கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: லெனினும் ஆசியாவும்

Page 1
ܡ cher -
Geshee
 
 
 

if N ைே,

Page 2


Page 3
| . SVA. JO' 8. A (Hons) Pe-Se, Teacher, Goodshepherd. Ce COLOMO-13.
லெனினும்
(லெனினின் 110வது பிறந்த தின
த. துரை
சோஷலிஸ <毁戟
கொழு
1981
 
 

THITLITINGAM ., Dip-IN-IA (BCIS),
AVOat,
ஆசியாவும்
த்தை யொட்டி எழுதப்பட்டது)

Page 4
தமிழாக்கம்: பண்ணுமத்துக் கவி வெளியிட்டோர்: சோஷலிஸ் ஆ கொழும்பு-12. அச்சகம்: பிரகத்தி அச்சகம், 93
கொழும்பு-10,

JTITuLurio: ப்வுக் கழகம், 81, வில்ஸன் வீதி,
மாளிகா கந்தை ருேட்,

Page 5
முன்னு
லெனின், சாஸ்வதமான ஒரு பற்றிய நூல்கள் தொடர்ந்து வ
லெனின் ஒரு மாபெரும் சி ஜனத் த லை வ ர், முதிலோவது ஸ் சாபகர். உலக உழைக்கும் மக்கள் விமோசனத்துக்காகத் தம் வாழ்க்ை
ஆசியாவில் வாழும் எமக்கு ( பெறுகிருர், ஒருமுறை வியத்நாம் சி மின் குறிப்பிட்டது போல், லெனினுடைய அணுகல் முறை, மக்கள் மத்தியில் பெருங்கவனத்ை
லெனின் ஆசிய மக்களின் காற்றியுள்ளார். அது மாத்திரம எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் ெ பங்காளர்களாகவும், புதிய வாழ்வின் கும்படி அறைகூவல் விடுத்தார். கு யங்கள் நிலைத்திருந்த காலத்தில் ஆ தார். ܗ ܢ
தோழர் த. துரைசிங்கம் அெ நூல் ஆசியாவைப் பகைப்புலனுகக் கண்டத்தில் விழிப் புணர்ச்சியை ஏ செலுத்திய பங்கும் இங்கே எடை
தோழர் துரைசிங்கம் பழம் டெ வார். லெனின் பற்றி எழுத அ6 ஒரு வரலாற்று புருஷர் மாத்திரம தில் சாஸ் வதமாக வாழ்ந்து கொன்
வரலாற்றில் இடம் பெருதவ கள் ஒரு காலத்தில் குறிப்பிடப் பட தற்கும் அவர்கள் வரலாற்றில் பிர பெறுவதற்கும் லெனினும் லெனின் யும் தோழர் துரைசிங்கம் மிகத்
இந்நூ ல், அவர் மேற்கொண் லெனின் பால் அவர் கொண்டுள்ள
பாடாகும். இந்க நூலுக்கு அத மென்று நான் நினைக்கிறேன்.

1ரை
கருப்பொருள். ஆகவே லெனின் ந்துகொண்டே இருக்கும்.
ந்தனையாளர், அறிஞர், வெகு சோஷலிஸ் ராஜ்யத்தின் ரின், பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கயை அர்ப்பணித்தவர். லெனின் விசேஷ முக்கியத்துவம் புரட்சியின் த நதையான ஹோ கலோனியல் பிரச்சினை பற்றிய அடக்கியொடுக்கப்பட்ட ஆசிய தப் பெற்றது. சிமோசனத்துக்குப் பெரும் பங் ன்றி உலகத்தின் பிரகாசமான பரும் பணியில் சுயேச்சையான எ நிர்மாணிகளாகவும் பங்கெடுக் சூரியன் அஸ்தமிக்காத சாம்ரரஜ் அவர் இந்த அறைகூவலை விடுத்
பர்களின் லெனின் பற்றிய இந்த கொண்டுள்ளது. இம் மாபெரும் ற்படுத்த மகா புருஷர் லெனின்
போடப்பட்டுள்ளது.
பரும் புரட்சிவாதிகளில் ஒருவரா வருக்குத் தகுதியுண்டு. லெனின் ல்லர், உலக மக்களின் இதயத் ண்டிருப்பவரும் கூட.
ர்கள் ஆசிய மக்கள் என அவர் ட்டனர். அந்த நிலைமை மாறுவ வேசித்து தமது விடுதலையைப் ன ஸ மும் தான் காரணம். இதை தெளிவாக விபரித்துள்ளார்.
ட இடை பருத உழைப்பினதும் ஈடுபாட்டினதும் ஒரு வெளிப் ற்குரிய வரவேற்புக் கிடைக்கு
டி. ஈ. டபிலியூ குணசேகர செயலாளர், சர்வதேசப் பிரிவு, இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி.

Page 6
II.
III.
9 -
6T6
ஆசியாவில் புரட்சிக் குமு!
மார்க்ஸிஸ்-லெனினிஸ்க் ே
ஏகாதிபத்தியவாதமும் கே
IV. அக்டோபர் மகா டிரட்சி V. ஆசிய மக்கள் மீது அக்டே ஏற்படுத்திய தாக்கம்
VI. தேசிய விடுதலை இயக்கத்தி மகாபுரட்சியின் செல்வாக்(
VII சோஷலிஸ் சர்வதேசியங்க VIII. கம்யூனிஸ்ட் அகில்ம்
X. கிழக்குலக புரட்சிவாதிகளி
X. முதலாளித்துவம் தவிர்த்த
X, லெனினிஸ் சமாதானக் செ
அனுபந்தம் 13 ஆசியாவின் விழிப்பு
1 மார்க்ஸியத்தின் மூன்று திே மூன்று உள்ளடக்கக் கூறுக
1. சோவியத் ஆட்சியதிகாரம்
IV. ஏகாதிபத்தியம்: முதலாளி
V, உழைக்கும் மக்களதும், சு,
உரிமைப் பிரகடனம்
V, கம்யூனிஸ்ட் அகிலம்
VI. தேசிய இன, காலனிப் பிர
VIII. கிலக்குலக நிலவரம்
IX.
சமாதானக் கட்டளை
 

Tlisablo
றல்
காட்பாடு
லானியல் வாதமும்
IT Luri L. TLS)
------ང་འབབ་
ன் மீது அக்டோபர்
கு
፵r
ன் ஆசான், நண்பன்
வளர்ச்சிப் பாதை
5ா ஸ் ைந்
நாற்றுவாய்களும் ளும்
என்பது என்ன?
த்துவத்தின் விசேஷ கட்டம்
ரண்டப்பட்ட மக்களதும்
ாச்சினைகள்
09
2 1
品&
岛台
45
岳互
59
80
8&
94.
105
I 1.5
13 1.
互岛奇
39
置兹4

Page 7
ஆசியாவில் LC
20ம் நூற்றண்டின் தொட புரட்சிக் குமுறல், முதலாளித் தொழிலாளிவர்க்கம் நடத்திவந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாய் கா: லெனின், ' ரஷ்யப் புரட்சி ( 9 பாரசீகத்தில், சீனவில் புரட்சிகள் இந்தப் புரட்சிகளினதும் அவற்றி தில்தான் நாம் வாழ்கிருேம். ஆசி னத்தை மீளக் கொணரவோ அ வீரஞ்செறிந்த ஜனநாயகத்தைத் எந்த சக்தியாலும் முடியாது.'
ഉഓ4; புரட்சிப் போக்குக் துவத்தை உணர்ந்து, லெனின் வளர்ச்சிகளையும் பொ ரு ளா , ஆழ்ந்து கற்றுத் தெளிந்தார்,
ஆசியா பல நாகரீகங்களின் றின் காலங்களில் செழுமையுற்1 டில், ஆசிய நாடுகளோடு லாபமி தகர்களை இந்து மகாசமுத்திர சுற்றியும் வர்த்தக நிலையங்க திழுத்தன.
சந்தைகளையும், லாபங்களைய கள் உலகெங்கிலும் பதவி செ கொண்டு தம் கவனத்தைக் கால காலத்தில்தான், அந்நிய மக்களை மற்ற குறையாடல், அவற்றின் முதலிய அதன் சகல குரூரங்களு பெற்றது. முதலில் ஸ்பானியரு
 

குமுறல்
க்கமளவில் ஆசியாவில் வெடித்த துவத்துக்கெதிராக ஐரோப்பிய போராட்டத்துக்கு மாபெரும் ணப்பட்டது. இதைக் குறிப்பிட்டு 5) யைத் தொடர்ந்து துருக்கியில் வெடித்தன. ஐரோப்பாவில் ன் 'விளைவுகளி'னதும் சகாப்தத் ) uft 616v LJ60)p til அடிமைத்த ல்லது ஆசிய நாடுகளில் மக்களது துடைத்தெறியவோ உலகின் என்று கூறினர்.
கு ஆசியப் புரட்சிகளின் முக்கியத் ஆசிய நாடுகளின் வரலாற்று தா ர அரசியல் நிலைமைகளையும்
தொட்டிலாகும். அவை அவற் ரப் பரவின. பதினரும் நூற்ருண் கு வர்த்தகம் ஐரோப்பிய வர்த் த்தின் கரைகளிலும் அவற்றைச் ளே வைத்திருப்பதற்குக் கவர்ந்
ம் தேடி இவ்வைரோப்பிய அரசு ல்வந்தத்தின் மீது தணியாதாகம் னிகள் பக்கம் திருப்பின. இக் அடிமைப்படுத்துதல், வெட்க செல்வங்களைக் கொண்டுபோதல் டனும் கலோனியல்வாதம் உருப் ), போர்த்துக்கேயரும், அப்புறம்
9

Page 8
ஆங்கிலேயரும் புதிதாகக் கண்டு பார்வை வீசினர். கொடிய, இ கேய கனவான்கள் மத்திய அ வட அமெரிக்க பூர்வீக மக்க ஆங்கிலேயர் துடைத்தெறிந்த ஆசியாவில் ஊடுருவல் செய்தன
ஆங்கில, ஸ்பானிய டே தூரம் பின்தங்கிவிட்ட ஒல்ல நேரத்தை ஈடுகட்டத் தொடங் டச்சுக் கலோனியல்வாதத்தின் கொலை, கீழ்ந்தரமானக் கொடு ஆரம்பகால கலோனியல் ஆட்சி கியது.
டச்சுக் கலோனியல்வாதிக யுடன் சேர்ப்பதற்காக செலி கடத்திச் செல்லும் மிகவும் கீ காரணத்துக்காக ஆள்கடத்தும் கொள்ளைக்காரர்கள், வியாபாரிக் சகமனித ஜீவிகளை விற்கும் அடி களாய் இருந்தனர்; அதே வே8 வியாபாரிகளாய் காணப்பட்டன
18ம் நூற்றண்டிலும் 19 பிரிட்டனில், அதன் பின்னர் : தித் தொழில், தொழில்நுட்பப் கள், ஆயுதங்கள் உற்பத்தியில் ஸ்தானம் பெறச் செய்தன. வர் தும் துரிதப்படுத்தப்பட்ட சாத்தியமாக்கியது. ஏமாற்றுத்த பிரயோகம். காட்டு மிராண்டித்த றின் மூலம் ஐரோப்பிய அரசு படுத்தி அவற்றை கட்டுப்பாட்ட வர்த்தகக் கம்பனிகள் மூலதனத் நெம்பு கோலாக விளங்கின. து பத்தியாலைகளுக்கு, காலனிகள் வழங்கி, இச்சந்தைகளின் ஏக குவிப்பதற்கு இட்டுச் சென் சொந்த நாட்டு மக்களை அடி!ை மூலமாக குவிக்கப்பட்ட லாபம் சென்றுநிரம்பி, கலோனியல் நாடு வதைத் தீவிரப்படுத்த உதவி ! ஆரம்பப் பொருள்குவிப்பு நிகழ், கள் படிப்படியாக வறுமையுற்ற
கலோனியல் அமைப்பு, மின்றி சுரண்டியது, ஆளாக்கிய
1 t)

பிடிக்கப்பட்ட நாடுகள் மீது பசிப் ரக்க மற்ற ஸ்பானிய போர்த்துக்" மெரிக்காவைப் பாழ்நிலமாக்கினர். ள் தொகையின் பெரும்பகுதியை னர். ஒல்லாந்தர் தென்கிழக்கு ff。
ாட்டியாளர்களுக்கெதிராக, வெகு Tந்தர் சீக்கிரமே இழந்துபோன கினர். பதினேழாம் நூற்ருண்டில் வரலாறு, துரோகம் லஞ்சம், ைெமகளின் பட்டியல் கொண்ட யின் உயர்ந்த உதாரணமாக விளங்
ள், ஜாவாவின் அடிமைத் தொகை பிஸ் தீவிலிருந்து மனிதர்க% க் ழ்த் தர நிலைக்கு இறங்கினர் இக் வுகள் அமைக்கப்பட்டன . 5ள், மொழி பெயர்ப்பாளர்கள், மை வியாபாரத்தைத் தூண்டுபவர் ள உள்ளூர்ப்பிரதானிகள் பிரதான Π . 钵
ம் நூற்ருண்டின் இறுதியிலும் ஐரோப்பாவில் உண்டான உற்பத் புரட்சிகள், பண்டங்கள், யந்திரங் ஐரோப்பிய அரசுகள் முன்னணி த்தகத்தினதும், கப்பற்றுறையின வளர்ச்சியை கலோனியல்வாதம் *னம், அதிசிறந்த ஆயுதங்களின் னமான கொலைச்சங்காரம் இவற் கள் பல ஆசிய நாடுகளை அடிமைப் டின் கீழ் கொணர்ந்தன. ஏகபோக தைக் குவிக்கும் சக்திவாய்ந்த ரித வேகத்தில் பெருகிவந்த உற் நம்பத்தகுந்த பண்டச் சந்தைகளை போகம் தீவிரமாகப் பொருள் றது அப்பட்டமான கொள்ளை, மப்படுத்தல், கொலை இவற்றின் இவ்வர்த் ககக் கஜானுக்களில் களின் உழைக்கும் மக்களை சுரண்டு புதிய மூலதனத்தை வழங்கியது. ந்து கொண்டிருக்கும்போது அவர் |6ਹi
அடிமைப்பட்ட மக்களே ஈவிரக்க து இச்சுரண்டல் இடைஞ்சலின்றி

Page 9
வெ ற் றி க ர மா க நடப்ப ை தற்காகப் புதிதாகக் கைக்கு வந் வ று மை யு ற் று வாடுவதை கலோனியல் மக்களது வாழ்க்கை அவர்களது உழைப்புக்கு மிகள் வேண்டியிருக்கும் என அவர்கள் யல் வாதிகள் இக் காலனிகளது யைத் தடுத்து நிறுத்தி, ஐரோட் தேவையான மூலப்பொருட்களை கலோனியல்வாதிகளின் நாடுசளில் திப்பொருட்களை வாங்குமாறும் ! வாதிகள் வற்புறுத்தினர்.
* இச்சூறையாடும் கொள்ள கொள்கை என அழைக்கப்படுகின் தொழில் வேகமாக வளர்சியுறு காலனிகளைத் தேட வேண்டியி தொழில் வளர்ச்சிபலவீனமுற்ற ந வாழ்க்கைமுறை இன்னும் நிலவுகி களின் சந்தையாகவும் ப்ெரும் ல வும் காணப்படும் நாடுகளைத்தே டெண்ணக்கூடிய ஒருசில முதலா பூர்ஷ"வா அரசுகள் முடிவற்ற யு. மற்ற அயனமண்டல நாடுகளி களை அனுப்பின மக்களிடமிரு கணக்கான நாணயத் தை விரயம வழியின்றிக் கலச ஞ் செய்யவும், இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாருக்கெதி
ததையும் அங்கு நிலவிய பஞ்
கொண்டாலே போதும்" GT 'இஸ்க்ரா'வில் கட்டுரையொன்
நூற்றண்டின் திருப்பத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில், வரு விதை ஏற்கனவே தூவப்பட்டுவி நாடுகளில் புதுவகையானச் சுர6 வளங்களை யும், மக்களையும் ஐரே னத்தின் நலன்களைப் பேணு லாளித்துவ உறவுகளும் தோன்றி
முதலாளித்துவ வளர்ச்சியின் தனித்துக் காட்டும் மூலதன ஏ களும் உழைப்புச் சக்தியும் எ நாடுகளில் முதலாளித்துவ உற்ப பெருந்தோட்டங்களை, சுரங்கங்க நது. மூலப்பொருட்களை ஏற்றும பத்திப்பொருட்களை விற்பனை நகரங்கள் பெருகியமைப்பும் இந்ந
པ་
 
 

த உறுதிப்படுத்திக் கொள்வ த பகுதிகளின் வெகுஜனங்கள்
நிச்ய்யப்படுத்திக் கொண்டது. நிலை மோசமுற்றிருந்த அளவுக்கு பும் குறைந்த கூலியே கொடுக்க ர் நம்பினர். எனவே, கலோனி உற்பத்தித் தொழில் வளர்ச்சி பிய உற்பத்தித் தொழிலுக்குத்
உற்பத்தி செய்யுமாறும், பின்னர்
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உற்பத் இந்நாட்டு மக்களை கலோனியல்
፴) 5 வழக்கமாக ஈறது. முதலாளித்துவ உற்பத்தித் றும் ஒவ்வொரு நாடும் சிக்கிரம் ருக்கும். அதாவது, உற்பத்தித்
ாடுகள்ை, பெரும்பாலும் பிதுர்வழி
ன்ற நாடுகளை உற்பத்திப் பொருட் ாபம் திரட்டக் கூடிய இடமாக
ட வேண்டியிருக்கும். விரல்விட்
ரிகளது லாபத்துக்காக வேண்டி, த்தங்களை நட்த்தின. ஆரோக்கிய ல் சாவதற்காகத் உருப்புகளை ந்து உறிஞ்சியெடுத்த கோடிக்
ாக்கின. காலணி மக்களை வேறு வறுமையில் வாடவும் செய்தன.
ராக நாட்டு மக்கள் கலகஞ் செப்
சத்தையும் நாம் நினைவுபடுத்திக்
ன லெனின் 1900 டிசெம்பரில்
ஆசியாவின், வடஅமெரிக்காவின்
ங்கால விடுதலை இயக்கத்துக்கான ட்டன. கலோனியல் அடிமை ண்டல் இந்நாடுகளின் இயற்கை rாப்பிய, வட அமெரிக்க மூலத
)ଢot.
ஏகாதிபத்தியக் கட்டத்தை
தற்காக நடைபெற்றது. முத
N
ற்றுமதி, மலிவான மூலப்பொருட்
ல்லையற்றுக் காணப்பட்ட ஆசிய பத்தித் தொழில் நிலையங்களை, ளை நிறுவுவதற்கு இட்டுச் சென் தி செய்யவும், ஐரோப்பிய உற் செய்யவும் ஏற்பட்ட தேவையும் ாடுகளில் புகையிரதச் சேவை

Page 10
பாதைகள், துறைமுகங்கள், படுவதற்கு வழிவகுத்தன. 2 தோட்டங்களிலும், பாக்டரிக வளரத் தொடங்கிமது, அனே றம் உள்நாட்டு உற்பத்தித் தோற்றத்தை முந்திக் கொண்
தொழிலாளர்கள். அவர்கள் பண்டங்கள் வந்து குவிந்தமைய ஐரோப்பிய தொழில் எஜமா களதும், ஆட்சேர்க்கும் ஏஜன் அடிமையாகினர். தொழிலாள பாமரர்களாவர். பொதுவாகதL தொடர்பை வைத்திருந்தனர்; யங்களின் செல்வாக்கிலிருந்த உணர்வு உருவாக்கம் பெறும் னும் அவர்கள் வாழ்ந்த வா தார உரிமை கோரி பல்வேறு கச் செய்தன. ་་་་་་་་་་་་་་་་།
ஏகாதிபத்திய ஏகபோகங் பத்தித் தொழில் பூர்ஷாவா வ முன்னேற்றமடைந்த முதளாளி டங்களோடு போட்டியிடுவது உற்பத்தித் தொழில் பூர்ஷ"வா களின் பிரதிநிதிகள் பெருஞ்றg நிலைகளில் தலையெடுத்த உள்நா பெரிய அளவு மூலதன முதலீடு தொழில் முயற்சிகளிலும் திருப் நாட்டு சந்தையோடு மட்டுமே களிருந்தன. கலோனியல், அ உற்பத்தியின் ஆதாரங்களாகப் அக்கரை கொண்டிருந்த ஏகாதி னங்களின் உற்பத்தியைக் கெ தித் தொழில்மயமாக்கல் கொ கட்டைகளைப் போட்டனர்
ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு ரணமாகச் சுதந்திரம்பெற்ற மான வர்க்கமும், இந்நாடுகளு இடையே வர்த்தகத் தரகுபுரி காவல் கொத்தளங்களாக விளங் நில எஜமானர்கள் கையில் இரு யோரையும், நிலமற்ருேரையு சுரண்டுவதற்கு வழிசெய்தது. துக்குரிய தன்மையாகும். நில களது உற்பத்தியின் பெரும்ட வேறு வழ 1ல் வெற்றி கன்
2

பொது சாதனங்கள் நிர்மாணிக்கப் ஐரோப்பியர்கள் அமைத்த பெருந் ரிலும் தொழிலாளிவர்க்கமொன்று “க காலனி நாடுகளில் அதன் தோற் தொழில் பூர்ஷாவா வர்க்கத்தின் i-gil, V
ரின் அநேகர் ஐரோப்பிய உற்பத்திப் ால் மோசமுற்ற பழைய கைவினைஞர் னர்களதும் அவர்களின் ஒவர்சியர் டு களதும் கொடிய சுரண் டலுக்கு ‘ர்கள் பெரும்பாலும் எல்லோருமே
மதுபூர்வீக்கிராமங்களோடு நெருங்கிய
மத்தியகால மத, சாதிச் சம்பிரதா எர். இத் தொழிலாளர்களது வர்க்க ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தது; எனி ழ்க்கையின் அவலநிலை, பொருளா திடீர் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடிக்
களது ஆதிக்கம் உள்நாட்டு உற் ர்க்கத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுத்தது. த்துய நாடுகளால் விற்கப்பட்ட பண் Fாத்தியமற்றதென்பதை உள்நாட்டு வர்க்கம் கண்டது. முதலாளித்துவநாடு லுகையை அனுபவித்தனர். இச்சூழ் rட்டு பூர்ஷ"வா வியாபாரத்திலும், தேவைப்படாத சிறு உற்பத்தித் திகாண வேண்டி நேர்தது. உள் அவர் சள் தொழில் நடவடிக்கை டிம்ை நாடுகளைத் தமது விவசாய பாதுகாத்துக் கொள்வதில் சொந்த நிபத்தியவாதிள். உற்பத்திச் சாத ாண்டிருந்த இந்த 1ாடுகளின் உற்பத் ண்டிருந்த இந்நாடுகளின் முட்டுக்
அவர்களது காள னிகளிலும் சாதா ாடுகளிலும், பிற்போக்கு நில எஜ நக்கும் அந்நிய முதலாளிகளுககும் ந்துக் கொளுத்த கம்ப்ரடோர்களும் கினர். நிலத்தின் பெரும்பகுதிபெரும் *ந்ததானது நிலத்துக்காக ஏங்கி ம் நசுக்குகின்ற வாடகைமூலம்
இது நிலப்பிரபுத்துவச் சகாப்தத் எஜமானர்கள் விவசாயிகளை அவர் குதியைக் கொள்ளையடிப்பதில் பல் வடார். முதலாளித்துவ விவசாய

Page 11
முறைகளைப் புகுத்த அவர் கள் வி தொழிற் பயிர்களை உற்பத்தி செ பும், பெரிய அளவு உற்பத்தி முய செல்வந்த விவசாயிகளுக்கும், பயன
விவசாய மக்களில் ஒரு சிறு பகுதி யில் வளமுற முடிந்தது. உழவர்கள் நாசத்தால் தாக்குண்டு; தமது நில், நில எஜமானர்களுக்குக் கடன்பட்ட
உழைக்கும் வெகு ஜன ங்கள் வாக்களும் இந்நாடுகளில், நிர்வா தொடர்ச்சியான ஒடுக்கு முறைக்கு தப்பட்டனர். அரசியல், நிர் வாக, ஏகாதிபத்தியவாதிகள் கைகளிலுப் உள் நாட்டு பிற்போக்கு வர்க்கங்கள் யாவும் கலோனியல் மக்களுக்கு மிடையே இணக்கம் காண முடியாத
அரைகாலனி நாடுகளில், பூர் ஷவாக்களும் ஊழல் நிறை தலைமை தாங்கப்பட்ட பெரும் நி தனத்தாரா லும் , நேரடியாக எ தி ருப்பினும், அரை காலனி நாடுகளி அரசியல் நிலைமையை அப்படிே நலன்கள் பாது காக்கப்பட்ட அந் நி கள் அடக்கமான கருவிகளாக இரு வர்களாய் காணப்பட்டபோதிலும், ஆட்சிகளின் பிரதான ஆதரவா 6 பாத்திரத்தை, இந்நாடுகளின் மு கள் கூட இன்னும் தெளிவாகப் புர்
இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தொ களிலும் நிலப்பிரபுத்துவத்துக்குப் ஆதிக்கத்துக்கும் எதிரான போர வளர்ச்சியை எய்துவதற்கு அத் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணியாக புத்திஜீவி வர்க்கம் இப்பெரு கி வா ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புப் போராட்
லெனின் தேசிய விடுதலைப் உபாயங்களையும் விரிவு படுத்தி இயக்கத்தின் பல்வேறு கட்டங் கள் தைக்கணிப்பதற்கான விஞ் ஞான பூ! பெடுத்தார், பூர்ஷாவா தேசியவ சித்தாந்தமாக, சர்வதேசியமயம் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் நலன் மார்க்ஸிய-லெனினிஸ விஞ்ஞானம்

நம்பவேயில்லை. சில உற்பத்தித் ப்வ தில் மட்டுமே கூலி உழைப் பற்சிகளும் நில எஜமானருக்கும், பள்ளதாகக் காணப்பட்டன.
யினர் மட்டுமே, புதிய நிலைமை பின் பெரு ம் பகுதியினர் அழிவு த்தை இழந்து, வலிமை மிகுந்த
அடிமைகளாய் மாறினர்: மட்டுமன்றி தேசிய பூர்ஷ 'கத்தில் பங்கு மறுக்கப்பட்டு நம், பாகுபாட்டுக்கும் உட்படுத்
சட்ட அதிகாரங்கள் . யாவும் 5 அவர்கள் து அடிவருடிகளான என் கைகளிலுமிருந்தன. இவை நம் ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு முரண்பாடுகள் எழச்செய் தன .
உழைக்கும் மக்களும், தேசிய ந்த கொடுங்கோலாட்சிகளால் ல எஜமானர்களாலும், துரைத் ர்க்கப்பட்டனர். இது எவ் வாறி ன் பின் தங்கிய பொருளா தார, ப வைத்திருப்பதன் மூலம் தம் ய அரசுகளின் கைகளில் இவர் ப்பதை விடவும் சற்று மிஞ்சிய பத்தாம்பசலி நிலப்பிரபுத் து வ ஈனாக ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் மற்போக்குவாதிகளில் அனேகர் சிந்து கிரகித்துக்கொள்ளவில்லை.
ஈடக்கமளவில், சகல ஆசிய நாடு ம் அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தின் Tட்டம், சுதந்திரமான தேசிய தியாவசியமான தாக, மிகவும் - மாறியிருந்தது. இந்நாடுகளின் நம் நிலப்பிரபுத்துவ எதிர்ப்பு; ---த்தின் குரலாக மாறவிருந்தது.
- புரட்சிகளின் போர் தந்திரம்
காலனி - எதிர்ப்பு, விடுதலை ரில் பூர்ஷ்வா தேசியவாதத் ர்வமான அளவுகோலை உரு வாக்கி Tதம், பூர்ஷ்வா வர்க்கத்தின் மான சித்தாந்தம் கொண்ட ன்களோடு முரண்படுகிறதென 5 நிலை நாட்டுகிறது.

Page 12
எனவே, இந்த அல்லது பூர் ஷ-சவா தேசியவாதத்தின் பாட்டாளி வர்க்கக் கட்சியும் யறுத்துக்கொள்வது அவசியமா தேசியவாதம் வரலாற்று ரீதிய கையாகுமென்றும் இந்நிலையிலி கங்களின் வரலாற்று ரீதியான கின்றதென்றும் லெனின் மீண் எனினும், இத்தகைய அங்கீகார கூறும் நிலைக்கு நழுவி விழுவ:ை கைய அங்கீகாரம், "இவ் உணர்வை மழுங்கச் செய்யும் டுச்செல்லாத முறையில், இவ்வி காணப்படுவதற்கு மட்டும் ம வேண்டும்" என அவர் கூறினர்.
ஆசியாவில் பூர்ஷாவா ஜன 1905 - 1907 ரஷ்யப் புரட்சியே துவத்துக்கும், அந்நிய ஆட்சிக்கு கத்தின் கீழ் துலாம்பரமடையும் உணர்வு பெறுமாறு மக்களுக்கு 2 க்கத்தின் முக்கிய கருவியாக முற க்கும்போது ஏறுமுகமாய்க் க பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கும், வெகு ராக யூர்ஷ" வருக்களின் கைகளில் வாதத்துக்கு மிடையே வித்தியா வேண்டிய அவசியமான கட் ைமட் கிறது. பூர்ஷாவா தலைமை பூண் வட்டமான நிலைமைகளில் ஆதர் கம் எப்போதும் அதன் வர்க்க போராட்டத்திலும் கடமையிலும்
லெனினின் அனுதாபம் மா, பட்ட காலனி, அரை காலணி மக் ஆபிரிக்காவிலும் மாபெரும் விடு அவர் வாழ்த்தி வரவேற்று, அடி அறியா ைமயில் வீழ்த்தப்பட்டுக் ளின் அரசியல் நடவடிக்கையாக வலியுறுத்தினர்.
லெனின் கலோனியல்வாதிகள் முறைகளை அம்பலப்படுத்தியதோ பற்றிய அவர்கள் புளுகுகளை எள்ள நாடுகள் ஆசிய, ஆபிரிக்க நாடுக கணக்கான சமாதான ஜீவிகளான எஞ்சியோரை அடிமைத்தனத்தில் இப்படுபாதகக் குற்றங்கள் ய்ாவி டெண்ணக் கூடிய சில பிரிட்டிஷ்,
4

து, அந்த வரலாற்று நிலைமையில்
வெளிப்பாடு குறித்து ஒவ்வொரு *. கடைப்பிடிக்கும் ப்ோக்கை வரை கிறது. பூர்ஷாவா சமுதாயத்தில் பாகத தவிர்க்கமுடியாதக் கொள் ருந்து மார்க்ஸிஸம் தேசிய இயக் சட்டபூர்வத்தன்மையை அங்கீகரிக் ாடும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டினுர், த்திலிருந்து, அதற்குச் சமாதானம் தயிட்டு அவர் எச்சரித்தார். அத்த வங்கீகாரம் பாட்ட்ாளி வர்க்க பூர்ஷ"வாசித்தாந்தத்துக்கு இட் பியக்கங்களில் முற்போக்கானதாய் ட்டுப்படுத்தப்பட்டதாய் இருக்க
ாநாயப் புரட்சிகளின் சகாப்தம், ாடு ஆரம்பமாகியது. நிலப்பிரபுத் நம் எதிரான போராட்டச் சுலோ போது, அதாவது, அரசியல் grש உதவி, ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இய ற்போக்கானதொரு பாத்திரம் வகி ாணப்படும் தேசியவாதத்துக்கும், 5ஜன புரட்சி இயக்கத்துக்கு எதி ல் கருவியாகப் பயன்படும் தேசிய "சத்தை இனம் கண்டுக்கொள்ள பாடு உண்டென மார்ஸிஸம் கூறு , ட தேசிய இயக்கத்தைத் திட்ட சித்தபோதிலும், பாட்டாளிவர்க் நலன்களிலும் அதன் சொந்த ம், கண்ணுயிருக்க வேண்டும். '
நிறமேதுமின்றி அடிமைப்படுத்தப் கள் மீதே இருந்தது. ஆசியாவிலும் , தலைப் போட்டம் வெடித்ததை ப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டு கிடக்கும் லட்சோப லட்ச மக்க அது தூண்டப்படவெண்டுமென
ரின் சாராம்சத்தை, குறிக்கோளை டு 'நாகரிகப் படுத்தும் தூது" ரிநகையாடினர். "நாகரிக முற்றி" ளைத் தாக்குவதில், பல்லாயிர்க் ா மக்களைக் கொன்று குவிப்பதில், ஸ், அவல வாழ்வில் வீழ்த்துவதில் னதும் குறிக்கோள் விரல் விட் ஜெர்மன் அமெரிக்க மற்றும்

Page 13
நிதி தொழிலுற்பத்தி நலன்களது வதாகவேயிருந்தது. மிருகத்தனமா மக்களின் இரத்தத்திலும் உழைப் வடித்தல்-இத்தகையது தான் ஏக தும் துTது'
லெனின் தமது கட்டுரை ஐரேப்பாவும் முன்னேற்றமடைந்த டார். லெனின் குறிப்பிட்டா கசப்பானதோர் உண்மை அடங்கி பூர்ஷகுவா வர்க்கம் வளர்ந்துவரும் கண்டு அஞ்சி பிற்போக்கானவை, ! காலத்தவை யாவுக்கும் ஆதரவளிக் முன்னேற்றமடைந்த ஐரோப்பாவி உற்பத்தித் தொழிலுடன், செல்வ. துடன், யாப்பமைப்புகளுடன் வர பெற்றுள்ளது. பூர்ஷாவா வர்க்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆ தனத்தைப் பாதுகாக்கும் எத்தை பசலித்தன சக்திகளோடு சேர் லெனின் குறிப்பிட்டார்.
'முன்னேற்ற மடைந்த ஐரே யும் ஆதரிக்கும் பூர்ஷாவா வர்க் கிறது. நமதுகால ஐரோப்பா, நல் த்தையும் மீறி, முன்னேற்றங் கண் வர்க்கம் மட்டுமே பிரகாசமா6 போராளிகளின் லட்சக்கணக்கான செய்து வருகின்றது. அதுமட்டுமே சலுகை, அடிமைத்தனம், மன இவற்றின் மீது பிடிவாதமான வெ செய்கின்றது. 'முன்னேற்றமடை வர்க்கமே முன்னேற்றமடைந்த ஒே வர்க்கத்தைப் பொறுத்தமட்டில், ெ ளித் துவ அடிமைத்தனத்தைத் தா மிராண்டித் தனத்தின், மிருக செயலின் எந்த எல்லைக்கும் செல்ல
---. 'நிதி கையாடல் செய்வோரி காரர்களின் சுயநலன்களை வளர்ப் போக்குக்கு வழங்கும் ஆதரவை வி ரண மொன்றை, முழு ஐரோப்பி கூrணித்த இவ் வழுகுதலுக்குக் கா
கலோனியல் ஒடுக்குமுறை கி அரசியல், கலாச்சார வளர்ச்சிை தது என்ற உண்மை லெனினுல் ந: திய அரசுகள் மக்களை அறியாமையி
 

உபரிலாபத்தை உறுதிப்படுத்து ன கலோனியல் யுத்தங்கள் மூலம் பிலுமிருந்து ஆதாய நாணயம் ாதிபத்தியத்தின்"நாகரிகப்படுத்
கிளிலொன்றுக்கு 'பின்தங்கிய ஆசியாவும்' என்று தலைப்பிட் * 'இப்புதிரான தலைப்பில் யுள்ளது. அதிகார மோச்சும் பாட்டாளிவர்க்கத்தின் வலிமை மரணத சைசெய்தியவை, மத்திய க முன்வருகையில், நாகரிகமுற்ற பில் அதன் உயர் வளர்ச்சியுற்ற த்துடன், பல்வடுவ கலாச்சாரத் லாற்றில் ஒரு கட்டம் அடையப் ம் அதன் அந்திம நாட்களில் பூட்டம் காணும் கூலி அடிமைத் கய முயற்சியிலும் அது பத்தாம் ந்து கொள்கின்றது என்று
"ாப்பா பிற்போக்கான யாவை கத்தினுல் அதிகார மோச்சப்படு ' லவேளையாக, பூர்ஷாசவா வர்க்க டுள்ளது; ஏனெனில் பாட்டாளி ன தோர் வருங்காலத்துக்கான படைவலிமையை பெருகச் , பின்தங்குதல், மிருகத்தன்மை, னிதனை மனிதன் இழிவுபடுத்தல் 1றுப்பைப் பேணவும், பரப்பவும் ந்த" ஐரோப்பாவில், பாட்டாளி ர வர்க்கம் வாழும் பூர் ஷ"வா சத்துக்கொண்டிருக்கும் முதலா ங்கிப் பிடிப்பதற்காக, காட்டு நீதனத்தின், பாதகக் குற்றச் த் தயாரரயுள்ளது.
ன், முதலாளித்துவச் சுரண்டல் பதற்காக ஆசியாவில் அது பிற் டவும் அதிக புலப்பாடான உதா ய பூர்ஷாவா வர்க்கத்தினதும் ண்பதரிது.”*
ழக்குநாடுகளின் பொருளாதார, யப் பெரிதும் பின்தங்கச் செய் ன்கு காட்டப்பட்டது. ஏகாதிபத் லும், வாக்குரிமையற்றவர்களாக
5

Page 14
வும் வைத்திருக்கவே விரும்புகின் பின்தங்கள், மிருகத்தனமான
நிலை இவற்றை கிழக்கு மக்களது கான விரிவடைந்துவரும் இய போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியா அவற்றின் நோக்க மென அவர் 4
இவ்வியக்கத்தின் மாபெரும் எழுதினர்: "ஆசியாவின் விழிப்பு மடைந்த பாட்டாளி வர்க்கம் அ டமும் இந்நூற்ருண்டின் ஆரம்பு றின் புதிய கட்டத்தினது குறியீ
(பார்க்க அனுபந்தம் 1)
1905 அளவில் ஆசியாவெர் யாளர்களுக்கெதிராகத் தேசிய திரண்டன. ஜப்பானினுல் ஜாரிஸ் காலத்தில் ஆசிய நாடொன்று : முதன் முறையாக வெற்றிபெற்ற லிகளை கிளப்பியிருக்கையில்) ெ றத்தின் அலையெழுச்சியையும், மு வெற்றிகளையும் பிரதிபலித்தது. காங்கிரஸின் தலைமையில் தேசிய
இந்தியாவில் போராட்டத் யான பிரச்சினை அப்போது இந்தி தின் மத்தியஸ்தானமாய் விளங்கி வைஸ்ராப் கர்ஸன் பிரபுவால் வ வரால் அமுலாக்கப்பட்ட திட்ட வெடிக்கச் செய்த இப்பிரிவினைக் ( நியத் துணி பகிஷ்காரம் பிரகடன் தொடர்ந்து இத் தேசிய இயக்க
பாய்ச்சல் ஏற்பட்டது.
இயக்கத்தின் புத்தெழுச்சிை அடக்கும் கரம் நீண்டது. ராஜத் 1907ல் நிறைவேற்றப் பட்டது. தொரு கடுமையான பத்திரிகைச் ஆண்டில் சட்டவிதிகளின் அடிப்பு களுக்கெதிராக, விசாரணை யேது முறை அமுலுக்கு வந்தது இவை இருந்த "தாராளவாதி' மே 1909 ல் அரசாங்கத்தை அதிகம் அவரது பத்திரிகையில் வெளியான் வருடச் சிறைத் தண்டனை விதிக்க வெடிப்பதற்கு முந்திய மாதம் 6 வைக்கப்பட்டார். திலகர் கைது (
I6

ாறன; அரசியல் பொருளாதாரப் சுரண்டல், மத்தியகாலத்தேக்க இளம், வீறுகொண்ட, முற் போக் க்கத்துக் கெதிரான அவற்றின் க விடாமல் வைத்துக்கொள்வதே
ாழுதினூர்,
முக்கியத்துவம் குறித்து லெனின் ம், ஐரோப்பாவின் முன்னேற்ற திகாரத்துக்காக நடத்தும் போரா த்தில் தொடங்கிய உலக வரலாற் டாகும்.'
கிலும் கலோனியல் ஒடுக்குமுறை
சக்திகள் போராட்டத்துக்காகத்
0ம் முறியடிக்கப்பட்டதை (நவீன ஓர் ஐரோப்பிய நாட்டின் மீது மை ஆசியாவில் ஆழ்ந்த எதிரொ தாடர்ந்து இது உலக முன்னேற் 2தல் ரஷ்யப் புரட்சியின் ஆரம்ப
இந்தியாவில் இந்திய தேசியக்
இயக்கம் வலிமையுற்று வந்தது.
தைத் துரிதப்படுத்திய உடனடி தியாவில் அரசியல் முன்னேற்றத்
ய வங்காளத்தின் பிரிவினையாகும்.
குக்கப்பட்டு அவரையடுத்து வந்த ம் இது. எங்கிலும் கோபக்குமுறல் கெதிராக, 1905 ஆகஸ்ட் 7 ல் அந்
ாஞ் செய்யப்பட்டது. இதைத்
த்தின் வேகமான முன்னேற்றப்
யத் தொடர்ந்து அரசாங்கத்தின்
துரோகக் கூட்டங்களின் சட்டம் அதைத் தொடர்ந்து 1919 ல் புதிய சட்டம் நிறைவேறியது. 1818ம் டையில் 'தீவிரவாதத்" தலைவர் மின்றி தேசப் பிரஷ்டம் செய்யும் யாவும் இந்தியா காரியதரிசியாய் ர்லே பிரபுவின் கீழ் நடந்தன.
கிலி கொள்ளச் செய்து திலகர்,
கட்டுரை யொன்றுக்காக ஆறு ப்பட்டு, 1914ம் ஆண்டு யுத்தம் 1ரையில் மண்டலே சிறையில் செய்யப்பட்டமை பம்பாய் நெச
بداية قام

Page 15
வுத் தொழிலாளர்களது பொதுே
செய்தது. இந்திய பரிட்டாளி 6 நடவடிக்கை லெனினுல் அப்போ என வாழ்த்தி வரவேற்கப்பட்ட அனேகர் சிறைத்தண்டனை விதிக் தப் பட்டனர், அல்லது தண்ட திர வாசஞ் செய்தனர். 1906க் ளத்தில் மட்டும் 550 அரசியல்
வந்தன. போலிஸ் தடல் புடல் { டங்கள் கலைக்கப்பட்டன; பஞ்சா தனமாக நசுக்கப்பட்டது; தேசிய கப் பாடசாலைப் பிள்ளைகள் கைது
இந்தியாவில் இந்நிலைமை கு யில் லெனின் எழுதினர்:
**இந்தியாவில், சமீப கா6 டிஷ் முதலாளிகளின் அந்நாட்டு களுக்குத் தலையிடியாக மாறியுள்ள முறை என்ற பெயரில் நடக்கும் களுக்கும் முடிவே கிடையாது. வைத் தவிர்த்து-இவ்வளவு இழ மக்கள் மத்தியில் காண முடியா தாராளவாத தீவிரவாத பிர கெடேட்டுகள் பற்றி அதிகாரபூர்வ பத்திரிகை யெழுத்தின் (நடைமு ருடி) சுடர்விளக்கான-ஜான் பே ஆளுவதற்கு நியமிக்கப்பட்டு 6 மாறிவிட்டனர். தம்பொறுப்பிலா திப்படுத்தும்' ககல சாதனங்: காரர்களுக்குந் கசையடிவழங்கும் வர்களாய் மாறிவிட்டனர்.
"ஆணுல் இந்தியாவில் அதன் எழு வர்களுக்கும் ஆதரவாக வீதி யெ ஜனநாயகவாதி திலகர் மீது பிரி யான தண்டனை, அவர் மீது நீண் விதிக்கப்பட்டது-அவர் விடுத.ை திய ஜூரர்கள் தீர்ப்பளித்தபோது தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதுெ யில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி அப் அடிவருடிகள் ஜனநாயக வாதி ெ யமை, வீதியார்ப்பாட்டங்களேயு றையும் தூண்டி விட்டது. இந்தி தின் உணர்வுகொண்ட அரசியல் எனவே, வளரத் தொடங்கிவிட் ரஷ்ய பாணி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி
றது! ஐரோப்பியர்கள் ஆசிய ந
 

வலைநிறுத்த மொன்றை வெடிக்கச் பர்க்கத்தின் இம் முதல் அரசியல் து வருங்காலத்தின் முன்னறிவிப்பு து. மற்றும் பிரபலத் தலைவர்கள் கப்பட்டனர், அல்லது நாடுகடத் னக்குத் தப்புவதற்காகத் தீவாந் தம் 1909க்கும் இடையே வங்கா வழக்குகள் நீதிமன்றத்தின் முன் முர்த்தண்யமாய் விளங்கியது. கூட் "பில் விவசாயிகள் கலகம் அரக்கத் பப் பாடல்களை இசைத்தமைக்கா து செய்யப்பட்டனர்.
1றித்து அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கை
ஸ்மாக 'நாகரிகமடைந்த' பிரிட் அடிமைகள் த ப து ' எஜமானர்' ானர் . இந்தியாவில் பிரிட்ஷ் ஆட்சி வன்செயல்களுக்கும், கொள்ளை உலகின் வேறெங்கிலும்--ரஷ்யா வான வறுமையை பசிப்பிணியை து. சுதந்திர பிரிட்டனில் மிகவும் முகர்கள்,--ரஷ்யர் ரஷ்யரல்லாத அறியுபடைத் த, முற்போக்கு' றையில் முதலாளிததுவ அடிவ மார்லே போன்றேர் இந்தியாவை
வழக்கமான ஜெங்சிஸ்கான்களாக
ன மக்கள்தொகையினரை 'அமை களையும், அரசியல் ஆர்ப்பாட்டக்
to a
pத்தாளர்களுக்கும், அரசியல் தலை ழுச்சி தொங்கிவிட்டது. இந்திய ட்டிஷ் நரிகள் விதித்த அபக்கியாதி ாடகால தேசப் பிரஷ்ட தண்டளை செய்யப்படல் வேண்டு மன இந் பிரிட்டிஷ் ஜூரர்களதுவழக்கினுல் ன்பதை பிரிட்டிஷ் காமன்ஸ் சபை பல மாகியது!-பணமூட்டைகளின் பாருவருக்கெதிரா (ப் பலிவாங்கி ம் பம்பாயில் வேலைநிறுத்தமொன் யாவில்கூட, தொழிலாளிவர்க்கத் வெகுஜனப் போராட்டம் ஏற்க டது. எனவே, இதன் விளைவாக இந்தியாவில் வீழ்ச்சியுறப்போகி rடுகளில் கலோனியல் கொள்ளைத்
7

Page 16
தனம் மூலமாக அவற்றிலென்ருன, செய்து விட்டனர். அது பெரும் ரா இவ்வெற்றிகள் அதன் சுயாதீனமா படுத்தின. இந்தியாவில் பழமைய யாடல், பாரசீக, இந்திய ஜனநாய னேற்றமடைந்த* ஐரோப்பியர் ந டம் ஆசியாவின் கோடானுகோ கொள்ளச்செய்து, ஜப்பானியருடை சூடக் கூடிய போராட்டத்தை ஒ( நடத்துவதற்குத் தூண்டிவிடும். வர் யத் தொழிலாளி இப்பொழுது ஆ விட்டான் அவர்களது தொகை
சீனவில் ஐரோப்பியர் சg பிடித்துக் கொண்டனர். ஆரம்பத் கான்டனில் மாத்திரமே வர்த்தக னும் பின்னர் மற்றைய பகுதிகளி களை அவர்கள் வழங்கவேண்டி றே கிரமிப்புகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித் சொல்லப்படும் வெகுஜன ஏகாதிப இயக்கத்தை ஆரம்பித்தனர்.
இவ்வெழுச்சி 1894-95ன் சீ னர் வந்த சக்திகளால் தமது நாடு யெதிர்த்து மக்கள் வழங்கிய தீர்! தின் போது ஏகாதிபத்தியவாதிக பிடித்துக் கொண்டு, முக்கியமான குத்தகைக்குத் தருமாறு சீன அர டைச் செல்வாக்கு மண்டளங்களா மஞ்சூரியா ரஷ்ய மண்டலமாகியது ணங்கள் பிரிட்டி ஷ்செல்வாக்கின் செல்வாக்கு ம ண் ட ல மா கி ய குறையாடல் சுமக்க முடியாத வ பணியாளர்களது வறுமைக்கும், ெ குலைவுக்கும் இட்டுச் சென்றது. 6 கோரிக்கை அன்னியனை வெளியே
1900 ஜூனில் பெரிய ஐ ே குள் நுழைந்து அந்நிய சக்திகள் ப ராஜ்ய அரசாங்கத்தை நிர்ப்பந்தித் ரர்களுக்கெதிராக 60, 000 பேர் இவ்வெழுச்சியை மிகவும் அரக்கத் ரங்கள் தரை மட்டமாக்கப்பட்ட சின்னபின்னமாக்கப்பட்டன. நாட் யாடப்பிட்டது,
சீனவில் அந்நியப் படைகளை பாடுகொண்ட தூதுவர் முகாமொ
夏&

* * مصر.
ஜப்பான வஜ்ரம் கொள்ளச் ணுவ வெற்றிகளை ஈட்டிய தோடு ன தேசிய வளர்ச்சியை உறுதிப் ாகிப் போன பிரிட்டிஷ் சூறை பகத்துக் கெதிராக இம் முன்
டத்தும் நடப்புகாலப் போராட் " ஒத் தொழிலாளர்களை வஜ்ரம் டயதைப்போன்று வெற்றிவாகை டுக்குமுறையாளர்களுக்கெதிராக *க்க உணர்வு பெற்ற ஐரோப்பி சியாவில் தோழர்களைப் பெற்று
பல்கிப் பெருகும்."
லுகை வாய்ந்த ஸ்தானத்தைப் தில் சீனர்கள் ஐரோப்பியரைக் ம் புரிய அனுமதித்தனர். எனி லும் வர்த்தக மற்றும் சலுகை 5ர்ந்தது. சீன மக்கள் இவ்வாக் ந்து, "பாக்ஸர்' எழுச்சி என்று த்திய எதிர்ப்பு ஐ ஹோ துவான்
ன-ஜப்பான் யுத்தத்துக்குப் பின் பிரித்துத் துண்டாடப் படுவதை ப்பாகும். சீன ஜப்பான் யுத்தத் ள் அநேகம் சீனப் பகுதிகளை "த் துறைமுகங்களே 99 வருடக் சாங்கத்தை நிர்ப்பந்தித்து நாட் ாகப் பிரித்திருந்தனர். இவ்வாறு ; பத்து மத்திய, தென் மாகா கீழ் வந்தன; ஷான்துங் ஜெர்மன் து, இத்தியாதி, ஏகாதிபத்திய ரிப்பளுவுக்கும், உழவர், கைப் பொதுவான பொருளாதாரச் சீர் எனவே இயக்கத்தின் பிரதான ற்றுவது என்பதே.
ஹோ துவான் கோஷ்டிகள் பீகிங் மீது போர்த்தொடுக்குமாறு சாம் தன. அந்நிய அரசுகள் கலகக்கா கொண்ட படையை அனுப்பி ந்தனமாக அடக்கியது. முழு நக ன. விலை மதிப்பற்ற சின்னங்கள் டின் பெருவாரிச் செல்வம் குறை
வைத்திருப்பது, அந்நிய கட்டுப் ன்றைவைத்திருப்பது இத்தியாதி 鲁

Page 17
அடங்கிய பெரும் பாதுகாப்பை
ரிப்பு ஒப்பந்தமொன்றைக் கைச்ச தூண்டப்பட்டது. இது உள்ளடை யாக மாற்றியது. ஜாரிஸ் அரசா கொள்வதற்கு இச்சந்தர்ப்பங்களை
சீனு துண்டாடப் படுவது 8 லெனின் எழுதினர்:
'ஒன்றன் பின்னுென்முக ஐ தனமாகச் சூறையாட, அல்லது அ லேயை "வாடகைக்குப் பெற'த் டாடும் பேச்சுவார்த்தைக்கு இ தது எனினும் நாம் விவகார அழைப்பதாயின் ஐரோப்பிய அ! முதலாவதாகும்) ஏற்கனவே சீன விட்டன. எனினும் இத்துண்டர் யாமல் கள்வர்கள் போன்று திருட் பினம் திருடித் திண்பது போன் தொடங்கினர். பிணம்போல் கிட போது அவர்கள் மீண்டும் அதன் பாய்ந்தனர். முழு கிராமங்களைத் பாணிகளான மக்கள், மனைவியர் யோகம் தெய்தனர்; அவர்க
அமுர் நதியில் மூழ்கடித்தனர்."
ஏகாதிபத்திய சக்திகளின் d கூறுகையில் லெனின் எழுதிஞர்:
** நிதி மூலதனம். பரிபூர6 நாடுகளைக்கூடத் தனக்குக்கீழ் ெ உண்மையிலேயே கீழ்ப்படுத்தவு க் கீழ்ப்பட்ட நாடுகளும், மக் பறிகொடுக்கச் செய்யும் முறை ெ முறையாகவும் பெரு வாபம் சம் கிறது. இவ்விஷயத்தில் அரைகா தின் சரியான உதாரண மொன் திரம் கொண்ட் இந்நாடுகளுக்கா சகாப்தத்தில்--உலகின் ஏனைய டப் பட்டிருக்கும் பொழுது-கடு பிரமாண்டமான எண்ணெ கொண்ட நிலப்பிரபுத்துவ விவது இவ் வரை காலனி நாடுகளின் ப மீதான போராட்டம் 20ம் நூர் பாகக் கடுமையுற்றது.
மத்திய கிழக்கில் ஏகா பத்தி பாடுகளின் கொதிப்பு நிலமா

வழங்கும் உடன்படிக்கைத் தயர் ாத்திடுமாறு பீகிங் அரசு 1901ல் மயிலேயே சீனுவை அரை காலனி , ங் கம் மஞ்சூரியாவைப் பிடித்துக் ாப் பயன்படுத்திக் கொண்டது.
Fம்பந்தமாக கருத்து தெரிவித்து
ரோப்பிய அரசாங்கங்கள் வெறித் வர்கள் சொல்வதுபோல் சீன எல் தொடங்கின. சீனுவைத் துண் து காரண்ம் தேடிக் கொடுத் ங்களை சரியான பெயர்ச்சொல்லி ரசாங்கங்கள் (ரஷ்ய அரசு அதில் வைக் கூறுபோடத் தொடங்கி டலைப் பட்டவர்த்தனமாகச் செய் டுத்தனமாகச் செய்தனர். பேய்கள் று அவர்கள் சீனவைத் திருடத் டந்த அது எதிர்க்கத் தலைப்பட்ட மீது மூர்க்க விலங்குகள் போன்று தீக்கிரையாக்கினர்; நிராயுத பிள்ளைகள் மீது துப்பாக்கிப் பிர $ளை பேனட்டுகளால் குத்தினர்;
கலோனியல் கொள்கை பற்றிக்
•
சுதந்திரம் அனுபவிக்கும் காண்டுவரும் ஆற்றல் வாய்ந்தது; ம் செய்கிறது. நிதிமுலதனம்அதற் களும் அரசியல் சுதந்தரத்தைப் யான்றை மிகவும் 'வசதியான' பாதிக்கும் முறையாகவும் கருது லணி நாடுகள் 'மத்திய கட்டத்' றை வழங்குகின்றன. அரை சுதந் ஒனப் போராட்டம், நிதி மூலதனச் பகுதிகள் ஏற்கனவே கூறுபோ மையாவது இயற்கையே.'
ய் வளமும், கேந்திரத்தன்மையும் ாய ராஜ்யமான ஈரான லெனின் ட்டியலில் சேர்த்தார். இவற்றின் ருண்டின் தொடக்கத்தில் குறிப்
}ய அரசுகளுக்கிடையிலான முரண் శ్రీ லெனின் ஈரானை மீண்டும்
9

Page 18
மீண்டும் குறிப்பிட்டார். மூலப்ெ மண்டலங்கள், ஏகபோகலாபங்கள் பிரிட்டன், ஜெர்மனி, அமெரிக்கா அங்கு மோதிக் கொண்டன.
பிரிட்டனும், ஜாரிஸ் ரஷ்யா வான பிடிவைத்திருந்தன். அங்கு சேவை, பாதை-நிர்மானம் மற்றும் மாகக் கொண்டிந்தன. பல்வேறு களைக் கட்டுப்படுத்தின. முதலாவது பிரிட்டனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் ஈர பவுண்டுகளை எட்டியிருந்தது; அந்ந தொகையாகும்.
ஈரானிய மக்களின் ஏகாதிபத் ர்ப்புப் போராட்டத்தை லெனின் தார். 1905-1907 ரஷ்யப் புரட்சி 1905-1911 ஈரானியப் புரட்சியை ரிக்க முன்வந்தார்.
ஈரானிய மக்கள் அரசியல் வி விடுதலைப் போராட்டத்துக்கு விழி லெனின் 1905-1911 ஈரரன்,புர முழு ஆசியாவும் பூர்ஷ"வா-ஜனந களின் சகாப்தத்தில் நுழைந்துவிட் களின் சுயநிர்ணய உரிமை' என்ற
ஞர்: " கிழக்கு ஐரோப்பாவிலும் ,
நாயகப் புரட்சிகள் 1905 வரை
பாரசீகத்தில், துருக்கியில், சீனுவி நமது காலத்தில் நமது 'கீழ்த்தில் லிக்கோவை இத்தகையதாய் இருந் தேசியச் சுதந்திரம் கொண்ட, ே யங்களை உருவாக்கப்பாடுபடும் பூர் முழு தொடர்ச்சியான விழிப்புண றுவோர் குருடராகவே இருக்க மு
சம்பவங்களின் ஆழவேர்களைய சாங்கங்களின் நோக்கங்களையும் ெ தியட்சமாக்க முடிந்தது. அவர்கள் பிரகடனங்களின் பின்னூல் மறைந் அம்பலப்படுத்தினர் . இம்முறை அவருக்கு உதவியது. ".

பாருட்கள், மூலதன முதலீட்டு
இவற்றுக்கான போராட்டத்தில் , ஜாரிஸ் ரஷ்யாவின் நலன்கள்
வும் நாடடின் மீது மிகவும் வலு அவை எண்ணெய், தந்திச்
பிரதான சலுகைகளைச் சொந்த
கடன்கள் மூலம் ஈரானின் நிதி து உலக யுத் தத்தின் ஆரம்பத்தில்
mr Gðf? Gör 35 L. Görg Lorr fi 7 0 ay L F h
ாளில் இது மிகவும் பெரியதொரு
ஊை
திய விரோத, நிலபிரபுத்வ எதி
மிகவும் உன்னிப்பாய்க் கவனித் பின் கங்குகளால் தூண்டப்பட்ட லெனின் உற்சாகத்தோடு ஆத
பாழ்வுக்கு ஜனநாயக, தேசிய ப்புற்றெழுவதன் அறிகுறியாக ட்சியைக் கண்டார். ஈரானும், ாயக தேசிய விடுதலை இயககங் டதென அவர் நம்பினர். "நாடு
தனது நூலில் லெனின் எழுதி
ஆசியாவிலும் பூர்ஷ"வா ஜன
ஆரம்பமாகவில்லை. ரஷ்யாவில்,
ல் புரட்சி, பால்கன்யுத்தங்கள்
 ைச" பில் சும்பவங்களின் சங்கி ந்தது. இச்சம்பவக்கோவையில் தசிய ஒரு சீர் கொண்ட ராஜ்
ஷ சவா ஜனநாயக இயக்கங்களின்
ர்ச்சியைக் கண்டுகொள்ளத் தவ
டியும்."
ம், வர்க்கங்கள் கட்சிகள் அர லனினுல் எப்பொழுதுமே பிரட் சின் பெரும் வார்த்தை ஜாலப் திருந்த வர்க்க நலனை அவர் உண்மையை வெளிக் கொணர

Page 19
மார்க்வலிஸ-லெ
கடந்த நூற்ருண்டுகளின் படையாகக் கொண்ட கார்ல்மா போதனைகள் பரந்து பரவியும் கூட இக்கருத்துக்களில் பலவற் மார்க்ஸிஸம் இவற்றை விஞ்ஞ
செய்துப் புனரமைத்தது. வருங்
தையும் பற்றி கற்பணுவாத களை வழங்கிய பேரதிலும், அ6 மான பூர்வீகம் கொண்டதென நபர்களது சித்தத்தினுல் உருவ கருதினர்.
மார்க்ஸ்"0ம் எங்கல்ஸ்" ம், விஞ்ஞான ஆய்வுக்கான ஒன்ற ஞான சோஷலிஸத்தை விரிவுட் லிஸம் மனித இன வரலாற்றி யும் சரியாக விளக்கியது. இக் அகற்றி அவ்விடத்தில் அமரப் அமைப்பு உதயமாவதன் தவி விளாடிமிர் லெனினல் விருத்தி கரமாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட லாவது தொழிலாளர் விவசாய டுச் சென்றது.
அநேக ஆசிய நாடுகள் ப கொண்டு, அந்நாடுகளில் சோ? வருகின்றன. ஏனைய நாடுகளில் அமைப்பில் சில மார்க்ஸிஸ்க் மாகவும், சில நாடுகள் கொஞ்
மார்க்ஸியம் LuíT LILLIT Gif இதன் நலன்களது விஞ்ஞான
 

II
னினிஸக் கோட்பாடு
முற்போக்குக் கருத்துக்களை அடிப் ர்க்ஸ், பிரெடரிக் எங்கல் ஸ"சடைப் ஸ்ளன. கற்பணு வாத சோஷலிஸம் }றை உள்ளாக்கியிருந்தது. எனினும் ான அடிப்படையில் மீளவிளக்கஞ் ங்கால சமுதாயத்தையும், ராஜ்யத்
சோஷலிஸ்ட்டுகள் அநேக ஊகங் வர்கள் சமூக நிலைமையை புனித வோ அல்லது விதிவிலக்கான தனி ாக்கப்படும் ஒன்று என அடிக்கடி
மறுபக்கம், மனித சமுதாயத்தை
க அனுகினர். இது அவர்கள் விஞ் டுத்த உதவியது. விஞ்ஞான சோவு ன் அர்த்தத்தையும், உத்தேசத்தை
கோட்பாடு, முதலாளித்துவத்தை போகும் புதியதொரு சோஷலிஸ் ர்க்க முடியாமையை நிரூபித்தது.
செய்யப்பட்டு, ரஷ்யாவில் வெற்றி
இக் கொள்கைதான், உலகின் முத கள் அரசின் ஸ்தாபிதத்துக்கு இட்
ார்க்ஸிஸ் சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக் டி லிஸ் சமுதாயங்களை நிர்மாணித்து
அநேகமானவை அவற்றுன் ராஜ்ய கொள்கைகளை-சில நாடுகள் அதிக சமாகவும்-ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன.
வர்க்கத்தின் சித்தாந்தமாகும் 强 கருத்துருவமாகும். தேசி
21.

Page 20
றுப் புள்ளிவைக்கும்.
விடுதலைக்கு, சமாதானத்துக்கு, உழைக்கும் மக்களது போராட் விஞ்*ான சேர்ஷலிஸத்தின் ம க்ஸாசம் எங்கல்ஸும் விஞ்ஞானத் திலும் உண்மையானதொரு புர கள்சோஷலிஷ வளர்ச்சியின்புறவய ததோடு, முதலாளித்துவத்தின் இ. லிஸ் அமைப்பின் வெற்றியினதும் பித்தனர்.
முதலாளித்துவ சமுதாயத்தி தூர வீச்சுள்ள புரட்சிகரப் புனர் வம், சினேகத்தன்மை, சமாதான களை அடிப்படையாகக் கொண்ட புதல் -இவ்வுன்ன தக் குறிக்கோ உழைக்கும் மக்களின், விவசாயிக
பகுதியின் ஆதரவோடும் அவர்க
றப்போகும் வரலாற்று நோக்கத்தி புரட்சி மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் போத மாக எல்லாவித கலோனியல், இ
மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸின் விவேக யத்தின் வாரிசுமான விளாடிமிர்
சித்தாந்தத்துக்கு மாபெரும் பங்க்
மார்க்ஸின் போதனைகள்" என்ற
சுருக்கமான, அதேவேளை மிகவும் ஸ்த்தின் தொகுப்புரையாகும். அ அங்கப்பகுதிகளதும் ஆழ்ந்த ஆய் லுக்கு வழிகாட்டியாக மார்க்ஸிள திரிய வாதத்தோடும், வரட்டுக் (
இணங்காமையையும் வலியுறுத்து
தன்மையை வரலாறு பூரணமாக காட்டுறிருர். மார்க்ஸியத்தின் அங்க்ப்பகுதிகளும்' என்ற லெனி மூலாதாரங்களும், அங்கப்பகுதிக தூய வர்ணணையைத் தருகிறது.
தொழிலாளி வர்க்கம் அதன்
வாகை சூடுவதற்குத் தேவையான
கிறதென்பதை லெனின் உணர்ந்த ளர் பாதுகாப்பற்ருே ராவர். யாவர்!’ என அவர் எழுதினர். முழு அனுபவத்தையும் பொதுவாக் ஸ்பீயம், தொழிலாளி வர்க்கத்து குறிக்கோள்கள், பணிகள், அை த்தை வழங்குகிறதென அவர் மீ6
22

சோஷலிஸ்துக்குப் போராடும் டத்தின் தார்மீக ஆயுதமாகும். 1 பெரும் ஸ்தா பர்களான மார் திலும், சோஷலிஸ் சித்தாந்தத் ட்சியை உண்டுபண்ணினர். அவர் மான அடித்தளங்களை கண்டுபிடித் றுதியான வீழ்ச்சியினதும், சோஷ தவிர்க்க முடியாமையை நிரூ
ன் ஒழிப்பு, "சமூக ஏற்பாட்டின் நிர்மாணம், சுதந்திரம், சமத்து ம், உழைப்பு என்ற கொள்கை நவ சமுதாயத்தைக்கட்டியெழுப் ள்கள் தொழிலாளி வர்க்கம்,
ளின் சமூகத்தின் முற்போத்குப்
எளின் நலனுக்காகவும் நிறைவேற் .
1ல் அடங்கியுள்ளன. சோஷலிஸ்ப் னைகளுக்கேற்ப என்றென்றைக்கு இன ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் முற்
*
கமிகு சீடரும் அவர்களது லட்சி
லெனின் மார்க்ஸிஸ் லெனினிஸ் 5ளிப்பு வழங்கியுள்ளார். கார்ல் தலைப்பிட்ட அவரது கட்டுரை மேதைமை வாய்ந்த மார்க்ஸி து மார்க்ஸியத்தினதும் அதன் வாகும். இங்கு லெனின், செய லத்தின் ஆக்கத் தன்மையையும், கொள்கை வாதத்தோடும் அதன் கிருர், மார்க்ஸியத்தின் சரியான உறுதிப்படுத்தியுள்ளதை அவர் முன்று மூலாதாரங்களும், மூன்று ன் கட்டுரை மார்க்ஸியத்தின் ரூம் பற்றியதொரு சுருக்கமான (பார்க்க: அனுபந்தம் 2)
தார்மீக லட்சியத்தில் வெற்றி அறிவை மார்க்ஸியம் வழங்கு ார். 'அறிவில்லாமல் தொழிலா
அறிவோடு அவர்கள் ஒரு சக்தி
சர்வதேசப் புரட்சி இயக்கத்தின் * கிக் கிரகித்துக் கொண்ட மார்க்
க்கு, அதன் ப்ோராட்டத்தின் .
மப்பு பற்றிய தெளிவான கரு *ண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.

Page 21
லெனின் மார்க்ஸியக் தத்து பல முக்கியக் கொள்கைகளை அ கம்யூனிஸத்தின் தத்துவ அடித் அவர் தொடர்ந்து, தொழிலாளி ட்சி, பாட்டாளி வர்க்கச் சர் 6 லிஸ், கம்யூனிஸ் நிர்மாணத்துக் பந்தமான கோட்பாடுகளை உரு
கூட்டுமொத்தமான மனித யான ஒரே புரட்சிவாதக் கொ முக்கியத்துவத்தைப் பிரத்தியட் புறவயமானப் பொருள்முதல்வா இம்முடிவுகளை சமூக-வரலாற்று த் தார். மார்க்ஸியத்தின் சகல பொருளாதாரம், விஞ்ஞானக் க லும், நடைமுறைச் செயலிலும் பட்டு, ஸ்தாலமயமாக்கப்பட்டது
பொருள்முதல்வாதத்தின் உண் உறுதிப்பதுத்திய்தென்பதை, உ6 குகளையும் விஞ்ஞான பூர்வமாக வியல் பொருள்முதல் வாதமேய வியல் பொருள்முதல் வாதத்தை தின் முன்னேற்றத்துக்கு தவிர்க் பதை லெனின் நம்பக்கூடிய வை மாக இப்பாதை பல முன்னேற் ளால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
லெனின் தர்க்கவியல் முன் ளித்து, பொருள்முதல்வாதத் தர் வென மொழிந்தார். தர்க்கவிய தில் அவர், எதிரானவைகளின் னதும் விதியை நம்பகமான முன ளின் சுய வளர்ச்சியை, அவ்வளர் தைப் புதியது பிடித்துக்கொள்ள திறவு கோலை இது வழங்குகிற துக்காக, பழையதின் இடத்தில் அறைகூவல் விடுக்கும் மார்ஸிய னப் பாங்கையும் புரட்சிவாதப் தும் கோடிட்டும் கூறினர். பொ( பழசாகிப்போய் இனிமேல் மணி வேற்ற முடியாததாகிவிட்ட, பு அமைப்பில் தவிர்க்க முடியா தைக் காட்டுகின்ற முதலாளித் றச் தன்மையை மறுக்கமுடியாத
சமூக முன்னேற்றத்தின் பு மக்களது அபிலாஷைகளோடும்
 
 

1வத்தை மேலும் வளர்த்தெடுத்து தனுடன் சேர்த்தார். விஞ்ஞானக் தளங்கனை விரிவுபடுத்தும் பணியை வர்க்கக் கட்சி, சோஷலிஸ்ப் புர வாதிகாரம் சம்பந்தமான சோஷ கான வழிவகைகள் இத்தியாதி சம் வாக்கிஞர்.
அறிவிலிருந்து உதித்த இண்மை 1ள்கையாக அவர் மார்க்ஸியத்தின் சப் படுத்தினர். அதன் முடிவுகளை த யதார்த்தத்துக்கு உறுதிப்படுத்தி நடைமுறையில் பரீட்சித்துப்பார் அங்கங்களும்-தத்துவம். அரசியல் ம்யூனிஸ் ம்-லெனின் படைப்புகளி
விரிவுபடுத் பட்டு, வளர்க்கப் .
ாமையை இயற்கை விஞ்ஞான் ம் கையும் அதில் காணப்படும்போக் விளக்கும் ஒரே போதனை தர்க்க பாகையால், விஞ்ஞானிகள் தர்க்க ஏற்றுக் கொள்ளுதல் விஞ்ஞானத் க முடியாத நிபந்தனையாகுமென் கயில் நிரூபித்தார். திட்டவட்ட றமடைந்த இயற்கை விஞ்ஞானிக து ۔--س s
உறக்குப் பெரும் முக்கியத்துவம
க்கவியல் மார்க்ஸியத்தின் ஆன்மா
லின் உள்ளடக்கத்தைக் சாட்டுவ ஐக்கியத்தினதும், போராட்டத்தி றயில் வெளிப்படுத்தினூர். பொரு ச்சிப் போக்கில் பழையதின் இடத் பதைப் புரிந்து கொள்வதற்கான து. எனவே தான் , முன்னேற்றத் புதியது புகுத்தப் படுவதற்காக த் தர்க்கவியல் முறையின் விமர்ச போக்கையும் லெனின் எப்பொழு நள்முதல் 'வாதத் தர்க்கவியல், த இனத்தின் தேவைகளை நிறை நிய முன்னேற்றமானதொரு சமூக வாறு குடிபோடப்படப் போவ துவச் சமுதாயத்தின் சாஸ்வத மற் வாறு நிரூபிக்கின்றது.
றவயமான போக்கு, உழைக்கும் அதன் தலைமையான, மிகவும் புர
28

Page 22
ட்சிவாத வார்க்கமான பாட்டா யாகவுள்ளது. அவை முதலாள புதிய கம்யூனிவற அமைப்பை
வரலாற்று அவசியமான இதை விடுக்கப்படுகின்றன. சித்தாந்த கொள்கை லெனிஞல் ஆதாரப் வும் முற்போக்கான சமூகச்ச தோடு-அ தனது புரட்சவாதக் மிகவும் சரியானதாகவும், நி, உணர்வுபூர்வமாக ஆதரவான கிறது.
பாட்டாளி வர்க்கத்தின்
கட்டம் புரட்சியாகும். கம்யூன கப் புரட்சியை ஒரு சிறு கும்ப நடத்தப்படும் சதியாகக் காட் மார்க் ஸிலம்-லெனினிஸம், ஆ கள், ஆயுதமேந்திய சிறுபான்ன போன்ற உபாயங்களை அங்கீகரி ஸிய எண்ணக் கருவிலிருந்தே இ புரட்சியின் காரணிகள் அடிப்ட ஸ்தூல நிலைமைகளில், உற்பத் களுக்குமிடையிலான மோதல்ச தனித்தனி நபர்களின், கோஷ்டி தத்தில் தங்கியிராத புறவயமா போரட்டத்துக்காகக் குதித் ெ மக்களின், வர்க்கங்களின் மோ! கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெகுஜன ந படுத்துகின்றது. ஆணுல் 'அவர் களைக் கொண்டு புரட்சி செய்ய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ப கத்தின் சோஷலிஸப் புரட்சியை லிருந்தும் வேறுபடுத்திக் காட் னது, சகல முன்னைய புரட்சிக லாக இன்னெருவகைச் சுரண்ட8 வேளையில் சோஷலிஸப் புரட்சி யாக வர்க்கங்களை ஒழிப்பதற்கு மையாகும். இது எல்லாசமுதாய வாய்ந்ததாகும். சமூக உறவுகை யமைத்தலாகும். சோஷலிஸ்ப் ட நிலவிவந்த சுரண்டும் வர்க்கச் றது; சகலவித ஒடுக்குமுறை சு. குறிக்கின்றது; மக்கள் மத்தியில் துவ சகாப்தம் ஆரம்பமாவதை தானத்தை நிறுவுதலையும் மனி யும் குறிக்கின்றது. முழு மனித வர்க்கப் புரட்சியின் பிரமாண்ட
24

O வர்க்கத்தோடும் உடனிகழ்ச்சி
ரித்துவத்தை அகற்றி அதனிடத்தில்,
வைக்க ஆவல் கொண்டுள்ளதோடு, சாதிக்கு மாறு அவை அறைகூவல்
ம், அரசியல் சம்பந்தமான கட்சிக்
படுத்தப்பட்டு, வள்ர்க்கப்பட்டு, மிக க்திகளோடு-தொழிலாளி வர்க்கத்
கருத்துக்களும், அபிலாஷைகளும் யாயமானதாகவும் இருப்பதால்நிலை எடுக்குமாறு மக்களைத் தூண்டு
په . . வர்க்கப்பேர்ரா ட்டத்தினது உச்ச ரிஸ் விரோதிகள் பாட்டாளிவர்க் லான கம்யூனிஸ சதிகாரர்'களால்
டுகின்றனர். இது உண்மையல்ல.
அரண்மனை புரட்சிகளை' புட்ஷ"க்
மயோர் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுதல்
ப்பதில்லை. சமூகப் போக்கின் மார்க் இது தர்க்க ரீதியாகத் தொடர்கிறது. படையில் சமூகத்தின் வாழ்வினது. த்திசக்திகளுக்கும் உற்பத்தி உறவு 5ளில் தங்கியுள்ளன. இம்மோதல், களின் அல்லது கட்சிகளின் கூட, சித் ன காரணிகளின் செல்வாக்கின் கீழ்
தழும் பெ ரு ம் பகுதியான
தலில் வெளிப்பாடு பெறுகின்றது. ட்வடிக்கையை உருவாக்கி, நெறிப் களுக்காக" தனது சொந்த சக்தி யத் தனிப்பதில்லை.
ல அம்சங்கள், தொழிலாளி வர்க் அதற்கு முந்திய சகல புரட்சிகளி டுகின்றது. அவற்றில் பிரதானமா ளும் ஒருவகை சுரண்டலுக்குப் பதி லப் புகுத்துவதாகவே இருந்த அதே சுரண்டலை ஒழித்துக்கட்டி இறுதி இட்டுச் செல்கின்றது என்ற உண் மாறுத் ல்களிலும்பார்க மிகவும் ஆழம் ா அடிமுடியாக முற்றிலும் மாற்றி ரட்சி ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக சமுதாயத்தின் முடிவைக் குறிக்கின் ரிலிருந்தும் சமூக விடுதலையைக் உண்மையான சகோதரத்துவ சமத் க் குறிக்கின்றது; நிலையான சமா த இனத்தின் முழு மறுமலர்ச்சியை சமுதாயத்துக்குமான பாட்டாளி மான முக்கியத்துவம் இதில் தங்கி

Page 23
யுள்ளது. மனிதகுல வளர்ச்சியில் இது றது.
சோஷலிஸப் புரட்சியின் வரலா, களினதும், முதலாளித்துவ உற்பத்தி துவ தனிநபர் சொத்துடைமையை உற்பத்திச் சாதனங்களினதும், உற்பத் சோஷலிஸ் சொத்துடைமையை வை ஷ"வா ஆட்சியைப் பிடித்துக்கொண் சாத்திய மற்றதாகும். பூர் ஷ"வா அ பத்தை மாற்றியமைப்பதில் பிரதா6 சுரண்டல் கொள்ளைககTரர்களுக்கு : மைகளை மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு கா கத்தின் உடைமைகளைப் பறித்து கும் வழங்குவதற்கு, அரச அதிகார மிருந்து பிடுங்கப்பட்டு உழைக்கும் ம படல் வேண்டும் பூர்ஷாவா அரிசு உழைக்கும் மக்களின் அரசொன்று
په لنټن
'அரசும் புரட்சியும், என்ற த முறையாக கவுட்ஸ்கியாலும் மற். கொச்சைப் படுத்தப்பட்ட மார்க்ஸின் மேதையோடும், ஒழுங்குமுறைே போதனையைச் சரியாகப் பரிசோதித் யாவசியமாய் இருந்தது; ஏனெனில் ர பக்குவமடைந்து வருவதுடன், அரசு பிரச்சினை உடனடியான கொள்கை, மாறிவிட்டது, ' '
- 翡,, பூர்ஷ"வா சித்தாந்திகள், சோ வாதிக்ளால் எதிரொலிக்கப்பட்டு, சு சியை நியாயப்படுத்தும் நோக்குகொ ண்மையான வர்க்கத்தன்மையை மு ற்ற கொள்கைகளை முன்வைத்தனர்.
ர்ஷ7வா அரசுவர்கங்களுக்கு அப்பா தன் பணி சமூகத்தின் பல்வேறு வ ஞ் செய்தலாகும். லெனின் இதை த்தாந்த மே முதன்முறையாக அர ன விஞ்ஞான விளச கம், வழங்கியே பாக்கிய தென்பதை "வலியுறுத்திரு
அரசு, அப்பதத்தின் சரியான் அ ஒரு வர்க்கத்தைச் சுரண்டு தற்கா போதிக்கின்றது. மக்கள் மீது சுரண் த்தை உறுதிப்படுத்தும் ஏனைய கரு சாத்துடைமை தோன்றி முரண்பாட கம் பிளவுபட்டதும், அரசு தோன்றிய லும், நிலப்பிரபுத் துவ சமுதாயத்திலு
 
 
 
 

முக்கிய திருப்புமுனையாகின்
ற்றுப்பணி, உற்பத்தி சாதனங்
உறவுகளினதும் முதலாளித் ஒழித்தலிலும், அதனிடத்தில் தி உறவுகளினதும் பொதுஜன த்தலுமாகும். எனினும் பூர் டிருக்கும் வரை இம் மாற்றம் ரசு, முதலாளித்துவ சமுதா னத் தடையாக உள்ளது; அது உதவுவதோடு அவர்களது உட ாவல் புரிகின்றது" ஆளும் வர்க் அவற்றை முழு சமுதாயத்துக் ம் முதலாளித்துவவாதிகளிட க்களின் கரங்களில் கொடுக்கப் அகற்றப்பட்டு அதனிடத்தில் வரச்செய்தல் வுேண்டும்.
னது நூலில் லெனின் முதன் றும் சந்தர்ப்பவாதிகளாலும்
அரசு மீதான போதனையை பாடும் விவரித்தார். இப்
羲
壹
து விளக்குவது மிகவும் அத்தில்
ஷ்யாவில் சோஷலிஸ்ப் புரட்சி வகிக்கும் பாத்திரம் பற்றிய நடைமுறைப் பிரச்சினையாக
ళ
ஷலிஸ்க் கட்சிகளின் சந்தர்ப்பு ரண்டும் வர்க்கங்களின் ஆட் ாண்ட, பூர்ஷ"வா அரசின் Pலாம்பூசி மறைக்கும் எண்ண அவர்களது அபிப்பிராயத்தில் ற்பட்டதோர் ஸ்தாபனமாகும்; ர்க்கங்களின் நலன்களை சமர நிராகரித்ததுடன் மார்க்ஸிய சின் பூர்வீகத்துக்கு உண்மை தாடு அதன் சுயரூபத்தை அம் y († : M
|ர்த்தத்தில், ஒருவர்க்கம் இன் ன கருவியென மார்க்ஸியம் டும் வர்க்கங்களின் அதிகா விகளைப் போன்று, தனிநபர்
YA
ான வர்க்கங்களுகெதிராக சமூ
து. அடிமைமுறை சமுதாயத்தி
பும் மட்டுமன்றி, முதலாளித்
25

Page 24
துவ சமுதாயத்திலும் அரசு ப பகுதியாக அமையும் உழைக்கு ளது. லெனின் எழுதினர், ஏகா, > அரச யந்திரம் 'பூர்ஷ"வா சர்
தப் படுகிறது; துரைத்தன, ராஜ் வாறு அதிகரித்துப் பெருகி அ கத்துக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்க 6 து க்கும் எதிராகத் திருப்பப்படுகி பற்றிய மார்க்ஸிய சித்தாத்தத் போது லெனின் முன்னைய புரட் திரத்தை விருத்தி செய்தன என சர்லாதிகாரங்களாகும். பாட்ட திகாரத்தை நொறுக்கித்தள்ள ே அதனிடத்தில் ஒரு தொழில வர்க்கச் சர்வாதிகாரத்தை-அ
"சுரண்டல்காரரின் எதிர்ப் யின் பெரும்பகுதினரை பாட்டால் அரை-பாட்டாளி வர்க்கத்தினை க்கும் பணியில் தலைமைதாங்குத அரச அதிகாரம், மையப்படுத்த வன்முறை ஸ்தாபனம் தேவை." வியத்தின்/சாராம்சம் பாட்டாளி தமாகும் "வர்க்கப் போராட் கச் சர்வாதிகாரத்தின் அங்கீகரி யான மார்க்ஸியவாதி."
லெனின் , தம் பணி உலை பிரதானமாக அதை புனர் நில் சிந்தனையாளர்கள் வரிச்ையைச் ( க்கத்தின் உண்மைத் தலைவரான பும் போராட்டத்தையும் சலிப்ப கும் வர்க்கத்துடன் நெருகிய ே டாளி வர்க்கத்தின் புரட்சிப் பே ந்த போர் தந்திரங்களையும் தந்திே டிக்கொடுத்தார்; முதலாளித்துவத் புரட்சிப் போராட்டத்தை நெறி கள் டா விலும் மார்ச்.ஸிய உணர தன் மைக்கான போதனையாய், ே தாய், வரட்டுத்தனமான வடிவ கரிப்பதாய் உண்மையான வர6 கணிப்பிலிருந்து புறப்படுவதாய்
மார்க்ஸ்-எங் கல்ஸ் கருத்துக் டுத்து அவர்களால் நிறுவப்பட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தினது ப லெனின், புதுவகையான தொரு வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படையும்
26

彦
க்கள் தொகையின் மிகப்பெரும்
ம் மக்களை ஒடுக்கும் கருவியாகவுள் திபத்தியச் சகாப்தத்தில் பூர்ஷ"வா வாதிகாரம்' பெரிதும் தீவிரப்படுத் ணுவ யந்திரம் முன்னென்றுமில்லாத து புரட்சிவாத பாட்டாளி வர்க் ரின் தேசிய விடுதலைப்போராட்டத் கிறது; இன்னும் இத்தியாதி, அரசு த்தின் அடிப்படைகளை விவரிக்கும் சிகள் யாவும், பூர்ஷ"சவா அரச யந் க்கூறினர். அவை யாவும் பூர்ஷ"வா ாளி வர்க்கப் புரட்சி இச் சர்வா வண்டும், அதைத்துவம்சம் செய்து ாளி வர்க்க அரசயந்திரத்தைமர்த்த வேண்டும்.
பை அடக்குதற்கும், மக்கள்தொகை ரிவிவசாயிகள் அரைபூர்ஷாவாக்கள் ர சமூகப் பொருளாதாரச் சீரமை 3ற்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு ப்பட்டதொரு சக்தியமைப்பு, ஒரு என லெனின் எழுதினர். மார்க் f வர்க்கச் சர்வாதிகாரச் சித்தாந் ட அங்கீகரிப்பை, பாட்டாளி வர்க் ப்புக்கு விஸ்தரிப்பவனே உண்மை
க விளக்குவதமட்டுமல்ல, ஆனல் மாணஞ் செய்தல் என்று நம்பிய சேர்ந்தவராவார். பாட்டாளி வர் அவர், வர்க்கங்களின் வாழ்வை றக் கற்றுத்தேர்ந்ததோடு, உழைக் தொடர்பு வைத்திருந்தார்: பாட் ாராட்டத்துக்கு வெற்றி கொணர் ரோபாயங்களையும் டாடுபட்டுத் தீட் ந்துகெதிராகத் தொழிலாளர்களது றிப்படுத்தினுர், அவரது படைப்பு ர்வு நித்திய ஜீவியமான, வ ளரும் கொள்கை விசுவாசத்தை கோருவ ங்களையும், கொள்கைகளையும் நீ ரர லாற்று நிலைமையின் ஸ்தூலமான
ஊடுபாவியிருந்தது.
களை ஆக்கபூர்வமாய் வளர்த்தெ கம்யூனிஸ்ட்லிகினதும், சர்வதேசத் அனுபவத்தைக் கணக்கிவெடுத்து புரட்சிக் கட்சியின், பாட்டாளி ம், பிரதான ஆயுதமான கட்சியின்,

Page 25
அது இல்லாமல் முதலாளித்துவ ஆ சியல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி பவும் முடியாத் கட்சியின் அறிவு வகுத்தெடுத்தார். தொழிலாளி ( ப்ோதனையை வகுத்தெடுப்பதுடன் ( கட்சியை-சோவியத் யூனியன் கம், வளர்த்தெடுத்தார்.
* அதிகாரத்துக்கான போராட துக்கு ஸ்தாபன அமைப்பைத் தவிர் என லெளின் அழுத்தமாய்க் கூறினு பன அமைப்பொன்றை ஏற்படுத்து லாளி வர்க்கம், எந்த வர்க்க எதிரி யாத சக்தியாக மாறுகின்றது. தன படுத்துவதற்கு, சீரமைப்பதற்கு, சொந்த அரசியல் கட்சியைக் கெ: அத்தகையதொரு கட்சியை நிகுவி தாந்தரீதியன, உபாயரீதியாச, களை உருவாக்கியெடுத்தார்.
தொழிலாளிவர்க்கக் கட்சி அ களில் சமூகத்தின் பொருளாதார, ணத்திற்சான விஞ்ஞான பூர்வத் களுக்கு வழங்கும், மார்க்ஸிய, புர டப்பட்டால் ஒன்று திரட்டும், ,ெ தன் பாத்திரத்தை நிறைவேற்ற மு.
கட்சியின் ஐக்கியத்துக்கு அவ வழங்கியதோடு இவ்வைக்கியம் க: படல் வேண்டுமென அவர் வலியு லரதும்-தலைவர்களுக்கும் ஒரே வி: அமைந்த-மிகுந்த கடடுப்பாட்டை பொதுமார்க்கத்தை மீறும், அத6 கெடுக்கும் ஆபாயக் கூச்சல் வாதிக சந்தர்ப்பவாதிகளுக்கும் எதிரான டத்தை அவர் வேண்டிஞர்.
கம்யூனிஸ்ட்கள் வெற்றிமமை தைக்கும் சுயதிருப்திக்கும் விட்டு: கூடாது என்றும் தவறுகளை அவர் அகற்றக் கூடியவர்களாக இருக்க ஞர். முழுக்கட்சியும் அதன் ஒவ்வெ நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட்வரா மதிப்பவராகவும், அவர்களது ஜீவா வும் இருத்தல் அத்தியாவசியமென பதைச் சரியான முறையில் வெளி ஸ்ட்கள், சிறு தெரகையினராய் இ தலைமைத்தாங்க முடியுமென அவர்
 

ட்சியைத் தூக்கியெறியவும், அர சோஷலிஸத்தைக் கட்டியெழுப் மிகுந்த போதனையை அவர் வர்க்கப் புரட்சிக் கட்சியின் சேர்ந்து அவர் அத்தகையதொரு யூனிஸ்ட் கட்சியை-உருவாக்கி,
ட்டத்தில் பாட்ாடளி வர்க்கத் வேறு ஆயுதம் கிடையாது' ர். உயர்தன மை வாய்ந்த ஸ்தா துவதன் மூலமாகவே தொழி யும் தாக்குப்பிடித்து நிற்கமுடி எது போராட்டத்தை ஐக்கியப் நெறிப்படுத்துவதற்கு அது ாண்டிருக்க வேண்டும். லெனின் அதன் அமைப்புரீதியான, சித் தத்துவரீதியான கோட்பாட்டு
தன் பணியில், புரட்சிகரமுறை அரசியல், சமூகப் புனர்நிர்மா திட்டமொன்றைக் கம்யூனிஸ்ட் ட்சிக் கொள்கையால் வழிகாட் நறிப்படுத்தும் நிலையமாக அது டியும் என லெனின் நினைத்தார்)
ர் முகப்பிரதான மிக்கியத்துவம் ண்ணின் மணி போன்று காக்கப் றுத்தினர். கட்சி உறுப்பினர் சக தமான அதிகாரக் கட்டளையாக அவர் வேண்டிஞர்; கட்சியின் ன் சாதாரண உறுப்பினர்களைக் ளுக்கும், சரணுகதியாளருக்கும், தாட்சண்யமற்றப் போராட்
த கொள்வோராகவும், மரியா க்கொடுப்போராகவும் இருக்கக் *கள் தீர்க்கத்துடன் விமர்சித்து வேண்டுமென்றும் அவர் கோரி ாரு உறுப்பினரும் மக்களுடன் கவும் அவர்களின் நம்பிக்கையை rதார நலன்களை அறிந்தவராக அவர் நம்பினர். மக்கள் நினைப் ப்படுத்தினுல் மட்டுமே “கம்யூனி ருந்த போதிலும் மக்களுக்குத் கூறினர்.
27

Page 26
ஜனநாயசமும் மையவாத மு
டறக் கலந்த பிரிக்சமுடியாத அ1
வாதம் புது வகையா ைதொரு கட்
3 -
ஒவ்வொரு கம்யூனிஸ்டும், ஒவ்( வே ண் டிய கட்டளை யாக அமை, களிலும் அடங்கியுள்ள கட்சியில் ப்புக் கொள்கைகளுக்கிடை யிலா இது குறிக்கின்றது. கட்சி அத ரன ஸ்க் கொண்டுள்ளது; காங் கட்டத்தில் மத்தியக் குழுவை க் பாடு சகல உறுப்பினர்களையும் பான்மையினர். பெரும்பான்மை ஸ்தாபனங்கள் உயர் ஸ்தாபனங் கட்சி நடவடிக்கை தங்கியுள்ளது
தீர்மானித்த பின் ராமெல்லோரு
முறையில் ஒரு மனிதஞகச் செய எழுதினர். -
பாட்டாளிவர்க்கச் சர்வாதி லெனின் விஸ்த்தரித்தமை சர்வ முக்கியம் வாய்ந்தவொன்ரு கும்.
ரம் சோஷலிஸப் புரட்சியின் அட
யத்தின் பிரதான மூலமாகவும் னர்; எனவே அச் சர்வாதிகாரத் அதன் சமூகத்தன்மையை, அது பிரதான பணிகளை வடிவங்களை, வத்தை அவர் விஸ்தரித்தார். ரத்தையெதிர்த்த சந்தர்ப்பவாதி கொடுத்து, சோஷலிஸ் நிர்மாண யத்தின் நிர்மாணத்துக்குச் சாதி வாதிகாரத்தின் வரலாற்று அவ மனிதகுலம் பாட்டாளிவர்க்க சோஷலிஸத்தை அடைய முடியு பான்மையோரின் நலன்களைக் கெ துக்கு நேர் மாற்றபாக லெனின், விவகாரங்களிலும், மக்களின் பர் வதை யுயும், மிகப் பெரும்பா ன் எ
வெளிப்தடுத்தும் பாட்டாளிவர் க்
யில் புதிய உயர்ந்தொரு ஜனநாய
பாட்டாளிவர்க்கச் சர்வா: ஆக்கபூர்வமான வளர்ச்சிக்கு 6ெ புதுவகையான அரசாக சோவிய தாகும். எந்தவொரு பூர்ஷாவா !
அளக்கமுடியாத அளவு மிகவும்
பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரத் த்துக்களின் குடியரசின் வரலாற்று காட்டினுர்,
*్కళ్ల
 

மும் தனி முழுமைகொன்றின் இரண்
ம்சங்களா ச வுள்ள ஜனநாயக மைய
சியின் அடி நாதமாய் அமைகிறது.
வொருகட்சிஅமைப்பும் கடைபிடிக்க ந்துள்ள அதன் திட்டத்திலும் விதி ன் சித்தாந்த, தந்திரோபா ய,அ ைம
ன ஐக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை
ன் அதி உயர் அங்கமாகக் காங்கி கிரஸுகளுக்கிடையில் இடைக்கால கொண்டுள்ளளது. கட்சிக் கட்டுப் கட்டுப்படுத்தும் ஒன் ருகும். சிறு யினருக்குக் கட்டுப்படுதல், கீழ் களுக்குக் கட்டுப்படுதல் என்பதில் து. "தகுதிவாய்ந்த அமைப்புகள் ம் கட்சி உறுப்பினர்கள் என்ற பற்பட வேண்டும். 'என்று லெனின்
கார மார்க்ஸியப் போதனையை
கேசப் புரட்சி இயக்கத்துக்கு அதி
பாட்டாளிவர்க்கச் சர்வாதிகா டிப்படைப் பிரச்சினையும் மார்க்ஸி
ஆகும் என லெனின்"வலியுறுத்தி
தின் அதிமுக்கியமான அம்சங்களை நிறுவப்பட்ட நிலைமைகளை, அதன் அதன் பாத்திரத்தை முக்கியத்து
பாட்டாளிவர்க்கச் சர்வாதிகா களுக்கு அவர் தீர்க்கமான பதிலடி
தனமாக பாட்டாளிவர்க்சச் சர்
ாத்துக்கு, சுரண்டலற்ற நவசமுதா,
பசியத்தை அவர் நிரூபித்தார். ச் சர்வாதிகாரம் மூல்மாகவே ம் என்ருர் அவர். சுரண்டும் சிறு காண்ட பூர் ஷ"வா ஜனநாசகத் நிர்வாகத்திலும், சமூக ராஜ்ய ரவலான பகுதியினர் பங்குகொள் மையான மக்களது நலன்களையும், க சர்வாதிகாரத்தை அடிப்படை க முறையை முன்வைத்தார். திகார மார்க்ஸிய போதனையின் லனினின் மிகப்பெரும் பங்களிப்பு த்துக்கள் பற்றிய அவரது கருத் பாரளுமன்ற குடியரசை விடவும் ஜனநாயகத் தன்மை வாய்ந்த தின் ராஜ்ய வடிவமாக சோவிய று முக்கியத்துவத்தை லெனின்

Page 27
1905-07ல் ரஷ்யாவில் பூ போது தாமே முன்வந்து தொழி சபைகளே நிறுவிய மக்கள் முயற் கொணரப்பட்டார்.இவ்வாறுசே முன் முயற்சியிலிருந்து தளைத்ெ மக்களது சோஷலிஸ் ராஜ்யத் லெனின்
சோவியத்துகளைப் புதிய குணநலன் காட்டி அவர் எழுதி( விடப்பட்டதோர் அதிகாரமாகு மக்களின் கண்முன்னுலேயே செ யதாக இருந்தது, பொதுமக்கள னடியான கருவியாக இருந்தது.
மார்ச் 1919ல் லெனின் ஆ ஆட்சியின் சாராம்சத்தை வடித (பார்க்க: 'அனுபந்தம் 3)
புரட்சிகர விஞ்ஞானம் மீ சுருக்கமாக உருவடிக்கலாம் ஆ தைத் தூக்கிப்பிடித்தல், பாதுக தெடுத்து புரட்சி இயக்கத்தின் இடையே தொடர்பை உறுதிப்ட யும் உறுதியான சீடராகவும் விஞ்ஞானத்தின் விஸ்வாசமான, லெனின் மார்க்ஸிய சித்தாந்தத் ளிப்பு வழங்கினர். விஞ்ஞான வளர்த்து, செழுமைப்படுத்தி பு உயர்த்தினர். லெனினிஸம், ஏக வர்க்க புரட்சியினதும் சகாப்த னிஸ் நிர்மாணத்தினதும் சகாப் பின் தேசிய விடுதலைப் புரட்சிகள் னதும் கலோனியல் அமைப்பின் கம்யூனிஸத்துக்கு மனிதகுலம் ம ஸியம் ஆகும்.
மார்க்ஸிபத்துக்கு லெனின தரப்பட்டுள்ளது. 20ம் நூற்ருண் ஸியத்தைப் புரட்சிவாதப் போது தார். கவ்ட்ஸ்கியினதும், சீர்த்தி களிலிருந்து அவர் அதை விடுவித்
திரிபுவாதத்துக்கெதிராக ெ லெனின் உறுதியாகப் பற்றிய பி துக்கள் யாவை?
முதலாவது, புரட்சிகர சமு. சக்தியாக பாட்டாளி வர்க்கத்
கருத்து,

ர்ஷாவா ஜூன் நாயகப் புரட்சியின் லாளர் பிரதிநிதிகளின் சோவியத் சியினலே லெனின் இம்முடிவுக்குக் ாவியத்துக்கள் மக்களது வரலாற்று தழுகின்றன. இவற்றில் உழைக்கும் நின் முன்மாதிரியைக் கண்டார்
உயர்வகையான ஜனநாயகமாகக்
றர்: "அது எல்லோருக்கும் திறந்து
ம், அது தனது பணியாவையும் ய்தது, மக்களுக்கு கிடைக்கக் கூடி
ளின் அவர்களது. சித்தத்தின் உட
ᏭᏉᏪ
நற்றிய உரையொன்றில் சோவியத் 5துத் தந்தார்.
ஆான லெனின் போக்கை இவ்வாறு ஆட்டம் கொள்ளாமல் மார்க்ஸியத் Tத்தல், அதை உறுதியாக வளர்த் கொள்கைக்கும் நடைமுறைக்கும் படுத்தல், மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸின் மிக அவர்கள் உருவாக்கிய புரட்சிகர உணர்ச்சிமிக்க பாதுகாவலராகவும் ந்துக்குப் பிரமாண்டமான பங்க சோஷலிஸத்தை ஆக்கபூர்வமாக தியதொரு உயர் கட்டத்துக்கு ாதிபத்திபத்தி எதும் தொழிலாளி த்தில், சோஷலிஸத்தினதும் கம்யூ தத்தில், உலக சோஷலிஸ் அமைப் ரின் தோற்றத் தினதும், வளர்ச்சியி வீழ்ச்சியினதும் சகாப்தத்தில், ாறுதலுறும் சகாப்தத்தின் மார்க்
து பங்களிப்பின் சுருக்கம் இங்கு டின் ஆரம்பத்தில் அவர் மார்க் நனயின் மட்டத்துக்கு மீட்டெடுத் நத்தவாதிகளினதும் போலித்தனங் }தார்.
பிட்டுக்கொடாத போராட்டத்தில் ரதான மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் கருத்
595 IT ULI மாற்றத்தின் பிரதான உந்து தின் வரலாற்றுப் பணி பற்றிய
盛9

Page 28
இரண்டாவது, சோஷலி சியின் போது பா ட் டா வி துரைத்தன யந்திரத்தை தவிர்க்க முடியாதவாறு மா மார்க்ஸினுல் ஆதாரப் படுத்த கள் மறந்து போனதொன்ரு
மூன்ருவது, தொழிலாளி நிர்மாணத்தில் பிரதான கரு காரத்தைப் பிரயோகிக்கும் அ
நாலாவது, அதிகாரப் Gl. ஸிய கட்சி வகிக்கும் வழிகாட்
லெனினிஸக் கருத்துக்கள்
விருத்தி செய்துள்ளன. சோஷ
அல்லது தனியொரு நாட்டில் பற்றிய கருத்து அத்தகையதெ
அமைப்பு வீழ்ச்சியுறுவது உலக
வமைதல் சர்வதேசத் தொழில கத்துடன் நேச உறவுபூணுவது, ளாதார அமைப்புகளின் நீடி. அவரது தீர்க்கதரிசனம்.
திட்டமாக மார்க்ஸியத்து பிரிக்கமுடியாத தொடர்பு க துக்களின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பதப் பிரயோகத்தைக் 6ᏡᎧ Ꮿ5 Ꮣ லெனினிஸ்த்தின் அடித்தளமா
ச்சியில் குணரீதியில் புதியதொ
தொழிலாளிவர்க்கத்தின் அது தாங்குவதில், புரட்சிவாத மார் நாடு அடைந்துள்ள லெளகிச்,
சமூகப் பொருளாதாரப் பக்கு
கக் கருத்தில் கொள்ளவேண் திரும்பத் திருந்த வலியுறுத்தி அரசியலில் சாஹஸ் வாதம் நி3 தைத் தோல்வியில் விழுத்துகிற
தனது பொருளாதார ஆ
* ஏகாதிபத்தியம், முதலாளித்து
 

பப் புரட்சி பற்றிய கருத்து புரட் வ ர் க் க ம் பூர்ஷ"வா ராணுவ அழித்தொழிக்காவிட்டால் புரட்சி ய்ந்துவிடும் என்ற அர்த்தத்தில் ப்பட்ட ஏற்பாட்டை சந்தர்ப்பவாதி
மறைத்து வைத்தனர்.
வர்க்கச் சர்வாதிகரேம்-சேஷேலிஸ பியாக-தொழிலாளி வர்க்கம் அதி ரசு பற்றிய கருத்து.
ாராட்டத்தில் புரட்சிவாத மார்க் டும் பாத்திரம் பற்றிய கருத்து.
கணிசமான அளவு மார்க்ஸியத்தை லிஸப் புரட்சி முதலில் பல நாடுகளில் கூட, வெற்றியடையும் சாத்தியம் ான்ருகும். உலக முதலாளித்துவ
சோஷலிஸ்ப் புரட்சியின் போக்காக ாளர் இயக்கம் தேசியவிடுதலை இயக்
நேர்எதிரான இரு சமூகப்-பொரு த்த சகவாழ்வு இத்தியாதி பற்றிய
|க்கும் லெனினிஸத்துக்குமிடையே ாரணமாக, கம்யூனிஸ்ட்கள் இருப ** மார்க்ஸியம்-லெனினிஸம்", என்ற பாண்டுவருகின்றனர். மார்க்ஸிஸம் கும். லெனினிஸம் மார்க்ஸிய வளர் ரு உயர் கட்டமாகும்.
திகாரப் போராட்டத்துக்குத் தலைமை *க்ஸிஸ்ட்டுகள், குறிப்பிட்டவொரு தொழில்நுட்ப மட்டத்தையும்,
வத்தின் மட்டத்தையும் கடுமையா டிய கடமைப்பாட்டை லெனின் நிஞர். அத்தகையக் கரிசனமின்மை றைந்துபோய் தொழிலாளிவர்க்கத் து .
ய்வில், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக துவத்தின் ஆகவும் உயர்ந்த கட்

Page 29
டம்" என்ற தனது நூலில் லெ கக் கட்டத்துக்கு மாறுவதோடு, ளாதாரத்தின் உலக அமைப்பு, ! னிடத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளும் பதை லெனின் நிரூபித்தார்.
மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸால் உருவா தப்பட்ட விஞ்ஞானக் கம்யூனிஸச் தும் ஏனையசோஷலிஸநாடுகளதும் கம்யூனிஸ்ட், த்ொழிலாளர் கட்சி மைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது அடங்கியுள்ளது; அவ்வமைப்புகளை கம்பெறும் தூர நலன் பயக்கும் கெலும்பாக அது அமைகிறது. ே தைக் காணும் சகல மக்களினது டத்துக்கு ஆதார உந்துசக்தியாக
 

னின், முதலாளித்துவம் ஏகபோ முழு முதலாளித்துவப் டொரு உலக சோஷலிஸ் அமைப்பு அத வகையில் கனிந்துவிட்டதென்
"க்கப்பட்டு லெனினுல் விரிவுபடுத் ; கொள்கை, சோவியத் யூனியன அனுபவத்தால் இன்னும் சினேக களதும், அனுபவத்தால் செழு உலக சோஷலிஸ் அமைப்பில் fக் கொண்ட நாடுகளில் அமுலாக் சோஷலிஸ் மாற்றத்தின் முது சாஷலிஸத்தில் தமது வருங்காலத் ம் தொழிலாளிவர்க்கப் போராட்
விளங்குகின்றது.
3.

Page 30
ஏகாதிப;
மார்க்ஸியத்தின் ஸ்தாப உதயம், வளர்ச்கி, வீழ்ச்சிகளை ஆனுல் மார்க்ஸ்-எங்கலஸ்" டை இன்னும் உடனடி நோக்கமாக பகுப்பாய்வை வழங்கிய முதல 1916ல் எழுதப்பட்ட 'ஏகாதி! உயர்ந்த கட்டம்' என்ற தன நூற்றண்டின் தொடக்கத்தில் டத்தை, ஏகாதிபத்தியத்தை மிகப் பெரும்பான்மையான ம ஒருசில முன்னேற்றமுள்ள நாடு நீதி நசுக்களை உண்டு பண்ணுL பாக மாறிவிட்டது' என்பை பத்தியம் பாட்டாளிவர்க்கச் யாகும்; சோஷலிஸப் புரட் தேவையான புற யயமான ஆய * ஏகாதிபத்தியம். முதலாளித என்ற நூலில் கொடுக்கப்பட்டு விளக்கம் (அனுபந்தம் 4ல்)
சோஷலிஸ்ப் புரட்சி ச முன்னேற்றமடைந்த நாடுகள் மென்ற நிலையை மார்க்ஸ்.எ அபபோதிருந்து நிலைமைகள் ப வத்தின் இயல்பும் மாறிவிட்ட
19ம் நூற்றண்டின் பிற். பகுதியிலும் முதலாளித்துவம்
32
 
 
 

༣ ༼
* སྟོང་ 為 **
* , εξ
f 曼*、
, ' ' ,
6 = اہم ہیبسببیہ
தியவாதமும் 蕊” ரியல்வாதமும்
氰
5ர்கள் முதலாளித்துவ அமைப்பின் ஆளும் விதிகளை அம்பலமாக்கினர். ய நாட்களில் சோஷலிஸ்ப் புரட்சி வில்லை புதிய சகாப்தத்தின் ஆழ்ந்த 1 வது மார்க்ஸ்ஸிட்-லெனின் ஆவார். பத்தியம் முதலாளித்துவத்தின் ஆக து நூலில் அவர் இதைச் செய்தார். முதலாளித்துவம் புதியதொரு கட் அடைந்துவிட்டது; அது 'உலகின் க்கள் மீது விரல் விட்டெண்ணக்கூடிய }கள் கலோனியல் ஒடுக்குமுறையை, உலக வியாபகமானதொரு அமைப் த அவர் சுட்டிக்காட்டினுர், ஏகாதி சமூகப் புரட்சியின் புகுமுக வேளை சியொன்றை நிறைவேற்றுவதற்குத் 1த்தங்களை அது உருவாக்கியுள்ளது. துவத்தின் ஆக உயர்ந்த கட்டம்" ள்ளது போல் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு தரப்பட்டுள்ளது. "
கல அல்லது பெரும்பான்மையான 'ல் ஒரே காலத்தில் நிகழ வேண்டு கல்ஸ் கொண்டிருந்தனர். ஆளுல் ாறிவிட்டன. எனவே முதலாளித்து 列
குதியிலும் 20ம் நூற்றண்டின் முற் அதன் ஏகபோகக் கட்டத்தில் நுழை

Page 31
ந்தது. சோஷலிஸ்ப் புரட்சிக் தற்கு, லெனின், கண்டடிபடியா வளர்ச்சிமீது உருவாக்கிய ஏ அவரது எழுத்துக்களை நாம் . திருப்பத்தில் முதலாளித்துவ வி சங்கள் ஏகாதிபத்தியம் பற்றி பாய்வு செய்யப்பட்டு, தொகு
ஏகாதிபத்தியத்தின் பொ பத்தியும் மூலதனமும் உயர்ந்த த்துக்கும், நிதியின் கழுவாட மூலதனத்தோடு வங்கியை ஒன் விட மூலதன ஏற்றுமத மேன் கழகங்கள் உருப்படுதல்; உறவாளர்கள் மத்தியில் உலை மூலம் பங்கு போடுதல் உட்பட, களுக்கிடையே பிரதேச பிரிவி பங்கீடு செய்வதற்காய் புதியப் த ல.
ချိါး'၊ 'မြီး t
s அரசியல் ரீதியாக ஏகாதி தாக்குதல் தொடுப்பதை கு. திலிருந்து முதலாளித்துவத்துக் போது முற் ஃபாக்கு வர்க்கமா போக்கு வர்க்கமாகவும் முன் ே ஒரு முட்டுக்கட்டையாகவும்
மார்ச்ஸ் எங்கல்ஸின் வி வழிகாட்டிய ரசுக்கொண்டு லெ μ0 τούτο போதனையை வகுத் தெ ஏகாதிபத்திய வள்ர்ச்சிக் கட்ட முரண்பாடுகள் குமுறி வெடிக் லு ம், ஏக 1 கி பத்திய யுத் த்ங்களை போக்கை ஆரம்பிப்பதற்கும்
அடைகிறதென்ற கூற்றை ெ தரம் வழங்கினர்; இக்காலகட் சுரண்டலே மிகவும், தீவிரமை அதிகரிப்பதையும் காண்கிறது.
(மதலாளித்துவத்தின் புதி சங்களது நுணுக்கமான பகுப் ஏகாதிபத்தியத் தின் ஆழஒேே குணப்படுத்த முடியாதவை
சகாப்தத்தில் முதலாளித்துவம் சோஷலிஸத்துக்குக் கொணர் தொழிலாளி வர்க்கப் புரட்சி னிடத்தில் சோஷலிஸத்தை ை நிரலில் சேர்க்கின்றது. லெனின்
 
 

கோட்பாட்டைப் புரிந்து கொள்வ ன மேடுபள்ளமான முதலாளித்துவ காதிபத்தியமும் சட்டமும் பற்றிய படிப்பதவசியம். 20ம் நூற்ருண்டின் 1ளர்ச்சியுடன் ஏற்பட்ட புதிய அம் லெனின் நூலில் விவரமாகப் பகுப் த்துத் தரப்பட்டுள்ளது.
.轟 警
நளாதாரக் குணநலன்களாவன: உற் அளவில் ஒன்று குவிதல்: நிதி மூலதன சிக்கும் இட்டுச்செல்லும் உற்பத்தி றுக இணைத்தல்: பண்டஏற்றுமதியை மையடைதல்; சர்வதேச ஏகபோக
மு த ல |ா ளி த் து வ நேச கப் பங்கு பிரித்தல் (ராணுவத்தின் ; வளர்ச்சியுற்ற முதலளித்துவ நாடு ன பூர்த்தியுறலும், உலகைப் புனர் போராட்டமொன்றும் தொடங்கு
பத்தியம் பிற்போக்குச் சக்திகளது நிப்பிடுகின்றது. நிலப்பிரபுத்துவத் கான மாற்றத்தின் காலகடடத்தின் கக் காணப்பட்ட பூர்ஷாவா, பிற் னற்றத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் மாறுகிறது .
ஞ்ஞான பூர்வமான தத்து வத்தை னின் ஏகாதிபத்தியத்தின் அங்கபூர்வ டுத் தார் மதலாளித்துவம் அதன் - த்தில், பெர ருளாதார, அரசியல் கும் நிலையை அடைந்து வழிநெடுகி ாக் கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கும் பிற் இட்டுச் செல்லும் காலகட்டத்தை லனின் வகுத்தெடுத்து அதற்கு ஆதா டம் உழைக்கும் மக்களின் மீதான டவதையும் தேசிய ஒடுக்குமுறை
. ய ஏ 5ாதிபத்தி பக் கட்டத்தின் அம் பாய்வின் அடிப்படையில் லெனின், ாடிய முரண்பாடுகளும், புண்களும் என்பதையும், ஏகாதிபத்தியத்தின் அழிவுற்றுச் செத்து சமுதாயத்தை றது. சமூக வரலாற்று வளர்ச்சி பற்றிய பிரச்சினையை அழித்து அத வப்பதற்கான தேவையை நிகழ்ச்சி எழுதினர்: 'முதலாளித்துவ ஏகாதி
ಸ್ಥಿತಿ ತೆ

Page 32
யத்தின் சகாப்தம், சரிந்து விழப் விட்டுக் கொடுக்கும் அளவுக்கு கனித் த முதலாளித்துவ சகாப்
முதாளித்துவத்தின் ஏகபோ வும், ''அதிக வன்முறையான, க ந்த, முரண்பாடு மலிந்த'' ஒரு . சியை ஆளும் புதிய விதிகளை, லெனின் சோஷலிஸம் ஆரம்பத் ஒரு நாட்டில் வெற்றியீட்டச் செ தார் அவர் எழுதினார்: ''முத நாடுகளில் சிறிதும் சீரற்ற மு டால் அது பண்ட உற்பத்தியில் ருந்து சோஷலிஸம் எல்லா நா வாகை சூட முடியாது என் பது கின்றது. அது முதலில் ஒரு நா!
ளிலோ வெற்றியீட்டும் அதே பூர்ஷுவாவாகவோ, அல்லது பூ தாகவோ எஞ்சியிருக்கும்.. இது கக் கூ டியது மட்டுமன்றி, சோவு தொழிலாளி வர்க்கத்தை நசுக்கு வர்க்கம் நேரடியாகப் பிர யத்த! தகைய விவகாரத்தில் யுத்தமெ யில் சட்டபூர்வனமானதும், நி ஸத்துக்கான், பூர்ஷ்வாவர்க்கத் தலை செய்வதற்கான யுத்தமாகு
''ஒரு நாட்டில் மட்டுமல்லா வர்க்கத்தைத் தூக்கியெறிந்து பலஹீனம் செய்தபிறகுதான் ! சோஷலிஸ மாற்றத்துக்கு மிகவு பெரும் போராட்டம் தேன் பூர்ஷ்வா வர்க்கத்தின் எதிர்ப யாக்கும் பணியை தவிர்த்து ஒது ப்பதோ விஞ்ஞானக் கண்ணோட் புரட்சித் தன்மையற்றதாகும்.'' களும் வருங்கால சமாதான பூர் வளர்த்துக் கொள்ள எப்பொழு அவ்வெழில் மிகு வருங்காலத்தை கடுமையான வர்க்கப் போரா செய் வதற்கு அவர்கள் மறுப்ப சமூக-ஜன நாயகவாதிகளிலிருந்து
பாட்டாளிவர்க்கப் புரட்சி யடைந்த நாடுகளில் ஒரே நே வெற்றியீட்டமுடியுமென்ற முன் கண்ணோட்டத்திலிருந்து அடிப்
முடிவை ரஷ்ய அக்டோபர் மச்

போகும், சோஷலிஸத்துக்கு இடம் முற்றிப்போன, கனிந்த . அழுகிக் தமாகும்.'
சகத்துக்கு முந்திய கத்டத்தை விட ட்டுதிட்டமற்ற, நாசத் தன்மைவாய் சகாப்தமாக ஏகாதிபத்திய வளர்ச் - வெளிச்சத்துக்குக் கொணர்ந்து த்தில் ஒருசில நாடுகளில் அல்லது சய்ய முடியு மென்ற முடிவுக்கு வந் 5லாளித்துவ வளர்ச்சி வெவ்வேறு றையில் நிகழ்கிறது - அல்லாவிட் ன் கீழ் இருக்க முடியாது. இதிலி டுகளி லும் ஒரேநேரத்தில் வெற்றி
மறுக்கமுடியாதவாறு வெளியா ட்டிலோ அல்லது அனேக நாடுக வேளை ஏனையவை சில காலத்துக்கு ர்ஷ்வாவுக்கு முந்திய காலத்தின எதிர்ப்புத் தன்மையை உண்டாக் 2லிஸ ராஜ்யங்களின் வாகைசூடிய வதற்கு மற்றைய நாட்டு பூர்ஷவா னஞ் செய்ய வும் வழிகோலும். இத் என் று எம்மைப் பொறுத்தவரை "யாயமான துமாகும். அது சோஷலி திடருந்து ஏனை ய ராஜ்யங்களை விடு எம்.
து முழு உலகிலும் நாம் பூர்ஷவா - இறுதி யாக வெற்றி கொண்டு ரத்தங் கள் சாத்திய மற்றனவாகும். "ம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததான வைப்படும் மிகக்கடின பணி யான ப்பைத் தகர்த்துத் தவிடு பொடி தங் வதோ அல்லது முலாம் பூசிமறை ட்டத்தில் மிகவும் தவறாகும்-சிறிதும் சமூக"' நபர்களும், சந்தர்ப்பவாதி -வ சோஷலிஸம் பற்றிய கனவுகளை துமே தயாராகவுள்ளனர். ஆனால் தச் சாதிப்பதற்குத் தேவையான ட்டும் பற்றி யோசித்து சிந்தனை தொன்றே அவர்களை புரட்சிவாத 1 இனம் பிரித்துக் காட்டுகிறது.''
பெரும்பான்மையான வளர்ச்சி ரத்தில் நிகழ்ந்தால் மாத்திரமே எனைய மேலோங்கி நின்ற மார்க்ஸிய படை யில் வித்தியாசப்படும் இம் நாபுரட்சி ருஜுபடுத்தியது.

Page 33
சோஷலிஸம் , நாட்டில் ெ போதனை மார்க்ஸியத்தின் வ புதிய கடடமாகும். சோஷலிஸ் உள்ள ஒன்றல்ல என்பதையும், துவ நாட்டில் தேவையான Լվ Ո96) கள் உருப் பெற்றதுமே சுரண் ஆட்சியதிகாரத்தைத் தன்கையி பிக்கையோடு செயல்பட வேண் வர்க் கத்து க்குக் க ட்டிக் கொடு முதலாளி சதுவ அமையபின் " சோஷலிஸ்ப் புரட்சியை நடத்து வும் தயாராயிருந்த ரஷ்யாவில் கப் பயன்தடுத்திக் கொள்ளப் պւb.
முதலானித்துவ அமைப்பின் திபத்தியம் என்பது பற்றிய UG புரட்சிக் கோட்பாட்டின் அடிப்
லெனின் மேற்கொண்ட முத பற்றிய ஆக்கபூர்வ பரிசோதனை துக் காப்பது மட்டுமன்றி மாறி ற்றை வளர்ப்பதையும் சாத்திய துவத்தின் வளர்ச்சியும், பின்னர் ர வளர்ச்சியும் சாராம்சத்தில், மு: என்று மறுப்பதை லெனினை6 யுறுத்த வில்லை. அதேவேளை, மயமாக்கம், ஒழுங்குபபடுத்தப்ட லாளித்துவத்'தின் பரணுமம்; திருத்தத்தின் திட்டவட்டமான மாக்கியதை லெனினை விடவும் டிக்காட்டவில்லை. முதலாளித்து லிஸ்ப் புரட்சியின் அண்மையை டையும், அவசர அவசியத்தை லாமல் அத்தகையப் புரட்சியை வாதிகள் சாதிக்க முயல்வதுடே கவர்ச்சியுட்ையதாகத் தோற்ற தற்கான தர்க்கமே யல்ல, '
ஆ

வற்றியீட்டமுடியும் என்ற லெனின் ளர்ச்சியில் மிக முக்கியமானதொரு புரட்கி தூரமான வருங்காலத்தில் ஒரு அல்லது இன்னுெரு முதலாளித் யமான, அகவயமான முன் தேவை டல்காரர்களை தூக்கியெறிவதிலும் 'ல் எடுத்துக்கொள்வதிலும் தன்னம் டு மென்பதையும் அது தொழிலாளி த்ெதது இச் சாத்தியப்பாடு, உலக ஆகவும் வலுவிழந்த கரணையான, வதற்கு தொழிலாளி வர்க்கம் ஆக முதலில் தோன்றி வெற்றிகரமா பட்டதை நினைவில் கொள்ள முடி
ன் ஆகவும் உயர்ந்த கட்டமாக ஏகா குப்பாய்வு லெனினது கோஷலிஸ்ப் 'படையில் தங்கியுள்ளது.
லானித்துவத்தின் நிகழ்வுப்போக்கு மார்க்ஸியக் கொள்கைகளை ஆதரித் "ய சூழ்நிலைகளின் தொடர்பில் அவ மாக்கியது. ஏகபோக முதலாளித் ாஜ்யஏகபோகமுதலாளித்துவத்தின் தலாளித்துவம் ஒருசமூக அமைப்பா விட யாருமே வலுவுடன் வலி வளர்ந்துவரும் உற்பத்திச் சமூக பட்ட உயர்வடிவமாக இவ்வமைப்பின் புரட்சிவாதச் சீர் பிரச்சினையை உடனடி அவசிய வேறெவரும் அதிக வலுவுடன் சுட் வம் முதிர்ச்சியெய்துதல், 'சோஷ பும், வசதியையும், சாத்தியப்பாட் பும் நிரூபிக்கும் தர்க்கமாகுமே அல் மறுதலிப்பதை, சில சீர்த்திருத்த பால் முதலாளித்துவத்தை அதிக ச் செய்வதைக் சகித்துக் கொள்வ
3蔷

Page 34
ঐািঢ় ।
அக்டோபர்
சிறந்ததொரு வாழ்வுக்கான மொன்றுக்குப் பாடுபடலாக ட
ரைக்க முடியும். மனிதர், நீண்ட
莓
தேடியதுபோன்றதொரு சமூக அ6 தளங்களை மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் , களிலும் தசாப்தங்களிலும், அ சோஷலிஸம், கம்யூனிஸம் பற்றி மென்மேலும் அதிக ஆதரவாள
ரஷ்யாவில் 20ருாற்ருண்டின் கல் வளர்ந்தது, அநேக க விரோதத் தன்மை, ரஷ்ய முதல இயல்பு, மத்தியில் புரட்சி விழி கட்சியின் பிரமாண்டப் பணி ஆ
ளித்துக்கொண்டிருந்தன,
V.
ஜாரிடமிருந்து உதவிகிடை
ஜனவரி 9ம் திகதி பீட்டர்ஸ்பர் நோக்கி அணிதிரண்டுச் சென்ற கள் சுட்டுவீழ்த்தப்பட்டமை
மிகு நடவடிக்கைகளைளைத் துர முதல் புரட்சியின் தொடக்கத் முதல் வருடம் புயல் மூண்டத கட்டத்தில், அதற்கு முந்திய ந வேலைநிறுத்தங்கள் போராட்ட லொன்முக விளங்கியது.
இருபது லட்சத்துக்கும் அதி ரஷ்ய அரசியல் வேலை நிறுத்தம் வீழ்க!" "ஜனநாயகக் குடியர் களின் கீழ் நடைபெற்றது.
霹36

IV
மகா புரட்சி
*、 தேடலாக, தார்மீக சமுதாய மனித வரலாற்றைத் தொகுத் து நெடுங்காலமாக வ்ேதனையுடன் மைப்புக்கான தத்து வார்த்த அடித் இட்டனர். பின்வந்த வருடங் வர்கள் கருத்துக்கள்-விஞ்ஞான ப கருத்துகள்-மக்கள் மத்தியில் ர்களை வென்றெடுத்தது.
தொடக்கத்தில் புரட்சிப் பொங் ாரணிகளின் -ஜாரிஸத்தின் ஜன ாளித்து வத்தின் திட்ட்வட்டமான ப்பை யுண்டுபண்ணுவ தற்கான கியவற்றின்-செயற்பாடு பலன
*கும் என்ற நம்பிக்கையில் 1905 க்கில் இருந்த ஜார் மாளிகை சமாதான ஆர்ப்பாட்டக்காரர் உழைக்கும் மக்களின் வலிமை ண்டி விட்டதோடு ரஷ்யாவில் தைக் குறித்தது. அப்புரட்சியின் "கக் காணப்பட்டது. அக் கால ாட்களில் போன்று தொழிலாளர் தின் பிரதான வடிவங்களி
மான மக்க்ள் பங்குபற்றிய அகில அக்டோபர் 1905 ல் 'முடியரசு சு வாழ்க!" என்ற சுலோகங்

Page 35
அப்புரட்சி நாட்களில் தான்
அரசியல் ஸ்தாபனங்களான சோ
டன. பன்னிரண்டு வருடங்களின் ராஜ்யத்தின் அரசியல் அடிப்ப தேறிய தொழிலாளர் அரசின் ெ
1905 டிஸம்பரிலிருந்து ஜன நகர்களில் அநேகமான வற்றில் எ பாய்ந்தது. டிசெம்பர் 1905 மா6 யடைந்தது எனினும் இங்கு ே கண்டது. இதற்குப்பின் 1905-07 கினதும் அரக்கத்தனமான அட டங்கள் தொடர்ந்தன. ஏகாதிப; மக்கள் புரட்சியிது; முதன் மு.ை நடவடிக்கைக் குத் தூண்டப்பட்ட களும், தமது பொருளாதார அ மான நிலப்பிரபுத்துவ ஜாரிஷத் தேவையை உணர்ந்துகொண்ட ர வொன்றும் புரட்சியில் சம்பந்த புரட்சியின் முதுகெலும்பும் அ
வர்க்கமாகும்.
1905-07 புரட்சி தேசிய ரீதிய பெரும் மூக்கியத்துவம் வாய்ந்த, அமைப்பில் அது பெரும் விரிச பவமும் படிப்பினைகளும் மேற்கத் ருக்கு விலைமதிக்க முடியாத ஆ6 ஆழ்ந்த அறக்கத்தில் மூழ்கிக்கிட நாடுகளை அது தட்டி யெழுப்பிய யின்றி 1917ன் அக்டோபர் է Մ (pig-tiftgil. }}
1914 ஆகஸ்ட் 1 ல், முதலா மக்களுக்குச் சொல்லொணுக் 5t டரி சொந்தக் கர்ரரும், நில உயர் அதிகாரிகளும் ஏற்கன்ே களை இன்னும் நிரப்பிக்கொள்வ ரண மக்கள், தொழிலாளர், வி களில் உயிரிழந்தனர். அவர்களில் ஜீவனேபாயம் தேடித்தருவோ.ை திடுக்கிடச் செய்யும் இந்நிலைக்கு வேண்டுமென மக்கள் விசனமுற்ற போல்ஷவிக்குகளும், மக்களின் கொண்டனர்.
நிலையான சமாதானத்தை உத்த களை சாத்தியமற்றதாக்குவதற்கு கான அபாயத்தையாவது கு
 

உழைக்கும் மக்களின் வெகுஜன வியத்துகள் (சபைகள்) ஏற்பட்
பினனர் அவை சோஷலிஸ் டையாக, காலப் பரீட்சையில் வடிவமாக மாறின.
வரி 1906 வரை ரஷ்ய உற்பத்தி ழுச்சிப் பேரலை பிரவாகித்துப் ஸ்கோவில் அது உச்ச கட்டத்தை தொழிலாளர் எழுச்சி தோல்வி புரட்சி அடங்கியது. பிற்போக் க்குமுறையினதும் இருண்ட வரு த்தியச் சகாப்தத்தின் முதலாவது றயாகப் பொது மக்கள் புரட்சி டனர். தொழிலாளரும், விவசாயி ரசியல் நடவடிக்கைக்குக் குந்தக தளைகளை உடைத்தெறிவதற்கான ஷ்ய பூர்ஷ"வா வர்க்கத்தின் பிரி ப்பட்டிருந்தனர், எனினும் அப் மைப்புச் சக்தியும் பாட்டாளி
பாகவும், சர்வதேசிய ரீதியாகவும் தாகும். ஜாரிஸ் எதேச்சாதிகார லையுண்டுபண்ணியது. அதன் அணு ந்திய நாடுகளது தொழிலாள ஸ்தியாக விளங்கியது. அதுவரை ந்ததுபோல் தென் பட்ட கிழக்கு து . 1905ன் பொது ஒத்திகை ட்சி வ்ெற் றிவாகை சூடியிருக்க
வது உலக யுத்தம் வெடித்து ஷ்டங்களைக் கொணர்ந்தது. பயக் எஜமானரும், தளகர்த்தர்களும், வே நிரம்பியிருந்த தம் ஜேப்பு தற்கு, 18 லட்சோப லட்சம் சாதா வசாயிகள் பல்வேறு போர்முனை ன் மனைவியரும் குழந்தைகளும் ரயிழந்து பட்டினி கிடந்தனர். முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படல் 1தையுணர்ந்த லெனினும் ஏனைய சமாதான ஆவலைப் பகிர்ந்து
நரவாதம் பண்ணி மேலும் யுத்தங் அல்லது அவை ஏற்படுவதற் நறைப்பதற்கு யுத்தத்துக்கான
莒7、

Page 36
காரணிகளையப்படல் வேண்டும்; ஏ
ஏகாதிபத்தியத்தை வீழ்த்து மைகளை ஏகாதிபத்திய யுத்தம் காட் டிஞர், ஏன்? ஏனெனில் மிகவும் மோ சமாக அதிகரித்தது: மக்களைப் பட்டி னியிலும் வறுமை மூலம் பெரும்பான்மையான ஐரே மான ப் பிரச்சினையை உண்டுப போது இப்பிரச்சினை மென் மேலு புரட்சி வேட்கைக்கு மின்சாரம் யைத் தீர்ப்பது எப்படி? வர்க்க களால் இது பயன்படுத்திக் கொ கேள்விகட்கு லெனின் பதிலளித்த
மக்களை ஆயுதமேந்தச் செய்வு வர்க்கங்கள் கண்டுகொண்டது. ஒ காக வேண்டி அவை தொழிலாளர் கிகளைக் கொடுத்திருந்தன. எனினு திசையில் முதலாளித்துவவாதிகளுக் கெதிராக, கலோனியல் வாதிகளுக் களுக்கெதிராகத் திருப்பப்பட முடி
எனவே, லெனின் தமது மிக சுலோகத்தை வடித்தெடுத்தார்: ஏ. யுத்தமாக மாற்றப்படல் வேண்டும். பத்தியத்தைத் தூக்கியெறிவதன் கொண்டுவரப்படல் வேண்டும், !
யுத்தம் இழுபட்டுக் கொண்டு நாடுகளுக்கு அது பாரதூரமான யுண்டு பண்ணியது; கடுமையான 2 பண்ணி மக்களது வாழ்க்கை நீ இட்டுச்சென்றது யுத்தத்தினுல்பூர்வு லாபம் யுத்தத்தின் ஏகாதிப்த்திய போலிஸ் கண்காணிப்பையும் ே பட்டதையும் மீறி யுத்தத்துக்கும் கும் எதிரான வெகுஜன ஆர்ப்பாட் னத்த நாடுகளின் உள்நாட்டு மு: குறத் தொடங்கியது.
யுத்தப் பளுவைத் தாங்கிக் புரிந்த நாடுகளை விடவும் குறைந்த ஜாரிஸ் ரஷ்யா மீது பொருளாதா பாட்டினதும் நெருக்கடி குறிப்பாக போர் வீரரது பங்கீடுகள் படி போர்முனைமோதலின் அவலம் ே
Ꭶ8 ;

ரகாதிபத்தியம் வீழ்த்தப்படல்
வதற்குப் பொருத்தமான நிலை வழங்கியதென்பதை லெனின் புத் தம் மக்களின் கஷ்டங்களை விலைவாசிகளை உயரச் செய்தது; யிலும் வீழ்த்தியது; இவற்றின் ராப்பிய நாடுகளில் பாரதூர ண்ணியது. யுக்தம் தொடரும் ம் பாரதூரமடைந்து மக்களது பாய்ச்ச உதவும். இப்பிரச்சினை
உணர்வுபெற்ற பாட்டாளி ாள்ளப்படுவது எப்படி? இக் 5 ITIT.
பது அவசியமென்பதை ஆளும் ருவரையொருவர் கொல்வதற் * விவசாயிகள் கையில் துப்பாக் ம் இத்துப்பாக்கிகள் இன்னுெரு கெதிராக, நில எஜமானர்களுக் கெதிராக, ஏகாதிபத்திய சக்தி யும்; திருப்பப்படல் வேண்டும்.
:வும் முக்கியமான யுத்தகால காதிபத்திய யுத்தம் உள்நாட்டு வேறுவார்த்தைகளில், ஏகாதி மூலம் யுத்தம் முடிவுக்குக்
செல்கையில் பல ஐரோப்பிய பொருளாதாரச் சேதங்களை உணவுத் தட்டுப்பாட்டையுண்டு லையில் பெரும் சீர் கேட்டுக்கு "வா வர்க்கம்சம்பாதித்த பெரும் இயல்பைக் காட்டியது. ராணுவ தாழில் ராணுவமயப்படுத்தப் முதலாளித்துவ ஒடுக்குமுறைக் ட இயக்கமொன்று போர்சன் னகளில் வேகமாகச் டுசல்வாக்
கொள்வதற்கு ஏனையப் போர் பொருளாதார வசதிபடைத்த
ரத்தினதும், உணவுத்தட்டுப்
மிகவும் கடுமையாகியது.
.." o جمعي* - - - - -
Lug uut 355 (95600 55 LILL–607.
பாதாதென்பதுபோல் ரஷ்யப்

Page 37
போர் வீரர்கள் பட்டினியில் வே விநியோகங்களில் ஊழல் தலைவி வேறு பரவ பேர்ர் வீரர் மத்தி
அதேவேளே வீடுகளில் பட்டி கடைகளை முற்றுகையிட்டனர் தாங்கிக் கொண்டு வீதிகளில் கன வேலை நிறுத்தஇயக்கம் சீர் கிரம
இரத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை' ந கி ஈடில் (ஜெர்மனியுடன் யுத்தத் பூண்ட செயின்ட் பீட்டர் ஸ்பர் ஊர்வல மொன்றை ஏற்பாடு சுலோகப் பதாக்ை உயர்த்திப் இசைத்துக் சொண்டு வீதிகளூ நாட்டுப்புறங்களில் விவசாயிக் "1905 ன் உணர்வில்ை முழு நா கொண்டிருக்கின்றது' என்று உள் ரிக்கை செய்தார். 1916 வேன கஸாக்கிஸ்தானினதும் தொழில ஆட்சிக்கெதிராகக் கிளர்ச்சி செ
1905 ன் புரட்சிப் பாரம்ப கிராட் தொழிலாளர் பிரமாண் கினர். 1917 ஜனவரியில் "இ பன்னிரண்டாவது ஞாபக தின; ளர் வேலைநிறுத்தத்தில் இறங்கி மிகப்பெரும் பாக்டரிகளில் ஒன் யத்தைச்சேர்ந்த தொழிலாளர்வே புச்செய்யுமாறு நிர்வாகம் கட்டை யத் தெர ழிலாளரோடு, ரொட் மணிகளும் சேர்ந்து கொண்டன தொழிலாளர் அனுதாப வேலை
மார்ச் 11ல் தலைநகரின் 1 வீதிச்சண்டை இடம்பெற்றது. மைல்கள் தொலைவில் மொகி.ே தலைமை பீடத்தில் இருந்தார். ரொத்ஜியான்கே நாட்டின் நம் சாங்க மொன்றை நிறுவுமாறு ஐ பிக் கொண்டிருந்தார். எனினு நிக்கலஸ் விரும்பவில்லை. 'தடிய மான குப்பைகளையும் எனக்கு மி முன்,' ஜார்தன் மனைவிக்கு அ மார்ச் 12 மாலையளவில் பீ மாய் விட்டது அப்போது ரஷ் படி திகதி பெப்ரவரி 27<鸟@ சூடிய இரண்டாவது ரஷ்யப்பு வழங்கப்படுகின்றது.

1று வாடத்தொடங்கினர். ராணுவ ரித்தது. இதுபற்றிய வதந்திகள் யில் அதிருப்தி அதிகரித்தது.
னி கிடந்த பெண்கள் ரொட்டிக் யுத்த எதிப்புச் சுலோகங்களை ண் ண் தவிர்வலங்கள் கிளம்பினர்; அரசியல் சாயம் பெற்றது. 1916ல் நினைlரு தினத்தின்போது பீட்ரோ தின் போது இவ்வாறு மறுபெயர் க்கில்) தொழிலாளர் ஆர்ப்பாட ட செய்து "யுத்தம் ஒழிக" என்ற பிடித்து புரட்சிக் கீதங்களை நடு அணிவகுத்துச் சென்றனர். ளது கொந்தளிப்பு மூண்டது. ாட்டுப் புறமும் கொந்தளித்துக் விவகார அ ைமச்சர் ஜாருக்க எச்ச ரிலின்போது மத்தியாசியாவினதும் ாளர்கள் ஜாரிஸக் கலோனியல் :ய்தனர்.
ர்யத்துக்கு விசுவாசமாக, பீட்ரோ
ட வேலைநிறுத்தங்களைத் தொடங் இரத்த ஞாமிற்றுக்கிழமை"யின் த்தின் போது 150,000 தொழிலா னர். மார்ச் 3ம் திகதி நகரின் "ருன புட டிலோவ் யந்திர நிலை பலைநிறுத்தஞ்செய்தனர் கதவடைப்
ள பிறப்பித்தது. வீதியில் இறங்கி டி கியூவரிசையில் நின்ற பெண் ர், ஏனைய பாக்டரிகளைச் சேர்ந்த
நிறுத்தம் தொடங்கினர்.
பல்வேறு பகுதிகளில் முழுநாளும்
ஜார் நிக்கலஸ் நூற்றுக்கணக்கான வுக்கு அருகாமையில் பொது டூமாவின் தலைவன் மிஹா யில் பிக்கையைப் பெற்ற புதிய அர ஜாருக்கு தந்தி மேல் தந்தி அனுப் லும் சலுகைகள் செய்வதற்கு ன் ரொத்ஜியான் கே எல்லாவித ண்ேடும் எழுதிக் கொண்டிருக்கி றிவித்தார். --
ட்ரோகிராட் கலகக்காரர் கைவச
பாவில் அமுலிலிருந்த கலண்டர் தம் . எனவே தலைகரில் வெற்றி ரட்சி பெப்ரவரிப் புரட்சியென
39

Page 38
புரட்சிப்புயல் பீட்ரோ கிராட் 6 வேளையில் டூமாவிலிருந்த கிலிபிடித்த சர அவசரமாக தற்காலிகக் குழுவொ டிருந்தனர். அதே தினத்தன்று (மார் 4 லாளர், போர் வீரர் டெப்பியூட்டிகள் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது. இ,ை டூமா குழு அரசாங்க ஆட்சிப் பொறு வித்தது. சோவியத் தலைவர்கள் மத் கொள்வோர் இம்முடிவை மகிழ்ச்சிே 15ந் திகதி தற்காலிக அரசொன்று மந்திரிசபை அமைச்சர்கள் அநேகமாே உருப்பினர்களாவர். அதன் ஒரே ' கெருரனஸ்கி ஆவர்ா. பீட்ரோகிராட் சா ரிசொற்முெடர்களை வாரிக் கொட்டி
அதே தினம் ரெயில்வே த்ெ சென்று கெர்ண்டிருந்த ஜாரின் ரய தடுத்து நிறுத்தினர். அந்த இட த், வைத்து முடிதுறக்கும் தஸ்தா வேஜெ ஜார் நிர்ப்பத்திக்கப்பட்டார்.
ரஷ்யாவில் அரசாங்க அதிகார வதற்கு சமரஸம் செய்து கொள்வோர் தித்தபோதிலும், பூர் ஷ-சவா தற்காலி யிகள் சேர்வியத்துகளில் உருப்பெற்ற கணக்கிலெடுத்துக் கொள்ள வேணடியி மையொன்று உருவாகியது. லெனின் ரம்' எனக் குறிப்பிட்டார்.
மக்களின் நிர்ப்பந்தம் காரணமாக
சமர ஸம் செய்துகொள்ளும் போக்கை பட்டு தற்காலிக அரசாங்கத்தின் அ வோடிய நடவடிக்கைகளை நிறைவே கிராட் சோவியத்தின் எடுத்துக் படையொன்று அமைக்கப்பட்டது; ! செய்யப்பட்டன; விசேடமாகத் தெ வீரர் குழுக்கள், அதிகார உத்தியோக பிரயோகிப்பதற்காக, ஒவ்வொரு ராணு LI LI L-GOT .
1917 ஏப்ரிலில் லெனின் ரஷ்யா சாரங்களையும் சமாதான முறையில் ( தற்கான விண்ணப்பத்தை உடனடிய அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு கிடையாது யத்துக்கு'
"லெனின் தலைமையில் போல்ஷவி
வதிலும் அவர் களை ஸ்தாப்ன ரீதியா னம் செய்து கொள்வேரை அம்பலப். நிர்வாக அங்கங்களில் பெரும்பான்ை சுறுப்பாய் ஈடுபட்டனர். புரட்சி அதன் சோஷலிஸ்க் கட்டித்துக்கு சமாதான மாயிருந்தது.
箏0 畿彎
 

வீதிசளில் வீசிச் சொண்டிருந்த
பூர் ஷ"வா தலைவர்கள் அவ. ன்றை அமைத்துக் கொண் # 12), பீட் ரோ கிரா ட் தொழி அ ைமிக்கப்பட்டு, அதன் த அறிந்ததும் அடுத்த நாள் ப்பை ஏற்கப் போவதாக அறி தியில் சாதானம் செய்து யாடு அங்கீகரித்தனர். மார்ச் அமைக்க பட்டது. அதன் னேர் பூர் ஷ-சவா கட்சிகளின் ஜனநாயகவாதி' சட்டவாதி சோவியத்தில் அவர் இடது னர்.அவர் நீதிய மைச்சரானார். தாழிலாளர் பீட்ரோ கிராட் பில் வண்டியை பாக் கோவில் திலேயே (ெ யில் வண்டியில் ஜான்றைக் கைச்சாத்திடுமாறு
འབབ་ క్రోస్ట్రే த்தைக் கைப்பற்றிக் கொள் , பூர்ஷ"வாவர்க்கத்தை அனும க அரசு தொழிலாளர் விவசா றிருந்த, புதிய அதிகாரத்தைக் ருந்தது. விசித்திரமான நிலை 'இதை இரட்டை அதிகா
சோவியத்தின் தலைமை அதன்
|க்பகைவிடுமாறு வற்புறுத்தம், ரசியல் போக்குக்கு முரணுக ற்றியது. எனவே, பீட்ரோ காட்டுப்படி? தொழிலாளர். மக்கள் நீதிமன்றங்கள் தெரிவு ரிவு செய்யப்பட்ட ராணுவ ஸ்தர் மீது கட்டுப்பாட்டைப் ணுவப் பிரிவிலும் உருவாக்கப்
வூக்குத் திரும்பி, எல்லா அதி சோவிய த துகளுக்கு மாற்று வ ர் க விடுத்தா : “ தற்காலிக
எல்லா அதிகாரமும் சேரி வி
க்குகள் மக்களுக்கு அறிவூட்டு ஆ கத் திரட்டுவதிலும், சம்ரஸம் டுததுவதிலும் சோவியத்தின் மயைப் பெறுவதிலும் சுற எ பூர் ஷ"வா கட்டத்திலிருந்து வளர்ச்சியுகுவதே நோக்க
リ覧

Page 39
மக்கள் பூர்ஷாவா அரசாங்க னர். புரட்சியின் குறிக்கோளான அது நிறைவேற்றும், அதாவது முடிவுகாணும், விவசாயிகளுக்கு Ei i j 6T வேலையை புகுத்தும்; ஒழித்துக்கட்டும் பஞ்சத்தையும், எதிர்த்துப் போராட்டத்தில் இந எதிர்ப்பார்த்தனர். எனினும் தற் ஷைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு 6
லெனினின் கருத்துக்கள் ெ தொடங்கின. மக்கள் சமாதான தற்காலிக அரசாங்கமோ யுத்த இட்டுச் செல்லுதல்' என்ற சுலே தத்தை தொடர விரும்பியது. ஜூ லிவோவ் மீது தோல்வியான தாக் பர் மாதம் ரீகா படுதுரோகமான சரணடைந்தது. பூர்ஷ"வா அ கொள்கை-சமாதானம், ரொட் அவாவுற்ற-தொழிலாளர், வில் பெருகச் செய்தது. எனினும் : கோரிக்கைகளைத் திருப்தி செய்வ கொள்ளவில்லை.
எல்லா அதிகாரமும் சோவிய மெனக் குரலெழுப்பிய தொழில ஜூலை 1917ல் பீட்ரோகிராடு வி கிளம்பினர். தற்காலிக அரசாங்க எதிர்ப்புப் படைகள் சமாதான மr கள் மீது துப்பாக்கிப் பிரயோகஞ் ஆதரவுடன் பூர்ஷ" வாக்கள் பூரண கினர் கெரென்ஸ்கி பிரதமரானா முறைகள் தூண்டிவிடப்பட்டன. தலைநகருக்கு வெளியே ரஷ் லிவ் ஏ இடமொன்றில் பதுங்குமாறு நிர்
புரட்சியின் சமாதானக் கட் கூடிய ஆருவது போல்ஷவிக்குக் ச விவசாயிகளது உத விவுடன் ஆயு; சர்வாதிக்காரத்தைத் தூக்கியெறி ரத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டுமென லிஸ்ப் புரட்சிக்கான அறைகூவல்
அக்டோபர் 25-26 இரவின்பே முன்பாகவே போல்ஷவிக்குக் க தொழிலாளர்கள், போர் வீரர்கள், களின் முன்னுள் வசிப்பிடமான கால மாளிகையை முற்றுகையிட்
 
 

3த்தைக் கள்ளமில்லாமல் நம்பி அவசர அவசியமான பணிகளே அது ஏகாதிபத்திய யுத்தத்துக்கு காணி வழங்கும்; எட்டுமணித்தி ேத சி ய ஒடுக்குமுறையை பொருளாதாரச் சீர்கேட்டையும் }ங்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் ககாலிக அரசாங்கம் இவ்வயிலா ாதுவுமே செய்யவில்லை. -
மன்மேலும் செல்வாக்கு பெறத் னத்துக்காக ஏங்கினர். எனினும், த்தை வெற்றிகரமான முடிவுக்கு ாகத்தின் கீழ் ஏகாதிபத்திய யுத் 2ன் மாதம் ரஷ்யப் படைகள் குதலைத் தொடங்கின. செப்டம் எ முறையில் ஜர்மனியரிடம் மைச்சர்களது அபக்கியாதியான டி, சுதந்திர ம் ஆகியவற்றுக்கு வசாயிகள் மத்தியில் அதிருப்தி தற்காலிக அரசாங்கம் மக்களது தற்கு முயற்சிகளெதுவும் மேற்
பத்துக்களின் கைக்கு மாறவேண்டு ாளர்களும், ராணுவ வீரர்களும் பீதிகளில் கூட்டங் கூட்டமாகக் த்தின் கட்டளைகளின் படி புரட்சி ாக நிகழ்ந்த கண்டன ஊர்வலங் செய்தன இணக்கக் காரர்களது அதிகாரஞ் செலுத்தத் தொடங் *. போல்ஷவிக்குகள் மீது அடக்கு உயிராபத்து ஏற்படவே லெனின் ரிக்க அருகாமையில் பாழடைந்த பந்திக்கப்பட்டார். -
டம் முடிவுற்றது. இரகசியமாகக் ாங்கிரஸ், தொழிலாளி வர்க்கம் தக் கிளர்ச்சி மூலம் பூர்ஷ்" வா ந்துவிட்டு பல வந்தமாக அதிகா அறைகூவல் விடுத்தது. சோஷ இது.
ாது, பொழுது புலர்வ கற்கு வெகு ட்சியால் தலைமை தாங்கப்பட்ட மாலுமிகள் ரஷ்ய சக்கர வர்த்தி பீட்ரோ கிரா டில் உள்ள பனிக் டுப் பிடித்துக் கொண்டனர்.
4五

Page 40
அதன் ஒரு பகுதியில் அடைக்கல லிக அரசாங்கத்தின் உறுப்பினர்
மூன்று மணித்தியாளங்களின் விவசாயிகள் டெப் பியூட்டுகளது அகில ரஷ்ய காக கிரஸ் அரச விட்டதென்றும் மற்றெந்த வர் சுரண்டப்படும் வர்க்கமான, மிக வி ஒழுங்கமைப்புக்கொண்ட லொழி தலைமைப்பீடத்தில் அமர்ந்துவிட்ட
யுத்தத்திலிருந்து ரஷ்யாவை கள் கைக்கு மாற்றுவதுமே சோவு அவசரமான பிரச்சினைகள்.
* சோஷலிஸ்ப் புரட்சியின் முத ம்பர் 7ம்) திகதியே சோவியத்துக் காங்கிரஸ் சமாதானம் மீதான சட நாடுகளது எல்லைகளைக் கைப்பற்ற குவதைக் கைவிடல் என்பவற்றி: துக்கான பேச்சுவார்த்தைகளைத் னத்தங் கொண்ட சகல நாட்டு கூவல் விடுத்தது. இர்கசிய இரா டியதோடு, ஜாரிஸ்ட்டு அரசாங்க கத்தாலும் கைச்சாத்திடப்பட்ட செய்தது.
இச் சட்டம் புதுவகையான ( வழிசமைத்தது.
சோவியத்துகளது காங்கிரஸ் நிலம் சம்பந்தமானது. இதன்படி, யாகப் பறிமுதல் செய்யப் தட்டு பொறுப்பிலும், விவசாய டெட பி யத்துக்களின் பொறுப்பிலும் விட தின் மீது விவசாயியின் உரிமை'ை தின்மீது தனிநபர் உரிமை என் ெ டப்படும்' என இது நிபந்தனை வி விற்கவோ முடுயாது என்றும் உ,ை காக அது பாதுகாக்கப்படு மென்று யிகளைத் தொழிவாளி வர்க்கத் தி அவர்களுக்கிடையே நேசத்தை வ சட்டம் பெரும் பலனளித்தது. ெ தொழிலாளர் விவசாயிகள் அரசின் சிலின்-ஸ்தாபித்ததோடு காங்கிர
நாட்டைப் புத்தம் புதியதாப பிரதான நோக்கா யிருந்தது. புதிய உருவாக்கப்பட்டது. மக்களுக்கும்
48

th தேடிப் பதுங்கியிருந்த் தற்கா கிளைக் கைது செய்தனர்.
பின், தொழிலாளர் போர் வீரர், சோவியத்துகளின் இரண்டபுவது அதிகாரய் மக்கள் கைக்கு மாறி க்கத்தை விடவும் நிர்கதியான, ம் புரட்சிகரமான மிகச் சிறந்த லாளி வர்க்கம் அரசாங்கத்தின் தென்றும் பிரகடனஞ் செய்தது.
மீட்பதும், நிலத்தை விவசாயி யத் அரசு எதிர்நோக்கிய மிக
ல் தினமான அக்டோபர் 25(நவ களின் இரண்டாவது அகில ரஷ்ய டத்தை நிறைவேற்றியது. மற்ற வதை விட்டுவிட ல், கப்பம் வாங் ன் அடிப்படையில் சமாதானத் தொடங்குவதற்கு போர்ச்சன் அரசாங்கங்களுக்கும் அது அறை ஜதந்திரத்தை அது ஒழித்துக்கட் த்தாலும், தற்காலிக அரசாங் இரகசிய ஒப்பந்தங்களையும் ரத்து
தொரு சர்வதேச உறவுகளுக்கு
நிறைவேற்றிய அடுத்த சட்டம் நஷ்டஈடின்றி நிலம் உடனடி பிரதேச நிலச் கமிட்டிகளின் யூட்டிகளது மாவட்ட சோவி ப்பட்டது இச்சட்டம் நிலத் ப உட்படுத்தியிருந் தது. 'நிலத் 1றன்றைக்குமாக ஒழித்துக் கட் விதித்தது நிலத்தை வாங்கவோ, ழக்கும் மக்களின் உபயோகத்துக் ம் நிபந்தனை விதித்தது விவசா ன் பக்கம் வென்றெடுக்கவும், லுப்படுத்தவும் நிலத்தின் மீதான லனிஞல் தலைமை தாங்கப்பட்ட 1-மக்கள் கமிஸார்களது கவுன் ஸ் கூட்டங்கள் முடிவுற்றன.
நிர்மாணிப்பதே புதிய அரசின் தொரு பொருளாதார அமைப்பு நவ சமுதாயத்துக்குமிடையே

Page 41
புதிய உறவுகள் உண்டாயின. களும் கொண்ட அதிகாரக் குழு துக்கு இடம் விட்டகன் றது. ந ரஷ்யக் குடியரசின் பிரஜைகள்ெ பிரகடனஞ் செய்யப்பட்டது.
முன்னர் ஒடுக்கப்பட்ட மக் தின் ஏனேய மக்கள் தொகையி வழங்கப்பட்டனர்.
ரஷ்யாவின் முன் னர் ஒடுக் கட்டபூர்வகாக உறுதிப்படுத்திய விக்குக் கட்சியினதும் தேசிய இ யின் மிக முக்கியமான த ஸ்தா மக்கள் உரிமைகள் பிரகடன்மா ஜாரிஸ்க் கொடுங்கோலாட்சியாலு கடைப் பிடிக்கப்பட்ட, குரோ தத் ணும் கொள்கைக்குப் பதிலாக மக்களது மனம் விரும்பிய உண்ை அவர்கள் மத்தியில் பரஸ்பர துரண்டும் கொள்கையை - அது கடனத்தில் சோவியத் ரஷ்ய அதன் தேசிய இனங்கள் கொள் தஞ் செய்தது: ரஷ்ய மக்களது ந்து சுதந்திரமான அரசை அம்ை களது சுயநிர்ணய உரிமை சக% களையும் கட்டிப்பாடுகளையும் ஒழி வதியும் தேசிய சிறுபான்மை இ சுதந்திரமான முன்னேற்றம்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேசிய தினதும் கொள்கையின் நிராகரிப் மல்ல; முன்னர் ஒடுக்கப்பட்டிருர் உழைக்கும் மக்களுக்கு, நிர்வாக சம்பந்தமான பிரச்னைகள் மீது சு மையை அவர்கள் வழங்கினர்.
*(-- மற்றும் பிரச்சினைகளுக்கும் லிருந்து மதபீடம் பிரிக்கப்பட்ட வேருக்கப்பட்டது.நீண்டகால ம கள் ஆண்களோடு சரிநிகர்சமா
யுக்தக்தால் எற்பட்ட பெர கொடுக் க நேர்ந்த நிலையில் தொ களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ைதச் செய்தது. நாளெ ன்றுக்கு லேயே முதன் மூதல் அறிமுகட் வாகும். சமூகப் பாதுகாப்பு, தொழில் பாதுகாப்பு, இன்ன பி
 

பட்டங்களும் அந்தஸ்து வேறுபாடு முறை புரட்சி வாத சமத்துவத் ட்டின் சகல குடியிருப்பாளரும் *ன விசேட ? L'__G LOT3ĩ Jos:539
:ள் முன்னேய ரஷ்ய சாம்ராஜ்யத் னருடன் சமத்துவமாக உரிமைகள்
கப்பட்ட மக்களது சமத்துவத்தை சோவியத் அரசினதும், போல்ஷ னங்கள் சம்பந்தமான கொள்கை Gਪgਹ 1918 நிறைவேறிய ரஷ்ய கும் (அனுபந்தம் பார்க்கவும்). ம், தற்காலிக அரசாங்கத்தாலும் இதையும் பிளவையும் உண்டு டண் புதிய தொரு கொள்கையை-ரஷ்ய மயான உறவுகளின் கொள்கையை நம்பிக்கையையும் நட்புறவையும் பிரகடனப் படுத்தியது அப்பிர அரசு பின் வரும் கொள்கைகளை கையின் அடிப்படைகளாப் பிரசித் சமத் துவமும் இறைமையும்; பிரி மக்கும் உரிமை உட்பட ரஷ்ய மக் ல தேசிய தேசிய மதச் சலுகை த் துக்கட்டுதல்; ரஷ்ய எல்லையில் இனங்களதும், இனக்குழுக்களதும்
ஒடுக்குமுறையினதும், பலவந்தத் பைப் பிரகடனஞ் செய்தது மட்டு ந்த தேசிய இனங்களைச் சேர்ந்த ம், தேசிய அரசை நிர்மாணித்தல் தந்திரமாகத் தீர்மானிக்கும் ഉ_fി
தீர்வுகள் காணப்பட்டன. அரசி த. ம் த பீடத்திலிருந்து பாடசாலை ாக அடிமைப்பட்டுக்கிடந்த பெண் ன உரிமைப் பெற்றனர்.
ாருளாதாரச் சீர் குலைவுக்கு முகங் ழிலாளர்களது வாழ்க்கை நிலைமை விேயத் அரசு தன்னுலி ன்ற 8 மணி நேர வேலையை உலகி படுத்திய நாடு சோவியத் ரஷ்யா பெண்களுக்கும் இளைஞருக்கும் ைசட்டங்களும் நிறைவேறின.
4蚤

Page 42
கல்வி மக்கள் கமிஸாரியத் விண்ணப்பமொன்றில், படிப்பறிவு கப் பணியென்றும், ஒவ்வொரு அறிவித்தது. பொருத்தமான சேர்ந்து இவ்விண்ணப்பம் நாட்டி புரட்சிக்கு அடித் தளமமைத்தது. பவிப்பது சம்பந்தமான சகல வர் டன. பாடசாலைகள், உயர்கல்வி சாலைகள், நூல்நிலையங்கள் யாவும் களைத் திறந்துவிட்டன. ஒரு சாயியோ வகுப்பறைக் கரும் அல்லோ ம் ; இனிமேல் அடிமைக போது அவன் உண்மையிலே அறி, சியல் அறியாமைக்கும் ஒரு கும்
நவ சமுதாயமொன்றை அறிவை உழைக்கும் வர்க்கத்.ை களுககும் வழங்குவதே அப்போன சமூக-அரசியல் புரட்சியைத் த கலாச்சாரப் புரட்சி புதியதொரு நெறிகளுக்கு உழைப்பின் மீதும், மீதும் புதிய நாகரீகமொன்றே உ
உட்டோப்பியா வாதிகளும் ( கால சோஷலிஸ்ட்களும் கனவு கன் யூனிஸத்தின் மூலவர்கள் பொது வர்ணித்த-லெனின் ஸ்தூலமாக மனித ஜாதியின் வரலாற்றிலேே யாக, பிரமாண்டமான அளவில்
 

அமைச்சு) நாடுமுழுவதற்கும்ான ன்மை நீக்குதல் பிரதான சமூ பிரஜையினதும் கடமையென்றும் டைமுறை நடவடிக்கைகளுடன் @ உண்மையான கலாச்சாரப் கலாக்சார மதிப்பீடுகளை அனு க்கச் சலுகைகளும் நீக்கப்பட் ஸ்தாபனங்கள், நூதன காட்சி தொழிலாளர்களுக்காகக் கதவு தொழிலாளியோ அல்லது விவ லகையில், 'நn ம் அடிமைகள் ாாயிரோம்,' என்றுடஎழுதும் பா ைம்க்கு மட்டிமல்லாமல் அர
டுபோட்டான்.
நிர்மாணிப்பதற்கு தேவையான
தச் சேர்ந்த சகல ஆண் பெண்
தயப் பணியாக விளங்கிய து. ர்க்க ரீதியாகத் தொடர்ந்த வாழ்க்கை முறைக்கு, ஒழுக்க சக மனிதன் மீதும் சமூகத்தின் ருவாகியது.
'கற்பன உலகவாதிகள் ஆரம்ப ண்ட சமுதாயம் விஞ்ஞானக் கம் | வான் வார்த்தைகளில் எழுதி வர்ணித்த-அந்தச் சமுதாயம் ய முதன் முறை பாக, உறுதி நிறுவப்பட்டது. .

Page 43
ஆசிய மக்கள் மீது ஏற்படுத்தி
அக்டோபர் புரட்சி மனித சகாப்தத்தை, சோஷலிஸ் சகா னியல் ஒடுக்குமுறையிலிருந்து சகாப்தத்தை அது தோற்றுவி தேசிய விடுதலைப் புரட்சிகளுக் கையிலிருந்து, மானிய முறைச் வாதத்திலிருந்து, ஏகாதிபத்திய பெறுவதற்கான டோராட்டத் புரட்சி ஆசிய மக்களுக்கு உந்து . @uyi * G33gFrr L i . லட்சக்கண்க் அரங்கில் முன்னணிக்கு வருவர் வரை அசையாத நம்பிக்கை G. தால் ஒடுக்கப்பட்ட, விழிப்பு பட்டு, அவர்களது விடுதலை நீண்ட கடுமையான போராட் றின் நாளைய தினமாகும்' என
ரஷ்யப் புரட்சியின் சேதி ந்தபோது, சன் யாட் சென்னுட கூட்டத்தினரும் படு ஏமாற்ற ருந்தனர். சீனவின் தேசிய ம மீண்டும் மேற்கொண்ட முயற்சி நிலப்பிரபுத்துவப் பகுதிகளாக யம் அச்சுறுத்திக் கொண்டிருந் கோமிங் டாங் கோஷ்டியும் நr விடுதலையை வென்றெடுத்து, கான நிலைமைகளை உறுதிப்புரு தேடிக்கொண்டிருந்தனர்.
 

அக்டோபர் புரட்சி ய தாக்கம்.
இன வரலாற்றிலேயே புதியதோர் ப்தத்தை மலரச் செய்தது கலோ சகல மக்கள தும் விடுதலையின் வித்ததோடு வெற்றிவாகை குடிய. க்கு வழிசமைத்தது. குழுவாழ்க் சமூகத்திலிருந்து, கலோனியல் த்திலிருந்து விடுதலே விமோசனம் த்தில் குதிக்கையில் அக்டோபர் து சக்தியாய் அமைந்தது,
கான ஆசிய மக்கள் வரலாற்று என லெனின் தமது இறுதிநாள் கொண்டிருந்தார். * ஏகாதிபத்தியத் ற்ற மக்கள் இறுதியாக தூண்டப் விமோசனத் துக்காகத் தீர்க்கமான டம் தொடங்கும் உலக வரலாற்
அவர் 1922ல் எழுதினர்.
முதன் முதலாகச் சீனுவை அடை அவரது புரட்சிவாத ஜனநாயகக் நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டி றுமலர்ச்சிக்காக அவர்கள் மீண்டும் 1கள் தோல்வியுற்று, சீனு ராணுவ பிளவுண்டு போகும் பேராபா தது. சன் யாட்சென்னும் அவரது "ட்டை ஐக்கியப்படுத்தி, தேசிய
பொருளாதார முன்னேற்றத்துக் த்துவதற்குச் சரியான வழியைத்
45

Page 44
அக்டோபர் புரட்சி அவருக டத்தைத் தொடர்வதற்கான தீ திக் கொண்டார். ' ரஷ்யப் பு துக்குப் புதிய நம்பிக் கையைக் அவர் ரஷ்யப் புரட்சியின் அவற்று கொள்ளவும் அவர்களது அனு பயன்தரும் அறிவைப் பெறவும் வத்தை-லெனினிஸ்க் கோட்பா படித்தறியும்போது சிக்கலான மு துத் தங்கிநின்ற தமது சொந்தக் செய்யத் தலைப்பட்டார். அக்காலை ஒரு சிந்தனையாளராகவும், அரசி யிருந்தார். தனது நாட்டின் ே தனது சமூக லட்சிய நோக்குகள் தெளிவுபெற்றது,
லெனினுேடும், ரஷ்யப் புரட்
சன் யாட் சென் தொடர்பு ெ
விவகாரங்களது மக்கள் கமிஸா எழுதிய கடித ெ2ான்றில் சன் யா நான் நேரில் சந்திக்க விரும்பு கி உள்ள எனது மற்றைய நண்பர்க3 உங்களது விவகாரங்களில் நான் ட குறிப்பாக, உங்களது சோவியத் இவற்றின் நிர்வாகங்கள் குறித் மாஸ்கோ செயதுள்ளது போன்று அடித் தளத்தை, வருங்கால உை தியினரின் மனதில் ஆழப்பதிக்க லெனினுக்கும், மனித இனத்தின் 6 யாற்றியுள்ள கிற்றும் அனைவருக்
வியத் தாமிய மக்களது மகத் னும், அக்டோபர் புரட்சியும் உ யாகவும் அமைந்ததை இனம் க யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் குழு செ அக்டோபர் புரட்சி பற்றிய தன கிருர்:
* முழு மனிதகுலத்தினதும் புரட்சி உழைக்கும் வர்க்கத்தை, ஸ்தானத்தில் அமர்த்தியது மட்டுப யும், ஒடுக்கப்பட்ட சுரண் டப்பட் செய்தது. வர்க்க விடுதலைக்காக, ( துக்காக, மனித கெளரவத்திற்காக மானர்களாக விளங்கும் உரிமைக்க ஆந்த்தெழுந்தனர்.
46

கு மகிழ்ச்சியளித்தது. போராட் மரணத்தை அவர் உறுதிப்படுத் ரட்சியின் வெற்றி மனித இனத் கொணர்ந்துள்ளது' என் ருர்ககான காரணங்களைப் புரிந்து பவத்திலிருந்து முடிந்த அளவு அவர் முயன்ருர் அந்த அனு ட ட்டையும் நடைமுறையையும்ரண்பாடான முறையில், நீடித் கருத்துக்களைப் புனர் மதிப்பீடு அவர் பக்குவ முதிர்ச்சிபெற்ற யல்வாதியாகவும் ஏலவே மாறி மலும் அபிவிருத்தி குறித்தும், குறித்தும் அவரது-கோட்பாடு
சியின் ஏனைய தலைவர்களோடும் நாள் ளத் தொடங்கிஞர் வெளி ர் ஜி. வி. சிஸேரினுக்கு 1921ல் ட் சென் கூறுகிருர், 'உங்களை றேன். உங்களையும் மாஸ்கோவில் ள யும் சந்திக்க விரும்புகிறேன். மிகுந்த அக்கறை காட்டுகிறேன். உங்களது ராணுவம், கல்விது அக்கறை காட்டுகிறேன். , சீனக்குடியரசு சொன்றுக்கான ழக்கும் மக்களான இளம் சந்த விரும்புகிறேன். உங்களுக்கும், விடுதலைக்காக அளப்பரிய சேவை கும் எனது வாழ்த்துகள்.'
தான வெற்றிகளுக்கு லெனி ந்து சக்தியாகவும், வழிகாட்டி Fணமுடிகிறது. வியத்நாமிய கம் யலாளர் நாயகம் லோ டுவான்
கட்டுரையில் இவ்வாறு எழுது
திரும்பு முனையான அக்டோபர்
அது இன்று வகிக்கும் மத்திய ல்லாமல் உழைக்கும் மக்களை ட நாடுகளேயும் விழித்தெழச் தேசிய விடுதலைக்காக, சுதந்திரத் 5, தாமே தமது விதியின் எஜ ாகப் போராடுவதற்கு அவர்கள்

Page 45
'வியத்நாம் இந்நாடுகளில் அது ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் நி: பட்டுக் கிடந்தது. வியத்நாமி இயக்கம் அரசியல் ஆற்றுப்படு: நோக்கியது. வழிதெரியாத ெ அப்போது தான் அக்டோபர் பு மாகக் கிளம்பியது. குமுறி அக்டோபர் காற்று மிகவும் புர னிஸ சித்தாந்தத்தைச் சுமந்து ளர் இயக்கத்தோடும் இரண் கம்யூனிஸ்ட்கட்சி உதயமாகச் லாளர் விவசாயிகளது மாபுெ வார்த்து, அதன்மூலம் வி போராட்ட வரலாற்றில் முக்கி தியது'
"ஒருவரது நாட்டைக் தேசத்தை விடுதலை செய்வதற்கு யைத் தவிர வேறு வழி கிடையா. கம்யூனிஸத்தாலும் மட்டுமே நாடுகளையும், உழைக்கும் i LDj. விடுவிக்க முடியும்' என்ருர் தே யைக் கண்டுகொண்ட முதலாவ
'உலகப் புரட்சிக்கான பர் சரியான தீர்வு காணவேண்ட உணர்ந்த வலியுறுத்திய முதல் ஆலோனியல் மக்களை புரட்சி வேண்டியதன் முழு முக்கியத் து முதல் மனிதர் லெனினே யாவு LDPT 51 பணியாற்றுதற்கு, அந்து தேசிய விடுதலே இயக்கத்தை கொள்ள அறிந்திருப்பது அவ உடன்பிறந்த தெளிந்த திருஷ் வியக்கத்துக்கு உலகத் தொழி லிஸ்ப் புரட்சிக்கர்னப் போரா நண்பர்களைப் பெறுவோ என்று ஹோ ஷி மின் அடக்கு முறை ஆட்சியை ஒழித் யின் தீவிர சிந்தனை படைத்த தும் பரபரப்பை உண்டுபண்ண
 

ஒன்ருக விளங்கியது. அப்போது லப்பிரபுத்துவத்துக்கும் அடிமைப் ன் தேசிய விமோசனத்துக்கான த்துதலுக்கான பிரச்சினையை எதிர் பாறு இருள் மண்டிக்கிடந்தது: ரட்சியின் எதிரொலி இடிமுழக்க க்கொண்டிருந்த இந்நாட்டுக்கு "ட்கிகரமான மார்க்சிஸ்-லெனி வந்தது. அங்கு அது தொழிலா டறக் கலந்தது. இது வியத்நாம் செய்தது, 1930-1931ல் தொழி பரும் புரட்சிக் கனலுக்குத் தூபம் யத்நாம் தேசத்தின் விடுதலைப் யமான திரும்புமுனையை ஏற்படுத்
காப்பாற்றுவதற்கும், ஒருவரது
நம் தொழிலாளி வர்க்கப் புரட்சி து' அத்துடன் 'சோஷலித்தாலும் உலகெங்கிலுமுள்ள ஒடுக்கப்பட்ட களையும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ாழர் ஹிோஷி மின் இவ்வுண்மை து வியத்நாமியர் அவர்,
களிப்பாக கலோனியல் பிரச்னைக்கு டியதன் முழு முக்கியத்துவத்தை மனிதர் லெனினேயாவார்.
இயக்கத்துக்குள் இழுத்தெடுக்க வத்தை உணர்ந்து கணிப்பிட்ட IT fif ...... காலணிகவில் வெற்றிகர நாடுகளில் செல்வாக்கு பெற்றுவந்த ந முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் சிய மென்பதை லெனின் தன்ணுேடு டியின் மூலம் உணர்ந்தார். இவ் லாளி வர்க்க ஆதரவுடன், சோஷ ட்டத்தில் நாம் புதிய வலுவான மென அவர் உணர்ந்தார்" .
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஜாரிஸ் துக்கட்டிய ரஷ்யப் புரட்சி இலங் மக்கள் பகுதியினரிடையே பெரி ரியது.
4?

Page 46
* யங் லங்கா'லீக் முன்னணி உ டைன் எஸ். பெரேரா ஜூலை 191 திருஷ்டாந்தம்' என்ற கட்டுரை களது அரசாங்கமொன்றின் உன் ரஷ்யர்கள் நிறுவியுள்ளமையால் ர ஈர்க்கும்,' என்று குறிப்பிட்டார்.
லெனின் தலைமை தாங்கிய டிய வெற்றி இலங்கை சுதந்திர களை உருவாக்கியதை முன்னுேடித் பொன்னம்பலம் அருணுசலம் போ அக்காலை பிரிட்டிஷ் கலோனியல் வ ஆங்கிலப் பத்திரிகைகள் இதற்கா "போல்ஷவிலிஸ்த்துக்குள் இழுபட் தன. " நாம் நல்ல துணைவர்களைப் சர். பொன்னம்பலம் அருணுசலத
இலங்கையில் தொழிற்சங்க இ இருந்து ஒரு தசாப்த காலம் நகா காவலராகத் திகழ்ந்த எ.ஈ. குண பர் புரட்சியாலும் பெரிதும் ஆக கரு ஹண்ட” (தொழிலாளர் குர யில் லெனின் பற்றியும் அவரது கட்டுரைகள் வரைந்தார். 1925ல் வருமாறு எழுதினர்.
'நிக்கோலாய் லெனின், ர6 மக்களுக்கு விடுதலை பெற்றுக்கொ 1917ல் போல்ஷவிஸத்தின் அடி புதியதொரு அரசாங்கத்தை தீர். வும் அற்புதமான மனிதர் அவர். டமான பணிகளில் அவர் வெற்றி பத்தில் குணசிங்கா லமது முன்னை யோடவிட்டு சீர்த்திருத்தவாத பி ரஸினதும் ராம்ஸே மக்டோனல்டு தும் செல்வாக்குட்பட்டோர். தொ பின்னர் மார்க்ஸிய- லெனினிஸக் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட கட்சி ஆகிய6
இந்தியாவில், வங்கக்கவி ரவி ஞர் முஹம்மத் இக்பால், மலை தமிழ்க்கவி சுப்பிரமணியப் பார ரஷ்யாவின் புரட்சிகர மாறுதல் இந்தியாவின் அப்போதைய தலை6
48

லுப்பினர்களில் ஒருவரான வலன் 8ல் "வருங்காலம் பற்றியதொரு பில் "மக்களுக்கு மக்களால் மக்
ண்மையான ஸ்திரத்தன்மையை ஷ்யா பொதுமக்கள் கவனத்தை
அக்டோபர் புரட்சி 1917ல் ஈட் இயக்கத்துக்குப் புதிய நிலைமை தேசியத் தலைவர்களான சர். ன்ருேர் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர் பாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த க அவரைக் கிண்டல் செய்தன. டுச் செல்கிருர்,' என்று வர்ணித் பெற்றுள்ளோம்' என்பதுதான்
த்தின் பதில்.
}யக்கத்தின் ஸ்தாபகரும் 1922ல் hப்புற தொழிலாளி வர்க்கத்தின் சிங்கா லெனினினுலும், ரிதிகைா ர்ஷிக்கப் பட்டவராவார். 'கம் ல்) என்ற தந்து வாரப்பத்திரிகை சாதனைகள் பற்றியும் அனேகம் இப்பத்திரிகையில் அவர் பின்
ஷ்ய எகாதிபத்தியத்திடமிருந்து டுத்த மாபெரும் வீரராவார். ப்படையில் ரஷ்யக் குடியரசை, க்கத் திறனுடன் நிறுவிய மிக தாம் மேற்கொண்ட பிரமாண் யீட்டினர்." 1930க்களின் ஆரம் ய புரட்சி உணர்வுகளைக் குடி ரிட்டிஷ் தொழிற்சங்க காங்கி போன்ற அதன் தலைவர்களின "ழிலாளர் இயக்கத் தலைமை அதன் கடசிகளான லங்கா சமசமாஜக் வற்றின் கைக்கு மாறியது.
'ந்திரநாத் தாகூர், உருதுக் கவி பாளக் கவிஞர் வள்ளத்தோல், தி மற்றும் பலரும் சோவியத் களுக்கு வாழ்த்துப் பாடினர். வர்கள் அக்டோபர் புரட்சியில்

Page 47
முக்கியத்துவதை வெகு உயர் தரிசனம்" என்ற நூலில் ஜவ 'சோவியத் புரட்சி மனித சமுத னேறச் செய்துள்ளது என்பதி மூட்டிவைத்துள்ளது என்பதிலும் டைய வேண்டிய புதிய நாகரீக
இட்டுள்ளது என்பதிலும் எனக்கு
ரவீந்திரநாத் தாகூர் இப்புதி மாறியதுடன் தன் சொந்த நாட் வேறுபடுத்திக் கண்டார். மரணப் கடைசிச் செய்தியில் பிணிை எதிர்த்துப் போராடும் முயற்சிய மையையும் இல்லாதொழிப்பதில் கண்டத்திலிருந்து இவ்வவமான ரஷ்யாவின் இம்மியும் குறையா பிட்டார். 'அதன் நாகரீகம் வ கிடையே பகைமையை வளர்க்கு பெற்றது. அதன் துரிதமான விய யிலாழ்த்துகிறது. அதே வேளை பிரிதோரிடத்தில், சில வருடங்க வளர்ச்சிக் கட்டங்களிலிருந்த சுப தானத்தோடும் சந்து ஷ்டியோடு நடைபோடுவதையும், அதேவேை நிலையடைந்த அறிவு ஜீவிகள் சு பிளவுப் பிணக்குகளில் பிசணியு இரண்டு வகையான அரசு முறை மல் இருக்க என்னுல் முடியவில்லை படையாகக் கொண்டது, மற்றது கொண்டது இச்சுரண்டலே மு காரணம் , '
இனங்களின் சுயநிர்ணய
பொறித்துள்ள அக்டோபர் பு லிருந்து ஒடுக்கப்பட்ட இனங்களை கைக்கு வலுவூட்டிய அக்டோப மீது பிரமாண்டமான தாக்கத்ை வின் அரசியல் யாப்புச் சீர்திருத் பட்ட மொண்டேகு-கெல்ம்ஸ் ஒப்புக்கொள்கின்றது:
* ரஷ்யப் புரட்சி கொடுங்ே யாக இந்தியாவில் கருதப்படுகி ஷைகளுக்கு அது வேகம் வழங்கிய
* யுத்தத்துக்குப் பின் ஐரோ பல்வேறு முனைகளிலிருந்து திரும். கிராமங்களிலுள்ள மக்கள் துர

வாக மதித்தனர். **இந்திய ஹர்லால் நேரு எழுதினர்; 1 யத்தைப் பெருந்தாவலாக முன் லும் அணைக்கமுடியாத கனலை உலகம் முன்னேறிச் சென்ற மொன்றுக்கான அத்திவாரத்தை ச் சந்தேகமில்லை.??
|ய நாகரீகத்தின் அபிமானியாக .டின் நிலைமைகளிலிருந்து இதை படுக்கையிலிருந்து அவர் விடுத்த பயும் படிப்பறிவின்மையையும் பிலும், அறியாமையையும், வறு
வெற்றி காண்பதிலும், பாரிய ாத்தைத் துடைத்தெறிவதிலும் த சக்தி" பற்றி அவர் குறிப் குப்புகளுக்கிடையே, பிரிவுகளுக் ம் பாகுபாடுகளிலிருந்து விடுதலை த்தகு வளர்ச்சி என்னை மகிழ்ச்சி பொருமையடையச் செய்கிறது. ளுக்கு முன்பு வரை வெவ்வேறு மார் 200 தேசிய இனங்கள் சமா ம் முன்னேற்றப் பாதையில் பீடு ா எனது நாட்டில் மிக உயர்ந்த ட காட்டுமிராண்டித்தனமான றுவதையும் நான் காண்கையில் களையும் வேறுபடுத்திப் பார்க்கா U. ஒன்று ஒத்துழைப்பை அடிப் து சுரண்டலே அடிப்படையாகக் ரண்பாடான நிலைமைகளுக்குக்
உரிமையை தனது பதாகையில் ரட்சி, ஜாரிஸ்ட் சாம்ராஜ்யத்தி விடுவிடுப்பதன் மூலம் இக்கொள் ர் புரட்சி இந்திய நிலைமையின் த உண்டுபண்ணியது. இந்தியா தத்தின் மீது 1918ல் வெளியிடப் போர்டு அறிக்கை தெளிவாக
கான்மையின் மீதான வெற்றி ன்றது. இந்திய அரசியல் அபிலா புள்ளது.
ப்பாவிலும், மத்திய கிழக்கிலும் கின்ற போர் வீரர்கள் மூலமாக, ரதேசமான ரஷ்யாவில் நிகழும்
49

Page 48
-
சம்பவங்கள் பற்றி கேள்விப்படுகி களை, குறிப்பாக இந்திய ராணுவ கப்பட்ட பஞ்சாப்பைப் பொறுத்
வாஸ்தவத்தில், யுத்தத்துக் கிளர்ச்சி பஞ்சாபில் தொடங்கி யதன் மிக முக்கிய காரணம் இது
பின்னர், மகாத்மா காந்தி இயக்கத்துக்குப் பின், 1919ல் வாலாபாக் படுகொல்ை, பஞ்சாட் விழிப்புற்ற இந்திய இடதுசாரிக எதிர்ப்பதில் சரியான தந்திரே புரட்சியின் பால் திரும்பினர். கள் இந்தியத் தேசிய விடுதலே மீது மிகவும் நேரடியான தெளி செயலாக, பிரசித்தமான மீர சிருஷ்டிகள், ரஷ்யப் புரட்சியின் இந்தியாவின் 'சட்டபூர்வமா6 குற் றத்தில் 'குற்றஞ் சாட்டப் ** நிரூபிப்பதற்கு" ஆதாரங்களா
அக்டோபர் புரட்சியின் பி நாடான இந்தோனேஷியா வின் குடியரசு ஜஞதிபதி டாக்டர் க் "ரஷ்ய அக்டோபர் புரட்சியின் காரர்களது ஒடுக்குமுறையை ஆசிய மக்கள் நடத்திய பேரரா இப்போராட்டம் மிகவும் நெறி குறிக்கோள் தெளிவானதாக பெயரிட்டுச் செல்வதாயின் உடன் பட்டது." "
தேசிய விடுதலைப் போராட் புரட்சி உலகின் ஒடுக்கப்பட்ட ந செல்வாக்கு செலுத்தியது என்! தியத்தின் கலோனியல் முறை யும் குறித்தது:

ன்றனர். வடஇந்தியக் கிராமங் த்தின் பெரும் பகுதியினர் சேர்க் தமட்டில் இது உண்மையாகும்.'
கப் பிந்திய சுதந்திர இயக்கக் பின்னர் நா டுழுழுவதற்கும் பரவி
ਪuUT(i.
தொடங்கிய ஒத்துழையாமை அமிந்த ஸாஸில் உள்ள ஜல்லியன் 1 மார்ஷல் சட்டம் ஆகியவற்றல் 1ள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை ாபாயத்தை தேடி அக்டோபர் அக்டோபர்புரட்சியின்டகருத்துக் இயக்கத்தின் தொடங்கின. தற் ரிவான செல்வாக்கு செலுத்தத் த் சதி வழக்கில் 1929) லெனினின்) 1 மீது அவர் எழு யது உட்பட, ன' அரசைக்கவிழ்க்கும் சதிக் பட்டவர்கள்" குற்றவாளிகள் என 595 55 85TT L LI LI L | L - L - 63f ,
பிரமாண்டமான செல்வாக்கு தூர மீது படிந்தது. இந்தோனேஷியக் சுகர்னே அவதானித்ததுபோன்று, வெற்றிக்குப் பின்னர், கொள்ளைக் எதிர்த்து, தேசிய விடுதலைக்காக ட்டம் புதிதாகக்கனன்றெழுந்தது. றிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அதன் வும் விட்டுக்கொடாததாகவும், எடியான சுதந்திரமாகவும் காணப்
ட்டத்தின் வளர்ச்சி, அக்டோபர் ாடுகள் மீது எவ்வளவு ஆழமாத் பதைக் காட்டியதோடு ஏகாதிபத பின் வீழ்ச்சியின் தொடக்கத்தை

Page 49
V
தேசிய விடுதலே இ
அக்டோபர் மகாபுரட்
ரஷ்யாவில் வெற்றிவாகை 1917ல் சோஷலிஸ் சகாப்தத்தை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் மாற்றியமைத்தது, அந்நாள் வரை னிச்சையான தனித்த போக்கு செ யற்றதாய் கானப்பட்டது அ நாடுகளது பின்தங்கிய நிலைை நிலைமைகள், கலோனியல் ஒடுக் மீது சுமத்தப்பட்ட பெருஞ்சு!ை யான ஏகாதிபத்திய அடிமைத்த கீழ் தேசிய விடுதலைக்கான சா, சேர்ந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை காரணமாகும். 1917க்கு முற்பட் போராட்டங்களும் ஏகாதிபத்திய களால் முறியடிக்கப்பட்டன.
தேசிய ஒடுக்கு முறையின் 6 ஸ்ட் ரஷ்யசவில் முழுமையாக குரோதம், ஒடுக்குமுறை, யுத்தி பட்ட மக்கள் மீதும் சுரண்டப்ப இவைதான் ரஷ்யாவில் பூர்வு" மிருந்து இளம் சோவியத் அரச தேசிய ஒடுக்குமுறையின் தளை6 தாக்குதலோடு சுக்கலாய் நொறு நிலவிய பழைய உறவுமுறைகளை தேசியக் குரோதத்தைத் துவப் ப்புக்கு வழிசமைத்து, மற்றும் தரர் மத்தியில் ரஷ்யாவில் ம
 

இயக்கத்தின் மீது சியின் செல்வாக்கு
சூடிய தொழிலாளர் புரட்சி 5 மலரச் செய்தது மட்டுமன்றி, சித்திரத்தையே முழுமையாக தேசிய விடுதலை இயக்கம் தன் 5ாண்ட தாய், வெகுஜனத்தன்மை அடிமைப்படுத்தப்பட்டுக் கிடந்த ம, மக்களின் நசுங்கி மிதிபட்ட குமுறைக்காரர்களால் அவர்கள் மகளால் மட்டுமன்றி முழுமை னம் அடக்குமுறை இவற்றின் த்தியப்பாட்டில் இந்நாடுகளைச் வரட்சியேற்பட்டதும் இதற்குக் ட சகல தேசிய விடுதலைப் பத்தின் அதிசக்தி வாய்ந்த அரசு
காதிபத்தியக் கொள்கை ஜாரி கடைப்பிடிக்கப்பட்டது, தேசியக் ங்கள், தாரதம்மியம் காட்டப் ட்ட இனங்கள் மீதும் வன்முறை வா நிலச்சுவான்தார் ஆட்சியிட
பெற்ற பிதுரார்ஜிதமாகும். ) L அக்டோபர் புரட்சி ஒரே முக்கியதுடன், மக்கள் மத்தியிலே குப்புறக் கவிழ்த்து, பழைய சம்செய்து, மக்களது ஒத்துழை இனங்களைச் சேர்ந்த தம் சகோ ட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவிலும் .
51

Page 50
ஆசியாவி லும் கூட ரஷ்யத் தெ கையை வென்றெடுத்தது,
சிறிய பெரிய நாடுகள் து சோவியத் யூனியனில் மகத்தா
முறைப்படுத்தப்பட்டது. அக்டே சர்வதேசியத்தின் அடிப்படையி தும் வ ள ர் ச் சி க் கு மாபெ உற்பத்தி சக்திகளதும் கலாச் முன் னென்றும் கண்டிராத வே. விதமான பேராதிக்க ராணுவ < வாதத்துக்கும் மரண அடி கொடு
சமத் து வ மின்மை யைக் களைந் செலு த்தப்பட்டது , எல்லைப்புற ஜாரிஸம் இழைத்த வரலாற்று : யப்பட்டன. செல்வந்தர்களான தும் கூட்டுக் கம்பனிகள் தும் நிலா மத்திய ஆசியா, கஸாக்கிஸ்த என் இன த் த வர்களுக் கும், பாடுபட்டு யோகிக்கப்பட்டன. பாரிய" 4ை லிருந்து திறன் வாய்ந்த பொறி களும், பொருளியலாளர்களும், கட்சி அங்கத்தவரல்லாதோருமா டனர்.
ஒவ்வோரிடத்திலும் ராஜ்ய களுக்கேற்ப ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அமைப்புகளும், நிர்வாகமும், நீதி லேயே விவகாரம் நட்த்தின. தேச மக்களது மொழியையும் ப அவர் களது தேவைகளில் அக்க லமர்த்தப்பட்டனர். புரட்சிவா போக்கு எண்ணம் படைத்தவர் தொகையினராகக் காணப்பட்ட விவசாயிகள் - அரசின் பக்கம் 1) பிராந்தியங்களில் பிடிவாதமான தது. பிரதேச தேசிய நிபுணர் தேகி ய வடிவமும் சோஷலிஸ் ! சாரத்தை வளர்த்தெடுத்தலையும் வடிக்கைகள் மேற் கொள்ளப்பட்
ரஷ்யாவில் தேசிய ஒடுக்கு மூலம் அக்டோபர் புரட்சி முழு படிப்பினை யை வழங்கியது. .. லிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கா! யல், அடிமைப்பட்ட மக்களுக் 'உந்து சக்தியாக விளங்கி யது
52

ாழிலாளி வர்க்கத்தின் மீது நம்பிக்
- புனர் ஜீவனுக்கும், எழுச்சிக்கும் ன திட்டம் வகுக்கப்பட்டு நடை டாபர் புரட்சி தொழிலாளி வர்க்க
ல் சகல மக்க ள தும், இன ங்கள் வரும் வழிசமைத்தது; அவர்க ளது -சாரத் தின து ம் வ ள ர் ச் சி க் கு கத்தில் ஊக்கம் வழங்கிய து; சகல வாதத் துக்கும், பூர்ஷ்வா தேசிய இத்தது.
-தெறிவதில் பிரதான-வு, கவனஞ் ங்களைச் சேர்ந்த இன ங் களுக்கு அநீதியின் விளைவு கள் துடைத்தெறி எ ரஷ்யக் குடியேற்றக்காரர்கள் ங்களும், சுயாதீனமான காணிகளும் -', காக்கஸஸ் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ழைக்கும் விவ சாயிகளுக் கும், விநி கத்தொழில் உற்பத்தி நகரங்களி பலா ளர்களும், விவசாய நிபுணர் - டாக்டர்களும் கம்யூனிஸ்டுகளும் -க அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்
பமுறை தேசியப் பழக்க வழக்கங் -து; அ ரசாங்கமும் பொரு ளாதார திமன்றமும் பிராந்திய மொழிகளி
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிர ழக்க வழக்கங்கலையும் நன்கறிந்த, ரை கொண்டவர்களே பதவிகளி 5 ஜன நாயகவாதிகளையும், முற் களையும்--குறிப்பாக மிகவும் சிறு - அறிவு ஜீவிகளை- தொழிலாளர் வென் றெடுப்பதற்காக எல்லைப் - இயக்கம் நடந்து கொண்டிருந் களைப் பயிற் றிக்கல் வியூட்டலையும் உள்ளடக்கமும் கொண்ட கலாச் 5 து ரிதப்படுத்து வதற்கான நட
ட.
முறையைத் தீர்த்துக்கட்டியதன் > உலகுக்கும் ஸ்தூலமான தொரு ஏகாதிபத்திய அடிமைத்தனத் தி ன போராட்டத்தில், கலோனி த அக்டோபர் புரட்சி மாபெரும்
அதிசயமல்ல. விடுதலையையும்

Page 51
தேசிய சுதந்திரத்தையும் வென்றெ( அவர்களுக்கு வழிகாட்டியது. ே படைகளை முறியடித்து சோஷலி சோவியத் யூனியனது உதாரனம் ஆதிக்கம் தம்மீது எவ்வளவுதான்
கலோனியல் ஒடுக்கமுறையிலிருந்து யில் சாத்தியமானதே என்பதை அக்டோபர் புரட்சி வெடித்து 'அவ்ரோரா' போர்க்கப்பலின்
லெனினிஸத்தையும், விடுதலே நம்
ளுக்குக் கொணர்ந்தது.
தேசிய, கலோனியல் பிரச்சிை கவனஞ் செலுத்திஞர், அவற்றின் மு துகளில் விளக்கிஞர். 'சோஷலிஸ் நிர்ணய உரிமையும்' என்ற 9ے கலோனியல் பிரச்சினைகள் மீது . டப் பிரகடனத்தை வழங்கியது; மூலாதாரங்களும் நண்பர்களும், க களது ஏகாத யத்திய எதிர்ப்புப் அதன் ஆதரவு இவற்றேடு பின் தோர் அங்கமாக இதில் தேசிய டுள்ளன . -
சுயநிர்ண யச் சுலோகம் மூன் அல்லது மாதிரிகளான நாடுகளுட வேண்டும் என அவர் எழுதினர். ( கிய அமெரிக்காவையும் சேர்ந்த மி ளித்துவ நாடுகள் முதல் வகையை நாடுகள் ஒவ்வென்றும் காலனிகளி இனத்தவர்களை ஒடுக்கின. இப்பிர சேர்ந்த தொழிலாளிவர்க்கம் கால பெரும் அரசுகளினுள்ளே காணப் வர்களது விடுதலையையும் முன் ெ பாட்டாளி வர்ககம் அதன் டுச தேசியவாதத்தை எதிர்த்துப் போ
இரண்டாவது கோஷ்டி கிழக் பால்கன்ஸ், குறிப்பாக ரஷ்யா ஆ கும். இங்கு இருபதாம் நூற்ருள் தேசிய இயக்கங்கள் வளர்ச்சிபெற்று கூர்மை பெற்றுள்ளது. நாடுகளது பிடி0 ரக முன்னெடுத்துச் சென்ரு டாளிவர்க்கம் பூர்ஷா வா-ஜனந சோஷலிஸப் புரட்சியையும் பொறு நிறைவேற்ற முடியாது. இவ்விஷயத் ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளையும் சேர்ந்த போராட்டம் தமது பொது எதிரி
 

டுப்பதற்கு அக்டோபர் புரட்சி மலும், தலையீட்டாளர்களது ஐ ஆதாயங்களைப் பாதுகாத்த ஏகாதிபத்திய அரசுகளது உறுதியாக இருந்தபோதிலும், விடுதலை பெறுதல் உண்மை
இவர்களுக்குக் காட்டியது. விட்டதென்பதை அறிவித்த வெடிச்சத்தம் மார்க் லிஸ்ப்ம்பிக்கையையும் கிழக்குல மக்க
னகள் மீது லெனின் அதிக முக்கியத்துவத்தை தனது எழுத் ப்ெ புரட்சியும், நாடுக் ளது சுய புவரது கோட்பாடு, தேசிய, புதியதொரு போல் ஷ்விக் திட் சோஷலிஸப் புரட்சி, அதன் லோனியல், ஒடுக்கப்பட்ட நாடு போராட்டத்துக்கு நேரடியான ஒளிப்பிணைந்த பிரிக்க முடியாத
பிரச்சினைகள் காட்டப்பட்
று பிரதான கோஷ்டிகளான ன் தொடர்பு படுத்தப்படல் மேற்கு ஐரோப்பாவையும், ஐக் கவும் வளர்ச்சியடைந்த முதலா ச் சேர்ந்ததாகும். இப் பெரும் லும், நாட்டினுள்ளும் ஏனைய தான பூர்ஷ"வா நாடுகளைச் னிகளது விடுதலையையும், இப் படும் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்த }னடுத்துச் செல்ல வேண்டும். ாந்த நாட்டு பேரரசு, குறுகிய ராட வேண்டும்.
கு ஐரோப்பாவை-ஆஸ்திரியா, கிய நாடுகளை உள்ளடக்கியதா ண்டில் பூர்வு" வா-ஜனநாயக தேசியப்போராட்டம் மிகவும் சுயநிர்ணய உரிமையை விடாப் ?லன்றி இந்நாடுகளில் List ாயகச் சீர்த்திருத்தங்களையும், நத்தமட்டில் தனது பணிகளை த்தில், ஒடுக்குகின்ற நாடுகளையும் உழைப்பாளிமக்களது வர்க்கப் யான நிலச்சுவான்தார்களையும்,
葛岛

Page 52
பூர்ஷ" வாக்களையும் எதிர்த்து ஐ சங்க மிக்க வேண்டும்.
மூன்றுவது கோஷ்டி அ.ை பாரசீகம், துருக்கி, இன்னும் 10 Gਯ ਨ-ਯਯਨ கியமான பூர் ஷ"வா ஜனநாயக கெதிரான கலகங்களும் வெடித்து நாடுகள் நெருங்கிக் கொண்டிரு கோஷ்டிகளும் காலனிகளின் உ ழுப்பு வதோடு இப் பூர் ஷ"வா கங்களது மிகவும் புரட்சிகரம1 ஆதரவு வழங்கி, ஒடுக்குகின் ற துப்போராட அவர்களுக்குச் சக டும் -
ஏகாதிபத்திய சகாப்தத்தி யோடு தொடர்புபடுத்தி நாடுக விஞ்ஞான பூர்வமான தொரு மு சித்தாந்த அரசியல் போராட்ட பிரச்சினைக்கு தீர்வுகாணும் வரல அணுகுதல் முறை பாகும்.
பெரிய ஒடுக்குகின்ற நா நாடுகளையும் சேர்ந்த தொ ழி யூட்டும் பிரச்சினைக்கு ச ர் வ தெ வரி வா ன வி டை தந்தார் னதாக இருக்க முடியாது; ஏெ கோணத்தில் தொழிலாளிவர்க்க: ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளது தொ பூர்வு" வாக்கள் பெறும் பெருவ ஒடுக்குகின்ற் நாடுகளைச் சேர்ந்த பெறுவதால் பொருளாதார 'ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளின் ,ெ யினரையும்) சூறையா டுவதில் ஒ தொழிலாளர்கள் ஒரளவுக்கு ருக்கின்றனர்.' என்று லெனின் பல துறைகளில், ஒடுக்ககுகின்ற ந கப்படும் நாடுகளின் தொழிலா போது சலுகை மிக்கதொரு நிலை வித்தியாசமும் காணப்படுகின்ற காணப்படுகின்றது: ஒடுக்கப்படும் ளர் மீது ஒடுக்குகின்ற நாடுக% நிந்தனை காட்ட வேண்டுமென்ற வாக்களால் பயிற்றப்படுகின்றன
இக்காரணங்களால், ஒடுக்குகி தின் சர்வதேசியக் கல்வி, கலோ நாடுகளதும் பிரிந்து செல்லும் உ
54

க்கியப்பட வேண்டும்; அல்லது
Tួនំខ្សា ឆ្នា ឆ្នាំ ந்ாடுகளான சீனு, 0 கோ டி மொத்த மக்கள் தொகை வையும் உள்ளடக்கியதாகும். முக் இயக்கங்களும் ஏகாதிபத்தியத்துக் நுக் கிளம்பக் கூடிய வேளையை ந் ந்தன. மார்க் ஸிஸ் கட்சிகளும், டனடியான விடுதலைக்குக் குரலெ ஜனநாயக தேசிய விடுதலை இயக் ன அம்சங்களுக்குத் தீர்ககமான எாாதிபத்திய அரசு கடையெதிர்த் ல வகைகளிலும் உதவி நல்கவேண்
ல் நாடுகளது சுயநிர்ணய உரிமை ளேக் கோஷ்டி பிரிப்பது ஆழ்ந்த றைக்கு மாதிரியா கும்; அதேவிே ளை, த்தில் மிகவும் சிக்கலானதொரு ாற்று ரீதியான ஸ்துலமான தோத
ாடுகளையும், சிறிய ஒடுக்கப்படும் லா ள ர் க ஞ க் கு க் கல்வி
தே சி ய உணர்வில் லெனின் அனுகுதல் முறை ஒரே விதமா னனில் தேசியப் பிரச் சினையின் த்தின் நிலைமை ஒரேவிதமானதல்ல. ழிலாளிகலைச் சுரண்டுவதன் மூலம் பத் தின் எழும்புத் துண்டுகளை தொழிதா ளர்களின் ஒரு பகுதி வித்தியாசம் காணப்படுகின் றது. தாழிலாளர்களே (மக்கள் தொகை டுக்குகின்ற நாடுகளைக் சேர்ந்த பூர் ஷ-ரவாக்களுடன் பங்காளியாயி
எழுதினர். அரசியல் வாழ்வின் டுகளின் தொழிலாளர்கள், ஒடுக் ளர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் யை அனுபவிப்பதால் அரசி ல் து. இறுதியாக, இவ் வித்தியா சம் ம் நாடுகளை ச் சேர்ந்த தொழிலா ா ச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள்,
உணர்வில் கொள்ளுமாறு பூர்ஷ" If I
ன்ற நாடுகளின் பாட்டாளிவர்க்கத் னியல் நாடுகளதும் ஒடுக்கப்பட்ட ரிமைக்கோரிக்கையை மையம கக்

Page 53
கொண்டிருக்க வேண்டுமென லென பட்ட நாடுகளின் கோஷலிஸ்டுகள், குகின்ற நாடுகளையும் சேர்ந்த ே முன் னெடுத்துச் சென்று நடைமு பல்லாமல் சுயாதீன மான பாட்ட மற்று நாடுகளது பாட்டாளி வர்க் தூக்கிப்பிடிப்பது சாத்திய மாகா சோஷலிஸ்டுகள் சகல விதமான மனப்பான்மை, தன்னகங்காரம், கெதிராகப் போரிடல் வேண்டும்.
தொழிலாளி வர்க்கத்தின்
வர்க்கப் புரட்சிக்குப் பின்னரும் பி லெனின் விளக்கினர். சோஷலிஸ் மட்டும் பாட்டாளிவர்க்கம் ஞா றிழைக்க மாட்டாததாகவும், கு உத்திரவாதம் பெற்று விடாது ' ( சீக்கிரம் மறைந்து விட மாட்டா ( ஒடுக்கியவன் மீது கொள்ளும்- நியூ நீடித் திருக்கும்; சோஷலிஸத்தின்
களுக்கிடையே பூரண ஜனநாயக
தத்துக்குப் பின்னர்தான் அது ம
ஏகாதிபத்தியத்தின் கீழ் ஒரு
வதானது அந்நாடு பொரு சாதார அர்த்தமாகாது என்ற ଓଗ ବା 'ଶଙ୍ଖା । விசேஷ முக்கியத்துவம் பெறுகின் தேச உறவுகளிலும் நிதி மூலதன தீர்மானமான சக்திசென்று கூற மு ரத்தை அனுபவிக்கும் நாடுகளைக் விட அதனல் முடியும்; உண்மையி கின்றது. ஏகாதிபத்தியத்தினுல் விடுதலை மட்டுமன் றிப் பொருளா மென வெனின் நினைத்தார். ஆகு யூல் நாடுகள் வலிமையற்ற சிறிய டமிருந்து உண்மையான பொரு எதிர்பார்க்க முடியாது. அதற்கு ே உதவி' என்ற போர்வையில் க மீதான தமது அமுக்குப் பிடியை கின்றனர்.
சோஷலிஸம் மட்டுமே, ஒடு யான விடுதலைச் சகாப்தத்தைக் ஞல் வளர்ச்சியடைந்த முதல76 வர்க்கம் அதிகாரத்துக்கு வரும்ே மைப்பட்ட மக்களுக்கும் பிரிந்து உரிமை வழங்குவது மட்டுமல்லா யைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ள பின் த
 

ரின் நம்பிஞர். மறுபுறம் ஒடுக்கப்
ஒடுக்க்ப்பட்ட நாடுகளையும் ஒடுக் தாழிலாளர்களது ஐக்கியத்தை றை ப்டடுத்தவே ண்டும். அப்படி ாளிவர்க்கக் கொள்கையையும், சத்துடன் ஒருமைப்பாட்டையும் து. ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளது சூழ்நிலைகளிலும் தேசியக் குறுகல் தனிமை பனப்பான் மை இவற்றுக்
சர்வதேசியக்கல்வி, பாட்டாளி ரதானப் பணியாக விளங்குமென ப் புரட்சியை நடத்திவிட்டதால் னியாகவோ, மாறிவிடாது; தவ 1றைபாடுகள் இல்லாததாகவும் தேசியக் குரோதங்கள் அவ்வளவு வெறுப்-ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு நாடு ாயமான வெறுப்பு சிறிதுகாலம் வெற்றிக்குப் பின்னர்தான்-நாடு உறவுகளின் இறுதியான ஸ்தாபி றைந்தொழியும்'
நாடு அரசியல் சுதந்திரப் பெறு ச் சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டதென ரின் பிரஸ்தாபன இந்நாளில் றது சகல பொருளாதார, சர்வ ம் அவ்வளவு பெரிய, அவ்வளவு முடிவும்; பூரண அரசியல் சுதந்தி கூடத் தனக்கு அடிமைப் படுத்தி லேயே அடிமைப்படுத்தியம் விடு
ஒடுக்கப்பத்ட நாடுகள் அரசியல் தார விடுதலையும் பெறவேண்டு ஒல், கலோனியல் அரை கலோனி நாடுகள் ஏகாதிபத்திய சக்திகளி ளாதார உதவி பெறலாமென நேர்மாற்றமாக, "பொருளாதார லோனியல்வாதிகள் இந்நாடுகள்
இன்னும் இறுக்கமாக்க முயல்
க்கப்பட்ட மக்களுக்கு உண்மை கொணரும் என லெனின் நம்பி ரித்துவ நாடுகளில் தொழிலாளி பாது, சகல கலோனியல், அடி செல்லும் அளவுக்கு சுயநிர்ணய மல், சுதந்திர வளர்ச்சிப் பாதை ங்கிய ஆசிய ஆபிரிக்க மக்களு
历5

Page 54
டன் நெருக்கமான உறவுகளை ஏ, கூடுதலான முயற்சியையும் பாராட் டாத உதவி வழங்கி அ உழைப்பை இலகுவாக்குவதற்கு, துக்கு மாறிட ' உதவிபுரியும்.
‘தேசிய இனங்களது பிரச்சி கல்' என்று 1922 ன் பிற்பகுதியி சோவியத் குடியரசினுள் தேசிய பதை அவர் சர்வதேச முக்கியத் தைக் காட்டுகின்றன. ஆசியாவி போராட்டங்கள் குறித்து அவர் கேற்ற வேளையில் அது விழித் ளோடு எமக்குள்ள மரியாதைை தேசிய இனங்களுக்கு நாம் இழை தீங்கு அல்லது அநீதம் மூலமாக மன்னிக்க முடியாத சந்தர்ப்பவா,
சுயாட்சி மயமாக்கல், என் யத் சமஷ்டி சோஷலிஸக் குடி ளாக இணைப்பதன் மூலம் சோவி படல் வேண்டும் என்ற யோசனைன சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, மத்தியக் கழுவி கான பிரேரணைகளை வரைந்தெடுப்ப குழு கமிஷனுல் செப்டெம்பர் ர. சோ. ச. சோ. கு. வுக்கும்.
திரான்ஸ் காக்கஸியன் சம ஷடி க்கும் இடையிலான உறவுகள் இக்கருத்தை அடிப்படையாகக் சபை உறுப்பின களுக்கு எழுதிய 27, 1922) லெனின் இந்நகல் தீர் சனத்துக்குட்படுத்தினர். அடிப் வொன்றை அவர் பிரேரித்தார். சமத்துவத்தை அனுபவிக்கும் சோ6 DT. G6 Ffr. &#F. சோ. கு உட்பட சையான ஐக்சியமே அத்தீர்வு, ! சோடும், ஏனையவற்ருேடும் நமது கொள்வதோடு, அவற்றுடன் ஒல் புதிய சமஷ்டியில் சேர்வோம். தியக் குழு கமிஷன் லெனினது பிரோணையை புனராக்கம் செய்த அக்டோபரில் மத்தியக்குழுவின் பி பெற்றது. சோவியத் சோஷலி செய்த, 1923 டிஸ் ம்பர் 30 ல் நட வது அகில யூனியன் காங்கிர ஆரம்ப நடவடிக்கைகளுக்கும்
அமைந்தது.
莒6

ற்படுத்திக் கொள்வதற்கு மிகக் மேற்கொள்ளும்; சொந்த நலன் வை 'யந்திர உபயோகத்துக்கு,
ஜனநாயகத்துக்கு சோஷலிஸத்
னே அல்லது சுயாட்சி மயமாக் ல் லெனின் எழுதிய குறிப்புகள் t பிரச்சினைக்குத் தீர்வுகாண் துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதிய வில் நிகழப்போகும் விடுதலைப்
எழுதினர் கிழக்கின் அரங் தெழும் போழ்தில் அதன் மக்க ய, நமது சொந்த ரஷ்யரல்லாத மக்கக் கூடிய மிகவும் அற்பமான
வேனும் கெடுத்துக் கொள்வது
9、新
தமாகும் -
ற பிரயோகம் , ரஷ்ய சோவி யரசுடன் சுயநிர்வாகப் பகுதிக யத் குடியரசுகள் ஐக்கியமாக்கப் யக் குறிக்கின்றது. ஸ்டாலினல் பின் முழு நிறை கூட்டமொன்றுக் தற்காக நியமிக்கப்பட்டமந்தியக் 1922 ல் நிறைவேற்றப்பட்ட, ஐ க்ரேயன், பைலோ ரஷ்யா ஆகிய சுதந்திரக் குடியரசுகளு சம்பந்தமான நகல் தீர்மானம் கொண்டமைந்தது. அரசியல் கடிதமொன்றில் (செப்டெம்பர் ம7 னத்தைக் கடுமையான விமர் படையில் வித்தியாசமான தீர் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் பூரண வியத் குடியரசுகளின் யூனியனில் - சகல குடியரசு களதும் தம்மி உக்ரேயன் சோவியத் குடியர சமத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக் ாருய் நாம் புதிய யூனியனில் என லெனின் எழுதினர். மத் பிரேரணைக்கு ஒத் திசைவாகப் து புதிய நகல் பிரேரணை 1920 ளினரி கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் ஸக் குடியரசைப் பிரகடனஞ் * த சோவியத்துக்களின் முதலா ஸில் முடிந்த சகல விதமான இத்தீர்மானம் அடிப்படையாக

Page 55
முன்னர் ஒடுக்கப்பட்டிருந்த றெடுப்பதன் - அத்தியாவசியத்ன சோவியத் நாட்டில் தேசியப் காண்பதன் சர் வ தேச முக்கிய த் து 4 உல கு பரந்த முக்கியத்துவம் வா பரந்த முக்கியத்து வம் என்பது ! இந்தியா வைப் பாதிக்கும், கிழ. ஒருவர் ஆயிரம் முறை கவன மாக
எ ழுதினார்.
சோஷலிஸத்தின் நலன் களுக்கு களை யும் சேர்ந்த தொழிலாளர் க நெருங்கிய நட்புறவும் தேவை யெ மூல தனம் ஒரு சர்வதேச சக்திய தொழிலாளர்களுக்கு சர்வதேச வாய்ந்த சர்வதேச ஐக்கியமும் யப் பகைமையை, தேசியப் பூசல் கின்றனர் என அவர் சொன்னார். சகல நாடுகளதும் தொழிலாளர் கிய ஐக்கியத்துக்காக அவர்கள்
சர்வதேச ஐக்கியத்துக்காகப் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தேசிய அவிஸ் வா பதையிட்டு ஜாக்கிரதையுடனும் கொடுக்கும் தன்மையும் இருக்க வே ''நாம் வேண்டுவது நாடுகளின் தம்! லெனின் வலியுறுத்தினார்: ஒரு நா யப்படுத்துகின் றதை விலக்கும் யின் மீது, சகோ தரத்து வ ஒருன் காரத்தின் மீது, கிஞ்சிற்றேனும் மீது அமைக்கப்பட்ட யூனிய எடுத்த எடுப்பில் சாதித்துவிட துக் கொள்ளாத வகையில், த வகையில்-நூற்றாண்டு கணக்கா து வ ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்து மு ணமும். தனி நபர் சொத் து ரிமை முறைகளினால் ஏற்பட்ட பகை ை மளிக்கும் வகையில் நாம் மிகு தோடும் அதனை யடைவதற்காகப்
பலதேசிய இனங்களைக் கொ வர்க்க அதிகாரத்தைக் கைப்பற். சொன்றை உருவாக்கும் 'எண்ண முன்ன ரே - லெனின் வெளிவிட்ட இக்கருத்தைச் சம்பூரண மாக வி மான சோவியத் குடியரசு க ளை தெடுப்பதற்கு ஆதரவாக அவர் ஆழ் நிலையையெடுத் தார் -1920 வேனில்

மக்களது நம்பிக்கையை வென் தச் சுட்டிக் காட்டி - லெனின் பிரச்சினைக்குச் சரியான தீர்வு வத்தைச் வலியுறுத்தினார். ' ' இது ய்ந்த பிரச்சினை யா கும்- உலகு மிகைபடக் கூறிய தா கா து . இது க்குலகைப் பாதிக்கும், இதில் = இருக்க வேண்டும்'' என்று அவர்
த பல்வேறு நாடுகளையும் தேசங் ரிடையே பூரண நம்பிக்கையும், ன அவர் சுட்டிக் காட்டினார். பா கும். ' அ ைத மு றி யடிப்பதற்கு -- உறவுகளும், நேசத்தன் மை
தேவை. கம் யூனிஸ்ட்கள் தேசி ல, தேசியத் தனிமையை எதிர்க் - அவர்கள் சர்வதேசியவாதி கள் .
விவசாயிகள் மத்தியில் நெருங் பாடுபடுகின்றனர்.
போராடும் அதே வேளையில் "சததின் மிச்ச சொச்சங்கள் இருப் பொறுமையுனுடம் நெகிழ்ந்து "ண்டுமென லெனின் எச்சரித்தார் மிச்சையான ஐக்கியத்தை'' என்று சட்டை இன் னொரு'' நாடுகட்டா
யூனியனை-பூரண நம்பிக்கை 9 மப்பாட்டின் தெளிவான அங்கீ நிர்ப்பந்த மில்லாத சம்மதத்தின் பனை இத்தகைய யூனியனை முடியாது. காரியத்தைக்கெடுத் ப பெண்ண த்தையுண்டு பண்ண த ன நிலச்சுவான் தார, முதலாளித் -துசமாகப் பெற்றுத் தப்பெண் அதன் பங்கீட்டு மறு பங்கீட்டு மயும் நீங் கு வ தற்குச் சந்தர்ப்ப 5த பொறுமையோடும், கவனத் -- பணியாற்ற வேண்டும்.''
சண்ட ஒரு நாட்டில் தொழிலாளி று ம்போ து ஐக் கிய சமஷ்டி அர "த்தை அக்டோபர் புரட்சிக்கு - ார். புரட்சிக்குப் பின்னர் அவர் 7வுபடுத்தியெடுத்தார், சுயாதீன - யூனியனொன்றில் ஒன் றி ணைத் உந்து சிந்தித்து முடிவு செய்ததொரு இன்போ து தமது 'தேசிய, கலோ

Page 56
னியல் பிரச்சினையின் மீதான சம்பந்தமான அடிப்படை ' ஏற் அவர் எழுதினர்; முதலாவதாக, நெருங்கிய நட்புறவு இல்லாமல் கீழ் அவை தம்மைப்பாதுகாத்து இரண்டாவதாக, சோவியத் ( பொருளாதார உடன்பாடு அ பத்தியத்தால் அழிவுற்ற உற்ப கும் மக்சளின் சந்துஷ்டியான வ. சாத்தியப்படாது" மூன் முவதாக பாடு பொதுவானதொரு திட்ட தனித்த சோஷலிஸப் பொரு சாத்தியமாக்கி வைக்கும், சோ சமஷ்டியின் மூலம் அடையப்ெ ஞர். "சமஷ்டி பற்றிய புத்திச சோ. கு. வுக்கும் ஏனைய சோவிய, -ர, சோ. ச. சோ. கு. வுக்குள் நடைமுறையில் காட்டப்பட்டு வ மாறுதலடையும் வடிவமாக சம கிய சமஷ்டி ஐக்கியத்துக்காக யாவசியமாகும்.’’ என்று அவர் யரசுகள் மத்தியில் பரஸ்பர பந்தமில்லாத சம்மதமும் அத்தல் நிபந்தனையாகும்,
சோவியத் குடியரசுகளை ஐ டம் அவர் முனனர் வரையறுத்,ெ கோட்பாடுகளினதும்நாட்டில்தே8 பினதும் அடிப்படையிலமைந்தது வடிவங்களே அதுவரையறுத்தது சோவியத் குடியரசுகளது நிர்ப்ட படையாகக் கொண்ட சோவியத் யூனியன் இது மார்க்ஸிஸ்க் கோ மாணத்தின் நடைமுறைக்கும் பிர, புதுவகையான பல்தேசிய இன ர புதுவகை சமஷ்டி பாட்டாளிவ முற்ற பல்தேசிய சோஷலிஸ் வர்க்க சர்வதேசியத்தினுல் ஆள1 வாய்ந்த நாடுகளது நிர்ப்பந்: உருவாக்கினர்:
1922 டிசம்பர் 30ல் சோவி யூனியன் காங்கிரஸில் சோவி அமைக்கப்பட்டது. காங்கிரஸின் அமைப்பதற்கான யூனியன் ஒப்பு னது திட்டத்தை உள்ளடக்கியி மத்தியில் சினே கபூர்வ ஒத்துழை து க ளி ல் பாட்டாளிவர்க்க தோய்ந்ததாகக் காணப்பட்டன.
58.

ஆரம்ப வரைவாக்கத்"தில் இது பாடுகளைத் தொகுத்துரைத்தார். "சோவியத் குடியரசுகளிடையே * முதலாளித்துவ முற்றுகையின் * கொள்வது முடியாத காரியம். தடியரசுகளிடையில் நெருங்கிய வசியம், அல்லாவிட்டால் ஏகாதி ந்தி சக்திகளை மீட்பதும் உழைக் ாழ்வை உத்திரவாதம் செய்வதும் , அத்தகைய நட்புறவு உடன் ந்தின் பிரகாரம் வளர்ச்சியுறும் ாாதாரமொன்று உருவாவதைச் வியத் குடியரசுகளது-ஐக்கியம் பறல் வேண்டும் என அவர் கூறி ாலித்தனம்" ஏலவே ர. சோ. ச, த் குடியரசகளுக்கும் இடையிலும் ளும் காணப்படும் உறவுகளில் ருகின்றது, பூரண ஐக்கியத்துக்கு ஷ்டியை இனம்காண்பதில், நெருங் என்றென்றும் பாடுபடுவது அத்தி எழுதினர். அதில் சேரும் குடி நம்பிக்கையும், அவற்றின் நிர்ப் கைய சமஷ்டியின் அவசியமான
ஐக்கியப்படுத்தும் லெனினது திட் தடுத்த சோவியத் சமஷ்டியாட்சி சியவளர்ச்சியின் அனுபவத்தொகுப் ', ஐக்கியத்தின் திட்டவட்டமான ர. சமத்துவமான சுயாதீனமான பந்தமற்ற ஒன்றிணைப்பை அடிப் சோஷலிஸ்க் குடியரசுகளது ாட்பாட்டுக்கும், சோஷலிஸ் நிர் தானமானதோர் பங்களிப்பாகும். ாஜ்யமொன்றை , உடனடியான, ர்க்க ராஜ்யமொன்றை-ஐக்கிய ரஜ்ேயமொன்றை, பாட்டாளி ம்படும் சமத்துவமான, இறைமை தமில்லாத யூனியனை லெனின்
யத்துகளின் முதலாவது அகில யத் குடியரசுகளின் யூனியன் பணி, ஐ, சோ. சோ. கு. வை பந்தம் பிரகடனம் யாவும் லெனி ருந்தன. சமத்துவம், மக்கள் ஒப்பு ஆகிய லெனினின் கருத் சர்வதேசியம் என்ற கருத்தில்

Page 57
V
சோஷலிஸ 乐门
முதலாளித்துவ அமைப்டை கம் அடிப்படையில் சர்வதேசிய பத்தித் தொழில்களும் போக்குவ களும் எல்லா தேசிய எல்லைக பாட்டாளிவர்க்க உணர்வும் அ பல்வேறு நாடுகளுக்கு முதலாளி: யின் வளர்ச்சியும் தவிர்க்கமுடிய சர்வதேச உணர்வுகளை உண்டுப% தோட்டங்களிலிருந்து விலகி வ லிஸக் கொள்கைகளின் பால், க யைத் திருப்பும்போது விசேடம பிட்ட தொரு தொழிலாளர் இய அதன் ஜீவதுடிப்பாகக் காணப்ட கொண்டு நன்கறிந்துவிட முடிய
19ம் நூற்ருண்டின் ஆரம் கம் சர்வதேச அளவில் ஐக்கிய உணர்ந்தது. தேசிய ரீதியாக ஒ தம் பாராட்டியபோதும், தொ டமான கோரிக்கைகளை எதிர் ட கியத்தைக் கடைப்பிடித்த உ3 ராக வளர்ந்து வரும் அரசியல் ெ தொழிலாளர்கள் ஒருவருக்கொரு கின்றது. இங்கு ஸ்தூலமாக, ( நிறுத்த-உடைப்பு நடவடிக்கை யேற்பட்டது. யுத்தத்துக்கெதிர வளர்ந்துவரும் தேவையையும் கள் சோஷலிஸ்ட்டுகளாக மாறிய வும் வளர்ந்தனர். மிகப்பெரிய, தொழிலாளி வர்க்கத்தைக்கொண் பிரசவித்த, ஆரம்பகால முதலா
穹
 

1வதேசியங்கள்
ப்போன்று, தொழிலாளர் இயக் பத் தன்மை வாய்ந்ததாகும். உற் ரத்து, தொடர்புச் சாதனமுறை ளயும் கடந்து செல்வதுபோல் வற்றைக் கடந்து செல்கின்றது த்துவம் பரவுதலும், உலக சந்தை ாதவாறு தொழிலாளர் மத்தியில் ண்ணுகின்றன. பூர்ஷ்-சவா கருத் ரத்தலைப்பட்டு அவர்கள் சோஷ ண்னேட்டங்களின்பால் பார்வை ாக, இவ்வாறு நேர்கிறது. குறிப் பக்கத்தின் அரசியல் முதிர்ச்சியை படும் சர்வதேசியத்தின் அளவைக்
ம் .
பத்தில் இளம் பாட்டாளிவர் க் த்துக்கான மிகப்பெருந்தேவையை" ருவருக்கெக்ருவர் மிகுந்த விரோ ழிலாளி வர்க்கத்தின் திட்டவட் ப்பதில் வலு மிகு சர்வதேச ஐக் ண்மையான முதலாளிகளுக்கெதி பாருளாதாரப் போராட்டத்தில் ருவர் உதவிபுரிவதும் அவசியமா தொழிலாளர்கள் சர்வதேச வேலை களுக்கெதிராகப் போராட வேண்டி ாசப் போராட்டம் நடத்துதற்கு அவர்கள் உணர்ந்தனர். அவர் அளவுக்கு சர்வதேச வாதிகளாக மிகச்சிறந்த வளர்ச்சிபெற்ற எட, தொழிற்சங்க முறையைப் ளித்துவத்தின் இருதய பீடமாக
59.

Page 58
விளங்கிய இங்கிலாந்து இயற்கை சர்வதேச ஒருமைப்பாடு, அமைப்பு முயற்சிகள் பலவற்றுன் அரங்கமா. தொழிலாளர் இயக்கத்தின் வலிமை வளர்ந்துவரும் தொழிலாளர் சர்வ பாடுகள் பெ ற் று ஸ் ள ன. ச மிகு சர்வதேசப் போக்குகளைக் கா ஒருவரா ன வில்லியம் லொவட் 'சர் நவீன காலத்தின் முதலாவது தொ டுள்ளார் . எக்ஸ்ால்ஸ் லீக் கள் சம்மேளனம், (1836-39,) கம்யூ நிச்சல பாக சர்வதேசக் கண்ணுே டாளி வர்க்கக் கண்ணுேட்டமும் கும். அவற்றின் பிரதான நடவடிக் லாந்தில் அமைந்திருந்தன:
தொழிலாளர் இயக்கம் கை தொழிலாளிவர்க்கம் அதிகம் சீர.ை பாட்டாளி வர்க்கத்தின் வரலாற்று கக் கூடியதென நிரூபிக்க முடிந்த கும் சாத்தியம் ஏற்பட்டது? இக்ே விதிகளதும், வர்க்கமற்ற மகோல் னிஸத்தை அடைவதற்கான வழிமு வெளிப்பாடுகளை வழங்குகின்றதுச் ெ ரும் தலைவர்களான கார்ல் மார்ஸ் இக்கோட்பாட்டின் கர்த்தாக்களால்
1845 மார்க்ஸ் பிரஸ்ஸல்ஸில் ( புரட்சிகர ஸ்தாபனங்களிலும், ஜன தொழிலாளர் சங்கத்திலும் அரசிய பெப்ரவரி 1846ல் இங்கிலாந்தில் ஸ"சடன் சேர்ந்து இருவரும் தொர் குழுக்களை அமைக்கத் தொடங்கின நாடுகளில் கம்யூனிஸப் பிரச்சாாத் த்தைகளின் பின்னர் இப் பல்வேறு போது லண்டனில் ஒன்று கூடின. இ கொண்டார். இங்கு அவர்கள் கம்யூ னர். இதுவே முதலாவது சர்வதே இதுவே ஒன்றரைத் தசாப்தங்களின் சத் தொழில7 ளர் ஸ்தாபனத்தின் கழகம் லண்டனில், பாரிஸில், பிரஸ் திர வாசம் புரிந்த தொழிலாளர்கள் மைந்தது. 1847ல் நவம்பர் 29 லிரு கம் அதன் இரண்டாவது காங்கிரை ஸாசம் எங்கல் ஸ்டீம் கலந்து கொண்ட பொன்றை நிறைவேற்றுவதன் மூல வதன் மூலமும் கழகம் தன்னைத் கொண்டது, திட்டமொன்றை வை
60

யாக, பாட்டாளிவர்க்கத்தின் ஆசியவற்றுக்கான ஆரம்ப க விளங்கியது. 1830 க்களில் மிகு எழுச்சி ஏற்பட்டதிலிருந்து தேச உண்ர்ச்சி அனேக வெளிப் ார்ட்டிஸ்ட் இயக்கம் வலிமை "ட்டியது. அதன் ஸ்தாபகர்களில் வதேசக்கண்னேட்டம் படை த்த ாழிலாளி' என வர்ணிக்கப்பட் நி LITT ; IL 6 I IT தி (رو 6 8 - 4 3 & 1 ^ யூனிஸ்ட் லீக் (1847-52) ஆதியன ட்டமும் பிரதானமாக, பாட் அங்கத்துவமும் வாய்ந்தனவா ைேககளும், நிலையங்களும் இல்கி
Eசமான அனுபவம் பெற்று, மக்கப்பட்ட பின்னர் மட்டுமே, |ப் பாத்திரத்துடன் ஈடுகொடுக் விஞ்ஞான கோட்பாடு உண்டா காட்பாடு, சமூக வளர்ச்சியின் ன்னத சமூக அமைப்பை, கம்யூ றைகளதும் ஒழுங்குமுறையான தொழிலாளி வர்க்கத்தின் மாபெ "சம், பிரடெரிக் எங்கல்ஸுமே * "חוש
வாழ்துகொண்டிகுந்தார். அங்கு நாயகக் கழகத்திலும், பொதுத் ால் சுறுசுறுப்புடன் இயங்கினர். வாழ்ந்துகொண்டுருந்த ஏங்கல் *புகள் சொண்ட கம்யூனிஸக் ார். இக்குழுக்கள் அண்டை தை நடத்தின. சில பேச்சுவார்
குழுக்கள் 1847 வேனிலின் }க்கூட்டத்தில் எங்கல்ஸ் கலந்து பூனிஸ்ட் கழகத்தை அமைத்த ச கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமாகும். ன் பின்னர் உருவான சர்வதே முன்னுேடியாகும். கம்யூனிஸ்ட் ஸல்ஸில்-பிரதானமாக தீவாந் ர், அறிவு ஜீவிகளைக் கொண்ட ந்து-டிஸம்பர் 8வரை இக்கழ ஸைக் கூட்டியது. இதில் மார்க் டனர். இங்காங்கிரஸில் யாப் மும், திட்டமொன்றை வழங்கு
திட்டமாக ஒழுங்கமைத்துக்
ரந்தெடுக்கும் வேலை நன்கு வள

Page 59
ர்ச்சியடைந்த, பட்ட வர்த்தனமா லரக அறிமுகமாகியிருந்த கார் டது. 1847 டிசம்பர் 1848 ஜன கல்ஸும் நகல் யாப்பை தயா இறுதியில் அது பூர்த்தி செய்யப் கப்பட்டு அங்கு பெப்ரவரியில் ெ அறிக்கை' என வெகு பிரசித்தப ஸ்ட் கட்சியின் அறிக்கை' மனித கியமான தனிதஸ்தாவேஜூ, வெ
'கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை" 2 புரட்சிகர வேலைத்திட்டமாகும். கானத் தமது பாதையில் தெ செயலினதும் உறுதியான அடி, அது அமைத்துக்கொடுத்தது மு பாதுகாதுக் கொள்வது எப்படி, மு டுவது எப்படி, நவசோஷலிஸ் ச( படியென அது அவர்களுக்குக் கா களே ஒன்றுபடுங்கள்!' என்ற சுே தது. தொடர்ந்த தசாப்தங்க லெனினும் மற்ருேரும் மார்க்ஸிஸ் விருந்தனர். அவர்களது எழுத்து உத்தேசனைகளை விரித்துரைக்கவும் செய்தன. இன்று, மாபெரும் தஸ் அதிகமான வருடங்களின் பின்ன போன்று உறுதியாக நிற்கின்றது. கத்துக்கத் தெளிவாக வழிகாட்டி தலைமுறையான புரட்சிவாத அணு பட்டு முதலாளித்துவ எதிரிகளின் யாது வஜ்ரத்தன்மையுடன் விள
1848க்கு முன்னர் சோஷலி ளித்துவம், சீரமைப்பு வடிவங்கள் யான குறிக்கோள் பற்றிய கோ பாய்வு விஷயத்தில் சிக்கலும் ( புராதன வாதம், கற்பனுவா: வாதம் இவற்றின் கலப்படமாக மார்க்ஸ், எங்கல்ஸின் உற்சா க கையில் மேதை மிகு ஒரேசாடலில் திருச்சபைவாதம் ஆகியவற்றை லிஸ் இயக்கத்தை முதன் முறைய மீது நிறுவிஞர்.
இரு மாபெரும் கம்யூனிஸ்டு ஸும், சோஷலிஸம் பற்றி நில: டோப்பிய ஆண்கக் கணிப்புகள் பிரச்சினையை விஞ்ஞான அடிப்
 

ன ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டாக பரவ *ல் மார்க்ஸிடம் ஒப்படைக்கப்பட் வரி பூராவிலும், மார்க்ஸ்-சம் எங் ரிப்பதில் ஈடுபட்டனர். ஜனவரி பட்டு லண்டனுக்கு அனுப்பிவைக் வளியிடப்பட்டது. ' கம்யூனிஸ்ட் ாகக் குறிப்பிடப்படும் 'கம்யூனி தல வரலாற்றிலேயே மிகவும் முக் ளியாகியது.
உலகத் தொழிலாளர்களது முதல் அப்போதிருந்து சோஷலிஸத்துக் ாழிலாளிவர்க்கச் சிந்தனையினதும் த்தளத்தை தொழிலாளர்களுக்கு தலாளித்துவத்தின் கீழ் தம்மைப் pத லாளித்துவத்தை ஒழித்துக் கட் முதாய அமைப்பை நிறுவுவதெப் "ட்டியது. ' உலகத் தொழிலாளர் லோகத்தை அது உயர்த்திப் பிடித் ளில் மார்க்ஸுரம், எங்கல்ஸ்" ம், த்தின் மீது அநேக நூல்கள் எழுத க்கள் அறிக்கையின் அடிப்படை ம் அவற்றுக்கு ஆதரவு நல்கவும் தாவேஜ" எழுதப்பட்டு 130க்கும் ர், ' கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை' மலே சர்வதேசத் தொழிலாளி வர்க் டியாகத் திகழ்கின்றது; தலைமுறை னுபவங்களினுல் நியாயப்படுத்தப்
தாக்குதல்களால் ஊடுருவமுடி ங்குகின்றது.
ஸத்துக்கான இயக்கம் முதலா r, போராட்டமுறைகள். இறுதி ட்பாடு ஆதியன பற்றிய பகுப் குளறுபடியும் நிறைந்துகிடந்தது. தம், சாஹஸ்வாதம், சந்தர்ப்ப அது கா ணப்பட்டது. ஆனல் உதவியுடன், கம்யூனிஸ்ட் அறிக் b கருத்துமுதல்வாதம் அறியாமை, ஒதுக்கித் தள்ளியதுடன சோவு 1ாக விஞ்ஞான அடித்தளத்தின்
கள் என மார்க்ஸ7ம் எங்கல் பிவந்த நிச்சயமற்ற தன்மை, உட்
சகலதையும் புறத்தொதுக்கி 1டையின் மீது வைத்தனர்.
6.

Page 60
ఇ
பrடுபடும் மக்களைச் சுரண் ட உருவாக்கிய, சோஷலிஸ் உதயத்ை முதலாளித்துவ அமைப்பின் இயக் கொணர்ந்தனர். வரலாற்று ரீதிய குழி தோண்டுவோர்' தொழிலா டாளி வர்க்கம் மட்டுமே சோவி செல்ல வல்லது என்பதைக் கா 'சோஷலிஸச் சமுதாயமொன்றி வர் க்கத்தின் உலகளாவிய வரலா மார்க்ஸ் சடைய போதனையின் பி
உட்டோப்பிய வாதிகள் .ெ பத்தின் ஒவ்வொரு விவரணத்ை யாமல், மார்க்ஸ்" ம், எஇகல் ஒற சர்வாதிகாரமாய் இருக்குமென்று ஆற்றலுக்கேற்ப என்பதிலிருந்து வேலைக்கேற்ப' என்ற அதன் கெ 'ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது தே யுடைய கம்யூனிஸ் சமுதாயத்து இருக்குமென்றும் காட்டினர். இ லிஸம் நோக்கி, கம்யூனிஸம் நே குலத்தின் முன்றிலொரு பகுதியி பாய்வு பூரணமாகப் ருஜ"வாக்க
கம்யூனிஸ்ட் கழக அங்கத்த மானுேராயில்லாதிருந்த போதிலு மாய்ப் பங்குபற்றினர் முதலாளி பாவிலும், உலக முழுவதிலும் அ நிறுவிக்கொள்வதற்கு உதவிய பல் யும் ஒன்று கும். 'கண்டப்புரட்சி புரட்சி பிரான்சில் தொடங்க ஆஸ்திரிய, இத்தாலி, ஹங்கேரி, றும் ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சூழ்ந் அயர்லாந்தும் கூட இதன் தாக்கத் ரஷ்யாவையும், போலந்தையும் வ1 க்கு மிகவும் கூர்மையாகப் ட லத்தீன் அமெக்கா காவிலும்கூட நலிவுற்ற நிலப்பிரபுத்துவத்துக்ெ முதலாளித்துவம் கொடுத்த என்று களில் ஒன்ரு கும் இது பத்தாம் கொளுவலெடுத்து பொருளாதார துரிதவேகத்தில் வளர்ச்சியுற்று வ அதே வேகத்தில் விரிவடைந்து ெ சேர்ந்து உண்டுபண்ணிய நெருக்கு யின் அடிப்படைக் காரணமாக வி பத்தித் தொழில் மந்தம், வேலைய தமாக மக்களின் நிர்க்கதியான
62

டி வந்த, தொழில ாளிவர்க்கத்தை தைத் தவிர்க்க முடியாததாக்கிய க்கப்பாடுகளே அவர்கள் வெளிக் பாக 'முதலாளித்துக்குச் சவக் ஊர்கள்தான் என்பதை, பாட் ஷலிஸ்த்துக்கு மக்களை இட்டுச் ட்டினர். லெனின் சொல்கிருர்: ன் நிர்மானியாக LIL'IL LIT Gif ற்றுப் பாத்திரத்தின் விளக்கமே ரதான அம்சம்'
சய்ததுபோல் வருங்கால சமுதா தயும் வரைந்தெடுக்கடமுயற்சி "சம் அது பாட்டாளி வர்க்கச் ம், 'ஒவ்வொரு வ்ருக்கும் அவரது
ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது ாள்கையுடன் இன்னும் உயர்ந்த ஆற்றலுக்கேற்ப என்பதிலிருந்து வைக்கேற்ப" என்ற கொள்கை க்கான ஆரம்ப கட்டமாய் eelgil ப்பொழுது, திட்டமாக சோஷ் ாக்கிப் பீடுநடைபோடும் மனுக் னரால் இம் மார்க்ஸிஸப் பகுப் ப்படுகின்றது.
வர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிக லும் 1848 புரட்சியில் உற்சர்க த்துவ வர்க்கம் மேற்கு ஐரோப் தன் ஆட்சியை முற்போற்க்காக வேறு எழுச்சிகளில் இப்புரட்சி என மார்க்ஸ் அழைத்த இப் ப்பட்டு திடீரென்று ஜெர்மனி, பெல்ஜியம், போர்த்துகில் மற் து கொண்டது. இங்கிலாந்தும் தைத் தெளிவாக உணர்ந்தது. பொறுத்த மட்டில் அதன் Qará)。 1 திந்தது. ஐக்கிய அமெரிக்கா, அது எதிரொலி கிளப்பியது. கதிராக எழுச்சி புற்று வந்த றுமேயில்லாத மிகப்பெரும் <919
பசலி நிலப்பிரபுத்வத்தின் அரசியல் தளைகளுக்கெதிராக ந்த உற்பத்தித் தொழில்மயம் வந்த தொழிலாளிவர்க்கத்துடன் தலே பரந்த பூர்ஷ"வா புரட்சி 1ளங்கியது. பரவலடைந்த உற் பில்லாத் திண்டாட்டம், மொத் நிலையை ஏற்படுத்திய 1847ம்

Page 61
爭下一
ஆண்டையப் பொருளாதாரப் பி னடி காரணமாக விருந்தது. நீ6 ருந்த சமூக விடுதலைச் சக் வீச் சு ம ைடந் து வந்தன.
(LP(Լք ஐரோப்பாவும் புரட்சி கொள்ளப்பட்டது. புரட்சி முதல வெ கு ஜ ன இயக்கங்களே ! ஆட்டங்கண்ட தனது கிம் மாச6 யுணர்ந்து தொடர்ச்சியான ஒப்புக்கொண்டான , பிற்போக்கு நீக்கப்பட்டு, யாப்பமைப் பொ6
பெப்ரவரி 22-24ல் புரட்சி கணக்கான தொழிலாளரை வீதிச் வமே போதுமான தாயிருந்துது. 8 பட்டு காலஞ்செல்வதற்குள் மு கைகளுக்குள் வந்தது கலகத்தை குரு வளியென முதலில் வர்ண்த் பாரிஸிலிருந்து பெண்வேடமிட்டு நாள் அவரைப்பின் தொடர்ந்து யுள் உடைத்துக் கொண்டு நுழை த்தை நகரின் கல்பதித்த வீதிகள் பஸ்டிலில் வைத்து வெற்றிக் வைத்தனர்.
மார்ச் 13ந் திகதி வழித்த தோன்றின. இப்பொழுது ஆஸ் வேண்டியமுறை வந்தது. புடாெ ணுவின் உதாரணத்தைப் பின்ப இன மயமான முழு ஆஸ்திரிய சா ளிப்பால் குமுறத் தொடங்கியது எழுச்சியொன்று பெர்லினக் கைட் னர் பல மேற்கு ஜெர்மன் ராஜ் டன. இத்தாலிய ராஜ்யங்களில் வாகமொன்று பெருக்கெடுக்க தாலியக் கலகக்காரர்கள் ஆஸ்தி முறியடித்தனர். வெகுஜன எழுச் திக்கு முக்காடச் செய்துவிட்டது. ர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். சாகப் பிரகடனஞ் செய்யப்பட் சாஸ்ன உரிமை இயக்கம் அதன் னுக்கும், கவிட்ஸர்லாந்துக்கு, ே இயக்கம் பரவியது; போலந்து ம ராகக் கிளர்ந்தெழுந்தனர், அத் நிக்கலசுடைய சாம்ராஜ்யத்தின் ஆட்சிகளையும், முடிமன்னர்களைய வெனச் சரியச் செய்து முழு ஐ துப்படர விருந்தது புரட்சிப் பி
 
 
 

ரச்சினை தான் புரட்சிக்கான உட ண்டகாலமாகத் தலைமறைவாகியி திகள் வலுப்பெற்று வேகமும் 1848ல் எரிமல்ை வெடித்தது க் கொந்தளிப்பினுல் ஆட் ாவது சிசிலியில் வெடித்தது. சுக்குவதில் பேர்போன அரசன் எம் சீக்கிரம் கவிழுமென்பதை பல சலுகைகளுக்கு அவசரமாக அமைச்சர்கள் சகலரும் பதவி ாறுக்கு வாக் குறுதியளிக்கப்பட்து,
பிரான்சில் வெடித்தது. ஆயிரக் குக் கொணர ஒர் அற்பச் சம்ப 'க்கிரம் வழித்த டைகள் போடப் ழு நகரமும் கலகக்காரர்களின்
தேநீர் கோப்பைக்குள் ஏற்பட்ட த பிரதமர், பின்னர் புரட்சிகர
ஒடவேண்டியேற்பட்டது. மறு அரசனும் சென்றன். அரண்மனை மந்த கலகக்காரர்கள் அரியாசன ரில் இழுத்துக் கொண்டு வந்து கும்மாளங்களின் மத்தியின் தீ
டைகள் வியன்னுவின் வீதிகளில் திரிய சான்ஸ்லர் தப்பியோட பெஸ் ட்டும், பிராஹாவும் வியன் 1ற்றின. சீக்கிரத்தில் பல்தேசிய ம்ராஜ்யமே புரட்சிக் கொந்த
மார்ச் 18ந் திகதி வெகுஜன பற்றியது. இவ்வெற்றிக்கு முன் ஐயங்களில் வாகைகள் சூடப்பட் பிரமாண்டமான புரட்சிப் பிர விருந்தது. லெ ம்பார்டியில் இத் ரிய ஆக்கிரமிப்பாளர் சக்திகளை சிே ஆஸ்திரிய ராணுவத்தைத் வெனிஸியாவிலிருந்து ஆஸ்திரிய பின்னர் அது சுதர்திரக் குடியர -gil. இங்கிலாந்தில் மக்கள் உச்ச கட்டத்திலிருந்தது. ஸ்பெயி பெல்ஜியத்துக்கும்கூடப் புரட்சி க்கள் நாட்டின் பிரிவினைக்கெதி திலாந்திக் கரையிலிருந்து ஜார் எல்லைகள்வரை வெறுக்கப்பட்ட ம், மந்திரிமாரையும் சட சட ரோப்பாவின் குறுக்காகப் பாய்ந் ரவாக ம.

Page 62
பாரிஸில் புரட்சியின் ஆரம்! யைக் கவிழ்ப்பதில் தீர் மான ப கைகளி லிருந்தது. தொழிலாளர்க களாகத் தலை நகர வீதிகளின் எ 2 பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கோர் யல் - வாதிகளின் நோக்கங்களு 24ந் திகதி பிரான் சு குடியரசாகப்
தன து புரட்சியார் வ ஆர்ப்ப ய Tக இல் லா திருந்த தனது பணி திருந்த உண்மை நிலையே பி. பலவீன மாக விருந்தது. தமது டே யு ம் திசைமார்க்கத்தையும் வழ கட்சியை பாட்டாளிகள் கொ களுக்குத் தொழிற் சங்கங்கள்
அரசியல் கழகங்கள் தலைதூக்கி கோள்கள் ஒருசில வே அவை மத் கள் அவை மத்தியில் சர்வசாதா யான தலைவர்கள் கூட பட்டால் ஒரு' - பூர்ஷ்வா அரசை வற்பு! பேச்சு வார்த்தை நடத்துவதன் க ளை க் ெக ா ண் டு வ ந்துவி. சோ ஷ லிஸ்ட்டான லூயி பிலாகே யான தொழிலா ளர்கள் குருட்டு
புரட்சியின் ஆரம்ப கட்டத் தொழிலாளர் மீது தமது சீநேகம் துடன் உறுதிப்படுத்திய பூர்ஷ வ லாளர் து குருட்டுத் தன மர ன பற்ற தன்மையையும் திறமையுட முதலில் பூர்ஷ்வா அரசியல் வா, தைப் பெற்றிராத போதிலும், கையாளு ம் Tறு தூ ண்டப்பட்டனர் அரசொன்றை அமைப்பதில் அ
பூர்ஷ வா வர்க்கத்தின தும் அத பிரதான நோக்கம், திறமையாக மூ தொழி லாளி வர்க்கத்தைச் சரண சுவீகரித்த அதிகாரத்தை அதற்கு யகப் புரட்சியொன்றின் நிலைமை தாரத்தில் தள்ளிவைப்பது எப்பட விருந்தது பாட்டாளி வர்க்கத் ருந்து தனிமைப்படுத்தி வைப்பது அரசியல்வாதிகள் உணர்ந்தனர். ( பூர் ஷவாக்களை யும் பாட்டாளி வ ளச் செய்வ தற்கு, அதிகாரத்தை ஷவா வர்க்கம் நேர்மையற்ற மு
64

பத்தில் அதிகாரம், முடியாட்சி ங்கு வகித்த கலகக்காரர்களின் கள் இன்னும் ஆயுதந்தாங்கிய வர் ஜமானர்களாகக் காணப்பட்ட்னர். பிக்கையின் மீது பூர்ஷ்வா அரசி க்கு மாறாக 1848 பெப்ரவரி ப் பிரகடனஞ் செய்யப்பட்டது .
-ரிப்பில் போதியளவு ஸ்தாபன ரீதி 7களையும் இலக்குகளையும் அறியா ரஞ்சு பாட்டாளி வர்க்கத்தின் Tராட்டத்துக்குக் கட்டமைப் 5 1 மங்கியிருக்கக்கூடிய தம் சொந்த ண் டிராத து - மட்டு மல்ல, அவர் கூட இருக்க வில்லை. எண் ண ற் ற
ன எனினும் பொ து வ Tன குறிக் நதியில் காணப்பட்டன. பிணக்கு ரண வழக்காயிருந்தன . உண்மை ளி வர்க்கத் து க்கு இருக்கவில்லை . றுத் து வ தன் மூலம், அதனே டு மூலம் சோஷலி ஸச் சீர் திருத் தங் டலாமென்று நம்பிய சுற்பனா ன என்பவரை பெரும் பான்மை த் தன மாகப் பின்பற்றினர் ,
தில் தொடை நடுக்கம் கொண்டு. பூர்வ உணர்வு களை நயவஞ்சகத் T அரசியல் தலை வர்கள் தொழி நம் பிக்கையையும், கட்டமைப் டன் பயன் படுத்திக் கொண்டனர் . திகள் உண் மையான அதிகார த் கபடத்தையும், தந்திரத்தை பும் . இதன் விளை வாக இடைக்கால பர்கள் வெற்றி கண்டனர்.
ன் அரசியல் ஆதரவாளர்களினதும் டிமறைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் டெயச் செய்வதும், அது புதிதாகச் மறுப்பது மாய் இருந்தது - ஜன. நா களில் பாட்டாளி வர்க்கத்தைத் - யென் பது தான் பிரச்சினை யாக த அதன் - நேச சக்திகளிடமி Eான் சிறந்த வழியென பூர்ஷுவா விவசாயிகளை யும், நகரப்புற குட்டி ர்க்கத்தின் மீது வெறுப்பு கொள் த் தம் சையில் வைத்திருந்த பூர் றைகளைக் கையாண்டது.

Page 63
தேசியத்தொழில் கூடங்களை கட்டளையொன்றைப் பிறப்பித்த, தொழிலரளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் அ த் த ைக ய க் க ட் ட ளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரென்! நிலைமை பாட்டாளிவர்க்கத்துகும் யில் புதியகலகமொன்று வெடிச் குப் போட்டனர்;
எதிர்பார்த்தது போல், ே ஏற்றுக்கொண்டது. 5 T rio Gi) LDT
'தொழிலாளருக்கு வேறு ରJ டினி கிடக்கவோ அல்லது பொ நவீன சமுதாயத்தைப் பிளவுப போராட்டம் நிகழ்ந்த பிரமாண் திகதி அவர்கள் குதித்தனர் பூ பதா அல்லது பூண்டறுப்பதா என
தேசியத் தொழிற் கூட்டங் ளுடன் இணைந்து பாரிஸின் முழு தடைகளமைத்து நின்றது; இ6 தயாராய் தொழிலாளர் வீரஞ் னர். வெகு அரிதாக வழிபிறழச் உள்ளுணர்வோடு அணுகுவதில் அ வத்தையும் வெளிப்படுத்தினர். மத்தியில் பெண்களும், குழந்தைக கும், சகோதரர்களுக்கும், தந்:ை குதித்த பாட்டாளி வர்க்கத்தின் யேத் திகைப்பிலாழ்த் தியது.
எனினும், யாவுமே 9]| 6 சொத்துடைமை நலன்கள் ய திரட்டிக் குவிக்கப்பட்டது. பெரிய யில் பலஹினமானத் தமது வர் தலைத் தொடுத்தது. கலகம் குரூ கப்பட்டது.
" جے سینیر......... لیختی چیصلى الله عليه وسلم......... -----۔
ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா, ஹா களில் வெடித்த புரட்சிகளும் மு விலும் எதிர்ப்புரட்சியின் வெ தொடக்கமளவில் கம்யூனிஸ்ட் கபூ புரட்சிகள் தோல்வியில் முடிந் ஐரோப்பிய வரலாற்றுப் போக் செலுத்த விருந்தது; அடிமைமு யத்தில் தேசிய ஒடுக்குமுறை ச சில பூர் ஷாவா சுதந்திரச் சீர்திரு கைக வென்றெடுத்ததால் மட் யில்லை. இப்புரட்சிகள் ஐரோப்பி

மூடிவிடும்படி ஜூன் 21 ம் திகதி து அரசாங்கம். ஆயிரக்கணக்கான
செய்து வீதியில் குதித்தனர். ெயா ன் ைற தொழிலாளர் பதை அரசு நன்கறிந்திருந்தது. பாதகமாக இருக்கப்போகும் நீலை க்க வேண்டுமென அவர்கள் கணக்
தொழிலாளி வர்க்கம் சவாலை ர்க்ஸ் அபிப்பிராயமுறைத் தார்: ழியிருக்கவில்லை; அவர்கள் பட் ங்கியெழவோ வேண்டியிருந்தது. டுத்திய முதலாவது மாபெரும் டமான கிளர்ச்சியில் ஜூன் 23 ந் ர்ஷ"வா அமைப்பைப் பாதுகாப் ன்பதற்கான போராட்டம் அது."
களேச் சேர்ந்த தம் சகோதரர்க ழ பாட்டாளிவர்க்கமுமே வழித் லட்சியத்துக்காக இன்னுயிரியத்
செறிந்த போராட்டத்திலிறங்கி செய்த ராணுவப் பிரச்சினைகளே வர்கள் மகத்தான திறனையும், ஆர் மழையாய்ப்பொழிந்த குண்டுகள் ளும் அச்சமின்றி கணவன் மாருக் தயருக்கும் உதவினர் கலகத்தில்
துணிவும் திடசித்தமும் உலகை
பர்களுக்கு விரோதமாயிருந்தது: Tவும் தொழிலாருக்கெதிராகத் பூர்வு சவாவர்க்கம், எண்ணிக்கை க்க எதிரிமீது மூர்க்கமான தாக்கு ரமாகக் கொடியமுனறயில் அடக்
கேரி மற்றும் ஐரோப்பிய நாடு றியடிக்கப்பட்டு, முழு ஐரோப்பா ற்றி முழுமையுற்றது. 1850ன் கமும் காலாவதியாகியது. 1848ன் தபோதும் அதைத் தொடர்ந்த கில் அது பிரதான செல்வாக்கு ழை ஒழிப்பு, ஆஸ்திரிய சாம்ராஜ்
சமான அளவு குறைநத மை, த்தங்கள் போன்ற பல்வேறு சலு டும் அவை முக்கியத்துவம் பெற 1 பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு அர
@。

Page 64
சியல் போராட்டத்தில் விமைதிப் சில வருடங் களின் பின் னர். நிலைமையையை உருவாக்குவதில், யிளங்கின.
முதலாளித்துவத் தொழிலுற் தவிர்க்கமுடியாதவாறு, தொழில யோடு கைகோர்த்துச் சென் றது . உணர்வு, அதன் கட்டமைப்பு, மூர்த் ச்சியுற்றன. இக்காலம் ளவில். ெ போராட்டத்தில் கணிசமான அது
1848-1849ன் புரட்கிகள் துப் பினை களும் தவிர்க்கமுடியாத வி தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த பட்டனர். பிரிட்டனில், பிரான்ஸி மனியில் தொழிற்சங்கங்கள் தோன் கடி தோன்றின. இம் மு ைறயினால் இயக்கத்துக்கும் உற்சாக உந்து சக் கள், வட்டங்கள் அமைக்கப்பட்ட தமது சொந்த பாக்டரியின் , நகரத் திலிருந்து பிரச்சினை களை அணுகும் சர்வதேசப் பாட்டாளி வர்க்க ஐக்கி தொடக்கம ளவில்-வெகுவேகமாக விட்டது.
கணிசமான அனுபவத்தைத் வின் புதிய கொடுமுடிகளை அடை போது தனது சக்திகளை சர்வதே தத் தயாராகின விட்டது.
1864 செப்டெம்பர் 28ல் ல ஜெர்மனி, இத்தாலி, மற்றும் பல் 3 லாளர்கள் கலந்து கொண்ட கூட்ட லாளர் சங்கம் அமைக்கப்பட்டது தொழிலாளரது பிரதி நிதியாகக் க வர்க்க விடுதலையின் ஈடிணையற் ஆவார் : ''அங்குரார்ப்பண உரை' வ ரை ந் தெ டு க் கு ம் பொறு அ வரும் பிரெடரிக் எங்கல் வ தலைவர்களும், அதன் ஈடிணைய வர்க்க உணர்வில் பல்வேறு த லாளர்கள் சர்வதேச சங்கத்தில் பண உரை'' விஞ்ஞானக் கம்யூனி களுக்கு விசுவாசமான அதேே கொள்ளத் தக்கதாயும் தெளிவு டியிருந்தது. அற்புதத் திறமையுட னார் மார்க்ஸ். '' அங்குரார்ப்பண 2

பற்ற அனுபவங்களை வழங்கிய து . மு தலா வது அகிலம் - உதயமான அவை தீர் மான மான சக்தியாய்
பத்தியின் துரித முன்னேற்றம் Tளி வர்க் சுத்தின் துரித வளர்ச்சி பாட்டாளிவர்க்கத்தின் வர்க்க தண்யம் யாவும் அதனுடன் வளர் தாழிலாளி வர்க்கம் வர்க்கப் துபவத்தைப் பெற்றிருந்தது. ), எதிர்ப்புரட்சியினதும் படிப் 1லைமதிப்பற்ற , அனுபவமாகின . ஸ் தாபனங்களை அமைக்கத் தலைப் ல், ஐக்கிய அமெ ரிக்காவில், ஜெர் ன்றின. வேலை நிறுத்தங்கள் அடிக்
ஈட்டப்பட்ட வெற்றிகள் முழு க்தியாகியது. சோஷலிஸக் குழுக் ன. தொழிலாளர் குறிப்பிட்டத் தின், நாட்டின் குறுகிய கோணத் முறை இனிமேலும் நீடிக்கவில்லை. யெம் -குறிப்பாக 1860க்களின் கச் செல்வாக்கு பெறத்தொடங்கி
திரட்டிச் சேர்த்து வர்க்க உணர் ந்த தொழி லாளர் இயக்கம் இப் -ச அடிப்படையில் ஐக்கியப்படுத்
ண்டனில் பிரிட்டன், பிரான்ஸ்" வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழி டமொன்றில், சர்வதேசத் தொழி 5. இக் கூட்டத்தில் ஜெர்மன் லந்து கொண்டவர், தொழிலாளி ற தலைவரான, கார்ல் மார்க்ஸ் 'யை யும், 1 * பொது விதிகளையும் ப்பு அவர் மீது சுமத்தப்படது. 2ம் இயக்கத் தின் பிரதான ற்த சிந்தனை யாளர்களுமாவர். கராதரங் களைப் பெற்ற தொழி சேர்ந்தபடியால், ''அங்குரார்ப் ஸத்தின் அடிப்படைக் கொள்கை வளையில் எல்லோரும், ஏற்றுக் மிக்கதாயும் தீட்டப்பட வேண் ன் இப்பணியை நிறை வேற்றி உரை'' முத லாளித்துவத்தின் கீழ்

Page 65
தொழிலாளர் வாழ்ந்தத் குரூரமா துடன் இக்காரணத்தால 'அரசி தான் தொழிலாளிவச்கத்தின் முை யுள்ளது' எனச் சுட்டிக் காட்டிய மொன்றை நடத்தும் அளவுக்கு ே போதியளவு பெரிதாயுள்ளது; எ அனுபவமும் எண்ணிக்கையை விட தாகிவிடாது என உரையில் குறிப்பி களையும், ஆக்கிரமிப்பையும் கூட
உரை' வேண்டுகோள்விடுத்தது.
அவ்வேளையில் தொழிலாளி னும் உதயமாகியிராத போதிலும் றவுச் சங்கங்கள், தொழிலாளர் ச யும், அமெரிக்காவையும் சேர்ந்த முதலாவது சர்வதேசியத்தில் சேர் சர்வதேசத் தொழிலாளர் சங்கத் நாடுகளில்நிறுவப்பட்டுகுறுகியகால சர்வதேச தொழிலாளர் இயக்கம அதன் பிரதான நிர்வாக அமை, களுக்கு இடைப்படடட காலங்கள் சபை சர்வதேச நடவடிக்கைகளுக் சபையின் அரசியல் தலைவராகக் அவரது எழுத்துகள் அதற்கு உற்:
சி த் தா ந் த ப் ப னி தொழிலாளர் இயக்கத்தைச் லாளர்கள் மத்தியில் தமது அன் க்கைகளை, ஒருபோதும் கைவிட வி பொதுச் சபை சர்வதேசத் தொ. குணம் வாய்ந்த தலைமைப்பீடமாக ம லாளர் வேலை நிறுத்த இயக்கத்துச் பொருளுதவியுமாக-உற்சாக உத தில் பிரிட்டன், சுவிட்ஸர்லாந்து, ெ வேலைநிறுத்தங்கள் நடத்தப்பட்ட6 வழிகாட்டலும், பல வேலைநிறுத் தம் எஜமானர்களிடமிருந்து முக்கி வழிசமைத்தன. இவ்வுண்மை :ெ சர்வதேச சங்கம் உறுதிபெறவும், பு உதவியது. ச ர் வி தே ச ச ங் சு தொழிலாளர்களே, ஒன்று சேருங் முறையில் சாதிப்பதற்காக பாடுப( முடியும் என்பதை சம்பவங்கள் குணர்த்தினரு
சர்வதேச சங்கத்தின் பிரதான சங்கப் பிரச்னையில் அது வகுத்ெ அற்பப் பொருளாதாரச் சலுகைக3
 

‘ன பயங்கர நிலையை வர்ணித்த யல் அதிகாரத்தை அடைவது ன்னுள்ள முதல் பணியாக மாறி து. வெற்றிகரமான போராட்ட தொழிலாளி வர்க்கம் ஏற்கனவே ன்ற போதிலும் கட்டமைப்பும், வும் முக்கியத்துவத்தில் குறைந்த டப்பட்டது. நாடுபிடிக்கும் போர்
எதிர்க்கு மாறு 'அங்ரார்ப்பண
வர்க்க அரசியல் கட்சிகள் இன் அநேக தொழிற்சங்கள் கூட்டு கல்விக் குழுக்கள் ஐரோப்பாவை மற்றும் பல்வேறு ஸ்தாபனங்கள் *ந்தன சர்வதேசியத்தில் சேர்ந்த தின் தேசியக் கிளைகள் பல்வேறு த்துக்குள் சர்வதேச சங்கம் பரந்த ாக மாறியது. அதன் காங்கிரஸ் ப்பாக மாறியது. காங்சிரஸ்" ரில் லண்டனில் கூடிய பொதுச் குத் தலைமை தாங்கியது. பொதுச் கார்ல் மார்க்ஸ் திகழ்ந்தார். சாகவேகம் வழங்கின.
பி ல் ஈடுபட்டிருந்த மார்க்ஸ் சேர்ந்த சாதாரண தொழி றட நடைமுறை புரட்சி நடவடி ல்லை. அவரது தலைமையின் கீழ், ழிலாளர் வர்க்கத்தின் போர்க் ாறியது. சர்வதேச சங்கம், தொழி க்கு - அரசியல் வழிகாட்டலும், வி வழங்கியது. அக்கால கட்டத் பல்ஜியம் போன்ற பல நாடுகளில் எ. சர்வதேச சங்கத்தின் உதவியும் தங்கள் வெற்றிகளை ஈட்டவும்: கியமான சலுகைகளைப் பெறவும் தாழிலாளி வர்க்கத்தின்மத்தியில் அதன் அதிகாரம் விரிவடையவும் த் தி ன் 'சகல நாடுகளதும் கள்' என்ற சுலோகத்தை நடை டுவதன் மூலம் எவ்வளவு சாதிக்க இப்பொழுது தொழிலாளர்க்
!" சாதனைகழிலொன்று தொாழிற் தடுத்த தெளிவான மார்க்கம், ள வென்றெடுப்பதற்கான கருவி
67

Page 66
களாக மட்டும் சங்கத்தைக் கரு போக்கு கொண்ட சங்க வாதிகள் பொதுவாகத் தேவையற்ற சுை ஆபத்தானவையாகவும், கருதிய கள் வரை இப்பொது விஷயத்தில் குளறுபடிகள் காணப்பட்டன, அை சங்கங்களின் மகத்தான மதிப்பை டது. தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு சக்தியாகவும் அதைக் கண்டதே கான போராட்டத்தில் அடிப்பன வும் அதைக் கருதியது, தொழி! கத்தின் அடிப்படை மூலம்’ என வந்தார். அவரால் எழுதப்பட்ட வாறு குறிப்பிட்டது; "மூலதனத் லான கொரில்லாப் போரில், தெ தனவாகிவிடட தென்னுல், வே அழித்தொழிக்க வகை செய்வத களாக அவை அதைவிட அதிகம் மு அவை காட்டிவந்ததை விடவும் , யில் கவனம் காட்டுமாறும், அத் சாயத் தொழிலாளர்களையும் அ கொள்ளுமாறும் றொழிற்சங்கங்க முதலாவது அகிலத்தினுல் ெ சங்கக் கோட்பாடு, முதலாளித் னும் மார்க்ஸிஸ்த் தன்மை வாய்
உடனடியாகப் போரா டிப் ே கோளாக சட்டபூர்வ 8 மணித்தி அகிலயத்தின் முக்கியமானதோர் யில் முதலாளித்துவ நாடுகளை நாளொன்றுக்கு 10 மணித்தியாள கொண்டிருந்தனர். இந்நடவடிக்ை தற்கானதோர் உயர்ந்த இலக் 6 நாளொன்றுக்கு 8 மணித்தியாளே தேசக் கோரிக்கையின் தரத்துக்கு தொடர்ந்த தசாப்தங்களில் அது பெற விருந்தது. பெண்கள் இரவி ஒழித்துக் கட்டப்படல் வேண்டுெ துறையில் பெண்களும், சிறுவர்களு திட்டம் வகுக்கப்படல் வேண் க்கை யெழுப்பியது.
சித்தாந்த ஸ்தாபன ரீதியா லாவது அகிலம் அதிகம் > நெரு வாக்கு மிக்க ஸ்தாபனமாக மாறவி ஒடுக்குவோருக்கெதிரான விடுதலை த்தை ஈர்க்கக்கூடிய உச்சங்களே அ
G等

திய இங்கிலாந்தின் சஞதனப் ரிலிருந்து தொழிற் சங்கங்களைப் மயாகவும், தொழிலாளர்களுக்கு பிரான்சின் பிருடொனிஸ்ட்டு பல்வேறு நாடுகளிலும் அநேகம் ன்ருடப் போராட்டத்தில் தொழிற் பச் சர்வதேசியம் கண்டு கொண் க் கல்வி யூட்டும் வலிமை மிகு , பாட்டாளி வர்க்க விடுதலைக் ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ம் சங்கங்களை "தொழிலாளி வர்க் மார்க்ஸ் நீண்டகாலமாகக் கருதி தொழிற்சங்கப் பிரேரணை இவ் துக்கும் உழைப்புக்கும் இடையி ாழிற் சங்கங்கள் இன்றியமையா தன உழைப்பு முறையையே ற்கு சீர்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு pக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவாகும்." அதிகமாக அரசியல் நடவடிக்கை துடன் தொழிற் திறனற்ற விவ வற்றின் அணிகளில் சேர்த்துக் ளைப் பிரேரணை வலியுறுத்தியது. பகுத்தெடுக்கப்பட்ட தொழிற் துவ உலகம் முழுவதிலும் இன் ந்ததாகவேக் காணப்படுகின்றது.
பெற வேண்டிய அரசியல் குறிக் யாள வேலையை அங்கீகரித்தமை
நடவடிக்கையாகும். அவ்வேளை rச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வேலைக்காகவேப் போராடிக் க அவர்கள் போராடி யடைவ கை அமைத்துக் கொடுத்தது. வலையை ஓர் அடிப்படைச் சர்வ உயர்த்தியபடியால் அதைத் மிகப் பெரும் முக்கியத்துவம் ல் வேலை செய்ய வேண்டிய நில்ை மன்றும், உற்பத்தித் தொழிற் நம் லேலை செய்வதற்குச் சட்ட டுமென்றும் அகிலம் G39;r ff)
ன கண்னேட்டத்தில் (Մ):5 ங்கப் பிணைக்கப்பட்ட செல் ருந்தது. உழைக்கும் வர்க்கத்தை போராட்டம் இப்போது கவன டைந்திருந்தது.

Page 67
1869ன் இறுதியில் பிரான்சுக் லான யுத்த மேகங்கள் அதிகரிக்கத் டும், பிஸ்மார்க்கும் யுத்தம் வேண் தீப்புகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர்கே தின் பொதுச் சபை, பிரெஞ்சு-ெ கூடிய அபாயம் பற்றி நீண்டகாலப த்து வந்திருந்தது. அதிகரித்துவந்த போது நான்கு நாட்களின் பின்னர் தொழிலாளரது சர்வதேச ஒருமைட் ன்றை வெளியிட்டது. மார்க்ஸினு தத்துக்காக பிரான்சினதும், ஜெர் குற்றஞ் சாட்டியது. பிற்போக்கு ளில் தலை நீட்டிக்கொண்டிருக்க, ெ யுத்தத்தில் தள்ளப் பட்டிருக்கிறெ வேளையில், யுத்தம் நாடு பிடித்தலாக அது ஜெர்மன் தொழிலாளர்களுக்
பல்வேறு நாடுகளில் தொழில பண்புகளை வெளிக்காட்டினர். பெபலும், யுத்தக் கடன்களுக்கெதி களித்து அதற்காகச் சிறை சென்ற களை நடத்திய ஜெர்மன் தொழில ளர்களால் எம்மை நோக்கி நேச மகிழ்கிருேம்" என்றனர். பிரான்சி உணர்வு காணப்பட்டது. ஜெர்மன் கள் "களைக்க முடியாத ஐக்கியத்துவ ஐக்கிய அமெரிக்காவில் குடியேறியி லும் யுத்த எதிர்ப்பு அறிக்கைகள் ப யுத்தத்தை ஆட்சேபித்து பிரெஞ்சு டாகச் சேர்ந்த கூட்டங்கள் நடத்
நன்கு தயார் நிலையிலிருந்த ே வேகமாக உச்ச நிலையை அடைந்த மாறி ஒன்ருக விக்கினமானத் தோ களில் யுத்தத்தின் தரைக் கட்டம் 2 ல், ஸிட னில் வைத்து போனபா நிபந்தனையின்றிச் சரணடைந்தன,
வீடன் சம்பவம் பற்றிய ச்ெ கள் வெகுண்டெழுந்தனர். 1870 கள் போனபார்ட் ஆட்சியைத் சொன்றை நிறுவினர்ஜ1871 பெப்ரவ அசெம்பிளி, எவ்வாறிருந்தபோதி முடியரசு வாதிகளையும், மூன்றில் ஒ தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு வி வக தற்கு ஒரு சில குட்டி பூர்வு" இருந்தது:
పె_
 

கும், ரஷ்யாவுககும் இடையி தொடங்கின. 'போனப் பார்ட் எடுமென்றனர். அதற்கான முஸ் Fர்வதேசத் தொழிலாளர் சங்கத் ஜர்மன் யுத்தமொன்று மூளக் Dாக தொழிலாளர்களை எச்சரி மோதல் திடீரென்று வெடித்த ர், 1870 ஜூலை 29ந் திகதி அது ப்பாட்டைக்கோரி அறிக்கையொ ல் வரையப்பட்ட அறிக்கை யுத் மனியினதும் ஆட்சியாளர்களேக் ரஷ்யா அதன் கிழக்கு எல்லைக ஜர்மனி பாதுகாப்பு நிலைக்கு தன அது குறிப்பிட்ட அதே மாறக்கூடிய அபாயம் குறித்து கு எச்சரிக்கை விடுத்தது.
ாளர்கள் உயர்ந்த சர்வதேசியப் ஜெர்மனியில் லீய்ப்னெக்ட்டும், ராகப் பாராளுமன்றத்தில் வாக் னர். பிரமாண்டமான கூட்டங் ாளர்கள் 'பிரான்சு தொழிலா க்கரம் நீட்டப்பட்டமைக்காக ல் இதே போன்ற சர்வதேச ா தொழிலாளர்களோடு அவர் பத்தை' பிரதிக்ஞை செய்தனர். ருந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியி ரவலாக விநியோகிக்கப்பட்டன. -ஜெர்மன் தொழிலாளர் கூட் தப்பட்டன.
ஜெர்மன் படைகளால் யுத்தம் து. பிரெஞ்சுப் படைகள் ஒன்று ல்விகளைக்கண்டன. ஆறு வாரங் முடிந்தது. 1870 செப்டெம்பர் ார்ட் டும் அவரது படைகளும்
Fய்தி பாரிஸை எட்டியதும் மக் செப்டெம்பர் 4ந் திகதி அவர் தூக்கியெறிந்துவிட்டு குடியர ரி8ல் தெரிவுசெய்யப்பட்ட புதிய லும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ரு பங்கு குடியரசுவாதிகளையும், ாரங்கள் ருசிக்கும்படிச் செய்வ 7வாக்களையும் உட்படுத்தியதாய்
69.

Page 68
ஜெர்மன் ராணுவம் பாரி முற்றுகையிட்டுக் கொண்டிருந்த நன்கு ஆயுதந்தாங்கிய படைக ருந்ததாலும் பாரிஸ் பாட்ட போராட்ட உணர்வுகளே நன்கற தாக்குவதற்குத் தயங்கினர். பி கொண்ட தேசியக் காவற்படை பாரிஸ் துருப்புகள் 25 உறுப்பின வொன்றை பெப்ரவரி 15ல் ெ பட்ட பாரிஸை அது பெரிதும் புரட்சிவாத பாட்டாளி வர்க்க: யின் கையில் ஒப்படைத்துவிட கத்தின் சதிமுயற்சிக் கெதிராக ஜரூராயிருந்தது. பாரிஸை விட் பெப்ரவரி 26ந் திகதி போர் நிறு; திட்டது அரசு.
கலகக் குமுறல் கொண்ட
நோ க்கு ட ன் , தியர்ஸ் மார்ச் ஜெனரல் வின்ஸி தலைமையில்,
பீரங்கிகளைக் கைப்பற்றும் முயற். யிடப்பட்ட , பஞ்சத்தினுல் பாதி செயலில் குதிக்கும்வரை இத் தென்பட்டது. பெண்கள் முன் 6 சதகாதர உறவாடலாலும், தாக் தனர் பதினெரு மணியளவில் முறியடிக்கப்பட்டு நகரம் தொ சண்டையில் இரண்டு அரசாங்கத் டனர். ஹோட்டல் டி வில்லாலேய பறந்தது. தேசியக் காவற்படையி சாங்கமாகக் கடமை புரி ந் ஆளும் வர்க்கங்களின் தோல்விகளு மத்தியில். பொதுவிவகாரங்களை கைகளில் எடுத்துக் கொள்வதன்
தற்கான நேரம் வந்து விட்ட:ெ என மத்தியக் குழு பிரகடனஞ்
சர்வஜன ஆண்கள் வாக்குரி நிரூபண, நிர்வாக அமைப்பா உறுப்பினர்களும் விலக்கப்படக் ச பொது மாதிரியாக விளங்கியது. டினங்கள், கிராமங்களிலும் இ புரட்சித்திட்டம். யாவும் அவற்றி பிரதிநிதிகள் சபைக்கு அனுப்ப * கிராம்ப்புற உற்பத்தியாளர் கை சேர்ந்த மத்திய நரகங்களின் கொணர்ந்து தொழிலாளர்களிை உண்மையான பாதுகாவலர்களைத்
79.

ஸின் சுவர்களை யடைந்து நகரை தது. அதனுள் சுமார் 200,000 1ள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டி ாளி வ ர் க் க த் தி ன் புரட்சிப் $ந்ததாலும் பிஸ்மார்க் பாரிஸைத் ரதானமாகத் தொழிலாளர்களைக் டயால் பெரும்பாலும் அமைந்த ார்களைக் கொண்ட மத்தியக் குழு தரிவு செய்தன. முற்றுகையிடப் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது. த்துக்கு அஞ்சி நகரை ஜெர்மனி ஆவலாயிருந்த தியர்ஸ் அரசாங் தேசியக் காவற்படை விசேஷமாக டுக் கொடுப்பதற்குச் சம்மதித்து த்த ஒப்பந்தமொன்றில் கைச்சாத்
பாரிஸைச் சரணடையச் செய்யும் 18ந் திகதி தனது படைகளை தேசியக் காவற்படையின் 250 சியில் ஈடுபடுத்தினன். முற்றுகை ப்புற்ற பாரிஸ் வெகுண்டெழுந்து திட்டம் வெற்றியளிப்பதுபோல் னணி ஸ்தானம் வகிக்க, மக்கள் குதலாலும் முற்றுகையைத் தடுத் நியர்ஸின் படைகள் முற்றிலும். ழிலாளர் கைகளுக்குள் வந்தது தளகர்த்தர்கள் கொல்லப் பட் பின் மீது செங்கொடி கம்பீரமாய்ப் ன் மத்தியக்குழு இடைக்கால அர த து. "பாரிஸ் பாட்டாளிகள் ரக்கும், தேசத்துரோகங்களுக்கும் நடத்துவனத தங்கள் சொந்தக் மூலம் நிலைமையைச் சமாளிப்ப தன்பதை உணர்ந்து விட்டனர்." செய்தது.
மையின் அடிப்படை மீது சட்ட கக் கம்யூன் விளங்கியது. சகல கூடியவிதியின் கீழ் வந்தனர். பாரிஸ் பிரான்சின் சகல நகரங்கள், பட் த்தகைய கம்யூன்களை நிறுவுவதே ன்ெ பிரதிநிதிகளை பாரிஸில் தேசிய வேண்டியிருந்தது. இவ்வமைப்பு ள, அவர்களின் மாவட்டங்களைச்
புத்திரீதியான தலைமையின் கீழ் டயே, அவர்களது நலன்களின் த் தேடிக்கொடுத்தது' என மார்

Page 69
க்ஸ் கூறுகிறர். பாட்டாளி வர்க் சிப் பாத்திரத்தின் தெளிவான அ
கம்யூனின் அடிப்படைப் பல கட்சியொன்றின்மையும் திட்டெ தின் விளைவால் ஏற்பட்ட புரட முன்னேற்பாடற்றவைகளாயமை கிய மத்தியக் குழு 18ந் திகதியே னில் அன்றையதினம் பாரிஸிலிரு களைக் கைது செய்து பிற்போக்கு வர் ஸய்ல்ஸ் மீது அணிதிரண்டு தின் காரணமாக அரசாங்கச் சக் போயிருந்தன. சரியான தாக்கு, அவை அதைத் தாக்குப்பிடித்து தியர்ஸ் ஒப்புக்கொண்டான். எனி னர் கம்யூனுக்குப் பாதகமாக படைகளைப் புனரமைத்துக் கொ நேரம் வழங்கப்பட்டது.
ஏப்ரில் 19ல் கம்யூன் அதன் வெளியிட்டது. இது பூர்ஷ"வா ஜூ னுள் அமைந்திருந்தது. "குடியர பாட்டை, கம்யூனின் பூரண சுயா ளுக்கும் விஸ்தரிக்கப்படுவதை, இ உரிமைகள் உத்திரவாதம் செய்யட் யிலும், பிரஜையென்ற முறையிலு யிலும் ஒவ்வொரு பிரெஞ்சு மகனு யும் முழுமையாக வெளிப்படுத்து யது. அப்புறம் அது தேவையான துக் கூறியது. மேலும், 'பாரிஸி ஐக்கியம், சகல ஸ்தல முன்முய இஷ்டபூர்வமான இணைப்பாகும்; ளின் பாதுகாப்பு ஆகிய பொது தனிச்சக்திகளின் சுயேச்சையான
மார்க்ஸ், எங்கல்ஸின் நே கீழும், தலைமையின் கீழும் க ரூ ம், க ம் யூ னு க்கு, கள் யாவையும் வழங்கின. ப சாகத்துடன் செயல்பட்டனர். பு களுக்குப்பின் கூஜல்மானுக்கு எ தைய பாரிஸ் எழுச்சி-பழைய கள், விசர் நாய்களினுல் நசி ஜூன் கலகத்துக்குப் பின்னர் நிக சாதனையாகும்.' எனப்பறைந்தர் வாயிலை முற்றுகையிட்டனர்' எ பல்வேறு பிரிவுகள் கோஷ் கள் பிரான்சின் ஏனைய பகுதி
*、

கத்தின் தலைமைத்துவமான புரட் தங்கீகரிப்பாம்:
ஹீனங்கள் தொழிலாளர்களுக்குக் மான்றின்மையுமே போராட்டத் ட்சியும், அரசாங்கங்களும் யாவும் ந்தன். மக்களின் பெயரால் இயங் செய்திருக்க வேண்டியது யாதெ 3ந்த தியர்ஸ் அரசாங்கத் தலைவர் த அரசின் ஆசனமாக விளங்கிய சென்றிருக்க வேண்டும். கலகத் திகள் பெரிதும் நம்பிக்கையிழந்து தலொன்று நடத்தப்பட்டிருப்பின் நின்றிராது என்பதைக் பின்னர் னும், துரதிர்ஷ்டவசமாகப் அமையும் வகையில் அவர்களது ள்வதற்கு அவர்களுக்குப் போதிய
முதலாவது திட்ட அறிக்கையை ன் நாயகப் புரட்சியின் சட்டகத்தி சின் அங்கீகாரத்தை, உறுதிப் தீனம் பிரான்சின் சகல பகுதிக தனல் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் ப்படுவதை, மனிதன் என்ற முறை ம், உற்பத்தியாளன் என்ற முறை றும் அவனது ஆற்றலையும், திறனை வதை திட்ட்அறிக்கை கோரி சிவில் உரிமைகளை வரையறுத் ஞல் அவாவுறப்பிடும் அரசியல் பற்சிகளையும் சம்பந்தப்படுத்தும் நல்வாழ்வு, சுதந்திரம், மக்க க் குறிக்கோளுடன் எழும் சகல ஒத்துழைப்பாகும்.' -
ரடியான உற்சாக உந்துதலின் அகிலத்தின் பல்வேறு பகுதி சா த் தி ய ம | ன உ த வி ாரிஸில் அகில வாதிகள் உற் ரட்சி தொடங்கி மூன்று வாரங் “ழுதுகையில் மார்க்ஸ் தற்போ சமுதாயத்தின் ஓநாய்கள், பன்றி ஈக்கப்பட்டாலும் - பாரிஸில் ழ்ந்த நமது கட்சியின் மகத்தான ர். பாரிஸியர்கள் சுவர் கத்தின் ன்று அவர் பறையறைந்தார். டிகள் மத்தியில் டே தங் திகளிலிருந்து தனிமைப்பட்டமை
7,

Page 70
உட்படப் பல குறைபாடுகளைக்
வான திட்டமின்மை, உறுதியாக யொன்றின்மை முதலியனவும் ஆ யூனின் கழுத்தில் பாராங்கல் தது. மேலும், 72 நாட்கள் மற். வந்த உள்நாட்டு யுத்தமொன்றுக் யிருந்தது ஆயுளுடன் இருப்ப யிலும் கம்யூன் பல ஆக்க பூர்வ 26õ76) LDULITT கலங்கரை விள நோக்கி தொழிலாளர்களுக்கு வ பெயரை அழிக்கமுடியாதவாறு தற்கு இச்சாதனைகளேப் போது
அதன் பிாதான அரசியல் தி ராணுவத்துக்கு ஆதரவாக, நடை கலைத்தது; போலிஸிடமிருந்து எவ்லா அதிகாரிகளையும் தொகுதி யது; வருடாந்தம் 6, 000 பிராங் யது. நீதியரசர்களை நியமித்துக் பொதுக் கல்வியை நிறுவியது; சி டது.வெடொமே ஸ்தூபியை ராணு தெறிந்தது. பல பொருளாதார கொள்ளப்பட்டன-பேக்கரிகளில் டப்பட்டது; வேலைத்தளங்களில் ே விதிக்கும் முறை ரத்து செய்ய மூடப்பட்டன. மூடப்பட்ட தொ. கூட்டுறவுகளால் நடத்தப்படுவ, பெருந்தொகையினரான வேலைய பட்டது. தொழிலாளர் புள்ளிவிவ பட்டது. குடியிருப்புகளையும் பங் உதவி வழங்கியது. இப்ப னிகள் ய வுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டன. உ கொடியை குழு தனது கொடியா
ஏப்ரில் தொடக்க மளவில் உள். விட்டது. கம்யூனச் சேர்ந்தவர்கள் யில் முடிந்த சண்டையில், ஈடுபட மி ரு க த் த ன மா ன பொய்க கையாண்டு பிரான்சின் பெரும் பகு கெதிராக அணிதிரட்டினர். உதவுவதற்காக பிஸ்மார்க்கும் பிரெஞ்சு விவசாயிகளை விடுத ை:ெ துரும்புகள் பாரிஸில் புகுந்தன இ ஓ நாட்கள் நீடித்தன. பலத்த வாதிகள் வீதி, வீதியாகத் தாக்கு திகதி அவர்களது கடைசித் தாக்கு பெல்லேவில்லே அடக்கஸ்தலம், ம் டங்களில் முறியடிக்கப்பட்டது.
72.

கம்யூன் கொண்டிருந்தது. தெளி அமைக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி ரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை கம் , போல் தொங்கிக் கொண்டிருந் றுமே நீடித்த கம்யூன், உருவாகி கு முகம் கொடுக்க வேண்டியி தற்குப் போராடும் அதேவேளை பமான சாதனைகளைப் புரிந்தது. க்காக நின்று சோஷலிஸம் ழிகாட்டக் கூடிய வகையில் தன் சரித்திரத்தில் பதியச் செய்வ மானவையாய்த்தென்பட்டன.
நீர்மானங்களாக, கம்யூன் மக்கள் முறையிலிருந்த ராணுவத்தைக் அரசியல் அம்சங்களை நீக்கியது; திகட்குப் பொறுப்பாளிகளாக்கி குகளை உச்சகட்ட சம்பளமாக்கி கட்டுப்படுத்தியது, இலவசப் ரச்சேத யந்திரத்தைச் தீயிலிட் வவாதத்தின்சின்னமென பெயர் சமூக நடவடிக்கைகளும் மேற் இரவு நேர வேலை ஒழித்துக் கட் வலை கொள்வோன் அபராதம் ப்பட்டது. அடகுக் கடைகள் ழிற் கூடங்கள். தொழிலாளர் தற்காகக் கைப்பற்றப்பட்டன. 1ற்ருேருக்கு நிவாரணம் வழங்கப் ரப்பகுதி யொன்று அமைக்கப் கீடு செய்து கடன் காரர்களுக்கு பாவும் ஆழ்ந்த சர்வதேச உணர் லகப் புரட்சி இயக்கத்தின் செங் கக் கொண்டிருந்தது,
நாட்டு யுத்தம் மூளத் தொடங்கி
வீரஞ்செறிந்த,ஆணுல் தோல்வி ட்டனர் தியர் ஸ"சடைய சக்திகள் களையும், இருட்டடப்புகளையும் தியான விவசாயிகளை கம்யூனுக் வர்ஸ் ப்ல்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு யுத்தக் கைதிகளான 100,000 Fய்தான் மே 21 ல் 'வர் ஸய்ல்ஸ் இரத்தம் சிந்திய போராட்டம் சோதனைகளுக்கிடையே கம்யூன் ரப்பிடித்து நின்றனர். மே 28ம் நப்பிடிப்பும் பெரேலா ஷே ஸ் ற்றும் பல தொழிலாளர் மாவட் கம்யூன் நசுக்கப்பட்டது.

Page 71
ஐரோப்பாவின் பிற்போக்கு ந்த ச ங் க ா ரத் ைதயிட்டு க் வந்து குவிந்தன .மற்றைய நாடுகளி தெறிவதற்கான அடக்குமுறைகளை டன. குறிப்பாக பிரான்சில் ('பூர்வு ' வெகு நீண்ட காலத்துக்கு நாம் தீர்த்துக் கட்டிவிட்டோம்' என வெறிக்குள் ளன், தி யர்ஸ், அவனும் பாட்டாளி வர்க்கத்தை இரத்த
கூறினான். எனினும் இப் பூர்ஷ்வா. யாம். கம்யூன் நசுக்கப்பட்டு - போராளிகள் அனேகர் இன்னும் அல்ல தீவாந்திரவா சம் அனுபவித் பிரான்சில் புதியதொரு தொழிலா என்கிறார் வெனின்.
பாரிஸ் கம்யூன், அது இறுதி போதிலும், உலகத் தொழிலாளிவ யான புரட்சிவாகையாகும். அது ( லா வது - கீறலை உண்டுபண்ணியது. மாபெரும் ரஷ்யப் புரட்சி அதைத் துவத்தின் மதில்களில் பழுது திருத் சலை உண்டு பண்ண விருந்தது. அத யூன் ' 'பத்தொன்பதாம் . நூற்றாக வர்க்க இயக்கத்தின் மாபெரும் உத
பாரிஸ் கம்யூனின் வீழ்ச்சியை லம் பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடு தல்களுக்கு ஆளாகியது, கம்யூனின் தாபனத்தைப் பாதித்த உள் பிரக் களை விடவும் படுபயங்கரமாகவிரு பகூனிஸ்டுகளுக்கும் இடையே வெ இப்பிரச்சினை. சில வருடங்களில் க ஆயு ளொழிந்தது. முதலாவது .. டிருந்த வகையில் புதிய சகாப்தத்தி நிறைவேற்ற முடியவில்லை. இது சம்
வந்த இளம் இயக்கங்களது பிர தா. யிருந்தது. சர்வதேசத் தொழி லாள கண்டமான பகுதிகள் வலுமிக் மா. யொன்றை உரு வாக்கும் வகையில் யென்பதைக் காட்டியது. இதைக் ( ''முதலா வது அகிலம் அதன் வ கொண்டு, உலகின் சகல நாடு களி எல்லையற்றப் பெரும் வளர்ச்சியின் டுச் சொல்வதாயின், அதன் விஸ்த களின் அடிப்படையில் சோஷலிஸ் கட்சி உருவாக்கத்தின் சகாப்தத் நேர்ந்தது.''

ஆட்சியாளர்கள் பாரிஸில் நிகழ் க ளி த் து க் செ ய் தி க ள் லும் சோஷலிஸத்தைத் துடைத் -- அவர்கள் கட்டவிழ்த்து விட்
வாக்கள் திருப்தி யடைந்தனர், இப்போ து - சோஷலிஸத்தைத் அவர் களின் தலைவன், இரத்த அவனது தளபதிகளும் பாரிஸ் வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்தபின் க்காகங்கள் கரைந்தமை வீணே ஆறு வருடங்களின் பின், அ தன் வெஞ்சிறையில் வாடிக் கொண்டு, துக் கொண்டு இருக்கும்போது ளர் இயக்கம் மலர்ச்சியுற்றது ''
தியாகத் தூக்கியெறியப்பட்ட ர்க்கத்தின் முதலாவது உண்மை முதலாளித்துவ அமைப்பில் முத - அறை நூற்றாண்டின் பின்னர் 5 தொடர்ந்து உல்க. முதலாளித் த்த முடியாத மாபெரும் உடை ன் தவறுகள் யாவுடனும், கம் ண்டின் மாபெரும் பாட்டாளி ஈரண மாகும்'' என்றார் லெனின்.
த் தொடர்ந்து முதலாவது அகி களில் பெருகிவரும் துன் புறித் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அவ்விஸ் சினைகள் பொலிஸ் துன்புறுத்தல் ந்தன . மார்க்ஸிஸ்ட்டுகளுக்கும், டித்த சித்தாந்தப் போராட்டமே சர்வதேச தொழிலாளர் சங்கம் அகிலம் அது அமைக்கப்பட் ன் திட்டவட்டமான பணிகளை பந்தப்பட்ட நாடுகளில் வளர்ந்து (ன பணியாக் அமையவேண் டி
ர் சங்கத்தின் அனுபவம், நிர்க் 'ர்க்ஸிஸ்ட் சர்வதேச தலைமை ல் இன்னும் வளர்ச்சியுறவில்லை தறிப்பிட்டு லெனின் சொன்னார். ரலாற்றுப் பணியை முடித்துக் லும் தொழிலாளர் இயக்கத்தின் சகாப்த மொன்றுக்கு பெயரிட் ரிப்பின் தனித்த தேசிய ரா ஜ்யங் பாட்டாளி வர்க்க, வெகு ஜனக் எதுக்கு இடம் விட்டுக் கொடுக்க
73

Page 72
பிரதான முதலாளித்துவ ந ளர்களது எண்ணிக்கையில் பிர விளங்கியது. தொழிலாளி வர் குறிப்பாக வேலைத்திறன் வாய்ந் அற்ப முன்னேற்றத்தின் காலமா நாடுகளின், குறிப்பாக இங்கிலா, லாளிவர்க்கத் துரைத் தனத் தான கும் முயற்சிகளில் ஏற்கனவே இ தொழிலாளிகளது போராட்ட யும், ஸ்தம்பிக்கச் செய்தும் வந்,
இது தொழிலாளி GJ பூர் ஷ"வா பு ர ட் சி க ளி ன இருந்தபோதிலும், அதேவேளை டமைப்பிலும், கால நீட்சியிலு அநேகம் வேலைநிறுத்தங்களது க பி ரா ன் ஸ், ஜெ ர் ம னி, உண்மையாக விருந்தது. எனி அ மெ ரி க் கா வி ல் 1877 பொது ரயில் பாதை வே லை நி நடந்த வரலாற்று முக்கியத்து மணித்தியாள வேலை நிறுத்தத்து விருந்தது. மற்றும் பல வேலைநிறு தில் அதன் சகாப்த மாறுதலைக் துறைமுகத் தொழிலாளர் வேலை விலும், தொழிலாளர்கள் ஸ்தாட நிறுத்தஞ் செய்யவும் தலைப்பட்ட துள் (1881-86) அந்நாட்டில் 4 றன. இவற்றில் 80,000 தொ னர். இவை யாவும் வன்முறையா
இக்காலகட்டத்தில், இதற் பெற்றிருந்த நாடுகள் முழுவதிலு தும் விரிவடைந்தது. சம்பந்தப்ப களின் ஸ்தாபிதத்தாலும் இக்கா லாவது கட்சி ஜெர்மனியில் தொடர்ந்து சோஷலிஸ்க் கட்சிக லாந்தில், 1871ல்டென்மார்க்கில் ஐக்கிய அமெரிக்காவில், 1879ல் 1880ல் இங்கிலாந்தில் (குழு), ! நோர்வேயில், 1889 ல் ஆஸ்திரிய நாடுகளில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. ளின் திகதிகள் ஆஸ்திரேலியாவுட தும் இத்தாலியும் 1892, பல்கேரிய டீனு 1896ல் ஜப்பான் 1901ல் ஸேர் பிரேஸில் 1916ல் ஆரம்பகால சே முதலாவது அகிலத்தின் அt மிருந்தே பிறவியெடுத்தன. சர்வ
74.

ாடுகளில் இது வேதனத் தொழிலா மாண்ட அதிகரிப்பின் காலமாக க்கத்தின் வாழ்க்கை நிலைமைகளில் த தொழிலாளர்கள் விஷயத்தில், ாகவும் அது விளங்கியது. பிரதான ந்தின், பெரும் முதலாளிகள் தொழி ர அற்பச் சலுகைகளால் கெடுக் றங்கிவிட்டனர். இவ்வாறு அவர் ஒருமைப்பாட்டை பிளவு படுத்தி தனா. ܕܙܝܬܐ
ர்க்க எ மு ச் சி க ளி ன து ம் து ம் காலகட்டமFகஇைல்லாது அளவிலும், கட்டுப்பாட்டிலும், கட் ம் உதாரணம் காட்ட முடியாத ாலகட்டமாகவும் இருந்தது. இது பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளில் னும் வி சே ட ம க ஐக்கிய ல் அங்கு நடந்த தீவிரமான று த் த த் து ட ன் னு ம் 1886 ல் துவம் வாய்ந்த தேசிய எட்டு டனும் இதுவே உண்மை நிலையாக த்தங்கள் மத்தியில், இங்கிலாந் கொணர்ந்த 1889 ம் ஆண்டைய நிறுத்தம் இடம் பெற்றது. ரஷ்யா பன ரீதியாகத திரளவும், வே டனர். ஐந்தாண்டு கால கட்டத் 8 வேலைநிறுத்தங்கள் இடம் பெற் ழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்த க அடக்கி நசுக்கப்பட்டன,
கமைய, முதலாளித்துவம் வளர்ச்சி ரம் தொழிற்சங்க இயக்கம் பெரி ட்ட நாடுகளில் சோஷலிஸக் கட்சி ால கட்டம் குறிக்கப்பட்டது, முத 1869 ல் உருவாகியது. இதைத் 1ள். துரிதவேகத்தில் 1870ல் ஒல் , 1872ல் பொஹீமியாவில், 1876 ல் பிரான் ஸில், 1879 ல் ஸ்பெயினில் 883ல் ரஷ்யாவில் (குழு), 1887ல் T, சுவிட்சர்லாந்து, சுவீடன் ஆகிய பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட கட்சிக b பின்லாந்தும் 1890 ல், போலந் ா, ஹங்கேரி, சிலி 1893 ல் ஆர்ஜன் பியா 1903 ல் கனடா 1904 சீனு 1911 ாஷலிஸக் கட்சிகள் பெரும்பாலும் மைப்புகளிலும், கோஷ்டிகளிலு தேசத் தொழிலாளர் சங்கத்தின்

Page 73
காலகட்டத்தின்போதை விடவும் இப்புதிய சர்வதேச இயக்கத்தைத்
புதிய கட்சிகளில் அனேக அரசாங்கங்களினுல் பல்வேறு இவ்விஷயத்தில் ஜெர்மன் சமூகஈடிணைய ற்றதாகும். ஜெர்மன் ே ளப்பட்ட இரண்டு கொலைத் தா. (இதற்கும் சோஷலிஸ்ட்டுகளுக்கு வில்லை) சான் ஷலர் பிஸ்மார்க் எதிர்ப்புச் சட்ட்ங்களின் கீழ் கட் மூலம் அதை அழித்தொழிக்க லிருந்து 1890 இறுதிவரை சட்டவி இக்காலகட்டத்தின்போது சோஷ களும் தடைசெய்யப்பட்டன. பல சிறையில் தள்ளப்பட்டனர்; கட்சி பட்டன. தனது திட்டத்தின் ம லாளருக்குத் துணிக்கைகளாக எலு முறையொன்றுக்கு இணங்கினன். வெளிநாட்டில் நடத்தியது. ரகசிய தியது. பிஸ் மார்க்குடைய கொடு கிடை யிலும் கட்சி வளர்ந்தது. அ 493,000த்திலிருந்து 1890ல் 1,4 வெற்றிகள் பிஸ்மார்க்கை ராஜி சோஷலிஸ்ட்டுகளுக் கெதிரான த செய்தது. இம்மாபெரும் வெற்றி உற்சாகத்தையளித்தது. பிஸ்மார்க் டத்தையும் குறிப்பிட்டு எங்கல்வி நாம் கூலிகொடுப்பவர்களாயிருந் பணியை எமக்கு ஆற்றமுடியாது?
அ கி ல த் தை ப் புனர்-6 பிற்பகுதியிலும், எண்பதுக்களின் டும் பிரேரணைகள் கொண்டுவரப் எங்கல்ஸும் இம்முயற்சி பிஞ்சில் ல த் தை புதிய அடிப்படை நேரம் இறுதியாகக் கனிந்தது. பா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காங் கிர
இரண்டாவது " அ கி ல த் பாரிஸில் 1889 ஜூலை 14 ல், ம பஸ்டில் வீழ்ச்சியுற்ற 100வது ஆ போது ஆரம்பமாகிறது. ஜெர்ம6 பட்டு, பிரெஞ்சு மார்க்ஸிஸ்ட்டு: இக்கூட்டம் 20 நாடுகளைச் சேர்ந் டியது. இதில் நால்வர் அமெரிக் தொழிலாளர் வரலாற்றில், இதுே மாகும். பேருற்சாகத்தின் மத்தியி

அதிகமான நாடுகள் இவ்வாறு * தழுவின.
ம், தொழிற்சங்கங்களைப்போல் துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாகின. ஜனநாயகக் கட்சியின் அனுபவ கய்சருக் கெதிராக மேற்கொள் க்குதலைப் பயன்படுத் திக் கொண்டு ம் எதுவித சம்பந்தமும் இருக்க அபக்கியாதியான சோஷலிஸ் சியை சட்டவிரோதமாக்கியதன் முயன்ருன். 1878 அக்டோபரி ரோதக் காலகட்டம் நீடித்தது: லிஸ் ஸ்தாபன்ங்களும், கூட்டங் தலைவர்கள் நாடுகடத்தப்பட்டு, சிப் பத்திரிகைகள் தடைசெய்யப் று அம்சமாக பிஸ்மார்க் தொழி லும்புக்கூடான சமூகக் காப்புறுதி கட்சி அதன் சம்மேளனங்களை பமாகப் பத்திரிகைகளையும் நடத் ங்கோன்மை, தந்திரம் இவற்றுக் அதன் தேசிய வாக்குகள் 1878ல் 27,000மாக அதிகரித்தது. இவ் நாமா செய்ய நிர்ப்பந்திந்தடன், டையை அரசாங்கம் நீக்குமாறும் முழு சர்வதேச இயக்கத்துக்கும் கையும் அவனது பிற்போக்கு சட் ஸ் கூறிஞர்: "பழைய ஆசாமிக்கு தால் அவன் இதைவிட சிறந்த
ஸ்தாபிப்பதற்கு எழுபதுக்களின் முற்பகுதியிலும் மீண்டும் மீண் பட்டன. எனினும் மார்க்ஸ்" ம் பழுப்பதென நினைத்தனர். அகி மீது புனர்நிர்மாணிப்பதற்கான ரிஸில் 1889ல் நடந்த வரலாற்று ஸில் இயக்கம் கனியவிருந்தது,
தை ஸ்தாபித்த கா ங் கி ர ஸ் ாபெரும் பிரெஞ்சுப் புரட்சியில் ண்டு நிறைவுதின வைபவத்தின் ன் மார்க்ஸிஸ்ட்டுகளால் கூட்டப் களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட த 391 பிரதிநிதிகளை ஒன்று கூட் க்கர்கள். அந்நாள்வரை உவக்க்வே மாபெரும் சர்வதேசக் கூட்ட ல் காங்கிரஸ் நடந்தது. மண்ட
75

Page 74
பத்தின் கு று க் கே தொங் 1848 இனதும் 1871 மார்ச், ஏ ரா ல், பா பியூஃப். பிளான்கூய் பெயராலும், இரு உலகங்களைய வாழ்த்துக்கள்' என்ற சுலோகம்
காங்கிரஸ் நிறைவேற்றிய மானம் மே முதல்நாளை சர்வதே மாக ஸ்தாபித்தலாகும். பிரெஞ் பட்ட பிரேரணை, எட்டு மணித்தி மே 1ம் திகதி அமெரிக்கத் தொ தீர்மானித் திருந்த பொது விே மொழியப்பட்டதாகும், காங்கிர நாளை சட்டபூர்வ எட்டுமணி பாரிஸ் காங்கிரஸின் ஏனைய தீர் அரசாங்க அதிகார வட்டாரா எல்லா நகர்களிலும் உழைக்கும் தொரு தினத்தில் கோரிக்கை மாபெரும் சர்வதேச ஊர்வல பெ கின்றது. இதுபோன்றதொரு உ னவே அமெரிக்கத் தொழிலாளா லூயி மகாநாட்டிகள் போது 18 செய்துவிட்டபடியால் இத்தினம் தினமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தொழிலாளர் ஒவ்வொரு நாட்டி ஊர்வலத்தை ஏற்பாடுசெய்ய ே களில் இத்தீர்மானம் மீண்டும் ஒழுங்கான ஸ்தாபன மாய் நிறுவி ளரது மாபெரும் போராட்ட விடு
பின்னர் உலகத் தொழிலாள இரண்டாவது அகிலத்தில் கா: பவாதப் போக்கு இரண்டு பிரதா தது. அவற்றில் முதலாவதும் மி சங்கங்களின் இருந்த வேலைத் தி மத்தியிலும், தொழிலாளி வர்க்க வளர்க்கப்பட்டது. சம்பளச் ச வேலை கொள்வோர் தொழிலாளிவ தங்களைப் பிசுபிசுக்கச் செய்வதற் வைகளாக, பிளவுபட்டவைகளா உணர்வுக்கெதிராகப் போராடுவ லாளிவர்க்க அரசியல் நடவடிக்6 கும் பயன்படுத்தினர் வலதுசாரி ச ஆதாரம், தொழிலாளிகளது அரசி தாங்குவதன் மூலம், தொழிலாளி கர ராஜ்ய, தேசிய அரசாங்கப் リ புத்திஜீவிகள் மத்தியில் கா ண
76

கவிடப்பட்டிருந்த பதாககைளில் ப்ரல், மேயினதும் பாரிஸின் பெய வார்லின் உடைய பாரிஸின்
பும் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு
பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. -
மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கத் தீர் சத் தொழிலாளர் ஊர்வலத்தின சுப் பிரதிநிதியால் கொண்டுவரப் யாள வேலைநேரத்துக்காக 1890 ழிலாளர் சம்மேளனம் நடத்தத் 1லைநிறுத்தத்துக்கு ஆ த ர வா க "ஸ் தீாமானம் கூறியது: ‘'வேலை ந்தியாளமாகக் குறைப்பதற்கும், மானங்களை அமுல்படுத்து தற்கும் ங்களிடம் எல்லா நாடுகளிலும், தொழிலாளர்கள் குறிப்பிட்ட விடுக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் மான் ைற நடத்தற்குத் தீர்மானிக் ஊர்வலம் நடத்துவதற்கு ஏற்கெ * சம்மேளனம் 1888 செய்ன்ட் 90 மே 1ம் திகதியைத் தெரிவு சர்வதேச ஊர்வலத்துக்கான து. பல்வேறு நாடுகளையும் சேர்ந்த லும் நிலவும் நிலேமைகளுக் கேற்ப வேண்டும்." பின்னைய காங்கிரஸ் வலியுறுத் தப்பட்டது. மே தினம் 1ப்பட்டது. இவ்வாறு தொழிலா டுமுறை நாள் உதயமாகியது.
ர்க்கு பல இன்னல்களை விளைவித்த னப்பட்ட வலதுசாரி சந்தர்ப் ான ஆதாரங்களைக் கொண்டிருந் கவும் பயங்கரமானதும் தொழிற் திறன் வாய்ந்த தொழிலாளர்கள் த் துரைத்தனத்தார் மத்தியிலும் லுகைகளின் மூலம் இவர்களே பர்கத்துக்கெதிராக, வேலைநிறுத் கும், தொழிற்சங்கங்களைச் சிறிய ாக வைத்திருப்பதற்கும், வர்க்க தற்கும், சுதந்திரமான தொழி கைக் கெதிராகப் போராடுவதற் ந்தர்ப்பவாகத்தின் இரண்டாவது யல் ஸ்தாபனங்களுக்குத்-தலைமை களின் பிரதிநிதிகளாக, பல்வேறு பதவிகளை வகிப்பதன் மூலம் பெருவாரியான குட்டிபூர்ஷ"வா ப் ப ட் ட து: மு த லா ஸரி

Page 75
க ளு க் கு ம் குட்டி பூர்ஷ முக்கியமான மென்மையான தொழிலாளர் கொள்கையை மா பாடுபட்டனர். பொது வாக,
ஆயுளின்போது - இவ்விரண்டு சுதந்திரமாக இணைந்துச் செய் சந்தர்ப்பவாதிகள் பிரதானமா அல்ல- தொழிற்சங்கங்களில் இய ஜீவிகள் பெரும்பாலும் அரசியல் கோஷ்டிகளும், தொழிலாளர் ( தொழிலாளிவர்க்க நலன்களை முற்றிலும் அடிமைப்படுத்த முய
இக்கால கட்டத்தின் போதுஒப்பு நோக்காகக் கூறுவதாயின் ஒ ளுமே இடம் பெற்ற காலம்; ஸ்தி பொன்று காணப்பட்ட காலம். ! பெரும்பாலும் சீரமைப்புப் பணிய ஸக் கட்சிகளை உருவாக்குவதில், 6 ஸ்தாபனங்களை அமைப்பதில், ெ தவிர, ஒப்பு நோக்கலாகக் கூறுவ ட்டத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் .ெ வாத' வலதுசாரி தலைவர்களது றாட ஜோலியுடன் ஸ்தம்பித்துட்ட
முதலாளித்துவ உலகமெங்கி ஒடுக்குமுறை ஆகிய நிலைமைகளில் தசாப்தங்களில் யந்திரங்களினாலும் உபாயங்களினாலும் ஏற்பட்ட பிர கம் தொழிலாளர்களது வாழ்க்கை அதிக அர்த்தமுள்ளதாகக் காணப் கள் உற்பத்திச் சொந்தக்காரர்கள் தக் காரர்களதும் கஜாவினால் போ
உற்பத்தித் தொழில் நிலையங்க நி லை மை க ளி ல் தொ ழி ல் வியாதி, வயோதிபம் இவற்றுக் கெ கொண்டிருந்தனர்; அல்லது நிதி | வாக்களிக்கும் உரிமை (பெண்களு. பட பல அடிப்படை அரசியல் உ பட்டன. சமூக-ஜன நாயகத்தில் இவ்வுடனடியான த் தீமைகள் மீது னும் இவற்றைப் பிரசவித் த முத வதற்கு அவர்கள் மறுத்து விட்டன அகிலத்தின் சீர்குலைவுக்கு இட்டுச் !
இரண்டாவது அ கி ல த் தி விலை கொடுத்து பெறப்பட்டன!

"வா வ ர் க் க த் து க் கு ம் சீர்திருத்தத் தி ட் ட மா க த் ற்றுவதற்கு அவர்கள் அயராது இரண்டாவது அ கி ல த் தி ன்
சந்தர்ப்பவாதப் போக்குகளும், ல்பட்டன. தொழிலாளி வர்க்க க- எனினும் பிரத்தியேகமாக ங்கினர்: குட்டிபூர் ஷ வா புத்தி துறையில் இயங்கினர். இரண்டு மேற் கு டியில் வேரடித் திரு ந்தன்; - முதலாளி வர்க்க நலன்களுக்கு
ன்றன.
அதாவது 1914க்கு முன்னர் - ரு சில யுத்தங்களும், புரட்சிக ரமான முதலாளித்துவ அமைப் இதன் விளைவாக சர்வதேசியம் பில், கல்விப் பணியில், சோஷலி தாழிற் சங்கங்களை, கூட்டுறவு பாதுவான சூழலில், ரஷ்யாவில் தாயின் மிதமான வர்க்கப் போரா காண்டது அதன் '' நடை முறை -பிரத்தியேகமான அக்கரை அன் -து.
லும் தொழிலாளர்கள், வறுமை 5 அவலமுற்று வாடினர். முந்திய D, வளர்ச்சியுற்ற முதலாளித்து வ மாண்டமான உற்பத்திப் பெருக் - நிலையை சிறக்கச் செய்வதில் படவில்லை. பிரதான பலாபலன் தும், தேசிய வளங்களின் சொந் Tய்ச் சேர்ந்தன.
களில் தொழிலாளர் கொடூரமான - புரிந்தனர். வேலையின்மை, திராக அற்ப நிதி பாது காப்பினைக் பாதுகாப்பு பெற்றிருக்க வில்லை . க்கு அடிக்கடி ஆண்களுக்கு) உட் உரிமைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப் ன் சந்தர்ப்பவாதத் தலைவர்கள் 5 அக்கரை செலுத்தினர். எனி லாளித்துவ அமைப்பைத் தாக்கு சர். இத்தவறுதலே இரண்டாவது
சென்றது.
ன் சா தனை கள், கடிமையான குறிப்பிட்டு சொல்வ தாயின்

Page 76
மார்க்ஸிஸக் கொள்கைகள் கை குறிக்கோள்களை வென்றெடுப்ப இறுதி இலக்கை அலட்சியம் யெ
நூற்ருண்டின் திருப்பத்தில் பொதுவான போக்கு நிச்சியமாக கியதாகவும் வலதுசாரி சந்தர்ப்பவ இருந்தது. இரண்டாவது அ சி ல ர்த்து இடதுசாரியிடமிருந்து வலு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுல் ஏகா: டத்தின் 'செழிப்பு' ஏற்படுத்திய களுக்கு இரண்டாவது அகிலத் கள் பலியா கிக் கொண்டிருந்தன. ருந்தது; அதன் தலைவர் லெனிஞ நாயகத் தொழிலாளர் கட்சி பிர எதிர்ப்பு சக்தியாக இரண்டாவது
இக்காலகட்டத்தில் லெனின் குத் தலைமை தாங்கினர். இரவி யிலிருந்த போலி சோஷலிஸ் "வா விடுவதில் வெற்றிகண்டு விட்டதா கல்ஸின் மா பெரும் கொள்கைகளு மட்டுமல்லாமல், மார்க்ஸிஸத்,ை கொடுமுடிகளைத் தொடும் வகையி புதிய ஏகாதிபத்தியக் கட்டத்தில் ெ ஏற்ப அதை வளர்த்தெடுத்தார் ெ
யுத்தம், இரண்டாவது அ துக்கான நிலையை எடுக்கும் உன்ன தொழிலாளர் நலன்கள் இத்தேை ஸக் கட்சிகள் யுத்தத்துக் கெதிரா அதற்காக ஆட்களும் பணமும் வழி கும்; எல்லாவற்றையும் விடப் பிர டானப் பொருளாதார அரசியற் தெழச் செய்வதற்காக உபயோகித் ஆட்சியை ஒழித்துக்கட்டுவதைத் யம் திரும்பத் திரும்பப் பிரகடன னச் சோதனையின் நேரம் வந்த தின் பெரும்பகுதியினர் இப்புனித முற்றுகப் புறக்கணித்ததுடன், தெ வேண்டிய புனிதக் கடமைக்கு :ெ மிழைத்தன. தேசிய பூர்ஷ"வாக்கை "தந்தையர் நாட்டின் பாதுகாப்பு ளின் சுலோகத்தை முழக்கிக் கொ யக் கசாப்புக்கு இட்டுச் சென்றன பிரதானமாகக் காணப்பட்ட ரஷ்ய இரண்டு நாடுகளில் மட்டுமே உ கொண்ட நாடுகளின் சோஷலிஸ்க் உறுதியாய் நின்றன.
78

கழுவப்பட்டன; உடனடியான தில், தலைமை சோஷலிஸத்தின் 'ய்துவிட்டது.
இரண்டாவது அகிலத்தின் மார்க்ஸிஸத்தை விட்டுத் தூரவில ாதத்தை நோக்கி செல்வதாகவும் த் தி ன் திரிபுவாதத்தை யெதி வான எதிர்ப்பு வளர்ந்தபோதும் திபத்தியம் மேலோங்கிய காலகட் குட்டிபூர்ஷாவா கானல் மயக்க தின் பிரதான் அரசியல் கட்சி எதிர்ப்பின் கேந்திரம் ரஷ்யாவிலி க விருந்தார். ரஷ்ய சமூக ஜன தான மார்க்ஸிஸ்ட் திரிபுவாத
அகிலத்தில் விளங்கியது. மார்க்ஸிஸத்தின் மறுமலர்ச்சிக் ண்டாவது அகிலத்தின் தலைமை திகள் ஒரேயடியாகப் புதைத் து ாக நினைத்திருந்த மார்க்ஸ் ஏங் க்குப் புனர் ஜீவன் வழங்கியது @ முன்பைவிட மிக உயர்ந்த ல், முதலாளித்துவ அமைப்பின் தொழிலாளர்களது தேவைகளுக்கு
லனின் ,
அகிலத்தின் மீது, சமாதானத் எதப் பொறுப்பைச் சுமத்தியது. வயை வலியுறுத்தியது. சோஷலி கப் போராடுவதுமட்டுமல்லர்து ழங்குவதையெதிர்த்து வாக்களிக் தானமாக, "யுத்தத்தால் உண் பிரச்சினைகளை ம்க்களைக் கிளர்ந் து அதன் மூலம் முதலாளிவர்க்க துரிதப்படுத்தும்" என சர்வதேசி
ஞ் செய்தது, ஆனல் கடுமையா
போது இரண்ட்ாவது அகிலத் ப் பிரதிக்ஞைகள் யாவையும் ாழிலாளி வர்க்கத்துக்குக் காற்ற வட்கமற்ற முறையில் துரோக ளத் துரோகத்தனமாக பின்பற்றி என்ற ஏகாதிபத்திய வாதிக ண்டு_தமது மக்களை ஏகாதிபத்தி ‘ர். போல்ஷவிக்குச் செல்வாக்கு ா, ஸெர்பியா, ஆகிய இரண்டே -ண்மையில் போர் சன்னத்தம் கட்சிகள் யுத்தத்துக்கு ஏதிகார

Page 77
இது சம்பந்தமாக அபிப்பிாய கூறினர்: “19ம் நூற்றண் டின் இறு எத்தகையதெனில், அவை சந்தர் அமைப்பு வழங்கிய கட்டபூர்வமான யோகிப்பதை விட்டுவிட்டு சட்டவ. வர்க்கத்தில் துரைத்தனவாத, பிர உருவாக்கியது; அனேக குட் டி பூர்வ லிஸ்- ஜனநாயகக் கட்சிகளின் அ அது சந்தர்ப்பவாதத்தை சமூக கு! யது; அது பூர்ஷ" வாக்களோடு சந்த உறவைப் பரகசியமாக்கியது.”*
யுத்தத்தில் சந்தர்ந்ப்பவாதிக டாவது அகிலத்தை ஸ்தாபன ரி கவும் பிளவுபடுத்தியது. அனேகம் ( பட்டன; இரண்டு போர்ச்சன்னத் கத்திமுனையிலிருந்த மத்திய சக்திக பில்லாத நாடுகளைச் சேர்ந்த கட்சி சேராத ரஷ்யக் கட்சி ஆதியனவே
வலது, இடது, மத்திய ஆகிய6 பிரிவினை இரண்டாவது அகிகத்தி மாக இருந்து வந்ததோடு, இது ய டைந்து, விசேடமாகப் போராட்ட ப்பு திட்ட வட்டமான வடிவம் திட்டவட்டமான சர்வதேச ஸ்தா புனருத்தாரணம் பெற்ற வலது மத்தியப்போக்கினர் இரண்டரை மூன்ரு வது உகிலம். வலதுசாரி ரிபி தானமும், ஏகாதிபத்தியத்துக்கு முழு மத்தியப்பிரிவு பூர்வு சவா சமாதா இடதுசாரி, முன்னைய தீர்மானங்க வெகுஜன யுத்த எதிர்ப்புணர்வை போராட்டமாக மாற்ற முயன்றது

ம் வெளியிடுகையில் லெனின் தியில் புறவயமான நிலைமைகள் ப்பவாதத்துக்கு வலுவூட்டின. பூர்ஷ" வாசந்தர்ப்பங்களை உப Nபாடாக மாற்றின; தொழிலாளி புத்துவவாத மென் படலத்தை "வா ' வழிபயணிகளை' சோஷ புணிகளுக்குக் கவர்ந்திழுத்தன; றுகிய தேசியவாதமாக மாற்றி ர்ப்பவாதிகளுக்கிருந்த இரகசிய
ள் இழைத்த துரோகம் இரண் தியாகவும், சித்தாந்த ரீதியா பொது கட்சிக் கோஷ்டிகள் ஏற் தமான முகாம்களைச் சேர்ந்த, 1ள், நேச சக்திகள்; பக்கச் சார் சிகள் மற்றைய பட்டியல்களில் அவை .
வற்றுக்கிடையிலான சித்தாந்தப் 1ல் எப்பொழுதுமே ஓர் அம் F புத்தத்தினல் பெரிதும் தீவிர 10 -ம் நீண்டபோது அதன் எதிர் பெறத் தொடங்கியது. மூன்று பனங்களாக வடிவம் பெற்றன சாரி இரண்டாவது அகிலம்; சர்வதேசியம்; கம்யூனிஸ்டுகள் வின் கொள்கை வர்க்கச் சமா மையான ஆதரவுமாகவிந்ருதது, னத்தை நாடியது. அதேவேளே எளின் உணர்வுடன் செயல்பட்டு சோஷலிஸத்துக்கான புரட்சிப்
79.

Page 78
கம்யூனிஸ்
கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் எ வது அகிலத்தித்தின் ஆரம்ப கோஷ்டியின் அத்திவாரம் வரை துகளுடன் யுத்தத்துக்கு முந்திய பிரதான எழுத்துகள் அதன் பு களாக அமைந்தன. 1905லும் ! சிகளில் ரஷ்ய தொழிலானிவ மையில் அதன் பாரம்பர்யத்தை திய இரண்டாவது அகிலத் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இடது ஆரம்ப சர்வதேச வெளிப்பாட் போக்கு, முதலாவது உலக եւ 5 பின்னர் வரை குறிப்பாக, இவ்ெ சந்தர்ப்பவாத சமூக ஜனநாயக கப்படும் வரை, உண்மையில் ଦ୍ର ()
அக்டோபர் புரட்சி சர்வ:ே மாற்றியமைத்து, கம்யூனிஸ்ட் குப் புதிய, சாதகமான நிலைமை தைச் சோஷலிஸப் புனர் நிர்மான னிஸ் கருத்துகளுக்கு நடைமுறை இக்கருத்துகளின் உண்மையை அ படுத்தும் சக்தியை நடைமுறைய மனித வரலாற்றில் நிகழ்ந்த முத தின் மீது புரட்சிவாதக் கோட்ப ஜனநாயகத்தின் மீது லெனினிஸ வரவாற்றின் முன்னணி ஸ்தான னேறியது. உலகப் புரட்சிப் ே வகித்தனர். அக்டோபர் புரட்சி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த வளர்ச்ஓ கோ ஷ்டிகள் புரட்சியோடையில்
80

V
ட் அகிலம்
ன்றும் அழைக்கப்படும் மூன்ரு வேர்கள், ரஷ்ய போர்ஷவிக் ச் செல்கின்றன. மார்ஸின் எழுத் கட்டத்தில் லெனின் எழுதிய "ட்சி சித்தாந்தத்தின் அடித்தளங் 17லும் நடந்த மாபெரும் புரட் ர்க்கத்தின் போராட்டங்கள் உண் ச் சேர்ந்தவை. யுத்தத்துக்கு முந் தில், லெனினுல் சுறுசுறுப்புடன் சாரியின் தலையெடுப்பு அதன் டாகும். எனினும் இப்புரட்சிப் தத்துக்கும், ரஷ்யப் புரட்சிக்கும் பரலாற்றுப் போராட்டங்களுக்கு த் தலைவர் வளால் துரோகமிழைக் சர்வதேச இயக்கமாக மாற
தச நிலைமையைப் பாரதூரமாக அகிலத்தின் ஸ்தாபிதத்துக் களை உருவாக்கியது. சமுதாயத் னம் செய்யவும் மார்க்ஸிஸ்-லெனி வலுவூட்டுவதற்கும், இறுதியாக வற்றின் மாபெரும் புரட்சி மயப் 'தார்த்தமாக்கிக் காட்டுவதற்கும் ல் புரட்சியிது. சீர்திருந்த வாதத் ாடு ஈட்டிய வெற்றியிது. சமூக ம் ஈட்டிய வெற்றியிது. உலக த்துக்கு அக்டோபர் புரட்சி முன் க்கில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தலைமை பின் தாக்கத்தினுல் தொழிலாளர் படைந்த அதிகமதிகம் அரசியல் சங்கமித்து, லெனினிஸத்தின்

Page 79
அடிப்படையில் சித்தாந்த ரீதி ஐக்கிய முற்றன. தொழிலாளர் தலை இயக்கத்தினுள்ளும் லெனி நிறுவப்பட்டது.
மார்ச் 4, 1919 ல் ஸ்தாபி ஐக்கியத்தையும், இணக்கப்பாட் றுக்கு மார்க்ஸிஸ்-லெனினிஸ் பாடு, உயர்ந்த கொள்கைகள் யூட்டி சுமார் கால் நூற்றண்டு தற்கால கம்யூனிஸ் இயக்கத்தை ஸ்ட் அகிலமும், 9Jg5GöT LU காலத்தின் மிகவும் முக்கியமான தியில் நின்று, அவற்றில் மிகவு துள்ளன. பூர்வு" வாக்களுக்கு வர்க்கத்தை அணிதிரட்டவும் ப வதற்கு, சோஷலிஸத்தின் வெ போராடிவந்துள்ளன.
முதலாளித்துவத்தின் பெ இரண்டு அமைப்புகளாக-முதலி பிளவுற்ற நிலைமையில், அத்துட நிலைமைகளில் பாட்டாளி வர்க் மாக வளர்ச்சியுறுவதன் இயற் நிலைமையில், LIT LILIT Gil Gurie பிரிவுகளின் புரட்சிவாத மு பரஸ்பர உறவினதும் பரஸ்பர ழான வடிவங்களைக் கண்டுபிடிட பின் வெளிப்பாடாகவும் கம்யூ தது. 'பல்வேறு நாட்டு உழை டிய விடுதலைக்கான தமது ச ருக்கொருவர் உறுதியான ஆத தரத்துவப் பிணைப்பின் НД0 கிடக்கும் முயற்சிகளது பொதுவ என்ற அர்த்தத்தில் மார்க்ஸ் ே ஸ்ட்டுகள் எபபொழுதுமே நிலை
உலகத் பாட்டாளி வர்க்க அக்டோபர் புரட்சி, முதலான கூர்மை பெறல், உழைப்புக்கும் திபத்திய நாடுகளுக்கும் காலணி மக்களுக்குமிடையே வளர்ந்துவ உலகப் புரட்சிவாத நெருக லாளிவர்க்கம் புரட்சியின் சகா தின் சக்தி மிகு எழுச்சியின் மீது நேரடியான தாக்குதலின், மாற்றத்தின் சகாப்தம் தொ தொழிலாளிவர்க்கத்தினது தே
 

பாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் இயக்கத்தினுள்ளும் தேசிய விடு னிஸம் ஒரு சித்தாந்த சக்தியாக
க்கப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளது உடையும் வளர்த்தெடுத்து, அவற் சித்தாந்தம், சர்வதேச ஒருமைப்
இவற்றின் உணர்வோடு கல்வி காலம் தான் தலைமை தாங்கிய தக் தொடக்கி வைத்தது. கம்யூனி குதிகளும் எப்பொழுதுமே தம் சகல போராட்டங்களுக்கும். மத் ம் உற்சாகமாகப் பங்குபற்றி வந்
எதிராக, போராட பாட்டாளி ாட்டாளி வர்க்க ஆட்சியை நிறுவு ற்றிக்குப் போராடுவதற்கும் அவை
ாது நெருக்கடி சூழலில், உலகம் 0ாளித்துவம், சோஷலிஸம்- எனப் ன் அவற்றுக்கிடையிலான சவால் கப் போராட்டம் சர்வதேச மய கையான வெளிப்பாடாக, புதிய க்கத்தின் வெவ்வேறு தேசியப் ன்னணிப் படைகளின் மத்தியில் உதவியினதும் மிகவும் தாக்க ப்பதற்கான வரலாற்றுத் தேவை பூனிஸ்ட் அகிலம் பிறவியெடுத் }ப்பாளிமக்களிடையே நிலவவேண் கல போராட்டங்களிலும் ஒருவ ரவு வழங்கி நிற்கவேண்டிய சகோ க்கணிப்பு, அவர்களின் சிதரிக் ானதட்டழிவினுல்தண்டனையுறும்" மொழிந்த வார்த்தைகளை கம்யூனி எ வில் வவத்திருந்தனர்.
$ப் புரட்சிக்கு இட்டுச் சென்ற ரித்துவத்தின் பொது நெருக்கடி மூலதனத்துக்கும் இடையே ஏகா களை அரை காலனிகளையும் சேர்ந்த ந்த முரண்பாடுகள்--இவையாவும் கேடியை ஆழப்படுத்தின. பாட் ப்தம், தேசிய விடுதலை இயக்கத் சகாப்தம், முதலாளித்துவத்தின்
சோஷலிஸத்துக்கான மனிதகுல டங்கியது. இந்நிலைமைகளுரின் கீழ், சியப் பிரிவுகளுக்கிடையே சர்வ
8.

Page 80
தேச ஒருமைப்பாடு, அவற்றின் ( நெருங்கிய தொடர்பு, L6 עוh) L4 תענ தேச மூலதனத்துக்கு எதிரான வர்க்க முயற்சியின் ஒன்றிணைப்பு வாறு முக்கியத்துவம் பெற்றன.
இவ்வரலாற்றுச் சூழ்நில்ைகள் னுள்ளும், சர்வதேச மட்டத்திலும் மையான தொழிலாளிவர்க்க ஸ்த அதிகரித்தன.
கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் தி தொரு புதுவகையான ஸ்தாபனம வாத இயக்கத்தின் சிறந்த பார திக் கொண்டு, அவற்றை வளர்த் றுக்கு புதியதொரு சீரமைப்பு வட சர்வதேசம் பற்றிய லெனினின் 1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகக் கம்யூனிஸ் இயக்கத்தின் வரலாற்றில் இடம்பெற்று விட்ட த்தின் அமைப்பாளராவார். அத அவர் அதன் தலைவாராக விளங்கிஞ கத்தின் முதலாவது உண்மையான காலனி, அரை காலனி நாடுகளான கிழக்கு, ஆபிரிக்கா லத்தீன் அமெரி வர்க்கத்தை அது உள்ளட்க்கியிருந்த
- தொழிலாளர் சகோதரத்துவத் புனரமைத்து ஐக்கியப்படுத்தும் பல சக்தியாற்றலோடும், தெள்ளிய நே கிச் சென்ற, ஒடுகாலி தலைவர்கள் ை கொள்கை அத்தளங்களை தொழி காக அவர்பெரிதும் பாடுபட்டா தமைச் சுற்றித் திரட்டினர். அவை த்துகளை ஏற்றுக்கொண்ட்தோடு ே சர்வதேசியத்தின் கருவாகஅமைந்தச அமைத்தார்.
லெனின் கம்யூனிஸ்ட் அகில, அடித்தளங்களை யமைத்து, கம்யூனி தியத்தினதும் முதலாளித்துவத்திலி வதினதும் சகாப்தமான புதிய வரல வளர்ச்சிக்கு விசித்திரமாகப்பட்ட வி வூட்டி, அச்சகாப்தத்தில் புரட்சிப் புறவயமான நிலைமைகளையும் அகவய காட்டிஞர்.
உலகப் பாட்டாளி வர்க்கத்தில் வருமான அவர் கட்சியின் மார்க்வி
9红

முன்னணிப்படைகள் மத்தியில் உதவி, பொது எதிரிக்கு-சர்வ போராட்டத்தில் தொழிலாளி யாவும் முன்னென்று மில்லாத
யாவும், தேசியச் சட்டகத்தி குணம்சத்தில் புத்தம்புதிய உண் ாபன பொன்றின் தேவையை
معمہ
ட்டவட்டமாய் அத்தகைய ாகும். அது உலகப்டபுரட்சி ம்பர்யங்களைத் தன் வயப்படுத் து செழுமைப்படுத்தி, அவற் டிவம் நல்கியது. கம்யூனிஸ்ட்
உரையொன்று அனுபந்தம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தலைவராக
லெனின் கம்யூனிஸ்ட் அகில ன் ஆரம்ப வருடங்களின் போது றர்: இதுவே பாட்டலாளிவர்க் உலக அமைப்பாகும். மாபெரும் ா இந்தியா, சீனு, மத்தியக் ரிக்கா ஆகியவற்றின் பட்டாளி து .
தின் சர்வசதேச பிணைப்பைப் Eயை லெனின் தமக்கேயுரிய ாக்கோடும் சமாளித்தார். வில ககழுவிய மார்க்ஸிய சித்தாந்த லாளர் இயக்கத்துக்கு மீட்பத ர், இடதுசாரிக் கோஷ்டிகளைத் படிப்படியாக அவரது கரு பால்ஷ்விக்குகளுடன் சேர்ந்து, *வதேசகம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தை
த்தின் சித்தாந்த கொள்கை ஸ்ட் கட்சிகளுக்கு, ஏகாதிபத் ருந்து சோஷலிஸத்துக்கு மாறு ாற்றுச் சகாப்தத்தில சமுதாய பிசேட அம்சங்கள் பற்றிய அறி போராட்டத்தின் தெளிவான மான நிலைமைகளையும் விளக்கிக்
* மாபெரும் ஆசானும், தலை ஸக் கோட்பாட்டை, ரஷ்யா

Page 81
விலும் உலகம் முழுவதிலும் நிகழ் அனுபவத்தால் செழுமைப் படுத்தி தாக இக்கோட்பாட்டை அவர் 6 யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் அமைப்ட வகுத்தெடுத்தார். இக்கொள்கை வன: கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளது ஐக்கியத்தையும் உறுதிப்படுத்து அவற்றின் நடவடிக்கையின் முயற் ஆகக் கூடுதலான வளர்ச்சி, கம்யூ புரக்ஞை பின் மீது, மக்களின் நெருக்க முற்று, லெனின் வார்த் எ மக்களிள் பரந்த கூட்டத்தோடு,முதி தொழிலாளர் அல்லாத மக்களோடு யின் ஆற்றல் மீது அமைந்தகடுகை சட்டகத்தினுள் தனது நடவடிக்ை புரட்சிப் போராட்டத்தின் குறிக் யூனிஸ் இயக்கத்தினதும் விதிப் டே ஏற்பதில், சர்வதேசத் தொழிலா சர்வ தேசிய வாதம்; குறிப்பிட்ட யான தாக்கமுள்ள வடிவங்களில்
நடைமுறைப்பிரயோகம்.
தெனினல் வரையறுத் அரசியல், அமைப்புக் (деп
னிஸ்ட் இயக்கத்தில் அது தனது ( கரமாக வகிக்க உதவியதோடு, அத யும், அரசியல் சாமர்த்தியத்தையு கள் எங்கிலும் பரவியதோடு சச அடிப்படை முக்கியத்துவ மொன்
உலகக் கயூனிஸ் இயக்கத்தின் உபாயங்களுக்கும் கொள்கை லெனின் அமைத்தார். இ தி ர் மா னி ப் ப த ஹ் கு ம், உட அவர் பல்வேறு நாடுகளில் நி6 கொண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக் போராட்டத்தின் மாறுதல் கட் நிலைமைகளின் தோற்றங்ககும் மாற்ற வேண்டியதன் தேவை தே னிஸ்ட் அகிலத்தின் வெகு மு தெடுப்பதில் லெனின் ஆர்வமான
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளது ெ உபாயங்கள் இவற்றை வரைந் யின் பின் வரும் அம்சங்கள் கம் வம் வாய்ந்தவை: -
(அ) சோஷலிஸ்ப் புரட்சிவெ யத்தை முதலாளித்துவத்தின் ஆ கட்டமாக நுனுகி ஆராய்ந்து பூர
 

ந்த புரட்சிப் போராட்டங்களின் நிஞர். சகாப்தத்துக்கு இசைவான ஸ்தூலமாய் அமைத்ததோடு, கம் பு ரீதியான கொள்கைகளையும் களின் மிகப்பிரதான அம்சங்களா சித்த ஐக்கியத்தையும், செயல்1ம் ஜனநாயகமையப்படுத்துதல்; சி பின் சுயமாகத் தங்கியிருத்தலின் னிட்டுகள் மத்தியில் காணப்படும்
நலன்களை வெளிப்படுத்துவதில் தைகளில் சொல்வதாயின், உழைக் நன்முதலாகபாட்டாளி மக்களோடு ம் சங்கமிப்பதில் முன்னணிப்படை யான கட்சிக்கட்டுப்பாடு; தேசியச் ககளின் வெற்றியை எய்துவதில், கோள்களை எய்துவதில், முழு கம் பாக்கின் வரலாற்றுப் பொறுப்பை ளி வர்க்கக் கட்டுப்பாடு உப்பட ட நிலைமைகளில் மிகவும் தகுதி புரட்சிவாதப் பரஸ்பர உதவியின்
தெடுக்கப்பட்ட கமின்டர்னின் "ள்கைகள் சர்வதேசக் கம்யூ முன்னணிப் பாத்திரத்தை வெற்றி தன் புரட்சிப் போராட்ட ஆற்றலை ம் உறுதிப்படுத்தின. இக்கொள்கை 5ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் றைப் பெற்றுத் கொடுத்தது. எ தந்திரோபாயங்களுக்கும் போர் நவடமுறை அடித்தளங்களை த் த ந் தி ரோ பா ய த் தை பாயங்களை வகுத்தெடுப்பதற்கும் லவும் வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கு ஒழுங்கு முறையை வழங்கினர்; உங்களுக்கும், புதிய வரலாற்று ஏற்ப அரசியல் மார்க்கத்தை வையை அவர் காட்டினுர், கம்யூ மக்கியத் தீர்மானங்களை வரைந்
பங்கு வகித்தார். காள்கை, தந்திரோபாயம், போர் தெடுப்பதில் லெனினது போதனை டெர்னுக்கு மிகவும் முக்கியத்து
டிக்கும், தருவாய் ஏகாதிபத்தி கவும் உயர்ந்த கட்டம்ாக, இறுதிக் ணமாகப் பகுப்பாய்வு செய்தது;
88

Page 82
(ஆ) புதிய சகாப்தத்தின் மு முதலாளித்துவத்துக்கும் சோஷலி ட்டத்தினதும் முதலாளித்துவத்தி தன்மையானதும் நிகழும் குணாகு
(இ) ஏகாதிபத்திய சகாப்பது யின் பொது வான போக்குகளுக்கு எந்த தனியொரு நாட்டிலும் .ே என்று விஞ்ஞான பூர்வமான - லிஸப் புரட்சியை நோக்கி மாறுதி புரட்சி, புரட்சியின் பல்வேறு கட தின் நண்பர்கள், உலகத் பட்ட சிக்கு தேசிய விடுதலை இயக்கத்தி பாடுகளுக்கும் விஞ்ஞான பூர்வ 4
(ஈ) முதலாளித்துவத்திலிரு றத்தின் பொது விதிகளை வரைய மாறு தல் - நிகழும் கட்டத்தில் பங்கையும், அதன் பல்வேறு வ பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகா இயக்கப்பாட்டை, சோஷலிஸ ஜ யத்துவத்தைப் பகுப்பாய்வு செ
 ெல னி ன் த லை ைம வடிக்கைகள் கம்யூனிஸ இயக்க 6 யா யமாய் அமைகிறது . லெனி முறையையும் கொண்ட சர்வதேச கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் , மேற் கில கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு அதைப் பரப்புவதற்கு சாத்தியம் களையும் கையாண்டது . கூட்டு - செழுமை படுத்திய து; வாழ்க்ன பிரச்சினை களைச் சமாளிப்பதில் அக் த்தது.
க மின் டர் ன்
காலனி விடுதலைப் போராட்டத்தின் உ வீச்சுகளை வரையறுத்த து; தேசிய கப் புரட்சிவாதக் கேந்திர மட்ட விடுதலை இயக்கம் உலகப் புரட்சி அம்சமென்பதையும், சோவியத் ( லாளி வர்க்கம். ஒடுக்கப்பட்ட ப கள் என் பதையும் காட்டியது. தொழிலாளர்களே , ஒடுக்கப்பட்! என்ற சுலோகத்தின் கீழ் இச்சக்தி. திரட்டுதற்கு கமின்டர்ன் பாடுபட
- க மி ன் ட ர் ன் அதன் நடவடிக்கைகளில், சமாதானப் புரட்சிவாதப் போக்கின் வளர்ச்சிக்

ரண்பாடான இரு அமைபுகளாம் ஸத்துக்கும் இடையேயான போரா லிருந்து சோஷலிஸத்துக்கு மாறும் ணத்தை நிர்ணயித்தல்;
இதில், உலக சோஷலிஸப் புரட்சி , குணாகுண மான அம்சங்களுக்கு ம், Fாஷலிஸத்தின் வெற்றி சாத்தியம் ஆதாரங்களை வழங்கியது. சோஷ லடையும் பூர்ஷ வா ஜன நாயகப் டங்களில் பாட்டாளி வர்க்கத் Tளி வர்க்கப் புரட்சியின் வளர்ச் ன் முக்கியத்துவம் பற்றிய கோட் ஆதாரங்களை வழங்கியது.
ந்து சோஷலிஸத் துக்கான மாற் றுத்தலும், ஸ்தூலப்படுத்து தலும்
பாட்டாளி வர்க்க ராஜ்யத்தின் டிவங்களையும் ஆதாரப்படுத்து தல் மரத்தின் சாராம்சத்தை, அதன் ன நாயகத்தின் வரலாற்று முக்கி ய்தல்.
யி ல் க மி ன் ட ர் ன் நட வரலாற்றில் அற்புதமான அத் தி "னிஸக் கொள்கையையும் நடை = அ மைப்பாக இயங்கும் பணியை கொண்டது. கம்யூனிஸ்ட் அகி லெனினிஸத்தைப் போதித்தது ான சகல சாதனங்களையும், வழி - முயற்சியால் அதை வளர்த்துச் க முன்வைத்த உடனடியா ன தை ஆக்க பூர்வமாகப் பிரயோகி
நாட்டு மக் க ள து தேசிய ள்ளடக்கத்தை, உந்து சக்தியை, பக் காலனிப் பிரச்சினையை உல டத்துக்கு உயர்த்தியது; தேசிய ப் போக்கின் பிரிக்க முடியாத குடியரசுகள், சர்வதேசத் தொழி மக்கள் இப்போக்கின் உந்து சக்தி ' ' எல்லா நாடு ளை யும் சேர்ந்த - மக்களே ஒன்று படுங்கள்'' களை ஏகத்தனி பிரவாகமாக ஒன்று ட்டது . -- ெகா ள் ைக, .
நடைமுறை போராட்டத் துக்கும் உலகப் குமிடையில் காணப்பட்ட பிரிக்க
11 1 1 1 7

Page 83
முடியாத தொடர் பைக் காட்டிய படும். புரட்சிவாதத் தொழிலா குறிப்பாக, சமாதானப் போரா ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பு யுத் பந்தோபஸ்தை அது உன்ன த 6
மார்க்ஸிஸ-லெனினிஸக் விருத்தி செய்வதில் சர்வதேசத். க்ஸிஸ , ெல னி னி ஸ த் து ! ம க த் த ா ன பணி ய ா ற் எதிர்நோக்கிய பல முக்கியப் ! மார்க்ஸிய உள்ளடக்கமும், ஆக். களை அது வழங்கியது ; பல்வேறு கட்சிகளின் அரசியல் தந்திரோ ட யும் வடித்தெடுப்பதில் முக்கிய ப
கம்யூனிஸ்ட்டுகளது தேசிய தந்தி ரோபாயம் ேப ா ர் த் ; கள் மீது லெனினுடைய வழிக கைச ளுக்கு இ ைச வ ா க (4 றிய பின் வரும் பிரமேயங்களைக் வர்க்க் வெற்றிக்கு முக்கிய நிப
தொழிலாளி வர்க்கத்தின் ெ பால் வென் றெடுத்தல் முதல தீர்க்கமான தாக்குதல் தொடுப்பு தனை ;
- தொழிலாளர் இயக்கத்தின் டிலோ அல்லது இன்னொரு நாட் லது இன்னொரு கட்டத்திலோ வரலாற்று நிலைமைகளுக்கு இசை கி யத்தை உருவாக்குதல் (ஐக்கி. ஐக்கிய உற்பத்தி, தேசிய, சர்வ ங்கள், பொதுவான அல்லது ஸ்து கத்தின் ஐக்கியப்பாடு, இத்தியா நாட்டிலும் ஸ்தூல வரலாற்று நி கள், மத்திய தரவர்க்கம், சகல : சக்திகள் இவற்றோடு தொழில உருவாக்குதல் (வெகுஜன முன்ன தேசிய முன்னணி, ஏகபோக எ
ஏகாதிபத்தியத்துக் கெதி மான சக்திகள் து சாத்தியபாடு கும் தேசிய--காலனி பிரச்சினை கல் நனவாக்கல்;
தேசிய விடுதலை க்கு சமூக நாடுகளில் சகல தேசா பிம 7 ன,

1து. காலங்காலமாகப் போற்றப் ளர் இயக்கப் பாரம்பர்யங்களை ட்டத்தை, ராணுவவாதத்துக்கும் தங்களுக்கும் எதிராக மக்களின் ஸ் தானத்துக்கு உயர்த்தியது.
கொள்கையைப் பரப்புவதில், தொழி லாளர் இயக் கத் ைத மார் - ன் இணைப்பதில் . கமின்டர்ன் ) றி ய து . . க மி ன் ட ர் ன் பிரச்சினைகளுக்கு கூட்டுவடிவமும், கத் தன்மையும் கொண்ட தீர்வு | நாடுகளைச் சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் பாயங்களை யும் போர் தந்திரங்களை
ங்களிப்புச் செய்தது.
க் கொள்கை, உலகக் கொள் கை, த ந் தி ர ம் பற்றிய பிரச்சினை ாட்டுதலோடும் அவரின் கொள் வும் கமின்டர்ன் நிறைவேற் ' கடைப்பிடித்தல் தொழிலாளி ந்தனை களாகும்;
பரும் பகுதியினரை புரட்சியின் Tளித்துவத்தின் தூண்கள் மீது பதற் , அத்தியாவசிய முந் நிபந்
பிளவைச் சமாளித்து, ஒரு நாட் டிலோ, ஒரு கட்டத்திலோ அல் - போராட்டத்தின் ஸ்தூலமான = வான வடிவங்களில் அ தன் ஐக் யத் தொழிலாளர் முன்னணி, தேசியத் தொழிற்சங்க ஸதாபன சலப் பிரச்சினைகள் மீது செயலாக் தி)' ஒவ்வொரு முதலாளித்து வ லைமைக்கு' இசைவான விவசாயி ஜன நாயக வடிவங் கொண்ட "Tளி வர்க்கத்தின் நேச உறவை E, பாஸிஸ எதிர்ப்பு முன்னணி எதிர்ப்பு முன்னணி இத்தியாதி);
சானப் போராட்டத்தில் தேசாபி களையும் பணிகளை யும் வரையறுக் மீதான லெனின் போதனையை
முன்னேற்றத்துக்குப் போராடும் ஏகாதிபத்திய-விரோத சக்திகள்
85

Page 84
தும் ஐக்கியத்தை உருவாக்குதல்
உலகப் புரட்சியின் சகல அ டாளி வர்க்க நாடுகள், முதலாவ கம், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வி செயல் ஐக்கியத்தை உருவாக்கு னும் உலகப் புரட்சி பின் வி சர்வதேச தொழிலாளிவர்க்கத்து தேசிய விடுதலைப் போராட்டத் நெருங்கிய நேச உறவை வலியு
ஜனநாயகத்தின் பந்தோப டத்தை, சோஷலிஸப் போராட்
ஆக்கபூர்வமான மார்ஸிஸ் ே இயக்கத்தில் காணப்பட்ட சகல கெதிரான-வலதுசாரி சந்தர்ப்ப வாதம், செக்டேரியன் வாதம் போராட்டத்தின் மீதும் புரட்சி அரசியல், அமைப்பை உறுதியா லும், சோஷலிஸ் நிர்மாணத்திலு மைப் பாத்திரத்தை வென்றெ ஏனைய அரசியல் கட்சிகளுடனுன சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்தக் கி தீர்மானிக்கப்படும் வடிவங்களி தேசிய ஒற்றுமையை நிலைநாட்டு
புரட்சி இயக்கத்தின் வெகுஜ தங்கள் தலைமையில் ஒன்று திரட ஸ்தூல நிலைமைகளில் மார்க்ஸிஸ் பூர்வமாகக் கையாளுதல் முதலி கமின்டர்ன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி லிக் கொடுத்தது.
கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் பிற யூனியனுக்கு வெளியே கம்யூனிஸ் வும், அமைப்பு ரீதியாகவும் ப6 வாய்ந்த தலைவர்கள் அவற்றுக்கி யும் மிகவும் குறைவாகவே கா னி ஸ்ட் கட்சிகள் தம்நாட்டு ட தமான பிரச்சினைகளைச் சமாளித்து தந்திரங்களையும், தந்திரோபா யங் கூட்டுமையப்படுத்தப்பட்ட அணி னிஸ்ட் அகிலம்) இன் எல்ல களால் மட்டுமே சாத்தியம் . 8 யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சித்தாந்த ரீ: சியுற்று வர்க்கப்போராட்டத் தி
8 Ꮾ

) (ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு - ஐக்கிய
ங்கங்களது-வாகைசூடிய பாட் ரித்துவ நாடுகளின் புரட்சி இயக் டுதலைப் போராட்டம் இவற்றின் 3தல்; லெனினும், கமின்டர் தி ப் பே ா க் கு க ரூ க் கா க, க்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் துக்கும் இடையே நெருங்கிய றுத்தினர்;
ஸ்துக்கான ஆர்வமிகு-போராட் -டத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்;
லெனினிஸத்தின் மீதும் கம்யூனிஸ்
சந்தர்ப்பவாதப் போக்குகளுக் வாதம் குட்டி பூர்ஷாவா சாஹ ஸ் இவற்றுக்கெதிரான-தீர்க்கமான வாதத் தலைமையின் சித்தாந்த, ாக்குதல்; புரட்சிவாத இயக்கத்தி லும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளது தல்ை டுத்து, தொழிலாளிவர்க்கத்தின் சகல உறவுகளிலும் அவற்றின் கூடிய வரலாற்று நிலைமைகளால் ல் கம்யூனிஸ்டுகளின் தேசிய, சர்வ தெல்.
ஜன அரசியல் தலைமை, மக்களேத் ட்டல், வர்க்கப்போராட்டத்தின் லெனினிஸ் கோட்பாடுகளை ஆக்க விய சிறந்த கடினமான கலையை களுக்குச் சலிப்பின்றிச் சொல்
ற வியெடுக்கும்போது, சோவியத் ஸ்ட் கட்சிகள் சித்தாந்த ரீதியாக லஹின முற்றிருந்தன; அனுபவம் ருக்கவில்லை; உறுப்பினர் தொகை ாணப்பட்டது. அத்தகையக் கம்யூ புரட்சி இயக்கத் தலைமை சம்பந் வர்க்கப் போராட்டத்தின் (3LITsi களையும் வகுத்தெடுத்தல், தமது மைப்பான கமின்டர்ன் (கம்யூ ா கட்சிகளது கூட்டு முயற்சி 5 மின் டர்ன் காலகட்டத்தில் கம் தியாக, அமைப்பு ரீதியாக வளர்ச் தலைமையில் பேரனுபவம் பெற்ற,

Page 85
மார்க்ஸிஸ்-லெனினிஸ் உண வாய்ந்த தலைவர் படையை உரு எண் ணிக்கையில் பெருகி அவர் வெகுஜன கட்சியாக மாறியமை
இக்கட்சிகளது நடவடிக்கை னவாகி, பல்வேறு துறைகளையும் மைகள் தேவைப்பட்டதோடு, ப லெடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டி
யுத்தத்தால் உருவாக்கப்ப னிஸ்ட் கட்சிகளது நிலைமையில் சங்கள், கம்யூனிஸ்ட்டுகளே எதி திறப்பட்ட தன்மை யாவும், சுதந்திரத்தையும், நெகிழ் யுத்தத்துககு முந்திய காலகட்ட தேவையென் பதை யுணர்த்தின. அரசியல் நிலைமையையும், விவக் பாய்வு செய்ததன் அடிப்படை ருந்து கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத அ8 யூனிஸ்ட் சர்வதேசிய நிர்வாகக் வேற்றியது. கம்யூனிஸ்ட் அ8 எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் பொருத்தத்தையும் அதற்குப் பு உறுதிப்படுத்தின.
 

ர்வுடன் பயிற்சிபெற்ற அனுபவம் வாக்கியது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் றிற் சில தொழிலாளிவர்க்கத்தின் மற்றுமொரு முக்கிய அம்சமாகும்
கள் அதிகமதிகம் பலதிறப்பட்ட
தழுவின; இதற்குத் தேசிய நிலை ாரம்பர்யங்களும் நன்கு கணக்கி யிருந்தன
ட்ட நிலைமைகள், பல்வேறு கம்யூ காணப்பட்ட பெரும் வித்தியா ர்நேகக்கிய பிரச்சினைகளின் பல கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவற்றின் ம்னவையும் கட்டிக்காப்பதை த்தில் விட அவசர அவசியமான உலகக் கம்யூனிஸ் இயக்கத்தின் கார நிலைமையையும் நன்கு பகுப் மீது, 1943 ஜூன் 10ந் திகதியிலி கிலத்தின் கலைத்துவிடுவதென. கம் குழு தீர்மானமொன்றை நிறை கிலத்தைக் கலைத்து விடுவதற்கு சரியான தன்மையையும், காலப் பின்னர் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள்
87

Page 86
)
கிழக்குலக புர
9, 3 T60T,
அக்டோபர் சோஷலிஸப் Լվ Ս களின் விழிப்புணர்ச்சியைக் கு நெருக்கடியின் தொடக்கமாக அ னர் ரஷ்யாவின் ஆசியப் பகுதியில் யினரை ஜாரும், வெள்ளை ரஷ்யர் ஸ்ட் ரஷ்யா தேசிய இனங்களது சி l-gil.
பல்வேறினங்களுக்கும் தனித்த பதன் மூலமும், சோவியத் பூனி ஷ்டி யூனியனில் அநேகக் குடியர உரிமைகள் வழங்குவதன் மூலமும் சினை தீர்த்துவைக்கப்பட்டது.
கிழக்குலக மக்கள் தமது அ வைச் கேர்ந்த தேசிய இனங்கள் மாகவும் ஏனைய ரஷ்ய மக்களுக்கு தைக்கண்டனர். ஆசிய மக்களுக்கு கியது. அது எவ்வாறு பலனளித்த சோவியத் யூயனினின் ஸ்தாபிதம் மாபெரும் தாக்கம் உண்டுபண்ணி
தேசியப் பிரச்சினைக்கும், கா காணும் பணிக்கு லெனின் மாடெ இப்பிரச்சினை பற்றிய அவரது கோ சினைகள், புரட்சிகள் சம்பந்தமான மாபெரும் பங்களிப்பாகும். கட் டாவது காங்கிரஸில் லெனின் நிச தரப்பட்டுள்ளது.
முன்னென்றும் கண்டிராத தேசி இந்தியா, சீன, இந்தேனேஷியா, து மற்றும் நாடுகளில் தொடங்கியது
88

ட்சிவாதிகளின்
நண்பன்
-
ட்சியின் வெற்றி கிழக்குலக மக் றித்தது. காலனி அமைப்பினது து அமைந்தது. புரட்சிக்கு முன் வாழ்ந்த தேசியச் சிறுபான்மை ககளும் அடக்கியாண்டனர். ஜாரி ைறக் கூடம் என வர்ணிக்கப்பட்
னி குடியரசுகள் யூனியன் அமைப் யணுல் சகல குடியரசுகளது சம சுகளுக்கு சரிநிகர் சமானமான
தேசியச் சிறுபான்மைப் பிரச்
ண்டையயலவரானரஷ்ய ஆசியா
வலிமையுறுவதை பிரமாண்ட ச் சமதையாகவும் வளர்ச்சியுறுவ இதுவோர் உதாரணமாய் லிவிங் தென்பதை அவர்கள் கண்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் மத்தியில் tLJgis •
லனிப் பிரச்சினைக்கும் பனிகாரம் பரும் முக்கியத்துவம் வழங்கினர். ட்பாடு கிழக்குலகின் தேசியப்பிரச் ா அவரது கொள்கைகள் மீதான யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் இரண் ழ்த்திய உரை அனுபந்தம் 7 ல்
ய விடுதலை இயக்கப் பேரெழுச்சி ருக்கி, ஈரான், கொரியா, சிரியா, கிழக்கு நாடுகளில் லெனினின்

Page 87
கருத்துக்கள் பரவின. கிழக்குலகில் யான வெளிப்பாடுகளாய், வெகு தேடிய உண்மையாய் விளங்கியது
சொல்லொணுக்க வீழ்டங்களைச் ச பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூ, சோவியத் ரஷ்யாவை நோக்கி, நோக்கிப் படையெடுத்தனர். கி டத்து அவர்களிலொருவர் 919 புதிய மக்காவாகிவிட்டது.'
கிழக்குலக மக்களது பிரதிநி மான, மனம் நெகிழும் சம்பாவு ஒடுக்கு முறையிலிருந்து விடுதலே ( காண்பதற்கு அவர்களுக்கு உதயி இந்திய முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதி கள். "இந்திய முஸ்லிம்களின் வந்து தம்மை எங்கள் தலைவர் கொண்டனர். இந்தியாபற்றிய, சினைகளை அவர்கள் அவருக்கு விள வேற்றுபசரித்த இந்திய தேசிய ஒருவரான மவ்ல்வி பரக்கதுல் விடுதலையின் நாள் ரஷ்யாவின் வில் லெனின் மனிதகுலத்துக்கு இன்ப Q厅仔。”” −
சிறப்பானதொரு வருங்கா ஜனநாயகத்துக்காக, சோஷலிஸ் லகின் மக்களுக்கு லெனின் அறைச ளது விடுதலைப் போராட்டத்தின் சுட்டிக்காட்டிய லெனின் 1070ல் கொண்ட ஐரோப்பியத் தொழில வில் நண்பர்களுண்டு அவர்களது
ஆசியா ஒரு நாள் விழித்தெ வொன்றை நிர்மாணிக்கும் சித்த என லெனின் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொத்தடிமைத்தனத்தை மீண்டு அரை ஆசிய நாடுகளின் மக்களது தைத் துடைத் தெரி யவோ உலகி என்று லெனின் நிச்சயமாக நம்பி வெங்கிலும் பிரமாண்டமான திெ யுற்றுபரவலடைந்து வலிமைபெற வர்க்கம் இன்னும் பிற்போக்கு 6 ஆதரவாக நிற்கின்றது. கோடா ஒளி வேண்டி, சுதந்திரம் வேண்டி வாத்ததுக்கான பாதை ஜனநாய அறிந்த வர்க்க உணர்வுபெற்ற ெ
 

ன் புரட்சிவாதிகளுக்கு அவை மெய்
மாளித்துக்கொண்டு கிழக்லகுகின் ற்றுக் கணக்கான தேசக் பதர்கள் மாஸ்கோவை நோக்கி, லெனினை ழக்குலகின் மக்களது பிரதிநிதிகளி ல் மொழிந்தார்: மாஸ்கோ ஒரு
திகளுடன் லெனின் சினேகபூர்வ னேகளை நடத்தியதோடு, காலணி பெறுவதற்குச் சரியான மார்க்கம் ஞர். 1918ல் லெனினைச் சந்தித்த கள் இச்சந்திப்பு பற்றி எழுதினர்.
இரண்டு பிரதிநிதிகள் இங்கு லெனினுக்கு அறிமுகப் படுத்திக் 蠶g பற்றிய அனேகப் பிரச் க்கினர். லெனின் 1919ல் வர இயக்கத்தின் பிரபலஸ்தர்களில் லாஹ் எழுதினர். மனிதகுல ரிம்பில் புலருகின்றது. உல்யானே ம் கொணரும் பிரகாசச் சூரியனு
லத்துக்காக, சுதந்திரத்துக்காக, த்துக்காகப் போராடுமாறு கிழக்கு டிவல் விடுத்தார். கிழக்குலக மக்க சர்வதேச முக்கியத்துவத்தை மொழிந்தார்: 'வர்க்க உணர்வு ாளிகளுக்கு இப்பொழுது ஆசியா எண்ணிக்கை பல்கிப் பெருகும்."
ழும், கிழக்குலக மக்கள் நல்வாழ் மும் ஆற்றலும் கொண்டுள்ளனர் கொண்டிருந்தார். ஆசியாவில் ம் கொணரவோ, ஆசிய அல்லது வீரஞ் செறிந்த ஜனநாயகத் ல் எந்த சக்தியாலும் முடியாது ஞர். அவர் எழுதினர்: "ஆசியா ாரு ஜனநாயக இயக்கம் வளர்ச்சி 1று வருகின்றது. அங்கு பூர்ஷ9வா ாதத்துக் கெதிராக மக்களுக்கு ணுகோடி மக்கள் வாழ்வு வேண்டி விழிப்புற்றெழுகின்றனர். கூட்டு கத்தினூடே உள்ளது என்பதை ாழிலாளர் இதயங்களில் இவ்வுலக
용
காலமாக அவர் கள பாடுபட்டுத்

Page 88
இயக்கம் பவரசத்தை உண்டு ஜனநாயக வாதிகளின் உள்ளத் உணர்வு ஆட்கொண்டுள்ளது!"
செப்டம்பர் 1920 அக்டோபர் புற்ற மூன்ருண்டுகளின் பின், ெ முக்கியத்துவம்வாய்ந்த பகூநகரில் கால்கிரஸ் கூட்டப்பட்டது. சுமார் தட்ட 2,000 பிரதிநிதிகள் அதில் தான், இந்தியா, எகிப்து, ஈரான், ஜப்பான், மத்திய ஆசிய மக்கள், க தியாதியினது பிரதிநிதிகள் அதில் ன்ஸ், ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஸ்ட்ெ ளைச் சேர்ந்த கம்யூனிஸ்டுகளும் கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் இரண் ற்றிய தேசிய, காலனி பிரச்சினைக களோடு ஐக்கிய் ஒருமைப்பாட்டு தது, சர்வதேச நிலைமை, கிழக் விவசாய-விவசாயி பிரச்சினைகள் பிரச்சிளைகளையும் காங்கிரஸ் கலந்: கோள்களே--ஒன்று கிழக்கு மக்கள ஐரோப்பாவையும் அமெரிக்காவை ளுக்கு, தேசிய விடுதலை இயக்கத்து ங்குமாறு அவர்களே வலியுறுத்திகளின் பாட்டாளிகளே, முழு உ ஒன்றுபடுங்கள்' என்ற சுலோக: செய்தது.
தேசிய விடுதலை இயக்கம் 6 புரட்சிவாதப் பிரிவுகளதும், ஐக் யும், சோவியத் ரஷ்யாவோடு அ வலுவுறச் செய்வதில் கிழக்குலக
கவனத்தை பீர்க்கும் பாத்திரம் வி
காங்கிரஸ் முக்கியத்துவத்தை மாஸ்கோ கம்யூனிஸ்ட்காங்கிரஸின் மக்களது கம்யூனிஸ்ட் பிரதிநிதிக களை உடனடியாகக் கணிக்கவோ, யாது. எனினும் அவை சில ராg ரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாத ஷவிக்குகளின் அனுபவம், அவர்கள முதலாளித்துவவாதிகளுக்கும் ஏ ரான அவர் க்ளது அறைகூவல் உ விட்டதை ஜூலையில் மாஸ்கோவி
சாதிக்கப்பட்டவை வரப்போகும் லாளர்களது. விவசாயிகளது சிந்த ந்ததாக அமையும் என்பதை ருஜ"
90.

பண்ணுகிறது. சகல உண்மை திலும் ஆசியா மீது அனுதாப
சோஷலிஸ் மகாபுரட்சி வெற்றி லனின் முயற்சியால், வரலாற்று கிழக்குலக மக்களது முதலாவது 40 நாடுகளைச் சேர்ந்த கிட்டத் பங்கு பெற்றனர். ஆப்கானிஸ் சீனு, கொரியா, சிரியா, துருக்கி, ாக்கேஸஸைச் சேர்ந்த மக்கள் இத்
அடங்கினர் பிரிட்டன், பிரா யின், ஒல்லாந்து மற்றும் நாடுக காங்கிரஸில் கலந்துகொண்டனர். ஊடாவது காங்கிரஸ் நிறைவே sள் மீதான லெனின் கோட்பாடு க்கு காங்கிரஸ் குரல் கொடுத் த நாடுகளில் சோவியத்துக்கள் இன்னுேரன்ன மற்றும் அநேக தாலோசித்தது. இரண்டு வேண்டு து போராட்டத்துக்கு, மற் றது 1யும் சேர்ந்த உழைக்கும் மக்க துக்கு ஆர்வத்தோடு ஆதரவு வழ -நிறைவேற்றியது. "சகல நாடு லகின் ஒடுக்கப்பட்ட த்தைக் காங்கிரஸ் பிரகடனஞ்
வளர்ச்சியுறச் செய்வதில் சகல கியத்தையும், இணக்கப்பாட்டை வற்றின் ஒருமைப்பாட்டையும் மக்களது முதலாவது காங்கிரஸ் கித்தது.
வலியுறுத்தி லெனின் எழுதினர்: ாதும், பகூவில் நடந்த கிழத்குலக
ளின் கர்ங்கிரஸினதும் சா தனே நேரடியாகக் கணிக்கவோ முடி ணுவ வெற்றிகளை விடவும் மாபெ னயாகும்; ஏனெனில், அது போல் து நடவடிக்கைகள், திட்ட நிரல். 5ாதிபத்தியவாதிகளுக்கும் எதி }கு பரந்த அங்கீகாரம் 1ெற் று. லும், செப்டம்பரில் பசு விலும் பல மாதங்களுக்கு உலகத் தொழி னேக்கும் பகுப்பாய்வுக்கும் விரு பிக்கின்றது.'

Page 89
1900ன் தொடச்கத்தில் ஆரப் கம் சாராம்சத்தில் ஏகாதிபத்திய துவ விரோதமானது; பூர்ஷ7வா : என லெனின் கருதிஞர். அவர் எ நாடுகளது மக்கள் தொகையின் ெ தாளித்துவ உறவுகளைக் கொண்ட 6 வொரு தேசிய இயக்கமும் பூர்ஷ"வ டுமே இருக்க முடியும். தேசிய (காட் வைப் பொறுத்த மட்டில், குறிப்பிட் தலைப் போராட்டத்தில் அது புரட் யுமாகையால் அதற்கு உற்சாகமு வேண்டும்."
இம்முக்கியக் கோட்பாடு விடு (காம்பிராடோர் அல்ல) பூர்ஷா வா மும் பற்றிய லெனினின் ஆழ்ந்த மதி
பக்கச்சார் டான கண்ணுேட்டம் காலத்துக்கும் பொறுத்தமான தீர்க்க முயலும் முயற்சி
ரிக்கை விடுத்தார். நிச்சயமாகக் க சுரண்டும் வர்க்கமாகும், எனவே அ மிடையே முரண்பாடு உண்டு. ஆ காலனி நாடுகளிலும், தேசிய பூர் ஷா) டின் எஜமான ஞவதற்கு ஆசைப்படுகி நாட்டின் மீது அந்நிய ஏகபோகம் த்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்ற கலாச்சார முன்னேற்றத்துக்குக் கு நிய ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆதிக்கத்து நிலப்பிரபுத்துவத்துக்கு எதிராகவும் போராடுகின்றது. தேசிய பூர்ஷ" பாத்திரம் இதில் தங்கியுள்ளது.
எனினும், இப்பிரச்சினையின் டினுள் வர்க்கப் போராட்டம் கூர்ை வாவர் க்கம் ஏகாதிபத்தியம். உள்நா ருேடு ஒத்துழைக்க முற்படும் என தேசிய பூர்ஷ்வாவர்க்கத்தின் இரட் றது.எனவே, தேசிய விடுதலைப் போர தனது சுயாதீனத்தைப் பாதுகாத்து துவஜத்தின் கீழ் புரட்சிவாத ஜனநா ஞர்களை, விவசாயிகளை ஒன்று தி பத்தியத்தோடும் உள்நாட்டு நில மக்கள் குழுக்களின் பிற்போக்கோ பாடு கொள்வதைத் தடுக்கவேண்டு ஞர் காலனிநாடுகளின், அடிமை தேசிய-காலனி ஒடுக்குமுறையை ச தண்யமாக, உறுதியாக எதிர்க்கும் த் தை.லெனின் கொண்டிருந்தார்.
 
 

bபமான தேசிய விடுதலை இயக் விரோதமானது; நிலப்பிரபுத் ஜனநாயகத்தன்மை வாய்ந்தது ழுதினர். பின்தங்கிய பரும் பகுதி பூர்ஷாவா-முத விவசாயிகளாயிருப்பதால், எந்த ா-ஜனநாயக இயக்கமாக மட் ம் பிராடோர் அல்ல) பூர்ஷ"வா ட்ட சூழ்நிலைகளில், தேசிய விடு சிவாதப் பாத்திரம் வகிக்கமுடி 2ம் ஆதரவும் வழங்கப்பட ல்
தலைப்போராட்டத்தில் தேசிய வர்க்கத்தின் இடமும் பாத்திர ப்பீட்டிலிருந்து இப்பிரச்சினையில்
குறித்தும், சில சர்வ
குத்திரத்தால் இதைத் குறித்தும் லெனின் எச்ச கூறின், தேசிய பூர் ஷ"வா ஒரு அதற்கும் உழைக்கும் மக்களுக்கு அதேவேளை, எவ்வாருயினும், வா வர்க்கம் தன் சொந்த வீட் கின்றது. அதற்கேற்ப, அது தனது ஆதிக்கம் செலுத்துவதையெதிர் து. நாட்டின் பொருளாதார, நந்தகம் விளேத்து அதனுல் அந் துக்கு வழிசமைக்கும் உள்நாட்டு தேசிய பூர்ஷாவா வர்க்கம் வாவர்க்கத்தின் முற்போக்குப்
இன்னுேரம்சம் உள்ளது. நாட் மயடைகையில் தேசிய பூர்ஷ" ட்டு பிற்பேயக்கு சக்தி ஆகிய
லெனின் சுட்டிக்காட்டினர். டை இயல்பைஇது விளக்குகின் ாட்டத்தில் பாட்டாளி வர்க்கம் க் கொள்ளல் வேண்டும். தனது "யகப் புத்திஜீவிகளை, கைவினை ரட்டல் வேண்டும்; ஏகாதி ப்பிரத்துவ பிற்போக்கோடும், டும் தேசிய பூர் ஷ"வா உடன் ம் என வெனின் வலியுறுத் தி நாடுகளின் பாட்டாளிகள், மூக அடிமைத்தனத்தை மூர்த் போராளிகளாவர் என்ற கரு
9 I

Page 90
காலணி அரை காலணி மக் ட்டத்தின் ஆழ்ந்த முற்போக்க வலியுறுத்தினுர் வளர்ச்கியுற்ற தினது புரட்சிவாத போராட் டம் பங்களிப்பு வழங்குகின்றது நாடுகளின் பாட்டாளி வர்க்க மக்களது விடுதலை இயக்கத்திற் லெனின் எழுதிஞர். முன்ன்ே உணர்வு பெற்ற தொழிலாளர்க லாளர், விவசாயிகள் அடிமைக வதை சங்கமிப்பதை நாம் ( ஆதரிக்கிருேம்; தொடர்ந்து சகல ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளை வர்க்கங்களும் எம்மிடமிருந்து சாத்தியப்பாடுகளே உருவாக் எப்பொதும் ஆலோசனை வழ ஆலோசனை வழங்குவோம்."
வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளின் காலனி, அரை காலணி மக்கள, எல்லா வழிகளிலும், ஆதரிக்கே பாட்டாளிவர்க்க இயக்கத்தை பு இயக்கத்தையும் ஏகாதிபத்தியத் அணியாக ஒன்றிணையச் செய்வ யாவசியத் தேவையென்பதும்
சோஷலிஸத்தின் வெற்றி வச் செழிப்பை உத்திரவாதப் திருஷ்டியுடன் அறிந்திருந்தார்.
துழைப்பு, கம்யூனிஸ்த்தின் கீழ் தல் சம்பந்தமான பிரச்சினே மீது புறக்கணிப்பதன் மூலமோ, மூலமோ அன்றி, சோஷலிஸத் கக் காண்பதன் மூலமே இதைச் டிஞர்.
சோஷலிஸத்துக்கான பா விதமாக இராது. 'எல்லா நாடு இது தவிர்க்க முடியாததே. எ6 வழியில் அதை அடையமாட்ட ஜனநாயகத்துக்கு, பாட்டாளிவ திறப்பட்ட வகைக்கு, சமூக
சோஷலிஸ் மாற்றத்தின் பல்ே அதன் பங்களிப்பை வழங்கும், லெனின், தேசிய-காலனி பிர
பாட்டில், உலக மக்கள் ெ அமையும் கிழக்குலக மக்கள் மீ, ஞர்.
92

களது சுதந்திர விடுதலைப் போரா ன, புரட்சிவாத இயல்பை லெனின்
நாடுகளின் பாட்டாளி வர்க்கத் டந்தின் வளர்ச்சிக்கு இப்போராட் 1. அதன் பிரதியாக, வளர்ச்சியுற்ற ப் போர்ாட்டத்தின் தீவிரம் காலனி குப் பங்களிப்பு வழங்குகின்றது. ாற்றமண்டந்த நாடுகளின் வர்க்க ள் ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளின் தொழி ளோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொள் இப்பொழுது, எப்பொழுதும்போல், ஆதரிப்போம் காலனிகள் உட்பட பும் சேர்ந்த சகல ஒடுக்கப்பட்ட
பிரிந்து செல்லாமல் நெருங்கிய கி ஒன்றிணைய வேண்டுமென நாம் ங்கி வந்துள்ளோம்; தொடர்ந்து
தொழிலாளி வர்க்கக் கட்சிகள் து போராட்டத்தை சாத்தியமான வண்டுமென்பதும் அந்த நாடுகளின் ம் காலணிகளின் தேசிய விடுதலை $துக்கெதிரான பொதுப்போராட்ட து சாத்தியமென்பதும் அது அத்தி லெனினது முடிவாகும்.
மட்டுமே சுயாதீன நாடுகளது செல் படுத்த முடியுமென லெனின் தூர சோஷலிஸ் நாடுகள் மத்தியில் ஒத் அவை சர்வதேசச் சமூகமாக இணை து லெனின்,நாடுகளது நலன் களைப் அல்லது அவற்றில் தலையிடுவதன் தின் கீழ் இந்நலன்களைப் பூரணமா சாதிக்க முடியுமெனச் சுட்டிச் காட்
தை எல்லா நாடு தளுக்குக் ஒரே இகளும் சோஷலிஸத்தை அடையும் Eனும் எல்லா நாடுகளும் ஒரே ா ஒவ்வொன்றும் ஒருவகையான 厅岳函母 சர்வாதிகாரத்தின் பல வாழ்வின் பல்வேறு அம்சங்களில் வறுபட்ட வளர்ச்சி வேகத்துக்கு என லெனின் சுட்டிக்காட்டி ர்ை. rச்சினை சம்பந்தமான தன் கோட் $(tତ <$। ଶଙ୍ଖା பெரும்பான்மையாக து குறிப்பாகக் கவனஞ் செலுத்தி

Page 91
கிழக்குலகின் பிரச்சினையை லெனி ஆனல் புதியதொரு வரலாற்றுச் தினதும், பாட்டாளிவர்க்க புரட்சி தெளிந்தார். கிழக்குலக மக்களது புரிந்து கொள்ளும் தன்மையை ஒடுக்கு முறைகளிலிருந்து அவர்கள் தைச் சுட்டிக்காட்டினர். காலணி, மக்கள் தாழ்ந்தவர்கள் தம்மை கதையற்றவர் என்று வலியுறுத்தும் நிராகரித்தார்.
மாஸ்கோவில் 1919 நவம்பர் யூனிஸ்ட் ஸ்தாபனங்களது காங்கிர பாய்ச்சும் உரையின் ஒரு பகுதி அg
 
 

பின் மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் போன்று
சகாப்தத்தில்-ஏகர்திபத்தியத் களினதும் சகாப்தத்தில் கற்றுத் | போராட்டத்தை பெரிதும் அவர் காட்டினுர்; சமூக, காலனி ாது விடுதலைக்கான மார்க்கத் அரை காலணிகளைச் சேர்ந்த த் தாமே ஆள்வதற்கு அரு இனவாதக் கொள்கையை அவர்
22ல், கிழக்குலக மக்களது கம் லில் லெனின் நிகழ்த்திய ஒளி னுபந்தம் 8ல் தரப்பட்டுள்ளது.
9 3

Page 92
முதலாளித்துவம் த6
மார்க்ஸ் சம், எங்கல்ஸ் சம் பாக பாரிஸ் கம்யூன், தந்த அ லாளித்துவத்திலிருந்து சோ ஷ6 மானதொரு ராஜ்ய அரசாக சாராம்சம் பாட்ாடளிவர்க்க வடிவத்தில் வெளிப்பாடு பெறு வடிவமான அரசு பற்றிய பிர தில் லெனின் முன் தோன்றிய லாற்றிலேயே முதன் முறையா முறையில் தீர்க்கப்பட்டது.
புதிய அரசு, புரட்சியி பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கும், 6 மாற்றமுயலும் சுரண்டும் வர் பொடியாக்குவதற்கும் வலிமை பது லெனினுக்குத் தெளிவாகி
சோஷலிஸ் அமைப்பின் தும் உண்மையான ஆற்றல் வேண்டுமென்பதும் லெனினுக் சமுதாயம் ஒரு சிறுபான்மை தனிவர்க்கத்தால் நிர்மாணிக்க எப்பொழுதும் வலியுறுத்தி மாண்டமான பெரும்பான்மை ஈடுபடும் நிலைமையில் நவ ச முடியும், எனவே, சோஷலிஸ் லாளிவர்க்கத் தலைமையில் முழு களே ஐக்கியப்படுத்துவதில் பா தின் சாரா ம்சத்தை லெனின்
என்ருலும் புரட்சிவாத காணும் ஒரு குறிக்கோளன்று, மீது சமுதாயத்தை மாற்றியை சோஷலிஸத்தின் நிர்மாணத் கார அரசு முழு மக்களினதும்
9套

X
விர்த்த வளர்ச்சிப்பாதை
مع
19ம் நூற்ருண்டு புரட்சிகள், குறிப் னுபவங்களின் அடிப்படையில் முத லிஸ்த்துக்கான மாற்றம் புதுவடிவி
இருக்கவேண்டுமென்றும் அதன் சர்வாதிகாரம் என்ற வரலாற்று மென்றும் முடிவுசெய்தனர். புது ச்சினை முழுமையான ஸ்தூலவடிவத் து. இது எதாக இருக்கவேண்டும்?வர க இப்பிரச்சினை லெனினுல் நடை
ன் ஆதாயங்களுக்கு நம்பகமான வரலாற்றுப் போக்கை பின்திசையில் க்கங்களது முயற்சிகனைத் தவிடு
மிக்கதாய் விளங்கவேண்டுமென் LJ gil
நிர்மாணத்தை உத்திரவாதப்படுத் வாய்ந்ததாய் புதிய அரசு இருக்க குத் தெளிவாகியது. புதியதொரு யினரால், ஒரு தனிக்கட்சியால், ஒரு ப்பட முடியாது என்பதை அவர் வந்தார். உழைக்கும் மக்களின் பிர பினர் சோஷலிஸ் நிர்மாணத்தில் முதாயமொன்றைக் கட்டியெழுப்ப த்தை நிர்மாணிப்பதற்காக தொழி p உழைக்கும் மக்களினதும் முயற்சி ட்டாளி வர்க்கச் சர்வாதிகாரத்
அரசென்பது தன்னிலேயே நிறைவு அது சோஷலிஸக் கொள்கைகளின் மப்பதற்கான ஒரு சாதனம் மட்டுமே தோடு பாட்டாளிவர்க்கச் சர்வாதி சோஷலிஸ் அரசாக வளரச்செய்

Page 93
கிறதென்பதையும், அதில் கம்யூ கப்படும் தொழிலாளிவர்க்கம் பிர பதையும் சோவியத் யூனியனின்
எல்லா ஆசிய நாடுகளிலும் ப்ப்பட்டுள்ளன. கம்ம்யூனிஸ்த்தின் நடைமுறையையும் அவை கைக்ே யூனிஸ்க் கொள்கைகள் சம்பந்தப் நிலைமைகளுக்குப் பொருந்தும்
பட்டன.
1920க்களின் முற்பகுதியி கிழக்கு எல்லைகளில் உள்ள, மங்கோலியாவின் மக்கள் விடுத றது; மங்கோலிய ம்-க்கள் அரசிய தும் தம் நாட்டைப் புரட்சிகர டனர்-காலங்காலமாக நிலவிவ களேந்தெறிந்து மக்களை நவீன ளச் செய்யும் சிக்கலான பணி . குறிக்கோளை எய்துவது எப்படி ( என்பது பிரச்சினையாகியது;
அண்டைநாடான ரஷ்யாவில் சோஷலிஸ் உலகின்பால் அவர் நவ உலகு தான் மங்கோலிய மக் களிடமிருந்து விடுவித்து அவர்க தலைக்கான மார்க்கத்தைக்காட்டி தமக்குப் புதியதொரு தார். அமைப்பான சோஷலிஸத்தின்
இது எல்வாறிருப்பினும் நா ணமாக சோஷலிஸத்தை உடனட தியாவசிய நிலைமைகளெதுவும் லிருந்து சோஷலிஸத்துக்குச் செ றைத் தேர்ந்தெடுப்பது அத்தியா கள் முதலாளித்துவப் பாதையூடு தையடைவதற்கான சாத்தியப்ப புரட்சிவாத மங்கோலியாவின் மங்கோலிய மக்கள் இப்பாதை6 நிர்மானத்தில் வெற்றிகண்டனர்
நூற்றண்டுகளாகப் பழைை லியாவின் பின்தங்கிய நிலைமை மகத்தான சாதனைகளோடு அ ளச் செய்வதில் முதலாளித்துவ பலனளிக்கக் கூடியதென்பது நி: கோலிய மக்கள் இப்போது அ செல்வச்செழிப்பையும் அவர்க
*ఖ్న

னிஸ்ட் கட்சியால் தலைமை தாங்
தான பாத்திரம் வகிக்கிறதென் அனுபவம் காட்டியுள்ளது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அமைக் பொதுவான கொள்கையையும், கொண்டன . எனினும் அவை கம் பட்ட நாடுகளில் நிலவும் விசேட வகையிலேயே ஏற்றுக்கொள்ளப்
ல் சோவியத் யூனியனின் தென் ஜனச்செறிவு இல்லாத நாடான லேப் புரட்சியொன்று இடம்பெற் ல் அதிகாரத்தை வென்றெடுத்த மாக மாற்றியமைப்பதில் ஈடுபட் ந்து பின்தங்கிய நிலைமையை நாகரீகத்தோடு தொடர்பு கொள் அவர்களை எதிர்கொண்டது. இக் எந்தப்பாதையை மேற்கொள்வது
அப்போது உருவாகி வந்த நவ, கள் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டனர். இந் க்களை அந்நிய ஒடுக்குமுறையாளர் ளுக்கு சுதந்திரத்துக்கான, விடு யது. மங்கோலிய விவசாயிகள் மீக சமுதாயத்தை வழங்கக்கூடிய பால் இதயம் பறிகொடுத்தனர்.
ாட்டின் படுபின்தங்கிய நிலை கார டியாகக் கட்டியெழுப்புதற்கு அத் இருக்கவில்லை. முதலாளித்துவத்தி ல்ல வசதியளிக்கும் பாதையொன் ாவசியமாகியது. பின்தங்கிய நாடு செல்லாமல் சோஷலிஸ் மாற்றத் ாடு குறித்த லெனின் பேர்த்ரே பிரதான செயல்திட்டமாகியது. யை மேற்கொண்டு சோஷலிஸ் *。 -
ம புரையோடிப்பேர் ைமங்கோ யை நீக்கி நவீன நாகரீகத்தின் தன் மக்களைத் தொடர்பு கொள் வமற்ற வளர்ச்சிப் பாதை மிகுந்த தர்சனமாகியது. இப்பாதை மங் அனுபவிக்கும் சுதந்திரத்தையும், ளுக்கு வழங்கியது.
●5

Page 94
நவவாழ்வை நிர்மாணிப்ப மாபெரும் வெற்றிக்கு பிரதானப கள் புரட்சிக் கட்சியின் வழிகாட் பட் பின் மங்கோலிய மக்கள் பூர்வமான பணிகாரணமாகும். யத் யூனியனிடமிருந்து மற்றைய பெற்ற பல திறப்பட்ட, சுயநல வெற்றியின் பிரதானமானதோர்
நாற்பத்தைந்து வருடங்களு யுற்று, அதன் பொருளாதாரம் பு யல் அமைப்பு Lத் தாம் பசவித்த அதன் சமூகம் தேங்கி ஸ்தம்பித் கோலியர் மற்றைய ஆசிய ம உடுக்கவும் செய்கின்றனர். அவர் ஆசிய மக்களுடையதை விடவும் றன, கல்வி முறை நன்கு அமை லுக்கேற்ப சமத்துவமான வாய்ப் களின் எல்லாப் பகுதியினர் மத்தி தரம் காணப்படுகின்றது.
இன்று மங்கோலியாவின் அ மதிக மக்களின் ஆர்வத்தை ஈர்த் சர்வதேசக் கம்யூனிஸ், தொழில விடுதலைப் போராட்டத்தினதும் ந்த பாராட்டுதல்களைப் பெற்றுவ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக்குழு எ. ஸ்"ஸ்லேர்வ் இவ்வாறு அவத பின் சோஷலிஸ்த்துக்கான முதல சம்பந்தமான கொள்கைரீதியான மங்கோலியாவில் சோஷலிஸ் நிர் லிஸ்-லெனினிஸ் சித்தாந்தத்து அமைவதோடு, சர்வதேசக் கம்யூ தைக் செழுமைப்படுத்துகின்றன. கோலியாவின் அனுபவம். இன்று அமெரிக்காவில் சமுதாய மாற் போது, நிலப்பிரபுத்துத்துவத்தின் துக்கு முந்திய அமைப்பில் இ அதிக மக்கள் தேசியச் சுதந்திரம் காலத்தை தம் கைகளில் எடுத் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் பெற்று
சோஷலிஸ் நிர்மாணத்தில் வேண்டிய விசேட நிலைமைகள் படுவது உண்மைதான். எனினும், களுக்கான அல்லது வளர்முக ந தைத் தவிர்த்துக்கொள்ளும் அதே மாணித்து வரும் எல்லா நாடுகளு
9食
 

ல் மங்கோலியா ஈட்டியுள்ள ாக, தங்களது மங்க்ோலியTமக் டலில், புரட்சியால் விடுவிக்கப் மேற்கொண்ட கடினமான ஆக்க pதல் சோஷலிஸ் நாடான சோவி சோஷலிஸ் நாடுகளிடமிருந்து ன் கலவாத உதவி அவர்களது அம்சமாகும்.
க்கு முன்னர் இந்நாடு வறுமை rரதானமானதாய், அதன் அரசி னமானதாய், சக்தியற்றதாய். துக் காணப்பட்டது. இன்று மங் க்களைவிட நன்முக உண்ணவும், களது வீடு வசதிகள் மற்றைய சிறப்பானதாகக் காணப்படுகின் க்கப்பட்டு தனிநபருடைய ஆற்ற புகள் வழங்கப்படுகின்றன. மக் யிலும் இவ்வுயர்ந்த வாழ்க்கைத்
னுபவம் உலகெங்கிலும் அதிக து வருகிறது அதன் சாதனைகள் ாளர் இயக்கத்தினதும் தேசிய ஈடிணையற்ற தலைவர்களது உயர் ருகின்றன, சோவியத் யூனியன் அரசியல் குழு உறுப்பினர் எம். rணித்துள்ளார்: "உங்களது கட்சி Fளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப் பாதை பிரச்சினைகளின் விஸ்தரிப்பும், மாணத்தின் அனுபவமும், மார்க் க்கு மதிப்புமிகு பங்களிப்பாக பூனிஸ் இயக்கத்தின் அனுபவத் சோஷலிஸ் நிர்மாணத்தில் மங் ஆசியா, ஆபிரிக்கா, லத்தீன் றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கீழ் அல்லது நிலப்பிரபுத்துவ்த் ன்னும் லாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் பெற்று தம் நாடுகளின் வருங் துக்கொள்ளும் போதெல்லாம் உள்ளது.' - -
கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிலும் காணப் முன்னர் பின்தங்கியிருந்த நாடு ாடுகளுக்கான முதலாளித்துவத் வேளையில் சோஷலிஸத்தை நிர் நக்கும் பொருத்துவனவாகும்.முத

Page 95
லாளித்துவமற்ற வளர்க்சிப் பான லிஸ் நிர்மாணத்தை வெற்றிகரம ஆசிய நாடான மங்கோலியாவின் மூலம் இது நன்கு துலாம்பரமாகி
கலோனியல் ஆதிக்கத்திலிரு நாடுகளின் பொருளாதார முன்ே நிலைமைகள் கஷ்டமானதாகவே உற்பத்தித் தொழில் முன்னேற்றப் பயிர்ச் செய்கையாக-அதாவது திகளை ம ட் டு ம் கொண்ட, தொக்கா அல்லது நி ல க் க உற்பத்தியாக வி ள ங் கு ம் ளாதாரத்துக்குத் தேவையான மூ மக்களுக்குத் தேவையான உணை நிலையில் உள்ளன. அவற்றில் ப வும், பணம் செலுத்துவதில், துண் கொண்டே வருகிறது. பொரு போராட்டத்தில் வளர்முக நாட்( அபிவிருத்திக்கான புதிய முறைக ளனர். அப்படியானுல் அவர்கள் வது-முதலாளித்துவப் பாதை பாதையையா-என்ற கேள்வியெ
தேச விடுதலை இயக்கத்தின் உலக சோஷலிஸ் அமைப்பினது வியக்கம் முதலாளித்துவ உற உறவுகளுக் கெதிரான போராட் வரும் எதார்த்த நிலையில் தென்
சோவியத் யூனியன் கம்யூனி கூறியது: "தேசிய விடுதலைப் சக்திகளின் என்று மில்லாத பெரு தியம் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. போராட்டம் நடைமுறையில், நி சுரண்டல் உறவுகளுக்கு எதிராக ளது பிரதஈன விஷயமாகும். பாதையை மேற்கொண்டுள்ள த்தை நிர்மாணிக்கும் நீண்ட த கொண்டுள்ள நாடுகள் தற்கால முன்னணிப் படைகளாகும்.'
ஆசிய ஆபிரிக்க நாடுகளது அரசியல் முரண்பாடுகள் சமதன்ை களையும் பணயம் வைத்து லாபம் ( வர்க்கமும், ராணுவ, சிவில் து தக்காரர்களுடன் சேர்ந்து, மு: கொண்டுள்ள பல இளம் ராஜ்ய
 

தயை மேற்கொண்ட, சோஷ ாக மேற்கொண்ட முதலாவது வரலாற்று அனுபவத்தின் diggl:
ந்து சமீபத்தில் விடுதல்ை பெற்ற னற்றம் ஒருபுறமிருக்க அவற்றின்
காணப்படுகின்றன. அவற்றின் ம் மந்த கதிதில் உள்ளது. ஏகப் ஒன்று அல்லது இரண்டு உற்பத் உ தா ர ன மா க, தேயிலை, t. . ટ%ો) இன்னும் பிரதான அவற்றின் விவசாயம், பொரு லப்பொட்களை வழங்குதற்கோ, வ வழங்குவதற்கோ முடியாத ல நாடுகளில் வர்த்தகப் பாக்கி ாடு விழுதலும் அதிகரித்துக் ளாதார முன்னேற்றத்துக்கான டு மக்கள் பொருளாதார சமூக 2ளத் தேடுமாறு தூண்டப்பட்டுள்
எந்தப்பாதையை மேற்கொள் யையா அல்லது சோஷலிஸ்ப் ழுகின்றது.
ா மீது சோவியத் யூனியனதும், ம் வளர்ந்துவரும் தாக்கம், இவ் வுகள் உட்பட, சகல சுரண்டல் டத்தில் ஈடுபடுவது அதிகரித்து படுகின்றது,
ஸ்ட்கட்சியின் 24வது காங்கிரஸ் போராட்டத்திலிருந்து பிறந்த ம் நிர்ப்பந்தத்துக்கு ஏகாதிபத் பலநாடுகளில் தேசிய விடுதலைப் லப்பிரபுத்துவ, முதலாளித்துவச் வளர்ச்சியுறத் தொடங்கியுள் முதலாளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப் ாடுகள், அதாவது சோஷலிஸ் வணையான மார்க்கத்தை மேற் தேசிய விடுதலே இயக்கத்தின்
தேசிய பூர்ஷாவா வர்க்கதின் மயற்றனவாகும்.நாட்டையும், மக் தேடிக்கொண்ட பெரும்பூர்ஷ"வா 1றைத்தனத்தாகும், நிலச் சொந் லாளித்துவப் பாதையை மேற் ங்களில், இப்பொழுது ஆட்சிபுரி
97

Page 96
● கின்றனர். இந்த வர்க்கங்களும் ஜன ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புப் நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு, முதலாளித்து வளர்ச்சிப்பாதைக் ஏகாதிபத்திய அரசுகளது அர எதிர்பார்க்கின்றனர்.
எனினும் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு கும் இடையிலான முரண்பாடுகள் றன. இப்பொழுது அவைகள் .ெ ளாதார அரசியல் போராட் நாட்டு பூர்ஷ"வா வர்க்கத்தின் மேற்கத்திய ஏகபோக பூர்ஷ"வ சாய்கிற அதேவேளை கீழ்தட்டு பூர்ஷாவாவர்க்கம் கூட, அடிக்கடி ஜனநாயக நிலையை எடுக்கின்றன குப் பாத்திரம் வகிக்கக் கூடியவ சினேகளுக்குத் தீர்வுகாணக் கூடிய
குடடி பூர்வு" வாக்களும், ரும் (விவசாயிகள், நகர நாட்டு வியாபா ரிகள், சாதாரண மக்கள் அனேக வளர்முக நாடுகளில் தொகையினரில் முக்கால்வாசி அந்நிய முதலாளிகளாலும், பெ ஒடுக்கப்படும் இத்தொழில்புரியு! எளின் சேமபடைப் பிரிவாய் விள
உலக சோஷலிஸ் அ ைபு சகாப்தத்தில் முத லா வித் சோ ஷ லி ஸ் த் து க் கா ன என்பதை வரலாற்று அனுப எந்தவொரு பின்தங்கிய நாடும் நாய மாறுதலுக்கான காலகட் களின் தலைமையில் நடத்திச் சிலர் இம்மாறுதல்களின் நிகழ் லிஸத்தைக் கைக்கொள்ள முடியு
முதலாளித்துவ மற்ற வளர் பு தி ய தொ ரு திருஷ்டாந்த யேமன் போன்றநாடுகள் முதல் யைப் பின்பற்றுகின்றன. இத்திரு அதைச் சார்ந்த தன்மைகளும் நடைமுறையிலும் இன்னும் ெ குறிப்பிட்டகாலகட்டத்தில் ఫ్లో மையை சம்பந்தப்படுத்தாத, 6 தரவாலும் சர்வதேச தொழி 露髄リ。 நெருங்கிய ே
9&
 

குழுக்களும், பிரிவுகளும் வெகு போராட்டத்தின் பலாபலன்களை இப்பொழுது தங்களது சொந்த காகப் பாடுபட்டுக் கொண்டு, ாசாங்க-ஏகபோக மூலதனத்தை
ம் தேசியப் பூர்ஷ"வாவர்க்கத்துக் முழுமையாக இன்னும் நிலவுகின் பரும்பாலும் தீவிரமான பொரு படத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. உள் மேல்தட்டைச் கேர்ந்தவர்கள் ா வர்க்கத்தின் பக்கம் பெரிதும் பூர்ஷ"வாவர்க்கம், மத்தியதர ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புநிலையை, ர். இவர்கள் இன்னும் முற்போக் ர்களாகவும், நாடளாவிய பிரச் பவர்களாகவும் திகழ்கின்றனர்.
அரை-பட்ாடாளி வர்க்கத் கின ப்புற கைப்பணியாளர்கள், சி
பிரிவைச் சேர்ந்த புத்திஜீவிகள்) பூரணத்தொழில்புரியும் மக்கள் போன்று காணப்படுகின்றனர். ரும் தேசிய முதலாளிகளாலும் ம் பகுதியினரே புரட்சி சக்திக ங்குகின்றனர்.
ப்பொன்று கா ண ப் ப டு ம் து வ ம ற் ற வளர்ச்சிப்பாதை ஒரு வகையான மாறுதலாகும் வம் காட்டுகிறது. இதன் கீழ்தப்பமுடியாத கட்டமான-ஜன டம்-புரட்சிவாத ஜனநாயகவாதி செல்லப்படுகின்றது. இவர்களில் வுப் போக்கில் விஞ்ஞான சோஷ lf.
ர்க்சிப்பாதை சமூக வாழ்க்கையில் மாகும். Gflutr, ஜனதாயக ஸ்ாளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப்பாதை ஷ்டாந்தத்தின் பல அம்சங்களும் கொள்கையளவில் மட்டுமல்லாது பரையறுக்கப்படவில்லை. இது இக் அரசின் பாட்டாளிவர்க்கத் தலை எனினும் சோஷலிஸ் சமூகத்தின் லாளிவர்க்கத்தோடு, கம்யூனிஸ்ட் நச உறவிஞலும் சாத்தியமான

Page 97
சோஷலிஸம் நோக்கிய இயக் பாடாகும். மங்கோலிய மக்க: திய ஆசியக் குடியரசுகளினதும் மற்ற வளர்ச்சிப்பாதை மீதா எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன.
சோஷவிஸ் அமைப்பின் க லாளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப்பா திருஷ்டாந்தமாகும். மத்திய ஆ வத்தைத் தவிர்த்த, சோஷ டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரத்தின் பிரமாண்ட முக்கியத்துவமிகு போக்கில் முதலாளித்துவத்தை : அக்டோபர் சோஷலிஸ் மகா நாடுகள் என்பதினுலும், நேரடி சோவியத் யூனியன்பால் திரும் வத்தை அரசாங்க யந்திரத் முடிந்தது என்பதினுலும், மார்! அடிப்படையிலான செயல் மார் தொண்டர்களாலும், அரசியல் க லப்பட்டன என்பதினுலும் சிற யில் பா Lட்ாளி வர்க்கப் பேரா மட்டுமல்லாது குறிப்பிட்டதெ" திலும் முதிர்ச்சியுற்றது.
ஆசிய-ஆபிரிக்க நாடுகள் மீது அறுபதுக்களில் முதன் முத விரித்துவமற்ற வளர்ச்சிப்பாதை முதலாளித்துவப் பொருளாதா, சமுதாயத்தைச் சேராத நாடு திக்கத்துக்கும் மார்க்ஸிஸ்-6ெ வத்துக்கும் தேவையான அளவு காத நாடுகளில், உலக சோவி ஆதரவும் பாட்டாளி வர்க்கம் நேரடியான ராஜ்யத் தலைமைய அவை எல்லாவற்றையும் தழுவி நாடுகளில் முதலாளித்துவத்துக் நோக்கி இட்டுச் செல்லக் சில சாத்தியம் என்ற உண்மையி ஆசியா, க ஸா கி ஸ் தா ன் தற்கு மாற்றமாக அநேக ஆசி ளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப் பாை த்தின் அடிப்படை வித்தியாச
சர்வதேச அர்த்தத்தில், உ பத்திய ஆக்கிரமிப்புக் கெதிராக அந்நாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் யல், ராணுவ உதவிகளை வழங்கு
*ఆ__
 

கத்தின் திட்டவட்டமான வெளிப் * குடியரசினதும், சோவியத் மத் உதாரணங்கள், முதலாளித்துவ ன கலந்துரையாடல்களின் போது
ட்டுக் கோப்புக்கு வெளியே முத தை குணு சம்ரீதியாக புதியதொரு சியக் குடியரசுகளில் முதலாளித்து லிஸம் நோக்கிய வளர்ச்சி பாட் கீழ் இடம் பெற்றது. இம்முதல், வரலாற்று அனுபவம், வளர்ச்சிப் த் தவிர்த்துக் கொண்ட நாடுகள் புரட்சியின் அயனத்துள் அடங்கிய யான அரசாங்க உதவிக்கு அவை பவும், அதன் வழிகாட்டலை, ராணு தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் க்ஸிஸ்-லெனினிஸ் போதனையின் *க்கத்தைக் கையாண்ட அரசியல் ட்சியாலும் அவை நடத்திச் செல் ப்பு பெறுகின்றது. இந்நிலைமை திக்கம் வெறும் தேசிய அர்த்தத் ாரு வகையில் சர்வதேச அர்த்தத்
}ன் அனுபவத்தின் அடிப்படை 5ல் அங்கீகாரம் பெற்ற முதலா பற்றிய கருத்து இன்னும் உலக ரத்திலிருந்த விலகாத, சோஷலிஸ் களில், பாட்டாளிவர்க்கப் பேரா லனினிஸ்க் கட்சிகளின் தலைமைத்து உள்நாட்டு நிலைமைகள் உருவா டிலிஸ் அமைப்பின் செலவாக்கும் வெற்றியீட்டிய நாடுகளிலிருந்து பின் வடிவத்தைப் பெறமுடியாத, விக்கொள்வதாய் இருக்கமுடியாத கு அப்பால் விலகி சோஷலிஸம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது ன் மீது தங்கியுள்ளது. மத்திய சோவியத் குடியரசுகளில் நடத்த சிய-ஆபிரிக்க நாடுகளில் முதலா த வழியான நவீன முன்னேற்ற ம் இதில் தங்கியுள்ளது.
உலக சோஷலிஸ் அமைப்பு ஏகாதி முற்போக்கு ஆட்சிகளைக் காத்து, b வாய்ந்தப் பொருளாதார, அரசி ம் அயரா முயற்சியில், முதலாளித்
99

Page 98
துவமற்ற வளர்ச்சியின் வெற்றி வெகுதூரம் செல்கின்றது. உலக விடில் இந்நாடுகள் முதலாளித்து மேற்கொள்வது சாத்தியமாயிரா,
தற்போது புதிதாக விடுதலை லாளித்துவ நாடுகளின் வரலாற்று மேற்கு ஐரோப்பிய, ஐக்கிய அெ களில் தம்மை உற்பத்தித் தொ செய்ததை இன்று காப்பிய டிக்க அரசியல்வாதிகள் பிரகடனஞ் செ
இது வெறும் நம்பிக்கை வர, டிருக்கும் ஏகாதிபத்தியம் இன்னு கள் கடந்து வந்த பாதைக்கும், ந தில் முன்னேற்றப் பயணத்தில் அ தேசிய அரசுகளை எதிர்நோக்கும் யும் ஒற்றுமை கிடையாது.
இந்நாளில் பொருளாதார ரீ நாடுகள் உள்நாட்டு நிலைமைகள் : மைகள் காரணமாகவும், பிரிட்டg டைய அல்லது ஜப்பானுடைய கர்ப்பியடிக்க முடியாது. இளம் கமும் விவசாயிகளும் சுரண்டிக் முதலாளித்துவப் பாதையை நிரா பத்திய அரசுகள் செல்வ வளர்ச் வழிகளைக் இந்நாடுகள் கையாளவி ԱIIT 3.1,
முதலாளித்துவவாதிகள் தம் தங்கிய நாடுகளே, தமது பண்டங் பொருட்களின் விளைநிலமாகவும் ப 19ம் நூற்ருண்டுகளில் பிரிட்டனு மேற்கொண்ட ஏனைய நாடுகளும் உலகோடு தொடர்புகொள்ள வே தொழிலற்ற உலகமாகும். சந்ே பண்டங்களே மூலப் பொரு ட்களைச் மாயிற்று. இன்றைய நிலைமைகே நாடுகளின் சகல துறைகளிலுமான தார வளர்ச்சிக்குப் பெரும் முட் வலிமைமிகு மூதலாளித்துவ நாடு கின்றன. 韃
18ம் 19ம் நூற்றண்டுகளின் டனும், பிரான்சும், ஜெர்மனியும் விடவும், அநேக ஆசிய நாடுகளை தொழில் உற்பத்தி சக்தி உயர்ந்த களான அசிமைத்தனத்தையும் சூ வில்லை. அதற்கு மாற்றமாக, ட்ெ
0 a.
 

யை உத்தரவாதம் செய்வதில் சோஷலிஸ் அமைப்பு நிலவ்ா வமற்ற வளர்ச்சிப் பாதையை
பெற்ற நாடுகள் முன்னணி முத
அனுபவத்தைப் பிரயோகித்து மரிக்க நாடுகள் முந்திய காலங் ழில் மயமாக்கிக் கொள்வதற்கு வேண்டுமென்று முதலாளித்துவ ய்கின்றனர். "
ட்சியே யாகும். செத்துக் கொண் ம் அரசு கட்டிலிலிருக்கும் நாடு மது வரவாற்றுக் காலகட்டத் டியெடுத்து வைக்கும் இளம் பாதைக்கும் ஸ்நான பிராப்தி
தியாகப் பலஹின வளர்ச்சியுற்ற காரணமாகவும், சர்வதேச நிலை னுடைய, ஐக்கிய அமெரிக்காவு முதலாளித்துவ வளர்ச்சியைக் ராஜ்யங்களது தொழிலாளிவர்க் கொளுக்கும் வறுமைப்படுத்தும் கரிக்கின்றனர். தற்கால ஏகாதி சியடைவதற்காகக் கையாண்ட விரும்பவில்லை; கையாளவும் முடி
மைச் சுற்றியுள்ள உலகை, பின் களுக்குச் சந்தையாகவும், மூலப் யன்படுத்திக் கொண்டனர். 18ம் றும், முதலாளித்துலப் பாதையை பொருளாதார வளர்ச்சி குன்றிய ண்டியிருந்தது; அது உற்பத்தித் தைகளைப் பிடிப்பதும், உணவுப்
சுருட்டுவதும் சுலப சாத்திய, ாா நேர்மாற்றமானவை. இளம் எ, முழு அளவிலான பொருளா டுக் கட்டைகளைப் போடுவதற்கு கள் பகீரதப் பிரயத்தனஞ் செய்
தொழிற்புரட்சிக்கு முன்பு பிரிட் b இந்நாள் ஆபிரிக்க நாடுகளை ாவிடவும் செல்வம் மிக்கனவாய், னவாய் விளங்கின. நூற்றுண்டு றையாடலையும் அனுபவித்திருக்க பரும் ஐரோப்பிய அரசுகள் பின்

Page 99
தங்கிய நாடுகளைச் சூறையா வயிற்றிலடி த்தது மட்டுமல்லாமல் வயிற்றிலு மடித்துத் தம்மை உ * : மேற்கு ஐரோப்பாவில் உற்பத் தலைக் கொணர்வதற்கானச் செ ஐரோப்பிய நாடுகளின் அடிமை தாரத்தைக் கொண்ட, மற்றும் ந என ஜவஹர்லால் நேரு எழுதுவ
பொருளா தாரத்தின் துரி, உத்தரவாதஞ் செய்யவில்லையெ முதலாளித்துவம் உழைக்கும் பத்தையுமே கொணர்கின் றது
நா டுகள் முதலாளித்துவப் பாதை தங்கிய நிலையிலேயே இருக்கும் விடும். சமூக ஏற்றத் தாழ்வு பெ கும் வரைப்பாடுபட அதன் | முதலாளிகள் அனுபவிக்கும். இது அர்த்தம். முத லாளி த் து வம் வி மத்தியதர வர்க்கத்தினர்' கை பாரிய அளவு மூலதனத்துடனா வாறு தோற்று விடுவர். கலாச்ச. முழு உ ைழக்கு ம் மக்களுக்கும் ெ
சோஷலிஸம் இதற்கு - ம தைக் கொணர்கிறது; பொருள் தும் துரித வளர்ச்சியை உத்த மனி தன் சுரண்டும் பழக்கம், 4 ஒழித்துக்கட்டப்படுகிறது .. கூட் படுகின் ற து . கூட்டு விவசாயத் அவர்கள் பெறு கின்றனர்.அவர் க * வளர்த்துக் கொள் வதற்கு அவர் காலத்துக்கேற்ற நவீன-விவ ச கட்கு வழங்குவதோடு, பயிற்ற ஆலோசனை களையும் அவர்கள் மட்டுமே உழைக்கும் மக்களுக்கு கலாச்சார நன்மைகளை யும் உத் லிஸம் உலகக் கலாச்சாரத்தின் வசதியளிப்பதோடு, மக்களுக்காக ஈடுபட அறிவு ஜீவிகளுக்கு பரவல
முதலாளித் து வ உலகின் ெ மையும், பண வீக்கமும் சோஷலி வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் சே கப்பட்டுவிட்டது. அங்கு பன உண வு, போக்குவரத்துச் சே செலவு ஸ்திர மான தாக, வழக்கப் தாக உள்ளது.

+, தமது உழைப்பாளி மக்களின் ல், கலோனியல், அடிமை நாடுகளது ற்பத்தி மயப்படுத்திக் கொண்டன. தித் தொழில் மயத்துக்கான மாறு
லவின் பெரும்பகுதி இந்தியா, சீனா த்தனத்துக்கு உட்பட்ட பொரு ளா ாடுகளினால் செலுத்தப்பட்டது, '' 1தற்கு தகுந்த காரணமுண்டு.
த வளர்ச்சியை முதலாளித்துவம் ன் பதை வரலாறு காட்டுகின்றது. மக்களுக்குத் தனிமையையும், துன் . பொருளாதார வலிமைகுன் றிய தியை மேற்கொண்டால் அவை பின் சாபநிலை தவிர்க்க முடி யா த தாய் ருகும்--தொழிலாளி வர்க்கம் சலிக் 1லனை விரல்விட்டெண்ணக் கூடிய ழிநிலையுண்டாகும் என்பதே இதன் வசாயிகளை நசித்து விடும். நகரப்புற ப்பணியாளர், சிறு வியாபாரிகள்
ன போட்டியில் தவிர்க்கமுடியாத ரத்தின து, கல்வியின் து நன்மைகள் தாடர்ந்து மறுக்கப்பட்டுவிடும்.
று புறத்தில்-மக்களுக்கு இன் பத் பாதாரத் தினதும், கலாச்சாரத்தின கரவாதப்படுத்துகிறது. மனிதனை சமூக ஏழ்றத்தாழ்வு, வேலையின்மை தி விவசாயிகளுக்கு நிலம் வழங்கப் ைத மேற் கொள்ளும் வாய்ப்பை ளது கூட்டுப் பொருளா தாரத்தை "களுக்கு உதவி நல்கப்படுகின்றது. ரய , யந்திரங்களை அரசு விவசாயி ஓப்பட்ட விவசாய நிபுணர்களது. - பெறச்செய்கிறது. சோஷலிஸம் உயர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்தையும் தரவாதஞ் செய்யமுடியும். சோ ஷ
சாதனைகளை மக்கள் அனுபவிக்க - வேண்டிப் படைப்புத் தொழிலில் எ ன சந்தர்ப்பம் வழங்குகின் றது.
தாற்று வியாதியான வேலையின் ஸ நாடுகளில் காணமுடியாதவை. ஈவியத் யூனியனில் 1930ல் ஒழிக் சவீக்கமும் கிடையாது. பிரதான
வை, வீட்டு வாடகை இவற்றின் படி, உலகிலேயே மிகவும் குறைந்த
101

Page 100
எனினும் சோஷலிஸம் பிர தொழிலை, விவசாயத்தின் பாரிய கத்தை, மக்கள் மத்தியிலே உயர்த மாகக் கொண்டுள்ளது; அப்படிய ரீதியாகப் பின்தங்கிய குறையா களில் சாதிப்பது எப்படி?
வாஸ் தவம் சோஷலிஸத் தீ இளம் நாடுகள் எதிர்நோக்கும் க உலகின் முன்னேற்றமடை ந்த நா ( பின்தங்கி நிற்கின்றன.
ஆசிய ஆபிரிக்க புதிய அர யையும், சுதந்திரத்தையும் ஈட்டு கஷ்டமானதும், சிக்கலானதுமாகு உற்பத்தி சக்திகளை யே அவை தம் 6 பொருளாதார அமைப்பு தலைகீழா ஏகப்பயிர்ச் செய்கையின் மீது அ6 விற்பதற்கும், கருவிகள், Grif? Gol வாங்குவதற்கும் அவை முற்ருக அ யிருக்க லேண்டியுள்ளது. தம் மக்க களை அல்லது மற்றும் அடிப்படை, முடியவில்லை. எங்கு பார்த்தாலும் நாட்புறத்தில் சனத்தொகை பெரு நடைமுறை யதார்த்தப் பொ ( அவற்றிடம் மூலதனம் கிடையாது லிலும், போக்குவரத்திலும் ஈடுப கிடையாது. அநேக நாடுகளில் அ, இன்னும் லகான் உள்ளது. இப்படி
ஏகாதிபத்திய மூலதனம் சுத நாடுகளையும் சுரண்ட முடிகிறது எ கஷ்டங்கள் யாவும் இன்னும் மே அது செய்து வருகிறது. ராணுவக் றைக் கொள்ளையடிக்கின்றன. உ ஞல், சமத்துவமற்ற வர்த்தகப் ப கப்படுகின்றன. ஏகாதிபத்தியத்தின் கீட்டுப்பிரிவு, ஏகபோகங்களின் சர்
கடந்த காலத்தில் ஏகாதிபத்தி கம்பெனிகளின் வர்த்தகத் தொடர் ஆதாயத்தைப் பெறுவதையே நோக னும், இன்று அவர்கள் அந்தப் ப நிலையில் இல்லை. வளர்முக நாடுகள் காகவும் சோவியத் யூனியன் பால், பால் திரும்ப முடியும். எனவே மேற் சில முதலாளித்துவ நாடுகள் வளர் மான உதவிகளை வழங்குகின்றன. அ
102

மாண்டமான தவீன உற்பத்தித்
அளவிலான யந்திரமயமாக் ர கலாச்சாரத்தை முன்னெண்ண பானல், இதை, பொருளாதார டப்பட்ட மாஜி-காலனி நாடு
ர் வு க ளே க் கடைப்பிடிப்பதில் ஷ்டங்கள் ஏராளம், நடப்புகால டுகளிலிருந்து அவை வெகுதூரம்
சுகளின் பொருளாதார-விடுதலை த ல் அத்தியாவசியமாய் மிகவும் ம், மிகவும் பின்தங்கிய புராதன வசம் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் "ய் கிடக்கின்றது. அவற்றில் பல மைந்துள்ளன. தம் பண்டங்களை பாருள், நுகர்வுப் பொருட்களை அந்நிய வர்த்தகத்தையே நம்பி ளுக்கு சொந்த உணவுப்பொருட் த் தேவைகளை வழங்க அவற்ருல் வேலையில்லாத்திண்டாட்டம், க்கம் இவைதான் நாம் காணும் ருளாதாரத்தில் முதலீடுசெய்ய து. அவற்றின் உற்பத்தித் தொழி ட பயிற்றப்பட்ட நிபுணர்கள் ந்நிய ஏகபோகங்களின் கையிலே
எவ்வளவோ
ந்திர நாடுகளையும், கலோனியல் ன்ற உண்மை நிலையினுல் இக் ாசமடைகின்றன. இதைத்தான் கைப்பற்றுதல் இன்றியே அவற் லகச் சந்தையின் செயல்பாட்டி ரிமாற்றத்தினுல், இவை சாதிக் கீழ் சர்வதேச தொழில் பங் வதேச ஆட்சியன்றி வேறில்லை.
திய மூலதனத்தின் பல்தேசியக் புகள் யாவும் ஆக உயர்ந்தபட்ச ந்கமாகக் கொண்டிருந்தன. எனி ழைய முறையைப் பின்பற்றும்
உதவிக்காகவும் வர்த்தகத்துக் மற்றும் சோஷலிஸ் நாடுகள் கு ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் போன்ற
முக நாடுகட்கு சில உபயோக வர்கள் அவ்வாறு செய்யுமாறு

Page 101
நிர்ப்பந்திக்கப்பபட்டுள்ளனர். அ மக்கள் சோஷலிஸ் நாடுகள் மட்டு கின்றன என நம்பத்தலைப்பட்டுவி
பரஸ்பம் நன்மை பயக்கும் 6 ளாதார உறவுகள் தொழில் நுட்ட ரும் எதிர்க்க மாட்டார். ஆணுல் தேசிய கம்பனிகட்கும் இவற்றில் வாய்ந்த நிலைமையை மாஜிகாலனிக அவை பெறும் ஆதாயத்தை (உ கொள்ள அவை சங்கற்பம் பூண் தொழில் நுட்ப உதவிகள் வழங்கு தைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்ே
இந்நாளில் அவை தமது குறிக்ே கொள்ளும் உபாயத்தைக் கையா6 தார, தொழில் நுட்ப, அரசியல் னதமான சொருெடர்களை உபயோ வாக்குறுதிகள் வழங்கி எலும்புத்து
நவ கலோனியல் வாதமென யாவும் அடிமைப்படுத்துதல், சுரன் பழைய குறிக்கோள்களையே முன் கலோனியல்வாதிகளின் உதவி, மா, னிகளிலுமிருந்து பெருஞ்செல்வத்ை தற்கான ஏகபோகங்களின் புதிய ஏகாதிபத்தியவாதிகள் உதவி வழ1 தார முன்னேற்றத்துக்கான தேசிய கெடுக்கு மாறும் வற்புறுத்தி, அவற் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுமாறு ெ மீது அந்நிய ஆதிக்கத்தையுண்டு பாவிக்கின்றனர்.
அந்நிய மூலதனத்தின் அடி மூதலாளித்துவமற்ற வளர்ச்சிப்பா ளாதார வளர்ச்சியிலேயே தங்கியுள் பிரிவினையின் தளைகளிலிருந்து விடு நட்புறவிலும், அவற்றுடன் பொ சர்வதேசச் சுரண்டல்காரர்களுக் தங்களது ஐக்கிய அணியை வலுப் யுள்ளது.
புதிய தேசிய அரசுகளது பர மைப்பாடும், காலனியல்வாதத்துக் மேற்கொள்ளப்பட்ட முழுத் தொட கைகளில் ஏற்கனவே அற்புத வெளி பொருளாதாரத்துறையில் இன்னும் யேற்படுத்தவில்லை, சுரண்டலைக் க

1ல்லா விட்டால் இந்நாடுகளின் மே தமக்கு உண்மையாக உதவு @ណff.
வர்த்தகம், சமத்துவமான பொரு பப் பரிவர்த்தனை இவற்றை எவ ஏகபோக மூலதனத்துக்கும், பல் அக்கரையில்லை. தமது சலுகை ளிலும் அரை காலனிகளிலுமிருந்து பரிலாபத்தைப் பாதுகாதுத்துக் iண்டுள்ளன கருவிகள், கடன்கள் பவர்களாகத் தங்கள் ஏகபோகத் கே அவை பாடுபடுகின்றன.
கோளைச் சாதுரியமாக மறைத்துக் கின்றன; 'உதவி' பொருளா "ஆலோசனை' போன்ற உன் கின்றன; ஸ்துதிகள் பாடி, பெரிய
ண்டுகளை வழங்குகின்றன.
குறிக்கப்படும் இம் முறைகள் எடுதல், சூறையாடுதல் என்ற ன்னெடுத்துச் செல்கின்றன. நவ ஜி காலனிகளிலும், அ ைரகால தக் கொள்ளை கொண்டு போவ உபாயமே யாகும். வழக்கமாக, ங்கும் போதெல்லாம் பொருளா த் திட்டங்களை மாற்றுமாறும், bறை அந்நிய ஏகபோகங்களது சய்ய எத் தனித்து, நாட்டின் பண்ணும் கருவியாக அதைப்
மைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை, தை வழியாக சுதந்திரப் பொரு 1ளது. ஏகாதிபத்தியத் தொழிற் தலை சோஷலிஸ் நாடுகளோடு ருளாதார பிணைப்புகளிலும், கெதிராக வளர்முக நாடுகள் படுத்திக் கொள்வதிலும் தங்கி
ஸ்பர ஆதரவும், ஐக்கிய ஒரு கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் எதிராக டர்சியான அரசியல் நடவடிக் ப்பாடு பெற்றுள்ளன போன்று
அதேயளவுக்குத் தாக்கத்தை ட்டுப்படுத்தி, உலக வர்த்தகத்
0 3

Page 102
தில் தமக்கு அதிக சாதகமான வளர்முக நாடுகளின் ஐக்கிய ஒரு முடியும். பொருளாதாரத்தில் ம வர்த்தகத்தில் அரசக் கட்டுப்பா ரத்தைப் பாதுகாக்கும், அந்நியச் நியம விதி கொண்டுள்ளது
இது எவ்வாருயினும், உt களது நெருங்கிய ஒத்துழைப்பே மூலம் மட்டுமே அந்நியச் சுரண் சாத்தியமாகும். '
104
 

நிலைமைகளை உருவாக்குவதில் ந்மைப்பாடு பெரும்பங்கு வகிக்க க்கள் சொந்த துறையும், அந்நிய டும் கூட, தேசியப் பொருளாதா கரண்டலைக் கட்டுப் படுத்தும்
5) is சோஷலிஸ அமைப்பு நாடு ாடு, முதலாளித்துமற்ற வளர்ச்சி -லே முற்ருக ஒழித்துக்கட்டுவது

Page 103
X
லெனினிஸ் சமாத
சோவியத் யூனியன் வெளிநா சோஷலிஸ் புரட்சியிலிருந்து, சர்வ படுத்துவதை, அது சமாதானத்துக் வதை, ஆயுதக் குவிப்பைத் தடுப்பணி முடிவமைதிக்குமான பாதையின் 2 வைப்பதை ஸ்திரமான குறிக்கோ 6
லெனின் தலைமையில் சோவிய ஆக்ஞை சமாதானத்தின் மீதான சளுக்கும் அது சமாதானத்தை வழி யுத் தத்தில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த அரசாங்கங்களுக்கும், உடனடியாக சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு தொடங்குமாறு விண்ணப்பித்தது. (
சமாதான ஆக்ஞை கூறியது: யால் உருவாக்கப்பட்ட தொழிலாள லாளர் போர் வீரர், விவசாயிகள் துகளைத் தனது அடிப்படையாகக் ( சகல மக்களையும், அவர்களது அரசு கத் தன்மை வாய்ந்த சமாதான வார்த்தைகளில் இறங்குமாறு அதை
'நியாயமான ஜனநாயகத்த பதன் மூலம், போரினுல் சவித்துப்பே மடைந்த போர்ச்சன்னத்தங் கொ வர்க்கமும் மற்றும் உழைக்கும் ஜாரிஸ் முடியாட்சி தூக்கி யெறி தொழிலாளர் விவசாயிகள் மிகவும் துடன் வேண்டிய சமாதானத்தின் (அதாவது, அந்நிய நாடுகளைக் கை நாடுகளைப் பலவந்தமாக இணைத் நஷ்டஈடு இல்லாத உடனடியான படுத்துகிறது.'

TGori, G36FF6i 163),
'ட்டுக் கொள்கை அக்டோபர் தேச ஒத்துழைப்பை உறுதிப் கும் முன்னேற்றத்துக்கும் உதவு 9த, ஆயுதப் பரிஹரண்த்துக் கும் உடன்பாடான அடிகளை எடுத்து ாாக கொண்டுள்ளது.
த் ஆட்சி நிறைவேற்றிய முதல்
ஆக்ஞையாகும். எல்லா நாடு }ங்கியதோடு, முதலாவது உலக சகல நாடுகளது மக்களுக்கு த்
விரோதங்களை விடுத்து உலக ப் பேச்சு வார்த்தைகளைத் அனுபந்தம் 19 ஐப் பார்க்கவும்)
** அக்டோபர் 24-25 புரட்சி ார் விவசாயிகள் அரசு தொழி
டெப்பியூட்டிகளின் சோவியத் கொண்டு, போர் சன்னத்தமான களையும், நியாயமான ஜனநாய த்துக்கான உடனடிப் பேச்சு
கூவுகின்றது.
ன்மையான சமாதானம் என் ன,வேதனையுற்ற, சின்னு பின்ன ண்ட நாடுகளின் தொழிலாளி ம க் களு ம் வி ைழ வ து யப்பட்டது முதல் ரஷ்யத் திட்டவட்டமாக, பிடிவாதத் மூலம் அரசு சேர்க்கையில்லாத ப்பற்றுதல் இல்லாத, அந்நிய துக் கொள்ளுதல் இல்லாத) சமாதானத்தையே அர்த்தப்
1 O 5

Page 104
அப்புறம், அந்நிய நாடுக தல் என்ருல் என்னவென்பதை விளக்க முற்பட்டது. அதாவது குன்றிய நாட்டை அந்நாட்டி சுயாதீனமான ஆசையோ வி சக்திமிக்க அரசு இணைத்துக்ெ மான இணைப்பு நிகழ்ந்த கா6 தப்பட்ட அரசுடன் பலவந் அல்லது பலவந்தமாக அதன் பட்ட நாட்டின் வளர்ச்சித் யையோ பொருட்படுத்துதலில் ஐரோப்பாவில் உள்ளதா அலல களில் உள்ளதா என்ற பொரு li li l-ġid .
* எந்தவொரு நாடும் சம் களுக்குள் பலவந்தமாக, அதன் கொள்ளப்பட்டால், - அது கூட்டங்களிலோ, தரப்பினர்க தேசிய ஒடுக்குமுறைக்கெதிரான வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பினுஞ் டின் அல்லது, பொதுவாக, பல கள் பூரணமாக அப்புறப்படுத் நிர்ப்பந்தம்கூட திணிக்கப்படா வத்ததச் சுதந்திரமாகத் தீர்மா கப்படாத பட்சத்தில் அத்தை அதாவது கைப்பற்றுதலும். வ
இந்த ஆக்ஞை முன்னேற் நாடுகளின் வர்க்க உணர்வு டெ தின் கொடுமையிலிருந்தும் அத த்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக இ கடமையை உணர்ந்து'கொள்ள பித்தது 'இத் தொழிலாளர் பூண்ட, மிகவும் வீறுகொண்ட வெற்றிகரமாக நிலைநாட்டுவ நமது மக்கள் தொகையின் உ பணுதிகட்கு சகலவிதமான அ மான சுரண்டலிலிருந்தம் விடு ஆக்ஞை குறிப்பிட்டது"
லெனினல் வரையறுக்கப்ப கொண்ட இந்த ஆக்ஞைதான் தினூடு சோவியத் வெளிநாட்டு மூட்டி வந்துள்ளது. முதலாளித், வேறுபாடு கொண்ட, அடிப்பை கொள்கையை, ராஜதந்திரத்தை சமாதான ஆக்ஞை, ஒரே
I 0.6

ளெக் கைப்பற்றுதல் அல்லது இணைத் *க் ஆக்ஞை, தன் கருத்துப்படி 'ஒரு சின்ன அல்லது வலிமை ன் திட்டவட்டமான, தெளிவான, ருப்பமோ இல்லாமல், ஒரு பெரிய காள்வது-அத்தகையப் பலவந்த 2த்தின் பொருட்பாடின்றி, சம்பந் தமாக இணைக்கப்பட்ட நாட்டின் எல்லைக்குள். வைத்துக்கொள்ளப் தரத்தையோ, பின்தங்கிய நிலை ன்றி, இறுதியாக இவ்விராஜ்யம் து தூரத்தில் கடல்தாண்டிய நாடு ட்பாடின்றி' என்று இது அர்த்தப்
பந்தப்பட்டவோர் அரசின் எல்லை விருப்பத்துக்குமாருக வைத்துக் பத்திரிகைகளிளோ, பொதுக் ளின் தீர்மானங்களிலோ, அல்லது ஆர்ப்பாட்டங்களில் எழுச்சிகளில் சரி-இணைத்துக் கொள்ளும் நாட் 0ம் மிக்க நாட்டின் படைத்துருப்பு தப்பட்ட பிறகு, குறைந்தபட்ச மல், தன் ராஜ்யத்தின் ஆயுள்வா னித்துக் கொள்ளும் உரிமை வழங் கய இணைப்பு, சேர்க்கையாகும், ன்முறையுமாகும்."
றமடைந்த, போர்சன்னத்தமான பற்ற தொழிலாளருக்கு, "யுத்தத் iன் விளைவுகளிலிருந்தும் மனுக்குல ப்போது அவர்களை எதிர்நோக்கும் க் கூடிய தொழிலாளருக்கு விண்ணப் பகுத்தறிவு வாய்ந்த, சங்கற்பம் டவடிக்கை மூலம், சமாதானத்தை 5 ற்கு எமக்குதவுவர்; அதேவேளை ழைக்கும் சுரண்டப்படும் பஞ்சைப் டிமைத்தனத்திலிருந்தும் சகலவித தலை பெற்றுக் கொடுப்பர்' என்று
ட்டதுபோல், சமாதானப்பொறுப்பு கடந்த ஆறு தசாப்த கால கட்டத் க் கெயள்கைக்கு உற்சாக உத்வேக துவ நாடுகளிலிருந்து அடிப்படை டயில் புதியதொரு வெளிநாட்டுக்
இது வகுத்தெடுத்தது. லெனினின் நரத்தில் யுத்தநிறுத்தத்துக்கும்,

Page 105
சமாதானத்துக்கும், கலோனியல்வா குமான கோரிக்கையாகும். சமா செய்யப்பட்ட 1917 நவம்பர் 8ந் சமாதான க் கொள்கையின் இரண்டு (அ) சமாதானத்துககும், சமாதான டம் (ஆ) ஆசிய, ஆபிரிக்க, லத்தீ தலைப் போராட்டமும், விடுதலை சர்வதேச ஆதரவும், உதவியும்,
உலகைக் கூறுபோடுவதற்கும், யும் அடிமைப்படுத்துவதற்கும் யுத் * மனுக்குலத்துக்கெதிராகப் புரியப் ததோடு இதன் மூலம், தேசிய வி ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி, தீவிரப்படுத்து மாறு அடிமைப்பட்ட 45 gi! .
பாட்டாளிவர்க்க சர்வதேசியம் கள் கொண்ட நாடுகள் மத்தியில் வ கொள்கை ஆகிய இரண்டு அடிப்ப களை ஆக்ஞை ஸ்தூலமாக வெ ஆக்ஞையின் உள்ளடக்கத்தை லென களுக்குள்ளேயே, முந்தியநாள் புதி அறிவித்து குண்டுவெடித்த போர்ச் தத்தியறிவிப்பாளர் ஆக்ஞையின் சன்னத்தமான நாடுகளின் அரசுகளு பினர்.
சமாதான அறைகூவல் பிள்ளை முழக்கப்பட்டபோதும், அதற்குச் ச வில்லை, சமாதானத்தை யடைவதற்கு யில் இறங்குவதற்குமான சந்தர்ப் சொல்லொன கஷ்டங்களையனுபவிச்
ஜனநாயகத் தன்மை வாய்ந்த ச அரசின் பிரேரணைகளை பிரிட்டன், அரசாங்கங்கள் உதாசீனஞ் செய்த ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே அதன் கான சதித்திட்டங்களில் மூர்த்தண் சோவியத் அரசு ஜெர்மனியரோடு நடத்துமாறு நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு, டும், அதன் நேசநாடுகளோடும் பி படிக்கையை நிறைவேற்றியது. இவ் தனைகள் இங்கிதமற்றதாய் இருந்த புத்தத்திலிருந்து ரஷ்யா வெளியே யத் யூனியனுக்கெதிராகக் கூட்டுப் பிரிட்டனேடும், பிரான்ஸோடும் ஜெர் அணிசேர்வதையும் இது கடினம

தத்தைத் தீர்த்துக் "தான ජ් ක්‍රීර්‍ ரகடனஞ 5 நிதியின்: சோவியத் பிரதான மார்க்கங்களாவன சகவாழ்வுக்குமான போராட் 'ன் அமெரிக்கி மக்களின் விடு" இயக்கங்களுக்கு வழங்கப்படும்
காலனிமக்களையும், எல்லைகளை தம் தொடர்வதை ஆக்ஞை படும் குற்றம்" என வர்ணித் டுதலை இயக்கங்களுடனுன தன் விடுதலைப் போராட்டத்தைத் மக்களுக்கு அறைகூவல் விடுத்
, வெவ்வேறு சமூக அமைப்பு லுவான சமாதான சகஜீவனக் டை லெனினிஸ்க் கோட்பாடு ளிப்படுத்தியது. சமாதானக் ரின் வாசித்த ஒரு விநாடி ப சகாப்தத்தின் உதயத்தை ந்கப்பலான 'அவ்ரோரா'வின்
உள்ளடக்கத்தை போர்ச் ருக்கும், மக்களுக்கும் ஒலிபரப்
ாப்பிராய சோவியத் அரசால் "மாதானம் சுலபமாகக் கிட்ட தம், சமாதான ஆக்கப்பணி பத்தைப் பெறுவதற்கும் அது கவேண்டி நேர்ந்தது,
"மாதானத்துக்கான சோவியத் பிரான்ஸ், ஐக்கிய அமெரிக்க தோடு, சோவியத் ஆட்சியின்
வீழ்ச்சியைக் கொணர்வதற் யமாய் ஈடுபட்டன எனவே
தனியாகப் பேச்சு வார்த்தை மார்ச் 1918ல் ஜெர்மனியோ ரெஸ்ட் லிட்டோவ்ஸ்க் உடன் வுடன்படிக்கை அதன் நிபந்
போதிலும், ஏகாதிபத்திய றுவதற்கு வழிசெய்தது.சோவி
போராட்டம் நடத்துவதற்கு மனியும் அதன் நேசநாடுகளும் ாக்கியது. இவ்வுடன்படிக்கை
07

Page 106
கைச்சாத்த வதைத் தடுப்பதற் தலைவர்கள் மேற்கொண்ட சக
எனினும் மூச்சுவிடுவதற் தேடிக் கொண்ட இடத்தை அனுபவிக்கக் கிடைக்கவில்லை.
சுரண்டல் வர் க்கம் அதிகா நிலேமைக்குத் தன்னைத் தய அக்டோபர் புரட்சிக்குப்
சுரண் டல்காரர்கள்-நிலவுடைை தமது படைப்பிரிவை உருவாக் வதற்காக வெண்காவலர் பை
தொழிலாளர் விவசாயிகள் பதை அந்நிய ஏகாதிபத்தி முடியவில்லை. அதன் உதார உழைக்கும் மக்கள் மீது புரட் யிருந்தது. ஜாரிஸ்ட் அரசுக்கு வழங்கியிருந்த கோடிக்கணக் அல்லது ரஷ்யாவில் அவர்களு கள், சுரங்கங்கள் இன்னபிறவற தொகையான லாபங்களை இ விரும்பவில்லை. மேலும், சோவி கொள்கை மூலம், வெறுக்கப் வைப்பது எப்படியென ஏனே உதாரணமாய்த் திகழுமென அ
முறியடிக்கப்பட்ட நிலச் குலாக்குகள் உருவாக்கிய எதிர் ஆயுதப் போராட்டத்தைத் துெ நண்பர்களான பிரிட்டன், ! எதிர்ப்புரட்சிக்கு எல்லா உதவி டன் கூறியது போல் "ரஷ்யப் கொல்லும்' பந்தயத்தில் ரஷ்யாவின் உள்நாட்டு விவகார துருப்புகளை அனுப்பிவைத்தன.
சோஷலிஸ்ப் புரட்சியின் ரஷ்யாவின் உழைக்கும் மக்கள் உருவாக்கப்பட்டது. உள்நாட்டு ராக அது வெற்றிகரமாகப் ே அளவில் தலையீட்டாளர்களது ச வெளியேறச் செய்வதில் செஞ்
செஞ்சேனையின் வெற்றி, பாட்டாளிவர்க்கம் நடத்திய பு
தாக்கப்பட்டது, முதலாளித்துவ வழங்குவதை நிறுத்திர்ை: "ரஷ்
I 08.
 
 
 

து அமெரிக்க, பிரிட்டிஷ், பிரெஞ்சுத் i:ج முயற்சிகளும் தவிடுபொடியாகின.
காகவென்று வெகு கஷ்டமாகத் சோவியத் குடியரசு அதிககாலம் பதவியிறக்கஞ் செய்யப்பட்ட ரமும், சலுகைகளுமிழந்த புதிய Tர்படுத்திக் கொள்ளமுடியவில்லை. பின் பதவியிறக்கஞ் செய்யப்பட்ட மயாளர்கள்," முதலாளிகள்-உடனே கி சோவியத் ஆட்சியை வீழ்த்து டயை அமைத்தனர்.
ாது ஆட்சி நிலவும் ஒருநாடு இருப் பவாதிகளாலும் சகித்துக்கொள்ள ணம் முதலாளித்துவ நாடுகளின் சிகரமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ம் பூர்ஷ"வா தற்காலிக அரசுக்கும் கான ரூபில்களே இழப்பதற்கோ, க்குச் சொந்தமாக விருந்த பாக்டரி *றிலிருந்து வாரிச்சுருட்டிய பெருந் இழப்பதற்கோ ஏகபோகக்காரர்கள் பியத் ரஷ்யா அதன் சமாதானக் பட்ட யுத்தத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி ய நாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கு வர்கள் பயந்தனர்.
சொந்தக்காரர்கள், முதலாளிகள், ப்புரட்சி சோவியத் ஆட்சிக்கெதிரக 5ாடங்கியது. ரஷ்யாவின் மாஜி பிரான் ஸ், ஜப்பான். அமெரிக்கா களையும் வழங்கின. சர்ச்சில் கசப்பு புரட்சியைத் தொட்டிலில் திருகிக் பதினுலு முதலாளித்துவ நாடுகள் rத்தில் தலையிடுவதற்காகப் படைத்
a) TLiği 52bir l'ı பாதுகாப்பதற்காக பொங்கியெழுந்தனர். செஞ்சேனை வெளிநாட்டு விரோதிகளுக்கெதி போரிடத் தொடங்கியது. 1922 கல சக்திகளையும் ரஷ்யாவை விட்டு சேனை வெற்றிகண்டது.
தலையீட்டுக்கெதிராக சர்வதேச ரட்சிப் போராட்டத்தினுல் எளி நாடடுத் தொழிலாளர்கள் ஆயுதம் யாவில் கைவையாதே' குழுக்களை

Page 107
அமைத்தனர். இவ்வாறு தலையீட் பதை மிகவும் கடினமாக்கி, சோ மக்களுக்கு உதவினர். சர்வதேச ஒ யில் லெனின் கூறினர்:
'திட்டமாக இவ்வாதரவு திா விவசாயிகள், நிலத்தை உழுவோ கெங்கிலும், எமக்கு விரோதமான ஆதரவுதான், நியாயமான இவ்வர். எமக்கெதிரான சகல முற்றுகைக் இறுதியான மிகவும் தீர்மான மான முமாகும்.'
தலையீட்டுச் சக்திகள் முறியடி துவ அரசுகளோடு உறவுகளைச் சோவியத் அரசு ஒவ்வொரு முயற்சி
போலந்துடன் தற்காலிக யு நிறைவேற்றப்பட்டு, மார்ச் 1921 சாத்திடப்பட்டது. அதற்குச் சற்று லித்துவேனியாவுடனும், லத்விய படிக்கைகள் நிறைவேறின.
இவ்வேளையில், பிரிட்டன் வே. முகம்கொடுக்க வேண்டிருந்தபடியா சேர்ந்த அநேக செல்வாக்கு மிகு வர்த்தகத் தொடர்புகள் புறக்கணி ர்ை. அப்போது லண்டனிலிருந்த நாடுகளுக்கிடையே வ ர் த் த க சோவியத்-பிரிட்டிஷ் ஒப்பந்த.ெ கைச்சாத்திடுவதற்காக இதைப் நடவடிக்கையின் மு க் கி ய த் து வ கடந்து அதற்கு அப்பாலும் வெ அரசை பிரிட்டன் அங்கீகரித்தது. எளித்துவ நாடுகளும் இப்போது வரி கொள்ளத் தொடங்கின. முதலால் சகஜீவனம் ஆரம்பாகியது.
சோவியத் குடியரசுக்கும் கிழக்கு உறவுகளை ஸ்தாபிப்பதில் 1921 ம் காலகட்டமாக விளங்கியது. அக் சமத்துவத்தையும் சுதந்திரத்தை கலோனியல் ஒடுக்கு முறையையும் தது; அரசியல், பொருளாதாரச் உரிமையை அங்கீகரித்தது.
சோவியத் குடியரசு உருவி ஈரான், துருக்கி, ஆப்கானிஸ்த
 

டாளர்கள் நடவடிக்கையெடுப் வியத் குடியரசின் உழைக்கும் ருமைப்பாடு பற்றிப் பேசுகை
ன் , திட்டமாக தொழிலாளர், ரான்- உழைக கும் மக்கள் உல நாடுகளில் கூட, காட்டிய தரவும், இவ்வனுதாபமும் தான் ளும் தோல்வியடைவதற்கான வழியும், தீர்மானமான காரண
க்கப்பட்டவுடனே, முதலாளித் சுமுகப்படுத்திக்கொள்வதற்கு யையும் மேற்கொண்டது.
த்த நிறுத்த ஒப்பந்தமொன்று ல் சமாதான ஒப்பந்தம் கைச் முன்பு எஸ்தோனியாவுடனும், ாவுடனும் சமாதான உடன்
லையில்லாத் திண் டாட்டத்துக்கு Fல் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தைச் உறுப்பினர்கள் ரஷ்யாவுடன் க்கப்படக் கூடாது என நம்பி சோவியத் துரதுகோஷ்டி இரு உறவுகளைப் புதுப்பிப்பதற்காக மான்றை மா ர் ச் 16, 1921ல் பயன்படுத்திக்கொண்டது. இந் ம் பொருளாதாரத்துறையைக் குதுரம் சென்றது. சோவியத் சோவியத் ரஷ்யாவும் முதலா த்தக உறவுகளே ஸ்தாபித்துக் ரித்துவ நாடுகளுடன் சமாதான
த நாடுகளுக்குமிடையே சினேக வருடம் முக்கியமானதொரு டோபர் புரட்சி ம க் க ளி ன் தயும் பிரகடனஞ் செய்தது: அடிமைத்தனத்தையும் கண்டித் சுதந்திரத்துக்கான மக்களின்
பாக்கப்பட்டதுமே அரசாங்கம் ான், சீன அரசுகளோடு பேச்சு
09

Page 108
வார்த்தைகளைத் தொடங்கியது. ட அவற்றின் காலனிகளது விதிசம்ப பியது. கிழக்குநாடுகளுடன் ே தடுப்பதற்கு அவர்கள் பகீரதப் பு பாக ஈரானில் சோவியத் செல்வி கிலிபிடித்தது.
அக்டோபர் புரட்சிக்குப்பின் வுக்கும் ஈரானுக்குமிடையே நில மற்ற உடன்படிக்கைகளையும் ரஷ்ய துருப்புகளை ஈரானிலிருந்து சுதந்திரத்தையும், சுயாதிபத்திய
பிரிட்டன் இதற்கு நேர்மாற் களை பிரிட்டன் பிடித்துக் கொ அதன் சரணுகதியைப் பாதுகா! கைச்சாத்திடுமாறு ஈரானை நி ஈரானிய பாராளுமன்றமான மஜ் நிர்ப்பந்தத்தைக் கொணர்ந்தது. என்று ஈரானுக்குப் பூச்சாண்டி கலோனியல் சாம்ராஜ்யத்தில் மு. ஈரானிய எண்ணெய், அதன் இ இவற்றின் மீது பிரிட்டிஷ் பிடி கோடு, அதற்குப் பலவிதமான வ
சமத்துவமின்மை, தமது அ ராக ஈரானிய மக்களின் போரா டுக் கொள்கை பயன்மிகு உதவி யப் பேச்சுவார்த்தை மாஸ்கோவி பெப்ரவரி 26 1921 ல் முடிவற்ற: மிடையே கைச்சாத்தான சகல ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்படுவ ரத்துசெய்யப்படுவதை சோவியத் தோடு i f7;" ஈரானிட சொத்துகளையும் ஈரானிடம் தி அரசு ஈரானிடம் கையளித்த ெ தங்க ரூபில்கள் பெறுமதி வாய்
ஈரானிய மக்களின் விடுதலை உதவி ஏற்படுத்திய தாக்கம், ஈரானிய ஒப்பந்தம் இவற்றின் ஆங்கிலோ-ஈரானிய உடன்படிக்
தேசிய விடுதலைப் போராட கிழக்கில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சுறுப்பும் மிகு அமிர் அமானுல்ல அதிகாரத்துக்கு வந்தார். ஆப்க த்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள மு
0
 
 

பிரிட்டனிலும் பிரான்ஸிலும் இது பந்தமான ஐயப்பாடுகளைக் கிளப் சாவியத் பேச்சுவார்த்தையைத் பிரயத்தனஞ் செய்தனர். குறிப் பாக்கு குறித்து பிரிட்டனுக்குக்
சோவியத் அரசு, ஜார் ரஷ்யா றைவேறியிருந்த சகல சமத்துவ ரத்து செய்தது. மேலும், அது வாபஸ்செய்து அந்நாட்டின் ற்றதயும் அங்கீகரித்தது.
றமாக 1919 ல், ஈரானிய எல்லை "ண்டிருப்பதை சட்டபூர்வமாக்கி ப்பதற்கான ஒப்பந்தமொன்றில் ர்ப்பந்தித்தது. ஷாவின் மீதும் லிஸ் மீதும் லண்டன் பெரும் *போல்ஷ் விஸ் மயப்படுத்தல்'
காட்டப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் க்கிய கேந்திர ஸ்தானம் வகித்த இயற்கை வளங்கள், செல்வம் யை வைத்திருக்கும் ஒரே நோக் ாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டன.
ரசின் சரணுகதி இவற்றுக்கெதி ட்டத்துக்கு சோவியத் வெளிநாட் வழங்கியது. சோவியத் -ஈரானி பில் நவம்பர் 1920ல் தொடங்கி, து. ஜார் ரஷ்யாவுக்கும் ஈரானுக்கு Fமத்துவமற்ற உடன்படிக்கைகள் தை, சகல ஈரானியக் கடன்களும் 3 அரசு மீளவும் உறுதிப்படுத்திய மிருந்து பெற்ற சலுகைகளையும் ருெப்பிக் கொடுத்தது. சோவியத் சொத்துகள் மட்டும் 58, 2 கோடி ந்ததாகும்.
}ப் போராட்டத்தில் சோவியத்
பெப்ரவரி 26, 1921 சோவியத் காரணமாக, மஜ்லிஸ் 19 19ன் *கையை உறுதிப்படுத்த மறுத்தது
ட்டத்தின் பொதுவான எழுச்சி t பரவியது. இளமையும் சுறு ாஹ்கான் 1919ல் அந்நாட்டில் ானிஸ்தான் மீதுதான் அதிகார மயன்ற பிரிட்டனின் பிரயத்தனங்

Page 109
களை அவர் எதிர்த்ததோடு, சோல ளை தாபித்துக் கொள்வதற்கு சக் Fார். 1919ன் இறுதியில் ஆப்கன் கோவுக்கு விஜயஞ் செய்தது. அ யொருவர் காபூல் போய்ச் சேர் பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றிகரம1 இறுதியில் அமானுல்லாஹ்கான், யரசு மீது நட்புறவு பாராட்டுகின் னர். சோவியத்-ஆப்கன் பேச்சுவ திருப்தி தெரிவித்தார். டு லணின் து நாடுகளும், மக்களும் விடுதலையு 0 நாடுகளும் பொதுவான அபிலா குறிப்பீட்டார்.
சோவியத்- ஆப்கன் உறவுகள் டிஷ் கலோனியல்வாதிகள் சதிகள் எஸ். ஆர். உம் ஆப்கானிஸ்தானு 28ந் திகதி உடன்ப்டிக்கையை .ெ னும் அமுலில் உள்ளது.
இது "ரஷ்யாவுக்கும் ஆ புறவை வலுவுறச் செய்வதையும் யான சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்ப டுள்ளது" என உடன்படிக்கையில் வொரு வல்லரசுடனும் ஆப்கானி மான முதல் உடன் படிக்கை இ அவரவர் சுதந்திரத்தை அங்கீகரி உறவுகளை ஸ்தாபிப்பதற்கு-ஒப்புக் கொள்ளும் தரப்பினரில் எத்தரப் பண்ணும் வகையில் மூன்ருவது ராணுவ அல்லது அரசியல் ஒப்ட பது" எனப் பொருந்திக் கொண்ட களின் மூலமோ அல்லது வேறொ எந்த பொருட்களையும் அதன் வதற்கு கட்டுப்பாடில்லாத வர் சோவியத் அரசு வழங்கியது. ( அண்டை நாட்டுக்கு நிதியுதவியும் வழங்குதற்கு, குறிப்பாக விமா ம்ோட்டல் பயிற்சிப் பாடசாலை 5,000 சுழல் துப்பாக்கிகள் வழங் மருந்து நிலையமொன்று அமைப்ப யத் நிபுணர்களை அனுப்பிவைப்ப ரூபிள் தெறுமதியான தங்கத்ை வதற்கும் ஒப்புக் கொண்டது. கர அமைக்கப்ப்ட்டு ஆப்கன் அரசி 1923ம் ஆண்டின் இறுதிவாக்கில் மூலம் பொருந்தியிருந்த சகல உ
*ఖ__

வியத் குடியரசுடன் நட்புறவை ல முயற்சிகளையும் மேற்கொண் தூதுகோஷ்டியொன்று மாஸ் தேவேளை சோவியத் பிரதிநிதி *ந்தார். இருநாடுகளுக்கிடையே ப் நடைபெற்றன. 1920ன் ஆப்கன் மக்கள் சோவியத் குடி ன்றனர் என லெனினுக்கு எழுதி ார்த்தைகளின் வெற்றி குறித்து தனது பதிலில், கிழக்கின் எல்லா ரவேண்டுமென விரும்பும் இரு ஷைகளைக் கொண்டிருப்பதைக்
பல மடைவதைத் தடுக்க பிரிட் செய்தனர். ஆனலும், ஆர். எப். ம் மாஸ்கோவில் 1921 பெப்ரவரி சய்துக் கொண்டன. அது இன்
ப்கானிஸ்தானுக்குமிடையே நட் , ஆப்கானிஸ்தானின் உண்மை தையும் குறிக்கோளாகக் கொண் ன் முகவுரை கூறுகின்றது. எந்த ஸ்தான் கைச்சாத்திட்ட சமத்துவ துவேயாகும், இருதரப்பினரும் த்தனர்; சுமுகமான ராஜதந்திர கொண்டனர்," ஒப்பந்தஞ் செய்து பினருக்கேனும் குந்தகம் உண்டு சக்தியொன்றுடன் எத்தகைய பந்தமும் செய்து கொள்ளாதிருப் ை"ரஷ்யாவின் அரசஸ்தாபனங் ங்கோ வெளிநாட்டில் வாங்கிய எல்லைகளினூடே கொண்டு செல் அறவிடப்படாத அனுமதியை' சோவியத் அரசு தனது தெற்கு மற்றும் பொருளுதவியும் கூட னங்கள் வழங்குவதற்கு, விமான நிறுவுவதற்கு, தோட்டாக்களோடு குவத்ற்கு, புகைவெழுப்பாத வெடி தற்கு,இக்காரணத்துக்காக GgFFT GG) தற்கு, அத்துடன் பத்து லட்சம் த வட்டியில்லாக் கடனுக வழங்கு பூலில் வானெலி நிலையமொன்று டம் ஒப்படைக்கப்பட விருந்தது. சோவியத் அரசு உடன்படிக்கை தவிகளையும் வழங்கிவிட்டது,
1 1 1

Page 110
சோவியத்-ஆப்கன் உட உள் நாட்டு, சர்வதேச நிலைமைகை சுதந்திரத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கள் மேலும் நடத்திய போராட் செல்வாக்கை மீட்பதற்கான பிரி களை முறியடிப்பதிலும் மிகவும் அதன் உறுதிப்பாட்டின் மீது, பிரா கையொன்றை (அக்டோபர் 192 அங்கீகரித்தல், சுமுகமான ராஜத அடிப்படையின் மீ து கைச்சாத்திட
சோவியத் ரஷ்யா நெகழும் கொள்கையொன்றைக் கடைப்பிடி பதற்குத் தயாராயிருந்ததோடு ஏ வைக்கும் லுரன் பாடுகளைப்ப யன் காட்டிய து.
முதன் முறையாக சோவியத் றில் பிரதிநிதித்துவம் வகித்தது வில் நடந்த ஐரோப்பிய மகா நா புனருத்தாரணம் செய்தலு"'க்கா க றுக்காக இம் மகா நாட்டில் திட்ட சோவியத் தூது கோஷ்டி சார்பில் கள் கமிஸார் ஜி யார் ஜி சிச் ேச ரின் பழைய அமைப்பும் தலைதூக்கி வரு மாக நிலவி வருவதை, சொத்து டை பிரதி நிதித் து வப் படுத்தும் நாடுக ழைப்பை சாத்தியப் படுத்தி வைத் சிக்கு மிகவும் அத் திவசியமென ர எல்லா நாடுகளது அர சுக ளோடும் களோடும் பரஸ்பர நலன், சமத்து கீகாரம் என்ற அடிப்படையில்-- கொள்வதற்கே ர ஷ்ய தூதுகோள் குறிப்பிட்டார். வித்தியாசமா ன . கடையே சமாதான # கஜீவன த்து வகுக்கும் லெனினிஸக் கொள்கை
னம் இது.
அதே -வேளை பொதுவான அ தூது கோஷ்டி பிரேரித்தது. ஆயு நடைமுறை ரீதியாகக் கிளப்புவ கொண்ட முதல் முயற்சியும் இது சோஷலிஸத்தின் லட்சியமாகும் எ என் றுமே விசிவாசமுள்ளதாய் ! மகா நாட்டை ஏற்பாடு செய்தவர் உரையாட ஒரேயடியாய் மறுத்து.
குறிப்பாக வெற்றிசக்திகள் t) னிக்குமிடையே வித்தியாசங்கள்
112

ன்படிக்கை ஆப்கானிஸ்தானின் ள வலுவுறச் செய்ததோடு, தன து கொள்வதற்காக ஆப்கன் ம ம் டத்திலும், அந்நாட்டில் த ன து ட்டனின் ஏகாதிபத்திய முயற்சி - முக்கிய பாத்திரம் வகித்தது . சிட்டன் இறு, தியான உடன் படிக் 1), அதன் பூரண சுதந்திரத்ன த ந்திர உறவுகளை நிறுவுதல் என்ற - வேண்டி நேர்ந்தது.
தன்மை வாய்ந்த வெளி நாட்டுக் -த்தது. அது விட்டுக் கொடுப் காதிபத்திய சக்திகளைப் பிரித்து படுத்திக் கொள்ளும் ஆற்றலையும்
ரஷ்யா சர்வதேச மகா நாடொன் து, ஏப்ரில் 1922 ல் ஜெனோவா கட்டிலா கும். ''ஐரோப்பாவைப் - ஐரோப்பிய நிதி அமைப்பொன் உங்கள் வரைந்தெடுக்கப்பட்டன பேசும்போது வெளிவிவகார மக் , '' இவ் வரலாற்று சகாப்தத்தில், ம் புதிய அமைப்பும் சமாந்தர -.மையின் இவ்விரு அமைப்புகளை ளிடையே பொரு ளாதார ஒத் து ந்தல் உலகப் பொருளாதார மீட் ஷ்ய தூது கோஷ்டி நம்புகிறது . உற்பத்தித் தொழில் வட்டாரங் வம், பூரண , நிபந்தனை யற்ற அங் வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத்திக் 2டி இங்குவந்துள்ளது,'' என்று சமூக அமைப்பு கொண்ட நாடு க்கும், ஒத்துழைப்புக்கும் வழி பின் உத்தியோக பூர்வ பிரகட
யுதக் குறிப்பையும் சோவியத் தப் பரிஹரணப் பிரச்சினை யை தற்கு சோவியத் ஆட்சி மேற் வேயாகும். ஆயுதப் பரிஹரணம் ன்ற லெனின் கொள் கைக்கு அது இருந்து வந்துள் ளது. எனினும் கள் ஆயுதப் பரிஹரணம் பற்றி விட்டனர்.
க்கும் முறியடிக் கப்பட்ட ஜெர் ம், விரோதம னப்பான் மையும்

Page 111
நிலவியமையால் ஜெனுேவா ம பாடுகளும் ஏற்படவில்லை. இந் நி? மன் பிரதிநிதிகளுடன் உட ைபடி வதற்கு வகைசெய்தது. இதன்மூ உறவுகளை மீட்டதோடு முக்கியமா படையில் தீர்த்துக்கொள்வதற்கு படிக்கை சமாதான சகஜீவன முதலாவது உடன்படிக்கையாகும். நாம் எல்லா நாடுகளோடும் செ! படிக்கைகளுக்கு ஒர் உதாரணமா யுடன் பின்பற்றி வருவதோடு வோம். இது, எல்லா மக்களுடனு பொருளாதார உறவுகளை வளர்த்
சோவியத் யூனியன் ஸ்தா சமாதானக் கொள்கை தொடர்ச் ளது. தொடக்கத்திவிருந்து சோவி தனித்துவமான குணவியல்பு உலகி சொந்த நாட்டுக்கும் உலக சமா, அயராது பாடுபட்டு வருதலாலும். குறிக்கோளை யடைவதற்காகப் பட யத் யூனியனின் வலிமை அதிகரி, சமாதசனத்துக்கான சோவியத் வகையும், அளவும் தொடர்ந்து வி இன்று உலகின் சக்தி மிக்க நாடுக துள்ள சோவியத் யூனியன் எல் போராட்டத்துக்கு உற்சாகமாகத் வரலாற்றுப் பாத்திரத்தை முன் (
சமாதான ஆக்ஞை பிரக லெனின் கூறினர் "யுத்தத்துக்கு எ; போராட் டத்தை நாம் ஆரம்பித் கடினமானதொரு போராட்டமாகு எங்கள் மீதும் எமது சமாதான கொடிய வெறுப்பினுல் நாம் த6 வலியுறுத்திக் கூறுனர், அறுபது வி லெனினது கட்சியும் சோவியத் ர க்கு விசுவாசமாய், சமாதானத்து கின்றன. அக்டோபர் புரட்சியின் சமூக முன்னேற்றத்தினதும் அரணு மதிப்புடன் நிறைவேற்றி வருகின்
ஜெர்மன் ஜனநாயகக் குடி விழாவையொட்டி 1979 அக்டே மாபெரும் கூட்டத்தில், சோவிய மத்தியக் குழு செயலாளர் நாய சோவியத் யூனியனின் கேந்திரக் ெ கூறினுர்:
s

ாநாட்டில் எத்தகைய உடன் ஜெனுேவாவிலிருந்து ஜெர் கையொன்றைக் ைகச்சாத்திடு ம் இருதரப்பினரும் ராஜதந்திர எ பிரச்சினைகளை சமத்துவ அடிப் இணங்கினர். ரப்பலோ உடன் 5 கொள்கை வடிவம் கொண்ட
'ரப்பலோ உடன்படிக்கை, து கொள்ள விரும்பும் உடன் iம்.நாம் இம் மார்க்கத்தை உறுதி தொடர்ந்தும் அவ்வாறே செய் ம் மிகவும் நெருங்கிய அரசியல் துக் கொள்ளும் மார்க்கமாகும்'
பிதமான நாள் தொட்டு அதன் சியான வளர்ச்சியுற்று வந்துள் யத் சமாதானக் கொள்கையின் ன் சகல மக்களுக்கும் தனது தானத்தைக் கொணர்வதற்காக சர்வதேச அரசியலிலும் இக் பன் படுத்தப்பட்டுள்ளது. சோவி க்கத் தொடங்கியதோடு உலகச் யூனியனின் போராட்டத்தின் ரிந்து விஸ்தீரணமடைந்துள்ளது. ளில் ஒன்ருக வளர்ச்சியடைந் லா நாடுகளதும் சமாதானப் தலைமை தாங்குவதில் தனது னெடுத்துச் செல்கிறது.
டனஞ் செய்யப்பட்டவுடனே திராக திட சங்கற்பமானதொரு துள்ளோம்." இன்னும் 'இது iம். எனினும் பூர்ஷாவா வர்க்கம் இயக்கத்தின் மீதும் காட்டும் ார்ந்து விட மாட்டோம்' என்று ருடங்கட்கும் அதிகமாக இன்று ாஜ்யமும், லெனின் கொள்னக க்காக அயரா மல் போரா டி வரு பிறந்தகம் சமாதானத்தினதும் , க தனது மகோன் தைப் பணியை
தி :
ரசின் 30வது ஆண்டு நிறைவு ாபரில் பெர்லினில் நடந்த
யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5ம் லியோனித் பிரெஷ்னேவ் ாள்கையை விவரித்து இவ்வாறு
13

Page 112
* *சோவியத் யூனியனைப் வல்லமையை விரும்பவில்லையென்ப வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். எந்த ெ குழுவையும் அச்சுறுத்தும் நோக்க அந்நோக்கம் கிடையாது. எமது பாதுகாப்புத் தன்மை படைத்தே ஐரோப்பியக் கண்டத்தில் தனது ப ராணுவ சக்தியை அதிகரித்து
மானம் உண்மை யல்ல, இது தி மாகும்.
' 'உலகின் மற்றெந்த பகு திக நாம் சமாதானத்தை, நிலையான இதுவே எம் வெளி நாட்டுக் கெ நாம் இக்கொள்கையை விட்டுக்கெ செல்லாமல் பின்பற்றுகிறோம்.''
சமாதான சோவியத் வெளி மக்களால் 1977 அக்டோபர் 7 யூனியனின் புதிய யாப்பில் அடம் பிடுகிறது :
(" சோவியத் யூனியன் லெனி உறுதியாகப் பின்பற்றுவதோடு ந வுறச் செய்வதையும், பரந்த சர் ரிக்கின்றது.
சோவியத் யூனியனின் வெள யூனியனில் கம்யூனிஸத்தை நிர்ம தேச நிலைமைகளை உறு திப்படுத்து ராஜ்ய நலனை பாது காப்பதையும் மையை ஸ்திரப்படுத்துவதையும் முன் னேற்றத்துக்குமான போரா கிரமிப்பு யுத்தத்தைத் தடுப்ப,ை ஹரணத் தை சாதிப்பதிலும், . கொண்ட நாடுகள் மத்தியில் சம் உறுதியாக அமுல் படுத்துவதைம்
ள து.
''சோவியத் யூனியனில் யு பட்டுள்ளது''
சமாதா னத்தை வலுவுறச் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கும் க யக் யூனி யனைப்போல் வேறெந். வம் வாய்ந்த ஆலோசனை களை ( யத் யூனியனைப் போல் வேறெ சமாதானத் துக்கும் இவ் வ ள வு ட
114

பொறுத்தமட்டில், நாம் ராணு வ "தை நான் திரும்பத் திரும்ப வாரு ராஜ்யத்தையும், ராஜ்யக் 5ம் எமக்கிருக்கவில்லை, எமக்கு நேரடியான கொள்கை வெறும் தயாகும். சோவியத் யூனியன் காது காப்புத்தேவைக்கும் அதிகம் - வ ரு கி ற து என்ற அனு ட்டமிட்ட வெகு ஜன கபட த் தன
களி லும் போல, ஐரோப்பாவில் சமாதானத்தை விரும்புகிறோம்; Tள்கையின் முதுகெலும்பா கும். காடாமல். அதிலிருந்து விலகிச்
நாட்டுக் கொள்கை, சோவியத் ல் நிறைவேற்றப்பட்ட சோவியத் ங்கியுள்ள து. ஷரத்து 28 குறிப்
னிஸ சமாதானக் கொள்கையை நாடு களின் பந்தோபஸ்தை வலு -வதேச ஒத்துழைப்பையும் ஆத
சிநாட்டிக் கொள்கை, சோவியத் ாணிப்பதற்குச் சாதகமான சர்வ புவதையும், சோவியத் யூனியனின் ம், உலக சோஷலிஸத்தின் நிலை , தேசிய விடுதலைக்கும், - சமூக ட்டத்தை ஆதரிப்பதையு ம், ஆக் தயும், உலக, பூரண ஆயு தப்ப // வெவ்வேறு சமூக அ ைகப்புகளைக் மாதான சகஜீவனக் கொள்கையை பும் குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்
த்தப் பிரச்சாரம் தடைசெய்யப்
செய் வ தற்கும், ஆய தப்போட்டிக்கு ஆயுதப்பரிஹரண த் துக்கும் சோவி த நாடும் அனேக, முக்கியத்து முன் வைத்தது கிடையாது . சோவி ந்த நாடும் முடிவமைதிக்கும் உலக பாடுபட்டது கிடையாது.

Page 113
அநுபந்தம்லெனின் நூல்களிலிருந்து
1-ஆசியாவின்
நூற்றண்டுகளாகத் தேக்கமுற உதாரணமாகச் சீனுகருதப்பட்டது இன்று சீனு அரசியல் நடவடிக்ை மாய், வீறுகொண்ட சமூக இயக் அரங்காகக் காணப்படுகின்றது. 1 தைத் தொடர்ந்து ஜனநாயகப் பு கும், சீனுவுக்கும்-முழு ஆசியாவுக் தியாவிலும் கொந்தளிப்பு மூண்டு
டச்சு கிழக்கிந்தியப் பகுதிகளு மக்களைக் கொண்ட ஏனைய டச்ச ஜனநாயக இயக்கம் பரவியமை மு ujit 35 LD.
முதலாவதாக, தேசிய இயக் எழுச்சி பெற்றுள்ள ஜாவாவில் ெ இயக்கம் வளர்ச்சியுற்று வருகிறது கிந்தியப் பகுதிகளில் முதலாளித் ஐரோப்பியர் அடங்கிய உள்நாட் au Viršgau Girarsi. ன் (mவ ஆாக ஹ;
லிருந்து புரட்சிவாத இயக்கத்தை
டச்சு மார்க்ஸிஸ்ட்டான ெ கிழக்கிந்தியப் பகுதிகளின் எழுச் சின் காலத்தால் பழைமை தட்டி இப்பொழுது நாட்டுமக்கள் மத்தி யுள்ளதென சுட்டிக்காட்டுகிருர்,
புரட்சிக்கு முந்திய கட்டத் தொடங்கிவிட்டன. அதிசயிக்கத்தி
*i__

ா விழிப்பு
bறு ஸ்தம்பித்துநின்ற நாடுகளுக்கு து வெகு காலத்துக்கு முன் பாகவா? கயின் கொந்தளிப்புமூண்ட தேச கத்தின் , ஜனநாயக எழுச்சியின் 905 ம் ஆண்டின் ரஷ்ய இயக்கத் ரட்சி துருக்கிக்கும் பாரசீகத்துக் கும் பரவியது. பிரிட்டனிலும் இந் வருகிறது.
ருக்கும் ஜாவாவுக்கும் நாலு கோடி *க் காலனிகளுக்கும் புரட்சிவாத முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வளர்ச்சி
கம் இஸ்லாமிய துவஜத்தின்கீழ் பாதுமக்கள் மத்தியில் ஜனநாயக 1. இரண்டாவதாக, டச்சு கிழக் துவம் சூழலுக்கேற்ப மாறியுள்ள ஒ புத்திஜீவிவர்க்கமொன்றை உரு ாவாவையும் ஏனைய தீவுகளேயும் ந்தொகையினர் தம் தாய் நாட்டி க் கொணர்ந்துள்ளனர்.
வான் ரவெஸ்ட்டெயன், டச்சுக் ைப வர்ணிக்கையில், டச்சு அர ப்போன கொடுங்கோலாட்சிக்கு பில் தீர்க் கமான எதிர்ப்பு கிளம்பி
நின் வழக்கமான சம்பவங்கள் க்க வேகத்தில் கட்சிகளும், யூனி
5

Page 114
யன்களும் அமைக்கப்பட்டு வருகின் விதிக்கின்றது. அதன்மூலம் வெறுப் இயக்கத்தின் வளர்ச்சியைத் துரிதப் ரணமாக, "இந்தியக்கட்சி' யை, அ. திரப்போரட்மும் பற்றிப் பிரஸ்தா கலைத்தது. டச்சு டார்ஸிமோடாக்க வர்களதும், லிபரல்களதும் அங்கீக ஸம் முற்ருக அழுகிப்போயுள்ளது.) ருந்து பிரிந்து செல்லும் நோக்கம் கருதியது. கலைக்கப்பட்ட கட்சியே பெற்றது.
நாட்டு மக்கள் தொகையின ஜாவாவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. தொகை 80,000 ஆகும். அது பெ கிறது. ஜனநாயக இயக்கத்தின் ெ (Lp Lq LITT gil.
உலக முதலாளித்துவமும், ! மும் ஆசியாவை இறுதியாகத் தட
நசுக்கி மிதிக்கப்பட்டு அறியா சம் மக்கள் மத்தியகால தேக்கத் விழிப்புற்று அடிப்படை மனித உ கும் போராட வீறுகொண்டெழுகி
வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளின் ெ அதன் பல்வேறு வடிவங்களில், உ வலுப்பெற்று வளர்வதை ஆர்வ அவதானித்து லருகின்றனர். தொ வலிமை கண்டு கிலிகொண்ட ஐரோ கையும் ராணுவவாதத்தையும் சமய தத்தையும் தழுவிக்கொள்கின்றன தொழிலாளிவர்க்கமும், ஆசியாவின் வலிமையில் முழு நம்பிக்கை கெ: வைத்து, கூrண தசையுற்ற, சுக்கி தின் இடத்தைப் பிடித்துக்குக் ச்ெ கின்றது.
ஆசியாவின் விழிப்பும், ஐரே லாளிவர்க்கம் ஆட்சியைப் பிடிப்ட் தின் தொடக்கமும் இந்நூற்ருண் றில் புதிய கட்டத்தின் குறியீடாக
6

றள. அரசு அவற்றுக்குத் தடை புக்குத் தூபம் வார்க்கவும், படுத்தவுமே செய்கிறது. உதா நன்திட்டங்களும் விதிகளும் சுதந் பித்தமையால், அது சமீபத்தில் ள் சந்தர்ப்பவசமாய் சமயக்குர ாரத்தோடு-ஐரோப்பிய லிபரலி இந்த ஷரத்தை நெதர்லாந்திலி
கொண்ட குற்ற முயற்சியாகக் இன்னெரு பெயரில் புத்துயிர்
ரின் தேசிய யூனியன் ஒன்று எற்கனவே அதன் உறுப்பினர் ாதுக்கூட்டங்களை நடாத்தி வரு 1ளர்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்த
905 ம் ஆண்டின் ரஷ்ய இயக்க டியெழுப்பியுள்ளது.
மையில் உழலும் லட்சோப லட் திலிருந்து, நல்வாழ்வு வேண்டி ரிமைகளுக்கும் ஜனநாயகத்திற் ன்றனர்.
தாழிலாளர், விடுதலை இயக்கம் உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பத்துடனும், உற்சாகத்துடனும் ாழிலாளி வர்க்க இயக கத்தின் "ப்பிய பூர் ஷாகுவாக்கள் பிற்போக் பக்குரவர் வர்தத்தையும் சூனியவா ஆனல் ஐரோப்பிய நாடுகளின் * இளம் ஜனநாயகமும் தன் எண்டு, மக்கள் மீது விசுவாசம் 5 Gort 355 HA. - Ufu பூர்ஷ சவாவர்க்கத் ாள்வதற்காக முன்னேறிச் செல்
ாப்பாவின் வளர்ச்சியுற்ற தொழி தற்காக நடத்தும் போராட்டத் Gör ஆரம்பத்தில் உலக வரலாற் விளங்குகின்றன.

Page 115
2-மார்க்வலியத்தின் மூன் மூன்று உள்ளட
மார்க் ஸின் போதனை, நாதர் பினதும், மிதவாதிகனதும் ஆகி விஞ்ஞானத்திடமிருந்தும் அளவ யும் கிளப்பி விடுகிறது. மார்க்ஸிய கொண்ட குறுல் குழுவாதம்' 6 மிருந்து வேறு எந்த விதமான பாதுதான். ஏனெனில் வர்க்கப் அமைந்துள்ள ஒரு சமுதாயத்தில் ஞானம் எதுவும் இருக்கமுடியா, விஞ்ஞானம் அனைத்தும் மிதவா எதாவதொரு விதத்தில் கூலி மார்க்ஸியமோ கூலி அடிமைமுை டோர்ப் பிரகடனம் செய்துள்ள லாபத்தைக் குறைப்பதன் மூவி உயர்த்தலாமா என்ற பிரச்சினே! வர்க்கமாய் இருப்பார்களென எதி மாகுமோ, ஏமாளித்தனமாகுமோ முறைச் சமுதாயத்தில் விஞ்ஞான மென எதிர்பார்ப்பதும் அசட்டுத்
இது மட்டுமல்ல, தத்துவஞா விஞ்ஞானத்தின் வூரலாறும் சரி வாதம்' போன்றதெதுவும் கிை தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. அ; வரட்டுத் தத்துவமல்ல. உலக ந யின் வழியே வராமல் அதனின்று போதனை அல்ல. மாருக, மனித ளர்கள் ஏற்கனவே எழுப்பியி விடைகள் தந்தார் என்பதில்தான் விலாசம் அடங்கியுள்ளது. தத் தாரம் சோஷலிஸம் ஆகியவற்றி

ாறு தோற்றுவாய்களும் க்கக் கூறுகளும்
க உலகெங்கிலும் அதிகாரத் தரப் ப இருவகையான முதலாளித்துவ ற்ற பகைமையையும் வெறுப்பை பL ஒரு வகையா 'நச்சுத்தன்மை என்று அது கருதுகிறது. அதனிட போக்கையும் எதிர்பார்க்க முடி போராட்டத்தின் அடிப்படையில் 'ஒரு சார்பற்ற சமுதாய விஞ் து. அதிகாரத் தரப்பைச் சேர்ந்த திகளது விஞ்ஞானம் அனைத்தும் அடிமை முறையை ஆதரிக்கிறது. றயை ஈவிரக்கமின்றி எதிர்த்துப் து. மூலதனத்துக்குக் கிடைக்கும் 0ம் தொழிலாளர்களின் கூலியை பில் முதலாளிகள் ஒரு சார்பற்ற ர்பார்ப்பது எப்படி அசட்டுத்தன ", அப்படித்தான் கூலி அடிமை ாம் ஒரு சார்பற்றதாக இருக்கு தனமாகும். ஏமாளித்தனமாகும்.
னத்தின் வரலாறும் சரி, சமுதாய , மார்க்ஸியத்தில் 'குறுல்குழு டயாது என்பதைத் தெள்ளத் தாவது, அது ஒரு இறுகிப்போன ாரிக வளர்ச்சியின் ராஜபாட்டை
விலகி வேருெருவழியே முளைத்த தலத்தின் முன்னணிச் சிந்தனையா ருந்த கேள்விகளுக்கு மார்க்ஸ் குறிப்பான அவருடைய மேதா துவஞானம், அரசியல் பொருளா * தலைசிறந்த பிரதிநிதிகளுடைய
1 1 7

Page 116
போதனைகளின் நேரடியான உட தான் மார்க்ஸின் போதனை எழுந்த
மார்ச் ஸின் போதனே மெய்ய தான் அது எல்லாம் வல்ல தன்ை மையான, உள்ளிணக்கம் கொண்ட உலகப் பார்வையை அது மக்களுக் திலுமமைந்த மூடநம்பிக்கைகளோ ஒத் து வர முடியாது. ஜெர்மானியத் அரசியல் பொருளாதாரம், பிரெஞ் தில் 19 ம் நூற்ருண்டில் மனிதகு இப் படைப்புகளின் உரிமைபெற்ற வார்
இவை மார்க்ஸியத்தின் மூன்று உள்ளடக்கக் கூறுகளாகும், இவ (βι 1 Πτιi).
பொருள் முதல் வாதம்தான் மாகும். பொருள் முதல்வாதம் ஒ ஞானமாகும். இயற்கை விஞ்ஞான களுக்கும் ஏற்புடையதாகும். மூட ந பசப்புக்கும் இன்ன பிறவற்றுக்கும் ஐரோப்பாவின் நவீனகால வரலாறு மாய் மத்தியகாலக் குப்பைக் கூளங் லும் கருத்துக்களிலும் ஆட்சி புரிக் 5 தும் நடைபெற்ற முடிவான கடும்ே நாட்டில் 18ம் நூற்ருண்டின் இறுதி கப்பட்டது. ஆகவே, பொருள் முத பலவீனப்படுத்துவதற்கும், பழிப்பத கள் முழுமூச்சுடன் முயன்று பார்த் முதல்வாதத்தின் பல வகை வடிவ இவ்வகைக் கருத்து முதல்வாதம் ஏ தும் மதத்தைப் பாதுகாக்கவோ ஆ
மார்க்ஸ்-சம் எங்கொல்ஸ்-Cம் து வாதத்தை மிகுந்த மனத்திண்மைே னர். இந்த அடிப்படையிலிருந்து திரிபும் மிகவும் தவரு?யிருப்பதை வந்தார்கள் எங்கெல்ஸ் எழுதிய குக்கு மறுப்பு 8 என்கிற நூல்களில் மிகத் தெளிவாகவும் முழுமையா ான கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை என்சி விரண்டு நூல்களும் வர்க்க உணர்வ ளிக்கும் அவசியமான கைப்புத்தகங்
18-ம் நூற்றண்டின் பொருள் நின்றுவிடவில்லை. அவர் தத்து வஞா மூலச்சிறப்புள்ள ஜெர்மன் தத்துவஞ
118

டனடியான தொடர்ச்சியாகத் 6து .
ானது. பிழையற்றது, அதனல் மை பெற்றிருக்கிறது அது முழு போதனை ஒரு ஒன்றிணைந்த கு அளிக்கிறது. எந்த வடிவத் இந்த உலகப் பார்வையுடன் தத்துவஞானம், ஆங்கிலேய சு சோஷலிஸம் என்ற வடிவத் b படைத்துத் தந்த தலைசிறந்த
சுதான் மார்க்ஸியம்.
தோற்றுவாய்களாகும். மூன்று
ற்றைச் சுருக்கமாகக் கவனிப்
மார்க்ஸியத்தின் தத்துவஞான ஒன்றுதான் முரணற்ற தத்துவ ங்களுடைய எல்லாப் போதனை ம்பிக்கைகளுக்கும் பகட்டுக்கும் தீராப் பகையாகும் என்பது பூராவிலும் இன்னும் முக்கிய களை எதிர்த்தும் நிறுவனங்களி ந நிலப் பிரபுத்துவத்தை எதிர்த் பாரின் களஞயிருந்த பிரெஞ்சு நியிலும் தெளிவாக மெய்ப்பிக் நல்வாதத்தை " மறுப்பதற்கு" ற்கும், ஜனநாயகத்தின் எதிரி தாாகள். தத்துவஞானக் கருத்து ங்களை இவர்கள் ஆதரித்தனர். தாவது ஒரு வழியில் எப்பொழு ஆதரிக்கவோ தான் செய்கிறது.
3த்துவஞானப் பொருள் முதல் யோடு ஆதரித்துப் பாதுகாத்த விலகிச் செல்லும் ஒவ்வொரு அவர்கள் அடிக்கடி விளக்கி லுத்விக் ஃபாயர் பாக், டூரிங் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் "கவும் விரித்துரைக்கப்பட்டுள் ன்ெற நூலைப் போலவே இவ் பெற்ற ஒவ்வொரு தொழிலா களாகும். -
முதல் வாதத்துடன் மார்க்ஸ் னத்தை முன்னேறச் செய்தார் நானம் திரட்டிய செல் வல்சளைக்

Page 117
கொண்டு குறிப்பாக ஹ்ெ கலில் ஃபாயாபாகின் பொருள்முதல்வா, வங்களைக் கொண்டு அவர் பொரு னர். இந்த செல்வங்களில் பிரதா என்பது மிக மிக முழுமையான ஆ வடிவத்தில் வளர்ச்சியைப் பற்றி யாகும்; நிரந்தரமாக வளர்ச்சியுற் நமக்குப் பிரதிநிதித்துக் காட்டும் வலியுறுத்தும் போதனையாகும், ே களின்று மற்ருென் ருக மாறுவதுனத்தின் மிக நவீன கண்டுபிடிப் வியல் பொருள் முதல் வாதமே முறையில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. முதல் வாதத்தைப் பற்றிய "புதி கொண்டு முதலாளித்துவத் தத்து ளால் இதைத் தடுக்க முடியவில்
தத்துவஞானப் பொருள் மு மாக்கி வளர்த்து நிறைவு பெறச் ( வாகவும் விரிவாக்கினர். மாக்ஸின் முதல் வாதம் விஞ்ஞானச் சிந்த வெற்றியாக அமைந்தது முன்பெல் யும் பற்றிய கருத்துக்களில் குழப் ஆதிக்கமும் செலுத்தி வந்தன. இ டும் அளவுக்கு ஒருத்த முழுமையு ஒரு விஞ்ஞானத் தத்துவம் வந்து பொருள் முதல் வாதம் என்ற இந் உற்பத்திச் சக்திகளின் வளர்ச்சிய அமைப்பு முறையிலிருந்து تھے ணுெரு சமுதாய அமைப்புமுறை எ ரணமாக, நிலப் பிரபுத்துவச் சமு. என்பதை அது காட்டுகிறது.
இயற்கை என்பது-அதாவது இருக்கும் பருப் பொருள் என்பது இருந்து வருகிறது. இந்த இயற்ை கிறது. அதே போலத்தான் மனித வது (அதாவது, தத்துவ ஞானம், ! பந்தமாக மனிதன் கொண்டிரு போதனைகளும்) சமுதாயத்தின் யைப் பிரதிபலிக்கிறது. அரசியல் நீ பொருளாதார அடித்தளத்தின் மானமே யாகும். உதாரணமாக , ந வேறு அரசியல் வடிவங்கள் எல்லா முதலாளி வர்க்கம் செலுத்தி வ எப்படி டயன் படுகின்றன என்பன

ன் தத்துவமுறை-இதிலிருந்தே தம் தோன்றியது-திரட்டிய செல் ள் முதல் வாதத்தை வளப்படுத்தி னமாக விளங்கியது இயக்கவியல் ஆழமான ஒருதலைப் பட்சமில்லாத விளக்கி விபரிக்கும் போதனை ற வண்ணமுள்ள பருப்பொருளை
மனித அறிவின் சார்பு நிலையை ரேடியம் மின்னணுக்கள் தனிமங் -இவைபோன்ற இயற்கை விஞ்ஞா புகலெல்லாம் மார்க்ஸின இயக்க
சரியானது என்று வியக்கத்தக்க
அழுகிப்போன பழைய கருத்து ய?’ மறு வியாக்கியானங்களைக் துவ ஞானிகள் தந்த போதனைக 6ህ.
தல் வாதத்தை மார்க்ஸ் ஆழ
செய்தார். இயற்கை பற்றிய அறி
வரலாற்றுத் துறைப் பொருள் னைக்குக் கிடைத்த மாபெரும் }லாம் வரலாற்றையும் அரசியலை பமும் தான் தோன்றித்தனமும்
இப்போது அவை போய் வியப்பூட்
ம் உள்ளிணக்கமும் கொண்ட விட்டது. வரலாற்றுத் துறைப் தத் தத்துவம் காட்டுவதென்ன? பின் விளைவாக ஒரு சமுதாய தைவிட உயர்தரமான இன் ப்படி வளர்கிறது என்பதை-உதா தாய் அமைப்புமுறை வளர்கிறது
வளர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டே -மனிதனுக்கு அப்பால் சுயமாக கையை மனித அறிவு பிரதிபலிக் னின் சமுதாய அறிவு எனப்படு மதம் அரசியல் முதலான வை சம் க்கும் பல்வேறு கருத்துக்களும் பொருளாதார அமைப்பு முறை நிறுவனங்கள் என்பவையெல்லாம்
மீது நிறுவப்பட்டமேல் கட்டு வீன ஐரோப்பிய அரசுகளின் பல் "ம் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் மேல்
ரும் ஆதிக்கத்தைப் பலப்படுத்த
தை நான் பார்கிருேம்.
9

Page 118
மார்க்ஸின் தத்துவஞானம் ஞானப் பொருள் முதல் வாதமாகு மனித குலத்திற்கு, குறிப்பாகத் ெ தான அறிவுச் சாதனங்களே வழங்
3
பொருளாதார அமைப்பு மு தான் அரசியல் மேல் கட்டுமா தெளிந்து ஏற்று கொண்டவுடன் கவனத்தை இந்தப் பொருளாதா செலுத்தினர். மார்க்ஸின் பிரதா காலத்தினை அதாவது முதலாளித் தார அமைப்பு முறையை ஆராயு
மார்க்ஸுக்கு முற்பட்ட மூல ளாதாரம் முதலாளித்துவ நாடு வளர்ச்சி பெற்றிருந்த இங்கில ஸ்மித்தும் டேவிட் ரிக்கார்டோவி முறையை ஆராய்ந்து மதிப்பு பற் அஸ்திவாரமிட்டார்கள். அவர்களும் ந்து நடத்தினர். இந்தத் தத்துவ பித்து முரணற்ற வகையில் விவரி மதிப்பும் அதை உற்பத்தி செய் தாய ரீதியில் அவசியமா ன உ கொண்டுதான் நிர்ணயிக்கப்படுகி காட்டினர்,
முதலாளித்துவப் பொருளாத யிலான (ஒரு பண்டம் மற்ருெ 6 கொள்ளப்படும்) உறவு என்பத இடையிலான உறவு நிலவுவதை மா பரிமாற்றம் தனித்தனியான உற் மூலமாக ஏற்படும் பிணைப்பைக் இந்தப் பிணைப்பு தனிப்பட்ட உறு தார வாழ்க்கை முழுவதையும் பிரி தமாக இணைத்து மேலும் மேலும் மூலதனம் என்பது இந்தப் பிணைப் குறிக்கிறது. அதாவது மனிதனின் மாற்றப் பண்டமாகி விடுவதைக் கு பாளி நிலம் ஆலைகள் உழைப்புக் க காரர்களிடம் தனது உ ைழழப்புக் லாளி வேலை நாளின் ஒரு பகுதிை தையும் பராமரித்துக் கொள்வதற் (அதாவது, கூலிக்காக உழைப்ப ! ஊதியமின்றியே உழைத் து முதல டாக்கித் தருகிருன் , இந்த மிகுதி தோற்றுவாய் அதுதான் முதலாளி தோற்றுவாய்
1 20

முழு நிறைவு பெற்ற தத்துவ ம், இந்தப் பொருள் முதல்வாதம் தாழிளாளி வர்க்கத்துக்கு மகத் கியிருக்கின்றன.
றை என்ற அடித்தளத்தின் மீது னம் கட்டப்படுகிறது என்று மார்க்ஸ் த மீது பெரும்பாலான ர அமைப்பு முறையின் மீது ன நூலாகிய மூலதனம் நவீன துவ சமுதாயத்தின் பொருளா ம் நூலாகும்.
ச்சிறப்புகள்ள அரசியல் பொரு கள் எல்லாவற்றிலும் அதிக ாந்திலே உருவாயிற்று. ஆதாம் பும் பொருளாதார அமைப்பு 1றிய உழைப்புத் தத்துவத்துக்கு டைய பணியை மார்க்ஸ் தொடர் பந்தை அவர் திட்டமாக நிரூ த்தார்; ஒவ்வொரு பண்டத்தின் வதில் செலவழிக்கப்பட்ட சமு ழைப்பு நேரத்தின் அளவைக் றது என்று அவர் விளக்கிக்
ாரவாதிகள் பொருட்கள் இடை ன்றுடன் பரிமாற்றம் செய்து ாத விவரித்ததில் மனிதர்கள் rர்க்ஸ் புலப்படுத்தினர். பண்டப் பத்தியாளர்களிடையே சந்தை காட்டுகிறது. பணம் என்பது ற்பத்தியாளர்களின் பொருளா சிக்க முடியாதபடி முழு மொத் நெருக்கமாவதைக் குறிக்கிறது பு மேலும் வளர்ச்சியுறுவதைக் உழைப்புச் சக்தியே ஒரு பரி குறிக்கிறது. கூலி பெறும் உழைப் ருவிகள் ஆகியவற்றின் சொந்தக் * சக்தியை விற்கிருன் தொழி யத் தன்னையும் தனது குடும்பத் }கு வேண்டிய செலவுக்காக தில் கழிக்கிருன், மறு பகுதியில் ாளிக்கு மிகுதி மதிப்பை உண் மதிப்புத்தான் லாபத்துக்குத் வர்க்கத்தின் செல்வத்துக்குத்

Page 119
மிகுதி மதிப்பைப் பற்றிய .ே ளாதாரத் தத்துவத்துக்கு மூலக்க
தொழிலாளியின் உழைப்பா சிறு உற்பத்தியகளர்களை அழித் ளத்தைப் படைப்பதின் மூலம கிறது. தொழில்துறையில் பெரு வெற்றி பளிச்சென்று தெரிகிற விவசாயத்துறையிலும் நாம் பார் லாளித்துவ விவசாயத்தின் உய போகிறது. விவசாயத்தில் யந்தி கரிக்கிறது. உண மூலதனத்தின் பொருளாதாரம் சிக்கிக் கொள் தொழில் நுட்பத்தின் éᏠi ᎶᏡ t Ꭰ ᏓᎥ ᏧᎱ] விவசாயத் துறையில் சிற்றளவா6 வடிவங்கள் வேறுயிருப்பினும் இ முடியாத உண்மையாகும்.
மூலதனம் சிற்றளவான உ! உழைப்பின் உற்பத்தித்திறன் அதி களின் கூட்டுகளுக்கு ஏகபோக நி3 சமூதாயத் தன்மை பெறுகிறது. ஒழுங்கமைப்பிலே லட்சக்கணக்கா Gh) frodyr Fiji- பிணைக்கப்பட்டு விடுசில் உழைப்பின் உற்பத்திப் பொருளை சில முதலர்ளிகள் உடைமையாக்கி அராஜகம் வணர்கிறது; அதே பே றன: சந்தைகளைப் பிடித்துக் ெ டையும் அதிகமாகிறது; திரளான யின்மையும் அதிகரிக்கிறது.
தொழிலாளர்கள் மூலதனத்ை நிலையை முதலாளித்துவமுறை தீவி ஒன்று திரண்ட உழைப்பு எனும் பித்துவிடுகிறது:
அவள்
பரிமாற்றப் பண்டப் பொருள லிருந்து, சாதாரணப் பரிமாற். உயர்ந்த வடிவங்கள்" வரையில், ( யில் முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சி டினர்.
பழையவையும் புதியவையும் , துவ நாடுகளின் அனுபவமும் இந் யற்றதாகும் என்பதை ஆண்டுதே லான தொழிலாளர்களுக்குத் :ெ வருகிறது:

பாதனேதான் மார்க்ஸின் பொரு 5ல் ஆகும் -
ல் உண்டாக்கப்பட்ட மூலதனம் து வேலையில்லாதோர் பட்டா ாகத் தொழிலாளியை நெருக்கு மளவான உற்பத்தி பெறுகிற து. ஆணுல் இதே நிகழ்ச்சியை க்க முடியும். பெருமளவான முத பர்நிலை அதிகமாகிக் கொண்டே ரங்களை உபயோகிப்பதும் அதி சுருக்குக் கயிற்றில் விவசாயம் ாகிறது. அது தனது பிற்பட்ட Fல் அழுத்தப்பட்டு அழிகிறது, ைஉற்பத்தியின் சீர்குலைவுக்குரிய ச்சீர்குலைவு ஏற்படுவது மறுக்க
ற்பத்தியை ஒழிப்பதன் மூலம், ! திகரிப்பதற்கும் பெரிய முதலாளி ல உற்பத்தியே மேலும் மேலும் ஒரு முறையான பொருளாதார ன, கோடிக் கணக்கான தொழி *றனர் ஆணுல், அந்தக் கூட்டு விரல்விட்டு எண்ணத்தக்க ஒரு க் கொள்கிருர்கள் உற்பத்தியில் ால் நெருக்கடிகளும் வளர்கின் காள்வதற்கான ஆவேச வேட் மக்களின் வாழ்க்கைக் காப்புறுதி
த அண்டிப் பிழைக்கவேண்டிய ரப்படுத்தும் அதே சமயத்தில், மாபெரும் பலத்தையும் பிறப்
ாதாரத்தின் ஆரம்பவித்துக்களி றத்திலிருந்து தொடங்கி மிக பெருமளவான உற்பத்தி வரை யை மார்க்ஸ் ஆராய்ந்து காட்
அடங்கலான எல்லா முதலாளித் த மார்க்ஸியத்தத்துவம் பிழை ாறும் மேலும் மேலும் கூடுத 5ளிவாக நிரூபித்துக் காட்டி
I 21

Page 120
உலகெங்கும் முதலாளித் ஆனல் இந்த வெற்றி மூலதனத் வெற்றியின் முன்னறிவிப்பே ஆகு
நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பு மான' முதலாளித்துவச் சமுத பொழுது இந்த ச் சுதந்திரம் உன் டவும் அமைந்த புதியதோர் அை பது உடனே தெளிவாக விளங்க யின் பிரதிபலிப்பாகவும் இதற்க சோஷலிஸ்ப் போதனைகள் உட ஆணுல் ஆரம்ப காலத்திய சோவி தான் இருந்தது. அது முதலாளி தது, கண்டித்தது, சபித்தது. வேண்டும் என்று கணுக்கண்டது; முறையைப் பற்றி ஆகாயக் கோ! ஒழுக்கக்கேடான செயல் என்று முயற்சித்தது.
ஆணுல் கற்பன சோஷலிஸ்த் வழியைக் காட்ட முடியவில்லை. மு அடிமை முறையின் சாராம்சத்.ை முதலாளித்துவ முறையின் வளர் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஒரு பு யாக அமைய வல்ல சமுதாயச் 母 வும் முடியவில்லை.
இதற்கிடையில், நிலப் பிரபு பண்ணை அடிமை மு றை யி ன் ஐரோப்பா முழுவதிலும், குறிப்பு போன்ற புரட்சிகள், வர்க்கிங்கள் வளர்ச்சிக்கும் ஆதாரமாயும் உந் பதை மேலும் மேலும் தெளிவா
நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்துக் லட்சியத்துக்கு கிடைத்த எந்த தின் மூர்க்கமான எதிர்ப்பில்லா லாளித்துவச் சமுதாயத்தின் பல் மரணப் போராட்டம் இல்லாமல் ஒரளவு சுதந்திரமான, ஜனநாயக விடவில்லை.
வேறு எவருக்கும் முன் பர வரலாறு போதிக்கும் முடிவை இ
முடினப் முரன்ைறிச் செயல்படு:
அவருடைய மேதாவிலாசம் இரு தைப் பற்றிய பேரதனேதான் அந்:
22
 
 

துவம் வெற்றிபெற்றுவிட்டது. தின் மீது உழைப்பு காணப்போகும் } -
முறை வீழ்த்தப்பட்டு ' சுதந்திர ாயம் இப்பூவுலகில் தோன்றிய ழைப்பாளிகளே ஒடுக்கவும் சுரண் மப்பு முறையையே குறித்தது என் 5லாயிற்று. இந்த ஒடுக்கு முறை ான கண்டனமாகவும் பல்வேறு னே தலைதூக்கத் தொடங்கின. டிலிஸம் கற்பன சோஷலிஸ்மாகத் த்துவச் சமுதாயத்தை விமர்சித் அந்தச் சமுதாயத்தை ஒழிக்க அதைவிட மேலான ஓர் அமைப்பு ட்டைகட்டி வந்தது. சுரண்டுவது
பணக்காரர்களுக்கு உணர்த்த
தினுல் விடுதலைக்கான மெய்யான 9தலாளித்துவத்தில் நிலவும் கூவி து அதனுல் விளக்க முடியவில்லை. ச்சி பற்றிய விதிகளை அதனுல் திய் சமுதாயத்தின் படைப்பாளி க்தியை அதனுல் சுட்டிக்காட்ட
த்துவத்தின் வீ ழ் ச் சி யை யும், வீழ்ச்சியையும் தொடர்ந்து ாக பிரான் ஸில் ஏற்பட்ட புயல் ன் போராட்டம் தான் எல்லா து விசையாகவும் உள்ளது என் 5 வெளிப்படுத்தின2
* கெதிராய் அரசியல் சுதந்திர ஒரு வெற்றியும் அவ்வர்க்கத் மல் கிடைத்து விடவில்லை முத வேறு வர்க்கங்களிடையே ஜீவ எந்த முதலாளித்துவ நாடும் அடிப்படையில் வளர்ச்சியுற்று
க மார்க்ஸுக்குத்தான் உலக திலிருந்து கண்டறியவும், அந்த தவும் முடிந்தது, இதில் தான் க்கிறது. வர்க்கப் போராட்டத் த முடிபாகும்.

Page 121
நீதி, மதம், அரசியல், சமுத சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடன: பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தி: கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துே லில் அவர்கள் முட்டாள்தனமாடு தாமே ஏமா ற்றிக் கொள்வோரா இருப்பார்கள், பழைய ஏற்பாடு
அநாகரிகமானதாகவும் அழுகிப்பே லும் ஏதாவது ஒர் ஆளும் வர்க்கத் நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. * ஆகியவற்றின் அமைப்பு ழுறைய என்றென்றும் முட்டாள்களாக்கிக் வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர் ச் தான் உண்டு. அது என்ன? ப,ை புதுமையைப் படைக்கவும் திற6 தங்களுக்குள்ள நிலையின் காரணம் வேண்டிய கட்டாயத்திலிருக்கிறன சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்கிற்கு அந்தச் சக்திகளுக்கு அறிவொளி ஒழுங்கதைத்துத் திரட்டவேண்டும்
மார்க்ஸின் தத்துவஞானப் தான் ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கங்கெ கொண்டிருந்த வெளியேறும் வழிை காட்டியிருக்கிறது. மார்க்ஸின் பொ தான் பொதுவான முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின் உண்மை நிலையை வி
அமெரிக்காவிலிருந்து ஜப்பான் னப்பிரிக்கா வரை உலகமெங்கும் யான நிறுவனங்கள் பெருகிக் கெ வர்க்கப் போராட்டத்தை நடத்திக் டாளி வர்ககம் அறிவொளியும் கல் லாளித்துவச் சமுதாயத்திற்குரிய சா விடுவிதிதுக் கொண்டு வருகிறது; திரட்டிச் சேர்த்து வருகிறது; தனது தறியக் கற்றுக் கொண்டு வருகிறது திடப்படுத்தி வருகிறது தடை செய் கிறது.
جوہ*
ബട്ട

ாயம் சம்பந்தமான எல்லாவிதச் ங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் ன் நலன்கள் ஒளிந்து நிற்பதைக்
கொள்ளாத வரையில் அரசிய எ ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத்
கவும் இருந்தனர். எப்போதும் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் னேதாகவும் கோன்றிய போதி தின் சக்திகளைக் கொண்டு அது
சீர்திருத்தங்கள், மேம்பாடுகள்: பின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை
கொண்டேயிருப்பார்கள். இந்த *து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி ழமையைத் துடைத்தெறியவும் ன் பெற்றவையும் சமுதாயத்தில் மாக எப்படிப் படைத்துத் தீர வையுமான கக்திசளே நம்மைச் 5ள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து யூட்டிப் போராட்டத்திற்கு . இது ஒன்றேதான் வழி.
பொருள்முதல்வாதம் ஒன் Ol
எல்லாம் அதுவரை உழன்று யப் பாட்டாளி வர்க்கத்திற்குக் ாருளாதாரத் தத்துவம் ஒன்று
அமைப்பு முறையில் பாட்டாளி
ளக்கியுள்ளது.
வரை ஸ்வீடனிலிருந்து தென்
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் சுயேச் 5ாண்டேயிருக்கின்றன. தனது செல்வதன் வாயிலாகப்பாட் வியும் பெற்று வருகிறது; முத ார் புத் கருத்துகளினின்று தன்னை தன் அணிகளை நெருக்கம்ாகத் து வெற்றிகளின் வீச்சை அளந்
1. தன் சக்திகளை எஃகு போல்
ய் முடியாதபடி வளர்ந்து வரு
3

Page 122
3.சோவியத் ஆட்சியதி
சோவியத் ஆட்சியதிகாரம் களின் மக்களும் இன்னமும் புரிந் புரிந்து கொள்ள முடியாத இ சாராம்சம் என்ன? ஒவ்வொரு த எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களை தியகாரத்தின் தன்மை பின்வருவ நாடு ஏதேனும் ஒரு வழியில் செல் களால் ஆளப்பட்பட்டு வந்தது. லாய் இந்நாடு முன்பெல்லாம் அதே வர்க்கங்களால், அதுவும் அ6 ஆளப்படுகிறது. மிகமிக ஜனநாய குடியரசுகளிலும் கூட, மூலதனம் நிலம் தனியார் சொத்தாம் எப்பொழுதும் மிகச் சிறிய சிறுப பேர் முதலாளிகள் அல்லது செல்ல
உலக வரலாற்றிலே முதன் யாவில், சுரண்டலாளர்கள் ஒதுக்கி களும் உழைக்கும் விவசாயிகளும் படும் வெகுஜன நிறுவனங்களால் யத்துகள் அரசு அதிகாரம் அனை டின் அரசாங்கம் அனைத்தையும் வி சாங்கம் அமைக்கப் பட்டிருக்கிற களிலும் முதலாளித்துவ வர்க்கத் பற்றி பரப்பும் அவதூறுகளையும் "சோவியத்' என்னும் சொல் பு மக்களுடைய அபிமானத்துக்குரிய ளர்களுக்கு உழைப்பாளி மக்கள் மான ஆதரவாளாகள் பல்வேறு அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட யதிகாரம் உலகெங்கிலும் அவசியப
124

مع
காரம் என்பது என்ன?
என்பது என்ன? மிகப் பல நாடு து கொள்ள விரும்பாத, அல்லது ந்தப் புதிய ஆட்சியதிகாரத்தின் ாட்டிலும் மேலும் மேலும் அதிக ாக் கவர்ந்திழுக்கும் இந்த ஆட்சி து தான் கடந்த காலத்தின் இந்த வந்தர்காளால் அல்லது முதலாளி ஆனல் இப்பொழுது முதன் முத முதலாளித்துவம் ஒடுக்கி வந்த வ்வர்க்கங்களது வெகுஜனங்களால் பகமான மிகமிக சுதந்திரமான ஆதிக்கம் செலுத்துகிற வரை, ருக்கிற வரை அரசாங்கமானது ான்மையோரில் பத்தில் ஒன்பது வந்தராய் இருப்பர்.
முதலாய் இந்த நாட்டில், ருஷ் விலக்கப்பட்டுத் தொழிலாளர் மட்டும் சோவியத்துகள் எனப் அமையும் படியும் இந்த சோவி த்தையும் வகிக்கும் படியும் நாட் கிக்கும் படியும் நாட்டின் அர . எனவேதான் எல்லா நாடு தின் பிரதிநிதிகள் ருஷ்யாவைப் மீறி உலகெங்கும் இப்போது ரியக் கூடியதாய் மட்டுமின்றி தாகவும் ஆகிவிட்டது. தொழிலா எல்லோருக்கும் மிகப் பிடித்த நாடுகளிலும் எவ்வளவு தான் - போதிலும், சோவியத் ஆட்சி ாகவும் தவிர்க்க முடியாதபடி

Page 123
யும் தொலை நெடுங் காலமின்றி கூடி சூடவே செய்யும்.
இந்த நாட்டில் சோவியத் ஆட்சி இன்னமும் பல குறைபாடுகள் இருப் சோவியத் ஆட்சியதிகாரம் மாய வித் அல்ல, எழுத்தறியாமை, கலாசாரம் யுத்ததின் தீய விலைவுகள கொள்ளைக் சென்ற கொள்ளைக்கார முதலாளித்து கள் ஆகிவ கடந்த காலத்துப் பிணி பொழுதில் தீர்த்து விடவில்லை. ஆயி: பாதையைச் செப்பனிடவே செய்கி பட்டோ ராய் இருந்தவர்கள் நிமிர்ந்: அதிக அளவுக்கு நாட்டின் அரசாங் தாரத்தின் நிர்வாகம் அனைத்தையு வாகம் அனைத்தையும் தாமே மேற் ( வாய்ப்பளிக்கின்றது.
சோவியத் ஆட்சியதிகாரமான தற்காக உழைப்பாளி மக்களின் பெரு பாதையாகும். எனவேதான் அது டெ கிறது. எனவே தான், அது வெல்லற்க
 

ப சீக்கிரத்தில் வெற்றிவாகை
யதிகாரத்தின் ஒழுங்கைமப்பில் பதை நாம் நன்கு அறிவோம். தை புரியும் மந்திரத் தாயத்து இல்லாத நிலை, காட்டுமிராண்டி கார முதலாளித்துவம் விட்டுச் வம் விட்டுச் சென்ற கொடுமை களை எல்லாம் அது நொடிப் னும், அது சோஷலிஸத்துக்குப் விறது. முன் பெல்லாம் ஒடுக்கப் து, நிற்கவும், மேலும் மேலும் கம் அனைத்தையும், பொருளா ம், பொருளுற்பத்தியின் நிர் கொள்ளவும் அவர்களுக்கு அது
து சோஷலிஸத்தை அடைவ ந் திரளாஞேர் கண்டு பிடித்த மம்யான பாதையாகவும் இருக் ரிய பலம் படைத்திருக்கிறது.

Page 124
4-ஏகாதிபத்தியம்: மு விசேஷ
| GLT 3,7 6.Tfg, முதலாளித்துவ களின் வளர்ச்சியாகவும், நேரடிய பத்தியம் எழுந்தது, ஆனல் திட்
கட்டத்தில் தான் முதலாளித்துவ
சயங்கள் அவற்றின் நேர் எதிரா
முதலாளித்துவத்திலிருந்து மேலா
தார அமைப்புக்கு மாறி செல்வ: புகள் உருப்பெற்று எழுந்து எ வெளிக்காட்டிக் கொண்டன. டெ சிப் போக்கின் மிகமுக்கிய அம்சம்
போட்டி அகற்றப்பட்டு அதனிட
எழுந்தது தான். தடையில்லாப்
துக்கும் பொதுவாகப் பரிவர்த்தை
அடிப்டை இயல்பு: ஏகபோகம் தி
எதிரானதாகும். ஆஞல் தடையில்
ஏகபோகமாக மாற்றப்படக் கண் யைத் தோற்றுவித்துச் சிறு தொ பெருவீதத் தொழில் துறையின் பெரு வீதத் தொழில்துறை அமர6 பத்தியின் மூலதனத்தின் ஒன்றுகு
கப்பட்டு அதிலிருந்து ஏகே
தொடர்ந்து வளர்ந்தெழுந்து வரு கேட்டுகளும் டிரஸ்டுகளும் இவற்! பதினைந்து வங்கிகளின் நூறு கே தம் பிடியில் கொண்டு காரியமாற் ஏகபோகமு 2ாகும், இது தடை வளர்ந்தெழுந்த இந்த ஏகபோக அகற்றிவிடவில்லே போட்டிக்கு ே கின்றன. இவ் வழியில் மிகுந்த மிகப் பல முரண்பாடுகளே யும்
26
 

ܕܬܹܐ
முதலாளித்துவத்தின் ඖෂුණූ
محصہے
த்தின் அடிப்படைக் குளுதிசயங் ான தொடர்ச்சியாகவும் ஏகாதி டவட்டமான, மிக உயர்ந்த ஒரு த்தின் சில அடிப்படை குணுதி *னவையாக மாற ஆரம்பித்தன. ானதொரு சமுதாய பொருளா தற்கான காலத்தினுடைய இயல் ல்லாத் துறைகளிலும் தம்பை ாருள்ாதார வழியில் இதந் நிகழ்ச் நடையில்லாத் முதலாளித்துவப் த்தில் முதலாளித்துவ ஏகபோகம் போட்டிதான். முதலாளித்துவத் னப் பண்ட உற்பத்திக்கு முரிய நடையில்லாப் போட்டிக்கு நேர் லாப் போட்டி நம் கண் முன்னல் டோம். பெருவீதத் தொழில்துறை ழிலை நெறித்து வெளியேற்றவும், இடத்தில் மேலும் பெரியதான வும் கண்டோம். இவ்விதம் உற் விப்பு அந்த அளவுக்கு அதிகமாக் It is lib வளர்ந்தெழுந்துள்ளது, துகிறது: கார்ட்டல்களும் சிண்டிக் துடன் இன்று கலந்துவிடும் பத்துப் ாடிக் கணக்கிலான தொகைகளைத் 1றும் வங்கிகளின் மூலதனமுமாகிய நில்லாப் போட்டியில் இருந்து ங்கள் அதே போது போட்டியை மலும் அதனுடன் கூடவும் நிலவு கடுமையும் உக்கிரமும் வாய்ந்த பூசல்களையும் மோதல்களேயும்

Page 125
தோற்றுவிக்கின்றன ஏகபோகமான அதைவிட மேலானதோர் அமைப்பு
ஏகாதிபத்தியத்தைப் பற்றி இ இலக்கணம் அளிக்க வேண்டுமாயின் போகக் கட்டமே ஏகாதிபத்தியம் எ இலக்கணம் யாவற்றிலும் முக்கியம இருக்கும். ஏனெனில், ஒரு புறத்தில் லதிபர்களின் ஏகபோகக் கூட்டுக கலந்துவிட்ட ஒரு சில மிகப் பெரிய மூலதனமாகும் மறுபுறத்தில் உல! ளித்துவ அரசாலும் கைப்பற்றப்பட யின்றிப் பரவிச் செல்லும் காலணி முற்றும் பங்கிடப்பட்டுக் கொண்டு ப்ோக உடைமையாக கொண்டிரு கொள்கைக்கு மாறிச் செல்வதாகு
ஆனல் மிகவும் சுருக்கமான இ களைத் தொகுத்துத் தருவதால் வசதி பற்ருக்குறையானவையே, ஏனெனி வேண்டிய நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அப் லிருந்து வருவித்துக் கொள்ள வேை வாக எல்லா இலக்கணங்களும் நீப யிலான மதிப்பே கொண்டவை நிக அதன் தொடர் புடைமைகள் யாவு இருக்க முடியாது என்பதை மறக்கா தியத்தின் பின்வரும் ஐந்து அடிப்பன் மாறு அதற்கு இலக்கணம் கூறியாக வாழ்வில் தீர்மானகரமான பங்கா ) விக்கும்படியான உயர்ந்த கட்டத்து தின் ஒன்று குவிப்பு வளர்ந்துவிடுதல் துறை மூலதனத்துடன் ஒன்று கல. தின்' அடிப்படையில் நிதியாதிக்க பண்ட ஏற்றுமதியிலிருந்து வேறு மூலதன ஏற்றுமதி தனி முக்கியத்து போச முதலாளித்துவக் கூட்டுகள் தமக்கிடிையோட்ங்கிட்டுக் கொன்கு வித்திவ அரசுகளிடையே அனைத்து டுக் கொள்ளுதல் நிறைவுறுகிறது ( யின் எந்தக் கட்டத்தின் ஏகபோ கா முனைப்பான முக்கியத்துவம் பெற்று களுக்கிடையில் உலகம் பங்கிடப்படு "கின நிலப்பரப்பு அனைத்தும் மிகப் ே களுக்கிடையே பங்கிடப்படுவது நி கட்டத்திலான முதலாளித்துவமே

து முதலாளித்துவத்திலிருந்து க்கு மாறிச் செல்வதாகும். பன்ற அளவுக்கு சுருக்கமான ", முதலாளித்துவத்தின் ஏக ன்று கூற வேண்டும் இத்தகைய ானதை தன்னுள் கொண்டதாக நிதி மூலதனம் என்பது தொழி 1ளின் மூலதனத்துடன் ஒன்று ப ஏகபோக வங்கிகளின் வங்கி கின் பங்கீடானது எந்த முதலா ாத பிரதேசங்களுக்குத் தடை யர்திக்கக் கொள்கையிலிருந்து விட்ட உலக நிலப்பரப்பை ஏக ப்பதற்குரிய காலனியாதிக்கக்
莎°, -
|லக்கணங்கள் முக்கிய அம்சங் யாக இருந்தாலும் கூட அவை 1ல் வரையறை செய்யப்பட சங்கள் சிலவற்றை அவற்றி ண்டியிருக்கிறது. ஆகவே பொது ந்தனைக்குட்பட்ட சார்பு நிலை ழ்வினது முழு வளர்ச்சியிலும் ம் அடங்கியனவாய் ஒருபோதும் மல் மனதிற் ககர் இண்டு ஏகாதிபத் ஒட இயல்புகளுடன் உள்ளடங்கு வேண்டும்" (1) பொருளாதார ற்றும் ஏகபோகங்களேத் தோற்று க்கு உற்பத்தியின் மூலதனத் (2) வங்கி மூலதனம் தொழில் த்தலும் இந் 'நிதி மூலதனத் க் கும்பல் உருவாதலும். (3) படுத்தப்பட வேண்டயதாகிய வம் பெறுதல் (4) சர்வாம்ச ஏக உருவாகி உலகையே இவை ருதல் (5) மிகப் பெரிய , முதலா உலகப் பரப்பும் பங்கிடப்பட் முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சி பகள் நிதிமூலதன ஏற்றுமதி விட்டதோ சர்வதேச டிரஸ்டு வது தொடங்கியுள்ளதோ உல பெரிய முதலாளித்துவ அரசு றைவு பெற்று விட்டதோ, அக் ஏகாதிபத்தியமாகும்.
27

Page 126
5.உழைக்கும் மக்களதும், ச
9 floon of பி
அரசவை தீர்மானிக்கின்றது: 1. ரஷ்யா இத்தால் தொழி
களது டெப்பியூட்டிகளின் ே
னஞ் செய்யப்படுகின்றது : பிரதேசவாரியாகவும் இச்சே
கின்றது.
2. ரஷ்ய சோவியத் குடியரசு
திர யூனியன் என்ற கொள்
குடியரசுகளின் சமஷ்டியாக 6
s II,
மனிதனை மனிதன் சுரண்டுவன கள் வர்ககங்களாகப் பிரிந்தி சுரண்டுவோரின் தாக்குப்பிடி நசுக்குவதை, சமூகத்தின் ே வதை, சகல நாடுகளிலும் ே பதை அடிப்படை நோக்காக
தீர்மானிக்கின்றது: '
1. தனிநபர் சொத்துடைமை
சகல கட்டிடங்கள், பண்ணே
உற்பத்திச் சாதனங்கள் உட்ப
கும் மக்களின் உடைமையாக
夏多母
நீ9து.
2. சுரண்டுவோர் மீது உழை உத்திரவாதப்படுத்தும் நோக் கங்கள் ரெயில்வே மற்றும் உ னங்கள் தொழிலாளர் விவசா
யாக முற்றிலும் மாற்றப்படுவ
லாளர் கட்டுப்பாட்டினதும் அ பினதும் சோவியத் சட்டம்
கின்றது.
 

,مه
ஈரண்டிப்பட்டி மக்களதும் Jasis 60Tiso - T
லாளர், போர் வீரர், விவசாயி சாவியத் குடியரசாகப் பிரகட சகல அதிகாரமும் மத்தியிலும், சாவியத்துகளுக்கு வழங்கப்படு
, சுயாதீன ராஜ்யங்களின் சுதந் கை மீது, சோவியத் தேசியக் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது.
உத ஒழித்துக்கட்டுதலை, சமூகங் ருப்பதை முற்ருக நீக்குதலை, ப்பை இரக்க மற்ற முறையில் சாஷலிஸ்ச் சீராக்கத்தை நிறுவு சாஷலிஸ் வெற்றியைச் சாதிப் க் கொண்டு, அரசவை மேலும் ,
இத்தால் ஒழிக்கப்படுகின்றது: க் கருவிகள் மற்றும் விவசாய ட எல்லா நிலமும் முழு உழைக் ப் பிரகடனஞ் செய்யப்படுகின்
க்கும் மக்களின் ஆதிக்கத்தை குடனும், பாக்டரிகள், சுரங் ற்பத்தி, போக்குவரத்துச் சாத யிகள் ராஜ்யத்தின் உடைமை தன் முதற்படியாகவும், தொழி அதிவுயர் பொருளாதாரச் சபை
இத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படு

Page 127
II 1 ,
3. சகல வங்கிகளும் தொழி உடைமையாக மாற்றப்படல்
உழைக்கும் மக்களின் விடுதலை இத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படுகி
4. சமூகத்தின் ஒட்டுண்ணிப் நோக்குடன் சகல மக்களதும் ஆரம்பித்து வைக்கப்படுகின்றது
5. உழைக்கும் மக்களின் பூர6 துவதற்காக, சுரண்டுவோரின் கான சகல சாத்தியப்பாடுகளைய மக்கள் ஆயுதமேந்தச் செய்வ: யிக சாது சோஷலிஸச் செஞ்ே சொத்துடைமை வர்க்கங்களைப் வதற்காக இத்தால் கட்டளைவி
படுகுற்றமான இந்த யூத்தங்கள் கடித்த நிதிமூலதனத்தினதும் ஏ லிருந்து மனுக்குலத்தை விடுவி கற்பம் பூண்டு அரசவை சே! தங்களை மறுதலித்து, யுத்தத்; லாளர் விவசாயிகள் நட்புறவு வாக்கி, எல்லா விதத்திலும், ! களுக்கிடையே ஜனநாயகச் களும் நஷ்ட ஈடுகளுமின்றி, ந யத்தின் அடிப்படையில் நிலை அங்கீகரிக்கின்றது.
2. இதே நோக்குடன் ஆசியா நாடுகளிலும் மற்றும் சிறிய ந உழைக்கும் மக்களின் அடிை தேர்ந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த செழிப்பைக் கட்டியெழுப்பிய பூ மிராண்டிக் கொள்கையுடன் கொள்ள வேண்டுமென அரசை
இஆண்டி
பின்லாந்தின் பூரண சுதந்திர லும், பாரசீகத்திலிருந்து துரு ஆர்மேனியாவுக்கு சுயநிர்ணய பிரகடனஞ் செய்வதிலும் ட கொள்கையை அரசவை வர6ே
3. ஜார் அரசும், நில எஜம ஒப்பந்தஞ் செய்துகொண்ட சர்வதேச வங்கிமுறைக்கும் நி படும் அடியாக அரசவை கருது
%
 
 
 
 
 

லாளர் விவசாயிகள் அரசின் மூலதன நுகத்தடியிலிருந்து க்கான நிபந்தனைகளில் ஒன்ருக ன்றது.
பகுதிகளை ஒழித்துக்கட்டும் கட்டாய உழைப்பு இத்தால் .
ன அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத் அதிகாரம் மீட்கப்படுவதற் ம் நீக்குவதற்க க, உழைக்கும் தற்காக, தொழிலாளர் விவசா சனையின் உருவாக்கத்துக்காக, பூரண நிராயுதபாணிகளாக்கு டுக்கப்படுகின்றது. .
ரில் உலகை ரத்தத்தில் மூழ் ரகாதிபத்தியத்தினதும் பிடிகளி பிப்பதற்கு உறுதியான திடசங் ாவியத் ஆட்சி ரகசிய ஒப்பந் தில் ராணுவங்களின் தொழி உவ மிக விஸ்தீரணமாய் உரு புரட்சிவாத முறைகளால் நாடு சமாதானத்தை, ஆக்கிரமிப்பு ாடுகளின் சுயாதீன சுயநிர்ண நாட்டுவதை இதயபூர்வமாக
விலும், பொதுவாகக் காலணி ாடுகளிலும் கோடிக்கணக்கான மத்தனத்தின் மீது ஒரு சில சுரண்டுவோரின் செல்வச் ர்ஷாவா நாகரீகத்தின் காட்டு ஒட்டுறவை முற்றுக நீக்கிக் வ வலியுறுத்துகிறது.
த்தைப் பிரகடனஞ்செய்வதி ப்புகளை வாபஸ் பெறுவதிலும், உரிமைச் சுதந்திரத்தைப் க்கள் கமிஸார் கவுன்ஸிவின் 1ற்கின்றது.
ானர்களும், பூர்ஷாவாக்களும் டன்களை ரத்து செய்தலானது திமூலதனத்துக்கும் கொடுக்கப் வதோடு, மூலதன நுகத்தடிக்
巫2堡

Page 128
கெதிராக சர்வதேசத் ெ பூரணவெற்றி ஈட்டும் வரை கத்தை உறுதியாகக் கடைப் கொண்டுள்ளது.
IV. அக்டோபர் புரட்சிக்கு மு:
மக்கள் இன்னும் வெகுஜன இருக்கையில், சுரண்டுவோ கட்டிக் காத்துக்கொள்வத பிடிப்பு நடத்துவதை இன் சோஷலிஸ் சமுதாய நிர்ம இன்னும் மேற்கொள்ளாத அடிப்படையில் தெரிவு செ யத்துக்காக வேனும் தான் பாவனையாய் இருப்பது அடி கருதுகின்றது.
இப்போது மக்கள் தம்மை திப் போராட்டம் நடத்துகையி சுரண்டுவோருக்கு இடமிருக்க மு சத்தில் கருதுகின்றது. அதிகாரம் டமும் அவர்களது அதிகாரம் வ லாளர் விவசாயி டெப்பியூட்டிகள் வேண்டும்
சோவியத் ஆட்சியையும் ம
டளேமையும் ஆதரித்து, சமுதாயத் துக்கான அடிப்படைக் கொள்!ை அடங்கியுள்ளதென அரசவை கரு
அதேவேளை, ரஷ்யாவின் தொழிலாளி வர்க்கங்களின் உன் னிச்சையான-அதன் விளைவாக மும் வாய்ந்த-ஐக்கியத்தை உ அரசவை, ஒவ்வொரு ராஜ்யத்ை சாயிகள் சமஷ்டி அரசிலும் மற்று களிலும் பங்குபற்ற விரும்புகின்ற பதை தமது அதிகாரம் வாய்ந்த சுதந்திரமாசத் தீர்மானித்துக்கெ ரஷ்ய சோவியத் குடியரசுகள் கைகளை உருவாக்குவதோடு தன் கிறது.
130

தாழிலாளர் வெகுண்டெழுந்து சோவியத் அரசு இம்மார்க் பிடிக்குமென அரசவை நம்பிக்கை
ன்னர், சுரண்டுவோர்க் கெதிராக எழுச்சிகொள்ள முடியாதநிலையில் ர் அவர்தம் வர்க்க நலன்களைக் ற்காக முழுவலுவான தாக்குப் னும் அனுபவித் திராத நிலையில், ாணப் பணியை நடைமுறையில் நிலையில், கட்சிப் பட்டியலின் ய்யப்பட்ட அரவைகைம்பிரதா ண் சோவியத் ஆட்சிக்கு விரோத டப்படைத் தவருக முடியுமெனக்
* சுரண்டுவோருக்கெதிராக இறு ல் எந்த அரசாங்க அங்கத்திலும் டியாது என அரசவை சாராம்
மையாக உழைக்கும் மக்களி ாய்ந்த பிரதிநிதிகளான-தொழி ர் சோவியத்துகளிடமும் இருக்க
க்கள் கமிஸார் கவுன்ஸிலின் கட் தின் சோஷலிஸ்ப்புனர்நிர்மானத் ககளை நிறுவுவதிலேயே தன் பணி துகிறது.
Fகல ராஜயங்களையுஞ் சேர்ந்த
எமைச் சுதந்திரம் வாய்ந்த தன் இன்னும் அதிக உறுதியும் ஸ்திர உருவாக்குவதற்காகப் பாடுபட்டு தயும் சேர்ந்த தொழிலாளர் விவ ம் சமஷ்டி சோவியத் ஸ்தாபனங் தா, என்ன அடிப்படையில் என் சோவியத்துகளின் காங்கிரஸில் ாள்ள விட்டுவிடும் அதேவேளை, சமஷ்டியின் அடிப்படைக் கொள் பணியை மட்டுப்படுத்திக் கொள்

Page 129
-
6-கம்யூனிஸ்
இந்த 1919ம் ஆண்டு மார்ச் தேசக் காங்கிரலொன்று மாஸ்கே காங்கிரஸ் மூன்று வது கம்யூனிஸ்ட் இது சோவியத் ஆட்யை எல்லா பாடுபடும் முழு உலகத் தொழிலா
மார்க்ஸ் அமைத்த முதலாவது 1872 வரை நீடித்து நிலைத்தது. வ லாளர்களது-பிரக்கியாதி பெற்ற இச்சர்வதேசியத் தின் இறுதியைக யாததாகும். தொழிலாளர்களது : றில் அது என்றும் நிலைத்திருக்கும்.
ரசின். கட்டுமான அத்திவாரத் அதைக் கட்டியெழுப்பும் அதிர்ஷ்ட
தாகும.
இரண்டாவது ஆகிலம் 1 மாபெரும் புரட்சிகள் இல்லாத கட்டத்தின்போது தொழிலாளிவர் வலிமைபெற்று முதிர்ந்தது, எனினு களின் தலேவ்ர்கள் சமாதான நிலை
வாதப் பேர்ராட்டம் நடத்தும். தி
தொடங்கிய யுத்தத்தின்போது நா ர த் த க் க ள ரி யி ல் மூழ்கடித்த பங்குபோட்டுக் கொள்வதற்காக யில் கடந்த யுத்தத்தின்போது ! நாடுகளின் மீது மேலாதிக்கம் டெ இத்தலைவர்கள் தமது அரசாங்கங் கொண்டனர். அவர்கள் தொழில தனர்; உயிர்ப்பலி நீடிக்க உதவின் களாக மாறினர்; முதலாளித்துவ6 கெண்டனர்;

ட் அகிலம்
சில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் சர்வ ாவில் நடத்தப்பட்டது. இக் சர்வதேசியத்தை ஸ்தாபித்தது. நாடுகளிலும் நிறுவுவதற்குப் ள ர்களதும் ஸ்தாபனமாகும்.
து சர்வதேசியம் 1864ல் இருந்து சீரஞ் செறிந்த பாரிஸ் தொழி பாரிஸ் கம்யூனது-தோல்வி குறித்தது. இது மறக்கமுடி விடுதலைப் போராட்ட வரலாற் அது உலக சோஷலிஸ்க் குடிய
தை அமைத்துக் கொடுத்தது. ம் இப்பொழுது நம்முடைய
389@ இருந்து 1914 வரை, புத்தம் வரை நீடித்தது. இக்கால க்க இயக்கம் அநேக நாடுகளில் ம் அநேக தொழிலாளர் கட்சி மையில் பழக்கமுற்று புரட்சி ராணியிழந்துவிட்டனர். 1914 ல் ன் காண்டுகளாக அது உலகை யுத்தத்தின்போது லாபங்களைப் முதலாளித்துவவாதிகளுக்கிடை Pன்னஞ்சிறிய வலிமை குன்றிய றுவதற்கான யுத்தத்தின்போது களின் பக்கம் போய்ச் சேர்ந்து ாளர்களுக்குத் துரோக மிழைத் ார்; சோஷலிஸத்தின் சத்துரு பாதிகள் பக்கம் போய்ச்சேர்ந்து
13Ꮖ

Page 130
அச்சோஷலிஸத்துரோகிகள்ப திருப்பினர். உலகெங்கிலும் புரட் திருப்பம் ஏற்பட்டது. முதலாளித்து தென்பதை யுத்தம் நிரூபித்தது. அ வதற்கு புதியதொரு அமைப்பு வ ஸம் என்றப்பழம் வார்த்தை ே மாசுபடுத்தப்பட்டது.
இன்று மூலதன நுகத்தடி!ை துக்கு விஸ் வாசமாய் விளங்கிய ெ னிஸ்ட்டுகள் என அழைக்கின்றன. ஸ்தாபனம் வளர்ச்சியுற்று வருகில் யத் ஆட்சி ஏற்கனவே வெற்றிவr லும் கம்யூனிஸம் வெற்றிவாகை போகிருேம்; சோவியத்துகளின் ச் வதை நாம் காண்போம்.
Ꮧ 32 ;

க்கம் தொழிலாளர் தம்முதுகளைத் சிவாதப் போராட்டத்துக்கான வத்துக்கு அழிவு வந்துவிட்ட அதனிடத்தைப் பிடித்துக்கொள் ந்துகொண்டிருக்கின்றது. சோவு சாஷலிஸத்தின் துரோகிகளால்
பத் தூக்கியெறியும் லட்கியத் தாழிலாளர்கள் தம்மைக் கம்யூ ரீ. உலகெங்கிலும் கம்யூனிஸ் *றது, அநேக நாடுகளில் சோவி ாகை குடியுள்ளது. --உலகெங்கி சூடுவதை நாம் சீக்கிரம்காணப் மஷ்டிக் குடியரசு ஸ்தாபிதமா
醬
LDfTrigo 1919

Page 131
7-தேசிய இன, காலன
தோழர்களே, சுருக்கமான மு கொள்கிறேன். எங்கள் கமிஷனி தோழர் மாரில், விரிவுரைகளில் தல்கள் குறித்து இதன்பின் உங் கூடுதல் விரிவுரைகளை வகுத்திடும் ே பாடு பேசுவார். பூர் வாங்க விரிவு ஒரு மனதாய் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள பிரக்சினைகளிலும் நாங்கள் முழு அ6 எய்தியிருக்கி ருேம். இப்பொழுது சு கள் கூறுகிறேன் . .
முதலாவதாக எங்களுடைய யாய் அமைந்த தலைமையான க( தேசங்களுக்கும் ஒடுக்கும் தேசங்க பாடுதான் தலைமையான கருத்து. ( முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தையும் வேறுபாட்டை வலியறுத்திக் காட்டு சகாப்தத்தில் ஸ்தூலமான பொரு நாட்டி எல்லாக் காலனி, தேசிய இ மான எதார்த்த நிலவரங்களிலிரு கோள்களிலிருந்து அல்ல-தொடங்கு கும் கம்யூனிஸ்டு அகிலத்துக்கும் கு. ligil.
அனைத்து உலகும்-இப்பொழுது மிகப் பல ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்கள ஒடுக்கும் தேசங்களாகவும் பிரிக்கப்ப செல்வங்களும் சக்தி மிகுந்த ஆயுத தான் ஏகாதிபத்தியத்தின் தனித்த ( மக்களில் மிகப் பெரு வாரியானுேர், டோர்-உலக மக்கள் தொகையை 125 கோடிப் பேர் என்றுகூடச் சொ கள் தெள்கையில் சுமார் 70 சதவீத
s
-l.

சிப் பிரச்சி?னகள்
மன்னுரையுடன் நான் நிறுத்திக்
}ன் முன்னுள் செயலாளரான தாங்கள் செய்திருக்கும் திருத் களுக்கு விவரமாய்க் கூறுவார். தோழர் ராய் அவருக்கும் பிற் ரைகளையும் எங்கள் கமிஷன் ாது .இவ்வாறு எல்லாப் பிரதான ாவுக்கு ஒரு மனதான நிலையை ருக்கமாய் ஒரு சில கருத்துரை
விரிவிரைகளுக்கு அடிப்படை ருத்து என்ன? ஒடுக்கப்பட்ட ளுக்கும் இடையிலான வேறு இரண்டாவது அகிலத்தையும் போலல்லாது நாம் இந்த கிருேம் இந்த ஏகாதிபத்தியச் iளாதார உண்மைகளை நிலை னப் பிரச்சினைகளிலும் ஸ்தூல ந்து-கருத்தினமான முதற் தவது பாட்டாளி வர்க்கத்துக் றிப்பான முக்கியத்துவமுடை
நாம் கண் ணுறுவது போல ாகவும் மிகச் சொற்பமான ட்டு, பின்னவை பிரம்மாண்ட ப்படைகளும் பெற்றிருப்பதில் இயல்பு அடங்கியுள்ளது. உலக நூறு கோடிக்கு மேற்பட் 175கோடி என்று கொண்டால் ல்லலாம், அதாவது உலக மக் த்தினர் ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்
133

Page 132
களைச் சேர்ந்தவர்கள். இந்த ஒ( களாய் நேரடியான சார்பு நிலேய துருக்கியையும் சீனுவையும் போ6 அல்லது ஏதேனும் ஒரு பெரிய ஏ கப்பட்டு சமாதானி ஒப்பந்தங்கள் வெகுவாய்க் கீழ்ப்பட்டு விட்டவை இப்படி வேறுபடுத்திக் கூறும் ஒ என்பன வாய்த் தேசங்களைப் பிரித் ரைகள் பூராவிலும் முன்னதாக வெளியிடப்பட்ட முதலாவது விரி ராய் சமர்ப்பித்தவற்றிலும்கூட
தோழர் ராயினுடைய விரிவுரைக பிரிட்டல்ை ஒடுக்கப்பட்டு வரும்
முள்ள நிலைமையின் கண்ணுேட்ட இவற்றின் பெரிய முக்கியத்துவ
எங்களுடைய விரிவுரைகளின் கருத்து என்னவெனில், ஏக்ாதிப நிலவும் தற்போதைய உலக நிலை6 களுக்கு இடையிலான உறவுகள். தும் ஏகாதிபத்தியத் தேசங்களாகி இயக்கத்தையும் சோவியத் ருஷ்ய, சோவியத் அரசுகளையும் எதிர்த்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இ ஒழிய எந்த ஒரு தேசிய இன அ உலகின் தொலைதுார ஒதுக்குப் புற பதையும் கூட, நம்மால் சரிவர எ யாமற் போய்விடும். நாகரீக வ பிற்பட்ட நாடுகளிலும் சரி, கம்யூ படைக் கருத்தைத் தமது துவக்க அவற்ருல் அரசியல் பிரச்சினைகளை றுக்குத் தீர்வு காணவும் முடியும்.
மூன்றுவதாக, பிற்பட்ட ந நாயக இயக்கத்தைப்பற்றிய பிரச்! விரும்புகிறேன். ஒரளவு வேறுபாடு சினை இது. பிற்பட்ட நாடுகளில் மு மாகவேதான் இருக்க முடியுமென் பட்ட நாடுகளில் மிகப் பெரு வாரி ளித்துவ உறவுகளைப் பிரதிநிதித்து இந்தப் பிற்பட்ட நாடுகளில் பாட் இந்நாடுகளில் உதித்தெழ முடியும் திட்டவட்டமான உறவுகளை ஏற்ப குப் பயனுள்ள முறையில் ஆதரவி போர்த்தந்திரத்தையும் கம்யூனிஸ் முடியுமென நினைப்பது கற்பனுவா, லாளித்துவ-ஜனநாயக இயக்கம் சீர்திருத்தவாத இயக்கத்துக்கும் பு
双岛4

க்கப்பட்ட தேசங்கள் காலுணி விலோ, அல்லது பாரசீகத்தையும் ) அரைக் காலனிகளாகவோ, காதிபத்திய அரசால் தோற்கடிக் ரின் மூலமாய் அந்த அரசுக்கு 1யாகவோ இருந்து வருகின்றன. டு க்குகிறவை, ஒடுக்கப்பட்டவை துக் கூறும் இந்தக் கருத்து விரிவு ான்னுடைய கையெழுத்துடன் வுரைகளில் மட்டு மின்றி தோழர் இழையோடுவதைக் காணலாம். ள் பிரதானமாய் இந்தியாவிலும் ஏனைய பெரிய ஆசிங்க நரிடுகளிலு த்திலிருந்து வகுக்கப்பட்டவை. ம் இதில் தான் அடங்கியுள்ளது
* இரண்டாவது அடிப்படைக்
த்திய யுத்தத்தைத் தொடர்ந்து மையில் பல்வேறு மக்கள் இனங் உலக அரசியல் அமைப்பு அனைத் ய ஒரு சிறு கோஷ்டி சோலியத் ாவைத் தலைமையில் கொண்ட நடத்தும் போராட்டத்தால் இதை நாம் மனதிற் கொண்டால் ல்லது காலனிப் பிரச்சினையையும் ப்பகுதியைப் பற்றியதாய் இருப் டுத்துரைத்து முன்வைக்க முடி ளர்ச்சி கண்ட நாடுகளிலும் சரி பூனிஸ்டுக் கட்சிகள் இந்த அடிப் நிலையாய்க் கொண்டால்தான் ச் சரிவர முன்வைக்கவும் அவற்
ாடுகனில் முதலாளித்துவ-ஜன சினையைக் குறிப்பாய் வலியுறுத்று நிகனை உண்டாக்கிய ஒரு பிரச் தலாளித்துவ-ஜனநாயக இயக்க பதில் ஐயமில்லை. ஏனெனில் பிற் பாண மக்கள் பூர்ஷ"வா-முதலா. வப்படுத்தும் விவசாயிகளாவர். டாளி வர்க்கக் கட்சிகள்-அவை ாயின்-விவசாயி இயக்கத்துடன் டுத்திக் கொள்ளாமலும், அதற் அளிக்காமலும், கம்யூனிஸ்டுப் டுக் கொள்கையையும் பின்பற்ற தமே ஆகும். ஆயினும் நாம் முத'
என்பதாய்ப் பேசுவோமாயின் ரட்சிகர இயக்கத்துக்கும் இடை

Page 133
இலான எல்லாப் பாகுபாடுகளையும் விடுமே என்று ஆட்சேபங்கள் எழு ளிலும் காலனி நாடுகளிலும் இந்த மிகத் தெளிவாகவே வெளிப்பட்டு பத்திய முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஒ சீர்திருத்தவாத இயக்கத்தைத் தே இயன்றது அனைத்தையும் செய்து ளுடைய முதலாளித்துவ வர்க்கத்து கம் ஏற்பட்டுள்ளதன் பயனுய் அட களிலும் என்றுகூடச் சொல்லலாம்: முதலாளித்துவ வர்க்கம் தேசிய இ பினும், அதே நேரத்தில் எல்லா பு ராக ஏகாதிபத்திய முதலாளித்துவ ஆதரவு நல்கி, அல்லது அதனுடன் மறுக்க முடியாதவாறு இது கமிஷ பாகுபாட்டைக் கணக்கில் எடுத்துக் சந்தர்ப்பங்களிலும் 'முதலாளித்து ருக்குப் பதிலாக 'தேசிய-புரட்சி ளுவது தான் சரியான ஒரே வழியா இந்த மாற்றத்தின் தனி முக்கியத்து ளில் முதலாளித்துவ விடுதலை இயக் கரமாகவும், விவசாயிகளையும் ஒடு புரட்சிகர மனப்பாங்குடையோர் ஆ ஒழுங்கமையச் செய்வதற்கு மாய் ! யூருய் இல்லாமலும் இருக்கும் போ கிய நாம் அவற்றை ஆதரிக்க 6ே வோம். இந்த நிலைமைகள் இல்லையே கள் சீர்திருத்தவாத முதலாளித்துவ காலனி நாடுகளில் சீர்திருத்தவாதக் வருகின்றன. இவற்றின் பிரதிநிதிக ஜனநாயகவாதிகள் என்றும் சோஷ கொள்கிருர்கள். நான் குறிப்பிட்டு6 விரிவுரைகளிலும் செய்யப்படுகிறது. தோட்டம் மேலும் துல்லியமாய் என்று நினைக்கிறேன். -
அடுத்து.விவசாயிகளின் சோவி கைகள் கூற விரும்புகிறேன். பழை துர்க்கிஸ்தான் முதலான பிற்பட்ட ஸ்டுகளின் நடைமுறைச் செயற்பா முற்பட்டதான நிலைமைகளில் கம்யூன கொள்கையையும் எப்படிச் செயல்ப எங்கள் முன்னே எழுப்பின. இந்நா. முற்பட்டதான நிலைமைகள் மலிந்தி நிர்ணயக் கூரு ப் விளங்குகிறது அ பாட்டாளி வர்க்கத் தன்மையதான தற்கில்லை. இந்நாடுகளில் தொழி அனேகமாய்க் கிடையாது இருந்த
"ടു.

ம் விட்டொழிக்க வேண்டியதாகி ஒப்பப்பட்டன. பிற்பட்ட நாடுக நப் பாகுபாடுகள் அண்மையில் வருகின்றன. ஏனெனில் ஏகாதி டுக்கப்பட்ட தேசங்களிலும் கூட ாற்றுலிப்பதற்காக தன் சக்திக்கு வருகிறது. சுரண்டும் நாடுக க்கும் இடையே ஒரு வித இணக் டிக்கடி-மிகப் பல சந்தர்ப்பங் -ஒடுக்கப்பட்ட நாடுகளுடைய யக்கத்துக்கு ஆதரவாய் இருப் ரட்சிகர இயக்கங்களுக்கும் எதி வர்க்கத்துக்கு முழுமையான சேர்ந்து போராடி வருகிறது. னில் நிரூபிக்கப்பட்டது. இந்தப் கொண்டு அநேகமாய் எல்லாச் வ-ஜனநாயக' என்ற தொட கர' என்னும் தொடரை கையா "கும் என்று தீர்மானித்தோம். வம் என்னவெனில், காஸ்னரிக கங்கள் மெய்யாகவே புரட்சி நிக்கப்பட்ட வெகுஜனங்களையும் ஆகும்படிப் போதமளிப்பதற்கும் நமது பணிக்கு அவை இடை தும் மட்டுமே கம்யூனிஸ்டுகளா 316 jat:(Bilbo. ஆதரிக்கவும் செய் பல், இந்நாடுகளில் கம்யூனிஸ்டு வர்க்கத்தைத் சேர்க்ந்வர்களே.
கட்சிகள் ஏற்கனவே இருந்து
ள் சில சமயம் தம்மை சமூக
லிஸ்டுகள் என்றும் அழைத்துக் ாள இந்தப் பாகுபாடு எல்லா இதன் விளைவாப் நமது கருத்
வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது
யத்துகள் குறித்து சில வார்த் ய ஜாரிஸ்டுக் காலணிகளாகிய நாடுகளில் ருஷ்யக் கம்யூனி டுகள், முதலாளித்துவத்துக்கு சிஸ்டுப் போர்த்தந்திரத்தையும் டுத்துவது என்னும் கேள்வியை டுகளில் முதலாளித்துவத்துக்கு ருப்பதே இன்னமும் பிரதான ஆகவே, இவற்றில் முற்றிலும் இயக்கம் குறித்துப் பேசுவ துறைப் பாட்டாளி வர்க்கம் போதிலும் இங்கும் கூட நாம்
135

Page 134
தலைமைப் பாத்திரம் ஏற்றுள்ளே நாடுகளில் பிரமாணடமான இன்: மென்பதை அனுபவம் தெளிவுட் இந்த இன்னல்களையும் மீறி, சு( லும் சுயேச்சையான அரசியல் ஊக்கத்தை-பாட்டாளி வர்க்கம் லும்கூட வெகுஜனங்களுக்கு 4 எங்களுடைய பணியின் நடைமு. ளன. மேற்கு ஐரோப்பிய நாடு கூடியதைக் காட்டிலும் இந்த இருந்துள்ளது. ஏனெனில், ரு 6 சாங்க நிர்வாக வேலைகளில் மூழ் துச் சார்பு நிலைமைகளில் வாழ்ந் துகள் மூலமான ஒழுங்கமைப்பு கித்துச் செயல்படுத்த முடியுமென் ஒடுக்கப்பட்ட வெகுஜனங்கள், ! மின்றி பிரபுத்துவவாதிகளாலும் படையாய்க் கொண்ட அரசாலு ஆயுதத்தை, இவ்வகையான ஒழு லுங்கூட கையாள முடியும் என் சோவியத்துகள் மூலமான ஒழுங்க யான ஒன்று பாட்டாளிவர்க்க உ சளின் சோவியத்துகள், சுரண்ட முதலாளித்துவ நாடுகளில் மட்டு முற்பட்டதான உறவுகளைக் கொண் கூடிய ஆயுதமே என்பதையும் நாடுகளின் சோவியத்துகளுக்கு சோவியத்துகளுக்கு ஆதரவாய்ப் டுக் கட்சிகளுக்கும் கம்யூனிஸ்டுக் கூறுகளுக்கும் உரித்தான் முழு மு எங்கெல்லாம் நிலைமைகள் அனு. அவை உழைப்பாளி மக்கள் சோவி களை மேற்கொள்ள வேண்டும் எ6 தின் விரிவுரைகள் குறிப்பிடவே படுத்திற்று.
நமது நடைமுறை வேலைகளு மிகவும் முக்கியமான ஒரு துறை விவகாரத்தில் இது காணும் நமது இல்லை ஆனல் மேலும் மேலும் சிறிது சிறிதாய்ச் சேகரிக்கப்ப பாட்டாளி வர்க்கம் பிற்பட்ட நாடு களுக்கு உதவமுடியும் உதவவே6 ய ரக களின் வெற்றிகரப் பாட்ட களுக்குக் கைகொடுத்து உதவி யான ஒரு நிலையை வந்தடையும் ே றின் தற்போதைய வளர்ச்சிக் முன்னேற முடியும் என்பதும் மறு
36

ம், ஏற்கத்தான் வேண்டும்.இந் னல்களை நாம் சமாளித்தாகவேண்டு டுத்தி இருக்கிறது. இருப்பினும் யேச்சையான அரசியல் சிந்தனையி செயலிலும் ஈடுபடுவதற்கான அனேகமாய் இல்லாத இடங்களி உண்டாக்க முடிகிறது என்பதை றை விளைவுகள் புலப்படுத்தியுள் திகளில் தோழர்களுக்கு இருக்கக் ப் பணி எங்கீளுக்குக் கடினமாய் #யாவில் பாட்டாளி வர்க்கம் அர கியிருக்கிறது. அரைப் பிரபுத்து து வரும் விவசாயிகள் சோவியத் என்னும் கருத்தினை எளிதில் கிர பது புரிந்து கொள்ளக் கூடியதே வர்த்தக மூலதனத்தால் மட்டு மற்றும் பிரபுத்துவத்தை அடிப் tib சுரண்டப்படுவோர், இந்த ங்கமைப்பினைத் தமது நிலைமையி பதும் தெளிவாய் விளங்குகிறது. மைப்பு என்னும் கருத்து எளிமை றவுகளில் மட்டு மின்றி விவசாயி டப்படுவோரின் சோவியத்துகள் மெல்லாது முதலாளித்துவத்துக்கு எட நாடுகளிலும் கையாகப்படக்
பிற்பட்ட நாடுகளும் காலணி அல்லது உழைப்பாளி மக்களின் பிரசாரம் நடத்துவது கம்யூனிஸ் கட்சிகள் நிறுவத் தயாரா யுள்ள pதற் கடமையாகும் என்பதையும் 1 திக்கின்றனவோ அங்ெேகல்லாம் யத்துகளை உடனே நிறுவமுயற்சி ன்பதையும் கம்யூனிஸ்டு அகிலத் ண்டுமென்று ஐயமறத் தெளிவு
நக்கு இது முகவும் சுவையான யைத் திறந்து விடுகிறது. இந்த கூட்டு அனுபவம் விரிவானதாய் அதிகமான உண்மை விவரங்கள் டும். முன்னேறிய நாடுகளின் டுகளின் உழைப்பாளி வெகுஜனங் ண்டும் என்பதும் சோவியத் குடி ாளி வர்க்கம் இந்த வெகுஜனங் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்குபடி பாது பிற்பட்ட நாடுகள் அவற் கட்டத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு க்கமுடியாதவை,

Page 135
கமிஷனில் இந்தப் பிரச்சினை விரிவுகள் சம்பந்தமாய் மட்டுமின், ராயின் விரிவுரைகள் சம்பந்தமாக நடைபெற்றது. தோழர் ராப் த
பித்துப் சேசு வார். அவருடைய கள் ஒருமனதாய் ஏற்றுக்கொள்ள
பிரச்கினை பின்வருமாறு எடு ــــ۔ விடுதலைப் பாதையில் நடைபோடு பாடு முன்னேற்றத்தை நோக்கி ஒ வையும் ஆன பிற்பட்ட தேசங்களு கட்டம் தவிர்க்க முடியாதது என் ஏற்றுக் கொள்ள முடிடிமா? பதிலளித்தோம். வெற்றிப் பெற்ற அவற்றிற்கிடையே இடையருது பி யத் அரசாங்கங்கள் தம் கையிலு கொண்டு அவர்களுக்கு உதவிபுரியு தேசங்கள் முதலாளித்துவ வளர்ச்சி யாதபடி போயாக வேண்டுமெ தவருகிவிடும். எல்லாக் காலணிக நாம் சுயேச்சையாகச் செயல்பட அணிகளையும் கட்சி நிறுவனங்க3 என்பது அன்னியில், ଘୋରy ଏFrt url ; அவற்றை முதலாளித்துவத்துக்கு குத் தகவமைக்க முயல்வதற்கான துவக்கவேண்டும் என்பது என்னி பாட்டாளி வர்க்கத்தின் உதவியு குறிப்பிட்ட சில வளர்ச்சிக் கட் துவக் கட்டத்தினுள் செல்ல ே சோவியத் அமைப்புக்கும். கம்யூனி யும் என்ற நிர்ணயிப்பையும் கம்யூ வார்த்த அடி நிலையுடன் முன்வை
இப்படி மாறிச் செல்வதற் முன்கூட்டியே சுட்டிக் காட்டுவ அனுபவம் இவற்றைப் புலப்படுத்து தூரத் தேசங்களிலும் கூட உழைப் சோவியத்துகள் என்னும் கருத்து தும் முதலாளித்துவத்துக்கு முற்பு குறிய நிலைமைகளுக்கு சோவியத்து டும் என்பதும் உலகின் எல்லாட கட்சிகள் இத்திசையில் உடனே என்பதும், திட்டவட்டமாய் நிலைந
கம்யூனிஸ்டுக் கட்சிகள் 岛 காலனி நாடுகளிலும், மற்றும் முச்
--

குறித்து நான் கையெழுத்திட்ட றி, இன்னும் அதிகமாய் தோழர் வும் விறுவிறுப்பான விவாதம் மது விரிவுரைகளை இங்கு சமர் விரிவுரைகளுக்குச் சில திருத்தங் Tull LL 607.
த்துரைக்கப்பட்டது; தற்போது கிறவையும் யுத்தத்துக்குப் பிற் ரளவு வளர்ச்சி அடைந்திருப்ப நக்கு முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக் னும் கூற்று சரி என்று நாங்கள் இதற்கு நாங்கள் எதிர்மறையில் புர்ட்சிகரப் பாட்டாளிவர்க்கம் ரசாரம் நடத்துமாயின், சோவி ள்ள எல்லாச் சாதனங்களையும் மாயின் பிற்பட்ட நிலையிலுள்ள க் கட்டத்துள் தவிர்க்க முடி னக் கொள்வது அப்பொழுது ளிலும் பிற்பட்ட நாடுகளிலும் க் கூடிய போராட்ட வீரர்களின் ளயும் தோற்றுவிக்க வேண்டும் களது சோவியத்துகளை நிறு? முற்பட்டதான நிலைமைகளுக் பிரசாரத்தை உடனடி யாகத் யில், முன்னேறிய நாடு களது L_66)” பிற்பட்ட நாடுகள், உங்களைத் தாண்டி முதலாளித் வேண்டிய அவசியமில்லாமலேஸத்துக்கும் மாறிச் செல்லமுடி பூனிஸ்டு அகிலம் தக்க தத்து
க்க வேண்டும் .
கு தேவையான வழிவகைகளை து சாத் தியமல்ல. நடைமுறை தும். ஆனல் மிகவும் தொலை T6) வெகுஜன மக்களுக்கு உயிரனை யாகி விட்டது என்ப பட்டதான சமுதாய அமைப்புக் களைத் தகவமைத்திட வேண் ப் பகுதிகளிலும் கம்யூனிஸ்டுக் ன வேலை தொடங்கவேண்டும் ாட்டப்பட்டிருக்கின்றன
மது நாடுகளில் மட்டுமின்றி, 5G) u JLDfTuin சுரண்டும் நாடுகள்
137

Page 136
பாலனி மக்கள் இனங்களை அ கயன்படுத்திக் கொள்ளும் துருப் புரிவதன் முக்கியத்துவத்தையும் கிறேன்:
பிரிட்டிஷ் சோஷலிஸ்டுக்
குவெல்ச் எங்கள் கமிஷனில் இை தப்பட்டதேசங்களில் பிரிட்டிஷ் எழுச்சிகளுக்கு உதவுவது தேசத் ரண ஆங்கிலேயத் தொழிலா மெய்தான் பிரிட்டனையும் அமெரி வெறி கொண்ட தேசியவாதத் சோஷலிசத்துக்கு மிகவும் அப அகிலத்தின் உறுதியான தூண் அகிலத்தைச் சேர்ந்த தலைவர் மிகப் பெரிய துரொகத்தை இ இரண்டாவது அகிலத்திலும் கா டிருக்கிறது. பாசெல் அறிக்ை வானதாகவே இருக்கிறது. இர6 புரட்சிகரச் செயலை மேற்கொள்
ஞல் மெய்யான புரட்சிகரப் ப சார்பு நிலையில் இருத்தப்பட்டுெ களை எதிர்த்து புரியும் கலகத் கட்சிகளில் எந்த அறிகுறியையும் திலிருந்து வெளியேறிய, மூன்ரு கட்சிகளில் பங்கப்பலவற்றுக்குக் கிறேன். எல்லோர் காதிலும் மாய்ப் பறையறைந்தாக வேண்டு இதை மறுக்க எந்த முயற்சியும் போம்.
இந்த எல்லாக் கருத்துக்களு க்கு அடிப்படையாய் அமைய நீளமானவை என்பது மெய்தான் என்பதிலும் தேசிய இன காலன மெய்யாகவே புரட்சிகரமான
துணை புரியுமென்பதிலும் ஐயமில்
138

டிமைப்படுத்தி வைப்பதற்காகப் புகளிடையிலும் புரட்சிகரப் பணி நான் வலியுறுத்திக் கூறவிரும்பு
கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் தப் பற்றி பேசினர். அடிமைப்படுத் ஆட்சியை எதிர்த்துக் கிளம்பும் துரோகச் செயலாகுமென சாதா ளி கருதுவதாய் அவர் கூறினர். க்காவையும் சேர்ந்த குறுகியதேசிய தொழிலாளர் உயர்குலத்தோர் ாயக்ரமானவர்கள் தான். இவர்கள் ாகளாவர். இந்த முதலாளித்துவ களும் தொழிலாளர்களும் புரியும் இங்கே நாம் எதிர்நோக்குகிருேம். லணிப் பிரச்சினை விவாதிக்கப்பட் க இது குறித்து தெட்டத் தெளி ண்டாவது அகிலத்தின் கட்சிகள் வோமென சூளுரைத்திருக்கின்றன. னிபுரிவதாகவோ, சுரண்டப்பட்டு ாள தேசங்கள் ஒடுக்கும் தேசங் துக்கு உதவுவதாகவோ இந்தக் காணுேம். இரண்டாவது அகிலத் வது அகிலத்தில் சேர விரும்புகிm கூட இது பொருந்துமென நினைக் விழும் படி இதை நாம் பகிரங்க ம்ெ.இது மறுக்கமுடியாத உண்மை. செய்யப்படுகிறதா என்று பார்ப்
நம் தான் நமது தீர்மா னங்களு லாயின. இச் தீர்மானங்கள் மிகவும் எ. ஆனல் இவை பயனுடையவை fப் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமான பணி ஓங்கவும் ஒழுங் கமையவும் லை. இதுவே நமது தலையாய பண்ணி.

Page 137
8-கிலக்குல
கீழ்த்திசைத் தேசிய இை நிலைமையைப் பற்றிச் சிலவற்க கீழ்த்திசையின் பல்வேறு மக்க கம்யூனிஸ்டுக் கட்சிகளின் பிரதி விக்குகள் பழைய ஏகாதிபத்திய வதிலும், புரட்சிக்குப் புதிய கடினமான அதேபோதில் மிக செய்வதிலும் வெற்றியீட்டியிருக உழைப்பாளி மக்களது பிரதிநிதி லும் பெரிய புதிய பணி ஒன்று நடைபெற விருக்கும் சோஷலிச பாட்டாளி வர்க்கம் அதன் வர் க்கத்தின் மீது பெறும் வெ நின்றுவிடாது என்பது முற்றிலு கள் எளிதாகவும் விரைவாகவு! யிருக்கும்.
ஏகாதிபத்தியவாதிகள் இன எல்லா நாடுகளும் தமது உள் ராய் ஆயுதமேந்தி நிற்கின்றன, தோற்கடிக்க வேண்டுமென்பதே எனவேதான் ஒவ்வொரு நாட்டி ??** பழைய சே யுத்தத்தில் முதலாளி வர்க்கத்தி பட்டிருக்கின்றனர். ஆகவே ே றிலுமோ, பிரதானமாகவோ, ஆ பாட்டாளி வர்க்கத்தினர் த 1 எதிர்த்து நடத்தும் ஒரு போரா தியத்தால் ஒடுக்கப்படும் எல்ல எல்லாச் சார்பு நாடுகளும் சர்வ த்து நடத்தும் ஒரு போராட்ட மாதத்தில் நாங்கள் ஏற்ற கட்சி கப் புரட்சி நெருங்கி வருவது ப
ܨ ܓ݂ܽܠ ܐܶ*

க நிலவரம்
1ல்கள் குறித்து வளர்ந்துவரும் றைக் கூற அனுமதியளியுங்கள், எரின் கம்யூனிஸ்டு நிறுவனங்கள். நிதிகள் நீங்கள். ருஷ்ய போல்ஷ பத்தில் உடைப்பை உண்டாக்கு பாதைகளை வகுக்கும் மிக மிகக் 5 மிகப் புனிதமான பணியைச் க்கிருர்கள். ஆணுல் கீழ்த் திசை களான உங்கள் முன்னுல் இதனி
இருக்கிறது. அனைத்துலகிலும் , ப் புரட்சி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சாந்த நாட்டு முதலாளித்துவ ற்றியாய் இருப்பதோடு மட்டும் ம் தெளிவாகி வ கிறது. புரட்சி ம் வருமாயின் அது சாத்தியமா
தை அனுமதிக்க மாட்டார்கள், ! நாட்டு போல்ஷவிஸத்துக்கு எதி உள்நாட்டில் போல்ஷவிஸத்தைத்
அவற்றின் சிந்தனை யெல்லாம். டலும் உள்நாட்டு யுத்தம் ஒன்று ாஷலிஸ்டு-சமரசவாதிகள் இந்த னரின் தரப்பில் அணிதிரட்டப் சாஷலிஸ்டுப் புரட்சியானது முற் அந்தந்த நாட்டின் புரட்சிகரப் Dது புதலாளி வர்க்கத்தினரை ட்ட மாயிராது-இல்லை, ஏகாதிபத் ா க் காலணிகளும், நாடுகளும் தேச ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர் மாய் இருக்கும். கடந்த மார்ச்
வேலேத்திட்டத்தில் உலகச் சமூ ற்றி குணநிர்ணயம் செய்கையில்,
139

Page 138
முன்னேறிய எல்லா நாடுகளி சுரண்டலாளர்களுக்கும் எதிராய் உள்நாட்டுப்போர் சர்வதேச தேசிய யுத்தங்களுடன் இணைய னுேம், புரட்சியின் போக்கு இ காலம் செல்லச் செல்ல மேலும் படும். கிழக்கிலும் இது இப்படிே
கீழ்த்திசை மக்கள் பெரு யாய்ப் பங்குகொள்வோராய் தெழு வார்கள் என்பது நமக்குத் கோடியான மக்கள் சார்பு நிை தேசிய இனங்களைச் சேர்ந்தோ இவர்கள் ஏகாதிபத்தியத்தின் சா களாகவே, முதலாளித் துவக் கல வளப்படுத்துவதற்கான உரமாக மீதான தர்மகர்த்தா ஆட்சியுரி பது பற்றிப் பேசுகிருர்கள் என் கொள்ளைப் பொருளேயும் பங்கிட பெரும்பான்மை மக்களைச் சிறு பதே-அதன் பொருள் என்று நம பெரும்பான்மை மக்கள் சுயேச் அமைய முடியாத காரணத்தா னேற்றத்தின் செயல் வரம்புக்கு இருந்தவர்கள் இவர்கள் இதுே வகிப்பது இருபதாம் நூற்ருண்டி விட்டதை நாம் அறிவோம். 190 பாரசீகத்திலும் சீனுவிலும் புரட் இந்தியாவில் புரட்சிகர இயக்கம் நமக்குத் தெரியும். ஏகாதிபத்திய இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பங்கா ஏகாதிபத்தியவாதிகள் தமது ே காலனிப் படைப் பிரிவுகளைத் திரட ஏகாதிபத்தியப் போர் கிழக்கு உ மக்களை சர்வதேச அரசியலுக்குள் லாததும் பிரான்சும் காலனி நாடு செய்து, அவர்களுக்கு இராணுவ இயந்திரங்களிலும் பரிச்சயம் ஏ அவர்கள் ஏகாதிபத்தியக் கணவா துக் கொள் வார்கள். தற்போதை விழிப்புற்று எழுந்த காலகட்ட மக்கள் ஏனையோர் செல்வம் தி தீர்மானிப்பதில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. கீழ் திசை அவசியத்தை மனிதகுலம் அனை, வாக்குவதில் ஒவ்வொரு தேச மு யத்தை உணர்ந்து வருகிறர்கள்,
1 4 0

லும் ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கும் ட
உழைப்பாளி மக்கள் நடத்தும் ஏகாதிபத்தியத்துக்க எதிரான த் தொடங்குகிறது என்று கூறி தை ஊர்ஜிதம் செய்திருக்கிறது. மேலும் இது ஊர்ஜிதம் செய்யப் யதான் இருக்கும்
ந்திரள் புது வாழ்வில் சுயேச்சை அதன் நிறுவகர்களாய்க் கிளர்ந் தெரியும். ஏனெனில், கோ டானு லயிலுள்ள முழு உரிமை பெருத ராய் இருக்கிறர்கள்.இதுகாறும் *வதேசக் கொள்கையின் இலக்கு ாசாரத்தையும் நாகரீகத்தையும் வே இருந்துள்ளனர். காலனிகள் மைக் கட்டளையை வினியோகிப் நூல் சூறையாடும் உரிமையையும் ட்டு கொள்வதென்பதே உலகின் பான்மையோருக்கு அளிப்பதென் க்கு நன்ருகத் தெரியும். இந்தப் சையான புரட்சிகர சக்தியாய் 1 ல், அதுவரை வரலாற்று முன் முற்றிலும் அப்பாற்பட்டோ ராய் போன்ற செயலற்ற பாத்திரம் ன் தொடக்கத்தில் முடிவடைந்து 5 ஐத் தொடர்ந்து துருக்கியிலும் சிகள் நடைபெற்றன என்பதும், வளர்ச்சியடைந்தது என்பதும் பப் போரும் இதேபோல் புரட்சி "ற்றியது. ஏனெனில், ஐரோப்பிய பாராட்டத்துக்கு முழுமையான ட்டிக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. லகையும் தட்டி எழுப்பி, அதன் இழுத்துக் கொண்டது. இங்கி களின் மக்களை ஆயுதம் தரிக்கச் நுட்ப முறைகளிலும் நவீன ற்பட உதவின. இந்த அறிவை ன்களுக்கு எதிராய் உபயோகித் யப் புரட்சியில் கிழக்கு உலகு ந்தைத் தொடர்ந்து கீழ்த் திசை ரட்டுவதற்கான இலக்குகள ய் கொள்ளும் கால சட்டம் வந்து மக்கள் நடைமுறைச் செயலின் த்தின் எதிர்காலத்தையும் உரு ம் பங்கு கொள்வதன் அவசி

Page 139
எனவேதான் உலகப் புர்ட் இப்புரட்சியின் துவக்கத்தைக் ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து நை கோருவதாயிருக்கும் என்பது தெ போராட்டத்தில், புரட்சிகர இயக் வேண்டியிருக்கும். சர்வதேச ஏகா டைய போராட்டத்துடன் ஒன்று நினைக்கிறேன் சர்வதேசப் புரட்சிய வதானது ஒரு சிக்கலான கடினம வைக்கும். இந்தப் பணி நிறை வே ரது பொது வெற்றிக்குரிய அடித் முதன் முதலாய் இங்கு மக்களில் சை யாய்ச் செயல்பட முற்படுகி யத்தை வீழ்த்துவதற்கான போர சக்தியாய்த் திகழ்வார்கள்.
கீழ்த்திசை மக்களில் மிகப் ே மிகவும் பிற்பட்ட நாடான ருஷ் நிலையில் இருக்கிருர்கள், ஆணுல், தில் நாங்கள் ருஷ்யாவின் விவசா ஒன்றுபடச் செய்வதில் வெற்றி பிரபுத்துவத்தையும் எதிர்த்து வி ஒன்றுபட்டதால் தான் எங்களு மாய் இருந்தது. இங்கே கிழக்கு குறிப்பான முக்கியத்துவமுடைய பெரும்பான்மையோர் உழைப்பா களாவர். முதலாளித்துவ ஆலைகள் கிய தொழிலாளர்களல்ல அவர் ஒடுக்கு முறைக்குப் பலியான உ6 மான விவசாயப் பெருங்குடி ம அவர்கள். ருஷ்யப் புரட்சியானது வத்தை தோற்கடித்த பின் கே விவசாயிகளாகிய மிகவும் சிதறு ஒன்றுபட்டு எதிர்த்து கிளம்பினர் சோவியத் குடியரசு இப்பொழுது கள் அனைவரையும் தன் பக்கத்தி சேர்ந்து சர்வதேச ஏகாதிபத்திச நடத்தியாக வேண்டும்.
இத் துறையில் உங்களை எதி னிஸ்டுகளை இதன் முன் எதிர்நோ சத்தின் பொதுத் தத்துவத்தை மாய்க் கொண்டு நீங்கள் ஐரோ யான, பிரத்தியேகமான நிலைை துக் கொண்டாக வேண்டும். அந் யையும் நீங்கள் பெரு வாரியான நிலைமைகளுக்கு மூலதனத்தை பு மிக்கங்களை எதிர்த்துப் போராட்

சியின் வளர்ச்சி வரலாற்றில்கொண்டு பார்க்கைவில் இது பல டபெறும் மிகுந்த முயற்சியைக் ரிகிறது- இந்தப் புரட்சிகரப் கத்தில் நீங்கள் பெரிய பல்காற்ற திபத்தியத்திற்கு எதிரான எங்களு
சேர வேண்டியிருக்கும் என்று
பில் நீங்கள் பங்கெடுத்துக் கொள் ான பணியை உங்கள முன்னே
ற்றப் படுவதானது நம் எல்லோ
தளமாய் அமையும். ஏனெனில் பெரும்பான்மையோர் சுயேச் என்றனர் சர்வதேச ஏகாதிபத்தி
ாட்டத்தில் செயல் முனைப்புள்ள.
பெருவாரியானேர் ஐரோப்பாவின் யாவைக் காட்டிலும் மோசமான
எதிரான எங்கள் போராட்டத் ாயிகளையும் தொழிலாளர்களேயும்
பெற்ருேம், மூலதனத்தையும்
விவசாயிகளும் தொழிலாளர்களும் டைய வெற்றி அவ்வளவு சுலப உலகின் மக்களுடனுன தொடர்பு
து. ஏனெனில், கீழ்த் திசை மக்களில்
ளி மக்களது மாதிரிப் பிரதிநிதி மூலமான பயிற்சிக்கு உள்ளாக் * கள். மாரு க மத்திய காலத்திய ழைப்போரும் சுரண்டப்படுவோரு க்களின் மாதிரிப் பிரதிநிதிகள்
பாட்டாளிகள் முதலாளித்து
7 டானு கோடியான உழைக்கும் ண்ட பெருந்திரளுடன் எப்படி என்பதைக் காட்டிற்று. நமது
விழித்தெழும் கீழ்த்திசை மக் ல் ஒன்று திரட்டி அவர்களுடன் த்திற்கு ஏதிராய்ப் போராட்டம்
ர்நோக்கும் பணி உல்கின் கம்யூ க்கி இராத ஒன்ரு கும். கம்யூனி தயும் நடைமுறையையும் ஆதார "ப்பிய நாடுகளில் இல்லாதவை மக்ளுக்கு உங்களைத் தகவமைத் தத் தத்துவத்தையும் நடைமுறை மக்கள் விவசாயிகளாய் இருக்கும் அல்ல, மத்திய காலத்திய மீத டம் நடத்துவதே பணியாயுள்ள
4

Page 140
நிலைமைளுேக்கு ஏற்பச் செயல்படுத் இருத்தல் வேண்டும், அது கடின ஆனல் மிகுந்த நன்றிக்குறிய பணி இது வரை பங்கெ த்துக் கொள் ஈர்க்கப்பட்டு வருகிருர்கள். மற்றுட் டிகளை நிறுவுவதானது மூன்முவது கிய தொடர்பு கொள்ளும் வா! கிறது. உலகின் முன்னிலைப் பாட பா ளர்களும் சுரண்டப்படுவோரு சந்தர்ப்பங்களில் மத்திய காலத்தி இவர்களுடன் கூட்டணி கொள்வத நீங்கள் கண்டறிந்து கொண்டாக பெரிய நாடுகளிலும் நீங்கள் செய்யப் டில் சிறிய அளவில் செய்திருக் பணியை நீங்கள் வெற்றிகரமாய் கிறேன். இங்குள்ள நீங்கள் பிரதி கம்யூனிஸ்டு நிறுவனங்களின் பயணு கரப் பாட்டாளி வர்க்கத்துடன் ெ ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அந்நாட்டு மொழியில் கம்யூனிஸ்டுப் பிரசார ந்து செய்து வரும்படி பார்த்துக் யாகும். -
உல்கின் முன்னேறிய நாடுகள் சுத்தால் மட்டும்தான் இறுதி வெ யும் என்பது கூரு மலே விளங்கும் கள் இவ்வேலையைத் துவக்கி வை: அல்லது ஜெர்மன் பாட்டாளி வர்ச் செய்யும்; ஆனுல் ஒடுக்கப்பட்ட முதன்மையாகவும் முக்கியமாகவும் களின் உதவி இல்லாமல் அவர்கள பது தெரிகிறது. கம்யூனிஸத்துக்க படையினுல் மட்டும் சாதித்துவிட உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வந்தடைந்துள்ள வளர் தட்டி எழுப்பிம் புரட்சிகரச் செ1 செயல்களிலும் நிறுவன ஒழுங்க அதிக அளவு முன்னேறிய நாடுகளி கப்பட்ட மெய்யான கம்யூனிஸ் நாட்டின் மக்களது மொழியிலும் செய்யப்படவேண்டிய அந்த நடை றுதல், பிறநாடுகளின் பாட்டாளி3 டத்தில் ஒன்று சேர்த்தல் ஆகிய இ é 6YᎢ .
பிரச்சினைகள் இத்தகையன ே தக் கம்யூனிஸ்டுப் புத்தகத்திலு துவக்கியுள்ள பொதுப்போராட்டத்
142

திக் கொள்ளக் கூடியோராய் மான, பிரத்தியேகமான பணி: ஏனெனில் போராட்டத்தில் ளாத வெகுஜனங்கள் அதனுள் கிழக்கில் கம்யூனிஸ்க் கோஷ் அகிலத்துடன் மிக நெருங் ப்ப்பினை உங்களுக்கு அழித்திடு ட்டாளிகள் கீழ்த் திசை உழைப் மான வெகுஜனங்களுடன் பல ப நிலேமைகளில் இருப்போரான ற்கான பிரத்தியேக வடிவங்களை வேண்டும். பெரிய அளவிலும் போவதை, நாங்கள் எங்கள் நாட் கிக்ரும். உங்களுடைய இந்தப் ச் செய்திடுவீர்களென்று நம்பு நிதிகளாயிருக்கும் கீழ்த் திசைக் ல் நீங்கள் முன்னேறிய புரட்சி தாடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள். மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் ம் நடைபெறும் படித் தொடர் கொள்வது உங்கள் கடமை
# அனைத்தின் பாட்டாளி வர் க் 1ற்றி கிட்டும்படிச் செய்யமுடி ஒறுன், ருஷ்யர்களாகிய நாங் க்கி ருேம்; ஆங்கிலேய, பிரெஞ்சு கேம் இவ்வ்ேலையை உறுதிபெறச் எல்லாக் காலனி மக்களின் , கீழ்த்திசை உழைப்பாளி மக் ல் வெற்றி பெறமுடியாதென் ன மாற்றத்தினை முன்னணிப் ட முடியாது என்பதை நாம் உழைப்பாளி வெகுஜனங்களைச்சி மட்டம் எதுவாயினும்பற்பாட்டிலும் சுயேச்சையான மைப்பிலும் ஈடுபடச் செய்தல்; ன் கம்யூனிஸ்டுகளுக்காக வகுக் டுப் போதனையை ஒவ்வொரு பெயர்த்திடல் உடனடியாய்ச் முறைப் பணிகளை நிறைவேற் 5ளுடன் ஒரு பொதுப் போராட் வையே நம் முன்னுள்ள பணி
வ. இவற்றுக்கான தீர்வை எந் ம் காண்ததற்கில்லே. ருஷ்யா
திலே தான் நீங்கள் காண்பீர்கள்

Page 141
உங்களுடைய சொந்த அணு இப்பிரச்சினைகளைச் சமாளித் துத் தீ ஒரு புறத்தில் பிற நாடுகளின் தொ னணிப் படைப்புடன் உள்ள நெ( தில் இங்கே நீங்கள் பிரதிநிதித்துவ பால் சரியான அணுகு முறை ை உங்கள் வல்லமையும் உங்களுக்கு ளித்துவத் தேசிய வாதத்தை (ο) 4 τούτο Π வேண்டியிருக்கும், ! வ, தம் இம்மக்களிடையே விழிப்பூ ஆகவேண்டும். இந்த முதலாளித்து வழிப்பட்ட நியாயமுடையதாகும். நாட்டி ன் உழைப்பாளர்களும் ஒ( ஜனங்களிடம் செல்வதற்கான உ டா க வேண்டும். சர்வதேசப் அவர் கன் விடுதலை பெறுவதற்க சுடராகும் என்பதையும் சர்வதே கீழ்த்திசை உழைப்பாளர்களு கோ டானு கோடியான மக்களுக்கு என்பதையும் அவர்களுக்குப் புரிய யாக வேண்டும், ܬܐ
இதுவே உங்களை எதிர்நோக் புரட்சிக்கும் புரட்சி இயக்கத்தின் ஐயப்பாட்டிற்கு இடமே இல்லை பயணுய் இந்தப் பணி கீழ்த் தி ை8 கூட்டு முயற்சிகளால் வெற்றி கர சர்வதேசு ஏகாதிபத்தியத்தின் 1 ஞல் முடிசூட்டப் பெறும்.
"ടിട്ടു

பவத்தின் வாயிலாகவே நீங்கள் 'ர்வு கண்டாக வேண்டும். அதில் ாழிலாளி மக்கள் அனைவரது முன் ருங்கிய கூட்டணியும், மறுபுறத் 'ம் செய்யும் கீழ்த்திசை மக்கள் யக் கண்டு கொள்வதற்குரிய த் துணை புரியும். நீங்கள் முதலா
உங்களுக்கு அடித்தளமாய்க் இந்த முதலாளித்துவத் தேசிய பூட்டி வருகிறது, விழிப்பூட்டியே வத் தேசிய வாதம் வரலாற்று அதே போதில்,நீங்கள் ஒவ்வொரு டுக்கப்பட்டவர்களுமான வெகு உங்கள் வழியைக் கண்டு கொண் புரட்சியின் வெ ற் றி தா ன் ான ஒரேயொரு நம்பிக்கைச் சப் பாட்டாளி வர்க்கம் தான் ம் சுரண்டப்பட்டோருமான ஒரேயொரு கூட்டாளியாகும் பும்படியான மொழியில் சொல்லி
க்கு ம் பிரமாண்டமான பணி. வளர்ச்சிக்கும்-இது குறித்து -உரிய இந்தச் சகாப்தத்தின் Fக் கம்யூனிஸ்டு நிறுவனங்களது "மாய்ச் செய்து முடிக்கப்பட்டு, மீதான முழுமையான வெற்றியி
43

Page 142
9. சமாதான
அக்டோபர் 24- 25 புரட்சி லாளர், போர்வீரர், விவசாயிகள் யாகக் கொண்டு போர்சன்னத்தம அரசுகளும் நியாயமானதொரு உடனடி பேச்சுவார்த்தைகளைத் ெ கின்றது. . -
சலிப்பும் வேதனையும் நலிவுமு மிகப்பெரும்பான்மையான தொழ நியாயமான அல்லது ஜனநாயக முடியாட்சி வீழ்த் தப்பட்ட நாள் ெ விவசாயிகளும் மிகத்திட்டவட்டப தானத்தின் மூலம்-ஆக்கிரமிப்புக நாடுகளைக் கைப்பற்ருத, அந்நிய துக் கொள்ளாத) நஷ்டஈடு இல்ல தையே அரசு அர்த்தப்படுத்துகி
சகல போர்சன்னத்த நாடுக றப்பட வேண்டிய இத்தகைய பிரேரித்து, அத்தகைய சமாதா எல்லா நாடுகளதும் எல்லா ரா 'களின் அதிகாரம் வாய்ந்த சபை
படும் என எதிர்பார்த்து, எத்த பொழுது தீர்க்கமான சகல நடவ. கான ஆயத்தத்தை வெளிப்படுத்து
அந்நிய நாடுகளை இணைத் மானது, சின்னஞ் சிறிய அல்லது திட்டவட்டமான தெளிவான தன் படுத்தப்படுதல் இன்றி, அத்தகை நேரத்தின் குறிக்கோள்கள் கருதப் யத்துடன் பலவந்த மாய் இணைக் அதன் எல்லைகளுக்குள் வைத்துக் பின்தங்கிய நிலை கருதப்படாமல் பாவிலோ அல்லது தூரத்தில் கட6 பற்றியும் கருதப்படாமல், பெரிய இணைத்துக் கொள்ளப்படும் ஒவ்ெ படுத்துகிறதென அரசு கருதுகின்,
亚鳍

யால் உருவாக்கப்பட்ட தொழி டெப்பியூட்டிகளை அடிப்படை ான சகல மக்களும் அவர்களது ஜனநாயக சமாதானத்துக்கான தாடங்குமாறு அறைகூவியழைக்
மற்ற, போர்சன்னத்த நாடுகளின் மிலாளர்கள் காண ஏங்கும் ஒரு சமாதானத்தின் மூலம்-ஜாரிஸ் தாட்டு ரஷ்யத் தொழிலாளரும் ாய், உறுதியாய்க்கோரும் சமா ள் இல்லாத (அதாவது, அந்நிய நாடுகளை பலவந்தமாகப் பிடித் )ாத உடனடியான சமாதானத் றது . . ளாலும் உடனடியாக நிறைவேற் சமாதானத்தை ரஷ்ய அரசு ானத்தின் சகல நிபந்தனைகளும் ஜ்யங்களதும் மக்கள் பிரதிநிதி களால் இறுதியாக அங்கீகரிக்கப் கையத் தாமதமுமின்றி இப் டிக்கைக%ளயும் மேற்கொள்வதற் துகின்றது. துக் கொள்வதும் கைப்பற்றுவது வலிமை குன்றிய ஒருநாடு, அதன் னரிச்சையான விரும்பம் வெளிப் யப் பலவந்த இணைப்பு நிகழ்ந்த படாமல், சம்பந்தப்பட்ட ராஜ் கப்பட்ட, அல்லது பலவந்த மாய் க்கொள்ளப்பட்ட அந்நாட்டின் இறுதியாக அந்நாடு ஐரோப் ல்கடந்த இடங்களிலோ இருப்ாது வலிமை மிக்க நாடொன்முல் வாரு செயலையும் அர்த்தப் Д0 Зi] =

Page 143
* எத்தகையதொரு நாடும்
தின் எல்லைகளுக்குள் பல் வந்தய வைத்திருக்கப்பட்டால்-பத்திரி களிலும், கட்சித் தீர்மானங்க முறைக் கெதிராக ஆர்ப்பாட்டங் விகுப்பம் வெளிப்படுத்தப்பட்டி தின் நிலைப்பாடான வடிவங்களை எல்லைகளைப்பிடித்திணைக்கும் நா நிய நாட்டின் துருப்புகள் பூரண சுதந்திர வாக்கெடுப்பு நடத்துப் -ബ~அது, அத்தகைய இணைப்பு இ.
கைப்பற்றுதலும் வன்முறையும்
பலம்வாய்ந்த செல்வம் மிக் வலுவற்ற தேசிய இனங்களைத் இரும் பிரச்சினை மீது இவ்யுத்தத்ை இனத்துக் கெதிராக இழைக்க என அரசு கருதுவதோடு விதிவிலி களுக்கும் சமநீதியாகச் சுட்டிக்க இவ் யுத்தத்தை நிறுத்துவதற்க உடனடியாகக் கைச்சாத்திடும் திரமாய் அறிவிக்கின்றது.
அதேவேளை மேற்குறிப்பிட் இறுதியானதாகத் தான் கருதவில் வேறுவார்த்தைகளில் சொல்வ நிபந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொள் 6 னத்த நாடுகள் எதுவொன்றினு: அவை முன்வைக்கப்படல் வேண் ணைகள் தெள்ளத் வெளிவான தெளிவற்றதாகவும் மூடுமந்தி என்றும் மட்டுமே அது வலியுறு அரசு இரகசிய ராஜதந்திர தன் பங்குக்கு" மக்கள் முழுமை பேச்சு வார்த்தைகளையும் பகிரங்க யான விருப்பத்தை வெளிப்படுத் முதலாளித்துவவாதிகளதும் அரசி س
பர் 25, 1917 வரை அங்கீகரிக் பட்ட இரகசிய ஒப்பந்தங்களை டவெளியிடத் தொடங்கும். அ
ரஷ்ய நில எஜமானர்களதும், சலுகைகளையும் பாதுகாப்பதை திணைக்கப்பட்ட பகுதிகளை வை: தரிக்கப்படுவதையும் குறிக்கோள தில், இவ்விர ஆசிய ஒப்பந்தங்களி நிபந்தனையேதுமின்றி உடனடியா அரசு பிரகடனஞ் செய்கின்றது.
சகல நாடுகளையும் சேர்ந்த யாக வெளிப்படையான பேச்சு
*ఖ<_

சம்பந்தப்பட்டதொரு ராஜ்யத் 2ாக அதன் விருப்பத்துக்குமாருக கைகளிலும், பொதுக் கூட்டங் களிலும் அல்லது தேசிய ஒடுக்கு களிலும், கிளர்ச்சிகளிலும் இவ் ருப்பினும் பாதகமில்லை--ராஜ்யத் ாத் தீர்மானித்துக் கொள்வதற்கு, ட்டின் அல்லது பொதுவான அந் மாக அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பின், உரிமை வழங்கப்படாவிட்டால் டம்பிடித்தலேயாகும். அதாவது
ஆகும், கநாடுகள் அவை வெற்றி கொண்ட தமக்குள் பங்குபோட்டுக் கொள் தைத் தொடர்வதானது மனித ப்படும் மாபெரும் குற்றமாகும் க்கேதுமின்றி சகல தேசிய இனங் ாட்டப்படும் நிபந்தனைகள் மீது ான சமாதான ஒப்பந்தத்தை அதன் திடசங்க ற்பத்தை பவித்
ட சமாதான நிபந்தனைகளை }லையென அரசு அறிவிக்கின்றது; ாயின், அது வேறெந்த சமாதான ாத்த யாராய் உள்ளது; போர்ச்சன் லும் முடிந்த வரை வேகமாக டுமென்றும், சமாதானப் பிரே ர தாய் இருக்கவேண்டுமென்றும், ரமானதாகவும் இருக்கக்கூடாது த்துகின்றது. -
உறவுகளைத் தடைசெய்கின்றது. யும் அறியும் வகையில் சகல மாகவே நடத்து தற்கு உறுதி துகின்றது. நில எஜமானர்களதும் ணுல் பெப்ரவரியிலிருந்து அக்டோ கப்பட்ட அல்லது நிறைவேற்றப் அது உடனடியாக முழுமையாய் திகமாகத் தென்படுவதுபோல், முதலாளிகளதும் நலன்களையும் பும் மகா ரஷ்யர்களால் பிடித் த் துக்கொள்வதை அல்லது வின் ாகக் கொண்டிருக்கும் பட்சத் ல் அடங்கியுள்ளவை யாவையும் கச் செல்லுபடியாதவையென
மக்களும் அரசுகளும் உடனடி வார்த்தைகளைத் தொடங்குமாறு
লঙ্কাত

Page 144
பிரேரிப்பதுடன் அரசு தன் ப எழுத்தில் தந்தி மூலம் பல்வே களுக்கிடையில் அல்லது அத்த டில் பேச்சுவார்த்தைகள் மூல ளதை அறிவிக்ககின்றது. - இத் எளிதாக்குவதற்காக அரசு அத பிரதிநிதிகளை பக்கச்சார்பற்ற ந சகல போர் சன்னத்த நாடு கும் உடனடியான யுத்த நிறு அது தன் பங்குக்கு, இந்த யுத்த ( றையாமல், அதாவது, யுதத கலந்துகொள்ளுமாறு நிர்ப்பந்தி லது நாடுகளது பிரதிநிதிகளும் சமாதானப் பேச்சுவார்த்தைகள் காலகட் த்துக்கு நிறைவேற்ற கின்றது; அத்துடன் சமாதான ப்பாட்டுக்காக சகல நாட்டு மக் வாய்ந்த சபைகளைக் கூட்டுவதும் /20sğ5I .
சகல போர் சன்னத்த நா ( நோக்கி சமாதானப் பிரேரணைக வின் இடைக்காலத் தெரழிலா6 மனுக்குலத்தின் முன்னேற்றம6 யங் வின் தற்போதைய யுத்த ராஜ்யங்களின், பெயர் குறிப் பிரான்சு, ஜெர்மனியின் வர்க்க களுக்கும் விண்ணப்பிக்கின்றது. லாளர்கள் முன்னேற்றத்துக்கும், பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளனர்; இ இயக்கத்தின் மாபெரும் உதா ! லாளி வர்க்கத்தால் நடத்தப்ப வாய்ந்த அநேக புரட்சிகளையும், லிஸ் விரோதச் சட்டத்துக்கெதி டத்தையும், முழு உலகத் தொழி திகழும் தொழிலாளிவர்க்க வெகு யில் உருவாக்கும் உறுதிவாய்ந் களையும் அவர்கள் வழங்கியுள்ள னதும், வரலாற்றுரீதியான ஆக் கள் யாவும், மனுக்குலத்தை யு வுகளிலிருந்து காப்பாற்றுதற்காக கடமையை குறிப்பிடப்பட ட நா கொள்வார்கள் என்பதையும், இ மான, சங்கற்பம்பூண்ட அதிபே செயல்தன் மை மூலமாய், நாம் நிலைநாட்ட உதவி, அதேவேளை ந கும் மக்களே, சுரண்டப்பட்ட ம தனத்திலிருந்தும், சகல விதமான பெறச் செய்வார்கள் என்பதை!

ங்குக்கு இப்பேச்சுவார்த்தைகளை று நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதி கையப் பிரதிநிதிகளின் மகாநாட் ம் நடத்துதற்கு ஆயத்தமாயுள் த கையப் பேச்சு வார்த்தைகளே ன் பூரண அதிகாரம் வாய்ந்த ாடுகளுக்கு நியமிக்கின்றது. களின் அரசுகளுக்கும் மக்களுக் த்தத்தை அரசு பிரேரிக்கின்றது; நிறுத்தம் மூன்றுமாத காலத்துக் த்தில் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது.” க்கப்பட்ட எல்லா மக்களது அல் விதிவிலக்கின்றி கலந்து கொண்டு நிறைவேறுவதற்குப் ப்ோதுமான ப்படல் விரும் பத்தக்கதெனக் கருது நிபந்தனைகளின் இறுதியான உறுதி களதும் பிரதிநிதிகளது அதிகாரம் விரும்பத்தக்க தெனக் கருதுகின்
டுகளது அரசு களையும் மக்களையும் sளை விடுக்கும் அதேவேளை, ரஷ்யா ார் விவசாயிகள் அரசு குறிப்பாக 8 டந்த மூன்று மிகப்பெரும் ராஜ் த்தில் பங்குபற்றும் மிகப் பெரும் டுவதாயின் மகா பிரித்தானியா, உணர்வுபெற்றத் தொழிலாளர் இந்நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழி சோஷலிஸத்துக்கும் மிகப்பெரும் ங்கிலாந்தில் மனித உரிமைசாசன ரணங்களையும், பிரெஞ்சு தொழி ட்ட வரலாற்று முக்கியத்துவம் இறுதியாக, ஜெர்மனியில் சோஷ ரான வீரஞ் செறிந்த போராட் லாளர்களுக்கும் முன்மாதிரியாய்த் குஜன ஸ்தாபனங்களை ஜெர்மனி த நீடித்த கட்டுப்பாடான பணி னர். தொழிலாளி வர்க்க வீரத்தி கப் ப னியினதும் இவ்வுதாரணங் த்தத்தின் குரூரங்களிலிருந்து விளைட ப்இப்போது தம்மை எதிர்நோக்கும் டுகளின் தொழிலாளர்கள் புரிந்து த் தொழிலாளர்கள் அறிவுபூர்வ ன்மை வாய்ந்த வீறுகொண்ட சமாதானத்தை வெற்றிகரமாக மது மக்கள் தொகையின் உழைக் க்களை, சகல வித மான அடிமைத் ச் சுரண்டலிலிருந்தும் விடுதலைப் பும் பிரதிக்கினைச் செய்கின்றன.

Page 145


Page 146
இந் நூலாசிரியர் த. துை கம் ஒரு வழக்கறிஞர். 1927 ல் போக்கு இளைஞர் ஸ்தான பு யாழ்ப்பாணம் வாலிபர் காங்கிர சேர்ந்த இவர் பின்னுல் அதன் : கமிட்டி அங்கத்தவரானுர், பூ மான தேசிய சுதந்திரத்துக்க குரல் எழுப்பிய இலங்கையின் மு. வது அரசியல் ஸ்தாபனம் இதுத
1930 க்களின் ஆரம்பத்தில் ஏ பத்திய எதிர்ப்பு யுத்த-எதிப்பு கு மலர் இயக்கத்தின் ஒரு தீவிர அா தவராக இருந்தவர்; அதன் உயர் ட்டிக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சூரிய மலர் இயக்க த்தில் இரு இடது சாரிகள் 1935 ல் இலங்கை சமாஜக் கட்சியைத் தோற்று தனர். நூலாசிரியர் அக்க யின் இலக்கியத் துறைச் செய ராக இருந்தார்.
அப்போது மார்க்ஸிய2லென மதிக்கு தடைவிதிக்கப் பட்டிருந் பிரசுரிக்கும் பணியை இவர் மே காக 1930க்களில் 'மோகன் அ ஸ்தாபித்தார் சோவியத் யூனிய தும் கம்யூனிஸ் சோஷலிஸ் இலக் நிறுவனம் இதுதான்.
1940 ல் இவரும் இதர கம் கட்சியை விட்டு விலகி, இலங்ை னேடியாக அமைந்த ஐக்கிய சே 1942 ல், 2 வது உலக யுத்த னின் இலங்கை நண்பர்கள் அ ை! இவர் அந்த அமைப்பின் வெ6 ஜேர்னல்" இன் ஆசிரியராகவும் உலக சமாதானக் கவுன்ஸிலி சமாதானக் கவுன்ஸிலின் பழம் ே துடன் இலங்கையில் உள்ள ஆட் கத்தின் செயலவை உறுப்பினர கடந்த இருபது ஆண்டுகளு தான, கூட்டுச்சேரா இயக்கத்தி ஒருமைப்பாடு, ஆசிய பந்தோபஸ் களில் கலந்து கொள்வதற்காக துள்ளார்.
சஞ்சிகைகள், பத்திரிகைகள் இவர், உழைக்கும் வர்க்க இயக் கண்டத்தின் சமாதா தானம், இt தின் தோற்றம் பற்றிய பல நூ வும் உள்ளார்.
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் க! இவர் 1960 முதல் அக்கட்சியின் னின் தலைவராகவும் இருந்து வி

த. துரைசிங்கம் னினிய பேரிலக்கியங்களின் இறக்கு தது. அவற்றை இங்கு மீண்டும் ற்கொண்டார். இந்த நோக்கத்துக் |ன்ட் பாட்' என்ற நிறுவனத்தை பணிலிருந்தும் இதர நாடுகளிலிருந் கியங்களை இறக்குமதி செய்த முதல்
யூனிஸ்டுகளும் லங்கா சமசமாஜக் கக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன் ாஷலிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்கினர். த்தின் போது சோவியத் யூனிய மப்பை உருவாக்க உதவி செய்த ரியீடான 'இலங்கை-சோவியத்
கடமையாற்றினர். பின் உறுப்பினரான இவர் இலங்கை பெரும் உழைப்பா லியுமாவார். அத் பிரிக்க-ஆசிய ஒருமைப்பாட்டுச் சங் ாகவும் உள்ளார். }க்கும் மேலாக சட்ட உலக சமா ன் உயர்கட்ட ஆபிரிக்க, ஆசிய ஸ்து குறித்த சர்வதேச மகா நாடு பல நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்
ரில் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ள கத்தின் வரலாறு, இந்திய உப லங்கையின் முற்போக்கு இயக்கத் ல்கள், பிரசுரங்களின் ஆசிரியராக
ட்சியின் ஸ்தாபக உறுப்பினரான மத்திய கட்டுப் பாட்டுக் கமிஷ பருகிருர்,