கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கை அரசியலமைப்பு

Page 1
3ெ 05303 20209. 60® 2கம் 230 சய
இலா
அரசியல்
(அரசாங்கத்தின் ஆணையி
இலங்கை அரசாங்க அச்சுத்திணை
கொழும்பு, செயலாளர் கருமாலயம், த. ரெ
பெற்றுக்கெ விலை : ரூ, 3.25

ங்கை லமைப்பு
ன்பேரில் அச்சிடப்பட்டது)
சக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
ப. 500, அரசாங்க வெளியீட்டலுவலகத்தில் ாள்ளலாம்.
தபாற் செலவு : சதம் 30

Page 2


Page 3
இலங்கை அ
பெளத்த ஆண்டு ஈராயிர. வைகாசி வளர் பிறை ப ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து மே மாதம் இருபத்திரண்டா இன்று இலங்கை மக்களின்
வகுத்தமைத்துச் சட்டமாக்க
அரசியலமைப்பு.
கொழும்பு, 1972, மே 22.

ரசியலமைப்பு
த்து ஐந்நூற்றுப் பதினைந்து த்தாந் நாளன்று அதாவது | எழுபத்திரண்டாம் ஆண்டு 1ம் நாள் திங்கட்கிழமையாகிய அரசியல் நிருணய சபையினால் கப்பட்ட இலங்கைக் குடியரசின்
நொயெல் தித்தவல்ல,
செயலாளர், அரசியல் நிருணயசபை.

Page 4


Page 5
இலங்கைக் குடியர
பொரு
அத்தி
மக்கள், அம்
பிரிவு
1. இலங்கைக் குடியரசு 2. ஒற்றையாட்சி அரசு 3. மக்களின் இறைமை 4. தேசிய அரசுப் பேரவை 5. அரசதத்துவத்தின் மீயுயர் கருவி - ...
அத்தி பௌத்
6. பௌத்தமதம்
அத்திய
மெ
அரசகரு
7. அரசகரும மொழி சிங்களம் 8. தமிழ் மொழியின் உபயோகம்
சட்டவாக் 9. சட்டவாக்க மொழி 10. ஆங்கிலத்தில் உள்ள சட்டங்கள் சிங்களத்தில்
நிற்றல்
நீதிமன்றங்க 11 நீதிமன்றங்களின் மொழி
/ அத்தியா
பொதுவான
12. இப்போதுள்ள சட்டங்கள் 13. குடியரசின் தத்துவங்களும் சிறப்புரிமைகளும் 14 குடியரசின் உரிமைகள், கடமைகள், கடப்பாடும் 15. சட்டங்களின் சென்றகாலச் செயற்பாடு, முன் ை
வழக்குகள் முதலியன
அத்தி
அரச கொள்ள
16. அரச கொள்கைக் கோட்பாடுகள் 17. அரச கொள்கைக் கோட்பாடுகள் நீதிமன்ற ஆய
2 கே 13039 4100 (572)

பின் அரசியலமைப்பு Tடக்கம்
ளயம் 1
சு, இறைமை
பக்கம்
: : : :
* * * 85
பாயம் 2
தமதம்
சாயம் 3
மாழி
ம மொழி
5
க மொழி
வெளியிடப்பட்டதும் அவை மேலோங்கி
-ளின் மொழி
-யம் 4
எ ஏற்பாடுகள்
உ ன ற
, கடமைகளும், கடப்பாடுகளும் கள் என்பன னய செயல்கள், தவறுகள், முடிவுறாதிருக்கும்
யாயம் 5
மகக் கோட்பாடுகள் )
: :
**
பவுக்குட்படாமை

Page 6
அத்தி அடிப்படையுரிமைக.
பிரிவு
18. அடிப்படையுரிமைகளும் சுதந்திரங்களும்
அத்தி
குடியரசில 19. அரசின் தலைவர் ... 20. சனாதிபதி ஆட்சித் துறைத்தலைவரும் படைத்தல் 21. சனாதிபதியின் தத்துவங்களும் பணிகளும் 22. மன்னிப்பு வழங்கல் : 23. சனாதிபதி வழக்குத் தொடரப்படுவதிலிருந்து வ 24. சனாதிபதியின் சம்பளம் 25. சனாதிபதியின் நியமனமும் அவர் பதவி ஏற்றது 26. சனாதிபதியின் பதவிக்காலம் 27. சனாதிபதி ஆலோசனையின் மீது செயலாற்ற வே 28. பதில சனாதிபதி
அத்திய தேசிய அர
பொதுவான 29. தேசிய அரசுப்பேரவையின் உறுப்பினர் தொகை 30. வெற்றிடமிருப்பினும் தேசிய அரசுப்பேரவை மு 31. விசுவாசச் சத்தியம் 32. சபாநாயகர், பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்களின் பி 33. தேசிய அரசுப்பேரவை இருக்கைகளில் தலைமை 34. கூட்ட நடப்பெண் 35. தேசிய அரசுப்பேரவைச் செயலாளர் 36. தேசிய அரசுப்பேரவையில் ஆசனம் வெற்றாதல் 37. நிலையான கட்டளைகள் | 38. தேசிய அரசுப் பேரவையின் சிறப்புரிமைகளும் ! 39. தேசிய அரசுப்பேரவையின் நடவடிக்கைகள் நீதி.
பட்டனவாதல் ...
தேசிய அரசுப்போ 40. தேசிய அரசுப்பேரவையின் காலம் 41. தேசிய அரசுப்பேரவையின் அமர்வுகள்
முதலாவது தேசி. 2. முதலாவது தேசிய அரசுப் பேரவை
முதலாவது முழு 48. முதலாவது முதலமைச்சர்
தேசிய அரசுப்பேரவைய 4. தேசிய அரசுப் பேரவையின் சட்டமாக்கற்றத்துவம் 45. பிரதான சட்டமாக்கற்றத்துவத்தைக் கையளித்தல்

நியாயம் 6
ளும் சுதந்திரங்களும்
பக்கம்
12
பாயம் 7
7 சனாதிபதி
லவருமாதல்
16
கிடுபாடு உரியவராதல்
லும்
வண்டுதல்
18
பாயம் 8
சுப்பேரவை
ஏற்பாடுகள்
கயும் பதவிப் பெயரும் மறைப்படி அமைக்கப்பட்டதாதல்
ரெதித் தவிசாளர் என்போர்
வகிப்போர்
21
21
உறுப்பினரின் ஊதியமும் மன்றங்களின் நியாயாதிக்கத்திற்கு அப்பாற்
..
2?
ரவையின் காலம்
ய அரசுப் பேரவை
என் * * * *
முதலமைச்சர்
யின் சட்டமாக்கற்றத்துவம்
ம் ... லாகாது
25

Page 7
அத்தி சட்டங்களை ஆக்குவதற்கும் பிரேரணைத் தீர்மானங். பிரிவு
46. சட்டமூலத்தை வெளியிடுதலும், நிறைவேற்று,
தேசிய அரசுப் பேரவையில் வாக்களித்தல் 48. சட்டமூலம் எப்பொழுது சட்டமாகும் 49. சபாநாயகரின் அத்தாட்சி 50. பிரேரணைத் தீர்மானங்கள்
அத்திய அரசியலமைப்பைத் திருத்தும் சட்டங்களும்
தொடர்பிலான 6 51. அரசியலமைப்பைத் திருத்துதல் அல்லது நீ.
வேண்டும் 52. அரசியலமைப்போடு ஒத்துப்போகாத சட்டங்களை
சட்டமூலங்க 53. வெளியிடப்பட்ட சட்டமூலங்கள் தொடர்பில் சட்டம்
அரசியலமைப்
54. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் 55. அவசரச் சட்டமூலங்கள் 56. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தில் வெற்றிடங்கள் 57. அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற உறுப்பினரின் ஊதி
அரிசியலமைப்பு நீதிமன்ற 58. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றக்கூட்டங்களைக் கூட்டு, 59. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் அதன் நடவடிக் 60. தவிசாளர் 61. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் 62. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றங்களின் இருக்கைகா 83. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் வாதங்களைக் கேட்ட
என்பதும் 64. அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற அவமரியாதை 65. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் முடிவுகளும்
வேண்டும் என்பது
அத்தி
தேசிய அரசுப்டே
வாசி
86. வாக்களிக்கும் வயது 87. பிரசாவுரிமைச் சட்டங்கள் 88. உறுப்பினரைத் தெரிபவர்க்கான தகுதியீனங் 89. தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பாண்மைக்கான 70. தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பாண்மைக்கான 71. தகுதியற்றவராயுள்ளபோது தேசிய அரசுப் ே
பதற்குமான தண்டம்

级
வம் 9
ள நிறைவேற்றுவதற்குமான நடவடிக்கைமுறை
பக்கம்
லும்
: : : : :
: : : : :
: : : : :
க க *
-யம் 10 அரசியலமைப்போடு ஒத்துவராத சட்டங்களும் சேட நடவடிக்கைமுறை குதல் வெளிப்படையானதாக இருத்தல்
வாக்குதல்
ளை ஆராய்தல் த்துறைத் தலைமையதிபதிக்குள்ள கடமைகள் - யு நீதிமன்றம்
30
க 2 2 *
கியங்கள்
றத்தின் நடவடிக்கைமுறை
தல் ... - கைமுறையை ஒழுங்குசெய்தல்
ள் ... -லும் யார் அதன் முன்னர் தோன்றலாம்
*** * * * * *
5 காரணங்களும் எக்காலத்தினுள் தரப்படல்
யாயம் 11
பரவையின் அமைப்பு க்குரிமை
* * * * *
வகள் ....
தகுதி .. - தகுதியின்மை பரவையில் அமர்ந்திருப்பதற்கும் வாக்களிப்

Page 8
தேசிய அரசுப்பேரல
விரிவு
72. தேர்தல் சுதந்திரமானதும் இரகசியமானதும் 73. தேர்தல்கள் சம்பந்தமாகத் தேசிய அரசுப்போ 74. தேர்தல் காலத்தின் போது அரச அலுவலர் ப 75. தேர்தல் தொடர்பாக அப்போதுள்ள சட்டங்கள்
தேர்தல் மாவட்டங்களை எ 76. தேர்தல் மாவட்டங்களை வரையறுத்தல் 77. தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக்குழுவை 78. தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக்குழுவின் 79. தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக்குழுவின் 80. தேர்தல் மாவட்டங்களை அறிவித்தல் 81. தேர்தல் மாவட்டங்களை மீளப்பகுத்தல்
தேர்தல்கள்
82. தேர்தல்கள் ஆணையாளர் 83. தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் தத்துவங்கள், கட
அத்திய
நிதிக் க 84. பகிரங்க நிதிகள் மீது தேசிய அரசுப் பேரவையி 85. திரட்டு நிதி 88. திரட்டு நிதியிலிருந்து பணத்தொகைகளை மீளட் 87. எதிர்பாராச் செலவு நிதி 88. பகிரங்க வருமானங்களைப் பாதிக்கும் சட்டமூலங்க 89. கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதி 90. கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் கடமைகள்
அத்தியா
82.
நிர்வாக
சனாதிபதியும் அ 91. நிர்வாகத்துறைபற்றிச் சனாதிபதிக்குள்ள பொறு
அமைச்சரவை 93. முதலமைச்சர் ஒருவரை நியமிக்கவேண்டிய சந்த 94. அமைச்சர்களும் அவர்களின் விடயங்கள், பணிகள் 95. பிரதி அமைச்சர்கள் 98. அமைச்சர்களதும் பிரதி அமைச்சர்களதும் பதவி 97. தேசிய அரசுப்பேரவை கலைக்கப்பட்டிருக்கும் கான 98. அமைச்சரவையைக் கலைத்தல் .... 99. முதலமைச்சர் எப்பொழுது விலகிவிட்டதாகக் கெ 100. முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டவராகக்
சந்தர்ப்பங்கள் | 101. பதில் அமைச்சரும் பதில் பிரதி அமைச்சரும்

வை உறுப்பினர் தேர்தல்
பக்கம் :
காதல் ... ரவைக்குள்ள தத்துவங்கள் பணி புரியலாகாது
எ தொடர்ந்திருத்தல்
வரையறுத்தல்
த் தாபித்தல் ர கடமைகள் = முடிபுகள்
ஆணையாளர்
மைகள், பணிகள் என்பன
மாயம் 12
கட்டுப்பாடு
பின் கட்டுப்பாடு
1 பெறுதல்
கள் பற்றிய சிறப்பேற்பாடுகள்
ளும் பணிகளும்
=யம் 13
5 ஆட்சி சமைச்சரவையும்
ப்பு
தர்ப்பங்கள்
ள் என்பனவும்
மக்காலம்
லத்தில் அமைச்சரவை ...
Tளப்படுதல் வேண்டும்
கொள்ளப்படக்கூடிய வேறு

Page 9
பிரிவு
102. அமைச்சர் அவையின் செயலாளர் 103. அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் ... 104. சத்தியத்தின் மாதிரி
அரச 3
105. அரச அலுவலர் என்பதன் வரைவிலக்கணம் 106. அமைச்சரவையின் பொறுப்பு 107. அரச அலுவலர்களின் பதவிக்காலம் 108. சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் அரச அலுவல 109. ஓய்வூதியங்களும் பணிக்கொடைகளும் 110. 111-120 ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்புடைமை
அரச சேவைகள் 111. அரச சேவைகள் ஆலோசனைச் சபை ...
அரச சேவைகள் 112. அரச சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சபை ...
அரச அலும் 113. திணைக்களத்தலைவர்கள் நியமனங்களும் விதி 114. எனைய பதவிகளுக்கான நியமனங்கள் 115. நியமனஞ் செய்யும் தத்துவங்களைக் கையளித் 116. அரச அலுவலர்களாற் செய்யப்படும் நியமனம்
அரச அலுவலர்களை வேலை நீக்கம் செய்தல் 117. அரச அலுவலர்களுக்கெதிரான ஒழுக்காற்றுக் 118. ஒழுக்காற்றுத் தத்துவங்களை அமைச்சருக்குக் | 119. அரச அலுவலர்க்கு ஒழுக்காற்றுத் தத்துவங்க
அரச அலுவலர்களை
120. அரச அலுவலர்களை இடம்மாற்றுதல் ...
அத்தி
நீதி |
நீதிமன்றங்க 121. தேசிய அரசுப்பேரவை நீதிமன்றங்களை உருவ
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினது 122. மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினதும் உயர் ! 123. பருவ நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள்
நீதிபதிகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் 6 124. நீதிபதிகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் ஏனைய அர
வேலைநீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு என்ட 125. நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச் சபை ... 126. நீதிபதிகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் ஏனைய அ

பக்கம்
3 3 3 |
52
62
லுவலர்கள்
53
53
ந4
Tகள்
கே 2 )
55
ஆலோசனைச் சபை
ஒழுக்காற்றுச் சபை
2 8
வலர் நியமனம் க்கப்பட்ட பதவிகளுக்கான நியமனங்களும் ...
3 3 க க
தல்
பகள்
நம் அவர்களின் ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடும்
கட்டுப்பாடு கையளித்தல் ளைக் கையளித்தல்
2 83 8
7 இடம்மாற்றுதல்
யாயம் 14
நிருவாகம் களை உருவாக்கல்
=ாக்கல்
62
* ..
ம் உயர் நீதிமன்றத்தினதும் நீதிபதிகள் நீதிமன்றத்தினதும் நீதிபதிகள்"
63
ஏனைய அரச அலுவலர்களதும் நியமனம்
ச அலுவலர்களதும் நியமனம், இடமாற்றம்,
பன
63
64
38.
ரச அலுவலர்களதும் நியமனம் -

Page 10
நீதிபதிகளதும், நீதி நிருவகிக்கும் .
நீக்கமும் ஒழுக்கா பிரிவு 127. நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச்சபை 128. தீயொழுக்கத்துக்காக பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட 129. நீதிபதிகளையும் நீதி நிருவகிக்கும் அரச அலுவல
தி
நீதிபதிகளையும், நீதி நிருவாகஞ் செய்யும் எனை 130. நீதிபதிகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் அரச அலுவ
நீதியை நிருவகிக்கும் 131. நீதிபதிகளினதும் நீதி நிருவகிக்கும் அரச அலு
அத்தியா நீதிபதிகளும் பகிரங்க ஊழியரும் மற்றை 132. நீதிபதிகளும் பகிரங்க ஊழியர்களும் ஏனையோர்க 133. அரச அலுவலர்களும் ஏனையோர்களும் விசுவாசம்
அத்தியா
பொதுமக்கள்
134. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு

எனைய அரச அலுவலர்களதும் வேலை சற்றுக்கட்டுப்பாடும்
பக்கம்
66
படல் பர்களையும் பதவியிலிருந்து அகற்றுதல்
6
ய அரச அலுவலர்களையும் இடமாற்றஞ் செய்தல் லர்களதும் இடமாற்றங்கள்
ஆட்களின் சுதந்திரம் . வலர்களினதும் சுதந்திரம்
.
69
ரயம் 15
ஐயோரும் சேவையில் தொடர் திருந்துவரல் களும் சேவையில் தொடர்ந்திருந்துவால் ...
ச் சத்தியம் செய்யவேண்டுதல்
> > ..
யம் 16
ர பாதுகாப்பு

Page 11
இலங்கை அ
சுவ
இலங்கை மக்களாகிய நாங்கள் இலங்க
வினையும் அதிகாரத்தினையும் பெ அடிப்படை உரிமைகள் சுதந்தி! சன நாயகமொன்றின் குறிக்கோ சுதந்திரமும், இறைமையும் த சொன்றாக இலங்கையை அமைப் சட்டமாக அமைவதூஉம் ஆன மக்களாகிய எமக்குள்ள சுதந் கொண்டு எமக்களித்துக் கொ நாமே தாபித்த அரசியல் நிருன ஆண்டு ஈராயிரத்து ஐந்நூற்றுப் திங்கள் பத்தாந் நாளன்று அதா பத்திரண்டாம் ஆண்டு மே மாத கிழமையாகிய இன்று இவ்வரசி மாக்கி எமக்களித்துக் கொள்கிே

சியலமைப்பு த்தி க மக்களிடமிருந்து அதன் முழு வலு றுவதூஉம், குடிமக்கள் எல்லோரதும் ங்கள் என்பன உள்ளிட்ட சமதர்ம ள்களை எய்துவதற்கு உறுதிபூண்ட எனாதிக்கமும் கொண்டுள்ள குடியர 'பதூஉம் இலங்கையின் அடிப்படைச் அரசியலமைப்பொன்றை இந்நாட்டு திரத்தையும் சுய ஆதிக்கத்தையும் ள்ளும் தீர்மானமுடையோமாதலால், ரயசபை மூலம் செயலாற்றி பெளத்த
பதினைந்து வைகாசி மாதம் வளர் வது ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து எழு தம் இருபத்திரண்டாந் நாள் திங்கட் யலமைப்பை வகுத்தமைத்துச் சட்ட றாம்.

Page 12


Page 13
இலங்கை அரசியலமைப்
அத்தியாயம் 1 மக்கள், அரசு, இறை
1. இலங்கை சுதந்திரமும் இறைமை கொண்ட ஒரு குடியரசாகும்.
2. இலங்கைக் குடியரசு ஒற்றையாட்சி
3. இலங்கைக் குடியரசில் இறைமை பராதீனப்படுத்த முடியாததாயும் இருக்கும்
4. மக்களின் இறைமை, மக்களினால் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட ஒரு தேசிய பிரயோகிக்கப்படும்.
5. தேசிய அரசுப்பேரவை குடியரசின் மீயுயர் கருவியாகும். தேசிய அரசுப்பேரன்
(அ) மக்களின் சட்டமாக்கற்றத்துவத்தை
(ஆ) இலங்கையின் பாதுகாப்பு உட்பட ம
தத்துவத்தை சனாதிபதி மூலம்
மூலமும் பிரயோகிக்கும், அத்துட (இ) தேசிய அரசுப் பேரவையினால் அத.
புரிமைகள் சம்பந்தமானவற்றி நேரடியாகப் பிரயோகிக்கப்படக் தவிர, மக்களின் நீதிமுறைத் ., னால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நீதிமன் நிறுவனங்கள் மூலமும் பிரயோகி

மை
பயும் தன்னாதிக்கமும் இலங்கைக்
குடியரசு.
அரசொன்றாகும்.
ஒற்றையாட்சி அரசு.
மக்களிடத்துள்ளதாயும்
மக்களின் இறைமை.
ம் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசுப்பேரவை மூலம்
தேசிய அரசுப் பேரவை.
7 அரச தத்துவத்தின் அரசதத்துவத்
தின் மீயுயர்கருவி. வை
5ப் பிரயோகிக்கும் ;
க்களின் ஆட்சித்துறைத் மம் அமைச்சர் அவை
ன்
ன் தத்துவங்கள், சிறப் ல் சட்டத்துக்கிணங்க கூடிய விடயங்களில் தத்துவத்தைச் சட்டத்தி Tறங்கள் மூலமும் வேறு கிக்கும்.

Page 14
பெளத்தமதம்.
6. இலங்கைக் ( தானம் வழங்குதல் (1) ஆம் உட்பிரிவின் உரிமைகளை எல்லா நேரத்தில் பௌத்த லும் அரசின் கடமை

லங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 2
பௌத்தமதம்
குடியரசு பெளத்த மதத்துக்கு முதன்மைத் வேண்டும் என்பதுடன் 18 ஆம் பிரிவின் (ஈ) என்னும் பந்தியினால் வழங்கப்பட்டுள்ள ச் சமயங்களுக்கும் உறுதியளிக்கும் அதே
மதத்தைப் பாதுகாத்தலும் பேணிவளர்த்த மயாதலும் வேண்டும்.

Page 15
இலங்கை அரசியல ை
அத்தியாயம்
மொழி
அரச கரும மொ
7. இலங்கையின் அரசகரும மொழ 33 ஆம் இலக்க அரசகரும மொழிச் . பட்டுள்ளவாறு சிங்கள மொழியாதல்
8. (1) தமிழ் மொழியின் உபயோக 28 ஆம் இலக்கத் தமிழ்மொழி (வி. கிணங்கவிருத்தல் வேண்டும்.
(2) 1958 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆ (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் 2 தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் | தமிழ்மொழி உபயோகத்துக்கான அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடொன்றா. பொருள் கொள்ளப்படலாகாது; ஆனால் களின் கீழ் இப்போதுள்ள எழுத்தில் திருந்துவரும் துணைநிலைச் சட்டவாக் வேண்டும்.
சட்டவாக்க மொ
9. (1) சட்டங்கள் யாவும் சிங்களத் டும் அல்லது இயற்றப்படல் வேண்டும்.
(2) அவ்விதம் சட்டமாக்கப்படும் | வொரு சட்டத்தினதும் தமிழ் மொழி வேண்டும்.
10. (1) அரசியலமைப்புத் தொட வலுவுடையனவாயிருந்த, துணை நின் எழுத்திலான எல்லாச் சட்டங்களும் ! பொறுப்பாகவுள்ள அமைச்சரின் அ அளவு விரைவாகச் சிங்களத்திலும் கசற்றில் வெளியிடப்படல் வேண்டும்.
(2) அவ்விதம் வெளியிடப்படும் சப் தேதியை உடனடுத்து நிகழும் தேசிய தேசிய அரசுப் பேரவையின் முன்ன.

பப்பு
அரசகரும மொழி சிங்களம்.
1956 ஆம் ஆண்டின் ட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப் வேண்டும்.
ம் 1958 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்மொழியின் சட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்திற் |
உபயோகம்.
ம் இலக்கத் தமிழ்மொழி பூக்கப்பட்டு அரசியலமைப்புத் வலுவுள்ளதாயிருந்துவந்த, எதுவேனும் ஒழுங்குவிதி க எவ்வகையாகவேனும் » 12 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடு லான சட்டமாகத் தொடர்ந் கமாகக் கொள்ளப்படுதல்
ழி
தில் சட்டமாக்கப்படல் வேண் |
சட்டவாக்க மொழி.
அல்லது இயற்றப்படும் ஒவ் பெயர்ப்பொன்றும் இருத்தல்
}} {}
பங்குவதற்கு நேர் முன்னர் ஆங்கிலத்தில்
உள்ள லச் சட்டவாக்கம் உட்பட்ட
சட்டங்கள் நீதி என்னும் விடயத்துக்குப்
சிங்களத்தில் அதிகாரத்தின் கீழ் இயன்ற
வெளியிடப்பட்ட தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலும்
தும் அவை மேலோங்கி
நிற்றல். டம் அத்தகைய வெளியீட்டுத்
அரசுப் பேரவைக் கூட்டத்தில் ர் வைக்கப்படல் வேண்டும்.

Page 16
இலங்
(3) தேசிய அரசுப்பே லொழிய இப்பிரிவின் சிங்களத்தில் வெளியிட தேதியிலிருந்து, அச்சப் பதோடு ஆங்கிலத்தில் 2 நிற்றலும் வேண்டும்.
நீதிமன்றங்களின் மொழி.
நீதிமல் 11. (1) நீதியை நிருவ பட்டுள்ள நீதிமன்றங்க தும், கைத்தொழிற் பி நீதிமன்றங்கள், நியாயம் வற்றினதும், 1958 ஆம் சபைகள் சட்டத்தின் கீழ் மொழி இலங்கை எங்க கிணங்க வழக்குரைகள், என்பனவும் நீதிமுறைச் பற்றிய பதிவேடுகளுமுட்பா திலிருத்தல் வேண்டும் :
எனினும், வடக்கு கிழ திக்கத்தைப் பிரயோகிக் கைத்தொழிற் பிணக்குக் மன்றங்கள், நியாயசபைக விடயத்திலும், 1958 ஆம் சபைச் சட்டத்தின் கீழ் த திலும், தேசிய அரசுப் ( சட்டத்தின் கீழ் வேறுவ
(2) இப்பிரிவின் (1) அவ்வுட்பிரிவிற் குறிப்பு நியாயாதிக்கத்தினோடு : பெருமளவில் ஒத்த ந ஏதேனும் எதிர்காலச் ஏதேனும் நிறுவனத்திற்
(3) வடக்கு, கிழக்கு | மணநீக்க சட்டத்தின் கீழ களிலும், இப்பிரிவின் ( உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட் நியாய சபையின் அல்ல. கட்சிக்காரர்கள், விண்ன கட்சிக்காரர்களை அல்லது வகிக்கச் சட்டப்படி உரி ை
(அ) அவர்களது வழக்
கள், மனுக்கள் லாம் ; அத்துடன்

கை அரசியலமைப்பு
-வை வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்தா 1) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் ப்படும் சட்டம், அத்தகைய வெளியீட்டுத் மாகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும் என் ள்ள நேரொத்த சட்டத்தினை மேலோங்கி
எறங்களின் மொழி கிப்பதற்குச் சட்டத்தினால் தத்துவமளிக்கப் ள், நியாயசபைகள் என்பனவற்றின் னக்குகள் சட்டத்தின் கீழ்த்தாபிக்கப்பட்ட பைகள், ஏனைய நிறுவனங்கள் என்பன ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க இணக்கச் த்தாபிக்கப்பட்ட இணக்கச் சபைகளினதும் ணும் சிங்களமாதல் வேண்டும்; அதற் நடவடிக்கைகள், தீர்ப்புக்கள், கட்டளைகள் செயல்கள், சட்ட நிருவாகச் செயல்கள் டவுள்ள அவற்றின் பதிவேடுகள் சிங்களத்
மக்கு மாகாணங்களில் முதனிலை நியாயா கும் நிறுவனங்களின் விடயத்திலும், நள் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட நீதி ள், வேறு நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க இணக்கச் ாபிக்கப்பட்ட இணக்கச் சபைகள் விடயத் பேரவை அதனது சட்டத்தினால் அல்லது கையில் ஏற்பாடு செய்யலாம்.
ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளானவை பிடப்பட்ட ஏதேனும் நிறுவனத்தினது அல்லது பணியோடு நேரொத்த அல்லது யாயாதிக்கத்தினை அல்லது பணியினை சட்டத்தின் கீழ் உடையதாயிருக்கும் கு ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும். மாகாணங்களிலும் முசுலிம் திருமண, > காதிமார் முன்பு வரும் நடவடிக்கை ) ஆம் உட்பிரிவில் அல்லது (2) ஆம் - ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் அல்லது 1 வேறு நிறுவனத்தின் முன்னருள்ள ப்பகாரர்கள் என்போரும் அத்தகைய விண்ணப்ப காரர்களைப் பிரதிநிதித்துவம் ம கொண்ட ஆட்களும்,
குரைகள், விண்ணப்பங்கள், பிரேரணை என்பனவற்றைத் தமிழில் சமர்ப்பிக்க

Page 17
இலங்கை அரசியலமை .
(ஆ) அந்நடவடிக்கைகளில் தமிழில் !
அத்தகைய எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் பொன்று இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பி உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட அத்தகைய நீ நியாயசபையினால் அல்லது வேறு ந பதிவேடுகளின் பொருட்டுத் தயாரிக்கப்ப
பங்கு நீதிபதி, "பிரிவின் (1)
(4) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவி உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிமன்றம் . சபை ஒன்றில் அல்லது வேறு நிறுவன மொழியை அங்கு எடுபடும் நடவடிக்கை பங்குபற்றக்கூடிய அளவில் அறிந்திராத பகாரர், நீதிபதி, யூரிமார் அல்லது ஒவ்வொருவரும் இப் பிரிவின் (1) ஆ (2) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட அந் நியாய சபையின் அல்லது வேறு நிறுவன நடவடிக்கைகளை விளங்கிக்கொண்டு அவ அவர்க்கு இயலச் செய்வதற்காக அரசினா பேச்சு மொழிபெயர்ப்பையும் சிங்களத்தி மொழிபெயர்ப்பையும் பெறும் உரித்துடை
அத்தகைய ஆள் சட்டத்திற்கிணங்கபெற வேட்டின் அத்தகைய ஏதேனும் பாகத்தை, தமிழில் பெறும் உரிமையையும் உடைய
(5) கட்சிக்காரர் அல்லது விண்ணப்பகா துவம் வகிக்கச் சட்டப்படி உரிமை கொ
இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவில் அல்ல குறிப்பிடப்பட்ட எதுவேனும் நீதிமன்றப் வேறு நிறுவனத்தில் எடுபடும் நடவடிக் அல்லது தமிழில் பங்குகொள்ளலாம் 6 துக்கென அரசினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் தமிழிலான பேச்சு மொழிபெயர்ப்புக்கு | வேண்டும்.
(6) இப்பிரிவின் முற்போந்த உட்பிரிவு பாடுகளுக்கமைய நீதி என்னும் விப் உள்ள அமைச்சர், இப்பிரிவின் (1) அ (2) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட ) அல்லது வேறு நிறுவனம் ஒன்றின் நீதி வகிக்கும் வேறு அரச அலுவலர் அல் வாதாடுநர் ஒருவர் சிங்களம் அல்லது யைப் பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்கும் அறிவுறுத்துரைகள் என்பவற்றை அ ை பாட்டோடு வழங்கலாம். ஒவ்வொரு நீதி வேறு அரச அலுவலரும் இவ்வுட்பிரி கட்டளைகள், பணிப்புகள், அறிவுறுத்துரை படுத்தக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவராதல் வேல

ங்கு கொள்ளலாம்.
சிங்கள மொழிபெயர்ப் வில் அல்லது (2) ஆம் திமன்றத்தினால் அல்லது றுவனத்தினால் அதன் ச் செய்தல் வேண்டும்.
ல் அல்லது (2) ஆம் ஒன்றில் அல்லது நியாய ந்தில் பயன்படுத்தப்படும் களை அறிந்து அவற்றில் கட்சிக்காரர், விண்ணப் நியாயசபை உறுப்பினர் ம் உட்பிரிவில் அல்லது நீதிமன்றத்தின் அல்லது பனத்தின் முன்னருள்ள ற்றில் பங்குபற்றுவதனை ல் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ல் அல்லது தமிழிலான பயவராதல் வேண்டும். ரற்குரிமையுள்ள அப்பதி தச் சிங்களத்தில் அல்லது வராதல் வேண்டும்.
ரர் ஒருவரைப் பிரதிநிதித் ண்டுள்ள ஆள் ஒருவர் து (2) ஆம் உட்பிரிவிற் b, நியாயசபை அல்லது ககைகளில் சிங்களத்தில் என்பதுடன் அந்நோக்கத் ம் சிங்களத்தில் அல்லது உரிமையுடையவராதலும்
களில் அடங்கியுள்ள ஏற் பத்துக்குப் பொறுப்பாக ம் உட்பிரிவில் அல்லது நீதிமன்றம், நியாயசபை பதி அல்லது நீதி நிரு லது ஆங்கு தோன்றும் தமிழ் அல்லாத மொழி கட்டளைகள், பணிப்புகள், மச்சர் அவையின் ஒருப் பதியும் நீதி நிருவகிக்கும் வின் கீழ் வழங்கப்பட்ட கள் என்பவற்றைச் செயற் அடும்.

Page 18
இல்
இப்போதுள்ள சட் பங்கள்.
12. (1) தேசிய . செய்தாலொழிய, நேர்முன்னர் வலுவு அட்டவணையில் விவரி னவும் எழுத்தில் இ ஏற்ற மாற்றங்களுடன் வெளிப்படையாக ஏ. தொடர்ந்து வலுவுள் தொடர்ந்து வலுல் இவ்வரசியலமைப்பில் பிடப்படுகின்றன.
அவ்விதம் வலுல் துணை நிலைச்சட்டவாக்க சட்டங்களும், இவ்வர
லான சட்டங்கள் ''
(2) அரசியலமைப்பு ருப்பதனைத் தவிர, இ ஏற்பாடுகளல்ல என்ப எம்முறையாக வாயினு
அப்ப I All
(3) இப்போதுள்ள அல்லது அரசியலமை பேரவை வேறு வ ஏற்பாடு செய்தாலொ வரல் வேண்டும் என அவ்விதம் ஏற்பாடு ெ சட்டம் சமூகமாயிருந் பான்மையினால் நிறை
(4) ஏதேனும் இப்பு எதுவேனும் தேசிய செய்யும் வரை அ தொடர்ந்திருந்து வர செய்கின்றவிடத்து, குற துணை நிலைச்சட்ட வாக் தகைய இப்போதுள்ள வேறுவகையாக ஏற்பு தொடர்ந்து வலுவுடை அத்தகைய துணை நிலை அதனைத் திருத்தவும் உள்ள தத்துவம் எவ் டுள்ளதோ அவ் ஆளில்

ங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 4 பாதுவான ஏற்பாடுகள்
அரசுப் பேரவை வேறுவகையில் ஏற்பாடு
அரசியலமைப்புத் தொடங்குவதற்கு ள்ளனவாயிருந்துவந்த, "அ' என்னும் க்கப்பட்டுள்ளன தவிரவுள்ள, எழுத்திலுள்ள உல்லாதனவும் ஆன எல்லாச் சட்டங்களும், னும், அரசியலமைப்பில் வேறு வகையில் ற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதனைத் தவிரவும், ளனவாயிருந்து வரல் வேண்டும். அவ்விதம் லுெள்ளனவாயிருந்து வரும் சட்டங்கள் '' இப்போதுள்ள சட்டங்கள்” எனக் குறிப்
புள்ளனவாகத் தொடர்ந்து இருந்துவரும் உங்கள் உட்படவுள்ள எழுத்திலான எல்லாச் சியலமைப்பில் '' இப்போதுள்ள எழுத்தி எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
பில் வேறுவகையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டி போதுள்ள சட்டங்கள் இவ்வரசியலமைப்பின் துடன் அவை அவ்வித ஏற்பாடுகளாம் என
ம் கொள்ளப்படலும் ஆகா.
எழுத்திலான எதுவேனும் சட்டத்தின் ப்பின் எதுவேனும் ஏற்பாடு தேசிய அரசுப் கையில் ஏற்பாடு செய்யும் வரை அல்லது ழியத் தொடர்ந்து வலுவுடையதாகவிருந்து
அரசியலமைப்பு ஏற்பாடு செய்யுமிடத்து, சய்யும் எதுவேனும் தேசிய அரசுப் பேரவைச் து வாக்களிக்கும் உறுப்பினரின் பெரும் வேற்றப்படலாம்.
போதுள்ள எழுத்திலான சட்டத்தின் ஏற்பாடு
அரசுப்பேரவை வேறுவகையாக ஏற்பாடு ல்லது செய்தாலொழிய வலுவுடையதாகத் ல்வேண்டும் என அரசியலமைப்பு ஏற்பாடு றிப்பிட்ட இப்போதுள்ள எழுத்திலான சட்டம் கத்தையும் உள்ளடக்கியதாயிருப்பின், அத் எழுத்திலான சட்டம் தேசிய அரசுப் பேரவை பாடு செய்யும் வரையும் செய்தாலொழியவும் யதாயிருந்துவரல் வேண்டும் என்ற ஏற்பாடு, ச் சட்டவாக்கத்தை ஆக்கவும் ஆக்கிய பின்னர் ), வேறுபடுத்தவும், அழிக்கவும், நீக்கவும்
ஆளுக்கு அல்லது குழுவுக்கு வழங்கப்பட் ன் அல்லது குழுவின் அவ்விதம் வழங்கப்பட்ட

Page 19
இலங்கை அரசியல ை
தத்துவத்தை தேசிய அரசுப்பேரலை செய்யும் வரை அல்லது செய்தாலெ அவருக்கு அல்லது அதற்குள்ள தத் யினும் ஆற்றல் குன்றச் செய்வதாகக்
13. தேசிய அரசுப் பேரவை வேறு லொழிய, இலங்கையின் அரசியும் அல்ல ஆள்புலங்கள் என்பவற்றது அரசியும் வியுமான இரண்டாம் எலிசபெத்து பிரயோகித்துவந்த அல்லது பிரயோகிக் வகையானவுமான தத்துவங்கள், சிறப் கள், உரிமைகள் என்பன யாவற்றை உடையதாயிருத்தலும் பிரயோகித்தல் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வருவ கையின் அரசியும் அவரது ஏனைய இர என்பவற்றது அரசியும், பொது இரண்டாம் எலிசபெத்து அவர்களுக்கு தகைய எல்லாக் கடப்பாடுகள், கடமைக் எவ்வகையில் எழுந்தனவாயினும் 3 வேண்டும்.
14. அரசியலமைப்புத்
தொடங் இருந்து வந்தனவும் இலங்கை அர. உரிமைகளும், எல்லாக் கடமைகள் அவை எவ்வகையில் எழுந்தனவாயில் கீழான இலங்கைக் குடியரசு அரச கடமைகள், கடப்பாடுகள் என்பனவும்
15. (1) அரசியலமைப்பு வேறு வலை ழிய, அரசியலமைப்பு தொடங்குவதற் யிருந்த ஏதேனும் சட்டத்தின் சென்ற அரசியலமைப்புத் தொடங்குவதற்கு விருந்த எதுவேனும் சட்டத்தின் கீழ் ( லது செய்யவிடப்பட்ட எதுவும் அல்லது அல்லது பெறப்பட்ட அல்லது அடை கடப்பாடு அல்லது தண்டம் எதுவும் அர வருவதன் காரணமாக எவ்வகைய அல்லது பாதிக்கப்படுவதாகக் கொள்க
(2) இப்போதுள்ள எதுவேனும் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட ஆணைக்குழுக்களின் நடவடிக்கைகள் தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் அல்லது முடிவுறாதிருந்த எல்லா வ! நடவடிக்கைகள், காரியங்கள், அல்லது மைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமையவும் தொடர்ந்திருந்து வருவனவாகக் கெ துடன் அரசியலமைப்புத் தொடங் நடாத்தப்பட்டு முடிவாக்கப்படலாம்.

니
வேறுவிதமாக ஏற்பாடு ழியப் பிரயோகிப்பதற்கு துவத்தை எவ்வகையிலா கொள்ளப்படலாகாது.
கையில் ஏற்பாடு செய்தார்
வங்களும் சிறப்பு ரது ஏனைய இராச்சியங்கள்,
ரிமைகளும், கட பொது நலவரசுத் தலை
மைகளும், கடப் உடையவராயிருந்துவந்த,
பாடுகளும். கக்கூடியனவாயிருந்த எவ் புரிமைகள், விடுபாட்டுரிமை யும் இலங்கைக் குடியரசு ம் வேண்டும் ; அத்துடன் தற்கு நேர்முன்னர் இலங் பாச்சியங்கள், ஆள்புலங்கள் நல்வரசுத் தலைவியுமான - உள்ளனவாயிருந்த அத்
ள் என்பனவற்றை, அவை சரி, அது உள்ளதாதலும்
குவதற்கு நேர்முன்னர் குடியரசின்
உரிமைகள், சாங்கத்தினவுமான எல்லா
கடமைகள், அல்லது கடப்பாடுகளும்,
கடப்பாடுகள் அம் சரி, அரசியலமைப்பின்
என்பன. பாங்கத்தின் உரிமைகளும்,
ஆதல் வேண்டும்.
கயில் ஏற்பாடு செய்தாலொ ஒகு முன்னர் வலுவுள்ளதா > காலச் செயற்பாடு அல்லது
முன்னர் வலுவுள்ளதாக முறைப்படி செய்யப்பட்ட அல் 5 புரியப்பட்ட தவறு எதுவும் யப்பட்ட உரிமை, விடுதலை, சியலமைப்பு வலுவுள்ளதாக பிலும் பாதிக்கப்படலாகாது
எப்படலாகாது.
சட்டங்களின் சென்றகாலச் செயற்பாடு, முன்னைய செயல்கள், தவறுகள்,
முடிவுறாதிருக் கும் வழக்கு கள் முதலியன.
எழுத்திலான சட்டத்தினால் பட்ட அல்லது தாபிக்கப்பட்ட
உட்பட, அரசியலமைப்புத் நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த ழக்குகள், குற்ற வழக்குகள், 5 விடயங்கள் யாவும் அரசியல்
ஏற்ற மாற்றங்களுடனும் காள்ளப்படல்வேண்டும் என்ப கியதன் பின்னர் கொண்டு

Page 20
அரச
அரச கொள்கைக் கோட்பாடுகள்.
16. (1) இலங்கை பின்வரும் உட்பிரிவு கோட்பாடுகள் வழிகாட்
(2) சமதரும் சனந கான முற்போக்குள்ள குடியரசு உறுதி பூண் வருவனவும் அடங்கும்
(அ) அந்த அந்த ப
பிரசைகளின் பூரணமாக அ
(ஆ) வேலைசெய்யும் .
கும் பூரணமா தல்;
(இ) முழு நாட்டினை
(ஈ) பிரசைகளிடையே
பங்கீடு செய்த
(உ) மனிதனை மனித
வகையில் உற் களில் கூட்டு போன்ற கூட செய்தல்;
(ஊ) மக்களது ஒழுக்
வற்றை உயர்
(எ ) நல்லதொரு வா
தனியாகவும், பூரணமாக ம ஒழுங்கமைத்த
(3) இலங்கையின் த தேச முழுமை என்பன
(4) இனச் சார்பான . தொகுதியினர் உட்பட, ரிடையேயும் ஒத்துழைப்பு பதன் மூலம், தேசிய அரசு முயலுதல் வேலை

ங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 5 கொள்கைக் கோட்பாடுகள்
ய ஆளுவதிலும் சட்டங்களையாக்குவதிலும் களில் அடங்கியுள்ள அரச கொள்கைக் நிதல் வேண்டும். எயகமொன்றை இலங்கையில் தாபிப்பதற் முன்னேற்றத்தினை முற்கொண்டு செல்ல நள்ளது; அதன் குறிக்கோள்களுள் பின்
:-
மக்கள் தொகுதிகளின் உரிமைகள் உட்பட
எல்லா உரிமைகளையும், சுதந்திரங்களையும் பனுபவித்தல் ;
வயதையடைந்துள்ள எல்லாப் பிரசைகளுக் ன வேலைவாய்ப்புக்களைப் பெற்றுக் கொடுத்
பும் துரிதமாக அபிவிருத்திசெய்தல் ;
| சமூக விளைவை, நியாயமான முறையில்
ல் ;
ன் சுரண்டும் வழக்கத்துக்கு முடிவுகாணும் பத்தி, பங்கீடு, மாற்று என்னும் மார்க்கங் றவுச் சொத்து, அரசுக்குரிய சொத்துப் ட்டு முறைச் சொத்துக்களை அபிவிருத்தி
தரங்கள் என்பன
கப்பண்பு , கலாசார த்தல் ; அத்துடன்
ழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவதற்காகத் கூட்டுமுறையிலும் மானிடத் திறமைகள் லர்ச்சியடையும் வண்ணம் சமுதாயத்தை ல்.
ன்னாதிக்கம், இறைமை, ஐக்கியம், பிர வற்றை அரசு பாதுகாத்தல் வேண்டும்.
பும், சமயச் சார்பானவும் ஏனையவுமான
இலங்கை மக்களின் எல்லாப் பிரிவின பையும் பரஸ்பர நம்பிக்கையையும் வளர்ப் ஐக்கியத்தை வலுவூன்றச் செய்வதற்கு ண்டும்.

Page 21
இலங்கை அரசியலமைப்
(5) பொருளாதார, சமூக ரீதியான ஒப்பின்மையையும் சுரண்டலையும் அகற்று கும் சம சந்தர்ப்ப வாய்ப்புகளை அரசு வேண்டும்.
(6) தேசிய வாழ்வின் எல்லாத் த நிருவாகம், நீதி நிருவாகம் உட்பட பங்குபெறச் சாத்தியமான எல்லாச் ச பதன் மூலம் மக்களது சனநாயக உரிமை சனநாயக அமைப்பையும், அரசு பா வேண்டும்.
(7) மக்களின் கலாசாரங்களையும், மெ செய்ய அரசு உதவிபுரிதல் வேண்டும்.
(8) சமூகப் பாதுகாப்பு, இன்னலம் படுத்த அரசு முயலுதல் வேண்டும்.
(9) தமது சமயக் கோட்பாடுகளுக்கு முறையைப் பின்பற்றி வருதல் எல்லை வர்களுக்கும் இயல்வதாயிருக்கும் வகை. ளாதார, சமுதாய சூழலை அரசு அ வேண்டும்.
(10) சமாதானம், சர்வதேச ஒத்துழை விருத்தி செய்தல் வேண்டும்.
17. பதினாறாம் பிரிவின் ஏற்பாடுகள் வனவல்ல ; அத்துடன் அவை சட்ட நீ யுறுத்தப்படக்கூடியனவுமல்ல; அன்றியு தொடர்பிலான ஒவ்வாமை பற்றிய கேள் நீதிமன்றத்தின் முன்னராயினும் வே. முன்னராயினும் எழுப்பப்படலுமாகாது.
*ே இது அaெrue 8-! (99) 0 ஆm) 7ெ
அருகிய orvற ணம் ப வராஹ மோடி 3+ சட- 63 }-1) ஒ1ை"
தெக்கது 2' தயார்

பு
11
சிறப்புரிமைகளை நீக்கி றி, எல்லாப் பிரசைகளுக் உறுதி செய்ய முயலுதல்
தரங்களிலும், குடியியல் அரசாட்சியிலும் மக்கள் ந்தர்ப்பங்களையும் அளிப் மகளையும், அரசாங்கத்தின் லப்படுத்தி விரிவாக்குதல்
பாழிகளையும், அபிவிருத்தி
என்பவற்றை உறுதிப்
ஏற்ப, ஒரு வாழ்க்கை வாச் சமயங்களைச் சேர்ந்த யில், தேவையான பொரு மைப்பதற்கு முயலுதல்
ப்பு என்பனவற்றை அரசு
சட்ட உரிமைகளை வழங்கு திமன்றம் எதிலும் வலி ம் அத்தகைய எற்பாடுகள் வி எதுவும் அரசியலமைப்பு று எந்த நீதிமன்றத்தின்
அரச கொள்கைக் கோட்பாடுகள் நீதி மன்ற ஆய்வுக்குட் படாமை.
S)-டல ஒட்டிய wெ"...... அடிப்பா- 8ட்ட சேV TAFon பிசி 75 1 கே அப்படு)ாபwடு Tt ਮਰਾਨ 6r 27
* இது "பி-4
-- ஒ> *{}" '

Page 22
இ
அடிப்ப ை
அடிப்படையுரிமை களும் சுதந்திரங் களும்.
18. (1) இலங்கைக்
(அ) சட்டத்தின் மு
அத்துடன்
சமமான பா (ஆ) சட்டத்தின் பி
உயிரையோ,
பினையோ இ (இ) சட்டத்தின் பி
செய்யப்பட்டே யில் இடப்ப
பப்பு ;
(ஈ) சிந்தனை செய்ய
சுதந்திரம், ஒவ்வொரு விரும்பும் ச வராயிருத்த சுதந்திரமும் சேர்ந்து, பசி தனது சமய லும், அனுக் வெளிக்காட் யில் அடங்கு
(உ) ஒவ்வொரு ப
களுடன் சே பவிப்பதற்கு யுண்டு ;
(ஊ) அமைதி வா
ஒருங்கு சோ எல்லாப் பிர
(எ) பேச்சுச் சுதந்
தெரிவித்த ஒவ்வொரு
(ஏ) மத்திய அரச
பகிரங்கக் . இவை போ வதற்கு ஏ.

லங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 6
டயுரிமைகளும் சுதந்திரங்களும்
ந குடியரசிலே -
-ன்பு ஆட்கள் எல்லாரும் சமமானவர்கள்; அவர்கள் சட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் ரதுகாப்புக்கும் உரிமையுடையவர்கள்;
ரகாரமாக அன்றி, ஆள் எவரும் அவரது
சுதந்திரத்தையோ, சொந்தப் பாதுகாப் இழத்தலாகாது;
ரகாரமாக அன்றி, பிரசை எவரும் கைது வா , கட்டுக்காவலில் வைக்கப்படவோ, சிறை டவோ, தடுத்து வைக்கப்படவோ கூடாது ;
பும் சுதந்திரம், மனச்சாட்சியைப் பின்பற்றும் மத சுதந்திரம் என்பன சார்பான உரிமை பிரசைக்கும் இருத்தல் வேண்டும். தான் மயம் அல்லது நம்பிக்கையொன்றை உடைய ல், அல்லது மேற்கொள்ளுதல் சார்பான D, தனியாக அல்லது மற்றவர்களுடன் கிரங்கமாகவேனும், அந்தரங்கமாகவேனும், பத்தை அல்லது நம்பிக்கையை, வழிபாட்டி சரிப்பிலும், செயற்பாட்டிலும், போதிப்பிலும் டுதல் சார்பான சுதந்திரமும் இந்த உரிமை 5ம்;
பிரசைக்கும், தானாக அல்லது ஏனையவர் சர்ந்து தனது சொந்த கலாசாரத்தை அனு ம், அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் உரிமை
ஏய்ந்த முறையிலே ஒன்று கூடுவதற்கும், ர்வதற்குமான சுதந்திரம் சார்பான உரிமை ரசைகளுக்கு முண்டு; கதிரம், வெளியிடுதல் உட்படக் கருத்துத் ற சுதந்திரம் என்பன சார்பான உரிமை
பிரசைக்கும் இருத்தல் வேண்டும்; =ாங்க சேவை, உள்ளூர் ஆட்சிச் சேவை, கூட்டுத்தாபனச் சேவை என்பனவற்றிலும் ன்ற பிற சேவைகளிலும் நியமனம் பெறு உனய விதத்தில் தகைமை வாய்ந்த எந்தப்

Page 23
இலங்கை அரசியலமை
பிரசைக்கும் இனம், சமய காரணமாக அத்தகைய நிய பாடு காண்பிக்கப்படுதலாகாது
எனினும், அத்தகைய சோ குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகள் . ஆண்களுக்கு அல்லது பெ லாம் ;
(ஐ) இலங்கை முழுவதும் தடை
வதற்கும், தான் விரும்பும் ! சுதந்திரம் ஒவ்வொரு பிரகை
(2) இந்த அத்தியாயத்தில் எ அடிப்படை உரிமைகளையும் சுதந்திரம் செயற்படுத்தலும் ஆகியவை தேசிய ஐக் பாதுகாப்பு, தேசிய பொருளாதாரம், பொது மக்கள் ஒழுங்கு, பொது மக் என்பவற்றின் பாதுகாப்பு அல்லது | சுதந்திரங்கள் என்பவற்றின் பாதுக பிரிவில் தரப்பட்டுள்ள அரச கொ பயன் கொடுத்தல் என்பனவற்றின்
விதிக்கும் அத்தகைய மட்டுப்பாடுகளுக்க
(3) இப்போதுள்ள சட்டம் யாவும் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளோடு ஒவ்வா ை நடைமுறையிலிருத்தல் வேண்டும்.
Sண்பா:
லே ! - அல் -- 9).
31-->1 * டிே சிடி -

பப்பு
13
ம், சாதி அல்லது பால் மனம் தொடர்பில் வேறு
வைகளின் நன்மை கருதிக் அல்லது பதவி வகைகள் ண்களுக்கென ஒதுக்கப்பட
ன்றிப் பிரயாணஞ் செய் இடத்தில் வசிப்பதற்குமான க்கும் இருத்தல் வேண்டும்.
பற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள பகளையும் பிரயோகித்தலும் கியமும் ஒருமையும், தேசிய பொது மக்கள் பாதுகாப்பு, கேள் சுகாதாரம், ஒழுக்கம் மற்றவர்களின் உரிமைகள், ரப்பு அல்லது . 16 ஆம் ள்கைக் கோட்பாடுகளுக்குப்
அக்கறை கருதிச் சட்டம் - மைந்திருத்தல் வேண்டும்.
இப்பிரிவின் (1) ஆம் ம எதுவேனுமிருப்பினும்,

Page 24
இலங்கை அரசியலபை
அரசின் தலைவர்.
19. இலங்கைக் கும் வேண்டும். அவரே அர
சனாதிபதி ஆட்சித் துறைத்தலைவரும் படைத்தலைவருமா
20. சனாதிபதி ஆட் படைகளின் படைத்தலை
தல்.
சனாதிபதியின் தத் துவங்களும் பணிக
ளும்.
21. சனாதிபதி பி உடையர் :-
(அ) அவர் போர்,
செய்வார் ;
(ஆ) அவர் தேசிய
வார் அத்துடன்
(இ) அவர் முதல ை
அமைச்சர்களைய
8 8 8 3 இ தி தி த த
(ஈ) அவர் 122 ஆம்
அரசியலமைப்பு தின் கீழ்
ஏனைய அம். என்போரையுப்
(உ) அவர் அரச தூ.
அதிகாரம் பெ தந்திர முகவ பொறுப்பளிப்பு
(ஊ) அவர் தேசிய
இருக்கையில்,
(எ) அரசியலமைப்பில்
விதிக்கப்பட்டன பதவிக்குரிய லமைப்புக்கும் பல்நாட்டு வழ புரியப்படும் அ அத்துடன்,
(ஏ) இலங்கைக் குடி
வைத்திருந்து, டன்வும் ச கூடியனவுமா

மப்பு
அத்தியாயம் 7 குடியரசின் சனாதிபதி
டியரசின் சனாதிபதி ஒருவர் இருத்தல் சின் தலைவராவர்.
சித்துறைத் தலைவரும், ஆயுதந்தாங்கிய வருமாவர்.
ன்வரும் தத்துவங்களையும் பணிகளையும்
சமாதானம் என்பவற்றைப் பிரகடனஞ்
சபையைக் கூட்டுவார், அமர்வு நிறுத்து ன் கலைப்பார் ;
மச்சரையும் அமைச்சரவைக்கான ஏனைய பும் பிரதி அமைச்சர்களையும் நியமிப்பார் ;
5 பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதிகளையும் பின் கீழ் அல்லது ஏதேனும் வேறு சட்டத்
சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்படக்கூடிய ரச அலுவலர்கள், ஆணையாளர்கள் ம் நியமிப்பார்;
துவர்கள், உயர் ஆணையாளர்கள், பூரண ற்ற அரசப் பிரதிநிதிகள், ஏனைய இராச ர்களை ஏற்று அங்கீகரிப்பார், நியமித்துப் பார் ;
அரசுப் பேரவையின் சடங்கு முறையான தலைமைதாங்குவார் ;
னால் அல்லது வேறேதேனும் சட்டத்தினால் ரவான இலங்கையின் சனாதிபதிப் அத்தகைய வேறு பணிகளையும், அரசிய வேறேதேனும் சட்டத்துக்கும் அமையப் ழக்க முறைப்படி அரசின் தலைவரால் த்தகைய பணிகளையும் அவர் புரிவார் ;
பரசின் பகிரங்க இலச்சினையைக் காப்பில்
இலங்கைக் குடியரசிற்கு உரித்தாக்கப்பட் ஐதிபதியால் சட்டப்படி வழங்கப்படக் ன அத்தகைய நிலங்களையும் அசைவற்ற

Page 25
இலங்கை அரசியலமைப்பு
ஆதனங்களையும் பகிரங்க நன்கொடை வழங்கியும் கை றுவார், அத்துடன் அவ்விலச்சி ஏற்ற எல்லா ஆவணங்களிலும்
22. (1) இலங்கைக் குடியரசினுள் த கூடிய தவறு எதுவேனும் புரியப்பட்டு தவறாளருக்கு அல்லது ஒருவர்க்கு மேற்ப பிரதான தவறாளர்களுள் எவர் ஒருவ பளிக்க உதவக்கூடிய அத்தகைய தகவல் அத்தவறினைக் கூடிப் புரிந்தவருமான எவ சனாதிபதி மன்னிப்பு அளிக்கலாம்.
(2) இலங்கைக் குடியரசினுள் அன நீதிமன்றத்தில் தவறு எதற்கும் எவரேனும் தவறாளரின் விடயத்தில் சனா
(அ) நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை அ
நிபந்தனைகளோடு கூடிய மன் அல்லது
(ஆ) அத்தகைய தவறாளருக்கு விதிக்
தண்டனைத் தீர்ப்பு நிறைவேற்றம் தகுந்தது என எண்ணும் அ அல்லது எல்லையின்றிக் காலந், அல்லது
(இ) அத்தகைய தவறாளருக்கு விதிக்
பதிலாகக் கடுமை குறைந்த வே பதிலிடலாம் ; அல்லது
(ஈ) விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தண்டனை
தவறின் வகையால் குடியரச சேர்மதியாகவுள்ள ஏதேனும் 6 சொத்திழப்பை முற்றாக அல்லது தலாம் :
எவ்வாறாயினும், தவறாளர் எவரேனும் தண்டனைத் தீர்ப்பினால் மரணதண்டனை. சனாதிபதி, அவ்வழக்கை விளங்கிய நீதிபதி யொன்று சமர்ப்பிக்கப்படச் செய்தல் ே சொல்லப்பட்ட தத்துவங்களைப் பிரயோகிப்பது பதிக்கு ஆலோசனையளிக்கவேண்டியது எல் அவ்வமைச்சருக்கு அவ்வறிக்கையைச் சட்டம் பதியின் ஆலோசனையோடு சேர்த்து அனுப் பணிப்புரையுடன் அத்தகைய அறிக்கையை . யதிபதியின் ஆலோசனைக்கென அவர் அ.

15
இலச்சினையின் கீழ் யளித்தும் நிறைவேற் னை பொறிக்கப்படுவதற்கு அதனைப் பொறிப்பார்.
மன்னிப்பு வழங் கல்.
வறாளர் விளங்கப்படக் ள்ளவிடத்து, பிரதான ட்டவராயின் அத்தகைய சக்கேனும் குற்றத்தீர்ப் கனைத் தந்துதவுபவரும் ரேனும் தவறாளருக்குச்
மந்துள்ள ஏதேனும் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஊதிபதி -
ல்லது சட்டமுறையான சனிப்பை வழங்கலாம் ;
க்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ப்படுவதனைச் சனாதிபதி அத்தகைய காலத்துக்கு தாழ்த்தி வைக்கலாம்;
க்கப்பட்ட தண்டனைக்குப் று ஒரு தண்டனையைப்
யை அல்லது அத்தகைய சுக்கு வேறுவகையில் குற்றவிறுப்பை அல்லது 5 பகுதியளவில் தளர்த்
நீதிமன்றம் எதனதும் க்காளாகியிருக்குமிடத்து யொல் தமக்கு அறிக்கை வேண்டும். அத்துடன் து சம்பந்தமாகச் சனாதி ப அமைச்சரின் பணியோ பத்துறைத் தலைமையதி ப்புதல் வேண்டும் என்ற ச் சட்டத்துறைத்தலைமை னுப்புதல் வேண்டும்.

Page 26
அப்த
சனாதிபதி வழக்
குத் தொடரப்படும்." வதிலிருந்து விடு பாடு உரியவராதல்.
23. (1) ஆள் ஒ பதவி வகிக்கின்றபே தனிப்பட்ட தன்மையி விடப்பட்ட எக்கரும் அல்லது குற்றவியல் படுதலோ தொடர்ந்து
(2) ஆள் எவருக்கு மான வழக்கு நடவ. மட்டுப்படுத்தி ஏதோ பட்டிருக்கின்றவிடத்து காலத்தைக் கணிப்ப சனாதிபதியாகப்பதவி
சனாதிபதியின் சம் பளம்.
24. தேசிய அர. மூலம் தீர்மானிக்கப் யும் படிகளையும் அ ஓய்வூதியத்தையும் அ தல் வேண்டும் எ ஓய்வூதியம் அல்லது கப்படலும் வேண்டும் யம் அல்லது பணிக் மாற்றப்படுதல் ஆகா ,
சனாதிபதியின் நிய மனமும் அவர் பதவி ஏற்றலும்.
25. தேசிய அர. நோக்கத்துக்கான தகுதியுடைய பிரசை பதவிக்கு முதலமை. பெயர் குறிப்பிடப்பட் மன்ற முதன்மை நீ நீதிபதி ஒருவர் முன் தன்மேல் இலங்கை . கொள்வார்:-
<< -
யரசுக்கு நம்பிக்க கொண்டவராகவும் அரசியலமைப்பைப் குடியரசின் சனாதி அரசியலமைப்புக்கு வகையில் புரிவோம் உறுதிப்படுத்துகிறே
எவ்வாறாயினும்,
அப்போது சமுகமாய் ஓ) Cரின் முன்னிலையில் .
* {} கதக்
8"

இலங்கை அரசியலமைப்பு
ருவர் இலங்கைக் குடியரசின் சனாதிபதியாகப் பாது, அவரது அலுவலகமுறையில் அல்லது
ல் அவரால் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாது த்தையிட்டும் அவருக்கெதிராகக் குடியியல் | வழக்கு நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப் ஏ நடாத்தப்படுதலோ ஆகாது.
தமெதிராக, எவ்விவரணத்தைக் கொண்டது டிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கான கால எல்லையை வம் சட்டத்தினால் ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்யப் 1, அச்சட்டத்தினால் விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தில் ஆள் ஒருவர் இலங்கைக் குடியரசின் வகித்த காலம் கணக்கில் எடுக்கப்படுதலாகாது.
சுப் பேரவையினால் பிரேரணைத் தீர்மானம் படக்கூடியவாறான அத்தகைய சம்பளத்தை த்துடன் இளைப்பாறலின் மேல் அத்தகைய அல்லது பணிக்கொடையையும் சனாதிபதி பெறு ன்பதுடன் அத்தகைய சம்பளம், படிகள், பணிக்கொடை திரட்டு நிதியில் பொறுப்பிக் 2. சனாதிபதியின் சம்பளம், படிகள், ஓய்வூதி கொடை அவருக்குப் பாதகமாகும் விதத்தில்
து.
சுப் பேரவையின் உறுப்பினரைத் தெரியும் தேர்தல் ஒன்றில் தேருநரொருவராதற்குத்
எவரும் இலங்கைக் குடியரசின் சனாதிபதிப் சசரால் பெயர் குறிப்பிடப்படலாம். அவ்விதம் - ஆள் மிகவுயர்ந்த மேன்முறையீட்டு நீதி திபதி முன்னர் அல்லது அந்நீதிமன்றத்தின் னர் பின்வரும் சத்தியம் செய்து கொள்வ க் குடியரசின் சனாதிபதியாகப் பதவி மேற்
......................... ஆகிய யான் இலங்கைக் குடி கையுள்ளவராகவும் உண்மையான விசுவாசம் 5 இருப்பேன் எனவும், இலங்கைக்குடியரசின்,
போற்றி ஒழுகுவேன் எனவும், இலங்கைக் பதிப் பதவியின் கடமைகளையும் பணிகளையும் நம் சட்டத்துக்கும் இணங்க நம்பிக்கைக்குரிய
ன் எனவும், பயபக்தியுடன் வெளிப்படுத்தி மன்/சத்தியம் செய்கிறேன்.'' :
இலங்கைக் குடியரசின் முதலாவது சனாதிபதி? பிருக்கும் தேசிய அரசுப் பேரவை உறுப்பின்
அச்சத்தியத்தைச் செய்யதல் வேண்டும்.

Page 27
இலங்கை அரசியலறை
*" - 5
26. (1) இப்பிரிவின் (2) ஆம் உட்பி சனாதிபதி நாலாண்டு காலத்துக்குச் ச
ஆயினும், இக்கால எல்லை கழி சனாதிபதி அவரது பதவியை ஏற்கும் பதவியிலிருந்து வருதல் வேண்டும்.
(2) இலங்கைக் குடியரசின் சனாதிபதி (அ) சனாதிபதி இறக்குமிடத்து ; அல் (ஆ) முதலமைச்சருக்கு முகவரியில்
பதி தமது பதவிலிருந்து வி (இ) உளப்பலவீனம் அல்லது உடற்ப
பதி அவரது பதவியின் பணி விட்டார் என முதலமைச்சர்
லது ) (ஈ) முதலமைச்சராற் பிரேரிக்கப்படும்
ரான நம்பிக்கையில்லாப் ஒன்றைத் தேசிய அரசுப் பேர
அல்லது (உ) தேசிய அரசுப் போரவை உறுப்பு
யில் ஆகக்குறைந்தது அரைட் ராற் கையொப்பமிடப்பட்டதும் கையொப்பமிடப்பட்டு சபா பட்டதுமான எழுத்திலான கொண்டுவரப்படும் சனாதிட யில்லாப் பிரேரணைத் தீர்மா தோருட்பட) தேசிய அரசு மொத்தத் தொகையில் இரண்டு பங்கினரின் வாக்கு அரசுப்பேரவை நிறைவேற்று
வெற்றானதாகும்.
27. (1) அரசியலமைப்பினால் வே. யப்பட்டிருப்பதனைத் தவிர, எப்பொழு லமைச்சரின் ஆலோசனை மீது அல்6 குறித்தொதுக்கப்பட்ட ஏதேனும் குறி பதிக்கு ஆலோசனையளிக்குமாறு மு துள்ள அத்தகைய வேறு அமைச்சு செயலாற்றுதல் வேண்டும்.
(2) சனாதிபதியினால் செய்யப்பட்ட . எதுவாயினும் பற்றி, இப்பிரிவின் (1) இணங்கி ஒழுகப்படவில்லை என்ற கார வகிக்கும் எதுவேனும் நிறுவனமேனு வனம், ஆள் அல்லது அதிகாரியேனும் துரை, தீர்ப்பு வெளியிடவோ எவ்வித பவோ தத்துவம் அல்லது நியாயாதிக்

ப்பு
ரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, சனாதிபதியின் பத
னாதிபதிப் பதவி வகிப்பார் : விக் காலம்.
யினும்கூட, அடுத்துவரும் வரை சனாதிபதி தொடர்ந்து
AAN
ப் பதவி - லது பட்ட எழுத்துமூலம் சனாதி லகுமிடத்து ; அல்லது லவீனம் காரணமாகச் சனாதி களைப் புரிய இயலாதவராகி தீர்மானிக்குமிடத்து ; அல்
வதான, சனாதிபதிக் கெதி
பிரேரணைத் தீர்மானம் வை நிறைவேற்றுமிடத்து ;
பினரின் மொத்தத் தொகை பங்கினர்க்குக் குறையாதோ | எவரேனும் உறுப்பினரால் நாயகருக்கு----- முகவரியிடப் அறிவித்தல் ஒன்றின் மூலம் பதிக்கெதிரான நம்பிக்கை னம் ஒன்றை (சமூகமாயிரா ப் பேரவை உறுப்பினரின் ஆகக்குறைந்தது மூன்றில் குக் கொண்டேனும் தேசிய
மிடத்து,
று வகையில் ஏற்பாடு செய் சனாதிபதி ஆலோ
சனையின் மீது மதும் சனாதிபதியானவர் முத
செயலாற்ற வேண் மது வேறு அமைச்சருக்குக்
டுதல். ப்பான பணியின்மீது சனாதி முதலமைச்சர் அதிகாரமளித் பரின் ஆலோசனையின் மீது
பல்லது செய்யாது விடப்பட்ட ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகள் ணத்தின்மீது, நீதியை நிரு D அவ்வகையே வேறு நிறு விசாரணை செய்யவோ கருத் மாகவேனும் கேள்வி எழுப் கம் உடையதாதலாகாது.

Page 28
இல
பதில் சனாதிபதி .
28. (1) சனாதிபதி ! னும் காரணத்தினால் முடியாதவராயிருக்கும் திருக்கும்பொழுது அ பதவி வேறுவகையில் தின் பொழுது முதல வேறு எவரேனும் ஆக விடில், மிகவுயர்ந்த பே நீதிபதியின் பணிகளைச் இலங்கைக் குடியரசின் வேண்டும். அத்தகை ஆம் பிரிவில் விதிக்கப்பு உறுதியுரை ஒன்றை ஒப்பமிடலும் வேண்டும்
(2) சனாதிபதி அல்ல. வதற்கு முதன்மையா சொல்லப்பட்ட அப்பதான் வகிக்கத் தொடங்கியுள் வகிக்கப்போகிறார் என பதவியிற் செயலாற்று தொடர்ந்து செயலாற்று
(3) சனாதிபதி தொ கள், அவை பிரயோகிக் பதி ஒருவருக்கும் ஏற்பு

ங்கை அரசியலமைப்பு
உடனலமின்மையினால் அல்லது வேறு ஏதே
தமது பதவியின் கடமைகளைப் புரிய போது அல்லது இலங்கையில் இல்லா ல்லது இலங்கைக் குடியரசின் சனாதிபதிப் வெற்றிடமாகவிருக்கும் ஏதேனும் காலத் மைச்சர் பெயர் குறித்து நியமிக்கக்கூடிய ள் அல்லது அத்தகைய நியமனம் இல்லா மன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் முதன்மை சட்டமுறையாக அக்காலத்துப் புரியும் ஆள் - சனாதிபதிப் பதவியில் செயலாற்றுதல் ய ஆள் பதவியேற்கும் முன்னர் 25 பட்டுள்ள படிவத்திலும் அம்முறையாகவும் அல்லது சத்தியத்தைச் செய்து அதற்கு
து சொல்லப்பட்ட அப்பதவியில் செயலாற்று ன உரிமையுள்ள வேறு ஆள் ஒருவர் வியை ஏற்றுள்ளார் அல்லது திரும்பவும் சளார் அல்லது ஏற்கப்போகிறார் அல்லது - அறிவித்தால், குடியரசின் சனாதிபதிப் பம் எவரேனும் ஆள், அப்பதவியில் வதலாகாது.'
டர்பாயுள்ள அரசியலமப்ைபின் ஏற்பாடு கப்படக்கூடிய அவ்வளவுக்கு, பதில் சனாதி
டையனவாதல் வேண்டும்.

Page 29
இலங்
அத்தியாயம் 8 தேசிய அரசுப்பேரன்
பொதுவான ஏற்பாடு 29. 77 ஆம் பிரிவின் கீழ் தாபிக்க வரையறை ஆணைக்குழு ஒன்று அர களுக்கிணங்கத் தீர்மானிக்கும் அத்தகைய செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளைத் கொண்டதாயிருத்தல் வேண்டும். ே உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பெறுதல் வேண்டும்.
30. தேசிய அரசுப் பேரவை அத எதுவேனும் வெற்றிடமிருப்பினும் மு தாகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்ப தத்துவம் கொண்டதாதலும் வேண்டு அரசுப் பேரவையில் அமர்ந்திருப்பதற் பதற்கு அல்லது வேறு வகையில் தேட நடவடிக்கைகளில் பங்குபற்றுவதற்கு உரி ஆள் அவ்விதம் செய்துள்ளார் எனப் ! தேசிய அரசுப் பேரவையின் நடவடிக்ை படியானவையாதல் வேண்டும்.
31. அரசியலமைப்புக்குத் தாம் விசு எனப் பின்வரும் சத்தியத்தைத் 6 முன்னர் செய்து கொண்டாலன்றி, தே உறுப்பினர் எவரும் தேசிய அரசுப் பேர தெரிவு செய்யும் நோக்கத்துக்காகவே பேரவையில் அமர்ந்திருக்கவோ வாக்.
....... ஆகிய யான நம்பிக்கையுள்ளவராகவும் உண்மைய வராகவும் இருப்பேன் எனவும், இலங் லமைப்பைப் போற்றி யொழுகுவேன் வெளிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்துகிறேன்/ 32. (1) பொதுத் தேர்தல் ஒன்றின் தேசிய அரசுப் பேரவையின் முதற் ('பிரதிச் சபாநாயகர்' என இதனகத்து படும்) பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் ஆகியோரா உறுப்பினர்களைத் தேசிய அரசுப் போ வேண்டும்.
(2) தேசிய அரசுப் பேரவையின் சபாந சபாநாயகராக அல்லது குழுக்களின் பிர தாங்கும் உறுப்பினர் ஒருவர் அவர் மு விலகினால் ஒழிய அல்லது உறுப்பின்! தேசிய அரசுப் பேரவை கலைக்கப்படும் ெ
றாக்குதல் வேண்டும்.
66

கை அரசியலமைப்பு
வெ
கள்
ப்படும் தேர்தல் மாவட்ட சியலமைப்பின் ஏற்பாடு ப எண்ணினரான தெரிவு தேசிய அரசுப் பேரவை தசிய அரசுப் பேரவை - எனப் பதவிப் பெயர்
தேசிய அரசுப் பேரவையின் உறுப்பினர் : தொகையும் பத விப்பெயரும்.
ன் உறுப்பினர்க்கிடையில் வெற்றிடமிருப்பி றைப்படி அமைக்கப்பட்ட
னும் தேசிய அர
சுப்பேரவை முறை துடன் அது செயலாற்றத்
ப்படி அமைக்கப் ம்ெ. அத்துடன், தேசிய
பட்டதாதல். மகு அல்லது வாக்களிப் சிய அரசுப் பேரவையின் மையில்லாத எவரேனும் பின்னர் காணப்படினும், மக்கள் எவையும் செல்லு
யம்.
வாசம் பூண்டொழுகுவார்
விசுவாசச் சத்தி தசிய அரசுப் பேரவை" 5சிய அரசுப் பேரவையின் வையின் சபாநாயகரைத் தவிர, தேசிய அரசுப் களிக்கவோ கூடாது :- எ இலங்கைக் குடியரசுக்கு ான விசுவாசம் கொண்ட கைக் குடியரசின் அரசிய T எனவும் பயபக்தியாக சத்தியம் செய்கிறேன்.''
- பின்னர் நடைபெறும் சபாநாயகர், பிர
பின்னர் நடைபெறும் கூட்டத்தில் சபாநாயகர்
திச் சபாநாயகர், இதன் மேல் குறிப்பிடப்
குழுக்களின் [ தவிசாளரும் ஆனவர்,
பிரதித் தவிசாளர்
என்போர். கவிருத்தற்கென மூன்று வை தெரிவு செய்தல்
ரயகராக அல்லது பிரதிச் தித்தவிசாளராகப் பதவி ன்னரே பதவியிலிருந்து காதல் ஒழிந்தாலொழிய பாழுது பதவியை வெற்

Page 30
20
இல்
(3) தேசிய அரசுப் அல்லாது வேறு வ அல்லது குழுக்களின் எதுவேனும் வறித தற்கு அடுத்து நிகர் பேரவை சபாநாயகர், பிரதித் தவிசாளராக உறுப்பினரைத் தெரி
(4) தேசிய அரசுப் பிரிவின் (2) ஆம்
இப்பிரிவின் (2) ஆம் ஒவ்வொருவரும், அ. பினும், அந்த தேசி இருக்கும்பொழுது அ வருதல் வேண்டும்.
தேசிய அரசுப் பேரவை இருக்கைகளில் தலைமை வகிப் போர்.
33. சபாநாயகர் நாயகர் அல்லது அ களின் பிரதித் தவிச் களுக்குத் தலைமை : னும் வராதிருக்குமிட பேரவையினால் தெரி பேரவையின் இருக் ை
கூட்ட நடப் பெண்.
34. தேசிய அரசு டிருக்கும் பொழுது பினர்களுக்குக் குறை தலைமை வகிக்கும் | தலைமை வகிக்கும் வி நிலையான கட்டளை எ அவ்விருக்கையை ஒத்
தேசிய அரசுப் பேரவைச் செயலாளர்.
35. (1) தேசிய 4 தல் வேண்டும்; அவ டும்.
(2) தேசிய அரசு உறுப்பினர் சபாநா பேரவைச் செயலாள
(3) தேசிய அரசு சனாதிபதி அகற்றினா
செயலாளர் அவரது
(4) தேசிய அரசு தேசிய அரசுப் பேரன் அறுபது ஆண்டு 2

ங்கை அரசியலமைப்பு
பேரவை கலைக்கப்படுவதன் காரணமாக கையில், சபாநாயகர், பிரதிச் சபாநாயகர்
பிரதித் தவிசாளர் ஆகியோரின் பதவி ரகுமிடத்து, அவ்வெற்றிடம் ஏற்பட்ட ழம் முதற் கூட்டத்தில் தேசிய அரசுப் பிரதிச் சபாநாயகர் அல்லது குழுக்களின் விருப்பதற்கென, விடயத்துக்கேற்ப, வேறு 'வு செய்தல் வேண்டும்.
பேரவை கலைக்கப்பட்ட பின்னர், 40 ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் மீள அழைக்கப்பட்டால், உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட உறுப்பினருள் தன் கண் உள்ளது எது எவ்விதமிருப் யெ அரசுப்பேரவை தொடர்ந்து அமர்வில் புவரவர் பதவியை மீளப்பெற்றுத் தாங்கி
அல்லது அவர் வராதவிடத்து பிரதிச் சபா |வர்கள் (இருவரும்) வராதவிடத்து குழுக் Tளர் தேசிய அரசுப் பேரவையின் இருக்கை தாங்குதல் வேண்டும். அவர்களுள் எவரே த்து, அவ்விருக்கைக்கெனத் தேசிய அரசுப் யப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவர் தேசிய அரசுப் கக்குத் தலைமை வகித்தல் வேண்டும்.
ப் பேரவைக் கூட்டமொன்று நடந்து கொண்
எந்நேரத்திலாயினும் இருபது உறுப் ந்தவர்களே சமூகமாயிருக்கின்றனர் என்பது ஆளின் கவனத்துக்கெடுத்துக்காட்டப்பட்டால் அந்த ஆள், தேசிய அரசுப் பேரவையின் தற்கும் அமைய, வாக்கெடுப்புக்கு விடாமல் கதிப் போடுதல் வேண்டும்.
புரசுப் பேரவைச் செயலாளர் ஒருவர் இருத் ர் சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்படுதல் வேண்
பேரவைச் செயலாளரின் பணியாட்டொகுதி பகரின் அங்கீகாரத்தோடு தேசிய அரசுப் ரால் நியமிக்கப்படல் வேண்டும்.
ப் பேரவையின் வேண்டுகோளின் பேரில் லேயே அல்லாது தேசிய அரசுப் பேரவைச் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படலாகார்.
பேரவைச் செயலாளர் ஓய்வுபெறும் வயது வ வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்தாலொழிய தல் வேண்டும்.

Page 31
இலங்கை அரசியலமைப்
36. (1) தேசிய அரசுப் பேரவை உறு மானது -
(அ) அவர் இறக்குமிடத்து ; அல்லது (ஆ) தேசிய அரசுப் பேரவைச் செயல்
தன் கைப்படவுள்ள எழுத்து
ஆசனத்தை விட்டு நீங்குமிடத் (இ) 68 ஆம் பிரிவிலும் 70 ஆம் பி
தகுதியீனங்களுள் எதற்கேனா அல்லது
(ஈ) அரசுச் சேவையில் ஓர் உறு.
அரசுச் சேவையில் - உறுப் தேசிய அரசுப் பேரவையில் அத்தகைய க சேவையின் நீங்காதிருந்தால் ; அல்லது
(உ) தேசிய அரசுப் பேரவையின்
பெறாது மூன்று மாத கால பேரவையின் இருக்கைகளுக்கு அல்லது
(ஊ) தேசிய அரசுப் பேரவை உறுப்பி
அல்லது முதல் தேசிய அரசுப் ஒருவரின் விடயத்தில் பாரால் அல்லது தேசிய அரசுப் பேரவை ரின் தேர்தல் அக்காலத்து வடி டத்தின் கீழ் வெற்றானதென அல்லது
(எ) தேசிய அரசுப் பேரவை கலைக்கப்படு வெற்றானதாதல் வேண்டும்.
(2) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளின் கீழல்லாது உறுப்பினர் ஒருவரின் ஆசனம் வெற்றாக அரசுப் பேரவைச் செயலாளர் சனாதிபதி தல் வேண்டும். சனாதிபதியவர்களும் அ வதற்காகத் தேர்தல் நடைபெறவேண்டும் வித்தல் மூலம், ஒரு மாதத்தினுள் கட்ட
37. (1) அரசியலமைப்பின் ஏற்பா அரசுப் பேரவை பிரேரணைத் தீர்மானம் நிலையான கட்டளை மூலம் -
(அ) சபாநாயகர், பிரதிச் சபாநாயகர்
தவிசாளர் என்போரைத் தெரி கள் ஓய்வு பெறுவதற்குமாகவும்

4
21
ப்பினர் ஒருவரின் ஆசன தேசிய அரசுப்
பேரவையில் ஆச னம் வெற்றாதல்.
பாளருக்கு முகவரியிட்டுத் 1மூலம் அவர் தமது
து; அல்லது ரிவிலும் குறிப்பிடப்பட்ட பம் அவர் ஆட்பட்டால் ;
ப்பினரானால்
அல்லது பினராயிருந்து அவர் அமர்வதற்கு முன்னர் உறுப்பினராதலிலிருந்து
அனுமதியை முன்னரே த்துக்குத் தொடர்பாகப் அவர் வராதிருந்தால் ;
னரான அவரின் தேர்தல் பேரவையின் உறுப்பினர் நமன்ற உறுப்பினரான வ உறுப்பினரான அவ லுவுள்ளதாயிருக்கும் சட் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் ;
நிமிடத்து,
பந்தி (ஊ), பந்தி (எ) தேசிய அரசுப் பேரவை அதாகும்பொழுது தேசிய க்கு அதுபற்றி அறிவித் வ்வெற்றிடத்தை நிரப்பு மனக் கசற்றிலான அறி ஊளயிடுதல் வேண்டும்.
நிகளுக்கமையத் தேசிய |
நிலையான கட்டளை த்தின் மூலம் அல்லது
கள்.
குழுக்களின் பிரதித் வு செய்வதற்கும் அவர் ; அத்துடன்

Page 32
22
தேசிய அரசுப் போவையின் சிறப் புரிமைகளும் உறு ப்பினரின் ஊதிய யமும்.
(ஆ) அதன் அது
கைகளில் லமைப்பின் பட்டுள்ள .
னும் அலு ஏற்பாடு செய்யலாம்.
(2) தேசிய அரசு வரை, அரசியலமை முறையில் இருந்துவ கள் ஏற்ற மாற்றங்க கட்டளைகளாகத் தொ டும்.
38. (1) தேசிய . யும்வரை, தேசிய அ னதும் சிறப்புரிமை ஆகியன அரசியல ை நிதிகள் சபைக்கும் யேயாதல் வேண்டும் (தத்துவங்களும் சிற வுக்கும் ஏற்ற மாற் வேண்டும்.
(2) அமைச்சர்கள், சபாநாயகர், குழுக்கம் பேரவை உறுப்பின
னால ஏற்பாடு செய் வழங்கப்படலாம்.
(3) தேசிய அரசுப் அமைச்சர்கள், சபாந தவிசாளர், தேசிய போர்க்கு வழங்கப்ப டங்குவதற்கு நேர்மு சபாநாயகர், பிரதிச் பிரதிநிதிகள் சபை கொடுக்கப்பட்ட அவ் பேரவை வேறுவிதம் பேரவையின் பிரதி பாராளுமன்றச் செய நேர்முன்னர் கொடு வேண்டும்.
39. (1) அரசியல் ஏற்பாடு செய்யப்பட் எந்த நீதிமன்றமாய் சுப் பேரவையின் நம் பேரவையினால் அல் அல்லது செய்யாது செய்யாது விடப்பட்ட தத்துவம் அல்லது )
தேசிய அரசுப் பேரவையின் நட வடிக்கைகள் நீதி மன்றங்களின் நியாயாதிக்கத் திற்கு அப்பாற் பட்டன் வாதல்.

இலங்கை அரசியலமைப்பு
அவல்களை ஒழுங்கு செய்தல், அதன் இருக் ஒழுங்கு கடைப்பிடித்தல், அத்துடன் அரசிய னால் அவ்விதம் ஆக்கும்படி தேவைப்படுத்தப் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள வேறு ஏதே வலுக்குமாகவும்,
ப் பேரவை வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்யும் அப்புத் தொடங்குவதன் நேர்முன்னர் நடை ந்த பிரதிநிதிகள் சபையின் நிலையான கட்டளை ளுடன், தேசிய அரசுப் பேரவையின் நிலையான டர்ந்து வலுவுடையனவாக இருந்து வால்வேண்
அரசுப் பேரவை வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய் ரசுப் பேரவையினதும் அதன் உறுப்பினர்களி மகள், விடுபாட்டுரிமைகள், தத்துவங்கள் மப்புத் தொடங்குவதன் நேர்முன்னர் பிரதி அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் இருந்த அவை D. அத்துடன் அதற்கிணங்க பாராளுமன்றத் ப்புரிமைகளும்) சட்டம் ஏற்புடையதாகும் அள மறங்களுடனும், வலுவுடையதாகவிருந்துவரல்
பிரதி அமைச்சர்கள், சபாநாயகர், பிரதிச் ளின் பிரதித் தவிசாளர் உட்பட்ட தேசிய அரசுப் + என் போர்க்குத் தேசிய அரசுப் பேரவையி பயப்படும் அத்தகைய ஊதியமும் படிகளும்
- பேரவை அவ்விதம் ஏற்பாடு செய்யும்வரை எயகர், பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் அரசுப் பேரவையின் ஏனைய உறுப்பினர் என் படவேண்டிய ஊதியம் அரசியலமைப்புத் தொ ன்னர் பிரதிநிதிகள் சபையின் அமைச்சர்கள், சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர், மின் ஏனைய உறுப்பினர் என்போர்க்குக் ஊதியங்கள் ஆதல் வேண்டும். தேசிய அரசுப் மாக ஏற்பாடு செய்யும் வரை, தேசிய அரசுப் - அமைச்சர்களுக்கு, பிரதிநிதிகள் சபையின் லாளருக்கு அரசியலமைப்புத் தொடங்குவதன் ஒக்கப்பட்ட அவ் ஊதியங்கள் கொடுக்கப்படல்
மமைப்பில் வெளிப்படையாக வேறுவகையில் டிருப்பதனைத் தவிர, நீதி நிருவாகம் செய்யும் பினும் வேறு நிறுவனமாயினும், தேசிய அர டவடிக்கை தொடர்பாக அல்லது தேசிய அரசுப் மலது தேசிய அரசுப் பேரவையில் செய்யப்பட்ட
விடப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்டதாகவோ தாகவோ கருதப்படும் ஏதேனும் தொடர்பாக நியாயாதிக்கம் உடையதாயிருத்தலாகாது.

Page 33
இலங்கை அரசியலமை.
(2) தேசிய அரசுப் பேரவை வேறுல் லொழிய, இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரி மன்ற (தத்துவங்களும் சிறப்புரிமைகள் பாட்டினைப் பாதித்தலாகா.
தேசிய அரசுப் பேரவையி. 40. (1) இவ்வரசியலமைப்பின் கீழ் வொரு தேசிய அரசுப் பேரவையும் அது லொழிய அதன் முதற் கூட்டத்தேதிலி துக்குத் தொடர்ந்திருத்தல் வேண்டும், அந்த ஆறு ஆண்டு கழிவதே தேசிய அ தாகச் செயற்படுதல் வேண்டும்.)
(2) தேசிய அரசுப் பேரவை கலைக்க காலத்திலாயினும் 134 ஆம் பிரிவின் அவசர கால நிலைமை வெளிப்படுத்தப்ப மையை வெளிப்படுத்தும் பிரகடனம், லிருந்து மூன்று நாட்களுக்குக் கு . டிய முன்னைய தேதி ஒன்றைக் கூட்டம் நியமித்திருந்தாலொழிய, அத்தகைய தாந் நாளன்று கூடும்படி, தேசிய அர. தாகச் செயற்படுதல் வேண்டும். அ தேசிய அரசுப் பேரவை அவசரகாலம் பொதுத் தேர்தல் முடியும்வரை, இவற் ழுமோ அதுவரை, அமர்வில் வைத்திருக் துடன் அதன் மேல் கலைந்ததாதலும் (
41. (1) ஆண்டுக்கு ஒரு முறையேனும் பேரவை அழைக்கப்படுதல் வேண்டும்.( அழைத்தல் சனாதிபதியின் பிரகடனத்தில்
(2) நாலு மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட அரசுப் பேரவை அமர்வு நிறுத்தப்பட்டி அடுத்த அமர்வுக்கான தேதி தேசிய அ நிறுத்தும் அப்பிரகடனத்தில் தரப்பட்டி
(3) தேசிய அரசுப் பேரவை அமர்வு விதம் அமர்வு நிறுத்தப்படுமுன்னர் சம் னும் சட்டமூலம் அவ்விதம் அமர்வு ! அடுத்துவரும் அமர்வின் போது தொடர்
(4) தேசிய அரசுப் பேரவை அமர்வு எக்காலத்திலும், இப்பிரிவின் (2) ஆம் ? தேதிக்கு முன்னரான தேதியில், ஆனால் தேதி பிரகடனத்தின் தேதியிலிருந்து முன்னராகாத தேதியில், சனாதிபதி தேசிய அரசுப் பேரவையைக் கூடும்பம்
(5) தேசிய அரசுப் பேரவை அமர். எக்காலத்திலும், தேசிய அரசுப் பேரன்

'பு
23
கையில் ஏற்பாடு செய்தா வின் ஏற்பாடுகள் பாராளு ளும்) சட்டத்தின் செயற்
ன் காலம்
தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒவ் தேசிய அரசுப் - முன்னரே கலைக்கப்பட்டா
பேரவையின் நந்து ஆறு ஆண்டு காலத்
காலம், அதற்கு மேற்படலாகாது. ரசுப் பேரவையைக் கலைப்ப
" - Hi 144.
கப்பட்டதன் பின்னர் எக் (2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் ட்டால், அவசரகால நிலை பிரகடனத்தின் தேதியி றையாததாகவிருக்கவேண் த்துக்கென அப்பிரகடனம் பிரகடனத்திலிருந்து பத் சுப் பேரவையை அழைப்ப புவ்விதம் அழைக்கப்பட்ட முடிவுறும்வரை அல்லது றுள் எது முன்னர் நிக கப்படல் வேண்டும் என்ப வேண்டும்.
) கூடும்படி தேசிய அரசுப் தேசிய அரசுப் தேசிய அரசுப் பேரவையை பேரவையின்
எ மூலமாதல் வேண்டும்.
அமர்வுகள்.
எக்காலத்துக்கும் தேசிய ருத்தலாகாது. அத்துடன் ரசுப் பேரவையின் அமர்வு நத்தலும் வேண்டும். நிறுத்தப்படுமிடத்து, அவ் ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஏதே நிறுத்தப்பட்டதனை உடன்
து கையாளப்படலாம். வு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட அத்தகைய முன்னரான மூன்று நாட்களுக்கு பிரகடனத்தின் மூலம் . அழைக்கலாம்.
பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் வ கலைக்கப்படலாம்.

Page 34
முதலாவது தேசிய அரசுப் பேரவை.
பொ கர்
(6) தேசிய அரசுப் பேரவை எந்தப் ப பிரகடனம், தேசிய ஒரு தேதியை அல் வேண்டும். அத்துட்டு மாதங்களுக்குப் பிந் பேரவையைக் கூடுமா
(7) தேசிய அரசுப் காலம் முடிவதன் கா பட்டதாயிருக்குமிடத்து மாதங்கள் முடிவம் யுறுப்பினர் தேர்தல் சட்டப் பணிப்பாக அக முதலமைச்சருடனான பெறுவதற்கும் புதிய தேதிகளை அக்காலத்
முதல் 42. (1) முதலாவ னர்கள் -
(அ) அரசியலமைப்
யல் நிரு (ஆ) இப்பிரிவின்
தெரிவுசெய் ஆதல் வேண்டும்.
(2) அரசியலமைப்பு வந்தனவான பிரதிநி கள் முதல் தேசிய மாவட்டங்களாதல் ே
(3) அரசியலமைப்பு வந்த பிரதிநிதிகள் தேசிய அரசுப் பேர் வகித்துவருமிடத்து | அத்தேர்தல் மாவட்ட வேண்டும்.
(4) முதல் தேசிய தேர்தல் மாவட்டம் நிதித்துவம் பெறா, பேரவை உறுப்பாண் ளப்படல் வேண்டும் தாயுள்ள தேசிய சட்டத்துக்கிணங்க அ டும்.
(5) முதற்றேசிய கப்பட்டாலொழிய, அ ஆக்கிக்கொள்ளும் ( துக்குத் தொடர்ந்தி

இலங்கை அரசியலமைப்பு
பேரவை கலைக்கப்படுமிடத்து, தேசிய அரசுப் பிரகடனத்தினால் கலைக்கப்படுகின்றதோ அப் அரசுப் பேரவை உறுப்பினர் தெரிவுக்கான லது தேதிகளை நிச்சயித்துக் குறிப்பிடுதல் ன் அப்பிரகடனத் தேதியிலிருந்து நான்கு தாத ஒரு தேதியில் புதிய தேசிய அரசுப் று அப்பிரகடனம் அழைத்தலும் வேண்டும். பேரவை ஒன்றுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆறாண்டுக் ரணமாகத் தேசிய அரசுப் பேரவை கலைக்கப் து அக்கலைப்பின் தேதியிற்றொடங்கும் நாலு டயும் முன்னர் தேசிய அரசுப் பேரவை
நடைபெறவேண்டும் என்பதற்கான நியதிச் கேலைப்புச் செயற்பட வேண்டும். சனாதிபதியும் ஆலோசனையின் பின்னர் தேர்தல்கள் நடை ப தேசிய அரசுப் பேரவை கூடுவதற்குமான தினுள் நிச்சயித்தல் வேண்டும். பாவது தேசிய அரசுப் பேரவை பது தேசிய அரசுப் பேரவையின் உறுப்பி
புத் தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் அரசி ரயசபையின் உறுப்பினராகவிருந்த ஆட்களும்; (4) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் பயப்படக்கூடிய அத்தகைய ஆட்களும்,
புத் தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் இருந்து விதிகள் சபை சம்பந்தமான தேர்தல் மாவட்டங் - அரசுப் பேரவை சம்பந்தமான தேர்தல் வண்டும். புத் தொடங்குவதற்கு நோமுன்னர் இருந்து சபைத் தேர்தல் மாவட்டமொன்றை முதல் -வை உறுப்பினர் ஒருவர் பிரதிநிதித்துவம் அவர் முதல் தேசிய அரசுப் பேரவையின் த்துக்கான உறுப்பினராகக் கொள்ளப்படுதல்
அரசுப் பேரவை சம்பந்தமான ஏதேனும் முதல் தேசிய அரசுப் பேரவையில் பிரதி திருக்கின்றவிடத்து முதல் தேசிய அரசுப் மையில் வெற்றிடமொன்றிருப்பதாகக் கொள் என்பதுடன் அக்காலத்துக்கென வலுவுள்ள அரசுப் பேரவைத் தேர்தல் சம்பந்தமான த்தகைய வெற்றிடம் நிரப்பப்படலும் வேண்
அரசுப் பேரவையானது முன்னரே கலைக் ரசியல் நிருணயசபை இவ்வரசியலமைப்பினை தேதியிற்றொடங்கும் ஐந்து ஆண்டு காலத்
ருந்து வருதல் வேண்டும்.

Page 35
இலங்கை அரசியலமைப்
(6) அரசியல் அமைப்பினால் ஏற்பாடு தெரிவுசெய்யப்பட்ட தேசிய அரசுப் டே லான அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகள் பேரவை தொடர்பாக அரசியலமைப்பி உள்ளமை காரணமாக அத்தகைய ஏ ஏற்புடையதாகாதிருப்பின்றி, முதல் 6 ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.
முதலாவது முதல ை 43. அரசியலமைப்புத் தொடங்குவதற் அமைச்சர் பதவியை வகிப்பவர் அரசியல் வது முதலமைச்சராதல் வேண்டும். அவ அந்நேரத்தில் சமுகமாயிருக்கும் தேசிய பினர் முன்னர் செய்து கொள்வதன் பதவி மேற்கொள்வார் :-
... ஆகிய யரசுக்கு நம்பிக்கையுள்ளவராகவும் ! கொண்டவராகவும் இருப்பேன் என யரசின் அரசியலமைப்பைப் போற்றி 8 லமைச்சர் பதவியின் கடமைகளையும் ப புக்கும் சட்டத்துக்கும் இணங்க நம் புரிவேன் எனவும் பயபக்தியுடன் | படுத்துகிறேன் சத்தியம் செய்கிறேன்.'
16
தேசிய அரசுப் பேரவையின் சட்ட 44. தேசிய அரசுப் பேரவையின் சட்ட உயர்ந்ததாதலோடு
(அ) அரசியலமைப்பை முற்றாக அல்ல
வதற்கு அல்லது திருத்துவத் (ஆ) அரசியலமைப்பை மாற்றீடு செய்
சியலமைப்பொன்றைச் சட்டமா உள்ள தத்துவத்தையும் உள்ளடக்கும் : எவ்வாறாயினும், அத்தகைய தத்து (1) அரசியலமைப்பின் அல்லது அதன்
நடைமுறையை இடை நிறுத்து
யும்; (i) அதனை மாற்றீடு செய்வதற்கென
லமைப்பினைச் சட்டமாக்காது
வதற்கான தத்துவத்தையும், உள்ளடக்காது.
45. (1) தேசிய அரசுப் பேரவை . வத்தைத் துறத்தலாகாது, கையளித்த விதமாகவேனும் பராதீனப்படுத்தலுமாக நிலைச் சட்டவாக்கங்களை ஆக்கும் தத்து மாக்கற்றத்துவங் கொண்ட அதிகார மாகாது.

25
B செய்யப்பட்டுள்ளவாறு "ரவை ஒன்று தொடர்பி
முதல் தேசிய அரசுப் "ல் விசேட ஏற்பாடுகள் ற்பாடுகளுள் எதுவேனும் தசிய அரசுப் பேரவைக்கு
முதலாவது முதல் மைச்சர்.
மச்சர் கு நேர்முன்னர் முதல் லமைப்பின் கீழ் முதலா 5 பின்வரும் சத்தியத்தை அரசுப் பேரவை உறுப் மீது முதலமைச்சராகப்
யான் இலங்கைக் குடி உண்மையான விசுவாசம் எவும், இலங்கைக் குடி ஒழுகுவேனெனவும், முத
ணிகளையும் அரசியலமைப் ம்பிக்கைக்குரிய வகையில் வெளிப்படுத்தி உறுதிப்
மாக்கற்றத்துவம் மாக்கற்றத்துவம் மிகவும் |
தேசிய அரசுப் பேரவையின் சட்ட
மாக்கற்றத்துவம். லது பகுதியளவில் நீக்கு 5ற்கும் ;
வதற்கெனப் புதிய அர க்குவதற்கும்,
பம்ன் ஏதேனும் பாகத்தின் 'வதற்கான தத்துவத்தை (
னப் புதியதோர் அரசிய அரசியலமைப்பினை நீக்கு |
அதன் சட்டமாக்கற்றத்து
பிரதான சட்டமாக் லாகாது அல்லது எவ்
கற்றத்துவத்தைக்
கையளித்தலா து. அல்லாமலும், துணை
காது. வம் தவிர, வேறு சட்ட ம் ஒன்றை நிறுவுதலு

Page 36
36
(2) தேசிய அரசுப் (அ) தேசிய அரசு
மொன்று, பாடு ஒழிய
னும் அதிகா
பாடு ; (ஆ) தேசிய அரசுப்
அல்லது அ பிரதேசத்து. தாக ஆக்கு
தத்துவமளி (இ) கட்டளை ஒன்ற
பட்ட செயல் தோற்றுவித்த
மளிக்கும் என்பவற்றை உள்ள இப்பிரிவின் முற்போ
(3) (அ) விதிக்க சட்டவாக்கங்களாக்கும் சட்டத்தினால் எவரேன் வழங்கலாம்.
(ஆ) விதிக்கப்பட்ட கங்களை ஆக்குவதற்க அல்லது எதுவேனுட சட்டத்திலுள்ள ஏற் தகைய தத்துவங்கள் னால் வழங்கப்பட்டுள்ள
(4) இப்பிரிவின் புற்நடையாக, அவச. பாதுகாப்புத் தொட அவசரகாலம் தொட் காப்பு, பொது ஒழுந் நாட்டுக் கல்வரம், அக்கறை கொண்ட . யாவசியமான வழங் அவசரகால ஒழுங்கு தேசிய அரசுப்பேரலை அவசரகால் ஒழுங்கு லமைப்பின் ஏற்பாடு களின் செயற்பாட்டை நிறுத்தும் சட்டப்பய தத்துவத்தையும் உ

லங்கை அரசியலமைப்பு
பேரவையானது - ப் பேரவையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட நடைமுறைக்கு வரவேண்டிய அல்லது செயற் 'வண்டிய தேதியை நியமிப்பதற்கென ஏதே ரத்துக்குத் தத்துவமளிக்கும் ஏதேனும் ஏற்
பேரவையினாலாக்கப்பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தை தன் பாகத்தை கட்டளை மூலம் ஏதேனும் க்கு அல்லது ஆட்கள் வகுப்புக்கு ஏற்புடைய தவதற்கென ஏதேனும் அதிகாரத்துக்குத் க்கும் ஏதேனும் ஏற்பாடு ;
ன் மூலம் அல்லது சட்டத்தினால் விதிக்கப் 0 ஒன்றன் மூலம் சட்டவழியான ஆட்களைத் இதற்கு ஏதேனும் அதிகாரத்துக்குத் தத்துவ ஏதேனும் ஏற்பாடு ; டக்கிய எதுவேனும் சட்டத்தை ஆக்குதல் ந்த ஏற்பாடுகளை மீறுவதாக அமையாது. கப்பட்ட நோக்கங்களுக்கெனத் துணைநிலைச் ) தத்துவத்தைத் தேசிய அரசுப் பேரவை னும் ஆளுக்கு அல்லது ஏதேனும் குழுவுக்கு
- நோக்கங்களுக்குத் துணை நிலைச் சட்ட வாக் கான தத்துவத்தை எவரேனும் ஆள் மீது ம் குழு மீது இப்போதுள்ள எழுத்திலான பாடு எதுவும் வழங்குகின்றவிடத்து, அத் - தேசிய அரசுப் பேரவையின் சட்டமொன்றி
ளனவாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். (1) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஒரு ரகால நிலைமையின்பொழுது, பொதுமக்கள் ர்பில் அப்போதுள்ள சட்டத்திற்கிணங்கவும், ரந்திருக்கும் அளவுக்கும் பொதுமக்கள் பாது பகைப்பேணுதல், படைக்கலகம், கலகம், உள் என்பவற்றை அடக்குதல் என்பனவற்றில் அல்லது சமுதாயத்தின் வாழ்க்கைக்கு அத்தி கல்களையும் சேவைகளையும் பேணுவதற்கான விதிகளை ஆக்குவதற்குள்ள தத்துவத்தைத் வ சனாதிபதிக்குக் கையளிக்கலாம். அத்தகைய விதிகளையாக்குவதற்குள்ள தத்துவம், அரசிய தள் தவிர்ந்த, ஏதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடு - மீறிச் செல்லும், திருத்தும் அல்லது இடை னுடைய ஒழுங்கு விதிகளையாக்குவதற்குள்ள. எளடக்குதல் வேண்டும்.

Page 37
இலங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாய
சட்டங்களை ஆக்குவதற்கும் பிரேரணை நிறைவேற்றுவதற்குமான நடவ
46. (1) ஒரு சட்டத்துக்கான சட்ட தேசிய அரசுப் பேரவையின் நிகழ்ச்சி நிரல் ஆகக்குறைந்தது ஏழு நாட்களுக்கு முன்ன தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலும் கசற்றில் வெ
(2) சட்ட மூலம் ஒன்று தேசிய அரசுப் வேற்றப்படுதல் தேசிய அரசுப்பேரவையில் களுக்கும் இந்த அத்தியாயத்தின் ஏற்பு
விருத்தல் வேண்டும்.
(3) நிலையான கட்டளைகளில் விதி களில் தேசிய அரசுப்பேரவை நிலையான பாட்டை இடைநிறுத்தி வைக்கலாம்.
47. விசேட பெரும்பான்மை ஒன்று - களினால் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் விடயத்தில் பேரவையின் முடிவுக்கு எடுத்துரைக்கப்ப சமுகமாயிருந்து வாக்களிக்கும் உறுப்பின பான்மையினால் முடிவு செய்யப்படல் ( முதல் சந்தர்ப்பத்தில் வாக்களித்தலாகா சமமாகவிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அவ கொன்றைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.
48. (1) தேசிய அரசுப் பேரவையில் சட்டமூலம் 49 ஆம் பிரிவினால் ஏற்பாடு | தாட்சி அதன் மீது புறக்குறிப்பிடப்பட்டதும் யின் சட்டமாதல் வேண்டும். அத்தகைய ஏற்பாடுகளும் அல்லது ஏதேனும் ஏற்பாடு உள்ளடக்கும் செயற்பாட்டுக்கு அல்லது அ. ஏதேனும் பாகம் நடைமுறைக்கு வரவே மித்தற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்.
(2) நீதியை நிருவகிக்கும் எதுவேனும் ! கையே வேறு நிறுவனமேனும், ஆள் அ தேசிய அரசுப் பேரவையின் ஏதேனும் சட்ட தன்மையைப்பற்றி விசாரணை செய்யவோ க யிடவோ வேறெவ்வகையிலாயினும் தத்துவம் அல்லது நியாயாதிக்கமுடையத
49. (1) தேசிய அரசுப் பேரவையின சட்டமூலம் ஒவ்வொன்றின் மீதும் சபாநாய அவரது பதவியின் பணிகளைப் புரிய இயல் பிரதிச்சபாநாயகர் இப்பிரிவின் (2) ஆம் பட்டுள்ள அத்தாட்சியைப் புறக்குறிப்பிடுது 3-கே 13039 (56/72)

ம் 9
தீர்மானங்களை க்கைமுறை
லும்.
மூலம் ஒவ்வொன்றும்
சட்டமூலத்தை பில் சேர்க்கப்படுவதற்கு
வெளியிடுதலும், ரேனும் சிங்களத்திலும்
நிறைவேற்றுத ளியிடப்படல் வேண்டும். பேரவையினால் நிறை ன் நிலையான கட்டளை பாடுகளுக்கும் இணங்க
க்ெகப்பட்ட சூழ்நிலை கட்டளைகளின் செயற்
51, 52 ஆகிய பிரிவு தேசிய அரசுப்
தவிர, தேசிய அரசுப்
பேரவையில் வாக் சட்ட கேள்வி எதுவும்,
களித்தல். ரரின் வாக்குப் பெரும் வேண்டும். சபாநாயகர் து. ஆனால் வாக்குகள் ர் அறுதியிடும் வாக்
அல் நிறைவேற்றப்படும் சட்டமூலம் எப்
செய்யப்பட்டவாறு அத் பொழுது சட்டமா
தேசிய அரசுப்பேரவை
கும். சட்டம் அதன் எல்லா 6 கடந்த காலத்தையும் ச்சட்டம் அல்லது அதன் பண்டிய தேதியை நிய
நிறுவனமேனும் அவ்வ ல்லது அதிகாரியேனும், மத்தின் செல்லுபடியான கருத்துரை, தீர்ப்பு வெளி
கேள்வியுட்படுத்தவோ பாதலாகாது.
னால் நிறைவேற்றப்படும் சபாநாயகரின் அத் பகர் அல்லது சபாநாயகர் தாட்சி. மாதவராகவிருக்குமிடத்து உட்பிரிவினால் விதிக்கப் ல் வேண்டும்.

Page 38
4,-- புட்டர்
28*
(2) சபாநாயகரா நாயகரால் ஒப்பமிட வத்தில் இருத்தல்
என்னும் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு (3) இப்பிரிவின் ! நோக்கங்களுக்கும் ( நிருவகிக்கும் நிறுவ வனம், ஆள் அல்ல எதனையும் பற்றி வி தீர்ப்பு வழங்கவோ தத்துவம் அல்லது
பிரேரணைத் தீர்மா
னங்கள்.
50. அரசியலபை ஏற்பாடுகளின் கீழ் அல்லது அதிகாரமம் படத் தேசிய அர. யாவும் தேசிய அ. அதற்கென விதிக். வேற்றப்படலாம்.

இலங்கை அரசியலமைப்பு
பல் அல்லது விடயத்துக்கேற்பப் பிரதிச்சபா பப்படவேண்டிய அத்தாட்சி பின்வரும் படி
வேண்டும் :- -... (சட்டத்தின் சுருக்கப்பெயரை இங்கு தருக ) ம், தேசிய அரசுப்பேரவையினால் முறைப்படி நள்ளது.''. (2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான அத்தாட்சி எல்லா முற்றானதாதல் வேண்டும். அத்துடன், நீதியை வனம் எதுவேனும் அவ்வகையே வேறு நிறு லது அதிகாரியேனும் அத்தகைய அத்தாட்சி சொரணை செய்யவோ அதன் மீது கருத்துரை,
எவ்வகையிலாயினும் கேள்வியுட்படுத்தவோ நியாயாதிக்கம் உடையதாதலாகாது.
மப்பின் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டத்தின் - செய்யப்படும்படி தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ளிக்கப்பட்டுள்ள பிரேரணைத் தீர்மானங்கள் உடம் சுப் பேரவையின் பிரேரணைத் தீர்மானங்கள் ரசுப் பேரவையின் நிலையான கட்டளைகளால் கப்பட்ட நடவடிக்கை முறைக்கிணங்க நிறை

Page 39
இலங்கை அரசியலமைப்
அத்தியாயம் 10
5 2. 2. F. 2 9. 3 .' I = - -பு
அரசியலமைப்பைத் திருத்தும் சட்டங்க போடு ஒத்துவராத சட்டங்களும் ெ
விசேட நடவடிக்கை 51. (1) நீக்கப்படவுள்ள அல்லது திரு விளைவாந்தன்மையான திருத்தங்கள் என யும், அச்சட்ட மூலத்திலேயே ெ பட்டும், அச்சட்ட மூலத்தின் நீண்ட தலை அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்கானத யாகக் குறிப்பிடப்பட்டும் இருந்தாலொ ஏதேனும் ஏற்பாட்டை நீக்குவதற்கான கான சட்ட மூலம் எதுவும் தேசிய அர நிரலில் சேர்க்கப்படலாகாது.
(2) அரசியலமைப்பை நீக்குவதற்கான வுள்ள அரசியலமைப்புக்குப் பதிலாக ஏற்பாடுகளைக் கொண்டதாயும், அச்சட்ட பெயர் அச்சட்டமூலம் அரசியலமைப்பை செய்வதற்குமுரியதாகும் என வெளிப் யும் இருப்பினன்றி அரசியலமைப்பை நீ எதுவும் தேசிய அரசுப் பேரவையில் சேர்க்கப்படலாகாது.
(3) சபாநாயகரின் அபிப்பிராயப்படி 4 ரது பதவியின் பணிகளைப் புரிய இயல் பிரதிச்சபாநாயகரின் அபிப்பிராயப்படி - பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் அல்ல. நிபந்தனைகளைத் திருப்தி செய்யவில்லையா தனைகளைத் திருப்தி செய்யும் விதமாக திருத்தப்பட்டாலொழிய, அது தொ நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாகாதெனச் . வேண்டும்.
(4) எச்சட்டத்தின் எவ் ஏற்பாடேனு பாடு எதனையேனும் உட்கிடை வழியாக ! சட்டப்பயனுள்ளதாதலாகாது.
(5) அரசியலமைப்பை மாற்றியிடுவ அல்லது திருத்துவதற்கான சட்ட மூலம் பேரவை உறுப்பினரின் மொத்தத் ெ தோருட்பட) ஆகக் குறைந்தது மூன் அதற்குச் சாதகமாக வாக்களிக்கப்பட்டு 49 ஆம் பிரிவின் கீழ் அது அத்தாட்சி

29
நம் அரசியலமைப் தாடர்பிலான மற
த்தப்படவுள்ள ஏற்பாடும் அரசியலமைப் வயேனுமிருப்பின் அவை
பைத் திருத்துதல் வளிப்படையாகத் தரப்
அல்லது நீக்குதல்
வெளிப்படையான / பெயரில் அச்சட்டமூலம்
தாக இருத்தல் Tகும் என வெளிப்படை
வேண்டும். பிய, அரசியலமைப்பின் .
அல்லது திருத்துவதற் ஈப்பேரவையின் நிகழ்ச்சி
ன சட்டமூலம், நீக்கப்பட மாற்றீடு செய்வதற்கான மூலத்தின் நீண்ட தலைப் நீக்குவதற்கும் மாற்றீடு படையாகக் குறிப்பிடுவதா க்குவதற்கான சட்டமூலம் ன் நிகழ்ச்சி நிரலில்
அல்லது சபாநாயகர் - அவ மாதவராகவிருக்குமிடத்து, சட்டமூலம் ஒன்று, இப் து (2) ஆம் உட்பிரிவின் யின், தேவையான நிபந்
அத்தகைய சட்டமூலம் டர்பில் மேற்கொண்டு சபாநாயகர் பணித்தல்
» அரசியலமைப்பின் ஏற் க்கும் அல்லது திருத்தும்
தற்கான, நீக்குவதற்கான மதுவும், தேசிய அரசுப் நாகையில் (சமுகமாயிரா பல் இரண்டு பங்கினரால் நிறைவேற்றப்பட்டாலன்றி
படுத்தப்படலாகாது.

Page 40
30
அரசியலமைப் போடு ஒத்துப் போகாத சட்டங் களை யாக்குதல்.
52. (1) ஏதேனும் லமைப்பிலுள்ள ஏ. மொன்று, அத்தகை வதற்கான பெரும் அரசியலமைப்பின் . அல்லது நீக்காமலே படலாம்.
(2) இப்பிரிவின் ( வேற்றப்படும் சட்டம் 5 களுடன் ஒத்துப்போ வதாகப் பொருள் 6
சட்ட;
வெளியிடப்பட்ட சட்ட மூலங்கள் தொடர்பில் சட்டத் துறைத் தலைமை யதிபதிக்குள்ள கடமைகள்.
- 53. (1) 51 ஆம், தேவைப்பாடுகளுள் 6 வும், அரசியலமைப்பி கொண்டல்லாது சொல் றப்படமுடியாத ஏதேன் வொரு சட்டமூலத்தை தலைமையதிபதியின் க கீழும் இப்பிரிவின் ( தலைமையதிபதிக்குள் மையதிபதிக்கு அல்லது யளிக்கும் எவரேனும் வதற்குத் தேவையான வேண்டும்.
(2) சட்டமூலம் ஒன் உட்பிரிவுகளின் தேவை என அல்லது சட்ட மூ மைப்பினால் விதிக்கப்ப செல்லுபடியாகக் கூடி. சட்டத்துறைத் தலைமை தலைமை அதிபதி அத் அறிவித்தல் வேண்டும்
(3) சட்டமூலம் ஒன்று உட்பிரிவுகளின் தேவை என்னும் கேள்வியை வேனும் ஏற்பாடு அரசி பான்மை கொண்டல் சட்டமாக்கப்பட முடியா அரசியல் அமைப்பு நீ; எனச் சட்டத்துறைத் த அத்தகைய அபிப்பிர வேண்டும்.

லங்கை அரசியலமைப்பு
1 விடயத்தில் அல்லது விவரத்தில் அரசிய தனும் ஏற்பாட்டோடு ஒத்துப்போகாத சட்ட ப சட்டமானது அரசியலமைப்பைத் திருத்து பான்மையினால் நிறைவேற்றப்படுமானால், புத்தகைய ஏற்பாட்டைத் திருத்தாமலேயே ய தேசிய அரசுப்பேரவையினால் ஆட்டமாக்கப்
) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் நிறை ன்று அது அரசியலமைப்பின் எந்த அற்பாடு காதிருக்கின்றதோ அவற்றைத் திருத்து காள்ளப்படலாகாது.
முலங்களை ஆராய்தல்
பிரிவின் (1) ஆம், (2) ஆம் உட்பிரிவுகளின் எதுவேனும் மீறப்பட்டுள்ளதா என்பதற்காக னால் விதிக்கப்பட்ட விசேட பெரும்பான்மை லலுபடியாகக் கூடியவிதமாக நிறைவேற் னும் ஏற்பாடுள்ளதா என்பதற்காகவும், ஒவ் தயும் ஆராய்ந்து பார்த்தல் சட்டத்துறைத் கடமையாதல் வேண்டும். இந்த உட்பிரிவின் 2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழும் சட்டத்துறைத் 7 கடமையைப் புரிவதில் சட்டத்துறைத் தலை து சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதிக்கு உதவி
அலுவலர்க்கு அவரது கடமைகளைப் புரி ன எல்லா வசதிகளும் அளிக்கப்படலும்
Tறு 51 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் (2) ஆம் வப்பாடுகளுள் எதனையேனும் மீறியுள்ளது லத்திலுள்ள ஏதேனும் ஏற்பாடு அரசியல் ட்ட விசேட பெரும்பான்மை கொண்டல்லாது பலிதமாக நிறைவேற்றப்படமுடியாது எனச் யதிபதி அபிப்பிராயப்பட்டால், சட்டத்துறைத் தகைய அபிப்பிராயத்தைச் சபாநாயகருக்கு
).
று 51 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் (2) ஆம் பப்பாடுகளுள் எதனையேனும் மீறுகின்றதா
அல்லது சட்டமூலம் ஒன்றிலுள்ள எது சியலமைப்பில் விதிக்கப்பட்ட விசேட பெரும் லாது செல்லுபடியாகக் கூடிய விதமாகச் தோ என்னும் கேள்வியைச் சபாநாயகர் திமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவேண்டும் தலைமையதிபதி அபிப்பிராயப்பட்டால், அவர் Tாயத்தை சபாநாயகருக்கு அறிவித்தல்

Page 41
இலங்கை அரசியலமைப்
படகோட்டம்
(4) இப்பிரிவின் முற்போந்த ஏற்பாடுக தலைமையதிபதிக்குள்ள கடமை, சட்ட மொழியப்படும் எல்லாத் திருத்தங்களை அச்சட்ட மூலம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவ, பேரவைக்கு விடப்படத் தயாராகவிருக் ரின் அபிப்பிராயத்தினை வெளிப்படுத்து
ளடக்குதல் வேண்டும்.
"சேட்டபடும் "டுள்ள பாந்த்
அரசியலமைப்பு நீதிமா
54. (1) அரசியலமைப்பினால் அரசி துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளைப் புரிவ நீதிமன்றம் ஒன்றிருத்தல் வேண்டும். அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற உறுப்பினரா ஆட்களைச் சனாதிபதி நியமித்தல் வேண்டும் உட்பிரிவின் கீழ் அல்லது 55 ஆம் பிரிவி விடயத்தினைத் தீர்மானிக்கவேண்டிய சந் லாம் அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற விதி தெடுக்கப்படும் அரசியலமைப்பு நீதிமா அத்தகைய விடயத்தைத் தீர்மானித்த
(2) சட்ட மூலத்தின் ஏதேனும் ஏற் ஒத்துப்போகாத்தா எனும் கேள்வி எதுவு
(அ) சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதி
தனது அபிப்பிராயத்தைச் . தால் ; அல்லது
(ஆ) அச்சட்ட மூலம் தேசிய அரசுப்
நிரலில் சேர்க்கப்பட்டதிலிருந் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர் அரசியற் பேரவையிலுள்ள தலைவரால் தகைய கேள்வியொன்றை
அறிவித்தல் ஒன்றைச் சபாநா
(இ) தேசிய அரசுப் பேரவையின் ற
மூலம் சேர்க்கப்பட்டதிலிருந்து தேசிய அரசுப் பேரவையின் அமையும் அத்தகைய எண் பேரவை உறுப்பினராலேனு சபாநாயகருக்கு முகவரியிடப் லான அறிவித்தல் ஒன்றுமூ பட்டால் ; அல்லது
(ஈ) அத்தகைய கேள்வியுண்டெனச்
நாயகர் அவரது பதவியின் ராகவிருக்குமிடத்துப் பிரதிச் கொண்டால் ; அல்லது

ளின் கீழ்ச் சட்டத்துறைத் மலம் ஒன்றுக்கு முன் ஆராயும் கடமையினையும் ற்கெனத் தேசிய அரசுப் ! ம் அந்நிலையிலும் அவ ம் கடமையினையும் உள்
Tறம்
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம்.
யலமைப்பு நீதிமன்றத் தற்கென அரசியலமைப்பு நாலாண்டு காலத்துக்கு க விருத்தற்கென ஐந்து ம். இப்பிரிவின் (2) ஆம் ன் கீழ் எழும் ஏதேனும் தர்ப்பம் ஏற்படுமிடத்தெல் கெளுக்கிணங்கத் தெரிந் ன்ற உறுப்பினர் மூவர் ல் வேண்டும்.
1 1 1 144.
பாடு அரசியலமைப்புடன்
ம்
53 ஆம் பிரிவின் கீழ் சபாநாயகருக்கு அறிவித்
ப பேரவையின் நிகழ்ச்சி து ஒரு கிழமையினுள், கட்சியின் தேசிய அரசுப் ஒப்பமிடப்பட்டதான அத் எழுப்பும், எழுத்திலான யகர் பெற்றால் ; அல்லது
கேழ்ச்சி நிரலில் அச்சட்ட 5 ஒரு கிழமையினுள் - கூட்ட நடப்பெண்ணாக னினரான தேசிய அரசுப் ம் ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளதும் பட்டுள்ளதுமான எழுத்தி லம் அக்கேள்வி எழுப்பப்
சபாநாயகர் அல்லது சபா பணிகளைப் புரியவியலாதவ
சபாநாயகர் கருத்துக்

Page 42
32
(உ) தேசிய அரசு
சேர்க்கப்பட் ராலும் ப நீதிமன்றம்
கருக்கு ஆ ஒரு முடிவுக்கென ரால் அல்லது சபா வியலாதவராகவிருக் படல் வேண்டும்.
(3) இப்பிரிவின் ( பிரிவின் கீழ் அரசி சட்டமூலம் ஒன்று 6ெ கீழ் அரசியலமைப்பு பிரிவின் கீழான . அரசுப்பேரவையில் 6
(4) இப்பிரிவின் ( ஒன்றின் மீதான அ நாயகரைக் கட்டுப்படு நோக்கங்களுக்கும் கிக்கும் எந்த நிறுவன ஆள் அல்லது அதிக முடிவைப்பற்றி விசார வழங்கவோ எவ்வகை அல்லது நியாயாதிக்க
55. (1) அமைச்சர் கருதி அவசரமானதா? யுடையதாயும் உள் பிரிவின் (1) ஆம் உ (2) ஆம் உட்பிரிவின்
(2) அத்தகையதெ . சபாநாயகர் அவரது விருக்குமிடத்துப் பின் மன்றத்துக்கு அனுப்ப (அ) அதன் அபிப்.
அரசியலமை (ஆ) அதன் அபிப்
லுள்ள எது
துப்போகவி (இ) அச்சட்டமூலம்
பாடு அரசிய
பற்றி அதற் சபாநாயகருக்கு அற நீதி மன்றம் இயன், னும் அந்நீதிமன்ற லங்களுள், அதன் வைத்தல் வேண்டும்
அவசரச் சட்ட மூலங்கள்.

இலங்கை அரசியலமைப்பு
ப்பேரவையின் நிகழ்ச்சி நிரலில் அச்சட்டமூலம் டதிலிருந்து ஒரு கிழமையினுள் பிரசை எவ ணிந்து வேண்டப்படுமிடத்து, அரசியலமைப்பு . அத்தகைய கேள்வியுண்டெனச் சபாநாய லோசனையளித்தால்,
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்துக்கு சபாநாயக நாயகர் அவரது பதவியின் பணிகளைப் புரிய தமிடத்துப் பிரதிச் சபாநாயகரால் அனுப்பப்
2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் அல்லது 55 ஆம் யலமைப்பு நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட தாடர்பில் இப்பிரிவின் (4) ஆம் உட்பிரிவின் நீதிமன்றத்தின் முடிவு அல்லது 55 ஆம் பதன் அபிப்பிராயம் தரப்படும்வரை தேசிய சந்நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலாகாது.
2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழான அனுப்புகை அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் முடிவு சபா த்துவதாதல் வேண்டும் என்பதோடு எல்லா முற்றானதுமாதல் வேண்டும். நீதி நிருவ ரமேனும் அவ்வகையாகவே வேறு நிறுவனம், காரியேனும் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் ணை செய்யவோ அதன்மீது கருத்துரை, தீர்ப்பு கயிலாயினும் கேள்வியுட்படுத்தவோதத்துவம்,
ம் உடையதாதலாகாது. ரவையின் நோக்கத்தின்படி, தேசிய நலனைக் ரயும் அவ்வித பயன் குறிக்கும் புறக்குறிப்பை ர் சட்ட மூலத்தின் விடயத்தில் 46 ஆம் ட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளும், 54 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளும் ஏற்புடையனவாதலாகா. ாரு சட்டமூலமானது சபாநாயகரால் அல்லது பதவியின் பணிகளைப் புரியவியலாதவராக ரதிச் சபாநாயகரால் அரசியலமைப்பு நீதிபிவைக்கப்படல் வேண்டும். அந்நீதிமன்றம்பிராயப்படி அச்சட்ட மூலத்தின் ஏற்பாடுகள் மப்புடன் ஒத்துப்போகின்றன என ; அல்லது பிராயப்படி அச்சட்ட மூலம் அல்லது அதி ஏவேனும் ஏற்பாடு அரசியலமைப்புடன் ஒத்
ல்லை என ; அல்லது
அல்லது அதிலுள்ள எதுவேனும் ஏற் பலமைப்புடன் ஒத்துப்போகின்றதா என்பது
குச் சந்தேகம் உண்டு என றிவுரை வழங்கல் வேண்டும். அரசியலமைப்பு றளவு விரைவாக, ஆனாலும் எவ்விடயத்திலே ரக் கூட்டம் கூடியதிலிருந்து 24 மணித்தியா
அறிவுரையைச் சபாநாயகருக்கு அனுப்பி ம்.

Page 43
இலங்கை அரசியலமைப்
(3) அத்தகைய - சட்டமூலமானது உட்பிரிவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளவ. மன்றத்தின் அறிவுரையை அதனிடமிரு. அரசுப் பேரவையின் நிகழ்ச்சி நிரலில் .
(4) அச்சட்டமூலம் அல்லது அதிலுள் அரசியலமைப்பினுடன் ஒத்துபோகாதுள் சட்ட மூலம் அல்லது அதிலுள்ள ஏற்பு லமைப்புடன் ஒத்துப்போகின்றதா என் தேகம் உண்டு என அரசியலமைப்பு நீ. அறிவுரை வழங்கினால், அச்சட்டமூலம், - துவதற்குத் தேவையான விசேட பெ லாது சட்டமாக நிறைவேற்றப்படலாகாது.
56. (1) (அ) உறுப்பினர் ஒருவர் !
(ஆ) சனாதிபதிக்கு முகவரியில்
மூலம் உறுப்பினர் அல்லது
(இ) உடனலமின்மை அல்ல
உளப்பலவீனம் கா ஒருவர் சனாதிபதியான அல்லது
(ஈ) நீதிமன்ற உறுப்பினர்
மிக்கப்பட்டனரோ அக்கா
அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற உறுப்பின ஏற்பட்டதாதல் வேண்டும்.
(2) அத்தகைய வெற்றிடம் எதுவும் 5 உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க நிரப்ப
(3) அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தில் இலங்கையில் இல்லாதிருக்குமிடத்து, அ கும் காலத்தில் நீதிமன்ற உறுப்பினர ஆள் ஒருவரை நியமிக்கலாம்.
(4) இப்பிரிவின் முற்போந்த செய்யப்பட்டிருக்கும் விதத்தில் தவிர, அ ஒன்று எக்காலத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட அதனுறுப்பினர் தொடர்பில் எம்மாற்ற
57. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத் நியமிப்பதற்கு முன்னர் அதன் உறுப் வதற்கான ஊதியத்தைத் தேசிய அ! வேண்டும். அவ்விதம் நிச்சயிக்கப்பட்ட முழுவ துள்ளும் மாற்றப்படாதிருத்தல் திரட்டு நிதியின்மீது பொறுப்பாக்கப்படுத்

33
ப்பிரிவின் இரண்டாம் | அரசியலமைப்பு நீதி து பெறும்வரை தேசிய சக்கப்படலாகாது.
எதுவேனும் ஏற்பாடு து என அல்லது அச் டு எதுவேனும் அரசிய துபற்றி அதற்குச் சந் மன்றம் சபாநாயகருக்கு ரசியலமைப்பைத் திருத் நம்பான்மை கொண்டல்
றக்குமிடத்து ; அல்லது அரசியலமைப்பு
நீதிமன்றத்தில் ப்படும் எழுத்தொன்றன்
வெற்றிடங்கள். ஒருவர் விலகுமிடத்து ;
லது உடல் அல்லது ரணமாக உறுப்பினர் 20 அகற்றப்படுமிடத்து ;
எக்காலத்துக்கென நிய லம் முடிவடையுமிடத்து,
எக்கிடையில் வெற்றிடம்
4 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் ப்படலாம்.
எ உறுப்பினர் ஒருவர் பவரவ்விதம் இல்லாதிருக் ரயிருக்கும்படி சனாதிபதி
ஏற்பாடுகளில் ஏற்பாடு ரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் தோ அக்காலத்தினுள் றமும் செய்யப்படலாகாது.
திற்கு உறுப்பினர்களை அரசியலமைப்பு
நீதிமன்ற உறுப் ப்பினர்க்குக் கொடுக்கப்படு
பினரின் ஊதியங் சுப்பேரவை நிச்சயித்தல்
கள். ஊதியம், அதன் காலம் வேண்டும் என்பதுடன் தலும் வேண்டும்.

Page 44
அரசியலமைப்பு நீ
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றக்கூட்டங் களைக் கூட்டுதல்.
58. தேசிய அர நீதிமன்றத்தின் அவரே அரசியலமை
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் அதன் நடவடிக்கை முறையை ஒழுங்கு செய்தல்.
59. (1) அரசியல் லமைப்பின் ஏற்பாடு தின் செயல்முறை, வில் ஒழுங்குபடுவதா
(2) நீதிமன்ற வி வேண்டும் என்பதும் அல்லது அத்தகைய பிந்திய தேதியன்று
i if | it till சரி? 11 II
(3) இப்பிரிவின் அவை கசற்றில் ெ விரைவாக அங்கீகா முன்னர் கொண்டுவ படாத அத்தகைய லிருந்து ஆனால் அது கும் பங்கமின்றி, வேண்டும்.
தவிசாளர்.
60. எச்சந்தர்ப்பத் தின் தவிசாளர் 4 கிணங்கத் தெரியப்பட
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் . முடிவுகள்.
61. (1) அரசியல் பான்மை வாக்குகளா
(2) அமர்வொன்றி நீதிமன்றத்தின் விடலாகாது.
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றங்களின் இருக்கைகள்.
62. அரசியலமைப் யாவும்
பொதும். வேண்டும்.
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் வாதங்களைக் கேட்டலும் யார் அதன் முன்னர் தோன்றலாம் என்பதும்.
63. (1) எல்லாவிட தில் சட்டத்துறைத் த உரிமையுடைய வராதா
(2) 54 ஆம் பிரிவு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட முன்னர் அரசியல் நீதி மன்றத்துக்கு அவசியம் களை எடுத்துரைக்க ஆ

லங்கை அரசியலமைப்பு
மன்றத்தின் நடவடிக்கைமுறை
ப் பேரவைச் செயலாளரே அரசியலமைப்பு பதிவாளராகவிருக்கவேண்டும் என்பதுடன் ப்பு நீதிமன்றத்தைக் கூட்டுதலும் வேண்டும்.
மைப்பு நீதிமன்றம், காலத்துக்காலம் அரசிய களுக்கு அமைய அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத் நடவடிக்கைமுறை என்பனவற்றைப் பொது கென நீதிமன்ற விதிகளை ஆக்கலாம். தி ஒவ்வொன்றும் கசற்றில் வெளியிடப்படல் ன் அத்தகைய வெளியீட்டுத் தேதியன்று, - விதியில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய அத்தகைய
நடைமுறைக்குவருதலும் வேண்டும்.
கீழாக்கப்பட்ட நீதிமன்ற விதிகள் யாவும் வளியிடப்பட்ட பின்னர் வசதியான அளவு ரத்துக்கெனத் தேசிய அரசுப்பேரவையின் ரப்படுதல் வேண்டும். அவ்விதம் அங்கீகரிக்கப் விதி எதுவும் அங்கீகரிக்கப்படாத தேதியி தன் முன்னர் அதன்கீழ்ச் செய்யப்பட்ட எதற் நீக்கஞ் செய்யப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படல்
ந்துக்காயினுஞ்சரி அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் விதிகளுக்
ல் வேண்டும்.
மைப்பு நீதிமன்றத்தின் முடிவு பெரும் ற் பெறப்படவேண்டும்.
ல் சமூகமாயிருக்கும்
அரசியலமைப்பு உறுப்பினர் எவரும் வாக்களிக்காது
பு நீதிமன்றத்தில் நிகழும் நடவடிக்கைகள் க்கள் சமூகமாயிருத்தற்குரியவனவாதல்
யங்கள் மீதும் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத் லைமையதிபதி அவரது வாதம் கேட்கப்படும் ல் வேண்டும்.
வின் (2) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ், அதற்கு
ஏதேனும் கேள்வியைக் கையாள்வதன் திமன்றம் அதன் தற்றுணிபின்படி அந்நீதி மானதெனத் தோன்றும் அத்தகைய வாதங் ள் எவர்க்கேனும் அனுமதியளிக்கலாம்.

Page 45
இலங்கை அரசியலமை
(3) அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் உசிதமானது என அது எண்ணினா விட்டழைத்து அவர்களை விளங்கலாம்; அத அல்லது வேறு பொருள் அதன் ( கட்டளையிடலாம்.
(4) தேசிய அரசுப் பேரவையுறுப்பின. நீதிமன்றத்தின் முன்னர் வழக்குரைஞ கத் தோற்றுதலாகாது.
64. (1) அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம், ராக அல்லது அவமரியாதையாகப் பு எதனையும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொ யில் தவறாளரை விளங்குவதற்கும் த தீர்ப்பளிக்கப்படுமிடத்து அவர் தமது தேடும்வரை அல்லது நீதிமன்றம் அத்தகையதொரு காலத்துக்கு அவன முழுத் தத்துவமும் அதிகாரமும் 2 அத்துடன், அந்நீதிமன்றம் பணிக்கு தண்டனை சாதாரணமானதாக அ விருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் நீதிமன் தவறாளர்க்கு அதனுடன் அல்லது அ ரூபாவுக்கு மேற்படாத குற்றப்பணம் தண்டனையளிக்கவும்படலாம்.
(2) உயர்நீதிமன்றத்தினால் அதற்கா நியாயாதிக்கத்தின் கீழ்ச் செய்யப்பட்ட க அல்லது நிறைவேற்றும் அரச அலுவ உட்பிரிவின் கீழ் அரசியலமைப்பு நீதி கட்டளைகளை அதே விதமாகச் செயற் றுதலும் வேண்டும்.
65. அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தில கான விடயம் அதற்கு அனுப்பப்பட்டது களுள் அம்முடிவுக்கான காரணங்களு டும். ஒருப்படாத அரசியலமைப்பு நீதி! அவரின் வேறுபாட்டுக்கான காரண இவையும் பெரும்பான்மையினரின் மு னும் சேர்த்து அனுப்பப்படல் வேண்!

ப்பு
35
தேவையானது அல்லது ல் சாட்சிகளுக்கு கட்டளை த்துடன் ஏதேனும் ஆவணம் முன்னர் காண்பிக்கப்படக்
ர் எவரும் அரசியலமைப்பு ராக அல்லது வழக்கறிஞரா
அரசியலமைப்பு நீதிமன்ற அவ மரியாதை.
த்தின் அதிகாரத்துக்கெதி ரியப்பட்ட நிந்தைத்தவறு ள்வதற்கும் சுருக்க முறை வறாளர்க்கெதிராக குற்றத் நிந்தைக்குக் களுவாய் தகுந்தது எனக்காணும் ரெச் சிறையிலிடவும் அது உடையதாதல் வேண்டும் ; ம் விதமாக அச்சிறைத் ல்லது கடூழியமானதாக ன்றத்தின் தற்றுணிபின்படி தற்குப்பதிலாக ஐயாயிரம் ஒன்றும் செலுத்தும்படி
என நிந்தை தொடர்பான கட்டளைகளைச் செயற்படுத்தும் "லர் இப்பிரிவின் (1) ஆம் மன்றத்தினால் செய்யப்பட்ட படுத்துதலும் நிறைவேற்
எ முடிவு, முடிவு காண்பதற் அரசியலமைப்பு நிலிருந்து இரண்டு கிழமை நீதிமன்றத்தின் டன் அறிவிக்கப்படல் வேண்
முடிவுகளும் கார
ணங்களும் எக் மன்ற உறுப்பினர் எவரும்
காலத்தினுள் தாப் ங்களைத் தெரிவிக்கலாம்.
படல் வேண்டும் மடிவுடனும் காரணங்களுட
என்பது. இம்.

Page 46
36
இல்
தேசிய அ
வாக்களிக்கும் வயது.
66. பதினெட்டு வ பிரசை ஒவ்வொருவரு பட்டுள்ள விதமாகத் த பேரவைக்கான தேர்த
டையவராவர்.
பிரசாவுரிமைச் சட் டங்கள்.
67. தேசிய அரசுப் ஒழிய, அரசியலமைப் வுள்ளனவாயிருந்து 1 மைகளும் தொடர்பான தொடர்ந்து வலுவுள்
ஆயினும், தேசிய ச வழிப்பிரசையொருவரி பறித்தல் ஆகாது.
உறுப்பினரைத் தெரியவர்க்கான தகுதியீனங்கள்.
68. ஆள் எவரேல் கேனும் ஆட்பட்டவராய்
(அ) அவர் இலங்ன
அல்லது (ஆ) அவர் இலங்கை
சட்டத்தின்கீழ் மானிக்கப்பட்
பட்டவராயிரு (இ) இரண்டாண்டுகள்
துக்கான சில தவறொன்று மேற்பட்ட கா கப்படுவதாயி வருபவராயிரு ஆண்டுக் கால் லது மரணத லது அத்தல் வேற்றப்படுவ காலத்துக்கு துக்கு ஆன் தால் அல்ல. தினுள் அனா ஆயினும், இ எவரேனும் தகைய தகு யிலிருந்து ஒ

மங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 11
ரசுப்பேரவையின் அமைப்பு
வாக்குரிமை
பயதும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுமுள்ள 5ம் இதனகத்துப்பின்னர் ஏற்பாடு செய்யப் 5குதியற்றவரானால் ஒழிய, தேசிய அரசுப் லகளில் தேருநர் ஒருவராதற்குத் தகுதியு
பேரவை வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்தால் புத் தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் வலு வந்த பிரசாவுரிமையும் பிரசைகளின் உரி அத்தகைய சட்டங்கள் ஏற்ற மாற்றங்களுடன் எனவாயிருந்துவரல் வேண்டும் : அரசுப் பேரவையின் சட்டம் எதுவும் வமிசா ன் இலங்கைப் பிரசை அந்தஸ்தினைப்
வம், பின்வரும் தகுதியீனங்களுள் எதற் ருெந்தால், அவையாவன :
கப் பிரசை ஒருவரல்லாதவராயிருந்தால்,
கயில் வலுவுடையதாகவிருக்கும் ஏதேனும் ம் புத்திசுவாதீனமற்றவரெனத் தீர் டவராயிருந்தால் அல்லது வெளிப்படுத்தப் ந்தால் ; அல்லது ள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதொரு காலத் றைத்தண்டனையால் தண்டிக்கப்படக் கூடிய க்கு ஆறுமாதத்துக்கு அல்லது அதற்கு லத்துக்கு (எவ்வித பெயர்கொண்டு அழைக் னுமான) சிறைத்தண்டனையை அனுபவித்து நந்தால் அல்லது நேரே முன் சென்ற ஏழு மத்தினுள் அனுபவித்தவராயிருந்தால் அல் கண்டனை விதிக்கப்பட்டவராயிருந்தால் அல் கெய ஏதேனும் தண்டனைத் தீர்ப்பு நிறை தற்குப் பதிலாக அளிக்கப்பட்ட ஆறு மாத அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதொரு காலத் சிறைத்தண்டனையை அனுபவிப்பவராயிருந் து நேரே முன் சென்ற ஏழு ஆண்டுக்காலத் பபவித்து முடிந்தவராயிருந்தால் : ப்பந்தியின்கீழ் தகுதியற்றவராக்கப்பட்ட ஆள் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பளிக்கப்பட்டால் அத் தியீனம் அம்மன்னிப்பு வழங்கப்பட்ட தேதி
ழிந்ததாதல் வேண்டும்; அல்லது

Page 47
இலங்கை அரசியலமைப்
(ஈ) அவர் -
(i) 1946 ஆம் ஆண்டின் இ
தேர்தல்கள் ) அரசப்போ அல்லது 53 ஆகிய பிரிவு தவறுக்கு அல்லது செ களுள் ஏதாவதொன்றல் நேரொத்த்தாகவிருக்கக் பேரவை உறுப்பினர்க துத் தொடர்புபட்ட ச கைய தவறுக்கு, இறு கப்பட்ட அத்தேதியிலிரு
(ii) 1946 ஆம் ஆண்டின் இ
தேர்தல்கள்) அரசப் கீழான ஓர் ஊழற்பழக் லப்பட்ட ஊழற் பழக். விருக்கக்கூடிய தேசிய பினர்கள் தேர்தலோடு புள்ள சட்டத்தின் கீழா குத் தகுதிவாய்ந்த நீதி தியாகக் குற்றத்தீர்ப்பாம்
ருந்து ; அல்லது
(ii) 1946 ஆம் ஆண்டின் இ
தேர்தல்கள்) அரசப்பேர் அல்லது தேசிய அர தேர்தல் சம்பந்தமாக 4 சட்டத்தின் கீழான ஏதே அவரைக் குற்றவாளி. நீதிபதியினாற் செய்யப்ப சியலமைப்புத் தொட தேதியாகவுள்ள இறுதி அல்லது
(iv) கைலஞ்சச் சட்டத்தின் அ
ததாகவிருக்கும் எதுலே தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் கப்பட்ட அல்லது குற் தேதி எதுவேனும் இ
தேதியிலிருந்து ஏழாண்டு காலம் கழியாதிருந்தா (உ) (1) உள்ளூரதிகாரசபைத் தேர்த
77 முதல் 82 வரை (இரன் களின் ஏற்பாடுகளின் கீழா அல்லது சொல்லப்பட்ட பிரி தவறுக்கு நேரொத்ததாக !

லங்கை (பாராளுமன்றத் சவைக் கட்டளையின் 52 (1) புக்ளன் கீழான ஏதேனும் ால்லப்பட்ட இரண்டு பிரிவு ன் கீழான தவறொன்றொடு க்கூடிய, தேசிய அரசுப் எ தேர்தலோடு அக்காலத் ட்டத்தின் கீழான அத்த தியாகக் குற்றத் தீர்ப்பளிக் தந்து ; அல்லது
இலங்கை (பாராளுமன்றத்
பேரவைக் கட்டளையின் க்கத்துக்கு அல்லது சொல் கத்தோடு நேரொத்ததாக ப அரசுப்பேரவை உறுப் - அக்காலத்துத் தொடர் என அத்தகைய தவற்றுக் மன்றம் ஒன்றினால் இறு ளிக்கப்பட்ட அத்தேதியிலி
இலங்கை (பாராளுமன்றத் வைக் கட்டளையின் கீழான சுப்பேரவை உறுப்பினர் அக்காலத்துள்ள ஏதேனும் னும் ஊழற்பழக்கத்துக்கு பாகக் காணும் தேர்தல் ட்ட அறிக்கையின், இவ்வர ங்குவதற்குப் பின்னரான யான அத்தேதியிலிருந்து ;
ல்லது அதற்கு நேரொத் வனும் எதிர்காலச் சட்டத் ழ் அவர் எந்தத் தீர்ப்பளிக் றவாளியாகக் காணப்பட்ட ருப்பின், அதன் இறுதித்
Tல்; அல்லது ல்கள் சட்டத்தின் கட்டளை எடுமுட்பட) உள்ள பிரிவு ன ஏதேனும் தவறுக்கு வின் கீழான ஏதேனும் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும்

Page 48
எதிர்காலத் அவர் குற்ற யிலிருந்து ;
(ii) பகிரங்கக் குழு
2 ஆம், 3 ஏதேனும் ? நேரொத்த்த சட்டத்தின் கீ பளிக்கப்பட்ட
(iii) பகிரங்கக் குழு.
ஆம் பிரிவி கீழ் அல்ல. கக்கூடிய பாடுகளின் அவருக்கெதி
வெளியிடப்ப ஐந்தாண்டுக் காலம்
பக்கம் மார்பு
(ஊ) (1) 1946 ஆம்
தேர்தல்கள்) விரோதமான பட்ட சட்டவி விருக்கக்கூடி தேர்தலோடு கீழான தவ அவர் குற்றப்
லிருந்து ; அ (ii) 1946 ஆம் ஆ.
தல்கள்) அர. தேசிய அரசு அக்காலத்து னும் சட்டவி வாளியாகக் க அறிக்கையின் கும் தேதிக்
யான அத்தே மூன்றாண்டு காலம் தேசிய அரசுப் பேரவைக் நராகவிருத்தற்குத் தா
தேசிய அரசுப் பேரவை உறுப் பாண்மைக்கான
தகுதி.
69. தேருநராதற்கு, வரும், 70 ஆம் பிரிவி இவராயிருந்தாலொழிய, தெரிவு செய்யப்படுவத

லங்கை அரசியலமைப்பு
திய சட்டத்தின் கீழான அத்தகைய தவறுக்கு மத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட இறுதியான அத்தேதி
அல்லது .
க்கள் (ஊழற்றடுப்பு) கட்டளைச்சட்டத்தின்
ஆம் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகளின் கீழான தவறுக்கு அல்லது சொல்லப்பட்ட தவறுக்கு ாக இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் எதிர்காலத்திய ழான அத்தகைய தவறுக்கு அவர் குற்றத்தீர்ப் இறுதியான அத்தேதியிலிருந்து ; அல்லது
க்கள் (ஊழற்றடுப்பு) கட்டளைச்சட்டத்தின் 5 ன் (4) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் து அவ்வுட்பிரிவிற்கு நேரொத்ததாகவிருக் ஏதேனும் எதிர்காலச் சட்டத்தின் ஏற் கீழ் விசாரணை ஆணைக்குழுவொன்றினால் ரொகக் காணப்பட்ட தீர்ப்பு ஒன்று கசற்றில்
ட்டதிலிருந்து கழியாதிருந்தால் ; அல்லது
ம் ஆண்டின் இலங்கை (பாராளுமன்றத் - அரசப்பேரவைக் கட்டளையின் கீழான சட்ட T பழக்கம் ஒன்றுக்கு அல்லது சொல்லப் ரோதமான பழக்கத்தோடு நேரொத்ததாக டய தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பினர்கள்
அக்காலத்துச் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தின் றுக்குத் தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றத்தினால் த்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட இறுதியான அத்தேதியி அல்லது
ண்டின் இலங்கை (பாராளுமன்றத் தேர் சப்பேரவைக் கட்டளையின் கீழான அல்லது ப்பேரவை உறுப்பினர் தேர்தல் தொடர்பில் Tள ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழான ஏதே ரோதமான பழக்கத்துக்கு அவரைப் குற்ற காணும் தேர்தல் நீதிபதியினாற் செய்யப்பட்ட 1 தேதிகளுள் அரசியலமைப்புத் தொடங் குப் பின்னராகவுள்ள தேதியான இறுதி நதியிலிருந்து,
கழியாதிருந்தால், க்கான உறுப்பினர் தேர்தலில் அவர் தேரு
குதியுடையவராதல் ஆகாது.
த் தகுதியுடையவரான ஆள் ஒவ்வொரு ன் ஏற்பாடுகளின் கீழ் அவர் தகுதியற்ற தேசிய அரசுப் பேரவை உறுப்பினராகத் ற்குத் தகுதியுடையவர் ஆவார்.

Page 49
இலங்கை அரசியலமைப்பு
70. (1) ஆள் எவரேனும்
(அ) அவர் 68 ஆம் பிரிவில் விவரிக்.
களுள் எதற்கேனும் ஆட்பட்டவு
* வாராவாரம் in கா
(ஆ) அவர்
(i) பொதுத் தேர்தல் ஒன்றில்
தேர்தல் மாவட்டங்களுக்
ராக பெயர் குறிக்கப்பட்டி (ii) தேர்தல் மாவட்டமொன்று
சகராகப் பெயர் குறிக்கப் டத்துக்கான தேர்தல் மு னும் வேறு தேர்தல் ம அபேட்சகராகப் பெயர்
அல்லது (ii) தேசிய அரசுப்பேரவை உறு
எதுவேனும் தேர்தல் ம அபேட்சகராகப் பெயர் அல்லது
(இ) அவர்
(i) 124 ஆம் பிரிவிற் குறி
அல்லது வேறு அரச ச
அல்லது (ii) தேசிய அரசுப்பேரவையில்
லது அவரின் பணியாட்கு
இருந்தால் ; அல்லது (iii) தேர்தல்கள் ஆணையாள (iv) கணக்காய்வாளர் தலை
அல்லது (v) அப்பதவியின் சம்பள அள்
கச் சம்பளம் ஆண்டெ வுக்குக் குறையாத சம்ப கொண்ட ஏதேனும் ப
அலுவலர் ஒருவராயிரு! (vi) அப்பதவியின் சம்பள அன
கச் சம்பளம் ஆண்டொன குறையாத சம்பள அளவு ஏதேனும் பதவியை வ
தாபன அலுவலராயிரு, (vi) நிலையான தரைப்படை,
அல்லது நிலையான வா வராயிருந்தால் ; அல்ல.

39
தேசிய அரசுப் பேரவை
உறுப் பாண்மைக்கான தகுதியின்மை.
5ப்பட்டுள்ள தகுதியீனங் ரானால்; அல்லது
) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கான தேர்தல் அபேட்சக -ருந்தால் ; அல்லது க்கான தேர்தல் அபேட் பட்டு அத்தேர்தல் மாவட் முடிவுறு முன்னர் ஏதே ாவட்டத்துக்குத் தேர்தல் குறிக்கப்பட்டிருந்தால் ;
ப்பினராயிருந்துகொண்டு ாவட்டத்துக்குத் தேர்தல் குறிக்கப்பட்டிருந்தால் ;
ப்பிடப்பட்ட நீதிபதியாக அலுவலராக இருந்தால் ;
ன் செயலாளராக அல் ழு உறுப்பினர் ஒருவராக
ராயிருந்தால் ; அல்லது மையதிபதியாயிருந்தால் ;
வுத்திட்டத்தின் தொடக் டான்றுக்கு 6, 720 ரூபா மள அளவுத் திட்டத்தைக் தவியை வகிக்கும் அரச தோல் ; அல்லது ரவுத்திட்டத்தின் தொடக் எறுக்கு 7,200 ரூபாவுக்குக் வுத்திட்டத்தைக் கொண்ட கிக்கும் பகிரங்கக் கூட்டுத் > ததால் ; அல்லது
நிலையான கடற்படை ன்படை உறுப்பினர் ஒரு .

Page 50
இர
(vi) பொலிச
களைப்
அல்ல (ஈ) அவர், தேசிய
சட்டத்தின்
அதன் சார்பு அல்லது அ தகைய ஒப்ப
யுடையவராய
(உ) அவர் வங்கு ே
யற்றவர் என
யிலிருந்து (ஊ) அவர் தேசிய
அவரின் '' துடன் வழ நிறைவை ( றத்தினால்,
அல்லது தே நியமிக்கப்பட சுப் பேரவை
ஏழாண்டுக்கு அவர் தேசிய அரசு தெரிவு செய்யப்படுவ , அமர்ந்திருப்பதற்கு வராதலாகார்.
(2) அரசியலமைப்பி கூட்டுத்தாபனம் '' என வகையில் அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சட்டம் தவிர்ந்த எழு கீழ் தாபிக்கப்பட்ட எ வேறு குழு எனப் பொ
(3) ஏதேனும் தொ னால் தேசிய அரசுப் ( அவரின் சீவியத்துக் அல்லது கொடுப்பனவு பிரிவின் (ஊ) என்ன சம் அல்லது அவாநின
71. (அ) தேசிய அ
செய்யப்பட நேரத்தில் தகுதியுள் பேரவையி கின்ற ஆ
தகுதியற்றவரா யுள்ளபோது தேசிய அரசுப் பேரவையில் அமர்ந் திருப்பதற்கும் வாக்களிப்பதற் குமான தண்டம்.

லங்கை அரசியலமைப்பு
லுவலர் ஒருவராக அல்லது பொலிசுப் பணி புரியும் அரச அலுவலர் ஒருவராயிருந்தால்; லது
அரசுப்பேரவையின் சட்டத்தினால் அல்லது கீழ் விதிக்கப்படக்கூடிய, அரசினால் அல்லது பில் அல்லது பகிரங்க கூட்டுத் தாபனத்தினால் தன் சார்பில் செய்து கொள்ளப்பட்ட, அத் ந்தத்தில் அத்தகைய எதுவேனும் அக்கறை பிருந்தால் ; அல்லது ராத்தானவர் அல்லது கடனிறுக்க வகை ன வெளிப்படுத்தப்பட்டவராயிருந்து அந்நிலை விடுவிக்கப்படாதவராயிருந்தால் ; அல்லது
அரசுப் பேரவையின் உறுப்பினராகவுள்ள சிந்தனையாற்றலை "ப் பாதிக்கும் நோக்கத் பங்கப்பட்ட கைலஞ்சத்தை அல்லது அவா ஏற்றுள்ளார் எனத் தகுதிவாய்ந்த நீதிமன் விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் சட்டத்தின் கீழ் தசிய அரசுப் பேரவையின் அங்கீகாரத்தோடு ட ஆணைக்குழுவினால் அல்லது தேசிய அர ரயின் குழுவொன்றினால், நேர் முன்சென்ற நள் அவர் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்தால், =ப் பேரவையின் உறுப்பினர் ஒருவராகத் தற்கு அல்லது தேசிய அரசுப் பேரவையில் அல்லது வாக்களிப்பதற்குத் தகுதியுடைய
பன் நோக்கங்களுக்கென "பகிரங்கக் ன்பது நன்கொடை , கடன் அல்லது வேறு த்தினால் முழுவதாக அல்லது பகுதியாக
மூலதனம் கொண்டு, கம்பனிகள் கட்டளைச் மத்திலான வேறு எதுவேனும் சட்டத்தின் துவேனும் கூட்டுத்தாபனம், சபை அல்லது அருள்படும். சழிற்சங்கத்தினால் அல்லது வேறு தாபனத்தி பேரவையின் உறுப்பினர் ஒருவர்க்கு தனியே கெனக் கொடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் படியை வை அவர் ஏற்றல், இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட் பம் பந்தியின் நோக்கங்களுக்கெனக் கைலஞ் ஊறவை ஏற்றலாகக் கொள்ளப்படலாகாது. ரசுப் பேரவையின் உறுப்பினராகத் தெரிவு - டவராயும் ஆனால் அத்தகைய தேர்தல் அவ்விதம் தெரிவு செய்யப்படுவதற்குத் ளவராயிராதவராயுமிருந்து தேசிய அரசுப் ஒல் அமர்ந்திருக்கின்ற அல்லது வாக்களிக்
ள் எவரேனும்; அல்லது

Page 51
இலங்கை அரசியலமை
(ஆ) அவ்விதம் தாம் தகுதியற்ற
யத்துக்கேற்பத் தமது ஆசா என்பதனை அறிந்து கொல நியாயமான ஏதுக்கள் உன் தேசிய அரசுப்பேரவையின் வெற்றானதாகி விட்டபின்ன அமர்ந்திருக்க அல்லது வ ராகிவிட்ட பின்னர் தேசியச்
அல்லது வாக்களிக்கின்ற அ கொழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் யதிபதியினால் தொடரப்படும் வழக்கொ குள்ள கடனொன்றுபோல் அறவிடப் விதம் அமர்ந்திருந்து வாக்களிக்கும் ஐந்நூறு ரூபா வீதமானதுமான வேண்டும்.
தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பு 72. தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பி திரமானதாகவும் இரகசிய வாக்குச் சீ பெறல் வேண்டும்.
73. இவ் அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடு சுப் பேரவை
(அ) தேருநர்களைப் பதிவு செய்தல்; (ஆ) தேருநர் நிரல்களைத் தயாரித்
லும்; (இ) தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப்பின
கான நடவடிக்கை முறை ; (ஈ) தேர்தல்கள் சம்பந்தமான தவறு
தண்டனைகளையும் விதித்துக் கூ (உ) தேர்தல்களைச் செல்லாதனவாக்கற் (ஊ) தேசிய அரசுப்பேரவைக்கு உறு
வதற்குத் தேவையான அல்ல
வான அத்தகைய வேறு விடய ஆகிய தொடர்பில் சட்டத்தினால் ஏற்பா
ஆயின், எவ்வாறாயினும், இப்பிரிவில் 70 ஆம் பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிய எதனையும் சேர்த்தலாகாது.
74. அரசு அலுவலர் ஒருவர் ஏதே சகராக இருக்கும் பொழுது அவர் அபே தேதியிலிருந்து தேர்தல் முடியும் வ சென்றிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வே வலர் இக்காலத்தின்போது அவரது ! கடமைகள், பணிகள் என்பவற்றைப் பிர காது அல்லது நிறைவேற்றுதலாகாது.

ப்பு
வராகிவிட்டார் அல்லது விட எம் வெற்றானதாகிவிட்டது ன்டு அல்லது அறிவதற்கு -டயவராயிருந்து கொண்டு கண் அவரது ஆசனம் சர் அல்லது அதன் கண் பாக்களிக்கத் தகுதியற்றவ பையில் அமர்ந்திருக்கின்ற
ள் எவரேனும், சட்டத்துறைத் தலைமை ன்றின் மூலம் குடியரசுக் படக்கூடியதும், அவரவ் நாள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தண்டத்துக்கு ஆளாதல்
பினர் தேர்தல் னர்க்கான, தேர்தல், சுதந்
தேர்தல் சுதந்திர டின் மூலமாகவும் நடை
- மானதும் இரகசிய
மானதுமாதல்.
களுக்கமைய, தேசிய அர தேர்தல்கள் சம்
பந்தமாகத் தேசிய
அரசுப்பேரவைக்
குள்ள தத்துவங் தலும் மீள நோக்குத கள்.
ரரைத் தெரிவு செய்வதற்
றுகளையும் அவற்றுக்கான -றல்; கான ஏதுக்கள்; அத்துடன் ப்பினரைத் தெரிவு செய் து அதன் இடைநேர்விளை
ங்கள்;
டு செய்யலாம் : 1 கீழ் ஆக்கப்படும் சட்டம் 'னங்களுக்குக் கூடுதலான
றும் தேர்தலுக்கு அபேட் சகராக நியமனம் பெற்ற ரை அவர் விடுமுறையிற் ண்டும். அத்தகைய அலு பதவியின் தத்துவங்கள், யாகித்தலாகாது , புரிதலா
தேர்தல் காலத் தின் போது அரசு அலுவலர் பணி புரியலாகாது.

Page 52
இலங்
தேர்தல் தொடர் பாக இப்போ துள்ள சட்டங்கள் தொடர்ந்திருத் தல்.
75. 73 ஆம் பிர தேசிய அரசுப் பேரவை
ளுமன்றத்துக்கு உறுப் பட்ட தேர்தல்களை விள லது சம்பந்தமாக அரசி னர் வலுவுடையனவாம் அத்தியாயத்திலடங்கியும் களுடனும், சொல்லப். வேண்டும்.
தேர்தல் மாவட்) டங்களை வரை யறுத்தல்.
தேர்தல் மா
76. 77 முதல் 81 ஏற்பாடுகள் தேர்தல் ம பில் ஏற்புடையனவாதம்
வரை
தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக் குழு வைத் தாபித்தல்.
77. (1) அரசியல் பட்ட முதல் பொதுச் வரும் ஒவ்வொரு டெ லிருந்து ஓர் ஆண்டுக்கு ஆணைக்குழு ஒன்றைத்.
(2) இப்பிரிவின் கீழ், யறை ஆணைக்குழு ஒவ் மூன்று ஆட்களைக் கொ அரசியலில் நெருங்கிய யடைந்துள்ள ஆட்களை அத்தகைய ஆட்களுள் 3
டும்.
(3) தேர்தல் மாவட்ட பினர் எவரேனும் இ அத்தகைய உறுப்பினர் அத்தகைய உறுப்பினர் சனாதிபதி திருப்திப்பட்ட பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கி மித்தல் வேண்டும்.
தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக் குழுவின் கடமை கள்,
78. (1) 77 ஆம் மாவட்டவரையறை ஆ. ஒவ்வொரு மாகாணத் பிரிவில் ஏற்பாடு செய் தேர்தல் மாவட்டங்கள் அவற்றிற்கான பெயர்கள்
(2) இறுதியாக நட பிற்கிணங்க அக்காலத். மொத்தத் தொகை 75 வேண்டும். இத்தொ

கை அரசியலமைப்பு
வில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களுக்காகத் சட்டத்தினால் ஏற்பாடு செய்யும்வரை, பாரா பினரைத் தெரிவு செய்தல், பிணக்கேற் ங்கித் தீர்த்தல் என்பன தொடர்பாக அல் சியலமைப்புத் தொடங்குவதற்கு நேர்முன் பிருந்துவந்த அத்தகைய சட்டங்கள், இவ் ள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமையவும் ஏற்ற மாற்றங் பட்ட விடயங்களுக்கு ஏற்புடையனவாதல்
வட்டங்களை வரையறுத்தல்
வரை (இரண்டு முட்பட) உள்ள பிரிவுகளின் மாவட்டங்களை வரையறை செய்தல் தொடர்
ல் வேண்டும்.
அமப்புத் தொடங்கிய பின்னர் முற்றாக்கப் சனத்தொகைக்கணிப்பு முதலாக அடுத்து பாதுசனத் தொகைக்கணிப்பும் முற்றானதி ள், சனாதிபதி, தேர்தல் மாவட்ட வரையறை தாபித்தல் வேண்டும்.' த் தாபிக்கப்படும் தேர்தல் மாவட்ட வரை வொன்றும் சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் பண்டதாய் இருத்தல் வேண்டும். சனாதிபதி ஈடுபாடு இல்லாதவரென அவர் திருப்தி ய தெரிவு செய்தல் வேண்டும். சனாதிபதி ஒருவரைத் தவிசாளராக நியமித்தல் வேண்
- வரையறை ஆணைக்குழு ஒன்றின் உறுப் றந்தால் அல்லது விலகினால் அல்லது ாக அவரது பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு எவரேனும் ஆற்றலற்றவராகிவிட்டார் என பால், சனாதிபதி இப்பிரிவின் (2) ஆம் உட் இணங்க அவரினிடத்தில் வேறொராளை நிய
பிரிவின் கீழ்த் தாபிக்கப்பட்ட தேர்தல் ணைக்குழு ஒவ்வொன்றும் இலங்கையின் இதையும் இப்பிரிவின் (2) ஆம் உட் பயப்பட்டவாறு நிச்சயிக்கப்படும் பல்வேறு ரகப் பகுத்தல் வேண்டும் என்பதோடு ளைக் குறித்தலும் வேண்டும். ந்தேறிய பொதுசனத் தொகை கணிப் து மாகாணத்தில் வதியும் ஆட்களின் ,000 க்கு கிட்டியதாக நிச்சயிக்கப்படல் கையில் ஒவ்வொரு 75,000 தொடர்பிலும்

Page 53
இலங்கை அரசியலமைப்பு
ஒரு தேர்தல் மாவட்டமாக தேர்தல் மாவ குழு அம்மாகாணத்திற்குத் தேர்தல் ம. வேண்டும் ; அத்துடன் (அம்மாகாணத்தில் தொகையின் அடிப்படையில் 1,000 க்கு கணிக்கப்படும் ஒவ்வொரு 1,000 சதுர 6 மேலதிகத் தேர்தல் மாவட்ட விகிதத்தில் திகத் தொகையான தேர்தல் மாவட்டங்க வேண்டும் :-
மேற்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் தென் மாகாணம் வடக்கு மாகாணம் கீழ் மாகாணம்
வடமேல் மாகாணம் வடமத்திய மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
சப்ரகமுவா மாகாணம் (3) இப்பிரிவின் (4) ஆம், (5) ஆம் உ களுக்கு அமைய மாகாணம் ஒன்றின் ே வொன்றும் இயலக்கூடிய அண்ணளவ இலங்கைப் பிரசைகளைக் கொண்டிருத்தல் - ஆயினும், மாகாணம் ஒன்றைத் தேர் பகுப்பதில் தேர்தல் மாவட்டவரையறை ஆலை அம் மாகாணத்தில் உள்ள போக்குவரத்து புவியியல் அமைப்பினையும் அங்கு வாழுநரின வேற்றுமைகளையும் கவனத்துட்கொள்ளுதல்
(4) இன, சமய அடிப்படையில் அன அக்கறை ஒற்றுமையினால் ஐக்கியப்பட்டுள் தேசத்தில் வாழுநரில் பெரும்பான்மையிலி ஒன்றில் அல்லது அதற்கு மேலானவற்றி இலங்கைப் பிரசைகள், மாகாணத்தின் ஏ,ே பிடத்தக்க அளவில் நெருக்கமாக வாழ்கில் மாவட்டவரையறை ஆணைக்குழுவுக்குத் தே கறை பிரதிநிதித்துவம் பெறுதலை இயலுவ மாகக் கூடிய அவ்விதமாக அம்மாகாணத் டங்களாக அவ்வாணைக்குழு பகுக்கலாம். பொழுது மாகாணத்தின் பல்வேறு தேர் வாழும் இலங்கைப் பிரசைகளின் தொகைப் மிகச் சிறியதாகக் குறைக்கவேண்டியதன் ஆணைக்குழு போதிய கவனம் செலுத்தல்
(5) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவில் அ வில் உள்ளது எது எவ்விதம் இருப்பினு லுள்ள இலங்கைப் பிரசைகளின் இன அ
கையானது அம்மாகாணத்திலுள்ள 8 5- கே 13052 (5/72)

43
ட்ட வரையறை ஆணைக் (வட்டங்களை ஒதுக்குதல் பள்ள சதுரமைல்களின் மிகக் கிட்டிய அளவில் மைல் பரப்புக்கும் ஒரு ) பின்வருமாறு மேல் ளையும் சேர்த்தளித்தல்
ட்பிரிவுகளின் ஏற்பாடு தர்தல் மாவட்டம் ஒவ் ரகச் சமதொகையான வேண்டும் : தல் மாவட்டங்களாகப் னக்குழு ஒவ்வொன்றும் - வசதிகளையும், அதன் ன் அக்கறை, ஒற்றுமை, ல் வேண்டும்.
லது வேறுவகையில் எள, ஆனால் அப்பிர ருந்து இவ்வம்சங்களுள் றில் வேறுபடுபவரான தனும் இடத்தில் குறிப் Tறனர் எனத் தேர்தல் ாற்றுமிடத்து, அவ்வக் தாக்குவதற்கு அவசிய தைத் தேர்தல் மாவட் - அவ்விதம் பகுக்கும் தல் மாவட்டங்களிலும் பிலான வேறுபாட்டினை
அவசியத்தைப் பற்றி 5) வேண்டும்.
ல்லது (4) ஆம் உட்பிரி ம், ஒரு மாகாணத்தி டிப்படையிலான சேர்க் இலங்கைப் பிரசைகளில்

Page 54
44
பெரும்பான்மையில் ஒன்று பட்டுள்ளன பிரசைகளின் குறி பிரதிநிதித்துவம் விரும்பப்படத்தக்க ஆணைக்குழு இரன் தெரிந்தனுப்பும் மாவட்டங்களை ஏ,ே துவமுடையதாய் !
ஆயினும், அத் ஆம் உட்பிரிவின் மாகாணத்துக்கான அம்மாகாணத்திற் மொத்தத் தொ மாவட்டங்களின் ெ கப்படுதல் வேண்டும்
தேர்தல் மாவட்ட வரையறை ஆணைக்குழுவின் முடிபுகள்.
79. ஏதேனும் உறுப்பினர்க்கிடை பத்தில் அதன் உ யமே ஆணைக்குழு ஆணைக்குழுவின் ! பிராயம் உடையவ ஆணைக்குழுவின்
தேர்தல் மாவட்டங் களை அறிவித்தல்.
80. தேர்தல் னதும் தவிசாளர் அறிவித்தல் வேல் செய்யப்பட்டவாறு எல்லைகளையும் அத தனுப்பப்படவேண் னத்தின் மூலம் ெ வலுவுள்ளதாய். மாவட்டங்கள் இ உறுப்பினரின் தெ இருக்கும் ஏதேனா யின் தேர்தல் மா
தேர்தல் ம் வட் டங்களை மீளப் - பகுத்தல்.
81. 78 ஆம் இலங்கையின் மா பகுத்தல் எதுவும் உறுப்பினர் மொ மும், அவ்வித மீ பேரவை உறுப்பி வருதல் வேண்டும்

இலங்கை அரசியலமைப்பு
னரிலிருந்து வேறுபடும் இன அக்கறையால் , பர்களான அம்மாகாணத்திலுள்ள இலங்கைப் ப்பிடத்தக்க ஏதேனும் மக்கள் தொகையினர் பெறல் அவர்களுக்கு இயல்வதாகச் செய்தலை தாகச் செய்யும் அத்தகையதாகவிருப்பின், வடு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினரைத் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேர்தல் தனும் மாகாணத்தில் தோற்றுவித்தற்குத் தத் இருத்தல் வேண்டும் :
தகைய ஏதேனும் விடயத்தில் இப்பிரிவின் (2) ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க நிச்சயிக்கப்பட்டவாறு அம் 7 தேர்தல் மாவட்டங்களின் தொகையானது குத் தெரிந்தனுப்பப்படவேண்டிய உறுப்பினரின் Tகை அவ்விதம் நிச்சயிக்கப்பட்ட தேர்தல் மொத்தத் தொகைக்கு மேற்படாதவாறு குறைக் Bம்.
- தேர்தல் மாவட்டவரையறை ஆணைக்குழுவின் யே அபிப்பிராய வேறுபாடு உண்டாகும் சந்தர்ப் உறுப்பினரில் பெருபான்மையினரின் அபிப்பிரா. ஓவின் முடிபாகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு அபிப் பராய் இருப்பின், தவிசாளரின் அபிப்பிராயமே
முடிபாதல் வேண்டும்.
உனடும் தேர்த ட்டம்
மாவட்டவரையறை ஆணைக்குழு ஒவ்வொன்றி ஏ ஆணைக்குழுவின் முடிவுகளைச் சனாதிபதிக்கு ண்டும். சனாதிபதி ஆணைக்குழுவினால் முடிவு ள்ள தேர்தல் மாவட்டங்களின் பெயர்களையும் த்தகைய மாவட்டம் ஒவ்வொன்றினாலும் தெரிந் எடிய உறுப்பினர்கள் தொகையையும் பிரகட - வெளியிடுதல் வேண்டும். அத்துடன் அக்காலத்து
இருக்கும் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள - வ்வரசியலமைப்பினதும் தேசிய அரசுப்பேரவை தரிவு தொடர்பாக அக்காலத்து வலுவுள்ளதாய் வம் சட்டத்தினதும் நோக்கங்களுக்காக இலங்கை எவட்டங்கள் ஆதல் வேண்டும்.
பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் கீழ்ச் செய்யப்பட்டதான சகாணங்களைத் தேர்தல் மாவட்டங்களாக மீளப் ம், அதன் பயனாகத் தேசிய அரசுப்பேரவை த்தத் தொகையில் ஏற்படும் ஏதேனும் மாற்ற "ளப்பகுத்தலின் பின்னர் நிகழும் தேசிய அரசுப் னர்க்கான பொதுத்தேர்தலில் நடைமுறைக்கு ம், அதற்கு முற்படவல்ல :

Page 55
இலங்கை அரசியலமைப்பு
ஆயினும், எவ்வாறேனும், 80 ஆம் பிரகடனம் வெளியிடப்படுவதன் முன்னர்த கலைக்கப்பட்டால், அத்தகைய கலைப்பின் தேர்தல் அத்தகைய கலைப்பின் நேரத் மாவட்டங்களின் அடிப்படையில் நடாத்தப்
தேர்தல்கள் ஆணையா
82. (1) தேர்தல்கள் ஆணையாளர் வேண்டும். அவர் சனாதிபதியினால் நியம் அத்துடன் அவர் நன்னடத்தையுடையவரா போது பதவி வகித்தலும் வேண்டும்.
(2) தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் சம்ப பேரவையினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேன் நிதியில் பொறுப்பிக்கப்படுதலும் வேண்டும் காலத்தின்போது குறைக்கப்படுதலாகாது.
(3) தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் பதவி (அ) அவர் இறக்குமிடத்து ; அல்லது (ஆ) சனாதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட எ
பதவியிலிருந்து விலகுமிடத்து ; (இ) அவர் அறுபது வயதினை அன (ஈ) உடனலமின்மை அல்லது உடற்பலன் - பலவீனம் காரணமாக சனாதிபதி
யிலிருந்து அகற்றப்படுமிடத்து ; (உ) தேசிய அரசுப் பேரவையின் விண்.
சனாதிபதியினால் அவர் அகற்றம் வெற்றானதாதல் வேண்டும். - (4) தேர்தல்கள் ஆணையாளர் அவரது புரிய இயலாதவராக இருக்குமிடத்து, தேர்த் இடத்தில் செயலாற்றுவதற்கென ஆள் ஒரு மிக்கலாம்.
(5) விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் - வயதினையடைந்துள்ள தேர்தல்கள் ஆ? பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கு மேற்படாத தொடர்ந்து பதவி வகிக்க அனுமதிக்கல்
83. தேசிய அரசுப் பேரவைக்கான தே அக்காலத்து வலுவுள்ளனவான சட்டங்களி லான வேறு ஏதேனும் சட்டத்தினால் தே மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள அல்லது அவர்க்குரி லது வழங்கப்பட்டுள்ள அத்தகைய எல்லாத் கள் அல்லது பணிகள் என்பவற்றை தே பிரயோகித்தல் வேண்டும், புரிதல் நிறைவேற்றுதல் வேண்டும்.

45
பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட த் தேசிய அரசுப்பேரவை - விளைவான பொதுத் த்தில் உள்ள தேர்தல் ப்படுதல் வேண்டும்.
ளர்
- ஒருவர் - இருத்தல் தேர்தல்கள் விக்கப்படுதல் வேண்டும். ஆணையாளர். -ய் இருக்கும் காலத்தின்
பளம் தேசிய அரசுப் ஈடுமென்பதோடு திரட்டு 2. அது அவரின் பதவிக்
எழுத்து மூலம் அவர் - அல்லது
டயுமிடத்து ; அல்லது வீனம் அல்லது உளப் தியினால் அவர் பதவி -அல்லது
ணப்பம் ஒன்றின் மீது படுமிடத்து,
பதவியின் பணிகளைப் தல்கள் ஆணையாளரின் வரைச் சனாதிபதி நிய
சனாதிபதி, அறுபது
ணயாளர் ஒருவரைப் - ஒரு காலத்துக்குத்
எம்.
கர்தல்கள் தொடர்பில் தேர்தல்கள்
னால் அல்லது எழுத்தி.
ஆணையாளரின் சதல்கள் ஆணையாளர்
தத்துவங்கள், க.
மைகள், பலரிகள் தாக்கப்பட்டுள்ள, அல்
என்பன. - தந்துவங்கள், கடமை ர்தல்கள் ஆணையாளர் வேண்டும், அல்லது

Page 56
பகிரங்க நிதிகள் மீது தேசிய அர சுப் பேரவையின் கட்டுப்பாடு.
84. பகிரங்க நி, கட்டுப்பாடு உடைய பேரவையினால் நி தினால் அல்லது 4 சபையினாலேனும் ) எந்த வரியாவது, விதிக்கப்படலாகாது.
திரட்டு நிதி.
11 ' ! //
85. (1) குறித்த படாத - குடியரசின் வேண்டும் ; எல்லா வைகள் என்பவற் கெனக் குறித்தெ மானங்களும் வரவு
(2) பகிரங்கக் கட பனவுகள், திரட்டு
முகாமை செய்தல் வற்றின் விளைவாக என்பனவும், தேசி அத்தகைய வேறு பாக்கப்படுதல் வே
36. (1) இப்பிரி வெளிப்படையாக என்னும் விடயத்து படச் செய்யப்பட்ட 6 எப்பணத்தொகை படுதலாகாது.
(2) எந்த நிதி வுள்ளதோல் பல சட்டப்படி பொறுப் குறிப்பிடப்பட்ட பகிர யின் பிரேரணைத் தினால் அப்பண
அத்தகைய எழுத
திரட்டு நிதியிலி ருந்து பணத் தொகைகளை மீளப் - பெறுதல்.
(3) அந்நிதியான் நிறைவேற்றப்படு யினைக் கலைக்கின்ற பாடு செய்திருந்தால் கழைக்கப்பட்ட ;ே ஒரு காலம் முடிவ

இலங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 12
நிதிக் கட்டுப்பாடு
திகள் மீது தேசிய அரசுப் பேரவை பூரண தாகலிருத்தல் வேண்டும். தேசிய அரசுப் றைவேற்றப்படும் சட்டமொன்றின் அதிகாரத் அதன் கீழல்லாமல் ஏதேனும் உள்ளூராட்சிச் வேறேதேனும் பகிரங்க அதிகாரியினாலேனும் விகித வரியாவது, வேறேதேனும் அறவீடாவது
5 நோக்கங்களுக்கெனச் சட்டத்தினால் ஒதுக்கப் ' நிதிகள் ஒரு திரட்டு நிதியாக ஆதல் | வரிகள், விதிப்பனவுகள், விகிதவரிகள், தீர் றின் வரவுகளும் குறித்த நோக்கங்களுக் எதுக்கப்படாத குடியரசின் மற்றெல்லா வரு களும் இதனுள் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும். ன் மீதான வட்டி, கடன்தீர் நிதிக் கொடுப் நிதிக்கான பணங்களைச் சேகரித்தல், அதனை b, அதற்கெனப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்ப ன செலவுகள், கட்டணங்கள், செலவினங்கள் ய அரசுப் பேரவை தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான - செலவுகளும், திரட்டு நிதியின் மீது பொறுப்
ண்டும்.
வின் (3) ஆம் உட்பிரிவில் வேறு வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதனைத் தவிர, நிதி துக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள அமைச்சரின் கைப் எழுத்தாணையொன்றன் அதிகாரத்தின் கீழன்றி. "யனும் திரட்டு நிதியிலிருந்து மீளப் பெறப்
யாண்டின்போது பணம் , மீளப் பெறப்பட னம் வேறு - விதமாகத் திரட்டு நிதியில் பாக்கப்படவுள்ளதோ அந்த நிதியாண்டிற்கான ரங்க சேவைகளுக்காகத் தேசிய அரசுப் பேரவை தீர்மானத்தினால் அல்லது ஏதேனும் சட்டத் 5 தொகை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலொழிய, தோணை எதுவும் வழங்கப்படுதலாகாது.
னடுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் சட்டமாக முன்னர் சனாதிபதி தேசிய அரசுப் பேரவை விடத்து, தேசிய அரசுப் பேரவை ஏற்கனவே ஏற் லொழிய, புதிய தேசிய அரசுப் பேரவை கூடுவதற் ததியிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் கொண்ட டையும் வரை, பகிரங்க சேவைகளுக்கு அவசிய

Page 57
இலங்கை அரசியலமைப்பு
மானவை என சனாதிபதி கருதக்கூடி தொகைகளைத் திரட்டு நிதியிலிருந்து வழ வதற்கும் சனாதிபதி அதிகாரமளிக்கலா
(4) சனாதிபதி தேசிய அரசுப் பேரவை தேர்தலுக்கான தேதியை அல்லது தே விடத்து, அதற்கெனத் தேசிய அரசுப் ஏற்பாடு செய்திருந்தாலொழிய, அத்தகை மானதெனத் தேர்தல்கள் ஆணையாளரு பின்னர் சனாதிபதி கருதக்கூடிய அத்த களைத் திரட்டு நிதியிலிருந்து வழங்குவதா? சனாதிபதி அதிகாரமளிக்கலாம்.
87. (1) 85 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுக னும், தேசிய அரசுப்பேரவை அவசரமாக களுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் நோக்கத்திற்க நிதியொன்றைச் சட்டத்தினால் தோற்றுவிக்
(2) நிதி என்னும் விடயத்துக்குப் பெ.
சர் -
(அ) ஏதேனும் அத்தகைய செலவு
எனவும் ; அத்துடன் (ஆ) அத்தகைய செலவுக்கு ஏற்பாடு
எனவும், திருப்திப்பட்டால், அவர், முதலமைச்சரின் பாராச் செலவு நிதியிலிருந்து முற்பண | செய்யப்படுவதற்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.
(3) அத்தகைய முற்பணம் ஒவ்வொன் னர் எவ்வளவு விரைவாக இயலுமோ அவ்வாறு முற்பணமாக வழங்கப்பட்ட இடும் நோக்கத்துக்காகக் குறைநிரப்பு ! அரசுப்பேரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேல
88. திரட்டு நிதியை அல்லது குடியா கையாளுவதற்கு அல்லது அவற்றின் மீது துவதற்கு அல்லது ஏதேனும் வரியை அப்போதைக்கு வலுவிலிருக்கும் எதே தற்கு, கூட்டுவதற்கு அல்லது குறைப்பத்தி சட்டமூலம் அல்லது பிரேரணை எதுவும்
லாமல் அல்லது அத்தகைய சட்டமூலம் அமைச்சரவையினால் அல்லது அமைச்சர அத்தகைய முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டி அரசுப்பேரவையில் கொண்டுவரப்படலாகாது
89. (1) கணக்காய்வாளர் தலைமையதி வேண்டும். அவர் சனாதிபதியினால் நி மென்பதோடு நன்னடத்தையுடையவராயிரு அவர் பதவி வகித்தலும் வேண்டும்.

47
டய அத்தகைய பணத் ஓங்குவதற்கும் செலவிடு
யைக் கலைத்து, பொதுத் ததிகளை நிர்ணயிக்கின்ற - பேரவை ஏற்கனவே யே தேர்தலுக்கு அவசிய நடனான ஆலோசனையின் தகைய பணத் தொகை ற்கும் செலவிடுவதற்கும்
எதிர்பாராச் செலவு நிதி .
நள் எது எப்படியிருப்பி
ன, எதிர்பாராச் செலவு பாக எதிர்பாராச் செல்வு கேலாம்.
பாறுப்பாகவுள்ள அமைச்
தேவையாகி உள்ளது
"டதுவும் > இருக்கவில்லை
ர் சம்மதத்துடன் எதிர் மூலம் அதற்கு ஏற்பாடு
றும் வழங்கப்பட்ட பின் அவ்வளவு விரைவாக, தொகையைத் திரும்ப மதிப்பீடொன்று தேசிய பண்டும். ரசின் வேறு நிதிகளைக்
பகிரங்க வருமா 5 பொறுப்புகளைச் சுமத்
னங்களைப் பாதிக் விதிப்பதற்கு அல்லது
கும் சட்டமூலங் னும் வரியை நீக்குவ
கள்பற்றிய சிறப் தற்கு அதிகாரமளிக்கும்
பேற்பாடுகள். அமைச்சர் ஒருவராலல் ம் அல்லது பிரேரணை வை அதிகாரமளிக்கும் ருந்தாலொழிய, தேசிய து. பதி ஒருவர் இருத்தல்
கணக்காய்வாளர் யமிக்கப்படுதல் வேண்டு
தலைமையதிபதி. 5க்கும் காலத்தின்போது

Page 58
48
(2) கணக்காய்வால் அரசுப் பேரவையினால் திரட்டு நிதியில் பொ பதவிக்காலத்தின்பே
(3) கணக்காய்வால் (அ) அவர் இறக்கு (ஆ) சனாதிபதிக்கு
வியிலிருந்து (இ) அவர் அறுபது (ஈ) உடனலமின்ை
அல்லது
அவர் பதவி (உ) தேசிய அரசு
சனாதிபதியி வெற்றானதாதல் கே
(4) கணக்காய்வாம் களைப் புரிய இயல் தலைமையதிபதியின் வரைச் சனாதிபதி நிய
கணக்காய்வாளர்
தலைமையதிபதி யின் கடமைகளும் பணிகளும்.
90. (1) எல்லா களையும் உள்ளூரதிக எழுத்திலான எது? தாக்கப்பட்ட எதுவே முயற்சி என்பவற்றி யதிபதி கணக்காய்த் சட்டத்தினால் விதிக். யும் கணக்காய்வாள
(2) கணக்காய்வார் காரம் அளிக்கப்பட்ட உட்பிரிவின் கீழான
(அ) எல்லாப் புத்
ஏனைய ஆ (ஆ) பண்டசாலைகள்
குவதற்கும் (இ) கணக்காய்வி
அத்தகைய
கும், உரித்துடையவராதல் - (3) இவ் அரசிய தொடர்பில் ஆண் தெனக் கருதும் | தேசிய அரசுப்பேரல்

ဒါ)၊ တs 7 တLDut
Tim ဗလLo Lယ6 GtbLuto =) fiLDT၏55ULG GROLLGBTD
muTsSLLD= TGA. B IT IT 5စာကဆံubဗီလေITBIT/. Tr ဗတေLou L၂ ယ6 L ဗိ၏ SALB ; လဲလဲ၊
(pBufယLLLLL GTE ဗ်5PU၀လb afi L 5 ၏လ(5LLဗ5 ; အလဲလဲ 5 Ju OT ထLAL 5 ; ) LD ET TOTLOITB, စံဇ၀၊ ၈ Lက Lပ်ပေTub TUUလSorb BITITLOITB D Gu LTသံ
လbbal | ဤဏLLDLOLဗ်5 ; လဲလ5 JDJပါလဲ။ TOL L8) f
လဲ ဖb ကULDubLဗ်5/, ၁TGLb.
STr လေတေLDu L J T 56 Lof IT U UTE Gဗီ(ALဗဲ, TSITUIT
@Lဗဲ ၆)=LDTက် @ ဤOBOT ၏ CE =ubဗ်50mb.
ITBITTb 5 )OT 56GTIbib၏OT SILb BT5 5/TIT ELET, LLBIJibbs BITLT/5/ET, Bub FCL T ® ၅ DSIT55 55'(5f ဗုံ
၂ub 5.Tဝါစံ လ်ပ် ၂၉၊ ၂TL ၁f BOT႕(sTub 60075SIT႕ IT ဧလဲ ၈၊ စစT©b. Geuu IT ELBUT60 or =EULGb ၅,ဗဲငံလSL BLတေယTub L၏ sit ဗLoul SL ၆ ) သိလT6th.
၁IT ဗလေတou ၆၂ ၆ လေလေ5 J U TT , ၅ (30)က.8ITD T, စ္ဆLiflor (1) !
BLLDU Lifu ၆၀, ဘဲခ်5/bm, u s, 7J T 5 ၆TLGBT,
IT/5/BTS OUpl bb ;
T, ZOTu 1,50775/bT GIdL၂က်တက ၀၅၊
၁။ GBT5/5/05ခံဗုံး 35စာပေuTabbqu ၂ ဗbub ၏m 55/5/sub m 5က်
၁ ၆၂TOb. အပ်စတom ) ADB of5&T BB5ITb ဗ်ဗL Jin LuLDTOT OuTBLD 500T55.TuJITT 5ဝတou၂ ၂ ) ၁ ဗ်တံ ဖဤဆံတေယ = ဗလ 8/IGLb. ။

Page 59
இலங்கை அரசியலமைப்
அத்தியாயம் 13
நிர்வாக ஆட்சி - சனாதிபதியும் அமைச்சர ை
91. அரசியலமைப்பின் கீழும், அவ் கள் பாதுகாப்புத் தொடர்பான சட்டமும் தின் கீழும் சனாதிபதிப் பதவிக்குள்ள த யும் முறைப்படி நிறைவேற்றுவதற்கும் யானவர் தேசிய அரசுப்பேரவைக்குப் வேண்டும்.)
92. (1) குடியரசின் ஆட்சியை நெறி படுத்துவதற்கும் பொறுப்புடைய அ ை றிருத்தல் வேண்டும் ; அது தேசிய அ கப் பொறுப்புடையதாதல் வேண்டியதும் எல்லாவிடயங்கள் தொடர்பிலும் தே விடையளிக்க வேண்டியதுமாகும்.
(2) அமைச்சர்களுள், அமைச்சரவைக் வேண்டியவரான ஒருவர், முதலமைச்சர் - அரசுப்பேரவையின் நம்பிக்கையை மிகக் கூடியவராக விருக்கலாம் எனச் சனாதிப தோன்றும் தேசிய அரசுப்பேரவை உறுப் லமைச்சராக நியமித்தல் வேண்டும்.
93. முதலமைச்சர் இறக்குமிடத்து, பதவியை விட்டு நீங்குமிடத்துச் சனாதி வரை நியமித்தல் வேண்டும். அவரும் செய்து கொள்வதன் மீது முதலமைச்சரா தல் வேண்டும் :-
-14: அக-புர் உமா:E -வட கட்சி
எ:
இலங்கைக் குடியரசுக்கு நம்பிக்கையு யான விசுவாசம் கொண்டவராகவும் இலங்கைக் குடியரசின் அரசியலமைப் னெனவும், முதலமைச்சர் பதவியின் யும் அரசியலமைப்புக்கும் சட்டத்துக்கு குரிய வகையில் புரிவேன் எனவும் படுத்தி உறுதிப்படுத்துகிறேன் சத்தியம்
94. (1) அமைச்சர்களதும் அமைச் யும் அத்துடன் அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்க களையும் பணிகளையும் முதலமைச்சர் தீர்ப்பு
(2) அவ்விதம் தீர்மானிக்கப்பட்ட அமை விருக்கவேண்டிய அமைச்சர்களை தேசிய பினரிடையேயிருந்து, சனாதிபதி நியமித்,

பு
வயும்
வக்காலத்தில், பொதுமக் -
நிர்வாகத் துறை . படவுள்ள வேறு சட்டத்
பற்றிச் சனாதிபதிக் தத்துவங்களையும் பணிகளை
குள்ள பொறுப்பு. புரிவதற்கும் சனாதிபதி - பொறுப்புடையவராதல்
அமைச்சரவை.
ப்படுத்துவதற்கும் கட்டுப் மச்சர்கள் அவையொன் ரசுப்பேரவைக்குக் கூட்டா ன் அது பொறுப்புடைய 5சிய அரசுப்பேரவைக்கு
க்குத் தலைவராகவிருக்க ஆதல் வேண்டும். தேசிய க்கூடிய அளவில் பெறக் தியின் அபிப்பிராயத்தில் ப்பினரை சனாதிபதி முத
அல்லது - அவர் தமது பதி முதலமைச்சர் ஒரு பின்வரும் சத்தியத்தை கப் பதவி மேற்கொள்ளு
முதலமைச்சர் ஒருவரை நியமிக் கவேண்டிய சந் தர்ப்பங்கள்.
. .ஆகிய யான், ள்ளவராகவும் உண்மை 1 இருப்பேன் எனவும், பைப் போற்றி ஒழுகுவே கடமைகளையும் பணிகளை ம் இணங்க நம்பிக்கைக் பயபக்தியுடன் வெளிப் - செய்கிறேன்.''.
சுகளதும் தொகையினை 5ப்பட வேண்டிய விடயங் மானித்தல் வேண்டும். .
ச்சுகளுக்குப் பொறுப்பாக - அரசுப்பேரவை உறுப் தல் வேண்டும்.
அமைச்சர்களும் அவர்களின் விட யங்கள், பணிகள் என்பனவும்.

Page 60
50
(3) எக்காலத்தில் ஒதுக்குவதில் முதல் அமைச்சரவையின் . விதப்புரை செய்ய பேரவைக்கு விடைசு தாயிருத்தலுட்பட) பாதித்தலாகாது.
பிரதி அமைச்சர் கள்.
95. (1) அமைச்சும் களையும், திணைக்கள உதவிபுரிவதற்கும், களுக்கிருக்கும் தத் ஆம் உட்பிரிவின் கீ அத்தகைய தத்துவ புரிவதற்கும் தேசி சனாதிபதி பிரதிய ை
(2) அமைச்சரெ. மூலம், எழுத்திலா வழங்கப்பட்டுள்ள - வத்தை அல்லது க ளிக்கலாம் ; அத்து அமைச்சருக்கு வழ சட்டத்தில் முரணாக கீழ் அவருக்குக் கை கடமையைப் பிரயே சட்டமுறையானதா,
96. அமைச்சர்
அமைச்சர்களதும் பிரதியமைச்சர்கள் ! தும் பதவிக்காலம்..
(அ) சனாதிபதியி
அகற்றப்பு (ஆ) சனாதிபதிக்
தொன்ற
னால் ஒழி (இ) 97 ஆம் பி.
தேசிய த
ழிய, அரசியலமைப்பின் பணியாற்றும் கால் வேண்டும்.
தேசிய அரசுப் பேரவை கலைக் கப்பட்டிருக்கும் - காலத்தில் அமைச் சரவை.
97. தேசிய அ பணியாற்றி வந்த . படுவதற்கும் பொது காலத்தின் பொழுது

இலங்கை அரசியலமைப்பு
மாயினும் விடயங்கள், பணிகள் என்பவற்றை அமைச்சர் மாற்றங்களைச் செய்யலாம் என்பதுடன் கூட்டமைப்பிலான மாற்றங்களைச் சனாதிபதிக்கு பாம். அவ்வித மாற்றங்கள் தேசிய அரசுப் உற அமைச்சரவை தொடர்ந்து பொறுப்புடைய அமைச்சரவை தொடர்ந்திருந்து வருதலைப்
சர்கள் தமது தேசிய அரசுப்பேரவைக் கடமை ளக் கடமைகளையும் புரிவதில் - அவர்களுக்கு
எழுத்திலுள்ள சட்டத்தின் கீழ் அமைச்சர் துவங்களிலும் கடமைகளிலும் இப்பிரிவின் (2) ழ் பிரதி அமைச்சர்களுக்குக் கையளிக்கப்படும் பங்களையும் கடமைகளையும் பிரயோகிப்பதற்கும் ய அரசுப்பேரவை உறுப்பினரிடையேயிருந்து மச்சர்களை நியமிக்கலாம்.
இருவர், கசற்றில் வெளியிடப்படும் அறிவிப்பு ன ஏதேனும் சட்டத்தினால் அமைச்சருக்கு அல்லது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஏதேனும் தத்து கடமையை அவரின் பிரதியமைச்சருக்குக் கைய உன் அத்தத்துவத்தை அல்லது கடமையை அவ் ங்கும் அல்லது சுமத்தும் அந்த எழுத்திலான - எதுவேனும் இருப்பினும், இந்த உட்பிரிவின் கயளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தத்துவத்தை அல்லது பாகித்தல் அல்லது புரிதல் பிரதியமைச்சருக்கு தல் வேண்டும்.
அல்லது பிரதியமைச்சர் ஒருவர்
ன் கைப்படவுள்ள எழுத்தொன்றின் மூலம் " பட்டாலொழிய ; அல்லது
த முகவரியிடப்படும் அவர் கைப்படவுள்ள எழுத் ன்மூலம் அவர் தமது பதவியிலிருந்து விலகி யே ; அல்லது
ரிவிற்றரப்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகளில் தவிர அவர் அரசுப்பேரவையினுறுப்பினராதல் ஒழிந்தாலொ
ஏற்பாடுகளின் கீழ் அமைச்சரவை தொடர்ந்து மம் முற்றிலும் தொடர்ந்து பதவி வகித்தல்
ரசுப்பேரவை கலைக்கப்படுவதன் நேர்முன்னர் அமைச்சரவை, தேசிய அரசுப்பேரவை கலைக்கப் துத்தேர்தல் முடிவுறுவதற்கும் இடையேயுள்ள
து தொடர்ந்து பணியாற்றிவருதல் வேண்டும்.

Page 61
இலங்கை அரசியலமைப்பு
98. (1) முதலமைச்சர் இறக்குமிடத்து விலகுமிடத்து, அல்லது முதலமைச்சர் வி ளப்படுமிடத்து அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்ட வேண்டும் என்பதுடன் ஏனைய அமைச்சர்
தொழிதலும் வேண்டும்.
(2) முதலமைச்சர் இறத்தல் அல்லது விலகுதல் 97 ஆம் பிரிவிற்குறிப்பிடப்பட்ட தால், இப்பிரிவின் (1)' ஆம் உட்பிரிவின் அத்துடன் அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில், - யுள்ள அமைச்சர்களை உறுப்பினராகக்கொ யாற்றிவருதல் வேண்டும். அத்தகைய அவு சனாதிபதி முதலமைச்சராக நியமித்தல் (
(3) 97 ஆம் பிரிவிற் குறிப்பிட்ட கால இறக்குமிடத்து அல்லது பதவியிலிருந்து அமைச்சர் இல்லாவிட்டால், சனாதிபதி, பணியாற்றும் அமைச்சரவைக்குள்ள தத்து பொதுத்தேர்தல் முடிவுறும்வரை பிர நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும். 99. முதலமைச்சரானவர்(1) பொதுத் தேர்தல் ஒன்று முடிவம் (2) வரவு செலவுத்திட்டச் சட்ட மூலத்
பேரவை ஏற்கமறுத்தால் - அ மீது நம்பிக்கையில்லாத தீர்மா அரசுப்பேரவை நிறைவேற்றினால் பேரவையின் முதலமர்வல்லாத யின் வேறு அமர்வின்போது பற்றிய கூற்றினைத் தேசிய அர. தால், அத்தகைய எச்சந்தர்ப்ப அத்தகைய வரவுசெலவுத்திட்டச் கப்பட்டதிலிருந்து அல்லது அரச கூற்று ஏற்க மறுக்கப்பட்டதிலிரு தின் மீது நம்பிக்கையில்லாத் ? பட்டதிலிருந்து நாற்பத்தெட்டு தேசிய அரசுப் பேரவையைக் க? ஆலோசனையளிக்காவிட்டால், அ
மணித்தியாலங்கள் கழியுமிடத்து அவரது பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டார். வேண்டும்.
100. (1) தேசிய அரசுப்பேரவை அத போது அரசாங்கத்தின் கொள்கை பற்றி திருக்குமிடத்து, முதலமைச்சர் அவ்வித மணித்தியாலங்களுள், தேசிய அரசுப் போ சனாதிபதிக்கு அறிவுரையளித்தால் சனாதி அறிவுரையிருப்பினும் கூட தேசிய அரசு காதுவிட முடிவு செய்யலாம்; அவ்வி செய்தால் முதலமைச்சர் தமது பதவியிலி கருதப்படுதல் வேண்டும்.

51
அமைச்சரவை யைக் கலைத்தல்.
அல்லது பதவியிலிருந்து பலகிவிட்டவராகக் கொள் தாகக் கொள்ளப்படுதல் "கள் தமது பதவிவகியா
அவர் பதவியிலிருந்து - காலத்தினுள் நிகழ்ந் ஏற்பாடுகள் செயற்படா ; அமைச்சர் அவை எஞ்சி Tண்டு தொடர்ந்து பணி மைச்சர்களுள் ஒருவரைச் வேண்டும்.
த்தினுள் முதலமைச்சர் ] விலகுமிடத்து வேறு
97 ஆம் பிரிவின் கீழ் பவங்களையும் பணிகளையும் யோகித்தல் வேண்டும்,
முதலமைச்சர் எப்
பொழுது விலகி கடந்தவுடன் ; அல்லது
விட்டதாகக் தைத் தேசிய அரசுப்
கொளப்படுதல் அல்லது அரசாங்கத்தின் வேண்டும். எனம் ஒன்றைத் தேசிய E) அல்லது தேசிய அரசுப் தேசிய அரசுப் பேரவை - அரசாங்கக் கொள்கை சுப்பேரவை ஏற்க மறுத் த்திலும் முதலமைச்சர், - சட்ட மூலம் ஏற்க மறுக் ரங்கக் கொள்கை பற்றிய ந்து அல்லது அரசாங்கத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப் - மணித்தியாலங்களுள், லக்கும்படி சனாதிபதிக்கு த்தகைய நாற்பத்தெட்டு
எனக் கொள்ளப்படுதல்
ன் முதலாவது அமர்வின் முதலமைச்சர் ய கூற்றினை நிராகரித்
பதவியிலிருந்து
விலகிவிட்டவராகக் - நிராகரிப்பிலிருந்து 48
கொள்ளப்படக் ரவையைக் கலைக்குமாறு
கூடிய வேறு சந் "பதியானவர் அத்தகைய தர்ப்பங்கள். =ப் பேரவையைக் கலைக் தம் சனாதிபதி முடிவு ருந்து விலகிவிட்டவராகக்

Page 62
52
(2) தேசிய அரசு போது அரசாங்கத்தில் மிடத்து, முதலமைச். தியாலங்களுள் தேசி. பதிக்கு அறிவுரையால் கள் கழிந்ததிலிருந் விலகிவிட்டவராகக் க
பதில் அமைச்சரும் பதில் பிரதியமைச் சரும்.
101. அமைச்சர் - யின் பணிகளைப் புரிய அமைச்சரின் அல்லது வதற்கெனத் தேசிய
• பதி நியமிக்கலாம்.
| 11, !!
அமைச்சரவை யின், செயலாளர்.
102. அமைச்சர ை வேண்டும். அவர் டும். செயலாளர், மு. சரவை அலுவலகத்து யதுடன், முதலமைச் ஒதுக்கப்படக்கூடிய * நிறைவேற்றுதலும் |
1 நிம்
அமைச்சுக்களுக் கான செயலாளர் கள்,
/ 103. (1) ஒவ்வோ வேண்டும். அவர் ச
(2) அமைச்சின் செ கட்டுப்பாட்டுக்கும் அ லுள்ள அரசாங்கத்தி மீது மேற்பார்வை ெ
(3) இப்பிரிவின் - செயலாளரின் அலு களம், கணக்காய்வு அமைச்சரவைச் செய திணைக்களங்கள் அ
(4) அமைச்சின் சேவையிலுள்ள வேறு
சத்தியத்தின் மாதிரி.
104. இவ்வத்தியா நியமிக்கப்பட்ட ஆள் விசேட சத்தியத்தை அ விடத்து "ஆ" என் யத்தை அவர் ெ கடமைகளை மேற்கெ

சலங்கை அரசியலமைப்பு
பேரவை அதன் முதலாவது அமர்வின் ன் கொள்கை பற்றிய கூற்றினை நிராகரிக்கு சர், அவ்வித நிராகரிப்பிலிருந்து 48 மணித் ய அரசுப் பேரவையைக் கலைக்குமாறு சனாதி ரிக்காவிட்டால், அவ்வித 48 மணித்தியாலங் எது முதலமைச்சர் தமது பதவியிலிருந்து
ருதப்படுதல் வேண்டும்.
அல்லது பிரதியமைச்சர் ஒருவர் தமது பதவி ப முடியாதிருக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த - பிரதி அமைச்சரின் இடத்தில் செயலாற்று அரசுப் பேரவையுறுப்பினர் எவரையும் சனாதி
வக்கென செயலாளர் ஒருவரிருத்தல் சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுதல் வேண் தலமைச்சரின் பணிப்புகளுக்கமைய, அமைச் எக்குப் பொறுப்புடையவராயிருக்க வேண்டி சரால் அல்லது அமைச்சரவையால் அவருக்கு அத்தகைய கடமைகளையும் பணிகளையும் புரிதலும் வேண்டும்.
ரமைச்சுக்கும் செயலாளர் ஒருவர் இருத்தல் னாதிபதியினால் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
சயலாளர், அவரின் அமைச்சரின் பணிப்புக்கும் மைய, அவரின் அமைச்சரின் பொறுப்பி 2ணைக்களங்கள் அல்லது வேறு நிறுவனங்கள் சய்தல் வேண்டும்.
நோக்கத்துக்கென தேசிய அரசுப் பேரவைச் வலகம், தேர்தல் ஆணையாளர் திணைக் பாளர் தலைமையதிபதியின் திணைக்களம், லாளரின் அலுவலகம் என்பன அரசாங்கத் ல்ல எனக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
செயலாளர் எவரையும் சனாதிபதி அரசுச் று எப்பதவிக்கும் இடம் மாற்றலாம்.
பயத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பதவி எதற்கும் எவரும் அவரது பதவிக்கென விதிக்கப்பட்ட அல்லது அவ்வித சத்தியம் விதிக்கப்பட்டிராத னும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள சத்தி சய்துகொண்டாலன்றி அவரது பதவியின் காள்ளுதலாகாது.

Page 63
இலங்கை அரசியலமைப்
அரச அலுவலர்கள்
105. ஓர் "அரச அலுவலர் "' என்பது ஒருவராக, ஊதியம் தரும் பதவியை 6 என்று பொருளாகும், ஆனால்
(அ) சனாதிபதியை ; (ஆ) அமைச்சரொருவரை அல்லது பிற
அத்துடன் உறுப்பினரொருவரென்றமுறையி யத்தை அல்லது படியை அவர் காரணமாக மட்டும், தேசிய அ
பினரொருவரை, உள்ளடக்காது.-
106. (1) அரச அலுவலர்களின் நியமனம் நீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு என்ப பொறுப்புடையதாயிருத்தல் வேண்டுமென ( தேசிய அரசுப்பேரவைக்குப் பதிலிறுத்.
டும்.
(2) அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக் எல்லா அரச அலுவலர்களதும் நியமனம் நீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு சம்பந்த தாதல் வேண்டும்..
(3) அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளு. களின் அமைப்பு, அரச அலுவலர்களை யும் அவர்களின் நடத்தைக் கைந்நூல் அரச அலுவலர்களின் நியமனம், இடப ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு பற்றிய தத்துவங் கையளித்தற்குமான நடவடிக்கைமுறை அலுவலர்கள் தொடர்பிலான எல் அமைச்சரவை ஏற்பாடு செய்வதோடு அவ வேண்டும். *
(4) இவ் அத்தியாயத்திற் குறிப்பிட்ட ளிப்பு எதுவேனும் இருப்பினும்கூட, அ வலர்களை நியமித்தல், இடம் மாற்று அவர்களின் ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு | குள்ள தத்துவங்களைப் பிரயோகிக்கலாம்.
(5) நீதியை நிருவகிக்கும் நிறுவன! அலுவலரின் நியமனங்கள், இடமாற்றம் அல்லது ஒழுக்காற்று விடயங்கள் சம்! விடயம் தொடர்பிலான அமைச்சரவை அரசசேவைகள் ஆலோசனைச்சபையின், காற்றுச் சபையின் அல்லது அரச எதுவேனும் விதப்புரை, கட்டளை அல்ல. ரணை செய்யவோ அதன் மீது கருத்து எவ்வகையிலாயினும் கேள்வியுட்படுத்த நியாயாதிக்கம் உடையதாதலாகாது.

53
குடியரசின் சேவையாள் அரச அலுவலர் கிக்கும் எவரேனுமாள் என்பதன் வரை
விலக்கணம்.
தி அமைச்சர் ஒருவரை ;
ல் ஏதேனும் ஊதி பெறுகின்றார் என்பதன் சுப் பேரவையின் உறுப்
அமைச்சரவையின் பொறுப்பு.
எம், இடமாற்றம், பதவி வற்றிற்கு அமைச்சரவை ன்பதோடு அவை பற்றித் தற்குரியதுமாதல் வேண்
கமைய, அமைச்சரவை ம், இடமாற்றம், பதவி மான தத்துவம் உடைய
க்கமைய, அரசசேவை ச் சேர்த்தற்றிட்டங்களை Dகளையும் உருவாக்குதல், மாற்றம், பதவி நீக்கம், "களைப் பிரயோகித்தற்கும் - என்பன உட்பட அரச லாக் த கருமங்களுக்கும் ற்றைத் தீர்மானித்தலும்
ப்பட்டுள்ளவாறான கைய மைச்சரவை அரச அலு தல், பதவி நீக்குதல், என்பவற்றுக்கு அதற்
ம் எதுவாயினும் அரச "கள், வேலை நீக்கங்கள் பந்தமான எதுவேனும் பின், ஓர் அமைச்சரின் , - அரசசேவைகள் ஒழுக் அலுவலர் ஒருவரின் 5 முடிவினைப்பற்றி விசா ரை, தீர்ப்பு வழங்கவோ வோ தத்துவம் அல்லது

Page 64
54
அரச அலுவலர் களின் பதவிக் காலம்.
107. (1) அரசிய படையாக ஏற்பாடு
அலுவலரும் சனாதிட தல் வேண்டும். எ பதவி வகிக்கும் அ
அரசுப்பேரவை சமூ. கொண்டு நிறைவேற் ஏற்பாடு செய்யலாம்.
(2) அரசியலமைப் பேரவை வேறுவகை லமைப்புத் தொட இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ந்திருந்துவரு, (3) ஆம் உட்பிரிவின் சேவைகளாகக் கருதப்
(3) அரசியலமைப்பி பேரவை வேறு வலை லமைப்புத் தொடங் இப்பிரிவின் (2) 2 அரசாங்கத்தின் சேன விதிகள், நடவடிக்கை பாடுகளின் கீழ் அலை பட்டாற் போன்று தொ ளப்படுதல் வேண்டும்.
(4) அரச அலுவல் நீக்கம், ஒழுக்காற்று. வத்தினைக் கையளித்த உட்பிரிவின் கீழ் ஏற் தொடங்குவதற்கு ரே சாங்க சேவை ஆணைக் பட்டிருந்தனவோ
தொடர்ந்தும் பிரயே
108. பின்வரும் கப்படுதல் வேண்டும் :
சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் அரச அலுவலர் கள்.
(அ) சனாதிபதியினா
பினால் அல் காரத்தினால் படும் அரச :
(ஆ) சட்டத்துறைத்
(இ) தரைப்படை, 4
படையினதும்

லங்கை அரசியலமைப்பு
லமைப்பினால் - வேறுவகையாக வெளிப் செய்யப்பட்டவாறு தவிர, ஒவ்வோர் அரச தி விரும்பும் காலத்தின் போது பதவி வகித் னினும், சனாதிபதி விரும்பும் காலத்துக்குப் ரச அலுவலர் ஒருவர் தொடர்பில் தேசிய கமாயிருந்து வாக்களிக்கும் பெரும்பான்மை றப்படும் சட்டத்தின் மூலம் வேறுவகையாக
பின் ஏற்பாடுகளுக்கமையவும், தேசிய அரசுப் யாக ஏற்பாடு செய்தாலொழியவும் அரசி ங்குவதற்கு நேரேமுன்னர் இருந்து வரும் த்தின் சேவைகள் ஏற்ற மாற்றங்களுடன் தல் வேண்டுமென்பதோடு 106 ஆம் பிரிவின் 1 ஏற்பாடுகளின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட அரச ப்படுதலும் வேண்டும்.
ன் ஏற்பாடுகளுக்கமையவும், தேசிய அரசுப் கயாக ஏற்பாடு செய்தாலொழியவும், அரசிய தவதற்கு நேரே முன்னர் வலுவிலிருந்த பூம் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட இலங்கை வெகள் தொடர்பிலான விதிகள், ஒழுங்கு கமுறைகள் என்பன அரசியலமைப்பின் ஏற் வ ஆக்கப்பட்டாற் போன்று அல்லது செய்யப் Tடர்ந்து வலுவிலிருந்து வருவனவாகக் கொள்
லர்களின் நியமனம், இடமாற்றம், பதவி க் கட்டுப்பாடு என்பனவற்றுக்கான தத்து நல் தொடர்பில் 106 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம். பாடு செய்யப்படும் வரை, அரசியலமைப்புத் நர்முன்னர் அத்தகைய தத்துவங்கள் அர குழுவினால் எவ் அதிகாரிகளுக்குக் கையளிக்கப் அவர்கள், அத்தகைய தத்துவங்களைத் ாகித்துவரல் வேண்டும்.
அரச அலுவலர்கள் சனாதிபதியினால் நியமிக்
ல் நியமிக்கப்படவேண்டுமென அரசியலமைப் லது எழுத்திலான சட்டமொன்றின் அதி அல்லது அதன் கீழ்த் தேவைப்படுத்தப் அலுவலர்கள் ;
தலைமையதிபதி ; அத்துடன்,
கடற்படை, வான்படையினதும் பொலிசுப்
தலைவர்கள்.

Page 65
இலங்கை அரசியலமை
109. (1) இலங்கை அரசாங்கத்தின் 6 துள்ள அல்லது இலங்கைக் குடியரசி தொழியும் ஆட்களுக்கு அல்லது அத் பெண்கள், பிள்ளைகள் அல்லது வேறு படவேண்டிய எல்லா ஓய்வூதியங்கள், | அவை போன்ற வேறு படிகள், அல் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டனவோ எ தினால் அல்லது குறைந்த சாதகம் ஏதேனும் பிந்திய சட்டத்தினால் ஆள
(2) இப்பிரிவில் குறிப்பீடு செய்யப்படு கொடைகள், அத்தகைய வேறு படிகள் நிதியின்மீது பொறுப்பாதல் வேண்டும்
110. (1) இவ்வத்தியாயத்தின் இனி ஏற்பாடுகள் -
(அ) 35 ஆம் பிரிவிலும் 108 ஆ
செய்யப்பட்ட அரச அலுவல (ஆ) அவரது பதவியின் பிரதான க.
நீதிமுறைத் தன்மையனவாக
விருக்கும் அரச அலுவலர் (இ) தரைப்படை, கடற்படை, வான்ப
அத்துடன் - - (ஈ) சனாதிபதியின் அலுவலகத்தின் 4
பணியாட்டொகுதியுறுப்பினர்,
தவிர்ந்த எல்லா அரச ப அலுவலர் வாதல் வேண்டும்.
(2) தேசிய அரசப் பேரவையின் ( ஏற்பாடுகளுக்கமைய, பதவியொன்று ? பிரிவின் (ஆ) என்னும் பந்திக்குள் . என்பது பற்றிய ஏதேனும் பிரச்சினை 4 செய்யப்படல் வேண்டும். அத்தகைய முற்றானதுமாதல் வேண்டும். நீதி னமேனும், அவ்வகையாகவே வேறு லது அதிகாரியேனும் அத்தகைய எ, விசாரணை செய்யவோ, அதன்மீ, வழங்கவோ எவ்வகையிலாயினும் கே வம் அல்லது நியாயாதிக்கம் உடையது
அரச சேவைகள் ஆலோ 111. (1) அரசியலமைப்பின் கீழ் சனைச் சபை புரியவேண்டியுள்ள அத்; கள் அல்லது கடமைகளைப் பிரயோகிப்ட நிறைவேற்றுவதற்கென அரச சே ை ஒன்றிருத்தல் வேண்டும்.

சவையில் இல்லாதொழிந் ஓய்வூதியங்களும் ன் சேவைகளில் இல்லா
பணிக்கொடை
களும். தகைய ஆட்களின் கைம் தங்கிவாழுநருக்குக் கொடு ணிக்கொடைகள் அல்லது மவ எழுத்திலான எந்தச் மத்திலான அந்தச் சட்டத் Tகவிராத எழுத்திலான ப்படுதல் வேண்டும்.
ம் ஓய்வூதியங்கள், பணிக் - என்பன யாவும் திரட்டு
மேல் வரும் பிரிவுகளின் 111-120 ஆம்
பிரிவுகளின் ஏற்பு
டைமை. ம் பிரிவிலும் குறிப்பீடு சர்கள் ; உமை அல்லது கடமைகள் ன பணிகளைப் புரிதலாக
ஒவ்வொருவரும் ; டையின் உறுப்பினர்கள் ;
அல்லது அவரின் சொந்தப்
களுக்கும் - ஏற்புடையன
எதேனும் சட்டத்திலுள்ள இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட் அடங்குகின்றதா அல்லவா அமைச்சரவையினால் முடிவு
முடிவு இறுதியானதும் யை நிருவகிக்கும் நிறுவ பு நிறுவனம், ஆள் அல் துவேனும் முடிவைப்பற்றி து கருத்துரை, - தீர்ப்பு கள்வியுட்படுத்தவோ தத்து தாதலாகாது.
ரசனைச் சபை
அரச சேவைகள் ஆலோ தகைய தத்துவங்கள், பணி பதற்கு, புரிவதற்கு அல்லது வகள் ஆலோசனைச் சபை
அரசசேவைகள் ஆலோசனைச் சபை.

Page 66
11 (2) அரச சேவைகள் மிக்கப்படும் மூன்று வேண்டும். அவர்களு வழங்கப்படல் வேண்டு (3) ஆள் எவரும் - (அ) அவர் தேசிய
விருந்தால் ;
(ஆ) அவர் அரச சே
விருந்தால் ;
(இ) அவர் அரச ச
அரச சேவைகள் ஆடு கப்படுதலாகாது அல்ல லாகாது.
(4) அரச சேவைகள் வொருவரும் இப்பிரிவு கமைய அவரின் நிய துக்குப் பதவி வகித்த
(5) அரசு சேவைக வரின் பதவி -
(அ) அத்தகைய உர
(ஆ) சனாதிபதிக்கு 8
அத்தகைய :
மிடத்து ; அல் (இ) அத்தகைய உர
அகற்றப்படுமி
வெற்றானதாதல்வேன்
(6) அரச சேவைகள் பதவி வெற்றானதாகு யிலிருந்து விலகிவிட்ட, உறுப்பினரின் இடத்தி பதி வேறொருவரை நி கப்படும் ஆள் இறுதிய தெஞ்சியுள்ள பதவிக்
இப்படிவாயாடி--*-tள்
(7) அரசசேவைகள் . ஏதேனும் காரணமாக கடமைகளைப் புரியவிய பினரின் இடத்தில் ெ
ஓராளை நியமிக்கலாம்.

மங்கை அரசியலமைப்பு
- ஆலோசனைச் சபை சனாதிபதியினால் நிய - உறுப்பினரைக் கொண்டதாகவிருத்தல் ள் ஒருவர் தவிசாளர் எனப் பதவிப் பெயர்
ம்.
அரசுப் பேரவை உறுப்பினர் ஒருவராக அல்லது
வைகள் ஒழுக்காற்றுச் சபை உறுப்பினராக
அல்லது
அலுவலர் ஒருவராகவிருந்தால்,
லாசனைச் சபையின் உறுப்பினராக நியமிக் லது உறுப்பினராகத் தொடர்ந்திருந்துவர
ர ஆலோசனைச் சபையின் உறுப்பினர் ஒவ் வின் (5) ஆம் உட்பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக் மனத் தேதியிலிருந்து நாலாண்டு காலத் கல் வேண்டும்.
ள் ஆலோசனைச் சபை உறுப்பினர் ஒரு
அப்பினர் இறக்குமிடத்து ; அல்லது
முகவரியிடப்பட்ட எழுத்தொன்றின் மூலம் உறுப்பினர் தமது பதவியிலிருந்து விலகு ல்லது
றுப்பினர் சனாதிபதியினால் பதவியிலிருந்து டத்து,
படும்.
ஆலோசனைச் சபை உறுப்பினர் எவரதும் மிடத்து, இறந்துபோன அல்லது பதவி , அல்லது பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்ட ல் உறுப்பினராகவிருப்பதற்கெனச் சனாதி யமித்தல் வேண்டும் ; அவ்விதம் நியமிக் ாகச் சொல்லப்பட்ட உறுப்பினரின் கழியா காலத்துக்குப் பதவிவகித்தல் வேண்டும்.
ஆலோசனைச் சபை உறுப்பினர் எவரேனும், த் தற்காலிகமாக அவரது பதவியின் லாதுபோகுமிடத்து, அத்தகைய உறுப் செயலாற்றுவதற்கெனச் சனாதிபதி வேறு

Page 67
இலங்கை அரசியலமைப்பு
(8) அரசசேவைகள் ஆலோசனைச்சனை வருக்குத் தேசிய அரசுப்பேரவையினால் அத்தகைய ஊதியம் கொடுக்கப்படலாம் ; எவரேனுமுறுப்பினருக்குக் கொடுபடவே நிதியில் பொறுப்பாக்கப்படல் வேண்டும் பதவிக்காலத்தின்போது குறைக்கப்படலும்
(9) அமைச்சரவையால் -- நியமிக்கப்ப ஆலோசனைச்சபையின் செயலாளர் ஒருவ
அரச சேவைகள் ஒழுக்காற் 112. (1) அரசியலமைப்பின்கீழ் அரச சபை புரியவேண்டியுள்ள அத்தகைய அல்லது கடமைகளைப் பிரயோகிப்பதற்கு நிறைவேற்றுவதற்கென அரசசேவைகள் ஒன்றிருத்தல் வேண்டும்.
(2) அரசசேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் நியமிக்கப்படும் மூன்று உறுப்பி விருத்தல் வேண்டும். அவர்களுள் ஒ பதவிப் பெயர் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
(3) ஆள் எவரும்(அ) அவர் தேசிய அரசுப்பேரவையில்
விருந்தால் ; அல்லது
(ஆ) அவர், அரசசேவைகள் ஆலே
பினராகவிருந்தால் ; அல்லது
(இ) அவர் அரச அலுவலர் ஒருவரா? அரசசேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சபையின் படுதலாகாது அல்லது உறுப்பினராகத் தெ
- (4) அரசசேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சா வொருவரும் இப்பிரிவின் (5) ஆம் களுக்கமைய, அவரின் நியமனத் தே காலத்துக்குப் பதவிவகித்தல் வேண்டும்.
(5) அரசசேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சக் பதவி -
(அ) அத்தகைய உறுப்பினர் இறக்கு (ஆ) சனாதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட
அத்தகைய உறுப்பினர்
விலகுமிடத்து ; அல்லது (இ) அத்தகைய உறுப்பினர் சனாதிட
அகற்றப்படுமிடத்து, வெற்றானதாதல் வேண்டும்.

57
ப உறுப்பினர் ஒரு
தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய - அத்துடன் அத்தகைய கண்டிய ஊதியம் திரட்டு என்பதுடன் அவரின் D ஆகாது.
டும், அரசசேவைகள் * இருத்தல் வேண்டும்.
றுச் சபை
சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் .
அரச சேவைகள்
ஒழுக்காற்றுச் தத்துவங்கள், பணிகள்
சபை. த, புரிவதற்கு அல்லது ன் ஒழுக்காற்றுச் சபை
சபை - சனாதிபதியினால் | னரைக் 2 - கொண்டதாக
ருவர் தவிசாளர் எனப் |
ன் உறுப்பினர் ஒருவராக
வாசனைச் சபையின் உறுப்
கவிருந்தால்,
உறுப்பினராக நியமிக்கப் தாடர்ந்திருந்துவரலாகாது.
பையின் உறுப்பினர் ஒவ் 9 உட்பிரிவின் ஏற்பாடு ததியிலிருந்து நாலாண்டு
பை உறுப்பினர் ஒருவரின்
மிடத்து ; அல்லது எழுத்தொன்றின் மூலம் தமது பதவியிலிருந்து
பதியினால் பதவியிலிருந்து

Page 68
58
(6) அரசசேவைக பதவி வெற்றால பதவியிலிருந்து வில் பட்ட உறுப்பினரின் சனாதிபதி வேறொரு நியமிக்கப்படும் ஆள் கழியாதெஞ்சியுள்ள வேண்டும். - (7) அரசசேவைகள் எவரேனும், ஏதேது பதவியின் கடமைகை உறுப்பினரின் இடத் ஓராளை நியமிக்கலாம்
(8) அரசசேவைகள் வருக்குத் தேசிய ச அத்தகைய ஊதியம் எவரேனுமுறுப்பின் நிதியில் பொறுப்பா "பதவிக்காலத்தின்போ
(9) அமைச்சரவை காற்றுச் சபையின்
திணைக்களத் தலை வர்கள் நியமனங் களும் விதிக்கப் பட்ட பதவிகளுக் கான நியமனங் களும்.
அ 113. (1) அரசியல் இடங்களில் தவிர, தி சரவையால் விதிக்க நியமனங்கள் அப்பத. தைச் சேர்ந்தனவோ துக்குப் பொறுப்பாக பின்னரே அமைச்சரல் விதப்புரை எதுவும், தாலோசித்த பின்ன லாகாது.
(2) அத்தகைய ! அமைச்சில் அல்லது அலுவலர்களிடையிலி, (1) ஆம் உட்பிரிவிற் அந்த மற்ற அமைச்ச பாகவுள்ள அமைச்சர் படல் வேண்டும்.
114. நூற்றிப்பதில் இப்பிரிவின் கீழ் வுமான பதவிகளுக்க அமைச்சை அல்லது அமைச்சுக்கு அல்லது அமைச்சரூடாக அரச புரையைப் பெற்றபின் படலாம்.
ஏனைய பதவிகளுக் கான நியமனங் கள்.

9லங்கை அரசியலமைப்பு
எ ஒழுக்காற்றுச் சபை உறுப்பினர் எவரதும் தாகுமிடத்து, - இறந்துபோன அல்லது கிவிட்ட, அல்லது பதவியிலிருந்து அகற்றப் - இடத்தில் உறுப்பினராகவிருப்பதற்கெனச் வரை நியமித்தல் வேண்டும். ) அவ்விதம்
இறுதியாகச் சொல்லப்பட்ட உறுப்பினரின் - பதவிக்காலத்துக்குப் பதவி வகித்தல்
7 - ஒழுக்காற்றுச் சபை உறுப்பினர் அம் காரணமாகத் தற்காலிகமாக அவரது எப் புரியவியலாது போகுமிடத்து, அத்தகைய தில் செயலாற்றுவதற்கெனச் சனாதிபதி வேறு
ர ஒழுக்காற்று - சபை உறுப்பினர் ஒரு அரசுப்பேரவையினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய
கொடுக்கப்படலாம் ; அத்துடன் அத்தகைய தக்குக் கொடுபடவேண்டிய ஊதியம் திரட்டு க்கப்படல் வேண்டும் என்பதுடன் அவரின்
து குறைக்கப்படலும் ஆகாது. பால் நியமிக்கப்படும் அரச சேவைகள் ஒழுக் செயலாளர் ஒருவர் இருத்தல் வேண்டும். ரச அலுவலர் நியமனம் அமைப்பு வேறுவிதமாக ஏற்பாடு செய்துள்ள ணைக்களத் தலைவர் பதவிகளுக்கும் அமைச் ப்படக்கூடிய வேறு பதவிகளுக்கும் ஆன விகள் எவ்வமைச்சை அல்லது திணைக்களத் அந்த அமைச்சுக்கு அல்லது திணைக்களத் வுள்ள அமைச்சரின் விதப்புரையைப் பெற்ற வையாற் செய்யப்படல் வேண்டும். அத்தகைய அரசசேவைகள் ஆலோசனைச்சபையைக் கலந் ரன்றி அமைச்சர் எவராலும் செய்யப்பட
நியமனங்களுக்கான விதப்புரை, வேறோர்
திணைக்களத்தில் சேவையிலுள்ள அரச நந்து செய்யப்படுவதற்காயின், இப்பிரிவின்
குறிப்பிடப்பட்ட அமைச்சரின் விதப்புரை க்கு அல்லது திணைக்களத்துக்குப் பொறுப் மரக் கலந்தாலோசித்த பின்னரே செய்யப்
மூன்றாம் பிரிவில் அடங்காதனவும் அமைச்சரவையினால் விதிக்கப்படக்கூடியன Tன நியமனங்கள், அப்பதவிகள் எந்த திணைக்களத்தைச் சேர்ந்தனவோ, அந்த
திணைக்களத்துக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள சேவைகள் - ஆலோசனைச்சபையின் விதப் னர் மட்டுமே அமைச்சரவையால் செய்யப்

Page 69
இலங்கை அரசியலமைப்
115. (1) முதலமைச்சரால் விடயங்க பட்டிருப்பதற்கிணங்கவும், அமைச்சரவை அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கமையவும், ஆகிய பிரிவுகளிற் குறிப்பிடப்பட்ட நியம் தத்துவங்களைத் தவிர, 106 ஆம் | செய்வதற்கு அதற்குள்ள தத்துவங்கள் அவற்றுள் எதனையும் எவரேனும் அ லாம்.
(2) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கப்பட்ட நியமனங்கள் செய்யும் தத்து அமைச்சர் ஒருவர், அரசசேவைகள் ஆ புரையைப் பெற்றபின்னர் மட்டும் அவ் என்பதுடன், நியமிக்கப்படவுள்ள ஆம் அல்லது திணைக்களத்திலுள்ள அரச தால், அந்த மற்ற அமைச்சுக்கு அல் பொறுப்பான அமைச்சரைக் கலந்தா அவ்விதம் செய்தல் வேண்டும்.
116. அமைச்சரவையின் ஒருப்பாட் ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் குக் கையளிக்கப்பட்டுள்ள நியமனஞ். எதனையும், விதிக்கப்படக்கூடிய அத்தனை எவரேனும் அரச அலுவலருக்குக் ன கையளிப்பு எதுவேனும் இருப்பினும்கூ வலர் ஒருவருக்குக் கையளிக்கப்பட்ட ஏ பில் அமைச்சரவையின் ஒருப்பாட்டுடன் ( உரிமையுடையவராதல் வேண்டும்.
அரச அலுவலர்களை வேலை நீக்கம் ெ
ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப் 117. அரச சேவைகள் ஒழுக்காற்று புரையொன்றை, ஓர் அரச அலுவலர் ! திணைக்களத்தைச் சேர்ந்தவராகவுள்ள. பாகவுள்ள அமைச்சரூடாகப் பெற்றபின் வலரை வேலை நீக்கஞ் செய்வதற்குப் கட்டுப்பாட்டுக்குமான அதன் தத்துவா யோகித்தல் வேண்டும்.
118. (1) முதலமைச்சரால் விடயங்க பட்டிருப்பதற்கிணங்கவும், அமைச்சரை அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கமையவும் அலுவலர்களை வேலை நீக்கஞ் செய்வத காற்றுக் கட்டுப்பாட்டுக்குமான அதன் ஒருவருக்குக் கையளிக்கலாம்.
(2) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவி ளிக்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்களை, அமைச்சு ஒழுக்காற்றுச் சபையிடமிருந்து விதம் பின்னரே பிரயோகித்தல் வேண்டும்.

பு
59
ளும் பணிகளும் ஒதுக்கப் நியமனஞ் செய் யால் விதிக்கப்படக்கூடிய
யும் தத்துவங்க
ளைக் கையளித்தல். அமைச்சரவை, 113, 114 னங்களைச் செய்வதற்கான பிரிவின் கீழ் நியமனஞ் எல்லாவற்றையும் அல்லது மைச்சருக்குக் கையளிக்க
கீழ் அவருக்குக் கையளிக் வங்களைப் பிரயோகிக்கும் லோசனைச்சபையின் விதப் விதம் செய்தல் வேண்டும் T, வேறோர் அமைச்சில் அலுவலர் ஒருவராயிருந் பலது திணைக்களத்துக்குப் லாசித்த பின்னர்மட்டுமே
டுடன், ஓரமைச்சர், 115
அரச அலுவலர் p அத்தகைய அமைச்சருக்
களாற் செய்யப் செய்யும் தத்துவங்களுள் .
- படும் நியமனங்
கள். கய நிபந்தனைகளுக்கமைய கயளிக்கலாம். அவ்விதக் ட, அவ்விதம் அரச அலு தேனும் விடயம் தொடர் செயலாற்ற அவ் அமைச்சர்
சய்தலும் அவர்களின் பாடும் ச் சபையிடமிருந்து விதப் எந்த அமைச்சை அல்லது Tரோ அதற்குப் பொறுப் எனர் மட்டுமே அரச அலு ம் அவரின் ஒழுக்காற்றுக் ங்களை அமைச்சரவை பிர
அரச அலுவலர் களுக் கெதிரான ஒழுக்காற்றுக் கட் டுப்பாடு.
களும் பணிகளும் ஒதுக்கப் வயால் விதிக்கப்படக்கூடிய
அமைச்சரவை அரச ற்கும் அவர்களின் ஒழுக் தத்துவத்தை அமைச்சர்
ஒழுக்காற்றுத் தத் துவங்களை அமைச் சருக்குக் கையளித்
தல்.
ன் கீழ் அவருக்குக் கைய =ர் ஒருவர் அரச சேவைகள் "புரையொன்றைப் பெற்ற இவ்வுட்பிரிவின் கீழான

Page 70
60
இ
அரச அலுவலர்க்கு ஒழுக்காற்றுத் தத் துவங்களைக் கைய
ளித்தல்.
அவரின் தத்துவங்களை கட்டளை, அது வேலைநி இறுதியானதாதல் வேல கானதாயிருந்து, ! நியதிகளுக்கிணங்க அ, செய்யப்படவில்லையாயி இறுதியானதாதல் வே > (3) இப்பிரிவின் (2)
டளை ஒன்றினால் இடரு. யால் தீர்மானிக்கப்படு ரவைக்கு அவ்வேலைநீ முறையீடு செய்யும். ரவை அத்தகைய வே
லது எவ்வகையிலேன தல் வேண்டும்.
119. (1) அமைச்சர் ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் குக் கையளிக்கப்பட்டும் காற்றுக் கட்டுப்பாட்டுக் கப்படக்கூடிய அத்த அரச அலுவலர்க்குக் எதுவேனும் இருந்த விதம் கையளிக்கப்பட்ட சரவையின் ஒருப்பாட்டு துடையராதல் வேண்டும்
(2) இப்பிரிவின் முற் தத்துவங்களின் கீழ்ச் படவுள்ள ஒழுக்காற்று இடருறும் அரச அலும் நடவடிக்கை முறைக்க அரசசேவைகள் ஒழுக்க யீடு செய்யும் உரிமை! முறையீட்டில், அது அரச சேவைகள் ஒழுக் தல் வேண்டும்.
அக்கட்டளை வேலைந் வின் (3) ஆம் உட்பி செய்யப்படாவிட்டால், அ தாதல் வேண்டும்.
(3) இப்பிரிவின் (2) ஒழுக்காற்றுச்சபையின் அலுவலர் அமைச்சர முறைக்கமைய இப்பிரி அமைச்சருக்கு ஒரேயெ யவராதல் வேண்டும். கட்டளையை வேறுபடுத்து

மங்கை அரசியலமைப்பு
-ப் பிரயோகித்து அமைச்சரால் ஆக்கப்படும் க்கஞ் செய்வதற்கானதாயிருந்தால் தவிர, பண்டும். அக்கட்டளை வேலை நீக்கஞ் செய்வதற் இப்பிரிவின் (3) ஆம் உட்பிரிவின் த்தகைய கட்டளைக்கெதிராக மேன்முறையீடு ன் அத்தகைய வேலை நீக்கக் கட்டளை பண்டும்.
ஆம் உட்பிரிவின் கீழான வேலை நீக்கக் கட் றும் அரச அலுவலர் ஒருவர், அமைச்சரவை ம் நடவடிக்கை முறைக்கமைய அமைச்ச க்கக் கட்டளைக்கெதிராக ஒரே ஒரு மேன் உரிமையுடையராதல் வேண்டும். அமைச்ச லை நீக்கக் கட்டளையை உறுதிப்படுத்தும் அல் பம் வேறுபடுத்தும் தத்துவமுடையதாயிருத்
பவையின் ஒருப்பாட்டுடன், ஓரமைச்சர், 118 உட்பிரிவின் கீழ் அத்தகையை அமைச்சருக் ள்ள வேலை நீக்கஞ் செய்வதற்கும் ஒழுக் குமான தத்துவங்களுள் எதனையும் விதிக் கைய நிபந்தனைகளுக்கமைய எவரேனும் - கையளிக்கலாம். அத்தகைய கையளிப்பு பாதும், அரச அலுவலர் ஒருவருக்கு அவ் - ஏதேனும் விடயம் தொடர்பில், அமைச் இடன், அவ் அலுவலர் செயலாற்ற உரித்
ம். போந்த உட்பிரிவின் கீழ்க் கையளிக்கப்பட்ட - செய்யப்பட்ட வேலை நீக்கக் கட்டளையுட்
விடயம் தொடர்பான கட்டளை ஒன்றினால் வலர், அமைச்சரவையால் தீர்மானிக்கப்படும் கமைய, அத்தகைய கட்டளைக் கெதிராக காற்றுச் சபைக்கு ஒரேயொரு மேன்முறை புடையராதல் வேண்டும். அத்தகைய மேன் வேலை நீக்கத்துக்கானதாகவிருந்தால் தவிர காற்றுச் சபையிடும் கட்டளை இறுதியானதா
க்ேகஞ் செய்வதற்கானதாயிருந்து, இப்பிரி ரிவின் நியதிகளுக்கிணங்க மேன்முறையீடு அத்தகைய வேலை நீக்கக் கட்டளை இறுதியான
ஆம் உட்பிரிவின் கீழான , அரச சேவைகள் வேலை நீக்கக் கட்டளையால் இடருறும் அரச வையால் தீர்மானிக்கப்படும் நடவடிக்கை வின் (1) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட ாரு மேன்முறையீடு செய்யும் உரிமையுடை - அவ் அமைச்சர் அத்தகைய வேலை நீக்கக் தும் தத்துவம் உடையவராதல் வேண்டும்.

Page 71
இலங்கை அரசியலமைப்பு
அரச அலுவலர்களை இடம்மா
120. (1) அமைச்சரவையால் விதிக்கப் கிணங்க, அரச அலுவலர்களை இடம் மாற்
தத்துவங்களை அமைச்சரவை பிரயோகித்து
(2) அமைச்சரவையால், விதிக்கப்படக்சு தனைகளுக்கமைய அமைச்சரவை இப்பிரிவி கீழ் அதற்குள்ள தத்துவங்கள் எல்லாவற்றி றுள் எதனையும் அமைச்சர் ஒருவருக்குக்
(3) அமைச்சர் - ஒருவர், அமைச்சரை அமைச்சரவையால் விதிக்கப்படக்கூடிய களுக்கமைய, இப்பிரிவின் (2) ஆம் உட்பு அமைச்சருக்குக் கையளிக்கப்பட்டுள்ள தத் எவரேனும் அரச அலுவலர்க்குக் கைய எதுவேனும் கையளிப்பு இருப்பினும் ஒருப்பாட்டுடன், அரச அலுவலர்க்கு அல் எதுவேனும் விடயம் தொடர்பில் அவ் லாம்.
(4) “ இடம்மாற்றம் " என்பது இப்பிரில் அதே அமைச்சில் அல்லது திணைக்கள லுள்ள அல்லது அதே தரத்திலுள்ள வேறொரு பதவிக்கு, சம்பளத்தில் மாற்ற ஒருவரை இடம்பெயர்த்தல் எனப் பொரு

ற்றுதல்
படும் நடவடிக்கைமுறைக் அரச அலுவலர்
றுவதற்கு அதற்குள்ள
களை இடம்மாற் நல் வேண்டும்.
றுதல்.
உடிய அத்தகைய நிபந்
ன் (1) ஆம் உட்பிரிவின் ற்றையும் அல்லது அவற்
கையளிக்கலாம்.
வயின் ஒருப்பாட்டுடன்,
அத்தகைய நிபந்தனை பிரிவின் கீழ் அத்தகைய த்துவங்களுள் எதனையும் பளிக்கலாம். அத்தகைய கூட, அமைச்சரவையின் வ்விதம் கையளிக்கப்பட்ட அமைச்சர் செயலாற்ற
க ப ப ட
வின் நோக்கங்களுக்கென த்தில் அதே சேவையி [ ஒரு பதவியிலிருந்து றமின்றி அரச அலுவலர்
ள்படுதல் வேண்டும்.

Page 72
62
நீதி
தேசிய கல் அரசுப் பேரவை நீதிமன் றங்களை உருவாக் கல்.
121. (1) நீதி நிரு களையும் ஏனைய பி அவற்றில் இணக்க! வனங்களையும் நீதிமு முடிவுகளைச் செய்வது நிறுவனங்களையும் அ தின் மூலம் தேசிய,
(2) தேசிய அரசுப் லொழிய, 1971 ஆம் யீட்டு நீதிமன்றச் ச யீட்டு நீதிமன்றக் க ளைச் சட்டத்தினாலும், லும், தாபிக்கப்பட்ட உட்பிரிவிற் குறிப்பிட எழுத்திலான சட்டங். எல்லா நீதிமன்றங்க லமைப்பின் ஏற்பாடு. தல் வேண்டும். அது ஏற்ற' மாற்றங்களுடன் நியாயாதிக்கத்தையும் ளப்படுதல் வேண்டும்
(3) நீதியை நிருள் முதனிலை நியாயாதிக் தத்துவங்களானவை, தேசிய அரசுப் பேரன் படையாக விலக்கப்பா சட்டத்தின் கீழ் உய அத்தகைய எழுத்த வதற்கான தத்துவத் அர்சுப்பேரவை சமு பெரும்பான்மையோடு முடையதாதல் வேண்
(4) தேசிய அரசு லொழிய, இப்போது பின் ஏற்பாடுகளுக்க குறிப்பிடப்பட்ட நீதி வடிக்கை முறையை

၁ $ ၅၂ ၊NLDic
SuTuut 14
၆၅ ၆၆၅ITBG
စmies စု (5ITAbh
EJIT ဗ်5/550IA, 06 ဗTLါ) ပါOT ထဲ(5
OTA(5sub ၏GTIbi@ 5 gifLLEND b IOubဗ5/01 ဗကပါ50D, ၈ fm ထ၊ ၁၈၉ITGT [B S (57u၂ TOT 5က်50T ဗုံ ဗုံ ဗုံဗီub စ ၏ ဗြဲဗT 55LLGTom
လဲလLaLUT ထံuTDB Dh5b600L FIL TFBLUT0စ (5JIT 5IT550ITb,
(BLC ©၈၂ ၈၊ ၊ _ITs d byT} Ei BIT b T.07, 44 b ရွှေ့လေသံ ပေလာက - ဗုံ ၆ © Nib ထဲက ၈၂ 1_p65 8 Ln တေက ၁LLTEFLLဗဲ ၆) ( NLD, E 500 mlbib B -
BITITLD B 5 LDTက55@T BLLT FILငံ
B ၆) Dor piss DIGLb စ္ဆf၏ (1) b LLULL 8BIT 55/bib 55050T ©8L/T5m
m စ (GIT ႕ BITLLIILL BOTu 57, 5 m၈.007 Thism TodTLO®L, " gu =56ဗ်5NLDLL 9 5/TLibBI LIDofluTTထံ ဤ (6
05tu 6 LoodT prbibo5LD ) ဤn_07/blBGGLb ၁07, (၅၈/J ThuuNLD0 BLD ၂ ကြက်လဲ။ ၁ ဗတဲ့ Bubis08Tuth OL @0.00T0JITBc5 05IToiT
၂BUL အ050T ELL 5. 0 BITL55LLLL, 5505/TTL Lhsuuit by Loon က လံ - ၅LOUITT ELL/bibm 0လ )
Jul 2 ဖ်5LLDLD LL.Bibm 0 LဤLi Gmm BITfluulbibmiလဲ ဗဲလr, COLITIT Jit E 5)LD07ph L၉/5/E 5 တံခြံ' b စ T TOOOT ® IDENT60T ) )LLrZOOT 50 J25/
၈ LLo စ.inGTLယံ(ဗလ Gb. ဖိဗ၂ bLDITubb ITbbm5b စ miu OTrflo ၁ ၊ ဗုံ ဗ5L BLLLib/s0T LIT 55 ဗဗြဲဩ!@. TGLb.
3LD0. မိ၂ ) BLDIT5 JOLITD Ou BIT ၁ ဗဲ SINTT LIrbiBT, | TNLLLDL)၊
လေLDL, @(2) jLD ၈ Lif 0 ထblb၏Bib, D ဤ_07သြIb BL RiLဗဲ၌ 3Gb.

Page 73
இலங்கை அரசியலமைப்
நகு
பும்
9) அத்தகைக்கும் தேசிய அ
று ன
ள் -த்
தா
றை
றை
ட்ட
னா
தம்
Tள னய சிய வரு நம் சின் Tள்
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்
உயர்நீதிமன்றத்தினதும் ! 122. (1) மேல்முறையீட்டு நீதிமன் என்பவற்றின் நீதிபதிகளும், அந்நீதி கிக்கப்படுவனவும் புரியப்படுவனவுமான என்பவற்றுக்கு நேரொத்த அல்லது போன்ற தத்துவங்களையும் பணிகளையும் புரிவதற்கெனவும் தேசிய அரசுப்பே படக்கூடிய நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிக மிக்கப்படல் வேண்டும். " (2) அத்தகைய நீதிபதி ஒவ்வொரு
யுடையவராய் இருக்கும் காலத்தின்ே வேண்டும். அத்துடன் அவர் தேசிய அ கோளின்மீது சனாதிபதி அகற்றினாலே அகற்றப்படலாகார்.
(3) தேசிய அரசுப்பேரவை வேறுவல் லொழிய, மேல் முறையீட்டு நீதிமன்ற பதவிக் காலம் 1971 ஆம் ஆண்டின் 44 யீட்டு நீதிமன்றச் சட்டத்தினால் ஏற்ப வேண்டும் என்பதோடு உயர் நீதிமன்ற வயது அறுபத்திமூன்றாதல் வேண்டும்.
(4) அத்தகைய நீதிபதிகளின் சம்பளங் யினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும். பொறுப்பாக்கப்படலும் வேண்டும்.
(5) அத்தகைய நீதிபதி எவருக் சம்பளம் அல்லது அவர் ஓய்வுபெறுவ, பதவிக்காலத்தின் பொழுது குறைக்கப்பு
123. நீதிமன்றங்கள் கட்டளைச்சட்ட நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் அல்ல ஆணையாளர்களால் பிரயோகிக்கப்படும் , வங்களுக்கும் பணிகளுக்கும் நேரொத் அவற்றைப் போன்ற தத்துவங்களையும் பதற்கென அல்லது புரிவதற்கெனத் ே சட்டத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யும் அ பதியினால் நியமிக்கப்படல்வேண்டும்.
நீதிபதிகளதும் நீதிநிருவகிக்கு
- அலுவலர்களதும் நீ 124. (1) 122 ஆம் பிரிவிலும் 12 வகையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பத (அ) நீதிமன்றங்கள் கட்டளைச் சட்டத்
நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகள் கள் கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் களதும் 121 ஆம் பிரிவின் கீ யினால் உருவாக்கித் தாபிக்க
ளின் நீதிபதிகளதும் ;
பின்
லது ளிப் Tள் Tள
ங்கு
சிய பின் துவ
தா
மப் விற் நட

த்தினதும், நீதிபதிகள் றம், உயர் நீதிமன்றம்
மேல்முறையீட்டு மன்றங்களினால் பிரயோ
நீதிமன்றத்
தினதும் உயர் நீதி தத்துவங்கள், பணிகள்
மன்றத்தினதும் - பெருமளவில் • அவை
நீதிபதிகள். பிரயோகிப்பதற்கெனவும் வையினால் உருவாக்கப் நம் சனாதிபதியினால் நிய
பரும் அவர் நல்நடத்தை பாது பதவி வகித்தல் ரசுப்பேரவையின் வேண்டு தவிரப் பதவியிலிருந்து
கையாக ஏற்பாடு செய்தா த்தின் நீதிபதி ஒருவரின் ஆம் இலக்க மேல்முறை ாடு செய்யப்பட்டவாறாதல் நீதிபதிகள் ஓய்வுபெறும்
கள் தேசிய அரசுப்பேரவை அவை திரட்டு நிதியிற்
கேனும் கொடுபடுதற்குரிய தற்குள்ள வயது அவரின் படுதலாகாது. த்தின் கீழான பருவ
"பருவ நீதிமன்ற அது பருவ - நீதிமன்ற
ஆணையாளர்கள். அல்லது புரியப்படும் தத்து த அல்லது பெருமளவில் பணிகளையும் பிரயோகிப் தசிய அரசுப்பேரவையினால் த்தகைய ஆட்கள், சனாதி
5ம் ஏனைய அரச
யமனம் 3 ஆம் பிரிவிலும் வேறு நீதிபதிகளதும் னைத்தவிர -
நீதி நிருவகிக்கும்
ஏனைய அரச அலு தின் கீழ்த் தாபிக்கப்பட்ட
வலர்களதும் நிய னதும், கிராம் நீதிமன்றங்
மனம், இடமாற் நியமிக்கப்பட்ட தலைவர்
றம், வேலை நீக் ழ்த் தேசிய அரசுப்பேரவை
கம், ஒழுக்காற்றுக்
கட்டுப்பாடு என் ப்படக்கூடிய நீதிமன்றங்க
பன.

Page 74
64
(ஆ) கைத்தொழிற்
நியாயசபைய அத்தகைய | புரியவும்படும் கென சட்டத் மளிக்கும் த
(இ) அவர்களின் பி
யியல்பான L வலர்களினது
நியமனம், இடமாற்ற என்பன இவ்வத்தியாய கிணங்கச் செய்யப்பட்ட வேண்டும்.
(2) இவ் அத்தியாய முசுலிம் திருமண, முசுலிம் திருமண ம உள்ள சட்டத்தின் கீழ் களினது நியமனம், என்பவற்றுக்கும் ஏற்பு
நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச்சபை.
125. (1) அரசியல் சபை பிரயோகிக்கவும், பணிக்கப்பட்டுள்ள அ கடமைகளையும் பிரயே நீதிச்சேவைகள் ஆணை
(2) நீதிச்சேவைகள் கொண்டிருத்தல் வேல் முதனிலை நியாயாதிக். பிரதம நீதிபதியாயிரு ராதல் வேண்டும். பு யர்ந்த , நீதிமன்றத்தில் யாற்றவியலாதிருக்குமி நீதிபதி தவிசாளராதம்
(3) தவிசாளர் தவிர் உறுப்பினர்கள் சனாதிட பதியினால் நியமிக்கப்ப பிரிவின் (1) ஆம் குறிப்பிடப்பட்ட அரச 124 ஆம் பிரிவின் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட கப்படல் வேண்டும்.

லங்கை அரசியலமைப்பு
பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழான தொழில் பாகப் பணியாற்றும் அரச அலுவலர்களதும், தொழில் நியாய சபையினால் பிரயோகிக்கவும் 5 தத்துவங்களையும் பணிகளையும் புரிவதற் தின் மூலம் தேசிய அரசுப்பேரவை தத்துவ அத்தகைய ஆட்களினதும்,
ரதான கடமை அல்லது கடமைகள் நீதிநெறி
ணிகளைப் புரிவதாகவுள்ள எல்லா அரச அலு எம்,
ம், வேலை நீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு பத்தின் பின்வரும் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகளுக் ல் வேண்டும் அல்லது பிரயோகிக்கப்படல்
த்தின் பின்வரும் பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள், -- மணநீக்கச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது பணநீக்கந் தொடர்பாக அக்காலத்துக்கென > நியாயாதிக்கம் பிரயோகிக்கும் காதிமார் - பதவிநீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு புடையனவாதல் வேண்டும்.
மைப்பின் கீழ் நீதிச்சேவைகள் ஆலோசனைச் புரியவும், நிறைவேற்றவும் வேண்டுமெனப் த்தகைய தத்துவங்களையும் பணிகளையும் எகிக்கவும் புரியவும் நிறைவேற்றவும் என க்குழு வொன்றிருத்தல் வேண்டும்.
ஆலோசனைச்சபை ஐந்து உறுப்பினரைக் ண்டும். அத்தகைய உறுப்பினருள் ஒருவர் கம் கொண்ட மிகவுயர்ந்த நீதிமன்றத்தின் ப்பவராதல் வேண்டும். அவரே தவிசாள தனிலை நியாயாதிக்கம் கொண்ட மிகவு ன் பிரதம நீதிபதி தவிசாளராகப் பணி - பத்து, அந்நீதிமன்றத்தின் அடுத்த சிரேட்ட ) வேண்டும்.
ந்த நீதிச்சேவைகள் ஆலோசனைச் சபையின் தியால் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும். சனாதி டும் உறுப்பினர்களுள், ஒருவர் 124 ஆம். உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியில் அலுவலர்களுள் இருந்தும், மற்றொருவர் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (ஆ) என்னும் ட அரச அலுவலர்களுள் இருந்தும் நியமிக்

Page 75
இலங்கை அரசியலமைப்
(4) ஆள் ஒருவர், தேசிய அரசுப்பேரல் தால் அவர் நீதிச்சேவைகள் ஆலோசை ராக நியமிக்கப்படுதலாகாது அல்லது அவ்
(5) தவிசாளர் தவிர்ந்த நீதிச்சேவைக உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும், இப்பிரிவி ஏற்பாடுகளுக்கமைய, அவரது நியமன ஆண்டுகாலத்துக்குப் பதவி வகித்தல் கே
(6) தவிசாளரது பதவி தவிர்ந்த, நீதி. உறுப்பினர் எவரதும் பதவி, -
(அ) அத்தகைய உறுப்பினர் இறக்கும் (ஆ) சனாதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட
தமது பதவியிலிருந்து அத்த
மிடத்து ; (இ) சனாதிபதியால் அவ்வுறுப்பினர் !
படுமிடத்து ; அல்லது (ஈ) 124 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உ
(ஆ) என்னும் பந்தியிற் குறிப்பு களுளிருந்து நியமிக்கப்பட்ட
அத்தகைய அரச அலுவலராத வெற்றானதாதல் வேண்டும்.
(7) நீதிச்சேவைகள் ஆலோசனைச் சா பதவி இப்பிரிவின் (6) ஆம் உட்பிரிவி மிடத்து, அத்தகைய உறுப்பினரின் வேறொருவரை நியமித்தல் வேண்டும். ஆள் அவ்வுறுப்பினரின் முடிவுறா தெ துக்குப் பதவி வகித்தல் வேண்டும்.
(8) தவிசாளர் தவிர்ந்த நீதிச் சேவை உறுப்பினர் எவரும் எக்காரணத்தால் யின் கடமைகளைத் தற்காலிகமாகப் புரி மிடத்து, அத்தகைய உறுப்பினரின் இட வேறொராளைச் சனாதிபதி நியமிக்கலாம்
(9) நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச் சா அரசுப்பேரவையினால் தீர்மானிக்கப்படக் . பளம் அல்லது படிகள் கொடுக்கப்பட்டு பினர்க்குக் கொடுக்கப்படவேண்டிய ஏதே படி திரட்டு நிதியில் பொறுப்பிக்கப்படுதல் அவரின் பதவிக்காலத்தின்போது குறை
(10) நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச் னான ஆலோசனையின் மீது அமைச்சர் நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச் சபைச் 6 தல் வேண்டும்.

வ உறுப்பினராக விருந் எச் சபையின் உறுப்பின விதம் இருத்தலாகாது. ள் ஆலோசனைச் சபையின் ன் (6) ஆம் உட்பிரிவின் 5 தேதியிலிருந்து நாலு பண்டும்.
ச்சேவை ஆலோசனைச்சபை
11.1131 பிப 1
மிடத்து ;
-எழுத்தொன்றன்மூலம் கைய உறுப்பினர் விலகு
பதவியிலிருந்து அகற்றப் .
ட்பிரிவின் (அ) அல்லது டப்பட்ட அரச அலுவலர் உறுப்பினராயின், அவர் ல் ஒழியுமிடத்து,
பையுறுப்பினர் எவரதும் ன் கீழ் வெற்றானதாகு இடத்துக்குச் சனாதிபதி அவ்விதம் நியமிக்கப்பட்ட ஞ்சியுள்ள பதவிக்காலத்
வகள் ஆலோசனைச் சபை ாயினும் அவரது பதவி ய இயலாதவராகவிருக்கு உத்தில் செயலாற்றவென
பையுறுப்பினர்க்கு தேசிய கூடிய அத்தகைய சம் லாம். அத்தகைய உறுப் தனும் சம்பளம் அல்லது ல் வேண்டும் என்பதுடன் மக்கப்படுதலுமாகாது.
- சபையின் தவிசாளருட வையால் நியமிக்கப்படும் செயலாளர் ஒருவர் இருத்

Page 76
இd
நீதிபதிகள் தும் நீதி நிருவகிக்கும் ஏனைய அரச அலு வலர்களதும் நிய மனம்.
(11) நீதிச் சேவை. சனையுடன் அமைச்சர் (அ) 124 ஆம் பி
அரச அலு6 களும், நியம்
விதிகளையாக் (ஆ) நீதிச் சேவை
பணிகள், கட புரிவதற்கு, உகந்த அத்
செய்யலாம். 126. (1) 124 ஆம் ஏனைய அரச அலுவ ஆலோசனைச் சபையின் சரவையால் செய்யப்பா
(2) 124 ஆம் பிரி மனங்களைச் செய்வதற் நீதிச் சேவைகள் ஆடு செய்யப்படும் ஆட்களி வர்களின் நிரலொன்ல வைத்தல் வேண்டும்.
(3) விதப்புரை செ அமைச்சர் அவை நி
(4) விதப்புரை செ காரர் ஒருவரை அடை நியமனம் ஒன்று செ செய்யப்பட்ட ஆளின் ( சபை செய்த விதப்புரை களையும், நீதிச் சேவை ஆட்களின் நிரலையும், வேண்டும்.
(5) அமைச்சரவையா பாடுகள், நிபந்தனைகள் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிப பதில் நியமனங்கள் வெ ஆலோசனைச்சபைச் ெ லாம்.
நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச்சபை.
நீதிபதிகளதும், நீதி நி
வேலை நீக் 127. (1) 124 2 ஏனைய அரச அலுவலர் கட்டுப்பாடு என்பவற்று நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்க

மங்கை அரசியலமைப்பு
கள் ஆலோசனைச் சபையினுடனான ஆலோ - அவை--
சிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதிகள், ஏனைய பலர்கள் என்போரது ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங் ன நடவடிக்கை முறைகளும், சம்பந்தமான கலாம் ; அத்துடன் கள் ஆலோசனைச் சபையின் தத்துவங்கள், மைகள் என்பனவற்றைப் பிரயோகிப்பதற்கு நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான அல்லது தகைய வேறு அலுவல்களுக்கு ஏற்பாடு
ம் பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதிகளதும், பலர்களதும் நியமனம், நீதிச் சேவைகள் - விதப்புரையைப் பெற்ற பின்னர் அமைச் டல் வேண்டும்,' "விற் குறிப்பிடப்பட்ட எவையேனும் நிய ற்கான சந்தர்ப்பம் எழும்போதெல்லாம், லாசனைச் சபை நியமனத்துக்கு விதப்புரை ன் நிரலொன்றை, விண்ணப்பஞ் செய்த ஊறயும் சேர்த்து, அமைச்சரவைக்கு அனுப்பி
சய்யப்பட்ட நிரலிலிருந்து எவ் ஆளையும் யமிக்கலாம். ய்யப்பட்ட நிரலில் இல்லாத விண்ணப்ப மச்சர் அவை நியமிக்கலாம் ; அத்தகைய ய்யப்படுமிடத்து, அமைச்சரவை, நியமனம் பெயரையும், நீதிச் சேவைகள் ஆலோசனைச் ரயை ஏற்றுக்கொள்ளாததற்கான காரணங் கள் ஆலோசனைச் சபை விதப்புரை செய்த தேசிய அரசுப் பேரவையில் சமர்ப்பித்தல்
ல் விதிக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய மட்டுப் T என்பவற்றுக்கமைய, 124 ஆம் பிரிவிற் நிகளதும் ஏனைய அரச அலுவலர்களதும் சய்வதற்கான தத்துவத்தை நீதிச்சேவைகள் சயலாளருக்கு அமைச்சரவை கையளிக்க
ருவகிக்கும் ஏனைய அரச அலுவலர்களதும் கமும் ஒழுக்காற்றுக்கட்டுப்பாடும்
ம் பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதிகள், என்போரின் வேலை நீக்கம், ஒழுக்காற்றுக் க்கான தத்துவங்களைப் பிரயோகிப்பதற்கென
ாற்றுச்சபை ஒன்றிருத்தல் வேண்டும்.

Page 77
இலங்கை அரசியலமை
ச
(2) நீதிச் சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச்சா கொண்டதாயிருத்தல் வேண்டும். கொண்ட மிகவுயர்ந்த நீதிமன்றத்தின் தவிசாளராதல் வேண்டும். சனாதிபதியி அந் நீதிமன்றத்தின் மற்றைய இரவு மற்ற இரண்டு உறுப்பினருமாதல் வே
(3) தவிசாளர் தவிர்ந்த, நீதிச்சேன் யின் உறுப்பினர் எவராயினும் எக். ரது பதவியின் கடமைகளைத் தற்காலி விருக்குமிடத்து, அத்தகைய உறுப்பின வதற்கென முதனிலை நியாயாதிக்கம் நீதிமன்றத்தின் மற்றொரு நீதிபதியை
(4) நீதிச்சேவைகள் ஆலோசனைச் ச சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சபையின் செ
(5) நீதிச் சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் யுடன் அமைச்சரவை
(அ) 124 ஆம் பிரிவிற் குறிப்பிடப்ப
எனைய அரச அலுவலர் என்
யாக்கலாம் ; (ஆ) ஒழுக்காற்று விசாரணைகளை .
பட்ட காரியங்களுக்கான ந
யாக்கலாம்; அத்துடன், (இ) நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் -
வதற்குத் தேவையான அ வேறு காரியங்களுக்கு ஏற்பா
(6) நீதிச் சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதி அல்லது வேறு அதற்குள்ள வேலை நீக்கத் தத்துவங். நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச்சபை, அது நீதி எனும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பா அமைச்சரவைக்கு - அனுப்பிவைத்தல் அறிக்கையின் பிரதி ஒன்று தேசிய . ருக்கும் அனுப்பிவைக்கப்படுதல் வேன்
128. தீயொழுக்கத்துக்குக் குற்றவா ஆம் பிரிவிற் குறிப்பிடப்படும் நீதிபதி அலுவலர் ஒருவர் பதவியிலிருந்து -
129. (1) 124 ஆம் பிரிவிற் குறிப்பு பதி அல்லது அரச அலுவலர் அவரி தேசிய அரசுப் பேரவையின் வேண்டும் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படலாம்.
(2) இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவி மின்றி, 127 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகள்

உப்பு
பை மூன்று உறுப்பினரைக் முதனிலை நியாயாதிக்கம் பிரதம நீதிபதி சபையின் னால் பெயர் குறிப்பிடப்படும் ன்டு நீதிபதிகள் சபையின் ண்டும்.
வைகள் ஒழுக்காற்றுச்சபை காரணத்தாலாயினும் அவ கமாகப் புரியவியலாதவராக சரின் இடத்தில் செயலாற்று ம் கொண்ட மிகவுயர்ந்த பச் சனாதிபதி நியமிக்கலாம். பையின் செயலாளர் நீதிச் யலாளர் ஆதல் வேண்டும். சபையுடனான ஆலோசனை
ட்ட அத்தகைய நீதிபதிகள் போரது நடத்தை விதிகளை
நடாத்துவதுடன் சம்பந்தப் டவடிக்கை முறைவிதிகளை
சபையின் கடமைகளைப் புரி ல்லது உகந்த அத்தகைய
டு செய்யலாம்.
சபை, 124 ஆம் பிரிவிற் 1 அரச அலுவலர் மீது களைப் பிரயோகிக்குமிடத்து, "பற்றிய அறிக்கையொன்றை எகவுள்ள அமைச்சர் மூலம் - வேண்டும். அத்தகைய அரசுப்பேரவைச் சபாநாயக எடும்.
ளியாகக் காணப்படும் 124 இயொருவர்) அல்லது அரச் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்.
தீயொழுக்கத்துக் காகப் பதவியிலி ருந்து அகற்றப் L டுதல்.
பிடப்பட்ட எவரேனும் நீதி ன் தீயொழுக்கத்துக்காகத் காளின்மீது சனாதிபதியால்
நீதிபதிகளையும் நீதி நிருவகிக்கும்
அரச அலுவலர், களையும் பதவியி லிருந்து அகற்று தல்.
"ன் ஏற்பாடுகளுக்குப் பங்க செயற்படுதல் வேண்டும்.

Page 78
X.ெ
(3) அவ்விதம் அ பிரேரணை எந்த நீ மானதோ அவருக்க சாட்டுகளின் விவரங் ஒழுக்காற்றுச் சபை நிகழ்ச்சி நிரலில் சேர்
(4) இப்பிரிவின் (. கப்பட்ட சாட்டின் 6 சபை காணும் மும அவை தேசிய அரசுப்
(5) இப்பிரிவின் (' ஒழுக்காற்றுச் சபைக் விசாரணை செய்து ச அச்சபையின் கடமைய
ஆயினும், அத்தவை குற்றச்சாட்டின் மீது கப்பட்டுள்ள விசாரலை கண்ட முடிவுகளைக் ெ
- : 4 : 14
நீதிபதிகளையும், நீதிநி
களையு
நீதிபதிகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் அரச அலுவலர் களதும் இடமாற் றங்கள்.
130. (1) நீதிச்சேன் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிப அலுவலர்களதும் இட
(2) இப்பிரிவின் கீழ் கெதிராக, நீதி என் அமைச்சருக்கு, அமை. முறைகளுக்கமைய, 6
(3) நீதிச்சேவைகள் ஒருப்பாட்டுடனும், வித கமையவும் நீதிச்சேல 124 ஆம் பிரிவிற் அலுவலர்கள் என்பே விளைவான கருமங்களை கைய தத்துவங்களைக் 6
(4) இப்பிரிவின் 6 சம்பளவுயர்வை உட்ப வேண்டும்.

-லங்கை அரசியலமைப்பு
கற்றுவதற்கான பிரேரணை எதுவும், அப் திபதி அல்லது அரச அலுவலர் சம்பந்த "கதிராக அப்பிரேரணையில் காணப்பட்டுள்ள கள் மீது சபாநாயகர் நீதிச் சேவைகள் மின் அறிக்கையொன்றைப் பெறும்வரை, க்கப்படலாகாது.
5) ஆம் உட்பிரிவில் அதற்கு அனுப்பிவைக் வெரங்கள் மீது நீதிச்சேவை ஒழுக்காற்றுச் -வுகள் இறுதியானவையாதல் வேண்டும்.
பேரவையினால் விவாதிக்கப்படலாகா.
3) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் நீதிச்சேவைகள் த அனுப்பப்பட்ட ஏதேனும் சாட்டின் மீது பாநாயகருக்கு அறிக்கை செய்யவேண்டியது ரதல் வேண்டும் :
கய அறிக்கையானது, அத்தகைய எதுவேனும் ஏலவே நடத்தப்பட்டுள்ள அல்லது தொடங் னயில் நீதிச்சேவைகள் ஒழுக்காற்றுச் சபை காண்டதாயிருக்கலாம்.
நவாகஞ் செய்யும் ஏனைய அரச அலுவலர் ம் இடமாற்றஞ் செய்தல்
வை ஆலோசனைச்சபை, 124 ஆம் பிரிவிற் திகளதும் நீதி நிருவகிக்கும் ஏனைய அரச
மாற்றத்தைச் செயற்படுத்தல் வேண்டும்.
> இடமாற்றத்தைச் செயற்படுத்தும் கட்டளைக் னும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள ச்சரவையால் தீர்மானிக்கப்படும் நடவடிக்கை மல் முறையீடு ஒன்று செய்யப்படலாம்.
ஆலோசனைச் சபை, அமைச்சரவையின் பிக்கப்படக்கூடிய அத்தகைய நிபந்தனைகளுக் வ ஆலோசனைச் சபைச் செயலாளருக்கு, குறிப்பிடப்பட்ட நீதிபதிகள் ஏனைய அரச உரது இடமாற்றம் சம்பந்தமான இடைநேர் க் கையாள்வதற்குத் தேவையான அத்த கையளிக்கலாம்.
நாக்கங்களுக்கென "இடமாற்றம் " என்பது ஒத்தாத இடமாற்றம் எனப் பொருள்படல்

Page 79
இலங்கை அரசியலமை
நீதியை நிருவகிக்கும் ஆட்களி 131. (1) நீதிமுறைத் தத்துவங் சட்டத்தினால் பொறுப்பிக்கப்பட்டுள்ளவர் அரச அலுவலரும் அல்லது வேறு ஆன தத்துவங்களையும் பணிகளையும் பிரயோக அத்தகைய நீதிபதிக்கு, அரச அலுவ பணிப்பு விடுக்க அல்லது மேற்பார் கீழ் உரிமை கொண்டுள்ள உயர்தர / வனம் தவிர, வேறு ஆள் எவரிடமே பணிப்பு அல்லது தலையீட்டுக்குப் பணிய குத் தரப்பட்டுள்ள நீதிமுறைத் தத்து பிரயோகித்தலும் புரிதலும் வேண்டும்.
(2) அதற்கான சட்ட அதிகாரம் இல் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட எவரேனும் அல்லது ஆள் என்போர் அவரது / அல்லது பணிகளைப் பிரயோகிப்பதில் : கின்ற அல்லது தலையிட எத்தனிக்கின் ஓராண்டு வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒருகாலத் வகை மறியல் விதித்து அல்லது குற்றப் குற்றப்பணமும் மறியலும் ஆகிய இர கக் கூடிய தவறொன்றுக்குக் குற்றவா

பு
69
ன் சுதந்திரம்
ள் அல்லது பணிகள் என ஒவ்வொரு நீதிபதியும், ம் அத்தகைய நீதிமுறைத் ப்பதில் அல்லது புரிவதில் லர்க்கு அல்லது ஆளுக்கு மவ செய்யச் சட்டத்தின் திமன்றம் அல்லது நிறு பமிருந்துவரும் ஏதேனும் ாது, சட்டத்தினால் அவருக் வங்களையும் பணிகளையும்
நீதிபதிகளினதும் நீதி நிருவகிக்கும் அரச அலுவலர்க ளினதும் சுதந் திரம்.
லாது, இப்பிரிவின் (1) ஆம் | நீதிபதி, அரச அலுவலர் திமுறைத் தத்துவங்களை அல்லது புரிவதில் தலையிடு ற ஆள் ஒவ்வொருவரும், துக்கு இருவகையில் ஒரு பணம் விதித்து அல்லது ண்டும் விதித்துத் தண்டிக் Tளியாதல் வேண்டும்.

Page 80
நீதிபதிகளும், பகிரங்க
நீதிபதிகளும், பகிரங்க ஊழியர் களும் ஏனையோர் களும் சேவையில் தொடர்ந்திருந்து வரல்.
அரச அலுவலர் களும் ஏனையோர் களும் விசுவாசச் சத்தியம் செய்ய வேண்டுதல்.
132. தேசிய அரசு வரையில், அரசியலமை (அ) 121 ஆம் பிரி
எதுவேனும்
ஆள் ஒவ்6ெ (ஆ) இலங்கை அரசு
காரசபையின் தாபனத்தின்
அல்லது (இ) எதுவேனும் உ
கூட்டுத்தாபன
ஒவ்வொருவர் (ஈ) எழுத்திலான 6
நியமனம் வ அவையேயான நியதி, ! தொடர்ந்திருந்துவரல் அல்லது நியமனத்தை;
133. (1) அரச அல யின் கடமைகளை மேற் கொள்ள வேண்டுமென பட்ட அத்தகைய வே கீழ் பதவிச் சத்திய டுள்ள பதவியை வகிக திகாரசபையினதும், 8 சேவையிலுள்ள ஆள் வணையில் விதிக்கப்பட்டு வேண்டும். அரசியலமை ரால் விதிக்கப்படக்கூடிய யத்தைச் செய்து கொ லர், ஆள் அல்லது பத்து ஒழிந்தவராதல் வேன் வேண்டும்.
(2) பகிரங்க நிருவாக வுள்ள அமைச்சர் இப்பிர் அரச அலுவலர், ஆள் அ விதம் விதிக்கப்பட்ட கா விட்டமை சுகவீனத்தின் காரணத்தினாலாகும் எ றுணிபின்படி விதிக்கப்ப யம் செய்து கொள்ள . செய்துகொள்ளுமிடத்து, விதிக்கப்பட்டுள்ளவாறாக கொண்டாற்போன்று கே டும் அல்லது பதவி வகித்

ங்கை அரசியலமைப்பு
அத்தியாயம் 15
ஊழியரும் மற்றையோரும் சேவையில் தொடர்ந்திருந்துவரல்
பேரவை வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்யும் ப்புத் தொடங்குவதற்கு நேர்முன்னர் பின் (2) ஆம் உட்பிரிவிற் குறிப்பிடப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் நீதிமுறைப் பதவிவகித்த ாருவரும் ; அல்லது சங்கத்தின், எதுவேனும் உள்ளூர் அதி அல்லது எதுவேனும் பகிரங்கக் கூட்டுத் சேவையிலிருந்த ஆள் ஒவ்வொருவரும் ;
ள்ளூரதிகார சபையில் அல்லது பகிரங்கக் த்தில் ஏதேனும் பதவி வகித்த ஆள். 5ம்; அல்லது
துவேனும் சட்டத்தின் கீழ் எதுவேனும் இத்த ஆள் ஒவ்வொருவரும், நிபந்தனைகளின் கீழ் அத்தகைய சேவையில் வேண்டும் அல்லது அத்தகைய பதவியை த் தொடர்ந்து வகித்துவரல் வேண்டும். லுவலர் ஒவ்வொருவரும், அவரின் பதவி கொள்ளும் பொழுது சத்தியம் செய்து ன அரசியலமைப்பினால் தேவைப்படுத்தப் று ஆட்களும் இப்போதுள்ள சட்டத்தின் பம் செய்யும்படி தேவைப்படுத்தப்பட் 5கும் ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வோருள்ளூர ஒவ்வோர் அரச கூட்டுத்தாபனத்தினதும் ஒவ்வொருவரும் " ஆ '' என்னும் அட்ட ள்ள சத்தியத்தைச் செய்து கொள்ளல் ப்புத் தொடங்கியதிலிருந்து முதலமைச்ச
அத்தகைய காலத்துள் விசுவாசச் சத்தி ள்ளாதுவிடும் அத்தகைய அரச அலுவ வி வகிப்பவர் எவரும் சேவையிலிருந்து "டும் அல்லது பதவி வகியாதொழிதல்
ம் என்னும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பாக வின் (1) ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட லது பதவி வகிப்பவர் எவரையும், அவரவ் லத்தினுள் சத்தியம் செய்து கொள்ளாது ல் அல்லது வேறு தவிர்க்க முடியாத ன திருப்திப்பட்டால், தமது தனித்தற் ட காலத்தின் பின்னர் விசுவாசச் சத்தி அனுமதிக்கலாம். அவரவ்விதம் சத்தியம் அவர் இப்பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவில் காலத்துள் குறித்த சத்தியத்தைச் செய்து வையில் தொடர்ந்திருந்துவருதல் வேண் ஏவரல் வேண்டும்.

Page 81
இலங்கை அரசியலமை
அத்தியாயம் 1
பொதுமக்கள் பாதுகா
134. (1) தேசிய அரசுப்பேரவை செய்தாலொழிய, பொதுமக்கள் பாது. மாற்றங்களுடனும், அரசியலமைப்பின் பிரிவின் (2) ஆம் உட்பிரிவிற்கும் அ பேரவையினாலாக்கப்பட்ட சட்டமொன் வேண்டும்.
(2) அவசர காலநிலை ஏற்பட்டுள்ள போகின்றதென முதலமைச்சர் சனாதி மிடத்து, சனாதிபதி அவசர கால நிலையை டும். அவசரகால நிலை தொடர்பில் முத்து யாகப் புரியப்படும்படி தேவைப் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள எல்லாக் க சரின் ஆலோசனை மீது சனாதிபதி செய்
காலந் தன்னில் வானம் கூலச் சாலி பொலிக ;ெ ஞாலம் மகிழ்க, மன்னன் சால நல்ல றத்தோன் ஆ
மங்களம் உண்ட

வேறுவகையாக ஏற்பாடு பொதுமக்கள் ரப்புக்கட்டளைச்சட்டம் ஏற்ற
பாதுகாப்பு. ஏற்பாடுகளுக்கும் இப் மையவும் தேசிய அரசுப் றாகக் கொள்ளப்படுதல்
1 என அல்லது ஏற்படப் திக்கு ஆலோசனையளிக்கு வெளிப்படுத்துதல் வேண் லமைச்சரினால் சட்டமுறை படுத்தப்பட்டுள்ள அல்லது பாரியங்களிலும் முதலமைச்
லாற்றுதல் வேண்டும்.
அ:ை4ாங்கம்
பொழிக வன்று,
T, என்றும் தக.
குக.

Page 82
அட்ட
(1) இலங்கை (அரசியலமைப்பும் சுத 1947.
(2) அரச மகுடங்கள் சட்டம்.
(3) அரச நிறைவேற்றற்றத்துவங்கள் 13அ, 14, 15 என்பன.

இலங்கை அரசியலமைப்பு
வணை " அ "”
கந்திரமும்) அரசப் பேரவைக் கட்டளைகள் 1946,
நம் இலச்சினைகளும் சட்டம். பிரிவுகள் 1-10,

Page 83
இலங்கை அரசியலமைம்
அட்டவலை
யான், இலங்கைக் குடியரசுக்கு நம்பிக்கை கொண்டவராகவும் இருப்பேன் எனவும் உண்மையாகவும் சேவை செய்வேன் என ஆகிய எனது பதவியின் கடமைகளை அ முறையாகவும் நம்பிக்கைக்குரியவகையிலும் உறுதிப்படுத்துகிறேன்/சத்தியம் செய்கிறேன

சே *
ப்பு
ன " அ >>
'...ஆகிய
கயுள்ளவராகவும் உண்மையான விசுவாசம் ), - இலங்கைக் குடியரசுக்கு நன்றாகவும் வும்..... ரசியலமைப்புக்கும் சட்டத்துக்கும் இணங்க » நிறைவேற்றுவேன் எனவும் பயபக்தியுடன்
ர்.

Page 84

素性階

Page 85


Page 86