கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரசறிவியல் கோட்பாடுகள்: ஆசிரியர் கைந்நூல்

Page 1
(赛 ரசறிவியல்
ஆசிரியர்
சமூக விஞ்ஞ
தேசிய கல்வி
OS; fel
99.
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
(b){$ଟା
L
நூல்
IT
IT in
D
蠶
リ

Page 2


Page 3
க.பொ.த. அரசறிவியல்
ஆசிரியர்
சமூக விஞ்
தேசிய கல்
மகர
19:
MR. S. 6 A (He Ta1er, Goodshe COLOM

சி.. 2v0 vin/).
ஆ சிரிv் நல்ல 'W ன் 95min:
ܠܳܐ ܩܐ
செ) 4 ட 6 9ன (உயர் தரம்) கோட்பாடுகள்
MR. SIVA, OTHILINGA9 BA (Hons) PBS., Dip-IN=IA (BCIS), Teacher, Ge0dshepherd கொலை; COLOMBO-13,
கைந்நூல்
VE
தானத் துறை வி நிறுவகம் ரகம
96
TVA, JOTHILINGAM "1s) P-S., Dip-IN=IA (BCIS)
-ரவா சோப்,
கம்

Page 4


Page 5
பணிப்பாளர் நாயகத்திடமிருந்து
தேசிய கல்வி நிறுவகமானது பாடவிதானங்களுடன் ஆசிரியர் கைந்நூல் இக்கைந்நூலானது ஆசிரியர் தமது நாளாந் ஒரு வழிகாட்டும் ஏடாகவன்றி, தமது உ அமையுமென்று நினைக்கின்றேன்.
அனுபவமிக்க பட்டதாரி ஆசிரி கற்பிக்கின்றார்கள். ஆகவே இப்பாடத்தி திறமைகள் மட்டு விருத்தி செய்யப்பட வே6 கல்விமான்களும் கருதவில்லை. அரசிய இப்பாடத்தின் மூலம் பெறக்கூடிய பயன் போக்குடையதாக மாற்றமுடியுமா? அரசி போக்குடையதாக மாற்ற இயலுமா? இத்த ஆராயப்படாத போதிலும் இவை ச1 செய்யப்படின், நமது தேசத்தின் நிலை அமைந்துவிடும்.
அரசறிவியலைக் கற்பிக்கையில் ஆ செயன்முறை வேலைகள் இக் கைந்நு காணப்படும் மாதிரிக் கற்பித்தல் முன் விருத்திசெய்வதற்கும் புதிய அணுகு முன் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிே பயன்தரவல்ல ஆக்கப்பாடான மதிப்
நிறுவகத்தின் சமூக விஞ்ஞானத் துறைச்
s. JoT
1.
S. JOTHILINGAM
- В. A (Hons) Po-Sc., MAP -S Dip-in-int-Adécs စဲခြားမြီအိဖုံဖုံါ E)
ORNEYAT LAW
1082, Walls Lane Colombo - 15 Tel: 0114933 385

HLINGAM الا له مت
B.A (Hons) Po-Sc., MA Dip-in-int-Af (BCis) Dip-in-EducN E) 108 ATTORNEy Árt AW
3/2, V.
15 ו \ })6O10 יtרי T +܀ 1 3 ܛ ܢ ܨ ܕ
முதற்தடவையாக உயர்தர வகுப்புகளுக்கான களையும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. தக் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தும் பரிய பணியை நிறைவேற்றுவதற்குதவும் ஓர் ஏடாக
பர்களே இப்பாடத்தை உயர்தர வகுப்புகளிலே ல் மாணவர்கள் சித்தி பெறுவதற்குத் தேவையான ண்டுமென்று மாணவர் சமுதாயமும், பெற்றோர்களும் லில் ஆழ்ந்த அறிவுடைய இலங்கைவாழ் மக்கள் யாது? இதன் மூலம் நமது நாட்டினைச் சனநாயகப் னை மட்டுமன்றிச் சமுதாயத்தினையும் சனநாயகப் கைய சமகாலத்துப் பிரச்சினைகள் இக் கைந்நூலில் ம்பந்தமான கருத்துகள் வகுப்பறையில் விருத்தி மை இப்போதுள்ளதிலும் பார்க்கச் சிறப்பானதாக
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கையாளக் கூடிய ாலிலே தரப்பட்டுள்ளன. எனினும் இவ்வேட்டிற் றைகள் உங்களது ஆக்கபூர்வமான திறமைகளை றைகளைக் கையாள்வதற்கும் தடையாக இருக்காது றன். இக் கைந்நூல் சம்பந்தமான எங்களுக்குப் பீடுகள் உங்களிடம் இருப்பின், தேசிய கல்வி கு அவற்றைத் தயவுசெய்து அனுப்பவும்.
LNGAM
Sc M A SC. : ::: ) - : f{1\t N } E)
po y f : \\“.
15
إلى ن ر.
கலாநிதி. பி. உடகம பணிப்பாளர் நாயகம் தேசிய கல்வி நிறுவகம்
LD5 UT 35 LID.

Page 6
**
鬍 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

፵፭ : *( wa፻፳ቚቛቒ?፣ ̈
*

Page 7
இலங்கைப் பாடசாலைகளிலே 12 ஆசிரியர்களுக்குதவும் நோக்குடன் இக்ை கைந்நூலில் அரசறிவியலுக்குரிய பாடவிட வேண்டிய விடயங்களிற் கவனஞ் செலுத் விடயங்களைக் கருத்துள்ள வகையிலும் எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது என்பதே அரச பிரச்சினையாகும். பாடவிதானத்திற் குறிப்
வகையிற் கற்பித்தல் பணியை மேற்கொள்
அரசறிவியல் பாடவிதானம் 8 அல
ஒவ்வோர் அலகிற்கும் சிறப்பான குறிக்
ஆசிரியர் - மாணவர் செய்முறை வேலைகள் ஆகவே வகுப்பறையில் நிகழும் கற்பித்; அமைவதற்கு அவசியமான வழிகாட்டல்க நினைக்கின்றேன். இக்கைந்நூலில் தரப்பட
நான் கருதவில்லை. கற்பித்தல் முறைகளிலு கேற்றவாறும் தேவைக்கேற்றவாறும் மாற்றங்
இக் கைநூலை ஆக்குவதற்குதவி பல்கலைக்கழகத்திலும் சிறி ஜயவர்த்தனபுர கலாநிதிகளுக்கும், கொழும்புப் பல்க6ை கலாநிதிகளுக்கும், சமூக விஞ்ஞானத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது நன்றியைத் ே

Dகவுரை
ஆம் 13ஆம் ஆண்டு வகுப்புகளிலே கற்பிக்கும் கந்நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆசிரியர் யங்களைக் கற்பிக்கையில் கருத்திற் கொள்ளப்பட
தப்பட்டுள்ளது. அரசறிவியலின் அடிப்படையான
ஐயந்திரிபற்ற முறையிலும் மாணவர்களுக்கு
Fறிவியல் ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரதான பிடப்பட்டுள்ள கற்பித்தல் இலக்குகளை எய்தும்
ாவது அத்தியாவசியமாகும்.
குகளைக் கொண்டுள்ளது. இப்பாடவிதானத்தின்
கோள்கள், பாடப்பரப்பு, கற்பித்தல் முறைகள், ள், மதிப்பீட்டு முறைகள் ஆகியன தரப்பட்டுள்ளன. தல் கற்றல் தொழிற்பாடானது வெற்றிகரமாக கள் இக்கைந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளன என நான் ட்டுள்ள விடயங்களை நீங்கள் மீறுதலாகாது என |ம், மதிப்பீட்டு முறைகளிலும் உங்கள் விருப்பத்திற் களைப் புகுத்துவதற்கு உங்களுக்குச் சுதந்திரமுண்டு.
ய எழுத்தாளர் குழுவுக்கும், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்திலும் பணியாற்றும் அரசறிவியற் லக்கழகத்திற் கல்விப் பீடத்தில் பணியாற்றும் துறையின் அலுவலர்கள் உட்பட செயற்குழு
தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
ஆர்.சி. ஜயவர்த்தன
பணிப்பாளர்
சமுக விஞ்ஞானத் துறை.

Page 8
ਇਰਾ ha hads Page Hi Aaa
1 4 ਮਰ jAi taur Lਪਿ ॥ |dliedia na ਪਏ ਕਰ ਦੀ, Tea
nua) sai daune ਆ
|i 1) ਵਿ... ਉਹ Te n maite ਨਾਲ ਪਾਸ
22 1 Map Haha , ਸਰ ਕਰ ਜ
&l Eugena Red Ha ਹੈ ਪਰ 19 Magn Uni nige

ਧੀ ਨਾਲ Aunaug

Page 9
Ol.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
ஆலோ
பேராசிரியர் வை.ஆர். அமரசிங்க
கலாநிதி. எம்.ஓ.ஏ.டி. சில்வா
கலாநிதி. காமினி சமரநாயக்க
கலாநிதி கமலா லியனகே
கலாநிதி பியதாச அத்துகோரால
டபிள்யூ ஜி. குரலத்ன,
திருமதி. எஸ்ரி. ஜி.டி. சில்வா
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
பதிப்பா
பி.எல்.ஆர். ரோகண குமார எச்.எம். தயானந்த ஜே.அலுகொல்ல எஸ்.டி. பர்னாந்து எச்.வீர ரத்ன
கே.ரி. கனகரத்தினம்

சனைக் குழு
- பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
- பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
- பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
- பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
சிறி ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகம்
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்,
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
- கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்
ாசிரியர் குழு
- தேசிய கல்வி நிறுவகம் - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
- தேசிய கல்வி நிறுவகம் - தேசிய கல்வி நிறுவகம் - மா/ சிறி சுமங்கல மகளிர் மா.வி. வெலிகம
- தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Page 10
ਘਨ ਓ Ne


Page 11
Ol.
O2.
O3.
O4.
05.
O6.
O7.
O8.
O9.
IO.
11.
12.
星3,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ö五。
32.
33.
34.
35
எழுத்தா
திரு.கே.பி. அபேரத்ன
திரு. எம்.டி. அபேரத்ன திருமதி. ஏ.எம்.பி. அபேசிங்க திரு. ஆனந்த அஹமபால திரு. ஆர்.எம். உபாலி
செல்வி. ஆர்.எம். கருணாவதி
திரு. ஆர்.ஏ. கல்யாணரத்ன
திருமதி. எச்.எம். குசும் ஹேரத் திரு. எச்.ஏ. காமினி சுவர்ணலதா திரு. பி.டி. குணதாச
திரு. எச்.ரி. சந்திரபால
திருமதி. ஜே.ஏ.எஸ். ஜயக்கொடி
திரு. டி.எம். ஜயவர்த்தன
திரு ஏ.ஜி. திலக்
திருமதி. எம். பண்டிதரத்ன
திரு. ஆர்.பி. பொடிராலஹாமி திருமதி. எம்.எம்.டி. பண்டார திரு. டபிள்யூ.எம்.டபிள்யூ. பண்டார திரு. மில்லவ எம்.ஆர்.ஈ.டி.பீ எம்.ஆர்.யு.பு திருமதி. எல்.கே. இரத்நாயக்க திருமதி. ஏ.ஆர்.எம்.சி. ரணசிங்க திருமதி. எல்.டபிள்யூ.கே. ரூபிகா பெரேரா திரு. லயனல் ஏ. குலசூரிய
விஜயசிறி ஹேரத்
திரு. ஆர்.டி விமலசேன திரு. விமலசேன கல்அங்க
திருமதி. ஆர். விஜேகுணரத்ன திரு. டபிள்யூ விஜேரத்ன பண்டா திரு. டபிள்யூ. எம்.சீ.சீ சபுனித திரு. ரி.எம். சரத் பிரேம்லால் திருமதி. சீதா ஐராங்கனி தோமஸ்
திரு. ஏ.பி. சுகதபால
திருமதி. கே.பி. சுமணாவதி
திருமதி. சேபாலிக குமாரப்பெரும திரு. எச்.டபிள்யூ. சோம திலக்க

ளர் குழு
- க/நுகவெல மமவி, நுகவெல. - கAஜாபிட்டிய மமவி, புஜாபிட்டிய - க/தெல்தெனிய ம.வி. தெல்தெனிய- மா/புனித தோமஸ் ம.வி. மாத்தளை - அ/புனித ஜோசப் ம.வி. அனுராதபுரம் - பிரதேச கல்வி அலுவலகம், குருநாகல் - கம்/கல்ஹிட்டியாவ மமவி, கனேமுல்ல - குகுளியாப்பிட்டிய மமவி, குளியாப்பிட்டிய - சி/ஆனந்த மாவி, சிலாபம் - ஹோ/தர்மபால மாவி, பன்னிப்பிட்டிய - பொ/ பராக்கிரமபாகு மாவி, பொல்காவல் - கம்/இரத்தினாவலி மகளிர் மா.வி. கம்பஹா - பு/ஆனமடுவ மா.வி. ஆனமடுவ - கா/மகிந்த மா.வி. காலி - கொதெ/விசாகா வி. கொழும்பு 04 - அம்/ ரஜலதன்ன மா.வி. ரஜலதன்ன - க/உயர் மகளிர் மா.வி. கண்டி - ப/பதுளை ம.ம.வி. பதுளை - பொ/அலுத்வல ம.ம.வி. பொலன்னறுவை - கொ/தெ/ ஜனாதிபதி வி. மகரகம - அ/சுவர்ணபாலி மகளிர் வி. அனுராதபுரம் - க/சி.டபிள்யூ.டபிள்யூ கன்னங்கர ம.ம.வி. மத்துகம - மா/சிறி சுமங்கல மகளிர் மா.வி. வெலிகம. - பிரதேசக் கல்வி அலுவலகம், கண்டி - கந்தேகெதர ம.ம.வி. கந்தேகெதர - க/பேராதெனிய ம.வி. கண்டி - கொ.வட/பலிலிக்கா ம.வி. இராகம - க/ கிங்ஸவுட் மா.வி. கண்டி - மா/புனித தோமஸ் ம.வி. மாத்தளை - கு/ பண்டுவஸ்நுவர ம.ம.வி. ஹெட்டிபொல - பொ/ பலுகஸ்தமன ம.வி. பொலன்னறுவை - கு/குளியாப்பிட்டிய ம.ம. வி. குளியாப்பிட்டிய - ஹோ/ சீதாவக்க ம.ம.வி. அவிசாவளை - மார/சித்தார்த்த மகளிர் மா.வி. வெலிகம ர/ எகலியகொட ம.ம.வி. எகலியகொட

Page 12


Page 13
1. அலகு : - 1.1 அரசறிவிய
கற்பதற்கா
பாடநேரங்கள்:-
19
உபஅலகுகள்:- 1.1.1
அரசறிவியலில்
1.1.2 அரசறிவியலின
குறிக்கோள்
1.1.3 அரசறிவியலும்
விஞ்ஞானங்கள்
1.1.4 அரசறிவியலை
1.1.5 அரசறிவியலின்
இய
குறிக்கோள்:- அரசறிவியலின்
நோக்கங்களையும் புரிந்தது
5. சிறப்பான குறிக்கோள்கள்:-
அரசறிவியலின் இய
2. அரசறிவியலின் நடை
அரசறிவியலின் கற் விளக்குதல்.
4. அரசறிவியலைக் கற்ப
5.
அரசறிவியலுக்கும் -மிடையிலான தொட
அரசறிவியலைக் கற்
அரசறிவியல் கல்வி
அரசின் தொழிற்ப வளர்ச்சிக்கமைய பற்றி ஆராய்தல்

லின் இயல்புகள், பாடப்பரப்பு ன நோக்கம்
- இயல்புகள்
பாடநேரங்கள் 04
னக் கற்பதற்கான
பாடநேரங்கள் 01
ஏனைய சமூக
பாடநேரங்கள் 04
தம்
க் கற்பதற்கான முறைகள்.
பாடநேரங்கள் 07
பாடப்பரப்பு
பாடநேரங்கள் 03
ல்பினையும்
அதனைக்
கற்பதற்கான வணர்வதற்கான அறிவினை வழங்குதல்.
ல்பினை விவரித்தல்.
டமுறை இயல்பினைப் பரிசீலனை செய்தல்.
கையில் விஞ்ஞான ரீதியிலான இயல்புகளை
பதற்கான குறிக்கோள்களைத் தெளிவுபடுத்துதல்.
ஏனைய சமூக விஞ்ஞானப் பாடங்களுக்கு டர்பினைத் தெளிவுபடுத்துதல்.
பதற்கான முறைகளை விவரித்தல்.
பில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியை விவரித்தல்.
ாடுகளினதும் அரசியல் புரிந்துணர்வினதும் சாம்பலில் பாடப்பரப்பு விரிவடைவது

Page 14
6. உள்ளடக்கம்:-
1. O அரசறிவியலின் இயல்பு
- சமூக விஞ்ஞானப் பாடங்க
- மனிதனின் அரசியல் நடத்
- அரசு, அரசு ஆட்சி செய்யட்
2. 9 அரசறிவியலின் நடைமுறைசார் இ
- அரசுக்குரிய அதிகாரங்கள்
- சட்டவாக்க அமைப்பின் இ
- அரசியல் கட்சிகளும் அமு
(ஆசிரியருக்குரிய ஆலோசனை)
இவ்விடயங்கள் பின்னர் விரிவாக ஆராயப்படும்
விளக்கம் போதுமானது.
3。 6 அரசறிவியலின் கற்கையில் விஞ்ஞா
- இதனைக் கற்கையில் விஞ்ஞா6
தொடர்புறுத்தலாம் என்பது.
- இயற்கை விஞ்ஞானத்தில் கையாள அவ்வாறே, அரசறிவியலைக் கற்பத
4. 6 அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான குறி
- சனநாயக ரீதியிற் செயற்படும், நல்
- அரசியல் அறிவினை விரிவுபடுத்த6
- சனநாயக வாழ்க்கை முறையினை
- நுட்பமாக ஆராயும் இயல்புடைய ட
- தேசிய அரசியல், சர்வதேச அரசிய
பக்கச் சார்பற்ற புரிந்துணர்வைப்

ளில் ஒன்று என்பது.
தையைப் பற்றிய கற்கை என்பது.
படுவது ஆகியன பற்றிய கற்கை என்பது.
பல்பு
யல்புகளும் அதன் தொழிற்பாடுகளும்.
க்கக் குழுக்களும்
எனவே இவ்விடயத்தில் எளிமையான
ன ரீதியிலான இயல்புகள்
፲0] ̆ ரீதியிலான அணுகுமுறையைத்
ப்படும் விஞ்ஞான ரீதியிலான முறையை நிற் கையாள முடியாது என்பது.
j, Gig, TGT56T.
ல பிரசைகளை உருவாக்குதல்.
ஏற்றுக்கொள்ளல்.
மக்களை உருவாக்கல்.
ல் ஆகியன பற்றி சமநிலையான அல்லது
பெறுதல்.

Page 15
வரலாறு பொருளியல் முதலிய . -மிடையிலான தொடர்பு.
அரசறிவியலானது ஓர் இயற் ை
என்பது.
6.0 அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான
தத்துவ ரீதியாக
வரலாறு ரீதியில்
பாடங்களுக்கிடையே தொடர்பு
நடத்தை ரீதியில்
பொருளியல் ரீதியில்
ஆசிரியருக்கான ஆலோசனை:
மேற்குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளின் துை வேண்டும்.
7. • அரசறிவியல் கல்வியின் வரல
பிளேட்டோ (Plato)
அரிஸ்ரோத்தில் (Aristotle) சிசேரோ (Cicero) பரிசுத்த ஓகஸ்தீன் (St. Augusti தோமஸ் அக்குவயினஸ் (Thon மக்கியாவலி (Machiavelli) தோமஸ் ஹொப்ஸ் (Thomas I ஜோன் லொக் (Jhon Lecke)
ரூஸோ (Rousseau) ஹெகல் (Hegal) ஜெரமி பென்தம் (Jeremy Ber ஜோன் ஸ்றுவற் மில் (Jhon S கார்ல் மார்க்ஸ் (Karl Mark)
-
-

சமூக விஞ்ஞானப் பாடங்களுக்கும் அரசறிவியலுக்கு
க விஞ்ஞானப் பாடமாக விருத்தியடைந்துள்ளது
வழிவகைகள்.
ஏற்படுத்தல்.
ணயுடன் எளிமையான ஓர் விளக்கம் வழங்குதல்
ாறு.
ne)
las Aqwnas)
Hobbes)
(கி.மு. 427 - 347) - (கி.மு. 384 - 321)
(கி.மு. 106 - 43) (கி.பி. 354 - 430)
(கி.பி. 1225 - 1274) (கி.பி. 1496 - 1521) (கி.பி. 1588 - 1679) (கி.பி. 1638 - 1704) (கி.பி. 1712 - 177 8) (கி.பி. 1770 - 1831) (கி.பி. 1778 - 1832) (கி.பி. 1806 - 187 3) (கி.பி. 1818 - 1883)
Ltham)
ceuart Mill)

Page 16
8, 9 அரசறிவியலின் பாடப்பரப்பு
அரசறிவியல் பாடப்பரப்பில் பின்வரும் - அரசியல் கோட்பாடுகள் - தேசிய ஆட்சிமுறை - சமநிலையான ஆட்சிமுறை - அரசியற் கட்சிகள், அதிகாரத்தின் தே - பொது நிருவாகம் - சர்வதேச அரசியல்
7. கற்பித்தல் / கற்றல் செயற்பாட்டில் கைய
ஆசிரியர் செயன்முறைகள்
9 விரிவுரை, கலந்துரையாடல், வினாவிடை
e குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் மாணவர்களின்
e மூல நூல்களைப் பரிசீலனை செய்து அவ
பற்றி வழிகாட்டல்,
9 தகவல்களைத் திரட்டுவதற்குக் குழுமுறை
9 அரசறிவியல் கல்வியின் மிக முக்கிய
கலந்துரையாடுதல்.
9 பொதுசனத் தொடர்புச் சாதனங்கள் மூ
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்.
மாணவர் செயன்முறைகள்
O விவாதங்களிற் கலந்து கொள்ளல். O பொருத்தப்பாடுடைய தகவல்களைத் திரட்டு O குழுமுறை மூலம் பாட அறிவு, குணவியல்பு
O சுயமாகக் கற்றல்.

விடயங்கள் இடம்பெறும் என்பது.
ாற்றுவாயும் பொதுசன அபிப்பிராயமும்.
ாளக்கூடிய செயன்முறைகள்.
முறை மூலம் தெளிவுபடுத்தல்.
டையே விவாதங்களை ஒழுங்கு செய்தல்.
ற்றிலிருந்து திரட்ட வேண்டிய விடயங்கள்
யைப் பயன்படுத்துதல்.
காரணங்கள் பற்றி மாணவர்களுடன்
லம் தமது அறிவை விருத்தி செய்வதற்கு
தல். ஆகியவற்றை விருத்தி செய்தல்.

Page 17
8. மதிப்பீட்டு முறை
1. அரசறிவியல் கல்வியின் சமூக 2. "அரசறிவியல் என்பது சமூக
சமூக சூழலுக்குமிடையிலான
அரசறிவியலானது ஒழுங்கமைவு
இக் கூற்றின் பிரகாரம் அரசறிவியலின்
கூற்று யாது?
அரசறிவியலானது
(1) சமூகச் சூழல் முழுவதையும் (II) மனிதனுக்கும் சமூகத்திற்குமின (III) சமுதாயத்தின் அபிவிருத்திக்கு (IV) சமுதாயத்தின் அரசியல் நிரு (V) சமுதாயத்துடன் இணைந்து அக்
கூற்று
“இயற்கை விஞ்ஞானங்களிற் கையா அரசறிவியலிலும் கையாளலாம்.”
இக் கூற்றறு சம்பந்தமாகப் பின்வா
(அ) இயற்கை விஞ்ஞானங்களின் அடி (ஆ) அரசறிவியல் பாடத்தை இயற்கை (இ) அரசறிவியலின் விஞ்ஞான ரீதியில்
4. அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான குறி
5. அரசறிவியலுக்கும் சமூக விஞ்ஞானங்
விளக்குக. 6. அரசறிவியலைக் கற்பதற்குதவும் 0

விஞ்ஞான இயல்பினைத் தெளிவுபடுத்துக. பிஞ்ஞானப் பாடங்களுள் ஒன்றாகும். ஏனைய தொடர்பினை அது பரிசீலனை செய்கின்றது. டைய அரசியல் சமூகத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றது."
இயல்பினை அறிவதற்குதவும் மிகப் பொருத்தமான
பரிசீலனை செய்கிறது. "டயே தொடர்புகளை ஏற்படுத்துகின்றது. 5 உதவுகின்றது. வாகங்களைப் பரிசீலனை செய்கின்றது. =சமுதாயம் ஒழுங்காக அமைவதற்கு உதவுகின்றது.
விடை (IV)
எப்படும் விஞ்ஞான ரீதியிலான முறைகளை
நம் தலைப்புகளிலே தகவல் வழங்குக.
ப்படையான இயல்புகள்
விஞ்ஞானங்களுள் ஒன்றாகக் கருத முடியுமா? ான அணுகுமுறை யாது?
க்கோள்களைத் தெளிவு படுத்துக.
களுக்குமிடையிலான தொடர்புகளைச் சுருக்கமாக
வழிமுறைகளைத் தருக.

Page 18
கிரேக்க நகர அரசுகள் தொடக்கம் தற்கா வரலாற்றின் பல்வேறு -
காலகட்டங்க அட்டவணைப்படுத்துக. |
8. அரசறிவியல் கல்வியின் வரலாற்று ரீதி
எழுதுக.
9. பின்வரும் அரசியல் சிந்தனையாளர் ஒ
எழுதுக.
(1) மக்கியாவெலி (2) ஜோன் லொக் (3) ரூஸோ
--

மத் தேசிய அரசுகள் உருவாகும் வரை, நக்குரிய சிறப்பான இயல்புகளை
பிலான வளர்சசி பற்றி விவரணமொன்று
வ்வொருவரைப் பற்றியும் சிறு குறிப்புகள்

Page 19
1. அலகு: 1.2 : தற்கால அர
பாடநேரங்கள் : 17 3. உப அலகுகள்: 1.2.1 தேசிய அ
ஆரம்பமும் 1.2.2
ஓர் அரசி
இயல்புகள் 1.2.3 அரசும் ச 1.2.4 அரசும் ஏ 1.2.5 அரசும் அ 1.2.6 அரசும் இ
குறிக்கோள்கள்;
தேசிய அரச முறைமையின் வர அமையத்தின் சார்பளவிலான
5.
சிறப்பான குறிக்கோள்கள்:
1. அரசறிவியலில் மையமாக விளங் 2. தேசிய அரசுகள் உருவாவதற்கு 3. ஓர் அரசின் அடிப்படையான (
க ப )
அரசுக்கும் சமுதாயத்திற்குமிடையிலா அரசுக்கும் ஏனைய சங்கங்களுக்குமின் அரசுக்கும் அரசாங்கத்திற்குமிடையில் அரசினது உயரிய அதிகாரங்களை
6. உள்ளடக்கம்
1. 0 அரசு
அரசறிவியல் பற்றிய கல்வியில் அர என்பது.
அரசு பற்றிச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள் அரசு பற்றி பகுப்பாய்வு செய்தல் (ஆசிரியருக்குரிய அறிவுறுத்தல் - குன சமர்ப்பித்து அவற்றின் துணையுட

சுகளின் ஒழுங்கமைப்பு
ரசு முறைமையின் » வளர்ச்சியும்
ன் இன்றியமையாத
பாடநேரங்கள் 05
முதாயமும் னைய சங்கங்களும் ரசாங்கமும் றைமையும்
பர்டநேரங்கள் 03 பாடநேரங்கள் 02 பாடநேரங்கள் 03 பாடநேரங்கள் 02 பாடநேரங்கள் 02
-லாற்று ரீதியிலான வளர்ச்சியையும் அரசு எனும்
முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்துணர்தல்.
பகும் காரணி அரசு என்பதைத் தெளிவு படுத்தல். த் துணையாகவிருந்த காரணிகளை விளங்குதல். இயல்புகளை விவரித்தல்.
ன வேறுபாட்டை எடுத்துக்காட்டல். டயிலான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை விளக்குதல். மான வேறுபாடுகளைத் தெளிவு படுத்துதல்.
விளக்குதல்.
சைப் பற்றிக் கற்பது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது
T பல்வேறு வரைவிலக்கணங்களின் துணையுடன்
சிறந்த பட்சம் மூன்று வரைவிலக்கணங்களையாவது
ன் அரசினை அறிமுகஞ் செய்தல்)

Page 20
8
2. 9 தேசிய அரசு உருவாவதற்கு ஏதுவான க
- மத்திய அரசு காலத்திலே தோன்றிய அ
(14.1 பார்க்க)
- பரிசுத்த உரோம இராச்சியம் வீழ்ச்சியுற்.
- 16ஆம் நூற்றாண்டிலேற்பட்ட மறுமலர்ச்சி
- மத்திய வகுப்பு தோன்றுதல்.
முதலாவதாகத் தோன்றிய தேசிய அரசுகள் நான்கிை
அவையாவன: இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஸ்பெயின்,
ܓ¬
3. 9 அரசின் அடிப்படையான இயல்புகள்.
- நிச்சயமான நிலப்பரப்பு, சனத்தொகை,
(ஒவ்வோர் இயல்பினையும் உதாரணங்கள்
4. 6 பின்வரும் தலைப்புகளில் அரசுக்கும் சமு
எடுத்துக்காட்டல்.
(1) தோற்றுவாய் (2) ஒழுங்கமை
5. 9 அரசுக்கும் சங்கங்களுக்குமிடையிலான ஒ
- சங்கம் பற்றிய வரைவிலக்கணங்கள்.
- அரசுக்கும் சங்கங்களுக்குமிடையிலான
பின்வரும் தலைப்புகளில் பட்டியற்படுத்த
(1) உறுப்புரிமை (2) கு
(3) அதிகாரம் (4) அ
6. 9 அரசுக்கும் அரசாங்கத்திற்குமிடையிலான
- இயல்பு, அதிகாரம் ஆகியனவற்றின் பிரக
7. e அரசின் உயரிய அதிகாரங்கள்
- இவை ஆட்சேபிக்கப்படாத, ஆதிக்கமும் !
(ஜீன், போடின், ஜோன் ஒஸ்டின் ஆ
கலந்துரையாடல்)

5ாரணிகள்
ரசியல் சிந்தனையாளரின் கருத்துகள்.
D65) ԼD.
னப் பற்றிச் சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்துக.
போர்த்துக்கல் ஆகியன.
அரசாங்கம், இறைமை.
ரின் உதவியுடன் விளக்குதல். வேண்டும்)
தாயத்திற்குமிடையிலான வேறுபாட்டை
ப்பு (3) LGOLD
ற்றுமை வேற்றுமைகள்.
ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் ஆகியவற்றைப்
Gü).
றிக்கோள்கள்
திகாரம் பிரயோகிக்கப்படும் நிலப்பகுதி
வேறுபாடுகள்.
ாரம் அவதானிக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள்.
இறைமையுமுடைய அதிகாரங்கள்.
கியோரின் கருத்துக்களின் துணையுடன்

Page 21
கற்பித்தல்/ கற்றல் செயற்பாட்டி
ஆசிரியர் செயன்முறைகள்
9 விரிவுரை, கலந்துரையாடல், 6
தெளிவுபடுத்தல். e மூல நூல்களைப் பரிசீலனை 9 பொருத்தமான தலைப்புகளில் 0 ஆசிரியர்/ மாணவர் கலந்துரை
9 சுயமாகக் கற்பதற்கு மாணவர்
மாணவர் செயன்முறைகள்
0 மூல நூல்களின் துணையுடன் 9 தகவல்களைத் திரட்டுதலும் வி 9 விவாதத்திற் பங்குபற்றல். e வரைவிலக்கணங்களைப் பதிவு
தலைப்புகளுக்கேற்றவாறு வை
மதிப்பீட்டு முறை.
1. அரசு பற்றிய வரைவிலக்கணங்
2. தேசிய அரசு உருவாவதற்கு ஏ
பின்வருவனவற்றுள் அரசின் அ
விடை யாது?
(1) திட்டவட்டமான நிலப்பரப்பு, (II) திட்டவட்டமான நிலப்பரப்பு, (III) திட்டவட்டமான நிலப்பரப்பு, (IV) திட்டவட்டமான நிலப்பரப்பு,
(V) திட்டவட்டமான நிலப்பரப்பு,
அரசுக்கும் சமுதாயத்திற்குமிடையில்

9
ல் கையாளக்கூடிய செயன்முறைகள்.
பினா விடை முறைகள் மூலம் விடயங்களைத்
செய்வதில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்தல்.
விவாதங்களை ஒழுங்கு செய்தல்.
யாடுவதற்கு ஒழுங்குசெய்தல்.
களைத் தூண்டுதல்.
விடயங்களை வெளிப்படுத்தல். மர்சித்தலும்.
செய்வதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட சிற்றேடுகளிலே
ரவிலக்கணங்களைப் பதிவுசெய்தல்.
களை எழுதுக.
ாதுவான காரணிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்க.
டிப்படையான இயல்புகளைத் தெளிவாகத் தரும்
Fனத்தொகை, சட்ட நிருவாகக் களம், அரசாங்கம். சனத்தொகை, நாட்டின் உணர்வு, அரசாங்கம். சனத்தொகை, அரசாங்கம், இறைமை. சட்டவாக்கக்களம், அரசாங்கம், இறைமை.
சனத்தொகை, அரசியற் கட்சிகள், இறைமை,
விடை II
ான வேறுபாடுகளைப் பட்டியற்படுத்தல்.

Page 22
10
5. அரசுக்கும் சமுதாயத்திறகுமிடையிலான
தலைப்புகளின் கீழ் தெளிவுபடுத்துதல்.
(l) உறுப்புரிமை
(2) குறிக்கோள்கள்
(3) அதிகாரம்
6. அரசுக்கும் அரசாங்கத்துக்குமிடையிலான ே
7. அரசுக்கும் அரசாங்கத்துக்குமிடையிலான
விடை பின்வருவனவற்றுள் யாது?
(I) அரசைப் போலவே அரசாங்கமும் நி (1) அரசும் அரசாங்கமும் ஒன்றுடனொன் (II) அரசையும் அரசாங்கத்தையும் ஒரே ச்
(IV) அரசுக்குரிய ஒரு கருவியாக அரசாங் (V) அரசின் செயற்பாடுகள் அனைத்தையு
இத்தகைய பல்தேர்வு வினாக்களை ஆசிரியர்
வேண்டும்)
மேலதிக தகவல்களைப் பெறுவதற்குப் பின்வரு 6
1 அரசறிவியல் அறிமுகம் 2. அரசறிவியலில் சமுக தத்துவம்
3. மக்சிவெல்லின் உலகம்
4 அரசறிவியல் சாரம்

வேறுபாடுகளைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள
வறுபாடுகளை விவரித்தல்.
தொடர்பினை மிகச் சரியாக விவரிக்கும்
லைவேறான ஒரு நிறுவகமாகும்.
ாறு தொடர்புகொள்ளும்.
Fமயத்தில் தாபிக்கலாம்.
கம் தொழிற்படும்.
ம் அரசே மேற்கொள்ளும்.
(விடை V)
தயாரித்து மாணவர்களுக்கு வழங்குதல்
வனவற்றை வாசிக்கவும்.
- ஹரல்ட் ஜே லஸ்கி
- பேராசிரியர் விஷ்வ வர்ணபால
- கேசல ஜயவர்த்தனா
- அப்பாத்துரை

Page 23
அலகு 13 அரசு பற்றிய அட
பாடநேரங்கள் : 20
உப அலகுகள் :
1.3.
அரசு பற்றிய தாராண்மைக்
132 சமூக அபிவிருத்திக் கொள்ை 13.3 அரசு பற்றி சமதர்மக் (சோவு
13.4 அரசு பற்றிய பாசிசக் கொள்
குறிக்கோள் :
O1. அரசுபற்றி நிலவுகின்ற பல்6ே
சிறப்பான குறிக்கோள்கள்:
01. அரசு பற்றிய தாராண்மைக் ெ
02. அரசு பற்றிய தாராண்மைக் ெ
03. தாராண்மை (தாராளமான) சன
04. தாராளமான சனநாயக அரசி 05. உம்பல் (கோத்திரம்) சமுதாயத்
வரை ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் ப
06. மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதில்
தெளிவுபடுத்தல்.
07. அரசு பற்றிய சமூக விருத்திச்
செலுத்திய விதத்தைத் தெளிவு
08. அரசு பற்றிய சமதர்மக் (சோவு 09. அரசு பற்றிய சமதர்மக் கொள்
10. சமதர்ம அரசின் பிரதான அ1 11. தாராளமான சனநாயக அரசி
12. அரசு பற்றிய பாசிசக் கொள்ை
13. பாசிசக் கொள்கையின் வரலா
14. பாசிச அரசின் பிரதான அம்:
15. தாராளமான சனநாயக அரசின
உள்ளடக்கம்
(13.2 இன் கீழ் சமுக அபிவிருத்தி
பற்றிய தாராண்மைக் கொள்கை

1
டப்படையான அரசியல் கொள்கைகள்.
கொள்கை. பாடநேரங்கள் 05
ö பாடநேரங்கள் 05
பலரிசக்) கொள்கை பாடநேரங்கள் 05
GÖ) 5 பாடநேரங்கள் 05
வறு கொள்கைகளைப் புரிந்து கொள்ளல்.
காள்கையை வரையறுத்தல்.
காள்கையின் வளர்ச்சியை விளக்குதல். நாயக அரசின் பிரதான அம்சங்களை விவரித்தல், ன் பிரதான இயல்புகளைத் தெளிவுபடுத்தல். தின் தொடக்கம் முதல் தற்கால தேசிய அரசு ல்வேறு கட்டங்களைத் தெளிவுபடுத்தல்.
செல்வாக்குச் செலுத்தும் பந்தங்களைத்
செயற்பாட்டில் சமூக பந்தங்கள் செல்வாக்குச்
படுத்தல். லிசக்) கொள்கையினை வரையறுத்தல்.
கையின் பரம்பலைத் தெளிவுபடுத்தல்.
ம்சங்களைத் தெளிவுபடுத்தல்.
னை வேறுபடுத்திக் காட்டல்,
கயை வரையறுத்தல்.
ற்றுப் பின்னணியை விவரித்தல்.
Fங்களைத் தெளிவுபடுத்தல், ன பாசிச அரசிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டல்.
க் கொள்கையைக் கற்பித்த பின்னர் அரசு
யைக் கற்பிக்க)

Page 24
12
அரசு பற்றிய தாராண்மைக் கொள்கை
- அரசு பற்றிய தாராண்மைக் கொள்ள
(பல்வேறு வரைவிலக்கணங்களைச் ச
அரசு பற்றிய தாராண்மைக் கொள்கை - தாராண்மையானது வரலாற்று ரீதிய - கிரேக்க உரோமர் காலத்தில் நிலவிய அ - தாராண்மையானது தாராளமான ே - அரசின் தற்போக்குக் கொள்கை பற் - அரசின் தற்போக்குக் கொள்கைக்கு
தாராளமான சோஷலிசம் (சமதர்ம ஆ
தாராளமான சனநாயக அரசின் பிரதா - தனி ஆள் சுதந்திரம், இலாப நோ சுதந்திரம் பொதுநலத்துடன் தொடர் - பெரிய பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றை
பொருளாதார வளர்ச்சியும் அபிவிரு
தாராளமான சனநாயக அரசு இயங்குவ
- சர்வசன வாக்குரிமை, பொதுமக்கள் நீதித்துறை, கட்சி முறைமை, அமுக் ஆகியன தொழிற்படுதல்.
உம்பல் சமுதாயம் தொடக்கம் தற்கா ஏற்பட்ட கட்டங்கள்.
(114; 121 ஆகியன கீழ் தரப்பட்டுள்ள
மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதிற் செல்வாக்கு - குடும்பம், சுற்றத்தாருடன் தொடர்புகள், பாதுகாப்பு, அரசியல் அபிப்பிராயங்கு
சமூக அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டில் சமு விதம்.
- அரசு எனும் பரந்த சமூக அ.ை
அடிப்படையாக விளங்கின என்பது.
அரசு பற்றிய சோஷலிசக் கொள்கையிை
- அரசானது பொருளாதாரப் பலத்தையுண்

கையை வரையறுத்தல்.
மர்ப்பித்தல்)
பின் பரம்பல்.
ான வளர்ச்சியின் விளைவாகும்.
டிப்படையான தாராண்மைக் கருத்துகள். ாஷலிசமாக விரிவடைந்தமை. றிய புரிந்துணர்வு.
எதிரான முறைப்பாடுகள் காரணமாக
அரசு) வரை விரிவடைந்தமை.
ன இயல்புகள். - க்கு முதலிடம் வகிக்கும் பொருளாதார புறுதல்.
ம, சட்டத்தையும் அமைதியையும் பேணல், த்தியும், நீதிபரிபாலனம்.
தற்கு அவசியமான பிரதான பண்புகள்.
ா ஆட்சி, சட்டவாட்சி, சுதந்திரமான கக் குழுக்கள், பொதுசன அபிப்பிராயம்
ால தேசிய அரசுகள் வரையில் வளர்ச்சி
பாடங்களுடன் தொடர்புடையன)
ச் செலுத்திய சமுக பந்தங்கள். மதம், பொது வசிப்பிடத்தில் குடியிருத்தல், 1ள், பொருளாதாரத் தேவைகள்.
கப் பந்தங்கள் செல்வாக்குச் செலுத்திய
மப்பு உருவாவதில் சமூக பந்தங்கள்
ன வரையறுத்தல். டைய சமுக வகுப்பொன்றினது ஆயுதமாகும்.

Page 25
IO.
11.
12.
13.
14.
அரசு பற்றிய சோஷலிசக் கொள்
- மனித வரலாற்றின் வளர்ச்சி
(கமியூனிசத்துக்கு முற்பட்ட கா
வளர்ச்சி)
அரசானது பொருளாதாரப் பல
என்பதை எடுத்துக் காட்டுக.
சோஷலிச அரசொன்றினது பிரத
- சொத்துகள் பொது உடைமை
- பாட்டாளி மக்களின் சர்வாதிச
- தனிக்கட்சி முறைமை
- நடைமுறைசார் சமத்துவம்
பிரதான பண்புகளுக்கமைய சோ
அரசிலிருந்து வேறுபடுகின்றது எ
தாராளமான சனநாயக அரசு
சிறப்பான குறிக்கோள்கள்
(3)இற்கு அமைய வேறுபடுகின்றது
அரசு பற்றிய பாசிசக் கொள்கை
(அரசானது சமுதாயத்திற் காண
பாசிசம் உருவாவதற்கான வரலா
இத்தாலியிலும் ஜெர்மனியிலும்
செல்வாக்குச் செலுத்திய விதம்.
பாசிச அரசின் பிரதான பண்பு
ஹிட்லர், முசோலினி போன்ற பி
அரசின் ஆதிக்கம், நுண்ணறிவுை
கடுமையான நாட்டினவுணர்ச்சி, உா
கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றல்
தன்மையுடைய போக்கு, சனநாய

13
ாகையின் பரம்பல்.
பற்றிக் கால்மார்க்ஸின் பகுப்பாய்வு.
லந் தொடக்கம் கமியூனிசக் காலம் வரையிலான
த்தினையுடைய சமூக வகுப்பொன்றின் ஆயுதமாகும்
தான பண்புகள்.
யாக இருத்தல்.
ாரம்
ாஷலிச அரசானது தாராளமான சனநாயக
ான்பது.
சோஷலிச அரசு
சிறப்பான குறிக்கோள்கள்
I (10) இற்கு அமைய வேறுபடுகின்றது
யை வரையறுத்தல்.
ப்படும் உயரிய அமைப்பாகும்)
ற்றுப் பின்னணி.
அரசியல், சமுதாய - பொருளாதார பின்னணி
5GT.
ரதான பாசிச ஆட்சியாளரின் நடவடிக்கைகள்.
டயோரை எதிர்த்தல், போராட்டத்தில் நாட்டம்,
ரிமைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமை, ஆட்சியாளரைக்
வெளிநாடுகள் தொடர்பில் ஆக்கிரமிக்குந்
கத்தை எதிர்த்தல்.

Page 26
15.
14
தாராளமான சனநாயக அரசுக்கும் பாசி
தாராளமான சனநாயக அரசு
3ஆம் 4ஆம் சிறப்பான குறிக்கோள்களுக்கு
அமைய வேறுபாடும்.
கற்றல் / கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் கையா
ஆசிரியர் செயன்முறைகள்
விரிவுரை, கலந்துரையாடல், வினா விடை கிரேக்க - உரோம காலத்தில் நிலவியதாரான கண்டுபிடித்தற்கு உதவும் ஆலோசனைக குழு முறை மூலம், அரசின் பொதுநலச் சே பதிவு செய்வதற்கு மாணவர்களுக்கு வழி
1வது குழு - இலவசமாகவும் உதவிப்
பண்டங்கள்.
2வது குழு - இலவசமாகக் கிடைக்கும்
3வது குழு - குழுக்கள் கலந்துரையாட
ஓர் அணுகுமுறை என்ற வகையில் சிந்தன மூலமும் சமுக பந்தங்களை அறிந்து கெ
உதாரணம்
(அ) நீர் சமுதாயத்திலே எந்த அலகிற்கு (ஆ) அவ்வலகின் தலைவன் யார்?
(இ) தலைவரானவர் அங்கத்தவருடன் சே (ஈ) அச்சட்டங்கள் கடைப்பிடிக்கப்பட
LILI IT għU?
மாணவர்களை இரு குழுக்களாகப் பி தாராளமான சனநாயக அரசின் பன்
பங்குபற்றச் செய்தல்.
பாசிசம் நிலவிய, நிலவுகின்ற அரசுகள் ப
பணியில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்தல்.

ச அரசுக்குமிடையிலான வேறுபாடுகள்.
பாசிச அரசு
14ஆம் சிறப்பான குறிக்கோள்களுக்கு
அமைய வேறுபடும்.
ளக்கூடிய செயன்முறைகள்.
முறை மூலம் விடயங்களை விளக்குதல். ண்மையின் மூலாதாரமான கருத்துக்களைக்
ளை வழங்குதல்.
வைகள் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளைப்
காட்டுதல்.
பணத்துக்காகவும் (மானியம்) கிடைக்கும்
பொதுச் சேவைகள்,
னையைக் கிளர்வதன் மூலமும் வினவுதல்
ாள்வதற்கு மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
உரித்தாவீர்?
Fர்ந்து சட்டங்களை நிறைவேற்றுகின்றாரா?
ாத சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்படும் விளைவு
ரித்து சோஷலிச அரசின் பண்புகள்,
னபுகள் சம்பந்தமான விவாதமொன்றிற்
ற்றித் தகவல்களைத் தாமாகவே திரட்டும்

Page 27
மாணவர் செயன்முறைகள்
பொருத்தமான தகவல்களைத் ; கலந்துரையாடல்களில் உற்சாகம் அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ள பொ சமூக பந்தங்களைப் பட்டியற்ப விவாதங்களிற் கலந்து கொள்வது திரட்டுதல். திரட்டிய தகவல்களை, பாசிசத் எழுதுதல்.
8. மதிப்பீட்டு முறை
01. தாராண்மை அரசின் வளர்ச்சியில்
விளரிக்க. 02.
தாராண்மை அரசின் பிரதான இய 03.
தாராண்மை அரசு நிலைபெறுவத 04.
அடிப்படையான சமூக பந்தங்கள் 05. தற்கால தேசிய அரசில் கட்டாயமா 06.
மனித வரலாற்றின் வளர்ச்சி பற்ற
விவரிக்க.
07.
தாராண்மை சன நாயக அரசுக்கு வேறுபாடுகளை ஒப்பிடுக.
பாசிச அரசொன்றின் பிரதான இ 09.
தாராளமான சன நாயக அரசானது தலைப்புகளின் கீழ் எழுத்துக் காட்டு
08.
(1) தனியாள் சுதந்திரம் (2)
ஆட்சியில் மக்கள் பங்குபற்றல்
10.
'அ' நிரலிலுள்ள அரசியல், சமுதா 'அ' நிரலிலுள்ள அரசியற் கொள்
ஆகியவற்றுடன் பொருத்தப்படும்டே விடையாக அமைவது எது?
'அ
1. தனியாள் சுதந்திரம் 2. அடிமை முறை 3. பொதுச்சொத்து முறைமை 4. உம்பல் (கோத்திர) நிலை 5. அரசின் மேலாதிக்கம்
(1) CADBE (II) CDEBA

15
ரெட்டிப் பதிவு செய்தல்.
துடன் பங்குபற்றல். துநல நடவடிக்கைகளைப் பதிவு செய்தல். த்தல். தற்காக ஒவ்வொரு மாணவனும் தகவல்களைத்
நின் அடிப்படைய இயல்புகளுக்கமைய சுருக்கி
பிரதானமான மூன்று கட்டங்களைச் சுருக்கமாக
பல்புகளைத் தெளிவுபடுத்துக. ரகு அவசியமான நான்கு பண்புகளை விவரிக்க. ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக. கக் காணப்படும் நான்கு அம்சங்களை விளக்குக. ) கார்ல்மார்க்ஸ் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்களை
ம் சோஷலிச அரசுக்குமிடையிற் காணப்படும்
பல்புகள் நான்கினை விவரிக்க.
பாசிச அரசிலிருந்து வேறுபடுமாற்றை பின்வரும் நிக.
எய, பொருளாதார இயல்புகள்
கைகள், பொருளாதார இயல்புகள் பாது, கீழே தரப்பட்டுள்ளவனவற்றுள் சரியான
'ஆ
A சோஷலிச அரசு B பாசிச அரசு C தாராளமான சனநாயக அரசு D மானிய முறை E சமூக அபிவிருத்திக் கொள்கை
III) CBDAE (IV) CDAEB (V CEABD
விடை (IV)

Page 28
16
மேலதிகத் தகவல்களைப் பெறுவதற்கு வாசிக்க
1. பாசிசவாதமா? மாக்சிசவாதமா?
அரசறிவியலின் அடிப்படைச் சித்தாந்த 3. அரசறிவியலும் சமுக தத்துவம் 4. அரசறிவியல் அறிமுகம் 5. அரசியல் இலக்கணம்
அரசறிவியல் சாரம் 7. கம்யூனிசம், பாசிசம், சனநாயகம்
COMMUISM FASCISM AND DEMOCRAC

வேண்டிய நூல்கள்.
5
குணதாச அமரசேகர கலாநிதி எம்.ம.சி.த. சொய்சா பேராசிரியர் விஸ்வ வர்ணபால
ஹரல்ட் லஸ்கி ஹரல்ட் லஸ்கி அப்பாத்துரை கார்ல் கோஹன் CARL COHEN

Page 29
1. அலகு: 1.4 தேர்ந்தெடுக்கப்
எண்ணக்கருக் பாடநேரங்கள்: 78
உப அலகுகள் :
1.4.1 உரிமைகள்
1.4.2 சுதந்திரம் 1.4.3 சமத்துவம் 1.4.4 இறைமை 1.4.5 சட்டம் 1.4.6 அதிகார (வலு
வேறாக்கக் .ெ 1.4.7 அரசியல் யா
1.4.7.1
5 5 5
1.4.7.21: அ.
1.4.8 தேர்தல் முறை
1.4.8.1 எள
1.4.8.2 விகி
1.4.9 நேர்க் குடியாட்
1.4.9.1 ஓப்பங் 1.4.9.2 குடிமு. 1.4.9.3 பிறக்க

17
பபட்ட அடிப்படையான அரசியல் கள்.
பாடநேரங்கள் 08 பாடநேரங்கள் 04 பாடநேரங்கள் 03 பாடநேரங்கள் 08 பாடநேரங்கள் 08
காள்கை
பாட நேரங்கள் 06 பாடநேரங்கள் 18
ப்பு
ரசியல் யாப்பு பற்றி அறிமுகம். தன் உள்ளடக்கம், பயன்பாடு. ரசியல் யாப்புகளை வகைப்படுத்தல்.
1.4.7.2.3 வரைந்த, வரையா அரசியல் யாப்புகள். 1.4.7.2.2. நெகிழ், நெகிழா அரசியல் யாப்புகள் 1.4.7.2.3 ஒற்றையாட்சி சமஷ்டி அரசியல் யாப்புகள்
நகளும் பிரதிநிதித்துவமும் (பாடநேரங்கள் 17)
ய பெரும்பான்மை பிரதிநிதித்துவமுறை தாசார பிரதிநிதித்துவம்
1.4.8.2.1
1.4.8.2.2.
பட்டியல் முறைமை தனிமாற்று வாக்கு முறை விசேட பிரதிநிதித்துவம்
1.4.8.2.3-
சி (சன நாயக)
(கோடல் (மக்கள் தீர்ப்பு)
னைப்பு ழைப்பு (குடியொப்பம்) பாடநேரங்கள் 06

Page 30
4. குறிக்கோள்கள்:
அடிப்படையான அரசியல் எண்ணக்க அதிகார வேறாக்கல் கொள்கை பற்றிய அரசியல் யாப்புகளை வகைப்படுத்தல் தேர்தல் முறை, பிர திநிதித்துவ முறை, புரிந்துணர்வு .
5.சிறப்பான குறிக்கோள்கள்:
01. உரிமை என்பதனை வரையறுத்தல்.
14.
02. உரிமைகளை வகைப்படுத்திக் காட்டல்.
03.
உரிமைகளைப் பாதுகாத்தற்காக மேற்கொள்ள 04.
உரிமைகளை அனுபவிப்பது சம்பந்தமான 05.
உரிமைகள் அனுபவிக்க கூடியனவாக இருப்ப 06. சுதந்திரத்திற்கு வரைவிலக்கணம் வகுத்தல். 07. சுதந்திரத்தினை வகைப்படுத்திக் காட்டல். 08. சுதந்திரத்தைப் பாதுகாத்தற்குதவும் வழிமுக 09, சனநாயகச் சமுதாயத்திலே சுதந்திரத்தை அ
விவரித்தல். 10. சமத்துவம் என்பதனை விளக்குதல். 11..
சமத்துவத்துக்கும் சுதந்திரத்துக்குமிடையிலா 12,
இறைமை என்பதனைத் தத்துவ (மெய்யியல்
தெளிவுபடுத்தல். 13.
இறைமை எண்ணக்கருவின் வளர்ச்சியை வி இறைமைக்குரிய அதிகாரத்தின் இயல்புகளை இயல்புகளைத் தற்கால அரசினது அதிகார
சட்டம் சம்பந்தமான பல்வேறு கருத்துகளை
16.
சட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் சட்டத்தில
விதத்தை விளக்குக. 17.
சட்டத்தின் அடிப்படை இயல்புகளை அறித
சட்டத்தின் வகைகளைத் தெளிவுபடுத்தல். 19. சட்டத்துக்கும் விழுமியங்களுக்குமிடையிலான 20. சட்டத்துக்கும் விழுமியங்களுக்குமிடையிலான 21. சட்டத்தை - மீறித் தனியாள் செயற்படுவது 4 22. சனநாயக சமுதாயத்திலே தனியாள் சுதந்தி
காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்தல்.
23.
அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தை நடைமுறைப்ப
அதிகார வேறாக்கற் கொள்கையின் வளர்ச் 25.
அதிகார வேறாக்கல் கொள்கையை விளக்கு 26. அதிகார வேறாக்கல் கொள்கையின் பலவீ.
15.
18.
24.

ருக்கள் பற்றிய புரிந்துணர்வு. | புரிந்துணர்வு. பற்றிய அறிவு. நேர்க்குடியாட்சி முறைகள் பற்றிய
7ப்பட்ட வழிமுறைகளைத் தெளிவுபடுத்தல். வரையறைகளை எடுத்துக்காட்டல்.
தன் முக்கியத்துவத்தைத் தெளிவு படுத்தல்.
றைகளை விவரித்தல். னுபவிப்பது சம்பந்தமான வரையறைகளை
ன சம்பந்தத்தைத் தெளிவுபடுத்துதல். 5) ரீதியான கொள்கையின் துணையுடன்
வெரித்தல். எத் தற்கால அரசினது அதிகாரத்தின் சத்தின் செயற்பாட்டுடன் ஒப்பிடுதல். வாத் தெளிவு படுத்தல். எ மூலங்கள் செல்வாக்குச் செலுத்தும்
நல்.
தொடர்பினைத் தெளிவுபடுத்துதல். வேறுபாட்டை தெளிவு படுத்துதல். சம்பந்தமான கருத்துகளை விளக்குதல். ரம் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு அவசியமான
"டுத்தும் நிறுவகங்களை அறிமுகப்படுத்தல்.
சியை விவரித்தல். 5தல். னங்களை ஆராய்தல்.

Page 31
மை
36.
27. அதிகார வேறாக்கல் கொள்கைக்
எடுத்துக்காட்டல். 28. அதிகார வேறாக்கல் கொள்கையில் 29. அரசியல் யாப்பு என்பதனை வை
அரசியல் யாப்பினது இயல்புகளை 31. அரசியல் யாப்பின் பயன்களைத் 32. அரசியல் யாப்புகளை வகைப்படு; 33. வரைந்த, வரையா யாப்புகளைத் 34. நெகிழ், நெகிழா யாப்புகளைத் தெ 35. |
ஒற்றையாட்சி, சமஷ்டி அரசியல் 1
ஒற்றையாட்சி அரசியல் யாப்பின் அ 37. சமஷ்டி அரசியல் யாப்பின் பிரதா 38. சமஷ்டி அரசியல் யாப்பின் அனு 39. சமஷ்டி அரசியல் யாப்பின் சமகா 40.
தேர்தல் என்பதனைத் தெளிவு படு 41. தேர்தல் முறைகளின் பெயர்களை 42. பிரதிநிதித்துவத்துக்காக தேர்தல் 1 43. பிர திநிதித்துவ முறைகளை வகைப் 44. எளிய பெரும்பான்மை பிரதிநிதித், 45. விகிதாசார (விகிதசம்) பிர திநிதித்து 46. விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறைக 47. -
பட்டியல் முறையைத் தெளிவுபடுத் 48. தனிமாற்று வாக்கு முறையைத் தெ 49. விசேட பிரதிநிதித்துவ முறையைத் 50. நேர்க் குடியாட்சி என்பதனை விள 51.
நேர்க் குடியாட்சி முறைகளின் பெ 52. ஒப்பங்கோடல் என்பதனை விளங் 53. ஒப்பங்கோடலின் அனுகூலங்களை 54. குடிமுனைப்பு என்பதனைத் தெளி
குடிமுனைப்பின் நன்மை தீமைகை 56. பிறக்கழைப்பின் நன்மை தீமைகை 57. பிறக்கழைப்பின் பிரதான இயல்பு 4 58. பிறக்கழைப்பின் நன்மை, தீமைகை
55.
6.
உள்ளடக்கம் 1.0 உரிமைகள் பற்றிப் பின்வா
ஹொப் ஹவுஸ் ஜோன் லொக் - ஹரல்ட் ஜே லஸ்கி - வயிலட் (இந்த வரைவிலக்கணங்களை
வைத்தல் வேண்டும்)

19
கதிராகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கண்டனங்களை
ன் முக்கியத்துவத்தை தெளிவுபடுத்தல். ரயறுத்தல்.
த் தெளிவுபடுத்தல். தெளிவுபடுத்தல். தேல். தெளிவுபடுத்தல். தளிவுபடுத்தல். 1ாப்புகள் பற்றிக் கலந்துரையாடுதல். |னுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் விவரித்தல்.
ன இயல்புகளை விவரித்தல். கூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் விவரித்தல்.
லப் போக்குகள் பற்றிக் கலந்துரையாடுதல். த்து தல். வழங்குதல். பயன்படுத்தப்படும் விதத்தைத் தெளிவுபடுத்துக.
படுத்து தல். துவ முறை என்பது என்னவென்று விளக்குதல். ஏவ முறையை விவரித்தல். எளின் பெயர்களை வழங்குதல்.
துதல். தளிவுபடுத்துதல்.
தெளிவுபடுத்துதல். 1க்குதல்.
யர்களை வழங்குதல். கப்படுத்துதல். யும் பிரதிகூலங்களையும் ஒப்பிடுதல். வுபடுத்துதல். ள ஒப்பிடுதல். ள ஒப்பிடுதல். களை விவரித்தல்.
ள எடுத்துக்காட்டுதல்.
நம் சிந்தனையாளர் வகுத்த வரைவிலக்கணங்கள்.
த் தெளிவாக எழுதி வகுப்பறையில் காட்சிக்கு

Page 32
20
0 உரிமைகளின் வகைகள்
- சிவில் (குடியியல்) உரிமைகள் பொருளாதார உரிமைகள்
அரசியல் உரிமைகள் (உதாரணந் தந்து, இவ்வுரிமைகள் பற்றி விரிவாக
3. • உரிமைகளைப் பாதுகாத்தற்காக மேற்கெ
சட்டம் மேலாதிக்கம்.
அதிகாரத்தை வேறாக்கும் கோட்பாடு. அரசியல் யாப்பின் மூலம் உரிமைகளை உ ஐக்கிய நாடுகள் மீது விசேட கவனம் நிறைவேற்றியுள்ள வழிமுறைகளை ஆராய் உரிமைகள் மீறப்படுகையில் நீதிமன்றத்தில் பத்திரிகை, தொடர்புச் சாதனங்கள் ஆகியல் பொதுமக்கள் அறிவை விருத்தி செய்வது சர்வதேச சமூகமானது மேற்கொண்டள்ள (அ) மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச (ஆ) சர்வதேச மன்னிப்புச் சபை போன்ற
8 வரையறைகள்
மற்றவர்களது உரிமைகளுக்கு இடையூறு ஏ அனுபவிப்பது. சமுதாயத்தின் பொது நலனுக்கு இடையூறு அனுபவிப்பது. நடைமுறையிலுள்ள சட்ட முறையான ஒழு
உ-ம் : அவசரகால நிலைமை.
- 5. 8 உரிமைகளின் நடைமுறை முக்கியத்துவம்
அபிவிருத்தியை அளவிடுவதற்கான பிரம! வெளிநாட்டு உதவியைப் பெறுதற்குரிய பி மனித உரிமை மீறல்களை வெளிப்படுத்த.

க் கலந்துரையாட வேண்டும்)
Tள்ளப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள்.
றுதிப்படுத்தல் (பிரித்தானியா, அமெரிக்க ஞ் செலுத்துவதுடன் ஏனைய அரசுகள் தல்.)
• வழக்குத் தொடரக் கூடியமை. வற்றுக்குச் சுதந்திரம் வழங்குவதன் மூலம்
வழிமுறைகள். பிரகடனம்.
= தன்னிச்சையான அமையங்கள்.
ரற்படுத்தாத வகையில் உரிமைகளை
ப ஏற்படாத வகையில் உரிமைகளை
மங்குமுறைகள்:
Tண மாக (அளவுகோலாக) இருத்தல்.
ரமாணமாக இருத்தல். க் கூடியமை.

Page 33
9 மூன்று வரைவிலக்கணங்கள்
- முன் ஏற்பாடு என்ற வகை சம்பந்தமாகச் சமர்ப்பித்த மூன்
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட
கொள்ளத்தக்க வரைவிலக்
அறிவிப்புப் பலகையில் காட்சி
சுதந்திரத்தை வகைப்படுத்தல்.
- குடியியல் (சிவில்) சுதந்திரம்
- தனியாள் சுதந்திரம்
- பொருளாதார சுதந்திரம்
- அரசியல் சுதந்திரம்
(மேற்குறிப்பிட்ட விடயங்களை ஆ
ஈடுபாடு ஏற்படக் கூடியவாறு :
நடத்துக.)
சுதந்திரத்தைப் பாதுகாத்தற்காகத்
- அரசியல் யாப்புகளில் அ
புகுத்தப்பட்டுள்ளமை. - நீதித்துறைச் சுதந்திரம்
ー チLLL_aufrLL.fl
- அரசின் கொள்கையின் கோட்
புகுத்தல்.
பொதுசனத் தொடர்புச் சாதனங்க
பொதுமக்களது அறிவை வளர்த்தல்
சனநாயக சமுதாயத்திலே சுதந்திரங்க
வரையறைகளுண்டு என்பது. மற்றவர்கள் சுதந்திரத்துக்கு இை
சுதந்திரங்களை அனுபவித்தல்.
சமுதாயத்தில் நிலவும் சட்டங்களுக்
குடியியல், பொருளாதார, அரசியல் சு
முரண்பாடு ஏற்படுதல்.

யில், அரசறிவியல் சிந்தனையாளர், சுதந்திரம் ாறு வரைவிலக்கணங்களைத் தேடிப் பெறுமாறு டல். அந்த வரைவிலக்கணங்களுள் ஏற்றுக் கனத்தை ஒரு தாளில் எழுதி வகுப்பறை சிக்கு வைத்தல்.
பூசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலும்
உதாரணங்களுடன் வழங்கி கலந்துரையாடலை
தற்கால அரசுகளில் உள்ள வழிமுறைகள்.
டிப்படை உரிமைகள் பற்றிய பிரகடனம்
பாடுகள் பற்றிய கூற்றினை அரசியல் யாப்பில்
ளுக்குள்ள சுதந்திரம்
D.
களை அனுபவிக்கையில் நடைமுறை வாழ்க்கையில்
டயூறு ஏற்படுத்தாத வகையில், ஒருவர் தமது
கமைய சுதந்திரங்களை அனுபவித்தல். தந்திரங்களை அனுபவிக்கையில் ஒன்றிற்கொன்று

Page 34
IO.
II.
12
13.
14.
22
சமத்துவம் அறிமுகம்
சமத்துவம் நிலவுவதற்கு இருக்க வேண் தனியாள்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப் சகலருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளைப் ெ
சகலருக்கும் சமமான உரிமைகள் உரித்
சுதந்திரத்துக்கும் சமத்துவத்துக்குமிடையி சுதந்திரமும் சமத்துவமும் ஒன்றிற்ெ ஒன்றினையொன்று குறை நிரப்புவனவா சுதந்திரமும் சமத்துவமும் ஒன்றிற்கொன் நடைமுறையில் பொருளாதார சுதந்திர அம்சங்கள் வரையறுக்கப்படும்.
சுதந்திரத்துக்கும் சமத்துவத்திற்கும் இ
ஒருமைப்பாடு இல்லை என்பது.
இறைமை எனும் எண்ணக்கரு பற் வெளியிட்டுள்ளனர் என்பது. ஜீன் போடினின் கருத்து.
ஜோன் ஒஸ்டினின் கருத்து.
இறைமையின் அதிகாரம் அரசின் அதி
இறைமை எனும் எண்ணக்கருவின் வள
ஜீன் போடின் முன்னோடியாக உள்ள
சம்பந்தப்பட்ட சிந்தனையாளர்.
குறோஷன்
தோமஸ் ஹொப்ஸ்
ரூசோ இறைமை பற்றி ஜோன் ஒஸ்டினின் என
(ஜோன் ஒஸ்டினின் எண்ணக்கரு விரிவு
இறைமை அதிகாரத்தின் செயப்பாடு. இறைமை அதிகாரத்தைத் தற்கால அ
என்பது. (ஜோன் ஒஸ்டினின் இறைமை எண் 6
எடுத்துக்காட்டுக)

டிய பிரதான பண்புகள்.
I LITT Gð) LID .
பற்றுக் கொடுத்தல்.
தாதல்.
லான தொடர்பு.
கான்று முரணானவை அல்ல; அவை
ாக உள்ளன.
று முரண்பாடுடைய எண்ணக்கருக்களாகும்.
ம் நிலவுகையில் சுதந்திரத்தின் ஒரு சில
இருக்கும் தொடர்பு பற்றி பொதுவான
றிப் பல தத்துவ ஆசிரியர்கள் கருத்து
காரமாகும் என்பது.
Tர்ச்சி.
OLD.
ண்ணக்கரு.
பாக ஆராயப்படல் வேண்டும்)
ரசுகளினூடாகச் செயற்படுத்த முடியாது
ணக்கருவுடன் ஒப்பிட்டு வேறுபாடுகளை

Page 35
I5.
I6.
17.
கீழே தரப்பட்டுள்ள அரசறிவிய
கருத்துகளை உபயோகித்து விளக்
- சேர் ஹென்ரி மேன்
- பேராசிரியர் ஹரல்ட் ஜே லஸ்
- மக் அயிவர்
சட்டம் சம்பந்தமான பல்வேறு க
(அ) அரசியல் விஞ்ஞான (அறிவியல் (ஆ) அரசியல் சிந்தனையாளரின் க(
அரிஸ்தோத்தில்
தோமஸ் ஹெப்ஸ்
ஜெரமி பெந்தம் ஜோன் ஒஸ்டின்
JF GULDGốTIL
எச்.ஆர். சோல்ட்டு
சட்டத்தின் மூலங்கள்
சட்டவாக்கக் களம்
நீதி
சட்டம் உயரியது எனும் கொள்ை நீதிமுறையான தீர்ப்புகள்
பழக்கவழக்கங்கள்
மதம்
சட்டவாக்கத்தின்போது சட்ட மூல
சட்டத்திற்குரிய அடிப்படையான
அதிகாரம் பலமுடையது.
சமுதாயத்திலே தனியாள்களின் ந சட்டத்தை மீறுதல் தண்டனை டெ
சமுதாயத்தின் பொதுநலத்தைக் ச
மாற்றத்துக்குள்ளாகிக் கொண்டிருக்கு
ஏற்ப சட்டம் மாற்றத்திற்குள்ளாகும்
சட்டமானது பொருள் மயக்கம்
இருக்க வேண்டுமென்பது.

23
1ல் சிந்தனையாளரின், இறைமை பற்றிய நவீன
கமளிக்க
ருத்துகள். ) ரீதியான கருத்து.
ருத்துகள்.
}ங்கள் செல்வாக்குச் செலுத்தும் விதம்.
இயல்புகள்.
டத்தையைக் கட்டுப்படுத்தல்.
பறுவதற்கு ஏதுவாகும் என்பது.
கருத்திற் கொண்டு நிறைவேற்றப்படுவது. 5ம் சமுதாயத் தேவைகளுக்கும் அபிலாசைகளுக்கும்
ம் என்பது.
இல்லாததாகவும் தெட்டத் தெளிவானதாகவும்

Page 36
24
18. 8 சட்டங்களின் வகைகள்
(அ) தேசிய சட்டங்கள் - யாப்பு முறையான சட்டங்கள்
பொதுச் சட்டங்கள் - தனியாளுக்குரிய சட்டங்கள் - நிருவாகச் சட்டங்கள்
(ஆ) சர்வதேசச் சட்டங்கள்
19. • சட்டத்துக்கும் விழுமியங்களுக்குமிடையில
விழுமியம் சட்டத்திற்கு மூலமாக இருக்கு - தனியாள்கள் விழுமியங்களைக் கடைப்பிட
சட்டத்தின் நோக்கமாகும் என்பது.
20. • சட்டத்துக்கும் விழுமியங்களுக்குமிடையில
(சட்டத்தின் அடிப்படையான இயல்புக காட்டுக.)
21. 0 தனியாள் சட்டத்திற்கு மதிப்பளிப்பது சட்
தத்துவரீதியான கொள்கைகள். - சமூக விஞ்ஞான ரீதியான கொள்கைகள்
22. 6 போராசிரியர் சி.வி. டயிஸியின், சட்டவா
நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்திற்கமைய நில ஒருவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். சட்டத்திற்கு முன்னர் சகலரும் சமமான தனியாள் உரிமைகள் சட்டங்களினால் அதே வேளையில் உரிமையானது உ பெற்றதாகவுமுள்ளது என்பது. இவ்வெண்ணக்கருக்கள் நடைமுறையில்
23. • அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தைத் தொழி
--
சட்டவாக்கக் களம், நிருவாகக் களம், நீ, (இந்த அமையங்களிடமுள்ள அதிகாரம்

என தொடர்பு
ம் என்பது. டிக்கும் போக்கினை விருத்தி செய்வதே
Tன வேறுபாடு
ளுடன் ஒப்பிட்டு வேறுபாட்டை எடுத்துக்
ம்பந்தமான கருத்துகள்.
ட்சி பற்றி எண்ணக்கரு .
வுகின்ற நீதிமன்றத்தினால் மட்டுமே ஆள்
வர்.
பாதுகாக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படும் உடன்பிறந்ததாகவும் சமூக ஒப்புதலைப்
செயற்படாதிருக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்.
ற்படுத்தும் அமையங்கள்.
திக்களம்.
பற்றிச் சுருக்கமான விளக்கம் வழங்குக)

Page 37
24. 8 அதிகார (வலு) வேறாக்கல் கொ
அரிஸ்தோத்தில் பிளாஸ்ரன் ஜோன் லொக் (நவீன கொள்கை மொன்ரெஸ்கியு (மொன்ரெஸ்கியுவின் கொள்கையில் கவனஞ் செலுத்துக.)
25. • மொன்ரெஸ்கிய வின் அதிகார வே
அரசாங்கத்தின் அலுவல்களை நிருவாக, நீதித்துறை, எனப் 2 ஒவ்வோர் அமையமும் அதற்கு வேண்டும் என்பது.
ஓர் ஆள், ஓர் அமையமும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது ஒர் ஆள், ஓர் அமையத்தில் ம.
26. • மொன்ரெஸ்கியு வின் அதிகார வே
அதை செயற்படுத்தும் போது நம் (பிரித்தானிய அரசியல் யாப்பு, அ
மூலம் பலவீனங்களை எடுத்துக்க அரசியல் யாப்பில் இடம்பெறும் கோட்பாடு மீது கவனஞ் செலுத்
27.
கண்டனம்
அதிகார வேறாக்கல் கொள்6 வரையிலேதான் செல்லுபடியா
28. 6 சனநாயக ஆட்சி முறைகளில்
செல்வாக்கு.
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் கொள்கையானது ஒரு கோட்பா அரசியல் யாப்பு வரையிலான அதிகாரம் ஒருமுனைப்படுத்த உருவாகின்றது என்பதிற் கவ நீதித்துறை சுயாதீனமாகச் செய

25
ள்கையின் வரலாற்றுப் பின்னணி.
பின் முன்னோடி என்ற வகையில்)
) செல்வாக்குச் செலுத்திய காரணிகளில் விசேட
பறாக்கல் கொள்கை.
த் திட்டவட்டமாகவும் தெளிவாகவும் சட்டவாக்க பிரித்தல் வேண்டும் என்பது.
உரித்தான அலுவல்களை மட்டுமே நிறைவேற்ற
அதற்கு உரித்தான அலுவல்களை மட்டுமே
6.
ட்டுமே உறுப்பினராக இருக்க முடியும் என்பது.
பறாக்கல் கொள்கையின் பலவீனங்கள். டைமுறையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள்.) மெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அரசியல் யாப்பு ஆகியன காட்டுக. குறிப்பாக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் » தடை. சமப்பாடுகள் (Checks and Balances)
துக.)
கையானது ஓரளவுக்கு நீதித்துறை சம்பந்தப்பட்ட எனதாகவுள்ளது.
அதிகார வேறாக்கல் கொள்கை செலுத்தும்
ன் அரசியல் யாப்பில் அதிகார வேறாக்கல் "டாகப் புகுத்தப்பட்டதிலிருந்து தற்கால சனநாயக - அதன் செல்வாக்கு. ப்படுவதனால் மக்களை வருத்துகின்ற நிர்வாகம்
னஞ் செலுத்துதல். ற்படும் ஓர் அமையமாக இருப்பதன் முக்கியத்துவம்.

Page 38
26
29.
• அரசியல் யாப்பு பற்றிய வரைவிலக்கணங் ஜெலிநெக், சார்ல்ஸ் போகோட் போன்ற ச வரைவிலக்கணங்களின் துணையுடன் அரசி
30. 8 அரசியல் யாப்பின் இயல்புகள் |
அதில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய விடய
• அதில் உள்ளடக்கப்படலாகாத விடயங்கள்
31. • அரசியல் யாப்பின் பயன்பாடுகள்.
மனம் போன போக்கிலும் தவறான தவிர்க்கக் கூடியதாக இருக்கும். பிரசைகளின் உரிமைகள் உறுதிசெய்ய - அரசியல் உறுதிப்பாடு.
32. • அரசியல் யாப்புகளை வகைப்படுத்தல்.
- வரைந்த, வரையா (எழுதிய, எழுதப்ப. - நெகிழ், நெகிழா.
ஒற்றையாட்சி, சமஷ்டியாட்சி
6 வரைந்த, வரையா அரசியல் யாப்புகளு
(உதாரணம் வழங்கி விளக்குக)
@ முழுமையாக வரைந்த அல்லது முழுமைய - இது சிறப்பான வகைப்பாடு, அல்ல 6
• வரைந்த அரசியல் யாப்புகளின் அனுகூ
9 வரையாத அரசியல் யாப்புகளின் அனுச்
34. • அரசியல் யாப்பினைத் திருத்துவதற்குச்
அடிப்படையில், அது நெகிழ் அரசியல் யா தீர்மானிக்கப்படும்.
அசியல் யாப்பினைத் திருத்துவதற்கான (பிரித்தானிய, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், யாப்புகளிலிருந்து உதாரணம் வழங்கி 6
இது சிறப்பான வகைப்படுத்தல் அல்ல - நெகிழ் அரசியல் யாப்பின் அனுகூலங்க
• நெகிழா அரசியல் யாப்பின் அனுகூலங்க

மகள் (பிரயிஸ்சாமி, ஜேம்ஸ் மக்சின்டொஷ், அரசியல் சிந்தனையாளர் சமர்ப்பித்துள்ள யல் யாப்பினைப் பற்றிய அறிமுகமொன்று.)
ங்கள்.
T.
முறையிலும் ஆட்சி நடாத்தப்படுவதைத்
ப்படும்.
"டாத)
க்கிடையிலான வேறுபாடுகள்.
பாக வரையாத யாப்பு இல்லை என்பது.
என்பது.
லங்களும், பிரதிகூலங்களும்.
கூலங்களும் பிரதிகூலங்களும்.
5 கடைப்பிடிக்கப்படும் நடைமுறையின் -ப்பா, நெகிழா அரசியல் யாப்பா என்பது
நடைமுறை நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடும். இலங்கை போன்ற நாடுகளின் அரசியல் தெளிவு படுத்துக.)
என்பது.
ளும் பிரதிகூலங்களும். களும் பிரதிகூலங்களும்.

Page 39
35.
36.
37.
மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் பிர
பிரிக்கப்பட்டுள்ள விதத்திற்கமைய
என்பது.
மத்திய சபையொன்றில் அதிகார
உருவாவதற்கு உதவுகின்றது என்
(ஜெர்மன் ஜெ. வைனர், டிஸ்ரோஸ்
விளக்குக)
ஒற்றையாட்சி முறையின் அனுகூ6
- அதிகாரத்தைப் பிரயோகிப்பல்
- நெருக்கடியான நிலைமைகளின்
ஒற்றையாட்சி முறையின் பிரதிகூ6
- பிரதேசத்தின் தேவைகளுக்கும்
ஏற்படும்.
- மத்திய அரசாங்கத்திற்கு மன.
(இவற்றைவிட, வேறு அனு
கலந்துரையாடுக)
சமஷ்டி ஆட்சி முறை
- அறிமுகம் - அடிப்படை இயல்புகள்
சமஷ்டி அரசு உருவாவதற்கான - அரசியல், பொருளாதார, சமூ
(இக்காரணங்களை உதாரணா
வெற்றிகரமான சமஷ்டி ஆட்சியின் - வரைந்த, நெகிழா, மேன்மைம - அதிகாரமும் கடமைகளும் பி (அ) செவ்விய முறை (செம்மைய
(ஆ) கனேடிய முறை (இ) இந்திய முறை - அதிஉயர் நீதித்துறை
- பிரதேச அரசுகளுள் சமமான

27
தேச அரசாங்கங்களுக்குமிடையே அதிகாரம் ஒற்றையாட்சியும் சமஷ்டியாட்சியும் உருவாகின்றன
D ஒருமுறைப்படுத்தப்பட்டிருத்தல், ஒற்றையாட்சி
Լմ 5]. ஆகியோரின் வரைவிலக்கணங்களின் உதவியுடன்
UsäIg56T.
பர் யார் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.
ல் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஆற்றல்.
U siji 55 GT.
நாட்டின் தேவைகளுக்குமிடையே முரண்பாடுகள்
ம்போன போக்கிற் செயற்பட முடியும்.
றுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் பற்றிக்
காரணங்கள்.
Dக, பாதுகாப்பு சம்பந்தமான காரணங்கள்.
வ்களின் உதவியுடன் விளங்கப்படுத்தவும்)
1 இயல்புகள்.
விக்க அரசியல் யாப்பு.
ரித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளமை.
ன முறை)
வையாக கருதப்படுவது.

Page 40
28
38,
* சமஷ்டி ஆட்சிமுறையின் அனுகூலங்கள்.
வேற்றுமைகள் நிலவும் சமுதாயத்தில் தேசிய மத்திய அரசாங்கமானது மனம்போன 6 துரித அபிவிருத்தியை எளிதில் ஏற்படுத்த
சமஷ்டி ஆட்சிமுறையின் பிரதிகூலங்கள்
ஒருமுகமான ஆட்சியினை உருவாக்க மு அதிகாரமும் சுதந்திரமும் இருப்பதால் - - சட்டமுறையான ஒருமைப்பாட்டுக்கும் |
ஏற்படுதல். (மேலதிகமான அனுகூலங்களையும் பிரதி திரட்டுமாறு மாணவர்க்கு வழிகாட்டுதல்.
39.
சமஷ்டி ஆட்சிமுறையின் சமகாலப் போ. மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் த பிரதேச அரசாங்கங்களின் பணிகளுப் (மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்களுக்கு ஏதுவா கலந்துரையாடுக.)
40. 8 தேர்தல்
அறிமுகம் - தேர்தல் நடத்தப்படுவதற்கான காரன
41. • தேர்தல் முறைகள்
சனாதிபதித் தேர்தல், பொதுத் தேர்த சபைத் தேர்தல், மாநகர சபைத் தேர்
42. • பிரதிநிதித்துவம் சம்பந்தமாகத் தேர்தல்
- பொது மக்களது நம்பிக்கையைப் பெற பொது மக்களது நம்பிக்கையைப் ெ
கொள்வதற்காக.
43. • பிர திநிதித்துவ முறைகள்.
- எளிய பெரும்பான்மை பிரதிநித்துவ (
விகிதாசார பிர திநித்துவ முறை.

ஒருமைப்பாட்டினை உரு வாக்குகின்றமை. போக்கில் செயற்பட முடியாமை. துவதற்கு உதவுகின்றது.
டியாமை.
அரசுகள் பிரிவினை கோருதல். ஒரு வாக ஒருமைப்பாட்டுக்கும் இடையூறு
கூலங்களையும் மூல நூல்களிலிருந்து
க்குகள். பரிதமாக அதிகரிக்கின்றமை. 5 பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கின்றமை. ரன காரணிகளைப் பற்றி மாணவர்களுடன்
ரங்கள்.
ல், பிரதேச சபைத் தேர்தல், மாகாண தல், ஒப்பங்கோடல்,
கள் கையாளப்படும் விதம். வவதற்காக.
பற்ற நபரையோ கட்சியையோ அறிந்து
முறை.

Page 41
44.
45.
46.
47.
4&.
49.
5 O.
எளிய பெரும்பான்மைப் பிரதிநி:
- தனி உறுப்பினர் தேர்தல் தெ
- பெரும்பான்மை வாக்குகளைப்
காரணமாகும். (பிரித்தானியாவிலும் அமெரிக் வழங்குக.)
எளிய பெரும்பான்மைப் பிரதிநிதித்
விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறை
விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறை விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறை
பல்வேறு விகிதாசார பிரதிநிதித் - பட்டியல் முறைமை
- தனிமாற்று வாக்கு முறைமை
பட்டியல் முறைமை
- அறிமுகம் - அடிப்படை இயல்புகள்
தனிமாற்று வாக்கு முறைமை - அறிமுகம் - அடிப்படை இயல்புகள்
விசேட பிரதிநிதித்துவ முறையின் - விசேட காரணங்கள் நிமித்தம்
குலம், மகளிர்.
(பங்களாதேஷ், இந்தியா, ஆகிய
சட்டவாக்கத்தில் பிரசைகளின் நே
நேர்க் குடியாட்சியின் வரலாற்றுட் - புராதன, கிரேக்க நகர் அரசு - புராதன இந்தியாவிலிருந்து ல
நேர்க் குடியாட்சி முறைகளைப் ப
- புராதன நகர் அரசுகளின் நிரு
நிறைவேற்றுவதற்காகப் பயன்ட
- தற்காலத்தில் நெருக்கடியான
(இத்தகைய நிலைமைகளை எடு

29
நித்துவ முறையின் இயல்புகள். ாகுதி முறை.
பெறுவது தேர்தலில் வெற்றியீட்டுவதற்குக்
க ஐக்கிய நாடுகளிலுமிருந்து உதாரணங்கள்
துவ முறையின் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும்.
யைப் பற்றிய அறிமுகம்.
யின் இயல்புகள்.
யின் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும்.
துவ முறைகள்.
இயல்புகள்.
உருவாக்கப்பட்ட பிரதிநித்துவ முறை இனம்,
வற்றைத் துணையாகக் கொண்டு ஆராய்க)
ரடியான தொடர்பு.
பின்னணியின் தன்மை,
தள்
ச்ெசவி இராச்சியம்.
யன்படுத்தல் நவாகத்துக்கு அவசியமான சட்டங்களை டுத்தப்பட்டமை.
நிலைமைகளில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவது.
த்ெதுக்காட்ட உதாரணங்கள் வழங்குக)

Page 42
51.
52.
53.
54.
55.
56.
30
நேர்க் குடியாட்சி நுட்பங்கள்.
- ஒப்பங்கோடல், குடிமுனைப்பு
- பிறக்கழைப்பு (Recal)
ஒப்பங்கோடல்
- பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் (2
ஒப்பங்கோடலினால் ஏற்படும் அனுகூல.
- பிரசைகளின் விருப்பத்தை அறிந்து
பிரதிகூலங்கள்
- அரசியல் கட்சிகளின் செல்வாக்குக்
அறியமுடியாமை.
- செலவு அதிகம்.
குடிமுனைப்பு பற்றிய அறிமுகம்.
- சட்டமியற்றலை ஆரம்பித்தற்காக.
குடிமுனைப்பின் இயல்புகள்.
- சட்ட வரைபுகளை உருவாக்கும் அதிக
- குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான வாக்க
சமர்ப்பிக்கப்படும்.
குடிமுனைப்பு பிரேரணையைச் செயற்படுத்
குடிமுனைப்பின் அனுகூலங்கள்.
- சட்டவாக்கக் களம் நிறைவேற்றும் ச
- பொதுமக்கள் சட்டவாக்கத்திற் பங்கு
பிரதிகூலங்கள்
- மக்கள் அல்லற்படுதல்.
- குறுகிய சுயநலப் போக்குடைய அ
நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடியமை,
பிறக்கழைப்பு
- அறிமுகம்
- அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஆரம்பு
- அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் 5 வித
(தகவல்களைத் திரட்டுமாறு மாணவர்

உதாரணம் வழங்குக)
ங்கள்.
கொள்ளலாம்.
காரணமாக உண்மையான நிலைமையை
காரம் பொது மக்களுக்கு உரித்தாகின்றது.
ாளரினால் குடிமுனைப்பு பிரேரணை
த்துவதற்கு அரசாங்கம் கட்டுப்பட்டிருத்தல்.
ட்டங்களின் குறைபாடுகளை நீக்கிவிடல்.
பற்றல்.
புமையங்களுக்குத் தமது அபிலாஷைகளை
மான முறை என்பது.
ங்களில் செயற்படுதல்.
ர்களைத் தூண்டுதல்)

Page 43
57. • பிரதான இயல்புகள்
- வாக்காளரின் அபிப்பிராயத்தி!
58. • பிறக்கழைப்பின் அனுகூலங்கள்
- மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரச கட்டுப்பாடு அதிகரித்தல். அவர்கள் மனம்போன போக்
0 பிரதிகூலங்கள்
- மக்கள் பிரதிகூலங்களினதும்
இடையூறு ஏற்படல். அவர்களது வினையாற்றலும் (முன் ஏற்பாடு என்றவாறு றே அவற்றினைப் பயன்படுத்தித் கூறுக. பாடம் நடைபெறவுள் கலந்துரையாடலை நடத்துக.)
பொது அறிவுறுத்தல்கள்:
சகல விடயங்களை சம்பந்தமாக தரப்பட்டுள்ளன. எனவே மூல நூல் மூல நூல்களைப் பயன் படுத்து வரைவிலக்கணங்களைக் கொண்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் எழுதப்ப மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுக.
7.
கற்றல்/ கற்பித்தல் செயற்பாட்டில்
ஆசிரியருக்குரிய செயன்முறைக
0 விரிவுரை, கலந்துரையாடல், வின
• அடிப்படைய உரிமை மீறல்கள் பலவற்றை மாணவர் குழுக்களிடை மாணவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுத இலங்கையிலும் வெளிநாடுகளிலும் தேடும்படி மாணவர்களைத் தூம் மாணவர்களை மூன்று குழுக்கள்

31
கமைய நிகழ்வது.
ரங்க அலுவலர் ஆகியோரின் மீது மக்களது
கிற் செயற்படுவதைத் தவிர்த்தல்.
அரசாங்க அலுவலர்களினதும் மேலாதிக்கத்திற்கு
சீர்கெடுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. தர்க் குடியாட்சிப் பற்றிய மூல நூல்களை வழங்கி, தகவல்களைத் திரட்டுமாறு மாணவர்களுக்குக் ா - தினத்தில் மாணவர்களுடன் கட்டுப்பாடற்ற
வும் இங்கு மிகச் சுருக்கமாகவே தகவல்கள் களிலிருந்து மேலதிகத் தகவல்களைத் திரட்டுக. துமாறு மாண வர் க ளை ஊக் குவிக்கவும், - அட்டை, கட்டுரைகளைக் கொண்ட கோவை, பட்ட சிற்றேடுகள் ஆகியவற்றைத் தயாரித்தற்கு
பயன்படுத்தக்கூடிய செயன்முறைகள்.
ள்.
ாவிடை முறைகள் மூலம் விடயங்களை விளக்குதல். 7 பற்றிப் பத்திரிகையில் வெளியான கட்டுரைகள் யே பகிர்ந்து, அவற்றைத் தாமாகவே கற்றுணர்வதற்கு
ல். மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களைத் ண்டுதல். Tகப் பிரித்து விவாதமொன்றை ஒழுங்கு செய்தல்.

Page 44
32
(அ) மாணவர் குழு 1 - முன்மொழியும்
"சனநாயக அரசில் அரசியல், பொ (ஆ) மாணவர் குழு 2 - எ திரணி
"சனநாயக அரசியல் அரசியல், டெ (இ) மாணவர் குழு 3 - நடுவர் சபை
(ஆசிரியர் அவதானிப்பதுடன் வழிக
8 மாணவர்களைக் குழுக்களாகப் பிரித்துப் ெ பற்றிக் கட்டுப்பாடின்றிக் கலந்துரையாடு சுதந்திரம், சமத்துவம் பற்றிய பல்வேறு கரு ஊக்குவித்தல். இறைமை எண்ண கருவினது பலவீனங்கள் வெளிப்படும் சந்தர்ப்பங்களை, இலங்கையும் கொண்டு வரை பில் பதிவு செய்க. சட்டம் சம்பந்தமான அரசியல் சிந்தனை மூல நூல்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வத விவாதமொன்றை ஒழுங்கு செய்தல். இர பின்வருமாறு: 1. சட்டமானது இறைமையின் ஆணையா 2. சட்டமானது பொது விருப்பத்தைப் ப அதிகார வேறாக்கல் பற்றி அரிஸ்தே போன்றவர்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கலை ஊக்குவித்தல்.
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலும் பிரித்தானிய நீதிக்களம் ஆகியனவற்றிகிடையேயுள்ள தொ வரைபில் பதிவுசெய்தற்கு மாணவர்களுக் அரசியல் யாப்பு பற்றிய வரைவிலக்கண அறிவுறுத்தல் வழங்குதல்.
வரைந்த - வரையா நெகிழ் - நெகிழா ஒற்றையாட்சி - சமஷ்டியாட்சி அரசியல் யாப்புகளின் அனுகூலங்களையும் மாணவர்களை ஊக்குவித்தல். மாணவர்களை நான்கு குழுக்களாகப் பிரித்து
ஒதுக்கிடுக.
1. ஒற்றையாட்சி முறையின் இயல்புகளை 2. ஒற்றையாட்சி நிலவும் நாடுகளின் பெ 3. சமஷ்டி ஆட்சி நிலவும் நாடுகளின் டெ 4. சமஷ்டி அரசொன்று உருவாவதிற்
சேகரித்தல்.

அணி
ருளாதார சுதந்திரங்கள் உண்டு.”
பாருளாதார சுதந்திரங்கள் இல்லை”
ாட்டவும் வேண்டும்.)
பாருளாதார, அரசியல், சமூக சமத்துவம் வதற்குத் தூண்டுக. த்துக்களைச் சேகரிக்குமாறு மாணவர்களை
7 கொள்கையளவிலும் நடைமுறையிலும்
• விதிக்கப்பட்ட நாடுகளையும் ஆதாரமாகக்
னயாளரின் பல்வகைப்பட்ட கருத்துகளை ற்கு மாணவர்களைத் தூண்டுதல். .
ண்டு குழுக்களுக்குமுரிய விடயங்கள்
(கும். பிரதிபலிக்கும். ரத்தில், பிளாக்ஸ்ரன், ஜோன் லொக் ளத் தேடி பெறுவதற்கு மாணவர்களை
ாவிலும் சட்டவாக்கக்களம், நிருவாகக்களம், டர்புகளை எடுத்துக்காட்டும் விடயங்களை கு வழிகாட்டுதல். ங்களை சேகரிக்குமாறு மாணவர்களுக்கு
பிரதிகூலங்களையும் பட்டியற்படுத்துமாறு
| பின்வருமாறு பணிகளை அக்குழுக்களுக்கு
த் திரட்டுதல். யர்ப் பட்டியலொன்றினைத் திரட்டுதல் பயர்ப்பட்டியெலான்றினைத் தயாரித்தல். செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகளைச்

Page 45
குழுத் தலைவர்கள் சமர்ப்பிக்குந்
எளிய பெரும்பான்மை பிரதி
பெயர்ப்பட்டியெலான்றைத் தயா
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை
தயாரிக்குமாறு மாணவர்களைப்
மாணவர்களை இரு குழுக்களாகப்
முறையும் விகிதாசாரப் பிரதிந
விவாதமொன்றை நடாத்துவதற்கு
குழுக்களுக்கிடையே நடைபெற்ற 6
எளிய பெரும்பான்மை பிரதிநிதித்
ஆகியனவற்றின் அனுகூலங்களை
மாணவர்களை ஊக்குவித்தல்.
நேர்க் குடியாட்சி நுட்பங்கள் செய
ஒன்றினைத் தயாரித்தற்கு ஆலோ
மாணவர் செயன்முறைகள்
உரிமைகளைப் பட்டியற்படுத்தல். உரிமைகள் மீறப்படும் விதத்தி6ை உரிமைகள் மீறப்படுகையில் பெற
பட்டியற்படுத்தல்.
தேசிய, சர்வதேச மட்டங்களில் ம6
பத்திரிகைகளிலும் வேறு மூலகங்
கொள்ளல்.
பொருளாதார அரசியல், சமூக
செயற்படுகின்றது என்பது பற்றி
சுதந்திரம், சமத்துவம் ஆகிய பற்றி இறைமையின் கொள்கை ரீதியான
பதிவுசெய்தல்.
சட்டம் சம்பந்தமாக அரசியல்
மூலகங்களிலிருந்து பெற்று பதிவு
"சட்டம்' எனும் பொருள் பற்றி நட
விடயங்களை அடிப்படையாகக் (
அதிகார வேறாக்கம் சம்பந்தமாக
போன்றவர்கள் வெளியிட்ட கருத்
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ! களத்திற்கும் நீதித்துறைக்குமிடையில
தயாரித்தல்.
அரசியல் யாப்பு பற்றிய வரைவி

33
தகவல்களை ஆராய்தல்.
நிநிதித்துவ முறை நிலவுகின்ற நாடுகளின்
ரிக்குமாறு மாணவர்களைப் பணித்தல்.
நிலவுகின்ற நாடுகளின் பெயர்ப் பட்டியெலான்றைத்
பணித்தல்.
s
பிரித்து, ' எளிய பெரும்பான்மை பிரதிநித்துவ
நிதித்துவ முறையும்” எனும் பொருள் பற்றி
ஒழுங்கு செய்தல்.
விவாதத்தின் மூலம் வெளியான விடயங்களூடாக நீதுவ முறை, விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை ாயும் பிரதிகூலங்களையும் பட்டியற்படுத்துமாறு
ற்படுத்தப்படும் முறையினை உள்ளடக்கும் வரைபு
ாசனை வழங்குதல்.
ணக் குறிப்பிடல்.
க்கூடிய சட்டமுறையான பாதுகாப்புகளைப்
ரிைத உரிமைகள் மீறப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் பற்றிப்
களிலுமிருந்து பெற்ற தகவல்களைக் குறிப்பிட்டுக்
க சமத்துவமானது நடைமுறையில் அவ்வாறு
கலந்துரையாடல்.
ய பல்வேறு கருத்துக்களை கோவைப்படுத்துதல்.
நடைமுறை ரீதியான பலவீனங்களை வரைபில்
சிந்தனையாளர் வெளியிட்டுள்ள கருத்துகளை
செய்து கொள்ளல்.
த்தப்பட்ட விவாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட முக்கிய
கொண்டு, அறிக்கையொன்றினைத் தயாரித்தல்.
க அரிஸ்தோத்தில், பிளாக்ஸ்ரன், ஜோன் லொக்
துக்களைத் தேடிப் பதிவுசெய்து கொள்ளல்.
பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளில், சட்டவாக்கக்
ான தொடர்புகளைக் காட்டும் வரைபு ஒன்றினைத்
லக்கணங்களைச் சேகரித்தல்.

Page 46
34
அரசியல் யாப்பு வகைகளின் . பட்டியற்படுத்தல். ஒற்றையாட்சி, சமஷ்டி அரசுகள் சம்பர் நிறைவேற்றுவதற்காக விதித்துரைக்கப்பு
ஆகியனவற்றிலிருந்து தகவல்களைத் தலைவர் அறிக்கைகளை வகுப்பிற்குச் எளிய பெரும்பான்மைப் பிரதிநித்துவ பெயர்ப் பட்டியல் ஒன்றைத் தயாரித்த விகிதாசார பிர திநிதித்துவ முறை பட்டியலொன்றினைத் தயாரித்தல். எளிய பெரும்பான்மைப் பிர திநிதித்து முறையும் எனும் பொருள் பற்றிய விவாதத்தில் பங்குபற்றல். நேர்க் குடியாட்சி முறைகள் பற்றித் தம் நேர்க் குடியாட்சி முறைகள் தொழி வரைபொன்றினைத் தயாரிக்க.
மதிப்பீட்டு முறை
(1)
உரிமைகளை வகைப்படுத்திக் காட்டு குடியியல் (சிவில்) உரிமைகளின் கீழ்
தெளிவாக விளக்குக. (3) பின்வருவனவற்றுள் அரசியல் உரிை
(1)
வாழ்வதற்கான உரிமை, கட்சியில் !
(11)
உரிமை. தாம் விரும்பும் மதத்தைக் கடை
உறுப்புரிமை பெறுதற்கான உரிமை, (iii) தேர் தலில் அபேட்சகராகப் போட்
உரிமை, வாக்களிக்கும் உரிமை. (iv)
வாக்களிக்கும் உரிமை, அரசியல்
தேர்தல்களில் அபேட்சகராக முன்வு (V)
சொத்துகளைத் தமதுடைமையாக்கி வெளியேறும் உரிமை, நியாயமான (
(1)
(4) 4
சமத்துவம் பற்றிப் பின்வரும் தலைப்புகள்
சமத்துவம் என்பதன் கருத்து.
சமத்துவத்தின் பிரதான இயல்புகள் (3)
"பொருளாதாரச் சுதந்திரம் என்பது ( வழங்குக.

அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும்
மதமாக வழங்கப்பட்டுள்ள அலுவல்களை பட்ட நூல்கள், பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள்
திரட்டி அறிக்கைகள் தயாரித்தல். குழுத் சமர்ப்பித்தல். 1 முறை நடைமுறையிலுள்ள நாடுகளின்
ல்.
நடைமுறையிலுள்ள நாடுகளின் பெயர்ப்
வ முறையும் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ விவாதத்திற்காகத் தகவல்கள் திரட்டுதல்,
கவல்களைத் திரட்டிப் பதிவு செய்தல். பிற்படுத்தப்படும் விதத்தை உள்ளடக்கும்
க.
இடம்பெறும் இரண்டு உரிமைகள் பற்றித்
மகளைச் சுருக்கமாகத் தரும் கூற்று யாது?
சேர்வதற்கான உரிமை, தொழில் புரியும்
டப்பிடிக்கும் உரிமை, தொழிற் சங்கத்தில்
விரும்பிய தொழிலைச் செய்யும் உரிமை. டியிரு வதற்கான உரிமை, தொழில் புரியும்
கூட்டங்களை ஒழுங்குசெய்யும் உரிமை, பரும் உரிமை. "க் கொள்ளும் உரிமை, கட்சியிலிருந்து நேரம் வேலை செய்வதற்கான உரிமை.
விடை (iv)
ல் விடை தருக.
பொருளாதார சமத்துவமாகும்.” கருத்துரை

Page 47
(5) இறைமை எனும் எண்ணகருவினைத் (6)
போடின், ஒகஸ்டின் ஆகியோர் இறை ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை எடுத்துக் இறைமை எண்ணக்கரு வினைத் தற்கா
துணையாகக் கொண்டு பகுப்பாய்வு (8)
ஒரு சட்டத்தில் காணப்படவேண்டிய (9)
யாப்புமுறைச் சட்டம் என்பதனை வ (10) சட்டமானது இறைமையினது ஆன
பிரதிபலிப்பதாகவும் இருப்பதால் !
கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். (11) அதிகார வேறாக்கம் என்பதனால் - (12)
மொன்ரெஸ்கியுவின் அதிகார வேறாக்
விவரிக்க. (13)
அதிகார வேறாக்கற் கொள்கையை நன
பட்டியற்படுத்துக. (14) அதிகார வேறாக்கற் கொள்கையின் (15) அரசியல் யாப்பில் இடம்பெற வேன் (17) "அரசியல் யாப்புகளை வகைப்படு,
எனும் வகைப்படுத்தும் முறையே ந ை
வழங்குக. (18) "மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகார
அண்மைக் காலத்திலே ஒரு போக்க
பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தரு (19)
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறையின் விதத்தைப் பின்வரும் தலைப்புகளில் (1) நியமனப் பத்திரங்களைக் கை (2) தேர்தலின் பின் ஆசனங்களை (3) - உறுப்பினரிடையே ஏற்படும் 6 “விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை! முறையிலும் பார்க்க சனநாயகப் போ.
வழங்குக. (21) நேர்க் குடியாட்சி முறைகளின் அன தலைப்புகளில் தெளிவு படுத்துக.
ஒப்பங்கோடல் (மக்கள் தீர்ப்பு குடிமுனைப்பு
பிறக்கழைப்பு (22) பின்வருவனவற்றுள் எக்குறிக்கோள்
நடத்தப்படுகின்றது. (1) மக்கள் பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு
சனாதிபதியைத் தெரிவுசெய்வ
முக்கிய மான பூட்கை பற்றிப் பெ (4)
ஆளுனரைத் தெரிவு செய்வத சட்டவாக்கக்களம் இயற்றும் ச
(20)
7 A S
9.
துணை நூல்கள் 1. அரசியல் இலக்கணம் 2. அரசியல் கோட்பாடுகளும்
ஆட்சி முறைகளும் 3. அரசறிவியல் சாரம் 4. அரசறிவியல் அறிமுகம்

35
தெளிவுபடுத்துக. மை எண்ணக்கரு பற்றி வெளியிட்ட கருத்துக்களின் காட்டுக.
ல அரசியல் சிந்தனையாளரின் கொள்கைகளைத் செய்க. அடிப்படையான நான்கு இயல்புகளை விளக்குக. பிளக்குக. ணெயாகவும், பொதுமக்களின் விருப்பத்தைப் சமுதாயத்தில் வாழும் தனியாள்கள் அதனைக்
கருதப்படுவதைத் தெளிவுபடுத்துக.
கற் கொள்கையின் அடிப்படையான இயல்புகளை
டமுறைப்படுத்துவதில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைப்
முக்கியத்துவத்தைத் தெளிவுபடுத்துக. எடிய விடயங்கள் யாவை? த்தும் முறைகளில் ஒற்றையாட்சி, சமஷ்டி ஆட்சி டமுறையில் மிகப் பயன் தருவதாகும்.” கருத்துரை
ம் அதிகரிப்பது சமஷ்டி ஆட்சி முறைகளில் ாகும்.” ஆராய்க.
5 க.
கீழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவுசெய்யப்படும் ) ஆராய்க. யளித்தல்.
ப் பகிர்தல். வெற்றிடங்களை நிரப்பல்.
பானது எளிய பெரும்பான்மைப் பிரதிநிதித்துவ க்குடைய பிரதிநிதித்துவ முறையாகும்.” கருத்துரை
வகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் பின்வரும்
ரினை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒப்பங் கோடல்
வுசெய்தற்காக.
தற்காக. பாதுமக்களின் அபிப்பிராயத்தைப் பெறுவதற்காக.
ற்காக.
ட்டங்களின் குறைபாடுகளைச் சீராக்குவதற்காக.
விடை (III)
ஹரல்ட் ஜே. லஸ்கி
எ.ஜே. வில்சன் - எ. அப்பாத்துரை ரொட் அன்டர்ஸன் கிறிஸ்ரல்

Page 48
I.
5.5
36
அலகு : 1.5 விதிக்கப்பட்ட நாடுகளி
நிறுவனங்கள்.
பாடநேரங்கள்: 80
உப அலகுகள்: 1.5.1 பிரித்தானியா, அமெ
சோவியற்று ஒன்றிய
1.5.1.1 விதிக்கப்பட்ட நாடுக
நீதிக்களம் ஆகியனவு
1.5.1.2 சட்டவாக்கக்களம்,
-வற்றிற்கிடையிலான
1.5.1.3 விதிக்கப்பட்ட நாடுகள்
கற்றல்.
1.5.1.4 விதிக்கப்பட்ட நாடுக
கற்றல்.
குறிக்கோள்கள்.
தற்கால அரசுகளில் செயற்படும் அடி
அறிந்துகொள்வர்.
அரசியல் முறைமையொன்றின் நோக்க
புரிந்துணர்வை பெறுதல்.
உலகிலே பரவலாக நடைமுறையிலுள்ள அ1
பல்வகைத் தன்மையைப் பற்றி அறிந்து ெ
சிறப்பான குறிக்கோள்கள்
I.
2
3.
4.
5
6
7
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலே ஆட்சிமுறை வ
மாதிரியாக தரப்பட்டுள்ள ஆட்சிமுறைகளின்
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் சட்டவாக்கக்கள
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் நிருவாகக் களத்த
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் நீதிக்களங்களின்
சட்டவாக்கக்களம், நிருவாகக்களம், நீ
தொடர்பினைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்.
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள நிருவாகா
பகுப்பாய்வு செய்தல்.
விதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளிற் காணப்படு
விவரித்தல்.

பின் அடிப்படையான அரசியல்
ரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், பிரான்ஸ், இந்தியா,
LiD.
ளின் சட்டவாக்கங்களும், நிருவாகக் களம், பற்றின் அடிப்படை இயல்புகள்.
17 பாடநேரங்கள் நிருவாகக்களம், நீதிக்களம் ஆகியன
தொடர்பு
16 பாடநேரங்கள்
ரிலுள்ள நிருவகங்களைப் பக்கச்சார்பின்றிக்
04. பாடவேளைகள்
5ளின் அரசியல் கட்சி முறைகளைக்
13 பாடவேளைகள்
ப்படையான ஆட்சிமுறை மாதிரிகளை
ធំ នៅ பற்றிக் கொள்கையளவிலான
டிப்படையான அரசியல் முறைமைகளின்
காள்ளல்.
ளர்ச்சியுற்றவாறினை விவரித்தல்,
சிறப்பான குறிக்கோள்களை விளக்குதல். ங்களின் இயல்புகளை விவரித்தல்.
நின் வடிவத்தை விவரித்தல்.
இயல்புகளைத் தெளிவுபடுத்தல்,
திக்களம் ஆகியனவற்றிற்கிடையிலான
ங்களின் கட்டமைப்பைச் சமநிலையாகப்
டும் கட்சி முறைமையின் இயல்பினை

Page 49
உள்ளடக்கம்
I.
6 மாதிரி ஆட்சிமுறைகள்
- பிரித்தானியா, அமெரிக்க ஐ
ஒன்றியம்.
e ஆட்சிமுறைகளின் வளர்ச்சியில்
- பிரித்தானியா (கி.பி. 5ஆம் நூற்ற
கட்டங்கள்)
- அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
ஆட்சி முறை புகுத்தப்படும் வ
- பிரான்ஸ் (பிரான்ஸியப் புர
ஐந்தாவது குடியரசு தாபிக்கப்ட டி கோல் என்பவரது ஆட்சியில் - இந்தியா குடியேற்றமாகவிரு
அரசியல் யாப்பு புகுத்தப்பட்ட
- சோவியத் ஒன்றியம் (1917ஆம்
புகுத்தப்பட்ட அரசியல் யாப்பு
ஆட்சிமுறைகளின் சிறப்பியல்புகள்
(அ) பிரித்தானியா
பாராளுமன்ற சனநாயக
(ஆ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுக
நிறைவேற்று அதிகாரமுன
கொண்ட சனநாயக ஆ
(இ) பிரான்ஸ்
பாராளுமன்ற சனநாயக
முறை.
(ஈ) இந்தியா
வரைந்த, நெகிழா அ6
ஆட்சிமுறை.
(2D ) சோவியற்று ஒன்றியம்
வரைந்த, நெகிழா, சமஷ்!
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் சட்டவா
(அ) பிரித்தானியா
சட்டவாக்கக் களத்தின் கட்டமைப்
பொதுமக்கள் சபை
பிரபுக்கள் சபை
சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிகாரங்
சட்டவாக்கக் களத்தின் கடமைகள்

37
க்கிய நாடுகள், பிரான்ஸ், இந்தியா சோவியத்
) பிரதான கட்டங்கள்.
றாண்டிலிருந்து தற்காலம் வரையில்ான பிரதான
(குடியேற்றங்கள் தாபிக்கப்பட்டதிலிருந்து சமஷ்டி
1ரையிலான பிரதான கட்டங்கள்.)
ட்சியின் முதலாவது குடியரசு ஆட்சிலிருந்து
டும் வரையிலான பிரதான கட்டங்கள். ஜெனரல்
ல் பிரான்ஸ் பலம்வாய்ந்த அரசாகத் திகழ்ந்தது) ந்து சுதந்திரம் பெற்றமை; 1950 இல் புதிய
-60), LD)
ஆண்டுப் புரட்சி: 1918, 1936, 1977 ஆண்டுகளில்
கள்.)
ஆட்சிமுறை.
ள்
டய சனாதிபதி, சமஷ்டி முறை ஆகியனவற்றைக் ட்சிமுறை.
5மும் சனாதிபதி ஆட்சியும் கலந்துள்ள ஆட்சி
ரைகுறையான சமஷ்டி, பாராளுமன்ற சனநாயக
டி, சமதர்ம ஆட்சிமுறை.
T க்கக்களங்கள்.
J 567.

Page 50
38
(ஆ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்க சட்டவாக்கக் களத்தின் இயல்பு இரு மன்றங்களினால் ஆக்கப்பட்டது. (கெ
பிரதிநிதிகள் சபை
செனட் சபை
சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிகாரங்கள்.
சட்டவாக்கக் களத்தின் கடமைகள்.
(இ) பிரான்ஸ்
சட்டவாக்கக் களத்தின் கட்டமைப்பு - இரு மன்றங்களைக் கொண்ட சட்டவா
1. பிரதிநிதிகள் சபை
2. செனட் சபை
- பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர் தேர்தலி - தேர்தல் கழகத்தினால் செனட் சபை பிரான்ஸ் சட்டவாக்கக் களம் தெரிவுசெய் - தேர்தல் தொகுதி மட்டத்தில் பிரதி
செய்யப்படுகின்றமை. - தேர்தலின் முதலாவது கட்டத்தில் உறுப்பினர்களாகத் தெரிவுசெய்யப்படுவ - முதலாவது கட்டத்தில் 10% இலும்
நீக்கப்படுவர்; பின்னர் தேர்தலின் இர6
செனட் சபை
- இதன் உறுப்பினர்கள் பிரதேச சபைகள் - காலத்திற்குக் காலம் பிரதிநிதிகளின் என பிரான்ஸினது சட்டவாக்கக் களத்தின் அத
- சட்டமியற்றல் - மனித உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்
- நிதி சம்பந்தமான அதிகாரங்களைப் ெ
(ஈ) இந்தியா சட்டவாக்கக் களத்தின் கட்டமைப்பு - லோக் சபா, உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெ
பதவி வகிக்குங் காலம், குறைவு.
- ராஜ்ய சபா, உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெ - ராஜ்ய சபை சம்பந்தமாகச் சமர்ப்பிக்ச சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிகாரங்கள்
— AF LLG 1 TT j55 LID
- தேசிய நாணயத்தைக் கட்டுப்படுத்தல். - நிருவாகக் களத்தினைக் கட்டுப்படுத்த6

TsidipT 6in)
க்கக் களம்.
ரில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
தெரிவுசெய்யப்படும்.
பப்படும் விதம்.
நிதிகள் சபைக்கு பிரதிநிதிகள் தெரிவு
பெரும்பான்மையைப் பெறுவோர்
பர்.
குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றவர்கள்
ண்டாவது கட்டம் நடாத்தப்படும்.
ரினால் தெரிவுசெய்யப்படுவர்.
ண்ணிக்கை மாற்றத்திற்குள்ளாகும் விதம்.
திகாரங்களும் கடமைகளும்.
பற்றிருத்தல்.
ய்யப்படுவது,
ய்யப்படுவது, பதவி வகிக்குங் காலம்.
எப்பட்டுள்ள கருத்துகள்.

Page 51
9 சட்டவாக்கக் களத்தின் கடமைக
சட்ட வரைவுகளை ஆராய்த
பிரதிநிதிகளுக்கு அரசியலில்
(உ) சோவியற்று ஒன்றியம்
9 சட்டவாக்கக் களத்தின் கட்டமை
1.
2.
உயர் (சுப்ரீம்) சோவியற்று சபை இரு மன்றங்களைக் கொண்(
சோவியற்றுகளின் ஒன்றியம்
நாட்டினங்களின் சோவியற்று
பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு செய
இ சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிகார
அதி உயர் நிறுவனமாகத் ெ பிரசீடியத்தின் உறுப்பினரை
மத்திய அரசாங்கத்தின் அன நீதி மன்றங்களுக்கு நீதிபதிக
சட்டமா அதிபர் தெரிவு செ
மத்திய அரசாங்த்திற்குரிய மூ
6 சட்டவாக்கக் களத்தின் கடமைக
தேசிய பொருளாதாரத் திட்ட அரசியல் யாப்பினை மீளாய்
அரசின் உயரதிகாரிகளை நி
ஆணைக் குழுக்களை நியமித்
படைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்; !
சர்வதேச தொடர்புகளை வி
e விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் நிரு (
(அ)
பிரித்தானியா
பிரித்தானிய நிருவாகக் களத்
பெயரளவு நிருவாகம்.
உண்மை நிருவாகம், தெரிவு
பிரித்தானிய நிருவாகக் களத்
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்.
நிருவாகக் களத்தின் தன்மை.
சனாதிபதி (பிரதான நிறைவே
துணை சனாதிபதி
நிருவாகக் களத்தின் அதிகார
உலக அரசுகளின் தலைவர்க
சிறப்பான இடம்.
சனாதிபதி அதிகாரங்கள்.
நிருவாகக்களத்தின் கடமைகள்

39
@T.
GÜ.
பயிற்சியளித்தல்.
ப்பு
யானது சட்டவாக்கக் களமாகத் தொழிற்படுகின்றமை.
டுள்ளமை.
| -
ப்யும் முறையும் பதவிக் காலமும்,
"ங்கள்
தாழிற்படுதல்.
த் தெரிவுசெய்தல்.
மச்சரவையைத் தெரிவு செய்தல்.
ளைத் தெரிவு செய்தல்.
ய்தல்.
மலாதார அதிகாரங்களைச் செயற்படுத்தல்.
@T.
உங்களைக் கட்டுப்படுத்தல்.
வு செய்தல்.
யமித்தல்.
தல்.
புத்தத்தைப்/சமாதானத்தைப் பிரகடனஞ் செய்தல்.
ருத்தி செய்தல்.
வாகக் களம்.
தின் கட்டமைப்பு.
செய்யப்படும் விதம்.
தின் அதிகாரம், கடமை, குறிப்பான இயல்புகள்.
பற்று அலுவலர்)
"ங்கள்.
ளுள் அமெரிக்க சனாதிபதிக்கு உரித்தான

Page 52
40
(இ) பிரான்ஸ்
பிரான்ஸின் நிருவாகக் களத்தின் தன் நிரு வாக (நிறைவேற்று) சனாதிபதி மு பிரதமரைத் தலைவராகக் கொண்ட = அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் தமது உ செய்தல் வேண்டும்.
பிரான்ஸிய சனாதிபதி நியமிக்கப்படும்
1945 ஆம் ஆண்டு வரை தெரி தெரிவுசெய்யப்பட்டார். தற்காலத்திலே தேர்தலில் வாக்கள் முதலாவது கட்டத்திலே பெரும்.
இரண்டாம் தேர்தல் நடைபெறும் நிருவாகத்தின் அதிகாரங்களும் கடபை
சட்டவாக்கக் களத்தின் செயற்பு கட்டளைகளைப் பிறப்பித்தலும். சனாதிபதியின் இஷ்டப்படி பாதீடு சட்டவாக்கக் களத்தினால் அங்கீ. தினங்களுக்கு பிறகு அங்கீகரித்தல்
அவசரக் கால அதிகாரங்கள்.
பிரதமரை நியமித்தல். (ஈ) இந்தியா
நிருவாகக் களத்தின் தன்மை.
நாம நிருவாகம் சனாதிபதி, துணைச் சனாதிபதி உண்மை நிருவாகம்.
தெரிவு செய்யப்படும் விதம்.
நிருவாகக் களம் பதவியிலிருக்கும் நிருவாகத்தின் அதிகாரங்கள்
சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த சட்டவாக்கத்தைக் கட்டமைத்தல்,
கூட்டுப்பொறுப்பு உயர் அரசாங்க அதிகாரிகளை நீதித் துறையின் நடடிக்கைகள் ச
பிர தமரின் ஆலோசனைப்படி டெ பெயரளவு நிருவாக நடவடிக்கைகள்.
வெளிநாட்டு அரசுகளின் தலைவ அரசின் சடங்கு முறையான உற் நாட்டிற்குச் சிறப்பான சேவைய வழங்குதல்.

மை.
கற. அமைச்சரவை.
றுப்பினர் பதவிகளை இராஜினாமா
விதம். உ செய்யும் மன்றத்தினால் சனாதிபதி
பிப்பதன் மூலம் மக்கள் தெரிவு செய்வார். பான்மை வாக்குகள், கிடைக்காவிட்டால்
களும். பாடுகள் சம்பந்தமாகச் சட்டமியற்றலும்
} நிறைவேற்றப்படல். கரிக்கப்படாத சட்டமூலங்களை 70
ஆகியோர் நியமிக்கப்படும் விதம்.
காலம்.
தரிப்பிடுதல், குலைத்தல்.
நியமித்தல்.
ம்பந்தமான அதிகாரங்கள். பயரளவு நிருவாகம் தொழிற்படல்.
ர்களை வரவேற்றல். சவங்களில் தலைமை வகித்தல். பாற்றியவர்களுக்கு கெளரவப் பட்டங்கள்

Page 53
(2–)
சோவியற்று ஒன்றியம்
நிருவாகக் களத்தின் தன்மை.
- அமைச்சரவையினை நிரு
- சனாதிபதி நிருவாகக் கல
- சோவியற்று ஒன்றியத்தின்
- அமைச்சர்களின் எண்ணி
நிருவாகக் களத்தின் அதிகார
- சோவியற்று ஒன்றியத்தில்
விதமும் அவை நடைமுை
- மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் (
(3LJ 600TGi).
- நிதிக் கட்டுப்பாடு.
- வெளிநாட்டு விவகாரங்க
- நிருவாகத் தாபனங்களை
- இராணுவத்தைக் கட்டுப்பு
நிருவாகக் களத்தின் கடமைகள்
- அமைச்சரவையின் பூட்ை
- அமைச்சரை நியமித்தல்,
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் நீதிக்கள
(அ)
(ஆ)
பிரித்தானியா
- நீதி நிருவாகத்தின் கட்ட - நீதி மன்றுகளின் வகைக
பிரித்தானிய நீதிக் களத்தின் ஆ
பிரித்தானிய நிதிக்களத்தின் சு:
- சட்டத்தின் மேலாதிக்கத்ை
- நீதி அமைச்சரானவர் பிர
(பிரிவுக் கவுன்சில் தலை
- நாம (பெயரளவு) நிருவா
- நீதிபதிகளின் சம்பளமும்
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்க நீதிக் களத்தின் தன் - நீதிக் களத்தின் சுதந்திர
- உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் - மத்திய அரசாங்கத்தினது
- நீதிக் களத்தின் அதிகார

41
வாகக் களமாகக் கருதுதல்.
ாத்தின் தலைவராவார்.
நிருவாகக் களம் நியமிக்கப்படும் விதம்.
க்கை
ங்கள்.
விதிப்புகளும் கட்டளைகளும் பிறப்பிக்கப்படும்
பிறப்படுத்தப்படும் விதமும் பற்றி அறிதல்.
தேசிய குடியரசுகளுக்கும் இடையில் தொடர்புகளைப்
GT.
யும் விசேட குழுக்களையும் தாபித்தல்,
படுத்தல்.
T.
கயை அங்கீகரித்தல் அல்லது நிராகரித்தல்.
மாற்றுதல், நீக்குதல்.
மைப்பு.
T.
அதிகாரங்களும் கடமைகளும்.
தந்திரம்.
தை ஏற்றுக் கொள்ளல். ரபுக்கள் சபையினதும் கோமறைக் கழகத்தினதும்
வராவார்) கக் களத்தினால் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுதல்.
சேவைக்காலமும்,
irமை.
D.
களை நியமித்தல். ம் பிரதேச அரசாங்கங்களினதும் நீதி நிருவாகம்.
ங்களும் கடமைகளும்.

Page 54
42
(இ) பிரான்ஸ்
• பிரான்ஸிய நீதிக்களத்தின் தன்மை. - பிரித்தானிய நீதிக் களத்திலிருந்தும்
பெருமளவில் வேறுபட்டது. உரோமச் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப் - நீதிக் களத்தின் பிரதான பிரிவுகள் இர
1. நிரு வாக நீதி முறைமை. 2.
வழமையான நீதிமன்ற முறை குற்றவியல் வழக்குகள் சம்பந்தமான நீ - அதி உயர் நீதிமன்றம். பிரான்ஸிய நீதிக் களத்தின் கடமைகள்.
அரசியல் யாப்பினைப் பாதுகாத்தல். அரசியல் யாப்பின் பயனுரைத்தல். சட்டத்தையும் சமாதானத்தையும் பேணா
(ஈ) இந்தியா
• இந்திய நீதிக் களத்தின் தன்மை. - நீதி நிருவாகக் கட்டமைப்பும் நீதிமன்ற
உயர் நீதி மன்றம்.
பிரதேச மட்டத்திலுள்ள நிதி நிருவகங். நீதிக் களத்தின் அதிகாரங்களும் கடமைக
நீதி நிருவாகம் உயர்ந்த மன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டுக் நடவடிக்கைகள். உயர் நீதிமன்றத்திற்குள்ள நீதிமுறையா
(உ) சோவியற்று ஒன்றியம்
• சோவியற்று நீதிக் களத்தின் தன்மை.
சோவியற்று ஒன்றியத்தின் ,
சட்டமு
கட்டமைப்பும், தாராளமான சனநாய
வேறுபட்டவை. சோஷலிச முறைமையின் அடிப்படையில் சோவியற்று ஒன்றியத்திற்கே சிறப்பான தி கட்டமைப்பும் இருக்கின்றமை. சட்டவாக்கக் களத்தின் நேரடியான கட் சுயாதீனமானதொரு நிருவகமாகச் செ சோவியற்று தேசம் முழுவதும் ஒரே மாதிரி நீதிமன்ற வகைகள்.

அமெரிக்க நீதிக்களத்திலிருந்தும்
படுவது.
ண்டு.
றமை.
திமன்ற வகைகள்.
வவதுடன் நீதி நிருவாகமும்.
வகைகளும்.
கள்.
ளும்.
கு உட்படும் சட்டவாக்க, நிருவாக
ன மீளாய்வு செய்வதற்கான அதிகாரம்.
றைமையும் நீதிக்கள நிருவகங்களின் பக நாடுகளின் நீதிமுறையிலும் மிக்க
1க
ல் அமைந்த நீதிமுறை. 5ான சட்ட முறைமையும் நீதி நிருவாகக்
க
டுப்பாட்டுக்கு உட்படுவதால் நீதிக்களம் பற்படாமை. யான நீதி நிருவாகம் காணப்படுகின்றமை.

Page 55
8 உயர்நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் - மேன்முறையீட்டு அதிகாரம் - கீழ்மட்ட நீதிமன்றுகளைப் பு
பொருத்தமான கட்டளைகளை
- சட்டங்களின் பொருள்கோட
சபைக்கு உதவுதல். - பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது.
- அரசியல் யாப்பின் பாதுகாவ 9 நீதிக்களத்தின் கடமைகள்.
- நாட்டிலுள்ள அனைவருக்கும் - வகுப்புப் பிரிவுகளற்ற கொமியூ சட்டமும் நீதிமன்றங்களும் தெ
6 சட்டவாக்கக் களம், நிருவாகக்
தொடர்புகள்.
(அ) பிரித்தானியா
e பிரித்தானியாவின் சட்டவாக்கக் க
அமைப்பு, அதிகாரங்கள், கடமைகள்
காணப்படும் தொடர்புகள் பற்றிட்
(ஆ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
9 அரச நிருவகங்களுக்கிடையிலான
- அரசியல் யாப்பு மூலம்
ஆகியனவற்றின் அதிகாரங்கள்
- சட்டவாக்கக் களம், நிருவா
சனாதிபதியின் அதிகாரம் செ
- சட்டவாக்கம், சட்டத்தினை ஏற்ற
போது ஒத்துழைப்பு வழங்கும்.
e அமெரிக்க சனாதிபதியின் அதிகா
- g560LJ LDLLJITG) 56it (Checks an
- சனாதிபதியினால் செய்யப்படு
பதவி நீக்கம் ஆகியவற்றினை
காங்கிரஸ் சபைக்கு உண்டு.
- நிருவாகக் களத்தைக் கட்டு
உண்டு.
6 அமெரிக்க நிருவாகக் களத்தி
விருத்தியடைகின்றமை,
சட்டவாக்கக் களத்தினால் இறுதியான அங்கீகாரம் அதிக
உரித்தாகும்.

43
பரிசீலனை செய்வதும் அந்நீதிமன்றங்களுக்குப் ாப் பிறப்பிப்பதும். ல் சம்பந்தமாக அதிஉயர் (சுப்ரீம்) சோவியற்றுச்
லனாகச் செயற்படல்.
நீதியையும் நியாயத்தையும் வழங்கல். னிஸ்ட் சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கேற்றவாறு
5ாழிற்படுவது.
களம், நீதிக்களம் ஆகியனவற்றிற்கிடையிலான
ளம், நிருவாகக்களம், நீதிக்களம் ஆகியனவற்றின் ள் என்பனவற்றைப் பயன்படுத்தி அவற்றினிடையே
பகுப்பாய்வு செய்தல்.
அன்னியோன்னிய தொடர்பு.
நிருவாகக் களம், சட்டவாக்கக் களம், நீதிக்களம்
தெட்டத்தெளிவாக வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. கக் களம், நீதிக்களம் ஆகியன தொடர்பில்
யல்படுதல்.
Dல், சட்டத்தின் பொருள் கோடல் ஆகியனவற்றின்
ரங்கள் மட்டுப்படுத்தப்படும் விதம்.
dbalances)
ம் நியமனங்கள், பதவி உயர்வு, இடமாற்றங்கள்,
அங்கீகரிக்கும் அல்லது நிராகரிக்கும் அதிகாரம்
ப்படுத்தும், அதிகாரம் சட்டவாக்கக் களத்திற்கு
னதும் நீதிக் களத்தினதும் அதிகாரம்
அங்கீகரிக்கப்படும் சட்டங்களின் வரைவுகளுக்கு
ாரம் நிருவாகக் களத்திற்கும் நீதிக் களத்திற்கும்

Page 56
44
ஒரு நிருவகம் மற்றைய நிருவகத்தின் ந. செயற்படுதல். தனித்தனியாகத் தாபிக்கப்பட்டுள்ள இ: ஒன்றுனொன்று சம்பந்தப்படுதல்.
(இ) பிரான்ஸ்
• பிரான்சிலே சட்டவாக்கக்களம், நிருவாகக் கள் தொடர்பு. - பிரான்ஸின் சனாதிபதியானவர்
பொறுப்பானவர் என பாராளுமன்றத்தி அவசியமில்லை. பிரான்ஸிலே சகல சட்டங்களுக்கும் சனா அங்கீகாரம் அவசியமாகும். சட்டவாக்கக் களத்தைக் குலைக்கும் அ சனாதிபதியானவர் தனது செய் ை பொறுப்புடையவராவார். சனாதிபதியே பிரதமரையும் அமைச்சர பிர திநிதிகள் சபையினதும் செனட் சபை
அவற்றைக் குலைக்கும் அதிகாரம் தேன் ஒப்பங்கோடல் சம்பந்தமான அதிகார சட்டவாக்கக் களம் நிருவாகக் களத்தின் அதிஉயர் நீதிமன்றுக்கு நீதியரசரைத் உண்டு.
(ஈ) இந்தியா
• இந்திய நிருவாகக் களத்தின் அமைப்பு
பிரதமரைத் தலைவராகக் கொண்ட தெரிவு செய்யப்படுதல். நிருவாகக் களமானது லோக் சபாவிற்குக் 8
சட்டவாக்கக் களத்தைக் குலைக்கும் அ 0 மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அரசா!
பிரதமரின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் | மாநில ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படுதல். மாநிலங்களின் நிருவாகம் குறித்து மத்தி இந்திய நீதிக்களத்தின் சுதந்திரம். - சட்டத்தின் மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கெ. - மாநில மேல் நீதிமன்றம் முதல் உயர் நீதி
நீதிக்களத்தின் சுதந்திரத்தைப் பேணுவதற்

டவடிக்கைகளுக்குத் தடையாகச் (Check)
ந் நிறுவகங்கள், தொழிற்படுகையில்
சம், நீதிக்களம் ஆகியனவற்றிற்கிடையிலான
தனது நடவடிக்கைகளுக்குத் தானே சிற்கோ நீதிக் களத்திற்கோ கூறவேண்டிய
திபதியினதும் பிரதமரினதும் இறுதியான
திகாரம் சனாதிபதிக்கு உண்டு. க்கள் |
குறித்து தேசிய சபைக்குப்
சவையையும் நியமிப்பார். பயினதும் கொள்கையை ஆராய்ந்தறிந்து சிய சபைக்கு உண்டு.
ம் சனாதிபதிக்கு உரித்தாகும்.
மீது செல்வாக்குச் செலுத்த மாட்டாது. நியமிக்கும் அதிகாரம் சனாதிபதிக்கு
அமைச்சரவை லோக்சபாவிலிருந்து
கூட்டுப் பொறுப்பினையுடையதாகவுள்ளது. திகாரம் நிரு வாகக் களத்திற்கு உண்டு. ங்கங்களுக்குமிடையிலா தொடர்புகள். தாம் (பெயரளவு) நிரு வாகக் களத்தினால்
ய அரசாங்கத்திடமுள்ள அதிகாரங்கள்.
எள்ளல். மன்றம் வரை நீதியரசர்களை நியமித்தல். கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள்.

Page 57
(உ) சோவியற்று ஒன்றியம் 0 சோவியற்று ஒன்றியத்தில் அடிப் - சட்டவாக்கக் களத்தினால் நி - நிருவாகக் களமானது தன களத்திற்குப் பொறுப்புடையத - நிருவாகக் களத்திற்கும் சட
தொடர்பு இல்லாமை. - நிருவாகக் களத்தை நீக்கும் - நீதிக்களம் தனியாகச் செயற்பட்
கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படும்.
- அரசியல் யாப்பினைப் பாது
6 விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள த
(பக்கச் சார்பின்றி) கற்றல், 6 விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள ஆ (அ) பிரித்தானியா
- ஒற்றையாட்சி, நெகிழ் யாப்பு, கொண்ட பாராளுமன்ற ச நிலவுகின்ற நாடு. (ஆ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் - சமஷ்டி ஆட்சி, வரைந்த
வேறாக்கத்தை அடிப்படையா சனாதிபதி ஆட்சி முறை நில (இ) பிரான்ஸ்
- ஒற்றையாட்சி, வரைந்த யாப்பு, ே நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய (ஈ) இந்தியா
- அரைகுறையான சமஷ்டி ஆட் நிருவாகக் களம் ஆகியனவற்ை
நிலவுகின்ற நாடு.
(உ) சோவியற்று ஒன்றியம்
- சமஷ்டி ஆட்சி, வரைந்த நெகிழ
சனாதிபதியினால் நிருவாகம்
நிலவுகின்ற நாடு.
0 அடிப்படையான அரச நிரு வக
- சட்டவாக்கக் கள, நிருவாச அதிகாரங்கள், கடமைகள் ஆ - அரசியல் கட்சிகள், அமுக் நிருவகங்கள் மீது செலுத்தும்

45
படையான அமையங்களுக்கிடையிலான தொடர்பு. ருவாகக்களம் நியமிக்கப்படல். து நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் சட்டவாக்கக் ாக இருத்தல் வேண்டும். டவாக்கக் களத்திற்குமிடையே அன்னியோன்னிய
அதிகாரம் பிரிசீடியம் சபைக்கு உண்டு. டாலும் அது சட்டவாக்கக் களத்தினது நேரடியான
காக்கும் பொதுப்பு நீதிக் களத்திற்கு உரியதல்ல.
5ாபனங்களின் கட்டமைப்பினை சமநிலையாகக்
ட்சிமுறைகளின் சிறப்பான இயல்புகள்.
வரையா யாப்பு, அரச பதவி ஆகியனவற்றைக்
னநாயக அமைச்சரவை (கபினட்) ஆட்சிமறை
யாப்பு, நெகிழா யாப்பு, ஆகியவற்றுடன் வலு "கக் கொண்ட நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய வுகின்ற நாடு.
நெகிழா யாப்பு, பல்கட்சி முறைமை ஆகியனவற்றுடன்
சனாதிபதி ஆட்சிமுறை நிலவுகின்ற நாடு.
சி, வரைந்த யாப்பு, நெகிழா யாப்பு பெயரளவு
றக் கொண்ட அமைச்சரவை (கபினட்) ஆட்சிமுறை
ா யாப்பு, ஒரு கட்சி முறைமை ஆகியனவற்றுடன்வு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன சோஷலிச ஆட்சிமுறை
ங்களுக்கிடையிலான ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்.
க் கள, நீதிக் கள நிருவகங்களின் அமைப்பு, கியவற்றிற்கிடையிலான ஒற்றுமை வேற்றுமைகள். கக் குழுக்கள் ஆகியன அரசின் அடிப்படை
செல்வாக்கு.

Page 58
46
விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள அரசியல்
அரசியல் சட்சி என்பதனை விளக்குத கட்சி முறைமை
(அ) தனிக் கட்சி முறைமை (ஆ) இரு கட்சி முறைமை (இ) பல் கட்சி முறைமை
• பிரித்தானிய அரசியல் கட்சி முறைமையி
அரசியல் கட்சிகளுக்கு நீண்ட வரலாறு ஒழுங்கமைந்த இரு கட்சி முறைமை. கட்சிப் பூட்கைகளிலுள்ள வேறுபாடு. காலத்தின் தேவைப்பாடுகளுக்கமைய கட மூன்றாவது சக்தியாக (கட்சியாக) விப! வளர்ச்சி யெய் தியமை.
ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் அரசியல் - இரு கட்சி முறைமை.
தேர்தல் காலங்களில் மட்டுமே அரசிய மூன்றாவது கட்சி எனக் கூறத்தக்க க அரசியல் கட்சிகள் உரிய முறையில் ஒழுங் சன நாயக (டிமோக்கிரட்டிக்) கட்சி நீண் அமுக்கக் குழுக்கள் அரசியல் கட்சிகள்
• பிரான்ஸ் கட்சி முறைமை.
பல்கட்சி முறைமையும் பிரதான கட்சி நடுத்தர அளவிலான அதிகாரத்தினை பிரதான அரசியல் கட்சிகளினது பூட்ல
முரண்பாடுகளும்.
• இந்தியாவின் கட்சி முறைமை.
• பல்கட்சி முறைமையும் பிரதான கட்சியும்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதிக்கம். சமூக பல்வகைத்தன்மையை அடிப்ப
இருக்கின்றமை.
சோவியற்று ஒன்றியத்தின் கட்சிமுறைமை தனிக்கட்சி முறைமை (கம்யூனிசக் கட்சி கம்யூனிசக் கட்சியின் ஆரம்பம். 1. தொழிலாளர் குழு 1895 2. கம்யூனிசக் கட்சி
1925

கட்சி முறைமை.
ன் வடிவமைப்பு. வ இருக்கின்றமை.
டசிப் பூட்கைகள் திருத்தியமைக்கப்படுவது. ரல் சனநாயகக் (டிமோக்கிரட்டிக் கட்சி
5 கட்சி முறைமை.
பல் கட்சிகள் தொழிற்படுவது.
ட்சி ஒன்று இல்லாமை. பகமைப்புச் செய்யப்படாமலிருக்கின்றமை. - காலமாக அதிகாரத்திலிருந்துள்ளமை. மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும் விதம்.
பும்.
புடைய அநேக கட்சிகள் இருக்கின்றமை. மக்களும் அவற்றிற் காணப்படும்
டையாகக் கொண்ட அநேக கட்சிகள்

Page 59
முறைமையான அமையங்கள் கம்யூனிசக் கட்சியிடம் உள்ளன கட்சிப் பூட்கைகள். 1. சோவியற்று ஒன்றியத்திலே
நிலைபெறச் செய்வது. 2. அரசினையும் கட்சியையும் ஒ 3. அரசின் சகல செயல்களும் கா 4. அரசை விஞ்சும் வகையில் க
7. -
ஆசிரியர் - மாணவர் செயன்முறை
ஆசிரியர் செயன்முறைகள்
விரிவுரை முறை, கலந்துரைய கிளறும் முறை போன்ற கற் விளக்குதல். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இ தேசப் படங்களை வரைந்து அ பிரித்தானிய அரசியல் யாப்பில் நிரு வாகக் களம், சட்டவாக்க நூல்களை வாசித்துத் திரட்டு விவாதமொன்றினை ஒழுங்கு பொருள்:- "அமெரிக்க சட்டக் விவாதத்திற்கு அவசியமான பணித்தல்.
அமெரிக்க சனாதிபதியினதும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்குமாறு மான பிரான்ஸிய புரட்சியிலிருந்து 1 விதத்தைப் பற்றித் தகவல்களை பிரான்ஸின் தேசிய சபை, அமையங்களிலுள்ள உறுப்பி வகிக்குங் காலம், தெரிவு செய் கொள்ளுமாறு மாணவர்களை பிரான்ஸிலே சனாதிபதித் தேர், திரட்டுவதற்கு மாணவர்களுக் இந்தியாவின் ஆட்சிமுறை 4 திரட்டுவதற்கு மாணவர்களுக் இந்திய சனாதிபதி தெரிவு ( திரட்டுமாறு மாணவர்களை ! கொர்பசெவ்வின் சீர்திருத்த கொள்ளுமாறு மாணவர்களுச் சோவியற்று ஒன்றியத்தின் நீதி அவசியமான மூல நூல்களை விவாதமொன்றிற்கு ஏற்பாடு (
மா

4)
அனைத்தையும் நெறிப்படுத்தும் அதிகாரம்
மை.
கம்யூனிச (பொதுவுடைமை) சமூக முறைமையை
ன்றெனக் கருதுதல். ம்யூனிசக் கட்சியினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றமை.
ட்சி செயற்படுகின்றமை.
றகள்.
உடல் முறை, வினா விடை முறை, சிந்தனையைக் பித்தல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி விடயங்களை
இந்தியா, சோவியற்று ஒன்றியம் ஆகிய நாடகளின் "வற்றிலே பிரதேசங்களைக் குறித்துப் பெயரிடுதல். ன் வளர்ச்சி, பெயரளவு நிருவாகக் களம், உண்மை கக் களம் ஆகியன பற்றிய தகவல்களை, மூல
மாறு மாணவர்களை நெறிப்படுத்துதல். செய்தல். களமானது அதிகாரமற்ற ஒரு நிறுவகமாகும்.”
தகவல்களைத் திரட்டுமாறு மாணவர்களைப்
D இலங்கைச் சனாதிபதியினதும் அதிகாரங்களை னவர்களுக்குக் கூறுதல். 958 வரை பிரான்ஸின் ஆட்சிமுறை வளர்ச்சியுற்ற ளத் திரட்டுமாறு மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல். செனட் சபை பிரதிநிதிகள் சபை முதலிய னர்களின் எண்ணிக்கை உறுப்பினர்கள் பதவி பயப்படும் விதம் ஆகியனவற்றைப் பற்றி அறிந்து
ப் பணித்தல். தல் நடத்தப்படும் முறையைப் பற்றித் தகவல்களைத்
கு உற்சாகமளித்தல். வளர்ச்சியுற்ற விதத்தைப் பற்றித் தகவல்களைத்
கு உற்சாகமளித்தல். செய்யப்படும் விதத்தைப் பற்றித் தகவல்களைத் ஊக்குவித்தல்.
ங்களின் பிரதான அம்சங்களைப் பற்றி அறிந்து க்கு அறிவுறுத்தல். மென்ற வகைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கு
மாணவர்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுத்தல். செய்தல்.

Page 60
48
விடயம்
"வகுப்புப் பிரிவுகளில்லாத சமுதாயமொன்ை நீதிமன்ற முறைமையும் தொழிற்பட்டால் முழுச் வழங்கக் கூடியதாக இருக்கும்."
● அமெரிக்க சனாதிபதியின் அதிகாரத்தை மட களமும் நீதிக் களமும் முயற்சி செய்யும் கொள்ளுமாறு மாணவர்களை ஊக்குவித்தல்
பிரான்ஸிலே சட்டவாக்கக் களம், நிருவாகக் நிலவும் தொடர்புகள் பற்றித் தகவல்க6ை
மாணவர்களைத் தூண்டுதல்.
O சோவியற்று ஒன்றியத்திலே அடிப்படையான அ
பற்றி மேலதிகத் தகவல்களைத் தேடிப்
ஊக்குவித்தல்.
● விதித்துரைக்கப்பட்ட நாடுகளின் ஆட்சிமுை அம்சங்களைத் தேடிப் பெற்றுக் கொள்ளுமா (வகுப்பினை 5 குழுக்களாகப் பிரித்து ஒவ்வொ
O வகுப்பு மாணவர்களை ஐந்து குழுக்களாகப்
நாட்டினது அரசியல் கட்சி முறைமைை அறிக்கையொன்று தயாரிக்குமாறு ஆலோசன
மாணவர் செயன் முறைகள்
O அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இந்தியா, சே தேசப்படங்களை வரைந்து, அவற்றில் பிரே
பெயரிதல்.
● பிரித்தானிய ஆட்சிமுறையின் வளர்ச்சி, ெ நிருவாகக் களம், சட்டவாக்கக் களம் ஆகி குறிப்பிட்டுக் கொள்ளுதல்.
O அமெரிக்க சட்டவாக்கக் களம் பற்றிய விவ திரட்டுவது; அவற்றைப் பதிவு செய்வது; வி
e அமெரிக்க, இலங்கைச் சனாதிபதிகளின்
விடயங்களைக் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளல்.
o 1958 வரை பீரான்ஸின் ஆட்சிமுறை வளர்ச்ச திரட்டி, அறிக்கையொன்றினைத் தயாரித்தல்
@ பிரான்ஸ்லின் சட்டவாக்கக்களம் பற்றிய தகவ
கொள்ளல்.
象 பிரான்ஸிலே சனாதிபதித் தேர்தல் நடத்தப்ப(
தயாரித்தல்.
9 இந்திய ஆட்சிமுறையின் வளர்ச்சியைப் பற்றி,
கொள்ளல்.

றக் கட்டியெழுப்பும் வகையில் சட்டமும்
Fமுதாயத்திற்கும் நீதியையும் நியாயத்தையும்
ட்டுப்படுத்துவதற்குச் சட்டவாக்கக்
சந்தர்ப்பங்களைத் தேடிப் பெற்றுக்
களம், நீதிக்களம் ஆகியவற்றிற்கிடையே
ாத் தேடிப் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு
மையங்களிடையே நிலவுகின்ற தொடர்புகள்
பெற்றுக்கொள்ளுமாறு மாணவர்களை
றகளிற் காணப்படும் அடிப்படையான
rறு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டல்.
ரு குழுவுக்கும் ஒரு நாட்டை ஒதுக்கிடுக) பிரித்து ஒவ்வொரு குழுவினையும் ஒரு
யப் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி,
ன வழங்குதல்.
*வியற்று ஒன்றியம் ஆகிய நாடுகளின்
தசங்களைக் (மாநிலங்களைக்) குறித்துப்
பயரளவு நிருவாகக் களம், உண்மை
யன பற்றித் தகவல்களைத் திரட்டிக்
ாதத்துக்கு அவசியமான தகவல்களைத்
வாதத்தில் பங்குபற்றல்.
அதிகாரங்களை ஒப்பிடுவது முக்கிய
சியுற்ற விதத்தைப் பற்றிய தகவல்களைத்
ல்களைத் தேடிப் பெற்று, பதிவு செய்து
டும் முறையைப் பற்றி அறிக்கையொன்று
த் தகவல்களைத் திரட்டி, பதிவு செய்து

Page 61
இந்திய சனாதிபதி தெரிவு ெ திரட்டி அதனை அட்டவணை கொர்பசெவ் சீர்திருத்தங்களி பதிவு செய்து கொள்ளல்.
சோவியற்று ஒன்றியத்திலுள்ள தயாரித்தல். "வகுப்புப் பிரிவுகளற்ற சமுதாய திரட்டுதல், விவாதத்தில் கலந் அமெரிக்க சனாதிபதியின் அதிக முயற்சிகள் பற்றிக் கட்டுரைரெ பிரான்ஸினது அடிப்படையான பகுப்பாய்வு செய்து அறிக்கை சோவியற்று ஒன்றியத்தில் அடி தொடர்புகள் பற்றி மூல நூல்க கொள்ளல். விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள - சுருக்கமாக எழுதிக் கொள்ளல் விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள . அறிக்கையொன்று எழுதுதல்.
8. மதிப்பீட்டு முறை
01. விதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலுள்ள =
சுருக்கமாக விவரிக்க.
02. கி.பி. 1668 வரை பிரித்தானிய
கட்டங்களை விவரிக்க. 03. பிரித்தானிய சட்வாக்கக் களத் 04. பிரித்தானிய சட்டவாக்கக் களத் 05. பிரித்தானியாவின் நிருவாகக் கள்
செய்க. 06. பிரித்தானிய நிருவாகக் களத்தி 07. பிரித்தானிய நீதிக் களத்தின்
அதிகாரங்களையும் கடமைக ை 08. அமெரிக்க ஆட்சிமுறையின் வ 09. அமெரிக்க சட்வாக்கச் சபை
ஒற்றுமைகளையும் வேற்றுமை 10. அமெரிக்க சனாதிபதி தேர்ந்ெ 11. அமெரிக்க சனாதிபதி நிறைவே 12. அமெரிக்காவிலுள்ள நீதிக்களம்
விபரிக்க.

49
சய்யப்படும் முறை சம்பந்தமான தகவல்களைத் ரப்படுத்துதல்.
ன் முக்கியமான அம்சங்களைத் தேடிப்பெற்று,
நீதிமன்ற வகைகள் பற்றிப் பட்டியலொன்றைத்
-மொன்று...”' எனும் பொருள் பற்றித் தகவல்களைத் எது கொள்ளல், விவாதத்தை அவதானித்தல்.
மரங்களை மட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் யான்று வரை தல். - அமையங்களுக்கிடையே நிலவும் தொடர்புகளைப் யொன்று தயாரித்தல். டப்படையான அமையங்களுக்கிடையே நிலவுகின்ற ளிலிருந்து சேகரித்த தகவல்களைப் பதிவு செய்து
ஆட்சிமுறைகளின் அடிப்படையான இயல்புகளைச்
கட்சிமுறைமைப் பற்றித் தகவல்களைச் சேகரித்து,
ஆட்சிமுறைகளின் அடிப்படையான இயல்புகளைச்
ஆட்சி முறையிலுண்டான வளர்ச்சியின் பிரதான
தின் கட்டமைப்பினைத் தெளிவுபடுத்துக. தின் அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் விவரிக்க. த்தைப் பற்றி நுண்ணாய்வு ரீதியான மதிப்பீடொன்று
ன் அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும் விவரிக்க.
கட்டமைப்பினை விவரித்து, நீதிக் களத்தின் "ளயும் தெளிவுபடுத்துக.
ளர்ச்சியைச் சுருக்கமாக விவரிக்க. பக்கும் செனட் சபைக்குமிடையே காணப்படும் களையும் தெளிவுபடுத்துக.
தடுக்கப்படும் முறையை விவரிக்க. எற்றும் நிருவாக, சட்டவாக்கக் கடமைகள் யாவை? ம் ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள பாங்கினை

Page 62
50
13. அமெரிக்க உயர்நீதி மன்றத்தின் கடமை 14. பிரான்ஸினது ஆட்சிமறையின் தன்மையை 15. பிரான்ஸினது சட்டவாக்கக் களத்தினது 19. பிரான்ஸின் செனட் சபைக்குப் பிரதி
விவரிக்க. 17. பிரான்ஸ் - தேசத்து சனாதிபதியின்
தெளிவு படுத்துக. 18. பிரான்ஸின் நீதி நிருவாக முறைமையை 19. இந்திய ஆட்சிமுறையின் சிறப்பான இயல் 20. இந்திய லோக் சபாவுக்கும் ராஜ்ய சபாவு
முறை பற்றி விவரிக்க. 21. இந்திய சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிகார 22. இந்தியாவின் பெயரளவு (நாம்) நிருவாக 23. இந்தியாவின் உண்மை நிருவாகக் களத்தி
விவரிக்க. 24. "இந்தியாவின் ஆட்சிமுறையானது அமை
நடைமுறையில் ஒற்றையாட்சி முறையாகும்.”
உமது விடைக்குக் காரணங் காட்டுக. 25. இந்திய நீதிக்களம் ஒழுங்கமைப்புச் செய்யப் 26. சோவியற்று ஒன்றியத்தின் குடியரசு ஆட்
தெளிவுபடுத்துக. 27. சோவியற்று ஒன்றியத்தின் சட்டவாக்கக்
ஆகியன பற்றி ஆராய்தல். 28. சோவியற்று ஒன்றியத்தில் அமைச்சரவை 29. சோவியற்று ஒன்றியத்திலே நிருவாகக்
கடமைகளையும் விளக்குக. 30. சோவியற்று ஒன்றியத்திலுள்ள நீதிக்கா
பாங்கினை விவரிக்க. 31.
சோவியற்று ஒன்றியத்தினது உயர்நீதிமன்
செய்க. 32. "சோவியற்று ஒன்றியத்தின் உயர்நீதிம
கட்டுரையொன்று வரைக. 33. பிரித்தானியாவிலே நிரு வாகக் களத்திற்கு
தொடர்புகளைப் பரிசீலனை செய்க. 34. பிரித்தானிய நீதிக் களத்தின் சுதந்திரத்தைப் 1
வழிமுறைகளைத் தெளிவு படுத்துக. 35. அமெரிக்க சட்டவாக்கக் களத்தின் அதிக
களமும் நீதிக்களமும் தமது அதிகாரத்தை
விளக்குக.

ப் பங்கினைத் தெளிவு படுத்துக. ய தெளிவுபடுத்துக. அமைப்பினை விவரிக்க. "நிதிகள் தெரிவு செய்யப்படும் விதத்தை
அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும்
ப் பற்றிக் கட்டுரையொன்று வரைக. ல்புகளைத் தெளிவு படுத்துக. க்கும் உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்
ங்களையும் கடமைகளையும் ஆராய்க. க் களத்தை விவரிக்க. ன் அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும்
ப்பில் சமஷ்டி ஆட்சி முறையாயினும் நீர் இக்கூற்றினை ஏற்றுக்கொள்கின்றீரா?
பட்டுள்ள பாங்கினைத் தெளிவுபடுத்துக. சிமுறையின் சிறப்பான இயல்புகளைத்
களத்தின் அதிகாரங்கள், கடமைகள்
1 அமைக்கப்படும் விதத்தை விவரிக்க.
களத்திற்குரிய அதிகாரங்களையும்
ாம் ஒழுங்கமைப்புச் செய்யப்பட்டுள்ள
றத்தின் அதிகாரங்களைப் பகுப்பாய்வு
ன்றம்” எனும் பொருள் பற்றிக்
தம் சட்டவாக்கக் களத்திற்குமிடையிலா
பாதுகாத்தற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
ாரத்தை விஞ்சும் வகையில் நிரு வாகக் 5 அதிகரித்துக் கொண்டள்ள விதத்தை

Page 63
36. இந்தியாவிலே பின்வருவனவற்
செய்க. (1) மத்திய அரசாங்கம் (2) லோக் சபா
(3) மாநில அரசாங்கம் 37. இந்தியாவின் நீதிக்களம் ஒழுங்
களத்தின் சுதந்திரத்தைப் பாது பரிசீலனை செய்க. சோவியற்று ஒன்றியத்திலே -
தொடர்பினை தெளிவுபடுத்து 39. அமுக்கக் குழுக்கள் பற்றிச் சி 40.
“B” எழுத்து குறித்து நிற்கு "A” எழுத்தினால் குறிக்கப் பொருத்தமான தகவல்களைத் (
38.
வரைந்த
வரையா
சியான்ம9ன்6
நெகிழா
நெகிழ்
எக்சாசி
சனாதிபதி
முடியாட்சி
41. அரசின் கட்சிகளையும் அமு
காட்டுவது என்பதைத் தெளி 42. பிரித்தானியாவின் கொன் சேர்
பூட்கைகளையும் ஒப்பிடுக. 43. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் 44. “பல்கட்சி முறைமையினுள் கா
அரசியல் கட்சி முறைமையின
ஆராய்க. 45.
சோவியற்று ஒன்றியத்தின் கப்
மேலதிகத் தகவல்களைப் பெறக்கூடிய
~ + ம்
1. அரசியல் தத்துவங்களும் ஆட்சி
அரசியல் யாப்புச் சட்டம் அரசறிவியல் இலக்கணம் அரசறிவியல் சாரம்
இராணியின் ஆட்சி 6.
பெரஸ்துரொயிக்கா 7. பிரித்தானிய அரசியல் யாப்பு

51
றிற்கிடையே நிலவும் தொடர்பினைப் பரிசீலனை
கமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள விதத்தை விளக்கி, நீதிக் காத்தற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டள்ள வழிமுறைகளைப்
4டிப்படையான அமையங்களுக்கிடையே நிலவும்
க. று குறிப்பொன்று எழுதுக. நம் நாடுகளுக்குப் பொருத்தமான தகவல்கள் பல பட்டுள்ளன. "X" இல் உள்ள நாடுகளுக்குப் தெரிவு செய்து உரிய கோட்டிலே புள்ளிக்கோடு இடுக.
A
அwUாயப ப ர மூuாUப
தனிக்கட்சி
இருகட்சி
பல்கட்சி
பிரித்தானியா
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
இந்தியா
பிரான்ஸ்
சோவியற்று ஒன்றியம்
மக்கக் குழுக்களையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்திக்
வுபடுத்துக. வேட்டிவ் கட்சியினதும் லேபர் (தொழிற்) கட்சியினதும்
- அரசியல் கட்சிகள் பற்றி ஓர் ஆய்வு செய்க.
ங்கிரஸ் கட்சி செலுத்தும் ஆதிக்கமானது இந்திய புள் காணக்கூடிய சிறப்பானதோர் இயல்பாகும்.”
மியூனிசக் கட்சி பற்றி விவரணமொன்று எழுதுக.
நூல்கள்
ஏ.ஜே. வில்சன் அன்ரன் குரே
ஹரல்ட் லஸ்கி அப்பாத்துரை ஐவர் ஜெனிங்ஸ் மிகயில் கொப்பசெவ் எச்.ஆர்.பி. கிறீவ்ஸ்

Page 64
52
1. அலகு 2.1 .
சுதந்திரத்துக்கு முந்
மாற்றங்களும் அவற்பு 2. பாடவேளைகள்: 36 3. உபஅலகு : 2.1.1. பிரித்தானியர் காலத்தில் ஏ
அரசியல் வளர்ச்சியும்
2.1.2.
1833 - 1931 வரை சட்டவ இயல்பும் வளர்ச்சியும்
2.1.3
குடியேற்ற காலத்தில் ஏற் ஆட்சிமுறை, அரசியல் சீர்த்
2.1.4
டொனமூர் அரசியல் சீர் நடைமுறை, இலங்கையின் பங்களிப்பு.
4. குறிக்கோள்
இலங்கை சுதந்திரமடைய முன்னர் நிலவிய அர பின்னணி பற்றியும் அரைகுறைப் பொறுப்பாட் சிறப்பியல்புகளை விளங்கிக் கொள்ளல்.
5. சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
01. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்கையில் நில
விபரிப்பர். 02.
பிரித்தானிய ஆட்சி முடிவடையும் போது
முறை, சமூக நிலை என்பவற்றை விளக்கு 03. பிரித்தானியர் காலப் பிரிவில் இலங்கையில் ஏ
காரணங்களைக் கலந்துரையாடுவர். 04. பிரித்தானியர் யுகத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தி
விபரிப்பர். 05. கோல்புரூக் ஆணைக் குழுவை நியமிக்க உ 06. கோல்புரூக் ஆணைக் குழுவின் சிபார்சு 07. 1931 வரையிலான சட்ட நிரூபனத்தின் வ 08. தேசிய அமைப்புகளின் பின்னணியை வி 09. தேசிய அமைப்புகளை நெறிப்படுத்திய பல்
விளக்குவர். 10. இலங்கைத் தேசிய காங்கிரஸ் வீழ்ச்சிய
கூறுவர்.

திய இலங்கையின் அரசியல் வின் பின்னணியும்.
ற்பட்ட பொருளாதார சமூக மாற்றங்களும்
பாடவேளைகள் : 04 ாக்கம், பிரதிநிதித்துவம் என்பனவற்றின்
பாடவேளைகள் : 08
பட்ட அரசியல், சமூக அமைப்புகளும் ருெத்தங்களுக்கான அவற்றின் பங்களிப்பும்.
பாடவேளைகள் : 08 திருத்தப் பின்னணி, அதன் இயல்புகள், - அரசியல் வளர்ச்சிக்கான அதன்
பாடவேளைகள்: 16
"சியல் சீர் திருத்த சமூக, பொருளா தாரப் சியாக டொனமூர் அரசியல் திட்டத்தின்
விய சமூக, பொருளாதார நிலமைகளை
இலங்கையில் நிலவிய பொருளாதார
தவர்.
ற்பட்ட அரசியல், சமூக மாற்றங்களுக்கான
ல் ஏற்பட்ட அரசியல் வளர்ச்சியை
தவியாயிருந்த காரணிகளை விமர்சிப்பர்.
ள விளக்குவர். Iளர்ச்சியை விபரிப்பர்.
எக்குவர்.
வேறு நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளை
டைவதற்கான காரணங்களை எடுத்துக்

Page 65
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
இடதுசாரி அமைப்புகளின் ஆரம்ப இடதுசாரி அமைப்புகளின் வளர்ச் இடதுசாரி அமைப்புகள் எதிர்நோ டொனமூர் ஆணைக்குழு இலங்கை காட்டுவர்.
டொனமூர் முக்கிய டொனமூர் அரசியல் முறையின் தாக்கம் ஏற்படுத்திய விதத்தை வி சோல்பேரி அரசியல் சீர்திருத்தங்
LJ IT L go_6(7 GMT Lidiĝ535 D
19ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் இ
- சுயதேவைப் பூர்த்திப் பொருள
- 19ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிய மா
கொண்டிருந்தமை.
20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் - பொருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்
பொருளாதாரம் விருத்தியடைந் பிரித்தானியர் ஆட்சி முடிவடையும் - இராஜகாரிய முறை ஒழிக்கப்பட்ட - வர்த்தகச் சமூக முறையொன்றின்
அரசியல், சமூக பொருளாதார மாற்ற அதன் பின் ஏற்பட்ட அரசியற் சீர்
இலங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சி (
- சட்டநிருபண, நிர்வாக சபைகள்
தேசாதிபதியின் அதிகாரங்கள் க - ஒன்றிணைந்த நிர்வாக முறை ஏ
இலங்கை 5 மாகாணங்களாகப்
மத்திய வர்க்கத்தினர் ஆர்வத்துட
கோல்புருக் ஆணைக்குழு நியமிக்கட் - இலங்கையில் நிலவிய சீரற்ற நிதி - 1815இல் முழு இலங்கையும் குடியே
ஏற்பட்ட நிர்வாகச் சிக்கல்கள்
(கண்டி, கரையோர நிர்வாகங்களில்

53
ந்தையும் அவற்றின் பின்னணியையும் விபரிப்பர். சிக்கான காரணங்களை விபரிப்பர். க்கிய தடைகளை விபரிப்பர்.
க்கு வரக் காரணமாயிருந்த சூழ்நிலைகளைக்
யல்புகளை விபரிப்பர்.
செயற்பாடு இலங்கை அரசியல் வளர்ச்சியில் ளக்குவர்.
களுக்கான காரணங்களை விளக்குவர்.
இலங்கையின் பொருளாதார நிலை. தாரம்
னிய முறைச் சமூகம் சாதியை அடிப்படையாகக்
ல் இலங்கையின் பொருளாதார நிலை.
கையை மையமாகக் கொண்ட ஏற்றிறக்குமதிப்
திருந்தமை.
காலத்தில் இலங்கையில் நிலவிய சமூக நிலை.
டிருந்தமை.
ா தோற்றம்.
ரங்கள் ஏற்படக் காரணமாயமைந்த அம்சங்களும்,
திருத்தமும்,
பிரித்தானியர் கால ஆரம்பப் பகுதி)
Ꭷ .(05 Ꭷ 1 fᎢ 6ᏡᎢ6Ꮱ Ꭷ1 . ட்டுப்படுத்தப்பட்டமை. ற்படுத்தப்பட்டமை.
5) Ifiġ, jg5L u L u LL 60o LLD.
ன் அரசியலில் பங்குபற்றியமை.
பட்டமைக்கான காரணங்கள்.
நிலைமை.
பற்ற நாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டமையால்
இருந்த வேறுபாடுகள்)

Page 66
IO.
11.
54
கோல்புரு க் ஆணைக்குழுவின் சிபார்சுகள்
- சட்ட நிருபண, சட்ட நிருவாக சபைக - தேசாதிபதியின் அதிகாரங்கள் கட்டுப் - இனரீதியான உத்தியோகப் பற்றற்ற அ - இலங்கை 5 மாகாணங்களாகப் பிரிக்ச
- பிரித்தானியரின் நிதி எதிர்பார்ப்புகளுக்ே
சட்ட நிரு பணத்தின் வளர்ச்சி.
ஆண்டு உத்தியோகப் ப 1833 கோல்புருக் O9 1912 க்ருவி - மக்கலம் II 1921 மனிங் 14
1921 மனிங் 12
தேசிய இயக்கத்தின் பின்னணி - 1870ஆம் தசாப்த சமய மறுமலர்ச்சி - பெளத்த, இந்து, இஸ்லாம் சமயப்
பின்னணி உருவாகியமை.
தேசிய இயக்கத்தை நெறிப்படுத்திய அன - 1914 இலங்கை மறுமலர்ச்சி இயக்கம். - 1919 இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ். - தேசிய இயக்கத்தை நெறிப்படுத்திய ஆ - தேசிய சுதந்திரத்துக்காக இலங்கை தேசி
இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் வீழ்ச்சிக்கா - தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கிடை - இளைஞர்கள் பிரிந்து சென்று இளைஞ - சிங்கள, தமிழ் கருத்து வேற்றுமை
வெளியேறல். - இளைஞர் தேசிய காங்கிரஸ் ஊடாக ெ
வருதல்.
இடது சாரி இயக்கத்தின் தோற்றமும் பி. - ஆங்கிலம் கற்ற சில மத்திய வர்க்கத்தி
கொண்டமை. - தேசிய சுதந்திரத்தைப் பெற்றுக் ே கட்டியெழுப்புதல் ஆகிய நோக்கங் ஆரம்பமாகுதல். - 1917 ஆம் ஆண்டு ருஷ்யாவில் ஏற்பட - 1929 இல் ஏற்பட்ட உலகப் பொருளா
தாக்கம்.

ள் அமைத்தல்.
படுத்தப்பட்டமை. புங்கத்தவர் தெரிவு செய்யப்பட்டமை.
ப்படல்.
5ற்ற நிர்வாக முறையொன்றை ஏற்படுத்தல்.
ற்றுள்ள உத்தியோகப் பற்றற்ற
O6
IO
23
37
புத்துணர்வின் மூலம் தேசிய இயக்கப்
மப்புகள்.
அமைப்புகளின் செயற்பாடுகள். ப காங்கிரஸ் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள்.
ன காரணங்கள்.
யே கருத்து வேற்றுமை. நர் தேசிய காங்கிரஸ் அமைத்தல்.
காரணமாக தமிழர்கள் சங்கத்திலிருந்து
தாழிலாளர் தலைமைத்துவம் முன்னணிக்கு
ன்னணியும். னர் மேற்கத்திய கல்வியை பயன்படுத்திக்
கொள்ளல், சமஉடமைச் சமூகமொன்றைக்
களைக் கொண்டு இடதுசாரி இயக்கம்
ட புரட்சியின் செல்வாக்கு. தார நெருக்கடி இலங்கையில் ஏற்படுத்திய

Page 67
12.
இடதுசாரி இயக்க வளர்ச்சிக்கு ஏ;
சூரியமல் இயக்கத்தை ஆரம்பி மலேரிய ஒழிப்பு இயக்கத்துக்கு இடது சாரிக் கட்சிகள் ஆரம்பி. தொழிற் சங்கங்கள் பலம் பெற் - அரசாங்க சபைக்கு இடதுசாரி
13. -
இடதுசாரி இயக்கம் எதிர்நோக்கிய இயக்கத்துக்குள் ஏற்பட்ட பிரச் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போ இடதுசாரித் தலைவர்கள் கைது
14. • டொனமூர் ஆணைக்குழு இலங்கை
சட்டநிரு பண சபையின் அதிகார பிரித்தானியாவில் ஏற்பட்ட அர
15. 0 டொனமூர் சிபார்சின் பிரதான அ
- சர்வசன வாக்குரிமை உட்பட (
16. • இலங்கை அரசியல் வளர்ச்சியில் 6
விதம்.
முதலாம் அரசாங்க சபைக் கா அரச உத்தியோகத்தர்களும். இரண்டாம் அரசாங்க சபைக்
அமைச்சரவை வினைத்திறமைய
தேசாதிபதியின் அதிகாரங்கள்
நலன்பேன் பணிகள் அதிகரித்த டொனமூர் சீர்திருத்தக் குடை எடுத்துக்காட்டப்படல்.
17.
சோல்பெரி அரசியல் திட்டச் சீர்தி - டொனமூரில் இருந்த குறைபாடு - தேசிய சங்கமும், இடதுசாரி இ - இந்தியச் சுதந்திரப் போராட்டம்
செல்வாக்கு. சமவுடமைக் கோட்பாட்டின் ெ

55
துவான காரணங்கள்.
த்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் வரு மானத்தை ப் பயன்படுத்தியமை. க்கப்பட்டமை.
ஊறமை.
கள் தெரிவு செய்யப்பட்டமை.
பிரச்சினைகள். சினைகள், இது இடதுசாரிக் கட்சிகள் தடைசெய்யப்பட்டமையும் பு செய்யப்பட்டமையும்.
க்கு வருவதற்கான காரணங்கள். ங்களையும், பொறுப்புக்களையும் வேறுபடுத்துதல். -சியல் சிந்தனையின் தாக்கம்.
பும்சங்கள்
முக்கிய சிபார்சுகள் கலந்துரையாடப்படல்.
டொன மூர் சிபார்சுகள் செல்வாக்குச் செலுத்திய
லப்பிரிவு 1931 - 1936 நிர்வாகக் குழு முறையும்
காலம் 1936 - 1947
டன் செயற்படல். கட்டுப்படுத்தப்படல்.
ல். றபாடுகள் கோல்ட்கோட் தேசாதிபதியினால்
திருத்தங்களுக்கான காரணங்கள்.
மகள். பக்கங்களும் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள். b, இரண்டாம் உலக மகாயுத்தம் என்பவற்றின்
சல்வாக்கு.

Page 68
56
கற்றல் கற்பித்தல் செயலொழுங்குக்காக
ஆசிரியர் செயற்பாடு
விரிவுரை/ கலந்துரையாடல், வினாவிடை விளக்குதல். சுவர்ப் பத்திரிகை வெளியிடலுக்காக கோடு திரட்ட ஊக்குவித்தல். கோல்புறூக் சிபார்சுக்கேற்ப இலங்கைய தேசப்படத்தில் அமைக்க ஊக்குவித்தல். 1833 - 19 24 வரை சட்ட நிரு பண சடை மாணவர்களைத் தூண்டுதல். தேசிய இயக்கத்தை மேற்கொண்ட கலந்துரையாடல். இடதுசாரி இயக்கம் தொடர்பான த தூண்டல்,
பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள், வானொலி விடயங்கள் பற்றிய தகவல்களைத் திரட் - பொபிமல் இயக்கம்
சூரிய மல் இயக்கம் - இடதுசாரி இயக்கமும் அவற்றின் கொ - மே தினம்
|- |- ||
சமய மறுமலர்ச்சி, தேசிய இயக்கம், மதுஒ முஸ்லிம் கலவரம் போன்ற விபரங்களை மூ மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் டொன மூர் சீர் திருத்தத்தின் முக்கிய அம்ச ஏற்படும்படியாக டொனமூர் அறிக்கை ! தகவல் திரட்ட மாணவர்களை ஊக்குவில் பின்வரும் தலைப்பில் விவாதமொன்றை "டொனமூர் சிபார்சுகள் நடைமுறைப்படு பயிற்சியும், பொறுப்பும் கிடைத்ததா? 1946 - 1947 அரசசட்ட மூலம், 1947 இ தகவல் திரட்ட மாணவர்களை ஊக்குவி
மாணவர் செயற்பாடுகள்
• கோல்புறூக் ஆணைக்குழு பற்றிய தக
தயாரிப்பர். இலங்கையின் 5 மாகாணங்களைச் சித்த 1833 - 19 24 வரையிலான சட்ட நிரு! அட்டவணையைத் தயாரித்து வகுப்பில் ஆசிரியரினால் தெரிவிக்கப்படும் மூலாதா தேசிய இயக்கம், மது ஒழிப்பு இயக்கம் 191 பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி அறிக்கை
• தேசிய இயக்கத்தை நெறிப்படுத்திய ஈடுபடுவர். இடதுசாரி இயக்கங்கள் பற்றித் தகவல் பொப்பிமல் இயக்கம், சூரியமல் இயக்கம், கொள்கைகள், மேதினம் பற்றிய தகவல் டொனமூர் சிபார்சின் முக்கிய அம்சங்க விவாதத்துக்கான விடயங்களைத் திரட்டு அரச சட்டமூலம், சுதந்திரச் சட்டமூலம் குறிப்பெடுப்பர்.

உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
முறைமை உபயோகித்து விடயங்களை
புறூக் ஆணைக்குழு பற்றிய தகவல்களைத்
ன் மாகாணங்கள் பிரிக்கப்பட்டமையை
யின் அமைப்பை அட்டவணைப்படுத்த
அமைப்புகள் பற்றி மாணவர்களுடன்
கவல்களைத் திரட்ட மாணவர்களைத்
லி, தொலைக்காட்சியூடாகப் பின்வரும்
மாணவர்களை ஊக்குவித்தல்.
ள்கைகளும்.
ழிப்பு இயக்கம், 1915 இல் நடந்த சிங்கள நிலாதாரங்களின் உதவியுடன் திரட்டும்படி
ங்கள் பற்றி மாணவர்களிடையே விளக்கம் போன்ற மூலாதாரங்களைக் கையாண்டு
த்தல்.
ஏற்பாடு செய்தல். பத்தும் போது இலங்கையர்களுக்கு
ன் சுதந்திரச் சட்ட மூலம் என்பன பற்றி த்தல்.
வல்களைத் திரட்டி சுவர்ப்பத்திரிகை
ரிக்கும் தேசப்படத்தை வரைவர். பண சபையின் அமைப்பை காட்டும்
தொங்கவிடுவர். ரங்களைக் கையாண்டு சமய மறுமலர்ச்சி, 5இன் சிங்கள முஸ்லிம் கலவரம் என்பன
தயாரிப்பர். அமைப்புகள் பற்றிக் கலந்துரையாடலில்
திரட்டி அறிக்கையிடுவர்.
இடதுசாரி அரசியல் கட்சிகள், அவற்றின் களைத் திரட்டி குறிப்பெடுப்பர்.
ளைப் பட்டியல்படுத்துவர். வர். விவாதத்தில் பங்கேற்பர். என்பன பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி

Page 69
8. மதிப்பீட்டு முறை
1. பிரித்தானியர் காலத்தில் இலங் செல்வாக்குச் செலுத்திய முக்கிய (1) பழைய நீதிபரிபாலன முறை (II) மானிய முறையின் வீழ்ச்சி (III) உள்நாட்டுக் கல்வி முறையில் (IV) தன்னிறைவுப் பொருளாதா (V) சொத்துரிமை கொண்ட குடு
2. பிரித்தானியர் ஆட்சியில் ஏற்பட்ட ( பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட மி.
எது? (i) ஏற்றிறக்குமதிப் பொரு ளாதா (ii) உள்நாட்டு வாழ்க்கைக் கோ (iii) புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் (iv) இலங்கை மக்கள் ஊழியர் ச (V) இந்தியத் தொழிலாளர் பிரச்
B
3. பின்வருவன பிரித்தானியர் கா
சீர்திருத்தங்கள் சிலவாகும். A சட்டநிருபண, சட்ட நிர்வாக
அரசாங்க சபை அமைக்கப் இராஜகாரிய முறை ஒழிப்பு. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாக்குா பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய் F நிர்வாகக் குழுமுறை உதயம்
இலங்கை 5 மாகாணங்களா H ஆங்கிலக் கல்வியின் ஆரம்ப
U A A L I
வர்த்தக முதலாளித்துவ வகுப்பைத் குழு சிபார்சு செய்த சிபார்சுகளை பின்வருவனவற்றுள் எது?
(I) ACEGHU (II) BCDEG

57
கையில் ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்கள் விடயத்தில் காரணி பின்வருவனவற்றுள் எது? ஒழிக்கப்பட்டமை.
எ வீழ்ச்சி. ரத்தின் வீழ்ச்சி. ம்பங்களின் தோற்றம்.
சரியான விடை (2)
பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கையினால் இலங்கைப் கப் பிரதானமான மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள்
ரத்தின் தோற்றம். லம் மாற்றமடைதல். ஏற்படல். ந்தையை நோக்கிச் செல்லல். சினை உதயம்.
சரியான விடை (1)
சலத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல், பொருளாதாரச்
சபை அமைத்தல்.
படல்.
மை அளிக்கப்படல். கை விருத்தி.
கப் பிரிக்கப்படல்.
ம்.
தோற்றுவிக்கும் நோக்கில் சோல்புறூக் ஆணைக் 7 மட்டும் தெரிவு செய்தால் சரியான தெரிவு
(III) CEGAF5
(IVM DACFH
(V) ECGBF விடை (1)

Page 70
58
4. 1910 ஆம் ஆண்டு அரசியல் சீர்திருத்தத்
சீர்திருத்தம் முன்னேற்றமானதாகும். பரிசீ
5. குருவ் - மக்கலம், சீர்திருத்தத்தை மனிங்
6. இலங்கைத் தேசிய சங்கம் பேச்சளவிலான ஒ கோரிக்கைகளுடனும் குற்றச்சாட்டுகளுட தேசாதிபதி மனிங் குடியேற்ற செயலாளர்
இந்த கருத்துடன் மிகவும் ஒத்துப்போகும் தெரிக. (1) தேசிய சங்கத்தின் தலைவர்கள் தமது
நிறுத்திக் கொண்டனர். (II) இலங்கைத் தேசிய சங்கம் சமாதானம் (III) இலங்கைத் தேசிய சங்கம் சுதந்திர
செலுத்தியது. (IV) இலங்கைத் தேசிய சங்கத்தின் நடவடிக்
இருக்கவில்லை. (V) இலங்கை தேசிய சங்கத்தின் நடவடிக்ை
அக்கறை காட்டவில்லை.
7. சுதந்திரத்துக்கு முந்திய இலங்கையின் அரசி செல்வாக்குச் செலுத்திய விதத்தை ஆராய்
(1) சோல்புறூக் சீர்திருத்தம் (3) இடதுசாரி இயக்கம்.
8. எமது சங்கத்தின் இறுதி நோக்கம் பிரித்
ஆட்சியைப் பெறுவதாகும். பிரித்தானிய மு எமதும் முடியாகும்.
எச்.ஜே.ஸி. பெரேரா 19
இக்கூற்றின் படி இலங்கை தேசிய சங்கத்தின் 6 எது? (1) சுய ஆதிக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள (II) டொமினியர் அந்தஸ்த்திலான சுதந்திர (III) வெஸ்மினிஸ்டர் முறையிலான பாரா (IV) அரசியல், பொருளாதார ரீதியான பூ (V) சட்டவாக்கக் கழகத்துடன் கூடிய ஆட்

தெ விட 1920 ஆம் ஆண்டு அரசியல் லனை செய்க.
கின் திருத்தத்துடன் ஒப்பிடுக.
ரு சங்கமென்றும் அதன் நடவடிக்கைகள் -னும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்ததாக -க்கு எழுதியனுப்பினார்.
கூற்றைப் பின்வருவனவற்றுள் இருந்து
நடவடிக்கைகள் கூட்டம் கூடுவதுடன்
பாகச் சுதந்திரம் பெற முயற்சித்தனர்.
ம் கிடைப்பதில் பெரும் செல்வாக்குச்
கைகள் பிரித்தானியருக்கு ஒரு சவாலாக
ககளில் பிரித்தானிய அரசாங்கம் அதிக
சரியான விடை (4)
யல் வளர்ச்சியில் பின்வரும் காரணிகள் 1க.
(2) இலங்கைத் தேசிய சங்கம்
தானிய கொடியின் கீழ் உள்நாட்டு உ பிரித்தானியத் தீவுகளைப் போன்றே
122/ 10/ 27
நோக்கமாக இருந்தது பின்வருவனவற்றுள்
1 போராடுதல்.
த்தைப் பெறுதல். நமன்ற முறையைப் பெறுதல். ரணசுதந்திரத்தைப் பெறுதல்.
சி முறையொன்றைப் பெறுதல்.
சரியான விடை (II)

Page 71
9. இலங்கையின் சுதந்திரத்தில் இட
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்ெ
(1) சூரியமல் இயக்கம் (3) மலேரியாத் தடுப்பு இயக்கம்
டொனமூர் ஆணைக்குழு இலங்6
டொனமூர் ஆட்சிமுறையின் கீழ் பின்வரும் சிபார்சுகளின் செல்ல
(1) சர்வசன வாக்குரிமை
(3) மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அத
டொனமூர் சிபார்சின் முக்கிய
சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கப்
சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கப்
முன்வைத்த வாதங்கள் எவை?
நிர்வாகக் குழு முறையின் நன்ன
கபினற் முறையொன்றை நோக்கி
கிடைத்த நன்மைகளை ஆராய்ச
சுதந்திரத்துக்கு முன்பு வழங்கி ஒழுங்கில் வகுத்தால் பின்வருவ (1) கோல்புறுாக், சோல்பரி, டொ
(1) கோல்புறுாக், மனிங், டொன (III) கோல்புறுநூக், டொனமூர், ம (IV) கோல்புறுாக், மக்கலம், மனி
(V) கோல்புறுாக், மக்கலம், சோ

59
துசாரிகள் இயக்கத்தின் பங்கை மதிப்பிடுக.
մ(ԼՔ5/ժ.
(2) பொப்பிமல் இயக்கம்
கைக்கு வர ஏதுவான காரணிகளை விளக்குக.
மக்களின் அரசியல் பங்கு பற்றல் விருத்தியில் பாக்கை ஆராய்க.
(2) பிரதேசவாரிப் பிரதிநிதித்துவம் நிகாரத்தை வழங்குதல்.
அம்சங்களை விளக்குக.
பட்டமையினால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை ஆராய்க.
படுவதற்குச் சார்பாக டொனமூர் குழுவினர்
மை தீமைகளை விளக்குக.
முன்னேறுவதற்கு டொனமூர் ஆட்சி முறையினால்
.
$ப்பட்ட அரசியல் சீர்திருத்தங்களைப் படிமுறை
னவற்றுள் சரியானது எது? ானமூர், மக்கலம், மனிங்
மூர், சோல்பரி, மக்கலம்
னிங், மக்கலம், சோல்பரி
ங், டொனமூர், சோல்பரி ல்பரி, மனிங், டொனமூர்
விடை (IV)

Page 72
60
2.)
1. அலகு: 2.2 சுந்திர இலங்கையின்
பாடவேளைகள் : 120
உப அலகு: 2.2.1 வெஸ்மினிஸ்டர் மாதிரியில்
திட்ட எண்ணக்கரு அடி
அரசியல் சீர்திருத்தங்களு.
3, 4
2.2.2 பின்வரும் விடயங்களின் சி
கொண்டுவரப்பட்ட, நடை
அரசத் தலைவர் 2.2.2.2. சட்ட ஆக்கம் - நி 2.2.2.3 பிரதிநிதித்துவ மு
சனாதிபதித் தேர்
2.2.24
நீதிபரிபாலனமும் 2.2.2.5
அடிப்படை உரில் யினர், அரசாங்க
பற்றிய கோட்பாடு 2.2.3 சனாதிபதி ஆட்சி முறை 2.2.4 சுதந்திரத்தின் பின் இலங்
தொடர்பான அரசியல், ச 2.2.4.1 கட்சிமுறை, வளர்ச் 2.2.4.2 தேசியம், மொழி, -
பற்றிய அரசியல்
இயக்கங்கள்.
2.2.4.3
சமூக நலன்களும்
மாற்றங்கள் அரசி 2.2.4.4 இடதுசாரி இயக்க
2.2.4.5 அமுக்கக் குழுக்க 2.2.5 அதிகாரப் பரவலாக்கமும்
மாகாண சபைகள். 2.2.6 உள்ளூராட்சி சபைகள்
2.2.6.1 மாநகர சபைகள்
2.2.6.2 நகர சபைகள்
2.2.6.3 பிரதேச சபைகள்
4. குறிக்கோள்கள்
இலங்கை சுதந்திரமடைந்த பின்னர் ஏற்பு அவற்றின் அமைப்பு, அதிகாரம், பணிக இலங்கையின் மாகாணசபைகள், உள்ளு

அரசியல் வளர்ச்சி.
இருந்து சனாதிபதி முறை வரை அரசியல் ப்படை மாற்றமடைந்தமையும், 197 2, 1978 க்கு ஏதுவாயமைந்த காரணங்களாகும்.
பாடவேளை - 09
ழ்ே 1947 – 1972, 1978 அரசியல் திட்டங்கள்
முறைப்படுத்தப்பட்ட விதம்.
பாடவேளை 05 பாடவேளை 09
ரவாகம்
மறை, ஒப்பங்கோடல்,
தல்
பாடவேளை 18
பாடவேளை 04
பாடவேளை 07
பாடவேளை 18
அரச சேவையும் மைகள், சிறுபான்மை
க் கொள்கைகள் நிகள்.
அதன் இயல்பு கை அரசியலுடன் மூக சக்திகள் சியும் போக்கும் சமயம், போன்றவை போராட்டங்கள்,
பாடவேளை 09 பாடவேளை 10
பாடவேளை 08
, பொருளாதார யலைப் பாதித்த விதம்
பாடவேளை 05 பாடவேளை 05
ம் .
ள்
பாடவேளை 03
D நிர்வாகமும்
பாடவேளை 12
பாடவேளை 04 பாடவேளை 01 பாடவேளை 01 பாடவேளை 01
பட்ட அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள்
ள் பற்றிய விளக்கம். ராட்சி, மன்றங்கள் பற்றிய விளக்கம்.

Page 73
5. சிறப்பு குறிக்கோள்கள் (2.2.1) பாட
1. சோல்பரி அரசியல் யாப்பு அன 2. 1972 ஆம் ஆண்டு அரசியற்றிட்ட 3. 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பு
6. பாட உள்ளடக்கம்
1. 0 வெஸ்மினிஸ்டர் மாதிரியின் 8 2. • 1972 ஆம் ஆண்டு அரசியல்
சோல்பரி யாப்பு - சுதந்திர | விளங்கியமை. அடிப்படை
மனித உரிை சேர்க்கப்பட்டிராமை. 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியல் உயர்மட்ட அரசியல் கலாச்ச ஒரு முகச் சமூக அமைப்பு - அரசியல் ஸ்திரத்தன்மைக்கும் நிர்வாக அதிகாரம் தேவை !
1972 அரசியல் திட்டத்தின் கு - பிரநிதித்துவ முறையில் காண
|| 1 -
7. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழு
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்.
விரிவுரை / கலந்துரையாடல், கொடுத்தல். சோல்பரி யாப்பின் முக்கிய கு அட்டவணைப்படுத்த ஆலோ சோல்பரி யாப்பின் குறைபாடுக கபினட் முறையொன்று லெ திரட்ட மாணவர்களுக்கு ஆ. 1972 ஆம் ஆண்டில் அரக் மாணவர்களை ஊக்குவித்தல்
மாணவர் செயற்பாடுகள்
சோல்பரி யாப்பு, வெஸ்மினிஸ்ட சோல்பரி யாப்பின் குறைபா
• ஒரு கபினட் முறையின் வெற் காரணிகளைப் பட்டியலிடுவ 1972 இன் அரசியல் யாப்பில்

61
வேளைகள்: 09
மக்கப்பட்ட முறையை விளக்குவார்.
ம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் ஆராய்வார். தோன்ற ஏதுவாயமைந்த காரணங்களை ஆராய்வார்.
ழ் சோல்பரி அரசியல் யாப்பு ஆக்கப்பட்டமை. திட்டம் உருவாகக் காரணம்.
நாடொன்றுக்குப் பொருந்தாத அம்சங்களுடன்
மகள் பற்றிய விதிகள், அரசியல் திட்டத்தில்
திட்டம் உருவாகக் காரணம். ாரம் காணப்படாமை. காணப்படாமை. ), தேசிய தலைமைத்துவத்துக்கும் பலம் வாய்ந்த என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டிருந்தமை. தறைபாடுகள். Tப்பட்ட குறைபாடுகள்.
ங்குக்காக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
வினாவிடை முறை மூலம் விளக்கத்தைப் பெற்றுக்
பம்சங்களை வெஸ்மினிஸ்டர் மாதிரியுடன் ஒப்பிட்டு
சனை வழங்குதல்.
ளை ஆராய்ந்து பார்க்க மாணவர்களை ஈடுபடுத்தல். பற்றிகரமாக அமைய தேவையான காரணிகளைத் "லாசனை வழங்குதல். சியல் திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை ஆராய
டர் மாதிரி என்பவற்றை ஒப்பிட்டு அட்டவணையிடுவர். திகளைத் தொகுப்பர். மறிகரமான செயற்பாட்டிற்குத் தேவையான
• காணப்பட்ட குறைபாடுகளை குறிப்பர்.

Page 74
62
8. மதிப்பீடு
1. "சோல்பரி அரசியல் யாப்பு வெள்
கொண்டு ஆக்கப்பட்டது” நிறுவுக. 2. 197 2 இன் அரசியல் யாப்பு உருவாக 3. 1978 இன் அரசியல் யாப்பு உதய காணப்பட்ட குறைபாடுகள் எவ்வளவு
விளக்குக.
மேலதிக வாசிப்புக்கான நூல்கள்.
01. டொனமூர் அறிக்கை - அரசகரும மொழித் 02. இன நியாயமும் தேசிய ஒருமைப்பாடும் - ம 03. 1978 ஆம் ஆண்டு சனநாயக சோசலிச குடி
அரசியல் யாப்பும் அரசாங்க முறையும் - ந 04. இலங்கை அரசியல் யாப்புச் சட்டம் - எம். 05. இலங்கைத் தேர்தல் வரலாறு - எஸ். பியசே 06. தேர்தற் சட்டம் - ஜயதிஸ்ஸ டி கொஸ்த்தா 07. ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கு - மாலிங். எச். குன 08. இலங்கையின் குடியரசு அரசியல் யாப்பு - | 09. பிரித்தானியரின் கீழ் இலங்கை - கொல்வின் 10. இலங்கை அரசியற்றிட்ட வளர்ச்சி - பி.R. 6 11. இலங்கைப் பாராளுமன்றம் - ஜஸ்டின் டயள் 12. 1992 அரசியல் யாப்பும் திருத்தங்களும். 13. 1998 அரசியல் யாப்பும் திருத்தங்களும் 14. அரசறிவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்

மினிஸ்டர் மாதிரியை அடிப்படையாகக்
ஏதுவாயிருந்த காரணிகளை ஆராய்க. மாகவதில் 1972 இன் அரசியல் யாப்பில் க்குப் பாதிப்புறச் செய்துள்ளது என்பதை
திணைக்களம் ார்க்க நிறுவன வெளியீடு பரசு
ந்தா ரணவீர ஜ.ஏ. குரே
ன
எரத்ன டப், ஏ. அபேசிங்ஹ .ஆர்.டி. சில்வா பெரேரா
- எம்.ஏ.ஓ.டி. சொய்ஸா
- -
ਉਸ ਪu Te

Page 75
1. அலகு: 2.2. சுதந்திரத்தின் !
பாடவேளைகள் : 120 உப அலகு: பின்வரும் தலைப்புக யாப்புக்கள்
அமைக்கப்பட்ட, ந 2.2.2 - 2.2.2.3 (வரை 32 பாடவே ை
குறிக்கோள்கள்: சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையில் ஏற்
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
01. ஆளுநரின் கடமைகளையும் அதி 02. 1972 அரசியல் யாப்பின் கீழ் சன
விபரிப்பார். 03. 1978 அரசியல் யாப்பின் கீழ்
விபரிப்பார். 04. 1948, 1972, 1978 அரசியல் |
ஒப்பிடுவார். 05. 1947 யாப்பின் சட்ட ஆக்கத்திற 06. செனெட் சபையின் தன்மையை 07. 1972 இன் சட்டவாக்கத்தின் தன் 08. 1978 இன் சட்டவாக்கத்தின் தன் 09. 1948 - 197 2 நிர்வாக அதிகாரத் 10. 1947, 1972 அரசியல் யாப்புகள்
விளக்குவார். 11. 1947 - 1977 தேர்தல் நடைபெற் 12. 1978 அரசியல் யாப்பின்படி பார
முறை பற்றி விபரிப்பார்.
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ பூ 14. ஒப்பங்கோடல் (மக்கள் விருப்பு 15. சனாதிபதி தெரிவு முறை பற்றி
13,
பாட உள்ளடக்கம்
ஆளுநர் - (1948 - 1972) ஆளுநர் நியமனம், பதவி. அதிகாரங்கள் 197 2 அரசியல் யாப்பில் சம் நாட்டின் தலைவர் - பெயர பதவிக்காலம். சட்ட ஆக்கம், நிர்வாகம், நிதி

63
இலங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சி.
ரின் கீழ் 1947, 1972, 1978 ஆம் அரசியல் டைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதம். ளகள்)
பட்ட அரசியல், சமூக சக்திகள் பற்றிய விளக்கம்.
காரங்களையும் கடமைகளையும் விபரிப்பார். Tாதிபதியின் அதிகாரங்களையும் கடமைகளையும்
சனாதிபதியின் அதிகாரங்கள், கடமைகளையும்
பாப்புகளில் அரசத் தலைவர்களின் கடமைகளை
ன் தன்மையை விளக்குவார்.
விளக்குவார். Tமை, அதிகாரம் பற்றி விளக்குவார். எமை பற்றி விரிப்பார்.
தின் தன்மையை ஒப்பிடுவர். Fன் கீழ் தொகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டமை பற்றி
ற முறையை விளக்குவார். ராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட
மறையின் நன்மை தீமைகளைப் பட்டியலிடுவார்.
வாக்கெடுப்பு) பற்றி விபரிப்பார். விளக்குவார்.
பி
க்காலம், சட்ட ஆக்க, நிர்வாக, நீதித்துறை சார்
னாதிபதிப் பதவி. -ளவு நிர்வாகி, பெயரளவு நிர்வாகிகள் நியமனம்,
- அதிகாரங்கள்.

Page 76
64
1978 அரசியல் யாப்பில் சனாதிபதி நாட்டின் தலைவர் - நிறைவேற்று 8 தெரிவு செய்யப்பட்டல், பதவிக்காலம் (2.2.2.3, 2.2.3 என்பதைப் பார்க்கவும்
4. - 6
அரச தலைவரின் கடமைகள் ஒப்பீ நியமனம், பதவிக்காலம், கடமைகள்,
5. •
1947 சட்ட ஆக்கத்தின் தன்மை. இருமாற்று முறை 1. மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபை 2. மேல்சபை
6. -- 6)
மேல் சபையின் அமைப்பு
அமைக்கப்பட்டதன் நோக்கம் அமைப்பும் பதவிக் காலமும் நோக்கம் நிறைவேறாமையால் கலை.
1972 இன் அரசியல் திட்டத்தின் தன் தேசிய அரசுப் பேரவை என்றழைக்க தேசிய அரசுப் பேரவையின் அதிகா, மூவகை அதிகாரங்கள் கொண்ட உச்
8. @ 5
1978 அரசியல் திட்டத்தின் தன்மை. பாராளுமன்றம் என்றழைக்கப்படல். சட்ட ஆக்க அதிகாரம் மட்டும் வழங்க
| II
நிர்வாக அதிகாரத்தின் தன்மை 1947 தெரிவு செய்யும் முறை. கூட்டும் பொறுப்பு நிர்வாகம் சட்டவாக்கத்தில் தங்கி இ நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை நடை
10. . -
தேர்தல் தொகுதி பிரிப்பு தொகுதி நிர்ணய ஆணைக்குழு மூலம் 1. சனத்தொகை 2. நிலப்பரப்பு 3. சி (இரட்டை அங்கத்தவர் தொகுதி)
11. • தேர்தல் நடைமுறை (1947 - 1977)
சாதாரண பெரும்பான்மை முறை சாதாரண பெரும்பான்மை முறையில்

பதவி. திகாரம் கொண்டவர், தேர்தல் மூலம்
டு. 1948, 1972, 1978 யாப்புகளின் கீழ்
அதிகாரங்கள்.
க்கப்பட்டமை.
மை. கப்பட்டமை. ரங்கள். ச்ச மன்றமாக இருந்தமை.
தப்படல். கப்படல். - - -
நத்தல். முறை.
5 தொகுதிகள் பிரிக்கப்படல். சிறுபான்மையினர்
எ நன்மை - தீமை

Page 77
12. • விகிதாசாரப் பிரதிநித்துவ (
1978 அரசியல் யாப்பின் XI 13. .
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ
1.4.8.2.1 என்ற பிரிவுகளின் 4
14. இ
மக்கள் வாக்கெடுப்பு - ஒப்ப நேரடி சன நாயக உத்தியாக
1978 அரசியல் யாப்பின்படி 15. • சனாதிபதி தெரிவு
1978 யாப்பின் XIV அத்தியா 1981 இன் 15 ஆம் இலக்க ச
கற்றல் கற்பித்தல் செயெலாழுங்குக்க செயற்பாடுகள்.
ஆசிரியர் செயற்பாடு
1947, 1972, 1978 அரசியல் யாப்புக கடமைகள் பற்றிய பட்டியல் தய மேல் சபையை ஏற்படுத்தல், ஒழ ஆராயும்படி மாணவர்களுக்குக் 1947 இன் சோல்பரி யாப்பின்படி சேகரிக்கும்படி மாணவர்களை 2 1. மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபைக்கு 2. பிரதிநிதிகள் சபையின் அதிக 1977 - 1978 அரசியலமைப்புகளில் பற்றியும், அவற்றுக்கிடையிலான ே தூண்டல்.
1917 இல் இருந்து 1978 வரை இய இழக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை - 1947 - 1977 தேர்தல்கள் முடி பெரும்பான்மை முறையின் நன்
ஊக்குவித்தல். 1989, 1994 தேர்தல் முடிவுகள் முறையின் நன்மை, தீமைகளை - 1982 இன் மக்கள் வாக்கெடுப்பு | செய்வதற்கு மாணவர்களை ஊக்
இறுதியாக நடைபெற்ற சனாதி மாணவர்களைத் தூண்டல்.

- 65
முறை. V அத்தியாயத்தில் 91, 95, 98 பிரிவுகளின்படி.
முறையின் நன்மை தீமைகள். கீழ் உள்ள விடயங்களைப் பயன்படுத்தவும். பங்கோடல்
ஒப்பங்கோடல் நடத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்.
யத்தின் 92.94 பிரிவுகளின் ஏற்பாடு. சனாதிபதி சட்டமூலம்.
காக உபயோகிக்கக் கூடிய ஆசிரியர் - மாணவர்
களின் கீழ் அரசத் தலைவர்களின் அதிகாரங்கள்,
ாரிக்கும்படி மாணவர்களைப் பணித்தல். பிக்கவும் காரணமாய் அமைந்த காரணங்களை
கூறுதல். ஓ பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் விடயங்களைச் -க்குவித்தல். 5 அங்கத்தவர் தெரிவு.
காரங்களும் கடமைகளும்.
ன் அடிப்படை மனித உரிமைகள் எவை என்பன வறுபாடு பற்றியும் ஆராயும் படி மாணவர்களைத்
ங்கிய கபினட் அமைப்பின் கீழ் கூட்டுப் பொறுப்பு ஆராயும்படி மாணவர்களை ஊக்குவித்தல். வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சாதாரண மை - தீமை பற்றி ஆராயும்படி மாணவர்களை
ளை அடிப்படையாகக் கொண்டு விகிதாசார ஆராய மாணவர் களைத் தூண்டுதல். பற்றிய தகவல்களைத் தேடி அதுபற்றி விமர்சனம் 5குவித்தல். பெதித் தேர்தல் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்ட

Page 78
66
மாணவர் செயற்பாடுகள்
சோல்பரி யாப்பு குடியரசு யாப்பு என்பவ அதிகாரங்கள், கடமைகள் பட்டியலிடுவ மேல்சபை அமைக்கப்படவும் ஒழிக்கப்பு குறிப்பெடுப்பர். சோல்பரி யாப்பின்படி மக்கள் பிரதிந் செய்யப்படல், பிரதிநிதிகள் சபையின் அதி:
அறிக்கையிடுவர்.
1972 - 1978 அரசியல் யாப்புகளின் அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் பற்றி
1947 - 1978 வரையிலான அமைச்சர பொறுப்பு மீறப்பட்டமை குறித்து தகவல் 1947 - 1977 வரையிலான தேர்தல் முடிவு பெரும்பான்மை முறையின் நன்மை, தீன 1989, 1994 பொதுத் தேர்தல் முடி விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறையின் மூலாதாரங்களைக் கையாண்டு 1982 இன் 1 திரட்டுவர். விமர்சிப்பர், தேவையான கு சனாதிபதித் தேர்தல் பற்றிய தகவல்களை
குறிப்பெடுப்பர்.
8. மதிப்பீடு
1.
2.
பின்வரும் அரசியல் யாப்புகளின் கீழ் கடமைகள் பற்றி விபரிக்குக.
(I) G35F IT GULJ If) (II) முதலாம் குடி
சோல்பரி யாப்பின் படி பின்வருவனவற
தொடர்புபட்டன. 1 A பிரதிநிதிகள் சபை
B மேல் சபை
C கபினட்
(I) ABE (III) ABC (III) ABD
பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் மேல்சை (1) அமைக்கப்பட்ட நோக்கம்
(II) அங்கத்துவ இணைப்புப் பதவி காலமு

ற்றின் அடிப்படையில் அரசுத்தலைவரின்
方,
டவும் ஆன காரணங்களைத் திரட்டிக்
திகள் சபைக்கு அங்கத்தவர்கள் தெரிவு
5ாரங்கள், கடமைகள் பற்றிய விடயங்களை
அடிப்படை மனித உரிமைகள் பற்றியும், யும் விடயங்களைத் தேடிக் குறிப்பெடுப்பர். வை (கபினட்) முறையின் கீழ் கூட்டுப் கள் திரட்டி அறிக்கையிடுவர்.
களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எளிய
மகளை அறிந்து குறிப்பர். வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நன்மை தீமைகளைப் பட்டியலிடுவர். மக்கள் வாக்கெடுப்பு பற்றிய தகவல்களைத்
றிப்புகளை எழுதுவர்.
ாத் திரட்டி அவற்றின் சிறப்பம்சங்களைக்
அரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள்,
LU Jr (I) இரண்டாம் குடியரசு
]றுள் எந்நிறுவனங்கள் சட்டவாக்கத்தில்
D மகாதேசாதிபதி
E நிதிசேவை ஆணைக்குழு
(IV) CDE
சரியான விடை (I)
ப பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுக.
(III) அதிகாரமும் கடமைகளும்
DLD (IV) ஒழிக்கப்படக் காரணம்

Page 79
4
IO.
II.
'பெயரளவு நிர்வாகி' இலங்கை
யாப்பின் கீழ்? (1) கோல்புரூக் (II)
(IV) முதலாம் குடியரசு (V)
1972 இன் அரசியல் யாப்பின் கீ
(1) அரசியலமைப்பு மூலம் அறி (1) தேசிய அரசு பேரவையின்
(III) பெயரளவு நிர்வாகி
குடியரசு அரசியல் திட்டங்களின் தலைப்புகளின் கீழ் ஆராய்க. (1) தெரிவு
(II) சட்டவாக்கத்தின் கட்டுப்பாடு
எளிய பெரும்பான்மை முறை ப
61 (ԼՔՑչյ Ժ.
(1) தேர்தல் தொகுதி பிரித்தல்
1978 அரசியல் யாப்பின் கீழ் பா பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் வி (1) பெயர்களை முன்மொழிதல்
(II) தேர்தல் நடத்தலும் அங்கத்த6 (III) பாராளுமன்ற அங்கத்துவ ெ
தேசியப் பட்டியலில் அங்கத்தவ
1978 இன் அரசியல் யாப்பின்
சந்தர்ப்பங்களைத் தருக.
1978 அரசியல் யாப்பின் கீழ் சனா சனாதிபதி தெரிவு முறையிலிருந்

67
க்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது எந்த அரசியல்
டொனமூர் (III) GBJFT GüLuff) இரண்டாம் குடியரசு
சரியான விடை (I)
ழ் பின்வருவனவற்றை ஆராய்க. முகப்படுத்தப்பட்ட புதிய அம்சங்கள். அதிகாரங்கள்.
கீழ் 'நிறைவேற்று நிர்வாகி பற்றி பின்வரும்
(1) சட்டவாக்கத்தின் மீதுள்ள பொறுப்பு
)
ற்றி பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் சிறுகுறிப்பு
(II) தேர்தல் முறை
ராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் தெரிவு பற்றி
பரிக்குக.
பர் தெரிவும்.
வற்றிடங்களை நிரப்புதல்.
தெரிவு பற்றிய உங்கள் கருத்தை எழுதுக.
படி மக்கள் வாக்கெடுப்பு நடத்தக் கூடிய
திபதி தெரிவு முறையை 1972 அரசியல் யாப்பில் து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது.

Page 80
68
+ ல் க
1. அலகு: 2.2 சுதந்திரத்தின் பின் இ
பாடவேளைகள்: 120 உப அலகு: 2.2.2.4 நீதிபரிபாலனமும் அரச குறிக்கோள்கள்: * சுதந்திர இலங்கையின் நீதிபரிபாலனமும்
5. சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்
1. நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்
இருந்த ஏற்பாடுகளை விளக்குவார். 2. 197 2 அரசியல் யாப்பின் கீழ் நீதித்து!
ஏற்பாடுகளை விளக்குவார்.
3. நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்பு
இருந்த ஏற்பாடுகளை விபரிப்பார். 4. அரச சேவையின் சுதந்திரத்தைப் பாதுக
கீழ் இருந்த ஏற்பாடுகளை விபரிப்பார். 5. முதலாம் குடியரசு அரசியல் யாப்பின் கீழ்
கீழ் கொண்டு வரப்பட்டமையை விபரிப் 6. இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் யாப்பின் பேணுவதற்கான ஏற்பாடுகளை விபரிப்பு
பாட உள்ளடக்கம்
1. 0
2. 6
3. 0
நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் டே செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகள். நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் பாது செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகள். நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் பாது செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள். 1948 யாப்புக்குச் சமமான கோட்பாடு உயர் நீதிமன்றம், மேன்முறையீட்டு நீ ஐ.அமெரிக்கா, இந்திய அரசியல் அ.
சோல்பரி யாப்பின் கீழ் அரச சேவையில் ஏற்பாடுகள்.
5. • அரச சேவை அரசியல் அதிகாரத்த
அரச சேவை ஆலோசனை சபையும் அமைக்கப்படல். அரச சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு அரசி

லங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சி.
சேவையும் (பாடவேளை – 04)
ம் அரச சேவையும் பற்றி விளக்கம்.
"பதற்கு சோல்பரி அரசியல் யாப்பின் கீழ்
றையின் சுதந்திரத்தைப் பேணுவதற்கான
ப்பதற்கு 1978 அரசியல் யாப்பின் கீழ்
Tப்பதற்காக சோல்பரி அரசியல் யாப்பின்
» அரசசேவை அரசியல் அதிகாரத்துக்குக்
பபர்.
- மூலம் அரச சேவையின் சுதந்திரத்தைப்
பார்.
பண சோல்பரி அரசியல் யாப்பின் கீழ்
காப்பதற்கு 197 2 அரசியல் யாப்பின் கீழ்
காப்பதற்கு 1978 அரசியல் யாப்பில்
நிகள் பின்பற்றப்படல். திமன்றம் அமைக்கப்படல். மைப்புகளைப் பின்பற்றல்.
ன் சுதந்திரத்தைப் பேண செய்யப்பட்டிருந்த
துக்குட்படல். > அரச சேவை ஒழுக்காற்று சபையும்
யல் அதிகாரத்தின் கீழ் நடைபெறல்.

Page 81
6. இரண்டாவது அரசியல் யாப்பி
அரச சேவை ஆணைக்குழு
அரச சேவைக்கு அரசியலடி
7 கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொ
ஆசிரியர்
மானவர்
மாணவர் செயற்பாடுக
செயற்பாடுகள்
நீதித்துறையின் சுதந்திரம் பாதி
தேடி மாணவர்களை ஈடுபடு நீதிமன்றத் தொகுதியைப் பா
பத்திரிகைகளில் வெளிவரும்
துரண்டுதல்.
செயற்பாடு
நீதித்துறைச் சுதந்திரம் பாதி
குறித்துக் கொள்வர்.
நீதிமன்றத் தொகுதியைப் பா பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்ப
சுதந்திரம் பற்றிய விடயங்கன
8 மதிப்பீடு
1. சோல்பரி அரசியல் யாப்பின் கீழ் நீ
செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகளை
2. நீதித்தறையின் சுதந்திரத்தைப் ட
ஏற்பாடுகளை விபரிக்குக
3. அரச சேவையில் பின்வரும்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்க
(1) அரச சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு
(1) அரச சேவையில் இடமாற்ற
(II) அரச சேவையின் ஒழுக்காற்

69
ல் அரசு சேவைக்கு
நியமிக்கப்பட்டமை.
ப்படையில் நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டமை.
ழுங்குக்காக உபயோகிக்கக் கூடிய ஆசிரியர்
5T.
க்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் பற்றிய உதாரணங்களைத்
த்துதல்.
ர்வையிட ஒரு சுற்றுலாவை ஒழுங்கு செய்தல்.
வழக்குத் தீர்ப்புகளை வாசிக்க மாணவர்களைத்
க்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை உதாரணங்களுடன்
ர்வையிட்டு நடைமுறை அனுபவத்தைப் பெறுவர். டும் வழக்குத் தீர்வுகளை வாசித்து நீதித்துறையின்
ளக் குறிப்பர்.
திமன்றத் துறையின் சுதந்திரத்தைப் பேணுவதற்காக
ா விபரிக்க.
ாதுகாக்க 1978 அரசியல் யாப்பின் கீழ் இருந்த
துறைகள் பற்றி 1972 அரசியல் யாப்பின் கீழ் ளைப் பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை முன்வைக்குக.
பும் பதவி விலக்கலும்.
ம்.
]றுக் கட்டுப்பாடு.

Page 82
70
5.
1. அலகு: 2.2. சுதந்திர இலங்கையி
பாடவேளைகள்: 120 3. உப அலகு: 2.2.2.5 அடிப்படை உரிமைகள், சி
கோட்பாடுகள்
குறிக்கோள்
அடிப்படை உரிமைகள், சிறுபான்மையின பற்றிய விளக்கம்.
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள். 1. சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் பாதுக
ஏற்பாடுகளை விபரிப்பர். 2. முதலாம், இரண்டாம் குடியரசுகளில் அ
தொடர்பான ஏற்பாடுகளை விளக்குவார் 3. அரசு கொள்கை பற்றிய கோட்பாடுகளை 4. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் தன்மை: 5. பாராளுமன்ற ஆணையாளரின் அதிகார
6. பாட உள்ளடக்கம்
1. • சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் பாதுச்
1947 யாப்பின் கீழ் இருந்த ஏற்பாடு 2. 9.
முதலாம் குடியரசு அரசியல் யாப்பின் தொடர்பாக இருந்த ஏற்பாடுகள். சிறுபான்மையினர்க்கு சிறப்பு ஏற்பாடு அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிய வெளிப் செய்யப்படல். சட்டப்படியான பாதுகாப்பு இல்லான இரண்டாவது குடியரசு அரசியல் யா 11 ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ள அடி 126 வது பிரிவின்படி அடிப்படை உரி. வழங்கப்படல். அரச கொள்கை 1972 குடியரசு அரசியல் யாப்பின் 1978 அரசியல் யாப்பின் VI அத்தியா
அரசியல் அமைப்பு நீதிமன்றம் முதலாம் குடியரசு அரசியல் திட்டத்தி

- அரசியல் வளர்ச்சி
றுபான்மையினர், அரச கொள்கை பற்றிய
(பாடவேளைகள் 07)
1 உரிமைகள் அரச கொள்கை கோட்பாடு
Tப்பது தொடர்பான யாப்பு ரீதியான
டிப்படை உரிமைகள் பாதுகாப்பு
ள விளக்குவார். களை விபரிப்பார்.
ங்கள், கடமைகள் பற்றி விளக்குவார்.
ாப்பு
ள்.
கீழ் அடிப்படை உரிமைகள் பாதுகாப்பு
| இல்லாமை. பீடுகளால் அடிப்படை உரிமைகள் உறுதி
ம.
ப்பு ப்படை உரிமைகள் பட்டியல்.
மைகள் பற்றிய சட்டரீதியான பாதுகாப்பு
( அத்தியாயம்
யம்
எ கீழ் அமைக்கப்படல். ( X அத்தியாயம்)

Page 83
பாராளுமன்ற ஆணையாளர் இரண்டாம் குடியரசு அரசியல்
அம்சம்.
(1978 யாப்பின் XIX அத்தியா
7. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்கு
- மாணவர் செயற்பாடுகள்.
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்
சிறுபான்மையினரின் உரிபை யாப்பின் கீழ் செய்யப்பட்டி
நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டத
ஈடுபடுத்துதல்.
முதலாம் இரண்டாம் குடிய
உரிமைகள் பற்றிய பட்டியல்கை
கண்டறிய மாணவர்களை ஊ அடிப்படை உரிமை மீறல்
தகவல்களைத் தேடி ஊக்குவி
1978 அரசியல் யாப்பில்
ஈடுபடுத்தல்.
மாணவர் செயற்பாடு
சிறுபான்மையினர் உரிமைகை
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஏற்
நிறைவேறியுள்ளதா என்பதை
கொள்வர்.
அடிப்படை உரிமைகள் பட்டி
பட்டியலிடுவர் குறிப்பர். அடிப்படை உரிமை மீறல் வழ
அரசியல் யாப்பின் அத்
குறிப்பிட்ட விடயங்களை எழு
8. மதிப்பீடு
I.
1947 அரசியல் யாப்பில் சிறுட ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த
முதலாம், இரண்டாம் குடியரசு
உரிமை பற்றிய பட்டியல் பற்
அரச கொள்கை பற்றிய கோ

71
யாப்பின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு புதிய
யத்தில்)
தொடர்பாக உபயோகிக்கக் கூடிய ஆசிரியர்
Dகளைப் பாதுகாப்பதற்காக 1947 அரசியல்
ருந்த ஏற்பாடுகள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட
ா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க மாணவர்களை
பரசு அரசியல் யாப்புகளின் கீழ் அடிப்படை
ளத் தேடி அவற்றிற்கிடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை
க்குவித்தல்.
தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் பற்றிய
த்தல்.
அத்தியாயங்களைப் படிப்பதற்கு மாணவர்களை
ளப் பாதுகாப்பதற்கு 1947 அரசியல் யாப்பில்
பாடுகளினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்கள்
ஆராய்ந்து பார்த்து முக்கிய குறிப்புகள் எழுதிக்
யலைத் தேடி அவற்றின் பேறுபாடுகளை
க்கு விசாரணை பற்றி தகவல்களைத் திரட்டுவர்.
தியாயங்களைப் படித்து
துவர்.
ான்மையினர் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக
ஏற்பாடுகளை விபரிக்குக. ஈ அரசியல் யாப்புகளின் கீழ் இருந்த அடிப்படை
றி விமர்சிக்க,
ட்பாடுகள் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குக.

Page 84
72
1.
- ல ள
அலகு: சுதந்திர இலங்கையின் அ பாடவேளைகள் : 120 உபஅலகு: 2.2.3 சனாதிபதி ஆட்சிமுறை :
4.)
குறிக்கோள்
• நிறைவேற்று அதிகார சனாதிபதி ஆட்சி
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்
2.
3.
நிறைந்த அதிகாரமுள்ள சனாதிபதி 1 நிறைவேற்று அதிகார சனாதிபதியின்
விபரிப்பர். நிறைவேற்று அதிகார சனாதிபதிக்கும் விளக்குவர். இரண்டாம் குடியரசின் கீழ் பிர தம் | நிறைவேற்று அதிகார சனாதிபதி பத ஏற்பட்ட போக்குகளை விபரிப்பார்.
ப A
பாட உள்ளடக்கம் 1. • நிறைவேற்று அதிகார சனாதிபதி பதி
- இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் யாப் நிறைவேற்று அதிகாரியாக ஆதல். சனாதிபதிக்கு உதவ பிரதமர் உட்பட சட்டவாக்கத்துக்கு நிர்வாகத்தைக் கட் சனாதிபதியை பதவிநீக்கும் அரசியல் (1978 அரசியல் யாப்பின் 3.8.3 சரத்
- |
2. • நிறைவேற்று சனாதிபதி பதவியின் அ
சட்ட ஆக்க - சட்ட நிர்வாக, நீதிபரி - 4.3.3 சரத்தின்படி பிரதமரை நியமித் - 4.5.1 சரத்தின்படி அமைச்சர்களை நீ - 70.1 சரத்தின்படி பாராளுமன்றத்தை - 107, 112 சரத்துகளின்படி நீதிபரிபா
3. • நிர்வாக சனாதிபதியும் அமைச்சரவை
1978 அரசியல் யாப்பில் 1/11 அத்தி 43.1, 43.2, 43.3, 44.1, 44.2, 44.3, 45
4. • பிர தமர் பதவியின் தன்மை
- பிரதமரின் நிர்வாக அதிகாரம் குறை
அமைச்சரவையின் தலைவரல்ல.
-

ரசியல் வளர்ச்சி
தன் தன்மை நடைமுறை
(பாடவேளைகள் - 18)
முறை பற்றிய விளக்கம்.
பதவியின் தன்மையை விளக்குவார்.
பதவியின் அதிகாரங்கள், கடமைகளை
கபினட்டுக்கும் இடையே தொடர்புகளை
மந்திரியின் நிலை பற்றி விபரிப்பார்.
வி தொடர்பாக அண்மைக்காலமாக
தவி பில் சனாதிபதி பூரண அதிகாரமுள்ள
அமைச்சரவை இருத்தல். டுப்படுத்தல் முடியாமை. மைப்பு ஏற்பாடுகள்.
பதிகாரங்களும் கடமைகளும் பாலன அதிகாரம்
தல். யெமித்தல்.
க் கலைத்தல். லன அதிகாரம்.
பயும் பாயத்தின் பின்வரும் சரத்துகளின் படி.
வு.

Page 85
* நிறைவேற்று நிர்வாக சனாதிட - நிறைவேற்று அதிகாரத்தை கு - நிறைவேற்று சனாதிபதி முறை
7. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்.
அரசியல் குற்றப் பிரேரணையி என்பதை ஆராய மாணவர்கள் 6 1978 அரசியல் யாப்பின் 111
சனாதிபதியையும், அமைச்சர மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை
மாணவர் செயற்பாடுகள்
அரசியல் குற்றப் பிரேரணைச் சிக்கல்களை ஆராய்ந்து குறிப் இரண்டாம் குடியரசு யாப்பின் குறிப்பெடுப்பர்.
மதிப்பீடு
2
1. இரண்டாம் குடியரசு யாப்பின் கீ
பிரேரணை முறையை படிமுறை 2. “இலங்கையின் நிர்வாக சனாதிப
முறைகளுடன் இணைப்பாகும்.” . இலங்கையின் நிறைவேற்று அதிக தலைப்புகளின் கீழ் ஆராய்க. (1) சட்ட ஆக்கம் "1978 இன் அரசியல் யாப்பு அதி நடைமுறையில் சனாதிபதியிடம் |
உமது கருத்தை எழுதுக. 5. நிர்வாக சனாதிபதிக்கும் அடை
விளக்குக. இரண்டாவது குடியரசு அரசி பிரதமரில் இருந்து எவ்விதம் 6ே 7. நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள ச
எதிராகவும் கருத்து வழங்குக.

73
1தி பற்றிய அண்மைக் காலப் போக்குகள்.
றைக்க தூண்டும் என்ற கருத்துக்கள். } ஒழிக்கப்பட வேண்டும் கருத்து.
தக்கான ஆசிரியர் - மாண வர் செயற்பாடுகள்.
ன் போது எழும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் யாவை ளைத் தூண்டல்.
அத்தியாயத்தைப் படித்து நிறைவேற்று வையையும் பற்றிய விடயங்களை திரட்ட
வழங்குதல்.
செயலொழுங்கின் போது ஏற்படும் நடைமுறைச் பெடுப்பர்.
அத்தியாயம் 111ஐப் படித்து உரிய விடயங்களைக்
ழ் சனாதிபதியின் பதவி நீக்கும் அரசியல் குற்றப்
ஒழுங்கில் தருக. தி முறை அமெரிக்க, பிரான்ஸ் சனாதிபதி ஆராய்க. கார சனாதிபதியின் அதிகாரங்களை பின்வரும்
) நிர்வாகம்
(3) நீதிபரிபாலனம் கொரப் பரவலாக்கம் போல் காணப்பட்டாலும் மூவகை அதிகாரங்களும் குவிகிறது. இது பற்றிய
மச்சரவைக்கும் இடையே நிலவும் தொடர்பை
பயல் யாப்பின் கீழ் பிரதமர் பாராளுமன்ற முறை பறுபடுகின்றார் என விளக்குக.
னாதிபதி முறையை ஒழிப்பதற்கு ஆதரவாகவும்

Page 86
74
அலகு 2.2 சுதந்திர இலங்கையின் பாடவேளைகள்: 120
உபஅலகு இலங்கையில் அரசியல் கட்சி ( வளர்ச்சியும் போக்குகளும் (பாடவேளைகள் குறிக்கோள்: இலங்கையின் அரசியல் கட்சி
விளக்கம்.
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்
1. "அரசியல் கட்சி'என்பதை வரைவிலக்க 2. இலங்கை அரசியல் கல்விமுறையின் தன் 3. இலங்கை அரசியல் கட்சி முறையின் ஒ 4. இலங்கை முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் 5. இலங்கை அரசியல் கட்சிகளின் கடமை 6. இலங்கையர்களின் அரசியல் நடத்தையி
ஆராய்வார். 7. இலங்கை வாக்காளர்களின் நடத்தைக் ே 8. இலங்கை அரசியல் ஆட்சி முறையின்
காட்டுவார்.
Lu IT L 92 6ĥT GMT Lidiĝ5d95 Lib
1. 9 வரைவிலக்கணம்
- தாராண்மைவாத, மாக்ஸ்வாத, ஏனை - பொதுவான ஒரு வரைவிலக்கணம் இ 2. G இலங்கை அரசியல் கட்சி முறையின்
- இரு கட்சி முறை - இரு பிரதான கட்சிகளின் முக்கியத்து - கோட்பாட்டு ரீதியாக அரசியல் கட்சி - 1 இடதுசாரி அரசியல் கட்சிகள் 2. வி போக்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் (இ 3. e அரசியல் கட்சிகளின் ஒருங்கமைப்பு
- அரசியல் கட்சிகளின் யாப்பின்படி முக்
G35 IT GULD.
- இரு பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் 4. O பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் கொல்
- அரசியல், பொருளாதார, சமூக கலா
அம்சங்களில் ஒவ்வொரு கட்சியிலும்

அரசியல் வளர்ச்சி.
Dறை.
10)
முறை அதன் வளர்ச்சி போக்குகள் பற்றிய
ணப்படுத்துவர்.
T60) LD60) L 6)5)LIffLILITT.
ழங்கமைப்பை விளக்குவார்.
கொள்கைகளைக் கூறுவார். Dகளை விளக்குவார்.
ல் பாதிப்புச் செலுத்தும் காரணிகளை
காலத்தின் தன்மை பற்றி விபரிப்பார்.
ா அண்மைப் போக்குகளை எடுத்துக்
rய வரைவிலக்கணங்கள். இல்லை என்பது.
இயல்பு.
வம்.
களை பிரித்து நோக்கக் கூடிய தன்மை. பலதுசாரி அரசியல் கட்சிகள் இனவாதப்
வை உதாரணங்களுடன்)
கிய அரசியல் கட்சிகளின் ஒழுங்கமைப்புக்
ஒழுங்கமைப்பு ஒப்பீடு.
ாகைகள்.
ச்சார, செல்வாக்கு விவகாரம் போன்ற
கொள்கையை ஒப்பிடல்.

Page 87
5, 9 அரசியல் கட்சிகளின் கடமைச
- நாட்டின் அபிவிருத்திப் போக்
- கொள்கைப் பிரசாரம்
- சனநாயகத்தை ஸ்தாபித்தல்
6. e இலங்கையர்களின் அரசியல்
அரசியல், பொருளாதார , க. உ+ம்: மொழிப் பிரச்சினை, ே
யின்மையும், 1977 இ6
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித
செல்வாக்கு.
7 e இலங்கை வாக்காளர்களின் நட
- 1947 - 1994 வரை வாக்களிப்
- கிராமிய வாக்காளர்களின் நடத்
கோலம், வடக்கு, கிழக்கு வி நடத்தைகள் விடயத்தில் குழப்பங்
செல்வாக்கு.
8, 9 அரசியல் கட்சி முறையின் அ6 - இனவாதக் கட்சிகளின் உத
வாக்காளர்கள் தீர்மானிக்கும்
அரசியல் போக்கைத் தேர்
வலதுசாரிப் போக்கைக் கடைப்
கூட்டுகளும். இலங்கை அரச
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத்
7 கற்றல்- கற்பித்தல் செயலொழுங்
ஆசிரியர் செயற்பாடு
9 அரசியல் கட்சி முறை பற்றி வரை
ஈடுபடுத்தல்.
e இலங்கையில் அங்கீகரிக்கப்பட்
தயாரிக்கும்படி மாணவர்களை
9 அரசியற் கட்சிகளின் ஒழுங்கை
படத்தைத் தயாரிக்க மாணவர்
9 1947 - 1994 வரை ஆட்சி ம
மாணவர்களைத் தூண்டல்.

75
@T.
கில் கொள்கைகள் வகுத்தல்,
நடத்தையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் பல்வேறு
லாச்சார, சமூகக் காரணிகள்.
வலையில்லாப் பிரச்சினை இளைஞர் அமைதி ன் பின் திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை ந்துவ முறை, இனப் பிரச்சினை போன்றவையின்
டத்தைக் கோலத்தின் இயல்பு
பு 86%, 56% இடைவெளி இருந்தமை.
தைக் கோலம், நகர வாக்காளர்களின் நடத்தைக்
பாக்காளர்களின் நடத்தைக் கோலம், அரசியல்
பகள் எதிர்ப்பு இயக்கங்கள், வேலை நிறுத்தங்களின்
ண்க்ை காலப் போக்குகள்.
நயம், 1977 இன் பின் பெருந்தோட்டத்துறை சக்தியாக மாறல், இளைஞர்கள் புரட்சிகரமான
ந்தெடுத்தமை, பிரதான அரசியல் கட்சிகள்
பிடித்த சிறிய அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடும்
சியல் கட்சிகளின் அண்மைய போக்குகளின்
தின் பங்கு.
குக்கான ஆசிரியர் - மாணவர் செயற்பாடுகள்.
ரவிலக்கணங்களைத் திரட்டும்படி மாணவர்களை
ட அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியல் ஒன்றைத்
ாப் பணித்தல்.
மப்புக் கோலம் பற்றிய ஒரு பாய்ச்சற் கோட்டுப்
ர்களை ஊக்குவித்தல்.
ாற்றங்களுக்கு ஏதுவான காரணிகளை ஆராய

Page 88
76
மாணவர் செயற்பாடு
• அரசியல் கட்சி பற்றிய வரைவிலக்க
அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியலைத் :
• அரசியல் கட்சிகளின் ஒழுங்கமைப்பு
• 1947 முதல் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றங்க
அறிக்கை இடுவர்.
8.)
மதிப்பீடு 1. அரசியல் கட்சி என்றால் என்ன என்ப 2. இலங்கை அரசியற் கட்சி தொடர்பாக (1) கட்சி முறையின் புதிய போக்குகள். (2) சனநாயகத்தைப் பலப்படுத்துவதில் (3) இலங்கை அரசியற் கட்சி முறையில்
கூடியதாயுள்ள புதிய போக்குகளை . 3. 1. பிரதான கட்சிகளில் இருந்து குழுக்க 2. தேர்தல் கூட்டுக்கள் ஏற்பட்டமை. 3. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தனியார் 4. பின்வரும் அரசியல் கட்சிகளின் அடிப்
ஆராய்க.
1. ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 3. இலங்கை சமசமாஜக் கட்சி 5. இலங்கையின் அரசியல் நடவடிக்கைகை
1. பிரதான கட்சிகளில் இருந்து குழுக்க 2. இனப்பிரச்சினை தொடர்பான மன! 3. கூட்டுச்சேரும் போக்கு. 6. இலங்கையில் இனத்தை மையமாகக்
நடவடிக்கைகளை விளக்குக.

| ணங்களை எழுதுவர்.
யாரிப்பர்.
அட்டவணையை தயாரிப்பர்.
ளுக்கு ஏதுவான காரணிகளை ஆராய்ந்து
தை விளக்குக. பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் ஆராய்க.
அரசியல் கட்சிகளின் தாக்கம். ) அண்மைக் காலமாகக் காணக் ஆராய்க.
ள் வெளியேறியமை.
மயக் கொள்கை. படைக் கொள்கையை ஓப்பீட்டு ரீதியில்
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி
ள பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் ஆராய்க. ள் வெளியேறியமை. ப்பாங்கு.
கொண்டு உருவாகியுள்ள அரசியல்

Page 89
1. அலகு: 2.2. சுதந்திரத்தின் 2. பாடவேளை : 120
உப அலகு: 2.2.4.2 தேசியம், மொ!
2.2.4.3 சமூக நலன்கள்
பாதிப்புச் செல்
4. குறிக்கோள்கள்:
• தேசியம், மொழி, சமயம் தொ
விளக்கம். சமூக நலனும் பொருளாதார விதம் பற்றிய விளக்கம்.
5. சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்:
1. தேசியம், இனவாதம் என்பவற்ன 2. இனப்பிரச்சினை வளர்ச்சியடை 3. இனப் பிரச்சினையின் இன்றைய 4. சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையில்
பொருளாதார மாற்றங்கள் ப 5. சமூக நலன் சேவைகள், பொருள்
விதத்தை விபரிப்பார்.
6. பாட உள்ளடக்கம்
1. • தேசியம்
இலங்கை நிலப்பரப்பில் வா இனவாதம் ஒரு நாட்டில் வாழும் மச் உணர்வுகளுடன் தமது தனி குடியேற்றவாதத்துக்கு எதிரா சமய இயக்கங்கள் தேசிய இ - சட்ட நிருபண சபைக்கு இன .
இனப்பிரச்சினையின் வளர்ச் தேசிய இயக்கத்திலிருந்து த நிர்வாகக் குழு முறையில் த

77
பின் இலங்கையின் வளர்ச்சி
1, சமயம், போன்றவை தொடர்பான இயக்கங்கள்
(பாடவேளைகள் 08) ம் பொருளாதார மாற்றங்கள். அரசியலில் த்திய விதம்
(பாடவேளைகள் 05)
டர்பான அரசியற் கிளர்ச்சி இயக்கங்கள் பற்றிய
மாற்றங்களும் அரசியலில் பாதிப்புச் செலுத்திய
றத் தெளிவுபடுத்துவார். நத விதத்தை விளக்குவார். | நிலையை விளக்குவார்.
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சமூகநலன் சேவைகள், ற்றி விளக்குவார். Tாதார மாற்றங்கள் என்பன அரசியலைப் பாதித்த
ழும் சகலரும் இலங்கையர் என்பது.
கேள், சமயம், மொழி, இனம், கலாச்சாரம் என்ற
த்துவத்தை குறித்து காட்டல்.
ன சமய இயக்கங்களைச் சுற்றி மக்கள் ஒன்றுபடுதல். பயக்கங்களுடன் இணையாமை. அடிப்படையில் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டமை.
பாமை.
மிழ் குழுக்கள் வெளியேறின. னிச்சிங்கள அமைச்சரவை.

Page 90
4. O
O
5. O
7... O
78
தாய்மொழிக் கல்விக்கு முக்கியத்துவம்
சிங்களம் அரச சரும மொழியாக்கப்ப பெளத்த சமயம் அரசாங்க சமயமாக்க சோல்பரி அரசியல் யாப்பின் கீழ் இருந் ஏற்பாடுகள் 1972, 1978 அரசியல் திட்டங்
உரிமைகள் மட்டும் பேணப்பட்டமையும்
இனப்பிரச்சினையின் இன்றை நிலை. தமிழ் மக்கள் இனரீதியாக ஒன்றிணைந் கோரிக்கை, ஆயுதக் குழுக்கள் தோ அதிகரித்தமை, சனநாயக அரசியல் பிர வெளியேறியமை, மாகாண சபைகளினால் முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமிய கலாச்சார அ
சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையின் சமூக 1947 முதல் இன்று வரையான சமூகந6 சுதந்திரத்தின் பின் ஏற்பட்ட பொருளா ஏற்றிறக்குமதிப் பொருளாதாரதம் மூலம் 1960 தசாப்தத்தில் ஏற்பட்ட கைத்( நிதித்தாபனங்களின் தோற்றம் உல்லாச பின் திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை
சமூக நலன்களும் பொருளாதார மாற் சுதந்திரத்தின் பின் எல்லா அரசியல் கட் கொள்கைகளில் கவனம் செலுத்தியமை தேசிய மயக் கொள்கையினால் மக் ஈர்க்கப்பட்டமையும், அரச தொழில்களி தாய்மொழிக் கல்வியினால் கல்வி விரு : சமூக நலன்கள் குறைக்கப்படும் போது தொழிற்சங்கத்தின் சுதந்திரத்தில் கட்டு
கற்றல் கற்பித்தல் செயலொழுங்குக்கு 2
ஆசிரியர் செயற்பாடு
தேசியம், இனவாதம் என்பவற்றின் ே தூண்டுதல்.
அரசியல் போராட்ட இயக்கத்தின் தகவல்களைத் திரட்ட மாணவர்களை சுதந்திரத்தின் பின் இனக்கலவரம் ஏ காரணங்கள் என்பவற்றை ஆராய மான 1972 இன் அரசியல் யாப்பில் சிறுபான் ஆராய மாணவர்களை ஈடுபடுத்துல்.
சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையில் நை சேவைகள் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்ட திறந்த பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடு
தொடர்பாக ஆராய மாணவர்களை ஈ(

அளித்தமை.
LGOLD.
ப்பட்டமை.
நத சிறுபான்மையினரைப் பாதுகாக்கும் 1களில் பேணப்படாமையும், அடிப்படை
தமை. நிஜபூமி எண்ணக்கரு, தமிழீழக் ன்றி வளர்ந்தமை. அவற்றின் பலம் வாகத்தில் இருந்து தமிழ் இளைஞர்கள் எதிர்பார்த்த நோக்கம் நிறைவேறாமை,
மைச்சு ஒன்று கோரியமை,
நல சேவைகள்.
லன் சேவைகள்.
தார மாற்றங்கள்.
தேசிய மயக் கொள்கையின் தோற்றம், தொழில் விருத்தி, அரச வங்கிகள் ப் பிரயாணத்துறை விருத்தி, 1977 இன்
5.
றங்களும் அரசியலைப் பாதித்த விதம். ட்சிகளுமே சமூக நலன் பொருளாதாரக்
களின் கவனம் அரசாங்கத்தின் மீது
ன் பால் மக்கள் விரும்பியமையும்.
த்தியடைந்தமை.
மக்களின் வெறுப்புக்குள்ளாமை,
ப்பாடு.
உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
வறுபாட்டை அறிய மாணவர்களைத்
வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் பற்றிய ஈடுபடுத்தல். ற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள், அவற்றிற்கான ணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல்.
ாமையினரைப் பாதிக்கும் அம்சங்களை
டைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சமூக நலன் - மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறல், காரணமாக ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்கள்
டுபடுத்தல்.

Page 91
மாணவர் செயற்பாடு
• தேசிய இனவாதம் என்பவற்றி
• அரசியல் போராட்டங்களின் ப திரட்டுவர். சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கைப் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டு முதலாம் குடியரசு அரசியல் பட்டியலிடுவர்.
• சுதந்திரத்தின் பின்னைய சமூக குறிப்பெடுப்பர். திறந்த பொருளாதாரச் செயற் ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுவர்.
8. மதிப்பீடு
1. சேர். பொன்னம்பலம் அருணாச
விஸ்தரிக்க. 2. இனப்பிரச்சினையின் இன்றைய ! 3. 1956 இன் பின் தேசிய மயக் கொ
அமைத்து கொள்வதற்காக. 1. தனியார் முயற்சியாளர்களை ( II. சோசலிஸப் பொருளாதாரத் II. அரச பொருளாதாரத் தனி IV. வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்க
V. வேலைவாய்ப்புக்களை அதி.
4. சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையின்
மாற்றங்களும் அரசியலைப் பாத

79
பின் வேறுபாட்டை ஆராய்ந்து குறிப்பெழுதுவர்.
ல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் தொடர்பாக தகவல்களைத்
யில் இனக் கலவரங்கள் ஏற்பட்ட - சந்தர்ப்பங்கள்
வர்.
யாப்பின் சிறுபான்மைக்கெதிரான சரத்துகளைப்
நெலன் சேவைகள் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டிக்
Dபாடு காரணமாக ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்களை
லம் அவர்களின் அரசியல் நடவடிக்கைகள் பற்றி
நிலையை விளக்குக.
ள்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பின்வரும் எந்நோக்கை
வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் இருந்து வெளியேற்றல். கதை நோக்கி முன்னேறுதுல்.
புரிமையை ஏற்படுத்த
ளை வெளியேற்ற கரிக்க.
(விடை II) - நலன் பேண சேவைகளும் பொருளாதார தித்த விதத்தை உதாரணம் காட்டி விளக்குக.

Page 92
80
1. அலகு: 2.2 சுதந்திரத்தின் பின் இ
பாடவேளைகள்: 120 3. உப அலகு: 2.2.4.4. இடதுசாரி இயக்கம்
2.2.4.5. அமுக்க குழுக்கள்
குறிக்கோள்
• இலங்கையில் இடதுசாரி இயக்கங்களின் ;ே அமுக்கக் குழுக்கள் பற்றிய விளக்கம்.
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
1. சுதந்திரத்தின் பின்னைய இலங்கையின்
விளக்குவர். 2. இலங்கையின் இடதுசாரி இயக்கங்களுக்கு ச
விதத்தை விபரிப்பர். 3. அமுக்கக்குழு என்பதை வரைவிலக்கணப் 4. இலங்கையில் வழக்கிலிருந்த அமுக்கக்குழு 5. அமுக்கக் குழுவுக்கும் அரசியல் கட்சிக்கும் 6. இலங்கையின் அமுக்கக் குழுக்களை வெளிந
6. பாட உள்ளடக்கம்
1. * சுதந்திரத்தின் பின் இலங்கையில் இடம்
கோட்பாட்டு வேறுபாட்டின் அடிப்பை கட்சியாகப் பிரிதல். இடதுசாரிக் கட்சிகள் பிரதான கட்சிக அமைத்தல். இடதுசாரிகள் காலத்துக்காலம் ஒன்றினை கட்சிகளில் இருந்த இளைஞர்களின் நே விடுதலை முன்னணியின் தோற்றம்.
• சர்வதேச அரசியல் இலங்கையின் இட ட்றொக்கிவாத இயக்கம், சீனா சே வேற்றுமையடிப்படையில் இலங்கைக் சோவியத் யூனியனின் வீழ்ச்சியில் ஏற்பு
இடதுசாரிகளுக்கு வலதுசாரிக் கட்சிகள் 3. 9 அமுக்கக் குழு பற்றிய வரைவிலக்கண 4. 3 )
இலங்கையில் செயற்படும் அமுக்கக் வர்த்தக அமைப்புக்கள்.

லங்கை அரசியல் வளர்ச்சி.
(பாடவேளை 05) (பாடவேளை 03)
தாற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றிய விளக்கம்.
" இடதுசாரி இயக்கங்களின் இயல்பை
சர்வதேச அரசியல் பாதிப்புச் செலுத்திய
-படுத்துவர். ழ பற்றி விளக்குவர். இடையேயுள்ள வேறுபாட்டை விளக்குவர். காட்டு அமுக்கக் குழுக்களுடன் ஒப்பிடுவர்.
துசாரி இயக்கம். டயில் இடதுசாரி இயக்கம் பல அரசியல்
ளுடன் இணைந்து கூட்டரசாங்கம்
ணதலும், பிரிந்து செல்லலும், இடதுசாரிக் பக்கங்கள் நிறைவேற்றப்படாமை மக்கள்
துசாரி இயக்கங்களைப் பாதித்த விதம். ரவியற் நாடுகளுக்கிடையிலான கருத்து
கம்யுனிசக் கட்சி இரண்டாகப் பிரிதல் பட்டுள்ள போக்குகள்.
ளின் சவால்கள்.
ம்
குழுக்கள், நலன்பேண அமைப்புக்கள்,

Page 93
அமுக்கக் குழுக்களுக்கும் அரசு ஐக்கிய அமெரிக்க தொழிற் ச தொழிலாளர் ஒன்று திரண்டி இலங்கையிலும் வெளிநாடுகளி வர்த்தக அமைப்புகளுக்குள் பல பரந்த நிபுணத்துவ அறிவுள்ள
S=9| GŪD LIDL I L.
தொழிற்பாடு - பாடசாலைட்
LT_ភ្នំ gö தொடர்பு
ஆலோசனை கூறியமை,
கருத்தடையை எதிர்த்தமை காரணப
தடைசெய்தமை. அமுக்கக் குழுக்க
கட்சிகளின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்படான
7. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்கு
ஆசிரியர்
மானவர்
செயற்பாடுகள்
கூட்டரசாங்கங்கள் ஏற்பட்ட மாணவர்களை ஊக்குவித்தல். இடதுசாரி இயக்கத்தின் பிரிவை மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை அமுக்கக் குழுக்கள் பற்றிய வ துரண்டுதல். இலங்கையில் அமுக்கக் குழுக் தேட மாணவர்களை ஊக்குவி வகுப்பறையை 4 குழுக்களாக ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் அழு மாணவர்களுக்கு அறிவுத்தல்
செயற்பாடுகள்
கூட்டரசாங்கம் ஏற்பட்ட சந் இடதுசாரிகளின் பிரிவைக் கா அமுக்கக் குழுக்கள் பற்றிய
கொள்வர். இலங்கையில் அமுக்கக் குழுக் தேடி குறிப்பெழுதுவர். தமது குழு குறிப்பிட்ட நாட்டின் அறிக்கையிடுவர். குழுத்தலைவ
8. மதிப்பீடு
1. சுதந்திரத்தின் பின்னைய இலங்கை
2. இலங்கையின் இடதுசாரி இயக்கத்துக்
விளக்குக.
3. இலங்கையின் அமுக்கக் குழுக்கள்
சக்தியாக உள்ள க. உதாரணங்கள்
து தார

8
சியல் கட்சிகளுக்குமிடையேயுள்ள வேறுபாடு. ங்கங்களைச் சுற்றி 10 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ருத்தல்.
லும் செல்வாக்கு செலுத்தும் குழுக்கள் துறைகளைச் சேர்ந்தோரும் ஒன்று திரண்டிருத்தல், வர்கள் இருத்தல், காரியாலங்களின் முறையான
பாடவிதானத்தில் கற்பிக்கப்பட வேண்டிய 重、 6) அமைப்புக்கள், அரசாங்கத்துக்கு விழுமியங்கள் தொடர்பான இயக்கங்கள்
]s巴芬 அரசாங்கம் அதைத் ளின் தொழிற்பாடு அர சரியல்
DL).
க்காக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்
சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி தகவல்களைத் தேட
பக் காட்டும் பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தை வரைய
கூறவும். ரைவிலக்கணங்களைத் திரட்ட மாணவர்களைத்
களின செயற்பாடு தொடர்பான விடயங்களைத் த்தல். ப் பிரித்து பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், இந்தியா, முக்கக் குழுக்கள் பற்றிய அறிக்கை தயாரிக்கும்படி வழங்குதல்.
தர்ப்பங்களை ஆராய்ந்து குறிப்பெழுதுவர். ட்டும் பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தை அமைப்பர்.
வரைவிலக்கணங்களைத் திரட்டிக் குறித்துக்
களின் செயற்பாட்டைப் பற்றிய விடயங்களைத்
ன் அமுக்கக் குழு பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி பர் அறிக்கையை வகுப்பில் முன்வைப்பார்.
யின் இடதுசாரி இயக்கம் பற்றி விபரித்து எழுதுக. ங்கு சர்வதேச அரசியல் ஏற்படுத்திய செல்வாக்கை
அரசியல் செயலொழுங்கினைத் தீர்மானிக்கும்
காட்டி விளக்குக.

Page 94
82
அலகு 2.2 சுதந்திரத்தின் பின் இ
பாடவேளைகள்: 120
2D L LI 9: Gu)(g5: 2.2.5 அதிகாரப் பரவலாக்கப்
குறிக்கோள்கள்
அதிகாரப் பரவலாக்கம் மாகாண சபை
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
அதிகாரப் பரவலாக்கம், நிர்வாகப் பர அதிகாரப் பரலாக்கத்துக்கான காரண அதிகாரத்தைப் பரவலாக்க எடுத்த நட மாகாணசபையின் ஆரம்பத்தை விபரிப்,
மாகாண சபையின் அமைப்பு, அதிகார
பாட உள்ளடக்கம்
அதிகாரத்தைப் பரவலாக்கல் - அறி நிர்வாகப் பரவலாக்கம் அதிகாரத்தை 1 அதிகாரப் பரவலாக்கத்துக்கான கா 1931 அரசாங்க சபையின் உள்ளூராட் இடம்பெற்ற விடயங்கள். சேர். ஜோன் கொத்தலாவலையின் 1 1956 இன் இரட்ட சபாச்சட்ட மு: ஒப்பந்தம். 1956 மாவட்ட சபை முறை, 1980 ம 1987 இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம். மாகாண சபையின் ஆரம்பம் 1978 இன் 13ஆம் இலக்க அரசியல் மாகாண சபையின் அமைப்பு கவர்னர், முதலமைச்சரும் அமைச்சர வருமான வரிகள், மத்திய அரசின் ! அதிகாரங்கள் - ஒற்றையாட்சி யாப்பு அதிகாரங்கள் பிரிக்கப்படல். மத்திய அரசுப்பட்டியல், மாகாண ச மாகாணசபை நடைமுறைப்படுத்தலில் மத்திய அரசுக்குக் கூடிய அதிகாரங் மத்திய அரசு மாகாண சபைகளுக் மத்திய அரசின் நிதியில் தங்கியிருக்க ஏற்படக் கொடுத்த அதிகாரங்களை மாகாண சபை கலைக்கப்படல், மத்தி அதிகாரங்கள் வெவ்வேறு கட்சிகளி
தீர்ப்பு ஏற்படாமை.

லங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சி
b - மாகாண சபை
(பாடவேளைகள்: 12)
கள் பற்றிய விளக்கம்.
வலாக்கம் பற்றி விளக்குவர்.
ங்களை விபரிப்பர்.
வடிக்கைகளை விபரிப்பர்.
Luft.
ம், கடமைகள் பற்றி விளக்குவர்.
முகம். பிரதேச அமைப்புகளுக்குப் பகிர்ந்தளித்தல். ரணங்கள்.
சி நிர்வாகக் குழுவின் சிறப்பு அறிக்கையில்
பிரதேச ஆலோசனை
லமும், பண்டாரநாயக்க செல்வநாயகம்
ாவட்ட அபிவிருத்திச் சபை.
சீர்திருத்தப்படி,
வையும், மாகாண சபை அங்கத்தவர்கள், மாநிலங்கள், மாகாண வருமானம்.
முறையின் கீழ் மூன்று பட்டியல்களிலும்
பைப் பட்டியல் இணைந்த பட்டியல், ல் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள். Iகள் உரித்தானமை. குரிய அதிகாரங்களைக் கொடுக்காமை, வேண்டிய நிலை, மாகாண சபைகளுக்கு மீண்டு பறித்தெடுத்தல், வடக்கு - கிழக்கு திய அரசினதும் மாகாண சபைகளினதும்
டம் கிடைத்தமை. இனப்பிரச்சினைக்குத்

Page 95
7. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுக்கு
ஆசிரியர் செயற்பாடு
அரசியற் திட்டத்தின் 13வது திருத் அதிகாரங்களை ஆராய மாண மாணவர்கள் உள்நாட்டில் மாக வேலைகளை அலசிப்பார்க்க மா
மாணவர் செயற்பாடு
மாகாண சபைகளின் அதிகாரங் தான் உட்படும்மாகாணசபை மூல கேட்டறிந்து அறிக்கை ஒன்று த
8. E. |
மதிப்பீடு
அதிகாரங்களைப் பகிர்ந்தளித்த அ வேறுபாட்டை விளக்குக. அதிகாரப் பரவலாக்கம் செய் விபரிக்க. அதிகாரத்தைப் பரவலாக்க எடு மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்க நடைமுறைப்படுத்தும் போது எத
3. |

83
க்காக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்ப்பாடுகள்.
ததின் கீழ் மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வர்களைத் தூண்டுதல். ரணசபை மூலம் இதுவரை செய்யப்பட்டிருந்து ஏணவர்களைத் தூண்டுதல்.
பகள் கொண்ட பட்டியலைத் தயாரிப்பர்.
ம் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வேலைகளைக் யாரிப்பர்.
1திகாரப் பரவலாக்கல் என்பவற்றிக் கிடையேயுள்ள
பய வேண்டி ஏற்பட்டதற்கான காரணங்களை
க்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை விளக்குக. ளையும்கடமைகளையும் விபரித்து அதிகாரங்களை திர்நோக்கிய பிரச்சினைகளை எடுத்துக் காட்டுக.

Page 96
84
- ல எ
1. அலகு: 2.2 சுதந்திரத்தின் பின் இ
பாடவேளைகள்: 120 உப அலகு:-
2.2.6 உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் 2.2.6.1 மாநகர சபைகள் 2.2.6.2 நகர சபைகள் 2.2.63 பிரதேச சபை
குறிக்கோள்கள்
உள்ளூர் ஆட்சி மன்றங்கள் பற்றிய விள
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்
Tண
சடை
1. மாகாண சபைகள் நடைமுறைப்படுத்த
விபரிப்பர். உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் என்றால் என் 3,-
உள்ளூராட்சி முறையின் வளர்ச்சியை 4 4. நடைமுறையிலுள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற 5. மாநகர சபையின் அமைப்பை விபரிப்பு 6. நகர சபையின் அமைப்பை விபரிப்பர். 7. பிரதேச சபைகளின் அமைப்பை விபரி 8. அரசியல் சமூகச் சக்திகளாக உள்ளூ
விளக்குவர்.
6. பாட உள்ளடக்கம்.
1. 9 மாகாண சபைகள் நடைமுறைப்படுத்
மத்திய அரசுக்குக் கூடிய அதிகாரம் மத்திய அரசு மாகாண சபைக்குரிய - மத்திய அரசின் நிதியில் தங்கியிருக்க - வழங்கிய அதிகாரங்கள் மீண்டும் பறி
2. 9 உள்ளூராட்சி மன்றங்கள்
ஒற்றையாட்சி முறையொன் றின் இலகுவாக்குவதற்காக பாராளுமன்றச் நிறுவனங்கள்.
3. 9 உள்ளூராட்சி முறையின் வளர்ச்சி
பழைய கிராமசபை முறை, பிரித்தான ஒன்பது மாகாணங் களாகப் பிரிக் பிரிக்கப்பட்டமை. 1871 இன் ஒரு சட்டமூலத்தின்படி ம தாபிக்கப்படல். 1931 இன் டொனமூர் அரசியல் யா அமைச்சு ஏற்படுத்தப்பட்டமை. 1947 பாராளுமன்ற ஆட்சி முறையின் பிர தான உறுப்புகளாக அமைத்தல்.

லங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சி.
(பாடவேளைகள் : 04)
(பாடவேளைகள் : 03)
க்கம்.
தலின் போது எழுந்த பிரச்சினைகளை
என என்பதை விளக்குவர். விபரிப்பர். மங்களைக் குறிப்பிடுவர். பர்.
ப்பர். ராட்சி மன்றங்களின் முக்கியத்துவத்தை
தலில் எழுந்த பிரச்சினைகள்.
உரித்தானமை. அதிகாரங்களை வழங்காமை. வேண்டியேற்பட்டமை. த்தமை.
கீழ் அரசாங் கத் தின் கரு மங் களை சட்டமூலத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட
ரியர் காலத்தில் உள்ளூராட்சி, இலங்கை கப்படல், அவை சிறு பகுதிகளாகப்
றைந்து போயிருந்த கிராமசபை மீண்டும்
ப்பின் கீழ் உள்ளூராட்சிக்கென்று ஒரு
கீழ் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அரசின்

Page 97
4. • நடைமுறையிலுள்ள உள்ளுரா
- மாநகரசபை, நகரசபை, பிரே
5. • மாநகர சபையின் இயல்பு,
அரசுடனான தொடர்பு.
6. 6 நகரசபையின் இயல்பு, அமைப்பு
தொடர்புகள்.
7. • பிரதேச சபைகள் 1987 15 ஆ
அமைக்கப்படல். அமைப்பு, அதிகாரங்கள், கடன்
8. • உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் மு
மக்களின் அடிப்படைத் தே ை காலத்துக்கேற்ற விதத்தில் நிறுவ பயிற்றுவிக்கும் நிறுவனமாக வாய்ப்பேற்படல், நிர்வாகம் ம
கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்கு
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்
அதிகாரப் பரவலாக்கம் செய் அமைந்தவைகளை ஆராய மா 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியல் ய பற்றிய விடயங்களை ஆராய | பழைய கிராமிய சபை மு. ஈடுபடுத்தல். டொனமூர் கால உள்ளூராட் மாணவர்களைத் தூண்டுதல். பாடசாலை அமைந்துள்ள உ
பார்க்க மாணவர்களைத் தூன்
• இலங்கையின் மாநகர சபைகள்
கூறல். நகரசபைகளின் அதிகாரங்கள் தயாரிக்க மாணவர்களைத் தூ இலங்கையின் மாநகர சபை ஆலோசனை கூறல். நகரசபைகளின் அதிகாரங்கள் மாணவர்களை ஊக்குவித்தல். பிரதேச சபைச் சட்ட மூலத்தில் மாணவர்களை ஊக்குவித்தல்.

85
ட்சி மன்றங்கள்
தச் சபை.
அமைப்பு, அதிகாரங்கள் கடமைகளை மத்திய
- அதிகாரங்கள், கடமைகள், மத்திய அரசுடனான
ம் இலக்க பிரதேச சபைச் சட்ட மூலத்தின்படி
மைகள், மத்திய அரசுடனான தொடர்பு.
மக்கியத்துவம்.
வகளைக் கவனிக்கும் மன்றங்களாக இருத்தல், னம் திருத்தியமைக்கப்படல். அரசியல்வாதிகளைப் செயற்படல், இளைஞர் பிர திநிதித்துவத்துக்கு க்களுடன் நெருக்கமடைதல்.
தக்காக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
ய எடுத்த முயற்சி தோல்வியடைய காரணமாய் கணவர்களை ஊக்குவித்தல்.
பாப்பின் கீழ் மாகாண சபையின் அமைப்பைப் மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறுக.
றையின் அமைப்பை ஆராய மாணவர்களை
சி அமைச்சரின் கடமைகளைப் பற்றி ஆராய
ள்ளூராட்சி மன்றத்தின் பணிகளை ஆராய்ந்து னடல். ரின் பட்டியல் ஒன்றைத் தயாரிக்க ஆலோசனை
ளையும், கடமைகளையும் கொண்ட
பட்டியல் மண்டல்.
"களின் பட்டியல் தயாரிக்க மாணவர்களுக்கு
ள், கடமைகள் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்ட
ன்படி பிரதேச சபைகளின் தன்மைகளை ஆராய

Page 98
86
மாணவர் செயற்பாடுகள்.
e அதிகாரப் பரவலாக்கத்துக்காக எடு
காரணமானவைகளை ஆராய்ந்து குற
e இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் யாப்பி
பற்றி விடயம் சேகரிப்பர்.
9 மாகாண சபைகளை நடைமுறைப்படு
ஓர் அறிக்கை தயாரிப்பர். ਯg
0 டொனமூர் கால உள்ளூராட்சி அமை,
கொள்வர்.
e பாடசாலை அமைந்துள்ள உள்ளூராட
தயாரிப்பர்.
9 நகரசபைகளின் அதிகாரங்களையும்
பிரதேச சபை பற்றிய தகவல் திரட்டி
மதிப்பீடு
1. ஐரோப்பியர் காலத்தில் உள்ளூராட்சி
பற்றி எழுதுக.
2. மாநகரசபை பற்றி பின்வரும் தலைப்
1. அமைப்பு
2. அதிகாரங்களும் கடமைகளும்.
3. மத்திய அரசுடன் வைத்துள்ள தெ
3. ஒரு நகரசபையின் மூலம் கொண்டு நட
4 அரசியல், சமூக சக்தி என்ற வகையில் உ
விளக்குக.

க்கப்பட்ட முயற்சிகள் தோல்வியடையக்
பிப்பு எழுதுவர்.
T கீழ் மாகாண சபையின் அமைப்பைப்
த்துவதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் பற்றி
SS
_ー「
யங்களைத் தேடிக் குறிப்பெடுப்பர்.
ச்சரின் கடமைகளை ஆராய்ந்து குறித்துக்
ட்சி மன்றத்தின் கடமைகள் பட்டியலைத்
கடமைகளையும் பட்டியலிடுவர்.
ட குறிப்பெடுப்பர்.
மன்றங்கள் வளர்ச்சியடைந்த விதத்தைப்
புகளின் கீழ் சிறுகுறிப்பெழுதுக.
5ாடர்பு
டத்தப்படும் சேவைகளை விபரித்தெழுதுக. ள்ளூராட்சி மன்றங்களின் முக்கியத்துவத்தை

Page 99
அலகு 2.3 இலங்கையும் சர்
LJ frl G6)1606IT 561: 130
உபஅலகு 2.3.1 இலங்கையின் வெளி
குறிக்கோள்கள்:
இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்:
காலப் பிரிவுகளும் பற்றிய விளக்கத்
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்:
A JTTL
வெளிநாட்டுக் கொள்கை என் வெளிநாட்டுக் கொள்கையை காரணிகளை விபரிப்பர்.
வெளிநாட்டுக் கொள்கையின்
இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் ெ
உள்ளடக்கம்
வெளிநாட்டுக் கொள்கை அறி “ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டு தீர்மானிக்கும் அளவுகோல் அ வெளிநாட்டுக் கொள்கை தீர்ம
காரணிகள்.
சர்வதேச அரசியல் நிலை, நடை கொள்கை நாட்டின் பாதுக
விடயங்கள்.
வெளிநாட்டுக் கொள்கையின்
வெளிநாட்டுக் கொள்கை ந தீர்மானிக்கும் சக்தியாகத் தா இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் (
1948 - 1956 வரை 1956 - 1977 வரை கைதறி உதவி பெறல், புலன் போன்றவை பற்றிய விபரங்க வெளிநாட்டுக் கொள்கைக்கு கொடுத்தமை. 1965 - 1970 வரை ஐரோட்
கொள்கை.
1977 இன் பிற்பட்ட காலம், ே
ஏற்படல்.

87
வதேச சமுகமும்
நாட்டுக் கொள்கை.
கையும் அதன் முக்கிய மாற்றங்கள் நடைபெற்ற தைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.
ரால் என்ன என்பதை விளக்குவர்.
தீர்மானிப்பதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்
முக்கியத்துவத்தை விளக்குவர்.
5ாள்கைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை விளக்குவர்.
முகம்
டன் கொண்டுள்ள தொடர்பின் தன்மையைத் ந்நாட்டின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையாகும்.”
ானிக்கப்படுவதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்
முறையிலுள்ள அரசின் அரசியல் பொருளாதாரக் 5ாப்பு பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பான
முக்கியத்துவம் ாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் ஒரு க்கம் செலுத்துதல்.
கொள்கை மாற்றங்கள்.
மப்பரிசில், கலாச்சாரக் குழுக்கள் பரிமாற்றல்
ள்.
ஒரு ஆசிய - ஆபிரிக்க முகப்பைப் பெற்றுக்
பிய நாடுகளுடன் நட்புற்ற ஒரு வெளிநாட்டுக்
மல் நாடுகளுக்குச் சார்பான கொள்கை மீண்டும்

Page 100
88
கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்குக்கு
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்.
விரிவுரை / கலந்துரையாடல் / 1 விளக்குதல். தலைப்பில் பிரவேசிப்பதற்காக சி வழங்குவர். மக்கள் சீனக் குடியரசை உத்தியோ அரிசி - இறப்பர் ஒப்பந்தமும் அதன் மகாநாடு, பற்றிய தகவல்கள் திரட்ட அணிசேரா மாநாடுகள் நடைபெ ஆலோசனை கூறல். 1987 இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தம் ெ தூண்டல்.
மாணவர் செயற்பாடு
கேள்விக்கொத்துக்கு விடையளித்து ச சீனாவை உத்தியோகபூர்வமாக அங் பங்குங் மகாநாடு பற்றிய தகவல்கள் அணிசேரா மகாநாடுகள் நடைபெற் திரட்டுவர். இந்திய - இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் த
மதிப்பீடு
1. நாட்டின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையை
காரணிகளை விபரிக்க. 2. 1948 - 1956 வரை இலங்கை பின்
விபரிக்க. 3. "1956 இன் பின் இலங்கை பின்பற்றிய யாதெனில் சோசலிஸ நாடுகளுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறீரா? காரணம் காட்
மேலதிய வாசிப்புக்கான நூல்கள்
1. உலக நிறுவனங்கள். 2. இனங்களுக்கான நியாயமும் தேசிய
இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் - கல்வ 4. ஐக்கிய நாடுகள் தாபனத்தின் தகவ
தென்னாசியாவின் அரசியல் சிந்தன தேசிய சிந்தனையும் தேசிய பொருள்
5.
6.
7.
அணிசேராமையும் மூன்றாம் உலகம்

உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
வினாவிடை முறை மூலம் விடயங்களை
நிய கேள்விக்கொத்தை மாணவர்களுக்கு
கபூர்வமாக அங்கீகரித்தல். - வர்த்தக முக்கியத்துவமும். 1955 பண்டும்
மாணவர்களை ஊக்குவித்தல். ற்றமை பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க
தாடர்பான தகவல் தேட மாணவர்களைத்
--
கலந்துரையாடலில் பங்குபற்றுவர். - பகீகரித்தல். இறப்பர் – அரிசி ஒப்பந்தம் - தேடி குறிப்பெடுப்பர்.
ற சந்தர்ப்பங்கள் பற்றிய தகவல்களைத்
தகவல்களைத் திரட்டி குறிப்பிடுவர்.
த் தீர்மானிப்பதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்
பற்றிய செயற்பாட்டுக் கொள்கை பற்றி
வெளிநாட்டுக் கொள்கையின் சிறப்பம்சம் எான நல்லுறவாகும்.'' இக்கூற்றை நீர் டி விளக்குக.
ஒற்றுமையும் - மார்கா வெளியீடு 1 அமைச்சின் வெளியீடு
ல் கையேடு.
ன - மார்க வெளியீடு ராதாரமும் - குணதாச அமரசேகர மம் - ஜனதாஸ பீரிஸ்

Page 101
Ol.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
அலகு 23. இலங்கையும் ச LI IT LG3 6J 60) GT 5657: 30
உபஅலகு 2.3.2 பிராந்திய ஒத்துை
குறிக்கோள் :
பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் .ெ
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
1. பிராந்திய ஒத்துழைப்பை இனங் 2. பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப்
3. சார்க் அமைப்பின் தன்மையை
LIT L 2 GT GT is 5 Lib
9 பிராந்திய ஒத்துழைப்பு - " அரசியல் ரீதியாக வேறுபா( வரலாற்று, பொருளாதார ரீத கொண்டுள்ள நாடுகளிடையே 9 பிராந்திய ஒத்துழைப்பின் மு - பொதுவான பிரச்சினைகளை - பொருளாதார, சமூக கல
ஏற்படுத்திக் கொள்ளல். - பிராந்தியம் தொடர்பான ச
குரல் எழுப்புதல். 2. 8 பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அை - ஒபெக் - ஐரோப்பிய பொ(
- ஆசியா - சார்க்
3. உ சார்க் அமைப்பு
- ஆரம்பம் - 1985.12.08 - அங்கத்துவ நாடுகள் - சார்க் மாநாடுகள் நடைபெற்
6 நோக்கங்கள்: - பிராந்திய நாடுகளுக்கும் பொ சமூகப் பிரச்சினைகளை கொள்வதற்குரிய பரஸ்பர ந - பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்: அங்கத்துவ நாடுகளிடையே - சமமான நோக்கங்களும், இலச்
ஒத்துழைப்புடன் கருமமாற்ற6

89
ர்வதேச சமுகமும்
ழப்பும் சார்க் அமைப்பும்
(பாடவேளைகள் 05)
புகளை அறிந்து கொள்ளலும் சார்க் அமைப்பின்
காள்ளலும்.
கண்டு அதன் முக்கியத்துவத்தை விபரிப்பர். புகளை பெயரிடுவர்.
650L u II flIL u fi .
டுகள் இருப்பினும் பூகோள ரீதியாக அதன் மீதுள்ள நியான பொது இயல்புகளையும் பிரச்சினைகளையும்
இருக்க வேண்டிய ஒத்துழைப்பு.
க்கியத்துவம். -
ாப் பேசித் தீர்த்தல். ாச்சார, விஞ்ஞானத் துறைகளில் ஒத்துழைப்பை
ர்வதேசப் பிரச்சினைகளின் போது பொதுவான
மப்பு.
ருளாதாரச் சமூகம்
ற ஆண்டுகள்.
துவான அரசியல் , பொருளாதார, கலாச்சார, விளங்கிக் கொள்ளவும் அவற்றைத் தீர்த்துக் ம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தல்.
விடயங்கள் பற்றி சர்வதேச மாநாடுகளின் போது உத்துழைப்பு பலப்படுத்தப்படல். கும் கொண்ட அத்தகைய வேறு நிறுவனங்களுடன்

Page 102
90
கட்டமைப்பு
- சார்க் சம்மேளனம், சார்க் செயலகம்,
பயன்
கலாச்சார வர்த்தகத் தொடர்புகள்.
குறைபாடு
07. கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்குக்கான
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்.
• விரிவுரை, கலந்துரையாடல் வினாவிடை ஓபெக், ஆசியான், சார்க், ஐரோப்பிய ( நாடுகள் அடங் கிய தேசப்படத்தை வ ை வழங்குக. சார்க் நாடுகள் பற்றிய பின்வரும் ஈடுபடுத்தல், தலைநகரம், நிலப்பரப்பு, ஆட்சிமுறை. சார்க் அமைப்பில் இதுவரை நடத்தப் பற்றிய தகவல் திரட்ட மாணவர்களை
மாணவர் செயற்பாடுகள்
ஓபெக், ஆசியான், சார்க், ஐரோப்பி பிராந்திய அமைப்புகளைக் காட்டும் 6 சார்க் நாடுகள் பற்றிய தகவல்கள் திர சார்க் சம்மேளனங்களின் எண்ணிக்கை
08. மதிப்பீடு
1. பிராந்திய ஒத்துழைப்பு என்றால் என் 2. பிராந்திய ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்து 3. பிராந்திய ஒத்துழைப்பு நிறுவனங்களில்
அட்டவணைப்படுத்துக. 4. சார்க் அமைப்பின் நோக்கத்தை விளச் 5. "சார்க் அங்கத்துவ நாடுகளினுக்கிடை
நிலவும் அரசியல் பிரச்சினைகள் தடையாகவுள்ளது.” இக்கூற்று பற்றிய உங்கள் கருத்தை எ

வேறு குழுக்கள்.
உபயோகிக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள்.
2 முறை மூலம் விடயங்களை விளக்குதல். பொருளாதார சமூகம் ஆகிய அமைப்பு ரயும்படி மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை
தகவல்களைத் திரட்ட மாணவர்களை சனத்தொகை, சமயம், மொழி, இனம்,
"பட்ட சம்மேளனங்களின் எண்ணிக்கை
ஈடுபடுத்தல்.
ய பொருளாதாரச் சமூகம் போன்ற தசப்படத்தை தயாரிப்பர்.
ட்டி குறிப்பெடுப்பர். 5 பற்றிய தகவல்கள் திரட்டுவர்.
ன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக. பத்தை எடுத்துக் காட்டுக. எ கட்டமைப்பு, அதிகாரம் என்பவற்றை
குக. டயிலும், அங்கத்துவ நாடுகளுக்குள்ளும் அதன் நோக்கத்தினை அடையத்
ழுதவும்.

Page 103
OI.
O2.
03。
O4.
O5.
O6.
அலகு 2.3 இலங்கையும் ச
LJ IT LIGGA GOD GINT 5 GT: 30
உபஅலகு 2.3.3
சர்வதேச நிறுவ
2.3.3.I. ஐக்கிய நாடுகள்
குறிக்கோள்: சர்வதேச தாபனங்களு
இனங்காணலும் ஐக்கி
கொள்ளலும்.
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்:
1. ஐக்கிய நாடுகள்
ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள்
ஐக்கிய நாடுகள்
ஐக்கிய நாடுகள்
சபை ஆரம்பத் சபையின் நோ
சபையின் தன்ன சபையின் இவை
சபையின் இ6ை
செலுத்தும் விதத்தை விபரிப்பர்
6. ஐக்கிய நாடுகள்
ଏf ଜou u୩ ବର୍ତT ୦୫୬f ଚଳ) ।
7 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ெ
விளக்குவர்.
LI IT L _ go_65T, GT Leĝ535 Lb
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஆ ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அ ஐக்கிய நாடுகள் சபைகள் நே சர்வதேச சமாதானத்தையும் நாடுகளுக்கிடையேயான தொ சர்வதேசப் பொருளாதாரம், கொள்ள உதவுதல். மனித உரிமைகளையும் அடி வர்த்தக விருத்தி தொடர்பா6 பல்கலைக்கழக கல்வியை வி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இ பொதுச்சபை, பாதுகாப்புச்ச6 சபை, சர்வதேச நீதிமன்றம், ந. அங்கத்தவர் தெரிவு, பதவிக் பாதுகாப்புச்சபை - அங்கத்த6
பதவிக்காலம், கடமைகள்.

91 །
வதேச சமுகமும்
Tភ្នំ មនៅT
5F@Ŭ) L
நக்கும் இலங்கைக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பை
ப நாடுகள் சபையின் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக்
தை விபரிப்பர்.
கத்தை விபரிப்பர்.
DILD GoouL 650 L u ffu L u fi .
னப்புத் தாபனங்களை விபரிப்பர்.
ணப்புத் தாபனங்கள் இலங்கையில் செல்வாக்குச்
வயை விபரிப்பர்.
வற்றியைக் குறைக்க ஏதுவான காரணங்களை
UT LIDLU LİD
தன் தொடக்கத்துக்கு ஏதுவான காரணிகள்
IT 55, LD.
பாதுகாப்பையும் பேணல், டர்பை விருத்திசெய்தல்,
சமூக, கலாச்சாரப் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக்
படைச் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாக்க உதவுதல். ா வேலைத்திட்டம்.
தத்தி செய்தல்
பல்பும் கட்டமைப்பும். ப, பொதுச் செயலாக்கம், பொருளாதார சமூக ம்பிக்கைப் பொறுப்புச் சபை, அங்கத்தவ நாடுகள், ாலம், கடமைகள்.
ார் தொகை, அவர்களைத் தெரிவு செய்தல் முறை,

Page 104
92
பொதுச் செயலகம் - பொதுச் செயலா
கிளைக் காரியாலங்கள் - கடமைகள்
பொருளாதார சமூகசபை - அங்கத்த பதவிக்காலம் கடமைகள். சர்வதேச நீதிமன்றம் - ஐக்கிய நாடுகள் வகையில், அங்கத்தவர் தொகை, தெ அதிகாரங்கள், கடமைகள். நம்பிக்கைப் பொறுப்புச் சபை - நம்பி பிரதேசங் களின் நிர்வாகம் , ப ெ வழங்கப்பட்டுள்ளமையால் நம்பிக்கைப்ே
குறைந்துள்ளது.
இலங்கையுடன் தொடர்பான இணைத் த
(அவற்றின் அமைப்பு, அதிகாரம், கடை
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இணைந்த தா
தொடர்பு. புனர் நிர்மாணத்துக்கும் அபிவிருத்திச் அபிவிருத்தித் திட்டம் பதவி மஹவில நோட்டன் பிரிஜ் கொஹல்முல்ல மின் ஒன்றிணைந்த கிராமிய அபிவிருத்தித் த திட்ட இடைவெளியை நீக்க உதவி. சர்வதேச நாணய நிதியம் - சென்மதி நி வழங்கல், நீண்ட காலக்கடன். உங்டாட் - வர்த்தக நடவடிக்கைகள் விரு பேரில் பிரித்தானியாவுக்குக் கொடுக்க கழித்து விட்டமை. உணவு விவசாய அமையம் - விவ வழங்கப்பட்டுள்ள உதவிகள். யுனெஸ்கோ: கல்வி அபிவிருத்திக்க அபிவிருத்திக்கான உதவி வழங்குதல். யுனிசெப்: குழந்தை நோய்த் தடுப்புக்கா உலக சுகாதார நிறுவனம் : உலர் வல
பரவா, எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்களைத்
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சேவைகள்
செய்தல்.
சமாதானம், பாதுகாப்பு, பொருளாதார

ளத் தெரிவும் பதவிக் காலமும்
வர் தொகை தெரிவு செய்யும் முறை,
சபையின் பிரதான நீதிமன்றம் எந்த
ரிவு செய்யும் முறை, பதவிக்காலம்,
க்கைப் பொறுப்புச் சாட்டப்பட்டுள்ள
பிரதேசங் களுக்கு சுதந் திர ம்
பபாறுப்புச் சபையின் முக்கியத்துவம்
ாபனங்களின் விபரத்தைத் தயாரித்தல்.
மகள் அடங்கிய)
பனங்கள் இலங்கையுடன் கொண்டுள்ள
5குமான சர்வதேச வங்கி, மகாவலி ச்சி விவசாயக் குடியேற்றத் திட்டம்,
ாசாரத்திட்டம், குருநாகலை மாவட்ட திட்டத்துக்கான உதவி, வரவு செலவுத்
லுவைக் குறைபாட்டைப் போக்க உதவி
த்திக்கான விருத்தி உங்டாட் சிபார்சின்
வேண்டிய 20 மில்லியன் கடனைக்
சாயத் துறையின் அபிவிருத்திக்காக
ான உதவி வழங்கல், கலாச்சார
ன ஊசி மாற்றி உதவி யத் தொற்றுநோய், மலேரியா, டெங்கு,
தடுப்பதற்கான உதவி வழங்குதல்
பின்வரும் தலைப்புகளில் மதிப்பீடு
நடவடிக்கை, சமூகவிருத்தி.

Page 105
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் காரணங்களும். தீர்மானங்களை நடைமுறைப்ப தாபனம் ஒன்றை அமைக்கான தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு அ வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து உலக
07 கற்றல் - கற்பித்தல் செயலொழுங்கு
ஆசிரியர்
LDIT GOOT Guff
செயற்பாடுகள்
விரிவுரை / கலந்துரையாடல், ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆரம்பிக் பார்க்க மாணவர்களை ஊக்கு கோட்டுப் படத்தின் மூலம் ஐ. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இனை சஞ்சிகைகள், பிரசுரங்கள், தரவுச ஊக்குவித்தல். ஐக்கிய நாடுகள் தொடர்பான த ஊக்குவித்தல். யுனெஸ்கோ மூலம் இலங்ை தகவல்கள்ளைத் திரட்ட மாண
செயற்பாடு
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தோற் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அன ஐக்கிய நாடுகள் சபை பற்றிய படங்கள் என்பவற்றைத் திரட் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடன் இை எழுதுவர். யுனெஸ்கோ நிறுவனம் இலங்ை திரட்டி குறிப்பெடுப்பர்.
8. மதிப்பீட்டு முறை
ஐக்கிய நாடுகள் சபை தோன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நே ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கட ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடன் ! அவற்றின் கடமைகளை பின்வி 1. நோக்கம் 2. கட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இ6 எவ்வாறு உதவுகின்றன என்ட உலக சமாதானத்துக்கும் ப நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சேவை மூன்றாம் உலகின் பொருளாத
மூலம் ஆற்றப்பட்டுள்ள சேை

93
வெற்றியளித்த சந்தர்ப்பங்களும் அவற்றிற்கான
த்தும் அதிகார பலமின்மை, சர்வதேச பொலிஸ்
ம. சபையின் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்வது
டிப்படையில் நடத்தல், சோவியத் ஒன்றியத்தின்
சமபலத் தன்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்.
க்காக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்.
வினாவிடை முறைமூலம் விளக்குதல். கப்பட ஏதுவாயமைந்த காரணிகளை ஆராய்ந்து வித்தல்.
ா வின் அமைப்பைக் காட்டல். எந்த தாபனங்களுடன் தொடர்பான புத்தகங்கள், ள், படங்கள் ஆகியவற்றைத் திரட்ட மாணவர்களை
லைப்புகளில் கட்டுரைகள் எழுத மாணவர்களை
கக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உதவிகள் பற்றிய
வர்களைத் தூண்டல்.
றம் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி குறிப்பெடுப்பர். மைப்பைக் காட்டும் கோட்டுப்படத்தை வரை வர். பிரசுரங்கள், புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள், தரவுகள், டுவர்.
ணந்த நிறுவனங்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை
கக்குச் செய்துள்ள உதவிகள் பற்றிய தகவல்களைத்
1ற ஏதுவாயிருந்த காரணிகளை விபரிக்க. ாக்கத்தை விளக்குக.
மைகளை விபரிக்குக. இணைந்த இரு நிறுவனங்களைத் தெரிவுசெய்து ரும் தலைப்புகளின் கீழ் எழுதுக.
5)LDL’i L; 3. இலங்கைக்கு வழங்கிய உதவி. ணத்தாபனங்கள் இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கு தை விளக்குக.
ாதுகாப்புக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் களை விபரிக்க ார, சமூக அபிவிருத்திக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை
களை மதிப்பிடுக.

Page 106
- வ ம் +
அலகு: இலங்கையும் சர்வதேச பாடவேளைகள்: 30 உபஅலகு: 2.3.2 பொது நலவாய அமை குறிக்கோள்கள்: பொதுநலவாயம் பற்ற
சிறப்புக் குறிக்கோள்கள்.
1. பொதுநலவாயத்தை அறிமுகப்படுத்
விபரிப்பர். 2. பொதுநலவாய அமைப்பின் நோக்க 3. இலங்கைக்கு பொதுநலவாய அமைப்
6. பாட உள்ளடக்கம்
1. • பொதுநலவாய அறிமுகம்
பொதுநலவாயத்தின் தோற்றத்துக் பிரித்தானியாவின் குடியேற்றங்கள் அமைப்பின் கீழ் இணைத்து வைத். இந்நாடுகளுடன் இருந்த தொடர் தேவை.
2. பொதுநலவாயத்தின் நோக்கம்.
சகல அங்கத்தவர்களையும் சமமா. அங்கத்துவ நாடுகளுக்கிடையே குந்தகம் விளையாத விதத்திலும் ச தீர்த்துக் கொள்ளல். வேறொரு நாட்டுக்கெதிராக ஆயுத பிரயோகிப்பதற்கு எச்சரிப்பதிலிரு எந்தவொரு நாட்டினதும் உள் விடயங்களில் தலையிடாமை.
3. 0 இலங்கைக்குப் பொதுநலவாயத்தி - பல்வேறு அபிவிருத்தித் திட்டங்க
1. மின்சக்தி உதவி 2. வளவாளர் அபிவிருத்தித் திட்ட 3. கைத்தொழில் அபிவிருத்திக்கா 4. புலமைப் பரிசில்.

சமுகமும்.
ப்பு (பாடவேளைகள் 03) "ய விளக்கத்தை வழங்குதல்.
தி அதன் தோற்றத்துக்கான காரணங்களை
ங்களை விபரிப்பர். பால் கிடைத்துள்ள உதவிகள் பற்றி விபரிப்பர்.
5கான காரணங்கள். ாக இருந்து சுதந்திரம் பெற்ற நாடுகளை ஒரு துக் கொள்ள பிரித்தானியாவுக்கிருந்த தேவை. புகளை விருத்தி செய்து கொள்ளவதற்கான
மன மதித்தல்.
ஏற்படும் பிணக்குகளை பாதுகாப்புக்காகக் ர்வதேச அமைதியைப் பாதிக்காத வகையிலும்
பலத்தைப் பிரயோகிப்பதிலிருந்தும் அவ்வாறு ந்தும் விலகியிருத்தல். பாட்டு சட்டத் தீர்ப்புகளுக்குட்படுத்தப்பட்ட
பிருந்து கிடைத்த உதவிகள்.
ளுக்கான உதவிகள்.
ம்.
ன தொழில்நுட்ப அறிவு.

Page 107
கற்றல் கற்பித்தல் செயலொழுங்குக்க
ஆசிரியர் செயற்பாடுகள்
e பொதுநலவாய அங்கத்துவ ர
வகுப்பில் முன்வைத்தல். 9 பொதுநலவாய அமைப்பின் மூ
பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி
மாணவர் செயற்பாடுகள்
e தேசப்படத்தின்படி பொதுநல 9 பொதுநலவாயத்தினால் இல தகவல்களைத் திரட்டி எழுதி
8. மதிப்பீடு
1. (1) பொதுநலவாயத்தை அறிமுகப்
(2) பொதுநலவாயத்தினால் இது 6
செய்க.
2. பொதுநலவாயத்தினால் இதுவரை
விளக்குக.
உசாத்துணை நூல்கள்
1. அரசியல் அரசறிவியல் சுருக்கம்
2. மகாராணியின் அரசாங்கம்
3. பிரித்தானிய ஆட்சிமுறை

5
ாக உபயோகிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகள்
ாடுகளைக் காட்டும் தேசப்படத்தை அமைத்து
மலம் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டள்ள உதவிகள்
மாணவர்களிடம் முன்வைத்தல்.
வாய நாடுகளின் பட்டியலைத் தயாரிப்பர். }ங்கைக்கு வழங்கப்பட்ட உதவிகள் பற்றிய
j, GJ, Taita). If.
படுத்துக. வரை நடைபெற்றுள்ள சேவைகளை மதிப்பீடு
ர இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்ட உதவிகள் பற்றி
- அப்பாத்துரை
- சர் அய்வர் பெனிங்ஸ்
- ஐ.டி.எஸ். வீரவர்த்தன.

Page 108


Page 109


Page 110
Printed by:
Buddl Unive Nugeg Tel: 8

COMPUTING For CHILDREN II
3 Months Fee: 3000/-
2C
ni Printers & Publishers:
sity Road, Gangodawila, goda. 24930, 072-75309