கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இருபதாம் நூற்றாண்டின் நவீன அடிமைத்தனம்

Page 1
* &bLeo」「リ C RESEARCHC
 
 
 

றண்டின் முமைத்தனம்
க்கள் வரலாறு)

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
இருபதாம்
நவீன அடி
(மலையக மக்கள்
 

நிறுவனம்

Page 6
முதற்பதிப்பு : ஜூன், 1984 ஈழ ஆய்வு நிறுவன வெளிப்
உரிமை : ஈழ. ஆய்வு நிறு
EELAM RES NUIG 179, No Road, North Wembley, Middle United kngdom.
விலை: ரூ.0.00
தொடர்புக்கு : ஈழம் குடிபெயர்ந்தோர் அ. 10, கங்காராம் தோட்டம், சிவன் கோயில் தெரு, சென்னை - 600 024.
அச்சிட்டோர் : விசாலம் பிரிண்டிங் ஹவு 25, தெற்கு சிவன்கோயி சென்னை - 600 024.

வீடு
புவனம்
ANIZATION
S.
மைப்புச் சங்கம்
ஸ்)
ல் தெரு,

Page 7
ص
NEO-SLAVEF TWENTIETH
(Histroy of the up
'#'
o 惠
BY MOH
EELAM RESEARCH
179, Norval Road,
Middlesex, Un

Y IN THE CENTURY
Country Tamils)
*. **
*్య
笠。
IANRAJ
? :
ORGANIZATION North Wembely ited Kingdom

Page 8
முனணு
இனிவரும் பக்கங்களில் க ட ந் த கால த் தி சுவடுகள் ப தி ய ப் பட் கையைத் தொடங்கும் பொ தொடங்கியவர்கள் ஏறத்த பின்பும் ஏமாற்றத்துடனும் வாழ்வைத்தொடர்கின்றன படர்ந்த மலைமுகடுகளெல்லி ளிேனுல்தான் வளமானது. ருந்து கண்டிச் சீமை வன யூாக வந்து சேர்ந்த சோக இலக்கியமான நாட்டுப்பா திக் கொண்டே இருக்கின் துன்பம் மிகுந்த இ வரலாற்றுச் சுவடுகள் ஒவ் மாக மறைக்கப்பட்டும் தி கிறது. இங்கே அவர்களை ஆய்வின் மூலம் மறைந்து களேயெல்லாம் துலக்கை ஆசிரியர். இவர்கள் உ கொழுத்த அதிகாரவர்க்க நன்றி உணர்வும் இல்ல பறித்து இவர்களே அர யது. நாடற்றவர்களென

j60)
ல் ஒரு சமுதாயத்தின் ன் ேச ரீ க ச் டு ஸ் ளன. வாழ்க் ாழுதே ஏமாற்றத்துடன் ாழ 180 வருடங்களின் ஏக்கத்துடனும் தம் ர்.காலடிபடாத காடுகள் 0ாம் இவர்களின் கைக தலைமன்னர் துறையிலி ர இவர்கள் கால் நடை க் கதையினை ஏடறியா டல்கள் இன்றும் சொல் rறன. இவர்கள் வாழ்க்கையில் பவொன்றும் நீண்டகால ரிக்கப்பட்டுமே வந்திருக் ப்பற்றியதான வரலாற்று போன அந்தச் சுவடு வத்துள்ளார் இந்நூலின் ழைப்பிலேயே உண்டு ம் 1948இல் எந்தவித ாமல் வாக்குரிமையைப் சியல் அனதைகளாக்கி முத்திரை குத்தியது.

Page 9
உலகவரலாற்றின் எந்தப்பச் சாசனத்தின்மூலம் ஒரு சமூக கப்பட்டதான அடையாளங்க
1948 இன் பின்னன வாழ்வு சூன்யமாகவே கான ஜனநாயகக் கொம்பனும் ஆ இவர்களது அரசியல் உரிை டுத்துப்பார்க்கவில்லை. வாக் நாயகத்தின் அடித்தளமென் கடைக்கோடிக்குத் தள்ள ஒவ்வொரு அரசியல் மாற்றா லும் அந்தப்பாதிப்புகளிலிரு பித்துக்கொள்ள முடியவே இ தூக்கிய போதும் சிங்கள டே தாடிய போதும் இவர்களின் யைச் சிவக்க வைத் தன வாழும் பாரம்பரிய தமிழ்பே உணர்வு மேலெழத் தொ காலகட்டத்தின்போது தமி இவர்களைப் புறக்கணித்தே ரசுக்கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிரச்சனையை 60 stunt is தலைமை அதன்பின் எந்தக் பிரச்சஜனியை மையப்படுத், 1970க்குப் பின் இளைய நெ எழுச்சிக்குப் பின்னல்தான் வடகிழக்கின் அரசிய6 இணையத் தொடங்கியது.
வர்க்கப் பார்வை மட்டு எனக் கொண்ட இலங்ை
இவர்களை வர்க்க அடிப்பன் தவறிவிட்டனர். 1971 !

க்கங்களிலும் அரசியல் கத்தின் முகம் அழிக் களிலிருந்ததே இல்லை. இவர்களின் அரசியல் 1ணப்படுகிறது. எந்த அரசியல் மேதாவியும் மகள் குறித்து ஏறெ $குகள் மட்டுமே ஜன ாருன பின்பு இவர்கள் ப்பட்டனர். ஆனலும் ங்கள் நிகழ்ந்த போதி ந்து இவர்களால் தப் இல்லை. இனவாதம் தல்ை பரினவாதம் தலைவிரித் இரத்தங்களே பூமி வடக்கு, கிழக்கில் சும் மக்களின் தேசிய டங்கிய போராட்ட" ழ்ப் பேசும் தலைமை வந்துள்ளது. தமிழ, போதுமட்டும் இவர்கள் க்கொண்ட தமிழ்த் காலத்திலும் இவர்கள் தவேயில்லை. ஆனலும் நஞ்சங்களின் அரசியல் இவர்கள் பிரச்சனை ii) கோரிக்கையில்
மே உலகப் பார்வை கை இடதுசாரிகள் கூட டையில் இனங்காணத் இல் சிங்கள இடதுசாரி
بر.

Page 10
இளைஞர்களினல் மேற் கிளர்ச்சியின் போது கூட கொள்ளப்படாததுடன் இ கையின் ஏஜெண்டுகளெ னர். இவ்வேளையில்தான் மண்ணிலிருந்து இவர்களை சூழ்ச்சி செய்தது. தோட்ட கல் எனும் சட்டங்கள் ( சிங்களமயமாக்கப்பட்டது. இவர்கள் தங்கள் நிலை தொடங்கினர். தம் மண் ட மாக எதிர்க்கத் தொடங் செல்ல அரசியல் தலைமை ணுல் இவர்களது எதிர்ப்பு பட்டது. இவ்வேளையில்த தேசிய இனப் போராட யிருந்தது. இப்போராட் மான ஜனநாயகத் தலைை இனவெறி கொண்ட சக் கப்பட்டது. இந்தப் பின்ன இயக்கம்?? ஈழப் போராட் ஆய்வுகளை மேற்கொண் முடிவாக 1975 இல் தன பற்றியதான தனது அரசிய யிட்டது. இப்பிரகடனப் வடிவத்தையே அதன் உt கீழாக மாற்றியது.
இலங்கையின் அடி வர்க்கம் மலையகத் தெ ஆணுல் இவர்களை முன் தேசிய போராட்டத்தை வரலாற்றுக் காரணிகள் என்பதனுல் வடக்குக்
གྲྭ་༽

கொள்ளப்பட்ட ஆயுதக் இவர்கள் இணைத்துக் ந்திய விஸ்தீரண கொள் னவும் வர்ணிக்கப்பட்ட இவர்கள் வளப்படுத்திய ாப்பிரிக்க ஆளும் வர்க்கம் உங்களை தேசிய மயமாக் மூலம் இவர்கள் மண் இப்பொழுதுதான் குறித்து சிந்திக்கத் பறிக்கப்படுவதை மூர்க்க கினர் வழி நடத்திச்
இல்லாத காரணத்தி முளையிலே கிள்ளி வீசப் ான் வடக்குக் கிழக்கு ட்டம் மூளத்தொடங்கி டம் பிற்போக்குத் தன மயினுலும் மொழி வெறி திகளினுலும் மேலெடுக் ணியில்தான் 'ஈரோஸ் டம் பற்றியதான தன் டது. இவ்வாய்வுகளின் து ஈழப் போராட்டம் பல்பிரகடனத்தை வெளி தொன் ஈழப் போராட்ட ள்ளடக்கத்தையே தலை
டப்படைப் பாட்டாளி ாழிலாளர்களே யென்றும் ானணியாகக் கொண்ட முன்னெடுப்பதற்கான பின்தள்ளப்பட்டுள்ளன கிழக்குத் தேசிய இனப்

Page 11
போராட்டத்தை இவர்களை வர்க்கப்போராட்டமாக மாற் இவர்களின் தேசிய அந்தஸ் வாழும் பகுதியும் இணைக்கட் இம் மக்களை முன்னணியாக மொன்றின் மூலமே அந்தஸ்தை நிலைநிறுத் 'ஈரோஸ்99தன் அடிப்படை அரசியலரங்கிலும் முன் வை. திட்டத்தையும இவ்வகை கொண்டது. அன்று இக்க பட்டபோது அத்தனை பேரு யாக எதிர்த்தனர். சாத்தி வெழுப்பினர். சந்தேகம் கெ னர்.ஆனல்இன்று 1983இன் பற்றி முன்வைக்காத பேசா இல்லை. இன்று அவர்கள் . பலராலும் மேற்கொள்ளப்ப
இந்நிலையில்தான் ** பின் 22(EROS) ஆய்வு வெயி ஆய்வு நிறுவனம்?? இவர் ஆவணமாக வெளியிடுவ, கிறது.
பாதிக்கப்பட்டு வரும் லாற்றை அம்பலப்படுத்தி இ ரீதியானபோராட்டத்திற்கு போராட்டத்திற்கு அணி தி கின்ற மண் இவர்களால் மண் இவர்களுடையதே எ இந்நூல் பயன்படுமானல் யின் வெற்றியாகும். அத்

உள்ளடக்கியதான ற்ற வேண்டுமென்றும் துக்காக இம் மக்கள் ப்படவேண்டுமென்றும் க்கொண்ட போராட்ட ஈழமென்னும் தேசிய த முடியுமெனவும் யாகக்கொண்டதுடன் த்தது. தன் வேலைத் கயிலே அமைத்துக் ருத்து முன்வைக்கப் ம் இதனை வன்மை யமாகுமா என வின rண்டு எம்மைப்பார்த்த பின் இவர்கள்பிரச்சனை த எழுதாத எவருமே பற்றிய ஆய்வுகள் கூட டுகின்றது. سےن
ஈழப் புரட்சி அமைப் சீட்டுப்பிரிவான 'ஈழ: ர்களது வரலாற்றை தில் பெருமை அடை
இம் மக்களின் வர இம் மக்களை அரசியல் உடமைப்பாட்டுக்கான திரட்ட, இவர்கள் வாழு ) வளப்படுத்தப்பட்ட ன்பதைஉணர வைக்க அதுவே எமது முயற்சி தன் காரணத்தினலே

Page 12
தான் ஈரோஸ் அமை மோகன் ராஜினல் எழுத வேறுபாடுகளைக் கடந்து கடந்து இந்நூலே வெளி சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய
GFLDTL
மலையக மக்களுக்காக வதும் உழைத்தவர்; யகத்தில் அரசியல் நேர்மையும், தியாகழு அமரர் கே. நடேச இந்நூல் காணிக்கை,

ப்பைச் சாராத தோழர் ப்பட்ட போதும் அமைப்பு
கருத்து விவாதங்களைக் யிடுகின்ருேம் என்பதைச் பது எமது கடமையாகும்.
பணம்
தனது வாழ்நாள் முழு முதன் முதலாக மலை தீபத்தை ஏற்றியவர்; Pம் செறிந்த செம்மல்
ஐயர் அவர்களுக்கு
LSCMSMSMSSSSLCCCSSSSCSS

Page 13
5ன் சார்ந்துள்ள பு இன்று பாரதூரமாகப் பு குலைந்து நிற்கிறது. தோய்ந்த வரலாறு ஏனை லிருந்து பல அம்சங்களில் இவர்களது வரலாற்று வழி பல அம்சங்களில் தனித்து
இலங்கை சுதந்திர பின்னர் 71 வரை இவர்க அரச யாப்பினூடாக (Constitutional form மேற்கொள்ளப்பட்டு 6 மனித உரிமைகளை மீறும் பிரஜா உரிமையும், 6 பட்டமை பூரீமா- சாஸ்தி இதிலடங்கும்.
1972-ன் பின்ன தேசியமயமாக்கப்பட்டதி முறை அரசு ஒடுக்குமு (State form). 96ü6uƯở 1977-ம் ஆண்டு முதல் சரீர ரீதியான தாக்குதலி தமிழர் படுகொலையாக அடைந்து 1983 ශ්‍රී මහී

ஆசிரியருரை
மலையகத் தமிழ் சமூகம் பாதிக்கப் பட்டு நிலை இம்மக்களது துயர் rய இலங்கை மக்களி வேறுபட்டது. எனவே வந்த பிரச்சினைகளும்
|6)Jsn/T6OT 6006)Je
ம் பெற்ற 1948-ன் ர் மீதான ஒடுக்குமுறை பாராளுமன்ற வழியில் through Parliament) வந்தது. அடிப்படை வகையில் இவர்களது வாக்குரிமையும் பறிக்கப் திரி ஒப்பந்தம் ஆகியன
ர் பெருந்தோட்டங்கள் லிருந்து இவ்வொடுக்கு றை வடிவை எடுத்தது ாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த இவ் அரச ஒடுக்குமுறை prasoth (Physical attack) 6h (Pogrom) பரிணுமம் ல வன்செயலின் போது

Page 14
*அழித்தொழித்தல் 22
வளர்ந்தது.
சிங்கள தேசிய ெ பல இருப்பினும் இன் அடைந்துள்ளமைக்கு பற்றிய பீதி??, அமெரி பங்களிப்பு செயதுள்ள6 ສົວ. இன்று சிங் அரச முப்படைகள் சி வாதத்தின் InglésiT சிங்கள குண்டர்களுக்கு களுக்கும் தமிழருக் பயிற்சி அளிக்கப்படுகி சாதனங்களும் முடுக்கி மக்களின் போராட்டத்ை சித்தரித்துக் காட்டி சிங் தூண்டி இந்தியப் பீதிை விட்டு 'புனிதயுத்தம்?? இவ்வரசாங்கம் தயார் நிலையில் சிங்கள வெறிய களாக மலையகத் தமிழர் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்
இத்தகைய ஒரு மலையக மக்கள் மத்தியில் சக்திகள் இம்மக்களின் பி களையும் புரிந்து கொண் தீர் ைவ முன்வைப்ப மலேயக மக்கள் மீது அனு களது நிலைமைக்காக கொடுக்கும் நல்லிதயங்களு விதத்திலும் புள்ளி விபரங்

(Genocide) நிலைக்கு
வறியின் ஊற்றுமூலங்கள் று அது உச்ச கட்டத்தை
“இந்தியத் தலையீடு க்க ஊடுருவல் ஆகியன ன என்பதை மறுப்பதற் களமயப்படுத்தப்பட்டுள்ள ங்கள தேசிய ஆதிக்க வலகை மாறியுள்ளன. தம், சிங்கள இளைஞர் கெதிராக இராணுவப் றது. öF56D பிரச்சார விடப்பட்டு தமிழ் பேசும் த 'பயங்கரவாதமாகச்?? களத் தேசிய வெறியைத் யைப் பூதாகரமாக கிளறி ஒன்றுக்கு சிங்கள மக்களை செய்து வருகிறது. இந் பர்களின் பணயக் கைதி சிங்களவரின் மத்தியில் கிருர்கள்.
பயங்கரமான சூழலில் b பணிபுரியும் அரசியல் ரச்சினைகளையும் உணர்வு டு சரியான அரசியல் தற்கு உதவியாகவும், தாபம் கொண்டு அவர் உலக அரங்கில் குரல் நக்கு பயன்படக் கூடிய வ்களுடன் கூடிய திட்ட

Page 15
விட்டமான தகவல்களின் வரலாற்று நூலே எழுதலா
இந்நோக்கங்களை நிறைவேற்றுமானல் அது
வெற்றியாகும். -
நீண்டகாலமாக இ எழுதும் நோக்கத்தை ம காகப் பல சான்றுகள், கு உசாத்துணை நூல்கள் இ வந்தேன். ஆனல் அ இல்லாத நிலையில், த குறிப்புகளின் துணையுட6 ளேன். எனவே சில குை என்னுல் தவிர்க்க முடிய
எனது இம்முயற்சிை தேடி வந்து இந்நூலேச் மாறு உற்சாகமூட்டியதுட எழுதி முடிப்பதற்கு வச உதவியாளராக ஏற்பாடு தோழர்களுக்கு எனது !
நான் EROS இயக் இல்லாதபோதும் இந்நூ மதித்து, இதனை வெள் வந்த EROS இயக்கத்தி நான் சிரம் தாழ்த்துகிறே
நான் கூற தனது அ இந்நூலைப் பிரதி பண் மலர்ச்சியோடு எனக்கு

ா அடிப்படையில் இவ் rனேன்.
ஓர்ளவேனும் இந்நூல் வே எனது முயற்சியின்
த்தகைய ஒரு நூலை னதிற் கொண்டு அதற் தறிப்புகள், பேட்டிகள், த்தியாதிகளை சேகரித்து வற்றில் பல கைவசம் தற்போதுள்ள ஒரு சில ன் இதனை எழுதியுள் றைபாடுகள் ஏற்படுவதை வில்லை.
ய அறிந்ததும் என்னைத்* சீக்கிரம் எழுதி முடிக்கு -ன் இதனை விரைவில் தியாக ஒரு தோழரை செய்து தந்த ஈரோஸ் இதயம் கனிந்த நன்றி.
கத்தில் அங்கத்தவனுக நூலின் அவசியத்தை ரியிட தாமாகவே முன் ன் பெருந் தன்மைக்கு ன்.
அழகிய கையெழுத்தால் rணி உதவுவதில் முக ப் பூரண ஒத்துழைப்பு

Page 16
நல்கிய தோழர் கண்ண அன்பு கலந்த நன்றி.
அடுத்த பதிப்புகள் வதற்காக தமது கரு; களையும் வாசகர்களிட எதிர்பார்க்கிறேன்.
நன்றி,

என அவர்களுக்கு எனது
பரில் திருத்தங்கள் செய் த்துகளையும், விமர்சனங் மிருந்து மகிழ்ச்சியுடன்
-ஆசிரியர்

Page 17
- உலகில் எந்த ஒரு அளவு மிக மூர்க்கமான, மைகளுக்கு முரணன, இலங்கையிலேயே காண கமான பிரஜா உரிமைச் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ம களது தேசியத்துவம் சைகள் நடைபெற்று வ சிங்கள ஆதிக்கவாத அ இம்மக்களை “இந்திய என்ற சொற்பதத்தை பாவித்து வருகிறது. இக் ஆளும் வர்க்கங்கள் ! சம்பந்தமாக கொண்டுள் வாகப் புலப்படுத்துகின் உண்மையான அரசிய கள் இந்தியாவில் இரு தவர்கள். இவர்களுக்கு தேசிய உரிமையும் கிை
இவ்வாதத்தின் சிங்களவர்கள் கூட வ வர்களே. அவர்களுக் தேசிய உரிமையும் மலையகத் தமிழர் என் டுரை முழுவதும் பிரே

ந நாட்டிலும் இல்லாத
மனித அடிப்படை 22-thاضہم பிரஜா உரிமைச் சட்டக் Tப்படுகிறது. இந்த மூர்ரி *சட்டத்தினல்நேரடியாக ஆலயகத்தமிழர்களே. இவர்
ருகின்றது. இலங்கையின் ரசாங்கம் 1911 dio இருந்து
வம்சாவளித் தமிழர்’ 5 உத்தியோக பூர்வமாகப் ச்சொற்பதம் இலங்கையின் இம்மக்களின் தேசத்து(ம் ர்ள நிலைப்பாட்டினை தெளி 7றது. இச்சொற்பதத்தின் ல் உள்ளடக்கம்:- இெவர் ந்து இங்கு கூலிகளாக வந் து இந்நாட்டில் எந்தவிதத் டையாது? என்பதாகும். அடிப்படையில் பார்த்தால் டஇந்தியாவிலிருந்து வந்த jகும் இந்நாட்டில் எதுவித கிடையாது. எனவே நான் ற சொற்பதத்தை இக்கட் யாகிக்கிறேன்.

Page 18
.2 گے
இலங்கையில் இந் என்றழைக்கக்கூடிய ஒரு செய்கிறர்கள். அவர்கள் விதத் தொடர்புமில்லாதமாகக்கொண்டு இலங் ஈடுபட்டுள்ள இந்தியர் கொழும்பை மையமாகக் லும் இலங்கையிலுமாக இத்தகையோரின் எண்ண பேர் மாத்திரமே. ஏனைய தைத் தாயகமாகக் கொண்
மலையக மக்களில் சும தொழிலாளராவர். இவர்க 1 தொழிலாளராவர்.1931ம்
மலையகத் தமிழர்களின் 3, 18, 500 ஆகும். இதி வது 6,92,540 பேர் .ே ஆவர். ஏனையோரில் சாராத துறைமுகத் தொழி யர், உள்ளூராட்சி ஊழி கடன் வழங்குவோர்,நாட் மார்கள், சிந்து, மார்வாரி கடைச் சிப்பந்திகள், எ நில உடமையாளர்கள், வ ஆகியோர் அடங்குவர்/ தித் தொழிலாளர் கூட இ. 1ாகக்கொண்டிருந்தது. ஆ ளப்பட்ட பல ஆய்வுகள் ! வில்லை என்பதை நிரூபிக் பியோர் பற்றி அண்மையி
܀ 7 ܕܝܠܟ

திய வம்சாவளியினர் சாரார் இருக்கத்தான் மலையகத்துடன் எவ் இந்தியாவைத் தாயக கையில் வர்த்தகத்தில் களாவர். இவர்கள் கொண்டு இந்தியாவி வாழ்ந்து வருகின்றனர். aரிக்கை சுமார் 30,000 ப அனைவரும் மலையகத் ண்டவர்கள். .'
ார் 90 சதவிகிதத்தினர் ளில்85% னர் தோட்டத் ஆண்டுபுள்ளிவிவரப்படி மொத்தத் தொகை ல் சுமார் 86%னர் அதா தாட்டத் தொழிலாளர்
தோட்டத்துறையைச் லாளர், அரசாங்க ஊழி யர், சிறு வர்த்தகர், டுக்கோட்டைச் செட்டி , குஜராத்வர்த்தகர்கள், ழுதுவினைஞர்கள், சிறு விவசாயத் தொழிலாளர் இக்காலத்தில் நகர சுத் ந்தியர்களையே முழுமை அண்மையில் மேற்கொள் இந்நிலை இன்னும் மாற கின்றன. பாரதம் திரும் பில் இந்தியாவில் மேற்

Page 19
கொள்ளப்பட்ட ஆய் மேலும் உறுதிப்படுத்து வருகை 1796 இல் இரு ளது; இவர்கள் தென்னி யாளர்களால் 3516ου (DOI இதர தொழிலாளராகவும் எனினும் மலையகத்
லாற்றை ஆறு காலகட் அவையாவன: 1) கோட் 1880 வரை; 2) தேயிலை முதல் 1920 வரை; 3) ம காலம்-1920 முதல் 19 இலங்கையில் சுதந்திரம் 1948 முதல் 1971 வ தேசிய இன அடக்குமுன ஜூலை வரை; 6) 1983 ஐ
காலகட்டம் 1
கோப்பிக்காலம் - 182
கோப்பிப் பயிர்ச் செய்ை
**இந்தியத் தொழில கள்? என்றழைக்கப்படுL லாளரின் வரலாறு இலங்6 செய்கை ஆரம்பமான கா முக்கியத்துவம் பெறுகிற கம்பளைக்கு அருகேயுள்ள மத்தில், கெப்டன் ெ Henry Bird of The Ceyl
டிஷ்காரர், இந்தியாவில் களை வரவழைத்து, மிகவ

3
வொன்றும் இக்கூற்றை கிறது. மலையகத் தமிழரின் ந்தே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள் ந்தியாவிலிருந்து கம்பனி முகத்தொழிலாளர்களாவும் கொண்டுவரப்பட்டனர்.
தமிழர்களின் வர ட்டங்களாக வகுக்கலாம். ப்பிக்காலம் - 1820 முத்ல் யின் ஆரம்பகாலம்-1880 லையக மக்கள் நிலைபெறும் 48 வரை; 4) சுதந்திர பறிக்கப்பட்ட மலையகம்ரை 5) அரசுடமையும் 2றயும்- 1971 முதல் 1983 ஜூலையின் பின்னர். 藝子
* 0 முதல் 1880 வரை 1
巴冕
pாளர்?? அல்லது **கூலி ம் மலையகத் தமிழ் தொழி கையில் கோப்பிப் பயிர்ச் ால கட்டத்தில் இருந்து து. 1823-ம் ஆண்டு சிங்கபிட்டிய என்ற கிரா ஹன்றிபேர்ட் ( Captain on Rifes) 6T6örp LGiffiloஇருந்து 14 தொழிலாளர் ம் வெற்றிகரமான முறை

Page 20
4.
யில் கோப்பி பயிர் செய்து சுத்த லாபமாகப் பெற்ருர், மலேயகத் தமிழர்களது வ இலங்கைப் பொருளாதார கூட அடியோடு மாற்றி லிருந்து லட்சக்கணக்கா வஞ்சகமான முறையில்வர அடிமைகள் சமூகமொன்ை பெருந்தோட்ட பொருள்ாத தொடர்புடைய சார்பு (Dependent Capitalism இருக்க வேண்டிய நிலைை ளியாக அந்தச் செயல் அ
கோப்பிப் பயிர்ச் செய் பெரியளவு மூலதனமோ, ! பமோ தேவையில்லை. இ யிலும், இராணுவச் சேை விர்கள், கெப்டன் பேர்டி பட்டு கோப்பிப்பயிர்ச்செய் கொண்டு இறங்கினர். ஆ ணுவத்தினர், நீதிபதி, குருமார், அரசு நிர்வாகே கிட்டத்தட்ட சரிபாதிப்பே யோகத்தர்களும், வசதிட அதிக லாபமீட்டுவது என் 552stif. Spisâö#SULU (The 553Usfsbu# GFi55 சேமிப்பை கோப்பிப் பயி செய்தனர். இந்தக் கோப் nia) 1845-ம் ஆண்டள டத்தை அடைந்தது.

து 600 பவுண்ட்கள் இந்த வெற்றியானது ாழ்வை மாத்திரமல்ல; ாத்தின் தலைவிதியைக் விட்டது. இந்தியாவி ன தொழிலாளர்களை வழைத்து வந்து நவீன ற உருவாக்குவதற்கும், ாரத்திலும் அதனுடன் மூலதனத்துவத்திலும் ) இலங்கையும் தங்கி மக்கும் தொடக்கப் புள் மைந்து விட்டது.
கையில் ஈடுபடுவதற்கு மிக நவீன தொழில் நுட் இதனுல் நிர்வாகி சேவை வயிலும் ஈடுபட்டிருந்த ன் வெற்றியால் கவரப் கையில்போட்டிபோட்டு 5ir ug (Governor), gy IT ஆங்கில கிருத்துவ மத சவையில் ஈடுபட்டிருந்த ர்;இவ்வாறு சகல உத்தி படைத்தவர்களும் யார் ாற போடடியில் குதித் East India Company)
அதிகாரிகள் தமது பிர்செய்கையில் முதலீடு L9 (3un Tash (Coffee ma வில் அதன் உச்சக் கட்

Page 21
கோப்பிப் பெருந்தே கூடிய விதத்தில் அன்ன மிகவும் சாதகமாக இரு வாறு வரிசைப்படுத்தல
சாதகமான உள்நாட்டு
(அ) 1505ல் போ ஒல்லாந்தரும், 1796ல் பி யின் கரையோரப் பிர தொடர்ச்சியாக ஆட்சி ஆண்டுதான் முதற்தடன் யம் வெற்றிகொளளப்பட் முழுவதும் ஒரே ஆட்சியி a jugig செய்கைக்கு மி தன்மைகளைக் கொண்டி இப்போது முதற் தட விரிந்த சந்தைகளை தன் பிரித்தானியனின் குன் எனவே அங்கு உற்பத்தி உலக சந்தையில் இடம் உருவானது.
இங்கு ஒரு விடய கொள்வது நல்லது. இலங்கையர் ஐரோப்பிய முன்னரே அறிந்திருந்த பாரசீக பானத்தை (Pei கள் தயாரிக்கத் தெரிந், பகுதிகளில் செழித்து வ யின் விதையை அவர்கள் புத்தபெருமானுக்கு பூை

நாட்டம் பெருகி விரிவாகக் றய உள்நாட்டு நிலைமை தந்தது. அவற்றை இவ் Th.
நிலைமைகள் :
ார்த்துக்கேயரும், 1658ல் ரிட்டிஷ்காரரும் இலங்கை தேசங்களைக் கைப்பற்றி செய்த போதும் 1815ம் வையாக கண்டி இராச்சி ட்டது. இதனுல் இலங்கை பின் கீழ் வந்தது. கோப்பிப் கவும் சிறந்த புவியியல் ருந்த கண்டி இராச்சியம், வையாக, உலகெங்கும் கையில் வைத்திருக்கும் டையின்கீழ் இருந்தது. கிசெய்யப்படும் கோப்பிக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழல்
த்தை நினைவிலிருத்திக்
கோப்பிச் செடியை பரது ஆக்கிரமிப்பிற்கு தனர். ஆணுல் அந்தப் rsian Beverage) egy6lui திருக்கவில்லை. கண்டிப் 1ளர்ந்த கோப்பிச் செடி ர் மருந்துக்கும், பூவைப் ச செய்வதற்கும் மாத்
l

Page 22
6
திரமே பயன்படுத்தினர் கோப்பி உற்பத்தியில் சிறி ஆனல் 1789ல் அத கோப்பிப் பயிர்ச் செய்ை பத்தியாக மூலதனத்துப் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழே
(ஆ) 1818-ம் ஆண் தில் நிலப்பிரபுத்துவ உய யருக்கு எதிராக நடத்திய அடக்கப்பட்டது. 2தொழிக்கப்பட்டனர். இ சியத்தில் இனி ஒரு கல. நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அ சூழல் இதனைத் தொடர்ந்து
(இ) ஆரம்பத்தில் ( பியர் நிலம் வாங்க ஆ இந்த சட்டம் 1810-ல் தள 1812-ல் வெளியான ஐரோப்பியர்கள் 4, 000 ( மேற்படாமல் காணி ை துடன் அவர்கள் ஐந்து வ வரியும்வழங்கத்தேவையில் ஆணுல்அதே சமயம் 1800சட்டம் உள்ளூர்வாசிகள்- இ தக்காரர்கள், எவரும் 100 காணி வைத்கிருக்க முடிய
(ஈ) கோல்புரூக் ஆை தம் (1835) கோப்பி மிகவும் சாதகமாக இரு குழுவின் சிபாரிசினுல் கே

. டச்சுக்காரர்களும் து ஆர்வம் காட்டினர் னைக் கைவிட்டனர்? க ஒரு பிரதான உற் பயிராக மாறியது தான். -
டு கண்டி இராச்சியத் பர் பிரபுக்கள் வெள்ளை ப வெல்லஸ்ஸ கலகம் ர் பிரபுக்கள் அழித் தனல் கண்டி இராச் கம் ஏற்படாது என்ற அமைதியான அரசியல்
து ஏற்பட்டது. இலங்கையில் ஐரோப் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
ார்த்தப்பட்டு விட்டது,
g2(5 விளம்பரம் நாலாயிரம்) ஏக்கருக்கு வைத்திருக்கவும், அத் ருடங்களுக்கு எதுவித லேஎனவும்அறிவித்தது ல் இயற்றப்பட்ட ஒரு இந்த மண்ணின் சொந் ஏக்கருக்கு அதிகமான ாது எனக் கூறியது.
1ணக்குழுவின் சீர்திருத்
உற்பத்தியாளருக்கு நந்தது. இவ்வாணைக் ாப்பிப் பெருந்தோட்ட

Page 23
ry
உற்பத்திக்கு அவசியமா நிர்வாக மாற்றங்களும் ெ (உ) முதலீட்டாளர்க பல சலுகைகளை அரசாங்க் வரிகளும் சுங்கத் தீர்வைய நீக்கப்பட்டன. கண்டி 1 ஏனைய இடங்களில் கோ களில் பணிபுரியும் தொ சேவையில் இருந்து கண்டி மாகாணங்களில் இ படுவதை கமிஷனர் சபை மலிவாக பாதைகள் ஆ சேவை அங்கு பயன்படுத் (ஊ) ஆள்பதிகள் ( உற்சாகமாக ஈடுபட்டமை ட மாகப் பெற்றுக் கொடுத் சாங்க பாதுகாப்பை அது தியது.
(எ) கோப்பிக்கான வான விலைக்கு வழங்கட் ஒரு ஏக்கருக்கு 5 சிலிங் ( மாத்திரமே. அதுவும் அ (Survey Charge) 96ft 6ill
(ஏ) கோல்புரூக் சீர் ஊழியர்களின் மேலதிக 6 வாகக் கட்டுப்படுத்தியது. ( வாக உததியோகத்தர்களி தமை, அவர்களது பெ பறித்தமை) இதனுல் அவர் நாடி கோப்பி உற்பத்தியில்

ன சகல அரசியல், சய்து முடிக்கப்பட்டன. iளே ஊக்குவிப்பதற்காக கம் வழங்கியது. சகல |ம் 12 வருடங்களுக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ப்பிப் பெருந்தோட்டங் ழிலாளர் இராச காரிய விடுவிக்கப்ப டனர். இச்சலுகை அமலாக்கப் எதிர்த்தது. ஏனெனில் அமைப்பதற்கு இந்தச் தப்பட்டது. கோப்பி உற்பத்தியில் பல சலுகைகளை சுலப தது. அத்துடன் அர உத்தரவாதப் படுத்
நிலம் மிகவும் மலி பட்டது அப்போது கிட்டத்தட்ட 25 சதம்) 6T60) 62 351 it 600T nst 35. ப்பட்டது. திருத்தம் அரசாங்க ருமானத்தை வெகு உதாரணம்-அரச நிர் ள் சம்பளத்தைக்குறை ன்சன் உரிமையைப் 5ள் மேலதிக வருவாய் ஈடுபட்டனர்.

Page 24
8
(ஐ) அரசநிர்வாக உ பாரத்தில் ஈடுபடக் கூடா6 ஆனல் விவசாயத்தில் ஈ தடை செய்யவில்லை.
இவ்வாறு கோப்பி நிலைச் சூழல் சிறப்பாக அ சர்வதேச நிலைமையும் சாதகமான சர்வதேச நி?
1. ஐரோப்பாவெங் பானம் மிகவும் பிரப கோப்பி பருகுவோர் வந்தது.
2. மேற்கிந்தியத் ராறு காரணமாக கோப்பு வீழ்ச்சியடைந்தது. இத பிக்கு நல்ல கிராக்கி ஏற்
3. இங்கிலாந்து, இ விதித்திருந்த இறக்குமதி குறைத்தது.
எனவே மலைநாடு வேகமாக கோப்பிப் ெ வாயின.
வேகமாகப் பரவிய கோ
கோப்பி உற்பத்தி காரர்களுக்கிருந்த ஆர் தகையது என்பதை அச் போட்டி போட்டுக்கெ காணியின் அளவைக் ே

உத்தியோகத்தர்கள்வியா தென சட்டம் கூறியது. ஈடுபடுவதை அச்சட்டம்
உற்பத்திக்கான அக மைந்த அதே சமயம் சாதகமாக அமைந்தது.
லமைகள் :
கும் அப்போது கோப்பிப் ல்யமடைந்து வந்தது. தொகை அதிகரித்து
தீவுகளில் தொழிற் த. பி உற்பத்தி திடீரென தனுல் இலங்கைக் கோ, பட்டது.
இலங்கை கோப்பி மீது த் தீர்வையை 1835-ல்
களில் பரவலாக, மிக பருந் தோட்டங்கள் உரு
ப்பிப் பெருந்தோட்டம் :
யில் லாப வேட்டைக் வமும் அவசரமும் எத் $காலத்தில் அவர்களால் காண்டு வாங்கப்பட்ட கொண்டு அளவிடலாம்.

Page 25
கோப்பிப்பயிர்ச் செய்ை
18456) * * -
18476) e p. 1848ல் ... . Зт
1871ல் " . او را ه ه
18786ზ e
18816) A
1830-களில்:இலங்6 இக் கோப்பிப் பயிர்ச் 6 காலி நகரில் இருந்து 16 உடுகம மலைக்குன்றில் அமைந்தது. இங்கு கோப்பிப் பெருந்தோ கண்டி மாவட்டம் அ( அமைந்தது. இங்கு தும்பறை ஆகிய பகு: செய்கை மேற்கொள்ள இவற்றில் காலிய முயற்சி தோல்வி அ வெற்றி பெற்றது. அ ப்றைப் பகுதியில் கம் இடங்களை விட கூடி எனவே மத்திய மாகா6 மாக மாறியது.
1838 முதல் 1843 சுமார் 130 கோப்பி மத்திய மாகாணத்தி இவை யாவும் கண்டி வட்டத்திற்குள்ளாக6ே ஜனவரி 1-ந் தேதி 28

9
கக்குட்பட்டநிலப்பரப்பு
25,198 ஏக்கர் 50,071 ஏக்கர் ஏக்கர் 60,000 "זוזום. 9 196,000 ஏக்கர் 273,000 ஏக்கர் 9. 256,000 ஏக்கர்
கையில் இரு மையங்களில் செய்கை ஆரம்பமாயிற்று
மைல் தொலைவில் உள்ள ல் முதலாவது மையம் கொழும்பு வர்த்தகர்கள் டடத்தை நிறுவினர்கள். டுத்த கோப்பி மையமாக
கம்பளை, பேராதனை திகளில் கோப்பிப் பயிர்ச் ப்பட்டது. பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அடைந்தது. கண்டியில் அதிலும் விசேடமாக தும் ப2ள, பேராதனை ஆகிய ய லாபம் பெறப்பட்டது. னம்கோப்பியின் குவிமைய
99.
வரை, ஆறு வருடங்களில் ப் பெருந்தோட்டங்கள் தில் அமைக்கப்பட்டன. டி நகரைச் சுற்றி 30 மைல் வ அமைந்தன. 1845 5, 198 ஏக்கராக இருந்த

Page 26
10
கோப்பி 1847 டிசம்பர் வருடங்களில், 50, 07 1 ஏ அதாவது இருமடங்கானது A History of Srilanka)
1857-ல் கோப்பி உ மலை அடிவாரத்தைச் சுற்றி பகுதியில் பரவியது. அத் தில், அப்புத்தளை பகுதிக்
1866-ம் ஆண்டு
நெருக்கடி கோப்பி உற்ப பாதிக்கவில்லை. எனவே வரை கோப்பி உற்பத், மாகாணங்களில் உள்ள டெ தாவியது.
இவ்வாறு அதுவரை
இல்லாத மத்திய மலை கோப்பி பயிரிடுவதற்கு பே களின் வளர்ச்சி பிரதான ஆள்பதி அண்டர்சன் கினிகத்தெனயையும், எ யும் இணைக்கும் பா6 விட்டது. இப்பாதை பகுதியில் விளையும் கே வரை கொண்டு சென்று கொழும்புக்கு அனுப்பு கொண்டிருந்தது.
1867-ல் முதலாவது ரயில் பாதை அமைக் கண்டியிலிருந்து பேராத பிட்டிக்கு இப்பாதை

31-ல், அதாவது இரு ாக்கராக அதிகரித்தது. 5. (See.K.M. De Silvar
ற்பத்தி சிவனுெளிபாத , விசேடமாக டிம்புள்ள துடன்ஊவாமாகாணத் கும் விரிந்து சென்றது.
உலகப் பொருளாதார பத்தியை கடுமையாகப் 1867 முதல் 1871 தி ஊவா, சப்ரகமுவ மாரவக்க கோரளைக்குத்
மனித குடியேற்றமே நாடுகளில் ஆங்காங்கு ாக்குவரத்துச் சாதனங் காரணமாயமைந்தது. காலத்தில் (1850-55) "ட்டியாந் தோட்டயை தை அமைக்கப்பட்டு அம்பகமுவ, கொத்மலை ாப்பியை களனி ஆறு அங்கிருந்து படகுமூலம் வதை நோக்கமாகக்
து கொழும்பு- கண்டி கப்பட்டது. 1871-6) னை ஊடாக நாவலப்
விரிவாக்கப்பட்டது

Page 27
1870-களின் இறுதியில் ஓயாவுக்கு விரிவாக்கவும் லிருந்து மாத்தளைக்கு ஒ( கவும் திட்டமிடப்பட்டது.
இவ்வாறு 1870-க கோப்பிப் பயிர்ச் செய்கை சியை அடைந்தது. கராயிருந்த அதன் உற்ப ஏக்கராக அதிகரித்தது. பகுதியில், கோப்பி நோெ 1880-களில் கோப்பி யுக
*இந்தியத் தொழிலாளர் வேகமாக விரிந்து ெ டங்களுக்கு 6TIT67TLA தேவைப்பட்டனர். இ பெறுவதென்ற வினவுக்கு பேர்ட் ஒரு விடையைத் ( முன்மாதிரியை இலங்கை கம் தொடர்ந்து பின்
இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட6 மக்கள் அத்துறையில் இவற்றிற்கான விடையை
சிங்களவரை ஈடுபடுத்தா
சில வரலாற்ருசிரிய மிகவும் கொச்சைத்தனம கிறர்கள். மேலைநாட்டி ரிலும் மழையிலும் சிங்க

1
b இப்பாதையை நானு அதேபோல் கண்டியி ரு ரயில்பாதை அமைக்
iளின் தொடக்கத்தில் 5 அதன் உச்ச வளர்ச் 1871-ல் 196,000 ஏக் த்தி 1878-ல் 273,000 ஆனல் இக்காலப் யான்று பரவி விட்டது. ம் முடிவடைந்தது.
இறக்குமதி" சல்லும் கோப்பித் தோட் 60 தொழிலாளர்கள் வர்களை எங்கிருந்து த ஏற்கனவே கெப்டன் தேடியிருந்தார். அவரது ப் பிரித்தானிய அரசாங் பற்றியது. ད།
உழைப்பாளர்கள் ஏன் னர் ? எதனல் சிங்கள ஈடுபடுத்தப்படவில்ஜல ?
இனிப் பார்ப்போம்.
ததேன்?
ர்கள் இவ்வினவுக்கு ான விடையைக் கூறு ல் நிலவிய கடுங்குளி iளவர் வேலை செய்யத்

Page 28
12
தயாராக இருக்கவில்லை. ஈடுபட்டார்கள்’ என மீ விடை கூறி விடுகிறர்கள். மக்கள் இயல்பாகவே சே *லாயக்கற்றவர்கள்? என் (Racist) கருத்து உருவா உண்மையான காரணம் காரணங்களில் பிரதானம
1) அப்போது இ நிலப் பிரபுத்துவ சமுதாய வுடமை மேலோங்கியுள்ள பிறரிடம் கூலிக்கு வேை மாகக் கருதுவான். அத வெறுப்பான். இன்று: நிலத்தோடு பிணைக்கப்ப வேலை செய்து கை நீட் கேவலம், அதைவிடச்
படுவது சுதந்திரமானது. எனக் கூறுவதைக் கேட் வுடமை அழுத்தம் ெ மனுேபாவமும், நிலத்து பும் இன்னும் அதிகமாக விட்டு விவசாயிகள் தா தில்லை. மூலதனத்து அதாவது கூலிக்கு உன அவர்களைக் கவருவதில் கள் தாமாகத் தம்மைத்
பணிப்பதில்லை. இத( இயந்திரக் கைத்தொழி போது நிலத்தை விட்டு

எனவே இந்தியர்கள் கச் சுலபமாக அவர்கள் இதன் மூலம் சிங்கள ாம்பேறிகள், வேலைக்கு ற ஒருவகை இனவாத ாக்கப்படுகிறது. ஆனல் அதுவல்ல. அதற்கான ானவை பின்வருமாறு:-
லங்கையில் நிலவியது அமைப்பாகும். நில சமுதாயத்தில்விவசாயி p செய்வதைக் கேவல னை அடிமைத்தனமென கூட கிராமப்புறங்களில் பட்டிருப்போர் ‘பிறருக்கு டி ஊதியம் வாங்குவது சொந்த நிலத்தில் பாடு தன்மானம் மிக்கது?* ட்கலாம். முன்னர் நில பற்றிருந்தபோது இந்த உனுன பிடிப்பும், பிணைப் இருந்தது. நிலத்தை மாக எளிதில் விடுபடுவ வ உற்பத்தி முறைழப்பை விற்கும் செயல் லை. பொதுவாக, அவர் தொழிலாளர்களாக அர்ப் னுற்றன் ஐரோப்பாவில் ல் புரட்சி நடைபெற்ற விவசாயிகள் பலவந்த

Page 29
13
ாேக வெளியேற்றப்பட் யேற்றப்படட விவசாயி டினிச்சாவாலும் பதப்படு யான உழைப்பாளர் அ உருவாக்கிக் கொண்டது சமுதாயத்திலும் நிலவிய சிங்கள விவசாயிகளிட அவர்கள் நிலவுடமைக் (ideology), a fuss a பிணைக்கப்பட்டிருந்தார்க தோட்டங்களில், மூலத கூலிகளாக வேலை செய் வில்லை. இதனைக் :ே ஆரம்பகர்த்தா ஒருவ நூலில் கே.எம்.டி. சில்வி காட்டுகிறர்: 'பொது (கண்டியர்களுக்கு) தம சொந்த மாடுகள், எருது இருந்தன. இவற்றைப் வகிப்பதிலும் இவர்கள் செலுத்தினர்கள். இவர் மாக சமாளிக்கப்பட்டன மனைவிமார்களுக்கு புதிய சளிக்க விரும்பும் போதும் நினைக்கும் வேளையிலும். தோட்டங்களில் வேலை ெ நிலைமைகள் இல்லாதபோ கள் அவர்களை ஈர்க்கவில்
*அவர்கள் தமது பெ தோடு மிகுந்த ஈடுபாடு

டனர். இவ்வாறு வெளி கேளே பசியாலும், பட் த்தியே தனக்குத் தேவை ணியை மூலதனத்துவம் எல்லா நிலவுடமைச் இதே மனுேபாவந்தான் மும் காணப்பட்டது. * சித்தாந்தங்களாலும் உறவிலுைம் நிலத்தோடு 1ள். எனவே கோப்பித் னத்துவ உற்பத்தியில், ப்ய அவர்கள் விரும்பு காப்பிப் பெருந்தோட்ட ரின் கூற்றை தனது வா இவ்வாறு ஆதாரம் நியதியாக அவர்களுக்கு து சொந்த வயல்கள், கள், பழத்தோட்டங்கள் பராமரிப்பதிலும், நிச்
முழுக்கவனத்தையும் களது தேவைகள் சுபை T. அவர்கள் தமது ஆடை ஒன்றை பரி ஒரு துப்பாக்கி வாங்க .மாத்திரமே கோப்பித் சய்தனர். அத்தகையூ ாது கோப்பித்தோட்டங்
೨೨
ற்றேர்வழி வந்த நிலத் கொண்டிருந்தனர்.

Page 30
1
மேலும் பிறருக்குக் கீழ் வதைத் தமது தேசிய செயல் எனக் கருதினர். வதை அடிமைத்தனம் 6 2. பிரிட்டிஷ்காரன் த்துபோல நிலத்தில் இ களை விரட்டி அடித்து அ உழைப்பாளர் அணிை எத்தனிக்கவில்லை. மாரு பயிர்ச் செய்கைக்குத் அவர்களிடம் இருந்து வேறு இடங்களில் வதையே அவன் தி கொண்டிருந்தான். இ காரணங்களைக் கூறலாம் டப் பொருள்ாதாரம் பெ களில் வெளிநாட்டு ஆதாரப்பட்டிருக்கிறது. தித் தோட்டங்கள் அடி மலேசிய ரப்பர்த் தோ லாளரதும், பிஜித் தீவி கள் இந்திய உ!ை உழைப்பிலேயே தங்கி இன்னும் பல நாடுகளில் தைக் காண முடியும். ஏனைய மக்களுடன் ஒட் அந்நிய மக்களை நவீன திய பெருந்தோட்டத்து மூலமே, கூடுதலான ல டக்கூடியதாய் இருந்த சாஜலக2ளப் பேர்ல இவ்வி

經
கூலிக்கு வேலை செய் உணர்வுக்கு ஒவ்வாத அவ்வாறு வேலை செய் ான நினைத்தனர்?.
-ஐரோப்பாவில் செய் ருந்து கண்டிய் விவசாயி வர்களைக் கொண்டுதனது ய உருவாக்கிக் கொள்ள நக, தமக்கு கோப்பிப் தேவையான நிலத்தை அபகரித்துக் கொண்டு, அவர்களைக் குடியேற்று நனது கொள்கையாகக் தற்கு மூன்று பிரதான 3. ஒன்று, பெருந்தோட் ரும்பாலும் அநேக நாடு உழைப்பாளரின் மீதே அமெரிக்காவில் பருத் மை நீக்ரோக்களினதும், ட்டங்கள் சீனத் தொழி பின் கரும்புத் தோட்டங் ழப்பாளரதும், மலிவான யிருக்கின்றன. இப்படி இதற்கான உதாரணத் ஏனெனில் உள்நாட்டில் ட்டமுடியாத ) வேறுபட்ட அடிமைத்தனம் பொருந் றையில் ஈடுபடுத்துவதன் ாபத்தை சுலபமாக ஈட் து. ஏனய பல தொழிற் புற்பத்தி நவீன இயந்திரங்

Page 31
கள்ே பெருமள்வு சார்ந்தி ம்ானேரது தேர்ச்சியற்ற பெருந்தோட்டம் ஆதாரப்பு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சு கிறதோ, அவ்வளவுக்கவ்வு தது. வெளிநாட்டில் இரு கொண்டுவந்து இத்துறை அவர்களை வேறு துணை அடிமைகளாக, குறைந்த வைத்துக் குறைவான சு நேரம் வேலை வாங்க முடிந் யில் அதிகமான தொழில கில் ஒரே துறையில் அத்தொழிலாளர் விரைவில் š69rnīrs போராடவும் ச மாக இருக்கும் வெளி களே ஏனைய தொழிலாளரில் படுத்தவும், விசேடமான களின் மூலமும் sellஅத்தகைய “ஆபத்தை? தடுக்க முடியும்.இவையே 6 யில் வெளிநாட்டுத் தொழில் காரணங்களாகும். இ,ே இலங்கைப் பெருந்தோட் தொழிலாளர் 22 ஈடுபடுத்த ணங்களுமாகும்.
இரண்டு, கண்டிய சீண்டிவிட பிரிட்டிஷ்கா 1818, 1848 ஆகியூ வெடித்த கலகங்களேயும், லு தற்கு அவன் பட்ட

ருக்கவில்லை. ஏராளி உழைப்பின் மீதே
பட்டிருந்தது. எனவே
கூலி குறைவாக இருக் பளவு லாபம் கிடைத்
நந்து தொழிலாளரை
யில் ஈடுபடுத்துவதால் எவருமற்ற நவீன
வாழ்க்கைத் தரத்தில்
உலி வழங்கிக் கூடிய
தது, எண்ணிக்கை
ாளர்கள் ஒரே இடத் குவிக்கப்படும்போது நிறுவனமையப்படவும் உடிய நிலைமை சாதக நாட்டுத் தொழிலாளர் b இருந்து தனிமைப் நிர்வாக அமைப்பு க்குமுறை மூலமும் * மூலதனவாதிகளால் பெருந்தோட்டத் துறை )ாளர் ஈடுபடுத்தப்பட்ட கு காரணங்களே உங்களில் 'இந்தியத்
நப்பட்டதற்கான கார
சிங்களவரை அதிகம்
"ரன் விரும்பவில்லை.
ஆண்டுகளில் அங்கு அவற்றை அடக்கு சிரமமும் அவனுக்குத்

Page 32
தெரியும். போதிய தொடர்பு சாதனங்க: யடையாத கண்டியப் அரண் மிகுந்த அப்ப அதிருப்தி கொண்டெழு வாகும் என்பதை அ6 தான். எனவே
(p60p60l. அவன் யமைக்க விருமயவில்
மூன்று, இராச க களது உழைப்பை ! நீண்ட பாதைகள் வுழைப்பை பெருந்ே விரும்பவில்லை. 醬 இந்தியாவிலிருந்து ே இறக்குமதி GSF uiu unů Lu
இனி இந்தியாவி தருவிக்கப்பட்டதற்கா போம். 1) பிரிட்டிஷ் கஜா வேலைக்கமர்த்துல் ஆனல் அதற்கு அ காரணத்தினல் அம் தென் இந்தியா இலங் படியால் அதிகச் கொண்டு வர முடி இலங்கையும் பிரிட்டிவ இருந்தமையால் இத கூடியதாய் இருந்தது போது கடும் பஞ்சமும் அங்கிருந்து மக்களே

-
6.
arró). போக்குவரத்து ள் இன்னும் வளர்ச்சி பிரதேசத்தில், இயற்கிை குதியில் சிங்கள் மக்கள் ழந்தால் நிலைமை କrérér. வன் அறிந்து வைத்திருத் அவர்களது வாழ்க்கிை பலவந்தமாக மாற்றி bn). ாரிய சேவையினல் அவர் கூலி வழங்காமல் பெற்று, அமைத்ததால் அவ் தோட்டத்தில் ஈடுபடுத்த
装
அ
தொழிலாளர் ட்டதேன்? ல் இருந்து தமிழர்கள் ன காரணத்தைப் uriřů காரர் ஆரம்பத்தில் சீனர் வது பற்றிச் சிந்தித்தனர். திகச் செலவாகும் என்ற முயற்சி கைவிடப்பட்டது: கைக்கு அருகில் இருந்த செலவின்றி தமிழாகளைக் ந்தது. 2) இந்தியாவும் ாரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் *னச் சுலபமாகச் செய்யக் , 3) இந்தியாவில் அம் , வறடசியும் நிலவியதால் ஆசை வார்த்தைகள் கூறி

Page 33
அழைத்துவரக் கூடியத நாட்டில், சில மாவட் திற்காக "செயற்கையான பஞ்சம் ஏற்படுத்தப் டிலேயகத் தொழிலாளரின் பகுதிகளில் நிலவரி கிஸ்தி இருந்தது. இந்த கி கடன்காரர்களாகவும் கடு! பவர்களாகவும் ஆக்கிய இருந்து மீள்வதற்கு இலங்கைக்குத் தப்பி கருதினர்.
.இந்நிலைமைகளைப் பய தென்னிந்தியாவிலிருந்து வரவழைப்பதற்கு பல களைக் கையாண்டனர்.
தமிழ் தரகர்களை இ ஈடுபடுத்தினர். இத்தர தியர்களே ஆசைகாட்டி, வந்தனர். சில இனத் து போல “மலேயகத் தமிழ லிருந்து தாமாக விரும்பி வஞ்சகமான முறையி பட்டவர்கள். இதைவிட என்னவென்றல் இலங்ை பர்மா, மலேயா, மேற்கித் தீவுகள் போன்ற ı? fiğ gi தாடுகளுக்கு இவ்வாறு களை அழைத்துச் செல் நாடுகளின் ஏனைய இன

7
ாய் இருந்தது. தமிழ் ட்ங்களில்' இக்காரணத் முறையில் அடிக்கடி
பட்டது. "அப்போது மூதாதையர் வாழ்ந்த முறை கடுமையாக ஸ்திமுறை அவர்களை h தண்டனைக்குள்ளாகு தித இத்தொல்லையில் ஒரு மாற்று வழியாக ஓடுவதை அவர்கள்
ன்படுத்தி பிரிட்டிஷார் மெலிவான கூலிகளை?? வஞ்சகமான உபாயங்
இப்பணிக்கு அவர்கள் கர்கள தென் இந் ஏமாற்றி அழைத்து வேசிகள் கூறுவதைப் 9ர்கள்?? இந்தியாவி வந்தவர்கள் அல்ல. ல் வரவழைக்கப் முக்கியமான விஷயம் கக்கு மாத்திரமில்ல; தியத் தீவுகள், பிஜி ானியக் குடியேற்ற லட்சக்கணக்கான வர் அலும்போது அவ்வவ் ங்களுக்கு வழங்கப்

Page 34
படுகின்ற சகல உரி இவர்களுக்கும் வழங் வாதத்தின் மீதே செல்லப்பட்டனர்.
ஆரம்பத்தில் த்ெ வேலி, மதுரை, தஞ்ச களில் இருந்தே திரட்ட மிகப் பெரும்பாலானுேர் களைச் சேர்ந்தவர்களா கோப்பிப் பயிர்ச் படுத்தப்பட்ட 1820சிறு அளவில் தெ **கிஸ்தி?? க்கும் நிலப் கும் அஞ்சித் தமிழர்க என்பதற்கு சான்றுகள் தமிழ்ப் பகுதிகளில் ( கலந்திருக்கலாம். சில கங்களாக உருவாகி பகுதி இவ்வாறு உ( ஆனல் பாரிய அ தொடங்கியது இலங்ை பயிர்ச் செய்கை ஆ பதையும் மலையகத் தய தொழிலாளர்? என்று களே என்பதையும் வேண்டும்.
இவ்வாறு, சிறு இவர்களின் வருகை பாய்ச்சலாகி விட்டது அட்டவணை காட்டுகிற

18
மைகளும் சலுகைகளும் கப்படும் என்ற உத்தர இவர்கள் அழைத்துச்
தாழிலாளர்கள் திருநெல் ாவூர் ஆகிய மாவட்டங் டப்பட்டனர். இவர்களில் 'தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பு សារី, -
செய்கை அறிமுகம் களுககு முன்னமே மிகச் ன் இந்தியாவிலிருந்து பிரபுக்களின் கொடுமைக் ள் இலங்கை வந்துள்ளனர் * உள்ளன. அவர்கள் துடியேறி நாளடைவில் ல பகுதிகளில் தனிச் சமூ இருக்கலாம். (உடப்பு ருவானதாக இருக்கலாம்) ளவில் அவர்கள் வரத் கையில் பெருந்தோட்டப் ரம்பமான பின்னரே என் மிழர் அல்லது “இந்தியத் அழைக்கப்படுபவர் இவர் நாம் புரிந்து கொள்ள
தொகையாக ஆரம்பித்த விரைவில் இடையருத is இதனே ப் பின்வரும்

Page 35
熬
இலங்கைக்கு வரவழைக் **இந்தியத் தொழிலாளர்
1842-65) --- (: 1, 1848-ai) -- 3: 7 ملی۔ 685-1844, : : : : - ) 1845-ல் . 6 இந்தியத் தொழிலாளர் தொகையின் வளர்ச்சி
1827-6b - 10 1847-6 - 5C 146 س-یہ ز$6-1877 தொடக்கமே ஒரு துயரக்
இவர்களே இந்தியாவி முறையில் அழைத்து அனுபவித்த துயரங்கள் அடிமைகளாக நீக்ரோக்க பட்டபோது அவர்கள் களுக்கு எவ்விதத்திலும், தங்களுடைய கிரா இராமேஸ்வரத்திற்கும் (தொண்டிக்கருகில்) வழி வந்தனர். வழியில் தா உடமைகளை பல சமயங் பறிகொடுத்து வெறுங்கை மூலம், இலங்கைக்கு தலைமன்னரிலிருந்து அல் வனந்தரங்களில், வனவி லுத்தலுக்கும், மலேரியா திற்கும் (அப்போது மேலே

), 000 (3 i.
கதை
பிலிருந்து வஞ்சகமான வந்தபோது இவர்கள் 希 அமெரிக்காவுக்கு ர் பிடித்துச் செல்லம் அனுபவித்த துயரங் குறைவானதல்ல. மங்களில் இருந்து தட்டைப்பாறைக்கும் யெல்லாம் நடந்தே th கொண்டு வந்த களில் திருடர்களிடம் யோடு, வள்ளங்கள் வந்து சேர்ந்தனர். லது அரிப்பிலிருந்து, வில்ங்குகளின் அச்சு நோயின் பயங்கரத் ரியா நோய் கேரிரத்

Page 36
20
தாண்டவமாடியது) போதிய உணவோ, ' வாரங்கள் தொடர்ந்து , பிரயாணம் செய்த பாை பல மைல் தூரத்தி வழியில் செத்து மடி வன விலங்குகளுக்கு உ தாய்மார் இறந்த பல களது கைக்குழந்தைகளு தின் அருகே நிராதரவ
l6.
தென் இந்தியாவின் நிலைக்கு முற்றிலும் மாறு நாட்டில் சோர்வுற்ற நிை தப்பட்டபோது அவர்கே வாஞர்கள். குறுகிய கால வில், கூடிய லாபம் ஈட் irரின் நோக்கமாக இரு இம்மக்களின் சங்கடங் படவில்லை சில சமயங் அறையொன்றில் 10 .ே இறந்தோரின் சட6 பசளையாக்கப்பட்டன களுக்கு சாட்டை அடி தன. நோயாளிகள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர் எதுவும் பொருட் படு: இருக்கவில்லை.
இத்தகைய மி6ே நூற்றுக்கு 40 பே மரித்ததாக நம்பப்

நடுவே அவர் கன் உடிையோ இன்றி பல நடந்தனர். அவர்கள் தயில் பல இடங்களில், bகு நீர் கிடைக்காது. ந்தோரின் சடலங்கள் ணவாக விடப்பட்டன.
நம் அவர்களது பிரேதத் ாக விட்டுச் செல்லப்
* கடும் வெப்பக்கால பட்ட குளிர் மிகுந்த Inඨි) 0யில் இவர்கள் குடியமர்த் ளில் அநேகர் நோயாளி த்துள், குறைந்த செல் டுவதே தோட்டத் துரை ந்தது. எனவே அவர்கள் களைப் பற்றிக் கவலைப் பகளில் 10 X 10 அடியுள்ள பர் அடைக்கப்பட்டனர். லங்கள் பயிர்களுக்குப் இவர்களது ஆட்சேபனை கள் பதிலாகக் கிடைத் கூட வேலை செய்யுமாறு
மருத்துவ வசதி த்தத் தக்க அளவில்
லச்சத்தனமான சூழலில் ர் வரை ஆரம்பத்தில் படுகிறது. இத்தகைய

Page 37
மரண வீதத்தை ஆ ஒரு கட்டளைச் சட்டம் இ ஆ ண் டு க் கு ம் 18 கு டி யே ஹி ய வ ர் : அல்லது 25 சதவீதத் எனக் 'கொழும்பு ஒட்
: இவ்வாறு கொடியூ பட்ட தொழிலாளர் இருந்தனர். இவர்களை சாதியினர் ஈடுபடுத்த நிலப் பிரபுத்துவ சாதி பெருந்தோட்டங்களில் 6 துவது என்பதே அன் ಝೀTÚág நிர்வாகம் பட்ட ஆரம்பப் பாடமா
தொழிலாளர்கள் களாகவும், தேர்ச்சிய இருக்கக்கூடிய விதத்தி அறிவுள்ளவர்களாகவும் s களாகவும் இருக்கக்கூடி தோட்டத்துறை அை இதில் அறுதிப் 6 தொழிலாளரிடம் நிர்வ லோம் தமது கட்ட&ளகஜள அடிமை மனுேபாவம் ஒன்றைத்தான்.
ஏனைய மக்களிடம் படுத்தப்பட்டு, ஒருவை போன்ற தோட்ட நிர்வ

21
சாய்வதற்காக 1826-ல் இயற்றப்பட்டது. 1841-ம் 349-க்கும் இ ைடயில் 5 ௗரி ல் 70,000 பேர் தினர் மரணமடைந்தனர் ப்சேர்வர்? அறிவித்தது.
முறையில் கொண்டுவரப் குறைந்த சாதியினராக நிர்வகிப்பதற்கு உயர் ப்பட்டனர். இவ்வாறு அமைப்பை எவ்வாறு வெற்றிகரமாக பயன்படுத் றைய வெள்ளைத் துரை சம்பந்தமாக வழங்கப் 5 இருந்தது.
கல்வி அறிவற்றவர் பற்ற பாமரர்களாகவும் லும், நிர்வாகிகள் கல்வி
தேர்ச்சி பெற்றவர்
மப்பு செய்யப்பட்டது. பெரும்பான்மையினரான ாகம் எதிர்பார்ப்பதெல்
நிறைவேற்றக்கூடிய பொருந்திய, உழைப்பு
இருந்து தனிமைப் க இராணுவ முகாம் ாக அமைப்பின் கீழ்

Page 38
2.
கைதித் தொழிலாளர் தோட்டத் தொழிலாளர் வாழ்விலும் ஏனைய ம நியப்பட்டிருந்தனர். கூேலி ஏற்றுமதிக்கு'.எ இலங்கைக்கு தொழி
யப் படுவதையும் அ6
நடத்தப்பட்டு அனுபவி எதிர்த்து இந்தியாவிலு
மனிதாபிமானிகள் குர இந்திய அரசாங்கம் 1
14-ம் விதியை நிறை பயிற்றப்படாத தொழில தடை செய்தது. (இந்: திலும் குடியேறும் தெ அரசாங்கம் கண்கான *எவாஞ்சலிகல்? கு Groups) daritid 65 பெருந்தோட்ட புறுத்தலினலும் இலங்ை யாக இந்திய அரசாங் நீக்குமாறு மன்ருடியதஞ வசதிகளை வழங்க அ! பேரிலும் 1847-ல் இ நீக்கியது. GBs rufu Luu iš GSF tiu 61D
கோப்பிப் பயிர்ச் அளவில் மூலதனமும்,
மும் அவசியமில்லை.

வைக்கப்பட்டி : பொது அரசியல் க்களிடமிருந்தும் அந்
திர்ப்பு: ݂ ݂ லாளர் ஏற்றுமதி செய் ர்கள் அடிமைகளாக க்கும் துயரங்களையும் லும், இங்கிலாந்திலும் லெழுப்பினர். எனவே 339-ல் சட்டத்தொடர் வேற்றி இலங்கைக்குப் ாளர்கள் ஏற்றுமதியைத் தியாவிலும், இங்கிலாந் ாழிலாளர்களின் நலனை অক্টেীিক্টওক্ষা வேண்டுமென gaisair (Evangelical ப்தன.) - உரிமையாளரின் வற் க அரசாங்கம் தொடர்ச்சி கத்திடம் இத்தடையை லுைம் சில அடிப்ப.ை வை உறுதியளித்ததன் ந்தியா இத்தடை4ை
கயின் இயல்பு:
செய்கைக்கு பெரிய நவீன தொழில் நுட் எனவே அரசாங்க

Page 39
2:
ஊழியர்களும் வசதிய களும் அத்துறையில், அதைவிட, கோப்பித் ( தோறும் சீராக வேலைவு கோப்பி பி டு ங் கு மாத்திரமே அதிகளவு ம படும். எனவே 6. கோப்பி அறுவடைக்கு தோட்டங்களில் வேலை வயல்களுக்குத் திரும்பி கூடிய நிலைமை இருந் அளவில் மலையகத் தமி କ୍ରୂର୍ତ୍ତ குடியமரவில்லை. இலங்கைக்குமிடையில் கொண்டிருந்தனர். g *மிதக்கும் குடிபெ Migration) 6T60T is 3.1 அடிக்கு மேற்பட்ட உய வளரவில்லை. எனவே காடாய்க் கிடந்தன.
கோப்பி நோய்:
1870-களில் ஏற் நோயொன்றினுல் (
கோப்பிப் பயிர்ச் செய்ை இதனுல் கோப்பிப் பயிர் பட்ட நிலங்களை என்ன தோன்றியது. இப்பிரச் கனவே தயாராக இருந் செழித்தோங்கிய காலத்த பணப் பயிர்கள் பற்றி

3
டைத்த உள்ளுர்வாசி முதலீடு செய்தனர். தோட்டங்களில் வருடந் வாய்ப்பு கிடைப்பதில்ஜல. th க T-ல ங் க ளி ல் னிதக்கரங்கள் தேவைப் தன்னிந்தியாவிலிருந்து ச் சென்று, கோப்பித் ஓய்ந்ததும், தமது விவசாயத்தில் ஈடுபடக் தது. இதனுல் பாரிய ழர் நிலையாக இலங்கை இந்தியாவிற்கும், கு டி பெயர் ந் து இக்குடிப் பெயர்ச்சியை யர்ச்சி ?? (Floating றலாம். கோப்பி 4000 ர்மலைநாட்டில் செழித்து அப்பகுதிகள் இன்னும்
பட்ட இலைச்சுருட்டி Hemilleia vestatrix
க வீழ்ச்சியடைந்தது ச் செய்கைக்குட்படுத்த செய்வதென்ற பிரச்சினை சினைக்கு விடை ஏற் தது. கோப்பிப் பயிர் தின்போதே வெவ்வேறு பரிசோதனை மேற்

Page 40
24
கொள்ளப்பட்டன. மேற் உதாரணத்தைப் பின்ப தமது பெருந்தோட்டமாக் தானியர் திவிரமாக ஈடு கரும்பு, தென்னை, கெ தேயிலை, ரப்பர், இண்டிே பரிசீலனை செய்யப்பட்டன யின் இடத்தை நிரப்ட கோப்பி வளரக்கூடிய கா பத்தியாகக்கூடிய பயிரை இவ்வகையில் ஈடு செய் உற்பத்தி வெற்றி தரவில் வெப்பத்தில் தேயிலை வள அப்போது நிலவியது. டெய்லர் 1867-ல் இத் வெற்றி இம்முடிவை அதன் பின்னர் கோப்பியி நிரப்பியது.
கோப்பி நோய் மு. பகுதியில் 1869-ம் ஆண்டு அடுத்த பத்தாண்டுகளில் கும் அது வேகமாகப் ப தொடக்கத்தில் இந்நோய் முற்ருக முடிவுக்குக் ஊவா பிரதேசத்தில் வேகமாகப் பரவவில்லை. தாக்குப் பிடித்தது.
கோப்பிப் பயிர்ச் ெ ததைத் தொடர்ந்து இ களின் வெளியேற்றம் மி

கிந்திய தீவின் முன் ற்றி இலங்கையைத் கும் முயற்சியில் பிரித் பட்டனர். இவ்வாறு ாக்கோ, சிங்கோன, கோ போன்ற பயிர்கள்
இவற்றில் கோப்பி க் கூடிய, அதாவது லநிலைச் சூழலில் உற்
அவர்கள் தேடினர். ப்யக்கூடிய சிங்கோணு ஆல. மத்திய கோட்டு ராது என்ற நம்பிக்கை
ஆனல் ஜேம்ஸ் துறையில் அடைந்த மாற்றி அமைத்தது. ன் இடத்தை தேயிலை
தன் முதலாக மடுல்சீம தாக்கத்தொடங்கியது. ஏனைய பகுதிகளுக் ரவியது. 1880-களின் ப் கோப்பி உற்பத்தியை கொண்டு வந்தது மாத்திரம் இந்நோய் அங்கு 1880 ഖ6തj്
|சய்கை வீழ்ச்சியடைந் Iந்தியத் தொழிலாளர் க அதிகமாக இருந்

Page 41
器
ததையும் கோப்பி யுகத் யேற்றம் குறைவாக வரும் புள்ளி விபரம் நிரூ
குடியே 1848 ... 470 185 574 1861 ... 684 1871 ... 1025 1881 ... , 578
காலகட்டம் - 2 : தேயிலையின் ஆரம்ப கா 1920வரை வெற்றிகரம
1867-ல் ஹேவாஹெ கந்தலா என்ற இட என்பவர் 50 ஏக்கர் நி தேயிலையை உற்பத்தி தொடர்ந்து படிப்ப "லிப்டனின் 39 தேயிலைத்
மடைந்தது,
தேயிலை கோப்பியை மனிதனின் உற்பத்திய பத்திக்கு பெரிய தெ தொழில் நுட்பமும் அ நிரந்தரமான தேர்ச் அணியும் தேவை. இத படைத்த இராட்சத கொள்ள முடியும். என இலங்கை ஏகாதிபத்

5
தில் நிரந்தரக் குடி ஏற்பட்டதையும் பின் நபிக்கிறது:-
ற்றம் வெளியேற்றம்
28 19693 64 31443 15 52.185
8247 l. 50 52.752
லம்-1880 முதல் ான தேயிலை உற்பத்தி: றட்டயில் உள்ள வூல் த்தில் ஜேம்ஸ்டெய்லர் லத்தில் வெற்றிகரமாக செய்தார். இதனைத் Ilq-UTé5 இலங்கை ந் தோட்டமாக மாற்ற
பப் போல சாதாரரை ல்ல. தேயிலை உற்ச் ாழிற்சாலைகளும் நவீன தேசமயம் பெருமளவு சியற்ற தொழிலாளர் னைப் பெரும் மூலதனம் நிறுவனங்களே” மேற் rவே தேயிலை உற்பத்தி திய கம்பெனிகளின்

Page 42
ി 26
இரும்புப் பிடிக்குள் கொ சர்ர்பு மூலதனித்துவம் இல வளரலாயிற்று. இதிே க் சர்வதேச அரங்கில் மூல பத்தியமாகப் பரிணுமம் : சர்வதேசிய ஏகபோக சங் யும் இவ்வாறு பிணைக்கப்ப
தேயிலைத் தோட்ட முழுவதும் வேலைகள் இருந் தொழிலாளர்கள் தேவை பல்வேறு காரணங்களிஞ unéhoulu ö5ği ; தொழிலாளர் 6 காலப்போக்கில் இந்தியா6 துண்டித்துக்கொண்டு Lם வாழும் மலையகத்தவரின் எ துச் சென்றது.
தேயிலைப் பயிர்ச் செ மற்றெரு பிரதான ஆரம்பத்தில் மலையகத் த கொள்ளப்பட்ட இப் உயர் மத்திய மலைநாடு பரவியது என்பதுதான் உயர் மத்திய மலைநாட்டில் நிலை உகந்ததாக இரு, மனித குடியேற்றம் உயர்மத்திய மலை நா( செய்கையின் குவி ை கடல்மட்டத்திலிருந்து. 6000 அடிவரை இடை சிறந்த ரகத் தேயிலை

rண்டு வரப்பட்டது pங்கையில் வேகமாக ாலகட்டத்தில் தான் தனத்துவம் ஏகாதி அடைந்தது. அந்தச் கிலியுடன் இலங்கை ட்டது. /
ங்களில் வ ரு ட ம் }தபடியால் நிலையான ப்பட்டனர். இதனல் ஒல் இந்தியாவிற்கு வளியேறிய போதும் வுட்னுன தொடர்பைத் லையகத்தில் நிலையாக rண்ணிக்கை அதிகரித்
ய்கையினுல் ஏற்பட்ட மாற்றமென்னவென்றல் தாழ் நிலங்களில் மேற் பயிர்ச்செய்கையானது டுகளுக்கும் விரைவில் தேயிலை உற்பத்திக்கு b காணப்பட்ட கால ந்தபடியால் அதுவரை எதுவும் நிகழ்ந்திராத டு தேயிலைப் பயிர்ச் மயமாக அமைந்தது. 3000 அடி முதல் ப்பட்ட பகுதியிலேயே விளைந்தது. பெரும்

Page 43
27
பாலான தேயிலைத் தோ யிலேயே அமைந்தன் .. -
1870-களில் ஹட்ட டிக்கோய, டன்பார், தரவா களும் 1885-ல் பதுளைப்ப. பசறை, மொனராகல, போன்ற தோட்டங்களும் 1 அப்புத்தளைப் பகுதிகளிலும் வளைப்., பகுதிகளிலும் , 19 ஹல்துமுல்ல, தம்பதென்ன களும் ஆரம்பமாகின. * . தேயிலை உற்பத்தியின் வள
1880-களின் பின்னர் அதையொட்டி மலையகத் வருகையும் அதிகரித்துச் 6 புள்ளி விபரம், காட்டுகிறது. - தேயிலை உற்பத்தி செ அளவு வேகமாக பின்வ
சன்றது.
1878-ல் தேயிலை ... 1905-ல் ,, 1917-ல் '),
1953-ல் 5, - 1971-ல் ))
""இவ்வேகம் 1930-களில் யாகக் குறைந்து 1940 நிலையை அடைந்தது..!
மலையகத் தமிழர்களில் கேற்ப அதிகரித்துச் சென்ற

ட்டங்கள் ' இப்பகுதி
பன் பகுதியிலுள்ள ல போன்ற தோட்டங் குதியில் நமுனுகுல, ஒப்டன், மடுல்சீம B86-ல் நுவரேலியா, - 1894-ல் பண்டார 24-ல் இரத்தினபுரி, 'போன்ற, தோட்டங்
ர்ச்சி: தேயிலை உற்பத்தியும் - தொழிலாளர்களின் சென்றதை பின்வரும்
=ய்யப்பட்ட நிலத்தின் நமாறு அதிகரித்துச்
ஏக்கம்
... --- 4700 ஏக்க,
384000 426000 ஏக்கர் 574250 ஏக்கர்
597171 ஏக்க, ன் பின்னர் படிப்படி 0-களில் ஸ்தம்பித்த
' ' ' ' -- 5, 11, 1 : .. ன் வருகையும் இதற் றது.
- 42 *-டி 4-1, -->

Page 44
魅
UỰU ,,Go i s
Ự Ư ! OE o Not U, &
∞ √° √∂√∞
soos001 op 26006f 260°8896||
2° I I009° 082006f 299° 9o 9,6 ||
Þog i00go 81800ữo 908 og| 861.
守“87002° 309009o 99 soo136I
6°31000° 18.gOOoo 901 * #I Į 6 s 自喻心gé的Qué9喻&9勢occ9.u@09$109,
ീgഴgłę uwiso igogoo&# utn!!)6) nqooo 喻图mQ3日4đgio șomagon1995mogorgiosố
 

! soo 6o1gg82° 1 g6| 2,6 s *o gogg| 060°3868961
oo gogg000° 9198961 白瑜59喻9999ggoog999Þ61
七r@nn@g génde為喻「Tu喻g唱白n3999的追re@
8:6 000*Þ LI * I006f 689og 1† 26s
/**r), ●: * *. )anao oo i 6 mnano zoeon y@ Claes

Page 45
குறிப்பு: 1911-ல் (530,983) ஏஜனய (528,024) எண்ணிக்ை தனர்.4
தேயிலைப் பயிர்ச் சுெ சமூகப் பொருளாதார மாற்றங்கள் ஏற்படலாயி லிருநது கொழும்பிற்கு கோப்பியை மாட்டு செலவு, கொழும்பிலிரு கடல் மாாக்கமாக அத செலவை விட அதிகம போக்குவரத்துப் பாதை கப்பட்டன. வங்கிகள், வளர்ச்சியுற்றன. இக்க கால்வாய் அமைக்கப் கொழும்பு துறைமுகங்க கப்பல்கள் வரத் தொடங் ஒரு துறைமுகம் விரிவாக் ஏற்பட்டது. ஆள்பதி ச தான துறைமுகமாக்க கொழும்புத் துறைமுக கொழும்பு தலைநகரம் வர். யுற்றது.
இதனுல் அரசாங்கச் முகத்திலும் போக்குவரத் பதிலும் கணிசமான அள னர். கொழும்பிலும், மை துறை வட்டித் தொழில்

29
மலையகத் தமிழர்களே பகுதி தமிழர்களைவிட கயில் அதிகமாக இருந்
Fய்கையால் இலங்கையில்
அமைப்பில் பெரும் 1ற்று. முன்னர் கண்டியி த நிலம் மார்க்கமாகக் வண்டிகளில் அனுப்பும் தந்து இங்கிலாந்திற்கு னே அனுப்புவதற்காகும் ாக இருந்தது. எனவே iகள் வேகமாக அமைக் தபால் சேவை ஆகியன ாலப் பகுதியில் சூயஸ் பட்டு விட்டது. காலி, ளே நோக்கி ஏராளமான கின. எனவே ஏதாவது க்கப்படவேண்டியதேவை கிரகரி கொழும்பைப் பிர விரும்பினர். எனவே th விரிவாக்கப்பட்டது. த்தக மையமாக வளர்ச்சி
சேவையிலும் துறை துப் பாதைகள் அமைப் வு இந்தியர்கள் ஈடுபட்ட மயகத்திலும் வியாபாரத் ஆகியன விரிவடைந்து

Page 46
30
சென்றன. இத்துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தத் .ெ வளர்ச்சியடைந்ததைத் கரிப்பு தொழிலாளர்கள் ே களும் இந்தியத் தொழி தனர். இதைத் தவிர மலை கோப்பி, கொக்கோ, இந்திய வம்சாவளியினர்
19-ம் நூற்றண்டின் கையில் அறிமுகம் செய்து தோட்டங்களிலும் மலையக, ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். ரப்பர் பெருந்தோட்டங்க ரப்பர் 1877ம் ஆண் முகப்படுத்தப்பட்டது. எஸ்டேட்களில் பரிட்சா இப்பயிர்ச் செய்கை மேற்ெ களில் பிரித்தானியர்களும் கையர்களும் இப்பயிர்ச் ெ டனர். களுத்துறை மா6 தொடக்கத்தில் மேற்கொ செய்கை பின்னர் பல பகு 1500 அடி உயரத்திற்கு குப் பரவியது. தேயிலைப் றம் முன்னர் நிகழ்ந்திராத செழித்தோங்கியது. இதற யில் சனத்தொகை அ தெற்கு மாகாணங்களில் விரிவடைந்தமை பிற்கால மில்லா பிரச்சினைக்கு உத்ே

பெருமளவு இந்தியர்கள் தாடங்கினர், நகரங்கள் தொடர்ந்து நகர சுத்தி தவைப்பட்டனர். இவர் Iலாளர்களாகவே இருந் )யகத் தாழ் நிலங்களில் இரப்பர் தோட்டங்களை சிலர் கொண்டிருந்தனர். இறுதியில் ரப்பர் இலங் வைக்கப்பட்டது. ரப்பர் த் தமிழரே பெரும்பாலும்
டு இலங்கையில் அறி ஆரம்பத்தில் சிறுசிறு ர்த்தமான முறையில் காள்ளப்பட்டது. 1890 வசதிபடைத்த இலங் செய்கையால் கவரப்பட் வட்டத்தில் மாத்திரமே ாள்ளப்பட்ட இப்பயிர்ச் நதிகளுக்கு, விசேடமாக கீழ்ப்பட்ட இடங்களுக் பயிர், சனக் குடியேற் ந உயர் மலைநாட்டில் ற்கு நேர்மாறன முறை டர்த்தியான மேற்கு, ாப்பர் பயிர்ச் செய்கை }த்தில் ஏற்பட்ட நில வேகமளித்தது.

Page 47
巴
மோட்டார் உற்பத் 19ம் நூற்றண்டின் இறுதி விலையும் அதிகரித்தது. ( இயல்பாகவே உத்வேக ஆண்டுகளில் ரப்பர் உ வடைந்தது. உள்ளூர் சி இவ்வுற்பத்தியில் பெரு ரப்பர்ப் பயிர்ச் செய்கைக் ஏராளமான தொழிலா போதும் கணிசமான ெ மாகத் தேவைப்பட்டன நூற்றுக்கு நூறு வீதம் ே தொழிலாளர்களைக் 99 ெ ரப்பர் தோட்டங்களில் செய்தனர். எனினும் ரட் யும் மலையக தொழிலா கொண்டிருந்தது.
இந்தியத் தொழிலாளர்கt வெளிவேற்றமும்
இந்தியாவிலிருந்து வி எண்ணிக்கை அதிகரித்த படுத்துவதற்காகவும் அவ காணிக்கவும் தோட்ட *கோஸ்ட் ஏஜன்ஸிஸ் 22 பெயரில் அலுவலகங்களை னர். இதனை இலங்கை தது மாத்திரமல்ல, அவ சதவீதத்தையும் அது வ

31
தி அபிவிருத்தியடைந்த தியில் ரப்பரின் மதிப்பும், இதனல் ரப்பர் உற்பத்தி ம் பெற்றது. 1905-10 ற்பத்தி வெகுவாக விரி சிறு உற்பத்தியாளர்களே நமளவில் ஈடுபட்டனர். குத் தேயிலையின் அளவு ளர்கள் தேவைப்படாத தாழிலாளர்கள் நிரந்தர ர், தேயிலை உற்பத்தி தர்ச்சியற்ற 'மலையகத் காண்டிருந்தது. ஆனல்
சிங்களவரும் வேலை பர் உற்பத்தித் துறை ாளர்களேயே பெருமளவு
ளின் வருகையும்,
பரும் தொழிலாளர்களின் தனுல் அதனை ஒழுங்கு பர்களது நலனைக் கண்
நிர்வாகிகள் 1904ல் (Coast Agency) 6T6örp இநதியாவில் நிறுவி அரசாங்கம் அங்கீகரித் ற்றிற்கான செலவில் 25 pங்கியது.

Page 48
32
இவர்களின் குடிபெய வில் இந்திய அரசாங்கமும் முதலாளிமார்களும், ஒரே டத்தைக் கொண்டிருந்த கம் வரட்சியும, பஞ்சமும் இந்தியர்கள் வெளியே பொருளாதார செழிப்பு அவர்கள் வெளியேறுவை இதேபோல் இலங்கைத் ே பொருளாதார செழிப்புக் தொழிலாளர்களை இறக் பொருளாதார மந்தம் நில களைத் திருப்பி அனுப்பவு உதாரணமாக 1923 - ல் யால் பெருமளவு இலாபம் இந்தியா இந்தியர்களை ଗ செய்தபோது அத் தடைச் தோட்ட உரிமையாளர்க சமயம் பொருளாதார ட இருந்த 1930 களின் முற பர் திட்டமொன்றை அமு உபரியாயிருந்த பெரு, இந்தியாவிற்குத் திருப்பி இதற்கான விசேட திட் படுத்தப்பட்டது. இவ்வி முன்னர் இந்தியத் ெ பெயர்ச்சி பெரும்பாலும் ளாதார நலன்கள்ாலேயே
இவர்களுடைய வரு றத்தையும் கட்டுப்படுத்து தொழிற்கட்டுப்பாட்டு 9عI

ர்ச்சியைப் பொறுத்தள ம், இலங்கைத் தோட்ட விதமான கண்ணுேட் னர். இந்திய அரசாங் நிலவிய காலங்களில் றுவதை ஆதரித்தது
நிலவும் காலங்களில், தக் கட்டுப்படுத்தியது. தாட்டஉரிமையாளர்கள் காலங்களில் கூடியளவு குமதி செய்வதையும், விய காலங்களில் அவர் ம் முயற்சிகள் செய்தனர். பெருந்தோட்ட உற்பத்தி கிடைத்த காலங்களில் வளியேறுவதைத் தடை * சட்டத்தை நீக்குமாறு 1ள் வேண்டினர். அதே மந்தம் உச்ச நிலையில் ற்பகுதியில் தேயிலை, ரப் லுக்குக் கொண்டு வந்து ந் தொகையானுேரை அனுப்பினர். 1937-ல் டமொன்று நடைமுறைப் தமாக சுதந்திரத்திற்கு தாழிலாளர்களின் குடி தோட்டங்களின் பொரு
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கையையும், வெளியேற்
ம் திணைக் களம்.பின்னர் திகாரி முறையாக மாற்ற

Page 49
மடைந்து, தற்போது ( பெயரில் இயங்கி வருகி ளர்கள் தங்குவதற்காக பட்டது. கண்டிய விவசாயிகளும் பெருந் தோட்டமும்: / சிங்கள மக்கள் வளர்க்கப்பட்ட இந்தி ஒரு காரணமாக கண்டிய பறிக்கப்பட்டமை கூறப்ட மையில் 1930 கள் வரை கண்டியச் சிங்களவருக் டிரவோ, தகராருே ஏ இந்திய எதிர்ப்புவாதம் துணை அழுத்தம் பெறவி வரும் விடயங்கள் சான்று
1. முற்காலத்தில் மகள்மாரை மனப்பதை அரசர் பெருமையாகக் க தில் பெண் எடுத்த ந மனுேபாவத்திற்கு நிகரா இராச்சியத்தின் கடைசி ராஜசிங்கன் (1815 வை இந்தியத் தமிழன். பெயர் கண்ணசாமி. இ பிரித்தானியர் இனவாத போதும் இந்தியர் எதிர் எதிர்ப்பு மனுேபாவம் சி ஏன், விக்கிரமராஜசிங் பிரித்தானியருக்குத் துணை

33
தொழிற் கமிஷன் என்ற ன்றது. 1914 ல் நோயா மண்டபம் கேம்ப் திறக்கப்
s
மத்தியில் பிற்காலத்தில் ய எதிர்ப்பு வாதத்திற்கு ப விவசாயிகளின் நிலம் படுகிறது. ஆனல் உண் மலையகத் தமிழருக்கும் குமிடையே எதுவித சச் rற்படவில்லை. அதுவரை அவர்கள் மத்தியில் அத் பில்லை என்பதற்குப் பின் று பகர்கின்றன.
இந்திய சிற்றரசர்களின் இலங்கையின் சிங்கள கருதினர். பெரிய இடத் டுத்தரப் பணக்காரனின் ன பெருமை இது. கண்டி
அரசனன பூரீ விக்கிரம ர ஆட்சி செய்தான்) ஒரு அவனது உண்மையான வனை வீழ்த்துவதற்காக த்தைப் பயன்படுத்திய 'ப்பு அல்லது தமிழர் ங்கள மக்கள் மத்தியிலே கனை வீழ்த்துவதற்குப் ண புரிந்த கண்டிய பிரா

Page 50
34
தானிகள் மத்தியிலோ இ அடுத்த மூன்ருண்டில் வெடித்த வெல்லஸ்ஸ் களி தாலே தெளிவாகும். இ தின்??வீரனுகச் சித்தரிக் கலகத்தின் கதாநாயக திசாவ, ஆரம்பத்தில் ெ மாக இருந்த செல்வாக்கு னிகளில் ஒருவர். 181 அரச பரம்பரையில் தோ ரான துரைசாமி என்ப முடிசூட்டி அரசனுக டியை மீட்டு அவனது கt கெப்பட்டிபொலவின் பிர 1815 ல் கண்டிய பிரதா செய்த கண்டி ஒப்பந்த யைத் தவிர ஏனைய அ கையெழுத்தட்டுள்ளனர். நிகழ்ந்த முதலாவது கல லீம் கலவரத்தின்போது இழைக்கப்பட்ட அநீதின் இங்கிலாந்து சென்று த இராமநாதனை தேரில் 6ை துச் சிங்களவர்கள் மகி உயர் சாதியைச் சேர் 1917 ல் நடைபெற்ற ஒே கான ஆசனத்துக்கான உயர்சாதி நிலப்பிரபுக்க சிாதியைச் சேர்ந்த சிங்க ஞண்டோவைத் தோற்க கையில் சாதி உணர்வு

4.
இருக்கவில்லை என்பதை
அதாவது 18186). 0கத்தைப் பற்றிஆராய்ந் ன்று ‘சிங்கள இனத் கப்படும் 1818 ம் ஆண்டு ஞன கெப்பட்டிபொல வள்ளையனுக்கு விசுவாச நமிக்க கண்டியப் பிரதா 18 கலவரத்தின்போது ான்றிய இந்தியத் தமிழ வரைத் தேடிப்பிடித்து ஏற்றுக் கொண்டு, கண் ாலடியில் ஒப்படைப்பதே ாயத்தனமாக இருந்தது* னிகள் வெளளேயருடன் 3த்தில் கெப்பட்டிபொல அனைவரும் தமிழிலேயே
1915 ல் இலங்கையில் வரமான சிங்கள - முஸ் சிங்கள பூர்சுவாககளுக்கு யை எடுத்துரைப்பதற்காக திரும்பிய சேர், பொன் வத்து வடம் கட்டி இழுத் ழ்ச்சி கொண்டாடியதும் ந்த இதே இராமநாதன் ரே படித்த இலங்கையருக் தேர்தலில் படித்த சிங்கள் ளின் ஆதரவோடு கராவ ளவரான மார்க்கஸ் பெர் 5டித்த நிகழ்ச்சியும் இலங் வலுப் பெற்றுத் திகழ்ந்த

Page 51
அளவுக்கு தேசிய இ உணர்வோ வளர்ச்சி பெ பதைத்தான் காட்டுகின்
2. வெள்ளையர்கள மூன்று சட்டங்கள் கண்டி பாலானுேரை நிலத்தை பது உண்மையே. 18 வேற்றப்பட்ட தரிசு நி Ordinance of 1848, 18 தம் மந்தைகளை மேய்ப்ப முதல் செய்துவிட்டது. பெரும் பாதிப்புக்குள்ளா மல்ல. இலங்கையின் இ வளர்ச்சியையும் தடை கணிசமான பாத்திரமாற் கடுமையாகவும் பாதித்த யத்தின் நில உரிமைக்கா படும் முறை பொதுவழக்க சனின் பிரதானிகளுக் போரிலே சிறப்புத் தெ மாத்திரமே, சான்றுகளு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அரசனுக்குரிய நிலங்கள சட்டம் வலுவான சா மையை நிலை நாட்டாதவ பிரித்தானிய அரசனுக்கு யது. இதனுல் பெரு நிலமிழந்தனர். இவ்வி கண்டிய விவசாயிகள் கொடுத்து வேறிடங் இவ்வாறு வெளியேற்ற

35
ன உணர்வோ மொழி 1ற்றுத் திகழவில்லை என் றன. ால் கொண்டு வரப்பட்ட டிய விவசாயிகளில் பெரும் விட்டு விரட்டியது என் 48, 1897 - களில் நிறை 60ást Luh (Waste Lands 397) கண்டி விவசாயிகள் தற்கான நிலங்களைப் பறி இதனல் இவர்கள் ானர்கள். அது மாத்திர |யல்பான மூலதனத்துவ செய்வதில் இச்சட்டம் றியது. அவர்களை மிகக் து. அன்று கண்டி ராச்சி ான சான்றுகள் வழங்கப் கமாக இருக்கவில்லை. அர கும், தளபதிகளுக்கும், ாண்டாற்றியவர்களுக்கும் டன் அரசனுல் நிலம் ஏனைய நிலங்கள் யாவும் ாகக் கருதப்பட்டன. இச் ன்றுகளுடன் நில உரி Iர்களின் நிலங்கள் யாவும் ச் சொந்தமெனக் கூறி ம்பாலான விவசாயிகள் வாறு 62 சதவீதமான தமது நிலத்தைப் பறி களுக்குச் சென்றனர். ப்பட்டவர்களே வெள்ளே

Page 52
யன் வேறிடங்களில் குடி கான காரணத்தையும்
ஆராய்ந்தோம். 1856. கோயிற் காணிச் ச Registration Ordinanc பௌத்த பீடத்தின் ப 1897-ல் இயற்றப்பட்ட சட்டம் (Crown Lar காடுகள் உட்பட ஏனைய பிரித்தானிய முடியின் கீ
ஆயினும் இவற்றி களுக்கு ஏற் பட்ட பாதி ரியர்களால் மிகைப்படுத் வெளியேற்றத்தினால், ெ களவர்கள் உயிர் இழர் கிடையாது. மேலும் யவர்களுக்கு வேறு இட வதற்கு அதிக சிரமம் இரு அன்றைய சனத்தொல இருந்தது. 1877-ல் ஓ சனத்தொகை 24,00,3. 1/3 பகுதியினர் கூட வாழவில்லை.
இதனை மற்றொரு மேலும் கறாராகக் மாகாணத்தில் 1850-8 மொத்த சனத்தொகை பிடப்படுகிறது. இதன் தால் மத்திய மாகாணத் களுக்கு போதுமான அள தேவையான நிலம்

டயமர்த்தியதையும் அதற்
முன்னர் ஓரிடத்தில் -ல் கொண்டுவரப்பட்ட ட்டம் (Temple Lands 2 No. 10 of 1856) லத்தைக் குறைத்தது. - முடிக்குரிய காணிச் nds Ordinance of 1897) ப சகல நிலங்களையும் ழ்ே கொண்டு வந்தது. னால் கண்டி விவசாயி ப்பு சில வரலாற்று ஆசி ந்தப்படுகின்றன. இவ் பெருமளவு கண்டிய சிங் ந்ததாகச் சான்றுகள் அவ்வாறு வெளியேறி உங்களில் நிலம் பெறு நக்கவில்லை. ஏனெனில் கை மிகக்குறைவாக இலங்கையின் மொத்த 80 மாத்திரமே. இதில் கண்டிய ராச்சியத்தில்
வரலாற்று ஆசிரியர் கூறுகிறார். "மத்திய களின் நடுப்பகுதியில்
150,000 என மதிப் அடிப்படையில் பார்த் தில் வாழ்ந்த விவசாயி ரவு விவசாயத்திற்குத் - கோப்பி யுகத்தில்

Page 53
இருந்தது? (See.: 'The supply of Sinha Plantation, 1830-193C Thesis, University of சிலர் கருதுவதைப் சகல பகுதிகளிலும் அமையவில்லை. அது 1 பயிர்ச் செய்கை செழ அதுவும் ஆரம்ப காலகட கொத்மலை போன்ற புர கள் கோப்பிப் பயிர்ச் பட்டன. அப்பகுதியில் நெல்வயல்கள் தொடர்ந் கோப்பியின் பிற்காலம் இல்லாத மத்திய மலை ந ததை ஏற்கனவே பார்: வெள்ளையன் கடைப்பிடி இகாள்கையின் விளைவா கோப்பிப் பயிரின் த நெல்விளையும் சேற்று நி அன்று நிலப்பிரச் டியச் சிங்களவர்களுக் லாளருக்கும் இடையே என்பது ஆதாரமற்ற களின் கால்நடைகள் அழிப்பதும் அதனல் ே கும் கிராமவாசிகளுக் தகராறு ஏற்படுவதும் இருந்ததே தவிர,தோட் கிராம விவசாயிகளுக்

L.R.U. Jayawardene, a lese Labour to Ceylon )-unpublished PH. D. Cambridge, 1963) போல மலையகத்திலுள்ள அன்று குடியேற்றங்கள் மாத்திரமல்ல. கோப்பிப் Nத்தோங்கிய காலத்தில் ட்டத்தில்தான் தும்பறை, ாதனச் சிங்கள கிராமங் செய்கைக்குட்படுத்தப் கூட பளளத்தாக்குகளில் து அனுமதிக்கப்பட்டன. மனித நடமாட்டமே ாட்டை நோக்கி நகர்ந் த்தோம். இது ஒன்றும் த்த பெருந்தன்மையான க நடந்து விடவில்லை. தன்மை அப்படி, அது நிலத்தில் விளைவதில்லை. சினை காரணமாக கண் கும் தோட்டத் தொழி குரோதம் ஏற்பட்டது கூற்றகும். கிராமவாசி
கோப்பிப் பயிர்களை தாட்ட உரிமையாளருக் $குமிடையே அடிக்கடி அன்று பொதுவழக்காக , டத்தொழிலாளர்களுக்கும் க்குமிடையே எவ்விதத்

Page 54
38
தகராறும் ஏற்படவில்லை. நிலவியது. அன்று செல்லும் பிரதான போக் மாட்டு வண்டியே பய ஒட்டுவோரும் உரிை கிராமவாசிகளே. அதை வேலை செய்த மேசன், லாளர்கள் சிங்களவ கிடையில் மிகவும் நல்லு
தேயிலை யுகத்தில் க நிலத்தை தேயிலைத் தோ திப் பார்ப்பது வரலாற்று கோப்பிப் பயிர்ச் செய்கை பறை, கொத்மலை போ: யர் வாழ்ந்த நிலங்கள் தோட்ட வலையத்தை விட்டன. இவற்றில் :ே யப்படவில்லை. எனவே களக் கிராமங்களாகவே ஏனெனில் தேயிலைக்கு உயரம் கூடிய மலைப் பிரே
ரப்பர் உற்பத்தியில் வேறு. கோப்பி காலத் பறிக்கப்பட்டது பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்பைச்
**பொருளாதார மந்த ஆண்டு வரை கண்டி மாகத் திகழ்ந்த முக் இருந்து 250,000 ஏக்கர் சில சிங்களவரும் தமிழரு

மாருக நல்லுறவே கோப்பியை எடுத்துச் குவரத்துச் சாதனமாக பன்பட்டது. இவற்றை மயாளரும் சிங்களி த் தவிர தோட்டத்தில் தச்சன் ஆகிய தொழி ர்களே இவர்களுக் றவு நிலவியது.
ண்டிய விவசாயிகளின் ாட்டங்களுடன் பொருத் குருட்டுத்தனமாகும். 5யின் அழிவுடன் தும் ன்ற அன்றைய கண்டி
அநேகமாக பெருந் விட்டு வெளியேறி தயிலை உற்பத்தி செய் இன்று அவை சிங் காட்சியளிக்கின்றன? கோப்பியை விட தேசம் உகந்தது.
மாத்திரமே நிலைமை தில் கண்டியர் நிலம் ஒரு சுவாரஸ்யமான சற்று பார்ப்போம். தம் நிலவிய 1847-8 இராச்சியத்தின் இதய கியமான பகுதிகளில் காணி விற்கப்பட்டன . ம் இவற்றை வாங்கிய

Page 55
39
போதும் இவற்றில் பெரு பியர்களுக்கே விற்கப்பட் மளவு நிலத்தை வாங் ஊக வணிகர்களாக இ தானியர் மாத்திரம் 30 ஏக்கர் 5 சிலிங் வீ ஆனல் அப்போது 50,0 கோப்பி பயிரிடப்பட்டிரு 1847-8 பொருளாதார நெ ஒரு முடிவு கட்டியது.
குரிய காணிகளை வணி யாரும் வாங்கவில்லை. ஏ 1950-களின் பின்னர்
நிலங்களிலேயே புதிதா யப்பட்டது. 19-ம் நூற்ற பின்னர் தரிசு நிலங்க பிடத்தக்க மாற்ற மொன் முதல் 1906 வரைக்குப ஐரோப்பியரல்லாதவர்கே முடிக்குரிய காணிகளை
பெரும்பான்மையினர் அளவினர் தமிழர். இ நிலங்கள் கண்டியப் பகு தல்ல. நாட்டின் பல ப (See. P. Peebles : '' Colonial Elite-the Nineteenth Century C. PH.D.Thesis, Universit
(3) பெருந்தோட்ட கிராமங்களில் வாழ்ந்த கு தச்சர்கள், அங்காடி (

ம்பாலானவை ஐரோப் டன. இவ்வாறு பெரு கிய பிரித்தானியர்கள் ருந்தனர். (ஒரு பிரித் , 825 ஏக்கர் நிலம்தம்-வாங்கி இருந்தார். 71 ஏக்கரில் மாத்திரமே நந்தது. ஆர்.) ஆனல் iருக்கடி இந்நிலைமைக்கு அதன்பின்னர் முடிக் கம் பண்ணுவதற்காக ானெனில், விசேடமாக முன்பு விற்கப்பட்ட க கோப்பி பயிர் செய் நண்டின் நடுப்பகுதியின் ளை வாங்குவதில் குறிப் ாறு நிகழ்ந்தது. 1868 மான இடைக்காலத்தில் ണ് 72% வீதமான வாங்கினர். இவர்களில் சிங்களவர். கணிசமான இவ்வாறு விற்கப்பட்ட
தியை மாத்திரம் சார்ந்த
குதிகளையும் சேர்ந்தது??. The Transformation of a
Muda liyarS of eylon' - unpublished ty of Chicago, 1973) •
த்திற்கு அருகே இருந்த
தயவர்கள், கொல்லர்கள் வியாபாரிகள் ஆகியோரு

Page 56
4.
டன் தோட்டத் தொழி காலம் வரை நல்லு, (இதைப்பற்றிப் பின்னர்
படும்.) எனவே 1958 களுக்கும், கண்டியச் சிங் ஒரு இனக்கலவரமாவது
இவ்விடயம் தொடர் விடயங்கள் இனவாத களால் மறைக்கப்படுகின் விவசாயிகளின் நிலத்ை மலையகத் தமிழர்கள் களே. இரண்டு, குரிய, சான்றுகளற்ற, அபகரித்தவர்கள் வெ அல்ல. சிங்கள e ஆள்பதி கிளிப்பேற் கூறுகிறர்: *சந்தேகத் திரங்களைக் கொண்ட கி களை வாங்கும் பணி ெ ஊர்வாசிகளாலேயே ('the speculative doubtful titles from \
part conducted by the (See: Sir High Cliffor on the Ceylon Land (
பிரித்தானியன் 181 ராச்சியத்தைக் கைப் நிலவியது நெல்லுற்பத்தி கொண்ட கிராமியப் பெ மட்டத்திலிருந்து 300

O
பிலாளருக்கு அண்மைக் றவு நிலவி வந்தது. ஓரிடத்தில் விளக்கப் வரை மலையகத் தமிழர் களவர்களுக்குமிடையே
வெடிக்கவில்லை.
பாக மூன்று பிரதான
வரலாற்று ஆசிரியர் எறன. ஒன்று, கண்டி தை அபகரித்தவர்கள் அல்ல. பிரித்தானியர் அவ்வாறு சந்தேகத்திற் நிலங்களைப் பெருமளவில் ள்ளைக் காரர்கள் கூட முலதனத்துவவாதிகளே. இதனைப் பின்வருமாறு திற்குரிய உறுதிப் பத் ராம வாசிகளின் நிலங் பரும்பாலும் அவர்களது மேற்கொள்ளப்பட்டது. work of buying up fillagers for the most
air own countrymen" d. Some Reflections Ouestion)
5-ம் ஆண்டு கண்டி பற்றும்போது அங்கு கியை அடிப்படையாகக் ாருளாதாரமாகும். கடல் 0 அடிக்கு மேற்பட்ட

Page 57
4
மலைநாட்டில் குளிர் க முடியாது என்பதையும் படையாகக் கொண்ட களெதுவும் அப்போது திருக்க முடியாது எ விளங்கிக் கொள்ளலாம். மலைநாட்டில் 200 வரு ஒரு கட்டடத்தைத்தானு முதன்முதலாக இப்பகுதி மலையக மக்களே. அங்கு வளர்ச்சியுடன் ஒட்டி 6 களில் ஈடுபட்டுள்ள ஏன்ை ணுக்கு அந்நியர்கள்.5
தோட்டத் துரைமாரின் ர
தோட்ட வேலைக்கு கள் அந்தந்தக் கிராம வர்களாகத் திகழ்ந்தனர் என அழைக்கப்பட்டன் கொண்டு வருவதற்காக திலிருந்து ஆட்களைத் திரட்டப்பட்ட தொழிலா அவரது கட்டுப்பாட்டில் கங்காணி அல்லது டெ சில்லறைக் கங்காணிகை ஏஜண்டுகளாக வைத் கங்காணிகளின் வரைய களும் அவர்கள் இன சுரண்டல், அட்டூழியங்
at 60 696.

ாரணமாக நெல் வளர எனவே நெல்லை அடிப் சிங்களக் குடியேற்றங் அப்பகுதியில் இருந் ான்பதையும் எளிதில்
எனவேதான் உயர் டங்களுக்கு முற்பட்ட ம் காண முடியவில்லை. பில் குடியேறியவர்கள் த பெருந்தோட்டத்துறை ஏற்பட்ட ஏனைய துறை, எய மக்களே அம்மண்
ாச்சியத்தில்
ஆட்களைத் திரட்டியவர் த்தில் செல்வாக்குள்ள r. இவர்கள் கங்காணி எர். இ ல ங் ைக க்கு
அவர்கள் -கிராமத் திரட்டினர்கள். இப்படி ளர் கோஷ்டி (Gang) இருந்தது. தலைமைக் பரிய கங்காணி சில ா இப்பணியில் தனது $திருந்தனர். பெரிய பறையற்ற அதிகாரங் ழைத்த அடக்குமுறைச் களும் மிலேச்சத்தன

Page 58
பெரிய கங்காணி முறை
தொழிலாளி தனது புறப்படுவதற்கு முன்னர் தீர்ப்பதற்காகவும், பிர விற்கும் கங்காணியிட வாங்க நேர்ந்தது. இவ் புறப்படும்போதே, தெ காணிக்கு கடன்காரர கடன் அவர்களைச் சுரண் கங்காணிகளால் பயன் கூறிய கடனை விடத் தி ஈமச்சடங்குகள், பூப்பெய் பலவித கடன்களை கங்காணிக்குச் சொந்தப டங்களில் இருந்தன. கூறும் விலை எதுவாக களை வாங்க வேண்டுப் கணக்கில் சேர்க்கப்படும்
தோட்டத் துரையிட காணியே தனது தொழி சம்பளத்தை வாங்குவா புடத் தொழிலாளரிடை யறிவின்மை நிலவியது தறிவின்மையைப் பய கம்பளி?? வாங்கிய கண வாங்கிய கணக்கு என்று சம்பளத் தொகை முழு காணி அபகரித்துக் தொழிலாளியால் அவரு மீள முடியாது.
 

து கிராமத்தை விட்டுப் " தான் பட்ட கடன்களைத் யாணத்திற்குரிய செல ம் ஆரம்பத்தில் கடன் வாறு இந்தியாவிலிருந்து ாழிலாளர் பெரிய கங் ாகினர். இந்த மீளாக் ண்டும் ஆயுதமாக பெரிய படுத்தப்பட்டது. மேற் திருமண வைபவங்கள், பதும் வைபவங்கள் எனப் வாங்கினர். இதைவிட மான கடைகள், தோட்
அவற்றில்தான், அவர் இருந்தாலும், பொருட் ம். இவற்றின் கடனும்
டமிருந்து பெரிய கங் லாளர் கோஷ்டிக்குரிய ர். அப்பொழுது தோட் _@ມ 100% கல்வி . இவர்களது எழுத் ன்படுத்தி, **வெள்ளைக் க்கு, “கறுப்பு கம்பளி? று கள்ளக் கணக்கெழுதிச் ழவதையும் பெரிய கங் கொள்வார். என்றுமே டைய கடனில் இருந்து

Page 59
43
3 Gior CCG) (typ GDD po : (Chit Sy
ஒரு தொழிலாளி ஒரு மற்ருெரு தோட்டத்திற்கு தால் அல்லது இந்தியா தால் தோட்டத் துரை 'இ கடன் எதுவும் கிடையாது எழுதிக கொடுக்க வேை பற்றுச் சீட்டும் இல்லாமல் மும் அத்தொழிலாளியை ( கொள்ள மாட்டாது. பழ அத்தொழிலாளி பற்றிய உள்ளடக்கிய பத்திரமாகும். மண்டபம் கேம்ப்பில் வை வழங்கப்படும். பற்றுச் சீட் மீளா அடிமைச் சான்றிதழ் டால் தொழிலாளி நிர்க்க நிலை ஏற்படும். அவ்வாறு கான தண்டனையாக சவுக்கடி வழங்கப்படும்.
தோட்டத்துரை அத்ே விப்பதற்கு தாம் தயாராக டெழுதிக் கொடுக்கும் மு முறை?? என்று பெயர். தனது கடன் முழுவதையு பின்னரே துரைக்கு துண் சிபாரிசு செய்வார். பெரிய தொழிலாளர் கோஷ்டி ஒன் பெறவிரும்பும் மற் ருெ ரு அக்கோஷ்டி க ங் கா ன வேண்டிய கடன் தொகைை

stem)
தோட்டத்தை விட்டு மாறுவதாக இருந் திரும்புவதாக இருந் இவர் தோட்டத்திற்கு ?? என்று கடிதம் ண்டும். இக்கடிதமும் எந்தவொரு தோட்ட வேலையில் சேர்த்துக் ற்றுச்சீட்டு என்பது சேவை விபரங்களை இப்பற்றுச் சீட்டு த்து தொழிலாளிக்கு டு எனப்படும் இந்த ம் தொலைந்து விட் தியாக வேண்டிய தொலைத்தால் அதற் அபராதம் அல்லது
தொழிலாளியை விடு இருப்பதாகத் துண் 1றைக்கு 'துண்டு பெரிய கங்காணி ம் பெற்றுக் கொண்ட ாடு கொடுக்கும்படி கங்காணி வசமுள்ள றின் சேவையைப் தோட்டத்துரை, E க்கு செலுத்த யை விட மேலதிக

Page 60
4
மாகப் பணம் செலுத் க ங் க ர னி கூடிய பணம் கொடு துரைக்கு அவர்களை மாக நடைபெற்றன.
இத் துண்டு முறை மாக்கபபட்டது. ஆயினு இம்முறை 1950-கள் 6 வந்தது.
பென்ஸ் முறை:
பெரிய கங்காணிக் டியைத் திரட்டியதற்க பளத்திலிருந்து தரகுப் வழங்கப்பட்டது. இ6 தொகைக்கு பென்ஸ் பெரிய கங்காணிக்கு வ மாக இருந்தபடியால் அ வும் சில்லறைக் கங் தொகை சிறிதாக இ பென்ஸ் என்றும் அழை
முரட்டுத் துரைமார் :
தோட்டத் தொழ வல்லமை பொருந்திய மார் திகழ்ந்தனர். தே முரட்டுத்தனத்தையும், யையும் பற்றி ஒரு வ கூறுகிறது:- *உண்ை முரடர்கள். எதற்கும் சிலரே விவசாயப் பயி

44
ந்த முன் வருவதும் 5 ன க் கு ஆ க க் க்கச் சித்தமாயிருக்கும் விற்பதும் சர்வசாதாரண
1921-ல் சட்டவிரோத றும் பல தோட்டங்களில் வரை தொடர்ந்து நிலவி
கு, தொழிலாளர் கோஷ் ாக, தொழிலாளரின் சம் பணம் அறவிடப்பட்டு வ்வாறு அறவிடப்பட்ட கணக்கு என்று பெயர். ழங்கப்படும் தரகு அதிக து பெரிய பென்ஸ் என காணிக்கு வழங்கப்பட்ட இருந்தபடியால சின்னப் pக்கப்படடது.
Nலாளர்களின் ச ர் வ எசமானர்களாக துரை நாட்டத் துரைமார்களின் மூர்க்கமான நடத்தை ரலாற்று நூல் இவ்வாறு மயில் தோட்டத்துரைகள் தயங்காதவர்கள். வெகு ர்சி பெற்றவராக இருந்

Page 61
4
தனர். பொதுவாக இல் வர்களாக இருந்தனர். ( டத்தில், இது நுவரெ உள்ளது, சுப்ரிண்டனக துரைக்கு கையெழுத்து தெரியாது. ஆர்) இவர்க சல் காரர்களாகவே Д5 அல்லது பட்டாளத்திலிரு
LJU-L-60Ti...... இராணுவத்தி இப்பேர்வழிகள் ஒரு சாதா தின் மூலம் தமது அ கொண்டனர். அவர்கள் களாகிவிட்டனர். தோட் நிருவாக முறை பிரிட்டனி டின் முற்பகுதியிலிரு ஸ்தாபன அமைப்பைப்" அமைப்பில் தொழிலாள இராணுவ கெடுபிடிகளுக் அரை அடிமை நிஜலயில் அதேசமயம் முகாமையான சுதந்திரமும் அதிகாரச் ச
சுதந்திரத்தின் பின்ன மார்களுக்குப் பதிலாக நியமிக்கப்பட்ட பின்பும்கூட மாறவில்லை. அவர்கள் அ காலனி ஆதிக்க மனுே டிருந்தனர். ஆங்கில புெ பாவனைகளைக் கொண்டிரு ஒன்றில் பிரசித்திப் பெற்ற
3-4

5
வர்கள் கல்வியறிவற்ற ஹைபொறஸ்ட் தோட் ாலியா மாவட்டத்தில் இருந்த ஒரு வெள்ளைத் த்தானும் வைக்கத் அராஜகத துணிச் ாட்டுக்கு வந்தனர். ந்து கொண்டு வரப் கிலிருந்து கழிக்கப்பட்ட rரண தந்திரோபாயத் ந்தஸ்தை உயர்த்திக் அனைவரும் காப்டன் ட்டங்களின் ஆரம்ப ரில் 19-ம் நூற்ருண் 5,5 கைத்தொழில் பின்பற்றியது. அந்த ர்கள் பெரும்பாலும் @ உள்ளாக்கப்பட்டு 罗
வைக்கப்பட்டனர். ாருக்கும் பெருமளவு இகையும் இருந்தன.6
ரும் பிரிட்டிஷ் துரை கறுப்புத் துரைமாா - இந்நிலை அதிகம் டிப்படையில் அதே பாவத்தைக் கொண் ாழி, 2-60 - B60DL தந்தனர். அவர்கள் ரகர் வீரர்களாகவோ

Page 62
4
அல்லது கிரிக்கெட் வீரர் இத்துரைமார்களுக்குத் வகிப்பது சம்பந்தமாக பட்டது. அந்நூலில் தோ சாதியமைப்பு பற்றியும் சாதி முரண்பாடுகளை எ சாதகமான முறையில் வது என்ற விளக்கமும்
தோட்டத் துறையி மார்களும், எழுதுவினை ராகத் திகழ்ந்த அே ளர்கள் த ர ழ் த் தி ராகக் காணப்பட்டனர். நிலப்பிரபுத்துவ சாதியன தோட்டத்துறையின் ( சாதகமான முறையில் ப
தீவுக்குள் ஒரு தீவு
இலங்கையில் தோ: லாளர்கள் இவர்களே. அ யில் ஒரு தொழிற்சங்கே மான போராட்டமோ இ வில்லை. இதற்கான கா கூறலாம்.
முதலாவதாக, இவ கிராமவாரியாக அப்படி வரப்பட்டு தோட்டங்க அவர்கள் இந்தியாவில் கள் மத்தியில் இங்கு வ களது உறவுத் தொடர்

6
களாகவோ திகழ்ந்தனர். தோட்டத்துறையை நிர் ஒரு கை நூல் வழங்கப் ாட்டத்துறையில் நிலவும் அவர்களிடையே நிலவும் "வ்வாறு நிருவாகத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
ல் அநேகமாக கங்காணி ஞர்களும் உயர்சாதியின த சமயம் தொழிலா 5 ப் ப ட் ட சாதியின
இந்தியாவில் நிலவிய மைப்பு முறையை பெருந் மூலதனத்துவம் தனக்குச் பயன்படுத்திக்கொண்டது.
ன்றிய முதலாவது தொழி ஆயினும் இவர்கள் மத்தி மா அல்லது பிரம்மாண்ட க்காலப்பகுதியில் தோன்ற ரணங்களைப் பின்வருமாறு
பர்கள் இந்தியாவிலிருந்து யே பெயர்த்துக்கொண்டு ளில் பொருத்தப்பட்டனர். வாழ்ந்த அதே உறவினர் ாழ்ந்தனர். எனவே இவர் புகள் கூட சாதி, குடும்பம்

Page 63
莺
என்ற எல்லைக்கப்பா மத்தியில் பழைய நில பண்ணை அடிமை இருந்தது. இதைவிட ஏனைய சமூகத்தவரிட தாரத் தொடர்பிலிருந் நாட்டில் தேயிலை, ரப் குள் ஒரு தீவாக சிை டாவதாக, இவர்கள் களாய்த் திகழவில்லை. கப்பட்ட பாதிக் கொ SERFDOM) 6)LIr(5sög
லாளர்களாகவே இரு
இஷ்டப்படி ,מו לש
வேலையை விரும்பிய
சுதந்திரம் பெற்றிருக் களால் தோட்டத்தோ அவர்களது வதிவிடய தோட்ட நிர்வாகம் வ வகையில் தோட்டத்ே தரமாகப் பிணைக்கும் தோட்டத்தில் வேலை *லேன்? அறையைவிட் அவ்வாறு வெளியேறி வதற்கு வேறு இடமில் தொழிற்சட்டப்படி C3 தண்டனைக்குரிய குற்ற டப்புறத்தின் கொடிய தப்பியோடினல் அவ டையால் அடித்தனர். ஒபபடைத்துத் தண்டி

47
ல் பரவவில்லை. அவர்கள் ப் பிரபுத்துவ சமுதாயத்தின் மனுேபாவமே மேலோங்கி இவர்கள் இலங்கையிலுள்ள மிருந்தும் பொதுப்பொருளா தும் துண்டிக்கப்பட்டு Lnడి பர் தோட்டங்களில் தீவுக் ற வைக்கப்பட்டனர். இரண்
சுதந்திரத் தொழிலாளர் தோட்டத்தோடு இணைக் '55lq-60Ln5560th (SEMIநிய பெருந்தோட்டத் தொழி நந்தனர். அவர்கள் தம் க் கு வி ரு ப் ப ம |ான இடத்தில் தேர்ந்தெடுக்கும் கவில்லை. பல்வேறு தளை
DIT60T 86 அறைகளைத் ழங்கியிருந்தது. இது ஒரு தாடு தொழிலாளரை நிரந் ளையாகும். ஏனெனில் அத் செய்யாதவர்கள் அந்த -டு வெளியேற வேண்டும். பினுல் அவனுக்குச் செல்
வலையைவிட்டு நீங்குவது மாகும். எவராவது தோட் வாழ்க்கை பிடிக்காமல் 1ரைப் பிடித்து வந்து சாட்
அவரைப் பொலிசாரிடம் .த்தனர். இவ்வாறு தப்பி

Page 64
48
ஒடுபவர்களைத் தடுப்பதற்காக படுத்தப்பட்டன. இதைவிட * அவர்கள் கங்காணிமார்க களதும் பிடியிலிருந்து த அடிமையாகத் திகழ்ந்தனர். யோடி கிராமப்புறங்களில் 6 அவருக்குச் சிங்கள மொழி மக்களுடன் எவ்விதத் தொ தோட்டப்புறங்களைச் சுற்றிச் களேயுள்ளன. அத்துடன் ே வாகம் ஒருவகை நலன்புரி(W: வும் செயற்பட்டது. தொழிலாள யான உணவுப் பொருட்கள் வற்றை அது வழங்கியது. இத கழித்துக்கொண்டு மீதியை கொடுத்தது. இதனல் இரு வி3 ஒன்று, நிர்வாகம் இடைத் த படம் செய்து கொள்ளை லாபம் அவர்களை தோட்டத்துடன் பி மூன்ருவதாக, இவர்கள் இயந் தொழிலாளர்களாகவோ, தே. லாளர்களாகவோ இருக்கவில்ை கள் பற்றிய சர்வதேசக் கலைக் தோட்டத்தைப் பின்வருமாறு *பெருந்தோட்டம் என்பது அதிகமான தேர்ச்சியற்ற கொண்டு அவர்களது நடவடி மாக மேற்பார்வை செய்து வி களை விற்பனைக்காக உற்பத் பொருளாதார அலகாகும். இத் நிர்வாக மேல் கட்டுமானம் ઉં,

கடிநாய்கள் பயன் துண்டு? முறையால் ளதும் துரைமார் ப்பமுடியாத மீளா எப்படியோ தப்பி வாழலாம் என்ருல் தெரியாது. சிங்கள டர்பும் கிடையாது. சிங்களக் கிராமங் தாட்டத்துறை நிர் elfare)அரசாங்கமாக ார்களுக்குத் தேவை , கம்பளி போன்ற ற்கானதொகையை யே சம்பளமாகக் ளவுகள் ஏற்பட்டன. ரகளுக மாறி கலப் ஈட்டியது. இரண்டு ணைத்து வைத்தது. திரக் கைத்தொழில் ர்ச்சி பெற்ற தொழி ல,சமூகவிஞ்ஞானங் களஞ்சியம் பெருந் வரையறுக்கின்றது: எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களைக் க்கைகளை நெருக்க விவசாயப் பண்டங் த்திச் செய்யும் ஒரு தில் அமைந்துள்ள தர்ச்சி பெற்ற மேற்

Page 65
பார்வையாளர்களையும் கொண்டிருக்கும். இவர் லாளர்களின் நடவடிக்ை ராவர். தேர்ச்சியற்ற ெ தகைமை அவர்களின் தாகும்.
'Plantation is an ec agricultural commoditi ying a relatively larg abourers Whose activ vised. There is a ve plantation, with ski managers directing pro unskilled labourers V follows orders' (Inte of Social Sciences. Pag
மலையகத் தொழில இத்தன்மைமிகவும் தெ6 தேயிலைத் தொழிற்சாலை பெற்ற தொழிலாளர்களா யாற்றவில்லை. இப்பணிய நிர்வாகியே ஈடுபட்டுள்ள ளர் விவசாயத்தோடு பெருத தொழிலாளர்கள
நான்காவதாக, ( நிலைகளோ தெரியாமல் ( அறிவு வளர்ச்சியை
தடைபடுத்தி வந்தது. மைக்கப்பட்டன. மது

49
முகாமையாளர்களையும் களே தேர்ச்சியற்ற தொழி ககளை நெறிப்படுத்துபவ நாழிலாளர்களின் பிரதான கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிவ
:onomic unit producing es for sale and emploe number of unskilled ities are closely Superrtical hierarchy in the lled supervision or duction undertaken b/ hose primary skil is to erna ional Encyclopaedia Je 154-56)
ாளரைப் பொறுத்தளவில் ரிவாகக் காணப்படுகிறது. களை இயக்கும் தேர்ச்சி ாகக்கூட இவர்கள் பணி பில் ரீமேக்கர்? எனப்படும் ார். தோட்டத் தொழிலா சம்பந்தப்பட்ட தேர்ச்சி ாகவே இருக்கின்றனர்.
வெளி உலகமோ, நடப்பு தோட்டத் தொழிலாளரின் நிர்வாகமே திட்டமிட்டே இவர்களால் கோயில்கள் க்கடைகள் திறக்கப்பட்ட

Page 66
50
டன. ஆனல் பாடசாலைகள் இதன் விளைவாக 1911ல் கல்வியற்றேர் விகிதம் 100 ஆ ஐந்தாவதாக, வெளியாட களுக்குச் சென்று சமூகப் ப6 பணிகளோ, கல்விப் பணிகே அத்துமீறல் சட்டம் (Crim தடை செய்தது. இச்சட்டம் பட்டது.
ஆருவதாக, ஆனல் பிர தமிழர் மத்தியில் தேசிய பெறவில்லை. இவர்கள் இன்னு தொடர்பை முற்றகத் வில்லை. இவர்களில் ஒரு வுக்கு அடிக்கடி சென்று வந் டத்தின் இறுதியில் இலங்ை தலைமுறை உருவாகிவிட்ட இந்நாட்டிலுள்ள தேசிய உ 6)ዘዘ‛60ፐ கண்ணுேட்டத்தை முடியவில்லை. காலகட்டம்-3 மலையக மக்கள் நிலைபெறும் 1920 முதல் 1948 வரை
மலையக மக்கள் படும் இ: இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல, லும் மனிதாபிமான இயக்கங் குரல் கொடுத்தனர்.8 இதன கடி இவ் விவகாரத்தில் த படைத் தேவைகளை மலை உதரவாதப்படுத்த முயற்

மறுக்கப்பட்டன.
தோட்டப்புறத்தில் ஆக இருந்தது." ட்கள் தோட்டப் புறங் னிகளோ, அரசியல் 'ளா செய்யமுடியாது. inal Trespass Act) 1957லேயே நீக்கப்
தானமாக, மலையகத் உணர்வு வளர்ச்சி ம் இந்தியாவுடனை துண்டித்துக்கொள்ள குதியினர் இந்தியா தனர். இக்காலக்கட் கையில் பிறந்த ஒரு போதும் தனக்கு உரிமை பற்றி தெளி தக் கொண்டிருக்க
ம் காலம்
ன்னல்களுக்கெதிராக வேறு பல நாடுகளி களும் தனிநபர்களும் றல் இந்தியா அடிக் லேயிட்டு சில அடிப் Dயகத் தமிழர்களுக்கு சித்தது. இவ்வாறு

Page 67
51
1912ல் மருத்துவ வசதிச் சகாயச் சட்டம், 1921ல் ெ சம்பளச் சட்டம் ஆகியன தால் நிறைவேற்றப்பட்டன வெளியேற்றத்தடை
20களில் இந்தியாவில் மீது அக்கறைக் காட்டும் குப் பெற்றிருந்தன. இத இந்தியா வெளியேற்றத் த இந்தியாவிலிருந்து ଗ ஆள் திரட்டுவதைத் தடை பகுதியில் ரப்பருக்கு உலக ஏற்பட்டதால் ரப்பர் ே மளவு தொழிலாளர் தேவை
எனவே இத்தடைய பெருந்தோட்ட நலன் வி சாங்கத்திடம் தடையை டினர். ஆகையால் இத்த6 பட்டது.
இவ்வெளியேற்றச் சட் வாழ்வில் ஒரு திருப்பு ை இந்தியாவிலிருந்து வரவை ளர்களின் எண்ணிக்கை படியாக குறைந்தது. அே மலையகத் தமிழர் நிலைெ தது. இதன் பின்னரே த சினைகளுக்காக-உரிமைக்க அதற்கான தொழிற்சங் தொடங்கினர். மலையக மக்

சட்டம், 1920ல் கல்வி !
தாழிற் சட்டம், 1927ல் இலங்கை அரசாங்கத் 万。
மலையகத் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் செல்வாக் sனல் 1922ம் ஆண்டு டைச்சட்டத்தின் மூலம் பருந்தோட்டங்களுக்கு
- செய்தது. அக்காலப்
8 சந்தையில் கிராக்கி தாட்டங்களுக்கு பெரு பப்பட்டனர்.
ால் அதிர்ச்சியடைந்த ரும்பிகள் இந்திய அர தளர்த்துமாறு மன்ற டைச்சட்டம் தளர்த்தப்
டம் மலையக மக்களின் மையமாக அமைந்தது. ழக்கப்படும் தொழிலா இதன் பின்னர் படிப் தசமயம் இலங்கையில் 1றும்போக்கு அதிகரித் மது அடிப்படை பிரச் ாக அல்ல- போராடவும் 5ங்களை அமைக்கவும் கள் மத்தியில் இன்றள

Page 68
வும் ஒரு அரசியல் கட்சி பின்னணிலேயேபுரிந்துே அவர்கள் தமது உடன தீர்வை எதிர்பார்த்து ஸ்தாபனப்பட்டனரே த அரசியல் உரிமைக்க தேவையை உணரவில்லை சங்கங்கள் அமைக்கும் ப மாகத் தோட்டப் பகுதியி மிகக் கடுமையான அட போராட்டத்திற்கூடாகவே தொழிற்சங்கம் வளர்க்கப்
மலையகத்தில் தொழிற்சங்
1911ல் இலங்கை 5,85,952 பேர் தோட் 75,000 பேர் மாத்திரமே கவும் இருந்தனர். இ தோன்றிய முதலாவது இவர்களே. எனினும் இவ தொழிற்சங்க இயக்கமோ, முதன் முதலில் தோன்ற ணத்தை முன்னர் ஆரா
இலங்கையில் முதலா வேலை நிறுத்தமான தே | url gr&D (Thurston in சேர்ந்த தச்சர்களின் (Ca தம் 1860ல் நடைபெற்றது ஒரு வருடம் நீடித்தது.

52
சி தோன்ருததை இதன் கொள்ளமுடியும்.அதாவது ாடிப் பிரச்சினைகளுக்குத் தொழிற்சங்கங்களில் விர தமது அடிப்படை T6ՕՄ போராட்டத்தின் ). ஆயினும் இத்தொழிற் ணிகூட அவ்வளவு சுலப பில் செய்யமுடியவில்லை க்குமுறைக்கு எதிரான வ இவர்கள் மத்தியி? பட்டது.
கம் வேரூன்றுதல்:
தொழிலாளர் அணியில் ட்டத் தொழிலாளராகவு நகரத் தொழிலாளராம் தைவிட இலங்கையில் தொழிலாள வர்க்கமும் பர்கள் மத்தியில் இருந்து இடதுசாரி இயக்கமோ வில்லை. இதற்கான கார ய்ந்தோம்.
வது தொழிலாளர்களின் iர்ஸ்டன் கைத்தொழில் dustrial school) 60tudrpenter) வேலை நிறுத் இவ்வேலை நிறுத்தம்

Page 69
ஏ
அதன் பின்னர் 18 சுத் தொழிலாளர் வே. தொழிற்சங்கத்தைத் தொழிற்சங்கம் குறுகிய .ஈ.குணசிங்காவும், மலையகத் தொழிலாளரு
1920 ல் முதற் தட. சங்கப் போராட்ட இயக். வியக்கத்திற்கு ஏ. ஈ. கு. தார். இவரது தலை ை தொழிலாளர் சங்கத்தி பட்ட முதலாவது பொது சங்க இயக்கம் ஒரு கட்ட தற்கு சான்று கூறியது. நிறுத்தத்தில் சுமார் 20 பங்கு கொண்டனர்.
1935 டிசம்பர் மாதம் வது இடது சாரி கட்சிய கட்சி உருவான து.
ஆனால் பெருந்தோ தகைய அபிவிருத்திகள் டன. 30 களின் பின்னம் கங்கள் வேரூன்றத் தெ மாகக் கூறுவதெனில் 193 1ந் திகதி பயிற்றப்படாத யேற்றத் தடைச் சட்டத் வேற்றிய பின்னரே, தொழிலாளர் வருகை நின் இங்கு பலமான தொழிற்சங்
தி

53
B99 ல் இடம் பெற்ற ச்அ லை நிறுத்தம் முதலாவது தோற்றுவித்தது. இத் காலமே நீடித்தது.
நம் :
வையாக தீவிர தொழிவ் கம் ஆரம்பமானது. இது ணசிங்க தலைமை கொடுத் மையிலான இலங்கைத் கினால் 1923 ல் நடத்தப் வேலை நிறுத்தம் தொழிற் -த்திற்கு வளர்ந்து விட்ட - இப்பொது வேலை ' , 000 தொழிலாளர்கள்
ம் இலங்கையின் முதலா ான லங்கா சமசமாஜக்
சட்டத்துறையில் இத் - மெதுவாகவே ஏற்பட் ரே இங்கு தொழிற்சங் காடங்கின. திட்டவட்ட 29ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் - தொழிலாளர் வெளி த்தை இந்தியா நிறை இந்தியாவில் இருந்து றது. அதன் பின்னரே பகங்கள் உருவாக முடிந்

Page 70
54
தது. தோட்ட நிர்வாகம் ெ யில் தொழிற்சங்கங்கள் சகல முயற்சிகளையும் பே வது தொழிற்சங்கம் அமை: மீது போலி வழக்குகள் சாலைக்கு அனுப்பினர். அல் திருப்பி அனுப்பினர். 193 யாவுக்கு இவ்வாறு திருப் ஒரு முடிவுக்குக் கொண் தொழிற்சங்கம் வளரக்கூடி
கே. நடேச ஐயர்
மலையகத் தொழிலாள *ங்க இயக்கத்தைத் ே கர்த்தா திரு. நடேச 座 பிராமணர், பத்திரிகை எழு அகில இலங்கை தோட்டத் 6OT 5605 (Ceylon Indian 20களில் ஆரம்பித்தார். அங்கீகாரம் பெற்ற இயக்க ரது முயற்சியால் தோட்டத் தும் சிரமத்திற்குள்ளாக்கி முறை 1921 ல் நீக்கப்பட்ட டத் தொழிலாளரை தெ வில்லை. இப்பணியை தே பித்தவர் நடேச ஐயர். இ சிங்காவின் தொழிலாளர் ச செயற்பட்டதுடன் அதில் : தெரிவு செய்யப்பட்டார். இறுதி ஆண்டுகளில் ஏ.

பருந்தோட்டத் துறை அமைவதைத் தடுக்க மற்கொண்டன. யாரா க்க முற்பட்டால் அவர்
ஜோடித்து சிறைச் ஸ்லது இந்தியாவுக்குத் 9 தடைச் சட்டம் இந் பி அனுப்பப்படுவதை டு வந்தது. இதனல் ய சூழல் உருவானது.
ர் மத்தியில் தொழி தாற்றுவித்த ஆரம்ப }யராவார். இவர் ஒரு
}த்தாளர். இவர் தனது
} தொழிலாளர் சம்மேள
Workers Federation) 1922 ல் அது ஒரளவு மாக வளர்ந்தது. இவ தொழிலாளரை பெரி 6 libg5 “gi Goat GDP (Chit) து. குணசிங்க தோட்
ாழிற்சங்க மயப்படுத்த
ாட்டப்புறங்களில் ஆரம் வர் 1925 ஏ. இ. குண ங்கத்துடன் இணைந்து துணைத் தலைவராகவும் ஆணுல் இருபதுகளின் இ. குணசிங்காவிடம்

Page 71
55
இந்திய எதிர்ப்பு உணர்வு ணுல் அதனை விட்டு வெளியே
1920 தொடக்கத்தில் ந தொழிலாளர் ஏ. இ. குணசிங் கத்தில் அணிதிரண்டனர். களின் இறுதியாண்டுகளில் எதிர்ப்புவாதம் வெளிப்பட ஆ யத் தொழிலாளர் அவரைவிட் ல. ச. ச. கட்சியின் ஆரம்பத் வடிக்கையின் அடித்தளமாக சிங்க மீது அதிருப்தி கொ6 தொழிலாளர்களே அமைந்த மத்தியில் இருந்தே இலங் தொழிற்சங்க இயக்கம் முத இதன் தொடக்கமாகவும் ஏ. வீழ்ச்சியின் அறிகுறியாகவும் வாலை வேலை நிறுத்தம் அமை வெள்ளவத்தை நெசவாலே போராட்டம்:
வெள்ளவத்தை நெசவு யாளர்கள் இந்தியர்களே. 1 பட்ட இவ்வாலே அன்று இரு, மிகப் பெரியது. 1400 தொழி செய்தனர். குணசிங்க த 1923, 1926, 1929 ஆகிய அ நிறுத்தங்கள் நடந்தன.
பொருளாதார மந்தம், வி ஜப்பான் துணிகளின் ஆதிக்க ளினல் ஆலை நிர்வாகம் 1933

அதிகரித்து வந்ததி றினுர்,
நகர்ப்புற இந்தியத் காவின் தொழிற்சங் ஆயினும் இருபது அவரது இந்தியர் பூரம்பித்ததும் இந்தி ட்டு வெளியேறின" தொழிற்சங்க நட இவ்வாறு ஏ.ஈ.குண
ண்ட இந்திய நகரத்
தனர். இவர்களின் கை இடதுசாரித் நலில் தோன்றியது. ஈ. குணசிங்காவின்
வெள்ளவத்த நெச ந்தது.
ாஜலயின் உரிமை 890ல் ஆரம்பிக்கப் ந்த நெசவாலைகளில் லாளர் அதில் வேலே ஜலமையில் இங்கு ஆண்டுகளில் வேலை
ற்பனைச் சந்தையில் 5ம் ஆகிய காரணங் பெப்ரவரி மாதம்

Page 72
சம்பளக் குறைப்ை எதிர்த்து முழுத் தொ தத்தில் குதித்தனர் வாகத்தினரின் பாது யிருந்தார். ஆலை நி விடயத்தில் தலையிடு டியது. குணசிங்க ெ தத்தைக் கைவிட்( புத்திமதி கூறினா. வித்தல் இல்லாமல் தமது தொழிற்சங்கத் 235 (Employees Fed (1929 - ஜூன் மாதம் தத்தை மீறிய செயல் வேலை நிறுத்தம் செய் ளர்களின் சங்க அங்க டதைச் சுட்டிக் காட் ளர் அதிர்ச்சியடைந்த இப்பிரச்சினையில் யிட முன் வந்தது. வரி) 23ந் திகதி பொதுக்கூட்டம் ஒன்று வெள்ளவத்த தொழில கொல்வின் ஆர். டி. சி வேர்ணன் குணசேக நாயக்க ஆகியோர் ே செய்யப்பட்டனர். பி எம். பெரேரா, எஸ். ஏ குணவர்த்தன, சுசன் வேலே நிறுத்தத்தை பொழிவாற்றுதல், நி

56
ப அறிவித்தது. இதனை ழிலாளர்களும் வேலை நிறுத் . இக்காலப் பகுதியில் நிர் காவலனக குணசிங்க மாறி ர்வாகம் தமது சார்பில் இவ் மாறு குணசிங்காவை வேண் தாழிலாளர்களை வேலை நிறுத் டு வேலைக்குத் திரும்புமாறு அதற்கு, தகுந்த முன்னறி வேலை நிறுத்தம் செய்தது திற்கும் முதலாளிகள் சமா eration) திற்கும் இடையே ) நடைபெற்ற கூட்டு ஒப்பந் என்று கூறினர். மேலும் த பெரும்பாலான தொழிலா த்துவம் காலாவதியாகி விட் ட்டினர். இதனுல் தொழிலா 56ΟΤΙΤο
வாலிப முன்னணி தலை அதே மாதம் (1933 பெப்ர இதற்காக பெரியளவிலான று நடத்தப்பட்டது. அதில் pாளர் சங்கம் ஆரம்பமானது. சில்வா அதன் தலைவராகவும் ரா, ஜே. டபிள்யூ" சேன செயலாளர்களாகவும் தெரிவு லிப் குணவர்த்தன, என் ா. விக்கிரமசிங்க, ருேபர்ட் டி. சில்வா ஆகியோர் இவ் ஒழுங்கு செய்தல், சொற் தி சேகரித்தல் போன்ற

Page 73
57
பணிகளில் முன்னணி வகித்த குட்டன், ராமையா ஆகிய தீ ளர் போராட்டத்திற்குத் தலை.ை வேலைநிறுத்தம் இரு மாதங் ஆலேத் தொழிலாளர்களில் 2/3 ளிகளாவும், 1/3 பகுதியினர் இருந்தனர். அச்சமயம் பொ( வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் கரித்து இந்திய எதிர்ப்புவாதம் தது. இந்நிலையில் குணசிங்க எதிரான உணர்ச்சியையும் கிளப்பினர். அத்துடன் சிங்க தொழிலாளர்களை லொறிகளில் களாக நெசவாலைக்கு அனுப்பி திரும்ப விரும்பும் வேலை நிறுத் பாதுகாப்பளிப்பதே இதன் நோ கூறினா. இதனல் மலையாளிக களுக்குமிடையே மோதல் ஏ மான நிலையை அவர் உருவா மோதலைத் தவிர்ப்பதற்காக அர ஒரு ஆணைக்குழுவை வரலாற்றி யாக நியமித்தது. இவ்வாணைச் தத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளரை குணசிங்காவை பாராட்டியது. மான விளக்கமான கட்டுரைக்கு குமாரி ஜயவர்தன, **இலங்ை இயக்கத்தின் தோற்றம்?2) தொழிற்சங்க உரிமை:
1935 ல் தொழிற்சங்க சட் கத்தால நிறைவேற்றப்பட்ட பின்

னர். அப்புஹாமி, ரமிக்க தொழிலா ம தாங்கினர்.
பகள் தொடர்ந்தது. பகுதியினர் மலையா சிங்களவராகவும் நளாதார மந்தம்,
ஆகியவை அதி: மேலோங்கி இருந் மலையாளிகளுக்கு இனவாதத்தையும் 5ளத் துறைமுகத் ஏற்றி கருங்காலி னர். வேலைக்குத் ந்தக்காரர்களுக்குப் ாக்கம் என அவர் ளுக்கும் சிங்களவர் ற்படும் அபாயகர க்கினர். உடனே சாங்கம் தலையிட்டு ல் முதல் தடவை க்குழு வேலைநிறுத் Tக கனடிததது. (இது சம்பந்த பார்க்க: கலாநிதி கயில் இடதுசாரி
ட்மூலம் அரசாங் ானரும் தோட்டப்

Page 74
புறங்களில் தொழிற்ச 6) J60) g5 பெரும்பாலா கொடிய முறையில் நச தின் கீழ் ல. ச. ச.கட்சி தோட்டத் தொழிலாள gig. (All Ceylon Es பிறேஸ்கேர்டின் சம்ப டொனமூர் சகாப்த அரசியல் நெருக்கடிய புகழேணியின் உச்சத் கவும் இது அமைந்தது
மார்க் அந்தணி Antony Bracegirdle) யாவில் இருந்து அவுெ வெள்ளையராவார். அ கட்சியின் உறுப்பினர வந்தார். அப்போது களுக்குள் நுழைவதுசு படி தண்டனைக்குரிய தேயிலைத் தோட்ட செய்தார். இவர் தே யில் ல. ச. ச. கட்சிக் பணிகளில் தீவிரமாகக் கட்சி மேடைகளில் ப தோட்டத் தொழிலாள வேரூன்றுவதில் இல் பாடுகள் பெரும்பங்கா செயற்பாடு தோட்ட திற்கும் தலையிடியாக பதவி நீக்கம் :ெ

58 :ங்கங்கள் அமைக்கப்படு 60T தோட்டத்துரைமார் ர்க்கி வந்தனர். இச்சட்டத்
தனது அகில இலங்கைத்
ர் சங்கத்தைப் பதிவு செய் state Workers Union)
வம் (1937):
தத்தில் ஏற்பட்ட முதலாவது
ாகவும் ல. ச. ச. கட்சியை திற்கு உயர்த்திய சம்பவமா . அச்சம்பவம் இதுதான்:
பிறேஸ்கேர்டின் (Mark என்ற இளைஞர் பிரித்தானி ஸ்திரேலியாவில் குடியேறிய வுஸ்திரேலிய கம்யூனிஸ்ட் ான இவர் 1933ல் இலங்கை வெளியாட்கள் எஸ்டேட் டிட அத்து மீறல் சட்டத்தின் L கு ற் ற ம். அவர் மொன்றில் உத்தியோகம் ாட்டத் தொழிலாளர் மத்தி குச் சார்பாக தொழிற்சங்கப் # செயற்பட்டார். ல" ச.ச கிரங்கமாக உரையாற்றினர் ‘ர் மத்தியில் தொழிற்சங்கம். வரது துணிகரமான செயற் ற்றின. இவரது தீவிரமான நிர்வாகத்திற்கும் அரசாங்கத் இருந்தது. எனவே அவர் சய்யப்பட்டதுடன் பிரதம

Page 75
பொலிஸ் அதியட்சகர் தரிசி ஆகிய இருவரும் பட்ட கவுன்சில் கட்ட 60Lugdi) (Order- in , கடத்தும் ஆணையைப்
நாடு கடத்துவதற் 1987 ஏப்ரல் 22ந் தி. ஆனல் அதற்கு முன்ன கட்சியினர் அவரைத் 6) Intsógnori மீது சட்ட
ஆள் கொணர்வு மனு தனர். அதாவது பொ சன்றதாக வழக்கு சா பட்டது. அதே வேஜள லேயில் நாடு கடத்தல் தென வழக்காடப்பட்ட கேர்டின் செய்ததெல்லா சுதந்திரத்தைப் பிரயே இதற்காக அவரை நாடு பிரதம நீதியரசர் தீர்ப்
இப்பிரச்சினையை ரம் அவர்கள் நிறுத்தி போது சட்டமன்றத்தில் ராவும், பிலிப் குணவ யால் டொனமூர் யாப்பி விட்டனர். நாடு கடத்து ததன் மூலம் பிரதம செய சரின் அமைச்சரவையின் அதிகாரத்தில் குறுக்கிட் சிெயல்வாதிகளை பிரித் பாம்மைகளாக மாற்றப் ப

59
(ஐ.ஜி.பி) பிரதம காரிய h, 18966b நிறைவேற்றப் ளைச் சட்டத்தின் அடிப் - Council) இவரை நாடு பிறப்பித்தனர். கான இந்த ஆணை கதி பிறப்பிக்கப் பட்டது. ரே விடயமறிந்த ல. ச.ச. தலைமறைவாக்கிவிட்டு நடவடிக்கை எடுத்தனர். (Habeas Corpus) 6.33 லிஸார் ஆளைக் கடத்திச் மர்த்தியமாக ஜோடிக்கப் பிரதம நீதியரசர் முன்னி ஆணே செல்லுப்படியாகா து. இறுதியாக *பிறேஸ் ம் அவர் தனது பேச்சுச் ாகித்தது மாத்திரந்தான். கடத்த முடியாது?எனப் ளித்தார்,
திேமன்றத்துடன் மாத்தி க் கொள்ளவில்லை. அப் இருந்த என். எம்.பெரே ர்த்தனவும் இப்பிரச்சிஜன ன் தகைமைக்கே சவால் 5ல் ஆணையைப் பிறப்பித் பலாளர், உள்நாட்டமைச் துணைத் தலைவரதும் டுள்ளார். உள்ளூர் அர தானிய ஏகாதிபத்திய ார்க்கிறது என சட்டம்

Page 76
60
சபையில் முழங்கினர். பி. பொதுக்கூட்டத்தையும், நடத்தினர். 5F. F5 టిర్ 6, பொதுக்கூட்டத்தில் திரு. எ பண்டாரநாயக்கவும் 26ÕID TIL முல்லோயா gio Lu6nití) :
நடேச ஐயர் தோட்டப் சங்கத்தை முதலில் ஸ்தாட் ஜிஸ்டுகள் தொழிற்சங்க ந
பின்னரே தோட்டப்புற தங்களும், போராட்டங்களு றன. இவர்களது தொழி மிகவும் மாறுபட்ட விதத்தில் பகுதியில் இவர்கள் பலம் ெ 可ar函ué司叫 எதிர்ப்புக் வைத்து பல் அரசியல் வெற்றிகரமாக நடத்தினர்க மே தினத்தை விமர்சைய வாறு மலையகத்தில் அரசிய வர்க்க உணர்வையும் வளர் இவர்களாலேயே மேற்கெ களுடன் கே. நடேச ஐயர் ஒத்துழைத்து வந்தார். தான் ஹேவாஹெட்ட பகு தோட்டத்தின் வேலைநிறுத் l-gile இப்போராட்டத்தில் பிரயோகம் செய்ததில் தெ கோவிந்தன்) காலமானர். இவ்வாறு மலையகப் ப வேரூன்றத் தொடங்கிய

மாண்டமான ஒரு ஆர்ப்பாட்டங்களையும் ாற்பாடு செய்த அப் ஸ். டபிள்யூ ஆர் டி? ாற்றினர்.
பகுதியில் தொழிற் பித்தபோதும் சமசமா டவடிக்கையில் இறங் ங்களில் வேலை நிறுத் நம் உத்வேகம் பெற் ற்சங்க நடவடிக்கை b அமைந்தது. ஊவா பற்றுத் திகழ்ந்தார்கள். கோஷத்தை முன் வேஜல நிறுத்தங்களே ள். 1940ல் பதுளையில் ாக நடத்தினர். இவ் ல் விழிப்புணர்வையும், *க்கும் ஆரம்ப முயற்சி ாள்ளப்பட்டது. இவர் ர் மிகவும் நெருக்கமாக
இக்காலகட்டத்திலே நதியிலுள்ள முல்லோய ந்தம் மேற்கொள்ளப்பட் பொலிசார் துப்பாக்கிப் ாழிலாளி ஒருவர் (திரு
குதியில் இடதுசாரிகள் காலப் பகுதியிலேதான்
تھے

Page 77
இரண்டாம் உலக மகாயு, தின்போது பிரித்தானிய மறுத்த, ஏகாதிபத்திய 6 தீவிரப்படுத்திய சமசமா 1940 296ਹੰ மாதம் 'பா கீழ் கைது செய்யப்பட்ட விளக்க மறியலில் வைச் 1942 மார்ச் மாதம் : வரை அவர்களது தொ வளரத் தொடங்கும் போ தால் இவர்களது தொழ வளர முடியாமற் போனது
1939 ல் இந்தியா, யைத் தடை செய்ததன் தொழிலாளர்களை தொழி றத்திற்காக இந்தியாவு முடியவில்லை அதைவிட திகதி தோட்டத் துரைம சங்கப் பிரதிநிதிகளுக்கும்
ஒப்பந்தமொன்று கைச் ச
(Between the PI Ceylon, the Ceylon Association and the all in London on one hand Workers Federation anc Workers' Union on the
1940ம் ஆண்டு 7 தொடர்ந்து பூர்ஷ்வாக் **இலங்கை இந்திய காங்
ம-5

51
த்தம் வெடித்தது. யுத்தத் ருக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கு ாதிர்ப்புப்போராட்டத்தை ஜக் கட்சித் தலைவர்கள் துகாப்புச் சட்டத்தன்99 னர். விசாரணை இன்றி க்கப்பட்டனா, ஆயினும் சட்டவிரோதமாக்கப்படும் "ழிற்சங்கம் இயங்கியது. தே தடை செய்யப்பட்ட Nற்சங்கம் மலையகத்தில் i
தொழிலாளர் ஏற்றுமதி பின்னர், துரைமாரால், ற்சங்கம் அமைத்த குற் க்குத் திருப்பி அனுப்ப - 1940 නූ"මඩ් 29 ± ார்களுக்கும், தொழிற் இடையே ஏழு அம்ச ாத்தானது. anters 'Association of Estates Proprietory Ceylon Association and the Ceylon Indian i the all Ceylon Estate other)
அம்ச ஒப்பந்தத்தைத் கள் தலைமையிலான கிரஸ் தொழிற்சங்கம்??

Page 78
62
(Ceylon indian Congr (1940 மார்ச் மாதம் நிறு வேரூன்றத் தொடங்கி 1950 ல் இலங்கை தொழி மாற்றபபட்டு இன்றளவும் தொழிற்சங்கமாக இருந்து காரணங்களே தொடர்ந் புரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்திய எதிர்ப்பு வாதமும்
ஆண்டில் இந்திய எதிர்ப்பு வாதப் இந்திய எதிர்ப்பு மாத்த நிலம் பறி போவதனல் பா புக்களால் உருவாக்கப்பட் துறையில் தொழில் புரிந்த கையில் ஈடுபட்ட, கோட் இந்தியாவில் இருந்து ெ செய்வதை ஆதரித்ததாலு சிங்கள நிலவுடமையாளர் ரின் உழைப்பை நம்பி கே பட்டதனலும் அதிகம் வ துடன் 1848 மாத்தளைக் இலக்கு பிரித்தானியரே.அ ரிக தர்மபால போன்ே இந்திய எதிர்ப்புவாதம் சில டிருந்தாலும் ஒரு இயக்கம அவர்களது ஒரே இலக்கு அவரது பிரதான இலக்கு திகழ்ந்தனர்.

2
ess Labour B. Union) வப்பட்டது) வேகமாக யது. இதன் பெயர் லாளர் காங்கிரஸ் என பலம் மிக்க மலையகத் வருகிறது. இதற்கான து வரும் பகுதிகளில்
0 மலையக மக்களும்
முதல் தடவையாக ம் தோன்றியது. இவ் ளைப் பகுதியில் தமது rதிக்கப்பட்ட நிலப்பிர ட்டபோதும், அரசாங்க , கோப்பிப் பயிர்ச் செய் ப்பி உற்பத்தியாளர்கள் தாழிலாளர் இறக்குமதி ம், கணிசமான அளவு இந்தியத் தொழிலாள ாப்பி உற்பத்தியில் ஈடு லுப் பெறவில்லை. அத் கலகத்தின் பிரதான அதன் பின்னர் அநகா றரால் கிளப்பப்பட்ட p கருநிலகளைக் கொண் ாகப் பரிணமிக்கவில்லை. இந்தியர்கள் அல்ல. பிரித்தானியராகவே

Page 79
63
மூப்பதுகளில் :
1930 களில் தான் உ தில் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த வையாக இலங்கையில் உ துறைகளில் தோன்றி விய
1) வர்த்தகத்துறையில்
அன்று இலங்கை வர்த்த களின் பிடி மிகவும் இறுக்க காலத்தில் அதாவது 1948 விபரம் ஒன்றின்படி 750 ெ 10 கோடி வங்கி மூலதன தின. அன்று உள்ளூர் இவையே செயலாற்றின. வணிகத்தில் 90 சதவீதமு 60 சதவீதமும், சில்லன் தில் 40 சதவீதமும் இந்தி
1930-களிலேயே சிங் இனமாக உருவாகும் போ டத்தை அடைந்தது.10 6 கொண்ட ஒரு சிங்களவன் தில் உருவாகிவிட்டது. இந்திய வணிக மூலதன இவர்கள் வியாபாரச் சந் ருந்து மீட்பதற்காக இந்த கிளப்பினர். இவர்கள் எழு வாதத்தின் இலக்கு இந்தி தோட்டத் தொழிலாளர்கள்

ண்மையான அர்த்தத் திய எதிர்ப்பு முதற் தட ருவானது. இது ஐந்து ாபித்தது.
நகத்துறையில், இந்தியர் மாக இருந்தது. பிற் 5ல் பெறப்பட்ட புள்ளி சட்டிகள் நிறுவனங்கள் த்தைக் கட்டுப்படுத்
கடன் வங்கிகளாக இதைத் தவிர மொத்த ம், இடை வணிகத்தில் றை (Retail) வியாபாரத் யர் வசம் இருந்தது.9
கள மக்கள் ஒரு தேசிய ாக்கு ஒரு இறுதிக் கட் வர்த்தக மூலதனத்தைக் னிகர் அணி இக்காலத் இவ்வணி பலம் மிக்க ாத்துடன் மோதியது. தையை இந்தியரிடமி திய எதிர்ப்பு வாதத்தை ப்பிய இந்திய எதிர்ப்பு ய வர்த்தகர்களே தவிர ர் அல்ல.

Page 80
2) அரசாங்க, நிர்வாக
அரசாங்க உத்திே மட்ட நிர்வாகிகளாகவும் பெரும்பாலும் மலையாளிக தற்போது ஆங்கிலம் ச உயர்குலத்தில் உருவ இந்திய உத்தியோகத்தர் அவ்விடத்தில் தாம் அt இந்திய எதிர்ப்பைக் இலக்கு இந்திய உத்தி தோட்டத் தொழிலாளர் ரப்படி அரசாங்க உத் 1936 ல் 36 சதவீதத்தின னர். இத்தொகை 1939 1941 ல் 12 சதவீதமாகவு
ஆங்கிலக் கல்வி கற் சிங்களவர் என்ற வேறுபா யேற்றுவதில் கைகோர்த் 3) நகரத் தொழிலாளர்
ரயில்வே துறையிலு முகத்திலும், வெள்ளவத்ை பெரும் தொழிற்சாலைகள //းနှီးနှီး၏ இந்தியர் இக்காலத்தில் இலங்ை AT (5 வேலையில்லாத் உலகப் பொருளாதார நெரு கூர்மையடையத் தொ வேலையற்ற சிங்கள மக்க எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. நகர்ப்புறத்து இந்தியத் ெ

64 ܕܠ܇
த் துறையில்
பாகத்தர்களாகவும் இடை பெருமளவு இந்தியர்கள் 5ள் - பதவி வகித்தனர். நற்ற சிறு அணி ஒன்று ாகிவிட்டது. இவர்கள் ர்களே வெளியேற்றிவிட்டு மர்ந்து கொள்வதற்காக கிளப்பினர். இவர்களது நியோகத்தர்களே தவிர அல்ல. ஒரு புள்ளி விப தியோகத் துறையிலே ார் இந்தியராக இருந்த ல் 19 சதவீதமாகவும்: |ம் குறைக்கப்பட்டது. ர இலங்கையர், தமிழர், டின்றி இவர்களை வெளி திருந்தனர்.
மத்தியில் :
ம், கொழும்புத் துறை 2த நெசவாலை போன்ற ரிலும் பெரும்பாலான களாகவே இருந்தனர். கயில் முதற்தடவை தி 60or - T. L. L. th: }க்கடியைத் தொடர்ந்து டங்கியது. இதனுல் ள் மத்தியில் இந்திய இவர்களது இலக்கு தொழிலாளர்களே தவிர

Page 81
தோட்டத் தொழிலாளர் . இன்னும் பிணைந்து கிய களில் மூலதனத்து வ அ தனத்துவத்தின் கீழ் 1 டாளமோ உருவாகவில் வரலாற்றாசிரியர்கள் ''கே டாடிய கண்டிய விவசா தில் மலையகத் தொழிலா பார்த்தனர்'' என்று கூறு இல்லை. பெரும்பாலும் ! களைக் கொண்டிருந்த ெ லாளர்கள் 1933-ல் நட தத்தை, தொழிற்சங்க . கர்த்தாவான , பின்னாள் சிங்க சிங்களத் தொழிலா முறியடித்தது போன்ற யகத்தில் நடைபெற வில்
4) தொழிற்சங்க இயக்க
இடதுசாரிகள் தெ ஈடுபட்டபோது பெரும்ப தியத் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கத்தை விட் களுடன் சேர்ந்தனர். ம களின் பிரதிநிதியாக நடேச ஐயரும் இட ஆதரித்தார். இதனால், எதிர்ப்புணர்வை வெளிப் குணசிங்க வெளிப்படை! கினார். தொழிலாளர் இய இனவாதம் பரவ இவர்

அல்ல. நிலவுடமையுடன் டந்த கண்டியப் பகுதி பிவிருத்தியோ, மூல தொழில் தேடும் பட் லை. எனவே சில வலை இன்றித் திண் யிகள் இக்கால கட்டத் ளரைப் பொறாமையுடன் வம் கூற்றில் அர்த்தமே மலையாளத் தொழிலாளர் வள்ளவத்தை தொழி டாத்திய வேலை நிறுத் இயக்கத்தின் ஆரம்ப இனவாதி, ஏ.ஈ.குண எளரை வேலைக்கனுப்பி செயல் எதுவும் மலை மலை.
கத்தில்
ாழிற்சங்க வேலையில் எலான நகர்ப்புற இந் - ஏ.ஈ.குணசிங்காவின் டு விலகி இடதுசாரி மலையகத் தொழிலாளர்
அப்போது திகழ்ந்த துசாரிகளை - வலுவாக மறைமுகமாக இந்திய படுத்தி வந்த, ஏ.ஈ பாகவே பேசத் தொடங் பக்கத்தினுள் இவ்வாறு
காரணமாயினார்.

Page 82
5) பாராளுமன்ற அர
பூர்ஷ்வாக்களைப் தமிழ் பூர்ஷ்வாக்கள், கண்னேட்டத்தைக் கால கட்டத்தில் இந்த வகையான கருத்தை வெளியிட்டனர். இந்தி கத்தை எதிர்ப்பதிலும், வெளியேற்றுவதிலும் இருந்தனர். இந்திய வெளியேற்றுவதிலும் அ ஆனல் தோட்டத் யேற்ற அவர்கள் ஏனெனில் அவர்கள் ராக இருந்தபடியால் ம மலிவான, இலகுவ உழைப்பை இழக்க மனுேபாவத்தை 1937 Council) நடை பெற்ற வாகக் காட்டுகிறது விளக்கும் மற்ருெரு சம்ப பிட வேண்டும். 1939 பயிற்றப்படாத தொழிலா சட்டத்தை இந்தியா தொழிலாளர் இலங்கை ( தது. (இதன் பின்னணி தில் தரப்பட்டுள்ளது) 1940 நவம்பர் மாதம் இல தூதுக் குழுவொன்று ( வார்த்தை நடத்தியது காலத்தில் மலையகத் தமி

66
-
பொறுத்தளவில் சிங்கள இந்திய எதிர்ப்பில் ஒரே கொண்டிருந்தனர். இக் நியருக்கு எதிரான ஒரே யே இவ்விரு சாராரும் கிய மூலதனத்தின் ஆதிக் , இந்திய நிர்வாகிகளை இவர்கள் பிடிவாதமாய் நகரக் தொழிலாளர்களை வர்கள் ஆர்வம்காட்டினர். தொழிலாளரை 662 6f மு ய ற் சி க்க வி ல் ஜல. தோட்ட உரிமையாள லையகத் தொழிலாளரின் பாகச் சுரண்டக்கூடிய விரும்பவில்ஜல. இந்த cy J'd 360) Liu Gai (State ஒரு சம்பவம் தெளி இம் மனுேபாவத்தை வத்தையும் இங்கு குறிப் ஆகஸ்டு மாதம் 1ந் திகதி “ளர் வெளியேற்ற தடைசி நிறைவேற்றி இந்தியத் செல்வதைத் தடை செய் அடுத்த அத்தியாயத் இத்தடையை நீக்குமாறு 2ங்கையின் உயர்மட்டத் டெல்லி சென்று பேச்சு இத் தூதுக் குழுவில் பிற் ழர்களின் பிரசாவுரிமை

Page 83
யைப் பறிமுதல் செய்த தானமானவர். இவை SW. R. D, பண்டாரநா எச். ஜே. ஹக்சம் (H.J Secretary) sqhé6)(3UT(5. இடம் பெற்றிருந்தனர். காலஞ் சென்ற எe தொழிலாளர் இறக்கும வதை நிறுத்த வேண் 1937 அரச சபையில் வாக்குகள் எதிராகவும் தது. ஏ.ஈ. குணசிங்க வாறு அப்பிரேரணை
இவ்வாறு மலிவா6 கூடிய உழைப்பு என் தொழிலாளரை பிரிட் இலங்கையைச் சேர்ந்த களும் விரும்பியபடியால் எதிரான ஒரு உணர்
ஆனல் அரசியல் தளவில் மலையகத் ெ எதுவுமற்ற **கூலிக பதையே விரும்பினர் பலத்தைக் கட்டுப்படு: எதிர்ப்புணர்வைப் பய 1920-களில் சட்ட நி( பிரதிநிதிகள் தெரிவு ெ பூர்ஷ்வாக்கள் எதிர்த்த டொனமூர் ஆணைக்கு வழங்க முன்வந்தபோ,

67
ந D.S. சேனநாயக்க பிர ரவிட தி ரு வா ளர் கள் யக்கா, G.C S. கொரியா, . Huxhum the Financial
ம் இத் தூதுக் குழுவில்
ன். எம் பெரேரா இந்தியத் திக்கு லேசன்ஸ் வழங்கு டும் என்ற பிரேரணையை
சமர்ப்பித்த போது 29 5 ஆதரவாகவும் கிடைத்
நடுநிலை வகித்தார். இவ்
படுதோல்வியடைந்தது. ன, சுலபமாகச் சுரண்டக் ற முறையில் மலேயகத் டிஷ் கொம்பெனிகளும் த தோட்ட உரிமையாளர் மலேயகத்தொழிலாளருக்கு வு வளர்க்கப்படவில்லை
அதிகாரத்தைப் பொறுத் தொழிலாளர் உரிமைகள் 5TIT35? என்றும் இருப் அவர்களது அரசியல் த்தும் விடயத்தில் இந்திய ன்படுத்திக் கொண்டனர். ருபண சபைக்கு இந்தியப் சயயப்படுவதை இலங்கை னர். அத்துடன் 1929-ல் ழ சர்வஜன வாக்குரிமை து இவ்வெதிர்ப்பு உச்ச

Page 84
68
கட்டத்தை அடைந்தது. தொழிலாளரின் வாக்குட பூர்ஷ்வாக்கள் அதிகார
புறத்தில் வளர்ந்து 6 பொதுத் தேர்தலில் 7 பிரதிநிதிகள் தெரிவு செ புறத்தில், இடதுசாரிகள் ஆ அதிக பலம் பெற்று வந்த6 சாரிகள் இவர்களது : பெற்றனர்). இவ்விரு
இலங்கை பூர்ஷ்வாக்கள்
இவ்விடயம் பின்னர் கொ
இந்தியர் வெளியேற்றம் :
மேலே கூறப்பட்ட 6 ஒரு விடயம் தெளிவாகிற வான இந்திய எதிர்ப்பு ( களை வெளியேற்று?? தொழிலாளர்களுக்கு 6Tg பட்டவை அல்ல. மாரு என்ற பிரிவில் அடங்கா இஎதிராகக் கிளப்பப்பட்டதா §: இயக்கத்தினுல் மு “வேர்கள் இந்தியபுத்திஜீவ் * உத்தியோகங்களில் இரு
யோகத்தர்களுக்கு எதிரா முதலில் செயற்பட்டது. 6 பூர்ஷ்வா வளர்ச்சியை வளர்ச்சியே அதிகமாக இரு வில் நகர்ப்புற இந்தியத் எதிராகப் பரவியது. :

ஏனெனில் மலையகத் பலத்தால் இந்தியப் மிக்கவர்களாக ஒரு வந்தனர். (உ.ம்.1947 இந்திய வம்சாவளிப் யயப்பட்டனர்). மறு அவர்களது வாக்கினல் னர் (1947-ல் 17 இடது ஆதரவுடன் வெற்றி அபிவிருத்திகளையும் வி ரு ம் ப வி ல் லே. டுக்கப்படும்.
விடயங்களில் இருந்து து. 30-களில் உரு வாதமும், **இந்தியர் கோஷமும் மலையகத் திராகக் குறிவைக்கப் நீக மலையக மக்கள் த இந்தியர்களுக்கு ாகும். இந்த இந்திய முதலில் பாதிக்கப்பட்ட கேளே. அரசாங்க ந்த இந்திய உத்தி கவே இவ்வியக்கம் ரனெனில் இலங்கை விட புத்திஜீவிகளின் நந்தது இது விரை
தொழிலாளருக்கும் இதற்கான காரணம்

Page 85
69
யாதெனில் எந்த ஒரு சமூ படும்போது, அல்லது ( வலுவான தொழிலாள வ பெற முயலும். இவ்வாறு புறத் தொழிலாளரின் உ *இந்தியரை வெளியேற் இருவரது நலன்களையும் இணைத்தது.
எனவே போக்குவரத் இலாகாவில் பணி புரிந்த மாத நோட்டீஸ் கொடு பல வருடங்கள் சே, கூட, ஒரு மாதச் சம்பளத் ஈடாக வழங்க அவர் மு அவர்கள் போய்ச் சேர ே (இந்தியாவில்) கொடுப்பத யப்பட்டது.1 இந்தியர் தேசிய இயக்கம் இக்காலகட்டத்தில் கெ கொண்ட இந்தியர்களின் பதற்கு இரண்டு அ விட்டன. அவற்றில் இல திரு.எஸ்.தேசாய் தலைமை சேவா சங்கம் வள்ளியப்ப மையிலும் இயங்கி வந்தன களும் கோல்பேஸ் திடலில் நடத்தி இலங்கை அ மானத்தை வாபஸ் பெற தன. ஆணுல் இலங்கை சாய்க்கவில்லை. எனவே

pகத் தட்டும் பாதிக்கப் போராடும்போதும், ஒரு ர்க்கத்தின் ஆதரவைப் புத்திஜீவிகள் நகர்ப் தவியையும் பெற்றனர். }று?? என்ற கோஷம்
போராட்டத்தையும்
து அமைச்சர் தனது
8,000 பேருக்கு ஒரு த்ெதார். இவர்களுக்கு வையாற்றியிருந்தாலும் நதை மாத்திரம் நட்ட ன்வந்தார். அதையும் வண்டிய கிராமத்தில் ாகவே ஏற்பாடு செய்
5ாழும்பை மையமாகக் நலனைப் பாதுகாப் மைப்புகள் தோன்றி ங்கை இந்தியர் சங்கம் யின் கீழும், இந்திய செட்டியார் தலை ா. இவ்விரு சங்கங் ) பொதுக்கூட்டங்களே ரசாங்கம் தனது தீர் வேண்டுகோள் விடுத் அரசாங்கம் செவி இரு சங்கங்களும்

Page 86
மகாத்மா காந்திக்கு பிரச்சினையில் தலையிட கொண்டன.
இலங்கையில் முதலி பூர்ஷ்வாக்கள் இந்திய குக் செலுத்தும் அளவு களாக இருந்தார்கள். மலைச் செட்டியாருக்கு அதிகமான ஏக்கர் வய இருந்தது. அதன் ெ *தற்கு தனியான கப் டிருந்தார். இலங்கை நல்ல சந்தையாக இ அண்ணுமலைப் பல்கலைக் இவரே.
இவ்வாறு, தேசிய (National Minorities நாட்டின் பொருளாதார செலுத்திய போக்கு புறம்போக்கான ஒன்று தென் கிழக்கு ஆசிய காணப்பட்டது. பர்மா மையாளர்களும் பூர்ஷ்6 இந்தோனேசியா, நாடுகளில் சீனபூர்ஷ்வ சீன, இந்திய பூர்ஷ் ஆதிக்கம செலுத்தினர் யாதெனில் தென்கிழக் மூலதனத்துவ வளர்ச் இருந்தபடியால் ஓரளவு

மனுச் செய்து இப் வேண்டுமென கேட்டுக்
டுே செய்திருந்த இந்திய அரசியலிலும் செல்வாக் க்கு வலிமை மிக்கவர் உதாரணமாக அண்ன ஒரு லட்சத்திற்கும் ல் இலங்கைக்கு வெளியே நல்ஜல ஏற்றிச் செல் பல்களை அவர் கொண் அவரது அரிசிக்கான ருந்தது. தமிழ்நாட்டில் கழகத்தை நிறுவியவரும்
சிறுபான்மை இனத்து 3) பூர்ஷ்வாக்கள் ஒரு த்தில் பெரும் ஆதிக்கம் இலங்கைக்கு மாத்திரம் அல்ல. பொதுவாகவே நாடுகளில் இத்தன்மை விலே இந்திய நிலவுடை வாக்களும், தாய்லாந்து லிப்பைன்ஸ் போன்ற ாக்களும், மலேசயாவில் }வாக்களும் இவ்வாறே
இதற்கான காரணம் கு ஆசிய நாடுகளில் *சி மிகவும் மந்தமாக வர்த்தக மூலதனத்துவ

Page 87
7
வளர்ச்சி பெற்ற அண்ை ேச ர் ந் த பூர்ஷ்வாக் துறையை கைப்பற்றிக் ULI 1T@g5 L[).
மலேசியாவிலும், ஐ ஒரு பொதுத்தன்மைை பார்ப்பது பொருத்தமா நகரத்தை மையமாகக் ( பூர்ஷ்வாக்கள் தேசிய சி சேர்நதவர்களாக இரு அவர்களோடு எவ்விதத் அதே சமூகத்தைச் மக்கள் பெருந்தோட்டங்க தனியான மக்கள் கொண்டிருந்தார்கள். உ தோன்றி வளர ஆர *அந்நிய பூர்ஷ்வாக்களு வாதம் கிளப்பப்பட்டது பெருந்தோட்ட தொழில் திசை திரும்பியது. அஎ விடயம் யாதெனில் அது பற்றி கவலைப்படாத பூர்ஷ்வாக்கள் தமக்குப் தமக்கு எதிராக தேசிய போது- தம்மைப் பாதுக தொழிலாளரிடம் ஒடின தேசியவாதத்தைத் தட் ஸ்தாபனப்படுத்தினர். ராகக் குரல் கொடுத்தன களைத் தொடங்கி தலைை

டை ஆசிய நாடுகளைச் iகள் வர் த் த க த் கொண்டனர் என்பதே
இலங்கையிலும் நிலவிய யை இங்கு ஒப்பிட்டுப் க இருக்கும். இங்கு கொண்ட பெரும்வர்த்தக |றுபான்மை இனத்தைச் ந்தார்கள். அதேசமயம் தொடர்பும் இல்லாத சார்ந்த பெரும் அளவு களில் வாழ்ந்து கொண்டு குழுவாக உருவாகிக் உள்நாட்டு பூர்ஷ்வாக்கள் "ம்பித்த போது இந்த நக்கு?? எதிராகத் தேசிய து. அத்தேசிய வாதம் லாளருக்கு எதிராகவும் தை விட முக்கியமான வரை தம் சமூகத்தைப் தேசியச் சிறுபான்மை பிரச்சினை வந்தபோது பவாதம் கிளப்பப்பட்ட 5ாத்துக் கொள்வதற்காக ர், அவர்கள் மத்தியில் -டி எழுப்பி அவர்களே ஒடுக்குமுறைக்கு எதி ார். தேசிய இயக்கங் ம தாங்கினர். இலங்

Page 88
72
கையில் இப்போக்குத்த நடைபெற்றது. இலங்கை இந்திய காங்கி முதலாவது தேசிய இயக்
இலங்கையில் இந்த நலன் எந்தளவுக்கு அ பண்டிட் ஜவகர்லால் (அப்போது அவர் பிரத சுதந்திரம் பெறவில்லை ) வராக இலங்கைக்கு 193 நேரடியாகப் பேச்சு வார் இருந்தது. அவர் வரும்ே பட்டவாறு 4000 பேர்
அமைச்சால் இந்தியாவுக் பட்டு விட்டனர். இதுப பேச்சு வார்த்தை இதற்குப் பதிலடியாகவே படி 1939 ஆகஸ்ட் படாத தொழிலாளர் இந்தியா தடை செய்த இந்தியாவில் இருந்து : விதமாக சிறுதொகையின ஆயினும் அவர்களில் ெ லாளர்கள் அல்லாதோரா
நேரு பாரதம் திரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த . இலங்கை இந்திய காங்க (Ceylon Indian Cong கொள்ளுமாறு ஆலோசை அல் பல்வேறு தொழில்து

தான்
முப்பதுகளில்
ரஸ். கம் திய பூர்ஷ்வாக்களின் ச்சுறுத்தப்பட்டதெனில் - நேரு அவாகளே மர் அல்ல. இந்தியா - மாகாத்மாவின் தூது 39-ல் விரைந்து வந்து த்தை நடத்த வேண்டி பொது முன்னர் கூறப் வரை போக்குவரத்து குத் திருப்பி அனுப்பப் ற்றி நேரு நடாத்திய
வெற்றியளிக்கவில்லை ப நேருவின் சிபாரிசின் 1-ந் திகதி பயிற்றப் -- வெளியேற்றத்தை து. இதன் பின்னும் இலங்கைக்கு பல்வேறு சர் வரவே செய்தனர். பரும்பாலானோர் தொழி வர்.
ம்ப முன்னர் இந்திய தலைவர்களுக்கு தம்மை கிரஸ் என்ற பெயரி உ. ress) ஒழுங்கமைத்துக் ன கூறினார். இச்சமயத் துறையில் ஈடுபட்டிருந்த

Page 89
73
**இந்திய சமூகத்தினர்29 புகளைக் கொண்டிருந்தன ஒரு உடன்பாட்டுக்கு நே
நேருவின் ஒத்துழைப் திய காங்கிரஸ் 1939 ஜூ8 1 மணிக்கு கொழும்பில் அதன் முதலாவது தலைவ லட்சுமணன் செட்டியார் ெ **இந்திய இலங்கை?? பூர் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பின் ஆயினும் தோட்டத் தொழ நமக்கு பலம் எதுவும் கி அவர்கள் உணர்ந்தே தோட்டத் தொழிலாளை கூடிய விதத்தில் பேசத் ெ சுமண செட்டியார் தனது *கூலி22 என்ற சொற்பிர காக தமது இயக்கம் பே குறிப்பிட்டார். இதன் மு: பிட்டியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
இங்கே மூன்று விடயங் வேண்டும். ஒன்று, இலங் மலையகத்தில் பிறந்த குழ
லே பிறந்து? பூர்ஷ்வா பட்டு பின்னரே மலையக தத் இரண்டு, அது அமைக் தொழிலாளரின் நலன்களை அல்ல. மூன்று, இலங்கை ! கட்சியாகவோ, தொழிற்ச

பல தனியான அமைப் ர். அவற்றை எல்லாம். ரு கொண்டு வந்தார்.
ப்புடன் இலங்கை இந் ல 15ந் திகதி நள்ளிரவு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ராக திரு. வீ. ஆர்.எம். தெரிவு செய்யப்பட்டார். rஷ்வாக்கள் அனைவரும் கீழ் ஒன்றுபட்டனர், Nலாளரின் ஆதரவின்றி டையாது, என்பதை இருந்தனர். எனவே ர தம் பக்கம் ஈர்க்கக் தாடங்கினர். திரு லட் தலைமை உரையில் யோகத்தை நீக்குவதற் ாராட வேண்டுமெனக் தலாவது கிளை நாவலப்
-gle
வ்களைப் புரிந்து கொள்ள கை இந்திய காங்கிரஸ் , ந்தை அல்ல. கொழும் க்களால் உருவாக்கப் தில் திணிக்கப்பட்டது. கப்பட்டது மலையகத், ாப் பாதுகாப்பதற்காக இந்திய காங்கிரஸ் ஒரு ங்கமாகவோ உருவாக

Page 90
வில்லை. இந்திய வம்சாவ தேசிய இயக்கமாகவே அ
சிங்களவர் மத்தியில் இந்
கொழும்பில் இருந்த எவ்விதத்திலும் மலையகத் யாது. அவர்களது நோக்க வரை சேகரித்து இந் சென்று சேர்ப்பதாகவே டைய குடும்பங்களும், நி3 இந்தியாவில் இருந்தன. வர்களின் துணையுடன் தீர்த்துக் கொள்ள விரும்பி வர்கள் இப்பிரச்சினையில் : செயல்கள் இலங்கையின் மத்தியிலே அச்சத்தையு படுத்தின. அவர்கள் நீன் னர் நிகழ்ந்த தென் இந் படையெடுப்புகளை நினை6 தகைய இந்திய ஆக்கிரமி யும் திரிபுபடுத்தியும் தொட பேசப்பட்டது. இந்திய அர்த்தத்தில், இலங்கை வையாக இவ்வாறு எழுப்ப இதற்கு முன்னா இலங்கை மனுேபாவம் இத்தனை வ என நிச்சயமாகக் கூறலாம் għmore) sebêOOTóĠ5(up, சர்வஜன வாக்குரிமை வழ ஆர்ாய்ந்தபோது சிங்கள தமிழ் பூர்ஷ்வா தலைவர்கள்

4.
பளியினரின் முதலாவது
து உருவானது.
ந்தியப் பீதி :
இந்திய பூர்ஷ்வாக்களை தமிழர் எனக் கூற முடி 5ம் இலங்கையில் கூடிய தியாவுக்குக் கொண்டு இருந்தது. அவர்களு லயான சொத்துக்களும் இவர்கள் இந்தியத் தலை தமது பிரச்சினையைத் யமை, இந்தியத் தலை தலையிட்டமை போன்ற சிங்களப் பூர்ஷ்வாக்கள் ம், ஐயத்தையும் ஏற் ண்ட காலத்திற்கு முன் திய நிலப் பிரபுத்துவ பு கூாநதனா. <°应 ப்பு பற்றி மிகைப்படுத்தி .ர்புபடுத்தியும் அதிகம் எதிர்ப்புவாதம், நவீன வரலாற்றில் முதற் தட ப்ட்டது. உண்மையில், sயில் இந்திய எதிர்ப்பு லுவோடு திகழவில்லை ). டொனமூர் (Donou1929 ல் இலங்கைக்கு ழங்குவது சம்பந்தமாக த் தலைவர்களினதும், ளினதும் மனுேபாவம்

Page 91
75
வெளிப்பட்டது.12அப்போது இன்னும் தோன்றவில்லை. வாக்களும் தமிழ் பூர்ஷ் தமிழரின் அரசியல் பலம் s கைவாழ் இந்திய பூர்ஷ்வா அதிகரிக்கும் என அஞ்சி கல்வி அறிவற்ற தோ வாக்குரிமை வழங்கினல் ே தூண்டுதலுக்கேற்பவே அ கள். எனவே பெருந்ே செல்வாக்கு அதிகரிக்குப் காரணம் கூறினர். கண்டி வாக்கள் மலையகத் தமிழர் வழங்கினல் தமது அரசிய விடும் என அஞ்சினர். காங்கிரஸ் என்ற ஸ்த இலங்கைப் பூர்ஷ்வாக்களி பாக இருந்தது. அதில் வாக்கள் இணைந்து ெ சாராருக்கும் இடையே வளர்ந்து வந்தன. சிங் ஆதிக்கம் அதில் மே பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியில் அதிகாரம் எவ்வாறு வரை என்பதில் இருதரப்பிலும் யாத அளவு முரண்பாடுக கின. சிங்கள பூர்ஷ்வாக்க அதிகாரமும் வேண்டுமெe தனர். தமது தயவில் த டும் என்ற நிலைப்பாட்டை வெளியிட்டனர். தமிழ்

இடதுசாரிகள் இயக்கம் கரையோரப் பூர்ஷ் வாக்களும் மலையகத் அதிகரித்ததால் இலங் "க்களின் செல்வாக்கு னர்.
ட்ட தொழிலாளருக்கு தாட்ட நிர்வாகிகளின் வர்கள் வாக்களிப்பார் தோட்ட நலன்களின் b என அவர்கள் டயச் சிங்கள பூர்ஷ் களுக்கு வாக்குரிமை பல் பலம் குறைந்து இலங்கை தேசிய நாபனமே அப்போது ன் பிரதான அமைப சிங்கள தமிழ் பூர்ஷ் சயற்பட்டாலும் இரு கருத்துவேற்றுமைகள் கள பூர்ஷ்வாக்களின் லோங்கி இருந்தது. தத்தமது அரசியல் rயறுக்கப்படவேண்டும் இணக்கம் காணமுடி ள் அதில் தலைதூக் கள் தமக்கே முழு ன பிடிவாதமாயிருந் மிழர்கள் வாழ வேண் மிகவும் நாசுக்காக பூர்ஷ்வாக்கள் சிங்

Page 92
76
களவர் அல்லாதோருச் ஒதுக்க வேண்டும் என: இவ்விருசாராரும், அப்ே இயக்கத்தின் தலைவரான தவிர, ஒரு விடயத்தில் கொண்டிருந்தனர். அவ குரிமையையும், 6 ნun%)u வாக்குரிமை வழங்குவ எதிர்த்தனர். அப்போை சலம் தோட்ட கூலி வழங்கக் கூடாது என வாதிட்டு வந்தார்.
1931-ல் வரையப் சிபாரிசின் அடிப்படை பான்மையினருக்கு பெ சிங்களப் பூர்ஷ்வாக்களின் படுத்தும் பிராந்தியத் முறையை அறிமுகப்படு டொனமூர் சிபாரிசில்ை லாவது சர்வஜன வாக நாடு என்ற “பெருமை விட்டது.
முதலாவது சர்வஜன வா
1931ல் முதலாவது அடிப்படையிலான பொ: றது. யாழ் பகுதியில் உ முதலாவது இடதுசாரி ! தலைமையில் ஈழத்தமிழர் 4 தனர். ஆனல் மலேயக இ லில் பங்கு கொண்டன.

க்கு சம ஆசனங்கள் க் கோரினர். ஆணுல் பாதைய தொழிற்சங்க ஏ.ஈ குணசிங்கவைத் စုံ ஒத்தக் கருத்தைக் பர்கள் சர்வ சன வாக் பகத் தொழிலாளருக்கு” 1தையும் ஒருமனதாக தய சேர்.பொன்.அருணு களுக்கு?? வாக்குரிமை
வெளிப்படையாகவே
பட்ட 6. L T 60T ep it யிலான யாப்பு சிறு ரும் அநீதியிழைத்து * ஆதிக்கத்தை மேம்
தேர்தல் தொகுதி நித்தியது. எப்படியோ ஆசியாவிலே முதி க்குரிமை வழங்கப்பட்ட *யை இலங்கை பெற்று
க்கெடுப்பு :
சர்வஜன வாக்குரிமை துத்தேர்தல் நடைபெற் ருவான இலங்கையின் இளைஞர் இயக்கத்தின் இத்தேர்தலை பகிஷ்கரித் யக்கங்கள் இத் தேர்த இத்தேர்தலில் சுமார்

Page 93
7
1,00,000 இந்திய வம் பெற்றிருந்தனர். இத்ே கே. நடேசஐயர், பெரி வைத்திலிங்கம் ஆகியே ரிமையினல் தெரிவு களில் திரு. பெரியசுந்த அமைச்சராகவும் நியமிக் 198ᏮᏍᎼ நடைபெற்ற சபைத்தேர்தலின் போது தாகை 1, 45,000 ஆக ஆகவும் அதிகரித்துச் செ 1986 இரண்டாவது இடதுசாரித் தலைவர் தி ருவன்வெல தேர்தல் தெ வதற்கும் அவிசாவளை .ெ குணவர்தன வெற்றி பெ வாக்கு பெருமளவு காரண கட்டத்தில் கே. நடேச, இலங்கை தோட்டத் தெ இடதுசாரிக2ள ஆதரித்து இடதுசாரிகளின் பலம் பூ மலேயகத் தமிழர் அரசி, வதையும் அச்சத்தோடு ே வாக்கள் கங்கணங்கட்ட த் உள்ளூராட்சித் தேர்தலில்: 19376 உள்ளூராட்சித் தொழிலாளருக்கு வாக்க புதிதாக இயற்றப்பட்ட பறிமுதல் செய்தனர். இச்
மட6 -

Fாவளியினர் வாக்குரிமை தேர்தலில் திருவாளர்கள் ய சுந் த ரம், எஸ். பி. ார் இவர்களின் வாக்கு செய்யப்பட்டனர். இவர் ரம் தொழில், உற்பத்தி கப்பட்டார்.
இரண்டாவது அரசாங்க இம்மக்களின் வாக்காளர் *வும் 1939ல் 2, 25,000 ன்றது.
சட்டசபைத் தேர்தலில் ரு. என். எம். பெரேரா ாகுதியில் வெற்றி பெறு தாகுதியில் திரு. பிலிப் றுவதற்கும் இவர்களின் "மாயிருந்தது. இக்கால ஐயர் தலைமையிலான ாழிலாளர் சம்மேளனம் வந்தது. இதனல் திகரித்து வருவதையும் லில் ஈடுபாடு கொள் நோக்கிய சிங்கள பூர்ஷ் தொடங்கினர்கள்.
1 தேர்தலில் தோட்டத் ளிக்கும் உரிமையை ‘ட்டமொன்றின் மூலம் சட்ட மூலததை அப்

Page 94
78
போதைய உள்ளூராட்சி திரு. எஸ். டபிள்யூ. ஆ சபையில் சமர்ப்பித்தார். மன்றத் தேர்தலிலிருந்து கப்பட்டதன் பிரதான
தொழிலாளரை ஏனைய ச வைத்து, தோட்ட நிர்வ அடிமைகளாக வைத்திரு ராட்சி மன்ற முறைக்குள் களைக் கொண்டு வந்தால் புறங்களில் நிலவும் ஒரு 6 தன்மையும், துரைத்தன அவர்கள் தமது அரசியல் தாமே நிர்ணயிப்பதற்கு
அவர்கள் மிகச் சரியாகவே
இவ்வாறு 37ல் உள் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்ட தாக ஒரு போராட்டத்ை மலையகத் தலைவர்களோ 6862D.
இலங்கை-இந்தியர் காங்கிரஸ் தொழிற்சங்கம் மலையகத்தில் முதலா இயக்கம் 1939ல் ஆரம்பி பார்த்தோம். அது தெ இருந்து தனக்குத் தே திரட்டிக் கொள்வதற்காக தலைமையில் அதன் அங்க தியர் காங்கிரஸ் தொ ndian Congress Labo

அமைச்சராகவிருந்த ர்.டி. பண்டார நாயக்க இவ்வாறு உள்ளூராட்சி மலையகத் தமிழர் ஒதுக் நோக்கம் மலை ய கத் மூகத்திலிருந்து ஒதுக்கி ாகத்தின் கீழ், நவீன ப்பதேயாகும். உள்ளு மலையகத் தொழிலாளர் படிப்படியாக தோட்டப் வகை இராணுவ முகாம் மும் குறைய நேரும். ல், சமூக வாழ்வைத் பயிற்றப்படுவர் என்று
கணித்தனர்.
"ளூராட்சித் தேர்தலில் தை எதிர்த்து பெரி த இடதுசாரிகளோ, முன்னெடுத்துச் செல்ல
வது பூர்ஷ்வா தேசிய க்கப்பட்டதை முன்னர் ாழிலாளர்கள் மத்தியில் வையான பலத்தைத்
திரு. பெரிய சுந்தரம் 5மான இலங்கை- இந் spatia,3605 (Ceylon ur Union) 1940 QATřởi

Page 95
பிா தம் அப்புத்த8ள வைத்து ஸ்தாபித்தது. டத்திற்குள் 1 லட்சம் சேர்ந்தனர். இதன் ே காரணம் என்ன?
திரு. கே. நடேசஐய சமூகத்தில் இருந்த முற்ே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி துவப்படுத்திய அணி தது. அவர் மலையகத் ெ காக நேர்மையோடு தொழிலாளர் மத்தியில் தற்குத் தோட்ட நிர்வு விதித்த தடைகளையும், தொழிற்சங்க இய: தொடங்கி வைத்தவர் இ நிர்வாக மும் உரிமை தொழிற்சங்கங்கள் அமை தற்கு இவர் தொடர்ச் போராட்டமும் ஒரு முக்கி ஒரு பெரிய இயக்கத்தை யையும் செய்ய (Մ)ւգ-Ա-յfr : மத்தியில், கட்டி எழுப்ட ஆட்பலமும் அவரிடமும் நடேசஐயரின் இயக்கம் காரணம்.
ஆல்ை இதற்கான பி அன்றைய யதார்த்தத்ை மையேயாகும். அன்று இ

79
கதிரேசன் கோவிலில் இச்சங்கத்தில் ஒரு வரு அங்கத்தவருக்கு மேல் 36 lastnitor வளர்ச்சிக்குக்
பர் இலங்கை-இந்தியச் போக்குப் புத்தி ஜீவிகளை ஜர். இவர் பிரதிநிதித் மிகவும் சிறியதாக இருந் தாழிலாளரின் நல்வாழ்வுக் பாடுபட்டார். மலையகத் தொழிற்சங்கம் அமைப்ப பாகமும், அரசாங்கமும் முட்டுக்கட்டைகளையும் க்கத்தை மலையகத்தில் வரே. 1940ல் தோட்ட பாளரும் மலையகத்தில் க்கும் உரிமை வழங்கிய சியாக நடத்தி வந்த ய காரணம். ஆயினும் த, எந்த நிதி உதவி த ஏழைத் தொழிலாளர் 1க்கூடிய நிதி வசதியும் இருக்கவில்லை. இது
வீழ்ந்தமைக்கு ஒரு
ரதான காரணம் அவர் தப் புரிந்து கொள்ள இந்திய எதிர்ப்புவாதம் திருந்தது. 'இலங்கை

Page 96
8
யர் மயப்படுத்தல்?? என் களமயப்படுத்தல்?? எ6 வரும்போது, தற்பாதுகா ஒரு 'இந்திய-இலங் மென்றும், அதனை அடி பூர்ஷ்வா தேசிய இயக் வருவதையும் அவர் கான
இத் தேசியவாதத்ை வேறுபட்ட சக்திகள் அத தில் கொழும்பை மையம தோடு தொடர்பற்ற இந்தி கொண்ட பூர்ஷ்வாக்கள். தேசியவாதம் ஒருவிதமா6 அரசியலில் முழு இந்திய தலைமை தாங்க நினைக்க வியாபார நலன்களைப் தொன்றே அவர்களது ே திய இலங்கையர் தேசிய கத்தையும் தொடக்கி 6ை தவிர தொடர்ந்து அதனை விரும்பவில்லை. அதைவி இந்தியா கொண்டு ே நிலைத்து விடுவதே அவ. கோளாயிருந்தது. இதனு வான இவ்வியக்கத்தின் மலையகத்தை மையமாக கரங்களுக்கு மாறியது.
மறுபுறத்தில், மலேய
யிலும், விவசாயத்திலும் படுத்திய தேசியவாதம் !

O
பது சாராம்சத்தில் “சிங் ன்ற நிலையில் வளர்ந்து ாப்புப் பக்கத்தில் இருந்து கையர் 92 தேசியவாத டப்படையாகக் கொண்ட கம ஒன்றும் உருவாகி Tத் தவறி விட்டார்.
த முன் வைத்த இரண்டு நில் இருந்தன. ஒருபுறத் ாகக் கொண்ட மலையகதி நியாவை வாழ்விடமாகக் இவர்கள் முன்வைத்த னது. இவர்கள் இலங்கை பச் சமூகத்திற்கும் தாம் வில்லை. தமது கொழும்பு பாதுகாத்துக் கொள்வ நாக்கமாயிருந்தது. இந் வாதத்தையும், இயக் வத்து ஆதரித்தார்களே முன்னெடுத்துச் செல்ல ட தமது செல்வத்தை சர்த்து, இந்தியாவில் ர்களது பிரதான குறிக் ற்ருன் கொழும்பில் உரு தலைமை நாளடைவில் க் கொண்ட வர்களின்
கத்தில் வணிகத் துறை ஈடுபட்டிருந்தோர் ஏற் இதற்கு சற்று வேறுபட்

Page 97
&
டிருந்தது. அவர்களில் நோக்கமாகக் கொண் போக, இந்தியாவு பைத் துணித்துக் கொ ஒரு சமூக சக்தியாகக் மாத்தளை, தெல்தெனிய பகுதிகளில் நில ச் தோட்ட உரிமையாளரா இருந்தனர். கரையோர சிங்கள வர்த்தகர்கள் இ கத்தில் போட்டியிடத் :ெ வாதத்தைக் கிளப் பி எனவே பாத காப்பு நி குத்தனமான இந்திய இ இவர்கள் மத்தியில் உ இதனைத் திரு. கே. நே இவர்களது தேசிய தேசிய இயக்கத்தையும் னர். இடதுசாரிகளும் இ இவர்கள் விட்ட தவை பூர்ஷ்வாக்கள் பயன்படு இத்தேசியவாதத்தை அ மலையக மக்களைச் சுலபம
இதற்கான பணபல தது. ஆள்பலத்தை :ே சாதிமுறையைப்பயன்ப( கங்காணிமார்களின் து தொழிலாளரை தமது பி னர். இதன் தலைமை ே தரகு பூர்ஷ்வாக்களின் எனவே வர்க்க முரண்பா

31
இந்தியா திரும்புவதை "டு செயற்பட்டவர்கள் |டஞ்றன ெத ர ட ர் "ண்டு செயற்பட்டவர்கள் கணிக்கக்கூடிய அளவில் , தலாத்து ஒய போன்ற சொந்தக்காரர்களாகவும், கவும், வணிகர்களாகவும் 'ப் பகுதியைச் சேர்ந்த க் காலகட்டத்தில் மலைய தாடங்கி இந்திய எதிர்ப்பு க் கொண்டிருந்தனர். லையில் ஒரளவு முற்போக் லங்கையர் தேசியவாதம் ருவாகத் தொடங்கியது. டசஐயர் இனங்கண்டு இனப்பிரச்சினையையும், ம் முன்னெடுக்கத் தவறி இதே தவறை விட்டனர். ற இந்திய வம்சாவளி நித்திக் கொண்டார்கள். டிப்படையாகக் கொண்டு ாக அணி திரட்டினர்.
ம் அவர்களிடம் இருந் தாட்டப்பகுதியில் இருந்த டுத்தி,உயர்சாதியினரான ணை யு டன் தோட்டத் டிக்குள் கொண்டு வந்த தாட்ட உரிமையாளரான
கைகளுக்கு மாறியது. ாட்டை விட தேசிய இன

Page 98
82
முரண்பாட்டையே அவர்கள் இந்திய இலங்கையர் மத்தி தனத்துவ வளர்ச்சி இல்ல வில் அது ஒரு கட்சியாக இயக்க வடிவையும் எடுக் மாக மாத்திரம் நிலைத்தது வெறுமனே ஒரு தொழிற் மலையகத் தமிழர்களின் தே இன்றைய இலங்கைத் ெ ஒரு தொழிற்சங்கமாக இரு யகத் தமிழர்கள் தேசிய படுவதை இந்தப் பின்ல வேண்டும். மலையகத் தமிழ் (90%) தொழிலாளராக இ டைய தேசிய இனப்பிரச்சி கப் பிரச்சினையாக இரு பூர்ஷ்வா தலைமைக்கும்
இடையே பிரச்சினை கூர்ை மைக் காலங்களில், முரண் வதையும் அந்தத் தலேன் மையையும் பின்னர் ப மீண்டும் பாராளுமன்ற ஆ வோம்.
பாராளுமன்ற அரசியல்:
1939 செப்டம்பர் ம மகாயுத்தம் தொடங்கிய சாங்கம் பிரித்தானியருக் வளிப்பதைக் கண்டித்த சிறையிலடைக்கப்பட்டன செய்யப்பட்டது. என6ே
پســــــــــــــــــ______________حS

ர் தூக்கிப் பிடித்தனர். தியில் பெரியளவு மூல 0ாதபடியால் நாளடை
வளராமல், வேறெந்த காமல், தொழிற்சங்க து. இருந்தாலும் இது சங்கம் மாத்திரமல்ல. சிய இயக்கமும் ஆகும். தாழிலாளர் காங்கிரஸ் நந்து கொண்டும், மலை இயக்கமாகவும் செயற் னணியில்தான் பார்க்க ழரில் பெரும்பாலானுேர் ருப்பதாலும், அவர்களு னை சாராம்சத்தில் வர்க் ப்பதாலும், அதன்
தொழிலாளர்களுக்கும் மையடைந்துள்ள அண் பாடு அதிகரித்து வரு மையின் இன்றைய தன் ார்க்கலாம். தற்போது அரசியலுக்குத் திரும்பு
ாதம் இரண்டாம் உலக பது. இலங்கை அர கு யுத்தத்தில் ஆதர ல.ச.ச.க தலைவர்கள் ர், ல.ச.ச கட்சி தடை
வ, அவர்களது தொழிற்

Page 99
சங்கம் மலையகத்தில் போனது. இந்நிலைமை காங்கிரசுக்கு சாதகமாக யுத்தம் முடிவுறும் தறு யுத்த கால நிலைமை சபைத் தேர்தல்கள் நை
யுத்தம் முடிவுறும் வெகுவாக மாற்றமடைந் கும் தேசிய விடுதலை பெற்றுத் திகழ்ந்தன. பிரித்தானிய ஏகாதி ஆட்டம் கண்டது. அ! நேரடியாக தனது கால மையை இழந்து விட்ட தனது பொருளாதார பட்ட தனக்கு விசுவாச வாக்களின் கைகளுக்கு தார நலன் பாதிக்கப்ப யல் அதிகாரத்தை மாற் தது. 1944-ல் இலங் sob&00: 565(g (Soulbut கான தயாரிப்பைச் ெ நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை சிங்களப் பூர்ஷ்வாக்கனி படைத்தது. சிறுபான்ன உரிமையை இக்குழுவும் என்றும் அவர்கள் சி. இருக்கும் நிலையைத் :ே திட்டத்தை மேலும் அதுவரை இலங்கை சி

3
செயற்பட முடியாமல் இலங்கை இந்தியன் அமைந்தது. இத்தடை, வாயில் நீக்கப்பட்டது. காரணமாக அரசாங்க டபெறவில்லை.
போது உலக நிலைமை ந்திருந்தது. உலகமெங் இயக்கங்கள் வலிமை சூரியன் அஸ்தமிக்காத பத்திய சாம்ராச்சியம் து முன்னரைப் போல னிகளை ஆளும் வல்ல டது. புதிய முறையில் நலனுடன் இணைக்கப் சமான உள்ளூர் பூர்ஷ் குத் தனது பொருளா டாத விதத்தில் அரசி றுவது பற்றி ஆராய்ந் கை வந்த சோல்பரி y Commission) (35f. |சய்தது. இலங்கையை தனக்கு விசுவாசமான ன் கையில் அது ஒப் மை மக்களின் அரசியல் முற்ருக நிராகரித்தது. றுபான்மைஇனத்தவராய் தாற்றுவித்த டொனமூர் உறுதிப்படுத்திற்று: ங்களப் பூர்ஷ்வாக்களுக்

Page 100
84
கென ஒரு கட்சிதா, இலங்கை தேசிய கா ஸ்தாபனமாக இருந்து வ வின் ஆலோசனையின் டே நடைபெறவிருக்கும் முத தேர்தலைக் கருத்திற் கொ6 மாக ஜி.ஜி. பொன்னம் இலங்கைத் தமிழர் க தமிழர்களைப் பிரதிநிதித்து இந்தியன் காங்கிரஸ், நே தோட்டத் தொழிலாளர் ச தவிர்ந்த ஏனைய பூர்ஷ்ல இலங்கை தேசிய காங்கிர
கோவின் சிங்கள மகாச
ஆகியவை ஒன்றிணைக்கப் கட்சி 1946-ல் உருவாக்க இதற்கிடையில் இல வாக்குப்பலத்தைக் குன் நடவடிக்கைகள் ஏற்கன விட்டன. 1940-ல் இருந் தகைமையைப் புகுத்தி செய்வதில் கண்டிப்பான படுத்தத் தொடங்கியது. இலங்கை இந்தியர்களின் 168,000 ஆக வீழ்ச் தொகை 1939-ல் இரு பேரால் குறைந்ததாகும். 1947 தேர்தல்:
இருப்பினும் சோல்ட 1947-ம் ஆண்டு இலங்ை

னும் இருக்கவில்லை. ங்கிரசே அவர்களது ந்தது. சோல்பரி பிரபு பரில் அடுத்த ஆண்டு லாவது பாராளுமன்ற ண்டு, அவசர அவசர பலம் தலைமையிலான ாங்கிரஸ், மலையகத் வப்படுத்திய இலங்கை டசஐயரின் இலங்கைத் ம்மேளனம் ஆகியவை ΩΤ அமைப்புகளான ாஸ், பண்டாரநாயக் பை, முஸ்லீம் லீக் பட்டு ஐக்கிய தேசிய $ப்பட்டது. ங்கை இந்தியர்களின் றைப்பதற்கான 6) ாவே எடுக்கப்பட்டு து வாழ்விடத் தெரிவுத் பிரஜைகளைப் பதிவு முறையை அமுல் இதனுல் 1943-ல் வாக்காளர் தொகை சியடைந்தது. இத் ந்ததைவிட 57,000
lf திட்டத்தின்படி கயில் நடைபெற்ற

Page 101
85
முதலாவது பாராளுமன்ற யகத் தமிழ் பிரதிநிதிகள் பட்டார்கள், திருவாளர்க எஸ். எம். சுப்பையா, கே.ராஜலிங்கம், எஸ்.தொ வேலு, திரு.டி.ராமானுஜ வாறு தெ ரி வு ଗ: இதைவிட பல தொகு வெற்றி பெறுவதற்கு இ காரணமாய் அமைந்தன கூற்றுப்படி மலையகத் தொகுதிகளில் fió00Tu இருந்தனர். 18 இதனல் தில் இருந்து பெளத்த என்ற கோஷத்தை முன் வாக்கு வேட்டையாடி காவின் ஐக்கிய தேசிய ஆசனங்களில் 42-யும் 39.5%மாத்திரமே பெற்றது நடைபெற்ற இடைத் வேட்பாளரான டி.பி.இல வதற்கு இவர்களது வ. இருந்தன. இதனல் ஆத் சேனநாயகா பாராளு இலங்கை இந்தியத் த அடியோடு அடித்து வீழ்த் பூண்டார். வாக்குரிமை பறிக்கப்பட் இதன் உடனடி வி3 தமிழரின் பிரசா உரிை

த் தேர்தலில் 7 மஜல ள் தெரிவு செய்யப் கள் ஜி.ஆர்.மோத்தா, சி. வி. வேலுப்பிள்ளை, "ண்டமான், கே. குமார ம் ஆகியோரே அவ் சய்யப்பட்டவர்களாவர். திகளில் இடதுசாரிகள் இவர்களது வாக்குகள் T. ஏ.ஜெ.வில்சனது
தமிழர் 20 தோதல்
கரமான சக்திகளாக *கம்யூனிச அபாயத் த்தை பாதுகாப்பது?? ாவைத்துத் தேர்தலில் ப டி.எஸ்.சேனநாயக் கட்சி மொத்த 95 மொத்த வாக்குகளில் து. மேலும் கண்டியில் தேர்தலில் இடதுசாரி ங்கரத்ணு வெற்றி பெறு ாக்குகள் கரணமாய் *திரமடைந்த டி. எஸ். மன்ற அரசியலில் மிழர்களின் பலத்தை ந்திவிட திடசங்கற்பம்
6):
ளவாகவே மலையகத் மயும், வாக்குரிமையும்

Page 102
86
பறிக்கப்பட்டமையாகும். சிலர் கூறுவதைப் ே அவர்கள் ஆதரித்தது ப மூன்று காரணங்கள் மலையக தொழிலாளர் மலிவ கூடிய கடினமான உை முறையில் அவர்கள் அவர்களை நிரந்தரமான அடிமைத்தனத்தில் வைத் வரும் ஆதாயங்களை- அ6 வாழ்வில் ஒரு முக்கிய ட கூடிய நிலைமை வளர்ந்த மானங்களை உருவாக்கு கருத்துக்கள் செல்வாக்குச் கினுல்-இழக்க வேண்டி அவர்கள் தொழிற்சங்கங்க எண்ணிக்கையில் δήύε இலங்கை பொருளாதாரத்தி உழைப்பில் தங்கியிருந்தது எதிர்காலத்தில் பலமிக்க உருவாகி பூர்ஷ்வா நல போராட்டத்தில் முன்னன இவ்வபாயத்தைத் தவிர் வர்க்க உணர்வு மிகுந்த பூ தனர். இரண்டாவதாக, ! சவாலாக வளர்ந்து வரும் கத்தைத் தேர்தலில் தோ ஆதரிப்பதால் நாளே இ மையில் நடைபெறும் அவர்கள் ஆதரிக்கக்கூடும் தால் எந்த அரசாங்கத்த

இதற்குக் காரணம் போல இடதுசாரிகளை மாத்திரமல்ல. இதற்கு இருந்தன. ஒன்று பான எளிதில் சுரண்டக் ழைப்புச் சக்தி என்ற தேவைப்பட்டார்கள். *கூலிகளாக99 நவீன த்திருப்பதால் கிடைத்து வர்கள் பொது அரசியல் பாத்திரத்தை ஆற்றக் ால், அரசாங்கத் தீர் தவதில் அவர்களது செலுத்தத் தொடங் வரும். அத்துடன் ளிலும் மிகவும் கூடிய தாபனப்பட்டிருந்தனர். தில் 80% அவர்களின் 1. எனவே அவர்கள் அரசியல் சக்தியாக ன்களுக்கு எதிரான னி வகிக்க முடியும். ப்பது அவசியமென பூர்ஷ்வாக்கள் உணர்ந் தமது வர்க்க நலனுக்கு ம் இடதுசாரி இயக் Fட்டத் தொழிலாளர் டதுசாரிகளின் தலை
போராட்டங்களையும் 3. இந்நிலை வளர்ந் தாலும் தொழிலாளர்

Page 103
8'
களின் கோரிக்கைகளு இருக்க முடியாது. தமிழ் பிரதிநிதிகள் பா பெறுவது சிங்களப்
சுறுத்தலாக இருந்தது செய்யப்படுபவர்கள் எ வாக இருந்தாலும் ச மிக்கவர்களாகத் திகழ்ந் ஆக்கிரமிப்புப் பற்றி
சிங்கள பூர்ஷ்வாக்கள் இலங்கையில் பாதுகாவ பிரதிநிதிகள் பாரா( வானதைத் தவிர்க்க வி கள் அனைத்துக்குமாகத் நடவடிக்கையில் இறங்கி
1947ல் நடைபெற்ற கூற வேண்டிய ஒரு நிகழ் தான், மலையகத் தமிழர் மிகக் கூடுதலாக யாருக்கு கின்றனரோ அந்த கே லில் இலங்கை இந்திய க தோல்வியடைந்தார். ஆ யல் வாழ்வு முடிவுக்கு அவர் சுதந்திரன் பத்தி கடமையாற்றினர். இப்ப, மத்தியில் தேசிய உணர்வி வகித்த பாத்திரம் மகத் பத்திரிகை 1947 ஜூன் ! தமிழ் காங்கிரசின் பத்த பட்டது. இதன் உரிமை
ܒ݂ܲܫܒ݂ܲܬ

7
க்குத் தலைவணங்காமல் முன்ருவதாக, மலேயக ராளுமன்றத்தில் இடம் பூர்ஷ்வாக்களுக்கு அச் . அவ்வாறு தெரிவு ண்ணிக்கையில் குறை ர்வதேச ரீதியில் பல தார்கள். இந்தியாவின் அச்சம் கொண்டிருந்த இந்திய நலன்களுக்கு லராய் இருந்த மலேயகப் ஊருமன்றத்திற்கு தெரி ரும்பினர். இக்காரணங் தான் டி.எஸ். அவ்வாறு கினர்.
தேர்தலில் குறிப்பிட்டுக் ற்ச்சி இடம் பெற்றது.அது மற்றெல்லோரையும் விட த நன்றிக்கடன் பட்டிருக் நடேசஐயர் இத்தேர்த ாங்கிரஸ் அபேட்சகரிடம் அத்துடன் அவரது அரசி வந்தது. அதன்பின்னர் ரிகையின் ஆசிரியராகக் த்திரிகை ஈழத்தமிழர்கள் வைத் தட்டி எழுப்புவதில் தானது. இச் சுதந்திரன் மாதம் 1ந் தேதி இலங்கை திரிகையாக ஆரம்பிக்கப் யாளராக தமிழ் தேசிய
-— - - _്

Page 104
வாதியாகத் திகழ்ந்த எஸ் திகழ்ந்தார். இதன் 0 ஆசிரியர் கே. நடேச ஐயர் கம் மலையகத்திற்கும், நல்லுறவை ஏற்படுத்துவத
இச்சமயத்தில் மற்றொ நினைவில் வைத்திருக்க 1947 தேர்தலின் போது ! மாத்திரமல்ல இலங்கை இ இடதுசாரிகளையே ஆதரித் மனப்பான்மை கொண்டிரு தலைவர்கள் , தொண்டமா தோட்ட உரிமையாளர்கள் கள் , அதில் இருந்தாலும்
னும் ஓங்கவில்லை. இவர்கள் பெருந்தோட்ட உரிமையா
யூ.என்.பி.யைச் சேர்ந்த ஆயிரமாயிரம் நலன்களா பிணைக்கப்பட்டிருந்தனர். பலத்தைக் கொண்டே க ப ல வீ ன த் ைதப் தலைவர்கள் ஆனவர்கள். விரோத மனப்பான்மை திகழ்ந்தமைக்குக் காரணம்
இதற்கான காரணம் சி அவர்கள் இடது சாரிகளாக உண்மையில் அவர்களில் 5 இருக்கவில்லை. அன்றிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தோட்ட உரிமையாளராக

38
- ஜே.வி. செல்வநாயகம் முதலாவது பத்திரிகை ராவார். இவரது நோக் வடக்கு, கிழக்கிற்கும் தாக இருந்தது.
ரு விடயத்தையும் நாம் வேண்டும். அதாவது நடேசஐயரின் இயக்கம் இந்திய காங்கிரஸ் கூட தது.யூ.என்.பி.விரோத ந்தது. இதில் ஒரு சில என் போன்ற பெருந் - யூ.என்.பி. ஆதரவளர் அவர்களது கரம் இன் ள் பொருாதார ரீதியில், ளராக இருந்தபடியால், த பூர்ஷ்வாக்களுடன் லும், தொடர்புகளாலும் இவர்கள் தமது பண அவ்வியக்கத்தின் நிதி ப ய ன் ப டு த் தி த்
அன்று யூ.என். பி. இவர்கள் மத்தியில் என்ன?, சிலர் கூறுவதைப்போல் 5 இருந்தமை அல்ல. எவரும் இடதுசாரியாக - யூ.என்.பி. கட்சியின் ரில் 80 சதவீதத்தினர் இருந்தனர். எனவே

Page 105
8
அவர்களுடன் தோட்ட கள் மோதியமை முதலா6 வதாக, அன்று இந்திய தமிழருக்கெதிரான துவே யாகப் பேசிய அனைவரும் வர்களே. அன்று பூரீ, ல. தீவிர சிங்களவாத கட்சி வில்லை. எனவே அவர்க வாதம் இவர்களை ஒ மூன்ருவதாக, அன்று இ களாக இடதுசாரிகள் மாதி இவர்களிடம் ஒடுக்குமுை யான வேலைத்திட்டம்
உண்மைதான். ஆனல் இனவாதிகளாக இருககவி முடியாது. அத்துடன் தே கோஷத்தையும் அவர்கள் திருந்தார்கள். எனவே மலையகமக்கள் விரும்பி ஆ பகுதியில் என்.எம். போன் கள் தோட்டத் தொழிலாள களில் தங்கி அரசியல் வே: குறிப்பிடத்தான் வேண்டு
மலையக மக்கள் நிலைபெறு 1920-48-ம் இடைப்பட இந்தியாவோடு நேரடித்துெ கொண்ட நிலையான மலைய தொடங்கினர். இவ்வாறு இ குடிகளாக மாறிவிட்ட மே பற்றிய புள்ளிவிபரங்களைப்

39
த் தொழிலாளரின் நலன் வது காரணம். இரண்டா எதிர்ப்புவாதத்தையும், சத்தையும் வெளிப்படை அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சு. கட்சியைப் போன்ற சிகள் எதுவும் இருக்க 5ளது சிங்கள ஆதிக்க டவிடாமற் செய்தது. னத்துவேஷமில்லாதவர் த்திரமே திகழ்ந்தார்கள். மக்கு எதிரான ஒரு சரி இருக்கவில்லை என்பது அச்சமயத்தில் அவர்கள் ல்லை என்பதை மறுக்க தசிய சமஉரிமை என்ற உறுதியாக முன்வைத் தான் இடதுசாரிகளை bதரித்தனர். இக்காலப் rற இடதுசாரித் தலைவர் ார்களின் ஜலன் ട്രങ്ങp லே செய்ததையும் இங்கு
நுதல்: ட்ட இக்காலகட்டத்தில் 5ாடர்பைத்துண்டித்துக் பக மக்கள் உருவாகத் இலங்கையின் நிரந்தரக் லயகத் தமிழர்களைப் பல்வேறு அறிக்கை

Page 106
களில் காணலாம். 19 குழு அறிக்கையின்படி கள் 40 முதல 50 சதவி மதிப்பிடப்பட்டது. 198 அறிக்கை இதனை 60 சோல்பெரி அறிக் ை கூறியது.
மலையகமக்கள் மத்தியி சியையும், உரிமைக்க மன்ற அரசியலில் அவர் யால், வளர்ச்சியுற்றது. மாத்திரம் பறிக்கப்படாம6 களுடைய தலைவிதி அரசியலின் தலைவிதிகூ கும்.
காலகட்டம் 4:
சுதந்திர இலங்கையில் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட் 1948 முதல் 1971 மலையகத் தொழிலாளர் இந்திய எதிர்ப்பு வாதம்:
தோட்டத் தொழிலா யர்கள் ஏனைய உள்ளூர் காட்டுவதை விட மிகுந் வேண்டிய நிலை இருந்தது வாழ்நிலையே ஏனைய தெ மோசமாக இருந்தது. இ. உலக மனிதாபிமான இய:

90
28ம் ஆண்டு டொனமூர் இத்தகைய நிரந்தரக்குடி சீதம் வரை இருக்குமென 38ல் வெளியான ஜெக்சன் சதவீதமென்றும், 1946 ல் ঐচ 80 சதவீதமென்றும்
ல் அரசியல் விழிப்புணர்ச் ான ஆவலும், பாராளு ர்கள் பங்கு கொண்டமை இவர்களது வாக்குரிமை ல் இருந்திருந்தால், இவர் மாத்திரமல்ல, இலங்கை ட விரைவில் மாறியிருக்
ட மலையகம்
J6) UT
மீது
ாளர்கள் மீது பிரித்தானி தொழிலாளர்கள் மீது த அக்கறைக் காட்ட ஏனெனில் இவர்களது ாழிலாளர்களைவிட மிக தல்ை இதனை எதிர்த்து க்கங்கள் பலத்த கண்ட

Page 107
9.
னக்குரல் எழுப்பின. அடிக்கடி தலையிட நேர்ந், துடைப்பு சட்டங்கள் : பட்டன. 1912ல் சட்ட நி சுகாதார நலனை பாதுக நிறைவேற்றியது. 1923 லாளர்களை இந்தியாவில் தி நிதியம் உருவாக்கப்பட்ட வாசிகள் மீது விதிக்கப்ப( இவர்களுக்கு விதிவிலக்க பினும் இவர்களது வாழ்வு மான வாழ்வாகவே இரு விசேடமாக பொருளாதார டத்தை அடைந்தபோது இ அரசியல் வாதிகளால் தி தரிக்கப்பட்டன. விசேடம ட்ச சம்பளச் சட்டம் நிை தொடர்ந்து இந்நிலை மேலு இச்சட்டப்படி பலதரப்பட்ட ளர்களுக்கும்? வழங்க வே சம்பளம் வரையறுக்கப்பட்ட நிர்ணயசபை ஒன்று நிறு நிர்வாகம் ஒரு குறிப்பிட்ட றி ட் டு வி லை க் கு
வழங்க வேண்டுமென வ போது நிலவிய பொருளாத தொழிலாளரை மோசமாகப் சமாளிப்பதற்கே இச்சலு: என்பதே உண்மையாகும்.
இவ்விதமாக நிர்ணயி களை99 'உள்ளூர் தொழில

1.
எனவே இந்திய அரசு தது. எனவே பல கண்
அவ்வப்போது இயற்றப்
ரூபண சபை இவர்களது ாக்கும் சட்டமொன்றை ல் தேவையான தொழி ரெட்டுவதற்கு ஒரு பொது து. இதைவிட உள்ளூர் டும் பல வரிகளிலிருந்து ளிக்கப் பட்டது. இருப் வாய்க்கும் வயிற்றுக்கு ருந்தது. 1920 களில் நெருக்கடி உச்சகட் இவை சிங்கள இனவாத ரித்து பூதாகரமாகச் சித் ጋffö5 19276) குறைந்த றவேற்றப் ult-6055 h வளர்ச்சியடைந்தது. “இந்தியத் தொழிலா பண்டிய குறைந்தபட்ச -து. இதற்காக சம்பள வப்பட்டது. தோட்ட அளவு அரிசியூை UNITgió
(Subsidised ಆlಿ) திக்கப்பட்டது. அப் ரநெருக்கடி தோட்டத் பாதித்தது. அதனைது ) வழங்கப்பட்டது
*
க்கப்பட்ட *சலுகை ளர்களுக்கும்* வழங்

Page 108
வேண்டுமென்ற கோரிக்ை அரசியல்வாதிகளால் மு உதாரணமாக டி.எஸ்.சே சபையில் இது பற்றி தன: யிட்டார். நிலைமை தர்மச utralrff (Controller of Ind இவை இந்தியஅரசின் நி வழங்கப்படுகின்றன என தோட்டத் தொழிலாளர்
peop’ (Organised) னர். அவர்கள் மாத்திரே கூடிய நிலையில் உள்ளார் காட்டினர்.
இந்தியர் எதிர்ப்புவா முப்பதுகளின் இறுதிப்பகு போன்ருேர் தோட்டத் வெளியேற்ற வேண்டும் முன்வைத்தனர். ஆன பூர்ஷ்வாக்களின் ஆதர ஆயினும் 40-களில் இந் இந்திய ஆக்கிரமிப்புப் இந்திய எதிர்ப்புவாதமா லாளருககு எதிரானதாக காலப் பகுதியில் இந்திய உறுதியாகி விட்டது. சுதந்திர இந்தியாவாக பு ஆக்கிரமிக்கக்கூடும் என களும் அஞ்சத் தெ தோட்டத் தொழிலாளர் பதாலும், அவர்கள் !

2
க 1920களில் சிங்கன ழன் வைக்கப்பட்டது. னநாயக்க சட்டநிரூபண து அதிருப்தியை வெளி ங்கடமானபோது ஆணை ian immigrant Labour) ர்ப்பந்தம் காரணமாகவே ாக் கூறினர். அதைவிட மாத்திரமே “ஒழுங்கு டு த் த ப் ப ட் டு ஸ்ள ம இவை வழங்கப்படக் ர்கள் எனவும் காரணங்
ாதம் அதிகரித்து வந்த நதியில் ஏ.இ.குணசிங்க
தொழிலாளர்களையும் என்ற கோஷத்தை ல் இக் கோஷத்திற்கு T6) கிடைக்கவில்லை. :தியர் எதிர்ப்புவாதம், பற்றிய பீதி கலந்த "கத் தோட்டத் தொழி வும் திரும்பியது. இக் ா சுதந்திரம் பெறுவது பிரித்தானிய இந்தியா மாறினல் இலங்கையை ா சிங்கள பூர்ஷ்வாக் ாடங்கினர். எனவே **இந்தியராக?? இருப் இந்திய தேசியவாத

Page 109
93
கலாச்சாரப் பிடியில் தேசிய நலனுக்கு ஆ கருதினர். எனவே ஏ.இ. தோட்டத் தொழிலாளரை டும் எனக்கோரினர். நடைபெற்ற மாநாடொன், திரு. எஸ். டபிள்யூ ஆர். **இந்தியர்கள் இலங்கை நாடாகக் கருதி அதன் ந பற்றுவது கிடையாது? டியதை இங்கு நினைவு பகுதியில் நிலவிய இந்திய அச்சத்தை நேரு **அற்பு (Fantastic non-sense)
**இந்திய ஆக்கிரமிப் களனுக அல்லது தீவிர இ அடித்தளமாக தோட்டத் கூடும் என்ற அச்சம் ஒரு உழைப்பாளர் என்ற மு இழகக விரும்பாத மனl டுக்கு மிடையே சிங்கள ஊசலாடினர். எனவே லாளர் இந்திய பிரசை தேசிய உரிமையற்றவர் தேவை ஏற்படும் போது விரும்பிய போதெல்லாம் தி கூடியதாகவும் அவர்களது விரும்பினர். இவர்கள: அவர்கள் 40-களில் நட தையின் போது வெளிப்ப
 

கிடந்ததாலும் தமது பத்து நேரும் எனக் குணசிங்க போன்றேர் வெளியேற்ற வேண் 1940-ல் டெல்லியில் றில் கலந்து கொண்ட டி. பண்டாரநாயக்கா கயை தமது சொந்த டவடிக்கைகளில் பங்கு எனக் குற்றம் சாட் கூறலாம். இக்காலப் ஆக்கிரமிப்பு பற்றிய தமான மடத்தனம்?? எனக் குறிப்பிட்டார். பின்99 காவல் நிலைக் இடதுசாரி அரசியலின் தொழிலாளர் மாறக் புறம், மலிவான கடும் Pறையில் அவர்களை நிலை மறுபுறம். இரண் பூர்சுவா தலைவாகள் தோட்டத் தொழி ó56ዘፐበፐóÙ இந்நாட்டில் களாக ஆக்கப்பட்டு, இறக்குமதி செய்யவும் திருப்பி அனுப்பிவிடக் உழைப்பைப் பெற 到 இம்மனுேபாவம் த்திய பேச்சு வார்த்
م لقياسي

Page 110
94
இரண்டாம் உலக நடைபெற்றுக் கொண்டி மலேசியாவை ஜப்பான் டது. இதனல் பிரித்தா ரப்பர் தேவைக்கு இல் சார்ந்திருந்தது. ஆை ரப்பர் உற்பத்தி உத்ே தோட்டங்களில் பணிபுரிய தேவைப் பட்டனர். ! கிகெலி 39 ஏற்றுமதியைத்
இச் சூழலில் தோட் தொடர்ந்து பெறுவதற தேசிய உரிமையை முறையில் நிர்ணயிப்ப அரசியல் தலைவர்கள் இ பேச்சுவார்த்தையை ஆ முதலாவது பேச்சு வா நாயக்கா பேச்சுவார்த் மாதம் டெல்லியில் இந்தி (3 urgi (indo Ceylon E நடைபெற்றது. இலங்ை சேனநாயக்கா தலைடை குழுவில் எஸ். டபிள்யூ காவும் இடம் பெற்றர். கு றிப்பிட்டுள்ளேன்.
இப் பேச்சுவார்த்தை வருடம் செப்டம்பர் மாத பெற்றது. இப்பேச்சு6 *இலங்கையர் அல்லாத என்ற முறையில் தோட்

மகாயுத்தம் அப்போது +ருந்தது. பிரித்தானிய கைப்பற்றிக் கொண் னியா தனது அதிகரித்த pங்கையையே பெரிதும் கயால் இலங்கையில் வகமடைந்தது. ரப்பர் **இந்தியக் கூலிகள்?? இந்திய அரசாங்கமோ தடை செய்திருந்தது. டத் தொழிலாளர்களைத் ற்காகவும், அவர்களது தமக்குச் சாதகமான தற்காகவும் இலங்கை ந்திய அரசாங்கத்துடன் ரம்பித்தனர். இத்தகைய ர்த்தை-வாஜ்பாய்சேன தை-1940 நவம்பர் ய இலங்கை மாநாட்டின் Exploratory Conference) கத் தரப்பில் டி.எஸ். மயில் சென்ற தூதுக் பூ ஆர்.டி.பண்டாரநாயக் இதுபற்றி முன்னர்
நயின்தொடர்ச்சி அடுத்த நம் கொழும்பில் நடை வார்த்தையின் போது Gouřoo (Non-Ceylonese) டத்துறைக்குத் தேவை

Page 111
 

Page 112
9t
தகுதியுடையவர், அ பிரசா உரிமை வழங்குள் கள் ஆலோசிக்கப்பட்டன் நாடுகளிலும் எவ்வித
வில்லை. ஏனெனில், இ பர்மா, தென் அமெரிக்க இப்படிப் பல நாடுகளில் இத்தகைய பிரச்சினைகை களில் எதிர்நோக்கி
இலங்கை வாழ் இந்திய எடுக்கப்படும் முடிவு: நாடுகளில் ஏற்படுத்தக் கருத்திற் கொண்டே
செயற்பட்டனர். என உறுதியான முடிவை எ மூன்று மனித உரிமை
இந்நிலையில்தான் * சுதந்திர இலங்கையில் மூன்று மனித உரிமை பந்தப்பட்ட மக்களின் நிறைவேற்றினர். அவ. ஆண்டு நிறைவேற்றபட் உரிமைச் சட்டமாகும்.
இரண்டாவது, 1949பட்ட இந்தியர் பாகிஸ்த சடடம்.
1. Citizenship Act of 2. The Indian and Pa
3. The Election Amer

5
வர்களுக்கு எவவாறு வது ஆகிய பிரச்சினை 7. ஆனல் இரு மகா முடிவும் எடுக்கப்பட ந்திய வம்சாவளியினர் ா, பீஜித் தீவு இன்னும் } வாழ்ந்து வந்தனர். ள இந்தியா பல நாடு வநதது. எனவே வம்சாவளியினர் பற்றி அத்தகைய ஏனைய கூடிய விளைவுகளையும் இந்தியத் தலைவர்கள் வே அவர்கள் ஒரு டுக்கத் தவறினர்.
மீறல் சட்டங்கள்:
டி. எஸ். சேனநாயக்க 22 மிகச் சுதந்திரமாக மீறல் சட்டங்களை, சம் கருத்திற்கு மாருக ற்றில் ஒன்று-1948-ம் -ட இலங்கைப் பிரசா
ம் ஆண்டு கொண்டுவரப் ானியர் பிரசா உரிமைச்
1948
akistani Residents Act diment Act of 1949

Page 113
g7
1948 பெப்ரவரி 4*சுதந்திரம்?? பெறும் ஐக்கிய சாம்ராச்சியத்தி (U.K. Subjects) 35(55 பிரசையா, இந்தியப் பி சினை இருக்கவில்லை. இலங்கையில் உலகில் இல்லாத அளவு கடுமைய உரிமைச் சட்டம் கொ6 நாடுகளில் அம்மண்ணி பிரசா உரிமை கிடைத்து சில நாடுகளில் அந்நாட் வாழ்ந்திருந்தாலே பிரசா விடுகிறது. வேறு சில ! குடியேறி அந்நாட்டு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதாக தாலே பிரசா உரிமை ஆனல் இச் சட்டத்தின் முறையாக வாழ்ந்து, இ பிழந்து போன, லட்சக் முன்னர் இதே நாட்டில் வர்களுக்கு- இந்நாட்டின் கப்பட்டது.
இது உலகில் வேெ முடியாத கொடிய சட்டம தின்படி, சிங்களப் பெ இலங்கைப் பிரசையாகக் யம் தமிழ், இஸ்லாமிய நின்றவர்கள் இலங்கைப் படவில்லை. அல்லது சட்ட வராகக் கருதப்பட்டனர்.
 

ந் திகதி இலங்கை வரைக்கும் சகலரும் நின் பிரசைகளாகக் பட்டதால் இலங்கைப் சிரசையா என்ற பிரச் ஆனல் “சுதந்திர” வேறெந்த நாட்டிலும் பான முறையில் பிரசா ண்டுவரப்பட்டது. சில 1ல் பிறந்தவர்களுக்கு து விடுகிறது. இன்னும் டில் சில வருடங்கள் உரிமை வழங்கப்பட்டு நாடுகளில் அந்நாட்டில் சட்டதிட்டங்களுக்குக்
ஒப்புதல் தெரிவித் கிடைத்து விடுகிறது. ாபடி இரண்டொரு தலை இந்தியாவுடன் தொடர் கணக்கான மக்களுக்குபிரசா உரிமை இருந்த தேசிய உரிமை மறுக்
றந்த நாட்டிலும் காண ாகும். இக்கொடியசட்டத் யரையுடைய ஒரு வர் கருதப்பட்ட அதேசம பப் பெயர்களைத் தாங்கி பிரசைகளாகக் கருதப் டவிரோதமாகக் குடிறிேய இலங்கையில் பிறந்த

Page 114
9
ஒருவர் தான் இலங்கைப் பெறுவதற்கு தனது தந்தை வழிப்பாட்டன் நிரூபிக்க வேண்டும். வெளியே பிறந்தவரா தந்தையும் தந்தையின் அல்லது பாட்டனும் முப் பிறந்ததற்கான சான்றுக டும். இதற்கான சிறந் சான்றிதழ் கருதப்பட்டது அவ்வாறு நிரூபிப்பது இ தது. ஏனெனில் 1895 'திவு செய்யும் ഗ്രഞp அதற்கு முன்னர் பிறப் அவசியமாகவே கருதப்ட இச்சட்டத்தின் நெக் |பாராளுமன்றத் நில் சுட்டி சிலேவர்களில்ஒருவரான கோரப்படும் சான்றுகளின் கப்போனல் மதிப்புக்குரி சேனநாயக்க அவர்கள் "ாக முடியாது. ஏனெ இலங்கையில் பிறந்ததற் கூட சமர்ப்பிக்க (Uplq-(UIr டார். இக்கூற்று பிரசா பாரபட்சத்தையும் கடு எடுத்துக் காட்டுகிறது. தமிழ்த் தலைவர்களின் து இச்சட்ட மூலத்தை மிெழ் தலைவர்களான ஜி

38
பிரசை என்ற தகுதியைப் தந்தை அல்லது தனது இலங்கையில் பிறந்ததாக அவர் இ ல ங் ைக க் (5 5 இருந்தால் ←9ዘ6MUIóÜዙ தந்தையும் (பாட்டன்), பாட்டனும் இலங்கையில் ளே சமர்ப்பித்தாக வேண் த சான்ருக பிறப்புச் து. இதனல் பெரும்பாலும் யலாத காரியமாக இருந் ல் இருந்தே பிறப்பைப் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. ப்பைப் பதிவு செய்வது படவில்லை.14
கிழ்ச்சியற்ற தன்மையை" டக் காட்டிய இடதுசாரித் பீட்டர் கெனமன் “இதில் * அடிப்படையில் பார்க் ய பிரதமர் திரு டி. எஸ். கூட இலங்கைப் பிரசை "னில் அவரது தந்தை கான சான்றை அவரால் து? எனக் குறிப்பிட்
உரிமைச் சட்டத்தின் மையையும் தெளிவாக
ரோகம்:
* அன்றைய பூர்சுவர ஜி. பொன்னம்பலமும்,

Page 115
99.
நேசையாவும், எஸ். சுந்த 13? வாக்களித்ததன் மூ களின் நல்லெண்ணத்தை பிரிட்டிஷாரின்கீழ் 50க்கு முன் வைத்த அவர்களது இனத்தவருக்கு சமஉரிை களையும், வேண்டுகோள புறக்கணித்துச் சிங்கள பூ பொறுப்பை ஒப்படைத் சமரசம் செய்து கொண் விரும்பினர். இதற்காக உரிமையை பலியிட்டு அ பரிசாக ஜி. ஜி. மந்திரி பத சமயம் இத்தலைவர்களின் எதிர்த்து ஒரு சாரார் நாளை எமக்கு??என்ற தீ எஸ். ஜே. வி. செல்வநா இலங்கைத் தமிழா காங்கி 1949ல் தமிழரசுக் கட்சி மறக்க முடியாது. ஆயி மக்களை அணிதிரட்டி ே படுத்தவில்லை. இதைவி 1ண்டா-செல்வா பேச்சு அதுவரை மலேயகத்தப கோரி வந்த திரு. எஸ். திரு. பண்டார நாயக்க பேரில் இக்கோரிக்கையை பின்னரே பண்டா-செல்வி இடதுசாரிகளின் சந்தர் இடதுசாரிகள் இச் பாராளுமன்றத்தில் உ

தரலிங்கமும் ஆதரித்துப் லம் சிங்கள பூர்சுவாக் தப் பெற விரும்பினர். 50என்ற கோரிக்கையை து சிறுபான்மை தேசிய மக்கான விண்ணப்பங் ாகளையும் பிரிட்டிஷார் ர்சுவாக்களிடம் ஆட்சிப்
ததனல் அவர்களுடன்
டு சலுகைகளைப் பெற மலையகத் தமிழர்களின் அந்தத் துரோகத்திற்குப் தவியும் பெற்றர். அதே ன் துரோகத்தனத்தை *இன்று அவர்களுக்கு ர்க்கதரிசனக் கூற்றுடன் rயகத்தின் தலைமையில், ரசை விட்டு வெளியேறி யை அமைத்ததை நாம் னும் இவர்கள் மலேயக
பாராட்டத்திற்கு தயார் ட 1956ல் நடைபெற்ற
வார்த்தையின் போது விழர்களின் குடியுரிமை
ஜே. வி செல்வநாயகம், ாவின் வற்புறுத்தலின்
பக் கைவிட்டார். இதன்
பா ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது"
ப்பவாதம் : சட்டத்தை எதிர்த்துப்
ரை நிகழ்த்துவதுடன்

Page 116
1.(
தமது கடமையை மு சுதந்திரத்தின் பின்னர் துக்கும், பாராளுமன்ற
பால் போராடுவதைக்
காட்டியது. இப்பிரச்சி ஜனநாயக வரம்புக்குள் ச வில்லை. இது அவர்கள் வாத அரசியலில் தமது எடுத்து வைத்ததைக் குற
குதிரைப்படையால் நசுக் சத்தியாக்கிரகம் :
அப்போது Ln&bua, செல்வாக்குப் பெற்றிருந்த காங்கிரஸின் தொண்ட தீவிர வலதுசாரிகளின் இருந்தது. இச்சட்டத்தை தொழிலாளர்கள் கொதி காங்கிரஸ் ஏற்பாடு செ சத்தியாக்கிரகத்தில் ப ங் கொழும்பு காங்கிரஸ் தை
பல்லாயிரக்கணக்கில் (35(Լքւ
பேருக்கு மேல் வீதிகளில
*ட்டத்தை, பிறப்பித்தது. தொழிலாளர்கள ஆவேசத்ே வோம் என முழங்கிக்கொண் யத்தின் உள்ளே தலைவர் முன்னெடுத்துச் செ ல் வி பிரச்சினையை எப்படி சமாளி பேசிக் கொண்டிருநதார்கள்

90
மடித்துக் கொண்டனர். அவர்கள் பாராளுமன்றத் ஜனநாயகத்திற்கும் அப் கைவிட்டமையை இது சினையில் பாராளுமன்ற உட அவர்கள் போராட பாராளுமன்ற சந்தர்ப்ப
முதலாவது அடியை பித்தது.
க்கப்பட்ட
மக்கள் மத் தி யி ல் 5 இலங்கை இந்தியர் மான் தலைமையிலான செல்வாக்கு பலமாக த எதிர்த்து தோட்டத் த் து க் கிளம் பி ன 击 ய்திருந்த அடையாள வ் கு கொள்வதற்காக D6O) காரியாலயத்தில் பினர். அரசாங்கம் 11 கூடக் கூடாது என்ற ஆயினும் தோட்டத் தோடு சட்டத்தை மீறு ாடிருந்தனர். காரியால கள் போராட்டத்தை பது பற்றிய ல் ல, சிப்பது என்பது பற்றிப் T.

Page 117
(
அப்போது அன்றைய களின் சர்வதேசிய உை குணத்தையும் உணர்த்து நடைபெற்றது. துறைமு கீழணித் தலைவர்கள் *சட்டத்தை மீறி சத்திய நாமும் எம்மோடு உள்ள களும் வந்து கலந்து கெ னர். ஆணுல் அவர்களு பே சிக் கொண்டிருக்கி சொல்லி அனுப்புகிருேம்? * தலைவர்கள் 29 திருப்பி
அன்று காங்கிரஸ் சாரி தலைவர்களும் இணை நடத்தக்கூடிய நிலைமை ஆனல் இருதரப்பு தை வாதிகளாய் இருந்து விட
காரியாலயத்தில் கூட்
டிருந்த காங்கிரஸ் தலைவ வந்தார்கள். பதினுெரு ளாக பின்தொடருங்கள் எ களது கருத்தைக் கூறவிட 11பேராகச் சென்றுபாதை கிரகம் செய்யத் தொடங் தலைவர்களைப் பாதுகாப்பா சென்றனர். தொண்டர்க: ஏவப்பட்டு, போராட்டம் நசுக்கப்பட்டது. அதற்கு டத்தையும் நடத்த கா துணியவில்ஜல.

)
இடதுசாரி தொழிலாளர் னர்வையும், போராட்டக் துகின்ற சம்பவம் ஒன்று கத் தொழிலாளர்களின் அவர்களிடம் வந்து, பாக்கிரகம் நடத்துங்கள். தொழிலாளத் தோழர் ாள்கிருேம்? எனக் கூறி க்கு 'நாம் அதுபற்றிப் ருேம், தேவையானல் ? எனக்கூறி மலையகத் அனுப்பினுர்கள்,
தலைவர்களும் இடது ந்து ஒரு போராட்டத்தை சிறப்பாக இருந்தது. 0வர்களுமே சந்தர்ப்ப ட்டனர்.
டம் நடத்திக் கொண் ர்கள் திடீரென வெளியே பேர் கொண்ட குழுக்க ானக் கூறிவிட்டு அவர் ாமலே முன் தொடர்ந்து பில் அமர்ந்து சத்தியாக் கினுர்கள். பொலிசார் ாக வண்டியில் ஏற்றிச் ள் மீது குதிரைப்படை மூர்க்கமான முறையில் மேல் எந்தப் போராட் rធិនិពា្វ ទាំ» தலைவர்கள்

Page 118
10 :
பதிவுப் பிரசைகள்
1949ல் பதிவுப் பிரை யர் - பாகிஸ்தானியர் கு (Indian and Pakistani | Act) 6T6órp 6)Luflaio 6) இதன்படி விண்ணப்பதா இருந்தும் அதறகு முன்ன முன்பிருந்தும் தொடர்ச் வாழ்பவராக இருத்தல் இதனை நிரூபிப்பதில் க முறைகளை நடைமுறைப் களி ன் எண்ணிக்கைை குறைப்பதில் அரசாங்கம் இச்சட்டம் 1952-ல திருத்
வாக்குரிமை பறிப்பு
அடுத்த ஆண்டில் ெ தல் திருத்தச் சட்டம் (Th act of 1949) 9 grafir 2 f60. வாக்குரிமை கிடையாதெ மலையகத் தமிழர்கள் தமது தனர். (இதனுல்) இதன் 1 நிதித்துவப்படுத்திய தே களப் பிரதிநிதிகளால் நிர தமிழ் தொழிலாளர்களின் பட்டதானது. பெருந்தோ உரிமையாளர்களினதும் ே களையும் மாத்திரம நிறைே தொழிலாளர்கள், அந் பிழைக்க வந்தவர்கள், இ எவ்வித தேசிய உரிமை

சக்கான சட்டம், இந்தி டியிருப்போா சட்டம் Residents Citizenship காண்டு வரப்பட்டது. ரி 1946ம் ஆண்டில் ார் 10 வருடங்களுக்கு சியாக இலங்கையில் வேண்டும். ஆயினும் ண்டிப்பான, சிக்கலான படுத்தி பதிவுப் பிரசை யைக் கூடியவரையில் கவனம் செலுத்தியது. தப்பட்டது.
காண்டுவரப்பட்ட தேர் e election amendment ம இல்லாதவர்களுக்கு ன்று மறுத்ததன் மூலம் வாக்குரிமையை இழP பின்னர் இவர்கள் பிரதி ர்தல் தொகுதிகள் சிங், ப்பப்பட்டன. மலையகத் வாக்குரிமை பறிக்கப் ட்ட நிர்வாகிகளினதும்த நாக்கத்தையும், நலன் வற்றவில்லை. தோட்டத் நி ய ர் க ள், அண்டிப், ந்நாட்டில் அவர்களுக்கு nயும் கிடையாது என்ற

Page 119
103
கருத்தோட்டத்தை ஏ கிடையே ஏற்படுத்தி அ பிரசைகளாக ஆக்கியது. செயல் முழு தொழிலாள
யும் வெகுவாகக் குறைத் முதல் இலங்கையின் பெ லிருந்து மலையகத் தமிழர் பட்டார்கள். இலங்கையில் அரசியல் ஒரு மரபாகி
இடதுசாரிகள்கூட LugTrflr கட்டுப்பட்டுக் கிடந்த நிலை முக்கியத்துவமற்ற, அர ர்ைகள். தொழிலாளர் அன யினரான இவர்கள் பொ லிருந்து இவ்வாறு ஒதுக்க யின் முழுத் தொழிலாள
வீனமடைந்தது. இதன்
தொழிலாளர் தலைமை தாா போராட்டங்களில், பொது டத் தொழிலாளர் பங்கு 6 போலத் தோட்டத் தொ போராட்டங்களில் ந கர் பங்கு கொள்ளவும் இல்லை. லாள அணிக்கும் இடைே உருவாகி வளர்ந்து நாளை தும் குரோதம் வளரும் அ சிங்களத் தொழிலாளர் நட மாத்திரமே இடதுசாரிகளா அல்லது பொருட்படுத் யகத் தமிழ் தொழிலாளர்

а от ш சமூகங்களுக் வர்களை இரண்டாந்தர அது மாத்திரமல்ல. இச் வர்க்கத்தின் பலத்த்ை ந்து விட்டது. அன்று ாது அரசியல் வாழ்வி கள் தனிமைப்படுத்தப் நீண்ட பாராளுமன்ற விட்ட சூழ்நிலையில், ளுமன்ற வரம்புக்குள் யில் இவர்கள் அரசியல் சிய ல் அனதைகளர் ரியில் பெரும்பான்ம்ை து அரசியல் வாழ்வி ப்பட்டதால் இலங்கை வர்க்க அரசியலும் பல பின்னர் நகர்ப்புறத் ங்கிய பிரமாண்டமான ப்படையாக, தோட் கொள்ளவில்லை. அதே ழிலாளர் நடத்திய ப் புறத் தொழிலாளர் இவ்வாறு இரு தொழி ய ஒரு இடைவெளி டவில் இரு சாராரிடத் அளவுக்குச் சென்றது. த்தும் போராட்டங்கள் ல் ஆதரிக்கப்பட்டன. தப்பட்டன. unર્ટ)
நடத்தும் போராட்

Page 120
10.
ட ங் கள் 'தொண்டமா மான?? போராட்டங்களா களில் சித்தரிக்கப்பட்டன. னர் **நகர (சிங்கள) ,ெ டங்கள் யாவும் முற்ே தோ ட் டத் தொழிலா *பிற்போக்கானவை??யா பட்டன. இதற்கான அ யாதெனில் 1948-க்குப் பி தொழிலாளரின் மத்தியில் பிரமாண்டமான போராட் களது தேசிய உரிமை ச டங்களாகவே இருந்தன இன உரிமை சம்பந்தம தியில் ஊட்டி வளர்க்க களுக்கு எதிராகப் பிரச் சாரிகள் உட்பட அனைவரு
இதன் பின்னர் க பிழையான கருத்தோட் வரையறுக்கலாம். ஒன்று வாதத்தில் இருந்த முற்ே படுத்தப்பட்டதுடன் தமி இருந்த முற்போக்கு அப் கப்பட்டது. இரண்டு, ம யில் ஒடுக்குமுறையாக வ ஆதிக்கவாதம் கூட முற் மாகச் சித்தரிக்கப்பட்டது மத்தியில் உருவான ே கோரிக்கைகள் இந்திய வி இணைத்துப் பார்க்கப்பட்ட

4
னின் பிற்போக்குத்தன 535 32. - I 60 dolfu biћ எனவே இதன் பின் தாழிலாளரின் போராட் போக்கான வையாகவும், ளரின் போராட்டங்கள் கவும் சி த் த ரி க் க ப் டிப்படைக் காரணம் ன்னர் மலையகத் தமிழ் இருந்து தோன்றிய டங்கள் யாவும் அவர் ம்பந்தப்பட்ட போராட் இவர்களது தேசிய ாக சிங்கள மக்கள் மத் ப்பட்ட தப்பெண்ணங் சாரம் செய்ய இடது ம் தவறி விட்டனர்.
ாணப்பட்ட இரண்டு டங்களை இவ் வா று , சிங்களத் தேசிய பாக்கு அம்சம் மிகைப் ழ் தேசியவாதத்தில் ம்சம் முற்றக நிராகரிக் லையகத் தமிழரின் மத்தி 1ளர்ந்து விட்ட சிங்கள போக்குத் தேசியவாத 1. மலையகத் தமிழரின் தேசிய உரிமைக்கான ஸ்தரிப்பு வாதத்துடன்
தி.

Page 121
105
தாடற்றவர் :
1948- 49ம் வருட ! களின்படி 1951 ஆகஸ்ட் உரிமைக்கான விண்ணப் பட்டது.
ஆரம்பத்தில் இ. இ. பகிஷ்கரிக்கும்படி மலையக வேண்டியது. பின்னர் த கொண்டு விண்ணப்பிக்கும் ஊசலாட்டம் தீர்க்கமான தொழிலாளர்களுக்கு பெ கொண்டு வந்தது. பகிர பின்னர் விண்ணப்பிப்பதற் வெகு சொற்பமாகவே இரு காலத்துள் அரசாங்கம் (6 சி க் க ல ா ன விபரங்களை ஆதாரத்துடன் சமர்ப்பிக்க
ஆயினும் 1951-ல் ஆ 825,000 பேருக்கு பிர 237,034 விண்ணப்பங்க டன. இதிலிருந்து அவர்க வலுவான தொடர்பை என்பதையும் மிகப் இலங்கையில் வாழவே விரு ஊகிக்க முடியும். கொடிக 1937ல் இருந்து பெருந்தே தியாவில் இருந்து தொழில. வில்லை. 1941ம் ஆண்டு குடியேற்ற மசோதா இவா துட்டுப்படுத்தியது. இலங்.ை

5
பிரசா உரிமைச் சட்டங். 5ந் திகதி வரை பிரசா பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்
- காங்கிரஸ் இதனைப் கத் தொழிலாளர்களை தனது முடிவை மாற்றிக். ம்படி கூறியது. இந்த
இக்காலகட்டத்தில் ரும் . ப ா தி ப் ைப க் ஷ்கரிப்பை கைவிட்ட கான கால அவகாசம். ந்தது. இந்தக் குறுகிய கோருகின்ற, மிகவும், -யெல்லாம் அவர்கள்
முடியவில்லை. கஸ்ட் 5 வரை சுமார் சார் உரிமை கோரி கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் கள் இந்தியாவுடனான கொண்டிருக்கவில்லை பெரும்பான்மையினர் நம்பினர் என்பதையும் காரவின் கூற்றுப்படி தாட்டங்களுக்கு இந். பாளர்கள் திரட்டப்பட
நிறைவேற்றப்பட்ட ர்களது வருகையை க அரசாங்கம் அந்

Page 122
106
நியச் செலாவணி சம்பந்த பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளு மாக்கல் முயற்சிகளும், இ மும் இந் தி யர் கள் வ இலங்கை கவர்ச்சியளிக்க தோட்டங்கள் தெவிட்ட6 அடைந்துவிட்டமை இத காரணமாகும்.
மற்ருெரு புள்ளி விட வீதத்திற்கு அதிகமான ே பிரசாவுரிமைச் சட்டங்கள் இந்தியா சென்றதில்லை. சேர்ந்தவர்களே அடிக்கடி திரும்பினர். எனவே இ பாலானுேர் இலங்கையில் னர். அது மாத்திரமல்ல. பிடமாகக் கொண்ட இரை இங்கு உருவாகி வி ட் டளவிலேயே இந்தியாவு துண்டித்துக் கொண்ட நிலையாக வாழத் தொடா ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறு பொருளியல் நோக்கு, 1 கமிஷன் இவ்வாறு இலங் களின் தொகை 80 ச
• الفقیہہ =జా
இருந்தும், சிடிடியவt பிரசா உரிமை மறுப்பதை இலங்கை அரசாங்கம் ப்தை தொடர்ச்சியான

மாக கொண்டு வந்த ம், இலங்கையர் மய இந்தியர் எதிர்ப்புவாத ந்து குடியேறுவதற்கு 6வில்லை. ஏற்கனவே ல் நி லை ைம ைய ற்கான இ ன் ஞெ ரு
ரத்தின்படி 50 சத தாட்டத் தொழிலாளர் இயற்றப்படும்போது வணிக வட்டத்தைச் ட இந்தியா சென்று இம்மக்களில் பெ ரும் ல் நிலைபெற்று விட்ட இலங்கையைப் 'p' ண்டொரு தலைமுறையும் ட து. 1920-ம் ஆண் டனுன பந்தங்களைத் ஒரு பகுதியினர் இங்கு ங்கி விட்டனர் என சில றுகிறர்கள். (ஆதாரம்: 980, மார்ச்). சோல்பரி கையில்நிலை பெற்றவர் தவீதமென மதிப்பிட்
ரையில் இவர்களுக்கு
நயே உள் நோக்கமாக
கொண்டிருந்தது என்
நிஜழ்ச்சிகள் நிரூபிக்,

Page 123
¬¬ ¬¬¬ ܝ
107
கின்றன. பிரசாவுரிமை ே பட்ட மனுககளைப் பரி அரசாங்கம் காலம் (5. இருந்து 1962 வரை சுப இவ்விண்ணப்பங்களைப் ட கழிந்தது. 1962 வரை திரமே பரீட்சையில் :)تة பெற்றனர். அதாவது வி தொகையில் 16.2 சத இலங்கைப் பிரசா உரிமை பெற்றனர்.
இந்திய அரசாங்கம், உரிமை நிராகரிக்கப்பட்ட ஆ பாக இந்தியப் பிரசைகள என்ற நிலைப்பாட்டை ே யகத் தமிழர்கள் பற்றிய அர்சாங்கத்தையே சாரும் எடுத்தது. ஆயினும் 19. சட்டம் இயற்றப்பட்ட பின்
ஏற்க வேண்டியிருந்தது. முதல் 1964 வரை 1847 வுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட ܠܒ݂ܘܼܬ
இரு அரசாங்கத்தாலும் கரிக்கப்படாத, மலையகத் த என்ற சொற்பதம் பெற்ற 忘6 வகைப்படுத்தப்பட்டனர். வரை பிரசாவுரிமை இருந் உரிமைச் சட்டமே இவர்களது பறித்தது. எனவே இவர்கள் பிரசர் உரிமை அற்றவர்கே

காரி விண்ணப்பிக்க சீலஜன செய்வதில் -த்தியது. 1951-ல் வருடங்கள் 11 "זוזום பரிசீலனை செ வதில் 134,188 பேர் ԼԸn:5 நறி பிரசா உரிமைப் எண்ணப்பித்த முழுத் த்தினர் மாத்திரமே
பெறும் தகுதியைப்
இலங்கையில் பிரசா அனைவரும் தன்னியல் TaS விட (UPiq-Ungi. மற்கொண்டது; மலை பொறுப்பு இலங்கை என்ற தனது நிலையை 48-ல் பிரசாவுரிமை னர் இந்திய பாஸ் எவரையும் இந்திய, இதன்படி 194g 71 (3. இந்தியா ட்டனர்
பிரசைகளாக அங்கி மிழர் **நாடற்றவர்.23 னியான பிரிவினராக இவர்களுக்கு 1948 ந்தது. 1948 பிரசா தேசிய உரிமையைப் r நாடற்றவர்களோ, ளோ அல்ல. பிரச

Page 124
08
உரிமை அல்லது தேசிய வர்கள்.
1948 டிசெம்பர் 10ந் உலக மனித உரிமைகள் ஷரத்து பின்வருமாறு கூறு Article 15 of Univ Human Rights. (Dece has the right to a nationa arbitrarily deprived Of denied the right to chang ெேதேசிய இனத்துவ 2 9ம் உண்டு. ஒருவருடை வேண்டுமென்றே பறிக் அவரது தேசிய இனத்து வதற்குள்ள அவரது ? கூடாது.”*
ஆனல் இலங்கை தமிழர்களை நாடற்றவரா மனித உரிமையை மீறிய ( என்ற நிலை இந்நாட்டில் வணியைத் தமது இரத்த லும் பெற்றுத் தந்த மலேய களுக்கு எதிர்காலத்தில் பிரச்சினைகளை உருவாக்கி
இலங்கைத் தொழிலாளர் 1950களின் தொட
தோட்டத்தில் இருந்து தி
லாளரை வெளியேற்றி

உரிமை பறிக்கப்பட்ட
தேதி இயற்றப்பட்ட
சாசனத்தின் 15வது கிறது. versal Declaration of 10 - 1948) 'Everyone ality, no one shall be
his nationality nor e his nationality. உரிமை ஒவ்வொருவருக் ய தேசிய இனத்துவம் கப்படுவதோ, அல்லது வத்தை மாற்றிக் கொள் உரிமையை மறுப்பதோ
அரசாங்கம் மலையகத் ாக்கியமை அடிப்படை செயலாகும். நாடற்றேர் 80% அந்நியச் செலா 3த்தாலும் வியர்வையா கத் தமிழ் தொழிலாளர் ல் பல பாரதூரமான
விட்டது.
காங்கிரஸ்:
க்கத்தில் உருளவள்ளி தமிழ் தோட்டத் தொழி விடடு அக்காணியை

Page 125
109
சிங்களவருக்கு பகிர்ந்தளிக்க காவின் அரசாங்கம் தீவிர ந இதற்கெதிராக இத்தோட்ட : நிறுத்தத்தில் குதி த் த ன
சிேழுதும சார்ந்திருந்தது இட தோட்டத்தை விட்டு எதி மாற்றுத் திட்டம் எதுவும் வ( வெளியேற்றுவதை நோக்க நடவடிக்கை மிகவும் பார அந்நியர்களாகக் கருதப்பட் மறுத்த முதலாவது செயற்பூ இது. இப்போராட்டத்தை
அயல் தோட்டங்களும் ே கு தி த் தன. இப்போராட் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (இலங்கை இந்திய காங் தொண்டமான் தலைமையில் பெயர் மாற்றம் பெற்று விட்ட
இ. தொ. கா. இந் நடவ பித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வ வழக்கின் தீர்ப்பு அரசாங் அமைந்தது. அதனை பிரி அட்பீல் செய்து இறுதியாக இப்போராட்டத்திற்கும், வழ செலவானது. அவற்றில் டெ தொண்டமான் தனிப்பட்ட இதற்காக தனது எஸ்டேட் விற்று பணத்தைச் செல அதிக ளவு விள ம் ய ர ம்
g-8
 

5 டி.எஸ். சேனநாயக் டவடிக்கை எடுத்தது. த் தொழிலாளர் வேஜல ர், தோட்டங்களையே ம்மக்களது வாழ்க்கை. ர்கால வாழ்க்கைக்கு குக்காமல் அகதிகளாக மாகக் கொண்ட இந் தூரமான ஒன்ருகும். டு தேசிய உரிமையை ர்வமான நடவடிக்கை ஆதரித்து ஏனைய வலே நிறுத்தங்களில் டத்தை இலங்கைத் தலைமை தாங்கியது. கிரஸ் 1950ல் எஸ். இ. தொ. கா. என்று து.)
படிக்கையை ஆட்சே ழக்குத் தொடர்ந்தது. கத்திற்குச் சார்பாக வி கவுன் சி லுக் கு வெற்றி கொண்டது. pக்கிற்கும் ஏகப்பட்ட பரும் பகுதியை எஸ். முறையில் ஏற்றர்
ஒன்றையும் அவர் வழித்தார். இதற்கு கொடுக்கப்பட்டது.

Page 126
s
தொண்டமான் ஒரு : சித்தரிக்கப்பட்டார். அ *தனிப்பெரும் தலைவர விட்டார்.
இப்போராட்டம் மி அதில் சந்தேகமில்லை. டம் ந ட த் த ப் ப வுக்குரியது. இக்கால க மலையகத்தில் மாத்திரமல் விலேயே மிகப் பெரிய இடத்தைப் பெற்று பொருளாதாரத்தில் 80% தங்கி இருந்தது. இடது லாளரிடையே பெரும் திகழ்ந்ததுடன் அவர்கள் விரோத மனப்பான்மைய சிங்கள ஆதிக்கவாதிகள னும் மாறவில்லை. இந்நி தொழிற்சங்க நடவடிக்கை சுலபமாகப் பணிய வைத் பெரும் எஸ்டேட் உரிை கங்காணியாய் இருந்து ே மாறியவரது மகனுமான பூர்சுவா பாணியில், பிரச்சினையை சட்டப் பிர படியோ தீர்வும் கண்டா தன்னை இதன் மூலம் தனி உயர்த்திக் கொண்டார். டுக்கு நல்ல லாபம் கிடை இ.தொ.கா. என்ருல் தொ மான் என்ருல் இ. தொ. ச அந்த அமைப்பின் சர்வா,

10
தியாகியாக, ரட்சகராக து முதல் மலையகத்தின் ாக’ அவர் உயர்ந்து
விகவும் முற்போக்கானது. ஆனல் இப்போராட் - முறை விஞ ட்டத்தில் இ. தொ. கா. ல, தென்கிழக்கு ஆசியா தொழிற்சங்கம் என்ற விட்டது. இலங்கையின் இவர்களின் உழைப்பில் சாரிகள் நகரத் தொழி செல்வாக்குப் பெற்றுத் ரிடையே யூ. என். பி. பும் ஓங்கி இருந்தது. ாக இடதுசாரிகள் இன் லையில் ஒரு பரந்துபட்ட 5 மூலம் அரசாங்கத்தைச் திருக்க முடியும். ஆனல் மையாளனும், பெரிய தாட்ட உரிமையாளனுக எஸ். தொண்டமான் தேசிய 22 - L - 602 Lן מ"{ ச்சினையாக மாற்றி எப் ர். அத்துடன் அவர் ப்பெரும் தலைவராகவும் அவர் செய்த முதலீட் -த்தது. அதன்பின்னர் ண்டமான், தொண்ட5ா. என மாறிவிட்டது. திகாரியானர். 'சங்கக்

Page 127
111
கடையின் 22 உரிமையாளரா அடிப்படையில் கே. ராஜலிங் களை வெளியேற்றினர். அ கூட்டம் ஒன்றை வைத்துக் யும், சாராயத்தையும், ச கொண்டு தனது செல்வா அதிலிருந்து அவர் செல்லு எல்லாம் அவருக்கு கழுத் மாலேகளுக்கும், புகழாரங்களு தலைமையலுவலகம் கணிசம ஒதுக்க வேண்டியதாயிற்று.
இவ்வாறு உ ரு வா க் க *இமேஜ்?? (தனிமனித உரு வளாக்கப்பட்டதெனில், 50கள் கல்வி அறிவற்ற, பாமரத் :ெ தொண்டமானின் உருவப்பட தெய்வங்களின் படத்தினருகே அளவுக்கு அவர் தெய்வாம்சம் தலைவராகக்கருதப்பட்டார்தெ விட்டதில்,தொண்டமான் பண மிட்ட சதிகளுக்கும் கணிசமா6 அதற்கு தோட்டத்தொழிலாள காரணமாக இருந்தாலும், அ சாரிகளின் சந்தர்ப்பவாதங்களு குறைத்து மதிப்பிட முடியாது எல்லா இடதுசாரிகளும் திட்டினர். இந்திய மனுேபா தனர். ஆனல் அவர்களுக்கு போதெல்லாம ஒதுங்கியே இ தில் இன்னும் ஒரு படி ே

"க மாறினர். சாதி கம் போன்ற தலைவர் அவரைத் துதிபாடும் கொண்டு பணத்தை ாதித் தடிப்பையும்
ாக்கைப் பரப்பினர். x
ம் தோட்டங்களில் து நிறைய மலர் }க்கும் இ. தொ. கா. T6OT sealT6) 600th
5 ப் பட்ட அவரது வகம்) எந்தளவுக்கு ளின் நடுப்பகுதியில் தாழிலாளர்கள் எஸ். -த்தை தமது குல * வைத்து வழிபடும் பொருந்திய பிறவித் "ண்டமானவளர்த்து
Tபலத்திற்கும்,திட்ட
பங்கு இருந்தாலும், ரின் பாமரத்தன்மை தில் எமது இடது 5க்கு உள்ளபங்கைக்
தொண்டமானத் வத்தைக் கண்டித் ப் பிரச்சிஜன வருட0 ந்தனர். பிற்காலத் போய் சிங்கள:

Page 128
ஆதிக்கவாதத்தின் ட இன்னும் சில *தூய காலத்தில் சிறிதுகா தலைமையில் மலேயக் தார்கள். செங்கொடிக் வேகத்தை விட மிக தார்கள். இவர்கள் தே பேசுவதை இனவா உரிமை, வாக்குரிமை னர்கள். பிரச்சினைக3 படையில் சோசலிசப் படி கூறினர்கள். (ஆ இவ்வாறு இதைக் தி திட்டமும் இவர்களிட இவர்கள் புரட்சி பற்றி ருக்கும்போது தொழ ணுன (சகல பிரச்சினை சினைகளுக்கு சட்ட ! இ. தொ.கா. காரியால கொண்டிருந்தனர்.
இ.தொ. கா வி தும் செல்வாக்குக்கு கூறலாம். முதலாவதா தேசிய இ ன ப் தேசிய உணர்வுகளைய நிராகரித்த g (35 fl. ஜனயே அடித்தளமா? கட்டி வளர்த்துக் கெ காரணமாகும். இரண் பணபலம் மிக்கதாகவி

12
ாதுகாவலராக இருந்தனர்" ப புரட்சியாளர்கள்?? பிற் லம் என். சண்முகதாசன் கத்தில் வள ர் ந் து வந் * சங்கம்கூட வளர்ந்த வேகமாக வீழ்ச்சியடைந் தசிய இனப் பிரச்சினை பறறி தம் என்றர்கள். “பிரசா எதற்கு??? என வினவி ள மறந்து வர்க்க அடிப்
புரட்சியில் ஒன்றுபடும் ஆனல் சோஷலிச புரட்சி) தவிர வேறெந்த வேலைத் -ம் இருக்கவிலலை. இப்படி உரக்க பேசிக்கொண்டி லொளர்கள் நிர்வாகத்துட ாகளுக்கும்) அன்ருட பிரச் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக யங்களுக்குபடையெடுத்துக்
னதும், தொண்டமானின பின்வரும் காரணங்களைக் "க மலையகத் தமிழர்களின்
பிரச்சினை யையும், இத் பும் ஏனையோர் அடியோடு மயம் இ. தொ. கா. அத தக் கொண்டு தன்னைக் ாண்டது. இதுவே பிரதான டாவதாக, இ. தொ. கா. அப்பணம் தொண்ட وظاہ

Page 129
113
மானின் கட்டுப்பாட்டில் இ மூன்ருவதாக, தொழிற்சங்க தோட்டங்களிலும் நிறுவி தல. நான்காவதாக, தொ வாக இருப்பதால் பதவி ! பதவி, இடமாற்றம் போன், சிங்களப் பூ ர் சு வா அ பேசிப் பெற்றுக் கொடுக் இருத்தல். ஐந்தாவதாக, மே பாமரத்தன்மையிலும் ஊ பூ பலத்தை ஸ்தாபித்தல். ஆ அரங்கில் பிற்போக்குவாதி மானைத் தூக்கிப் பிடித்து ( பணத்தை அள்ளிக் கொடு சுயமாக வெடிக்கும் தோட் போராட்டங்களை ஆ த ரி த் கிடைக்கும் அரசியல் லாபத் கீழ்த்தரமான முறையில் பற்றுதல். இ. தொ. கா. வர ஒரு முக்கிய போராட்டத்ை பித்ததில்லை. தொழிலாள போராடுவார்கள். அதனை இ தொ.கா. முயலும், பல சம காட்டிக் கொடுத்தே வந் மீறிப் போராட்டம முன்செ வெற்றியைத் தழுவினல் உயர்த்திப் பிடித்து அர நடத்தும். இதுவே அதன் வந்துள்ளது.
ஆயினும் இ.தொ.கா.இ தமிழர்களால் தமது தே

இருந்து வருவதும், கிளைகளை எல்லாத் ஒழுங்காக நிர்வகித் ண்டமான் பூர்சுவா உயர்வு, அரசாங்கப் ற சில தேவைகளை ரசியல்வாதிகளுடன் கக்கூடிய நிலையில் லயகத் தமிழர்களின் p லி லு ம் தனது ருவதாக, சர்வதேச திகள் தொண் ட தேவையான அளவு Iத்தல். ஏழாவதாக, டத் தொழிலாளரது 5 து அதன் மூலம் தை பல வழிகளிலும கூட தானே கைப் ரலாற்றிலேயே எநத தயும அது ஆரம்
፫ዘ`ób6ቨ‛ gi U-j LD fT 35LJ சமரசப்படுத்த யங்களில் இ.தொ.கா துள்ளது. அதையும் Fன்று அரைகுறை அவ்வெற்றியை ரசியல் வியாபாரம் மரபாக இருந்து
இன்றளவும் மலையகத் சிய இயக்கமாகவே

Page 130
மதிக்கப்படுகிறது. 蟹6丁 பிடியிலிருந்து ഥá3, விடுவிக்க வேண்டுமா களின் தேசிய உணர் தில் அவர்களது தேசி வேலேத் திட்டம் ஒன்) என்பது கூருமலே விள இன்றைய இ தெ கொள்ள வேண்டிய ( ளது. அதனை இங்
இரண்டாம் உலக பிரித்தானிய ஏகாதிபதி அதன் இடத்தை அ வகிக்கத் தொடங்கியது கையிலும் ஏற்பட்டது. பிரித்தானிய ஏகாதிப, (56tts இருந்த யூ.என் அமெரிக்கத் தாசர்களா காவின் பிடி படிப் அதிகரித்தது. தொண் விசுவாசமான ஏஜன இந்தச் சர்வதேசப் பின் அமெரிக்க சார்பு 닝 பிரதிநிதித்துவ படு: இணைத்தது. அவர் இ இயங்கும் யூ.என்.பி வதில் அர்த்தம் இருக்க
சுதந்திரக்கட்சி ப தோட்டத் தொழிலாளரி நகர்ப்புறத் தொழிலாளர்

114
னவே, இ.தொ.கா.வின் த் தமிழ் தொழிலாளர்கஜள குல் மலையகத் தமிழர் வுகளை மதிக்கின்ற விதத் ய இனப்பிரச்சினைக்கான றின் மூலந்தான் முடியும், "IEl(35ԼՈ, ா கா.வைப் பற்றி புரிந்து முக்கிய அம்சம் ஒன்றுள் கு இனிப் பார்ப்போம். மகாயுத்தத்தின் பின்னர் த்தியம் பலவீனமடைந்து மெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் து. இம்மாற்றம் இலங் சுதந்திரம் பெறும்வரை த்தியத்தின் பாதந்தாங்கி .பி தலைவர்கள் பின்னர் ாக மாறினர். அயெரிக் படியாக இலங்கையில் டமான் அமெரிக்காவின் ண்டாக Lזו מ fb) (69 f. எனணி தொண்டமான நர்சுவாக்களின் நலனைப் த்தும் யூ.என்.பி.யுடன் தொ.கா. என்ற பெயரில் காரன் என்றழைக்கபடு 5த்தான் செய்கிறது. தவியில் இருக்கும்போது ன் போராட்டங்களையும், நடத்தும் போராட்டங்

Page 131
115.
களையும், சுதந்திரக் கட்சி ஆதரிக்கும் இவர் யூ.என் தோட்டத் தொழிலாளர்கை டாம் எனக் கோருவதையுட கட்சி அரசாங்கம் தொண்ட g56ᏂJg ᎥᎱéb நியமித்தபோது அவ்வரசாங்கத்தை வீழ் பின்னணியிலேயே பார்க்க
இலங்கை ஜனநாயகத் தெ
ஆரம்ப காலத்தில் இ. செயலாளராக இருந்த ஜகு களுக்கும் தொண்டமானு பட்ட செ ல் வா க்கு ட் தொண்டமான் வெற்றி ெ யேற்றப்பட்டார். இவ்வாறு அஸிஸ் ஜனநாயகத் தெ என்ற பெயரில் தனி மொன்றை அமைத்தார். மலையகத்தில் மிகவும் தொழிற்சங்கமாகத் திக மானேடு பணபலத்தில் பூர்சுவாவாக அஸிஸ் திக கா.வுடன் போட்டியிட அன்றிருந்த அத்துமீறல் தோட்டங்களுக்குள் செ கிளைகளை அமைக்கும் து அவர் மேற்கொண்டாா. செய்யப்பட்டு இவர் மீது பட்டது. இவ்வழக்கை கொண்டு சென்று இறுதி
- - - -

க் கெதிரான எதையும் பி. ஆட்சியின்போது ாப் போராட வேண் ம், 1960-ல் சுதந்திரக் மானை நியமன அங்கத் சமயம் பார்த்து த்தியதையும் இதன் 5 வேண்டும்.
ாழிலாளர் காங்கிரஸ்: தொ. கா.வின்பொதுச் னுப். ஏ.அஸிஸ் அவர் க்கும் இடையே ஏற் போடடியில் திரு. பற்றர். அஸிஸ் வெளி று வெளியேற்றப்பட்ட ாழிலாளர் காங்கிரஸ் யான தொழிற்சங்க
ஆரம்பத்தில் இது செல்வாக்குப் பெற்ற கழ்ந்தது. தொண்ட போட்டியிடக் கூடிய கழ்ந்தபடியால் இ.தொ. முடிந்தது. இதைவிட சட்டத்தை மீறித் *ன்று தொழிற்சங்கக் துணிச்சலான பணியை இதனுல் இவர் கைது வழக்குத் தொடரப் பிரிவிகவுன்சில் வரை யில் வெற்றி பெற்றர்.

Page 132
இதனலும் இவர் ர நின்றதாலும் இவ துணிகரமான வீரர்
ஆனல் காலப் *ங்கத்தை விட 西á (இவர் உஷா தைய யாளர்) அதிக நா தொண்டமான் Lu600T5 இவர் ஈடு கொ( பூரீலங்கா சுதந்திர கத்தின் ஒரு ح இவரது தொழிற் ச புற்றது. இன்று இத் இயங்கிக் கொண்டு 6 நிதியுதவிகளை பெறு அரசியலில் பூரீலங்கா கூட்டுச் சேருவதையு மாகக் கொண்டு செய தேசிய தொழிலாளர் ச அஸிஸ் வெளியே கா.வின் பொதுச் செய திரு வெள்ளையன. 应 சேர்ந்தவர்- அவருை வளர்ந்து வருவதைக் அதனேத் தனக்குரிய எ கருதினர். எனவே வாகிகளை மாற்றம் ெ யேற்றினர். இப்பிரச்சிஜ அதனைச் சமாளித்து த எனக் காட்டிக் கொள்வ ஒரு உபாயத்தை மேற்
t -
 

116
ஷ்ய அணியைச் சார்ந்து ருக்கு முற்போக்காளர், என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. போக்கில் இவர் தொழிற் rது சொந்த வியாபாரத்தில் பல் மெசின் இறக்குமதி "ட்டம் செலுத்தியதாலும், தை வாரி இறைத்தளவிற்கு
டுக்கத் தவறியதாலும், க் கட்சி 巴 页 宁 T 应 அங்கமாக மாறியதாலும்
ங்கம் வேகமாக வீழ்ச்சி தொழிற்சங்கம் பெயரளவில் வெளிநாட்டில் கிடைக்கும வதையும், பாராளுமன்ற சுதந்திரக் கட்சியுடன் |ம் மாத்திரமே நோக்க பற்பட்டு வருகின்றது. ங்கம்: றிய பின்னர் இ.தொ. பலாளராக சேவையாற்றிய ாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் - செல்வாக்கு வேகமாக கண்ட திரு.தொண்டமான் "திர்கால அச்சுறுத்தலாகக் சாதியடிப்படையில் நிர் சய்து அவரை வெளி 70T bg5fTé5JTLQITda5 எழுந்தது ான் சாதி வெறியரலல பதற்காக தொண்டமான் கொண்டார். seig56160

Page 133
117
இ.தொ.கா. பிரதிநிதியாக
ஜேசுதாசன் என்பவரை உ டராக நியமித்தார். இல் அவர்களின் நெருங்கிய உற அதே சாதியைச் சேர்ந் வெள்ளையன் அவர்களின் ( சங்கம் மலையகத்தில் வே அவா குறுகிய காலத்தில் அ பின்னர் இச்சங்கம் வேக வில்லை.
இடதுசாரி தொழிற்சங்கங்க
1956-ல் இ தொ.கா. பில் C. V. வேலுப்பிள்ளை, தேவ மூர்த்தி, ரொசாரியோ பெர்ஞ் கள் அசீஸின் ஜ.தொ.கா. வி வராக இருந்தனர். ஆனல் யான முதலாளித்துவ ே உறவை முறித்துக் கொண் சங்கமென என். சண்முகதா பட்டு வந்த ஐக்கிய தொழ கணிசமான அங்கத்தவர் கே இலங்கை தொழிலாளர் ச இயங்கி வந்த இந்தத் தே சங்கம் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட ரஷ்ய-சீன முரண்பாட்டால் பின்னுமானது. C. V. வே தொழிலாளர் சங்கத்தில் சே சண்முகதாசனும் விலகி ( தொழிலாளர் சங்கம் என்ற தொடங்கினர். இச்சங்கம்

பணிபுரிந்த திரு. டனடியாக செனட் வர் திரு.வெள்ளையன் றவினர் மாத்திரமல்ல. ந்தவருமாவார். திரு. தேசிய தொழிலாளர் பகமாக வளர்ந்தது. மரத்துவம் அடைந்த மாக வளர்ச்சி பெற
6 : ாவுபட்டதை அடுத்து ராஜ், ந டே சன், றன்டோ போன்றவர் னது முக்கிய அங்கத்த அவரது தன்னிச்சை பாக்கு பிடிக்காமல் டனர். செங்கொடிச் rசனினுல் நடாத்தப் மிலாளா சங்கத்துடன் சர்ந்து கொண்டனர். ம்மேளனத்தின் கீழ் தாட்டத் தொழிலாளர் ட் கட்சியில் ஏற்பட்ட சிதைந்து சின்ன லு ப் பிள் ளை தேசிய ர்ந்தார். நடேசனும், இலங்கை தோட்டத் பெயரில் இயங்கத் வேகமாக வளர்ந்தது

Page 134
1 8
ஆனல் 1970ல் நடந்த கீஞ தின் தோல்வியுடன் வேகம
இப்படித்தான் இடது அணி வரலாற்றுப் போக்க பெரும் சக்தியாக மாறி ெ படுத்துவதை விடுத்து, தொழிலாளரின் ஒற்றுமை இது இலங்கை மலைநாட்டு: றிலே ஒரு கவலைக்குரிய அ
இவ்விரு அணிகளு செல்வாக்கு மிக்க சக்தி மூன்று காரணங்களைக் கூ தூய புரட்சி பற்றியும், பேசியமை. இரண்டு, ம அபிலாசைகளையும் உண கொள்ளாமை, மூன்று, த்ெ இ. தொ. கா. போன்ற பூர் இவர்களால் ஈடு கொடுக்க இலங்கை தொழிலாளர் ச (ஐ. டி. கே - I.T.K.)
தமிழரசுக் கட்சியில் இலங்கை ெத ரா ழி 1962-ம் ஆண்டு மன்னுர் உருவாக்கப்பட்டது. இத சென்ற டாக்டர் நாகநாத திரு. சிவானந்த சுந்தரமு வக்கீல்களைத் தன்னகத்ே தொழிற்சங்கம் தொழிற் களுக்கும்,தொழில் நீதிம6 சென்று திறமையாக 6

 ைகொலைப் போராட்டத் ாக வீழ்ச்சியடைந்தது.
துசாரித் தொழிலாளர் கிலே ஒன்று சேர்ந்து பரும் பிரளயத்தை ஏற் பிளவுபட்டு உருமாறி மயை உருக்குலைத்தது. த் தொழிலாளர் வரலாற் அம்சமாகும். தம் மலை ய க த் தி ல் திகளாக வளராமைக்கு றலாம். ஒன்று, இவை தூய வாக்கம் பற்றியும் லையக மக்களின் தேசிய Tர்வுகளையும் கருத்தில் தாழிற்சங்க பேரங்களில் சுவா அமைப்புகளுடன் முடியாமற் போன மை,
கழகம்
ër அ ங் க ம ர ன 6) IT 6 IT க ழ க ம் r மாநாட்டில் வைத்து ன் தலைவராக காலஞ் தனும், செயலாளராக ம் திகழ்ந்தனர். சிறந்த தே கொண்டிருந்த இத் தகராறுகளை நீதிமன்றங் ன்றங்களுக்கும் எடுத்துச் வாதிட்டது. மலையகத்

Page 135
11
தில் நிலவிய ஒரு ( னில் தொழிலாளரின் கையாளக்கூடிய நிர்வ தொழிற்சங்கங்களின் கெ னும் அதனல் ஓரளவு வ லேயே இலங்கை தெ தனது ப னி ைய தீவிரத் தமிழ் வாத வைத்தது. எனினும் ம துவப்படுத்தும் ஒரு இய முடியவில்லை. மலையக சங்கம் ஒரு அந்நிய இய:
60களில் தமிழரசுக் தேசிய இயக்கமாகச் செ பல போராட்டங்களை ந மலையகத்தின் தலைமைை வில்லை. 1964/65 களில் தத்தை எதிர்த்து தமிழ் காலத்திலேயே இச்சங்க கட்டத்தை அடைந்தது. துவம் எந்தக்காலத்திலு தாண்டவில்லை. 65ல்சிறிம யூ என்.பி. அரசாங்கத்தின் தோடுஏற்றுக்கொண்டபின் அரசாங்கத்தில் தமிழரசு வகித்தபோது இதன் வ6
மீண்டும் 70களின் அரசாங்கத்தை எதிர்த் ஈடுபட்டபோது மறுபடியு

9
பொது நிலைமை யாதெ தொழிற் தகராறுகளே ாகத் திறன் படைத்த ாள்கை எதுவாக இருப்பி |ளரமுடியும். இவ்வகையி 5 r N ல |ா ளர் கழகம் ஆ ர ம் பி த் த து? த்தையும் அது முன லையக மக்களை பிரதிநிதித் க்கமாக அதனுல் வளர மக்களுக்கு இத் தொழிற் க்கமாகவே தோன்றியது"
கட்சி ஈழத் தமிழர்களின் யற்பட்டு முற்போக்கான டத்தியபோதும் அதனுல் >யக் கைப்பற்ற முடிய சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்pரசுக் கட்சி போராடிய த்தின் வளர்ச்சி உச்ச ஆயினும் அதன் அங்கத் ம் நாற்பதாயிரத்தைத் ாசாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தை * காலத்தில் திருத்தத் ானர், விசேடமாக டட்லி ஈக் கட்சி அங்கத்துவம் ளர்ச்சி தோல்வியுற்றது"
தொடக்கத்தில் சிறிமா
து நடவடிக்கைகளில் ம் வளரத தொடங்கி

Page 136
12
தொண்டமானுடன் 72ல் தனது வளர்ச்சியைத் தா
இவ்வாறு தமிழரசு வேரூன்ற முடியாமற் போ போக்கு ஒரு காரணம். பிரச்சினையைத் தொண்ட அதாவது சிங்கள பூர்சுவா முயற்சித்தது, மற்ருெரு னும் இத்தலைமையும் ஒே கொண்டு யூ. என். பி. 三?り。 வர்க்க தன்மை கொண்டவ இன்னெரு பிரதான கார யும் விட இவர்கள் மலையக களுக்கு மதிப்பளிக்கவும், களுக்கு சரியா ன தீர் தவறினர்.
இனக் கலவரம்:
1956ல் கடைசி தமிழ8 தில் வெளியேற்றுவேன் பதவிக்கு வந்த எஸ். டபில் நாயக்காவின் அரசாங்கம் சட்டத்தை நிறைவேற்றி அறிவற்ற, கல்வியால் தெ பாராத மலையகத் தமிழர் வில்லை. 1958-இல் வெப சிங்களத் தமிழ் கலவரம் கூ பாதிக்கவில்லை.
58ல் பதுளை நகரில் நன தாக்குதலால் அந்நகர் ஒர
 

O
சமரசம் செய்து கொண்டு ரை வார்த்தது.
கட்சி மலையகத்தில் னதற்கு அதன் சமரசப் அது தொழிலாளர்களின் மானின் அதேபாணியில் ககளின் தயவில் தீர்க்க
காரணம். தொண்டமா ர சர்வதேச சார்பைக் தரவாளர்களாகவும் ஒரே பர்களாகவும் இருந்தமை ‘ணமாகும். அனைத்தை, 5 மக்களின் அபிலாசை அவர்களது பிரச்சினை ைவ முன்வைக்கவும்.
ன 24 மணித்தியாலத் எனக்கூறிக் கொண்டு ர்யூ. ஆர். டி. பண்டார தனிச் சிங்கள மொழிச் ப போதும், கல்வி ாழில் வாய்ப்பை எதிர் அதிகம் பாதிக்கப்பட +த்த மு த லாவது - இவர்களை அதிகம்
உபெற்ற சிங்களவரின் ளவு பாதிக்கப்பட்ட தி.

Page 137
12
இப்படி ஆங்காங்கே ப சம்பவங்கள் ஏற்பட்டன. தன்னைக் காட்டிக் கொ ரத்தினு வெலிமடை ட ஆயினும் அச்சமயங்களி எவராலும் வாலாட்ட கருகில் இருந்த தையன அத்துமீறி விட எத்தனித் துக் கலைக்கப்பட்டார்கள் லுள்ள கொட்டியாகல ட சிங்களக் காடையர்கள் உயிர் தப்பி வந்தார்கள். வெறியர்கள், கொழும்பு வரை தமிழர்களைத் து முழங்கியமைக்கு இதுவே
அதுமுதல் மலேயகத் ஏற்பட்டது. தாம் எச்சமய எனவே தயாராக இரு உணர்வும், தாம் காப்பா என்ற நம்பிக்கையும் அ வந்தது. மாலை நேரங்கள் அவர்கள் சிலம்படி, மல்ய களில் ஈடுபட்டிருந்ததை லும் பரவலாகக் காண இது இவர்கள் மத்தியில் எழுச்சி பெற்றிருந்ததை ஆணுல் நிலைமை நீடிக்க கள் ஒரு புறத்தில் தாம் தம்மைப் பாதுகாத்துக் ெ பம் பூண்டிருக்கும்போது

) பகுதிகளில் சில சில 58ல் சிங்கள வீரனகத் ண்ட கே. எம். பீ. ராஜ குதியைச் சேர்ந்தவன். ) தோட்டப்பகுதிகளிலே முடியவில்லை. பதுளைக் வல தோட்டப்பகுதியில் த சிங்களவாகள் அடித் அட்டனுக்கு அருகி குதிக்குள் நு ைழ ந் த மிகச் சிரமததுடனேயே பிற்காலத்தில் சிங்கள முதல் கொட்டியாகல டைத்தெறிவோம் என
காரணம்
தில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி த்திலும் தாக்கப்படலாம்; ப்பது அவசியம் என்ற ற்றிக் கொள்ள முடியும் வர்களிடையே வளர்ந்து ரிலும், இரவு நேரத்திலும் புத்தம் போன்ற பயிற்சி எல்லாத் தோட்டங்களி க்கூடியதாய் இருந்தது. தேசிய இன உணர்வு எடுத்துக் காட்டியது. வில்லை. இவ்வாறு இவர் இலங்கையில் வாழ்ந்து காள்வதற்கு திடசங்கற் மறுபுறத்தில் இவர்களே

Page 138
122
நாடற்றவர்களாக்கிய அ வெளியேற்றுவதற்கான ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது
பண்டார நாயக்காவும், ம?
பண்டாரநாயக்கா ஆட் களின் ஆதிக்கம் வெகுவாக பீடி புகையிலை இறக்குமதி டமை இலங்கையில் இந்திய கிருந்த ஏகபோகத்திற்கு மு இந்திய திரைப்படங்களையு இறக்குமதி செய்து பெருமள கள் இவற்றுக்கு விதிக்க காரணமாக பாதிக்கப்பட்டா வர்த்தகம் பல வழிகளில் க இவ்வாறு பண்டார நாயக் கொள்கையும், இலங்கைய பல துறைகளில் இந்திய ராகவே பிரதானமாகச் செய இவரது காலத்திலேதான் செயல்படுத்தப்பட்ட அத்து பட்டது. இவரால் கொண்டு. IS 555 Lih (E.P.F.) (3. ருக்கு பெரும் நன்மையளித்
பண்டாரநாயக்கா அது படைத்தளமாகத் திகழ்ந்த துறைமுகத்தையும், கட்டு, நிலையத்தையும் தேசியமயம மீதான அச்சமே பிரதான ச படுகிறது. இத்தளங்களை பொறுப்பை இந்தியாவிடம்

ரசாங்கம் வழிவகைகள் பற்றி i.
SlouLI5 (Up Lin:
சியில் இந்தியநிர்வாகி 5க் குறைக்கப்பட்டது. தி தடை செய்யப்பட் பீடி கம்பெனிகளுக் ற்றுப்புள்ளி வைத்தது. ம், சஞ்சிகைகளையும் Tவு லாபம ஈட்டியவர் கப்பட்ட கட்டுப்பாடு ர்கள். இந்தியர்களின் ட்டுப்படுத்தப்பட்டன. காவின் தேசிய மயக் ர் மயக்கொள்கையும், மூலதனத்திற்கு எதி 1ற்பட்டது. ஆயினும் தோட்டத்துறையில் மீறல் சட்டம் நீக்கப் வரப்பட்ட 'சேமலாப தாட்டத் தொழிலாள ந்தது. துவரை பிரிட்டிசாரின் திருகோணமலைத் நாயக்கா வி மா ன ாக்கியதற்கு இந்தியா காரணம் எனக் கூறப் கண்காணிக்கும் பிரிட்டிசார்விட்டிருந்த
இவர்களை

Page 139
123
தால் அவற்றை இந்தியா ட சாத்தியக்கூறு இருந்ததென கூறப்படுகிறது.
பண்டாரநாயக்க காலத் முக்கியமான குணம்ச மாற் குறிப்பிட வேண்டும். இந்தி இலங்கையில் தொழிலும் ெ ய ர் கள் பண்டாரநாயக்கா கெடுபிடி தாங்க மாட்டாம6 யகத்தை விட்டு வெளியே மலையகத்தை பிறப்பிடமாக வர்த்தகக் குழாம் ஒன்று உரு மலையகத் தொழிலாளருடன் ே கொண்டது. கழிந்து சென்ற போல பல விடயங்களில் கானதல்ல. தனது சமூக (இங்கு ஆழ்ந்த வர்க்க நான் கூறவில்லை) முன்னேற் நல்ல பங்களிப்பு செய்தது. இடத்தை தாய்மொழி பெ மொழிக்கு பாரபட்சம் காட் அதன் பொருளாதார மதிப் விரு காரணிகளும் ஓரளவு மலையகத்தில் தோன்ற கார் பின்னர் அதாவது இந்திய விட்டு வெளியேறிய பி. தமிழர்? அல்லது **இந்தியல் ஆகியசொற்பதங்கள் விஞ்ஞா மற்றவை. இதன்பின்னர் என்ற பதமே பொருத்தமான

பயன்படுத்தக் கூடிய இதற்கு விளக்கம்
ந்தில் ஏற்பட்ட ஒே றத்தை இங்கு நாம் தியாவிலே சொத்தும் காண்டிருந்த இந்தி வின் கொள்கையின் ல், விசேடமாக மலை றினர்கள். இதனல் க் கொண்ட புதிய நவானது. இவ்அணி நெருங்கிய தொடர்பு அந்த அணியைப் அவ்வளவு பிற்போக் த்தின் கல்வியிலும் அர்த்தத்தில் இதனை றத்திலும் இவ்அணி ஆங்கில மொழியின் ாற்றமையால் தமிழ் ட்டப்பட்ட போதும், பு உயர்ந்தது. இவ் படித்த வாலிபர்கள் ாணமானது. இதன் ர்கள் மலையகத்தை ன்னர் **இந்தியத் வம்சாவளித் தமிழர்99 ானரீதியில் பொருத்த மலையகத் தமிழர் து.

Page 140
*நாடற்றவர்' பற்றி
சுதந்திரத்தின் பு களும் இரு மகாந g్మలి6T மாதத்தில் 6. சேனநாயக்கா பேச்சு இதில் டட்லி சேனா களுடன் ஒப்பிடுகைய பிரேரணைகளை முன் இவரது திட்டப்படி இ ஏற்க வேண்டும். பிரசா உரிமை வழங்க இவ்வொப்பந்தம் ஏ, வுக்கு கட்டாயமாக அனுப்பப்படுவர் என லிகேட்டாயமாக?? என் வில்லை. இதனுல் இட பெறவில்லை.
அதற்கடுத்த நே வார்த்தை புதுடெல்லி நடைபெற்றது. இதில் 6 யின் கீழ் இந்தியப் பி பப்பட்டவர்களின் ெ இவ்விரு பேச்சுவார்த் னேற்றமும் காணுததற் எதிரெதிரான மனுே இருந்தன. இந்திய அ கையர் என்றது. இன களை இந்தியர் என்ற ஏனைய பல நாடுகளி

124
ய பேச்சுவார்த்தைகள்:
பின்னர் இரு அரசாங்கங் ாடுகளை நடத்தின. 1953 1ண்டனிலே நேரு-டட்லி rவார்த்தை நடைபெற்றது. நாயக்கா ஏனைய மகாநாடு பில், ஒரளவு நியாயமான வைத்தார் எனக் கூறலாம். இந்தியா 3,00,000 பேரை ஏனையோருக்கு இலங்கை ப்படும். இதில் ஒரு சரத்து, ற்கப்பட்டால், இந் தி யா
3,00,000 பேர் திருப்பி ாக் குறிப்பிட்டது. இதில் ாற பதத்தை நேரு ஏற். ப்பேச்சுவார்த்தை வெற்றி
நரு-கொக்தலாவல பேச்சு யில் 1954 ஜனவரி மாதம் ரற்பட்டசிறுஉடன்படிக்கை ரசைகளாகப் பதிவு செய் தாகை 53,000 மாத்திரமே. தையும் எந்தவொரு முன் *கு இரு அரசாங்கங்களின் பாவங்களும் &5sty 600TLnIT35 ரசாங்கம் அவர்களை இலங் pங்கை அரசாங்கம் அவர் து. இந்திய அரசாங்கம் ல் வாழும் இந்திய வம்சா

Page 141
2.
வளியினரையும் மனதி பொறுப்பையும் ஏற்காமல் றது. இலங்கை அரசாங்க இந்தியாவின் தலையில்
தது. இதனல் இரு அர காணவில்லை. இ வ் வ இழுபறிப்பட்டுக் கொண்
திடீர் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது
பர்மாவில் இருந்து உ க |ா ன் டா வி ல் பேர், 1964 ெச ப் இந்தியர்கள் அவ்வர அடிக்கப்பட்டனர். இவர் யினர் வணிகர்கள். இங் தோட்டத் தொழிலாளர் வாழ்ந்த இந்தியர்கள் ஆ சாய நிலங்களை கொண்டி ஒரு நிலைமை இலங்கை கூடாது என இந்தியா வி நடைபெற்ற 1962ல் சீன தொடர்ந்து சீனுவுடன் கொண்டிருந்த இலங்ை வளர்த்துக் கொள்ள இறுதியாக, அப்போதை பதியாக இருந்த யஹியா கத்துக்கு தமது அரசாங்க சகல பாகிஸ்தானியர்கை தயார் எனக் கடிதம் ஒ அப்போது இலங்கையில் களே வாழ்ந்தனர். <°岛
9 س-{g

5
ற் கொண்டு எந்தப் ) தட்டிக் கழிக்க முயன் மோ கூடிய பொறுப்பை கட்டிவிட முயற்சி செய் சாங்கங்களும் இணக்கம் ா று இப்பிரச்சி2ன ாடிருக்கும்போது ஒரு .
h (3,00,000 பேர்) இருந்தும் (28755 ட ம் பர் 8ந் திகதி) சாங்கங்களால் விரட்டி களில் பெரும்பான்மை குள்ளது போல பெருந் அல்ல. (பர்மாவில் அங்கு 20% ம ன விவ டிருந்தனர்) இத்தகைய யிலும் ஏற்பட்டு விடக் ரும்பியது. அடுத்ததாக ா-இந்திய யுத்தத்தைத் நெருங்கிய உறவு கையுடன் நல்லுறவை இந்தியா விரும்பியது. ய பாகிஸ்தான் ஜனதி கான் இலங்கை அரசாங் கம் இலங்கையில் உள்ள ாயும் ஏற்றுக் கொள்ளத் ஒன்று எழுதி இருந்தார். 5749 பாகிஸ்தானியர்
னல் பாகிஸ்தானுக்கு

Page 142
12
அவர்களை ஏற்றுக் கொ மான காரியம் அல்ல. **இந்தியா தனது அயல் மாகப் பிரச்சினைகளைத் தீ எனக் குற்றம் சாட்டி வுடனுன யுத்தத்தினுல் தொடர்ந்து சர்வதேச அ பெயரை நிலைநிறுத்த இருந்தது.
அச்சமயத்தில் பர்மா விரட்டியடிக்கப்பட்டதை கைப் பிரதமர் சிறிமால்ே டிக்கவில்லை. மாருக பயன்படுத்தினுர். 1964 நடைபெற்ற காமென்விெ டில் கலந்துகொண்ட களுக்கு அளித்த பேட் கம் கூடியவரை இந்திய லிருந்து திருப்பி எடுத்து விரும்புகிருேம். அவர் களை ஏற்றுக் கொள்ளுவ ளனர்?? என்று கூறினர் இச்சமயத்திலே ப காலமானுர், லால்பக ரானுர். இவருக்கும் சிறிமாவோ பண்டார , 1964 அக்டோபர் 30 ந் சிறிமா- சாஸ்திரி ஒப் 1964 நவம்பர் 2ந் தி: அதனை அங்கீகரித்தது

ாள்வது அவ்வளவு சிரம அதே கடிதத்தில் அவர் நாடு எதனுடனும் சுமுக ர்த்துக் கொள்ளவில்லை?? இருந்தார். எனவே சீன ஏற்பட்ட தோல்வியைத் அரங்கில் இந்தியா தனது
வேண்டிய நிலையில்
ாவிலிருந்து இந்தியர்கள் த அப்போதைய இலங் வாபண்டாரநாயக்கா கண் தனக்குச் சாதகமாகப் ஜனவரியில் லண்டனில் வல்த் பிரதமர்கள் மாநாட் அவர் பத்திரிகையாளர் டியில் **இந்திய அரசாங் த் தமிழர்களை இலங்கையி துக்கொள்ள வேண்டுமென "கள் 3,00,000 பர்மியர் தற்கு ஒத்துக் கொண்டுள்
r. 1ண்டிட் ஜவகர்லால் நேரு தூர் சாஸ்திரி பி ர தம இலங்கைப் பி ர த மர் நாயக்காவுக்கும் இடையே தேதி அபகீர்த்தி பெற்ற பந்தம் கைச்சாத்தானது. கதி இலங்கை மந்திரிசபை

Page 143
127
சிறிமா சாஸ்திரி ஒப் பந்தம்
இலங்கையிலுள்ள இந் 1964 செப். 25ந் தி: 1,008,269என கணக்கிடப் கடவுச் சீட்டு வைத்திருப்பே 28,269. எனவே எஞ்சிய பிரசா உரிமை பற்றியே இம் SSl °
புது டில்லியில் பாரதப் சாஸ்திரியுடன் உயர் மட்டட 1964 அக்டோபர் 24ம் தி: தொடக்கத்தில் இருதரப்புப் பாட்டிற்கும் வரவிலலை. இ தொடர்ச்சியாகப் பேச்சுவ றது. ஆரம்பத்தில் இந்திய முன்னர் இந்தியாவைவிட்டு வர்கள் இந்தியப் பிரசை ஆ யது. இந்தியப் பிரசைக தூதுவராலயங்களில் பதிவு மெனவும் வெளிநாட்டு விசா மெனவும் வலியுறுத்தியது. இந்தியா தனது தரப்பில் செய்ய முன்வந்தது என( 30ந் திகதி சிறிமா - சாஸ் சாத்தானது. இவ்வொப்ப பேரில் 5,25,000 பேருக்கு (அவர்களின் இயற்கை அதி பிரசா உரிமை வழங்குவதெ தில் 3,00,000 பேருக்கு அ

தியர்களின் தொகை கதியன்றிலிருந்தவாறு பட்டது.இதில்இந்திய ாரின் எண்ணிக்கை 9,75,000 பேரின் மாநாடு முடிவு செய்
பிரதமர் லால்பகதூர் ப் பேச்சு வார்த்தை கதி ஆரம்பமானது. ம் எத்தகைய உடன் தல்ை ஆறுநாட்கள் ார்த்தை நடைபெற் பா, சுதந்திரத்திற்கு டு சென்று குடியேறிய அல்ல என QITS TIqளெனில் இந்தியத் செய்திருக்க வேண்டு பெற்றிருக்க வேண்டு எனினும் இறுதியில் விட்டுக் கொடுப்புகள் வே 1964 அக்டோபர் திரி ஒப்பந்தம் கைச் ந்தப்படி 9,75,000 15 வருட காலத்தில் கரிப்புடன்) இந்தியா ன்றும், அதே காலத் அவர்களின் இயற்கை

Page 144
அதிகரிப்புடன் இலங் வதெனவும ஒப்புக்ெ
எஞ்சியுள்ள 150 அந்தஸ்து 1974 ஆை பாடு செய்யப்பட்டது யில் செய்து கொள்ள பந்தத்தின் பிரகாரம் 75, 000 வீதம் இருந பேரை தமக்குள் சம
-60
இவ்வொப்பந்த தேச சுதேச மனிதாபி எனலாம். இருந்தும் றைக் காதில் போட்( வொப்பந்தத்தைப் ப களை பின்வருமாறு வ
1. சம்பந்தப்பட் கில் எடுத்துக் கொ களும் தான் தோன் ஒப்பந்தம் இது, அத சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சி பத்து லட்சம் மக்களி பங்கு பற்றமலே இரு எண்களை கருத்திற் :ெ முடிவு செய்தன. களும், மனித அடிப் மறுக்கப்பட்டன. இப் பெற்றபோது ஆகக் கு பிரதிநிதிகள் தானு வில்லை, அப்போது பூ

128
பகை பிரசா உரிமை வழங்கு காள்ளப்பட்டது.
1,000 பேரின் பிரசா உரிமை ண்டு தீர்மானிப்பது என ஏற் . இதன்படி 1974 ஜனவரி ப் பட்ட சிறிமா-இந்திரா ஒப் இலங்கையும், இந்தியாவும் ாடுகளும் எஞ்சிய 150,000 மாகப் பங்கிட்டுக் கொண்
ங்களைக் கண்டிக்காத சர்வ விமான இயக்கங்களே இல்லை இரு அரசாங்கங்களும் அவற் டுக் கொள்ளவில்லை. இவ் ற்றிய பிரதான கண்டனங் ரிசைப்படுத்தலாம்.
ட மக்களின் கருத்தை கணக் ாள்ளாமல், இரு அரசாங்கங் றித்தனமாக நிறைவேற்றிய ாவது இதனை ஒரு சமூகம் னையாகப் பாராமல் அந்தப் ன் தலைவிதியை அவர்கள் அரசாங்கங்களும் வெறும் காண்டு கணித முறையில் மனிதாபிமான அடிப்படை படை உரிமைகளும் முற்ருக பேச்சு வார்த்தை இடம் றைந்தது அம்மக்களுடைய ம் கலந்தாலோசிக்கப்பட ரீ. ல. சு க. அரசாங்கத்தில்

Page 145
129
நியமன எம். பி. யாக மான் இடம் பெற்றிருந்தும்
2. இவ்வாறு முடி அமமுடிவு ஒரு கடடாய நடத்தப்பட்டது. இதற்க பட்டு இடாப்புகள் மூடப்ட பிரசா உரிமை கோரிச் மனுக்கள் தாக்கல் செய் இவ்வொப்பந்தப்படி இல வழங்கப்பட வேண்டியவர் மாத்திரமே. இந்தியப் பி பேருக்கு வழங்கப்படும் என போது இந் தி ய பிர விண்ணப்பித்தவர்களின் மாத்திரமே. இவ்வாறு ப இலங்கைப் பிரசா உரி இந்தியப் பிரசா உரிமைய கிடைக்கட்டும் 660 விண் ண ப் பித் த வர் ச மானது. இதைவிட இ லாகும்போது இந்தியாவி *புது வாழ்வு பற்றி மிக திரங்கள் இவர்களுக்கு வ தும்கூட இந்தியா செ மத்தியில் இருந்து மிகக் காண்பிக்கப்பட்டது. இத மக்கள் இலங்கையில் வ6 என்பதல்ல. எந்த ஒரு 1 வாழும் பிரதேசத்தை விட எளிதில் விரும்புவதில்லை இயற்கை அழிவு மிக்க ப

திரு. எஸ். தொண்ட
مـا هي
வு செய்யப்பட்டதும், அடிப்படையில் அமுல் ான மனுக்கள் கோரப் பட்டபோது இலங்கைப் * சுமார் 7,00,000 ப்யப்பட்டன. ஆனல் ங்கைப் பிரசா உரிமை கள் தொகை 375,000 ரசா உரிமை 600,000 *ற நிலைமை இருக்கும் சா உரிமை கோரி தொகை 400,000 மனுச் செய்தவர்களின் மை மறுக்கப்பட்டால் பாவது சிரமமில்லாமல் இரு நாடுகளுக்கும் 5 வரி ன் தொகை கணிச |வ்வொப்பந்தம் அமு ல் அமையப் போகும் க் கவர்ச்சியான சித் ழங்கப்பட்டன. இருந் ல்வதற்கு இவர்கள் குறைவாகவே ஆர்வம் ற்குக் காரணம் இம் ாமாக வாழ்ந்தார்கள் மக்கள் கூட்டமும் தாம் ட்டு இடம் பெயர்வதை 9. உதாரணத்திற்கு ல் நாடுகளில் வாழும்

Page 146
மக்கள் அத்தனை தாம் வாழும் பிரதே பாமல் தொடர்ந்து லாம்) மூலதனத்துவ நிலிைபெற்று விட்ட மக் பாவம பொதுமையா6 நிகழ்ந்த குடியேற்றங் களையும் இதனுடன் ே ளக் **
இவ்வாறு இம்மக்க மாருகப் பல்வேறு நிர் களாலும் திணிக்கப்ட மனித அடிப்படை இதன் அடிபபடையில் படுவோர் தாயகம் தி கடத்தப்படுவோராவர்.
3. இந்தியா செ புறப்படுதல் போன்ற மக்கள் முகங்கொடுக்கு பலர் ஆத்திரத்தோடு
இந்திய கடவுச்சீ லிருந்து சகல ஒப்பந்த பதற்கு 6 மாதம் முத6 அவகாசம் (விசா) வழ சேம லாப நிதி, சே6ை நாணயப் பரிவர்த்தனை குடும்ப அட்டை ஆகிய ஒரு வருட காலத்துள் தொழிலாளர் பெற்றக

180
சோதனைக்கு மத்தியிலும் சத்தை விட்டகல விரும் வாழ்வதை நினைவு கூர சமூகம் தோன்றிய பின்னர் க்களிடையே இந்த மனே னது. அதற்கு முன்னர் வ்களையும், குடிப்பெயர்ச்சி பாட்டுக் குழபபிக் கொள்
iளின் சுய விருப்பத்திற்கு ப்பந்தங்களாலும், ஏமாற்று பட்ட இவ்வொப்பந்தம் உரிமைக்கு முரணுனது. இந்தியாவுக்கு அனுப்பப் ரும்புவோர் அல்ல; நாடு
ல்வதற்குத் தயாராதல், நிகழ் முறைகளில் இம் கும் கஷ்டங்கள் பற்றிப் விமர்சித்துள்ளார்கள்.
ட்டு வழங்கப்பட்ட நாளி 1ங்களையும் செய்து முடிப் ல் ஒரு வருடம் வரை ங்கப்படுகிறது. ஊழியர் வக்கால உபகாரப் பணம், ா, அனுமதிப் பத்திரம், ப அனைத்தையும் இந்த கல்வி அறிவற்ற இத் வேண்டும். இதனுல்

Page 147
131
தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதி வாகிகள் போன்றேர், இ6 இவர்களைக் கொள்ளை அ பின்னர் "Ouit NOt அறிவித்தல்?? வழங்கப்படு தங்கியிருந்தால் அவரைக் கடத்தும் உரிமை <°听o 71-77 ஆண்டுகளில் செல்வது போல இம்மக்க ஜீப்புகளில் ஏற்றி உடு, வுக்கு நாடு கடத்திய சம்ட
இதைவிட அவர்க பிரயாணம் செய்யும்போ போர்ட்டர் வரை, கிளார் காரி வரை அனைவரும் லஞ்சம் பிடுங்கிக் கொள்கி
4. இவ்வாறு செல்ே கள் துண்டிக்கப்படுகின்ற முடிவு செய்யப்பட்டபோது (மைனர்) குழந்தைகளு சேர்த்து அதே பிரசா உ விடுகிறது. ஆனல் 18 களது பிள்ளைகள் தனி இந்திய அல்லது இலங்ை பெற வேண்டும். அதற்கு வெளியேற்ற அறிவித்தல் குடும்பத்தினரும் பிரிய கணவனை மனைவி பிரிய குடும்பத்தில் அண்ணனுக்

திகள், தோட்ட நிர் டைத்தரகர்களாக மாறி டிக்கின்றனர். இதன் ice" ெேவளியேற்ற டுகிறது. அதற்கு மேல் க் கைது செய்து நாடு சாங்கத்திற்கு உண்டு. நாய்களைப் பிடித்துச் sளை இவ்வாறு பிடித் து துணியோடு இந்தியா
வங்கள் சர்வசாதாரண
iள் ராமேஸ்வரம்வரை து பியோன் முதல் க் முதல் உயர் அதி இவர்களை ஏமாற்றி கின்றனர்.
வாரின் குடும்ப உறவு ன. பிரசா உரிமை பராயமடையாதிருந்த }க்கு தந்தையுடன் உரிமை வழங்கப்பட்டு வயது கடந்த அவர் பாக மனுச் செய்து கைப் பிரசா உரிமை குள் இவர்களை விட்டு பெற்ற தந்தையும், நேரும். சில சமயம் நேரிடுகிறது. ஒரே *கு இலங்கைப் பிரசா

Page 148
உரிமையும், தம்பிக்கு யும் வழங்கப்பட்டு விடு
பிறந்த நாட்டையு பழகிய நண்பர்களை விட்டுப் பிரியும்போது அழுது பரிதவிக்கும் ப இன்றும் மலைநாட்டில் நிலையங்களிலும் காண காதலி, அண்ணனைப் ருேரைப் பிரியும் பிள்ளை அறுத் தெ நி யும் அ இதயம் படைத்த செய்யும்.
5. புதுவாழ்வைத் விரட்டப்படும் இவாகளு இவை அனைத்தையும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. 1
1980-ல் வெளியிட ஆய்வு அறிக்கைகள் சென்றவர்களின் நிலை6 யான தகவல்களை வெ6 அவற்றில் சில வருமாறு
(அ) பாரதத்திற்கு 82 முதல் 84 அறிவற்ற, தோட்டப்புற வேறெதுவும் தொழிலாளர்,

32
இந்தியப் பிரசா உரிமை கிறது.
ம், வளர்ந்த மண்ணையும், "யும், உறவினர்களையும் இவர்கள் அனைவரும் ரிதாபகரமான காட்சியை உள்ள சகல புகையிரத லாம். காதலனைப் பிரியும் பிரியும் தங்கை, பெற் ..இப்படி மனித உறவை |ந்தக் கொடிய காட்சி எவரையும் கலங்கச்
தேடி இந்தியாவுக்கு }க்கு அங்கு நேரும் கதி விட அதிர்ச்சியுடன் 5
டப்பட்ட பல விரிவான , இவ்வாறு இந்தியா மை பற்றி பல அதிர்ச்சி ளியிட்டுள்ளன.
; அனுப்பப்பட்டவர்களில் 4 சதவீதத்தினர் கல்வி தேர்ச்சி எதுவுமற்ற, வாழ்க்கையைத் தவிர அறியாத தோட்டத்

Page 149
(ஆ) இவர்களில்
இந்தியாவை இல்லை.
(இ) இவர்கள் இ UTLDLJбOJ LJUTLDLJбOJUJITć5 பொருளாதாரத்தின் 60 வியர்வையால் ஈட்டித் த வது சேமலாப நிதி பே சிறு தொகை மாத்திர( செல்வோரிடம் சராசரிய கான சொத்துகளும்,
ரூ 2,030/-பணமுமாக கையில் இருந்தன. இன கள் புதிய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
ரமே 10,000/- ரூபாவுச் களும், பணமும் வைத்தி சொன்னுல் இந்தியா ெ னர் வறியவர்கள். 15 ச உத்தியோகம் பார்ப்பவ ஒரு வகையில் வாழக்கூ
(ஈ) இவ்வாறு தம் சொற்பப் பணத்தையும் ள்ே இந்திய வாழ்க்கை தெரியாமல் உணவிலும் வழித்து விடுகின்றனர்.
(உ) இந்திய அரச புடன் புனருத்தாரண வியாபாரக் கடன் வழங் மாறு வற்புறுத்துவதன்

33
斤 சுமார் 88 சதவீதத்தின ப முன்னர் பார்த்ததே
வ்வாறு செல்லும்போது? உழைத்து இலங்கைப் )% - 80% வரை தமது தந்த இவர்களிடம் எஞ்சு ான்றவற்ருல் கிடைக்கும் மே. இவ்வாறு இந்தியா பாக 1,772 /- ரூபாவுக் தங்க நகைகள் உட்பட மொத்தம் 3,802/-ரூபாய் 2த வைத்துத்தான் அவர் யைப் புதிய இடத்தில் 15 சதவீதத்தினர் மாத்தி க்கு அதிகமான உடமை திருந்தனர். சுருக்கமாகச் சன்றேரில் 85 சதவீதத்தி தவீதத்தினரே ஒன்றில் ர்கள் அல்லது ஏதாவது டியவர்கள்."
முடன் கொண்டு வந்த 93 சதவீதமான குடும்பங் த் தரமோ, முறையோ , நுகர்ச்சியிலும் செல
ாங்கம் இவர்களை பொறுப் ம் செய்யவில்லை. அது கி சுய தொழிலில் ஈடுபடு
மூலம் தனது கடமையை

Page 150
தட்டிக் கழிக்கிறது. எவ்6 இல்லாத, கணக்கு வழக்கு
தில் ஈடுபடுமாறு நிர்ப்பந் 72 சதவீதத்தினருக்கு விய பட்டுள்ளது. 4 சதவீதத்த டங்களில் குடியேறி ஓரளவு றனர். மேலும் 4 சதவீதத் விவசாயக் கடன்கள் வழா சிய 20 சதவீதத்தினருக்கு மான தொழில்கள் கிடைத்
வியாபாரக் கடனுக வழங்கப்பட்டாலும் இத்தெ படையிலேயே வழங்கப்ட ணேயில் 3000/- ரூ வழங்க வெற்றிகரமாக நடத்தப்படு: சாங்க அதிகாரிகள் பரிசீ செய்த பின்னர் 5。00 வாய்ந்த இருவர் உத்திரவ மீதி 2, 000/- ரூ வழங் நிலைமைகளால் 4 சதவீதத் கடனில் முழுத் தொகைை ஏனையோர் 3000/-க்கு கு
இவ்வாறு வியாபாரக் 88 சதவீதத்தினர்வியாபார ரோத்து அடைந்து வறுை இதற்கான இரு பிரதான லாம். ஒன்று, வியாபார மு பாமரர்களுக்கு உரிய முறை


Page 151
காட்டவில்லை. உதார வாழ்கின்ற ஒரு கிராம களுக்கு வியாபாரக் க ளன. இரண்டு, அச் இடைத்தரகர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். சதவீதமான தொகைை கொள்கிறர்கள்.
(ஊ) இவர்கள் ஒ படாமல் பல்வேறு பகு களில் ஈடுபடுத்தப்படுக ஸ்தாபனப்படுத்தி த வைத்து குரல் எழுப்ப சிலர் தமிழ்நாடு அல்ல குடியேற்றப்பட்டுள்ளன (எ) இவர்கள் இ நிலவும் வேறுபட்ட கா ஈடு கொடுக்கமுடியாம னர். 1976 ஜூலை ம மாத்திரம் 50 பேர் கா இறந்தனர்.
(ஏ) இத்தகைய சென்றேரில் 88 ச கோட்டின் கீழ் வா குடியேறியவர்களில் ச வறுமையாலும், பட்டி மடைந்துள்ளனர். பல டுள்ளனர்.
(6) இவ்வொப்ப தில் கடைப்பிடிக்கப்படு

135
ாணம், சுமார் 2000 மக்கள் த்தில் 20 பலசரக்குக் கடை கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள் க்கடனை பெறுவதற்கு பல ம் அதிகாரிகளுக்கும் லஞ்சம்
யை அவர்கள் அபகரித்துக்
ரே பகுதியில் குடியேற்றப் தியில், பல்வேறு தொழில் வதால், இவர்கள் தம்மை நமது பிரச்சினைகளை முன் வழியில்லாமல் போகிறது. )ாது வெளிமாநிலங்களிலும் JTi.
ந்தியாவின் பல பகுதிகளில் ல நிலைக்கும், சூழலுக்கும்
ாதம் மண்டபம் கேம்பில் லராவினல் பாதிக்கப்பட்டு
நிஜலமையில் இந்தியா தவீதத்தினர் வறுமைக் ழ்கின்றனர். இதுவரை மார் 55 சதவீதத்தினர் னியாலும் அகால மரண ர் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்
ந்தத்தை அமுல்படுத்துவ ம் விகிதாச்சார முறை

Page 152
186
தொகையின் அடிப்படை இந்தியாவுக்குச் செல்கின் பேருக்கும் 4 பேர் வீதம் உரிமை வழங்கப்படுவதே ( இருந்து வருகிறது. இதன் உரிமை பெற்றவர்கள இந் இலங்கைப் பிரசா உரிமை திருக்க வேண்டும்
இம்முறையைத் தளர்; உரிமை வழங்கப்பட்ட ஒவ் 4 பேர் வீதம் (7:4) இலங்: வழங்குமாறும் இந்தியாவி வரை காத்திருக்க வேண்ட சங்கங்களும், சமூக நிறு வந்துள்ளன. இக் கோரி வருடங்களில் இருந்த டட் கொண்டது. ஆனல் 7 இருந்த சிறிமா அரசாங் பழைய விதியை கண்டிப்ப 1977-ல் பதவிக்கு வந்த ே எழுத்தளவில் டட்லி கெ கொண்டு நடைமுறைப் வருகிறது.
இதனுல் படித்த பல றவர்99 என்ற நிலையில் போன்ற சாதாரண அரd தானும் பெறமுடியாமல் காணிப் பங்கீடு வாக்குரின் களிலும் இப்பிரச்சினை இவ

யில் அ ல் லா ம ல் rற ஒவ்வொரு 7
இலங்கைப் பிரசா பொதுவான வழக்காக படி இந்தியப் பிரசா தியா செல்லும்வரை
பெறுவோர் காத்
த்தி இந்தியப் பிரசா வொரு 7 பேருக்கும் கைப் பிரசா உரிமை புக்கு அனுப்பப்படும் ாம் எனவும் தொழிற் வனங்களும கோரி க்கையை 1965-70 லி அரசாங்கம் ஏற்றுக் 0-77 வருடங்களில் கம் அதனை மாற்றி ாக அமுல்படுத்தியது. ஜ.ஆரின் அரசாங்கம் ாள்கையை ஏற்றுக் படுத்தாமல் ஏமாற்றி
மாணவர்கள் **நாடற் ஆசிரியர் தொழில் சாங்க உத்தியோகத் திண்டாடுகின்றனர். மை போன்ற விடயங்" பர்களைப் பாதிக்கிறது.

Page 153
7. இவ்வொப்பந்த தில் ஏற்படும் தாமதம் கலாக்குகின்றன. இத6 ஆயிரம் பேர் வீதம் பட வேண்டும். 17 வ சா ஸ் தி ரி, சிறிமாஇரண்டுமே, அமுலாகி பூர்த்தியாகி இருக்க (3. வொப்பந்தம் இன்னமு
இவ்வொப்பந்தம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பட்டது. இவ்வொப்பந்த பட்டபோதும் இலங்ை சட்டம் 1967 லேயே இ
இவ் வொப்பந்தம் அமுல் படுத்தப்பட்டு வ வணை காட்டுகிறது:-
 

நம் அமுல்படுத்தப்படுவ பல பிரச்சினைகளை சிக் ன்படி வருடத்திற்கு 35 இந்தியாவுக்கு அனுப்பப் ருடங்களுக்குள் சிறிமா-இந்திரா ஒப்பந்தங்கள் 1981 அக்டோபரில் வண்டும். ஆனல் இவ் pம் பூர்த்தியாகவில்லை. அமுல் நடத்தப்படுவதில் காலதாமதம் காணப் நம் 1964ல் கைச்சாத்திடப் கை இந்திய (அமுல்) யற்றப்பட்டது.
ஆமை வேகத்தில் ருவதை பின்வரும் அட்ட

Page 154
6938° 1 I896 I
$3瑙海姆2,96|| I3Þ0* g996|| I g I og996. I į799į7, 6 I *III-ig),- ņots,forto Uncooụ-æļu-īg)īır sırısısāļo七与!四寸n习的唱u的明洞可 u fossi soccorgio9(Ġ@ęło urngoại số9449的的c945 nngg@@1ọ9�
*— ----|--|--- (・ā!!!!!!!! _
 
 

936363;g 308:06ţi gỡo 90° I
Q g2. I o 88 92,9° 23
936‘60og førs08.gog số 926 i
9I 9°09′ąsono 926 i 3,6‘g8° i foro ĝZỗi ở † 26 I - ĝ8438 · 325i ( ) ĝĝ8,9% 326 I 880“ 88* I 26 | | | 6ỷgo 9 I, , , ,026 I -
| 030‘gg 696 I

Page 155
* 虹 V e\シ
000 £317 6以 Y既7财7/•r•.•, * .*---- 991 o OI0/6 I (,
000$0; $3269'03心 222)-Į ŽŽ.01948;&696 || ~ 000° 07’ I999“ į7999" iz896 I •
• gocooligo (9的Q9与匈99094979
丁寸n习的唱七un七圈占。44圈g遇n94m圈圈画q–1@rto
劑過4nne @匈過白匈95"的迴** es ungƆrto qıñngo golų9H @@@@jun Tīriņa rī0匈g@@ g@增L了引rong道匈

geuge g@me guagg4+3 @gr。七ngg@日益*T虎**B* •
|-
|-
ĝĮĮĶ33 22) 908 ĝ3 982, o gy 830$93 Ož6° Žž 62.6° Off
8 I 2° 38 Tono qz
(62k明可)
626 I - 8261 || 2,2,6 I ;
926 I -
† 26.1 ×
I 2,6 || ...
----9·* , :,: - , ,I心 |- 26}|-------|- |-

Page 156
95 TTh: A Report Repatriates from Sri La II/From: The Rehabi Repatriates, by V. S in South Asia.
குறிப்பு: 1) 19-10-1 1,07,580 குடும்பங்க இந்தியாவுக்கு இடம் ( 2) 1981 அக்டோட பந்தங்களும் காலாவதிய குடியகல்வு இன்னும் ெ ஜனதிபதி நீலம் சஞ்சீவி வரி மாதம் இலங்கை 6 இது தொடர்பாக (PT) வழங்கிய பேட்டியில் 6 நாம் அவர்களை எமது பி எனக் கூறினர். இலங்ை சியாக ஒப்ப ந் த த் தொகையை இந்தியா எதிர்பார்த்தது. ஆனல் காலவரையறை காலாவி கனவே பதிவு செய்தவர் தவர்களையும் தவிர புதி, முடியாது எனக் கூறிவி னும் சுமார் ஒரு லட்சம் இந்தியா ஏற்றுக கொள் 8) சிறிமா-சாஸ்திரி g? வதற்கு குறித்த 15 வ மிகவும்நீண்டது. இந்தநீை இன்னும் அமுலாகி முய

40
on the survey of nka, 1980 Appendix lation of Sri Lanka Suriyanarayan. Indians
983 வரை மொத்தம் ள், 4,28,380 பேர் பெயர்ந்துள்ளனர். பர் 31 இல் இவ்விரு ஒப் ாகி விட்டன. ஆயினும் தாடர்கிறது. இந்திய ப ரெட்டி 1982 பெப்ர விஜயம் செய்தபோது, பி.டி.ஐ க்கு ஜே.ஆர். *இந்தியா மறுப்பதால் ரசைகளாக ஏற்போம்?? கை அரசாங்கம் தொடர்ச் தி ல் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்க வேண்டுமென இந்தியா குறிப்பிட்ட பதியாகிவிட்டதால் ஏற் rகளையும் விண்ணப்பித் தாக இடாப்பு திறக்க ட்டது. எனவே இன் பேரை மாத்திரமே GHIBLO. ப்பந்தத்தை அமுலாக்கு நட கால அட்டவணை ண்டகால அட்டவணையே டியவில்லை. இத்திட்டம்

Page 157
1,
பூர்த்தியாகும் போது டெ நடுத்தர வயதைத் தான் சூழலில் புதுவாழ்வு
கடந்து விடுவர். இை இம்மக்களிடையே இந்: கும் இடையே ஊசல வளர்த்து, இந்நாட்டில் உரிமையைப் போராடிட் மழுங்கடித்து வருகிறது
9) இறுதியாக,
1957-ல் திருச்சிராட் இலங்கை குடி அகல்வு அரசாங்கத்தால் மூடப் லிருந்து தோட்டங்களு வருவது முற்ருக நி கிடையில் 39-ன் பின்ன செய்யப்பட்டு விட்டது 87.6 சதவீதத்தினர் இல இந்தியாவைப் பார்த் வருடகாலம் இங்கு வா! யினரின் வாரிசுகளை- ஒரு பிரசைகளாக இருந்தவ வந்தமாக இந்தியர்களா வது நாகரிக உலகெங்கிலு காரியம். இவ்வாறு இல் படுவதற்கு இவர்கள் ( இவர்களது முப்பாட்டன்ட தவர்கள் என்பதுதான்.
வீதமான தேசிய வருவ வையாலும், இரத்தத்தா
இ-10

41
பரும்பான்மையினர் தமது ண்டி புதிய நாட்டில் புதிய தொடங்கும் வயதைக் தவிட இத்திட்டமானது தியாவுக்கும் இலங்கைக் ாடும் மனுேபாவத்தை
தமக்கு மறுக்கப்படும் பெறும் உணர்வை
ஆனல் பிரதானமாக, ப்பள்ளியில் இருந்த அலுவலகம், இந்திய பட்டதுடன் இந்தியாவி ருக்குத் தொழிலாளர் றுத்தப்பட்டது. இதற் ார் இப்போக்கு தடை
• ஒரு ஆய்வின்படி ங்கையில் பிறநதவர்கள். திராதவர்கள்,16 150 ழ்ந்து பல தலைமுறை நகாலத்தில் இலங்கைப் ர்களை, இவ்வாறு 6Dக மாற்றி நாடு கடத்து லுமே நடக்க முடியாத வர்கள் நாடு கடத்தப் செயத ஒரே குற்றம் மார் இந்தியாவில் பிறந் இந் நாட்டின் 80சத ாயைத் தமது வியர் லும் ஈட்டித் தந்த இத்

Page 158
142
தொழிலாளர்களுக்கு g நன்றிக் கடன் இது.
இ. தொ. காவும், சிறிமா. இ.தொ.கா.வின் பூ தொழிலாளர்களுக்கு எத்த பதற்கு இவ்வொப்பந்தத் நடந்து கொண்ட விதம் தைத் தருகிறது.
இவ்வொப்பந்தம் .ை சுதந்திரக்கட்சி அரசாங்க யாகத் தொண்டமான் இ வொப்பந்தத்தை எதிர் ஆனல் பதவியைத் து இராசினமாச் செய்யவில்
இவ்வொப்பந்தத்தை நி று த் த ங் க ள் இவ்வேலை நிறுத்தங்க சங்கங்களால் தொடங்கப் திரக்கட்சி ஒரு சரத்தை ( தது.**இவ்வொப்பந்தத்தி வோரின் சொத்துக்கள் ப என அச்சரத்து கூறி தமது பெரும் சொத்துகஃ இ.தொ.கா.தலைமை அத்து கைவிட்டு பிரசா உரிமை படி தொழிலாளர்களைக் (
1965-ல் யூ.என்.பி. பந்தம் தொடர்பாக 7:4 சொன்ன திருத்தத்தைக்

இந்நாடு செலுத்திய
சாஸ்திரி ஒப்பந்தமும் ர்சுவா தலைமை இத் தகைய சாபக்கேடு என் $தில் அதன் தலைமை
மற்ருெரு உதாரணத்
கச்சாத்தான 64-ல் த்தில் நியமன எம்.பி. ருந்தார். அவர் இவ் rத்து வாக்களித்தாா. ாக்கி எறிந்து விட்டு b8%).
எதிர்த்து வேலை மேற்கொள்ளப்பட்டன. ள் ஏனைய தொழிற் பட்டவை. உடனேசுதந் இம்மசோதாவில் சேர்த் ற்கு எதிராகச்செயற்படு றிமுதல் செய்யப்படும்?? யது. அவ்வளவுதான். ள இழக்க விரும்பாத துடன் போராட்டத்தைக் மக்கு விண்ணப்பிக்கும் கேட்டுக் கொண்டது.
அரசாங்கம் இவ்வொப் என்ற விதியில் முன் கொண்டு வந்தபோது
།

Page 159
14:
அப்போது செனட்டர் இ.தொ.கா. பிரதிநிதிகள் களித்ததன் மூலம் இவ்ெ கொண்டனர்.
சந்தர்ப்பவாத இடதுசாரி இன ஒதுக்கல் வாதிகளாய இவ்வொப்பந்தம் கை தில் பாராளுமன்ற இடது இடதுசாரிக் கொள்கைை வாதிகளாக மாறி இருந்த திரம் என்ற கொள்கை சிங்கள ஆதிக்கவாத பூரீ6 யுடன் கூட்டுச்சேர்ந்து கம் வகித்தனர். இதன் அடிப்படை மொழி உ கொடுத்த இவர்கள் சிறிமா. முழுமையாக ஆதரித்தன
தனித்தேர்தல் இடாப்பு:
சிறிமா-சாஸ்திரி அமு5 கொண்டு வரப்பட்டபோது யைக் கணிப்பதற்கும், ச யேற்றத்தைத் தடுப்பதற் தனி இடாப்பு தயாரிக்கப் திருத்தப் பிரேரணை ஒன்6 தொகுதி மூன்றம் உறுப் கட்சியின் பொதுச் செயலா கெனமன் கொண்டு வந்தா இனவாதிகளான ஆர்.ஜி.ே ஆர்.டயஸ் பண்டாரநாயக்

3
களாக இருந்த இரு அதற்கு ஆதரவாக வாக் வாப்பந்தத்தை ஏற்றுக்
கள்
6.Tř.:
ச்சாத்திடப்படும் காலத் சாரிக் கட்சிகள் தமது யக் கைவிட்டு இன தனர். சிங்களம் மாத் யை ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்ங்கா சுதந்திரக் கட்சி அரசாங்கத்துடன் அங் மூலம் தமிழ்மக்களின் ரிமையைக் காட்டிக் “சாஸ்திரிஒப்பந்தத்தை T.
ஸ்ாக்க விதிகள் 1967-ல் நாடற்றவர் தொகை ட்டவிரோதமான குடி கும வசதியாக ஒரு பட வேண்டும் என்ற றை கொழும்பு மத்திய பினரும் கம்யூனிஸ்ட் rளருமான திரு.பீட்டர் ர். இதனை ஆதரித்து சனநாயக்க, பீலிக்ஸ் க ஆகியோர் பேசினர்.

Page 160
14
அவர்கள் இந்திய உத லட்சுமிமேனன் லோக் இலங்கையில் உள்ள ந லட்சம் எனக் கூறிய6 இத்தகைய தனி இடாப் யுறுத்தினர். மேலும் தமது வதற்காக மீன்பிடிக் முன்னுள் தலைவர் இத்ெ எனக் கணிப்பிட்டி ( இவ்வாதம் ஆதாரமற்ற லட்சம் பேர் நாடற்றவ அரசாங்கம் எடுத்த முடி தொகை புள்ளி விபர வேயாகும். எப்படியோ தோல்வியடைந்தது.
இதற்கு முன்பே இடாப்பு கொண்டு வரு பிரதமர் சிறிமாவோ நவம்பர் 10ந் திகதி ( யிட்டார். இதனை “ஜ ஏடு இன ஒதுக்கல் கண்டித்தது. இந்திய பகதூர் சாஸ்திரி 1964 ஆட்சேபித்து திருமதி கடிதம் ஒன்றை தொடர்பாக பொது, இந்தியச் செயலாளர் சீ போது தனி இடாப்பிற்
தார். இதனல் இம்மு
இலங்கை அர மாதம் சிறிமா-சாஸ்தி

4.
வி வெளிநாட்டமைச்சர் சபையில் தற்செயலாக ாடற்ருேர் தொகை 16 தை மேற்கோள் காட்டி பின் அவசியத்தை வலி து வாதத்தை வலியுறுத்து
கூட்டுத்தாபனத்தின் தாகையை 17 லட்சம் ருப்பதாகக் கூறினர்.
து. ஏனெனில் 9.75 ர் என்பது இந்திய வல்ல. இலங்கை சனத் திணைக்களத்தின் முடி இத்திருத்தப் பிரேரணை
, இதேவிதமான தனி நம் தமது எண்ணத்தை பண்டாரநாயக்கா 1964 செனட் சபையில் வெளி னதா99 என்னும் இந்திய கொள்கை எனக் கூறி பப் பிரதமர் திரு. லால்4 நவம்பர் 22-ல் இதனை பண்டாரநாயக்காவிற்கு அனுப்பியிருந்தார். இது 56D6) is ul அமைப்பின் '.எஸ்.ஜா. இலங்கை வந்த 色 ஆட்சேபணை தெரிவித் pயற்சி கைவிடப்பட்டது ாங்கம் 1966 டிசம்பர் ரி ஒப்பந்தத்தை அமுல்

Page 161
படுத்துவதற்கான அ (Implementation Act O ஆயினும் இந்திய அர ஜூன் மாதமே அமுலா வேற்றியது.
அமுலாக்கல் சட்டமூல
1966 டிசம்பரில் காவின் அரசாங்கம் டத்தை கொண்டு சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந் தமிழரசுக் கட்சி கட்ட தனிப்பட்ட தேர்தல் இடாப்பு அடிப்படையி மாட்டாது, என்பதனை ( வொப்பநதத்தினை ஆதரி இதனை ஆதரித்தபோது காணுத மேலவை மாணிக்கம் செனற்சன ணுமாச் செய்தாா.
மலையகத் g5Lßj) Lu FTL—3F Tré
பூரீ.ல.சு.க.அரசாங்க பெற்ற மற்ருெரு இன மலையகத் தமிழ் பாடசாலைகளாக மாற்றிய
1963-ம் ஆண்டு பூரு அரசாங்கம் தனியார் 1 மயப்படுத்தியது. இச்சு 6 அம்சங்களைக் கொண்டி தமிழரைப் பொறுத்தள

45
முலாக்கல் சட்டத்தை f 14) நிறைவேற்றியது. சாங்கம் 1967-ம் ஆண்டு க்கல் சட்டத்தை நிறை
LÔ 3 திரு.டட்லி சேனநாயக் இவ் அமுலாக்கல் சட் வந்தபோது அதுவரை தத்தை எதிர்த்து வநத ாய நாடு கடத்தலோ, தொகுதியோ (தனி ல்) அமுல்படுத்தப்பட ஏற்றுக் கொண்டு இவ் த்தது. தமிழரசுக் கட்சி ம் அதில் உடன்பாடு உறுப்பினர் திரு.எம். >பயிடமிருந்து இராசி
லகள் பறிமுதல்: க் காலத்தில் இடம் ஒதுக்கல்வாதச் செயல் TL&FIT&D5&T சிங்களப் மைத்ததாகும். நீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி பாடசாலைகளைத் தேசிய வீகரிப்பு பல முற்போக்கு டிருந்தாலும் மலையகத் வில் அது திட்டமிட்ட

Page 162
14
இன ஒதுக்கல் நட6 முறையில் அமைந்தது. டப்புறப் பாடசாலைகை வேண்டும் என்ற கோ சாங்கங்களும் கொள்.ை டன. ஆனல் தோட்ட கைவைக்காத அரசாங்க களில் இருந்த மத்திய பாடசாலைகளை மாத்திர பாடசாலைகள் மிசனரிகள களாலும் கட்டப்பட்டன பாடசாலைகளாகத் திகழ் சாலைகள் பல சுவீகரிக்க பாடசாலைகளாயின. மத கள் தரம் பிரிக்கப் பு தைச் சார்ந்த மாணவி எண்ணிக்கை கொண் திற்குரிய பாடசாலையாக இவ்வாறு மாணவர்களி கப்படும்பொழுது இலங் யுள்ள பிள்ளைகள் மா, டனர். நாடற்றவர் பெரும்பாலான மலையக, இலங்கைப் பிரசா உரி அதுவரைசிங்களத் தமி களாய்ப் பெரும்பாலான கள் திகழ்ந்தன. பிரச காரணத்தினுல் மலையக, பெரும்பான்மையாகக் ( சாலைகள் ஒன்றில் பெளத் அல்லது முஸ்லிம் பா

46
வடிக்கையாகவே நடை 1945 முதலே தோட் t அரசு கையேற்க ரிக்கையைச் சகல அர கயளவில் ஏற்றுக் கொண் டப் பாடசாலைகள் மீது கம் தோட்டப்புற நகரங் தர வர்க்கத்தின் தமிழ்ப் ாம் சுவீகரித்தது. இப் rாலும் தமிழ்ப் பெற்றேர் வை. அதுவரை தமிழ்ப் *ந்த முன்னணிப் பாட கப்பட்ட பின்னர் சிங்களப் வாரியாக இப்பாடசாலை பட்டபோது எந்த மதத் வர்கள் பெரும்பான்மை டிருந்தனரோ அம்மதத் அது கணிக்கப் பட்டது lன் எண்ணிக்கை கணிக் கைப் பிரசா 2כ .fl60קLמ த்திரமே கணக்கிடப்பட் பிரச்சினை காரணமாக த் தமிழ் மாணவர்கள் மை பெற்றிருக்கவில்லை. ழ் கலப்புப் பாடசாலை முன்னணிப் பாடசாலை ா உரிமை இல்லாத த் தமிழ் மாணவர்களைப் கொண்டிருந்த பல பாட ந்த பாட சாலைகளாயின, ாடசாலைகளாக மாறின.

Page 163
இதற்கு சிறந்த உதார6 அப்போதும தொண்ட தவராக இருந்தார்.
35sT6D ES Lò - 5 அரசுடைமையும், தே அடக்குமுறையும். 1971 முதல் 1983 ஐ
தேசிய மயமாக்கல்:
பெருந் தோட்டங் வண்டும் என்ற ே முன்வைக்கப்பட்டு வ முன்னர் இக்கோஷம் எதிராக மிகவும் மு உயர்த்திப் பிடிக்கப்பட்ட இதே கோஷம் மலைய ராகக் கிளப்பப்பட்டு அ முறையில் ஏகாதிபத் பெனிகளுக்கு சாதகமா அல்லது “சிங்களமயம
1971-ம் ஆண்டு *இளைஞர் கிளர்ச்சி29 கி அதிருப்தியைப் வெளிக்க ஒரளவுக்கு நிலமில்லாப் பாடாகவும் இருந்தது. சனத்தொகை வேகமாக நிலப் பிரச்சினை கூர்பை படித்த இளைஞர்களின் படித்த வாலிபர்கள் மீது அரசாங்கம் கிராமப்புற

147
ணமாக பதுளை திகழ்ந்தது. -மான் நியமன அங்கத்
சிய இன
ாலை வரை,
களைத் தேசியமயமாக்க காஷம் இடதுசாரிகளால் ந்தது. சுதந்திரத்திற்கு ஏகாதிபத்தியத்திற்கு 2ற்போக்கான முறையில் -து. ஆணுல் 70-களில் கத் தமிழர்களுக்கு எதி வர்களுக்குப் பாதகமான திய பல்தேசிய கம் க 'தேசியமயமாக்கல்?’ ாக்கல்? நடந்தேறியது. தோல்வியுற்ற ஏப்ரல் கிராமப்புற இளைஞர்களின்
பிரச்சினையின் வெளிப் இக்காலப் பகுதியில் 5 அதிகரித்து விட்டது. மயடைத் தொடங்கியது பிரச்சினையை வடக்கில் து சுமத்திய அன்றைய அதிருப்தியை மலையகத்

Page 164
தொழிலாளர் மீது ச அகநிலை, புறநிலைச் அமைந்தன.
பெரும்பாலான பெ கனவே நட்டத்தில் இ அதிகரித்துச் சென்ற தொழிலாளர்களின் அடி மையை உத்திரவாதப்ப( சம்பள உயர்வை வழ அத்துடன் சுதந்திரத்தின் துரைமார்களுக்குப் பதிே மார் நியமிக்கப்பட்டமை ஒழுங்கீனங்களுக்கும் வ உற்பத்திச் செலவு அத பல தொழிற்சாலைகள் பன் பித்து விட்டன. அவற்6 செய்வதற்கு ஏராளமான வேண்டும். அதைவிட பெட்ரோல் விலையை அத உற்பத்திச் செலவு பன்ம இச் சூழலில் பெருந்தோ கரமான முறையில் இல விற்றுவிட இலாபத்தில் ஸ்டோ லிங் கம்பெனிகளை பெனிகள் ஆர்வம் காட்டி கம்பெனிகள் கூட தீ6 காட்டவில்லை. ஏனெனில் அ வர்த்தக ஆதிக்கத்தை ஏ மூலம் நிலைநிறுத்தி ஏற் கிடைக்கும் கொள்ளை லா

48
சுமத்தியது. இதற்கான சூழல்களும் சாதகமாக
ருந்தோட்டங்கள் ஏற் |யங்கத் தொடங்கின. வாழ்க்கைச் செலவு மட்ட வாழ்க்கை நிலை டுத்தக்கூடிய விதத்தில் 2ங்க நிர்ப்பந்தித்தது. ன் பின்னர் வெள்ளைத் லாகக் கருப்புத் துரை ஊழலுக்கும் நிர்வாக ழிவகுத்தது. இதனல் திகரித்தது. அத்துடன் ழைமை தட்ட ஆரம் றைப் புனருந்தாரணம்
முதலீடு செய்தாக பெட்ரோலிய நாடுகள் திகரித்தமையால் மேலும் டங்காக அதிகரித்தது ட்ட சுமையை இலாப ங்கை அரசாங்கத்திற்கு இயங்கிய ஒரு சில rத் தவிர ஏனைய கம் ன. இதனை விரும்பாத எதிர்ப்பைக் அவை தமது வெளிநாட்டு ாஜென்சி நிறுவனங்கள் றுமதி வர்த்தகத்தால் பத்தை பாதுகாத்துக்

Page 165
14
கொள்வதிலும், காலாவதி ரப்பர் தோட்டங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு எடுத்து அே விட லாபகரமான புதிய செய்வதிலும் சிரத்தைச்
இச்சமயத்தில் பிரித் தோட்டத்தொழிலாளரின் குரல் எழுப்பப்பட்டது. ஈழத்தமிழர் முயற்சியிரு தொலைக்காட்சி நிறுவன மலையக மக்களின் மிக( முறையை தத்ரூபமாக னியாவில் ஒளிபரப்பினர். வது இலங்கையின் தேனி இரத்தம் எனப் பிரச்சா ணுல் உருவாக்கப்பட்ட ெ தின் காரணத்தால் பிரி மன்ற தூதுக்குழுவொன் 6 பியது. இக்குழு மலையகL பார்வையிட்டு தயாரித்து காணப்பட்ட விபரங்கள், மோசமாக இருப்பதை இதன்படி மலையமக்களின் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய விற்கு உயர்த்துவதானுள் கள் தேவைப்பட்டன. விலுள்ள ஏஜன்சிகம்பென இப்பணத்தைச் செலவழி கள் தேசியமயமாக்கல் ஸ்ரேனிங் கம்பெனிகளுக்

9
தியாகி விட்ட தேயிலை,
எடுக்கக்கூடிய அளவு தே நிதியை அவற்றை துறைகளில் முதலீடு க் காட்டின.
தானியாவில் இலங்கைத்
அவலநிலை பற்றி கூக் இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் João GRAVADA 676ôrp த்தினர் இலங்கை வந்து மோசமான வாழ் க் கை படம் பிடித்து பிரித்தா பிரித்தானியர் அருந்து "ரல்ல; மலையக மக்களின் ரம் செய்யப்பட்டது. இத பொது சன அபிப்பிராயத் த்தானிய அரசு பாராளு றை இலங்கைக்கு அனுப் ம் சென்று நேரடியாகப் அனுப்பிய அறிக்கையில் மலையக மக்கள் நிலை மிக ஒத்துக் கொண்டது. * வாழ்க்கைத் தரத்தை ஆகக் குறைந்த அள p 1000மில்லியன் பவுன் இதனைப் பிரித்தானியா fகள் பொறுக்க நேரிடும். பிப்பதை விட தோட்டங் கொள்கையை ஏற்பது கு இலாபகரமானது. இ?

Page 166
150
னல் ஸ்ரேனிங் கம்பெனி கொள்கையை ஆதரித்தன
இவ்வாறு பிரித்தானிய மதியுடன்-பிரித்தானியபல் சம்மதத்துடன் அவற்று முறையில் அவை பாதி (உதாரணம்: ஏஜென்சி நிறு படாமை) தேசியமயப்படுத்
பெருந்தோட்டங்கள் தேசி மலையகத் தமிழ் தொழில காணிப் பங்கீடு:
முதலாவது காணிச் சி Reform Law) 19726) இத்திட்டத்தின் கீழ் சும ஆலத் தோட்டங்கள் **சி பட்டன. தேசிய மயமா லிருந்து அரசாங்கம் தோ புறப்படுத்தப்பட மாடடா யது. ஆனல் உண்மைய கப்பட்ட காணிகளில் இ தொழிலாளர்கள் அகதிக பார் எவருமின்றி விர உதாரணமாக, பூண்டு:ே பல ஆயிரக்கணக்கான டங்கள் சுவீகரிக்கப்பட்ட மா னின் தோட்டங்க தோட்டங்கள் வனவில் களாய் ஒரு காலத்தில் தி தோட்டங்களாக உருவ
 

கள் தேசியமயமாக்கல்
அரசாங்கத்தின் 690 |9ع[ தேசிய கம்பெனிகளின் க்கு 6DITL Jés JUnfT6ÖT க்கப்படாத விதத்தில் றுவனங்கள் சுவீகரிக்கப் தல் நடந்தேறியது.
நியமயமாதலும் ாளரும்:
ர்ேதிருத்தசட்டம் (Lan? நிறைவேற்றப்பட்டது. ார் 80,000 ஏக்கர் தேயி ங்கள மயப்?? படுததப் க்கப்பட்ட தோட்டங்களி "ட்டத் தொழிலாளர் அப் ர்கள் என உறுதி கூறி பில், இவ்வாறு சுவீகரிக் இருந்து மலையகத் தமிழ் 5ளாக கேட்பார், பார்ப் ட்டி அடிக்கப்பட்டனர். லாயா பகுதியில் இருந்த
ன. அவற்றில் தொண்ட ளும் அடங்கும். அத் லங்குகள் வாழும் காடு கழ்நதவை. அவற்றைத் ாக்கியவர்கள் இத் தொழி

Page 167
லாளர்களே. அவ்வ நோக்கம் தோட்டத் பகிாந்தளிக்கப்படுவது காலாகாலமாக மனித வும் துயர வாழ்ககை வாழ்க்கைத் தரத்.ை டங்களை மேற்கொள் பாராட்டப்பட வேை ஆனல் நடந்ததென் துறையோடு எதுவித கள கிராமவாசிகளுக் உதாரணமாக, nlசா தோட்ட த் தொழிலா பட்டு பிச்சைக்காரர்க னர். 1973ல் நிலவிய
நிலைமையை உக்கி சோற்றுக்கு இவர்கள் நகரங்களிலும் இக்கா தாயிருந்தது. இக்கா: முதற்தடவையாக பட்
இவ்வாறு வீடு வ தையும்**தேசிய மயம் கொண்ட சிங்களவ பிச்சை வாங்கி அலைந் பற்றி வெளிநாட்டுப் தால், அத்தகையவ மறைப்பதற்காக, இப் வர்களை அரசாங்க வா பாதைக்கு வெளியே அப்புறப்படுத்தியது.இ பெரேரா , கொல்வின்
 

15.
ாறு சுவீகரிக்கப்பட்டதன் தொழிலாளரிடையே அவை 5ாக இருந்தால் அல்லது தவிலங்குகளைப் போல மிக வாழ்ந்து வந்த அவர்களது த உயர்த்துவதற்கான திட் ாவதாக இருந்தால் அது ண்டியது. முற்போக்கானது. ன? இக்காணிகள் தோட்டத் சமபந்தமும இல்லாத சிங் குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. யிசித் தோட்டம். தமிழ் ளர்கள் விரட்டி அடிக்கப் 5ளாக தெருக்களில் அலைந்த
பஞ்சம் வேறு இக்கொடிய ரப்படுத்தியது. எ ச் சி ல் தவங்கிடந்ததை ஒவ்வொரு லப்பகுதியில் காணக்கூடிய லத்தில்தான் மலையகத்தில் டினிச்சாவு இடம் பெற்றது.
ாசல் நிலம் தொழில் அனைத் 29 என்ற பெயரில் பறித்துக் ாத அரசு, தெருக்களில் து கொண்டிருந்தவர்களைப் பயணிகள் குரல் கொடுத்த ர்களின் கண்ணிலிருந்து பிச்சைக்காரர் ஆக்கப்பட்ட கனங்களில் ஏற்றி சுற்றுலாப்
கொண்டு போய் போட்டு ]வ்வரசாங்கத்தில் என்.எம். ர், பீட்டர் கெனமன்,

Page 168
152
இலங்கை ஜனநாயகத் ெ தலைவர் ஜனுப் அசிஸ் ஆ தனர்.
1975இல் காணி உச் கீழ் உரிமையாளர்களுக்கு அல்லது ரப்பர் தோட்ட ஏனைய தோட்டங்கள் யாவு
இக்காலப்பகுதியிலே எதிராகப் பச்சை இன6 போல வரலாற்றில் முன்னெ தில்லை. இதில் முன்னணி சீர்த்திருந்த அமைச்சர் கம்பளை எம். பி. ஜயரத் 1977ம் ஆண்டு, பொது பண்டாரநாயக்காவின் மக் நாயக்க, நுவரெலியா-ம6 தொண்டமான எதிர்த்துட் சிங்கள மக்களின் வாக்கு அவர் நிகழ்த்திய இனவாத செய்த இனத்துவேசச் யோரை விஞ்சின. 1973-75 பஞ்சம்:
1973-ம் ஆண்டு நி6 னைச் சமாளிப்பதற்கு அரச ஓரிடத்திலிருந்து வேறிடத் செல்வதற்கு தடை விதி வடிக்கைகளும் மலை ய க வெகுவாகப் பாதித்தன. இ பவித்த கஷ்டங்களை முன் : அனுபவித்ததில்லை. இப்பஞ்

தாழிலாளர் காங்கிரஸ் கியோர் அங்கம் வகித்
ச வரம்புச் சட்டத்தின்
50 ஏக்கர் தேயிலை உங்கள் வழங்கப்பட்டு ம் சுவீகரிக்கப்பட்டன.
மலையகத் தமிழருக்கு வாதம் பேசப்பட்டது ாப்போதும் பேசப்பட்ட வகித்தவர்கள் காணிச் திரு. கொப்பேகடுவ, 60T ஆகியோராவர். துத் தேர்தலில் சிறிமா கன் அனுரா பண்டார ஸ்கெலியா தொகுதியில் போட்டியிட்ட போது |களைப் பெறுவதற்காக தப் பேச்சுகளும், அவர் செயல்களும் ஏனை
ஸ்விய பஞ்சமும் அத Fாங்கம் மேற்கொண்ட" திற்கு அரிசி கொண்டு த்தது போன்ற- நட 5 த் தொழிலாளர்களை
வ்வாண்டுகளில் அனு: ஒரு போதும் இவர்கள் }சத்தால் இவர்களிடம் ,

Page 169
இருந்த பரம்பரை சே முதலில் விற் ருர் க சாமான்களை விற்றர்கள் நிலையில் கற்பையே ருர்கள்.
இக்காலப்பகுதியில் களுக்கு நாடெங்கிலு போதும், நெல்லுற்பத்தி மலைநாட்டில் வாழ்ந்த நிலைமை வெகுவாகப் (Bread) மாவுக்கும் பல யையும் விட்டு, வரி அலைமோதிய காட்சியு ஈவிரக்கமின்றி சந்தர் சுரண்டிய காட்சியும் எவரையும் கலங்கச் செ
டெல்டா. சங்குவாரித்
மலையகத்தையே ஒ சம்பவம் சுதந்திரக் க 1976ல்நடைபெற்றது.க (சு. கட்சியினர்) கை ளரின் தூண்டுதலின் அருகிலுள்ள டெல்டா களுக்கு அரசாங்க வா: தொழிலாளர்களை அ கொள்ளையடித்து அவ கொன்று குவித்து, லைன்
இவ்வாறு அப்பா6 எதுவுமின்றி சிங்கள

153
Fமிப்பான தங்க நகைகளை ள். பின்னர் பித்தளைச் ர். இறுதியாக எதுவுமற்ற விற்கும் நிலைக்குச் சென்
உ ண வு ப் பொருட் ம் தட்டுப்பாடு நிலவிய அறவே இல்லாத மத்திய மலையகத் தமிழர்களை இந் பாதித்தது. பாணுக்கும், மணித்தியாலங்கள் வேலை சையில் நின்று இவர்கள் ம் இவர்களை வணிகர்கள் "ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, மனித இதயம் படைத்த ய்யக் கூடியவை.
தோட்டச் சம்பவம்: ஒரு குலுக்கு குலுக்கிய இச் 5ட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் ம்பளை எம்.பிஜயரத்ணுவின் யாட்கள அவரது செயலா பேரில் புஸ்ஸலலாவைக்கு -சங்குவாரி தோ ட் டங் கனங்களில் சென்று தமிழ் டி த் துக் காயப்படுத்தி, பர்களது ஆடுமாடுகளைக் ாகளை தீக்கிரையாக்கினர்.
வி மக்கள் மீது காரணம் வெறியர்கள் தாக்குதல்

Page 170
154
தொடுத்தது, இதுவே மு: அதிர்ச்சியுற்ற முழு மலைய தில் குதித்தது. இதன் வி3 பவங்கள் இடம் பெருமல் இது தொடர்பாக எவர்மீ நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை சிவனு லட்சுமணன் துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவம் சிறிமா தனது ஆட்சிக் தனது ஒரே மகனுன அ காவை தேர்தலில் நிறு செய்து விட வேண்டும் எ6 காகவே அனுரா வெற்றி ே நுவரெலிய மஸ்கெலிய எ தொகுதி செயற்கையாக இங்கு மலையகத் தமிழரை வாக்குகள் உள்ளன. மலைய ஒருவருக்கான ஆசனம் தொண்டமான் நிச்சயம் யூ. என். பி. பிரமுகர் காமி போட்டியிடுவார். எனவே பூ பிளவுபடும். சுதந்திரக்கட்சி எளிதில் சிங்களவரின் வா முடியும். இவ்வாறு இனரீ சுதந்திரக் கட்சி கணித்தது அனுரா இதனை மிகவும் கொண்டு செயற்படுவதா தனது இனவாத சொரூ யாக அம்பலப்படுத்திக் கொ கண்டிய சிங்கள வீரன் : வதற்காக மலையகத் தமிழர்

தற்தடவை. இதனுல் கமும் வேலை நிறுத்தத் ளவாக இத்தகைய சம்
தடுக்கபபட்டபோதும் தும் அரசாங்கம் உரிய
b:
* காலத்தில் எப்படியும் னுரா பண்டார நாயக் பத்தி வெற்றி பெறச் ன நினைத்தார். இதற் பெறக்கூடிய விதத்தில் ‘ன்ற மூவங்கத்தவர் உருவாக்கப்பட்டது. நம்பியே யூ. என். பி. பகத் தமிழர் பிரதிநிதி ஒதுக்கப்படும்போது போட்டி இடுவார். னி திசாநாயக்காவும் பூ. என். பி வாக்குகள் யைச் சேர்ந்த அனுரா க்கினுல் வெற்றி பெற தியான வாக்குகளை
திறமையாகப் புரிந்து க நிரூபிக்கப் போய் பத்தை வெளிப்படை ாண்டார். தன்னை ஒரு எனக் காட்டிக் கொள் மீது இனவெறியைக்

Page 171
15
கக்கினர். இவருக்கு ஆத மற்றெரு **கண்டிய சிங் கடுவ 'கண்டிய சிங்கள நிலத்தை மீட்டுச் சிங்க தளிப்பதற்குத் த டை குறுக்கே நின்றல் அவ போட்டுப் பகிர்ந்தளிப்பே இங்கு தாக்கப்பட்டது மலையகத் தொழிலாளர்கள்
தோட்டக் காணிை மலையகத் த மி ழ ர் க கும் நடைமுறைக்கு எதி சியே மலையகத்தில் ஏற் மாக, சில மாதங்களுக்கு தாககுதலைப் போல 99 சி தாக்கப்பட்ட சங்குவார் டங்களைப் பகிர்ந்தளிட செய்யப்பட்டன. காணி அளவையாளர்கள் அங்கு களது ஜீப்பை மறித்து குத் தொழிலாளர்கள் தயா சியைக் கைவிட்டு திருட கூறிய பின்னரே அவர்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். இ தொண்டமானின் இ. ெ தொழிற்சங்க 6u896ט6םOTLחם அவ்வளவுதான்! இம்ம போராட்டத்தைத்தான் *தொண்டமானின் பிற்ே மாகச் சிங்கள மக்களுக்கு தார்.
 

5
fl 6ᎧᎫfᎱéᎦ அவரது மாமனு. கள வீரன்?? கொப்பே "வருக்குச் சொந்தமான ள மக்களுக்குப் பகிர்ந் பாக தொண்டமான் பரையும் வெட்டி கூறு ன்99 என முழங்கினர் தொண்டமான் அல்ல. r.
யச் சு வீ க ரி த் து &IT விரட்டி அடிக் ராக ஒரு பெரும் எழுச் பட்டிருந்தது. உதாரண முன்னர் *கொரில்லாத் 1ங்கள வெறியர்களால்
டெல்டா தோட் ப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் 60 அளப்பதற்காக 5 சென்றபோது அவர் அவர்களைத் தாக்குவதற். ரானர்கள். தமது முயற் ம்பிச் செல்வதாக உறுதி 5ள் உயிருடன் செல்ல இத்தகைய எழுச்சியை தா. கா. வழமை போல க்கிக் கொண்டிருந்தது. க்களின் நியாயமான ெகாப் பே கடு வ போக்குப்?? போராட்ட தக் காட்ட முயற்சி செய்

Page 172
இச்சூழலில்தான் ! சிங்களவரின் வா க் கு ெேகாணிப் பகிர்வு?? என் லஞ்சத்தை வழங்க விருட என்ற தோட்டத்தில் பகிர்ந்தளிக்கும் முயற்சி தொழிலாளர்கள் ஆர்த் அளவையாளர் எவரையு தடுத்தனர். அனுரா, ெ போதும் தொழிலாளர்கள் சார் துப்பாக்கியைக் கா என்ன?? என்று மார்ன உணர்ச்சி மிக்க இளைஞ பாய்ந்தான். அவன் ம பாக்கிக் குண்டு பாய்ந் அமரனனன். அவனது 6D 600T60T
இவ்வீரனின் சாவு ம திரத்தைக் கிளறிவிட்ட கும் வேலை நிறுத்தங்க பயனுய் இக்காணிப் ப
-- g5.
சிவனு லட்சுமணன் திய அரசியல் வியாபாரம்:
வீரத் தொழிலாளி சிே ா. அங்கத்தவர் அல்ல. மானின் கள்ளத்தனங்க தேசிய தொழிலாளர் இவரது சடலத்தைக் க இ.தொ.கா. அலுவலகத்

156
நுவரெலியா- மஸ்கெலிய க ளைப் பெறுவதற்காக ற சிங்களவரின் அரசியல் ம்பினர் அனுரா. டெவன் சிங்களவருக்குக் காணி தீவிரமாக நடைபெற்றது. தெழுந்தார்கள். காணி ம் உள்ளே வர விடாமல் பாலிசாரை ஏவினர். அப் ர் அசையவில்லை. பொலி ாட்டி மிரட்டினர், 'சுடு பக் காட்டிய வண்ணம் நன் ஒருவன் முன்னே ார்பில் பொலிசாரின் துப் தது. அவ்வீர இளைஞன்
சிவனு
மலையகம் முழுவதும் ஆத் து. தோட்டப்பகுதி எங் ள் தொடர்ந்தன. இதன் ங்கீடு தடுதது நிறுத்தப்
பாகத்தின்பேரில்
வனுலட்சுமணன் இ.தொ , அவருக்குத் தொண்ட 5ள் பிடிக்காது. அவர் சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர். கவர்ந்து கொண்டு போய் தில் வைத்து, காங்கிரஸ்

Page 173
1:
கொடியால் போர்த்தி, அடக்கம் செய்தார்கள். ப அவர் காங்கிரஸ் அங்கத இப்போராட்டத்தை நட நம்பும்படிச் செய்தார்கள். மறுபுறத்தில் யூ.6 கா மி னி திசாநாயக்க அண்ணனை பணம் கொ மேடைதோறும் ஏற்றித் திற்கு சிவனுலட்சுமணன் படுத்திக் கொண்டார்.
சிவனுலட்சுமணனுக்கு
சிவனு லட்சுமணனு: வதற்காக ஆயிரக்கணக் களுமாகத் தொழிலாளர்க சென்றனர். இவ்வாறு ஊடாக மெளன ஊர்வ
கணக்கானவர்களைச் c மறித்துத் தாக்கினர். இத் கட்சி, யூ.என்.பி., ஜே. முன்னணி வகித்தார்கள்
அட்டன் தமிழ்ப் மாணவியர்கள் சிவனுல டதைக் கண்டித்து இவர்களைப் பொலிசாரும் களும் வெறித்தனமாகத் நூற்றுக்கணக்கான மான மடைந்தனர்.
இ-11
- ܚ-ܒ- ܚܠܝܬܐ

57
காங்கிரஸ் செலவில் ணத்தை வாரி இறைத்து த்தவர், காங்கிரஸ்தான் - த்தியது என உலகம்
என்.பி அபேட்சகரான , சிவனுலட்சுமணனின் ாடுத்து விலைக்கு வாங்கி த் தேர்தல் பிரச்சாரத் ரின் பெயரைப் பயன்
இரத்த அஞ்சலி:
க்கு அஞ்சலி செலுத்து கில் ஆண்களும் பெண் 5ள் அணி அணியாகச்
தலவாக்கலை நகரின் பலம் சென்ற நூற்றுக் சிங்களக் காடையர்கள் ந்தாக்குதலில் சுதந்திரக்
வி. பி. அங்கத்தவர்கள்
L J Tegfmr 25o மாணவ, ட்சுமணன் சுடப் பட் ஊர்வலம் சென்றனர். சிங்களக் காடையர் தாக்கினர். இதனல் rவ மாணவியர் காய

Page 174
இவ்விடத்தில் ஒரு டும். அட்டன் பகுதியில் மாணவியர்களையும், மாணவ மாணவியரின் ராகத் தூண்டுவதற்கு கொள்ளப்பட்டன. இ ஆசிரியர் சங்கத்தைச் ( சாரித் தலைவர்களால்
சிங்களக் குடியேற்ற பட்ட இப்போராட்டம் ம மண்ணின் மீதுள்ள ட புலப்படுத்துகிறது. அரசு மக்களின் உரிமை வேட் பலத்த அடியாகும். கட்டாய வெளியேற்றப்
இத்தனை துயரங்களி வாழ்வதெப்படி என, நிஜலயில், தோட்டத் ெ கொண்டிருந்தபோது பூரீ சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்த வேண்டியவர்களை நான போல வண்டியில் ஏற் பெனித் தெரு முகாமில் பலவந்தமாக நாடு கட மலையகப் பிரதிநிதியாக பதவி வகித்தார். மலையகமும், தமிழீழ்க் (
1970-களிலேயே முன்வைத்த ஆயுதப்

158
விடயத்தைக் கூற வேண் இருந்த சிங்கள மாணவ ஆசிரியர்களையும் தமிழ் போராட்டத்திற்கு எதி பல முயற்சிகள் மேற் ம்முயற்சிகள் இலங்கை சேர்ந்த பிரதேச இடது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. த்தை எதிர்த்து நடத்தப் லையக மக்களுக்கு அம் பற்றையும் பாசத்தையும் இதனை அடக்கிய விதம் ட்கைக்கு கொடுக்கப்பட்ட
சின் மத்தியில் சாகாமல்
ஒட்டாண்டியாகி விட்ட் தாழிலாளர் பரிதவித்துக் ல. சு. கட்சி அரசாங்கம்
யைப் பிடித்துச் செல்வது றி உடுதுணியோடு கொம் அடைத்து இந்தியாவுக்கு பத்தியது. இச்சமயத்தில் அசீஸ் நியமன எம். பி.
கேர்ரிக்கையும்: .

Page 175
ށ.
மானது. இந்த தனி யகத் தமிழர்களைக் கt தமிழர் மீது வடக்கு இ மனே பாவமும் மாறி ( யில் காணக் கூடிய
முறையும் இளைஞர்கt களும் மலையக வட நெருக்கமாகக் கொண்
தமிழர் ஐக்கியமுன்னணி தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை
1972 அரசியல் மாற்றம் இலங்கையை பரி அரச யாப்பின் சிறுபான்மையினருக்கு காப்பு கூட புதிய யா விட்டது. எனவே இ.6 கட்சியும், தமிழ் காங் சிலவும் கூட்டாக ஆற வைத்து சிறிமாவுடன் தோல்வியடைந்தது. தமிழர் ஐக்கிய முன்ன ஆணுல் தனி நாடு ே வைக்கவில்லை.
இதில் தொண்டமா கவும், வடக்கு கிழக்கு பிரச்சினை வேருகவும் மானைப் பொறுத்தளவில் வரும் இ ல ங் ைக
(தமிழரசு கட்சியின் ெ

1.59
நாட்டுக் கோஷம் மலை வராத போதும் மலையகத் ளைஞர்களின் அக்கறையும் வந்ததை இக்காலப் பகுதி தாய் இருந்தது. அதே சாங்கத்தின் அ ட க் கு ளின் தீவிர நடவடிக்கை கிழக்குப் பூர்சுவாக்களை டு வந்தன.
னியும், )க் கூட்டணியும்:
யாப்பில் செய்யப்பட்ட குடியரசாக்கியது. சோல்29-வது சரத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட பாது ப்பிற் இல்லாமற் போய் தொ.கா. வும், தமிழ் அரசு கிரசும் இதர கட்சிகள் ம்ச கோரிக்கையை முன் நடத்திய பேர முயற்சி, இதனைத் தொடர்ந்து ணி உருவாக்கப்பட்டது. காஷத்தை அது முன்
னின் பிரச்சினை வேரு தமிழ் பூர்சுவாக்களின் இருந்தது. தொண்ட
அப்போது அதிகரித்து, தொழிலாளர் கழகம், தாழிற்சங்கம்) செல்வாக,

Page 176
16
கைத் தடுக்க வேண்டி இரு அங்கத்துவம் இக்காலப் பகு கரிக்கத் தொடங்கியது. எ என்னுடன் விட்டு விடுங் பேசினர். அத்துடன் பரீ திற்கு எதிராக அதன் கொடுப்பதற்காகவும் இவ் பட்டது. சு.க. அரசு சார்புச் சக்திகளை ஒன் நலன்களும் இதன் பட்டன. தமிழ் பூர்சுவா புறம் சு.க.யின் அடக்குழு இளைஞர்களின் அதிருப் வேண்டிய தேவை ஏற்ப முக்கூட்டு ஏற்பட்டது. 1976-ல் தமிழர் தமிழர் ஐக்கிய விடு: தன்னைப் பிரகடனப்படு: வாளர்கள் எஸ்.ஜே.வி. பொன்னம்பலம், எஸ்.ெ ரைத் தலைவர்களாகத் வட்டுக்கோட்டை மகா, பிரசன்னமாயிருக்கவில்லை நாட்டுக் கோஷத்தை மு மலையகத் தமிழருக்கு என்று அதில் தனது * தொண்டமான் முன் த.வி.கூ.ஏற்றுக் கொண்ட தொடர்ந்து தலைவர் ப நிலையை அதே வருடம் விளக்கினர். இதனல்

O
ந்தது. இ.தொ.க. வின் ததியிலே மீண்டும் அதி Gor(36 ° on&duLu35ğ56035 கள் 22 என அவர்பேரம் லசு கட்சி அரசாங்கத் அடக்குமுறைக்கு முகம் ஐக்கிய ம் தேவைப் க்கெதிராக யூ.என்.பி.
பின்னணியில் செயற் தலைவர்களுக்கு ஒடு மறையையும், மறுபுறம் தியையும் சமாளிக்க ட்டது. எனவே இம்
ஐக்கிய முன்னணி , தலை கூட்டணியாகத் த்திக் கொண்டு திருசெல்வநாயகம், ஜீ. ஜீ தாண்டமான் ஆகியோ தெரிவு செய்தது. இவ் நாட்டில் தொண்டமான் . இம் மாநாடு தனி ன்வைத்தது. தனிநாடு தீர்வாக அமையாது, ருத்தை எழுத்து மூலம் வைத்தார். அதனை டதை அடுத்து அவர் தவி வகித்தார். தனது அட்டன் மாநாட்டில்

Page 177
லாபம் ஏற்பட்டது. ஒ6 வந்த ஐ.தே கட்சியில் இரண்டு, 77 தேர்தலில் தொகுதியில் இருந்த வாசிகளின் 18,000 ( வாக்குகளை கூட்டணியி முடிந்தது. 77 தேர்தலி மொத்தம் 22,000 ஆளுக்கு 3 வாக்குகள் வாக்குகள் இருந்தன. மானுக்கு மொத்தமாகக் வாக்குகள் மாத்திரயே. கிழக்கு தமிழர்களின் வி மானுக்குக் கிடைத்தி கிடைத்திராவிட்டால் அ யாகவேனும் தெரிவு டார். இத்தேர்தலில் ச ஆதரித்துப் பிரச்சாரம்
தேர்தல் முடிவில் (TULF) எதிர்க்கட்சி த உயிருடன் இருந்த 8 தலைவர் தொண்டமான் அமைச்சரானுர், 1977 களை தெரிவு செய்வதற் டத்தில் தொண்டமா? அபேட்சகராகப் போட் தற்கு தொண்டமான் 6 யகப் பூர்சுவாக்கள் வட தலை ைமயிலிருந்து தம்ை வதிலும் தமது தலைை காள்வதிலும் எப்பொழு

161
ன்று, அடுத்து பதவிக்கு அமைச்சராக முடிந்தது. நுவரெலியா- மஸ்கெலியா 6,000 வடக்கு கிழக்கு ஒருவருக்கு 3 வாக்குகள்) னரின் துணையுடன் (6) (O ல்ெ இவரது தொகுதியில் தமிழ் வாக்காளர்களுக்கு வீதம் மொத்தம் 66,000 ஆனல் தொண்ட கிடைத்ததோ 36,000 இதில் 12 ஆயிரம் வட ாக்குகள்ாவது தொண்ட ருக்கும். இவ்வாக்குகள் அவர் மூன்ருவது எம். பி.
கூட்டணி தொண்டமான
செய்தது.
திரு. அமிர்தலிங்கம் லைவரானுர், அப்போது ஒரே த.வி. கூட்டணித் ண் ஆளும் கட்சியில் தேர்தலில் அங்கத்தவர் காக கூடிய த வி. கூட் ன த.வி. கூட்டணியின் ட்டியிடுமாறு வேண்டிய செவிசாய்க்கவில்லை. மலை டகிழக்கு தமிழ் பூர்சுவா ம விடுவித்துக் கொள் மையைப் பாதுகாத்துக் தும் கவனமாகச் செயற்

Page 178
162
பட்டு வந்துள்ளதை இச்சம் இவ்வுணர்வை தொண்ட உருவாக்கினர் எனக் கு ருகும். வேண்டுமானுல் ஆ வர்க்கத்திற்குச் சார்பாக எனக் குறை கூறலாம். ஒரு சமுதாய யதார்த்தத்ை டிக்க முடியாது. எந்த ஒ திலும் ஆரம்பத் தலை6 கையிலேயே இருக்கும். * தமிழீழ இளைஞர்கள்:
1973-ல் வடக்கு இளை பட்ட அரசியல விழிப்பு மலையக மக்கள் மீது கா இங்கு குறிப்பிட வேண்டு ணுேட்டமோ, சுயநலமோ மையுடன் 10 இளைஞர் மலையகத்தின் பல பகுதி (I.T.K) வின் சம்மதத்து செய்தனர். இவர்களின் யகத் தொழிலாளரின் 6 கொள்வதுதான். இவ்வ இளைஞர்களில் காலஞ்ெ ஒருவர். இவர் மலையக ம ஆயுதப் போராட்டமே தி முன் வைத்தார்.
1973 நவம்பர் மாத கைகளை முன்வைத்து இ தலவாக்கெலை, ராகலை, வெற்றிகரமாக நடத்தி

பவம் உணர்த்துகிறது. மான் செயற்கையாக ற்றம் சுமத்துவது தவ அவ்வுணர்வைத் தனது
பயன்படுத்துகிரு ஏனெனில் இல்லாத தை எவராலும் சிருஷ் }ரு தேசிய இயக்கத் OD LAD பூர்சுவாக்களின்
ஞர்கள் மத்தியில் ஏற் ணர்வையும் அவர்கள் ட்டிய ஆாவத்தையும் ம். தேர்தல் கண் எதுவுமின்றி நேர் பேரவை இளைஞர்கள் திகளுக்கு, இ.தொ.கா. டன் 1973-ல் விஜயம் ஒரே நோக்கம் மலை வாழ்நிலையைப் புரிந்து ாறு விஜயம் செய்த சன்ற சிவகுமாரனும் மக்களின் பிரச்சினைக்கு நீர்வு என்ற கருத்தை
ம் 6அம்சக் கோரிக் இ.தொ.க. அட்டன்,
ஆகிய பகுதிகளில் உண்ணுவிரதப்

Page 179
16
போராட்டத்தில் இவ்விள்ை வகித்தனர்.
அடுத்து 1976-ல் சி பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத் பல்கலைக் கழக மாணவர் பையும், நிதி சேகரிப்பைய இவை யாவும் மலையக இடையே நல்லுறவு ! முயற்சிகளாக அமைந்தன வலுப்பெறவில்லை. இ தொடர்ந்து இப்பணியை மற்போனதும் ஈழத்தமிழ கிருந்த அவநம்பிக்கை0 அவர்கள் சரியான திட் தவறியதும் இதற்கான களாகும். இக்காலப் மாணவர்கள் யாழ் பல்க: பட்ட சம்பவமும் நடந்த வாக இரு சாராரிடத்தும் முயற்சியே பிரதான போ,
சுதந்திரக் கட்சிமீது மலையகத் தமிழரின்நியாய சுதந்திரக் கட்சி ஆ காலத்தில் ஒவ்வொரு நா நடக்குமோ என்ற அச்
தோட்டத் தொழிலா செத்துக் கொண்டிருந்த தோட்டங்கள் தேசி
எந்த ஒரு நன்மையும் பெ

'3
ாஞர்கள் முக்கிய பங்)ே
வனு லட்சுமணன் துப் $தைக் கண்டித்து யாழ் நடாத்திய பகிஷ்கரிப் பும் குறிப்பிட வேண்டும். த்திற்கும் வடக்கிற்கும் பாலமமைக்கும் ஆரம்ப எ. ஆனல் இப்பாலமி வ் விளைஞர் க ளா ல் நிறைவேற்ற முடியா ர் மீது மலையக மக்களுக் யைப் போக்குவதற்கு டத்தை முன்வைக்கத் பிரதான காரணங் பகுதியிலேயே மலையக லக் கழகத்தில் தாக்கப் து. ஆயினும் பொது நல்லுறவை வளர்க்கும் க்காக இருந்தது.
பமான வெறுப்பு:
ட்சி செய்த (1970-77) "ளும் அடுத்து என்ன சத்தின் மத்தியிலேயே '6ፐሹ ச ரீ க |ா ம ல் தனர். அ வ ர் க ள் யமயமாக்கப்பட்டதனல் றவில்லை. மாருக தேசிய

Page 180
16
மயத்தின் பின் சிங்கள1 அவர்கள் கண்டார்கள். கள் பறிபோவதைக் க வாழும் தோட்டங்களைப் அவர்களை விரட்டி அடி மக்களுக்கு நியாயம் வ கருதிக் கொண்டது. 1 களோ அ னை த் ை டாண்டியாக தெருக்களி அநாகரீகம் என்று கூறி வண்டிகளில் ஏற்றிக் கும் ஏனைய பகுதிகளுக் சாங்கம். இவர்களது சோதனை மிக்கதாக இத தில்லை.
இதைவிட **கள்ள கள் எமக்கு வேண்டாம் இனவாத தேர்தல் பேச் தும், சுதந்திரக் கட்சி எ கட்சி-மலையகத் தமிழரு எதிரி என்ற உணர்வை மனதில் பதிய வைத்து
தோட்ட நகர்ப்புற வர் பகுதியில் கடும் சோ மானவரி அதிகாரிகள், 6 கள் ஆகியோர் (பெரு அடிக்கடி மலையகத் தமி தனர். இப்பகுதிகளில் இ களை அவர்கள் தொடவி தமிழர் மீது “இந்திய எ

54
மயமாக்கல் அமுலாவதை அவர்களது சீவாதாரங் ண்டார்கள். அவர்கள் பறித்துக் கொண்டு -த்து விட்டுச் சிங்கள ழங்கியதாக அரசாங்கம் மலையகத் தொழிலாளர் த யு ம் இழந்து ஒட் ல் அலைந்தனர். அதனை அவர்களை அரசாங்க காட்டுப் பிரதேசங்களுக் ‘கும் அனுப்பியது <9s
வாழ்க்கை இத்தனை தற்கு முன்னர் இருந்த
"த்தோணிகளின் வாக்கு 29 என்பது போன்ற சுகள். இவை அனைத் “ன்ருல் சிங்கள இனவாத நக்கு வெளிப்படையாக மலையகத் தமிழர்களின் விட்டது.
rத்தகர்கள் கூட இக்காலப் தனக்குள்ளாயினர். வரு விலைக் கட்டுப்பாட்டாளர் ம்பாலும் சிங்களவர்கள்) ழர் வர்த்தகர் மீது பாய்ந் இருந்த சிங்கள வியாபாரி ல்லை. இவ்வாறு மலையகத் திர்ப்புவாதத்தின்? பிரதி

Page 181
நிதியான சு. கட்சிதிட் கத்தனமாகத் தொடர்ந் மில்லை. எனவேதான் ஐக்கிய தேசிய கட்சிை சு. கட்சியினுல் ம வர்கள் சிறுதொகையின பர்கள் மாத்திரமே. சு. களில் அநேகர் ஆசி பல்கலைக் கழகம செல்ல படித்த மலையக இளைஞ வை இன்னும் ஆதரிப்
இதைத் தவிர சு. களின் மீது தேசிய இன அளவில் பிரயோகித்து சியையே சீாகுலைத்து எனவே மலையகத் வெறுப்பதில் நியாயம் தேசியமயமாக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் ஜ உரிமையையும் பாரதூர பல்வேறு திட்டங்களை தொடர்ந்து ஆட்சிக் அரசாங்கமும் நடைமுன் இனிப் பார்ப்ாேபம். சிங்களமயப்படுத்தல் 1) சிங்கள கிராமவாசி தோட்டத் துறையில் ஈ தோட்டப்புறங்களி தொழிலாள உணர்ை களத் தொழிலாளர்களு

1.65
.டமிட்ட தாக்குதலை மூர்க் தது என்பதில் சந்தேக அவர்கள் 77 தேர்தலில்
ப ஆதரித்தனர். லையகத்தில் சலுகை பெற்ற rரான மலையக படித்த வாலி க ஆட்சியில்தான் இவா சிரியர்களாக வரமுடிந்தது. முடிந்தது. எனவேதான் நரில் ஒரு சாரார் சு. க. பதைக் காணலாம். க. ஆட்சி மலையகத் தமிழர் ா ஒடுக்குமுறையை உச்ச அவர்களது தேசிய வளர்ச் விட்டது.
தமிழர் சுதந்திர கட்சியை இருக்கத்தான் செய்கிறது. பின்னர் மலையகத் தமிழ் ஜீவாதாரத்தையும் தேசிய மாகப் பாதிக்கும் விதத்தில் சு. கட்சியும் அதைத் 5 வந்த யூ என். பி. றைப்படுத்தின. அவற்றை
களை
டுபடுத்துதல்: ல் நீண்டகாலம் வாழ்ந்து வப் பெற்று விட்ட சிங் }க்கும் தமிழ் தொழிலாளர்

Page 182
166
களுக்கும் இடையில் எவ்வ
கிராமங்களுக்கும், கும் இடையே அதிக உறவு மையற்ற நிலைமை தேசியம வியது. கருராகச் சொ கிழக்கு தமிழர்களுடன் உறவை விட சிங்கள ! சுமூகமானதாயிருந்தது. துறையிலும் இதர சே விசேடமாக யாழ் தமிழர்கே தார்கள். இவர்கள் மலைய அடிப்படையிலும் கலாச் வர்க்க நிலையிலும் தமமை பார்த்தனர். இதனுலும் ெ அதிகாரத்துவம் ஆகிய கா தியோகஸ்தர்களாகவும் இருந்த யாழ் தமிழர்களு களாய் இருந்த மலையக இடையே ஏற்பட்ட மு ஆாக்கில் வளர்ச்சி பெற்றது
பண்டாரநாயக்க சீர்தி மலையகத்தில் கூடுதலான கொண்ட புத்திஜீவிகள் உ; செலவாக்குமிக்க யாழ் சமூக யாக மோத வேண்டியிருநத கத்தான் யாழ் எதிர்ப்புவா 60 களில், மேலும் வளர்ச்சி கைய முரண்பாடுகள் சிா வில்லை.
இதைத் தவிர கிரா கொல்லர்கள், தச்சர்கள், அ

பித சச்சரவும் ஏற்பட்ட தோட்டப்புறங்களுக் இல்லாதபோது பகை யத்தின் முன்னர் நில ல்வதெனில் வடக்கு இவர்களுக்கிருந்த மக்களுடனன உறவு ஏனெனில் நிர்வாகத் வைத் துறைகளிலும் ளே அதிகமாக இருந் கத் தமிழர்களை சாதி சார அம்சங்களிலும், விடக் கீழ்ப்படுத்திப தாழில்துறை தகராறு, ரணங்களினுலும் உத் நிர்வாகிகளாகவும் நக்கும், தொழிலாளர் 5ತಿ தமிழர்களு கும் ரண்பாடுகள் காலப்
o
ருத்தத்தின் பயனுக சிறு எண்ணிக்கை த்தியோகத் துறையில் $த்தினருடன கடுமை து. இதன் விளைவா தம் மலையகக்தில், பெற்றது. இத்த ங்களவருடன் ஏற்பட
மப்புற குயவர்கள், |ங்காடி வியாபாரிகள்

Page 183
1
ஆகியோர் தோட்டப்புற கொண்டிருந்தனர். த கையான லைன்களில்
அங்கேயே அவர்களு
உண்டு, உறங்கினர். கிடையே நல்லுறவு வ
மறுபுறத்தில் கிராமி தோட்ட நகர்ப்புறத்
மனைவிமாருடன் நல்லு,
அவர்களுக்கு வீட்டுவே தேவையானவற்றைக்
றனர்.
ஆனல் தேசியமய
மத்தியில் எசமான” மே
விட்டது. தோட்ட
(Casual) வேலைகளில் கி பட்டனர். அதுவும் திட்
களிலே தோட்டத்துை
25 சதவீதத்தினர் ** தல் வேண்டுமென
*நாடற்றேராக99 மலை
கள் முத்திரை குத்தப்ப
இலங்கையர் எனக் க ஆகும்.
தேயிலைத் தோட்ட 356ir (easy jobs) dial) தொழிற்சாலைகளில் ( வேலை முதலியன. இை tract) அடிப்படையில் களும் உண்டு. உதார
 

67
1ங்களுடன் நல்ல உறவு மது பொருட்களை நம்பிக பாதுகாப்பாக வைத்து 5L6öT தங்கி ஒன்ருக இவ்வாறு இவர்களுக் ளர்ந்து வந்தது.
|ய வயோதிகப் பெண்கள் தமிழ் வர்த்தகர்களின் றவு கொண்டிருந்தனர். ஜலகளில் உதவி தமக்குத் கேட்டு வாங்கிச் சென்
த்தின் பின்னர் சிங்களவர் ணுபாவம் வளர்க்கப்பட்டு ப்புறங்களில் கைக்காசு ராமவாசிகள் ஈடுபடுத்தப் டமிட்டமுறையில். 1980 றயில் ஆகக் குறைந்தது இலங்கையராக?? இருத் அரசாங்கம் கூறியது. யகத்தின் சொந்தக்காரர் Iட்டிருந்தபோது இவ்விதி ருதியது சிங்களவரையே
ங்களில் சுலபமான வேலை உள்ளன. உதாரணமாக வேலை செய்தல், காவல் தைவிட குத்தகை, ( Con
செய்யப்படும் வேலை ணமாக காண்வெட்டுதல்,

Page 184
168
கரை கட்டுதல் முதலியன. யும் தோட்ட நிாவாகம் த. கருங்காலிகளுக்கே தொடர் சலுகையாக வழங்கி வ தற்போது இத்தகைய வர்களுக்கு வழங்கப்படுகி களில் தமிழ் தொழிலாளர் தகராறு ஏற்பட்டு வேலே வேளைகளில் இவர்கள நிர்வி வேலைக்குப் போகின்றனர் இவ்வாறு இன்று மலை டத்தில் தமிழ் தொழிலாளர் லாளர் என இரு பிரிவ பிளவுபட்டுள்ளனர்.
2. தோட்ட நிர்வாகத்தில்
தேசியமயமாக்கலுக்கு எசமானுக கம்பெனிகள் இரு டென்ட்கள் கம்பெனிகளி இருந்தனர். இவர்களுக்குட வாதிகளுக்கும் இடையே 6 கவில்லை. தோட்டத்துறை மாகத் திகழ்ந்தது. எனவே தொழிலாளர்களுக்கும் இ தொழிற் பிணக்குகளை அ வம் செய்து வைக்கக்கூடிய ஆனல் தேசியமயமாக்கலில் துறைக்கு அரசாங்கமே இதன் பின்னர் ஏற்பட்ட ச தொழிலாளர் அரசாங்கத் மோத வேண்டிய நிலை ஏ

இவ்விரு வேலைகளை மக்கு விசுவாசமான rச்சியாக ஒருவகைச் ந்துள்ளது.
ഖāക്ക് சிங்கள றது. அநேக சமயங் கள் நிர்வாகத்துடன் நிறுத்தம் செய்யும் பாகத்திற்குச் சார்பாக
பகத்தில் ஒரே தோட் r, சிங்களத் தொழி ாகத் தொழிலாளர்கள்
சிங்களவர்கள்;
முன்னர் இவர்களின் நந்தன. சுப்ரின்டெண் ன் பிரதிநிதிகளாக ம் உள்ளூர் அரசியல் ாதுவித உறவும் இருக்ஒரு தனி சாம்ராச்சிய நிர்வாகத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் ரசாங்கம் மத்தியத்து நிலையில் இருந்தது. ன் பின்னர் தோட்டத் முதலாளியாகிவிட்டது. கல பிரச்சினைகளிலும் துடன் நேரடியாக ற்பட்டது.

Page 185
முன்னர் சுப்பவை அதற்குப் பதிலாக கங் தமிழர்களே நியமிக்கப் வாகிகளுக்கும் தோட்ட இடையில் நடைபெற் வர்க்கப் போராட்டமா அவற்றுக்கு இனவாத தியப்பாடு இருக்கவில்ை கலின் பின்னர் சுப்ப மார்களாவும் சிங்களவ. கள். இவ்வாறு நியம் அரசியல்வாதிகளுக்கு களாகவோ அல்லது ராகவோ இருந்து விடும் லாளர்கள் தமிழர்களாக யல் செல்வாக்கு அமைந்து விடுகிறார்கள் தொழிலாளர் நிர்வாக
கோரிக்கைகளை முன் கூட சிங்களவர்களுக்கு போராட்டமாகச் சித்த கயை போராட்டங்களை யிலிருந்து சிங்களச் சன பட்டு, தோட்டத் தெ சம்பவங்கள் மலையகத்தி றுள்ளன.
3.
திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றம்
நட்சா, குடியேற்ற நகரவிரிவாக்கல் திட்ட

169
வசர் பதவி இருக்கவில்லை. காணிகளாக 'அநேகமாக ப்பட்டனர். எனவே நிர் த் தொழிலாளர்களுக்கும் ற தகராறுகள் யாவும் -கவே கருதப்பட்டன. சாயம் பூசக்கூடிய சாத் ல. ஆனால் தேசியமயமாக் பவைசர்களாகவும், துரை ர்களே நியமிக்கப்படுகிறார் விக்கப்படுபவர்கள் சிங்கள |நெருங்கிய உறவினர்
அவருக்கு வேண்டியவ கிறார்கள். எனவே தொழி கவும் நிர்வாகிகள் அரசி
மிக்க சிங்களவராகவும் -. அந்நிலையில் மலையகத் கத்துடன், நியாயமான வைத்துப்போராடும்போது 5 எதிரான தமிழர்களின் சிக்கப்படுகின்றன. இத்த
முறியடிப்பதற்கு வெளி ன்டியர்கள் வரவழைக்கப் தாழிலாளர் தாக்கப்பட்ட கில் பரவலாக நடைபெற்
மத் திட்டம் (கொலனி) ம், கிராமப்புற தோட்டப்

Page 186
1"
புற ஒன்றிணைப்பு, ெ முகப்படுத்தல்; மீன்காட கள், நிலப் பங்கீடு, அ பெயர்களில் திட்டமிட்ட தையும் மலையகத் தொ றத்தையும், தேசியமய மாகச் சிங்கள அரசாங் வருகின்றன.
இவற்றின் தன்ை நட்சா திட்டத்தை ம தருகிறேன். இலங்கை அ யின் உதவியுடன் நட்ட டங்களைக் கிராமங்களாக மொன்றைத் தயாரித் தோட்டத் தொழிலாளரு கப்படும் என்ற உத்தரவு வங்கி இத்திட்டத்திற்கு ஆணுல் நடைமுறையில் இலாபகரமாக இயங்கி இகாண்டு வரப்பட்டதுட6 ளர் அத்தோட்டங்களை பட்டனர்.
இதுசம்பந்தமாக ே வொன்றின்படி நாவ6 6u6Of(36D6ởT L" (peni lanc கொண்டது, இவ்வாறு ந கொண்டு வரப்பட்டது. அமைக்கப்பட்ட 72 வீடு மாத்திரமே தமிழர்களுக் அவ்விரண்டு வீடுகளிலும்

70
பாருளாதாரத்தை பன் ாக்கம், மாதிரிக் கிராமங் ஆகிய கவர்ச்சிகரமான
சிங்களக் குடியேற்றத் ாழிலாளர்கள் வெளியேற். மாக்கலின் பின்னர் துரித பகங்கள் செயல்படுத்தி
60) விளக்குவதற்கு ாத்திரம் உதாரணமாகக் அரசாங்கம் உலக வங்கி த்தில் இயங்கிய தோட் மாற்றுவதற்குத் திட்ட 3தது. இத்திட்டதில் க்கு முன்னுரிமை வழங் பாதத்தின் பேரில் உலக நிதியுதவி நல்கியது. இத்திட்டத்தின் கீழ் LJ L60 தோட்டங்கள் ன் மலையகத் தொழிலா விட்டு விரட்டியடிக்கப்
மற் கொள்ளப்பட்ட ஆய் லப்பிட்டியலக்கருகிலுள்ள 1) சுமார் 1000 ஏக்கர் நட்சா திட்டத்தின் கீழ்
இத்திட்டத்தின் கீழ் கெளில் இரண்டு வீடுகள் க்கு வழங்கப்பட்டது. ம் தமிழர்கள் அச்சம்

Page 187
காரணமாக குடியேற6 என்னவென்றல் சிங் பட்ட 70 வீடுகளில் சிங்களவர்களால் பயன் வீடுகள் காலியாகக் கி வீடுகள் வழங்கப்பட்ட லிருந்த கிராமங்களில் காணிகளும் இருந்தன. இவ்வீடுகளில் குடிய பகுதியிலிருந்த மற்ருெ கலயில் இருந்து மலைய களை விரட்டியடிப்பத இனவெறியர்கள்
தேசியமயமாக்கலை கூறிய டெல்டா, ச டெவன் தோட்டத்தி கொலையும் நடைபெற் கட்சி அரசாங்கம் மேற டுத் திட்டத்தில் மலை கணிக்கப்பட்டனர். இன் ஆரவாரத்தோடு அமுல் மங்கள் மலையகத்தைப் மிட்ட சிங்களக் குடிே மீன்காடாக்கம் என்ற தமிழ் தொழிலாளர்கள் றப்படுகிறர்கள். நகர யகத் தமிழ் நகரங்க தாகவே அமைந்துள்ள புற ஒன்றிணைப்பு என்ட டப்புறங்களைச் சிங்க மாற்றுவதாகவே உள்ள

171
வில்லை. இதில் வேடிக்கை களவர்களுக்கு வழங்கப் 13 வீடுகள் மாத்திரமே எபடுத்தப்பட்டன. ஏனைய டந்தன. ஏனெனில் அவ் சிங்களவர்களுக்கு அருகி சொந்த வீடுகளும், எனவே அவர்களால் பிருக்கமுடியவில்லை. அப் ரு தோட்டமான கபர. பகத் தமிழ்த் தொழிலாளர் ற்காக 1981ல் சிங்கள பயன்படுத்தப்பட்டனர். 17 த் தொடர்ந்தே முன்னர் ங்குவாரி சம்பவங்களும், தில் சிவனுலெட்சுமணன் 0து. பூரீலங்கா சுதந்திரக் ற்கொண்ட காணிப் பங்கீட் பகத் தமிழர் முற்ருகப புறக் ண்றைய அரசாங்கம் பெரும் ஸ்படுத்துகின்ற மாதிரி கிரா பொறுத்தளவில் திட்ட யற்றமாகவே திகழ்கிறது. திட்டத்தின் கீழ் மலையகத் பலவந்தமாக வெளியேற் விரிவாக்கம் என்பது மலை ளை சிங்களமயப்படுத்துவ து. கிராமப்புறத் தோட்டப் பதும் சாராம்சத்தில் தோட் ளக் குடியேற்றங்களாக g5. I: 3 ' *: *, så i

Page 188
172
1970 முதல் 1977ம் சுதந்திரக் கட்சி அரசா காலத்தை மலையக மக்கள் என அழைத்தனர். 197 தேசியமயக் கொள்கையின் கள ஆதிக்கவாத நடவடி: பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி கத்துவம் வகித்த இடது ஆகியவற்றல் வெறுப்ப.ை ணுத் துயரத்துக்குள்ளான கிய தேசியக் கட்சியை போது ஆதரித்தனர். பூரீ: மீது மலையகத் தமிழருக்கு ஸ்தாபனமயப்படுவதற்கு ப ணமாக இருந்தது. அதாவ: வாக்கு மிக்க இ. தொ. க சேர்ந்து பூரீ. ல, சு. கட்சி கொள்ளப்பட்ட மலையகத் த முரணுன சகல நடவடிக் போராடியது. அப்போது இ தில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த மக்களுக்காக குரல் கொடு இ. தொ. கா. இருந்தது. கூட்டுச் சேர்ந்திருந்தமைய லாபங்களை ஐ. தே. க. 点1 விட்டது. இந்த 7 வருட க இடதுசாரிகள் அம்பலமான எப்பொழுதும் அம்பலமான பகுதியில்தான் அதுவரை ருக்கு மாதச் சம்பளம் ே

க அரசின் கீழ்: ஆண்டு வரை பூரீலங்கா rங்கம் ஆட்சி செய்த 'சோதனைக் காலம்? 3ம் ஆண்டு பஞ்சம், அடக்குமுறை, சிங் க்கைகள், பேச்சுக்கள், அரசாங்கத்தில் அங் துசாரிகளின் துரோகம் டந்த, சொல்லொண் மலையகத் தமிழர் ஐக் 77 பொதுத் தேர்தலின் லங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஏற்பட்ட ஆத்திரம் மற்றெரு பிரதான கார து, மலையகத்தில் செல் ா, ஐ. தே. க. உடன் அரசாங்கத்தால் மேற் தமிழரின் நலன்களுக்கு கைகளையும் எதிர்த்துப் இடதுசாரி அரசாங்கத் னர். எனவே மலையக க்கும் ஒரே இயக்கமாக அது ஐ. தே. க. யுடன் பால் அதன் அரசியல் ட்டிக் கொண்டு போய் ாலத்தில் பாராளுமன்ற rதைப் போல் முன்னர் ாதில்லை. இக் காலப் தோட்டத் தொழிலாள

Page 189
17
என் எம். பெரேரா நிதி கில் எந்த நாட்டில் தே மாதச் சம்பளம் வழங்கப் கேட்டார். எனவே மலேய ரவை அவர்கள் இழந்தன காணுத என்.எம். பெரேரா கணிசமான வாக்குகள் சுெ வெல ஆசனத்தில் 77 தோற்றதற்கு இதுவே கார
மலேயகத் தமிழர் தனக்குப் பெரிதாக எது பார்க்கவில்லை. ஆணுல் பூ நிம்மதியாக, பாதுகாப்பு நினைத்தனர். எனவே பூரீ யின் கொடுமையிலிருந்து மான ஆதரவை ஐ. தே. 1947ù፩ ஆண்டிற்குப் பின் பிரதிநிதி ஒருவரைப் LUITUT( பும் வாய்ப்பு 77ம் ஆண்டு சு நுவரெலியா-மஸ்கெலியா லாவது பிரதிநிதியாக &g·1 திரு. காமினி திசாநாயக் பட்டார். *மாபெரும் த8 மூன்ருவது பிரதிநிதியாகே பட்டார். இதற்குக் காரன ஐ. தே. க. யையே மறைமு வும் ஆதரித்து வந்தார். என லாளாகளால் அவரையும் வேறுபடுத்திப் பார்க்க மு டங்களில் தொண்டமானின்
இ-12

"3
பமைச்சரானதும் **உல rட்டத் தொழிலாளருக்கு பட்டிருக்கிறது??? எனக் கத் தமிழர்களின் ஆத எர். அதுவரை தோல்வி மலையகத் தமிழர்களின் 5ாண்ட தனது ருவான்ம் ஆண்டு தேர்தலில் "ணமாகும். ஐ. தே. க. அரசாங்கம் வும் செய்யுமென எதிர் அதன் ஆட்சியின் கீழ் டன் வாழலாம் என லங்கா சுதந்திரக் கட்சி மீள்வதற்கு அமோக கட்சிக்கு வழங்கினர். ானர் மலையகத் தமிழ்ப் ளுமன்றத்திற்கு அனுப் ைெடத்தது. இதற்கான ஆசனத்தில் கூட முது சேர்ந்த கவே தெரிவு செய்யப் ஸ்வர் 99 தொண்டமான் வே தெரிவு செய்யப் ாம் அதுவரை அவர் முகமாகவும் நேரடியாக வே தோட்டத் தொழி ஐ. தே. க. வையும் டியவில்லை. சில தோட் " தேர்தல் சின்னமான

Page 190
17
முன்னுல் 1 போது 'இப்போ நம்ம கள999 என தோட்டத் கேட்டனர். 1977 வன்செயல்
இவ்வாறு 415 பெரு க. ஆட்சிக்கு வந்தது. மாதங்களிலேயே அதா மாதத்தில் இலங்கை வ பெரிய வன்செயல் தமிழர் பட்டது. இவ்வன்செய arunt??? 6T6IOTës கூறி : திரு. ஜே. ஆர். ஜயவர்த்த்
வன்செயலின்போது
டவர்கள் மலேயகத் செயல் 1958ம் ஆண்டு இனக்கலவரத்தை விட மயில் வேறுபட்டதா? வரம் ஓரளவிற்குத் த8 தொன்று எனக் கூறல இடம் பெற்ற வன்ெ பொருந்தியதாக இருந்த தனிநாட்டிற்கான (3 un LU L- செய்வதற்காக ଗ உருவாக்கப்பட்ட அரசி இருந்தது. இவ்வன்ெ கான மலையகத் தமிழ் பட்டனர். ஆயிரக்கணக் ளும் தீக்கிரையாக்கப்

4.
சின்னம் யானை இல்லிங் $ தொழிலாளர் திருப்பிக்
ம்பான்மையுடன் ஐ. தே ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு சில வது 1977 ஆகஸ்ட் ரலாறு கண்டிராத மிகப் மீது கட்டவிழ்த்து விடப் ஜல ேெபோரா? சமாதா தார்மீக அரசின் தலைவர் தன அவர்கள் பிரகடனப் ró05 உலகறியும். இவ் 5க் கூடுதலாக பாதிக்கப் தமிழர்களே. இவ்வன் இடம் பெற்ற முதலாவது மோசமானதாகவும் தன் ഖു இருந்தது. 58 கல னிச்சையாக வெடித்த
சயல் அரசியல் தன்மை 玛列· வடக்கே நடைபெறும் ராட்டத்தைக் கைவிடும் சயற்கையான முறையில் ல் பயங்கரவாதமாக அது லின்போது நூற்றுக்கணக் பெண்கள் கற்பழிக்கப் கான வீடுகளும், க-ை பட்டன. பலர் படுகொலை

Page 191
செய்யப்பட்டனர். சும களாயினர். பல இந் யாக்கப்பட்டன.
LດຂຶDugs un-gar 9ك[, அரசாங்கத்தை தமது தார்களோ அதே அர தனமாக நடந்து கெ பிக்கை இழக்கச் செய் இந்தியாவுக்குத் தம்ை கோரினர். இலங்கையி வாழமுடியாது என அ கோஷம் வெளிப்படுத்த
சன்சோனிக் கமிஷன் குழுவை நியமித்து இந்த அரசாங்கம்.
எப்படியோ நாள கணுப்பு? எனும் கோ மாத்திரமல்ல. இந்தியா சீட்டுகள் பெற்றவர்கள் போக்குக் காட்டிக் கொ ஒத்திப்போட்டனர். இ தொடர்ச்சியாகத் தீபா வருடா வருடம் தமிழரு இடம் பெற்றலும் அடுத் பகம் பெரும் பாதிப்புக் ஒரு காரணம். 7ே72ம் வன்செயலுக்கான d5ITT60. புரிந்து கொள்ள (Մ)ւգ-Ա46 சாங்கம் அத்தகைய 3205 விழ்த்துவிடும் எனஅவி:
 

175
||rii 50,000 (3 i. அகதி துக்கோயில்கள் தீக்கிரை
திர்ச்சியடைந்தனர். எந்த பாதுகாப்புக் கருதி ஆதரித் "சாங்கம் இவ்வாறு வெறித் ாண்டமை அவர்களை நம் தது. இவர்கள் அனைவரும் ம திருப்பி அனுப்பும்படி ல் தம்மால் பாதுகாப்புடன் 9வர்கள் கருதியதை இக் நியது. பாதிக்கப்பட்ட மக் வழங்குவதற்குப் பதிலாக
என்ருெரு விசாரணைக் தமிழ் மக்களை ஏமாற்றியது
டைவில் “இந்தியாவுக் *ம் வலுவிழந்தது. அது செல்வதற்கு d5-6) g: கூட பின்னர் சாக்குப் *ண்டு தமது பயணத்தை தற்கு 8772ன் பின்னர் வளி வருவது போல் க்கெதிரான வன்செயல் த சில ஆண்டுகளில் மஜ குள்ளாகவில்ஜல என்ப
ஆண்டு இடம் பெற்ற த்தை மலையக மக்களால் வில்லை. ஐ. தே. க. அர வன்செயலைக் கட்ட 5ளால் நம்ப முடியவில்லை.

Page 192
176
எனவே 'இவ்வன்செய அரசியல் கட்சிகளின் திட்ட சாங்கம் கூறியதை அ இக்கூற்றை நம்புவதற்கு அ வங்கள் அமைந்தன. 877 மிக மோசமாக பாதிக்கப்ப பகுதிகளில் பூரீ, ல. சு. க. ய
புள்ளிகள் வெளிப்படையா: எனவே பழியை தோல்வி மீது போடுவதில் இவ்வர றது. உண்மை நிலையை ம கூறி ஐ.தே க யின் சுயரூப வதற்குப் பதிலாக தொண் தைப் பயன்படுத்தி அமை காரணங்களால் மலையகத் இனியொரு வன்செயல் 6 னர். 77 ஆகஸ்ட் கலவரத் மான் அமைச்சராக நிய நம்பிக்கை மேலும் வலுவன் நம்பிக்கை நீடிக்கவில்லை.
81ம் ஆண்டு வன்செயல் 1981ம் ஆண்டு ஆகே மூன் ருவது பெருமளவிலா ஒருமுறை ດທີ່ຄວu5. 5L பாதித்தது. அம்பாறைப் ப கிடையில் நடைபெற்ற வி யின் போது சிங்கள் கிடையே ஏற்பட்ட தக இவ்வன் செயல் பூதாகரமா

ல் தோல்வியடைந்த டமிட்ட சதியென அர வர்கள் நம்பினர்கள். ஆதாரமாகச் சில சம்ப
கலவரத்தின் போது ட்ட வத்தேகமபோன்ற பினர் முன்னணி வகித்
க பங்குகொள்ளவில்லை. பியடைந்த கட்சிகளின் சாங்கம் வெற்றி பெற் க்களுக்கு விளக்கிக் த்தை அம்பலப்படுத்து டமான் இச்சந்தர்ப்பத் |ச்சரானர். இத்தகைய தமிழர் எதிர்காலத்தில் ாற்படாது எனக் கருதி தின் பின்னர் தொண்ட மிக்கப்பட்டதால் இந் டைந்தது. ஆனல் இந்
ஸ்ட் மாதம் வெடித்த ன வன்செயல் மீண்டும் மிழர்களை மோசமாகப் குதியில் பாடசாலைகளுக் விளையாட்டுப் போட்டி தமிழ் மாணவர்களுக் ராறைத் தொடர்ந்து *க வெடித்தது. இரத்

Page 193
தினபுரி, நீர்கொழும்பு பகுதிகளில் சிறில் மாத் தைச் சேர்ந்த குண்டர் ழைப்புடன் திட்டமிட்ட மேற்கொண்டனர் என் தப்பட்டது. இதற்கு செயல்களுக்கு முற்றிலு 8ே1 ம் ஆண்டு ஆ அமைந்தது. இதற்கு வ ன் -ெ ச ய ல் விடப்பட்ட சிங்கள மக் னர். ஆணுல் 81ல் சிங்க வில்லை. மாறக பயி பொலிசாரும் திட்டமிட் கொலையை மேற்:ெ திட்டமிட்ட அரச பய வேண்டும். இவ்வன்செ கிலே தனிநாடு கோரிகு அழிக்கப்படுவார்கள் 22 பது போல் இவ்வன் செய்தது என்பதற்கு சி திரம் இங்கே தருகிருே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஏ மீதான நம்பிக்கையில் மன்றத்தில் நிறைவேற் விவாதம் நடைபெற்றே பேசப்பட்ட சிங்கள ெ களை இங்கு நினைவு கூ அமைச்சர் திரு. சிறில் கங்கள் கொண்ட 88 தெழுங்கள். கிளர்ந்தெ(

177
|, பலாங்கொடை ஆகிய யூவின் இனவாத இயக்கத் *கள் பொலிசாரின் ஒத்து - முறையில் இத்தாக்குதலை பது பின்னர் உறுதிப்படுத் முன்னர் இடம்பெற்ற வன் ம் வேறுபட்ட விதத்தில், கஸ்ட் வ ன் செ ய ல்
முன்னர் இடம்பெற்ற க ளி ல் தூ ண் டி கள் வெறியாட்டம் நடத்தி 5ள மக்கள் பங்கு கொள்ள ற்றபட்ட குண்டர்களும், ட முறையில் தமிழர் படு காண்டனர். இதனைத் பங்கரவாதமென்றே கூற யலை அரசாங்கம், ' வடக் ல்ை தெற்கிலே தமிழர்கள் என எச்சரிக்கை விடுப் ள்செயலைத் திட்டமிட்டுச் ல உதாரணங்களை மாத் ம். ஜூலை 24-ம் திகதி "அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் லாப் பிரேரணை பாராளு 'றப்பட்டது. இதற்கான பாது பாராளுமன்றத்தில் வறித்தனமான பேச்சுக் டரலாம். இதேகாலத்தில் மாத்யூ தனது 352 பக் சிங்கள மக்களே விழித் ழங்கள்; பெளத்தத்தைப்

Page 194
178
பாதுகாத்திடுங்கள்? என்ற கத்தை வெளியிட்டுத் த6 விநியோகித்தார். அவரது பெரமுனவே இவ்வன்ெ செய்தது.
*இந்தியா டுடே? சஞ எஸ். வெங்கட்நாரயணன் இத்தகைய அசம்பாவித அரசாங்கத் தலைவர்கள் களைப் பார்வையிட்டு ஆறுதல் கூறுவது வ எண்ணம் ஏதும் உங்களு என ஜே. ஆரிடம் வினவி கும் பாதிக்கப்பட்ட இட வேண்டும் என்ற எண்ண வரை எந்தவொரு வன்ெ கப்பட்டோரை ஜனதிபதி சம்பவம் நடைபெற்ற
சில வாரங்கள் செய்த ஜே.ஆர். “கோழி இருக்கிறதா???என பாதிக் செய்ததையும் அதே நிருப பிரசா உரிமை சம்பந்தமா தாபிமானமற்றமுறையில் ட பதற்கில்லை. அக்கேள்வி வருமாறு:- கேள்வி: பாதுகாப்பின்மை
தோட்டத் ெ வுக்கோ அல்லது சென்று விட்ட பில் முழுமைய

தலைப்பிலான புத்த னது அமைச்சினூடாக
சிங்கள மெளத்த জFu_16D முன்னின்று
நசிகை நிருபர் திரு. *எமது நாட்டில் ;ங்கள் ஏற்பட்டால் பாதிக்கப்பட்ட இடங் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு ழக்கம். அத்தகைய }க்கு இருக்கிறதா ??? பிய பின்னரே அவருக் ங்களைப் பார்வையிட ம் ஏற்பட்டது. அது சயலின்போதும் பாதிக்
பார்வையிட்டதில்லை. இரத்தினபுரி பகுதி ர் கழித்து விஜயம் இருக்கிறது; முட்டை கப்பட்டவர்களைக் கேலி ரின் மலையக மக்களின் ன கேள்விகளுக்கு மனி பதிலளித்ததையும் மறப் பதிலில் சிறு பகுதி
காரணமாகப் பெருந் தாழிலாளர் இந்தியா து யாழ்ப்பாணத்திற்கோ ால் அவர்களது உழைப் ாகத் தங்கியிருக்கும்

Page 195
17
பெருந்தோட் தொடர்ந்து பதில் : (ஜே.ஆர்.)
கள் அல்லாே லாம்.
கேள்வி: ஆனல்.இங் வாழ்ந்த பின் Hதில்: ஆம்.அவர்கள் கேள்வி: அமெரிக்காவிே மண்ணில் பி. தாயாருக்கும் பிரசா உரியை
பதில்: இருக்கலாம்.
விதமான பிரசு இங்கு கொண்
அவ்வாறு இரத்தினபுரி கப்பட்டவர்களைப் பார் ஆர்.தலைமையில் சென்ற அமைச்சரும், ஐ.தே.க யூ சிங்கத் தலைவருமான கா ஒருவர். அன்றிரவு அ வானெலி மூலம் வி *பாதிப்பு கூறப்படுவதை மோசமாக ஒன்றுமில்லை?
இதிலிருந்து பாதிச் மீது அனுதாபங் காட்டும் வாட்சியாளரிடம் ஆரம்ப என்பது தெளிவு. அ

79
டத்தை "எ வ் வா று 5டத்துவீர்கள் ?
(இந்நாட்டின்) பிரசை தோர் திரும்பிப் போக
கு ஐந்து தலைமுறை 6Oriዅ...?
ள் திரும்பிப் போகலாம். லே ஒரு குழந்தை அம் றந்து விட்டால் அதன் சேர்த்து அந்நாட்டின் D கிடைத்து விடுகிறது. ஆனல் நாம் வேறு Fா உரிமைச் சட்டத்தை டிருக்கிருேம், 18
மாவட்டத்திற்குப் பாதிக் வையிடுவதற்காக ஜே. தூதுக்குழுவில் மகாவலி பின் தோட்டத் தொழிற் மினி திஸாநாயக்கவும் வர் சிங்கள மக்களுக்கு டுத்த அறிக்கையில், தப் போல் அவ்வளவு ? எனக் கூறினர்.
$கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் மனுேபாவமாவது இவ் பத்தில் இருக்கவில்லை, ஆனல் தமிழ்நாட்டுச்

Page 196
18C
சுற்றுலா பிரயாணி தனட செயலின்போது தாககப்ட தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்புப் அதுவரை வெளிநாட்டுச் வன் செயலின் பின்னன வந்த அரசாங்கம் எவ்வி மீதும் பழி கூற முடி! சிறில் மாத்யூ மீது ஜே.ஆர். பாதிக்கப்பட்ட பொழிந்தார். வெளிப்ப அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த வன் செயலில் ஈடுபட்ட மன்னிப்புக் கோரினர். ரீதியிலும் கண்டிக்கப்பட் பிராயத்தை சீர்செய்வத கைகளை மேற்கொண்டா சேர்ந்த சில பாராளுப வெளியேற்றியதுடன் சி செய்தார். ஆனல் சூத் சிறில் மாத்யூ மீது எவ் எடுக்கப்படவில்லை.
இவ்வாறு பதவி இ இரத்தினபுரி மாவட்ட நிலமே இவ்வன்செயலி தவர். பின்னர் “இப்ப ஏற்பட்ட வன்செயலி6 கொலைசெய்து அவரது ர கேள்விப் பட்டேன்.
6,680 சதவீதமான ଗ। இந்நாட்டில் இத்தகைய
s

தி என்பவர் இவ்வன் பட்டதைத் தொடர்ந்து
பேரலை கிளம்பியது.
சக்தி ஒன்றே இவ் சரியிலிருந்ததாகக் கூறி தத்திலும் வேறு எவர் பாத நிலையில் தவறை போட்டது. திடீரென தமிழர் மீது அனுதாபம் டையாகவே, த ன து அமைச்சர்கள் இவ் தை ஒப்புக் கொண்டு இப்பிரச்சினை சர்வதேச
ற்காகச் சில நடவடிக் ர். தனது கட்சியைச் மன்ற உறுப்பினர்களை லரைப் பதவி இறக்கம் திரதாரியான அமைச்சர் வித நடவடிக்கையும்
இறக்கம் செய்யப்பட்ட
அமைச்சர், புஞ்சி ல் முன்னணி வகித் குதியில் அண்மையில் ன்போது ஒருவரைக் த்தத்தை குடித்ததாதக்
பளத்தர்கள் வாழ்கின்ற சம்பவம் நடைபெற்ற

Page 197
தற்காக நான் வேதனை கண்ணிர் வடித்தார்.
கொலை செய்து அவ குடித்தனர் என்ற து அறியாமல் வெளிப்படு
எப்படியோ ஜே மான பேச்சுகளும், ! மாத்யூ, காமினி திஸா வாதிகளாக இருந்த ே மலையக மக்களின் மீது என்ற அபிப்பிராயத்ை ஏற்படுத்தியது. இை தொண்டமான் σε και இ ந் த குண்டர்க டத்தை நிறுத்த வெளிப்படையாகச் ெ மைத் தாமே பாது என்ற அர்த்தத்தில் பேச்சுக்கள் (இவற்ை றுக் கொண்டார்) மலை சாங்கம் உரிய நடவடி தலைவர் தொண்டமா பாட்டில் இறங்குவார் படுத்தியது. எனவே ஐ. தே. க வை அல்ல. அதன்பின்னர் தொ6 சுக்கள் யாவும் 'ஜே நம்புங்கள்; அவர் பிரச் பார்99 என்பதாகவே திற்கு எதிராக மை அதிருப்தி ஏற்பட்ட

181
ாப்படுகிறேன்99 என நீலிக் இதன் மூலம் தமிழர்களைக் ர்களுடைய ரத்தத்தைக் உண்மையைத் தன்னையும் த்தினுர், 19
ஆருடைய காரியார்த்த நடவடிக்கைகளும் 'சிறில் நாயக்க போன்றேர் இன பாதும் ஜே. ஆர். நல்லவர், அனுதாபம் உள்ளவர்? த மலையக மக்கள் மத்தியில் தத் த விர அமைச்சர் இந்த அரசாங்கத்தால் ଶfଣdit ெவ றி ய ர ட் முடியாவிட்டால் அதனை சால்லட்டும். மக்கள் தம் காத்துக் கொள்வார்கள் 20 பேசிய 'வீரம் செறிந்த?" றப் பின்னர் வாபஸ் பெற் யக மக்கள் மத்தியில் அர க்கை எடுக்கத் தவறினல் ன் உறுதியான செயல் என்ற நம்பிக்கையை ஏற் அவர்கள் அதன் பின்னர் ஜே. ஆரை நம்பினர். iðru samt 6ör (3 ufulu (3 učj= ஆர். நல்லவர்; அவரை *சினைகளைத் தீர்த்து வைப் இருந்தது. அரசாங்கத் லயக மக்கள் மத்தியில், போதெல்லாம் இவ்வாறு

Page 198
தொண்டமான் அவற்ை ஐ.தே. க. அரசாங்கத்ை *81ல் இந்தியா ெ கோஷம் “77ù፩ ஆண்டி அவ்வளவு உத்வேக இதற்கு மேற் கூறிய கா காரணமும் இருந்தது. பூ வன்செயல் வானத்திலி போல சற்றும் எதிர்பா !-து.ஆனல் அதற்குப் மத்தியில் சிங்கள ଗଈ திருப்பித் தாக்கினல் மி என்ற நம்பிக்கை வளர் திருப்பித் தாக்கிய ப6 உண்மை நிலையாகவும் இ 1981ல் தலவாக்கெ: டேட்டில் இரவுவேளையி வேசித்த குண்டசாலை எ வந்த லொறியை மறித்து காயத்துக்குள்ளாக்கினர். போன்ற இடங்களில் கு தாக்கி புறமுதுகிட்டு ஓடச் தோறும் கண்காணிப்புக் கொண்டு மலையகமக்கள் காத்துக் கொண்டனர். வாழ்ந்த சமூகக் கூட்டு வா கூட்டுப் பாதுகாப்பைப் அவர்கள் உணர்ந்தனர்.
இத்தகைய எதிர்த்து தாமே பாதுகாத்துக் கொடு

82
ற வளரவிடாமல் தடுத்து D55 காப்பாற்றினர். சல்ல வேண்டும் என்ற ல் ஏற்பட்டதைப் போல் த்தோடு கிளம்பவில்ஜல. ரனங்களை விட மற்ருெரு. அதாவது 877ம் ஆண்டு ருந்து விழும் இடியைப் ாமல் திடீரென ஏற்பட் பின்னர் மலையக மக்கள் வறியர்கள் கோழைகள்; ரண்டு ஓடி விடுவார்கள் ந்து வந்தது. அவர்கள் ல இடங்களில் இதுவே இருந்தது. ல, ஹோலிவூட் எஸ் ல் அத்துமீறிப் பிர ம். பி. யின் மகன் ஒட்டி அவனை வெட்டிப் படு இன்னும் தூல்லாவெல ண்டர்களைத் திருப்பித் செய்தனர். தோட்டந் தழுக்களை ஏற்படுத்திக் தம்மைத் தாமே UiTg5! இவ்வாறு அவர்கள் ழ்க்கையில் இத்தகைய பெற முடியும் என
த் தாக்கி தம்மைத் ர்ளும் தன்மை 7ெ7ன்
|-

Page 199
18
பின்னர் மேலோங்கி இரு தில் மலையகத்திலே பல் கங்கள் தோன்ற ஆரம்பித் சில மேலையகம் மலேய கோஷத்தையும், வடக் வதோ, இந்தியாவுக்கு ஒ( தீர்க்காது; மலையகத்தில் பிரதேசத்தை பாதுகாப்ப உண்மையான பாதுகாட என்ற கருத்தையும் மு5 தின் தாக்கம் மலையகப் பகு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படு
அகதிகள் பிரச்சினையில் ச
*77ல் வன்செயலால் களானவர்களை அரசாங்க கிற்கு அனுப்பியதுடன் அரசாங்கமும் முடித்துக் குடியேற்றங்களைத் திட்ட வதில் அக்கறை காட்டும் ளூக்குப் புனர் வாழ்வளிப் வில் லை. இம் மக்களி வளர்ந்த தொழிற்சங்கங்க வாழ்விக்க முன்வரவில்லை. சென்ற கே. சி. நித்தியா தமிழ் அகதிகள் புனருத் R.O.)தொடங்கப்பட்டது. காந்தீயமும் அகதிகளுக்கு ஆற்றிய சேவைகள் மகத்த
காந்தீய இயக்கம் ே இயக்கத்திற்கும் ஆயுதப்

3
ந்தது. இக்கால கட்ட த் வேறு இளைஞர் இயக்
3து விட்டன. அவற்றில்
கத்தவருக்கே?? என்ற
கு கிழக்கிற்குச் செல்
டுவதோ பிரச்சினையைத்
நிலைத்து நின்று, வாழும்
தற்காகப் போராடுவதே ப்பை உறுதிப்படுத்தும்
ன் வைத்தன. இக்கருத்
ததியில் நிச்சயமாக ஒரு
த்ெதியது.
க தமிழர்கள்
பாதிக்கப்பட்டு அகதி பஸ்களில் ஏற்றி வடக் த ன து கடமையை கொண்டது. சிங்களக் மிட்ட முறையில் நிறுவு இவ்வரசாங்கம் இம்மக்க பதில் நாட்டம் செலுத்த lன் சந்தா பணத்தில் 5ள் எதுவும் இவர்களை இச்சமயத்தில் காலஞ் னந்தா அவர்களினுல் தாரண இயக்கம்(T.R. இவ்வியக்கமும் பின்னர் 5 மறு வாழ்வளிப்பதில்
5fᎢ6QᎢ60Ꭷ ᎧᏗ .
போன்ற ஒரு வெகுஜன போராட்டத்தை முன்

Page 200
னெடுக்கும் ஒரு இய உறவை கையாள்வதில் தீய இயக்கத்தைப் ப காந்தீயத்தை ''பயங்கம் மென அரசாங்கம் கருதி யது. அதன் தலைவர் களும், செயலாளர் பயங்கரவாதத் தடை செய்யப்பட்டனர். இவர் . வெலிகடை சிறையில் 52 பேரில் ஒருவராக அ
இவர்கள் மலையக சேவை என்றென்றும் ம.
1981ல் ஏற்பட்ட வ கமுவ மாகாணத்தில். வடக்கே செல்வதில் வில்லை. அவர்கள் மத்; கியே நகர்ந்தனர். நோக்கி பாதுகாப்புக்க இராணுவ டிரக்குகளி பகுதியில் குடியேற்றுங் வுக்குத் திருப்பி அனுப் முன்வைத்த கோரிக்கை மல் துப்பாக்கிமுனையில் இடங்களுக்கு அனுப்பின
இவ்வாறு (77ல் வட துடன் சென்ற மலைய. செல்ல விரும்பாததற்குப் தன. வடக்கில் முற்போ

34
பக்கத்திற்குமிடையிலான > ஏற்பட்ட தவறு காந் பாரதூரமாகப் பாதித்தது. கரவாதிகளின் கூடார அதனை நிர்மூலப்படுத்தி எஸ். ஏ. டேவிட் அவர் ராஜசுந்தரம் அவர்களும் ச்சட்டத்தின் கீழ் கைது களில் திரு. ராஜசுந்தரம் படுகொலை செய்யப்பட்ட
மரத்துவமடைந்தார். - அகதிகளுக்கு ஆற்றிய றக்க முடியாதது.
ன்செயலின் போது சப்ர பாதிக்கப்பட்ட அகதிகள் - அதிக ஆர்வம் காட்ட திய மலை நாட்டை நோக் இவ்வாறு பொகவந்தலா காக ஓடிய அகதிகளை ல் ஏற்றி ''எம்மை இப் "கள்; அல்லது இந்தியா புங்கள்'' என அவர்கள் கயையும் பொருட்படுத்தா ல் பலவந்தமாக பழைய எர்.
உக்கை நோக்கி விருப்பத் க அகதிகள் (81ல் அங்கு ] பல காரணங்கள் இருந் எக்கு இளைஞர் அணி இம்

Page 201
185
மக்கள் மீது மிகுந்த அணு போதும், இவர்களை தமது பயன்படுத்தி லாபமீட்டுவ தமது நோக்கமாகக் கெ துடன் சில கூட்டணி 6 வரவு செலவு அதிகரித்தா: ஆட்டம் கண்டுவிடும் என வேறு தொல்லைகள் ெ முயற்சித்தனர். அனைத்ை தினர் இவர்களது வீடு கொளுத்தியும், தாக்கியும் அரசாங்கம் அத்து மீறி காடுகள் அழிகின்றன எ ணத்தைக் காட்டி கடு நிறைவேற்றியது. இச் காலஞ்சென்ற கே. சி. நி களை சிறில் மாத்யூ 'கிழ் ணித்தார். இத்தகைய சி நிலை புதிய அகதிகளுக்கு நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்
நிர்க்கதியான மலையகம்
இந்த அரசாங்கத்தின் அனுபவித்த துயரங்களேய முன்னைய பூரீ. ல. சு. க. அர இவர்கள் அனுபவித்ததில்?
இவ் அரசாங்கத்தின் தான் மலையகத் தமிழர்க செயல்கள் மூன்று தட6 விடப்பட்டன. கடந்த அ

sy
D
னுதாபம் கொண்டிருந்த மலிவான கூலிகளாகப் தையே பூர்சுவாக்கள் 5ாண்டிருந்தனர். அத் ாம். பி க்கள் இவர்களது ல் தமது அரசியல் பலம் அஞ்சி அவர்களை பல் காடுத்து வெளியேற்ற தயும் விட இராணுவத் களுக்குத் தீ வைத்து அட்டூழியம் புரிந்தனர். ய குடியேற்றங்களால் ன்ற போலியான கார மையான சட்டங்களை சட்டத்தை எதிர்த்த த்தியானந்தா அவர் pட்டுப் புலி29 என வர் க்கல் நிறைந்த சூழ் அச்சத்தைபும், அவ நீதியது.
ல்
ண் கீழ் மலையக மக்கள் |ம், சோதனைகளையும், சாங்கத்தின் கீழ் கூட ఓు.
ஆட்சிக்காலத்தில் ஞக்கு எதிரான வன் வைகள் கட்டவிழ்த்து ஆட்சியாளர்களின் கீழ்

Page 202
மலையகத் தமிழர்களின் பைக் கட்டுப்படுத்தும் அமுல்படுத்தப்பட்டது. அதன் தீவிரம் இன்னும் தங்கக்கலை என்ற தே மணமாகாத இரு இளை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இே தேச நிறுவனமொன்று ே கென நவீன வீடுக வேலைகள் பூர்த்தியான, வின் ஆதரவுடன் தே யேயுள்ள சிங்களவர்கள் றப்பட்டார்கள். இது
தொழிலாளர்கள் போர அமைச்சர் தொண்டமா துடன் பேச்சு வார்த்தை ஏற்படவில்லை. கடந்த யின் கீழ் மலையகத்தில் ஆ படித்த வாலிபர்களின் இன்றைய அரசாங்கம் மஜலயக மாணவர்களின் மிட்டே சீர்குலைத்து 6 ஆசிரியர்கள் நியமிக்க சாலைகளில் தளபாடங்க சாங்கத்தின் கீழ்தான்
மாதம் 15ம் திகதி தே யாவும் பொறுப்பேற்கப் நியாயப்படி தோட்டப்பு வித்தரம் உயர்ந்திருக்க ( ததோ இதற்கு எதிர்மா

ஜனத்தொகை அதிகரிப் நடவடிக்கை தீவிரமாக இவ்வரசாங்கத்தின் கீழ் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ாட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு ாஞர்களுக்கு கருத்தடை இவ்வாட்சியின் கீழ்தான் தே தோட்டத்தில் சர்வ தோட்டத் தொழிலாளருக் ள் அமைத்தது. கட்டிட தும் காமினி திசாநாயகக ாட்டப்புறத்திற்கு வெளி பலவந்தமாகக் குடியேற் தொடர்பாக மலையகத் ாட்டங்கள் நடத்தியும், ன் தனது அரசாங்கத் நடத்தியும் பயனேதும் அரசாங்கத்தின் ஆட்சி ஆசிரியர் நியமனம் பெற்ற தொகை கணிசமானது. இந்த 7 வருட காலத்தில் * கல்வியைத் திட்ட வந்துள்ளது. போதுமான ப்படவில்லை. பல பாட ள் எதுவுமில்லை. இவ்வர 1980ம் ஆண்டு ஜூலை காட்டப்புற பாடசாலைகள் பட்டன. இதன் பின்னர் றப் பாடசாலைகளின் கல் வேண்டும். ஆனல் நடந் ருக இருந்தது. 82ல் மேற்

Page 203
1
கொள்ளப்பட்ட ஆய்ெ யகத் தமிழ் பாடசாலைக யால் ஒரு வருடத்திற் கிடந்தன. 21 1983ம் ஆ ஆசிரியர்கள் நியமிக்கட் பம்பரகல பகுதியிலுள்ள மனம் கிடைத்தது. அ சென்றபோது அது தோ தொழுவமாக மாற்றப்ட டப்பட்டிருந்த மாடுகள துக்குள்ளாக்கப்பட்டிருந் தொடர்ச்சியாக மூன்று ஆசிரியர் இல்லாமைய ருந்தமை தெரிய வந்த சர் தொண்டமானின் அ
சாலைகள் ஓரளவாவது மானுல் உடனடியாக மிக்கப்படவேண்டியுள்ள நாயக்க நுவரெலியா-ம ஏராளமான மாதிரிக் கி களவர்களைக் குடியேற் தொகுதியின் மலையகப் சர் செளமியமூர்த்தி ெ தமிழ் மாதிரிக் கிராமத் யில் அதுவும் தனது ே புரம் என்ற பெயரில் அ நீர் வசதியோ, மின்சா சாங்கம் இன்றுவரை ப ரெலிய மாவட்டத்தில் ெ யகத் தமிழர்களாக

87
வான்றின்படி 86 மலை 5ள் ஆசிரியர்கள் இன்மை கு மேலாக மூடப்பட்டுக் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 402 பட்டபோது ஒருவருக்கு ா ஒரு பாடசாலைக்கு நிய அவர் அப்பாடசாலைக்குச் "ட்டத்துரையின் மாட்டுத் பட்டிருந்தது. அதில் கட் ால் அக்கட்டிடம் சேதத் தது. இப் பாட சா லே வருடங்கள் இவ்வாருக ால் புறக்கணிக்கப்பட்டி து. இப்பாடசாலை அமைச் ஆசனத்தில் உள்ளது என் இன்று மலையகப் பாட சீராக இயங்க வேண்டு 3000 ஆசிரியர்கள் நிய து. க r மி னி திஸா ஸ்கெலியா தொகுதியில் ராமங்கள் அமைத்துச் சிங் 1றியிருக்கும்போது இத் பிரதிநிதியான அமைச்
ந்தை கொட்டகலப் பகுதி பெயரால் செளமியமூர்த்தி அமைத்துள்ளார். அதற்கு வசதியோ, வழங்க அர மறுத்து வருகிறது. நுவ பரும்பான்மையினர் மலை இருந்தும் இப்பகுதியில்

Page 204
188
உள்ள அரசாங்க அலுவலக களிலும் 97 சதவீதத்தினர் குள்ள எந்தவொரு திணை லும் உயர் அதிகாரியாக வகிக்கவில்லை. இம்மாவட்ட ஞர் சேவா மன்றத்தில் ஒது 1/10 தானும் தமிழர் வா விருத்திக்குச் செலவிடப்ட ஆண்டு நுவரெலியா கல்6 பகுதித் தமிழ் பாடசாலை காக அரசாங்கத்தால் ஒதுக் ரூபாயை அப்படியே ஒரு திருப்பியனுப்பியது. இதற் ழர் ஒதுக்கல் வாதமே கார6 மாவட்டம் உருளைக்கிழங்கு பிரசித்திப் பெற்றது. ஆயி, வினியோகத்தில் சிங்கள6 கம் முன்னுரிமை கொடுக்கிற
வீரத்தியாகி சிவனுலட் ணுக்காகத் தன் உயிரைத் நிலத்தைத் தாம் ஆட்சிக்கு தொழிலாளருக்குப் பகிர்ந் தலின் போது, ஐ. தே. அந்த நிலம், டெவன் தே கைவிடப்பட்ட நிலையில் வர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கத் முயற்சிகள் நடைபெற்ற பிள்ளைக் காம்பரு (Creche) பாலும் சிங்களப் பெண் படுகிருர்கள். இவ்வரசாங்க

ங்களிலும், நிறுவனங் சிங்களவர்களே. இங் க்கள காரியாலயத்தி தமிழர் எவரும் பதவி த்தில் இயங்கும் இளை துக்கிடப்படும் நிலையில் ழும் பகுதிகளின் அபி படுவதில்லை. 1981ம் விப் பணியகம் அப் களின் அபிவிருத்திக் கப்பட்ட 10 மிலியன் சதம் செலவழிக்காமல் கு அப்பட்டமான தமி ணமாகும். நுவரெலியா
உற்பத்திக்கு மிகப் னும் விதைக்கிழங்கு வர்களுக்கே அரசாங் Ogil
சுமணன் எந்த மண் துறந்தானே, எந்த
தளிப்போமென தேர் க. வாக்களித்ததோ நாட்டம், இன்றளவும் எந்த நேரமும் சிங்கள திரை மறைவில் பல வண்ணம் உள்ளது. ஆயாக்களாக பெரும் மணிகளே நியமிக்கப் ம் பதவிக்கு வந்த

Page 205
பின்னர் வாழ்க்கைச் ெ கரித்துள்ளது. இச்செ காக அரசாங்கம் ஏனை வாழ்க்கைப்படி வழங்கிய தொழிலாளருக்கு பாரபட் இவ்வரசாங்கம் 10 வ மைப்பிரச்சினை கிடைய தில் தீர்மானம் நிறைமே முறையில் ஒவ்வொரு உரிமை கோரப்படுகிறது திசாநாயக்க காடுகள் | மீறி குடியேறுவதையும் பார தூ ர மா ன பயங் தடைச் சட்டத்திற்கு நி நிறைவேற்ற முயற்சித்த மலையக அகதிகள் கொ மைக் காரியாலயத்திற்கு தொடர்ந்து தொண்டமாக எதிர்த்தார். எனவே அ படவில்லை. ஆயினும் காமினி திசாநாயக்க, தி குடியேறி நீண்டகாலமா களை, 5 அரசாங்க பஸ்க. கட்டிய துணியுடன் மத்தி பினார். தோட்டத் தெ உயர்வுப் போராட்டத்தை நிர்ணய சபை ஒன்றை . கில் காலத்தைக் கடத்த நிறுத்தம் வெடிக்கவே, ஏ. அசீஸ் வெளிநாடு ெ திட்டமிட்டு இச்சபையை
இ-13

189
சலவு மிக வேகமாக அதி லவை ஈடு செய்வதற் ரய தொழிலாளர்களுக்கு புள்ளது. இதில் மலையகத் ட்சம் காட்டப்பட்டுள்ளது. ருடங்களுக்கு பிரசா உரி ாது எனப் பாராளுமன்றத் வற்றியது. ஆனால் நடை - விடயத்திலும் பிரசா து. 1982ல் திரு. காமினி அழிப்பதையும் ''அத்து 2) தடை செய்வதற்கு கரமான பயங்கரவாதத் நிகரான ஒரு சட்டத்தை ார். வடக்கில் குடியேறிய ழும்பு இ. தொ. கா. தலை த படை எடுத்ததைத் ன் அதனைக் கடுமையாக புச்சட்டம் நிறைவேற்றப் 83 ஜூன் மாதம் இதே பிருகோணமலை பகுதியில் க வாழ்ந்த மலையக மக் ளில் ஏற்றி பலவந்தமாக திய மலை நாட்டுக்கு அனுப் தாழிலாளர்களின் சம்பள தத் தொடர்ந்து, சம்பள அமைத்து வருடக் கணக் தியது. மீண்டும் வேலை - ஜ. தொ. கா. தலைவ "சன்ற நேரம் பார்த்து, பக் கூட்டி ஒரு வாக் த,

Page 206
190
வித்தியாசத்தில் சம்பள உ தோற்கடித்தது. கடந்த துரைமார்கள் ஐ. தே. க. 6 என்பதால் அவர்களது அதி களையும் ஓரளவிற்கு கட்டு இந்த அரசாங்கம் அவர்களு சலுகைகளையும் வழங்கி, சிங்களவர்களைக் கொண்டு வெளிப்படைய கவே மிரட் லாளரை மூர்க்கமாக அட படியே இதனை நீட்டிக்கொ
இன்று Ln&Oué55
35(1560Lu நிலைமையை சுரு இவ்வாறு கூறலாம். பொரு சாகாமல் உயிா வாழுவது துக் கொண்டிருக்கிருர்க விலைவாசி அதிகரித்து வி முறையில் எப்படித் தர்ம் கொல்லப்படாமல் தப்பிப் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கி தேசிய இன ஒடுக்குமு: அடைந்துள்ளது. ஆயினு ஆண்டு நடைபெற்ற ஜ ஜே.ஜே. ஆரையே ஆதரி: இந்த விசித்திரமான pÉ என்ன?
ஜனுதிபதி தேர்தல்:
மலையகத் தமிழர் இ
கட்சி மீதும் நம்பிக்ை
லோருமே அவர்களுக்கு

யர்வுப் பிரேரணையினை அரசாங்கம் தோட்டத் வின் ஆதரவாளர்கள் காரத்தையும் சலுகை ப்ெபடுத்தியது. ஆனல் நக்கு அதிகாரத்தையும் *கீழ்ப்படியாவிட்ட ால் தாக்குவோம்?? என டித் தோட்டத் தொழி க்கி வருகிறது. இப் *ண்டு போகலாம்.
தமிழ் தொழிலாளர் நககமாக, சிலவரிகளில் ளாதார ரீதியில் எப்படி என அவா கள் சிந்தித் ள். அந்த அளவிற்கு |ட்டது. தமிழர் என்ற சிங்களக்குண்டர்களால் பிழைக்கலாம் எனச் றர்கள். அந்தளவிற்கு றை உச்ச கட்டத்தை ம் அவர்கள் 1982ம் னதிபதித் தேர்தலில் த்து வாக்களித்தார்கள். நிலைமைக்குக் காரணம்
லங்கையிலுள்ள சகல க இழந்தனர். எல் த் துரோகம் செய்து

Page 207
19
விட்டனர். ஐக்கிய தே வாதக் கட்சியாக இருந் அளவிற்கு அடக்குமுறை
Chauvinism) 5 of அதுவரை கொண்டிருந்: விட்டது. எனவே போட்டியிட்ட அபேட்சக கையை விடத் தனிநபர் கள் கருத்தில் கொள்ள அவர்கள் தமது கண்ே யிட்ட அபேட்சகர்களை பிட்டார்கள்.
குமார் பொன்னம்பலம்:
இவர் *தமிழ் ஈழத் மலையக மக்கள் தமிழ் ஈழ அதைவிட அவரது த. பலம் மலையக மக்களுக்கு அவர்கள் மறந்து விட6 மேலாக அவர் தேர் போவதில்லை. எனவே வேண்டுமெனக் க ரு கொல்வின் ஆர். டி. சி கத்தில் அமைச்சராக இ மேற்கொண்ட தமிழ் மக் கைகளை அவர்கள் இன்னு
வாசுதேவ நாணயக்கார:
இவரைப் பெரும்பா6 லாளருக்குத் தெரியாது.
 

1.
சியக் கட்சி சிங்கள தாலும் பூரீ, ல.சு.க.யின் 2த் தன்மை படைத்த (Agressive - Sinhala அல்ல என அவர்கள் த நம்பிக்கை தகர்ந்து ஜனதிபதித் தேர்தலில் ர்களின் கட்சிக் கொள் ர் குணம்சங்களை அவர் rத் தொடங்கினர்கள். னேட்டத்தில் போட்டி ப் பின்வருமாறு மதிப்
தை’ முன் வைத்தார். Pத்தை ஆதரிக்கவில்ஜல. ந்தை ஜீ.ஜீ.பொன்னம் தச் செய்த துரோகத்தை வில்லை. அனைத்துக்கும் தலில் வெற்றி பெறப் அவரை ஏன் ஆதரிக்க தி ன ர். க லா நி தி ல்வா கடந்த அரசாங் ருந்து கொண்டு அவர் கள் விரோத நடவடிக் றும் மறந்து விடவில்ஜல.
லான தோட்டத் தொழி

Page 208
19:
ரோகண விஜயவீர:
1971 வரை இவர் இந்திய விஸ்தரிப்பு வாதி கருதினர். எனவே அவ தனர். ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ:
பூரீ.ல.சு.க.அரசாங்கத் சித்தரிக்கப்பட்ட இவர் நிலச் சீர்திருத்த நட
தார். இறுதியாக, ஜே. ஆர். ஜயவர்த்தன:
இவரது ஐ.தே.க.இல் கள் இருந்தபோதும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண் பாதுகாக்கக் கூடியவர் எ களுக்குத் தொண்டமான6 அனைத்தையும் விட பரவாயில்லை. கொப்பேகடு என அவர்கள் விரும். ஜெயித்தால் தாம் ஈவிர படுவோம் என அஞ்சினர். வையைத் தோற்கடிக்கும் யொரு அபேட்சகரமாக :ே
தொண்டமான் அரசாங்க யாருக்கு 5u i Lib2
தொண்டமான் அமை தமிழர் பெற்ற நன்மைக

2
மலையகத் தமிழரை நத்தின் அங்கமாகவே ர்கள் அவரை வெறுத்
ச் தில் கண்டிய வீரனுக
அபகீர்த்தி வாய்ந்த டவடிக்கைகள் மூலம் சாப்பனமாகத் திகழ்ந்
சிங்களத் தீவிரவாதி
அவர்களையெல்லாம் ண்டு வந்து தம்மைப் ன்ற நம்பிக்கை அவர் ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. யார் ஜெயித்தாலும் டுவ தோற்க வேண்டும்
க்கமின்றி பழிவாங்கப் எனவே, கொப்பேகடு தகைமையுள்ள ஒரே ஜ.ஆரை ஆதரித்தனர்.
த்தில் சேர்ந்தால்
ச்சரானதால் மலையகத் ளை விட அதனல் இந்த

Page 209
1.
அரசாங்கம் பெற்ற உண்மையில் தொண்ட தால் மலையக மக்களுக் படுத்தக் கூடிய இலாபம் ஆணுல் அரசாங்கம் அநேகம்.
இன்று இலங்கையி ஆறுலட்சம் மக்கள் என்ருல் அது தொண்ட அவர் தனி நபரல்ல. ஸ்தாபனப்பட்ட 6 ல இருக்கிறர்கள். அ ந் இலங்கையின் பொருள கைகளில் வைத்திரு அதிரவைக்கும் இந்த தாங்கப்படும் ஒரு மனி மிக்கவராக இருக்க தொண்டமானுே அற்பப் காலடியில் விழுந்து கிட
1975-ல் சிறிமாவோ அரசாங்கம் ஜே.ஆர். ெ செய்ய முயன்றபோது பாதுகாக்க முடியவில்ை முப்படைகள் அவரிடம் தனது பாதுகாப்பைத் காரியாலயத்திற்கு ஒடவில் வீட்டைத் தேடி பங்கள எதற்காக ? அரசியல்வா ஜே.ஆருக்குத் தன்னை ஒரே சக்தி ஸ்தாபனப்ப
 

93
நன்மை மிக அதிகம் illnntedt அமைச்சரான கு கிடைத்த பொருட் எதுவுமே கிடையாது" பெற்ற இலாபே
ல் ஒருவரது குரலுக்கு அணி திரள்கிறர்கள் மானுக்கு மாத்திரமே
அவருக்குப் பின்னுல் ட்சம் தொழிலாளர்கள் த த் தொழிலாளர்கள் ாதாரத்தில் 60% தமது க்கிருர்கள். விண்ணை மகத்தான சக்தியால் தர் எவ்வளவு வலிமை வேண்டும் ? ஆஞல் பதவிக்காக ஜே.ஆரின் க்கிருர்,
- பண்டாரநாயக்காவின் ஜயவர்தணுவை கைது அவரைப் பொலிசாரால் ஸ். அப்போது அரசு இருக்கவில்லை. அவர் தேடி தனது கட்சிக் ஸ்லை. தொண்டமானின் ாவிற்கு ஓடி வந்தார். தி என்ற முறையில் 'ப் பாதுகாக்கக்கூடிய ட்ட தொழிலாள வர்க்

Page 210
கம் மாத்திரமே 6. அந்தத் தொழிலாள ச பின்னல் இருப்பதை வந்தார். அ வ ரு க் தொண்டமான் * அ செய்தால் 24 மணித் பலத்தை முழு உலகத் என சூளுரைத்தாரே, ஜே.ஆர். நாடி வந்த இத்தகைய பலத்தை அன்று தன்னிடம் பா ஒரு மனிதரிடம் இன் வாழ்விற்கு பிச்சை சே தொண்டமான், பதவி வளவு கீழ்த் தரமானவ
இவர் எப்படி அந் பெற்றர் என்ற விட மானது. (522.9bif.sg பதவியைக் கொடுக்க நலனைக் கருதித் கைகளே முன்வைத்து அவர் அரசாங்கத்துடன் மாருக 77-ம் ஆண்டு தமிழ் பெண்கள் க, அவர்களது உடமைக யாடப்பட்டிருந்த G தூண்டியது **போரா ஜே.ஆரின் பேச்சுத்த தான் அது, என்பதை யாகவும், வெளிப்பன களைத் தம்மைத் தாே

194
ன்பது தெரிந்திருந்தது க்தி தொணடமானுக்குப் அறிந்துதான் ஓடோடி கு ஆறுதல் கூறிய ப்படி உங்களைக் கைது தியாலத்திற்குள் எனது திற்கும் காட்டுகிறேன்?? அந்தப் பலம் எது ? தொழிலாளர் சக்திதானே! த வைத்துக் கொண்டு துகாப்பிற்காக ஓடி வந்த *று மலையகத் தமிழரின் 5ட்டுக் கொண்டிருக்கிருர், ஆசை மனிதனை எவ் னுக்கி விடுகிறது ? த அமைச்சர் பதவியைப் யமே மிகவும் அசிங்க அவரை அழைத்து அப் வில்லை. மலையக மக்களின் திட்டவட்டமான கோரிக் அதன் அடிப்படையில் ன் கூட்டுச் சேரவில்லை. வன்செயலில் மலையகத் ற்பழிக்கப்பட்டிருந்தபோது எளும, உயிர்களும், சூறை வேளையில் அவற்றைத் r-சமாதானமா ??? என்ற ான். அவரது திட்டந் மக்களுக்கு நேர்மை டையாகவும் கூறி அவர் ம பாதுகாத்துக் கொள்

Page 211
வதற்குத் தயார்படுத்த செய்தார் ? ? எதிர்க் யிது?* என ஜே.ஆா பொய்யை அப்படியே மாக ஒப்புவித்து அதற் வாய் திறந்து ‘மந்தி ஏற்றுக் கொள்வேன்?
மான பல அமைச்சுகள் தும் அவருக்கு மு கிராமியக் கைத்தொழி சைக் கையளித்தார்.
மந்திரிப் பதவி கி மான் மலையக மக்களைப் அரசாங்கத்தைப் பாது தான கடமையாகக் கெ 1981ம் ஆண்டு மார்ச் யன் புரஜக்ட் (Canyon யும் சிங்களத் தொழிலா கள், போன்ற வாகனங் களையும் பாவித்து அவ லுள்ள கங்காவத்த, பிற டங்களைச் சேர்ந்த 37 தெறிந்து அத்தோட்டத் மைகளைக் கொள்ளையடி துத் தொழிலாளர்கள் ே போது அங்கு விரைந் வேலை நிறுத்தத்தை அதே போல், ஏனைய ெ கிய வேலைப்படி தமக்கு

195
வேண்டிய அவர் என்ன கட்சியினரின் நாசவேலை
வாய்கூசாமல் கூறிய மக்களுக்குக் கபடத்தன கு சன்மானமாகத் தானே ரி பதவி கிடைத்தால் என வெட்கமின்றிக்
எத்தனையோ முக்கிய ள் தனது கையில் இருந் க்கியத்துவம் குறைந்த ல் அபிவிருத்தி அமைச்
ைெடத்தவுடன் தொண்ட பாதுகாப்பதைவிட இந்த காப்பதையே தனது பிர காண்டார். உதாரணமாக மாதம் 27ம் திகதி கென் Project) டில் வேலை செய் "ளர்கள் புல்டோசர், லாறி களையும் பயங்கர ஆயுதங்
வுன்லோ ஆகிய தோட் ஆலன் அறைகளை தகர்த் த் தொழிலாளர்களின் உட த்துச் சென்றதை கண்டித் வலை நிறுத்தம செய்த து சென்ற தொண்டமான் கைவிடும்படி வேண்டினர். தாழிலாளர்களுக்கு வழங் ம் வழங்கப்பட வேண்டும்

Page 212
19.
எனக் கூறி முழு மலேயகமு! குதித்தபோது தொண்ட நிறுத்தத்தில் இறங்க வே6 கொண்டார். 1931 தமிழ டித்து, தமிழ்நாடு அர்த்தா ஜே. ஆரின் ஏஜண்டா அர்த்தாலைக் கைவிடுமாறு ஜனதிபதித் தேர்தலை 682 கரித்தபோது வடக்கே ெ ஜே. ஆருக்கு வாக்களிக் அன்று என். எம். பெரேரா சில்வா போன்ற தொழிலா6 சராக இருந்துகொண்டு வர்க்கத்திற்கு துரோகமிை விடக் கூடுதலான தொண் ட மா ன் தொழ இழைத்தார். இந்த அரச அத்தனை மக்கள் விரோ, அவர் உடந்தையாக ஆகஸ்ட் பொது வேலைநிறு ஆயிரம் தொழிலாளர்க வீதியில் நிறுத்தியது. இ பங்கு கொள்ளாதது மாத் வெளியேற்றப்பட்டவர்களை கொள்ள வேண்டுமெனக் அடையாள வேலை நிறுத்தம் மேற்கொள்ளவில்லை. இத்த ஏற்படும்போது தொண்டமா இரண்டு வழிகளில் வெளி தாக அவர் ஆட்சேபனை பத்திரிகை விளம்பரத்து

6
ம் வேலை நிறுத்தத்தில் மான் அவர்களை வேஜல ண்டாம் எனக் கேட்டுக் ர் படுகொலையைக் கண் மேற்கொண்டபோது க தமிழ்நாடு சென்று கேட்டுக்கொண்டார். ல் ஈழத்தமிழர் பகிஷ் சன்று தொண்டமான் *குமாறு வேண்டினர். கொல்வின் ஆர் டி. ளத்தலைவர்கள் அமைச் எவ்வாறு தொழிலாள ழத்தார்களோ அதை து ரோ க த் ைத த் பிலாளர் வர்க்கத்திற்கு ாங்கம் கொண்டுவந்த தச் செயல்களுக்கும் இருந்தார். 1980 வத்தத்தின் போது 40 sளை இவ்வரசாங்கம் இவ்வேலைநிறுத்தத்தில் திரமல்ல, அவ்வாறு வேலையில் சேர்த்துக் 1 கோரி ஒருநாள் என்ருலும் அவர் தகைய பிரச்சினைகள் னின் சந்தர்ப்பவாதம் ப்பட்டது. முதலாவ மகஜர்களை பெரும் டன் கையளிப்பார்,

Page 213
1.
உதாரணமாக இவ்வேலை வெளியேற்றப்பட்டவர்க3 கொள்ளுமாறு கூறி ஒரு யிடம் கையளித்தார். ஸ்தாபனத்தின் விதிகளை களில் பெண்களை வே8 சட்டத்தை இந்த அரச போது அதையும் ஆட் ஜனதிபதியிடம் கைய படியான நடவடிக்கை ஸ்தாபனப் படுத்தி தடு மக்கள் விரோத செயல் மனே வார்த்தைகளால் கேவலமான சந்தர்ப்ப இதன் மூலம் தமக்கும் சம்பந்தமில்லை என உல மாத்திரமே இவரது ே மக்கள் மத்தியில் இருந்து தும் அவரை நோக்கி எ களே சமாளிப்பதற்கு இந் தேவைப்படுகிறது. இை களுக்கு அவர் உடந்தை கிருர், 6 லட்சம் தொழில திலிருந்து பிரித்து இலங் தொழிலாளர் போராட்டமு யாத நிலையைத் தாம் அ ஏற்படுத்திய இவர், இவ் வகித்துக் கொண்டு தன கும் சம்பந்தமில்லை என ஆனல் அவர் அவ்வாறு

97
0 நிறுத்தத்தின்போது ள மீண்டும் சேர்த்துக் } மகஜரை ஜனதிபதி
அடுத்து ஐ.நா? Tயும் மீறி இரவுநேரங் லக்கமர்த்தலாம் என்ற ாங்கம் கொண்டு வந்த சேபித்து ஒரு மகஜர் ளிக்கப்பட்டது. உருப் 5கள் மூலம், மக்களை த்து நிறுத்த வேண்டிய களே இவ்வாறு வெறு ஆட்சேபிப்பது ஒரு வாத
அச்செயல்களுக்கும் 0கத்திற்குக் காட்டுவது நாக்கம். இதன்மூலம் தும் வெளியுலகிலிருந் வரும் கண்டனக் கணை ந்நடவடிக்கை அவருக்கு தத் தவிர அச்செயல் தயாகவே இருந்திருக் லாளர்களைப் போராட்டத் கையில் எந்தவொரு Dம் வெற்றி பெற முடி மைச்சரானதன் மூலம் வரசாங்கத்தில் அங்கம் க்கும் அச்செயல்களுக் ாக் கூற முடியாது. தான் கூறி வருகிறர்.

Page 214
இரண்டாவதாக, இ பேச்சுகள், மலையகத் த தமிழ் பேசும் மக்க பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் போது தொண்டமான் பிரதிநிதித்துவப் படுத் வார். அல்லது அறிக் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிரு கேட்கும் மக்கள் எ எமது பிரச்சினைகளைப் கிருர், அவற்றை மிகத் சொல்கிருர், எனவே எடுப்பார்? என நம்புகி மேற்கொள்ளும் எதிர் கைவிடுகிறர்கள், அவர் வாறு தணிக்கப்பட்ட அப்பிரச்சினையை கைந மானுக்குக் கைவந்தக3 திரோபாயத்தை ஜே. ஆ துக்கொண்டு அதற்கே மாக நடந்து கொள்கி ராஜதந்திரத்தோடு கூட சாணக்கியனுன ஜே *பெருந்தன்மையுடன் அடிப்பதைப் போல் போல சிரிக்கிறேன்?? : வருமே சாமர்த்திய இதற்குப் பல உத 1981-ல் வன்செயலின் *அரசங்கத்தால் இதை முடியாவிட்டால் நாமே

198
]வர்பேசும் வீரம் செறிந்த மிழர்களும் சரி, ஏனைய ளும சரி, பாரதூரமாக குமுறிக்கொண்டிருக்கும் அவர்களது உணர்வுகளே தும் விதத்தில் பேசிவிடு கை விடுவார். இதனல் ர்கள். இவரது பேச்சைக் ம து த லை வ ர் புரிந்து கொண்டிருக் * துணிவோடு வெளியே உரிய நடவடிக்கை றர்கள். சுயமாகத் தாம் ப்பு நடவடிக்கைகளைக் களது. உணர்ச்சி இவ் தும், சந்தடி இல்லாமல் 1ழுவ விடுவது தொண்ட ல. இவரது இந்த தந் பூர். நன்கு புரிந்து வைத் கற்றற்போல் சாமர்த்திய றர். தொண்டமானின் டிய கோபத்தை அரசியல் ஆர். புரிந்து கொண்டு * நடந்து கொள்கிறர். நடி, நான் அழுவதைப் என்ற நாடகத்தை இரு Tcs நடிக்கின்றனர். ாரணங்களைத் தரலாம். போது தொண்டமான், னத் தடுத்து நிறுத்த தடுத்து நிறுத்துவோம்’

Page 215
என்ற அர்த்தத்தில் பி ன் ன ர் ஜே.ஆ வசனங்களை வாபஸ் 6 மற்றொரு சம்பவம் 19. யாவில் இ.தொ.கா. ம பெற்றது. இம்மாந பல்லாயிரக்கணக்கான உள்ளத்தில் இந்த அ
குறு திகளால் தம்மை என்ற உணர்வும் ஆத் தது. இதனைப் புரிந்து
ஜே.ஆரை மேடையில் ''எமக்கு வாக்குறுதி யாவது செய்வதாக இ உடனடியாகச் செய்யும் தெனக் கூறிவிடுங்கள் தட்டலுக்கு மத்தியிலே இதையே ஜே.ஆரைப் ஆங்கிலத்திலும் தா கூறினார். இதற்குச் - கூறிய ஜே.ஆர்."மக்கல் யாக இருக்க வேண்டு தீர்க்கப்பட்டுவிட்டால் தொழிற்சங்கங்களுக்கெ போய் விடும்' எனப் வீரத்தைக் கோமா சென்றார்.
இதைவிட அரசா ஏற்றதால் இ.தொ.கா. பெயரும் இழப்பும் மற்

199
வீரமாகப் பேசி விட்டு ஆர்.- கூறியதும் அவ் வாங்கினார். இதேவிதமான 82-ம் ஆண்டு நுவரெலி மாநாட்டின்போது நடை ாட்டில் கலந்துகொண்ட - மலையகத் தமிழர்களின் ரசாங்கம் வெறும் வாக் 2 ஏமாற்றி வருகின்றது கதிரமும் மேலோங்கியிருந் கொண்ட தொண்டமான் ல் வைத்துக் கொண்டு கிகள் வேண்டாம்; எதை இருந்தால் நடைமுறையில் ங்கள். அல்லது முடியா ம', என பலத்த கை D வீரமுழக்கம் செய்தார். | பார்த்துக் கொண்டு 'னே மொழிபெயர்த்துக் சிரித்துக்கொண்டே பதில் ளுக்கு பிரச்சினை தொடர்ச்சி ம; பிரச்சினைகள் எல்லாம்
இ.தொ.கா. போன்ற கல்லாம் வேலை இல்லாது
பேசித் தொண்டமானின் ளித்தனமாக்கி விட்டுச்
ங்கத்தில் அமைச்சர் பதவி விற்கு ஏற்பட்டுள்ள அவப் றெவரையும் விட திரு.

Page 216
N9)
தொண்டமானுக்கு நன் வரலாற்றிலேயே மிகக் களைக் கொண்டிருந்தது களிலாகும்.
-- இக்க ஸ்ரீ.ல.சு.க. அரசாங்கத் தமிழர் அனுபவித்த செ களுக்கு எதிராக அவர் டங்களுக்கு இ.தொ.க வெளியே இருந்து ஓ தலைமை கொடுத்தது எ கத்துவம் வேகமாக அ. பகுதியில் அதன் - அங். ஆறரை லட்சத்தைத் த 1981-ல் தொண்டமான் இணைந்த பின்னர் இவ்வு 45 ஆயிரமாகக் குறைந். யகத்தின் மிகப் பெரிய திரமல்ல. தென்கிழக்க பெரிய தொழிற்சங்கமாக ஆனால் இன்று மலையகத் வது இடத்திற்குத்
முதலாவது ஸ்தானத் தொழிற்சங்க பிரிவான 6 லாளர் சங்கம் (Jathika E: வகிக்கிறது.
அது மாத்திரமல்ல. இ யுதவி நல்கிய பல சர் லிருந்து இ. தொ. கா. தற் பட்டுள்ளது. தமிழ் நாட : தொண்டமான் அமைச்.

00
கு தெரியும். இ. தொ.கா. கூடுதலான அங்கத்தவர் 1976-ம் 75-ம் ஆண்டு ாலப் பகுதியில் தான் தின் கீழ் மலை ய க த் சால்லொண்ணாத் துயரங் கள் நடத்திய போராட் ர. அரசாங்கத்திற்கு கரளவு துணிச்சலோடு னவேதான் அதன் அங் திகரித்தது. இக்காலப் கத்தவர்களின் தொகை தாண்டியது. ஆனால் ன் அரசாங்கத்துடன் பங்கத்துவம் 2 லட்சத்து தது. அதுவரை மலை தொழிற்சங்கமாக மாத் ாசியாவிலேயே மிகப் இ.தொ.கா. திகழ்ந்தது. எதில் அது இரண்டா
தள்ளப்பட்டுவிட்டது. தை ஐ.தே.க யின் தேசிய தோட்டத் தொழி State Worker's union)
இ.தொ.கா. விற்கு நிதி வதேச நிறுவனங்களி போது வெளியேற்றப் ட்டு அமைச்சரொருவர் சராக இரு க் க லாம்.

Page 217
2
ஆல்ை ஜே ஆருக்கு என்று பேசுமளவிற்கு கீர்த்தி ஏற்பட்டுள்ளது.22 மலையகத் தமிழர்களைப் பலமிழக்கச் செய்துவிட்
இன்று மலையகத் தத் தொகை 6 லட்சத் சுமார் லேட்சம் தொழிலா லாளர் சங்கத்தில் அங் இந்த அரசாங்கம் தன. படுத்தி, தோட்டத் து பல்வேறு வழிகளில் நிர் தொழிற்சங்கத்தை வளர் விடத் தொண்டமானே தில் சேர்ந்திருக்கும்போது சேர்ந்தால் என்ன? என்
சுமார் இரண்டரை லட்சம் இருக்கிறர்கள். எனவே பேர் (84%) அரசாங் சங்கங்களில் இருக்கிறர் ரம் பேர் (16%) தொழிற்சங்கங்களில் சி எனவே தொண்டமான் தால் மலேயகத் தமிழருக் எதிர்த்துப் போராடும் பல டது. கடந்த பூரீ. ல. சு. போது அவர்கள் முகங்ெ பிரச்சினைகளுக்கு இ. தெ வெளியே இருந்தபடியால்

01.
அவரொரு தோட்டி2? தொண்டமானுக்கு அப
டார் தொண்டமான்:
மொத் து 37 ஆயிரம். இதில் ளர் ஐ. தே. கட்சி தொழி கத்துவம வகிக்கிருர்கள். து அதிகாரத்தைப் பயன் ரைமார் மூலம் அவர்களை iப்பந்தப்படுத்தி, தனது ‘த்து வருகிறது. இதை பூ என். பி. அரசாங்கத் நாம் யூ.என். பி. யில் 1ற மனுேபாவம் அவர் og வளர்ந்து வந்தது. பேர் இ. தொ. கா. வில் சுமார் ஐந்தரை லட்சம் * ஆதரவுத் தொழிற் கள். ஏனைய 83 ஆயி ாத்துக்கும் அதிகமான தறிக் கிடக்கிருர்கள். அமைச்சராக இருப்பு கு தமது பிரச்சினைகளை ம் இல்லாமற் போய் விட் கட்சி அரசாங்கத்தின் காடுத்த LITTg5ITUInitéOT IT SIT அரசாங்கத்திற்கு எதிர்ப்புக் காட்டவும்,

Page 218
தம்மைப் பாதுகாத்துக் ஆனால் இன்று பிரச்சினைக யாமல், எதிர்ப்பைக் காட் கள் திண்டாடுகிறார்கள்.
இவற்றினால் ஒரு எ காச நாயகர்களாக ஒரு என். எம். பெரேரா போ வர்கள் கடந்த அரசாங்க வகித்த சொற்ப காலத்தில் னார்களோ அதே போல் அம்பலமாகி நிற்கிறார். அ வும் ஸ்தாபனமயப்பட்ட அடக்குமுறையும் மற்றொரு தடுத்து வருகிறது. காலகட்டம் -6 1983 ஜூலை வன்செயலி
1982ல் ''ஜே.ஆர். மாத்திரந்தான் நம்பிக்க அவர் தம்மைப் பாதுகாப் புடன், மலையகத் தமிழர் தேர்தலில் ஆதரித்தனர் சாரம் இந்நம்பிக்கையை
1982 அக்டோபரில் தேர்தலில் மலையகத் தமி பாத்திரத்தைப் பின்வரு காட்டுகின்றன. ''இ.தெ துறையில் மிகப் பெரிய
பி. யுடன் கூட்டுச் சேர்ந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஒரு அமைந்தது...... நுவரெ

[9
கொள்ளவும் முடிந்தது. களைச் சமாளிக்கவும் முடி டவும் முடியாமல் அவர்
விளைவு யாதெனில், இதி காலத்தில் கருதப்பட்ட என்ற இடதுசாரித் தலை கத்தில் அமைச்சர் பதவி ல் எவ்வாறு அம்பலமா - இன்று தொண்டமான் ஆனால் மலையகத்தில் நில - காட்டிக் கொடுப்பும் ரு தலைமை உருவாவதை
--. ன் பின்னர்:
நல்லவர்; அவர் மீது கை வைக்க முடியும், ப்பார்' என்ற எதிர்பார்ப் ர் ஜே. ஆரை ஜனாதிபதி -. தொண்டமானின் பிரச் மேலும் வலுப்படுத்தியது. நடைபெற்ற ஜனாதிபதி இழரின் வாக்குகள் வகித்த நம் வரிகள் தெளிவாகக் கா. கா - பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்கம் - யூ.என். தமை 1982, அக்டோபர் ரு முக்கிய காரணியாக ரலியா, பதுளை , கண்டி

Page 219
20,
ஆகிய மாவட்டங்களில் வீதம், 58, 61 சதவி வாக்குகள், பெறப்பட்ட வாக்குகள் வகித்த பாத் கின்றது. 23 23
ஜே. ஆர். ஜனதிபதிய பெற்ற ஜனநாயக விரோ, பையும் தொண்டமான் 6ெ தார். யூ. என். பி. தொடர்ற
தொண்டமானுக்கு ப திடபடலாக நடைபெ வலையில் விழாமல் மலைய பாற்றியதற்கும், ஜனதிட ஆரை ஆதரித்ததற்கும் 22 பட்டது. பரீ. சு. க. அரசாங் பட்ட லெவண்டன் தே தொழிற்சாலை தொண்டமா ளிக்கப்பட்டது.
இவ்வரசாங்கம் தொண் வர்க்கத்திற்கும், ஜனநா துரோகத்திற்கு இவ்வாறு ந களை கொடுத்து, மகிழ்ச்சி ே நீடிக்கவில்லை.
1983 ல் நடைபெற்ற தேர்தலின்போது இ தொக 6 ன இதே அரசாங்கத்தை காமினி திசாநாயக்க அட்ட பொதுக்கூட்டத்தில் கூறினு நாய் மீது அமர்ந்து கொண்

முறையே 63,10 சத தம் 59, 80 சதவீதம் டமை இந்தியர்களின் திரத்தை புலப்படுத்து
ானர். அடுத்து நடை த சர்வஜன வாக்கெடுப் வட்கமில்லாமல் ஆதரித் ந்து ஆட்சி செய்தது. ாராட்டு விழா ஒன்று ற்றது. *கம்யூனிச கத் தமிழர்களை காப் தித் தேர்தலில் ஜே. நன்றி தெரிவிக்கப் கத்தினல் சுவீகரிக்கப் ாட்டத்து தேயிலைத் னுக்கு திருப்பி கைய
TLDIT6öt தொழிலாள rயகத்திற்கும் செய்த iன்றி பாராட்டி பரிசு கொண்டாடிய நிலைமை
உள்ளூராட்சி மன்றத் ா,வை நோயுண்ணி22 ச் சேர்ந்த அமைச்சர் னில் நடைபெற்ற ஒரு ர்.‘நாயுண்ணியானது டு அதன் ரத்தத்தைக்

Page 220
2C
குடிக்கிறது. ஆனல் அது தான் நாய் வாழ்கிறது எ கிறது. இந்த நாயுண்ண இ.தொ. கா.வும்?? என அ கேட்டுக் கொண்டு தொன இருந்தார்.
அனைத்திற்கும் மே நடைபெற்ற வன்செயல் திட்டமிட்டு அழித்தொ நடவடிக்கையாக அமை மிட்டுச் செய்தவர்கள் ஜே காமினி திசாநாயக்க தொண்டமானுக்குத் வார்த்தை **ஸ்டண்டுகள் கடத்திக்கொண்டு அயை
883 ஜூலையின்ே பாதிக்கப்படாத ஒரு கிடையாது. சுமார் 2 செய்யப்பட்டனர். சுமா பேர் அகதிகளாயினர்.நுவ மலையகத் தமிழர் அடர்த்தி கூட தாக்குதல் மேற்ெ ரெலியா அமைச்சர் காமி நேரடித் தூண்டுதலால் தடவை இதன் பின்ன யூ. என். பி. அமைச்சர்கே தொழிலாளருக்கு கூடத் ெ மாவட்டத்தில் தப்பிப் பிை களைத் தவிர ஏனைய மலே முற்ருக அழிக்கப்பட்டு வி

)4
என்னவோ தன்னுல் ன நினைத்துக் கொள் ரியைப் போன்றதுதான்
வர் பேசினர். அதையும், ண்டமான் பேசாமல்தான்
லாக, 1983 ஜூலையில் ல் மலையகத் தமிழர்களை ழிக்கும் உயர்ந்தபட்ச ந்தது. அதனைத் திட்ட ஜ. ஆர்., சிறில் மெத்யூ, ஆகியோரே என்பது தெரியும். இருந்தும் ர்?? மூலம் காலத்தைக் மச்சராக வீற்றிருக்கிருர்
பாது மலையகத்தில்
குடும் பத் தா னும் 000 பேர் படுகொலை ர் ஒன்றரை லட்சம் பரெலியா மாவட்டத்தில், தியாக வாழும் பகுதியில் காள்ளப்பட்டது நுவ னி திசாநாயக்காவின் தாக்கப்பட்டது. இத் ணியில் இயங்கிவர்கள் ளே என்பது சாதாரணத் தெரியும். நுவரெலியா }ழத்த ஒரு சில நகரங் யக் நகரங்கள் யாவும் ட்டன. (இது சம்பந்த

Page 221
மாக B. A, அஜந்தா 6 தமிழர் படுகொலை'' என்ற களைத் தருகிறது.) 24
மலையகத் தமிழர் இது ஆதரிக்கவில்லை. ஆனால் தனமாக வேட்டையாட்ட பணயக் கைதிகளாக உள்
இவர்கள் சில மாதங். பெற்ற தேர்தல்களில் ஐ. தனர்.ஆனால் அதே அரசா யாடியது. இத்தனை கொடு வானொலியில் பேசிய ஜே கள மக்களை தமிழர்கள் பே போல சிங்கள மக்களுக் னார். ஒரு வார்த்தைத தமிழர்களுக்குக் கூறவில்லை மக்கள் மத்தியில் இதற்க கவலையோ ஏற்படவில்லை. யீடு பற்றிய அச்சத்தை வெறியை இவ்வரசாங்கம் 2 இந்தச் சிங்கள இனவெறிய காவின் நலன் பாதுகாக் பற்றி இந்நூலில் ஆராய்வது
இன்று மலையகத் த இழந்து நிற்கிறார்கள். த கற்பு ஆகியவற்றை மாத்தி கையைக் கூடத்தான். யூ னார்கள். ஜே. ஆரை. நம்பின சிங்கள வெறியர்களிடமிருந்
இ-14

05
எழுதியுள்ள ''மலையகத் 2 நூல், பயனுள்ள விபரங்
துவரை ((தமிழீழத்தை' ) - இவர்களே 83ல் வெறித் ப்பட்டுள் ளனர். இன்றும் "ளனர். களுக்கு முன்னர் நடை
தே. க. யையே ஆதரித் ங்கம் இவர்களைவேட்டை மைகளுக்கும் மத்தியில் 5. ஆர். என்னவோ சிங் மாட்டுத் துன்புறுத்துவது குத்தான் ஆறு தல் கூறி பானும் பாதிக்கப்பட்ட 5. இன்று கூட சிங்கள 1ான குற்ற உணர்வோ,
மாறாக, இந்திய தலை தக் காட்டி சிங்கள உயர்த்திப் பிடிக்கிறது பின் பின்னால் அமெரிக் கப்படுகின்றது. (இது 1 அவசியமில்லை). தமிழர் அனைத்தையும் எமது உயிர், உடமை, ரெமல்ல, தன்னம்பிக் . என். பி யை நம்பி ஊர்கள். ஏமாந்தார்கள். ந்து தம்மைத்தாமே

Page 222
2C
காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் தடவை சிங்களக் குண்ட பட்ட இடங்களில் எல்லாட டம் நடாத்தி விட்டது. எ தம்மைப் பாதுகாத்துக் பிக்கை அவர்களை விட் களவர்களை அவர்கள் ந மீதும், தம்மீதுசுஉட அ ஏற்படவில்லை. எனே தியாவுக்குத் திருப்பி அ லில் கோருகிறர்கள். அது மற்ற கோஷம் என்பது இம்மக்களின் எதிர்காலம்
இந்தக் கேள்விக்கு : காண்பதன் மூலமே சரி முடியும்.

என நம்பினர்கள். இத் ர்கள் திருப்பித் தாக்கப் ம் இராணுவம் வெறியாட் னவேநிராயுதபாணியாக கொள்ளலாம் என்ற நம் டுப் போய்விட்டது. சிங் ம்பவில்லை, வேறு எவர் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வ 66 எம்மை இந் னுப்பு? என உரத்த குர நடைமுறைச் சாத்திய உண்மைதான். ஆனல்
என்ன?
வரலாற்று ரீதியில் விடை பான தலைமை உருவாக
) O

Page 223
9到過白@9喻增白匈 rm-urg@rto4%그m&C&CT49그m&C9UT ஒ0ரிரடு颐māgāĢĢ'rıạs-æFısıfırıyopprøqi-ig)rto "oooo ovisą so oo@riq-o ohņaen yoş), ,Q25199
Q92ს19*g)
* h习巨2画点可

, , | || .
)
Þ30,88g .
18Þoog 169%26g I 6 Io 26g 66Þog6.g 06Þo 26g
|-

Page 224
922°009
(9ாறழெஜெஒ9 00g OoOogio I*** 0099喻T 001 9I 9° 36·so? so 001 Qoof) so I s 8ągogo Ifogougourtoajalo@ @@@@gogoro 01 七哈明心喝喝ungf(0.1,9|Go|
8261 - Fisiún sdogs qi@umgong-ø og smog)

- - 'oogo, Trīņossfiro oo@soudolfingoso soro
utno o “Do golo · @o@ : quinae aero ¿cong,Turg g는 5%, 0g 홍환%에mog 99
"3"*é99*9926 4*TQnnuagége@aöö氫|-*4Uuguéq爵nü9函增uagésmurtourno) og og s
9599唱*#99a 的日949定函強ua@6 TureDreögae@$ $ $rigi-æ : I ĦTIQÛQ
*Sudnje H suoļsnɔ

Page 225
பின் இணைப்பு- 2:
ரப்பர் ரப்பர் : ஏக்கர் பரப்பு, உற்பத்தி, ஏற்றுமதி வருவாய்
வருடம்
ஏக்கர் பரப்பு
உற்பத்தி
மில்லியன்
இறாத்தல்
ஏற்றுமதி
மில்லியன்
இறாத்தல்
ஏற்றுமதி
வருவாய்
மில்லியன் ரூபாய்

1968
1970
1971
1975
1976
1977
1978
572,909
669,973
567,994
562,494
560,872
559,850
559,257
328.0
350.9
311.0
327.9
335.4
322.0
343.1
328.3
354.2.
285.2
354.9
299.8
293.4
304.3
331
440
307
654
830
931
2,025

Page 226
Zgg ‘6.gg
960 ‘8gg 2,8 I o 03 I Þ20 ° I ZI
*y的唱B喝喝4日19
• 92,6 I -Ħısıńrıņ09.gs.
七9唱J900TQ9时已0T roco9109 urtoajooo @ @@@@@@ro OI
qi@ırm{g} {origi-æ ¡¡rısı1
RøJĮ9ļG>

Q%999明u的喷可。G9949可。因哈哈哈哈哈9n寸Dun9硕瑜ng!@ 9k创En羽河099n习的诅ding q9@@@@@. L-osso quoqørı sıHņ59@șīsā skologi@rī0 @@@@rıąj-æ ¡¡rısıf : HņỰQ
'\u0uuļuedəC] |OJļu0ɔ ɲəqqn}} pue suunļəg suuoļsno : q1 sloo,

Page 227
0 (70),
\ogg 64/o 86 ( 6 6| 817ļueg Ieusuɔɔ :əolnoS Þ1 088‘g %s', 'gg 08s ‘9gggo 6 I| 86] | 889og %6 ogg 02 I o 962. Io 21 0861
~
| Ž% o ' I9 %3 og I
%ó įg %s, og i 20ĝoả %9 - No žās og 833° gi 6261 | 826 I
%0 (9 %) og i g20° 3 %.9 8V I OP ‘9g2. I og I
%O • 2,9 % I († I 186%6 ogg 30g ogg1919 loĝ! %22'g'), %6 og i 2,08 %38 '6g gŤ I ‘I036° I I 26I %2 · 92 % I ogg Oso oÁI '99 03 I o Ig66° I0/6]
→ n ^ 6 r• • o6 rA%
O / ~ ~ ~ ~ .0 / ~ ~ - - -* -O / )• ^ae

Page 228
' , ' ' ')(: , oooooo ooooooo eos sexuel Ụs ļo uoụnquisid *Tu间四圈Q姆河ggyugg河*999明J日nUng@Q
** -hsiano($ 1,95||
· @ 19:rngorgio mødegaengothoại rạ
七月54°总5图g gāgguer可gg@*T@g@爾49)函過白ö göö感g Tel。s'origs-a
#4@934@過4&qöö劑'Togo suo rūgso (co so uolo s suo, Qung*Q3 勻的增tön-oga
qosillo sforçosố @@@@solossosogs-long gỗ so goso concoro e quaes@@-icoog? gia đì). un soại so įrısı 1 odgojnog) qoqof)226T*T。的增532nāguéléag@hāg幻
 

Poooa 'uoludosoaoq səleis: eapelado-oɔejedepn og |-uosss!uuuuooềseweủes ·ğ ,
| |-|-
| ||| | |-|- . . -| - , , , !
, !|- | – uosss!uuuuoo uuojegpue"] soos suaudosoaoq səleisā eųneues :
| – - 686fg )
, ,
│ │ │ │
|- |-|-
918 dosjedodoɔ uoņeļuela əļens exue-14S " |
| |- |- :, !Soļeļsā|-
|-|
·|- ||- |-|-|-|×!|| |-, ,|-|,· Ə6edooy ļo·0N│ │ │|- ,, , | || . |-|-||-s.!|-
| -wojeg swoụs si gael so puole se bila o, , , , , , . Uudojos pue-i eum Io uninnn na is, , , ' ') ()84.6 l 40 pp\ese pue(Z/6 II40 ||ON) WA

Page 229
, ! !-~~~ ~ || vs :- ------~~ ~ ~ ~ 14 vo J.| 9 |||×
| , ssenpļA!pusƏsƏuosÁɔɔ-uo-Nog Į
|-) , Slonp!A!pul esəuosÁəo : » i sələueốy eiensAqPou^^o sốu!psoH Ieus og s , oÁ}!doụnw \uaudosənəd1ean, Inouồw IeuoụeN , ži| uoņemoduoɔ leốns - į į | əəŋsnu i osignă 'ós uosÁ00 so sửeg (3' | ( )Uuuuoɔ ÁļļAųonpou)'8 .
: “ojesƏŋƏsoos əaņesado-oo ·/ |-| -'.||-"r T
----|-|-
 
 
 

_■ ***i į
|-重氰 ,!
|-
saes )
pueog eə1 exuel sus :əounos |-)
( )s (, , , , , , _■ ■ ■ ■ ■ ■, ( )
TT 933’009
~~~~---
----, ,•æ--~~~ -------)
|-, , | | |× ||- |- |-| |-, !|- | ()|- |-*** |-|-|-| ..,!!!! |-|- s ≠ ≠ |-·| |-): : . 08t、CZLolenplaspus esəuoseo aeq pəuwosốuspio H Iseuus · / i 899 ‘ISienp!/\!pu | €SƏuosÁəɔ-uoni due osa), x),\, .]

Page 230
குறி
1) A History of Parera, PP. 169.
2) Hundred years 3) (i) Report of gration to Ceylon-193
4) The Tamils c Schwarg.
5) மலையகத் தப B. A. காதர்.
6) பொருளியல் நே
7) இலங்கையில் நிதி குமாரி ஜெயவர்: தொடர்பாக ஆராய்ந்து 8) பிரித்தானியாவி இவ்வாறு குரல் எழுப்பி Lm mr 5 C. H. S C h W Bhownaggree, Herb ஆகியோரைக் குறிப்பி 9) இலங்கை வ அகல்வு - பூநீ. ச. ஜெய உசாத்துணை நூலாகப் 10) கலாநிதி நியூ களது ஆய்வின்படி அ இனம் கரையோரத் தே த னி யாக பிரித்தா அளவுக்குப் பிரிந்திருந்: களில் நடைபெற்ற ஒன்றுபட்டனர். இக்க
 

ப்புகள்
Ceylon; by Father S. G
of Tea.
a Commission of immi38 (ii) Census Report.
of Sri Lanka - by Walter
மிழர்களின் எதிர்காலம்
ாக்கு-மார்ச் 1980,பக். 12.
இடதுசாரி இயக்கம்-கலா த்தணு (இவர் இவ்விடயம் ள்ளார்).
ல் பல லிபரல்வாதிகள் னர். அவர்களில் பிரதான a mm, Sir Mancherjee, lert Robert, G. H. Weir உலாம்.
ாழ் இந்தியர்களின் குடி சிங் (இவரது இந்நூல் பெரிதும் பயன்பட்டது).
பூட்டன் குணசிங்க அவர் துவரை கண்டிய தேசிய தசிய இனம் எனத் தனித் னியரால் வகுக்கக்கூடிய த இச்சிங்கள மக்கள் 1930 கலப்புத் திருமண மூலம் ாலப்பகுதியில் பல கரை

Page 231
யோரச் சிங்கள பூர்சுவா வுடமையாளர்களின் மகள்ம செய்தனர். (உ-ம். திரு. ட டார நாயக்கா சிறிமாவோை பின்னரே இரு சமூகங்களும் தேசிய இனம் உருவானது.
11) இலங்கை தொழில் சரித்திரம்-இ. தொ. க. கருத் 12) Indo-Ceylon Relat
dence-S. U. Kodikara (9) i தெளிவாகப் புலப்படுத்தப்படு
13) Politics in Sri Lan
14) Replies to Ouesti -tional Commission of Institute of National and Tal 1974, Unpublished typescrii
15) A Report on the st from Sri Lanka- 1980; Publ Research on New Inter order II. Indians in South A Bahadur Singh.
16) மலையகத் தொழில மைகளும், உண்மைகளும்-பி 17 பி. அசோக் எழுதிய 18) India Today-Sept 19) வீரகேசரி-செப். 24
20) அவ்வாதம் வருமா ment is unable to put an

க்கள் கண்டிய நில ார்களைத் திருமணம் பிள்யூ. ஆர். டி. பண் வ மணந்தார்).இதன்
இணைந்து சிங்களத்
லாளர் காங்கிரஸின் தரங்கு கட்டுரை.
ions since indepenந்நூலில் இந்திய பீதி கிறது)
ka-A. J. Wilson
onnaire of Interna Jurists by Ceylon mil affairs (CINTH), ipt.-P. 20.
urvey of Repatriates ished by centre for national Economic sia-Edited by I. J.
Tளா பற்றிய பொய்
அசோக்,
அதே நூல்.
1/15/1981.
1981.
s:- 'If the Govern nd to the mob rule.

Page 232
forthwith it should sa seives could take the their safety and secur
property,’
21) B. அசோக் ( 22) 1983 வன்ெ காளிமுத்து அவர்கள் மொன்றில் இவ்வாறு சு 25). W. A. Wisw,
Presidential Election 1982- Navrang, NevV

y so that the people them necessary precautions for ity of both Persons and
எழுதிய அதே நூல். சயலின் போது அமைச்சர் பகிரங்க பொதுக்கூட்ட கூறினர். a Warnapaia and L. Dias : Politics in Sri Lanka-The and the Referendum of | Delhi.
OO

Page 233
S) upයී
గ్రీస్లో
འོ།།༽
1981-ஆம் ஆண்டின் இ குடி சன மதிப்பீட்டின்படி,
 

ပံး႕ အြန္တီး5, jos်ဂါ (၄ဂံ "හීබණ්ඩ්‍රණීu
ኴ3፬ 1ö} } } &ፓኒ!
冕 # সমুদ্রগ্রাঞ্জেঃচাি",
3, 64
இலங்கை அரசின்

Page 234
=
தர்க்கீகம் ச
சங்கிலித் தொடர் சம்பவங்கள் ஏகாதிப சிங்கள எதேச்சாதி தொடரின் ஒரு பகுதி இதன் மர்மம்தான் யின் இன்றைய க (Objective conditior ஆய்வதன் மூலமே முடியும். தமிழ்ப் பே: கலாச்சாரத்தாலும், மெ தாலும், எல்லையினலு தேசிய இனம். மலைய கள் இத்தேசிய இ * ஏகாதிபத்தியத்தின் விடுபட அதன் ெ வெட்ட வேண்டும்? லெனினின் வாக்கு மக்களின் ຂ_fl6ound போராட்டம் ஏகாதிட போராட்டமே. இந்த அரசு தமிழ்ப் பேசு டத்தை ஒடுக்க முய
இப்படியாயின் த லாளர்களின் விமோச என்ன ? தமது மூதாை செல்வதில்தான் இவர் அமைகிறது என்று ே ஏகபோக உரிமை கொ

5ாட்டும் பாதை
பான அண்மைக் காலச் த்தியத்துடன் இணங்கிய கார அ ர சி ன் சதித் யே. ஏன் இந்தச் சதி? 6téréot ? இலங்கை ாலகட்டத்தின் நிலையை h) இயங்கியல் ரீதியில் இதற்கு விடை காண சும் மக்கள் பொதுவான ாழியாலும், பொருளாதாரத் ம் இணைக்கப்பட்ட ஒரு க தோட்டத் தொழிலாளர் இனத்தின் முதுகெலும்பு. இறுக்கமான பிடியிலிருந்து மன்மையான பகுதியை என்ற புரட்சிப் புரவலன் க்கமைய தமிழ்ப் பேசும் க்கும், உடமைக்குமான பத்தியத்திற்கு எதிரான நிலையில் எதேச்சாதிகார ம் மக்களின் போராட் 1ல்வது இயல்பே.
5மிழ்த் தோட்டத் தொழி னத்திற்கு மார்க்கம்தான் தையர் நாட்டிற்கு திரும்பிச் களின் விமோசனப் பாதை தாட்டத் தொழிலாளர்மேல் ாண்டாடும் சில தொழிற்

Page 235
சங்கங்கள் புரட்டு வாதம் புரட்டல்களின் வாதம் ச ஏகாதிபத்தியத்தின் ( பின்வாங்குவது போன்ற உண்மையில் இ மார்க்கமென்ன ? இவ
ஆராயும்போது ஒரே இதற்கு விடையளிக்க வாகிறது. உழைப்புச் ச் உறிஞ்சி, உழைப்பாற்ற முதலாளித்துவத்திற்கு எ பேசும் மக்களின் புரட் தலைமை தாங்கி முன்ெ மூலம்தான் தமிழ்ப் பே போராட்டத்திற்கு தலை6 துச் செல்வதன் மூல பாட்டாளி வர்க்கம் த கான வழியைக் காண
அ
,༡ يخ = سمصر
இழ்ப் புரட்சி) அன த்தில் 1980 அக்ே
 
 

செய்கின்றன. இந்தப் 5ாலத்திற்கு ஒவ்வாதது. சூழ்ச்சிக்கு இசைந்து தாகும
வர்களின் விமோசன ர்களின் வரலாற்றை ஒரு முடிவினுல்தான் கலாம் என்பது தெளி சக்தியை முழுக்கமுழுக்க லை விரையம் செய்யும் திராக அமையும் தமிழ்ப் சிப் போராட்டத்திற்கு னெடுத்துச் செல்வதன் சும் மக்களின் புரட்சிப் மை தாங்கி முன்னெடுத் ம்தான் தமிழ்ப் பேசும் நனது விமோசனத்திற்
முடியும்.
தர்க்கீகம்-10/11.
மப்பினரால் (ஈரோஸ்) டாபர் 17 முதல் மாத நீர்க்கீகம்? இதழ் அரசின் ாேக 1982 இறுதியில்

Page 236
இதுவரை எமது வெ
ஈழவர் இடர் தீர:
யிலான ஆய்வு) ,
லங்கா ராணி:
(ஈழவர் சிக்கலே வர செய்து நாவல் வடி
- இந்த மண்ணும் 5
(ஈழத்து கவிதைகள்
வர இருப்
ஈழவர் இடர் தீர
இந்த மண்ணும் எ
(திருத்திய பதிப்பு) ஈழத் தமிழ் இளை 6) J6)IT ().

வந்த 1ளியீடுகள்
டர்பான இயங்கியல் ரீதி
ரலாற்று ரீதியாக ஆய்வு வில் அமைக்கப்பட்டது)
Tங்கள் நாட்களும். ரின் தொகுப்பு)
ங்கள் நாட்களும்,
ஞர் இயக்கங்களின்

Page 237


Page 238


Page 239


Page 240