கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தமும் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தின் பணிகளும்

Page 1
000
இந்திய - இலங் புரட்சிக் கம்யூன
பணி
நான்காம் அகிலத்
குழுவின் (நவம்பர் - (ஒக்டோபர் -

(Bடி
கை ஒப்பந்தமும், சஸ்ட் கழகத்தின் களும்
THILINGAM) S., Din-IN-IA (ICIS)
கதின் அனைத்துலகக்
அறிக்கைகள் 19 - 1987) - 10 - 1956]

Page 2


Page 3
MR, SIVA. 蠶 A(Hea@囊。 Teacher,
Goodshepherd COLOQ MASC9=13,
இந்திய
புரட்சிக் கழகத்தின்
நான்காம் அனைத்துலகக் கு
நவம்பர் -
1剑
ன தங்கிய நாடுகள கத்தின் நம்பிக்கை மோசடி னவே இந்நூற்ருண்டின் எ வங்களின் மூலம் போதிய
இருந்திருர் குமானுல் இந்திய யின் கைச்சாத்தும், வடக் இந்திய ஆக்கிரமிப்பும் ஒ1 இன்னுமோர் கசப்பான அ.
காந்தி - ஜயவர் தஞ நட் இது இருப் ன், அது குை தனத்தின் அளவீடுகளுடன் நிறையவற்றியதே தேசிய லிகளின் சுடுகாட்டில் இ சேக், சாதத், மோ பூடு துே ஸ்திக் கூலிகளுக்கு அரு ே துதி கொண்டுண்ளனர். தி:

GTLNGAM se. Dip-AN-A (CIS),
GC%DAVADSIM
- இலங்கை
தமும் கம்யூனிஸ்ட்
பணிகளும் அகிலத்தின் ழுவின் அறிக்கை 1981-سس-19
ல் தேசிய முதலாளி வர்ச் , பிற்போக்கு பண்பு ஏற்க ண்ணற்ற துன்பியல் அனுப அளவில் வெளிப்பாடாகாது - ஆலங்கை உடன்படிக்கை கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் நிக்கப்படும் பாட்டாளி ஞ கு னுபவத்தை தந்துள்ளது.
இ க்கைகளில் ஏதும் விந் காணும் போக்கு, மூர்க்கத்
தமது கூட்டுச் சதியினே முதலாளி வர்க்கப் டோக்கி வ்கொலைகாார்களும் சியாங்கை ான்ற சஞ்சீவி ஏகாதிபத்தியூ * தமக்கோ இடத்தினே வெ.
இரண்டு நாடுகனின் எதிர் *

Page 4
க்ாலத்தில் இந்திய ஊ இலங்கை
க்கம் ஏதும் முற்போக்குப் பாத் மூண்டு என்ற நப்பாசைகள் ஜயவ கைகள் அடியோடு சிதறடித்துள் 6
(2) பல தசாப்தங்களாக இர் காந்தியம் எனபபட்ட வரலாற் கத்தின மகிமையில் குளிர் அாய் கிரஸ் கட்சி சுருக்களின் ஊச ஒரு திரையாக மகாத பாவின் அர! கலமின்மையால் தடுமாறி க வி ஜனங்களை இன்னமும் சுரண்டிக் உலகுக்கு கட்டுச் சேரா மையின் காட்டி வரும் அதே வேளையில் க்கம், உலகின் நான்காவது பெ ரு, ணுல் அயை தியாகவும் ஏதேச்சாதி தென் ஆசியா வில் ஏகாதிபததிய காத்ததோடு தனது சொந்த நாட் னற்ற ஒடுக்கப்படும் தேசிய இனங் லா சைகளை துவம்சம் செய்து உள்: கான போராட்ட ந்தில் கலந்து ே தளவேணும் வரலாற்றுப் பெருமை ங்கை முதல ஒளி வாக்கம் ஆனது நியாயப்படுத்த புவியியல் பல டுகைமுனு, பராக்கிரமபாகுகளின் கதைகளையும் தேடியது.
(3) 1948 ல் தோட்டத் தொழ மை பறிப்பும், 1956 ல் தமிழ் ெ மறுக்கப்பட்ட தில் இருந்து 1983 விரோத கடி வாங்களும் அதன் பின் மாகான ஆக்க நிமிடடம் இலங்கை ஒரு முறிவுண்ட அறிக்கை போல் ய்ந்த குற்றங்களே இடைவிடாது கிய அரசின் இறைமையை காப்ப டே இற்றைச் செய்து வந்தது. தனது புத் தத்து கு க்கள் ஆதர
 
 

தேசிய முதலாளி வடி இரத்தினை வகிக்க இட ாதினு - காத்தி ஆொஷ் |T@ତt.
*திய முதலாளி வாக்கது று விளக்கங்களை விவரது ந்து வந்துள்ளது. காங் 祕n@Lh ஊழல்களுக்கு சியல் தந்திரம் மிக்க ്ചി ഖേ வெகு கொண்டுள்ளது. தம் தயவில் புனிதராகக் இந்திய முதலாளி வ
இராணுவ பலத்தி காரமான முறையிலும்
நலன்களே பே ரிை த் டிற்கு உள்ளேயே ஒ களின் ஜனநாயக அ9 எது தேசிய விடுதுஆலுக் காண்டமைக்கான சிறி கூட இல்லாத இல மே லா தி க் க தி தை இப் புய عريقة و يقة واة بينغ قفض * வினுேதமான கட்டுக்
பிலாளர்களின் குடி
ாழிக்கு சம அந்தஸ்து ம் ஆண்டின் தமிழர் ைேய வடக்கு - கிழக்கு முதலாளி வர்க்கம் ட தனது இரத்தம் தே பேணி வந்தது. ஐக் 5ாகக் கூறிக் கொண் தமிழருக்கு எதிரான இ திரட்டும் பொரு

Page 5
巽
ட்டு மிகவும் புராதன ம பாணியில் இந்திய வி சிங்கள இனம் ஒரு இ. கொண்டது. எவ்வளவுக் ஜனங்களின் வாழ்க்கை ஆரித்ததோ அவ் விரிவுக் ண்டு முக்கிய முதலா பும் சிறிலங்கா சுதந்தி ழர் விரோத இனவாத
(4) இதே சமயம், ச்சிக்காரர்கள் இலங்ை பிரசித்தமான முறையில் சிங்கள இனப் படுெ இாக்கும் பக்திமான் இதற்குப் பிரதியீடாக மீது முழு அளவிலான தை வேண்டி நின்றது
(5) இறுதியில், இ நடத்திய கொலேகார மான தெளிவுடன் வி வின் ஒங்கள தேசிய பின் தமிழர் சுதந்திர 

Page 6
ஹியூவை தரைமட்டம் ஆ வியட்னுமில் இருந்த அமெ வார்த்தைகளை நினைவுக்கு
"ஒரு நகரத்தைக் காப்பா எளில் அதனை நிர்மூலமாக் சவ தியர்கள் ஒரு தேசிய இனத் மிக்களே நிர்மூலமாக்கும் lig
(6) இலங்கை முதலாளி
ஞக்கு பல வரலாற்று முன்
சமயத்தில் 1871 ல் பாரிஸ் ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக பி ஸ்சியன் இராணுவத்துடன் 46 வருடங்களின் பின்னர் புரட்சியை தடை செய்யும் டை ஜேர்மனியர்களிடம் சர திட்டமிட்டதையும் ஒட புவை பொருத்தமானது. தேசிய ம சாபிமானம் சகல வரலாறி என்பதை ஜயவர் தனுவின் து ட்டுகின்றது. இது முதலாளி பலவீனமான ஒரு வெறும் தோடு இது எப்போதும் இ மான வாக்க நலன்களுக்கு 8 ண்டுள்ளது இலங்கையில் மு: வடக்கில் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இனவாதம் என்ற இரட்டை இந்நிலைமை எந்தவொரு நா சிய, இன, மத குழுக்களின் போட்டாளி வர்கக தலைமையி பின் ஊடாக மட்டு அபூ அன்
வரலாற்று உண்மையைச் சுட்
(7) காந்தி - ஜயவர்த்ணுவின்
ஜானி வர்க்கத்தின் முரட்டு:
@ଥି ଭାଙ୍ଗ & $ଖି டத்தில் ஆம்பலட்

க்குவதை நிபய்யப்படுத்திய ரிக்க படைத் தளபதியின் கொணாகிறது:
ற்றுவதற்கு, சில வேஜஐ
து அவசியம்." இங்கு இந்
த்தைக் காப்பாற்ற" அதன்
பிரேரிக்கின்றனர்.
வர்க்கத்தின் நடவடிக்கைக
உதார ங்கள் உள. இச் தொழிலாள வர்க்க கிளர் ரான்சிய இராணுவம் பிரெ கூட்டுச் சேர்ந்தமையையும் கெரென் ஸ்கி போல் வழிவிக் பொருட்டு பீட்ரோ சிராட் ணுகதி அடையச் செய்ய மயாக நினவு கூர் வ து தலாளி வர்க்கத்தின் தே ற்று  ாரம் க்ளும் அற்றது ழோ கத்தின் படிப்பினை கா fத்துவப் போராசைக்கான சாக்குப் போக்கே அத் னே தனது அத்தியவசிய ழ்ேப்படியச் செய்து கொ தல வித்துவ ஆட்சி இன்று தெற்கில் தமிழர் விரோத துரண் களில் தங்கியுள்ளது. ட்டின் உள்ளும் சகல தே ஜனநாயக சமத்துவம் லான சோசலிசப் புரட்சி உடப்பட முடியும் என்ற டிக் காட்டுகின்றது.
சதிகள் தேசிய மூத த் தன்மை ைஇந்தியத் படுத்தி உள்ள அதே வேறு

Page 7
,2-2
3)
ளேயில் இந்த சமீபத்திய வரல
சிய இயநிர்ணயத்தை அடை முதலாளித்துவ தேசியவாதத்தி ருசுபடுத்தி உள்ளது. அனத்து
தரவு ழையில் மதாங்கும் வரலா களில் உணர்ச்சித் தூண்டல்களு
தமிழ் ஈழ விடுதலைப் புலிகள் பமும் அதன் போராளிகளின் அக்கறையும் சொல்லியே ஆக தவறுவதற்கான மன்னிப்பு ஆர் 29 ல் இருந்து தேசய விடுதல் மோசமான பின்னடிப்புக்களுக்
கொள்கைகளே முக்க ய பொறு
(8) இந்திய சூழ்ச்சியினதும் வாகவே தாம் புதுடில்லிக் ! இலங்கை - இந்திய உடன் படிக் இணங்கவும் தீர்மானம் செய்த கூறகின்றா இந்தச் "ச ட்டு புலிகள் இயக்கத்தின் கள்ளங்க பட்டும் அன்றி, குட்டி மு தின் அரசியல் மலட்டுத் தன இன்றது. விடுதலைப் புலிகளி ஏமாற்றப்பட்டிருப்பின் இதற் தின் சுயநிான யததின * இாள்கையும் இநதிய முதல் வேணடுவதின் அடிப்படையிலே ருந்தது. இந்அப் பேரா பத்து இகான மூலம் முதலாளித்துவ க்க முடியாத வர்க்க முன் மே ஆகும். 70 வருடங்களுக் ஒடுக் கப்படும் தேசிய இனத் କୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି & Gór彦岛 தேசிய சி *āg” நாட்டிள்ை தொ ?# 堑亭 له امله لاړ دي چي مقا ولايم gچ நிலப்பாட்டின் அடிப்படையி

ாற்று அனுபவங்கள் தே ப இலாயக்கற்ற குட்டி କାଁ வங்குரோத் னையும் மக்களதும் த லே விதி 1ற்று நெருக்கடிக் காலங் நக்கு இடமேயில்லை.
ரின் நிலைக்கான அனுதா
தலைவிதியைப் பற்றி வேண்டியதை சொல்ல கிவிடாது; 1987 ஜூலே ப் போராட்டம் கண்ட கு விடுதலைப் புலிகளின் ப்பாகும்.
மோசடியினதும் விளை விமானத்தில் செல்லவும், க்க்ையின் வாசகங்களுக்கு தாக பிரபாகரன் இன்று தமிழ் ஈழ விடுதலைப் டம் அற்ற தன்மையை வாளித்துவ தேசியவாதத் த்தையும் அம்பலப்படுத்து ன் தலைவர் காந்தியினுல் க் காரணம், தமிழ் ஈழ டைவதல் அதன் முழுக் ளி வர்க்கத்தின் உதவியை யே கட்டி எழுப்பப்பட்டி மிக்க தவருண கணிப்பு தேசியவாதத்தின் தவிர் நோக்கும், வேகத்திட்டமு கு முன்னர் லெனின், ஒரு தின் முதலாளி வர்க்கம் றப்புரிமையை அடையவும்
ఖప్రకాuజ్జిగ్గా స్టో డి క్రై 4, 9 ఫీ லேயே சுயநிர்ணயத்தினே

Page 8
சூல் கொல்கின்றது என தச் சுயநலம்; கூலி உன மானத்தை பிடுங்கிக் கெ லாள வர்க்கத்தினை அடி கம் என்ற முறையில் ( யில் புற நிலையாக வேகு கப் புற நிலையானது மு சகல கன்னை களதும் -- த போன்ற பெரிதும் தீவிர கொள்கைகளை வழி நட ஃபல் உடல் அமைப்பையு
ஒவ்வொரு படியிலும் விடு தலைப் போராட்டம் லாளித்துவ ஆட்சியின் லாக இடமக்கா வண் உள் ளனர்.
(9) இ த னா ல் ஒடுக்க திரட்டுவதில் எல்லை வ5 பட்ட னர் ஒடுக்கப்படும், த்த முதலாளி வர்க்கம், யின் விலங்குகளில் இரு, செய்வதற்கு அவசிய மாள் ந்தனை யான சர்வவியாப. யாக இ லாய கற்று உ கழகம், அக்டோபர் 23
தை' யில் சரியா கக் குறி
58
4 (எனினும் தேசிய சி வில் தமது உரிமைகளை கத்தை கட்டி எழுப்புவ அடைய முடியாது . ந ! றைய சகாப்தத்தில் அ, தான் பொதுஜன ஆத கீது எதிரி முதலாளி முன் ஈடாட்டம் காண்!

சள் கில் த்துகத்தின் த வ
எச்சரிக்கை செய்தார். இந் ஈழப்பில் இருந்து உபரிப் பெறு காள்கின்ற - அதாவது தொழி மைப்படுத்துகின்ற - ஒரு வர்க் முதலாளி வர்க்கத்தின் தன்மை நன்றி உள்ளது. இந்த வர்க் முதலாளித்துவ தேசியவாதிகளின் தமிழ் ஈழ விடுதலைப் புலிகள் -மான போக்குக்கள் உட்பட ~ த்துவதோடு அவற்றின் அரசி ம் நிர்ணயம் செய்கின்றது.
முதலாளித்துவ தேசியவாதிகள் * 'கை கடந்து போய் '' முத பராமரிப்புக்கு ஒரு அச்சுறுத்த ணம் பார்ப்பதில் அக்கறையாக
கப்படும் வெகுஜனங்களை அணி ரைய றைகள் விதிக்க நெருக்கப் பின் தங்கிய நாடுகளைச் சேர் ஏகாதிபத் தி ய ர ஒடுக்கு முறை ந்து தமது நாடுகளை விடுதலை ன தவிர்க்க முடி யாத முன் நிப கத்தை அடைவதில் அங்க ஜீவி உள்ளது. புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட்
ம் திகதிய 'தொழிலாளர் பா ட்பிட்டது போல் ?
றப்புரிமைவாதத்தின் அடிப்படை
மட்டும் அடையும் ஒரு இயக் "தன் மூலம் தேசிய விடுதலையை ம் வாழ்ந்து கொண்டுள்ள இன் த்தகைய ஒரு இயக்கம் எவ்வளவு ரவைத் திரட்டிக் கொள்ளினும்
வர்க்க அரசுகளின் பலத்தின் கின் றது. குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஒடு

Page 9
க்கப்படும் தேசிய இனத்தின் வீடு ஜனநாயகத்துக்காக முழுமைய கவி போராடும் ஒரு இயக்கத்தின் அ6 மட்டுமே முன் செல்ல முடியும்,
தேசிய சிறப்புரிமைவாதம் ஒ இனத்தின் விடுதலைப் போராட்டம் இயக்கத்தின் பாகமாகுவதைத் தன் இதற்குக் காரணம் தேசிய சிறப்பு ஆய்வுகளின் படி, தேசிய முதலாக நாட்டின் தொழிலாளர்களைச் சுர ளைக் கசக்கிப் பிழியவும் செய்யும் ந்து கொண்டுள்ளதே. தமிழ் ஈழ அரசியல் பலவீனம் இதில் இருந்ே
(10) இந்திய இராணுவத்தின் பய கொலைகளின் அமுலை உள்ளடக்கிய ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் ஏற்றுக் ( உமான விளைபயன்களுக்கு இடைே தலைப் புலிகள், இன்னமும் காந்தி டின் இடிபாடுகளுக்கு இடையேயும் ன்றனர். அக்டோபர் 14 ம் திகதி பாகரன், இந்திய இராணுவத்தின் தடவடிக்கைகள் தப்பபிப் பி ரா ய யில் இடம் பெறுவதாகக் காட்ட காந்திக்கு அனுப்பிய ஒரு செய்தியி
*இந்தியா போன்ற ஒரு ஜனந தலைவிதியை தாமே தெரிவு செ நாயக சுதந்திரத்தைக் கொண்ட கருத்தை துப்பார்கி முனையில்
மாட்டாது."
இந்திய ஜனநாயகம்" பற்றிய பிடிப்பு அப்பாவித் தனத்துக்கு ஒ கொழும்பிலும், யாழ்ப்பாணத்திலு கிகி எதிரிகளுக்கு எதிரால் தொழி

* தல இயக்கமானது. பும், மனம் விட்டும்
டுக்கப்படும் தே சி யூ அத் த கை ய ஒரு டை செய் இ ன் ற து. புரிமைவாதம், இறுதி ரிகள் தமது சொந்து ண் டவும், விவசாயிக முயற்சிகளுடன் இணை விடுதலைப் புலிகளின் த ஊற்றெடுக்கின்றது.
பங்கரமான மக்கள் பேடு இந்திய - இலங்கை கொண்டதன் சோகம யயும் தமிழ் ஈழ விடு தி ஆட்சியுடனுன கூட் ம் தொங்கப் பார்க்கி அளவில் கூட, பிறு
மக்கள் படுகொலை த் தி ன் அடிப்படை முயன்று வந்தார். ல் அவர் கூறியதாவது
ாயக நாட்டிற்கு தமது பது கொள்ளும் ஜன மக்கள் மீது தனது திணிப்பது பண்பாக
பிராகரனின் கண்டு ஒரு நல்ல உதாரணம் ம் உள்ள தமது வர் affairisair, 66 gerus

Page 10
蟹 களே சுயாதீனமாக அணி வதை நோக்கமாகக் கெ ஏமாற்றும் கே பலமான
(11) தமிழ் ஈழ விடுதி சுயநிர்ணயத்துக்கான கே. ய்யவும் இல்லை அல்லது தை உதவாக்கறையானத அது தேசிய ஜனநாயக ப்படும் நாட்டின் தொழி பாக் திர த்துடன் பிணையுன் இாட்டுகின்றது
ஜனநாயக இயக்கத்தின்
. பாட்டாளி வார்க்க சர்வ அடைய முடியும் உண்ை இந்த வாலாற்று முன்ே க்கு மேலாக இலங்ை வின் அனுபவங்களின் மூ நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. க! லோவாத திரிபுவா திகளில் இட்சியினர் இழைத்த .ெ டுப் பக்கள் இல் பேடேல் து பேr ஈட்டத்துக்கும் இல வர்த்துப் போராட்டத்துக் முறிவு ஏற்பட்டிராது 2 கட்சி பண்டாரநாயக்காவி த்தமை, வர்க்கப் போர
ராட்டம் இரண்டினதும்
நீர் மேடாக விளங்கிற்று கொடுப்புக்கு முன்னர் லாஹ வரிக்கத்திடமிருந்த தோடு, பாட்டாளி வர் க்கத்தை தூக்கி வீசியது பட்டு விடும் என நம்பி டின் ஹ ர் த் தா ல் மூன்
 

திரட்டுவதைத் தடை செய் ாண்ட தமிழ் வெகுஜனங்களே நடவடிக்கிை.
தலைப் புலிகளின் தமது, தேசிய ாரிக்கையின மதிப்பிழக்கச் செ
அத்தகைய ஒரு போராட்டத் ாக்கி விடவும் இல்லை. மாரு து
இயக்கத்தின் தலைவிதி ஒடுக்க லாள வர்க்கத்தின் வரலாற்றுப் ண்டு போயுள்ளதையும் மீண்டும்
தீர்வு காணப்படாத ஏனைய ாறே, தேசிய சுயநிர்ணயமும் திகாரத்தி ன் மூலம் மட்டுமே மையில் நான்காம் அகிலத்தின் ந க்கு; கடந்த 40 ஆண்டுகளு சிங்கள - தமிழ் வெகுஜனங்க நலம் துன்பகரமான முறையில் டந்த கால் நூற்ருண்டாச பப் * அங்கீகாரத்துடன் சமசமாஜ சால்விடங்காத காட்டிக் கொ விடுதலைப் ريا وعزفت قاً سات فی ifiھ وقت 7 دنیا نیاز ல் கைப் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கும் இடையே ஒரு போதும் உண்மையில் 1964 ல் சமசமாஜக் ன் கூட்டரசாங்கத்தினுள் நுழை ட்டம், தேசிய விடுதலைப் போ அபிவிருத்தியில் ஒரு வரலாற்று . இந்த வரலாற்றுக் கட்டிக் தமிழ் வெகுஜனங்கள் தொ மி தலைமையை எதிர்ப்பார்த்து க்கம் இலங்கை முதலாளி வர் ம் தேசிய ஒடுக்குமுறை நீக்கப் யிருந்தது. சிது 1953 ம் ஆண் மும் 1963 - 64 ம் ஆண்டின்

Page 11
32 கோரிக்குைகுன் இயக்கத் பிரதிதியட்ஜம் ஆக்கியது.
*சிாேஜக் கட்சி ஒது
இனப் பேணி வண்ணம் ே கீல ரீதியாக்இறு ஒரு ஆறு
elped is a tor 1994 - 1972 க்கும் இடை) மேகம் மாற்றம் அடைந்த இகிவிடப்பட்ட தமிழ் வெகு தேடியதோடு, சிேதிலாவித்துவ ளுேம் சர்க்கப்பட்டன.
( 2) சமசமாஜக் கட்சியின் னவாக இருந்து போதிலும், ஆத்தின் கல மூடித்தனத்தில் ற்கான ஒரே முன்நோக்கிஐ தொழிலாள வர்க்கத்கினதும் அடிப்படையாகத் கொண்ட கின்றது. இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இனஅம் அத்தோடு தெற்கில் கேவினதும் ஒடுக்கு முறைமூன் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. இது தொழிலாள வர்க்கத்தின் ே බහිශීණයීJu', போராட்டத்தை β. இணைக்கு வேண்டியதன் அ
இது திட்டவட்டமா செ Ավան சிறீலங்காவையும் இொண் வீரசுகவரின் Algit 6066 2-euii,
(43) மாற்றமெடுத்துப்போை shār கட்டுமானத்தின் மீதும் எல்லேகளின் விழுத்தறுப்பு வரை ஜனங்கவில் இனதாயக அ9 அடிப்படையூான وية ووجه قوق) في مضاه *அ3 இரண்டாம் (, , மீது ஏகாதிபத்திய எந்தவொரு

இ) ன்ே மூலமும் சட்ட ஒ:
சிேதிலாளி வர்க்க அஜ் நஇய இடுக்குமுறையூை ஸ்தா சியலமைப்புச் சட்டத்தி த கொண் ட 5 87 epsis ti காலத்தில் முழு நில 留。 சமசமாஜக் கட்சியினுல். ஜனங்கள் புதிய பாதையை தேசியவாத அரசியலினு
ாேட்டிக் கொடுப்பு அடி முதலானித்துவ தேசிய
இருந்து வெளியேற்றுவது " திமி ஏதும் இலங்கைத் இணந்த போராட்டத்து స్టాGూ முன்பே ரத்தே வழங்கு தமிழ் தேசிய இனத்தி
*ள சிங்கள வெகுஜன
வர்க்க அடிப்படையை சிங்கலு . தமிழ் பேதும் சதிக்கத்தின் கீழ் 39 ர்க்கப் போர '-டத்துடன் சி த்துை தோற்றுவித்து ான்னுல் நிமிழ் ஈழத்தை - ஐக்கிய சேர சி லி மு: த்த வேண்டியுள்ளது
சிேதலாளித்துவ அடி *வற்றின் செயற்கை "றைகளுக்குள்ளும் வெகு
ாசைகளையோ அல்
sa Gaun- திருப்தி துெ: 4த்தத்தின் முடிவில் இரு தனி தேகியூ விரதை

Page 12
O
யும் வல்வேறு மொழி,
நிச ஜனநாயகி சமத்து க்க இடமளிக்கவில்லை. ஏகாதிபத்திய அங்கீகார வம்பில் பிறந்த அரசுகே இவை ஜனநாயக அடி தான சமரசங்களுக்கு நிறுவப்பட்டன. இந்த வர்க்கம் ஒடுக்கப்படும் ணுக அன்றி. ஏகாதிய சங்காளஞகத் தொழிற் டிக்கப்பட்ட அரசானது துவத்தின் ஒரு சிறைக் ததோடு அங்கு உற்பத் விருத்தி முடியாது பே
(44) இந்த முதலாள் திபத்தியவாதிகளின் யே
சித்தமானது. உறுதியா
அபிவிருத்தி செய்ய மு தலைவிதியானது ஒரு 8 மதி செய்வதுடன் மிான திருப்பிச் செலு
லும், பரந்த அளவிலா
பட்டினியால் பின்தங் றன. உள்ளூர் கைத் அருகாமையான இடங் ஏகாதிபத்திய கட்டுப்ப தியின் ஏகாதிபத்திய றிலும் பயன்படுத்தப் பொருளாதார அபிவிரு தொகையின் தேசிய
பும் செய்வதில்லை. மு. மான அங்கீகாரத்துடன் மைக: ல் இனவாத றது. இந்நிலமையை ஆட்சி செய்யும் வரை
 

மதி, இனவாரி சேர்க்கைகளின் வத்தின் அடிப்படையில் சிருஷ்டி தவிர்க்க முடியாத விதத்தில் த்துடனுன சுதந்திரம்" என்பது நிர்மாணிப்பதையே இருதியது. ப்படைக் கொள்கைகளிர் ஆடத் செல்வதன் அடிப்படையில் இவை தொடரில், தேசிய முதலாளி வெகுஜனங்களின் விடுதலேயாள த்திய கொள்ளையின் கனிஷ்ட பட்டது. இந்த முறையில் சிருஷ் ஒழுக்கக் கேடான முதலாளித் கூடத்துக்கு அப்பால் செல்லா தி சக்திகளின் முற்போக்கு அபி ாயிற்று.
ரித்துவ அரசுகள் மேலான ஏ 17 மலாதிக்க விளைவுகள் நன்கு பிர  ைஉள்ளூர் கைத் தொழில்களே டியாத அவற்றின் பொருளாதார சில மூலப் பொருட்களே ஏற்று இணக்கப்பட்டுள்ளது. பிரமாண்ட த்த முடியாத கடன் பளுவிஞ ான படிப்பறிவின்மை, நோய்கள், கிய நாடுகள் இக்குமுக்காகுகின் தொ ல் கள் நிறுவப்பட்டுள்ள களில் கூட இவை முற்றிலும் ாட்டுக்குட்பட்ட பல்தேச உற்பத் அதி இலாப மூலங்களாகமே முற் படுகின்றன. அத்தகைய போவி தத்தியானது ஒடுக்கன்படும் சனத் நலன்களுக்கு எதுவித ங்களிப்பை தலாளி வர்க்கத்தின் மகிழ்ச்சிகர ன் உருவாகும் அத்தகைய நிலை புத்தங்களின் பயங்கரம் நிலவுகின் முதலாளி வர்க்கம் தொடர்ந்து மாற்றி அமைத்துவிட முடியாது.

Page 13
அதீந்திரத்துக் ப் பின்ஆறு g இலங்கை, பங்களாதேஷ், பர் வரலாற்று, உண்மையில் உலஇ தி டுகள் ஒவ்வொன்றினதும் வ தீகம் நிச தேசிய இணைப்பினை த்தினையும் நிலநாட்ட முடியா நிரூபித்துள்ளது.
(15) வரலாறு, ஸ்டாலினிஸ் குட்டி முதலாளித்துவ தேசியவ க்கு இடையேயும் இப்பணியை உம் கையளித்துள்ளது. தேசிய உரிமையை யதார்த்தமாக்கத் இதுவே. எனினும் இது இத% க்கத்தின் ஒரு பின்னிணைப்பாக மான எதிரி என்ற முறையிலே சொந்த ஆயுதங்களுடனும், த. டத்தின் அடிப்படையிலும் இ புறங்களிலும் உள்ள சகல ஒடு தன்பின் அணி திரட்டிக் கெ சகல ஒடுக்கப்படும் மக்களினது நாயக உரிமைகளே தனது சர் டும் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் சப் புரட்சியின் ஒரு உப - உ சுயநிர்ணயம் ஈட்டப்படுகின்றது திசமான சமத்துவத்துக்கான ப்பின் அடிப்படையில் ஒரு ஐ. த்தின் கிருஷ்டியை பிரேரிக்கின்
சகல ஒடுக்கப்படும் தேசிய பில் இணைய வைப்பதானது ே முன்னேற்றத்துக்குச் சிறந்த வா நம்பிக்கைவில் பாட்டாளி வ: பிரிந்து செல்ல விரும்பும் தே8 செய்யும் உரிமையைக் கொண்ட

இந்தியா, பாகிஸ்தான், மா முதலான நாடுகளின் ன் மாஜி காலனித்துவ ரலாறு  ைமுதலாளி வர் யும், அரசியல் சுதந்திர து என்பதை தீர்க்கமாக
டுகள், தி ரிபு வா தி கள், ாதிகளின் எதிர்ப்புக்களு பாட் ராவி வர்க்கத்தி இனங்களின் சுயநிர்ணய கூடிய ஒரே சமூக சக்தி னே தேசிய முதலாவரி வர் அன்றி அதன் மூர்க்க யே செல்கின்றது. தனது னது சொந்த வேலைத்திட் ராமங்களிலும், நாட்டுப் க்கப்படும் வெகுஜனங்களே ாண்டு போராடுகின்றது ம் நியாயபூர்வமான ஜன வாதிகாரத்தை நிலைநாட் தலைமையிலான சோசலி ற்பத்திப் பொருளாகவே து தேசிய இனங்களின் திட்டமாக இது சுய விரு *கிய சோசலிச ஒன்றிய Oశ్రీ ఆ
இனங்களையும் சுய விருப் பொருளாதார, கலாச்சார ய்ப்பினை அளிக்கும் என்ற ர்க்க சர்வாதிகாரமானது கிய இனங்கள் அங்ானம் ஒருக்கவும் உத்தரவாதம்
岛、
鷲義
|-

Page 14
12 அளிக்கின்றது புரட்சிக்
雷岛、 உள்ளூர் 岛 ஐக்கிய சோசலிஸ் >9jק" உள்ளட
(16) இந்தப் LIпутта 14 இந்திய - இலங்கை ஆளும்
- ல்டாலினிஸ்டுகள் கொண் ஜயவர்தணு ஆட்சியுடனுன
டரசாங்கம் ஐக் ய அரசினை தவிர்க்க முடியாத விஜவே இம் எதுவுமே முதலாளித்து அளவும் சுயாதீனம் அற்றை வரலாமுனது உண்மையில் லாற்றினுள்ளும் GouGutnig. SIÐ ULI பொறுத்தமட்டில் அ ட்சிகர வரலாற்றுத் தொட டித்துக் கொண்டு விட்டது. தது தேசிய இனப்பிரச்ஜெ கிடந்த சிது இலக்கியத்தின் நிச ம அவற்றை இன்று வrஒக்ை மை தாங்கும் கட்சியின் டு எதிரான குற்றப் பத்திரமா சமசமாஜ கரத்தையை ill, a வதன் மூலம் டி. சில்லா @ க்கு இனவெறிக் சக்திகளுக் கைகொடுத்து உள்ளார். இது கறையற்ற தொழிலாள வர் "சீ ஜயவர்தனு ஆட்ஒழின் க்கு சமசமாஜக் கட்சி
(47) மேலும் வடக்கு - 8 சன்னத்தை அங்கீகரிப்பதன் க்சிங்கள விவசாயிகலரின் நிய இரக்கமற்ற சிேறையில் புற க்கு மக்கள் விடுதலை முன்ன

யூனிஸ்ட் கழகத்தினு முன் மிழ் ஒறம், சிறிலங்காவின் சுகளின் வேலைத்திட்டத்தின் க்கம் இதுவே தான்,
த்துக்காக முக்கிய தடை
வர்க்கங்களுடன் சம 1917 ನ್ತ டுள்ள கைக்கூலி உறவுகளே, அவர்களின் மறைமூக கூட் ரக் காக்கும் நடவடிக்கையின் யாகும் இவ்விரு கட்சிகளி துவத்தில் இருந்து ஒரு துணி வ, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஸ்டாலினிசத்தின் முழு வர உள்ளது சமசமாஜக் கட்சி து தனது கடந்தகால புர ர்புகள் அனைத்தையும் துண் இப்பலம் எங்ஙனம் வீழ்ந் சம்பந்தமான கொல்வின் த கால ஆக்கங்கள் மார்க் பெரும் படைப்புக்களாகும். யில் அவர் இன்னமும் தலை ஒழு அரசியல் போக்குக்கும் க அவை விளங்குகின்றன என். பி. குதிரையில் கட்டு இத்தீவில் உள்ள LAG 9 fiö Guar கு அளப்பரிய வி த த் தி ல் 7 6 % * 。 架泰 க்கத்தின் நலன்களுக்கு எதி படுமோசமான குற்றங்களு -டுப் பொறுப்பு ஏற்றுள்ளது.
கிழக்கில் இந்தியர்களின் பிசி மூலம் இது ஒடுக்கப்படும் ாயமான தேசிய உணர்வுகளை க்கணிப்பதோடு, 2. PG) iš Garr ாணியினதும் அதன் நம்பித்

Page 15
கை மிக்க சிறீலங்கா சுதந்தி தும் கரங்களைப் பலப்படுத்து குட்டி முதலாளித்துவ வெகு :மிலாளர் இயக்கத்தை செல் சிங்கள இனவெறியின் அடிப் க்கத்தின் பெருக்கத்துக்கும் கிரமிப்புக்கு எதிரான போர லாஜி வர்க்கத்துக்கு எதிரான டனும், அத்தோடு இதே
சிங்கள, தமிழ் வெகுஜனங் ஐக்கியத்துடன் இணைப்பதற்கு கட்சி ஒடுக்கப்படும் சனத்தெ பும் அன்நியமாக்க சாத்திய வருகின்றது. இது இந்திய பாராட்டுகின்றது. தமிழர்களை ஆதரிக்கின்றது. தெற்கில் 苓1 நடவடிக்கைகளை அங்கீகரிக்கில் பின் கொள்கைகளின் அச்சா நாயக வேலைத்திட்டத்தின் பூ வர்க்கத்தினை சுயாதீனமாக னிப்பதே.
(18) சம்பவங்களின் முழுப் யூனிஸ்ட் கழகத்தின் வேலைத் ள்ளது. இது மட்டுமே வட ழிலாளர்களுக்கும் தெற்கில் ஊர்களுக்கும் இடையே பாட் வசதி மூலோபாயத்தினை .ே
(மலும் கடந்த வருடம் ல ளர் கழகத்துடஞன நெரு மூலம் பு. க. க. பல்கோடி கத்தினுள்ளே ட்ரொட்ஸ்இது ராட்டத்தினே விரிவுபடுத்தி இ திய, இலங்கைத் தொழிலாவி போனது பிரிக்க Aேடியாதவாறு திபத்தியத்துக்கு எதிரான அ

திரக் கட்சி ஆலோசகர்கள கின்றது. இக் கொள் ஒஇ. ஜனங்களின் கண்களில் தெர வாக்கு இழக்கச் செய்யவும் படையிலான பாசிச இய உதவுகின்றது. இந்திய ஆக் ாட்டத்தினை இலங்கை முத ஒ வர்க்கப் போராட்டத்து வர்க்கப் போராட்டத்திஐ களை ஜனநாயக ரீதியாக சமசமாஜக் ாகையின் சகல பிரிவினரை ான அனைத்தையும் செய்து ஆக்கிரமிப்பினை பெருமை ஒழித்துக் இட்டு வதை பவர்தணுவின் ஒடுக்குமுறை *றது. சமசமாஜக் கட்சி னி ஒரு சோசலிச, ஜன அடிப்படையில் தொழிலாள அணி திரட்டுவதை நிராக
போக்கும் புரட்சிக் ஆம் திட்டத்தினை ரூசுப்படுத்தியூ க்கில் உள்ள தமிழ் தெர உள்ள சிங்களத் தொழிலா டாளி வர்க்க அனேத்துலக பணுகின்றது.
இந்திய சோசலிசத் தொழி ங்கிய தோழமை உறவின் இந்திய தொழிலாள வர்க் கொள்கைகளுக்கான போ உள்ளது. இதுவும் கூட இந் ர வர்க்கங்களின் தலைவிதி று இணைந்துள்ளதோடு ஏதுர வர்களின் போராட்டம் ஒரு

Page 16
壹 கூட்டுப் போராட்டம் என்ற தை அடிப்படையாகக் கொல் மானமாகும்.
(19) இன்றைய தீர்க்கமான கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தினை எதிர் பணி கூடிய கெதியில் தன் தே. இதற்கு சமசமாஜ கம் பி. அரசாங்கத்துடன் கொண் ரான போராட்டத்தினை தீவி பு க. இ. சரியாகக் குறிப்பி
"ஒரே முன்வழிப் பாதை:
ந்து இந்திய - இலங்கை ஆக் னடியாக வாபஸ் பெறக் இனத்தின் தேசிய ஜனநாய செய்யப் போராடவும் தொழ லாளி வர்க்கக் கட்சிகளில் இ திரட்டப் போராடுவதும், இது களின் ஒரு சோசலிசக் குடி கின் அடிப்படையில் யூ என் ளியேற்றுவதுமே."
(20) தெற்கில் யூ என்று பி லாளி வர்க்கத்துக்கும் திர தின் சகல வடிவிலான போ தன்னை அமர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்போராட்டத்த இதுவே. உலகப் பொருளா எதிர்வரும் மாதங்களில் உல புவாதிகளால் மறக்கப்பட்டு இலங்கைத் தொழிலாள வர் ர்த் தாக்குதலில் இறங்கத் சிக் கொள்கையால் ஆயுதம் எதிர்வரும் தாக்குதல் இலங் இகண்டத்தினதும் முழு ஆ ? மாற்றி அமைக்குழ், சமசம

உண்மையை அங்கீகரிப்ட் நீண்ட ஒரு நனவான தீர்
ஆட்டத்தில் புரட்சிக் நோக்கும் அவசரமான சக்திகளை விரிவுப்படுத்துவ யூனிச கட்சிகளுள் யூ என் டுள்ள கூட்டுகளுக்கு எதி பிரமாக்க வேண்டியுள்ளது. ட்டவாறு:
வடஇகு - கிழக்கில் இரு கிரமிப்புப் படைகளை உட கோரவும், தமிழ் தேசிய இ உரிமைகளை ஊர்ஜிதம் நிலாள வர்க்கத்தினை முத இருந்து சுயாதீனமாக அணி ங்களம், தமிழ் பேசும் மக் ரசினே நிறுவும் முன்நோக் 9 அரசாங்கத்தை வெ
அரசாங்கத்துக்கும் முத் ான தொழிலாள வர்க்கத் ராட்டங்களின் தலைமையில்
பு. க. க. போராடியாக
ਉ 疹T酉 நிலைமையின் ர்ேகேடு கம் பூராவும் உள்ள ឆ្នា
விட்ட ஒரு சக்தியான க்கத்தினை ஒரு புதிய எதி தூண்டும். சரியான புரட் பாணி ஆக்கப்பட்ட இந்தி கையினதும் இந்தியத் துணை ஒ யூ ல் ஈடின்பாட்டினேயும் ஜ - கம்யூனிச கட்சிகளின்

Page 17
கிரிட்டிக் கெடுப்புக்களை அவலங்களையும் அடிப்பை தலே முன்னணி நாட்டு குவல்கள், சிங்கள விவ நோக்கின தொழிலாள
வுடன் குழி பறிந்து ே
(2l) is išgi śresa torr கிழகம் சிரமத்துடன் ஈட அனைத்துலகக் குழு பெரு இக் கொண்டுள்ளது அ சிங்கள இனவாத குண். "ளுக்கும் முன்நிலையில்
க்கத்தின் பேரில் இந்திய எதிராக பகிரங்கமாக சகல கஷ்டங்களுக்கு இக் உடன்படிக்கைக்கு எதிரா ம்பு, கண்டி, யாழ்ப்பா கூட்டங்கள், பு. க. ஆ இ டையே பெரும் வெற்றி யில் இருந்து வருகின்றது மாஜ - கம்யூனிச கட்சிக ஈழ விடுதலைப் புலிகள்
களைக் கைப்பற்றும் நிலை டுகின்றது.
நவம்பர் 12 ல் கொழு தான்கு முன்னணி காரி சின் சகோதரர் உட்பட ற்ற யூ என். பி. பின் தத் தேட்டங்கள் உள்: உள்ளும் இளைஞர்கள் இ ல்வாக்குகள் எழுச்சி அ முதலாளி வர்க் ம் கொ அங்கத்தவர்களுக்கு எதிர ணிையின் கொலைப் பயமு இக் காட்டாகும். இந்த

盟5 டிம் கிராமிய வெகுஜனங்களின் டயாகக் கொண்டு மக்கள் விடு புறங்களில் நடாத்திய ஊடு சாயிகளுக்கு ஒரு புதிய முன் வர்க்கத்தின் டிாழுச்சி வழங்கிய ாதம்
தங்களுள் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் ட்டிய கவர்ச்சியான வெற்றிகளை நம் திருப்தியுடன் அவதானித் த சா ஜீ க ஒடுக்கு முறைக்கும் டர் கும்பல்களின் அட்டூழியங்க து கட்டுமே தொழிலாள வா - இலண்கை உடன்படிக்கைக்கு பி ச்சாரம் செய்தது. இந்தச் டையிலும் இந்திய - இலங்கை ன இதன் சமீபத்திய கொழு ன வெற்றிகரமான பொதுக் சிங்கள, தமிழ் வெகு னங்களி ளை ஈட்டிக் கொள்ளும் நிலை என்பதை - தெற்கில் சம: ளிடமிருந்தும், வடக்கில் தமிழ் இயக்கத்திடம் இருந்தும் சக்தி யில் உள்ளதை . சுட்டிக் காட்
ஓம்பு ந தி ரி ல் பு. க. க. வின் ாளர்களே - தேசிய செயலாளர - கொலை செய்ய இடம் பெ முயற்சிக்கு பின்னணியில் இந் ான, தொழிலாள வர்க்கத்தின் டையேயும் ட்ரொட்ஸ்கிச செ டைவதைக் கண்டு இலங்கை ண்டுள்ள அச்சத்துக்கு பு. க. கி. ான மக்கள் விடுதலை முன்ன றுத்தல்கள் இன்னுமோர் எடுத் த் தாக்குதல்களையும், அச்சுறுத்

Page 18
6. தல்களையும் பு. க. அ. அவ6 ற்பாடுகளுடன் எதிர் இொ க்கும் மேலாக தொழிலாள நடாத்தி வரும் புரட்சிகர வேண்டும்.
9 தமிழ் ஈழத்தில் இ
வெளியேற்று! தமிழ் கை வைக்காதே!
() இாந்தி - ஜயவர்தணு
களுக்கான போ ரா ட் தொழிலாளர்களே ஐ.
இ சின்கள தமிழ் தொழ ணிைப் படை புரட்சிக் வாழ்க!
O நான்காம் அகிலத்தின்
வாழ்க!
 

வமான பாதுகாப்பு முன்னே
ள்ள வேண்டும். எல்லாவற்று. வர்க்கத்தின் உள்ளே அது
வேலைகளை உ க் கிர இன க் க
நந்து இத்திய துருப்புக்களை
விடுதலைப் போராட்டத்தில்
உடன்படிக்கை ஒழிக!
}க ஐக்கிய சோசலிச அரசு டத் தின் தமிழ், சிங்கள
விலான வர்க்கத்தின் முன்ன கம்யூவிஸ்ட் கழகம் நீடூழி
அனைத்துலகக் குழு நீடூழில்

Page 19
ty_ិយ៏ g கழகத்தின் மு பணிக நான்காம் அகிலத்தி குழுவின் அறிக்
. தொழிலாளர் புரட்சிக் தோல்வியுடன் தான்காம் அ5 வின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய ளது ஒரு தசாப்தத்துக்கும் அலோட்டர் கும்பலின் தேசிய ெ வாகத்தின் கீழ் நான்காம் அகி வின் ட்ரொட்ஸ்கிஸ்டுகள் தமது அரை சட்ட விரோத நிலைமைக் காக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட சிறு நேர்ந்தது. நிரந்தரப் புரட்சிக் பனைக் கோட்பாடாகக் 5C155 வரிக்கத்தின் அரசியல் சுயாதீன ரும் அமைப்பு ரீதியிலான தாக்கு கினர். ஹிலியின் வலக் கையா வாத சித்தாந்தத்தினையும், மு வேலைத் திட்டத்தையும் மூடிமம் வில் ட்ரொட்ஸ்கிசத்தை கடைட் டாளி வர்க்க அனைத்துலக வாத, அன்றி அரைக் காலனித்துவ
ம்ே, அதன் அரச எல்லேகளினது

ம்யூனிஸ்ட்
முன்நோக்கும்
1ளும் நின் அனைத்துலகக் 0.36 10-10-986
கட்சியின் ஒடு காலி க வின் நிலத்தின் அனைத்துலகக் (35(Աք : சகாப்தம் ஆரம்பமாகியுள் மேலாக ஹீலி - பண்டா : வறி, திரிபுவாத குண்டர் நிர் லத்தின் அனைத்துலகக் குழு உலகக் கட்சியின் உள்ளேயே குள் புரட்சிகர விதி முறை பான்மைக் குழுவாக இருக்க கோட்பாடு, வுெறும் கற் ப்பட்டதோடு, தொழிலாள த்துக்காகப் போராடிய சகல ததலின் ஆதிக்கத்துக்குள்ளா հնr 67ւն, լյ6նigլ-ո- é,5 LIDE 40T ତ୍ରି : 2தலாளித்துவ தேசிய வாத றைக்கும் பொருட்டு வாயள படித்தார். பண்டா, பாப் த்தின் சோசலிசப் போராளி முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின ம் காப்பாளர் என்பது அரகி

Page 20
பல் வரலாற்றை தமது நடவடிக்கை தேஷில் இந்திய முடிந்ததோடு, இந்ே
கோரமான மக்கள்
முன் நின்ருர்,
罗 பண்டாவின் கள் மத்திய கிழக்கு பான ஹீலியின் வயி ஒத்துப் போயிற்று. தினர்களின் படுகெ கிழக்கு ரிமோர் வி பேரார்வத்துடன் 을 யில் சோசலிச தொழ கும் இடையே ஏற்ப նկմ, 1964 թg notifié : சாங்கத்தில் இலங் எதிர்த்து நடாத்திய அடிப்படைக் கொள் நிராகரித்தனர். இது வும் புரட்சிக் கம்யூனி உதோடு, அலோட்ட அழித்தொழிக்கவும் னிஸ்ட் கழகம், அ கடந்த கால வரலாற் 35 LILLIG) ġigan ġiries LOL லாளித்துவ தேசிய கொள்ள முயன்று ே ரீதியான தடையாகவு
3. H೯೭೯: #oರ್gನೆ ளர் புரட்சிக் கட்சி நட ஆச்சரியமான அறிக் அனைத்துலகக் குழுவுக்
இத் தாக்குதல்கள்
சேறடிப்பு: சிங்கள இை
 
 

ஆராயும் போது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது ளுக்கு உசிதமான முறையில் பங்களா க்கிரமிப்புக்கு அவரால் ஆதரவளிக்
ன்னிகள் கிழக்கு ரீமோரில் நடாத்திய படுகொலைகளைப் பேணுவதிலும் அவர்
2தலாளித்துவ தேசியவாதக் கருத்துக் முதலாளித்துவ அரசாங்கங்கள் தொடரி வளர்ப்பு சந்தர்ப்பங்களுடன் பெரிதும் ஹிலி ஈராக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கத் ாலைகளே அங்கீகரிக்கையில், பண்டா, வசாயிகளை முழுமனே ஒழித்துக்கட்ட தரவளித்தார். 1961 -64 காலப்பகுதி லாளர் கட்சிக்கும் பப்லோவாதிகளுக் ட்ட கொள்கையற்ற மறு ஐக்கியத்தை திருமதி பண்டாரநாயக்காவின் கூட்டர கை சமசமாஜக் கட்சி நுழைவதையும் போராட்டங்களில் கட்டி க் க + த் த கைளே இவர்கள் இருவரும் முழுமனே நன் காரணமாகவே ஹீலியும் பண்டா ஸ்ட் கழகத்தினுடன் விரோதம் கொண் பின் உதவியுடன் அதனை உடல் ரீதியில் தொழிற்பட்டனர். ւլյrւ Յ5 5ւհԱ. வர்களின் காட்டிக் கொ டு ப் பின் றை இடைவிடாது அவர் ளுக்கு ஞாய ட்டுமின்றி, உலகம் பூராவுமுள்ள முத வாதிகளுடன் அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கையற்ற கூட்டுக்களுக்கு உடல் ம் விளங்கிற்று.
ஸ்ட் கழகத்துக்கு எதிராக தொழிலா ாத்திய தாக்குதல்கள் பற்றிய நீண்ட கைகளை ஆயும் ச ந் த ர் ப் ம் இன்று குக் கிடைத்துள்ளது.
சில் கழகத்தின் தலைமைக்கு எதிரான் ாவாதிகளுடன் சேர்ந்து குழிபறித்தல்
É. I

Page 21
பு: க. க், காளியாளர்கள் ஜயவர்தகு கொலை செய்யப்படுகையில் மெளனம் கல் ஆதியன அடங்கும் இந்த கேடுகெ காக தமது அரசியல் ஆளுமையை து யில் இதனை எதிர் கொண்டு புரட்சி உரிய முறையில் கிளர்ந்து எழ ட்ரொட்ஸ்கிச அனைத் ಇಂಟಿ: GTB & T] வேரூன்றி, உலகப் புரட்சியின் இலக்கி பட்டிருந்த கட்சியாக அது இருந்தன
氫。 நீண்ட காலத்தின் பின்னர் இன் கண்டத்தின் பாட்டாளி வர்க்க : களின் பாரிய பொறுப்புக்கள் பற் விரகி மூலோபாயங்களை sa 5 தின் அனைத்துலகக் குழுவுக்கு வாப் முதலாவதாக, எமது நடவடிக்கைகளு தீர்க்கமான அடிப்படைக் கொள்கை நிலை நிறுத்தியுள்ளளோம். நான்கா துலகக் குழுவின் கிளைகள் பாட்டாளி கும். பின் தங்கிய நாடுகளில் விவசா பெரும் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் பம், எமது கிளைகள் ஒரு போதும் துடன் இணையாதிருப்பதோடு, தமது வர்க்க அடையாளத்தை எதுவிதத்தி கூடாது தேசிய ஜனநாயகப் புர வர்க்க சர்வாதிகாரத்தினுல் மட்டுமே enalt;a gքtդպth are == i - Eth Garւն இருந்து நாம் ஆரம்பிக்கின்ருேம் து அனைத்துலகக்குழுவுக்கு தற்காலிகமான வெற்றிகளையிட்டு அக்கறை இல்லை. நாணுவிதமான முதலாளித்துவ தேசி செய்பவர்களன்றி, சோசலிசப் புரட்சி நிற்போராவார். 1927ல் ஏற்பட்ட ே அரசியல் படிப்பினைகளே விளங்கிக் சீனத் தொழிலாள வர்க்கத்தினுள் ே கட்சிய்ைக் கட்டி எழுப்பும் போர விட்ட 4ம் ஓ வாதத்தின் குணச் சிற இயக்கத்தில் சேர்வதை நாம் அடியோ இத்தோனேசியா தொடக்கம் இம்போபு
.
 
 
 

பின் குண்டர்களால் படு சாதித்து ஆதரவு வழங் ட்ட நடவடிக்கைகளுக் ஷ்பிரயோகம் செய்கை சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் முடிந்தமைக்கு காரணம் ம்பரியங்களில் ஆழமாக ல் ஈடாட்டமின்றி ஈடு மயேயாகும்
எது, இந்திய துணைக் ஒடுக்கப்படும் விவசாயி றி ட்ரொட்ஸ்கிசத்தின் ட நான்காம் அகிலத் ப்புக் கிடைத்துள்ளது: க்கு வழி க ச ட் டு ம் கள் பலவற்றை நாம் ம் அகிலத்தின் அனைத் வர்க்கத்தின் கட்சிகளா பிளிைன் பாத்திரத்தின் கொள்ளும் அதே சம விவசாயிகள் இயக்கத் சிறப்பான தொழிலாள லும் இழந்துபோகக் ட்சியினை தொழிலாள னத்துவம் செய்து
ான்னாம் அகிலத்தின் மேலெழுந்தவாரியான அதன் காரியாளர்கள் பவாதிகளுக்கு சேவகம் யை வழிநடாத்த முன் தோல்வியின் ஆழமான மறுத்ததால் வரூன்றிய மார்க்சிசக் Fo...#್ಟಿ: ಹಾಟpಿದ್ದಿ© புக்களே வாடிக்கும் டு நிராகரிக்கின்ருேம்: டியா வரையும் இறுதி
శ్రీ

Page 22
கி.
வில் சீனுவின் உள்ளேயும், பிேடையில் கடந்த 37 ஆண்
தொகையை தயார் செய்வத தொழிலாள வர்க்கத்துக்குக் !
5. நான்காம் அகிலத்தின்
மே ஆசிய மக்களை வெற் றிக் யத்தை வளர்த்தெடுக்க மு
படையிலேயே தமது இலங்ை பற்றி அது அவதானத்துடன்
நிலை நிலைமையின் அபிவிருத்து லத்தின் அனைத்துலகக் (35 ஆய்வு செய்ததோடு, அது ே
அ) நான்காம் அகில இலங்கைக் கிளை, தேசிய @ଷ୍ଟ୍ தொடர்பான லெனினின் நீ யின் நிரந்தரப் புரட்சிக் கோட் கொண்டுள்ளது. தனியான மக்களின் கோரிக்கைக்குப் இாது ஆதரவளிக்கிறது. சே டத்தின் கோழை அதிகார லாளி வர்க்கத்துக்கு தேசிய வப் படுத்தும் ஜனநாயக வே இயலாமையை வரலாற்று அ மின்றி நிரூபித்துள்ளன. 194 களின் உரிமைகளை நிராகரித் மாக இன்று வளர்ச்சி கண்டு பிரிந்து செல்வது தமிழீழ மக் மானது அவ்வாறே சிங்கள, தினேயும், ஏழை விவசாயிக நிலேமைகளை கிருஷ்டிக்கின்றது
ஆ) தமிழ் மக்கள் தம போராட்டத்தில் புரட்சிக் கட் டாளி வர்க்க அனைத்துலக வ றது. ஆதலால் தமிழ் முதல் செய்யும் பிரயத் இனங்களுக்
இாது? சலுகையும் வழங்கி
 
 
 

பெற்ற படிப்பினேகனின் அடிப்
நிகளுள் மா ஓ வாதத்தின் இந் ற்கு வேண்டிய அவகாசம் உலகத் கிடைத்துள்ளது.
அனைத்துலகக் குழுவினுல் மட்டு
க்கு இட்டுச் செல்லும் மூலோபா
பும். இந்த விளக்கத்தின் அடிப் கை கிளையின் வேலைத் திட்டங்கள் ன் கலந்துரையாடுகின்றது. புற திகளுக்கு ஏற்ப நான்காம் அதி ழு தேசிய இனப்பிரச்சினையை ழ்க் கண்ட முடிவுக்கும் வந்தது:
த்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் ங்களின் சுய நிர் ண ய உரிமை லேப்பாட்டையும், ட்ரொட்ஸ்கி ட்பாட்டையும் அடிப்படையாகக்
ஒர் அரசினை அமைக்கும் தமிழ் rட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் சளைக் ால்பரி அரசியல் அமைப்புச் சட் வெறியர்களான இலங்கை GՔ5 இனங்கள் இரண்டினையும் ஐக்கி லைத் திட்டத்தை அமுல் செய்ய னுபவங்கள் சந்தேகத்துக்கு இட 7ல் இருந்து அவர்கள் தமிழ் மக் தமை, மக்கள் படுகொஜல் யுத்த ள்ளது இந் நிலைமைகளின் கீழ் களின் தேவைகளுக்கு பொருத்த தமிழ் தொழிலாள வர்க்கத் ளையும் ஐக்கியப்படுத்தவும் நல்ல ನಿ
து அரசினை நிறுவும் உரிமைப் ம்யூனிஸ்ட் கழகம் என்றும் போட் ாதத்தில் இருந்தே ஆரம்பிக்கின் ாளி வர்க்கம் சலுகைகளுக்காக து எதுவிதமான ஆதரவும் வழங் து. தேசி: விடுதலைப் பேரா:
స్త్రీ

Page 23
த்தின் உள்ளே புரட்சிக் கம்ய தொழிலாள வர்க்கத்தின் நலன்க தோடு, தமிழ் முதலாளி வர்க்கத் லாளித்துவ வர்க்கங்களில் இரு உறுதி செய்யப் போராடுகின்றது தமிழ் மக்களுக்குள்ள உரிமை முன் நின்றுவரும் அதே சமயம் தின் வேலைத் திட்டம் ஏழை வி உள்ள வெகுஜனங்களுடனும்
துள்ள தமிழ் தொழிலாள வர்க்க நாயகப் புரட்சி வெற்றி காணு கின்றது. சுயநிர்ணயத்துக்கான ஏகாதிபத்தியத்திற்கும், தமிழ், களிடையேயுள்ள அதன் ஏஜன் சப் புரட்சியுடன் இணைப்பதன் ? தின் சுதந்திரத்தை வென்றெடுக் கின்றது. தேசிய விடுதலைச் ச. வரும் ஆயுதப் போராட்டத்தில் புரிந்து கொண்டுள்ள புரட்சிக் லாளர் - விவசாயிகளின் சோவி ஏகாதிபத்திய முதலாளித்துவ ெ மாக்கவும் போராடுவதன் மூ டோஷித்து வளர்த்து ஆழமாக்ச
இ): சகல நிலைமைகளிலும் வர்க்கத்தின் முன்னணி படை னிஸ்ட் கழகம் தமது நிபந்தனை. போராடுவதன் மூலமே இம் ! செல்லமுடியும். சிங்கள ஒடுக் ளித்துவ தேசிய இயக்கத்துடன் அவசியத்தை அங்கீகரிக்கும் அதே களும் கண்டிப்பாக ' தனியாக தாக்கு! * என் ற லெனினிச கெ கொள்ளவேண்டும்.
ஈர். தேசிய விடுதலைப் பே தன்மை என்னவாக இருப்பினா ளர்களுக்கென ஒரு புரட்சிக் க. கட்டு, புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் க -மைகளின் கீழ் அமைப்பு ரீதியா

ஆனிஸ்ட் கழகம் எப்போ தும் எளின் பேரில் தோன்றி வருவ இதில் இருந்தும், குட்டி, முது உந்தும் அதன் சுயாதீனத்தை . தமது அரசினை அமைக்க யைக் காக்5ை நிபந்தனையின்றி புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகத் வேசாயிகளுடனும், தெற்கில் நெருங்கி இணைந்து கிளர்ந் கத்தின் தலைமையின் கீழ் ஜன "ம் என்பதை சுட்டிக் காட்டு அ தேசியப் போராட்டத்தை சிங்கள முதலாளி வர்க்கங் டுகளுக்கும் எதிராக சோசலி மூலம் மட்டுமே தமிழ் ஈழத் க்க முடியும் என வலியுறுத்து க்திகளினால் நடாத்தப்பாட்டு ன் முற்போக்குத் தன் மையை கம்யூனிஸ்ட் கழகம், தொழி யேத் சபைகளை' அமைக்கவும், சொத்து முறையினை' நிர்மூல மலம் அப் போராட்டத்தைப்
ஈ முயல்கின் றது.
- தமிழ் சிங்கள தொழிலாள அணியாகப் புரட்சிக் கம்யூ யற்ற சுயாதீனத்தை காக்க முன்னோக்கை முன்னெடுத்துச் கு முறைக்கு எதிராக முதலா உடாய ரீதியிலான கூட்டின் த சமயம் இச் சகல உடன்பாடு
பயணம் செய்! இ ணை ந் து =ாள்கைகளை அடிப்படையாகக்
பாராட்டத்தின் முற்போக்குத் பழ் சிங்கள - தமிழ் தொழிலா ட்சியே இருக்க முடியும், அக் முகமே உள்நாட்டு யுத்த நிலை என இனங்காணலின் அவசியத்

Page 24
தை அங்கேரிக்கும் அதே &ւնաւն է தீவின் சகல தொழிலாளர் பிரிவி இளத் தொழிலாளர்கள் தோட்ட பாதகையின் கீழ் அன்னிதிரட்ட இன்றுள்ள திட்ட வட்டமான பாதுகாப்பு வாதமும் தெற்கில் ே றினந்த புரட்சிகர வேலைத் திட்ட
தேசிய இயக்கத்தின் முத புரிந்து கொள்ளும் அதே சம்யம் ! அதன் சீர்திருத்தவாத, புரட்சிகர யமான வேறுபாட்டை (எம். பண் வேறுபாடு அல்ல) நிலை நாட்டுகின்
量。 புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம், டணியை தமிழ் முதலாளி வர்க்கி யாகக் கொள்கிறது. ஆயுதப்போ இவர்கள் தேசிய சுதந்திரத்துக்கர்க யான போராட்டத்தை நடாத் அதன் முழு வரலாறும் இந்திய - வர்க்கங்களுக்கு வேட்கமின்றி பந் தனமான சமரசங்கள், முழுப்படி களால் நிறைந்துள்ளது. சிங்கள இருந்து சுதந்திரம் பெறுவதைக் கா பரந்த மக்கள்ைக் கண்டே அஞ்சுகின் கூட்டணியின் துரோக் கபரூபத்ை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தை தேசிய களுக்கு அடிமைப்படுத்தும் அவர்கள் படுத்துவதும் புரட்சிக்கம்யூனிஸ்ட்க
2. தமிழீழ விடுதலேப் புலிகள் இ. தமிழ் விடுதலை அமைப்புக்களை புரட் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் இன தாயகத்தை இராணுவ ரீதியில் விடு அவர்கள் நடாத்திவரும் திடசங்க இடம் பெறும் அதே சமயம் அவ் துவ சிந்தனவும், வேகத் திட்ட அடைவதற்கு ஆண்கிறான அளவி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் னரையும், அதாவது இல் -த் தொழிலாளர்க3 ஒரே போராடுகின்றது. தீவில் நிலைமைகளின் கீழ் வடக்கில் இாற்கடிப்பு வாதமும் ଢୁଙ୍ଗି த்தின் கூறுகளாகும்.
லாளித்துவ தன்மையைப் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம்
பிரிவுகளுக்கிடையே அவசி
-് ഭൂമീ . வெறும் துெ.
தமிழர் விடுதலைக் கூட் த்தின் முக்கிது பிரதிநிதி ராட்டத்தின் எதிரிகளான உறுதி த இலாய்க்கற்றவர்கள் ଜୁଜ୍ଜas முதலாளித்துவ தம் பிடித்தில், கோழைத் காட்டிக்கொடுப்புக்
ஒடுக்குமுறையாளரிடம்
ட்டிலும் இவர்கள் தமிழ்
莎 அம்பலப்படுத்துவதும், முதலாளிகளின் நலன்
அகத்தின் பொறுப்பாகும்.
க்கம் சோன்ற நானுவித சிகரத் தேசியவாதிகள் ம் காண்கின்றது. தமிழ் ല്ലേ Grg பேர்ட்டம் கிளின் குட்டிதலால்த் ைேமக் வேற்றில் தோழில்ரிக்கிம்,
リ

Page 25
விவசாயிகளையும் அணி துள்ளது. மேலும், தt மிக்க அழுத்தங்களை எதி லாவி வர்க்கத்தின் துரே விடுதலை இயக்கத்தின் சு கள் வெற்றி பெறுவதாய் லாளித்துவ தன்மையில் வேலைத்திட்டம் சம்பந்து முதலாளி வர்க்கத்தினது வாதிகளினதும் பொறிக நச்சு வளையத்துக்கு இட் லும் தனது அரசியல் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் க ருந்து சுயாதீனமான மு: அணிதிரட்டுகின்றது. அ விமர்சிக்கு உரிமையை
அத் தேசிய சுயநி பெறும் வேர்ராட்டத்தை வர் ஒடுக்கப்படும் வி ஒன்றுடன் ஒன்று தொ புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் க போராட்டங்களுக்கும் பாது அவ்வாறே இவ, நிர்ணயம் செய்யும் ெ வடக்கின் விடுதஆேப் ெ வரும் இலங்கை முதல யாத நெருக்கடி சிங்கள் டத் தொழிலாளிர்களதும் தகைய கிர்ச்சி புரட்சி வாக்குவதன் மூலம் ஆ. நிரலில் சேர்க்க இடமுண் ழிலான வர்க்கப் பேரா முன்னணிக்குக் கொணர் கமும் விவசாயிகளும் தாக்குதலே நடாத்தும். என்னவாக இருப்பினும், இயககத்தினுள் கொண்டு கழகம் நடாத்தும் போரா
 

திரட்டா வண்ணம் அவர்களை தடுத் விழர் விடுதலைக் கூட்டணியின் அழிவு ர்த்துப் போராடவும், இந்திய முது ாக குழி பறிப்புக்களில் இருந்து தமிழ் பாதீனத்தைநிலைநாட்டுவதிலும்அவர் இல்லே. இக்குழுக்களின் குட்டி முத இருந்து ஊற்றெடுக்கும் அவர்களின் ழான குழப்பங்கள் இவர்களே இந்தி: ம் டிரஸ் கோவ், பீகிங் ஸ்டாலின் ஒரில் அகப்பட்டவைக்கும் அரசியல் டுச் செல்கிறது. சகல நிலைமைகளி சுயாதீனத்தைப் பேணிக் கொள்ளும் ழகம், புரட்சிகர தேசியவாதிகளிலி றையில் தொழிலாள வர்க்கத்தை வ்வாறே அவர்களின் கொள்கைகள்ே பும் கொண்டிருக்கும்.
ர்ணயத்துக்காக வடக்கில் நடை தயும், தெற்கில் சிங்கள தொழிலா வசாயிகளின் போராட்டத்தையும் டர்பு பட்ட ஒரே முழு மை யாக ழகம் கணிக்கின்றது. இவ்விரண்டு இடையே சீனப் பெருஞ்சுவர் கிடை ற்றின் வளர்ச்சியை முன்கூட்டியே தாடர் வரிசைகளும் கிடையாது போராட்டத்தினுல் உக்கிரம் கண்டு வித்துவத்தின் குணப்படுத்த முடி வெகுஜனங்களதும், தமிழ் தோட் கிளர்ச்சியை உண்டுபண்ணும் அத் க்கான முன்னுேடி நிலைமைகளே உரு ட்சி பற்றிய பிரச்சினையை நிகழ்ச்சி டு, அந்நிலையில் தீவு பூராவும் தொ ட்டத்தின் இணைந்த தன்மையை து, இலங்கைத் தொழிலாள வர்க் தமிழ் விடுதலைக்கான தீர்க்கமான சம்பவங்களின் நிச பயனைத்திசை சோசலிச உள்ளடக்கத்தை தேசிய செல்லப் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் "ட்டம், சிங்கள வெகுஜனங்களுக்கு
*

Page 26
உத்வேகத்தை வழங்கி பேடும் மக்களிடையே Թeմնպւհ.
S. தெற்கில் புரட்சிக்
ளும் முக்கிய அரசியல் பணி
தொ. கா. தலைமைகளின் கத்தை மீட்டெடுப்பதே எ கொள்கின்றது. 5 ólgið ao வரும் மக்கள் படுகொலே
இராணுவ ஒடுக்கு முறைச் மூலமோ, வட்டமேசை ம8 பன்கு கொள்வதன் மூலமே விலான துரோஜ கத்தை அணிதிரட்டுவது இ தததுக்கு எதிரான இப் பிர னம், யுத்தத்துக்கும், சர் மான்களின் தேவைகளின்
அடிவருடிகளும் கேட்டு நி அடியோடு நிராகரிக்கும்படி மிலாள வர்க்கத்துை திடசங்
இ. 6). $. 6′-6
T、 ஏஜன்டுகளுக்கும். அவர்கள் முதலாளித்துவ அரசுக்கும் 列 பரந்த அளவில் அணிதிரட் அடிப்படையாது', tਜੇ வேலைத்திட்டத்தினே முன்வை ஏஜன்டுகளை ஒழித்துக் கட் இளில் தொழிலாளர் உரின் உறுதி செய்யும் போராட்ட துக்கு எதிராக எந்தவொ 'gpllio. (But &],
8. அரைக் கால வித் து கொண்டுள்ள தீர்க்கப்படாத
 

வடக்கிலும், தெற்கிலும் ஒடுக்கப்
ரட்சிகரப் பிணைப்ை ஊர்ஜிதம்
இம்யூனிஸ்ட் கழகம் எதிர் கொள் சமசமாஜ - ஸ்டாலினிச - இ8 டிேயில் இருந்து தொழிலான வர்க் ன்பதை அனைத்துலகக் குழு ஏற்றுக் க்களுக்கு எதிராக இடம் பெற்று புத்தத்தில் இத் தலைமைகள் *கு நேரடி ஆதரவு வழங்குவதன் ா நாடுகளில் கோழைத்தனமாக அல்லது அத்தகைய வேறு வடி ருக்கு எதிராக தொழிலாள வர்கி இதன் நடுமையமாக உள்ளது. கத் ச்சாரத்துடன் கைகோர்த்த வண் வதேச நாணய நிதியத்தின் 5Tಣ್ಣ பேரிலும் அரசாங்கமும் அதன் ற்கும் பொருளியல் தியாகங்கரே புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் தொ ற்ேபத்துடன் வேண்டுகின்றது.
ir ಬ್ರಾ....G
முதலாளித்துவ சார்ந்துள்ள படு பிற்போக்கு திராக தொழிலாள வர்க்கத்தை டுவதற்கான வேலைத் தி ட் ட இம்யூனிஸ்ட் கழகம் சோசலிச க்கின்றது. தேசியமுதலாளித்துவ டாமலும், உற்பத்திச் சாதனங் ԾԼD66) ապւb, நிர்வாகத்தையும் ம் இல்லாமலும் ஏகா திபத்தியத் ாரு போராட்டமும் இடம் பெற
வ தாடான இலங்கை எதிர் ஜனநாயகப் பணிகளைப் பற்றி

Page 27
ஆழமான விளக்கம் கொண்ட (தொழிலாள வர்க்கத்துக்கும், கும் இடையே பிணைப்பினை றது. பல தசாப்தங்களாக படையான் தேவைகளைத் தன்
முதலாளித்துவக் கட்சிகள், டத்துக்குப் பதிலாக சிங்கள ஈடுபட்டுள்ளன. புரட்சிகர ைேவக்க மறுத்ததன் மூலமும், சேர்ந்ததன் மூலமும் சம முதலாளி வர்க்கத்திற்குப் பல்
24 கொடிய சுரண்டலோடு, (குடியுரிமை மறுப்பு ஆதிப் ப ழிலாளர்களுக்கு எதிரான ஒ இலங்கை முதலாளித்துவ அர யுமே. இந்த ஒடுக்கு முறை 1 புச் சட்டத் தின் கீழ் வழங்கப் எதிராக ட் ொட்ஸ்கிஸ்டுகள் : சமசமாஜிஸ்டுகள் - நீ ண் ட போய்விட - 6 தி ர் ப் பி னை சமீ ப கா ல சுடைப்புளிக் 6 தாயகப் பணியையும் அ ழல் ( லாளி வர்க்கத்தின் இயலாமை க சகல பாகுபாடுகளை யும் - டத் தொழிலாளர்களுக்கும் கு பெளத்தத்துக்கும் சிங்கள ெ டுள்ள சலுகைகளை நீக்கும் படி லமைப்புச் சட்டத்தை நீக்கு சபை அவசியமாகியுள்ளது. அதில் பங்கு கொண்டு, வாக் கப்படவேண்டும்.
முசலா களி வர்க்கக் கட் தொழிலாளர் ஊ விவசாயிகள் கையை அடிப்ப டை யா க க் டத்தின் மூலமே இவ் வேலைத் முடியும், இம் முன் நோக்கு,

புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் ஒடுக்கப்படும் விவசாயிகளுக் உண்டுபண்ணப் போராடுகின் விவசாயிகளின் மிகவும் அடிப் னும் நிறைவேற்றத் தவறிய நிச ஜன நாயக வேலைத் திட் இனவெறிப் பிரச்சாரத்தில் வேலைத் திட் ட த் தி னை முன் சி. ல. சு. கட்சியுடன் கூட்டுச் சமாஜக் கட்சி விவசாயிகளை யிெட்டது.
இரக்கமற்ற ஒடுக்குமுறைக்கும் பலியாகியுள்ள தோட்டத் தொ டுக்கு முறை பின் ஊற்றுவாய் ரசின் தோற்றமும், வளர்ச்சி 948ல் சோ- பரி அரசியலமைப் பட்ட போலி சுதந்திரத்துக்கு காட்டிய வரலாற்று புகழ்மிக்க - காலத்துக்கு முன்பே மறந்து = ருசுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் கோலங்கள் எந்தவொரு ஜன செய்ய முடியாத இலங்கை முத மயை நிரூபித்துள்ள து. பு. க. அகற்றும்படியும், சகல தோட் தடியுரிமை வழங்கும்படியும்
மாழிக்கும் அ ளி க் க ப் ப ட் யும் வேண்டுகின்றது. அரசிய வதற்கு நிச அரசியலமைப்புச் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் களிக்கப் பூரண உரிமை வழங்
சிகள் அனைத்திற்கும் எதிராக - அரசாங்கத்துக்கான கோரிக். கொண்டு செய்யும் போராட் - திட்டத்தை யதார்த்தமாக்க
முதலாள த்துவ வர்க்கத்தின் ஒரு தடி இன;,

Page 28
எந்தவொரு பிரிவினருடனு தன் முன்னணியை மூர்க்கம கில் புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் இட்சிகள் அரசாங்கத்துடனு லும் கொண்டுள்ள சகல உ ளக் கோருவதுடன், ஆட்சி குறிப்பிட்ட ஜனநாயகி, ே அமுல் செய்யும்படி கோரு கழகம் தோட்டத் தொழி வரான தொண்டமான யூ இராஜினுமாச் செய்யும் . திலேயே இத் துரோகிகளின் வெகுஜனங்களே புரட்சிக் க முடியும் பு, இ. க. வின் கெ களில் இறுக்கமாக காலுர6
"தொழிலாளர்களையும், இக் கொண்டதும் அவர்கள் சகல கட்சிகளேயும் இயக் இத்திலிருந்து அரசியல் ரீதி விவசாயிகள் அரசாங்கத்து இாலடி வைக்குமாறும் தா 'பில், முதல வித்துவ பிற்.ே க்கு பூரண் ஆதிர1ெ வழி அத்த இடைமருவு கோரிக் விருத்தி செய்வோம். எம லானர் விவசாயிகள் மாகின்றன."
1. தொழிலாளர் - வின் கும் பு. க. இ. வின் கோரிக்ை ரத்திற்கு எதிரிடையாக தொழிலாளர்களும், விவச அதிகாரத்தை நிறுவுவதற் இான ஒரு இடைமருவு கே கின்றது. வர்க்கப் போர இதில் இாட்டாளி வர்க்க சர்ஸ் விசேட ஜனநாயக கட் அணு ஆறநற்கிரேஜம்புரட்

றுமான அரசியல் கூட்டினே மக் ாக எதிர்க்கின்றது. இந்த இலக் இகைம், சமசமாஜ = கம்யூனிஸ்ட் ம், முதலாளித்துவக் கட்சிகளுட றவுகளையும் துண்டித்துக் கொன் பதிகாரத்தை கைப்பற்றி மேல்ே சாசலிச வேலைத் திட்டத்தை கின்றது. புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் லாளர்களின் வலதுசாகித் தல்ை என். பி. அரசாங்கத்திலிருந்து டி வேண்டுகின்றது. இந்து விதத் முகமூடிகளே கிழித்தெறியவும் ட்சியின் பக்கம் வென்றெடுக்கவும் ாள்கை ட்ரொட்ஸ்கியின் போதனை ன்றி நிற்கின்றது.
விவசாயிகளேயும் அடிப்படையா சின் சார்பில் பேசுகின்றதுமான தங்களையும் முதலாளித்துவ வர்க் யில் பிரியுமாறும், தொழிலாளர்துக்கான போராட்டப் பாதையில் ம் வேண்டுகின்ளுேம், இப் பாதை ாக்குக்கு எதிராக நாம் அவர்களு ங்குவோம். அதே சமயம், தாங் கைகளை குழ பிரச்சாரத்தை து கருத்தின்படி அவை தொழி அரசாங்கத்துக்கான வேலைத்திட்ட
வசாயிகள் அரசாங்கத்தினை அமைக் ஒஇ, பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிஜா முன்வைக்கப்படவில்லை. ஆஞல் ாயிகளும் தமது சொந்த சோவியத் கு அவர்களை அணிதிரட்டுவதற் ாரிக்கையாகவே முன் வைக்கப்படு Tட்டத்தின் வரலாற்றுத் தொட ாதிகாரத்துக்குத் தடையாக ஒரு டத்தைத் திணிக்கச் செய்யப்படும்

Page 29
கின்றது; எதிர்த்துப் rே வேலேத் திட்டத்துக்குரன பி இனம், புரட்சிக் கம்யூனிஸ் அடைஆம் நிலையில் புதிய அர வாஇ தொழிலானர் - வி சா கும்பேடி அழைப்பு விடுகின் கினேச் சிதறடிப்பதில் இருந்
盟2。 சிங்கள  ைதமிழ் வெ ராட்டல்கள், அனேத்துலகத் விதி = முக்கியமாக கோடn ஐ வர்க்கத்திலுடன் பிரிக்க மு ளது. இந்தியத் தொழிலால தோழமை உறவுகளே ஏற்படு இண்டம் பூராவும் ஒரு கூட்டு மகா யுத்தத்தின் போது உ த்திய தைரியமிக்க முன்னுேம் கிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் ஆய் இலங்கைத் தொழிலாள வர். உறுதி செய்வதே இந்த ெ செய்வதற்கான முதல் நடவ
3. தொழிலாளர் புரட்சி பில் இருந்து விடுபட அனை ராட்டத்திலும் ட்ரொட்ஸ்கி இயக்கத்தை மீண்டும் ஆயுத மான பாத்திரத்தை வகித் இன்று தனது உள்ளார்ந்து பலப்படுத்துவதில் தொடர்ந் க. வை கோட்பாட்டு ரீதியி அதன் பத்திரிகை விற்பனையை தவர்களைத் திரட்டவும், புதிய மரண நல்ல நிலேமைகளே உ யூனிஸ்ட் கழக அங்கத்தினர் உலகப் புரட்சி இலட்சியத்துக் முதலாவித்துவ அரச ஒடுக்கு

டுஇன்ற99 மே ற் செ ஏ ன் இ ரச்சாறுத்துஉன் இைேந்த வன் ட் கழிகம் நிலைமைகள் வக்குவல் ஓ அதிகாரத்துக்இான அடிற்படை விகன் சோவியத்துக்கரே அமைக் றது. இது முதலாவித்துவ அ து தோற்றம் எடுக்கும்,
குஜனங்கவில் டிரட்சிகரப் போ * தொழிலான வர்க்கத்தின் தலை லு கோடி இந்திய பாட்டானி டியாத விதத்தில் இனே ந் துன் வர்க்கத்துடன் தெருக்கமான த்துகையில், இந்தியத் துணைக் அதைப்பினே இரண்டாம் உலக ருவாக்க சமசமாஜக் கட்சி தடா வேலையின் வரலாற்றினே புரட் செய்ய வேண்டும். இந்தி ஆறு க்கங்களின் புறதிலே நலன்கனை தாடர்புகளே புனருத்தாரனம் டிக்கையாக விளங்க வேண்டும்
க் கட்சியின் ஒடுகாலிகளின் பிடி த்துலகக் குழு நடாத்திய போ ச வேலைத் திட்டத்தினுல் உலக பாணியாக்குவதிலும் ஒரு தீர்க்க த புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் அமைப்பினை உடல் ரீ தி யின் து முன்னேற வேண்டும். பு, இ. ல் மீள ஆயுதபாணியாக்கியதை ப விரிவுபடுத்தவும், புதிய அங்கத் கிளேகளை அமைக்கவும் சாத்திய ருவாக்கியுள்ளது புரட்சிக் இல் களின் எல்லே இடந்த விசுவாசம்
முறையின் எதிரில் அவர்களின்
:

Page 30
அஞ்சாமை ஆ கி ய வ ற் றை அனேத்துலகக் குழு அதன் பெரும் முன்னேற்றங்களை வதில் நம்பிக்கை கொண்டுள் டம் பூராவும் ட்ரொட்ஸ்கிசத் இரலிம் உண்டு.
鬱
"தொழிலா சந்ததாரர்
அஞ்சல் கட்ட தொழிலாளர் பா
2ாதும் க ரூ. 3-30 6 மாதம் வ ரூ. 20-40
( ਅਕਬਰ
முஇவரி oഞുത്ത=
asarassasses
TTTTT ZJTOT Su D D DD DD DS சந்தாப் ட் அஞ்சல் அல்லது திரப்பிய இப்பத்திரத்தை
(1ՔՑ நிர்வாகி, "அதாழிலாள இ0, -வது மானிகாகந்.ை
s
 

அறிந்த தான்காம் அகிலத்தின் இலங்கை கிளை இப் போது செய்ய தயாராகியுள்ளது என் 1ளது இந்தியத் துணைக் கண் ந்துக்கு நிச வாய்பான எதிர்
னர் பாதை' ஆகுங்கள்
-ଜୋtuff) உட்பட தை சந்தா விபரம்
3 thr:5th - dց: 10-20 வருடம்- ரூ. 40-80
LLLSLLMLSSSMDiSB BDiDiDSDSDSDiMSMiMSMiBSLSBBDSLLSDSLS
= G. سپس وقتی بی سسسسس
1ணதிற்காகிய
காசுக்கட்டளையுடன் த அனுப்பிவைக்கவேண்டில
it unroos" த ஒழுங்கை, கொழும்பு 10:
凰

Page 31


Page 32
--سك-------كحل حك--:[JfiوچUpgs)
கழகத்தைப் பற்றி எ6 ங்கள் வேண்டும் நிர தை அனுப்ப வே
தேசிய செயலாளர்,
புரட்சிக் கம்யூன்
இல. 30, 1 - வது மா கொழும்பு = 10,
all isol ulti- தமிழ் ஈழ விடு: இந்திய கவச வ
தொழிலாளர் பா
விலை ரூபா
பியதாச அச்சகம், இல, 51 ந
 
 

میرزا ابرای هوایلدر s
க்கு மேலும் விபர ட்பிய இப்பத்திரத் ண்டிய முகவரி:
ரிஸ்ட் கழகம்
விரிகாகந்தை ஒழுங்கை,
ாதை வெளியிடு
300
ாகஹவத்தை விதி மஹரகம்