Good
and nuturing the students of the 'shepherdian family' and
) see the great strides taken by our 'young shepherdians'
ds as well.
r the great leadership given by her and wish her every

Page 27
A Message from KOSHE
A tribute to 140 Years of a Shepherdian Journey
The Kotahena Shepherdian Home for Elders ( KOSH tribute to the grit and determination of Past Shepherdian and guided through life over the past 140 years at Kotahena. The birth of KOSHE goes way back to May 19 ambitious project on land that was donated throug Gunawardena, a loyal and committed Past Shepherdiai seemingly gigantic task of building a 'Home Away froi could only be achieved through the many valuable lesso school motto of“They conquer who believe they can “wl Shepherdian. The building of KOSHE indeed brought i the hallmark of a Shepherdian and which was a legacy f who over the years so tirelessly worked to mould the portals of Good Shepherd Convent, Kotahena. The p building a Home for Elders was strewn with many obst: who were involved were able to move forward because o things are possible to those who believe in Him”. Every understanding and tolerance and for this quality all S beloved Good Shepherd Sisters who were always availa problems in a true Christian spirit. It is pertinent to ment first school in Sri Lanka to build and operate a home for peace and tranquility of a safe haven in their declining y on record for posterity sake the sacrifices made by mar committed band of Trustees who work in a true Shepher the cost or looking for accolades. In conclusion I pray tha the traditions of our Alma Mater and continue throug institution for generations to come so that what was gai upon to ensure that Good Shepherd Convent ,Kotahena gi
Christobel Saverimuttu Chairperson KOSHE

E) stands today as a fitting s who were nurtured, taught Good Shepherd Convent , 997 with the laying of the foundation stone for this h the never failing generosity of late Judith n and her equally generous late husband Joe. The m Home' for Past Shepherdians and Past Teachers ons taught at our Alma Mater and the never failing nich is firmly etched tin the heart and mind of every to the fore the caring and sharing attitude which is From the very dedicated band of Nuns and Teachers young ones who entered and walked through the ath to accomplishment of this ambitious idea of acles and it was in moments such as this that those of the firm belief in the words of the Lord that “ All
problem and obstacle was dealt with in a spirit of -hepherdians owe a debt of gratitude to our dear ble to listen to our woes and guide us through our ion that Good Shepherd Convent , Kotahena is the its elderly past pupils and teachers who need the ears. I would be failing in my duty if I do not place iy Shepherdians in Sri Lanka and abroad and my dain spirit of giving of oneself and never counting it all Shepherdians past and present would uphold gh prayer and sacrifices to help steer this great ned all these 140 years will not be lost but be built ows from strength to strength.
19

Page 28
A Message from School Development Society
It is indubitably a blessing to have the fortune of published in celebration of the 140" anniversary of Go
I recall the days when we, as parents, had to opt for a perceptibly revolved around an environment nourish the level of education it offered. In many instances it i rely upon. Nevertheless, Good Shepherd Convent, institute offering these two criteria. As such we offe entering our daughter to this Institute.
I am moderately confident that every Parent who ( Convent, Kotahena were similarly sentient.
Today, we stand as proud, happy and fortunate parents leading Catholic school located in the district of Color School is one remarkable attribute that has lead it to be leadership of the Rev. Sisters who have taken an activ past and at present.
I can proudly spell that the past and present Shephe standard of this Institute. In addition, I am however, five primary attributes that makes any institute a environment; high level of descipline; an environ remarkable leadership; and Supportive parents, syn spelling sense.
The continuous development of this Institute is ove among them a key contribution is made by The Sc Principal and Mother Superior. The contribution mac neither the Association nor the School, but, simply Membership either participates in organizing even proceeds or the outcome of such events are eventually great Institute.
In 2009, several events were organized in celebratio Service; a blood donation campaign; launching o implementation of the 5S concept etc.
As a matter of fact, Good Shepherd Convent, Kotahe Alma Mater of my Mother, her sisters andmother (my
In conclusion, I believe Good Shepherd Conent, Kot inculcated qualities & Values, that can eventually cor view, I would like to offer a word of appreciation a Institute in numerous Ways. I pray, that Our Lord Jesus guide/strengthen the minds & hands of those who tirel good it has done to our Children and in whole, to our S(
Thank you and May God Bless You All
Hadley Rodrigo Secretary
 
 
 

penning a few words to the souvenir iod Shepherd Convent, Kotahena.
School, for our Daughter. The choices led with the teachings of our Lord and S the occult phenomena that one has to Kotahena was already an established red our prayers to have the fortune of
opted to seek admission of their daughter to Good Shepherd
who had the blessings to see their daughter/s been educated at a mbo. As a matter of fact, the level of discipline maintained in the a benchmark in the educational arena. This fact proves the able e role in the management and administration of the school in the
rdian's can feel self-righteous and moreover pleased about the a strong believer that this Institute has been blessed to have the Successful one. They are namely: edification in a catholic ment conducive for education, Sports & Spiritual guidance; onymously as a Scale that represents a pentatonic in music,
:rlooked and Supported by various affiliated associations and chool Development Society under the able-leadership of the le by the SDS members comes wholeheartedly and at no cost to for the purpose of upholding it for what it is. The Executive tS or assists other affiliated associations of the School. The and purely for the benefit and wellbeing of the Students of this
in of the 140" anniversary. Among them were: a thanksgiving f a website; Children's day; Carols; Teachers family day;
na is no new ground to our family: as I can proudly call it the grandmother).
ahena has all what it takes to produce a Citizen enriched with ntribute towards making this Earth a greater place for us all. In ind profoundly thank those who have actively supported this Christ would continue to shower blessings upon this school and essly offer their contribution to ensure this Institute upholds the Ociety.

Page 29
A Message from Head Prefect - 2009
It gives me great honour to pen a few lines for the souvenil Jubilee of my dear school Good Shepherd Convent Kotah
Good Shepherd Convent, Kotahena, as a premier aca students endless opportunities to develop their Personali to those around. We are proud that Good Shepherd C personalities. Being a Shepherdian is a challenge to ris mould others.
I feel humbled at the thought that I have a role to play ir good example so that they could follow and be good citiz Service than a privilege status.
I am indeed very grateful to my Alma Mater as I have be religious environment which has helped me not only in r character and respectall human beings.
I believe that the deep faith in God and faith in your own: God Almighty for guiding and leading me on the correct p.
I am very proud to be a Shepherdian and will always r through life's way.
Godbless you.
Julianna Marian

on the occasion of the 140"
CՈ3.
demic institute offers the ty and be shining examples onvent has produced many integrated excellent e and go forward and is a Golden opportunity to
disciplining and guiding the students by being a ens in Society. I count it more as an opportunity for
en nurtured and enriched from my small days in a ny academic career but also to have a good moral
abilities could help you achieve your goal. I thank ath.
emain a Shepherdian strong and Immaculate all

Page 30
A Message from Head Prefect - 2010
It is with a sense of great joy and pride that I pei 140“ Jubilee Celebration of my school.
Since 1869 this institution has taken the initiative to the correct destination as Jesus, the Good Shej milestone in the history of our school, 140 years o
This institution, Good Shepherd Convent, the : Lanka, has bestowed many exemplary character my experience I say that my school really wo1 together with her education. This helps her to s responsible and a balanced character. I'm really discipline in school.
Achild is like a flower which needs to bloom and places the strong foundation for a child to bloor projects, activities, cultural days are a part of this
At this important event we must not forget all o untiring services to our school. This milestone in their untiring services and efforts rendered throug
I must specially thank our Principal Rev. Sr. Gerti every step we take. My sincere gratitude to all th standard of our school and for all the parents ar operation given throughout these years.
May I exhort you, my fellow students, to work Mater, being an exemplary character in this societ
And I ask Blessed Lord to guide us and to shower and for the betterment of our Alma Mater, and top the years ahead too.
Thank you
Pedirini Seneviratne

a these lines for this souvenir of the
- to lead the flock in the correct path, pherd did. Today we have come to a
fexcellence. first convent of the Good Shepherd Congregation in Sri s to the society, during the past 140 years. It is along with -ks on a child's discipline, character and also her talents tep into the confused society with great confidence as a proud to be chosen to shoulder this effort by establishing
spread the fragrance to the world. As a convent, our school n freely and to spread the sweet fragrance. The concerts, strong foundation.
ur former Principals and the teachers who rendered their Lour school history could not have been possible if not for
:hout these years.
ude Vithanage for being a pillar of strength and courage in e teachers for their untiring services rendered to uplift the id well wishers for their tireless efforts and immense co
for the betterment and for the continuation of our Alma y, reflecting the true Shepherdian qualities.
His abundant blessings on us to work for the continuation roduce more and more fruitful gifts from this institution in

Page 31
A Message from PPA - UK
On behalf of all Colombo Shepherdians in the UK ma always been, very proud to be associated with Good honoured and privileged to send you this message for th record this wonderful occasion. I extend our heartiest Jubilee of the School and my best wishes for every succe
Although we will not able to participate directly in thes spirit and offer our prayers of thanksgiving for the cont
mater.
Annette Xavier neé Thambinayagam
A Message from the PPA - USA
It gives me great pleasure to send this message as Convent, Kotahena Alumni Association of California, celebrations of our Alma Mater.
It is of special significance to me personally as not
Montessori at 2 years to GCE O'Levels. I was also a tea celebrated the 100th anniversary. Having spent my fo pride to be around its 1405 year.
The members, the committee and I pray that Good Shep strength and continue for years to come the excellent students that have the privilege to attend.
Our Alumni is always happy to support the convent in th
Congratulations on your 140" Anniversary.
Gods Blessings and Best Wishes.
Chrisanthie Wickremesinghe nee Edrisinghe

Bes
7 I say that we are, and have I Shepherd Convent. I am e souvenir being produced to congratulations on the 140th ss in the years ahead.
se celebrations we will be present with all of you in inuing success of the work carried out for our alma
President of Good Shepherd JSA on the 140h Anniversary
only was I a student from cher for 6 years. I was on the staff when the convent rmative years and my youth it gives me enormous
-herd Convent, Kotahena will grow from strength to all round education that it provides to the fortunate
eir endeavors.
23

Page 32
A Message from PPA - Canada
On behalf of the members of the Good Shepher Canada branch it is my pleasure to extend our wa our alma mater, Good Shepherd Convent Kotahı the celebration of 140 triumphant years. The guidance extended to the many Shepherdians f success of many around the world today. This m our school's triumph for more than a century: th accomplishments we've achieved throughout ou tradition of excellence and have had a legacy of su European nuns who arrived in Colombo in Ar immensely spiritual, courageous and determine yesteryear to be the victorious women in subsec accomplished teachers of my time I would like to Mother John, Sister Agnes De Sampayo, Mrs. N Ms. Kamala Vivekanandarajah among a number under the guidance of. I would like to conclud school days. “One looks back with appreciation touched our human feelings. The curriculum is element for the growing plant and for the soul of th
May God continue to bless our esteemed school ar
Sharon Schucroft President, GSC Past Pupils Association, Canada
A Message from the PPA - Melbourne -Australia
It gives me great pleasure to send this message to ( on the occasion of their 140th year of service. My a teacher, in the Primary School, was spent at Go great memories of my association with my Alma 1
My heartfelt congratulations to ALL who have c strength to strength for many more years to com
God bless you all!
Deidre Andriesz President, PPA of Good Shelpherd Convent in Ai
24

BEN
BEIDER
1 Convent Past Pupils Association, rm greetings and congratulations to ena on this very special occasion of leadership, direction and spiritual ast and present, are echoed in the ilestone provides a chance for reflection of the epitome of e values instilled in us that have been a major part of the ir lives. Our loyal alumni around the world have built a accessful women in many walks of life. The quartet of four pril 1869 were only the beginning of a long line-up of d women who continued to mould the young minds of quent years. If I may be permitted to recall some of the
mention such names as the late Ms. Consy Muller, the late aomi Fernando, Ms Helen Perera, Ms. Rhina Perera and of the esteemed educators we were fortunate enough to be e with a quotation that is reminiscent of our thoughts of E to the brilliant teachers, but with gratitude to those who so much necessary raw material, but warmth is the vital e child.” –Carl Jung
nd our leaders.
i Branch
Good Shepherd Convent, Kotahena entire school life and 6 1/2 years as od Shepherd, Kotahena and I have later.
ɔntributed to this great establishment. May she go from :. Have a great celebration!
stralia

Page 33
A Message from PPA - NSW - Australia
Greetings from Sydney Australia. The members of the C Pupils Association in Sydney, New South Wales, Austral the organisers who are doing a splendid job to organise th our Alma Mater. We in Sydney are very proud of the org School Development Society who give so much of the events to keep the flags of Good Shepherd Convent flyi NSW BRANCH together with the PPA's around the worl for taking the trouble to print a souvenir for this histori Convent are very proud of our school. We are so gratefu discipline, and we are what we are because of the initial task for all the Presidents of the Overseas Branches to si of this event, but the hard working committee would ha into place
Let me take this opportunity to congratulate all those w build the Home for the Elderly in Mabole Wattala. It is a we are the only school to venture into such a magnifici Shepherd Convent and KOSHE.
God Bless you all and may He give you all the strength a Support our school in the years to come
MRSDEANNASATHANANDAN (NEECHRIS President
A Message from a dedicated member of the Administrative
I consider it a privilege to pen a few words to the Sout years of Good Shepherd Convent, Kotahena.
The Good Shepherd Family has been apart of my life ev had my education at St. Bridget's Convent in Colombo responsible for my association with Good Shepherd Cor 1962. Iconsiderita “Blessing” to be still associated with
During the many difficulties I had to face in life, the con call “Good Shepherd Convent-Kotahena”- “Myse many more years in this wonderful environment.
May Jesus the Good Shepherd bless this Institution, it's
have contributed in numerous ways to make “GOODS today.
Mrs. Y. M.T. Joy Christian

jood Shepherd Convent Past ia would like to congratulate he celebration of 140 years of anisers in the School and the ir time to organise So many ng very high. The GSCPPA ld wish you all the very best and congratulate you all c occasion. All of us who attended Good Shepherd l that we were educated in a Convent with so much education we received at the Convent. It is an easy mply give a message to congratulate the organisers veto put in a lot of work to see that everything falls
ho attended Good Shepherd Convent and helped to great achievement for Good Shepherd Convent as ent project and we should be really proud of Good
und good health and prosperus all as we continue to
TIE-DAVID)
Staff
venir published to mark 140
er since I was a child, having ) - 7. Mother St. Canice was vent, Kotahena way back lin the conventat Kotahena.
cern shown by the Sisters is commendable. Hence I 'cond Home” my wish is that I will be able to spend
Principal, Staff and Students as well as those who HEPHERD CONVENT'-KOTAHENA what it is

Page 34
DEDICATED TO A NOBLE PRINCIE
“TO ERR IS HUMAN TO FORGIVE DIVINE.
I was then in the Good Shepherd Convent, Kotah
In Those Days Sr. Principal herself came to our clɛ
I had come first in class but I had very low marks f handing over the report card. "Now I know what y the front entrance of the convent with Malini - you
No wonder you get poor marks. You must be up to
I was very much disturbed because I was by t] becoming a “NUN”
Little did Sr. Principal know we both had gone to Benedicts' College which was over only at 3.30 p had violin classes with an Irish Nun - Sr. M. Comp
I interceded with my Daddy, to come and explain t problems. I'll not intervene.”
So after praying much, I took up all my courage a Francis was rushing for the Nun's evening prayer. really happened and pleaded innocence. I cried a ambition.
Lo and behold! The very next morning - who perplexed. "Now what?' I asked myself. Then apologized. APOLOGIZED!
She explained to the class and said “Sorry Shirley happening. Sr. Principal asking pardon from a me the 'vocation' part “Thank God!”
I still had to sit the O' levels and A/ Levels as we really great and noble of you! I was now more dete am a Good Shepherd Nun. May the Good Lord h 1997, at St. Bridget's Infirmary Colombo -7
Sr. Mary Sheila R.G.S.
26 ·

PAL: Sister Mary Francis from Ireland. R.I.P
ena, O'Level Class.
Lsses, to give out the report cards.
pr Arithmetic (Maths). Sister Principal remonstrated when Fou are up to. I saw you Shirley going down the stairway of
were going towards the St. Benedict's College side.
something. This she said in front of the whole class.
his time thinking seriously of a religious vocation – of
pick up our younger brothers in the primary school of St. .m. while ours ended at 2.30p.m. Furthermore, my friend passion, in the convent music rooms in the front parlour.
O Sister Principal. He said “You, daughter, solve your own
nd waited near the convent chapel, after school hours. Sr. I caught her just in front of the Grotto, and explained what lot as I explained I even expressed my future desire and
comes into the class – Sr. Principal again! I was truly wasn't I taken aback when sister in front of the class
’ and cleared my name God I couldn't believe that this was te creature - a student. She however did not mention about
:ll. So thank you dearest Sister Mary Francis – That was ermined to become a sister - which I did in 1962. Today I are mercy on her soul. She passed away on 6 September

Page 35
Excerpt from a Letter to the Fou
C
Congregation from
Bishop Hillari
"Thank God, the monastery
wanting that can be desired
rOOms, private Chapel, kitchen
gardens. God came to my assistal
thirty Seven thousand fiv
Therefore come Reverend Mo
not delay in coming to begin
piety, good morals and good (
to send five Religious, tw
English..."
الصح
From the Convent Annals -
15th December 1941
Owing to the disquieting news of the Japanese invasion, the atmosphere about us is charged with fear.... Many parents have decided not to send their children to school....."
 
 

ndress of the Good Shepherd His lordshipMgr. an D. Sillani
(MC
is finished and nothing is
l; the dormitories, separate
, refectory large cloisters and
ince, I have expended more than
e hundred Francs ........
hers and Occupy it SOOn. DO
so useful a work by means of
2ducation. I beg of you again
O of whom should know
20th May 1942
We re-opened school this morning with only 20 poor rightened little lambs. All bur secular teachers have e registered for lifferent types of defense
##

Page 36


Page 37
THE GOODS
AND THE
WTHIO HEA
VOICE ØY FOLI

HEPHERD
SHEEP
ARD HIS
OWED HIM

Page 38


Page 39
. No sense of hurry, no he cares. And so they
d carefree. The sheep don't c nough to provide pastures for
"The Lord is my Shepherd. "If only I believe in
will dissolve and peace will return to my troubled he is there. The Lord of the birds in the sky and the lilie believe in him, I am free to move and to breathe and to because it is unstained with the worry of the next one. Happiness undergrace.
The blessing ofbelieving in providence. The blessing oj the prompting of the Spirit in the paths of life. "The Lord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

they loiter in hey know he is
life will change. My anx ll go, O xes . To live from day to day, from hour to hour, because 's on the field. The Shepherd of his sheep. If I truly live. Free to enjoy life. Every moment is precious The Shepherd knows, and that is enough for me.
fliving under obedience. The blessing of following is my Shepherd; there is nothing Ishall want."

Page 40

“SOOJO Bp.IIH (W ‘JS ‘BAIĻS BX||ueųS ‘W ‘JS
LLLLLLLLLLL LLLLLLLL L SLL SLLLLLLLL LLLLLLLLLL L LL LLLLLL LLLLLLL L L LLL LLL L L
‘eueñIVỊueJĮųS ‘W IS
SLLLL LLLLL LL L LLLL LL LLLLL LL LL LLLLL LLLLLLL LL LL LLLLLLLL LLLLLLL SLL L SLLLLLL LLLLS
BIBqBCI QU90UIA ‘W ‘JS
%
SĮJĮəd Kouxsono I (W IS ‘ueųneuəəIJS BIeue>I ‘W IS ‘ueĀŋɔABS uuedųsndeKĻIS ‘W IS
滇
JųổRI 0) )}^T wołI „z
JųổRI 01 JəTAoYI „I

Page 41
Past Sup
ReV. Sr. M. Finbarr
Rev. Sr. Solange Fernando
Rev. Sr. M. Magdalene Fernando
 
 
 

periors
Rev. Sr. Lourdes Paiva
Rev. Sr. Immaculate de Alwis
Rev. Sr. Genevieve Fernando

Page 42
Past
Sr. M. Prosper Walsh 1911一1923& 1924一1928
Sr. M. Isidore Conroy Sr. M. 1941-1946& 1956-1961 1948-1
Sr. M. Agnes De Sampayoo Sr. M. 1973-1984 1985-19
Past
Rev. Sr. M. Winifreda Perera ReV. Sr. Hilda Fernan
Past Vic
34 Mrs. Yvonne Fernando (1973-1984)
 
 
 
 
 
 
 
 

Principals
Francis Borgia Sr. M. Gerard Connortion 921-1924 1936-1940
Canice Kinsella Sr. M. Sabine CrOOZ )55 & 1962-1965 1966 - 1972
Rohini Mendis Sr. M. Lynette Perera }90&2000-2002 1991-1992 Principals
O Rev. Sr. John Eudes
O Rev. Sr. M. Rita
do Rev. Sr. Madeleine Sophie
e Principals
Mrs. Daisy Pachake (1998-2009)

Page 43
OUR TRUSTE

O IMENTORS

Page 44


Page 45
Collegiate Staff

umana ia mendiri
Seated Left to Right : Rev. Sr.Selvasothy Emmanuelpillai, Mrs.Sriyani Algama, Mrs. Chitra Gunatilaka, Mrs. Yhamuna Surendra, Mrs. Vivinda Reginald, Mrs. Rajika Dasanayake, Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal),
Mrs. Dilaksha Peiris (Vice-Principal), Mrs. Srimalee Costa, Mrs.Ruwani Wijerathne, Mrs.Darshanie Perera, Mrs. Vanitha Giridaran, Mrs. Daisy Pachake 1st Row Left to Right : Mrs.Ramanie Rajendran, Mrs.Sugeetha Jeevasutuan, Mrs.Manjula Rajendran, Mrs. Jenita Rathnapala, Mrs. Renuka Suwandaratne, Mrs.Amali Sudarshika, Mrs. Ranjani Somakanthi, Mrs. Sandya Perera,
Mrs.Malathie Ranasinghe, Mrs. Nilmini Attanayake, Miss.Dilusha Silva, Mrs. Priya Prasanath, Mrs.Janakee Mendis, Mrs. Marietta Nonis, Mrs. Surangani Perera, Mr.Laxman Kumarasinghe 2nd Row Left to Right : Mr. Uditha Kumarasinghe, Mr. Michael Johnson, Mrs Vivian Peiris, Mrs Bianca Perera, Mrs. Lucky Valantine, Mrs. Bhargavi Sharma, Mrs. Jasintha Selvanayagam, Mrs. Rehana Jaldeen,
Mrs Indira Abeysekera, Mrs Sammitha Ellaboda, Mrs. Kalyani Sivapalan, Mrs. Avvai Vickneaswaran 3rd Row Left to Right : Miss.Inoca Chrishanthi, Mrs.Kumuthini Sutharshan, Mrs. Chandra Fernando, Mrs. Shereen Alexander, Mrs.Anoma Liyanage, Mrs.Mali Waas 4th Row Left to Right : Mr.Jothilingam Sivasubramaniam, Mrs. Yasothini Luksumyvasan, Mrs. Srimani Silva, Mrs. Manjula Thilakesan, Mrs. Nimali Meegahapola, Mrs.Laksala Anthony, Mrs. Nelka Wijesinghe,
Mrs. Upamali Dias, Mrs. Chamali Peiris, Mrs.Priyanthi Perera, Miss. Thayani David, Mrs. Priyadharshiny Ravichandran, Mrs. Randini Fernando, Mrs. Sandamali Perera, Mrs. Dinali Coonghe,
Mrs. Nirmalee Senadeera, Mr.Denuwaka Perera, Mr. R. P.Shantha Kumara 5th Row Left to Right : Mrs. Kanagathariny Ghanavel, Miss. Shobana Balachandran, Mrs. Champika Gamage, Mrs. Chiranthi Perera, Mrs. Yvonne Inoka, Mrs. Kithmini Botheju, Miss.Rajani Navaratnaraja, Absent
Mrs. Ishani Dissanayake, Miss.Prasadi Amaratunge, Mrs. Chamika Fonseka, Mrs.Samudrika Rodrigo, Miss.Ruwani Shashikala, Mrs. Nelum Dharmaratne, Mrs. Vindya Fernando
Mr. Thyriyarasa, Mrs. Niroshini Jayamanne : Mrs. Nawamali Perera, Mrs.Reshmal De Silva, Mrs.Dilrukshi Fernando, Rev.Sr. M.Shirani Algama, Mr. P.L. Jayathilaka, Mrs. Gayani Fonseka, Miss. Dilini Perera, Mrs. Madonna Fernando,
37

Page 46
Primary Staff

Seated Left to Right
1st Row Left to Right
2nd Row Left to Right
: Rev.Sr. Hilda Croos, Mrs. Doreen Dissanayake, Mrs. Mariette Tavarayan, Mrs. Swarna Wijeratne, Rev. Sr. Nilani Silva (Head Mistress),
Mrs.Milani de Silva, Mrs. Sepali Lorensuhewa, Mrs.Josephine Peiris, Mrs.Kanthi Perera, Mrs. Consy Fernando : Mrs.Annette Amarasinghe, Mrs.Angelo Fernando, Mrs.Achala Gamagewatte, Mrs.Indika Gunasekara, Mrs.Sharmila de Silva,
Mrs. Nadeeka Perera, Mrs.Sanjeewani Perera, Mrs. Diluma Kandulawa, Mrs. Champika Dahanayake, Miss.Niluma Hopwood,
Mrs.Shivanthi Virgini, Mrs.Nimali Silva, Miss.Udari Fonseka. : Miss.Junita Asirwatham, Mrs. Shiyamala Kannan, Mrs.Subodhini Rayen, Miss.Pradeepa Periyannan, Mrs. Samanthika Gunasekara,
Miss.Anjel John, Mrs.Deepa Marcus, Mrs.Helen Fonseka, Mrs.Amalka Fernando, Miss.Nishanthi Joseph,
Mrs.Hyacinth Sivarajakumaran, Mrs.Asantha Pinto. : Miss. Madona Meneza, Mrs. Bernie Perera, Miss. Geethanjali Perera, Mrs. Srikanthi Jayamanne, Mrs. Patricia Jesudasan,
Mrs. Chamani Dassanayake
Absent

Page 47
TEACHER'S PROFIL
Rev. Sr. Gertrude Vithanage Mrs. Dilaksh B.A. Trained Te Post Graduate Dip. in Education (Mathematics &
24 years of service Post Graduate Dip
M. Sc
25 years of
Mrs. Sriyani Algama Mrs. Vivian F Trained Teacher B.Com ( 29 years of service Post Graduate Dip.
27 years of
Mrs. Srimalee Costa Mrs. Darshan
B.A. Trained Teacher (Scienc ost Graduate Dip. in Education Bachelor of E 25 years of service 25 years of
 
 
 

E - (COLLEGIATE)
a Perera Mrs. Daisy Pachake
acher Trained Teacher Science) B.A. 30 years of service
. in Education
Service
Ternando Mrs. Vivinda Reginald
Sp) B. Sc
in Education Diploma in Education
service 26 years of service
ie Perera Mrs. Marietta Nonis
e & Mathematics) B.A. ducation Post Graduate Dip. in Education service Diploma in Home Economics
25 years of service
39

Page 48
Mrs. Manjula Rajendran B.A. Post Graduate Dip. in Education 24 years of service
Mrs. Yhamuna Surendra B.A. Diploma in Education 23 years of service
Mrs. Indira Abeysekera Trained Teacher (Science & Mathematics) 22 years of service
Mrs. Rajika Dasanayake B.A. Post Graduate Dip. in Education
20 years of service 40
Mr. R.P.
B. S( 23 yea
Mrs. Su Trair 23 yea
Mrs. Nirn Trair 22 yea
Mrs. Rj Trair Bachelo 19 yea
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shanthakumara c. (General) irs of service
rangani Nonis led Teacher ars of service
malee Senadeera led Teacher ars of service
hana Jaldeen led Teacher r of Education irs of service
Mrs. Kalyani Sivapalan B.Sc.
Post Graduate Dip. in Educatio
23 years of service
Mrs. Anoma Liyanage Trained Teacher 23 years of service
Mrs. Ruwani Wijeratne Trained Teacher (Mathematics & Science) B.A. Diploma in Education 20 years of service
Mrs. Renuka Suwandaratne
B.Sc. Diploma in Education 19 years of service

Page 49
Ir. Sivasubramaniam Jothilingam
B.A.(Hons)-( Po-Sc.) M.A. (Po-Sc.) PGD in INAF (BCIS) PGD in Edu., Att. at Law 19 years of service
Mrs. Nilmini Attanayake Trained Teacher (Mathematics) 17 years of service
Mrs. Sammitha Ellaboda Trained Teacher (Science) 16 years of service
Mrs. Jenita Rathnapala B. A. Diploma in Education 16 years of service
Mr. Laxman Ku B. Sc. (mgt Diploma in E 18 years of
Mrs. Avvai Vick B. Sc. Post Graduate Dip. 17 years of s
Mrs. Ramanie
B.A.
Diploma in Ec
16 years of s
Mrs. Chandra
B.Sc.- Chel Diploma in Ec 16 years of s
 
 
 
 
 
 
 

marasinghe Mrs. Malathie Ranasinghe
) — Sp Trained Teacher (Science) ducation 18 years of service service
eaSWaa Mrs. Sandya Perera
Diploma in Music in Education Trained Teacher (Oriental Music) service 17 years of service
Rajendran Mrs. Janakee Mendis
B.A., Post Graduate Dip. in Educatio ܚܝ lucation MSSC ervice Diploma in Sociology & Counseling
16 years of service
ernando Mrs. Mali Waas nistry Trained Teacher (Religion) ucation 16 years of service ervice -
41

Page 50
Mrs. Ranjani Somakanthi Mrs. Chitr Bachelor of Fine Arts (Sp) Trained 16 years of service 15 years
Mr. Demu Waka Perera
B.Sc. (Che) Sp. 14 years of service Post Graduate I 13 years
Mrs. Lucky Valantine Mrs. Champik
B.Sc. B.
Diploma in Education Post Graduate I 11 years of service 11 years
Mr. Michael Johnson MrS... Neka
G.C.E. (A/L) Fine Arts 11 years of service Diploma i
11 years
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Gunatilaka Mrs. Priyadharshiny Ravichandram
d Teacher B.A.
of service Post Graduate Dip. in Education
15 years of service
amali Dias Mrs. Laksala Anthony Dom. Trained Teacher Dip. in Education 12 years of service
of service
a Muhandiramge Mrs. M.J.B. Selvanayagam Com Trained Teacher (Social Studies) Dip. in Education 11 years of service
of service
1 Wijesinghe Mrs. Bhargavi Sarma (Sp. Hons) Bachelor of Business Admin.(Hons) n Education 11 years of service of service

Page 51
Miss. Rajani Navaratnaraja Mrs. Vindy:
B. A. Trained Teacher ( Diploma in Education. 9 years o
M.A.
9 years of service
Rev. Sr. Mary Shirani Algama Mrs. Yvon B.Sc.Business Admin. (Sp) B.A 9 years of service 9 years oj
Mrs. Nimali Meegahapola Mr. A. Thy B.Com (Sp) B.CC Post Graduate Dip. In Education 9 years of
9 years of service
Mrs. Chiranthi Perera Mrs. Nirmalie S Trained Teacher Special Engl 8 years of service 8 years of
 
 
 
 
 

a Fernando Mrs. Priya Prasanath Oriental Music) Trained Teacher f service 9 years of service
ne noka Mrs. Dinali Coonghe
Α. Trained Teacher (Home Science) f service 9 years of service
yriyarasa Mr. P.L. Jayathilaka D. B.Sc. f service Diploma in Education
8 years of service
Samaranayake Mrs. Srimani Silva ish Trained B.A. (Hons)
service Post Graduate Dip. In Education
7 years of service 43

Page 52
Mrs. Nelum Dharmaratne Trained Teacher (English)
6 years of service
Mrs. Mado
G.C.E. Ad
5 years
Mrs. Dilrukshi Fernando
B.A. (1* Class) 4 years of service
Mrs. Resh National Dip. in Te
4 years
Miss. Thayani David
G.C.E. A/L 3 years of service
Mrs. Nirosh
B.CC 3 years
Miss. Dilusha Silva
G.C.E. A/L 3 years of service
Mrs. Bia
G.C.) 2 years

I O
nna Fernando vanced Level
of service
Mrs. Vanitha Giridaran
B. Sc. Diploma in Education
4 years of service
I I
BAWD
mal De Silva aching (Mathematics)
of service
Mrs. Kithmini Boteju
B. A. 3 years of service
ini Jayamanne om (Sp)
of service
I a B
Mrs. Shereen Alexander
G.C.E. A/L Diploma in Dancing 3 years of service
nca Perera 2. (A/L)
of service
Miss. Shobana Balachandran
B. Sc. 2 years of service

Page 53
Mrs. Sandamali Perera Mr. Uditha Kl
G.C.E. A/L B. S Diploma in Teaching (Aquinas) Mathematics(Sp)
2 years of service 2 years O.
Mrs. Manjula Thilakesan Mrs. Randin G.C.E. (A/L) G.C.E 2 years of service Diploma in Teac 1 year of
Miss. Ruwani Manchanayake Mrs. Nawam
B. A. B. 1 year of service 1 year of
Mrs. Kanagadhariny Gnanavel Mrs. Samudr G.C.E. A/L Assistant Diploma in English 1 year of
1 year of service
 
 
 
 
 

umarasinghe Miss. Inoka Chrishanthi
Sc. B. A. -2" Class Upper Diploma in Teaching (Aquinas) fService 2 years of service
i Fernando MiSS. Dilini Perera
. A/L G.C.E. A/L hing (Aquinas) Diploma in Teaching (Aquinas) service 1 year of service
nalie Perera Miss. Prasadi Amaratunge
A. G.C.E. A/L -
service Diploma in Business Admin.
1 year of service
ika Rodrigo Mrs. Ishani Dissanayake
Teacher G.C.E. A/L
Service Diploma in Teaching (Aquinas)
Diploma in English
4 months of Service 45

Page 54
Rev. Sr. Selvaso
Mrs. Chamali Peiris B. Sc. (Sp) – Botany 4 months of service
4 mont
Mrs. Kumu
Mrs. Yasothini Luksmyvasan
B.Sc. 4 months of service
4 mont)
46

-thy Emmanuelpillai
B.A. hs of service
Mrs. Amali Sudarshika
B.Sc. (Sp) 4 months of service
thiny Sutharsan B.A. as of service

Page 55
TEACHER'S PROF
ReV. Sr. M. Nilani Silva B.A. Trained Teacher 27 years of service
Mrs. Milani De Silva Trained Teacher (Primary) 28 years of service
Miss. Madona Meneza Trained Teacher (Primary) 24 years of service
Mrs. Swarna
Bachelor of E Trained T 32 years of
Mrs. Sepali Lor Trained Teache 27 years of
Mrs. Doreen D Trained Teache 24 years of
 
 
 
 
 
 

LE —(PRIMARY)
Wijeratna Education eacher service
ensuhewage r (Primary) service
issanayake r (Primary) service
Mrs. Mariette Tavarayan Trained Teacher (English) 31 years of service
Mrs. Josphine Peiris Assistant Teacher 26 years of service
Mrs. Nimali Silva Trained Teacher (Primary) 22 years of service
47

Page 56
AASTATE A
WARE
Mrs. Annette Amarasinghe Trained Teacher (Primary)
22 years of service
Mrs. Ka Trained Teacher (M.
22 year
Mrs. H.F.A. Helen Fonseka Trained Teacher (Primary)
18 years of service
Mrs. Hyacinth
Trained Tea
17 year:
Mrs. Indik
Mrs. Angelo Fernando Trained Teacher (Dancing)
16 years of service
15 years
Mrs. Bernie Perera
B.A. Trained Teacher (Primary)
12 years of service 48
Miss. Geeth Trained Tea
11 year

SISWA
anthi Perera
Mathematics & Science) s of service
Mrs. Asantha Pinto Trained Teacher (Primary)
18 years
AB ES ERBE E E Engeva
WO ERABLE
SEMBER
Sivarajakumaran acher (Primary) s of service
Mrs. Sharmila De Silva Trained Teacher (Primary)
16 years of service
ATLAS DIE
a Gunasekera
3.A.
Mrs. Consy Fernando
Trained Teacher (Mathematics & Science)
13 years of service
s of service
GENERAL DE
SABB
Lanjali Renuka cher (Primary) s of service
Mrs. Consy Fernando
Trained Teacher (Mathematics & Science)
13 years of service

Page 57
Mrs. Amalka Fernando Trained Teacher (Primary)
11 years of service
Miss. Junita A Trained Teache
11 years of
Mrs. Sanjeewani Perera Trained Teacher (Primary)
9 years of service
Mrs. Srikanthi Trained Teache
9 years of
Mrs. Deepa Marcus
G.C.E. A/L 9 years of service
Mrs. Shiyama
G.C.E. . 9 years of :
Mrs. Shivanthi Virgini Trained Teacher (Primary)
7 years of service
Mrs. Patricia Trained Teache
6 years of

Easinin
sirwatham r (English) service
Mrs. Nadeeka De Livera Trained Teacher (Primary)
9 years of service
Jayamanne r (Primary) service
Miss. Angel John Trained Teacher (Primary)
9 years of service
area anual
la Kannan
A/L
Rev. Sr. Hilda Croos
Trained Teacher 8 years of service
service
WIE
Jesudasan r (Primary) service
Mrs. Subodhini Rayen Trained Teacher (Primary) 5 years of service
49

Page 58
Mrs. Chamanie Dassanayake Miss. Ud: Trained Teacher (Primary) Assista 5 years of service 4 years
Mrs. Diluma Kandulawa Mrs. Champi B.A. G.C. Post Graduate Dip. in Education 1 year (
1 year of service
Mrs. Achala Gamagawatte G.C.E. A/L 4 months of service
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ari Fonseka Miss. Pradeepa Periyannan nt Teacher G.C.E. A/L of Service 3 years of service
ka Dahanayake Mrs. Samanthika Gunasekara E. A/L G.C.E. A/L of Service 1 year of service

Page 59
IMPORTAN
IN THE SHEPHE

NT COGS
RDIAN WHEEL

Page 60


Page 61
Administra
Left to Right : Mrs. Dilani Rajapaksha, Miss. Rony Pi Mrs. Ianthi Fernando, Mrs. Joy Chri Mrs. Manjula Silva, Miss. Neluka Perera, M
IT St
Mrs. Shirafa Hisham Miss. Thillimi
Ancillar
Junior Lab Assistant Teacher In-charge Mr. C. Rodrigo Mrs. Elizabel
Senior Librarian Junior Lib Mrs. Hemanthi Fernando Miss. Miran
 
 
 
 

tive Staff
nto, Mrs. Prema Johanis, Mrs. Sajeevani Ranasinghe, stian, Miss. Lucia Fernando, Mrs. Niluka Corera, liss. Kosala Nanayakkara.
aff
Andradi Miss. Manohari Fonseka
y Staff
of Sick Room Senior Lab Assistant h Martin Mr. Dayarathne Bandara
rarian Librarian (Primary) 53
Perera Miss. Basilica Daniel

Page 62
H.W. Chandrasiri Lal
S.B.A. Ranjith Jayaratne
Hettiarachige Wijepala M. D. C
K. Andu Malar
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rt Staff
Matilda G.D. Reginald Perera
aheswary Karupiayah Gurusami
handrawathi P. Letchami
Mahaduruge Leelawathi

Page 63
School Development Society

Seated Left to Right : : Ms. Junita Asirwatham, Mr. Terry Nugara, Mr. Hadley Rodrigo (Secy) Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal),
Ms. Mauren Silva (PPA- President) Ms. Manjula Rajendran, Ms. Manel Wickramasinghe 1st Row Left to Right : Mr. S. Kathirgamanathan, Mr. Thusitha Perera, Mr. Bhatya Samaraweera, Mr. Fredrick Wootler, Ms. Roweena Fernando,
Ms. Nelum Dharmarathne, Ms. Marietta Nonis, Ms. Chandra Fernando, Ms. Sherene Kodikara Top Row Left to Right : Mr. B. A. H. S. Perera, Mr. Rohan Fernando, Mr. Shermal Fonseka, Mr. Roshan Fernandez Absent
: Rev. Sr. Nilani Silva, Ms. M. Geethanjali
55

Page 64
Association 0
Seated Left to Right : Mrs. Sushila Palihawader
Mrs. Priyani Kaviratne. Mrs. Sunimal Kurumbalap (Vice President), Mrs.P.
Peries(Jt.Treasurer), Mrs. Sh Absent : Miss. Winnie Fernando(Con
Jubilarians in
Left to Right : Mrs. Darshani Perera, Mrs. Dilaksh
Rev. Sr. Gertrude Vithanage,
56
 
 
 

f Past Teachers
la (Treasurer), Miss. Hazel Rodrigoe (Jt.Secretary),
(Jt. Secretary), Mrs. Shanthie Christie(President), itiya (Committee Member), Mrs Bernadette Cabraal riyani De Silva (Vice President), Mrs. Srimathie
hanthi Heethawakarachchi (Committee Member) hmittee Member)
our Jubilee Year
a Perera, Mrs. Marietta Nonis, Mrs. Srimalee Costa and

Page 65
PP.
Seated Left to Right : Damayanthi Goonewardene (Hony.Jt. Treas
(Vice President), Maureen Silva (Presiden
(Hony.Jt. Treasurer) 1“ Row Left to Right : Marina Puvimanasinghe, Rita J
Inez Panambalana, Christobel Saverimu 2nd Row Left to Right : Rohini Perera, Millicent Rodrigo, I
Anne Vithanage, Niranjala Wanigasoori Absent
: Daniella Noyahr (Hony.Jt. Secretary)
Suzette Mack, Priyanthie Fernando, Del
KOS
SEFER
Seated Left to Right : Christobel Ondaatjee, Bernar Standing Left to Right : Salome Vaz, Jacintha Al
Millicent Rodrigo, Dayaleni F

surer), Dayaleni Pasangna (Hony. Jt. Secretary) Kulaseeli Perera at), Joyce Nadesapillai (Vice President), Antoinette Fernando
ohnpulle, Queenie Johnpulle, Jacintha Aloysius, uttu, Chrysanthi D'Almeida, Hazel Rodrigoe, Edna Perera
ranganie Pietersz, Verina Peiris, Radhika Jayatilleke, ya, Salome Vaz, Scarlet Gabriel, Audrey Paldano ), Jayanthi Rodrigo, Inosha Emerson, Isola Pasangha,
icia Fernando, Anna Priyanthy Easwaran
HE
line Silva, Christobel Saverimuttu, Maureen Silva oysius, Joyce Nadesapillai, Inez Panambalana, 'asangna
57

Page 66


Page 67
STUDENTSC
TO CAR
THE SHEP
TRADI

OMMITTED
RY ON
HERDIAN
TION

Page 68


Page 69
I00ųIOS IOĮuƏS – S30ƏJƏ.I.AI J0 p.IĘ0{I
 

seỊCIIIeuosos puəWN BỊUSAAB-IoIoOI ĐẤseuosoɛūəsēūn5ūūēĀēūSī555ūpūūī5ūūȚ5ĀNĪ LLLLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLSLLLLLLLLLLL LLLLLlLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLSLLLLLL LLLLLL LLlLLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLmLLLLL LLLLLLLLL LLLlLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLL ‘BALIS BÁõeų{I LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLLY ‘seļCI ĮueųIO ‘AQIpuv exisųSXseT ‘seIII dueļue W BIÞseųS obuoloq sunỊIL ‘ɔumɛ ŋAɔuəSsuĮJĮpəd ‘BAIIS ĮueųSIN ‘eJoJəɑ ɔuueos blɔueqɛCI sueIɔW ‘bodoɔ uoueųSoəuubub Kef eųseuỊNoseĪGI BỊedųın “opueuuo IoaoIAɔuəro(soojəuq peəH Kındəq) eq0W epuỊT '(10əJəJd peəH ÁındəGI) epoñeunxɔX Ipupuuv (10ɔJəIă səupp sooqos) qeseqin W susųoy "(ioɔjɔŋ sƏuppKụndəCI) LLLLL LLLL LLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLL BIOdeųɛ3əəWN ȚIeuỊN’SIWN“(1ɔɔJəIă peəHIooqɔS) ueỊue W euueỊns
6
'([ediousJd) əãeueų įA əpnuuəO IS AɔYI ‘(600Z sloɔJəIJ JO əầueųO-us-lɔŋɔbɔI) spuəW pieues sisw‘pĮousãəYI ɛpuỊAĻA "SIWN
JųổRI 01 Jə’I woH„†
jųầIH op Joo I wołI „ɛ
JųầRI og sjø"I wołI „z
qųầRI og JøTAoYI, I,
JųầIH 0, \JəIpəņeəS

Page 70
Board of Prefects - Junior School

| P** OKO
Du In
Seated Left to Right 1"RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Rev Sr.Nilani Silva (Primary Head Mistress), Mrs. Mariette Tavarayan (Teacher-in-Charge of Prefects) : Shaini Sabaratnam, Nirasha De Seram, Shalini Silva, Neha Fernando (School Deputy Head Prefect), Andrea Fonseka (School Head Prefect), Thishani Pinto (School Deputy Head Prefect), Tania Perera, Thilini Bhagya (School Games Prefect),
Amritha Ravikumar. : Annetta Anthony, Newtricea Paiva, Yohani Silva, Judith Trek, Amaya Silva, Uththara Gunawardena, Nivarshani Balamurugan,
Melisha Lafaber, Nimasha Rathnasooriya, Minushika Amarasinghe, Nethmi Kumarasinghe, Jerusha Rajithan. : Heshani Perera, Midhula Sivanandan, Thamindi Rajasekera, Ashwini Sivanandan, Kavindi Maleesha, Ishani Mishel, Sanjula Cooray,
Kanishka Perera, Verosha Abeygunewardena, Lenica Fernando, Sophia fernando, Selani Fernando.
3rd Row Left to Right

Page 71
Head Prefects I
- Irine Wijesekera (The 1" Head Prefect)
Joan Muller - Doreen Malini Wijesekera
Daphne Muller
Geraldini Jayasinghe - June Jansen
Marie De Alwis (Rev. Sr. Mary Immaculate de Alwis R.G.S.)
- Miriam de Soysa
Aileen Jayawardene (Rev. Sr. Mariette – Holy Angels)
- Mary Lopez
Judith Amarasekera
Derinea R.M. Perumal
- Heloise Perera - Bernadette Rodrigo - Merle Peiris Tavarayan
Cheryl Dias Marie Abeysinghe
Carmel David - Althea Lord
Yvonne Anandappa Chrishanthie John
Coreen Wilson
- Lourdes Joseph
Connie Ruston
Nilanthi Weerasekera
June James
- Niloo James

Down the Years
- Jeewani Perera
- Hermeon Brunton
Althea Rozairo - Carmen Motha
|-
Mahima Silva
Lilamini Perera (Rev. Sr. Lilamini — Franiscan Sister)
Sharon Motha
Christine Wijeratnam
Tharuka Dissanayaka
- Nishani Suraweera
Nishali Abeysekara - Rushani Cassiechetty
- Marietta Lovendhall
- Taryn Nedroff
- Rozeth Perera
Anushka Christie
Savithri Christie - Shreevanthi Wickramasinghe
Renorine Peter
Annika Paldano
- Melissa Peiris Tavarayan
Dilomi Cooray
Suzan de Silva
- Dinali Bandaranayake
- Iresha Jayasooriya
Alizon Kodikara - Julianna Marian
63

Page 72
الام وانته با ۴ بال ما بني أنا ۴ و دایانا نا كان من نت يا ن نه فان نفسه من الراعي
BE HE
VSI op810
69

NEVE A TERMINA
Federationes
GE9E9 GEHREFERANSERGREN
BonEnLannonimi
1"Row (seated) Left to Right : Lochini Silva, Daveena Cole, Vishmi Fernando, Melissa Aluwihare, Shalini Gunasekara, Reshini De Silva, Sandali
Hansika, Shenela Satgunalingam, Teshani Perera, Himaya Francis.
2nd Row Left to Right
: Ruth Perera, Risini De Silva, Dinushi De Silva, Hashini Amarathunge, Delphina Jayamanne, Dinithi Perera,
Bavanga Perera, Mrs. Milani De Silva (Class Teacher), Amadi Disara. Hasandi Liyanage, Twinkle Karunaratne,
Jenita Jerald, Meliisa Karunaratne, Nileshi Gamlath, Kashya Fernando.
3“ Row Left to Right
: Sandrin Rosayro, Marian Samadhi, Nethuli Gunawardana, Kavindya Anthony, Sinoli Praveesha, Sangeethma Perera,
Mudu Perera, Shenaya De Visser, Amanda Perera, Akithma Gunasekara, Kavishani Leon, Nethmi Rasiah,
Nipuni Nanayakkara, Ushadi Ambalawana, Kimali Salgadoe, Sashini Perera.
Absent
: Sanjalee Perera.

Page 73
WITH
اما
را القوه
== = = = = = =
151 الا کا
اور او ر ت م م| ان کی ان آنان بودن و ادادات
معمهم مهمة مصممه
Grade 1SB - 2009
داد و در
د ،
یا است
اتاق

EBB na sina Bongo
* 1"Row (seated) Left to Right : Kawya Perera, Dilukshi De Alwis, Pathumika Perera, Nimnadi Fernando, Kavisha Fernando, Enoshi Welgama, Dilekshi Silva,
Manisha Abeysekara, Shahara Medoli, Emasha Silva.
2nd Row Left to Right
: Olini Perera, Shehani Perera, Diandra Perera, Nimshani Suraweera, Poorni Perera, Melki Gunasekara, Devanga Wickremasinghe,
Sharan Seneviratne, Stephanie Morel, Mrs. Sanjeewani Perera (Class Teacher), Angel Gomes, Kavindi Perera, Pevindie Peiris,
Rasanjana Rodrigo, Hiruni Soysa, Abilashani Fernando, Ranuji De Zilva, Amasha Mohana Raja.
3rd Row Left to Right
: Audrey Miranda, Lochini Fernando, Neli Merion, Elisha Rashi, Rashi Perera, Sachini Yogarajan, Ruwindi Perera,
Chathuni Liyanwala, Sanduni Jayasuriya, Nethma Perera, Dinithi Perera, Dumini Mithiksha, Prashadi Fonseka, Hasini Nanayakkara, Dulansa Ramanayaka.
65

Page 74
կ:
69N O O en
O CAMO w
C9 C CS ٹ)
 

‘opupULIɔH eųSeS “BIəJəå JouƏųS ‘SĮpuƏWN IŲpeuəS :quəsqV LLmLLLLLL LLLLSLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLLSLLLL LLLLLLSLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLL
LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL SLLLSJųầRIO) JəTI MOH„ɛ
· BJQIQA IŲSnueW ‘BAI IS BIeuỊųLoeJoJo à BX|BUISJABXI
LLL LLLL LLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLLLLLL LLLL SLLLLLL LLLLS LLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLL LLLL SLLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLLLL LLLLlLLL LLLLL SqųổĮRI 01 JəTI MORIm? 'u3ɔpqv quæAȚųS “BALIS BÁunpỊA “opueu IQJ IQuĻL
66
elɔJəā suỊųųN ‘əĝəABIBAA supueųsəH ‘eJoJəä suuAəCI : quầIRI 01 JəTI (pəŋeəs) WAoYI „I
‘seĮGI BUueų,000 “BÁuȚAȚI ĮuỊJeL ‘ɔuqe.]]AɔuəS ĮųSnpỊA
opueu IQJ eųsəəIGH

Page 75
Grade 1SD - 2009
استان ته او به
مقالات
مهم مهمم مم مم | د امواه ام۱۶ هر و448 68ة المطة و و اماة ماہ
= اسم القانون

EGTER
SEE EBBE
1"Row (seated) Left to Right : Madushani Perera, Rasanga Munasingha, Tharushi Rajapaksha, Ancelina Joseph, Ruwanya Samage, Dinithi Jayamaha,
Shenaya Jayawardana, Mishani Kavindya, Akimi Minoli, Amshi Fernando, Keshiya Thomas.
2nd Row Left to Right
: Carol Pereira, Supuni Silva, Malmi Perera, Marian Carmaleen, Tenuli Premarathna, Pawani Bhagya, Hiruni Perera, Suwetha Melani,
Mrs. Samanthika Gunasekara (Class Teacher), Samudi Silva, Ransuvi Fernando, Nithuli Sheshani, Dilanma Karunanayaka, Hasinie
Kavindya, Tashmi Perera, Stariya Fernando.
3rd Row Left to Right
: Senuri Dishani, Sadaruwee Liyathma, Leesha Fonseka, Sawindee Waduge, Nilmi Samarathunga, Oshadi Rathnayaka,
Shamini Divyanjali, Sahsha De Silva, Safna Fernando, Savindi Fernando, Imasha Nethshila, Nethma Ranawaka, Senuri Judith, Dileni Silva, Kaveesha Mahindarathna.
L9

Page 76
69N O O en
ܐ
w
CD C CS ٹ)
 

oue3eĪBÁIųnes/Neuəələầuw ‘eųnoW eỊue L :
*opueu 134 euỊAəJ LoəIȚndn]]n W. Jɔų) są L0LL LLLLLL SLLLLLLL LLLLLLLL SLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLL S
ƏseųɔIWNuoquVỊueųSIIGI ‘oļuỊUuoOI uoļuV puòəABIẢI W ĮueųɔųS : 'JeXueqse Ker subseqsỊAICI ‘ue[0Əseu euồnuỊųL'expĻISIJAI ueJeAASTI Įuuqsxese KesỊA :
SLLLL LLLLL LLLLLL SLLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLL SLLLLLL LLLS LLLLLLLLLLLL LLLLLL L SLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL0LLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLLL LLLLLL SLLLLLL
‘KesuɔpueĄ euỊ33uv on Impues esnuər ‘opueuJOJ eųsnųụA “opueu Io. I suo.IOE ‘oầsupos eupuəXI •
]
ļuəsqV
jųổRI 01 JəTI MOH„ɛ
qųổRI 01 Jə"I woÀI „z
ųầIH 0) \JøTI (pəlɛ əs) MoRI, I,

Page 77

oueseYI KỊouəŋS ‘opueu IQJ Iɔầuy:
'qesẵn InW IJS euequỊNose IBAIəS ĮueųSueHoueue Asəão I eųsɔsqvoueqnueueųLeųųæSoueue.Apues pKAȚųLoəəuəJAABI uJouy LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLLLLL LL *opupULIəHỊAeuqSKA‘ueJeun>| eupueųO ĮueJess oueuJoN eKỊqsude OoseuỊAɛYI eųSue W. SLLLLL LLLLS LLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLL ’uueñeẤeueųneAsusAųSV ‘ubupuỊA BÀI ĮsəJųLouefe`i epuỊW ‘Jeuunxqsəuns suspəAnSouəAəIS əuuyoue.jpueųoỊABYI KusųseĶAICI
quosqV 1ųổRI 01 Jə"I wołI „ɛ
qųổRH og sjø"I won „z qųầRI og Jə’I (pəgeəs) AAoYI „I

Page 78
70
Grade 2SA - 2009
o gana
minuonn
wwwwwwwwwww
-ho ao con no Oehad Ide Abele
4444 กด 6

BEAREA
MABABANEE
nanawismini finalen
BASSE ENDE E
HAFA Eula
Em HIran HHBĐB Tin
AmmHWAWESENHARINGAN
1“Row (seated) Left to Right : Arunodya Upesena, Maduni Fernando, Miyunifi Alahakoon, Dilhani Perera, Madinsha De Silva, Dewmi Vithanage, Shenel Pigera,
Kavismi Fernando, Shamini Ranasinghe, Mishell Perera, Chrisma Jayawardhana, Thameshi Silva.
2nd Row Left to Right
: Nimesha Perera, Sheroni Imasaha, Senisa Carmer, Shehara Rajakaruna, Chatumi Wilathgamuwage, Sinali Perera, Kaveesha Ratnasooriya, Hansini Wickramasinghe, Hasini Gunathilaka, Mrs. Annette Amarasinghe (Class Teacher), Meyverine Puvirajasinghe, Radini Mendis, Britney Kern, Nethmi Rodrigo, Sameeha Ramiz, Bahagya Kodikara, Kaveesha Gamage,
Angelee Jayasinghe.
3rd Row Left to Right
: Chamidi Rajasekara, Tharushi Peiris, Himasha Abeyrathna, Thashara Karunanayake, Nishara Perera, Sashini Silva, Senuri Praboda,
Sanuthi Niruthma, Keshini Fernando, Nethmi Sigera, Chelsy Dewmini, Amandi Wickramaratne, Ranugi Peiris, Sahanya Fernando,
Shalani Perera.
Absent
: Nethmi Pinto.

Page 79

'blɔss!L!ųseW'ssoa eųSIBA‘eloloq susuna
‘BIɔJəä suuqop feuoəAbuelues Kļepues
‘ueux[oqɔS BÁueųS ‘eầumeJeues suuqa N ‘exeKeupleues!Inų,0N ‘əXIBIȚqeẤes exsəInS ‘əuqmeIȚAQuəS ĮuỊAnCI ‘oxe Kupseg seuns ‘eunueseses IIeueųS ‘spuəW BųseKā ‘oổsupoYI ĮųsnupųL ‘eJoJo à susųSICI‘əųầusseuueIXOIA ĮueuLIIN ‘BALIS Įpupuy oseỊCI ȚpuòųS 'se!CI exsueIɔWN“seICI EXIeueųSouəəpsgeseəəueųSoeJoJo, əInấuppoɔumɛŋApuəS Įusųsnys ‘opueu 103 eqssuuv osipuəW IIəuəųS ‘BAIS BUuqųYI ‘sqɔųobieņəH eųsequeN "(ioqɔbɔI ssero)Oĵusa equeSV - SJIN ‘eJoJəa ex{nueIq ‘BAIS EIbseqed ‘ezsuələId eəSIəųO JOHOO uəue», “euoloq sqsxeųL ‘eqsueĄ gɔupuy‘əXseKeuseYI ĮųseuoS ‘JeunȘI exissueH "opueu lɔA ĮIeņeNoəreqɛCIIIesuəAR ‘speųSIAA eKeųsəS ‘opueuuò q suqsO ‘BJOJəd subųSƏX ‘eleųnqnVN spuỊABS ‘eJosSIL BųsnỊạN ‘eJoãnN suuqseys oeuolo.IeųSəəUV ‘oɔssoue,II esəuO ‘exsəsuo I eueųnno,
quəsqy
qųầRI 01 JɔTI MORI „g
JųổRIO) Jə"I won „z
: ¿qầTH og sjøT (pəņeəs) wołIAI

Page 80
72
Grade 2SC - 2009
ക ര മ മ ര ക ക Amar almosaea
e a En

e a aige
SEBBENE E
AERIEN
RHYTIT
Fwsiwaan awal
1"Row (seated) Left to Right : Janice Perera, Nishani Perera, Esandi Liyanage, Nethmi Manusha, Marini Jayamanna, Kavindi Suraweera, Devindi Suraweera,
Ashara Silva, Senuki Kumarasiri, Sanduni Segera, Kavisha Rajapaksha.
2nd Row Left to Right
: Anne Rodrigo, Suvendi Warnakula, Hiruni Dias, Neluni Silva, Himashini Perera, Yunali Senaratna, Mashiya Silva, Shana Ferdinand, Mrs. Nadeeka De Livera (Class Teacher), Sakuni Athukorala, Shenon De Silva, Devina Mathiasz,
Maneesha Perera, Rushini Caldera, Panchalee Sarthchandra, Sheranee Mendis, Nesha Wickremasinghe.
3rd Row Left to Right
: Meshika Fernando, Rashini Silva, Tiny Kaveesha, Nesheli Manchanayaka, Minoli Sasanja, Dineli Jayasuriya, Tharushi Fonseka,
Yashoda Jayamaha, Sherina Victoria, Dulangalee Wickramatika, Micheli Fernando, Rosheli Fernando, Dewmi Fernando,
Sandana Cronanberg, Harini Wijesekara.
Absent
: Desere Jayamaha, Shalini Perera.

Page 81
Grade 2SD - 2009
Eine Arunan
Bintang ing
e Bonna
Han
EABH
GEBOOR
Inc. nga ENE Gnawane
BABAE
idoliitik
aknahanabanandan os Haaid deb bidd delete GALLAI GALLIA

5. See
|
TemaWRMAI ANHende
animemenWITH ME
1"Row (seated) Left to Right : Senuri Weerasinghe, Desiree Joachim, Purnima Rodrigo, Leann Jayarathne, Piusha Malindi, Vismitha Silva, Shenelle Perera,
Himashi Perera, Thinuki Fernando, Himathka Fonseka, Malisha Piumini, Rosenka Jayatileke.
21° Row Left to Right
: Manisha Kawshani, Mariene Jaakey, Nicole Rodrigo, Janitha Chathuni, Dumalka Liyanage, Dinuda Anjalika, Sandriya Emasha,
Anoushka Hewage, Sanduni Maheshika, Mrs. Diluma Kandulawa (Class Teacher), Sithmi Jayamaha, Prashani Nanayakkara,
· Ayanga Wethmini, Grasela Gerreyn, Theekshana Fernando, Gayeshi Karunanayake, Amandi Perera, Kaveesha Palihawadana.
3“ Row Left to Right
: Kavindi Batagama, Senali Cristeen, Malsha Bandara, Sandaru Aloka, Dilmi De Silva, Ashwinie Jayamanna, Nicola Pereira, Asmini Hattiarachchi, Sheshmi Goonathileka, Yushira Samarakoon, Vishvani Senevirathne, Gayasha Dissanayaka, Stephane Raux, Tiyana James, Tiffany Mathiasz, Shashini Methushela, Shehani Croos.

Page 82
74
Grade 2TA - 2009
enean A6 a a . néad Obl 6 de al ld A LIA

ELMAAN
1"Row (seated) Left to Right : Domina Johnson, Stephena Jeyakumar, Haneesha Fernando, Sabina Fernando Yashini Shankar, Nidharshana Fernando,
Sadhurshini Thiyagarajah, Natasha Mohan. .
2nd Row Left to Right
: Melita Fernando, Kaushikaa Kugathasan Niromi Nithiyalan, Doreen Selvarajah, Lenica Gomes, Mrs. Consy Fernando (Class
Teacher), Shana Villawarayen, Maria Castro, Cezanne Derose, Luxmitha Mahendran, Remona Godfrey.
3rd Row Left to Right
: Nagkavi Thiruchelvam, Sharini Ravindralukshman, Corina Fernando, Agalya Shanker, Kashmarie Fernando, Gajanani Gajaparan,
Sherine Rajendran, Shashika Fernando, Sepnia Fernando, Jenica Fernando.
Absent
: Daphni Joseph, Yashini Benedict.

Page 83

ZnIOpleApos exsueII oueuqejeqes puɔ3eYI ‘uoquy exsupÁsg :quosqy 'qųfue`I ĮueųSONI ‘Jeuunx essessA ĮuỊJeųBA|ųSouensque LeỊqouəZ LLLLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL0 SqųổRIO) JəT won „g ‘opueu 134 euỊupIV LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL SLLLLLL LLLLS LLLLLLL LLLL LL LLLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLSqųổRI on JəT MORI „z
‘ueųSəueO ĮUueusqvopəJJIIAA euueųor
LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLL S LLLLLLLSLLLLLSAA0M,I

Page 84
| TITTITI TINI III
44 IYYT OPPUDI ay yo epop e wo o ue
AWAH SELITË E
MW
Grade 3SA - 2009
9L

3. ESTE REESE
mainENNEN TRATAMENTE Raionia NSV Bimu wa
Beoge
ARADANEMARCA
GESWEBUIE
1"Row (seated) Left to Right : Shanali Fernando, Avina Tharushi, Amandey Chirshine, Thiloshi Ranasinghe, Christina Moore, Rochelle Fonseka, Vandana Imeshi,
Tharindi Navodya, Amanda Kariyawasam, Devumini Fernando.
2nd Row Left to Right
: Shenelle Fernando, Shenali Dinethra, Dilara Ratnayaka, Kavindya Somaratne, Natali Jayasuriya, Malmi De Silva,
Shenuri Bopearachchi, Hasara Dassanayaka, Mrs. Shiwanthi Virgini (Class Teacher) Prosperina Emmanuel, Tharushika Rodrigo,
Shavindi Ganegoda, Nathasha Abdeen, Verginia Jayathilaka, Dilmi Perera, Rishinika Jayawickrama, Imashi Fonseka.
3" Row Left to Right
: Amaanah Hisham, Nethumya Ratnesekera, Sachini Chamathka, Chamodi Nanayakara, Jannani Devasurendra, Oneli Athukorala,
Dinali Athukorala, Nichola Costa, Dinithi Sudusinghe, Taneesha Rodrigo, Cheryl Meerwald, Shareena Jayamanna, Thushini Fernando, Mahesha Jayasuriya, Dilma Karunarathne, Sonali Attale.

Page 85
Grade 3SB - 2009
HAMBULE EEN
algunas
AANA A ahh MAANARA ho add a elde elde een 11 Lella La LIII

BEATRI
1“Row (seated) Left to Right : Sanduni Navodya, Nishadi Dhananjana, Chamilka Silva, Sasmila Nanayakkara, Senuri Ganegoda, Sandali Abeysinghe,
Fathima Firauz, Sayuri Sayakkara, Roshel Himanthi, Shehara Dimanda.
211 Row Left to Right
: Nimasha Fonseka, Hansini Shahani, Oshani Wijeweera, Yerusha Rodrigo, Dinithi Ferdinandusz, Stefni Henricus, Anuka Fernando, Sanuri Akithma, Mrs. Helen Fonseka (Class Teacher), Prasadi Fernanado, Madara Hewawitharana, Sithumi Fernando,
Navodya Cordon, Cashimari Silva, Shelinda Samarasinghe, Saliya Fernando.
3° Row Left to Right
: Tharini Gomes, Senuri Nanayakkara, Sherin Cooray, Shanan Kumarasinghe, Hiruni Perera, Shayni Lakshani, Dilashini Perera,
Warsha Pinto, Osmary Fernando, Lashara Amashi, Amaya Dedigama, Dinithi Silva, Mashiya Perera, Pramina Perera,
Hansalee Fernando, Bhavishya Madawala.
Absent
: Nehashi Fernando, Rivinadi Minneri.
77

Page 86
공지시회의知)
 

'KəXsees KoqSun Lozəuos) əIIəųɔIWN :quəsqy
'subpn eųSBUuỊHoeJoJəåI ĮųSnueųL LLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLL SLLL LL LLLLLLLL LLLL LLLL
LLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLL SLL LL LLLLL LLLLLLLlLLLL LLLL LLLL LLLLLL SJųầRI og JøT won „g
'exseẤeue]]V sunuỊWN “BIQJ9&I ex|IeueųO “BI3.Jəả bầueuỊA ‘Joudons|JųO ĮeųsnŅI
BIBÁeuÁəqV suƏpnS ‘n’DIBAnų) spo>| eųSIBNA ‘BÁXXseųS ĮuỊAəpes (JaqɔɛəL SseIO) opueuuo I ex|Ieuw ‘SIWN “uuez, N eqsKy ‘opueu sɔɖ sqSOIT ‘eqsxedese H ex|IeuO ‘opueu lɔɔ sueųSO obxəsuoĄ ĮseuəųS ‘ubupuəuns queųəųL ‘oầupos pupuy obuoloq suqoN :jųổRI 01 JəTIMORI „z
-'supuỊAe>| eueų,3ųO “SIJəla eKeueųS ‘uoox{eqesveɔŋSKW LLL LLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLSLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLL S LLL LL LLLLSLLLLLSAAOH„I
ć

Page 87
TIPPINOY 11 Poleg Pletet a Y el 4
naman
innama
борозде сабалда
Grade 3SD - 2009

Baliana e a
SARDHESE
BOHAN DE
1"Row (seated) Left to Right : Roshell De Silva, Rumesha Korottage, Akila Salomi, Osandi Wickramatunge, Malsha Cooray, Vishmi Ranasinghe,
Amaya Jayasuriya, Ann Rameesha, Saumya Perera, Shenali Kaveesha.
21" Row Left to Right
: Vishanthi Alwis, Oshini Fernando, Devmini Perera, Deena Joseph, Rasandi Kurumbalapitiya, Tharushi Perera, Shanella Fernando,
Mrs. Chamani Dassanayake (Class Teacher), Shimane Fernando, Malsha Mahendra, Geesha Ranasinghe, Selena Saverimuttu,
Soneshka Ranasinghe, Ninuri Bandara, Tharumini Sahabandu.
3rd Row Left to Right
: Tharushi Bogahalanda, Jade De Mello, Sansala Perera, Dulakshi Perera, Natasha Wijesundara, Sathmini Bernadeth,
Vinudi Samaranayaka, Nishaya Shuyinta, Nidushi Rodrigo, Dinasha Aboobucker, Senuri Inakshi, Sanduni Nilushika,
Tharushi Jayaratne, Senuri Perera, Tharushi Kavya, Nisalika Perera, Achini Perera.
Absent
: Imesha Perera.

Page 88

‘opueu IQ I eupuəSIT ‘ueJeųoue W eeueųɛS ‘uos IIW IuỊųSueH :quəsqy 'uoluVqueųSON ‘opueu sɔɔ buoĻIL“UueuneseAs2S eųnɔAAS ‘nqeqeupueųO ĮuỊeqsnŅI ‘JeunxseupueųO eueųSueL
LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLK LLLLLLL LLLLSJųổRIO) JəTI MOH„ɛ (K3[ue]S esɔnĮĮGI “opueu IQI emỊAəGI ueųneueños euŲsỊqV “(IQUỊoeəL SseIO) upuue XI eseuueKĻUS (SIWN
%
‘uƏIpueųɔỊAæYI ĮųSJeųCI ‘uoquỊIO esquəəJ!) ‘opupULIÐI ĮueỊo L
SLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL SqųổRI 01 JəTIMORI „z ‘SIJ90&I BUOJəļS LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLL LLLLL LLLL LLLLLL LLL S LLLL LL LLL SLLLLLSAAORI „I

Page 89

*opueu IQ, I uJee LoeẤpueSueuqsĻIXseuue`I ‘JesɛIIųļuue`I eueųsỊAeųS oueJeAųsƏfƐYI ex{sųļueỊeSoueųoue W eųổouŲS “qeseJeueApupS euỊAnWo IeoN suuoqe.NoopueuuəJ eỊouəųS LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLL SLLLLLLL LLLLL
%
ropueu IQ (I ĮusqnJOųS ‘JeuunxsXsosveKubJeS‘opueuuə-H essỊNow LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLSLLLLLL LLLLLS LLLLLL LLLLLL SLLL SLLLLLmLL LLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL oueJeųIJS eųsnųjųəTI ‘Jeuunx{ųsəqeW euuqsseYIoueJeunx[e]pueųO Įusųse Kes) SLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLL
ć
QuƏsqV
qųồRI og sjøTI MORI „ɛ
qųầRI 0) \JəTI MORI „z
qųầIRI 01 JəTI (pəņeəs) MoRI, I,

Page 90
همایند. در
EEEEE هذه
ندادند
| ۳ = ۱۹۹۹||
وق ها و دو
۲۲۲۰ بهاء : ان به ثبت ۲۲۴۲۰۶۴۹ ماههای ۱۲ و ۲۰
او دا يو شان او و هو في ۴
این نان نان نان ن ن کا
والرواية
قالة
دهد هود..
کا اعادة تامة ..
6007-VS¥ >p®30
78

den naar
EN BITH
Janine
Banana na ang
Acirana
1"Row (seated) Left to Right : Neluni Soriyakantha, Cristina Victoriya, Chathumie Fernando, Andrea Moore, Avihinsa Perera, Nicole Perera, Virasha Suraweera,
Bhagya Perera, Amaya Fernando, Nethmi Perera.
2nd Row Left to Right
: Rukshi Withana, Sewmini Fernando, Kithumini Almeida, Sanjana Livera, Sithumini Dias, Pithya Tissera, Jeshka Seram,
Mishma Karunaratna, Mrs. S. Nimali Silva (Class Teacher), Pramodya Fernando, Rashmi Benhur, Amali Nelunika,
Remita Outschoor, Aruni Hewavitharana, Nimashi De Almeida, Dilshani Perera, Amanda Daniel.
3" Row Left to Right
: Nilakshi Perera, Shanilka Silva, Tharaka Perera, Parami Yasodhini, Umashini Silva, Cristine Silva, Dilini Wijesundera, Shenaya Anadappa, Neeliya Gunawardena, Teekshana Saparamadu, Nishara Fernando, Rashmie Ausena, Asika Peris,
Hirushi Mohotte, Amy Fernando.
Absent
: Nelessa Algama.

Page 91

· BJƏJə, əəIesupS
‘BKĻInseJ00AA sųSIBUuỊH ‘əZpupuue. I euỊoS LLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL əXÁAopoT sõueqnS ‘biolod sunsỊųL ‘opueu lɔH IpuỊABS ‘exsəsuoĄ BIɔuO ‘IəpubxəIV eẤuneųS ‘bioloq suȚIIGI “opupulojĮULIŲ13N ‘Biolod sųSnpeS‘opueu lɔ, əəupus led ‘BABIIəW sueqsxe:IosỊuoNsunusHoeJoãĻI enques “opupuuəJ ļūpuļins LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLS LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLL LLL LLLLLLL ‘euepe,AeqỊed suuq IS ‘elou od eugeS ‘oqɔɲɛg sub KepopupIŲlea susųsnŅIosuesnuypnue Mobioloq sqsnupu Looqɔɲɛg exisųnɔɔp
6
%
ć
‘ô’IBÁeueųjų V sųseAnCI ‘susųSON busųneq ‘susuuABX supeues ‘zsipuəIV əuỊoɔIN ‘IbunyeKepniBŲpƏAIN ‘BAI IS ĮuuỊeųæGI
QuəsqV
qųāṁ on JəT MORI „ɛ
qųổRI on Jə"I won „z
: Jų3!! on J3T(pəgeəs) wołIAI

Page 92
69N O O en
O CAVO =ܠ CD C සල් صخ Ծ
 

'u33UueH eJeųN :QuəsqV
·euɔŋɔą susųsInGI op 1331-I exquqseYI ‘eJoəAeunS ĮundnSoeueųpleAɔțIAA exsusųseHoeJ010ā eųs[eVNoeuuqųJeųO ĮInuƏS ‘exserbųL suuqa NovaIIS puɔɔIZI ‘susųSI eųsȚIow ‘seIGI əỊuoIIųı’uoseųS EXIųseW ‘zəuos) bupues ‘supueųO eqsəəABW onemoW euuesse L :qųổRI 01 Jə"I wołI „ɛ -'səIIeM epuȚIO“BJəJəa eųseuII oặnųS ĮueqəLopỊABCI BIBULIBULL ‘exseqq. euno susuuəS ‘opueu Io I eųsene.NoseuuoqLIIeuos oseỊCI Įuuqa N“(IəųoeəLSseIO) SIJIɔɖ əusųdsof 'W ‘SIWN “euqeußeqV spolueųO LL0LL LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL SqųổRI 01 JəT AON „Z ‘eueầueuueX ednuỊN LLLLL LLLL SLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLL LLLLLLSLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLmLLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLL LLLLLSqųổĮRI 01 JɔTI (pəņeəs) MORI „I
*

Page 93
Grade 4SD - 2009
Saint
AMONO A 6 KM O A ANO analelela de a bod del ad 4 16 Skeld door

mem Lord
HAIWAN MAHABHARA
titule
BAINTENIRAHAN
* 1"Row (seated) Left to Right : Theekshana Athukorala, Jessica Perera, Dinithi De Silva, Imalsha Rathnayake, Meleesha Liyanage, Dinusha Ranasinghe,
Madushi Rozairo, Jerusha Chelliah, Kithmini Wijesuriya, Shamara Anandappa, Nethmi Fernando, Tharushi Bodinayake.
2nd Row Left to Right
: Ayodya Perera, Aamina Imthiaz, Mihirini Wijerathne, Shravani Maldeniya, Sharline Lobendhan, Sanduni Perera, Sachinthya Rodrigo, Marie Nugera, Nethmini Nirmali, Mrs. Kanthi Perera (Class Teacher), Yolanda George, Imangi Nanayakkara,
Natasha Kumarage, Linoshi Kavindya, Juliana Anandappa, Ruwini Thomas, Ruwandini Thrimawithana, Nileesha Abeysena.
3" Row Left to Right
: Malki Kavindi, Niranshi Gomes, Nimashi Perera, Sachini Subasinghe, Sarani Sangapala, Punsara Siriwardena, Kavindi Perera,
Rebecca Evanjalien, Yurasha Alwis, Andrea Perumal, Malinthi Wijemanne, Bhagya Umashanker, Sadeesha Sigera, Asinsana Suzette,
Tharushi Prasadi.
Absent
: Hiruni Dabarera.

Page 94
| 103711 7 8 9 10IT ം > e 9 - 90
ക്കമാക
Grade 4TA - 2009
86

si B
HING ELSE
Nimler
1"Row (seated) Left to Right : Nirogini Balan, Thakshina Croos, Thushii Dinesh, Anika.L.P., Stefina.W., Krishalinee.B., Thanuska Croos, Emosha Fernando. 2nd Row Left to Right
. : Sherrin Peiris, Arishani Rajan, Avishka.T, Stefani E. K. , Clendra Fernando, L. Evoncy. S., Akshana. V, Rev. Sr. Hilda Croos,
(Class Teacher) M. Portia B., Dironcy D.S., Emella Fernando, Arlene Vaz, Anjumaria S., Inoka I. Croos, Sesani Rosari R.
3rd Row Left to Right
: Sandra Silvera, Sinthuja R., SheenaV. Rayen, Gloria Peiris, Aronshiya Fernando, Sabaritha R., Dilani M., Dhatchaya P., Roshella A.,
Chrishvini R., Divina C., Presila L.D.
Absent
: Sudharshika K.

Page 95
Grade 4TB - 2009
6 da de blelela
WIELOPE

GAMBARANGEGHAT
MINIA
baseret
• 1st D
1"Row (seated) Left to Right : Zenobiya Rayen, Laksha Premathilaka, Franka Anthony, Selcia Jeyakumar, Kanesta Augustine, Keethana Thayanithi,
Keren Fernando, Dharshana Ganeshan.
24 Row Left to Right
: Deluxy Sridharan, Derlina Fernando, Shonaliya Moscarange, Gloriya George, Antonia Mahendran, Liyolina Fernando,
Miss. Pradeepa Periyannan (Class Teacher), Radhushiya Sivalingam, Chiffery Jackson, Dilushika Anton, Swathi Thivakaran,
Vinolin Fernando, Erashma Leon.
3rd Row Left to Right
: Induja Mathiseelan, Michelle Sebastian, Priyanka Ramanaden, Jadurshaa Subramanium, Saamphavi Kunasegaram,
Harini Puvanendran, Dharshika Fernando, Millenni Fernando, Adoni Sandanam, Vithurshi John, Hiranthi Paiva,
Saarangha Jeiyaseelan, Shobana Linfors.
Absent
:Kishalini Johnson.

Page 96
Grade 5SA - 2009
EA A AG la anar NORDO AL Ga de OS 1431 คนด้ม
Mainvilleagradition

F :
BOHAHMOT
1"Row (seated) Left to Right : Isuri Wickramaratna, Rukshika Rodrigo, Sandunika Malshani, Dinithi Fernando, Navodya Perera, Manasha Perera,
Shanelka Weerasinghe, Cassendra Fernando, Chathurika Liyanage, Peumi Silva, Trendy Quyn, Hiruni Kavinga, Thishakya Perera.
2nd Row Left to Right
: Thisuri Athapattu, Shehani Perera, Ashinsha Therese, Shehani Rajapakse, Shenoli Fernando, Tharini Fernando, Binasha Perera,
Janani Kumari, Mrs. Sharmila De Silva (Class Teacher), Christine De Visser, Saarah Silva, Tharushika Rodrigo, Pravini Suraweera,
Sasini Ireshika, Hiruni Perera, Varsha Abeysinghe.
3rd Row Left to Right
: Thimaya Perera, Ashini Vithanage, Shenel Perera, Kithmini Nawanjana, Thilini Bhagya, Verosha Abegunewardena,
Meliisha Lafaber, Tharuka Deepika, Jenifer Dias, Menuri Wickramasinghe, Ayodhya Peiris, Rajini Meleesha, Rose Fernando,
Rashini Silva, Sachini Nonis.
Absent
: Umendri Fernando.

Page 97

‘BAIIS ɔCI eɔsuoJ:A‘oầsupos eqsəəpeNoeųsỊAe>I Įuuqa Nquəsqy ‘BJQIQI ɔuuVoeJoJo à sup>IIN ‘əāņəųỊpvəỊunes LLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLSLLLLY ‘BÁHoosetnes eqsuuIN ‘oẩsupos sūsnieųL ‘elɔxɔseseos spustueųL ‘eloss, L eque Looầupos səuəųS textosuổi bởipuỷ tëĀŋšeųSÏABXI :JųổRIO) JəI wołI „ɛ
'se!CI ɔųSXseYI ‘eloloq eKuipe W ‘AOųɔnɔI eKỊue L ‘Blood eqsəÁV ‘BAIIS əCI BIISIBųL ‘BIɔəAbue`I BỊețubÅųā ‘eAȚIS Įueųos “(IɔųopəL ssero) biolojKIBUUSSON ɔļuJosq (SJIN
6
LLLLLL LLLLLLSLLLL LLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLjųổRI 01 JəI wołI „z
‘Bueu!8!ųSnųIRI “opueu lɔɔ bueųəųS“eAsS3CI BuļAoYI ‘slexipv sunųjeųO‘oầewnptuoso suquuq “oputuloj psiq ‘əųõusseretun X suuqa N ‘eqsəəIBW suỊųɔɛS ‘opupulo I supuns ‘exsəsuo.I p.KĻeņeN‘BAIIS OCI IIeņeN ‘uəəpəuuəg əIIəųɔIWN : quổRI on J3T(pəntəs) wołLI

Page 98
$ଞ୍ଜ
踐滅蹈
段凝
600Z – OSS ƏpB.IÐ
 

'IpuƏAƏCI eueųSX39ųLoseuuOųLeĮouƏųS ‘suedỊe>I BÁpuỊAe>I :quəsqy
-‘UUBJƏS ƏCI BUISEJIN LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLL SLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLL SLLLLL LLLL LLLLL LLL SLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLL SLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLL LLLL L0 SqųổRI 01 JəTIMORI „ɛ
oñeueųỊA BÁpuỊAeS ‘opueu IQJ IunųjeųO‘BJəəAeJeues eqsəỊAeS LLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLLSLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLS LLLLLLLL LLLL LL LLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLL SLLLLLL LLLLLL S1ųầRI 01 Jə’I woÀI „z
%
'sqɔųɔɛJeĻInỊseX ex|IeuỊNoeĀŋue.LI0ųSIWN “suuəuns ex{sssueII oueuue>| eqsəueYI ‘sqɔųɔɛJeŋŋƏH suoAəųS LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL S LLLLL LL LLLL SLLLLLSAAOH„I
is (, , ) } \}

Page 99
Grade 5SD -2009
MonA Ch on 0
Meet 2
ఆగించిన
5వి

BERHATIAN
flame
Ei oni animas
baina Huance Age
Di Duan Rilinanungces/
INTEmas
* 1"Row (seated) Left to Right : Vivina Abyakoon, Nishadi Anjalani, Michila Nanayakkara, Mihirangi Perera, Nipuni Perera, Nicola Perera, Shehani Kumarage,
Suloji Dissanayake, Shanili Kumarasinghe, Nathasha Rathnayaka, Shashini Perera, Stephini Perera.
21° Row Left to Right
: Asheni Fernando, Nishini Dias, Ishini Perera, Selani Fernando, Chrismie Hettiarachchi, Michelle Jayakody, Shalini Silva, Shehara Samarasekara, Miss. M. Geethanjali Renuka (Class Teacher), Sachini Ranasinghe, Harini Perera, Malki Kavindhi,
Dinithi Perera, Minoli Anne Malsha, Theekshana Kumari, Theshala Perera, Nadeesha Amarakoon.
· 3rd Row Left to Right
: Shashipraba Perera, Vishmi Ranasinghe, Nathali Lobendhan, Kaumini Silva, Visuri Nimesha, Sandushi Wickramasinghe,
Lakmini Nadeeshani, Monali Hulangamuwa, Surani Prasadini, Kanishka Perera, Shalani Dias, Yeshani Fernando,
Judith Alexander Trek, Amaya Silva, Gimhani Kodicara.
Absent
: Deershika Hathurusinghe.
91

Page 100
69N O O en
ܐ
ԱՐ)
CD C
Ծ
 

'uububqoJVỊuĮųSKOIV :... quəsqV
4
‘uoƏT əuoluəųS ‘ųsəueÐ BJqųfnSoopueu IQ, eoquəT ueJeųIIeInW effuɛJeųS ‘sooJO əGI BUuỊqeW ‘uesəəqueños esueAæT
SLLLLLLLLK LLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL SLLLL LLLLLLLLLL SLLLL LLLLLLSjųổRI og sjø"I woH„ɛ LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLL LLLLS LLLLLL LLLLLLL LLL LLLLK LLLLLL SLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLSJųổRI og JøT wołI „z
|-'exisųneAnS ĮueueųsəSoubJeAųsəfæYI ĮusųSxe7 LLLLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLS LL LL LL SLLLS LLLSL

Page 101
懿淑
{IJLS ƏpB.IÐ
 
 

*əJOIH BųSnų. IA “uepupupAIS ĮuỊAAųSV :QuəsqV :JopuexəIV əuỊuueJofoɔɔueJA8TI ĮueųqueųsỊISI SLLLLL LLLLLLL SLLLtLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL
SLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLL SLLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLSqųổRI 01 JəT MORI „ɛ LLLLLLLLlLLLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL SLLLLLL LLLLLS LLLLL LLaLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL SLLL LLLL SLLLLLlLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL SJųổRI 01 JəT wołI „z
ropueu IQJ eos uodes “opupUJOJ sueñeųS LLLLLLL LLLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLL LLLLLLLLLS LL LL LLL SLLLLLS LLLSL
*

Page 102
CN O O en
w ܐ> NC
CD
සල්
Ծ
 

‘BJƏJƏ& s[BuəUIS ‘eqeue Ker puesueae.N oueqe.GI ĮuuqsəÁv “Inues exisųSoJo à ‘suuqa N IIəųɔIWN “eqseIJA ĻInSI “BUV suuAQGI“eJoJəas sueųSƏJL “exosy sunuỊH ‘e]oloq sueqsxe-I ‘eleųəųS ĮuỊųSV ‘supuəųSIGI BÁuỊAnÀI ‘ɔųầussəȚIAA epuetuVoopueu lɔɖKSIQųO ‘exsunpupS ĮųSeqɛJd :qųổRI og sjø"I wołI „ɛ
ć
reqsỊew sqSx[nupų LosseuoəNuəəsensĻIųO‘opueuuəHỊqseuỊH ‘subuLIIN. qnipn fosų pelues eẤXeųSooầsupos suuqųS “popoa eN əuunsa oseỊCI Įųųjew ‘puɔɔAɛYI spouỊA ‘exsundỊN əuunsa ‘IIesupÁAICI eųsəəuued “ex|{qsnpeW supIIN ȚuțuunpuI ĐỊsetuIN
LLLLL LLLLLLL LLLLL LLL LLL LLL LLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLL LL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLSqųổRI og sjø"I wołI „Z . oses.GI ĮuepoAeNoəəIeųjųneN suunpupS
opupAwaos exqqsxe-I ouŋɔN ĐẤupuy sexueųSI Įusoes ‘euneJoxɔIIĻL əəpeųSI ‘(10ųɔbɔL SseIO) əųầusseues əsqueleW ‘SIWN eposoubo eųseuỊN ‘euexɔsɛJeuw eųseųneN ‘ex[[esn>| suỊABS ‘exsųSnueOI ĮueųəS :
ć
‘eầueKeCI ĮueųæS ‘Kpox{eKes sõueAnŅI

Page 103
600Z – ZV9 Əpe.IÐ
 
 
 

- ’əųổuỊseJ09AA eųSƏÁV‘subuuuupS ĮųnsãIS LLLLLL LLLLSLLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLL LLLSLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLSLLLLL LLLL SLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLL SLLLLL LLLLLLL SLLL LLLLLLL SLLLL LLL LLL SLLLLLLLLL LLLLLL
�
%
eueų pupAAJIS ĮuỊdse W‘exspueầnS ĮuquuuuŋɔNouusųɔɛof eKỊueL LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLL SLLLLLLLL LLLLLL SLLLLLLLLLLL SLLLLLL LLLLSLLLLLL LLLLLK LLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLLL LLLL SLLLLLLLLL LLLLL
SLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLSLLLLLLLLLLLSLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLSLLLLL LLLLLLSLLLLLL LLLLS LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLL SLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLL SLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL
quəsqy
qųổRI 01 JəT MORI „ɛ
qųổRIO) JəT MOH„z
qųầIRI 01 JəTI MORI „I

Page 104
કાકા કાલાષા :
idi
રી" મકાન
in માફ
કોણ ETEયારાHai E :
tiામ = "
આ કારણો: =====
Eા કાકા કા નો
કરે કોણા:
Emારા આગાયો મારો ક
Grade 623-2009
/ 0 0 0 0 0 0 0 0
હી છે આ બ.૦ 0 0 0
Tins.
એ અરજી
સા રે ગાયો ver = = = = = = = = !
૨ કારક છે આ E
96

SAMEN MENENTANG
ANG EPerg
A en
1"Row Left to Right
2nd Row Left to Right
: Clodia Perera, Anjala Dias, Dilmi Perera, Zehara Kassim, Shivoni Perera, Chamaka Atukorala, Miss. Ishani Dissanayake
(Class Teacher), Triyani Silva, Dinithi Stephen, Alish Perera, Washindri Silva, Malintha Hewawitharana, Nirmani Sooriyagoda. : Imesha Fernando, Sachini Prasadi, Suhali Sithara, Anne Nimali, Kaveesha Anne, Sanjanani Fernando, Nileesha Dabare, Sanduni Sandamali, Sheril Gomis, Kumeri Wijesundara, Sathmini Perera, Tharini Jayawardena, Ryni Irushika, Tania Perera,
Nirmani Maleesha, Shehani Perera, Himạsha Pigera, Malsha Deshani. : Hansini De Mel, Anne Piumali, Nathaliya Anandappa, Chamathi Piumila, Sithmi Perera, Rochelle Fonseka, Rashini Mendis,
Hiruni Nanayakkara, Suraksha Silva, Jinoma Minoli, Akna Maharajah, Menaka Balakumaran, Nishika Anthony, Supushpika Divyangani.
3rd Row Left to Right

Page 105
| 10이하PD)이 hol이이적 이해력)
, 또 ,
배에
Grade 6A4 - 2009

13 Gmina in
ROSA
Mwinnenswa
WHILE BEINHALTETEAMO
HWNBAHWABEMARANG
PARAS
1"Row Left to Right
21“ Row Left to Right
: Rishelle Shanmugaraj, Salome Perera, Sachini Rodrigo, Nethmi Withanage, Christina Lodewyke, Yasoda Sivakumar, Thilani Perera,
Mrs. Sandamali Perera (Class Teacher), Amasha Uduli, Supuni Kokila, Tharushika Ishani, Chiquita Anthick, Shashinka Senadeera, Anjuni Rathnavibushana, Hiruni Gunawardana. : Jenifa Jayasinghe, Poorna Perera, Imara Fernando, Dilthara Dias, Dilmi Peiris, Dulanjani Fernando, Stanila Fernando,
Dinaly Herbert, Nipuni Hirushani, Kushani Madushika, Tharindi Perera, Sheneli Woods, Shashika Perera, Anne Raveesha,
Kavishka Bittar, Menoli Perera, Shalani Kawshalya, Pooja Gunasekara, Roshendri Fernando. : Kathija Kassim, Danushki Srihara, Minel Fernando, Swanthri Fernando, Sanduni Mendis, Shianne Oorloff, Susudu Athukorala,
Enushi Navoda, Anushka Perera, Paarami Maliduwa, Dulanjali Joseph, Senalka Rodrigo, Ishari Nimeshika.
3rd Row Left to Right
97

Page 106
69N O O en
w ממ NC
CD C සල් ٹ)
 

Popuðu loď BusisnVol2AŢIO əļueqdəIS‘opueuJoJessuəIO‘JeunxsuɔIJ Iseuos oesnupungJƏĮJĮuuƏT “uueầuỊeuueų Lexinųses ‘reunosoqSV bueses oueueųoueW BÁAspexəW fueseųnnsər eque Loopueuloj eseqssonoj‘ųSƏInS ĮusqueKeųS ‘uequexHIS BÁỊeųSwey ‘uos||W. Blueá8 ‘ÁpəuuəX eqsouI ‘opueu Nos eqsxssəuəW ‘opupuloq esquÁO “opupulojBJųļļULIIGI ‘ÁųjedeqeseầeueX oqəųS ‘sele.AsəS ĮueIIW ‘oueppe) susųdois‘ueĪBUuĮN eųjįAeX ‘IəỊABX susųseAJN ‘seju20ApN pỊousoleW --'qissue? uoluVque IIŲSopəJJIJAA ĮuỊqsueųLouəKeŅI possər (10ųɔeƏL SseIO) seIIIdi ɔnubuuuuq KųoseAsɔS (W IS‘ueAəpeqeusuS BÁueles oueJepsuỊO eỊnuy oueấpÁgueses exiųsəuəAƏIIĻJEVN
ć
JųổRI on Jə"I won „g jųổRI 01 JəT Moss „z
qųāRI og JøTI MORI „I
遇

Page 107
공지시공의회의헌
 
 

· sue W eqəuS ‘ųseJeA|ɔS BÁļupueSoueJepunseñɔf ɛÁȚpāvosnosoɛųLeIsOuỊJĄ osnoņeuổI exsupeYI
LLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL oueupuəfeYI eųseIsqv“opueuJoJesuɔfe Woopueu Io IIIZuəJOT ‘ue seu IINeues sup>[‘opupuue. I punəg LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL SLLLLL LL ropueu IQJ eų,0AAųS ‘ue3eßeueApoqƆ euuv SLLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLS LLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLL
JųổRIO) JəI wołI „ɛ 1ųổRI 01 JəT MORI „z
qųầIRI 0) )}əTI MORI „I

Page 108
69N O O en
w ܐ> N
CD
CS Ծ
 

Áuoquv ex|IeueųO‘BJoJo à eųụuues :quəsqy
BueųSĮ IXseuue`I KIBW ‘əxeĀeuques euĻL
‘reunoise H exsueųSȚIX ‘suequeų apuex supņI ‘euoloq supųsoq‘ôųõusseẤes susųons oopueu lɔI ĮqsəuuI ‘pueųųwɛŋɛWəļueųSO 'qbsessef BÁļuenoïeubupueųn W \qsnupųL ‘puolukeysq]!pns 'biolod BÁpoABN ‘seluolųL BX|AOCI ‘oầsqɔqopupImɔŋBXIIŲSooJO :qųầỊNHog sjø"I wołI „£
ć
blɔlɔɖ suuqseNoIIeuqsĻIX. BueųəųSobĩplexuesequis ooppups oso od BlossouťS ‘squetunid ‘I’ÁIoã010 ɔuuezns oặpueo uuw ox oặunųos, sqipewo ɔyökeũeųouėjo;IIIƏųɔOH ‘BAIIS əGI Þsueses otsuss! Ispos eqsxeInSoloņooAA ||BuosoɛAIS ĮuquuqųT ‘eoruolo, ĉiuepow.‘setunɔsɔsįAA BÁIeųjeNoseĮoqɔIN əIIəuəųS ‘euoloq eqsəuỊN :jųổRI og sjø"I woH„z ’əēnunɔ BIŲsoseųL‘BALIS BAousrooầsupos susje HoquĻI eųsene NobyeņupeunoeXsunpupS ‘(IɔųɔbɔL SSBIO) əunedossae suewn?! “SIWN ‘BuepleAesser sqsx|nieųLo opueu joj suỏašūs šiųököseubáL ‘euôJad eųssueW ‘opueu lɔJ ĮuqsoŅI :JųổRI 01 JəT MORIAI
6

Page 109
600Z – ZVL ƏpB.IÐ
 

ć
-‘Ápox{BÁes e[[V ‘opupUJQJ eųseųneN SLLL LLLLLL SLLLmLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLLL LLL LLLLmLLLL LLLLLLLL SLLL LLLLLLLLL SLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLSL LLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL SLLL LLLLLL 'exseKeuleuue`I eųSIBUuI ‘e]39Aeues Buesues ‘eAȚIS eųsəuuỊH ‘IIeue Ker susųseųS SLLLLLL LLLLLL LLLLSLLLLL LLLLSLLLLLLL LLLLLLLSLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLL LLLLSLLLLLLL LLLLLLSLLLLL LLLLLL SLLLLLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLLLLL L0LLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL SLLLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLL SLLLLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLL LLLLLLLSLLLLLL LLLLS LLLLL LLLL LLL SLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLL SLLLLL LLLLLLLL SLLLLL LLLLL LLlLLLLLLLLLL LLLLLL
101
qųổRI 01 JəT MORI „ɛ
JųổRIO) JəT MORI „z
qųổĮRI og sjøTI MORI „I

Page 110
69N O O en
er) ܐ> N
C9 C CS Ծ
 

sne[suneļSepupuy :Quəsqy "BAISOGI BÁųneueųO‘SIJsod QuueZONI ‘uəəIesuəAI ĮuỊeųSoesexoW Įusų pogoĐAIS ĮueųSO ‘seIGIĮueųSXseT “espoueJĄ ĮųsəqeW ‘BIOSSIL BILêueųS ‘uoəT ĮusųɔɛS ‘əpeuəg eųseleN ‘səuoÐ BIÐIX ‘seIGI exỊeųS ‘BALIS əCI IIe eN “bầunqueues sunpues :JųổRI og sjø"I wołI „£ BueOuəTI ĮųSnueųL“epueseqeãog epouIV oopueuuəJ eųseues “eqsnuɔW KuLieq ‘sueųSnpỊA eqsəuuI 'euadəả bầueIĘ ‘ueųneueños suoəN ‘eJepuỊues seuO ‘supųSueH əuuv osų upan N exisųsy‘əuŲeJeXseĮĮL eųSƏJI “BALIS B×nuəųS “BIEXXIe KeueN eqsəəIEW ‘əIIəųɔIW ĮundỊN ‘buɔJəà supųsəGI objexpresseup N exisųsos op KeuỊNĮunuəS :jųổRI 01 JəTIMORI „z SeỊCI eầueI3N ouuoIoO əIIəųɔIWN ‘BÁHereN sueųSnT ‘eleuad əəIesuv oopueule) buỊABCI ‘Iow əCI BỊueųS ‘(1ɔųətəL SseIO) ɔxɛkpupųoupWĮueAnŅI SSIWN ‘IIeuesueH suunẤid oopueu lɔɔ exsiųsnųnues ‘eAIIS IIeuỊH ‘ssused sueIeųO ‘opupuuo, ɔuỊoubo ‘suppouỊAeXIsųSIIGI :JųầRI 01 J3T wołIAI

Page 111
600Z - ÞVL ƏpB.I
 
 

-əuueue Kes suppH ‘IɔuuƏCI 33 seųSOXI ‘eqsəuuĮ ĮJnųneųO “BALIS eųSIBW “BALIS ĮuuqsỊA ‘sueųsnpe W suefuyo eJoJo às suņueAnŅI SLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLL SLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LL LLLLLL Kuoquv exissəuỊCI ‘exsqSxseT susųsnŅI “buồJəa esəųO ox{eĀeuessỊCI ĮunpupS LLLLLLLL LLLLLLLL SLLL LLLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLL LLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLL SLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLLLK LLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLL
6
ex{0SUOJ ĮuỊUUAAəGI SLLLL LLLLLLL SLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLL SLLLLL LLLS LLL LLLL LL SLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLL
103
JųổRI 01 Jə’I wołI „ɛ qųổRI og sjø"I won „z
qųổPI og JøTI MORI „I

Page 112
69N O O en
w מם N
CD
සල්
 

qefereïntuueųSIIeųSIA‘opueuuəHeisseuVoueipueqoqeles euəəABIJ ‘opupuuo I p.KỊuoqssoloae IpəəNoueupuəəAɛYI ĮusųSuequeño"I
‘əñeAƏH euopsT suueqe Iqv əəuÁųS ‘ųsəueO ĮeųsnpỊA ‘eJoJoɔeųjųųqoSouleuunxseupueųO Įusnuy oueddeInuy eųsəuus ou qof fuqdəış :QųổĮRI 01 JøT MOYI„€ seunsər eKỊueL
‘qsƏpnuIV ətueig ‘opueu lɔɔ sueIIŲS ‘IɔABIeunx, IqsnueųL “oqeaupo pupAĻA “uuese KeupajosĮIBUISIA “ueņseqəS eueųɔIV
‘opueu sɔɖ euȚIɔầuv oubyeJI busuqes sospɔuəg buoIos oelpuɔuueųCI ĮueqsisqL “uues osuuouər‘opueu Ioas euņuəIɛA ‘W :jųổRI og sjø"I wołI „z
opueu sɔHeuņuəIBA‘V’W “uueueqoJVÁueĮJĮL oleusNexisųSJeųL“(10ųoeəL SseIO) uueầeĀeueAsos equỊoer suw oopupuu2+ eųsnupųCI oorgodsɔxseqs KueqdoisoueupueueAng eųsəuuỊN :JųẩRI 01 JəTI MORIAI

Page 113
600Z – Z8IL Əp B.IÐ
 

eseJeuueųCI ex{sųnseAAS
‘ZƏUuoO essȚIIəW ‘IIeInW eq13AIN “XoɔqueŅA esqsues oefens ue:puòqeW sueue KIS‘uoquỊIO uĮJĮ9/W ‘oqo'I əuOKĮuuuəH ‘ubupuəõeN e Iq][Aed ouņsnầnv eųSouỊYI ‘qdəsof Kiew suxe-I ‘opueu joj eposuens‘ueque>I ĮueųnouỊA “opueu Io I eỊqoqS uqof eqųųSIBH ‘znuƆ ƐXIIeųSIA‘aqầuooO BIIapOosse Iow eẤųJə1S“KəIJpopuojɔųSoeddereinųLKuuoseųS ‘ueųSON ĮusãIIA ‘ubupuəĝɛN ĐueųSJepĻIBH ‘repues susųso I suosepnsər epuəug“opueu sɔ ɑ eməuoļuv osoɛųɔIW eseųɔy
xəIV eáA!TuuvoueIsųVeųsəỊqvopresapā eųsnỊNoouseAdeo quoqəGI“(IQUỊoeəL SseIO)
LLLLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLS
JųổRio, Jo'I woŋ, ɛ JųổRIO) JəT MORI „z
qųẩRI 01 sjøTI MORIAI

Page 114
69N O O en
w ܐ> OMO
CD C N Շ
 

ć
�
�
‘Jeunx{BÁpŋ əIIƏųɔIWN
ć
'exseKeupuueYI ĮueųSI ‘euex{əseuns) BKųųN “puoƐI ɔCI uue|Ju]od
BAIIS əCI eầueJQUS ‘AnosỊS ĮueųəųS
�
opupUJOJI Įue[0W ‘eJoãIa bɔupu.V“opupUJQA BųSIIGI
LlLLLLLL LLLLL LLLL LLL LLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLL SLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL
BueJĮųneas suunļā ‘JọSSIA əCI UOuueųS
6
eJəñIAI ĮuuAƏCI
əIpuỊH BỊIBZON
ć
OųɔŋɛɛI ĮpeupS
ć
ć
‘KeJOOO e IIɔuəųS ‘eJoJo, seųSIN
uOZIəAueĄ ĮueųdəļS
ć
eJƏJəas ex{][03uw ‘pueųSI ĮuỊųɔɛS eJoJo à eųsegeN ‘eųssueW IuKeųS “BIBX|XseKeuleN suỊUIL ‘BAIIS ɔGI BUJQųS
ćć
ȚesupÁ AICI ĮuseųS “BALIS ĮuqsnŞI “SOOJO ĮueųSĮJĮO sequỊnÔ ĮUunț¢I “BIĴOJəas euoĻI “opupUJQA ĮuỊųɔɛS
“uuese.AABKĻub>. ĮueẤpuỊA ‘əuubub Kes eueųSI
· BAIĻS əCI EX[sun IV
oqầuĮSÁəqVỊuqsnuỊH
�
opueu IQ I suedəəpueS ‘opueu 134 eKầeųos “(IƏųɔeəL SseIO) SseAW IIe W ‘SIWN
ć
ZSJələỊA BIBIO ‘əuņuəIBA exsuỊAəCI ‘ĮunpeS BIIQUO ‘ueAƏuuỊJS ĮuəəABJA
quəsqV
qųầRI 01 JəT AON „ɛ
qųổRI 01 JəTI MON „z
qųāpi og JəTI AAORI, I

Page 115
69N O O en
en ܐ> OMO
CD C සල් ٹ)
 

!pue^AAAəS ex{ųsỊAy:
BJØJəas ex{IŲsəuunŅI
‘IŲsəqëWN BÁIeųSneX ‘eJoJod exseleųL ‘BALIS exsqueInGI ‘sqSXnIIGI eqsəuỊN “ezkoseXIsųSONI ‘eJoJo, sueųSƏH ‘BAnueầue[nH !ųsnỊCI ‘ouse reunueX eųsegeN ‘eJoJəa suaəCI ‘BIɔəpeuəS ex nuəųS ‘eųsnupųL • WIJ‘ssused ex{sūSXseT ouņeusAQuəS ĮųsoueųL 'IIBUOS BIĻųSĮJĮL’exosuo) eųses eN ‘BÁBuļN suuqsỊA “opupuuɔ quəuey!
‘BIQJod exisųSXseT ‘sueqsne>, eqsəəseW ‘səuuoo supeųSO‘BAnubổųneIIIAA əIIəųSON ‘esepeus suỊqɔɛS “xenŅI ĻlepnoeųsəusN supųsy ‘squeusųS BIĻIsətuIN ‘spuəW sunuIN ‘ZIələa eqseveN ‘bioloq sqsnuỊH ‘Iooqes essuɔųS“BALIS BIesųneAW ‘epoñeneg e.KueųGI ’ə’əKeupuue? I efnueųLopÁļuɔpueŅI eųseus H 'exisųSIBT subAn H oedolɔɖ subuLIIN ‘eqsetuIN ȚusųsnŅI ‘eJoJo à sous W (19ųɔgɔI.SseIO) pəUueųoW exsupnues oss! W ‘10pëO BIɔɔtuəųS ‘eueųjįAbueled eleųSI ‘opueu lɔɔ bɔŋųsnuỊH ‘epəuĮV ɔɑ pɛsɛIJ ‘papis oqBueųƏųS ‘opueu IQJ Iųqueuunas
6
Quəsqy
Jųổs?Ion Jo"I wołI „£
jųổRI og sjø"I won „z
1ųầRI 01 JəTI MORI „I

Page 116
600Z – £V8 ƏpB.IÐ
 

oefeusų peuəS BIIeueųS ‘Kuung) eųseun “BJoãn N IKIəųO ‘spuỊAəGI ĮųsnueųL:quəsqy
·əųầusseJeupS ĮunpeS SLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLL SLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLL SLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL SJųổRI 0) 'Jo'I wołI „ɛ
ć
‘opupUJQH BUuỊppng SLLL LL LLLL LLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLL LLlLLLLL LLL SLLLLL LLLLLLL SLLLL LLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLL LLLLL LL LLL LLLLLLL SqųổRI og sjø"I woÀI „z
ć
SĮJĮəa suỊeųS “BALIS ĮJepsnoeJoA9ųS BÁub>, “BIɔJəå eųsỊAV‘opupuue. I ex|IssuɔųS *(1ɔŋɔbɔL SseIO) BAIIs eqsnIIGI - :ssIW ‘seIGI IIeuxeT ‘IbunxeAəCI BÁAICI ‘eleləā ļūsnībųLoubipusAes suəųsy ‘uueW eųsəəseW :qųổĮRI 01 J3T wołIAI

Page 117
600Z - ÞV8 Əpe.IÐ
 

!SueHsusqɔVoopueu lɔi, əuueIIIII objexpo», puopew :quəsqy BZKOS BIĻueųS ‘BALIS əCI essəueĄ sououpsuunẤld oopueu sɔɔ subųsn>s oeuɔŋɔɑ esous‘seIGI eqsəuuỊN olqeissIŲO ĮueųSueHoeųpoAeN suỊųovopreĝnNessəuəAoueuspueųO əỊnțuyobioloq sugpupureųɔ‘uəppəųS epulIog “expueųL ĮusųseųS :1ųồRI 01 JəTI MOYI„€
blɔlɔɖeuəəpe HopỊABCI BIəầuvodioreqeq sunusHosựseupsUILIBO sueqsJepBÁIJA ĮJoueW ‘səeJoW əCI puppeųSosƏIIV exisųSI ‘exsquese.I.I ĮueųəųS‘BIBIO'InųIV IIesubÅABX obxɔsuoq eqssew sqɔŋɔbueədog əIIəųɔoxi ‘elexoseuno pupųəųS‘OXIBKeueųBCI Bųjeqe L ouỊes perzy‘BÁpuỊAeX əIIouĮVN ‘ueqx nsw puppuy :QųồRI 01 JəTI AAoYIpu.C uðAɔtuŋS ĮueeqseudoeAəųIməHỊunusHoeAssociusuouopp “Uusųɔeof euəəABIJ ‘susnH qeupeung‘HouəųS IəųSIWN “uuese ApÁụex. ex suojo A*(10ųoeəL SseIO) oẩsupos exsous sus^ ‘BIȚIŲoedioCI exsədn ‘exsqsnpe W uỊAəO ‘souqsusųseųS ‘oấunqueues sundỊN ‘eAȚIs euepues,“essedeses susųSO ‘sundỊN eųssuɔL :jųõRI 01 Jə"I wao?IAI
%
ć
9
G=>
1

Page 118
69N O O en
w A CO
CD C
Ծ
 

opueu Io I e IIos JoeueỊųse LuȚIQUILIBO“uesepseX) suņu Voueuun>{eẤesbuvusseauJL‘uɔKeYI Įųın IqS ‘opupUJQA BIĻOJAI LLLLLLLLLL LL LLL LLLLL LLLlL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SqųổRI 01 Jə"I wołI „£
· euueqvųneueueuvoueųnue KỊųsnųLeKeųsųovouesueue AIS BÁIBAųSIV uəKeupầuỊS BJoJəLozəpupuue. I eỊųSIĘCI “uueầnuIuBųS ĮusqueųSV‘upnSeugeS‘ZBA exsuəųSON IọAspēA equuẠAOS ‘JəpuexəIV BÁAICI :qųổRI og sjø"I wołI „z 'ensoo ɔỊueáToqdesos exisųndeųS ‘exsųsnų pew uepupueųIS ‘ųseầeuq suqqpəAIN“efeuesəNĮueñɔųS“(IQUsoeəL uesueue KessA ĮueųSICI ‘ezopueO ĮueĮJə1S :qųầPI og JøTI MORIAI
ć
‘uesepnsər eỊzəuəA‘ueųneueños euỊAæN oueuunxseuqsJS! KxnĮueues oseJeAsS əuueZnS
�ć
ueųsəueO ĮusqueqsəYI ‘ueJeųIJS əuỊųseKỊųxseųS
6
sseIO) ubupuəseYI əļueue}} (SJW ‘opueuJos eqssueIN ‘opueuJoJ BÁļue LoeĮouỊW ueųneueñoĀ

Page 119
Grade 8B2 - 2009
RAPSOL Y im EPPI
WIEDER EINE
Esteve

NOTAMMENAWADWARAW
1"Row Left to Right
2" Row Left to Right
: Shobitha Ranjan, Achini Weerachandra, Mariadhakshini Fernando, Faustina Anton, Mrs. Kanagadhariny Gnanavel (Class Teacher),
Judyann Andrado, Asani Cruz, Angel Godfrey, Nicola Charles. : Shiromi Fernando, Pramitha Vijayakumar, Helssy Fernando, Christine Fernando, Anita Fernando, Thivya Enock, Prisildalishany Anton, Akshanaa Yoganatham, Infanistephina Ratnam, Anjelo Peter, Vahini Ravichandran, Dosetha Fernando,
Yvonne Alysius, Anesta Fernando, Jeniffer Aloy : Melvita Fernando, Velantina Mohan, Roshel Antony, Rochelle Prince, Sahana Sivaguru, Tharusenthi Thurairajah, Stephanie Bastian,
Aishwarya Chandrasekhar, Hugapriya Shanmugakumaran, Anjana Sathiyanathan, Veronica Jeyaseelan, Sharukashinee Basker,
Dillruwani Rajendran, Sudharsini Nagarajah : Tilda Wijayakumar
3rd Row Left to Right
Absent
111

Page 120
69N O O en
w ܐ> 69N
CD
S ٹ)
 

osuex spy susųoesoeddepueuvesuoju voeJoueas ex[ou] ‘sueųSJepæKĻI Ivuosius‘BJƏJəAI ĮueųSIGI “SIA0S ĮuỊųɔnŅI LL LLLLLLSLL LLLLSLLLLLL LLLLLL SLLL LLLLL LLLL LLLLLLLSLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLLL SLLLLL LLLLL SqųổRI 01 JəT AołI „ɛ
‘eueấepĮSIA ĮuoAəųS “BIɔJəas ex{\undỊNosỊAAIVĮJųneueS ‘JopuexəIV supuỊAe>|
SLLL LLL SLLLLL LL LLLLL LLSLLL SLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLL SLLL LL LLLLLLLL
LLLLLL LLL LL LLLLL SLLLLL LLLLLL LL LLL LLLLLL SLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLSqųổRI og sjø"I wołI „z
SLLL LLLLSLLL LLLLSLLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLLLLSLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLSLLLLLL LLLLS LLLLL LLLLLL LLLL L LLLL LLLLL LLLLLLL LLLL LL LLL LLLLLL SLLL LLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLSqųāIRI 01 JɔTI MORIAI

Page 121
69N O O en
en < 69N
CD
ٹ)
 

ć
·euələa sussese KoeuəpueAæKef ɔsələųL
‘oupouəT eųseųneN ‘sueųsseW ex nubųO ‘ļueųSIJO ĮuesueH ‘əuqedex[bIsųI supAnys oesn>{eAųSIA ĮeuoS obsequỊsųneỊng spolueid oesuusnupųo squeuỊN ‘BÁTeqsne» eueųoub> *opueu lɔɔ bÅầeųo “eueųouex eqssueVN ‘euƏplexeunĐ əIlɔɖɔIWN‘oļuļa IIBUUIN :qųổRI og sjɔ"I wołI „£
reueusųnedeses seuns ‘zəpupuuo, əuỊeųSON ‘opueu lɔ. HeXIsueųSoeuəəJa uunfuV
oppeseksueueOI ĮuedəəpupS ‘eleloa sổueIIIGI oliną suəųSV ‘eləầIS eųSəəIĘCIoɔxseKeupleues (qsbuuỊH ‘euqmeIJAQuəS əəIesu eInGI ‘euɔuəas eqsəue W ‘ezKos puspueW ‘ques) eəupun V oblouòd eueųəųS‘euəuəJ 33uesueH ‘ɔxse Keueųɔue W eųSIA BYŁqųổRI 01 JəTI MOH„Z
repeãưeci sueqsxe-I feloloq sueųSI “BALSI3ųsə ŋɔ fɔumɛieues exsųsəpnoəãeueųIJA Įuuqse MosqSx[nJIĘCI eųSIEWN“(1ɔɖɔbɔLSSBIO)
LLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLqųầỊNH 0) \JøTI MAOYH„I

Page 122
1 PU49 a 10a 9 PPPP
Grade 9A3 - 2009
114

nomia
1"Row Left to Right
2nd Row Left to Right
: Malki Niwarthana, Kavishna Karawgoda, Dulanganie Randima, Suharshi Rajapaksha, Stefni De Silva, Chathuri Priyadarshani,
Aparna Fernando, Mrs. Sammitha Ellaboda (Class Teacher), Shannen Johnson, Mariya Kaed, Sujani Rasiah, Dhaksha Kulathunga, Thaanya Amarasekara, Sandrene Rodrigo, Dilki A. Sewwandi : Rishonica Perera, Nimeshadi Joseph, Kasuni Rupasinghe, Roshni Wickremasinghe, Nimeshi Stenwall, Lakmini Silva,
Sachini Hansika, Dilrukshi Fernando, Judith Perera, Nadeesha Perera, Roshaell Fernando, Imesha Shehari, Sandali Rupasinghe,
Roshela Benedict, Fiyoni Pinto, Hashini Suraweera : Shanika Dias, Shayani Samarathunga, Peumika Delanjalee, Piume Madushani, Anusha Walter, Shehani Piumika, Hiranya Fernando,
Shewanthi Perera, Melissa Diaz, Romeshika Liyanage, Charindri Perera, Thihara David, Kavindi Perera : Sharmila Rahuman
3rd Row Left to Right
Absent

Page 123
69N O O en
བ་ ܐ> CN
CD
සල් Ծ
 

pỊABCI ĮuỊAAųSV ‘əXIBKeusesq sqseunSquəsqy 'eấunųjassNA ĮueųəųSoojusā ĻuļuunpuI ‘BALIS eseųsəəO‘BJələa sueųsnGI ‘səŋɔɑ ɔuueof op 1919) sueųsəu LosnoỊuuəHBX|sueųS
‘əųầuỊseues sueųSI ‘eJoJoď IseuunÀI “BALIS eueųəųS ‘ə3ņəųIpV BIeųns ‘ese Jox{nų v eųssəəuueOI ‘eJoJo à sepupS‘euesueI3N ÌseqseH :qųồIRI 01 JəTI MORIpo
·“BIOJəā ÞIIIGI “SeĮGI sẽueAnNoəxe||queung) ex nuesỊųLohueqI/AA BAəuəD ‘euôIɔɖ eųSĮuəL ‘euəpleAeẤes eleųəųS ‘eqeue Kef eųssueW ‘eJoɔpeuəS ĮầueseYI ‘ɔųầuỊsednŅI supņI ‘ISKəuxɔəg suỊIIGI
‘esedųnĮIN ȚuțųseuI ‘JeuunxsuuəJɑ ɛIIɔuO ‘əpJÁg. euueZOYI ‘eJepunsəțAW IIeuos oeJepunsəĤAAeXIsəqëW ‘uoqầussefereñor eqseleN :JųổRI og JəI won „z əãeueusqueď sųSnpỊA ‘BIQJəà exsueųS ‘esse Heusųne JoeJəJəā eļļuuqsỊA “opupuuo IsốueuỊN
LLLLL LLLLS LLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLS LL LL LLLLSLLLLLSAAOH„I
*

Page 124
69N O O en
w A 69N
CD
N Ծ
 

pỊAæGI eųàɔue AeNossuɔəa euņsĻI>Ionųnnw eue AedeseueųGI ĮueAųneJOOKBW : -’uueỊeseun IV KIBW usãIJA LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL SLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLlLLLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL S LLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLLLL S ----·opupuu2+ usuɔųS ‘ue soosỊue W sueĮJə1S usãJIA oueJeunxseKepneuỊoỊA ‘exse||queuəJJ eus]seqəS SLLLLLLL LLLLS LLLLLLLLLL LL LLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL S
6
quəsqV
qųồRI og JøT AoYI „£
qųầRI og JøT MORI „z
qų3ĮRI 01 JəTI AAORI, I,

Page 125
鑑備部品
p10.11)
論品声国民国
三三四Euil;
離郷
1991 T29日 || NET MATH 1991)
BGuauomi
Grade SB2 - 2009

EBU HANGEBHits
1"Row Left to Right
2nd Row Left to Right
: Kenifer Jabanesan Fernando, Nilanchana Sivaji, Iroshani Imekala Sugumar, Madusha Surendra, Mrs. Vanitha Giridaran
(Class Teacher), Priscilla Villavarayen, Shenobe Charles, Rubini Srirangan, Lukshika George : Sweshana Ratnam, Heldreen Emmanuel, Kalestina Pandiyaraj, Shahana Mahendran, Veani Pattangettiyar, Vidyaani Sydney,
Shalomi Suriyakumar, Jane Shanela Fernando, Mervin Roshella Fernando, Athensia Andrea Victoria, Evon Robert Kennedy. : Judith Fernando, Abarna Jesuthasan, Macklin Maria Jesu, Umadharshini Shanmugam, Daphne Fernando, Vanisha Fernando,
Yathurshini Fernando, Janaranjani Ganeshan, Linda Fernando, Sherin Kirubakaran, Onila Simson, Shivanthi Subramaniam.
3rd Row Left to Right
117

Page 126
|
|90PI alieler , a e o PP
|
Grade 10A1 - 2009
118

aligida B
BEHRAMAN
Tufain
ancagua
HIBBAHAAMAAN HEIRATSBERG
NA
GANWGENAMORATA
GENEEM
1"Row Left to Right
2nd Row Left to Right
: Akila Perera, Dinuka Rodrigo, Niluni Martinus, Warshika Mallawarachchi, Onella Alexander, Sheyani Moses, Radeesha Shehani,
Dilrukshi Thomas, Mrs. Laksala Anthony (Class Teacher), Sithumini Ridmika, Jinani Sameera, Sulakshi Wickramarachchi, Sandali Perera, Malkie Madusha, Shaleni Dabarera, Sewwandi Perera. : Anne De Silva, Dilini Gunathilaka, Nethmi Weerawrne, Suhashini Silva, Kithmini Mendis, Nethmini Withanage, Rashitha Perera,
Mayanshi Riyesha, Malshani Perera, Shashini Perera, Prashani Jayamanne, Sonali Dehoedt, Anne Rasanjali, Iresha Fernando, Sandani Silva, Minoliya George, Shenali Gomis. : Imara Moraes, Diduli Nipunika, Nishadi Perera, Senali Welihinda, Asitha Anthony, Shemali Rodrigo, Sabrina Clark,
Praveena Quintas, Liza Perera, Durga Silva, Sachintha Abeygoonewardena, Cheramy Fernando, Nadya Jayakody.
3RD Row Left to Right

Page 127
69N O O en
en ܐ> O w
gld == N Ծ
 

LLLL LLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLSLlmLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLSLLL LLLLLL ‘Kuoquy sussupH oxeĀeunes oļueqəĂ oeJouəa euəəT ‘usnug əCI BIIaļueOI ‘LappoVN epuỊT ‘opueu lɔi, əuueZOHosnão"I Įqseus H ‘euələa sundỊN ‘epeJox{nųnveųsseuI ‘BALIS eųSIæW ‘SIJsoa e[n[ueS LL0LL LLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL ‘eAȚIS ĮunueųL ‘opueu joq eqsəəpeN ‘euexɔsemɔəAA epeųsn>. ‘elexpresseueN sueqsueOI ‘ɔumɛJeuns) suȚIeųS‘ɔųổusseueYI ĮunsI ‘BÁĽunse Kef eųsỊueW LL0L LLLL LL LLL LLLLLL SLLLLLLLLLLLLL L SLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLL LLLS opupuu2.J. sqSx[nuȚIGI “SIWN “ueỊue W. ĮundỊN ‘KeJooƆ eleuueųS ‘eueñIV eĮooỊN ‘BIOQUu8S suunļā ‘elɔlɔɖ suspƏCI‘əuubub Kes sueuəųS
qųầRI 01 JøT MORI „£
qųổRI 01 JəTI MORI „z
qų3!}{0} \JəTI MORI, „I
119

Page 128
69N O O en
er) ܐ> O w
CD C
Ծ
 

‘əuqe.IļAɔuəS eųųT ‘BAIIS Kueu]@,
‘BJQQABIBUueS ĮųsəuuỊN ‘BAIIS əCI eųųfe’s “ļuqesnųL eųsəuuI ‘ex{osuo H exisųınGI ‘spuəW eŢIXOX “uueune.JeuJeųGI BÁpuỊAe>|
4
ć
LLLLLlLLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLL LLLLLSLLLLLLLLSLLLLLL LLLLSLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLL
BJəAIT LIBŲneN ‘sỊAAIV Įueusqv BJƏJƏd ĮUBŲqnpeW
4
ueųneueños ex{nuɔųS
4
‘BJƏJəå eųSƏJIN ‘opupUJQH nĮĮueųS
opupULIəH ĮuỊųSOYI
ć
�
‘SĮJosès euuquJood ‘BAIIS EXIŲņueAnN “opueu IəH BZIRA ‘əầnxsoT ĮueųSV ‘zeĄ ĮueqdəļS
‘BIəJədəIIƏųɔON ‘UOSIəNĮĮsnpeW ‘Ineas sueųSOYI ‘eJQJəas sueI3VN
‘SeĮGI ĮuȚIIųL ‘əųầussəḥAA BUupỊNH ‘opueu lɔ. I sųnue^QUIS ‘eJQJəa eJeųIIGI ‘əuqeleuueIXOAW ɔUuq)əN “sqɔųɔɛJeue KỊT ĮueųSIN ‘ə[eųIV exsuỊųSV
‘BJoJəa eX{su|pɛYI ‘SĮJĮəA BUIpuỊABX
BUueJXOI^AeẤes euņsĻIųO (JàqɔeəL SseIO) sỊuoN ĮueầueunS ,SIWN
uue3eẤeueseYI əuueos
ć
SeỊCI BIỊXseųS ‘əuųļBIeuIOS ĮueųSəN
qųổRIO) JəI woH„ɛ
qųồRIO) JøTI MOH„z
JųầRIO) JəTwo H„I

Page 129
600Z - ÞVOI ƏpB.IÐ
 

-‘BJQIQI IŲSnueųLoopueu IɔA ĮunuỊH ‘exsƏsuo, ex|IeuOoeųSXsedeseYI ĮundỊN“sqɔųɔɛJV sunų.se>I ĮqụuỊCI ‘I3VN əCI eue.jpusA LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL SLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL ’əuqeqe&eqVỊeųSIN ‘eJoJəa suỊųSO ‘exsue|ex|V \unpes LLLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLLLSLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLL LLL LLLLLL LLLLLLLL ’ə3eueųnỊAA ĮusųsỊYI ‘BIexp{pKeueNeuqsỊYI LLLLLLLL LL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLL SLLLLL LLLLS LLLLL LLLLLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLL SLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLL LL LLLLLL
121
qųổRI 01 JəT MORI „ɛ
1ųổRI og sjø"I won „z
1ųổRI on J3T won „I

Page 130
122
Grade 10B1 - 2009
ENLassene
EBBENE
Johor animal

BAINMENGINGINKAN
sasa
WERKWAARDIGE
MARIANNa uma
U ETA EBIDEA
Buena
18"RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Madusha Fernando, Rushani Yoganathan, Divya Vaz, Mrs. Priya Ravichandran (Class Teacher), Jenifer Kanthan, Ann Melka Justin,
Macklita Fernando. : Delani Fernando, Abirami Sivaji, Bushra Kitchil, Christina Castro, Caroline Sureshbabu, Hanna Jesuraj, Morin Godfrey,
Praveema Alosious, Suzanne Fernando, Divya Benjamin, Victoriya Selvarajan. : Keerthana Raveendrakumar, Jeffy Fernando, Vanessa Fernando, Rasika Ratnaraj, Kavushika Rasanayakam, Milani Peter,
Anushiya Fernando, Anushika Nallathamy, Amanda Wamback, Stephnie Mascrenhas. : Lamorina Fernando.
3RD Row Left to Right
Absent

Page 131
600Z - Z{[0I op B.IÐ
 

123
ouesəue KeqeS ĮunueųS ‘zədo"I BÁIpnu Loopueuuɔq eJoqeņS ‘e[s]uəg seỊầnoCI opueuJQJ eỊAŢIO ‘W ‘opueu IQ I eļAKIO (V ‘ueųļeueños euņsĻIųO :qųầRI og sjøTI MORI „ɛ
LLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLSLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL ouesəueAȚɔS euouəYI ‘uoəT ex{suueųS ‘opueu IQ I puesues “opupUJQJ JUOAeųS ‘opupULIəH eunų pỊW ‘zəuos) queųəųS ‘JəŋsƏAIKS uəəJƏųS :JųầRI 01 JəTI MOH„z
‘Ineas BuļABIL LLLLLLLL LLLLLL SLLLL LLLL SLLLLLL LLLLS LLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLSqųổRI 01 Jə"I wao H„I
6
“[3ABYH uoueųS “uueuseJeAeN sueAəəfnS ‘ĮJĮSe[n>Į ĮAnųnnuỊd

Page 132
600Z – IV II Əp
 

‘BIOJəåI ĮueųSIBW ‘IseuueSubH eųSƏUunŞI
ć
opupULIɔ I puòəL
BJƏJƏa su[SƏuỊCI ‘sueųSnpe W. BuepuɛAA ‘BJƏJƏA IULIUISIA
SLLL LLL LLLLLLL SLLLLLLLL LLLLL SLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL SLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLL SLLLL0 LLL SLLLLLLL L
'uOOX{eqe[VIIeunSoəổeueO eų poqeJasoɔxɛIIųneKes BÁIsoodO‘uƏsues uoueųSouņeJĮAQuəS Kuuv
‘opueu IQJ IųSIBUuỊN ‘opupUJOJ ĮuƏųSeS ‘BJƏJəåI Įų peųSO ‘BJəJəas eqSOJIN
ć
“(19ųɔeəL SseIO) əXseKeue]]V ĻuļuuȚIN "SIWN
ć
əųổuỊseues eKđeųqneS
opueu IQJ ĮuỊųɔɛS
əXseIIųneung) e.KupuỊA “SIAAIV IŲņueuŲsƏÁV oeuopupApung) spoueųO
ć
66
ĮueųSnpeW ĮuỊųɔV
eųSOJIN əəseñueW “BALIS əCI ex{susųSV
BJoJəa suedie», “eJoJəa sqSXseToopueuJOJ ĮueųSXseT
ć ć
opueuJəH exsueųS ‘JeuunxseKeprn eɔĮuuV
eJoãIAI ĮIBUUJIN ‘suequus!) suunsas
6
ć
opueu IQJ BÁUJeųO
əXIBKeuqle XI eųsəəpeNooqɔŋɛɛI ĮueĀefoɔųầuỊseues eųsəəAe>|
exseĮĮųne|n>| eueųɔOLIO
QuəsqV 1ųổRI og sjø"I wołI „† qųầRI og JøTI MORI „ɛ
JųổRI og sjø"I won „z
JųổRI og sjøTAA08 „I

Page 133
Grade 11A2 - 2009
اما
دا وه
تر از
21 19:4!
و ان امن انا انور

SEBBER BERE
LEBEN
EE
HEBES
|
Renamonava
e
1ST RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
3RD Row Left to Right
: Sachitra Dangalla, Lasithi De Costa, Andrea De Silva, Nadana Perera, Mrs. Srimani Silva (Class Teacher), Minoli Perera,
Pramodi Batcho, Ashani Silva. : W.A. Rasanjali, Natasha Anthick, Navina Perera, Chathurika Seneviratne, Rozanne Fernando, Sakura Suriyakantha,
Lakshani Wijesinghe, Famala Rajapakshe, Daffnie Fernando. : Haniffa Sabeer, Hasuni Rajasekera, Shenalie Stave, Hashini Wickramasinghe, Shehani Silva, Uresha Nipuni, Onelsha Fernando,
Shamalka Fernando, Anjalee Dissanayake, Rukshala Silva, Pabasara Gunasekara. : Nilmini Liyanarachchi, Shehani Leon, Thamali Jayasinghe, Disni Sayakkara, Tehani Silva, Shehani Anthony, Randika Perera,
Bhagya Nirmani, Dinelka Withanage, Tharushi Liyanage, Ranshani Wanigasekara. : Ashanthi Ranasinghe, Wasana Premarathne
4" Row Left to Right
Absent
125

Page 134
ainoa 330 en SEm 151E BASEOUS.
Bessie SNES NEOMEEN
EERBE SER
aus. alie en
Grade 11A3 - 2009
ami šaran
126

PENGGEMBunica
BERE. BERGunstnenie
SETES
THIHARAAN
AHHABRMANNABE
ANTERIOR DE
1ST RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
3RD Row Left to Right
: Minelle Karunanayake, Tharika Ishani, Sanduni Bhagya, Mrs. Indira Abeysekera (Class Teacher), Achini Rosemarie,
Nipuni Minusha, Neersha Kingsley. : Hirushi Jayamanne, Nipuni Sherangi, Amanda Gunasekera, Shadiya Weerasinghe, Adriana Fernandopulle, Infanta Jerome,
Sachini Fernando, Melani Fernando, Amani Fernando, Sanduni Wijesinghe, Hiruni Wijesinghe. . : Geethma Silva, Shenalie Perera, Amandi Perera, Nishika Weerasinghe, Jayani De Seram, Ann Ashika, Wasana Nalawtta,
Sarala Fernando, Natasha Vijeyakumaron, Veenavee Silva, Tehani Perera. : Chathra Sebastian, Rushini Karunaratne, Rosita Fleming, Nelusha Dayanjale, Prizan Mendis, Rishini Rukshani, Roshal Ruvilda,
Eisha Dabare, Lakshani Rameshika, Dulanjalee Surangi, Shasika Niroshani, Chethana Jayaratne. : Maheshika Silva
4 Row Left to Right
Absent

Page 135

ueųneueñoresue.Loso, Ləuueųor:QuəsqV LLLL LLLLLLLLSLLLLLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLSLLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLSLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLL SJųẩRI 01 JoT MORI „ɛ
‘BÁļJooseuueJXOIA ĮueųSIIGI “uÁļue.WIəļuOųS “buồJəas susuuqsoN. LLLL LmLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLmLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLL SLLLLLL LLLLSqųổRIO) JəI wołI „z ']]|LIOWN BUĻĻIEL LLLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLL LLLLLLLLLL LL LLLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLLSLLLLLL LLLLLSLLLLLL LLLLSLLL SLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLSJųổRI 01 JəTAA08 „I
127

Page 136
600Z – Los II ƏpB.IÐ
 

opueu IQ I BUOIV :quəSqV
6ć66
·Kuoquy esous WouoļuvųsỊulog subiexɔse pueųO ĮueẤeuổeNouefelelepunoS susų sosiose Inpeuses qeÎnuvoue KeYI ĮųSXseIIGI *oputuloj pųsnuoși fuerposeauxɔIA pųoļuv oopupuloq eqsIIGI opuəJABI epuȚIIIW o ouəIABT suequeųSIN ‘opuðu odĮueųdəļS :qųổRI 01 JəTI MORI „£
·loqdoissuqɔ ɔu Keq.openubuuuuq punsuɔAnoņepnW esquÁO‘epsəuuIV aCIBIISZONI’opueu IQA BII10ụoÀI supunspekər eupos subuexoseupueųO pÁpỊA ‘osuoqdiv susqueųsoos oefeueonuiueųS BÁļūsnuVoopueu 103eKỊųsəuĮGI “qesõnun W sun.KeW :qųĦIXI og JøTI MOH„Z
snssKoryosueIIGI “opupuloq esqouəZoopueu lɔɔ bɔŋųSIECI:Áųnoseãof exisųSIBULL
*(1ɔųɔbɔL SseIO) ĐỊedeuque`I eļļuəT ‘SIWN
qdəsof ourouer ‘Sueds epųoIJ ‘se’s soeųɔIW bloqəCI (10ųdoissuɔ subųSouəųO :qųổRI og JəTIMORI,ẠI

Page 137

opueu IQH euŲIOWN ‘KuueS ĮuoqļuvussəSXsoef : ----Uueầnuunuve&eusqv ueseqpeqsəueÐ \AAeue IIdeeses) ouesəusųne>, bueeqes “opueu lɔɔ KubJIL ‘efejedųsną eųnejde Kər sepupus W susųsouỊN LLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL SLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL S 'sepÁBJOOO usuəųSooŲIBA-IBO BUOAəL‘uue? I boɔəqəYI ‘IeņeX exsuuvoopueuJoJĮuỊAsy‘uoloq essou IO oupunereseYI eųSnuĮGI ‘qefe-IBAIəS ȚuțuueųS ‘ueue AsəəInoueJpueųO e5 sqsoW ‘uouosos exəsnueOI “opueu joj osuupɔT ‘nsərBỊJEW U JIQCI :
6
6
oqo'I ĮueųSĮJĮLoopueulo) eusãIJA“əųầubuose.W pÁJoueŲS ‘soouɔ ĮĮSx[n[IN LLLLL LLLS LLLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLL0 S
QuəsqV
qųầRI og sjøT won „g JųổRI 01 JəI woH„z
qųổRI 01 JəTIMORI „I

Page 138
(uunỊpəIN esequĮS) I əɔJouuuu0O - ZI Əpe.IÐ
30
w—
 
 

ropueules eqslewoəuqueueunuex esseųo señueləųS ĮųSnueųLoəInIo>| equỊseH :quəsqV
·ļūsəəIɔIN eqsəəseW ‘eAȚIS ĮunpeNoeJoJəa exspueųLoəųổuĮSueues seun Hoopueu 103 sueIoÁəW ‘opueu sɔA ÁuỊJQL
LLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL mLLLLLLSLLLLLL LLLLLLL SLLLL LLLLL SLLLLL LLLLLLL SLLLL LLLLLLSLLL LLLLLL SqųổRI 01 JəTI MORI „ɛ ‘euɔJəas sueųsəųS ‘opueuJoJ əIIəųɔOYI ‘opueu]@, sueųSIIGI “SĮJĮəā uồuueŲS LlLLLLL LLLLLL SLLLlLLLLLL LLLL SLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLL LLLLLLL SqųổRI 01 Jɔ"I wao?I „z Jopueɔ ɛIIɔuəųSoɔầeņeAesseųLỊuepnoəųầuỊssupos suppeSoəĝeues) exisųSx[nÀI ‘ssused eųseuỊN“(IəųɔeəL|-
6ć
sseIO) seỊCI Įseuuedŋ ‘SIJA ‘05eue.KỊT ĮueueųneųIN ‘eJeunŞI exisųsəuỊCI ‘ə3eue.KITI ĮueuLIIN
nɲɛdeųIV exisų puɛYI ‘eJoJəă sunuťA :qųāRI og JøTAoYI, „I

Page 139
Grade 12 - Commerce 2 (Sinhala Medium)
MEMENANGKvan
O e o e a
SONO NA O NAGAO
BEBE

MEREBBERO E A
GHHHHHilfe
TEN
Ang E18
Boniva na
- 1ST RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Tharushi Basnayake, Sherana De Zoysa, Shehani Swaris, Rameesha Fernando, Lihini Zoysa, Sheuka Perera,
Mrs. Nimali Meegahapola (Class Teacher), Avanthi Madusha, Manisha Morais, Nimesha Randeniya, Mahisha Perera, Tharini Athukorala, Himajie Silva. : Shanella Dias, Shayamini Gunesena, Kavithya Kariyawasam, Sanuri Mahagedara, Arshula Vincent, Anushka Guruge,
Susan Beekmeyer, Pathumi Alwis, Dhanushki Wanigasekara, Nimeshika Polgampala, Asangi Sovis, Pamudika De Silva, Lakshani Liyanage, Chrishni Randeniya : Sheril Nugera, Shehana D' Almeida, Nimesha Seneviratne, Awanthi Hapuarachchi, Rebecca Fernando, Shanika Vineshweren,
Ishara Jayamanne, Niroshika Cooray, Ayesha Perera, Christina Nugara, Darsha Fernando, Prarthana Manchanayaka. : Shenali Jayamaha; Joanne Perera.
3RD Row Left to Right
Absent
131

Page 140
132
Grade 12 - Science (Sinhala Medium)
massa

NEUWERENDE BEVEIVE NË VENDET
Hwfailis
EiGBABA
TABBRECEBE
Beva
30ean Beeee8e8e8e8e8e88888
SEBE
See Eno engine
SE NE ENERGIE EN DE
BREDBUTE
18"RowLeft to Right
21 Row Left to Right
: Nishani Silva, Avril Casiechitty, Gihani Dias, Shimali Gomes, Judy Amarasinghe, Mrs. Renuka Suwandaratne (Class Teacher),
Oshadie Fernando, Dinuka Seneviratne, Shevindri Silva, Sanduni Jayawardena, Hansika Nadeeshani, Theekshani Perera. : Samitha Prasadini, Sahara Perera, Isurie Corea, Surani Perera, Lakshika Perera, Sherine Weerasinghe, Tharika De Silva,
Sadhani Senanayake, Sahani Senanayake, Udeshi Perera, Kanishka Jayasinghe, Koshila Jayasinghe. : Tharishi Kulathilake, Roshale Fernando, Kisholi Perera, Nivarthana Wathsala, Sandani Jayamaha, Lawshika Mendis,
Udeshika Ravindran, Amali Perera, Malki Ranatunga, Sulochana Jayawardena. : Pedirini Seneviratne, Rukkaiya Ikram.
3RD Row Left to Right
Absent

Page 141
티리되의회T퍼되터기리히터리어시의리의위터히5
 
 

’ə>{eĀeuessỊCI ĮueIIGI ‘IIeuəųS əĝɛJəəų peuəS ‘n>|>{eA^nųụpo SI ĮsỊAeųLoeJoJəa eųsəuoYI ‘os seunpe W. exsupAȚųSquəsqy
*eseAspeW eųsəÁVoə5eue KỊT exissueH LLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLLL LLL SLLLLLL LLLLLLL LL LLL LLLLqųầIRI 0})JəTI MORIແລະ
’əầeueáTeuluỊNoeJoJəā eļļųSOXI“euque reunueX suỊueųOoX[KAAəpoT ex{nuəųS ‘BALIS Įueųosoɛ lɔəpeuəS EXIŲsəuunŅIjųổRI og sjø"I wołI „z
%
‘BAIIS Įųsnu! foueñeKeupõeub>[3|Jeuəuuvo(JaqɔbɔLosseIO) spuəW pseues ‘SIWN ‘ssuɔsɑ euņsĻIųO‘zsues puoĻIJųổRI 01 JəTAoYI „I

Page 142
S .三 C CD > 菲 巳
CD (ے
CD S S O O
en w
CD C 8ܝܘ Ծ
 

*XIųļuveJouƏT ‘snoņeuổI ĮueųSoYI :QuəsqV
oueseJJepunS ĮuỊųSJBH SLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SJųầIH 0, mjəT MORI „ɛ LLLLLLLL LLLLLSLLLLLLLL LLLLLLSLLLLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLSLLLLLLLLL LLLLSQuầIH og sjø"I wołI „z
‘Jeunx{BÁĻInS ĮJųneKes) oueue AsəãoĄ ĮueųSXoIGI opueu IQ I eļļAųSV ‘opueu 104 eKĻųsỊuo XI oseJeupus) suỊ3eYI :JųổRI on JəTAoYI „I
ć
‘JQXļueųseKepQ BIỆV “(JƏųɔbɔL SseIO) pupuəInS punues ‘SIWN

Page 143
Grade 12 - Science (Tamil Medium)
wwwwwwwave
WHERE

winWABACHER
52 SEPTEMBREUSES E 5.
HAREBBismaa19
E. Britania RBara: "BESERS
16 Beae e BE
16:30:30:33:ssess.:
HHHHIFTHSHMASLIT19:33:
PASSIERBAREBBEBERAPA
EBREERA BERGEN.
EBBABBI EESELBARE
56985593565
ait Eugvaar
18"RowLeft to Right
: Shahini Sukumar, Kanili Thiruloganathan, Mrs. Kalyani Sivapalan (Class Teacher), Teenuka Gengatharan,
Sureka Thiruchittampalam. : Akshara Selvarajah, Luxcika Philip Andrew.
Absent
135

Page 144
UunỊpƏIN IļuutoL) S).IV - ZI əpe.IÐ
36
w w
 
 

‘Jeunx{se}} [UuoÁæNIJēļSouĮos suỊXn|9CI :quəsqy LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLSLLLlLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL S qųổRI on Jo"I wołI „z
'AAəupu.Veļsəpo W. BueỊT L0LL LLLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLS LLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL SJųồRIO) JøTAA08 „I
4

Page 145

ć
(10Áəlux1008 suỊIsųLoopueu 103 eleųSI‘opueu lɔɔ e.KẾeųqooầupos supApą opassoq sueIIGIopupUJQJ ɔAəỊAəuə[ ‘suefnųnnw eųSnueųL “uue IspueųnW (qSXnIIGI oxe seuessỊCI exspueIZI ‘exsɔsuojBueųƏųS “BIɔJəā sueqəųS ‘opueu Nos exsueųS BAIIS ĮuỊųSIBW ‘BJQJ9ā ĻubuLIIN eueųjįAeuerea sueųSV ‘euueĄ Inouy
ć6ć
'eqeue KereseñuvoeJouəas IIeuỊN ‘euoloq punueĄ oə3eues) edeųɔeupus o
oẩsupoÀI ĮJepnoueJeųoueW BÁỊeųsne», opueIq eqsnpe W. ‘opueuJ3) eusỊCI ‘BJəJəas eųSue W.obxeĀeuexaeqsnuv
"BAIS OCI BIẾsęSobiolod sųSnuỊCI“biolod exsunpuesoeuəpresaeuooổKəqvex supųSosuna eqsəuỊN“(1ɔųɔpɔIsseio) əuububẤes əļūsųSOJIN ‘SIWN ‘BÁĻInse[nxeẤəțIAA esųseL ‘seIGI IŢepubųS ‘opupuuoj pųụues‘BIIɔAueH ĮueųƏųS ‘eJoJo à exsueIIGI
jųổRI og sjø"I wołI „£
jųổRI 01 Jə’I won „z
jųổRI on JəTAoYI „I

Page 146
138
Grade 13 - Commerce 2 (Sinhala Medium)
4 PP11 161 a
ESSE ET SES ENTRENAMEN

5. Ea enda
|
maaaronnie Bag Breda
Mumiu Hindia
18"RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Hasanthika Rodrigo, Lankika Ferdinand, Vinosha Fernando, Umesha Lencaro, Mrs. Priyanthi Perera (Class Teacher), Dinusha Perera,
Heshani Mallawa Arachchi, Roshanie Dabare, Shayani Perera : Madushani Fernando, Pamodi Don, Senadeera, Maheshani De Silva, Jayani Talwattage, Kushani Perera, Arunika Molligoda,
Nirmalee Nadeesha, Amandi Kekunagoda, Vindya De Silva, Piyumi Edirisinghe, Julianna Marian, Sulari Fernando, Lushani Jayakody, : Shelomie Silva, Senorine Rodrigo, Thayagie Perera, Jithmi Stephan, Lakshani Perera, Kamalka Fernando, Nauchelli Fernando,
Manisha Ratnavale, Dulshani Senevirathna, Rangi Silva : A. R. Sachini
3RD Row Left to Right
Absent

Page 147

‘SIJIɔɖ BueĮ1əųO
LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLSLLL LLLLL LLLL LLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLS LLLLLJųổRIO) JəT MORI „ɛ sɔųõusseues IsqueẤvoseỊCI BIedųın “bueqsi 'pre', ‘qesueO IIeuepuesosqɔųopues insey supueųɔ
‘BIBAĐInpeW BX|subųS ‘eleloxnųIV sāuelo ‘exsəsuo) exsųseųS ‘spuəW əəuỊsueH ‘sqɔųopupIməH npnuunŞ‘ooqueseAsS čuņsĻIųOJųổRI on JəT MORI „z
6
“eXsunpupS ɔuuv ‘sueųSJepnS “bioseqeCI ĮublɔW ‘(10ųɔbɔL SseIO) SIJIəā IeueųO SJIN ‘eəJoɔ uoueųS ‘opupuloq eqsəəppN‘əųổuỊseues essỊoWNJųổRI on JəTAoYI „I

Page 148
S 二、 op
C 主 o CS
S op OZO
9ܩܠ ܐ>
er) w
CD C N Ծ
 

(seeA bųsəəpeNoəųầusseue}} \qsəuun Nouque loungƆ suỊųɔn (IosuepVeseleN :
?opueu IQJ sueAn YI ‘opupuloj supÅbo ocupIȚųnedeses euqųųons obuoloq esỊIBW ‘IIeunpnues eqsnIIN ‘sqsnueweK5eųq ‘oumeJeue.JXOI^^ 03Uu[eVN
ooaeis pengN ‘oqầuĮSKəqv seỊCI KỊexɔIN ‘BALIS əCI exsųSIBT ‘SIIɔɖ squæAIN ‘opueu lɔɖ eqsetuIN‘BIQJoas eųSIXET : papis pupuoqsyobioloq subųsi oeuople wpuno susųsəpnoe soloa suỊIIGI “sqɔqɔbubueKĮTex|Ieuvoopueu lɔɔ sueųSIĘCI 200əqəH
‘spuɔW IIeueues oueulueuueųCI e.KAĻųCI ĮJexueųS ‘əuje seue-DIOINA ĮųSeųS“pooẠadoH exsueųL ‘seIGI Įusses ‘eAnubổųneIINA EXIĻIeųL : -eAȚIS BJųụAea ‘oãsupos exisųnuse I
“supuuu! N sqsmpp/N (Nolpeo L. sseIO) expÁBuese(I exsex. "SIWN ‘opueu lɔ, əÞInsəCI‘euepupAbunãəĝAA ȚInue.W ‘se’s Q.IIƏųɔĮVN :
quəsqV
jųổnio, Jo'I won „ɛ
qųĦIRI 0) )}ọTI MAORI
qųầIRI 0) )J.OTIAAORI
m?
us !

Page 149
(uunỊpəIN Iļuue L) əɔ.Iɔuuuu0O - ĈI əpe.10
 

eseJeonuuueųS qeKĻA Inq oqầue IoseW eKỊuoueųS
ueses eueỊCI“Ieunuə, əuueOYI ‘KuomuveməỊJuəH ‘eųJOW epuỊT ‘nãeáųLsuuxnT BÁJOOS ‘opueu 133 euOAəCI ‘zədoT əļuOABCI ‘opueuuəH suỊeJeųS ‘uububpunseuos essəuJO ‘pɔJIV IssoN. opueuJOJ BJOdds ZoueuspuɔAæII. I buŋsne. I LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL SLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLSLLLLLLL LLL pĮousãɔYI ĮueẤeCI“opueu sɔA eųsnuĮGI”(IQUsoeəLosseIO) bulueųS ĻAbầueųĢI "SIWN “opueuuo I e.KueleSouoə’I eJoueųS
quəsqy JųāņIo, Jə"I wołI „£
1ųổRI 01 JəT MORI „z qųổRI 01 JəTwo H„I
141

Page 150
UunỊpƏIN [[Uue-L) əɔuƏŋɔS - ȘI Əpe.IÐ
142
 
 

uueule!! exqsnuỊCI“ueųneueIeuex suĮKeųsieq Loopueu lɔɔ ɛpuəuv :JųổRI og JøTI MORI „z (IQUsoeəL SseIO) ubuexase ouXoIA IBAAV’SJW :qųổRI og sjøTIMORI „I

Page 151
Grade 13 - Art (Tamil Medium)
II OLI
1. DELEGGES
LIL SE

Burung Bela
Hun Alor
BRONBesir. Oise . R.
BRAHE
BHRBRUGGAR
18"RowLeft to Right 2nd Row Left to Right
: Travina Rosary, Jessica Madutheen, Mrs. Vivinda Reginald (Class Teacher), Piriyanka Sandrasekaram, Carolina Gration : Lavanya Thavaraj, Clavonica Peiris, Ornella Shanthappan, Puvanya Francis, Ruvina Fernando, Sharania Pandurenganathan,
Dianne Leion, Virginia Paramanathan : Basilica Fernandez, Claudia Fernando, Adlin Silveira, Samitha Balasundaram : Shagila Balasubramaniam
3RD Row Left to Right
Absent
143

Page 152
600Z T/V - UunspƏIN BIBų uĮS) I əɔ.IɔuuUuoO - ȘI əpe.IÐ
 

‘BIQJ9&I exsueIIGI :quəsqy oqầusse.Kes subsueHoeKĻInseẤef ɔỊqsnuỊCI ‘IJssepueN suỊųseųSoəuneJeulueųGI epueuvoej expseKeueN supųsy
‘ɔųõussetueIDIOINA ĮIeueųS ‘spuļuueųS Įuunsa ooÁed ex IoueųS ‘ųụuS KpuəAA ‘euex|poxi uozīIV oedoloqIƏųSONI “BJƏJƏa eųSƏUUONI :qųầIRI 0) JəTI MOYIago -'exisų 1990 nuƏWN LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLL LmLL LLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLL
ć6
epoñɔues) suĮųSOJIH "opueuJọ H eųSIBWN“
BÁņỊdesequeáS ĮusųSəIL ‘sueųseĀ ɔuse-LIOT ‘əuqeibunub>, equesy oopueulo I supueOI ‘eAȚIS əCI epupuy :JųổRH og sjø"I won „z opueu IQH DỊnueųS ‘opueu 103 sqsnĮGI“BJoJo à eupuəuuỊNoəxpÁeuÁəqve.JeųseH“(10ųɔbɔLosseIO) seICI Țeurednosu W.
SLLLLLLLLL LLLL SLLLLLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLL LLLLLL SLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLL SJųổRI og sjøTAoYI „I
凝释

Page 153
NAMA
Grade 13 - Commerce 2 (Sinhala Medium - A/L 2009)
nenaocare are
& OI O 1 10
BAwit
laiana
A GENE GEGEE EN DIE Sa ilmaisto Russiana na EE. EEN
SE DEBE
5. Ellers Green BE BElias 1993

AND DARAH
Sigodsee
* ELEID
TERWHaiti
EMHERSKERE
Ea a B
istniwininiwuwunasticii:
Risultatomiese
18"RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Shanika Nadeeshani, Shayami Perera, Sachini Namasha, Upeksha Nadeeshyani, Sanduni Nilakshi, Mrs. Vivian Peiris
(Class Teacher), Sonali Kumarage, Shanika Perera, Thilanka Thilakaratne, Hansini Nisansala, Iresha Wijeyasiri, Dinali Fernando. : Marsha Perera, Ishanka Dias, Nadeesha Perera, Hansanie Dias, Amanthi Fernando, Diyuni Perera, Lakshika Gamage,
Chathurini Kariyawasam, Piomi Morais, Nadeesha Dias, Ayodhya Silva, Bhagya Perera, Pamala Anthick, Serena Fernando,
Lakshika De Mel : Nilakshi Liyanage, Mashenika Jayasinghe, Rozanne Perera, Lasheni Perera, Malsha Nanayakkara, Nadeesha Rukshani,
Malisha Perera, Nisansala Pieris, Amali Roche, Imenji Barnabas, Kaushalya Silva, Dinuka Perera, Madushanki Perera
3RD Row Left to Right
145

Page 154
146
Grade 13 - Science (Sinhala Medium - A/L 2009)
وفات ==
اتالان = 17
د مولانا
من انه نا إلى ان ان
5 IE ال
اشاره ای u=art
مانده است

EINOL
1ST"RowLeft to Right
2nd Row Left to Right
: Nirasha Perera, Ceylonica Fernando, Fathima Hasna, Mrs. Renuka Suwandaratne (Class Tecaher), Raneesha Ranasinghe,
Sahini Silva, Darshani Madona. : Geesha Anthony, Hiruni Perera, Ishara Perera, Sumudu Shyamalie, Wasana Hettiarachchi, Aishwarya Sebastian,
Sweeni Sylvesterpulle, Rasanjalee Kodituwakku, Lihini Mendis, Muthu Perera. : Nuwanthi Wickramasinghe, Shalini Fernando, Nimeshika Perera, Malka Peiris, Ayesha Roshani, Radhika Jayathunga, Dilani Alwis,
Deepthi Silva, Chandani Ranasinghe, Christine Kern.
3RD Row Left to Right

Page 155

e Ipuəuuv sueĀKunpueN ‘opeổses eųSXodn :quəsqV ‘BJəəpeuəS ĮuȚIIųL LLLL0L LLLSLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLLL SLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLL SjųổRIO) JəT MORI „ɛ 'exseKeuŲņēYI ĮIeuuO ‘epoñenbuuəGI ĮseuỊunS ‘opueu IQH ĐIpnuuťS ‘epuəəIV əIIəųɔONI ‘suəInS ‘O‘XIosipuəW euĻIəųSouÁəJIə0 eupueəųS ‘əXespuessỊCI ĮuȚIIGI “ɔIIndopupulo I supųəųS :JųổRIO) JəT won „z *opueu sɔ H suŲsỊCI
‘18’Inq13 punIIGI ‘bub>ÞIBÁBueN suoləųS (1əųɔbɔL SseIO) sipuəW əəxpues suw. ‘Ko?I epupuy oczÅos susųsy ‘eAȚIs sursųL :JųổRIO) JəTwo H„I

Page 156
148
Grade 13 - Commerce (Tamil Medium - AVL 2009)
เซเele!

goen
18"RowLeft to Right
21° Row Left to Right
: Christina Fernando, Dinusha Christy, Vilasini Anthony, Remona Fernando, Mrs. Yamuna Surendra (Class Teacher),
Ashvinie Selvaraja, Alista Emmanuel, Annshe Thamilnathan, Shivoni Cruz. : Umapriya Paramanathan, Divona Fernando, Stefica Fernando, Veani Fernando, Stophne Rex Stephen, Reoshella Soris, Shenobia Fernando, Medona Antony, Alvina Pasangha, Dirolina Fernando, Cynthia Villavarayen, Sagaya Maraes,
Lacshica Fernando. . : Swarna Selvavinayagam, Noelin Elangaloon, Asika Fernando, Thivya Gnanasekaram, Dinusha Kanagarathnam, Monisha Alles,
Nadisha Sagayam, Shalini Lewis, Janani Ramanathan, Denecia Jeyaseelan.
3RD Row Left to Right

Page 157

'[[ZeĘ ĮusųSeqelq oueuqsĻDỊeļegs suubusqvospuoluỊS ĮuỊųSouỊN oueJeunXIIIS ĮuỊsnųȚIA “(IɔųɔeəL SseIO) uppedeAsS Įue KỊe>I (SJJA ‘uəKeŅI uJouər
1ųổRI on JəI won „z JųổRI on JəTAoYI „I
149

Page 158

'qeseJeñueųLeseuue KųS seIIIa susųSeĮqV oueJeAseəuxo! A \se IV SIBJOWN əỊeļeN ‘ueỊns eỊoouỊJAI“opueu IQJ espoĻO
ćć
‘eỊJO101A ĐáIouv oopueu IQJ eĮJĮuə[
*(10ųɔeəL SseIO) ubupuƏfƐYI ĐInsueIN SIWN “uueñeẤeueỊue W eųụuv (W.
ć
'ueñɔseuleus) əusốoueW ‘Jeun>|seeYI eųsegeN
ć
eupueųɔɛJəəAA BUuo.IV oqese Iepe N e KỊseInųL opueu sɔ H sueųƏųS ‘seIII dueņseg səųSIWN “Ieņe>| ensuv
ueņseqəS ÁITIT Uueuse IBAIS ƏsuɔənÔ ‘opueuJOJ elusuuv oəuņsnổny əəŋunɛ əg
6
6
� ∞
quəsqV
JųồINI 01 Jə"I wołI „z
jųổRI on JəTAoYI „I

Page 159
TOWARDS B
INTEGRATE
THRC
EXTRA - CURRICU
 

UILDING AN
D SOCIETY
UGH
ULAR ACTIVITIES ·
151

Page 160


Page 161
Special Ach
1"RowDeft to Right : Lakshika Gamage, Miss. Udari
(Principal), Mrs. Priya Prasanath(
2"Row Left to Right : V. Shanika Madumalee, M. Hasintha Anurudhika, Achini Muth
Athletic Sa
1 "RowLeft to Right : Shehara Cader, Piyumi Hansai Rev. Sr. Gertrude Vithanage, Mrs. P (Primary School PT.I.), Nishini Dias
2"Row Left to Right : Dishmi Sherani, Sahani Dayanga
Shannen Johnson, Mariya Kaed, Vi Shemani Jayamanne, Shanella Kushni Silva, Rishinika Perera.
3" Row Left to Right : Imeshi Fernando, Ruchini Sovi Hasintha Kollure, Shamali W Prashani Jayamanne, Shenuka Sena
 

ievers - Sports 2009
Fonseka (Primary P.T.I.), Rev. Sr. Gertrude Vithanage Upper School P.T.I.), Niluka Shivanthi
ashenika Jayasinghe, Shamali Wickramasinghe, naiah, Sulari Fernando, Sudanthika Tholkage.
uad - 2009
mali, Ann Pumalie, Mr. Dilruk Nilantha (Coach), riya Prasanath (Upper School PTI.), Miss. Udari Fonseka , AVihinsa Perera, Dinithi Fernando.
, Thishakya Perera, Sonali Wootler, Diyandra Perera, ) li na Uday aku maran, Su chini Jaya singhe, Senadhiraja, Shashini Jayamaly, Wathsala Silva,
s, Sajini Poornima, Shenali Silva, Hansani Alles, ckramasinghe, V.M. Shanika, Bihani Ravindran, heerage, Ishara Alles, Nethmini Withanage. 153

Page 162
Basket Bal
1`"RowLeft to Right : Shereen Preena, Udari Rua
Rev. Sr. Gertrude Vithanage Ridmi Kandarathne, Devinka Val
2"Row Left to Right : Monali Hulangamuwa, Shehar Rukshika Gamage, Kanishka Danuseka Solomon, Ishika Alles
3"Row Left to Right : Mashenika Jayasinghe, Leer
Niroshini Miranda, Ishara Devina Fernando, Sulari Fernand
Swimming
1'RowLeft to Right : Nimesha Upsena, Anuka
Mrs. Priya Prasanath (Teacher-in
2"Row Left to Right : ShaliniGunaratne, Anne Stephal
Absent : Jillianne Fernando 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team - 2009
k, Ayoni Jansz, Mr. Samantha Kandegedara (Coach), (Principal), Miss. Udari Fonseka (Teacher-in-Charge), entine, Claudia Perera.
a Gunasekara, Chathuri Hashani Liyanage, Anjum Preena, Jayasinghe, Lakshika Gamage, Koshila Jayasinghe, 1, R.H. Saduni Akalanka.
ma Perera, Achini Muthaiah, Dinushi Hulangamuwa, Siriwardhana, Renusha Fernando, Poornima Peiris, lo, Prashika Illangakoon.
Squad - 2009
ernando, Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal), Charge), Rosheli Fernendo
uie Bastian, Jenefer Justin, Niluka Shivanthi

Page 163
Netball Te
1'RowLeft to Right : Crishani Perera, Shalini Hewage Mrs. Chiranthi Perera (Teacher-i Steffny Rajan, Dishendrie Perera, Tha 2"Row Left to Right : Ceelia Kanthan, Nilushini Wijet Divya Rajeshkanna, Thimothi Siva Roshini Umendranraj, Athensia Victo
3" RowLeft to Right: Sandali Perera, Nimeshika Polgamp Hirushi Fernando, Dilrukshi Muda Shalomi Suriyakumar, Priyawathana
Gymnastic S.
1 "RowLeft to Right : H.D. Tharushi Perera, Aruni Hewaw Rev. Sr. Gertrude Vithanage (P. Sachini Kumary, Madara Hewawithau
2"Row Left to Right : Shalon Ranasinghe, Vinusha
Sudanthika Tholkage, Wasana Prema
 
 
 

am - 2009
, Sugandi Warnakula, Mayoorthwani Saravanamuthu, n-Charge) Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal), rukshi Perera, Hashini Perera
tunga, Chrishanthini Jesuthasan, Vidyaani Sydney, rajakumaran, Luxshana Puvendran, Sereena Fernando, bria, Evencia Andrea
ola, Sandunika Perera, Shanika Perera, Teffni Valentina, lige, Chathurini Kariyawasam, Amsalakshmi Dayalan, Neelamegam
quad - 2009
tharana, Salomi Perera, Mr. Udara Liyanawala (Coach), incipal), Mrs. Priya Prasanath (Teacher-in-Charge), ana, Nelisa Algama
Fernandez, Ridmi Jayamanne, Sulari Fernando, athna, Piumi Navodya, Ann Nilkshi Perera. 155

Page 164
SSSR
1'RowLeft to Right :
2"Row Left to Right :
1"RowLeft to Right :
2"Row Left to Right:
3"Row Left to Right: 156
Table Tenni
E.
Menoliya George, Susud Rev. Sr. Gertrude Vithanage Daffnie Fernando, Brahamange .
Madona Anthony, Alvina Pasang
Chess T.
Nilusha Edward, Dinithi DeSilv (Principal), Mrs. Priya Prasanath
Kavinda Pereis, Piumi Quintas, S Anouk Varma, Helssy Fernando,
Stephina Ratnam, Nishara Sen Poornima Peiris, Kaushani Balas
 
 
 
 
 
 

is Team - 2009
u Athukorala, Mr. Deepal Rana Singhe (Coach), : (Principal), Mrs. Priya Prasanath (Teacher-in-Charge), Anjani
ha, Dinelka Vithanage, Prasansani Edirisinghe.
eam - 2009
a, Mr. Shelton Wijesooriya (Coach), Rev.Sr.Gertrude Vithanage (Teacher-in-Charge), Akshana Vijayakanthan, Nicola Charles
Sandini De Silva, Roshelle Willathgamuwa, Wasana Nalawatta, Udani Amarasinghe
arathna, Inola Perera, Bihani Ravindran, Praveena Quintas,

Page 165
Badminton',
1"RowLeft to Right : Chalani Peiris, Shenali Allirajah, Lo
(Coach), Rev. Sr. Gertrude Vithana;
Shanuka Cruz, Achala Michael, Visha 21 Row Left to Right : Angela Devid, Kavisha Batagama,
Udeshini Gunawardena, Oshii
Rochell Wilathgamuwa, Tashia Wijey 3A" Row Left to Right : Dipthi Kumar, Jerogine Wilfred,
Samitha Balasundaram, Stephanie Ba Omalka Fonseka, Pamudika De Silva
Karate Squ
1'RowLeft to Right : Aruni Hewawitharana, Malintha E
Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Pr
Madara Hewawitharana, Thikola Wick 2“ Row Left to right: Lakshika Gamage, Thilini Senadee
Thulasiya Nadarajan, Relini Tharini At

Team - 2009
--et-GI---0
shini Sandar, Brenda Jesudason, Mr. Thilak Amarasinghe ge (Principal), Mrs. Priya Prasanath (Teacher-in-Charge), alika Cruz, Vidushi John Chamindani Perera, Isuri Ranasinghe, Stenica Fernando, ni Perera, Puvanya Francis, Carlin Fernando, pakulasuriya, Stephni Jhon, Florida Sparks
Iresha Fernando, Sadani Perera, Mayuri Murugaiya, astian, Adlin Silveira, Stephani Fernando, Sheshani Perera, „Niveditha Chandrasekher.
tad - 2009
Tunn
wwwwwwwawin
ewawitharana, Mr. Nilantha Wickramagala (Coach),
ncipal), Mrs. Priya Prasanath (Teacher-in-Charge), ramagalla
a, Anicha Vichkneeaswaran, Arasi Vichkneeaswaran, aukorala.
157

Page 166
600Z – JĮ0ųO
 

zəpueu lɔ, əuseųSON ‘BJoJəà Buesues ‘exisųsnpe W. Įueųsn>I “qeseJeųɛVN eux.y SLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL SLLLL LLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL Squəsqy oeddepueuvesuomuvoÁɛJooƆ eẤueųS LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLL LLL SLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLL SLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLSJųồRI og sjøT AoYI „ɛ (JOIJOO əuueỊųS ‘opueu lɔ. HeuəJəS “BI3I3ā eqsues/NoeJoJo, sqsnuỊCI ‘Bồunųneueues que KeųS ‘ə>{eKeuleJeues sųseus H LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLL LLL LLLS LLLL LLL SLLLLL LLLLS
JųổRI og sjø"I woH„z oueAəUULIS ĮuəəAeud “oqɔɲɛɛI Įue KeroueAəuuļuS Įueųseua ‘KeJooO eIIɔuəųS ‘soouɔ Kuo Kuq ou que Ieue DIos.A suuupɔN LLLLLLLLL LLLL SLLLLLS LLLLLLLLL LLLLLLL L SLL SLLLLLSLLSLLLLLS LLLLL LL LLLLLL LLL SLLLLLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL SLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLSjųổRI on JəTAoYI „I

Page 167
Junior Wester
藝蒙
1 "Row(Seated) Left to Right : W.E.L. Fernando, C.G.N. Silva
Miss. Angel John and Miss. Niluma Ho
2"Row Left to Right : Jerusha Stanley, Saumya Bopeara Mystica Middleton, Christina Rodrigo, 3"Row Left to Right : Vishvi Perera, Manisha Baghava Dahami Silva, Nethmi Damarathna, Nil 4"Row Left to Right : Duwashi Attanayaka, Vivina Abayal
Annette Candappa. 5" Row Left to Right : Sandrelle Martil, Romane Fonsek
Senior Westerr
Seated Left to Right : Rev Sr.Gertrude Vithanage (Principal), Mr.U.GS 1`"RowLeft to Right : Shehani De Zoysa, Nimalshika Gomis, T Madona Anthony, Sandamali Ganlath, Milani Pet 2"Row Left to Right : Diluni Wijesinghe, Othela Perera, Natasha
Shayamini Gunasena, Divya Sebesthian, Anus Bhagya Fernando. 3"Row Left to Right : Devinka Valentine, Poornima Perera, Amy Sc Suzzane Fernando, Anusha Walter, Sachini Leon,
Absent : Christina Perera, Nipuni Rajapaksha, Kiara Gomi
 
 

(Instructor), Rev. Sr. Nilani Silva (Head Misstress Primary), pwood (Teachers-in-Charge)
hchi, Saujenya Thiagarajan, Melisha La-Faber (Band Leader), Nikini Perera.
n, Nelish Algama, Enosha Selvarathnam, Binara Marasinghe, akshi Perera.
Koon, Nataliya Fonseka, Michelle Emmanuel, Jeramine Alexander,
a, Sharanya Muralitharan, Gimhani Kodicara, Sanjula Cooray,
Band - 2009
antha Gunasena (Master-in-Charge) havishi Kodithuwakku, Kaushani Balasuriya, Amanda Basil, r, Keerthana Ravindrakumar, Pedirini Seneviratna, Jitha Seneviratna
egarajasingham, Dhanya Batagoda, Praveema Aloysious Maran, liya Vijayarajan, Shehani Leon, Verona Vaz, Rozela De Almeida,
neviratne, Neersha Kingsley, Oshadhi Perera, Udeshika Ravindran, Nethmini Perera, Maleesha Nanayakkara. 159
, Dishendry Perera

Page 168
Junior Her
Seated Left to Right : Rev. Sr. Nilani Silva (Primary Sectional Head) 1'RowLeft to Right : Niduki Soysa, Saarrah Silva, Shalani Ravi
Dilshi Rithu, Rukshani Anuruddika, Thahani s 2nd Row Left to Right : Nimali Silva, Shevoni Hettiarachchi,
Nethmini Devyanjalee, Thimaya Perera, Ama 3rd Row Left to Right : Binasha Perera, Shenel Rodrigo, Thishani Pin
Senior Hewi
CONVEN
Seated Left to Right : Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal), Mr. I 1" Row Left to Right : Maneesha Jayamaha, Ryni Praveena, 1
Madona Kodikara, Dessiree Kahandavita, Di 2" Row Left to Right : Sandeepani Daraniyagala, Joanne Peries, Rac 3R" Row Left to Right : Shehani Perera, Asani Almeida, She
Wayani Kumarasingha, Rashmika De Silva, Absent
: Udari Maduhansi, Vishmila Perera, Sumudul 160

visi Band - 2009
HILL
, Mrs. Chrishanthi Angelo (Teacher-in-Charge) sha, Hiruni Nonis, Parindinee Fernando, Shanini Kiara (Band Leader), Senevirathne, Yurasha Alwis, Savindya Vithage.
Dulshini Perera, Minushika Amerasinghe, Nathasha Vinoli, ya Vithanage, Varsha Abesinghe, Sachini Nonis, Taxyana Mottau. to, Verosha Abegunewardene, Rashini Silva, Thisuri Perera, Janani Anjalika.
si Band - 2009
J.GGunasena (Master-in-Charge) amani Fernando, Melani Fernando, Shenalie Perera, Ridmi Dias,
ki Lakshani, Karishma Fernando ika Senevirathna, Shanika Henricus, Nimanthi Charushika noleene Dias, Ishara Alles, Achini Himesha, Shakila Perera, yana Fernando, Shashini Samaranayaka Hettiarachchi, Amandi Kekunagoda, Dinushi Hulangamuwa

Page 169
English Literar
Seated Left to Right : Miss. Dilini Perera and Mrs. Ra Vithanage (Principal), Mrs. Nelum I 1st Row Left to Right : Shemali Rodrigo, Delukie Fernand Minel Karunanayake, Rukaiya Ikrar 2nd Row Left to Right : Mayuri Murugiah, Shehani Anthol
Shanya Cooray 3rd Row Left to Right : Denita Rajan, Daniella De Bruin, Ro Absent : Diana Rajan, Sharon Corea, Devang
Tamil Literary
Seated Left to Right : Jenifa Fernando, Rev. Sr. Gertru (Teacher-in-Charge), Cynthia Villava 1st Row Left to Right : Abilashini Vishwanathanpillai Thulasiya Nadaraja, Sofni Rex Steph
 
 
 
 

y Union - 2009
ndini Fernando (Teachers-in-Charge), Rev. Sr. Gertrude Dharmaratne (Teacher-in-Charge) o, Sadunika Perera, Melissa Ranasinghe, Kavindha Pieris, m, Niveditha Chandrasekher, Sharon Ravel hy, Senorine Rodrigo, Malshini Silva, Puwanya Francis,
chelle Benedict, Soraiya Dole, Amanda Wamback i Silva
Union - 2009
de Vithanage (Principal), Mrs. Avvai Vickneaswaran “ayan
, Umapriya Paramanathan, Neolin Illangovan, 2n, Dinusha Christy, Niroshini Symonds 161

Page 170
Sinhala Litera
Seated Left to Right : Umanda Silva, Mrs. Marietta
(Principal), Praneetha Perera
1st Row Left to Right : Shalini Fernando, Ishara Perera,
2nd Row Left to Right : Romesha Perera, Nimali Chathu
Commerce
Seated Left to Right
: Mrs. Upamali Dias (Teacher-in1st Row Left to Right :
Minoli Perera, Treshini Si Hansanie Nisansala, Dinali Feri 2nd Row Left to Right : Shamali Dias, Sandunika P Shanelka Payoe, Wasana Livera
Madushanki Perera 162
 
 
 
 
 

ry Union - 2009
Nonis (Teacher-in-Charge), Rev. Sr. Gertrude Vithanage
Amenda Roy, Shanika Perera, K.C. Sureni rika, DileemaJudith, Thilini Senadeera
Union - 2009
Charge), Rev. Sr. Gertrude Vithnage (Principal) yambalapitiya, Rozzane Perera, Ashani Nanayakkara, ando
erera, Rangi Silva, Vindya De Silva, Wendy Smith, , Piomi Morias, I resha Wijaya siri, N i rangi Silva,

Page 171
Science Un
888 iš 冢
Seated Left to Right 1st Row Left to Right
Mrs. Renuka Suwandaratne, (Teache Raneesha Rana singhe, Nir Sumudu Hettiarachchi, Thatshayini 2nd Row Left to Right : Amenda Fernando, Dinushka l Dilani Alwis, Radhika Jayathunga, Rasanjalee Kodituwakku
Interact
Seated Left to Right 1st Row Left to Right
Mrs Renuka Suwandaratne, (Teache: Darshani Silvester, Ceylonika Fe Geesha Anthony, Nirasha Perera 2nd Row Left to Right : Natalie Morais, Sudharshini l
Indrachapa Gamage, Ishara Fernan
Kodithuwakku, Lihini Mendis, Shas 3rd Row Left to Right : Deepthi Silva, Janani Ramanathan,
Ishara Sweeni, Shalini Fernando, R Prabashini Bazil
 

ion - 2009
r-in-Charge), Rev. Sr. Gertrude Vithanage (Principal) oshini Simonds, Nu wanthi Wickramasinghe, Kamalanathan, Muthu Perera Rathnam, Abhirami Balakrishnan, Achini Muthaiah, Ayesha Roshani, Neluka Hettiarachchi, Prabhashini Bazil,
ub - 2009
-in-Charge), Rev. Sr.Gertrude Vithanage (Principal) rnando, Michelle Raj , Heshani Mallawa Arachchi,
'riyangika, Sumudu Hettiarachchi, Thilini Bechnier, lo, Shelomie Silva, Nuwanthi Wikramasinghe, Rasanjali ka Fonseka, Neluka Hettiarachchi
\birami Balakrishan, Achini Muthaiah, Induni Galhenage, adhika Jayathunga, Nimesha Perera, Niroshini Simonds,
163

Page 172
Young Christi
1st Row Left to Right : Aparna Fernando, Nicola A Ms. Sriyani Algama and Ms Ranasinghe, Nimendra Perera, N 2nd Row Left to Right : Rashitha Perera, Anouk
Adriana Fernandupulle, Sonali Sanjula Peiris, Nipuni Perera, Na 3rd Row Left to Right : Anusha Walter, Ajantha Karuna Alizon Kodikara, Praveena Qu Nirangi Silva, Chathurini Kariya
St. Vincent De P
1st Row Left to Right : Denita, Shermila Isack, Sr. M
(Teacher-in-Charge), Dinusha Fe
2nd Row Left to Right : Sadhani Geekiyanage, Priya Faustina Pilarendiran, Natarsha Carolina Gration, Christina Diaz.
3rd Row Leftto Right : Sharoniya Mascrenghe, Chrisha Henrietta Anthony, Adlin Silveria
164 Zippora Fernando, Virginia Param
 
 
 

n Society - 2009
lgama, Kaveesha Ranasinghe, Ms. Kithmini Botheju,
Ruwani Manchanayake (Teachers-in-Charge), Raneesha ethmini Perera Varma, Wasana Nalawatta, Nethmi Weerawarana, Kumarage, Joanne Perera, Sonali Dehoedt, Thilini Dias, dunuyani Amendra rathne, Sasheni Fernando, Leema Perera, Yoshoda Rosairo, uintes, Ashvini David, Ishara Senevirathne, Samoji Silva, wasam, Neluka Hettiarachchi
au SocietV - 2009
Nilani Silva(Rev. Sister Incharge), Mrs. Nirmalee Senadeera nando, Linda Motha.
ka Chandrasekaram, Deshani Soyza, Shona Balasekaran, ernando, Dianne Leion, Puvanya Francis, Ornella Shanthappan,
i Fernando, Ruvini Fernando, Claudia Fernando, Diana Rajan, Manisha Wijethunga, V.M. Shanika, Prashani Perera, Hansani Alles, nanthan, Basilica Fernandez.

Page 173
Rose Virgini
1st Row Left to Right : K.L.Shehani, Saduni Naththalee, Dilsha Perera, T Mrs. Dharshini Perera (Teachers-in-Charge), Miche Washeendri Mallesha, Rishelle Anne, 2nd Row Left to Right : E. Dilmi, Sheril Navodya, W.M.Dewmini, D.M.I. Rush
Maleesha Nanayakkara, Imesha Rukshani, Sheneli Anita, 3rd Row Left to Right : H.A. Deshani, Bodhini Mekala, N.A.Saduni, Malsha Navodya Perera, NipuniMicheelle, Othela Perera, Jayathr 4th Row Left to Right : Isuri Fernando, W.A.D.Trishala, Shehara Silva, Harshani Chirishelle Dias, Kiara Gomez, Shachini Leon, Dinili Silv,
Rose Virgini
1st Row Left to Right : Rozanna Byrde, Suharshi Rajapaksha, Lakmini Si Madushani Fernando, Rev. Sr. Shanika Silva (Rev. Sr Roshini Fernando, Kavindha Peiris, Harshani, Nivarathana
2nd Row Left to Right : Chrisalene Van Twest, Malsha Silva, Radika Perer Janitha Fernando, Minoli Perera, Sulochana Kulathilake, Isuri Ranasinghe, Menu Geethika, Hashara Abeynayake
3rd Row Left to Right : Disni Sayakkara, Sumali Alahakoon, Vindhya Gu Hashini Wickramasinghe, Amandhi Perera, Lakshani Wi
Sakuni deZoysa, Bhagya Fernando
4th Row Left to Right : Wandana Madushani, Rushini Karunartne, Chathuri Kar Lakshani Perera, Dilukshi Muhandiram, Dinushi, Che Rochelle Perera
 
 

Junior - 2009
hilani Perera, W. Kushani, B.Thanuja, Miss. Nishanthi Joseph and, lle Collonne, Chiquita Anthick, A.D. Shahnika, D. Shashini Neranga,
ini, Shenali Allirajah, M.T.Malsha, C.Dineshika, Judith Nirmani, M.Sanjana, Mithuni Niroma, K.A. Poorna, A.A.D. Malsha, Chirstaleen Neomali
Perera, T. Wathsala, Nathali Shenuka, Roshelle Sunari, Devika Thomas, na Silva, Dilthara Dias, Tharushi Lencaro, Sanjana Ranaweera. Christable, Michelle Dias Hasini Lakshani, Roshika Soyza, Tharaka Nethmini, a, Anjani Madushani
Senior - 2009
va, Lasanthika Rodrigo, Hasanthika Rodrigo, Madushi Kavirathna, -in-Charge), Bhagya Fernando, Kavindri Alexandra, Shenuka Jeganathan, Kahandavita
a, Rebecca Fernando, Udeshini Gunawardana, Nadeesha Fernando, Isurika Fernando, Shevanthi Fernando, Duthika Fonseka, Dinushi Perera,
nathilaka, Pandika Perera, Chamya Fernando, Ayeshmanthi Alwis, esinghe, Nirmalee Nadeesha, Ashani Paranavithana, Malshani Kammallage,
yawasam, Priyashani Jayamanne, Nesta Shelani, Malmee Wickramarathne, hana Pieris, Bhagya Wickramasekera, Manushi, Nilusha Neththasinghe,
165

Page 174
Rose Virgini
1st Row Left to Right
2nd Row Left to Right :
3rd Row Left to Right :
1st Row Left to Right :
2nd Row Left to Right :
3rd Row Left to Right :
4th Row Eleft to Right :
166
: Madusha Fernando, Sherin Fernando, Stephany Shak
Valentina Fernando, Tiffany Arobanam, Mary Tharshik Roshelle Fernando, Vinoliya Gomez, Chrishanthi Jesu Roshenka Vaz, Praveena Sarathchandren, Imesha Arula Debora Michael Raj, Shakila Mariam Pillai, Natars Judy Fernando, Dineshiya Fernando, Roshina Chandra.
Legion of Mar
Dineshika Antoni, Chrishani Perera, Sithmi Dulasha, Nadisha Madushani, Sanjan Nadishi A. Samarawickrama, Lasanthika Rodrigo Trishala Sonali, Divya Rajeshkanna, Minoli D.
Saduni Nilakshi, Anjani Isuri Ranasinghe, Marsha Perera, Hasanthika Rebecca Fernando, Pavithra Silva, Dilmini Silva, Nay Udeshini Gunawardana, P.K.D. Nimasha, Shehan Rozanna Perera, Roshika Soyza, Preshika Ilangakoon.
 
 
 

- Tamil - 2009
espeare, Dhanusha Fernando, Sr. Hilda Croos (Rev. Sr-in-Charge) Thanushi Janet, a dhason, Glarinda Jesudhason, Steffny Rajan, Divona Jesudhason, Raveena Fernando, ppan, Rozela De Almeida ha Fernando, Henrietta Antony, Diana Rajan, Adlin Silveira, Dinushka Ratnam, , Arshika Fernando, Shynee Abraham.
y - Sinhala - 2009
కై
Himesha Fonseka, Mrs. Nawamali Perera (Teacher-in-Charge), Ishini Pabasara,
a Ranaweera, Shashini Ishara, Thanuja Ramanayaka
, Piumi Samira, Nilushini Wijethunga, Sugandi Warnakula, Shalini Hewage, Fernando, Malithi Wijethunga, Kaveesh Batagama, Upeksha Nadeeshani,
Rodrigo, Maleesha, Ashini De Zoysa, Dilanka Perera, Shanika Perera, unahara Perera, Hasini Perera, Nathasha Fernando, Chathurini Kariyawasam , Thilini Beekmeyer, Nilaksha Liyanage, Malisha Perera, Lasheni Perera, Nilusha Sumudumali, Bhagya Manushi, K. Chamini Sureni

Page 175
Legion of Mary
1st Row Left to Right : Divona Jesudhason, Glarinda Jesu Chrishanthi Jesudason, Raveena Fe 2nd Row Left to Right: Judy Fernando, Arshika Fernandc
Rozella De Almeida 3rd Row Left to Right : Jenofin V. Rayen, Mishel Bastianpi
Jeffi Fernando Absent : Roshina Chandra
Legion of Mary -
1st Row Left to Right : Liviya Alex, Nilusha Edward,
Manisha Fernando, Tilda Wijayakur 2nd Row Left to Right: Dosetha Fernando, Christina Cast
Anita Kattar 3rd Row Left to Right : Denita Rajan, Sudarshini Xavier, Basilica Fernandez, Shruthii Villava
 
 

- Tamil - 2009
idhason, Miss. Rajani Navaratnaraja (Teacher-in-Charge), brnando ), Natalie Morais, Lilly Sebastian, Debora Michael Raj,
Ilai, Dineshiya Fernando, Jeniffa Fernando, Princela Julian,
- English - 2009
Sr. Selvasothy Emmanuelpillai (Rev. Sr-in-Charge), la o, Suzanne Fernando, Hanna Jesuraj, Carolina Gration,
Claudia Fernando, Linda Motha, Stephanie Bastian, urayan 167

Page 176


Page 177
GENERAT
PROUD SHE
 

IONS OF
PHERDIANS
169

Page 178


Page 179
The Ferna A Generation Of PI
Ms. Lydia
Mot (1909 -
Mrs. Yvonn
Daug (1934
1950-1983 - T 1973-1984 — V
ܟܐܐ
Ms. Priyanthie Fernando Grand - Daughter (1965 - 1978)
 
 
 
 
 

hdo Family 'oud Shepherdians
Fernando her
1919)
e Fernando hter
1945)
Teacher Vice Principal
Ms. Imara & Ms. Dinithi Fernando Great Grand - Daughters Students from 2004 & 2005 171

Page 180
Four Generations of
Mrs. Doreen Anandappa Daughter A. (1941 - 1953)
Miss. Melissa Peiris Tavarayan Great Grand - Daughter
(1991 - 2004) - - - - - Past Head Prefect - Primary & Collegiate
172
 
 
 

Faithful Shepherdians
Mrs. Josephine Perumal Mother (1922 - 1932)
Mrs. Mariette Peiris Tavarayan Grand - Daughter
(1962 - 1974) Present Staff Member - 32 yrs. service

Page 181
Three Gen Illustrious S)
Ms. Lee MOt Served as Teache
Ms. Shanthi Christie Daughter Past Head Prefect & Teacher for over 30 years
Ms. Michelle Christie Ms. Anushk
Daughter Daugl Entered University Past Head from GSC Entered U1 from C
 
 
 
 
 

erations of hepherdians
la John her r for over 30 yrs.
Ms. Subodhini Kamalaneson Daughter Past Deputy Head Prefect Entered University from GSC
a Christie Ms. Savithri Christie lter Daughter Prefect Past Head Prefect hiversity Entered University
GSC from GSC 173

Page 182
Our Committed LOI
Dorathy, Naomi, Gennie,
The Col
who have
generously Sup
174
 

ngstanding Benefactors
, Loretta, Ruth & Bernadette
era Family
over the years
ported the school

Page 183
BUDDIN (
&
ARTI

G POETS

Page 184


Page 185
My Alma Mater
Guiding and teaching us right and Wrong O bedience and manners goes along O h, how you moulded us so dearly
"Daughters' you called us and loved us as so purely
acred Heart of Jesus' and our Lady's love elped us all along with our Lord above ach day we spent with you dear mother
assed with such joy and happiness together
S
H
E
P
H eartfelt gratitude praise and honour E ver will it last in our hearts forever R ich with knowledge and good will D
azzling like stars in the sky above a hill
C areless, arrogant and young were we O ff-handed and thought we are birds so free N evertheless you were always patient and kind V ery carefully you made our fragile mind E very way and every day we thank you mother
N ever will you die but will live in our hearts forever
Thank you and best wishes for your 140" year!
Sandamali Ganlath 13A1
True Le
I wonder if you have ever asked yourself why you have to go kindergarden when you are only three, and then for the next school in between, but every where it is the same story. Yo teachers you begin to enjoy learning new things. History,g your minds to the extraordinary achievements of mankind.
What else do you learn at school? Perhaps you also discove) games and so on. Also, you learn about discipline, respect a
But isn't there another whole area of life that you would like feelings inside you? Must you not learn how you are hurts how to deal with them or what your fears are and how they Don't you want to know how you respond to the beauty of l. feel when you see human beings suffer? Would you not like later as you grow up gives you a lot of joy?
Ourprincipal Rev. Sr. Gertrude who cares deeply for childrc more from looking at life around you than from books. Sh ourselves directly and not depend on others. That way we hopes and joys, and about all that goes on inside us.
We are proud to be the SHEPHERDIANSunder her care.
Dhivya Dharmaratnam 13A3
 

When homework has not been done...
Every morning, I'd wake up and say, "Oh why mom, why can't I just stay?” And if that doesn't work I'd even try to fake, A flu, a headache, or a bad stomachache.
Because it is then that I remember, that awful sum, And the essay due today, which I never had begun, And all the homework, forgotten and not done, Coz all I was bothered about, was just having fun.
And then I'd put, on myself the blame, For not willing to go through the trouble and pain, Of finishing the homework, with a bit of commitment, So now I'd have to face the inevitable punishment.
And then I'd start thinking, should I give a note of excuse? Will the teacher acceptor, will she refuse? Or maybe I should just say, that I was really sick, Oh my, I should think straight now, I should not panic.
Exams, homework and punishments, there is no doubt; Is exactly, what school days are all about. But my dear pals, don't ever forget, School life will never return, so enjoy it as best
Shanya Cooray 11A1
arning
) to school year after year. Your parents pack you off to the fourteen years it is the same routine. You may change your learn to read and write, and if you are lucky to get good eography, mathematics, science literature and so on open
your interests and talent for music or dance, for drama or hdbehaviour.
to be aware of, be introduced to the world ofthoughts and ome times, What are the things that make you angry and affect your relationship with teachers, parents or friends? fe in trees and plants and animals around you or how you to find out what you love to do most so that what you do
in thinks similarly. She often says that you can learn much e Wants us to question everything, find out and learn for an learn about our feelings, our fears and anxieties, our

Page 186
Is Educatio)
Why do we need Education? It's a question we mu real meaning of it.
A Human being is born with the thirst, the inter 'Genesis', the first book of the Holy Bible, reveals beings. God created man with the ability and pov animals. So, it is in our blood to learn more abouto begun, to learn and to gain knowledge.
In modern day education, what many people thi languages, Science, history etc. Its simply said, th dilemma we face. What I understand is that educat up person by grooming him in all aspects of life. T relationship and mainstream subjects.
But, unfortunately, at present, education has beco) purely based on examination results. By this, alth missed out. This is why all parents are pushing the get good results in the Grade 5 Scholarship, G.C.E.
Just because of this examination results, it has Nobody cares about the discipline of the school a want their children to get admission to these so ca. the other aspects of education is being forgotten. does not fall into this competition. Thanks to our maintain a good education system in our Schools.
But unfortunately some of our fellow students who our School just for the sake of getting good results,
In conclusion, I think it is the right time for the so Lanka needs now is people with resultS-based qua
Chethana Peiris 13A1
 
 

h a Competition?
stask ourselves, as we live in a Society which has lost the
est of learning and of knowing about his surroundings. the story of God, our creator's special creation of human wer of thinking so that he would be different from other ur world and our Surroundings. This is why education has
nk is, it's just about learning subjects like mathematics, at education today, is limited to books. This is the main ion is bringing up a person from his childhood to a grown hat is good behaviour, self discipline, leadership, human
me a yard stick, to measure an individuals qualifications, e other aspects and the true meaning of education is being air children to go for extra classes as much as possible, to O/L and G.C.E A/L exams.
become a measure to grade the schools in Sri Lanka. is long as the results are good. This is why most parents led “Good Schools'. Their aim is just to get results. All Fortunately, institutions like Good Shepherd Convent, beloved Good Shepherd nuns who dedicate their lives to
) don't understand the philosophy of good education leave So that they can get university entrance.
ciety and mainly our political leaders, to think. What Sri lifications or people with wisdom.

Page 187
An unforgettable event C
During the first term in our school, we had our annual spor the most enjoyable event I ever had in my life.
As we celebrated our 140"Jubilee, there were so many n, Sugathadasa Stadium was a memorable one.
We started the opening ceremony with a prayer and I wasp primary. Our Principal Rev. Sr. Gertrude declared opened th
The primary staff surprised the spectators with a colourfi SafCCS.
The teachers squad marched smartly down the track, whe presented them with gas filled balloons, the balloons were se
Grade one students played many roles on the green when Scarecrow was the most exciting event.
Gymnastic display also made everybody amused. The winne Special meet.
Last event of the meet was the distribution of awards. Rose ho
The meetended with cheers and tears. It reminded me of the S
"But if I should lose let me lose like a man and not like a co
Andrea Fonseka 5SB-Primary Head Prefect 2009
My dear Friend.........
Every day you make me smile, You let me know you care, You help me see the good in things And for me you're always there.
Every day you ease my pain And help me through my day, You let me know I am not alone You teach me love that way.
Every day I say a prayer To keep you safe and free And every day is filled with hope That you will spend time with me.
Every day I look around Even when life is a mess Knowing in my Heart of Hearts, My friends are just the best.
Every day I thank the Lord For having given me The very best that I can have That is my friends you see.
Diana Rajan 13B2

my school Jubilee year
meet. This year it was celebrated on a grand scale. It was
V and exciting events. Every moment that passed at the
vileged to begin such an event as the Head Prefect of the 140"year Sports Meet amidst a big round of applause.
pageant. They looked like a blue stream wearing blue
they stood along the track Some of our grade 2 nangis
htoffwith a beat of a drum. It was very colourful.
they paraded with colourful costumes but dressing the
rs were honoured with a medal on the victory stand at this
use was adjudged the champion House of the meet.
ports Song.
ward I pray”
My School
The colour goes as blue and white The children are called Shepherdians With young girls and old girls Good Shepherd is my school
With Sisters and teachers good With lots and lots of children Where am I learning - Good Shepherd My school is the best to me.
Shaini Kiara 5SB School Official 2009
179

Page 188
විදු මවිනි අවසරද මා හට තුති පුදන්නට
ජීවිතය නම් වු දම්වැල අමුනා ගන්න, දැනුමෙන් යහ ගුණෙන්,
හොඳ පුරවැසියෙකු වන්නට තැබුවා එදා පියවරෙන් පියවර පාසල වෙත, මහ සයුර වන් දැනුම ලන්නට අයනු ආයනු ලියා ටික ටික පැමිණ ඇත, එකලොස් වසක් පෙරටම,
ක්ෂිතිජයට යන්නට දුරයි බෝ තව, එහෙත්, වැලි තලාවෙන් සයුර වෙත පියනගන්නට දැස පෑදූ විදු මව්නි, අවසරද මාහට තුති පුදන්නට.....
පබසරා ගුණසේකර
11A2
අප විදුමව
එකසිය හතළිස් වසක අභිමානය සමරනා විදු මෑණියන්. සදා සුරකිමි සැමදා මා මියැදෙන තුරා මාගේ ගුරු ගෘහයයි ශිල්ප රාජ්‍යය මේ මාගේ බැටළුන් රකිනා එඩේරුන් සේ ගුරු දෙගුරුන් මා රන් පිළිරූ වේ දැනුම පිරි සමුදායයි ගුණදම් සැඟවු නිධානයයි යහමගේ ආලෝකයයි මා විදු මාතාව පසසමි දෙවිඳුට මා හට දුන්
මේ තිළිණ සමුද්‍රයට! .
ඔතලා පෙරේරා
7A4
180

සෙනෙහසේ නවාතැන
ටිකිරි සිනා පොදී රැඳුනු මුවගින්
කෙළි දෙමින් ගුරු සෙනෙහේ ලබමින් සිටි එදා මතකයි අද මෙන්
හෝඩියේ මුල් අකුරු කියමින්
හයක් හතරක් නොදැන සිටිය අප ඇතුළු වුවා සිප් හලට දුකසේ නුමුදු ටික දිනක් ගතව ගිය පසු
දෙවන මව සිප් හලෙන් හමු විය
ගිම්භනයේ උණුසුම සිසිරේ සිසිලස කියාදුනි දයාබර සෙනෙහසින් යහගුණදමින් යුතු මැණික් කරවයි අප අප නිබඳ මේ පාසලින්
කෙසේ ඔබ ගුණ නිමා කරද කියා නොතෙරෙයි කවියකින්
රසාංජලි මධුවන්ති
11A2
දිගාසිරි විදු මෑණියේ
සොඳුරු වුත් අමරණීය වූත් ගමනේ, පාරාදීසය ඔබයි මාතාවෙනි,
රොනට ඇදෙන බඹරුන් මෙන්, දැනුම සොයන අස්පට,
සිතට සතොසද, නොඅ දැනුමට ලබාදුන් ඔබ, සදා අමරණීයයි මැණියේ.......... රෑ අඹරේ දිදුලන තරු පොකුරට, එළිය ලබා දුන් ඔබ දහම් බැතිය දී සිප් සතර අපට දී සදා වැජඹෙන මාතාවයි...... එකසිය වසරකුත් තව හතලිස් වසරක් ලකඹර දිදුලන ඔබේ පායුග, නිති වඳිනෙමු මෑණියේ.
සහශ්‍ර වසරකට, සිරිලක දූවරුගේ, නැණ නෙත් පාදන්නට
ඔවුන් ලෝ පතළ කරන්නට, දිගාසිරි විදු මෑණියේ....
වෙනෙසා නුගාරා
8AM

Page 189
වැජඹෙන්න අත දුන් තරුව නුඹයි!
ගණ අඳුර ගලා ගිය අහස් ගැබ පුරාවට පැයූ පුරහඳ ඔබයි.
ඉරි තැලුන මහා පොළොව සොමිනසින් සරසන්න පතිත වු දිය බිඳුව ඔබයි.
පාලු මහ සයුර මැද සැඩ රළට හසුවු ඔලු කදට සවිය දුන් රන් හබල නුඹයි.
ලක් අඳුර පුරාවට සදා කල් දිලෙන්නට පැයු රන් තරුව නුඹයි.
මීදුමක් සේ බොඳව යන මතක කඳු ශීකර ලඟ බොඳ නොවන මතකයයි දයාබර විදු මෑණියනි ඔබෙ ගුණ
එක් සතලිස් වසක් දෙවඟනක මෙන් වැජඹුනාවු ඔබ තවත් එක් සතලිස් වසක් 8)Gesg08))
දිවතා ධර්මරත්නම්
13A3
විදුපියසේ සෙවණේ අපි
පිවිත ගංඟාව තුළ එක් මටසන්ධයකි විදුපියස........... ඔබේ සෙවණේ රැදෙමින් ඔබේ රැකවරණයේ සිටිමින් සිටි මේ සමය නිමා කළ හැකිද? ? gd) që edite 140 be සැම පොහොණී කළේ නුඹය....
පිවිතය නැමති සිහිලැල් සාගරයේ කිමිදෙන්න..... අත් වැල ලබා දුන්නේ ඔබයි විදු මෑණියණි ! ! පිවන ගංඟාව ගල්පර හා වැඳියන සමයේ ඔබෙන් ලැබුණු සහය අපමණය........... පිවිතයට පිලිසරණ හා ඉගෙනීමේ ජය මංපෙත පෙන්නුවේ නුඹයි..... දසදහසක් ළමුන්ට අකුරු කරණයට අතහිත දුන්නේ ඔබය විදු මෑණියේ ! ගල්පර අතරින් යන පිවන ගරඟාවට නව අරුතක් පිළිබිඹු කළේ ඔබය.....
නව යොවුන් වියේ දඟකාර සිතුවිලි සමඟ පොරබදිද්දි ඒ නිසිමග තුළ ගෙන යන්නට ඔබ දුන් සහය අපමණය, අනර්ඝය විශිෂ්ටය ! ! ! ඉගැනුමට පමණක් නොව ජීවිතයටද නව අරුත්, බලාපොරොත්තු පොදි බඳින්නට දුන් සහය මනරම්ය..... ඉතිර අපි කෙසේ විදුපියස හැරදා යමිද ? " ? ?
සුචිතූහා රාජපති
1.

විදු මවිනි
සුසුදු සුමුදු මල් පොකුරක් සේ ඔබ කටුපිරි සෙවිවන්දියක් ලෙසද ඔබ කටුක මෙන්ම සොඳුරු මග තුළින් ඔබ සපzමිණී නොනිමි මග අසිරීමත්ය.................. ඉඩෙබෝරයට ජල පොදක් වන්නට සුවඳ සපිරි සුපිපි මලක් වන්නට ගීතයකට තනුවක් වන්නට සිතුවමකට වර්ණයක් වන්නට නැටුමකට තාලයක් වන්නට අකුරින් අකුර එකතු කොට වචන තනන්නට
එකයි එකයි දෙක මිස එකොලහ නොවන බව ඔබ කී සැටි මට මතකයි විදු මවේ..... පහනක් ලෙස නොව පහන් ටැඹක් ලෙස දෙන ආලෝකය කෙසේ ලියන්නද මම’ සරසවියක් ලෙස මා අකුරු කළ තක්සලාවේ එකසිය සතලිස් වසරක ගමන් මගේ කෙසේ ගයන්නද තුති ගොස ඔබගේ? විදු මවිනි ඔබට ආඩම්බරයක් වන්නට සැමදින...........
උමන්දා මාධවි සිල්වා
13A3
විදු මවුනි ඔබ සදා වැජඹේවා
ලොව දිනන්නට මඟ සොයන්නට පහන් එළියෙන්
නුවන් දල්වන
ඔව0 මිණියෙන් සිත් පහන් කර නැණස පාදන ඇදුරු පෙළ මැද
විදු මවුනි ඔබ තුරුල්ලේ සිට මගේ දිවියේ ගෙවුනු දශකය
නව ලෙ0වක් වෙත ප0 නගන්නට
දැනුම යහගුණ නිතින ලැබ දෙන
මගේ ප0සල ඔබයි මෑණිය නිතින් සැරදේ සදා වැජඹේ විදු මවුනි ඔබ විරත් ක0ලේ
නතoලි ලිවේරා
10A3 181

Page 190
නමදිමි මැණියනි මවක තම දරුකැළ රකිනා
විලසින විදුහල් මෑණියනි ඔබ අප රකිනා
සොදින උගතුන් විද්වතුන් දායාද
කරමින සතුටුවෙමි එකසිය හතළිස් වසරක් සමරමින
ලෙස විලස ලෙස
නමදිමි ඔබෙ දෙපා අප මැණියන් මගෙ මෑණියගෙත් නැණ පෑදු විශාල පිරිසකගේ මෑණියන් පතනෙමි දිඝායු විදු මැණියනි
මෙලෙස විදුහල් මැණියනි ඔබ අප රකිනා උගතුන් විද්වතුන් දායාද සතුටුවෙමි එකසිය හතළිස් වසරක්
විලසින
සොඳිත කරමින සමරමින
නමදිමි ඔබෙ දෙපා අප මෑණියන් මගෙ මැණියගෙත් නැණ පැදු විශාල පිරිසකගේ මෑණියන් පතනෙමි දීඝායු විදු මෑණියන්
ලෙස විලස
ලෙස මෙලෙස
නතාෂා රත්නායක
5SD
සදා පසසම් විදු මවේ ඔබ
සිප් සයුරේ කිමිදෙන්නට මා හට සිප් සතරේ එන අභියෝග අද ජයගෙන
හෙට ලොවට පියමං කරනා මා හට දිරි දෙන ඔබව අමතක නොවේ මට
ජීවිත ගමනේ හමුවන එක් පහන් ටැඹක් නම් ඒ ඔබයි මවේ මා ජීවිතයට එළිය දුන් සදා පසසන්නේ ගෞරවයෙන් මෙලෙසින් ඔබවයි විදු මෑණියේ සදා සෙනෙහසින්
"අ" යනු "ආ" යන ඉගෙන ගෙන අද දිනයේ
දෙපයින් සිට ගැනුමට වෙරදරනා මට මතු දිවියේ මවක් සේ මා දිවි සරු කරනා මෑණියේ එකසිය හතළිස් වසරක් සපුරන ඔබ පසසමි අද |
උදානි අමරසි
182

මගේ පාසල
පා පොඩිය මව් දෑතේ පැමිණියෙමි සිප්සතර
ඔසවමින් දැවටෙමින් ඔබ සොයා ලබන්නට
නැණ පහන නුවණ මඟ විදු පියස ඥානය
දල්වමින් හෙලිකරන අපට දෙන
ඉමහය
අද සිඟිති
හෙට උගතුන් ලෝකයට වෙර දරණ
පරපුරක්
ලෙසින් පුද දෙන්ට ගුරු පියස
ආදරය භක්තියද
පුදන්නෙමි සුපිරිසිඳු
කරුණාව සෙනෙහසින් ඔබට මම මල් මිටක්
ඇන් නිලක්ෂි පෙරේරා
4SA
මගේ පාසල
පස් වසරක් පුරාවටම මා පෝෂණය කළ මා ආදරයෙන් රැක බලාගත්
හොඳ නරක නිවැරදිව කියා දුන් මගේ පාසල ......
වසර එකසිය හතළිහක් පැරණි ඒ ආදර්ශවත් කාලය අප වෙනුවෙන් කැප කළ මගේ පාසල ......
දිනේ
නිතරම හරි දේ කියා දෙන ගුරුහරු කම් ලබා දෙන මගේ ආදරය දිනාගත් මගේ පාසල .....
හ.
Ad
සුහක්ති මෙන්ඩිස්
5SC

Page 191
මගේ
දහසක් ළමුන්ගේ මෙනත් පාසලේ පැරණි බව අප එකසිය හතළිස් වසරක් පාසල් මැණි සැමදා අප
ගස් වැල් වලින් අපෙ පා පාසල ආදරෙන් අප සැම පාසලේ වැඩකරන සැමරෙ නව ගොඩනැඟිලි පාසල
මගේ පන්තියේ සිට බලන පාසල් වත්තේ මල් පිපීලා මල් සිඹිනා සමනල රුව
පුරවි ළමයි දුවපලන කෙළි
මගේ දා
යහපත් එඩේරා යන නම ඒ මගේ පාසලයි මුල් තැන කනායා සොයුරීයන්ගෙත් නම ගුරු මඬුල්ල එහි නිතරම නම
කනායා සොහොයුරියන් තම යහපත් එඩේරා සේ ගුණදම් නිතරම ආගම ගැන ගුණදම් අපේ අම්මා ඔබයි පාසල්
මගේ පාසලේ එකසිය හතළිස් ව දිනෙන් දින මගේ පාසල තරුවක තව තවත් ඉදිරියට යන්න දෙවිඳු මගේ පාසල ලොව සැම තැන

})Ö(S
jත් පාදන්නේ සිත් ඇදගන්නේ |ප සමරන්නේ රැකගන්ෙන්
සල එළි වන්ෙන් Ó(8) ගන්යෙන් } සිත් තුටු වන්නේ වීප ගන්යෙන්
) දර්ශනය (95)ỐOOCO
ලස්සනය
සෙල්ලමිය
ශුවාණි සමෝධා මල්දෙනිය 4SD
5)COG,
Ó(Sög Ó(Sög Ó(Sög රැන්ඳු
දරුවන්ටා
දෙන්ටා පොවන්ටා දරුවන්ටා
ත සංවත්සරය සමරන්න
සේ බබළන්න හී අත දෙන්න බබළන්න
තීකෂණ සපරමාදු 4SA
183

Page 192
තුති දෙමි ශු. යුලේසියා
හිම වැටෙනා ප්‍රංශ රටේ බිහිවුණි කුමරියක් පෙලටියර් සිටු පවුලක ඇය රෝස් වර්ජීනිය නමින් බවුතිස්ම වුණේ ජේසු සමිඳුන් අනුමග ය සමාජයේ නොමඟට ගිය තරුණියන්ට
ආලෝකය වනු වස් ඇ( ශු. යුලේසියා මුණිවර්යනි ඔබයි මවේ
තුති දෙමි දෙවි සමිඳේ
ගරු සිලනි අගරදගුරු තුමන්ගෙන් ලැබුණි
සිරිලක් මව ආලෝක කු එක්වා දහස් අටසිය හැට හත වසරේ
ඇරයුම එකසිත් පිළිගේ මවිතුමී ඔබ එවිවා සේවයට සිව් මව්තුමියන්
පළමුව ඇරඹුණී දිව්‍ය අ සාන්ත ලුසියා දෙව් මැදුරු පාමුලේ
තම සියරට නැදෑයන් අ ගරු මේරි අනන්සියාටා, මේර් යුලේසියා පේ මේර් ටාසි, මේරි සුසෑන් තුති දෙමි දෙවි සමිදේ.....
නව ඊවික(න් මැද එක්වා දහස් අටසිය හැට මැයි මස පළවන දින ද සිප්සතර ලොවට බෙදන්නට
ජේසුතුමා මෙන් යහපත් ඵෙඩිරාණන් නාමය ලැබුණි
යහපත් ඵෙඩිරා කනායා( තුති දෙමි දෙවි සමිදේ.....
ශු. යුලේසියා මුනිවර්ය අනුගාමික කනාරාම
ඇරඹුණී සිරිලක සැම ගමක් තුළ ඇති තවත් ගමක් විය
ඒ ළමා ගුඩාමයයි ඒ සිසිල් සුළං මැද ගම්වැසි
අතුකෝරළ පවුලක උද් පිපී කුසුම් ඵල දරන්නට ·
මං පෙත් විවර කරන්න ශු. යුලේසියා තුමියගේ පහස ලබන්නට
මව් සෙනෙහස ගෙත්ත ගරු මේර් ලුසී, මේර් ක්‍රිස්ටෝපර්
මේඊ උථසුල, මේරි එදී තුති දෙමි දෙවි සමිදේ..... -
 

දෙවි සමිඳේ මුනිවර්ය තුළින්
}න්නට
රාමුවේ පැවිදි නිකාය
ආරාධනා කරන්නට
).9)
Øයාදයේ කනායාරාමය නමින්
'තෙර දමා සේවය පළමුව
5)ශප්, | මව් තුමියන් වෙත
| නවයේ ඇරමුණී අප පාසල් මව
5 වන්නට
රාමය ෙලස
තැන
පත ලදිමි මම
)O
ම් වැල මෙසේ විවර විය
ලින් මව්තුමියන් වෙත

Page 193
හිම වැටෙනා ප්‍රංශ රටේ බිහිවුණි කුමරියක් පෙලටියර් සිටු පවුලක ඇය රෝස් වර්ජිනිය නමින් බවුතිස්ම වුණේ
ජේසු සමිඳුන් අනුමග යන් සමාජයේ නොමඟට ගිය තරුණියන්ට
ආලෝකය වනු වස් ඇරඹු ශු. යුලේසියා මුණිවර්යනි ඔබයි මවේ
තුති දෙමි දෙවි සමිඳේ ...
ගරු සිලනි අගරදගුරු තුමන්ගෙන් ලැබුණි ආ සිරිලක් මව ආලෝක කර එක්වා දහස් අටසිය හැට හත වසරේ
ඇරයුම එකසිත් පිළිගෙන මවිතුමී ඔබ එවිවා සේවයට සිව් මව්තුමියන්
පළමුව ඇරඹුණී දිව්‍ය හෘද සාන්ත ලුසියා දෙව් මැදුරු පාමුලේ
තම සියරට නැදෑයන් අත ගරු මේරි අනන්සියාටා, මේර් යුලේසියා ජෝශ මේරි ටාසි, මේරි සුසෑන් ම තුති දෙමි දෙවි සමිදේ.....
නව ඊවිකල්න් මැද එක්වා දහස් අටසිය හැට නං මැයි මස පළවන දින ඇර සිප්සතර ලොවට බෙදන්නට
ජේසුතුමා මෙන් යහපත් ව ඵෙඩිරාණන් නාමය ලැබුණි
යහපත් ඵෙඩිරා කනාරාම තුති දෙමි දෙවි සමිදේ......
ශු, යුලේසියා මුනිවර්ය අනුගාමික කන)3රාම
ඇරමුණි සිරිලක සැම තැd
ගමක් තුළ ඇති තවත් ගමක් විය
ඒ ළමා ගුදාමයයි
ඒ සිසිල් 3Co ê(G ගම්වැසි
අතුකෝරළ පවුලක උපත
පිපී කුසුම් ඵල දරන්නට
මං පෙත් විවර කරන්නට
ශු. යුලේසියා තුමියගේ පහස ලබන්නට

SODO
වේ පැවිදි නිකාය
Co)Ꭷ&ᎼᎧ) න්නට
:යේ කනායාරාමය නමින්
'ර දමා සේවය පළමුව
}ප්, )වි තුමියන් වෙත
තවයේ }මුණි අප පාසල් මව
වන්නට
Cది @@రి
ලදිමි මම
ආචාර්ණි අතුකෝරලගේ නිර්මලී සේනාධීර

Page 194
මුළු හදින්
දයාබර දියණියනි,
දිනකර පිණිබිඳු වියකදදී අරුණෙjදයේ විකසිත වන පුෂ්පයන් ලෙස, වසර එකසිය හතලිහක් : ඔබ මා වෙත පැමිණියේ ප්‍රාර්ථනා මල් දහසක් හදේ දරාගෙන දැඩි අපේකෂාවෙන්
අධාපාපනයෙන් ඔබ පොළො අයහපත පරයමින් යහපත ගෙ0ඩනගන්නට සදාචාරාත්මක සමාජයක සමාජ වාසසනයෙන් මිදී දිවිගෙවන්නට යහගුණවත් ජීවිතයක පහස ලබන්නට ඔවදන් දුනිමි ඔබ හට
ජීවිතයේ කැළඹිලි වලට, විරුද්ධව නැගී සිට දුර්ගුණ පරයමින් අඳුරට ශාපකරමින් අඳුරේ සිටින්නට නොව ධාර්මික හස්තයෙන් යහපත ප්‍රතිනිර්මාණය ක අවියක් වුනෙමි ඔබ හට
සමාජ සාරධර්ම නායයාමකට හසුව සමාජය අයහපත කරා ද සෞන්දර්පයෙන් ජීවය ලබා මaදු මිහිරි හැඟීම් තුළින් මිනිස් සිත පුබුදා මානව හදවත් සුවපත් ක මම ඔබ අවදි කළෙමි
උපදේශනය, මාර්ගෝපදේ චර්යාධර්ම ගොඩනගා ක්‍රියාකාරී අධයාපනයෙන් ජාතියක ජීවනාලිය බඳු ( දිරිමත් කරන්නට ක්‍රීඩාවෙන් ජයගොස ලබා ලොවේ
 
 

' පෙම් කරමි
»හ0නිකර
සැහැසිකම් වලට
yරන්නට
*ගැයදිද්දී )O
yරන්නට
{ශය තුළින්
ආචාරිණී ශ්‍රීමලි කොස්තා මිය

Page 195
எமது பா
இலங்கை நாட்டிலே கொழும்பு மாநகரிலே புக் பாடசாலையாகும். இலங்கை நாட்டிற்கு அருங்கொடையாக
ஆரம்ப காலத்தில் எமது பாடசாலையை ஆரம்பி புனித மேரி யூப்ரேசியா. ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத் யூப்ரேசியாவினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அருட்சகே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவர்கள் எமது பாடசாலையின் 6 முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார்கள். காலம் செல்லச் . பல கன்னியர்கள் சேர்ந்து இப்பாடசாலையை நடாத்தினர். கட்டிடங்களைக் கொண்டு புகழ்பெற்றதாக எழுந்து நிற்கின்
அன்று போலவே இன்றும் எமது பாடசாலைக்காக கேற்றூட் விதானகே. பல கன்னியர்கள் எமது பாடசாலை அனைவருக்கும் அறிவை வழங்குகிறது எமது பாடசாலை ஆசிரியர்கள். மாணவர்கள் முதலாம் தரம் முதல் பதில் விருதுகளுக்கும் கேடயங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிற
இந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு எமது L எம் மனதில் அழியாமல் பதிந்துள்ளது. அது என்ன6ெ வருடங்களை கொண்டாடுகின்றது. இன்று போல் என் வாழ்த்துகின்றேன்.
எனது பள்ளி
எழில் கொஞ்சும் ஈழத்திருநாட்டில் தலை நகராம் கொழும்பு மாநகரில் கல்வி வழங்கும் பொன் சுரங்கம் - எமது நல்லாயன் கல்லூரியரங்கம்
தமிழ் சிங்கள மொழிகளோடு சிறப்புடனே ஆங்கிலமும் எண்ணற்ற இன்பத்தோடு தந்தருளும் எமது பள்ளி
பௌத்தம், இந்து, கிறிஸ்தவம் பாகுபாடு சிறிதுமின்றி பண்போடு கல்வி கற்கும் பரிசுத்தமானது எமது கல்லூரி
கற்றதன் சிறப்பு கற்பித்தலில் என்பது போல பொறுப்போடு பொறுமையோடு தன்னலமற்று கற்பிக்கும்
ஆசான்கள் உண்டு எம் பள்ளியில்
நித்திலத்தில் சிறப்பாக வாழ்ந்திடவே நிலையான கல்விதனை எமக்களித்த கல்லூரித் தாயின் பொற்பாதத்தை கனிவுடனே பணிகின்றேன்.
அம்ரிதா ரவிக்குமார்
5TA

டசாலை
ழ்பெற்ற நல்லாயன் கன்னியர் மடம் என்பதே எமது - எமது பாடசாலை விளங்குகிறது.
ந்து வைத்தவர் ஒரு அருட்சகோதரியாவார். அவர்தான் தொன்பதாம் ஆண்டில் சிறிய இடத்தில் புனித மேரி காதரிகளினால் குறைந்தளவிலான மாணவர்களுடன் பளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டார்கள். பல வகையான செல்ல எமது பாடசாலையின் வளர்ச்சியும் உயர்ந்தது. அவர்களின் முயற்சிகளின் பலனாக இன்று பலமாடிக் றது, எம் பாடசாலை.
பாரிய சேவையாற்றுகிறார் எம் அதிபர் அருட்சகோதரி யை வழிநடாத்துகிறார்கள். இன மத பாகுபாடு இன்றி 5. மும்மொழிகளிலும் கல்வி புகட்டுகின்றார்கள் எமது எமூன்றாம் தரம்வரை கற்கின்றார்கள். அத்தோடு பல இது எமது பாடசாலை.
பாடசாலை ஒரு சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளது அது பன்றால் எமது பாடசாலை இம்முறை நூற்று நாற்பது றும் இலங்கைக்கு புகழாக எம் பாடசாலை திகழ
Veroni Sophia Fernando
5TB
நல்லாயன் கன்னியர் மடம்,
ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் அள்ளித்தரும் கூடம் அறிவு சார்ந்த அனைத்தையுமே அளிக்கும் பள்ளிக் கூடம்
நாளும் பொழுதும் நல்லறிவை புகட்டும் நல்ல கூடம் கண்ணிமை போல் எங்களையும் காக்கும் நல்ல கூடம்
பகுத்தறிவு படிப்பறிவு பக்குவத்தை எல்லாம் பக்தியுடன் நாம் பயில சிறந்தததொரு கூடம் ஆசிரியர், அதிபர் எல்லாம் அக்கறையால் எம்மை வழிநடத்தி வாழவைக்கும் எமது பள்ளிக் கூடம்.
ஜொய்லின் 6B2
187

Page 196
என் பள்ளி நினைவுகளில்.
என் உயிர் செய்த தவத்தால்இவ்வுடல் கொண்டேன். உடல் செய்த தவத்தால்என் விரல்களின் தவத்தால்உயிர் நிறைந்த எம் பள்ளித்தாயின் உன்னத உடல் மீது சின்னதாய் என் ரேகைகள் பதிக்கின்றேன்.
முதலாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்தேன். எனது பாடசாலை,
இது எனது பாடசாலை, ஏதொ ஒரு மகிழ்ச்சி, "அ" "ஆ" முறையாக சொல்லித் தந்து அத்திவாரத்தை உறுதியாகப்போட்டு கல்வி எனும் கட்டிடத்தை ஆசிரியர்கள் கட்டினார்கள். இன்று 140 வருடங்கள் ஓடி முடிந்திருக்கின்றது! எம் பள்ளியோ
வளர்ந்து நிமிர்ந்திருக்கிறது!
LD! நம் முன்னோரின் திறம்ை நம் முன்னோரின் கொட்ை நம் முன்னோரின் முயற்சி - இவையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நாம் இன்று சுவாசிக்கும் - நேசிக்கும் - உரிமையோடு கொண்டாடும் - நம் பள்ளி.
J. கிளெரின்டா 9B1
எமது
கடவுளுடன் பேச அமைதியான சிற்றா6 கொண்டிருக்கும் மரக்கிளைகளிலுள்ள இலைகளின் முகம், தனது நன்பர்களோடு பேசும் சிட்டுக்குருவி இன்று நல்வாயன் கன்னியர் பாடசாலை எ உயர்ந்திருக்கிறோம். கல்லூரியை ஸ்தாபித்து 140
உயர்ந்திருக்கும் நம் பாடசாலையயபின் வரலாற்றைப்
நமது நல்லாயன் கன்னியர் மடத்தின் ஸ்தா அவரின் எண்ணக்கருவே இக்கல்வியகமானது கொட் கன்னியர் மடத்தை பெண்களின் கல்விக்காகவும், ை அப்போதிருந்த பிஷப் ஹிலேரியன் சிலானி அ6 அவர்களால் நிறுவப்பட்டிருந்த திரு இருதய மடத்ை இதுவே அக்காலத்தில் நமது அருட்சகோதரிகளின்
நாம் இன்று ஆயிரக்கணக்கானோருடன் ஆனால் 1869ம் ஆண்டு மே மாதம் 1ம் திகதி நல்ல Qĩ 6Jựọ60)LDu JT60I LITLỡT60)6òu IT5(36)I 6ILDg5! LITLöf காலை பாடசாலைக்கு வந்தவுடன் கடவுளோடு ே
188 மாதம் 21ம் திகதி அருட்தந்தை ஸ்டேலினிஸல்ஸ் அ
 

புது எழுச்சி பெற்றது சமுதாயம
நான்கு கன்னியர்கள் குதிரையில் வந்ததால் நல்லலது நடந்தது இலங்கைக்கு நன்மை அடைந்தது இளம் சமுதாயம் நாட்டப்பட்டது கல்வியறிவு - அதுதான் நல்லாயன் கன்னியர் மடத்தின் மேன்மை என்பதை அறிவீரா மக்காள்!
அருட்சகோதரிகள் ஆசிரியர்கள் ஆனார்கள் ஏட்டுக்கல்வி ஆரம்பித்தது எட்டு மாணவர் அவர் வழி தொடர்ந்தனர்
இன்று பெரிதாய் வளர்ந்து விரிந்து பூமியெங்கும் மணம் வீசும் எம்பள்ளி வெற்றி பாதையில் பயணம் தொடர்கிறது
கல்வி மட்டுமே போதுமென்றன்றி விளையாட்டு வித்தைகளிளும் வேரூன்றி வளர்ந்து எட்டுத்திசைகளிலும் புகழ்பரப்பி ஏணியாய் நின்று எம்மை வழிநடத்தும் "நல்லாயன் கன்னியர் மடம்" என்றும் வாழ நல்வாழ்த்துக்கள்!
ஜெனோமி 11B1
பள்ளி
Iலயம், அழகாக சூழல், காற்றோடு விளையாடிக் நிறம், எப்போதும் சிரித்துக்கொண்டிருக்கும் பூக்களின் களின் சத்தங்கள், இது எமது பாடசாலையின் சூழல்! ன்றால் எட்டுத்திசைக்கும் தெரியுமளவுக்கு நாம் வருடங்கள் ஓடி முடிந்திருக்கின்றன. இன்று இந்தளவு புரட்டிப் பார்ப்பது சிறப்பானதாகும்.
பகர் அருட் யூப்ரேசியா பெலட்டியர் அவர்கள் ஆவார். டாஞ்சேனையில் உருவாகக் காரணமானது. நல்லாயன் கவிடப்பட்ட பெண்களுக்காகவும் நிறுவ வேண்டுமென்று வர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். இதனால் ஏற்கனவே மத அவர் நல்லாயன் கன்னியர்களுக்கு கையளித்தார்.
Dடமாகக் காணப்பட்டது.
மிகப்பெருமையாக கல்விக்கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ாயன் கன்னியர்கள் 8 மாணவிகளை மட்டுமே கொண்ட லையை தொடங்கினார்கள். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சச் செல்லும் சிற்றாலயமானது 1879ம் ஆண்டு ஜூன் வர்களால் கட்டப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது.

Page 197
கடவுளுடன் பேச அமைதியான சிற்றாலu கொண்டிருக்கும் மரக்கிளைகளிலுள்ள இலைகளின் நீ முகம், தனது நன்பர்களோடு பேசும் சிட்டுக்குருவிகள் இன்று நல்வாயன் கன்னியர் பாடசாலை என் உயர்ந்திருக்கிறோம். கல்லூரியை ஸ்தாபித்து 140 வ உயர்ந்திருக்கும் நம் பாடசாலையயவின் வரலாற்றைப் பு
நமது நல்லாயன் கன்னியர் மடத்தின் ஸ்தாபக அவரின் எண்ணக்கருவே இக்கல்வியகமானது கொட்ட கன்னியர் மடத்தை பெண்களின் கல்விக்காகவும், கைல் அப்போதிருந்த பிஷப் ஹிலேரியன் சிலானி அவர் அவர்களால் நிறுவப்பட்டிருந்த திரு இருதய மடத்தை இதுவே அக்காலத்தில் நமது அருட்சகோதரிகளின் மட
நாம் இன்று ஆயிரக்கணக்கானோருடன் மிக ஆனால் 1869ம் ஆண்டு மே மாதம் 1ம் திகதி நல்லாய ஓர் ஏழ்மையான பாடசாலையாகவே எமது பாடசாை காலை பாடசாலைக்கு வந்தவுடன் கடவுளோடு பேச மாதம் 21ம் திகதி அருட்தந்தை ஸ்டேலினிஸல்ஸ் அவ
தங்குவதற்கு இடமில்லாமல் வகுப்பறையிலேே பிஷப் சிலானி அவர்கள் ஓர் நிரந்தரமான தங்குமிடம் 27ம் திகதி 2 அடுக்குகளைக் கொண்ட புனித அணி ஆரம்பித்தார். இதைக் கட்டியெழுப்ப பல நல்ல உள்ள
பள்ளியில் இடவசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டு பிப்ரவரி 15ம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு அருட்சகோதரிகளின் அயராத உழைப்பினாலும், ஆ கல்லூரியின் கட்டிடங்கள் யாவும் தொடர்ந்து கட்டப்பட்
அன்று நம் பாடசாலையின் அனைத்துப் பாட கலைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அக்காலத்தில் கல்வியிலும் மிகுந்த நாட்டம் கொண்டு கொணப்பட்டன சித்திகளைப் பெற்று பல்கலைக்கழகம் நுழைந்தனர். த படிப்பில் உயர்ந்த மருத்துவர், வக்கீல், கல்வியாளர் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான கணணி மையம் ஆரம்ப தனியாக எந்த ஒரு அமைப்பும் காணப்படவில்லை. அ ரோஸ், வைலட் எனும் 4 இல்லங்களை உருவாக்கினா மைதானத்தில் விளையாடப்பட்டன.
1960ம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா ஆரம்பிக்க நமது பள்ளி உலகளாவிய போட்டிகளிலும் பங்குட என்பவரால் மேற்கத்திய இசைக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டு கலந்து கொண்டு வெற்றியும் பெற்றது.
ஆரம்பத்தில் நமது பாடசாலையில் அருட்சகே தேவைக்கேற்ப பல பட்டதாரிகளும் பயிற்றப்பட்ட ஆசிரி
பழைய மாணவர்கள் தமது பள்ளிமீது மிகு அவர்களது இணைப்பும் அதிகமாகவே காணப்படுகின் நடத்தி வருகின்றார். இதன் கிளைகள் தற்போது பி நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இதனால் பழைய மாண
வளர்ந்து வருகின்றது.
140 வருடங்களாக அதாவது ஒரு நூற்றாடிற்கு வெற்றிவாகை சூடி வரும் நல்லாயனைக் குறித்து நாம் தியாக மனப்பான்மை கொண்டு, தன்னலமற்ற நலி கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்வும் நல்லாய வாழ்த்தி நிற்போம்.
 

பம், அழகாக சூழல், காற்றோடு விளையாடிக் றம், எப்போதும் சிரித்துக்கொண்டிருக்கும் பூக்களின் ரின் சத்தங்கள், இது எமது பாடசாலையின் சூழல்! றால் எட்டுத்திசைக்கும் தெரியுமளவுக்கு நாம் ருடங்கள் ஓடி முடிந்திருக்கின்றன. இன்று இந்தளவு ாட்டிப் பார்ப்பது சிறப்பானதாகும்.
ர் அருட், யூப்ரேசியா பெலட்டியர் அவர்கள் ஆவார். Tஞ்சேனையில் உருவாகக் காரணமானது. நல்லாயன் விடப்பட்ட பெண்களுக்காகவும் நிறுவ வேண்டுமென்று களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். இதனால் ஏற்கனவே அவர் நல்லாயன் கன்னியர்களுக்கு கையளித்தார். மாகக் காணப்பட்டது.
கப்பெருமையாக கல்விக்கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ன் கன்னியர்கள் 8 மாணவிகளை மட்டுமே கொண்ட லயை தொடங்கினார்கள். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ச் செல்லும் சிற்றாலயமானது 1879ம் ஆண்டு ஜூன் ர்களால் கட்டப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. ய இரவு தங்கிய சில அநாதைப் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டும் என்பதற்காக 1894ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ண்னம்மாளின் பெயரைக் கொண்டு விடுதியொன்றை ங்களும் உதவி செய்திருக்கின்றன.
3 அடுக்குகளைக் கொண்ட கட்டிடம் கட்ட 1915ம் பின் 1917ம் ஆண்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. சிரியர், மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பினாலும் எமது L60.
உங்களும் ஆங்கிலத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. பல எல்லா மாணவர்களும் கலைத்துறையில் மட்டுமன்றி ார். கல்வியில் சிறந்து விளங்கி பல புலமைப் பரிசில் தற்போதைய "ஷெப்பர்டியன் குளோரி" எனும் பட்டம் கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. பின்பு 1980ம் பிக்கப்பட்டது. முன்பெல்லாம் விளையாட்டுக்கென்று ருட் திரு. ஜெரால்ட் அவர்களே லில்லி, மார்க்கரெட், ர். 1930ம் ஆண்டு வலைப்பந்தும், டென்னிசும் பள்ளி
ப்பட்டது. இன்று வரை அது தொடர்கிறது. தற்போது பற்றி வருகின்றது. 1970ம் ஆண்டு அருட் சபீனா பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. இக்குழு பல போட்டிகளில்
5ாதரிகளே ஆசிரியர்களாகக் காணப்பட்டனர். பின்பு யர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
ந்த பற்றுள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர். இதனால் றது. அருட் சகோதரி மேரி அவர்கள் இச்சங்கத்தை பிரித்தானியா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா மற்றும் பல வர்களுக்கும் பாடசாலைக்குமிடையே உள்ள உறவு
ம் மேலாக 14 தசாப்தங்களுக்கு மேலாக வளர்ந்து பெருமைப்பட வேண்டும். இந்தப் பள்ளி மேன்மேலும் ல்லாயன் கன்னியர்களின் உதவியுடன் வளரவும், பனின் துணையோடு சமுதாயத்தில் வெற்றி காணவும்
ஜெக்சலின் அன்தனி சாமி
11 B2

Page 198
Binary Umesha Silva 10A
Senuri Chamathka Perera 10A
Purnima Matharage 11A"
 
 
 
 
 
 

Shahina Ramiz 10A
Harini Nihara Rodrigo 7Α

Page 199
Piomi Morayas 13(A/L, E.B)
Rashmi Dulanjani Perera 7Α
Navina Perera 11A
 
 
 

Sohana Malshi Kumarage 8A
蒙凝義
Noor Amaana Mukthar 8A

Page 200


Page 201
JUBILEE
 

EVENTS

Page 202


Page 203
Primary Schoo
Former Vice Principal's Farewell & Welc
Prefects' Investiti
Sports Meet -
Sinhala & Tamil Avurudu

I Events - 2009
ome of New Vice Principal - 03-02-2009
ure - 11-02-2009
· 24-03-2009
i Uthsavaya - 28-04-2009
195

Page 204
Primary Scho
Farewell - Mrs. Swarn
 

o EVents - 2009
a Wijeratne - 05-06-2009
y - 13-10-2009

Page 205
Collegiate Scho
Prefect's Investit
YALEX的
Former Vice Principal's Farewell & Welc
Sports Meet
Tamil Cultural I

ol Events - 2009
Cure - 29-01-2009
Come of New Vice Principal - 03-02-2009
- 06-03-2009
Day 20-03-2009
197

Page 206
Collegiate Scho
Thanksgiving Se
 

Ol Events - 2009
rvice - 06-05-2009

Page 207
Collegiate Scho
Blood Donation Cal
Silver Jubilee Celebration
 
 
 

OEVents - 2009
mpaign- 21-06-2009
}ncert 02-07-2009
露 靈 萎
31-07-2009

Page 208
Collegiate Scho
Educational Picnic - A/
 
 

Ol Events - 2009
y 14-10-2009

Page 209
Collegiate Scho
Christmas Caro
Family Day
 
 
 

). Events - 2009
S - 18-12-2009
19-12-2009

Page 210
“ Son
An ode to Good Sheph
To commemorate it
Chorus: Shepherdians y
From far and w With thankful To join and sin
They came from the Just four nuns in at A convent becameh Of teaching girls frc
Christ the Shepherd They gave us wisdo Knowledge and ski Prodding everyone,
This Convent becam Set on the city's hill Goodness and kind
Great citizens it stro
Days, nights and se Years rolled Swiftly One hundred years Calling children to
Good Shepherd Ou With grateful hearts In reverence our tha As chimes of St. Lu
 
 
 
 
 

2009
g 140 ”
erd Convent, Kotahena. 's 140th Anniversary.
foung, Shepherdians old ide let's join the fold.
hearts, our voices we raise ng Sweet hymns of praise.
verdant Ireland. ightly knit band listory's new page m their tender age.
became their guide m that abide. l they helped us gain Sparing no pain.
he a beacon light to shine so bright ness became its norm. ive to mould and to form
asons went by below the changing sky passed and forty more pring Christ to the fore
r Lord and Saviour, king ; we your praises sing Inksgiving we now bring y So joyously ring

Page 211

戀

Page 212


Page 213


Page 214


Page 215
SOUVENIR
Rev. Sr. Gertrude Vithanage
MTS. Maureen Silva
Mrs. Dayaleni Pasang na
Mr. Hadley Rodrigo
MrS. Nata
Photographs
Printed by Paramour
 
 

COMMITTEE
Mrs. Joyce Nadesapillai
Mrs. Christobel Saverimuttu
Ms. Isola Pasangha
Mrs. Shirafa Hisham
Lsha Pieris
by Mr. I. Alex
at Print Pack (Pvt) Ltd.

Page 216