கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: உளவியல் மூலக் கோட்பாடு 1

Page 1
உளவி! மூலக் கோட்ட
தேசிய உயர் சான்றிதழ்ப் ப (1ஆம் பகுதி)

பல்
Tாடு
கல்விச் ரீட்சைக்குரியது

Page 2


Page 3
தேசிய உயர் கல்விச் சான்றிதழ்
உளவியல் மூலக்
முதற் பகுதி
பத்மசிறி த சில
எம். ஏ., பிஎச். டி. (ஹ
கல்வி வெளியீட்டுத் தி

ப் பரீட்சைக்குரியது
கோட்பாடு
)
6.
வாய்)
நினைக்களம்

Page 4
முதற் பதிப்பு 1976 இரண்டாம் பதிப்பு 1976
பதிப்புரிமை அரசினர்க்கே
சிங்கள மூலநூல் ஆக்கியவர்:
கலாநிதி பத்மசிறி த சில்வா
விரிவுரையாளர் இலங்கைப் பல்கலைக்கழக பேராதனை
சிங்களத்திலிருந்து மொழிபெயர்த்தவர்
ஐ. தம்பிமுத்து கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் கொழும்பு
பார்வைப்படி திருத்தியவர்:
ராதா த சில்வா
මනෝ විද්‍යාවේ මූලිකාශග (දෙමළ) I වන කොටස
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தால் அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது.
 
 
 
 
 
 
 

==76,509
(1000)
3 |-59
76–දෙ=

Page 5
உளவியல் மூலக் (
(முதற் பகுதி
 

_-
|
G
g5 FT", L J FT
)

Page 6


Page 7
(p366
சிரேட்ட துணைக் கல்வித் தரத்து
கற்பிக்கப்படும் ஈராண்டுப் பாட புகுத்தியுள்ள புதிய கல்விச் சீர்திரு. அமைகிறது. இந்நெறியைப் பயில் உயர் கல்விச் சான்றிதழ்ப் பரீட்சை ராவர்.
இப்பாடநெறி மூன்று பிரிவுகளைச் (அ) கட்டாய பாடங்கள் (ஆ) விருப்பத்துக்குரிய பாட (இ) திட்டவேலை சிரேட்ட துணைக் கல்வித் தரத்துக் இற்கும் கூடுதலான பாடங்களைக் பயிலும்போதும், பயிற்றுவிக்கும்பே எதிர்நோக்கத்தக்க இடர்ப்பாடுகள் விடுவிக்கும் முகமாக பல்வகைப் பா கும் அறிஞர்களின் உதவியுடன், நு இந்நூல்களைத் தவணைக்குத் தவ:ை வருக்குக் கிடைக்கச் செய்யும் வை மொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாடநூல்களாக இத்தொகுதிகளைத் தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காலத்தில் மொழிக்கும் குறிப்பிட்ட சில பாடநூல்கள் சே பாடவிதானம் பழையதிலிருந்து மு. தாலும், இந்நூல்கள் மாணவருக் வழிகாட்டிகளாக அமையும் என்ட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது
சிரேட்ட துணைக் கல்வித் தரக் வெளியிடத் தேவையில்லை என்பது பட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ ஐந்து, ஆறு அறிவு இருமடங்காகிவிடுமென நம் பாடநூலும் முழுமையாகத் தொகு
2-3-76509

FOI U
துக்கு 10, 11 ஆம் தரங்களில் நெறி-இன்றைய அரசாங்கம் த்தங்களில் மூன்ருவது படியாக எறுமுடித்த மாணவர் தேசிய க்குத் தோற்றத் தகுதியுடைய
* கொண்டது. அவையாவன,
ப்பிரிவுகள்
ந்கான புதிய பாடவிதானம் 59 கொண்டது. இப்பாடங்களைப் ாதும் மாணவரும் ஆசிரியரும்
சிலவற்றிலிருந்து அவர்களே டத் துறைகளில் சிறந்து விலங் ால்கள் தொகுக்கப்படுகின்றன. நியாயமான விலைகளில் மான கயில், முறைமையான திட்ட து. இப்பாடங்களில் விசேட
தொகுத்து வெளியிடவும் கரு
இலக்கியத்துக்கும் மட்டுமே ர்க்கப்பட்டமையாலும், புதிய ற்றிலும் வேறுபட்டதாயிருப்ப கும் ஆசிரியருக்கும் ஒருங்கே தால் இவற்றைத் தயாரிக்க என்பதை யாவரும் ஒப்புக்
கல்விக்குக் குறித்த நூல்களை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப் ஆண்டுகளுள் உலகின் மொத்த பப்படுகிறது. எனவே எந்தப் நக்கப்பட்டதாகாது; சில வரு

Page 8
டங்களுள் வழக்கொழிந்தும் லுள்ள கல்விமான்கள் உயர் வர், தங்கள் அறிவுப் பேற் தங்கியிருப்பதைத் தவிர்த்து பிறநூல்கள், புதினத்தாள்க: அறிவை விரிவாக்கிக்கொள்ள ஆகவே, மாணவர் தாமாக யொன்று யாதெனில், நூல் அறிவை விருத்திசெய்து ெ நூல்களையும் சஞ்சிகைகளையும் இடர்ப்பாடுகளைக் கருத்திற் பதற்கான நடவடிக்கைகள் விசேடமாகக் குறிப்பிடவேன் குறித்த பாடங்கள் சிலவ பாடத்திட்டங்களும் பொரு சாலைகளுக்கு ஏலவே அனுப்பு யங்களை விருத்திசெய்வதற்கு யான நூல்கள் இவ்வாண்டி நூல்நிலையங்கட்கு அளிக்கப் குச் சேவைக்காலப் பயிற்சி தப்பட்டுள்ளது.
இந்நூல்கள் பற்றிய தங்க உவந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்ப தயாரிக்கப்படும்போது தங்க செலுத்தப்படும். தங்கள் ஆே வெளியீட்டு ஆணையாளருக்கு
யுடையோம்.

விடலாம். பெரும்பாலான நாடுகளி கல்விக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் மாண றுக்கு தனித்த ஒரு நூலில் மட்டும் , நூல்நிலையங்களைப் பயன்படுத்திப் ா, சஞ்சிகைகள் ஆகியவற்றை வாசித்து வேண்டுமென எதிர்பார்க்கின்றனர். மேற்கொள்ளவேண்டிய விசேட பணி கள், சஞ்சிகைகள் வாயிலாகத் தம் ாள்ளலாகும். எனினும் அவ்வாருன ம் பெறுவதில் எமது மாணவருக்குள்ள கொண்டே இந்நூல்களைத் தயாரிப் எடுக்கப்பட்டன என்பதை ஈண்டு т(5) Lib. |ற்றைப் பொறுத்தமட்டில் விரிவான த்தமான நூற்பட்டியல்களும் பாட பப்பட்டுள்ளன. பாடசாலை நூல் நிலை ாக, இந்நிலைக் கல்விக்குத் தேவை டலும் கடந்த ஆண்டிலும் மேற்படி பட்டுள்ளன. அத்துடன் ஆசிரியருக் ஒன்றும் நடைமுறையிற் செயற்படுத்
ள் ஆலோசனைகளும், விமரிசனங்களும் டும். வெளியிடுதற்கு இறுதிப் பிரதி
ள் ஆலோசனைகட்கு விசேட கவனம்
லாசனைகளையும் கருத்துக்களையும் கல்வி த அனுப்புவீர்களாயின் நாம் நன்றி

Page 9
1.
உளவியற் பரப்புப்
உளவியலெனப்படுவது யாது?.
தற்கால உளவியலின் ஆரம்பமு மரபுகளும். . . . . . . . . . .
 
 

gigs
பத்தம் ற்றிய விளக்கம்
S SS SS S S S S S SSSSS S SS S S S S S S S S S SS S SS SS SS SS SS SSL S S S SS SS SSL SSS S SSSL S S S S SSS S L S S
முறைகள் பயன்படும்
5

Page 10


Page 11
உளவியற் பரப்புப்
உளவியல் பற்றிப் பல குறுகிய தொருவர் உள்ளத்தில் உள்ளவற் மையைப் பயின்று கொள்வதற்குப் என்பர் சிலர். வேறுசிலர், மயக்கு வித்தைகள் காட்டக் கற்றுக் கொ லென்பர். இன்னும் சிலர், ஒருவி பற்றிய விபரங்களே, உளவியல் கொள்ளலாம் என்பர் இக் கருத்ை கைபார்த்து எதிர்காலம் கூறும் ஒன்றுக்குச் சமமானது என்பர். இ நிலவும் குறுகிய கருத்துக்களாயின் உளவியல் என்ற பதத்தின் பொ என்பதாகும். (உளவியலைக் குறிக்கு சொல் ஆன்மா என்ற பொருளைய சொல்லின் அடியாகப் பிறந்துளது. யாது? எனும் பிரச்சினை இங்கே எ பழைய காலத்திலிருந்தே, பெரும் யில், விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஏகமனதான தீர்வு எதுவும் காணப்
இப்படியான கருத்து வேறுபா ( விடயம் பற்றி அறிவியல் அடிப்ப எனினும், நடத்தைவாத உளவிய உளவியல் அடிப்படையில் ஆராய உளவியலறிஞர் கருத்தின்படி, உள ஆராய்தல் வேண்டும். இங்கு நடத் நடத்தையும் விலங்குகளது நடத்ை பொருள் எங்களுடைய கையிற் . அண்மையிலே இருக்கிறதாக நா கையை அப்பால் எடுத்துவிடுவோம் போது எதிர்பாராத விதமாக ஒரு எமக்கருகில் கேட்டுவிட்டால், ந
تنتم
1

பற்றிய விளக்கம்
ாப்படுவது யாது?
கருத்துகள் நிலவுகின்றன. பிறி றைப் புரிந்து கொள்ளும் வல்ல பயன்படும் துறையே உளவியல் தல் போன்ற முறைகள் மூலம் ள்வதற்குரிய துறையே உளவிய பருடைய வருங்கால நடத்தை அறிவைக் கொண்டு விளங்கிக் தக் கொண்டுளோர், உளவியல், இரேகை சாத்திரம் போன்ற வையெல்லாம் உளவியல் பற்றி , உளவியல் எனப்படுவது யாது? ாருள் உளம் பற்றிய துறை ம் Psychology எனும் ஆங்கிலச் |டைய Psyche எனும் கிரேக்கச் ). எனவே, உளம் எனப்படுவது ழுகின்றது. இப்பிரச்சினை மிகப் பாலும் மெய்யியலறிஞர் மத்தி து. இன்றுவரை இப்பிரச்சினைக்கு பட்டிலது. டுகளுக்கு மூலகாரணமாகவுள்ள டையில் ஆராய்தல் சுலபமன்று. லறிஞர் எனப்படுவோர் இதனை முற்பட்டனர் நடத்தைவாத வியலறிஞன் நடத்தை பற்றியே தை என்பதில் மனிதர்களுடைய தையும் அடங்கும். சூடான ஒரு பட்டுவிட்டால் அல்லது கைக்கு ம் உணர்ந்துவிட்டால் உடனே . இவ்வாறே, வீதியிற் செல்லும் வாகனத்தின் ஹோன் சத்தம் ாம் திடீரென வீதியின் ஒரு

Page 12
பக்கம் பாய்ந்து விடுவோம். இ6 கள். எமது நடத்தைகளுள் சி. சினைக்குத் தீர்வுகாண நாம் மு குரிய ஒர் உதாரணம் நடத்தை சிந்தித்தல், தெளிதல் ஆகிய பாலன இவற்றுக்கோர் சிறப்பு է 165)լ անհՆ 6Պ6ո g, g, ր, ց, որ 6ծծra): (மனதில் நிறுத்தி வைத்தல்) முறையில் எவ்வாறு விளக்கங் ஒருவர் வினவக்கூடும் ஆனுள் பின்பற்றுவது அதனை மனதி: விளங்கிக் கொண்டால், பதிவி விளக்கம் காணலாமென்பது ெ சொற்களைப் படிக்கும்படி செ பதிவிறுத்தல் திறனில் படிந்தி கொள்வதற்கு அச்சொற்களை நீ எழுதும்படி அம்மாணவனைக் கொடுக்கப்பட்ட சொற்களுள் சொல்லவோ, எழுதவோ அ மானிக்கலாம். இதனுல் பதிவி அளவிடக் கூடியதாக இருக்கின் போன்ற வெளிப்படை நடத் உளவியலறிஞர் முயன்றுள்ளன பற்றிய ஒர் ஆராய்ச்சியாகக் .ெ ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது கு களின் நடத்தையும் உளவியலில் தனித்துறையாக உருவாவதற் தையிலும் விலங்குகளின் நடத் கறை கொண்டிருக்கவில்லை. மாத்திரம் ஆராய்வதுடன் உள நடத்தைவாத உளவியல் ே அறிவியற் பண்பு அபிவிருத்தி குரிய விடயம் இப்படியாக விரி கள் என்ற முறையில் முக்கியத் கள் உளவியலறிஞருடைய க நடத்தைவாத உளவியலுக்கு மாகும். ஒருவனுக்குத் தலையி போன்ற ஒன்று உண்டானபோ நடத்தைகளைவிட அவனுக்குள் கின்றன. நடத்தையை மாத் அனுபவங்கள் புறக்கணிக்கப்ப
 
 

வ மிகவும் சர்வசாதாரண நடத்தை மிகவும் சிக்கலானவை. ஒரு பிரச் யலுவது சிக்கலான நடத்தைகளுக் வாத உளவியலறிஞர் கருத்தின்படி, எவும் நடத்தைகளாகக் கொள்ளற் புண்டு. இவற்றுக்கு அறிவியல் அடிப் ம் என்பதே அது பதிவிறுத்தல் போன்ற ஒரு செயலுக்கு அறிவியல் காணலாம் என்று இந்த இடத்திலே ஒரு நடத்தையைத் தொடர்ந்து நிறுத்தி வைத்தலாகுமென்பதை 1றுத்தலுக்கும் அறிவியல் முறையில் தளிவாகும். ஒரு மாணவனிடம் பல ாடுத்துவிட்டு அவை அவனுடைய ருக்கின்றனவா என்பதை அறிந்து னேவிலிருந்து சொல்லும்படி அல்லது கேட்கலாம். இன்னும், அவனுக்குக் எவ்வளவை ஞாபகத்திலிருந்து வனுல் முடியும் என்பதையும் தீர் |றுத்தல் திறனையும் உளவியலறிஞர் றது. சிந்தித்தல், தெளிதல், கற்றல் தைகளைக் கவனித்து ஆராய்வதற்கு ர். இப்படியாக உளவியலை நடத்தை காண்டதனுல் பெரும் நன்மை ஒன்று ழந்தைகளின் நடத்தையும் விலங்கு இடம்பெற்றுள்ளன. உளவியல ஒரு கு முன்னர், குழந்தைகளின் நடத் தையிலும் உளவியலறிஞர்கள் அக்க வளர்ந்தவர்களுடைய உளநிலையை வியல் நின்றதே அதற்குக் காரணம். தான்றியதன் பின்னர் உளவியலின் படைந்தமையினுல், சில பகுதிகளுக் வடைந்தது எனினும் உளக் காரணங் துவமுடைய நோ முதலிய அனுபவங் வனத்திலிருந்து விடுபட்டன. இது மாருகக் கூறப்படும் ஒரு கண்டன டி, பசி, கோபம் அல்லது மகிழ்ச்சி து, அவனிடத்தில் நாம் காணக்கூடும் ளே பல புலனுணர்வுகளும் ஏற்படு திரம் ஆராயும்போது இப்படியான ட்டு விடுகின்றன என நடத்தைவாத
2

Page 13
உளவியலைக் கண்டனஞ் செய்வோ பற்றி ஆராய்வதன் முக்கியத்துவத் உளவியலறிஞர் நன்கு விளங்கியுள் ஞர் கூறியுள்ளதின்புடி ஆகாயவிம திற் பறக்கும்போது பல்வேறு மன சில வேளைகளிலே இப்படியான கா படுகின்றனர். மேலும், வேகமா வேளைகளிலும், இப்படியான அனு வதாக அறியப்பட்டுள்ளது. நாளா அனுபவங்களைப் பெறுகின்ருேம். உ. வந்துவிட்டால் தூக்கி எறியப்படுவ போன்ற ஒர் அனுபவமாகும். முன் கண்டு அது தமக்குப் பழக்கமான வதும் இதுபோன்ற மற்றுமொரு அனுபவங்கள் பற்றி ஆராய்தல் ே வெளித் தோற்றத்தை மாத்திரம் முடியாதெனவும் உளவியலறிஞர் எ
நடத்தைவாத உளவியலுக்கு இ ஆராய்ந்ததன் மற்றுமொரு வி பிரச்சினை தீர்த்தல் முதலியன ச காணப்படும் விசேட வல்லமைகள் இதனை நடத்தைவ்ாத உளவியலில் சில் உளவியலறிஞர் இந்த வல்ல செலுத்துவதற்கு முற்பட்டுள்ளன திருப்பத்தை 1960 களின் பின்ன லாம். பேராசிரியர் சீ. ஓ ஹெப் சங்கத்திலே ஆற்றிய ஒரு சொற்ே வியல் வளர்ச்சிக் கட்டங்களே இர அவற்றுள் முதலாவது கட்டத்திே நடத்தை உளவியல், கற்றல் பற்றி தியது. ஆயின், இரண்டாவது இடத்தைச் சிந்தனை பெறுவதா வெளிப்பார்வைக்குத் தோன்றும் ந யைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது : கள் சிந்தனை பற்றி அதிக கவனஞ் எடுத்துக் காட்டியுள்ளபடி, முதலி சிந்தனை, பிற்காலத்திலே அதிக நடத்தை உளவியலினுல் புறக்கண மைக் காலத்திலிருந்து, உளவியல் எமக்குத் தோன்றுகின்றது.

கூறுகின்றனர். அனுபவங்கள் ந்தினை அண்மைக் காலங்களிலே ானர் எந்திரவியல் உளவியலறி ானச் சாரதிகள், அதிக உயரத் க்காட்சிகளைக் காண்கின்றனர். ட்சிகளால் அவர்கள் ஏமாற்றப் க விமானத்தைச் செலுத்தும் பவங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படு ந்த வாழ்க்கையில் நாம் பற்பல ட்கார்ந்திருக்கும் போது தூக்கம் பது போலத் தோன்றுவது இது ன் சென்றிராத ஒர் இடத்தைக் ஒர் இடமென ஒருவர் உணரு அனுபவமாகும். இப்படியான வண்டுமெனவும், நடத்தையின் அவதானித்து அதனை ஆராய ாடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்.
|லக்கான நடத்தையைக் கூர்ந்து ளைவாகத் தருக்கஞ்செய்தல், ம்பந்தமாக மனிதனிடத்திலே
புறக்கணிக்கப்பட்டுவிட்டன. ன் ஒரு குறைபாடெனக் கண்ட மைகள் பற்றி விசேட கவனஞ் ர். உளவியலின் இந்தப் புதிய ார் மிகவும் தெளிவாகக் காண 1960 இல் அமெரிக்க உளவியற் பொழிவின்போது தற்கால உள ண்டாகப் பிரித்து விளக்கினுர் . ல முக்கிய இடத்தைப் பெறும் ஆராய்வதிலே கவனஞ் செலுத் கட்டத்திலே கற்றலுக்குரிய
க அவர் எடுத்துக் காட்டினர். டத்தையைக் கொண்டு சிந்தனை ான்றமையினலே நடத்தைவாதி செலுத்தாது விட்டனர். ஹெப் லே அதிக கவனத்தைப்பெருத கவனத்தைப் பெற்றதனுல், ரிக்கப்பட்ட விடயங்கள், அண் லே சேர்க்கப்பட்டுள்ளனவென

Page 14
உளவியலிலே ஏற்பட்ட எடுத்துக் கொண்டால், அத ஒர் ஆராய்ச்சியெனக் கொள்ள யும் பற்றிய ஓர் ஆராய்ச்சிெ மாகுமெனத் தோன்றுகின்றது
 

இப்படியான புதிய திருப்பங்களை ன நடத்தையை மாத்திரம் பற்றிய ாது நடத்தையையும் அனுபவத்தை பன்று கொள்வது மிகப் பொருத்த
.

Page 15
1.2 தற்கால உளவியலில் பயன்படும்
உளவியலானது நடத்தைபற்றியும் கின்ற ஒரு துறையென்றமையினு ( Behagiourism ) எனப்படுகின்றது. கின்ற துறையாகிய மனிதவியலும், ! ணுல் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சமூக ஆராய்கின்ற சமூகவியலும், நடத்தை முக்கியமான துறைகளாகும். உள குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததெனினும் ே துறைகளிலிருந்தும் நன்மையடைந்து யாது. உளவியலறிஞனுடைய ஆய்வு படும் உபகரணங்களுள் பெரும்பாலா வியல் ஆய்வுக் கூடங்களிலிருந்து பெற கும். நரம்புத் தொகுதியையும் மூன் நடத்தை பற்றி எவ்வளவு தூரம் கேள்வி பற்றி உளவியலறிஞரும் விே ரென்றமையினுல், உடற்ருெழிலியனு - தொடர்புடையதாகும். மூளையின் ஏ படின் அதனுல் நடத்தையும் அனுப கின்றன என்பது பற்றி எவ்வளவே
டுள்ளன.
விஞ்ஞான அடிப்படையிலான பொருட்டு விடயம் ஆராயும்போதும், ஒரு முறையினையே ஆராய்ச்சியாளர் அனுபவம் ஆகியன பற்றி ஆராயும் படுத்தும் முறைகளும் விஞ்ஞான முன் படக் கூடியனவாகும். உளவியலின் கொள்ளுவோரும் அங்கே விஞ்ஞா களைக் கையாளுகின்ருர்கள் என்ப நடத்தைவாதிகளைவிட உளவியலறி ஞான ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பெரும்பாலும் கையாளும் வாய்ப்பு பது அவர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள ஒ(
5

விஞ்ஞான முறைகள் விதம்
ம் அனுபவம் பற்றியும் ஆராய் }ல் அது நடத்தை வாதம்
மனித இனம் பற்றி ஆராய் மனித சமூக வாழ்க்கை, மனித நிறுவனங்கள் ஆகியன பற்றி தவாதக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வியற்றுறை, நடத்தைவாதக் பெளதிகம், உயிரியல் முதலிய |ள்ளது என்பதனை மறுக்கமுடி புக் கூடத்திலே பயன்படுத்தப் னவை பெளதிகவியல், எந்திர ற்றுக் கொள்ளப்பட்டனவேயா ளயையும் பயன்படுத்தி எமது அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற சட கவனஞ் செலுத்தியுள்ளன லுடனும் உளவியல் நெருங்கிய தேனும் ஒரு பகுதி பாதிக்கப் வமும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படு ா ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்
ஒரு விதியை உருவாக்கும் விஞ்ஞான அடிப்படையிலான பின்பற்றுகின்றனர் நடத்தை, போது உளவியலறிஞன் பயன் றைகளுள் சேர்த்துக் கொள்ளப் ன ஒரு விஞ்ஞானம் என்று ன அடிப்படையிலான முறை தே காரணமாகும். ஏனைய நர் மிகவும் செப்பமான விஞ் ான பரிசோதசை முறைகளைப் னைப் பெற்றுள்ளார்கள் என் ந நற்பேருகும்.

Page 16
பரிசோதனை முறை என்பது களைக் கட்டுப்படுத்தி, அவை தூரம் அப்பொருளைப் பாதித் முறையாகும். எடுத்துக்காட் கனவுகள் பற்றிச் செய்த பர் காண்பதன் மூலம் ஏதேனும் கின்றதா என்பதை அறியும் பரிசோதனையை நடத்தினுர், சிலரைத் தெரிந்தெடுத்து இ களுள் ஒரு குழுவினர் நித்திை குழப்பப்பட்டார்கள். (ஒருவ அவருடைய கண்களே அவதா படியாக அக்குழுவினர் கனவு ஆணுல் மற்றக் குழுவினர் கன6 குழப்பப்படவில்லை. அதன் பின் கனவு காண்பதற்கு விடப்பட் கனவின் ஆரம்பத்திலே குழ வினரைவிட அதிக கனவுகை கண்டார். கனவின் ஆரம்பத் ணுல் கனவுக்குரிய தேவை பூர் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ச முடிவு செய்தார்.
ஒரு கனவைக் காண்பதற் வதற்குமுள்ள தொடர்பினை கனவு காண்பதனைக் கட்டுப்படு கின்றது. ஒரு குழுவினரைக் விட்டு, மற்றக் கூட்டத்தின குழப்பியதன் மூலம் கட்டுப்பா பல காரணிகளைக் கட்டுப்ப மாற்றுவதாகவும் கூறப்படல தியதனுல் அவற்றின் செல்வா படியாகச் செல்வா ககை மாற படும் காரணி மாறி (Variabl கிடையிலுள்ள தொடர்பைக் வோனின் நோக்கம் எனலாம். லுக்குமுள்ள தொடர்பு எப்பு வதிலே அவன் ஈடுபாடு கொள் றலில் செல்வாக்குச் செலுத்து தனையாளன் கட்டுப்படுத்தல் இயமான வகைகளாகப் பிரிக் LGT Élj git ( Independent Varia
 
 
 

ஒரு பொருளைப் பாதிக்கும் காரணி ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு, எவ்வளவு துள்ளன என்று தீர்மானிக்கும் ஒரு Ta, L 76Tu. செமன்ட் (1960) சோதனையைப் பார்ப்போம் கனவு ஒரு தேவை பூர்த்தி செய்யப்படு நோக்குடனேயே செமன்ட் இப் இப்பரிசோதனையின் பொருட்டுச் ரு குழுக்களாகப் பிரித்தார். இவர் ரயில் கனவு காணும் போதெல்லாம் ர் கனவு காண்கின்ருர் என்பதை
னித்து அறிந்து கொள்ளலாம்). இப்
காணுது தடுத்து வைக்கப்பட்டனர்
புகள் காணும்போது எவ்விதமாகவும் னர் இரு குழுவினரும் குறுக்கீடின்றிக் டனர். இப்பரிசோதனையின் மூலம், ப்பப்பட்ட குழுவினர் மற்றக் குழு ாக் கண்டார்கள் எனச் டுரமன்ட் திலே அவர்கள் குழப்பப்பட்டமையி த்தி செய்யப்படாத காரணத்தினுல் னவுகள் கண்டனர் என்று செமன்ட்
கும் ஒரு தேவையைப் பூர்த்தி செய் ஆராயும்போது, பரிசோதனையாளர் த்தியுள்ளார் என்பது எமக்கு விளங்கு குறுக்கீடின்றிக் கனவு காண்பதற்கு ரைக் கனவு காணும்போதெல்லாம் டு கையாளப்பட்டது. இப்படியாகப் நித்துவது அவற்றின் செல்வாக்கை rம். கனவு காண்பதைக் கட்டுப்படுத்
கின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இப்
ற6U L 61 என்பதஞyou , சுடருபபருகு தட
e) எனப்படும். எனவே, மாறிகளுக் கண்டுபிடிப்பதே பரிசோதனை செய் கற்றலில் உள்ள ஆர்வத்துக்கும் கற்ற படியானது என்று தீர்மானஞ் செய் ளுகின்ருன் ஒவ்வொரு நிலையிலும் கற் கின்ற ஏனைய காரணிகளையும் பரிசோ வேண்டும். காரணிகள், இரண்டு முக்
I, LIL JG, Lii). அவையாவன (I) ETUTTI bile ) ( 2 ) 9 TG15 Lb LDT, mộg, Gil ( Dependent
བཟཟ

Page 17
variable) ar Goriču G. GUD,Ga) திலே கற்பதிலுள்ள ஆர்வம் சார சாரும் மாறியாகும் சாரா மாறிய கேற்ப மாறுகின்ற காரணியே சாரு சாரா மாறியை மாற்றிப் பரிசோ தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ளும் !ெ எனும் உளவியலறிஞர் நடாத்தி பார்ப்போம் கவனத்தின் எல்லே ப அவர் இப்பரிசோதனையைச் செய்த படும் ஒரு நாடகத்தைக் கவனித்து முடியுமா? இது கவனத்தின் at i2h காட்டாகக்கூடிய gęCUE 5FFT 5 TU GŪðI LIDIT செய்வதற்குச் செறி கையாண்ட மு யில் பங்குபற்றியவர்கள் ஒவ்வொ வேறுபட்ட இரு உரைப் பகுதிகள் ஒ ஒழுங்கு செய்தார். அப்போது ஒ பகுதி உரத்த குரலில் கேட்கத்தக்க வேளையில் மற்றக் காதுக்குக் கே விதமாக மாற்றப்பட்டது. அதா ) ஜேமன் மொழிக்கும், ஆண் குர மாற்றப்பட்டது. பின்னர், அம்மா குட்படுத்தப்பட்டவர்கள் கள் என்று ஆராயப்பட்டது. அப்ே பட்டது பற்றி அவர்கள் அறிந்திருந் மொழி மாற்றஞ் செய்யப்பட்டதி வில்லையென்றும் செறி கண்டார். னம், சாரும் மாறியானதென்றும் தென்றும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள சாரும் மாறியில் எப்படியான ம என்பதை அறியவே செறி இப்பரிே இப்படியாக ஒரு மாறியில் ஏற்ப மாறியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நுண்ணிய அளவீட்டு முறைகளைக் ை புள்ளிவிவரவியல், தற்கால உளவிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. இதை அளப்பதற்குரிய உபகரணங்களும் ஒரு நொடியின் நூற்றிலொரு பங்கு குள் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளக்கே ஞருக்கு ஏற்படும். இதனுல், உளவி
வேகமான கணணிகள், இலத்திரன்
முதலிய மிகவும் நுண்மையான உ
 
 
 

உதாரணத் ஈமாறியாகும்: | */D5ւք Յ1676 பில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக் ம் மாறி எனப்படும்
தன்ன செய்யும் முறையை நன்கு
பாருட்டு, ஈ. சி. செறி (1953)
。 器 ப ஒரு பரிசோதனையை நாம் ற்றிய பிரச்சினை சம்பந்தமாகவே ார். வானெலியில் ஒலிபரப்பப்
க்கொண்டு ஒரு நூலே வாசிக்க பற்றிய பிரச்சினைக்கு எடுத்துக்
- - - - ன உதாரணமாகும். பரிசோதனை
(3. , . - றை பின்வருமாறு பரிசோதனை
ருவருடைய இரு காதுகளுக்கும்
ரே நேரத்தில் கேட்கத்தக்கதாக ரு காதுக்குக் கேட்கும் உரைப் தாகச் செய்யப்பட்டது. அதே ட்கும் உரைப்பகுதி பல்வேறு பது, ஆங்கில மொழியிலிருந்து லிலிருந்து பெண் குரலுக்கும்
ற்றங்கள் பற்றிப் பரிசோதனைக் பு கவனஞ் செலுத்தியிருந்தார் பாது, குரல் மாற்றம் செய்யப் தனரெனினும் உரைப்பகுதியின் ல் அவர்கள் கவனஞ் செலுத்த இப்பரிசோதனையின்போது கவ உரைப்பகுதி சாராமாறியான
6) IT Lib . # TTTTTT LETA 15u 5) Gör மாற்றம் ாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது சாதனையைச் செய்தார். டும் மாற்றத்துக்கேற்ப மற்ற அளவிடுவதற்கு உளவியலறிஞர்
கயாளுதல் வேண்டும். எனவே,
லிலே மிகவும் முக்கியமான ஒர் விட நுண்ணிய மாற்றங்களே
வேண்டும். சில வேளைகளிலே ளவு மிகவுஞ் சிறிய காலத்துக்
வண்டிய அவசியம் உளவியலறி பலறிஞனுடைய e?), LIGJ d5 5a LD காலஅளவீட்டு உபகரணங்கள் பகரணங்களைக் கொண்டதாக

Page 18
இருக்கவேண்டும். எமது நடத் வும் செல்வாக்குடையனவாக களையும் கட்டுப்படுத்தக் கூடி அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
மனிதரைப் பரிசோதனைப்
வும் நுண்ணிய பரிசோதனைகை சினைகள் ஏற்படக்கூடும். எடுத்து மூளையின் ஒரு பகுதியை அகற் கூடும். ஆணுல், பரிசோதனைக்க வியலறிஞனுற் செய்யமுடிய பொருட்டு, உளவியலறிஞர் ( போன்ற மிருகங்களைப் பயன் பற்றி நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சி 961 5T or Li (Natural Observati மாத்திரம் அவன் கையாளவே அவதானத்திலே ஒரு விடயம் வுகள் செய்யப்படுகின்றன. இது நிலை என்று கூறலாம். வளருகி தைகள் மாறும் முறை பற்றி முன்னர் அந்த மாற்றங்கள் ப தற்காலிகமான சிற்சில முடிவு கூடும். இப்படியாக இயல்பான படையாகக் கொண்டு செய்யட் முறையில் விபரங்களைத் தேடி நிராகரிக்கப்படுவதற்கு இடமும் மதி குறைந்தவர்கள் என்று ( நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகள் இதற்குரிய ஒரு சிறந்த உதா முறை எவ்வித பயனுமில்லாத தன்று ஆளுமையை அளவிடும் வர்க்கத்துக்கு உரியவன் என்று தான முறையை அடிப்படையா ஞ்ர் கையாளுகின்றனர். வீதிகள் சந்திப்பவர்களைக் குள்ளர் அ செய்கின்ருேம் ஒரு மனிதனுை றத்தையும் அவதானித்தே நா கொள்கின்ருேம். ஆணுல், இப் பிழையாவதை எமது அனுப மனிதனைச் சுலபமாகப் புரிந்து வாகக் கூறப்படுகின்ற கருத் ஆணுல், உளவியலறிஞர் , அ
 

தையில் காற்று, சத்தம் முதலியன இருப்பதனுல், அப்படியான காரணி ய முறையில் அந்த ஆய்வுக்கூடம்
பொருள்களாகப் பயன்படுத்தி மிக ாச் செய்யும்போது, பல்வேறு பிரச் ரக்காட்டாக, சில பரிசோதனைகளிலே றவேண்டிய அவசியமுமே ஏற்படக் ாகவே அப்படியான ஒன்றை உள ாது. எனவே, பரிசோதனையின் பெரும்பாலும் எலிகள், குரங்குகள் படுத்துகின்றனர். மனித நடத்தை சிகளிலே சிலவேளைகளில் இயல்பான on) போன்ற ஆராய்ச்சி முறைகளை பண்டி ஏற்படுகின்றது. இயல்பான நடக்கும் முறையைப் பார்த்து முடி து விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் ஆரம்ப ன்ற ஒரு குழந்தையினுடைய நடத் நுண்ணிய ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு ற்றிச் செய்யப்படும் அவதானங்கள் களைச் செய்து கொள்வதற்கு உதவக் எ அவதானத்தை மாத்திரம் அடிப் படும் முடிவுகள் பின்னர் நுண்ணிய ச் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சி மூலம் ண்டு. பெண்கள் ஆண்களைவிட நுண் இருந்துவந்த கருத்து அண்மையிலே மூலம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளமை ரணமாகும். இயல்பான அவதான ஒரு முறையென்பது இதன் கருத் போது அல்லது ஒரு மனிதன் எந்த தீர்மானிப்பதற்கு இயல்பான அவ கக் கொண்ட முறைகளை உளவியலறி லே அல்லது பஸ் வண்டிகளிலே நாம் ல்லது நல்லவர் என்றவாறு முடிவு டய நடத்தையையும் உடல் தோற் ம் இப்படியான முடிவுகளைச் செய்து படியான முடிவுகள் பெரும்பாலும் வத்தில் நாம் கண்டுள்ளோம். ஒரு கொள்ள முடியாது என்று பொது துக்குரிய காரணம் இதுவேயாகும். வதானத்தின்போது ஏற்படக்கூடும்
8

Page 19
தவறுகளை முடியுமானவரை தவிர்க்க விடும் முறைகளை அபிவிருத்தி செ கோல்முறை (Rating Scale) இப் முறைக்குரிய ஓர் உதாரணமாகும். ஒ மிகவும் கவனமாக அவதானித்து ஒ பந்தமாகவும் அவனுக்குரிய இடம் பதற்கே அளவுகோல் முறை கையா டன் சீராக வேலை செய்தல் எனும் ந ஒரு மனிதனுக்குரிய நிலை யாது என் மாயின், கீழ்க்காணும் முறையான படுத்தலாம்.
எவ்வித
சந்தர்ப்பத்துக்கு
- திட்டவட் குறிக்கோளு
மாத்திரம்
மல்லாத மின்றி குறிக்கோளுடன் குறிக்கோளு வேலை செய்
வேலைசெய்
வேலைசெ கின்றவர்
கின்றவர்
கின்றவர்
அவதானிக்கப்படும் மனிதனை இ விடத்திலே வைக்கலாமென்று தீர் மிகவும் கவனமாக உளவியலறிஞன் அவதானிக்கப்படும் மனிதன் பற்றி விருப்பம் இருப்பின் அவன் திட்ட வேலை செய்கின்றவன் என்ற தீர்மா அவன் வரக்கூடும். எனவே, இப்ப முடியுமான அளவு தவிர்ப்பதற்கு உ கவனமாகப் பயன்படுத்தப்படின், . ஆராய்ச்சி முறையாகுமென்பது இதி றது.
நிகழ்காலத்திலே ஒருவனிடத்தில் மாத்திரம் அவதானித்து, அவனுடை றிச் சரியான முடிவுகளுக்கு வர முடிய னதும் குடும்பத்தவர் பற்றிய விபரம் காலத்தில் அவர்களைப் பீடித்திருந்த 3 ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள், அவர்க போன்றன பற்றிய விபரங்களிலு செலுத்தவேண்டும். இப்படியான வி தனியாள் வரலாறு (Case Histo1

த்தக்கதாக ஆளுமையை அள ய்துள்ளனர். தரமிடு அளவு படியான ஆளுமை அளவீட்டு ருமனிதனுடையநடத்தையை 1வொரு நடத்தை இயல்பு சம் யாது என்பதைத் தீர்மானிப் rளப்படுகின்றது. குறிக்கோளு டத்தை இயல்பு சம்பந்தமாக று தீர்மானஞ் செய்ய வேண்டு அளவுத் திட்டத்தைப் பயன்
போதிய அளவு நிலையான
நிலையான குறிக்கோளுடன் டன் குறிக்கோளுடன் வேலைசெய்
வேலை செய்
கின்றவர் கின்றவர்
இந்த அளவுத்திட்டத்தில் எவ் மானிப்பதற்கு நடத்தையை - அவதானித்தல் வேண்டும். உளவியலறிஞனிடத்திலே ஒரு டவட்டமான குறிக்கோளுடன் னத்துக்கு அவனை அறியாமலே படியான தவறு ஏற்படுவதை எவியலறிஞர் முயலுகின்றனர். அவதானமுறையும் பயனுள்ள லிருந்து எமக்குத் தெளிவாகின்
ல காணப்படும் நடத்தையை டய பொதுவான நடத்தை பற் எது. எனவே ஒவ்வொரு மனித ங்களிலும், அதாவது, கடந்த நோய்கள், அவர்களுக்கு அச்சம் ளுக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்கள் ம் உளவியலறிஞர் கவனஞ் பரங்களைக் கொண்ட அறிக்கை -y) எனப்படும். உளநோயாளி

Page 20
ஒருவரை உளநோய் வை: தனியாள் வரலாறு பெற தேவையான விபரங்கள் ( இனத்தவர், நண்பர் ஆகியே தனியாள் வரலாற்று முன் யையும் கொண்டு ஒருவனைப் விட முடியாது. உதாரண முறைகளையும் கொண்டு ஒ சரியான விபரங்களைப் ெ வல்லமைகள் போன்ற விட பதற்கு உளவியலறிஞர் சோ ளுகின்றனர். நுண்மதிச் சே குரிய ஒர் உதாரணமாகும். பாங்கு, விருப்பு, வெறுப்பு ( வும் சோதனை முறை அபிவி தனிடத்திலிருந்து வாய் மூல விடச் சோதனை முறை மூல! பெரிதும் நம்பகரமானவை விஞ்ஞான அடிப்படையிலா கையாளப்படுகின்றது.
உளவியலறிஞன், நடத் ஆராயும்போது, அறிவியல் கையாளுகின்றன் என்பது சாதாரணமான ஒருவன் கொண்டே முடிவுக்கு வரு சோதனை முறையையும் சீரிய தனது முடிவுக்கு வருகின்ற களிலே அவனுடைய தனிப் விடயங்களும் அடங்கக் கூ முடிவுகளிலே பாரபட்சமான குப் போதிய அளவு முயல் இனத்தைச் சேர்ந்த உளவிய யிலே, கறுத்த இனத்தவரை பற்றி நடத்தும் ஆராய்ச்சிய பரிசோதனை பாதிக்கப்படா மேலும், உளவியலறிஞன் ஒ தானத்துக்கோ தேவையான அறிவியல் அடிப்படையிலா படுத்தியே பெற்றுக் கொள்ளு
 

த்தியசாலை ஒன்றிலே சேர்க்கும்போது 1றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. இதற்குத் நோயாளியினுல் அல்லது அவருடைய பாரால் கொடுக்கப்படுகின்றன. றையையும் இயல்பான அவதான முறை பற்றிய எல்லா விபரங்களையும் பெற்று TLD FT 55 , மேற்கூறப்பட்டுள்ள இரண்டு
ருமனிதனுடைய வல்லமைகள் பற்றிச்
பற்றுக் கொள்ளமுடியாது. இதல்ை
பங்கள் பற்றிய விபரங்களைச் சேகரிப்
தனை முறையை (Test Method) கையா ாதனை அப்படியான சோதனை முறைக் இதைவிட ஒரு மனிதனுடைய மனப் முதலியவற்றை அளவிடுவதற்குரியதாக ருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனி
ம் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் விபரங்களை
ம் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் விபரங்கள் என்றதினுல் சோதனைமுறை தற்கால
ான ஆராய்ச்சிகளிலே பெரும்பாலும்
தையையும் அனுபவத்தையும் பற்றி
அடிப்படையிலான முறையை எவ்வாறு இப்போது எமக்கு விளங்குகின்றது. குறிக்கப்பட்ட ஒர் அவதானத்தைக் கின்ருனுயினும் உளவியலறிஞன், பரி
அவதான முறையையும் கையாண்டே ன் சாதாரண மனிதனுடைய முடிவு பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் போன்ற டுமெனினும், உளவியலறிஞன் தனது போக்கைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுவதற் நின்றன். எடுத்துக்காட்டாக, ஆங்கில லறிஞன் ஒருவன், தனிப்பட்ட முறை r விரும்பமாட்டானுயினும், அவர்கள் பிலே தமது தனிப்பட்ட வெறுப்பினுல் திருக்க வேண்டுமென முயலுவான். ஒருவன் தனது பரிசோதனைக்கோ அவ விபரங்களைச் சோதனை முறைபோன்ற ன தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பயன்
ருகின்றன் என்றும் நாம் அறிவோம்.

Page 21
1.3 தற்கால உளவியலின் சார்ந்த மர
உளவியலானது, ஒரு தனித்துறை ஆரம்பமாகி ஏறக்குறைய ஒரு நு கழிந்துள்ளது. எனவே பெளதிகவி களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது படையாத ஒரு துறையாகவே இ தவறில்லை. ஒரு தனிப்பட்ட துறை உளவியல், மெய்யியலின் ஒரு பகுதி ஏறக்குறைய எல்லா இந்திய மெய்ய முக்கியமான ஒர் இடத்தைப் பெற். மெய்யியலிலே, தற்கால உளவியற் ச இயல்புகளைக் கொண்டுள்ள அபிவிரு ஒன்றினைக் காணக்கூடியதாக இருக் டோடில் போன்ற கிரேக்க மெய்யிய மேல்நாட்டு மெய்யியல் முறையி பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வந்துள்ள 1704), ஜோஜ் பாக்ளி (1885-17 1778) போன்ற ஆங்கில மெய்யிய யாகக் கொண்டே தமது மெய்யியற் 19 ஆம் நூற்ருண்டிலே பரிசோ Psychology) தோன்றியபோது உல கொள்கைகள் உளவியலறிஞரிடைே
( 9 ) giösao Gay GTG? LLU Giv (Facult Đ_676ìu 13) {4SSociatipe Psycholog. ஆற்றலுளவியலின்படி நினைவில் செயல்கள் சிந்திக்கும் ஆற்றல்களா சிந்திக்கும் ஆற்றல் காரணமாகவே கொள்கை கூறுகின்றது. ஆணுல் சி இயற்கையாக உள்ளது எனும் கெ நிராகரித்துள்ளது. இயைபு உளவிய தன்படி, புலன்கள் வாயிலாகக் கி எண்ணக்கருக்கள் உண்டாகின்றன
11

ஆரம்பமும் அதனைச் புகளும்
யாக அபிவிருத்தியடைவதற்கு ாற்ருண்டு காலமே இதுவரை பல், உயிரியல் போன்ற துறை உளவியல், இன்னும் முதிர்ச்சி ருக்கின்றது என்று கூறுவதிலே யாக உருவாவதற்கு முன்னர் யாகவே இருந்து வந்துள்ளது. பியல் முறைகளிலும், உளவியல் றுள்ளது. குறிப்பாக, பெளத்த ருத்துக்களைப் பெரிதும் ஒத்துள நத்தியடைந்த உளவியல் முறை கின்றது. பிளேட்டோ, அரிஸ் லறிஞருடைய காலத்திலிருந்தே லும் உளவியற் பிரச்சினைகள் ான ஜோன் லொக் (163253), டேவிட் ஹியும் (1711லறிஞர் உளவியலை அடிப்படை
கொள்கைகளை விளக்கினர்கள். 3,250Tu-1676) ulugu (Experimental ாம் பற்றி இரண்டு முக்கியமான tly 3, ITGOST LIt 67 . | Psychology) (ஆ) இயைபு |) என்ற இரண்டுமே அவை நிறுத்தல், துணிதல் முதலிய கும். உளச் செயல்கள் இந்தச் நிகழுகின்றனவென்றும் இக் ந்திக்கும் ஆற்றல் மனிதனுக்கு ாள்கையை இயைபு உளவியல் லறிஞர் எடுத்துக்காட்டியுள்ள டைக்கும் அகக்காட்சி மூலமே ஒவ்வொரு உளச்செயலையும்

Page 22
இந்த எண்ணக்கருக்களின் கிக் கொள்ளலாம் என்பது இ 19 ஆம் நூற்ருண்டிலே மான ஓர் அபிவிருத்தி கான காலப் பகுதியில் மூளை, நர பாடுகள் பற்றியும், கண், கா யுலகை விளங்கிக் கொள்வது பற்றியும், உடற்ருெழிலியல் பிடிக்கப்பட்டன. அத்துடன் கள் சம்பந்தமான ஆராய்ச் களும் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட6 இப்படியான உடற்றெழ விஞ்ஞான உபகரணங்களை உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க இக்கருத்து வில்கில்ம் வூண்ட் முதலிற் செயற்படுத்தப்பட கெனத் தாபிக்கப்பட்ட முத 1879 இல் இவராலேயே
பரிசோதனை உளவியலின் த ஒரு மெய்யியற் பேராசிரியரா வியல், மெய்யியலிலிருந்து பி யுடையவராக இருந்தார். விடயம் யாது? அவன் கைக்ெ பன போன்ற பிரச்சினைகள் அடிப்படையாகக் கொண்டு பு டைய மாணவன் அமைப்புள எனவே, வூண்டினுடைய கரு
றிய பகுதியில் விரிவாக ஆரா
அமைப்புளவியல்
வூண்ட், டிச்சனர் ஆகிய படி, மனிதனுடைய நனவில் னுடைய ஆராய்ச்சிக்குரிய என்பது எமது புலனுணர்ச்சி குறிக்கும் பல்வலி உண்டான டுள்ளதாக நாம் உணருகிருே ஏற்படும் போது, அந்நிகழ்ச் கின்றது. ஒரு நோ உண்டான நாம் உணருகின்ருேம்.
இப்படியான அனுபவங்க போது, இரசாயனவியலறிஞன்
 

பட்டுத்தொகையைக் கொண்டு விளங் யைபு உளவியலறிஞர் கருத்து.
உடற்ருெழிலியற்றுறையிலும் துரித ப்பட்டது. அந்நூற்ருண்டின் இறுதிக் ம்புத்தொகுதி ஆகியவற்றின் செயற் து முதலிய புலன்கள் வாயிலாக வெளி டன் சம்பந்தப்பட்ட செயற்பாடுகள் முறையான பல உண்மைகள் கண்டு அச்செயற்பாடுகள் பற்றிய உண்மை சிகளிலே பயன்படும் பல உபகரணங்
. லியல் ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக, பயன்படுத்தி உளவியல் பற்றிய லாம் எனும் கருத்து ஏற்பட்டது. (1832-1920) என்பவரால் முதன் டது. உளவியற் பரிசோதனைகளுக் லாவது ஆய்வுக்கூடம் லிப்சிக் நகரில் தாபிக்கப்பட்டது. அதனுலே இவர் ந்தை' எனக் குறிப்பிடப்படுகின்ருர், கவே வூண்ட் இருந்தாரெனினும், உள ரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை உளவியலறிஞனின் ஆராய்ச்சிக்குரிய காள்ள வேண்டிய முறை யாது? என் பற்றி வூண்ட் கூறிய கருத்துக்களை டச்சனர் (1867-1927) எனும் அவரு வியல் எனும் மரபை உருவாக்கினூர், த்துக்கள் பற்றி அமைப்புளவியல் பற்
Gaith.
இருவரும் எடுத்துக்காட்டியுள்ளதன் நிகழும் அனுபவங்களே உளவியலறிஞ விடயங்களாகும். இங்கு அனுபவம் கள், சிந்தனைகள், முதலியவற்றைக் போது எமக்கு ஒரு வேதனை ஏற்பட் அவ்வாறே நனவிலும் ஒரு நிகழ்ச்சி பற்றிய உணர்வு எமக்கு ஏற்படு போதும், அது உண்டானமை பற்றி
பற்றி உளவியலறிஞன் ஆராயும் பின்பற்றும் முறைகளை ஒத்த முறை 12

Page 23
களையே அவனும் பின்பற்ற லே ஒர் இரசாயனப் பொருளை அத குதல் இரசாயனவியலறிஞனுை பட்டது. அவ்வாறே உளவியல அவற்றின் மூலக்கூறுகளாகப் பி பினை (Structure) விளக்குதல் எடுத்துக்காட்டாக, பழைய நாம் பெறும் அனுபவம் சிக்கல மூலமே எமக்குக் கிடைக்கின்ற பின்னுேக்கு என்றதினுல் அது இதனுடன் நினைவும் தொடர்பு எண்ணம் நினைவு மூலமே ஏ காட்டியுள்ளபடி, அனுபவத்தை துடன் உளவியலறிஞனுடைய மூலக்கூறுகள் சேர்ந்துள்ள முை அறிந்து அது பற்றிய விதிகளை யாகும்.
ஓர் அனுபவத்தின் அமைட் அமைப்புளவியலறிஞர், உண்ே உண்ணுேக்கு என்பது 'உள்ளே . ஒர் அனுபவத்தினைப் பெறுகின் அனுபவம் என்ன என்று சரி அனுபவத்தை நன்கு ஆராய்! பார்த்தல்’ என்பது ஒருவன் பவத்தை நன்முகப் பரிசீலனை ெ காரணமாக, நல்ல பயிற்சியுை திரமே உண்ணுேக்கு முறையை முடியும், என்று டிச்சனர் எடுத் வேளைகளிலே ஒரு சொல் பல ே கூடும் என்பதனுல், உண்ணுேக்கு தாம் அவதானிக்கும் விடய கையாளும் சொற்கள் பற்றியும் எவ்வாருயினும், உண்ணுேக் வற்றினை அது தோன்றிய கால வியலறிஞரும் எடுத்துக்காட்டியு ஒர் அனுபவத்தை அவதானிச் மாற்றம் ஏற்படக் கூடும் என் பட்ட கண்டனங்களுள் முக்கிய எமக்குக் கோபம் உண்டாகி அவதானிப்பதற்கு நாம் முயன் உண்ணுேக்கு முறைக்கு மாருக 6

பண்டும் என்பது ஆண்டின் கருத்து. ன் மூலக்கூறுகளாகப் பிரித்து விளக் டய கடமையாக அப்போது கருதப் றிஞனும், சிக்கலான அனுபவங்களை fத்து அந்த அனுபவங்களின் அமைப் வேண்டும் என்று வூண்ட் கருதினர். நண்பன் ஒருவனைக் காணும்போது ானது. அந்த அனுபவம் பின்னுேக்கு து. கண்கள் மூலம் கிடைக்கின்ற பார்வைப் பின்னுேக்கு எனப்படும். 1டையது. கண்டு பழக்கம்’ எனும் ாற்படுகின்றது. வூண்ட் எடுத்துக் த அதன் மூலக் கூறுகளாகப் பிரிப்ப கடமை நின்று விடக்கூடாது. அந்த றயை அல்லது சேர்க்கைப் பாங்கை விளக்குவதும் அவனுடைய கடமை
பினை விளங்கிக் கொள்ளுவதற்கு ணுக்கு முறையைக் கையாண்டனர். பார்த்தல்' என்ற பொருளுடையது. ற ஒரு மனிதன் தான் பெறுகின்ற யாகக் கூறுவதற்கு அவன் அந்த தல் வேண்டும் . எனவே உள்ளே தன்னுள்ளே உண்டாகும் அனு சய்தல் என்ற பொருள்படும். இது டைய அவதானி ஒருவனுல் மாத் ச் சரியான முறையிற் பயன்படுத்த துக்காட்டியுள்ளார். மேலும், சில பொருள்களை உடையதாக இருக்கக் முறையைக் கையாளும் அவதானி பங்களைப் பற்றிக் கூறும்போது, கவனமாக இருத்தல் வேண்டும். கு முறையின் குறைபாடுகள் பல உளவியலறிஞரும், பிற்கால உள ள்ளனர். உண்ணுேக்கு முறைமூலம், கும்போது அந்த அனுபவத்திலே பது இம்முறைக்கு மாருகக் கூறப் மான ஒன்று. எடுத்துக்காட்டாக, இருக்கும் போது, அக்கோபத்தை ாருல் அது அற்றுப் போய்விடும். எழுந்துள்ள மற்றுமொரு கண்டனத்
13

Page 24
தின்படி, இம்முறையைக் கொ6 விபரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று முரண் பாடுகள் காரணமாக, உண்ணுே றன்றென இவர்களால் நிராகரிக்க முறையை ஒர் எல்லைக்குட்பட்ட படுத்தலாம் என்பது அதற்கு ம கண்டனமாகும். விலங்குகள் பற் உளவியல் முறையான ஆராய்ச்சிக முறையினைக் கையாள முடியாது பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொ யைக் கையாள முடியாது.
இப்படிப்பட்ட கண்டனங்களுக் யினுள்ளே அமைப்புளவியல் நெ வில்லை. ஆயினும், பரிசோதனை என்ற முறையிலே, அமைப்புளவா சேவை செய்துள்ளனர். அமைப்பு கரிக்கப்பட்டதெனினும், உளவியல் முறைகள் கையாளப்படுதல் வேண் யல், மெய்யியல் போன்ற துறை துறையாக இருத்தல் வேண்டும் கருத்துக்கள் இன்றும் உளவியல கொள்ளப்படுகின்றன. அமெரிக்க வியற் பரிசோதனைக் கூடங்கள் ! இருந்த பரிசோதனை முறை உளவி வித்திட்டனர்.
தற்கால உளவியலுக்கு வழிவ உடற்ருெழிலியல் முதலிய து: யையும், வூண்டின் தலைமையில் நட விட, வேறு பல அறிஞர்களுடை தோன்றுவதற்குக் கைகொடு காது. சாள்ஸ் டாவினுடைய கருத்துக்களுக்குரிய ஒர் உதாரண களுக்குமுள்ள தொடர்பைச் சாள் மூலம் எடுத்துக்காட்டினுர். எனே கொள்வதன் பொருட்டு விலங்குக வதற்கு உளவியலறிஞர் முற்பட்ட ருடலுடன் எவ்வாறு தம்மைச் என்பது பற்றி டாவின் எடுத்துக் வொரு கட்டத்திலும் எவ்வாறு சீர்ப்படுத்திக் கொள்ளுகின்றன் எ
1.

ண்டு பெற்றுக் கொள்ளப்படும் ண்பாடுடையனவாகும். இக்குறை $கு முறை நம்பிக்கையான ஒன் ப்பட்டது. மேலும், உண்ணுேக்கு பரப்புக்குள் மாத்திரமே பயன் ாருகக் கூறப்படும் மற்றுமொரு றியும், சிறுபிள்ளைகள் பற்றியும் ளே நடத்தும்போது உண்ணுேக்கு
அவ்வாறே உணர்விலா நிலை ள்வதற்கும் உண்ணுேக்கு முறை
குே மத்தியிலே, உளவியற்றுறை டுங்காலம் நிலைத்திருக்க முடிய
உளவியலின் மூலகர்த்தாக்கள் திகள் உளவியலுக்கு அளப்பரிய க்கொள்கை பிற்காலத்திலே நிரா பில் அறிவியல் அடிப்படையிலான ாடும் எனவும் அது உடற்றெழிலி களிற் சாராது ஒரு தனிப்பட்ட எனவும் ஆண்ட் எடுத்துக்கூறிய றிஞரால் ஏகமனதாக ஏற்றுக் ா முதலிய நாடுகளிலே, உள நிறுவப்படுவதற்குக் காரணமாக பலுக்கு வூண்டின் மாணவர்களே
குத்த ஏனைய காரணிகள் றைகளில் ஏற்பட்ட அபிவிருத்தி டத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளையும் ய கருத்துக்களும், தற்கால உள நித்தன என்பதை மறந்து விடலா கூர்ப்புக்கொள்கை இப்படியான மாகும். மனிதனுக்கும் விலங்கு ஸ் டாவின் தம் கூர்ப்புக்கொள்கை வே, மனிதனைப் பற்றி விளங்கிக் ரினுடைய நடத்தைபற்றி ஆராய் _6Ff. மேலும், விலங்குகள் சுற்
சீர்படுத்திக் கொள்ளுகின்றன கூறிய கருத்துக்கள், மனிதன் ஒவ் தன்னுடைய சூழலிலே தன்னைச் ன்பதை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு
4.

Page 25
உளவியலறிஞருக்கு உதவியாக இடமுண்டு.
தற்கால உளவியல், பிரான்சி அறிஞருடைய கருத்துக்களே அ தது. மனிதர்களுக்கிடையில் க கோல்ரன் ஆராய்ந்தார். நுண் பற்றி அவர் விசேட கவனஞ் செ முறையைக் கண்டு பிடித்துத் த சேவை செய்துள்ளார். இதனைவி ஆராய்ச்சி முறைகளில் முக்கிய குரிய சில டிப்படைக் கருத்து என்பதனை கோல்ரனே எடுத்துக் 19 ஆம் நூற்ருண்டளவில் ெ LDT 5, gjugoflå) (Hypnosis) GLII ஆர்வம் ஏற்பட்டிருந்தது. துயி குணப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு மு திலே கருதப்பட்டது. மேலும், ணங்கள் பற்றியும் 19 ஆம் நூற் றியவண்ணம் இருந்தன. குறி (1850-1926) பெயரை இங்.ே ஏற்படுவதிலே மூளை சம்பந்த வத்தை இவர் எடுத்துக்காட்ட வகைப்படுத்தும் முறையினையுட சிஸ்மன்ட் பிரான்ஸிஸ் என்பவ கையை 19 ஆம் நூற்ருண்டின் ஞர். தற்கால உளவியல் தோன் திய முறைக் கொள்கைகளும் கருதுவதற்கு இடமுண்டு.
தொழிற்பாட்டுளவாதம்
அமைப்புளவியல் மரபுக்கு
கொண்டு உருவான ஒரு மரபெ கூறலாம். 1890 களில் அமெரி கழகத்தை மையமாகக்கொண்டு தாக்கள் ஜே. ஆர். அன்ஜெ (1859-1952), ஏ. டபிள்யு. மு கள். இக்கொள்கையிலே சாள்ஸ் செல்வாக்கையும், வில்லியம் :ே வியலறிஞருடைய கருத்துக்களின் GTLD

இருந்தன என்று ெ
ஸ்கோல்ரன் எனும் பிரபல ஆங்கி டிப்படையாகக் கொண்டே எழுந் ாணப்படும் வேறுபாடுகள் பற்றியே எமதி சம்பந்தமான வேறுபாடுகள் லுத்தினர். நுண்மதிப் பரிசோதனை ற்கால உளவியலுக்கு இவர் பெரும் விட, தற்கால உளவியலறிஞருடைய இடம்பெறும் புள்ளிவிவரவியலுக் களை உளவியலிலும் கையாளலாம் * காட்டினுர்,
மஸ்மருடைய செல்வாக்குக் காரண ான்ற விடயங்கள் பற்றியும் பெரும் னிலே முறை, உள நோயாளிகளைக் முக்கியமான முறையாக அக்காலத் உளநோய் ஏற்படுவதற்குரிய கார ருண்டில் புதிய கருத்துக்கள் தோன் ப்பாக, போல் கிறேசியினுடைய க நாம் குறிப்பிடலாம். உளநோய் மான காரணங்களின் முக்கியத்து டிஞர். அத்துடன், ೩೧॰ ಯೆತಿ' ம் இவர் வகுத்துத் தந்துள்ளார். ரும் அவருடைய ஆரம்பக் கொள் பிற் பகுதியிலேயே எடுத்துக்கூறி தற்கு இப்படியான உள வைத்
கைகொடுத்து உதவியுள்ளன என்று
--
மாருண் கொள்கைகளைக் கூறிக் னத் தொழிற்பாட்டுளவாதத்தைக்
க்காவிலுள்ள சிக்காகோ பல்கலைக் வளர்ந்த இந்த மரபின் மூலகர்த்
ல் 1869-1949), ஜோன் டூவி வர், ஐ எம். மீட் ஆகியோராவர்
டாவினுர கூர்ப்பு வாதத்தின் ஜம்ஸ், டே வன போன்ற உள
ன் செல்ல த.கயும் பெரிதும காண

Page 26
தொழிற்பாட்டுளவாதிகளின் பற்றியே உளவியலறிஞர் ஆரா டைய அக அல்லது புறக் காரண கள் நிகழுகின்றன. ஆனல் அ வதற்கு வழிகோலிய நிலைமைகளி மாகும். அவ்வாறே ஓர் உளச்ெ கும் பெறுபேறுகளிலிருந்தும் பிரிச் ஒன்று இணைந்துள்ள செயல்முறை முயலுவதனுல் அதன் உண்மையா முடியாது. இதனுலேயே அமைப்பு யெனத் தொழிற்பாட்டுளவாதிக நிலைமையினை, அதன் மூலக்கூறுக வாதிகள் முயன்றனர். இதற்குப் கள், ஒர் உளச்செயற்பாட்டினை களாகவோ அல்லது மூலக்கூறுக பட்ட மனிதனுக்கோ, பிராணிக்ே கருமத்திற்கேற்ப அதனை விளங்கி ஞர்கள். எங்களுடைய உளச்செய சம்பந்தமான ஒரு கருமம் நிறைே பாட்டுளவாதிகள் கருதினர்கள். எச்செயலே எடுத்துப் பார்த்தாலு பொருந்துவதற்குப் பயன்படுகின் கின்றது என அவர்கள் எடுத்துக் க இன்னுெருவாறு கூறுவதாயின், எா எங்கள் வாழ்க்கைக்குப்பயன்படுகி நாம் வாழ்வதற்கு உளச்செயற்பா விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் அ மையையும் விளங்கிக் கொள்ளல வாதிகளினுடைய கொள்கையாகு பரிசோதனை முறைகளிலே ஆர் உளவியல் வளர்ச்சிக்கு இம்மரபு நடைமுறைப் பிரச்சினைகளில் கவ. பாட்டுளவாதிகள் ஆற்றிய முக்கி பார், கல்வி சம்பந்தமான உள6 ஆர்வம் காட்டிய ஒர் உளவியலறி பாட்டுளவாதிகள், அமைப்புளவி தமையின் விளைவாக, இந்த இரு விவாதங்கள், மேலே விளக்கப்படவு வதற்கு ஒரளவுக்குக் காரணமாக இ அமைப்புளவியல் போன்று தெர யாகக் கண்டிக்கப்பட்டது. தொழ
6
 

ருத்தின்படி உளச்செயற்பாடுகள் ப்தல் வேண்டும். ஒரு மனிதனு களே ஒட்டியே உளச் செயற்பாடு ச்செயற்பாடுகளை அவை நிகழ் பிருந்து பிரிப்பது முடியாத காரிய யற்பாட்டினை அதனுல் உண்டா க முடியாது. எனவே, ஒன்றுடன் யைப் பகுதிகளாகப் பிரிப்பதற்கு ன தன்மையைப் புரிந்து கொள்ள ளவியல் தவறன ஒரு கொள்கை ள் எடுத்துக்காட்டினர் ஒர் உள ளாகப் பிரிப்பதற்கு அமைப்புள பதிலாக, தொழிற்பாட்டுளவாதி முழுமையாக எடுத்து (பகுதி ாாகவோ பிரிக்காது) சம்பந்தப் கா அதனுல் பூர்த்தியாக்கப்படும் க் கொள்ள வேண்டுமெனக் கூறி ற்பாடுகள் மூலம் எமது வாழ்க்கை வற்றப்படுகின்றதெனத் தொழிற் சிந்தனைவேகம், துணிவு முதலிய ம் அவற்றின் மூலம், சூழலுடன் ற ஒரு கருமம் நிறைவேற்றப்படு ாட்டியுள்ளார்கள். இக்கருத்தை ங்களுடைய உளச் செயற்பாடுகள் ன்றன என்று கூறலாம். எனவே, டுகள் பயன்படுகின்ற முறையை ந்த உளச்செயற்பாடுகளின் தன் ாம் என்பது தொழிற்பாட்டுள
b. வத்தை ஏற்படுத்தியதன் மூலம் பெரும் சேவை செய்துள்ளது. எத்தை ஈர்த்தமையும் தொழிற் பமான சேவையாகும். டூயி என் பியற் பிரச்சினைகள் பற்றி மிக ஞராவார். இன்னும், தொழிற் பல் வாதிகளைக் கண்டனஞ்செய் மரபினருக்குமிடையில் ஏற்பட்ட ள்ள மற்றுமொரு மரபு தோன்று இருந்தன என்றும் கொள்ளலாம். ழிற்பாட்டு உளவியலும் கடுமை ற்பாட்டு உளவியலுக்கு மாருக

Page 27
எழுந்த கண்டனங்களுள் ஒன்று பதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள் டாக, தொழிற்பாடு என்ற என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ெ சந்தர்ப்பங்களிலே செயல் என் யிலும் வேறு சில சந்தர்ப்பங்க விளைவைக் குறிக்கும் முறையிலும் முன்னிலையில் சுவாலையிட்டு எரி. செயற்பாடு. அந்தத் தீயைக் க காண்பதனால் ஏற்படும் ஒரு விளை கண்டனஞ் செய்யும் சிலர், ெ இரு கருத்துக்களிலும் கைய பொருள் தெளிவில்லை என்று கூ,
சமகால உளவியல் மரபுகள்
20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம் உளவியலுக்குரிய புதிய பகுதிகளி சென்றது. அதேவேளையில், அன டுளவாத மரபுகளின் குறைபா கவனஞ் சென்றது. இவற்றின் 6 தொழிற்பாட்டுளவியலுக்கும் உ தட்டிப் பறித்துக்கொண்டு மேலு லாயின. அவை, நடத்தைவா பகுப்புவாதம் என்பனவாகும்.
வரலாற்றில், மேற்கூறிய மூன் காணலாம் என்றதனாலே இம்ப குறிப்பிடலாம்.
நடத்தைவாதம் (Behaviourisri
உளவியலெனப்படுவது யார தும், மனிதனதும், விலங்குகளில் மான ஒரு துறையென ஒரு . வாதத்துக்குரிய விளக்கமாகுபெ ளோம். இம்மரபு அமெரிக்க உ6 வொட்சன் (18 7 8-1958) என் 1914 ஆம் ஆண்டுகளிலே வெ களிலே விளக்கப்பட்ட நடத் உளவியலறிஞர் மத்தியில் மிகவு மடைந்ததோ, இல்லையோ எ அமெரிக்க உளவியற் சங்கத்தில் மேலும், நடத்தைவாதக் கருத்

2, அதில் பொருள் தெளிவற்ற ளன என்பதாகும். எடுத்துக்காட் பதத்தின் பொருள் தெளிவில்லை தாழிற்பாடு என்ற பதம் சில ற பொருளைக் கொடுக்கும் முறை ளிலே, செயல் மூலம் கிடைக்கும் ம் கையாளப்பட்டுள்ளது. எங்கள் கின்ற ஒரு தீயைக் காண்பது ஒரு ண்டு அதிலிருந்து தூரப்போதல், வு. தொழிற்பாட்டுளவாதத்தைக் தாழிற்பாடு எனும் பதம் இந்த Tளப்பட்டுள்ளமையினால் அதன் றுகின்றனர்.
ம்ப காலத்திலே , கற்றல் போன்ற லே உளவியலறிஞருடைய கவனஞ் மப்புளவியல்வாத, தொழிற்பாட் "டுகள் பற்றியும் அவர்களுடைய பிளைவாக, அமைப்புளவியலுக்கும், உளவியலில் இருந்த உரிமையைத் பம் பல உளவியல் மரபுகள் தோன்ற தம், கெஸ்டால்ட்வாதம், உளப் இந்த நூற்றாண்டிலே, உளவியல் சறு மரபுகளினதும் விருத்தியைக் மரபுகளைச் சமகால மரபுகளெனக்
Tலும் விளங்கிக் கொள்ளக் கூடிய னதும் நடத்தையை ஆராய்கின்றது மரபினர் கூறியுள்ளதே நடத்தை மன நாம் ஆரம்பத்திலே கூறியுள் வவியலறிஞரான யோன் புறோடஸ் பவரால் தாபிக்கப்பட்டது. 1913, வாட்சன் எழுதிவெளியிட்ட நூல் மதவாதம் குறுகிய காலத்துக்குள்
ம் பிரபலமடைந்தது. அது பிரபல னினும், வொட்சன், 1915 இல் ன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். துகளை ஏற்றுக்கொண்ட உளவியல
17

Page 28
றிஞர் தொழிற்பாட்டுவாதத் மாறான ஒரு மரபாகச் சேர்ற் களில், அமெரிக்க உளவியல் ம! திகழ்ந்தது.
நடத்தைவாதக் கருத்துகளு மடைந்து கொண்டிருந்தன. சில சனுடைய சில கருத்துகளை மா களைக் கவனத்துக்கு எடுத்துக் இரண்டு முக்கியமான பகுதிகளா நடத்தை வாதம், பிற்கால நட பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்.
ஆரம்ப நடத்தைவாதம்
ஆரம்ப நட த்னதவாதம் எ6 கருத்துகளை அடிப்படையாகக் ெ கண்ணாற் பார்க்கக் கூடிய ஒன் கூடிய ஒன்றைப் பற்றியுமே உள என்பது வொட்சனுடைய கருத் பரிசோதனைக் கூட்டத்திலே உள். னொருவருக்கு எடுத்துக்காட்டக் போலவே, உளவியலறிஞன் ஆ வருடைய பின்னோக்குக்குத் ே வேண்டும். வொட்சன் எடுத்து. தும், விலங்குகளினதும் நடத்தை கப்படக் கூடிய ஒன்றாகும்.
வொட்சன் தமது நடத்தை (Stimuli) துளங்கல்கள் (Resports படுத்தியே விளக்கியுள்ளார். சொக்லெட் துண்டை வைத்தா தன்வாயிற் போட்டுக் கொள்ள ஒரு தூண்டியாகும். அதனை எடுத் துளங்கலாகும். - வொட்சனுடைய நடத்தை ஒரு நடத்தையையுமே தூண்டி பயன்படுத்தி விளங்கிக் கொள்க பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணுவதி இருந்த விடயம் தூண்டியும், ! மாகும். பள்ளிக்கூடத்து மணிக் எடுத்துக்கொண்டால், சில ஆசிரி டிருந்த பாடத்தினை நிறுத்திவிட பித்தல், விளையாட்டு மைதான

துக்கும், அமைப்புளவியலுக்கும் துகொண்டனர். இம்மரபு 19 20 புகளுள் சிறப்பான ஒரு மரபாகத்
ம், காலத்துக்குக் காலம் மாற்ற பிற்கால உளவியலறிஞர் வொட் ற்றியமைத்தனர். இந்த மாற்றங் கொண்டால் நடத்தைவாதத்தை கப் பிரிக்கலாம். அதாவது ஆரம்ப டத்தைவாதம் என இதனை இரு
எப்படுவது, வொட்சன் விளக்கிய காண்டெழுந்த கொள்கையாகும். றைப் பற்றியும், காதால் கேட்கக் வியலறிஞன் ஆராய்தல் வேண்டும் து. இரசாயனவியலறிஞன் தமது ள ஓர் இரசாயனப் பொருளை இன்
கூடியதாக இருக்கின்றது. அது ராய்கின்ற விடயமும் இன்னொரு தான்றக்கூடிய ஒன்றாக இருத்தல் க்காட்டியுள்ளவாறு மனிதர்களின 5 மாத்திரமே அவ்வாறு பின்னோக்
வாதக் கருத்தைத் தூண்டிகள் 1s) எனும் இரு பதங்களைப் பயன் சிறு குழந்தைக்கு முன்னே ஒரு ல் அக்குழந்தை அதனை எடுத்துத் ம். இங்கே, சொக்லெட் துண்டு து வாயிற் போட்டுக் கொள்ளுதல்
ாதத்தின்படி, மிகச் சிக்கலான - துளங்கல் எனும் கருத்தைப் Tலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு லே பிரச்சினைக்குக் காரணமாக | பிரச்சினைக்குரிய தீர்வு துளங்கலு
சத்தத்தினை ஓரு தூண்டியாக பர்கள் தாம் படிப்பித்துக் கொண் டு மற்றொரு பாடத்தினை ஆரம் திலே விளையாடிக்கொண்டிருந்த
3

Page 29
மாணவர் தமது வகுப்பு அன போன்று அங்கே காணக்கூடு நீங்களே சிந்தித்துப் பாருங்கள் வாழ்க்கையிலே , நீங்கள் செய்! வார்த்தைகளுக்குமுரிய தூண்ட பாருங்கள்.
வொட்சனுடைய கருத்தில் னவை (Explicit) என்றும், 2 இரு வகையாகப் பிரித்தல் கூ படுவது எமது நடத்தைக்கு நே முழந்தாளில் நிற்றல், சொக்லெ தல் ஆகியன எல்லாம் வெளி. களாகும். ஆனால் சில துளங்கல்க அடங்குவதில்லை. எடுத்துக்காட் இயங்குதல், சுரப்பிகளிலிருந்து கூறலாம். இவையும் சிற்சில து கின்றன. இப்படியான துளங்க முடியாதெனினும், ஏற்ற உபகர யும் அவதானிக்கலாமென்பது 6
ஆயின், அமைப்புளவியல்வா நனவினைக் கூர்மையான உபகர
முடியாது என்று வொட்சன் அவதானிக்க முடியாத விடய வதனால், புதிய கருத்துகளன் ! ஏற்படக் கூடும். உண்ணோக்கு அவதானி ஒருவனால் மாத்திரே சனரே காட்டியுள்ளார். ஆகு அவதானிகள் மத்தியிற் கூட சி வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும் எ வைப் புலன்களைக் கொண்டு அ அந்தக் கருத்து வேறுபாடுகளை இல்லை. (உண்ணோக்கு முறைக் னங்களை இன்னொரு முறை வா
எனவே, உளவியலறிஞன் ந நடத்தை பற்றி ஆராய்தல் வே அடிப்படையிலான முறையைக் சன் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார் வியலறிஞனுக்கு ஏனைய அறிஞர் கிடைக்குமெனவும் வொட்சன் துளங்கல் விதிகளைவிளங்கிக் கெ தும் அதன் துளங்கல் என்ன? தாக இருக்கும்.

றகளுக்குத் திரும்பிச் செல்லுதல் ம் துளங்கல்கள் எத்தனை என்று மேலும், உங்களுடைய நாளாந்த என்ற செயல்களுக்கும், பேசுகின்ற டகள் யாவையெனவும் சிந்தித்துப்
Tபடி துளங்கல்களை வெளியீடா உள்ளீடானவை (Irnplicit) என்றும் ஓம். வெளியீடான துளங்கலெனப் ரே இலக்காகும் துளங்கலேயாகும். லட் சாப்பிடுதல், பிரச்சினை தீர்த் க்காட்சியின் பாற்பட்ட துளங்கல் கள் இப்படியாக எமது நடத்தையில் -டாக, எமது உடலிலுள்ள தசை சுரப்புகள் வருதல் முதலியவற்றைக் தூண்டிகள் காரணமாகவே ஏற்படு கல்களை நாம் நேராக அவதானிக்க Tணங்களைப் பயன்படுத்தி இவற்றை
வாட்சனுடைய கருத்து. திகள் ஆராய்வதற்கு முயலுகின்ற னங்களைப் பயன்படுத்தியுமே நோக்க காட்டியுள்ளார். எவ்வாறேனும் ங்கள் பற்றி ஆராய்வதற்கு முயல் றிப் பல அபிப்பிராய பேதங்களே முறையின் மூலம் . பயிற்சியுடைய ம நற்பயனடைய முடியுமென டிச் னால், வொட்சன், பயிற்சியுடைய மற்சில உண்மைகள் பற்றிக் கருத்து ன்று எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். நன வதானிக்க முடியாது என்றதினால் த் தீர்த்து வைப்பதற்குரிய வாய்ப்பு கு மாறாகக் கூறப்பட்டுள்ள கண்ட சிக்க ) எவு பற்றி ஆராய்வதைக் கைவிட்டு ண்டும் என்றும் அதற்கு விஞ்ஞான கையாள வேண்டும் என்றும் வொட் , நடத்தை பற்றி ஆராயும் உள 5க்குப் போல எதிர்வு கூறும் வல்லமை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார், தூண்டி - ரண்டால், ஒரு தூண்டியைக் கண்ட பாக இருக்கும் என்று கூறக்கூடிய
19

Page 30
வொட்சனுடைய இக்கருத்துக் வியலறிஞர் பலர் இருந்தனர். வொல்டர், எஸ். கண்டர், மச் முக்கியமானவர்கள். இந்த உள வாதிகளாகவே கருதப்படுகின்றன
ஆரம்ப நடத்தைவாதத்தின் மூ நன்மைகளுள் முக்கியமாக இரவு விஞ்ஞான அடிப்படையிலான முன் முறைத் துறையெனும் நிலைக்கு வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தின் சோதனை உளவியலின் தந்தையொ றாரெனினும், அவருடைய உளவி! புகளை அதிகம் காண முடியாதென் திலிருந்து தெளிவாகும். இரண்ட குழந்தை உளவியலுக்கும் உளவி பெற்றுக் கொடுத்து அவற்றின் 3 நாம் ஆரம்பத்திலே எடுத்துக்காட அறிவியல் சம்பந்தமான ஆராய் குழந்தை உளவியலும், விலங்கு உ ருக்கவில்லை. உண்ணோக்கு முறை பரிசோதனை செய்யும் வல்லமை களுக்கும் இல்லையென்பதே காரண
வொட்சனுடைய உளவியற் க பரபரப்பை ஏற்படுத்தின வெனினு வியலறிஞரால் கண்டிக்கப்பட்டன ஆராய்ச்சியை உளவியலறிஞன்  ை துப் பெரிதும் கண்டனத்துக்குள் தையை அவதானித்து அவனுடை பவங்களை அறிந்து கொள்ள முடிய திரமன்றி மெய்யியலறிஞரும் எடு உண்ணோக்கு முறையைக் கையான் போது தவறு ஏற்படுமெனின், ! வேண்டுமே தவிர, பகுப்புப் பற்றி காது என்று கெஸ்டால்ட் உளவி னர். தூண்டி-துளங்கல் முறை ை தையை முற்றாக விளங்கிக் கொள்ள டைய நடத்தைவாதத்திற்கு மா கண்டன மாகும். இக்கண்டனங்கள் சிலராலேயே கூறப்பட்டன.
20

ள ஒத்த கருத்துகளையுடைய உள் எட்வின் விசோல், ஹோல்ட் ஸ்மயர் ஆகியோர் அவர்களுள் பியலறிஞரும் ஆரம்ப நடத்தை
ர்.
லம் உளவியலுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சடினைக் கூறலாம். முதலாவது, றகளைக் கையாளும் பரிசோதனை உளவியல் கொண்டு வரப்பட எ எடுத்துக் காட்டியமை. பரி சு வூண்ட் கொண்டாடப்படுகின் பற் கொள்கையில் அறிவியலியல் பது வொட்சனுடைய கண்டனத் ாவது, விலங்கு உளவியலுக்கும், யற்றுறையில் ஓர் இடத்தினைப் பிவிருத்திக்கு வழி வகுத்தமை. டியுள்ளவாறு, உளவியலானது ச்சியாக இருந்த காலத்திலே, ளவியலும் அதில் இடம் பெற்றி மயின் மூலம் தமது அறிவைப் : விலங்குகளுக்கும், குழந்தை
ம்.
நத்துகள் உளவியலிலே பெரும் ம், அக்கருத்துக்களும் சில உள (. குறிப்பாக, நனவு பற்றிய கவிடுதல் வேண்டுமென்ற கருத் ரானது. மனிதனுடைய நடத் ய புலனுணர்வு முதலிய அனு ஈதென்று உளவியலறிஞர் மாத் த்துக்காட்டியுள்ளனர், பழைய "டு பகுப்பு முறையை ஆராயும் இன்னொரு முறையைக்கையாள | ஆராய்ச்சியைக் கைவிடுதலா 1லறிஞர் எடுத்துக்காட்டியுள்ள 1 மாத்திரம் கொண்டு நடத் முடியாது என்பது, வொட்சனு ஒகக் கூறப்பட்ட மற்றுமொரு பிற்கால நடத்தைவாதிகள்

Page 31
பிற்கால நடத்தைவாதம்
1930 களின் பின்னர் நடத்ை வகுத்த ஈ. சீ. டொல்மன் (188 1952), பீ. எவ், ஸ்கினர் (1904 டைய கருத்துகள் 'பிற்கால நட் படும். இவர்களுள் முக்கியமாக களே நடத்தைவாதத்தைப் பு தேர்ன்றுகின்றது. கெஸ்டஈல்ட் வொட்சனுடைய நடத்தைவா கருத்துகளையும் ஒன்று சேர்த்து கையை விளக்கினர். டொல்மன் கல் எனப்படுவது தூண்டியிஞ தில்லை. ஒரே தூண்டிக்கு, சில வழிகளிலே நடந்து கொள்ளுகி ஏற்படும் நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து கேலிப்பேச்சைக் கேட்டு ஒருவ பேச்சைக் கேட்டு இன்னுெருவ ருேம். இங்கே, தூண்டியான ே இருந்தபோதிலும், அவர்கள் இ யான துளங்கல்கள் காணப்படுகி வதற்கு தூண்டியை விட மேலு வேண்டும் என்பது டொல்மனு அவர் 'குறுக்கிடும் மாறிகள்' குறிப்பிட்டுள்ளார். குறுக்கிடும் வருடைய இயல்பு, தேவை, கட குறிப்பிட்டார். மேற்கண்ட உத தும் வேறுபட்ட துளங்கல்களை இருவரினதும் இயல்பு, கடந்த வேறுபாடுகளே ஆராய்தல் வேன் என்ற இரு காரணிகளுடன் உயி உயிரிதுளங்கல் என்ற முறை திரத்தை டொல்மன் மாற்றியை படுவது, உயிரி அல்லது ஆளுடன் லேயே உயிரி எனும் பதம் இங்கு
ஸ்கினர், ஹல் ஆகிய இரு வாதத்தை முற்றிலும் ஏற்றுச் அளித்த புதிய சூத்திரத்தை கையாண்டனர். ஆணுல், நடத்ை சிலர் புதிய நடத்தைவாதக் கெ வில்லை. இவ்விமரிசகர்கள், உள

தைவாத மரபில் முக்கிய இடத்தை 6-1961), சீ. எல். ஹல் (1884- } போன்ற உளவியலறிஞரு டத்தைவாதம்' என்று குறிப்பிடப் ஈ. சீ. டொல்மனுடைய கருத்து திய பாதையிலே திருப்பியதாகத் உளவியலிலே பயிற்சிபெற்ற இவர் தத்தையும் கெஸ்டால்டினுடைய ஒரு புதிய நடத்தைவாதக்கொள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளபடி, துளங் }ல் மாத்திரம் நிர்ணயிக்கப்படுவ வேளைகளில் இருவர் இருவேறு ன்றனர். நாளாந்த வாழ்க்கையில் உதாரணம் கூறுவதாயின், ஒரு ர் அழுவதையும், அதே கேலிப் ர் சிரிப்பதையும் நாம் காண்கின் கலிப்பேச்சு இருவருக்கும் ஒன்ருக ருவரிடத்திலும் அதற்கு இருவகை ன்றன. துளங்கலே விளங்கிக் கொள் ம் பல விடயங்கள் கவனிக்கப்பட டைய கருத்து. அவ்விடயங்களை (Intervening variables) என்று மாறிகள் என்பதனுல் அவர், ஒரு ந்த கால அனுபவம் ஆகியவற்றைக் ாரணத்திலே, அவர்கள் இருவரின விளங்கிக் கொள்வதற்கு அவர்கள் கால அனுபவம் ஆகியவற்றிலுள்ள ண்டும். எனவே, தூண்டி-துளங்கல் ரி என்பதையும் சேர்த்து, தூண்டிற் பழைய நடத்தைவாதச் சூத் மைத்தார். குறுக்கிடும் மாறி எனப் தொடர்புடையது என்றமையினு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வரும் டொல்மனுடைய நடத்தை கொள்ளவில்லையெனினும், அவர் த்த் தமது பரிசோதனைகளிலே தைவாதத்தைக் கண்டனஞ் செய்த ாள்கைகளையுமே ஏற்றுக் கொள்ள வியலறிஞன் மனிதனுடைய அனு
21

Page 32
பவங்களையும் கவனத்திலெடுத்து துக் கட்டினுர்கள். புதிய நடத்ை போதிய கவனஞ் செலுத்தவில்லை கருத்து. கெஸ்டால்ட் மரபு
அமெரிக்காவில் நடத்தைவா ஜேமன் நாட்டிலே கெஸ்டால்ட ஒக்ஸ் வதைமர், குர்ட் கொவ் உளவியலறிஞர் மூவரும் ஒன்று தோற்றுவித்தனர். நடத்தைவா வியலறிஞரும் வூண்டினுடைய அ இருக்கக் கண்டனர். அத்துடன் நிறைவான ஒரு கொள்கையன்று றிஞர் கருதினர். உளவியல் பற். கருத்து யாது? கெஸ்டால்ட் ( படிவம் (Shape) அல்லது வடிவம் யது. கெஸ்டால்ட் உளவியலறிஞ வடிவம் என்பது அப்பொருளை உரு மாத்திரமன்று. ஓர் எடுத்துக் வெள்ளை நிறப் பகடைகளையும், ே அவற்றை ஓர் ஒழுங்கின்படி வைத்
Ganigitat நிற
செந்நிற
22
 

கொள்ள வேண்டுமென்று எடுத் தவாதிகளுமே அனுபவம் பற்றிப் என்பது இவ்விமரிசகர்களுடைய
தம் தோன்றிய காலத்திலேயே மரபு தோன்றியது. 1912 இல் ா, வுல்வ்காவ் கொலர் எனும் சேர்ந்தே கெஸ்டால்ட் மரபைத் திகளைப் போலவே இந்த உள மைப்புளவியலிலே குறைபாடுகள் நடத்தைவாதக் கொள்கையும், எனக் கெஸ்டால்ட் உளவியல றி கெஸ்டால்ட் மரபினர் கூறும் Gestal) எனும் ஜேமன் பதம், (Form) என்ற கருத்தையுடை ர் கருத்தின்படி, ஒரு பொருளின் வாக்கியுள்ள கூறுகளின் சேர்க்கை காட்டினைப் பார்ப்போம். சில செந்நிறப் பகடைகளையும் எடுத்து தால் ஓர் வடிவம் உண்டாகும்.

Page 33
ஒவ்வொரு பகடையையும் தம் தினை விளங்கிக்கொள்ள முடியா. கப்பட்ட ஓர் ஒழுங்கின்படி அடுக் வடிவம் உண்டாகும். இன்னொரு ''ஒன்றாக'' எடுத்தால் மாத்திர இன்னொரு உதாரணத்தினை எடு வீறான் வெல்ஸ் (Christian Von உளவியலறிஞனால் எடுத்துக்காட் எடுத்துக்காட்டியுள்ளபடி, பல ஒழுங்கின்படி '' ஒன்று சேர்த்த உண்டாகும், அந்தச் சுரங்களைே தால் வேறு ஓசை உண்டாகும். கொண்டு ஒரே ஓசையை உண்ட ஒவ்வொரு சுரத்தையும் தனித்து வென்று அறிந்து கொள்ள முடிய
இக்கருத்தை அடிப்படையாக உருவாக்கிய கெஸ்டால்ட் மரபி விடயங்களை நாம் கூறுகளாகப் ப கொள்ளல் வேண்டுமென எடுத் அதன் மூலக்கூறுகளாகப் பிரிக் கூறிய கருத்துக்குக் கெஸ்டால் தெளிவு. அனுபவத்தினை அதன் கவோ பிரிப்பதனால் அதன் உருவு வது அதன் இயல்புகளை இழந்துவி றிஞர் எடுத்துக் காட்டினர்.
இந்த உளவியலறிஞர் கூற்றும் எடுத்துக்கொண்டபோது அதில் பதை நாம் நிச்சயம் காணலாம் தத்துவம் யாது என்று ஆராய்வ தமது கவனத்தைச் செலுத்தி மூலம் நாம் பெறும் அனுபவத் அமைப்பின் தத்துவம் பற்றியு
ஆராய்ந்தனர்.
24 ஆம் பக்கத்திலுள்ள உரு உங்களுக்கு என்ன தெரிகின்றது
ஒருவருக்கு அங்கே பூச்சாடி கூடும். இன்னொருவருக்கு இர ஒரே படம் எங்ஙனம் 8 இதற்குக் காரணம் உருவப் என்று கெஸ்டால்ட் கோட்பா கம் கூறலாம். கெஸ்டால்ட்

சித்தனியே எடுத்து அந்த உருவத் து. காரணம், பகடைகளைக் குறிக் கினால் மாத்திரமே குறிக்கப்பட்ட வாறு கூறுவதாயின், பகடைகளை மே உருவம் உண்டாகும். நாம் ப்போம். அது, கிறிஸ்தியின் வன் Chrenfels) என்ற ஒஸ் றிய தேச டப்பட்டுள்ள ஓர் உண்மை. அவர் சுரங்களைக் ''குறிக்கப்பட்ட ஓர் போது குறிக்கப்பட்ட ஓர் ஓசை ய வேறு ஓர் ஒழுங்கின்படி சேர்த் மேலும், வேறுபட்ட சுரங்களைக் டாக்கவும் முடியும். ஆகையினாலே, தனியே எடுப்பதனால் ஓசை என்ன பாது.
க் கொண்டு தமது கொள்கையை னர், எமது அனுபவத்திலடங்கும் குக்காது முழுமையாக' விளங்கிக் துக்காட்டினர். எனவே அனுபவம் கப்பட வேண்டும் என்று வூண்ட் - கொ ள்கை மாறானது என்பது பகுதிகளாகவோ, மூலக்கூறுகளா பம் அல்லது கெஸ்டால்ட் எனப்படு டுமென்று கெஸ்டால்ட் உளவியல
ப்படி, அனுபவத்தை முழுமையாக ஓர் அமைப்பு இருக்கின்றது என் - அந்த அமைப்பினை நிர்ணயிக்கும் தில் கெஸ்டால்ட் உளவியலறிஞர் னர். முக்கியமாக, அகக்காட்சி தின் அமைப்புப் பற்றியும் அந்த ம் கெஸ்டால்ட் உளவியலறிஞர்
தவத்தை உற்றுப்பார்த்து அதிலே என்று கூறுக.
யான்று இருப்பதாகத் தோன்றக் ண்டு முகங்கள் தோன்றக்கூடும். மருவிதமாகத் தோன்றுகின்றது?
பின்னணியிலுள்ள வேறுபாடு -ட்டைக் கொண்டு நாம் விளக் உளவியலறிஞர் கருத்தின் படி

Page 34
ஓர் உருவம் அதன் பின்னன தோன்றுகின்றது. சுவரில் தொ. தைப் பார்க்கும்போது படத்தை ! யாகவும் கண்டு கொள்ளலாம். முகங்களையும் உருவங்களாகப் பா இடையிலிருக்கும் பகுதி பூச்சாடி பின்னணியாகத் தோன்றுகின்றது இரு முகங்களுமுள்ள பகுதிகள் தோன்றுகின்றன. (அகக்காட்சி கும் கெஸ்டால்ட் கோட்பாடு பற் விரிவாக ஆராய்வோம்.)
கெஸ்டால்ட் உளவியல் மரம் சினைக்குத் தீர்வு காணும்போது முறையில் தீர்வு என்னவென்று குண்டு. பிரச்சினையை முழுமையா குத் தீர்வு ஒரே முறையிலேயே கி காட்டியுள்ளார்.
இம்மாதிரியான கெஸ்டால்ட் வாதத்திற்கு ஓர் சவாலாக அமை வேண்டும். அனுபவங்கள் பற்றிய யிலிருந்து அகற்றிவிடுவதற்கு ந முயற்சிக்குக் கெஸ்டால்ட் உளவிய வில்லை. அகக்காட்சி, கற்றல், பி வொட்சன் விளங்கிக் கொண்ட ( யிலே விளங்கிக்கொள்ளலாம் என எடுத்துக்காட்டினர்.
டி:

சியைப் பொறுத்தே எமக்குத் ங்க விடப்பட்டிருக்கும் ஒரு படத் உருவமாகவும், சுவரைப் பின்னணி கீழ்க்காணும் உருவத்திலே இரு ர்க்கும்போது இரு முகங்களுக்கும் யாகவன்றி இரு முகங்களினதும் 1. பூச்சாடியைப் பார்க்கும்போது
பூச்சாடியின் பின்னணியாகத் அனுபவத்தின் இயல்பினை விளக் றி அகக்காட்சி பற்றிய பகுதியில்
பினருடைய கருத்தின்படி, பிரச்
தவறுவிட்டு முயலாது ஒரே காணக்கூடிய வல்லமை எமக் க எடுத்து நோக்கும்போது அதற் டைக்குமெனக் கோலர் எடுத்துக்
உளவியற் கருத்துகள் நடத்தை மந்தன என்பது கவனிக்கப்படல் ஆராய்ச்சியை உளவியல் துறை டத்தைவாதிகள் மேற்கொண்ட 1லறிஞருடைய ஆதரவு கிடைக்க ரச்சினை தீர்த்தல் ஆகியவற்றை முறையைவிட வேறுபட்ட முறை க் கெஸ்டால்ட் உளவியலறிஞர்

Page 35
கெஸ்டால்ட் உளவியலறிஞர் மாத்திரமே உளவியற்றுறையில்
பெற்றிருந்தனர். நாசி ஆதிக்க
வியலறிஞர் அமெரிக்க ஐக்கிய அவர்களுடைய கருத்துகள் நட மற்றுமொரு உளவியற் கொள் தோன்றுகின்றது. டொல்மனு கொண்டே இதனை நாம் ஊகிக்
உளப் பகுப்பு மரபு
உளப்பகுப்பு மரபெனப்படு: மாத்திரமன்றிச் சாதாரண ம துள்ள ஒரு மரபாகும். எமது சஞ்சிகைகள் முதலியவற்றிலுே கள் வெளிவருவதை நாம் கான கூறப்பட்ட சில உண்மைகள் க பரபரப்பு ஏற்பட்டமையினல் R பிரபல உளவியலறிஞரான தாபகராவார். நடத்தைவாதி தோன்றியபோது புருெய்டின் வெளிவந்திருந்தனவெனினும், பின்னரே உளவியலில் பிரபலம புருெய்டைப் பின்பற்றியோ டைய சில கருத்துகளைக் கண்டி வியற் கொள்கைகளை விளக்கி அடிலர் ஆகியோர் அவர்களு டைய உளவியல் முறையான (Analytic Psychology) அடிெ தனியாள் உளவியலென்றும் படுகின்றன.
இப்படியான உளப்பகுப்புவ முறை தோன்றியமையினுல் ஆ பரிசீலனை செய்யப்பட்டன. இம் பல நூல்கள் வெளியிடப்பட்டு
புருெய்டின் உளப்பகுப்புவாதம்
சிக்மன்ட் புருெய்ட் வைத் ரெனினும் உளவியற்றுறையில் சித்துயா (Hysteria) எனப்பு செய்து கொண்டிருந்த புறுா? வைத்தியரை இவர் சந்தித்தன

ர், 1920 களிலும், 1930 களிலும் முக்கியத்துவம் வகிக்கும் வாய்ப்புப் ம் காரணமாக கெஸ்டால்ட் உள நாடுகளுக்கு வந்ததன் பின்னர் த்தைவாதக் கருத்துகளைப் போன்ற கையுடன் கலந்து கொண்டதாகத் துடைய உளவியற் கருத்துகளைக் கக் கூடியதாகவுள்ளது.
வது உளவியலறிஞர்களுக்கிடையில் க்கள் மத்தியிலுமே பிரபலமடைந் நாட்டுப் புதினப் பத்திரிகைகள், ம இம்மரபு பற்றி அடிக்கடி கட்டுரை ண்கின்ருேம், உளப்பகுப்பு மரபினுல் ாரணமாக, சமுதாயத்திலே பெரும் அம்மரபு மிகப் பிரபலமடைந்தது.
சிக்மன்ட் புருெய்டே இம்மரபின் தமும், கெஸ்டால்ட் உளவியலும் முக்கியமான சில கட்டுரைகள் உளப்பகுப்பு முறை 1920 களின் ான இடத்தைப் பெற்றது. ர் சிலர் பிற்காலத்திலே புருெய்டினு பத்துக்கொண்டு தமது சொந்த உள ஞர்கள். காள் யுங், அல்பிறெட் 1ள் முக்கியமானவர்கள். யுங்கினு து உளப்பகுப்பு உளவியலென்றும் ருடைய உளவியல் முறையானது (Individual Psychology) (9/ốìủ19ìLL''
ாதத்தினுள்ளே புதிய ஒரு உளவியல் தன் கொள்கைகள் நுணுக்கமாகப் போது, உளப்பகுப்புவாதம் பற்றிப் iTGITT GÖT.
தியத் துறையிலே பட்டம் பெற்ரு அதிக நாட்டம் கொண்டிருந்தார். டும் உளநோய் பற்றி ஆராய்ச்சி ர் (1842-1925) எனும் வியன்னு ம இவருடைய வாழ்க்கையிலே 9ք(5
25

Page 36
முக்கியமான திருப்பத்தை ஏற்ப தியஞ் செய்வதற்கு அக்காலத்திே ளப்பட்டது. புறுாவருடன் சில்க ஈடுபட்டிருந்த புருெய்ட், பின்னர் துறையிலே நிபுணராக இருந்த துயினிலே முறையில் விசேட பயி வியன்னு நகர் சென்று புறுாவருட கள் செய்வதில் ஈடுபட்டார். அப்ே முறையைக் கொண்டு பூரணமாக கண்டனர். எனவே ஒரு புதிய மு மெனும் குறிக்கோளுடன் புருெய் ஈற்றிலே ஒரு முறையைக் கண்டு நோயாளியைத் துயினிலைக்கு கொ6 பேசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளிக்கப்ப போது நோயாளியினுடைய மறை மைகள் வெளிவரும் என்று புருெ. களிலே நோயாளி சில உண்மைக கூடும். அப்படியாக நோயாளி கூரு மைகளையே என்றும், அவற்றை ( டைய பிரச்சினை தெரியவரும் என்று புருெ ப்ட், துயினிலை முறையைக் பேசும் முறையினை மாத்திரமே முறை கட்டில் சேர்க்கை (Fre உளப்பகுப்பு என்பது கட்டில் சேர் வதனைக் குறிக்கும். உளப்பகுப்பு மு பற்றிப் புருெய்ட் பல கருத்துக்களை களே புருெய்டின் உளப்பகுப்புவாத
புருெய்டின் கருத்தின்படி உளத் கலாம். அதாவது, நனவுநிலை, முன் மூன்று பகுதிகளாக உளத்தைப் பி. ஞர். நனவென்பது ஒருவர் முயல்வி அல்லது ஒருவருடைய நினைவிலிருக் நிலைக்கும் நனவிலிநிலைக்குமுரிய வி வதில்லை. ஆனுல் முயன்ருல் முன்ற கூடும். புருெய்ட் எடுத்துக் காட்டு லுள்ளன எவ்வாறு முயன்ருலும் படியிருந்தும் உளத்தின் மிக முக்கி என்று புருெய்ட் எடுத்துக் காட்டியு பனிக்கட்டிக்கு ஒப்பிட்டால் நீருக் வின்மைக்கு ஒப்பாகக் கூறலாமென வரும் பனிக்கட்டியில் பெரும்பகுதி
26
 

த்தியது. சித்துயாவுக்கு வைத் ல துயினிலை முறை கைக்கொள் ாலம் பரிசோதனை வேலைகளில் பிரான்சு சென்று துயினிலைத் ாகோ (Charcot) என்பவரிடம் ற்சி பெற்ருர், அதன் பின்னர் ன் சேர்ந்து மேலும் பரிசோதனை பாது, சித்துயாவைத் துயினிலே மாற்ற முடியாதென இவர்கள் றையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டு ட் பல பரிசோதனைகளை நடத்தி பிடித்தார். அம்முறையின்படி, ண்டுவராது அவர் சுதந்திரமாகப் கிென்றது. இப்படியாகப் பேசும் ந்த கடந்த காலம் பற்றிய @_Gür ப்ட் கருதினுர் சில சந்தர்ப்பங் ளைக் கூறுவதற்குப் பின்னிற்கக் துவிடுவது அவர் அடக்கிய உண் வெளிவரச் செய்வதனுல் அவரு லும் புருெய்ட் கருதினர். எனவே கைவிட்டுவிட்டு ‘சுதந்திரமாகப் கைக்கொண்டார். இப்புதிய e ASSOciation) GT GOT L'ulu * Ligil. க்கை முறையினைப் பயன்படுத்து றையைப் பயன்படுத்தி, மனிதன் வெளியிட்டுள்ளார். இக்கருத்து மாக அமைந்துள்ளன. தை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக் நனவுநிலை, நனவிலிநிலை எனும் ரிக்கலாமென்று புருெய்ட் கருதி ன்றி நினைவுகூரக் கூடிய ஒன்றை கும் ஒன்றைக் குறிக்கும். நனவு டயங்கள் உளத்தில் காணப்படு னவிலிருப்பன நினைவுக்கு வரக் முறையின்படி, நனவிலிநிலையி நினைவிற்கு வரமாட்டா. அப் பமான பகுதி நனவிலி நிலையே ள்ளார். உளத்தை நீரில் நீந்தும் குக் கீழுள்ள பகுதியை உணர் அவர் காட்டியுள்ளார். நீந்தி நீருக்குக்கீழ் அமிழ்ந்துள்ளது

Page 37
என்று நாம் அறிவோம். இப்ப நினைவுகூர முடியாதெனினும் 2 வாழ்க்கைக்குரிய அநேகமான பாடுகளினுல் நிர்ணயிக்கப்படுகி காட்டியுள்ளார். சில சந்தர்ப்பா விடுகின்ருேம் ஆசைகளை அ வதில்லையென்றும் அவை நனவி கின்றனவென்றும் புருெய்ட் சு உளநோய்களினுல் பீடிக்கப்பட காரணம் இப்படியாக அடக் புடையதெனப் புருெய்டுக்குத்
புருெய்ட் தந்துள்ள விளக்க களைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகளுட படுத்தும் விதிகளும் வேறுபட்ட திக்கப்படும் முறை ஒரு சிறு ஒத்தது. சிறு குழந்தை விவ நிலைமை பற்றிய விளக்கமற்றத் பது நாம் அறிந்ததே. தனது பொருட்டுக் குழந்தை ஆலோசி படுத்த முடியாதனவாக இரு ஆசையைப் பூர்த்தி செய்வத கைக்கொள்ளப்படுகின்றது. பு படி நனவிலிநிலை செயற்படும் மு கின்றது. கனவுகள் ஒருவருடை வென்பது புருெய்டின் கொள் ரணத்தின் மூலம் நாம் விள உயிருடன் இருக்கின்ற அவளுை துக்குச் சென்றதாக ஒரு கனவு டத்திலே மிக அன்புடையவள ஒரு கனவைத் தான் ஏன் கண்ட தூரஞ் சிந்தித்தாள். இக்கன ஆராய்ச்சியின்போது பின்வரும் கனவுகண்ட தினத்துக்கு முந்தி மரணத்துக்குப் போயிருந்தாள் ஒருவனைக் கண்டாள். அவனி ஏற்பட்டது. அந்த வைத்தியே டும் என்ற ஆசை அவளுக்கு பூர்த்தி செய்வதற்குரிய ஒரு ஒரு மருமகனுடைய மரணத் கண்டாள். நனவிலி நிலையின் எடுத்துக்காட்டுகின்றன என்ற

யாக நனவிலிநிலையிலுள்ளவற்றை உளநோய் மாத்திரமன்றி நாளாந்த நடத்தைகளுமே நனவிலிச் செயற் ன்றன என்று புருெய்ட் எடுத்துக் வ்களிலே நாம் எம் ஆசைகளை அடக்கி டக்குவதனுல் அவை அழிந்துவிடு லி நிலையை அடைந்து தொழிற்படு றியுள்ளார். நரம்புநோய் போன்ற ட்டுள்ளவர்களுடைய நோய்க்குரிய கப்பட்ட ஆசைகளுடன் தொடர் தோன்றியது.
த்தின்புடி நனவிலி * ց» 6լ) ց: : நிகழ்ச்சி ம் நனவு உலக நிகழ்ச்சிகளைக் கட்டுப் -னவாகும். நனவிலி நிலையில் விவா
குழந்தை விவாதிக்கும் முறையை
பாதிக்கும் போது, உண்மையுலகு நாகவே அது விவாதிக்கின்றது என் ஆசையைப் பூர்த்தி செய்வதன் க்கும் முறைகள் சற்றேனும் செயற் க்கக்கூடும். நனவிலி நிலையில், ஒர் ற்கு இதனையொத்த ஒரு முறையே ருெய்ட் எடுத்துக் காட்டியுள்ளதன் மறையினைக் கனவு எடுத்துக் காட்டு ய ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன கை. இந்த உண்மையை ஒர் உதா ங்கிக் கொள்ளலாம். ஒரு பெண், டய மருமகன் ஒருவருடைய மரணத் கண்டாள். அவள் அந்த மருமகனி ாக இருந்தமையினல், இப்படியான டருக்கவேண்டும் என்று அவள் அதிக வு பற்றிப் பின்னர் செய்யப்பட்ட உண்மை வெளிவந்தது. அப்பெண் ப தினம் இன்னுெரு மருமகனுடைய அங்கே அவள் இளம் வைத்தியன் டத்திலே அவளுக்கு ஒரு விருப்பம் மீண்டும் ஒரு முறை காணவேண் ஏற்பட்டது. அந்த ஆசையைப் வழியாகவே உயிருடன் இருக்கின்ற துக்குச் சென்றதாக அவள் கனவு
பாற்பட்ட ஆசைகளைக் கனவுகள்
மையினுலே கனவுகள், நனவிலிநிலை
27

Page 38
பற்றிய விபரங்களை அறிந்து ெ என்று புருெய்ட் கருதினர்.
கனவுகளைவிட, நாளாந்த வ பேசும்போது அல்லது எழுதும்ே நாம் செய்யும் தவறுகள் மூலமும் ஆசைகளை அல்லது உந்தல்களை புருெய்ட் காட்டியுள்ளார். நனவில் மாக எப்படி மறதி ஏற்படுகின்றது தைக் கொண்டு விளங்கிக் கொ பெண் அவளுடைய கணவனுக்கு கொடுத்தாள். அவர்கள் இருவருக் மனத்தாபம் இருந்தது. நூலைப் பெ வைத்த இடத்தை அவன் மறந்து அவனுடைய தாயார் சுகவீனமுற். டைய மனைவி நன்கு கவனித்துச் சுசு மனைவி இருவருக்குமிடையிலிருந்த பம் நீங்கியதும் அந்நூலை வைத்த இ இங்கே மனேவியிடத்திலிருந்த அன் மறதி எடுத்துக் காட்டுகின்றது. அ மனைவியைக் குறிக்கும் ஒர் அடை அவளுடன் கொண்டிருந்த மனத்த இடத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொ6 காரணமும் நீங்கியது.
கட்டுப்பாடற்ற சிந்தனை மூலமு துள்ள உந்தல்களை வெளிவரச் செ கண்டோம். நோயாளிகளினுடைய கிக் கொள்ளுவதிலே கட்டுப்பாட டைய கனவுகள், மறதிகள் முதல் படுத்தியுள்ளார்.
புருெய்ட் எடுத்துக் காட்டிபுல் நனவிலி நிலையிலும் செய்யப்படுகின் ஒரு சக்தியைக் கொண்டே செய் புருெய்ட் இயல்பூக்கம் (Instinct) குறிப்பிட்டார். இயல்பூக்கங்கள் உ ஏற்படுகின்றன என்று புருெய்ட் க பசியை எடுத்துக் கொள்வோம். பசியெனும் இயல்பூக்கம் உண்டா றேவை காரணமாக ஏற்படுகின்ற இ புருெய்ட் இயல்பூக்கங்கள் எல்லாவ பகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளார். அணி (Life Instincts) LDU GOOT g) uLu Give 355 šlág
28
 

ாள்வதற்குரிய ஒரு நல்ல வழி
ழ்க்கையிலே ஏற்படும் மறதி, ாது அல்லது வாசிக்கும்போது நனவிலி நிலையின் பாற்பட்ட
விளங்கிக் கொள்ளலாடு மனப் நிலையிலுள்ள ஒர் உந்தல் காரண என்பதனை நாம் ஓர் உதாரணத் ாளுவதற்கு முயலுவோம். ஒரு
வாசிப்பதற்கென ஒரு நூலைக் குமிடையில் அப்போது ஒரு சிறு ற்றுச் சிறிது நேரத்துக்குள் அதனை
விட்டான். இதற்குப் பின்னர் று இருந்தபோது அவளை இவனு ப்படுத்தினுள். இதனுல் கணவன் மனத்தாபம் நீங்கியது. மனத்தா டம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது. ாபு இல்லாமைப் போனமையை வனுக்கு அந்நூல் அவனுடைய யாளப் பொருளாக இருந்தது. ாபம் நீங்கியதுடன் நூல் வைத்த ாவதற்குக் குறுக்கீடாக இருந்த
ழம் உணர்வின்மையில் மறைந் ய்யலாமென நாம் ஆரம்பத்தில் உளப்பிரச்சினைகள் பற்றி விளங் bற சிந்தனையை விட அவர்களு கியவற்றையும் புருெய்ட் பயன்
Tளதன்படி, நனவு நிலையிலும் ாற செயல்கள் எல்லாம் ஏதோ யப்படுகின்றன. அச்சக்தியைப் என்ற பதத்தைக் கொண்டு டற்றேவைகள் காரணமாகவே ருதினூர். எடுத்துக் காட்டாகப் உடற்றேவை காரணமாகவே கின்றது. இப்படியாக, உடற் |யல்பூக்கங்கள் பலவுள. ஆணுல், ற்றையும் இரண்டு முக்கியமான வ வாழ்க்கை இயல்பூக்கங்கள் air (Death Instincts) at 6.7 til Gub.

Page 39
வாழ்க்கை இயல்பூக்கங்கள் எ இயல்பூக்கங்களாகும். பசி கா கின்ருேம். அதனுலே அது ஒ வாழ்க்கை இயல்பூக்கங்களுள் ப முக்கிய இடங் கொடுத்தார். அழிக்கவேண்டும் எனும் இயல் பானது மரண இயல்பூக்கத்.ை கருதினர்.
இயல்பூக்கச் செயல்கள் முக்கி படுகின்றனவென்று புருெய்ட் மனிதன் பற்றிய விபரங்களை ஆ கள் எப்படிச் செயற்படுகின்றன வதற்கு அவை எங்ங்ணம் கார விளக்கினூர். தனிமனிதன் பற்ற தினை மேல்வரும் அத்தியாயங்க துளோமாதலின் அதனை இங்ே Gaith.
காள் யுங்கினுடைய (1875-1961)
சுவிஸ் நாட்டு உளவியலறிஞ புருெய்ட் எழுதி வெளியிட்ட பிலே ஆர்வங் கொண்டார். 1 இவர் அவரைப் பின் பற்றி 1914 ஆம் ஆண்டளவில், 8 மட்டிலே புருெய்ட் கூறியவ்ற்) இவர் கூறினூர். அதனுலே இவர் மாத்திரமன்றி, யுங் உளப்பகுப் டார். பின்னர் பகுப்பு உளவி
உருவாக்கி விளக்கினர்.
உள நோய்களைப் பொறுத் கால அனுபவங்களிலே கவனம் கரித்தார். உள நோய்கள் உ6 களும் முக்கியத்துவமுடையன மேலும் நனவிலிச் செயல்களுக்கு மற்ற முறையிலோ விளக்கங் நனவிலிச் செயல்கள் சில அமை கின்றனவென்று யுங் காட்டியுள்
ஆயினும், யுங்கும் புருெய்ட் கவனஞ் செலுத்தினர்.

ன்பன சீவியத்தின் பொருட்டான ாரணமாக உணவு தேட முற்படு ஒரு வாழ்க்கை இயல்பூக்கமாகும். ால் இயல்பூக்கங்களுக்குப் புருெய்ட் மரண இயல்பூக்க மெனப்படுவது பூக்கமாகும். கலகஞ் செய்யுமியல் தக் காட்டுகின்றதெனப் புருெய்ட்
யமாக நனவிலி நிலையிலே செய்யப்
எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். தனி தாரமாகக் கொண்டே இயல்பூக்கங்
வென்றும், உளநோய்கள் உண்டா ணமாகின்றன வென்றும் புருெய்ட் நிப் புருெய்ட் கொண்டிருந்த கருத் ளிலே பரிசீலனை செய்ய உத்தேசித் க மேற்கொள்ளாது விட்டுச் செல்
பகுப்பு உளவியல்முறை
ரான யுங், கனவு விளக்கம் பற்றிப் நூலை வாசித்த பின்னர் உளப்பகுப் 907 இல் புருெய்ட்டைச் சந்தித்த ஆராய்ச்சிகள் செய்தார். ஆனல் சிற்சில கருத்துக்களைப் பொறுத்த றிலிருந்து வேறுபட்ட கருத்துகளை களுடைய நட்புப் பாதிக்கப்பட்டது புவாத ஆராய்ச்சியையும் கைவிட் |யல் எனும் புதிய கொள்கையை
தமட்டிலே, ஒருவருடைய கடந்த
செலுத்தும் முறையை யுங் நிரா ண்டாவதற்கு நிகழ்காலக் காரணி
வென்று யுங் காட்டியுள்ளார். க் குழந்தை முறையிலோ நியாய கூறுவதற்கும் யுங் இசையவில்லை. ப்பு வேலைகளுக்கு உதவியாக அமை
rar Frrj.
போல உணர்விலாச் செயல்களிலே
29

Page 40
அல்பிறட் அட்லரின் (1870-1937)
வியன்னாவைச் சேர்ந்த உள டைப் பின்பற்றிய முதல் உளவி ஆண்டளவில் புறொய்டைச் சந் துப் பரிமாறினார். அட்லர், 19 விட்டு நீங்கினார்.
மனிதனுடைய சீராக்கத்தில் விடச் சூழ லும், சமுதாயமும் கருத்துக்காரணமாகவே அட்ல கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட முக்கியமுடையன என்ற கருத் பற்றி அட்லர் அதிக கவனஞ் பிக்கையின்படி, வளர்ந்தவர்க குழந்தை எதனையும் செய்யும் னிடத்திலே ஒருகுறைபாடாக படியாக வளரும்போது, இக்குன மனிதனுடைய செயல்கள், அ விடக் கலகஞ் செய்யும் இயல்பூ செய்கின்றன. பாதுகாப்புக்கு ம றான். பால் நடத்தைகளிலே ஆதிக்கத்துக்குள் அடக்குவதற் யாக அதிகாரத்தைப் பெற்றுக் ( போக்குவதற்கும் உள்ள உந்த காரணமாகின்றது என்றும் அட்
எரிக் புறோம் , கறன் ஹோன ஞருமே உளநோய்களைப் பற்றி காரணிகளுக்குள்ள முக்கியத்துவ
உளப்பகுப்புவாத மரபுக்கு துள்ளன. அவற்றுள் பிரபலமா கருத்துக்கள் அறிவியல் முறை குறிப்பாக, நடத்தைவாத உள னர். புறொய்ட் தமது சில கருத் மாத்திரமே அடிப்படையாக ெ கருத்துகள் நன் நடத்தை மு ை காலத்தில் கண்டிக்கப்பட்டது. கூறிய கருத்துகள் பற்றியே கூறப்பட்டன. புறொய்ட்டின் க வாதிகள் கூறிய சில கண்டன
ஆராய்ந்தோம்.
இப்படியான கண்டனங்கள் பகுப்புவாத மரபினர், உளவிய

தனியாள் உளவியல் வியலறிஞரான அட்லர், புறொய்ட் "யலறிஞராவார். அவர் 1902 ஆம் தித்து உளப்பகுப்புப் பற்றிக் கருத் 11 இல் உளப்பகுப்பு வாத மரபை
லே அவனுடைய இயல்பூக்கங்களை ம் முக்கியத்துவ முடையன என்ற ர் விளக்கிய தனியாள் உளவியற் படுகின்றது. சூழலும் சமுதாயமும் எதுக் காரணமாகவே நனவிலி நிலை செலுத்தவில்லை. அவருடைய நம் ளுடைய உதவியின்றி ஒரு சிறு வல்லமையற்றதாகும். இது அத அமைகின்றது. அக்குழந்தை படிப் றபாடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. வனுடைய பால் இயல்பூக்கத்தை க்கத்தையே பெரும்பாலும் திருப்தி னிதன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின் தன்னுடைய மனைவியைத் தனது த மனிதன் முயலுகிறான். இப்படி கொள்ளுவதற்கும் குறைபாட்டைப் > மனிதனுடைய அபிவிருத்திக்குக்
லர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். ரி, சுலிவான் போன்ற உளவியலறி | விளங்கிக் கொள்வதிலே சமூகக் பத்தினை எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர். மாறாகப் பல கண்டனங்கள் எழுந் ன கண்டனம், உளப் பகுப்புவாதக் யில் அமையவில்லையென்பதாகும். வியலறிஞரே இவ்வாறு கண்டித்த துகளை, தனிப்பட்ட அனுபவத்தை கொண்டு விளக்கினாரென்றும், சில றக்கு முரணானவை என்றும் அக் பால் சம்பந்தமாகப் புறொய்ட் இக்கண்டனங்கள் பெரும்பாலும் ருத்துகளுக்கு மாறாக உளப்பகுப்பு ங்கள் பற்றி நாம் ஆரம்பத்திலே
கூறப்பட்ட போதிலும், உளப் பலுக்கு அளப்பரிய சேவை செய்
30

Page 41
துள்ளனர் என்பதனை மறந்து தையை விளங்கிக் கொள்வதி முக்கியத்துவத்தினை எடுத்துக் விருத்தியிலே இளம்பராயத்து வத்தினை எடுத்துக் காட்டியபை மட்டிலே பால் இயல்பூக்கங்க காரணங்களாகின்றன என்ப,ை கள் ஆற்றிய சேவைகளுள் குறிப்

பிடலாகாது. மனிதனுடைய நடத் "லே நனவிலிச் செயல்களுக்குள்ள காட்டியமையும், தனிப்பட்ட அபி அனுபவங்களுக்குள்ள முக்கியத்து றயும், உள நோய்களைப் பொறுத்த நம் உளச் சேர்க்கைகளும் எப்படிக் த எடுத்துக் காட்டியமையும் இவர் பபிடத்தக்க சிலவாகும்.
31

Page 42


Page 43


Page 44

|-|-
·
|- |-