கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அகில உலக மனித உரிமை வெளியீடு

Page 1
மனித உரியை
ஆசிரியர்களுக்கா
ஐ. நா. க. வி. அளித்த அறி
鑒
G)
ԼՐ
ஐ. நா. க. வி. ப
அரசகரும மொழித்திணைக்கள்
இலங்கை அரசாங்க அச்சக
 
 
 
 

ன குறிப்புக்கள்
ப. அவயம்
வு விருந்து
பயர்பீபு
பிரமணியம்
-
"
அ. பரிசு நகர்
ா (வெளியீட்டுப் பிரிவு) வெளியீடு
த்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது

Page 2


Page 3
மனித உரிமை
ஆசிரியர்களுக்கான
ஐ. நா. க. வி.
அளித்த அறிவ
மொழிபெ திரு. அ. சுப்பி
ஐ. நா. க. ப. அ
அரசகரும மொழித்திணைக்கள (வெலி
இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்
 

எ குறிப்புக்கள்
LU. J96nItu D
விருந்து
பர்ப்பு
ரமணியம்
1. பரிசு நகர்
ரியீட்டுப் பிரிவு) வெளியீடு
தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது

Page 4
முதலாம் பதி இரண்டாம் ப
2-R 16330-1005 (3/64)
 

ப்பு-1956 திப்பு-1964

Page 5
பொருள
1. வெளியீடும் ஆசிரியரும் . pe
2. வெளியீட்டின் வரலாறு . O.
3. மனித உரிமை வெளியீடு eo
4. அறிவுவிருந்தின் ஆக்கம்
5. மனித உரிமைகளைப் பற்றிக் கற்பித்தல் .
6. வகுப்புப் புறச் செய்கைகள்
அனுபந்தம் -
1. மனித உரிமைகளைக்காப்பதற்கான முறைகளை
விளக்கும் சில உதாரணங்கள் o
2. பாடசாலை வாழ்க்கை முறை
 

டக்கம்
Luisa
Od ... 1
e 6
丑4
2.
0.9 45
s 55
யும் வழிகளையும்
olo ... 70
... 84
iii

Page 6


Page 7
(up 356),
அகில உலக மனித உரிமை வெ மனிதனையும் சமூகத்தின் உறுப்பையு கல்விபுகட்டுவதன் மூலமும், இவ்வுரின மதிக்கும்படி செய்யவும், தேசியஅட உலகத்தினரும் அவற்றை நன்கு புரி வேண்டும் ” எனக் கேட்டுக்கொள்கின்ற
1948 ஆம் ஆண்டு திகெம்பர் மாதம் கொள்ளப்பட்டதிலிருந்து, இதைப் ட கொள்ள உதவுவது ஐநாகவிபஅ இருந்து வருகின்றது. ஆசிரியர்கள் ! முடியும் என்பது தெளிவாகத் தெரிகி பற்றிக் கற்பிக்க வேண்டியதன் அவ களுக்கும் இது சம்பந்தமாகச் சில தோன்றல் கூடும்.
இத்தகைய பிரச்சினைகளை முடித்து முதன் முயற்சியாகும். மனித உரிமை யிலும் கற்பிப்பதற்கும், பிரகடன உ பாராட்ட ஊக்குவிப்பதற்கும், சாதாரண இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்வ இப்புத்தகம் எடுத்துக் கூறுகின்றது. இதை உருவாக்கியமைத்த குழுவைட் செய்திகளாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ட பதற்குத் தற்காலத்தில் மேற்கொள் கூறும் உதாரணங்கள் அனுபந்தத்திற் யைச் சேர்ந்தவ்ர்களாற் கொடுக்கப்படு குறிப்பிடப்பட்ட சில ஆலோசனைகளை விளக்குகின்றன. இலண்டனிலுள்ள நாட்பிரதமஆசிரியரும், நியூயோக்கிலுள்

ரை
|ளியீட்டின் முன்னுரை, ஒவ்வொரு |ம் “ போதனையளிப்பதன் மூலமும் மகளையும் சுதந்திரங்களையும் மக்கள் பிவிருத்தி முறைகளாலும், அகில ந்து கையாளச் செய்யவும் முயலல்
து.
8 ஆம் திகதி இப்பிரகடனம் எற்றுக் பலரும் நன்கு அறிந்து விளங்கிக் வின் முக்கிய பணிகளுள் ஒன்றக இப்பணியிற் சிறப்பாக உதவிபுரிதல் றது. ஆயினும் மனித உரிமைகளைப் சியத்தை எற்கனவே உணர்ந்தவர்
தவிர்க்க முடியாத பிரச்சினைகள்
எ வைப்பதற்கு இப்புத்தகம் ஒரு Dகளைப்பற்றி வகுப்பறையிலும் வெளி பட்கருத்தைப் பிள்ளைகள் மதித்துப் T வாழ்க்கையில் அவர்கள் அவற்றை தற்கும் தேவையான குறிப்புக்களை இவ்வெளியீட்டின் முழுவாசகமும் பற்றி ஒரத்தியாயமும் பின்னணிச் மனித உரிமைகளைப் பற்றிக் கற்பிப் ளப்படும் முறைகளைத் திட்டமாகக் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கல்வித் துறை ம் இவ்வுதாரணங்கள், புத்தகத்திற். நேரான அனுபவங்களின் மூலம் நிகழலுவற்செயலகத்தின் முன்னை ாள ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத் தொழிற்
W

Page 8
றுறை உதவிமன்றத்தின் தற்போதை போடு அவர்களால் இப்புத்தகம் தி பிரகடனத்தின் வரலாற்றையும் பய யிட்டுத் திருத்திக்கொடுத்ததற்கு, ஒட தேசத் தொடர்புகளைப்பற்றிய விரிவுன் அண்டுரு மாட்டின் அவர்களுக்கு ந
உலக சமூதாயத்தில் வாழ்வதற்க திக்க 1952 ஆம் ஆண்டிற் கூடிய இந்நூல் திருத்தியமைக்கப்படுவதற்! பட்டது. மகாநாட்டினர் கூறிய குறி படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 

தய தகவலதிகாரியுமான திரு. பொரிசு,
ட்டமிட்டு எழுதப்பட்டது. அகில உலகப் பனையும் கூறும் பகுதிகளைப் பார்வை ட்சுபோட்டு இரசுகின் கல்லூரியிற் சருவ ரேயாளராகக் கடமையாற்றும் கலாநிதி நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேம்,
ான செயன்முறைக் கல்விபற்றி விவா சருவதேச ஐநாகவிபஅ கலைக்குழுவில் காகத் தற்காலிக உருவிற் சமர்ப்பிக்கப் ப்புரைகள் இந்நூலிற் பெரிதும் பயன்

Page 9
1 வெளியீடும்
அகில உலக மனித உரிமை வெளியீட அப்பத்திரம் சிறப்பாகக் கல்வியிலும் செலுத்தியிருப்பதை விரைவிற் கண்டுகெ
பிரகடத்தின் 26 ஆம் பிரிவு கீழ்க்கன்
(1) கல்வி கற்க ஒவ்வொருவருக்கும் யிருத்தல் வேண்டும் ; குறைந்தது, ஆ அவ்வாறிருத்தல் வேண்டும். ஆரம்பக் தல் வேண்டும். கலைத்துறைக் கல்வி பொதுவாக யாவருக்கும் கிடைக்கக்கூ உயர்தரக் கல்வி, திறமையை அடிப்ப பெறக்கூடியதாய் இருத்தல் வேண்டும்.
(2) மனிதனின் தனிப்பண்பைப் பு உரிமைகளும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்க படுத்தவும் கல்வி பயன்படல்வேண்டும் குள்ளும் மதங்களுக்குள்ளும் நல்லென் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதோடு, சமாதா நாடுகள் சங்கத்தின் பணிகளுக்குங் வேண்டும்.
(3) தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வேண்டும் என்பதைத் தேர்வதற்குப் ெ
கல்வியின் பணி
இவ்வெளியீடு கல்வியைப்பற்றிச் சிர ணம், கல்வியானது வலிமைக்குச் சிற யீட்டைப் பிரசித்தப்படுத்துந் தொண் சாரும். அதேபோல், சுதந்திரம், சமூக முன்னேற்றம் பெருமளவிற்குக் கல்வின்

ஆசிரியரும்
ட்டைப் படிக்கும் எந்த ஆசிரியரும், குறிப்பாக ஆசிரியரிலும் கவனஞ் காள்வர்.
எடவாறு கூறுகின்றது :-
| உரிமையுண்டு. கல்வி இலவசமா ரம்ப அடிப்படை நிலைகளிலேனும் கல்வி கட்டாயக் கல்வியாய் இருத் யும் தொழின்முறைக் கல்வியும் டியனவாய் இருத்தல் வேண்டும். டையாகக்கொண்டு, எல்லோராலும்
பரிபூரணமாக வளர்க்கவும் மனித களும் மதிக்கப்படுவதை உறுதிப் ம். நாட்டிற்குள்ளும் இனங்களுக் ன்ணம், சமரசமனப்பான்மை, நட்பு னத்தை நிலைநாட்டுவதில் ஐக்கிய கல்வியானது உதவியாயிருத்தல்
எவ்விதமான கல்வி அளிக்கப்படல் பற்றோருக்கே முதலுரிமையுண்டு,
த்தை கொள்வதற்கு முக்கிய கார ந்த ஆதாரம் என்பதே. இவ்வெளி சடு, பெரும்பாலும் ஆசிரியரையே க உரிமைகள் ஆகியவற்றிலேற்படும் கயயே சார்ந்திருக்கும்.

Page 10
ミエ W
உலகநிலை எங்ங்ணமிருப்பினும், மனப்பான்மையை உருவாக்கும் ெ சாரும். எதிர்மறை உதாரணமொ லரின் ஆட்சியில், இளைஞர்களுக்குப் தாக்குவதற்குச் சாதகமாகவிருந்தது பாகம் வகித்த பிழையான மதிப்ட கள் ஆகியவற்றின் விளைவே அது துடனும் சிந்தித்தல், தாம் வாழு தல், தஞ் செயல்களுக்குப் பொறு தல் ஆகியவற்றை ஒருவர் கற்பதும் யாகும்.
இவ்வெளியீடானதுகல்வியை அழு முண்டு. இக்காலத்திலே கல்வி எ காலச் சரித்திரங்காட்டுகின்றது. கல்வி கூடியவையேயாகும். இவ்வெளி வனெனில், ஆசிரியரும் ஒரு குடிம உறுதி செய்யப்படவேண்டிய உரிை உண்டு ஆதலால் என்க.
சில பொது நோக்கங்கள்
வெளியீட்டை உருவாக்கியவர்கள் செலுத்தியிருப்பதற்குப் பின்வருவ எல்லோரும் இப்பத்திரத்தைப் பொ மென்றே வகுப்பிற் கற்பித்தல் வே ளென்பது இதன் கருத்தன்று. ஆ நோக்கத்தையடையத் தாங்கள் மே குறிக்கோளுடன் ஆற்றல்வேண்டுெ திட்டங்களையும் முறைகளையும் இதற் டிய அவசியம் பெரும்பாலும் ஏற்ப மும் பிரகடனத்தினது நோக்கமும் ஏறக்குறைய எல்லாப் பாடசாலைகீ களிற் காணப்படும் நோக்கங்களை கருத்தாகும் :-
கூறு 7. சட்டத்தின் முன் ! அச்சட்டத்தின் சமமான பாதுகாப் மீறி ஒரஞ்சாருதலிலிருந்தும் அத லிருந்தும் சமமான பாதுகாப்பிற்கு
2
 

மனித உரிமைகளைப்பற்றிச் சமூகத்தின் பொறுப்பின் பெரும்பங்கு கல்வியையே ன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். இத்தி போதிக்கப்பட்ட கல்வி, சுதந்திரத்தைத் து. பாடசாலைப் போதனையிற் பெரும் வீடுகள், கட்டுக்கதைகள், தப்பெண்ணங் 1. ஏனெனில் நேர்மையுடனும் கருத் ம் சமூகத்தினது தரத்தினை அளந்தறி வப்பேற்றல், கடமைகளை மேற்கொள்ளு கற்கத்தவறுவதும் பாடசாலையிலேயே
த்திக் கூறுவதற்கு வேருெரு காரணமு ளிதிற்ருக்கப்படலாம் என்பதைச் சமீப ச்ெ சுதந்திரங்கள் எளிதிற் பறிக்கப்படக் யீடு கல்வியுடனும் தொடர்புடையது. கன் ; மற்றைய குடிமக்களைப் போன்று மகளும் பொறுப்புக்களும் அவருக்கும்
, கல்வியைப்பற்றி இவ்வளவு கவனம் ன சில காரணங்களாகும். ஆசிரியர் துமக்களுக்குப் பிரசாரம் செய்யவேண்டு 1ண்டுமென்றே எதிர்பாக்கப்படுகின்றர்க னல் வெளியீட்டிற் காணப்படும் அதே ற்கொண்டிருக்குங் கல்விப்பணியை நற் மன்பதே இதன் கருத்தாகும். டாடத் காக முற்றிலும் மாற்றியமைக்கவேண் டாது. ஏனெனில், கல்வியினது நோக்க
பெரும்பாலும் ஒன்றேயாகும் என்க. ரும் ஆசிரியர்களும் பின்வரும் பிரிவு
எற்றுக்கொள்வார்கள் என்பது எம்
பாவருஞ் சமமாவர். வேறுபாடின்றி
பிற்கு உரியராவர். இவ்வெளியீட்டை
த்தகைய ஒரஞ்சாருதலை ஊக்குவிப்பதி
எவரும் உரியராவர்.

Page 11
கூறு 18. எவர்க்கும், சிந்தனை, ட சுதந்திரவுரிமை யுண்டு. இவ்வுரிமை த யையோ மாற்றுவதற்குள்ள சுதந்திர ருடன் சேர்ந்தோ, பொதுவிலே தனிை கொள்கையைப் போதித்தும் பயின்றும் படுத்துவதற்குள்ள சுதந்திரத்தையும்,
கூறு 27. (1) சமூகத்தின் பண்ப பங்குபற்றவும் நுண்கலைகளைச் சுவைக் லும் அதன பயன்களிலும் பங்குபற் யுண்டு.
(2) விஞ்ஞானம், இலக்கியம், நுண் ஆக்கியோராயிருந்து ஆக்கியவற்றல் களுக்கும் பாதுகாப்புப்பெற ஒவ்வொரு
பாடசாலை வாழ்க்கையிலும் அரசியல் யில் யாவரும் சமமே என்பதை யாத படுத்தப் பெரும்பாலான பாடசாலைகள் உண்மையே. கல்விப் பயிற்சிக்கும் மு திரம் மூலாதாரமானது என்பதை குறைவாகவே இருக்கும். கலைச்சுவை ஆகியவற்றை ஊட்டி வளர்க்க முயலா இருக்கும். வகுப்பறையிலும் வகுப்புச் கையிலே இவை பொதுவாகக் காண வெளியீட்டின் பிரிவுகளை ஒத்திருந்தா தும் மனித இயற்கைக்கு மாறனதுமன் நாம் வசிக்கும் உலகத்தின் பிரதிபலி பாயினும் ஆகுக-என்பதைக் காட்டும்
உண்மையும் இலட்சியமும்
இலட்சியம் என்ற சொல்லை உபயோ! எழுகின்றது. வாசகர் மனதில் இக்ே தோன்றியிருத்தல் கூடும். நாம் வ மாறுபட்ட உலகு. இங்குள்ள எத்ே எல்லா உரிமைகளையுஞ் சுதந்திரங்களை முடியாது. சட்டத்தின் முன் பூரணசம காணவே முடியாது. இன்னும் சில சுதந்திரம் பொதுவாக மக்களுக்குக் மக்களுக்கு அபிப்பிராய சுதந்தியமும்

மனச்சான்று, சமயம் ஆகியவற்றில் ம்முடைய சமயத்தையோ கொள்கை த்தையும் தனித்தோ மற்றையோ மயிலோ, தமது சமயத்தை. அல்லது வழிபட்டும் அனுட்டித்தும் வெளிப் அடக்கும்.
ாட்டு வாழ்க்கையிற் சுதந்திரமாகப்
கவும், விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தி றவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை
கலைகள் ஆகிய துறைகளில் தாமே ஏற்படும் அறநலன் பொருள்நலன் நவரும் உரிமையுடையவராவர்.
லமைப்பிலும் சட்டத்தின் முன்னிலை ாயினுமொரு தருணத்தில் உறுதிப் முயல்கின்றன என்பது ஓரளவில் ன்னேற்றத்துக்கும் சிந்தனைச் சுதந் மறுக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் மிகக் , விஞ்ஞான முறைகளை மதித்தல் த பாடசாலைகளும் மிகச் சிலவாகவே கு வெளியிலும் பாடசாலை வாழ்க் ப்படும் சில பண்புகளாகும். இவை ல், இவ்வெளியீடு தொலைவிலுள்ள று என்பதை வலியுறுத்தும். ஆனல், லிப்பு இது-ஒரிலட்சியப் பிரதிபலிப்
மற்றேர் அறிகுறியேயாகும்.
கிப்பதனல் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கள்வி ஏற்கனவே ஒருமுறைக்குமேல் சிப்பது இலட்சியத்துக்கு முற்றிலும் தேசமும் வெளியீட்டிற் கூறப்படும் யும் அளிப்பதாகக் கூறிக்கொள்ளல் த்துவம் என்பதைச் சில நாடுகளிற் வற்றில், நாட்டைவிட்டுச் செல்லுஞ்
கிடையாது. வேறுசில நாடுகளிலே பேச்சுச் சுதந்திரமுங் கிடையா. மிக்க
3

Page 12
சில நாடுகளிலேயே சமமான வே விதி பொதுவழக்கிலுள்ளது. 28 ஆ முறையில் விளக்குகின்றது. “இந் களையும் சுதந்திரங்களையும் பூரண அமைப்பில் வாழ ஒவ்வொருவரு கூறுகின்றது.
இப்போதுள்ள உலகநிலை, வெ சுதந்திரங்களையும் அடைவதற்கேற் தெளிவாயுள்ளது. உண்மையிற் ட ஒழுங்கீனங்களின் விளைவாக, பெ யேனும் கூட்டுவதற்குப் பதிலாகச் தொடங்கியுள்ளன. அடையவேண் வெளியீடு குறிக்கிறதென்பதை நி தாபனங்களும் சமூக உறுப்புக்க பொதுநல நோக்குடன் உழைத்தா
ஆசிரியரின் பொறுப்பு
கல்வியினுடைய நோக்கங்களும் முறையில் ஒன்றேயெனக் கொள் போற் போதித்து வருவதால் 6ெ நிறைவேறிவிடும் என்று கூறல் எல்லாப் பாடசாலைகளிலும் கல்விரு இருக்கவேண்டும் என்றுங் கூடிய மானது ; இலட்சிய நோக்கங்களு இவ்வழியிலேயே ஆசிரியர்கள் ே முக்கியமானவர்களாகின்றனர். ஏெ சருவதேசப் பொறுப்புக்களையும் பா ஆசிரியர்களிலேயே தங்கியிருக்கிறத இந்தப் பொறுப்பை நிறைவேற். கால சந்ததியார் வாழும் உலகத் உள்ளனவாகும்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வெளிய பந்தியை நினைவு கூருவது பொருத
* ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் ச இடைவிடாது மனத்திற்கொண்டு, ே
மூலமும், இவ்வுரிமைகளையுஞ் சு. செய்வதற்காகவும் நாட்டின் சருவதே
4.

லைகளுக்குச் சமமான ஊதியம் என்ற ஆம் கூறு இந்நிலைமையை வியக்கத்தக்க தப் பிரகடனத்திற் காணப்படும் உரிமை மாக அடைவதற்கேற்ற சருவதேச சமூக ரக்கும் உரிமையுண்டு, ’ என்று அது
N
ளியீட்டிற் காணப்படும் உரிமைகளையுஞ் ற வகையிலமையவில்லை என்பது மிக்க ல நாடுகளிலுந் தற்போது காணப்படும் ாதுவாக அனுபவிக்கப்படும் உரிமைகளை
சில நாடுகள் அவற்றைக் குறைக்கத் டிய இலட்சிய நிலையொன்றையே இவ் னைவிற் கொள்ளல் வேண்டும். கல்வித் ளூம் வெளியீட்டின் பணிகளையேற்றுப் ல் அந்நிலையையடையலாம்.
வெளியீட்டின் நோக்கங்களும் இலட்சிய ாளலாமாயினும், கல்வியை வழக்கம் வளியீட்டினுடைய நோக்கங்கள் தாமே
முடியாது. எல்லாத் தேசங்களிலும் முறை எங்ங்ணம் இருக்கலாம் என்றும் வரை வற்புறுத்திக் கூறுவது அவசிய க்காகப் பாடுபடுவதும் அவசியமானது. வெளியீட்டின் வெற்றிக்கு அத்துணை னெனில், குடியியற் பொறுப்புக்களையும் டசாலைகள் நிறைவேற்றுவது, பெரிதும் னல் என்க. எவ்வளவுக்கு அவர்கள் றுகிறர்களோ, அவ்வளவுக்கு, வருங் த்தில் இவ்விலட்சியங்கள் அண்மையில்
பீட்டின் முன்னுரையிலுள்ள இறுதிப் ந்தமானது.
மூகத்தின் உறுப்பும் இவ்வெளியீட்டை பாதனையளிப்பதன் மூலமும் கல்வியின் தந்திரங்களையும் மக்கள் மதிக்கும்படி தச முன்னேற்ற முறைகளால்அங்கத்துவ

Page 13
நாடுகளில் வாழும் மக்கள் அவர்க களில் வாழும் மக்கள் ஆகிய இருச ஒருமுகமாய் எற்றுக் கையாளச்செய்வது நாட்டினரும் எய்துதற்குரிய பொது இவ்வகில உலக வெளியீட்டைப் ெ படுத்துகின்றது.”
இங்ங்ணமாக, பிரகடனப்படுத்தும் இ கள் பாடசாலைகளிலும் கல்வி நிலைய னுடைய முயற்சிகளுள் ஒன்றகும் எ கிறது. ஆசிரியர்களை வெளியீட்டில் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான இந்நூலினது நோக்கமாகும்.

ளுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பிரதேசங் ாராரும் அவற்றை நன்கு அறிந்து தற்காகவும், எல்லா மக்களும் எல்லா
நியமமாக மனித உரிமைகளின் பாதுச் சபை இத்தால் அறிமுகப்
லட்சியங்களை அடைவதற்கு ஆசிரியர் ங்களிலும் செய்யும் தொண்டு பய ன்பதை இவ்வெளியீடு உறுதிப்படுத்து ஆர்வங்கொள்ளச் செய்து, அதன் சில வழிவகைகளை எடுத்துக்கூறுவது

Page 14
*2 G66ful
வரலாறு என்பது அகில உல உரிமைகளிற் பலவற்றை யடைவத தின் பதிவினுடைய ஒரு பகுதிய யினுமொரு வகையிலே போராடிய ஆகியவற்றின் முடிவுநிலைபோல இ கூடும் ; பிரகடனம் வரைவதற்கும் தொரு நிலைமை ஏற்படுவதற்கு, காரணமாயிருந்தனவென்பது உண் சம்பவத்தையும் சருவசன வாக்கு போராட்டமென்று கொள்வதும், அவ்விலட்சியத்தை அடைவதில் இன என்று குறிப்பதும் பிழையாகும்.
சரித்திரத்தின் படிவம்
சில குறிப்பிட்ட உரிமைகளைப் ட முயன்றுவந்ததைச் சரித்திரம் மு வுரிமைகள் எல்லா மக்களுக்குமுரி இவ்வுரிமைகளை அனுபவித்தவர்கள் காகத் தாங்கள் முன்னின்று உன் இதற்கு மாறக. இவ்வுரிமைகள் ருக்கான சிறப்புரிமைகளென்றே மு காண்கின்றேம்.
உதாரணமாக, அதன்சுக் குடியரசி குஞ் சமத்துவம், நாடகங்களிலும் சமத்துவம், பேச்சுச் சுதந்திரம், பி குடியுரிமையுள்ளவர்க்கே வழங்கப் பெரும் பகுதியினருக்கு இவை ம குடியாட்சி தங்களுக்கே சிறப்பாகவன் கருதினர். சுபாட்டாவிலிருந்தும், தாங்கள் கருதிய மற்றையவர்கள் கருதினர்கள். எனவே, கி. மு. குடியரசு உலகிலிருந்த பூரணமான பட்ட பொழுதிலும், அது ெ எனெனில் அக்காலத்தில் அங்கு பூ
6

டின் வரலாறு
வெளியீட்டிற் கூறப்பட்டுள்ள மனித ற்கு மக்கள் நடத்திவந்த போராட்டத் கும். மனித உரிமைகளுக்காக யாதா வர்களுடைய நம்பிக்கைகள் முயற்சிகள் வ்வெளியீடு முதனேக்கிலே தோன்றல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கும் வாய்த்த அவர்களுடைய போராட்டங்கள் யாவும் மையே. ஆனல், ஒவ்வொரு சரித்திர ரிமைக்காக உளங்கொண்டு நடத்திய
மனித உரிமைகளின் சரித்திரத்தை டயீடின்றி எற்பட்டுவந்த முன்னேற்றம்
ாதுகாக்கவோ நிலைநாட்டவோ மக்கள் ழவதிலுங் காணலாம். ஆனல், இவ் யனவென்று அவர்கள் கருதவில்லை ; T, மற்றைய நற்பேறு குறைந்தோர்க் ழைக்கவோ ஆதரவளிக்கவோ இல்லை. சமூகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின மற்காலத்திற் கொள்ளப்பட்டுவந்ததைக்
ல்ெ, சட்டத்தின் முன்னிலையில் யாவருக் விளையாட்டுக்களிலும் பங்குபற்றுவதிற் ன்னும் பல உரிமைகள் ஆகிய யாவும் பட்டன. ஆனல், நாட்டுக் குடிகளின் றுக்கப்பட்டன. அன்றியும், எதேனியக் மந்த ஒரு பொருளென்று எதேனியர் “ அநாகரிகமானவர்கள் ” என்று ரிலும் அவர்கள் தங்களை வேருகக் ஐந்தாம் நூற்றண்டில் எதேனியக் குடியரசுகளுள் ஒன்ருகக் கொள்ளப் பரிதும் வரம்புக்குட்பட்டதாயிருந்தது. ாண குடியுரிமையுடன் விளங்கியவர்கள்

Page 15
40,000 இற்கும் குறைவாகவே இருந் பட்ட இளைஞர்களும் அயனட்டிலிருந்: களும் அரசியன்முறையிற் குடிகளாக
கி. பி. 1215 ஆம் ஆண்டிலே தடையாக விளங்கியது. எனினும், என்று கூறப்படுவது நிலமானியச் என்று கூறப்படுவது, யோன் அரசன வற்புறுத்திக்கொண்டிருந்த ஆங்கில குறிக்கின்றதென்பது கவனிக்கத் தக்க காலச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த கைத்தெ சமமாகப் பொருந்தும் என்பது இச் தோன்றவில்லை. மிகச் சீக்கிரத்தில் சுதந்திர மக்கள் என்ற முறையிே ளென்றே, ஒருகாலத்தில் ஆண்களே முறையிலே, பெண்களும் உரிமைக3 சிறிதும் நினைக்கவில்லை.
எனவே, பல மனித உரிமைகள் வந்திருப்பதைக் காண்கின்ருேம். தங் கள் கருதிய சில உரிமைகளுக்காகச் யினர் போராடி வந்தனர். தாங்கள் ெ இதே உரிமைகளைத் தங்களுக்கும் வே இவ்வுரிமைகள் யாவருக்கும் பொது வதற்கும் அவர்கள் வழிவகுத்தவரா களின் சரித்திலே தலைவர்களாக இவ்வெளியீட்டினது தோற்றத்துக்கு கொண்ட விளக்கத்துக்கேற்ப, நீதியி போராட்டங்கள் முடிவில் மனித உதவியாயமைந்து விட்டன , என நினைவில் வைத்துக்கொள்கின்ருேம்.
மேனடுகளிலே கிரேக்கவூழியின் இ பாடு எனப்படும் ஒரு தத்துவப் பி சமமானவரென்பதை முதன்முதலா உரிமைகளைப் பற்றிய கருத்தை அத் இந்த உரிமைகள் ஒழுக்கத்துறைக்கு இவ்வுரிமைகளை யாவரும் ஏற்றுக்கெ யல் நடவடிக்கை உகந்ததென்று முறையில் உருவாக்கப்பட்டு எண்ண தன. நடுநிலைத் தத்துவஞானிகளின்

தனர். (பெண்களும் 18 வயதுக்குட் து வந்து வசித்தவர்களும் அடிமை க் கருதப்படவில்லை).
இது ஒருதலையாட்சிக்குப் பெருந் இவ்வேட்டில் “நாட்டுச்சட்டம் ” சட்டத்தையும், “ சுதந்திரமக்கள் ” ர இவ்வேட்டிற் கையொப்பமிடும்படி நிமலானியப் பெருமக்களையுமே து. தாங்கள் கேட்ட உரிமைகள் நடுக் ாழிலாளர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் “ சுதந்திரமக்கள் ” உள்ளத்திலே வேறு பிரிவுகளைச்சேர்ந்த மக்களும் லே தங்கள் உரிமைகளைக் கேட்பார்க ாடு தாங்களும் சமமானவர்கள்என்ற ளக் கேட்பார்கள் என்றே அவர்கள்
விசித்திரமான முறையில் வளர்ந்து களுக்கே சிறப்பானவை என்று தாங் சமூகத்திலோ நாட்டிலோ, சில பகுதி பற்ற வெற்றியால், வேறு பகுதியினர் ண்டுமென்று கேட்பதற்கும், முடிவாக வானவை என்று பிரகடனப்படுத்து ாயினர். இங்ங்ணமாக, மனித உரிமை விளங்கியவரும் தம்மை யறியாமலே த சேவைசெய்துள்ளனர். தாங்கள் ன் பெயரால் இவர்கள் தொடங்கிய சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்துக்கே வே, இவர்களை நாம் நன்றியுடன்
இறுதிக் காலத்தில், நடுநிலைக் கோட் ரிவு தோன்றியது. மக்கள் யாவரும் க எடுத்தோதி அகில உலக மனித தத்துவப்பிரிவு வளர்த்தது. முதலில் மட்டுமே உரியனவாகக் கருதப்பட்டன : ாள்ளும்படி வற்புறுத்துவதற்கு அரசி கருதப்படவில்லை. உரிமைகள் பொது ரிக்கையிலும் மிகக்குறைவாகவேயிருந் காலத்திலிருந்து தற்காலம்வரை மனித

Page 16
உரிமைகளைப் பற்றிய கொள்கை வளி இஃது இடமன்று. ஆனல், மணி கொள்கைகளை ஆராய்வதற்கு பரிசிற் அறிக்கையிற் காணப்படும் சுருக்கமா காலத்தை விவரிப்பதற்கு உதவியாயி
* மூலாதார உரிமைகளிலே முதல தொடக்கத்தில் எங்கும் எடுத்தாள தொகுதி ஆகியவற்றுடன் மனிதன் படுத்தும் உரிமைகளாகும் ; அை களும் அரசியலுரிமைகளும் ’ என தையும் நலனையும் தாழ்த்தாதவ.ை ளுக்குப் பாதுகாப்பளிப்பதும், அரசின் வனே இயங்கிவருவதற்குத் தகுந்த யைப் பகிர்ந்தளிப்பதும் அவற்றின் ே நாட்டின் அரசுகளின் வளர்ச்சியா 18 ஆம் நூற்றண்டுவரை வரிசைய உறுதியாகவும் முறைப்படுத்திக் கூற றுச் சுதந்திரம், வழிபாட்டுச் சுதந் சுதந்திரம், இணங்குஞ் சுதந்திரம், அ நாட்டுக்கு அபாயமின்றி இவற்றை இவற்றை வழங்காமல் விடுவதால் அட இச்சுதந்திரங்கள் 17 ஆம் நூற்றண் நீதியுரிமை, அதாவது சட்டத்தின் கோருவதற்கும் அதனல் திடீரென நடத்துதல், நிாயயமற்ற தண்டனை பாதுகாப்பைப் பெறுவதற்கும் யாவு வுரிமைகளுடன் சேர்க்கலாம். குடியு அரசியற் செயலுரிமையுடன் பெரும்பா கள் தம்மையாளும் அரசாங்கத்தி( பங்குபற்றுவதாலே நியாயம், சுய வற்றைப் பெறமுடியும் என்ற உே மக்களாட்சியியக்கங்கள் வளர்ச்சியடை
LS S S SLSLSLS S L SLSL SLSS SSSL SSLSL SLLS SL SSL 19 ஆம் நூற்ற6 வகையைச் சார்ந்த மூலாதார உரிமை சுதந்திரத்துடனும் வாழ்வதற்கு,
பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்ற றின. விஞ்ஞானத் துறையிலும் ெ னேற்றங்களால் இவ்வாழ்வு யாவரு கிடைக்கக் கூடியதாகவிருந்தது. இவ்
8

ர்ந்து வந்த முறையை ஆராய்வதற்கு த உரிமைகளைப்பற்றிய அடிப்படைக் கூடிய ஐநாகவிப அவையக்குழுவின் ன குறிப்பு மறுமலர்ச்சிக்குப் பிற்பட்ட ருக்கும். ாவதாக விதந்தோதப்பட்டு, இக்காலத் பட்டவை, அரசியற்ருெகுதி, சமூகத் கொண்டுள்ள தொடர்பை ஒழுங்கு வ, பொதுவாகக் “ குடிமையுரிமை படும். மற்றையோருடயை சுதந்திரத் கயிற் கருமங்களை யாற்றுவதில் மக்க ன் சட்டங்களும் நிலையங்களும் செவ் செல்வாக்கைக் கையாளும் உரிமை நாக்கமாகும். சமய இயக்கங்களாலும் லும் மறுமலர்ச்சிக்காலத்திலிருந்து ாகப் பல உரிமைகள் குறிப்பாகவும் ப்பட்டன. . . . . . . . . . . . . மனச்சான் திரம், பேச்சுச் சுதந்திரம், கூட்டச் உச்சுச்சுதழ்திரம் என்பவையே இவை. வழங்கலாம் என்பதாலும் அன்றி, பாயம் விளைவது நிச்சயம் என்பதாலும் டளவிலே வலியுறுத்தப்பட்டன. . . . பெயரால் நியாயம் வழங்கும்படி ண்ச் சிறைப்படுத்துதல், கொடூரமாக கள் விதித்தல் ஆகியவற்றினின்று பருக்கும் உள்ள உரிமையை இவ் ரிமைகள் என்ற முறையில் இவை லுந் தொடர்புடையவை. . . . . . . Lodi. லே நேராகவே மறைமுகமாகவோ வுரிமைகளுக்குப் பாதுகாப்பு ஆகிய ள்ள முகிழ்ப்பினலே இக்காலத்தில்
லாயின.
ண்டில், இந்த உரிமைகளுடன் வேறு களுஞ் சேர்க்கப்பட்டன. சிறப்புடனுஞ் உரிய அடிப்படைத் தேவைகளைப் அறிவிலிருந்து இவை தோன் தாழிற்றுறையிலும் ஏற்பட்ட முன் க்கும் எளிதாகப் பயன்படுமுறையிற் வுரிமைகள் “ பொருளாதார உரிமை

Page 17
களும் சமூக வுரிமைகளும் ’ எ6 இவைசொத்துரிமையுடன் தொடர்புை நூற்றண்டிலே பல தத்துவஞானிகள் யென்றும் அதிலிருந்தே மற்றை கருதினர். அதனல், சுதந்திரம் சொத்துரிமைகளாகவே கருதப்பட்டன மலர்வானது, சொத்தின் உடைமைக் தொடர்பு, பொதுவுடைமைக்கும் தனி யுரிமைகக்கும் பொதுப்பொறுப்புக்குழு பற்றிய ஆராய்ச்சியிலே தங்கியிருந்த பொதுவென ஆரம்பத்திலேயே கருத பொதுக்கல்வித்தாபனங்கள் நிறுவப் மையும் முதலிற் சொத்துரிமையின் திலே இவ்வுரிமையானது, வேலைநி:ை பேசவும் நடுநிலைக்கு விடவும் சட்ட வேற்றப்பட்டது. சுகாதரட் பாதுகாப்ட களிலும் சுத்த உணவு, மருந்து என் இது நகர்காவலரின் அதிகாரத்தை பின்னர், மிகக் குறைந்த வைத்திய னுடன் சேர்க்கப்பட்டன. குழந்தைப் ஆதரவற்ற நிலைகள், தன்னிச்சைய வாய்களிலே ஆதரவளிக்கும் உரிபை காப்புக்கள் 19 ஆம் நூற்றண்டின் தொடக்கத்திலுந் தோன்றின. முடி னுட்ப முன்னேற்றங்களை நோக்கின பங்குகொண்டு பண்பாடுதரும் பேறு களிலும் முழு நலன்களை யாவரும் இன்று மறுக்கக் கூடியவர் ஒருவரும்
மனித உரிமைகளைப்பற்றிய பிரச்சி கருதிய தலையாயோர் எக்காலத்து மைப் பட்டியலிற் சேர்க்கப்பட்ட ஒ தொகுதியினரின் புதிய தேவைகளைச் அவைக்குழுவின் அறிக்கையிலிருந்து களையொட்டிய இத்தன்மை முற்கால யைக் கொடுத்தது. ஆனல் அதே ச யுங்கொடுத்தது. தங்கள் கருத்துட் மனித உரிமைகளுக்காக உயிரையு வர்கள், மற்றையோர் முக்கியமானன பற்றிச் சிறிதுஞ் சிந்திக்கவில்லை.

ாப்படும். . . . . . . . . . . . . . ஆரம்பத்தில் டயனவாகக் கொள்ளப்பட்டன. 18ஆம் i சொத்துரிமையே மூலாதார உரிமை உரிமைகள் தோன்றினவென்றுங் சுகபோகமென்பனவும் மக்களின் 1. பொருளாதார சமூக உரிமைகளின் தம் அதனைப் பயன் படுத்துதற்குமுள்ள யுடைமைக்கும் உள்ள் தொடர்பு, தனி pள்ள தொடர்பு என்னும் இவற்றைப் து. கல்விகற்கும் உரிமை யாவருக்கும் ப்பட்டது. அவ்வுரிமையை உருவாக்கப் பட்டன. அவ்வாறே, வேலைசெய்யும் உரி விளைபயனுகக் கருதப்பட்டது. பிற்காலத் ல, ஊதியம் ஆகியவைபற்றி ஒப்பந்தம் பூர்வமான வழிவகைகளுடன் நிறை புரிமையானது, பொதுவாகப் பல நாடு பன பற்றிய சட்டத்திலே தொடங்கியது; க்கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டுவந்தது. உதவியும் உணவுச் சேவையும் இத பருவம், முதுமை, சுகவீனம், மற்றைய பின்றி வேலையற்றிருத்தல் ஆகிய தறு மயைக்கொண்டுள்ள பல சமூகப் பாது இறுதியிலும் 20 ஆம் நூற்றண்டின் வாக, இதுவரை ஏற்பட்டுள்ள தொழி ல், நாகரீக வளர்ச்சியின் பலன்களில் களிலும் பொருள்வள முன்னேற்றங் பகிர்ந்து அனுபவிக்கும் உரிமையை 66)fr..??
னையை ஒரு சருவதேசப் பிரச்சினையாக ம் இருந்துள்ளனர். ஆயினும், உரி வ்வொரு உரிமையும் ஒரு குறுகிய குறித்து எழுந்ததென்பது ஐநாகவிய தெரியவரும். பொருள்வள நலன் த்துப் போராட்டங்கட்கு அதிக வலிமை மயத்தில் அது ஒரு குறுகிய இயல்பை படி முக்கியமாகத் தோன்றிய சில 5 தியாகஞ் செய்ய ஆயத்தமாயிருந்த வயெனக் கருதிய வேறு உரிமைகளைப்

Page 18
இதுபோலவே அரசியற்றபனங்கள் தோதிய முதற்பொது அறிக்கைகள், வசனங்களைக்கொண்டனவாய், மனித வாயிருந்தன எனக் கருதப்பட்டது குறித்தவோரிடத்துச் சூழலிலிருஸ்து அக்காலத்திலே இயலக்கூடிய மனித அமைந்திருந்தன. இக்குறிப்புரைகளு வர்களின் ஆர்வம் முதலியவற்றில் துக் காட்டுகின்றனவெனக் கொள்ள இவற்றை உரிய காலம், சூழல் ஒன்றுடனென்று கொண்டுள்ள தொ
இன்று இவ்வரம்புகளையெல்லாம் ! மான ஒரு வெளியீட்டை உருவாக்க நாம் பிரித்தானிய உரிமை விதிை உரிமைப் பிரசுரங்களையும் ஆக்கி உரிமைகொள்ளல் இயலாது. செ முறைக்கு முன் இருந்தவர்கள் எதி உலகம் மிகக் குறுகியதாகிவிட்டது. கொள்ள உதவும் நவீன வசதிப் பெ முன்னேற்றமும், எண்ணம் செய் இன்று எம்மை ஒருவர்க்கொருவர் யிருக்கின்றன. இதனல், மற்றையவர் கணித்தல் முடியாது என்பது மட்டுட பிரச்சினைகளும் எங்கள் தேவைகளும் ஒத்திருக்கின்றன. இப்பண்பும் அகில அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டாலே அ வளரும் உணர்ச்சியுமே எங்கள் தலைமு பிரசுரத்தை உருவாக்குவதற்கு உதவி
பிரசுரத்தின் முன்னுறு
அகில உலகப் பிரசுரமொன்று உ பிராயங்களும் முரண்பாடுகளும் ஒன்று பட்டிருந்தன என்றும், முன்னேற் என்றும் முன்னரே குறிப்பிட்டே னேற்றம் எளிதாகவோ உறுதி வலியுறுத்திக் கூறல்வேண்டும். இன் அருகில் இருக்கின்றேம் என்பதையும் முழுச்சத்தியையும் உபயோகித்தாலன்
10

ா மனித உரிமைகளைப்பற்றி எடுத் யாவையும் உள்ளடக்கிய பொதுவான குலத்தையே அறைகூவி அழைப்பன ஆயினும், உண்மையில் அவை தோன்றிய ஒருதலை அறிககைகளாய் னின் சிந்தனை எல்லையைக் குறிப்பன நம் பத்திரங்களும் இவற்றை அமைந்த நாம்கொண்டுள்ள மதிப்பைக் குறைத் லாகாது ; ஆனல், இக்குறிப்புரைகள் ஆகியவற்றேடு இணைத்துப்பார்க்கவும் டர்பை நோக்கவும் உதவியாயிருக்கும்.
5டந்து, அகில உலகுக்கும் பொருத்த க்கூடிய நிலையிலிருட்பதைக்கொண்டு, பயும் பிரஞ்சு, அல்லது அமெரிக்க பவர்களிலுஞ் சிறந்தவர்களென்று ன்ற நூற்றண்டில் இரண்டு தலை நிர்பார்த்திருக்க முடியாத அளவிற்கு
அயலாருடன் தொடர்பு வைத்துக் ருக்கமும் தொழினுட்பத் துறையிலே திகள் எங்கும் பரவும் வாய்ப்பும்,
சார்புடையவர்களாக்கும் கருவிகளா களுடைய பிரச்சினைகளை ஒருவர் புறக் ம் அன்று. எங்களை நோக்கிநிற்கும்
விருப்புக்களும் அவற்றைப் பெரிதும் உலக சமாதானமானது சமூக நீதியின் புதை நிலைநாட்டலாம் என்ற, நம் முறையில் அகில உலக மனித உரிமைப் யாய் நின்றன.
ருவாவதற்கு உதவியாயிருந்த அபிப் றுக்கொன்று எவ்வளவு வேற்றுமைப் றம் எவ்வளவு ஒழுங்கற்றிருந்தது ாம். தற்காலத்திலும் இம்முன் யானதாகவோ இல்லையென்பதை ானும் நாம் படுகுழிக்கு எவ்வளவு எம் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எம் றிக் கிடைத்தவனைத்தையும் எளிதில்

Page 19
இழந்துவிடுவோம் என்பதையும் : பின்னேக்கிச் சிந்திக்க வேண்டியதில் இரண்டு உலக யுத்தங்களும் இந்த என்பதைக் காட்டிவிட்டன. அத்துட திரங்களையும் பற்றிய சாசனமொன் தையும் அவை எடுத்துக் காட்டியுள்
இந்த யுத்தங்களிற் சம்பந்தப்பட்ட தத்தைப் பொறுத்தவரை, சம்பந்தப் உலக முழுமையுமே குறிக்கும்) த யோகிக்க வேண்டியிருந்தது ; என களாய் விளங்கின. இவற்றுள்ளும் மானது மட்டுமின்றி முழுவாதிக்கயுத உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் கத்தை வெல்லல்வேண்டும் என்ற யாலே தோன்றியதாகும்.
முதலாவது உலக யுத்தம் சருவ அச்சங்கம் எப்போதும் எல்லாவற்றைய இரண்டாவது உலகயுத்தம் ஐக்கியநா அச்சுநாடுகளுக்கு எதிராகப் போரிட்ட களால் இச்சங்கம் தொடங்கப்பட்டது. உட்படுத்துந் திண்ணிய நோக்கத்துடன் கின்றன. நன்மைக்கோ தீமைக்கோ ருேம். எனவே சமாதானத்தையும் கருதினுலன்றி அவற்றை நிலைநாட் நம்பிக்கையிலிருந்தே சருவதேச ச தோன்றிப் பணியாற்றத் தொடங்கின்
இத்தகைய முன்னற்றின் வழியா அகில உலக மனித உரிமைப் பிரகடன் உலகத்துக்கும் பொதுவாயிருப்பதால் சிறந்ததாயிருக்க வேண்டுமென்றில்லை மையால் அது மற்றைப் பிரகடனா தென்பதில் ஐயமில்லை. ஏனென பிரகடனமே, தேசம், இனம், நிறம் வேறுபாடுகளைக் கருதாது எல்லா ஆ6 விக்கவேண்டிய உரிமைகளையுந் சுத

உணர்ந்துகொள்ள நாம் அதிககாலம் ஸ்லை. இந்த நூற்றண்டிலே நடந்த அபாயம் எத்துனை உண்மையானது ன், அகில உலக உரிமைகளையும் சுதந் று எவ்வளவு அவசியமானது என்ப
GT60T.
தேசங்கள் (இரண்டாவது உலகயுத் பட்ட தேசங்களென்பது, உண்மையில் ங்கள் திறமைகளனைத்தையுமே உப வே இவ்யுத்தங்கள் பூரணயுத்தங் இரண்டாவது உலகயுத்தம் பூரண தமாகவும் இருந்தது. அது மனித முற்ருக ஒழித்துக்கட்டியேனும் உல நோக்கங்கொண்ட நாடுகளின் எழுச்சி
தேச சங்கத்தைத் தோற்றுவித்தது ; பும் உள்ளடக்கியதாக விளங்கவில்லை. டுகள் சங்கத்தைத் தோற்றுவித்தது ; - பெரியனவும் சிறியனவுமான நாடு இச்சங்கங்கள் அகில உலகத்தையும் ன் நிறுவப்பட்ட அவையங்களைக் குறிக் நாம் இப்பொழுது ஒருலகில் வசிக்கி நீதியையும் உலகப் பிரச்சினைகளாகக் டல் முடியாது என்ற உறுதியான ங்கமும் ஐக்கியநாடுகள் அவையமுந்
WT。
கவே கடந்த யுத்தத்தின் பின்னர், எம் விரிவாக ஆக்கப்பெற்றது. அகில
அது மற்றைய பிரகடனங்களிலுஞ் ; ஆயினும் அதன் பொதுத் தன் பகளினின்றும் வேறுபட்டதாயிருக்கிற ல் அகில உலக மனித உரிமைப் , மதம், வகுப்பு, கோட்பாடு ஆகிய ண்களும் பெண்களும் இன்று அனுப ந்திரங்களையுந் தொகுத்துக் கூறும்

Page 20
முதன் முயற்சியாகும் என்க. அன் களும் வெற்றரசியலில் வகுக்கப்பட் கூடியவையாயும் ஒவ்வொரு தே! நிலைநாட்ட வேண்டியவையாயும் : கூறப்பட்டுள்ளன. இவ்வுள்ள விெ னுரை, “ மனித குலத்தின் உறுப் பையும் மாற்றவொண்ணுச் சம உரி சுதந்திரத்துக்கும் நீதிக்கும் சமாதா தொடங்கி, “ இவ்வகில உலக மனித எல்லா நாட்டினரும் அடையவே6 என்றெடுத்தோதி முடிகிறது.
வெளியீட்டின் அமைப்பு
உலக நாடுகளுக்குள்ளே சத்திவ யுள்ள இப்பிரசுரம், பெரியதொரு இதைத் தொடர்ந்து ஒன்று அல்ல; வகுக்கப்படும். அவை தனித்தனி வாயும் சட்டக்கட்டுப்பாடுள்ளனவாயும் படுத்தக்கூடியனவாயும் இருக்கும்.
முன்னர்க் கூறியுள்ளவாறு இட சுதந்திரங்களையும் உள்ளடக்கும் ஒர கருத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது. தனி சமாதானத்துக்கும் உள்ள நெருங் அவைய எட்டில் அதன் அங்கத்தின் எற்றுக்கொண்ட கடமைகட்கும் கவன இப்பத்திரந் தொடங்குகின்றது. இ கின்றன. அவற்றுள் நான்கு கூறு பற்றியவை. பிரகடனம் முழுவதையு அரசியல், சால்பியல் மெய்த்துறை பிரிவுகள் கூறுகின்றன. மனிதனுை செய்யவேண்டிய கடமைகளும் பிரி தெளிவாக்குகிறது. இவ்வுரிமைகளுள் கும் நோக்குடைய கருமங்களைச்செய்ய கள் அதிகாரமளிப்பதாக எவ்வித சிறந்த விளக்க விதியொன்றை 30
12

றியும் இந்த உரிமைகளுஞ் சுதந்திரங் டவையல்ல. உலகெங்கும் அடையக் த்திலும் இப்பொழுது படிப்படியாக ள்ள உரிமைகளே இங்கு எடுத்துக் ழுச்சியுடனேயே பிரகடனத்தின் முன் பினர் எல்லாருடைய இயற்கை மதிப் மைகளையும் ஒப்புக் கொள்ளல், உலக எத்துக்கும் அடிப்படையாகும்,” என்று உரிமைப் பிரசுரம் எல்லா மக்களும் iண்டிய பொதுக் குறிக்கோளாகும்,”
ாய்ந்த ஒரு தாக்கத்தை யேற்படுத்தி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியேயாகும். து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணக்கங்கள் அரசுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன b சருவதேச மேற்பார்வையிற் செயற்
ப்பிரகடனம், மனித உரிமைகளையுஞ் றிக்கையாக இருத்தல்வேண்டுமென்ற மனிதனுடைய உரிமைகளுக்கும் உலக கிய தொடர்பிற்கும் ஐக்கிய நாடுகள் ார்கள் சுதந்திரத்தை வளர்ப்பதற்காக எத்தை ஈர்க்கும் ஒரு முன்னுரையுடன் தைத் தொடர்ந்து 30 கூறுகள் வரு பகள் அடிப்படையான கொள்கைகளைப் ம் உருவாக்குதற்குக் காரணமாயிருந்த களின் உட்பொருள்களை முதலிரண்டு டய உரிமைகளும், சமூகத்துக்கு அவன் க்கமுடியாதவையென 29 ஆங் கூறு 1 யாதாயினும் ஒன்றையேனும் அழிக் இப்பிரகடனத்திற் கூறப்படும் உரிமை த்திலேனுங் கொள்ளலாகாது என்ற ஆங் கூறு ஒதுகின்றது.

Page 21
பிரகடனத்தின் முக்கிய பகுதி (3 பல்வேறு உரிமைகள் கொண்ட பட்டி தொகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொள்ளல உரிமையுடன் சேர்ந்த தனிமனிதனி கூறுகின்றன. கூறு 21 : குடிமக பங்குபற்றும் உரிமையை உறுத்திக்கா ஒரு சுருக்க எடாகும். 22-28 இல் உ6 ளியல், சமூகபண்பாட்டு உரிமைகள் எ இத்தொகுதியின் இறுதியில் ஒரு உளது.):- இந்தப் பிரகடனத்திற் களையுஞ் செவ்வனே செய்யக்கூடிய முற்கொள்ளும் ஒரு பொதுவாக்கியப் வாக்குகின்றது.
அகில உலக மனித உரிமைகளின் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஒ தாக இப்பிரசுரங் காணப்படலாம் ; எ தில் மக்கள் சேர்ந்து வகுக்கும் ஒ தாராளமாகவும் நிறைவாகவும் யாவு துள்ளது.

முதல் 28 வரை உள்ள கூறுகள்) யலாகும். இவ்வுரிமைகளை மூன்று ாம். 3-20 உள்ள கூறுகள் உடைமை ன் சுதந்திர நிகழ்வுகளைப் பற்றிக் ன் ஒருவன் தன்னுட்டின் ஆட்சியிற் ட்டும் அரசியல் சுதந்திரங்களைப்பற்றிய ாள கூறுகள், மனிதனுடைய பொரு ன்பனவற்றை எடுத்துக்கூறுகின்றன. பொதுவாக்கியம் (கூறு 28 இல் கூறப்பட்ட உரிமைகளையும் சுதந்திரங்
ஒரு சமூக, சருவதேச முறையை
99.
)” ஆனது இத்தொகுதியை முடி
பிரசுரத்தின் முழுவாசகமும் இங்கு ரு தலைமுறைக்கே காலத்தால் ஏற்ற னினும் வரலாற்றின் நிகழ் காலத் ரு பிரசுரம் இருக்கக்கூடிய அளவு மடங்கியதாகவும் இப்பிரசுரம் அமைந்
3

Page 22
அகில உலக மனித
ஐக்கிய நாடுகள் அவையப் ெ 1948 ஆம் ஆண்டு திசெட் ஏற்றுக்கொ
முன்
மனித குலத்தின் உறுப்பினர் யா6 மாற்றவொண்ணுச் சம உரிமைகளைய திரத்துக்கும் நீதிக்கும் சமாதானத்து
மனித உரிமைகளைப் புறக்கணிப்ப மனச்சான்றினை புண்படுத்தும் அற யிருந்துளவாதலாலும்,
மக்கள் பேச்சிலும் எண்ணத்திலு னின்றும் விடுதலையும், பெற்று மகி பொது மக்களின் உன்னத இலட்சி
கொடுங்கோண்மை, அடக்குமுறை இ மனிதன் தனது கடைசி ஆயுதமாகப் வேண்டுமாகில், மனித உரிமைகள் படுவது இன்றியமையாததாதலாலும் நாட்டினத்தார்களுக்கிடையே நல் இன்றியமையாததாலாலும்,
ஐக்கிய நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் லும், மனிதனின் பெருமையிலும் உரிமைகளிலும், தமக்குள்ள நம்பிக் சுதந்திரத்தின்மூலம் சமுதாய மு: உயர்வையும் வளர்க்க அவர்கள்
ஐக்கிய நாடுகளுடன் ஒத்துழைத்து சுதந்திரங்களிலுமுள்ள மதிப்பு உல உழைப்பதற்கு அங்கத்துவ நாடுகள் ட
இச்சூளினை முற்றும் நிறைவேற் திரங்களையும்பற்றி நன்கு விளங்கிக்.ெ
14

உரிமை வெளியீடு
பாதுச் சபையின் மகாநாட்டில் பர் மாதம் 10 ஆம் நாள்
ள்ளப்பட்டது
னுரை
பர்க்கும் இயல்பாகவுள்ள மதிப்பையும் ம் ஒப்புக்கொள்வதே உலகின் சுதந் 1க்கும் அடிப்படையாதலாலும்,
தும் வெறுப்பதும் மனித குலத்தின் ாகரிகச் செயல்களுக்குக் காரணமா
1ம் சுதந்திரமும், பயம் தேவைகளி ழும் ஒரு புற உலகத்தை ஆக்குவது யமென்று எடுத்தோதப்படுவதாலும், இவற்றிற்கெதிராக அரசியற் கலகத்தை பிரயோகிக்கத் தூண்டுவதைத் தடுக்க சட்டப்பிரமாணங்களாற் பாதுகாக்கப்
2
லுறவின் வளர்ச்சியை ஊக்குவது
, அடிப்படையான மனித உரிமைகளி
மதிப்பிலும், ஆடவர், மகளிர் சம கையை எட்டில் உறுதிப்படுத்தி, பரந்த ன்னேற்றத்தையும் வாழ்க்கைத் தர உறுதிகொண்டுள்ளனர் ஆதலாலும், எ, மனித உரிமைகளிலும் மூலாதார கெங்கும் வளரவும் கடைப்பிடிக்கவும் பிரமாணஞ் செய்துள்ளனவாதலாலும்,
றுவதற்கு இவ்வுரிமைகளையுஞ் சுதந் 5ாள்வது மிக்க தலையாயததாதலாலும்

Page 23
இப்பொழுது,
ஒவ்வொரு மனிதனுஞ் சமூகத்தின் எப்பொழுதும் மனத்திற்கொண்டு, வுரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் மக் நாட்டின் சருவதேச முன்னேற்ற வாழும் மக்களும் அவர்களுடைய ஆ மக்களும் இவ்வுரிமைகளையுஞ் சுதந்தி கடைப்பிடிக்கச் செய்வதற்க்ாகவும், எ அடையவேண்டிய பொதுக் குறிக்கே உரிமைப் பிரசுரத்தைப் பொதுச் சண
கூறு மனிதர் யாவரும் மதிப்பிலும் மாயும் பிறந்துளர். பகுத்தறிவும் பாகவே அமைந்துள்ளன ; அ.ெ உணர்ச்சியுடன் நடந்துகொள்ளல் வே.
கூறு
ஒருவரின் இனம், நிறம், பால், பிற அபிப்பிராயம், நாட்டினத்தால், பு பிறப்பு, மற்றைய தகுதி ஆகியவை மின்றி, ஒவ்வொருவரும் இப்பிரகடன களையும் சுதந்திரங்களையும் பெற அ
அன்றியும் ஒருவருடைய நாடே தாயினும், பொறுப்பாட்சிமுறையிலு னும், வேறுவரையறைகளுக்குட்பட்ட டைய அரசியல்நிலை, நியாயாதிக்க கருதி யாதொரு வேற்றுமையுங் க
s
வாழ்விற்கும் விடுதலைக்கும் தற் உரிமையுண்டு.
s
எவரையும் தொழும்பிலோ அடிை எல்லாவிதமான அடிமைத்தனமும் படல் வேண்டும்.

ஒவ்வோர் உறுப்பும், இப்பிரகடனத்தை
போதனையாலுங் கல்வியாலும் இவ் கள் மதிக்கும்படி செய்வதற்காகவும், முறைகளால் அங்கத்துவ நாடுகளில் ட்சிக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் வாழும் ரங்களையும் முழுவதும் நன்குணர்ந்து "ல்லா மக்களும் எல்லா நாட்டினரும் 5ாளாக இந்த அகில உலக மனித ப எடுத்தோதுகின்றது.
p. 1
உரிமையிலும் சமமாயுஞ் சுதந்திர மனச்சான்றும் அவர்களுக்கு இயல் Iர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் சகோதர 1ண்டும்.
pl 2
மொழி, சமயம், அரசியல், அல்லது அல்லது சமூகத்தால் வந்த தோற்றம், களைப் பற்றிய வேற்றுமைகள் யாவு ாத்திற் கூறப்பட்டுள்ள எல்லா உரிமை ருகராவர்.
ா நிலப்பகுதியோ சுதந்திரமுடைய |ள்ளதாயினும், சுயவாட்சியற்றதாயி சுதந்திரமுடையதாயினும், அதனு நிலை, சருவதேச நிலை இவற்றைக்
ாட்டலாகாது.
று 3
பாதுகாப்பிற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும்
) 4
மத்தனத்திலோ வைத்திருக்கலாகாது; அடிமை வியாபாரமும் தடைசெய்யப்
15

Page 24
கூ
எவரையும் சித்திரவதைக்கோ குe படுத்தும் நடவடிக்கைக்கோ தண்டை
கூ
சட்டத்தின் முன்னிலையில், எல்லா யிலே மதிக்கப்படுவதற்கு ஒவ்வொரு
f
சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமம பாதுகாப்பிற்கு உரியராவர். இந்தட சார்பிலிருந்தும் அத்தகைய ஒருதலை ரும் சமமான பாதுகாப்பிற்குரியர்.
Gires
அரசியலமைப்பினலோ சட்டத்தின தாரமான உரிமைகளுக்குப் பங்கமு வாய்ந்த நாட்டு நீதிமன்றத்தின்மூல வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
has
w
எவரையும் எண்ணியவாறு சிறை நாடுகடத்தவோ கூடாது.
கூறு
தம்முடைய உரிமைகளையுங் கடடை சாட்டப்பட்டுள்ள எந்தக் குற்றத் சுதந்திரமுள்ளதும் நடுநிலையானதும யிற் பகிரங்கமாக விசாரிக்கப்படுவதற் உரிமையுண்டு.
கூறு
(1) தண்டக்குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட எ உறுதிகள் யாவும் அளிக்கப்பட்ட ட
மாணப்படி குற்றவாளியென்று நிறு கொள்ளப்பட்ட உரிமையுடையவராவர்
16

pl 5
5ரமான மனிதத்தன்மையற்ற இழிவு எக்கோ ஆளாக்கலாகாது.
p 6
விடத்திலும், மனிதன் என்ற முறை வனுக்கும் உரிமையுண்டு.
pı 7
ாவர். வேறுபாடின்றி அச்சட்டத்தின் வெளியீட்டை மீறும் ஒருதலைச் ச் சார்பினை ஊக்கலிலிருந்தும் யாவ
p. 8
லோ தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள மூலா |ண்டாக்கும் செயல்களுக்குத் தகுதி ம் பயனுள்ள பரிகாரம் தேட ஒவ்
p 9
]ப்படுத்தவோ காவலில் வைக்கவோ
10
மகளையும் தீர்மானிப்பதற்கும் தம்மீது தையும்பற்றித் தீர்ப்பளிப்பதற்குஞ் ான ஒரு நீதிமன்றத்தால், நீதிமுறை கு, ஒவ்வொருவருக்கும் பூரண சம
11
வரும், தம் காப்பிற்குத் தேவையான கிரங்க விசாரணையிலே நியாயப் பிர றுவப்படும்வரை, குற்றமற்றவரென்று

Page 25
(2) ஒருவர் செய்த அன்றிச் செய் தில், நாட்டின், அல்லது சருவதேசத் குற்றமாகாவிட்டால், அவரைத் த வராகக் கொள்ளலாகாது. தண்டனை தால், அங்ங்ணம் புரியப்பட்டபோது ( தண்டனை அளித்தலாகாது.
Erns
w
ஒருவருடைய அந்தரங்கம், குடு முதலியவைகளில் மனம்போனவாறு புகழுந் தாக்கப்படலாகாது. அத்தகை சட்டமூலம் பாதுகாப்புப்பெற ஒவ்வொ
கூ
(1) தமது நாட்டின் எல்லைக்குள் யிருக்கவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரி: (2) தமது நாடு உட்பட, எந்த நாட்டுக்குத் திரும்பிவரவும் ஒவ்வொ
கூ
(1) துன்புறுத்தலுக்குத் தப்பிப் பி ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
(2) அரசியற்றெடர்பற்ற குற்றங்க கங்களுக்குங் கொள்கைகளுக்கும் உண்மையாகவே தொடரப்பட்ட வழக் யோகித்தலாகாது.
கூறு
(1) ஒரு நாட்டின் குடியாயிருக்க ஒ
(2) ஒருவரது குடிமையுரிமையை நாட்டின் குடியாகமாறும் உரிமையை
கூறு
(1) வயது வந்த ஆண்களும் பெண் எத்தகைய கட்டுப்பாடுகளுமின்றி, மன யுடையவர்களாவர். மணத்தின்பொ வருக்கும் மணம்பற்றிச் சம உரிமைக

யாமல் விட்ட காரியம், அந்தச் சமயத் தின் சட்டப்படி தண்டதனைக்குள்ளாக்கும் தண்டனைக்குள்ளாக்கும் குற்றம்புரிந்த க்குள்ளாக்கும் குற்றம் புரியப்பட்டிருந் செயலிலிருந்த தண்டனையினுங் கூடிய
pi 12
}ம்பம், வீடு, கடிதப் போக்குவரத்து | தலையிடுதலாகாது. அவர் நற்பெயரும் ய தலையீடு அல்லது தாக்குதலிலிருந்து ாருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
று 13
ளே சுதந்திரமாய்ப் போய்வரவுங் குடி மையுண்டு.
நாட்டையும் விட்டுச் செல்லவுந் தம் ருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
p. 14
றநாடுகளில் அடைக்கலம் புகுந்துவாழ
ளுக்காகவும் ஐக்கியநாடுகளின் நோக் விரோதமான காரியங்களுக்காகவும் குக்களுக்கெதிராக இவ்வுரிமையை உப
pl 15
வ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
நீக்கவோ மனம்போவாறு வேறு
| மறுக்கவோ முடியாது.
16
எகளும் இனம், நாடு, சமயம் முதலிய னஞ் செய்து குடும்பம் நடத்த உரிமை ழதும் மணக்கலைவின் பின்பும் இரு iளுண்டு.
17

Page 26
(2) மணஞ் செய்துகொள்ளப்போகு முழுச்சம்மதத்துடனேயே மணம் நை
(3) சமூகத்தின் இதற்கையான அ மாகும் ; ஆகவே சமூகத்தாலும் வேண்டிய உரிமை அதற்குண்டு.
கூறு (1) தனியாகவோ பிறருடன் சேர்ந்து ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
(2) எவருடைய சொத்தையும் மன
கூறு எவர்க்கும் சிந்தனை, மனச்சான்று, உண்டு. இவ்வுரிமை தம்முடைய சமய வதற்குள்ள சுதந்திரத்தையும் தனி பொதுவிலோ தனிமையிலோ தமது போதித்தும் பயின்றும் வழிபட்டும் குள்ள சுதந்திரத்தையும் அடக்கும்.
கூறு ஒவ்வொருவருக்கும் சிந்தனை வெ இது பிறர் தலையீட்டின்றி கருத்துக்ெ சாதன மூலமாகவேனும் எல்லைக்கட் களையும் நாடிப் பெறவும் தெரிவிக்கவு
கூறு (1) சமாதான முறையிற் சுதந்தி வருக்கும் உரிமையுண்டு.
(2) ஒரு சங்கத்திலே சேரவேண்டுெ லாகாது.
கூறு (1) தமது நாட்டின் அரசாட்சியி:ே தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதிகளின் மூல கும் உரிமையுண்டு.
(2) தந்நாட்டின் பொதுச் சேவை கும் உரிமையுண்டு.
8

5ம் ஆண்பெண்களின் சுதந்திரமான டபெறல்வேண்டும்.
டிப்படைத் தொகுதி அழகே குடும்ப அரசாங்கத்தாலும் பாதுகாக்கப்பட
17
து கூட்டாகவோ உடைமைக்கு உரியராக
ம்போனவாறு பறித்தலாகாது.
18 சமயம் ஆகியவற்றிற் சுதந்திர உரிமை த்தையோ கொள்கையையோ மாற்று த்தோ மற்றையவருடன் சேர்ந்தோ சமயத்தை அன்றிக் கொள்கையைப் அனுட்டித்தும் வெளிப்படுத்துவதற்
19
ளியுறுத்தற் சுதந்திர உரிமையுண்டு ; கொள்வதற்குச் சுதந்திரத்தையும் எச் டுப்பாடின்றி செய்திகளையுங் கருத்துக் ம் உள்ள சுதந்திரத்தையும் அடக்கும்.
20
நிரமாகக் கூட்டங் கூட ஒவ்வொரு
மன்று எவரையும் பலவந்தப்படுத்த
21
ல நேர்ாகவோ தாம் சுதந்திரமாகத்
மாகவோ பங்குபற்ற ஒவ்வொருவருக்
பில் சமமாக ஈடுபட ஒவ்வொருவருக்

Page 27
(3) மக்களின் சித்தமே அரசாங்க
தல் வேண்டும் ; இச்சித்தம் நேர்மை வெளிப்படுத்தப்படும். இத்தேர்தல்க யைக் கொண்டு, இரகசிய வாக்கெ சுதந்திரமான வேறு வாக்கெ
பவையாயிருத்தல் வேண்டும்.
கூறு
சமூகத்தின் அங்கத்தவர் என்ற நலனிற்கு உரிமையுடையவராவர். த தன்மையின் சுயாதீனமான வளர் பொருளியல், சமூக பண்பாடு என்னு யலமைப்புக்கும் வளத்துக்கும் இன சருவதேச ஒத்துழைப்பின் மூலமும்
வரும் உரிமை யுடையவராவர்.
கூறு
(1) தொழில் செய்யவும் தொழிலை நேர்மையும் ஆதரவுமுள்ள தொழில் நிலையுருது பாதுகாப்புப் பெறவும் ஒ6
(2) ஒத்த வேலைக்கு ஒத்த ஊதி வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
(3) தொழிலாற்றும் ஒவ்வொருவரு துடன் தாமுந் தமது குடும்பமும் யான ஊதியத்தைப் பெறவும் தே தாயந்தரும் பாதுகாப்பினை உதவியாக (4) தம் நலன்களைப் பாதுகாக்க அவற்றிற் சேரவும் ஒவ்வொருவருக்கு
கூறு நேர்மையான முறையில் கட்டுப்படு: சேர்ந்த பருவ விடுமுறை ஆகியவை வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
கூறு
(1) ஒவ்வொருவருக்கும் தாமும் , நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கேற்ற உண ஆதரவு, தேவையான சமூகச் சேவை

அதிகாரத்தின் அடிப்படையாக இருத் யான, பருவத் தேர்தல்களின் மூலம் ள் சருவசன சமத்துவ வாக்குரிமை டுப்பு முறையாலோ, அதை யொத்த டுப்பு முறையாலோ நடத்தப்படு
22
முறையில், ஒவ்வொருவரும் சமூக மது கண்ணியத்துக்கும் தமது தனித் ச்சிக்கும் இன்றியமையாதவைகளான ம் உரிமைகளை அவ்வந்நாட்டின் அரசி யைய, நாட்டு முயற்சியின் மூலமும் பூரணமாய் எய்துதற்கு ஒவ்வொரு
23
ச் சுயாதீனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும் நிபந்தனைகளைப் பெறவும்தொழிலறு வ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
யத்தை வேறுபாடின்றிப் பெற ஒவ்
நம் ஒரு மனிதனுக்கேற்ற கண்ணியத் வாழ்வதற்கு உறுதிதரும் நேர்மை வையானபோது வேறுவிதமான சமு 5ப் பெறவும் உரிமையுடையவராவர்.
த் தொழிற் சங்கங்களையமைக்கவும் ம் உரிமையுண்டு.
24
த்தப்பட்ட வேலைநேரம் ஊதியத்துடன் உட்பட ஆறுதலும் ஒய்வும் பெற ஒவ்
25
தமது குடும்பமும் ஆரோக்கியத்துடன் வு, உடை, உறையுள், மருத்துவ
பகள் ஆகியவை உட்பட்ட வாழ்க்கைத்
19

Page 28
தரத்தைப் பெறுவதற்கும் வேலையின்
முதுமை, தம் இயல்புகடந்த கார ஆகியவை ஏற்படும்போது பாதுகாப்புப்
(2) தாய்மையும் குழந்தைப்பருவழு காப்புக்கும் உரியன. மணவழி பிற குழந்தைகள் யாவரும் ஒருதன்மை ДТПТ6)/fї.
கூறு
(1) கல்வி கற்க ஒவ்வொருவருக் ஆரம்ப அடிப்படை நிலைகளிற் க படல் வேண்டும். ஆரம்பக் கல்வி கட்ட கலைத்துறைக் கல்வியும் தொழின் மு ருக்கும் கிடைக்கக் கூடியதாய் இருத் திறமையை அடிப்படையாகக் கொண் கூடியதாய் இருத்தல் வேண்டும்.
(2) மனிதனின் தனித்தன்மையை உரிமைகளும் அடிப்படைச் சுதந்திர படுத்தவும் கூடிய வழிகளில் கல்வி ளுள்ளும், இனங்கள் மதங்கள் ஆகிய தன்மை, நட்பு ஆகியவற்றை வளர்ப்ட தில் ஐக்கிய நாடுகளின் பணிகளுக்கு அ
(3) தங்களுவடய குழந்தைகளுக்கு வேண்டும் என்பதை முடிவாக்கப் பெ
கூறு
(1) சமூகத்தின் பண்பாட்டு வா பற்றவும், நுண்கலைகளைச் சுவைக்கவி அதன் பயன்களிலும் பங்குபற்றவும்
(2) விஞ்ஞானம், இலக்கியம், நுண் ஆக்கியோராயிருந்து ஆக்கியவற்றல் களுக்கும் பாதுகாப்புப்பெற ஒவ்வொரு
கூறு
இந்தப் பிரசுரத்திற் காணப்படும்
பூரணமாக அடைவதற்கேற்ற சமூ ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு.
20

மை, நோய், தள்ளாமை, கைம்மை, ணங்களாலாய வாழ வழியின்மை
பெறுவதற்கும் உரிமையுண்டு.
Dம் சிறப்பான கவனத்துக்கும் பாது ப்பினும் மணமல்வழி பிறப்பினும் த்தான சமூகப் பாதுகாப்புக்குரியவ
26
கும் உரிமையுண்டு. குறைந்தது, ல்வியானது இலவசமாக அளிக்கப் ாயக் கல்வியாய் இருத்தல்வேண்டும். மறைக் கல்வியும் பொதுவாக யாவ தல் வேண்டும். உயர்தரக் கல்வியும், டு எல்லோராலுஞ் சமமாகப் பெறக்
பரிபூரணமாக வளர்க்கவும், மனித ங்களும் மதிக்கப்படுவதை உறுதிப் பி ஊக்கப்படல் வேண்டும் ; நாடுக பவற்றுள்ளும் நல்விளக்கம், சகிப்புத் தோடு, சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவ அது உதவியாயிருத்தலும் வேண்டும்.
எவ்விதமான கல்வி அளிக்கப்படல் ற்றேர்களுக்கே முதலுரிமையுண்டு.
| 27
ழ்க்கையிற் சுதந்திரமாகப் பங்கு |ம், விஞ்ஞான முன்னேற்றத்திலும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு. ண்கலைகள் ஆகிய துறைகளில் தாமே ஏற்படும் அறநலன் பொருள்நலன் நவரும் உரிமையுடையவராவர்.
| 28
உரிமைகளையுஞ் சுதந்திரங்களையும் க, சருவதேச அமைப்பில் வாழ

Page 29
கூறு 2
(1) ஒவ்வொருவருக்கும் 'தம் சமூ களுண்டு ; ஏனெனில் அதிலேயே அ பூரண வளர்ச்சி பெறுதல் இயலும் எ
(2) தம் உரிமைகளையுஞ் சுதந்திரா யோருடைய உரிமைகளையும் சுதந்திர தற்கும், சனநாயக சமூகத்தின் அற ஆகியவற்றுக்கான நேர்மையான தேன் சியமானவையென்று சட்ட பூர்வமாகத் ஒவ்வொருவரும் ஆட்படுத்தப்படலாம்
(3) இந்த உரிமைகளையுங் கடமைக சங்கத்தின் நோக்கங்களுக்குங் கொல் உபயோகித்தலாகாது.
8.
இப்பிரசுரத்தில் எடுத்தோதப்பட்ட6 உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் ஆகிய நோக்கத்துடன், எக்கருமத்தையேனு ஈடுபடவோ எவ்வரசுக்கேனும் எக்
கேனும், எவ்வித உரிமையையும் அலி
II அறிவு விரு
இக்காலத்தில் முதன்முறையாகப் தகைய பிரசுரம் தோன்றியதைப்பற். இப்பிரசுரம் பல்லாற்றணும், இன்று வுலகிலே தோன்றக்கூடிய ஒரு பத் எண்ணற்ற வேறுபாடுகளுள ; எனினு மான பத்திரம், நிறையாட்சியுடைய பட்டுள்ளது. சுருவதேச உரிமை மு போல் சட்டபூர்வமாகக் கட்டுப்படுத்தும் விடினும், இது அறமுறையிலும் அர மேற் பல கடமைகளைச் சுமத்துகின்ற மல் யாங்கணும் யாவருக்குமுள்ள இதுவரை முகிழ்த்தவற்றுள் பலராலு என்ற முறையில் இப்பிரசுரம் மிக்க லேயே முதன்முறையாகப் பெரும்பாடு அடிப்படைக் கொள்கைகளைப்பற்றி இட் வந்துள்ளன.

9
முகத்துக்கு ஆற்றவேண்டிய கடமை வரின் தனித்தன்மை கட்டுப் பாடற்ற
T6óT5.
ங்களையும் அனுபவிக்கையில், மற்றை ங்களையும் எற்று உரிய மதிப்பளிப்ப ம். பொதுவொழுங்கு, பொதுநலன் வைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அவ 3 தீர்மானிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகளுக்கே
ளையும், ஒருபொழுதும் ஐக்கியநாடுகள் iாகைளுக்கும் முரணன முறைகளில்
pl 30 வை எவற்றையேனும் இங்குகூறிய வற்றில் எதனையேனும் அழிக்கும் ம் ஆற்றவோ எவ்வியக்கத்திலேனும் கூட்டத்துக்கேனும் எம் மனிதனுக் ரிப்பதாக விளக்கஞ் செய்தலாகாது.
ந்தின் ஆக்கம்
பிரசுரத்தைப் படிப்பவர்கள் இத் றி வியப்படைதல் கூடும் ; ஏனெனில், நாம் கூடி வாழ முயலும் இவ் திரமன்று என்க. நாடுகட்கிடையே றும் இச் சிக்கலானதும் உறுதியானது 48 நாடுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப் றியின் மற்றைய இரு பகுதிகளையும் இயல்புடையதாக இப்பிரகடனமில்லா சியன் முறையிலும் உலக நாடுகளின் து. யாதொரு வேறுபாடும் பாராட்டா உரிமைகளைப் பற்றிக் கூறுவதாய் லும் எற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விளக்கம் சிறப்புடையது. உலக சரித்திரத்தி லான தேசங்கள் மனித உரிமைகளின் பிரசுரத்தின்மூலம் ஒருடன் பாட்டுக்கு
2.

Page 30
நாம் முன்னர்க்கூறியவாறு பிரசு அது தோன்றுவதற்குக் காரணமாய யுத்தமாகும் ; இன்னும் குறிப்பாகக் ஒருமித்துத் தாக்கிய பாசிசச் சத்திக வெகுகாலமாகிவிடவில்லையாயினும், றற்ற முறையில் எண்ணிப் பார்க்கத் யுத்தத்தின் நிகழ்ச்சிகளும் அவற் களாகத் தோன்றுவதால், யுத்தம் தோன்றுகிறது. ஆனல், யுத்தம் செயல்கள்தாம் உலகின் பெரும்பகு சத்திகளாக விளங்கின.
தற்காலத்தில், இப்பிரகடனம் ே இருந்தால், இவ்விளக்கம் அதைப் நாம் செய்துவந்த யுத்தத்திலிருந்து இ இந்த யுத்தம் மற்றைய Uயாவற்றிலு மூலாதார உரிமைகளையுஞ் சுதந்திரங்க டும் என்ற உலகமக்களின் அளப்பரி தாகும். இது அளவிலும் பெரியது. அரும்பாடுபட்டுக் காக்கப்பட்ட சுதந்திர வேண்டும் என்ற கேள்வி அடிக்கடி நாடுகளையும் அரசியலமைப்புக்களையும் ஞடைய மெய்யுணர்வு ஒன்றுக்கொ பினும், இந்த உணர்ச்சியில் ஒருமுக அது பொதுப் பகைவனின் மனிதத் ஒரு சான்றகும். மறுபடியும் பிளவுக வரும் இன்றைய உலகிலே இவ்வொ ளுதல் கடினமாயிருக்கலாம். ஆயினு அறவொழுக்கங்களையும் மனித சுத தலையாய் உலகங்கொண்ட வெறுப்பை அறிவிக்காவிடில், பிரகடனத்தைப்பற் முயற்சியும் உண்மையானதாகவோ ே
உரிமைப் 1941 ஆம் ஆண்டு சனவரி மா; யுத்தத்திலிறங்குவதற்கு ஓராண்டு நம்பிக்கை மிக்க குறைவாக இருந்த கள், தாம் கொங்கிரசுக்கு விடுத்த தம் நான்கு சுதந்திரங்களையும் பற்றி * நல்ல பாதுகாப்புடையதாக நாம் நான்கு மூலாதாரச் சுதந்திரங்களை ,
22

ரத்தின் மிக அண்ணிய முன்னறுபிருந்த சூழ்நிலை-இரண்டாவது உலக
கூறுவதானல் மனித சுதந்திரத்தை ளேயாகும். உலக யுத்தம் முடிந்து நாம் அதற்குள் அதைப்பற்றிப் பற்
தொடங்கிவிட்டோம். ஒருவிதத்தில், மின் விளைவுகளும் நம்பமுடியாதவை வெகுாலத்துக்கு முன்னிகழ்ந்ததாகத் நடந்த பொழுது, பாசிச ஆட்சிகளின் தியினர் எதிர்த்துப் போராடி வந்த
தான்றியதைப் பற்றி வியப்பெதுவும் போக்கிவிட உதவும். இப்பிரகடனம் இயல்பாகவே தோன்றியது. ஏனெனில், லும் (வாழும் உரிமையுட்பட) தங்கள் ளையும் நிலைநாட்டிப்பாதுகாத்தல் வேண் ப ஆர்வத்தின் விளைவாகவே எழுந்த வெற்றிக்குப் பின்னர், இவ்வளவு ங்கள் எதிர்காலத்திற் பாதுகாக்கப்படல் வற்புறுத்தப்பட்டு வந்தது. எல்லா மதங்களையும் சேர்ந்த மக்கள், தங்க ன்று எவ்வளவுதான் மாறுபட்டிருப் 5மாகப் பங்கு கொண்டனர் என்றல், தன்மை சிறிதுமற்ற கொடியபண்புக்கு ள் அதிகமாகி, பகைகளும் கடுமையாகி ற்றுமையுணர்ச்சியை மீண்டும் கொள் பம், அக்காலத்தில் அபாயத்திலிருந்த ந்திரங்களைத் தாக்கியவர்கள் மீது ஒரு யும் பற்றி யாதாயினும் ஒரு வழியில் றிப் பாடசாலைகளிற் கற்பிக்கும் எந்த பொருளுள்ளதாகவோ இருக்காது.
பிரசுரத்திற்கு தத்திலே, அமெரிக்க ஐக்கியநாடுகள் முன்னர், அச்சுநாடுகளை வெல்லும் காலத்தில், தலைவர் உரூசுவெல் அவர் செய்தியொன்றில், முதன்முதலாகத் க் கூறினர்; அவையாவன) ஆக்கமுயல்கின்ற எதிர்காலத்திலே,
அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்

Page 31
பட்டிருக்கும் உலகினை நாம் எதிர்பா பேச்சுச் சுதந்திரம் வெளியுறுத்தற் கனும் ஒவ்வொருவரும் தாம் விருப் சுத்ந்திரம் ; மூன்றவது, உலகெங்க திரம் 'என்பன.
இனிவரும் விளக்கங்களிலிருந்து உரூசுவெல்லின் நான்கு சுதந்திரங்கி யாகத் தோன்றக்கூடும். ஆனல் அவ ஒரு காரணமாகும் ; அன்றியும் அ ஒரு முன்மாதிரியாகவும் அமைந்தது
சிறிது காலத்துக்குப்பின், அதே திரு. சேர்ச்சிலும் “ அத்திலாந்திக்கு தித்து, “ அத்திலாந்திக்குச் சாசன ’ நிலைநாட்டிய பின்னர் அவைபோன் மென அது எடுத்துக் கூறியது. அச்சு 26 தேசப் பிரதிநிதிகள், 1942 ஆம் ஆ சாசனத்திற் கூறப்பட்ட கொள்கைகளை ஐக்கிய நாடுகள் பிரசுரத்திற் கையெ கை, விடுதலை, சார்பின்மை, சமயசு தத்தம் நாடுகளிலும் பிறநாடுகளிலு பாதுகாப்பதற்கும், எதிரிகளைப் பூர6 தெனத் தாங்கள் உறுதியாகக் க 1942 இல் நடைபெற்ற வாசிந்தன் ம மெச்சிக்கோ மகாநாட்டிலும் இக்கரு ஆம் ஆண்டு நடந்த தம்பேதனேக் துக்குப் பதிலாகத் தோன்றும் பு பணிகளுடன், “ மனித உரிமைகளை மதிக்கச் செய்தல் வேண்டும் ’ என்று
ஐக்கிய நாடுகள் ஏடு
இங்ங்ணமாக, யுத்தகால நிலைமை உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் வ போற்றும் ஒரு வருங்காலச் சமாதான மக்கள் உள்ளங்களிலும் உத்தியோக ஒடியாத ஒரு குறிக்கோளாக இருந்த மனித உரிமைகளைப்பற்றிய உரையா மாகக் கூறுதல் எற்புடைத்து. இத் கூடிய இத்தகைச் சிறந்ததொரு பிர

ர்க்கிறேம். முதலாவது,உலகெங்கணும்
சுதந்திரம் ; இரண்டாவது உலகெங் பிய விதத்தில் இறைவனை வழிபடுஞ் ணும் பயத்தினின்றும் நீங்கிய சுதந்
ம் பிரசுரத்திலிருந்தும் சனதிபதி *ளும் இக்காலத்தில் நிறைவற்றவை பற்றின் எளிமை அவற்றின்கவர்ச்சிக்கு வற்றின் பல்வேறு தன்மை சிறந்த
ஆண்டில் சனதிபதி உரூசுவெல்லும் தக் கடலில் யாதோரிடத்திலே ’ சந் த்தை உருவாக்கினர். சமாதானத்தை 1ற குறிக்கோள்களை அடையவேண்டு நாடுகட்கு எதிராகப் போரிட்டு வந்த ண்டு சனவரி மாதம், அத்திலாந்திக்குச் ாத் தாம் எற்றுக்கொண்டதாகக் கூறி பாப்பமிட்டனர். அத்துடன் “ வாழ்க் தந்திரம் ஆகியவற்றைக் காப்பதற்கும் ம் மனித உரிமைகளையும் நீதியையும் ணமாக வெல்வது இன்றியமையாத ருவதுவதாகவும் ஒப்புக்கொண்டனர். காநாட்டிலும், 1943 இல் நடைபெற்ற த்துக்களே வெளியிடப்பட்டன. 1944 கும் பிரேரணைகள், சருவதேச சங்கத் திய சருவதேசத்தாபனம், மற்றைப் யும் மூலாதாரச் சுதந்திரங்களையும் று ஆலோசனை கூறின.
யைப் பின்னேக்கி ஆயுங்கால், மனித லியுறுத்தி அவற்றை உறுதியாக்கிப் நிலையை ஏற்படுத்தல்வேண்டுமென்பது பூர்வமான பேச்சு வார்த்தைகளிலும் து புலப்படும்.
டல்களின் சரித்திரத்தை இங்கு சுருக்க தகைப் பெரிய பொதுவுடன்பாட்டுடன் சுரம் முடிவில் உருவாகக் காரணமா
23

Page 32
யிருந்ததற்காகவேனும் சருவதேச அ னத்தை இது தொடர்புபடுத்திக் க நன்றகும்.
1945 ஆம் ஆண்டு சன்பிரான்சிசுக்கே மிடப்பட்டபோதே, பிரசுரம் உருவா6 செயலுக்கு வந்ததும் சகல மனித பாதுகாப்பது சரித்திரத்தில் முதன் தேச சமூகத்தின் கடமையாயிற்று. தன் நாட்டிலேயுள்ள உரிமைகளைப் சமூகங்கள் பரந்த பொறுப்பொன்று மைகளுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள் அ மட்டுமன்றி, உலக சமூகத்தின் ே பிரிவுகள் வலியுறுத்தின. இதன் போராட்டத்திலே மிகச் சிறந்த முன்
மனித உரிமைபற்றிய ஆணைக்குழு :
1945 ஆம் ஆண்டு எட்டிற்கும் இடையே நடந்த நடவடிக்கைகள் கூறல்வேண்டும்.? சுருக்கமாகக் கூ படி, பொருளியல் சமூகமந்தணம் மாதம் மனித உரிமை ஆணைக்குழு முறையொன்றை வரையும்பணி ஐக்கிய அமெரிக்க அரசுகளைச்சேர்ந்த அவர்கள் தலைமையில் எட்டு அங் குழுவை மந்தனம் நிறுவியது.
கூறு 55-நாடுகளிடை, சமஉரிமை, தி அடிப்படையாகக் கொண்ட சமாதான, நட்புற பொருந்திய நிலைமையை எற்படுத்தும் நோக் வற்றை வளர்க்கும் :-
(அ) உயர்தர வாழ்வு ; நிறையுழைப்பு, பெ (ஆ) உலக பொருளியல் சமூக சுகவழிப் பி சருவதேச பண்பாடு, கல்வி, இவற்றில் (இ) இனம், பால், மொழி, மத வேற்று மூலாதார சுதந்திரங்கட்கு உலகமதிப்பு கூறு 56-கூறு 55 இற் கண்ட நோக்கங் கூட்டுறவுடன், ஒன்று சேர்ந்தும் தனித்தும் கூறுகின்றனர்.
பிேரகடனம் உருவானதைப்பற்றி இங்கு படிகளே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
24

ஜரசியற் செயன்முறையுடன் இப்பிரகட ாட்டுவதற்காவேனும் இதை அறிதல்
ாவில் ஐக்கியநாடுகளின் ஏடு கையொப்ப வதற்கு வழிவகுக்கப்பட்டுவிட்டது. எடு உரிமைகளையும் எல்லா இடங்களிலும் முதலாகத் திட்டப்படுத்தப்பட்ட சருவ அதுவரை, தனிமனிதனுக்குத் தன் பற்றித் திட்டப்படுத்தப்பட்ட சுருவதேச ம் ஏற்கவில்லை. தனிமனிதனின் உரி வனுடைய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு பொறுப்புமாகும் என்பதை எட்டின் விளைவாக மனித உரிமைளைப்பற்றிய னேற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டது.
முதற் கூட்டம்
1948 ஆம் ஆண்டு பிரசுரத்திற்கும் r ஓரளவு சிக்கலானவை என்றே றுவதானல், வட்டிற் கூறப்பட்டுள்ள ), 1946 ஆம் ஆண்டு பெப்புவரி வை அமைத்தது. மனித உரிமை இக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. 5 திருவாட்டி எலியனேர் உருசுவெல் கத்தினரைக்கொண்ட ஒரு வரைவுக் இக் குழுவில் ஒசுத்திரேலியா,
தன்முடிபு ஆகிய கொள்கைகளில் மதிப்பினை
விற்கு அவசியமான உறுதிப்பாடும் நல்வாழ்வும் கத்துடன் ஐக்கிய நாடுகள் சங்கம் பின்வருவன
ாருளியற் சமூக முன்னேற்றமும் விரிவும். ரெச்சினைகள், அவைபோன்றனவற்றைத் தீர்த்தல்,
ஒத்துழைப்பு. மையின்றி, யாவருக்குமுரிய மனித உரிமைகள்,
வ்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, இத்தாபனத்தின் உழைப்பதற்காக, எல்லா அங்கத்தினரும் உறுதி
கூறப்பட்டுள்ள வரலாற்றிலே, முக்கியமான

Page 33
சைன, சில்லி, பிரான்சு, இலெபனன்,
ஐ.அ.அ. ஆகிய எட்டு நாடுகளின் பிரதி இதற்கிடையில், தொடர்புள்ள விவரங்க ஆரம்பத்தில் உபயோகிக்கத்தக்க வா ஆக்குமாறு ஐக்கியநாடுகளின் செயல டார். புலம் அளந்து பலதேசங்களின் சுதந்திரங்களின் வரலாற்றைப் பின்(ே களை எடுத்துக்காட்டுவதாயும், பல தாயும் இருக்குமாறு ஓரளவு ஒன்றிே நோக்கமாகும்.
1947 ஆம் ஆண்டு சூன் மாதத்திற்க இப்பத்திரத்தை ஆலோசனைசெய்தது. ( ஆக்கிய வாசகம் வெவ்வேறு தேசங் மெய்யறிவும் மனப்பான்மையும் கெ நிதிகளாலே, முதன்முறையான ஆ காரணத்தாலும், முதல் வாசகத்தின் சி தங்கள் விவாதங்கள் பலனுள்ளவைகள தரிசியின் முதற் குறிப்பை யாவருஞ் தற்குப் பதிலாக அப்பணியை ஒருவே கருதியது. அதற்கிணங்க பிரான்சு ( இரெனேகாசின் அவர்கள், 44 கூ கொண்ட பத்திரமொன்றை ஆக்கினர். விவாதித்தபின்னர், எண்மரும் சேர்ந் முடிவாக்கி முழு ஆணைக்குழுவுக்கு அ
மனித உரிமை ஏடு பற்றிய ஆணைக்குழு
1947 ஆம் ஆண்டு திசெபம்பர் மாதம் டாவது கூட்டத்தில், ஆணைக்குழுவானது செய்து திருத்தியமைத்தது. அதே ச முடிவுஞ் செய்யப்பட்டது. பிரதானமாக பற்றிய ஒரு பிரகடனமா, சட்டத்தின் என்பதைக் குறித்து இதுகாலும் அ பல நாடுகள், கொள்கைகளை ஏற்றுக்ெ கட்டுப்படுத்தும் இணக்கத்திற் கையொ யாக நம்பினவர்கள் பிரகடனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவதுடன் அவற்றைக் க

ஐ. சோ. ச. கு., ஐக்கிய அரசாட்சி, திநிதிகள் அங்கத்துவம் வகித்தனர். ளைச் சேகரித்து, இவ்வுட்குழுவானது சகங்களின் குறிப்புருவமொன்றை ாளத்தலைவர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்
அரசியலமைப்பை ஆய்ந்து தனிச் னக்கி அறிந்து, பலபடிவ சிந்தனை நாடுகளும் ஏற்றுக்கெள்ாளத்தக்க மொழிய முயல்வதே பத்திரத்தின்
டிய முதற்கூட்டத்தில் எண்மர் குழு இங்ங்ணமாக, ஐ.நா. செயலாளரகம் களைச் சேர்ந்தவர்களும் வேறுபட்ட ாண்டவர்களுமான, எட்டுப் பிரதி ாயப்பட்டது. இவ்வேற்றுமைகளின் க்கலான தன்மையினலும்போலும், ாக இருத்தல் வேண்டுமாயின்,காரிய
சேர்ந்து திருத்தியமைக்க முயல்வ ர செய்வது நலமென்று இக்குழு தேசப் பிரதிநிதியான பேராசிரியர் றுகளையும் ஒரு முன்னுரையையுங்
இப்பத்திரத்தின் வாசகங்களைப்பற்றி த குழு தனது சொந்தக் குறிப்பை னுப்பிவைத்தது.
ழ இரண்டாவது கூட்டம்
ம் செனிவாவில் நடைபெற்ற இரண் து, குழுவின் வரைவினைப் பரிசீலனை வட்டத்தில் ஒரு மிக்க முக்கியமான த் தேவைப்படுவது கொள்கைகளைப் மூலங் கட்டுப்படுத்தும் ஓரிணக்கமா பிப்பிராய பேதம் இருந்துவந்தது. காள்ளுமாயினும், சட்டத்தின்மூலம் பீபமிட மறுக்கலாம் என்று உறுதி ஆதரித்தனர். மனித உரிமைகளை கடைப்பிடிப்பதாகத் தங்களைக் கட்டுப்
25

Page 34
படுத்திக்கொள்ளாவிடில், பிரசுரம் மென்றும் அதில் கையொப்பமிட்ட கைக்கொள்ளவோ புறக்கணிக்கவே கத்தை ஆதரித்தனர். 1947 ஆம் ஆ இரண்டாவது கூட்டத்திலே, சருவ பிரகடனம், ஒரிணக்கம், நிறைவேற் யுடைய ஒரு பத்திரமாயிருக்கவேண் இம்முறையில் மனிதஉரிமை முற பத்திரமாய் யாவருடைய ஒத்துழை எதிர்பார்க்கலாம்.
பிரகடனம், இணக்கம், நிறைே பிரிவுகளின் திட்டக் குறிப்புக்களையு! ஆணைக்குழு நியமித்தது. ஒவ்6ெ நன்கு கற்று விவாதித்தபின்ன பற்றிய குறிப்பைத் திருத்தியமை, கத்தை ஆணைக்குழு ஒவ்வோரங்க அனுப்பியது. ஐக்கிய நாடுகளின் தெரிப்புரைகள் பெறப்பட்டன. இ கங்களிலிருந்து வரைவானது இலெபனன் பிரதிநிதியான திரு. * ஒருபால் மிகச்சுருக்குமியல்பிற் பலவினங்களைச் சேர்க்குமியல்பிற்கு வின் வேலைகள் எடுத்துக்காட்டின.
பிரசுரத்தின் பருவரைவை ஏற்றுக்
1948 ஆம் ஆண்டு, மே, சூன் முறையாக இலேக்குசச்செசில் ச சொல்லாக ஆராய்ந்து பார்த்தது விளங்கிக்கொள்ளக்கூடிய வகையி மாகவும் இருக்கவேண்டுமென்பது பிராயம் எற்பட்டிருந்தது. அத்து துக்கள் வலியுறுத்தப்படல் வேண்டு யிருந்த வேற்றுமைகளை ஆணை விவாதங்களிலே தீர்க்கவேண்டியிரு
* பிரசுரம் தெளிவாகவும் சுரு எளதில் விளங்கக்கூடியதாகவும்
சாளிசு மாலிக்கு “ அகில மனித விதமும் அதன் கருத்தும்.” பக்கம் 18 ஆராய்ச்சிக்கும் அநுபவத்துக்குமான ஆ6ே
26

வெறும் சொல்லளவில் நின்றுவிடு வர்கள் தங்கள் வசதிக்கிணங்க அதைக் ா கூடுமென்றும் அஞ்சியவர்கள் இணக் ஆண்டு திசெம்பர் மாதத்திற் கூடிய இந்த தேச மனித உரிமை முறியானது, ஒரு றும் முறைகள் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளை எடுமென்று ஆணைக்குழு தீர்மானித்தது. தருக்கமுறையிலமைந்த பூரணமான ப்பையும் ஆதரவையும் பெறுமென்றும்
வேற்றும் முறைகள் ஆகிய இம்மூன்று ம் ஆராய்வதற்கு மூன்று செயற்குழுக்களை வாரு செயற்குழுவின் அறிக்கையையும் ர், நிறையாணைக்குழு, பிரகடனத்தைப் த்தது. பிரகடனத்தின் திருத்திய வாச
நாட்டிற்கும் குறிப்புரையின் பொருட்டு மற்றைய செயற்குழுக்களிடமிருந்தும் இக்குறிப்புரை தெரிப்புரைகளின் விளக் வரைதற்குழுவினல் திருத்தப்பட்டது. சாளிசுமாலிக்கு அவர்களின் கூற்றுப்படி கும் மற்றையதில் மக்களைக் கவரும் ம் இடையெழுந்த ஒருப்பாட்டை இக்குழு
கொள்ளல்
ன் மாதங்களில் ஆணைக்குழு மூன்றம் ந்தித்து, பருவரைவைச் சொல்லுக்குச் து. " மக்களாகிய நாம் ’ சிரமமின்றி ல், பிரகடனம் தெளிவாகவும் சுருக்க பற்றி இதற்கிடையில் ஒன்றுபட்ட அபிப் டன், பிரகடனத்தில் எத்தகைய கருத் }ம் என்பதுபற்றிப் பலநாடுகளுக்குமிடையே க்குழுவின் மூன்றவது கூட்டத்தின் நந்ததென்றும் தெரிந்தது : நக்கமாகவும் எங்குமுள்ள யாவருக்கும் இருக்கவேண்டுமென்பதிற் பொது உடன்
உரிமைகளின் பிரசுரம் : அது அமைக்கப்பட்ட 1. " மக்களாகிய நாமும் மனித உரிமைகளும் ; லாசனைகள் ” என்ற நூலிருந்து.

Page 35
பாடு இருந்தது என்பது பிரகடனப் ப விளங்கியது. ஆனல், பிரசுரம் எத்த என்பதைப் பற்றி அபிப்பிராய பேத வந்தது.”
* பிரசுரம் உரிமைகளையும் சுதந்தி வேண்டுமென்றும், வரையறைகளும் க கத்திலேயே இடம்பெறல் வேண்டுமெ6 நாடுகள் ஐக்கிய அரசு ஆகிய நாடுகளின்
* ஆனல், பிரகடனம் கூடியவரை தாயும் இருக்க வேண்டுமென்றும், வி அளித்துள்ள உரிமைகளிற் பொதுவா கூறும் பத்திரமாக இருக்கக்கூடாதென் கருதினர்.”
* கீழை ஐரோப்பிய நாடுகளின் களையும் சுதந்திரங்களையும் எடுத் அவற்றையனுபவிக்க என்னென்ன மென்று எடுத்துக்கூற வேண்டுமென்று களுக்கு எதிராக வேலைசெய்த நாசி முதலியோருக்கு இவ்வுரிமைகளும் சு, மென்றும் அவர்கள் விரும்பினர்.”
முடிவில், பிரகடனக் குறிப்பு ஏற்றுச் மாக வாக்களித்தனர். ஒருவரும் எதி வாக்களிக்காது விலகியிருந்தனர்.
இறுதியான வாசகத்தின் ஆக்கம்
சருவதேச உரிமை முடியின் இப்பகுதி அதைத் தாய்த்தாபனமாகிய, பொருள் அனுப்பியது. 1048 ஆம் ஆண்டு சூலை மந்தணம் யாதொரு மாற்றமுமின்றி ஐக்கியநாடுகள் சங்கத்தின் பிரதான அங் வைத்தது. அதே ஆண்டு செத்தெம்ப சபைக் கூட்டத்திலே இப்பத்திரம் பரிசீல அப்பொழுது ஐ. நா. இல் அங்க பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட பொதுச் ச பிரசுரம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.
* இந்த உரிமைகளும் சுதந்திரங்களும் ?-ப சங்கத்தின் பொதுத்தகவற் பகுதி வெளியீடு. 1950
8-Ꭱ 16880 (81Ꮾ8)

ருவரைவைத் திருத்தியமைக்கையில் கைய பத்திரமாயிருக்க வேண்டும் 5ம் இருந்தது என்பதும் தெரிய
ரங்களையும் நேராக எடுத்துக்கூற ட்டுப்பாடுகளும் கூடியவரை இணக் ன்றும் சைன, அமெரிக்க ஐக்கிய
பிரதிநிதிகள் கருதினர்.”
விரிவானதாயும் விளக்கமான ாலவே பலநாட்டு அரசாங்கங்களும் ன குறுகிய பண்புகளை எடுத்துக் எறும், பிரான்சு தேசப் பிரதிநிதி
பிரதிநிதிகள், பிரசுர உரிமை துக்கூறினல் போதாததென்றும்,
வழிவகைகளைக் 6ð)5L UITG5)GITT றும் கருதினர். சனநாயக நலன் க் கட்சியினர், பாசிசக்கட்சியினர் தந்திரங்களும் மறுக்கப்படவேண்டு
கொள்ளப்பட்டது. 12 பேர் சாதக ராக வாக்களிக்கவில்லை, 4 பேர்
யை ஆக்கிய பின்னர், ஆணைக்குழு ளாதார சமூக மந்தணத்திற்கு மாதம் செனிவாவிற்கூடிய அம் ப் பத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கமாகிய பொதுச் சபைக்கு அனுப்பி மாதம் பரிசிற் கூடிய பொதுச் ன செய்யப்பட்டது. த்துவம் வகித்த 58 நாடுகளின் பையின் மூன்ருவது குழுவினற் பிரசுரத்தைப்பற்றி எற்கெனவே
*கம் 13, நியூயோக்கு, ஐக்கியநாடுகள்
27

Page 36
விரிவான ஆராய்ச்சிகள செய்யப்பட 81 முறை கூடியது. இலெபனன் , அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற் லாகப் பிரசுரம் ஆராயப்பட்டது. கு வர்களிற் பெரும்பாலோருக்கு அப் சுரத்தைப்பற்றி விவாதிக்க வாய்ப் விரயம் என்று ஒருபோதும் கொ முன்னேறவிடினும் முடிவுகாணே குழுவினரிடம் காணப்பட்டது.
பிரசுரம் எப்படிப் படிப்படியாக என்பதை அறிந்துகொள்ள, குறிப் அவை பல நிலைகளிலும் மாற்றமை அடிமைத்தனம், சித்திரவதை ஆகி ஆராய்வதற்கு மிகவும் ஏற்றவை. பிக்கப்பட்டவரை இவை அடைந்துள்
செயலகத்தின் பருவரைவு-(இரு
சித்திரவதைக்கோ, வழக்கத்துக் யாதைக்கோ யாரையும் உட்படுத்தல அடிமைத்தனமும், கட்டான ஊ முரண்படுபவையாதலின், அவை கின்றன. ஆனல் யாவர்க்கும் கட்ப்ப சேவையிலே தனது நியாயமான ட லாம் ; ஒருவரின் வாழ்விற்குரிய உ கடமையைச் சார்ந்ததாகும். கட்டாய
அளிக்கப்படும் தண்டனையின் ஒருபகு
பருவரைவு ஆக்கும் எண்மர்குழு,
தனிக் கூறுகள்)
மனிதனின் கண்ணியத்துக்கொ வகைகளிலும் தடைசெய்யப்படுகிறது
குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படினு படுத்தலாகாது. - " மனித உரிமை ஆணைக்குழு (1 திசெம்பர் 1947 (இரு தனிக் கூறுக எல்லாவகையிலும் அடிமைத்த6 வாதாதலின், சட்ட மூலமாகத் தன
28

டிருந்தும், குழு இதனை ஆய்வதற்கு நாட்டுப் பிரதிநிதியான திரு. மாலிக்கு ற அக்கூட்டங்களில், ஒவ்வொரு சொல் ழுவின் கூட்டங்களுக்குச் சமூகமளித்த பொழுதுதான் முதன்முறையாகப் பிர புக்கிடைத்ததாகையால் இதனைக் கால ள்ளலாகாது. விவாதங்கள் துரிதமாக வண்டுமென்ற உண்மையான ஆர்வம்
ப் பல நிலைகளிலும் முன்னேறியது பிட்ட சில கூறுகளை எடுத்துக் கொண்டு டைந்த விதத்தை ஆராய்வது சிறந்தது. யவற்றைப் பற்றிய கூறுகள் இங்ங்னம் பிரசுரம் பொதுச் சபைக்குச் சமர்ப் ள மாற்றங்கள் பின்வருமாறு :
தனிக் கூறுகள்) கு மாறன தண்டனைக்கோ, அவமரி T57g. ழியமும் மனிதனின் கண்ணியத்துடன் இவ்வுரிகை முறியினலே தடுக்கப்படு ாடாயமைந்த யாதாயினும் ஒரு பொதுச் பங்கைச் செய்யும்படி ஒருவர் கேட்கப்பட ரிமையையும் வேலையில் அவருக்குள்ள ஊழியம் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புப்படி குதியாகவும் அமைதல்கூடும்.
முதலாம் கூட்டம் : சூன் 1947-(இரு
ாவாததாகிய அடிமைத்தனம், எல்லா
வம் ஒருவரையும் சித்திரவதைக்கு உட்
அங்கத்தினர்) இரண்டாம் கூட்டம், ir) |
ாம், மனிதனின் கண்ணியத்துக்கு ஒவ் டசெய்யப்படல் வேண்டும்.

Page 37
சித்திரவதைக்கோ, கொடிய, மன அவமரியாதைக்கோ ஒருவரும் உட்படுத்
மனித உரிமை ஆணைக்குழு, மூன்ற
கூறு) : 1. எவரையும் அடிமைத்தனத்திற்கு ஆளாக்கலாகாது.
2. எவரையும் சித்திரவதைக்கோ ெ இழிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைக்கோ தண்
பொதுச் சபையின் மூன்றவது குழு இம்மூன்றவது உட்குழுவினது விவாத பகுதி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதி களின் போக்கை ஒருவாறு அறிந்துகொ
கூறு 4
A/C 3/271 இலக்கமுள்ள பத்திரத்ை துக்குக் கொண்டுவந்தார். 4 ஆம் கூறு நிகழ் வரிசைக்கிரமமாக அடைந்துள்ள பத்திரத்தில் உள்ளது.
சோவியத்துச் சமூகவுடைமைக்குடியாட் பின்வரும் பகுதியைச் சேர்க்க :
* எல்லாவிதமான அடிமைத்தனமு செய்யப்படுகின்றன. இக்கொள்கை ( மறைவாக மீறப்பட்டாலும் சட்டப்படி
கியூபா
1, 3 கூறுகளுக்குப் பின்னர் இப்ட அகற்றிவிடுக.
இரண்டாவது பந்தியை, நியாயசம்பர் கூறும் பிரிவுடன் (கூறு 26 : நேர்மை பின்வரும் வசனத்தில் அமைத்துச்சே “ ஒருவரையும் கொடூரமான, அ. விரோதமான தண்டணைக்கு ஆளாக் கியூபாநாட்டுப் பிரதிநிதி 7 ஆம் கூற்று 4 ஆம் கூற்றின் கருத்தும் அடங்கியிருட்

ரிதத்தன்மையற்ற தண்டனைக்கோ தப்படலாகாது.
b கூட்டம், மே-சூன் 1948 (ஒரு
}, அல்லது கட்டாய ஊழியத்திற்கு
காடுமையான மனிதத்தன்மையற்ற
னைக்கோ ஆளாக்கலாகாது.
இக்கூற்றை விரிவாக ஆராய்ந்தது. தங்களின் பொழிப்பிலிருந்து ஒரு நிலிருந்து அவர்களுடைய விவாதங் ாள்ளலாம்.
தத் தலைவர், குழுவினரின் கவனத் வ குழுவுக்கு ஒப்புவிக்கப்படும் வரை மாற்றங்களின் பொழிப்புரை இப்
சிக் கூட்டரசு 4 ஆம் கூற்றுடன்
மம் அடிமை வியாபாரமும் தடை வெளிப்படையாக மீறப்பட்டாலும்
தண்டிக்கப்படல் வேண்டும்.”
பந்தி அணுவசியமாதலின் இதனை
தமான உரிமைகளைப்பற்றி மட்டும் பான வழக்கு விசார2%ண உரிமை) ர்க்க :
வமரியாதையான, வழக்கத்துக்கு கலாகாது : 1க்கு எடுத்துச்சொன்ன வாசகத்தில் பதை இங்கு குறிப்பிடல்வேண்டும்.
29

Page 38
உறுகுவே
இரண்டாம் பந்தியை இக்கூறின சோவியத்துச் சமூகவுடமைக் குட உடன் கவனிக்கவேண்டிய திருத்த மற்றைய பிரேரணைகளெல்லாம் நீ வேண்டிய பகுதிகளை மட்டுமே குறி விளக்கங்கள் கூறினர் :
திரு. கணுசு (கொத்தாரிக்கா), பிரெஞ்சு வாசகத்துக்கும் உள்ள ஆங்கிலத்தில் (ஒருவரையும் தம்மி திருக்கலாகாது) என்றும் பிரெஞ்சு படுத்தலாகாது’ என்றும் உள்ள * தம்மிச்சையின்றி ” என்ற அை எந்த வாசகம் உண்மையான ெ
பிரெஞ்சுப் பிரதிநிதி திரு. கிர வேண்டிய கருத்தை “ அடிமை குறிப்பதாகத் தோன்றுகிறது, என்
ஐக்கிய அரசாட்சியின் பிரதிநி “ அடிமைத்தனம்’ என்பது ஆ சையின்றியோ சேவைசெய்யும் ஒ விளக்கினர். எனவே ஆங்கிலத்தி மொழி இருப்பது அவசியம் என்று
நீக்கங்கள் மாற்றங்கள் ஆகி உள்ளுறுத்தப்படல் வேண்டுமென்ற திரு. சிமெனசு த அரெசகா (உரு
கூறு 4, “ ஒருவரும் சித்திரவை தன்மையற்ற தண்டணைக்கோ, ஆளாக்கப்படல் கூடாது” என்று திருத்தப் பிரேரணையின் (A/C 3/ திருத்தம் பொருளையுடைத்தாகும். பட்ட கூறு 4 இன் இரண்டாவது மென்றும் அவர் விரும்பினர்.
கூறு 4 நன்கு நிறைவாக்கப்பட் பட்ட கருத்துக்களை அடுக்கியவிதம் நிதி பெரசு சிசினெரா அவர்கள்
30

1ன்றும் நீக்கி 9 ஆங் கூற்றிற் சேர்க்க. டியாட்சிக் கூட்டரசின் பிரேரணை மட்டுமே மென்று தலைவர் கருதினர். ஏனெனில் க்கவேண்டிய, அல்லது மாற்றியமைக்க ப்பிட்டன என்க. குழுவினர் பின்வரும்
கூறு 4 இன் ஆங்கில வாசகத்துக்கும்
வேற்றுமைக்கு விளக்கங் கேட்டார். ச்ெசையின்றி அடிமைத்தனத்தில் வைத் ஈ மொழியில், “ ஒருவரையும் அடிமைப் அ . ஆங்கிலத்தில் உபயோகிக்கப்பட்ட டமொழி பிரெஞ்சிற் காணப்படவில்லை. தன்று திரு. கணுசு அறியவிரும்பினர்.
ம்பசு அவர்கள், கூறு 4 இற் கூறப்பட த்தனம்’ என்ற சொல்லே தனித்து ாறு கூறினர்.
தி திருவாட்டி கோபெற்று அவர்கள் ங்கிலத்தில் தம்மிச்சையாகவோ தம்மிச் ருவரின் நிலையைக் குறிக்கும் என்று தில் “தம்மிச்சையாக ” என்ற அடை லும் விளக்கினர்.
கியவற்றைக் கூருத திருத்தங்களே விதியைக் கடைப்பிடித்தல் கடினமென குவே) கூறினர். தக்கோ, மரணதண்டனைக்கோ, மனிதத் அவமரியாதையான நடவடிக்கைக்கோ அமையவேண்டும் என்பதே அவரது 268) நோக்கமாகும். எனவே அவரது ஆனல் அங்கினம் திருத்தியமைக்கப பந்தியைக் கூறு 9 இற் சேர்க்கவேண்டு
ட முழுமையெனினும் பெரிதும் வேறு அமைவாகவில்லை என்று கியூபாப்பிரதி கூறினர்கள். முன்னுள கூறுகளில்

Page 39
எலவே கூறப்பட்ட எண்ணங்கள் . போலக் காண்பதாக அவர் கூறினர் * மனிதர் யாவரும் சுதந்திரர்களாயுட களாயும் பிறக்கின்றனர் ” என்றும், 3 ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையுண்டு ’ எ அடிமைத்தனத்திலோ, அல்லது தம் திருக்கலாகாது ’ என்று கூறுவது அ( மையாகவோ மனிதத்தன்மையின்றி( டனையளித்தலும் ஆகா’ என்னும் ! தற்குப் பின்னர் “ மனிதத்தன்மையி யற்றதாகத் தோன்றுகிறது. ஏனென என்றலே அதனுள் மனிதத்தன்ன அதற்குப் பதிலாக “ வழக்கத்துக்கு
சேர்த்துக்கொள்வது எற்புடைத்து என்
ஐக்கியநாடுகளின் யுத்தக்குற்ற ஆ லிருந்து, நாசிகள் யுத்தக்கைதிகளை சோதனைகளுக்கு உபயோகித்தமை வெ6 நிதி திருவாட்டி இடத்தப்பு நினைவூ களுக்கும் கூறு 4, உபயோகப்படல்ே ஒருவரது சம்மதத்தைப் பெருமல் அ உபயோகிப்பது அடிப்படையான மனித என்று மூன்றவது குழுவின் அங் அபிப்பிராயங் கொண்டிருந்தனர் என் டியது அவசியம்.
திருத்தப் பிரேரணையைக் கொண்டு பித்த காரணத்தைக் கூறினல் திரு கொள்வது எளிதாகுமென்று ஒசுத்தி கூறினர்.
சோ. ச. கு. ஐ. பிரதிநிதி, தான் விளக்கல் வேண்டும் என்று அவர் சமர்ப்பித்தவர் முதலில் அதை விள எற்றுக்கொண்டார்.
சோவியத்துச் சமூகவுடைமைக் குடி பவலோ, கூறு 4 இற்குள்ள தனது தி பிரிவின் வாசகத்தைக் தெளிவாகவும் பதே தமது நோக்கமென்று கூறினர். தைச் சேர்ந்ததன்று, என்பதைச் சில தைக் குறிப்பிட்டு அடிமை எதிர்ப்

அதிலே திரும்பவும் கூறப்படுவது உதாரணமாக, கூறு 1 இல் ), சமத்துவ உரிமைகளை உடையவர் ஆம் பிரிவில், “ சுதந்திரமாய் வாழ ன்றும் கூறிய பின்னர் “ யாரையும் மிச்சையின்றி ஊழியத்திலோ வைத் வைசியமாகும். அன்றியும், “கொடு யோ . . . . . . . . நடத்துதலும் தண் பகுதியில் “கொடுமையாக ” என்ப ன்றி” என்று கூறுவது தேவை ரில் * கொடுமையான தண்டனை ” மையற்ற தண்டனையும் அடங்கும். விரோதமான தண்டனை” என்று ாறு அவர் கூறினர்.
ஆணைக்குழு நடத்திய விசாரணையி உயிர்ப்பகுப்புப்போன்ற வைத்தியச் ளியானதுபற்றி தென்மார்க்குப் பிரதி ட்டினர். இது போன்ற சம்பவங் வண்டும் என்று அவர் கருதினர். வரின் உயிருடலை வெட்டிச்சோதிக்க த உரிமைகளைப் புறக்கணிப்பதாகும் கத்தினர் அனைவரும் எகோபித்த Tபதை இங்கு தெளிவுபடுத்தவேண்
வந்தவர்கள் தாங்கள் அதைச்சமர்ப் த்தத்தின் நோக்கத்தை விளங்கிக் ]ரேலியப் பிரதிநிதி திரு. உவாட்டு
சமர்ப்பித்த திருத்தப் பிரேரணையை கேட்டுக்கொண்டார். பிரேரணையைச் க்குதல் ஆக்கந்தருமெனத் தலைவர்
பரசு ஐக்கியத்தின் பிரதிநிதி திரு. ருத்தப் பிரேரணையைக் குறிப்பிட்டு, ) வலிமையுடையதாகவும் அமைப்
அடிமைப்படுத்துதல் கடந்த காலத் பிரதிநிதிகள் ஏலவே கூறியுள்ள புத் தாபனத்திலிருந்து தமக்குக்
3.

Page 40
கிடைத்துள்ள கடிதத்தால் ஆபிரிக்கா சில பகுதிகளிலும் சிலவகையான லிருப்பது தெரிவதாக கூறினர். படுகிறது என்பதைத் தெளிவாகக் கூறு 4, செயற்சிறப்பின்றி வெறும் விடும் என்றும் அவர் கூறினர்.
அடிமை வியாபாரம் செய்பவர்கள் காக அடிமை வியாபாரத்தை ஆ அமெரிக்க அரசியலமைப்பைப்பற்றி அடிமைத் தனத்தை மட்டுமன்றி அ வேண்டுமென்று கூறியுள்ளதை அ6 ஆனல் நற்பேறற்ற முறையில் மகாக விட்டது என்பது இலட்சம்பேர் அடிை கிறது. இவ்வெண்ணிக்கை சரியான இன்னும் இருந்து வருகிறது என்ட பிரிவுகளிற் கூறப்பட்ட உரிமைகளைப்பழ கடமை என்று அவர் விளக்கினர்.
இந்நியதியை மீறுகிறவர்கள் சட் வாசகத்தையும் சேர்க்கவேண்டுமென பினர். மனிதனை ஒருயிரல் பொருள் மறைவான காரியங்களைச் செய்வது பகுதிகளில் சேவகச்சேவை முறைப் பழக்கங்களை மேற்கொள்ளுவதும் கு
அடிமைத்தனத்தை மறுபடியும் அவ்வடிமைத்தனம் ஐக்கியநாடுகள் வொரு பிரச்சினை என்பதைக் காட்டு
பிரசுரம் முன்னேற்றத்தைக் குறிக் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான அது ஆரம்பப்படியாக உள்ளதென் அக்குயினுே கூறினர்.
கூறு 4 இன் இரண்டாவது பந் கொண்டுவந்த பிரேரணை ஏற்றுக்ெ ஞர். தேசத்துக்குத் தேசம் பழக்கவி மில்லாத தொன்று இழிவானதாய தங்கள் சித்திரவதைச்சாலைகள் முற் நாசிக்கட்சியினர் வாதாடியிருக்கக்கூ அவற்றை உபயோகிப்பது வழக்கமா கூடும் என்க.
32

விலும் ஆசியாவிலும் அமெகிக்காவிற் அடிமைத்தனங்கள் இன்னும் வழக்கி எனவே அவ்வழக்கம் தடைசெய்யப் கூறுவது அவசியம் ; இன்றேல் சரித்திரச் சிறப்புடையதாய்ப் போய்
செம்மையாகத் தண்டிக்கப்படுவதற் ணையால் தடைசெய்வது அவசியம். பேச்சொன்றில் திரு. செபேசன் டிமை வியாபாரத்தையும் தடைசெய்ய பர் குழுவினருக்குச் சுட்டிக்காட்டினர். பை இதை எற்றுக்கொள்ள மறுத்து மயாக வாழ்கின்றனர் என்று கூறப்படு தாக இல்லாவிடினும் இவ்வழக்கம் பதில் ஐயமில்லை. எனவே ஆரம்பப் ற்றி உறுதியளிப்பது ஐக்கிய நாடுகளின்
டப்படி தண்டிக்கப்படுவார்களென்னும் ாறு சோவியத்துப் பிரதிநிதி விரும் ாாகக் கருதுவது குற்றமாகும். ஒளிவு ம் இலத்தீன் அமெரிக்காவின் சில படி வழக்கிலிருக்கும் அநாகரிகமான நற்றமாகுமென அவர் கூறினர்.
புகுத்துவதற்கு நாசிகள் முயன்றது. ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தவேண்டிய கிறது. கும் திட்டமான ஒரு பத்திரமென்றும், அரசியற்றத்துவத்தின் வளர்ச்சிக்கு ாறும் பிலிப்டைன் பிரதிநிதி திரு.
தி சம்பந்தமாகக் கியூபாப் பிரதிநிதி 5ாள்ளத்தக்கதன்று என அவர் கருதி பழக்கங்கள் மாறுபடுகின்றன; வழக்க ருக்கவேண்டுமென்ற அவசியமில்லை ; றிலும் சட்டத்திற்கியைந்தவையென்று டும். ஏனெனில் நாசிச் சேர்மனியில் யிருந்துவந்ததென அவர் சொல்லல்

Page 41
கூறு 4, முதன மூனறு கூறுகளி கூறுகிறதென அவர் கருதவில்லை. விடவியலாத, உயிர்நிலையாயமைந்த சில திட்டமாக எடுத்துக் கூறுகிறது. அநீ விருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் சுத நினைவில் வைத்தல்வேண்டும்.
கூறு 4 இன் முதற் பந்தியிற் கூற நாகரிக நிலையிலே பொதுவாக எற்று லாமாயினும், இலட்சக் கணக்கான மக்க ஆண்டுக்குமிடையில் அடிமைகளைப் ே போலந்துப் பிரதிநிதி திருவாட்டி கலி கள் யாவரும் இழிவுபடுத்தப்பட்ட விதL மாகப் போலந்துமக்கள் மிக்க மோசட பெரும்பாலோர் இன்னும் இடமற்றேர் றனர்.
அடிமைமுறை இன்னும் இருக்கின்ற அறிக்கையில் இதற்கு ஒருதாரணத்ை லுள்ள பிரதேசங்களில் சிறு பெண் காணப்படுகிறது.
அடிமை முறையும் அடிமை விய சட்டமூலம் பாதுகாப்பளிப்பது சோவியத் நோக்கமென்றும் அவர் கூறினர்.
ஒட்சுபோட்டு அகராதியிற் கொடுக்கப்ட “ அடிமைத்தனம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ற சொல்லை நீக்கிவிடுவது நலமெ6 துள்ளதாக, ஒசுத்திரேலியாப் பிரதிநிதி முதலாம் இரண்டாம் பந்திகளில் பதிலாக “நன்றன்று ” என்று கொள் ரித்தார். “ கூடாது” என்றசொல் இ ஒரிணக்கமாயிருப்பதுபோலக் காட்டுமென் களில் அல்லல்கள் எற்படக்கூடுமென்று உறுகுவேப் பிரதிநிதி திரு. சுமெெ பிரேரணையே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிரேர2ண அது தங்கள் பேராட்குழுவின் கருத்,ே யென்று கூறினர். ஒருவரைத்தம்மிச்ை வாயினும் அடிமைத்தனத்தில் வைத் இக்கருத்து கூறு 4 இலே தெளிவாகக்

ற் கூறப்பட்டுள்ளதையே திருப்பிக் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி யென முக்கியமான உரிமைகளை இக்கூறு தியைக் கண்டு மனிதன் வாளா திரம் தோல்வியடைகிறதென்பதை
ப்பட்டுள்ள கொள்கைகள் தற்கால கொள்ளப்பட்டனவாகக் காணப்பட ள் 1939 ஆம் ஆண்டுக்கும் 1944 ஆம் பால நடத்தப்பட்டார்களென்பதை |நெளகா சுட்டிக்காட்டினர். அவர் ) யாவருமறிந்ததேயாகும். முக்கிய 2ாக நடத்தப்பட்டனர். அவர்களிற் க்கான இருப்பிடங்களில் வசிக்கின்
து. பொறுப்பாட்சி மந்தணத்தின் தக் காணலாம். பொறுப்பாட்சியி களை விற்கும் பழக்கம் இன்னும்
ாபாரமும் இருக்கும் இடங்களில் தரசு கொண்டுவந்த பிரேரணையின்
பட்டுள்ள கருத்தைப் பார்த்தபிறகு முன்னுள்ள “தன்னிச்சையின்றி ” ன்று தீர்மானத்துக்குத் தாம் வந்
திரு. உவாட்டு கூறினர்.
* கூடாது ’ என்ற சொல்லுக்குப் rளும்படி அவர் முறையாகப் பிரே ப்ப்த்திரம் ஒரு பிரசுரமாயிராமல் ாறும், அதனல் தேசீயச் சட்டசபை ம் அவர் கூறினர். னசு த அரெசகா, சோவியத்தின் ாகளுக்குள்ளே திட்டமானதாயினும் தாடு பூரணமாக ஒத்திருக்கவில்லை செப்படியாயினும் இச்சைக்கெதிராக த்திருப்பது ஒழிக்கப்படல்வேண்டும். கூறப்படல்வேண்டும்.
33

Page 42
மரணதன்டனையை அனுமதித்த ஆட்காப்புரிமையுடன் இயைந்துவரா
கூறு 4 ஐப் பற்றிய விவாதத்தி இந்திய அரசியற்றிட்டத்திற் காண அபிப்பு கூறினர். மன்சுபீல் பி முதலியோரின் சாதனைகள் அடின் செய்துள்ளன. இன்னும் இலட்ச அது மனித சமுதாயத்துக்கே அ யாக்கவோ தம்மிச்சையின்றி அ கூடாது’ என்ற வாசகம் அடின மானது என்று அவர் கூறினர்.
“ தம்மிச்சையின்றி ” என்ற செ வேண்டுமென்றும் அவர் கருதிஞ அல்லது தொழிலொப்பந்தத்தைக் அடிமைத்தனம்’ என்ற சொற்ருெ
கியூபாப் பிரதிநிதி திரு. பெரேசு தப் பிரேரணையின் முதற்பகுதியை
பற்றித் தனியாகக் குறிப்பிடவேண் தொன்றகும் என்று அவர் கூறின யே அடிமை வியாபாரத்தைத் திட்ட எற்பட்டிருந்தன.
மூலவாசகத்தினின்றும் குறிப்பா மையால் திரு. இரதிவணுேவிக்கு ரணையை ஆதரித்தார். பிரச்சினை களுடன் சேர்ந்த முக்கிய இய6 அது கொண்டிருந்தது. கூறு இக்கூறு மீளவுஞ் சொல்லுதலால் ( கப்பட்டது. அது அத்தகைத்தன்று பிறந்தனர் எனினும் அவர் அவ்வ
பிரசுரத்தின் பருவரைவு, தெ அடிமைத் தனங்களுக்கு மட்டுமன களுக்கும் பொருந்துவதாக இருத பொருளாதார நிலைமைகளால் புதி தனம் தோன்றியுள்ளதென்றும், கூறினர்.
34

5ல் கூறு 3 இற் கூறப்பட்டிருக்கும் து என்றும் அவர் கூறினர்.
ல் எழுந்த பிரச்சினைகளனைத்தும் புதிய ப்படுவதாக இந்திய்ப் பிரதிநிதி திரு. ரபு, உவில்பபோசு, சகரி, மக்கோலே மைத்தனத்தின் தீமைகளை நன்குணரச் க்கணக்கான அடிமைகள் உளரெனில் வமானமாகும். “எவரையும் அடிமை டிமைத் தனத்தில் வைத்திருக்கவோ ம வியாபாரத்தையும் தடுக்கப்போது
ாற்றெடர் கூற்றில் கட்டாயம் இருத்தல் றர். ஏனெனில், ஒருவகை இராணுவ குறிக்க இந்தியாவில் “தம்மிச்சையான றடர் உபயோகிக்கப்படுகிறது என்க.
சிசுனெரோசு, சோவியத்தரசின் திருத்
ஆதரித்தார். அடிமை வியாபாரத்தைப் எடும் என்ற பிரேரணை மிகச் சிறந்த ர். 1817 ஆம், 1835 ஆம் ஆண்டுகளிலே மாகத் தடைசெய்யும் உடன்படிக்கைகள்
"கவும் ஆற்றல் உள்ளதாகவும் இருந்த (யூகோசிலாவியா) சோவியத்தின் பிரே 1யைச் சார்ந்த மறைவான பழக்கங் ல்புகளையும் தண்டனைக்குரியவிதிகளையும் 1, 3 ஆகியவற்றைப் பொருளளவில் இது நீக்கப்படல் வேண்டும் என்று தெரிவி ; மனிதர் சமமாயுஞ் சுதந்திரமாயும் ாறிருப்பர் என்பதாகாது.
ளிவாகத் தெரிகிறவகைகளைச் சேர்ந்த *றி எல்லாவகையான அடிமைத்தனங் த்தல்வேண்டும் என்றும் தற்காலத்துப் யதொரு வகையைச் சேர்ந்த அடிமைத் வெனிசூலாப் பிரதிநிதி திரு. பிளாசா

Page 43
அதை மனதிற்கொள்ளும்பொருட்டு
தெளிவாயமைப்பதன் பொருட்டும் பின் ரித்தார். -
* மனிதனுடைய சுதந்திரத்தையு
லேனும் தாழ்த்தும் தொழில் நிலை முறையொன்று எலவே வழக்கிலில்லி
“ வழக்கத்துக்கு விரோதமான த உகந்ததன்று என அவர் கருதி கூறப்படும் இழிவான தண்டனை புகுத்தப்படக் கூடிய முன்னேற்ற குறிப்பிடுவதாகக் கொள்ளப்படலா
கூறு 4 இன் அடிப்படையான ப மைத்தனங்களையும் தடைசெய்வதோடு சுப் பிரதிநிதி திரு. காசின் விளக்கினர். உள்ள அடிமைத்தனங்களையும் அடக் வேண்டுமென்று மனித உரிமை ஆணை ம்பு’ என்னும் சொல் நாசிகள் யுத்த கள், குழந்தைகள் ஆகியோரின் வியா களையும் அடக்கும். பிரெஞ்சு மொழி தனம்’ என்பதற்குப் பொருளேயில்லை
சோவியத்தரசின் திருத்தப் பிரேரனை எதிர்த்தார். ஏனெனில், அது சட்டப்படி பதைக் கூறிச் சருவதேச உடன்படி விடுகின்றது என்க. 1926 ஆம் ஆண் பற்றிய உடன்படிக்கையொன்று ஆக்க சோவியத்தரசின் திருத்தப் பிரேரணை மற்றெரு முறைப்பாடாவது, அது தண்ட தவிர்ப்பைப்பற்றிக் கூறவில்லை என்பதா
சோவியத்தரசின் திருத்தப் பிரேர ஒசுத்திரேலியப் பிரதிநிதி கூறியவற்றை பிரதிநிதி திரு. சாந்தா குரூசு கூ 4 இற் குறிப்பிடுவதாஞல், மற்றைய அப்போது இது ஒரு பிரகடனமாயிரா றிருக்கும் என்று கூறினர்.
உக்கிரேனிய சோவியத்துச் சமூகவுை கெஞ்செங்கோ, பருவரைவுப் பிரகடன

ம் இப்பொழுதுள்ள வாசகத்தைத் எவரும் திருத்தத்தை அவர் பிரே
ம் கண்ணியத்தையும் எவ்விதத்தி மைகளை அகற்றுவதற்கான சட்ட ாவிடின் அமைக்கப்படல் வேண்டும்.
ண்டனைகள் ” என்று குறிப்பிடுவது னர். ஏனெனில் அது, கூற்றிற் களை மட்டுமன்றிப் பிற்காலத்திற் மடைந்த தண்டனை முறைகளையும் ம் ” என்க.
ருவரைவு எல்லாவகையான அடி நிற்கவில்லை என்பதைப் பிரெஞ் மறைமுகமாகவும் இரகசியமாகவும் கக்கூடிய சொற்றெடரைச் சேர்க்க க்குழுவினர் விரும்பினர். “ தொழு க்கைதிகளை நடத்திய வகை, பெண் பாரம் முதலியனபோன்ற இயல்பு பில் “தன்னிச்சையான அடிமைத்
என்றும் அவர் கூறினர்.
னயின் இரண்டாம் பகுதியை அவர் டி தண்டிக்கப்படல் வேண்டும் என் க்கைகளைப்பற்றி யாதுங் கூருது னடு செனிவாவில் அடிமைத்தனம் ப்பட்டது என்பதை மறக்கலாகாது. யின் இரண்டாவது பகுதியிலுள்ள னையைப் பற்றிக் கூறுகிறதேயன்றித் கும். ணையின் இரண்டாம் பகுதிபற்றி )த் தாம் ஆமோதிப்பதாகச் சில்லிப் றினர். தண்டனையைப்பற்றி கூறு கூறுகளிலுங் குறிப்பிடல்வேண்டும். ாமல் ஒருடன்படிக்கையைப் போன்
மைக் குடியரசின் பிரதிநிதி திரு. ாத்தின் முதன்மூன்று கூறுகளும்
35 ܪ

Page 44
வாக்களிக்காது சிலர் விலகியிருந் எற்றுக்கொள்ளப்பட்டன என்பதை எற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று தாப்
இக்கூற்றின் முதற்பந்தி நன்கு நடைபெற்ற விவாதங்களிலிருந்து “ தன்னிச்சையின்றி ” என்ற சொ லிருந்து தப்ப ஒரு வழியமைத்து கருதுவதாக அவர் கூறினர். எனெ தங்களிடமுள்ள அடிமைகள் தம்ட றுள்ளனர் என்று கூறிப் பிரசு மாகத் தப்பிக்கொள்ளல் முடியும்
அடிமை வியாபாரம் இன்னும் நாசிகளின் ஆட்சிக் காலத்தில் பட்டது என்பதையும் யாரும் மறு தனத்தைத் தடைசெய்வதற்குப் ட அமைப்பது இன்றியமையாததாகும்
சோவியத்தின் திருத்தப் பிரேரை மேற் கடமைகளைச் சுமத்துவதால் வாதிக்கப்பட்டது. இந்தவாதம் செ? கொள்கையை மீறுகிறவர்கள் தண் யன்றி எங்ங்ணம் தண்டிக்கப்படவே
கூறு 4 ஐப் பற்றிய பொதுவிவா தார்.
சோவியத்துப் பிரதிநிதி பிரேரி; சனையிற் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தை ஒ; லாப் பிரதிநிதி திரு. பிளாசா :-
பிரகடனத்தில் அமைக்கப்படும் தனங்களையும் குறிக்கிறதென்ற ந பிரேரணையை விலக்கிவிடுவதாகக் ச பனமாப் பிரதிநிதி திரு. தலி விலக்கிவிட்டார்.
உருகுவேப் பிரதிநிதியின் பிரேர 30 பேர் பாதகமாகவும் 6 பேர் வாக்களிக்காமலிருந்தனர். பிரேர6ை
36

தபோதிலும் பாதக வாக்குக்களின்றி க் குறிப்பிட்டு கூறு 4, ஒருமனதாக நம்புவதாகக் கூறினர். . .
தெளிவாயில்லை என்பது அதைப்பற்றி
தெரிகிறது. ஆங்கில வாசகத்தில் ற்றெடர் இருந்தால், அது கட்டுப்பாட்டி துக்கொடுப்பதாய் முடியுமென்று தாம் ானில் அடிமைகளை வைத்திருப்பவர்கள், மிச்சையாகவே அடிமைத்தனத்தை எற் ரத்தின் கட்டுப்பாடுகளினின்று தந்திர
என்க.
நடைபெற்றுவருகிறது என்பதையும் அடிமைத்தனம் மறுபடியும் புகுத்துப் றுக்கமாட்டார்கள் ; எனவே, அடிமைத் பிரசுரத்திலே குறிப்பான தடை ஒன்று
).
ணயின் இரண்டாவது பகுதி நாடுகளின் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதென்று ல்லாது. ஏனெனில், திருத்தப்பிரேரணை ாடிக்கப்பட வேண்டுமென்று கூறுகிறதே ண்டுமென்று கூறவில்லையென்க.
தம் முடிவுற்றதாகத் தலைவர் தெரிவித்
த்த வசனம், வெனிசுலாவின் ஆலோ த்துள்ளதாகக் காணப்படுகிறதாக வெனிசு
வசனம் எல்லா வகையான அடிமைத் ம்பிக்கையிலே தாம் தமது திருத்தப் கூறினர்.
யன் தமது திருத்தப் பிரேரணையை
ணை தலைவரால் வாக்குக்கு விடப்பட்டது.
சாதகமாகவும் வாக்களிக்க, 8 பேர் ண தள்ளப்பட்டது.

Page 45
தாம சமாப்பித்த பிரேரணையின் பிரித்து வாக்கெடுக்கவேண்டுமென்று ( கூறினர். முதலில் “ எல்லா வித வியாபாரமுந் தடைசெய்யப்படுகின்றன யுள்ள பகுதியும் எடுத்துக்கொள்ளப்ப கத்துக்குப் பதிலாக அமைக்கப்பட்ட வாக்கும் ; அங்ங்ணமின்றி, அடிப்படை கொண்டால் அது கூறியது கூறலாய்
கியூபாப் பிரதிநிதி திரு. பெரெசு தத்தை மூலவாசகத்துடன் சேர்த்து பிரேரித்தார். சில்லிப் பிரதிநிதியும் ஆலோதித்தனர்.
சோவியத்தின் திருத்தப்பிரேரணை மூ கொள்ளப்பட்டால், தாம் அதற்கு சீனப்பிரதிநிதி கூறினர். அடிமை வளவோ ஆராயவேண்டியிருக்கிறது. வாசகம், மூலவாசகத்தை நிறைவேற். தாகவே அமைந்துள்ளது என்றுங் ச
சோவியத்தின் திருத்தப் பிரேரணை றுக்கொண்டாலும், அதன் கருத்து மாகவோ பாதகமாகவோ தாம் வ மாலாப் பிரதிநிதி திரு. காசியாபெள பிரகடனத்தில் இடம்பெறுவதைவிட பெறுவதே எற்புடைத்தென்பது அவ
சோவியத்துக் குடியரசின் பிரேரணை என்பதை நிச்சயிக்கவே வாக்கெடுக் வேண்டிய வரிசை, ஒரு உபகுழுவி மென்றும் தலைவர் அறிவித்தார்.
சோவியத்துக்குடியரசின் திருத்தப் பிரகடனத்தின் கூறு 4 இற் சேர்ப்பை களிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். பின்
சாதகமாக : ஆசென்றின, பெல்சி யத்துச் சமூகவுடைமைக்குடியரசு, சில் தொமினிகன்குடியரசு, ஈக்குவடோர்,ட

வாசகத்தை இரண்டு பிரிவாகப் சோவியத்தின்பிரதிநிதி திரு. பவுலோ iமான அடிமைத்தனமும் அடிமை ’ என்ற பகுதியும், பின்னர் எஞ்சி -ல் வேண்டும். ஆணைக்குழுவின் வாச முதற்பகுதி பிரச்சினையைத் தெளி வாகசத்தை அவ்வாறே வைத்துக் முடியும். w
சினெரோசு, சோவியத்தின் திருத் எடுத்துக்கொள்ளல் வேண்டுமென்று பிரெஞ்சுப் பிரதிநிதியும் அதை
முலவாகசகத்துக்குப் பதிலாக எடுத்துக்
எதிராக வாக்களிக்கப் போவதாக வியாபாரத்தைப்பற்றி இன்னும் எவ் அன்றியும், திருத்தப் பிரேரணையின் றுவதற்கான வழியொன்றைக் கூறுவ உறிஞர்.
ாயைத் தாம் கொள்கையளவில் ஏற் க்கு அல்லது அமைப்புக்குச் சாதக ாக்களிக்க முடியாதென்று கெளத ார் கூறினர். ஏனெனில் அவ்வாசகம் மனித உரிமை ஒப்பந்தத்தில் இடம் ர் கருத்தாகும் என்க.
யை ஏற்றுக்கொள்ளுதவதா இல்லையா கப்படுமென்றும், பகுதிகள் அமைய னராற் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படலா
பிரேரணையிலுள்ள முதற்பகுதியைப் தப் பற்றிப் பெயரழைமுறையில் வாக் வருமாறு வாக்களிக்கப்ட்டது :-
பம், பிரெசில் பைலோவிரசிய சோவி லி, கியூபா, செக்கோசுலோவாக்கியா, ரொன்சு, கிரீசு, ஒண்டுறேசு,இலெபனன்.
37

Page 46
மெற்சிக்கோ, பணுமா, பெரு, போலந் மைக்குடியரசு, சோவியத்துச் சமூகவும் வெனிசுலா, யூகோசிலாவியா,
பாதகமாக : ஒத்துரேலியா, கன மாலா, ஐசுலநது, இந்தியா, நெத6 பிலிப்பைன்சு, சுவீடன், சிரியா, ஐக்கிய அரசாட்சி, ஐக்கிய அமெரிக்க
வாக்களியாதவர் : அபுகனித்தான்
சாதகமாக 22 பேரும், பாதகமாக எற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 3 பேர் வ
சோவியத்து குடியரசின் திருத்த! தலைவர் வாக்கெடுப்புக்கு விட்டார்.
பாதகமாக 22 வாக்குக்களும் சாத 9 பேர் வாக்களிக்கவில்லை. பிரேரணை
கியூபாப்பிரதிநிதி திரு. பெரெசு கிெ கொண்டார்.
6.
ஆங்கில வாசகத்தில் “தன்னிச்சை பிரேரணை தலைவரால் வாக்கெடுப்புக்
பிரேரணை எற்றுக்கொளப்பட்டது. 15 பேரும் வாக்களித்தனர். 4 பேர்
பிரகடனத்தின் பருவரைவு முழுவ ஆகிய சொற்களுக்குப் பதிலாக “ உபயோகிக்குமாறு பிரேரணை யொன உவாட்டு கொண்டுவந்தார்.
இப்பிரேரணை எற்றுக்கொள்ளப்பட மாக 6 பேரும் வாக்களித்தனர். 15 ஆங்கில வாசகத்தில் “ தன்னிச்சை முதலாம் பந்தியைத் தலைவர் வாக்ெ அங்ங்ணம் திருத்தப்பட்ட ஆங்கில கொள்ளப்பட்டது. சாதகமாக 35 பே வாக்களிக்கவில்லை. 4 பேர் வாக்களில்
இரண்டாம் பந்தி தலைவரால் வாக்
38

து, உக்கிரேன் சோவியத்துச் சமூகவுடை டைமைக் குடியரசு ஐக்கியம், உருகுவே,
ா, சீனம், தென்மாக்கு, குவாத்தி ந்து நாடுகள், நியூசிலந்து, நோவே, துருக்கி, தென்னபிரிக்க ஐக்கியம், அரசுகள்.
எகித்து, எதியோப்பியா.
17 பேரும் வாக்களிக்கப் பிரேரணை ாக்களியாது விலகியிருந்தனர்.
பிரேரணையில் இரண்டாம் பகுதியைத்
கமாக 10 வாக்குக்களுங் கிடைத்தன. எயின் இரண்டாம் பகுதிதள்ளப்பட்டது.
னரொசு, தமது பிரேரணையை விலக்கி
யின்றி ” என்ற சொற்றெடரைநீக்கும் கு விடப்பட்டது.
சாதகமாக 17 பேரும் பாதகமாக
வாக்களிக்கவில்லை.
பதிலுமுள்ள “ ஆகாது ”, “ கூடாது ”
நன்றன்று ’ என்ற சொற்றெடரை ன்றை ஒத்திரேலியப் பிரதிநிதி திரு.
வில்லை. பாதகமாக 17 பேரும் சாதக
பேர் வாக்களிக்கவில்லை.
யின்றி” என்ற சொற்றெடரை நீக்கி, கடுப்புக்கு விட்டார்.
வாசகத்தின் முதலாம்பந்தி எற்றுக் ர் வாக்களித்தனர். பாதகமாக யாரும் பாதிருந்தனர். கெடுப்புக்கு விடப்பட்டது.

Page 47
40 பேர் சாதகமாகவும் ஒருவரிஎ கொள்ளப்பட்டது. ஒருவர் வாக்காளியா
உறுகுவே பிரதிநிதி திரு. சிமெனசு மறுபடியும் ஒரு திகுத்தப் பிரேரணை ( வாக்களியாயிருந்ததாக விளக்கினார்.
தலைவர் கூறு 4 முழுவதும் ஏற்றுக் அங்கத்தினர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார் பட்டாலும் அக்கூற்றின் பகுதிகள், மு. மென்பது இப்போது தீர்மானிக்கப்பட குழு ஆலோசிக்குமென்றும் தலைவர் ?
திருத்தப்பட்ட கூறு 4 இற்கு சா பாதகமாக வாக்களித்தவர் ஒருவருமி யிருந்தார். இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்
அகில உலகப் பிரசுரம் ஏற்றுக்கொள்ள
இறுதியில் 1948 ஆம் ஆண்டு தி ெ பிரகடனத்தின் வாசகங்களும் மூன்றாம் றன. மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர், இரவு, பிரகடனம் பொதுச் சபையால் 6 சாதகமாக வாக்களித்தன. ஒருநாடும் நாடுகள் சமூகமளிக்கவில்லை. பை போலாந்து, செளதி அரேபியா ; உக்கிரே யூகோசிலேவியா ஆகிய எட்டு நாட்டி பிரகடனத்தை கொள்கையளவிலே த கூறுகளை (முக்கியமாகச் சுதந்திர நாடு போலத் தோன்றும் கூறுகளையும் திட்டமாக வகுத்துக்கூறப் பின்வாங்கு கொள்ளவில்லை யென்றும், பல கூ அளவு வலிமையுடையனவாகக் கா கச் சமாதானம் கூறினர்.'
பொதுச்சபையின் மூன்றாவது உட்கு லியப் பிரதிநிதி திரு. எபேட்டு எவ! வருமாறு கூறினார் :
" ஒருங்கமைந்த நாடுகளின் சமூகப் சுதந்திரங்களையும் பற்றிய ஒரு பிர முதன்முறையாகும். இப் பிரகடனம் களினதும் அபிப்பிராயத்தின் அதிக

1 மறுப்பின்றியும் இது ஏற்றுக் பிருந்தார்.
த அரெசகா, தாம் கூறு 9 இற்கு கொண்டுவர எண்ணியிருப்பதாலேயே .
கொள்ளுவது பற்றி வாக்களிக்கும்படி . முழுக்கூறும் கற்றுக்கொள்ளப் டிவில் எந்த வரிசையில் வரவேண்டு தென்றும், அதைப்பற்றி ஒரு உப் விளக்கினார்.
தகமாக 36 பேர் வாக்களித்தனர்; ல்லை : ஒருவர் வாக்களியாது விலகி டது. டது. - -
1. ! படல்.
.. சம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதி முழுப் வது குழுவின் ஆமோதிப்பைப் பெற்
திசெம்பர் மாதம் 10 ஆம் திகதி ரற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 48 நாடுகள் பாதகமாக வாக்களிக்கவில்லை. இரு லாரசியா செக்கோசுலோவாக்கியா, ன், தென்னாபிரிக்கா, சோ.ச.கு. ஐ. னர் வார்களிக்கவில்லை. இவர்கள், சங்கள் மறுக்கவில்லையென்றும், சில களின் உரிமைகளிலே தலையிடுவன் சிறுபான்மையோரின் உரிமைகளைத் நம் கூறுகளையும்) தாங்கள் ஏற்றுக் றுகளின் கருத்துக்கள் போதுமான ணப்படவில்லையென்றும் கருதுவதா
ழவுக்குத் தலைமைதாங்கிய ஒசுத்திரே ற்று, விவாதத்தின் முடிவில், பின்
> மனித உரிமைகளையும் மூலாதாரச் கடனத்தை உருவாக்கியது இதுவே எல்லா ஐக்கியநாடுகள் அங்கத்தவர் ரத்தைக் கொண்டுள்ளது. உலகெங்

Page 48
கனும் உள்ள கோடிக்கணக்கான
யாவரும் பரிசிலும் நியூயோக்கி உள்ளவர்களும் தங்களுக்கு உதவி பாகவும் இப்பிரசுரத்தைக் கொள்ளு
ஐநாகவிபஅ வின் முன்னைநாள் பொடெற்று, இப்பிரசுரத்தைப்பற் உயிரளிப்பதற்காக, 1945 ஆம் ஆண் உருவாக்கிய சருவதேசப் பத்திரங்களு யுடையது ”, என்று குறிப்பிட்டுள்ள
சில எடுத்துக்காட்டான குறிப்புரைகள்
இறுதி விவாதத்தின்பொழுது ! பிராயங்களைக் கவனிப்பது சுவையுள் துவம் வாய்ந்த 58 தேசங்களின் ே துக்களையும் அவை வெளிப்படுத்துகின் தும் எகோபித்த பிரகடனமொன்று கொள்ளல்வெண்டும்.
பிரிவுபட்ட உலகில் ஒற்றுமை
மூன்றவது குழுவின் தொடர்பதி பிரதிநிதி) கூறியதாவது : “ யுத்தத் பெறுவதற்குச் சாதகமான சூழ் வொருவரையும் மாறுபட்ட குறிக்கே பிரதிநிதிகள் அரசியல், பொருளாத பழையவற்றிலும் புதியவற்றிலுமிரு. வாழும் மக்கள் எற்றுக்கொள்ளதக் னர். பிரகடனத்தின் பருவரைவு அ பண்பாக அமைந்துள்ளது. அது ( முறையிலும் அறவழியிலும் சமுதா பதற்கு மனிதகுலம் இதுவரைே அது மிகப் பெரியதாகும். இங்ங்னமா முயற்சியில் அது உரு திட்டமான நி3
நான்கு அடிப்படைத் தூண்கள்
திரு. காசின் (பிரான்சு) கூறிய
களின் மேலே பிரசுரம் அமைந்துள் உரிமைகள் ; தனிப்பட்டவருக்கும் அவ
40

ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் லும் இருந்து பலமைல்களுக்கப்பால் யாகவும் வழிகாட்டியாகவும் உயிர்ப் வார்கள். ༥
இயக்குநர்தலைவர் திரு. சேந்தேரெசு றி, “ சான்பிரான்சிசுக்கோ எட்டிற்கு ாடுக்குப் பிறகு அரசாங்கங்கள் சேர்ந்து க்குள்ளே மிகச்சிறந்த எதிர்காலத்தை ΤΠ.,
சில பிரதிநிதிகள் தெரிவித்த அபிப் டைத்தாகும். ஏனெனில் பிரதிநிதித் வறுபட்ட மனப்பான்மைகளையும் கருத் ாறன என்க. இவ்வேற்றுமைகளிலிருந்
வெளியாயுள்ளதென்பதை நினைவிற்
காரி திரு. செயினுலொத்து (ஐத்திப் திற்குப்பின் இத்தகைய காரியம் வெற் நிலை இல்லாத காலத்திலே ஒவ் ாள்கள் எதிர்நோக்க ஐக்கியநாடுகளின் 5ார சமூக கலாசார உரிமகைளுள்ளே ந்து, உலகிற் பல்வேறு பகுதிகளிலும் 1க வழிமுறைகளைத் தேடிக்கண்டுள்ள வ்வேறுபட்ட கருத்துக்களின் பொதுப் செம்மையற்றதாயிருக்கலாம் ; ஆனல் யத்தைப் புதிய அடிப்டையில் அமைப் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுளெல்லாம் க பிரிவுபட்ட உலகில் ஒற்றுமைகாணும் லயைக் குறிக்கிறது.”
6
தாவது : நான்கு அடிப்டைத்துண் rளது ; அவையாவன : தனிப்பட்டவர் பருடன் கூடிவாழ்வோருக்கும் இடையே

Page 49
யுள்ள தொடர்புகள் ; பொதுச் சுதர களும் ; பொருளாதார சமூக உரிை வாசகங்கள் இம்மூலங்கள் யாவையும் இவை தனிப்பட்டவருக்கும் சமூக யுணர்த்துவதோடு, உரிமைகளைப் ப அமைப்பின் அவசியத்தையும் வற்
பாசிசமும் ஆக்கிரமிப்பும்
திரு. ஒளசந்தலர் (செக்கோசுலோவ சொற்களின் கொடுமையும் கொடூரமு லிருக்க, மூன்ஞ்றவது குழு பாசிச மாகவும் முறைமையாகவுங் கண்டிக் வாறிருப்பினும் அறவழிக் கொள்ை படையாகக் கண்டிக்கப்பட்டிருத்தல்வே பவம் இன்னும் நன்ருகப் பரிசீலனை
கவலைப்பட்டார்.
தனிப்பட்டவரின் நல்வாழ்வு
திரு. கரோரா அந்திராதே (ஈக்குவ மூலம் நிலைநாட்டப்பட்ட உரிமைகளுட் யானவை. ஆனல் மற்றை மனிதன் மூலம் பலன்பெறும் உரிமை, நல்வா சமூகந் தரும் நலத்திற்குரிமை முதலி இவையாவும் இருபதாம் நூற்றண்டி துள்ளன. சமூகத்தின் அமைவு தன் யிருக்கின்றது என்று நம்பும் தற்கால இவை விளங்குகின்றன. ”
ஆண்பெண் ஒப்பியல்
திருவாட்டி பெத்தரப்பு (தென்மா பாராட்டுவது நாளுக்கு நாள் குறை என்ற வேற்றுமை பாராட்டுவது எல் களின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துவ வர்கள் உலகெங்குமுள்ள பெண்கள் இன்னெரு யுத்தத்தின் கொடுமைக தலைவர்களின் சமாதான முயற்சிகள் என்பதை மறக்கக்கூடாது. இவ்வெ6 கூறப்பட்டுள்ள எல்லாச் சந்தர்ப்பங்க

ܕܝܢ
திரங்களும் மூலாதார அரசியலுரிமை கள் என்ப. பிரசுரத்தின் முடிவான நன்கு இணைத்துள்ளன. ஏனெனில் துக்குமுள்ள தொடர்பைக் குறிப்பா ாதுகாக்க உகந்த சமூக, சருவதேச புறுத்துகின்றன.
ாக்கியா) : பாசிசம், ஆக்கிரமிப்பு என்ற Dம் இன்னும் பலரால் மறக்கப்படாம த்தையும் ஆக்கிரமிப்பையும் பகிரங்க வில்லை. அரசியற் கொள்கைகள் எவ் }ககளுக்காகவேனும் அவை வெளிப் 1ண்டும். யுத்தகாலத்திற் பெற்ற அனு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ” எனக்
டோர்) கூறியதாவது: “பிரகடனத்தின் பல பல்லாண்டுகளாக வந்த மரபுரிமை ரின் தொழிலாற்றும் உரிமை, ஒய்வு ாழ்க்கைத் தரத்தைப் பெறும் உரிமை, லியன அண்மையில் தோன்றியவையே. ன் உண்மையான வெற்றியாக அமைந் ரிப்பட்டவரின் நல்வாழ்விலேயே தங்கி
மக்களாட்சிமுறையின் அடிப்படையாக
குே) கூறியதாவது : “ இனவேற்றுமை ந்து வருகிறது. ஆனல் ஆண்பெண் வளவு தூரம் குறைந்துள்ளது? மக் தற்குக் கருவியாயிருக்கும் அரசியற்றலை 5ங்கள் இல்லங்களையும்குழந்தைகளையும் ளிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக, அத் ரில் ஒத்துழைக்க ஆயத்தராயுள்ளனர் ரியீட்டில் “ ஒவ்வொருவரும் ” என்று ளிலும், சமாதான சேவைகளில் ஆண்
41

Page 50
களின் உரிமைகளையும் பொறுப்புக்க? உரிமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் இ நினைவில் வைத்தல்வேண்டும். ” தனிப்பட்டவ ரின் கடமைகள்
திரு. கட்சுதி (போலந்து) கூறியத் பிக்கப்பட்ட பிரசுரத்தின் பருவரைவி மனப்பான்மையுள்ளவர்களின் கருத்து உரிமைகளுமே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தம் ய்ான தனது அயலார், குடும்பம், ச வேண்டிய கடமைகளும் தனிமனித வில்லை. தற்போதுள்ள நாகரிகநிலை வெறும் உரிமைகளின் பட்டியலாக இ மையும் பிரிக்கமுடியாதவை என்று என்பது.
வேறுபட்ட அபிப்பிராயங்கொள்ளும் உ
திருவாட்டி மேனன் (இந்தியா) ச வேறுபட்ட அபிப்பிராயத்தைக்கொள் மக்களாட்சி நாடுகளிலுள்ள மக்களின் அபாயங்களைப் பூரணமாக உணர்ந்தி மையை ஆதரித்துள்ளது. சமுதாய வைகளாயிருந்தாலும் அவைகளையடை படுத்துவதை மற்றைய நாடுகளைப்பே எற்காது” என்பது,
முன்னைப் பிரசுரங்களிலிருந்து முன்னே
திரு. கயாலி (சிரியா) கூறியதாவது மின்றிப் பூரணமாக அமையவில்லை சொந்த நாடுகளில், அல்லது தங்கள் அல்லது தங்கள் குடியேற்ற நாடுக வில்லை என்றகாரணங்களாலோ சி பற்றி அமைவுகொண்டிலர். மனித முதற்றடவையன்று. சரித்திரப் பே படுத்தப்பட்டுள்ளன. முன்னர்த் தோன் யானவையன்று ; அவையாவும் அனு களாக நடைபெற்றுவந்த துன்புறுத் கிடையே நாகரிகம் மெல்ல மெ6 முடிவாக, இந்தப் 'பிரசுரம் உரு பொருளாதார சமூக " மந்தணத்தி
42

ாயும் குறிப்பதுபோலவே பெண்களின் இச்சொற்ருெடர் குறிக்கிறது என்பதை
ாவது : “ பொதுச் சபைக்குச் சமர்ப் ல் பண்டைக்காலந்தொட்டு தாராள எப்படி யமைந்திருந்த சுதந்திரங்களும் ன. இவ்வுரிமைகளுடன் ஒத்த பகுதி முகம், தேசம் இவைகளுக்குச் செய்ய னுக்குண்டு என்பதை அது குறிப்பிட பில் ஒருமனித உரிமைப் பிரகடனம் இருத்தல் முடியாது. சுதந்திரமும் கட போலந்து மக்கள் கருதுகின்றனர், ’
ரிமை
கூறியதாவது : “ மற்றையவர்களிலும் ளும் உரிமை புனிதமானது. அது தனிச்சிறப்புரிமையாகும். அதிலுள்ள ருந்தபோதிலும் இந்தியா இவ்வுரி உரிமைகள் எவ்வளவுதான் உயர்ந்த வதற்காக அரசியலுரிமைகளைக் கட்டுப் ாலவே இந்தியாவும் ஒருபொழுதும்
ாற்றம்
:-" பிரகடனம் குறைபாடுகளெவையு என்றே சில அரசாங்கங்கள் தங்கள் பொறுப்பாட்சியிலுட்பட்ட நாடுகளில், ளில் இக்கொள்கைகளை அனுசரிக்க ல பிரதிநிதிகள் பிரகடனத்தைப் உரிமைகளை வெளிப்படுத்துவது, இது ாக்கில் அவை அடிக்கடி வெளிப் ாறிய பிரகடனங்களெல்லாம் செம்மை சரிக்கப்படவுமில்லை. பல நூற்றண்டு தல் கொடுங்கோன்மை, இவைகளுக் ல்ல வளர்ச்சிபெற்று வந்துள்ளது வாக்கியுள்ளது; பொதுச்சபையிலோ திலோ உள்ள சில பிரதிநிதி

Page 51
களால் இது உருவாக்கப்பட்டதன்று.
மனித பரம்பரையின் சாதனையாகும் இ ஐக்கியநாடுகளால் நிறைவேற்றப்பட்டெ மக்கள் இப்பொழுது காண்பர், ’ என்ட
மனித உரிமைகளைப்பற்றிய ஒரிணக்கம்
திரு. ஐக்குமன் (நியூசிலந்து) ச உரிமை முறி முடிவில் மூன்று பிரி நினைவிற் கொள்ளல்வேண்டும். முதல கும் பிரகடனம் ; இரண்டாவது, நாடுக கடமைகளை விதிக்கும் ஒரிணக்கம், அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான தி உரிமை, இணக்கமானது பிரகடனத்திலு நியூசிலந்து கருதுகிறது ; ஏனெனி கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்களை அது விதிக்கு
பிரகடனத்தைப் பரப்புதல்
முடிவாக, பிரகடனத்தை இயன்றவ தீர்மானத்தைப் பொதுச்சபை நிறைவே சேர்ந்த எல்லா நாடுகளும் அன்றி அகி கருத்துக்களையறிந்து அவற்றை நிறை( அதன் நோக்கமாகும். இச்சிறப்புத் துள்ளது :
* அகில உலக மனிதஉரிமைப் தனி மனிதர் அடிக்கடி அநீதியா களுக்கும் உட்படுத்தப்படுவதைத் த கொண்டுள்ள பங்கு மூலம் உலக எற்ற சரித்திரப் பிரசித்திவாய்ந்த
* பிரகடனத்தின் வாசகங்களை உ6 அறியும்படி பரப்புவது அவசியமாகு
* உள்ளுறுத்தி, ஐக்கியநாடுகளின் தங்கள் சக்திக்குட்பட்ட சகல முன் அரசியற் பதவிகளைப்பற்றி வேற்று வாசகங்களைப் பிரசித்தப்படுத்தியும், வைத்தும், முக்கியமாகப் பாடசாலை, களிலும் வாசித்து விளங்கப்படுத்தி 56 இற்குத் தங்கள் இணக்கத்தைக் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றது.”

இந்நோக்கத்துடன் பாடுபட்ட பல து. முடிவாக, தங்களது நோக்கம் iன்று வெளிப்படுத்தப்படுவதை உலக து.
கூறியதாவது :-“ சருவதேச மனித வுகளாக அமைந்திருக்குமென்பதை ாவது, சபையிற் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக் ளச் சட்டத்திற்கேற்கக் கட்டுப்படுத்தும் அல்லது உடன்படிக்கை ; முடிவாக றனுடைய வழிவகைகள். மனித லும் முக்கியமானதாயிருக்குமென்று ல் அதை அங்கீகரிக்கும் நாடுகளைக் கும் என்க ;-’ என்பது.
ளவு எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தும் ஒரு ற்றியது. ஐக்கியநாடுகள் சங்கத்தைச் ல உலகமும் பிரகடனத்திற்கூறப்பட்ட வேற்ற முயலல் வேண்டுமென்பதே தீர்மானம் பின்வருமாறு அமைந்
பிரகடனம் எற்றுக்கொள்ளப்பட்டது கக் கொடுமைகளுக்கும் கட்டுப்பாடு தவிர்ப்பதில் ஐக்கியநாடுகள் சங்கம் சமாதானத்தை நிலை நாட்டுவதற்கு ஒரு சம்பவமாகும் என்பதையும்,
ஸ்கெங்கணுமுள்ள எல்லா மக்களும் ம் என்பதையும்,
அங்கத்துவநாட்டு அரசாங்கங்களைத் றகளையும் கையாண்டு நாடுகளின் மை பாராட்டாமல், பிரகடனத்தின் எங்கும் பரவச்செய்தும், காட்சிக்கு 5ளிலும் மற்றைய கல்வித்தாபனங் பும் ஐக்கியநாடுகள் எட்டின் கூறு காட்டிக்கொள்ளுமாறு பொதுச்சபை
43

Page 52
சருவதேச உரிமை முறியின் மற்றை அகில உலக மனித உரிமைப் திட்டமாகிய சருவதேச உரிமைமுறியி குறிப்பிட்டுள்ளோம். இது பிரகட அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான படுத்தும் இணக்கங்களாக ஒழுங்குப
இப்போது, அத்தகைய இணக்கங் பட்டு வருகின்றன. ஒன்று குடி!ை பற்றியது ; மற்றையது பொருள பற்றியது. இப்பருவரைவுகளுளெதுவி முடிவடைந்ததும், இவற்றைப் பற் லும் பொதுச் சபையிலும் விவாதிக பட்டபின்னர், ஐக்கியநாடுகளுடைய பெறுவதற்காக இவை பிரசித்தப்ப
44

பகுதிகள் பிரகடனம், அதனினும் பெரியதொரு ன் முதற்பகுதியே என்பதை முன்னரே னத்திற் கூறப்படும் கொள்கைகளையும்
விதிகளையும் சட்டமுறையிற் கட்டுப் த்ெதும்.
கள் இரண்டின் பருவரைவுகள் ஆக்கப் மயுரிமைகளையும் அரசியலுரிமைகளையும் ாதார, சமூக, கலாசார உரிமைகளைப் |ம் இன்னும் முடிவடையவில்லை. இவை றிப் பொருளாதார சமூக மந்தணத்தி கப்படும். முடிவாக ஏற்றுக்கொள்ளப் அங்கத்துவ நாடுகளின் சம்மதத்தைப் டுத்தப்படும்.

Page 53
IV மனித உரிமைகை
மனித உரிமைகளைப்பற்றி வகுப்பு சேர்ப்பதென்றுகொண்டால், பாடசா:ை சில் கேள்விகள் எழும். முதலாவத யார் ? இப்பாடத்திட்டத்தைக் கற்பி தத்தம் வகுப்பிற் கற்பிப்பதா ? அ ஒரு தனிப்பாட வல்லுநரே இதைக் கற
இந்தமுக்கியமான கேள்விக்கு மறு னம் முதலியவற்றைப்போல மனித மன்று. ஒருவரின் தாய்மொழியைப்டே யதுமன்று என்பதாகும். தாய்மொழி: முறையில் வெளியிடுதலை முக்கியம உரிமைகளைப்பற்றிக் கற்பிப்பது நல்6ெ கக் கொண்டுள்ளது. ஆசிரியர்கள் யா எதுவாக இருப்பினும் இவ்விரண்டு எனவே, மனித உரிமைகளைப் பற்றிக் ஊக்குவிப்பதுமாகிய பொதுப்பணியில் ஆயத்தமாயிருத்தல்வேண்டும். அவர் கொருவர் நன்மதிப்புச் செலுத்துமள தல் வேண்டும். முன்னரே குறிப்பிட்( கற்பிப்பது என்பது பிரசுரத்தின் கூ மனப்பாங்குகளையும் நடத்தை வழக் விப்பதையும் அடக்கும். மனித உரிமை முடியுமென்பது உண்மையாயினும், போதிக்க வேண்டிய பொதுப்பாடமாக
மனித உரிமைகளைப்பற்றி நேரடியா வகுப்பாசிரியரும் பிரிவு ஆசிரியரும் மாணவர்களை மற்றைய ஆசிரியர்களி திருப்பது இயற்கை. அன்றியும் அவர் பல பாடங்களைக் கற்பிப்பது வழக்கமா போவதுபோலக் காட்டிக்கொள்ளாம( களைப்பற்றிக் கற்பித்தல்முடியும்.

ாப்பற்றிக் கற்பித்தல்
ற் போதிப்பதைப் பாடத்திட்டத்திற் ரயின் நிலைமை எங்ங்ணமிருப்பினும், iாக, இப்பணியை ஏற்றுக்கொள்வது ப்ெபதானல், ஒவ்வோர் ஆசிரியரும் ஸ்லது, சரித்திரபாடவல்லுநர்போன்று ]பித்தல்வேண்டுமா ?
மொழி யாதெனில், கணிதம், இராசய உரிமை என்பதும் ஒரு தனிப் பாட ான்று ஒரு தனிப் பாடமாகுமியல்புடை யைப் கற்பிப்பது, கருத்துக்களைச் சிறந்த ாகக் கொண்டுள்ளதுபோல, மனித லாழுக்கத்தை வளர்த்தலை முக்கியமா வர்க்கும் அவர்கள் கற்பிக்கும் பாடம் ம் ஓரளவு முக்கியமாக வமையும். கற்பிப்பதும் அவற்றைப்பற்றி அறிய ஒவ்வோர் ஆசிரியரும் பங்கெடுக்க பணியானது, வகுப்பில் ஒருவருக் விலேனும் பயன்படக்கூடியதாக விருத் டுள்ளபடி, மனித உரிமைகளைப்பற்றிக் றுகளைக் கற்பிப்பது என்பதோடு சில கங்களையும் மாணவர்களிடை ஊக்கு களை ஒரு சிறப்புப் பாடமாகக் கற்பிக்க முதலில் அவற்றை யாவருக்கும் க் கருதிக் கற்பித்தல் வேண்டும்.
க ஒரளவு போதிப்பதற்கு ஒவ்வொரு பொறுப்பாயிருத்தல் வேண்டும். தம் லும் வகுப்பாசிரியர் - நன்கு தெரிந் பொதுவாகப் பாடத்திட்டத்திலுள்ள கையால், பாட எல்லைக்குப் புறம்பாகப் ல, ஒழுக்கம், அறம் முதலியவை
45

Page 54
சொல்வழி அணுகுமுறை
பிறிதோர் அடிப்படையான கேள் பிப்பது எந்த முறையில் அமையே இவற்றைக் கற்பிப்பதில் ஒவ்வோரா? துக்கொண்டால், வகுப்பாசிரியர் இப் ஒழுங்கு செய்யலாம். பிரசுரத்தின் கற்பிப்பதற்கு அவர் ஒழுங்கு செய்ய கொள்வோம். அக்கூறு பின்வருமா
“ 1. தனது நாட்டின் அரசாட்சி
மாகத் தெரிந்தெடுத்த பிரதிநிதிகள் வருக்கும் உரிமையுண்டு.
“ 2. தன்னுட்டின் பொதுச் சே வருக்கும் உரிமையுண்டு.
* 3. மக்களின் சித்தமே அரச இருத்தல்வேண்டும். இச்சித்திரம் ே மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும். இத்ே குரிமையைக்கொண்டு, இரகசிய வாக் வேறு வாக்கெடுப்பு முறையாலோ நட
இதைக் கற்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் இக்கூற்றிற் கூறப்படும் கருத்துக்களை ஆராய்வதாகும். இதை ஒருவகைய லாம். இவ்வெளிதான முறையைப் பொழுதுங் கையாளலாம். " சுதந்திர * பொதுச் சேவையில் ஈடுபடுதல் ”, ஆகிய சொற்றெடர்களின் நேர் கரு இவை யாவற்றையும் விளக்கிக் கூற இவற்றின் நேர் பொருளைத் தெரி சொற்றெடரும் குறிப்பது என்ன சந்தேகமின்றித் தெளிவாகத் தெ வரின் அனுபவத்தோடு தொடர்புப( முள்ள கருத்துக்களாகச் செய்யவே தலைவர்களைத் தெரிவுசெய்ய மாண யிருந்தால், இவ்வேலை சுலபமாக இ பட்ட கொள்கைகளின்படி அத்தகை தலைவர்களைத் தேர்தெடுக்கச் செய்து புக்களை கொடுப்பது உதவியாயிருக்கு
46

ܝ
வி, மனித உரிமைகளைப்பற்றிக் கற் வண்டும் என்பதாகும். முதலாவது, ரியருக்கும் பங்குண்டு என்று வைத் பிரசுரம் சம்பந்தமாக பொதுப் பயிற்சி கூறு 21 ஐப்பற்றிப் பொதுவாகக் முன்வந்துள்ளார் என்று வைத்துக் றுள்ளது :- யிலே நேராகவோ, தான் சுதந்திர பின் மூலமோ, பங்குபற்ற ஒவ்வொரு
வையில் சமமாக ஈடுபட ஒவ்வொரு
ாங்க அதிகாரத்தின் அடிப்படையாக நர்மையான பருவத் தேர்தல்களின் தர்தல்கள் சருவசன சமத்துவ வாக் கெடுப்பு முறையாலோ அதையொத்த த்தப்படுபவையாயிருத்தல் வேண்டும்”
திற் கையாளத்தக்க இலேசான முறை, வகுப்பு மாணவர்களுடன் கவனமாக ான விளக்கப் பயிற்சியென்று கூற பெரும்பாலான கூறுகளைக் கற்பிக்கும் மாகத் தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதிகள் ’, * சருவசன சமத்துவ வாக்குரிமை ” த்துக்களை மாணவர் ஆய்ந்தறியலாம். வேண்டிவரும் என்பதில் ஐயமில்லை. ந்துகொண்ட பின்னரும், இம்மூன்று
என்பதை மாணவர்கள் இன்னும் ரிந்துகொள்ளாமலிருக்கலாம். மாண }த்தி, அவற்றை உண்மையும் உயிரு பண்டியது அவசியமாகும். வகுப்புத் வர்கள் தேர்தல்களை நடத்திப் பழகி ருக்கும். இன்றேல் இக்கூற்றிற் கூறப் ய தேர்தல்களை எற்படுத்தி வகுப்புத் , வகுப்பரசாங்கத்திற்குச் சிலபொறுப் ம். இது முடியாவிடில், வாக்களிப்பது

Page 55
எப்படியென்றும், நாட்டு அரசாட்சியில் தம் பெற்றேர்களிடமிருந்து மாண6 லாம்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், மாணவர் யாடிப் பலவகை ஆட்சி முறைகளையு. வர்களைக் கொண்ட வகுப்பெனின் இ
நாட்டிலுள்ள நிலையங்களை நோக்கி த இவ்வுரிமைகளைப் பெற்றுள்ளனர் என நடத்தப்பட்டாலன்றி இத்தகைய வி இங்கு உணரல்வேண்டும். பிரசுரத்திலு நாடுகள் வாக்களித்துள்ளனவாயினும் கூறப்பட்ட உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் யும் உணர்ந்ததாக உரிமை கொண்டா
பிரசுரத்திலுள்ள எல்லாக் கூறுக கற்பித்துவிடல் முடியாது ; ஆனல், பி அதன் பகுதிகள் மூலமாக அறிமு முறையிற் கற்பிப்பதற்கு மிக்க பொரு சுதந்திரம், பாதுகாப்பு இவற்றில் உரிe (7) , நாட்டின் உரிமை (15) , விவாக பிரதிநிதித்துவம் (21) , தொழிலுக்கு சமூக சேவைகள் (25) , சமூகத்துக்கா பற்றிக் கூறுபவையாம்.
பிரசுரத்தைப் பரும்படியாய் வரைதல்
இம்முறையிற் சில பாடங்களை நடத்தி வரலாற்றைப்பற்றிக் கூற இரண்டொரு னுள்ளது. ஒவ்வொரு கூற்றையும் வாக, மாணவர் அவற்றிற் சில திருத் கேட்கக்கூடும். மூன்றவது அத்தியாய விதத்தைப்பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள விவ ளாயின், சில கூறுகள் என் இங்ங்ை அவர்கள் விளங்கிக்கொள்ளல் முடி உருவாக்குவதற்கு என்னென்ன எற் கள் கருதுவார்கள். இத்தகைய பி வரையப்பட நேர்ந்தது? அதை எத்த வேண்டிவரும் ? வேறெரு விதமா துழைப்பு என்பது இயல்பாகவே எவ் வர் ஓரளவு உணரச்செய்தல்வேண்டுப்

அது எங்ங்ணம் உதவுகிறதென்றும், Iர்களைத் தெரிந்துகொள்ளச் செய்ய
ஆட்சிமுறைகளைப் பற்றிக் கலந்துரை ) ஒப்பிடலாம். வயது வந்த மாண ப்படிச்செய்யலாம். மாணவர் தமது மது நாட்டிலுள்ளோர் எவ்வளவுக்கு ா ஆயலாம். தெளிந்தவுள்ளத்துடன் வாதங்களாற் பயனில்லை என்பதை |ள்ள கூறுகளுக்குச் சாதகமாக்கப்பல அந்நாடுகளுள் ஒன்றயினும் அதிற் யாவும் உள்ளடக்கிய முழுப்பரப்பினை டவில்லை.
ளயுமே இந்த முறையில் வகுப்பிற் ரசுரத்தை எளிதிற் கற்பிக்கக் கூடிய கப்படுத்துவது முக்கியமானது. இம் நத்தமாயுள்ள கூறுகள், வாழ்க்கை, மை (3) , சட்டத்தின்முன் சமத்துவம் மும் குடும்பமும் (16) , மக்களாட்சிப் தம் ஓய்விற்கும் உரிமை (23, 24) , ன கடமைகள் (29) ஆகியவற்றைப்
திப் பின்னர், இப்பிரசுரம் தோன்றிய நேரக் கூறுகளைச் செலவிடுவது பய தனித்தனியாக ஆராய்ந்ததன் விளை தங்களைத் தெரிவித்துக் கேள்விகளும் பத்தில் இப்பிரசுரம் உருவாக்கப்பட்ட ரங்களை அவர்கள் ஒரளவு அறிவார்க ாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை பும். இத்தகைய பிரசுரமொன்றை ாடுகள் தேவைப்படும் என்று அவர் ரகடனம் எவ்வாறு பிரேரிக்கப்பட்டு ன முறை திருப்பித்திருப்பி வரைதல் 5க் கூறுவதானல் சருவதேச ஒத் பளவு சிக்கலானது என்பதை மாண . ஏனெனில், இத்தகைய பணியை
47

Page 56
எத்தகைய அமைப்பு முறை தேை உணராவிடில், தவறன கருத்துக் தங்கள் ஆகியவற்றைப்பற்றிக் குறை மாக, அடிமை என்பதை எடுத்துக் வாக உலகெங்கும் கருத்தொற்று இப்பொருள் பற்றி 60 நாடுகள் ஓர் னென்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கெ களை உண்மையானவைகளாகச் செய் மனித உரிமைப் பிரகடனம் பற்றிய ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொரு விவாதங்களை நாடகமுறையில் நடித் சில பாடசாலைகளில் வெற்றிபெறக் 6
பிரசுரத்தின் பல கொள்கைகளையு பின்னர், நாள்தோறும் தங்கள் வா கடமைகளையும் உரிமைகளையும் வன தங்களுக்கியைந்த முறையில் அமை ரத்தின் கொள்கைகளை அவர்கள் ே யாயிருப்பது மட்டுமன்றி, கூட்டுவேலை யாயுமிருக்கும். முடிவாகத் தீர்மானி த்தாளில் எழுதி வகுப்பறையிலே அத்துடன், பிரசுரத்திலுள்ள பல : கீறிய படங்களையும் சேர்த்துக் காட்சி ஆசிரியரின் உதவியுடன் வரையலாப்
பிரச்சினை வழி அணுகுமுறை
அப்போது நடைபெறும் யாதேனு திப்பதன்மூலம் பிரசுரத்தின் பல பற்றிய உண்மைகளை எடுத்துக்கூறி பத்திரிகைச் செய்திகளைப் பார்த்து மாணவர்களுக்குச் சொல்லல் வே யாடல்களில், எடுத்துக்கொண்ட சம்ட கோலாகச் சம்பந்தப்பட்ட கூற்றை
ளுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினையில் கூற்றை அணுகி நோக்குவது அதி வெறும் கற்பனைகளல்லவென்றும் தற்கால நிகழ்ச்சிகளுடனும் நேரா துக் காட்ட இம்முறை உதவும் என்
48

வப்படுகிறது என்பதை, முதலாவதாக கள், கருத்துவேறுபாடுகள், காலதாம கூறுவது மிக்க எளிது என்க. உதாரண கொள்ளலாம். இதைப்பற்றிப் பொது மை இருக்குமென எதிர்பார்க்கலாம். எளிய கூறை உருவாக்குவதற்கு என் ாள்ளல்வேண்டும் ? இந்த நடவடிக்கை வதற்குச் சிறந்தவழியானது, வகுப்பில் ஒரு போலி ஆணைக் குழுவை அமைத்து 5 தேசத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்து, $துக்காட்டுவதாகும். இம்முறை எலவே கையாளப்பட்டு வந்துள்ளது.
ம் மாணவர் நன்கு மனத்திற் கொண்ட ழ்க்கையிலும் பாடசாலையிலும், தங்கள் ரயறுத்து, பிரசுரத்தின் வாசகங்களைத் க்க அவர்கள் விரும்பலாம். இது பிரசு மலும் நன்கு விளங்கிக்கொள்ள உதவி லயில் அவர்கள் அனுபவம் பெற உதவி ரிக்கப்பட்ட வாசகங்களை ஒரு சுவரொட்டி
யாவருங் காணத் தொங்கவிடலாம். கூறுகளையும் விளக்குவதற்கு மாணவர் க்கு வைக்கலாம். இப்படங்களை சித்திர
Դ.
பமொரு சம்பவத்தைக் குறித்து விவா
கூறுகளை நோக்கலாம். சம்பவத்தைப் ய பின்னர், மற்றைய விவரங்களைப் அறிந்து கொள்ளும்படி ஆசிரியர் ண்டும். பின்னர் நடைபெறும் உரை பவத்தைப் பற்றித் தீர்ப்பளிக்கும் அளவு உபயோகிக்கலாம். இங்ங்ணம், மனிதர்க லிருந்து பிரசுரத்திலுள்ள நேரொத்த க பலனுடையது. ஏனெனில் கூறுகள் ; கடந்த காலச் சம்பவங்களுடனும் ன தொடர்புடையவை யென்றும் எடுத்
5.

Page 57
-
இத்தகைய விவரங்களிலே டோக்கு சினை, இனச்சமத்துவம், பாற்சமத்து யில், சருவசனப் பிரசுரத்தில் அட தாம் ஆராய்கின்றனர் என்பதை உண முடிவில் அவர்கள் பிரகடனத்தைத் கொண்ட உளப்பாங்குகள் எவ்வள6 பொருந்தியுள்ளன எனது ஒத்துப்பா
கும.
சரித்திர நிகழ்ச்சிகளை உபயோகித்தல்
இவ்விரு முறைகளையும் இணைத்து கற்பிக்க உதவும் மற்றைய ஒரு பொ யுள்ள யாதாயினுமொரு பொதுவா அதை விளக்கும் பண்டைக்காலத்ே யொன்றை ஒவ்வொரு விவாதத்துக் யில் எடுத்துச் கூறலாம். உதாரணமா யின அடிப்படையாக இருக்கவேண்டு கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட உரி இருக்கிறது என்றே அதையடைய ம அதை எப்படி அடைந்தனர் என்( லாம். நிகழ்ச்சியைக் கூடியவரையி வேண்டும். நிகழ்ச்சியில் வரும் சம்ப? சிறுநாடகமாக அமைத்துப் பிள்ளைகள் செய்யலாம். முக்கியமாகக் கவனிக்க சியை அறிந்தபின்னர் மாணவர்க விவாதிப்பதற்கு ஆவலாயிருக்கும் 6 தூண்டவேண்டும் என்பதாம். பாட அரசாட்சியைப்பற்றித் தாங்களே எற்ற பாலும், அது பாடசாலை நிருவாகத் திருக்கலாம்.
பிரசுரத்தின் பிரிவுகளை நேராகப் முறையை அனுசரிப்பது கிளர்ச்சியூ முகப்படுத்த உதவுவதாகும். தற்டே சரித்திர நிகழ்ச்சிகள் இம்முறையில் இருக்கும். தற்கால சம்பவங்கள் உ! தால் சுவையுடையனவாயிருக்கலாம். அவை போதுமான அளவு தெளிவ மனித உரிமைகளைப் பற்றிய சரித்திரத் வரலாறுகளையும் இதே முறையில் உ

வரத்துச் சுதந்திரம், நாட்டினப் பிரச் வம் போன்ற பிரச்சினைகள் உண்மை ங்கியுள்ள பொருட்களையே மாணவர் ராமலே தோன்றல் கூடும். ஆயினும்
திருப்பிப்பார்த்து, தாங்கள் மேற் வு தூரம் சருவதேச நியமத்தோடு ர்ப்பது பிள்ளைகளுக்கு உதவியாயிருக்
ரப் போதித்தல் பிரசுரத்தைப்பற்றிக் ாதுமுறையாகும். பிரசுரத்தில் அடங்கி ன கொள்கையை எடுத்துக்கொண்டு தா தற்காலத்தோவுள்ள நிகழ்ச்சி கும் முன்னுரையாக நாடக முறை ாக, மக்களின் விருப்பமே அரசாட்சி ம் என்னும் கொள்கையை எடுத்துக் மை எங்கு அறவே காணப்படாமல் க்கள் எப்படிப் போராடினர் என்றே ருே இந்நிகழ்ச்சி காட்டுவதாயிருக்க ல் சித்திரமுறையில் எடுத்துக்கூறல் வங்களில் ஒன்றையோ பலவற்றையோ ரில் ஒரு குழுவைக் கொண்டு நடிக்கச் வேண்டியது யாகெனில், அந்நிகழ்ச் ள் அதிலுள்ள கருத்துக்களைப்பற்றி வண்ணம் அவர்களது ஆர்வத்தைத் முடிவில், மாணவர் பிரதிநிதித்துவ ற வாசகத்தை யமைக்கலாம். பெரும் துக்குப் பொருத்தமானதாக அமைந்
படிக்கத் தொடங்குவதிலும் இம் ட்டத்தக்க வழியில் அவற்றை அறி பாது நன்டபெறும் சம்பவங்களிலும்
அதிக பொருத்தமுடையவைகளாக -ன் நடைபெறுவனவற்றைக் குறிப்ப ஆயினும், எடுத்துக்கொண்ட பொருளை ாக விளக்கிக் காட்டாமலிருக்கக்கூடும். தோடு தொடர்புள்ள பெரியோர்களின் பயோகிக்கலாம்.
49

Page 58
மனித உரிமைகள் பற்றி வல்லுநர் கற்
இதுவரையும் ஆராயப்பட்ட முறை கையாளுவதற்குச் சிறப்பான திறமை. வல்லுநருடைய பங்கும் இத்துறை எந்த அளவுக்கு அளிக்கவேண்டும் னிக்கவேண்டியதொன்று. ஏனெனி பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அ புறக்கணிக்கலாகாது என்க. உதார கின்றன என்பதற்காக, இலக்கிய 6 புத்தகங்களைத் தெரிந்தெடுத்துப் படி எழுத்தாளர்களும் கவிஞர்களும் எ. டத்தின் முன்னணியில் விளங்கி. இலக்கிய வரலாற்றைப் போதிப்பதும் ஆனால், இலக்கிய வகுப்பில் வசன ஆகிய பாடங்களில், பிரசுரத்தை கரு ளிடமிருந்து தோன்றினும் பிரசுரத் சுருக்கமாக ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அ எழுத்து வேலைக்குப் பிரசுரத்தின் த பொருட்களாகக் கொடுப்பது உப்பே வர் குறிப்பிட்ட சில கூறுகளிற் - முயற்சிக்கலாம். சுருக்கமாகக் கூறி அப்பியாசங்கள். கற்பிக்கப்படும் பாட வேற்றுவனவாக இருத்தல் வேண்டுப்
மனித உரிமைகளைப் பற்றி வரலாற்று
மனித உரிமையைப்பற்றிச் சிறப்பான பாடமேயாம். வரலாற்றுப் பாடத்திட்ட துக்கோ பாடங்களை மனித உரிமைக நியாயமானதாகும். இதற்கு இருபெ வது, பரந்த வரலாற்றுத் தொடர் கருத்தையும் சிறப்பையும் பூரணம் இரண்டாவது, வரலாற்றிலுள்ள மல சிறப்பை அளிக்காமல் அப்பாடத்தை அடைதல் முடியாது.
ஒரு திட்டமான வேலையாக சரித்தி களைப் பற்றிய வரலாற்றை விளக் லிருந்தோ - தேச் சரித்திரத்தி தகைய வேலை ஆராய்ச்சி செய்வதி
50

பனை மகள் பொதுவானவை. அவற்றைக் கள் தேவையில்லை. ஆயினும், ஆசிரிய பிலுண்டு. எத்தகைய போதனைகளை என்பது அவர் ஆலோசித்துத் தீர்மா ல் மனித உரிமைகளைப்பற்றிக் கற் வர் தமது நியாயமான வேலையைப் ணமாக, சில உரிமைகளை விளக்கு வகுப்பு மாணவர்களை, கீழ்த்தரமான டக்கச் செய்தலாகாது. அது போலவே, ப்போதும் மனித உரிமைப் போராட் வந்தார்கள் என்று தோன்றும்படி
கூடாது. ப்பாகுபாடு, விளக்கப் பயிற்சி, கட்டுரை த்திற்கொள்ளலாம். பல தேசத்தார்க தின் கூறுகள் சிறந்த முறையிலே வை ஆராய்வதற்கு ஏற்புடையவை. தலைப்புக்களிற் சிலவற்றைக் கட்டுரைப் யாகமாயிருக்கும். முடிவில், மாண கூறப்படுங் கருத்துக்களை நாடகமாக்க னால், மனித உரிமைகளைப் பற்றிய த்தின் நோக்கத்தை முதலில் நிறை
புப் பாடத்திற் கற்பித்தல்
ன போதனைக்கு நற்புலம் வரலாற்றுப் த்தில் ஒரு தவணைக்கோ ஒரு வருடத் கள் சம்பந்தப்பட்டனவாக அமைப்பது பருங் காரணங்கள் கூறலாம். முதலா சபை அறிந்தாலொழிய பிரசுரத்தின் மாக உணர்ந்து பாராட்ட முடியாது. னிதனுடைய போராட்டங்களுக்கு உரிய க் கற்பதால் அதன் முழுப்பயனையும்
ரெ வகுப்பு மாணவர் மனித உரிமை கும் நிகழ்ச்சிகளை உலக சரித்திரத்தி லிருந்தோ சேகரிக்கலாம். இத் லும் தெரிந்தெடுப்பதிலும் சிறந்த

Page 59
பயிற்சியளிக்கும். எடுத்துக்கொண்ட விவாதித்தபின்னர், வகுப்பிலுள்ள பேர்களைக்கொண்ட தொகுதிகளாகப் ரங்களை ஒவ்வொரு தொகுதியும் சேகரி மாகவும் நாடகவடிவிலும் எழுதப்பட்டு பொறுப்பான தொகுதியினலே முழு வேண்டும். முடிவில், இவை யாவும் செய்யும் மற்றைய மாணவர்களுக்கு உ படலாம். அத்துடன், சித்திர வகுப்பு கும் படங்களைப் பாடசாலையிலுள்ள எ பொதுவான அறையில் வைப்பதன்ெ வயதிலும் படிப்பிலும் கூடிய மr களின் சரித்திரத்தை ஆராயலாம். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் வேறு இடங்களில், “ மக்களின் விருட் இருந்து வந்ததை ஆராய்வது ஒரு வேறு மக்கள் வெவ்வேறு காலங்கள் தெரியப்படுத்தினர் ? அவர்கள் ன்ன்னென்ன அரசியல் முறைகள் 6 பத்தை மாற்ற, அல்லது நசுக்க என்ெ சரித்திர ஆசிரியருக்கு இக்கேள்விக வேறுபல கேள்விகளும் உடனே தோ பலவும் இத்தகைய முறையில் எளிதா தமது நாட்டின் சரித்திரத்திலேயே லாற்றை ஆராயும்படி மாணவர்களைத் கும். பற்றற்ற ஆராய்ச்சி மனப்பான் முறை பலனளிக்காது. மனித உரிை தேசங்களே தமது சரித்திரவரலாறு முடியும். தங்கள் நாட்டில் இன்று நை நோக்கி அவை பிரகடனத்தின் கொள் துள்ளன என்று எந்த நாடுமே கூறிச்
மற்றைய சிறப்புப்பாடங்களிலே மனித
மனித உரிமைகளைப் பற்றிக் கற்பிட் எண்ணற்றவைகளுமான வாய்ப்புக்கள் படுகின்றனவாயினும், மற்றைப்பாட வ இவற்றை வலிந்து தங்கள் பாடங்: கருதவேண்டியதில்லை. இலக்கியம், உரிமைகளைக் கற்பிப்பதற்கான சந்

உரிமையைப்பற்றிப் பொதுப்படையாக மாணவர்களை எறக்குறைய நான்கு பிரித்துவிடலாம். தேவையான விவ ரித்தல் வேண்டும். கூடியவரை விவர D, ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அதற்குப் மையாக வகுப்பிற் சமர்ப்பிக்கப்படல் மனித உரிமைகளைப்பற்றி ஆராய்ச்சி உதவியாயிருக்குமாறு ஒன்று சேர்க்கப் | மாணவர் இந்நிகழ்ச்சிகளை விளக் ல்லா மாணவர்களும் உபயோகிக்கும் பாருட்டு ஆக்கலாம். ாணவர்கள் குறிப்பிட்ட சில உரிமை மறுபடியும் 21 ஆவது கூற்றை ), வெவ்வேறு காலங்களில், வெவ் பம்’ பற்றி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் சுவையான முயற்சியாகும். வெவ் ரில் எங்ங்ணம் தமது விருப்பத்தைத் விருப்பம் தானேவெளிப்படுவதற்கு கையாளப்பட்டன ? அவர்கள் விருப் னன்ன முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன ? ளும் இதைப்போன்ற பயனுள்ள ன்றும். பிரசுரத்திலுள்ள கூறுகள் ாக உபயோகிக்கக்கூடியவை.
மனித உரிமைகளைப் பற்றிய வர தூண்டுவது மற்றையொரு முறையா ாமையுடன் செய்யப்பட்டாலன்றி இம் மகளைப் பொறுத்தவரை, மிக்க சில மாசற்றதெனக் கூறிக் கொள்ளல் டைமுறையில் இருக்கும் அமைப்புக்களை கைகளுக்கேற்றபடி முற்றக அமைந் $கொள்ளல் முடியாது.
உரிமைகளைப்பற்றிக் கற்பித்தல்
பதற்கு மிக்க தெளிவானவைகளும் ள் சரித்திர பாடத்திலேயே காணப் ல்லுநர்கள் இவற்றைக் கற்பிப்பதற்கு களில் புகுத்தல்வேண்டுமேயென்று கட்டுரை ஆகிய பாடங்களில் மனித தர்ப்பங்களைப்பற்றி எலவே கூறப்
5.

Page 60
பட்டுள்ளது. சாதாரணமாக வழக்கி மற்றைப் பாடங்களிலும் இதற்கு எந் உள்ளன என்பதைக் காட்டச் சில குறி பிறமொழிப் பாடங்களில், மாண கற்கும் மொழியிற் பெயர்த்தெழுத சுரத்தின் வாசகங்கள் எளிமையாய உள்ளன. எனவே இப்பயிற்சிக்கு மொழிபெயர்ப்பதற்குக் கூறுகளின் தவிர்க்க முடியாததாகும். ஆதலின் சியை வளர்த்திக் கொண்டு போகல பையும் தாம் கற்கும் மொழியில் ே மொழிபெயர்ப்பையும் ஒப்பிட்டுப்பார்: மைந்த மொழிபெயர்ப்புக்கள் எறக் இவற்றை ஐக்கிய நாட்டுத்தாபனத் பெற்றுக்கொள்ளலாம்). இரண்டுக்கு நடத்துவதற்குச் சிறந்த சந்தர்ப்பமளி களைப்பற்றி மட்டுமன்றி, ஒரு மெ மொழியில் வெளியிடும் முழுப்பிரச் நடைபெறலாம். வழக்கற்ற மொழிக தச் செய்யலாம். அத்துடன், தாங்கள் கக் கொண்ட மக்கள் இப்பிரகடனத் என்று மாணவர் விவாதிப்பதற்கும்
விஞ்ஞான ஆசிரியர்கள், பிரகட மாணவர்களுடன் ஆராயலாம். அவ் இடமுண்டு. உதாரணமாக, குடும்பத் அலகாகக் கொள்ளல் வேண்டும் ? ! வதற்கெதிராக, முக்கியமாக இன அமைந்துள்ள கூறுகளுக்கு எங்ங்ன பிரச்சினைகள் பற்றி ஐநாகவிபஅ வ நூல்கள் இவ்விதத்தில் உபயோகமா துக்குப் பிரசுரத்தின் கொள்கைகள் எ வரலாறென்பது துரதிட்டவசமாக, கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறவொன்றகும், தல் ஆகிய வற்றின் சுதந்திரங்களுக் தின் கதையேயாம். முடிவாக, அனைவரும் ஒரு தன்மையான இ என்பதை-ஆசிரியர் வலியுறுத்திக்கூ கொள்கைகள் சம்பந்தமான சருவச ஒப்பினை எடுத்துக்கூறலாம்.
52

லுள்ள பாடத்திட்டத்திற் காணப்படும் த அளவில் எத்தகைய சந்தர்ப்பங்கள் ப்ெபுக்களை இங்கு கொடுத்தல் நலம். வர் பிரசுரத்தின் கூறுகளைத் தாம் லாம். முன்னரே கூறப்பட்டபடி, பிர பும் நன்கு விளங்கக்கூடியனவாயும் அவை மிக்க பொருத்தமானவை. கருத்தை நன்கு புரிந்துகொள்வது ள் இப்பயிற்சியால் பின்னும் முயற் ாம். மாணவர் தமது மொழிபெயர்ப் வெளியிடப்பட்டுள்ள முறையினமைந்த க்கலாம். (பிரகடனத்தின் முறையில குறைய 30 மொழிகளில் உள்ளன. தின் பொதுச் செய்தியகத்திலிருந்து முள்ள வேற்றுமைகள், விவாதங்களை க்கின்றன. இலக்கணம், நடை இவை ாழியிலுள்ள கருத்தை மற்றெரு சினை சம்பந்தமாகவும் விவாதங்கள் ளிலும் பிரகடனத்தைப் பெயர்த்தெழு 7 கற்கும் மொழியைத் தாய்மொழியா தை எவ்வாறு கருத்திற் கொள்வர் வியாசம் வரைவதற்கும் வழியுண்டு. னத்தின் விஞ்ஞான அடிப்படையை வாருய கேள்விகள் பல எழ அங்கு 1தை என் சமூகத்தின் இயற்கையான பிரகடனத்தில், வேற்றுமை பாராட்டு வேற்றுமை பாராட்டுவதற்கெதிராக, ம் நற்காரணம் காட்டலாம் ? (இனப் ால் வெளியிடப்பட்டுள்ள புது வரிசை பிருக்கும்). விஞ்ஞான முன்னேற்றத் ங்ங்ணம் முக்கியமானவை ? விஞ்ஞான இப்பாடம் மிக்க அருமையாகவே சிந்தனை, ஆராய்ச்சி, வெளியுறுத் காக விடாது நடைபெற்ற போராட்டத் மன்பதையின் ஒருமையை-மக்கள் யற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் றி, மேற்கூறிய அறவிதிகள். சமூகக் னப் பிரகடனமொன்றிற்கும் உள்ள

Page 61
குடியியற் பாடத்தில், மாணவர்கள் (பொருத்தமான வேறு சட்டத்தொகு துடன் விரிவாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
சித்திரவகுப்பு மாணவர், பிரசு மனித உரிமைகளைப்பற்றிய வரலாற்
விளக்கவோ படங்கள் வரையலாம்.
உரையாடலின் சிறப்பு
மனித மைகளைப் பற்றிக் கற்பிப் பாடவேலைகளை விவரிக்கும் இவ்வத்தி அடிக்கடி குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதைக் க பற்றிக் கற்பிப்பதன் நோக்கம், பிரகடன் போதிப்பதன்று ; ஆனல், மனித உரின் படி பிரகடனத்தின் கொள்கைகளை அ மாகும். நேர்மையும் ஒருவர்க்கொருவ ஆற்றுப்படுத்துதலும் கொண்ட விவ பான்மை வளால் கூடும். எனவே, ம6 கற்பிப்பதைக் கூடியவரை உரையாடல்க அன்றியும் ஆசிரியரே விவாதங்களு மாயினும் தாம் எல்லாமறிந்தவராக தோன்றும்படி நடந்து காட்டிக்கொள் அறிந்து கொள்ளுவதற்காகவேனும் எண்ணங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் அ கைகளின் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரியர் தட வரும் ; ஆனல், அவரது கருத்து ! மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தத்தக்க தருள்
இவ்வுரையாடல்களை நடத்துவதுபற்றி விதி ஒன்றுண்டு ; இது அடக்கம், ே தொடர்புடையது. மனித உரிமைகள் கும் ஆதலின், ஆசிரியர் ஒவ்வொரு ம பங்குபற்றச் செய்யத் தமது முழுத்திறன அவர் முன்னுரையாக எதுவும் கூறு முழுவதிலும் சொல்லிக்கொண்டிருத் பத்திலேயே எடுத்துக்கொண்ட பொரு கேள்விகளைக் கேட்டோ, ஒரு நாடகவுத் வர்களை ஈடுபடச்செய்தல் பயனுடைத்த கட்டத்தில் உண்மைச் செய்தியையளிப் பற்றிய சரித்திர வரலாற்றை எடுத்து

தங்கள் நாட்டு அரசியற்றிட்டத்தை ப்பை) மனித உரிமைப் பிரகடனத
ரத்தின் கூறுகளை விளக்கவோ, றிலே முக்கியமான நிலழ்ச்சிகளை
பதற்கு வகுப்பறையிற் செய்யத்தக்க யாயத்தில், உரையாடல்களைப் பற்றி 'வனிக்கலாம். மனித உரிமைகளைப் னத்தின் கூறுகளை மட்டும் அப்படியே மைகளிலே நிலையான பற்று எற்படும் றிமுகப்படுத்துவதும் இதன் நோக்க Iர் செய்யும் விமரிசனமும் வேண்டிய ாதங்களாலேயே இத்தகைய மனப் Eத உரிமையைப்பற்றி வகுப்பறையிற் 5ளின் மூலமே நடாத்தல் வேண்டும். க்குத் தலைமை வகிக்க வேண்டு வும், அறநெறி பிறழாதவராகவும் ளல் வேண்டும். தங்கள் பாங்கினை
பிள்ளைகள் அடிக்கடி ஆசிரியரின் றிந்துகொள்ள முயல்வர். நடவடிக் மது அபிப்பிராயத்தைக் கூறவேண்டி மாணவர்களின் அபிப்பிராயங்களின் ணத்தில் அவர் அதைக் கூறலாகாது.
க் கவனிக்கவேண்டிய இரண்டாவது பாருட்சார்புநோக்கு ஆகியவற்றுடன்
ஒவ்வொருவருடைய உரிமையுமா ாணவனையும் இந்த விவாதங்களிலே )மயையும் உபயோகித்தல் வேண்டும். வதாயிருந்தால் அதை பாடநேரம் தல் கூடாது. அங்ங்னமன்றி ஆரம் |ளின் நடுப்பகுதியில் தலையாய சில தியாலோ வேறுவழிகளாலோ மாண கும். பாடத்தின் யாதாயினுமொரு பதோ ஒரு குறிப்பிட்ட உரிமையைப் $ கூறுவதோ ஏற்றதாயிநக்கலாம்.
53

Page 62
ஆனல் இத்தகைய இடையீடுகள், அமைதல் வேண்டும். அதுபோல கேள்விகளுக்கும் தாங்களே விடை செய்தல் வேண்டும் , தம்மிடம் கேட் களிடம் திருப்பிவிட்டு மேலும் அவர்க எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இப்பி வேண்டிய ஒரு அளவுகோலாகக் தாங்களே நிகழ்ச்சிகளைப்பற்றித் தீர்!
மனித உரிமைகளைப்பற்றிய விவாத ஆசிரியரின் வேலை மிக்க கடினமாக வேண்டும். ஏனெனில், எந்த இயல்பாகவே ஆர்வங்காட்டும் சிறு இக்காரணத்தினலேயே கதை கூறிக் படக்கூடும். ஏனெனில் எடுத்துக்ெ யூட்டும் முறையில் அறிமுகப்படுத்து
என்க.
இவ்வத்தியாயத்திற் கூறப்பட்ட மற் கவனத்தைக் கவர வேண்டுமாயின், கையாளப்படல்வேண்டும். பிரசுரத்தி கவர்ச்சியும் தூண்டலியல்பும் நிை அவசியத்தை யுணர்ந்த ஆசிரியருக்கு தோன்றும்.
54

விவாதத்தில் எற்ற இடங்களிலேயே வே மாணவர்கள் சந்தேகங்களுக்கும் காண்பதற்கு ஆவனவற்றை ஆசிரியர் ட்கப்பட்ட கேள்விகளை அவர் மாணவர் ள் ஆராய்ச்சியைத் தூண்டல் வேண்டும். ரசுரம் ஒவ்வொருவரும் உபயோகிக்க கருதப்படுகிறபடியால், மாணவர்கள் ப்புக்கூறப் பழகல் வேண்டும்.
தங்களை வகுப்பிலே தொடங்க எண்ணும் இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளல் நாட்டினத்தாரிடையும் இப்பொருளில் வர்கள் மிக்க சிலரே இருப்பர் என்க * கற்பிக்கும் முறை சிறப்பாகப் பயன் காண்ட பொருளே, ஆரம்பத்திற் கிளர்ச்சி ம் தன்மை அதிற் காணப்படுகிறதனல்
]றை அணுகு முறைகள் மாணவர்களது
அவையாவும் கவனமாக ஆக்கப்பட்டுக் நின் கூறுகளைப் பற்றிய விவாதத்தைக் றந்த முறையில் நடத்தவேண்டியதன் த இன்னும் பல முறைகள் தாமாகவே

Page 63
V வகுப்புப் புற
கல்வியென்பது வகுப்பறையிற் கற்பது களுங் கொள்கையளவில் ஒப்புக்கொ அதற்கு மேலே யாதும் செய்ய முடிய னளவு, உபகரணங்களின்மை, பாட ஆசிரியர்கள் தமது கடமையைச் செ வற்றல், தேவையான வகுப்புப் பே செய்வதற்குப் போதுமான நேரமோ களுக்குக் கிடைப்பதில்லை.
ஆனல், மனித உரிமைகளைப்பற்றி பிரகடனத்தின் உண்மைக் கருத்தை மனித நடத்தையிற் செயல்பெறுமா கொள்ள ஊக்குவித்தலாகும். சூழ் இயல்பாகவே வரையறுபட்டிருக்கு கொண்டு இதைச் சாதிப்பது முடியாத
பாடசாலைகளும் ஆசிரியர்களும் பி துக்கொள்ளவேண்டிய அவசியத்தை பறையிற் கற்பிப்பதோடு, வகுப்புக்கு மாணவர்களை ஈடுபடுத்தும் பொறு எற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும். ம ஏலவே நடத்தப்படுவனவற்றைப்போ லாம். பிள்ளைகள் பெரியவர்களாக வி வாகத் தொடர்புடைய நடத்தைப்ப அவர்களிடம் காணப்படவேண்டுமென் தால், (இது இருத்தல் வேண்டியே வேண்டியது அவசியமாகும்.
பொதுக்கருத்துரைகள்
பாடத்திட்டத்துக்குப் புறம்பான செ பாடசாலைக்கேற்றவாறு அமையும். றும் முகிழ்த்து அதன் வாழ்க்ை செய்கைகள் என்னென்ன உருவிலு நடத்தப்படுகின்றன என்பதையும் ஆ எத்தகைய சந்தர்ப்பங்கள் அளிக்கப்ட

ச்செய்கைகள்
மட்டுமன்று என்பதை எல்லா ஆசிரியர் ள்வர். ஆயினும் அவர்களிற் சிலர் ாதவர்களாக இருக்கின்றனர். வகுப்பி சாலைக் கட்டடம் போதாமை, பல ப்ய வேண்டிய பொதுச்சூழல் ஆகிய ாதனைகளுக்கு மேலதிகமாக எதுவும்
, ៣៨ឆ្នាយGoTT, ஆலிமையோ அவர்
றிய கல்வியின் கருப்பொருளானது
உட்கொளச்செய்து, சாதாரணமான ாறு மாணவரை இயல்பாக ஏற்றுக் நிலையின் எல்லையும் தொடர்புகளும் ம் வகுப்பறைப் போதனைகளையே த காரியமாகும்.
ரசுரத்தைக் கல்வித்திட்டத்திற் சேர்த்
எற்றுக்கொண்டால், அதை வகுப் வெளியே அதற்கான செய்கைகளிலே பப்பும் தங்களுடையதே என்பதை ற்றைக் கல்விப் போதனைகளுக்கு ல இந்தச் செய்கைகளும் அமைய பளர்ந்து, வயது முதிர்ச்சியுடன் பொது ழக்கங்கள், எண்ணங்கள் ஆகியவை ற சிரத்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு இருந் த) இத்துறையிற் கவனம் செலுத்த
ய்கைகள் இயற்கையாகவே அந்தந்தப் அவை பாடசாலை வாழ்க்கையினின் கயைச் சிறப்பாகக் குறிக்கும். அச் ள்ளன என்பதையும் எம்முறையில் அவற்றல் மனிதத் தன்மை வளர டுகின்றன என்பதையும் பொறுத்தே
55

Page 64
அவற்றின் கல்விப்பயன் இருக்கும். மாணவர்கள் இவர்களின் நிலை,
கேற்றபடியே இச்செய்கைகளைக் கை நேரான குறிப்புக்களை விவரமாகக் ெ திற்கேற்ற செய்கைகளை இங்கு பொது
பொதுவாக, பின்வரும் நான்கு கு கைகளே பயனுள்ளவையாகும் மற் யும்பற்றிய உணர்வு ; தன் சொந்த பற்றிய உணர்வு ; இரக்கத்தோடிை நிறையிற்பற்று.
மனிதத் திறமைக்கேற்றவாறு இக் இவை மூன்று வகைப்படும்.
(1) பிள்ளைகளின் கவனத்தையும் மாகக் கொண்டவை. (2) பாடசாலையை நடத்தும் பணி (3) பாடசாலையை அதன் அயலுட
மாணவர்களின் கவனத்தை ஆதார
முதலாவது வகையைச் சேர்ந்த ெ பிள்ளைகளின் சூழ்நிலை முதலிய எ6 மாறுபடும். பொழுதுபோக்கு, சமூக களிலும், பண்பாடு, நுழை புலம் ஆ பிரசுரத்துடன் நேரான தொட இசைச் சங்கங்கள், சேகரிப்போர் குழு நாடக சபைகள், கைத்தொழிற் கு மனித உரிமைகள் சம்பந்தமான மளிக்கின்றன. விவாதம், தருக்கம் தற்கால சம்பவங்களைப்பற்றி ஆராயுங் உபயோகமுள்ளவை எனக் கூறலா நுழைபுலம், பண்பாடு ஆகிய வாழ்க்ல குறிக்கின்றன; தினசரிச் சமூக வாழ் என்று காட்டுமாறு •ᏬᎯ6Ꮱ2Ꭷ ] கலாசாரத்தொடர்புகள் என்பவற்றிற்ட யளிக்கப்படல் வேண்டுமென்பது ட வாழ்க்கையின் ஒரு சிறப்பான பாகமா வேண்டும் என்பதும் உறுதியாக்கப்பட மனித உரிமைகளைப்பற்றி நேர்முகமாக
56

அன்றியும் செல்வநிலை, ஆசிரியர் இடவசதி, இருப்பிடம் ஆகியவற்றிற் பாளல் முடியும். இச்சிறு நூலிலே காடுக்கமுடியாவிடினும், இந்நோக்கத் படையாக எடுத்துக்கூறல் முடியும். நணங்களை வளர்க்க உதவும் நடவடிக் றையோருடைய உரிமைகளையும் நலனை உரிமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் யந்த நேர்மையுணர்ச்சி ; நுழைபுல
செய்கைகள் எல்லைப்படுத்தப்படினும்
பொழுது போக்குக்களையும் ஆதார
யுடனே தொடர்புடையவை. ன் இணைப்பவை.
மாகக்கொண்ட செய்கைகள்
சய்கைகள் பாடசாலை, அதன் அளவு, ண்ணற்ற காரணக்கூறுகளுக்கேற்றபடி ம் ஆகியவற்றுடன் சார்பான செய்கை ஆகியவற்றுடன் சார்பான செய்கைகள் ர்புபட்ட இயல்புடையன. ஒவிய, ழக்கள், நாட்டுப்பற்றுள்ள கழகங்கள்; குழுக்கள் போன்றவை அனேகமாக, நடவடிக்கைகளுக்கு நல்ல சந்தர்ப்ப
இவற்றை நடத்தும் சங்கங்களும், குழுக்களும் இம்முறையில் மிகவும் ம். பிரசுரத்திலுள்ள பல கூறுகள் கைத் துறைகளைப் பற்றித் தெளிவாகக் க்கையில் அவை இன்றியமையாதவை குறிக்கின்றன. விவாத உரிமை, பங்குபற்றும் உரிமை ஆகியவை உறுதி மட்டுமன்று, சமூகத்தின் சாதாரண கக் கலையும் நுழைபுலவாக்கமும்ஆதல் ல்வேண்டும். பாடசாலைச் சங்கங்களில், ப் போதிக்காவிட்டாலும், அச்சங்கங்கள்

Page 65
பிரசுரத்தின் வெளியுறுத்தல்கள் என் யாம். இசை, காட்சிக்கலை, வாசிப்பு ஆ பழக்கம், பகுத்தறிவுள்ள உரையாடல், மதித்தலும் ஆகிய பண்புகளை மாணவரில் கொள்ளும் சாதனங்களுள் முற்கூறிய
ILITLD.
சங்கங்களும் குழுக்களும் பிள்ளைகள் பணிவுடன் அவற்றை ஒழுங்காகச் செய் றன. இத்தகைய செய்கைகளில் யால் கொள்ளல்வேண்டும். பிள்ளைகள் இரவு எற்று வந்தால், குழுவிலுள்ள மான முடியாது.
so 695 நல்விளக்கம்
கூறு 26 இன் உபபிரிவு ஒன்றில், கல் கள் மதங்களுள்ளும் நல்விளக்கம், சசி வளர்ப்பதாயிருத்தல் வேண்டும் ’ என் கும். சருவதேச நல்விளக்கத்தை வளர் கியமானதும் சிக்கலானதுமான ஒரு பி முறையாக எடுத்துக்கூறுவது முடியாத சி செய்கைகள் எலவே கூறப்பட்டவைகளி யால், இங்கு அவற்றைப்பற்றிக் கூறு நல்விளக்கத்திற்கான நடவடிக்கைகள் யோடு மேற்கொள்ளப்பட்டவைகளாக நாட்டுத்திரைப்படங்களைக் காட்டி, அவற்ை சங்கம் ஒன்று இருக்கலாம் ; அன்றி நண்பர் ” களுடன் கடிதப்போக்குவர, பிறநாடுகள் செல்லும் அங்கத்தினர்கை சங்கமொன்று இருக்கலாம் ; அன்றி, அ அழைத்துப் பேசச்செய்யும் சருவதேசக் பிறநாட்டினரின் ஆடையணிகளை ஆக்கு
இச்செய்கைகள் யாவற்றையும் தம்மி தோடு அமைவு அடையாமல் பாடசாலை திட்டங்களாக நடாத்த விரும்புவர். அ இரண்டொரு பாடசாலைகளுடன் கடிதப்ே பர் திட்டமொன்றைப் பாடசாலையே தே போக்குவரத்து அயன்மொழியிலே நை களுடனும் இணைக்கலாம். இதற்குப் பதி கள் விடுமுறை நாட்களிற்பயணம் செய்து

) முறையில் முக்கியமானவையே கியவற்றில் ஆர்வம், கூட்டுவேலைப் மற்றையவர்களை நன்குணர்தலும் டை வளர்ப்பதற்குப் பாடசாலை மேற்
சங்கங்கள் பயனளிக்கவல்லவை
சமூகப் பொறுப்புக்களையேற்றுப் வதற்குப் பயிற்சியளிக்க உதவுகின் பரும் பங்குபற்றும்படி பார்த்துக் iண்டொருவர் நிருவாகப் பணிகளை
ாவர்கள் அதிக நன்மையடைதல்
'வியானது “நாடுகளுள்ளும் இனங் ப்ெபுத்தன்மை, நட்பு ஆகியவற்றை று கூறப்பட்டிருப்பது நினைவிருக் rத்தல் என்பது போன்ற அதிமுக் ரச்சினையைப்பற்றிச் சில வரிகளில் 5ாரியம். ஆயினும், அதைப் பற்றிய ன் வகையைச் சேர்ந்தவையாகை வது அவசியமாகிறது. சருவதேச முற்றிலும் மாணவர் தம்மிச்சை இருக்கலாம். உதாரணமாக, பிற பிறப்பற்றி விவாதிக்கும் திரைப்படச் , அயல்நாடுகளிலுள்ள “ பேனை த்து வைத்துக்கொள்ளும் அன்றி ளகொண்ட கடிதப்போக்குவரத்துச் யல்நாட்டுச் சொற்பொழிவாளர்களை
கழகம் இருக்கலாம் ; அன்றிப் நம் கைவேலைக்குழு இருக்கலாம். சையாக மாணவரைச்செய்ய விடுவ யதிபர்கள் இவற்றைப் பாடசாலைத் ங்ங்ணமாயின், பிறநாடுகளிலுள்ள பாக்குவரத்து நடத்தும் பேனை நண் ாற்றுவித்து வளர்க்கலாம். கடிதப் பெற்றல், அதை மொழிவகுப்புக் லாக, வெளிநாடுகளுக்கு மாணவர் சுற்றிப்பார்க்க ஏற்பாடு செய்யலாம்
57

Page 66
விடுமுறைநாட்களில் அயல் நாடுகளில் வரவேற்று உபசரிக்கலாம். யுத்தத போராடும் அயல்நாட்டுப் பாடசாலையெ களை கிரமமாக அனுப்பி உதவியளிக் உபயோகமுமான செய்கைமட்டுமன்று வரத்துக்களும் விடுமுறைப் பயண நடத்துவதற்கான ஒரு வழி, ஐநா பங்கு பற்றுவதாகும். பாடசாலை நடத்தலுடன் தொட்புள்ள இரண்டாவது வகையைச் சேர்ந்த தொடர்புடையதாகும். குறிப்பான உ குவது சிறந்தது. பாடசாலையோடின் வேறுபட்ட முறைகளால் தங்கள் கடமை, பொறுப்பு ஆகியவற்றில் முயன்ற ஈரமெரிக்கப் பாடசாலைகளைL களிற் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :
“ க. உயர்நிலைப் பாடசாலையிலுள்ள சிறுமியர்களுமான 375 பிள்ளைகள் படுத்துவதில் தங்களது நேரத்தில் செயற்குழுவினர் என அழைக்கட் தொடங்குமுன்பும் பாடப்பிரிவுகளு இடைவேளையின் பொழுதும் பாடசா:ை கள் ஒழுங்காக நடந்துகொள்வதற்கு களிலும் மண்டபங்களிலும் மாண6 களின்படி நடக்கிருர்களா என்று ட களது கடமை. வகுப்புக்கள் நடைெ கெனக் குறிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து களில் அங்குமிங்கும் செல்லும் எல் அனுமதிச் சீட்டுக்களைக்கேட்பார்கள். சாலை முடிந்தவுடனும் அவர்கள் ெ தனம் நிகழாமலும் அனவசியமான ouff................................. 9d G பழுங்காகப் போய்வருவதையும், டே ஒார்வை செய்வார்கள். பூட்டிட்ட ெ கொடுத்து, இடைக்கிடை அவற்றைச் டையதே.
“ இப்பெரிய செயற்குழுவானது, 1 ளது. இத்தலைவர்கள் மாணவர்சன
58

மிருந்து வந்துள்ள மாணவர் குழுக்களை திற்குப்பின் மறுபடியும் நிலைபெறப் ான்றிற்குத் தேவையான பல பொருட் 5லாம். இது இயல்பாகவே இரக்கமும் ] ; இதன் விளைவாகக் கடிதப் போக்கு ங்களும் எற்படலாம். இத்திட்டத்தை கவிபஅ இன் ஆள்சிட்டுத் திட்டத்திற்
ா செய்கைகள்.
செய்கை பாடசாலையை நடத்துதலுடன் உதாரணங்களைக்கொண்டு இதனை விளக் யைந்த சமூக வாழ்வில் முற்றிலும் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் உரிமை, செம்மையான உணர்ச்சி உண்டாக்க பற்றிய விவரங்கள் பின்வரும் பந்தி
ள 3,300 பிள்ளைகளில், சிறுவர்களும், மாணவர்களின் நடத்தையைக் கட்டுப்
ஒருபகுதியைச் செலவழிக்கிறர்கள். படும் இம்மாணவர்கள், பாடசாலை க்கிடையிலும், நண்பகலுணவுக்கான ல மண்டபங்களிலே மற்றையமாணவர் தப் பொறுப்பாவார்கள். மாடிப் படி வர்கள் நடந்து செல்லுகையில் விதி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது இவர் பறும் பொழுது, இவர்கள் தங்களுக் ஏகொண்டு, அச்சமயங்களில் மண்டபங் லா மாணவர்களிடமிருந்தும் மண்டப
பாடசாலை தொடங்குமுன்னும் பாட வளிவாயிலருகிலே நின்று, முரட்டுத் கூட்டமில்லாமலும் பார்த்துக்கொள் ணவு விடுதிக்குப் போய்வருகிறவர்கள் பசைகள் சுத்தமாக்குவதையும் மேற் பட்டிகளை மாணவர்களுக்குப் பிரித்துக் சோதனையிடும் பொறுப்பும் அவர்களு
0 தலைவர்களின் நிருவாகத்தில் உள் பயினலே நியமிக்கப்பட்டவர்களாவர்.

Page 67
மாணவர்சபையானது பல வகுப்புக்களு பிரதிநிதிகளைக்கொண்டது. மாணவர் ( துள்ள (தகுதியுள்ள) மாணவர்களின் கள் செயற்குழுவினரைத் தெரிவுசெய்வு வற்ற வகுப்புவேலை ஆகிய காரணங்களு பட்டியலிலிருந்து மாணவர்கள் பெயர்க ரின் வேலைகளைத் தலைவர்கள் அடிக்கடி தரம்பிரிப்பார்கள். உயர்ந்த பதவிகள் இத்தரம் பிரித்தல் பாதிப்பதால், இது
“ வகுப்புக்கு வெளியே நடந்துகொள் விதிகள், மாணவர் சபையினல் ஆக்கப்ட சபையின் விதிகளை மாணவர் முழு!ை அவர்களைபீபற்றி யாரேனுமொரு மாண6 ஆனல், நடைமுறையில் அனேகமாக வினராலேயே செய்யப்படுகின்றன. ஒவ்ெ மன்றத்தில் விசாரணை செய்யப்படும். சபை நியமிக்கப்பட்ட நான்கு மர்ணவ நீ! ஆண்டும் நியமிக்கப்படும் வழக்குத்தொ சாட்டப்பட்டவரின் மேலுள்ள வழக்கை பட்டவர், விரும்பினல் தற்காப்பிற்காக தேர்ந்தெடுக்கலாம். வழக்குத் தொடர்ந் பிரதான சாட்சியாக இருப்பர். நீதிமன் ஆசிரியர்கள் சான்றுகூறமுடியும். G3 நீதி மன்றம் வழக்கைத் தள்ளிவிடலா லிருந்து குற்றவாளியின் பெயரை மூன். நீக்கிவிடுவதுவரை, ஏற்ற தண்டனைகள்
* நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக வாதிகளுக்கு உரிமையுண்டு. கடந்த ஒர சபையின் தீர்ப்புக்கெதிராகபாடசாலைய இருவழக்குக்களில் விதிக்கப்பட்ட தண்ட ஒப்பிடும் பொழுது மிக்க கடுமையானவை யாக நீதிவழங்கப்படவில்லையென்றும் தீ மாறு அவ்வழக்கு முடிபுகளைத் திருப்பிய கத்தினரையும் நீதிமன்றத்தைச் சேர்ந் மாணவர் சபையாலேயே விசாரிக்கப்பட6
* மாணவர்களுடைய நடத்தை முறைக அவ்விதிகளை மாணவர் அனுசரிக்கும்படி வர்களைத் தேவையானற்றண்டித்து அை
4-R, 16830 (3/64)

*
நம் சங்கங்களும் தேர்ந்தெடுத்த குடிச்சேவை ஆணைக்குழு) குறித்
பெயர்ப்பட்டியலிலிருந்து தலைவர் வார்கள். கெட்டநடத்தை, நிறை நக்காக, தகுதியுள்ளோர் பெயர்ப் ள் நீக்கப்படலாம். செயற்குழுவின மேற்பார்வையிட்டு, அவர்களைத் வகிப்பதற்குத் தகுதிபெறுவதை முக்கியமானதாகும். ாள வேண்டிய முறைகளைப்பற்றிய டும். எச்சரிக்கைகளுக்குப் பிறகும், மயாக அடிக்கடி மீறுவாராயின், வரோ ஆசிரியரோ முறையிடலாம் , எல்லாமுறையீடுகளும் செயற்குழு வாரு முறையீடும் மாணவர் நீதி இந்நீதி மன்றத்தில், மாணவர் திபதிகள் இருப்பார்கள். ஒவ்வோர் பருமாணவ வழக்கறிஞர் குற்றஞ் எடுத்துரைப்பர். குற்றஞ் சாட்டப் ஒரு பிரதிவாதிவழக்கறிஞரைத் த செயற்குழுவினரே பொதுவாகப் றத்தாற் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டாலே பாதுமான, சான்றுகளில்லாவிடின் ம் ; அன்றி எச்சரிக்கை செய்வதி று நாட்களுக்கு (பட்டியலிலிருந்து) விதிக்கலாம் . . . . . . . . . . . .
மாணவர் சபையிடம் முறையிடவும் ாண்டுக்காலத்தில் பாடசாலையதிபர், திபரிடம் முறையிடவும் பிரதி னைகள், கிடைத்த சான்றுகளோடு யென்றும் அவற்றிற்குச் செம்மை ர்மானித்து, மறு விசாரணை செய்யு னுப்பியுள்ளார். மாணவர்சபையங் தவர்களையும் பற்றிய வழங்குக்கள்
OTLs).
ளேப்பற்றிய விதிகளையமைப்பதற்கும் கவனிப்பதற்கும் விதிகளை மீறுகிற ]வகளை அனுசரிக்கும்படி கட்டாயப்
59

Page 68
படுத்துவதற்கும் மாணவர்களே மக்களாட்சி, குடிமையின் கடமை வதற்கு ஒரு முக்கியமான வழி இந்நம்பிக்கையோடியைந்தது, ட னலே தங்களுக்காக அமைக்கப்ட வர்கள் குடிமைப் பொறுப்புக்களைப் பாடசாலை நம்புவதாகும். கட்( பிணக்குக்களின்றி ஒழுங்கான மு சாலை முன்னேறுவதற்கு இத்திட்
* ந. உயர்நிலைப் பாடசாலையும் ஏறக்குறைய 3,000 மாணவர்கள் பக்காவலரில்லை; உணவறை மேற். போக்குவரத்துப் பொறுப்பாளரி திட்டங்களுமில்லை. ஆசிரியர்களுக் பாடப்பிரிவுகளுக்கு இடையே உள் னுரடே சிறுசிறு கூட்டங்களாகச் நெருக்கித் தள்ளிக்கொண்டு செ லாத்தனமோ காணப்படாது ; ப லிருந்தும் வெளியேறிவிடுவர். மாணவர் விருப்பத்தைப் பொறு இடத்தில் அமரலாம். சபை மன யாளரோ கிடையார். பொதுவாக தாங்குவர் ; சபைமண்டபத்தில் ஆ சிகள் நடைபெறும். சபைக்கூட அங்கு பாடநேரத்திற் காணப்படும் நிலவின.
* பாடசாலைத் தொழிற்சாலைகளி வொருவரிடமும் காணப்பட்டதெ6 இத்தொழிற்சாலைகளில் விலையுய தன. கருவிகள் வைக்கப்படும் அ ஆயினும், ஒன்பது ஆண்டுகளில் யென்று கூறப்பட்டது. கரு மாணவர்களே பொறுப்பாக இரு செய்யத் தேவையில்லையென்பதை டனர். இது எங்ங்ணம் நடைடெ களிடம் கேட்கப்பட்டது. மிகச்சிறந் கப்பட்டிருப்பதைத் தாங்கள் அழி பாதுகாக்க விரும்புவதாக அவ தொழிற்சாலையிலிருந்து கடைசியா
60

பொறுப்பேற்றுக்கொள்வது, அவர்கள் ஆகியவைகளைப் பற்றிக் கற்றுக்கொள் யாகுமென்று இப்பாடசாலை நம்புகிறது. விரதிநிதித்துவமுள்ள சட்ட மன்றத்தி |ட்ட விதிகளை அனுசரிப்பதனல், மாண பற்றியும் கற்றுக்கொள்ளுகிறர்களென்று டுப்பாட்டின் தோற்றம் புலப்படாததும் றையில் நடைபெறுவதும்ான ஒரு பாட படம் உதவுகிறதென்று தெரியவருகிறது.
) ஒரு பெரிய பாடசாலையாகும். அதில் உள்ளனர். இப்பாடசாலையிலே மண்ட பார்வையாளரில்லை; வாயிற் காவலரில்லை ல்லை ; போக்குவ்ரவு பற்றிய சட்டத் கும் மேற்பார்வையிடும் வேலைகிடையாது. ாள நேரத்தில், மாணவர் மண்டபங்களி செல்வர் ; சிலவேளை ஒருவரையொருவர் ல்வராயினும் முரட்டுத்தனமோ பொல் மணியடிக்கவும் அவர்கள் மண்டபங்களி
சபைக்கூட்டங்களுக்குச் சமுகமளிப்பது த்தது. மாணவர் தமக்கு விருப்பமான ண்டபத்திலே முன்னவரோ மேற்பார்வை 5 மாணவர்களே சபைக்குத் தலைமை சிரியர் யாருமின்றியே சபைக்கூட்ட நிகழ்ச் ட்டமொன்று பார்வையிடப்பட்ட பொழுது, வதைப் போன்றே கவனமும் ஒழுங்கும்
லும் இதேபோன்ற தனிப்பொறுப்பு ஒவ் னப் பார்வையாளர் அறிவித்துள்ளனர்; ர்ந்த எந்திரங்களும் கருவிகளும் இருந் அறை யாருடைய பொறுப்பிலும் இல்லை;
ஒரு திருகுளிகூடக் காணுமற்போகவில்லை விகளுக்கும் துணைப்பொருட்களுக்கும் நந்தனர். தங்களை யாரும் மேற்பார்வை தக் குறித்து அவர்கள் பெருமைகொண் பற்று வருகிறது என்று பல மாணவர் ந்த உபகரணங்கள் தங்களிடம் ஒப்படைக் றிந்திருப்பதால் அவற்றைக் கவனமாகப் Iர்கள் கூறினர். எந்த நேரத்திலும் ாக வெளிச்செல்லும் மாணவன் எந்திரங்

Page 69
༄།
கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றனவா என்றும் டுள்ளனவா என்றும் விளக்குக்கள் அ டுள்ளனவா என்றும் கவனித்துக் கெ களுக்குள்ளே ஒரேற்பாடு உள்ளது. சிற்று தனிப் பொறுப்புக் காணப்பட்டது. ஆசிரியரும் சிற்றுண்டிச் சாலையில் ஒரே எந்தவிதமான போக்குவரத்து ஊழிய( இல்லை ; அங்கு யாதொரு ஒழுங்கீனமு * அப்பாடசாலையிலே மாணவர் நீதிமன் சில ஒழுங்கீனங்கள் காணப்படுவதுண் பாடசாலையதிபரும் துறைத்தலைவரும் அ கவனிப்பர். இத்தகைய வழக்குக்கள் எனெனில், சட்டங்கள் குறைவாயிருப்ப குறைவே என்க. மாணவர் சபையெ களின் நடத்தையைப்பற்றி அதற்குப் ெ வினர் ச்ென்றிருந்தபொழுது, அச்சபை விருத்தி செய்வதிலே முனைந்திருந்தது பெரும்பாலும், பலவகைப் பற்றுக்களைத் லும், அச்சங்கங்களிலிருந்து தெரிவுசெய் நடததப்படும் சபைகள், மன்றங்கள் ی * பலமக்கள் சேர்ந்து பணியாற்றி வாழ வர் தங்கள் தங்கள் நடத்தைக்குத் தனி நாயகக் குடிமையின் கடமைகளைப்பற்றி யாகுமென்று இப்ப்ாடசாலை நம்புகிறது பிணக்குக்களின்றி ஒழுங்கான முறைய இத்திட்டமும் உதவுகிறது என்பது க கிறது.”
இவ்விவரங்களை எடுத்துக்கூறும் நூ குறிப்பிடுவதுபோல, இவ்விரு பாடசாலை பெதுவும் கூறுவதோ, ஒன்று மற்றைய லுள்ளதென எளிதிலே தீர்மானிப்பதே * இரு பாடசாலைகளும் ஒப்புரவுடைய வழிகளில் இரண்டும் ஒப்புரவு முறைகளை ம்ாதிரிவழிகளிலல்ல. ஒவ்வொரு பாடச களைவலியுறுத்தி மற்றையவற்றைப் புறக்
'1 இவ்விருதாரணங்களும் " சனநாயக முன கல்வி பற்றிய உதாரணங்களை ஆராயும் நூல் ” எ தேசியக் கல்விச் சங்கம், பாடசாலை நிருவாகப் கல்விக்கொள்கைகள் பற்றிய குழுவால் இது 1940

கருவிகள் ஒழுங்காக வைக்கப்பட் ணைக்கப்பட்டுக் கதவுகள் பூட்டப்பட் ாள்ளல் வேண்டும் என்று அவர் றுண்டிச் சாலையிலும் இதேபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான மாணவரும் சமயத்திற் கூடியிருந்தபோதிலும், நம், மேற்பார்வையாளரும் அங்கு ம் காணப்படவில்லை. றம் கிடையாது. மாணவர்களிடையே டு. ஆனல், இச்சந்தர்ப்பங்களில் வற்றை புத்திமதிகூறும் முறையிற் மிக்க குறைவாகவே இருக்கும் ; தால், அவற்றை மீறுகிறவர்களும் ான்று உண்டாயினும், மாணவர் பாறுப்பில்லை. பார்வையிடும் குழு பாடசாலை மைதானத்தை அபி து. மாணவர்களின் செய்கைகள், 5 தழுவி நிறுவப்பட்ட சங்கங்களா பயப்பட்ட குழுவினராலே திட்டமிட்டு ஆகியவைகளாலும் நடைபெற்றன, வேண்டிய நிலைமைகளில், மாண ப்பொறுப்பேற்பது, அவர்கள் சன க் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வழி 1. குழப்பமெதுவும் தோற்றமல், பிற் பாடசாலை நடைபெறுவதற்கு ாட்சிப் பிரமாணத்தால் தெரியவரு
லின் ஆசிரியர்கள் கவனத்துடன் களைப் பற்றியும் எளிதான தீர்ப் திலும் உயர் மக்களாட்சி முறையி ா முடியாத காரியமாகும்.
னவாக முயன்றுவருகின்றன. சில 1க் கையாளுகின்றன ; ஆனல் ஒரே ாலையும் ஒப்புரவின் ஒருசில பண்பு கணிக்கின்றது. இரு பாடசாலைகளி
றைகளைக் கற்றுக்கொள்ளுதல் : குடிமைக் ன்னும் பிரசுரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. பெற்றிய அமெரிக்க சங்கம் ஆகியவற்றின் ஆம் ஆண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டது.
6.

Page 70
லும் மாணவர்களின் நடத்தை ந காணப்பட்டது. ஆனால், இந்த"
முறைகளும் அவற்றின் உடன்விலை இரு பாடசாலைகளும் அவற்றின் அதி டன் உருவாக்கியமைக்கப்பட்டவை
இந்த விவரணங்களிலிருந்து வெ யின் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் ஓரளவு பயிற்சியில்லாவிடின், பிர எந்தப் பாடசாலையும் வெற்றிபெற இந்த அனுபவங்களையளிக்கும் செ கருத்திற்கொள்ளப்பட்டு மேற்கொம் செய்யப்பட்ட சில முடிபுகளைப்பெற யில் ஒரு பள்ளிக்கூடமும் அதிக ( இவ்விவரங்களிலிருந்து தெரியவரு
விரிவான முறையிற் பிரகடனம் இத்தகைய செய்கைகள் எவ்வளவு விற்கும் பதிலளிப்பது கடினமான களோடு சார்த்திக் கூறினாலன்றி கடினமானது என்க. சற்றுமுன் ஒன்றில் அளவுக்கு மிஞ்சிய நிரு.
லாம். ஆயினும், இப் பாடசாலை ருந்தாலன்றி, இங்ஙனம் திட்டமாக எளிதில் முறையாகவும் வருத்து இருப்பினும் அவ்வாறே, திறனு நல்விளைவுள்ளதாகவும் இருப்பதும் கள் எவ்வித பான்மையுடன் கைய தாம். இரண்டாவது பாடசாலையான வையும் சமூக உணர்வையும் மித லாம். ஆனால், உண்மையில் இத்த நிறைந்த ஒரு சமூகத்தைக் குறிக்
இச்செய்கைகள் வேறுபட்ட பல்க யடையும்பொழுது, மாணவர் மற் களையும் மதித்து, சமூக வாழ்க் உணருவதற்கு ஒப்பற்ற வழியாக 2 கைகள் நேர் அனுபவத்தின் மூ பாடசாலையையும் சமூகத்தையும் ? ''கடைசியாக, பாடசாலையையும் ச கவனிப்போம். இத்தகைய செய்கை
62

யொயமான அளவு ஒழுங்குள்ளதாகவே = நோக்கத்தையடைய அனுசரிக்கப்படும் ளவுகளும் முற்றிலும் மாறுபடுகின்றன. திபர்களாற் பல்லாண்டுகளாகக் கவனத்து என்பதையும் இங்கு கூறல்வேண்டும். தரிவு யாதெனில், பாடசாலை வாழ்க்கை - பற்றிய அனுபவங்களிலே மாணவர்கள் சுரத்தின் பான்மையைப் போதிப்பதில் ல் முடியாது என்பதாகும். அன்றியும், ய்கைகள் செம்மையான பான்மையுடன் ள்ளப்பட்டாலன்றியும் நன்கு வரையறை D அமைக்கப்பட்டாலன்றியும் இம்முறை முன்னேற்றம் காணமுடியாது என்பதும் கின்றது. த்தின் பான்மையை ஏற்றுக்கொள்ள,
ல் உதவி புரியும்? இந்த முற்று வினா ரது. ஏனெனில், குறிப்பான நிலைமை இச்செய்கைகளின் பயனைக் கணிப்பது விவரிக்கப்பட்ட இரு பாடசாலைகளுள், வாக முறைகள் இருப்பதாகத் தோன்ற யப் பற்றி நீண்டகாலம் நன்கு அறிந்தி கக் கூறமுடியாது. இத்தகைய முறை, வதாகவும் அதிக சிக்களுள்ளதாகவும் டையதாகவும் ஒத்துணர்வுடையதாகவும் ம் சாத்தியமானதே. இது, நடவடிக்கை பாளப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்த எது மாணவரின் இயல்பான நல்லுணர் மிஞ்சி நம்பியிருப்பது போலக் காணப்பட கைய அமைப்பு வளர்ச்சியும் நற்பாங்கும் கவுங் கூடும். ன் தருபவையாயினும், இவை வெற்றி றையோருடைய உரிமைகளையும் கடமை க்கையின் கருத்தையும் விளைவுகளையும் உதவும். இங்ஙனம், பிரசுரத்தின் கொள்
லம் கற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இணைக்கும் செய்கைகள் மூகத்தையும் இணைக்கும் செய்கைகளைக் க்களின் முக்கியமான பயன் யாதெனில்,

Page 71
இவை சமூகத்தின் மிக்க முக்கியமா நேராகத் தொடர்புபடுத்த வல்லன களைப்பற்றி மாணவர் தாங்களே அ கிறது ; அத்துடன் அவர்களுக்கு உண் உண்டாகிறது.
பாடசாலையையும் சமூகத்தையும் இ கைகள் சருவசனப் பிரசுரத்தோடு ெ நலத்துடனும் முன்னேற்றத்துடனும் கைகளே மிக்கபயனுடையவை என்ப லுள்ள பாடசாலைகள் இத்தகைய திட் கின்றன். (செஞ்சிலுவைச் சங்கம், ச{ நாடுகள் சங்கத்தின் சருவதேசக் குழந்ை போன்ற) உடயோகமான குறிக்கோ மும் சேகரித்தல் ; நகரசுத்தம், நக திட்டங்களிலும் பாதுகாப்புச் சேவை சமூகத்திடையுள்ளவையும் பிற இ தேவைப்படும் பாடசாலைகளுக்கு உதவி களையும் கல்வி மையங்களையும் ஏற்படு களின் அபிவிருத்திக்கான திட்டங்கள் பிள்ளைகளுக்குப் பொழுதுபோக்குப் பய ஆகியவற்றிற்கு எற்பாடு செய்தல் ; இ. நடவடிக்கைகளிற் பங்குபற்றுதல் ; ஆகி சமூகப் பணிகளாகும்.
நியூயோக்கு நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கொண்ட திட்டமொன்றை இங்கு உ மாகும். இட்பாடசாலையிலுள்ள மா? சேர்ந்தவர்கள். முரண்பாடுகளை விளைவி பாடசாலையிலுள்ள “நண்பர் அயலா பல இனங்களுக்குமிடையே ஒற்றுமை நோக்கங்களுள் ஒன்றகக் கொண்டது. மூன்று மாணவர்களாற் பின்வரும் ஆ “ இக்குழு இரண்டாண்டுகளுக்கு மு யம், அருகிலிருந்த இரண்டு அறைகளை கொண்டது. அவ்றைகளைச் செம்மைய டால், பாடசாலையினர் ஒராண்டுக்கு வ என்பது ஒப்பந்தம். அருகிலிருந்த அ கைக்கு விடப்படாததால், செப்பனிட்டு முடியாத நிலைமையிலிருந்தன. பாட இத்தகைய கங்க நடவடிக்கைகளுக்குச்
 
 

ன பிரச்சினைகளுடன் மாணவர்களை என்பதாம். அதனல் இப்பிரச்சினை Pனுபவமுறையில் அறியவும் முடி மையான சமூகப்பொறுப்புணர்ச்சியும்
ணைக்கும் பல பொழுதுபோக்குச்செய் தாடர்புடையவையேயாயினும் சமூக
நேரான தொடர்புடைய நடவடிக் திற் சந்தேகமில்லை. பல நாடுகளி ட்டங்களிலே முழு மனதுடன் ஈடுபடு மூகப் பண உண்டியல்கள், ஐக்கிய தகள் அவசரகாலநிதி, முதலியவை ள்களுக்குப் பொருட்களும் பண ர அபிவிருத்தி ஆகியவற்றுக்கான களிலும் டங்குபற்றுதல் ; தங்கள் இடங்களிலுள்ளவையுமான உதவி பளித்தல் ; பொழுதுபோக்கு மையங் த்தி நடத்துதல் ; விவசாய முறை ற் பங்குபற்றுதல் ; வசதிகுறைந்த பணங்கள், பிற இடங்களிற்றங்குதல் ன்னும் சமூக நலனுக்கான மற்றை யென மாணவர்கள் மேற்கொள்ளும்
ரு பாடசாலையின் மாணவர்கள் மேற் தாரணமாகக் கூறுவது பொருத்த ணவர்கள் பல்வேறு இனங்களைச் க்க இதுவே போதுமானது. ஆனல் ர்குழு ’ வானது, குழுமத்திலுள்ள யை வளர்ப்பதைத் தன் முக்கிய இக்குழுவின் அங்கத்தினர்களான அறிக்கை எழுதப்பட்டது :
ன்னர் அமைக்கப்பட்டது. அவ்வம ாப் பாடசாலை வாடகைக்கு எடுத்துக் ாகச் செப்பனிட்டு வைத்துக்கொண் பாடகை கொடுக்க வேண்டியதில்லை புறைகள், பல ஆண்டுகளாக வாட ப் புதுப்பித்தாலன்றி உபயோகிக்க சாலைத் திட்டங்களுக்குப் புறம்பான 5 கல்விமன்றம் பண உதவி செய்
63

Page 72
யாதாதலின், அக்குழு மக்கள் ம பழுதுகளைச் சீர்ப்படுத்தினர். அன்றியு ரிகைகள் முதலியனவும் அவர்கள் ெ பின்னர் பாடசாலை மாதமொன்று கொடுக்கத் தொடங்கியது. வாடகை செலவுகள் இவற்றிற்கான பணம் மு களாலும் சுயேச்சையாக அளிக்கப் பட்டது. குழுவிற்களிக்கப்பட்ட சேன இலவசமாகவும் அளிக்கப்பட்டன.
“ஞாயிறுதவிர்ந்த மற்றைய நாட்க கப்பட்டு வருகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழ6 காகவே இவ்வறை திறக்கப்படும். சில வகுப்புக்கள் இங்கு நடைபெ முன்மாலையிலும் இக்குழுவறைகள் உபயோகத்துக்கு விடப்படும். அவர் கூட்டங்களோ வகுப்புக்களோ நட ஒரு திட்டமான நிகழ்ச்சிமுறையுண்டு களுக்குக் கதைகள் படித்துக்காட்ட மணிநேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
“ அயலிலுள்ள சிறுவர் குழுக்க அனுமதியுண்டு ’.
ஆசிரியர்கள் மீதோ பாடசாலைகள் நடவடிக்கைகளையும் சுமத்துவது இ களினதும் நோக்கமன்று. எலவே 8 பட்டுள்ளதுபோல, பாடசாலை மேற்( வொரு பாடசாலைக்கும் சமூகத்துக்கு களுடன் இணைந்துள்ளன. இவை மாயினும் ஏறத்தாழ எல்லாப் ப புறம்பாக எவையேனும் சுலபமான லல் அவசியம். அத்தகைய நடவடி கையை வளIடாக்குகின்றன. முதிர்வி ஒத்துணர்வுள்ள சூழ்நிலையில் எற் வர்க்கு அவை அளிக்கின்றன. மா ஒப்புக்கொள்ளவும் தத்தம் கடமைகி பாக உதவக் கூடும். அன்றியும், கல்வியையும் சமூக உறவுகளில் நே பாகவே எற்றுக்கொள்ளச் செய்யும். தினது, சிறப்படையாளமான புத்தி பிள்ளைகள் ஆர்வங்கொள்ள ஊக்கமு
64

ாணவர்களுடன் சேர்ந்து வேண்டிய ம் தளவாடங்கள், புத்தகங்கள், பத்தி காடுத்துதவினர். அவ்வாண்டு முடிந்த றுக்கு 10 வெள்ளி வாடகையாகக்
விளக்குக்கள், மற்றும் தேவையான மழுவதும் எழைகளாலும் பணக்காரர் பட்ட நன்கொடைகளிலிருந்து பெறப் |வகள் முழுவதும் சுயேச்சையாகவும்
5ளிற் குழுவறை கிரமமாக உபயோகிக் மைகளில் விசேடமான காரணங்களுக் அயலிலுள்ள வளர்ந்தோர்களுக்கான றுவதைத் தவிர மற்று, காலையிலும்
உயர்நிலை வகுப்பு மாணவர்களின் கள் பாடசாலைநேரத்தில், தனிப்பட்ட த்தலாம். மாலையிற் சங்கத்துக்கென }. இதையன்றி, அயலிலுள்ள பிள்ளை
ஒவ்வொருநாளும் எறக்குறைய ஒரு
1ளுக்கும் குழுவறையை உபயோகிக்க
ா மீதோ குறிப்பிட்ட எந்தவிதமான வ்வத்தியாயத்தினதும் இவ்வுதாரணங் ஒருமுறைக்குமேல் வற்புறுத்திக் கூறப் கொள்ளத்தக்க நடவடிக்கைகள் ஒவ் ம் எற்றபடி மாறுமியல்புடைய திறங் பாடசாலைகளுக்கேற்ப வேறுபட்டிருக்கு ாடசாலைகளும் வகுப்புப்பாடங்களுக்குப்
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முய டிக்கைகள், பாடசாலைச் சமூக வாழ்க் ன் கடமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் ]றுப் பயிலும் வாய்ப்பையும் மாண ணவர் மற்றையோருடைய உரிமைகளை ஃள ஏற்றுக்கொள்ளவும் அவை சிறப் அவை நன்மை தீமைகளில் ஆழ்ந்த ர்மை, அருள் ஆகியவற்றையும் இயல் முடிவாக, நாகரிகம் பெற்ற குழாத் , கற்பனை ஆகியவற்றின் படைப்பிலே மம் வாய்ப்பும் அவை அளிக்கக்கூடும்.

Page 73
பாடசாலை மேற்கொள்ளும் நடவடி வேற்றுவதன்மூலம், சருவசன உரி: யடைய உதவுமென்பதில் ஐயமில்லை.
பாடசாலை வாழ்க்கை மனித உரிமைகளைப் பற்றி இன்னும் 6 மான பாங்கு ஒன்று உள்ளது. பாடத் லும் நேர்ப்போதனைகளினலும் எவ்வ6 ஆயினும் இவற்றுடன் பாடசாலையின் வற்றையும் கவனித்தல்வேண்டும். இ சாலை வாழ்க்கையாகும். சமூகவாழ்க்ை கூடக் கொண்டுசெல்லும் நடத்தைை சாலை வாழ்க்கையே, அதிகமாக உருவ லும், தலைமையாசிரியர், ஆசிரியர், காணப்படும் உறவின் தன்மை, டே வாழ்க்கை எதிரொலிக்கும். இந்த உ யவர்களிலும் அவர்களுடைய திறமை யாகக் கொண்டுள்ளது ? பாடசாலைக் க கொள்ளக்கூடியனவாக உள்ளனவா மிக்க கடுமையாகவும் உள்ளனவா ? மாணவர்களிடையே தனிமுறைப் ( கூடியவைகளா ? சிலவகை நுழைபுல முறையால் மிதமிஞ்சிப் போற்றப்படுகி முதன்மை ஆகியவற்றிற்கு எத்தகைய சூழ்நிலையிற் காணப்படும் விரும்பத்த இயல்பைப் பாடசாலை கொண்டுள்ளத கொண்டுள்ளதா ? நட்பையும் கூட்டுற கின்றதா ? இவைகளும் இவற்றைப் ே வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கேட்கப்படலா மறுமொழிகளைக் கொண்டு, பிரசுரத் மாணவர் தமது சொந்த வாழ்க்கையுட எந்த அளவுக்குச் சந்தர்ப்பம் அளிக்கட்
பிரசுரத்தின் உட்கருத்தை மாண6 வாழ்க்கை எங்ங்ணம் அமையவேண்டு வழி, அந்நோக்கத்தோடு பணியாற்றி தேயாகும். உலகின் வெவ்வேறு மூ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளலா சேர்ந்த உதயரியிலுள்ளவித்தியாபவ 1931 ஆம் ஆண்டில் காந்தியடிகளி

க்கைகள், இந் நோக்கங்களே நிறை மைப் பிரகடனத்தின் குறிக்கோளை
பிரிவாக ஆராயப்படவேண்டிய முக்கிய திற்குப் புறம்பான நடவடிக்கைகளின ாவோ பெறலாமென்பது உண்மையே. பான்மை, நோக்கம், சூழ்நிலை ஆகிய க்கூற்றுகள் யாவுஞ் சேர்ந்ததே பாட கெயிற் புகும் மாணவன் தன்னுடன் ய, மற்றை யாவற்றிலும் இப்பாட பாக்குகின்றது. மாணவர்களுக்கிடையி மாணவர்கள் இவர்களுக்கிடையிலும் பாக்கு இவை யாவிலும் பாடசாலை றவுமுறை எந்த அளவுக்கு மற்றை 5ளிலும் உள்ள மதிப்பை அடிப்படை ட்டுப்பாடுகள் மாணவர்கள் உணர்ந்து ? அல்லது மனம்போனவாருகவும், பாடசாலையில் வழங்கும் முறைகள் போட்டிமனப்பான்மையை வளர்க்கக் )ப்பேறு மற்றைவகைகளைத் தாழ்த்து ன்றனவா ? புதுக்கோள், ஆள்வினை வாய்ப்புக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன ? காத சமூகப்பிரிவினைகளை வளர்க்கும் ா ? அல்லது திருத்தும் இயல்பைக் வையும் பாடசாலை போற்றி வளர்க் போன்ற பல கேள்விகளும் பாடசாலை ம். இக்கேள்விகளுக்குக் கிடைக்கும் த்தின் உட்கருத்துக்களைப் பாடசாலை ன் தொடர்புபடுத்தி அறிந்துகொள்ள ப்படுகிறது என்பதை அறியலாம். வர் உணரச்செய்வதற்குப் பாடசாலை ம் என்பதைக் காட்டுவதற்குச் சிறந்த புள்ள பாடசாலைகளைப்பற்றி விவரிப்ப லைகளிலிருக்கும் இரு பாடசாலைகளை ாம். முதலாவது இராசபுதனத்தைச் னத்தை எடுத்தல் ஆகும். இது பின் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின்
65

Page 74
பொழுது தாபிக்கப்பட்டது. ஆரம்பத் ஆகியவற்றிற்கேற்பஉருவாயது. இப் கலாநிதி கே. எஸ். சிறீமலி என் பற்றிப் பின் வருமாறு கூறியுள்ளா
“ வித்தியாபவனம் இராசபுதனத்ை புரியில் உள்ளது. இது ஒரு நிலமான சுதந்திரமடைந்த பின்னரும் இரா மாதங்கள் இருந்தது. சமூக அமை ஒரு பிற்போக்குப் பகுதியாக இப்பிரே எற்படும் சில தேவைகளை நிறைவ திட்டமான நோக்கங்களை நிறைவேற் களும் கல்வி நிலையங்களும் தோன்பூ றேல் நோக்கங்கள் நிறைவேறும் வ றன. வித்தியாபவனம் கலாநிதி ( 1931 ஆம் ஆண்டு ஒரு சிறு பள்ளிக்
“ வித்தியாபவனத்திலே சேர்ந்து பரம்பரை யென்பதின் கட்டுப்பாட்ன கொடுமை, பெண்களை ஒதுக்கிய நிலை களினது அளவுக்கு மிஞ்சிய அதிகா விளையும் தீமைகள் ஆகிய கொடுமை வித்தவர்கள். பாடசாலையிலே மகிழ் ஆகியவற்றை வளர்க்கும் சூழலை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தமையான யிருந்தது. பாடசாலைத் திட்டத்தின் மட்டுமன்றி, பாடசாலைக் குழாத்தின் ஒவ்வொரு மாணவரின் உரிமையும் ! வாகத்திலும், சமூக நடவடிக்கைகளி பரிசோதனைகளையும் நடத்துமுறைகளி களின் தேவைகளுக்கும் நலன்களுக் றியமைக்கப்பட்டது. சிறப்பு நிகழ்ச்சிக வாழ்க்கையுடன் நெருங்கிய தொட றுள் திறந்த வெளி வகுப்புக்கள் ( நிகழ்ச்சிகளைத் தவிர, நாடகம், சங்கீ; பணி முதலியவற்றல் தன்னை வெல்
பல வாய்ப்புக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
“ சமூக சீர்திருத்தத்துக்கு நேரா லளிக்கும்படி பாடசாலை வாழ்க்கை
66

திலேயே சமூக நலன், உயர்வுள்ளல பொழுது இதன் அதிபராயிருக்கும் பார் இப்பாடசாலையின் நோக்கங்களைப்
தச் சேர்ந்த தலையாய அரசான உதய ய முறைநிலவும் அரசாகும். இந்தியா புதனம் சுதேச இராச்சியமாகச் சில பிலும் பண்பாட்டிலும் நாட்டிலுள்ள தசம் கருதப்படுகிறது. அவ்வப்பொழுது ாக்கவோ, அல்லது சமூகத்தின் சில றவோ, பொதுவாகச் சமூக நிலையங் றுகின்றன. அவ்வத் தேவைகள், அன் ரையிலேயே அவை இருந்து வருகின் மோகன் சிங்க மேத்தா அவர்களால் கூடமாகத் தொடங்கப்பட்டது.
ள்ள பெரும்பாலான மாணவர்கள், டயறிந்தவர்கள். சாதிக்கட்டுப்பாட்டின் மை, பழைமையில் ஊறிய பெற்றேர் ாம், வகுப்புமலிந்த சமூக அமைப்பால் யாவையும் இம் மாணவர்கள் அனுப ச்சி, சுயேச்சை, ஆக்கச்செயலின் திறன் எற்படுத்துவதை ஆசிரியர்கள் தமது ல், அவர்களது வேலை மிக்க கடினமா நடுநாயகமானவர் என்ற முறையிலே ா அங்கத்தினர் என்ற முறையிலும், மதித்துப்போற்றப்பட்டது. பாடசாலை நிரு லும், பலவகைத் திட்டங்களையும் கல்வி லும்மாணவர் பங்குபற்றினர். பிள்ளை கும் எற்றவாறு பாடத்திட்டமும் மாற் ளும் திட்டங்களும் அவர்களது சொந்த புடையவைகளாக விளங்கின. (இவற் குறிப்பிடத்தக்க உதாரணமாகும்.) இந் தம், வண்ணந்தீட்டுதல், நடனம், கைப் ரியுறுத்துந் திறனை அபிவிருத்திசெய்ய
எதெனினும் சக்திவாய்ந்த தூண்டுத அமைந்துள்ளது. முகத்திரைமுறை

Page 75
யாற் பெண்களை ஒதுக்கல், தீண்டாமை ரின் சாதிச்செருக்கு, செல்வந்தர்களி இழிவாகக் கருதும் மனப்பான்மை யாகவும் மாணவர்களின் மனவெளியி லுள்ள இத்தீமைகளை நேராகத் த சாலையிலுள்ள சூழ்நிலை, உதாரணம் இவை மாணவர்களின் மனப்போக்கை யில் உருவாக்கிவருகின்றன.
'' அதே சமயம், கல்வியானது ஒரு க டிருத்தல்வேண்டும் என்பது எமக்கு கிறது. மாணவர்களின் தேவைகளும் நலன்களுக்காக, பயன்படுத்தப்படாமல், களின் தனிப்பண்பு திரிபுறல் கூடும். சமூக விரோதமான நடத்தைகளை ! ஆனால், சமூக உறுப்பினர் என்ற மு களைப் புறக்கணிக்கவிடுதல் பிழைய தமக்கிடையே கொண்டுள்ள கடப்பாடு அமைத்தல் வேண்டும். எத்தகைய ச என்பதைப்பற்றிய தெளிவான காட்சி புதுச்சமூக அமைப்பை உருவாக்கி எண்ணங்களையும் மனப் பான்மைகளை பாடசாலையின் கடமையாகும். பிள்ளைகளும் பான் வெளியுறுத்தலை ஒரு திட்டமா நன்றன்று. திட்டமான சமூகக் குறிக் கொண்டிருக்கும் சமூகம், இதன் வி ை எனவே, பாடசாலையில் உபயோகிக்கக்சு கித்து, மாணவர்களிடை செம்பொரு பணிவையும் கிளர்ந்தெழச் செய்தல்
'' வித்தியாபவனத்தில் ஆசிரியர்கள் மிகக்குறுகிய பிரிவுதான் உண்டு. இ யும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்ப சமூக ஒழுக்கத்திலும் மாணவரைப்போ தின் ஓரங்கத்தினராக ஆசிரியர் கருது! நுழைபுலப்பிரச்சினைகளிலும் ஆசிரியர் வேண்டும். கற்றலினாலும் சோத? தொடர்ந்து நடாத்திக் கல்வி முயற்சியி
'' வித்தியாபவன மரபுகளிலே மற் ே வாகத்தில் ஆசிரியர் பங்குபற்றும் வெ சிறப்புடையதாபனமாகும். அது எவ்வ

என்னும் சாபக்கேடு, மேல்வகுப்பின ன் ஊதாரித்தனம், சரீர உழைப்பை ஆகியவை மெதுவாகவும் படிப்படி னின்று நீங்கிவிடுகின்றன. சமுகத்தி ாக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. பாட ரயமைந்த ஆசிரியர்களின் வாழ்வு, தோன்றாத்துணையினவாய் நல்வழி
சமூக நலனை அடிப்படையாகக்கொண்
மேலும் மேலும் தெளிவாகிவரு விருப்புக்களும் விரும்பத்தக்க சமூக வாளா நிறைவேற்றப்பட்டால், அவர்
சுயநலம், ஆக்கிரமிப்புப் போன்ற மாணவர்கள் மேற்கொள்ளல்கூடும். றையிலே அவர்கள் தம் பொறுப்புக் ாகும். சமூகமும் தனிமனிதரும் களை மனத்திற்கொண்டு கல்வியை மூகமுறை அமைக்கப்படல்வேண்டும்
ஆசிரியர்க்கு இருத்தல் வேண்டும். நிலை நிறுத்துவதற்குத் தேவையான யும் இளைஞர்களிடையே வளர்த்தல் ளுடைய தூண்டல்களிலெழுந்த இயல் என வழியிலே திருப்பாமல் விடுவது கோளின்மையால் ஏலவே அழிந்து வளவாக இன்னும் பாழ்படுதல் கூடும். கூடிய சகல சாதனங்களையும் உபயோ நளில் ஆர்வத்தையும் அதற்கேற்ற
அத்தியாவசியம். நக்கும் மாணவர்க்களுக்குமிடையில் ருவருக்குமிடையே யாதொரு தடை துமட்டுமன்று; கல்வி கற்பதிலும் லத் தம்மையும், பாடசாலைச் சமூகத் கன்றனர். சமூகப் பிரச்சினைகளிலும் வெளிமனம் உள்ளவராய் இருத்தல் னகளினாலும் அறிவாராய்ச்சியைத் ல் ஊக்கஞ் செலுத்தல் வேண்டும். றாரரிய அமிசமாவது பாடசாலை நிரு ற்றியாகும். ஆசிரியர் மந்தணம் ஒரு ளவோ காரியங்களைச் செய்துள்ளது.
67

Page 76
வித்தியாபவனத்தின் வாழ்க்கை, நிரு மாகப் பெரும்பாலும் எல்லா விவரங் இதனல் ஆசிரியர்களுக்குச் சிறப்பான வித்தியாபவனத்துடன் தொடர்பின்ற இவ்வுண்மை நன்கு விளங்கும் *.
இரண்டாவது உதாரணமாக எடுத் முனையிலுள்ள கீழ்த்திசை-சென்-யே தலைமையாசிரியரான திரு. புலூம் அ * எம் மாணவர்களின் வாழ்க்கை துன்பங்களிலும் மிக்க இடர்கள் நிை அயற் புறங்களிற் குண்டுமாரி பெ கட்டடங்கள் முதலியன விரும்ப பெரும்பாலான மாணவர்கள் சனநெ ஆரோக்கியத்துக்கொவ்வாததுமான வி கின்றனர். வாழ்வற்று வருந்தும் குடு ஒழுக்கம் சிதைந்த குடும்பங்கள், இை தற்குரியது. மாணவரின் பட்டியலோ வரும் பல நிறத்தவரும் சேர்ந்த ஒே “ இக்காரணங்களாலும், இது புதிய இங்கு புத்தித்திறமையிலும் சமூகச் ச செலுத்தல் வேண்டும் என்று கருத யாது நடத்தையின் நியமத்திற்கு-ச முக்கியத்துவம் அளித்தோம்.
“ வாழ்க்கையைக் கையறுவுளத்து எதிர்த்து, நாங்கள் எல்லாத்துறைக மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளிற் ( வாறு செய்முறையிலோ சிந்தனைமுை யவையாயிருந்தன. (கூறுவதை அப் மான இடங்களிற் சந்தேகிப்பதை ஊ நடத்தப்படுகின்றன. பாடசாலைச் சமூக மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. கம், நல்ல காரியங்களுக்காகப் பணஞ் பேற்றல், குழந்தைகட்குரிய நண்பகல் தில் தத்தம் மேசைக்குத் தாமே பொ. கள். புது நடவடிக்கையானது மேலும் ே மாணவர்கள் பாடசாலைக்காக உழைக்
* * வித்தியாபவனத்தின் சமூக நோக்கங்கள் * நியூஈரா * தொகுதி 30 எண் 7. யூலை 1949.
68

வாகம், பாதுகாப்பு ஆகியவை சம்பந்த களும் இச்சங்கத்தில் விவாதிக்கப்படும். மதிப்பும் உயர்நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளன. றி வெளியிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கே
துக்கொள்ளப்பட்டது இலண்டனின் கீழ் ாட்சு என்னும் பாடசாலையாகும். அதன் வர்கள் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார். சாதாரணமாக எங்கும் காணப்படுந் றைந்தது. (யுத்தத்தின்பொழுது) எம் ாழியப்பட்டது. இதனற் பாழடைந்த த்தக்க சூழ்நிலையாக அமையவில்லை. நருக்கமுள்ள சூழ்நிலையிலும் சற்றும் வீடுகளிலும் வரிசை வீடுகளிலும் வசிக் }ம்பங்கள், மகிழ்ச்சியற்ற குடும்பங்கள், வ எண்ணற்றவையாயிருப்பது வருந்து பல மொழியினரும் பல இனத்த ரே கதம்பமாக இருந்தது. ப நடுத்தரப் பாடசாலையாகையினலும், ார்பான திறமைகட்கே அதிக கவனம் ப்பட்டது. வேலை நியமத்தைக் கவனி மூகச்சார்பான திறமைகளுக்கு-அதிக
-ன் எற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை ளிலும் போரிட்டோம். மாணவர்கள் பெரும்பாலானவை, சூழ்நிலைக்கேற்ற றயிலோ வழங்கும் ஆற்றலை வேண்டி படியே எற்றுக்கொள்ளாமல்) நியாய க்குவிப்பதற்கெனப் பல விவாதங்கள் கத்துக்காகப் பிள்ளைகள் பல பணிகளை மாணவர் செயற்குழுவின் நிருவா சேர்த்தல், ஒருவர்க்கொருவர் பொறுப் ல் நடனம் நடத்துதல், உணவு நேரத் றுப்பேற்றல் ஆகியவை சில உதாரணங் மேலும் அதிகமான எண்ணிக்கையுள்ள கின்றனர் என்பதைக் கருதும்.
i ’ கே. எல். சிறீமலி அவர்கள் எழுதியது.

Page 77
* உண்மையில், மாணவர்கள் எ வளர்ச்சிபெறுகின்றனரோ அவ்வளவு தினர் என்ற முறையில் அதிக சத்தி போன்று பிறரும் சுதந்திரமாய் வாழ உணர்கின்றனர். இத்தகைய வாழ்க் உள்ளத்திலிருந்து வரல்வேண்டும், எ மதிகள், தண்டனைகள் ஆகியவற்றை (உடல் சம்பந்தமான தண்டனைகள் இ
* மாணவர் மற்றையவர்களைப்பற்றி மாதலின், அவர்களுடன் சேர்ந்து ! களுக்குப் போட்டியாக வேலைசெய்த விருத்திசெய்து கொள்வதில் மட்டுே மனப்பான்மை காணப்படலாம். ஆ ளத்தில் இப்போட்டிமனப்பான்மை உ யைக் கிரகிப்பது முதலிற் கடினமா அவர்கள் பாடசாலையின் இத்தனிப்பe துக்குத் தேவையானபொழுது தந்ந6 கின்றனர். செயற்கைத் தூண்டுதல்க காரணத்துக்காகச் செவ்விய காரியத் இன்றனர் ”.*
தாங்கள் மேற்கொள்ளும் முறைகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி படுகின்றனர் என்றே, திரு. புலு அவர்களோ விவரமாகக் கூறவில்லை லிருந்து அவர்கள் பாடசாலைகளில் வ ஒரளவு தெரிந்துகொள்ளுகிறேம். இ தும் இசைந்ததாகக் காணப்படுகின்றது
தொகுத்துக் கூறினல், மாண6 கொள்கைகளைப் பிரதிபலிக்கும் ம வளர்ச்சியடைந்துள்ளனரோ அவ்வா கல்வி வெற்றியடைந்துள்ளதென நடத்தைகளையும் வகுப்பறைப் போத புறம்பான நடவடிக்கைகளாலும் ஆனல், யாவற்றுக்கும் மேலாக, மெய்யறிவு ஆகியவற்றின் பயனகவே
* “ பாடசாலைச் சமூகத்தைப்பற்றிய குறிப்ட நியூ ஈரா " தொகுதி 30 எண் 7, யூலை 1948
W

வ்வளவுக்குச் செவ்விய முறையில் க்கு அவர்கள் குழாத்தின் அங்கத் கிவாய்ந்தவர்களாகின்றனர். தம்மைப் p உரிமையுடையவர் என்பதை அவர் கைக்கான தூண்டுதல் பிள்ளைகளின் னவே வெளி நிர்ப்பந்தங்கள், வெகு க் கூடியவரை தடுத்தல் வேண்டும். ங்கு ஒருபோதும் கையாளப்படவில்லை).
க் கவனித்தல் வேண்டியது அவசிய பணியாற்றல்வேண்டுமேயன்றி, அவர் 5லாகாது. தத்தம் திறமைகளை அபி ம பாடசாலை வாழ்க்கையிற் போட்டி னல் பல்லாண்டுகளாக மாணவருள் ஊறியிருப்பதால், இப்புதுக் கொள்கை யிருக்கிறது. எனினும், நாளடைவில் ண்பை ஏற்று மதிக்கின்றனர். சமூகத் லத்தைத் துறப்பதன் கருத்தையுணரு ளோ தடைகளோ இன்றி, செவ்விய ந்தைச் செய்யத் தெரிந்து கொள்ளு
ள் எவையெவையென்றே, எத்தகைய மாணவர் தங்களால் ஊக்குவிக்கப் ாம் அவர்களோ கலாநிதி சிறீமலி . ஆனல் அவர்கள் கூறியுள்ளவற்றி |ளர்க்கப்பட்டுவரும் பான்மையைப்பற்றி து பிரசுரத்தின் பான்மையுடன் பெரி 5). வர்கள் எவ்வளவிற்குப் பிரசுரத்தின் னப்பண்புகளிலும் நடத்தைகளிலும் ளவிற்கு, மனித உரிமைகளைப்பற்றிய க் கூறலாம். இம்மனப்பண்புகளையும் னைகளாலும், வகுப்புப்பாடங்களுக்குப் வளர்க்கலாமென்பதில் ஐயமில்லை. பாடசாலையின் நோக்கம், பான்மை,
இவை தோன்றும்.
s:
க்கள் ” எ. எ. புலூம் அவர்கள் எழுதியது
69

Page 78
மனித உரிமைகளைப் பற்றிக்
திட்டங்களையும் வளர்க்கு
பல்வேறு தேசங்களிலுள்ள பாடசாலை களைப்பற்றிக் கற்பிக்கப்பட்டுவருகிறது. கூட்டமைப்பு, ஆசிரிய சங்கங்களின் ச கெழுமை, ஆசிரியர்களின் உலகத்த தாபனங்கள், 1952 ஆம் ஆண்டு ஐ தொகுதிகளில் நிகழும் கல்வித்திட்ட யாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தாபனங்கள் செயலாற்றும் நா களை அடிப்படையாகக்கொண்டு, இவ்: பட்ட நிலைமைகளில் வெவ்வேறு சூழ வங்களினின்று எழுந்தவை இவை. பதற்குத் தற்காலத்தில் வழக்கிலிருக்( ஆசிரியரின் சொந்த வசனங்களிலே,
நடைமுறையிலுள்ள போதனமுை ரங்களிலிருந்து பின்வரும் பகுதிகள் ஆலோசனைகளைத் தெளிவாக விளக்குவ ஆராயப்பட்ட எல்லாத் தேசங்களி களையும் திட்டங்களையும் பூரணமாக இக்குறுகிய அனுபந்தத்தில் எடுத்து பட்டுள்ள உதாரணங்கள், சில ந அவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டாயமைந்: யில் புதுமையானவையாலோ, மற்றை கூடிய காரணத்தாலோ, தேர்ந்தெ கொலம்பியா, இங்கிலாந்து, பிரான்க நாடுகள், நியூசிலந்து, நோவே, தென ஐக்கிய அரசுகள் ஆகிய பன்னிரு தே யறிஞர்களும் கொடுத்துள்ள விவரங்க தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியத்தாபனங்கள் கொடுத்துள்ள தேர்ந்தெடுத்துக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பதற்காகச் சில முடிபுகள் முக்கியமான மாற்றமெதுவும் செய்யப்
70

கற்பிப்பதற்கான முறைகளையும் ம் சில உதாரணங்கள்
களிலும் இப்பொழுது மனித உரிமை
நடுத்தர ஆசிரியர்களின் சருவதேசக் ருவதேசக்கூட்டமைப்பு, புதிய கல்விக் ாபனம் ஆகிய நான்கு சருவதேசத் நாகவிபஅ வுக்கு அனுப்பி குறிப்புத் த்தின் பரப்புந் தன்மையும் முறை
ாடுகளில் விரிவாக நடத்திய அளவை விவரங்கள் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. வேறு pலில் ஆசிரியர்களின் நேரான அனுப மனித உரிமைகளைப்பற்றிக் கற்பிப் கும் பல்வேறு முறைகளை, கூடியவரை இவை விவரிக்கின்றன.
றகளைக்கூறும் நேர்முகமான இவ்விப் ள் முற்பக்கங்களிற் கூறப்பட்ட சில தற்காகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. லும் வழங்கும் பல்வேறு முறை
விளக்குவதற்கான உதாரணங்களை க்கூறல் முடியாது. இங்கு கொடுக்கப் ாடுகட்கே தனியுரிமையுடையனவரய், தனவாதலாலோ, ஒப்பற்ற முறை ]ய கல்வி முறைகட்கு இயைபுபடுத்தக் நடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒசுத்திரேலியா, ஈ, இந்தியா, இத்தாலி, நெதலந்து *ானபிரிக்கா, சுவிற்சலந்து, அமெரிக்க தசங்களிலுள்ள ஆசிரியர்களும் கல்வி ளிலிருந்து இவ்வுதாரணங்கள் தேர்ந்
விவரங்களிலிருந்து இவை நேராகத்
தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளனவாயினும் படவில்லை.

Page 79
க. ஆரம்ப பள்ளிகளில் வழங்கு
1. இரண்டாம் வகுப்பில் (8 வயது மற்றை நாட்டு மக்களைப்பற்றிக் கற்க வகுப்பில் (9 வயது) அம்மக்கள் எங் தங்கள் நாட்டு வாழ்க்கை முறையுடன் னுடைய சுகவாழ்வோடியைந்த நீராவி களின் வளர்ச்சியைப்பற்றியும் மாணவர் முதல் உணவுக்கும் உடைக்கும் போர யிருந்த வளர்ச்சியையும்பற்றி நான்காட் யாவும் எளிமையான முறையிற் கற்ப கற்பித்தலில் எங்கள் திட்டமான நோக்க
(அ) தாங்கள் வசிக்கும் அயற்புறம், இயற்கை வளத்தைப் பற்றிய தூண்டுதல் ;
(ஆ) உள்ளூர் மாவட்டத்தில் வாழ்க் வால் எவ்வளவு சிறப்படைகி ஒன்றையொன்று எவ்வாறு ச உள்நாட்டு மக்கள் வாழ்க்கை யுடனும் மற்றைக் காலங்களி யுடனும் எவ்வாறு நெரு தென்பதையும் காட்டி, மக்கள் தன்மையை மாணவர் விளங்க
(இ) பண்டைக்கால ஆண் பெண்களி
வரிடம் கேண்மை, வாய்மை, தந்நலமின்மை, பொறுப்புண் படுத்துதல்.
(ஈ) தத்தம் மாவட்டத்தையும், நாட் வரையும் அறியச்செய்வதன6 அறிந்து அவற்றை வாழ்வி ஆயத்தமாயிருக்கச் செய்தல்.
2. பல வகுப்புக்களிலே கடிதப்போக் நடை பெறுகின்றன. மேலும், நாட்டுப்பு ஆகியன பற்றிய குறிப்புக்களை மாற்றிக்ெ தை அதிகரிக்கச்செய்கிறது. ஆரம்பபாட பத்திரிகைகள் மாற்றிக்கொள்ளல் நற்பய

ம் முறைகளும் திட்டங்களும்
) சமூகபாடம் கற்கும் மாணவர், த் தொடங்குகின்றனர். மூன்றம் வனம் வாழ்கின்றனர் என்பதைத் ஒப்பிட்டு உணர்கின்றனர். மனித ,ெ மின்சாரம் போன்ற சாதனங் கற்கின்றனர். மனிதன் ஆதிகால ாடியதையும் அவனுக்கு உதவியா ) வகுப்புமாணவர் கற்பர். இவை விக்கப்படுகின்றன. சமூகபாடங்களைக் 5ங்கள் வருமாறு :
தேசம், உலகம் ஆகியவற்றின் றிய மாணவர்களின் ஆர்வத்தைத்
கை அங்குள்ள மக்களின் கூட்டுற றதென்பதையும் நாடும் நகரமும் ார்ந்திருக்கின்றன வென்பதையும், பிறநாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை ல் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை ங்கிய தொடர்புடையதாயிருக்கிற ஒருவரையொருவர் சார்ந்திருக்கும் வைத்தல்.
ன் வரலாறுகளின் மூலம் LO |T6ტóII நடுவுநிலைமை, பொறை, துணிவு, னர்ச்சி ஆகிய இலட்சியங்களை எற்
டையும்பற்றி ஒவ்வொரு மாணவ
ல், அவற்றின் குறை நிறைகளை
தற்கேற்றவைகளாவதற்கு உதவ
(நியூசிலந்து).
குவரத்துமூலம் அனேக காரியங்கள் ாடல், செடிவகைகள், மண்ணியல் காள்வதும் பிள்ளைகளின் உற்சாகத் சாலைகளின் மேல் வகுப்புக்களில் னைத் தருகின்றது. சாரணரியக்கம்,
71

Page 80
சுவிற்சலந்து இளைஞர் இயக்கம், கி சங்கம் முதலிய இளைஞர் இயக்கங் களிற் பயில்வோரும் பணியாற்றுகி
3. பல பள்ளிக்கூடங்களிற் பிரக செயல் முறையிற் கையாளுகின் பற்றிக் குறிப்புக்களும் சுருக்கமான னர். தம்பாடசாலை மாணவர்க்காக மான ஆண்டு விழாக்களிலே, மான உடைகளையணிந்து கொண்டு, பி எழுதப்பட்ட நாடகங்களை நடித்துவ
4. பகல் உணவுக்கான இடைவே ளூடன் நாங்கள் பிரசுரத்தைப்பற்றி
வயது 10-12 வரை உள்ள இம்ம மான ஆராய்ச்சியெனக் கருதினர் வத்திற்கு அப்பாற்பட்டனவாயும் அர பிரசுரத்தின் உட்பொருளோடு இன பற்றுள்ளவராயுமிருந்தனர் என்ட சமயங்களில் கூறுகள் உண்மை என அவர்கள் கூறினர். (உதார என்ற கூறு) இதிலிருந்து ஐக்கி -25TITUTILIll-gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . சங்கத்தை, உலக சமுதாயத்துக்குத் வழிப்படுத்தி ஊக்கும் ஓர் உலக ச அவர்களுடைய வயதை நோக்குட கற்றுக்கொள்வது அவர்கள் இய6
ill-gil.
5. மாணவருள்ளத்திலே தொண் பல நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்ே லுள்ள உதவி தேவைப்படும் மான * சுவீகாரம் ’ செய்துள்ள அனன ஒருசிறு தொகை வழங்கப்படுகிறது களிலுள்ள முதியோர்களையோ பா களுக்கிடையே கடிதப்போக்குவரத்து வெளி ” போன்ற இயக்கங்கள், “ வைகளின் உதவிக்காக அடையாள மாணவர் மேற்கொள்ளும் நடவடி
72

றித்தவ இளைஞர் சங்கம், செஞ்சிலுவைச் களில் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியகலாசாலை ன்றனர்.
(சுவிற்சலந்து).
ஈரத்தின் கொள்கைகளே மாணவர்கள் றனர். பிரசுரத்தின் சில கூறுகளைப் ா நாடகங்களும் அவர்கள் எழுதியுள்ள பேச்சுக்களும் ஆக்கியுள்ளனர். முக்கிய னவர்கள் பல தேச மக்களின் நாட்டின ரசுரத்தின் கொள்கைகளால் ஊக்கி Tளனர். (நோவே).
ளைகளில், ஆரும் வகுப்பு மாணவர்க
உரையாடினேம்.
ாணவர்கள், பிரசுரத்தை ஒரு கவர்ச்சிகர
பிரசுரத்தின் சில கூறுகள் அனுப சியலாயுமிருந்தது உண்மையே. அவர்கள் யைந்தவராயும் மனிதகுல வளர்ச்சியில் தில் ஒரு வித ஐயமுமில்லை. சில நிகழ்ச்சிகளோடு முரண்பாடாயுள்ளன ணமாக, சமவேலைக்குச் சம ஊதியம் யநாடுகள் சங்கத்தின் தகுதியைப்பற்றி SLS SSS SSSLSSSSSSLSSSSSSS ஒரு மாணவி ஐக்கிய நாடுகள் தீங்கிழைத்தவரை நன்மைசெய்யுமாறு ங்கத்துக்கு ஒப்பிட்டாள். . . . . . . . . . . . . . . ம்பொழுது இதற்குமேல் இவ்வகுப்பிற் ல்பிற்கு அப்பாற்பட்டது எனக் கருதப்
(இங்கிலந்து).
டுபுரியும் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதற்குப் கொண்டோம். அரசாங்கப் பாடசாலைகளி னவர்களுக்கு உதவியளித்தல் (பாடசாலை தக் குழந்தைகளுக்கு மாதந்தோறும் ), ஏழ்மை நிலையிலிருக்கும் பிரதேசங் டசாலைகளையோ பாதுகாத்தல், பாடசாலை நடத்துதல், “ சிறுவர்களுக்குத் திறந்த அன்புவளர்ச்சிக் கழகங்கள் ” போன்ற ா முத்திரைகள் விற்றல் முதலியவை டிக்கைகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.
(பிரான்சு)

Page 81
6. சமூகத்தில், வேறுபட்ட பொருள் மாணவ மாணவிகள் சமமாகக்
மூன்றம் வகுப்பு ஆசிரியர் ஒருவரும் பேறில்லா நிலையிலுள்ள பகுதியிலிரு பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. பல யுஞ் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் அயலி சென்று வரவும் பாடசாலையினரை இங்கு பட்டன. இத்திட்டத்தை நிறைவேற்று செய்யவும் அவ்வித முயற்சியை ஆ வளர்க்கவும் பல வாரங்கள் சென்றன குறிப்பின்படி “ எங்கள் நட்புப்பயணம் வாரங்கள் கழித்து மற்றைய பள்ளியில் என்ற பெயரால் மறுபடியும் சந்திப்பு ! தில், தாய்மார்கள் மாணவர்களுக்கு 2 பெயர்களை முதற் சந்திப்பிலே அற காக “மாணவர்கள் தாங்களே கைே “ஒருவர் பெயரையொருவர் அறி கலந்து விளையாடினர். இங்ங்ணம் ட வேலைசெய்து ஒன்று சேர்ந்து விளையாடு: மென்று, மேற்பார்வையாளர்களும் ந
தினர்.
7. ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர் (9-1 களைப் பற்றி அறிய ஆவல்கொண்டன் மக்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிற் அவர்களெப்படிச் சேர்ந்து உழைக்கிே அவர்களுக்கு விளக்கிக்கூறினர். அபெ பகுதியினர் வரைந்தளித்ததும், இன படங்களைக் கொண்டதுமான தேசப்படம் உதவியாயிருந்தது. ஆரும் வகுப்பு மா களிலே, பிரசுரத்தை விளக்க ஐக் நான்கு பெரிய ஒட்டிகள் பெரிதும் பயன
பாடசாலை வாழ்க்கையிலிருந்து எரா பட்டன. மாணவர்கள் ஒரு கொள்கை ணமும் உண்மையும் முதலில் அவர்கள் வாறே, தெரிந்தவைகளுடன் தொடர் களுக்குக் கற்பித்தல்வேண்டும். உத போது பழங்களும் மலர்களும், குவிந்தி லேயேயுள்ள மற்றையவர்களுக்கும் (மு

1ாதார, கலாசார நிலைகளிலுள்ள கூடிவிளையாடுவதன் அவசியத்தை பெற்றேர்களும் உணர்ந்தனர். நற் ந்த ஒரு பாடசாலையைப் போய்ப் இனங்களையும் பல நாட்டினங்களை லுள்ள பிறிதொரு பாடசாலைக்குச் த அழைக்கவும் ஒழுங்குகள் செய்யப் |வதற்கு வேண்டிய எற்பாடுகளைச் ற்றுவதற்கு வேண்டிய அறிவை ா. முதற் சந்திப்பு, மாணவர்கள் ’ என்றழைக்கப்பட்டது. இரண்டு நடந்த “மீண்டும் நண்பர் தினம் ” நிகழ்ந்தது. வழி உணவை ஆக்குவ உதவினர். “ தங்கள் நண்பர்களின் ந்ெதுகொள்ள உதவியாயிருப்பதற் யெழுத்துப் புத்தகங்களை ஆக்கினர். ந்ெது கொள்வதற்காக அவர்கள் மாணவர்கள் பகிர்ந்து திட்டமிட்டு வது சிறந்த மக்களாட்சி முறையாகு நிருவாகிகளும் ஆசிரியர்களும் கரு (அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகள்).
0 வயது) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு னர். எத்தனை நாடுகளைச் சேர்ந்த போய்க் குடியேறியுள்ளனரென்றும், ன்றனரென்றும், தலைமையாசிரியர் மரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் செய்திப் 1 பேதங்களைக் காட்டும் விளக்கப் இக்கவர்ச்சியை ஊக்குவதில் மிக்க ணவர்களுடன் நடத்திய விவாதங் கிய நாடுகள் சபை ஆக்கியுள்ள
பட்டன.
ளமான உதாரணங்கள் எடுத்தாளப் யை விளங்கிக்கொள்வதற்கு, உதார T மனத்திற் பதிதல் தேண்டும். அவ் புபடுத்தித் தெரியாதவைகளை அவர் ாரணமாக, அறுவடை விழாவின் ருக்கும் காட்சி, நம் சொந்த நாட்டி தியோருக்கும் ஏழைகளுக்கும்) பிற
73

Page 82
நாட்டிற் பசியால் வாடிவதங்கும் ே யம் அளிக்கவேண்டிய கொடைப்ெ காட்ட அரிய சந்தர்ப்பமளிக்கிறது.
8. வகுப்புக்களிலே செஞ்சிலுவை இ பிரிவுகளும் உள்ளன. சுதந்திர சியை வளர்க்க இப்பிரிவுகளின் மூல கிறது. பலதிரள்களாகப் பிரிந்து அவ தேர்ந்தெடுப்பதன்மூலம் தங்களுள் தெடுக்கவும் ஒருவரையொருவர் மதி வர் கற்றுக்கொள்கின்றனர். இம்முள் யுள்ள மற்றையவர்க்கும் (அகதிகள் களுக்கும்) உதவியளிக்கச் சந்தர்ப்ப ( கருணையுள்ளத்தை வளர்ச்சியடையச்
9. எங்கள் பாடத்திட்டத்திலே “ ஐ நாடுகள் தினம் ’ கொண்டாடுவதெ கொண்டாடுவதற்கான ஒழுங்குகளைச் இந்தச் சமயத்தில் முறைமையாக
புடையதாக அமைக்கப்பெறும். இங் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆகிய நாடுகள் சங்கத்தின் பேரேடு, மன சாரம் எளியமுறையிலே மாணவர்கி மக்களுக்குச் சம உரிமையும் குடில் சீலந்து “ உவைதங்கி உடன்படிக்கை
எம்மிடையே சீன மாணவர்களு பெயர்ந்த ஐரோப்பியரும் உளர். ச யைச் செய்வதற்குப் பல நுண்ணிய அயலாருறவு, பிறருரிமைகளை மதி குடிமைப்பயிற்சியில் ஒரு பகுதியாக கிருேம். எங்கள் மாணவர்கள் வய இனம், பண்பாடு ஆகியவற்றைச் பழக்கவழக்கங்கள், உடை, வாழ்கி அறியும் ஆர்வம், 8 வயதுமுதல் 11 ெ காணப்படுகிறது. குறைபேறுடையார் அவர்களிடை எளிதில் உண்டாகிறது தேசக் குழந்தைகள் அவசரகால நீ தோம். இதிலே பாதி யளவுக்குமேல் தம்மிச்சையாகச் சேகரித்ததாகும்.)
14

கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கும் அவசி பொருள்கள் இவை என்று விளக்கிக்
(இங்கிலந்து).
ளைஞர் பிரிவுகளும் பாடசாலைக் கூட்டுறவுப் த்தை உபயோகித்து பொறுப்புணர்ச் ம் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்படு பற்றின் நிருவாகக் குழுக்களைத் தாங்களே திறமையாளர் ஒருவரைத் தெரிந் தித்து உதவிசெய்துகொள்ளவும் மாண றையில், தங்கள் பாடசாலைக்கு வெளியே , நோயாளிகள், முதியோர் முதலியவர் முண்டாவதன்மூலம் மாணவர்களுடயை செய்யமுடிகின்றது. (சுவிற்சலந்து).
}ப்பசி மாதம் 24 ஆம் திகதி, ஐக்கிய நன்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நாளைக் செய்ய ஒருவாரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. நிகழும் பாடங்கள் இதனேடு தொடர் கிலத்தின் பேரேடு (ஐக்கிய தேசங்கள், பவற்றின்) உரிமை முறிகள், ஐக்கிய ரித உரிமைப் பிரசுரம் ஆகியவற்றின் 5ளுக்கு எடுத்துக்கூறப்படும். “மேயரி ’ மையுரிமையும் வழங்கும் எமது நியூ
’ சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்படும்.
ம், “மேயரி” மாணவர்களும் புலம் கவனமாகக் கையாண்டால் எமது பணி செயற்றிறமை வாய்ந்த வழிகள் உள. தித்தல் ஆகிய குணங்களைத் தினசரிக் மிக்க எளிய வகையிற் கற்பிக்க முயல் திற் குறைந்தவர்கள். ஆயினும், பிற சேர்ந்த மக்களையும் அவர்களுடைய ைேகமுறை முதலியவற்றையும் பற்றி வயதுவரையுள்ள மாண வர்களிடையே களிடம் கருணைகாட்டும் பழக்கமும் . (ஐககிய நாடுகள் சங்கத்தின் சருவ நிதிக்காக நாங்கள் 130 பவுண் சேர்த் ), மாணவர்கள் தமது முயற்சியினலே

Page 83
எமது சொந்த வாழ்க்கைமுறை,
பொருட்கள், உடைகள், மற்றும் 6 இவற்றைப்பற்றி மாணவர் முதலிே வேண்டியதன் அவசியத்தை உண பேச்சுக்கள் முதலியவற்றின்மூலம் ஒ டியதன் அவசியத்தை மாணவர் 2 நேரம் விளையாடுவதன் விளைவாக சில செலவுக்காக அளிக்கப்பட்ட பணத்தி பெறல் முடிகிறது.
10. மற்றை நாட்டு மாணவர்களைப்ட ரிடையே வளரச்செய்வதற்கான திட்ட தோம், ஐரோப்பாவிலுள்ள பாடசா கொண்டோம். நாங்கள் ஐக்கியநாடு 18 தேசங்களிலிருந்து வரும் இப் ட உடையில் வந்து, தங்கள் மொழிகளி கதைகளைக் கூறியும், தமது நாட்டு க தனர். மற்றை நாடடுச் சிறுவர்கள் ! சொந்தநாட்டில் இருப்பதுபோன்ற உ6 படுகிறர்கள்.
நு. இடைநிலைப் பள்ளிகளில் வ
1. நோவே அரசியல் திட்டத்தில்,
பல கூறுகள் உள்ளனவாகையால்
பாடங்களின் ஒரு பகுதியான அரசியல் லியவற்றில் விவரமான விளக்கங்கள் எனவே, 18-ஆம் நூற்றண்டிலிருந் காலம்வரை, மனித உரிமைகளைப் ப எடுத்துக்கூறுவது மிக்க எற்புடையது லும் சமூக சரித்திரத்திலும் மனித
சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஆனல் பற்றித் தனியாகப் பாடங்கள் யாதும்
பிரசுரத்தின் பல கூறுகளிலும் கூ கவர்கோள்களையும் செயல்முறையா சிந்தியாது அவைதாமே விளங்கும் கருதும் இயல்புடையாராயிருக்கின்றன கம்பற்றி பொதுச்சபையிலே நடைபெ

எம்மிடமுள்ள எராளமான உணவுப வாழ்க்கை நலனுக்கான பொருட்கள் ல நன்கு உணர்ந்துகொள்ளச்செய்ய ருகிறேம். அதன்பின்னர், படங்கள் ப்பிட்டுக்காட்டி, பிறருக்கு உதவவேண் உணர்ச்செய்வது எளிதாகிறது. சிறிது 0 நாட்களில், மாணவரின் சொந்தச் நிலிருந்த தாராளமான நன்கொடை
(நியூசிலந்து).
பற்றிய அறிவும் கவர்ச்சியும் மாணவ ங்கள் பலவற்றை நாம் செய்துமுடித் ாலையொன்றை நாங்கள் எமதாக்கிக் கள் தினம் கொண்டாடியபொழுது, ாடசாலை மாணவர்கள் தத்தம் தேச லே பாடியும் பேசியும், தமது நாட்டுக் டனங்களை ஆடிக்காட்டியும் மகிழ்வித் இங்கு வந்த கணத்திலிருந்து தங்கள் னர்ச்சி ஏற்படும்படி அவர்கள் நடத்தப்
(ஒசுத்திரேலியா).
ழங்கும் முறைகளும் திட்டங்களும்
பலவகை மனித உரிமைகளைப்பற்றிப் மாணவர்க்குக் கட்டாயமாகவமைந்த ஞானம், ஆட்சிமுறை, குடியியல்முத கொடுக்கவேண்டியது அவசியமாகிறது ந்து (பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்காலம்) தற் ற்றிய கருத்துக்கள் வளர்ந்தவகையை 1. அன்றியும், அரசியற் சரித்திரத்தி உரிமைகளைப் பற்றிக்கூற எராளமான ஸ், 1948 ஆம் ஆண்டுப் பிரசுரத்தைப் நடத்தப்படவில்லை.
றப்படும் பல கொள்கைகளிற் காணும் ல் வரும் இடர்களையும் மாணவர்
ஆற்றலுடையவை என, அவர்கள் ர். எனவே, பிரசுரத்தின் பொருளடக் ற்ற விவாதங்களிலிருந்து உதாரணங்
75

Page 84
களெடுத்துக்கூடி, செய்வினைமுடிபுக லின் பயன்களையும் எடுத்துக்காட்டுவ இவ்விடையாடுகளை மாணவர்கள்தம் மிக்க நுகர்ச்சியாகக் காண்கின்றனர் எ 2. குடியியல் ஆசிரியர், குறைந்தது சுரத்தின் பல கூறுகளையும் மாணவி ஆம்பப் பொருளாகவும் நடுநிலைக்க பிரெஞ்சுப் பிரசுரத்தை எடுத்து வர6 யிலே ஆராய்க்தனர்.
இல கூறுகளை மாணவர்கள் மணப்
பின்னர் பிரெஞ்சுப்பிரசுரமானது, சுரத்துடனும், 1793 ஆம், 1795ஆம் களுடனும் ஒப்பிடப்படும்.
1946 ஆம் ஆண்டு பிரெஞ்சு அரசிய ஆராய்வதால் இதுவரை நாம் அடைந்: அறிந்துள்ளல் முடியும். அம்முை பிரசுரத்தினற் பாதுகாக்கப்பட்ட, தை னவுமான உரிமைகளும் சுதந்திரங்க தாகவும், ஆண்களுக்கும் பெண்களு உரிமை வழங்கப்படுவதாகவும் உறு அரசியற்றிட்டம், முந்திய திட்டங்கள் (சங்கங்களிற் சேர்ந்திருத்தல், வேலை நிறுத்தல், பேணல் ஆகியவற்றை) ெ அன்றியும், இத்திட்டத்திற் பொதுச்சரு வதை உறுதியாக்கி, பொருள் வளப் தில் இறங்காதென்பதற்கும் மற்றைய கும்வகையில் தன்படைகளை உபயோகி படுத்துகிறதென்பதும் விளக்ககிக்காட்ட
முடிவாக, பிறநாடுகளும் ஒத்தமன தைக் காப்பாற்றுவதற்காகப் பிரான்க படுத்தவும் ச்ம்மதிக்குமென்று இல் பட்டுள்ளதையும், இம்முறையில் அது துக்கும் ஒருபடி அப்பாற் சென்றுளை
பாடசாலை வருடத்தொடக்கத்திற் பின்வரும் பத்திரங்களைப் படித்து
76

ளையும் அவற்றைக் கடைப்பிடித்த து உபயோகமானது . . . . . . . . . . . . சமூகவியற் படிப்புக்களில் உணர்ச்சி ன்பது என்னபிப்பிராயம். (கோவே).
ஒரு தவணை முழுவதுமாவது பிர பருடன் சேர்ந்து படிப்பர். இதற்கு, ருத்தாகவும் 1789 ஆம் ஆண்டுப் லாற்று, இலக்கிய முறையியல் வழி
பாடம் செய்கின்றனர்.
1775 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கப் பிர , 1848 ஆம் ஆண்டுகளின் பிரசுரங்
ற்றிட்டத்தின் முன்னுரையை விரிவாக துள்ள முன்னேற்றத்தைத் திட்டமாக *னுரை, “ 1789 ஆம் ஆண்டுப் ரிமனிதர்களுடையனவும் குடிகளுடை 5ளும் ஆர்வுடன் வலியுறுத்தப்படுவ க்கும், எல்லாத் துறைகளிலும் சம திகூறுகின்றது. 1946 ஆம் ஆண்டு ரிற் காணப்படாத சமூகப்பண்புகளை நிறுத்தஞ்செய்தல், தொழிலாளர் காண்டிருத்தல் எடுத்துக்காட்டப்படும். ருவதேச சட்டங்கட்குப் பணிவு கொள் ம்பெறும்பொருட்டு பிரான்சு யுத்தத் ப நாடுகளின் சுதந்திரத்தைப் பாதிக் க்காது என்பதற்கும் அதனைக் கட்டும் ப்படும்.
ப்பான்மையுடையனவேல் சமாதானத் ஈ தனது முழுவாட்சியையும் கட்டுப் பவரசியற்றிட்டத்தில் பிரசுரப்படுத்தப் அகில உலக மனித உரிமைப் பிரசுரத் தயும் எடுத்துக்காட்டுவோம்.
(பிரான்சு).
குடியியல் முதற்பாடத்தில் ஆசிரியர் விளக்கங்கூறுவார் ; (அ) ஆங்கிலேய

Page 85
உரிமை விண்ணப்பம் 1628, (ஆ) (இ) அமெரிக்க சுதந்திரப்பிரகடன பிரகடனம் 1789, (உ) அகில உலக
போதிய அளவு பாடத்தின்பகுதி றும் 20 நிமிடங்களுக்கான கட்டுரை களுக்கு அரைமணிநேரம் ஒதுக்கப்ப(
பின்வரும் தலைப்புக்கள் விவாத
வகுப்பின் முதன்முறைக் கூட்டம் :
தனிமனிதன் சுதந்திரம் ; சி சுதந்திரம் , சுதந்திரத்துக்கு வன
கட்டுரைகள் கருத்தியலானவைய6 இருக்கமாட்டா என்பதையும் இங்கு வகுப்பிற் கற்கும் சரித்திர காலவெல் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் மதிக்க என்றும், போராடிப் பெறப்பட்டன,
வகுப்பின் இரண்டாங்கூட்டம் : இன சொத்து வைத்துக்கொள்ளும் உரிடை ஒப்பிடுக.), சமூகப்பாதுகாப்பு, ஆறு
வகுபின்மூன்றம் கூட்டம் : கல்வி. மாணவர் வகுப்பிற் கற்கும் சரித்திர வழங்கியது என்பதை ஆசிரியர் விள குள்ளடங்கியதாக இது இருக்கும்).
பின்னர்-விவாத ஆரம்பம்.
இத்தொடரின் முடிவில், அகில கொள்கைகளை மேற்கொள்வதனல் திக்கப்படும்.
4. வகுப்புக்கூட்டத்திற்குள்ளேயே சங்க முறையைக் குறைத்து விவ கலைக்குழு முறையைப் பின்பற்ற பொருளிலே மாணவர்களுடைய ஆர் ரும் பொதுவாக வகுப்பு வேலையில் வாறு ஆய அகன்ற தோழமை
 

ஆங்கிலேய உரிமைப்பிரகடனம் 1687. ம் 1776. (ஈ) பிரெஞ்சு உரிமைப் 5 மனித உரிமைப் பிரகடனம் 1948.
கற்பிக்கப்பட்டபின்னர், ஒவ்வொன் களை மாணவர் வாசிப்பர். விவாதங் ԹւԻ.
த்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன :-
சுதந்திரம் ந்தனைச் சுதந்திரம் ; மனச்சாட்சி ரயறைகளுண்டா ? சமத்துவம்.
ல்ல என்பதையும் பொதுப்படையாக கூறவேண்டியதில்லை. மாணவர் தாம் லைக்குள் எவ்வாறு, என், எப்பொழுது ப்பட்டன, அன்றேல் மறுக்கப்பட்டன, என்றும் கண்டறிதல் வேண்டும்.
ாவொப்பு, குடும்பம். ம ; மகிழ்ச்சி (சுதந்திரப்பிரசுரத்துடன் தல், ஆகியவை பற்றிய கருத்துக்கள்.
ܓܬܪ
காலத்தில் “ கல்வி’ என்ன கருத்தில் ாக்கிக் கூறுவார். (வகுப்புத்திட்டத்திற்
உலக மனித உரிமைப் பிரசுரத்தின் ஏற்படும் பலாபலன்களைப்பற்றி விவா (பிரான்சு).
குறைந்த அளவிற்கு நியமமான பிர ாதமுறைகளை உபயோகித்து ஒருவகை
முயன்றுள்ளோம். விவாதிக்கப்படும் வம் அதிகமாவதால், அவர்கள் யாவ உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுகின்றனர். இவ் யால் ஆக்கிரமிக்கும் தன்மையுடைய
77

Page 86
மாணவர் தடைசெய்யப்படுவர். மந் மானவைகளுடன் தொடர்புள்ள விட கொள்ளப்படுவதாலும், தங்களுடை அவர்களைக் குறிப்பாகக் கேட்பதாலு ஊக்கப்படுவர்.
5. நான்காமாண்டு கடைசித்தவணை நாடுகள் சங்கத்தைப்பற்றி மாணவர் னப்பிரச்சினைகள், சருவதேசப்பிரச்சி: எங்ங்னம் தீர்க்கப்படுகின்றன என்ற மனித உரிமைகளை மரியாதை செய்வ கற்பிக்கப்படும். ஆனல் அகில உலக கிரமமான முறையிற் கற்பிப்பதில்லை. அது தற்போது கற்பிக்கப்பட்டு வரு நடத்தல், தொடர்புள்ள தலைப்புக்க கொள்ளப்படுதல், கவர்ச்சிக்குரிய இ கையாளப்படுகின்றன.
பாடசாலை வாழ்க்கையிலிருந்தும், ப மாவட்டம், திருச்சபை, சங்கங்கள், மு; கையிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட உதாரண
அகில உலக மனித உரிமைப் பிரக தென்று தோன்றவில்லை. கிறித்துவ திறத்தவராக்குமென்ற அவசியமில்லை. களையும் பொறுப்புக்களையும் பற்றிய வளர்த்தலே எங்கள் நோக்கமாகும்.
6. எமது நாட்டுச் சரித்திர வளர்ச்சிை திரேலிய அரசியற்றிட்டம் மனித உரின் விவாதம் நடக்கும். “உலக சமாதா பான திட்டமொன்று எல்லா வகுப் கையாளப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள் ச நன்கறியச் செய்வதற்கு, வகுப்புப் பா கைகள், அட்டவணைகள் வரைப்படங்க படுத்தப்பட்டன. அன்றியும், உலக
எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள எல்லா மக் யம் என்பதும், அதற்கு ஆதாரமா நல்லெண்ணமே என்பதும் வலியுறு
78

தமானவர்கள் அவர்களுக்கு விருப்ப பங்கள்பற்றிய விவாதத்திற் சேர்த்துக் ப கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும்படி |ம் விவாகங்களிற் பங்குபற்றும்படி
(இத்தலி).
முழுவதும் சமூகப்பாடத்தில் ஐக்கிய கற்பர். உள்ளூர்ப்பிரச்சினைகள் நாட்டி னகள் ஆகியவை அவற்றிலிருந்து வழியிலேயே கல்விமுறை இருக்கும் து குறிப்பினலும் செல்வாக்கினலுங் மனித உரிமைப்பிரசுரத்தைப்பற்றிக் மறைமுகமான முறையிலேயே நகிறது. சொல்லாடல், விவாதங்கள் ளைப்பற்றியறிதல், திட்டங்கள் மேற் டங்கட்குப்போதல் ஆகிய முறைகள்
ாடசாலைக்கு வெளியே உள்ள நகரம், தலியவை சம்பந்தப்பட்ட சமீப வாழ்க் எங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
ஈரத்தை நேராகக் கற்பிப்பது சிறந்த
சமய நூலறிவு ஒருவரைச் சிறந்த
ஒருவருக்கு பிறர்பால் உள்ள கடமை
ஒரு மனப்பாங்கினை மாணவர்பால் ; (கொத்துலந்து).
யப்பற்றிக் கற்பிக்கும்பொழுது, ஒசுத் மைகளைப் பாதுகாக்கு முறைகளைப்பற்றி னத்துக்கு ’ என்ற பெயரிலே, சிறப் புக்களிலும் எல்லாப் பாட ந்களிலும் சங்கத்தின் பணிகளைப்பற்றி மாணவர் ாடங்கள், திட்டங்கள் வெளி நடவடிக் ள் விவாதங்கள் முதலியவை பயன்
சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு களும் உழைக்க வேண்டியது அவசி பிருப்பது மக்களுக்கிடையே எற்படும் த்தப்பட்டன.

Page 87
இவற்றுடன், இலக்கியத்திலிருந்தும் உதாரணமாக “ தொம் மாமாவின் கடைசி மனிதர் ’, ‘* அவரது இயற்கை புத்தகங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. பெரியார்களான சாசுபெரி, உவில்பபோ கிரென்வெலர் ஆகியோர்களின் வரலாறு
7 இலக்கியபாடத்திலே, பெரியோர்கள பதாலும், சிறந்த எழுத்தாளர்களின் வேத்து, செல்லி, பைரன் முதலிய ட களின்) இலக்கியங்களைக் கற்பதனலும், கொள்ளல் முடிகிறது. நான்காம் கீழ்ட் துக்காகச் சிறப்பாக ஓராண்டு செலவிட னின் உரிமைகளைப்பற்றியும், சமூகத்துக் களைப்பற்றியும் கற்பிக்கப்படுகிறது.
8. தற்கால விவகாரச் சங்கங்கள், ம6 தலைப்புக்களைப் பற்றி ஆராய்வதற்கான தவர்களான ஆசிரியர்களோ மாணவர்க வாசிப்பர். அதன் பின்னர் எடுத்துக்கொ கேள்விகேட்டலும் நடைபெறும். சில வாதங்கள் நிகழ்வதுண்டு. சங்கக்கூட்ட பாடசாலைக்கட்டடத்தில், பெரும்பாலும் கூட்டத்தில் 30 அன்றேல் 40 அங்க யூரிலிருந்து வந்த பேச்சாளர்கள் சங்க g-T26) மாணவர்களிற் பெரும்பாலோ தொகையான மாணவர்கள் அயனட் தொடர்புவைத்துள்ளனர்.
9. நாங்கள் செய்த பரிசோதனையொன் யிருக்கக் கூடும் என்று கருதி இங்கு
யிலே மேல்வகுப்பு மாணவர்களைக்கூட் பிரசுரத்தை அவர்களுக்குப் படித்துச் தைப்பற்றி அவர்கள் மனதிற் பதித்த
சொன்னேம். அவர்களளித்த மறுெ விரும்பக்கூடிய உரிமைகளைப் பாடசாலை தனர் என்று தெரிந்தது. . . . பெரும்பா மைகள் அனுபவிக்கப்படுகின்றன என் வுரிமைகள் எல்லாவிடங்களிலும் இன்g

பல சான்றுகள் காட்டப்படும். குடிசை”, அதாவது “ இனத்திற் வாழ்க்கைக்காலத்திற்கு ’, முதலிய சமூகபாடத்தில், அருள்நிறைந்த சு, இலீசபெதுயிறை, இலபிரடோர்க் று கற்பிக்கப்படுகிறது.
(ஒசுத்திரேலியா).
ரின் வாழ்க்கைவரலாறுகளைப் படிப் (முக்கியமாக போக்கு, உவேட்சு புத்துணர்ச்சிக்காலத்து எழுத்தாளர் மனித உரிமைகளைப்பற்றி விளங்கிக் பிரிவில் (12-13) குடியியற் பாடத் ப்படுகிறது. அப்பொழுது தனிமனித கு அவன் ஆற்றவேண்டிய கடமை
(இங்கிலந்து).
னித உரிமைகளுடன் தொடர்புள்ள கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளன. அங்கத் ளோ சங்கக்கூட்டத்தில் கட்டுரைகள் ண்ட பொருளைப்பற்றி சொல்லாடலும்
சமயங்களில் முறையான வாக்கு ம் மூன்று வாரத்துக்கொருமுறை, மாலை உணவுக்குப்பின்னர் கூடும். த்தினர்கள் இருப்பார்கள். வெளி க்கூட்டங்களிற் பேசும்பொழுது பாட rர் கூட்டத்துக்கு வருவர். பெருந் டு மாணவர்களுடன் கடிதமூலம்
(ஒசுத்திரேலியா).
றை மற்றையவருக்கும் உபயோகமா கூறுகின்ருேம் : எங்கள் பாடசாலை டி அகில உலக மனித உரிமைப் காட்டினேம். பின்னர், பிரசுரத் முழு அபிப்பிராயத்தையும் எழுதச் மாழிகளிலிருந்து, தாங்கள் பெற வாழ்க்கையிலேயே உணர்ந்திருந் லான நாடுகளில் எவ்வாறு இவ்வுரி று சிலர் சந்தேகப்பட்டனர். இவ் னும் மதிக்கப்படாவிடினும், இவை
79

Page 88
களை அகில உலகமும் எற்றுக்கெ மனிதர் என்ற முறையில் எமது பட்டது.
(அ) மூலாதார சுதந்திரங்களுக் மாணவர் பாடசாலை வாழ்க்கை (Լբ( தம் சரித்திரவகுப்பில் ஒரு பகுதி சரித்திர பாடத்திலே பேருரிமை 6 முதலாயவற்றைப் பற்றிக் கற்கும்ெ (ஆ) 5 ஆம் படிவத்திலும் ஆரு சம்பந்தமான கருத்துக்களின் வ கல்வியின் திட்டத்திலேயுள்ளது. சமயம், தத்துவம் பற்றிய பி. வா கருத்துக்களை விவாதிக்கச் சந்தர் (இ) 5 ஆம், 6 ஆம் படிவங்க உபகாரச்சம்பளத்தேர்வு நிலைகளில், கற்கும்பொழுது, மனித உரிடை யான, மரபு வழியான முறைக6ை இங்கும் போதனைகள் குறிப்பாக அமையும். சரித்திரம், பிரித்தானிய முற்கூறியவாறே நிகழும். . . .அத் வர்களுக்கென புறம்பான சமூகப்ட துக்கான பேச்சுக்கள் ’, என்ற ட விஞ்ஞ னத்தின் சரித்திரம்பற்றி ஒரு படிவ மாணவர்கள் நிகழ்ச்சிகளை
(சங்கீதம், சித்திரம், சிற்பம், கலைகளின் வளர்ச்சியில், உலகின் படும். எண்ணச்சுந்திரமும் மனித என்பதை மாணவகள் உணர்கின் 11. நாடகங்கள், நாட்டியங்கள், ! விழாக்கள், அருங்காட்சிகள் இன ஒருணர்ச்சிக் கவர்ச்சி உண்டு. அரு ளும் இடம்பெறுவதற்கு நாட்டிலும் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. ம6 கள் தினமும் இக்கொண்டாட்டங்க கள் இக்காட்சிகளை ஆக்கியளிக்கும் களும் நடிப்பும் அவர்கள் மனத் தினசரி வாழ்க்கையிற் பிரதிபளி நடத்தப்படும் முறையை விளக்குகி
80

ாள்ளப்படும்வரை போராடவேண்டியது, கடமையாகும் என்பது எடுத்துக்காட்டப்
(கொலம்பியா). காக மனிதர் போராடிய வரலாற்றை ழவதிலும் (அதாவது 11 வயதிலிருந்து) யாகக் கருதுகிறர்கள். உதாரணமாக ாடு, உரிமை விண்ணப்பம், உரிமைமுறி பாழுது கருதுகின்றனர். }ம் படிவத்திலும் (15-18) வயது) சமய ளர்ச்சியைப்பற்றிய வரலாறு சமயபாடக் 6 ஆம் படிவத்தில் (16-18 வயது) . ச. நிகழ்ச்சிகள் ஒழுக்க சம்பந்தமான ப்பம் அளிக்கின்றன. ளில், (சாதாரண, உயர்தர, அன்றேல் பிரித்தானிய அரசியலமைப்பைப்பற்றிக் மகள் பாதுகாக்கப்பட்டுவரும் சட்டவழி ாப்பற்றியும் ஆராயப்படும்.
இராமல் சந்தர்ப்பங்களுக்கேற்றவாறு ப அரசியலமைபீபு, சமயபாடம் ஆகியவை துடன் உயர்கல்வியில் விருப்புக்குறைந்த பாடங்கள் உள்ளன. “ ஆறம் பருவத் பாடசாலை ஒலிபரப்பில், சென்ற ஆண்டு ந தொடர் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஆறம் ஆர்வத்துடன் கேட்டுப் பயனடைந்தனர். இலக்கியம் (நாடகம் உட்பட) முதலிய) பல்வேறு நாடுகளின் பங்கும் கவனிக்கப் த வாழ்க்கைக்குரிய சிறப்பான காரணி றனர். (இங்கிலந்து). அபிநயக்கூத்துக்கள், பாவையாட்டங்கள், ]வகளிலே மற்றை முறைகளிலில்லாத நங்காட்சிகளும், விழாக்களும், நாடகங்க ம், உலக நாடுகளிடையிலும் ஏராளமான னித உரிமைகள் தினமும் ஐக்கிய நாடு ளுக்கு ஏற்ற தருணங்களாகும். பிள்ளை போதும் கண்டு மகிழும்போதும், காட்சி தில் தெளிவாகப் பதிந்து, அவர்களது க்கும். பின்வரும் உதாரணம் இவை கின்றது :

Page 89
சுருக்கமாகக கூறுவதானல், இம்மு பிரசுரம் உருவாக்கப்பட்ட விதத்துடன் சுரத்தின் முக்கிய குறிப்புக்கள் எளியவ பட்டன. ஆசிரியரின் மேற்பார்வையில் உ தொடர்ந்தது. பிரசுரத்தில் தற்போது ( உரிமைகளையும் பெறுவதற்கு மக்கள் சரித்திரச் சான்றுகள் அச்சொல்லாடலில் உதாரணங்கள் ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேற்றவைகளைத் தெரிவுசெய்யும்படி ம பின்வரும் குறிப்புக்கள் எளிய, ஆர்வ கத்தகுந்த இயல்பின.
அடிமைத்தனத்தினின்றும் விடுதலை
அடிமைத்தனத்தையொழிக்க, சீர்திரு, நடத்திய போராட்டத்திலிருந்தோ சன னத்தின் வரலாற்றிலிருந்தோ எடுக்கப்ட
மனம்போனவாறு சிறையிடப்படுவதினி யொப்பமிடப்படுவதைக் கொண்டு விள
மதசுதந்திரம் : யோன் பணியன் சி மதபோதனைசெய்யும் உரிமையை அவ ஆகியவற்றல் விளக்குதல்.
பெண்களுக்கு மீட்சி : பலநாடுகளிலும் வதற்காக நடைபெற்ற போராட்டங்கள் கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. உதா லாந்திலே நடைபெற்ற இரண்டாவது ே ராடிய பெண்கள், தேர்வுநடைபெறும் கொடிகளுடன் நின்று, பெண்களுக்( பட்ட மனுவிற் கையொப்பமிடும்படி, வொருவரையும் கேட்ட காட்சி நாடகமா சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட காட்சியையேனும்
தொழிற்சங்கங்களிற் சேருமுரிமை : சங்க ” த்தில் அங்கத்தினராகச் சேர்ட ரோதமான ஆணை கொள்வித்ததற்காக நாடுகடத்தப்பட்ட ஆறு “தொல்படில் இத்தலைப்பில் நடிப்பதற்கேற்றது.

றை அகில உலக மனித உரிமைப்
முதலில் தொடங்குகின்றது. பிர ாக்கப்பட்டு கரும்பலகையில் எழுதப் உபயோகமான சொல்லாடலொன்று, குறிக்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரங்களையும் நடத்திய போராட்டங்களை விளக்கும் ல குறிப்பிடப்பட்டன. கூடிய அளவு பின்னர், நாடகமாக அமைப்பதற் ானவர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர்.
ம் நிறைந்த முறையில் நாடகமாக்
த்தக்காரர் உவில்பபோசு அவர்கள் திபதி இலிங்கனின் மீட்சிப் பிரகட பட்ட சிறு கதைகளால் விளக்குதல்.
ன்றும் பாதுகாப்பு : பேரேடு கை க்குதல்.
றையிடப்படுதல், தன்விடுதலைக்காக ர் இழக்க உறுதியுடன் மறுத்தல்
) பெண்களுக்கு வாக்குரிமை பெறு நாடகமாக்கப்படுவதற்கேற்ற பல ரணமாக, 1910 ஆம் ஆண்டு இங்கி தர்தலில், வாக்குரிமைக்காகப் போ இடங்களுக்கு வெளியே தங்கள் கு வாக்குரிமை கோரிச் செய்யப் உள்ளேசென்ற வாக்காளர் ஒவ் க்குவதற்கேற்றது. திருமதி பங்கேசு எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
“ விவசாயத்தொழிலாள நண்பர் பதற்கு மற்றையவர்களை “ சட்டவி , 1834 ஆம் ஆண்டு சிறையிடப்பட்டு ” தொழிலாளர்களின் வரலாறு
81

Page 90
நிகழ்ச்சிகளைத் தெரிந்தெடுத்தபி பணி தகுதிவாய்ந்த மாணவரொ யுள்ள மாணவர்கள் பல தொகு சிறுகதைகளிருந்தனவோ அத்தனை கப்பட்டனர். ஒவ்வொரு தொகுதி தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தலைப்பை வி ஆக்கும் பொறுப்பை ஒவ்வொரு வொரு தொகுதியும் தன் சிறுநா நியமித்தது. ஒவ்வொருவரும் நடி எழுதிக் கொடுக்கவேண்டிய அவசிய மாணவர் மனத்தில் தெளிவாக இ தியை குறியாது பேசி நடித்தது மி னில் அது தன்னியல்பாய் வந்த பிரதான பாத்திரங்கள் கிடையாவி வடிக்கைகளில் மாணவரனைவருக்கு அலங்காரங்களே உபயோகிக்கப்பட்ட யில், தொடர்பு ஏற்படுத்துவதற்க பிரசுரத்தை நன்கு ஆராய்ந்தனர். அதன் வேறு கூறுகளிலிருந்தே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் தொட
12. சமூகப்பாடவகுப்பில் மக்களா யையும் பற்றிக் கற்பிக்கும்பொழுது யின் திறமையின்மையைப் பற்றி யங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு தனிவ கூறினர். தங்கள் வகுப்புக்களிலுபே வைகளில், ஆசிரியரின் தலையீடு அ வாகவும் இருப்பது விரும்பத்தக்க அவர்களது குற்றச்சாட்டை ஆசிரியர் தனிவல்லாட்சிமுறை ஆகியவற்றின் கள் நடத்த வகுப்பையே உபயோகி சனை கூறினர். இரண்டு வாரங்களு முறையில் நடைபெறுமென்றும், அ உபயோகிப்பது என்று மாணவர் கூறினர்.
மாணவர் இம்மொழியினை ஆர்வ தம்பங்கைப் பூரணமாக நிறைவேற்
“இவ்வுதாரணம், ஆசிரியர் உலகதாபனத் பட்டுள்ளது.
82

ன்னர், அவற்றைத் தொடர்புபடுத்தும் ருவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மீதியா திகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். எத்தனை ா தொகுதிகளாக மாணவரும் பிரிக் க்கும் ஒருதலைவர் நியமிக்கப்பட்டார். ளக்கும் சிறுநாடகக் காட்சியொன்றை தொகுதியும் எற்றுக்கொண்டது. ஒவ் டகத்தைத் திட்டமிட்டு பாத்திரங்களையும் க்க வேண்டிய பாகத்தின் உரையாடலை மேற்படவில்லை. நிகழ்ச்சியின் அமைப்பு இந்தது. தாங்கள் நடிக்கவேண்டிய பகு க்க பயனைத்தருவதாயிருந்தது. (ஏனெ து என்க). எல்லா மாணவருக்கும் டிெனும், தத்தம் தொகுதியின் நட ம் பங்குண்டு. மிகவும் சாதாரணமான ன. நாடங்கங்கள் ஆக்கப்பட்டு வருகை ாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர், பிரசுரத்தின் முன்னுரையிலிருந்தோ, ா, எற்ற பகுதியைப் படித்துக்காட்டி, ங்கிவைப்பது அவரது பணியாயிருந்தது". ட்சிமுறையையும் தனிவல்லாட்சிமுறை , சில மாணவர்கள் மக்களாட்சிமுறை
மனக்குறை தெரிவித்தனர். “ காரி ல்லாட்சியே சிறந்தது என்று அவர்கள் 0, திட்டமிடுதல், விவாதித்தல் முதலிய திகமாகவும் மாணவரின் பங்கு குறை து என்று அவர்கள் கருதினர்கள். கருத் துட்கொண்டார். மக்களாட்சிமுறை, தன்மைகளைப்பரிசோதித்து ஆராய்ச்சி த்துப் பார்க்கலாமென்று அவர் ஆலோ க்கு வகுப்பு நிருவாகம் தனிவல்லாட்சி தன்பின்னர் எந்தமுறையை வகுப்பில் தேர்ந்தெடுக்கவேண்டுமென்றும் அவர்
த்துடன் எற்றுக்கொண்டனர். ஆசிரியர் றினர். வகுப்பு நடவடிக்கைகள், யாவும்
தின் அறிக்கையில், இடம் குறிப்பிடாமல் கூறப்

Page 91
அவரது கட்டளைப்படியே நடந்துவந்தன லாம் அவரே தன் விருப்பப்படி தீர்ப் வர்களை இரகசிய ஒற்றர்களாக நியமித் நடத்தையைப் பற்றித் தமக்கு ஒவ்வொ( ஒவ்வொரு வகுப்பு நேரத்தின் தொட குற்றச்சாட்டுக்கள் வாசிக்கப்பட்டன. மு. யை நிறுத்திவிடவேண்டுமென்று பெரு ஆனல் “ ஆணையாளரான ஆசிரிய வில்லை. இரண்டு வாரங்களுக்குப்பின்ன மறுபடியும் மேற்கொள்ளல்வேண்டுெ வரும் எக மனதாக வாக்களித்தனர்
13. 1949 ஆம் ஆண்டில், 60 மாணவி மனித உரிமைப் பிரசுரத்தின் வாசக முயற்சித்தன. ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத சாதனத்தை அவர்கள் ஆராய விருட காக, அகில உலக மனித உரிை (அ) அடிப்படையான மனித உரிமைக ாெள்ளப்பட்ட உரிமைகள் எவையெ6 தங்கள் நாடு எங்ங்ணம் பொருந்தியுள்ள உலகச் செய்திகளை நன்கு விளங்கிக்.ெ வரலாற்றை அறிந்துகொள்ளுதல். (உ நேரமும் திறமையுமுடைய பெரியோர்க பிரசுரத்தை இன்னும் தெளிவாக வி
ஒவ்வொரு வகுப்பும் இரு தொகுதி பரிவும் மற்றைய பிரிவுக்குத் தன் ஆே கூறியுதவியது. இங்ங்ணமாக, இறுதி தொகுதிகளின் கூட்டு முயற்சியாலை உலக மனித உரிமைப்பிரசுரம்” என் வாற் பிரசுரிக்கப்பட்டு, பாடசாலைகளிலும் யக்கூட்டங்களிலும் உபயோகிக்கப்பட்டு வ எறக்குறைய நான்கு மாதங்களெடுத்த பாடங்களிலும் இதற்காக ஆராய்ச்சிகள் பார்த்ததைவிட மிக்க அதிகமாக ம பான்மையும் அபிவிருத்தியடைந்துள்ள கூறுகிறது .
*இவ்வுதாரணம் ஆசிரியர் உலகதாபனத்தின் கூறப்படுகிறது.
இவ்வுதாரணம் புதிய கல்விக்கழகத்தின் கூறப்படுகிறது.
 

7. சந்தேகம வரும் இடங்களிலெல் பளித்தார். அன்றியும் இரு மாண து, வகுப்பு மாணவர்களது சொந்த ருநாளும் அறிவிக்கும்படி செய்தார். க்கத்திலும் மாணவர்களைப் பற்றிய தல்வார முடிவிலேயே இச்சோதனை 5ம்பாலான மாணவர் விரும்பினர். Iர் ’ சிறிதும் விட்டுக் கொடுக்க ர், வழக்கமான மக்களாட்சிமுறையே மென்று வகுப்புமாணவர் அனை 影
பர்களைக் கொண்ட இரு வகுப்புக்கள், த்தை எளிதான முறையிலமைக்க த்தின் யாதாயினுமொரு திட்டமான ம்பினர். பின்வரும் காரணங்களுக் மப்பிரசுரம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ளென்று அகில உலகிலும் எற்றுக் ன அறிதல். (ஆ) இத்திட்டத்திலே து என்பதையறிதல். (இ) தற்கால காள்வதற்குபயோகமான பின்னணி உ) இளைய மாணவர்களும், குறுகிய 5ளும், அகில உலக மனித உரிமைப் ளங்கிக்கொள்ளும்படி செய்தல்.
களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு லாசனைகளையும் அபிப்பிராயங்களையும் தியாக ஆக்கப்பட்ட பத்திரம் இரு மந்தது. “ எளிதாக்கப்பட்ட அகில ற ஒரறிக்கை உள்ளுர்க் கல்விக்குழு ம் பெரியோர் சங்கங்களிலும் தேவால பருகின்றது. இவ்வேலை முடிவதற்கு ன. சமூகபாடம், அரசாங்கம் ஆகிய ள் நடைபெற்றன. தாங்கள் எதிர் ாணவர்களின் விளக்கமும் மனப்
னவென்று ஆசிரியர்களின் அறிக்கை
ன் அறிக்கையில், இடத்தைக் குறிக்காமற்
அறிக்கையில், இடத்தைக் குறிப்பிட
83

Page 92
ச. பாடசாலை
இளமையிலேயே பொறுப்புணர் களைச் செய்வதற்குப் பெரும்பால உள; அங்ங்ணம் செய்வதில் அவர் யும், உடற்பயிற்சிக்கான கருவிகளை முடிந்தபின் கண்காணிப்புச் செ காலிகளைச் சுமந்துகொண்டு வி:ை கூட்டத்துக்குச் செல்கையில் மேற்பா தல், இயற்கை அட்டவணைகளை அடு பொறுப்பளிக்கப்படுகிறது.
2. வகுப்பு மாணவர்களின் ெ வகுப்பிலுள்ள இருபது மாணவர் ளுடைய ஆசிரியர்களாலும் தலைை றனர். விளையாட்டு மைதானத்தில் சுத்தமாக வைக்கப்படுவதற்கும் இ களிற் சிலர் முன்பர்களெனப்படுவ இவர்களுக்கு அளிக்கப்படும். இ அளிக்கப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு ( கமான சிறிய காரியங்களை மேற்பார்டு ஞபிரிக்க ஐக்கியம்).
3. பாடசாலைச் சபையில் ஆசிரிய ஒன்றும் உண்டு. எல்லா ஆசிரியர்களு மாணவரனைவரும் சேர்ந்து வாக்கள் வனும் தலைமை மாணவியும் ஒவ் மாணவர்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்ப வப்பட்ட உட்குழுக்களின் தலைவர்களு ரியர் கோட்டியும் மாணவர் கோட்டிய பாடசாலை சம்பந்தப்பட்ட அலுவல்கை குட்பட்ட தீர்மானங்களைச் செய்யவும் இ விளையாட்டுக்கள், நண்பகல் நடனப் முதலியவற்றைக் கவனிக்க உட்குழு இரு கோட்டிகளும் சேர்ந்து மாத ெ களைப்பெறவும், பாடசாலையோடு தெர் சிக்கவும், சூழலின் ஆலோசனைக் வகுப்புக் கூட்டங்கள் வாரம் ஒரு மு வழிபாட்டின் ஒழுங்கிற்கும் உட்பொ
இவ்வுதாரணம் புதிய கல்விக் கழகத்
ளேன.
 

வாழ்க்கை முறை ச்சி வளர்கின்றது. சிறப்பான காரியங் ான மாணவர்களுக்குச் சந்தர்ப்பங்கள் கள் பெருமைகொள்கின்றனர். அன்றி வெளியில் ஒழுங்குசெய்தல்,காலைப்பள்ளி ப்தல், இளஞ்சிருர்கள் தங்கள் நாற் ாயாட்டு மைதானத்தினூடாகச் சபைக் ர்வையிடல், மலரலங்காரத்தைக் கவனித் }க்குதல் ஆகியவைகளில் அவர்களுக்குப்
தரிப்புரைகளின் பின்னர் மிக உயர்ந்த கள் (12 + வயதுடையவர்கள்) அவர்க மயாசிரியராலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின் ) ஒழுங்கு நிலவுவதற்கும் கட்டடங்கள் வர்கள் பொறுப்பாயிருப்பார்கள். இவர் ர். சமூகசம்பந்தமான பொறுப்புக்கள் வ்வயதில் அதிகமான பொறுப்புக்கள் வகுப்பிலும் நடைபெறவேண்டிய வழக் வையிடச் சட்டாம்பிள்ளைகளுண்டு. (தென்
ர் கோட்டி ஒன்றும் மாணவர் கோட்டி ஒளும் ஆசிரியர் கோட்டியிலிருப்பர். பள்ளி ரித்துத் தேர்ந்தெடுத்த தலைமை மாண 1வொரு வகுப்பிலிருந்தும் அவ்வகுப்பு ட்ட பிரதிநிதியும், கோட்டிகளால் நிறு ரும் மாணவர் கோட்டியிலிருப்பர். ஆசி |ம் தனித்தனியே வாரந்தோறும் கூடும். ளப்பற்றி விவாதிக்கவும் தனது வரம்புக் இம்மாணவர் கோட்டிக்கு அதிகாரமுண்டு. ), பாடசாலையுணவு, பாடசாலைச்சுத்தம் ஒக்களை மாணவர் கோட்டி நியமிக்கும். மாருமுறைகூடும். சூழலின் அறிக்கை ாடர்புடைய வகுப்பு நிகழ்ச்சிகளை ஆலோ குப் பிரேரணைகளைச் சமர்ப்பிக்கவும், முறைகூடும். அன்றன்று விதிக்கப்பட்ட ாருளிற்கும் ஒவ்வொரு வகுப்பும் ஒவ்
தின் அறிக்கையில் இடத்தைக் குறிப்பிடாமற்

Page 93
வொரு வாரம் பொறுப்பேற்கும். வகுப்பு தேர்ந்தெடுத்துப் படிப்பர். பாடசாலையி ஒவ்வொரு வகுப்பும் பங்கெடுக்கும். வேறுபடும். பொதுவாக இதனல் ஒன்று சியும் அதிலிருந்து பொறுப்புணர்ச்சியும்
4. மாதம் இருமுறைகூடும் ஆசிரிய முறை நடைபெறும் குழுமல்களும் வ பெறும் உலாக்கள், மனைப் புற விருந்து வைகளும், பாடசாலை நேரத்துக்குப்பின் னவும் பாடசாலையதிபர் ஆசிரியர்கள் இ கிடையிலும் நெருங்கிய தொடர்பையேற்ப
பாடசாலை நிருவாகத் தாபனத்துக்( களுக்குமிடையே நெருங்கிய தொடர்ட சங்கத்தின் மூலம் ஆசிரியர்களுக்கும்
பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் ஒரு வகுப்பா நிருவாகப் பொறுப்பு அவ்வவ்வகுப்பு 1 அளிக்கப்படுகிறது. சுத்தம் (ஒவ்வொரு பின்னர், கடமையிலுள்ள ஆசிரியரின் கூட்டுத்துடைத்தல்) ; வகுப்பை அலங்க சித்திர வேலைப்பாடுகள், அன்ருடச்ே கொண்ட செய்திப்பலகை முதலியவற்ை லாத பொழுது வகுப்பைக் கவனித்துக்( பொறுப்பேற்கும் மாணவர்களின் கடன் களின் சூழல் ஒன்று உள்ளது. ஒவ் மாணவிகள் இச்சபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கி றின் சுத்தத்தைக் கவனித்துக்கொள்ளு கள் உல்லாசப் பிரயாணங்கள் முதலிய6 ஆரம்பமாகும் பொழுதும் முடிவுறும் கவனித்தல், மாணவிகளிடையே ஏற்ப கட்டுப்பாடின்மை என்பவற்றினைத் தீ பொதுச்சபை கவனிக்கும். இச்சபை மா வல்களைப்பற்றிய குறிப்புக்கள் கிரமமா யதிபர், மேலாசிரியர் ஒருவர் ஆகிய இ இச்சபை கடமையாற்றுகிறது. பாடசாலை தெடுக்கப்பட்ட தலைமை மாணவியும் உ காரியங்களுக்குப் பொறுப்பாயிருப்பார்கள்

| மாணவரே இசையையும் பாடலையும் பின் நலனுக்கான கண்காணிப்பில் வகுப்புக்கு எற்றபடி இப்பொறுப்பு றுடன் சேர்ந்துளோம் என்ற உணர்ச்
அதிகமாகின்றன.
பர் கூட்டங்களும், தவணைக்கொரு ார இறுதி விடுமுறைகளில் நடை கள், உல்லாசப்பயணங்கள் முதலிய நடைபெறும் போட்டிகள் முயலிய வர்களுக்கிடையிலும் ஆசிரியர்களுக் படுத்த உதவுகின்றன.
கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றேர் உள்ளது. பெற்றேர் ஆசிரியர் பெற்றேர்களுக்கும் கூட்டுறவு ஏற்
ரசாட்சியுண்டு. அதற்கிணங்க வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரிசைக் கிரமமாக நாளும், பாடசாலை நேரத்துக்குப் ர் மேற்பார்வையில், வகுப்புக்கள் ரித்தல் (மலர்கள், அட்டவணைகள், செய்திகளில் முக்கியமானவற்றைக் றைக் கவனித்தல்) , ஆசிரியர் இல் கொள்ளுதல், இவைகள் நிருவாகப் மைகளாகும். உயர்வகுப்பு மாணவி வொரு வகுப்பிலிருந்தும் நான்கு கப்படுவர். கட்டடம், படப்பை ஆகியவற் நதல், பாடசாலை மாணவர் கூட்டங் வற்றை ஒழுங்கு செய்தல், பாடசாலை பொழுதும் ஒழுங்கு நிலவும் படி டும் சிறு ஒழுங்கீனம், பாடசாலைக் ர்த்துவைத்தல் ஆகியவற்றை இப் தமிருமுறை கூடும். சபையின் அலு ாக எழுதிவைக்கப்படும். பாடசாலை இருவருடைய ஆலோசனைகளையேற்று ) ஆண்டுக்காக ஆசிரியர்களாற்றேர்ந் தவித்தலைமைமாணவியும் சபையின்
5T.

Page 94
கூட்டங்கள் : இவை மாதமொரு யும் ஒவ்வொரு அங்கத்தவர் சில பொது அறிவு, பேச்சு, சுதந்திர சயந்திபோன்ற முக்கியதினங்களில் பெறும்) . இதனல், மாணவர்களு ஆற்றெழுங்கின் நடையிலே பேசும்
காப்பே முதல் சங்கம் : அன் தம்மைத்தாம் பாதுகாத்துக்கொள் காகப் பேச்சுக்களும் பிறநிகழ்ச்சிகளு காப்பு சம்பந்தமான பத்திரிகைகளு
விளையாட்டுக்கள் : அவரவர் வ( வாரத்திலொருநாள், பாடசாலை ( யாட்டுக்களில் ஈடுபடுவார்கள். சமீப சங்கமொன்றை நிறுவியுள்ளனர். மாணவிகள் இயக்கம், முதலுதவி மாணவர் பங்குபற்றுவர். பாடசாலை தொடர்பைப் பேணுவதற்குப் பழைய
5. ஆசிரியர்களும் தலைமையாசி றுண்டியருந்தியபின்னர் யாதாயி களை யோபற்றிப் பேசுவோம். மா6 ஆராய்வோம். அவரவர் நுழைபுல வீட்டு நிலைமைகளையும் ஆராய்வோட மூன்றுமணிநேரம் நடைபெறும். ட முதலியவைகளும் ஒழுங்கு செய்யட் ருக்கும் மற்றைய ஆசிரியர்களுக்குப
பாடசாலை விழாக்களின் நிருவா ஒப்படைக்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கெ உள்ளது. மாணவர்களனைவரும் இச்சங்கத்தின் நிருவாகக் குழுவி தேர்தெடுக்கப்படுகின்றனர். (இத்ே பார்வையில் நடைபெறும்) . இல கொக்கி, தெனிசு, மேசைத்தென இசை, சதுரங்கம் ஆகியவற்றிற்குத் (இவை ஆசிாயர் ஒருவரின் மேற்பா கிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆசிரியர்க
ஒரு மாணவர் மன்று ஒரு பாட
86

முறை நடைபெறும். ஒவ்வொருமுறை நிகழ்ச்சிகளையளிப்பர். (நாடகம், இசை, னெம், காந்தியடிகளின் பிறந்ததினம், விசேட நிகழ்ச்சிகள் முதலியன நடை ருக்குத் தன்னம்பிக்கையும் சபையிலே
வன்மையும் உண்டாகின்றன.
றட வாழ்க்கையிலே எல்லாவகையானும் ள மாணவர்கள் தெரிந்துகொள்வதற் நம் ஒழுங்குசெய்யப்படுகின்றன ; தற்பாது ம் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. குப்புக்கும் இல்லத்துக்கும் ஏற்றபடி, நேரத்துக்குப்பிறகு மாணவர்கள் விளை பத்தில் அவர்கள் வளைகோற்பந்தாட்டச் நீலப் பறவைகள் இயக்கம், சாரண ப்பிரிவு, தோட்டவேலை முதலியவற்றில் )க்கும் பழைய மாணவர்களுக்குமுள்ள
மாணவர் சங்கமொன்று உள்ளது.
(இந்தியா)
சிரியரும் வாரந்தோறும் கூடுவர். சிற் னுமொரு வகுப்பையோ பலவகுப்புக் ணவர்களின் தனித்தனி நிலைமையை த்திறமைகளையும் குறைபாடுகளையுமன்றி ம். இத்தகைய கூட்டங்கள் எறக்குறைய பிரசங்கங்கள். உல்லாசப் பிரயாணங்கள் படுவதுண்டு. இதனல் தலைமையாசிரிய பிடையே மரபில் தொடர்பு உளது.
ாகம் பெரும்பாலும் மாணவர்களிடமே கனத் தனியே மாணவர் சங்கமொன்று இச்சங்கத்தின் அங்கத்தினராவர். னர் அனைவரும் மாணவர்களாலேயே தர்தல்கள் தலைமையாசிரியரின் மேற் க்கியம், விவாதமும் நடிப்பும், கலை, ரிசு, புகைப்படப்பிடித்தல், உயிரியல், தனித்தனியே கழகங்கள் உள்ளன. ர்வையில், மாணவர்களாலேயே நிருவ ளுள் ஒருவரால் உதவியும் இயக்கியும் சாலைப்பத்திரிகையை வெளியிடுகின்றது.

Page 95
இவற்றையன்றி, (கொண்டாட்டங்கள் களின் பொழுதும்) பாடசாலையின் ஒ6 ஒழுங்கு நிலவுவதற்குப் பொறுப்பாயு சாலை தொடங்கும் பொழுதும் முடி ஒழுங்கு நிலவும்படி கவனித்துக்கொள் தைச் சீராகவைத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு நடாத்தி அங்கு வருபவர்களை மேற்ப
உண்டு.
அவ்வப்போது, பாடசாலைப் பாராளு நிருவாகக் குழுவினரும் ஒவ்வொரு ( களும் அதிற் பங்குபற்றுவர். புதிய
எடுத்துக்கொள்ளப்படும். முடிபுகள் த
6. எமது பாடசாலை வாழ்க்கையில்
3. சரீரப்பாதுகாப்பு
5. கொடியதண்டனையின்மை . .
நீதி
:
நாட்டின் உரிமை • . ܬ
15. இன சமத்துவம்

ரின் பொழுதும் பாடசாலை விழாக் டைகளிலும், பெரிய மண்டபத்திலும் ள்ள ஒரு மாணவர் மன்றும் பாட யும்பொழுதும் பாடசாலை வாயிலில் ள ஒரு மாணவர் மன்றும், தோட்டத் ந மாணவர் மன்றும், வாசகசாலையை ார்வையிட ஒரு மாணவர் மன்றும்
மன்றம் கூடும். மாணவர் சங்கத்தின் வகுப்பிலிருந்தும் இரண்டு பிரதிநிதி கருத்துக்கள் இங்கு விவாதத்துக்கு லைமையாசிரியருக்கு அறிவிக்கப்படும்.
(நெதலந்து நாடுகள்).
அனுசரிக்கப்படும் மனித உரிமைகள் தற்பாதுகாப்பு விதிகள், நெருப்
பணைக்கும் பயிற்சி முதலியன. மெல்லிய தண்டனைகள், கொடுமைக் குள்ளாக்கப்படுதலினின்றும் பாது காப்பு. , மிகக்குறைந்த நீதியான சட்டங்கள். Fமத்துவம் : பாரபட்சமின்மை. அநீதிக்கு எதிராக முறையிடுதல். பாடசாலையிலுள்ள பலநாட்டு மாண வர்களும் ஒரே தன்மையில் நடத் தப்படுதல். அயனட்டிலிருந்து வந்தவர்களோடு
நல்மனப்பண்புடன் பழகுதல். அயனடுகளுக்குப் பிரயாணம் செய்ய வசதிகள் : அயனட்டினரை அன் புடன் உபசரித்தல். மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு மிடையுள்ள பொதுத் தோழமை யில் கேண்மைப் பான்மை. இல்லங்களுக்கிடையேயுள்ள தொடர்பு -போட்டியும் நட்பான எதிர்க்கை
ULf).
87

Page 96
16. சொத்துரிமை, திருமுகத் தொட ர்புக்குரிய சுயேச்சையும்
மறையும்
17. சமயசுதந்திரம்
18. 19. வெளியுறுத்தலுரிமை
20. சங்கமமைக்கும் சுதந்திரம் .
21. ஆட்சியிற்பங்குபற்றும் உரிமை

மற்றைப் பாடசாலைகளுடன் நட்புறவு.
கடற்கப்பாலுள்ள பேணு நண்பர்கள்.
இழந்த பொருட்களைத் திருப்பிச்சேர்ப்
பிக்கும் அலுவலகம்.
இழவு, திருட்டு, அழிவு ஆகியவற்றி னின்று பொருட்கள் பாதுகாக்கப் படுதல்.
GG
மனச்சாட்சி வாசகப்பிரிவு ’- மத போதனைகளிலிருந்தும் வழிபாடு களிலிருந்தும் விலகியிருக்கும் உரிமை. (யூதர், முகம்மதியர், உரோமகத்தோலிக்கர், 3-Lpu JLj பற்றற்றேர் ஆகியோர், பெற் ருேரின் விருப்பப்படி வழிபாடுகளி லிருந்து விலகலாம்).
மத உட்பிரிவுகளுடன் சார்பில்லாத ஆராதனைகளும் போதனைகளும்.
வகுப்புப்பாடங்களின் பொழுதும் விவாதங்களின் பொழுதும் ஆசிரி யர் இடையீடின்றித் தாராள மாகப் பேசும் சுதந்திரம்.
கட்டுரைகளிலும் பத்திரிகைகளிலும் தாராளமாக எழுதும் சுதந்திரம்.
பலர்முன் பேசவும் பொதுமக்களுக்
காக எழுதவும் பயிற்சி.
பாடசாலைச் சங்கங்கள், குழாங்கள்.
முன்பன்முறை. இல்ல நிருவாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல்.
ஆசிரியரால் அமைந்த சொல்லா
டல்கள்.
சங்கத் தலைவர்களையும் விளையாட் டுத் தலைவர்களையும் தேர்ந்தெடுத் தல்.

Page 97
22. 23.
24.
25.
26.
27.
சமூகப்பாதுகாப்பு உரிமை
ஒய்வு ஒழிவுபெற உரிமை
உழைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை
கல்விகற்கும் உரிமை
கலாசாரங்களிற் பங்குபற்றும்
உரிமை

குருகுலமுறை. 15 வயதுடையவர்களுக்கு SDL
காரச் சம்பளம்.
(யாவருக்கும்) இலவசப்பால்.
(தேவையானவருக்கு) இலவச உணவு, உடைகள், செருப்புக் கள் (வழங்குதல்).
(3 மைலுக்கப்பால் உள்ளவர்களுக்குப் பாடசாலை வந்துசெல்ல இலவசப் பிரயாண வசதி.
உபகாரச் சம்பளம், மேற்படிப்புக்கான
உதவிகள்.
இடைவிடுகை, விடுமுறை நாட்கள்
முதலியன.
பாடசாலை உத்தியோகப் பணி
u Jaisln.
5ஆம், 6ஆம் படிவங்களில் விசேட பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை.
யாதொரு கட்டணமும் இன்றி கல்விகற்கவும், மற்றை நடவடிக் களிற் பங்குபற்றவும் உரிமை.
பாடசாலை இசையரங்குகள், கலாசாரப் பொழுதுபோக்குகள் (அரங்குகள், நடனங்கள் முதலியன).
பாடசாலைக்கு வெளியே கலாசார நட
வடிக்கைகளிற் பங்குபற்றுதல்.
பாடசாலைச் சங்கம்.

Page 98


Page 99


Page 100
)