கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அபிவிருத்தியும் கல்வியும்

Page 1

Է

Page 2


Page 3
அபிவிரு கல்வி
பேராசி சோ. சந்திர
கல்விப் கொழும்புப் பல்க
தர்ஷனா பி

த்தியும்
யும்
ரியர் ரசேகரன் .
பீடம் கலைக்கழகம்
பிரசுரம்

Page 4
Title
AuthOr
Puolisher
Printer
Price
: Abhiviruth,
(Develop
: Prof. S, SC
Foculty o University ColomboC
: DhCrShCr
58-1/3, 37 COlOnnoC NOVennbé
: Unie Arts (
RS, 80/-

iyum kalviyum ment cand Education)
IndrCSegCron f ECUCCitiOn
Of Colombo 3 , Sri LCnkO
CI PU bolisherS 'th LOne
| ό
er, 1996
Pvt.) Ltd,

Page 5
பொருள்
1. அபிவிருத்திக் கோட்பாடு - பரிணாமக் கோட்பாடு, அயை வாதம், நவீனமயக் கோ கோட்பாடு, மார்க்சீய சிந் கோட்பாடு, விடுதலைக் கே
2. அபிவிருத்தியும் கல்வியும்
அரசியல் அபிவிருத்தி ே அபிவிருத்தி நோக்கு, எழுத்த மாற்றுச் சிந்தனைகள்
CONTI
1. Concept of Developmer
Evolutionary Concept, S†r Concept, Modernisc Economic Thought, Dependency Concept, Li
2. Development and Educ
Politico | Developme Development, Literacy ( Alfernofive Views
Hii

ாடக்கம்
ஒரு வரலாற்று நோக்கு >ப்பியல் - செயற்பாட்டு ட்பாடு, பொருளியல் தனை, சார்புநிலைக் ாட்பாடு
நாக்கு, பொருளாதார றிவும் அபிவிருத்தியும்,
ENTS
it - A Historical Approach
Icturo - Functionol tion Concept, Marxist Thought, peration Concept
aton
EC on Onn || C , וחי ind Development,

Page 6
அணி
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகர கல்வியும்” என்னும் மற்றொரு வெளியிடுவதில் மகிழ்வடைகின் கல்வித்துறையின் மேம்பாட்டில் பணியாளர்கள், திட்டமிடல் அலு பயனடையக் கூடிய பல நூல்க எழுதி எமது பதிப்பகத்துக்க அனுபவத்தில் இன்றைய தமிழ்சு ஏராளமான கல்வியியல் நூல்களை சாதனையை அவர் படைத் விரும்புகின்றோம்.
எமது பதிப்பகத்தின் நோக்கம் கொண்ட சிந்தனையாளர்களி பயன்படும் என்பதால் அவற்றை என்பதாகும். அந்நோக்கினை வெளியிடுகின்றோம்.
அபிவிருத்தி, வளர்ச்சி என்னும் பயன்படுத்தும் போது அவற்றின் கருத்திற் கொள்வதில்லை. . உள்ளார்ந்த உளவியல், சமூகவி வரையறைகளையும் விளக்கங் நூலாசிரியர் இந்நூலில் எடுத்துக் சிந்தனை, வரலாற்று ரீதியா கொண்டது என்பதையும் அபி உள்ள தொடர்பு பற்றிய சிந்த ஆராய்ச்சிகளை ஆதாரமாகக் கெ
கல்வியியலைக் கருப்பொருளா நூல்களுக்கு வாசகர்கள் வழங்கி
கிட்டும் என்பதே எமது நம்பிக் ை
பதிப்பகத்தார் கொழும்பு - 6 30. 11. 1996

'ந்துரை
ன் அவர்களின் "அபிவிருத்தியும் கல்வியியல் நூலைப் பதிப்பித்து றாம். ஆசிரியர் சமூகம் மட்டுமின்றிக் | அக்கறை கொண்டுள்ள கல்விப் பலர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் களைப் பேராசிரியர் சந்திரசேகரன் டாக வெளியிட்டுள்ளார். எமது உறும் நல்லுலகத்தில் முதன்முதலாக ள வெளியிட்டு ஒரு முக்கிய அறிவுசார் துள்ளார் என்பதைக் குறிப்பிட
சீரிய கல்வியியற் கருத்துக்களைக் ன் எழுத்துக்கள் சமூகத்துக்குப் | நூல் வடிவத்தில் பரப்ப வேண்டும் நிறைவு செய்யவே இந்நூலையும்
சொற்களை நாம் சாதாரணமாகப் உட்பொருளையும் தத்துவத்தையும் ஆயினும் இவ்வெண்ணக்கருக்கள் பியல், பொருளியல் சிந்தனை சார்ந்த களையும் கொண்டவை என்பதை - காட்டுகின்றார். அபிவிருத்தி பற்றிய கப் பல்வேறு பரிமாணங்களைக் விருத்திக்கும் கல்விக்குமிடையில் -னையாளர் கருத்துக்களை நவீன காண்டு நூலாசிரியர் விளக்கியுள்ளார்.
கக் கொண்ட எமது பதிப்பகத்தின் வந்த அமோக ஆதரவு இந்நூலுக்கும் க.

Page 7
அபிவிருத்திய
1.0 அபிவிருத்திக் கோட்பாடு ஒ(
அபிவிருத்திக்கும் கல்விக்குமிை 1950களில் பல அறிஞர்கள் ஆராய்ந் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள், நாடுக உதவும் என்ற கருத்து வலுப்பெற்றி குறிப்பாக 1990களில், இவ்வாறான க குறித்து சற்று அவதானமாகவே நம் அறிஞர்கள் தமது அவநம்பிக்கையை கல்வியினால் அபிவிருத்தி ஏற்படு அடிப்படையில் கூறப்பட்ட எளி சிந்தனையில் இது ஒரு சிக்கலான கல்வி, அபிவிருத்தி என்பன பற்றி காரணிகளும் இச் செயற்பாட்டில் இ உண்மையில், அபிவிருத்தி என்றா ஏற்படுகிறது? அதில் கல்விச் செயற் வினாக்களுக்கான விடைகளைக்
அபிவிருத்திச் சிந்தனையை வரலாற்று
சமூக, பொருளாதார சிந்த6 வெவ்வேறுபட்ட பல கருத்துக்களும் வந்துள்ளன. சமூக மாற்றம், வளர் நவீனமயம் போன்ற சொல்லாட்சி பொருளிலேயே கையாளப்பட்டன. அர என்பவற்றின் செல்வாக்குக்குட்படாத உள்ளார்ந்த ஆற்றல் (ԼՔ (Ա) 6Ծ) ԼԸ எடுத்துக்காட்டாகத் தாவரம், விலங்கு முழுவளர்ச்சியைக் குறிப்பிடலாம்; இ
சமூகங்களும் முழுமையான வளர்ச்சி

ம் கல்வியும்
ந வரலாற்று நோக்கு
Lயில் உள்ள தொடர்புகள் பற்றி தனர். இக்காலப்பகுதியில், முறை ளின் அபிவிருத்திக்கு நேரடியாக ருந்தது. ஆயினும் பிற்காலத்தில் ல்வியின் நேரடியான பங்களிப்புக் பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டது. சில யும் தெரிவித்தனர். ஆரம்பத்தில் Lib” 6T GOT 6 95T্য500া விளைவு மையான தொடர்பு பிற்கால தொடர்பு எனக் கருதப்பட்டது. ய விளக்கத்துடன் வேறு பல இயங்குவதும் கண்டறியப்பட்டது. 6) என்ன ? அது எவ்வாறு பாட்டின் பங்கு யாது? என்னும் கண்டறிய சற்று பின்நோக்கி
ரீதியாகப் பார்த்தல் வேண்டும்.
னையில் அபிவிருத்தி பற்றி வரையறைகளும் வழங்கப்பட்டு ச்சி, முன்னேற்றம், மேம்பாடு, களும் அபிவிருத்தி என்னும் சியல் சிந்தனை, சித்தாந்தங்கள் முறையில், அபிவிருத்தி என்பது பெறுவதைக் குறித்தது. மனிதன் ஆகியோர் அடையும் இக்கருத்தின்படி தனியாட்களும்
க்குரிய உள்ளார்ந்த உளவியல்,

Page 8
உயிரியல், சமூகவியல் பண்புகை அடிப்படையில் சில மதிப்பீடு உதாரணமாக, தனியாட்கள்
அற்றவர்களாகவும், சமூக பங்குகொள்ளாதவராகவும் இ ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி தி இயங்க முடியும், சமூகத்தின் இ ஏற்படுத்தக்கூடிய எத்தகைய
கொள்ளப்படும். இத்தகைய அபி
அத்தியாவசியமான அம்சமாகக் ெ
எவ்வாறாயினும், தத்துவ அறிஞர்களும் வரலாற்றுரீதியா சிந்தித்தனர் என்பது பற்றி க காலங்களிலும் தற்போதும் ந எதிர்காலத்திலும் இவ்வாறான மு ஏற்படும்; முன்னேற்றத்திற்கு முடி ஆம் நூற்றாண்டில் பிரான்சில் எ இக்கருத்தை வலியுறுத்தியவர் என்பவராவர்.
சமய நூல் அறிவை விஞ வளர்ச்சிக்கு வரம்பில்லை; மனி தடையானவற்றை அகற்றிவிடு: தொடர்பற்ற முறையில், துண்டுL தொடர்ச்சியானது படிப்படியாக நீ
விரிவடைந்தது.
'முன்னேற்றம் தவிர்க்க மு கருத்துக்கு இணையான கருத்து கொன்பியூசியசின் சிந்தனையி
உடன்பாட்டு, எதிர்மறை அம்சா

ளக் கொண்டுள்ளனர்; இப்பண்புகளின் களைச் செய்து கொள்ள முடியும்; உடல்வலு உள்ளவர்களாகவும் சூழலில் பங்கு கொள்பவராகவும் ருப்பர். சமூகங்கள் தமது மனித றமையுடனோ திறமையில்லாமலோ ப்பரிமாணங்களில் முன்னேற்றங்களை மாற்றங்களும் அபிவிருத்தி எனக் விருத்திச் செயற்பாட்டில் கல்வி ஒரு காள்ளப்படுகின்றது.
ஞானிகளும் சமூக அறிவியல் ாக அபிவிருத்தி பற்றி எவ்வாறு சுருக்கமாக நோக்குவோம். கடந்த ாகரீங்கள் முன்னேறி வருகின்றன. முன்னேற்றம் எல்லையற்ற முறையில் வும் எல்லையும் இல்லை என்பது 17 rழுந்த அபிவிருத்திச் சிந்தனையாகும். Sige53, 9 Slebi B.L.B. De. Fontenelle
நஞானம் வெல்லும், இயற்கையான தனின் இயற்கையான வளர்ச்சிக்குத் வதே அரசின் பணி, முன்னேற்றம் படுத்தப்பட்டு ஏற்படுவதில்லை; அது நிகழ்வது என்று இச்சிந்தனை மேலும்
pடியாதது என்ற மேலை நாட்டுக்
நுகள் சீன மரபிலும் காணப்பட்டன.
ன்படி இயற்கையில் காணப்படும்
வ்கள் இணைந்து செயற்பட்டு உலக
2

Page 9
முன்னேற்றத்துக்கு அடிகோலுகிே சமூகவியலாளர் எனக் கருதப்படும் , என்பார் இஸ்லாமிய உலகில் முரண் முதன் முதலாகக் கருத்து வெளியி மாற்றங்கள் எழுந்தமானமாக ஏற்படுவ ஒழுங்கினடிப்படையிலேயே ஏற் வீழ்ச்சியிலும் ஒரு தொடர்ச்சி 8 காலநிலை, புவியியல் நிலை Lே
வளர்ச்சியைப் பாதிப்பன என்பது அவ
1.1 பரிமாணக் கோட்பாடு
19 ஆம் நூற்றாண்டில்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சிந்தனைகளும் இவை பரிமாணக் கோட்பாடுகள் என அறிஞர்கள் அபிவிருத்தியும் மாற்றமும் அவசியமாக, உடனடியாக ஏற்படுவது Compte என்னும் அறிஞர் அபிவிருத்தி விஞ்ஞான சாதனைகளின் விளைவு எ 55516 (65T60s Herbert Spencer Feyes வளர்ச்சி ஏற்படும் என்றார். Darwin & அவர் தாவரங்களும் விலங்குகளும் டெ சமூகங்களும் வளர்ச்சியுற வேண்டும் கூடியன' என்ற தத்துவம் சமூகத் ஏழைகள் ஏழைகளாக இருப்பதற்குக்
குறைவு (less fit), செல்வந்தர்கள் அவர்கள் அதற்குத் தகுந்தவர்கள் என்ட
அபிவிருத்தி பற்றிய பரிணாமக் ெ
இறுதியிலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டிலும்
GF (ep 56ŚLLJ6IOAT 6TTsf Emile Durkhei1
3

ாறன. உலகின் முதலாவது 36ñD6JOITL6luu 9 sóleG5ff Ibn khaldun எபாடுகளின் பங்களிப்புப் பற்றி -ட அறிஞர் இவராவார். சமூக தில்லை; அவை முறையாக, ஒரு படுகின்றன; பேரரசுகளின் -ண்டு; எனினும் நாடுகளின் ான்ற காரணிகள் அவற்றின் து கருத்தாகும்.
அபிவிருத்தி பற்றி நன்கு கோட்பாடுகளும் தோன்றின. Tப்பட்டன. 19 ஆம் நூற்றாண்டு இயற்கையாக, தொடர்ச்சியாக, எனக் கொண்டனர். Auguste யும் முன்னேற்றமும் மனிதனின் ன வலியுறுத்தினார். பிரித்தானிய அமைப்பினைப் பொறுத்தே சமூக ரின் சிந்தனையைப் பின்பற்றிய ற்ற பரிணாம வளர்ச்சி போன்று ; "வாழத் தகுந்தனவே வாழக் தில் நிலை பெற வேண்டும்; காரணம் அவர்களுக்குத் தகுதி
உயர்நிலைக்கு வரக்காரணம்
தே Spencer இன் சிந்தனை.
காள்கை 19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடர்ந்து நிலவியது. பிரஞ்சு இக்கொள்கையை மேலும்

Page 10
விரிவுபடுத்தினார்; இக்கொ6 எளிமையான புராதன நிலை வளர்ச்சியடைகின்றது; இது 8 இக்கொள்கையின்படி வலிமைய சமூகங்கள், பரிணாம வளர் பிரதிபலிக்கின்றன; கைத்தொழி கட்டமொன்றைப் பிரதிநிதித்துவ சமூகங்கள் உயர்சமூகநிலையை வளர்ச்சியடைந்தவை உட்பட
பாதையில் அபிவிருத்தியுறுகின் கோட்பாட்டின் உட்கருத்து.
ஆட்சிமுறையை நியாயப்படுத்த முன்னேற்றம் காண முற்படும் வளர்ச்சிக்குக் குடியேற்ற ஆட் முன்வந்ததையே குடியேற்ற இக்கொள்கை விளக்க முற்பட்ட
20 ஆம் நூற்றாண்டின் இப்பரிணாமக் கோட்பாடு வி தொடர்ச்சியாக வரலாற்று ரீதியா ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. வைத்து அவற்றின் வளர்ச்சிை காணப்படும் பல முரண்பாடுக எடுத்துக்காட்டாக, நவீன கைத் சடங்குகள் இன்றும் கோட்பாட்டுவாதிகள் இவை வி மிச்சசொச்சங்கள் என்றும் இச்சடங்குகள் ငါလ சமூக தே கூறினர். சமூகங்கள் ஒரே முன்னேறுவது தவிர்க்க ( நடைமுறையில் பிழைத்து வி
உடைமை அரசுகளின் தோற்றம்

கையின் மூலக் கருத்து சமூகம் பிலிருந்து சிக்கலான நவீன சமூக பாழும் உயிரியொன்றிற்கு ஒப்பானது, ான, கைத்தொழில்மயப் படுத்தப்படாத ச்சியின் புராதன கட்டமொன்றைப் ல்மய சமூகங்கள் நவீன வளர்ச்சிக் பப்படுத்துகின்றன, வளர்ச்சி குறைந்த அடைய முயலுகின்றன; மொத்தத்தில் எல்லா சமூகங்களுமே முன்னேற்றப் ாறன என்பது பரிணாம வளர்ச்சிக் குடியேற்ற ஆட்சியாளர்கள் தமது இக்கொள்கையைப் பயன்படுத்தினர், பின்தங்கிய சமூகங்களின் பரிணாம -சியாளர்களும் மிஷனரிகளும் உதவ ஆட்சி முறையின் நோக்காக
55).
முற்பகுதியில் அபிவிருத்தி பற்றிய மரிசனத்துக்குள்ளாயிற்று. சமூகங்கள் க வளர்ச்சியுற்றன என்னும் கருத்தை சமூகத்தின் தோற்ற நிலைமைகளை ய விளைக்க முடியாது சமூகத்தில் ளை இக்கொள்கை விளக்கவில்லை; தொழில் சமூகங்களில் பாரம்பரிய சமய காணப்படுகின்றன. UflooDTITLods திவிலக்கு என்றும் பண்டைய மரபின் விளக்க முற்பட்டனர்; வேறு சிலர், வைகளை நிறைவேற்றி வைத்ததாகக் போக்கிலேயே வளரும்; சமூகங்கள் முடியாதது என்ற கருத்துக்களும் -டதாக எடுத்துக்காட்டப்பட்டது.சமூக முதலாம், இரண்டாம் உலகப்போர்கள்
4.

Page 11
என்பன இதற்கு உதாரணங்களாக
முன்னேற்றத்தையன்றி சமூக வீழ்ச்சி
1.2 அமைப்பியல் - செயற்பாட்டு 6
1930களில் தொடங்கி 1950களில் முக்கியத்துவம் பெற்ற மற்றொரு செயற்பாட்டு வாதமாகும் (Structur ed (Cb6)JTé5é5)uU s94gÖle5ffe556íT Takott Parsor இக்கருத்தின்படி சமூகம் ஒன்றுக் அங்கங்களை உடையது (உ.ம் ச போன்றன); இவையாவும் எப்போதும் அமைதியையும் காண முயல்கின்றன இவ்வறிஞர்கள், அதன் பரிணாம வளர் சமூக ஒருங்கிணைப்பு, சமநிலை முரண்பாடுகள் (conflicts) தடையாக கருத்து. இவர்களுடைய கோட்ப சொல்லவில்லை என்றும் சமூகத்தின் கூறுகள் பற்றி மட்டுமே ஆராய்கின் சமநிலை பேணப்படுவதையே வலியுறு ஒரு சித்தாந்தச் சார்புடையது; இ பேணப்பட வேண்டும்; அவையே ெ மாற்றம் என்பன குறைபாடுடைய
தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை வலியுறுத்துவதாக வாதிடப்பட்டது அபிவிருத்திக்கும் மாற்றத்துக்கும் சமூ பழைமை வாதத்தை வலியுறுத்துவ guSNgoJud Talcott Parsons LSÖGST6Noš5566 கோட்பாடு ( Ne o - e v o l u t i o n i sm கோட்பாட்டையும் அவரது அமைப்பிய இணைத்து சமூகங்கள் ஒருங்கி
5

க் கூறப்பட்டன. இப்போர்கள்
யையே எடுத்துக்காட்டின.
ாதம்
) சமூக அறிவியல் துறைகளில் கோட்பாடு அமைப்பியல் - l - Functionalism). 3560)6OT s, Robert K.Menon gé)(8u TyT6)Jff; கொன்று தொடர்புடைய பல மயம், கல்வி, அரசு, குடும்பம் தமக்குள் ஒரு சமநிலையையும் சமூக மாற்றம் பற்றிக் கூறிய ச்சி பற்றி எதுவும் கூறவில்லை; ) என்பன ஏற்பட்ட சமூக அமைவன என்பது அவர்கள் ாடு, மாற்றம் பற்றி எதுவும் தேக்கத்தன்மையுடைய பல்வேறு றது என்று விமரிசிக்கப்பட்டது. |த்தும் இக்கோட்பாடு குறிப்பிட்ட |ணக்கமும் ஒருங்கிணைப்பும் பறுமதிமிக்கவை ; முரண்பாடு, அம்சங்கள் என்பதால் அவை என்பதையே இக்கோட்பாடு | மேலும் இக்கோட்பாடு க சீர்திருத்தத்துக்கும் எதிரான தாகவும் விமரிசிக்கப்பட்டது. முன்வைத்த புதிய பரிணாமக் முன்னைய uffsooTITLods D - செயற்பாட்டு வாதத்தையும் ணைப்பினுடாகப் பரிணாம

Page 12
வளர்ச்சியடைவதாக எடுத்துக் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள ந6 Theory) உருவாயிற்று.
1.3 நவீனமயக் கோட்பாடு
இக்கோட்பாடு இரு மனிதகுலத்தின் எதிர்காலம் எண்ணங்களைக் கொண்
சமூகவியலாளர்களும் உளவியல மானியவியல் துறை சார்ந்த இக்கோட்பாட்டின்படி நவீனமயம் பாரம்பரிய சமூகம் மிகத்து முறையாகவும் உலகலாவிய நவீனமயம் கட்டம் கட்டமாகவ நவீனமயமாக்கம் என்பது அ உறுப்பினர்களில் பெரும்பாலா கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; இ நிறுவனங்களான பாடசாலை, கு உதவவேண்டும். பல்வேறு அபிவிருத்தியியல் ஆய்வுகள்
வழங்குவதில் LUT L. 5F T 60) I உதவிவந்துள்ளன. நவீனமயமாக் நிறுவனங்கள், நவீன விழுமியங் பொருளாதார அபிவிருத்தி இடைத்தொடர்பு உண்டு. ஆயினு ஆய்வுகளின்படி:
9 நவீன விழுமியங்களுக்
தொடர்பில்லை.
9 நவீன நிறுவனங்களுக்கு
தொடர்பில்லை.

கூறியது. இதனடிப்படையில் தற்போது
வீனமயக் கோட்பாடு (Modernization
பெரும் போர்களைத் தொடர்ந்து பற்றிய நம்பிக்கை நிறைந்த டமைந்தது. இக்கோட்பாட்டை ாளர்களும் அரசறிவியல், பொருளியல், த அறிஞர்களும் பயன்படுத்தினர். ) என்பது புரட்சிகரமானது, ஏனெனில், புரிதமாக நவீனமயமாயிற்று; இது ரீதியிலும் ஏற்பட்டது; அத்துடன் |ம் முன்னேற்றகரமாகவும் ஏற்பட்டது, பிவிருத்தியேயாகும்; இதற்கு சமூக னவர்கள் நவீன விழுமியங்களைக் |வ்விழுமியங்கள் உருவாவதற்கு சமூக டும்பம், தொழில்நிலையங்கள் என்பன நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரின்படி நவீன விழுமியங்களை லகளும், தொழிற்சாலைகளும் கக் கோட்பாட்டின்படி, நவீனமயமாக்க கள், நவீன நடத்தை, நவீன சமூகம், என்பவற்றுக்கிடையே நேரடியான னும் இத்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
க்கும் நவீன நடத்தைக்குமிடையே
ம் நவீன விழுமியங்களுக்குமிடையில்

Page 13
9 நவீன நடத்தை, நவீன ச என்பவற்றுக்கிடையிலான ெ எடுத்துக்காட்டாக, வளர்மு தொடர்பு சாதனங்களின் பா வளர்ச்சி பெறவில்லை; ஏற்படவில்லை; நவீன விழு விவசாயிகளின் உற்பத்தித் ஆய்வுகள் தெரிவித்தன.
நவீனமயமாக்கக் கோட்பாட்டை 9 நவீன விழுமியங்கள் பாரம்ப மாறானவையல்ல. ஜப்பானி அபிவிருத்தியை ஊக்குவித்து: தடைகளாகக் கருதப்பட்டன. e தனியாட்கள் பெறுகின்ற நவீன சமுதாய மட்டத்தில் ெ ஏற்படுத்திவிடும் என்பதில்ை தனியாட்களின் கூட்டுத்தெ நாடுகளில் வாழும் கற்றோ செல்வது ஒரு நவீனநடத்தைே நன்மையடைந்ததாக அறுதியிட் o be 60TLDu LDT is 355 கோட் நவீனமயப்படுத்தப்பட அது மாறவேண்டும். இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட சித்தாந்தச் சா இனமையவாத சிந்தனையும் (
1.4 பொருளியல் கோட்பாடு
நவீன காலப்பகுதியில் பொருளிய
தமது சிந்தனைகளை முன்வைத்தனர்.
7

மகம், பொருளாதார அபிவிருத்தி ாடர்புகள் பிரச்சினைக்குரியவை. க நாடுகளில் மேலைநாட்டுத் திப்பினால் நவீன விழுமியங்கள் பொருளாதார அபிவிருத்தியும் யெங்களால் நன்கு பாதிக்கப்பட்ட
திறன் அதிகரிக்கவில்லை என
விமரிசித்தவர்களின் நோக்கில், ரிய விழுமியங்களுக்கு முற்றிலும் ல் பாரம்பரிய விழுமியங்களும்
ாளன. மேலைநாடுகளில் அவை
விழுமியங்களும் நடத்தைகளும் பாருளாதார அபிவிருத்தியை ல. ஏனெனில் சமூகம் என்பது ாகை மட்டுமல்ல; வளர்முக வெளிநாடுகளில் பணிபுரியச் யே! இதனால் வளர்முக நாடுகள் டுக் கூறமுடியாது.
பாட்டின்படி ᏄᏭᎮ0b நாடு முதலில் ஒரு மேலை நாடாக நவீனமயமாக்கச் செயற்பாடு புடையது என்பதுடன் அதில்
thnocentric) od 6öOTGB),
oாளர்களும் அபிவிருத்தி பற்றிய சமூகவியலாளர்களின் சிந்தனை

Page 14
சமூக உளவியல் கோட்பாடுகை உளப்பாங்குகள் என்பவற் பொருளியலாளர்கள், அபிவிருத் உற்பத்தி ஆற்றலைக் கருத்தி ஊழியர்களின் ஆற்றலையும் திற முதலீடாகக் கருதினர்; (335|TUTLL 66TULg (Human Capita மேம்பாடு என்பன மனித மூல ஆற்றல் விருத்தியில் தங்கியுள்ள 36 fluori Theodors Schultz (196 என்பது நுகர்பொருள் அன்று உ கல்வித் தேர்ச்சியுடைய மக்களே வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ம கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி கல்வி வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்குகின் தேக்க நிலை என்பவற்றுக்கு உ வேண்டும் கல்வித்துறைக்கு பெரு நிலையிலும்(Micro) செய்யப்படும்
உண்டு.
மனிதனின் கல்வித் தேர் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற் அரசியல் தலைமைப் பீடத்துக் பொருத்தவரையில் இத்தகைய (
உதவும் என்பது இக்கோட்பாட்டில்
மனித மூலதனக் கோட்பாட்
கல்வியின் மீது செய்யப்ட ஏற்படுத்தும் எனும் கரு ஒருவரின் குடும்பப்பின்ன

>ளயும் தனியாட்கள், அவர்களுடைய )றையும் வலியுறுத்தியவிடத்து திச் செயற்பாட்டில் மனிதவலுவின் ற் கொண்டனர்; வேலை செய்யும் னையும் முன்னேற்றுவதை அவர்கள் அவர்களுடைய மனிதமூலதனக் l Theory) தேசிய அபிவிருத்தி, சமூக தனத்தின் மேம்பாட்டில், மக்களின் ன. இக்கருத்தை ஒழுங்குற எடுத்துக் 1) அவருடைய கருத்தின்படி, கல்வி ற்பத்திக்கு உதவும் முதலிடே கல்வி, பொருளாதார மற்றும் கைத்தொழில் னித வலுவை வழங்குகின்றார்கள்; யே உலகநாடுகள் பெருமளவு நிதியை றன; பொருளாதார வளர்ச்சிக்குறைவு, ள்நாட்டுக் காரணிகளே பொறுப்பேற்க நம்பாக (Macro) நிலையிலும் நுண்பாக
முதலீட்டுக்குப் பொருளாதார பயன்
ச்சிக்காகச் செய்யப்படும் முதலீடு படுத்தும் என்பதை இக்கோட்பாடு 5கு உணர்த்தியது. தனியாட்களைப் முதலீடு பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ன் உட்கருத்து,
டை விமரிசித்தோரின் நோக்கில்,
படும் முதலீடு வருமான அதிகரிப்பை த்து பிரச்சினைக்குரியது. ஏனெனில் "ணி, உள்ளார்ந்த ஆற்றல் என்பனவும்

Page 15
வருமான அதிகரிப்டை நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாகு கல்வி வசதிகள் மட்டும் க மாட்டாது. பொருளாதாரமு சித்தாந்தம் போன்ற அை தேர்ச்சியைப் பாதிக்கும். இ சாதகமாகவோ அல்லது பாத இக்கோட்பாடு கொள்கை அம்சங்களைக் கொண்டுள் உருவாக்க உதவிய மு எடுத்துக்காட்டாக, ශ්‍රීවණ மேம்படுத்துவதில் கல்வியின் பயன்படுத்தப்பட்ட மு 60 இவ்வாறான அளவீடு ஊழி அவர்களுடைய அறியாமை (பொருளாதார வளர்ச்சியின் மூலதனத்தில் ஏற்பட்ட அ அமெரிக்காவில் 1919-1957 & வளர்ச்சியில் 36-70 வீதம் அதிகரிப்பின் விளைவு என
இதுவரை ஆராயப்பட்ட கோட்ப
அமைதியான முறையில் படிப்படி வலியுறுத்தின. சமூக அமைப்புகளிe அவை கருத்திற் கொள்ளவில்ை
அமைப்பின் குறைபாடான, அச
இக்கோட்பாடுகளின் உட்கருத்து. ச
ஆற்றலை உடைய சமூக முரண்பா(
நோக்க இக்கோட்பாடுகள் தவறிவி
முக்கிய கண்டனமாகும். கடந்த காலி
சமூக நிகழ்வாகவே
9

பும் தொழில் வாய்ப்புகளையும்
ல்வித் தேர்ச்சியை ஏற்படுத்தி விட றை, சமூக வகுப்பு, அரசியல் >ப்புரீதியான காரணிகள் கல்வித் வை ஒரு சமூக வகுப்பினருக்கு கமாகவோ இயங்கலாம்.
யளவில் சில கவர்ச் சிகரமான ாது. ஆயினும் அக்கோட்பாட்டை றையியல் பிரச்சினைக்குரியது. ாழியர்களின் தராதரங்களை பங்களிப்பை அளவீடு செய்யப் றயியல் பிரச்சினைக்குரியது. யர்களின் தராதரங்களை விடுத்து பற்றிய அளவீடாகவே அமைந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட வீதம் மனித புதிகரிப்பின் விளைவே, ஐக்கிய 5கிடையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மனித மூலதனத்தில் ஏற்பட்ட Schultz எடுத்துக் காட்டியிருந்தார்).
ாடுகள் மாற்றமும் அபிவிருத்தியும் யாக ஏற்படுவன என்பதையே காணப்படும் முரண்பாடுகளை ல; இம்முரண்பாடுகள் சமூக தாரண அம்சங்கள் என்பதே முக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற களை ஒரு முக்கிய காரணியாக ட்டன என்பதே இவை பற்றிய
வரலாற்றில் முரண்பாடுகள் ஒரு இருந்து வந்துள்ளன. சமூக

Page 16
முறைமையின் முரண்பாடுகள்,
வர்க்க இனப்பிணக்குகள் என்பன
1.5 மார்க்சீய சிந்தனை
மார்க்சீய கோட்பாட்டின்ப வளர்ச்சியுறுகின்றது, புராதன டெ மானியமுறை, முதலாளித்துவம், வளர்ச்சியுற்று இறுதியில் பொது ஆயினும் இச்சிந்தனையின்படி, சமூகம், மாற்றங்களுக்குள்ளா காணப்படும் முரண்பாடுகளு மாற்றங்களுமாகும். முதலா6 வர்க்கத்துக்கும் தொழிலாளி வர் தீவிரமடைந்து புரட்சிக்கு வழிவகு வகுக்கின்றன. மார்க்ஸின் முன்னேற்றத்திலும் இவை மு அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டில் பற்றிய விழிப்புணர்வைத் தொ
என்பன முக்கிய அம்சங்களாகும்.
சமூக மாற்றம், அபிவிருத் அபிவிருத்தி பற்றிய சிந்தனை ஏற்படுத்தின. சமூக மாற்றம் வழங்கப்பட்ட புதிய வியாக்கிய
Upsuu L5u LOTssä5éu (Neo-Mar)
1.6 சார்பு நிலைக் கோட்பாடு
அபிவிருத்திப் பற்றிய பரிே
கொள்கை என்பவற்றுக்கு மாறா
(dependency theory) 96 spj6T

புரட்சி, சுரண்டல், குடியேற்ற வாதம்,
இதற்கு உதாரணங்களாகும்.
உ சமூகம் பல்வேறு கட்டங்களில் ாதுவுடைமை நிலையிலிருந்த சமூகம் சமூக உடைமை என படிப்படியாக |வுடைமை சமூகமாக மிளிர்கின்றது. இவ்வாறு கட்டம் கட்டமாக வளரும் கக் காரணம் சமூக அமைப்பில் ம் உற்பத்தி முறையில் ஏற்படும் ரித்துவ சமூகத்தில் முதலாளி க்கத்துக்கும் ஏற்படும் முரண்பாடுகள் நத்துப் பாரிய சமூக மாற்றத்துக்கு வழி
நோக்கில், அபிவிருத்தியிலும் மக்கிய அம்சங்களாகும்; மார்க்சீய யாவருக்கும் எழுத்தறிவு, சுரண்டல் ழிலாளவர்க்கம் பெற்றுக் கொள்ளல்
தி பற்றிய மார்க்சீய சிந்தனைகள்,
வளர்ச்சியில் முக்கிய தாக்கத்தை பற்றிய மார்க்சீய சிந்தனைக்கு ானங்களின் விளைவாக அபிவிருத்தி
tist) கோட்பாடுகள் எழுந்தன.
ணாமக் கொள்கை, நவீனமயமாக்கக்
க எழுந்த சார்புநிலைக் கோட்பாடு
ஒன்றாகும். இக்கோட்பாடு பல்வேறு
10

Page 17
சமூகங்களுக்கிடையிலும் குறிப்பிட்ட சமூக, பொருளாதார, அரசியல், பன் கொண்டது. ஒரு சமூகத்தின் அல்ல; அபிவிருத்தி மற்றொரு பிராந்திய அபிவிருத்தியுடன் தொடர்புறுத்த (Central/Metropole) சமூகங்கள் அபிவு பின்தங்கிய எல்லைநிலை (peripheral காணப்படுகின்றன; இவற்றுக்கி
வரலாற்றுரீதியானது என்பதை விளக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றது; வறிய நாடு காரணம் மேலைநாடுகளில் வளர்ச்சி பொருளாதார முறையாகும்; இம்முறை செலுத்தி அவற்றைச் சுரண்டுகின்ற நாடுகளில் தங்கி வாழ்கின்றன. மையக்கருத்தாகும்; உலக நாடுகளை நாடுகள் என இரண்டாகப் பிரிக்கலா வறிய எல்லைநிலை நாடுகள் மீது வளங்களையும் பயன்படுத்தி வளர்ச்சிப் பொருளாதார முறைகளைத் திரிபடை தடைகளும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு வழிகளில் மையநாடுகளைச் ஆட்சி, புதிய குடியேற்றவாதத் நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் 8 நாடுகளைச் செல்வந்த நாடுகள் 6 வேண்டும் என்பதில்லை. வறியநா கற்றோர் குழாமும்(elite) கொ விழுமியங்களும் மேலைநாட்டுப் போக வளர்முக நாடுகள் மேலைநாடுகளில் இக்குழுவினரும் பொறுப்பாளிகள் உள்ளனர்.

மைய
சமூகத்துக்குள்ளும் இடம் பெறும் Tபாட்டு உறவுகளைக் கருத்திற் 5 ஒரு பிராந்தியத்தின் குறைந்த த்தின் அல்லது சமூகத்தின் ப்படுகின்றது; சில மைய ருத்தி அடைந்துள்ள நிலையில் - சமூகங்கள் வளர்ச்சிக் குன்றிக் டையில் உள்ள தொடர்பு கவே 'சார்புநிலை' என்ற சொல் களின் பின்தங்கிய நிலைக்குக் யடைந்துள்ள முதலாளித்துவப் வறிய நாடுகள் மீது ஆதிக்கம் து; வறிய நாடுகள் செல்வந்த என்பது இக்கோட்பாட்டின் மைய நாடுகள், எல்லைநிலை ரம்; செல்வந்த மைய நாடுகள், ஆதிக்கம் செலுத்தி அவற்றின் படைகின்றன; வறிய நாடுகளின் டய வைக்கும் முறையில் பல வறிய நாடுகளின் வளங்கள் சென்றடைகின்றன; குடியேற்ற
தொடர்புகள், பன்னாட்டு இதற்கு உதவுகின்றன; வறிய கைப்பற்றி ஆதிக்கம் செலுத்த டுகளின் தலைமைத்துவமும் ண்டிருந்த உளப்பாங்குகளும் குகளுக்கு ஒத்தனவாயிருந்தன.
தங்கியிருக்கும் நிலைமைக்கு எனக் கூறும் ஆய்வாளர்கள்

Page 18
இச் சார்புநிலைக் கோட்பா இக்கோட்பாடு குறைவு ஆராயாது, சமூகத்து காரணிகளையே கருத்து அண்மைக் கால ஆய்வு வர்த்தகம் என்பனவற் பொருளாதார நன்மைக இதிலிருந்து பிறரில் தங் development) என்ற புது நாடுகளில் தங்கி வாழ் வளர்ச்சியுற்றதை இக்.ே
சமூகவுடைமை நாட் நாடுகளுக்கு உதவி 6 ஏற்பட்ட வளர்ச்சி,
அபிவிருத்திக்குறைவு « ஆராயவில்லை. வறிய நாடுகள் பிற செல் எவ்வாறு வளர்ச்சியடை எதுவும் சொல்லப்பட6 துண்டித்தல், வெளிநாம் நிறுவனங்களை அரசு பிறநாடுகளில் தங்கியி வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி
1.7 விடுதலைக் கோட்பாடு
அபிவிருத்தி பற்றிய மார்க்க என்பவற்றோடு தொடர்புடைய கோட்பாடு' ஆகும் (libration ஒரு புதிய கருத்தை ! அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துக

-ட்டை விமரிசித்தோரின் நோக்கில்,
விருத்தியின் உள்நிலைக் காரணிகளை க்கு அப்பால் உள்ள வெளிநிலைக் திற் கொண்டது. ) புகள் சில, வெளிநாட்டு முதலீடு, உதவி, மறால் சில நாடுகள் குறுங்காலத்தில் ளையும் பெற்றதாகக் கண்டறிந்துள்ளன. கியும் அபிவிருத்தியுற முடியும் (dependent திய கருத்தும் முன்வைக்கப்பட்டது. பிற ந்த சில நாடுகள் செல்வந்த நாடுகளாக காட்பாடு கருத்திற் கொள்ளவில்லை. டான சோவியத் யூனியனும் வறிய பழங்கியிருந்தது. இதனால் அந்நாட்டில் உதவி பெற்ற நாடுகளில் ஏற்பட்ட என்பன பற்றி இக்கோட்பாட்டுவாதிகள்
Iா ன
Dவந்த நாடுகளில் சற்றேனும் தங்கியிராது டயலாம் என்பது பற்றி இக்கோட்பாட்டில் வில்லை. வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தைத் ட்டு உதவியை மறுத்தல், பன்னாட்டு டைமையாக்கல் போன்ற வழிமுறைகள் நக்கும் நிலையை நீக்கி பொருளாதார விடும் என கூறுவதற்கில்லை.--
ஓய சிந்தனை, சார்புநிலைக் கோட்பாடு 1 மற்றொரு கோட்பாடு 'விடுதலைக் theory) அபிவிருத்திக் குறைவு பற்றிய இக்கோட்பாடு முன்வைத்துள்ளது; வதற்கான சில வழிமுறைகளையும்
12

Page 19
இக்கோட்பாடு எடுத்துக் கூறியது மாற்றமும் உலக அரசியல், பண்பாட் புரட்சிகரமான மாற்றமுமின்றிக் குை மக்கள் பொருளாதார நன்மைக விடுதலைக் கோட்பாட்டின் உட்க உள்ள கைத்தொழில், செல்வம், வளங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் அதிக அடக்கி ஒடுக்குகின்றார்கள்; இவ்வட மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதில் கல் பணியுண்டு; இவ்விழிப்புணர்வூட் பிரேசில் நாட்டுக் கல்வியாளர் அவருடைய நோக்கில் அபிவிருத் விடுதலையிலும் கல்விக்கு முக்கிய அபிவிருத்தி, அபிவிருத்தி என்பது ெ கருதும் என்பது அவ்வறிஞர் கண்ட பின்பற்றி அங்கோலா, மொசாம்பிக் அபிவிருத்திக்குப் பயன்படுத்தும் மு ஆயினும் Freire யின் கோட்பாடுக6ை அமெரிக்க நாடுகளில் தடை செய்யப் பாடசாலைக் கல்வியை முழுமையாக சாத்தியமற்றது என்றும் அரசியல்ரீ என்றும் கருதுகின்றன. கல்வித் ே விவசாயிகளும் நடைமுறையிலுள் முறையைக் கவிழ்க்க முயல்வர் என கல்வியினூடாகத் தீவிர சமுதாய என்பது கற்பனாவாதம் கல்வியின அபிவிருத்திப் பிரச்சினைகளை தீர்ச்
எனச் சில ஆய்வாளர்கள் கருதுவர்.
அபிவிருத்தி பற்றிய பல்வேறு வலியுறுத்தும் ஒரு பொது அம்சம் அபி
13

சமூக அமைப்பில் தீவிரமான டு, சமூக பொருளாதார நிலையில் றவு வளர்ச்சியுடைய நாடுகளின் ளைப் பெறமுடியாது என்பது நத்தாகும்; வளர்முக நாடுகளில் நிலம் போன்ற பொருளாதார ார வர்க்கத்தினர் நாட்டு மக்களை $கு முறை பற்றிய விழிப்புணர்வை விச் செயற்பாட்டுக்கு முக்கிய _60) 6\} * Conscirntizacao” 6T6ồT[[]] Paulo Freire (eróULSLGB6r6TT; திச் செயற்பாட்டிலும் மக்கள் பங்குண்டு; விடுதலை என்பது சல்வத்தையன்றி சமூகநீதியையே சமூகநெறி, இக்கோட்பாட்டைப் போன்ற நாடுகளில் கல்வியை யற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ாக் கொண்ட நூல்கள் இலத்தீன் பட்டன. பல வளர்முக நாடுகள் வழங்குவது பொருளாதாரரீதியாக தியாக விரும்பத்தக்கது அல்ல தர்ச்சியுடைய தொழிலாளர்களும் "ள அரசியல், பொருளாதார க் கருதும் அரசுகளும் உண்டு. மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ல் மக்கள் பெறும் விடுதலை,
கும் எனச் சொல்வதற்கில்லை
சிந்தனைகளும் கோட்பாடுகளும் விருத்தி என்பது சமூகங்கள் ஒரு

Page 20
விரும்பத்தகுந்த முறையில் மாற்ற சுவீடன் நாட்டுப் பொருளியலாலி தெளிவுபடக் கூறியதாவது: ". சமைப்பும் மேல்நோக்கி நகர்ந் அபிவிருத்திக்கான தர்க்கரீதியா செயற்பாட்டில் முரண்பாடுக கூறவில்லை. அத்துடன் அவ முழுமையாகக் கருத்திற் கொள்: பொருளாதாரத் தொடர்பற்ற அம்
சமூகதேவைகளை உள்ளடக்குகி
எனவே அபிவிருத்தி என் நிலையிலும் பல பரிமாணங்களை பற்றிய கோட்பாடுகள் அதன் முக்கியத்துவம் வழங்கின; இ நிறைவானவையல்ல. இவ்வி மாற்றத்துக்குமுள்ள வேறுபாட்( மாற்றம் என்பது மேல் நோக்க கீழ்நோக்கிய பின்னடை6ை
அபிவிருத்தியென்பது முன்னேற்ற
சமூக சிந்தனையின் வர அபிவிருத்தி என்பது விரும்பத்தகு பரிமாணங்களையும் குறித்து 6 விளக்க பின்வரும் நியமங்கள் பய
சமூகத்தின் உற்பத்தி மு அதிகரிப்பு.
மக்களின் அடிப்படைத் (
உ அருமையாகக் காண படுத்துவதுடன் தொ! குறிக்கோளை நிறைவு ெ

மடைந்து செல்லமுடியும் என்பதாகும். Tri Gunnar Myrdal 9 JL66Ś(Cbģ5śÉQUŤOMÓģ5 அபிவிருத்தி என்பது முழுச் சமூக து செல்வதைக் குறிக்கும்; இதுவே 0 வரைவிலக்கணம்' அபிவிருத்திச் ளூக்கு இடமில்லை என அவர் ரது விளக்கம் சமூக அமைப்பை வதால் பொருளாதார அம்சங்களையும் சங்களான கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும்
ன்றது.
பது கோட்பாடுரீதியாகவும் யதார்த்த க் கொண்டது. ஆயினும் அபிவிருத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்துக்கே இவ்வகையில் அக்கோட்பாடுகள் டத்து அபிவிருத்திக்கும் சமூக டைக் குறிப்பிடவேண்டும்; சமூக கிய முன்னேற்றத்தை மட்டுமின்றி չյամ) குறிக்கும்; ஆனால் த்தை மட்டுமே குறிக்கும்.
லாற்றில் பொதுவாக எப்போதுமே தந்த மாற்றத்தையும் அதன் பல்வேறு வந்தது; அபிவிருத்தி பற்றி மேலும்
J60TLJL586-19 UJ60T
முறையின் வினைத்திறனில் ஏற்படும்
தேவைகளை நிறைவு செய்தல்,
Tப்படும் வளங்களையும் பயன் டர்புடைய சமூகக் குழுக்களின் சய்தல்,
14

Page 21
உற்பத்தித் திறன், பொருளாதார ජිත (D நாடுகளின் மொத்த தேசிய உற் உற்பத்தி(GDP) என்பன கணக்கிடப்ப பொருளாதார வளர்ச்சியே என்ற இவ்வழிமுறை பயன்தரக்கூடியது. இ பல குறைபாடுகள் உண்டு என்பதை வகையான அபிவிருத்தியை, பொரு கருத்திற் கொள்கின்றன. மக்களின் வ நிலையிலும் பொருளாதார வளர்ச்சி வினைத்திறனுடைய உற்பத்தி நுட்ட அறிமுகம் செய்யும்போது பொது சீர்கேடடையும் சாத்தியம் உண்( வளர்ச்சியற்ற நிலையிலும் உற்பத் நிலையிலும் மக்களின் வாழ்க்கைத் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. உதார6 வளங்களும் கணிப்பொருள்களும் கண் நிகழ வாய்ப்பு உண்டு. ஆயினும் அபிவிருத்தியினைச் சரியாகச் இவ்வளங்கள் முற்றாகப் பயன்படுத்தப் வீழ்ச்சியடையக்கூடும். புதிய வளங்
வளர்ச்சி குறுங்காலத்துக்கே நீடிக்க மு
அண்மைக்காலச் சிந்தனையின்படி குறிகாட்டிகளை விட (GNP GDP ே நிலைமையே அபிவிருத்தி பற்றிய சி இவ்வாழ்க்கை நிலைமை என்பது அடிப்படையான மனித தேவைகளைய அடிப்படை மனித தேவைகளையும் ச நீர், சக்திவளம், உறையுள் என்பனவு சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, தொடர்பு சாதன
என்ற பிரிவில் அடங்கும். இத்தே
15

வளர்ச்சி என்பவற்றை அளந்து பத்தி (GNP), மொத்த உள்நாட்டு டுகின்றன. அபிவிருத்தி என்பது முறையில் சிந்திக்குமிடத்து ப்பொருளாதார குறிகாட்டிகளில் விட அவை ஒரு குறிப்பிட்ட ளாதார விருத்தியை மட்டுமே ாழ்க்கைத் தரம் வீழ்ச்சியடையும் ஏற்பட முடியும். உயர்தரமான Jr., 3560) 6T (efficient techniques) மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் டு. அவ்வாறே பொருளாதார தித் திறன் அதிகரிக்கப்படாத தரம் உயரும் வாய்ப்புகளும் ணமாக புதிதாக எண்ணெய் டுபிடிக்கப்படும் போது இவ்வாறு வாழ்க்கைத்தரம் அதிகரிப்பது சுட்டிக்காட்டாது. ஏனெனில், பட்ட பின்னர் வாழ்க்கைத் தரம் களால் ஏற்படும் பொருளாதார ,Lib|لاہوا
பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றிய பான்றன) மக்களின் வாழ்க்கை றந்த குறிகாட்டியாக அமையும்;
பொருளாதார இயல்புடைய |ம் திருப்தியுடன் தொடர்புடைய ருதும், ஒரு வகையில் உணவு, ம் மற்றொரு வகையில் கல்வி, "ங்கள் என்பனவும் 'தேவைகள்
வைகள் பற்றிய அளவீட்டின்

Page 22
அடிப்படையில் அபிவிருத்தியை வளங்கள் எவ்வாறு ué வலியுறுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக் மனித தேவைகள் பற்றிய கு தரத்தை உயர்த்தும் வகையில் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கின்றது இப்புதிய சிந்தனையின்படி அபி உற்பத்திப் பொருட்களின் கூட்டு
உண்மையான அபிவிருத்தி மேம்பாடுடன் தொடர்புடைய
என்றே கொள்ள வேண்டியுள்ளது
அபிவிருத்தி என்பது பொரு நிறைவு செய்யும் வகையில் ச முறை என்பவற்றுடன், அவ் தீர்மானம் மேற்கொள்ளும் ம தீர்மானம் மேற்கொள்ளும் செ ஆதிக்கம் கொள்ளாது பரவி நிலைமையிருப்பின் அந்த அ அபிவிருத்தி ஏற்பட்டுள்ளது எ6 அரசியலில் கொள்ளும் பங் அவர்களுக்குள்ள வாய்ப்புகள், ே அபிவிருத்தி தொடர்பான பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இன்றைய அறிஞர்கள் பொருளாதாரம், பண்பாடு ஆகி என்ற கருத்தை ஏற்றுக் கொள் உள்ள இடைத்தொடர்புகள் ச கல்விச் செயற்பாடு தொடர்புடையதாயும் பொதுவ

மதிப்பீடு செய்யும் போது, சமூகத்தில் ரப்படுகின்றன என்ற அம்சமே காட்டாக, கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற றிகாட்டிகள், மக்களின் வாழ்க்கைத் எவ்வாறு சமூகம் தனது வளங்களை என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன. விருத்தி என்பது இயந்திரங்கள் மற்றும் த் தொகையல்ல.
தி என்பது மக்களின் வாழ்க்கைத்தர பல பரிமாணங்களையும் கொண்டது
ளாதார வளர்ச்சி, மனித தேவைகளை மூகம் வளங்களையும் பகிர்ந்தளிக்கும் வாறான வளப்பகிர்வு தொடர்பான ட்டங்களையும் கருத்திற் கொள்வது; யற்பாட்டில் ஒரு குழுவினர் மட்டும் பலாக மக்கள் பங்கு கொள்ளும் அளவுக்குக் குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் ன்பது நவீன சிந்தனையாகும். மக்கள் கு, அரசியல் பதவிகளைப் பெற தசிய ஒருமைப்பாடு போன்ற அரசியல் குறிகாட்டிகள் இதற்குப்
அபிவிருத்தி என்பது அரசியல்,
ய பல பரிமாணங்களைக் கொண்டது
கின்றனர். ஆயினும் இவற்றுக்கிடையே
ரியாக ஆராயப்படவில்லை. ஆயினும்
இம்மூன்று பரிமாணங்களுடனும்
ான அம்சமாகவும் விளங்குகின்றது.
16

Page 23
இந்நிலையில் பன்மைப் பரிமாணங் செயற்பாட்டில் கல்வியின் பங்கு என்
ஆராய்வோம்.
2.0 அபிவிருத்தியும் கல்வியும்
அபிவிருத்தி பற்றிய சிந்தனையை முறை சார்ந்த, முறைசாரா, மு கிடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை மன ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வகையில் தொடர் புடையவை. அத்துடன் இவ்வெவ்வேறு கல்வி நிலையங்க
கல்விக்கொள்கைகள் உருவாக்கப்படல்
அவ்வாறே எழுத்தறிவு, ஆரம் மூன்றாம் நிலைக்கல்வி என்பவற்று களையும் இனங்காணல் வேண்டும். இ வேண்டிநிற்கும் அபிவிருத்திக்குமிடை குறிப்பாக சுட்டிக்காட்டப்படல் வேண்( நாடுகளின் அபிவிருத்திக்கு ஆரம்பக் நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு ( விரிவுபடுத்தப்படல் வேண்டும்
ஆலோசனைகளைக் குறிப்பிடலாம்.
அடுத்து, நாடுகளின் அபிவிருத்தி கல்வி என்பவற்றில் எதற்கு முக்கிய என்ற விவாதம் இன்னும் தொடர்ந்து பொது ஆற்றலையும் கிரகித்தல் திற6ை முறையுடன் இணைந்து கொள்ளும் தொழிற்திறன்களைக் கற்று அபிவிருத் ஒரு கருத்து பொருளாதார முறைக்குத் ஏராளம் உண்டு; எனவே அவற்று
17

ளைக் கொண்ட அபிவிருத்திச் ன என்பதை அடுத்த பகுதியில்
விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளவிடத்து றையில் கல்வி என்பவற்றுக் ாங்கொளல் வேண்டும். இவை அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டுடன் அபிவிருத்தித் தொடர்பில் ளின் வளர்ச்சிக்கு வெவ்வேறு
வேண்டும்.
பக்கல்வி, இடைநிலைக்கல்வி, க்கிடையில் உள்ள வேறுபாடு க்கல்வி நிலைகளுக்கும் சமூகம் யிலுள்ள இடைத் தொடர்புகள் டும். எடுத்துக்காட்டாக, வளர்முக 5கல்வியும் உயர் கைத்தொழில் Dன்றாம் நிலைக்கல்வியும்
என்ற கல்வியாளர்கள்
க்கு ஏட்டுக்கல்வி, தொழில்சார் த்துவமளிக்கப்படல் வேண்டும் இருந்து வருகிறது. ஏட்டுக்கல்வி ாயும் வளர்ப்பதால், பொருளாதார இளைஞர்கள் விரைவில் புதிய திக்கு உதவ முடியும் என்பது தேவைப்படும் தொழிற்திறன்கள் 5கு அடிப்படையான தொழிற்

Page 24
திறன்களை, பாடசாலை நிை
என்பது மற்றொரு கல்விக் கருத்
அபிவிருத்திக்கும் கல்வி அபிவிருத்திக்குக் கல்வியின் ட வரலாற்றிலும் பொருளாதார வ என்பதை வலியுறுத்த வே கல்வித்துறை மாற்றங்கள் ச தொடர்ந்தே ஏற்பட்டன.
2.1 அரசியல் அபிவிருத்தி ே
பாடசாலைக் கல்வியின்
மானிடவியலாளர்கள் பண்டை
நோக்கங்களை நிறைவேற்ற
இயங்கின என்பர். அவர்களுை சமூக, பொருளாதார, பண் நாகரிகமடைந்த அரசுகளாக உ தோன்றின. பண்டைய எகிப்து, சமூகங்களை அவர்கள் உதாரண அரசியல், இனக்குழுக் கூறுகள் அரசுகள் விளங்கியமையால்,
நிலவத் தமது உள்ளூர், பிர கைவிட்டு அரசுக்கு விசுவாச ஏற்பட்டது. எனவே இந்நாகரிக ஆரம்பக் கட்டங்களில் ஒரு சி வழங்கி அரசின் உறுதிப்பாட்( Yehudi Cohen 6T60) up நாகரிகமடையாத சமூகங்களை கொள்ள நாகரிகமடைந்த சமூக அங்கு அறிமுகம் செய்தன. இ அபிவிருத்திக்கு மேலைநாட்டுப்

லயிலேயே அவர்கள் கற்கவேண்டும்
}ථිj.
விக்குமிடையில் உள்ள தொடர்பும் |ங்களிப்பு பற்றிய சிந்தனையும் கல்வி லாற்றிலும் மிகப் பிந்தியே ஏற்பட்டது ண்டியுள்ளது. வரலாற்று ரீதியாகக் மூக, பொருளாதார மாற்றங்களைத்
நாக்கு
தோற்றம் பற்றி ஆராய்ந்த ஐரோப்பிய டக்காலப் பாடசாலைகள் அரசியல் உதவும் அரசியல் கருவிகளாகவே டய நோக்கில் நாகரிகமடைந்த சிறிய பாட்டுக் கூறுகள் ஒன்றிணைந்து ருவாகிய காலத்தில் பாடசாலைகளும் பபிலோனியா, கிரீஸ், ரோம் போன்ற Tங்களாகக் காட்டுகின்றனர். பல சிறிய, ளின் ஒன்றிணைப்பாக இந்த நாகரிக அவை ஒருமைப்பாட்டுடன் நீடித்து ாந்திய இனக்குழுப் பற்றுக்களைக் மாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுகள் வளர்ச்சியுறத் தொடங்கிய லருக்காவது பாடசாலைக் கல்வியை டை நிலைநாட்ட வேண்டியிருந்தது. மானிடவியலாளரின் கருத்தின்படி, க் கைப்பற்றித் தம்மோடு இணைத்துக் கங்கள் அதற்கேற்ற கல்விமுறைகளை இக்கருத்தின்படி வளர்முக நாடுகளின் பாடசாலை முறைகள் பயன்படாது 18

Page 25
என்பதுடன் அவை எதிர்மறை வின் 19ஆம் நூற்றாண்டில் பிரஷ்யாவிலு முதலாம் உலகப் போருக்குப் பிற்ப நாடுகளிலும் அரசுக்கு விசுவாசமு கல்விமுறைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட கல்விமுறைகளில் ஏதோ ஒரு வை
அல்லது மறைமுகமாகவும் காணப்ப(
"யாவருக்கும் பாடசாலைக் க கல்வி' என்னும் நோக்குகள் அண்
காலங்காலமாக பாடசாலைக் கல்
வழங்கப்பட்டு கல்வி வந்தது. பண் நூற்றாண்டு இங்கிலாந்து, 19 ஆம் நு இதே நிலை காணமப்பட்டது. நவீன பெற்ற போதிலும் பண்டைக்காலத்தி உதவிய காரணிகளும் நோக் செல்வாக்குச் செலுத்தின ; இக் அரசியல் முறைகள் சிக்கல் நிை அரசியல் சூழ்நிலைகள் நாடுக முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தின; உ உணர்வுகளும், சீர்கெடத்தொடங்கிய
பிரிவினைக் கோரிக்கைகளை வளர்
உறுதிப்பாட்டைப் பாதுகாக்க ஒருமைப்பாட்டுணர்வை வளர்க்க 6ே சமூக மேம்பாட்டுக்கும் அவசியமாயி கல்வியைத் தனது தேவைகளை வேண்டியதாயிற்று. கல்வித்தேர்ச் கீழ்ப்படிவுள்ள குடிமக்களாக உருவ
பாட உள்ளடக்கங்கள் கூட ம
சமூகமயமாக்க உதவும் என்பது
பாடசாலைகள் வழங்கிய கல்வியும்
19

ளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதாகும். ம் ஹிட்லர் கால ஜெர்மனியிலும் ட்ட ஜப்பானிலும் பொதுவுடைமை உள்ள குடிமக்களை உருவாக்கக் டன. இன்றைய உலகநாடுகளின் கையில் இந்நோக்கு தெளிவுடனும் டுகின்றது.
ல்வி', 'யாவருக்கும் விஞ்ஞானக் மைக் காலங்களில் உருவானவை. வி சமூகத்தில் ஒரு சிலருக்கே டைய மெசப்பத்தேமியா, 18 ஆம் ாற்றாண்டின் தென்னாசியா எங்கும் ா காலத்தில் கல்வி நன்கு விரிவு ல் பாடசாலைக் கல்வி உருவாக கங்களும் நவீன காலத்திலும் காலப் பகுதியில் பொருளாதார, றந்தவையாயின; புதிய புவிசார் ளின் எல்லைப் பாதுகாப்பின் க்கிரமடைந்த இனத்துவ, பிராந்திய இன உறவுகளும் பல நாடுகளில் fக்க உதவின. இதனால் அரசின் மக்கள் மத்தியில் அரசியல் வண்டிய தேவை தோன்றியது. இது ற்று. இதனால் முன்புபோல் அரசு,
நிறைவு செய்யப் பயன்படுத்த சியுடைய சிறந்த மாணவர்கள் Tவர் கணிதம், உயிரியல் போன்ற ாணவர்களை 'அரசியல்ரீதியாக அரசுக்குத் தெரியும். உண்மையில்
பயிற்சியும் ஏதேனும் வகையில்

Page 26
இராணுவத்திலும் அரசாங்க ப உதவின. இவர்களே நாட்டின்
வேண்டிய நிலை இருந்தது. பன கல்விப் பேறே' என்ற கருத்துக் தேர்ச்சியுடையோராய் மக்கள் சாதகமானது என்பதும் ஏற்றுக்
தத்துவஞானி பிளேட்டோ சி விசுவாசமுள்ள குடிமக்களையும் உருவாக்க முடியும் என்று கூறியி பாதுகாக்கப்பட, இளைஞர்கள்
பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
பாடசாலைக் கல்வியின் தே என்பன பற்றி மேற்கூறப்ப அபிவிருத்தியும் பற்றி ஒரு கோட் இக்கருத்துக்களின்படி U600 பேணிப்பாதுகாக்கப்படவும் அபிவி நோக்கங்கள் உதவி வந்துள்ளது நோக்கங்களிலும் பயன்பாட்டிலும் காலம் வரை ஒரு தொடர்ச்சி
இக்கருத்து வலியுறுத்துகின்றது.
George Kneller GT60Tg)||Lo LD கருத்திலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு பண்டைக்காலக் கல்விச் செயற் நவீன கல்விச் செயற்பாடுக தோற்றுமுறுவதற்கு அரசின் தேை சமூக அமைப்பு, சமூக நிறுவ பல்வேறு சிக்கல் நிறைந்த அமைப்புகளும் மாறுபட்ட வகை பரிமாணங்களைக் கொண்டு
மரபுவழிப் பாடசாலைகள்

நவிகளிலும் சேரவிரும்பியவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்கும் பொறுப்பு வகிக்க எடைய காலத்தில் "கல்வியின் பயன் $கு மதிப்பிருந்த போதிலும் கல்வித் இருப்பது அரசுக்கு எப்போதும் கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகும். கிரேக்க றந்த கல்விப் பயிற்சியினூடாகவே ஆற்றல் மிகுந்த தலைவர்களையும் ருந்தார். அவருடைய நோக்கில் அரசு சின் கல்விப் பயிற்சிக்கு அரசே
நாற்றம், அதற்கு உதவிய காரணிகள் ட்ட கருத்துக்களில் 'கல்வியும் பாடு தொக்கி நிற்பதைக் காணலாம்.
60) LU, நவீன நாகரிகங்கள் விருத்தியுறவும் பாடசாலைக்கல்வியின் | மேலும் பாடசாலைக் கல்வியின் b பண்டைக்காலம் தொட்டு நவீன
சியும் ஒருமைப்பாடும் இருந்ததை
ற்றொரு மானிடவியாளர் மேற்கண்ட
சிந்தனையை எடுத்துக் கூறினார், பாட்டிலிருந்து வேறுபட்ட வகையில் ள் உருவாயின; பாடசாலைகள் வகள் காரணமாக இருக்கவில்லை; னங்கள் என்பவற்றில் காணப்பட்ட நிலைமைகளுக்கேற்ப பாடசாலை யில் உருவாயின; சமூகங்கள் பல சிக்கலானதாக வளர்ச்சியுற்றதும் மட்டும் கல்வியையும் விசேட 20

Page 27
திறன்களையும் புதியதல் போதுமானவையல்ல; மாற்றமுற்ற ! புதிய கல்விநிறுவனங்கள் தேவை அவற்றின் தேவைகள் என்பவற்றுக் பொருந்தி வரவில்லை. என6ே மாற்றங்களும் பாட ஏற்பாடு மற்றும் மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து ஏற்ப மரபுவழிக் கல்விச் செயற்பாட் கைத்தொழில் மய- சமூக கருத்துள்ளவையே; பாடசாலை அ செயற்பாடு ஆகிய இரண் தொடர்பின்மையும் இருக்குமா செயற்பாட்டுக்குப் பாதகமானது கருத்து.
எவ்வாறாயினும், பாடசாலை மு நோக்குடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டு கருத்து இன்று 'கல்வியும் அரசியல் விரிவாக ஆராயப்பட்டு வருகின்றது என்பது உலக நாடுகளில் முரன் நிலை, மக்கள் அதிக அளவில் (வாக்களித்தல், தீர்மானங்களை என்பவற்றைக் கருதுகின்றது. இவர் அரசியல் தலைமைத்துவத்தை உ உணர்வின் வளர்ச்சி என்பனவும் கொள்ளலும் அரசியல் அதிகாரங்கள் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பை எடுத்துக் காட்டும் மு அரசியல் அபிவிருத்தி, சமூக அவசியமானது என்பதுடன் உருவாக்கப்படுவதுமாகும்.

லைமுறையினருக்கு வழங்கப் சமூக நிலைமைகளுக்கேற்ப புதிய, வப்பட்டன; நவீன நிலைமைகள், குப் பண்டைய கல்வி ஏற்பாடுகள் வ பாடசாலைகளின் அமைப்பு கல்வித்துறை மாற்றங்களும் சமூக - வேண்டியதாயிற்று; ஆயினும் டின் சில அம்சங்கள் நவீன த்தைப் பொறுத்தவரையிலும் மைப்பு, சமூகத்தின் அபிவிருத்திச் டிற்குமிடையே முரண்பாடும் ரயின் அது அபிவிருத்திச் என்பது இம்மானிடவியலாளரின்
Dறையின் தோற்றம் பற்றி அரசியல் த்ெ தெரிவிக்கப்பட்ட முன்னைய
அபிவிருத்தியும்' என்ற பொருளில் து. இன்று அரசியல் அபிவிருத்தி எபாடுகள் அற்ற ஒருமைப்பாட்டு - அரசியலில் பங்கு கொள்ளல்
மேற்கொள்ளல் என்பவற்றில்) மறில் அரசியல் சமூக மயமாக்கம், உருவாக்குதல், தேசிய அரசியல் » அடங்கும். அரசியலில் பங்கு T விரிவாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படலும் க்கும் கல்விக்குமிடையில் உள்ள க்கிய காரணிகளாகும்; இத்தகைய பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு கல்விச் செயற்பாட்டினால்
கய

Page 28
அரசியல் உளப்பாங்குக என்பவற்றை உருவாக்குவதில் க செய்யப்பட்டுள்ளன. கல்வியுட குடும்பச் சூழலும் இப்பணியில் ஆயினும் மாணவர்களின் அரசியல் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் பற்றிய தெரிவிக்கவில்லை. வெவ்வேறு | வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளிலும் 4 அரசியற்கல்வி, நற்பிரசைக்கல்வி தெளிவுபடுத்தப் படவில்லை.
பொதுவாக கல்வியினூடா மயமாக்கம் நடைமுறையிலும் பேணுவதையும் அதில் மாற்றங் கொண்டது(maintenance plus ch மாணவர்களுக்குச் கற்பிக்கப் தெளிவானதாகவும் உறுதிப்பாடுன அவற்றில் ஒவ்வாத்தன்மையைக் நோக்கும் சமத்துவமும் சகிப்புத் விழுமியங்களும் மறுபுறம்
அரசாங்கத்தில் நம்பிக்கை கெ ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும் இங்கி வெற்றி என்பனவும் ஜப்பான், கி பாதுகாப்பும் வலியுறுத்தப்படுகின்ற
கல்வியினூடாக மாணவர்கள் எவ்வாறு உறுதிப்பாட்டுடன் தொ அவை எவ்வாறு மாற்றமடை கற்பிக்கின்றன. சில வளர்முக ஏற்பாடும் சித்தாந்தமும் எவ்வாறு அரசியல் உறுதிப்பாட்டை . முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன

ள், விழுமியங்கள், நடத்தைகள் ல்வியின் பங்கு பற்றிப் பல ஆய்வுகள் ன் பொதுத்தொடர்பு சாதனங்களும் » முக்கிய பங்கு கொண்டுள்ளன. ல் சமூகமயமாக்கத்தில் இக்காரணிகள்
தெளிவான முடிவுகளை ஆய்வுகள் பண்பாட்டு நிலைமைகளில் அல்லது வளர்முக நாடுகளிலும் வழங்கப்படும் - என்பவற்றுக்குள்ள வேறுபாடுகளும்
க நடை பெறும் அரசியல் சமூக கள அமைப்புகளை அப்படியே பகளைச் செய்வதையும் நோக்கமாக் angc). வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் படும் குடியியல் விழுமியங்கள் கடயனவாகவும் இல்லை; ஏனெனில் காணமுடிகிறது. ஒரு புறம் விமர்சன தன்மையும் உள்ளடங்கிய சனநாயக கேள்விக்கிடமற்ற நாட்டுப்பற்று, ாள்ளலும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன; மாந்திலும் தனியாளின் முன்னேற்றம், ரீஸ், ஜேர்மனி முதலிய நாடுகளில்
ன. ன.
பெறும் சமூகமயமாக்கம் சமூகங்கள் டர்ந்து இயங்குகின்றன என்பதையும் டய முயலுகின்றன என்பதையும் நாடுகளில் உத்தியோக பூர்வ பாட று இருந்தபோதிலும் பாடசாலைகள் பிட அரசியல் மாற்றங்களுக்கே . எடுத்துக்காட்டாக, கென்யா,
22

Page 29
தான்சானியா ஆகிய நாடுகளில் வழக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் ே நவீனமயமாக்கம் போன்ற பிர வழங்கினர்; ஐக்கிய அமெரிக்க ந சாதகமான உணர்வுகளையும் கொ மாறான எதிர்ப்புணர்வுகளையும் கூறுகின்றன; அத்துடன் பாடசா அரசியற் தலைமைப்பீடத்தின் இருக்கலாம் என நைஜீரிய நாட்டு எனவே கல்விச் செயற்பாடுகள் அல்லது மாற்றத்தையும் அபி ஊக்குவிப்பதாகவோ அமையலாம்.
கல்வி, அரசியல் அபிவிருத்தி தலைமைத்துவத்தைப் பயிற்றுவ கல்வியினால் உருவாக்கப்ப நடைமுறையிலுள்ள அரசியற் பொ பழமைவாதிகளாகவோ அடிப்படை இருக்கலாம். (1)
TL8
கல்வியினூடாக அரசியல் ; வழமையாயினும் இராணுவம் குடும்பபாரம்பரியம் என்பவற்றின் உருவாவதுண்டு. தலைமை ஏற்கப் (elite) உருவாக்கவென ஐக்கிய ச பல பாடசாலைகள் இயங்குகின்ற நவீன கற்றோர் குழாமைவிட சி இதிகாசங்கள், நாட்டாரியல் என் குழாமும் உண்டு. நவீன கற். பொதுமக்களின் வாழ்க்கைப் அமைவதுண்டு; இரு சாராருக் இருக்குமாயின் அரசியல் ஸ்திரமின்

5 மாணவர்கள் பண்பாடு, பழக்க பணுவதை விடுத்து அபிவிருத்தி, ச்சினைகளுக்கே முக்கியத்துவம் ாட்டு மாணவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு லம்பியா நாட்டு மாணவர்கள் இதற்கு கொண்டிருந்ததாக ஆய்வுகள் (1977) Tலைகள் வழங்கும் அரசியற்கல்வி கருத்துக்களுக்கு மாறான தாகவும் ) ஆய்வுகள் (1984) தெரிவிக்கின்றன. பாரம்பரியத்தைப் பேணுவதையோ விருத்தியையும் ஏற்படுத்துவதை
திக்கு உதவும் வகையில் அரசியல் தில் முக்கிய பங்கு கொள்கிறது. நம் அரசியல் தலைவர்கள் நளாதார முறையைப் பேணவிரும்பும் மாற்றங்களை விரும்புவர்களாகவோ
தலைமைப் பதவியைப் பெறுதலே ம், சமயம், தொழிற்சங்கம்,
செல்வாக்கினாலும் தலைவர்கள் ப பொருத்தமான கற்றோர் குழாமை அமெரிக்காவிலும் பிரித்தானியாவிலும் ன. கல்விமுறைகள் உருவாக்கின்ற ல நாடுகளில் ஆன்மீகம், புராண Tபவற்றில் அறிவுடைய பாரம்பரிய றோர் குழாமின் வாழ்க்கைமுறை பண்புகளுடன் வேறுபட்டதாய் குமிடையில் பெரிய இடைவெளி மை ஏற்படும் சாத்தியங்கள் உண்டு.

Page 30
கல்விச் செயற்பாடு வழங்கும் மக்களுடன் இணைபவராயும் மாற் நோக்குடையோராயும் இருப்பர். தலைமைத்துவ விருத்திக்குமிை மேலும் அறிய வேண்டியுள்ளது.
அரசியல் அபிவுருத்திக்கான அம்சம் தேசிய அடையாளத்தைய உதவுவதாகும். இன, இனக்குழு, அப்பால் தேசிய கொடி, தேசிய வசீகரமான தேசிய தலைவர்களி தேசிய பிரசை என்று உணர்வினை பிராந்திய அபிமானங்களும் உ6 பதட்டநிலையையும் முரண்பாடுக அங்கு தேசிய இணக்கத்தையும் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாக அபிவிருத்தியை விட இத்தே அந்நாடுகளில் முக்கியத்துவம் 6 கல்விமுறைகள் அனைத்து மக்களு தேசிய உணர்வு என்பவற்றை
உருவாக்கும் நோக்குக்கு முக்கியத்து
தேசிய ஒருமைப்பாட்டுணர்ை சமூகத்தில் முரண்பாடுகளையு வளர்க்கும் முறையிலும் கல்வி நாடுகளில் சமூக, இனப்பிரிவினர்க முறையில் பாரபட்சமான முை இதனால் ஒரு சில பிரிவினர் பு நேரிடுவதால் சமூகத்தில் பிரிவிை தோன்றுகின்றன. நைஜீரியா, கென்ய கல்வி வரலாற்றில் இதற்குப் பல பல்கலைக் கழக அனுமதிக் கொள்
4.

பயிற்சியைப் பொறுத்தே அவர்கள் றத்தை விரும்புபவராயும் அபிவிருத்தி
ஆயினும் கல்விக்கும் அரசியல் டயில் உள்ள இந்ததொடர்பு பற்றி
கல்வியின் பங்களிப்பின் மற்றொரு ம் தேசிய உணர்வையும் ஏற்படுத்த பிராந்திய, சமய உணர்வுகளுக்கு பாடல், தேசிய அரசியல் திட்டம், ன் ஆளுமை போன்றவற்றினுடாக வளர்த்தலை இது குறிக்கும். இன, ணர்வுகளும் வளர்முக நாடுகளில் ளையும் தோற்றுவித்துள்ள நிலயில் ஒருமைப்பாட்டையும் உருவாக்குவது உள்ளது. பொருளாதார, சமூக சிய அரசியல் அபிவிருத்திக்கே பழங்கப்படுகின்றது. இந்நாடுகளின் ருக்கும் தேசிய பண்பாடு, வரலாறு, வழங்கித் தேசிய இணக்கத்தை
துவம் வழங்குகின்றன.
வ வலியுறுத்தும் அதே வேலையில் ம் பிரிவினை உணர்வுகளையும் முறைகள் இயங்க முடியும். சில ளிடையே கல்வி வளங்கள் சமமற்ற றயில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன, மட்டும் நன்மைகளை அனுபவிக்க ன உணர்வுகளும் முரண்பாடுகளும் ா மற்றும் பல வளர்முக நாடுகளின் ஆதாரங்கள் உண்டு. இலங்கையின் கையில் 1976 தொடக்கம் அறிமுகம் 4.

Page 31
செய்யப்பட்ட புள்ளிகளை மொழி அனுமதிமுறை போன்ற சீர்திரு சிறுபான்மையினர் மத்தியில் பிரி நேர்ந்தமை பற்றிப் பல ஆய்வாள தேசிய இணக்க நோக்குடைய போதிலும் மாணவர் மத்தியி அமைதியின்மையும் தோன்ற நேர் எதிராகத் தோன்றிய மாணவர்
பண்பாட்டையும் தேசியவாதத்தை எதிர்ப்புணர்வையும் அரசின் அ எதிர்பனவாயும் அமைந்தன எ இவ்வகையில் மாணவர் இயக்
போக்குகளைக் கொண்டிருந்தன எ
கல்வியும் அரசியல் அபிவிரு ஆய்வில் கல்விமுறைகள் என கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்ற நோக்கங்கள், பாட ஏற்பாட்டின் இ மதிப்பீடு செய்யும் முறைகள், அனைவரையும் பங்கு பற்றச் செ செயற்பாடு போன்ற பல அம்சங் வருவனவாகும். அரசியல் தலை அமையவே தொழிற்கல்விக்கே முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது அரசுகள் கல்விமுறையில் தெ சித்தாந்தத்தையும் ஒத்துழைப்புணர்8
2.2 பொருளாதார அபிவிருத்தி
கல்வியும் அபிவிருத்தியும் என் பொதுவாக வலியுறுத்தப்படுவது 18ஆம் நூற்றாண்டில் அடம்
4

வாரியாகத் தரப்படுத்தல், மாவட்ட த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் வினைவாத அரசியல் வலுப்பெற Tர்கள் கருத்துரை வழங்கியுள்ளனர். தாகக் கல்விமுறைகள் விளங்கிய ல் தீவிரவாத இயக்கங்களும் ந்தன. ஆயினும் அரசாங்கங்களுக்கு இயக்கங்கள் பொதுவாக தேசிய யும் ஏகாதிபத்திய, குடியேற்றவாத னைத்தாண்மைக் கொள்கைகளை ன்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும். கங்கள் அரசியல் அபிவிருத்திப் னக் கூறமுடியும்.
த்தியும் என்னும் பொருள் பற்றிய பவாறு அரசியல் முறைகளால் விடயமும் அடங்கும். கல்வியின் யல்புகள், உள்ளடக்கம், மாணவரை கல்விமுறையில் பிள்ளைகள் Fய்தல், தனியார் பாடசாலைகளின் கள் அரசியல் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மைப் பீடத்தின் கொள்கைகளுக்கு 5ா அல்லது நூற்கல் விக்கோ
| உதாரணமாக, சமூக உடைமை ாழில் சார்கல்வியையும் மார்க்சிய
வையும் வலியுறுத்தின.
நோக்கு
னும் விடயம் பற்றிய சிந்தனையில்
பொருளாதார அபிவிருத்தியாகும். ஸ்மித், ஜோன் ஸ்டுவர்ட் மில் 5

Page 32
ஆகியோரின் பொருளாதார வளர் முதலாக முன்வைக்கப்பட்டன.
கோட்பாடுகள் மனிதமேம்பாட்டில் ஊழியர்களின் திறன்களில் ஏற்பு வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந் ஊழியர்களின் உடல்நலம், திறன்க ஏற்படும் முன்னேற்றம் என்ற கரு முன்வைத்தது. கைத்தொழில் மிகககூடிய அளவுக்கு Gшf சேவைத்துறையிலுமே பணிபரிகின
மயமாக்கத்தின் முககிய 으. உழைப்பினர்களின் ஆற்றலும் வழங்குவதிலும் செம்மைப்படுத்து உண்டு. எனவே தான் கைத்ெ என்பவற்றில் கல்வியின்
கருதப்படுகின்றது.
கைத்தொழில்மயமாக்கப்பட்ட உற்பத்தித் திறன்களும் உற்பத்தி தேவை. இவற்றை வழங்கும் மாற்றமடைய வேண்டியிருந்தது. தொழில் நுட்பம் துரிதமாக மாற்றழு தொழில் நுட்பச் சூழ்நிலைக் வேண்டியிருந்தது. இச்சீராக்கப் வேண்டியிருந்தது. கைத் தொழ மயமாக்கப்பட்டதும் உயர்தரம1 தேர்ச்சியுடையோரை உருவாக்கக்
நிலை முக்கியத்துவம் பெறத் தொட
பாடசாலைக் கல்வி வழங்கும் மயமாக்கத்துக்குப் போதியதாக இ செலவுகள் உழைப்பினரின் தராதரா
ܘ 4.

ச்சி பற்றிய சிந்தனைகள் முதன் பொருளாதார முன்னேற்றம் பற்றிய ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள் குறிப்பாக படும் முன்னேற்றம், பொருளாதார தது என்பதை வலியுறுத்திக் கூறின. கள், பயிற்சி, ஊக்கம் என்பவற்றில் நத்தை மனித மூலதன கோட்பாடு சமுதாயங்களில் உழைப்பினர்கள் ாருள் உற்பத்தித் துறையிலும் ாறனர். இந்நிலையில் கைத்தொழில் ந்து சக்தியாக விளங்குவது திறன்களுமேயாகும். இவற்றை வதிலும் கல்விக்கு முக்கிய பங்கு தொழில் வளர்ச்சி அதன் விரிவு
பங்களிப்பு முக்கியமானதாகக்
பொருளாதார முறைக்கு சிறந்த நோக்குடைய உளப்பாங்குகளும் வகையில் கல்விச் செயற்பாடும் அத்துடன் கைத்தொழில் துறைத் முற்றமையால் உழைப்பினர்கள் புதிய கேற்பத் தம்மை ஈடு செய்ய பணியினையும் கல்வியே செய்ய
மில் மயமாக்கம் மிகவும் நவீன ான தொழில் நுட்பக் கல்வி கூடிய மூன்றாம் நிலைக் கல்வி
ங்கியது.
தொழில் சார் கல்வி கைத்தொழில் இருக்கவில்லை, கல்வியின் மீதான ங்களை முன்னேற்றி அவர்களுடைய 26

Page 33
உற்பத்திப் பொருட்களின் தரங்களை செலவுகள் மனித சாதன வளர்
கருதப்படலாயின.
இப்பின்னணியில் 955-65 அபிவிருத்திக்கும் இடையில் உள்ள நாட்டுத் தலைவர்களும் ஏற்றுக் கொ சர்வதேச நிறுவனங்கள் வெளியி நூல்கள் இக்கருத்தை ஏற்றுக் கொ: கோட்பாட்டு ரீதியாக ஏற்றுக் கொ ஆய்வு ரீதியான ஆதாரங்கள் குறைவ
கல்வியையும் அபிவிருத்தியையு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோட்ப மனிதமூலதனக் கோட்பாடாகும், ! Becker(1964) போன்ற பொருளியல வெளியிடப்பட்ட இக்கொள்கை மேம்படுத்துவதற்கு முறைசார்ந்த வலியுறுத்தியது: கல்வித் உற்பத்தித்திறனுடையவர்கள் என் நிலைப்பாடாகும்.
அவர்களுடைய நோக்கில் அபிவிருத்தியும் ஏற்பட இரு நிட வேண்டும்:
9 முதலாவதாக, தொழில் நு உயர்தொழில் நுட்பம் உற்பத்தி
இரண்டாவதாக, தொழில் பயிற்சியுடைய மனித சாதன 27

அதிகரிக்க உதவியதால் கல்விச் ச்சியின் மீதான முதலீடு என
காலப்பகுதியில் கல்விக்கும் தொடர்பினைக் கல்வியாளர்களும் 600TL6OTrf, OECD, UNESCO (SUITsots) ட்ட கல்வித்திட்டம் பற்றிய பல ண்டன. இக்கருத்து அக்காலத்தில் ள்ளப்பட்ட போதிலும் அதற்கான
ாகவே இருந்தன.
ம் தொடர்புபடுத்தி வெளியிடப்பட்ட ாடு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி Schultz ( 1961), Denison ( 1962), ாளர்கள் செய்த ஆய்வுகளின்படி மக்களின் உற்பத்தித் திறனை கல்வி அவசியமானது என
தேர்ச்சியுடைய மக்கள்
பது இக்கோட்பாட்டு வாதிகளின்
பொருளாதார வளர்ச்சியும்
ந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படல்
ட்பத்தில் முன்னேற்றம் தேவை; ப் பெருக்கத்துக்கு உதவும்
நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்குப் b தேவை,

Page 34
உற்பத்தி நடத்தைக்கான தி கல்விமுறையின் விளைவாகும்; கல்வியின் மீதான முதலீடு மக்கள் என்பது இக்கோட்பாட்டுவாதிகளி திறம்படப் பயன்படுத்தப்படக் 8 உடல்நலம் என்பனவும் தேவை.
மனித மூலதனக் கோட்பாட் குறைபாடுகள் இனங்காணப்ப கல்வித்திட்டச் செயற்பாடுகளிலு உருவாக்கத்திலும் இக்கோட்பாடு மறுப்பதற்கில்லை. பல்வேறு நாடு அபிவிருத்தியில் ஒருமைப்பாடான பல ஆய்வுகள் எடுத்துக் கூறி என்பார் இப்போக்கினைத் தமது அவருடைய ஆய்வின்படி, வளர்முக நாடுகளில் பாடசாலை கல்வி நிலைகளிலும் கணிசமான மனித சாதன வளர்ச்சியில் கல்வி வலியுறுத்திக் கூறிய போதிலும் பயன்படுத்துவதில் உள்ள இடையூ
1980 ஆம் ஆண்டில் T. Scli மனித மூலதனத்தின் முக்கியத்து இக்கோட்பாட்டின் மூலகர்த்தாக்க 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாம் கூறினார். விவசாய சமூகம் கைத் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவித்த அவ படி செல்வந்த, வறிய நாடுகளின் அம்சம் பண்ணை நிலத்தின் பொ மனித மூலதனத்தின் திறன்கள் எழுச்சியுற்றமையுமாகும்' என்றார்.

றன்களும் ஊக்கமும் முறை சார்ந்த எனவே கல்விச் செலவு அல்லது ளின் உற்பத்தித்திறன் மீதான முதலீடு ன் நம்பிக்கையாகும். மனித சாதனம் கல்வியுடன், வீட்டு வசதி, உணவு,
நிவாதிகளின் ஆய்வு முறைகளில் பல ட்ட போதிலும் உலகநாடுகளின் ம் கல்வி வளர்ச்சிக்கான கொள்கை செல்வாக்குச் செலுத்தி வந்துள்ளதை டுகளின் பொருளாதார, கல்வி நிலை - போக்குகளைக் காண முடிவதாகப் பன. உதாரணமாக IHarbison (1973) ஆய்வில் நன்கு எடுத்துக்காட்டினார். வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளைவிட மாணவர் சேர்வு வீதங்கள் மூன்று S அளவு குறைந்தே காணப்பட்டன. பி வகிக்கும் பிரதான பங்கினை அவர் ம் அபிவிருத்திக்குக் கல்வியைப் நறுகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
Tultz. ஆற்றிய நோபெல் விரிவுரையில் வத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். அவர் ளில் ஒருவராவர். இவ்விரிவுரையில் நம்பிய அதே கருத்தை வலியுறுத்திக் தொழில் சமூகமாக மாறிய முறைமை ர் 'அண்மைக் கால ஆராய்ச்சிகளின் - நவீன மயமாக்கத்தின் ஒரு முக்கிய ருளாதார முக்கியத்துவம் வீழ்ச்சியுற்று மற்றும் அறிவின் முக்கியத்துவம் தமது விரிவுரை முழுவதும் அவர் 28

Page 35
வலியுறுத்திய கருத்து பொருளாதா நலன்களுக்கும் மக்களுடைய அவசியமாகும் என்பதாகும். இத்தர
முக்கிய பங்குண்டு என்பதை அவர்
அவர் குறிப்பிட்ட கைத்தொழி பொருளாதார சமூகத்தைப் ெ அபிவிருத்திக்கும் கல்விக்குமிடை மிகவும் கடினமானதாகும். கைத் விவசாயம், மீன்பிடி என்பவற்றில் அபிவிருத்தியைச் சுட்டிக் காட்டும் கடினமாகும். விவசாய சமூகங்களி போன்று விவசாயிகளின் திறன்க
பெருக்கத்துக்கு உதவக் 86) அவுஸ்திரேலியாவிலும் ஜப்பானிலு 6100, 5200 கிலோகிராம் நெல் வி கிலோகிராம் மட்டுமே விளைந்தது, விவசாயிகள் பெற்றிருந்த கல்வித் ே மூலதனம் ஒரு முக்கிய காரண எனினும் கைத்தொழில் சமூக சமூகங்களில் குறைந்த அளவு தெ
தேவைப்பட்டது.
இந்நிலையில் கைத்தொழில் ஏற்பாடுகள் கைத்தொழில் ப காணப்படுவதில்லை. கைத்தெ பணிகளுக்கும் திறன்களும் கைத்தொழில் சமூகத்துக்குத் தேை விவசாய சமூகங்களுக்குத் தேவை கைத்தொழில் மயமாகாத சமூகங்க பின்பற்றி விரிவான பாடசாலை தொழில்நுட்பம் கிராமாபிவிருத்த 2

ர வளர்ச்சிக்கும் வறிய மக்களின்
தராதரங்கள் மேம்படுத்தப்படல்
ாதர மேம்பாட்டில் கல்விக்கு மிக
தெளிவுபடுத்த முற்பட்டார்.
ல் மயத்துக்கு முற்பட்ட கிராமிய, பாறுத்தவரையில் பொருளாதார -யில் தொடர்பு பற்றிக் கூறுவது தொழில் மயப்படாத சமூகங்கள் தங்கியிருந்தமையால், அவற்றின் குறிகாட்டிகளை இனங்காணுவது ரிலும் கைத்தொழில் சமூகங்களில் ளும் உளப்பாங்குகளும் உற்பத்திப் -டியவையாகும். 1964 இல் ம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு முறையே ளைந்தவிடத்து இந்தியாவில் 1600 இதற்கு அவுஸ்திரேலிய, ஜப்பானிய தர்ச்சி - கல்வி உருவாக்கிய மனித ரி என ஆய்வாளர்கள் கருதினர். 3ங்களில் போலன்றி விவசாய
ாழில்நுட்பமும் அதன் பயன்பாடுமே
சமூகங்களில் காணப்படும் கல்வி மயமாக்கப்படாத சமூகங்களில் ாழிற்துறை சாராத உற்பத்திப் பயிற்சியும் தேவைப்பட்டாலும் வப்படும் உயர்ந்த கல்வித் தேர்ச்சி பப்படுவதில்லை. ஆயினும் இன்று ளும் கைத்தொழில் சமூகங்களைப் முறைகளை உருவாக்கி, விவசாய நி என்பவற்றைத் தமது பாட
9

Page 36
ஏற்பாடுகளில் வலியுறுத்தத் ெ முறையைப் பின்பற்றத் தேவைய நடத்தைகள் என்பவற்றை அப்பா உலக வங்கியின் 'கல்வித் துை கைநூலின்படி (1980) விவசாயி இருபது ஆய்வுகளின்படி நான் விளைவாக விவசாய உற்பத்தி மேலும் இருபது வளர்ச்சியடைந்த செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி ஆ LJu 60T 656061T6 (Social rate of retu பிரேசில், பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய வெனிசூலா, கொலம்பியா,
நாடுகளுக்கான விளைவு வீதம் உலகவங்கியின் அறிக்கையொன் Gla u JuЈLJLJU L 3 1 ஆய்வுகள் விவசாயிகளின் உற்பத்தி 8. தொழிற்சாலை ஊழியர்களின் உற் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வுகளைக்
ஆயினும் உயர்ந்த கல்வித் தேர்ச்சி உயர்ந்த வருமானத்துடனும் தொ ஊழியர் மாறிச் செல்ல முடிந்தது 6
Psacharopoulos 6T6ÖTLJITf6ÖT g கல்வியின் மீது செய்யப்படும் மு. ஏற்படும் என்பதற்கு விரிவான ஆ காட்டப்பட்டன. இவ்வாய்வாளர் நாடுகளில் கல்வி மீது செய்ய நாடுகளில் ஆரம்பப் பாடசாலை வீதமாக இருந்தது இடைநிலைக் கல்விக்கான வீதம் 13 ஆகவும் இ

தாடங்கியுள்ளன. கிராம வாழ்க்கை ான விழுமியங்கள், உளப்பாங்குகள், சாலைகள் கற்பிக்க முற்பட்டுள்ளன. க்கான கொள்கை' பற்றிய ஆய்வுக் 5ளின் கல்வி பற்றிச் செய்யப்பட்ட காண்டு பாடசாலைக் கல்வியின் 7.4 வீதத்தால் அதிகரித்திருந்தது. நாடுகளிலும் வளர்முக நாடுகளிலும் ம்பக் கல்வியினால் ஏற்பட்ட சமூகப் rn) 26.2 வீதமாகும்; இதில் மலேசியா, நாடுகளுக்கான விளைவு வீதம் 9 தாய்லாந்து, உகாண்டா ஆகிய 33. "கல்வியும் வருமானமும் பற்றிய றின்படி கிராமப் பகுதிகள் பற்றிச் s நான்காண்டுக் கல்வியினால் 7 வீதத்தால் அதிகரித்திருந்தது. பத்தித் திறனில் கல்வி ஏற்படுத்தும் கண்டறிவது கடினமாக உள்ளது. யின் விளைவாக கூடிய திறனுடனும் டர்புடைய வேலை வாய்ப்புகளுக்கு
ான ஆய்வுகள் தெரிவித்தன.
பூய்வின்படி ஒட்டு மொத்த அளவில் தலீட்டினால் பொருளாதார வளர்ச்சி ய்வு ரீதியான ஆதாரங்கள் எடுத்துக் 1973 தொடக்கம் 1985 வரை 60 ப்பட்ட முதலீட்டின்படி, வளர்முக க் கல்வியின் விளைவு வீதம் 27 கல்விக்கான வீதம் 16 ஆகவும் உயர்
ருந்தது. ஆசிய, ஆபிரிக்க, இலத்தீன்

Page 37
அமெரிக்க நாடுகளுக்கான கல்வி பின்வரும் அட்டவணையில் எடுத்துக்
கல்வியின் மீதான முதலீட்பு
நாடுகள்
ஆரம்பக் கல்வி
26
ஆபிரிக்கா ஆசியா இலத்தீன் அமெரிக்கா 26
வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள்
இவ்வாய்வினர் கண்டறிந்த முடிவு
பிற கல்வி நிலைகளுடன் ஒ விளைவு வீதம் அதிகமானது. கல்வியினால் சமூகம் பெறு அடையும் பயன் அதிகமானது எல்லா விளைவு வீதங்களும் வறிய நாடுகளில் கல்வியின் அந்நாடுகளில் பயிற்சி பெற்ே கல்வி முதலீட்டில் ஆரம் வழங்கப்படல் வேண்டும். கல்வி முதலீட்டின் பயனும் ! ஒரு காரணம் கல்விக்கு இருப்பதாகும்.
• உயர்கல்விக்கு வழங்கப்படும் பெண்கள் அதிக தொகையி ஆண்கள் பெறும் அதே அள்
31

முதலீட்டின் விளைவினை அவர் க காட்டுகின்றார்.
டின் விளைவு வீதம் (%)
இடைநிலைக் உயர்கல்வி
கல்வி
17
13
13
8 - - -
18
வுகளாவன:
ப்பிடும் போது ஆரம்பக் கல்வியின்
பம் பயன்களை விடத் தனியாள் .
10 வீதத்துக்கும் அதிகமானவை. பயன் அதிகம். இதற்குக் காரணம் றாரின் பற்றாக்குறையாகும். Dபக் கல்விக்கே முன்னுரிமை
விளைவும் அதிகமாக இருப்பதற்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி குறைவாக
நிதி மிக அதிகமானது. பினராகக் கல்வி கற்கும் போது,
வு பயனை அடைகின்றனர்.

Page 38
0 தொழில்சார் பாட ஏற்பா பெறப்படும் பயன் அள
முதலீட்டின் விளைவுக்கு
2.21 எழுத்தறிவும் அபிவிருத்தி
உலகளாவிய ரீதியில் எழு கல்வி முக்கிய பங்களிப்பைச் ெ சாதனமாகக கண்டு பிடிக்கப்பட பெரிதும் உதவியுள்ளது. மக்கள் மற்றும் பொருளாதாரத் துை மனிதர்களுக்கிடையிலான இை எழுத்தறிவு துணை புரிந்துள்ளது நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அ6 பயன்பாட்டினால் தவறிழைப்பதும் வாய்ச் சொல்வாக்குறுதிகளை வி பெறுமதிப்பு உண்டு, எழுத்தறி உடையனாகின்றான்; தனது சுற்ற பெறுகின்றான், பண்டைய எகி நாடுகளின் மக்கள் படைத்திருந்த எழுத்தறிவற்ற பிற சமூகக் குழு புரிய முடிந்தது.
ஐரோப்பிய ஆய்வுகளின்படி பிரஞ்சு நகர்ப்புற தொழிலாளர்கள் எழுத்தறிவுடையோராய் கான கட்டாயக்கல்வி முறை நை ஆண்களும் எழுத்தறிவுடையோர 19 ஆம் நூற்றாண்டிலேயே எழுத் பெற்றிருந்தது.

-டிற்குச் செய்யப்படும் முதலீட்டினால் வு பொதுப்பாட ஏற்பாட்டின் மீதான
5 &FLOLOT 60T 51.
யுெம்
த்தறிவை வளர்ப்பதில் பாடசாலைக் *ய்துள்ளது எழுத்து ஒரு தொடர்பாடச் ட்டமை மனித நாகரீக வளர்ச்சிக்குப் மத்தியில் அறிவு பரவவும் வர்த்தகம் றகளில் பெருமாற்றம் நிகழவும் டத் தொடர்புகள் வளர்ச்சி பெறவும் சம்பவங்களை மனிதன் நினைவில் வசியம் இல்லாது போயிற்று எழுத்தின் மிகவும் குறைய நேரிட்டது. இன்று ட எழுத்தியிடப்பட்டவைக்கே மிகவும் வுடையவன் தொடர்பாடல் ஆற்றல் ாடலைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்தியைப் ப்து, பபிலோனியா, கிரீஸ் ஆகிய 5 சிறிதளவு எழுத்தறிவுடன் அவர்கள் ஒக்களை விட பல சாதனைகளைப்
1850 ஆம் ஆண்டளவில் ஆங்கில, ரில் 50 வீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் எப்பட்டனர்; சுவீடன் நாட்டில் -முறைக்கு வருமுன்னரே சகல யிருந்தனர் : ஐக்கிய அமெரிக்காவில் தறிவும் பாடசாலைக் கல்வியும் விரிவு
32

Page 39
இங்கு கருத்திற் கொள்ள ே பாடசாலைக்கல்வி, அபிவிருத்தி தொடர்பாகும். எழுத்தறிவுக்கும் பெ உள்ள தொடர்பு பற்றி அறிஞர் மதி பண்டைக் காலத்தில் எழுத்தறிவும் பயன்படுத்தப்படாது விரயம் செய் கூறுகின்றனர். அக்கால சமூக, பொ காரணமாக அன்றிருந்த கற்றறிவா6 என்பதைப் புரிந்திருக்க வில்லை; பண்டைய கல்விமுறை வழங்கிய ச அச்சமூகங்களின் தேவைக்களுக்குப் சமூக வளர்ச்சிக்கு உதவவில்லை :
தடையாகவும் விளங்கியதாக அறிஞர்
Bowman, Anders on 6To)Jub வளர்ச்சியைப் பேண வேண்டுமாயின் எழுத்தறிவுடையோராய் இருத்தல் :ே மயமாக்கமும் துரித பொருளாதார வ மக்களில் 70-80 வீதமானவர்கள் எ வேண்டும் என்பது அவர்கள் பிற்பகுதியில் ஜப்பானியர்களி எழுத்தறிவுடையோராய் இருந்த மயமாக்கத்துக்கு உதவியது. இந்த அபிவிருத்திக்கு, எழுத்தறிவு வீதம் என்பது தெளிவாகின்றது.
கல்வி பற்றிய உலகவங்கியின்
படி எழுத்தறிவுக்கும் பொருளாதா தொடர்புண்டு என்பதைப் பின்வரும் ,
33

வண்டிய அம்சம் எழுத்தறிவு, தி என்பவற்றுக்கிடையிலுள்ள ாருளாதார வளர்ச்சிக்குமிடையில் த்தியில் கருத்தொற்றுமையில்லை. கல்வியும் சமூக மாற்றத்துக்குப் பயப்பட்டதாக சில அறிஞர்கள் ருளாதார, அரசியல் நிலைமைகள் ார்களை எவ்வாறு பயன்படுவது கிரேக்க, உரோம நாகரீகங்களின் 56o65é CléF6o6)JLo (materia prima) பொருத்தமாக விளங்கவில்லை, என்பதுடன் சில சந்தர்ப்பங்களில்
கருதுவர்.
ஆய்வாளர்கள் பொருளாதார ன் மக்களில் 40 வீதமானவராவது வண்டும் என்றனர், கைத்தொழில் ளர்ச்சியும் ஏற்பட வேண்டுமாயின் ழுத்தறிவுடையோராய் விளங்குதல் கருத்து; 19ஆம் நூற்றாண்டின்
ପୈଠ 4() வீதமானவர்கள்
56Ծ) ԼԸ அந்நாட்டின் நவீன அளவில் ஓரளவு பொருளாதார கணிசமாக இருத்தல் வேண்டும்
1980 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின் வளர்ச்சி நிலைக்குமிடையில்
அட்டவணை காட்டும்:

Page 40
வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலையி எழுத்தறி
நாடுகள்
1. குறைந்த வருமானமுள்ள நாடு
2. நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடு
3. உயர் வருமானமுள்ள கைத்தெ
சமூகத்தின் எழுத்தறிவு வீ உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வழிவ உரங்கள், நீர்ப்பாசனம் என்ப உற்பத்தியைப் பெருக்கலாம். வளர்ச்சியையும் பாடசாலைக் சம்பவங்களும் நிகழ்ந்தன. ட முறைமையில் சேர்ந்து வாழ வே. அவர்கள் கல்வி வாய்ப்புகளை உற்பத்தி மேலோங்கிக் காணப்ட
வீதமும் உயர்ந்து காணப்பட்டது.
அவ்வாறே புதிய கை: தொழில்நுட்பத்தைக் கைத்தொழி: பெருந்தொகையான எழுத்தறிவு: இதற்கு மேலை நாடுகளின் ஆதாரங்களைக் காண முடி நாடுகளுக்கும் பொருந்தும். ஏெ வழிமுறைகள் குறைந்தபட்ச, எளி ஆரம்ப கட்டத்தில் திட்டமிடுகின்

ல் உள்ள நாடுகளில் வளர்ந்தோர் வு வீதம் (%)
1975
கள் 38
56T 7
ாழில் நாடுகள் 99
தத்தை அதிகரிக்காமல் பொருளாதார கைகள் உண்டு. விவசாயத்துறையில் வற்றை முறையாகப் பயன்படுத்தி
சில நாடுகளில் எழுத்தறிவு கல்வியையும் விவசாயிகள் எதிர்த்த பழக்கமில்லாத புதிய ஒரு சமூக |ண்டி வரும் என அவர்கள் கருதியே எதிர்த்தனர். எவ்வாறாயினும் விவசாய Iட்ட சில சமூகங்களில் எழுத்தறிவு
த்தொழில் சமூகங்கள் கீழ்மட்ட ல் முயற்சிகளில் பயன்படுத்தும்போது டையோர் தேவைப்பட மாட்டார்கள்.
கைத்தொழில்மய வரலாற்றில் கின்றது. இவ்வுண்மை வளர்முக னனில் அந்நாடுகளின் அபிவிருத்தி ரிமையான கைத்தொழில் மயத்தையே
D60T,
34

Page 41
மூன்றாம் உலகநாடுகள் த நாடுகளைப் பின்பற்றுவதே ஒரே வழி பிரச்சினைகள் தொடங்குகின்றன. வளர்ச்சிக்கு எழுத்தறிவு அத்தியாவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படு 80களிலும் மொசாம்பிக், அங்கோல புதிதாகச் சுதந்திரம் பெற்ற நாடுகளில் இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ம அதே வேளையில் புதிய அரசா கொள்கைகளையும் அறியும் வ
வழங்கப்பட்டது.
Hicks 6T66TUT floor U6T6OTTLO வளர்ச்சிபெறுகின்ற வளர்முக சராசரிக்கும் மேற்பட்டதாய்க் காணப் போது கல்வி வளர்ச்சிக்கான வள உண்மையே. 1960 தொடக்கம் 197 வளர்முகநாடுகளை ஆராய்ந்த இந்த அபிவிருத்திக்கும் தொடர்புண்டு 6 நாடுகள் துரிதமாக வளர்ச்சி பெற எழுத்தறிவு வீதம் சராசரிக்கு மேலாக
அவருடைய ஆய்வின்படி எ சராசரி வயதுக்குமிடையே திட்டவ மனிதரின் உடல்நலத்தில் அவர்களு செலுத்துவதாக அவர் கண்டார் Ron எழுத்தறிவு நிலையில் ஏற்படு முதலீட்டுக்கும் இடையில்
கண்டறியப்பட்டது.
இதுவரை உயர்நிலைக் கைத்தெ
எழுத்தறிவும் ஆற்றக்கூடிய பங்களிப் 35

மது அபிவிருத்திக்கு மேலை யெனத் தீர்மானிக்கும் போது தான்
அதன் பின்னரே பொருளாதார சியமானது எனக்கருதி அதற்கான கின்றன. குறிப்பாக 1970களிலும் ா, கியூபா, நிக்காராகுவா ஆகிய t) விரிவான முறையில் எழுத்தறிவு க்கள் எழுத்தறிவைப் பெறுகின்ற ங்கங்கள் சமூக, பொருளாதாரக்
கையில் எழுத்தறிவுக் கல்வி
S ஆய்வொன்றின்படி துரிதமாக நாடுகளின் எழுத்தறிவு வீதம் பட்டது. நாடுகள் அபிவிருத்தியுறும் ங்களைப் பெற முடியும் என்பது 7 வரையுள்ள காலப்பகுதியில் 75 ஆய்வாளர் எழுத்தறிவு நிலைக்கும் எனக்கண்டார். முதல் வந்த 12 றத் தொடங்கியபோது அவற்றின்
இருந்தது.
ழத்தறிவு நிலைக்கும் மனிதரின் ட்டமான தொடர்புண்டு; அதாவது நடைய எழுத்தறிவு செல்வாக்குச் ner என்பாரின் ஆய்வின்படி (1990) ம் மாற்றத்துக்கும் தொழில் முக்கிய தொடர்பிருப்பதாகக்
ாழில் மயமாக்கத்துக்குக் கல்வியும் புப் பற்றிக் கூறப்பட்டது. ஆயினும்

Page 42
எழுத்தறிவு என்பது ஒரு அடிப் மனிதன் பிறருடன் இணைந்து ( கட்டுப்பாட்டைச் செலுத்தவும் அறிஞர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். வளர்முக நாடுகளில் எழுத்தறி: முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது
கைத்தொழில் மய நாடுக வகையில் எழுத்தறிவின்மை உதாரணமாக 1975 இல் பிரித் எழுத்தறிவு இருக்கவில்லையென கைத்தொழில் நாடுகளில் கல்வி முறையில் எழுத்தறிவின்ை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எழுத்தறிவின்மையென்பது மை கருத்பபடுகின்றது.
இன்றைய எழுத்தறிவு இu எதிர்நோக்குகின்றன. சமூகத்தின் தேர்ச்சியைப் பெறும் வரை முயற்சியையும் சிதைவுறாது அப்ட பிரச்சினையாகும். இல்லாவிடில் பெற்றுக் கொள்ளமுடியாது. அடு எழுத்தறிவுச் சுற்றுச் சூழை பிரச்சினையாகும்; அவர்களுக் பத்திரிகைகள் மற்றும் வாசிப்புச் வழங்கப்படல் எழுத்தறிவு வளர்ச் எழுத்தறிவு இயக்கங்கள் பெண் இறுதியாக கவனிக்க முற்படுவது இப்பிரிவினர்கள் எப்போதுமே எழு p_6ïT 67T 6OTst, Sromquist 6T6öTUITr
காலப்பகுதியில் புதிதாக உலக

படையான மனித உரிமை என்றும் செயற்படவும் தனது சுற்றாடல் மீது எழுத்தறிவு தேவை என சில இன்று வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் வு விருத்திக்கு இதன் காரணமாக
J.
ளில் இன்றும் கூட ஏதோ ஒரு காணப்படத்தான் செய்கின்றது. தானியாவில் 20 லட்சம் பேருக்கு T மதிப்பிடப்பட்டது. இந்நிலையில் ஒரு அடிப்படை உரிமை என்ற
O 6O LU ஒழிக்க முயற்சிகள் இன்று 8-656) நாடுகளிலும் ரித ஆற்றலின் விரயம் என்றே
பக்கங்கள் சில பிரச்சினைகளை சகல உறுப்பினர்களும் எழுத்தறிவுத் அவர்களுடைய ஊக்கத்தையும் படியே வைத்திருப்பது ஒரு முக்கிய எழுத்தறிவின் முழுப்பயனையும் த்து, கற்போருக்கு அனுகூலமான ல ஏற்படுத்துவதும் மற்றொரு குத் தேவையான சஞ்சிகைகள், சாதனங்கள் என்பன ஒழுங்காக சிக்கு முக்கியமானதாகும். மேலும், "களையும் கிராப்புற மக்களையும் து வழக்கமாகி விட்டது. இதனால் த்தறிவில் பின் தங்கியவர்களாகவே ரின் மதிப்பீட்டின்படி 1960-1985 கில் உருவாகியிருந்த 15 கோடி 36

Page 43
எழுத்தறிவற்றோரில் 80 வீதமான உழைப்பினர்களில் பெண்களே 33
உற்பத்தியில் 50 வீதம் பெண்களும் அனைத்தையும் அவர்களே சுகாதாரப்பணிகளை அவர்களே நாடுகளில் அவர்களுக்கு நிலவுரிமை உரிய பங்கில்லை; இந்நிலையில் பெ வழங்குவது என்பது தனித்து சமத்து சமூக உறுப்பினர்களின் அபிவி மேம்படுத்தும் நோக்குடையதுமாகும். வழங்குவது என்பது முக்கிய விளங்குகின்றது.
2.3 மாற்றுச் சிந்தனைகள்
னய
கல்விச் செயற்பாட்டிற்கும் அ உண்டு என்று கூறிய முன்னைய இன்றைய அறிஞர்கள் சிலர் ஏற்றுக் இறுதியிலேயே P. Coombs எனும் 4 செய்யும் போது அதனால் பொருள் சாத்தியக் கூறுகளே உண்டு; பொரு பேணுவது செலவுமிக்கது; இதனால் தோன்றக் கூடும் என்று அவர் 8 மற்றொரு ஆய்வாளர் கல்வியில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் எ கல்விக் கொள்கையாக்கத்தில் முக்கியத்துவமளிக்க வேண்டும் தொழிலுக்குமிடையில் உள்ள தொடர் அவை; இந்நிலையில் கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் (1978).
37

எவர்கள் பெண்களாவர். உலக
வீதமானவர்கள்; உலக உணவு டயதே; உலகில் வீட்டுப்பணிகள் செய்கின்றனர்; பெரும்பாலும் செய்கின்றனர்; ஆனால் பல யில்லை; அரசியல் அதிகாரத்தில் பண்களுக்குக் கல்வி வசதிகளை வக் கோட்பாட்டிற்காக மட்டுமன்றி ருத்திக்கான வினைத்திறனை பெண்களுக்குச் சமவாய்ப்புகளை அபிவிருத்திசார் நோக்காக
பிவிருத்திக்கும் நேரடித் தொடர்பு
பொருளியலாளர்களின் கருத்தை க் கொள்வதில்லை. 1960 களின் அறிஞர் கல்வி வசதிகளை விரிவு ராதார நெருக்கடி ஏற்படக்கூடிய த்தமற்ற பாரிய கல்விமுறையைப் ல் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் கருதினார் (1968). Weilar எனும் ஏற்படும் விரிவு உடனடியாக னும் நிலைப்பாட்டை எதிர்த்தார்; - மூன்று விடயங்களுக்கு ; சமவாய்ப்பு, கல்விக்கும் பு, கல்வி சீர்திருத்தம் என்பனவே மீதான முதலீடு பொருளாதார கருதுவது தவறானதாகும் என்று

Page 44
இம்மாற்றுக் கருத்துக்கள் பொருளியற் கல்வி அறிஞரான கல்விக் கோட்பாட்டின் பொற்கா விருத்தியினால் எதிர்பார்த்த ஏற்படவில்லை என்பதை ஆரா அபிவிருத்தியும் பற்றிய ஆய்வி
காரணிகளும் நோக்கப்படல் வேை
சில பொருளியல் ஆய்வா கேள்வி நிரம்பலை நிர்ணயிப்ப கொள்கின்றது; இந்நிலையில் விரும்பத்தகுந்த, எதிர்பார்த்த வி: உள்ளூரில் உழைப்புக்குக் காண
(Internal Labour Market) 6T60T -96).
மற்றொரு அறிஞர்குழுவினர் é55 T55556TULg (Neo-Marx சமமின்மையையும் ஏற்ற தாழ்வு பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்துகின்றது; பொருளிய6 கொள்ளாமல் கல்வித்துறையின் கோருவதால், பிரச்சினைகள் தீர் பிரச்சினைகளும் உருவாகின்றது; பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவி
இவ்வறிஞர்கள் வாதிட்டனர் (Carn
கல்வி வளர்ச்சியினால் பொரு நிலைப்பாட்டில் பல பிரச் கல்வித்திட்டச் செயற்பாட்டில் ச மனித சாதன வளர்ச்சிக்கான செல்வாக்குச் செலுத்தியது உ
வளர்ச்சியினால் பொருளாதா

1980களிலும் வெளியிடப்பட்டன. Blaug 1970-75 உடன் பொருளியல் லம் முடிவடைந்து விட்டது: கல்வி
பொருளாதார வளர்ச்சி ஏன் ாய வேண்டும்' என்றார். கல்வியும் ல் "நிறுவன மற்றும் சமூகவியல்' ண்டும் என்பது அவருடைய கருத்து.
ளர்களின் நோக்கில் கல்விக்கான தில் சமூக நடத்தை முக்கிய பங்கு
கல்வியின் மீதான முதலீடு ளைவுகளைத் தராமைக்குக் காரணம் ப்படும் சந்தை நிலைமைகளேயாகும்
Iர்கள் விளக்கினர்.
முன்வைத்த தீவிரவாத பொருளியல் ist) கல்விச் செயற்பாடு சமூக களையும் வளர்க்கவே உதவுகின்றது;
LJ M 855 LDT 60" விளைவுகளை லாளர்கள் இவற்றைக் கவனத்திற் மீதான முதலீட்டை அதிகரிக்குமாறு க்கப்படுவதில்லை என்பதுடன் புதிய இந்நிலையில் கல்வியின் விரிவினால் விடும் எனக் கொள்ள முடியாது என
loy, Levin (1985), Bowles, Gintis).
நளாதார அபிவிருத்தி ஏற்படும் எனும் சினைகள் உண்டு. 1960களில் 5ல்வியின் மீதான முதலீடு என்பது மூலதனம் என்ற கோட்பாடு ண்மையேயாயினும் இன்று கல்வி ர அபிவிருத்தியில் எதிர்மறை
38

Page 45
விளைவுகளும் 69 [[DL i L-6o (TLS)
கொள்ளப்படுகின்றது. இக்கருத்துக் வைக்கப்படும் வினாக்கள் எவ்வை பொருளாதார வளர்ச்சி? யாருடைய வளர்ச்சி? என்பனவாகும். இவை தெ விவாதங்களும் நடைபெற்றுள்ள போ, அபிவிருத்திக்குமிடையில் உள்ள ெ கொள்கை வகுப்போர் மத்தியில்
உருவாகவில்லை.
39

எனும் கருத்தும் ஏற்றுக் கள் தொடர்பாக இன்று முன்
கயான கல்வி ? எவ்வகையான
நன்மைக்காகப் பொருளாதார Tடர்பாக ஏராளமான ஆய்வுகளும் திலும் கல்விக்கும் பொருளாதார தாடர்பு பற்றி அறிஞர் மற்றும் பொதுக்கருத்தொன்று இன்னும்

Page 46
Further
ADAMS, DONALD. K. (1977)
Comporative Educatior October): 296 - 3 lO
ANDERSON CARNOLD On
(1965) ECUC Cition CInc. ECOr
: Aldine Publishing Compor
BECKER, G, S (1964) Humor
Empoiricol Anolysis, New yor|
BLAUG, MARK ( 1 970) | Hormondsworth : Penguin P
CARNOY, MARTIN ( 1 97 imperidisim, New york : Dov
CARNOY, MARTIN (1975C)
ond present", in MARTIN ( corporote Society, 2nd ed,
COLEMAN, JAMES S. (ed.)(l
Development, Princeton, N
COLEMAN, JAMES S. et Cal. ( Opportunity, Woshington,
Office,
COOMBS, P. H. (1968) The W.
A Systems Anolysis, London

Reading
"Developmentol education",
Review, 2 l (2+3) (June /
d MARY JEAN BOWMAN (eds.)
omic Development, Chico go
ly,
| Capitol : A Theoreticol Cind ( : Columbio university Press.
ECOnomics Of EdUC Cition,
reSS,
4) E CU C Citi On CS CU | it Ur C |
id McKoy,
"Education Cal Chonge; post CARNOY (ed.) Schooling in C Newyork ; DOvid McKoy.
965) Education ond politicoil J. Princeton university press,
1966) Eduality of Educational D.G., U.S. Government printing
Orld Crisis in educCtion :
: Oxford University press.
40

Page 47
COOMBS, P.H.and M.AHME Poverty, London; The Johns H
CURLE, ADAM (1973) Educati John Wiley
DORE, RONALD(1976) The
Allen & Unwin
FOSTER, PHILIP (1975) "Di development : What we m Comparative Education Revi
FREIRE, PAULO(1972) Pedago York : herder & Herder
KASDAN, ALAN RICHARD(197 Focus for Development, Car Publishing Company.
MYRDAL, GUNNER (1972) Asia The Penguin press.
PARSONS, TALCOT (1966) S Comparative Perspectives, Er - Hall, Inc.
SCHULTZ, THEDORE, W(196 Capital", American Economio
SHIPMAN, M.D.(1971) Educ London, Faber & Faber
41

:D (1974) Attacking Rural opkins university Press.en
on for Liberation, Newyork :
Diploma Disease, London;
lemmas of Educational light learn from the past", ew, 19; 375 - 392.
gy of the opperessed, New
3) The third world : A New mbridge, Mass; Schenkman
an Drama, Harmondsworth :
pcieties : Evolutionary and nglewood cliffs, N.J.Prentice
1) :"Investment in human Review, 51 March : 1-17
ation and Modenisation,

Page 48
UNESCO (1967) EduCCationCa
Unesco, ||EP,
UNESCO (1970) EducCitionC problems Cind prospects, P(
WAIZEY, JOHN(1970) The Po
London, Duckborth Publishi
World Bonk (1980) Educ Woshington, D, C, The world
World Bonk (1980) world Woushington, The worlçi Boanlı
42

| polonning, Paris :
tl Planning, A world Survey of
aris : UneSCO,
litical Economy of Education, ng Co,
otion Sector Policy Poper,
BCInk,
Development Report, 1980,
c,

Page 49
பிற நு
1. 'இலங்கை இந்தியர் வரலாறு',
'கல்வியியல் கட்டுரைகள்',
3. 'இலங்கையின் கல்விவளர்ச்சி
4. 'இலங்கையிற் கல்வி',
5. 'கல்வியும் மனிதமேம்பாடும்',
6. 'கல்வியியல் கட்டுரைகள்',
(இரண்டாம் பதிப்பு) 7. 'இலங்கையின் கல்விவளர்ச்சி
(இரண்டாம் பதிப்பு) 8. 'புதிய நூற்றாண்டுக்கான கல்
9. 'கல்வி வளர்ச்சிச் சிந்தனைக
10. 'கல்விச் செயற்பாட்டின் புதிய
செல்நெறிகள்',

பல்கள்
வைரவன் பதிப்பகம், மதுரை, 1989 சூடாமணி பதிப்பகம், சென்னை33, 1991
சூடாமணி பதிப்பகம், சென்னை33, 1993
கவிதா பதிப்பகம் மதுரை 20, 1993
கவிதா பதிப்பகம், மதுரை20, 1993
பூபாலசிங்கம் புத்தகசாலை, கொழும்பு, 1994
கவிதா பதிப்பகம் மதுரை 20, 1995 தர்ஷனா பதிப்பகம், கொழும்பு 6, 1995
வி',
ள்',
கவிதா பதிப்பகம், மதுரை 20, 1995
கவிதா பதிப்பகம் மதுரை 20, 1996

Page 50


Page 51


Page 52
நூலாசிரிய
பேராசிரியர் சோ. சந்; பல்கலைக்கழகத்தில் கடந் கல்வியியல் விரிவுரையாளர்
கல்வியியலில் பல நூல்கள் செய் து வெளியிட்டுள் 6 பல்கலைக்கழகம், ஜப்பானி பல்கலைக்கழகம், ஹிரே என்பவற்றில் உயர்கல்வி கல்வியியல் துறையில் அ பட்டங்கள் பெற்றவர். டோக்க புதுடில்லி, ஆகிய இடங்களி கருத்தரங்குகளிற் பங்குகொ ஆராய்ச்சி வல்லுநர் ம பிரதிநிதிகளுள் ஒருவராகக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சிச் ச ஆலோசகராகப் பணிபுரிப6
வி. ரி. தமிழ்மாறன்
Printed by Unit

பர் பற்றி...
திரசேகரன் கொழும்புப் த இருபது ஆண்டுகளாகக் ராகப் பணிபுரிந்து வருபவர்.
ளையும் ஆராய்ச்சிகளையும் பா இவர் பேராதனைப் பிய ஒசாக்கா அயல்மொழிப் மாசிமா பல்கலைக்கழகம் 1 பயின்றவர்; ஒப்பீட்டுக் ஆராய்ச்சிகள் செய்து உயர் கியோ, மணிலா, திரிப்போலி, ல் நடைபெற்ற கல்வியியல் ண்டவர். சார்க் கல்வியியல் காநாட்டில் இலங்கைப் கலந்து கொண்டவர். சார்க் ஞ்சிகையின் ஆசிரியர் பீட
பர்.
= Arts (Pvt) Ltd.