கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஐக்கிய இராச்சியம்

Page 1

[[[_ft_fữ6ÖöTLô.
RU |7*
- (45600IJ JóT

Page 2


Page 3
-கலாநிதி-க.
B, A . Hons (Ceyj, M
36 AD 6) AD SS 82, பிற6
SS u Typi
 

(ਓ- , A Ph. D., S. L. A. S.
பதிப்பகம் வுண் வீதி, SS
- -

Page 4
* இருத்திய ஆறாம் பதி
* அச்சுப் பதிப்பு:
பூனி வண்
t
விற்பனையாளர்:
பூனிலங்கா
234, காங்கேசன்துை

பு: ஜனவரி 1994
ஈ1பி அச்சகம்
ழ்ப்பாணம்
-,
புத்தகசாலை
ற வீதி,-யாழ்ப்பாணம்

Page 5
மேற்கே
1. A Geography of Eur and Company, New
| 2. A regional Geograph L., Dudley Stamp, I
3. The British Isies. L. London —- 4937
4. Britain in Brief. Prep
Office of Informatic
5. Statistie al Abstraet
6. Encyelopaedia Britta
7. பிரித்தானிய தீவுகள்,
இ-குணர
8, கொருளாதாரப் புவியி
வாழ்டும். அரச கருமி
9. ஐரோப்பாக் கண்டத்
தமிழ் வெளியீட்டுக்
10. அபிவிருத்திப் புவியிய யீடு யாழ்ப்பாணம்
 

ாள் நூல்கள்
ope - Jean Cottmann. Hentry york - 1954 STMTCCC S
ly, Europe and the Mediterranean „G n g Emma n S, London - 1953.
, Dudley Stamp and S. H. Beaver
ared by Reference Divisio n, Central on — Londopa -- l976, 11
of the United Kingdom (Annual)
ஈசா, பூநீலங்கா வெளியீடு-1977
பல் C-F யோன்சும் G. G. டாக்கண் மொழித் திணைக்கள வெளியீடு. 1977 .
தின் புவியியல், A. S. நாராயணன் கழக வெளியீடு, சென்னை - 1964

Page 6
_-_-— (4) ಹಾಕಿ
கல்விப் பொதுத் தர 18ாணவர்களின் அபிவிரு தனி ஆய்வாகும் அதில் களில் ஒன்று ஐக்கிய இரா ܕܒ+- அபிவிருத்திப் புவியியை பாடநூல் தேவைடை
ஏராஜூ ட0 ே
டகின்றது. புதிய புள்ளி
பட்டுள்ளன .
----
இந்நூலைக் கல்வி: டகின்றேன்-ஆசிரியப்-ெ குறைகளைச் சுட்டிக்கா
-அடுத்த பதிப்பில் திருத்
S S SqqqS MSqqSqSqSqSqSqSqMTSSSTSSSTS STS - sa
82, பிறவுண் வீதி. யாழ்ப்பாணம்,
0 - 0.2- 1986 - -
|-

னுரை
۴ تخت -- - حاح سمت متح------
rாதரப்பத்திர உயர்தர வகுப்பு த்திப் புவியியலின் ஒரு பகுதி ஆராயத் பட வேண்டிய நாடு ச்சியம் ஐக்கிக் இ πέέμι και εισόr ஐ இந்நூல் விளக்குகின்றது.
மனதில் கொண்டு இந்நூல்ட டங்களுடன் ஆக்கப்பட்டிருக் வி படரடங்டக ள்டன் கக்கொள்ளப்ட
லகு உவந்தேற்கும் என நம்பு பருமக்கள்-இ-த் தூவி லுன் கி பட்டினால் நன்றியுடன் ஏற்று
க. குணராசா

Page 7
இன்றைய உலகின் அபி இராச்சியம் ஒன்றாகும். ஐே ஒரத்தில் -அத் திலாந்திக் சவூ
அமைந்துள்ளன இத் தீவுகள்
பெரியன. பிரித்தானிய தீவு லாந்து எனும் இரு பெரிய தீவு
ட தீவுகள், ஒர்கனித் தீவுகள் ே
மதலான அனேக சிறு தீவுக மொத் த நிலப்பரப்பு 3, 12,
-ஆங்கிலக்கால்வாய், டோவர்
னால் பிரிக்கானிய வுேகள் து பட்டிருக்கின்றன
H
அகலக் கோட்டிற்கும் இடை டனிய தீவுகளின் மேற்கு நெடுங்
கிழக்கு நெடுங்கோடாக 2?
லண்டனின் கிறீன்விச் என்ற
நெடுங்கோடு-செல்கின்றது: என்ற பெயரையும் பெற்றுள் கடிய நீளம் 966 கி மீ . தீவின் தென் கரையிலிருந்து இத்தீவின் ஆகக்கூடிய அலை களின் எந்தவொரு பகுதியுப் அப்பால் அமைந்திருக்கவில்ை
ஸ்கொட்லாந்து, இங்கில ஐரிஸ் குடியரசு எனப் பிரித் களுள்ளன, ஸ்கொட்லாந்து லாந்து என்ற நான்கு நிர்வர சியப் பிரிவாக இருக்கின்றன ஐக்கிய என்று

மப்பு 1 ரத்தோற்றுமம் * U றமு | -
விருத்தியடைந்த நாடுகளுள் ஐக்கிய ராப்பாக் கண்டத்தின் வடமேற்கு நத்திரத்தில்-பிரித்தானிய தீவுகள் இலங்கையைப் போல் ஐந்து மடங்கு களில், வெரிய பிரித்தானியா. அயர்
ப்ரிடிஸ் தீவு, வைற் தீவு, மான் தீவுட ளுமுள்ளன. பிரித்தானிய தீவுகளின் 494 சதுர கிலோமீற்றர்களாகும். தொடுகடல் டைஈட என்பவற்றி சோப்பிய நாடுகளிலி க்க பிரிக்கப்
டவை en
வட அகலக் கோட்டிற்கும் 60 யில் அமைந்திருக்கின்றன-பி கோடாக 129 மேற்கு நெடுங்கோடும்
மெக்க
இடத்திற்கு ஊடாக 09 பிரதான அதனாலிது கிறீன்விச் நெடுங்கோடு Sளது: பிரித்தானிய தீவுகளின் ஆகக்
வட அந்தம் வரையுள்ள நீளமாகும். ம் 88 கி. மீ ஆகும். பிரித்தானிய தீவு கடலிலிருந்து 121 கி மீ- க்கு 16ህ ...!
ாந்து, வட அயர்லாந்து, தானிய தீவுகளின் நிர்வாகப் பிரிவு
இங்கிலாந்து வேல்ஸ் வட அயர்ட 3. Liu பிரிவுகளும் @తGలో ஒரே இராச்
இதனையே பிரித்தானியா அல்லது
வழங்குவர். அயர்லாந்துத் தீவில்
| | | | ||

Page 8


Page 9
ஐக்கிய இராச்சி
உலகின் நிலப்பரப்பில் 2சத வீதத் ராச்சியம் பருமனில் ஐ லஇல் 75வது
த்
ள்ளன. பி
கடற்பே
 

வின்
அதன வப்ானதாக
b இல்லாவிடி
பணி படர்ந்து ரித்தானிய
ம பிறிதொரு
அமைந்திருப்ப தீவுகளைச் சூ

Page 10
下
elsea
مخفی (ή f čo باي" } "ష్టి
ଅS كه وم
படம் பிரித்தானிய தீவு
புள்ளிகளால் கா ------- இரு- பெரும்-தை
| | | | | | | |
பெரிய பிரி தானியாவின் இப்பாகத்தை இங்கிலாந்!
பகம். தாழ்நிலங்களாகக் காண
. اليه -
நிலமாகும்
 

i Lu (in
့်မျိုးနှီ
ரயுயர்ச்சிடே
வின் தரைத் ே
ற்றுமைகளைக் காணலாம்
காற்றம் உயாநிலங்கள் சித்தானிய தீவுகளின்
தெ
感
TeS
g 弱 க்குப் နှီး
b, கிழ
பாகம் தாழ்நிலமாகும். ଜୋ -என் 行十 இங்கி
குப் பாகம் என்பன
ப்படு
கின்றன.
憩蔷
சீலாந்தின் மத்தி

Page 11
ஐக்கிய இராச்
பெரிய பிரித்தானியாவில் ஸ்கொ டம், இங்கிலாந்தின் வடமத்திய பாக உள்ளன: இவை மலைத் தொடர்கை இங்கிலாந்தின் டெனைன் மலைத்தொடர் , ஸ்கெ மலைத் தொடரி, வேல்சிலுள்ள கேப் பன குறிப்பிடத்தக்கன. அயர்லாந்தி யா ஈ வுேம், கரையோரங்கள் ஒயர்நில உயர்லாந்து ஒரு கோப்பை  ைடிவி'
தரைத்தோற்றப்
பிரித்தானிய தீவுகணை (அ) உ! நிலப் பிரதேசம் என இருபெரும் வகுத்து ஆராய்வது இலகுவானதாக நிலம் எனப் ஈஈ பார் கல் புவியி தன்று ஏனெனில், பிரித்தானிய தீவு நிலங்கள் இமயமலைத்தொகுதிபோன்
போஸ் றோ ஒரேகொடர்ச்சியான த6 வில்லை அவை நதிகளினாலும் தா நிலங்களினாலும் குறுக்கிடப்பட்டு, ே பிரதிபலிக்காமல், தனித்தனி உயர்
கேப் பிரியன் மலை, தென்மேல் உய அம்ைந்துள்ளமையைக் காணலாம். (31 to நிலங்களும் கூட, பிரதிபலிப்பனவாகக் காணப்படுகின் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு புவிச்சரி: (பும் அமைப்பையும் கொண்டனவா (36 in தள்ளன. இவற்றையெல்லாம் மன தீவுகளின் அமைப்பையும் தாைத் இயற்தைப் பிரிவுகளாக வகுத்து
கால அடைrற் 10 வகளைக்
1 . 3 ஸ்கொட்லாந்தி
து ஸ்கொட்லாந்தின் வட அ ளது; இப்பகுதி நன்கு வெட்டுண்ட தருகின்றது. பனிக்கட்டியாற்றுக்
 
 
 

ட்லாந்து, வேல்ஸ்,ஏரிமாவட் ம் என்பன உயர் நிலங்களாக ளயும் மேட்டு நிலங்களையும் முதுகெலும்பு எனப்படுத் ாட்லாந்திலுள்ள இராம்பிய பிரியன் மலைத்தொடர் என் ன் மத்திய பகுதி சமவெளி மாதவுள்ளன. அதனாலேயே லுள்ளது என்பர்
பிரிவுகள்
பர்நிலப் பிரதேசம், (ஆ) தாழ் தரைத்தோற்றப் பிரிவுகளாக ார். எனினும உயர்நிலம்-தாழ் யஸ் மெய்மைக்கு இயைந்த களில் அமைந்திருக்கும் உயர் ஒறோஅல்பஸ்டீலைத்தொகுதி  ைையப் பிரதிபலிப்பனவாகி ழ் நிலங்களினாலும் மேட்டு தொடர்ச்சியான பண்பினைப் திலங்களாகக் காட்சி தருகின் பர் நிலங்கன். வடமேற்கு உயர் உயர்நிலம், பெனைன் மலை ரீநிலம் எனப் பிரிந்து பிரிந்து அதனால், தாழ் நிலங்களும் று அமைப்புப் பண்பினைப் றன. அத்துடன் உயர்நிலங்கள் த காலத்திற்குரிய பாறைகளை 'யும், காழ்நிலங்களும் வெவ் க் கொண்டனவாயும் அமைந் கிற் கொண்டு, பிரிந்தானி: கோற்றத்தையர் பின்வரும் ஆராயலாம். து 5 வழிபா வரே :
தின் உயர் நிலங்கள்
ரைப் பாகத்தைக் கொண்டுன் டேட்டு நிலமாகக் காட்சி காலத்தில் இம்மேட்டு நிலப்

Page 12
ஐக்கிய
3 இடகம்,
Po•°
8= 9 ஆ
s)
29) க
மே28)
"மத்திய
ல
சமவெளித்து
தென்கிழக்கு
இன
اليا 2
aெ 2
தென். பிரதே
Av*
படம்: 3 தரை
பாகம் நன்கு அரிக்கப்பட்டது உருமா நிய பாறைகள் இவ்வு இரு தெளிவான உயர் நிலப்

இராச்சியம்
சந்திரன்
3:-கே.
தாழ்நிலம்
சாம்பியன்
லைகள்.
லோ(துப்
ள்ளத்தாக்கு
தென்
உயர்நிலம்
ஃபிரியா (8)
18.யோக்சயர்
மங்காசயர.
மிட்லாந்து?
0 ல்ஸ்
அங்கிலியா
நிலம் !
இசசரி
கு த் து.
லண்டன்
2 வீலட்,
கமல்
சம்!
த்தோற்றப் பிரிவுகள்
5. கேம்பிரியனுக்கு முந்திய கால் யர் நிலமாகக் காணப்படுகின்றன. ப்பிரிவுகளை ஸ்கொட்லாந்தின் உயர்

Page 13
ဣန္တီးါဂဲtu ကြွ|17 ။
நிலங்களில் காண வாழ் வடக்கே உபூர் நிலமாகும்; தெற்கேயுள்ளது வடமேற்கு உவர் நிலத்தையும் கி நதி பாயும் கிளின் மோர் அக மலைப் பகுதியில் கருங்கல் போ6 காணப்படுகின்றன. ஸ்கொட்லாந் யாற்றின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட தின் மேற்குக் கரையோரத்தின் 6 எக்க யதாகவுள்ளது. இம்மேற்கு கொண்ட பல்லுருவக் கடற்கை மேலும் இக்கரைப் பகுதிகளில் எ காணப்படுகின்றன. பொதுவாக ஸ் 600 ற்றர்களுக்கும் 1000 L. ஸ்கொட்லாந்தின் உயர் நிலங்களு யும் ஒடுங்கிய பள்ளத்தாக்குகளு அமைந்துள்ளன. இவை வளமா இவை பலியோசோயிக் காலத்து களைக்கொண்டுள்ளன. (Red San நிலத்தில் உற்பத்தியாகின்ற ஸ்டே நதி என்பன ஒடுங்கிய பள்ளத்தா இழக்குக் கரையோரத் தாழ்நிலமூட
1 : 3 2 bl’a) Tf55
ஸ்கொட்லாந்தின் மிகமுக்கி ஒரடக்கேயுள்ள بھی ہے وہ கிளை நதியினதும் போத் நகியி ளது மிட்லாந்துப் பள்ளத் காக்கு னாலும் தெற்கே தென் உயர் ਨੂੰ , பட்டிருக்கின்றது. இப்பள்ளத்தாச் படிவுகளையும், மத்தியில் சற்று வ தலையீடுகளையும், மத்தியபாகத் an 6061T litr (Carboniferous) Garry போனிபரஸ்காலப்படிவுகளில் நில சுற்படிவுகளும் குறிப்பிடத்தக்க வடையற் படிவுகள் மடிப்பாக்கத் நிலக்கரி வயல், லானார்க்சயர்
வயல் என்பன மிட்லாந்து துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்

ஈர்ஒயூம்
அமைந்திருப்பது வடமேற்கு இராம்பியன் மலைகளாகும் . ராம்பியன் இலைகளயும். நீஸ் ழி பிரிகிறது. கிராம்பியன் ன்ற தலையீட்டுப் பாறைகள் தின் உயர்நிலங்கள் பனிக்கட்டி து என்பதனை, இப்பிரதேசத் வடிவிலிருந்து அறிந்து கொள் : 6prGurrTuò நுழைகழிகளைக் ரயாகக் காட்சி தருகின்றது. ரிமலைக் குழம்புப் பாறைகள் ஏகொட்லாந்தின் உயர்நிலங்கள் மீற்றர்களுக்கும் உட்பட்டன. நக்குக் கிழக்கேயும் வடகிழக்கே ம் கரையோரத் தாழ்நிலமும் *ன மண் பிரதேசங்களாகம் , துக்குரிய செம்மணற் கற்வடிவு d Stone) ஸ்கொட்லாந்தின் உயர் நதி, டொன் ஈகி, டீ நதி, ரே ாக்கினூடாகக் கீழிறங்கி, வட _ாக வடகடலை அடைகின்றன.
ரப் பள்ளத்தாக்கு
ய பிரதேசமான மிட்லாந்துப் உயர்நிலங்களுக்குத் தெற்கே னதும் வடிநிலமாக அமைந்துள்
வடக்கே வட உயர் நிலத்தி த்தினாலும் நன்குவரையறுக்கப் *கு வடபாகத்தில் செம்மணற் டபுறமாக எரிமலைக் குழம்புத் தில் கார்போ னிபரஸ் கால படிவு ண்டு அமைந்திருக்கின்றது. கார் க்கரிப் படிவுகளும் சுண்ணாம்புக் அடையல்களாகவுள்ளன. இவ் திற்குட்பட்டுள்ளன. அயர்சயர் நிலக்கரி வயல், பிபிசயர் நிலத் பள்ளத்தாக்கிலேயே அமைந்
கீது :

Page 14
ஐக்கிய இர
புவிச்சரிதவியல்
* * * "
* **
படம் ; 4 பிரித்தானிய 5
ஸ்கொட்லாந்தின் 4
மிட்வாந்துப் பள்ளத்தாக்கி, தென் உயர் நிலமா கும். 860 | களைக் கொண்ட வட கிழக்கு - தெ லாந்தின் தென் உயர் நிலம் அை லிருந்து வட கடல் வரை அமை

Eாச்சியம்
கள்கையகல்யாக
கன வண்டல்மண்
கவிகோலிக்யும்
சோக்குப்பாறை *யுருசிக் - களிமண்
யுருசிக் - சுண்ணாம்புத் *. பேமியன் மணற்கல்
கார்போனிபாஸ். லெக்கரிப்பாறை
சுண்ணாம்புக்கல் :33 டேவோனியன் -மணந்
ஒடோவிசியன் கேம்பிரியன்பாறை -
தீப்பாறை -தலையிடு. 'உருமாறியபாறைகள்
{+)
'$ல்
* *இ..
* *
தீவுகளின் புவிசரிதவியல்
தென் உயர் நிலம்
ற்குத் தெற்கே அமைந்திருப்பது மீற்றர்களுக்கு மேற்பட்ட உச்சி தன்மேற்குப் போக்கில் ஸ்கொட் மந்துள்ளது. இது வடகால்வாயி த்திருக்கின்றது. இத்தென் உயர்

Page 15

Q謝
6ጄሸኽ

Page 16

ਯੋਉਮੈ
நிலப்
ற4ைL
00
エア(。
St.
மீற்றர் உ
----
リア
தெற்குப் புே
jèr:1Լյ(ի)
—
ல்ஸ் உயர்நிலம்
Jop EL
ன்றன.
பாறை
(ଇ
୬. କ୍t
ア庁@リrrcm。
Tគោព្រៃ
Lrri "Lepr*
*33
エリ Qエ研
fra r:
s
சிலும் 臺*LL
*
E
புகளுள்ளன.
- GSIF
հծ Th ് ഭീ
ΕΣΣ ΕΣΕΚΑ ΣΤ Υ
6},

Page 17


Page 18


Page 19
ஐக்கிய இரா
பருவத்தில் சைபீரியா மீது பெரும் அமைந்துவிடுகின்றது. காற்றுக்கள் என்பவற்றை இந்த அமுக்கி மை (ஈ) முனைவு முகப்பு: பிரித்
தீவுகளின் காலநிலையில் வகித்து வ:
வுக் காற்றுக்களும் ஒன்றினையொன்
| வளித்திணிவுகளும் ஒன்றினை யொ
亨J了雷劈 岛西T
றுக் கொள்கின்றன
(உ) தரையுயர்ச்சி வேற்றுமை: வீழ்ச்சிப் பரம்பலை நிர்ணயிப்பதில் துள்ள உயர்நிலப் பகுகியின் பங்கு 3
astr இவதுவரின்
| Ingop வீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றது
எனவே அத்திலாந்திக் நகர்வு அமுக்க டைரி பங்கள் / - இனவு (புறக முதலான காலநிலை நிர்ணயிப்புக் | வாகும் வளிமண்டல நிலமைகளே
நிலையாகும்
2 , 2 வெப்
பிரித்தானிய தீவுகளின் வெப்பு கும் மாரிக்கும் இடையில் பெரும் |றன மாரிகாலத்தில் (ஜனவரி) பிரித் - மேற்கிலிருந்து கிழக்கே போகப்போ
கின்றது இக்குளிர் காலச் சராசரி ஆகும். மாரி காலத்தில் தென் மேை துக்குரிய நிலமைகளைத் தோற்று பிரித்தானிய தீவுகளின் கிழக்குப்பா பாசம் சூடான் நிலமைகளையும் 5 ஜங் பார்க்க) 4 40 C (40 தானிய தீவுகளை வடக்குத் தெற்க மாரி காலத்தின் மிகக் குளிர்ந்த உவரி மாதங்களில் டபிரித்தானியடதீவு
4.4°C (40 பை) ஆகும். எனினும் ம
 

7
தாழமுக்க மையம் ஒன்று 1ன் இயக்கம், திசை, வேகம் பங்களே நிர்ணயிக்கின்றன.
தானிய தீவுகளுக்கு வடக்கே -முனைவு-முகப்பு-பிரித்தஈணிபுகுகின்றசெல்வாக்கு குறிப்பிடத்
ாறு சந்திக்கும்போது ஏற்படும் ன்மையில் வேறுபட்ட இவ்விரு – ன்று சந்திப்பதனால் ஏற்படும் னிய தீவுகள் மழையைப் பெற்
- பிரித்தானியதீவுகளின் மழை
அதிகமாகும். இம்மலைத்தடை டழேர் - தி
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தென்மேலைக் காற்றுக்கள், ப்பு. தரையுயர்ச்சி வேற்றுமை களின் கூட்டு விளைவால் உரு பிரித்தானிய நீவுகளின் கால
பநிலை - - - -
U šeste G'L' A u Drub Lu GS) di G3 asrr sage & வேறுபாடுகள் இா ஒரப்படுஇன் தானிய தீவுகளின் வெப்பநிலை "க படிப்படி:ாகக் குறைவடை வெப்பநிலை 7 2°C (45° ட) லக்சாற்ாறுக்கள் குளிர் கண்டத் விக்கின்றன. மாறிகாலத்தில்
"கம் குளிரானதாயும் மேற்குப் கொண்டு அமைகின்றன. r( சமவெப்பக்கோடு பிரித் ו G \ ாக ஊடறுத்துச் செல்கின்றது. மாதங்களான ஜனவரி பெப்ர
களின் சராசரி வெப்பநிலைட 7 ரிகாலத்தில் சிலவேளைகளில்
ல்துெண்டு
एँ2 =

Page 20
ஐக்கிய
கோடை காலத்தில் (ஜூலை) பி அதற்கேயிருந்து வடக்கே போக கிறது பொதுவாகச் சராசரி ( ள து. 15,6°C (ப) வெப்பக் கோடையில் கிழக்கு மேற்காக னால் இக் காலத்தில் (இத் தீவு கடு தெற்குப் பா கம் சூடான தாயும் களான ஜூலை, ஓகஸ்ட் 4 16 1°C (61°ப) ஆகவுள்ளது. எ களில் தென் பாகத்தில் 27 .2
டிமாவில மடம்
பாவ 40
ல் "Tw= 2)
7= * 75427 ("---- =ா!- -ராசா:* > **
Tவர்?
இESUNE TETWegTRRE6:27
படம்: 5 பிரித்தானியா தீவுகளில் கோடை (ஜூலை ) 400ப - 4 !
60 'ப= ! 5 6
23 ழ
பிரித்தானிய தீவுகள் ஆண்டு வீழ்ச்சியாக 100 mெ களுக்கு மே கிலாந்துப் பெரும் சமவெளிப் 1 சராசரி மழை வீழ்ச்சியாக ஏற, கின்றது. மனைப் பிரதேசங்களா
குப் பாகமும் வட பாகமும் அதிக

இராச்சியம்
ரித்தானிய தீவுகளின் வெப்பநிலை ப்போக படிப்படியாக குறைவடை வெப்பநிலை ! 8 3°( 165°) ஆகவுள் கோடு பிரித்தானியத் தீவுகளைக் ஊடறுத்து அமைகின் றது. அத ரிகள் வடபாகம் குளிரான தாயும் கா! காப்பது கின்றது. வெப்ப மாதங் 7 தங்களில் சராசரி வெப்ப நிலை "னினும் வெப்பநிள ல சில வேளை °C (81 °ப) வ ரை உயர்வதுண்டு.
..?
5.48
60ப
கடி : பாடம்-ரசி 18, 2:47
ஜூலை
- 5:suTணாசி 1943)
292) 5ா
ன் வெப்பநிலை மாரி (ஜனவரி) = 20 | : 84 – 3.3°C/56° - 13 3C - °C
ஈழ வீழ்ச்சி
சிக்குரிய மொத்தச் சராசரி மழை ல் பெறுகின்றன; எனினும் இங் அரதேசம் ஆண்டுக்குரிய மொ தி தச் தாழ 80 cm மழையையே பெறு பி பிரித் தானியத் தீவுகளின் மேற் 5 மழைவீழ்ச்சியைப் பெற கிழக்குப்

Page 21
ஐக்கிய இ
பா கமும் தென் பா கமும் நிறைவு கின் றன, பிரித் தானிய தீவுகளின
முழுவதும் நன் கு பரவலாகக் 8 ஜூன் வரையுள்ள காலமே (இ எனினும் 1976-ஆம் 42%ண்டு பிரி! களுக்குப் பின் னர் கடும் வறட்சிை பொய்தமையே இந்த விதிவீலக்க மழைக் குறைவோடு வெப்பநில காணப்பட்டது.
பிரித்தானிய தீவுகளின் மன சூறாவளிமழையுமாகக் காணப்பர் ஆண்டுக்குரிய மழை வீழ்ச்சிப் பர. கினால் 75 cm மழை வீழ்ச்சிக் 1 வட க்குத் தெற்காக ஊடறுத்து வான இரு மழைவீழ்ச்சி வலயம் அவதானிக்க முடியும். மேற்கு 6 இங்கிலாந்து, அயர்லாந்தின் பெ மேற்பட்ட மழைவீழ்ச் சி யை அனு லாந்தின் மேற்குப் பாகமும் , லாந்தின் தென் மேற் சூப் பாக! வீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன,
ஐக்கிய இராச்சியத்தில்
மழைவீழ்ச்சி,
லன்டன் ஒக்ஸ்போட் பெல்பாஸ்ற் பேமிங்காம் கேம்பிரிட்ஜ் டப்ளின் பிளை மவுத் சவு தாம்ரன்

19
மராச்சியம்
வான மழைவீழ்ச்சியை அனுபவிக் 4.5 ழைவீழ்ச்சி பொது வாக வருடம் கிடைக்கின்றது. மார்ச் தொட்டு த தீவுகளின் உலர் மாதங்களாகும் த்தானியத் தீவுகள் 250 ஆண்டு . ய அனுபவித்தன கோடை மழை ான வ Rட்சிக்குக் காரணமாகும். இலயும் உயர் வர க அவ்வாண்டு
ழ வீழ்ச்சி மலையியன் மழையும் ஒகின் றது. பிரித்தானிய தீவுகளின் பெல் படத்தை (படம்: 6) நோக் கோடு (பெரிய பிரித்தானி பாவை - கிழக்கு - மேற்கு எனத் தெளி களைத் தோற்றுவித்திருப்பதை ஸ்கொட்லாந்து, வேல்ஸ், மேற்கு தம் பா கு தி என் LIன 76 cm களுக்கு பவிக்கின்றன. மேலும் ஸ்கொட்
ல் சின் மத் தியாகமும் ஆயர் மும் 150 cm க்கு மேல் மழை
ன் சில நகரங்களின்
வெப்பநிலை
வெப்பநிலை
(°C)
மழை வீழ்ச்சி
(m,m)
10
660
0
10 - 10----
10 11
845 7 64 -கீச்
762 762 950 804

Page 22
| படம்-6-பிரித்தானிய தீவுக
(30''' = 75 cm.
பிரித்தானிங் தீவுகளின் மை றுக்கள் பிரதான காரணிகளா இது றுக்களைப் பிரித்தானிய தீவுகளின் போன்ற வடக்குத் - தெற்கான ஒடுங்க வைக்கின்றன, ஒடுங்குவ பாகங்கள் அதிக மழை வீழ்ச்சியை க்குப் பக்கத்தில்-அமைந்துள்ே துள்ள கிழக்குப் பாகங்கள் கு -கொள்கின்றன-சூறாவளிகள்பெரும் பகுதியை மேற்குப் பாa
எனினும் மாரி காலத்தில் நிகழு
கிழக்குப் பாகங்களும் மழையை
 

ܫܫܗ7 ܘܐܫ
230 so ਤ0
ரின் மழை வீழ்ச்சிப் பரம்பல்
60' – 150 cm
ழவீழ்ச்சிக்குத் தென் மேலைக்காற்ாறன. நீராவி குறைந்த இக்காற் ண்டபெனைன் 感 உங்கள் உ உயர் நிலப் பகுதிகள் தடுத்து தால் காற்றுப்-பக்கமான-மேற்குப்பப் பெற்றுக் கொள்ள, காற்றொ
றைவான மழையைப் பெற்றுக் தருகின்ற மழை வீழ்ச்சியிலும் ங்களே பெற்றுக் கொன்கின்றன. ம் பிரிதளச் சூறாவளிகளினால் ப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. இ

Page 23
அத்தியாயம் 3
பிரித்தானிய தீவுகளின் ெ
டட3-42-494உகது.உகிவேடமீற்ற வப்பான (Mid) காலநிலைக்கு நிஜ * ஈடு ந்துள் நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ 20 சத
FoSof * *ச்-தெட் பெரும் பகுதி இங்கிலாந்தின் ெ இன்றது. வட அயர்லாந்து, ! ஸ்கொட்லாந்து முதலான பகுதி பிடத்தக்கனவு பாத்துள்ளன. வே6 மிகவும் குறைந்தளவில் காணப்ப வின் மொத்த நிலப்பரப்பில் மூன் நிலமாகும்.
டபிரிக்காணிய தீவுகளில் காட் ஆரம்பத் தாவரமாகக் காடுகள் (
ழிக்கப்பட்
துள்ளன. பிரித்தானிய தீவுகளி:
யாவில் 8 சத வீதமே காட்டுப் காகவும் போக்குவரத்து வசதிக யாக அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன சதவீதகளவு கூட இன்று இல் ஸினதும் உயர் நிலப் பகுதிசளி பகுதிகளிலும் பாதுகாக்கப்பட்ட
துள்ளன.
鬣 ü
இங்கிலாந்துப் பெரும் ச பகுதி என்பவற்றில் நிரந்கரமா படுகின்றன: புன்னிலங்களே பி பில் பெரும்பகுதியை, ஏறத்தா
- ஸ்கொட்லாந்இன் யின் உயர் பகுதிகள், மத்திய -மேற்குப் திகள்
நிலங்களாகவும், சதுப்பு நிலங்க
上

மாத்த நிலப்பரப்பு ஏறத்தாழ
பல்வகைமண்களுக்கும் இணங்க
வீதமே விளைநிலமாகக் காணப்
سےبرگ
பரும் சமவெளியில் காணப்படு - - , 6)) L- &lԼp565 களிலும் விளைநிலங்கள் குறிப் 5ஸ் பிரதேசத்தில் விளைநிலங்கள் டுகின்றன. பெரிய பிரித்தானியா ாறிலொரு பங்கு பரப்பே விளை
டுநிலங்கள் மிகவும் இறைவாதும்
இருந்த பிரதேசங்களில் அக்காடு
ன் மொத்த நிலப்பரப்பில் ஏறக்
பிரதேசமாகும். குடியிருப்புகளுக்
r அயர்லாந்து தீவில் காடு ஒரு 66 தும் இேல் லும் ங்ெகிலாந்தின் சமவெளிப் エ
6.
மவெளி, அயர்லாந்தின் பொதும் ன புன்னிலங்கள் பரந்த காணப் த்தானிய தீவுகளின் நிலப்பரப் 38 சதவீதத்தை ஆக்கிாமிக் நிலப்பகுதிகள், பெனைன் மலை வேல்ஸ் பகுதி, அயர்லாந்தின் H 子 ாாகவும் காணப்படுகின்றன.

Page 24
22
ஐக்கிய
படம் 7 பிரித்தானிய
l
ழிலாக்கங்களினால் இது டக் இ
窮 இன்
தீவுகளின் பொருளாதார வ
– இபத்துவம் பெறாதுள்ளது:
போது அத்தீவுகளில் அதிகள்
வேளாண்மை ைபயும் உள்ள
யும் ஆராயும்போது பிரித்த
ணத் இல் 84 சதவீதம் கைத் றது. பயிர்ச் செய்கையினால்
கிடைக்கின்றது.
 

இராச்சியம்
} இ G-S)%rrfãolour)
தீவுகளின் நிலப்பயன்பாடு
ன்ற வருவாய்களுடன் பயிர்ச்செய்
ாழ்வில் பயிர்ச்செய்கை அதிக முக்
ாவில் நடைபெற்று வருகின்ற விலங்கு
_&5 ●
ானியத் தீவுகளின் தேசிய வருமா
el g57 リrró リW6エアcm} সষ্ট) L以 5Dé鱼TA 7 சதவீத வருமானமே

Page 25
露寧石
瓯W
பிரித்தானிய தீவுகளின் பய 6, 8 2 000 மக்கள் ஈடுபட்டு தொகையில் ஏறத்தாழ 8 சதவி
As. பிர்ச்செய் வேளாண்மை முறைகளினால் சி
திகரித்து ஜ_இல் மகாயுத்தத்திற்கு முன்ன
தீவுகள் இன்று தமது உணவுத்
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் புெ ஹெக்டேயர்களாகும், இதில்
27% நிரந்தரப் புன்னிலமாக காணப்படுகின்றன. ஐக்கிய இ
42% நிலப்பரப்பில் கோதுமையும்
3% திலப்பரப்பில் ஒட்சும், 1% 席次 ட செய்உைபண்ணப்பட்டு வருகில் பரப்பில் தேஈட்டச்செய்கை ந - பழவகைகள் என்பன தோட்டப்
களான உருளைக் கிழங்கு, பிற்
பண்ணைப்படுகின்றன
பிரித்தானிய தீவுகளின் பயி குக் காலம் மாறுதல்கள் ஏற்! ஈஇ-72-இலட்சம் ஹெக்ே
சம் ஹெக்டேயர் மேய்ச்சல் நி
ஆண்டு விளைநிலப்பரப்பு 46 73 இலட்சமாகவும் மாறியது. உலகின் ஏனைய நாடுகளிலிருந்து
ଇ பிேசுக் த மிது விளைநிலங்களைத் தவிர்

A 3
பிர்ச்செய்கை நடவடிக்கைகளில் 1ள்ளர். இது மொத்த குடித் வீதமாகும் என்பது குறிப்பிடத்
iT ll U fi), AOIċI U ĠES) li
சிறந்த முறையில் உற்பத்தி அண் உவந்திருக்கின் இதன்
எரி தமது உணவுத் தேவையில்
குரண்பராதது · A ·A t
தேவையில் அரைப்பங்கினைப்
ாத்த நிலப்பரப்பு 1, 87.34, 7 28
37% பயிர்ச்செய்கைக்குகந்தது. வும், 32% தரிசு நிலமாகவும்
இராச்சியத்தில் பயிர்ச்செய்கைக்
வெறிக்ே இதில்
, 54% நிலப்பரப்பில் பார்லியும்
லப்பரப்பில் சோளமும் றையும் ஏறன. 2,22,024 ஹெக்டேயர் டைபெறுகின்றது. காய்கறிகள்,
கிழங்கு முதலியனவும் செய்கை
*ழ் செய்கைப் பரப்பில் காலத்திற் பட்டு வந்துள்ளன. 1871 - ஆம்
6n3 tl"
லமாகவும் இருந்தது. 1949 ஆம் இலட்சமாகவும், மேய்ச்சல் தரை காரணம் இக்கால கட்டத்தில் மலிவாகத் தானி இறக்குமதி
க்கமுடியாத நிலையில் மேய்ச்சல்
—! s!".

Page 26
േ!
3 - 2
கோதுமை பீரித்தானிய செய்கை, இங்கிலாந்தின் கிழ
நடைபெற்று வருகின்றது. கிழ
@リ@一gエ2』2 ā厚@ நிஒலயை
வரட்சியும் குறைவான மழை
Dம் கோ அமைச் செய் ைஇக்கு
துச் சமவெளியிலும்
லாந்திலும் அயர்லாந்திலும்
--வில்-தடைபெற்று-அருகின்றது
லியன் தொன் கோதுமை உ
பார்லி வர ற்கோதுமை
ןTIע,ID பகுதியி 邸 - JTTT g
இங்கிலாந்துப் பெரும் சமவுெ
æÊafur, ಫೌಂಡಿ Frīri@ಪ
முக்கியமான பார்லி விளைநி
தென்கிழக்குப் பகுதியிலும் வருகின்றது. 1990 - இல் பார்
செய்யப்பட்டது.
ஒட்ஸ்: இங்கிலாந்தின், வட வேல்சின் தென்பாகம், ஸ்செ
தாக்கு, ஸ்கொட்லாந்தின் வட
露 Lafauráæär மத்திய LT3: .
ஒட்ஸ் பயிரிடப்பட்டு வருகின்
உருளைக்கிழங்கு பிரித்து
உடஉேள்ளூர்த் துே இவக்குப் போ,
இங்கிலாந்துப் பிரதேசத்தில்
-பகுதிலடங்ககஷயர்-பகுதி-ஸ்.ெ
அயர்லாந்தின் மத்திய விளை
--ழவகை-பிரித்தானிய
அளவு நடைபெற்று வரு ன்ெ
- மத்திய சமவெளி, கிழக்கு
 
 

இராச்சியம்
தீவுகளில் அதிகளவில் கோதுமைச் க்குச் சமவெளிப் பாகங்களிலேயே க்குப் பாகங்கள் கோதுமைச் செய் களைக் கொண்டுள்ளன, கோடை வீழ்ச்சியும் (75 cm) பரந்த சம நில டஏற்றனவாகவுள்ள இடஇங்கிலத் பகுதியிலும் 6 இலட்சம் ஹெக்டே
கோதுமைச் செய்கை குறைந்தன
ற்பத்தியாகியது.
கோதுமைச் செய்கைக்கு உவப்
சளிகளின் தென் பாகங்கள், கிழக்கு
இழக்குச் சமவெளிப் பானங்கள்— லங்களாகவுள்ளன. அயர்லாந்தின் பார்லிச் செய்கை நடைபெற்று லி 8.0 மில்லியன் தொன் உற்பத்தி
டகிழக்குப் பாகம், மேற்குப்பாகம், ாட்லாந்தின் மிட்லாண்ட் பள்ளத் டகிழக்குக் கரையோர வடபாகம்,
ஒரன் ஒரு வ ரி
r fDg.
ானிய தீவுகளில் உருளைக்கிழங்கு
யோக்சயர் பகுதி, பென்லாந்துப்
- (ଇ 歴 றது. இங்கிலாந்துப் பிரதேசத்தில் - நிலம் நிலம்
மத்திய வேல்ஸ், ஸ்கொட்லாந்தின்

Page 27
@? செய்கை till ரம் ஹெக்டேயர்கள் இச்ெ
ர்கள்: பகுதியில் பீற்கிழங்கு அதிகம்
(545 ft : A)
றி
(Lp த்துப்-பிர கோடி செம்மறியாடுகள் வளர்
றியாடுகள் கம்பளிக்காகவு
t வளர்
ாக இருக்கி
 


Page 28

இராச்சியம்
ாவட்டம் என்பனவும், ஸ்கொட்லாற்
மத்திய உயர் நிலங்கள் (கிராம்பியன்
வேல்ஸ் பிரதேசத்தில் கேம்பிரியன்வேளாண்மையில் முக்கியமானவை
ங்கிலாந்துப் பிரதே ட்லாந்து பகுதி, (ଜ Sl) iš GT
திய பகுதி வும் மாடுகள்
ft (4);
ல் ஏறத்தாழ I கோடி LJgår ள் இறைச்சிக்காகவே ர்ப்பில் டஅயர்லாந்து
99 ()
960 13.0%
79, 4

Page 29
களைகொல்லி உய யத்தின் ஹெக்டேயருக்கு 1939 இல்
நவீன செய்கை முறைகள்
 

ଜଙ୍ଘି க்கப்பட்டு
醇。
ரி Lf) 3 3 1, 8 C று சராசரி நி L-6}}ff) 60-2 து
型 இ! யர்லாந் ஈக இருந்த சராசரி
களின் க ஒயத்தில் ஏறத்தாழ 51இலட்சம்
ளைந்தது இதற்குக் ர விளைவாஜ

Page 30


Page 31
--
'டுபRய பிரித்தானியாவின் '
3."
படைக்
 

துயர் நிலக் 6
சிவில் 8% நிலக்க ை°ே விவகன் நகரைச் சூழ்ந்து
ബ ரிலிருந்து தெ ಇಂ¶ 盎__
ܕܟܶ ub Gaagt 6,345 ft. 廿。 ܢ
இவை اقلیم னத்தும்

Page 32
ஐக்கிய இரா சியத்தின் 64 கின்றன. 12. மிட்லாந்து வயல்கள் -
i கொண்டனவாகவும் <မွို႔ ဖြစ့် နှီးမြှို့ நில வகையினவாகவும் இருப்பதா6
படஇராச்சி மில் வியூன்
-
1. ஸ்கொட் ாந்து 2. வடகிழக் 3. மேலை வயல்கள் -4-தென்வேல்ஸ்
5. all .ே டொன்தாஸ்ரர் 7. LJ frfois goy (6) 1-1 8.1 (ଗଣ୍ଡ ଶୁଙ୍ଘି (&urr&; 社_
9. || Gay LLG L () yrau 10. வடநொற்றிங்காம் H--தென்ெ 圃 ங்ெகாம் 13. Lalan big 13. கென்ற்
மொத்
பெரிய தானியாவில் -ழை ான
ளில் பெரும்பாலானவை அ

கேரி உற்பத்தியில் 46% வழங்கு
பெரிய பிரித்தானியாவில் 6 சத
த்தி செய்கின்றன. வட ஸ்ரஈபோட்
என்பன குறிப்பிடத்தக்க நிலக்கரி
~—
f (! ଜଞ୍ଜଳ୍କ b-பி s இல் ப்ட சித்தானியாவின் நிலக்கரி உற்பத்
நரி வயல்கள் குத்தான படுக்கை
ழமானவையாகவும் உள்ளன. இங் க்கரியாகவும் அந்திரசைற் நிலக்கரி
தரத்தில் சிறந்தன. |
படறிலக்கரி உற்பத்தி
தைான்களில்
:
6

Page 33
ဣ၉ க்கி ш g
இன்று அதன் உற்பத்தியில் பெ பிரித்தானியாவி
உற்பத்தி குறை ரிது பிரித்தானிய ல் இனரீவ்லாண்ட்
ஸ்கொட்லாந்துச் சுரங்கம், ஸ்கெ
கம்பலான்ட் சுரங்கம் என்பன கு
H
த்தியாகும்
: உற்ப 点 சமான -୬ ଜୀtଗତ!
துமானதல்
இரும் 2. தனது இரும்புருக்குகளை இயக்
4 3 ெ
டபெரிய பிரித்தா ':
தொன் : தை
லட்சம் தொன் பெற்றோலிச "கின்றது-மி றக்குமதி நிலக்களிலளமிருக்கிற அளவிற்கு
.
வரும் பெற்றோலியக் கிணறுகள்
!
ப்ெற்றோலியத் த வட கடலில்
றோலியத் கு G.
த்திற்கு முக்கியமான லையுயர்
ளக் கண்டுபிடிக்க
வாகக் கண்டுபி க்கப்பட்ட
-----! SS கண்ட மேடை &&for அமைத்
໒໖໒໗
வடகட
சோதனைகளின் பின்னர் வடகட
றோவியமும் இயற்கை வாயு இன்று உற்வத்தி செய்யப்பட் தானியா தன.
ଶ୍ରେst> எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
一 வட கடல் |- மேடை வ மாகும், - ಸ F(Lpšggrita
காபுரம் அ 9மப்ப தும், அதிக செலவினை
விய உற்பத்தி
纥6”*
 
 

ரவாகும். nnr 6 %, வழ
டு வருகின்றது. இன்னும் இ
கொள்ளும் ட
- * செலவு அதிக
tଭିଜist dt,
ம் பெற் Col. UAD

Page 34


Page 35
ஐக்கிய இ
1 திஸ்ரில் (Tistle), ஸ்ராட்பியே Brent Y, Gursir Tern), G. Ir(3Lord
(Hutton) Gröáš45ř (HeatherF),
Alwyn) தொகுதி
இத் தொகுதியில் பெறப்படுப் செற்லாண்ட் தீவிலுள்ள சுலொம் துச் செல்லப்படுகின்றது.
2. Giorgi Gurt (Crawford), (Clay more , @g5 6.LDT (Thelma), (Buehan) தொகுதி.
த்தொகுதியில் உற்பத்தியா தீவிலுள்ள புலோற்றாதுறைக்கு லப்படுகின்றது.
3. பீற்றைஸ் ( Beatrie a ) 8600T g பெற்றோலியம் நிக்பே துறைமுக கின்றது.
4 போட்டீஸ் (Forties), GlorFair
(Lomond) Q5T Ġ535) - 3) fi G?as jjjg துறைக்கு எடுத்துச்செல்லப்படுகின்
5. Joyá (Auk), Qsirofou (Inne 95řivă; 1 Eldfisky. ST35 TL 96řiváži (Ek
GT t rr ( Edda) . Gurr F5 sẽir (Josep kjell) - Gasfrega.
இத்தொகுதியில் உற்பத்தியா? ரீஸ் சயிட் துறைமுகத்திற்கு எடுத்து இவற்றைவிட Loggi (Bruce),
உலா (Uta) முதலான பெற்றோ ள்ெளன.
ஐக்கிய இராச்சியம் உற்பத்தி லியத்தை துறைமுகங்களை அடுத் சுத்திகரிக்இன்றன எடின்பேக், ரீள் Gaj, 9% штој 369 ( Fawley je Liflest

3
g)
ாட் (Statfjord), பிறென்ற் ான்ற் (Cormorant), ஹற்றன் நிதான் (Niman), அல்வின்
b பெற்றோலியம் குழாய் வழி வோவ் துறைமுகத்துக்கு எடுத்
பைப்பர் (piper), கிளேமோர் அன்ட்று (Andrew), புச்சான்
கும் பெற்றோலியம் ஒர்கனித் குழாய்மூலம் எடுத்துச் செல்
இங்கிருந்து உற்பத்தியாகும் கத்திற்கு எடுத்துச்செல்லப்படு
ரோஸ் (Montros), லேசமண்ட் பெற்றோலியம் குறுடன்பே
"நீ9ஆ
S , ஆர்க்யில் (Argyl), எல். ofisk ) . GS grrr Quốão Lo (Torfeld ) hine), gjảoj 69& G Ludův (Albus -
தம் பெற்றோலியம் குழாய்விழி ச்செல்லப்படுகின்றது,
GLuílá (Beryl), Geirl' Cod) லியக் கிணறுகளும் வடகடலி
செய்யும் வடகடல் பெற்றோ துள்ள சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் சயிட், ஈசிங்ரொன், கான்வே போர்ட், கெவென், லிவப்பூல்

Page 36
-
34
ஐக்கிய
ஹன்ரஸ்ரோன், பெல்பாஸ்ற் ரிப்பு நடைபெறுகின்றது.
4 4 இ
பெற்றோலியக் கிணறுகள் டதை அடுத்து, இயற்கைவrt தில் முதன்மை பெற்றுள்ளது. ஒடின் (Odin),ஹெயிம்டால் (H (Forbes), எஸ்மண்ட் (Esmen (Rough), Gudibes Garrab ( W. ( Wiking , பிறோக்கிங் பாங் (Lennan Bank), Susir (Sea ( He wett ) (upa5cf52anu Gor Lafur sint இவ்வயல்களிலிருந்து உற்பத் பேர்க்ஸ், எசிங்ரன், தெட்ட துறைமுகங்களுக்கு குழாய்கள் கின்றது.
4 2 ஏனை8
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் நிலக்கரி பெற்றோலியம், இ றன என்பதனை ஏற்கனவே சக்தி, அணுமின்சக்தி, வெப்ப
பட்டு வருகின்றன.
அதிகளவிலுள்ளன நீஸ் நதி,
மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பு வட பிரதேசத்திலும் நீர்மின்
(ஆ) அணுமின்சக்தி:- ஐக்கி செல்லா பீல்ட், வைல்ஃபா, பிறாட்வெல், சயிஸ்வெல் ஆற நிலையங்கள் அமைந்துள்ளன

இராச்சியம்
முதலிய துறைமுகங்களில் சுத்திக
யற்கை வாயு
வடகடலில் கண்டு பிடிக்கப்பட் உற்பத்தியும் ஐக்கிய இராச்சியத் | 97 G D Går fið (Brent), Larsnäs (Frigg) seimda), G5 pr. ". Cod). Garr@LJ av d), கோடோன் (Gordon), றஃப் est Sole ), gsûr (Ann), 608João ( Broken Bank ), Gavresă jfr fẩy n), G. Larið ró) (Dottie), Galip@al lið ன இயற்கைவாயு வயல்களாகும். தியாகும் இயற்கை வாயு துென் ல் திறோப் பக்ரொன் முதலான i மூலம் எடுத்துச் செல்லப்படு
சக்தி வளங்கள்
பிரதான சக்தி மூலவளங்களாக யற்கை வாயு என்பன விளங்குகின் கற்றோம். இவற்றைவிட நீர்மின்
ன்ெ சக்தி என்பனவும் பன்ேபடுத்தப்
லாந்தில் நீர்மின்சக்தி நிலையங்கள் டெனன் நதி என்பவற்றில் இந்நீர் பட்டுள்ளன. வேல்ஸ் பிரதேசத்தின்
நிலையங்களுள்ளன.
ப இராச்சியத்தில் சப்பல்குறோஸ் கிங்லே பொயின்ற், வின் பிறித். தலிது நகரங்களில் அனுமின் சக்தி

Page 37
(இ)
ஐக்கிய இ
வெல்வமின் சக்தி:- வெப்பப
கோ, எடின் பேர்க் லிவப்பூல், செட நொற்றிங்காம், வண்டன் முதலான
罗雳0
இல் 95 (நில
வியன்
4 2 , 1 சக்தி வி
1950 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய இ மில்லியன் தொன்னாக இரு க இருநதது. பின்னர் படிப்
100 மில்லியன் பெற்றிக் ஆம் ஆண்டுகளில் மின்சக்தி க்கரிக்குச் சமன்படுத்தி) 15
தொன்னாக உயர்த்துவிட்
ஐக்கிய இராச்சியத்தில் கணிசமா
பத்தி
Gary
ஆரம்பமானது. இன்று 50 உற்பத்தியாகிறது. 1975 ஆ
பெற்றோலியக் கிணறுகள் பெற்ே பெற்றோலிய உற்பத்தி படிப்படி
Élgi)
சக்தி
வன் தொன்னாக உயர்ந்து
4- 2, 2 ஆக்
ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 1950
நுகர்வில் 50% ஆக இருந்தது 48% பெற்றோவியமாகும்.
இயற்கைவாயுவாகவும், 7% மின்ச

35
ਚੰਸੈ।
மின்சக்தி நிலையங்கன் கிளாஸ் பீல்ட், பேமிங் தாம், யோத்சயர், ன நகரங்களிலுள்ளன.
| ள உற்பத்தி
ராச்சியத்தில் நிலக்கரி உற்பத்தி ந்தது. இந்த அளவு 1956 வரை படியாக வீழ்ச்சியடைந்து 1984 தொன்னக்கக் குறைந்துள்ளது உற்பத்தி 5 மில்லியன் தொன் 34 இல் இந்த அளவு 110 மில் டது. 1966 ஆம் ஆண்டு தான் னவளவில் இயற்கைவாயு உற் மில்லியன் தொன் இயற்கை ஆம் ஆண்டு தொட்டு வடகடல் றோலியத்தை வழங்குகின்றன. யாக அதிகரித்து, இன்று 210 ண்னது.
தி நுகர்வு
ஆம் ஆண்டளவில் நிலக்கரியே ஆனால் இன்று சக்தி நுகர் 25% நிலக்கரியாகவும் 25%
Fக்தியாகவும் உள்ளன.

Page 38
அத்தியாயம்: 5
பெரிய பிரித்தானியாவின் கப் பொருட்களாகும். தேசிய பொருட்களினால் கிடைக்கின் களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். ட தொழில் (2) நெசவுத் தொ (4) இரசாயனத் தொழில்கள்
5 1 பெரிய பிரித்தா ଜୋ
19-ஆம் நூற்றாண்டில் பத்தியில் பெரிய பிரித்தானி விளங்கியது. இன்று பிரித்தா ஐந்தாமிடத்தைப் பெற்றிரு. வருடாவருடம் ஏறத்தாழ 2 பத்தி செய்து வருகின்றது. இ பத்யிலும் பார்த்து நாங்கிலெ நிலக்கரி போதியனவு கிடைப் |ளவு இருந்தமை, திறமையும்ெ லானர்கள். சிறந்த ஏற்றியிற பிரித்தானியாவின் இரும்புருக் துள்ளன.
பெரிய பிரித்தானியாவின் வனவாகும்.
1 டஸ்கொட்லாந்துப் பி 2. வடகீழ்ப் பிரதேசம்
போக்சயர் நொற்றி லங்காக ஆர் பிரதேச மிட்லாந்துப்-பிரதேச தென் வேல்ஸ் பிரதே
இந்த இரும்புருக்கு 1ை8 ஆதாரமாகக் கொண்டு அை தாழ்நில நிலக்கரி வயலில் ஸ் களுள்ளன. வடகீழ்ப் பிரதேச புருக்கு மையம், இது நொத
 

கைத்தொழில்கள்
ஏற்றுமதியில் 80% பரும்படியாக் வருவாயில் 84% கைத்தொழிற் *றது மக்களில் 52%கைத்தொழில் பிரித்தானியாவில் (1) இரும்புருக்குத் ாழில் (3) கப்பல் கட்டுந்தொழில்
என்பன முக்கியமானவை.
னியாவின் இரும்புருக்குத் தாழில்
இறுதி வரையில் இரும்புருக்கு உற் பாவே முதன்மை பெற்ற நாடாக ானியா இரும்புருக்கு உற்பத்தியில் க்கின்றது. பெரிய பிரித்தானியா கோடி தொன் இரும்புருக்கினை உற் இது யப்பானின் இரும்புருக்கு உற் ாரு பங்கிற்கும் சற்று அதிகமாகும். து இரும்புத்தாது கணிசமானவ தாழில் நுட்பமும் வாய்ந்த தொழி க்கும் துறைமுக வசதிகள் என்பன குத் தொழிலை விருத்தியுற வைத்
இரும்புருக்கு மையங்கள் பின்வரு
TC3g5&y=tio
ங்காம் -டேபிப்பிரதேசம்
:
fli
பங்கள் யாவும் நிலக்கரி வயல்களை மத்திருக்கின்றன. ஸ்கொட்லாந்துத் காட்லாந்து இரும்புருக்கு மையங் தில் நியூகாசில் முக்கியமான இரும் ம்பர்லான்ட் - டேகாம் நிலக்கரி வய

Page 39
ம் இப்ப
ஐக்கிய
ஆபத்துக்குடி, கம்
35.29 2', தினம் (39 279:ஃ) 033ா ( 2 90இலுப்.12 (3)
முயநிரபல
L)
பிரதேச நி 2 லங்கார,டச் சா)
Irrாய சவாலi இவதே
tா3
ஆம்பஜாரா
ஓ' பா ,
-A
ய" 79 1.வியceirாரபேடு
'3)
புகார்
97-ஓஜாமி ஒப்பPே3 8:
re )
ஆவில்லுன்னு சிய இச்.19-ன்டிடி (2)
ஈழம் 5 இலை (9)
Art TNTIாசா
| Virாளா'WHY' "
Wாம்

!* (2)
ஐக்கிய இராச்சிய கைத்தொழில் மையங் கள்
படம் : 10
பழ1971 யாரு, (1 429 m84 வ.265 79 ஐஐ8
6 : 77!
வெட்கமாக:MAAN', "தேசம்
4ாடிப்போயிடாயகபுஅாட் டியர்.காக அலK 32
கி கட்டிப்பாங்க
2ாயமிட்டு வா
தயா இய:
3:18%AEISAINSTEASSLTEணாசாAைIாலை
Tாக பேசி 13
9 பி995படு! கிரி13 *1999
இன இரும்புத்தாது) ஐ நிலக்கரி
கேட்ககேடாகம்
இவரை
ஏt: 23 டு ம் நடு 2. sai2)
(7-இதர கூல் 1998
இராச்சியம்
தே.
லேசா48. ரேடான்.அதே

Page 40
38
ஐக்கிய
லில் அமைந்திருக்கின்றது. இ இரும்புத் தாதை லிங்கன்சயர் கொள் கின்றது. யோக்சயர், . யசர் நிலக்கரி வயலிலும், . நிலக்கரி வயலிலும், மிட்லா வயலிலும் அமைந்திருக்கின்ற திருப்பதும் நிலக்கரி வயலிலே
பெரிய பிரித்தானியா வீ இரும்பு தாது வளமில்லை. தாதே பெரிய பிரித்தானியாவி இருக்கின்ற இரும்புத்தாது டே இரு புக்தா ஒ தி இறக்குமதி (தொழிற்சாலைகள் துறைமுக அமைந்திருக்கின்றன. இன் படுத்தப்படும் இரும்புத் தா தி தாகும். சுவீடன், கனடா, வ இரும்புத்தாது இறக்குமதி .
பெரிய பிரித்தானியாவி. வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றது. லா வது நாடு பிரித்தானியா 2 கோடியே 70 இலட்சம் ( ய து. இன்று 2 கோடியே உற்பத்தியாகி வருகின் றது.
இரும்புத்தா ைத இறக் சிறந்த ரக இரும்பருக்ன க ! அத ற்கி: ஓ க குரோமியம், (ம உலோகங்க ளையும் கழிவு இ கின் றது. இன்று பிரித்தாணி இரு புருக்குப் பொருட்களா
5. 2 நெ (பெரிய பிரித்தானியாவி. கீ யத்துவம் வாய்ந்த மையம் பத்தில் கம்பளி நெசவில் தா
நெச வில் ஈடுபட்ட து. பருத்தி பஞ்சைத் தீன து சாம்ராச்சிய ௗமா கவும் பெறமுடிந்தது . மஞ் செஸ் ஈர் ஆகிய இரு ந

- இராச்சியம்
இப்பிரதேசம் தனக்குத் தேவையான - என்ற இடத்திலிருந்து பெற்றுக் நெற்றிங்காம் டேபி பிரதேசம், யோக் லங்காசயர் பிரதேசம், 89 பங்காசயர் ந்துப் பிரதேசம் மிட்லாந்து நிலக்கரி ன , தென்வேல் ஸ் பிரதேசம் அமைந் லயே ஆகும். ல் நிலக்கரி இருக்கின் ற அளவுற்கு உலக உற்பத்தியில் 6% இரும்புத் ல் இருக்கின்றது. பிரித்தானியாவில் பாதாமையால் வெளிநாடுகளிலிருந்து
செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதனால் - வ சதி கொண்ட கரையோரங்களில் அ பெரிய பிரித்தானியாவில் பயன் ல் 90% இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பட ஆபிரிக்கா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து செய்யப்படுகின்றது .
ல் இருப்புருக்கு உற்பத்தி சிறிதளவு - ஆரம்பத்தில் இரும் புருக்கில் முத வாகும்: 1965- இல் பிரித்தானியாவில் =5தான் இருப் புருக்கு உற்பத்தியாகி 50 இலட்சத் தொன் இரும்புருக்கு
குமதி செய்வதால் பிரித்தானியா இன்று உற்பத்தி செய்து வருகின்றது. ங்கனீஸ், நிக்கல் போன் ற கலப்பு அரும்பையும் இறக்குமதி செய்து வரு யாவில் மொத்த ஏற்றுமதியில் 50% = கும்
சவுத் தொழில் ஸ் பருத்தி நெசவுத்தொழிலில் முக் - லங்காச பராகும். லங்காசயர் ஆரம் ன் ஈடுபட்டிருந்தது. பின்பே பருத்தி 5 நெசவுக்குத் தேவையான பருத்திப் பு நாடுகளிலிருந்து மலிவாகவும் ஏரா - லங்காசயர் பிரதேசம் லிவப்பூல் சர்கள்: ளச் சூழ்ந்து அமைந்து ள் ளது.

Page 41
ஐக்கிய
| "; ޕަކީ d کAچہ ܝܼܬ݂ܵܐ܂
0 Tنک[fيچي نن سبا
Sassassassessesseries:
லிவப்பூல் நல்லதொரு துறைமு இறக்குமதி செய்ய வாய்ப்பாகவு நகர்வரை கால் வாய் வசதியுள்ள செஸ்ரர் தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்வதற்கும் உற்பத்திப் பொரு கும் வாய்ப்பாக இருந்தது. லங்க கிடைக்கிறது. இப்பிரதேசத்தின் நூற்பதற்கு வாய்ப்பானது பி. களைக் கொண்டிருந்ததால் உற்! சந்தைப்படுத்துவதற்கு வசதிகள் சயசைப் பருத்தி நெசவில் முத உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் ப
- புற்றதால்- லங்கா சபூரின்-நெ
அதனால் இன்று லங்காசியர் வி
ஆஒ த இஒT-நெசஆர் சேய்து-புரு
 
 

3号
ரஈச்சிபூஜ்
ಜಙ್ಗಣ್ಣಾಯ್ಚಿ
Š26 േ ബ്ലേ?ഴിക്ക് (് ෂුණී ශීෂණී#/ණ්ණීඝ්‍ර لاتعصبرہی۔
ல் பதத்தி விசேஷ் ܐܶܶ ஆழ்: ஆே
شیخ کیۓ جمجھerیخیخچeیچھےچھپیدeیم ﴿ リ زیرے نخچی تھی تعمال
リー三ー。ー سسسسسسسة
ஜூன்: G
o
:kgis&sereš
கைத்தொழில்கள் மக்மா கும். மூலப் பொருட்களை ன் ளது. இங்கிருந்து மிஞ்செஸ்ரர் து. அதனால் நேரடியாக மஞ் மூலப்பொருட்களைக் கொண்டு நட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற் ஈசயரில் போதிய நீர்மின்வலுவுஜ் ஈரலிப்பான காலநிலை நூல் ரித்தானியா குடியேற்ற நாடு பத்தியான பருத்தித் துனர்களைச் இருந்தன. இவை யாவும் லங்க# ன்மை பெற வைத்தன, இன்று ருத்தி நெசவுத் தொழில் விருத்தி ஈவுத்-தொழில்-பாதிப்புற்றது . லைமதிப்புள்ள தரமான துணி

Page 42
ஐக்கிய
1 யோக்சயர் என்ற பிரதேச மிக முக்கியமான தொழிலாகு புல்நிலங்களில் செம்மறியாடுகள் கம்பளி நெசவிற்கு தேவையான யந்திரங்களை இயக்க இப்பிர( கம்பளி நெசவில் காலம் காலம ளரும் பரந்தசந்தையும் இப்பிர பிறரட்போர்ட், லீட்ஸ் டொ ளில் கம்பளி உற்பத்தி சிறப்பா
5 3 கப்பல்
பெரிய பிரித்தானிகா கப்ட புற்றிருக்கும் நாடுகளில் ஒன்ற அமைந்திருப்பதுக், அயலில் இரு றிருப்பதும், தற்கால-வசித்த தானியாவின் கப்பல் கட்டும் .ெ ளன. ஒவ்வோர் ஆண்டும் உ6 தொன் நிறையில் 50% தொ தானியாவே கட்டி வருகின்றது கட்டுந் தொழிலில் ஈடுவட்டிரு 高L茄●7 2. சிளைட் பொங்கு 6 . . . [ 1gਭੁ
வடகீம் கடற்கரையில் போ கப்பல்களும் எண்ணெய் ஜாங்கி: இளைட்பகுதியில் பிரயாணக் சட் வர்ட் பிரதேசத்தில் பிரயான இப்பல்சளும் கட்டப்படுகின்றன. கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் இப்பல்அ4 இத்த ஐந்து பகுதிகளையும் வி தண்டி, சவுதாம்ரன், போட்சு களிலும் கப்பல் கட்டுந் தொழி
__
இடைவெப்பச் சமுத்திரப் நான்கு முக்கியமான மீன் பண் மீன் பண்ணையில் பிரித்தானிய
 
 

இராச்சியம்
ஈத்தில் கம்பளி நெசவுத்தொழில் நம் பெனைன் மலைப்பிரதேசப் f வளர்க்கப்படுகின்றன. அதனால் கம்பளிக்குத் தட்டுப்பாடு இல்லை தேசத்தில் நிலக்கரி இருக்கிறது. ாக அனுங்வம் வாய்ந்த தொழிலா தேசத்தில் உள்ளன. தெயில்லி, ன் இாஸ், வேக்பீல்ட் என்ற நகர்க சு நடைபெற்று வருகின்றது.
கட்டும் தொழில்
1ல் கட்டுந் தொழிலில் விருத்தி Fகும். வசதியான துறைமுகங்கள் நம்புருக்குத் தொழில் விருத்தியுற் கம் விருத்தியற்றிருப்பதும் பிரித் தாழிலிற்குப் பெருமுத வியாகவுள் a)9)äy 3: Lijf (Byth, er 't Giya: Grfaër ன் நிறைக் சப்பல்களைப் பிரித் இங்கு 5 பிரதேசங்கன் இப்பல் க்சின் தன. அவை 1. வடகீழ்க் முஜம் 3: பேல் ஒர்ட் 4, பேத் வாகும்.
சர்க் கப்பல்களும் சிறிய நீரா விக் * கப்டன்களும் கட்டப்படுகின்றன. பல்கள் கட்டப்படுகின்றன. பெல் * கப்பல்களும், பண்ட மேற்றுங் பPோப் பகுதியில் கடற்படைக் வீ என்பன சட்டப்படுகின்றன. ட பிரித்த ஒரியாவில் அபடின், மத் சதாம் ஆ இ ய துறைமுகங்
ல் நடைபெற்ற வருகின்றன.
டித் தொழில்
பாகங்களில் அமைந்திருக்கும் னைகளில் ஒன்றாகிய வடகடல்
தீவுகள்ட அமைந்திருக்கின்றன--

Page 43
ஐக்கிய இர பிரித்தானியாவில் மீன்பிடித்தொ பதற்குப் பின்வருவன காரணங்கை
வடகடல் மீன் புண் ஒன. பது முதற்காரணமாகும். பிஸ்கே வடபகுதி வரை வட தடல் மீன்பண் பண்ணையில் சிறந்த மீன் ଈପ୍ସି ଜୀର୍ଣ୍ଣ மேடைகள் அமைந்திருக்கின்றன. லடித்தள மேடையான டொக்கர் கிழக்கே அமைந்துள்ளது. இது 22. கிலோ மீற்றர் அகலமூம் தொண்டது அதிகளவில் விருத்தியாகின்றன. ெ -அதிகமுள்ளன--
2. பெரிய பிரித்தானியாவில் கள் குறைவு. இங்கிலாந்துச் சமவெ விளைநிலங்களில்லை. அதனால் 9 பிடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ட்
3. பிரித்தன்னிய கரைகளில் பீன்பிடிக்குச் சாதகமாக அமைந்தி யோரம் பிரித்தானியாவில் இருக்கி யாற்றரிப்பினால் உருவாகிய jlಳಿಗೆ? ஆம்-பல்லுருவக்- கடற்கரைகளும்-பு பாகத் தங்க வசதியளிக்கின்றன.
4. பிடிக்கின்ற மீன்களுக்கு இ வாய்ப்புக்களும், வர்த்தக ரீதியான கும் கைத்தொமிலும் ஒரளவு பிரி பிடிக்குத் துணைபுரிகின்றன. அத்துட
நன்கு விருத்தியுற்றிருப்பது மீன் பிடி
ܘܐܡܐன வசதிகளுடன் யத்திர வள் சென்று பிரித்தானிய மக்கன் மீன் டி பலநாட்கள் கடலில் தங்கி மீன்பிடி $ଶଙ୍ଖ இருக்கின்றன. பிடித்த மீன்கை _Šs. }} 蠶
இருக்கின்றன. வடகடலில் பிடிக்கி தானியூர் -பிடிக்கின்ற ਨੂੰ

4置 ਸੈ॥
ழில் நன்கு விருத்தியுற்றிருப் τΓΤΘ th.
களின் மத்தியில் அமைத்திருப்
குடாவிலிருந்து-நோர்வேயின்ட எனை பரந்துள்ளது; இம்மீன் தைக்கொண்ட கடலடித்தள–
உலகில் மிகப்பிரதான கட பாங், பிரித்தானியாவிற்குக் 5 கிலோ மீற்றர் நீளமும் 100 து. பிளாங்ரன் உணவுகண் இங்கு கறிங், கொட் மீன் வகைகள்
பயிர்ச்செய்கைக்குகந்த நிலங் 1ளியைடவிட்டால் வேறு நல்ல ரித்தானிய மக்கள் பலர் மீன்
எண்ணிறைந்த துறைமுகங்கள்நக்கின்றது. நீண்டகடற்கரை றது.-அத்துடன் பணிக்கட்டி கழித்துறைமுகங்களும் அதி ன்ே பிடிக் கலங்கள் பாதுகாப்
ருக்கின்ற உடனடிச் சந்தை தகரத்தில் மீன்களையஐடத் த்தானியத் தீவுகளின் மீன் -ன் கப்பல் கட்டுந்தொழிலும்
கு வாய்ப்பானது
டியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். த்துத்டதிரு பக்கூடியூ-வது இ-- 2ளப் பழுதடையாமல் பாது
劉 - ---- படுகின்ற மீனில் 20% பிரித்

Page 44
ஐக்கிய
5
ー
-5டகைத்தெ
--பிரித்தானிய தீவுகளின் து
இப்பிரதேசங்களைக் குறிப்பிட
--கைத்தொழிலாக்கங்களில்-மிக
(படம் 10-ஐ கோக்குக
1. லண்டனும் தென்கீழ் பொங்குமுகத்தில-நன்கு-விரு மாக லண்டனும் தென்கீழ்ப் மையத்தில் பல்வேறு பரும்படி 4 மையம் நிலக்கரி வயல்களின்
அமையவில்லை; எனினும் லண்
தனாலேயே இது கைத்தொழ தேவையான மூலப்பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யக்கூடியதாக கட்டுதல் நடைபெறுகின்றது.
ணெய் ஆகியன சுத்தப்படுத்
அறுக்கப்படுகின்றன. தேஈல் கள், கடுதாசி, உரம், சவர்க் வீட்டுத் தளபாடங்கள், இரு
உடலான-பல்வேறு கைத்தொழில்
வருகின்றன.
2 மிட்லண்ட் பிரதேசம்:
ட தென் பகுதியில் பேபிங்காமை
கைத்தொழில் மையம் அை
--களின்-மேன்-அமைத்துள்ளை
பிரதேசமாக உருவாகக் கார
--கள் -எந்திரவியல் தொழில்கள்
அடிப்படைக் கைத்தொழில்க
– நிலக்கரிச் சுரங்க த்ெ SITT ழில் ெ
ரிக்கும் தொழில் என்பன இ
றன .
உ-3-யோக்சயர்-நொற்றிக்
தொழில் மையம் பரந்ததோ
இமைந்துள்ளது. இரும்புருக்கு
கள், பருத்தி, கம்பளி நெசவு,
பனப்பொருட்கள், தோல் ெ

இராச்சியம்
கைத்தொழில் மையங்கள் என எட் லாம். இந்த எட்டுப்பிரதேசங்களும் வும்-விருத்தியுற்றிருக்கின்றன.உ
ப் பகுதியும்: தேம்ஸ் நதியின் த்தியுற்றுள்ள கைத்தொழில் பையட பகுதியும் அமைந்துள்ளன. இந்த உற்பத்தி தொழில்களுள்ளன. இம் மேலாவது அண்மையிலாவது Fடன் ஒரு பெருந்துறைமுகம் என்ற மில் மையமாக விருத்தியுற்றுள்ளது. # இலகுவில் இங்கு கப்பல்கள் மூலம்வுள்ளது. இம்மையத்தில் விமானம் சீனி, பெற்றோலியம், தாவர எண் தப்படுகின்றன. வெட்டு மரங்கள் பதனிடல், மா வரைத்தல், புடவை காரம், றப்பர் பொருட்கள், கயிறு, ப்புப் பாதைப் பொருட்கள் முத
பெனைன் மலைப் பிரதேசத்தின் மையமாகக்கொண்டு மிட்லாண்ட் மந்துள்ளது இது நிலக்கரி மதான்டமிட்லாண்ட் கைத்தொழிற் ட ணமாகும். இரும்புருக்குத் தொழில் ர், இரும்புருக்கோடு சம்பந்தப்பட்ட ள், மோட்டார் சார் முதலியன) நசவுத்தொழில்-பாதணிகள், தயாட ம்மையத்தில் நடைபெற்றுவருகின்
தாம். டேபிடபிரதேசம்டஇக்கைத் ட
நிலக்கரிப் படுக்கையில் வசதியாக
தத் தொழில் எந்திரவியற்றொழில்
பட்டு, றையோன் நெசவு, இரசா

Page 45
- ஐக்கிய இர விமானங்கள் கட்டுந்தொழில் எல் பெற் றுவருகின்றன.
யோக்சயர் - நொற்றிங்காம் - தொழில் விருத்திக்கு அதன் அமை இம்மையத்தினுள் அமையும் கை பரந்த நிலக்கரிப் பிரதேசத்தில் அ தக்கது. பெரியபிரித்தானியாவிலேே சதவீதமான நிலக்கரி இப்பிரதேசத்
வடக்கே பிறாட்போட்டியிலிருந்து டே பி வரை நினக்கரிப் படுக்கை ட தொழில் மையத்திற்கு அருகாமை கக்கூடியதாகவுள்ளது. கிழக்குப் ப தம் பகுதிகளில் இருப்புத்தாதுள்ள உதில் போக்குவரத்துப் பாதைகள் கு
துள்ளன. இருப்புப் பாதைகள், மூ6 -துறைமுகங்களையும் நன்கு இணை யாவும் போக்சயர் பிரதேசத்தைச் மையமாக்கியுள்ளன,
—இக்கைத்தொழில் மையத்தின்
புருக்கத் தொழிலும், கம்பளி ே மானவை. செபீல்ட் எனும் நக றொட்டகாம், பார்னஸ்லே, டொ நகர்களை உன்னடக்கிய பிரதேசம்
முதன்மையான பகுதியாகவுள்ளது.
போர்ட் வீட்ஸ் டொன் தாஸ்ரர் காம், டேபி, இல்க்ஸ்ரன் முதலா புருக்கத் தொழில் விருத்தியுற்றுள் உகம்பளி நெசவுத் தொழில் மிக மு
4, லங்காசயர் கைத்தொழில் தொழில் மையம், பெரியபிரித்தா தள்ளது. எந்திரவியற் தொழில்க: இரசாயனத் தொழில் கண்ணாடி டதல், எலக்ரோனிக் தொழில் என் தொழில்களாக விளங்குகின்றன.
நிலக்கரிப் படுக்கையில் லங்க டபோதிலும் இங்கு இரும்புருக்குத்

43
[ [tiĝo Gàiuj lito
பன இப்பிரதேசத்தில் நடை
டேபி-பிரதேசத்தின் -கைத்- - விடமே முக்கியகாரணமாகும்: த்தொழிலாக்கங்கள் யாவுக் மைவுற்றிருப்பது குறிப்பிடத் தீய மொத்த உற்பத்தியில் 4 த்திலேயே உற்பத்தியாகின்றது.
தெற்கே நொற்றி யாங்காம்பரந்து காணப்படுகின்றது. இத் யில் இரும்புத் தாதும் கிடைக் குதியில் ஸ்கண்கோப், கிரான் து. இக்கைத்தொழில் மையத் விமையத் தன்மையில் அமைந் ஸ்ப்பொருள் நிலையங்களையும் ஏத்து அமைந்துள்ளன. இவை இறந்ததோர் கைத்தொழில்
பிரதான தொழி ல்களில் இரும் நெசவுத் தொழிலும் முக்கிய அரை-மையமாகக்-கொண்டுட ன் காஸ்ரர், செஸ்ரபில்ட் எனும் இரும்புருக்குத் தொழிலில் இதனுடன் கெபிக்லி, பிறாட் மான் ஸ்பீல்ட், நொற்றிங் ன நகர மையங்களிலும் இரும் *ளது. யோக்சயர் மையத்தில் முக்தியமான தொழிலாகும்.
மையம் லங்கா சயர் கைத் னியாவில் வடமேற்கே அமைந் ஸ், பருத்தி நெசவுத்தொழில், த தொழில், ஆடை தயாரித் பன முக்கிங் பரும்படியாக்கத்
மையம் அமைந்துள்ள தொழில் யோச்சயர்-நொற்றிங்

Page 46
44
ஐக்கிய
காம் மையம் போன்று குறி ஒல்ட்காம், பேறி, பொல்றெ முதலிய நகர மையங்களை தடைபெற்று வருகின்றது.
நெசவுத் தொழிலிற்கு பு ஆகும். வங்காசழர் நெசவுக் யில் உலகப் புகழ்பெற்ற அவ் விருத்தியடையச் சாதகமாக கும்
ங்காசயர் ஆரம்பத்தில்
-லேயே ஈடுபட்டிருந்தது பின் முக்கியத்துவம் பெற்றது.
மூலப்பொருட்களைக் கிெ - பொருட்களைச் சந்தைக்கு ஏ( வாய்கள், இருப்புப் பாதைகள் - இப்பிரதேசத்தில் சாதகமாகஇத்தியா போன்ற உலகநாடுக -இன்று ஈடுபட்டு மலிவான து தால், லங்கா சயர் இன்று வி துணிகளை நேசவு செய்வதில் -5-வடகீழ் இங்கிலாந்துக் எனும் நிகரத்தை மையமாகக் கைத்தொழில் மையம் உருவ தொழில், இருப்புருக்குத் தொழ கட்டுந் தொழில், இரசாயனத் கும் தொழில் என்பன இம் ை ଜୀtଜଙ୍ଗ । இம்மையத்தில் நொதம்ப அடங்கியுள்ளன.
இக்கைத்தொழிற் -து-அமைந்துள்ளது اش திலிருந்து தெற்கே வெஸ்ற் நசுரிகள் வரை பரந்து காணப் ս Պgi) இரும்புத்தாது வயல்களு - Dਲ ਸ਼ੇਡੇਲੇ
யுற்றுள்ளது. இரும்புருக்குத் ெ
 

@y Tទំផ្លាសវៃ
ப்பிடத்தக்கதன்று மான்செஸ்ரர்
ான்டறொக்டேல், டபிளாத்பேரின்
அடுத்தே இரும்புருக்குத் தொழில்
ன்ள-கைத்தொழிற்-பிரதேசங்களில் ழ்பெற்ற பிரதேசம் லங்கா சயர்
கைத்தொழிலைப் பொறுத்த வரை
விடத்தில் இக்கைத்தொழில் நன்கு
கம்பளி நெசவுக் கைத்தொழிலி
பே பருத்தி நெசவுக் கைத்தொழில்
ாண்டு வருவதற்கும் உற்பத்திப்
நித்துச் செல்வதற்கும் ஏற்ற கால்
வீதிகள், துறைமுகங்கள் என்பன
அமைந்துள்ளன, யப்ான், இன, 1ள் பருத்தி நெசவுத் தொழிலில்
ணிைகளை உற்பத்தி செய்து வருவ
லை மதிப்புள்ள மிகத் தரமான
ஈடுபட்டு வருகின்றது.
கைத் தொழில் மையம்: நியூகாசில் கொண்டு வடகீழ் இங்கிலாந்துக்
ாகியுள்ளது. நிலக்கரி அகழ்தல் ல், எந்திரவியற்தொழில், கப்பல்
தொழில், ஆடைவகை தயாரித் மயத்தில் நன் a?rliği *_,* ாலாண்ட், டேகாம் பிரதேசங்கள்
FLb, பரந்ததொரு நிலத்தரிப் இது வடக்கே அல்ண்ஜித் நகரத் 5ாற்றில் பூல், பீசெனப் ஒக்லாண்ட்
iம் காணப்படுகின்றன. ឆ្នា இரும்புருக்குத் தொழில் விருத்தி
—
தொழில் நன்கு நடைபெறும் பிரட்

Page 47
ஐக்கிய இர
தேசமாக இம்மையத்தில் நியூகச8 ரைன்மவுத் இஜ் டலானட் முதலி பிரதேசம் அமைந்துள்ளதுடன் வெஸ்ற் காற்றில்பூல், டாலின்ரொ களை அடுத்தும் இரும்புருக்குத் கின்றது.
இக் கைத்தொழில் மையத்தில் இத் தொழில்கள் நடைபெற்று தொழில் சவுத்சில், கண்டலாண்ட துறைமுகங்களில் நடைபெற்று வ
6 డిణatiు பிரதேசம்; வே பகுதியே ஒகத்தொழில் மையம் தொழில், எந்திரவியற்றொழில்,
கத்திகரிக்கும் தொழி றன. இக்கைத்தொழில் மையப் களும் இரும்புத் தாதுப்படிவுகளுல் தான் இப்பிரதேசம் ஒகத்தொழி
ஸ்கொட்லாந்துக் கைத்திெ ஒன் கைத்தொழிற்
ஒல் (மிட்லஜண்ட்டள்ளத் தாக்கின் தென் உயர் இலத்திற்கும் டைக்ே மிடையில் காணப்படும் நீலக்கரி கொண்டு, ஸ்கொட்லாந்தின கை 一莓。 எந் ஒரவியூற்றொழில், கப்ட
தற்றொழில் இரும்புருக்குத் துெ 三r+ வஈசூனத் தொழில் ஜூலெர் சுத் திகரிப்புத் தொழில் என்பன தொழில்களாகும். gearr (3aREF FF přă . என்பன ஸ்கொட்லாந்தின் @亭蚤G பிரதேசங்களாகும் 6) ਹੈ କଥା) {Build it $5; துெ ஈண்டு கைத்தொழ கிளைட் பகுதியில் கிடைக்கும் குத் தொழிலிற்குப் பயன்படுத்த பிரதேசத்தில் இல்லை. அதனால் ருக்குத் தொழில் இதுங்கி வருகின் விஸ்ஸோ எனும் பகுதிகளில் வருகின்றது. பய்ஸ்லே நகரத்ை
7.

45
ல், கேறஸ்கெட், சவுத்ல்ேட் பன நகர்ப்புறங்களை இணைத்தி த்துடன் பிசொப்ஒக்லாண்ட்
ன் திடில்ஸ்பேக் எனும் நகள் தொழில் நடைபெற்று வரு
பல்வகையான பரும்படியாக் வருகின்றன. கப்பல் கட்டுத் வெற்ஸ் காற்றில்பூல் எனுக் ருகின்றது.
இஸ் பிரதேசத்தில் தென்வேல்ஸ்
ாகும். இங்கு இரும்புருக்குச்
பல் கட்டுத்தொழில், பெற் என்பன நடைபெற்று வருகின் பிரதேசத்தில் நிலக்கரி படிவு னட்படுகின்றன அதனால் ல் மையமாக உருவாகியது.
தாழிற் பிரதேசம்: ஸ்கொட்லாத்
இட்லாந்தின் தாழ் சிலப் பகதி
அமைந்துள்ளது. தெற்கேயுள்ளே
கயுள்ள வட உயர் ஜீலத்துக்கு
சுரங்கங்களை ஆதாரமாகக் த்தொழி ஞ்சாலைகள் அறைந்தள் * கட்டுந்தொழில், நிலக்கரி அகழ் ாழில், தெரவுத்தொழில் மோட் ரோணிக் தொழில், எண்ணெங் ஸ்தெஈட்லாந்தின் பிரதஏன பிரதேசம், ஆயர்சகர் g
தாழில்கள் நடைபெறும் இறந்த ரதேசத்தில் கமில்ரன் நகரத்தை இலாக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன
இரும்புருக்
Lóópg @@f山瑩受*要 *
இறக்குமதி جيقti"jaagt"t_jg"-639 )ج()BزLibL# =
றது. கோட்பிறிட்ஜி மதர்வெல்
இரும்புருக்குத் தொழில் இயங்கி அடுத்த பகுதிகளில் நெசவுத்

Page 48
46
ஐக்கிய
தொழில் நடைபெறுகின்றது ! மாக்கப்பட்ட கிளைட் நதி
நடைபெறுகிறது. உலகிலேயே இதுவும் ஒன்றாகும், கிளாஸ்கே கிளைட் நதியின் தென் மருங் கோறொல் நகர்களில் பல்வு
புற்றுள்ளன.
8. வட அயர்லாந்துக் கை லாந்தில் இப்பல் கட்டுந் தொழ கம்பளி இறேந்தை நெசவுத்ெ கின்றன. பெல்பாஸ்ற் பிரதே டுத் தொழில், எந்திரவியந்றெ பெல்பாட்ற் சிறந்த துறைமுக விருத்திக்கு நன்கு உதவியுள் நகரத்திலும் ஆடை தயாரித்த இாது,

இராச்சியம்
கிளாஸ்கோ நகரத்தை அடுத்து ஆழ முகத்தில் கப்பல் கட்டுந்தொழில் சிறந்த கப்பல் கட்டுந் தளங்களில் ா சிறந்த துறைமுகமாகவுள்ளது. கில் அமைந்துள்ள கிறீன்றொக் கைக் கைத்தொழில்களும் விருத்தி
கத்தொழிற் பிரதேசம்: வட அயனி பில், எந்திரவியற்றொழில், வினன், தாழில் என்பன நடைபெற்று வரு ஈத்தின் லினன் தெசவு, கப்பல் கட் ாழில் என்பன நடைபெறுகின்றன. மாக இருப்பதால், கைத்தொழில் ஈது. லண்டன்டேறித் துறைமுக
ல் தொழில் முதன்மை பெற்றுள்

Page 49
அத்தியாயம்: 6
பிரித்தானிய தீவுகளின் மொ 9 கோடியே 56 இலட்சங்களாகும் 76 இலட்சம் மக்கள் ஐக்கிய இர இலட்சம் மக்கள் அயர்லாந்திலு 1931ம் ஆண்டில் பிரித்தானிய தீவு ஏறத்தாழ 4 கோடியாகும். 19 பெரிய பிரித்தானியாவின் குடித்,ெ 80 இலட்சங்களா து இருந்தது என்ட நூற்றாண்டுக் காலத்தினுள் பிரித்த ஒன்பதரைக் கோடியைத் தாண்ட் பொதுவாகக் கூறப்படுகின்றன.
(அ) குறிப்பிடத்த (ஆ) உலகின் ஏை குடிப்பெயர்வு
குடிப்பெருக்கம் குடித்தொ.ை விகிதம் குறைந்து பிறப்பு விகிதம் விஞ்ஞான, மருத்துவத் துறைகளின் பிரித்தானிய தீவுகளில் இறப்பு பிறப்பு விகிதம் அதிகரித்தமை வியூ திவ வசதிகள் பிரித்தானிய தத் திருக்கின்றன. அதேவேளை பிறப்பி கிடந்த tத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் ட விகிதம் ஆயிரத்துக்கு 12 ஆக இரு விகிதம் ஆயிரத்துக்கு 19 ஆக இ பிறப்பு விகிதம் ஆயிரத்துக்கு 18, 12 ஆகவும்-இருந்தது. 1975 விகிதமும் இறப்பு விகிதமும் பெரு இறப்பு விகிதத் அதே 12 விகிதமா 12.4 ஆக வீழ்ச்சியுற்றது. எனினும் 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இடிப்பெயர்வுட9 ம் நூற்றான வரையும் பிரித்தானிய தீவுகளிலிருந் நசீடுகளுக்கு-ஏராளம குடியேறினார்கள்: அமெரிக்க நாடுக

குடித்தொகை
தக் குடித்தொகை ஏறத்தாழ இதில் ஏறத்தாழ 5 கோடியே ாச்சியத்திலும் 3 கோடியே 80 ம் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். களின் மொத்தக் குடித்தொகை ம் நூற்றாண்டின்டஇறுதியில் தாகை ஏறத்தாழ 3 கோடியே
தும் குறிப்பிடத்தக்கது. அரை = ானிய தீவுகளின் குடித்தொகை டியமைக்கு-இரு-காரணங்கள்
க்க குடிப்பெருக்கம். னய நாடுகளிலிருந்து நிகழ்ந்த
Η
கயில் உலகெங்கனும் இறப்பு அதிகரித்து வருவது கண்கூடு.
விரைவாக முன்னேறியுள்ள விகிதம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ப்புக்குரியதன்று. நவீன மருத் ளின் சராசரி ஆயுளை நீடித் னையும் இலகுவாக்கியுள்ளன . பிரித்தானிய தீவுகளில் இறப்பு *ந்தது. அதேவேளை பிறப்பு ருந்தது.-1961-ம்-ஆண்டின் 8 ஆகவும் இறப்பு விகிதம் ம் ஆண்டு இந்த பிறப்பு ம் மாற்றத்தினைக் காட்டின. க இருக்க பிறப்பு விகிதம் 1991 இல் பிறப்பு விகிதம்
ண்டிலும் 1939 ஆம் ஆண்டு து ஏராளமான மக்கள் ஆங் ஈகக் குடிபெயர்ந்து சென்று ள், அவுஸ்திரேலியா போன்ற

Page 50
ஆ8
ஐக்கிய
ஆங்கிலம் பேசும் நாஇகளில் இந்தினர். ஆனால் 1931தம் மக்கள் வசை தானியாவில் குடியேறிகவரி பிரித்தானிய நீவுகளிலிருந்து
(1976 இல் 42,000 ப மேற்இந்திய தீவுகள் இந்திய பொது நல்வரசு நாடுகளிலி மக்கள் பிரித்தானிய தீவுகளி 62 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏறத் தீவுகளில் குடியேறியுள்ளனர்
ட6 சமனற்
பிரித்தானிய- தீவுகளின் ரப்பில் 9 கோடியே 158 றனர். இதன்படி ஒரு சதுர ஒரு 4 பேர ரகும்; ஆனால் t னேற்றதாக விளங்கி வருன்ே இணை இலகுவில் பெறக்கூடி யும் ஏனைய பகுதிகளில் : ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ஒ( குடியடர்த்தி 38
鼻* ??” ց), Լճ (ի նՅ5
பிரித்தானியத் தீவுகளின்
இல் குடிப்பரம்பல் குறையே
|ଣିଳ}|&&ଖ{{t $'
-லும் ஸ்கொட்லாந்தின்
ஆrய பகுதிகள், ஸ்கொ
ஒரு சதுர கி. மீற்றருக்கு
பலைக் கொண்டு விளங்குகி மிட்லாண்ட் கி. மீற்றருக்குரிய குடிப்ப கின்றது. ஸ்கொட்லாந்தின் வாயும் கைத்தொழிற் பகு கொண்டுள்ளன. - இங்கிலாந்துப்-பிர.ே குரிய அடர்த்தி 對葛7 @重

இராச்சியம்
பிரித்தானிய மக்கன் விரும்பிக் குடி 5 ஆண்டுகளில் ஏறத்தாழ 8-இலட்
னைய நாடுகளிலிஜத்து வத்து இrவர் அண்மை ஆண்டுகளில் வெளிநாடுகளுக்கு சிறுதொகை பறக் மக்கள்) குடிபெயர்கின்றபோதிலும் பாகிஸ்தான், இலங்கை போன்ற தந்து வருடாவருடன் ஏராளமான ல் குடியேறி வருகின்றனர். ig960 =حسنص jarup 3,88,000 Lb5 a6 67 பிரித்தானிய
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ற்ற குடிப்பரம்பல்
3, 2,180 சதுர கிலோ மீற்றர் நிலப் ଝୁଲ୍ପ ଓ ଧal" && மக்கள் வாழ்ந்து வருகின் தி மீற்றருக்குரிய குடிப்பரம்பன் சித்தானியாவில் குடிப்பரம்பல் றது. மிக்கிளது அத்தியாவசிய தேவை ய பகுதிகளில் மக்கள் அடர்த்தியா ஐதாகவும் வாழ்த்து வருகின்றனர். த சதுர கி. மீற்றருக்குரிய b அதிலும் இங்கிலாந்துப் பிரதேசத் க்குரிய ශ්‍රීt if ශ්‍රීසී ඊ57 (3. Tr(54 -
குடிப்பரம்பலை போதுவாக நோக் ன பகுதிகள் மேட்டு நிலங்களாகவும்: ஓம் அமைந்து விளங்குவதைக் கான வெளமான கிழக்குக்கரை தவிர்த்த உலாந்தின் தென்மேட்டு நிலம் என்பன 50 பேரூக்குக் குறைவான குடிப்பரம் நின்றன. ஆனால் ஸ்தோட்லஓந்தின் லும், கிழக்குக் கரையிலும் ஒரு சதுர 100 - 200 வரை காணப்டு வளமற்ற மலைப்பகுதிகள்-குறை இதன் அதிகமாயுக் குடிப்பரம்பலைக்
தசத்தில் ஒரு சதுர கி. மீற்றரு ராகும் பேனைன் தலைப்பகுதியில்

Page 51
ஐக்கிய இர
எதுக் கோபம் எங்க3தேடிய கட்டாட்டம்'AF%NE நபர்
குடிப்பரம்பல்
--------- --------
அ
-----
அனான கள க பயWEIகொம்
சேலகெங்: 34 சாட்சி.
போபால்
55
198atr.bதோ இல்9ை2354 புக :
--படம் 11 பிரிதானிய தீ (படத்தில் சதுர கிலோ மீற்றரு. 51 - 100; 101 - 200; 201 - மட்டும் தான் ஒரு சதுர கி , மீ பேருக்கும் குறைவாயுள்ளது ஏ. பருக்குரிய குடிப்பரம் taல் மிக து லாந்துப் பிரதேசத்தின் விளை [ 1 ஓட 200 வரையில் காணப்ப

4,
ஈச்ச பத்
சர்,453
நான் வEே 4ங் 11' என்1
அகா3மலுக்கு Tார் 200 ... ?
:32:181 -250 ஆக 25*50 : A 50? - மேல்
இ அதுப்போலாராலும்
படட்து.
அதை ..
வுகளின் குடிப்பரம்பல் - க்கு எனக் கொள்ளில் -- 50 கீழ்; - மேல் என மாற்றுக) ற்றருக்குரிய குடிப்பரம்பல் 50 னைய பகு திகளில் சதுர கி, மீற் திகமாகும். பொதுவாக இங்கி ஜில பா ஆங்களில் குடிப்பரம் பல் டுகின்றது ஆனால் லண்டன்,

Page 52
50
ஐக்கிய
டலங்காககம், யோக்கியர், நியூக
தொழில் மையங்களில் சதுர
வேல்ஸ் பிரதேசத்தின் கே. குடிப்பரம்பல் மிகக் குறைவாஜ டசதுர கிலோ மீற்றருக்குட0ே0மேற்குக் கரையோரப் பகுதியி:
பரம்பல் மிகக்குறைவு. கரைே
100 - 200 பேர் வரை வாழ் 008.jpruਫi
6 2 ஒரிடப்படுத்தப்
பிரித்தானிய தீவுகளின் பி பயிர்ச்செய்கை இருந்து 150 ஆ நிலங்கள் காரைப்பட்ட இங்கில லாண்ட் ஆகிய பிரதேசங்களில் டது ஆன்ால் கைத்தொழிற் புர மையங்களில் மக்கள் செறிவாக னர். இத்களின் ஓரிடப்படுத்தப் உசீமையங்களிலும் நகர மையங்கள் களில் கைத்தொழிலாக்க விரிவின் டகங்களில் (Conurbஇtion) குடி
தப்பட்டுள்ளன.
(அ) லண்டன் நகரை மைய உருக்கத்தில் 75 இலட்சம் பூக்கள் பேமிங்காமை மையமாகக் (قیر) -இல் 28 லட்சம் மக்களும்-இ-லி மோர்சேயிட் பட்டினவொருக் ----ਮਸੰg
சயசி பட்டினவெனஐக்கத்தில் 25
ਸੁਨਰਲ ਡਫ ருக்கத்தில் 13 லட்சம் மக்களும்
ਡਫ

ਯੋਉ ਘ
கில்டமிட்லாண்ட்-போன்ற க்கை கி. மீற்றருக்குரிய குடிபடர்த்தி
ம்பிரியன்டமஐலப்டபிரதேசத்தில் ட ம். தென் வேல்ன் பகுதியில் ஒரு பேருக்கு-டிேஸ்ட ன்ேறனர்
ஒரு சதுர கிலோ மீற்றருக்கு
யாரப் பாகங்களிலும் மத்திய ਲpਓਧੰpਲ இன் ஐனர், ஏனைய பகுதிகளில்
Fল্লাির Sqqq S S S S S SSSTSTS STS SS STSTS STSMTSTS TMSMSTSTS TSTSTSTS STS SS SSTSSS
ட்டிருக்கும் குடியடர்த்தி
ரதான தொழில் முயற்சியாகப் ஆண்டு களுக்கு முன்னர் விளை சந்து வேல்ஸ், தென்கிழக்கு மிட்
ட்சியின் பின்னர் கைத்தொழில்
வாழ்ந்து வரத்தொ
பட்ட அடர்த்தி கைத்தொழில் 1லும் காணப்படுகின்றதுடநகரக்ட ாால் ஏற்பட்ட பட்டினவெFருக்
டர்த்தி-செறிவசக-ஒரிடப்படுத்
மாகக் கொண்ட பட்டினவொ
வாழ்ந்து வருகின்றனர்.-- கொண்ட பட்டினவொருக்கத் வப்பூலை-தையrதுக் கொண்ட்醫茲翁論 f4 @」二要為 மக்களும்
ਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਨੁ pਲਨ லட்சம் மக்களும் (உ லீட்ஸ் ਫੌਜ நியூதாசில் நசிரத்தை
ਫਲ

Page 53
ஐக்கிய இரா
ளும் (7)ளோஸ்கோ நகரை 1ை2 கிளைட்சயிட் பட் டி னவொருக்கத்தி வாக வாழ்ந்து வருகின் றனர்
ஐக்கி 4.4 இராச்சியத்தின் பெரியநகர் க
பெரிய ல ஹ்ரடன் பேமிங்காம் கிளாஸ்கோ லீட்ஸ் செவீல்ட் லிங்ப்பூல் பிராட்போர்ட் மஞ்செஸ்ரர் எடின்பேக் - பிறிஸ்ரல்
பிரித்தானிய தீவு களிலுள்ள ந. களைக் கொண்டிருக்கின்றன, லண்ட மஞ்செஸ்டர், லீட்ஸ், கிளாஸ்கோ வொரு நகரத்திலும் 5 இலட்சம் மக் கின் றனர் பிறைற் றோன், போட்ள் மவுத், பிறிஸ்ரஸ், காசிடிவ், நியபோ.
ஹாட்,றோட்போட், செபீல்ட் பாஸ்ற், பிகாக் (றதலிய ஒவ்வொரு இலிருந்து 5 இலட்சம் மக்கள் வரை -
- 6. 3 குடிப்
*அ)--- ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 17 களே உள் ளனர் அய இரு அமைப்பில் இ Kசடி0% அதிகரித் து வ ன் ற த.
1 ஆ) ஐக்கிய இராச்சியத்தில் வாழ் வயது 71 ஆன்டுகளாகவும், பெண் களி 75 ஆ, டு களாகவும் அமைந்துள் ளா 10 குழந்தைகள் இறக் பி ன் ற ன. கு! றெக் கின் ற தாய்மாரின் எண்ணிக்கை

31
ச்சியம் -
யமாகக் கொண்ட மத்திய ல் 14 லட்சம் மக்களும் செறி
ளின் குடித்தொகை வருதா று:
- 67, 63, 100 ) - 10, 17,300
751,000 746, 000 545,800 5111,700 404 ,700
4>8 600 444,70 396 600
கரங்கள் அடர்த் தியாக மக் டன், பேமிங்கா ம், லிவப்பூல், -, டப்ளின் முதலா ன ஒவ் களுக்கு மேல் வாழ்ந்து வரு 2ாவை த், ஆவுதாம்சன், பி. ட், சுவான் சி. ஒக்ஸ் போட், டிண்டேசன், அபேடின் டெஸ்ட - நகாத் திலும் ஒரு இலட்சத் வாழ்ந்து வருகின் றனர்.
11ாக்கு
16 பெண்களுக்கு 170 அ ண்
ளமையான குடி சனம் படிப்
கின் ற ஆ ண் களின து சாச சரி "ன து சராசரி வாழ்வெல் 57 இல 8. ஆயிரம் பிறப்புக்களில் முந்தைப் போற்றின் போ து ஆயிரத் துக்கு 60 , 2 ஆகும்.

Page 54
52
இ) பிரித்தானியாவின் ," நகர அயல் பகு படுகின்றது. ஐக்கிய இராச்சி பங்கினர் லங்காசயரையும் ( இலும், மிட்லாண்ட் கைத்தே டனை மறு புறத்திலும் கொ வருகின்றனர், 90 சதவீத மக்
ஐக்கிய
(ஈ ) பிரித்தானியர் தீவுக குரியதாகவில்லை. உணவுப்பி விடப் பிரச்சினை என்பன டபிரச்சினைக்குரியதாக வில் ஒல.
பெருக்கத்திற்கும் இடையில் - - - - - - --சூ#லம் வரை பிரச்சினைகளை
மிகவும் குறைவாகவுள்ளது. -- 2 ஆகவும் பிறந்தீேசரி 4-5
களில் மக்களின் வாழ்க்கைத் குடிப்பெருக்கம் இயல்பாகனே
(உ) பெரிய பிரித்தானி துவும் வருகின்ற அந்நிய நாட்டு ஒறத் தாலப் பிரச்சீனை சள ι εί στο και φrrμο 40,000 3ι 5 ή குடியேறி வருகின்றனர். இவ வில் தொழில் பிரச்சினைகை ஏற்படுத்துவதால் தேசிய ம மக்களின் வருகையை
அண்மையாண்டுகளில் உண் உருவாக்கப்பட்டு அந்நிய 6
இன்றது.

இராச்சியம்
குடித்தொகையில் பெரும்பகுதி-நக திகளையும் சார்ந்ததாகக் கானட் யத்தீன் குடித்தொகையில்-அரைப்மேற்கு யோக்சயரையும் ஒரு புறத் ாழில் மையத்தினை நடுவிலும் லுண் - ண்ட ஒரு நகர வலயத்தில் வாழ்ந்து தன் நகர மக்களாவார்
:ளின் குடிப்போக்கு, பிரச்சினைக் ரச்சினை, தொழிற் பிரச்சினை வதி இழைத்தேச நாடுகளைப் போன்ற பொருளாதார விருத்திக்கும் குடிப் நிலவி வருகின்ற ச: சிலை அண்மைக் -
உருவாக்கவில்லை. குடிப்பெருக்கம் 1991 இல் ஆயிரத்துக்கு இறந்தோர் ஆகவும்-காணப்பட்டனர். இந்நாடுதரம் உயர்வாகக் காணப்படுவதால்
குறைவாக-இருக்கின்றது.--
யாவில்-தொழில் தேடியும், வசிக் மக்களின் குடிப்பெயர்வுதான், ஆண் *க விளங்கிவருகின்றன-வருடாவரு
யநாட்டு பூந்துள் பிரிஜ் தானியாவில் ர்களின் குடியேற்றம் பிரித்தானியராயும் வதிவிடப் பிரச்சனைகளையும் *களில் ஒரு பகுதியினர் அந்நாட்டு ரும்புவதாயில்லை. அதனால்தான் னாட்டுக் குடியேற்றச் சட்டங்கன் glo-oU o! கட் டுப்படுத்த Cat -L (5) (6) (15

Page 55
அத்தியாயம்: 7
7 , 1 துறைமுக
பிரித்தானிய தீவுகளின் கடற்கி -தல்ல-பல-து கங்கனை-உருவ இளர்ச் நி, வளர்ச்
a:) : இல்
கைத்தொழில்
பூல், ஹல் என்பன பிரித்தானிய தி
༣ ། ாகும். இவற்றைவி-தென்
சவுதாம்மரன், நியூகெவன், போக்க
முகங்கள் அமைந்துள்ளன. இழக்குக் மிடில்ஸ்பிறேரக் சுண்டலாண்ட், கிறே முதலிய துறைமுகங்கள் கானப் தோரத்தில் நியூபோட், கார்டிவ், 8 கெட், சிளாஸ்கோ, இறிேன் நொக் என் படுகின்றன. அயர்லாந்தில் லைம் றி பாஸ்ற் என்பன மிக தக்கியமான କ୍ଷିକର୍ତା noଶor',
6) 6T
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் தலை உலகின் மிகப்பெரியதொரு நகரமா உடமாகவும் இளங்குகின்றது. லண்டன் யாது உன்னாட்டில் அமைந்திரு
தால் தான் இதன் உண்ணாட்டு - =ததியில்-சுப்பலேசட்டத்திற்குகந்த
அமைந்துள்ளதோடு இதன் அமைட்
நாடுகளிலிருந்தும், ஆசிய நாடுகளி - குப் பிரித்தானியா ஜில் அருகிலுள்
விளங்குகிறது.
லண்டனில் உண்ணாட்டு வீதி வந்து குவிமையஇாக இணைகின்ற
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நரை அமைப்பும் நிலையமும் Fக்கட2உதவியுள்ளன உவர்த்தகட தி என்பன துறைமுகங்களின் Dந்துள்ளன-லண்டன்-லிவப்வுேகளின் பிரதானமான துறை
ஸ்ரோன், டோவர் ஆகிய துறை * கரையின் ஹாவிச், கிறிம்ஸ்பி|ன்ஜ்மவுத், டண்டி அபேடின், படுகின்றன. இேற்குக் கஜச ஈவன்சி, பிறிஸ்ரல், ஹொலி எனும் துறைமுகங்கின் காணப்
துறைமுகங்களாக விளங்கு
al
நகலூாக விளங்கும் லண்டன் கவும், தக்கதோர் துறைமுக கடற்கரையோரமாக அமை நப்பது, இதன் வளர்ச்சிக்கு தம்ஸ்டநதியில் இது உருவாகிட நிலையம் அமைந்தது தேம்ஸ் பகுதியின்ட இறுதியில் லண்டடே பு கப்பல்கள் பாதுகாப்பாகத் ப்ாகவுள்ளது-ஐரோப்ஐேவிநத்தும் வரும் இப்பல்களுக் ா துறைமுகமாக-லண்டன்
களும், இரும்புப் பாதைகளும் - ன. நிலப்பாதைகளும் கடற்

Page 56
54
ஐக்கி
பாதைகளும் ஒருங்கே இனை லாம். இங்கு இரசாயனக்
கைத்தொழில்கள், ஆடை
நன்கு விருத்தியுற்றுள்ளன. இறக்குமதியில் பங்கும்.
லண்டனூடாகவே நடைபெ தப்பர் முதலான பொருட்க வும் லண்டன் விளங்குகின்
லி
மேற்கே அமைந்துள்ள
--தோர்-துறைமுகமாகும்ால
தின் முக்கியமான துறைமுகம்
- பத்தில் லிவப்பூல், மேற்கிந்
காவிலிருந்தும் சீனி இறக்கு மேர்சி நுழைகழியின் வடகன் தொரு துறைமுகப் பட்டிண
கைத்தொழிற் பிரதேசத்தி
அமைந்துள்ளது லிவப்பூல் நிற்கக் கூடிய விதமாக
- ا۔--
- சவுதாம்பரன், நியூகென், ே
விருத்தியின் பின்னர் ஆகும்.
鸟 2
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. லிவ
யிலை, பெற்றோலியம் என்
சீனி, பழவகை என்பன பேஜ்
நெய், கொக்கோ, கொப்புறா தும் கோதுமை கனடாவிலி
டலிருந்தும், கப பளி அவுஸ்திரே
றன இங்கிருந்து மோட்டார் ரங்கள் -இரசாயனப் பொருட
பெரிய பிரித்தானியாவில்
முகங்கள் அமைந்துள்ளன--
பிளைமவுத் துறைமுகம் பின் பொங்குமுகத்தில் அை கட்டும் வசதி என்பன பிளை மவுத் துறைமுகத்திலிருந்து ெ
வடக்கேயும் மேற்கேயும் இை
 

ய இராச்சியல்
எகின்ற தன்மையை லண்டனில் காண கைத்தொழில்கள், பாரமில்லாக் உற்பத்தி தொழில்கன் என்பன
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மொத்த மொத்த ஏற்றுமதியில் பங்கும்றுகின்றது. மேலும் கம்பளி, தேயிலை நளின்-உலக விற்பனைச் சந்தையாகDது
லிவப்பூல் நகரம், பிரதானமான 萄 த்தொழிற் பிரதேசத் மாஇ இது விளங்கி வருகின்றது. ஆரம் தியத் தீவுகளிலிருந்தும் வட அமெரிக் மதி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது இரயிலமைந்துள்ள லிவப்பூல் சிறந்த மாக வளர்ச்சிபெற்றது. லங்காஷயர் ன் பருத்தி நெசவுத் தொழிலின் ஐரிஸ் கடலை நோக்கி லிவப்பூல் 1றைமுகம் பெரிய கப்பல்கள் தங்கி வீன முறையில் ஆழம சக்கபபட்டு ப்யூல் துறைமுகத்சில் பருத்தி, புகை பன ஐக்கிய அமெரிக்கிாவிலிருந்தும் ற்கிந்தியத் தீவுகளிலிருந்தும், தாவர
என்பன மேற்கு அமெரிக்கா விலிருந் ட ருந்தும், இறைச்சி ஆசெந்தினாவி லியாவிலிருந்தும் இறக்குமதியாகின்ட
வாகனங்கள், துணிவகைகள், ந்தி
'கள்-என்பன-ஏற்றுமதியாகின்றன -
தென் கரையோரத்தில் பிளைமவுத், ட வாக்ஸ்ரேன், டோவர் எனும் துறை
மந்துள்ளது இப் ல் தி ருத்தும் தேதி, மவுத் துறைமுகத்திலுள்ளன. பிளைட தன் பிரதேச இருப்புப் பாதைகள் னத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரித் -

Page 57
--
ஐக்கிய
தானிய தீவுகளின் மிகப் பழை முகம் சவுதாம் பரன் ஆகும். இ. நதியின் பொங்குமுகத்தில் ஒரு அடிக்கடி கடற்பெருக்கு ஏற்படு முகமாக விருத்தியுற்றுள்ளது முகமாக நியூஅெவன் அமைந்
பொங்கு ழகத்தில் உள்ள து ெ களாகி போக்ஸ்ரேன் டோவ 67
-பெரிய பிரித்தானியாவின்
னத்தின் துறைமுகம் ஹாவிச் ஆ அமைந்துள்ளது. ஹம்பர் நீள்கு உள்ளது லிங்கொன் மாகாண மரங்கள், கம்பளி, இரும்புத்தாத முகத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளி | மீன், நிலக்கரி, நெசவு, இரும்பு றன. ரீஸ் நதிமுகத்தில் அமைந்து த்திற்குரி:
கட்டுதல் முக்கியமானது, இரும்
கிலிருந்து இறச்குமதியா கின்றன.
ஏற்றுமதியாகின்றன, வெயர் நதி
லாண்ட் துறைமுகம் அணி மந்துள்
- - மகாணத்திற்குரியதாகும்-டீ நதி
துள்ள அபேடீன் துறைமுகம், ஸ்
PLD(E----------
--பெரிய பிரித்தானியாவின் மே
கால்வாய்க் குடாவில் கார்டிவ் , + துறை முகங்கள் அமைந்துள்ளன
யிகிை  ைத்தகமும் ஆறு ர்லாந்து துறை முகத்தினூடாகவே நை அவொன் நதியில் அை ந்துள்ளது,
-_ மேற்குக் கரையோரத் துறைமுகங்
SS S S STS STSTSMSTSTSS S SSS G
அயர்லாந்தின் வட கீழ்ப் ட
--பாஸ்ற்- அயர்லசந்தின்-தலைந

55 இராச்சியம்
2 வாய்ந்த பிரயாணிகள் துறை து வைற்றிவிற்கு வடக்கே இற்சன் நீள் குடாவில் அமைந்துள்ளது. வதால் இது நல்லதொரு துறை சஸ்செக் மாகாணத்தின் துறை து வளது . இது ஒளசி நதியின் மிகாணத்தின் துறைமுகங் ன்பன அமைந்துள்ளன,
கிழக்குக்கரையில் எசெக் மாகா ஆகும், இது ஸ்ரவர் நதிமுகத்தில் டாவில், கிறிம்ஸ்சி துறைமுகம் த்தின் துறைமுகம் இதுவாகும். து, கோதுமை என்பன இத்துறை லிருந்து இறக்குமதியாகின்றன ருக்கு என்பன ஏற்றுமதியாவின் 1ள்ள மிடில்ஸ்யிறோக் துறைமுகம் து: இத்துறைமுகத்தில் கப்பல் புத்தாது, மரம் என்பன நார் விக் -
கப்பல்சள், உருக்கு, என்பன யின் பொங்குமுகத்தில் கண்ட ளது இத்துறைமுகம் டேகாம்
யின்டபொங்குமூகத்தில் அtைeந்
கொட லா நதின் முக்கிய துறை
நற்குக் கரைப்பகுதியில் பிறிஸ்ர ல் நியூபோட் பி. பிறிஸ்டல் ஆகிய அமெரிக்காக் இண்டததின் புகை - னான வர்த்தசமும் பிறிஸ்ரல் டபெற்று வருகின்றன. இது ஸ்கொட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ களில் முக்கியமான தொறாகும்.
குதியில் அமைந்துள்ள பெல் கரழஈவும் -துறைமுகமாகவும்

Page 58
آریایی بازار
့ရွှံ့နှံ့နွဲ့အfiအားန္ဟစ္ထိ
-p-gregg-అఆ==gge
-ബ
--படம்-12-பிரித்தானிய தீவு
துறைமுகங்கள்
விளங்குகின்றது. இந்நகர் டெ திருப்பது இதற்குத் துறைமுக
உஇந்நகர் லாகொன் நதிமுகத்தில்
விவப்பூல் என்பனவற்றுடன்
-நிலையத்தில்-பொல் சாஸ்ற் உள்:
 
 
 

இராச்சியம்
நகரங்கள்
ல்பாஸ்ற் குடாவினுள் அமைந் இாய்ப்புக்களை அளித்துள்ளது. உருவாக்கியுள்ளது கிளாஸ்கோ, கடற்றொடர்பு கொள்ளத்தக்க

Page 59
ஐக்கிய இர
கப்பல் கட்டுக் தொழிலில் ஆதலி அயர்லாந்துக்குத் தேவையான நி இறக்குமதியாகின்றது. யந்திரங்க கள் இந்நகரில் விருத்தியுற்றுள்ள
7 - 2 ந:
பெரிய பிரித்தானியாவில் ல லீட்ஸ் செபீல்ட், லிவப்பூல் என்ப சனமுடைய பெரு நகரங்களாகும்
டேமிங்காம் பெரிய திரித்தா - நகரeாகம் இந்நகர் 10 இலட்சம்
கொண்டதாகும். பிளாக்கனறி
-விலகி கிழக்கே, இந்நகர் அமை, தக மையமாகும். ஜிோட்டார் வ:
கண், போர் உபகரணங்கன் றம் என்பனவற்றை உற்பத்தி செய்யு கின்றது. பல்வகை உலோகத் தொ தியுறுள்ளன உள்ளூரிலேயே இரும் கனனொக் பகுதிகளில் கட்டைச் யில் சுண்ணக்கல் கிடைப்பதும் ! ப்பாகவுள்ளன எனினும் கடற்கை டடில் அமைந்திருப்பதுதான் பேமிங்
யொரு தடையாகும். இந்தகர் ல
--லான நகர்களுடன்-இரும்புப்டா
பட்டிருக்கின்றது
SS கிளாஸ்
லானார்க் மாகாணத்தில் கிை முக நகரம் அமைந்துள்ளது. பிர மத்தியில் அமைந்துள்ளது. இந்த மையமாக இணைகின்ற வீதிகள் -குச் சான்று கினைட் நதி ஆழ போக்கு வரவாக மாறியதும் இந்

5 7
酚u鹵
டம் பெறுவது இத்துறைமுககிே லக்கரி பெல்பஈஸ்ற் ஊடாகவே 1ள், லினன் முதலிய தொழில் 霹”。
கரங்கள்
ண்டன், பேமிங்கம், கிளாஸ்கோ
ன 5 இலட்சத்துக்கு மேல் குடி 爵。
дѣfтtв
மக்களுக்கு-மேல் குடியமர்த்தி தினக்கரி வழல் சளில் அமையாது ந்துள்ளது. இந்நகர் ஒரு வர்த் - ாகனங்கள், மின்சாரப் பொருட் பர் பொருட்கள், றையோன் ம் நகரமாகவும் விளங்கி வரு ாழில்களும் பேமிங்காமில் விருத் புத்தாதுகிடைப்பதும் ஆடென், கரி கிடைப்பதும், டட்லி பகுதி உலோகத் தொழிலுக்கு வாய் ரயிலிருந்து விலகி உண்ணாட் காம் நகரின் விருத்திக்கு ஒரேட ண்டன், பிறிஸ்ர ல், டேபி முத தைகளினால் நன்கு இணைக்கப்ட
கோ
ளட் நதியில் கிளாஸ்கோ துறை தான நிலக்கரிப் படுக்கையின் இரத்தில் ஒருங்கே வந்து குவி இந்நகரின் முக்கியத்துவத்திற்
மாக்கப்பட்டு முக்கிய இப்பற். - - நகரின் விருத்தி அதிகரித்தது

Page 60
K3
ஐக்கிய
எந்திரவியற்றொழில்களும், ப அப்பரவாக்கும் தொழில் களு விருத்தியுற்று ள் ளன.
பிரித்தானியதீவு களின் போட்ஸ்மவுத், சவுதாம்பரன் நொ ற்றிங்காம், ஒக்ஸ்போட் பிறாட்போட் ஹல், எடின்பே. என்பனவற்றைக் குறிப்பிடடல் தக நிர்வாக மைய நகரங்கள ஒரு இலட்சம் குடி களுக்கு ே

இராச்சியம்
நத்தி சு நசவுத் தொழில்களும், சீனி
கிராஸ்கோ நகர மையத்தில்
ரனை ய முக்கிய நகரங்கள் என , பிளைமவுத், கார்டின்,-7ஷன் , - ஸ்ரோக் ஒன்றென் ற், செபீல்ட், *, டப்ளின், பெல்பாஸ்ற், கோர்க் ம், இவை போக்குவரத்து வர்த் 7க விளங்குகின்றன இந்நகர்களில் 9ல்  ைாழ்ந்து வருகின் றனர்.

Page 61


Page 62
அபிவிருத்திப்புவியிய ஐக்கிய இராச்சியம்.
விற்பை
ஜீ லங்கா 1 காங்கேசன்துறை வீதி
කෆිබොන කථා 33ථි)-
 

5Tiun T6T fino?
புத்தகசாலை,
யாழ்ப்பாணம்.
例