கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: குன்றின் குரல் 1995.01

Page 1
குன்றின்கு
ஆண்டு படி
ஜனவரி 95

ரல்
இதழ் 01
விலை ரூ 20
சறப்பிதழ்

Page 2


Page 3
குன்றின்கு
ஆசிரியர்
அந்தனிஜீவா
இணை ஆசிரியர்
ஜே.ஜேஸ் கொடி
ஆசிரியர் குழு
வண.மரியஅந்தனி
சு.முரளிதரன்
ஜே.பிராண்சிஸ் பொறுப்பாசிரியர்
திருமதி வசந்திசிவசாமி
புதிய
புதிய அ புதிய ஆண்டில் நாட்டின் தடை பொறுப்பேற்றவுடல அமுல்படுத்த தெ
சமாதானத்ல செயல்படுகிறார். ( ஒருதாய் மக்களா
ஒரு தசா சமாதானமும் ஏ தொடங்கியுள் ளல வார்த்தைகள் நன இயங் கிய இந ஒருங்கிணைக்கப் அமைச்சு அபை தேசிய சாகித்திய
ஒரே மேன பணப்பரிசும் விரு கலை இலக்கியம்
ஒரு நாட் மொழியாலோ அல் அவர்களின் தன் நடத்துவது மிக
அதனை துவங்கியுள்ளது. திருமதி சந்திரிக் பிறக்கட்டும்.
புதிய கு இனிவரு
வெளியீடு
தோட்டப் பிரதேசங்கட்கான
கூட்டு செயலகம்
அச்சுப் பதிப்பு
பிரதீப் பப்பிளிக்கேஷன்ஸ்
கொழும்பு
தொடர்பு
குன்றின்குரல்
30,புஸ்பதான மாவத்தை,
கண்டி

ரல்)
ஆண்டு 14 சிறப்பிதழ் ஜனவரி 95.
சூரியன் உதிக்கட்டும் நண்டு மலர்ந்துள்ளது. |நம்பிக்கைக்குரிய முயற்சிகள் தென்படுகின்றன. லவியாக திருமதி சந்திரிக் கா குமாரதுங்க i மக்களுக்கு நம்பிக்கைதரும் செயல்திட்டங்களை பாடங்கியுள்ளார். மத ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதில் முனைப்புடன் ஒருநாட்டில் வாழும் இரு மொழி பேசும் மக்களை (கவே மதிக்கிறார். ப்த காலத்திற்கு பின்னர் நாட்டில் அமைதியும் ற்படுமென்ற நம்பிக்கை ஒளிக்கீற்றுகள் தென்பட 1. இதன் முன்னோட்டமாக சமாதானப்பேச்சு மடபெறுகின்றன. கடந்த அரசின் கீழ் தனித்தனியாக எது முஸ் லிம் கலாச்சார அமைச்சுக்கள் பட்டு சகலமக்களுக்கும் பொதுவான கலாச்சார மக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் நடவடிக்கையாக
விழா நடைபெற்றது. டயில் தமிழ் சிங்கள படைப்பாளிகளுக்கு சமமான துகளும் வழங்கப்பட்டன. இது இருமொழி பேசும் பாதிகள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டில் வாழும் இரு மொழிபேசும் இனங்களை ல்லது மதத்தின் பெயரால் தனித்தனியே பிரிக்காமல் சித்துவத்துடன் ஒருதாய் பிள்ளைகளைப்போல
முக்கியமானதாகும். பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணி அரசு செயல்படுத்த - நாட்டுமக்களிடையே நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக கோ திகழ்கிறார் அவரது ஆட்சியில் புதுயுகம்
ரியன் உதிக்கட்டும் ம் காலம் இனிதாகவே அமையட்டும்.
ஆசிரியர்.

Page 4
குன்றின் குரல்
11) 01)
இக்
நிலை இராமன்
கண்ணபிரான் இந்திரன் வாகனத்தில் வரு வார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ஏமாற்றம்
இவ் வேடமா! விமோச
ilாப் # 1
ராமாவதாரத்தில் என் செருப்பிற்கும் பர்வதத்தில் சிறப்புண்டு பெரு மைப்பட்ட இராமனுக்கும் சோதனை
பச்சை 4 இராமன் நீலவண் கண்ணன் ஆயர் ப மீண்டும் அதிபதி
மதுராவி பிரதிநிதி மீண்டும் மவுசு ... ஆனால்.
பாதுகை சுமந்த பரதன்கள் இடம் மாறி போய் இடம் ஒன்று பிடித்ததால்...
கொழுந் குடிகளு. விமோசன் இன்னும் காகித வார்ப்பில் கொழுந் காடு
மானாக மாறியாவது சீதை முன் நிற்க வேண்டிய

றப்பிதழ்
ஜனவரி 95
ம் வீடும்
மல்லிகை . சி. குமார்
க்கே!
தனியாரின் சாபத்தால் வனமாகும் நிலை
bறத்தால் னம்
வண்ண
ணக் னாய் Tடிக்கே
இ th: Mits .
ஆழ் புதை அரு வுக் காட்டுக்குள் தலைக்காட்டும் தளிர்கள் இங்கு மாற்றுத் தொழில் மாடு வளர்ப்பென்றால்
அதற்காக குழல் ஊதும் பொறுப்பு கண்ணனுக்குத்தான்
இக்குடிகள் இன்று நம்புவது மாட்டையும் வீட்டையும் தான்.
ன்
களுக்கு
நாயும்
கு
எமெல்லாம்
மாடும் வீடும் வெறும் காகித வார்ப்பென்றால் பின் எல்லாமே வனவாசம் தான்
) தான்...
தாயும்

Page 5
குன்றின்குரல்
சிறப்பித!
எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தனின் கடிதம்.
0)ள 5
மடுவும் உணடு. அருமை ராசாவுக்கு,
சத் சம் பாஷணையை உன்னுடை கடுதாசி எனக்கு
ஆடுகள் தம் முடைய இன்று மத்தியானம் கிடைத்தது. நீ
உலக அனுபவம் என் வீட்டுப் பக்கம் இன்று
ஒப்படைக்கும். கொஞ்ச வந்திருந்தால் என் கடுதாசி இந்த வரட்டு வெள்ள கிடைத்திருக்கும். பரஸ்பரம் ஒரே கண்களில் தப்பித்தவறி சமயத்தில் இரண்டு பேரும் கடிதம்
" உன்னுடைய குழந் படித்துக்கொள்வது ஒரு நல்ல ஏற்பாடு பட்டம் பெற்றுக் கை6 தானே! நிற்க, உன் கடதாசியை
போயிருக்கிறது கவலைப் படித்த பிற்பாடு எனக்கு ஒரு கதை
சொல்லிவிட்டுத் தப்பிவிடும் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசையாக
தரையில் நடக் கிறதை இருக் கிறது. ஏலெ எங் கிட்டேயே
தருமத்துக்கும் கடவுளு மூட்டையை அவுக் கிறயே என்று
நடக்கிறமாதிரி தோன். எண்ணாமல் பெறுமையாகக் கேளு.
இரண்டு வித ஆயுதம் ஓரே ஒரு காட்டில் இரண்டடு
ஒன் று பயந்த மாதிரி மூன்று ஓநாய் க ள் கூட் டுறவு
மிஞ்சிப்போனால் இரண ஸ்தாபனம் ஒன்று ஏற்படுத்தி அதன்
கண்ணீர் விடுவது. மூலம் தம் பசியைத் தீத்துக்கொண்டு
இப் படிப்பட்ட வந்தன. அந்த ஓநாய்கள் யாவும்
சங்கத் துக் குள் ளே உ கம்பெனிச் சட்டத்தைக் கரைத்துக்
இதற்கு முன் இல் குடித்திருந்த படியால் யாருக் கும்
அவ்வளவு வெள்ளையால பயப்படாமல் நல்ல வெள்ளையான
க்குட்டி ஒன்று துள் மூன்று மாத வெள் ளாட்டுக்
ஓடி வந்தது அதற் கு குட்டிகளைப் பட்டவர்த்தனமாக
மாத ங் க ள் கூட வா சட்டப்படி குருமா செய்து சாப்பிட்டு
தாயாருக்கு டிமிக்கி கெ வந்தன. இந்த ஓநாய்க் கம்பெனியில்
உலகத் தைப் பார்க்க ஒரு கிழடு தட்டிப் போன கிழட்டு
ஆட்டுக்குட்டி தன்னிச்ை வெள் ளாடு காரியதரிசி. அதுதான்
வந்த வெள்ளாட்டுக் தன்னுடைய இனத்தில் நல்ல சரக்காக
கூட்டுறவு ஸ்தாபனக் இருப் பதைக் தாஜாப் பண்ணிக்
கேட்டுக்குள் நுழைந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்து தன்னுடைய
அதிசயம் என்று பார்க் எஜமானர்களின் மேஜையை அலங்காரம்
அங்கே உள்ளே உட் பண்ணும்.
நாமம் ஜெபித்துக்கொண். அந்த வரட்டு வெள்ளாட்டுக்கு
ஆடு இதைக் கண்ட நாலு வேதம் ஆறு சாஸ் திரம்
எஜமானர்களுக்காக நாக் அறுபத்தினாலு கலைக் கியானத்துடன்
ஊறவைத்துக் கொண்டது பால் கறவை காணாத பெரியதொரு இதை எவ்வளவு ரசி

ஜனவரி 95
வார்கள் அதனால் நமக்கு எவ்வளவு நன்மை? என்று எண்ணும் போது அதற் கு - நிஜமாகவே எஜமான விசுவாசத் தால் -- நாக் கில் ஜலம் ஊற்றிற்று இந்த ஆட்டுக் குட்டியை எப்படியாவது வளைக்க வேண் டும் என்று நினைத்து மேஜையிலிருந்து கண்ணாடியை எடுத்துப் போட்டுக் கொண்டது பால் சுரக் காத தனது
வரட்டு மடுவை ஒரு துடையில் இதனுடைய
மூட்டையாக ஏற்றிவைத்துக் கொண்டு நம்பி தாய்
அதன் மீது தன் தொந்தியைச் குட்டிகளை
சாய்த்துக் கொண்டு எங்கே வந்தே?" பெறு வதற் கு
என்றது. நாள் கழிந்து ாடு தாய்களின் எத்துப்பட்டால் தை படித்துப் லாச யாத்திரை படாதே என்று 6. இந்த ஆடு ப் பார்த் தால் க்கும் பயந்து றும் அதற்கு கள் உண்டு. | மிரள் வது டு சொட்டுக்
கூட்டுறவு லகத்திலேயே லாத அள வு [ வெள்ளாட்டு க் கொண்டு
இரண் டரை குறும்பு பிடித்த சித்தாட்டுக் குட்டி சாக வில்லை
சும்மா வெளியே போகாமல் "சும்மா எடுத்து விட்டு
உங்களைப் பார்க்கத்தான் வந்தேன் புறப்பட்ட
என்றது யாகத் துள்ளி
"பார்த்தாச்சோல்லியோ?" என்றது தட்டி ஓநாய்
ஆடு, ஆமாம் பாத்தாச்சி போரேன்" கட்டிடத்துக்
என்று திரும்பியது சித்தாடு. உள்ளே என்ன
அடேடே!
அவ் வளவு ப் போயிற்று. அவசரமா? உனக்கு நல்லகாலம் கார்ந்து ராம்
வந் து தான் இங்கே வந்தே நந்த கிழட்டு
அதுக்குள்ள, போகவா? இங்கே இப்படி தும் தனது
கிட்டவா. உனக்கு ராமாயணம் வருமா ல் ஜலத்தை
என்றது வரட்டு ஆடு. எஜமானர்கள்
"ஓ ராமாயணமா? அது எனக்கு து சாப்பிடு தலைகீழ்ப்பாடமே சொல்லட்டுமா?"

Page 6
குன்றின்குரல்
: போர்க் க
என்று துள்ளிக் கொண்டு ஓடிவந்தது
நாளாக நா சித்தாட்டுக் குட்டி.
பொறுமை குன "வேண்டாம் வேண்டாம் நாள் வரட்டு 4 உனக்குத் தெரிந்தால் போதும். இங்கே
ராமாயணமாகத் நான் ராமாயணம் சொல்வேன் அதுக்கு
குகாகக் கொடுப்ப இந்தக் கட்டட முதலாளிகள் உனக்குச்
ஒரு மணி நே சம்பளம் போட்டுத் தருவார் சம்மதமா?"
பேசியது. சித்த என்றது வரட்டு ஆடு.
குனிந்து கூர்ந்து "சம்மதம் என்று நான் சொல்ல
உருகிவிட்டது. வேறு வேணுமா? ஆனால் ஒன்று
பிறருக்காகச் சாப்பிடுகிற நேரம் தவிர மத் த
வைத் த வர்க ள் நேரத்தில் தான் இருந்து கேட்பேன்"
ராமாயணத் திலும் என் றது விவகாரம் தெரிந்ததாக
அடிக்கடி படித்திரு நினைத்துக் கொண்ட சித்தாட்டுக்
பிரசங்கங்களில் சே குட்டி.
பிரசங்கம் பண்ண ''சாப் பாடா? அதற் கென் ன
மேலாக அனுபவ தனிநேரம்? எங்கூடவே காப்பி பாரில்
வேண்டாம் என சாப்பிட்டால் போகிறது. கேட்டால்
நீங்கள் சொல்வது போதும். பில் கூடக் கொடுக் க
என்றது. வேண்டாம் என்று கண்ணிலிருந்த
வரட்டாடு கண ணாடியை எடுத் து கைக் கு பெருமூச்சு விட் ட்டையில் துடைத்து மாட்டிக்கொண்டு காப்பி பாரில் 4 அதைக் கூர்ந்து பார்த்துச் செல்லியது என்று அழைத்து வரட்டு ஆடு.
இரண்டும் சித் தாடு த ன க் கு உடனே எதிரே உட்கார் உலகத்தின் போக் குபூராவும் அத்து
வரட்டாடு உனக் படியாகி, புத்திசாலித்தனமாக வரட்டு எதுவும் சாப்பிடு ஆட்டை ஏமாற்றிவிட்டதாக நினைத்துக்
கொண்டு, ஒரு கொண்டு ஒரு துள்ளு துள்ளியது: ஒரு கோப்பை பிறகு நிதானமாக நின்று "இது
கோப்பையில் செ வெறும் பேச்சாகிவிடக்கூடாது எனக்கு கையில் கோப் உன் கட்டடத்து எஜமானர்களிடம்
குனிந்து வாய் ஆப்ஸ் ஓடர் வேண்டும்" என்றது.
பார்த்து விட்டு ! மறுநாள் "ராமாயண ம் தனது வரட்டு கேட்பதற்காக சித் தாட்டுக் குட்டி இடது துடைமி மாதம் ரூ. 65ல் நியமிக்கப் பட்டி மேலே சுற்றிக் 4ெ ருக்கிறது" என்று ஒரு உத்தரவை
விசிறியைப் பார்த் வாங்கிக்கொண்டு வந்து கொடுத்தது.
கனைத்துக் கொன வரட்டு ஆடு. அதற்கு ஒரு சித்தாடு களுக்கு என் பே வேண் டும் ஓநாய்களுக்கு சாப்பாடு உன்னுடைய ச வேண்டும் அவ்வளவுதானே.
பூப் போன்ற சன - மூன்று மாதங்கள் சித் தாடு
பார்க்க ஆன் ராமாயணம் கேட்டு காப்பி குடித்தது.
பிறருகக் குகாக சில சமயம் ஓநாய்கள் உள்ளே வந்து
உலகில் பெரி உலாவும். நாக்கைச் சப்புக் கொட்டும்.
இருக்கின்றது?" வரட்டாட்டிடம் கண் காட்டிவிட்டுப்
'சித் தாட் போகும்.
திடீரென்று கு!

ப்பிதழ்
ஜனவரி 95
குட்
புரிய
உத்
என்.
எதி 5
வா குட்
உ என்
t) சி) 111, 61 17
ாக ஓநாய்களுக்குப் காப்பி பொறுக்க முடியாமல் சுடுவது றந்து போக ஒரு
போலிருக்க கோப்பையைக் கீழே நடு ராமாயணத்தோடு வைத்து, அப்படியா சேதி?" என்றது.
தன்னைப் பிறருக்
வரட்டு ஆட்டுக்குக் கூட்டிக் நன் மகிமையைப்பற்றி
கொடுக்கவும் ராமாயணம் பண்ணவும் ம் மூச்சு விடாமல்
தான் தெரியும். சித்தாடு சொல்வதைப் எட்டுக் குட்டியைக் புரிந்து கொள் ளப் போதுமான புத்தி
பார்த்தது சித்தாடும் இல்லை தனது பொக் கைப் அதுவும் ஏற்கனவே பல்லைக் காட்டி அதுதான் சேதி!" சாகத்' கொடுத் து
என்றது. தே வர்கள் என்று
சித்தாட்டுக் குட்டி சிரிக்காமல் ஒத்திகைகளிலும்
கொள்ளாமல், எனக்கும் என் சதையை நக்கிறது: பெரியவர்கள்
எஜமானர்களுக்குக் கொடுப்பதைப் போல ட்டிருக்கிறது: தானும்
மகிழ்ச்சி தரும் காரியம் வேறு பியிருக்கிறது. இதற்கு
ஒன் றும் கிடையாது. ஆனால் பூர்வாக அத்தாட்சி
எனக்கும் என் ஆசைக்கும் பதிலாக jறு முடிவு கட்டி
இந்த பாழாய்ப் போன ஆபீஸ் வாஸ்வதம்தான்'
உத்தரவல்லவா குறுக்கே நிற்கிறது
என்ன செய்யட்டும்? என்று சொல்லி நிம் மதியாகப்
இரண டு சொட்டு கண் ணீர் டுவிட்டு 'வா, போய்
விட்டது. காப்பி சாப்பிடுவோம்'
வரட்டாட்டுக் கு இது புரிய பச் சென்றது.
வில்லை தெளிவாய்ச் சொல்லு என்றது. சூடான காப்பிக் கு
எனக்கு என் எஜமான் மீது ந்திருக் கும் போது
ரொம்பவும் பரியம்தான். அவர்களுக்குத் -கு பசிக்கின்றதானால்
து ரோகம் - பண ண ம ன சு வர  ெஎன்று சொல்லிக்
வில்லை ஆனால் ஆபீஸ் உத்தரவு கரண்டி சர்க்கரையும்
ராமாயணம் கேட்கத் தான் எனக்கு பாலையும் தனது மாதச் சம் பளம் என் றிருக் கிறது காட்டிக் கொண்டது. நான் சதையைக் கொடுத்து விட்டால் பையை எடுக்காமல்
அப்புறம் ராமாயணம் கேட்க முடியுமா? வைத்து நக்கி ருசி
ராமாயணம் கேட்க முடியாது போனால் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தது.
ஆபீஸ் உத் தரவை மீறுவதாகாதா? மடுவைத் தனது
அதுவும் ஒரு விதத்தில் எஜமானத் ல் ஏற்றிக் கொண்டது
துரோகமாச்சே! எந்தவிதமான எஜமானத் காண்டிருந்த மின்சார
துரோகத்துக்குப் பணிந்தால் தருமத் து ஒரு கனைப்புக்
துக் குப் பொருந்தும் என் பது ர்டு நம்ம எஜமானர்
தெரியாமல் சங்கடப்படுகிறேன். நீங்கள் கமல் ரொம்ப ஆசை
எஜமானர்களிடம் போய் கேட்டுத் தையை மல்லிகைப்
தெரிந்து கொண்டு வாருங்கள் என்று தயைச் சுவைத்துப்
சொல்லித் தட்டிக் கழித்தது. செப்படு கின்றார்கள்.
வரட்டாடு காப்பி குடித்ததும் சாவதைப் போல
குடியாததுமாக எஜமானர்களிடம் ஓடி, ய காரியம் என ன
சித் தாடுக் குட்டியின் மனோ என்று கேட்டது.
வேதனையைச் சவிஸ் தரமாகச் இக் குட்டிக் குத்
சொல்லியது. கூட்டுறவு ஸ்தாபனம் டத்துக் கொண் டிருந்த நடத்தும் ஓநாய்களுக்கோ சித்தாட்டுக்
4) உ 91 (1, உ |" உ ) (10) ம '119 , " - 91 2 ( 4) 11

Page 7
குன்றின்குரல்
சிறப்பி
வது 2 ழே
றது.
டிக் வும் தைப்
தீதி
கப்
தி!''
மல்
யை
பால
வறு
ரல்
லாக
ஸ'
மது ல்லி னீர்
ரிய
து. துே
குட்டியின் சித்திர வேலைமானம் என்னத்தை சொல்லப் புரியவில்லை. இதற்கு முன்பெல்லாம்
உன் கையில் இ உத்தரவு பிளேட்டுக் குக் க றி உறுமலும் மாய்மால என் றிருந்தது போக, கத்தரிக் காய் உன்னிடம் அக்கறை எதிர்த்துப் பேசுகிறமாதிரி சித்தாட்டுக் உ னக கு ஒரு மா குட்டி வாதாடுவதைப் பார்த்து கிடைப்பதற்கு வழி வரட்டாடிடம் உன்வேலை போய்விடும். ரிலீஃப் செய்ய வரட் குட்டியைக் கொண்டா என்று உறுமின. செய் யாதா? தன் னு
- வரட்டு மடுவை மூத்திரம் பழுதில்லாமலிருக்க நனைக்க வரட்டாடு ஓடி வந்தது
க ண ணீ ருக் கு நீ "உனக்கு எதற்கு இந்த ஆத்ம வேண்டும்? உன்னுரை வேதனை? நான் சொல்கிறபடி உன் எங்கே? ரூ 65 அர சதையைக் கொடுத்துவிடு அதுதான்
சும்மா வருகிறதா?... தர்மம்" என்று உபதேசம் செய்தது. பிரியமில்லாமல் உன்
சித் தாடு நீங் கள் செல் வது
அதற்காக நீ ஓடி சரியாகத் தான் படுகிறது. போய்
அவனுக்கு "பிம்ப்" எஜமானர்களிடம் உத்தரவை மாற்றி
மாதிரி உன் கழுத்த எழுதி வாங் கி வாருங்கள். நான் வரட்டு ஆட்டின் மீ. உ ங் க ளு டன் கூட வரு கிறேன்"
நெஞ் சிளக்கம் ? என்றது.
மாய் மாலத் தால் ச வரட்டாடு திரும்பவும் ஓடியது.
செய்யும் அயோக்கி ஓநாய்கள் அதன் மூஞ்சியிடம் தமது
கோழைத்தனம் எ6 கோரப் பற்களைக் காண பித் து,
அது ஒரு வேஷம் சித்தாடு இல்லாவிட்டால் நீ என்றன.
வயசு இள குவ - வரட்டாடு "மே" என்று
உரிமைக்காகப் போரா கத்திக்கொண்டும் கழிந்து கொண்டும்
வார்த்தைகளைக் ஓடி வந்து, உனக்கு கோடிப் உன்னை நிர்ப்பந்தப் புண்ணியப்பா என்னுடன் வா என்று
பதிப்பிக்கும் அயோக் கெஞ்சி அழுது மூத்திரம் வடித்துக்
பெரிய வார்த்தைகளு கழிந்தது.
பெருச்சாளியைக் கொ சித்தாட்க் கு இளகிய மனசு
Gun தேவை இ. பாவம் போகட்டுமே நம்மால் ஒரு
போதும். பிரேன் கால் வரட்டு ஆடு பிழைக்கட்டுமே என்று நமது முட்டாள்தனத்து நினைத்து தியாகம் பண்' ணத்
உன் உறுதியை . தீர்மானித்தது. எதற்கும் அம்மாவிடம்
பிரயோகித்துப் பாரேன கேட்போம் என்று டிரங்க் டெலிபோன்
பேராட்டச் சொல்ல செய் தது சித்தாட்டுக் குட்டியின் எனக்கு நம்பிக்கை அம் மா வெகுகைக் காரி அவள்
65 ஐ எந்தக் க சொன் னாள். ஓநாய் உறுமுவதும்
இழப் பதும் மடத்த வரட்டாடு சுந்தரகாண்டம் பேசுவதும் சொல்கிறேன். என்னுல உன் சதையைப் பிய்க் கத் தானே கண்டதும் 'கை கட
வரட்டு ஆடு ஒநாய்க்காகத் தானே கட்டுரைப் பதெ ன் அழுகிறது. உனக்காக ஒரு சொட்டுக்
- வார்த்தைகள்தான் கு கண்ணீர் விட்டதா? தேவடியாள் மாதிரி
இந்தக் கடிதம் நெஞ் சைக் கல் லாக் கி கிழடு இப்பொழுதுள்ள நி ை சாகட்டுமே!" என்று செல்லியனுப்பியது.
எனக் குப் பாத க ம ரகு ! நான் உனக்கு வேறு
கொண்டு வருவா
வயசு
"குத்
வர ரவு
*கு
மது பால்
மன சு
மா?
பால்
கா?
னத் னத்
மத் து
கள்
இத
வம் ஓடி,
னா
5
எம்

தற்
ஜனவரி 95
- போகிறேன்? பிடி
எதிர் பார்க் கிறேன் வேலையைத் பருப்பதால் தானே
தீர்த்துவிட்டால் உனக்கு அவகாசம் க் கண்ணீரும்!
உண்டு. சென் னை கார்ப்பரேஷன் > உள்ளவரானால்
அப்ட்டாயருக்கு (ஆடு வெட்டும் தச் சம்பளம்
இடம்) போய் ப் பார். ஆடுகளை செய்து உன்னை
வரிசையாக நிறுத்திப் பளபளவென்று நி ஆடு ஏற்பாடு
கொலைக் கத்தியை ரூல் தடி டைய 300க் குப்
வைத்துக் கேடு போட்ட மாதிரி ஹம்பக் செய்யும்
இருத்து வர தலைகள் உருளும் - ஏன் இளக
ஆடுகள் தன் தன் முறை வரும் உய நெஞ்சழுத்தம்
போது குனிந்து கொடுக்கும். இந்த றுபத் தியஞ்சுதானே
ஆடுகளில் ஒன்றுதான் என்னுடைய -.வுக்கு இழக்கப்
ரகு ராசா என நினைக்க எனக்கு னை மிரட்டினால்
நெஞ் சு கொதிக்க கிறது. இந்த வந்து விடுவதா?
ஒரு விசை கை சுட்டுவிட்டது வேலை செய்வது
இனியாவது இந்த விஷப் பரீட்சை றுக்கத் துணிந்த
செய்யாதே. இனிமேல் செய்ய உனக்கு து உனக்கு ஏன்
உரிமை இல்லாதபடியால் உனது கோழை என ற
கையைப் பிடித்து ஒருத்தி நிற்பாள் காரிய சாதனை
அவளையும் மறந்து சோதனை யத் தனத் தைக்
செய்வாயோ? சத்திய சோதனை செய்ய ன்று ஏமாறாதே.
எல்லாருக்கும் உரிமை கிடையாது. ம். உனக்கு 22
கதையில் ஒருவன் செய்து நமக்கு து இயல்பு.
நம்பிக்கை ஊட்டுகிறான். வாழ்வில் டு என்று பெரிய
ஒருவன் செய்து நம்மையெல்லாம் போட்டு நான்
காயடித்து விட்டான். இரண்டு பேர் - படுத்தவில்லை...
போதும் மூ வருக கு அங் கே கியர்கள் மத்தியில்
நிற்கக்கூட இடமில்லை முடிவாக நீ க்கு இடமில்லை
செய்திருப்பது சத்திய சோதனையல்ல எல்வதற்கு Bren
அயோக்கியர்களுக் கு பணிவு நான் ல்லை, பெரியதடி
கடுமையாகத்தான் எழுதுவேன் ஒன்று ன் உபயோகிப்பது
நீ எதற்கும் நிலைகுலையாதே என் துக்கு அறிகுறி. நீ தோள் பலம் உனக்கு எப் போதும்
அயோக்கியர்களிடம்
உண் டு. உனது ரத்த பந்தங்கள் எ. உரிமைக்காகப்
உன்னைக் கண்டு மிரளலாம் உனது வில்லை. அதில்
செய்கை என் னைச் சிரிக்கத் தான் - கிடையாது ரூ
வைக் கிறது உன் சொ.வி.யிடம் காரணத் துக் காக
உ ன் னால் கோபப் பட முடியாது. 5 தனம் என்று
போனது போகட்டும் வருந்தாதே. டைய கடிதத்தைக்
இனி மேல் ஏமாறாதே. அதற் கு ப்ப விட்ட பின்பு
அவசியமும் இராது. கெலோ' என் ற
தீபம்: ஜூலை 1965 சொ.வி ஞாபகம் வந்தது.
(புதுமைப்பித்தனின் நெருங்கிய நண்பரான - வரு முன் நீ
ரகுநாதன் ஒரு பத்திரிகாலயத்தில் உரிமைபோரில் -லயில் காரியத்தை
ஈடுபட்டிருந்த காலத்தில் அவரை ஊக்குவித்து
உற்சாகமூட்டுவதற்காக புதுமைப்பித்தன் எழுதிய சாக முடித்துக
கடிதம் அவர் எழுதிய கடிதங்களிலேயே மிகவும் ய் என் றுதான் |
நீளமான கடிதம் இது.)

Page 8
குன்றின்குரல்
சிறப்
இலக்கியமும்( இனப்)புரிந்த
கார்த்திகே
கல் வி பற் றிக் கூறப்படும் இந்நிலைமை க வரைவிலக்கணங் களில் ஒன்று
இலக்கியம் மனிதப் சுவாஸ்ரயமானது
வன்மைமிக்க கார ஒருவரிடத்து தான் படித்த
- பண் பாட்டு யாவற்றையும் அவர் மறந்தபின்னர் நிகழும் நிலை எது மீதியாகவருகிறதோ அதுவே
இலக்கியம் மி. கல்வி என்பதாகும்;
இடத்தைவகிப்பதை எனச் செல்லும் அது
இன் னொரு இவ் வாறு 'படித்தவை'
விளங் கிக் கொள் 6 (அதாவது தேடிச்சென்ற பெற்றுக்
பண பாட் டின் கொண்ட அறிவு) மறக்கப்பட்டபின்
அடிப்படைகள் நம் மனதிலே நிற்கபோவது விளக்கத்திறன்
அத்துடன் குறி அல்லது விளக்குதிறன் தான்
பெறுமானங்கள் | இந்த விளக் கு திறன்
வாழ்க்கைப் பிரச் வழியாகத்தான் புரிந்துணர்வு' (un
உறவு அமைப்புகள் derstanding) ஏற்படுகிறது
இலக்கியம் மூலமா புரிந்துணர்வு என் பது
கொள்ள பெறும். விளக் க த் து க் கும் சற்று
பொறுத்தமட்டில் 6 மேனிலைப்பட்டது நாம் இன்னொரு
தழுவல் கள் என நிலையில் அல்லது இன் னொரு
பாட்டைச் செ நிலையில் நின்று கொண்டு அந்த
ருப்பனவே. ஒன் றை அல் லது ஒரு வரை
பல்வேறு ர விளக்கிக் கொள்ளலாகும்.
ஒரு நாட்டுக்குள்ே கலை
இலக்கியம்
மக்கள் குழுவினரில் இந்தப்புரிந்துணர்வை மிகச்சிறப்பாக
பண்பாட்டுப் பரிம ஏற் படுத்தும். இதற்குக் காரணம்
கொண்டே இருக்கி கலைகள் இலக்கியம் உட்பட
இல ங் கையி மனிதத் தலத் தில் நின்று
ஊடாட்டங்கள் இவ் இயங்குபவையாகும் அவை ஏதோ
தவிர்க்கப்படவில்லை ஒரு வகையில் மானுடம்
இன ங் களின பற்றியன வேயாகும் மனிதனின்
மொழி அடிப்ப ை மானுடத் தன்மைதான் இவற்றின்
நோக்கப்படுவதாலும் பொருள் வட்டமாகும் மேலும்
மொழிநிலை ஊ இவை மனித அனுபவம் என்ற
இடமிருக்க வேயி தளத்தில் நின்றே இந்தப் பணியை
மொழிநிலை நிறைவேற்றும் மனித அனுபவம்
தவிர்க்கப்பட்டன என்பது உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள்
நிலை ஒதுக்கல் (நினைவுகள் என் பன பற்றியது இலங்கையின் இன

பிதழ்
ஜனவரி 95
தீர்வு என்பது இந்த ஒதுக்கற்பாட்டு
மனோபாவத்தையும் விட்டு சு சிவதம்பி
நீங்குவதாகவே அமையும்.
தமிழுக்கும் சிங்களத்துக்கும்
நீண்டகால உறவுண்டு இலங்கையின் எரணமாக கலை புரிந்துணர்விற்கான
வரலாறு தொடங்கிய காலம் முதல் ணங்களாகும்.
அந்த உறவு இருந்து வந்துள்ளது ஊட்டங்கள்
தமிழின் இலக்கியச் செல்வாக்கு
பலவழிகளில் சிங்கள இலக்கியத்தை மகளில் கலை க முக்கியமான
வளப்படுத்தியுள் ளது என் பதைச்
சிங் கள அறிஞர்கள் எடுத்துக் அவதானிக்கலாம்
கூறியுள் ள னர் சிங் க ளத் தின் பண் பாட்டை
செல் வாக் கால் பல சொற் கள் வதற்கு அந்தப் மானுடதத் து வ
இலங்கைத் தமிழ் பேச்சுவழக்கில்
இடம் பெற்றுள்ளன. இலங்கைப் ன்கு உதவிபுரியும் த் தபண் பாட்டின்
பழமொழிகளைப் பார்க்கும்பொழுது கன்ணோட்டங்கள்
சிங்கள தமிழ் ஊடாட்டத்தின் சினைகள் மனித
செழுமை தெரியும் துரதிஷ்டவசமாக ர் ஆகியன கலை
இந்த அடிநிலை ஒருமைப்பாடுகள்
உயர் சமூக க நன்கு புரிந்து
வட்டத் தில் இலக்கியத்தைப்
வற் புறுத் தப்படவில்லை மாறாக மொழி பெயர்ப்புகள்
வேறு மு க மாக வே அழுத் திக் ர் பன இப் பயன்
காட்டப்பட்டு வந்துள்ளன. ப் து கொண் டி
பண்பாட்டுத் தனித்துவங்களை
ஒப்புக் கொண்டு பரஸ்பர மனிதாய நாடுகளிடையேயும்
உறவு ஊடாட்டத்தை வற்புறுத்தும் ளயுள்ள பல்வேறு
பொழுதுதான் புரிந்துணர்வு வளரும். வடயே இத்தகைய
தமிழில் சிங் க ளக் கலை ாற்றம் நிகழ்ந்து
இலக்கியத் துறைகளில் ஏற் படும் ன்ெறது.
வளர்ச்சிப்போக்குகளை உன்னிப்பாக 1ல் இனத் து வ
கவனித்துவரும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் வாறு திட்டமிட்டு
கலை ஆர்வலர்கள் பலர்
இரு க் கின் றனர். முஸ் லிம் : தனித் துவம்
எழுத்தாளர்கள் சிலர் இத்துறையில் டயில் வைத்து
மிக கணிசமான பங் க ளிப் புச் பேணப்படுவதாலும்
செய்துள்ளனர். டாட்டங் களுக்கு
அதேபோன்று தமிழ்த் துறை ல்லை மாறாக
வளர்ச் சிகளை மிக உன்னிப்பாக ஊ டாட்டங்கள்
கவனிக்கும் சிங்கள புத்திஜீவிகள் அதனால் மொழி
பலர் உள்ளனர் அவர்கள் தமிழ் பாடு ஏற்பட்டது
பிரச்சனை மிக்க புரிந்துணர்வுடன் ப்பிரச்சினைக்கான
விளக்கிக் கொள்கின்றனர். 22 ம் பக்கம்
( 1 ) \N 1ெ1 " ( 1 411 11 ) 15 (1) 2
5 1ெ 2 41 ( (.,

Page 9
95
குன்றின்குரல்
எட்டு
டடு
மலையக பத்திரிகைத்துறை
முன்ளேழகள் மலைமுரசு க.ப.சிவம்
கும்
கயின் மதல் எது க்கு தை
தச்
துக்
ன்
கள் கில்
கப் இது
ன்
மாக
படத்தனை கெளதமன் -
கள்
โดย์
ரக
க
Dள ரய
4. 2. 6. 3. 2. சி 5. 2 • B.
இலங்கைத் தமிழ் இலக்கிய
மலைமுர்சி வளர்ச்சிக்கு காத்திரமான பங்களிப்பை
மூலம் அறிமுகம் சிறு சஞ்சிகைகளே செய்துள்ளன.
தெளிவத்தை ஜே சிறு சஞ்சிகைகளின் மூலம் பல
மல்லிகை சி.கும் எழுத்தாளர்கள் அறிமுகமாகியுள்ளனர்.
மலைத்தம்பி போக தமிழகத்தில் 'மணிக் கொடி' என்ற தங் க ளின் இல சஞ்சிகையின் மூலம் சிறந்த
சிறப்பாக தொடரு படைப்பாளிகள் அறிமுகமாகி யுள்ளனர்.
இதற் கெ எ அதே போல இலங் கையில் கர்த்தாவாக விள வடபகுதியில் மறுமலர்ச்சி' என்ற
க.ப.சிவமாகும் சஞ்சிகை மூலமே இலக்கிய வானில்
பத்திரிகைத்துறை சுடர்விட்டுப் பிரகாசித்துள் ளனர். மிக முக்கியமான தமிழகத் தில் மணிக் கொடியும்,
மணிவிழா! இலங்கையில் மறுமலர்ச்சியும் செய்த தாண்டிவிட்ட மா பணியை
அறுபதுகளில்
இன்னும் பத் தி மலையகத்தில் மலைமுரசு செய்தது. தன் வாழ்வாகவும்
அறுபதுகளில் மலையகத்தில் கொண்டுள்ளார். அர் த த பு ஷ டியாக
இலக்கிய
கண்டி மா முயற் சிகளில் இளந்தலைமுறை
தெரியாதவர்கள் ஈடுபட்டது. அவர்களின்
கலையா, இலக்கிய எண் ணங் களும் வண்ணங்களும்
கருத்தரங்கமா, ந களம் அமைத்து கொடுத் தது
எல்லாவற்றிற்கு மலைமுரசு.
ஒத்துழைப்பு வழ
இ கி *E O b

dபிதறி
ஐனவரீ 95
பில்
வெற்றிக்கு பின்னணியில் பெரும்பங்கு வகிப்பவர் மலைமுரசு' கய.சிவம்.
இன் று தேனீயைப் போல சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் கய.சிவத்திடம் அவரது இளமைக் காலம் வாழ்வைப்பற்றி கேட்ட பொழுது அவரே வெற்றிலை மென் று சுவைத்தவாறு கூறுகிறார்.
"நான் சின்னஞ்சிறு வயதில் குருமாரிடம் கற்றேன். அம்பிட்டிய செமினேரி கத்தோலிக்க பாடசாலையில் ஆரம்ப கல்வியைத் தொடர்ந்தேன். வண. தந்தை பெரவட்ஸ் அடிகளார் தான் எனது அறிவுக் கனலைத் தூண்டிவிட்டார் பின்னர் கண்டி சில்வேஸ்டர்ஸ் கல்லூரியில் எஸ்.எஸ்.ஸி வரை பயின்றேன்.
ஓரிரு நிமிட அமைதிக்குப் பின்னர் அவரே தொடர்கிறார். நான்
கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது ஈ சஞ்சிகையின்
முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலக் கல்வி மான சாரல்நாடன்,
தினம் 45 நிமிடம் மாத்திரமே ரசப், தமிழோவியன்,
தமிழ் மொழிக் கல்வி. ஒரு நாள் பர், மு.சிவலிங்கம்,
கல்லூரியில் தமிழ் சங்க கூட்டத்தில் ன்றவர்கள் இன்றும்
நான் பேசவேண்டும் என்றார் ஆசிரியர் க்கிய பணியை
பேசு வதற் கு பயந்து நான் கின்றனர்.
பள்ளிக்கூடம் போகவில்லை. இதனால் 'லாம்
காரண
எனக்கு ஐந்து சதம் அபராதம் ங்கிய 'மலைமுரசு
போட்டார்கள். மலையக
ஐந்து சதம் அபராதம் முன்னோடிகளில்
செலுத்திய நான் ஒரு தமிழனாக
இருந்து கொண்டு தமிழில் வயதை
பேச முடியாது அபராதம் மலமுரசு க.சிவம்
செலுத்தினேன் என்று வேதனைப் ரிகைத்துறையை
பட்டேன். இந்த சம்பவமே என்னை தொழிலாகவும்
பேச்சாளராக மாற்றியது.
பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ்ச்சங்கத்தில் நகரில் கய.சிவத்தை
சிறந்த பேச்சாளனாக விளங்கியதோடு பாருமே இல்லை.
கட்டுரை, கவிதை எழுதுவதிலும் மா, சமூகப்பணியா,
முன் னணி வகித்து ஆசிரியர் டக அரங்கேற்றமா
பாராட்டைப் பெற்றேன்" என்கிறார். ம் முன் னின் று
துடிக்கும் இளமைப்பருவத்தில் குவதுடன் அதன்
சிவத்தின் இதயத் தில் பெரியார்

Page 10
குன்றின்குரல்
சிறப்பி
111111111111111111189!
ஈ.வே.ராவின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள்
முன்னேற்றத்திற்கு இடம் பிடித் த ன. இலங் கையில்
அசோகா கல்விநிறு பகுத்தறிவு பாசறையாக விளங்கிய
பெரியார் பிடி.ராஜன் இலங் கை திராவிடர் இயக்க நன்றியுடன் சிவம் செயற்பாடுகளில் பங்காளியானார். இலங்கை திராவிடர் முன்னேற்றக்
மலையக வ கழக பொதுச் செயலாளரான திரு.
தடவையாக மலை ஏ.இளஞ்செழியனின் வழிகாட்டலுடன்
சந்திப்பு ஒன்றை மலையகத்தின் பல பகுதிகளிலும்
க.ப.சிவம் ஏற்பாடு நடைபெற்ற பிரசார கூட்டங்களில்
இதன் விளைவா சீர்திருத்த கருத்துக்களை சிவம்
எழுத் தாளர் மன் முழங்கி வந்தார்.
பெற்றது மலையக மக்களின் கலை
மலையக இல் இலக்கியத் திறமைகளை நாடறியச்
இரண்டு தலைழு செய்ய வேண்டும் என ஆர்வம்
இலக்கியப் பணியா கொண்ட சிவம் மலைநாட்டில்
கா.சிவத்தையே ச கலை விழா, மலையக நாடக விழா
இலக்கியத்தை வ போன் றவற் றில்
முன் னின்று
அறுபதுகளில் ஆர் நடத்தியுள்ளார்.
பரம்பரை முன் வ இக்காலகட்டத்தில் தான் மலை
முன் வரிசையில் நாட் டு எ ழுத் தாளர் மன் றம்
ஒருவர் கய.சிவம். உதயமாகியது. மலையகம் மலைநாடு
- கடந்த கால் மலையக இலக் கியம் என் ற
பத்திரிகையாளராக ப சொற் தொடர்கள் வலிமை பெறத்
க.ப.சிவத்தின் அனு தொடங்கின. தேசியப் பத்திரிகைகளில்
பதிவுகளாக வெளிக் மலைநாட்டு படைப்புகளுக்கு முக்கிய
அவசியமாகும் மழை மளிக்க தொடங்கின. இதற்கெல்லாம்
கவிஞர் சி.வி வேலு முக் கியமான வர்களில் ஒருவராக
இன்றைய இல் கய.சிவம் திகழ்ந்துள்ளார்.
முறையின், முன் ே மலையக எழுத்தாளர்களில்
முரளிதரன் வரை படைப்புகளுக்கு முக் கியத்துவம்
முறையினர் இ ை அளிக்க வேண் டும் என்ற
இளைஞனைப்போல எண்ணத்துடன் கா.சிவமும் கவிஞர்
செயல்படும் கய.சிவ ஈழக்குமாரும் இணைந்து "முத்தமிழ்
கெளரவிக்கப்பட வே முழக் கம்" என்ற பெயரில் ஒரு
மலையகத்தில் சஞ்சிகையை வெளியிட்டுள் ளனர். ப்ரியநிலா என்ற 3 சிலகாலத்திற்குப் பின்னர் பெரியார்
அட்டையில் இவ பி.டி.ராஜன், அவர்களின்
பிரசுரித்து கௌரவித் ஆலோசனையுடன் 'மலைமுரசு'
கடந்தகால என்றபெயரில் இது மாத சஞ்சிகையாக
தேசிய தினசரியான வெளிவந்தது.
நிருபராக பணி "என்னுடைய கலை இலக்கிய
எழுத்தை தம் முயற்சிகளுக்கு மாத்திரமின்றி எனது கொண்டு சமூக

தற்
ஜனவரி 95
- -
என் அத் தான் உள் தமி கா. எம்.
காரணமானவர் பணிகளை க.ப.சிவம் செய்து பனத்தை நிறுவிய
வருகிறார். - ஆவார்" என
"நமக்கு தொழில் எழுத்து, குறிப்பிடுகின்றார்.
அது வே
கை யெ ழுத் தாய், தலையெழுத்தாய் மாறிவிட்டது எனக் ரலாற்றில் முதல்
கூறும் சிவம் தனது பெற்றோர்களான மயக எழுத்தாளர் கருப் பண் ணப் பிள் ளையையும், யும் கண்டியில் பச்சையம் மாளையும் தனது டு செய்துள்ளார் தெய்வங்கள் எனக்குறிப்பிடுகிறார்.
க மலைநாட்டு
- மலையக கலை இலக்கியப் றம் தோற்றம் பேரவையின் ஸ்தாபகத் தலைவரான
க.ப.சிவம் "மலைமுரசு" மீண்டும் மக்கிய வரலாற்றில்
வெளியிட வேண்டும் அதற்காக மறைக ளிடையே
சிலகடமைகளை செய்து வருகிறேன். ற்றிய பெருமை
மலையக மக்களிடையே எனக்குரிய பாரும். மலையக மதிப்பையும் கௌரவத்தையும்
ளர்த்தெடுப்பதற்கு
தேடித் தந்தது மலைமுரசு தான் வம் மிக்க ஓர்
அதனைத் தொடர்ந்து இலக்கிய வந்தது. அதன்
சஞ்சிகையாக வெளியிடுவதுதான் இருந்தவர்களில்
எனது நோக்கமும் இலட்சியமுமாகும்
என்று சிவம் குறிப்பிடுகின்றார். நூற்றாண்டுகளாக பணியாற்றி வரும்
உறவுகள் பவம் வரலாற்று
மலையக மண்ணில் வர வேண்டியது
எங்களின் உறவுகள் லயகத்தின் மூத்த
மனிதாபிமானமின்றி அப்பிள்ளை முதல்
தவிக்கிறது ளைய தலை னாடிக் கவிஞர்
ஆம்
இரண்டு தலை
எங்களின் உறவுகள் டயே இன்றும்
உண்மையானதுதான் - உற்சாகத்துடன்
என்று மத்தின் பங்களிப்பு
யாருக்குத் தெரியும்? வண்டியதாகும்.
ஊமை உறவுகளாய் ல் வெளிவரும்
நொண்டி சமாதானமாய் சஞ்சிகை தனது
உருண்டோடும் பரது படத்தை
எங்கள்.... ந்தது.
நூற்றாண்டுகளாக
நாட்டு உறவுக்கூட - "வீரகேசரி” யின்
தொழில் உறவால் யாற்றி வரும்
வந்தது தானோ? ஆத்மநாத மாகக்
- நல்லையா சந்திரசேகரன் - கலை இலக்கிய
உள் நாவல் கொல் சிறிது கின்ற பிர: மலை சற்று உள்:
இல.
சா) துறை டோ: கால என்ற நாவ என:
என். பதி என். வன கொ கருத மார் எழு ஒன் எடு கவன்
ஒன்

Page 11
- ஈது: என
அனைத்
கோடைகாத.: ---
குன்றின் குரல்
சிற
95
ப்து
யோ. பெனடிக் பாம் நாவல் பற்றிய சுருக்க
துே,
லெனின்
ாய் ,
னக்
Tான
ம்,
து
மேனாட்டு சிந்தனை மரபுகளிலிரு ந்து எம்ை என்பன தமிழ் இலக்கிய துறையிலும் கணிச அத்தகைய சிந்தனை மரபுகளின் வாயிலாக எம் நாவல் துறையும் தமிழ் மொழியில் நாவல் துறை உள்ளடக்கியதுடன் இன்று நாவல் என்பது அந் தமிழ் நாவல் துறையாகவே கொள்ளப்படுகின்ற காணலாம். இந்நிலையில் நாவல் என்ற இலக்கிய எம்மை வந்தடைந்து ஒன்று என்ற போதும் அம்சங்களையும், தனித்துவங்களையும் உள்வாங்
யப்
ரான
நிம்
காக
மன். கரிய
பும்
"Realism, to my | truth of detail, the trt typical characters u stance"
பன்
பிய
பன்
தம்
இவ்வாறாக ஈழத்து நாவல் துறை வளர்ச்சியானது தமிழ் நாட்டில் நாவல் இலக்கிய முயற்சி மேற் கொள்ளப்பட்ட காலகட்டத்திற்கு சிறிது பின்னர் தான் தொடங்கு கின்றன. என்ற போதும் அதன் பிரதேச இலக்கியத்தில் ஒன்றாகிய மலையக நாவல் துறையின் வளர்ச்சி சற்று குன் றிய நிலையிலேயே உள் ளது.குறிப்பாக மலையக இலக்கியத்தில் ஏனைய இலக்கிய சாறுகளின் வளர்ச்சியுடன் நாவல் துறையினை ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது குறைநிலை வளர்சியினையே காணலாம். அதிலும் யதார்த்த நாவல் என்ற வகையில் குறிப்பிடத்தக்க நாவல் ஓரிரண் டே உள் ளன எனலாம்.
(யதார்த்த நெறி விவரங்களின் உண் வகை மாதிரிக்கு பாத்திரங்களை பொருத்தமான இணங்க மெய்மை சித்தரிக்கலாம்)
யதார்த்த நாவல் (RealiticNoval) என்பதை நோக்குவதற்கு முன்னர் யதார்த்த நெறி என்றால் என்ன என்பது பற்றிய மேலோட்டமான வ ரை ய றையை ஏ ற் படுத் திக் கொள்வது அவசியமானது எனக் கருதுகின்றேன். இது விடயத்தில் மார்க்கரட் ஹாக்கெனஸ் என் ற எழுத்தாளருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் ஏங்கல்ஸ் மிக்கவன்மையுடன் எடுத்துக் கூறிய - கருத் தினை கவனத்திற் கொள்வது அவசியமான ஒன்றாகி விட்டது.
மேற் குறிப் பிட இரத்தின சுருக் நோக்கும் போதும், இயக்கவியல் தன் அதன் அடிப்படை புதிய பண்பாடு உருவாக்க முற் சிந்தனையை உள்! யதார்த்த நெறி எ தெளிவாக நோக்கு உள்ளவாறு சுப் மாத்திரம் அ 6 தீர்வினையும் ( யதார்த்தம் என்ற றோம். தீர்வினை போது அது தட்டி கூடாது, சூழல், வாயிலாக வெள இதனடிப்படையில் பற்றி பார்வையை மேற்குறிப்பிட்ட இ

ட்க
ப்பிதழ்
ஜனவரி 95
பனின் சொந்தக்காரன்? மான விமர்சனக் குறிப்பு
- மதிவாணம்
ம வந்தடைந்த மேனாட்டு சிந்தனை, கல்வி மரபு மான அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள து. மை வந்தடைந்த இலக்கிய சாறுகளில் ஒன்று தான் ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலான வரலாற்றினை திய சரக்கு என்ற எண்ணம் விலகி செல்வதுடன், - சிந்தனை போக்கு வளர்ச்சி கண்டு வரு வதை ப வடிவம் மேனாட்டு சிந்தனை மரபுகளிலிருந்து அவை தமிழ் மொழியில் உள்ள சில சிறப்பு கி ஒரு புதிய சொல் நெறியாக துலங்குகின்றது.
mind mplies, besides uthful reproduction of
தத்து வத்தை உள் ளடக்கியதுடன் , nder typical circum
இன்றைய சமூகமாற்றத்தின் குரலாகவும் இவை அமைந்து விளங்குகின்றன
எனலாம். - என்பது நுணுக்க மையுடைமை தவிர,
மேற் குறிப் பிட்ட வகையில் 5 பொருத்தமான
கட்டுரை யின் விரிவு அஞ்சி யதார்த்த வகை மாதிரிக்கு
நெறிப ற் றி சிறு வ ரை ய றை நிலைமைகளுக்கு
ஏற் படுத் திக் கொண் டதுட ன் , குன்றாத வகையில்
இத்தகைய சிறப்புகளை உள்ளடக் கமாக சொந்தக்காரன்? நாவல் பற்றிய
சில விடயங்களை நோக்குவோம். ட ஏங் கல் சின்
மலையக இலக்கியத்தில் இந்நாளின் கமான வரியை ,
தோற்றம் முக்கியமானது சுவாரசி சமூக வளர்ச்சியின்
யமானது இதன் சமூக வரலாற்று மையினை புரிந்து
உள்ளீடுகளும், ஆளுமை பரிமானங் யில், புதிய சமூகம்,
களும் சற்று நுணுகி நோக்கப்பட | ஆகியவற்றினை
வேண்டியவை. இந்நிலைப்பட்ட இவ் பாக்கான நவீன
ஆய்வு முயற்சி இந்நாவலை ஒரு ளடக்கி இருப்பதை
வரலாற்று சான்றாக மாத்திரம் ன்பது புலனாகும்.
கொள்ளாமல், அது தோன்றிய காலப் ம் போது உள்ளதை
பின் னனியை உணர்ந்து இக் டிக் காட்டுவது
காலத்தினை நாவல் தோன்றிய 1று அதற் கான
காலப் பின் னணியில் வைத்து முன் வைப்பதே
நோ க் கு வ தா க அ மையும் . பதம் கொள்கின்
இவ்வாறான முயற்சியின் போது முன் வைக்கின்ற
இதன் வழி இந்நாவல் பற்றிய ல் வைத்து வழங்க
ஆய் வினை இன் றைய சமுக நடிப்பு, பாத்திரம்
சிந்தணைக்கான கருவியாக கொள்ள படல் அவசியம்
முடியும். ) யதார்த்த நாவல்
பதிக்கும் போது
சொந்தக்காரன்? நாவல் ஆசிரிய ரத்தின சுருக்கமான
ரான யோ. பெனடிக் பாலன்

Page 12
சிறப்
குன்றின் குரல் (யோ.பெ.) சிறுகதை, கவிதை, மக்களின் வாழ்விய கட்டுரை, விமர்சனம், நாவல் ஆகிய
ஏற்படுத்தியவர்களை துறைகளில் பண்முக ஆளுமையை
perintendent) 4 பதித்தவர். தவிரவும் ஒரு வலிமை
 ெவ ள ப ப டு த மிக்க உலக நோக்கை (மார்க்ஸிய
அமைந்துள்ளது. இ சிந்தனை) கொண்டவன் என்பதை
துன்பம் பீறிடும் அவரது இலக்கிய உற்பத்திகளி
களின் வரலாற்றினை னுாடாக நோக் கிய றிய லாம் .
ஒன்றாகவே காண இந்தவகையில் தனது காத்திரமான பார் வை யினை மலை ய க
அதிகாரத்து வ தொழிலாளர்கள் மீதும் செலுத்தி
தன்மையை வெ அதன் ஒளியிலேயே இந்த
அமைந்த துரையில் தொழிலாளர்களையும், அதன்வழி
மக்களை மேற்பார் தொழிலாளர்வர்க்கத்தின் உரிமை
மாத்திரமன்று அவ குரலாகவும், போராட்டமாகவும்
களை கண்டு ! திகழும் இந்நாவல் ஈழத்து யதார்த்த
காணப் படுகின் ற நாவல்களின் வரிசையில் முனைப்பு
உதாரணமாக ரோ பெற்று விளங்குகின்றது.
நாகரிக பொழு
மனிதனையும், கே நாவல் ஆசிரியர் பாலன்
யும், சண்டையிட இம்மக்களின் யதார்த்த வாழ்க்கை
கழித்த வரலாறு யிலிருந்து விலகி நின்ற ஒரு வரட்டு
எண்ணம் தோன்ற 6 தத்துவவாதியாக நாவலை எழுத வில்லை. இவர் மலையக சமூகத்தை
மலை ய க செ சாராத ஒருவர் என்ற போதும்,
வாழ்கின்ற லயம் (Li மலையகத்தில் ஆசிரியராக கடமை
சொல் சிறிது மாற்ற புரிந்த காலகட்டத்தில் அடிமை
மாறியுள்ளது) பத்தடி சமுதாயத் தில் வாழ்ந்தவர். அடிமை
அகலமும் கொண்டு தனத்தை உள்ளும் புறமும் கண்டவர்
அமைந்துள்ளன. சி என்பதை இந்நாவலினூடே நோக்கி
இடது புறத்திலும், ! யறியலாம். தவிரவும் தமிழில்
அறைகளை உள்ளட யதார்த்த நாவல் துறையில் கணிச
(இரட்டை சீட்டு மான அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி
லய ங் களில் கா யவரான செ. கணேசலிங்கனின்
அறைதான் "காம்பழ முன்னுரையுடன் இது வெளி
சொல்) என்ற வருவது கவனத்திற் கொள்ளத்
அழைக்கப்படுகின்ற தக்கது. பாரிநிலை வெளியீடாக
அறையிலும் பல (முதற்பதிப்பு - 1968) வரும்
எண்ணும் கணக்க இந்நாவல் 207 பக்கங் களை
களும், குகையில் உள்ளடக்கி காணப்படுகின்றது.
போன்று சிறந்த ெ
வாழ்ந்தனர். நாவ லில் அட்டைப் படம் இம்மக்க ளின் சிவப்பு சாயத்தினை
சொந்தக் கார உமிழ்ந்து மதர்த்து, தளர்த்து நிற்கும்
பிரதான கரு வ தேயிலை செடிகளையும் அதற்கு
பற்றிய விடயத்தி எருவாக உழைத்து தோய்கின்ற
மூல ம் தொ மலையக தொழிலாள பெண்களை
அனு ப வித் த யும், முதலாளித்துவத்தின் அடி
அவதிகள் ஆபாச வருடிகளாக, அவர்களின் அற்ப
றினை இயக்கவிய சொற்ப சலுகைகளை பெற்று இம் புரிந்து கொண்டது
10

குன்
(புதித உடை அதன் துரை எதி) போ
தவி)
பின போ
முன்
வெ மேற் உத
பரிவு
பிதழ்
ஜனவரி 95
லில் குருரங்களை
வர்க்க முரண்பாடு வர்க்க 7 துரையின் (Su
பிரச் சினை யாக அணு கி அதிகாரத்தை யும்
தொழிலாளர்வர்க்க எழுச்சியி து வ த ா க வு ம்
னூடாகவே தமது உரிமைகளை இது இம்மக்களின்
வென்றெடுக்க வேண்டிய அவசி மனித அழிப்பு
யத்தை நாவலின் ஊடாக எ எடுத்துக் கூறும் வெளிப் படுத்துகின்றார். படு கின்றது.
உதாரணமாக தொழிலாளர் த்தின் கோரத்
களின் இப்பிரச்சினை சின்ன ரிப்படுத்துவதாக
கலப்பன் என்ற பாத்திரத்தின் 1 தோற்றம் இம்
வாயிலாக வெளிப்படுத்துவதுடன், வை செய்வதாக
அதனை அனைத்து தொழிலாளர் ர்களின் துன்பங்
களது ஒரு பொதுப் பிரச்சினை இரசிப்பதாகவும்
யாகவும், இருப்பதை காணலாம். து எ ன லாம் .
இத்தகைய பிரச்சினையை நாவலில் ம பேரரசுகளின்
வெளிப்படுத்திய ஆசிரியர் சின்ன து போக் காக
கலப்பன் தனது காம்பராவை பர மிருகங்களை
துரையை எதிர்த்து கட்டல் (புதிதாக வைத்து கண்டு
கட்டப்பட்ட காப்பரா) தொழிலாளர் | மேற்குறிப்பட்ட
களின் விழிப்பு, போராட்டம் பழி வகுக்கின்றன.
என் பன பல்வேறு பாத்திர
உற்பத்திகளினூடாக வாயிலாக தாழிலாளர் கள்
வெளிப் படுத்துகின்றார். இவ் ne என்ற ஆங்கில
வம்சத்தில் பாலன் நாவலை ஒரு மத்துடன் லயனாக
புறத்தில் அது தோன்றிய கால - நீளமும், எட்டடி
கட்டத்தின் உற்பத்தி பொருளாகவும் தொடர் அறைகள்
உள் ளது. உற்பத்திக்குட்பட்ட ல சந்தர்ப்பங்களில்
பாத்திரங்கள் யாவும் மானுடப் வலது புறத்திலும்
பிறப்புகளாக அமையலாம் மானுட டக்கிய லயங்களும்
தன்மை கொண்டு அமைந்துள்ளது லயம்) உண்டு.
இதன் சிறப்புக்குரிய ஒன்றாகும். பணப் ப டு கின் ற மா” ('போர்த்துகீஸ
இவ்வாறாக தொழிலாளவர்க்கம் பதம் கொண்டு
தமது உரிமைகளை பெற்றுக் மது. ஒவ்வொரு
கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப் - குடும்பங் கள்
படுகின்ற போராட்டம் ஒரு தனி ற்ற உறுப்பினர்
நபர் வாத போராட்டமாகவோ அடைக்கப்பட்டது
அல்லது ஒரு குழு போராட்ட வளி கைதிகளாக
மாகவோ அல்லாமல் தொழிலாள வர்க்க தனது வர்க்க எதிரியை
சரியாக இனங்கண்டு அதற்கு ன் ? நாவலின்
எ திராக தொழிலாளாவர் க் க சக "காம்பரா”
தலைமையிலான போராட்டம் னையும் அதன்
முடிய வேண்டியதன் அவசியத்தை ழிலா ளர் க ள்
நாவல் வெளிப்படுத்துகின்றது. கொடுமைகள்
இது பாலனின் சித்தாந்த நிலைப் ங்கள் என்பவற
பாட்டினையும், வெகுசன புரட்சி ல் உண்ாவுடன்
யில் அவர் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை டன் அவற்றினை
யும் வெளிப்படுத்துகின்றது .
'' ( (0 ") ) ! " ),
ஈடு
வா
அர
ஆர்
- 1) (1) 1 /) {) '1 / 4, (...

Page 13
795
குன்றின் குரல்
சிறட்
ர்க் க அ கி = சியி ளை வசி டாக
சின்ன கலப்பனின் காம்பரா (புதிதாக கட்டப்பட்ட காம்பரா) உடைக்கப் படுகின் ற போதும் அதனை எதிர்த்த சின்ன கலப்பனை துரை அடிக்கின்ற போதும் அதனை எ திர்த்து தொழிலாளர் கள் போராடுவதையும் காணலாம். தவிரவும் இறுதியாக காவற்படை யினர் ஆயுதம் தாங்கி வருகின்ற போது ம் - மக் கள் திரளினர் முன்னோக்கி செல்வதையும் நாவல் வெளிப் படுத்து கின் றது. இது மேற்குறிப்பிட்ட கருத்துக்கு சிறந்த உதாரணமாக உள்ளது.
பளர் ன்ன
தின்
டன், Tளர்
னை பாம். லில் ன்ன வை
தாக எளர் டம் திர மாக இவ் ஒரு Tல வும்
அவ சிய த் தையு 1 உதிரத் தையும் உரமாக்கி கட்டி பிரதேசம் இவர். உணர்வினையும் அமைந்துள்ளது.
வீரமுத்து, புரு தொழிலாள தே பிரதிநிதி இராமந தரிசி குணசேகர சமூக உறவுகள் | வர் க் க க எ தெளிவுப் படுத்து மத, சாதி பாகுபா சமூக அமைப்பு படையிலேயே ஒ என்பதையும், 8 கடந்து வர்க்க உ தொழிற்படுகின்ற நாவல் வெளிப்ப நாவல் ஆசிரியர் சிந் தனையை கொண்டு நாவல் !
அதன் வெளிப் கண்ணோட்டத்தை சிறந்த உதார காணப்படுகின்றது
L
இந்நாவல் தோன்றிய காலப் பின் ன ணியில் மலை ய க தொழிலாளர்களிடையே கல்வி, சிந்தனை, கலை, இலக்கியம் என்பன வளர்ச்சியடைந்து வந்தது டன் மலையகத்தை தாயகமாக கொள்ளும் தேசிய உணர்வும் ஏற்பட்டது. இந்த வளர்ச்சி போக்கில் அதிருப்தி அடைந்த சிங் கள முதலாளிகள் இவர்களை நாடற்ற வர் களாக் கும் முயற் சியில் ஈடுபட்டனர். அதன் உடன் விளை வாக தான் இந்திய இலங்கை இரு அரசுகளினதும் நலன் என்ற அர்த்தத்தில் இலங்கை பிரதமர் திருமதி சிரிமா பண்டாரநாயக்கா வும், இந்திய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் செய்துக் கொண்ட ஒப்பந்தமே சிரிமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தமாகும். இரு அரசுகளின் நலனை அடிப்படை நோக்கமாக கொண்டு செய் யப் பட்ட பிற்
போ க் கு த் த ன மா ன
இவ் வொப்பந்தம் இம்மக்களை பெரிதும் பாதிப்படைய செய்தது.
*ப்
அட ரது
ம்.
கம்
க்
எப் னி
வா
-ட
தவிரவும் நாவ காலப் பின் னன தில்தொழிற்சங்க பெற்று நன்கு வ துடன் அவற் முரண்பாடுகள் தையும் காண மித வாத தெ அனைத்தும் மக் நோக்கிலிருந்து தலை வர் க ளி
அடிப்படையாக திரு ந்தது. அ உரிமைகளை கு நிலை நிறு த் தி பகடையாக்கி த வாழ்க்கையை அடிப் படையா கொண்டு செயற் காலப்பின் புறத் இடது சாரி ெ ஆதரித்து நிற்பம்
Tள்
ஒய
Dகு
க
து -
இக்குருரச் செயல் தொடர்பான கலை இலக்கிய வெளிப்பாடுகள் அவ் வப் போது வெளிப் பட்ட போதும், அவை பெரும்பாலும் ஏங்கி குமுறுவதாகவே இருந்தன. ஆயினும் சொந்தக்காரன்? நாவல் இக் கொடுமையை சுட்டிக் காட்டியதுடன், அதற்கு எதிராக இம்மக்கள் போராட வேண்டியதன்
பப்
தை

ப்பிதழ்
ஜனவரி 95 ம் , இம் மக் கள் ,
இவ்விடத்தில் பிரிதொரு விடயம் தம் முட லை யும் பற்றிய தெளிவும் அவசியம். _யெழுப்பிய இப்
தொழிற் சங்கம் என்பது முதலாளி களுடையதே என்ற
கள் அவ்வப் போது செய்கின்ற ஏற்படுத்துவதாக
கொடுமைகளை எதிர்த்து சமரசமாக
பேசி தீர்த்துக் கொள் வதே ஞ்சி பண்டா ஆகிய
தொழிற்சங்கத்தின் அடிப்படையான தாழர் களும் சங்க
நோக்கமாகும். இதன் நிலைப்பாடு தாதன், சங்க காரிய
நோக்கும்போது தொழிலாளர்கள் சா போன்றோரின்
தொழிற்சங் கங் களின் ஊடாக மூலம் பாலன் தனது
தங்களது உரிமைகளை பெற்றுவிட ன் ணோட்டத்தை
முடியாது. எனவே அவர்களின் புகின் றார். இன,
அ ர சி ய ல் போராட் டத் தின் நிகளால் பிரிந்தள்ள
ஊடாகவே உரிமைகளை பெற " வர்க்க அடிப்
வேண்டும் என்பதை நாவலில் ன்றினைய முடியும்
சின்ன கலப்பன் சங்க பிரதிநிதி இவ்வேறுபாடுகளை
இராமநாதன் உரையாடல் மூலம் ணர்வுகள் எவ்வாறு
வெளிப்படுகின்றது. மன என்பதையும் டுத்துகின்றது. இது
இவ்வாறாக நாவலின் கருத் பாலன் மார்க்ஸின்
தோட்டத்தை நோக்கும் போது அடிப் படை யாக
முன்னுரையில் செ.கணேசலிங்கன் எழுதியுள்ளமை யும்,
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இது ஒரு ப்பாடான வர்க்க
கற்பனை நாவல் அல்ல, யதார்த்த தயும் வெளிப் படுத்த
நாவலாகும். அடிப்படையான ணமாக அமைந்து
உரிமைகள் யாவுமே மறுக்கப்பட்டு வாழும் மக்களிடையே இன்று
ஏற்பட்டு வரும் காலமாற்றத்தையும், பல் தோற்றம் பெற்ற
அரசியல் தாக்கங்களையும் ஆசிரியர் ளியில் மலையத்
மறைத்து விடவில்லை. கங்கள் தோற்றம் வளர்ச்சி அடைந்த
இந்த வகையில் மலையக றுக் கிடையிலான
தொழிலாளர்களிடையே ஏற்பட்டு தோன்றியிருந்த
வருகின்ற விழிப்பையும், கொந்தளிப் லாம். அத்துடன்
பையும் எடுத்துக் காட்டிய அதனை ாழிற் சங் க ங் க ள்
புரட்சிகரமாக மாற்றியமைக்கும் கள் நலன் பேனும்
பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். எனவே தவறி தொழிற்சங்க
தான் இந்நாவல் சமூக மாற்றத்தின் ன் நலனை யே
எழுச்சி கீதமாக அமைந்துள்ளது. 5 கொண்டமைந் வை இம்மக்களின்
கலை இலக்கிய உற்பத்தியின் றுகிய வரம்புக்குள்
அடிப்படையான சிரத்தை மனித " இ ம் மக் க ளை
அவல விடுவிப்புதான். எனவே ங்களின் சுகபோக
சமூக மாற்றத்துக்காக பாடுபடுகின்ற மேம்படுத்துவதே
எந்த ஒரு எழுத்தாளனும் ன நோக் கமாக
அரசியலை புறக்கணித்து விட கபட்டு வந்தது. இதே
முடியாது. அதே சந்தர்ப்பத்தில் -தில் மலையகத்தில்
தொழிலாளவர்க்க உள்ளடக்கத்தை தாழிற் சங் கத்தை
கொண்ட அந்த இலக்கிய உற்பத்தி தையும் காணலாம்.
து.
11

Page 14
குன்றின் குரல்
சிறப் தொழிலாளர் கள் இலகுவாக
செ. கணேசலிங் புரிந்துக் கொள்ளக்கூடிய கலைச்
சில நாவல்கள் செழுமையுடன் காணப்படுவது
உள்ளடக்கியிருந் அவசியம். இவ்விடத்தில் கலைச்
போக்கு நாவ செழுமையின் புறக்கணிப்பு அதனை
செழுமை கு 6 சாதகமாக பயன்படுத்தி மூன்றாந்தர
ஜனரஞ்சகப்பா நச்சு இலக்கியங்களும் மக்களை சென்றடைந்து சீரழிவை ஏற்படுத்
குன்றி விடுகின்ற தலாம். இவ்விடத்தில் சமூகமாற்றத் துக்காக எழுதுகின்ற எழுத்தாளர்
நவீன இலக்கியா களின் ஆக்கங்களை அழகியலின்
சார்பு என்ற 6
வாசனையும், தனி பெயரில் நிராகரிக்கின்ற பிற்போக்கு அழகியலை கலைச் செழுமையாக
பெறுவது அவசியம்
கொண்டது என் கருத்தல்ல, முற்
அதன் அடிப்படைய போக்கு இலக்கியத்திற்கு காணப்
க. கைலாசபதியின்
படுகின்ற அழகியல் பற்றிய கலைச்
தக்கது.
செழுமையையே குறிப்பிடுகின்றேன். இவ்விடத்தில் நான் சமூகவியலின்
“தேசிய இலக்கி
எழுந்ததும், அதை அடிப்படையில் அமைந்த கலைச்
காரசாரமான சர்ச்ல செழுமை பற்றிய பேராசியர் க.
இலக்கியத்தும், பல கைலாசபதியின், கட்சியை சார்ந்த
நடந்து வந்த யுத்தமும் வன்.
தொடர்பில்லாத 1 இவ்வாறாக - தொழிலாள
இருந்த பலவற்றினை வர்க்க அவல விடுவிப்பை
விட்டன. அவற்றுள் கொண்டமைந்த இந்த நாவல்
வழக்கினை இலக்க அவர் க ளுக் கு இலகுவாக
பயன்படுத்துவதன் புரிந்துக் கொள்ளக் கூடிய
பற்றிய வாத பிரதி கலைச் செழுமையு டன்
தவிர்க்க முடியாத
துடிப்புள்ள பேச்சு ஆக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்
பெற்றது." தக்கது. இதன்வழி நாவல் பல க தை மாந் தர் க ளை
இந்நிலைப்பாட்டு உள் ளடக் கி அ வர் களின்
நாவல் மண் வாசம் அன் றாட சம் ப வங் கள்
பேச்சு வழக்கு ! உரையாடல் கள் , என் ற
கையாளப்பட்டுள் 6 பாத்திர உற்பத்திகளினூடாக
நாவலினை வாசி அவர்களிடையே அரசியல்
அறியலாம். குறிப்ப உணர்வையும் விழிப்பையும்
வழக்கு என்ற அம்.
நாவல் ஆசிரியர்கள் ஏற் படுத் து வதாகவே இந்
சரியாக கையா நாவல் அமைந்துள் ளமை
காணலாம். குறிப்பாக கலைச் செழுமைக்கு சிறந்த
யதார்த்த நாவல் துை உதாரணமாகும் இவ்வாறு
ஆசிரியர்களான ெ அரசியலையும் கலையையும்
னின் சில நாவல் இணைக்கின்ற போது சில
இளங்கீரனின் “நீ; நாவல் ஆசிரியர்கள் மிக
என்ற நாவலிலும் யதார் த் த பண் பினை
குறிப்பிடாத சில வெளிப்படுத்தி விடுவதும்
களின் நாவலிலும் ! உண்டு யதார்த்த நாவல்
வழக்கு தொடர் ஆசிரியர்களில் ஒரு வரான
காணப்படுகின்ற எ
42

ஜனவரி 95
பிதழ் கனின் பிற்கால சித்தாந்தத்தை த போதும் இந்த லின் கலைச் எ றி அ த ன் நி (Popular)
குறிப்பிடத்தக்க நாவல் ஆசிரியர் ளான கே. டேனியல், யோ. பெ ன டி க் பாலன் பெ யர் குறிப்பிடாத சில நாவல் ஆசிரியர் களில் பேச்சு வழக்கு முறை சிறப்பாக கையாளப்பட்டுள்ளதை காணலாம்.
து.
வா பத
* .
மன
உ
மார்க்ஸிய மூலவர் களில் பகளில் சமுதாயச்
ஒருவரான பிரெடெரிக் ஏங்கல்ஸின் பகையில் மண்
(Frederick Engles) கருத்து த்துவமும் இடம்
இவ் விடத் தில் கவ னத் திற் மான ஒன்றாகும்.
கொள் ளத் தக்கது . "குற்றங் க லான விமர்சனர்
ளுக் காக தன ம னதனை கூற்று நோக்கத்
தண்டிப்பதை விடுத்து குற்றங்க ளின் பிறப்பிடங்களை அழித்து
விட வேண்டும்” என்ற தத்துவார்த்த யம் என்ற குரல்
உண் மையை ஏ தோ ஒரு யொட்டி, நடந்த
வகையிலும் அளவிலும் ஏற்றுக் செகளும், புதுமை
கொண்டவராக நாவலினை பாலன் ன்டித மரபிற்கும்
எழுதியுள்ளார். அத்துடன் கலை ம். அது வரைகால பிரச்சினைகளாய்
இலக் கிய உற் பத் தி யாள ன் 1 சந்திக்கு இழுத்து
எ ன் ப வ ன் சமூகவிய லின் 7 ஒன்று பேச்சு
வைத்தியன் அவன் நோய்களை கிய ஆக்கத்துக்கு
இனங் காட்டுவது மாத்திரமன்று சாதக, பாதகம்
அ தற் கான மருந் தினை யும் வாதங்கள் ஆகும்.
கொடுத்தல் அவசியம். எனவே வகையில் உயிர்
தான் இலக்கியம் காலத்தினையும் வழக்கே வெற்றி
தோற்றுவிக்கின்றது என்ற டாக்டர் றோமன் ட்வில் லி ய ம் ஸன்
(Ramond William) கருத்து . சொந்தக்காரன்?
வலிமைக்குரிய ஒன்றாகின்றது . னையுடன் அதில்
இதனடிப்படையில் மலையக முறை சிறப்பாக
தொழிலாளர்களின் பிரச்சினை என என் பதை
களை இன ங் காட் டு வ து டன் க்கின்ற போது
தொழிலாளர் கள் தங் கள து பாக இந்த பேச்சு
அ ர சியல் போராட் டத் தின் சம் சில யதார்த்த
ஊடாகவே அரசியல் உரிமைகளை. சின் நாவல்களில்
பெற வேண்டும், என்ற கருத்து ளப் படாதையும்
முன் கொணரப் படுவ து க ஈழத்து இலக்கிய இந்நாவலின் தனிச் சிறப்பாகும். றயில் சுவடுபதித்த ச. கணேசலிங்க
இறுதியாக தொகுத்து நோக்கும் மகளிலும் சுபைர்
போது மலையக மக்களின் தியே நீ கேள்”
21 பக்கம் பார்க்க இன்னும் பெயர் நாவல் ஆசிரியர் இத்தகைய பேச்சு பான வறுமை னலாம். ஈழத்தில்
டே பிர
பூம்
( ) , 5 2 , 85) 1, 6 5 6. * \" (M

Page 15
95
குன்றின் குரல்
சிற.
யர்
பா.
பர் யர் | றை | தை
T -
அப்படி அகதி
ல்
டி 2.
-பைாகவந்த
மா. மஹே
1 க
ன்
பக
S. G 8 9
கும்பிடிபூண்டி எம்.ஜி.ஆர். மாவட்டம், தமிழ்நாடு
வீதியை பார்த் வனாந்தரத்துக்கு இப்போது சித் ஜீவித்தால் வீட்டி ஓட மாட்டான். இ வாங்கி தூக்கு டே
3)
அன்பு சிநேகிதன் சின்னையா வுக்கு,
இந்த கடதாசி உன்னை திகைப்பில் ஆழ்த்தலாம் என்ன செய்வது வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்ட பரிதாப ஜீவன்கள் நாங்கள். என்னை நீ மறந்திருப்பாயோ என்று என் மனது நினைக்கிறது. இங்கே எங்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக போய் விட்டது.
முன்னர் போல் மனதுக்கும் மன இல்லை. இந்த நீ பல பெரிய களையெல்லாம் கஷ்டங்களை தாம் கலைத்து போய் கோலத்தை இப்ே ஆச்சரியப்படுவாய் இப்போது தலை வெட் டு வ தில் 6 எடுப்பதில்லை, { வனமாய் என் வா இல்லை எங்கள் விட்டது.
அர்த்தமற்ற யுத்தத்தில் எங்களை போன்ற ஆயிரம் ஆயிரம் அகதிகள் பிரசவிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த பூமியில் எத்தனை எத்தனை கனவுகள், எத்தனை எத்தனை ஆசைகளை ஏந்தி வாழ வந்தோம். அகதிகள் வாழாத நாடு எது, ஆயுதம் பேசாத தேசம் எது? ருவாண்டாவில் ரத்தக்கறை, பொஸ்னிய தெருக்களில் மரண அழுகை, இந்தியாவில் இந்து, முஸ்லிம் கலவரம்.
இப்போதெல்லாம் நிம்மதியாக சிந்திக்கக்கூட சிறிது அவகாசம் இல்லை. சிந்திக்க முடியாத சிலையாகி போய்விட்டது வாழ்க்கை. கழிவறையில் கூட கொஞ்சம் உலகை மறந்து உயிர் மூச்சி விட முடியாத நிர்ப்பந்தம்.
என்ன நான் சித்தார்த்தன் போல் ஆகி விட்டேன் என்று நீ ஆச்சரியப்படலாம். சித்தார்த்தன் கூட
நானும் எ பிள்ளைகளும் உ விருந்துண்டு ஊ இங்கும் பிரச்சினை இங்கு வந்ததிலி கூட சூழ்நிலை விட்டது. கிளி மற்றைய இடங்க வேலை வெட்டி பாய் விரித்திருந் விலை வாசி உய சீனி 60 முதல்

பிதழ்
ஜனவரி 95
கைத
க்கு,
லாது திரன்
து விட்டுத்தான் ஓடி புத்தனானான். தார்த்தன் மட்டும் லிருந்து காட்டுக்கு இரண்டு யார் கயிறு பாட்டு கொள்வான்.
> இப்போதெல்லாம் தனுக்கும் நிம்மதி நீண்ட வருடங்களில் பெரிய கஷ் டங் கண்டு விட்டோம். வகி தாங்கி நானும் - விட்டேன். என் பாது நீ பார்த்தால் ". ஏனென்றால் நான் சீவுவதில்லை, முடி லை , - ஷேவ் ஒரு விரக்தி பாலை ழ்க்கை...... இல்லை வாழ்க்கை ஆகி
பப்படம் பொறித்து பசியாற சாப்பிட எண்ணெய் கிடையாது. குண்டுகளின் சத்தம் காதை பிளக்கும் பசியோடு பல இரவுகள் கழிந்த அனுபவம் கண்ணீர் சிந்த வை க் கின் றது . எ ல் லா பொருட்களும் தட்டுபாடாகி விட்ட அந்த நேரத்தில் மரணம் மலிவாக விற்பனையாகி கொண்டிருந்தது. எப்போது எங்கு யார் தலையில் ஷெல் விழும் என்ற பயம், பார்க்கும் திசை எல்லாம் ஒரே பீதி. போராளிகள் ஒரு பக்கம்,படை வீரர்கள் ஒரு பக்கம் நட்ட நடுவில் நாங்கள். என்னதான் செய்வது உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு 28.8.90 அன்று அக்கரையானை விட்டு புறப்பட்டு நாச்சிக்குடா என்ற இட ம் வந் து அங் கி ரு ந் து இரணைத்தீவிற்கு 30ம் திகதி வந்து பசி, பட்டினியோடு சொல்லொணா துயரங்களை அனுபவித்து 3ம் திகதி மீன் பிடி வள் ள ம் மூலம் இராமேஸ்வரம் வந்து தற்போது சென்னைக்கு 43 கிலோ மிட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு அகதிகள் முகாமில் கஷ்ட ஜீவிதம் நடத்து கிறோம். இங்கு தற்போது 2000 அ கதிகள் இருக் கிறார் கள் , ஒவ் வொருவருடைய கதையும் ஆயிரம் அவலங்கள் நிறைந்த சோக கதை. என்ன செய்வது எல்லாம் உயிர் வாழ நடத்தும் போராட்டம் தான், இங்கு நம்மவர்கள் உறங்கி நான் கண்டதில்லை, எல்லோரும் விடியும் வரை தூங்க முயற்சி,
ன் மனைவியும் ன் வீட்டுக்கு வந்து 1 திரும்பிய உடன் T தொடங்கி விட்டது. கந்து கடிதம் எழுத இல்லாமல் போய் நாச்சி, முறிகண்டி ரில் மிகவும் கஷ்டம்,
இல்லை. வறட்சி த அந்த நேரத்தில் ஈவு, மாவு 35 ரூபாய் 100 ரூபாய் வரை,
13

Page 16
குன்றின் குரல்
சிற
செய் து கொண் டி ருக் கி றார்
ஒவ்வொரு கு கள். இதுவும் கஷ்டமான வாழ்க்கைத் அறை தரப்ப தான் என்றாலும் ஏதோ ஒரு நிம்மதி.
அறைகளில் ஒரு உயிர் தப்பி விட்டோம். அந்த ஆயுத -
கவும் மற்றைய ! கலாச்சார தீவுகளை விட்டு கொஞ்சம்
பயன்படுத்துகின் நிம்மதியாக இருக்கிறோமே என்ற
அறைகள் கட்டப் நிம்மதி.
வாழும் உன் ல
போல் இங்கும் யுத்தம் இல்லை, சத்தம் இல்லை,
கட்டி கொடுத்தி ! ரத்தம் இல்லை மற்றபடி இங்கு
பெய்தால் பழைய எல்லாம் உண்டு. மனிதனை மனிதன்
வடியும் எல்லாவு குழி பறிக்கும் ஜாதி அது தாரேன்
கொண்டு வாழ் இது தாரேன் என்று ஆசை காட்டி
தெருக்களுக்கு மி இருப்பதையும் பிடுங்கி விட்ட ஜாதி
உண்டு. எங்கள் : இப்படியாக இங் கும் எல்லாம்
வசதி இல்லை. த உண்டு. நமது புராணங்களிலும்
இல்லை. கிணறுகள் அரக்கர்கள் இல்லாத கதைகள்
கொண்டே இருக் உண்டா? துரியோதனன், இல்லாமல்
கிணறுகள் மிகவுப் பாரத நாடு இல்லையே? அது போல்
கல் போய் சேர்வ கெட்டவர் களும் பேராசைக்காரர்
நேரமாகும். என் களு ம் உ ல கம் மு ழுவ து ம்
இதே விளையாட்டு பரவிக்கிடக்கிறார்கள்.
விளை யாட் டி ே
போகின்றது. அ இப்போதெல்லாம் என் மகன்
காலத்தை எண் மார்கள் சுட்டி பண்ணத் தொடங்கி
வருத்தமாக இருக்கி விட்டார்கள். பெரியவன் கேள்வி
விளையாடுவதற்கு கேட்கிறான். அவனுடைய கேள்விகள்
உண்டு. விசாலம் என்னைத் திண்டாட வைக்கின்றது.
போல் காணிகள் இவன் பெரியவனாகி விடுவான்
தன் னை மறந் எ ன் ற நம் பிக் கை அ வ ன்
கொண்டிருக்கிறான் பேச்சிலிருந்து தெரிகிறது. மற்றவன்
பைத்தியம் வேறு. வழமை போல் அமைதியாக
சரியாகத்தான் போக அவ்வளவு சுட்டி எல்லாம் இல்லாமல்
குழந்தை கிடைக்க உள் விருப் ப மான பிள் ளை யாகவே வளர்கிறான். சின்னப் பெண்ணுக்கு
இங்கு எங்கள் எப்போதும் நவீன துப்பாக்கிகளும்,
ரூபாய் தருகிறார்கள் பச்சை தரித்த படைவீரர்களின் நடை
18 1/2 கிலோ அ உடை பாவனை பற்றித்தான்
சீனியும் 3 லீட்டர் ம அவளின் அ திக கதைகளில்
கோதுமையும் வெளிப்படுகின் றது. இவளுக்கு
எ ல் லாவற்றுக் கு இன்னும் தாயக ஞாபகங் கள்
கணக்குப்படி 75/ தீரவில்லை போல்.
அரிசி மட்டும் ஒ இங்கு நாங்கள் அகதி பெயரோடு
தருவார்கள் மற்ற தங்கியிருப்பது ஒரு பாயின் காணியில்.
ஒரு முறைதான் த இது விசாலமான பெரும் காணி
பெட்சீட், பாய், உடு அந்த இரக்கமுள்ளவர்தான் எங்களை
காற்சட்டை மற்றும் போன்றவர்களுக்கு அடைக்கலம்
எ ல் ல ாம் கொடுத்து ஆதரிக்கிறார்..
கொடுக்கிறார்கள். போல் ஒவ்வொரு தனித் தனி வீ

சபிதழ்
ஜனவரி 95 நம்பத்துக்கும் ஒரு இருக்கிறார்கள். நாங்கள் இருக்கும்
கின் றது. அந்த
இடத்தில் இப்போது விட்டு விட்டு மூலை குசினியா
மழை பெய் கின்றது. அதுவும் குதியை தூங்கவும்
எனக்கு ஏற்படும் என் நாட்டு "றாம். 400, 500
நினைவுகளை போல். பட்ட - நீ அங்கு பக் காம்பராவைப்
மேலும் இன்னும் எழுதுவதற்கு எங்களுக்கும் வீடு
நிறை விஷயங்கள் உண்டு. இடம் தக்கிறார்கள். மழை
போதாதனால் வேறு கடிதத்தில் -ஓட்டைகளில் நீர்
எழுது கிறேன். அங் கு உள் ள ற்றையும் சகித்துக்
நிலைமைகளை அறிய ஆசைப் க்கை நகர்கிறது.
படுகிறேன். அங்குள்ள நாட்டு ன்சார வெளிச்சம்
நடப்புகள் இங்குள்ளவர்களுக்கு அறைகளுக்கு அந்த
புரியாத புதிராகவுள்ளது. பத்திரிகை கண்ணீருக்கு பஞ்சம்
பார்க்கவோ செய்தி கேட்கவோ ரில் தண்ணீர் ஊறிக்
வசதிகள் இல்லை. மறக்காமல் கின்றது. இங்குள்
கடிதம் எழுதவும். - ஆழமானது. ஒரு
அன்பு நண்பன் தற்கு கூட மிகவும்
ஏ.பி. பெரு மால் - மூத்த மகனுக்கு
99 த்தான். அவனுக்கு லயே பொழுது
என். சின்னையா |வனுடைய எதிர்
பொகவந்தலாவ "ணினால் தான்
நண்பன் பெருமாலுக்கு, என்றது. அவனோடு
உன் கடிதம் கண்டு நானும் எனது தம் கூட்டாளிகள்
வீட்டாரும் மிகவும் சந்தோஷ என மைதானத்தை
மடைந்தோம். ஆனால் உன் | உண்டு. அவன்
கடிதத்தில் கொட்டிக் கிடந்த து விளை யாடி
சோகத்தை வாசிக்கும் போது . இதில் சினிமா
எனக்குள் அழுகை வந்து விட்டது . எனக்கும் நேரம்
நானும் எனது ஊரான கிளிநொச்சி பின்றது. மனைவிக்கும்
விலாசத்துக்கு கடிதம் எழுதினேன் Tளது.
ஆனாலும் கிடைத்தோ கிடைக்க
வில்லையோ தெரியவில்லை . க்கு மாதம் 660/ 1. ரேசனுக்கு வாரம்
இப்போது யாழ்ப்பாணத்தில் ரிசியும் 2 கிலோ
நிலமை அவ்வளவாக சரியில்லை ண்ணெண்ணையும்
நேற் று பன் னிரண் டு மணி தரு கி றார் கள் .
செய்தியில் கூட குண்டு வெடிச்சி நம் இங் குள் ள
பொது சனங்கள் நிறைய பேர் ரூபாய் முடியும்.
செத்து போனதாக சொன்னா வொரு வாரமும்
ங்க....... இப்போ யாழ்ப்பாணத்தி வ எல்லாம் மாதம்
லிருந்து எந்த நாளும் சனங்கள் ருவார்கள் மேலும்
வெளியூருக்கு போவதாக டவுனில் ப்பு, இலைச்சாரம்,
முதலாளி கதைச்சி கிட்டாரு. ஒரு உள்ளாடை என்று
வகையில் நீ உயிர் தப்பி இந்தியா இல வ ச மா கவே
போனது கடவுள் கருணை தான். நான் எழுதியது
இங்க என்ன நடக்குமோ ஏது குடும்பத்திற்கும்
நடக்குமோ தெரியவில்லை. இந்த டு கொடு த் து
சின்ன சின்ன சண்டையில எத்தனை
9ெ 111 (13 '1 191 '1 (1) 1 1 ) (1) 11, 3 )
'உ6 - 95, 9 உ ஒ 819 - " " i ( 5 10, 11, 12

Page 17
- - பட்ட
கொடுவிட்டர்
- 95
குன்றின் குரல்
சிற
க்கும்
ட்ெடு
அப்பாவி சனங்கள் செத்து அழிஞ்சி நாசமா போயிட்டாங்க நெனைக்கும் போதே நெஞ்சி கலங்குது .
ஆ ஸ் பத்திரிக்கு கவனித்துக் கெ இந்த கடதாசி கி நல்ல காரியம் நட
வும் கட்டு
கற்கு டம் தில் ள்ள செப் ட்டு
இப்படியொரு வரத்தை கண்டு பி மனு ச னு க் கு ந பூஜிக்கிறேன். நம் வாழ்க்கை போரா ஒருத்தராய் அறிஞ் வாங்கி கொடுக்கு
க்கு
கை வா மல்
இங் கே தோட்டங்களிலும் வாழ்க்கை போக்கு அவ்வளவாக நல்லா இல்லை. நீ அகதியா இருந்து அனுபவிக்கிற சுகத்தை கூட நாங்க அனுபவிக்கல. நான் கூட யோசனை செஞ்சேன் இந்தியா பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு அங்க வந்துறுவமானு ஆனாலும் இவ்வளவு நாளா இருந்த மண்ணை விட்டு போறதுக்கு மனது இடம் கொடுக்குதில்ல. ஒவ்வொரு நேரத்தில ஒவ்வொரு மாதிரி நினைப்பு போவுது . இப் போ தெல்லாம் வேலை வெட்டிக்கு மிச்சம் கஷ்டம் தான். தோட்டத்தை எல்லாம் கம்பனி எடுத்த பிறகு, வேலைக் காட் டுல வேலை செய்யிறது குறைஞ்சி போச்சி, எத்தனையோ சலுகைகள் செஞ்சி தரப்போவதா தலைவர் மாறுகள் எல்லாம் பேசி தீர்த்தாங்க ஆனாலும் பேசி புரோஜனம் இல்லை. கடல் தண்ணி மாதிரி பயன் இல்லாமல் போயிடுச்சி.
பா
அது சரி இனி நோக்கம் இல்லை யில் வீடு வாசல் எந்த நிலைமையி அங் கு - யா ரை வச்சிருக்கிறயா? களை பள்ளிக் கூ படிக்க வை? உன நினைச்சால் எனக் இத்தனை கஷ்டத் மனம் தளராமல் வ பழகிட்ட உன்னைய வாழ்க்கை பாடத் லயங்களில் தற்ெ நஞ்சி குடிச்சி
ஆளுகவுட்டு சு! எழுதி வைக்கனும் - இந்த கடித்துக் எழுது ஏனென்ற பரிமாற்றத்துக்கு ! அமையு து . அது அனைவரின் நலத்தி வேண்டுகிறேன். 1 விடாதே.
நத
8 8. இ )
1)
எ
4 ச து =" ) 4 • 5 5 2 உ.
ரெண்டு பேறு வேலை செஞ்சி எந்த மூலைக்கு, இப்போ இருக்கிற விலை வாசிக்கு எங்க பாடு திண்டாட்டம் தான். அந்த வகையில் நீ கொடுத்து வச்சவன். மூத்த மகனை பேறு பதியலாமுனு பார்த்தா முடியாம இருக் கு அந்த காலத்திலயெல்லாம் கூலிக்கு ஆள் தேடி அலையிவானுங்க இப்போ எல்லாமே தலை கீழா போயிருச்சி.
என் மகன் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சான் அதுக்கு பிறகு படிப்பு ஓடவில் லை. அதனால இப் போ கொ ழும் புல ஒரு ஹோட்டல் ல தான் வேலை செய்யிறான். சின்னவன் ஸ்கூலுக்கு ஏனோ தானோனு போய் கிட்டிருக்கிறான்.
உன் மனைவியை கவனமாய் பார்த்துக் கொள். ஏனென்றால் குழந்தை கிடைக்க இருப்பதாய் எழுதி இருந்தாய் . அதனால்
சினேகிதன் சின்ன
உனது கடிதம் மகிழ்ச்சி அடை அனைவரும் நலப்
நிற்க,
வாழ்க்கையில் துயரங்கள் துக்கங் உனது கடிதம் கா ஆறுதல் அடை

பிதழ்
ஜனவரி 95 - கூட்டி போய்
மாட்டுக்கு அக்கரை பச்சையாம். ள். ஒரு வேலை
அ து போல தான் உ ன து டைக்க முன் அங்கு
எண்ணங்களும் எல்லா இடத்திலும் ந்திருக்கலாம்.
நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம்
அத்தனையும் படைச்சிருக்கான் - கடித போக் கு
இறைவன். நாமதான் வாழ்க்கையை டிச்ச அந்த பெரிய
சந்தோ ஷமா வாழ பழகிக் ான் தெய் வ மா
கொள் ளனும். நீயும் இங் கு சலுக்குள்ள நடக்கிற
வருவதற்கு எழுதி இருந்ததை ட்டத்தை ஒருத்தர்
எண்ணிதான் இப்படி எழுதினேன் கொஞ்சம் நிம்மதி
எல்லா வாழ்க்கையும் வாழும் மது .
தளமும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனால்
மனிதர்கள் தான் வேறு வேறு. இங்கு வருவதற்கு யா? கிளிநொச்சி
"ஆறு என்று ஒன்று ஆண்டவர் தோட்டம் எல்லாம்
னால் படைக்கப்படவில்லை. ல இருக்கின்றது .
வெறும் நீரை மட்டுமே இறைவன் யாவ து தங் க
படைத்தான். அது ஆறாக உருக் உனது மகன்மார்
கொண்டு, இரண்டு கரைகளை டத்துக்கு அனுப்பி
யும் ஏற்படுத்திக் கொண்டது" ரது நம்பிக்கையை த புதினமா இருக்கு
என்று நான் அர்த்தமுள்ள இந்து து மத்தியிலும் நீ
மதத்தில் படித்தேன். அது போலத் பாழ்க்கையை வாழ
தான் நம் வாழ்க்கையும் நம்ம 1 போன்றவர்களின்
கையில் தான் இருக்கின்றது. எனது தைத் தான் இங்கு
குடும்பமும் நானும் எப்போதோ காலை செஞ்சி,
இ றந்து புள் ளாய் பூண் டாய் செத்து போகும்
முளைத்திருக்க வேண்டியவர்கள். காட்டு குழியில
ஆனாலும் ஏதோ ஒரு குருட்டு
நம்பிக்கையில இன்னிக்கு கொஞ்சம் கு கட்டாயம் பதில்
நிம்மதியா சுவாசிக்க முடிகிறது. எல் நமது அன்பு
என்ன நான் புத்தி போதிக்கிறேனு | இது ஒரு பாலமா
நீ லேசாய் கோபிப்பது புரிகிறது. தோடு அங் கு 1ற்கும் இறைவனை
உனது கடிதத்தின் மூலமாக தில் எழுத மறந்து
தோட்டத்தின் நிலைமையை ஓரளவு
புரிந்து கொள்ள முடிந்தது . ன்பு நண்பன்
ஆனாலும் தோட்டத்தில் நன்றாக ம். சின்னையா.
வாழ்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். தனியார் மயமான தோட்டங்களுக்கு
பிரச்சினை உள்ளது உண்மைத் னயாவுக்கு,
தான். ஆனால் நிர்வாகம் தான் கண்டு பெரும்
மாறி மாறி வருகின்றது. தோட்ட ந்தேன். அங்கு
தொழிலாளிகளின் வாழ்க்கை T?
அப்படியே தான் இருக்கின்றது.
அது ஏன்? நான் அங்கு தங்கியிருந்த எல்லோருக்கும்
சிறிது காலத்தில் கவனித்தவைகள் கள் உண்டு என்று
படி சிலரின் காம்பிராவில் பெறுமதி ாடு தான் அறிந்து
யான சாமான்களும், சுவர்களின் தேன். இக்கரை பலபலப்பும் காணப்படுவதை
15

Page 18
அகதிகள் - அகஇ -
குன்றின் குரல்
சிறப்
* சிடிகிt டிம்
எம்
கண்டேன் : அதே நேரம் வேறு 1, அ தில் தான்.., சிலரின் வீடுகள் மிகவும் மோசமான படிக்கிறார்கள், 1 4 நிலைமையில் கண்ட போது எனக்குள்
நடக்கும் நிலைமைக் தோன்றியது குடிக்காதவர்களின் கஷ்டமாக இருக்கி வீட்டு சுவர் கள் மட்டும் தான்
தொடர்ந்து எழுதவு வெள்ளையாக இருக்கின்றது , சாராய
(11 : 11பு - 1 கி) நல் போதைகளில் குளிப்பவர்களின் வீடும் சரியில்லை, வாழ்க்கையும் சரியில்லை இதிலிருந்து எனக்கு புரிந்தது , குடிகாரர்களின் வீடு மட்டும் தான் மோசமாக இருக்கின்றது. குடி நண்பன் பெருமாலு குடியை கெடுக்கும் என்ற பழமொழி
உன து கடி த போல் லய வாழ்க்கையும் எத்தனை
யிருந்தவைகள் அத்த உண்மை.
இங்குள்ள நிலை நீயும் சிறிது குடிப்பாய் என்று
புரிஞ்சி வைத்திருக்க எனக்குத் தெரியும் ஆனாலும் அதை
நான் அவ்வளவாக நிறுத்தி விட முயற்சி பண்ணு எனது
குடும்பத்தில் மு வாழ்க்கையில் இப்போதெல்லாம்
அவ்வளவாக பிரச் முன்னர் போல் சாராயமோ
குடிக்க கூடாது என் சிகரட்டோ ஒன்றுமே இல்லை. அதை
ஆனாலும் முடியவி நிறுத்திய பின் தான் என் உடல் நிலையும் , உள் ளமும் நல்லா
மனைவிக்கும் ச இருக்கின்றது.
காய்ச்சல் உனது 8
சுணங்கி தான் சி படித்து திருந்துவதும், பார்த்து
லயத்தில் இரண் திருந்துவதும், பட்டு திருந்துவதுமான
இருப்பதால் கடி மூன்று ஜாதியில் நான் பட்டு பார்த்து
கைப் பட்டுதான் திருந்தி விட்டேன். நீயும் பீடியையும்,
கிடைத் தது. நீ சாராயத்தையும் அறவே நிறுத்தி
வருவதில்லை என்று விடுவதற்கு முயற்சி செய்து பார்.
எனக்கு கவலையா ஒரே ஒரு மாதம் குடிக்காமல் இருந்து
கரைச்சல் முடிந்த! பரிசோதித்துப் பார், நான் எழுதியது
முயற்சி செய்யவும் போல் வாழ்க்கையும் நன்றாகும்.
போனஸ் லீவு வறுமையும் ஓடி போகும். கொடுக்கல்
தோட்டத்து காணி வாங்கல்களும் நன்றாக இருக்கும்.
என்று நினைச்சிருக்
இங்கு வழமை போ இனியும் நிலைமை சீரடைந்தாலும்
கள் எல்லாம். நாங்கள் அங்கு வர விரும்பவில்லை. சொந்தக்காரர்களின் முகத்தை காண
இங்கு தோட்ட முடியவில்லையே என மனவேத
நாளும், ஒவ்வொரு னையை தவிர வேறொரு மன
செய் யவே விழு வேதனையும் இல்லை. எனது வீடு
போயிருச்சி எப் வாசல் எல்லாம் எப்படி இருக்
கொடுத்து வீட்லடு கிறதோ என்று எனக்கே தெரியாது.
முனு பார்க்கிறாங்க இன்னேரம் எங்கள் காணி நிலம்
கள் ரொம்ப மோ எல்லாம் பாலைவன மாகியிருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இங்கு இந்த
கிளிநொச்சி ஊரில் கத்தோலிக்க தேவாலயம்
முறிகண்டியிலிரு மூலம் குழந்தைக்கு ஒரு "நர்சரி"
குடும்பங்கள் டவு வகுப்பை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் ,
அவர்களும் வீடு வ
5 16

தழ்
ஜனவரி 95
Nl) | v
பிள் ளை கள் சொந்தக்காரவுங்க வீட்டுல தான் ற்றபடி அங்கு தங்கியிருக்காங்க. அங்கு தொடர்ந்து
ளை அறிவதற்கு
சண் டைத் தான் நடக் கிறதாம். ன் றது. கடிதம்
மனுசனுக்கு அங்க வாழமுடியாதாம்.
புது புது நோய் எல்லாம் வருதாம். (பன் ப..
கேட்கவே பயமா இருக்கு நிறைய 1, பெரு மால்.
சாமான் களுக்கு தட்டுபாடாம் லக்ஸ் பிறேகூட அங் கிட்டு
அனுப்புறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் சின்னையா
தடை போட்டிருக்காம். சொல்ல
க்கு,
போனால் சோமாலியா மாதிரி தான் த் தில் எழுதி
அந்த பக்கமும். அத்தோடு அங்கு னையும் உண்மை.
அனை வ ரை யு ம் அ ன் போடு மையை நன்றாக
விசாரித்ததாக கூறவும்.) றொய். இப்போது
அன்புள்ள நண்பன், குடிப்பதில்லை.
எம். சின்னையா ன்னர் போல்
99 சினை இல்லை. று நினைக்கிறேன்
சினேகிதன் சின்னையாவுக்கு, ல்லை.
இங்கு நிலைமை மோசமாகி
கொண்டே வருகின்றது. ராஜிவ் கமில்லை. ஒரே
காந்தியை குண்டு வைத்து கொண்ற கடிதம் இம்முறை
அன்று தான் என் மனைவிக்கும் கிடைத்தது நமது
ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. தமிழ் டு சின்னையா
நாடே துக்கம் அனுஷ்டித்த போதும் தம் கைப்பட்டு
எனக்குள் இரண்டு மன நிலையில் என் கைக் கு
சந்தோஷமாகவும் சோகமாகவும் இங் கு இனி
இருக்க முடிய வில்லை. அவருடைய வ எழுதியிருந்தாய்.
படுகொலைக்கு பின் இலங்கை க இருக்கின்றது.
தமிழர்களின் நிலை எல்லாம் கெட்ட வுடன் வருவதற்கு
காலம் தான் எங்களை போன்ற - அடுத்த வாரம்
அப்பாவி அகதிகளையும் ஒன்றுமே கிடைக்கும் நான்
புரியாத ஜீவன்களையும் இவர்கள் யை செய்யலாம் துஷ்பிரயோகம் செய்து நடத்து கிறேன். மற்றபடி
கிறார் கள். இப்போதெல் லாம் லதான் நிலைமை
முன் னர் போல் அகதிகளை மதிப்பதில்லை. எல்லாம் வேண்டாம்
வெறுப்பாகத்தான் நடத்துகிறார்கள். ந்தில் ஒவ்வொரு
நிவாரண பொருட்களையும் சரியாக - சட்டம் வேலை
அகதிகளுக்கு விநியோகிப்பதில்லை. ப் ப மில் லாமல்
சுயநலவாதிகளால் எங்கள் வாழ்க்கை படா பென் சன்
யின் தலை எழுத்துத் தான் கிறிக்கி ஒக்கார வைக்கலா
கிழிக்கப் படுகின்றன வர வர நிலைமை
என் மனைவிக்கு மிகவும் கஷ்டத் தோடுதான் பிரசவம் நடந்தது. அந்த
ப தற் ற மானநிமி ஷங் களில் பக்கத்திலிருந்து
ஆஸ்பத்திரியில் கூட இலங்கை த்தும் ரெண்டு தமிழனின் தலைக்கு கட்டு போட எல தங்கியிருக்கு யாரும் இல்லை. ஆஸ்பத்திரியில் சலை இழந்திட்டு இ ல ங் கை த மி ழன் எ ன் று
ஆப் வா? பரித
F - மனது உாப்
பிரச பூமி) கள் 1 ஆவி அசு
ரத் பரன் முள்
சிந்
சின
ம்.
கழி மற
நிர்
23

Page 19
95
குன்றின் குரல்
சிறப்
இலக்க
தான் டர்ந்து தாம். தாம். தாம். றைய டாம் திட்டு ங்கம் சால்ல தான் அங்கு பாடு
வரலாற்று பண்பாட்டு 4 வ ழிமுறைக செயல்புரிவத.. தமது ஆற்றலு. இரு தலைவர்க கண்ணப்பன் கரு தப்படுகி இலக்கியவாதி
தெரிந்தவுடன் ஈவு ஈரக்கமின்றி கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளி விட்டார்கள். பின்னர் நான் கூலி வேலை பார்க்கும் இடத்தில் நண்பர்களோடு தான் உதவி நாடி
கிராமத்து மருத்துவச்சி மூலமாகத் தன் குழந்தை கிடைத்தது. இனி குழந்தையே வேண்டாம் என்ற நிலைக்கு என் மனதை அந்த மரண பிரசவம் நிர்ணயித்தது. என் மனைவியின் அழுகையும், கதறலும் என்னால் ஜீரணிக்க முடியாத வேதனையை தந்தது. மனிதர்கள் எத்தனை கொடுமையானவர்கள் என்பது இப்போது தான் புரிந்தது பிரசவம் என்பது மனைவிக்கு மரண அழைப்பு போல் அல்லவா? பிரசவத்தை நேரில் பார்க்கும் கணவனுக்கு அதன் ஆபத்து புரியும். என்னதான் இருந்தாலும் தாயை மிஞ்சிய தெய்வம் இவ்வையகத்தில் இல்லை.
இவர்கள் எதனால் எங்களை போன்ற அப்பாவி சனங்களையும் தண்டிக்கிறார்கள் என்பது புரிய வில்லை. எங்களுக்கும் ராஜிவ் காந்தி இறந்து விட்டார் என்றவுடன் ஈரகுழாய் வெடித்து விடுவது போலத்தான் இருந்தது. இப்போது கஷ்ட காலம் தான். என்ன செய்வது விதி விட்ட வழியிலேயே போக வேண்டியது தான்.
என் மகனுக் கும் ராஜிவ் நினைவாக ராஜிவ் என்றே பெயரை வைத்து விட்டேன். அப்போதாவது இவர்கள் எங்களையும் எங்கள் சோ கங் களையும் புரிந் து கொள்ளட்டும்.
இலங்கைத்தீவி வர லாற் றிலும் நடவடிக்கைகளி வெளியீட்டுத் மலையகத்தமிழ் இலக்கிய முயற்சி பங்களிப்பைச் (
சமாகி ரஜிவ் ாண்ற பிக்கும் தமிழ் பாதும் லயில் "கவும் 5டைய ங்கை கெட்ட பான்ற றுமே பர்கள் டத்து லாம் களை எடாம் ர்கள். ரியாக மலை. மக்கை றிக்கி
அரசியல்
நடே சய் யர் சபையிலும் (1928 சபையிலும் (1936 பதினேழு ஆண் மக்களின் தேர்த் பிரதிநிதியாகக் கட
வேலுப்பிள்ளை (1947-1952) மொத் மலையக மக்களின் பிரதிநிதியாகக் கட உண்மையில் 1 தேர்தலில் தோற், ஆண்டில் "சிவி” நாடாளுமன்றம் வாழ்நாளில் வே என்றே அறியப்பு
இப்போது கடிதம் எழுதுவதற்கு கூட மனசில் நிம்மதி இல்லை. சூழ்நிலையும் சுகமாக இல்லை. இத்தோடு முடிக்கிறேன். கடிதம் கண்டதும் பதில் தொடரும்.
நன்றி இப்படிக்கு அகதி
ஏ.பி. பெரு மால். பி.குறிப்பு: இருவருக்கிடையிலும் கடிதப் பரிமாறல்கள் தொடர்ந் தது.
முற்றும்.
கஷ்டத் அந்த ளில் ங்கை போட ரியில் ன் று
நாடாளுமன்ற

தழ்
ஜனவரி 95
ய படைப்பாளிகளிரு வர்
சாரல் நாடன்
முக்கியத்துவத்துடன் மலையக மக்களின் ம்சங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான >ள த் - தொவ த ற் கு ம் , திட்ட மிட் டுச் கும், போராட்டங்களை நடாத்துவதற்கும் | குட்பட்ட சக்திகளைத் திறம்பட பயன்படுத்திய ளாக கோதண்டராம நடேசய்யரு ம் (1892-1947) வேல்சிங்கம் வேலுப்பிள்ளையும் (1914-1984) ன் றனர், இரு வரு ம் ஆற்றல் மிகுந்த களாகவும் திகழ்ந்தவர்கள்.
ன் தொழிற்சங்க > அ ர சி ய ல் லும், பத்திரிகை | துறையிலும் , | - ஆங் கில களிலும் முக்கிய செய்தவர்கள்.
கருத்துக்களும், பங்கேற்புக்களும் அவரது அரசியல் தலைமைத் து வ த்தைப் பிரதிபலித்தது . ஏனெனில், அவர் ஒருவரே அவரது இயக்கத்தைப் பிரதிபலிக் கும் உறுப்பினராக இருந்தார்.
பங்களிப்பு
வேலுப்பிள்ளையின் பங்கேற்பு அவ்விதம் அமையவில்லை, ஒர் இயக்கத்தைச் சார்ந்த ஏழு உறுப்பினர்களில் ஒருவருடைய தாகவே அவரது பங்களிப்பு அமைந்தது. (இ இ.காங் கிரஸ் ) நடேசய்யரின் அரசியல் முதிர்ச்சி யும், தீர்மானத் தலைமைத் துவமும் இதனால் "சிவி" க்கு இல்லாமல் போயிற்று.
மொழிப்புலமை
சட்ட நிரூ பண -1931) அரசாங்க -1947) மொத்தம் டுகள் மலையக லில் தெரிவான மையாற்றியுள்ளார். நாடாளு மன்றத்தில் நம் ஐந்தாண்டுகள் தேர்தலில் வென்ற மையாற்றியுள்ளார். 47ல் நடேசய்யர் ப மரணித்த அதே தேர்தலில் வென்று சென்றார். தமது அப்பிள்ளை "சிவி"
ட்டார்.
இருவருமே நிறைந்த ஆங்கிலப் புலமைக் கொண்டி ருந் தனர் , நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பதற்கு இது உதவிற்று. அவர்களது இலக்கியப் புலமையும் அறிவுச் செறிவும் இதனால் வளம்பெற்றது. சிவியின் தமிழ்ப் புலமை நடேசய்யரின் தமிழ்ப் புலமைக்கு குறைந் ததாகவே இருந்தது. சிவி தமது ஐம்பது ஆண்டுகால எழுத்துலக அநுபவத்
தில் நடேசய்யரின்
17

Page 20
குன்றின் குரல்
சிற
தில் முதல் இருபத்தெட்டாண்டுகள் ஆங் கி ல த் திலே யே தம து படைப்புக்களை வெளியிட்டார். ஆங் கில த் தில் எ ழுது வ தால் விசாலமான வாசகர் கூட்டத்தைப் பெற்றார். தமிழறியாத வாசகர் களின் கவனிப்பையும் பெற்றார். சர்வதேச கணிப்புக்கு மலையக மக்களின் பிரச்சினை களுக்கு இலக்கிய வடிவம் கொடுத்தார்.
எழுதப்பட்ட ஆசி தலைப்புக்கள் லும் - அதற்கின வரிகளுடனுமே ெ கவனத்தில் ( வேண்டும்.
அறிவு நூல் நூல்கள், கவிதை என்பவற்றை ஆங் படை த் த நடே (தொழிலாளர் அற் நாவல் (மூலையில் அல்லது துப்பறி தமிழில் மாத்திரம்
ஆனால் அவரது எழுத்து அவர் யாரைப் பற் றி எ ழுதினாரோ அவர்களால் வாசித்துப் புரிந்து பயன்பாடு பெறும் நிலையினை அரிதாகவே பெற்றது. இந்த க்குறையினை அவர் வெகுவாக உணர்ந்து கடைசி இருபத்தி ரண்டாண்டுகள் தமிழில் எழுதுவதன்
மூலம் கலைந்து கொண்டார்.
படைப்
காலத்தேவைக்கேற்ப தனக்குச் சற்று சிரமமாக இருந்த போதும் நாவல், குருநாவல், கட்டுரை என்று தமிழில் படைப்பிலக்கியத்தில் ஈடுபட்ட “சிவி” மலையக மக்களின் இதயக்குரலாக ஒலிக்கும் கவிஞன் என சர்வதேச மட்டத்தில் புகழ் பெற்றவர் தமிழில் சுயமாகக் கவிதை எ ழுதாமையை க் கவன த் திற் கொள்ளுதல் வேண்டும். இது ஒரு குறையே. தனது தமிழ் மொழி ஆளுமை, தனக்கிருக்கும் ஆங்கில கவிதை வீச்சை வெளிப்படுத் துமளவுக்கு இல்லை என்று “சிவி" எண்ணியிருக்கக் கூடும்.
அவரது ப தொழிலாள மக்க தொழிலாள மக் திரிந்த தமிழர பாதித்தது. அவ வெறுமனே சர்வு ஈர்ப்பதாக மட்டு இந்தியா/பிரித்தால் அர சாங் கங் கன குள்ளாக்குவனவ ருந்தன.
நடேசய்யர் இ கல் வி கற் று. பணியாற்றியவர். இ கிளம்பிய தேசிய நேரடியாகப்புடம்
"சிவி” இலங்கை கற் று பணியாற்றியவர் பங்கேற்பு சுதந்திர இடம் பெற்றது. உணர் வு என் பொறுத்தவரை நேர்ந்திருக்கவே ". பிரவேசம் - 1948ல் பிரஜாவுரிமை சட்ட பயனைக் கொடுக். சங்க பணிகளிலே நிர்ப்பணிக்கப்பட் துரைமார்களுக்கெ சங்க நடவடிக்கை புரிய அவரது அ துவம் உதவியது.
இதற்கு ஈடு செய்யுமாப்போல மலையக மக்களின் இதயக் குரலாக ஒலிக்கும் வாய் மொழிப் பாடல் களைத் திரட்டி நூலாக்கியும், ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து சஞ்சிகைகளில் அச்சேற்றியும் அவர் பணியாற்றினார்.
நடேசய்யர் இருமொழிகளிலும் சமதையானப்புலமைப் பெற்றிருந் தார். ஐந்தாண் டு கள் அவர் தொடர்ந்து நடாத்திய தேசபக்தன் ப த் திரிகையில் (19 24-19 29)
18

ஜனவரி 95
ப்பிதழ்
ரிய தலையங்களின் அனைத்தும் தமிழி
ண யான ஆங்கில வளியாகின என்பது கொள் ளப் படுதல்
- புவனமெங்கும் பரவியிருந்த ஆங்கில சாம்ராஜ்யத்துக்கெதிரான தீவிர அரசியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும், தூங்கி கிடக்கும் அநாதரவான மக்களைத் துயிலெழு ப்பும் பள்ளி எழுச்சிப்பணிகளைத் தோற்றுவிக்கவும், சிதறிக்கிடக்கும் தொழிலாளர் களை ஒருங் கி னை த் து த் தொழிற் சங் கம் தோற்றுவிக்கவும் தனது அரசியல் பிரதிநிதித்து வத்தை அய் யர் பயன்படுத்திக் கொண்டார்.
69 8 9 1{ (6
மகள், ஆராய்ச்சி தகள், கட்டுரைகள் கிலத்திலும் தமிழிலும் சய் யர் - நாடகம் தரப் பிழைப்பு 1931) குந்திய முதியோன் யும் திறம் - 1924) "ம படைத்தார்.
பாற்றல்
டைப் பாற் றல் - ளை மாத்திரமல்ல, களைச் சுரண்டித் ல்லாதவர்களையும் ரது படைப்புக்கள் பதேச கவனிப்பை மெல்ல இலங்கை/ பிரியா என்ற மூன்று ள அதிர் ச் சிக் எகவும் அமைந்தி
அடர்ந்து பரவிய இருண்ட கானகத்துள் தனியனாக நடந்து சென்றவர் நடேசய்யர்.
காடழித்து வெட்டப்பட்ட கரடு முரடான பாதையில் நடந்து சென்றவர் “சிவி”.
இயல்பால் நடேசய்யர் போர் குணம் மிகுந்தவர், அவரது எழுத்துக்களில் அதைக்காணலாம். அவரது ஆற்றலுக்கு தமிழும் ஆங்கிலமும் வளைந்து கொடுத்தன. சக்தி மிகுந்த ஆயுதங்களாக அவை பயன்பட்டன.
ப) | L +1 பா ||
நா.
* 2 -. -அ
நான்
அரளி
தம்
தே
ந்தியாவில் பிறந்து
இல ங் கையில் இந்தியாவில் பீறிட்டுக் உணர்ச்சி யினால் போடப் பட்டவர். கயில் பிறந்து கல்வி லங் கையிலே யே அவரது அரசியல் இலங்கை யிலேயே | இந்திய தேசிய ப து அவரைப் "தார் மீகத்தால் " சிவி"யின் அரசியல் கொண்டு வரப்பட்ட த்தால் எதிர்பார்த்த கவில்லை. தொழிற் ய கவனம் செலுத்த டார். வெள்ளைத் திரான தொழிற் நகளை இலகுவில் ரசியல் பிரதிநிதித்
இயல்பால் "சிவி” மனிதா பிமானம் மிகுந்தவர். "குமுறத் தொடங்காத எரிமலையும் கொதி நிலை எட்டாத நீரூம்” அவரது எழுத்துக்கு உதாரணமாக்கப் பட்டன. தொ.மு. சிதம் பர ரகுநாதன் அவர்களால் இருவரின் எழுத்துக்களுக்கும் கடல் கடந்தும் மதிப்பிருந்தது. இந்தியப் பத்திரிகை களும் சஞ்சிகைகளும் முக்கியத் துவம் கொடுத்து பிரசுரித்தன.
நடேசய்யர் தனது கருத்துக் களைப் பரப்புவிப்பதற்கென்று புதிது புதிதாக பத்திரிகைகளைத் தோற்றுவித்தார். தேசநேசன் , தேசபக்தன் , தொழிலாளி , தோட்டத்தொழிலாளி, உரிமைப் போர், சுதந்திரப் போர், வீரன் , சுதந்திரன் என்ற தமிழ் பத்திரிகை களையும் இந்தியன் ஒப்பீனியன், இந்தியன் எஸ் டேட் லேபர், சிட்டிசன், ஃபோர்வர்ட் என்ற ஆங் கில பத்திரிகைகளையும்
பு) (1)
தே
க எ
ஆர்
மு!
இ இர
நா શ

Page 21
95
குன்றின் குரல்
சிறப்பு
புது6
ந்த என
ளை கும் லழு
நடாத்தினார்.
"சிவி” இலங்கைத் தொழிலாளர் காங் கிரஸ் பத் திரிகைகயிலும் (ஆங்கிலம் / தமிழ்) தொழிலாளர் தேசிய சங்கப் பத்திரிகையிலும் (மாவலி - ஆங் கிலம் (தமிழ்) கடமையாற்றியதோடு “கதை” என்ற ஒரு சஞ்சிகையும் நடாத்தினார்.
ௗத்
கும்
1 கி கம்
பல் யர்
ன்ட ந்து
8 5 5 5 5 2
தமிழ் இலக்கியம் பித்தனை ஒதுக்கி துறையினை நோக்கு தமிழ்ச் சிறுகதை இறுக்கமாக பிகை இவர் தனக்கென 6 வரலாற்றில் பிடித் 1930 களில் இந்து காந் தீய , அ ர இயக்கங்களின் உ தமிழகத்தில் தோன் எழுத்தாளர்களில் பு து மைப் பித்தன் அடி மக்களின் பு மத்தியதரவர்க்கப் பி தீவிரமாக எடை கதைகளை ெ படைத்தவர். இவன ரகுநாதன் பின்வ
ரைக்கின்றார்.
பார்
து
ம்.
மும்
ன.
வெ
தா
மத்
:
சிவியின் எழுத்துக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இரவீந்திர நாத் தாகூரும் பின்னால் ஜோர்ஜ் கெயிட்டும் உந்து சக்தியாக இருந்துள்ளனர்.
நடேசய்யருக்கு சுப்பிரமணிய பாரதியாரும் திரு வி.க.வும் பெரும் உந்து சக்தியாக இருந்துள்ளனர்.
சிவி எ ழுதிய வை களில் நூல்வடிவம் பெற்று "தேயிலைத் தோட்டத்திலே” ஆங்கில கவிதை நூலும், "வீடற்றவன்” இனிப்பட மாட்டேன். நாவல்களும் அவரது புகழை வாசகர் களிடை யே தொடர்வதற்கு உதவுகின்றன. -
நடேசய்யர் எழுதியவைகளில் நூல்வடிவம் பெற்று தொழிலாளர் "அந்தரப் பிழைப்பு நாடகம்", “வெற்றியுனதே”, "நீ மயங்குவதேன்”, "அழகிய இலங்கை” என்ற தமிழ் நூல்களும் "துரைமார்கள் ராஜ்ஜியம்”, "இலங்கை இந்திய நெருக்கடி ” என்ற ஆங் கில நூல் களும் வாசகர் களிடையே அவரது புகழை தொடர்வ தற்கு உதவுகின்றன.
சி.வி. சிந்தனை கள் (1986) தேசபக்தன் கோ நடேசய்யர் (1988) என்ற இரு நூல்கள் இவர்கள் இருவரையும் பற்றிய நினைவுகளைத் தொடர் வதற் கு > உதவு கின் றன. இருவரைப்பற்றிய அறிமுகத்தையும் கொடுக்கின்றன.
புதிய சமுதா யத் தை த் தோற்றுவிக்கமுனையும் ஆயிரக் கணக் கான இளைஞர் கள் ஆர்வத் துடிப்புடன் தேடுதல் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள இன் றைய நாளில் இ ந் த இரண்டு படைப்பாளிகளின் நூல்கள் மறுபிரசுரம் காண்பது
அவசியத்திலும் அவசியமாகும்.
ர ன்
"அவரது க ை நோக்கிப் பல்வேறு கேள்விக்குறிகளை அழுகி நாற்றமெ சமூகத்தின் ஊ பிளந்து காட்டு வாழ்க்கையின் அ6 அடிக்குரல் அவ எ திரொலித்தது வாஸ்தையிலே சிம் அமுதக் கலைஞ பித்தன்”
5: 15 ." - 5 - (• - - G. S S. G. :
(புதுமைப் பித் ஐந்தினைப் பதிப் பக்கம் 02)
மேலே ரகுந விடயங்களை தமது ஆழமாகப் பதித்துச் இவருடைய இல.

பிதழ்
ஜனவரி 95
மைப் பித்தனின் துன்பக்கேணி ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை II ஜெ. சற்குரு நாதன் |
பரப்பில் புதுமைப்
விட்டு சிறுகதை 5வது சூனியமாகும். - வளர்ச்சியோடு
ணத்துக் கொண்ட ஒரு இடத்தினையும் எதுக் கொண்டவர். கியாவில் ஏற்பட்ட சிய ல் , சமூக டன் விளைவாக எறிய மணிக்கொடி
முக்கியமானவர் 1. சமூகத் தில் பிரச்சினையையும் ரெச்சினை களையும் போட்டு தமது வ ற் றிகர மாகப் மரப்பற்றி சிதம்பர பருமாறு கருத்து
மொழி பெயர்வு, கவிதை ஓரங்க நாட கம் முழுமை பெ றா த இருநாவல்கள், நெடுங் கதைகள் போன் றவற்றை உள் ளடக் கிய ருந் தாலும் புதுமைப் பித்தன் என்றவுடன் அவரது சுமார் இருநூறு சிறுகதைகளே முன்னிற்கும். இவரது துன்பக்கேணி மலையக சிறு கதைகளில் முன்னோடியாகும். மணிக்கொடியில் இவர் எழுதிய இக்கதை அவரது சிறுகதைக்கு சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும். அத்தோடு சாதனை களையும் சோதனை களையும் ஏற்படுத்துகின்ற ஒன்றாகவும் காணப்பட்டது.
தகள் சமூகத்தை ப ஆணித்தரமான அடுக்குகின்றன. மடுத்துப் போன பல்களை கீறிப் வதன் மூலம் எறாடப் பாட்டின் ரது கதைகளிலே . சொப்பனா கி கனவு காணும் னல்ல புதுமைப்
மலையக வரலாறு சோகத்தாலும், துயரத்தாலும் பிண் ணப் பட்ட வரலாறு இந்திய கிராமப்புற ப ண் ணை நிலப் பிரபு த் து வ அமைப்பில் இருந்து இலங்கைக்கு புலம் பெயரும் பொழுது அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்கள் அளவிட முடியாது. மலையத்தில் இலக்கிய முயற் சிகள் துளிர் விடாத காலப்பகுதியில் இந்தியாவிலிருந்து தம்மக்களின் அவல நிலையினை தமது சிறுகதையில் வெற்றிகரமாக சித்தரித்துக் காட்டியுள்ளார் புதுமைப் பித்தன். ஒரு சமூகத்தின் வரலாற்றில் துயர் நிறைந்த விடயங்களை தனக்கே உரித்தான பாணியில் எடுத்துக் காட்டுகின்றார். இதனைப்பற்றி ஒரு ஆய்வாளர் பின்வருமாறு குறிப்பிடு கின்றார்.
தன் கதைகள் பகம் முன்னுரை
தன் சொன் ன. சிறு கதைகளால் சென்றவர் இவர். கியப் பிரவேசம்
"மனிதர் களுடை ய அ வ ல வாழ்க்கையும் அற்பத்தனத்தையும் தாமாக சமுதாய நீதிக்கென்று வகுத்த நியதிகளே சிக்கித் தவிக்கும் சுயநல மனப்பான்மையும் இக்கதைகளிலே மனப்பெருமலுடன் காட்டுகின்றார்.'' (இரா. தண்டாயுதம் தமிழ்ச் சிறுகதை
19

Page 22
குன்றின் குரல்
• சிறப்பி,
முன்னோடிகள் பக்கம் 45)
கஷ்டப்படுகிறார்கள். L இந்திய கிராமபுற சூழலில்
தோட்டத்திற்கு ஒரு பண்ணை அடிமைத் தன்மைகள்
இலங்கை செல்லுகி இறுக்கமாக பிண்ணப்பட்டிருந்ததை
பால் ஸ் என் ற தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. துண்பக்
அவர்களுக்கு வேன கேணியில் வாசவன் அடிக்கிராம
படுகின்றது. இந்த 4 அமைப் பினை இந் திய சமூக
தோட்டத்தைத் தான் ! அமைப்புடன் பின்னிப்பிணைந்து
தனக்கே உரிய பா ள்ளதையும் நிலப்பிரபுத்துவ குணாம்
கின்றார். சங்களையும் சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டுகின்றார். சுரண்டல் வறுமை
“அங்கு போய் போன்ற அம்சங்கள் இக்கிராமத்துள்
இரண்டு விதமான இழையோடியிருப்பதை பல்வேறு
தான் ஏற்படும். ஒன், பாத்திர உத்திகள் மூலம் வெளிக்
கறுப்பு துரைகளுடை காட்டுகின்றார். பண்ணையார் மருதி,
வது சிறைக்கு தயாரா வெள்ளையன் போன்ற பாத்திரங்கள்
ஒன்று இருக் கிற; வாயிலாக இது உயிரோட்டத்துடன்
வாழ்க்கைக் குழு காட்டப் படுகிறது. பழமைவாத
போடுவது.” இந்திய கிராமிய சூழலில் வாழ
(துன்பக்கேணி | முடி யாத நிலைமையில் தான்
கதைகள் பக்கம் 15) அ வர் கள் இ ல ங் கை, பி ஐ தென்னாபிரிக்கா போன்ற நாடு
கப்பல் ஏறும் பொது களுக்கு பிழைப்புத் தேடி குடி பெயர்
எதிர்பார்ப்புக்களை பது வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது.
தேயிலை தோட்டத் இதனையே இவர் இக்கதையின்
வந்ததுடன் ஏற்பட வாயிலாக புலப்படுத்துகிறார்.
அவலங்களையும் தி.
கிறார். இத் தனை பிறந்த மண் ணை விட்டு
சம்பவங்களை நுணுக். பெற்றோர் உறவினர்களை விட்டு
விபரிக்காவிடினும் கடல் கடந்து துன்ப துயரங்களுக்கு
செய் திருக்கின் றார். ஆளாகி இந்நாட்டிற்கு வந்ததுடன்,
இதனை விட உழைப்பையும் , உதிரத்தையும்
அதனுடைய ஆழம், - அர்ப்பணித்தனர், ஒளிமயமான
விடும். வாழ்க்கை இருக் கிறது என்ற நம்பிக்கையுடன் தரகர்கள் போல்
மருதி வரவுடன் செயற்பட்ட கங் காணிமார்களின்
மனே ஜரின் பாலிய நயவஞ்சக அழைப்பிற்கு இணங்கி
ஆளா கி குழந் ன மலைநாட்டு மண்ணில் அவர்கள்
பெறுகின்றாள். பி சந்தித்த இடர்கள் ஒவ்வொரு .
துறையின் பாலியல் ! தேயிலைச் செடியும் சொல்லும்.
அதன் மூலம்
ஆளா கின் றாள் . மேற்கூறிய கதையில் மருதி
சம்பவங்கள் ஆர முறைப் பெண் வெள் ளை ய ன்
கத்தில் எத்தனை ! என்பவனுக்கும் கல்யாணமாகி சில
றியுள்ளன. இதனை மாதங்கள் இருக்கும் வேளையில்
முடியாத நிலைமை பண்ணையாரின் மாட்டைத் திருடிய
மீண்ட வெள்ளைய தாக எண்ணப்பட்டு வெள்ளையன்
வந்து மருதியை தன் சிறைச்சாலைக்கு போகின் றான்.
அனுப்பி வைக்கி மருதியின் வாழ்வு பெற்றோருடன்
அவளுடைய நிலை இணைக்கப்படுகிறது அவர்களும்
பதிந்து விடுகிற
20

ஜனவரி 95
மா
அவளது அவல நிலைமை மிகவும் மோசமாகவும் கொடூரமாகவும் இருப்பதை இக்கதையின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.
அவரை
பனே.
பனர் தேயிலை தரகர் மூலம் னர். வாட்டர் தாட் டத் தில்
கொடுக்கப் பட்டர் பால்ஸ் துமைப்பித்தன் ரியில் விபரிக்
பெ க்க
இதைப் போல எ த் தனைப் பெண்கள் அவஸ்த்தைப் பட்டிருப் பார்கள். அவள் மிகவும் நோய் வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் கட்டாயம் தேயிலைக் காட்டிற்கு போக வேண்டும். நேரம் சென் றால் கங்காணிமார்களின் வசை மொழி அத்துடன் போதாமல் அடி, உதை கட்டாயம் வாங்க வேண்டும் என்ற நியதி இவையெல்லாம் இக்கதையில் சித்தரித்து காட்டப்பட்டுள்ளன.
மம் பாயாம்.
பி
ட் வாதம் கொ ள்
குடியிருந்தால் மனப்பான்மை | அங்கிருக்கும்
து. இரண்டா இது மூன்றாவது || அது தான்
ற் றுப் புள் ளி
இ-க.
உண்: போG. அத்3 கெதிர சாதா) கள் வ வருவர் இக்கள்
துமைப்பித்தன்
அவத
-து வி எழுது
மது அவர்களது திவு செய்ததுடன் தில் அவர்கள் ட்ட பல்வேறு றம்பட சித்தரிக் கய வர லாறு கமான முறையில் - சிறப்பாகவே
சிறுகதையில் திர் பார்ப்பது அகலம் சிதைந்து
இ - சென்| புதன்
கங்காணி ஒருவனின் தயவால் வாழ்ந்த மாருதி தனது குழந்தைப் பாசம் அதிகமாக மீண்டும் இந்தியா சென்று தன் குழந்தையுடன் திரும்பி இலங்கைக்கு வருகின்றாள். கங்காணி சுப்பன் தயவால் வாழ்ந்த இவள் சுப் ப னனின் மனை வியென் றே அழைக்கப்பட்டாள். மாருதியின் மகள் வெள்ளச்சி வளர்ந்து பெரியவ ளானாள்.
இக்கதையின் முக்கியமான பகுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலையக சமூக அமைப்பு மாறி வருவதை காட்டியிருப் பதாகும். ஆரம் ப காலங்களில் மலையத்தில் கல்விச் சாலைகளே இல்லை. பின்னர் ஏதோ சில துரைமார்கள் கண் வைத்ததில் சில சிறிய பாடசாலைகள் உருவா யின. இதனை கதையின் X1 என்ற பகுதியில் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார். இப்பகுதியில் இராமச் சந்திரன் ஆசிரியர், மரகதம் மாருதியின் மகள் வெள்ளச்சி ஆகியோரை இணைத்து தன் கதையோட்ட உத்தியோடு முக்கோண காதலாக சித்தரிக்கின்றார். புதுமைப்பித்தன் மிகவும் கஷ்டப்பட்டே உயிர் எழுத்தை படிக்க வேண்டி யிருப்பதை மலையக மக்களது தலைவிதி என்கிறார். இக்காலத்தில் அதனை அக்காலத்தில் எப்படி யிருந்தது இருக்கும் என்பதை கூறவே முடியாது. இதனை ஆசிரியர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளமை பாராட்டத் தக்கது.
அவ தம் | இக்: முறை எத்த
சித்
தொழிற்சாலை ல் இச்சைக்கு த ஒன் றைப் எனர் பறங்கித் ச்சைக்கு ஆளாகி நாய் களுக் கும் -- இ த் த ைகய பகால மலைய த்தனை நடந்தே வெளியில் காட்ட சிறையிலிருந்து 1 இலங்கைக்கு சொந்த ஊருக்கு காள். ஆனாலும் 1 குழந்தை மீது இருப்பினும்
வர்
முன --
2.
அச்
எள் முன்

Page 23
உத்தமர்
குன்றின் குரல்
சிறப்
பும்
ம் ரக
ப்
நப்
ாய் பம் ரக பல் எழி தை
மருதி தன்னை பாலியல் வன் முறைக்கு ஆளாக்கிய ஸ்டோர் மனேஜர் தனது மகளையும் பாலியல் வன் முறைக்கு ஆளாக்கிய தால் அவ்னை கல் லால் எ றிந்து சாகடிக்கின்றாள்.) இச்சம்பவங்கள் இச்சமூக அமைப்பில் ஆவேசம் எல்லை மீறிச் சென்றால் என்ன வளைவு ஏற்படும் என் பதை அவதானிக்க முடிகின்றது. இக் கதையில் இராமச் சந்திரன் ஆசிரியர் என்ற பாத்திரமும் இச் சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராக ஒருவராகவே படைக்கப்படுகின் றார். இதைப் போலவே மாருதிக்கு நேர்ந்த கதிக்கு அத்தோட்ட மக்கள் மனே ஜருக் கெதிராக சேர்கின்றார்கள் இது சாதாரண விடயமல்ல தொழிலாளர் கள் வர்க்க உணர்வு பெற்று வளர்ந்து வருவதை வேரை அறியாமல் இக்கதையில் புகுந்துள்ளதை நாம் அவதானிக்க வேண்டும் கடைசியில் புதுமைப் பித்தன் பின் வறுமாறு எழுதுகின்றார்.
55 6 7 8 E = 8 ) 5 5 5 2. 5 5 E E. E.
வெள்ளச்சி, மனோ சின்னான் போன் மத்தியில் வரலாம் உலாவுகின்றனர். போல் பைத்தியம் எத்தனையோ பே சுரண்டல் முறைய கங்காணி தலை முறையில் மலையக படிந்த அத்தியா ஒரு பகுதி பு து துன்பக்கேணி அதன் சுப் பையாவின் இரண்டுமே மலை காட்டியிருப்பினும் 8 பகுதி நிறைவு பெற
ன்ற பில்
பால்
தப்
தியா
ரணி வள்
றே மகள் யவ
முடிவாக தெ போது கதையின் ( இந்திய கிராம் மூன்றிலிருந்து ஏ தேயிலை தோட்ட எட்டாவது பகுதி யும் ஒன்பதிலிருந் இலங்கைச் சூழ கூடியதாக உள்! பகுதியில் மலை சான்றாதாரங்களை தாக உள்ளது. புது சிறுகதை சிற்பி அ6 மலையக சிறுகதை படைப்பு. இம்முதம் சமூக வரலாற்றின் நாம் அறிந்து ;ெ உள்ளது. இக்க
குதி
மயக
பதை
"மருதிக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவளும் வெள்ளச்சியும் இராமச்சந்திரனும் எங் கேயோ சென்று விட்டார்கள்" (துன்பக்கேணி புதுமைப்பித்தன் கதைகள் பக்கம் 44) என குறிப்பிடும் பொழுது அவர்களைப் பற்றி ஒரு சிந்தனையை நம் மனதில் பதிய விடுகின்றார். இக்கதையில் மட்டுமல்ல நடை முறையில் கடந்த காலங்களில் எத்தனையோ மருதி, வெள்ளையன்,
ம் ப விச் தோ
திேல்
நவா
ன்ற
றார்.
யோ. பெனடிக் பாலனின் சொந்தக்காரன்... ..
ரன் மகள் எத்து பாடு
றார். ட்டே ண்டி களது த்தில் ப்படி றவே த்துக்
பிரச்சினைகளை மலையக பின்புலத்தில் வைத்து நோ சித்தாந்தத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. எனலாம், இ உள்ளடக்கமாக கொண்டு எழுதப்பட்ட ஒன்று என்ற 3 வர்க்கப்பிரச்சினை என்ற அடிப்படையில் நோக்கி வ முனைவது ஏனைய தொழிலாளவர்க்கத்தின் விடுதலைக் "மிகப் பல தேசிய இலக்கியங்களிலிருந்தும் தல இலக்கிய என்ற மாமேதை காரல் மார்க்ஸின் (Karal Marx) கருத்
மலையக தொழிலாளர் வர்க்கம் என்பது அக்கட்டத்தில் அவர்களது அரசியல் விழிப்பை எண்ணுக் கதைக்கற்ற யதார்த்த நாவல்கள் முன்னோடியாகவும் சொந்தக்காரன்? நாவல்
து.
இசாகாஜாைமரமண்வலையதள வாக அதரை து

பிதழ்
ஜனவரி 95
படு கின் ற உ த் தி உ ரு வ ம் பாத்திரப் படைப்பு எல்லாமே இயற்கையாகவே யதார்த்த சூழலில் ஒன்றிப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதியும் ஆழமான பார்வை செலுத்தப்பட்டிருகின்றது.
ர் குதிரைக்காரன், றோர் இம்மக்கள் ற்றுப் . பக்கத்தில் இம் மருதியினைப் பிடிக்காதவர்கள் ர். ஏகாதிபத்திய ல் நிலபிரபுத்துவ மத்து சுரண்டல் வரலாற்றில் கறை பங்கள் அவற்றுள் மைப் பித்தனின் 3 மறுபகுதி கோகிலம் துாரத் து ப் பச்சை யக வரலாற்றைப் இன்னும் முழுமைான வில்லை.
எகுத்து நோக்கும் முதலிரண்டு பகுதி
சூழல் களையும் ஓவரை இலங்கை சம்பவங்களையும் இந்தியச் சூழலை து பதினாலுவரை மலையும் காணக் ளது. இக்கதைப் மயக வரலாற்று ரயும் காணக்கூடிய மைப்பித்தன் தமிழ் பரது துன்பக்கேணி வரலாற்றின் முதல் ல் படைப்பில் எமது - ஒரு பகுதியினை காள்ள கூடியதாக தையில் காணப்
ஒரு மையப் புள்ளியினை நோக்கி சம்பவங்களும் கதை வளர்ச்சி போக்குகளும் அமைந்துள்ளது.
மேலும் இவ் விடயத் தில் ஒன்று மட்டும் கூறலாம் பு துமைப் பித் தன் நடை முறையில் ஒரு யதார்த்தவாதி மட்டுமே ஆனால் சமூக மாற்றத்திற்கு ஆதரவு தரும் கரு த் துக் கள் அவரிடம் குறைவாகவே இரு ந் தன. ஆனாலும் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண் டிரு ந்த சமூக அரசியல் பொரு ளா தார போராட்டங் க ளும் சர்வதேச நிலைமைகளும் அவரை மீறி சில சம்பவங்க ளும் அவரது படைப்புக்களில் காண முடிகின்றது. அத்தகைய ஒரு சம்பவம் தான் இந்த துன் பக் கேணி அண்மைக் காலங் களில் இவரு டைய கதைகள் ஆங்கில சிறுகதை எழுத் தாளர் களிடமிரு ந் து கடன் வாங் கியிருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. இது தனியாக ஆராயப்பட வேண்டியது.
க்கப்படுவதுடன், தெளிவான தொழிலாளவர்க்க சார்பான நநாவல் மலையக தொழிலாளர்களின் பிரச்சினையை பாதும் இவர்களின் பிரச்சினைகள் வர்க்க முரண்பாடு, பக்கப் புரட்சியின் ஊடாகவே தீர்வினை முன் வைக்க தரலாகவும் அமைந்துக் காணப் படுகின்றது. எனவேதான் ங்க ளிலிருந்தும் ஒரு உலக இலக்கியம் உதயமாகின்றது” து வலிமையுடையதாகின்றது. நீண்ட சரித்திரத்துடன் இணைய வேண்டியது. ம், வளர்ச்சியையும் தத்துவ ரூபமாக சித்திரிக்க தோன்றும். அவற்றுக்கு வழி காட்டியாகவும், கெழும் என்பது ஏற்புடைய ஒன்றாகும்.

Page 24
குன்றின்நூல்
சிறுப்பி
வணங்கப்பட்ட எலும்
இரு நாடுகள் பெரும் சமரசமாகிவிட்டன சண் டையிட்டுக் கொண்டன . நடுங்கவைப்பதாக இருநாடுகளுமே அது குறித்து
இது குறித்து பெருமிதம் அடைந்தன. இன்னும் இருநாடுகளும் ஒரு முனைப்புக் கொண் டிருந்தன.
குழுவை அனுப் சாதாரண அல்ப மனிதர்கள் ஒரு
உறுப்பினர்கள், வாடி பொருட்டாகத் தோன்றவில்லை. நின்றிருக்கும் ஓர் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், வெறி கொண்ட
பின்னால் நள்ளிரவில் உற்சாகத்துடன் தங்களை விலக்கிக்
பயங்கரமானவ கொண்டனர். முன்னும் பின்னுமாக யதார்த்தத்திலேயே யுத் தம் நடந்து, சிப் பாய் கள் எழுந்து எல்லை கொடூரமாகச் சின்னாபின்னமடைந்த
சென் றன. அவர் எல் லையின் இரு புறத் திலும்
எடுத்துச் செல்வதா நாட்டுக் காகத் . தங் களை ஆத்திரத்துடன் ஈந்தவர்களுக்காக பெரும் நினைவுச்
அவர்களை நோக்கி சின்னங்கள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன.
"நாட்டுக்காக ஒவ் வொரு நாடும் தங்களது
தியாகம் செய் நினை வுச் சின் னங் களுக் கு
எல்லோரையும்விட | புனிதயாத்திரை மேற் கொண்டது.
கூடியவர்களான நீ! பூமியின் கீழே துயிலும் வீரர்களது
கூறவும் அஞ்சலி எலும்புகள் வீரமரணத்தால் புனிதம்
பொருட்டு, உன். பெற்று, நிரந்தரமான கெளரவம்
நாங்கள் புனித யா கொண்டுவிட்டது குறித்து
நீங் கள், நாங் கள் கூட்டத்தினர் புகழ்ந்து தள்ளினர்.
கருதும் கல்லரை பின்னர் யுத்தகளத்தில் இரவு
நீங் கள், எதிரிய நேரத் தில் ஏதோ நிகழ்வதாகக்
கொள்வதாக நீங்கண கூ றப் படு வது குறித்து செய்து கொள்வதா?" இரு நாடுகளிலும் ஒரு பயங்கர
மடிந்த வீரர்க வதந்தி நிலவியது. அவர்கள் ஆச்சரியத் துடன் அச் சமடைந்தனர். முடிந்தவர்கள் "அப் படியல்ல. தங்கள் கல்லறைகளிலிருந்து எழுந்து,
ஒருவரையொரு வ எல் லையைக்
கடந்து,
போலவே வெறுக்கி சமரசமாகிவிட்டதைப் போல
ஒருவரை
எலும்புகளை ஒருவர் தேடினர்.
கொள் கிறோம், இதனை மிகுந்த கோபத்துடன்
ஓவ் வொன் றும் ஒவ் வொரு வரும் கேட்டனர்.
குளறுபடியில் உள்க மு ழுதே சத் தாலும் மரியாதை செய் யப் பட்டவர்க ளான, மடிந்த
"The Mm (வீரர்க ள் , பகை வரைத் தேடி
நூலிறிய
13111111 .
22

கள்
- கி. பி அரவிந்தன்.
இனரீ 95 காற்றில் அள்ளுண்டு வருகிறேனலே மத்தில் செத்ததும் - வடி உதித்ததுமான சருகுகள்.
கூடவே இது
ஒத்திப்பறித்த
பச்சை இலைகள். ருந்தது.
தளிர்கள். உ புலனாய்ந்திட
கொழுந்துகள்... | விசாரணைக்
எத்தரைத்தது? பியது. குழு
வீகம் திசைக்கு . உலர்ந்துபோய்
ஏற்றிச் சென்றும், ரு மரங்களின்
சில பலவேளையில் காத்திருந்தனர்.
மகரந்தம் கவி
இனச்சேர்க்கைக்கு கையில், அது
உதவியும் உண்மையாக
திசைமாறி எதிராம்
எதனையும் கொணர்ந்தும் யை நோக் கிச்
பேதம் கடத்தி ள் எதையோ
காற்று. மத் தோன்றியது.
ஏதுமது அறியாது.
குழுவினர்
2 அன்ளுண்டவைதான் விரைந்தனர்.
அறிபுமோ.
அதிகம் ஏற்றுகூட உங்கனையே
தநிலை பற்றிப் த நீங்கள், (இலக்கியம் இன.தொடர்) நாங்கள் போற்றக்
இந்த புரிந்துணர்வை இளைஞர் ங்கள், நினைவு
மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல | செலுத்தவும்
வேணி டுவது அவசியம் களை நோக் கி
அப்பொழுதுதான் இருபக்கத்திலும் த்திரை செய்யும்
என் ன கோஷங் கள் என ன - புனிதமாகக்
காரணங்களுக்காக, என்ன முறையில் மயை உடைய எழுகின் றன என் பது புரியும்.
டன் நட்புக்
இருபக்கத்தினது மனத்தாபங்களை கவே சமாதானம்
இவ்வாறு மனித உறவு நிலைப்பட
விளங்கிக் கொள்வது அவசியமாகும். கள் குழுவினரை
மொழிக்கல்வியும் மொழிபெயர்ப்பு நோக் கினர்.
முயற்சிகளும் இத்துறையில் பெரும் நாங் கள்
பங்காற்றக் கூடியவை. ஆனால் * எப்போதும்
இவற்றிற்கான அடித் தளம் இறோம். நாங்கள்
உண்மையான மனம் திறந்த, பரிமாற் றிக் புரிந்துணர்வுக்கான கருத்துநிலையாகும் அவ் வளவே.
அந்த கருத்துநிலையில்லாது அத் தகைய
அதற்குரிய நோக் கம் பார்வை
வராது. மஜர்க்லிஸ்ட்
புரிந்துணர்வுக்கான கண்ணோ ஒ8 Fe"ன்னும்
ட்டத்தை வளர்ப்பது புரிந்துணர்வை வளர்ப்பது முக்கியமானதாகும்.
11/13
| SRMAI AMபந்தங்கள் பெயர்
: 1 23:33, 33 34 3 4 74 4 4385)
மன.

Page 25
சிறப்பி
பெரியார் பி. வாழ்வும்
"A 3 '3 '3 க 3 4 & |் - '3 '8 '3 ம் பி பி 6 = 8
பிறப்பும் இறப்பும் இயற்கையின் நியதி
- பெரியார் பிய பிறப்பவர்கள் அனை வரும் கல்விப் பணியினை இறப்பவர்களே, ஆனால் பிறப்பிற்கும் பார்ப்பதற்கு முன் இறப்பிற்கும் உள்ள இடைக்காலத்தில்
காலகட்டத்தை நமது வாழும் வாழ்க்கையே மனிதனை மறக்க
கொண்டு வருவது முடியாத மா மனிதர்க ளாக
அப்போதுதான் அ மாற்றியிருக்கிறது.
பணியினை எடைபோ அதனால் தான் ரு ஷ் ய
வரலாற்றையும் சிறிது இலக் கிய மேதை மெக் ஸிம்
வேண்டிய அவசியம் கோர்க் கி" மனிதன் எத் தகைய
பெருந்தே அற்புதமானவன்” என்றான்.
செய்கைக்காக இங்கு அத்தகைய அற்புதமான
எம்முன்னோர்களான ம மனிதர்கள். தங்களின் தன்னலமற்ற
வரலாற்று பின்னணிை வாழ்க்கையாலும் செய்த பணிகளாலும்
வேண்டும். நமது நெஞ்சங்களிலும், நினைவுகளிலும்
எ அந்தனி நீக்கமற நிறைந்து இருக்கின்றார்கள்
1930களில் ெ அவர் க ளில் ஒரு வர் தான்
பயிர்ச்செய்கையுடன்ம பெரியார் பிடி.ராஜன்
வருகை ஆரம்பமான தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக.
அதன் பின் அஃதிலார் தோன்றலிற் தோன்றாமை நன்று'
பயிர்ச் செய்கையி என் றார் குறள் தந்த
பெருந்தொகையான பெருந்தகை வன்ளுவர். அத்தகைய
கொண்டு வரப்பட்டு குறளுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து
பட்டார்கள். மறைந்த மா மனிதர் தான் பெரியார்
இந்தியாவிலி பிடி.ராஜன்.
பெயர்ந்து வந்த மச் பெரியார் பிடி.ராஜன் அவர்கள்
பிரச்சினைகளை அ இன்று நம்மோடு இல்லை.கண்டி
வேண்டியிருந்தது. மாநகரில் கல்வி பணியாற்றிய பெரியார்
களை நம்பி வந்த - பிடிராஜன் அமரராகி நான்கு ஆண்டுகள்
மலைகள் சூழ்ந்த இ உருண்டோடி விட்டன. ஆனாலும்
வாழ்வை தொடங்கி அவரின் வாழ்வும் பணியும் நம்முன்
பிரித் தான விரிந்து நிற்கின்றது.
துரைமார்கள் இந்தி பெரியார் பிடி. ராஜன் நான்
ஆரம்பித்த காலத்தி நினைவு கூறும் பொழுது அவரின்
இலவச வீடு, வை பணிகளில் கல்விப் பணியே தலையாய பணியாக எண்ணிப் பெருமைப்படத் |
நன்மைகளை தரும்
தோன்றுகிறது.
இங்கு ஆள் கூ

ஜனவரி 95
டி.ராஜனின் பணியும்
ராஜன் அவர்கள் இவர்களின் குழந்தைகள் கல்வி வசதி இரைமீட்டிப் பெறுவது தடைப்பட்டு வந்தது. இந்த னர் அன்றைய மக்கள் கல்வி அறிவற்றவர்களாக 1 மனக்கண்ணில்
இருந்ததால் எளிதில் ஏமாற்ற முடிந்தது. கடமையாகும்.
ஆகவே இவர்களுக்கு கல்வி அறிவு வரது கல்விப்
ஊட்டுவது பற்றி எவரும் - முடியும் அதற்கு
கவலைப்படவில்லை. து புரட்டிப்பார்க்க மேற்படுகிறது. சட்ட பயிர்ச் 5 வருகை தந்த லையக சமூகத்தின் மயும் சிறிது பார்க்க
தாடங்கிய கோப்பிப் லையக மக்களின்
எது.
ர்னர் தேயிலைப்
போது மக்கள் இங்கு குடியமர்த்தப்
ருந்து இங்கு புலம்
ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை ஒரு கள் நாட்டில் பல பர்கள் எதிர்நோக்க
டீகாப்பித் தோட்டத்தில் கோப்பி ஆசைவார்த்தை
சேகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து அவர்களின் வாழ்வு
இரைச்சல் கேட்ட பொழுது நண்ட கானகத்தில்
தோட்டத்துரையும், அவருடன் எார்கள்.
இருந் த கிறிஸ த வ யெ தோட்டத் ப குடியேற்றத்தை
பாதிரியாரும் சென்று பார்த்த > இலவச நிலம், பொழுது சில தொழிலாளர்கள் திய வசதி போன்ற ஒன்று கூடி தமிழில் பைபிள் தாக கூறி ஏமாற்றி வாசிப்பதைக் கண்டார்களாம்.
டி வந்தார்கள். அதன்
பின் னரே

Page 26
குன்றின்குரல்
சிறப்பி,
தொழிலாளர்கள் மத்தியில்
காலம்,. நாட்டின படித்த வர்கள் இருக் கிறார்கள்
கல்லூரிக்கெதிராக பெ என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடங்கப்பட்டன. கல இக் க ண டு பிடிப்பின்
கல்லூரியும் கொழும் காரணமாக ஆரம்பத்தில் சில
கல்லூரியும் தோன்றின
படைத்தவர்களின் பி. கிறிஸ்தவ ஆரம்ப பள் ளிக
கல்லூரிகளில் கல்வ கூடங்களும் 1906ம் ஆண்டுக்கு
வாய்ப்பிருந்தது. பின்னர் ஒற்றை ஆசிரியர் தோட்டப்
அம்பிட்டிய பாடசாலைகளும் உருவாகின.
செம னேரி " என்ற மலையகத்தில் 1930க்கு பின்னரே
அழைக் கப் பட்ட ஓர் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது.
தோட்டப்பிள்ளைகள் அந்த முப்பதுகளில் தான்
விவசாயிகளினதும் ( பெரியார் பி.டி.ராஜனின் வருகை
இலவச கல்வியை - நிகழ்கிறது.
தந்தை பெரவட 1933ம் ஆண்டு ஜூன் 8ம் திகதி
திருச்சபையை சே இந்திய நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு
ஆகியோர் தன்னலங்கரு வருகை தந்தார் ஓர் இருபது வயது மகான்கள். இளைஞனின் நெஞ்சுறுதி மிக்கவும்
இவர்களின் துணிச்சல், நேர்மை கைகளில் ஓர்
ராஜனை பெரிதும் கவ ஹொக்கி விளையாடும் மட்டை
எதிர்பார்ப்பும் இன்றி த இவை தான் அவனுடைய
அவர்களின் சேவை மா அணிகலன்களாக அவனோடு வந்தது.
மனதில் பசுமையாக ப முப் பது க ளில் க ண டி
இதே காலகா மாநகருக்கு அவன் வந்த பொழுது சிவானந் தாவாக கண்டி மாநகரில் கல்வி பணியினை சிறிது மாற்றமடைந்த ஜே பார்ப்போம்
-அந் தனிஸ் கண்டி மாநகரில் திருநெல்வேலி
திருத்துவக்கல்லூரியில் மாவட்டத் தின ரே ஆசிரியர் களாக
தர்மராஜாகல்லூரியில் இருந்தனர்.
ஆகியோர் கல்விப்போதி கண்டி திருத்துவக் கல்லூரி
தகுந்தவர்கள். திரு .பிரேசர் தலைமையில் கல்வி
இந்த மூவரில் புகட்டுவதை ஒரு தெய்வத் திருப் ஆற்றலை நெருக்க பணியாக கருதி செயல்ப்பட்டது. இவரின்
வாய்ப்பு கிட்டியது ந கல்விப்பணியினைப் பற்றி பண்டிதர்
காரணம் ஆசிரியர் ஜவகர்லால் நேரு தம் சுயசரிதையில்
அருமை தம்பியார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிடி.ராஜன். சென். அந்தனிஸ் கல்லூரியில்
கண்டி மாநக அதிபராக ஐரிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தவரான
தங்கி படிக்கும் விடு வண.ஹைட் விளங்கினார்.
ஆர்.பி.ஜோன் என்ற அந்த கால கட்டத்தில்
சாமியார் போர்டிங் ராஜா பௌத்தமத விழிப்புணர்வு தோன்றிய
இந் த க
24

ஜனவரி 95
தன் இன்னும்
க
உள்ள உக்கப்பா கொலெ. வி=2ா| என் வ த பட்வர்| கள் - 2 படாதவர் கல்வி |
விவரம் பது
2ாநகர 1
- -
1 கிறிஸ த வ
இலங் கைக்கு வந்த வர் தேசிகர் ௗத்த கல்லூரிகள் இராமனுஜம். கண்டி மாநகரில் பிற ன்டியில் தர்மராஜா கல் லூரிகளில் பயிலும் த மிழ் 6பில் ஆனந்தா மாணவர்களுக்காக மாணவர் விடுதியை 1. சிறிது வசதி ஆக்கினார். ஆங்கிலத்திலும், தமிழ் ள்ளைகள் இந்த " மொழியிலும் வல்லவரான இராமானுஜம்,
கற்க கூடிய
அவரது சகோதரர்டிசாரநாதன் ஆகியோர்
இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டத்தையும், ஆங்கில கல்லூரி
தாகூர், பாரதியார் போன்ற இலக்கிய | மக் க ளால் -
மேதைகளில் கவிதா ஆற்றலையும் -- கல் லூரி எடுத்து கூறுவார்கள்
னதும், ஏழை
- தோட்டத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு முன் னேற்றத் தில் அக்கறையுள் எ அளித்தனர்.வண.
இராமனுஜம் இலங்கை இந்தியன் - ஸ் , இயேசு
காங்கிரசின் முக்கியஸ்தர்களில் ஒருவர். ர்ந்த ஜெய்சுட் பின்னர் அளுத்நுவர பாராளுமன்றத்தின் தாது பணி புரிந்த பிரதிநிதியாகவும் மக்களின் வாக்குகளால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். கல்விப் பணி
இவரது அண் ண னான மர்ந்தது. எந்தவித டி.சாரநாதன் இவர் தமிழகத்தில்
ன்னலங்கருதாது
சுயமரியாதை இயக்கத் தந்தை பெரியாரின் எப்பான்மை இவர்
குடியரசு பத்திரிகையில் பணியாற்றியவர். திந்தது.
தமிழிலும் - ஆங்கிலத்திலும் எழுதவும் ட்டத்தில் சுவாமி பேசவும் வல்லவர். மலையக பிற் காலத் தில்
மக்களுக்காக முதன்முதலாக தொழிற்சங்க .டி.ராஜு சென் அமைப்பை உருவாக்கிய தேசபக்தன் கல் லூரியிலும்
கோ.நடேசய்யரின் அழைப்பிற்கிணங்க > சுந்தரமணியும்,
இங்கு வந்தவர். அய்யரின் பத்திரிகைப் கணபதிப்பிள்ளை
பணிகாக்கும் துணையாக இருந்தவர். ப்பதில் குறிப்பிடத்
இராமனுஜம் சகோதரர்களுடன் கல்வி கற்பிக்கும்
இராஜனுக்கு தொடர்பு இருந்தது. மாக பார்க்கும்
இவர்கள் மூவரும் மலையக மக்களின் மது ராஜனுக்கு
முன் னேற் றம்
- பற்றி சுந்தரமணியின்
கலந்துரையாடுவார்கள். ஆனால் ராஜன் தான் பெரியார்
தொழிற்சங்க துறையிலோ அரசியலிலோ
ஆர்வம் காட்டாமல் கல்வித்துறையில் ரில் மாணவர்கள் தான் தன் கவனத்தை செலுத்தினார். நிகள் தோன்றின. ராஜனின் சிந்தனையில் மலையக | மதபோதகரின்
மக்களைப் பற்றிய எண்ணங் கள் வீதியில் இருந்து.
சூழ்ந்தன. 'ல கட்டத் தில்
தனது பெற்ற அகடம் என்ற
உள்ளன
மாரு - .
க.
* ' % B
அரப்பா பிற்சி வழிகா திகழ் படை போ3.
முன். முள்
நலன் தலை) வசதி

Page 27
அைாத காசை வாசபைக.
95
குன்றின்குரல்
சிறப்பு
சிகர்
பிற தமிழ்
தியை தமிழ் வஜம், கியோர் தயும், க்கிய லயும்
களின் புள் ள நியன்
நவர்.
த்தின் களால்
சான தில்
பாசின்
யவர். தவும் மயக சங்க க்தன்
கல்வி அறிவிலும், கல்வி
1935 ஆன வாய்ப்பிலும் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில்
திகதி 'இந்திய மா உள்ளவர்கள் மலையக மக்கள் உரிமை
கண்டி' என்ற பெயர் பறிக்கப்பட்ட பொழுது பாராமுகமாகவும்,
விடுதி நிறுவப்பம் கொடுமைகள் இழைக்கப்பட்ட பொழுது
உரிமையளர் ஒரு செயலாற் ற வும் இந்த மக்கள்
ஆர்.கோவிந்த சா எல்லாத் துறைகளிலும் ஒதுக் கப்
கே.இராமையா, அட்ட பட்டவர்களாக அல்லல்படுபவர்களாக
இருந்த அழக முத்து க ல் வித் துறையிலும் தீண்டப்
கருப்பையா கங்காணி டதவர்களாக திகழ்கிறார்கள். இவர்களின் பணிகளுக்கு துனை கல்வி அறியாமை போக்க வேண்டும்
இந்த இ. என பல நாட்கள் சிந்தித்தார்.
விடுதியே இன்று கல
பெற்று திகழும் ச அதற்கு முன் னர் கண்டி
ஹொஸ்டல், அசோ மாநகர மக்களிடையே தன்னை சிறப்பாக ஆகியவற்றின் முன்பு அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார்.
ஆரம்பத்தில்
மாணவர்கள் விடு; போல் தியாகராஜன் என்ற
இதற்காக ராஜன் சோ தனது பெயரை அந்த நாளில் புகழ்
எந்த இலட்சியத்திற்க பெற் ற ஜ ஸ டிஸ் கட்சியின்
விடுதியை ஆரம் அமைச்சராகவும் இருந்த சேர்பிடி.ராஜன்
இருந்த சேர்பிடி.ராஜன் பணியினை தொடர்பு என்ற பெயரை ஒட்டி தம் பெயரையும் பல பிரச்சினைகளை . எல்லோரும் நாவிலும் எளிதில் நுழையும் வேண் டியதாயிற் வண்ணம் பி.டி.ராஜனாக் மாற்றிக் பிரச் சினைகளுக் கொண்டார்
ஆரம்பகால மால் கண்டி மாநகரில் , ஹெக்கி
அறிவற்ற ஒரு விளையாட்டு அறிமுகமாயிராத அந்த
வந்திருந்ததால் அ6 காலகட்டத்தில் ஹொக்கி விளையாட்டை
சமய வேறுபாடுகளில் அவர்களுக்கு போதிப்பதற்காக 1934ல்
அவர்களை ஒரு கண்டி ஹெக்கி கிளப்' என்ற அமைப்பை பிள்ளையாக அர6 உருவாக்கி ஹெக்கி விளையாட்டை குடும்பமாக வழிந! சிறப்பான முறையில் - விளையாடியும், ஆரம்பத்தில் சிரமமா பயிற்சி அளித்தும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பாரச்சிலுவை தானே வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாக
- இவர்களின் திகழ்ந்தார் மலையக சமூகத்தில் வசதி
வேற்றுமைகளை படைத்தவர்களின் குழந்தைகளைப் விரும்பினார். அது போல, வசதியற்ற குழந்தைகளும் படித்து
செயல்ப்பட்டார். முன் னேற வேண் டும் இதற் கு
மாணவர்களின் பூ முன்னோடியாக மலையக மாணவர்களின்
தன்னை அர்ப்பணி; நலன் கருதி தங்கும் விடுதி ஒன்றை
இதனை தலைநகரான கண்டியிலே அமைக்க பெரியார் ராஜனே கு
வசதி பூண்டான்.
எனது சல்
எங்க
கைப்
கவர்.
டன் ந்து.
ளின்
ஜன்
3 5:5 555 5 5
லோ யில்
சார்.
யக கள்

ஜனவரி 95
டு ஜனவரி 19ம்
அப் பிரச் சினை களை வேருடன் னவர் ஹாஸ்டல்
களைந்தேன். தன்னம்பிக்கைகையும், ல் ஒரு மாணவர்
விடாமுயற்சியையும் மூலதனமாகக் டது. தோட்ட
கொண்டு நான் இதனை தொடங்கியதால் பரின் புதல்வரான
ஆபிஸு 'பையன் வேலை முதற் மி, ஓடிட்டர்
கொண்டு முகாமையாளர் பொறுப்பு ன் வழக்கறிஞராக
வரை நானே ஏற்க வேண்டியிருந்தது. புவின் தந்தையரான
மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்த சமூக ஆகியோர் ஆரம்ப
சமய தேசிய ஒற்றுமையை வளர்க்க, எயாக நின்றனர்.
மாணவர்களின் வாழ்க்கை வெற்றியை த்திய மாண வர்
குறிக்கோளாக கொண்டு இந்த ஹாஸ்டல் எடி மாநகரில் புகழ்
செயல்படவாய்பற்று சுதந்திர, சமத்துவ, சோகா மாணவர்
சகோதரத் து வ கொள் கை க ள் கா வித்தியாலயம்
பரப் பப் பட்டன. நமது புராதண னோடியாகும்.
ஆசாரங்களான சமூக வாழ்க்கை கல்வி, > ஒன்பதே ஒன்பது
அறிவு, நாகரீகம், தேசசேவை ஆகிய நியில் சேர்ந்தனர்.
பல துறைகளிலும் புத்துயிரளிக்க இந்த ர்ந்து விட வில்லை
ஹாஸ்டலின் வாயிலாக முயற்சிகள் ாக அந்த மாணவர்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. "கடமை முன் - பித் தாரோ அந்த
இன்பம் பின்" என்ற தாரக மந்திரப்படி ந்தார். ஆரம்பத்தில்
காலை 5.30 முதல் இரவு 9.30 வரை அவர் எதிர் கொள்ள
கடமைகள் ஆற்றப்பட்டன. தகுந்த று. இந்த
சூழ்நிலையில் அளிக்கப்பட்ட தேகப்பயிற்சி, குரிய காரணம்
மனப்பயிற்சி, ஒழுக்கப்பயிற்சி, சமயப்பயிற்சி னவர்கள் கல்வி
போன் றவை மாண வர்களை சமூகத்திலிருந்து
நல் வழிப் படுத் தின'
என்று வர்களிடையே காதி
தெரிவித்துள்ளார். - வளர்ந்தவர்களால்
பெரியார் பி.டி.ராஜனின் தாய் வயிற்று
நிர்வாகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்விடுதி பனைத்து கூட்டு
வெறும்கற்களாக இருந்த மாணவர்களை டத்திச் செய்வதில்
பட்டைத் தீட்டி வைரக்கற்களாக மாற்றம் க இருந்தது. அந்த
பெறும் பணியைச் செய்து, சுமந்தார்.
மாணவர்களின் அறிவை விருத்தி செய்ய டயே காணப்பட்ட
வாசிகசாலை, காலை, மாலை, கூட்டு வேரோடுகளைய
கடவுள் வழிபாடு, மாலையில் ற்கு திட்டமிட்டு
அனைவருக்கும் விளையாட்டுப் பயிற்சி. இதற்காக இந்த
சான் றோர்களை அழைத்து நல் ன்னேற்றத்திற்காக
போதனை மிக்க உரைகளை நிகழ்த்தச் தார்.
செய்தல். எல்லாப்பயிற்சிகளிலும் கட்டாயம் பற்றி பிற்காலத்தில்
மாணவர்கள் ஈடுபடவேண்டும் அல்லது மிப்பிடும் போது
கண்டிப் பும், தண் டனை யும் பாத உழைப்பினால்
வழங்கப்பட்டது.
25

Page 28
குன்றின்குரல்
சிறப்பித
இதனால் மாணவர்கள் சாதி சமய முயற்சித்தேன். ஓரள பேதமற்ற சமூகமாக உருவாகினார்கள்.
கண் டேன். மகாகவி பாரதி சொன்னானே!
ஆசிரியர் வட்டாரத் எல்லோரும் ஓர் குலம்!
பெருமதிப்பு கிடைத்து. எல்லோரும் ஓர் இனம்!
வட்டாரத்திலுள்ள பல கல எல்லோரும் ஓர் நிறை!
எனது அனுப எல்லோரும் ஓர் விலை!
போதனைகளையும் அந்த மகாகவியின் கனவை மாணவர்களும் ஆசிரிய பெரியார் ராஜன் தனது மாணவர் விடுதி விரும்பினார்கள் இதன் மூலம் நனவாக்கினார். மாணவர்கள் அறிவு வட்டாரத மத்தியில் சாதி சமய பேதமற்ற சமதர்ம
ஹாஸ்டலுக்கு நல்ல டெ ஒருமைப்பாடு நிலவியது.
என்றார். மாணவர்களுக்கு வெறும்
அது மாத்திரம் ஏட்டுக் கல்வியைப் புகட்டாமல், விளையாட்டு வீரராக தி அவர்களின் அறிவை விருத்தி செய்ய
பி.டி ராஜன் 1938ல் க நல்லதோர் வாசிகசாலை நிறுவியிருந்தார். ஹொக்கி சங்கம் ஸ்தாபிக்
இந்த காலகட்டத்தில் 1937ம்
க ண டிப் பகுதியில் ஆண்டு முதல் கிங்ஸ்வுட் கல்லூரியிலும், விளையாட்டை அறி 19 40ம் ஆண்டு முதல் புனித
திருவாளர் ராஜன் சில்வெஸ்டர்ஸ் கல்லூரியிலும் பகுதி நேர அங் கத் தவர்களில் ஆசிரியராக நியமனம் பெற்றிருந்தார். திகழ்ந்தார். இச்சங்கத்தி இவ்விரு கல்லூரிகளின் தொடர்பு கண்டியில் உள்ள பல 6 பி.டி.ராஜன் அவர்கட்கு இருந்த
விளையாட்டுக் கழகங்க காரணத்தினால் தனது விடுதியில்
விளையாட்டை ஆரம்பி தங்கியிருக் கும் மாண வர் க ைள
பெரியார் ராஜனின் உதா அண்டியிருந்த சிறந்த கல்லூரிகளில் ஹொக்கி விக் சேர்க்க வாய்ப்பாக இருந்தது. ராஜன் சட்டதிட்டங்களை மு ை கண்டிப்பும் அவரது நிர்வாகத்தில்
வைத்திருந்த பெரிய இயங்கிய விடுதியிலிருந்த மாணவர்களின்
மத்தியஸ்தராக அழைத்தல் கடமை, கண்ணியம் கட்டுப்பாடு
ஒழுக்கம் நேர்மை மிக்க காரணமாக ராஜனின் சிபார்சில் வரும் விளங்கியதால் விளைய மாணவர்களை கல்லூரிகள் விரும்பி
பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்றுக் கொண்டன.
பிரசித்தி பெற்றது அத்து கண்டி மாவட்டத்தில் இயங்கிய
அசோகா மாணவர் வி கல்லூரிகளின் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள்
விளையாட்டு பெரியார் பி.டி.ராஜனை பெரிதும் பலபோட்டிகளில் கலந்து மதித்தார்கள். இதுபற்றி அவரே ஒரு
புகழையும் இவரு 4 சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடும் பொழுது "நான் கொடுத்தன. கல்லூரியில் கடமையாற்றும் பொழுது
ஆரம்ப முதல் 8 கடமையுணர்ச்சியுள்ள ஆசிரியனாகவும், ஹாஸ்டல் என இயங்கி 6 சேவை மனப்பான் மையிலும்,
தேசிய நன்மைக்கேற்ப 1 வாழ்க்கையின் நெறிமுறையிலும் ஓர்
மாணவர் ஹொஸ்டல்' எல் இலட்சியவாதியாகவும் இருக்க பூண்டது. இந்த பெய
26

ஜனவரி 95
பயதா இடப்
இத3
ம.
--
வா
தவதை
» வெற்றியும் வேறு யாருமல்ல இந்திய அரச கையினாலே ராஜதந்திரமிக்க சானக்கிய மேதையாக ல் எனக் கு
திகழந்த ராஜாஜி என்று அன்போடு எனவே, கண்டி
அழைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னாள் விநிலையங்களில்
கவர்னர் ஜெனரல் அமரர்.சி வங் களையும் இராஜ கோபாலச் சாரியர் ஆகும். - கேட்க அம் மேதை அசோகாமாண வர் களும் பெரிதும்
விடுதியிலும் அதன் முன்னேற்றத்திலும் சால் இலக்கிய பெரிதும் அக்கறை காட்டி பல தில் நமது அறிவுரைகளும் கடிதம் மூலம் யர் கிடைத்தது உத்தவேகமூட்டியுள்ளார்.
1960களில் அசோகா மாணவர் அல்ல ஹொக்கி விடுதி வெள்ளி விழா கண்டது வெள்ளி கழ்ந்த பெரியார்
விழா என்பது வெறுமனே விழாவாக ண்டி மாவட்ட காற்றில் கை வீசிய கதையாக கப் பட்டபோது, மட் டுமில் லாமல், வெள் ளிவிழா : ஹொக்கி மண்டபமும் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.
முகப்படுத்திய
வெள் ளிவிழா வைபவத் திற கு - ஸ் தாபக இலங்கையின் கல்விமேதை வில்மட் ஒருவராகவும் பெரேரா அவர்கள் தலமைதாங்கி
ன் ஆதரவுடன்
சிறப்பித்தார்கள். ஸ்தாபனங்களும்
1955ல் பெரியார்ராஜன் 'கண்டி ளும் ஹொக்கி
அசோகா வித்தியாலயத்தை ஆரம்பித்தார் ந்தனர். அவை அன்றுமுதல் இன்று வரை பியை நாடினர்.
மலையகத்தின் தலைநகரில் கண்டி ஒளயாட்டின்
அசோகா வித்தியாலயம் தனித்துவம் மயாக தெரிந்து
மிக்கதாக தலை நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. ார் ராஜனை
இதற்கு முக்கிய காரணம் பெரியார் ர். கட்டுப்பாடும் ராஜனின் தீட்சண்யமான பார்வையும், மத்தியஸ்தராக
தீர்க்கதரிசனமான நோக்கமுமாகும் இந்த ட்டு வீரர்கள்,
அசோகா கல்வி நிறுவனம் வெறுமனே இவரது நாமம் கல்வி மாத்திரம் கற்கும் மாணவர்களாக டன் அவரது அவர்களை உருவாக்குவதில்லை. நிதி ஹொக்கி நாட்டின் நற்பிரஜைகளாகவே அவர்களை | கோஷ டியும் நெறிப்படுத்துகின்றது.
பெயரையும்
அசோகா வித்தியாலயத்தின் |கு தேடிக்
முன் னேற்றத்திலும், வளர்ச்சியிலும்
அக்கறை கொண்டு செயல்படும் கல்லூரி ந்தியமாணவர்
முதல்வர் திரு .செ நடராசா அவர்கள் ந்த நிறுவனம்
பெரியார் ராஜன் கண்டெடுத்த நல்முத்து. 1ல் 'அசோகா
அவரது பாசறையில் பயிற்சி பெற்றவர் று புதுப்பெயர்
அவரது அடியெற்றி கல்விப்பணிகளை ர சூட்டியது
ஆற்றி வருகின்றார்.
ட கலை - க. மாற்றம் ஏற்படும்
---- போன்ற
அ
மணிக் ஆய்வா

Page 29
9s
குன்றன்குரல்
சிறப்
அரச
யோக பாடு னாள்
ர்.சி
தம்.
வர் லும் பல லம்
இவர்
ள்ளி
வாக
பாக ழா
து.
5 கு
மட்
வங்கி
அதுமாத்திரமல்ல பெரியார்
முரசு' என்ற சஞ் ஈஜனின் மைந்தர்களும் தந்தையின்
ராஜனின் அன்புக் அடியொற்றி அவரது கல்விப்பணியை
கய.சிவம் நடத்திய தொடர்ந்து வருவது வரலாற்று
சஞ்சிகையின் வள சிறப்புப்புக்குரிய செயலாகும்.
வழங்கியும், ஆே பெரியார் ராஜன் தன் நலம்
வழங்கி ஒத்துழை. கருதாது பணிகளை கெளரவிக்கும் நமது ராஜன்.
நகமாக அரசினர் அவருக்கு சமாதான
மலை முர நீதவான் பட்டம் வழங்கி கெளரவித்தனர்
மலையக இலக்க கண்ட மாநகரசபை அவருக்கு தேனீர்
முன்னோடியாக திக விருந்துபசாரம் செய்து தன்னை
எழுதிய சாரல்நாடன் ! பெருமைப்படுத்திக்கொண்டது மலையக
போன்றவர்களே இன்று தலைநகரில் கல்வி பணியாற்றிய
சுடர் விட்டு பி உரியவரை கொழும்பு தலைநகருக்கு
இதுமாத்திரமல்ல, ம அழைத்து பாராட்டி கௌரவித்து
கவிதைத் தொகுப்பு தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டது
தொகுதியை ஈழக் கொழும்பு கலைச் சங்கம்.
வெளியிட்ட பொழுது பெரியார் ராஜன் வாழ்வின்
கணிசமான பங்களிப் பெரும் பணி தலையாய பணியாக
ராஜன் இ உயர்ந்து நிற்பது அவரது
ஹாஸ்டல் கட்டட கல்விப்பணியாகும். அதற்கு சான்றாக
திலகமிடாத பொல் இன்றும் உயிர்த்துடிப்புடன் இயங்கிக்
யளிக்கின்றது. கொண்டிருப்பது அசோகாகல் வி
அசோகா ர நிறுவனமாகும் அதனால் இனிமேல்
அன்போடு குறிப்பிடும் பெரியார் பிடி.ராஜனை அசோகா ராஜன்
இத்தகைய சிறப் என்றழைப்பதுவே நாம் அவருக்கு
என்னகாரணம்? ராத செய்யும் மரியாதையாகும்.
ரகசியம் என்ன? அ பெரியார் ராஜன் கல் வி
இதுதான் கவிஞர் ( வளர்ச்சிக்கு மாத்திரம் அன்றி கலை
மனைவி அன. இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தன்னால் இயன்ற
இறைவன் கெ பங்கினை செய்துள்ளார். தமிழகத்தில்
என்று ஒரு ஆ இலக் கியத் துறையில் ஒரு
எல்லாம் பின்னணி ஓ மாற்றத்தினையும் மறுமலர்ச்சியையும்
என் று. ஒர் ஆ ஏற்படுத்திய மணிக்கொடி என்ற இலக்கிய
குறிப்பிட்டுள்ளார் இதழ் மணிக்கொடி சஞ்சிகை மலர்ந்த
உண்மை என ப, புதுமைபித்தன் கு.பா.ரா.பிச்சமூர்த்தி
அறிந்தவர்களுக்கு 6 போன்றவர்களே இலக்கிய வளர்ச்சி மின் அடிநாதமாக திகழ்ந்தார்.
கெல் லாம் உந்து அதே போல மலையகத்தின்
உறுதுணையாகவும் மணிக்கொடி' என இன்று இலக்கிய துணைவியார் திருப்
ஆய்வாளர்களால் குறிப்பிடுகின்ற 'மலை
அவர்கள்.
எடி நார் ஒர
"3 ல் 'E'd 14, 5 தி |
அ
1992ம் ஆண்டு அசோகா வித் தலைமையில் நடைபெற்ற பெரியா!

தேழ்
ஜனவரி 95
கையை பெரியார்
அவர் இராஜனின் பணிகள் தரிய மாணவரான
அனைத்திலும் இரண்டரக் கலந்து. பொழுது அந்த இருந்தார். ச்சிக்கு அறிவுரை
வள் ளு வர் வாசுகி போல் லாசனைகளையும் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒவ்வொரு சபையும் நல்கியவர் வருடைய வாழ்விற்கு வழிகாட்டியாகும்.
இராஜனின் வாழ்க்கையும் சு சஞ்சிகையே
அவரது பணியினையும் நினைவு கூறும் ய வளர்ச்சிக் கு
பொழுது நாம் அன்னை புஷ்பம் மந்துள்ளது. அதில்
இராஜனையும் நினைக்க வேண்டியது தெளிவத்தை ஜோசப்
தலையாய கடமையாகும். வ இலக்கிய உலகில்
அறுபதுகளில் அசோகா காசிக் கின் றனர்.
ஹொஸ்டலில் வெள்ளிவிழா நிகழ்ச்சிக்கு லையக கவிஞர்கள்
சிறப்புரையாற்ற வந்த டாக்டர் சேர்.சியி. பான 'குறிஞ்சி பூ'
இராமசாமி ஐயர் அங்கு திரண்டிருந்த தமார் தொகுத்து மக்களை கண்டதும் இராஜனின் இதற்கும் ராஜனின் செல்வாக்கை உணர்ந்து அவரை பு இருந்துள்ளது.
சமூகப்பணிகளிலும் இரு மொழிப்பேசும் ல்லாத மலையக
மக்களிடை செள ஜன் யத் தையும் ங்கள் நெற்றியில் ஏற்படுத்தி சீர்திருத்த பணிகளிலும் ன் ணாக காட்சி ஈடுபடும் படி வற்புறுத்தினார்.
கல்விப்பணியே கண் ணென Tஜன் என்று நாம் கருதிய இராஜன் அதன்பின்னர் சமூக > பெரியார் ராஜனின் சீர்திருத்த பணிகளில் ஈடுபட்டார். புக்கு எல்லாம்
அதன் பிரதிபலிப்பு தான் ழனின் வெற்றியின்
மலைநாட்டு நல்வாலிபர் சங்கம் அதன் து எத்தகையது. ஸ்தாபக அங்கத்தவர்களில்ஒருவர் ராஜன். தறிப்பிட்டாரே. மவதெல்லாம்
1962ல் 3 நாட்கள் நடைபெற்ற அடுத்த வரம்
மலையக கலைவிழா பின்னர் கலைமகள் னின் வெற்றிக்கு
வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற மலையக பெண் இருப்பாள்
எழுத்தாளர் சந்திப்பு. கில அறிஞன்
கடைசியாக
அசோகா அது எத்தகைய
இராஜனை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் னை ராஜனை தரியும் புரியும் .
அவர் பழகுவதில் நண்பர் வரது வெற்றிக்
பாதுகாப்பதில் தந்தை | சக்தியாகவும்
பராமரிப்பதில் தாய் விளங்கிய அவரது
வாழ்த்துவதில் குழந்தை தி புஸ்பம் ராஜன்
வணங் குவதில்
தெய்வம்
யாலயத்தில் அதிபர் செ.நடராஜா பி.டி.ராஜனின் நினைவுப் பேருரை
27

Page 30
குன்றின்குரல்
சிறப்பித!
மலைக் கொழுந்தி
சில குறிப்புகள் செ.கலே
தேயிலை, காப்பி, புகையிலை, பணத்திலேயே மற்றை சீனி ( சர்க் கரை) ஆகியவை
இலவசக் கல் விய முதலாளித்துவம் தோன்றிய பின்னர்
மருத் து வ வசதியு பரவலாகப் பயிரிடப்பட்டு உற்பத்தி
வாழ்க்கைத் தரமு செய் யப் பட்ட விவசாயப்
ஜன நாயகம் பேசவும் பண்டங்களாகும். முதலாளித்துவத்தில்
இத்தனை வாய்ப்புக்கன தனிமனிதனாகி உழைக்கும் மக்களது
தோட்டங்களில் சிறைப் தனிமையைப் போக்கி தற்காலிக
இம்மக்கள் வாழ்ந்து மகிழ்வூட்டுவதற் காகப் பயன் படு
கொண்டிருக்கின் றனர் த்தப்படுபவை. இப்பண்டங்களின்
தோட்டங்களில் உரை உற் பத் திப் பெரு க் க த் திற் கு
இம் மக்களைப் பற்றி உலகெங்கும் குடிபெயர்ந்த அடிமை
முல்க்ராஜ் ஆனந் தெ உழைப்பே பயன் படுத்தப்பட்டது.
நாட்டில் டி.செல்வராஜ்வ இலங்கை அதற்கு விதிவிலக்கல்ல.
சிறுகதை க ள் எ ஆரம்பத்தில் காப்பி பறிப்பதற்காக
இலங்கையிலும் சி.வி. சென்ற நூற் றாண்டின்
இராமையா, சாரல்நாடன் நடுப் பகுதியிலிருந்து - தெ ன்
போன்ற பலர் நாவல் இந்தியாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட
கவிதை போன்று எழு தொழிலாளர் பின்னர் காப்பித் தோட்ட
மேலும் இளைஞர்கள் வீழ்ச்சியுடன் தேயிலைத்
துறைகளிலும் எழுதி தோட்டங் களுக்கு குடும் பமாக,
ஆயினும் தமிழ் கொத்தடிமைகளாகக் குடியேறினர்.
தொகை விகிதத்துடன் தோட்டத்து லயங்களிலேயே சிறை
அச்சு உட்பட மக். பிடிக்கப்பட்டவராக வாழ்ந்து, மேலும் சாத ன ங் க ளில் தொடர்ந்து உழைக்க இனம் இவர்கட்குக் கிட்டும் பெருக்கி தேயிலைத் தோட்டத்திற்கே
குறைவே, உரமாகப் புதைக்கப் பட்டனர்.
தமிழ் நாட்டில் ஐந்து இல ங் கைத் தேயிலை யே
பிராமணியம் சார்ந்தவ மணத்திலும் நிறத்திலும் சுவையிலும்
இலக்கிய, மீடியாவின் உலகில் உயர்ந்ததாகப்
ஆக்கிரமிக்கப் பட்டி பாராட்டப்படுகிறது. ஆனால், இத்தேநீரை
இலங்கையிலும் யாழ்ப்ப அருந்துபவர்கள் பரம் பரையாக
கொழும்பிலும் தேயிலைத் தோட்டங்களில் உழைத்து
தமிழர்களிடையே கலை மடியும் இக் கொத் த டிமைத்
அகப் பட் டுள் ளது. தொழிலாளர்களின் இரத்தத்தைச்
காரண மாக வாழ் . சுவைத் து மகிழ் வதாக
கல்வியறிவு, அரசியலாத் எண்ணுவதில்லை. இலங்கையின்
பலவற்றைக் கூ றல ஆளும்வர்க்கம் இத்தொழிலாளர்களின் புலம் பெயர்ந்த நிலை உபரிமதிப்பை அபகரித்த கிழக்குப் பகுதித் தமிழ
28

ஜனவரி 95
| Dலைக்கொழுந்தி
சரால் நாடன்
அசலிங்கன்.
ய மக்களுக்கு ம், சிறந்த ம், தரமான ம் அளித் து
முடிந்தது. ளயும் இழந்து பட்டு இன்னும் உழைத்துக்
நாவல், சிறுகதை, கவிதைப் - தேயிலைத்
படைப்புகள்
பரவலாக மத்து மடியும்
வெளிவருவதைக் காண்கிறோம். 7 இந்தியாவில்
மலையகத் தமிழர்களிடை ாடக்கம் தமிழ்
இன்று புதியதோர் எழுச்சியைக் ரை நாவல்கள்,
காண்கிறோம். அவர்களிடமிருந்து ஐதியு ள் ள னர்.
மேலும் பரவலான கலை, வேலுப்பிள்ளை,
இலக்கியப் படைப்புக்கள் வெளிவர -, அந்தனிஜீவா
வேண் டும். அவர்களின் ல், சிறுகதை,
ஆக்கத்திலுள்ள தனிச்சிறப்பு, கற்பனை தினர். இன்னும்
குறைந்து அங் கு உழைக் கும் பலர் பல்வேறு
மக்களது யதார்த்த வாழ்க்கையை வருகின்றனர்.
எழுத் தில் வடிப்பதாகும். பேசும் மக்கள்
இத் தொகுதியிலுள்ள கவிதைகள் பார்க்கும்போது
யாவுமே மலையகத்தில் உழைக்கும் கள் தொடர்பு
தேயிலைத்
தோட்டத் (ஆந னயை)
தொழிலாளர்களது வாழ்க்கையைப் பங்கு மிகக்
பிரதிபலிப்பதைக் காணலாம்.
- அவர்களது வாழ்க்கை, சதவிகிதமான
உழைப்போடு
இணைந்த ரிடை கலை,
வார்த்தை கள், துன் பங் க ள் , பெரும் பகுதி
போராட்டங்கள் சமுதாய உணர்வை ருப்பதுபோல,
மேம் படுத்த உதவு கின் றன . ணம் சார்ந்து
இக் கதைகள் வளர்ச் சியடையும் | வாழ்கின் ற
சமுதாயத்தின் சமகால வரலாற்று D, இலக்கியம்
நிகழ் வாக வும் இருப் பதைக் அதற் குக்
காணலாம். :கைத் தரம், க்கம் போன்ற
(சாரல் நாடனின் மலைக் ம். இன்று
கொழுந்தி சிறுகதைத் தொகுதி யிலும் வட
தமிழ் நாட்டில் டிசம்பர் 94ல் ர்களிடமிருந்தே
வெளிவந்துள் ளது)

Page 31
குன்றின்குரல்
* 95
இன்றைய இலங்கைத்
இன்றைய தமிழகத்தில் பல விசித்திரங்கள் கடந்த பத்தாண்டு களுக்குள் தமிழகத்தில் இல்ல பற்றி அரசியல் நிலைப்பாடுகள் தலைகீழாக மாற
1983ல் இலங்கைத்தீவில் தமிழினப் பொழுது தமிழகம் கொந்தளித்து எழுந்தது. அரசிய நிறுவனங்களும், தனிமனிதர்களும் போட்டிபோட்டு தமிழர்களுக்கு உதவ முன்வந்தார்கள். இலட்சக் தமிழர்களுக்கு தமிழகம் புகலிடம் தந்தது. அகதி
அரசும், மாநில அரசும் தாராளமாக நிதி உத
தைப்
லாக
டை
ஆசிரிய
யைக் இந்து
லை, ளிவர ளின்
பனை
கும் கயை கும். தகள்
க்கும்
ட தீ யைப்
அரசியல் ரீதியாக வும் , பொருளாதார ரீதியாகவும், தார்மீக
இர ரீதியாகவும் இலங்கை தமிழர்களின் உரிமைப் போராட்டத்திற்கு தமிழகமும் இந்திய அரசும் ஆதரவு வழங்கின. அப்பொழுது தான் தமிழக
இடங்களில் முதலமைச்சர் MGR அவர்கள்
அனுமதிக்கப் இலங்கை தமிழ் மக் களின்
ஆ யு த ங் க உரிமைக்காக மெரீனா கடற்கரையில்
வைத் திரு ஒரு நாள் உண்ணாவிரதமிருந்தார்.
இறக்குமதி தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு
 ைவத் திரு நடைபெற்றது.
கப்பட்டார்க - எம் ஜி ஆர் அவர்கள்
பறிக்கப்பட்ட முதலமைச்டசராக இருந்த பொழுது
திருப்பித்தர த மிழகம் முழு வதும்,
தமிழக அர நிதிதிரட்டப்பட்டது. ஒவ்வொரு அரசு
என்ற நிலை ஊழியர்களும் ஒரு நாள் ஊதியத்தை
ஒரு பங்க இலங்கைத் தமிழர்களின் போராட்ட
செயற்பட்டது நிதியாக வழங்கினார்கள். தமிழகத்தின்
அ அன்பும் ஆதரவும் கரை கடந்து
இராணு வம் நின்றது.
அனுப்பப்ப - இலங்கை தமிழ் போராளிகள் - தமிழ் போரா செல்லப் பிள் ளைக ளாக நடத்தப்
அனுப் பப் ப 'பட்டார்கள். அவர்களின் தவறுதல்கள்,
காலப்போக் சட்டமீறல்கள் பொருட்படுத்தவில்லை.
சாணக்கியத்த அவர்கள் பகிரங்கமாக பொது
கொள் கை
கை, சந் த கள், சவை றன. யும்
சற்று ம் |
31. 3
லக்
குதி
94ல்

சீறப்பிதழ்
ஜனவரி 95
ப தமிழகத்தில் தமிழர் படும்பாடு
நடைபெற்று வருகின்றன.
போராளிகளுக்கு எதிரான ராணுவமாக மங்கைத்தமிழர் பிரச்சினை
மாறி தமிழ் மண் ணை யும்,
மக்களையும் அதம் செய் தது. றியிருக்கின்றன.
இத னால் இந்திய இராணு வம் படுகொலை நடைபெற்ற இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வர ல் கட்சிகளும் தொண்டு
வேண்டியதாயிற்று. க்கொண்டு இலங்கைத்
இந்திய இராணு வம் கணக்கான இலங்கைத்
இலங் கை யிலிருந்து திரும்பிய நிவாரணத்திற்கு மத்திய
பொழுது, அவர்க ளு க் கு
உறுதுணை யாக இரு நீத வி வழங்கின.
பல்லாயிரக்கணக்கான போராளி இளைஞர்களையும் பிரமுகர்களையும்
அழைத்து வந்தார்கள். இந்திய *.சீவலிங்கம்
இராணுவம் இருந்த காலத்தில் மர் 'மக்கள் மன்றம்'
முதலமைச் சராக
இருந்த தமிழ்நாடு
வரதராஜப் பெருமாளும் அவரது
சகாக் க ளு ம் இந் திய அரசின் ஆயுதம் தாங்கி செல்ல
அனுசரணையுடன் இந்தியாவிலேயே பட்டார்கள். மிகப் பயங்கர
வாழ்கிறார்கள். இவ்வாறு இந்திய ளை சுதந்திரமாக
அரசின் தவிர்க்க முடியாத தமிழ் க்கவும், இரகசியமாக
விருந்தாழிகள் இன்றைய தமிழகத்தில் - செய்யவும், சேகரித்து
இருக்கிறார்கள். க க வும் அனுமதிக்
இ ன ப் ப டு கொலை யால் ள். அவர்களிடமிருந்து
பாதிக் கப் பட் டும். இல ங் கை - ஆயுதங்களைக் கூட
இராணு வத் தின
எதிர் - உத்தரவிடப்பட்டது.
நடவடிக்கைகளால் வீடு, வாசல்களை -சு ஒரு ஆதரவு அரசு
இழந்து உயிரு க் கு அஞ்சி மயை மீறி போர்களத்தில்
ஓடிவந்தவர்கள்தான் இலங்கைத்தமிழ் ாளி என்ற நிலையில்
அகதிகள். ஒரு காலகட்டத்தில்
இரண் டு லட்சத் துக் கு தித் த படியாக இந்திய
மேற் பட்டவர்கள் அகதிகளாக இலங்கைக் கு
தமிழ் நாட்டில் இருந்தார்கள் . ட்டது. ஆரம் பத் தில்
இப்பொழுது திரும்பியவர்கள் போக -ளிகளுக்கு ஆதரவாக
எஞ்சி இருப் பவர்கள் ஒரு பட்ட இராணு வம்
லட்சத்துக் கு குறைவானவர்கள் கில், சிங்கள அரசின்
ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் அகதிகள் தாலும், இந்திய அரசின்
தமது சுய விருப்பத்தினடிப்படை தடுமாற் றத் தாலும்,
யிலேயே இலங்கைக்கும், பிற
29

Page 32
குன்றின்குரல்
சிறப்பிதழ்
நாடுகளுக்கும் திரும்பிவிட்டார்கள்.
முதன் முதல 1991ம் ஆண் டு
கொள்ளவேண்டும் என்று தமிழக மண்ணில்
தேர்தல்
குறுகியதாக இருந்தால் பிரச்சாரத்திற்காக வந்த ராஜீவ் காந்தி
விபரங்களோ அறிவுறுத்த படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த
அனர்த்தங்கள் சொல்லொ அரசியல் படு கொலை அவர்
செய்து கொள்ளுமாறு நி இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினையில்
உயர் நீதி மன்றத்தின் நேரடியாக தலையிட்டதன் காரணமாக
தமிழக அரசு பொறுப்ப ஏற்பட்டதன் விளைவே. எல்லா அரசியல் படு கொலை க ளும்
தமிழர்கள் அனைவரும் அப்படிப்பட்டனவே. மகாத்மா காந்தி
என்ற போலீஸ் பிரிவு இந்திராகாந்தி ஆகிய தலைவர்களது
வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏற அரசியல் படு கொலை களும்
அதிகாரிகள் விரும்பியபடி அப்படிப்பட்டனவே, முதிர்ச்சியடைந்த இலாகா முதலமைச்சரின் அரசுகள் இத்தகைய அரசியல்
- பதிவுசெய்வது விபரீ த ங் க ளு க் கு முறையாக
கொடுப்பவர்கள் அச்சுறுத்த முகங்கொடுக்கவேண்டிய நிலைக்கு
விலக்கப்பட்டனர். கல"லூரிக் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றன.
கூட இலங்கை தமிழ்ப் ராஜீவ் காந்தி படுகொலையில் சம் பந் தப் பட்ட சதிகாரர்கள்
சில தமிழ் அனைவரும் இனம் காணப்பட்டு முகாம் களில் சில அவர்க ளுக் கெதிராக வழக் கும்
நிறு வன ங் கள் நடைபெறுகிறது.
சேவைகள் ஆனால் இந்தக் கொடிய
தொழிற்பயிற்சி, கல் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு தமிழகத்தில்
மருத்துவ சேவை, இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரான
இலவச ஆடைகள் 2 ஒரு மனோபாவம் உருவாகிவிட்டது.
ஆற் றப் பட்டன. இது தவிர்க்கமுடியாததே, அனேகமாக
நிறுத்தப்பட்டன. தொண் எல்லா இலங்கைத் தமிழர்களும்
அகதிகள் முகாம்களில் சந்தேகக் கண்ணொடும் குரோதக்
அனுமதி மறுக்கப்பட்டி கண்ணோடும் நோக்கப்பட்டார்கள்.
இவ் வாறு இத் தகைய மனோபாவம் மிக தமிழர்கள் பல்வேறு பிற்போக்கானது, அறிவு பூர்வமானது
நெருக்கப் பட்டு அல்ல என்றாலும், உணர்ச்சியின்
முள் ளவர்களாக வா அடிப்படையில் இப்படிப்பட்ட விரோத
துர்ப் பாக் கிய மனப் பான மை உரு வானதை தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இ இலகுவில் தவிர்க்கமுடியாது.
தமிழ் அகதிகளையும் ஆனால் மிகவும் வேதனைப்
வேண்டும் என்று த படக் கூடியதும், உளம் நொந்து
முடிவு செய்தது. இதற் போவதுமான செயல் என ன
கமிட்டியினர் நியமிக்க வென்றால் தமிழக அரசு இலங்கை
ஏறக்குறைய 30,000 அ தமிழர் களு க் கு எதிராக ஏவி
வரை நாடு கடத்தப்பட விட்ட,கட்டுப்பாடுகள் தான்.
ஆ
30

ஜனவரி 95
(பிரணாப்
எவாயாயாயிரு இப்றபாது மு
இருபாணைா ரு மாமியமைப்பாட்டம்
பப்ரவரி- அது, பசினாள்.
ாக எல்லா இலங்கைத்தமிழர்களும் பதிவு செய்து
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள். இதற்குரிய காலக்கெடு மிகக் றும், இதனை எப்படி செய்வது என்ற தெளிவான கல்களோ போலீசாருக்குச் சரியாக தெரியாததால் ஏற்பட்ட னாது. தாயகம் திரும்பிய (இந்தியத்) தமிழர்களையும் பதிவு ரப்பந்தப்படுத்தி படுகொடுமைகளும் அநீதிகளும் இழைக்கப்பட்டன.
தீர்ப்பு ஒன்று இந்த அட்டூழியத்தை நிறுத்தும் வரை என எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. இலங்கை போலீஸ் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டனர். கிவ், பிரிவு
இதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு "அளவற்ற அதிகாரங்கள் க்குறைய எல்லா இலங்கை தமிழர்களையும், போலீஸ் - ஆட்டி வைப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டது. போலீஸ்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளுளது என்பதையும் நாம் மறப்பதற்கில்லை. மட்டுமில்லை இலங்கை தமிழர்களுக்கு வாடகைக்கு வீடு ப்பட்டனர். இவர்கள் வேலை செய்யுமிடங்களிலிருந்து அவர்கள் ளில் அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. பாடசாலைகளில்
பிள்ளைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.
பாராயம் படியா கண
பறாத பார்ப்பாணை ரொனாக, பனைமணமாலையாம். இரும்பு எதை 1 அலையம் பரிமளமாணிப்பகம் பட ப யேல.
- ராணா பயனவறு இடங் கள் நார்மர்க வரப்பட்டும் கொண்டு
பிரு
மமகவயகரை
அகதிகள்
இந்த நாடுகடத் தலை தொண் டு சர்வதேச நிறுவனங்களும், மனித மனிதாபிமான
உரிமை இயக்கங்களும் எதிர்த்தன. ற் றி வந் த ன.
சர்வதேச ஒப் பந் த ங் க ளின் விச் சேவை
அடிப்படையில், அரசியல் அகதிகளை சத்துணவு
அவர்களுடைய விருப்பத் துக் கு ஆகிய பணிகள்
எதிராக நாடுகடத்த முடியாது. இப் பணிகள்
ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட இலங்கை டுநிறுவனங்கள்
தமிழ் அகதிகளை இவ் வாறு நுழைவதற்கே
வற்புறுத்தி நாடுகடத்துவதில்லை. ருக்கிறது.
தமிழகத்தில் முகாம்களில் உள்ளவர்கள் இல ங் கை
இலங்கைக்குப் போகச் சம்மதம் வகைகளில்
என்று எழுத்தில் தர பல் வேறு தன் மான
வகைகளில் வற்புறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். ழ முடியாத
உதாரணமாக செங்கல்ப்ட் நிலைக் குத் டியிலே இலங்கை தமிழ் தே சமயத்தில்
அகதிகளுக்கென ஒரு சிறப்பு முகாம் நாடு கடத்த அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த முகாம் தமிழக அரசு
செங்கல் பட்டு சப் - ஜெயிலில் கென்றே ஒரு
அமைந்துள்ளது. ஆகவே அகதிகள் கப்பட்டார்கள்.
முகாமை ஜெயிலாகவே நடத்தகி அகதிகள் இது
கூடிய வாய்ப்பிருக்கிறது. அகதிகளை ட்டுள்ளனர். கைதிகளாகவே நடாத்தக் கூடிய
அவனர் ப க க நீ ரு யாக பயனர் க பத்தாம் வாழடல் அகதியா வந்தவர்க வந்தவர் பிளைணம்
ட்வர்க ரிசர்வ் பட்டவ

Page 33
95
குன்றின்குரல்
சிற
சய்து
மிகக்
வான ற்பட்ட பதிவு
பட்டன.
வரை
ங்கை பிரிவு பகள்
லீஸ்
எலீஸ்
லை.
ரகள்
ளில்
லை னித தன.
வாய்ப்பிருக்கிறது. இது ஒன்றுதான்
1. இது ஒன்றுதான் மட்டக்களப்பு, ம இந்த முகாமின் சிறப்பு.
கொழும்பு ஆ க - இந்த சிறைச் சாலை
சேர்ந்தவர்கள், இ இரண் டு பகுதிக ளாகப்
பெண் கள், குழ. பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்களுக்கு முஸ் லிம் இத் ஒரு பகுதி, பெண்களுக்கு ஒரு
சிறைப்படுத் தப்ப பகுதி-ஆண்கள் பகுதியில் நாற்பது
எப்படிப்பட்ட சின. சிறைக் கூண்டுகள் இருக்கின்றன.
60 சதுர அடிகெ ஒவ்வொரு சிறைக்கூண்டும் 10'X6'
கூட்டுக் குள் ளு ப பரப் புள் ளது. 60 சதுர அடி
அடைக்கப்பட்டிரு கொண்ட ஒரு கைதிக் கூண் டு.
24 ப இங்கு மின்விளக்கில்லை. உள்ளேயே
அடைக்கப்பட்டிரு மலசலம் கழிக்கும் வசதி உண்டு. ஆறுமணிக்கு நீ இரும் புக் கம் பிகலாளான ஒரு
ஒவ் வொரு கத வுண் டு. ஜன்னலில் லை. நிமிடங்களுக்கு தி வெளிச்சத்திற்காக ஒரு சிறு திறப்பு
மணிக்கு உணவு மட்டுமே உண்டு. இந்த முகாம்
ஒரு முறை ஜூலை 18 ம் திகதி நிமிடங்களுக்கு :
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த முகாமிற்கு
பகல் இரவு பல்வேறு முகாம்களிலிருந்தும் வேறு இவ்வாறே. இடங் களிலிருந்து இலங்கைத்
பார்வையா தமிழர்கள் இங்கு கொண்டு உறவினர்கள்
வரப்பட்டுள்ளார்கள். இவர்களை இங்கு அனுமதிக்கப்படுவ கொண்டு வருவதற்கான எந்த வித கிழமைகள் த விசேட காரணமுமில்லை. எல்லோரும்
நாட்களில், நான் இலங்கைத் தமிழர்கள் என்பதே ஒரே
ஆறு மணி வல் ஒரு பொதுக்காரணம்.
அனுமதிக்கப்படுகி
ஒரு பார்வைய "Q" பிரிவு போலீசார் நிமிடங்கள் மட ஒருவரை நாடு கடத்த விரும்பினால்
பேசு கின் ற பொபு அவரை உடனடியாக இங் கு போலீஸ் காரர்கள் கொண்டு வரு கிறார் கள், கேட்டுக்கொண்டிரு திருமணமாகாதவர்கள், இந்தியப் கெடுபிடிகளுக்குப் பெண் களை மணந் த வர் கள், செல்ல விருப்பமா பத்தாண்டுகளாக சட்ட பூர்வமாக
யார் மாட் டே வாழ்பவர்கள், டென்மார்க் நாட்டில் இங்குள்ள 147 அகதியாக வாழ்ந்து விடுமுறைக்கு இன்றே செல்ல வந்தவர்கள், உல்லாசப் பிரயாணிகளாக
ஒரே குரலில் - வந்த வர்கள், நீதி மன்றத் தால்
பொலிசார் 8 பிணையில் செல்ல அனுமதிக் கப் நாட்களுக்கு ே பட்டவர்கள், இந்தியாவில் தொழில்புரிய வைத் திருப் பதி ரிசர்வ் வங்கியினால் அனுமதிக்கப்
அட்டூழியமோ பட்ட வர்கள்,
யாழ் பாணம், விளங்கவில்லை.
|ன் மள்
கு
து. கை று
இல.
கள்
நம்
று நள்.
ட்
பம்
எம்
ள்

ப்பிதழ்
ஜனவரி 95
மன்னார், மலைநாடு,
இங் கே அடைத் து கிய பகுதிகளைச்
வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு ஏன் ளைஞர் ,முதியோர்,
அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ந்தைகள், தமிழர், என்ற விளக்கமே தரப்படுவதில்லை.
தியாதி இங்கே
எந்த நீதிபதியோ இவ் வாறு பட்டிருக் கிறார்கள்.
அடைத்து வைப்பதற்கு அதிகாரம் ஊற, கொடிய சிறை
வழங் க வில் லை. இது ஒரு காண்ட ஒவ்வொரு
எதேச்சாதிகாரமான முடி வு. ம் நான் கு பேர்
அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் க்கிறார்கள்.
பொலிஸின் சர்வாதிகாரம் கேட்டால் மணி நேரமும்
அவர்கள் கூறும் ஒரே ஒரு பதில் க்கிறார்கள். காலை
இது அரசாங்கக் கட்டளை. ர் அள்ளுவதற்காக
இப்படிப்பட்ட முரட்டுத் கூ ண டும் 5
தனமான அரசாங்கக் கட்டளை மந்து விடப்படும். 8
இருக்க முடியுமா? ஒரு நாகரீகப் யு வழங்குவதற்காக
பண் பும், ஜனநாயக உணர்வும் அதே ஐந்து உள்ள எந்த ஒரு அரசும் இப்படி திறந்து விடப்படும்.
ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்க - உண வுக் கும்
முடியாது. இந்தியாவில் வேறு எந்த
மாநிலத் திலும் இப் படி யொரு எளர்களாக நெருங்கிய
காட்டுமிராண்டித்தனமான கட்டளை - மட்டுமே
இல்லை இலங்கை தமிழர்கள் பார்கள். ஞாயிற்றுக்
இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் விர்ந்த ஏனை ய
வாழ் கிறார்கள். அவர்களு க் கு “கு மணி முதல் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. ரை பார்வையாளர்கள்
தமிழ் நாட்டிலேயே ஏறக்குறைய 80 றார்கள். அதுவும்
ஆயிரம் இலங்கை தமிழர்கள் ாளருடன் பத்து
வாழ்கின் றனர் என்று அரசாங்கப் ட்டுமே பேசலாம்.
புள்ளி விபரங்களே கூறுகின்றன. இது ஏராள மான அத்தனைபேரையும் சிறைப்படுத்தி
ள் சூழ் நீது
நாடு கடத்துவது சாத்தியமான ப்பார்கள். இத்தனை
காரியமா? இருப்பினும் தமிழகப் பிறகு 'இலங்கை
பொலீசார் எதேச்சாதிகாரம் போக்கில் ? என்று கேட்டால் நடந்து கொள் ள அரசு
* என் பார்கள் ?
அனுமதிப் பதால் ஊழல் க ளு ம், அ(கை)கதிகளும்
ஒழுங்கீனங்களும், அராஜகங்களும், விருப்பம் என்று
அநீதிகளும் கட்டுப்பாடின்றி ஒங்க கூறியும் Q பிரிவு
அரசாங்கமே வழிவகுக்கின்றது. இவர்களை 20
- இன் றைய உலகில் மலாக அடைத்து அகதிகள் பிரச்சினை பூதாகாரமானது.
ன அர்த் தமோ
அநேகமாக எல்லா நாடுகளிலும் யாருக் கும்
அகதிகள் இருக் கிறார்கள். ஐரோப்பாவில் மட்டும் ஒரு கோடி
31

Page 34
குன்றின்குரல்
சீறப்பித!
அகதிகள் இன்று இருப்பதாக
கொண்டது ஆனா அண்மைக் கால புள்ளி விபரங்கள்
தமிழகம் ஹிட் ல ! கூறுகின்றன. உலக முழுவதும்
மிராண்டித்தனத்தை ஏறக் குறைய மூன்று கோடி
கைப்பற்றுகிறது. அகதிகள் இருக்கிறார்கள். இவர்களை
இல ங் கைத் மனிதாபிமான முறையில் நடத்தவும்
யாராயிருந்தாலும் சிறை வாழ்வழிக்கவும் ஐக்கிய நாடுகள்
என்ற அதிகாரத்தை சபையே அகதிகளுக்கான உயர் அமுல் நடத் தி அதிகார
அலு வலகம்
இலங்கைத் தமிழர்கன ஏற் படுத்தியிருக் கிறது. எந் த
ஹிட்லர் நடத்தியது ே நாட்டிலேயும் அகதிகளை 24 மணி
தமிழகம் நடத்தி வருகி நேரம் சிறைக் கூண்டுக் குள்
நச்சுப் புகையை அடைத்து வைத்திருக்கும் அநீதி
உபயோகிக்கத் தொடங்க நடைபெறவில்லை. தமிழகத்தில்
இதற்கெல்லாம் மட்டுந் தான்
இந் த
க்காரணம் இலங்கை காட்டுமிராண்டித்தனமான செயல்
கட்டுப்படுத்த வேண்டும் நடைபெறுகிறது.
அல்ல ஆட்டங்கள் 8 ஜெர்மனியில் தான் இன்று
தனது அரசை ஏராளமான அகதிகள் இருக்கிறார்கள்.
கொள்வதற்காக சட்ட ஏறக்குறைய 50 லட்சம் அகதிகள்
கண்டிப்பாக அமுல் அந்த நாட்டிலிருக்கிறார்கள். இதனால்
பாசாங்கு செய்டவதற்க இந்நிய அகதிகளுக் கெதிராக சில
ஊழல்களை மறைப் வலதுசாரி, நாஜி இயக்கங்கள்
இலங்கைத் தமிழர்களை வன் முறைகளைத் துாண டி
இன் றைய அரசு விடுகின்றன. அண்மையில் ஐந்து
செய்துள்ளது. துருக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்.
அப் பாவி அவர்களுடைய மரண ஊர்வலத்தில்
அகதிகளாய் அவலமுறு அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியே கலந்து
மீது அநீதியையு கொண்டு அனுதாபம் தெரிவித்தார். மிராண்டித்தனத்தையும் ஜெர்மனியில் எந்த அகதியும் கைது
விட்டு நல் ல பய செய்யப்படுவதில்லை.
முடியு மா? கொடு ஹிட்லரின் ஜெர்மனியில் தான்
பெருமை அடைய | யூதர்கள் கண்டகண்ட இடங்களில்
இன் றைய : தாக்கப்பட்டார்கள் சிறைப்படுத்தப்
இலங்கைத் தமிழர்க பட்டார்கள். கூண்டோடு நச்சுப்
கரும் பாய் பிழியப்பு புகையூட்டி கொல்லப்பட்டார்கள்.
மனிதாபிமானம் அற்ற அவர்களை முகாம்களில் அடைத்து
கொடுமை படுத் தப் வைத்தார்கள் இந்த அரக்கத்தனமான
விலங்குகளாக வேட்டை கொடுமையை இன்று ஜெர்மனியரே
நடாத்தப்படுகிறார்கள். ! நினைத்து வெட்கப்படுகிறார்கள்.
இன்றைய தமிழகத்தி அவமானப்படுகிறார்கள். யூதர்களிடம்
உலகத்தில் எந்த அ. ஜெர்மனி மன் னிப் பு க் கேட்டுக் காணப்படாத பாடாய்
32

ஜனவரி 95
குன்றின்குரல்
தமிழகத்தில் நாகரீகப்பண்புகள் நசிந்து ன் காட்டு
போயினவோ என்று இலங்கைத்தமிழ் வெட்கமின்றி அகதிகள் அங்கலாய்க்கிறார்கள்.
இழப்புகள்
- த மிழர்கள் யிடிக்கப்படலாம் இப்பொழுது வரு கிறது. ள யூதர்களை பால் இன்றைய றெது. இன்னும்
- மட் டும் பில்லை.
அடிப்படை தமிழர்களை 5 என்பதற்காக கண்டிருக்கின்ற காப் பாற்றிக் ம் ஒழுங்கை நடாத்துவதாக ாகவும் தனது பதற்காகவும் ( நரபலி இட
முடிவு
வெள்ளி முனைக்கும் முன் பெரட்டுக்கு புறப்படும் பேதையே பாரங்கே... உனக்குத் தெரியாமலே பறிக்கப் படுகின்றது உனது
ஆசைகள் விருப்பங்கள்... கனவுகள் கற்பனைகள்... பாரங்கே.... உனது உரிமைகள் உறிக்கப்படுவதை! உதறப்படுவதை!
நாட்டுப் கரகாட்ட கவர்ந்தி நிகழ்கின் எல்லாப் ஒரு க
கே விட கர் படுகிறது. ஈர்க் கும் பெற்றாலு வேறாக சுழன் றா என் பதை என் பதை
வாழ்க்கை வளத்தை தேயிலைக்கு உரமிடும் தேவதையே -உனது தேவைகள் புதைக்கப்பட்ட மண்ணில் - அந்த தேயிலையின் புன்னகை!
மக் கள் மீது புகின்ற மக்கள் ம் காட்டு கட்டவிழ்த்து ன் அடைய ம செய் து மடியுமா? தமிழகத் தின் ள் ஆலைக் டுகிறார்கள் . ) முறையில் படுகிறார்கள். ஆப்பிராணிகளாக | சில தமிழர்கள் ல் படும்பாடு தி மக்களும் இருக்கிறது.
எழிலை ஏந்தி நிற்கும் மலையடிவாரங்களில் தொலைந்து போன -உனது மனவிசாலத்தின் விலாசங்களை விசாரிக்கப்படாத விகல்ப்பங்களை இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயா? பாரங்கே..... பாராமுகத்துடனிருக்கும் பாவிகளை..
கரக ஆடுபவரின் செம்பு, கர பெறுகின் ற சொல்லிற் கூறப்படுகின்ற என்பதற்கு ஆலங்கட்டி, பூங் குடம்
தரப்பெற்றுள் வைத்துள்ள சொல் லால் குறிப் பாகம் உள்ளடக்கி கமண்டலம் என பெற்ற. புனித தல கொண்டிருக் என்பது பு:
புனி பொருட்கள் தான் கே
லிந்துலை
சி.சார்ள்ஸ்

Page 35
ஜனவரி 95
குன்றின்குரல்
புகள் நசிந்து பங்கைத்தமிழ்
எர்கள்.
கரக
முனைவர்
முன்
நாட்டுப்புற கலைகளில் ஒன் றாகப் புக, கரகாட்டம் என் பது திரு விழா நேரங் ! கவர்ந் திழுக்கும் வண் ணம் இன் று கர. நிகழ்கின் றது. கோயில் சார்ந்த ஊர்வலங்க எல்லாப் பேரணிகளிலும் ஊர்வல நிகழ்வு ஒரு கலை வடிவமாக நிகழ்ந்து வருகின்!
- கோயில் திருவிழாக்களில் இறைவன் ? விட கரகாட்டம் நிகழும் இடத்தில் ஏகப்பட் படுகிறது. அந்த அளவுக்கு எல்லா வயத் ஈர்க் கும் வண ணம் - ஒர்நாட டுப் புறக் க பெற்றாலும் அது தோன் றிய விதமும் : வேறாக உ ள் என. கரக த தை த த6 சுழன் றாடப் படும் கரகாடடம எ வ வாறு என் பதையும் காலந்தோறும் இது பெற்ற என்பதையும் கண்டுணர வேண்டியது தேன
பெ
பட்ட
க!
என
உனது
சங்களை ல்ப்பங்களை
கரகம் ஆட்டக் கலையில் செல்ல முடிக ஆடுபவரின் தலைமீது வைக்கபடும்
கருவறைவன செம்பு, கரகம் என்று அழைக்கப்
இன்றும் சடா பெறுகின் றது. கரகம் என ற
நீரை வைக் சொல்லிற் குப் பல பொருட் க ள்.
போன்றவை - கூறப்படுகின்றன. அதிகார ரீதியில் கரகம்
தேங்காய் இ என்பதற்கு நீர் கமண்டலம், கங்கை,
படுவதும் கால் ஆலங்கட்டி, பிரார்த்தனையாக எடுக்கும்
தொட. பூங் குடம் என
விளக்கம்
வழிபாட்டிற்குரி தரப்பெற்றுள்ளது. தொடக்கத்தில் நீரை
நீர்க் கலயத் தில் வைத்துள்ள கலயம் கரகம் என்ற ''அந் தணர் சொல் லால் குறிக்கப் பெற் றது. ஒன்றாகக் கர. குறிப்பாகப் புனித நீரை இருந்துள்ளது உள்ளடக்கிய-துறவியர் கையிலுள்ள
முளைப்பாரி வ கமண்டலம் போன்ற பாத்திரமே கரகம்
வெண் கலச் என பெற்றது. எனவே கரகம் என்பது செல் வர் இ புனித தன்மையுடன் கூடிய நீரை
செல்வோரை கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட பாத்திரம்
செல் வோர் என்பது புலப்படும்.
என்றழைப்பார்க புனித நீர் போன்ற துாய
செய்திகளைக் பொருட்களைக் கொண் டிருப்பதால்
தூயநீன தான் கோயில் கருவறை வரை
கரகம் என
யா?
சார்ள்ஸ்

சிறப்பிதழ்
ஜனவரீ 95
ாட்டம்
அ.அறிவுநம்பி
ம் பெறும் கலையே
முதலாவது விழாக்களில்
பயன்படுத்த களில் மக் களைக்
அந் தக
- க லயத் தில்
நீர் காட்டம், பரவலாக
கொணரப் பட்டது என் பது ளில் என்றில்லாமல்
இரண்டாவது. முழுக்க முழுக்க களிலும் கரகாட்டம்
வழிபாட்டோடு மட்டுமே இந் த றது.
நீர்க்கலயங்கள்-கரகங்கள் என்ற பெயரால் இருக்கும் இடத்தை
தொடர்பு கொண்டிருந்தன என்பது -- கூட்டம் காணப்
மூன்றாவது. இந்தக் காரணங்களினால் பினரையும் தம்பக்கம்
தான் கரகம் கருவறை அனுமதிக்கப்
பெற்றது. லையாகக் கருதப்
கரகத் திலு ள் ள துாயநீ ரைக் வளர்ந்த நிலையும்
கங்கை நீராகக் கருதினர். யமுனை லையில் சுமந்து
சரசுவதி போன்ற நீர்நிலைகளின் பேரால் பிறப்பெடு த தது.
சில இடங் களில் கரக நீர் மாற்றங்கள் யாவை
கூறப் பெறும் வழிபாட்டிற்குரிய நீர் வயாகிறது.
என் பதுவே இதன் உட்பொருள்
நாட்டுப்புறங்களில் கூடக் கங்கை என்ற கிறது. வேறுபொருட்கள்
பேர் சொல்வி ஆகமநெறிகள் பின்பற்றப் ரை வர இயலாதவை
பெறாத சூழலிலும் புனித நீர்கலயம் ங்கு நிகழ்வுகளில் புனித
மிகுந்த பயபக்தியுடன் போற்றப் க்கும் குடம் செம்பு
பெறுகின்றது. அலங்கரிக்கப்படுவதும் பூ
துாயநீரு ள் ள குடத்தை வெற்றுடன் அமைக்கப்
அவர்க ள்
மாரியம்மனாகக் ண்கூடான நடப்பியல்புகள்.
கருது கின் றார்கள் மாரி என் றால் க கக காலத் தில் மழைதானே ! மழை நீர் துாய ய தூயநீரை இவ்வாறு தண் ணீர் அல் ல வா ..... அத னால் ல் சுமந்து சென்றனர்.
மாரியம்மன் எனக் கருதப் பெறும் - கைப் பொரு ள் க ளில்
கரகத்தைத் தலையில் தாங் கிக் கம் என்றொரு பாத்திரம்
கோவிலுக்குக் கொண்டு வருகின்றனர். 1. ஆடவர் பக்தியுடன் பூசாரி அல்லது சாமியாரின் தலையில் விழாவுக்கு நீர் ஊற்றியுள்ள
உள்ள கரகம் மாரியம்மன் என்பதால் செம் பினை எடுத்துச்
பக்கவாட்டில் மஞ்சள் ஆடையுடுத்திய ச் செம் பினை எடுத்து
இருவர் கையில் வாளேந்தி உடன் கரகச் செம்பு எடுத்துச்
வருவர். இங்கே கரகம் வழிபடக்கூடிய அல் லது கரகக்காரர்
பொருளாக இடம்பெறுவதைக் கவனிக்க ள்' என்ற குறிப்புரை பல
வேண்டும். கூறுகின்றது.
இவ்வாறாக வழிபடத்தொடங்கிய உரக் கொண்டுள்ள கலயம்
கரகச் சுமப்பு பிறகு காலப்போக்கில் ப் பெற்றது என் பது சடங் கு என மாறியது. திருவிழா
-= tii1111111111111
33

Page 36
குன்றின்குரல்
சீறப்பு
நேரங்களில் செய்யப்பெறும் சடங்குகள் அவரவர் மனநிலைக்கேற்ப மாறுபடுவது இயல்பான து அதைப் போலவே, பூசாரிகளுக் குப் அப் பால் மக்கள் பலரும் கரகம் சுமக்க முன்வந்தனர்
நேர்திக கடன் என் பதைப் போலக் கோவில் சடங் குகளில் பலகூறுகள் இடம்பெறும் பால்குடம் சுமத்தல் காவடி தூக்குதல் தொட்டில் எடுத்தல் என்பதைப் போலக் கரகம் சுமந்து, திருக்கோவில்களுக்கு எடுத்து வருவதும் நிகழ்ந்தது. சடங் குகள் பல வாகப் பெருகிய நேரத் தில் கரகந துாக் க லும், சடங் கான து தொடக்கத்தில் ஆண் கள் மட்டும் சுமந்த நிலைமாறிப் பெண் களும் கரகத்தை ஏந்தினர்.
சடங்குகள் பல வெகுவேகமாகக் கலைப் பூச்சுகளை ஏற்றன. காவடி வழிபாடாகத் தோன்றிப்பிறகு சடங்கு நிலைபெற்று இறுதியில் காவடியாட்டம் என்ற பெயரில் கலை வடிவாக மாறியதைப் போலவே கரக மும் கலைவடிவைப் பெற்றது. சடங் கு முறைகள் தேயத் தேய, கலை மெருகுகளை மெள்ள மெள்ள கரகம் சுமக்கத் தொடங்கியது. நாட்டுப் புறக் கலை வடி வாக இன் று தமிழகம் முழுவதும் ஆடப் பெறும் நிலைக்குக் கரகாட்டம் விரிவானது. அதே நேரத்தில் கரகம் தொடக்கம் முதல் இன்று வரை பெற்றுள்ள புறமாற்றங்களையும், உள்ளடக்க மாறுதல்களையும் உற்று
நோக்குவது நலந்தரும். உ ள் ளும்
புறமும் உருமாறிய விதம் : தூயநீரினைத் தன்னுள் கொண்ட கலயம் புனிதப் பொருளாக, மாரியம்மனாகக் கருதப் பெற் ற போது அது தலையில் சுமக்கப்பெற்றது. அந்த நேரம் ஆட்டம் எதுவும் இல்லை. நீர்நிலை தொடங்கிக் கோவில் வரும்வரை அக்கரகம் கீழே வைக்கப் பெறுவதில்லை. குறிப்பிட்ட நாட்கள் விரதமிருந்த ஆட்களே கரகத்தை ஏந்தி வர இயலும். 'சக்திக் கரகம்
என்ற பெயரால் ஒரு
வழிபடு பொரு ளாக போற் றப் பெற் றது. நீரோகங்கையாக, ய ஆற்று நீராக 6 எனவே, கரகம் நீரைக் கொண் ! பொரு ளான து.
அக் கரக ங் க ளின் மாரியம்மனின் முக இது 'முகமெழுதுத சொல்லால் குறிக்க! அம்மனாகப் புகழ்ந்து இதன் மூலம் அறிய
வழிபட் டு கரகத்தை ஒரு சட கருதியநிலை அடு எடுப்பதை போலக் மாறியபோது வழிப இருந்த இடத் தில் பெற்றது. ஆனால் சடங்கு நிகழ்வுகளில் ஓர் இன்றியமையாத
- அரிசியை உ தேவைப்பட்ட இடம் வைக்கப்பெறும். வி சுமக்கவேண்டும் எல விழா நேரத் தில் விரும்புகின்றனரோ அ கரகம்சுமந்து வரமுடி மாரியம்மன் உருவு மாறி ம ஞ் சள் கட்டப்பெற்று கரக மாறுதல் கண்டது.
கொஞ்சம் கெ மு றை மழுங்கடி கலைக் கூறுகள் வண ண த தை ப தலையிலுள்ள கரகம் விடாமல் இசைக் கு முறையைமாறியது. கரகத் திலுள்ளே நீ அரிசியுமில்லாமல், ஆ, பெற்றது. செம்பின் இங்கே கவனிக்கப்
காண்பவர் க வேண்டும் என்பதற் மேற்புறம்
ஜிக்கி
34

தழ்
ஐனவரீ 95
குன்று
ஏண ஏறுத் கேற்
பல
உள்
பாட்
சுமப்
இல் சுவை இன
பாட
அக் கரகம்
காகிதப்பூக்கள், பாசிமணிகள் கொண்டு உள் ளிருக் கும்
அலங்கரிக்கப்பெற்றது. பிறகு, கிளி, முனையாக, புனித
அன்னம் போன்ற பறவை எண் ணப் பட்டது.
உருவங் க ளும், புதுப் பூக்களும் வழிபாட்டிற் குரிய
கரக த் தின்
மேலுச் சியில் - வழிபாட்டுப்
பொருத்தப்பட்டன. கரகம் மாத்திரம் ல இடங் க ளில்
அழகாயிருந்தால் போதுமா? சுமப்பவர் - மேற் புறத் தில்
எழிலாக அமைய வேண்டாமா? ததை வரைவர்.
ஜரிகையும், ஜிகினாத் துணியும், 5' என்ற கலைச்
கண்ணைப்பறிக் கும் பிர வண்ணத் பெறும். கரகமே
துணிக ளும் உ டுத் தப் பெற் றன. வ ஏத்தப்பட்டதை
ஆடுவதற்கு வசதியாகக் கீழ்ப்புற ப இயலும்.
ஆடைகளும் வித விமாக மாறின. வந்த மக்கள்
யாரெல்லாம் உடல் பயிற்சி ங்குப் பொருளாகக்
பெற்றுள் ளார்களோ அவர்கள் யார் த்து. பாற்குடம்
வேண்டுமானாலும் ஆடலாம் என்ற கரகம் சுமப்பதும்
நிலை யில் கரகாட்டம் இன்று டப் பெறும் நீர்
பரவலாக ஆடப் பெற்ற வருகின்றது. - அரிசி இடம்
வழிபாட்டு நிலை மாறி சடங்கு வீட்டில் நடக்கும்
நிலையும் மாறிக் கலைப் போக் கு எல்லாம் அரிசி
வலுவான போது ஆட்ட முறைகள் பொருள்.
பல வித மாக உ ள் ளே புகுந்தன. ள்ளடக்கிய கரகம்
மற்றக்கலைகளில் வித்தை காட்டும் 1களில் கீழிறக்கி
போக் குகள் அதிகமானதைப் போலக் ரதம் இருப்போரே
கரகாட்டத்தில் விளையாட்டு போக்குகள் ர்ற நிலை மாறி,
மலிந் த ன. கரகாட்டம் ஆடுபவர், | யார் யார்
கரகத்தை தலையிலிருந்து படிப்படி வர்கள் எல்லோரும்
யாக நெற்றிக்கு கொண்டு வருவதும் யும். மேற்புறத்தில்
பிறகு மெல்ல மெல்ல மீண் டும் வரையப்படுவதும்
தலைக்கு மாற்றுவதும் சாதாரண து ணி ஒன று
நிகழ் வாகின. தலையில் இருக் கும் ம் புறத் திலேயும்
கரக ம் கீழே விழுந்து விடாமல்
ஆடுபவர் கீழே விரித்து வைக்கப் எஞ்சமாகச் சடங்கு
பெற்றுள் ள சேலையை உடுத் திக் க்கப் பெற்று,
காட்டுவது, கரக த்தை தலையில் கர க த தின்
சுமந்த படியே தரையில் கிடக்கும் பாற் றின. தம்
எலுமிச்சம்பழங்களை
- ஊசி ஒன்றின் கீழே வீழ்ந்து
மூலம் வாயில் கவ்வி ஒரு கயிற்றில் தக ஆடுவதாக
சேர்ப்பது போன்ற சர்க்கஸ் வேலைகள் | அதற் கேற் பக்
அதிகமாகின. நம் இல்லாமல்,
காட்சியை மேலும் சுவையாக்க நறுமணல் நிரப்பப்
பானைகளை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக கனம் மட்டுமே
அடுக்கி வைத்து அடுக்கு கரகம்' பெற்றது.
என ற பெயரில் தலையில் சூடி ண்களை ஈர்க்க
ஆடுவதும், கரகம் கீழே விழுந்து காக கரகத்தின்
விடாமல் இருபுறமும் நிறுத்தப் 'பட்ட னாத் தாள்
அம்
பெ
இரு வே
பெ)
முழ
மு வெ
இன
வா கரக
சும் வெ தங் கன
மிள்
பாட
.

Page 37
குன்றின்குரல்
ன்டு
ளி, வை
நம்
பில் பிரம் பவர்
யும்,
எத்
ஊன.
புற
ன. 5 சி பார் ன்ற
று |
து.
ங்கு 5கு
கள் ன.
டும்
லக் கள் பர்,
ஏணியில் கரகக் கலைஞர் தாமே
"சாலை நல் ஏறுதலும் பிறவு அவரவர் வித்தைக்
வாங்க கேற்ப அமைபவை. இவை போலப்
சந்தைப் பே பல விளையாட்டுக்கள் கரகாட்டத்தில்
வாங்க உள்ளே புகுந்துள்ளன.
சேலை நள்
வாறேன் - ஆடலும் பாடலும்: வழி
சோலைக் கிராம பாட்டு நிலையில் அமைந்த கரகச்
இத னை யடு சுமப்பில் சுழன்று சுளன்றாடும் போக்கு
கலையாட்டக கர இல்லை. கரகம் சுமந்து வருபவரின்
நையாண டி சுமை மறக்கடிக்கப் பெறவும், சூழலை
இடம்பெற்றது. 4 இறையுடன் தொடர்பு படுத்தவும் சில
கரக மாடுவோர் பாடல்கள் பாடப்பெற்றன.
வேகமாகவும், 1 "ஒன் றாங்கரகமடி -கன்னி
ஆடுவர். நையாண் ஓகோ - என் தாயே
திரைப்படத்தில் புக ஓடியாந்து பூசைவாங் கு
பாடல்களின்" மெ இப்போ - தாயே
பெறும். அதற்கேற் நாலாங் கரகமடி -கன்னி
நெளிந்தும் வன ஓகோ- என் தாயே
களைப்பு நாடிவரும் பூங்கரகம்
கரகத் தை கீழிறக் இப்போ - தாயே!
ஒய்வெடுப்பர். அஞ் சாங் கரகமடி -கன் னி
இன்றைக்குக ஓகோ - என் தாயே
பெயரில் நிகழ அசைந்தாடும் பொன் கரகம்
களியாட்டங்களே. அ இப்போ என் தாயே
கவர்ந்திழுக்கும் என்பன போன்று பாட்டுவரிகள்
நிறைந்த ஆடைய அம் மனுடன் தொடர்பு படுத் தப்
கரகாட்டச் சிறப்பு பெற் றன. தலையிலே கரக மாக
ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பவள் மாரியம் மன் என்பதால்
திகழ்வதில்லை. வேறுவைபடும் எந்தப்பாடலும் பாடப்
அதிகம் என பெறு வதில் லை. ம ங் க ள இசை
நிகழ்ச்சிகளைத் ெ முழங்கிட, உலாவரும் இக்கரகச்சுமப்பு
கூறும் கூற்றாகும். முழு வதும் பக்தியுணர் வின்
கலை நுனு வெளிப்பாடாக மட்டுமே நிகழ்ந்தது.
நிலையில் கண இன்றும் சில இடங்களில் நிகழ்ந்து
தரு வது மட்! வரு கின்றது. வெறும் சடங் காகக்
கரகாட்டத்தின் கரகமெடுப்பது மாறிய நேரத்தில் கரகம்
பார்வையாளர்க ளி சுமப்பவரின் மன ஆசைகள்
புகுந்து ஆடிக் வெளிப்பட்ட பாடல்கள். பாடப்பெற்றன.
பெண் க ளின் ஆ தங் கள் ஊர், பழைய செய்திகள்,
நோட்டை குத்துவ கனவுகள் யாவும் இந்தப் பாடல்களில்
செயல் படுவதும் மிளிர்ந்தன. இதோ சில சான்றுகள்
சர்வசாதாரணமாக பாடல்கள்.
இங்கே கரக "ஆ ளிலே யு ம் அ ழ க ந த ா ண டி - குட' டி
அரும்பு மீசை க'
பொரு ளாகக் க
கார ந தாணடி சந்தைப் பேட்டைதாண்டிவாடி-குட்டி
அவ்வப் போது ஓடிப் போவம் கீரனூரு"
வைக்கப் பெறும்
படி வம் நிம்
ண
தம்
2 ல கப்
பிக்
பில்
தம்
நின்
மில்
கள்
க்க
பாக
கம்
தடி
து

jபிதற்
ஜனவரி 95
லாக் கடந்து
இளைப்பாறிக் கொள் ள வசதியாக மச்சான்
இடையிடையே வேறு ஆட்டங்கள் ட்டை தாண்டி
மச்சான்
நிகழும். 'இராஜாராணி ஆட்டம் போன்ற ப்லாக் கட்டி
ஆட்டங்கள் சில இடையில் நிகழும். மச்சான்
அவையும் கேலிப் பாடல்கள் ம் ஓடிப்போவோம்"
நிறைந் த தாக, ஒரு மாதிரியான த்ெ து வந் த
சுவையுடன் கூடியதாக இருக்கும். கத் தில் வெறும்
கரகாட்டம் பெயரில் எழுபது - இசை மட்டுமே விழுக்காடு இப்படித்தான் நிகழ்கின்றது. அவ்விசைக் கேற்பக் மரபு மீறாது நடைபெறும் கரக - மெதுவாக வும்
ஆடல்கள் அரிதாக இங் கொன்றும் மிக வேகமாக வும் அங்கொன்றும் நிகழ்கின்றன. டியில் அவ்வப்போது
இவ் வாறாகத் தமிழகத் தில் ழ்பெற்ற பிரபலமாகிய
கரகாட்டம் பல்வேறு கோணங்களைப் ட்டுகள் வாசிக்கப் பெற் று ள் ளது தொடக் க த் தில் புக் கரகமாடுபவர்கள் வழிபடுபொருளாக விளங்கிய கரகம் மளந் தும் ஆடுவர்.
பின் னர் மாறிப் போன து. சடங் கு வரும் போது நிலையில் அடுத்து விளங்கிய கரகம் கி வைத்து விட்டு
பின்னர் கலை நிகழ்வாகியது. கலை
நிகழ்ச்சிகளில் கவர்ச்சி கூடுதலாகி 5 கரகாட்டம் என்ற
போய்க் கரகாட்டம் இன்று கண்கவர் பவை வெறும் ஆட்டமாக மாறியுள்ளது. தடவரின் மனங்களைக்
கரகம்
சுமப்பவராலும் வண்ணம் கவர்ச்சி சுற் றியிருப் பவராலும் எவ் வாறு மைப்புகள் இன்றைய கருதப்படுகிறதோ அதற்கேற்ப 'தன் கள். ஆட்டங்களும் - உள்ளடக்கமும், புறவழகும் அமைக்கப் - வரையறையுடன்
படுகின் றன, ஆட்டம், பாடல்கள் ஆபாச அசைவுகளே
போன் றவையும் சூ ழ லுக் கேற் ப பது கர காட்ட
மாறிப் போயு ள் ள ன. தமிழக தாடர்ந்து பார்ப்போர்
நாட்டுப்புறக்கலைகளில் ஒன்றான கரகம்
மிகக் கொடுமையான பயிற் சியின் அக்கங்களை இழந்த
விளைவால் மேற்கொளள்ளப்படுகிறது. ணுக் கு விருந்து
கரகாட்டம் பலராலும் பாராட்டப்படுகிறது. நிமே இன் றைக்
நன றி - கலைமகள் - 92 நோக்கமாகிவிட்டது. ல் சிலர் உள்ளே
அனுபவம்) - கொண்டிருக் கும்
வாழக்கற்றுக் கொண்டேன் டைகளில் ரூ பாய்
உன்னை நேசித்த தும், வேறுவிதமாகச் இன்று
பிறகு நிகழ்பவை.
துயரப்படக் கற்று கம் என்பது கலைப்
கொண்டேன் உன்னை ருதப் பெறுவதால் தரையில் இறங் கி
பிரிந்தபிறகு" ஆடுபவர்கள்
கே.சந்ததிரவதனி

Page 38
குன்றின்குரல்
சிறப்பு
அட்டைப் படத்தின்
புகழ் மிக்க புகைப் படக் காட்சிகளில் இவரது கலைஞரான கொட்டார முல்லை
இடம் பெற்றமை யூ.எம். பாரூக் அவர்களின்
இளைய புகைப்படக் கண்காட்சி அண்மையில் அறியமாட்டார்கள். கொழும்பில் நடைபெற்றது.
சர் வதே ச 1960ம் ஆண்டு முதல் 1970 கண்காட்சிக்கு ஒ ஆண் டு வரையிலான 10
கூடிய புகைப் பட ஆண் டுகாலப் பகுதியில் இவர்
ஓரிரண்டே தெரிவுக்கு இத்துறையில் தன்னை முழுமையாக
செய்யப்படுவதுண்டு. ஈடுபடுத்திக் கொண்டாரெனலாம்.
முன்பொரு த இல ங் கையில் புகைப் படக் ரீதியாக நடத்தப்பட கலைத்துறையில் உள்ளவர்களின்
போட்டியின் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவென்றே
உலகிலிருந்தும் சொல்ல வேண்டும். இவர்களி லொரு வர் தான் யூ எம் .பாரூக்
எமக அவர்கள். இவரது நுட்பமிக்க அரிய பல புகைப்படங்களை தினகரனில்
ஆராரோ ஆரி பிரசுரமாகியு ள் ளன. இவரது
ஆராரோ ஆரி எத் தனை யோ புகைப் படங்கள் தினகரனில் முதல் பக் கத் தில்
கண்ணையா இடம்பிடித்திருந்தன.
கலங்காதே கா உ ள் ளூரில் இடம் பெற்ற
என்னையா ஏன் புகைப்படக்கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்ட
எமக்கொரு நீ இவரது 26 புகைப்படங்களில் 16 படங்கள் சர்வதேச புகைப்படக்
அம்மா மடியில் கண் காட்சியிலும் வைப்பதற்குத்
ஆனமட்டும் நீ தெரிவானமை குறிப்பிடத்தக்கது. முன் பு நம்நாட்டில் புகைப்படம்
பால் குடிக்கப்
பாலின்றி அழு. சம்பந்தமான போட்டிகளில் இவரது புகைப் படங் க ள் 1ம், 2ம்,3ம்
ஒங்கப்பாவ எ இடங்களைப் பெற்றன.
ஒங் கம்மா நாப யூ.எம்.பாரூக் 'த வசக்
அண்ணாவ ெ கித்துவில', 'சாமா' ஆகிய சிங்களத்
அம்மா நா அழு திரைப் படங் க ளுக் கு ஸ் டில் ஸ் எடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அம்மா அழுகி இவரது புகைப் படங் கள் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்தன.
ஐயா கண்டீயா ஹொங் கொங் , சுவீடன் ,ஒஸ் திரியா,
கண் டுட்டும் 6 யூகோஸ்லாவியா ஆகிய நாடுகளில்
கண்ணுறங்க ப (இடம் பெற்ற புகைப் படக் கண
36

தழ்
ஜனவரி 95
குன்றின்
சிருஷ்டிகர்த்தா!
புகைப்படங்கள்
வைக்கப்பட்ட 5865 புகைப்படங்களில் யை இன்றைய
272 புகைப் படங்களே தெரிவு லை முறையினர்
செய்யப்பட்டன. இவற்றில் ஜனாப்
பா ரூக் அவர்க ளது சில புகைப் படக்
புகைப்படங்களும் இடம் பெற்றமை நவர் அனுப்பக்
இலங்கைக்கு கிடைத்த பெரும் டங் களிலிருந்து
பாக்கியமாகும். இதன் மூலம் இவர் ழுவினால் தெரிவு
சர்வதேச அந்தஸ்தைப் பெறும்
புகைப் பட பிடிப்பாளர் என ற டவை சர்வதேச
பெருமையைப் பெற்றுக் கொண்டார். ட்ட புகைப்படப்
இவரது கை வண்ண மே போது முழு 'குன்றின் குரல்' அட்டையில் இடம்
அனுப்பி
பெற்றுள்ளது.
3 6 3 $ 6 5 °19)
கொரு நீதி வரும்!
வரோ வரோ
கண்ணையா எம்மவனே கலங்காதே காலம் வரும் என்னையா எஞ்சாமி எமக் கொரு நீதிவரும்
பயந்
சில
வா
எம்மவனே லம் வரும் ந்சாமி திவரும்
செங்குத்து மலையினிலே சின்னவா நானேறி சதையெல்லாம் எழந்திட்டு சல்லடையா நிக்கிறேன்டா
3 $ 58 : கீ
ஜன்
காம் சிலி
தன
ரிலே 'வுறுஞ்சி
பார்த்து கிறியா
லயா
சல்லடையா நிக்கிறத செல்லையா நீபாத்து எண்ணி அழுகிறியா ஏங்கிநீதவிக்கிறியா
க்கையிலே எர்த் தேன்டா வட்டயிலே தேன்டா
கண்ணையா எம்மவனே கலங்காதே காலம் வரும் என்னையா ஏஞ் சாமி எமக்கொரு நீதிவரும்
தி 9 88 8 8 8 8 6ே 4 •ே 38 )
றத
ன்ராசா றுக் கிறியா
ஆராரோ ஆரிவரோ ஆராரோ ஆரிவரோ
ராகலை பன்னீர்

Page 39
95
குன்றின்குரல்
களில்
கரிவு
னாப்
சில மை
இற்வீரர்
ரும் இவர் றும்
ன் ற
டார்.
மே
எந்த விடிநாடியில் துப்பாக்கி வேட்டுச் சத்தம் : மனிதனின் மரண ஓலம் எழுமோ என்ற அச்சத்தில் விடுபடாத அந்த வைகறையில், அந்த முதல் பல
விழித்துக் கொண்டும் எழுவதற்கு சோம்பல்) கொ போல், அந்த நகரம் பனித்திரைக்குள் விறைத்துக் கி
குயின்ஸ் ஹோட்டலைத் தாண்டி, பைக் வேகத்தைத் தணித்த டிரைவர், புத்த ஆலயமான
வாசலில் சில விநாடிகள் நிறுத்தி, இருக்கையிலிருந்தும் குனிந்து வணங்கினார். இன்னும் சில பயணிகள் வண மீண்டும் புறப்பட்டது.
டம்
யாரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ள பயந்தாற்போல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். சில நிமிட பயணத்துக்குப் பிறகு, அவர்கிட்டே நான்
வாசல் வழியாகவும் கண்ணாடி
சேர்ந்தவள். நான் ஜன்னல் களின் இடுக்குகள்
தரட்டுமா தேவா? வழியாகவும் உள்ளே பிரவேசித்த
பனியிலும் காற்றில், மகாவலி கங்கையின்
தோய்ந்து வந்த சிலிர்ப்பு கலந்திருந்தது. பஸ் வேகம்
சாடிற்று. ஜன் ல தணித்து ஒரு வ ைள வில் வேண்டும் என்று திரும்புகையில் பல வருடங்களுக்கு
நூற்றுக்கள் முந்தின ஒரு ஞாபகம் எழ,
காலமாக தேக்க ஜன்னலைத் திறந்து வெளியே அணை யொன்று நோக்கினான், தேவா.
உடைப்பெடுத்துக் - அவன் நினைத்தது சரிதான். துக்கமும் வேதன இது ஒரு காலத்தில் சுவாமி
நதிக் கரை சச்சிதானந்தாவின் தபோவனம் இருந்த
வெகுதூரம் ஓடி இடம்தான். இப்போது இருளில்
பஸ். திறந்த ெ என்ன இருந்தது என் பது தென்னந்தோப்பு தெரியவில்லை. பஸ் பாலத்தில்
தோட்டங் களும் நுளைந்தது. அவன்
கீழே
நினைவுகளைப் ே ஒசையற்று ஓடிக் கொண்டிருந்தது போயின. மகாவலி கங்கை
ஒருமணி நீ கிறிஸ்தவன் இந்து துறவி.
அந்த பஸ் சிறி இந்து தர்மம் பற்றிப் பேசி நின்றபோது பெ

பிதழ்
ஜனவரி 95
காரம்
சி பன்னீர்செல்வம்
கொண் டு வந்தது. எல் லாப் கட்கும்மே ந்த
பயணிகளும் இறங்கினபின் இவன் பருந்து இன்னும்
கடைசியாக இறங்கினான். கடைகள், பறப்பட்டது.
தெருக்கள், நகரின் தோற்றம் யாவும் ண்ட மனிதனைப்
இவன் அறிந்தவையாய் இல்லை. டந்தது.
அறிந்த கடைகள், உணர்ந்த ந்ததும் பஸ்ஸின்
மனிதர்கள் தென் பட வில்லை. தலதா மாளிகை
முற்றிலும் அந்நியமாகிப் போன - எழுந்து நின்று
ங்கிக்கொள்ள, பஸ்
உணர் வு களுடன் தெருக்களில்
நடந்தான்.
ஆயினும், தான் படித் த வித்தியாலயமும், நடந்து திரிந்த சாலைகளும் அந்த நகரின் நடுவில்
ஓடிய ஆறும் பிரமாண்டமான | புத்த மதத்தைச்
அணைக் கட்டுக்குள் மூழ்கிப் எ உனக்கு பரிசு
நதியின் சிலிர்ப்பிலும் காற்று முகத்தைச் எலை அடைக்க
தோன்றவில்லை. னக்கான ஆண்டு தி வைக்கப்பட்ட ய திடுமென
கொண்டதுபோல் னெகளும் பொங்கின ரயை ஒட்டியே க் கெண்டிருந்தது, வளிச் சிறைகளும் களும் கொக்கோ
இவன து பாலவே பின்னோக்கிப்
நேரம் கழித்து, ய நகரம் ஒன்றில் பாழுது புலர்ந்து

Page 40
குன்றின்குரல்
சிறப்பித்
போய்விட்டதை அவன் அறிந்தே தோப்புகளையும், இருந்தான்.
கடந்து வந்த ஒரு இவன் திரும்ப பஸ் இவன் முகம் சிலிர்க் நிலையத்துக்கு வந்தபோது, இவன் போயிற்று. பிறந்து வளர்ந்த ஊரின் பெயரைத்
அந்த பிரதேசத் தாங்கிக் கொண்டு ஒரு பஸ்
கொள்பவனைப்போல், நின்றது. இவன் ஒரு காலத்தில்
ஞாபகப்படுத்திக் கொள் நடந்து திரிந்த அந்த ஊருக்கும்
சில நிமிடங்கள் அங் பஸ் இப் போது போகிறது
அதோ, அழ போலும்! ஏறிக் கொண்டான்.
சிகரங்கள் அங்கிரு! இவன் அறிந்திராத வழிகளில்
குதித்துவரும் ஆறு பஸ் போயிற்று. இவன் மனசில்
பாலம் தான் ! கம்பு பதிந்து போயிருந்த
அந்த
புதிதாகத் தெரிகின்றன. சாலை க ளும் காட்சிகளும்
ஜென்மபூமியேதான். இல்லைதான். ஆனாலும் எங்கும்
பாலத்தை நே புதிய நிர்மாண ங் க ள் , புதிய
போய் நின்றான். சற்றே வனப்புகள் ... நக் கிள்ஸ் மலைத் செங் குத் தாகச் சித தொடரினை வற் றாத இரண் டு வீழ்ச்சியிலிருந்து எழு ஆறுகளை விழுங்கித தேக்கி, இவன் மேனியில் வ அணையாக மறுவடிவம் பெற்றுத்
சில அடிகள் பாலத் தெரியும் அந்தத் திட்டத்திற்குள்
 ைவ த் து நடந்தா புதையுண்டு போனவை எத்தனை
ஆடிற்று அந்தப் பாக எத்தனையோ என்று நினைத்தபோது
நேற்று நடந் ஒரு பெரு மூச்சு கிளம் பிற் று. ஞாபகத்தில் இருக்கிற எத்தனை முகங்கள். நிகழ்ச்சிகள்...
பிரேமாவை மு அந்த வித்தியாலயத்ததிலேயே முதல் சந்தித்தது இந்தப் மாணவியாகத் திகள்ந்த தமிழ்ப் "ஐயோ, பாலத்தில் கு; பெண ணான
- விஜயலட்சுமி
ஆற்றுக்குள்ளே விழு முரட்டுத்தனத்திற்கு பெயர் பெற்றஜலீல்
என்றாள், அப்போது." அழகான தோற்றம் கொண்ட
அவளைக் க சாதுவான விக்கிரமசிங்க: இந்த பிரிந் து சென் ற. விநாடி வரையிலும் மறக்க முடியாத
பாலத்தில்தான் எனக்கு பிரேமா, ஞானானந்த தேரோ.
இருந்தாலும் இந்த இவர்களில் யார், எங்கே,
தேவா!" என்றாள், அ எப்படி இருக்கிறார்களோ? இப்போது
- இப்போது அ பார்த்தால் அடையாளம் கண்டு
எப்படி இருப்பாளோ? கொள்வார்களா?
தன் னை பதினைந்தே நிமிடத்தில் அந்த
போயிருக்கலாம். பஸ், அந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டது. பாலத் தின் பஸ்ஸை விட்டு பூமியில் கால்பதித்த பற்றிக் கொண்டு, அத போது ஆயிரமாயிரம் உணர்வுகள்
பாயும் நீரோட்டத்தை அவனைச் சூழ்ந்து கொண்டன. நின்றான்தேவா. வயல்
வெளிகளையும், சூரியஒளி, ப
38

ஐனவரி 95
குன்றி
அம்ம
அவன் தெரிந்
காக
ஏதாவ "டவு 5 வந்தி சாயந் வந்தி வந்தா
புரிய நிறை) கரை போயி புறப்ப
வேக
ஆறுகளையும் மேலாகப் படரத் தொடங்கியிருந்தது.
குளிர்காற்று,
அதையும் ஒரு மேகத் திரள் 5 மோதிவிட்டப் குறுக்கிட்டு மறைத்தது.
இவன் அமைதியாக தை தரிசித்தக்
நிற்கும்போதே அந்த பாலம் ஆடிற்று. பழையனவற்றை
கூடவே கலகலவென்ற சிரிப்பலைகள் பவனைப் போல
கேட்டன. எதிர்ப்புறம் நோக்கிய தேவா கேயே நின்றான். ஒரு கணம் அசைவற்று தே மலைச்
நின்றுவிட்டான் துே துள்ளிக்
நாலைந்து இளம் பெண்கள், அதோ அதே கவலைகள்,பயம், தயக்கம் ஏதுமற்ற கள் மட்டும் இளமையின் துள் ளல் க ளோடு இது தனது பாலத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள்.
அவர்களுக்கு வழிவிடுவது எக்கி நடந்து
போல் ஒருபுறம் ஒதுங்கி நின்றபடியே ற தொலைவில்
அவளைப் பார்த்தான். பதினான்கு றிவிழும் நீர் வயது இருக்கலாம். அதே முகம், ந்த தூவானம்,
அதே வனப்பு, அதே இதழ்கள், ந்து படிந்தது.
உடல் வாகு ... "பிரேமா" என்று தில் எடுத்து
இவனது உதடுகள் முணுமுணுத்தன. ன். மெல் ல
தே வாவைக் கடந்து
செல்லுவதற்கு முன் ஒரு விநாடி தது போல நின்று "அங்க்கிள், மணி என்ன? து.
என்று கேட்டாள். தன் முதலில்
- அதே குரல் !' என ற பாலத்தில்ததான் திகைப்புடன் இவன் மணியைச் பிக்காதே. நான்
சொல்ல, அவள் " தேங்க் யூ ந்துவிட்டேன்!
அங்கிள்!". என்று மேலே நடந்து
போனாள். டைசியாய்ப்
சில வினாடிகளில் அவள் பம் இதே
உருவம் கண்களுக்குத் தொலைவில் சாவு எப்ப
போய்க் கொண்டிருந்தது, பாலம் பாலத்திலேதான்
சப்தம் ஏதும் அற்று அமைதியாய்க் ப்போது.
கிடந்தது. வள் எங்கே,
கால்களுக்குக் கீழே இரைந்து | ஒருவேளை
ஓடும் ஆற்றின் ஒலி கூட அவன் மறந்து கூடப் செவிகளைத் தொடவில்லை.
- X - X - கம்பியைப்
"தேவா, நீ பள்ளிக்கூடம் போக எடியில் சீறிப்
நேரமாச்சு" என்று அம்மாவின் குரல் | பார்த்தபடி -
குடிசைக்குள்ளிருந்து எழுந்தது. "நம்
தென்னை மரத்திலே ரெண்டு லை க ளு க் கு
காகங்கள் வந்து உட்கார்ந்திருக்கு
பம்.
பாலத் ஓடின இரு கொல என் ற ஏந்தி 'ஆடு நின்ற3 முயலு குதிக் விழுந் அப் ! பார்த்
ஒன்று
FEET MAIT
கம்பி
இ
ஒ ஒ 8
1. G G 2 2,
போக

Page 41
4 Fா.
ஒs
''சரி, L
எது. ரள்
பாக ற்று. மகள் தவா Dறு
கள்,
மற்ற
மாடு
கள். வது
டியே
ன்கு
கம்,
கள், எறு தன.
குன்றின்குரல் அம்மா" என்றான், தேவா.
"ம்..." அம்மா வெளியே வந்தாள். அவள் முகத் திலும் சந்தோஷம்
கையைப் பிட தெரிந்தது. இந்தப் பிரதேசத்தில்
பாலத் தைக் காகங்கள் கிடையாது. இப்படி புன்னகைத்தாள் ஏதாவது திசைமாறி வந்தால்தான். இருந்தது. "டவுன் பக்கமிருந்து திசைமாறி
'உன் பே வந்திருக்கு. நீ சீக்கிரம் புறப்படு.
"என் சாயந்தரம் ஸ் கூல் விட்டதும் ஒன க் கு? வந்திரணும். இன்று உன் மாமா
சொல்லவா?" வந்தாலும் வரலாம்" என்றாள்.
"சொல்லு." தேவாவின் நெஞ்சில் இனம்
"தேவா" புரியாத சந்தோஷம்
- ஒன் று
"உன்னை நிறைந்திருந்தது. அந்தக் காகங்களின்
பேரு தான் கரைதலில் மனம் நெகிழ்ந்து
அப்பாவுக்கும் . போயிற் று. சில நிமிடங் களில் சாதிக்காரங்களைக் புறப்பட்டு, வயல் பாதைகள் வழியாக
சரி ஒம்பேரென்ன வேக மாக நடந் தான். ஆ டும்
அவள் ந பாலத்தை நெருங்கினதும் வேகமாய்
தலையை ஆட ஓடினான். நடுப் பாலத்தில் நின்று,
சின்ன உதடு இரு புறக் கம்பிகளையும் பற்றிக் குவித்து, "பிரேம் கொண்டு குதித்தான். 'கிரீச், கிரீச்'
"நான் இ என் ற ஓசையுடன் இவனையும்
வீட்டுக் குப் ஏந்திக் கொண்டு ஆடிற்று அந்த
இங்கேதான் இ 'ஆடும் பாலம்'. அது ஆடுவது படிக்கிற ஸ்கூ நின்றது மீண்டும் முன்போல் குதிக்க
சேர்ந்திருக்கேன்." முயலுகையில், "ஐயோ, பாலத்திலே
அப் படித் குதிக்காதே! நான் ஆத்துக்குள்ளே
சினே கிதம் த விழுந்திடுவேன்" என்ற குரல் கேட்டு
ஒன் றாய்ப் பள்ளி அப் படியே நின் று திரும் பிப்
திரும்பி வந்தத பார்த்தான்.
மாங்காய் பறித் உயிர்பெற்ற செம்பருத்திப் பூ
மரம் ஏறி உலு ஒன்று காற்றில் நடுங்குவதைப் போல
பிரேமாவில கம்பியை இறுக பற்றிக் கொண்டு
சற் று வசதி நின்றிருந்தாள், அவள். எட்டு
தே வாவின அல் லது ஒன் பது
வயது
பார்த்தால் பிரேமா இரு க் க லாம். வெகு அழகாய்
பள் ளிக் கூடம் இருந்தாள்.
வந்ததும் தேவ 'ரொம்ப பயந்திட்டியா?" என்று
நிற்பான். செம்பா கேட்டேன்.
அவள் வீட்டு
தெதரிவாள். இவ "பாலத்துக்கு அந்தப்பக்கம்
ஒட்டிச் செல் போகணுமா?”
பாதையில்
து
நாடி ன?
எ ற யச்
யூ,
ந்து
பள் பில் மம் ய்க்
5. (1)
ாக
ரல்
- "ம்..."
தம்
6 ஓ

தப்பிதழ்
ஐனவரீ 95
?"
அழைத்துக் கொண்டு போவான். யப் படாதே! என்
பிரேமாவின் பெற்றோருக்கு தேவாவின் டச் சிக் கிட்டு வா"
சாதியையும் மதத்தையும் கடந்ததும்
பிடிக்கவில்லைத்தான். ஆனால் என்ன? சினேக பாவம்
தங்கள் மகளைப் பள் ளிக் கூடம்
அனுப்பி வைக்க ஒரு நல்ல ரு என்ன?"
துணை கிடைத்த வரை பேரு தெரியாதா
சந்தோசம்தான். ஓம் பேரை நான்
தேவாவுக்கு சிறிய வயல் ஒன்று இருந்தது. தேவா வயலிலும் வேலை செய் வான்.- அம் மா
வெளியிலும் வேலைக்குப் போய் ப் பார்த்திருக்கேன்.
வருவாள். அவளது கணவன், தெரியாது. ஒங் க
தேவாவுக்கு நான்கு வயதான போது அம்மாவுக்கும் எங்க -கண்டா பிடிக்காது.
ஒரு விபத்தில் இறந்து போனாபர். அம்மாவுக் கு ஒரு அண்ணன்
வெளியூரில் இருந்தார். அம்மாவுக்கு பனங்கள் படபடத்தன.
சகலமும், மகன் தேவாதான். தன் ட்டிக் கொண்டாள்.
மகன் படித்து உயர்ந்த நிலைக்கு களை அழகாகக்
வரவேண்டும் என்ற ஒரே கனவுதான் pா!" என்றாள்.
அம்மாவுக்கு னிமே எங்க பாட்டி
ஆண்டுகள் கடந்து போயின. போக மாட் டேன்.
தே வா இனி மேலே படிக்க நக்கப் போறன். நீ
வேண்டும் என்றால் நகரத்துக்குத்தான் லிலேதான் நானும்
போகவேண்டும். இரண்டு மைல்
தூரம் நடந்து, நான் கு மைல் தொடங் கின
தூரம் பஸ்ஸில் போவவேண்டும். மான் , இரு வரும்
அல்லது ஆறுமைல் துாரமும் ளிக் கூடம் போய்
நடந்தே போக வேண் டும். சர்கள். கல்லெறிந்து
செலவுக்கு என்ன செய்வது? தார்கள். விரலிப்பழ
"நான்
எங் கேயாச் சும் க்கினார்கள்.
வேலைக்குப் போகிறேன் அம்மா [ வீடு ஓட்டுவீடு.
என்றான், தேவா. பான குடும் பம் .
- "அதெல்லாம் படிப்பு முடிந்த தடிசையிலிருந்து
பிறகு. எத் தனை கஷ்டங் கள் வின் வீடு தெரியும்.
வந் தாலும் உன்னைப் படிக்க புறப்படும் நேரம்
வைப் பேன்" என்று அம் மா | வாசலில் வந்து
உறுதியாக இருந்தாள். கத்திப் பூவைப்போல
நகரத் துக் குப் படிக் கப் வாசலில் பிரேமா
போவதைப் பற்றிச் சொன்னதும் ன், அவள் வீட்டை
பிரேமா அழுது விட்டாள். ! லும் குறுக்குப்
"இன்னம் ஒரு வருஷத்தில்லே ன் று அவளை
உன்
படிப்பும் இங்கே முடிஞ்சு
39
111111111111111111111)

Page 42
குன்றின்குரல்
சீறப்பீ
போயிரும். பிறகு நீயும் என்னோடு வந்திருந்தாள். பெ டவுன் னு க் கு வரலாம்" என்று பேச்சுக் கொடுத்தாள் ஆறுதல் சொன்னான் தேவா.
''ஏன் தே அந்த ஒரு வருட காலமும் கவலையா இருக்கே எப்போது கழியும் என்றிருந்தது.
"அப்படி யெ ஆற் றுக் குக்
குளிக்க இல்லேயம்மா" வரும்போதுதான் பிரேமாவைப் பார்க்க
* அம்மா சற்று முடிந்தது.
இருந்து விட்டுத் பிரேமா வேகமாக அழகாக
தோள்களில் பரிவே வளர்ந்து விட்டிருந்தாள். அவளது
பதித்தாள். மாமன் மகன் சுனில் இவளையே
"நாம் ஏழை சுற்றிச் சுற்றி வந்தான். வாத்தியாரோட
இது உன க் கு சண்டை போட்டுக்கொண்டு படிப்பை
அறிவையும் நீறுத்திவிட்டான் அவன். எப்போதும்
கொள்ளும்வயது. இ வாயில் பீடி வைத்திருந்தான். தன்
எடுத்து வைக்கி வீட்டுத்தென்னைமரத்தில் சொந்தமாகக் அடியும் முக்கியமான கள் இறக்கி தினமும் குடித்தான்.
உழைக்கணும். ஒரு தடவை பிரேமாவின் அப்பா மட்டும் இல் ே பேச்சு வாக்கில் "பிரேமாவை பட்டப் தே சத் திலேயே படிப்பு படிக்க வைக்கணும்" என்று விளங்கணும். என் கூறினார்.
அதுதான் மகனே!" "என க் கு மனை வியா
"சாதிப்பேன் : வரப் போறவ ளு க் கு அவ் வளவு
தேவா. படிப்புத் தேவையில்லை" என்று
அம் மா கத்தினான், சுனில்.
க ண' ண ைர த' பிரேமாவின் அப்பா அதற்கு
தலையைக்கோதி வி அப்போது பதில் சொல்லவில்லை.
"பிரேமா மிகவு நகரத்துப் பள்ளியில் பிரேமாவைப் பெண். ஆனால் அ படிக்கச் சேர்த்துவிட்டதன் மூலம்
அந் த ஸ் து எ6 தன் பதிலை வெளிப்படத்தினார்.
உயர் ந் ந வர் க ள். மீண்டும் அவர்கள் ஒன்றாய் எல்லாவற்றிலும் நம் நடந்து பஸ் ஏறி நகரத்துக்குப்
மாட்டார்கள். நமது படிக்கப் போனார்கள்.
மறந்துவிடக்கூடாது, பிரேமா வயசுக்கு வந்தபின்
ஒரு மாதம் பல நாட்களாக அவளைப் பார்க்க போய்விட்டது. வித் முடியவில்லை. இனி பிரேமாவைப்
போய்க் கொண்டிரந் படிக் க அனுப்ப மாட்டார்கள் என்ற அழைப்புக் என்றுதான் தேவா எண்ணியிருந்தான்.
நிமிர்ந்தான். அப்போ, எதையோ இழந்த சோகம் ஒன்று நனைந்து மலர்ந். அவன் நெஞ்சைக் கவ்வியிருந்தது.
சிவப்பு ரோஜாவைப் அம்மா இவனிடம் கடந்த சில
இதழ்களிலும் விழ நாட் க ளாக ஏற் பட் டிருந்த வசீகரமும், வனப்பு மாற் றங் களைக்
கவனித்து
அவள் முகத்தை
40

கற்
ஜனவரீ 95
பாபரயாக பாபா
நல்ல மகனிடம்
கொண்டிருக்க வேண் டும் போல்
ஆசையா இருந்தது. வா எப்பவும்
" நாளையிலே இருந்து
நானும் வித்தியால யத் துக் கு மலாம் ஒண்ணும்
வருகிறேன் போய்விடாதே!" என்று
சொல்லிவிட்டுப் போனாள். நரம் மௌனமாக
தேவாவின் முகத்தில் மீண்டும் தன் மகனின்
களையும் சந்தோஷமும் திருப்பி எடு கைகளைப்
வந்தன.
தேவா அந்த வித்தியாலயத்தில் மகள், மகனே! முதல் மாணவனாகத் திகழ்ந்தான்.
ஆற்றலையும்
பிரேமா மிகச் சிறந்த - வளர்த்துக்
பாடகியாக அந்த வித்தியாலயத்தில் ந்த வயசிலே நீ
பிரபலமானாள்.
- தே வாவு க் கு ற ஒவ்வோரு
இணையாகவும் பெண்களிடத்தில் எது. நீ ரொம்ப
முதல் இடம் பெறும் விளங்கினாள் இந்த ஊரிலே
விஜயலட்சுமி என்ற தமிழ் பெண். ல இந்தத்
தே வாவின் நண்பர்களில் நீ உயர்ந்து
முரட்டுத் தனமிக்க முஸ்லீம் ஆசையெல்லாம்
இளை ஞனான ஜலீலும், சாதுவான
அழகிய தோற்றம் கொண்ட அம்மா!” என்றான்
விக்கிரமசிங்கம் முக்கிய மானவர்கள்.
ஒரு மாவட்டப் பேச்சுப் அவனது
போட்டியில் இரண்டே புள்ளிகள் து  ைட த' து ,
வித்தியாசத்தில் விஜயலட்சுமி முதல் ட்டாள்.
பரிசையும் தே வா இரண்டாம் ம் அருமையான
பரிசையும் பெறநேர்ந்தது. வர்கள் சொத்து,
பிரேமாக்கிட்டே வாங்கிக் ்லாவற்றிலும் கட்டிகிக போறேடா, மச்சான்!" என்று ஜாதி, மதம் ஜலீலும் விக்கிரமசிங்கவும் சொன்னது மோடு ஒத்துவர
சரியாகப்போய்விட்டது. நிலையை நாம்
"எனக்கு விஜயலட்சுமி மேலே தேவா!"
கோபமோ பொறாமையோ கிடையாது! கழிந்து
எல்லாவற்றிலும் நீதான் முதலாவதாக தியாலயத்துக்குப்
இருக்கணுங்கிறதுதான் என் ஆசை! தவன் “தேவா!"
நீ பேச்சுப் போட்டிக் குத் தயார் குரல் கேட்டு
5 கோடி பண்ணின நோட்சுகளை எதுக்காக துதான் பனியில் எதுக்காக அவகிட்டே கொடுத்தே? து சிலிர்க் கும்
உன் நோட்ஸ் இல்லேன்னா அவ போல பிரேமா!
முதலாவதாக வந்திருப்பாளா?" என்ற களிலும் புது
பிரேமா, இரண் டு நாட்கள் ம் தெரிந்தன.
தேவாவிடம் பேசவே மறுத் து யே பார்த்துக்
விட்டாள்.

Page 43
குன்ன்னுரல்
"கேட்டாளேன்னு கொடுத்தேன்,
திடுக்கிட்டுப்போய், பிரேமா அதை அப்படியே மனப்
பாலத்தில் பாடம் பண்ணிப் பேசுவான்னு நான்
கொண்டிருந்த எதிர்பார்க்கலே" என்றான் தேவா.
ஞானானந்த அதற் கு தண்டனை யா
நெருங்கின டே இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு நீ
குனிந்து மரிய என் னோட பேசக்கூடாது" என்ற
இருவரையும் பிரேமா வேகமாக நடந்து ஆடும்
தேரோ, ஒரு பாலத்தைக் கடக்க முயன்றாள்.
பேசாமல் அற தேவா ஓடிப்போய் எதிரே நின்று நடந்து போனா அவளது கையைப் பற்றி "ப்ளீஸ்
அந்த பிரேமா" என்று கெஞ்சினான்.
தமிழ்க் குடும் பிரேமா வின் முகத்தில்
அவர்களோடு புன்னகை திரும்பிற்று.
உறவு இருந், உன் னை ரொம்ப நோகடிச்
நண்பர்களும் . சிட்டேனா? என்று பிரேமா கனிவுடன்
அவர்களோடு கேட்கையில் அந்தப் பாலம் உறவு இருந் ஆடிற்று. இருவரும் திரும்பி நண்பர்களும் -

ஓப்பிதழ்
ஜனவரீ 95
நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பொதுச் சேவையிலும் தே வா ஈடுபட்டான்.
அம்மாவின் உடல் நிலை மோசமாகிக் கொண்டே போயிற்று. ஆயினும் மகனைப் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முடிவிலிருந்து பின்வாங்கவில்லை.
தேவா அதற்கு பின் பல பேச்சுப்போட்டிகளிலும் கட்டுரைப
• போட் டி க ளிலும் பரிசு களைப் பெற்றிருந்தான் . அவ்வப் போது நோட்டுப் புத்தகத்தில் கவிதை கூட எழுதி வந்தான். இந்து தர்மம் பற்றிய ஒரு பேச்சுப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றதோடு சுவாமி சச்சிதானந்தாவின் தனிப் பட்ட பாராட்டுதலையும் பெற்றபோது, பிரேமா அடைந்த சந்தேஷத்திற்கு | அளவே இல்லை. இத்தனைக்கும் பாட்டுப்போட்டியில் அவள்தான் முதல் பரிசு பெறிறிருந்தாள். தனது வெற்றியை விட தே வாவின் வெற்றியே அவளுக்குப் பெரிதாக
இருந்தது. ஒதுங்கி நின்றார்கள்.
- தென்னந்தோப்பு வழியே வீடு ல் நடந்து வந்து திரும்பிக் கொண் டிருக் கையில் - புத்த துறவியான அவனது கையைப் பற்றிக் தேரோ இவர்களை கொண்டு கேட்டாள். "நீ கிறீஸ்தவன். பாது, இரு வரும்
சுவாமி சச்சிதானந்தாவோ இந்து பாதை செலுத்தினர். துறவி. இந்து தர்மம் பற்றிப் பேசி
மாறி மாறிப் பார்த்த
அவர்க்கிட்டே பரிசும் பாராட்டும் வார்த்தை கூடப் வாங்கிட்டே. நான் புத்த மதத்தைச் தேப் பாலம் ஆட
சேர்ந்தவள். நான் உனக்கு என்ன
பரிசு தரட்டும் தேவா?” ஊரில் ஆங்காங்கே
"என்றைக்கும் உன் அன்பு பங்களும் இருந்தன். மட்டும் தான் பிரேமா வேண்டும்!" தேவாவுக்கு நல்ல என்று குரல் நெகிழச் சொன்னான் து வந்தது. தமிழ்
தேவா. அவனுக்கு இருந்தனர்.
இரண்டு நாட்களுக்குப் பின் தேவாவுக்கு நல்ல
வரும் போது கவிதை போட்டி து வந்தது. தமிழ் ஒன்றைப்பற்றி பத்திரிகைக் குறிப்பைக் அவனுக்கு இருந்தனர் கொண்டு வந்து அவனிடம்

Page 44
குன்றின்குரல்
சிறப்பிதழ்
கொடுத்து, "இந்தக் கவிதைப்
நிறைந்திருந்தது. போட்டிக்கு நீ கட்டாயம் எழுதணும்'
அம் மாவு க் கு என்றாள்.
வைத்தியம் ஏதோ எழுதறேன். ஆனா
குணப்படவில்லை. கவிதைப் போட்டிக்கு எழுதறதுக்கு
நான் இனி பிரை நிறைய திறமை வேணும் பிரேமா"
ன் தே வா! என என்று தயங்கினான், தேவா.
உனக்கு இங்கே யாரு பிரேமா கோபத்தோடு
வயலை விற்றுவிட்டு அவனைப் பார்த்தாள்.
போய் விடு.'' என் றா என க கு
அதைப்
ஒரு நாள் அப் படிச் பற்றியெல்லாம் தெரியாது. நீ இந்தப்
இரண்டே நாளில் அம் போட்டிக்கு எழுதியே ஆகணும்."
போனாள். "முயற்சி பண்றேன், பிரேமா."
அம்மா இறந்த பிரேமா அத் துடன்
அவனால் ஆற்றமுடியவி ஒய்ந்து விடவில்லை. தினசரி,
பகலாக அழுது கொ 'எ ழுதினாயா' என்று கேட்டு
அவன து மாமா நச்சரித்து அவனை எழுதி அனுப்ப வருமாறு அவனை
வைத்துவிட்டாள்.
"இன்னும் சில நா அதன்பின் இரண்டு மாதங்கள்
வருகிறேன்" என்று கழிந் து வட்டன.
ஒரு
போகச் சொல்லிவட்டான் ஞ ா ய ற' று க் க ழ  ைம ய ன' று
பிரேமா வந்து குடிசைக் குள் படித்துக் கொண்டி
மல் க அவனுக்கு ருந்தான் தேவா. வாசல் பக்கம்
சொல்லிவிட்டு போனாள். யாரோ ஓடிவரும் ஓசை கேட்டது.
நாட்கள் கழிந். இவன் வெளியே எட்டிப்
தே வா வித்தியால பார்ப்பதற்குள் பிரேமா உள் ளே
போகவில்லை. அவளது வந்து விட்டாள்.
ச் சேர்ந்த நண்பர்க "உன் கவிதைக்கு முதல்
நண்பர்களும் அவனுக் பரிசான தங்கப்பதக்கம் கிடைச்சிருக்கு
இருந்தனர். பகல் பொ தேவா! இன்றைய பேப்பர்ல ரிசல்ட்
வேலை செய்தத தோம் வந்திருக்கு" என்று பத்திரிகையைப்
நேரங்களில் வீட்டில் ந் பிரித்துக் காட்டினாள். மகிழ்ச்சிப்
எழுதினான். பொது பர வசத் தில் அவள்
கலந்து கொண்டான். கையைப்பற்றிக் கொண்ட தேவாவுக்கு
மதங் க ளு க் கு அப்ப பேசத் தோன்றவில்லை. பற்றிய
நேயத்தைத் தேடிய அவன் கையில் ஒரு முத்தம்
இளைஞனாய் அந்த 2 கொடுத்துவிட்டு வெளியே வந்தாள்,
திரிந்தான். அம் ம பிரேமா. எதிரே கடும் சினத்தோடு
சோ கத் திலிருந்து நின்று கொண்டிருந்தான் சுனில்.
மாதங்களாயிற்று. மதுவின் நெடி குப்பென முகத்தைச்
இவனுக்கு எத சாடிற்று " எங் கடீ போயிட்டு
பலவகைகளிலும் வளர்! வாறே?'' என் ற சுனிலின்
தேவாவுக்கும் சுனிலுக்கு வார்த்தைகளில் அருவருப்பு வாக்கு வாதம்
42

இனவாதம் ஏ>
குன்றின்
துறவு மலிவாக சிவுரு
ஆகிவி ஆனால் எத் தல நேர்1ை இன்று முகம்
து!
இளைகு துறவி நிறைய தேவா!,
புதிய
பல்
அப்புற என்று பற்றியது
ஞானாந்த தேரோ, தேவாவை வரச் எவ் வ ள வு
சொல்லித் தகவல் அனுப்பியிருந்தார். பார்த் தும்
அவரை அவ்வப்போது பார்த்து
ஒன் றிரண் டு வார்த்தைகள் ழக்க மாட்டே
பேசியிருக்கிறானே தவிர, அதிகம் க் கு பிறகு
பேசின தில் லை. தயக் கத் தோடு கும் இல்லை. அவரைப் பார்க்கச் சென்றான்.
- மாமாவுடன்
- "என் பின்னால் வா, மகனே!" ள் அம் மா,
என்ற துறவி உதிர்ந்து கிடந்த - சொன் ன
நாகலிங்க மர இலைச் சருகுகளைத் மா இறந்து
'தாண்டித் தனிமையான இடத்துக்கு
அவனை அழைத்துச்சென்றார். ஓர் துக்கத்தை
அரச மரத்தடியில் மேடை போல இல்லை. இரவு
கிடந்த ஒரு கல்லில் உட்கார்ந்து ண்டிருந்தான்.
கொண்டு "உட்கார்” என்றார். த ன னுடன்
அவன் அவருக்கு எதிரே அழைத்தார்.
இருந்த ஒரு சிறு கல் லில் ள் கழித்து
உட்கார்ந்தான். று அவரைப்
"தாயை இழந்த சோகத் தி
லிருந்து நீ விடுபட்டிருக்கிறாய் கண் ணீர் என்று எண்ணுகின் றேன் என்று
ஆறுதல்
ஆரம்பித்தார் தே ரோ. அவரது
பேச்சைக் கேட்க ஆச்சரியமாய் து போயின. இருந்தது. ஆ வனால் உயத் திற் கும் நம் பமுடியவில்லை. ஏதோ
து இனத்தை
அமைதியான, புத்தலைப் பாடும் - ளும் தமிழ்
சாதாரண ஒரு துறவியாகத் தானே த உதவியாக
தேவாவும் ஏன் இந்த ஊராருமே ஐதில் வயலில்
நினைத்து வந்திருக்கின்றனர் - போக மற்ற
" நீ வேறு மதத் தைச் தே படத்தான். சார்ந தத வன், ஆனாலும் உன் தொண கெளில்
செ யல் களை மதிக்கின் றேன். - சாதி, இனம்
துறவியாக இருந்து என் ன ால் பால் மனித செய்ய முடியாமல் போன நல்ல லையும் ஓர் காரியங்களை எல்லாம் நீ செய்து ஊரில் நடந்து வருவது சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. =ா இறந் த மகனே! இந்த மக்கள் சொத்து,
மீழ பல
சாதி, மதம், இனம் என்று
- எத்தனையோ பேதங்களால் அழிந்து கிராய் சுனில் கெ ா ண் டி ரு க் க ன ற ார் க ள' .
ந்து வந்தான்.
அரசியல் வாதிகளுக்கு இத்தகைய தம் அடிக்கடி பேதங்களே - கைகொடுக்கின்றன. லாபம் ஏற் பட்டது. தருகின்றன. இன்று இந்த பூமியில்
எதிர்ப இரு வ நேசிக்கி
அமை நீயும்
மதங்கள் சேர்ந்த தாழ் 5 எல்ல அயோ எப்படி
பெரும் தோள்
மனித காதல் வீழ்ச்சி செல் வாழ் காதசி

Page 45
குன்றின்நூல்
வரச் நந்தார். சர்த்து
தகள்
அதிகம் தோடு
கனே!” கிடந்த களைத் துக்கு
. ஓர் | போல
கார்ந்து
எதிரே 5 லில்
கத்தி
கிறாய்
என்று வரது யமாய் னால் ஏதோ பாடும் தானே பருமே
துறவு
என் பது
இளைஞன் மலிவாக்கப்பட்டுவிட்டது. ஒருவன்
போவதை ந சிவுரு அணிந்து விட்டாலே துறவி
இன் றைய ! ஆகிவிட்டதாக மக்கள் நம்புகிறார்கள்.
மட்டுமே முக்க ஆனால் அந்த சிவுருக்குள் ளே
நிலையில் ! எத் தனை போலிகள்! ஒரு
காதலை அங்சி நேர்மையான மானிட ஆன் மா
நான் ஆகவே இன்று எத்தனை இடர்களுக்கு
யோசித்து ( முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிற
அவனது சக து! உன் னைப் போன்ற
அழிப்பதற்கு இளைஞர்களுக்கும் என்னைப்போன்ற துறவிகளுக்கும் இந்த தேசத்தில்
தே ரோம் நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன,
பொய் அல்ல. தேவா!,
மரணம் வரே தேவாவுக்குத் துறவியின் பேச்சு
மரணித்தால் புதிய நம்பிக்கையைத் தோற்றுவித்தது.
விடை பெற்று பல விஷங் களைப் பேசியபின்
வந்தான். சில அப்புறம் உன் சொந்த விஷயம்...
உறங்க மடிய என்று நிறுத்தி, ''பிரேமாவைப்
தவிர்த்துக்கொ பற்றியது,"
புறமிருந்து தே வா
இதை
கெட்டு தின எதிர்பார்க்கவில்லை. "நாங் கள்
திறந்தான். இரு வரும் ஒரு வரை
வந்தார், ஞான நேசிக்கிறோம்" என்றான்.
"தேவா, - தே ரோ சில வின ாடி
ஏன்சுவாமி அமைதியாக இருந்தார். "ஆனால்
சுனில் நீயும் பிரேமாவும் இரண்டு
கொன்றுவிடுவ மதங்களையும் இரண்டு சாதிகளையும்
பிரேமா உன் சேர்ந்தவர்கள். பொருளாதார ஏற்றத்
பாலத்துக்கு தாழ் வு கொண்டவர்கள் .
என்றார் தேரே எல்லாவற்றுக் கும் மேலாக
நான் ? அயோக்கியனான சுனில் இருக்கிறான்.
ஆம், எப்படி வெற்றி பெறுவாய்?”
ஒரு தே வா
துயரோடு
கொல்லப் படு பெருமூச்செறிந்தான். தேரோ அவனது
விரும்பவில்லை தோள்களில் கைகளைப் பதித்தார்.
இந்தக்கிராமத்தி 'இதோ பார், தே வா!
காலம் வரலே மனிதனுக்கு மேன்மை தருகிற
வரலாம். இன் காதலை வரவேற்கிறேன். மனிதனை
மனிதன். அ வீழ்ச்சிக்கும் மரணத்திற்கும் இட்டுச்
கொண்டவன். செல் லாத சகல காதலையும்
தே ரோ வாழ்த்துகிறேன். ஆனால் ஒரு
கொட்டுவணங். காதலின் பொருட்டு ஆற்றல்மிக்க
பாலத்தை ரே
தைச் உன் றேன். னால் நல்ல செய்து
கிறது. எத்து, என்று அழிந்து
க ள ,
கைய லாபம் பூமியில்

ஜப்பிதழ்
ஐனவரி 95
ஒரு வன் அழிந்து
அவள் உருவத்ததை அடையாளம் ன் விரும்பவில்லை.
கண்டுகொண்டு 'பிரேமா' என்று ம் தேசம் காதல்
அழைத்தான் யெமானது என்ற ஒரு
வா பிரேமா ! நாம் இந்த இருந்தால் உங் கள்
ஊரைவிட்டே போய்விடலாம் கரிக்கும் முதல் ஜீவன்
'என் தாய் வீட்டில் இருப்போன். நன்றாக
உயிருக்காக போராடிக் கொண்டிருக் முடி எடு. சுனிலும்
கிறாள் என் மனச்சாட்சியை அழித்து ஆட்களும் உன்னை
விட்டு இப்போது வரமுடியாது, காத்திருக்கிறார்கள்"
தேவா! இதோ பணம்... செலவுக்கு
வைத்துக் கொள் புறப்படு. சுனில் வின் வார்த் தை கள்
தேடிவந்துவிடலாம். ஆனால் எப்படியும்
'என்னைக் கொல் லட்டும் வ போகிறது. எப்படி
பிறேமா!' என்ன? அவரிடம்
பிரேமா அவன் முகத்தைக் க் கொண்டு வீடு
கைகளால் ஏந்தி கண்ணீர் வழிய நாள் கழித்து இரவில்
முத்தமிட்டாள். பாத வேதனைகளோடு
- 'எனக்குச் சாவு எப் ப ண்டிருந்தவன் வாசல்
இருந்தாலும் இந்தப் பாலத்திலேதான் தேவா! என்ந குரல்
தேவா! நீ இப்ப என் பேச்சைக் >கப்புடன் கதவைத்
கேக்கல்லேன்னா, இப்பவே பாலத்திலே அவசரமாக உள்ளே
இருந்து குதிச்சு சாகிறதைவிட பானந்த தேரோ.
எனக்கு வேறே வழியில்லை. நீ இப்போதே புறப்படு
'நில் பிரேமா!' என்றான், தேவா
அவளை இறுகத் தழுவி உன் னை க்
முத்தமிட்டான். அப்புறம் அவளிடம் என் உடனே புறப்படு.
இருந்து வேகமாகப் பாலத்தைக் னைப் பார்ப்பதற்காகப்
கடந்து சென்றான். அ. அருகில் இருக்கிறாள்
பிரேமா அப்படியே தரையில்
உட்கார்ந்து அழுதாள். பாகத்தான் வேண்டுமா?
சுனிலும் அவனது ஆட்களும் மகனே! நீ வீணாக
கூச்சலிட்டபடி ஓடி வந்து அயோக்கியனால்
கொண்டிருந்தார்கள். வெதை
நான்
கால்களுக்கு கீழே இரைந்து 0. இப்போது போ. நீ
ஓடும் ஆற்றின் ஒலியை தே வா சிற்கு தேவப்படும் ஒரு
உணர்ந்த போது வெய் யில் ப செய்யும். அப்போது
சுள்ளென்று முகத்தைச் சாடிற்று. று நீ பலமில்லாத தனி
- எத்தனை வருடங்கள் கடந்து வனோ ராட்சஸ பலம்
போய்விட்டன!. பிரேமா இப்போது
எப்படி இருப்பாள்? அங்கிள், மணி வின் பாத ங் களை.
என் ன?' என்று சற்று முன் 8 விடைபெற்றுகொண்டு
கேட்டவள் ஒருவேளை பிரேமாவின் எக்கி ஓடினான் தேவா. மகளாக இருக்குமே?
43
1.

Page 46
குன்றின்குரல்
சிறப்பீ;
: |
நடந்தான். எதிர்ப்பட்டமுகங்களில் அத் துடன் , தா அறிந்தமுகங்கள் ஏதும் இல்லை. புனைப்பெயரில் வெ
எங்கும் நிறைய மாறுதல்கள். புத த கங் க ளி ல் பால்வெளியாய் கிடந்த இடங்களில் அவருக்கு கொடுத்த கூடவீடுகள், புதிய சாலை கள், தேரோவின் விழிகளில் புதியாய் கட்டப்பட்டிருந்த புத்த சந்தோசமும் பொங்கின கோவில் தொலைவில் வரும்போதே
இந் தப் பட்டது.
| எழுதியது நீதான முன்பு கோயிலைச்சுற்றி நிழலும்
படித்து சந்தேசஷமா குளிர்ச்சியும் தந்து கொண்டிருந்த
நீயாக இருக்க மு அரச மரங்களும் நாகலிங்க
நான் என்ன வே | மரங் களு ம் இருந்த இடம்
விஷயம் தெரியும் தெரியவில்லை
இநந்தப்புத்தகத்தை எ கோவில் இருந்து வெளியே
என்று அறியாமலேயே புறப் பட்டுக் கொண் டிருந்த ஒரு
உன் புத்தகங் கை துறவிக்கு வணக்கம் செலுத்திய
கொழுத்தினான், சுனில் தேவா, ஞானந்த தேரோவைப்
'சுனிலா?' பார்க்கவேண்டும் என்றான்.
"ஆம் அதே 'அந்த கடைசி மடத்தில் பார்'
இந்த ஊரைவிட்டு ! என்றார் அந்த துறவி.
இருந்த அதே சுனில் தேவா அங் கு போய்ச் இப்போது பெரிய - சேர்ந்தபோது ஒரு முதிய துறவி
இந்த ஊரில் தமிழர் புத்தகம் படிப்பதில் மூழ்கி இருந்தார்.
தீப்பற்றி சாம்பலானதக் 'சுவாமி...' என்றான்
பிணங்கள் ஆற்றில் யாரது?' என்ற கேள்வியோடு முழுக்காரனமே அவு நிமிர்ந்த துறவி, அவனையே
அவனை எதிர்க் கு சிலவினாடிகள் உற்றுநோக்கினார்
மனச்சாட்சியும் இங் விழிகளில் அதே தீட்சண்யம்.
இல்லாமல் போய்விட உடலின் கம்பீரம் மட் டும்
என் கண் முன்னால் தளர்ந்திருப்பதாய் பட்டது.
கொலைகள் கொள்ளை ஓடிப் போய் அவரது
யுகங்கள் ஆனாலும் கைகளைப் பற்றி வணங்கினான்.
சம்பாதித்துக் கொண் 'சுவாமி, என்னைத் தெரிகிறதா?'
கழுவ முடியாது! 'தேவா!' என்றார் ஞானாந்த
எதிராகப் போராடி தேரோ இவனை அணைத்தபடி
விட்டேன் மத ெ அழைத்தச் சென்றார்.
வெறியும் கைகோர்த் - 'நீ சரியான நேரத்தில்
ஆட்டம் போடும் வந்திருக்கிறாய் இபப்போது நீ எப்படி
குரல் தனிமைப்பட்டுப் இருக் கிறாய்? என் ன செய் து
இப்போது நீ வந்திரு கொண்டிருக்கிறாய்?'
இனத்தின் பாவத்தை மக்கள் இயக்கம், கட்டும்
வழியுண்டா தேவா!? பணியிலும், இலக்கியப்பணியிலும் தான்
'இந்தப் பகு ( ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிவித்தான். தேவா மதச்சார்பற்ற - மனச்.
44. அகம் -
வ ைன : முழுக் கான் ஆற்றில்

ஆனவர், 9;
குன்றன்
மாற்ற அவன் அவன பிரேம் ஓடுகள் தோற் குறுக் வீட்டிர் வாசன்
உட்க
நீ?
கேட்ட
சொன் கன்ன
எனக் நான் இழந் என் என்று
எ ழுதி மனிதர் களையெல்லாம் கண்டுபிடித்து பளிவிட்ட சில
அவர்களையெல்லாம் ஒன்றிணைக்க பிரதிகளையும்
வேண்டும் என்ற திட்டத்தோடுதான் கான். ஞானாந்த
சுவாமி என்னை இங்கே அனுப்பி 5 ஆச்சரியமும்
வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு உங்கள்
ஒத்துழைப்பு வேண்டும் உங்களைப் புத் த க ங் க ளை
போன்ற துறவிகளையும் என்னைப் 7 ஏற் கனவே
போன்ற தனி நபர்களையும் முதலில் கடந்தேன். இது தாம் ஒன்றிணைக்க வேண்டும். மடியும் என்று
'அந்தப் பணிக்கு என் உயிர் இல்லை ஒரு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்
1ா உனக்கு? என்றார் துறவி ழுதினது நீதான்
வெகு நேரத்துக் குப் பிறகு பகிரங்கமாகவே தேவா கேட்டான் சுவாமி பிரேமா ளத் தீயிட்டு இப்போது எங்கே இருக் கிறாள்? ம்...'
நான் அவளைப் பார்கலாமா?'
தே ரோ வேத னை யோடு சுனில்தான் நீ
அவரைப்பார்த்தார் உனக்கு எதுவுமே போகக்காரணமாய்
தெரியாதா தேவா?' தான் அவன்
'இந்த ஊரைவிட்டுப் போன அரசியல் புள்ளி தோடு சகல தொடர்புகளும் களில் வீடுகள் விடுபட்டுப் போய்விட்டன சுவாமி!' தம் அவர்களின்
'நீ ஊரைவிட்டுப் போன மிதந்ததற்க்கும் மறுமாத மே சுனில் பிரேமாவை பன்தான் தேவா
அவள் விருப்பத்துக்கு எதிராகக் ம் தைரியமும்
கல்யாணம் செய்து கொண்டான். த யாருக்குமே
ஒரு வருடம் அவள் படாத பாடு ட்டது தேவா! பட்டுவிட்டாள் அந்த அரக்கனிடம்.
லயே எத்தனை
ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது ரகள் எத்தனை
அதன்பின் சில மாதங்களில் அவள் நமது இனம்
பாலத்திலிருந்து குதித்துத் தற்கொலை ட பாவத்தைக்
செய்து கொண்டுவிட்டாள். அவள் | இவர்களுக்கு
குழந்தை இப்போது பிரேமாவின் நான் தோற்று
தந்தை வீட்டில்தான் வளர்கிறாள். வறியும் இன
பார்த்தால் பிரேமாவைப் போலவே துக் கொண்டு இருப்பாள். அவள் பெயர் லீலாவதி
போது என்
என்று ஞாபகம். போய்விட்டது.
- தேவா கண் கலங்க அந்தப் நக்கிறாய். நமது பிரதேசத்தை வெறித்துப் பார்த்தான்.
நம்மால் கழுவ
மறுநாள் அவன் வாழ்ந்த
இடத்தை நோக்கிப் போனான் அவன் நதியில் இன நிலமும் - வீடு இருந்த இடமும் சாட்சி உள் ள எது என்றே அறியமுடியாதபடி
கேட்
என் பிரேய அந்த அன வரு.
பார்த் பேசி நான் என்று
முடி கழித் எதி
சந்த
வை அவு
விய
எல்.

Page 47
குன்றின்குரல்
நீதி
த்து
எக்க தான்
வப்பி
ங்கள் ளைப் மனப் தலில்
றகு ரேமா Tள்?
பாடு
புமே
3ான
ரூம்
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருந்த போதிலும் போவேன் னு நா அவன் பிறந்தது வளர்ந்த இடத்தை
இல்லேடா அவனால் உணர முடிந்தது
வருந்தினான் ஜ பிரேமாவின் வீடு நிறம் மங்கி
அன்றிரவு ஓடுகள் சிதிலமடைந்து பாழடைந்த
கடையிலேயே . தோற்றம் காட்டியது. நடந் து நண் பர்கள் வெ குறுக்குப் பாதை வழியாக அந்த உறங்காமல் பேசி வீட்டின் வாசலின் போய் நின்றான்
'நீ திருப்பி வாசலில் இருமிக் கொண்டு அழைச்சுக் கிட்டு உட்கார்ந்திருந்த பெரியவர் யாரப்பா
தேவா.' நீ? என்ன வேண்டும்? என்று
நான் அர கேட்டார்
தான் ஊரைவி இவன் தன்னைப் பற்றி
ஆனால்
БП சொன்னதும் அவர் கண்களிலிருந்து
அதற் குப் கண்ணீர் பொங்கிற்று.
போராட்டங்களுக்கு அப்போது உன் அருமை
வேண்டியதாய்ப் ( எனக்குத் தெரியாமல் பொய்விட்டது.
கலியாணம் ஆல் நான் தான் அருமை மகளை
கேள்விப்பட்டேன் இழந்து விட்டேன் அந்த அரக்கன்
எந்தப் பெண்ை என் மகளைக் கொன்று விட்டான்'
நினைச்சுப் ப என்று புலம்பினார், கிழவர்.
அரசியல் மக்கள் தாத்தா!' என்று ஒரு குரல்
வாழ்க்கை திரு கேட்டது
பகுதியிலே இவள் யார் தெரியுமா தேவா?
தமிழர்களுக்கும் என் பிரேமாவின் மகள் லீலாவதி
எதிராக நிறை பிரேமாவைப் போலவே இல்லையா
இனம் மத 6ெ அந்த சுனில் நிழல் கூட இவளை
போராட ஒரு | அண்டவிடாமல் வளர்த்து
அமைக்கிற நோக் வருகிறேன்.
இங்கே திரும்பி 'இவரை நான் நேர்த்துப்
முத லில் நம: பார்த்தேன் தாத்தா!' என்றாள் லீலாவதி
யெல்லாம் சந்தி பேசிக் கொண்டு இருங்கள் அங்கிள்
சிங்கவைப் பார்க்க நான் தேதனீர் கொண்டு வருகிறேன் இருக்கானு உன் என்று!' வீட்டுக்குள் போனாள்.
அன்றிரவு தேவாவால் தூங்க
தேவாதான்னுநிலை முடியவில்லை. இரண்டு நாட்கள்
இருக்கு விக் ச கழித்து நகரத்துக்கு வந்த பொழுது
ஊரிலேதான் இ எதிர்பாராத வித மாக ஜலீலைச்
அவன் உன் சந்தித் தான் மளிகைக் கடை ஆதரவா இருக் வைத் திரு ந் தான். முரடனான அவனைத் தொந்தியோடு பார்க்க
நாமெல்லாட வியப்பாக இருந்தது. எங்களை போது விக்கிரமச் எல்லாம் இப்படி அடியோடு மறந்து இருந்தான் இ
பான
வை
கேக் டான். பாடு
டம்,
தது
வள்
லை வள்
வின்
மாள்.
வே ரவதி
தேப் என்.
கந்த
வன்
'ஏன்?'
மும் 5படி

iபிதழ்
ஜனவரி 95
நல்.
-- 44ா - 1 -5: #1 க.fI/A.! -
என் நினைக்கவே
இல் லை தே வா! நீ மாறலே தே வா! என் று
வளர்ந்திருக்கே. அவன் மாறிட்டான்
இந்தப்பகுதியிலே நடந்த வன்முறைக் ஜலீலின்
களுக்கு அவனும் ஒரு காரணம் தங்கினான் தேவா
தே வா .ஒரு முக்கிய விஷயம் | கு நேரம் வரை
நம்மோட படிச்ச விஜயலட்சுமிடைய க்கொண்டிருந்தனர்.
ஞாபக ம்
இரு க் கும் னு வந்து பிரேமாவை
நினைக்கிறேன். போயிருக்கணும்
அவளை மறக்க முடியுமா
ஜலீல்? எவ் வ ள வு அறிவும் த எண்ணத்தோடு
ஆற்றலும் உள்ள பெண். இப்போது ! ட்டுப் போனேன்
எங்கே - எப்படி இருக்கிறாள்?' ன் வாழ்க்கையில்
ஜலீலிடமிருந்து அதற்குப் பிற கும் பல
பதில் வரவில்லை. அவன் கண்கள் > முகம் கொடுக்க
கலங்கின 'என்ன ஆச்சு அவளுக்கு?' போச்சு பிரேமாவுக்கு
என்று பதட்டத்தோடு கேட்டான் 7 செய்தி மட்டும்
தேவா. ர் அதன் பிறகு
'நான் அவளை விரும்பியது பணயும் என்னாலே
உனக்கு ஞாபகம் தேவா! ஆனா சர்க்க முடியலே!
அது நிறைவேறலே ஒரு நகைக் | இயக்கம்னு என்
கடைகாரரு க் கு அவளைக் குப்பிடிச்சு. இந்தப்
கலியாணம் செய்து கொடுத்திட்டாங்க வன முறைகள்
ஒருநாள் இன வெறியன் கள் அவ முஸ்லீம்களுக்கும்
வீட்டுக் கு நெருப்பு வச்சுக் ; ய நடந்திருக் கும்
கொளுத்திட்டாங்க அவளும் வறிகளுக்கு எதிராக
அவளோடை ஒரு பிள்ளையும் மக்கள் இயக்கத்தை
தீயிலே கருகிச் செத்திட்டாங்க. எந்த ! க்கத்தோடதான் நான்
நேரத்திலே என்ன நடக்குமோங்கிற ! வந்திருக்கேன் ஜலீல்
பயத்திலே தான் ஒவ்வொரு நாளும் து நண் பர் க ளை
வாழ்திக்கிட்டிருக்கேன் தேவா!' க்கணும். விக்கிரம
தேவாவின் கண்களில் நீர் கணும். அவன் எங்க
திரண் டு வழிந்தது, அன் றிரவு க்குத் தெரியுமா?'
முற் றாக உறக்கம் இழந்து "ன்னும் அதே
போனான். னக்கப் பெருமையா ரெம சிங்க இதே இருக் கான் ஆனா - லட் சியத் து க் கு கமாட்டான் தேவா.
இரவு
பகல்
|-- ய ப - அகான் 44:', - 214t1 இ க £rey - t 4 A f-- 32 414/1ா பட்டர்
- 3 : 'கர்ட் + க -14) (44 ப4)
ܐ ܐ ܐ ܐ ܐ ܐ
வா
6 ஒண்ணாப்படிக்கிற எங்க சாதுவாகத்தான் இப் போது அப் படி
பசிகளைப்
- பாராது அந் தப் பிரதேசத்தில் அலைந்தான் அவன் நம்பிப் போன மனிதர்களில் சிலர்
45

Page 48
குன்றன்குரல்
சிறப்பி,
111111111111)
முற்றாக இவனு க் கு எதிராக மனசாட்சிக் கும் ம இருந்தனர். அதே சமயம் ஒரு எதிராக நடந்து | காலத்தில் மோசமாக இருந்த சிலர்
தேவாவினால் நம்பமு இவனுக்கு இப்போது ஆதரவு
கடைசியாக நல் கினர் காலம் மனிதர்களை தே ரோ பேச எப்படி யெல்லாம் வளர்த்திருக்கிறது
'இந்தியனுக்கும் தமிழ என்று ஆச்சரியமுற்றான் தேவா.
தேடும் கிழட்டுத் எத் தனை வகையான
யாரோ உரக்கக் கத் மனிதர்கள் இவர்களில்
'ரொம் பவும் மனிதாபிமானமும் மனட்சாட்சியும்
இகழாதே! நமக்கு கொண்ட மனிதர்களை தேடிக்
மகிந்தனையும் தந்தா கண்டு பிடிபப்பதும் அவர்களை
தான் என்று ஒரு ஒன்றிணைப்பதும் சிரமமான செயல்!
பதில் சொல்லிற்று தேவாவின் கடின உழைப்பும்
ஆமினும் ஞா முயற்சியும் ஓரளவு வெற்றியைக்
தமது கருத் தில் கண்ட போது நான்கு மாதங்களுக்கு
உறுதியாக வும் மேல் கடந்து போய்விட்டன அந்த இன வெறிக் கும் வ வெற்றியின் பின்னணியில் ஞானானந்த
எதிராகத் தமது குரல் தேரோவின் பங்கு பெரிய அளவில்
உயர்த்தினார். அமை அருந்தது ஜலீல் தனது வியாபார
அன் பும் கொன நஷ்டத்தைப்பாராமல் முடிந்தவரை
துறவியின் பேச் எ உதவியிருந்தான்.
நம்பமுடியவில்லை. அந்தப் பிரதேசத்தில் சுனிலைப்
எதிர்ப் பு க ளுட போன்றவர்களின் பலம் பெரிதாகத்தான்
விவாத ங் க ளுடனும் இருந்தது. ஆயினும் எதந்கும்
முடிந்தபோது கணிசம் அஞ் சாமல் ஓர் அணியை
சாதித் திருந்தது. உருவாக்கி விட்டான் தேவா.
காரண கர்த்தாவாக பல்வேறு இன மதங்களைச் சார்ந்த
தே வாவையு ம் அறிஞர்களையும் துறவிகளையும்
தேரோவையும் பலர் சமூக அக்கறையாளர்களையும்
கூறி விடைபெற்றுச் கொண்ட ஒரு சர்வ மத
- பத் திரிகைக மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தான்.
மாநாட்டுக் கு மு அந்த மாநாடு பல் வேறு
கொடுத் து விஷயங்களை அவனுக்கு உணர்த்தி
புகைப்படங்களும் வெ விட்டது.
இன வாதத்தில் மூ. துறவிகள் உண மையான
கொண்டிருக்கும் கே துறவிகளாய் இல்லை அவர்களுக்குள்
புதிய நம்பிக்கை இன மத உணர்வு களை க
பாராட்டியிருந்தன ,,,,, காட்டிலும் வெறியே ஒளிந்து
வானத்திடம் கொண்டிருந்தது அவன்
எதையோ யாசிக்கும் அறிந்திருந்த ஒரு துறவி இன
மலைச் சிகரங்கள் : மதங்களுக் கு அப்பாற்பட்டவராய்
கீழே மே க ங க ை இருவரை கருதப்பபட்டவர் -
விசாரணை செய்யும்

கம்
ஐனவர்' 95
குன்ற
(முதல் மனித மற்ற ஒவ் உரின இன! உணி அல்க
இல்
மனித
போக
போய்
இல்
நானு என:
னிநேயத்திற்கும்
அங் கே கருக் கொண்டு சுனை, கொண்டகை
அருவி என் கிற வட்டங்களைக் டியவில்லை.
கடந்து கடலை நோக்கிச் செல்கிற - ஞானானந்த
ஆறு, இதோ காலடிகளில். எழுந்த போது
அழுக் கற்ற
ப ளிங் கு அக்கும் ஆதரவு
நீரலைகள் என்ன வேகம்! எத்தனை துறவி என்று
தூய்மையான காற்று! தினார்கள்.
- தேவா காற்றை இதயம் இந் திய ைன
நிரம்பப் சுவாசித்தான். ஆற்றின் நீரை - புத்தரையுத்
இரு கைகளாலும் அள் ளிப் வர்கள் அவர்கள்
பருகினான். அப்படியே நீருக்குள் குரல் அதற்கு
மூழ்கினான். நீந்தி மேலே வந்தான்.
மீண்டும் நீரின் அடியாளத்துக்குப்போய் னானந்த தேரோ
மேலே வந்தான். எத் தனை தெ ளிவாக வும்
வரு ஷ மாயிற் று, இப் படி ஒரு இருந் தார்.சுகத்தை அனுபவித்து! பன் முறைக் கும்
- திடுமென பிரேமாவின் ஞாபகம் லை பகிரங்கமாக
வந்தது. என் பிரேமா தற்கொலை தியும் சாந்தமும்
செய்து கொண்ட இடம் கூட ட இந்தத்
இதுதானே? சைப் பலரால்
அவனது நினைவலைகளைத்
தொடர் விடாமல் அருகே கேட்டன. னும் நீண்ட
சில குரல்கள். திரும்பினான். ஐந்தாறு மாநாடு
பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். என வெற்றியைச்
தேவாவின் தோளில் கரத் தைப் இதற்கு பதித்தான். விள ங் கிய
"இதுதான் நான் உனக்குத் ஞானான ந்த
தரும் கடைசி சந்தர்ப்பம். இப்போதே, பாராட்டி நன்றி நீ இந்தப் பிரதேசத்தை விட்டுப் | சென்றார்கள். போய் விடு"
ள் இந்த
" இது என்
ஜீவபூமி. க கியத் துவம் இதை விட்டு நான் எதற் காகப்)
செய் திக ளும்
ஆபாகவேண்டும்?” பளியிட்டன. நாடு
"அதைப் புற்றி எனக்குக் ழ்கி அழிந்து
கவலை இல்லை. என் வழியில் பளையில் ஒரு
குறுக்கே நிற்கும் யாரையும் நான் ஒளி என்று
விட்டு வைத்ததில்லை. என் ன
இருந்தாலும் நீயும் நானும் ஒரே யுகம் யுகமாக
இனத் தைச் சேர்ந்தவர்கள். | பாவனையில்
அனாவசியமாய் உன்னைக் கொல்ல ) அதற்குச் சற்றுக்
வேண்டாம் என்று பார்க்கிறேன். ளத் தடுத் து
"எனக்கு இனம், மதம், மொழி மலைத்தொடர். என்றெல்லாம் வேறுபாடு கிடையாது.
உ ள்'
மன
தூ
தன்
துற
கார் வம்
9ே
ஞ
மல் தா
பிர
நச்
எல்

Page 49
-பு
குன்றின்குரல்
35 G .
னை, ளைக் சல்கிற
இங் கு
தனை
தயம் நீரை ளிப் க்குள்
தான்.
போய் னை ஒரு
Tபகம்
Tலை
கூட
ளைத் 'டன. தோறு
கள். தைப்
முதலிலும் - கடைசியிலும் நான்
இருள் மனிதன். அதற்கு இடையில்தான்
ருந்தது. சற்று மற்றதெல்லாம். இந்த உலகின்
இருளைவிட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழும்
பேர் கு! உரிமை உண்டு. அவன் சார்ந்த
வழிமறைத்துக் இனத்துக்கான சகல உரிமையும்
'யார் அ உண்டு. அதைத் தடுப்பது தர்மம் என்றார், தேரே
அல்ல. அந்த உரிமையும் நமக்கு
'நீதான் இல் லை. நம்மைப் போல்
குறுக்கிடுகிறா மனிதர்கள்தானே அவர்களும்?"
கோயிலுக்கு 6 "அப் படி என்றால் சீ
கடவுளைத்தொ போகமாட்டாய்"
ஆனால் நீ "என் வேலை முடிந்ததும்
ஜனங்களை போய் விடுவேன்."
நடத்துகிறாய். "உயிர் மேல்
'மனட்சாட
ஆசை இல்லையா உனக்கு?"
மனிதனும் செ "என்னைப் பொறுத்தவரையில் -
அது. உங்க நானும் ஒரு வகையில் துறவியே.
செய்யும் பாவ எனக்கு மரண பயம் கிடையாது."
கழுவ முடியும் "நீ உருப்பட மாட்டாய்.
விழைவு அகு உன் னை இனியும் விட்டு
இது
வைக்கமுடியாது.
புத்ததுறவிக்கு தேவா யோசிப்பதற்குள் அது
தொழில். இந்த நிகழ்ந்துவிட்டது. நெஞ்சைப் பற்றிய
முடியாது. இ படி மல்லாந்து நீருக்குள் விழுந்தான்.
வேண்டியதை மலைச் சிகரங்களிலிருந்து இவ்வளவு
பிறகாவது தி தூரம் புனிதமாக ஓடிவந்த ஆறு,
பார்க் கலாம். தன்னுள் குருதியைக் கலந்தது. சில
அசையாது | விநாடிகளிலேயே செந்நிறத் தை
பிறகு என்ன அழித் துக் கொண்டு கடலை
தெரியவில்லை. நேக்கிப் பயணம் போயிற்று.
அவர்
தனது ஆறுபதாண்டு கால்
திரும்பிக் 4 துறவற வாழ்க்கையில், ஒரு நல்ல
உடலை அன காரியத்தைச் செய்த சந்தோஷத்தோடு
இருந்தது. உ வயற் பாதையினூடே விகாரையை
கட்டுப்போடப் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்,
இருப்பது புரி ஞானானந்த தேரோ. அவர்
ஆற் நந மனசுக்குள் பல்வேறு திட்டங்கள்.
பேரிரைச்சல் தான் சாவதற் கு ள் இந்தப்
கொடுத்தார். ய பிரதேசத்திலிருந்து சமுதாய
சிரமப் பட்டு நச்சுக்களை ஒழித்து விடவேண்டும்
வந்தார். ஆற் என்ற கனவுப் பேராசைகள்!
ஜனத்திரள் .
க்குத் பாதே,
ட்டுப்
பூமி.
ாகப்
5 குக் பியில் நான் ன ன ஒரே க ள். கால்ல
மொழி
பாது.

"ஆப்பிதழ்
ஆன்வர் g5
- * - 10: 17214 452 - -
வந்து கொண் டி அதிகமாகக் கேட்டது. வேகமாக நடந்தார்.
திடுக் கெ ன எழுந்து வேகமாக நாலைந்து
பதட்டத் தோடு ஆற்றங் கரையை றுக்கே வந்து
நோக்கி ஓடினார். கும் பலைப் கொண்டார்கள்.
பிளந்துகொண்டு பார்த்தபோது இதயம் து? வழியைவிடு?'
வெடித்துச் சிதறுவது போல்
இருந் தது. கரையோரமாய் |எங் கள் வழியில்
ஒதுங்கிகிடந்த அந்தப் பிணத்ததருகே ய். எனது வேலை
மண்டியிட்டபடி அந்த முகத்தை இருந்து
வருடி, ழுவது மட்டும் தான்.
- 'தேவா!' என்றார். கண்களில் எங்களுக்கு எதிராக
இருந்து கண்ணீர் பெருகி திரட்டுகிறாய் மாநாடு
வழிந்தது.
'யார் இவனைக் கொன்றது? ட்சி உள்ள ஒவவெரு
'அந்தத் தமிழர் கள் தான் ! ய்யவேண்டிய வேலை
என்றது கூட்டத்துக்குள் இருந்து ளைப் போன்றவர்கள் ஒரு குரல். த்தை அப்படியாவது
'அவர்களைப் பழிக்குப்பழி மா என்ற முயற்சியின் வாங்குவோம்'' என்றகுரலோடு சிலர்
திரும்ப முயன்றார்கள். எல் லாம்
ஒரு
- நில்லுங்கள் !' என்ற குரல் | சம்மந்தம் இல்லாத
கேட்டது லீலாவதி வேகமாக க் கிழவனைத் திருத்த
ஒடிவந்தான். இவனுக்கு கொடுக்க
'இவரைக்
கொன் றது - கொடுப்போம். அதன்
தமிழர்கள் இல்லை!' ருந்துகிறானா என்று
'அப்படிஎன்றால் வேறுயார்?' தேரோ ஆடாது
'என் தந்தை சுனில்தான். நின்றுவிட்டார். அதன்
'எப்படித்தெரியும் உனக்கு?' நடந்தது என்று
'என கண க ளால் நானே
பார்த்தேன். மீண்டும் சுயஉணர்வு
ஜனத் திரள் ஸ் தம் பித்துப் கண் விழித்த போது
போயிற்று. 'அடப்பாவி இவன் என்ன செப்பதே பெரும்பாடாக
குற்றம் செய்தான்?! டம்பெல்லாம் காயங்கள்.
'ஐயோ எவ்வளவு அருமை பட்டு மடத்துக் குள் யான மனிதன் இவன்!' ந்தது.
'தேவா சாதாரன மனிதனே கரைப்பக் கமிருந்து அல்ல. மதம், மொழி எல்லைகளை
கேட்டது. குரல் மீறி மனிதர்களைக் நேசிக்கத்தெரிந்த எரையும் காணவில்லை.
மகான். எழுந்து வெளியே
'ஆம்! அவன் மதங்களை ஊறங் கரயில் பெரும்
மட்டுமே காதலிக்கத் தெரிந்த தெரிந்தது. இரைச்சல் காவிஉடுக்காத துறவி!
கடைய '4ம் த மு : கரin v/s in'

Page 50
குன்றின்குரல்
ஜனங்கள் தேவாவைப்பற்றி, அவனது மனித நேயத்தைப்பற்றி பேச ஆரம்பித்தார்கள்.
ஞனநாந்த தேரோ எழுந்து நின்றார் தனது மேனியில் இருந்த துறவிக் கான உடைகளை ஒவ்வைன்றாகக் கழற்றி ஆற்றின் நீரில் எறிந்து விட்டு, வெறும் கோவனத்தோடு நின்றார். உடலின் பல இடங்களில், காயங்களின் மேல் போடப்பட்டிருந்த கட்டுக்களைப் பிய்த்து எறிந்தார். இரத்தம் பெருகி வழிந்தது.
'வேண்டாம், சுவாமி!' என்று யாரோ ஓடி வந்து அவரைத் தடுத்தார்கள்.
யாரும் என்னையே இந்தப் பிணத்தை யோ தொடக் கூடாது!' என று ஆணை யிட் தே ரோ பிணத்தை நோக்கி குனிந்தார்.
- அந்த ஊரின் தலைவரான முதியவர் தே ரோவின் எதிரே மண்டியிட்டு வணங் கிய படி சொன்னார்.
'எனது வாழ்க் கையில் உங் களைப் போல் உண்மையான துறவியை நான் பார்த்ததே இல்லை! எங் க ளுக் காக
எங் கள் குழந்தைகளுக்காக இரவு பகல் பாராது மழைபுயலுக்கு அஞ்சாது
வழங்கிக்கொண்ட த எப்படியெல்லாமோ உழைத்திருக்கிறீர்கள்
எத்தனையோ உயிர்க தங் களுக்குப் இந்தச் சோதனை
போது, அவர்கள் வேண்டாம், சுவாமி!'
என்பதற்காக, மனட்ச - 'இது என க் கு நானே
வேடிக்கை பார்த்துக் வழங் கிக் கொண்ட தண்டனை!
அதற்காக நான் வி இனம், மதம், மொழியின் பெயரால்
தண்டனை இது! மனிதர்களை அழிக்கும் மனிதர்
பிறகும் கூட எ களுக்கு எதிராக நான் வழங்கிக்
யாரும் தொடக்கூட கொணட தண்டணை! எனது
உடலின் ப. 60 ஆ ண டுகால த வத தைப்
இரு ந்து இரத பொய்யாக்கிவிட்ட எனது இனத்தின்
வலிமையை திரட் சார்பில்
என க் கு -
நானே
தேரோ, அந்தப் பின்
48

ஐனவரி" 95
தோளில் போட்டுக் கொண்டார் மலைச்சிகரங்களில் கருக் கொண்டு, பல மைல்கள் தெலைவுக்குப் பிறகு ஆறாகக் கரைபுரண்டு ஓடிவந்த தூய் மையான நீர் அலைகள் ஞாநானந்த தே ரோவின் கால் அடிகளைச் சுற்றித் தழுவிகொண்டு பயணம் தொடர்ந்தன.
ஜ ன ங் கள் தேரோவின் வார்த் தை களை மீற முடியாமல் திகைப்பும் வேதனையுமாய் நிற்கையில், மயானத்தை நோக்கி தன்னந்தனியாய் நடந்தார் ஞாநானந்த தேரோ.
(முற்றும்.)
தியாகிகள்
63 PI) (1) 9 16 FIU (1) , 9 2 (608  ெ09 - 10 , 14, 1 |
காலம் சுழன்றோடும் போது இவர்கள் கேள்வி குறிகள் --?.?.?.
வருவதும் போவதும் வாழ்க்கை -- பதவி -- காலம் செல்ல தேசம் இவர்களை மறந்துவிடும்
தோட்ட தொழிலாளருக்கு
குரல் கொடுத்தற்காய் குரல் வளையும் நசுங் கும் பாவம் இத்தியாகிகள்
ன்டனை! இங்கு ள் கொல்லப்பட்ட வேறு இனம் ட்சியை இழந்து கொண்டிருந்தீர்கள் தித்துக்கொள்ளும்
நான் இறந்த னது உடலை
து. > பாகங் களில் தம் கசிய, டய ஞாநானந்த எத்தை தூக்கிக்
மரணத்தின் பின் ஒரு நாள் நினைவஞ்சலியோடு மக்கள், இவர்களை மறந்து விடுவார்கள் !!!
பன்விலையூர் கலையரசன்.

Page 51
குன்றின்குரல்
- பாகமாபாபாபாபா4Taxயா பாகம் l க பக
றகு
"அந்த இலக்கியப்
பயணத்தின் அறு
"மலையக
தே Sள்
பால் ன்டு
சின்
மல்
யில், பாய்
மலையக
மக் க ளின் இனத் தனித் து வம் குறித் தும் அவர்களின் பண்பாடு, கலாச்சாரம் குறித்தும் ஆழ்ந்த விழிப்புணர்வு வே ரூ ன் றி வரு ம் - இன்றைய கட்டத்தில் மலையகத்தின் ஆக்க இலக்கியத்துறையில் கலை ஒளி முத்தையாபிள்ளை நினைவுக் குழு தன் க வனத் தைக் குவித்துச் செயற்பட முனைந்தது. வீரகேசரி பத்திரிகை நிறுவன த் துட னும் இணைந்து
மலையக எழுத்தாளர்களுக்கான சிறுகதைப்
இது ஒரு போட்டியை நடத்த கலைஒளி
ஆற்றமுடியும் முத்தையாபிள்ளை நினைவுக் குழு
நாம் நம்புகிறே கடந்த ஆண் டு
- ஒழுங் கு
மலைய மேற்கொண்டது.
துறையில் நா இலங்கையில் இதுகாலவரை
இரு க் கின் ற நடந்த சிறுகதை இலக்கியப் எண்ணி விட போட்டிகளில் இது வே முதல் நமது சிறுக6 தடவையாக 15000/= வழங்கப்பட்டது
அடங்கி இதுவே முதல் தடவையாகும். கையிருப்பு பாரதியும் புதுமைப் பித த னும்
மிகத் தெளிவா என் .எஸ் .எம். ராமமை யாவும் ஆண்டு தொ வறுமையில் வாழ நேர்ந்ததை
'கதைக் கனி அடிக்கடி என்னிடம் நினைவுகூரும் கலைஒளி முத்தையாபிள் ளையின்
ஒரு கூடை ஆத்மாவிற்கு எமது முயற்சிகள்
தோட்டக்காட் நிறைவு தேடித்தரும் என்பதில் எந்த
நமக் கென் றெடு ஐயமுமில்லை. அதேநேரம் பரிசுத்தொ
மேக மலைய கை களை நிர்ண யி க் கும்
கோடிச் சேனல் அள வு கோலாக அமைந்து
மலைகளின் விட மாட்டாது அமைந் து
வாழ்க்கையே விடக்கூடாது. ஆனால் எழுத்திற்கு
வாழ்க்கைச்சு கெளரவத்தையும் எழுத்தாளனுக்கு சுய
அவன் ஒரு மரியாதையையும் ஈட்டித்தருவது மலை கொழுந்

ஈழப்பிதழ்
ஐனவரி 95
வவடைதான்”
சிறுகதைகள்”
DNESBT.
கார்பா
சிறுப்பங் கினையாவது என்று நியாயமாகவே
எம்.
க சிறுகதைத் ரம் சாதிக்க நிறைய ன. விரல் விட்டு க்கூடிய அளவிலேயே தைத் தொகுப்புக்கள் விடுவது நமது போதாது என்பதை க காட்டுகிறது. 1971ம் எகுத்து வெளியிட்ட
கள் முதல்
நாடே.
1979 க் கொழுந்து
1980 டினிலே
1980 ந பூமி 1984 பின் ராகங்கள் 1988
1989 மக்கள்
1989 - ஒரு புதிர் 1992
வடுகள்
1989 வனல்ல
1989 1994
1971 முதல் 92வரை சுமார். 21ஆண்டுக ளு க் கு ள் இது வரை வெளியான சிறுகதைத்தொகுதிகளையும் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் அதை வெளியிட்டவர்களையம் பாராட்டுவது பயனுடையதாக இருக்கும்.
இந்தக் கையிருப்புக் கணக்கு அத்துனை உற்சாகம் தருவதாக இல்லை என்பது வருந்தத்தரும் செய்திதான். ஆயினும் ஆயிரம் மைல்கள் தொலைதூரப் பயணத்தின் மூலம் காலடிகள் இப்படித் தான் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதில் நாம் ஆறுதல் பெறலாம். நம் மு ன் ன வர் கள் சென்ற காலடிகளைத்
(எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க) தொடர்ந்து நாமும் நடக்கின் றோம் அந்த இலக்கிய பயணத்தின் அறுவடைதான் இந்தச் சிறுகதைத் தொகுப்பு.
கலை
- ஓளி முத் தையா பிள் ளை
நினை வுச் சிறுகதைப் போட்டிக்காக வந்த சிறு கதை க ளில் 16மலையக எழுத்தாளர்களின் கதைகள் இதில் அடங் கியுள் ளன. மலையகத்தின் முன்னனி எழுத்தாளாகளும் புதிய எழுத்தாளர்களுமாய் இச்சிறுகதை தொகுப்பிற்கு அணிசேர்த்திருக்கிறார்கள் மலையத்தின் பரந்த பன் மு கப் பார்வையை அத் தொகுப்பு
வாசகர்களுக்கு தருகிறது.
லெ
8

Page 52
குன்றின்குரல்
சீறப்
மலையக பரிசுக்கதைகள் தொகுதியில்
16 எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள்
"விரக்தி” "தலைக்கொருகூரை "கப்பல் எப்பங்க"? "இனி எங்கே" "அந்த ஜானகியைதத்தேடி " "சந்தனக்கட்டை" "பொறுத்தது போதும்" "விடியல் எப்போது" "உயர்ந்த உள்ளங்கள்" "இருட்டு" "இங்கெவர் வாழவோ?" "சாபக்கேடு"
அல் அஸுமத் மாத்தளை வடிவே கே.கோவிந்தராஜ் முசிவலிங்கம் மல்லிகை சி.குமார் புலோலியூர் க.சதாசி
பெ.ராஜதுரை சுகந்தி வெள்ளைய இயரமேஸ்வரன் மெய்யன் நடராஜா ஏ.எஸ். பாலச்சந்திர நளாயினி சுப்பையா பாலரஞ்சினி சர்மா த. மயில்வாகணம் ரோஹிணி முத்தைப் பேபிரானி இமானுவேல்
"பசி"
"சமர்ப்பணம்" "சட்டி சுட்டுவிடும்" "இது ஒன்றும் புதிதல்ல"
இச் சிறுகதைத் தொகுப் பின்
வரும் போது பல பெருமைப்படத்தக்க தனித்துவமான
மூன் றாவது இட அம்சம் ஐந்து மலையகப் பெண்
போது தரம் என்பது எழுத்தாளர்களின் ஆக்கங்கள் முதல்
விழையாட்டுக் காட் தடவையாக மலையகத்தொகுப்பொன்றில் விடுவதும் என்றும் இடம்பெற்றிருப்பதாகும். இச்சிறுகதைப்
இத் தொகுப்பு போட்டிகளில் கணிசமான அளவில்
கடலில் மீன் பிடிக்கு பெண் எழுத் தாளர்கள் பங் கு
தங்கச் சுரங்க : கொண்டதை இது சரியாகவே
வேலையோ இல பிரதிபலிக்கிறது என்று நாம்
கொல் லை யின் கருதுகிறோம்".
மண்வெட்டியால் தே இந்தச்சிறுகதைத்தொகுப்பின் தர
காதறுந்த செருப்பை நிர்ணயம் பற்றிச் சில வார்த்தைகள்
சுண்டு, பூராண் ஒரேஒரு
சிறுகதைப் போட்டிக்கு
கும் பா, பிளாஸ் ! மட்டும் வந்த கதைகளில் 16 வருடத்திற்கு மு கதைகளை தெரிவு செய்யும் போது
தங்க மோதிரம் சில கதைகள் தரம் கைநழுவிப்
அகப்படுகிறமாதிரித் போவதையும் தவிர்ததுக் கொள் ள இத் தொகுப்பில்
முடியவில்லை என்பதைச் சொல்வது மோதிரம் இரு ச கெளரவக் குறைச்சல் எதுவும்
எங்களின் நம்பிக்கை இல்லை. சிறுகதையோ, நாவலோ, என்று நம்புகின்றோ கவிதையோ போட்டிக்கு என்று
மோதிரமே
50

"தற்
ஜனவரி ஒ5
இ ஒ ஒ ஒ3
வல்
டெம் பெறும்
போனாலும் நெளிந்துபோன பித்தளைக் விபரம்.
கும் பாவையாவது சரிப் படுத் தி பாவித்துக் கொள்ளக் கூடுமானால் போதுமென்று நிறைவடைகிறோம்
இப்படியும் கதையா என்பதிலிருந்து மன்
நல்லாகவே செய்திருக்கிறார் என்பது வரை பல தரங்களில் இக்தைகள் அமைந் து ள் ள ன. சிலருடைய
சிறுகதைகள் கன்னிப்பிரவசங்கள் நீச்சல் வம்
காட்டும் மீன் குஞ்சின் லாவகம்
தெரிகிறதா என்று சுவைஞர்கள் கவுண்டர்
பார்த்துச் சொன்னால் சரி. நுங்கும் நுரையுமாய் வண்டயாய், கலங்கிய நீராய் - அடித்துச் செல் லும் புது வெள்ளமாய் இத்தொகுப்பு தோற்றங் காட்டவும் கூடும்.
மலையக சமுதாயத் தின் முன்னேற்றத்திற்கு விடிவு அமைக்கும் வழிவகை க ளை கலை ஒளி முத்தையாபிள்ளை நினைவுக் குழு
ஆர்வத்தோடு வேண்டி நிற்கிறது. சமயங் களில்
எமது பணி பற்றிய டத் து க் கு வரும்
விமர்சனங்களையும், ஆலோசனை து கண்ணாமூச்சி
களையும் நாம் மன மு வந்து L ஆரம்பித்து
வேண்டி நிற்கிறோம், புதிதல்ல.
முயற்சி ஆழ்
அர்த்தம் தம் வேலையோ,
குளிர் வாட்டி அகழ்ந்தெடுக்கும்
வதைக்கின்றபோதும் - இளஞ் 'லை. வீட்டு
தளிர் நீட்சி - பின் பக்கம்
மிளிர்கின்ற ண்டப்பார்க்கையில்
அரும்பைக்கிள்ளி 3, வெற்றுபவுடர்
எம்மவர் முகவாட்டம் பூச்சி, நெளிந்த
போக்கும் - அந்த க்பை அப் பா
துளியேனும் ர் தொலைத் த
களியில்லா | எல் லாமே
உழைப்பாளிகளின் நான் இதுவும்.
கண்ணீரில் அர்த்தமிருப்பதை எங்கோ ஒரு
கணவான்கள் கொஞ்சம் கிறது என் ற
உற்றுப்பார்த்தாலென்ன? வீண்போகாது
மிடில்டன் சி.சாரதா
6) "3 3 4 5 " 6 >ே 2. 5 5 5 6 6 6 8 9 டி. 9'- ' - ' -
அகப் படாது

Page 53
குன்றின்குரல்
ாக்
சிவரமணி கவிதைகள் -
தி
ல
- சுப்பிரா
ம்
'பாம்
து
நள்
ய்
சல்
கம் 5ள்
நம்
திய
து றங்
ன் கும்
ளி
து. பிய
ன
அ
என் இதயத்தில் நான்
circle) எஞ்சிய தாங்கியுள்ளது வெற்றுக்காம்பு
தொகுதி இன்னும் எறியப்படவில்லை - அன்பே
கவிதைகளாகமுன் புது பிரசவத்துக்காய்
போலும். இந்தக் இங்கே காத்துள்ளது!
89 க்குமிடைய
அவரால் யாக்கப் எத் தனை நம் பிக் கைத்
என் இனி துளிகளை இறைத்து இவ்வரிகள்
இன்னுமா வீணாகியுள்ளன என் பதை 1985ல்
கண்ணாடி இக் கவிதையை வாசித்தவர்கள்
சேலைகை சிலிர்த் து
மறுபக்கத்தை
வேலைகள் புரட்டியிருப்பார்கள். ஆனால் இன்று
வேண்டாம் "சிவரமணி - கவிதை கள் "
வேண்டாம் தொகுதியினை புரட்டும் போது
என வல ஒவ் வொரு வரிகளுக் குமிடையே
பூசிக் கொள்ளும் நாம் விடும் மூச் சொலியை
பெண்மணியாகும் கேட்டுக் கொள்ளவைக்கின்றது.
புதிய மனி தனக்குத் தானே 23 வயதில்
உயர்ந்து ( முற்றுப்புள் ளியிட்டுக் கொண்ட
சிவந்த உரிமைக் சிவரமணியின் எஞ்சிய கவிதைகளை
வெண்மேகங்களை வாசிக் கும் போது அவரின்
புரட்சி மன வாழ்க்கைத் தளம் வளர்ச்சித்தளம்
நம்மை வர வீழ்ச்சித்தளம் என்பவற்றின் முனைப்பு
உனத் தன்னுள் மையங் களை எமையறியாமலே
ஒளிந்திருக்கும் தொட்டுப் பார்க்க வேண் டிய
கம்பீரத்தை நிலைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள
மற்றொருகவிதை வேண்டியதாயிருக்கின்றது.
ஆனால் சிவரமணியின் இறப்புக் கு
யுத்தக் கால ப்பின்னர் அவரின் கவிதைகளுக்கு
நெருக்குதலின் அந்தக் கூட்டல் ஒரு வகை
வளர்ந்தவர் மட்டத்திலிருந்தவர்களின் பார்வைகளால்
போது அலசப் பட்டிருந்தது. அங் கே
தான் 6 பெண் நிலை வாதப் பெண் மணி
யதார்த்தத்திரை என் பது வும் அடிக் கோடிடப்
நிர்ப்பந்தங் க ை பட்டிருந்தது. அந்த சர்ச்சைகளுக்
ஈழமயக் கவின கெல்லாம் எல்லோரும் விடைகளை
உயிர் கொடுக் கும் அவர்களின் கவிதை க ளு டே
காட் டி நன தேடுங் கள் என் பதாக பெண்கள்
தவறவில்லை. ஆய்வு வட்டம் ;( Women's study
'2011 - அ

ப்பிதழ்
ஜனவரி 95
சில கவனக் குறிப்புகள்
மைந்தன் -
22 கவிதைகளை
குறுங்காலப் பரப்பலில் முரண்பாடு சிவரமணிக்
தர்க் கத் தத் து வங் களோடு வைத்திருக்கின்றது
முட்டுக் கொள் ளு தல் அவர்தம் கவிதைகள் 1985
கவிதை க ளு டே அனுமானிப்புக் கு என காலப்பகுதியில்
விடபட்டிருக்கின்றதை அவதானித்தல் பட்டுள்ளன.
சாத்தியமாக இருக்கின்றது. ப தோழிகளே:
இந்த முட்டிக் கொள் ளுத தலைவார
லூாடாகவும் ஒரு முழுமையான தேடுகின்றீர்?-
தெளிதல் இல்லை என்பதனையா ? ள சரிப்படுத்தியே
நான் எனது நம்பிக்கைகளுடன் வீணாகின்றன -
தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் தோழிகளே
அழகிய இரவு கனவாகி ....
தனக்குரிய சவப்பெட்டி சுமந்து - யெவே வாரிச் சாயம்
உணவு உண்டு .... | பெண்ணிலைவாதப்
இந்த இருட்டில் எதுவும் இல்லை சிவரமணி.
என்பது நிச்சயமாகி ..... தனின் போர்க்கொடி
இருக்கும் இருட்டை பெறுமதியாக்கி செல்கிறது-அந்தச்
மீண்டுமோர் இரவு நோக்கி... கொடி
தாலாட்டுகிறது.
அப் பப் பா
எத் தனை சிதனின் உலகம்
இடங்களில் இரவு..இரவு.. என்று வேற்கிறது
இருக்கும் வாழ்வை இருளுக்கு எத்துள்ளே எங்கோ
குறியீடாக்க அதனை யே சிவப்பு சிந்தனையின்
முதன்மையாக்கி இத்தனை சோர்வு மீறமுடியாத வராக
வாதஞ் சுமக்கும் நாமறிந்த ஒரு பில் வெளிப்படுகிறார்.
முதற் பெண் கவிஞராக இடம்
பிடித்த விடுகிறார்கள்.' இர வு க ளின்
நடிகனுக்கும் மேடைக்கும் எங்கள் குழந்தைகள் உள் ள உறவைப் போல வா டியினர் எனக்கூறும்
மனிதனுக்கும் வாழ்க்கைக்குமிடையான
உறவு அமைகிறது? மனிதன் வாழும் சூழலில்
தனக்காக வடிவமைத்த விதிகள், எ - வாழ்வியல்
நியதிகள், பழக்கங்கள், சடங்குகள், எ நன் குணர்ந்து அற நெறிகள், நம்பிக்கைகள் தயின் பண்புகளை
தென்பாலானது? இவற்றிலே வீழ்ந்து - பிரகடனத்தையும்
பின்னப்பட்டுக் கொள்ளுதல் போலி கு காட்டவும்
வாழ் வாகி விடுமா என்ற ஒரு நான்காண்டு அச்சங்ககாரணமாகவா அவள் போய்
51

Page 54
குன்றின்குரல்
நடைச்
சேர்ந்தாள்.
"எனது கைக் கெட்டியவரை
என து அடையாளங் க ள் யாவற்றையும் அழித்துவிட்டேன். நீங்கள் செய்யக் கூடிய உதவி ஏதும் எஞ்சியிருந்தால் அவற்றையும் அழித்துவிடுவதே"-னும் தற் கொலை வாசகம் சொல்லி இறந்து போனாள் தனது பதிவு களை
அழிக் கச் சொல்லியிருக்கின்றாளே. அது தான் செய்த எந்தத பதிவு குறித்து செய்த இந்த மொத்தப் பிரகடனம்?
ஈழவாத மா?சிவப் பியாலா? பெண நிலை வாத மா? இனி வருதலைமுறைகளுங் கூட தீவிர தேடல் செய்ய வேண்டிய கவிதைப் பதிவு க ள் இந்த சிவரமணிக் கவிதைகள். தேடுபவர்கள் எப்படி பதில் காண்பார்கள்
சிவரமணியின் வாழ்வு நிகழ்வுக்கும் வருங்காலத்துக்குமான ஒரு தோற்றுப் போன பாலமா? இல்லை பாவமா? இல்லை பாடமா? தமக்கே உரிய கருத்தாங் களோடு ஒவ் வொரும் தனித்தனியே விடை காணப்பட வேண்டியவராகின்றார் - சிவரமணி.
புஸ்கோட்ட புள்ளிபோட் மஸ்கட்டை மறைவாக ஐஸ்கிறீம் ஆடாமல் நைசாகச் நம்மதுரை
புரியபணி போட்டுவை அறியாமல் அள்ளிப்போம் பொரியலோ போஞ்சிகரட தெரியாமல் தீனி கொஞ்சி
நோனாகியா நோனாமாத் தூணதிரப் தொரைசாப் நோனா .ே
பிரிவு எங்கு சென்றுவிட்டாய் நீ - என் 21ச ந்த காலங்க வ கள யும் உன்னோடு எடுத்துக் கொண்டு !
நூன் ஆப்ட தானாக 0 தானேதும்
பேனா உலகில் எனக்காக அழும் ஒரே ஜீவன் !
கே. சந்திரவதனி
ஆட்டுக்கு ஹவ்-மேல் தோட்டமெ தூங்கமூள் காட்டமாக காலையிலே பூவைக்கட் யென்று (
52

iாதற்
ஜனவரி ஒ5
சித்திரம்
அப்பையா
கய.லிங்கதாசன்
உல் நான்குசேப்பு பொத்தான்கள் பளபளக்கும்
சாரத்துடன் வருவாரு அப்பையா துண்டுதுண்டாய் மடங்காமல் வெட்டிநன்றே தின்றுருசி பார்ப்பாரு !- நிறைவாய் கப்பொன்றை அவருக்கென ஒதுக்கிவைத்து அசையாமல் வருவாரு!- “டெவல்சிக்கன்” செய்து ஒரு நாட்டுக்கோழி ரோஸ்பண்ணி
மேசையிலே வைப்பாரு! --
கோழிரோசும் பூச்சலாது வெங்காயம் வத்த வாசத்திலே மிதப்பாரு!- துரைச்சாணி "கிச்சனிலே" அடக்கமாக நின்று கொஞ்சம் ட்டு அமைதியாக நிப்பாரு!- ஆட்டுப் டு எலும்பு சூப்பும் போக்கறி சமைத்தபின்னே
சுண்டலுந்தான் செய்வாரு!- எவருக்கும் தோட்டக்காரத் தேவராசின் ஆசைதீர்க்கத் Fம் எடுத்துமங்கே வைப்பாரு!-
கொழம்பகெதர, நுவரகெதர மாத்தியாகியா தியா நங்கினேத? என்பாரு!- டெலிபோன்
பேசியபின் தொரேயில்லே !- யாருமில்லே யொ பேசுறது? என்பாரு!- ஏஸ் ஏஸ் நாயிங் கொழம்படுடே! நோசேர்!...-
பொஸ்... வென்டூ அவுட்டு i கம்மிங் எனச் சொல்வாரு! - மும்மொழியில் பசிடுவார் தலையில் தொப்பி போட்டிடுவார் [ யாகிடுவார் அப்பையா?
ட்டி போலிருக்கும் அல்சேசனை அழைத்துவந்து! il - கம்கம்சிட்' என்பாரு!- நாயுடன்பூர் ல்லாம் சுற்றிவந்து தொரைச்சாமிநீ எங்கேபோனே? சி வாச்சரை நீகூப்பிடு - போபோ! | பேசியபின் கவனமாக தண்ணிப்போடு
துரைவந்து நிற்பாரு!- அந்தூரியன் 4 வைத்துவிட்டு பூட்டிப்போடு கேட்டை பாய்விடுவார் துரைநடையில் அப்பையா!-

Page 55
ஒ5
குன்றின்குரல்
புலப் புதிய இ
- தமிழரின் புலப் பெயர்வு தொழில், க காரணங் கட்காக நிகழ்ந் துள் ளது தொழி ஆபிரிக்காவிலும் பிற பிற தேசங்களிலும் உ ள் ள வர்கள், 1983 வன் முறையை பொருவாரியானோர் தமது நாடு திரும்பும் ே வாழ எண் ணுவோருக்கு அச் சூழலுக்கு சங்கமமாவதும் ஒரளவுக் கேனும் சாத்தியமா உந்தப்பட்ட ஈழத் தமிழரின் நிலை வேறு
அவுஸ்திரேலியாவிலும் மேற்கு ஐரோப்பிய கன வாழ்க்கைதன்னை இலக்கியத்தில் எவ்வாறு ! அழுத்தம் ஐரோப்பிய அனுபவங்களைச் சார்
19 60, 70 க ளில் புலம் அதிகளவில் பெயர்ந்த பல தமிழர்கள் தமிழுணர்வு
ஆண்டில் பே உடையவர் க ளாக இருந்து ள்
யையடுத்துத் ௗராயினும் இவர்களது அக்கறைகள்
ஓரளவு பொருள் பொதுவாகச் சமுதாயத்தின் மேல்
இரு ந் த வர் க ம் அடுக் கு க ளின் கலாச் சாரத்
பிரித்தானியாவும் தொடர்புடையவை. 1970க்கும் சிறிது
விரும்பினர். முன்பின்னாக லண்டனிலிருந்து பாதி
அவுஸ்திரேலியா தமிழிலும் மீதி ஆங்கிலத்திலுமாக
வாய்ப்புக்களும் "லண்டன் முரசு" என்ற சஞ்சிகை
அனுதாபமும் வந்திருந்தது. இதன் அக்கறைகள்
காரணத்தால் கணிசமானளவு மரபு சார்ந்தவை.
மீறித் கனடாவு அத் துடன் லண்டன் வாழ் 1983 க் கு மு வசதிபடைத்த தமிழர்களது சுய ஐரோப்பிய அடையாளத்தின் நெருக்கடி சார்ந்து
வேலை வாய் அது அமைந்ததில் வியப்பில்லை. தமிழ் இளை கோவில்கள் சங்கங்கள் வாராவாரம் 1980களில் பிற் பிள்ளைகள் தமிழ் படிக்கும் தமிழ் நிற்பதும் விரு பாடசாலைகள் என்ற விதமாக
ள் என்ற விதமாக நிலையில் மீ உருவான அமைப்புகள் யாவுமே நடுவே மேற் சுய அடையாளத்துக்கான மன பல்வேறு நா உளைச்சலின் வெளிப்பாடுகள்தாம். தஞ்சடைந்தன
1980களில் நடுப்பகுதிவரை புலம்
தமது குடும்ப பெயர்ந்த தமிழர் பிரித்தானியாவிலேயே
வரவழைத்துள்

*றப்பிதழ்
ஜனவரி 95
பெயர்வும்
லக்கியமும்
-சி.சிவசேகரம் -
48 It]
ல்வி, வசதியான வாழ்க்கை போன்ற பல வேறு லுக் காக தற் காலிகமாக மத் தியக் கிழக்கிலும் வாழும் தமிழர் சொந்த மண் ணையே சார்ந்து அடுத்து தமிழகத் திற் தஞ் சம் புகுந் தோரிற் நாக்குடனேயே உள்ளனர். தமிழ் நாட்டில் நிலைத்து தீ தம்மைப் பழக் கப்படுத் துவதும் அதனுடன் னது. முற்றிலும் வேறுபட்டபண்பாடுச் சூழல்கட்குள்
முக் கியமாக பிரித் தானியாவிலும் கனடாவிலும் ர்டத்தின் நாடுகளிலும் வாழ்வோரின் புலம் பெயர்ந்த வெளிப்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய இக்கட்டுரையின்
தும் இருப்பது தவிர்க்க, வியலாதது.
பா
புலம் பெயர்ந்ததோரிற் பெரும்பாலானோர் மரினவாத வன்முறை
இளைஞர்களே. இவர்கள் வாழ்ந்து தமிழ் அகதிகளில்
வரும் சூழல்கள் இவர்களது புலப் ர் வசதியோ வாய்ப்போ பெயர்வின் நெருக்கடியை மேலும் ரில் அனே கர்
கூரியதாக் கியுள் ளன. இவர்களிற் க்குப் பெயர்வதையே பெருவாரியானோர் வசதி தேடி - அடுத்த படியாக
நாட்டை விட்டு ஓடியவர்களல்ல பும் பின்னர் குடியேற்ற
பலர் உயிருக்கு அஞ்சி வந்தோர்.
புகலிடத் தில் அவர்கள் தேடிய அதிகமாக இருந்த
அனுதாபம் தொடக்கத்திற் சிறிது கொடிய குளிரையும்
கிடைத்தாலும் கால நோக்கில் |மே விரும்பப்பட்டன.
அந்நியராகவும் கறுப்பராகவும் இவர்கள் ன் ன ரே சிதறலாக அடையாள ங் காணப் பட்டது நாடுகளில் படிப்பு
மட்டுமன்றி ஒட்டுண்ணிகளாகவும் ப்புகளை நாடிப்போன
வெறுத்தொதுக்கப்படும் நிலைக்கும் ஞர்கள் இருந்தனர். உள்ளானார்கள்.
கூற்றில் இந்தியாவில்
என்றாவது நாடு திரும்புவோம் நம்பத்தகாதது என்ற என் ற எதிர் பார்ப் பு எல் லா
குந்த சிரமங்களின்
அகதிக்கும் இருப்பது இயல்பு அந்த கு ஐரோப்பாவின்
நம்பிக்கையை இழந்த சூழ்நிலையிற் டுகளிலும் தமிழர்கள்
புகலிடத் தினர் அவர் களை f. இவர்களிற் சிலர்
அன் னியமாகக் கருதும் போது த்தின் மூத்தவர்களை
அவர்களது சுய அடையாளம் ளவராயினும் புதிதாகப்
மேலும் வலிதாக அவர்களது
[க
டயா
க |
53

Page 56
சிறப்பித!
2.
தாய் நாட்டை
சார்ந் திருப் பது
பற் றியும் இயல்பான து. இந்த வகையில் மதச் சடங் குகளையும் பலஸ்தீன் அகதிகள் நிலையுடன் சடங்குகளையும் முன் தமிழ் அகதிகளின் நிலையை
மீண்டும் ஒப்பிப்பதையும் ஒப் பிட லாம் இங்கு நாற்பது
அடையாளம் பேணும் வருடங்கள் வரையிலான காண்கின்றனர். இடை வெளியை நாம் கருத்தில்
இத த  ைக ய கொள்ளல் அவசியம். புலம் பெயர்ந்த
வெளிவரும் வியாப பலஸ்தீன அகதிகளின் கணிசமானனோர்
சமுதாயம் பற்றிய புகலிடத்திலேயே நிரந்தரமாக கட்
அக் கறையைக் குடியேறக் கூடுமாயினும் பலஸ்தீனமே
க டினம், இன்னமும் அவர்களது மனதில் செய்திப்பத்திரிகைகளா அவர்களது மண்ணாகத் தெரிகிறது. தரத்தில் மிகவும் இது மண்ணுக்கும் மனிதனுக்குமுள்ள
பரபரப் பான ெ உறவு. எனவே தமிழ் அகதிகள்
மு க க ய த் து வ ! ஈழ மண்ணுடனான தம் பற்றைப்
வருகின்றன. ஈழத்தீ புலம்பெயர்வால் அறுப்பது எளிதில் நெருக்கடி நடக்கக்கூடிய ஒன்றல்ல. ஆயினும்
மக் க எது நீண்டகாலமாகப் புலம் பெயர்ந்து போராட்டம் பற்றியு
வாழ்ந்தோர் முக்கியமாக ஒரு
ஆய் வுகனை விட தலைமுன்றக்கு அதிகமாக வாழ்ந்தோர்
சார் புகட்கேற்பச் 1 சொந்த நாடு திரும்புவது எளிதில்
திரித்தும் போடும் சாத்தியமாகாது.
அதிக ம். சில புலம் பெயர்ந்த தமிழர்
எழுத்தாளர்களின் மத்தியிலே தம் சுய அடையாளம்
தொடர்ச்சியாகவும் பேணு வது பற்றி வேறு பட்ட வெ ளிவந் தாலும் கண்ணோட்டங்கள் உள்ளன. மார்பில்
போக் கு அம்சமே உள் எவற்றில் எதை எவ்வாறு
பெறுகிறது. புலம் பேணு வது, புதிய சமுதாய வாழ்க கை யி ன
சூழலுக்கேற்ப நமது வாழ்க்கை க டி க ளைப் பிர முறையை எவ்வாறு அமைப்பது
ஆழமான
எ ழு என்பன பற்றிய தெளிவீனங்கள் மிக
வியாபார ஏடுகளிற் அதிகம். மரபுபேணல்மேலோட்டமாகவும்
அருமை. இத்தகை குருட்டுத்தனமான பழமை வாதம்
சிற்றேடு களிலேயே சார்ந்தும் அமையும் அதே வேளை
காணப்படுகிறது. வாழ்க்கை முறை புதிய சமுதாயச்
சிற்றேடுகள் தரம் சூ ழலின் நெருக் கடி க ளு க் கு பற்றிய அக்கறை காட் வளைந்து கொடுத்து வருகிறது. பிரசுரம் சிற்றேடு எ இவை பற்றிய ஆழமான படைப்புகட்கு உத சிந்தனையோ எதிர்காலம் பற்றிய சிற் றேடுகளின் தரம் தீர்க்கமான பார்வையோ இல்லாது பின் னணியில் உ மரபு பற்றியும் தமது தனித்துவம்
அக் கறைகளினாலும்
54

ஆய்வர் 5
குன்)
4TNA14 இராசை 193 4ாபாாாாாாாா.
(காவ வரும் (மா. குறிப் கன த கனட விட்ட 'பனிய
முயற்
பத்து விட் அதி வெள் 'தாய உட் எல்ல கிடை அங்
பெ
கூற
பேசு வோர் பற்றியும் சமுதாயம் பற் றியும் ம் சமுதாயச் அவற்றில் எழுதுவோரது பு கற்றவற்றை
கண்ணோட்டங்களாலும் நிர்ணய மே தமது சுய
மாகிறது. ஏட்டின் அமைப்புப் பற்றிய 5 வழிகளாகக் தெளிவான கண்ணோட்டத்துடன்
தொடங்கித் தொடர்ந்து வெளிவருவன சூ ழலில்
அதிகமல்ல. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ார ஏடுகளில்
உள்ள அகதிவாழ்வின் நிலையும் 1 ஆழமான
ஏடு க ளின் தரத்திற் கும் காண' பது
எண் ணிக் கை க் கும் முக் கிய இவற் றுட்
பங்களிக்கிறது எனலாம். அகதிகள் க வருபவை
சுதந்திரமாக நடமாட வசதியில்லாத குறைந்தும் ஜேர்மனியில் சிற்றேடுகள் கருத்துப் செய் திகட் கே
பரிமாற் றலுக் கு உகந்த ஒரு ம ள த் து ம
வாய்ப்பாக இருந்தன. 'தூண்டில் பின் அரசியல்
ஒரு கருத்துப் பரிமாற்றக்களமாக யு ம் த மிழ்
ஐந்து வருடங் கள் மட் டில் விடுதலைப்
நடந்தது. இதற்கு அகதிகளின் ம் ஆழமான நலன் சார்ந்த நிறுவன மொன்றின்
அவரவரது
ஆதரவு இருந்தமையும் இதன் =சய்திகளைத் நீண்டகால நிலைப்புக்கு ஒரு
தன் மையும்
காரணம். 'தேனி 'ஊதா' 'புதுமை' - பிரபல 'நமது குரல்' போன் ற ஏடுகள் படைப்புகள்
வேறுபட்ட சமூக அக்கறைகளைப் இடைவிட்டும் பிரதிபலிக்கும் நோக்குடன் அவற்றில் -- பொழுது ஈடுபாடுள்ளோரால் வேறுபடும் கால - மு தன் மை இடைவெளிகளில் வெளியிடப்பட்டு - பெயர் நீத வந்துள் ளன. பத்திரிகைத் துறை
- நெருக அனு பவமின்மையை விடப் -திபலிக் கும் பொருளாதாரம், விநியோகம் என்பன தீ து க க ைள பற் றிய அனு பவமும் அறிவும் - காண பது போதாமை காரணமாகவே
ய அக்கறை பத்திரிகைகள் பல தொடங் கிய
அதிகமாகக்
நேரத்திலேயே முடங்கிவிடநேர்ந்தது.
இத்தகைய சூழலில் வியாபார மான எழுத்துப் நோக்கமின்றியும் வெளியான அரசியல் டுவதால் ஒரு ஸ்தாபனச் சார்பின்றியும் தொடர்ந்து என் பது நல்ல வரும் பத் திரிகைகளில்
தரவாதமல்ல.
நோர்வேயிலிருந்து வரும் 'சுவடுகள் - அவற்றின்
(மாசிகை), 'சக்தி' (காலாண்டு), ஏர் ள வர் க ளது
'மௌனம்
(காலாண் டு), இலக்கியம்
ஒல்லாந்திலிருந்து வரும் 'அ,ஆ,இ
அங் ஏடு
வரு
ல ன
மட
தெ
தமி
ஏட்
வர
5 I 50;
க ரபிப்ன ம்
நோ
நடு
தநி 1
மும் தே
கெ
இத தடு
ம ற
நா

Page 57
- 5
குன்றின்னல்
க//
கன்.
றியும் பாரது ர்ணய பற்றிய துடன்
ருவன்
டிலும்
மலயும் 0 கும் க்கிய விதிகள் ல்லாத த்துப்
ஒரு ன்டில் எமாக டில் Sளின்
றின் இதன் ஒரு iை கள் ளைப் ற்றில் கால பட்டு
றை டப் பேன்
(காலாண்டு), கனடாவில் இருந்து ஒப்பிடு ைக வரும் 'நான்காவது பரிமாணம்' தமிழேடுக எ (மாசிகை) போன் றவை
கே ஆர் விக ை குறிப்பிடத்தக்கவை. 'காலம்' என்ற
அவுஸ்ரேலிய க ன தியான ஏடு சில காலம்
'அக்கினிக்கு கனடாவிலிருந்து வந்து நின்று
ஏடுகளைக் விட்டது, லண்டனிலிருந்து வந்த அவை 'பனிமலரும்' கனதியான எழுத்து வரு கின் றன முயற்சியில் அக்கறை காட்டியது. ஊ கிக் கின் { பத் து இதழ் க ளுடன் நின் று அண்மைவன விட்டது. கனடாவிலிருந்தே
'தமிழ் நேவு அதிகப்படியான செய்தி ஏடுகள்
ஆங் கிலச் வெளிவருகின்றன. 'உலகத் தமிழர்' சமூகவியல் 'தாயகம்', 'கனடா ஈழநாடு, 'சக்தி' மாதம் த உட்பட 10வார ஏடுகள் உள்ளன. பின் னையது.
எல்லாவற்றையுமே பார்க்கும் வாய்ப்புக் விட்டது. கிடைப்பதில்லை. பாாரிஸ் ஈழநாடும் பன' னரன (3
அங்கு பதிவாகிறது.
இடையறாது டென் மார்க் கில் தமிழர்
ஆங்கில பெருந் தொகை இருப்பதாகக்
வெற் றிகரம் கூற முடியாது. ஆயினும்
நடத்தக் கூடி அங்கிருந்து 'சஞ்சீவி' என ற தரமான 6 ஏடு கடந்த மூன்று, நான் கு வெளிக் கொன வருடங் க ளாக வரு கிறது. முடியாமலுள் லண்டனில் எத் தனை யோ னிலுள் ள மடங்கு அதிக மான தமிழர் ஐ ரோப் பாவ தொகை
இருந்தும்
சமூதாயம் தமிழர் கட்கான ஒரு தரமான
வேறு பட ஏட்டை
இது வரை
குறிக்கிறதா? தொடர்ச்சியாகக் கொண் டு
இயக்கம் வர முடிய வில்  ைல. வியாபார வருகின்றன. நோக்குடைய செய்தி ஏடுகளின் கட்டுரைகளும் நடுவிற் தமிழோசை' என்ற
காணப்பட்டா தர மான ஏட்டை நடத் தும் என புது = முயற்சி மேற் கொள் ளப் பட்டு பெறுவதில்லை தோல்வி கண்டது. இதன் பின்
6 ன ற ச 5 'இந்தியா' ரு டே' பாணியில் மாதாமாதம் 'நாழிகை' எ ன று ஒன் றைக் 'எரிமலையில் கொண்டுவரும் முயற்சி, மூன்று
கரு த து இதழ் க ளின் பின் இன ன மும்
ஏற்கத் தக்க தடுமாறிக் கொண் டுள் ளது.
'எரிமலை யி மற்றபடி பிற ஐரோப்பிய
பெருமளவும் (நாடுகளுடனும் கனடாவுடனும் படைப்பாளிக
வும்
வே கிய B.
பார் சியல் ந்து ரில் கெள்
டு), 6), ந-இ

சிறப்பிதழ்
ஜனவரி 25
பில் பிரித் தானியத் சார் நீது ள் ளது
என் பது சன'' நிலை பல குறிப்பிடத்தக்கது.
எ எ ழுப்புகிறது.
புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பாவிலிருந்து 'மரபு',
படைக்கிறார்கள். சமூக - இலக்கிய ஞ்சு' என்ற இரண்டு
பத்திரிகைகளை வெளியிடுகிறார்கள். - கண் டிருக் கிறேன். இது எவ்வளவு தூரம் புலம்
தொடர்ந்தும்
பெ யர் நீ தோர்
இலக்கியமாக என றே
அமைந்து ள் ளது என் பது ஒரு றேன். லண்டனில்
முக் கியமான
கேள் வி.! ஊர 'தமிழ் டைம்ஸ்', பெருவாரியானோரின் எழுத்தில் கன்' என்ற இரண்டு
ஈழமண்ணில் நிகழும் சம்பவங்கள், செய் தி அரசியல்
இளமை நினைவுகள் போன்றவற்றின் ஏடுகள் அனேகமாக ஆ திக் கம் இன் ன மும் வறாமல் வந் த ன . மேலோங் கியு ள் ளது. இது அண்மையில் நின்று
இயல் பானது. ஏனெ னிற் சமூக மு ன ன யது
உள்ளுணர்வுகளும் தமது இருப்பும் 3 வருடங் க ளாக தமது சுய அடையாளமும் பற்றி
வரு கிறது.
ஆழமாகச் சிந்திப்போரே பெருமளவும் ஏடொன றை
இலக் கிய ஈடுபாடுடை யோராக =ாக 1981 முதல்
இருக்கின்றனர். இவர்களுக்குச் சொந்த ய லண்டனிலிருந்து
மண்ணுடனான பற்று அதிகம். நாடு ஒரு தமிமேட் டை திரும்புவது பற்றிய நம்பிக்கையே
ன்டு வருவது ஏன்
இவர்களிற் பலரது செயற்பாட்டின் எது? இதுலண்ட
உந்து சக்தியாக உள்ளது. எனவே தமிழ்ச் சமூதாயம்
இவர்களது எழுத்தும் இப்பண்பைப் லு ள் ள தமிழ்ச்
பிரதிபலிக்கிறது. அதே வேளை புலம் ஐரோப்பாவிலிருந்து
பெயர்ந்த - 61 ழ்க்கையின் -டது என பதைக்
அவலங்களையும் நெருக்கடிகளையும்
அடையாளங்காட்டும் எழுத்துக்கள் சசார்பான ஏடுகள் பல
வருகின்றன. கேலியும் கிண்டலுமான அரசியற் சார்பான
உரைச்சித் திரங் க ளில் இவை கவிதைகள் சிலவும்
புலனாகும் அளவுக்கு ஆழமான லும் இலக்கியத்தரம்
நோக்குடைய படைப்புகளில் இவை அதிகம் அழுத்தம்
காணப்படுவதில்லை. குறிப்பிடத்தக்க -. விலக்காக எளிமலை'
கவிதைகளும் சிறுகதைகளும் ஓரிரு 5 சிகை உ ள் ள து.
தொடர்கதைகளும் அகதி வாழ்வின் ஒழுங்காக வரும் -
பிரச் சினை களின் நுண் ணுர் வைக் வரும் ஆக்கங்கள் காட்டுகின் றன வெனினும் புலம் வேறு பாடு ள் ளோரும் பெயர்ந்த வாழ்க்கை சார்ந்த எழுத்து - தர முள் ளவை இயக் கம் என ற வகையிலான
உ ள் ளடக்கம்
புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் - ஈழமண்ணில் வாழும்
இன ன மும்
- தன
தொடக்க எது ஆக்கங்களையே நிலையிலேயே உள்ளது.
55
ன

Page 58
குன்றின்குரல்
நல்ல புதிய எழுத்தாளர்கள்
இலக்கியத் சிலர்
தோன்றியு ள் ள னர். க வ ன ங் காட்டு இன விடுதலைப் போராட்டம்
எதிர்காலத்திற்கு எழுப்பிய புதிய கேள்விகளைப்
புகலிடத் புதிய
எ ழுத் துக் கள்
பற்றித் தமிழக எழுப்புகின் றன. பெண் ணுரிமை,
அண்மையில் புக மரபு , மனித உறவு க ள்
இவை ஈழத் த என் பன பற் றி இன் று எ ழும்
பரப்பில் என்ன கேள் விகள் முன் னை ய என் ற மு ழுை காலத்தினவற்றை விட மிகவும்
அடிப்படையில் காத்திரமானவை. ஆயினும் புதிய கருத்துக்கள் எ ழுத் தாளர் க ளு க் குத்' த மது எ ழு த் து என் எழுத் தின்
தரத்தை
அடையாள ங் உயர் தீ து வதற்காக தேவை முற் குறிப்பிட்ட மிக வும்
உள் ளது.
புகலிடப் பாங் கா எ ழுது வத ற் கான க எ ங் க ள் அதைவிட, ஈ ! உள் ளளவுக்கு மேம்பாட் டுக்கு வரும் சமகால
அவசியமான விமர்சனப் பழக்கம் அறிவு இவர்கள் இல்லை தரமான படைப்புகளிற் இன்றைய தமிழ் பெருவாரியான வை
பலம்
ஈழத் துக் பெயரு மு ன் ன மே தம் மை சிறுகதை க ளு ம் எழுத்துத் துறையில் ஈடுபடுத்தி
இட மொன றைத ஈழத்திலிலேயே தமது எழுத்துப்
உரு வாக் கி பழக்கத்தைத் தொடங்கியவர்களால்
அதற்கான காரன அல்லது தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த
இருப்புக்காகப் ( காலத் தில்
எ ழு த்த
தேவை சார்ந்து  ெத ா ட ங க ய வ ாட் க ள ா லட்
இவ்வகையிற் கரு எழுதப் படுவன
என் பது
பற்றிய முரண்ப க வ ன க க த த க க து . இருப்பினும் ஈ இது காலப்போக்கில் மாறிவிடும்.
அம் மண்ணின் எனினும் தரமான புதிய சார்ந்து எழும் எழுத்தாளரது உருவாக்கத்திற்கும் மேம்பாடானவை ! வளர்ச் சிக் கும் தடையான ஒரு
புலம் பெ விஷயம் மிகுதியான சுயதிருப்தி இலக்கியம் முழு வயது வேறுபாடின் ரிப்
- பல
பெற இன்னமும் எழுத்தாளர்களையும் பிடித்துள்ள
என் பதால் அத இந்த நோய் பத் திரிகை
புலம் பெயர்ந்த வெளியீட்டாளர் பலரையுங் கூட
அடையாளத்தில் பாதித் துள் ளது.
சாத னை க ள்
முக் கியத் துவம் பற் றிய சுயப் பிரதாபங் க ள்
என்பதிலும் தங்கி த மிழருக் குப் புதியன வல் ல.
காலகட்டத்திற் விமர் சனத் தை வெறுக் கும் தமிழ்ச்சிற்டுேகள் இப் போக்கைப் பற்றித் தமிழ் பணிகளை ஆற்
56

ப்பிதழ்
ஜனவரி 95
துறை
பெயர் ந் த த மிழர் மத்தியில் வது
அதன'
அவர்களது இருப்பும் எதிர்காலமும் அவசியம்.
தொடர்பான காத்திரமான கேள்விகளை தமிழ் இலக்கியம்
எழுப்புவதோடு மட்டுமின்றி நாட்டின் எழுத்தாளர்கள் சிலர்
யுத்த சூழலிற் சாத்தியமில்லாத பந்து எழுதியுள்ளனர்.
விவாத ங் கட் கு அவை மிழ் இலக்கியப்
ஆரோக்கியமான க ளங் களாகவும் நடந்து வருகிறது
அமைகின்றன. இச் சிற்றேடுகள் மயான அறிவின்
ஒவ்வொன்றினதும் வாசகத் தொகை கூ றப் பட்ட
சிறியது என் பதோடு இவை அல் ல. புகலிட
கணிசமான பணநட்டத்தைத் தாங்கிக் று இவர் க ளால்
கொண்டு பிரசுரிக் கும் சிலரது - காணப் படுவது
தனிப் பட்ட உற்சாகத்திலேயே வாறு முற்றிலும்
தங் கியு ள் ளன. இவை எட்டும் என எ ழுத் தல் ல.
வாசகர் வட்டம் விரிவடைதலும் மமண் ணிலிருந்து
நட்டமில்லாது பத்திரிகை நடத்தும் ஆர்வங்கள் பற்றிய
நிலைமையும் உருவாகாவிடின் சிடமும் போதாது.
இவற் றின்
தாக் கம் இலக்கியப் பரப்பில்
வரையறைக்குட்பட்டேயிருக்கும். புலம் கவிதை க ளும்
பெயர்ந்த தமிழர் மத்தியில் வீடியோ சிறப் பான
திரைப்படங்ககளினதும் தமிழகத்துக் த மக் கென
குப்பைச் சஞ்சிகை களினதும் விட்டன வெனில்
செல் வாக்கு அதிகம். ஒன்று பம் இவை தமது
இக் குப்பைகட் கெதிரான ஒரு பாராடும் மக்களின்
போராட்டம் அவசியம். புலம் பெயர்ந்த | இருப்பதேயாகும்.
தமிழரது சுய அடையாளம் பற்றிய நத்தும் முனைப்பும்
கேள்விகட்கு குருட்டுத்தனமாகப் பின் ாடுகள் எத்தனை
பற் றுவதையே பாதையாகக் நமண்ணிலிருந்து
காட்டுவோராலும் வியாபாரப் | நெருக் கடியைச்
பத்திரிகைகளாலும் தகுந்த பதில் படைப்புக்களே
தரமுடியாது. இவ்விடத்திற் சிறு என எண்ணுகிறேன்.
சஞ் சிகை க ளு ம் தரமான யர்ந்தோர் தமிழ்
எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் மையும் முனைப்பும்
செய்யக் கூடியது அதிகம். சிறு காலம் உண்டு
பத்திரிகை களினிடையே கூ டிய * எதிர் காலம்
புரிந்துணர் வும் ஒத்துழைப்பும் தமிழரின் சுய
பொறுப்புணர்வும் கண்ணோட்டமும் மொழி எவ்வளவு
அவர்களது பங்களிப்பையும் பிற - பெறுகிறது
நல் ல ச மூகச் சக் திக ளது புள்ளது. இன்றைய
பங்களிப்பையும் வலியனவாக்கும். புலம்பெயர்ந்தோரின் முக்கியமான சில
(புலம் பெயர்ந்த தமிழர் றுகின்றன. புலம்
நலமாநாடு சிறப்பு மலர்

Page 59
குன்றின்குரல்
எழுத்தாள்
பில் மும் ளை
டின்
நாடில்
மாத வெ வும் கள்
கை வை
ங்கிக்
ரது யே
டும்
லும்
தும்
உன்
கம்
புலம் யோ
துக்
தும்
எ று ஒரு
ஓர் எழுத் தா ள னின் இருந்துவரும். சுதந்திரம் என்பது என்ன?
எழுத்தா எழுத்தாளன் (
தான் காணும் என்னைப் பொறுத்த வரையில்
கொண்டே இரு தான் காணும் சமூகச் சூழலின்
குறித்து அ தீவிரமான தும்
ஆழமான தும்
பார்வை என தனிப் பட்டதுமான பார்வையைக்
படுத் து வது கொண்டிருப்பதும் மற்றும் அதனை
புத்தகங்கள் பு: உலகுக்கு வெளிப்படுத்துவதுமாகும்.
பொது நிகழ்வு தன்னால் இயன்றளவு செயல்படும் போது
தினசரி தனிப்பட்ட மக்களின் அரசியல் விளக்கம் ஒழுக்கங்கள்
சார்ந்ததும் மற்றும் ரசனைகளிலிருந்து அவன்
நிகழ்வு களாயி வேறு பட உரிமை
- உண டு
இதர க அவ்வுரிமையை நாம் வழங்கலாம்.
வெ ளிப் பாட்டு எப்போதும் எங்கேயும் வாழும்
நிறுத்திவைக் போதும் 'சுதந்திரம்' என் பது
எழுத்தாளன் எ பிரத்தியேகமான தொரு அரசியல்
அபாயங் களை கருத்தாகவே மனதில் உதிக்கிறது -
நாடுகடத்தப்படுத எழுத்தாளர்களின் சுதந்திரத்தை மக்கள்
எதிர் கொண்டி எண்ணிப்பார்க்கையில் நமது நாகரிகம்
சில சமயங்களி குவிந் து ள் ள எரிக்கப் பட்டதும்
அழிக்கப்படுவத விலக்கப் பட்டதும் தடை
போகுமாறு செ செய்யப்பட்டதுமான புத்தகங்களின்
தாமஸ் மான பெரிய குவியலையே காண கின்றனர்.
பின் னும் ஒரு நமது நாடும் அந்த நெருப்புக்கு
எழுத முடிந்த தன்பங்கை வழங்கியிருக்கிறது வழங்கிக்
மௌனத்திற்குப் கொ ண டு இருக் கின் றது. த ான்
நாக்காகி பாக்ட விரும்புவதை எழுதும் உரிமையானது
முடிந்தது. கு தென் ஆபிரிக் காவில் வாழ்ந்து
வரைபடத்தில் பணிபுரியும் நமக்கு படிப்பறை
ஒரு சொல்லெ விஷ யமாக இல்லை தென்
தரமுடிந்தது. ஆபிரிக் காவின் வெள் ளையர்
கண்டத்தில் ை வாழ்க கை முறை போன்றவற்றை
இயலாது. அ ஆதரிப்போருக்கு தனிப்பட்ட பார்வை
எழுதும் ஒ என் பது தான் சார்ந் த வற் றிற் கு
அவ் வர சுக்கு விசேடமான நியாயபப்படுத்துதல் செய்யும்
உரைநடையி கோட்பாடு தவிர வேறெதனையும்
மழுங் க டித் து காணாத - எப்போது அச்சம் தரக்
புத்தகங்களை கூடியதாக வும்
கோப மூட்ட
ஆனால் பல மூடியதாகவும் இருந்து வந்துள்ளது
ர்ந்த
றிய
பின் கக் ரப்
தில் சிறு
என
நம்
சிறு
டிய
பும் மும்
பிற
(து

"றப்பிதழ்
ஜனவரி 95
ன் சுதந்திரம்
( கோர்டிமெர்
நாண யமான து க கான வான ஸ விட சன் என்ற முறையில்
அதிகப் படியாக தாளில் வடிவம் சய்யக்கூடிய தெல்லாம்
கொண் டு விடு வதில் லை - அதனைக் முறையில் எழுதிக்
காட்டிக் கொடுக்குமாறு தூண்டப்பட தப்பதுதான். சம்பவங்கள்
இயலாமலும் இண ங் க வைக் க வனது தனிப் பட்ட
இயலாமலும் அல்லது அச்சுறுத்தப்பட று நான் பொருள்
இயலாமலும் ஒரு கலைஞன் அதுதான் அவை
இருக்கும் வரை அது நீடித்திருக்கும். ட்சிகளின் மிகப்பெரும்
இவையெல்லாம் எழுத்தாளனின் நளாயினும் சரி அல்லது சுதந்திரத்திற் கான போராட்டத்தின் ட்ட வாழ்வின் தனிநபர்
பகுதியாகும். இது வாழ்ந்திடக் நெருக்கமான தும் மான கடினமானதாயினும் புரிந்து கொள்ள அம் சரி.
மிக எளிதானதாகி உலகம் காண்கிறது. தந்திரகளுக்கு மத்தியில்
அரசியல்
சுதந்திரம் | சுதந்திரமான து
நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு கப் படும் போது
நாட்டிலும் அச்சுதந்திரத்திற்கு இன் கிர் கொள்ள வேண்டிய
னொரு அபாயம் உண்டு. அது - தடைப் படுத்தலும்
ஒருசிலர் கூட உணராததும் மிகவும் லுமாகும் நிறையப் பேர்
நயவஞ்சகமானதும் ஆகும். அரசியல் உருக்கின்றனர். ஆனால்
சுதந் திர ஒடுக்குமுறைக் கு ல் படைப்புத் தன்மை
எழுத்தாளன் தெரிவிக்கும் எதிர்ப்பு ற்குமாறாக உறைந்து
என் னும் வல்லமையிலிருந்தே ப்யப் படுகின்றது. ஒரு
அவ்வாபாயம் வருகின்றது. வாழ்க்கை நாடு கடத்தலுக் குப்
குறித்த தனிப்பட்ட பார்வை கொள்ளும் - டாக்கடர் ஃபாஸ்டஸ்
சுதந்திரம் என்னும் புதிராவகையில் து. ஒரு பத்தாண்டு
விரிவானதும் பரந்து பட்டதுமான - பின் ஒரு பாஸ்டர்
இன்னொரு சுதந்திரம் தன்னிடம் என்ன ர் ஜிவாகோவை கடத்த
எதிர் பார்க் கப் படுகிறது என்ற க்தீவுக் கூட்டங்களின்
அறிதலிலேயே அச்சுறுத் தப்படலாம். தன் கொடூர உலகை
எதிர்ப்புக் காட்டாது ஆசார முறைக்கு னிட்ஸ்சனால் அப்படியே ஒத் துப் போவதே எதிர் பார்க் கப்
அருகாமையில் நமது
படுவதாகும். நஜீரியா அரசின் கீழ்வாழ
தங் க ளின்
ஊ து குழலாக மெரிக்கா விலிருந்து
அவனைக் கருதுவோர் இருப் பார் ந சீனு வா அச் பே
மனிதன் என்ற வகையில் அவர்களது உ கக குமாறு தன்
இலட் சியங் களை
அவன் - கூர்மையை பகிர்ந்து கொள் ளல் வேண் டும் க் கொள் ள வில்லை
அவர்களது நோக்கினை பகிர்ந்து தடை செய்து விடலாம், கொள்ள வேண் டும். த ங் க ளது டப்பிலக்கியவாதியின் வருத் த ங் க ளை அவனுடையதாக
57

Page 60
குன்றின்குரல்
சிறப்பித்
தா
வேண் டும் என போரும் உண்டு
ஆன்மாவையும் - அன இவற்றுடன் அடையாளப் படுத் திக்
வெளிப் படுத்துவது கொள்வதும் பாராட்டுவதும் இருப்பதும்
போன உயர் வகை க தனக் குத் தானே விசுவாசமாக
மொழியால் ' செய் ! முரண் பாட்டு
நிலையை
சிந்தனை மற்றும் உரு வாக் குகிறது. சுயேட்சையான
விசித்திரங்கள் மனிதனுக்குகான போராட்டத்தில் மனிதன்
சித் திர பெருமிதம் என் ற வகையில் அவனது
வருத்தப்பட நேரிடும் ே நாணயமானது அனைத்தையும் தியாகம்
வெளிப்படுத்துவதற்கு எ செய்யுமாறு கோருகிறது. அவனால்
சார்ந்த மொழியைவிட எழுதப்பட வேண் டு மென் று டிம் பஜா, சொவெட் ! எதிர்பார்த்ததை எழுதத் தொடங்கும்
மொழிகள் ), சார்ந்த கணத்தில் எழுத்தாளன் என்ற
தாழ்ந்தது ஒன்றுமில் வகையிலான அவனது நாணயம்
உறுதிப்படுத்தும் சுத போய் விடுகிறது.
எழுத்தாளனுக்கு அவசி எல்லோரும்
ஒத் துக
தேவைகளின் ச கொண்டாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும்
பொது கூட சரி இதுதான் தென் ஆப்பிரிக்காவின்
உ ண மை யை கருப்பு எழுத்தாளர்களின் குறிப்பான
வார்த் தை க ளில் செ பிரச்சினையாக இருக்கிறது, இருக்கவும்
உரிமையை எழுத் த செய்யும், இந்த பிரச்சினையானது
வேண்டும் வாசனுக்கு சொற் கோவையில் ஆசாரம், சர்வதேச
பரிசானது சமூக உத்ே ரீதியில் பெறப் பட்ட போராட்ட
மேம்பாடோ தேச பக்தி மொழியுடன் பிரமிப்பூட்டும் சொற்கள்
மாறாக வாசகனின் புரிந். பொது மேடைக் கும் செய் திக
விரிவுபடுத்தலே என்று கடிதத் திற்கும் போதுமானதாக வும்
பிலிப் டாயன்ட். சரியானதாகவும் ஆகி விடும் அளவு
சமூக
மா விரிவடையவும் செய்கிறது. ஆனால்
எழுத்தாளனின் தனிவி நாவலாசிரியன் சிறுகதை எழுத்தாளன்
இது தான். த ன் பரி கவிஞ னின் சொற் கோவையைப்
சகோதரர்களாலும் எதிரிக பொறுத்த மட்டில்
இது
சூழப் படாது தனித். ஆழமுடையதன்று பரந்து பட்டதன்று
வேண் டும் தனது நெகிழ்ச்சியுடைய தன்று கூரியதன்று
வெறுப்புகளை மீறி புதியதன்று
இதனைச் செய்தாக வே கற்பனை இலக்கியம் மேட்டுக்
இதற்காக அ குட்டியினரை மட்டுமே சென்றடையக்
- கோபுரத் தில் புகுந் கூடியதாக நிச் சயமாக இருக்கக்
வேண்டும் என்பதில்லை கூடாது என் னும் சூழலில் 'இது
இடத்திலிருந்து அப்ப மக்களின் ஒரு மொழி' என்று கூறிக்
இயலாது. அறிவுஜீவி 6 கொள் வதும் சரியில்லை போராட்ட
சமூகத்திற்கு எழுத்தாள மொழியானது சாதாரணப் பேச்சின்
என் ன என பதற் கு - கவிதையும் புதியதைக் கண்டறியும்
எழுபதாண் டு காலம் காரியார்த்தமும் இல்லாதிருக் கிறது
பாத்திரத்தைத்தானே வச் கற்பனை வகையில் தேடிப் பற்ற
பால் சார்த்தர் | எழுத்தாளன் எதிர் கொள் ளு ம்
வரையறுப்பை வழ. இச் சவால் மூலம், மக் க ளின்
அரசியல் மற்றும் சமூக
58

ஜனவரி ஒ5
குன்று
"தந்
வெ.
சூ ன்
என்ப தாக் தலை உரு நாவ ப1ை கடுல் வா
எல்
முரம் எவ்
கூற! அவ் என்று படை
தீவி
டயாளத்தையும்
உ ண மையாக இருக் கும் அவன் போல 'நைந்து
அதனை சவாலுக்கு அழைப்பதில் தூண்டல்
ஒருபோதும் சளைப்பதில்லை. அவனது இயலாது.
விசுவாசத்திற்கும் சவாலுக்குமிடையே உணர்வின்
நிச்சயம் ஒரு முரண் பாடு எழும் அல் லது அல் லது ஆனால் அது பயனுள்ள முர000ாட
- ஆனால் அது பயனுள்ள முரண்பாடே, சுயமரியாதை
சவாலன்றி விசுவாசம் மட்டும் இருப்பின் காபம் இவற்றை
அது நல்லதல்ல அப்போது ஒருவர் பாட்ஸ் ஹேர்லம் சுதந்திர மனிதராக இருப்பதில்லை'
சாட்ஸ் வொர்த்,
- இத்தகைய சுதந்திரத்தை ஒரு டோ( ஆபிரிக்க எழுத் தாளர் கோரும் போது தன் - மொழியானது
போராட்டத்தின் கனபரிமாணத்தை அவர் லை என்பதை
புரிந்துகொள்ளத் தொடங்கு கிறார் இது :திரம் கருப்பு
ஒன் றும் புதிய பிரச் சினை யல் ல பம்.
இதனை எதிர் கொள் ள நேர்ந்த எர்பாகப் பேசும்
எழுத்தாளர்களில் 19 ஆம் நூற்றாண்டு காணும் ரு ஷய எழுத்தாளரான இவான் - த ன னுடைய
தூர்னேவைப்போல, மிகத் தெளிவாகக் கால் வதற் கான
கண்டு கொண்டவர் யாரும் உண்டு Tள ன காக்க
என நான் கருத வில் லை. ஒரு எழுத்தாளனின்
முற் போக் கு எழுத் தாளர் என்ற வகமோ தார்மீக
வகையில் துர்கனேவ் அளப்பெரும் ரயோ அல்ல
புகழ் பெற்றிருந் தார். ஜார் கால து கொள்ளலை
ருஸ்யாவின் முற்போக்கு இயக்கத்துடன் எழுதியிருக்கிறார் குறிப்பாக, விமர்சகர் ஸலீன்ஸ்கியாலும்
பின்னர் கவிஞர் நெக்ரஸோவினாலும் ற்றத் திற்கான
தலைமை தாங் கப் பட் ட மிகப் த பங்களிப்பு
புரட்சிகரமான பிரிவுடன் நெருக்கமான சை வழங்க
தொடர்பு கொண்டிருந்தார். கோகோலால் ளாலும் அவன்
தொடங்கப்பட்ட, அடிமைத்தனத்தின் மீது து விடப் பட
எழுதப்பட்ட அரசியல் ஆதிக்கத்தின் விருப்பு
தீமைகளுக்கு எதிராக ருஸ்யாவின் யும் அவன'
படித்தவர்க்கங்களின் மனச்சாட்சியை வண்டும்.
உசுப்பிவிடும் பணியை, தன் கதைகள் வன் - தந்த
மற்றும் விவரிப்பு மூலம் துர்கனேவ் து கொள் ள
தொடருகின்றார் என மக்கள் கூறினர். ). அத்தகைய
ஆனால் வாழ்வின் யதார்த்தத்தையும் ரிசை வழங்க
உண்மையையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான என்ற வகையில்
எழுத்தாளன் உரிமையை அவர் மிகவும் னின் பொறுப்பு
கட்டிக் காத்தால் - அது அவருடைய ஃபிரான் ஸில் அனுதாபத்துடன் ஒத்துப் போகாத
அத் த கைய போதும் - அவரது நண் பர் க ளாலும் த்தபிறது மீன்
ஆர் வலர் க ளாலும் பின் வரும்
முற் போக் காளராலும்
அவரது i கினார் ஓர்
மேதை மை சரிவரப்
புரிந்து அமைப்பிற்கு கொள்ளப்படவில்லை.
சார் இழி
நான் இத் இல எழு
சர்ச்.
அவு
வி.
விப
சுய
குற்
எU
சக
5 5 5 86)

Page 61
குன்றின்குரல்
6. 2 (டி 2. 2.
பின்
வர்
ஒரு
ன
வர் து
டி “டி *
3 தி.
கக் எடு
ரு
எ ற நம் ரல
அவரது மாபெரும் நாவலான உள் ளடக்கத் "தந்தையரும் தனயர்களும்" 1862ல்
அவன் அ வெளிவந் த போது
- புரட்சிகர
பிரதிபலிப்பாகு சூ ன யவாதிகளை ஆதரிக்கிறார் வலை பாடல் என்பதற்காக வலது சாரிகளால் மட்டும் சாத்தியமில் தாக் கப் படவில் லை: இளைய புக ழுரை தலைமுறையினாலேயே - அதன் மூல் சாத்தியமில்ை உருவாகவும் வழிபாடாகவும்தான் எந்த பரிசீனி க ைச நாவலின் பிரதான பாத்திரம்பஸார் அ வ னு க' கு படைக் கப் பட் டிருந்து - மிகக்
சாதாரணமான கடுமையாக தாக்கப்பட்டார். தனது
மையைக் 8 வகை மாதிரியில் தான் கண்ட ஒப்புக்கொடுக்கி எல்லாக் குறைபாடு
களுடனும்
வேலைத் தி முரண்பாடுகளுடனும் - தன் னையே
வேற்றுகின்றன எவ்வாறு படைத்தார் என்று
அணு கூறவேண்டும் - ஏனெனில் "வாழ்க்கை எழுத்தாளர்கள் அவ்விதம் அமைத்து விட்டதால்" மாயினும் என்று அவரே கூறியிருக்கிறார்- பஸாரவ்
இந்நிலைமைக் படைக்கப் பட்டதால் துரோகி எனத்
மிகவும் தீவிரவாதிகளாலும் துர்கனே வ
சற் றுக் கு சார்ந்திருந்த தாராளவாதிகளாலும் யிலானதுமான இழிந்துரைக்கப்பட்டார்.
எழுத்தாளரின் 'பகை' எனும் இன் னொரு
பாதிக்கின்றன. நாவலின் வெளியீட்டுக் குப்பின்
உ தார இத்தாக்குதல்கள் மீண்டும் எழுந்தன.
மோஸ் தர் இலக் கிக் கலை, சமூகத்தில்
கண்டறிபவ எழுத்தாளனின் இடம், தன்காலத்திய
இழிதரத் தின சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனைகள் மீதான கண்டறிபவர் அவனது அணுகுமுறை என்னவாக சுழற்சி என்ட இருக்க வேண் டும் என்பவற்றை படைப்பை விளக்கிடும் வகையில் தனது கொண்டே கு விமர்சகர்களுக்கு பதிலளிக்க ஏதுவாக அதிகாரிகளி. சுயசரிதப் பாங் கிலான நினைவுக்
எவ் வ ள வு குறிப்புகளை எழுதத் தீர்மானித்தார்.
தருகின்றானே எழுத்தாளனின் கோட்பாட்டிற்கான
ஒன்றும் அவு முக்கிய ஆவனம் என்ற வகையில் பற்றி பிரக்னை பகட்டில்லாத கட்டுரைத்தொடர் அதன்
தணிக் விளைவாய் கிடைத்தது.
என்பதற்கு ஒரு கட்டுரையில் துர்கனேவ்
என்னும் அடி தொகுத்தளிக்கிறார்.
கட்டப் பட் "தன் னைச் சூழ்ந்திருக் கும்
வகை க ளை வாழ்க்கை - அவனது படைப்பின் எழுத்தாளனும்
ன் லும்
லும் கப்
மான
லால்
*து
பின்
யை
கள்
எவ்
னர்.
பும்
கான வும்
உய
5ாத லும்
சக
ரது 5து

சிறப்பிதழ்
ஜனவரி 95
தை வழங் குகிறது.
லிருந்து ஒதுங்க அவன் இடம் த ன் திரட்சி பெற்ற
கேட்கவில்லை. மாறாக தப்பிச் ம். ஆனால் எப்படி
செல் வதற் கான சாத்தியமற்ற எழுது வது
நெருக்கத்தையே கேட்கிறான். தன் லையோ அப் படியே
சொந்த வழியில் அவன் எழுது வதும்
வாழ்க் கையுடன் தீவிரமாகப் ல, எல்லாவற்றையும்
பொருந் து கிறான். இப் போர யில்
அது
ட்டத் திலிருந்து
ஏதாவது பு ற ம பா ன த ா கு ம .
கிடைக்கவேண்டுமானால் அவன் வர்களே குறிப்பிட்ட
தனித்து விடப் பட வேண் டும். ருத்துக்கு தங்களை
எழுத்தாளர் கள் மீது மரியாதை ன்றனர் அல்லது ஒரு
கொண்டிருக்கும் எந்த அரசாங்கமும் ட்டத்தை நிறை
எந்தச் சமூகமும் அவர்கள் தங்கள்
சொந்த வழியில் தாங்கள் தெரிவு | யுகத்தில் வதைபடும்
செய்யும் வடிவத்தில் மொழியில் க்கு இவை சாதாரண
தாங்கள் கண்டறிந்த உண்மைப்படி நா ன குறிப் பிடும்
எழுது வதற் கு சுதந்திரத் தை கள் விஷேடமானவை.
அனுமதிக்கவேண்டும். தற்காலிகமானவையும்
மீண் டும்
துர் க னே வ றைந்த வன் முறை
கூறுகிறார். இதர நிலைகைகள்
விரிவான பொருளில் சுதந்திரம் மன சுதந்திரத்தைப்
என் பது தன்னைப் பொறுத்தும்
சொந்த வரலாறு குறித் தும் ண மாக இரக் கிய
இல்லாவிடில் உண்மையான என் பது என்ன?
கலைஞனை நினைத்துப் பார்க்க ர், போலச் செய் பவர்,
இயலாது. அந் தக் காற்றின் றி 1 மற்றும் மீண்டும்
சுவாசிப்பது சாத்தியமில்லை. - தோன்றுதல் என்னும்
என
இறுதி அது என்ன? சொந்தப்
வார்த் தை யினையும் சேர்த்துக் - அவன் செய்து
கொள்கிறேன்: அக்காற்றில் மட்டுமே இருக்க வேண்டுமானால்
ஈடுபாடு படைப்பாக்க சுதந்திரமும் ன் கட்டளைகளுக்கு
ஒன்றாக மாறுகின்றன் குறைந் து இடம்
தென
ஆபிரிக்க 7 அதற்கு அதிகமாக
இலக் கியவாதியான நாட்டின் பன் இலக்கிய மோஸ்தர்
கோர்டி மெரின் இக்கட்டுரை 'they ந கொள்ள வேண்டாம்.
shoot Writers, Don't they? - Ed. கைக்கு உட்படுத்துதல்
by Geroge Theiner (Faber and உட்படாது இருத்தல் Faber) - தொகு தியிலிருந்து ப்படை சுதந்திரத்தின்மீது தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. டுள் ள இச் சுதந்திர
ன த் தும்
ஒரு
தமிழில் : மணிமேகலை -குத் தேவை. வாழ்த' நன்றி - கல் குதிரை
59

Page 62
குன்றின்குரல்
(கடைசிப்பக்கம்)
குன்றின் 8 பதினான்
* தோட்டப்பிரதேசங்கட்கான கூட்டுக்
குரல் சஞ்சிகை சிறப்பிதழாக வெள் * தோட்டப்பிரதேசங்கட்கான கூட்டு * அதன் சஞ்சிகையான குன்றின் குர * காலண்டு சஞ்சிகையாக வெளிவரு
பக்கங்களுடன் வெளிவந்துள்ளது. *
மலையக சஞ்சிகையின் வரலாற்றில் மலையக இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு கு
விமர்சகர்களால் பாராட்டப்பட்டுள் * புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் குன்றின்
பற்றிய தகவல்களை கருத்துக்கொள். * லண்டன், பிரான்ஸ், நோர்வே, சுவீ
சஞ்சிகையாளர்களுக்கும் பத்திரிகைய * இளைய தலைமுறையினர்களுக்கு ம
கொள்ள குன்றின் குரல் உதவியாக * குன்றின்குரல் பல புதிய எழுத்தாளர்
மறைந்து போன மலையகத்து தலை என அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது
பெரும்தோட்டத்துறை நேற்று இன்று * மலையக பத்திரிகைத்துறை முன்லே * சிறப்பிதழாக வெளிவரும் இந்த இ * எங்கள் குறை நிறைகளை விமர்சியு * அவை எங்கள் வளர்ச்சிக்கு உரமா * பழையவர்களுடன் புதியவர்களும் 6
முயற்சிக்கு களம் அமைப்போம் * மலையக கல்வி கலை இலக்கிய !
60

சீறப்பிதழ்
ஜனவரி 95
நரல் சஞ்சிகையும் 5 ஆண்டுகளும்
= செயலகத்தின் தமிழ்வெளியீடான குன்றின் எயிட்டுள்ளது. = செயலகத்திற்கு இருபது ஆண்டுகள் நிறைபெறுகின்றன.
லுக்கு பதினான்கு ஆண்டுகளாகின்றன. ம் குன்றின் குரல் இந்த இதழ் அதிக
- குன்றின் குரல் சஞ்சிகைக்கு ஓர் இடமுண்டு நன்றின் குரல் ஆற்றிவரும் பணி இலக்கியப்
1ொது
குரல் சஞ்சிகை மூலமே மலையக இலக்கியத்தை கிறார்கள் - ன், இந்தியா என்று பல நாடுகளுக்கு குன்றின் குரல் பாளர்கள் எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்பிவைக்கப் படுகின்றது லையக இலக்கியத்தைப்பற்றிய பல தகவல்களை அறிந்து
இருக்கும் களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது
வர்களை மலைநாட்டின் மாணிக்கங்கள்
4 4 பகல்!
| நாளை என்ற ஆய்வுகளை தொடராக பிரசுரித்துள்ளது பாடியினரை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. நழைப்பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள் ங்கள் க அமையும் ழுதுங்கள் உங்கள் ஆக்க இலக்கிய
பளர்ச்சிக்காக எங்கள் பணி தொடரும்
அந்தனிஜீவா ஆசிரியர் ”குன்றின்குரல்”
DIP By AMUTHAS, JEEVA COLOMBO

Page 63


Page 64
பூச்சியின் கதை
தஸ்லிமா நஸ்ரீன்
மரி- 2 (1)
பாதித் தூக்கத்தில் விழித்தேன்
ஆச்சர்யத்தில் நான் பார்த்தேன் : அது பிற எவரது விரல்களுமில்லை அது ஒரு கரப்பான் பூச்சி எனது தொப்புளை நோக்கி ஊர்ந்துகொண்டிருந்த அது
மோப்பம் பிடித்தது.
அந்த முதிர் கரும் புண்ணில் என்ன தித்திப்பு இருக்கிறதோ எனக்குப் புரியவில்லை.
இந்தப் பூச்சியும் ஓர் ஆணாக இருக்குமோ? பசிகொண்ட காமவெறி நாயைப்போல நாக்கை வேட்கையுடன் தொங்கப் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறதோ?
விஷமுள் எறும்பும் தொடைகளைக் கடிக்க எனது கால்களின்
மீதேறுகிறது
தொடைகள் ஏதேனும் இனிப்புக் கரைசலில்
முக்கியெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ?
யாரறிவார் இதுவும் ஓர் ஆணாக இருக்கக்கூடும். சுவையறிய அதன்
கூர் நகங்களுக்கு அரிப்பெடுத்திருக்கக்கூடும்
இந்தக் குளவியின் கொடுக்கு எல்லாவற்றையும் விடுத்து முலைக்காம்பை நோக்கி வருகிறது
உத்திர இடைவெளியின் பதுங்கலிலிருந்து பல்லியை இருளின் கருமை வெளிக் கொணர்கிறது. தோலின் மெதுமெதுப்பில் அதன் மடிப்புகளில் அடைக்கலம் தேடுகிறது.
கருப்பையின் பாதைகளில் கறையான்கள்
அரித்துத் தின்கின்றன வாயிலில் கருமுட்டைகள் துர்நீர் தெறிக்கிறது
நான் அவற்றை வெளித்தள்ள முயன்றேன்

குன்றின்குரல்
ஆயினும் அந்த மயிர்நிறை கம்பளிப் பூச்சிகள் நசிக்கும் மணக்கும் நுழைவாயில் நோக்கி வேகம் கொண்டோடியது.....
எப்போதைக்கும் ஆண் நரகம் நோக்கி சந்தோஷத்துடன்
மூச்சிறைப்புடன் பயணம் போகமாட்டானா?
நான் அதிசயிப்பேன்.
முகங்களிலிருந்து இரைதேடும் நீலப் பூச்சிகள் உதடுகளின்
ஓதப் பரப்பில் ஈரம்குடிக்க வஞ்சகத்துடன் வழிதேடி வரும்.
இவைகள் ஆண்களல்லாது வேறெதுவாகவாவது இருக்கமுடியுமா? இந்தப் படுக்கை மூட்ப்ை பூச்சிகள் என்னை விட்டுத் தொலையுமா?
சதைக்கோள் முகடுகளின் பரப்பில்
முடங்கிவிட்டது அது.
கூரான பற்கள் மென்மையான தசையைக் கிழிக்கின்றன. தசைப் படிவுகளின் வேர்கள்தேடி ஆழம் நோக்கி இறங்குகிறது கூர் பற்கள் ஆணின் பற்களைப்போன்ற கூர் பற்கள்.
தலைமுறை தலைமுறைச் சிலந்திகள் யோனிக் குழாய் ஆழம்வரை குறுக்கு நெடுக்காக .. தமது நூலாம்படை வலைகளைப் பின்னியிருக்கிறது.
இந்தப் பின்னல் வலை என்னை மெளனமான உணர்ச்சிகளின் சேமிப்புக்கிடங்கான என்னை
வழிமறிக்கிறது
இயற்கையும் கூட பெண்ணின் உடம்பைத் திட்டமிட்டுத்தான்
வார்த்திருக்கிறது ஆணின் விருப்பைத் திருப்திப்படுத்தி ருசிகளை வீசும்படிக்கு.
வங்கமொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில்: சுதேசனா ரே.
தமிழில்: யமுனா ராஜேந்திரன்
தன் : நாழிகை