கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கல்விச் சிந்தனையில் புதிய செல்நெறிகள்

Page 1
நினைவுட்
(196យបំ
559j ä
புதிய
> Ghuljudfilíhuni 6 கொழுப்
தமிழ்ச் சங்கம், வவுனியா தே
 
 

சந்திரசேகரம்)
பேருரை
6f 1999
ந்தனையில்
செல்நெறிகள்
சாமசுந்தரம் சந்திரசேகரன் புயல்கலைக்கழகம்)
சிய கல்வியியல் கல்லூரி, வவுனியா, 1999

Page 2


Page 3
பீடாதிபதியி
வவுனியா தேசிய கல்வி போக்கிலே நடைபெறுகின்ற நிகழ்வு இன்று நடைபெறுகி யாகும். இந்நிகழ்வினையொட யடைகின்றேன். எனது மகிழ்
அவற்றில் ஒன்று டே அவர்களின் நினைவாக இந் பட்டமை. தமிழர் சமூகத்திற்கா களை உருவாக்குவதில் அக். பெரியார் அவர்.
அவரிடம் பாடம் கேட அன்புடன் எம்மை விளித்து நடாத்துவார். தமிழையும் சுனை தேனாக தித்திக்கும் பொழுதாக பாட நேரம். அவரது எழுத்து நூல்களை, ஆய்வுக் கட்டுை படிப்பதுபோல சுவையாகச் ( எழுத்து போலவே அவரது ந யானவை. கல்வியியலுக்கு மி. அவரது நினைவு நிகழ்வு நடாத்துவது எமக்கு மகிழ்

, : Yt Tx734
|் - ( 1 2 )
314 -
ன் செய்தி
-யியல் கல்லூரியின் வளர்ச்சிப் கல்விப் பெறுமதி மிக்க ன்ற “நினைவுப் பேருரை” ட்டி நான் பெருமகிழ்ச்சி வுக்குக் காரணங்கள் பல.
பராசிரியர் ப. சந்திரசேகரம் நிகழ்வு ஒழுங்கு செய்யப் க திறன் கொண்ட ஆசிரியர் கறை கொண்டு உழைத்த
ட்பதே தனிச்சுவையானது.
பாடத்தினைக் கொண்டு வயையும் கல்வியில் கலந்து அமைவதுதான் அவரது ம் சுவையானது. அவரது -ரகளை வாசித்தால் கதை செல்லும். அவரது பேச்சு, டவடிக்கைகளும் இனிமை கவும் பொருத்தமானவை. மவ எமது கல்லூரியில்
சி.

Page 4
அவர் நினைவுப் டே மதிப்புக்குமுரிய பேராசிரியர் எனது மகிழ்ச்சிக்குரிய கா பேருரை நிகழ்த்துவதற்க கல்விச் சிந்தனையில் புதிய கல்லூரி ஆசிரியர் பயிலுை வாண்மை விருத்திக்கும் என்பதிலும் மகிழ்ச்சி கெ
ஆசிரியர்களே சமு அவர்களிடம் ஏற்படுத்த சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு நம்பிக்கையுண்டு. அதன் எமது கல்லூரியில் ஒழுங் வாய்ந்ததே.
இந்நிகழ்வினை ஒ திரு. தி. கமலநாதன் இன்பதேவராசா அவர்களு வித்த விரிவுரையாளர்க சங்கத்தினருக்கும் ஏை தெரிவித்துக் கொள்கின்ே
19.02.1999.

ருரையை எமது அன்புக்கும் சோ. சந்திரசேகரன் ஆற்றுவது "ணங்களில் மற்றொன்று. அவர் ாக தெரிவு செய்த தலைப்பான செல்நெறிகள் என்பது எமது ர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கும்,
உறுதுணையாக அமையும் ாள்கின்றேன்.
தாயத்தின் முதுகெலும்புகள் ப்படுகின்ற விருத்தி எமது த உதவும் என்பதில் எமக்கு வழி இவ்வகை நிகழ்வுகள் கு செய்யப்பட்டமை பயனுறுதி
2ழுங்கு செய்த உட்ப பீடாதிபதி
அவர்களுக்கும் திரு. த. }க்கும் ஆதரவு தந்து ஊக்கு ளுக்கும் நடாத்திய தமிழ்ச் னயோருக்கும் நன்றியினைத்
O607.
எஸ். அழகரத்தினம் பீடாதிபதி வுனியா தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி

Page 5
பீடாதிபதி س، ع]
ஆசிரிய வாண்மை விரு செயற்பாடுகளில் மாத்திரம் தங்கிய அடிக்கடி உள்வாங்கும் சமுத களையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடி மிடப்பட வேண்டியது அவசி எமது கல்விக் கல்லூரி விரி காலமாக ஆசிரிய பயிலுனர்களின் விருத்திச் செயற்பாடுகளில் அக் வருகின்றனர். அவர்களுடைய பேருரை கல்லூரியில் ஒழுங்கு போன்ற நிகழ்வுகள் ஆசிரிய விருத்தியில் பிரதான பங்கை வ எமது சமூகத்தின் தேவை கொள்வதற்கு உதவி புரியல் நம்பிக்கையுண்டு.
நினைவுப் பேருரை ஆ அங்கு சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள வி முன்கூட்டியே எழுதித் தந்து சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு சு நன்றிகளைத் தெரிவிப்பதில் L

யின் நன்றி
ருத்தி தனித்து வகுப்பறைச் பிருப்பதில்லை. மாற்றங்களை ாயத்தின் பல்வேறு தேவை ய வகையில் அது திட்ட யமாகும். இந்த வகையில் வுரையாளர்கள் அண்மைக் ள் பல்வேறுபட்ட வாண்மை கறை கொண்டு செயல்பட்டு ஊக்குதலாலேயே நினைவுப் 5 செய்யப்பட்டது. இவை பயிலுனர்களின் ஆளுமை கிப்பதுடன், அந்த விருத்தி களைப் பூர்த்தி செய்து 0ாம் என்பதிலும் எமக்கு
ஆற்ற சம்மதம் தந்ததுடன், பிடயத்தினை அச்சுப் பதிக்க துதவிய பேராசிரியர் எஸ். ல்லூரி சார்பில் மனமுவந்த மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.

Page 6
மற்றும் மேற்படி நி ஊக்கமளித்த பீடாதிபதி க விரிவுரையாளர்களுக்கும் ந பல செய்த தமிழ்ச்சங்க நி
நினைவுப் பேரு ஒழுங்குகள் செய்து ஒத்து சிவபாலராசா அவர்களுக் தந்த எஸ். திருமாவளவன் செல்வி. செ. பபிற்றா க அவர்கட்கும், Forut நிறு அவர்களுக்கும் எமது ந
2
மேலும் பல்வேறு 2 எல்லாம் செய்து தந்த எ: தினருக்கும் எமது மனங் இந்நிகழ்வுக்கு உதவிய ஏ உளமார்ந்த நன்றிகள்.
19.02.1999.

கழ்வினை கல்லூரியில் நடாத்த |வர்களுக்கும், ஆதரவு அளித்த லன் விரும்பிகளுக்கும் ஒழுங்கு ருவாகிகளுக்கும் நன்றிகள் பல.
Dரயை கணணியில் பொறிக்க பழைத்த எஸ். பரமானந்தம், பா. கும் கணணியில் பொறித்துத் , ரி. மயூரநாதன் அவர்களுக்கும், இவர்களுக்கும், ச. காண்டீபன் |வன செல்வி. எஸ். சுகந்தினி
ன்றிகள்.
கான்
உதவிகளையும் வேண்டும்போது ன். எஸ். இரத்தினம் நிறுவனத் = கனிந்த நன்றிகள். அத்துடன் எனைய அனைவருக்கும் எமது
F. கமலநாதன்
உப பீடாதிபதி வவுனியா தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி
4

Page 7
வவுனியா தேசிய கல்வியிய
உபதலைவர் அ விரிவுரையாளர்களே/ ஆக மற்றும் பிரமுகர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வனக்கங்
காலஞ் சென்ற கல்வியியல் அவர்களின் கல்விப் பணிகளையும் அ கூருமுகமாக இந்த ஞாபகார்த்த உt காகவும் அவ்வுரையை ஆற்றுமாறு தமைக்காகவும் கல்லூரித் தலைவரு நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியைத்
தமிழ் பேசும் வடமாகாணத்தி கல்லூரியானது பேராசிரியர் சந்திரே கூரும் முறையில் ஒரு முக்கிய கல் யிட்டு நான் பெருமையுறுகின்றேன்.
பேராசிரியர் சந்திரசேகரம் , வாழ்ந்த தலைசிறந்த ஒரு கல்வியா மட்டக்களப்பு சிவானந்த வித்தியாலய ரோதயாக் கல்லூரியிலும் ஆசிரியராக கழகத்தில் கல்வியியல் விரிவுரையா கழகத்தில் கல்வியியல் பேராசிரியராக கல்வியுலகமே கண்ணிர் வடிக்கும் மு காலனுக்கு ஈந்தவர்.
இன்று பல்கலைக்கழக ம நிலையில் தமிழ் மொழியில் கல்:

வி கல்லூரித் தலைவர், அவர்களே/ சிரியர் பயிலுனர்களே/ 7/ நனயர்களே/
எனது உ எ7ம7ர்ந்த கவர்/
பேராசிரியர் ப. சந்திரசேகரம் ரிய சேவைகளையும் நினைவு ரையை ஒழுங்கு செய்தமைக் என்னை அன்புடன் பணித் க்கும் ஏனைய விரிவுரையாள
த் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தில் அமைந்துள்ள கல்வியியல் Fகரம் அவர்களை நினைவு
விப் பணியை ஆற்றுவதை
அவர்கள் இந்நூற்றாண்டில் 'ளர், கல்விச் சிந்தனையாளர். த்திலும், சுன்னாகம் ஸ்கந்தவ வும் பேராதனைப் பல்கலைக் ாளராகவும் யாழ். பல்கலைக் வும் பணிபுரிந்து இறுதியில் றையில் தனது இன்னுயிரைக்
ட்டத்தில், பட்டப்பின் படிப்பு
வியியல் கற்பிக்கப்படுகிறது.

Page 8
ளமான
ஏராளமான கல்வியியல் ஆய் படுகின்றன. தமிழ் மொழிக்கு உலகில் எங்குமில்லாத அளவுக் தென்றால், அதன் மூலகர்த்தா பேராசிரியர் அவர்களாவர். ஆ யுடைய பேராசிரியரவர்கள், உய மத்தியில் பரவத் தாய்மொழி வேண்டும் என்ற திடசித்தத் மொழி மாற்றம் உயர் கல்வி ! மனமுவந்து ஏற்றதுடன் தா கல்வியியலைக் கற்பித்தார். இ களுக்கும் வழிகாட்டியாக அ
கல்வியியல் மாணவர்க மொழியில் கல்வியியல் பற்றிய நூல்களையும் வெளியிட்டு பிற்க முன்னோடியாகவும் அவர் வில் அவரது நூல் மேலை நாட்டுக் பற்றிய ஒரு முன்னோடித் தமிழ் தாகூர், ராமகிருஷ்ண பரமஹ கல்விச் சிந்தனையில் மிகுந்த , களைச் செய்தவர் பேராசிரியர்
அவருடைய ஆய்வு: யையும் நன்கு வெளிப்படுத்தி இ ஆராய்ச்சி ஆவணமாகத் தி கொள்கைகள்” என்ற தலை ஆய்வாகும். இலங்கையின் உ எந்த ஆய்வாளரும் பேராசிரிய துணை நாடியேயாக வேண்

புகள் தமிழ் மொழியில் நடாத்தப் உயர் கல்வி நிலையில் இன்று கு உயரிய அந்தஸ்து கிட்டியுள்ள வாக விளங்கியவர்களுள் ஒருவர் ங்கில மொழியில் உயர்ந்த புலமை ர் கல்வியானது பின்தங்கிய மக்கள் ய போதனா மொழியாக அமைய துடன் பணியாற்றியவர். போதனா நிலையில் நிகழ்ந்தபோது அதனை னே முன்நின்று தமிழ் மொழியில் இவ்வகையில் பிற விரிவுரையாளர்
மைந்தவர் அவர். களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழ் ப ஏராளமான கட்டுரைகளையும் காலக் கல்வியியல் எழுத்தாளர்களுக்கு ளங்கினார். கல்வித்தத்துவம் பற்றிய கல்வியாளர்களின் கல்விச் சிந்தனை நூலாகும். காந்தியடிகள், மகாகவி மம்சர் ஆகியோரின் கீழைநாட்டுக் ஆர்வம் காட்டி, ஆழமான ஆய்வு வர்கள். = சிறப்பையும் அறிவுசார் சிந்தனை இன்றளவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த "கழ்வது “உயர் கல்வி பற்றிய ப்பிலான அவருடைய விரிவான உயர் கல்வி பற்றி ஆராய முற்படும் ரது இந்த ஆய்வு ஆவணத்தை டும். இவ்விடயம் பற்றி 1968இல்
6

Page 9
ஆராய முற்பட்ட கல்விமான் குண ஆய்வினை அடியொற்றியே தம உருவாக்கியுள்ளார்.
பல்கலைக்கழகப் பேராசி தகைமைகள் உயர்ந்து காணப்ப பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு (mobility of academics) -969)||J6). வேண்டும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள கல்வி நிலையங்களின் தராதரங்கை பல சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வம்சமும் இவ்வகையில் பேராசிரியர் அவர்கள் டில்லிப் பல்க்லைக்கழகம், லண்ட6 காமராசர் பல்கலைக்கழகம், கர் திருவனந்தபுரம் பல்கலைக்கழகம் (
கற்பித்தல் பணிபுரிந்தும் அனுபவ
இலங்கையின் உயர்கல்வி, ட எனும் துறைகளில் ஆராய்ச்சி பேராசிரியர் அவர்கள் இந்நாட்டின் பிரிவினரான இந்திய பெருந்தோட்ட ஆழ்ந்த கவனஞ் செலுத்தியுள்ளார் இப்பிரிவினரின் கல்விநிலை மிகள் தோட்டப்பாடசாலைகள் பயிற்சியற்ற ஆ 60 ஆயிரம் பிள்ளைகளுக்கு மிகக் கு கல்வியை வழங்கி வந்தன. இப்பி அரசோ அல்லது அரசர்ங்கத்தின் கவனஞ் செலுத்தவில்லை. போத மாணவர்களின் போதனா மொழி சி. மென்று 1961ஆம் ஆண்டின் தேசி
7

னபால மலசேகர, பேராசிரியரின்
து ஆய்வுக் கட்டுரையை
ரியர்களின் உயர் தொழில் ட வேண்டுமாயின் அவர்கள் 5ம் இடம் பெயர்ந்து சென்று ம் பெற்றவர்களாக இருத்தல் ாப்பட்ட ஒரு கருத்து. உயர் )ள மதிப்பீடு செய்யும் போது கருத்திற் கொள்ளப்படுகிறது. இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், ன் பல்கலைக்கழகம், மதுரை நாடகப் பல்கலைக்கழகம், என்பவற்றில் கற்றும் அல்லது ம் பெற்றவர்.
பரமஹம்சரின் கல்வித் தத்துவம்
அனுபவம் கொண்டிருந்த முக்கிய ஒரு பின்தங்கிய - மக்களின் கல்வி நிலையில் 1. அக்காலத்தில் (1960களில்) பும் பின்தங்கியிருந்தது. 600 ஆசிரியர்களைக் கொண்டனவாய் றைந்தபட்ச அளவில் ஆரம்பக் ரிவினரின் கல்வி வளர்ச்சியில் கல்வி ஆணைக் குழுக்களோ ாக்குறைக்கு பெருந்தோட்ட ங்களமாக அமைதல் வேண்டு
ய கல்வி ஆணைக்குழுவும்

Page 10
அதுவே அரச கரும மெ 1964ஆம் ஆண்டின் தேசிய ச யும் வலியுறுத்தின. தாய்மொ கல்வி மொழி எனவும் தாய் கொள்வதற்குப் போதுமான உ உண்டெனவும் வலியுறுத்தி ஆணைக்குழுவின் வாதங்க அக்காலத்தில் கூட்டுறவாளர் தேசிய ஊடகங்களினூடாகவும் மொழியை மாற்றும் புதிய மு தாய்மொழி என்பது வெறு மட்டுமன்று; ஓர் இனக் குழு உணர்வுகள் என்பவற்றின் இ தாய்மொழியே விளங்கும், த போதனா மொழியாக அடை குழுவினரின் பண்பாட்டு அை களும் சிதைந்துவிட நேரிடும் ( களிலும் எழுத்துக்களிலும் ( பொறுப்பானோர் தமது ெ கைவிடுவதற்கு தமிழர் மத்திமி அக்கால கட்டத்தில் இப்போ துணிந்து எதிர்க் கருத்து பெருமை பெற்றவர் பேராசிரி
பேராசிரியர் அவர்கள் கீழை நாட்டுக் கல்விச் சிந்தன ஈடுபாடும் கொண்டவர். அ ஆற்றிய விரிவுரைகளும் இத்த களைப் பிரதிபலித்தன. இத்தத்

ாழியாக அமைதல் வேண்டுமென 5ல்விக்கான ஆலோசனை அறிக்கை ழியே பிள்ளைகளின் இயற்கையான மொழியைப் போதனா மொழியாகக் ளவியல், கல்வித்தத்துவ நியாயங்கள் வந்த பேராசிரியர் அவர்கள், தேசிய ளை முற்றாக நிராகரித்தார். தாம் என்ற பத்திரிகையிலும் மற்றும் வெளியிட்ட கருத்துக்களில் போதனா பற்சிகளைக் கடுமையாகச் சாடினார். |ம் தொடர்பாடலுக்கான ஊடகம் ழவினரின் பண்பாடு, விழுமியங்கள்,
இருப்பிடமாகவும் கருவூலமாகவும் ாய்மொழியல்லாத வேறு மொழிகள் மயும் போது, குறிப்பிட்ட இனக் டையாளங்களும் தனித்துவப் பண்பு எனப் பேராசிரியர் தமது சொற்பொழிவு எச்சரிக்கை விடுத்தார். கல்விக்குப் மாழித் திணிப்பு முயற்சிகளைக் ல் எழுந்த எதிர்ப்பே காரணமாயிற்று. தனாமொழி பற்றிய பிரச்சனையில், க்களை முன்வைத்துப் போராடிப்
யரவர்கள்.
மேலை நாட்டுக் கல்வித்தத்துவம் னை என்பவற்றில் ஆழ்ந்த அறிவும் வர் தமிழில் எழுதிய நூல்களும் 3த்துவங்களின் பல்வேறு பரிமாணங்
துவங்களுக்கிடையே காணப்பட்ட

Page 11
ஒருமைப்பாடுகள், வேறுபாடுகள், ! கல்விச் செயற்பாட்டில் ஏற்படுத்த வர்த்தமானங்களுக்கப்பால் இக்க உலகின் கல்வி நிலைமைகளுடன் போன்ற இன்னோரன்ன பொருள்க பணிகளைத் தொடர்ந்தார். கீழ் நா தத்துவங்கள் பற்றிய ஆய்வினூட பொருந்தக்கூடிய ஒரு புதியகல்வி வதும் பல்வேறு காலப்பகுதிகளிலு இருந்து எழுந்த கல்வித் தத்துவ யைக் காண்பதும் அவருடைய சீ நோக்கமாக இருந்தது. அன்னாரது பயனையும் விளைவிக்கும் முன் நேர்ந்தது அதி வேதனைக்குரிய சொற்பொழிவில் ‘கல்விச் செயற் என்னும் பொருள் பற்றி ஆராய்வது கருதுகிறேன். அவரிடம் உயர்கல் கல்வித் தத்துவம் பற்றிய பல வி அறிய முடிந்தது. அவரது தத் அடியொற்றி இப்பொருள் பற்றி இவ்விடத்து முன்வைக்கிறேன்.
(பழமை வாதத்தின் தெ
"கல்விச் செயற்பாட்டில் கூறும்போது அப்பொருள் பற்றிய முதற்கண் சுட்டிக்காட்ட விரு
வரலாற்றில், பழமையான பாரம்பரிய

இத்தத்துவங்கள் உலகளாவிய ய தாக்கங்கள், கால, தேச, ல்வித் தத்துவங்கள் நவீன கொண்டிருந்த பொருத்தப்பாடு ளில் அவர் தம்து ஆய்வுப் ட்டு, மேலை நாட்டுக் கல்வித் -ாக அகிலம் முழுவதற்கும் ச் சித்தாந்தத்தை உருவாக்கு லும் சமூகப் பின்னணிகளிலும் ங்களிடையே ஒரு பொதுமை த்தாந்தத் தேடலின் முழுமுதல் தத்துவத் தேடல்கள் முழுப் னரே அவர் காலன் வசப்பட 951. அவருடைய நினைவுச் பாட்டில் புதிய சிந்தனைகள் து பொருத்தமுடையது எனக் வி பயின்றபோது அவருடைய ாலமான சிந்தனைகளை யான் துவ சிந்தனையின் மரபினை ய எனது கருத்துக்களை
ாடர்ச்சி
புதிய சிந்தனைகள்" என்று ஆய்விற்குரிய சில வரம்புகளை புகிறேன். கல்விச் சிந்தனை
ச் சிந்தனைகள் அனைத்துமே

Page 12
இன்று கல்வியுலகில் இருந்து கூறுவதற்கில்லை. இன்றைய க மட்டுமன்றி அகில உலக ரீதிய செல்வாக்கும் தாக்கமும் இன்ற கல்வியின் நோக்கு, பாட ஏற்பாடு, முகாமைத்துவ ஒழுங்குகள், ஆகியவற்றில் பழமைவாத தொடர்ந்து செறிவுற்றிருப்பல் கல்வியின் நோக்கம் எனும்போ தெரிவு செய்யப்பட்ட அறிவுத் ( முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது சமூக விஞ்ஞானம், கணிதம் ( எம்மால் வலியுறுத்தப்படும் கல் பாடவிடயமும் பாடநூலும் முன் கல்வி செயற்பாட்டில் ஆதிக்க மற்றும் கல்வி நிர்வாகச் செ முறையின் (bureaucracy) மு ஒழுங்கமைப்பு (hierarchical வழக்கொழிந்ததாக கூறப்பட (
முழுநாட்டிற்குமான (inflexible) பாட ஏற்பாடு பின்ப கள், இனக்குழுக்களின் பல்வகை வேறுபாடுகள், மாணவர்களின் . கின்ற பல்வகைத் தன்மை என முறையில் சகலருக்கும் ஒரேவல் இன்னுந்தான் வலியுறுத்தப்படுகி லில் ஆசிரியரே அறிவுக் களஞ்சி சால் வேதவாக்கு; அவரது கூ

ப ய- 6. --------
து முற்றாக ஒழிந்து விட்டதாக கல்விச் செயற்பாட்டில், இலங்கையில் சாகவும் பாரம்பரியச் சிந்தனைகளின் ளவும் இருந்துதான் வருகின்றன. கற்பித்தல் முறையியல், பாடசாலை ஆசிரியர் மாணவர் தொடர்புகள் கல்விச் சிந்தனையின் பாதிப்பு தை இன்னும் காணமுடிகிறது. து இளந்தலைமுறையினருக்கு, தொகுதியை உணர்த்தல் இன்றும் 1. இது இயற்கை விஞ்ஞானம், முதலாம் பாடங்களில் இன்றளவும் வி மரபாக உள்ளது. ஆசிரியரும் மறயான பரீட்சைகளும் இன்னுந்தான் ம் செலுத்துகின்றன. பாடசாலை யற்பாட்டில் பணிக்குழு ஆட்சி க்கிய ஓர் அம்சமான படிமுறை - structure) இன்னும் முற்றாக முடியாது.
நீர்மையற்ற, நெகிழ்ச்சியற்ற ற்றப்படுகிறது. பிராந்திய வேறுபாடு. கப்பட்ட பண்பாட்டுப் பரிமாணங்கள், சமூகப் பின்னணிகளில் காணப்படு பவற்றைக் கருத்திற் கொள்ளாத கெப் பாட ஏற்பாடு என்ற கோட்பாடு றது. கல்வி கற்பித்தல் முறையிய யம்; அவர் வாய்மொழியே அறிவு ற்றுக்களும் கருத்தோட்டங்களும்

Page 13
பகர -..
கேள்விக்கிடமற்றவை எனும் ம வகுப்பறைகளில் இன்னுந் தொட பாட விடயத்தைப் பொருளறியாது ஆசிரியரினதும் பாடநூலினதும் வி அவற்றை உயர்புள்ளி பெறும் இ முறையாகச் சமர்ப்பிப்பது; இன முறையில் ஆதிக்கஞ் செலுத்து களாக உள்ளன. சுருங்கக்கூறின், களும் அவற்றின் தாக்கங்களும், லிருந்து அகற்றப்பட்டுவிட்ட ப கூறும் நிலை இன்னும் உருவா
தென்னாசியக் கல்வி துரிதமாக மாறிச் செல்லும் ச பாங்குகளுக்கு ஏற்ப இசைந்து முறைகளில் மாற்றங்காணும் முய மறுப்பதற்கில்லை. கடந்த இரு வந்த துரித சமூக, பொருளாதா, இனங்கண்டு ஆவணப்படுத்தும் வருகின்றன. பொருளாதாரத் த கொள்ளுமிடத்து கடந்த இரு த. திறந்த தன்மை, பூகோளமயமாக்கம் களை அது கடந்து வந்துள்ள துறையான (primary sector) வி (secondary sector) கைத்தொழில் சேவைத்துறை என்பவற்றின் பந் குறைந்து நான்காந்துறையான ந செல்வாக்கு அதிகரித்து வருகின் வாய்ப்புக்களை இந்நான்காந்து

ரபுவழிச் சிந்தனை இன்றைய டர்கிறது. மாணவர்கள் குறித்த மனனஞ் செய்தல், முற்றாகவே டய ஞானத்தில் தங்கியிருப்பது; இலக்கோடு பொதுத்தேர்வுகளில் வ யாவும் இன்றளவும் கல்வி ம் மரபுவழிக் கல்விச் சிந்தனை பழமைவாதக் கல்விச் சிந்தனை இன்றைய கல்விச் செயற்பாட்டி ண்புகள் என்று அறுதியிட்டுக் 'கவில்லை.
மறைச் சீர்திருத்தங்களாவன, முக, பொருளாதார, கலாசாரப் - செல்லும் முறையில் கல்வி ற்சிகளாக அமைந்து வந்ததை தசாப்த காலங்களில் ஏற்பட்டு ர மாற்றங்கள் எவை என்பதை முயற்சிகள் ஏராளம் இடம்பெற்று பறையை ஓர் உதாரணமாகக் சாப்தங்களில் தாராண்மைவாதம், - என்னும் இன்னோரன்ன கட்டங் து. மேலை நாடுகளில் முதலாந் வசாயம், இரண்டாந்துறையான - மூன்றாந்துறையான (tertiary) கும் முக்கியத்துவமும் இன்று வீன தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் றது. எழுபது வீதமான வேலை மறயே உருவாக்கி வருகிறது,

Page 14
மரபுவழி பொருளாதாரத் துை செல்வாக்கிழந்து இன்று அறிவு வருகின்றது. விவசாயிகள், ( வழக்கொழிந்து அறிவுசார் ஊ என்ற ஒரு புதிய சமூகத்தி காண்கின்றோம். விவசாய சமூக சமூக நிலைமைகள் மாற்றமை பிற்பட்ட சமூகங்கள் (post-in நிலைமைகள் மாற்றமுற்று இன்று 3Felp35É5(615b (knowledge Socie
ரீதியில் உருவாகி வருகின்றன.
வரலாற்றின் ஒட்டத்தில் தொழிற் புரட்சி (1760-1830) பொருளாதார விளைவுகளைத் வரும் தகவல் புரட்சியும் (ir அடிப்படையான இலத்திரன் பு மக்களின் பொருளாதாரத்திலும் பண்பாட்டிலும் உளவியலிலும் சி களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. சீர்திருத்தங்கள் இம்மாற்றங்கை தேவைகளுக்கேற்ப கல்வி முன முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தை
நால்சார் கல்வி
முக்கியமாக அண்மை பழமைவாதச் சிந்தனையினடிப்
பெற்றுள்ள நூற்கல்விச் செயற்பா

றகள் (விவசாயம், கைத்தொழில்) |த்தொழில் முக்கியத்துவம் பெற்று தொழிலாளர்கள் என்ற சொற்கள் Tyfujig,6i (knowledge workers) ன் தோற்றத்தை இன்று நாம் ம், கைத்தொழில் சமூகம் என்னும் டந்து கைத்தொழில்மயத்துக்குப் lustrial Society) 2 (56) Taf வந்த வ அறிவுசார் சமூகங்களும் கற்கும் ‘ty /learning SOciety) உலகளாவிய
ம் அறிவியல் புரட்சி (1540-1690),
என்பவை ஏற்படுத்திய சமூக, தொடர்ந்து இன்று ஏற்பட்டு iformation revolution) 95b5 Jl fujuh (electronic revolution) நாகரிகத்திலும் வாழ்வியலிலும் ந்தனையிலும் எண்ணற்ற மாறுதல்
கடந்தகால, நிகழ்காலக் கல்விச் )ள உள்வாங்கி அவற்றின் புதிய றைமையைச் செம்மைப்படுத்தும்
த மறுப்பதற்கில்லை.
க்காலக் கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் படையில் இன்னும் பெருமதிப்புப் ட்டில் பெரிய அடிப்படை மாற்றம்
12

Page 15
எதனையும் இன்னும் கொண்டு காகவே; கல்வியின் பயன் என்று பயன் கல்விப் பேறே' என்ற மரபு காலமாக அறிவுசார் நூல்களைக் வலியுறுத்தியது. கீழைநாட்டுக் க கல்விச் சிந்தனையிலும் கல்வியான களாகிய நூல்களைப் பயின்று வசதி கூர்மைப்படுத்தும் ஒரு செயற்பா படைத்தவர்களுக்கே பரந்த நூற்கள் பொருளாதாரமும் இருந்தது. இ களுக்கும் உழைப்பாளர்களுக்கும் ெ நலன்களுக்கும் சமூக மேம்பாட் சிந்தனையும் இருந்து வந்துள்ள காலமாகப் போற்றப்பட்டு வந்த கல்விச் சிந்தனையின் முக்கிய பெ கல்வி இன்று உலக நாடுகளின் முற்றாக ஒதுக்கப்பட்டு விட்டதா ஆண்டு தொடக்கம் இலங்கையில் களைத் [c.w.W. கன்னங்கரா (13 குழு (1961), தேசிய கல்வி அ நோக்கினால் அவை சாடிய முக்க ஆழமாக பொதிந்து காணப்பட உழைக்கும் உலகில் மாணவர் ! கல்வி பொருத்தமற்றது மட்டுமல்ல செய்யப்பட முடியாத உயர் கல்வி விருப்புகளையும் ஏற்படுத்துவது; மனிதவலுத் தேவைகளுக்குச் சற்று யாக நூற்கல்வி அம்சம் பாட ஏற் வேண்டியதொன்று என்பதே இவ்வ

வரவில்லை. 'கல்வி கல்விக் பிறிதொன்றில்லை; கல்வியின் பழிக் கல்விச் சிந்தனை காலங் கற்றுத் தேறுவதே கல்வி என ல்வி மரபிலும் மேலைநாட்டுக் து அறிஞர்களின் அறிவாக்கங் 5) படைத்தவர்களின் அறிவைக் டாகவே கருதப்பட்டது. வசதி வியை பெறப் போதிய நேரமும் இத்தகைய நூற்கல்வி 'பாமரர் பாருத்தமற்றது; அவர்களுடைய டுக்கும் பாதகமானது' என்ற து. உலகளாவிய ரீதியில் காலங் நூற்கல்வியானது பாரம்பரியக் பறுபேறு என்றால், அத்தகைய கல்விச் செயற்பாட்டிலிருந்து எகக் கூறமுடியாது. 1943ஆம் 5 வெளிவந்த கல்வி அறிக்கை 943), தேசிய கல்வி ஆணைக் அறிக்கை (1964)) தொகுத்து கிய அம்சம் கல்வித்துறையில் ட்ட நூற்கல்வியாகும். பரந்த இணைந்து வாழ, இத்தகைய எறி விரயம் மிக்கது; நிறைவு
அபிலாசைகளையும் தொழில் சமூக, பொருளாதார முறையின் றும் பொருத்தமற்றது; படிப்படி மபாட்டிலிருந்து குறைக்கப்பட றிக்கைகள் தெரிவித்த ஒருமித்த

Page 16
கருத்து. மொத்தத்தில் மரபுவ தீவிர கண்டனங்கள் எவ்வா செல்வாக்குத் தொடர்வதை மா
புதிய சிந்தனையின் அ
புதிய கல்விச் சிந்தனை கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு போற்றிப் புகழப் பெறும் பல சி சிந்தனையின் நவீனமான விளைவு கல்வி வரலாற்றின் பல்வேறு கால சிந்தனைக்கு எதிரான பல கல்வி
ஆதாரங்கள் உள்ளன. உண்மை தோன்றியதோ, பழமைவாதக் கல் அன்றே அவை பற்றிய கண்ட இத்தகைய கடந்தகாலக் கண்ட களின் தோற்றத்தைக் காணமுடிகி கள் பலவற்றை இதற்கு ஆதார. சிந்தனைகளில் முக்கியமானதாச கற்கும் திறன்களை மேம்படுத்து to learn). பாட உள்ளடக்கம், 6 வன்றி கற்றல் செய்முறையே கற்றல் வழிமுறைகளே கல்வி ( எனப் புதிய கல்விச் சிந்தனை 6 பின்னர் மேலும் விளக்கமாக நோக் யானது முற்றிலும் புதிய 20ஆப் கொள்வது தவறு. 1762ஆம் ஆ Jean Rousseau தனது Emil 134) பின்வருமாறு குறிப்பிட்டி

ழிக் கல்விச் சிந்தனை பற்றிய றிருப்பினும் அச்சிந்தனையின் எங்கொள வேண்டும்.
நரம்பம்
கள் பற்றிய ஆய்வில் கருத்திற் முக்கிய அம்சம், நிகழ்காலத்தில் ந்தனைகள் தற்போதைய மனித வுகள் என்று கூறிவிட முடியாது. கட்டங்களில் பழமைவாத கல்விச் F சிந்தனைகள் உருவானமைக்கு மயில் பாடசாலைக் கல்வி என்று விச் சிந்தனை என்று தோன்றியதோ உனங்களும் தொடங்கி விட்டன. னங்களில் புதிய கல்விச் சிந்தனை றது. அண்மைக்கால உதாரணங் மாகக் காணலாம். நவீன கல்விச் கக் கருதப்படுவது கற்பதற்கான பவதாகும் (principle of learning விடய அறிவு (content) என்பன (process of learning) அல்லது முறைமையில் முக்கியமானவை வலியுறுத்துகின்றது. இதுபற்றிப் க்கப்படும். ஆயினும், இச்சிந்தனை > நூற்றாண்டுச் சிந்தனை எனக் தண்டில் பிரஞ்சுத் தத்துவஞானி = என்ற நூலில் (பக்கம் 90 - நந்தார்:
ன

Page 17
“நீங்கள் விஞ்ஞானம் கற் நான் விஞ்ஞான அறிவைட் உருவாக்குவதில் தீவிரம் களுக்குப் பல்வேறு விஞ்6 உங்களுடைய கடமைய ஆர்வத்தையும் சுவையை உங்கள் கடமை. இச்சுவை அவர்களுக்குப் பல கற்றல் learning) கற்பித்தல் வேல
முறையின் அடிப்படைத்
மறுபுறம் இந்தியாவில் நூற் காந்தி அடிகள் முன்வைத்த ஆத குறிப்பிட வேண்டும்:
'உடல், உள்ளம், ஆத்மா இ கக்கூடிய முழுமையான க (handicraft) வழங்க வே படைத் தத்துவம் கைப்பா (processes) களினூடாக பி
றையும் வெளிக்கொணர்தல் கணிதம் ஆகிய பாடங்கள் இணைக்கப்படல் வேண்
நூற்கல்விக்கு எதிர்ப்பு, | முறை ஆகிய காந்தி அடிகள் வலி தற்போதைய கல்விச் சிந்தனைகளை கின்றன. Brubacher (1950) தமது என்ற நூலில் காந்தி அடிகளின் சிற்
15

பிப்பது விரும்பத்தக்கதே... பெறுவதற்கான கருவிகளை க ஈடுபட்டுள்ளேன். மாணவர் தான பாடங்களைக் கற்பிப்பது ல்ல. அவ்விஞ்ஞானங்களில் யும் ஏற்படுத்த வேண்டியதே யானது முதிர்ச்சி பெறும்போது > முறைகளைக் (methods of ன்டும். இதுவே சிறந்த கல்வி தத்துவமாகும்”.
கல்விச் செயற்பாட்டுக்கு எதிராக காரக்கல்விச் சிந்தனையையும்
இவையனைத்தையும் உள்ளடக் ல்வியைக் கைப்பணிகளினூடாக ன்டும் என்பதே எமது அடிப் னியைக் கற்பிக்கும் செய்முறை காளையின் உள்ளார்ந்த சகலவற். வேண்டும் வரலாறு, புவியியல், அனைத்தும் கைப்பணியுடன் நிம் (Mathur, V. S, 1966).'
முழுமைக்கல்வி, கற்றல் செய் புறுத்திய சிந்தனைகளானவை
அடியொற்றியே அமைந்திருக் து 'நவீன கல்வித் தத்துவம்' தனை பற்றிக் கூறுவதாவது:

Page 18
'காந்தியடிகள் எழுத்த செயற்பாட்டை எதிர்த்தார் ஈடுபடப் போகின்றவர்கள் பொருத்தமானது அல்ல பெறப்படும் கல்வியே . கூடியது என்பது கார்
நூலறிவைப் போதிக்கு சிந்தனை மறுத்துரைக்கின்றதெ கார்ல்மாக்ஸ் கல்வியை நூலகங் பணியுடன் இணைத்தமை றொபர்ட்ஓவன் அமைத்த பாட கும் வழங்கப்பட்ட கல்விப் டே உடற்பயிற்சியுடனும் (gymnas
யைக் கார்ல்மாக்ஸ் பின்வருமா
“இத்தகைய கல்வி முழுமையான மனிதனை கல்வியை வழங்குவே
சிந்தனைகளின் சமூக,
மூன்றாவது வரம்பாக பழமைவாதக் கல்விச் சிந்தனை, புதிய கல்விச் சிந்தனைகள் எ சீரிய சிந்தனையாளரின் தீவிர அ வையன்று என்னும் கருத்தை
பழமைச் சிந்தனை 6 யானது, குறைபாடுடையது என்
Fri, - - பு க 1 மாரபா பபுவகை காதல்

இவை மட்டுமே வழங்கும் கல்விச் . மாணவர்கள் உழைக்கும் பணியில் ; எனவே அவர்களுக்கு நூற்கல்வி ); பொருளாதாரப் பணிகளினூடாகப் ஆத்மீக பலத்தை உறுதி செய்யக் நீதியடிகளின் சிந்தனை.'
நம் சிந்தனையை நவீன கல்விச் தன்றால் சென்ற நூற்றாண்டறிஞன் களிலிருந்து விடுவித்து உற்பத்திப் யைக் குறிப்பிட வேண்டும். சாலையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைக் பாதனை உற்பத்திப் பணியுடனும் tics) இணைக்கப்பட்டிருந்தமை சறு பாராட்டுகின்றார்:
உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும். ன உருவாக்க ஒரேவழி இத்தகைய
கய
b/>
த்தளம்
5 நான் குறிப்பிட விரும்புவது முற்போக்குக் கல்விச் சிந்தனைகள், ன்பன சமூக வெற்று நிலையில் ஆய்வுகளின் விளைவாக உருவான
யாகும். சன்றால் எப்போதுமே எதிர்மறை று கூறுவதும் புதிய சிந்தனைகள்
16

Page 19
எப்போதுமே பயன்தருவன, வினை தும் தவறான வாதமாகும். இதற்கு எழுந்த காலச் சூழல், சமூக, பொரு கருத்தில் கொண்டால் மட்டுமே க களையும் அவற்றின் சமூகப் பொருள் புரிந்து கொள்ள முடியும். எடுத் சிந்தனைகளாவன இன்றைய நிலை என திட்டமாக வாதிட முடியும். றாண்டின் தேவைகளுக்கும் பொரு கடினம். அறிவு, சிந்தனைகள் என்பன தற்கால ஆய்வாளர்கள் அறிவுத் ( சிந்தனை வலுவில் இருந்து பிறந்த அறிவை உருவாக்குகின்றன (knov என்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றன தோற்றத்திற்கான சமூகவியல் கார knowledge) ஆராய முற்பட்டவர் தொழிற் சமூகம், புதிய அறிவுசார் ச நிலைமைகள், தேவைகள் என்பவர் களும் மாறிச் செல்வதை வரலாற்றி முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, மரபுல் படைத்த ஒரு சிலருக்கே கல்வி வ நவீன அறிவுசார் சமூகத்தில் யாவ கணணிக்கல்வியும் (computer lite கல்விச் சிந்தனைகளும் எழுந்தன
இப்பின்னணியில் 1950 - சிந்தனையிலும் கல்வி முறைமை மாற்றத்தை சுருக்கமாக குறிப்பிட்டு கொள்ளப்பட்டுள்ள கல்விச் சிந்தனை

த்திறன் மிக்கன என்று கூறுவ மாறாகக் கல்விச் சிந்தனைகள் ளாதாரத் தளம் என்பவற்றைக் ச்சிந்தனைகளுக்கான தேவை பாதாரப் பொருத்தப்பாட்டினையும் துக்காட்டாக, நவீன கல்விச் மமைகளுக்குப் பொருந்துவன ஆனால் இவை 18ஆம் நூற் த்தமானவை என வாதிடுவது பற்றின் தோற்றம் பற்றி ஆராய்ந்த தொகுதியானது அறிஞர்களின் ததொன்றல்ல; சமூக சக்திகளே vledge is socially constructed) டர். இவ்வாய்வாளர்கள் அறிவின் ரணிகள் பற்றி (Sociology 01 கள். விவசாய சமூகம், கைத் மூகம் என்பனவற்றின் யதார்த்த ற்றுக்கேற்பக் கல்விச் சிந்தனை "னோட்டத்தில் கண்டு கொள்ள பழி விவசாய சமூகத்தில் வசதி பாய்ப்புக்கள் என்ற சிந்தனையும் ருக்கும் விஞ்ஞானக்கல்வியும் racy) என்ற தாராண்மைவாதக் மயைக் கூறலாம்.
1980 காலப்பகுதியில் கல்விச் பிலும் ஏற்பட்ட ஒரு முக்கிய தற்காலத்தில் பரவலாக ஏற்றுக் களை அடுத்து நோக்குவோம்.
கணைகணை:42f9/சுய '{1944944 -9, 444).

Page 20
மனிதவள விருத்தியும்
(Human Resource Deve
1950களில் கல்விச் செ
யுடன் இணைத்து நோக்கு தொடங்கியது. பொருளாதார உற்பத்தி ஆற்றலைப் பெருக்கு தார பங்களிப்பைவிடக் கற்ற இருக்கும் கல்வியானது மக்கள் நோக்கில் அதிகரிக்கின்றது. அதிகரிக்கும் போது அபிவிரு கின்றன. இச்சிந்தனையின் காரன் பற்றிய ஆய்வுகளில் மனிதவ கருத்தாக்கங்கள் விரிவாக இ ஆண்டளவிலேயே பொருளிய மார்வுல் கல்வி அறிவை பொழு
தமது சிந்தனையை வெளியிட
"உற்பத்திக்கான சக்தி
கொண்டே இயற்ை
தேவைகள் நிறைவே
ஆயினும் 1960களிலே அபிவிருத்தியியல் ஆய்வாள கவர்ந்தது. உண்மையில்
வறுமையின் பொருளியல்' (C எனும் தலைப்பிலான நோபல் பரிச விருத்தி பற்றிய சிந்தனை உய பெற்றது. 1980ஆம் ஆண்டி உலக வங்கியின் அறிக்கையில் '

ம் கல்வியும் lopment and Education)
யற்பாட்டை பொருளாதார விருத்தி ம் புதிய சிந்தனை வலுப்பெறத் ரீதியாகக் கல்வியானது மனிதனின் குகின்றது. கல்லாதவனின் பொருளா வனின் பங்களிப்பு அதிகமாகவே வின் தராதரங்களையும் பொருளாதார கல்வியூடாக மக்களின் திறன்கள் த்திக்கான புதிய வளங்கள் கிடைக் ணமாக கல்வி மற்றும் அபிவிருத்தி ளம், மனிதவள விருத்தி எனும் டம்பெறத் தொடங்கின. 1920ஆம் பல் சிந்தனையாளரான அல்பிரட் ருள் உற்பத்தியுடன் இணைத்துத்
TIT:
வாய்ந்த சாதனம் அறிவு, அதனைக் கயைப் பயன்படுத்தி மனிதனின்
ற்றப்படல் வேண்டும்."
0யே மனிதவள விருத்தியானது ர்களின் கவனத்தைப் பெரிதும் அறிஞர் தியோடர் சூல்ட்ஸின் )n the Economics of Being Poor) சுச் சிறப்புரையின் பின்னரே மனிதவள பர்ந்த புலமைசார் முக்கியத்துவம் -ல் உலக அபிவிருத்தி பற்றிய மனித வளங்களும் அபிவிருத்தியும்
18
أمر

Page 21
என்ற தலைப்பில் இவ்விடயம் கோட
ரீதியாகவும் விரிவாக ஆராயப்பட்ட
சூல்ட்ஸ் பின்வருமாறு தமது வ
"எனது வாதத்தின் மை எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் அம் மேம்பாடு என்பவற்றில் செய்யப்படும் ஏற்குமிடத்து காலப்போக்கில் புவியி என்ற வாதம் நிராகரிக்கப்பட்டு விடு முன்னேற்ற உதவக் கூடிய கார6 அல்ல, அதற்கான முக்கிய காரணி 5UT5 T53,6f6) (population qualit மனித வளமுமேயாகும்."
1984ஆம் ஆண்டு மெக் மக்கள் தொகை மகாநாட்டில் இ ஆராயப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப் விவசாயத்தை பொறுத்தவரைகூட யன்றி நிலமல்ல என்ற வாதத்தை கல்வித் தராதரங்களும் உடல் நலப் வேண்டும் என்ற கருத்திற்கு மகா மனிதவளத்தளம் என்பது அடிப்பை கல்வியின் மீதான முதலீடு பெரிது சகல உலக நாடுகளும் ஏற்றுக் (
உழைக்கும் வகுப்பினரின் என்பவற்றில் ஏற்படுகின்ற முன்ே உற்பத்தியாற்றலை பெருக்கும் எ6 கல்வியும் பற்றிய இப்புதிய சிற்
19

பாட்டு ரீதியாகவும் செயற்பாட்டு
தி.
ாதத்தை முன்வைத்தார்:
யக்கருத்து மனித குலத்தின் சம் மக்களின் தராதரம் அறிவு முதலீடு ஆகும் இக்கருத்தை ன் வளங்கள் குறைந்துவிடும் ம் வறிய மக்களின் நலன்களை னிகள் நிலமும் சக்திவலுவும் கள் கல்வி அறிவும் மக்களின்
y) ஏற்படும் பண்பு ரீதியான
சிகோவில் நடைபெற்ற உலக வரது கருத்துக்கள் விரிவாக பட்டன. அறிஞர் சூல்ட்ஸ் முக்கிய வளம் மனிதவளமே பும் முன்வைத்தார். மக்களின்
பண்புகளும் அதிகரிக்கப்படல் நாட்டில் ஒப்புதல் கிடைத்தது. டயானது, அதனை முன்னேற்ற ம் உதவும் என்ற கருத்தை
கொண்டன.
உடல் நலம் திறன்கள், ஊக்கம் னற்றமானது அவர்களுடைய ன்பதே மனிதவள விருத்தியும் தனையின் உட்கருத்தாகும்.

Page 22
இச்சிந்தனையை ஏற்றுக்கொண் பல ஆதாரங்களை முன்வைத்
ஈ- கிராமப்புறங்களில்
நான்கு ஆண்டுச விவசாயிகளின் உ 8.7% அதிகரித்து
bæ SML'_TL' (Hadda தரமான கல்வித் ே உயர்வருமானம்
செல்லும் வாய்ப்பின்
ஈ சாக்கராபொலஸ்
நாடுகளில் செய்த வளர்முக நாடுகளி 655LE (rate of ret கல்வியின் விளை
கல்வியின் விளை எனவே ஆரம்பக்க
உயர்கல்வியை வி
Psacharopoulos 5LDg5 - 2buie சில முடிவுகள் பின்வருமாறு:
ஈ கல்வியின் மீதான (
அடைகின்ற நன்ன
கின்ற நன்மைகள்
ஈ கல்வியின் விளை6
கல்வியின் மீதான படுகின்றது.

ட பொருளியலாளர்கள் அதற்கான
நனர்:
செய்யப்பட்ட 31 மதிப்பீடுகளின்படி ள் பாடசாலைக் கல்வி பெற்ற ழைப்பின் காரணமாக உற்பத்தி
இருந்தது.
d) என்பவரின் ஆய்வின்படி உயர் தர்ச்சியின் விளைவாக, ஊழியர்கள் தரும் தொழில்களுக்கு மாறிச் னைப் பெற்றனர்.
(Psacharopoulos) 6T5ởILJITIŤ 60 ஆய்வொன்றின்படி (1985) 37 ல் ஆரம்பக்கல்வியின் விளைவு In) 27 ஆகவும் இடைநிலைக் வு வீதம் 16 ஆகவும் உயர் வு வீதம் 13 ஆகவுமிருந்தன. ல்வியில் இடப்படும் முதலீடானது ட அதிக பயன்தருவது.
வுகளினூடாக கண்டறிந்த வேறு
முதலீடுகளின் விளைவாக சமூகம் மகளைவிட தனிநபர்கள் அடை
கூடுதலானவை.
வு வீதம் அதிகமானது. ஆனால் முதலீடு குறைவாகவே காணப்
20

Page 23
* கல்வி முதலீட்டில் ஆ வழங்கப்படல் வேண்
ஈ உயர்கல்வி நிலைச
மானியங்கள் அளவுக்
ஈ பெண்கள் கல்விச் .ெ பங்குபெறும்போது ஏற். ஆண்களின் பங்குபற்
ஈ தொழில்சார் கல்வியில் பெறப்படும் நன்மைகன முதலீட்டில் இருந்து
* பொதுவாக பாடசா6ை டினால் கிடைக்கும் 6
அதிகமானது.
ஈ வளர்முக நாடுகளில் விளைவு வீதம் அதி நாடுகளில் பயிற்சி பெற
காணப்படும் பற்றாக்கு
வளர்முக நாடுகளில் கல் விளைவு வீதம் பற்றிய ஆய்வுகள் ஆரம்பக் கல்வியின் சமூக விளைவு புள்ளிவிபரங்களின்படி உயர்கல்வி ஆரம்பக் கல்வியின் விளைவு வீ நாடுகள் உயர்கல்வித் துறையில் செய்துள்ளதையும் ஆரம்பக் கல் வில்லை என்பதையுமே இப்புள்ள எனவே வளர்முக நாடுகள் ஆரட
21

ரம்பக்கல்விக்கே முன்னுரிமை
டும்.
க்கு வழங்கப்படும் கல்வி
கு அதிகமானவை.
சயற்பாட்டில் அதிக அளவில் டும் விளைவுகளும் பயன்களும்
றலுடன் ஒப்பிடக் கூடியவை.
} செயற்படும் முதலீடுகளால் ளைப் பொதுக்கல்வியின் மீதான
ம் பெறலாம்.
Iலக் கல்வியின் மீதான முதலீட் விளைவு வீதமானது 10க்கும்
பொதுவாகவே கல்வியின் கம். இதற்குக் காரணம் அந் ற்ற ஊழியர்களின் தொகையில்
றையேயாகும்.
ல்வியின் மீதான முதலீட்டின் வின்படி உயர்கல்வியை விட வீதம் மிக அதிகமானதாகும். பின் விளைவு வீதம் 14%, தம் 27% ஆகும். வளர்முக மிதமிஞ்சிய முதலீட்டைச் ஸ்வியில் அக்கறை செலுத்த ரி விபரங்கள் காட்டுகின்றன.
ம்பக்கல்வியின் மீதான தமது

Page 24
முதல்டுகளை அதிகரிப்பதால் அ; முடிவு செய்ய இடமுண்டு. ெ இத்தகைய முதலீடுகளை விடுத் முதலீடுகளை அதிகரிப்பதால்
வேகம் குறையவும் வாய்ப்புக் கைத்தொழில் நாடுகளில் உய ஆகும். இந்நிலையில் உயர் ச
கூட்டுவதால் அதிக பயனில்ை
பின்வரும் நிலைமைகளில் கல்வி
முக்கிய காரணியாக விளங்கும்
* மனிதவள விருத் இருக்கும் சந்தர்ப்
* கல்வித் தேர்ச்சியுை தொகை பற்றாக்குன
ஈ கல்வி முறைகள் (
சந்தர்ப்பங்களில்,
இப்பகைப்புலத்திலேயே ( விட நவீன நிலைமைகளிலேயே
தாகவும் பயனுள்ளதாகவும் விளங்
பல்வேறு பன்னாட்டு மனிதவள விருத்தியும் குறிப்பா வீதங்களிலும் தனியாள் வரு ஏற்படுத்துகின்றன என்பதற்கான க்ரூகர் (Krueger) என்பவர் ஐ நாடுகள் பலவற்றுக்குமிடையே வேறுபாடுகள் பற்றி ஆராய்ந்தார்.

கெ பயனை அடைய முடியுமென ாருளாதார ரீதியாகப் பயனுடைய து மேலும் மேலும் உயர்கல்வியில் வளர்முக நாடுகளின் வளர்ச்சி கள் உண்டு. வளர்ச்சியடைந்த ர்கல்வியின் விளைவு வீதம் 9 ல்வியில் மேலும் முதலீடுகளைக்
ஸ் என முடிவு செய்யலாம்.
யானது பொருளாதார வளர்ச்சியில்
திக்கான முதலீடு குறைவாக பங்களில்,
டைய, பயிற்சியுள்ள ஊழியர்களின் றையாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில்,
முழுமையாக வளர்ச்சி பெற்றிடாத
சூல்ட்ஸ் "பாரம்பரிய நிலைமைகளில் கல்வி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தம்" என்ற கருத்தைத் தெரிவித்தார்.
ஆய்வு முடிவுகளும் பொதுவாக 5க் கல்வியும் நாடுகளின் வளர்ச்சி மானங்களிலும் வேறுபாடுகளை சான்றாதாரங்களைத் தருகின்றன. கிய அமெரிக்காவுக்கும் ஏனைய காணப்படும் தனியாள் வருமான ஐக்கிய அமெரிக்காவைப் போன்று
22

Page 25
ஏனைய நாடுகளும் சம அளவில கொண்டிருந்தாலும் அந்நாடுகள் ஐ வருமானத்தில் 50 வீதத்தை ப க்ரூகர் கண்டறிந்தார்.
ஐக்கிய அமெரிக்காவுடன் 6 மலேசியா போன்ற நாடுகளின் கல்வி வெளிகள் காரணமாக, பெறக்கூட வீதத்தில் குறையும் என்பதையு எடுத்துக்காட்டாக, 1960இல் மெக் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலா இருந்தது. அந்நாடு ஐக்கிய அமெ வளங்களைக் கொண்டிருந்தால் { உயர்ந்திருக்க முடியும், எஞ்சிய 5 காரணம் மெக்சிக்கோவிற்கும் ஐக் வள விருத்தியில் காணப்பட்ட வேறு
ஹிக்ஸ் (Hicks) என்பவர் ஆய்வொன்றின்படி, துரிதமாக எழுத்தறிவு மட்டங்களும் மனித ஆ அதிகமாகவே காணப்பட்டன. அ6 - 1977 காலப்பகுதியில் அடைந் அந்நாடுகளின் எழுத்தறிவு வீதம் என்பவற்றைக் கருத்திற் கொண் எழுத்தறிவுக்கும் நாடுகள் அடைந் தொடர்பினைக் கண்டறிந்தார். இச்ச வீதம் ஆண்டுக்கு 24 வீதமென்று வளர்ச்சி வீதம் 5.7 என்றும் அலி வளர்ச்சி நாடுகள் ஆரம்பத்தில் (19
எழுத்தறிவு வீதங்களைக் கொண்
23

ன உற்பத்திக் காரணிகளைக் க்கிய அமெரிக்காவின் தனியாள் ட்டுமே பெறமுடியும் எனக்
ஒப்பிடும்போது ஜப்பான், இந்தியா, முறையில் காணப்படும் இடை டிய தலா வருமானம் என்ன ம் அவர் மதிப்பீடு செய்தார். சிக்கோவின் தலா வருமானம் வருமானத்தின் 14 வீதமாக ரிக்காவுக்குச் சமமான மூலதன இவ்வீதம் 46 வரை மட்டுமே 4 வீதமான இடைவெளிக்குக் கிய அமெரிக்காவிற்கும் மனித பாடு எனக் க்ரூகர் விளக்கினார்.
செய்த மற்றொரு பன்னாட்டு அபிவிருத்தியுறும் நாடுகளின் ஆயுள் குறிகாட்டியும் சராசரிக்கு வர் 75 வளர்முக நாடுகள் 1960 த வளர்ச்சியை ஆராய்ந்தார். , மனித ஆயுள் குறிகாட்டி டார். இந்த ஆய்வில் அவர் த வளர்ச்சிக்குமிடையிலிருந்த கல நாடுகளின் சராசரி வளர்ச்சி ம் 12 துரித வளர்ச்சி நாடுகளின் ர் கண்டறிந்தார். இத் துரித 60இல்) சராசரிக்கு அதிகமான டிருந்தன.

Page 26
நாடுகளின் வளர்ச்சிை accounting) அவ் வளர்ச்சிக் ஆராய்ந்தவர்களில் டெனிசன் (I இவர் ஐக்கிய அமெரிக்கா 194 வளர்ச்சியை ஆராய்ந்தார். இக் வின் வருடாந்த வளர்ச்சி வீதி இவ் வளர்ச்சியில் 28 வீதம் ஊ அவர்கள் பெற்றிருந்த கல்வியா ஊழியர், மூலதனம் ஆகிய இ வீதமான வளர்ச்சிக்கு விளக்கம் அதிகரிப்புக்கு வள ஒதுக்கீட்பு சூழல், சட்ட நிலைமைகளில் காரணிகள் இனங்காணப்பட்ட வளர்ச்சியானது அறிவில் ஏ வாக ஏற்பட்டதாகக் கண்டார் உற்பத்தியால் ஏற்பட்ட நீண்ட மிக அடிப்படையான காரணம் றமே எனக் குறிப்பிட்டார். மு அனுபவம் என்பவற்றால் கி முகாமைத்துவ அறிவு, முறை கருதியது. சுருங்கக் கூறின், க 11 வீதமான உற்பத்திப் பெருச்சி காரணமாக மறைமுகமாக 29 ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஏற்பு ஒரு பரந்த கருத்தில் இவ்வு அல்லது மனிதவளத்தில் ஏற்பு தாகவே முடிவு செய்யப்பட்டு
பவ்மான் (Bowman) வளர்ச்சி பற்றிய கணக்கீட்டு

ப கணக்கீடு செய்து (growth நக் கல்வியின் பங்களிப்பைப் பற்றி Denison) என்பவர் முக்கியமானவர். 8-1973 காலப்பகுதியில் அடைந்த காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்கா நம் 3.87 என அவர் மதிப்பிட்டார். மியர்களின் அதிகரிப்பாலும் 11 வீதம் லும் ஏற்பட்டிருந்தது. மொத்தத்தில் ரு காரணிகளையும் கொண்டு 60 ளிக்கப்பட்டது. எஞ்சிய 40 வீதமான பல் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், மனிதச் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் போன்ற பல ன. எனினும், இதில் 29 வீதமான ற்பட்ட முன்னேற்றத்தின் விளை றியப்பட்டது. அறிஞர் டெனிசன், கால, தொடர்ச்சியான அதிகரிப்புக்கு கல்வி அறிவில் ஏற்பட்ட முன்னேற் மறையான ஆராய்ச்சி, அவதானம், டைக்கப்பெற்ற தொழில் நுட்ப, -சாராக் கல்வி என்பவற்றையே இது ல்வி வளர்ச்சியின் நேரடி விளைவாக 5கமும் அறிவின் முன்னேற்றத்தின்
வீதமான உற்பத்திப் பெருக்கமும் பட்டதாக டெனிசன் மதிப்பிட்டார். ற்பத்தி அதிகரிப்பானது கல்வியில் சட்ட முன்னேற்றத்தினால் ஏற்பட்ட ள்ளது.
|
என்பாரும் இவ்வாறான நாடுகளின் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டார். 1950
24

Page 27
1962 காலப்பகுதியில் 22 நாடுகளி பற்றிய அவரது ஆய்வுகளின்படி பெரிய பிரித்தானியா, ஐக்கிய அெ ஏற்பட்ட வளர்ச்சியில் கல்வியின் S955 LDTGOTIgJ. Psacharop C அளவீட்டின்படி (1985) மொத்த 87 வீதமாக அமைந்தது.
பொருளாதார வளர்ச்சி L61) (5/600TLJTS, (Micro Level) இவ்வாய்வுகள் ஊழியர்களின் வேறுபாடுகளை அவர்களின் உ ஆராய்ந்தமையால் கூடிய ( லொக்ஹீடும் (Lockheed) அவ நாடுகளில் மேற்கொண்ட அ பெற்றிருந்த நான்கு ஆண்டுக் விவசாய உற்பத்தியை 74 வி (1980), நவீனமயத்துக்குள்ளாக வாகப் புதிய விவசாய முறைகை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இச்சமூ 13 வீத அதிகரிப்பே ஏற்பட்டது சமூகங்களில் 95 வீத அதிகரிட் நாடுகளில் செய்யப்பட்ட இது முடிவுகளுக்கே வந்தன. எடுத் வில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் 1970) விவசாயிகளின் கல்வியில் விவசாய உற்பத்தியில் 3-5 6 ஆனால் நிலம், பசளை, இயந்திர 10 வீத அதிகரிப்பு விவசாய உற் ஏற்படுத்தியதாகக் கண்டறியப்ப

ல் ஏற்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சி (1980) ஆர்ஜென்டீனா, பெல்ஜியம், மரிக்கா ஆகிய நான்கு நாடுகளில் பங்களிப்பானது 10 வீதத்திற்கு ulos 29 நாடுகளில் செய்த
வளர்ச்சியில் கல்வியின் பங்களிப்பு
பில் கல்வியின் பங்களிப்பு பற்றிப்
ஆய்வுகளும் நடாத்தப்பட்டன. கல்வித் தேர்ச்சியில் காணப்படும் ற்பத்தித்திறனுடன் தொடர்புபடுத்தி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ரது சகாக்களும், பல வளர்முக ளவீடொன்றின்படி, விவசாயிகள் கல்வியானது அவர்களுடைய தத்தால் அதிகரிக்க உதவியது ாத மரபுவழிச் சமூகங்கள் பொது ளயும் புத்தாக்க சிந்தனைகளையும் கங்களில் 4 ஆண்டுக் கல்வியால் 1. ஆனால் நவீனமயமாக்கப்பட்ட பு ஏற்பட்டது. வளர்ச்சியடைந்த போன்ற ஆய்வுகளும் இத்தகைய நுக்காட்டாக, ஐக்கிய அமெரிக்கா LII (Grilichss – 1964, Welch – ரற்பட்ட 10 வீத முன்னேற்றமானது த அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தியது. சாதனங்கள் என்பவற்றில் ஏற்பட்ட பத்தியில் 1-2 வீத அதிகரிப்பையே
I -5
25

Page 28
இவ்வாய்வுகளும் அளவீடுகளும் பின்வருமாறு தொகுத்துக் கூறல்
* மனித வளத்தில் ஏற்படும்
வளர்ச்சிக்கும் நேரடித்தெ
* மனிதவள மேம்பாட்டை
காரணி கல்வியாகும். ஊழ் உடல் நலம், போஷாக்கு ஏற்படுத்தக் கூடியன.
பொருளாதார வளர்ச்சியில் , வேறுபாடுகளை மனிதவ களைக் கொண்டு விளங்
ஈ கைத்தொழில் சாதனங்கள்,
மிதமிஞ்சிய முதலீடு செ துறையிலும் மிதமிஞ்சிய
* வளர்முக நாடுகளில் கல்வி
இருப்பதை அவதானிக்க அந் நாடுகளில் கல்வியி அதிக பயனுண்டு; அத். என்ற முடிவுக்கு வரமு தேர்ச்சியுடைய ஊழியர்கள் இம்முதலீடு முக்கிய தே.
ச
வளர்முக நாடுகளில் உயர் காணப்படுகின்றது. ஆரம்
அதிக அக்கறை செலுத்த
ஒண்
ஐக்கிய அமெரிக்கா போன் உயர்கல்வியில் மிதமிஞ்சிய
அகாண்டதாக மா

> கண்டறிந்த முடிவுகளைப்
*14பா4க
மாம்:
முன்னேற்றத்துக்கும் நாடுகளின் மாடர்பு உண்டு.
ஏற்படுத்தக் கூடிய பிரதான தியர் பெறும் பயிற்சி, அனுபவம், என்பவையும் இம்மேம்பாட்டை
நாடுகளுக்கிடையே காணப்படும் ளத்தில் காணப்படும் வேறுபாடு பகிக்கொள்ள முடியும்.
இயந்திரத்தொகுதி என்பவற்றில் ய்யப்படுவது போன்று கல்வித்
முதலீடு செய்யப்படலாம்.
மயின் விளைவு வீதம் அதிகமாக க முடிகின்றது. இதிலிருந்து 2ல் செய்யப்படும் முதலீட்டில் தகைய முதலீடு பயனுள்ளது டியும். இந்நாடுகளில் கல்வித் வின் பற்றாக்குறை காரணமாக
வையாகவும் உள்ளது.
சுகல்வியில் மிதமிஞ்சிய முதலீடு பக்கல்வியின் மீதான முதலீட்டில் தப்படவில்லை.
ற வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளமை

Page 29
ஒரு பிரச்சனையாக
அமெரிக்காவில் உயர்கள் (60%) சுவீடன், ஜப்பான போது இருமடங்காக ! மானியங்களை வழங்கு மிதமிஞ்சிய முதலீடு ஒரு துடன் அந்நாடுகளில் உ வீதம் சமூக விளைவு வீ அதிகமாக உள்ளது;
நன்மையைவிடத் த
அடைகின்றார்.
கல்வியின் பொருளாதார மனிதவள அபிவிருத்தி - சில மாற்றுக் கருத்துக்
1950ஆம் ஆண்டு தொ அபிவிருத்திக்கும் இடையிலான பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்று வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்குக் கல சாதகமான கருத்துக்கள் நில6 பங்களிப்புப் பற்றி அவதானமா
யின்மையும் வெளியிடப்பட்டன.
ஒரு காலத்தில் கல்வி மிடையிலான எளிமையான கா படையில் வெளியிடப்பட்ட கருத்
களின் சிக்கலான தன்மை பற்றி

உருவாகியுள்ளது. ஐக்கிய வி மாணவர் சேர்வு வீதமானது முதலிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் உள்ளது. உயர்கல்விக்கு அதிக ம் நாடுகளில் உயர்கல்வி மீதான 5 முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்ப டயர்கல்வியின் தனியாள் விளைவு தத்தைவிட கணிசமான அளவுக்கு அதாவது, சமூகம் அடையும் னியாளே அதிக நன்மையை
அபிவிருத்தி நோக்கும் நோக்கும்
5 GT
டக்கம் கல்விக்கும் பொருளாதார ா தொடர்பு பற்றிப் பல வாதப் துள்ளன. 1950களிலும் 1960களிலும் வியின் பங்களிப்புப் பற்றி மிகச் வின. ஆயினும் 1990களில் இப் ன கருத்துக்களும் நம்பிக்கை
கும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு "ண-காரியத் தொடர்பின் அடிப் துக்கள், 1990களில் இத்தொடர்பு பனவாக மாற்றமுற்றன.
7

Page 30
சில நவீன பொருளியலாள திக்கும் இடையில் உள்ள தெ பொருளியலாளர்கள் கூறியது பே தன்று எனக் கருதுகின்றனர். 19 1968) எனும் அறிஞர் கல்வி வசதி செல்லும்போது பொருளாதார வ கருதிவிட முடியாது. பொருத்தமில் பராமரிக்கச் செய்யப்படும் செலவு கடியை ஏற்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்களு 1985இல் கூம்ப்ஸ் இதே கருத்ை வெளியிட்டாலும் தமது அடிப்பை
வில்லை.
1970களின் இறுதியில் ெ ஆய்வாளர் பழம் பொருளியலாள வந்தவர்களும் கல்வி-பொருளாத பல கருத்துக்களுடன் முரண்ப விரிவுபடுத்துவதால் தானாக பொரு என்ற கருத்தை அவர் ஏற்றுக் ( நோக்கில் கல்வி கொள்கையை
முக்கிய பிரச்சனைகளில் கவனஞ்
960)6)JLLIT6) 607:-
1. கல்வியில் சம வாய்ட்
2. கல்விக்கும் உழைப்புச் 3. கல்விச் சீர்திருத்தந்
மேலும் அவருடைய
முதலீடானது பொருளாதார வளர்ச் தவறான ஒரு கருத்தாகும்.
28

ார்கள் கல்விக்கும் அபிவிருத் ாடர்பானது முன்னைய கால ான்று அத்துணை நேரடியான 60களில் கூம்ப்ஸ் (Coombsகளை விரிவு செய்து கொண்டு 1ளர்ச்சி ஏற்பட்டுவிடும் என்று ல்லாத, பாரிய கல்விமுறைகளைப் பானது பொருளாதார நெருக் நம் உள்ளன எனத் தெரிவித்தார். த சற்று சிக்கலான முறையில்
டக் கருத்தை மாற்றிக்கொள்ள
வய்லர் (Weiler-1978) என்ற ார்களும் அவர்களுக்குப் பின் ார வளர்ச்சி பற்றி முன்வைத்த ட்டார். கல்வி வாய்ப்புக்களை 5ளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவிடும் கொள்ளவில்லை. அவருடைய உருவாக்கும்போது மூன்று
செலுத்தல் வேண்டும்.
ப்பும் சமூக நீதியும், கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு,
தொடர்பான பிரச்சனைகள்.
நோக்கில், கல்வியின் மீதான சிக்கு இட்டுச் செல்லும் என்பது

Page 31
கல்வி - பொருளாதார கண்டனங்கள் 1980களின் இறுதி தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட என்ற அறிஞர் 1970களின் முற்ப சிந்தனையின் "பொற்காலம்" மு கல்விக்கும் அபிவிருத்திக்கும் பற்றிச் செய்யப்படும் ஆய்வுகள் ெ மன்றி ஏனைய சமூகவியல் மற்றுப் யும் கருத்திற் கொள்ள வேண்டு
1960களில் பொருளிய கல்விக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி தொகை ரீதியாக ஆதாரங்களுட நாடுகளில் கல்வித்திட்ட செயற்ப மேலாதிக்கம் நிறைந்து காணப்பட முறை", "மனித வலு அணுகு பாய்வு” போன்றவற்றின் சிறப்பிய பற்றிய சிந்தனைகள் அமை ஆலோசனைகளைப் பெற்று உல செயற்பட்டனர். எனவேதான் இச்
யலின் பொற்காலம்” என வர்ணி
ஆயினும் 1970களில் கல் பணியில் பொருளியலாளர்களுக்கி பெரிதும் வீழ்ச்சியுற்றன. கல்வி ( தொகை ரீதியாக விரிவு செய்யும் பண்பு ரீதியான (qualitative) சீர்திரு
பிள்ளைகளின் கல்வி இணைத்தல், அவர்களின் ப
பலவகைத் தகைமைகளின் ே

வளர்ச்சி பற்றி சிந்தனை மீதான பிலும் 1990களின் முற்பகுதியிலும் LGOT. ủ6ITIT i (Blaug — 1985) குதியிலேயே கல்விப் பொருளியல் டிவடைந்து விட்டது என்றார். இடையில் உள்ள தொடர்புகள் பாருளாதார காரணிகளை மட்டு நிறுவனப்பாங்கான காரணிகளை
iம் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
ல் அறிஞர்களின் ஆய்வுகள் சிக்குமிடையிலுள்ள தொடர்பினை ன் நிறுவிய பின்னரே வளர்முக ாடுகளில் பொருளியலாளர்களின் ட்டது. "சமூகத் தேவை அணுகு முறை", "விளைவு-வீதப் பகுப் ல்புகளைச் சுற்றியே கல்விமுறை ந்தன. பொருளியலாளர்களின் க நாடுகளின் கல்வி அமைச்சர்கள் காலப்பகுதி "கல்விப் பொருளி
க்கப்பட்டது.
விக் கொள்கையை உருவாக்கும் ருந்த செல்வாக்கும் பங்களிப்பும் முறையில் கல்வி வாய்ப்புக்களை நோக்கு கைவிடப்பட்டு கல்வியின் த்தங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றன.
யைச் சமூகச் சுற்றாடலுடன் ல்வகை, ஆளுமை வளர்ச்சி,
DihLITCS (competency - based

Page 32
A380 கி)
development), சுய கற்றல் திற முறைகள் போன்ற கல்விச் சீர்திருத் பொருளியலாளர்கள் இவை பற்றி . வர்களாதலின் அவர்களின் முக்கி கல்வியியலாளரும் கல்வி உளவி பெறத் தொடங்கினர்.
இத்தகைய மாற்றத்திற்க தொடக்கம் ஏற்பட்டு வந்த பாடசால் னால் கிடைத்த அனுபவம் எதிர்பார் தராமையாகும். கல்வி மாற்றங்கள் ஏற்படும் ; பின்தங்கிய பிரிவினர் | பெறுவர் என்ற முன்னைய எதி முதலாம், மூன்றாம் உலக நாடுக பயன் பற்றி எழுந்த ஐயங்களை மின்மை” என்னும் முன்னோடி ஆ! ஜேனக்ஸ் (Jeneks - 1972) எ 'வாழக்கற்றல்' என்னும் தலைப்பி al, 'Learning to be" , 1972) - செயலிழந்த தன்மை பற்றியதாயும் ! பரிந்துரைப்பதாயும் அமைந்தது மாணவர்கள் வாழ்நாள் முழுவது வேலையிலும் மாறிமாறி ஈடுபடச் 6 தொடர்ச்சியாக 1950களிலும் 1960கம் களின் விரிவின் காரணமாக உ யின்மைப் பிரச்சனை, மிதமிஞ்சி பணவீக்க நிலைமை காரணமாக குறைக்கும் முயற்சிகளில் அரசாங்க நூலின் புதிய பரிந்துரையிலும் அ
3)

ன்களை வளர்க்கும் கற்பித்தல் தங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றன. ஆலோசனை கூறும் தகுதியற்ற "யத்துவம் குறைய நேரிட்டது. வியலாளர்களும் முக்கியத்துவம்
ளை
கான முக்கிய காரணம் 1945 லை மாணவர் தொகை அதிகரிப்பி த்த பொருளாதார நன்மைகளைத் பினூடாக வருமான மறுபங்கீடு புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை இர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றம் தந்தன. களில் கல்வியின் பொருளாதாரப்
வெளிப்படுத்தும் “சமத்துவ ங்கில நூல் ஒன்றை (Inequality) ன்பார் வெளியிட்டார். மேலும் லான முக்கிய நூல் (Faure et. அக்காலக் கல்வி முறையின் புதிய கல்வி ஏற்பாடொன்றினைப் 2. அப்புதிய ஏற்பாட்டின்படி, தும் பாடசாலைக் கல்வியிலும் செய்வதாக அமைந்தது. மேலும், ரிலும் ஏற்பட்ட கல்வி வாய்ப்புக் ருவாகிய இளைஞர் வேலை ய கற்றோர் தொகை, மற்றும் 5 1970களில் கல்விச் செலவை ங்கள் ஈடுபட்டன. 'வாழக்கற்றல்” பக்கறை செலுத்தப்படவில்லை.

Page 33
நவீன பொருளாதார மு வாய்ப்புக்கள் உயர்தரமான எழுத்
வேண்டி நிற்கின்றன என்ற சிந்
செய்யப்பட்டன. பாடசாலைக் கல் முயற்சிகளும் இச்சிந்தனையின் தெ சார் கல்வியானது, பாடசாலை ம ஆற்றலை மேம்படுத்துகின்றது, ! வாய்ப்புக்களுக்கும் வழிவகுக்கில்
மேலோட்டமாக நோக்கு அபிவிருத்தியில் பொருளாதார மு தொழில் நுட்பத்திறன்களை வழ சார்ந்த பயிற்சி நெறிகளில் சேர்ந்து பவர்களுக்கு இவ்வகையான கல்: முடியும் பாடசாலைக் கல்விக்கும் களுக்குமிடையில் காணப்பட்ட ெ அகற்றும் நோக்குடன் தொழிற் க
L-60.
ஆயினும் அண்மைக்கா தொழில்சார் கல்வி பற்றிய பல
தந்துள்ளன:
நூற்கல்விப் பாட ஏற்பா வழங்குவது என்ற காரணத்தா போது தொழிற்கல்விப் பாடசாலை எய்தப் பயன்படமாட்டாது என முறையாகத் தெரிவித்தார் (1966 எதிர்நோக்கிய நீடித்த பிரச்சனை

மறை வழங்குகின்ற வேலை ந்தறிவையும் எண்ணறிவையும் தனையின் அடிப்படையிலேயே றான சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகம் வியைத் தொழில்மயப்படுத்தும் ாடர்ச்சியாகவே எழுந்தன. தொழில் ாணவர்களின் வேலை செய்யும் மனிதவள விருத்திக்கும் வேலை ன்றது என்று நம்பப்பட்டது.
மிடத்து தொழிற் கல்வியானது றைக்குத் தேவையான தொழில், ங்கக் கூடியதே கல்விப் புலமை கல்வித் தேர்ச்சி பெற சிரமப்படு வி பொருத்தமானது என வாதிட பொருளாதார முறையின் தேவை பாருத்தமின்மையை (mismatch)
ல்வி பாடநெறிகள் பரிந்துரைக்கப்
ல ஆய்வுகளும் அனுபவங்களும் எதிர்மறையான முடிவுகளையே
டானது வேலைவாய்ப்புக்களை ல் சமூகத்தால் விரும்பப்படும் கள் அபிவிருத்தி நோக்குகளை oster என்ற ஆய்வாளர் முதன் ). எனவே உலக நாடுகள் பல
சமூகத்தின் கல்வித் தேவையை

Page 34
நிறைவு செய்து அத்துடன் ெ வழங்கக்கூடிய பாட ஏற்பாடு அமைந்தது. நாற்கல்விப் பாட பாட ஏற்பாட்டையும் ஒருங்கே பிரச்சனை அவை இரண்டும் இ களுடன் தொடர்பானவை என் சமூகத்தில் சமமின்மைகளை நிறு யுடையனவாகும். விவசாயம், பொருளாதாரத் துறைகளின் வள அவசியம் என்று ஏற்றுக் கெ துறைக்கே அதிக சலுகைகள் வ நிறுவும் முயற்சிகள் பல தடைகள்
மனிதவள விருத்திக்கு துவம் வாய்ந்தது என்றாலும் உலகளாவிய ரீதியில் தொழில்சார் (Benavot, 1975). கல்வி வாய்ப்பு தங்களின் செல்வாக்கின் காரண
பல நாடுகளின் அனுபவ நுட்பக் கல்வி பயின்று வெளி விட்டது. கற்றோர் வேலையின்ல பல உலக நாடுகள், தொழிற் கல் செய்தன. இதனால் ஏற்பட்ட எ பிரச்சனை மேலும் தீவிரமடைர்
சர்வதேச ஒப்பீட்டு ஆய்க விடக் கற்றோர் அதிக அளவில் எதிர்நோக்கினர்; இந்தோனேசிய வீதமானவர்களும் கற்றோரில்

நாழில் திறன்களையும் ஒருங்கே மான்றை இனங் காணுவதாக ஏற்பாட்டையும் தொழிற் கல்விப்
வழங்குவதில் உள்ள முக்கிய இரு வெவ்வேறு தொழில் துறை பதாகும். எனவே அவை ஒரு வனமயப்படுத்திப் பேணும் தன்மை
கைத் தொழில் ஆகிய இரு ர்ச்சிக்கு தொழில் நுட்பத்திறன்கள் காள்ளப்பட்டாலும் கைத்தொழில் ழங்கப்படுவதால் தொழிற்கல்வியை ளை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளன.
த் தொழில்சார் கல்வி முக்கியத் - 1950-1975 காலப் பகுதியில் கல்வி வீழ்ச்சியடைய நேரிட்டது புக்களைச் சமப்படுத்தும் சித்தாந்
மாக இந்நிலை தோன்றியது.
பங்களின்படி தொழில்சார், தொழில் "யேறுவோர் தொகை மிதமிஞ்சி மைப் பிரச்சனையை எதிர்நோக்கிய விப் பயிற்சி நெறிகளை அறிமுகஞ் திர் விளைவு, வேலையின்மைப் தமையாகும்.
புகளின்படி (ILO) கல்லாதவர்களை வேலையின்மைப் பிரச்சனையை வில் கல்வி பயிலாதவர்களில் 7.8 43 வீதமானவர்களும் வேலை

Page 35
யற்றிருந்தனர் (1971), ஆரம்பக் வர்களும் இடைநிலைக்கல்வி ப பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரிகளில் யற்றிருந்தனர். தான்சானியா, எகிப் ஆகிய நாடுகளில் கல்வி, 6ே தொடர்பாகச் செய்யப்பட்ட ஒப்பீட கல்வி விரிவு செய்யப்பட்டமை பிரச்சனை மேலும் தீவிரமடைந்
* தொழிற் பாடசாலை நிலைக் கல்வி பயி
வேலைக்காகக் கா
தொழிற் பாடசாை சம்பளங்கள் குறை6 தொழிற் கல்வித் த வாய்ப்புக்களும் குே
* தொழிற் கல்வி பயி வறிய குடும்பங்கை வாய்ப்புக்களைப் டெ சமூகத் தொடர்புகை
களையோ கொண்ட
அண்மைக்கால ஆய்வு விளைவு வீதம் (12%) நூற்கல் விடக் குறைவாக இருப்பதைச் பொதுக் கல்வியைவிட தொழிற் தொழில் நுட்பத்திறன்களை வழங்
அல்ல எனவும் கண்டறியப்பட்டு

கல்வி பயின்றோரில் 98 வீதமான பின்றோரில் 145 வீதமானவர்களும்
124 வீதமானவர்களும் வேலை து. இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் வலையின்மை, பயிற்சி என்பன ட்டு ஆய்வுகளின்படி தொழில்சார் பால் கற்றோர் வேலையின்மைப்
தது. இவ்வாய்வுகளின்படி:
பில் பயின்றவர்கள் பொது இடை ன்றவர்களைவிட அதிக காலம்
த்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
லகளில் பயின்றோரின் சராசரி வாக இருந்தன; அவர்களுடைய குதியினால் பெறக்கூடிய வேலை றைவாக இருந்தன.
ன்ற மாணவர்கள் பெரும்பாலும் ளச் சேர்ந்தவர்கள். சிறந்த தொழில் றும் வகையில் அவர்கள் சிறந்த ளையோ அல்லது போதிய தகவல்
டிருக்கவில்லை.
முடிவுகள் பல தொழிற் கல்வியின் விப் பயிற்சி பெற்றோரை (16%) சுட்டிக் காட்டுகின்றன. மேலும் கல்வி செலவுமிக்கது என்றும் க இவ்வழிமுறை சிக்கனமானது
ள்ளது.
33

Page 36
மனிதவள விருத்தியைச் ஆராய்ந்தவர்கள் கையாண்ட பற்றியும் பல கண்டனங்கள் கூற கடந்த கால வருமானங்களைக் நிலைகளின் (உதாரணம் : ஆரப் விளைவு வீதங்கள் கணிக்கப்படு தொழிற் சந்தையிலும் கற்றோர் ( ஏற்பட இடமுண்டு. இதனால் வைத்துக் கொண்டு எதிர்காலம் L ஏற்பட இடமுண்டு.
கல்விச் சிந்தனையில்
தொகுத்து நோக்குமிட வாத கல்விச் சிந்தனையில் ஆ மையக்கல்வி, பரீட்சை மையக் 1960களில் பொருளியல் சிந்தை அவற்றின் செல்வாக்கின் காரண செயற்பாட்டிலும் மனிதவள விரு துவம் பெற்றது. இச்சிந்தனையி கல்வியும் தொழிற்கல்வி, தொழி: நுட்பக்கல்வி என்னும் அம்சங் ஆயினும் 1980களில் அனுபவ குறைபாடுகள் மற்றும் பிரச்ச6 கல்வியும் அதற்கு அடிப்படையா பற்றிய சிந்தனையும் செல்வாக்கு சிந்தனையில் சில புதிய செல்நெ
இத்தகைய புதிய சிந்த வதற்குப் பல காரணங்கள் பொ.

5 கல்வியுடன் தொடர்புபடுத்தி விளைவு வீத அணுகுமுறை றப்பட்டன. கல்வி கற்றவர்களின் கொண்டே குறிப்பிட்ட கல்வி பக்கல்வி, இடைநிலைக் கல்வி) }கின்றன. ஆனால் எதிர்காலத்தில் தொகைகளிலும் பல மாற்றங்கள் கடந்த கால வருமானங்களை
பற்றி உய்த்துணர்வதில் தவறுகள்
புதிய செல்நெறிகள்
த்து மரபுவழி அல்லது பழமை சிரியர் மையக்கல்வி, பாடநூல் கல்வி என்று இருந்தவிடத்து னயாளர்களின் ஆய்வுகளினதும் ணமாக கல்விச் சிந்தனையிலும் த்தி என்னுஞ் சிந்தனை முக்கியத் ன் தோற்றத்துடன் பாடசாலைக் ல் முன்னிலைக் கல்வி, தொழில் கள் முக்கியத்துவம் பெற்றன. ரீதியாகக் கண்டறிந்த பல்வேறு னைகள் காரணமாகத் தொழிற் க அமைந்த மனிதவள விருத்தி த இழந்தன. 1980களில் கல்விச் றிகள் தோற்றம் பெற்றன.
னைகள் 1980களில் தோற்றமுறு றுப்பாக இருந்தன. முக்கியமாக
4

Page 37
இக்காலப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பல்து விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத் துறை பொருளாதார மற்றும் சமூகத்துறை படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டமை உற்பத்தித் துறையிலும் நவீன துறையிலும் தொழில்நுட்பத்தின் ப யில் ஏற்பட்ட தாராண்மைவாத ெ அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம், டெ மயமாக்கல் போன்ற மாற்றங்களின் யிலும் பல புதிய செல்நெறிகளையுட முடிந்தது.
முக்கியமாக இதுவரை கா காணப்பட்ட கடந்தகால குறைபா சீர்திருத்தங்கள் திட்டமிடப்பட்டன. குழுக்களும், ஆய்வுக் குழுக்களும் அடிப்படையில் அவற்றை களை வைக்கப்பட்டன. ஆனால் 1980களில் துறை குறைபாடுகளின்றி புதிய நிலைமைகள், சவால்கள் என்பன முறையில், எதிர்காலவியல் நோக்கி தங்கள் திட்டமிடப்பட வேண்டும் எழுந்தது. இக்காலப் பகுதியில் 21 கள் மற்றும் தேவைகள், சவால்க பற்றிய பல ஆய்வுகளை எதி கொண்டனர். எடுத்துக்காட்டாக, ெ மயமாக்கல் பற்றி ஆராய்ந்தவர்க சந்தை பற்றிய ஒரு முக்கிய கரு
உலகநாடுகள் தமது மாணவர்கை

றை அறிவுப்பெருக்கம் குறிப்பாக பில் ஏற்பட்ட அறிவுப்பெருக்கம், )களில் அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு , பொருளாதாரத் துறையிலும் விஞ்ஞான அபிவிருத்தித் யன்பாடு, பொருளாதாரத் துறை காள்கைகள், தனியார்துறைக்கு ாருளாதாரத் துறையின் பூகோள விளைவாகக் கல்விச் சிந்தனை
ம் போக்குகளையும் இனங்காண
ாலமும் கல்விமுறையில் இனங் டுகளின் அடிப்படையில் கல்விச் கல்வி தொடர்பான ஆணைக் இனங்கண்ட குறைபாடுகளின் வதற்கான சீர்திருத்தங்கள் முன் b இவ்வாறு கடந்தகால கல்வித் நூற்றாண்டின் தேவைகள், எவற்றை கருத்திற் கொண்ட ேெலயே கல்விமுறைச் சீர்திருத்
என்ற புதிய செல்நெறி ஒன்று ஆம் நூற்றாண்டின் நிலைமை ள் எவ்வாறிருக்கும் என்பதைப் காலவியல் நிபுணர்கள் மேற் பாருளாதார முறையின் பூகோள ர் எதிர்கால சர்வதேச தொழிற் த்தை தெரிவித்தனர். அதன்படி )ள இதுவரை காலமும் தேசிய

Page 38
தொழிற்சந்தையின் தேவைக நிலைமைக்குப் பதிலாக, தேசிய சர்வதேச தொழிற்சந்தையின் ே முறையில் கல்வியை வழங்க ( முன்வைத்தனர். அதாவது இல மாவட்டம், பதுளை மாவட்ட வற்றின் கல்வி நிலைமைகள், 4 ஆய்வு செய்யப்பட்ட முறைமை களின் கல்விச் சித்திகளும், பெ இந்தியா போன்ற நாடுகளின் பா ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற புதிய இவ்வாறு தேசிய கல்வித் தரா அறிமுகஞ் செய்ய வேண்டிய 6 கல்விமுறைகள் எதிர்நோக்குகின
ஏற்கனவே கூறியது பே வருகின்ற எண்ணிலடங்காத பெ கல்வியின் நோக்குகளில் ஒரு . யுள்ளது. அறிவுத்தொகுதியான காணப்பட்ட காலத்தில் அவ்வறி பொருளாக அமைந்திருந்தது. வரம்புமீறிச் செல்கிற தற்காலத் மையமாகக் கொண்ட கல்விமுல் பட்டது. பரந்த பாடப்பொருளை சமூக விஞ்ஞான பாடப்பொரு சாத்தியமற்ற ஒன்றாகியது. எ புதிய கல்விச் செல்நெறியானது திறன்களுக்கும் கற்றல் உபாயங்க தொடங்கியது. மாணவர்கள் ஓர்

ள நோக்கி கல்வி வழங்கி வந்த கல்வி முறைகள் மாணவர்களை தவைகளை கருத்திற் கொண்ட வேண்டும் என்று புதிய கருத்தை ங்கையின் நிலைமையில் கொழும்பு ம், யாழ்ப்பாண மாவட்டம் என்ப கல்விப் பெறுபேறுகளை ஒப்பிட்டு க்குப் பதிலாக இலங்கை மாணவர் றுபேறுகளும் மலேசியா, யப்பான், டசாலைக் கல்விச் சித்திகளுடன் செல்நெறிகள் உருவாகியுள்ளன. நரங்களில் சர்வதேச நியமங்களை ஒரு புதிய போக்கினை இன்றைய ன்றன.
என்று அறிவுத்துறையிலே ஏற்பட்டு ருக்கத்தின் காரணமாக பாடசாலை புதிய செல்நெறியொன்று தோன்றி சது ஒரு வரம்பிற்குட்பட்டதாக வுத் தொகுதியே பாடசாலை பாடப் ஆனால் அறிவுப்பெருக்கமானது தில் இவ்வாறு பாடப்பொருளை றெ பொருத்தமற்றது என உணரப் எ, பல்வேறு இயற்கை விஞ்ஞான, மள மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பது னவே இப்பின்னணியில் எழுந்த பாடப்பொருளை விடுத்து கற்றல் ளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கத் சுவிற்கு பாடப்பொருளைக் கற்கின்ற
36

Page 39
அதே வேளையில் புதிய அறிவின் கற்றல் திறன்களையும் பாடசாலை மென்ற சிந்தனை முக்கியத்துவம் நவீன அறிவுப்பெருக்கத்தின் கா 'தகவல்மைய நூற்றாண்டு' என் சமூகம்' அல்லது 'அறிவுசார் படலாயிற்று. இப்புதிய அறிவுமை பொருத்தமாகக் கல்விச் செயற்பு சகல கல்வி முறைகளும் “கற் நோக்கினை வலியுறுத்துவதாக புதிய சிந்தனை இன்று உறுதி (
'கற்பதற்குக் கற்றல்' என துடன் இணைத்து வளர்க்கப்பட ( தொடர்ந்து கல்வி பெறுவன ஆதரிப்போர், பாட ஏற்பாட்டு ஆய் களைச் செய்வோர், கற்றல் திறன்க எனப் பலதரப்பட்டவர்கள் இப்பு செலுத்துகின்றனர். நவீன தொழில் நீடித்த கல்விச் சிந்தனை மு 'கற்பதற்குக் கற்றல்' என்னும் பு கட்டாயக் கல்விக் காலத்தில் (வ பெற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும் : இங்கிலாந்தின் பிலவ்டன் அறிக்க 'பிள்ளைகள் கற்பதற்குக் கற்கும் கற்றவற்றை நினைவிலிருத்துவம் கூறியது.
'கற்பதற்குக் கற்றல்' பற் பற்றிய வெவ்வேறு கருத்துக்கள்
3)

மன சுயமாகத் தேடிப்பெறுகின்ற க் கல்வியினூடாக பெறவேண்டு பெற்றது. புதிய நூற்றாண்டின் ரணமாகப் புதிய நூற்றாண்டு எறும், புதிய சமூகம் 'கற்கும் சமூக' மென்றும் அழைக்கப் ய நூற்றாண்டில் வாழ்வதற்குப் மாடு அமைய வேண்டுமாயின் பதற்குக் கற்றல்” என்ற புதிய
அமைதல் வேண்டும் என்ற பெற்றுள்ளது.
எனும் திறன், கற்றல் அனுபவத் வேண்டியதொன்று. மாணவர்கள் மத (continuing education) வாளர்கள், கல்விச் சீர்திருத்தங் களைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் திய சிந்தனையில் அக்கறை ல் நுட்ப உலகில் 'வாழ்க்கை மக்கியத்துவம் பெறும்போது, திய திறன் அவசியமாகின்றது. பயது 5-14) இத்திறன்களைப் என்பது பலரதும் கருத்தாகும். கை (Plowden Report, 1967) - திறன்களைப் பெறும்போது, தும் இலகுவாகின்றது' எனக்
bறிய ஆய்வுகள் அச்சிந்தனை ளைத் தருகின்றன.

Page 40
9666) LIT660:
(1) தகவல்களைத் (information finding
(2) பல்வேறு பிரச்சை
களைக் கற்றல்
(3) கற்றல் செயற்பாட
கற்றுக் கொள்ளல்
(4) ஆய்வு செt தத்துவங்களைப் புரி
துரிதமாக ஏற்பட்டு வ விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அறிக வரும் மாற்றங்களும் கல்விச் கல்வி என்ற செல்நெறியை ே கின்றன. பாடசாலைகளிலும் ! படுகின்ற முறைசார்ந்த, நிறுவன பெருக்கத்தின் காரணமாக வின மனிதனின் அறிவுத் தொகுதியான பட வேண்டிய ஒரு தேவை தேவைகளை நிறைவு செய்ய முழுவதும் கல்விச் செயற் ஆகின்றான். 12-13 ஆண்டு பா உயர்கல்வி என்ற அமைப்புகள் செய்ய போதுமானவையன்று நீடித்த கல்வி’ எனும் புதிய முகமாக புதிய நிறுவன அடை அவசியம் இன்று தோன்றியுள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் ஊழி

தேடிப் பெறும் திறன்கள் skills)
னகளையுந் தீர்ப்பதற்கான பொதுவிதி
ட்டில் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்குக்
ப் வதற்கு அடிப்படையான
ந்து கொள்ளல்.
ரும் அறிவுப்பெருக்கம், குறிப்பாக வத்துறையில் துரித கதியிலேற்பட்டு
செயற்பாட்டில் வாழ்க்கை நீடித்த மலும் வலியுறுத்துவதாக அமை பல்கலைக்கழகங்களிலும் வழங்கப் எ ரீதியான கல்வியானது இவ்வறிவுப் ரைவில் காலாவதியாகின்றது. எனவே எது காலத்திற்குக் காலம் புதுப்பிக்கப் யும் இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. இத் |ம் வகையில் மனிதன் வாழ்க்கை பாட்டில் ஈடுபட வேண்டியவன் டசாலைக் கல்வி, 3-5 ஆண்டுகால மட்டும் இத்தேவைகளை நிறைவு இதன் காரணமாக வாழ்க்கை நோக்கினை நிறைவு செய்யும் மப்புக்களை உருவாக்க வேண்டிய ாது. மேலை நாடுகளில் குறிப்பிட்ட பர்களின் ஆற்றல்களையும், திறன்
38

Page 41
களையும் புதுப்பிக்கும் நோக்குடன் வரைந்துள்ளன. 1960களில் இங்கில பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் உரு அமைப்புகளும், திறந்த பாடசாலை இவ்வாழ்க்கை நீடித்த கல்விக் கே மேலும், 'கற்பதற்கு கற்றல்' 6 சிந்தனையும் இந்த வாழ்க்கை நீம் நிறைவு செய்ய உதவுகின்றது.
மரபுவழிக் கல்விச் சிந்தை இரு பெரும் பிரிவுகளாக வல்ல வாழ்க்கையைச் செம்மையாக ஆயத்தமும் பயிற்சியும் இரண்டாவ வாழ்க்கையை நடாத்தும் நிலைமை சிந்தனை இன்றைய கல்விச் . செலுத்துகின்றது. இச்சிந்தனையில் கல்வியானது குறிப்பிட்ட இடத்தி காலப்பகுதிக்கு (13 ஆண்டுகள் வரையறை செய்யப்படுகின்றது. தனியாளும் கற்கும் சமூகத்தின்' (le வகையில் வாழ்நாள் முழுவதும் எனவே எதிர்காலத்தில் சகல வள களையும் பொறுத்தவரையில் வாழ் கல்விக் கொள்கை (master conce யான பாடசாலைகளுக்கும் கல்லூரி கல்வி ஏற்பாடுகளும் திறந்த கல்வி வேண்டும்; கல்வியானது பல பரி. களையும் (multi-media) பல சாதம் அமையும்போது ஒருவழிப் பால்
39

ன் ஏராளமான பயிற்சி நெறிகளை காந்து, அவுஸ்திரேலியா, இந்தியா, நவாகிய திறந்த பல்கலைக்கழக மகளும் (open learning System) ாட்பாட்டுடன் தொடர்புடையது. சன்ற மேற்கூறப்பட்ட கல்விச் ஒத்த கல்வி எனும் நோக்கினை
னயானது, மனித வாழ்க்கையை கைப்படுத்தியது. முதலாவது, வாழ்வதற்காகப் பெறுகின்ற து அப்பயிற்சியைப் பயன்படுத்தி மயைக் குறிக்கும் இவ்வகையான சிந்தனையிலும் செல்வாக்குச் எ அடிப்படையில், முறைசார்ந்த ல் (பாடசாலையில்) குறிப்பிட்ட தக்கு) வழங்கப்படுவது என - இவ்வாறன்றி, ஒவ்வொரு =arning society) உறுப்பினராகும் 5 கல்வி பெறல் வேண்டும்; சர்ச்சியடைந்த, வளர்முக நாடு க்கை நீடித்த கல்வியே பிரதான pt) யாதல் வேண்டும்; வழமை களுக்கும் அப்பால் முறைசாராக் முறைகளும் உருவாக்கப்படல் மாணங்களையும் பல ஊடகங் னங்களையும் உள்ளடக்கியதாய் தெயைக் கொண்ட 'மூடிய'

Page 42
கல்வி முறைகள் திறந்த கற் முழுவதும் கல்வியை வழங்கும் புதிய சிந்தனையாகும். பாடசா மேலும் மேலும் கல்வி கற்க வலியுறுத்துகின்றது. ஆனால் கல்வியை வழங்கும் தனது கொடுத்துப் பிற நிறுவனங்களு பகிர்ந்து கொள்ளும் நிலையே இ யானது கல்வி பயிலும் இடம்; இடம்; நவீன காலப்பகுதியில் ! பாடசாலைகள், வளர்ந்தோரு நிலையங்களாக மாறும்; தொ தொடர் பயிற்சி நெறிகளை ஆர தொழிலகங்களும் இணைந்து தோன்றி விட்டது.
மரபுவழிக் கல்விச் சிந்த ரீதியான கல்வி முறையானது, சிலருடைய கல்வித் தேவைக நவீன கல்விச் சித்தாந்தம் ம அடிப்படை உரிமைகள் என் வகையில் யாவருக்கும் கல்வி. யாவருக்கும் கணனிக்கல்வி எ6 இல்லாதவகையில் கல்வி முன் வலியுறுத்துகின்றது. 18ஆம் . கைத்தொழிற் புரட்சியும் அறிவு வளர்முக நாடுகளும் மற்றும் நாடுகளும் அவற்றின் பங்குதார இன்று நடந்தேறிவரும் தகவ

சா6
இல் முறைகளாகவும் வாழ்க்கை தாயும் மாற்றமுற நேரிடும் என்பதே லைக் கல்வியானது தொடர்ந்து 5 வேண்டியதன் அவசியத்தை எதிர்காலத்தில் பாடசாலையானது ஏகபோக உரிமையை விட்டுக் உன் தனது கல்விப் பொறுப்பைப் இன்று தோன்றியுள்ளது. பாடசாலை தொழிலகமானது தொழில் புரியும் இவ்வேறுபாடானது ஒழிந்துபோய் க்குத் தொடர்கல்வி வழங்கும் ழிலகங்களும் ஊழியர்களுக்கான ரம்பிக்கும். கல்வி நிலையங்களும் பணியாற்றும் நிலை ஏற்கனவே
தி
னையின்படி உருவாகிய நிறுவன சமூகத்தில் வசதிபடைத்த ஒரு ளை நிறைவு செய்தது. ஆனால் மனிதனின் சனநாயக உரிமைகள், பவற்றுக்கும் பெறுமதியளிக்கும் யாவருக்கும் விஞ்ஞானக்கல்வி, ன்ற வகையில் முன்னொருபோதும் Dறயைச் சனநாயகப்படுத்துவதை நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகளில் பியற் புரட்சியும் நடந்தேறியபோது - பின்தங்கிய ஆசிய, ஆபிரிக்க சுகளாக இருக்கவில்லை. ஆனால் ற்துறைப் புரட்சி மற்றும் அது
(கள்

Page 43
தொடர்பான பல்வேறு பரிமாணம் நாடுகள் விலகி நிற்க முடியாத 8 தோன்றியுள்ளது. உலகில் ஒருசி நவீன தகவற் தொழில்நுட்பப் புரட முடியாது. உலகளாவிய ரீதியில் எ இந்த தகவற்துறைப் புரட்சியின் நாள் மாயின் யாவருமே தகவற்து கல்வியையும், பயிற்சியையும் பெ வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
பல்வேறு சமூக பொரு பாடசாலைக் கல்வியை இடைநி முறைமையில் வந்து இணைந்து மரபுவழிக் கல்விமுறை கொண்டிரு சமூகத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பரந்த பி கல்வி நிறுவனத் தொடர்பின்றி இ யோருக்குக் கல்வித் துறையில் இ வழங்கும் முறையில் புதிய நிறு வேண்டும் அதற்கேற்ப பாடசாலை மாற்றப்படல் வேண்டும் என்ற சிந்தா
கற்பித்தல் முறையியலைப் களும் சமவயதினர், சமஆற்றல் பல படி அனைவருக்கும் பொதுவ பயன்படுத்துகின்ற முறைகள் 6 அனைவரும் தமது ஆற்றலுக்கேற் இயங்கக்கூடிய முறையில் பல்வே குழுப்பணி முறைகளும் கல்வி வேண்டும் என்ற சிந்தனையும் இ
வருகின்றது.

களிலும் இருந்து வளர்முக ஒரு புதிய சூழ்நிலை இன்று ) செல்வந்த நாடுகள் மட்டும் சியில் பயனாளிகளாக இருக்க பாழுகின்ற சகல சமூகங்களும் எமைகளை அடைய வேண்டு ற தொழில் நுட்பஞ் சார்ந்த ற வேண்டும் என்று இன்று
ளாதார காரணங்களுக்காகப் நிறுத்தியோர் மீண்டும் கல்வி கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை க்கவில்லை. இதன் காரணமாக வரிவினர் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க நேரிட்டது. இத்தகை ரண்டாவது வாய்ப்பொன்றினை வன ஏற்பாடுகள் செய்யப்படல் லெ அனுமதிச் சட்டவிதிகள் னை வலுப்பெற்று வருகின்றது.
பொறுத்தவரை சகல மாணவர் மடத்தவர்கள் என்ற எடுகோளின் என கற்பித்தல் முறையினை கைவிடப்பட்டு, மாணவர்கள் ப பங்குகொள்ளக்கூடிய, சுயமாக று செயற்திட்ட முறைகளும், ச் செயற்பாட்டில் இடம்பெற ன்று முக்கியத்துவம் பெற்று

Page 44
உயர்கல்வியைப் பொறு கல்வியே உயர்கல்வி என்ற குறு பதிலாக உயர்கல்வியில் பல்க உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பல்ே முறையில் உருவாகுதல் வேன் வலுப்பெற்று வருகின்றது. ட வழியாகப் போதிக்கப்பட்டு வ நவீன தொழிற்துறை சார்ந்: பாடநெறிகள் கைத்தொழில் நி ஆரம்பிக்கப்படல் வேண்டும் என் நிலையில் காணமுடிகின்றது. களுடன் தொடர்பற்ற முறையி அறிவு ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுப நோக்கம் என்ற நிலைமை மாறி வர்த்தக நிறுவனங்களுடன் ஏற்பாடுகளைச் செய்யும் போக் உலகளாவிய ரீதியில் சுவீடன், ! பன்னாட்டு மாணவர்கள் பயிலு பல்கலைக்கழகங்கள் இன்று இ கழகங்களின் பாடஏற்பாடுகள் ச பல்வேறு சமூகங்களின் கலாசாரங் உருவாகியுள்ளமை உயர்கல்வி செல்நெறிகளாகும். வெளிநாட்( பாட ஏற்பாட்டில் பிறநாட்டு க இப்புதிய இரு அம்சங்களும் ! முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. ப பதிலாக வான் பல்கலைக்கழகம், தி பல்கலைக்கழகம், சர்வதேச பt பல்கலைக்கழகம் என்ற புதிய
யுள்ளதைக் குறிப்பிட வேண்டு

றுத்தவரையில் பல்கலைக்கழகக் கிய உயர்கல்வித் தத்துவத்திற்குப் லைக்கழகம் அல்லாத பல்வேறு வறு புதிய நெறிகளை கற்பிக்கும் ண்டும் என்ற சிந்தனையும் இன்று பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் மரபு ந்த அறிவுசார் பாடநெறிகளுடன் த, விஞ்ஞான, தொழில்நுட்பப் றுவனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் ற புதிய நோக்கத்தினை உயர்கல்வி
சமூக, பொருளாதார நிறுவனங் ல் உண்மையைக் கண்டறியும் டுவதே பல்கலைக்கழகக் கல்வியின் பல்கலைக்கழகங்கள் கைத்தொழில், இணைந்து தமது உயர்கல்வி குகள் இன்று தென்படுகின்றன. யப்பான், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் கின்ற சர்வதேச மயமாக்கப்பட்ட யங்கி வருகின்றன. இப்பல்கலைக் ர்வதேசமயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் த் துறையில் நாம் காணும் புதிய டு மாணவர்களுக்கு முதலிடம், லாசாரங்களின் பிரதிபலிப்பு என்ற உயர் கல்வித் துறையில் இன்று >ரபுவழிப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு திறந்த பல்கலைக்கழகம், பன்னாட்டு ல்கலைக்கழகம், ஐக்கிய நாட்டுப் நிறுவன அமைப்புக்கள் தோன்றி
ம்.
42

Page 45
நவீன காலச் சிந்தனையின் அமைகின்ற மற்றொரு விடயம் பட்டதாகும். கல்வியை வழங்குவத அண்மைக் காலங்களில் கேள்விக் வழங்கும் ஏகபோக உரிமை ப என்ற மரபுவழிச் சிந்தனை பற்றி ! பட்டன. இதன் காரணமாக கல்வி (alternatives in education) எனு விட்டது. பாடசாலைக்கு அப்ப சாதனங்களை இனங் காண கே. மிகுந்த கல்விச் சாதனங்களாக - சிந்தனையும் எழுந்தது. சுருங்கக் பற்றி பல தீவிரமான கண்டனங்கள் பாடநூல், பாடத்திட்டம் என்ற வ மட்டுப்படுத்தாது குடும்பம், பத்திரின இன்டர்நெட், தொழிற்சாலைகள், யறைகள், கருத்தரங்குகள் போன் உதவக் கூடியன என்றும் அக அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று பாடசாலைக் கல்வியை மேலும் இத்தகைய கல்விச் சாதனங்கள் | என்பதைப் பற்றி இன்று சிந்திக்கப்ப கல்வி முக்கியத்துவம் பெற்றிருந் காணப்படும் ஒருமைப்பாடுகளை பலவகையான பயிற்சி நெறி. (diversification of education) பே நூற்கல்வி, அல்லது தனித்து தொ தவிர்க்கப்பட்டு இன்று சகல வி

ஒரு முக்கிய செல்நெறியாக பாடசாலைக் கல்வி சம்பந்தப் ற்கு பாடசாலைக்குரிய ஆற்றல் கிடமாகி விட்டது. கல்வியை டசாலைக்கு மட்டுமேயுண்டு பல குறைபாடுகள் தெரிவிக்கப் ந்துறையில் மாற்று ஏற்பாடுகள் ம் புதிய சிந்தனை உருவாகி Tல் கல்வியை வழங்குகின்ற பண்டும்; அவற்றை ஆற்றல் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற க் கூறின், பாடசாலைக் கல்வி வைக்கப்பட்டன. பாட ஏற்பாடு, -ரையறைகளுக்குள் கல்வியை கை, சமூகம், சஞ்சிகை, நூல்கள், பண்ணைகள், அருங்காட்சி றனவும் கல்வி மேம்பாட்டுக்கு வற்றிற்கும் உரிய அங்கீகாரம் ம் சிந்தனைகள் உருவாகின. நிறைவு செய்யும் வகையில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் நிகிறது. முக்கியமாக அரசாங்கக் த நாடுகளில் கல்வி முறையில் ரக் (uniformity) குறைத்து, களை அறிமுகம் செய்யும் க்கும் தென்படுகின்றது. தனித்து ழில்சார் கல்வி என்ற போக்குகள் -மான கல்வியையும் மாணவர்

Page 46
ப
களுக்கு ஒருங்கே வழங்குகின் துவம் பெற்று வருகின்றது.
கல்வி நிர்வாகச் செயற்ப காலமாக மத்திய அரசிடம் குவில் அதிகாரமும் இன்று மாகாண அதிகார பீடம் என்பவற்றைக் கட படும் (school site managemen பாடசாலை நிர்வாகம் உள்ளூர் ம அதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் யுள்ளது. முன்னைய அதிகாரத் நிர்வாகம் தொடர்பான தீர்மானங்கள் பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள் கொள்ளக்கூடிய சனநாயகப் ப பெரிதும் விரும்பப்படுகின்றன. 19: பாடசாலை-மைய-முகாமைத்து எங்கும் பரவின. பாடசாலைகள் முறைமையானது ஐக்கிய அெ இருந்து வருவது. 1990ஆம் பிரித்தானியா, ஸ்பெயின், நியுசிலாந்து அடிப்படையில் நிர்வாகச் சீர்தி இலங்கையின் புதிய கல்விச் சீர்த முறைமையை ஏற்றுக் கொண்
இப்புதிய 'பாடசாலை-ன. அடிப்படை எடுகோள்களாவன:
மத்திய, மாகாண, பிர கெடுபிடியுமின்றிப் பாட களுக்கு ஏற்பத் தீர்மான

ற ஒரு புதிய சிந்தனை முக்கியத்
சாட்டை பொறுத்தவரையில் காலங் க்கப்பட்டிருந்த கல்விப் பொறுப்பும்
அரசு, மாநில அரசு, மாவட்ட ந்து பாடசாலையிடமே ஒப்புவிக்கப் I) நிலைமை காணப்படுகின்றது. கயப்படுத்தப்பட்டு, உள்ளூர் சமூகம் என்ற புதிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகி தரப்பினர் (Bureaucracy) கல்வி ளை மேற்கொள்ளுவதற்கு பதிலாக உள்ளூர் சமூகம் என்பன பங்கு எங்கான அமைப்புக்கள் இன்று 90களின் முற்பகுதியில் இத்தகைய துவ ஏற்பாடுகள் உலக நாடுகள் ( மீதான சமுதாய கட்டுப்பாட்டு மரிக்காவில் நீண்ட காலமாகவே ஆண்டளவில் அவுஸ்திரேலியா, து ஆகிய நாடுகள் இம்முறையின் ருத்தங்களை மேற்கொண்டன. திருத்தங்களும் இப்புதிய நிர்வாக டுள்ளன.
மய-முகாமைத்துவ' ஏற்பாட்டின்
இந்திய அரசுகளின் தலையீடும் சாலைகள் உள்ளூர் நிலைமை ங்களை மேற்கொள்கின்றன.
0மை
4

Page 47
0 அதிபர், ஆசிரியர்கள் மற்று
சமுதாய உறுப்பினர்கள் பாடசாலைக் கல்வியுடல முறையில் பாடசாலைச் .
0
இச்சபையிடம் அதிகாரமும் னடிப்படையில் வழங்கப்பு
0
0 பாடசாலையை இயக்குவ
ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்க பிரதிநிதிகள் சுயவிருப்பின் உருவாக்குவர்.
0
0
பாடசாலை நிர்வாகம் தொ இல்லாத உறுப்பினர்களு விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத், தனியார் தொழில் நிறுவன தமது வினைத்திறனை முயற்சியில் ஈடுபடும். இத தமது பிள்ளைகளைப் போ களில் அனுமதிப்பர்.
0
பாடசாலை-மைய-முகாம் களின் செலவினங்களைக் முறையில் இயங்க உதல்
0 பாடசாலை முகாமைய
பொறுப்புக் கூறி இயங் கட்டுப்பாடுகளைக் கொல்

ம் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள்,
ஆகியோரின் பிரதிநிதிகள் [ சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்ற பையின் உறுப்பினர்களாவர்.
ம் பொறுப்பும் சட்ட ஏற்பாடுகளி டல் வேண்டும்.
து தொடர்பான கொள்கைகளை ள், மாணவர்கள் ஆகியோரின் i (voluntary) அடிப்படையில்
டர்பான பயிற்சியும் அனுபவமும் க்கு அவை பற்றிய அறிவும் தப்படும்.
எங்கள் போன்று பாடசாலைகள் 7 அதிகரித்துக் கொள்ளும் னால் கவரப்படும் பெற்றோர்கள் பாட்டியினடிப்படையில் பாடசாலை
மத்துவ ஏற்பாடுகள் பாடசாலை குறைத்து அவை சிக்கனமான
வும்.
Tளர்கள் சரியான முறையில் தம் வகையில் மத்திய அரசு ன்டிருக்கும்.

Page 48
புதிய கல்விச் சிந்தனை இனக்குழுவுக்குரிய பண்பாட். வேண்டியதன் அவசியத்தையு நாகரீக பாங்குகளை அவர்கள் யையும் வலியுறுத்துகின்றன குழுவினருக்குரியது. அவர்க களையும் நம்பிக்கைகளையும் சர்வதேச பாங்குடையது, வி சாதனைகளுமே நவீன நாகர்க கருத்தாக்க ரீதியாகப் பண் படுகின்றன. நவீன கல்விச் சிந்தன தென்படும் இவ்விரு வேறு கல்வி மேம்பாட்டிலும் செறிந்த கல்வி முறையானது மாண ஒருங்கே வளர்ப்பதாயும் - வலியுறுத்துகின்றது.
புதிய கல்விச் சிந்தன இருந்து ஒரு முக்கிய உன கல்வி முறைகள் ஒரு குறிப்பி உட்பட்டதாக இல்லை. மனித உருவான கல்விச் சிந்தனைகள் அவை அனைத்தினதும் செ அளவுகளில் கல்வி முறைக மறுக்க முடியாது என்பதும்

கள் இளந்தலைமுறையினர் தமது டு அம்சங்களுக்கு அமைய வாழ ம் அதே வேளையில் உலகளாவிய ள் உள்வாங்க வேண்டிய தேவை - பண்பாடு என்பது ஓர் இனக் பளுடைய வாழ்க்கைப் பெறுமானங் 5 பிரதிபலிப்பது. நாகரீகம் என்பது ஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் கத்தின் தோற்றுவாய்கள். இவ்வாறு பாடும் நாகரீகமும் வேறுபடுத்தப் னையானது, சற்று முரண்பட்டதாகத் கருத்தாக்கங்கள் எல்லோருடைய S காணப்படல் வேண்டும் என்றும் வரில் இவ்விரு பண்புகளையும் அமைதல் வேண்டும் என்றும்
ய
னை பற்றிய எமது ஆய்வுகளில் ன்மையை அறியலாம். இன்றைய கட்ட சிந்தனையின் செல்வாக்கிற்கு வரலாற்றின் நீண்ட காலப் பகுதியில் எ முற்றாக வழக்கொழிந்து விடாது ல்வாக்கும் தாக்கமும் வெவ்வெறு ளில் இயன்றளவு படிந்திருப்பதை உண்மையாகின்றது.
46

Page 49
References:
1. Blaug, M., Where are
Education? Econ. Edu
2. Brubacher, J.S., Modern
McGraw Hill, New Yo1
3. Coombs, P. H. The Wo System Analysis, Oxf 1980.
4. Denison, E. F., Why Grov Experiences in Nin Institute, Washington, 1
5. Grilliches, Z., Research
and the Aggraga te A Function, Amer. Econ
6. Haddad, W.D. et. al., Ed
Evidence for New Priot
7. Hicks, N., Economi Resources, World Banl
8. John Nisbet & Janet
Strategies. Routledge,
9. Krueger, A. O., Factor Er Differences among C 1968.

We Now in Economics of . Review, 4(1).
Philosophies of Education, k, 1937.
Iad Educational Crisis: A ord Uni. Press, New York,
with Rates Differ: Postwar
e Coura tríes, Brooklings 967.
Expenditures, Education gricultural Production
Revi. 54, 1964.
Ication and Development, ities, World Bank, 1990.
c Growth a tad Human , Washington, 1980.
Shuck Smith, 'Learning Ondon and New York, 1988.
dovvments and Per Capita ountries, Econ Journal, 78,

Page 50
10. Mathur, V.S., Fut
Peterborough, Richa 11. Peter F. Drucker,
Butterworth - Heine
12. Plowden Report, C.
HMSO, London, 19 13. Psacharopoulos, G.
Education: A Globa
22, 9. 14. Schultz, T. W., Inve
American Economic
15. Schultz, T. W., Investi
of Population Qua
Berkeley, 1981. 16. Schultz, T. W., The
Blackwell, Oxford, U
17. Unesco, Learning
Commission on t. Publishers, New Del
18. Weiler, H. N., Educat
the Age of Innocence Educ. (14)3, 1978.
19. Welch, F., Education
78, 1970.

*ure in Basic Education,
rd R. Smith Co. Inc., 1981.
Post-Capitalist Society, mann Ltd, Oxford, 1993.
hildren and Their Schools,
51.
- Returns to Investment in al Update, World Development
-stment in Human Capital, - Review, 51, 1961.
ing in People; The Economics ality, Univ. of California Press,
Economics of Being Poor, J.K., 1993.
to be; Report of the Int. he Deve. of Edu., Sterling
hi, 1973.
tion and Development From to the Age of Scepticism Comp.
in Production, Jour. Poli. Econ.
48

Page 51


Page 52
நினைவுப் ே
கொழும்புப் பல்கை பேராசிரியராகவுள்ள வருடகால கற்பித்தல் பத்துக்கும் மேற்பட் 6JUIT67TLs)/T60T கல்வியியற் முள்ள இவர் பேராதன ஒசாக்கா அயல்மொழி பலகலைககழகம என அமெரிக்காவில் ஓபர்ன் அதிதிப் பேராசிரியராக
நோர்வே, பிரான்ஸ், இ. நாடுகளில் நடைபெற் கொண்டு பங்களிப்புச்
இலங்கைத் தேசிய நூ தேசிய அதிகாரசபை
இருந்து கல்விப் ப6 சந்திரசேகரன்- சிறந்த
s
Typesetting & design by: Professional Publishers, 215, F/2/6, Park Road, Colombo-5, Lł 593331
 
 
 
 

பருரையாளர் பற்றி!
லைக்கழகத்தில் கல்வியியல் சோ. சந்திரசேகரன் சுமார் 25 அனுபவமுடையவர். ஏற்கனவே ட நூல்களின் ஆசிரியராகவும் கட்டுரைகளின் கர்த்தாவாகவு னைப் பல்கலைக்கழகம், யப்பான் ப் பல்கலைக்கழகம், ஹிரோசிமா
பவற்றில் பயின்றதுடன் ஐக்கிய
பல்கலைக்கழகத்தில் சிலகாலம் வும் பணியாற்றியவர்.
த்தாலி, லிபியா, இந்தியா போன்ற
ற கருத்தரங்குகளில் கலந்து
செய்தவர்.
லகசபை, ஆசிரியர் கல்விக்கான
என்பவற்றின் உறுப்பினராகவும்
Eயாற்றி வருபவர் பேராசிரியர் சமூக சேவையாளருமாவார்.
Printed by : Unie Arts (Pvt) Ltd, Colombo-13.
:330195