கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Government of the North East Province Administration (Interim) Report of Ministry of health 1989

Page 1
Brian
GOVERNMENT OF THEN
ADMINISTRATION
MINISTRY
19
COVERING : Ist.Tanz
SEAVIEY ROAD TRINCOMALEE.

AM 1
COEGERE
ORTH-EastPROVINCE
[INTERM]REPORT
OF HEALTH
SIX MONTHS PERIOD
•durto 30 June
diskussion March

Page 2


Page 3
arrilaren u.aasis..
|GovERNMENT OF THEN
.*-.
ADMINISTRATIO
MINISTRY
19
COVERING
ist.Jani
SEAVIEW ROAD TRINCOMALEE.
*.

NuowikEdhart
if:
ZRK
ORTH-EASTPRovince N [INTERIM] REPORT
OF HEALTH
?..
39
SIX MONTHS PERIOD Cuary to 305 Tune

Page 4


Page 5
CONTENTS.
ܩܼܿ ܩܼܿ ܒܼܿ ܀ ܪ ܟ݁ܽ ܇
Introduction Leagal Provisions. Organisations : Health Regional offices. Organisation Chart I Organisation Chart II Subjects & Functions. No of Institutions Reg Districtwise.- Chart I Bed strength of Hospit Ayurveda Dispensaries staff. Schedule of Vacancies. Financial Administrati Vehicles, Buildings Location site Plan :-
e ai i
: Office.o
*åd
10. 11. 12.
Primary Health Care Pr Rehabilitation & Recor Institutions occupied
Programme of Future As Acknowledgments,

PAGES.
01 02 - 03
nistry &
SAN
# 8 8
07 - 12
ions and
CI
als.chart IV List.
19 on.
18 - 23
* Y =
Divisional Drugs.
* Xks Stores. . of the Ministry of
*** Healtb:
* A
rogramme. ** astruction.
by Security Forces. 40
另的
ctivities,

Page 6
܀ ܀ ܐ ܐ ܕ ܪ ܐ
...withe best
ܐ ܝ ..؟؟܀ ' ܘ ܕܹ. ܘܡܼܘ ܘܡ And ܒܬeܡܕܪAre: :g ܀ ܀
Abd exers
ܓ݁ܕ݁ܰܦ݂ theseܐܼ ܡܸܦ ܕܪff yo. ܘܲܒ݂:3 Your camee ܡܢܘܫ heres܇ ܘܩA
܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
܃ ܂ ܀ ;1PAT
܀ ܀ ܀ ܀ ܀ - ܐ - ܕ - ܇ ܀
. . . . . . .܀܃ ܠܐ ܡܸ ܟ݁ܽ܂
7. ܂ ܃ ܃܇܆ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
ܕܗܼܲܝܸ ܪܵܐ, , : - ܟ ܃ ܃ ܃ ܃ ܃ ܀
ܘ .܀ ܇ ܀ ܠܐ ܗ܆܇܆ ܃ ܃ ܂

A: .
Z I. i
O S.
ISTORIA -.. Nie
six doctors anywhere. 2. can deny it' - ine, water, rest, and air, Ese, and diet,
Wi11 gladly attend e only wi11ing .they'11 mend, 3 they'11 tend, e you not, a shilling".
-*
•
... "

Page 7
Malaria
ZAS
..: ,
Salmonella
EK
KTE
ISSUTW ORA
Rabies
ACTOR Ao
PRISMUS
US'htiyanis
HEALTH FO ALL FOR E
HEALTH IS EVÈRYO

1981-1990
YASY
زاموند له ۵۰)
and proper
nutrition
health education
cuinem unicable disease control
provision of essential trugs
ARTIUM ONT
PHс
immunization
glVASI SHOW
environumentul health: adequale supply of sule water und basic * $3ailation
reuting of coin amon disewSCN and injuries
maternal and child care
-R ALL - HEALTH
U Hong
1948
KAL
tK
UNION
VE'S BUSINESS
BARNES
*... as well

Page 8
MAP OF SRI LANKA
A · -
MANNARS
(Puttalandi

NORTH-EAST PROVINC#
INOенCHХ.
Anuradhapura
TRINCO AL
MALEES
Polonnaru
wa
Matale
Badulla
Moneragala
Hambantota

Page 9
ADMINISTRATION (IN
OF THE PROVINCI AL MINIST NORTH-EAST PROVIN
01. INTRODUCTION : .
In accordance with the powers North-East Province by the 13t Sri Lanka (Chapter XVII A - Cl. Secretary to the Minister of H vested on the Provincial Counc below as spelled out in the 13 Cvery Provincial Council may, si Constitution, make statutes ap; it is established with respect of the Nineth Schedule which is
List - 1: (Provincial Council
Section 11 - Health
11:1 The establishment
Rural Hospitals, 1 (Other than Teach: shed for special )
11:2 Public Health Seri
Family Health, Ma Food Sanitation,
11:3 Formulation and I
Plan and of the A
11:4 The provision of :
referred to in 13 the procurement o:
11:5 Awarding of Schola
within. Sri Lanka tutions specified
12 - Indigenous Medici
12:1 Establishment of
grants to such Di;
12:2 Establishment and

TERIM) REPORT
RY OF HEALTH CI AL GOVERNMENT
vested upon the Ministry of Health, h Amendment to the Constitution of ause. 154 A) the office of the ealth was established. The powers ils as regards Health are described th Amendment to the Constitution. ubject to the provisions in the plicable to the Province for which
to any matter set out in List I s as follows:-
List)
and maintenance of public hospitals, Maternity Homes, Dispensaries ing Hospitals and Hospitals establim. purposes) ;
rices, Health Education, Nutrition, ternity and Child Care, Food and Environmental Health;
nplementation of Health Development inual Health Plan for the Province;
Facilities for all Institutions above within the Province, excluding E drugs;
arships for Post-Graduate Education to personnel attached to the Insti
in 1 above,
le - Ayurveda, Siddha and Unani -
Iyurvedic Dispensaries and Hospitals, spensaries and Hospitals;
maintenance of Herbaria.

Page 10
- (
List - III : (Concurrent Li
Section 9 - Health
9:1 Schools for tri 9:2
The supervisi or Nursing Homes i Province;
9:3
Population cont
9:4 Constitution of
02.
LEGAL PROVISIONS:
The Acts and Ordinances made Services are given below:
Provincial Council A 13th Amendment to the Medical Ordinance Bread Ordinance Poisons, Opiums and I Health Services Act Nursing Home (Regista Corneal Grafting Act Ceylon National Asso Quarantine and Prever Contageous Diseases ( Diseases among Labour Maternity Benefit or Medical wants Ordinar Mental Diseases Ordir Lepers Ordinance Vaccination Ordinanc Nuisances Ordinance Cemeteries Ordinance Wells and Pits Ordina Suburban Dairies and Municipal Dairies an Butchers Ordinance Cosmetic Devices and Food Act - 26 of 1980 Urban Development Au

p2 -
st)
aining of Auxilliary Medical Personnel i a of private medical care, control of and of diagnostic facilities within a
crol and family planning;
2 Provincial Medical Boards.
by Parliament in respect of Health
e Constitution of Sri Lanka
Dangerous Drugs Ordinance
ration) Act
:iation for Prevention of Tuberculosis Aot ition of Diseases Ordinance Ordinance
ers Ordinance linance Ice lance
ince Laundries Ordinance I Laundries Ordinance
Drug Act No 27 of 1980
hority Laws No 41 of 1978

Page 11
3 -
LEGAL PROVISIONS :
The Acts and Ordinance Made by Parliam Services - (Cont'a)
Pradhesa Sabha Act No. 15 of 1987 Housing and Town Improvement Ordini Local Authorities (Standard) Ordina By Laws Act No. 6 of 1952 Control of Prices Act No. 33 of 19 Public Performances Ordinance Town and Country Planning Ordinanc. Pilgrimages Ordinance Control of Possession of Food-Act Urban Council ordinance Medical Practitioners, Midwives an Ordinance Ceylon College of Physicians Act Ayurvedha Act Homeopathy Act

ent in respect of Health
ance
ance
ASPHEtie .
is
a Nurses

Page 12
- O
03.
MINISTRY OFFICE NORTH-EA
The Hon. Chief Minister also the Minister of Hea portfolios. The Minist from 9th January 1989, wi Secretary.
The following Appointmen Ministry Office
Name
a)Mr.P.Balasubramaniam b)Mr.S.Subramaniam c)Mr.M.Luxumanaperugal d)Mr.T.Rajanayagam e)Mr.S.Ratnakumar f)Dr.P.Ratnasabapathy
RDHS Trincomalee
The Organisation Chart o Charti "zre :
O4.
REGIONAL OFFICES:
The Director General of He is responsible for managir with Health Services in t institutions in the NorthRegional Offices headed by at Amparai, Batticaloa, Ta Organisation Chart of an Health Services is shown i

I -
ST PROVINCE
Mr.A.Varatharajaperumal is 1th in addition to his other -ry of Health, started functioning th Dr.C.S. Nachinarkinian as the
ts were since been made to the
Designation
Date
Chief Clerk
23.01.89 Financial Clerk
25.01,89 Establishment Clerk
25.01,89 Deputy Director (Finance)03.04.89 Administrative Officer 28.04.89 Actg. Director General of Health
01.07.89 Services
f the Ministry office is shown in
Balth Services, North-East Province ng and supervising all work connected ae Regional Offices and all medical -East Province. There are five (05) - Regional Director of Health Services -incomalee, Vavuniya and Jaffna. The office of a Regional Director of un Chart II.

Page 13
ΤΟ
TRINCOMALEE
| HOSPITALS IN PROVINCE
AUDITING BRANCHES
TO.
I JAFFNA PROMOTION OF HEALTH| PREVENTION OF DISEASES REHABILITATION
TION ADMINISTRATI CON PLANNING PERSONAL MANAGEMENT BRANCHES
DEPUTY DIRECTOR ALTERNATIVE MEDICINE
| BANOREYA HERAKOAton
R.D.H.S VAVUNIYA
R.D.H.S BATTICALOA
R.D.H.S AMPARAI
AYURVEDHA SIDDHAYURVEDHA UNANI HOMEOPATHY ACUPUNCTURE
RESPONSIBLE FOR ALL ACTIVITIES | RELATED TO HEALTH AT REGIONAL I KA
I-ISTERSIAN

ORGANIZATION CHART
MINISTRY OF HEALTH
NORTH-EAST: PROVINCIAL GOVERNMENT
MINISTER OF HEALTH
SECRETARY OF HEALTH
DIRECTOR GENERAL OF
HEALTH SERVICES
DEPUTY DIRECTOR
PATIENT CARE
DEPUTY DIRECTOR COMMUNITY HEALTH
*05 R.D.H.SS
DEPUTY DIRECTOR ADMINISTRATION
DEPUTY DIRECTOR
FINANCE
ALL WORK RELATED
| ALL WORK RELATED || R.D.H.S
|R.D,H.S.
I RITTLRINGS CONSTRUCI
FINANCE

Page 14
. REGIONAL HEALTH SERVICES
MINISTRY OF HEALTH Regional Director of
Health Services
ORGANISATION CHART
Medical officer|
of Health
Medical:Officer:
Maternal and Child Health
Regional
Epidemiologist
Provincial
Hospital
Base
Hospital
Public Health Nursing Sister
Public Health
Regional Inspector 1: Dental Surgeon
Divisional
R.M.P.,
District
Hospitals
Peripheral,
Units

|supervising Public Health Mid-|
School Dental
Therapist
Supervising Public Health
Inspector
Supervising Public Health | Nursing Sister
Rural
Hospitals
Central Dispensary & Maternity Homes :
Public Health
Midwife
Clerks, Peons
Labourers
JBeal Education
Officer
Divisional
Pharmacist
Maternity
Homes
-- Central
Dispensaries
Divisional
Drug Store-Keeper
Supervising School Dental
Therapist
Primary
Health Care Centres
Branch
· Dispensaries
Statistical
Survey
Officer
Planning
Assistant
FIELD SERVICES
Visiting
Stations
Technical Services
· PATIENT CARE INSTITUTIONAL
| Administrative :
SENICS.
Hastant
efficer, Subjectdi
KAIKISSASIE

Page 15
. . -------
.. 071 -
65SUBJECTS AND FUNCTIONS.
The Ministry of Health, Nort
is charged with the responsil
and policy direction to the
by the provision of establis!
for the prevention and treatr
for the preservation and pror
people living distributed in
Districts of the Province.
District.
* Health
Director Regions
1. Amparai 2. Batticaloa 3. Trincomalee 4. Vavuniya. 5. Mullaitivu, 6. "Mannar. 7. Kilinochchi. 8. Jaffna.
Ampara Battica Trinco Vavuni Vavuni Vavuni Jaffna Jaffna
The responsibility of the Min
management of the health serv
of the functions and evaluati
the public under the two subs
care services (2) Community H
Regional Directors of Health
goal of attaining better heal

i East Provincial Government
sility of providing guidance
lealth and Ayurvedic Services
iments and services necessary
pent of diseases and generally
notion of the health of the
the following Administrative
rs
Estimated Mid year Population for 1989
aloa
nalee
ya.
510000 406000 308000 114000
93000 127000 137000. 853000. 2528000.
ya. -
otal.
istry includes the executive ices by direction, supervision
on of the services provided to tantive Programmes (1) Patient
ealth Services through the
Services with the objective
th status for the people.

Page 16
This is done throug! tative, Preventive a ranging from central providing outpatient hospitals of the na lised Hospitals. A Health Centres are = of Bed-strength of I
However, the Adminis hospitals are not d
A. General Hospital
B. Specialised Hos
1. T.B.Hospital,
2. Leprosy Hosp:
The functions compr: Para-Medical & Supp Medical Laboratory Machinery, Vehiclés
Maintenance of Buil ** Financial Administr
tion & Staff Servic
PLANNING
The activities inc: (i) Preparation o:
Health Develoj Policy
(ii) Preparation o
Programme (iii)Implementatio
of Annual Med
Development P (iv) Establishment
. System (v) Provision of
National Heal

08 .
the net work of Curative, Rehabilid Primary Health Care Centres Dispensaries/Specialised clinics treatment to the largest types of ire of General Hospitals and Specia:lassified list of these Medical/ 1own in 'WhartIII, Distribution ospitals is as indicated in Eghante,
rative control of the following volved and is retained at the Centre.
(Teaching) Jaffna
itals - .
Kankesanthurai
ital, Mantivu
ise of Planning, Management of Medical, ortive Staff, Management of Drugs, and General Stores, Equipments,
including Ambulances; Construction and dings with infra structure facilities; ation and Control: General Administram es Management.
ide the following:-
the Annual and Medium 'Term Provincial ment Plans in accordance with National
the Provincial Public Investment
- Supervision, Monitoring and Evaluation um Term and Capital Provincial Health ans. of Provincial Management Information
ealth Data to the National Level for the
Information System.

Page 17
- 09 .
PATIENT CARE SERVICES
The activities include the follo (i) Providing both Indoor and (
to the sick in Provincial, Rural Hospitals and Matern: (only) at Central Dispensa:
(ii) Providing Ante and Post Na
Hospitals
(iii) Performing Surgical interv
required
(iv)
Provision of all basic spe Base Hospitals and establii specialised care of patien diabetes, Surgical, Eye, E provision of finer special: Thoracic Surgery and Paedi:
(v) : Provision of Peripheral Co
to Institutions around Pro'
(vi) Provision of Specialist Coi
and Base Hospitals to other prevent specialist conciou Provincial and Base Hospita
(vii) Provision of specialised M
Outdoor, to patients suffer Mental Illness, dancer and
(viii)Opening of New Hospitals al
Hospitals in accordance wi specified by the National I
(ix). Construction and Maintenan
of infrastructure faciliti
(x)
Procurement and Distributi Hospital needs, such as No the like
(xi)
Procurement of Drugs, Dres Soft Goods, X-ray films an Ware and Chemicals and Med: Medical Supplies Division Division of National Minis
(xii) Management of all Medical.
General Hospital (Teaching of Jaffna & Batticaloa, Le
Hospital, Kankesanthurai. (xiii)Deployment of Staff within (xiv) Establishment of Ayurvedio

wing:- .
Dutdoor Medical Treatment
Base, District, Peripheral', ity Homes & Outdoor Treatment ries
tal Care of Mothers at all
A tanyag entions on patients when
.. cialities in Provincial and shment of clinics for ts Viz. Cardiac (Heart), ar, Nose & Throat, Dental and ities like Neuro-Surgery, atric Surgery
nsultation and Support Services vincial and Base Hospitals
nsultant Service from Provincial r Medical Institutions to s public filtering into . als.
edical Care both Indoor and ang from Tuberculosis, Leprosy,
Sexually Transmitted Diseases
nd Up-Grading of existing th Policies and standards Ministry of Health
pe of all buildings and provision
Əs
on of Furniture, Linen and other n-Medical Equipment, Diet and
sings, Consumables, Surgical 3 Ehemicals, Laboratory Glass ical Equipments from the and the Bio-Medical Engineering cry of Health
and Health Institutions other than O Jaffna, Nurses Training Schools prosy Hospital, Mantivu and Chest
the Province Dispensaries and Hospitals

Page 18
The activities under t include the following:
(1)
Treatment of pa All the Hospita managed by the Teaching Hospit
(ii)
Ayurvedic Pharm Dispensaries ot Hospitals.
(iii) Herb gardens at
other than Herb research purpos
(iv).
Establishment
(v)Providing assis
tals run by the
(vi) Establishment o
saries.
(vii) Ayurvedic Prese
(viii) Establishment (
training of sti the Ayurveda E
(ix)
Establishment Hospitals.
ya .

10.-
1e Indigenous Medical System •
tients under the Ayurvedic System. Ls and Dispensaries presently Department of Ayurveda, except als.
acies attached to Hospitals and her than Pharmacies in Teaching
tached to Hospitals and Dispensaries
gardens that are maintained for
ies.
if New Research Institutions.
stance to Free Dispensaries and Hospin = Local Authorities.
of New Ayurvedic Hospitals and Dispen
ervation Boards.
of Institutions for the purpose of udents to sit for exams conducted by Lucation and Hospital Board.
of Homeopathic Dispensaries and
SEN

Page 19
COMMUNITY HEALTH
The Health Policy is geared tow. goal of Health for all by the be achieved by implementation o Programme. Priority would the Health Services.
Community Health Services inclui
(i)
General Preventive Servi
Sanitation. (ii) Health Education (iii) Family Health, including
including Family Plannin (iv) School Health, including
Malaria Control (vi) Filariasis Control (vii) Sexually Transmitted Dis (viii) Rabies Control (ix) Food Quality Control
Community Health Services are me of Health, Public Health Inspect Health Nurses including Dental i Workers and Field: Assistants.

ards the achievement of the lear 2000" and this would r the Primary Health Care sefore be given for Community
de the following activities:-
ces and Environmental
Maternity and Child Care, 3 & Immunisation
.School Dental Health
eases Control
anaged mainly by Medical officers :ors, Health Educators, Public Jurses, Midwives, Family Health

Page 20
- 12"
SPECIALISED CAMPAIGNS
Management of activities : at the Regional level in National Ministry of Heal (i) Control of Malaria (ii) Control of Filaria (iii) Control of Leprosy (iv) Control of Tubercul (v) Control of Rabies (vi) Control of Sexully
PERSONNEL ADMINISTRATION
(i)
All activities rela Technical Staff
(ii)
Ali activities, oth personnel administr control of all Heal Service but serving the National Minist:
(iii) Conduct of all effi
examinations, in te:
National Ministry o (iv)
Promotions in all g Services depending
policy of National i (v)
Selections for furt tation with the Nat
(vi) Conduct inservice p:

of the following specialised campaigns terms of the policy set out by the
psis
Iransmitted Diseases.
ting to personnel administration of non
er than basic training, relating to ation of Technical staff. (Disciplinary . th officers belonging to National
on secondment/deputation will come under ry of Health).
ciency bar examinations and departmental rms of guidelines set out by the f Health.
rades belonging to the Provincial Health on the cadre, in accordance with the
Ministry of Health.
aer training within Sri Lanka in consulional Ministry of Health.
rogramme for all categories of staff,

Page 21
MEDICAL/HEALTH INSTITUTION
SHOWN CLASSIFIED:REGION
REGIONS
TAKOatirel Anpå Batt-Tr
caloa
|-m DISTRICTS
|-rai
Medical Institutions
General Hospital (Teachine)
Provincial Hospitals
Base Hospitals
District Hospitals
Peripheral Units
Rural Hospitals
Maternity Home & Central Dispensary
Central Dispensaries
| 15
Chest Hospital .
Chest Clinics
Leprosy Hospital *
Ayurvetha Dispensaries
"Ayurvetha Dispensaries
Health Institutions
M.00.H. Nas
School Medical Officer
School Dental Clinics
Regional Medical Offi** cer:Malaria Control
Sub Regional Officers
- Malaria Control
тотА І
53
35
Under the administrative control of the
** Run by Local Authorities with subsidy to

Chart. III
5: NORTH-EAST PROVINCE
WISE/DISTRICT WISE
performance bisektilememektief
JA TPN A nco A V. U N I I A alee
! Vavu
Mannar Muliai.
Jaffna Kale - -niya
| naoheid
poat
-tivy
in knee menjawab kepa!
*** Iral i
)
*WikiNeytirik N. I.
| 16
Juu wasession wilayahu !
| 394 13 A 15
estas situas surat
4xtira iwapensis pri la
WWW.Min aurine
20
ika-er iki tanesis
Atskistene
weiniautiniuriais
Hautaupulse unha
6
24
14
BH
itate Ministry of Health be given by this Ministry.

Page 22
N4
DISTRIBUTION OF HOSPITAL
NORTH-EAST PROVINCE
Health Regions
Ampa- Ba rai. I ca
Admn. Districts
Type of Hospitals:
General Hospital | Nos. (Teaching)
Beds Provincial
Nos. Hospitals
Beds
Base
No6.
Hospitals
Beds
352
Nos..
| 2
District Hospitals
Beds
94
NOS.
A 5
Peripheral Units
Beds
164
Nos.
Rural Hospitals
Beds
I 24
5
Nos.
Maternity Homes
Beds
NoS.
Tuberculosis Hospital
Beds
Noв.
Leprosy Hospitals
Beds
Tot
Tot Central Dispensaries and Ay
23
Central Dispensaries (Western system) Ayurveda Dispen saries. (1) Departmenta
(2) Local
Authorities

Chart. Tv
REGI ON WISE/DISTRICT WISE IN SHOWING BED-STRENGTH
ulimwema asemeletaineessario del
ti-Trinco oa. -malee
V A V U N I Y A
FJ AF FN A
VikiAt. Vavu Mannar Mullail Jaffna K114 niya
tivu
|none ont,
Il feroma je prihan -- kenariniuose ki te pas
1060
618
330
| 158
4. . . .
palationem intelem-fienestemann (undist 232
183
14 Savienu sesi i
| |- | | | |- lal+ almlar?
00
107
88
| 625
4
7
35
36
24
24
42
| 331 | 108
! 4
2
1
62
96
1 er
| 24
| 93
10
16
26
Het
144
58
100
1 Number of Hospitals : 87 1 Bed-Strenth
:5947 urveda Dispensaries : Out door treatment only
Nuwas alemaneserie ist |
imwehwali

Page 23
LIST OF AYURVEDA DI
IN THE NORT
01.
Ayurveda Dispensaries Medicine. Under the Min
(1) Sripura (2) Santhunpura (3) Nawamathagama,
The above dispensaries Opening of two (2) mor at the undermentioned : start providing treatm
(1) Udanga, Sammanthu (2) Amparai Town.
02.
Ayurveda Dispensaries :
fBom:tep. Sy Ministr
06.
01. China Bay 02. Kantalai 03. Seruvil 04. Sampaltivu
Love Lane
Kalmunai 07.
Chulipuram 08.
Punahary 09. Nallur 10. Analativu 11. Punguduthivu 12.
Nainathivu 13. Jaffna 14. aluwathivu 15. Pallavarayan Kadi 16. Pulopallai 17. Kaddaively 18. Udupiddy 19. Chankanai
sr/ja.

15 -
:PENSARI ES FUNCTIONING I-EAST PROVINCE
run by the Department of Alternate istry of Health, North-East Province.
are functioning in Amparai Diatriot, e dispensaries in the same District, places has been finalised and are to ent to patients shortly:-
rai
run by Local Authorities with subsidy y of Health North-East Province.
20. Nelliady 21. Achuvely 22. Neervely 23. Karachy 24. Manipay 25. Mirusuvii 26. Kachchai 27. Myliddy 28. Uduvil 29. EMalai 30. Varani 31. Erukkalampiddy 32. Manipay West 33. Nanattan South 34. Musali North 35. Kilakkumoolai North 36. Chinnache ddikulam 37. Mulliyawalai
38. Uthiyavpor,
en og Korea) eta

Page 24
06.
STAFF
MINISTRY OFFICE
The agreed cadre of Secretary/Health is
Senior Assistant Sec Director General of Deputy Director Gene Administrative Offic Medical Statistician Clerks Stenographers Typists ÖSELđe Aides Drivers
Ministry of Health v and the following, st of June 1989:- .
Secretary/Health Deputy Director Gene Administrative Offic Clerks Typists Öffice Aidés Drivers
REGIONAL OFFICES
The following offic
Regions: ist. Hii *** Regional Director o
10 R.M.P.. AND Ward clerks
i Nursing Officer : Dispenser
Telephone Operators Labourers (Female) Labourers (Male) Cook

- 16 -
Staff for the Ministry office under a as shown under :-
retary Health Services
rals
:er
1 1 1 1 1 1 1 1
W + Q N N + + n
tas started on the 9th of January 1989 Caff only were recruited up to the 30th
erál
! 1
- 1
cer
1: I. I T. I
- N F - - -
- 1 - 3
ers have been appointed in the Trincomalee
e Health Services.
- 1
Lit. - 3
I I I II I
a 8 & N - - w

Page 25
- 17 -
Schedule of Vacancies of :
Category of Staff. Medical oficers Deputy Administrat Specialised Medical officers. District Medical officers. Nedical Officers of Health. Medical Officers. Medical officers Maternity & Child Dental Surgeons. Judicial Medical Oficers. Administrative Officers. Clerks. Medical Laboratory Technologists. Radiographers. Pharmacists, Physiotherapists. E.C.G.Recordists. Vice Principal Nurses Training Scho Nursing Sister Tutors. Matrons. Nursing officers. Public Health Nurses. Supervising Public Health Inspector Public Health Inspectors. Family Health Workers and Hospital Book Binders Store Keepers Packers. Health Educators. Cinema Operators.

taff Based on Approved Cadre.
· Vacancies.
ive Grade.**
01
26
Health.
38 8 * 8 8 & 1 & 0
ܙܕ
202
31.
100 472
lidwives.
02

Page 26
- 18
TRAINEES
206 Pre-Pupil Midwives hav 16 Dispensers
It has been the experience trained and untrained cadr not filled fully. There h 90%. All vacancies in the where training is not nece possible, training has sta Training Centres in the No: Batticaloa and Jaffna. Ho Staff where training has t being made to train such p biggest problem facing t) we are unable t, overcome i of Junior as well Senior Me made to obtain the services employing junior staff on needed basic treatment and would ease out enabling the East Province.
A schedule of vacancies is 07.. FINANCIAL ADMINISTRATION
The Finance Branch of the I Health started functioning A current operational Bank Ceylon Trincomalee on 09.0 finances of the Provincial de volved. The line Minist: continuing to grant alloca of Health Services in the )
The activities include the
(i)
Preparation, Implem Budget in terms of
(ii)
Evaluation of finan
(iii) Providing Financial
of Health.

e been selected for training
in the past that the vacancies in the es of various grades of employees are as been vacancies ranging from 50% to
Health Institutions amongst the cadre ssary have been filled in 1989. Where sted in full scale in the available rth-East, viz. Schools of Nursing wever in other grades of Para-Medical o be done in Colombo, attempts are ersonnel selected from North-East. The he Major Medical Institutions, which at the moment, is the acute shortage edical personnel. Attempts are being . s of Specilists from abroad, while zasual basis to provide the urgently hope the present critical situation
· Medical officers to report in North
annexed (Page 17)
lorth-East Provincial Ministry of
with one clerk from 25th January 1989. Account was opened with the Bank of 5.89, bearing Account No. 106676. The
Ministry of Health are not yet fully 'y i.e the State Ministry of Health 18 ions to the five Regional Directors 'rovince directly.
following:-
ntation and Supervision of Provincial nnual Provincial Plans.
ial performance.
Information to the National Ministry

Page 27
MINISTRY OFFICE
Provision allowed under the ! expenditure incurred from Mai
Recurrent Expenditure
Rs.
Capital Expenditure
Rs.
R
S
Regarding Capital Expenditur one Motor Car for the Secret: ments. The Motor Car has sii August 1989.
REGIONAL OFFICES
The State Ministry of Health for Recurrent Expenditure an Five (5) Regional Directors as well as in all Medical In 1989. Monthly Expenditure i Ministry of Health by the Re with a summary of expenditur
Details of allocations recei in Annexure IV.

Provincial Budget for 1989 and the
ch to June 1989 are furnished below:
Provision for 1989
Expenditure from March to June 1989
· 889,700/=
Rs. 235,695/* _750,000/= Rs. 48,749/
OIF
OIA
I OD
HAN
4
S
2, orders have already been placed for ary and urgently required office equipo nce been purchased and payment made in
has granted financial allocations
Capital Expenditure, direct to the to meet all expenses in their offices stitutions in their regions during s intimated direct to the State gional Directors of Health Servi oes, e to this Ministry.
ved and expenditure incurred are given

Page 28
- 20 -
DETAILS OF VOTE P
Head 640 - Minister of Health.
Programme 1 - General Administr
Project 2 - Reginal Administr
3 - Training and Scho 101 - Rehabilitation an 103 - Acquisition of Eq
Programme 2 - Patient Care Serv
Project 1 - Provincial and Ba
2 - District Hospital 3 - Peripheral Units i 4 - Central Dispensar 5 - Specialised Hospi 6 - Laboratory and ot! 101- Rehabilitation an 103- Acquisition of Eq
Programme 3 Community Health Se
Project 1 - General Preventiv
2.- Health Education. 3.- School Health inc 4 - Quarantine (Port
5.- Malaria Control. 10 - Family Health. 101 - Rehabilitation an 103 - Acquisition of Eq 104 - Environmental San

ARTICULARS.
ation and Staff Services.
ation. larship. a Improvement of Capital Assets. uipment.
ices.
se Hospitals. s including Cottage Hospitals. and Rural Hospitals. ies and Maternity Homes. tals, her Diagnostic Services. d Improvement of Capital Assets. uipment.
rvices.
? Services and Enviromental Sanitation.
Luding School Dental Health. lealth, Talaimannar)
Ovem
1 Improvement of Capital Assets. ii prment. itation Facilities.

Page 29
- 21 -
SCHEDULE OF ALLOCATIONS BY TH AND THE STATE MINISTRY OF IND EXPENDITURE IN 1989.
Programme 1 General Administratio
Projects : 2 Regional Administrati
3 Training & Scholarshi
Programme 2 Patient Care Services
Projects : 1 Provincial and Base F
2. District Hospitals
3 Peripheral Units & Ri 4 Central Dispensaries
5 Specialised clinics (
6 Other Diagnostic Sert
Programme 3 Community Health Ser
Projects i 1 Gen. Preventive & Eni
2 Health Education
3 School Health, inclu
Health
4 Quarantine (Port Hea: 6 Malaria Control
10 Family Health. Under the control of the State
& Wom Programme 4 Alternate Medicine
SUMMARISE
Programme Programme Programme
Programme

E STATE MINISTRY OF HEALTH IGENOUS MEDICINE FOR RECURRENT
Allocation
BS
n and Staff Serries
on
ps )
8,5,100
9.720,312 | 18, 254,410 二学p=r#神学
Cospitals
iral Hospitals
58,25岁,630
8,855,95
29, 16, 14.87,694 | 5, 190,000 一起,122,905
& Mat.Homes
'T B)
rices
#
H
pices
vironmental Sanitation
10, 145,419
320,385
ding School Dental
725,32岁
_th Office, Talaimannar)
9, 200,000
Ministry of Health en's Affairs.
-, 94至98
D UNDER PROGRAMMES
2 3 4
| 18,254,410 188,366, Bac 20,391,129
3,308,90 17913224至25
TOTAL
2

Page 30
- 22 -
ANNEXURE IV EXPENDITURE INCURRED BY R.D.H.SS ON REGIONAL OFFICES AND MEDICAL INSTITUTIONS IN THE NORTH-EAST PROVINCE
DURING THE PERIOD - JANUARY TO JUNE 1989 FROM LINE MINISTRY FUNDS
AMPARAI
BATTICALOA
JAFFNA
TRINCOMALEE VAVUNIYA||
REMARKS
VOTE PARTICULARS
Please see
details on page
3 attached
TOTAL
EXPENDITU
RE FOR 6
MONTHS |
JANUARY
TO JUNE
1989
TOTAL
ALLOCATION
FOR THE
YEAR
1989
RECURRENT EXPENDITURE HEAD 640 PROGRAMME 1
PROJECT
703,262
588,359
393,307
3
807,319
2,651,337
3,458,656
1,309,948
2,630, 862
3,940,810
3,802, 195
5,282,199
| 9,084,394
8,534,100
9,720,310
| 18,254,410
TOTAL
703,262
588,359
393,307

HEAD 640 РКЮНКАМME 4 PROJECT | 1
4,199,967 1,209,468
2,269,283 1,728,480
8,005,776
- 837,694
2,856,651
762,720
60,005
374,459
3,551,715
3,060,147
6,990,798
1,097,739
4,662,224
1,355,622
2,304,705
591,812
94, 180
365,630
181,528
|17,969,252 6,286,848
2,550,679 |21,368,284
58,253,620
889,135 11,024,834
28,855,295
763,052 |11,906,832
29,162,322
321,570 | 5,709,287
14,872,678
|(a)154, 185
(b)665,300
91,142 | 1,162,302
2, 122,905 4,615,578 151,325,724 133,932,120
for |(a)ExpenditureMay &
June 1989 only |(b)Allocation from Ma
to December 1989
149,543
A ke
TOTAL
|9,556,741|12,897,305 HEAD 640 PROGRAMME 3 PROJECT
769,105
660,241
22,771
49,590
37,321
326,178
298,207
NI
15,360
1,631,607
42,820
168, 102
348,656
I 1,271,216
3,462,401
3,685,338
65,591
270,373
(c)663,878
3,526, 260
|8,211,440
10,145,415
|(c)Expenditure for
320,385
May & June 1989
725,325
only 13,587,500(d) (d)Allocation from Ma 10,120,410
to December 1989
34,899,035
10
315,222
444,325
1,085,725
845,133
1,663,828
703,767
1,424,100
261,819
575,386
TOTAL
TOTAL RECURRENT EXPENDITURE
h1,923,831 117,780,061
(25,372,463|7,960,932
5,584,271 58,621,558 h87,085,565
* * *

Page 31
TOTAL
172,189| 113,717
275,743
6,863
9,280
577,792
10,055,000
690
690
104
HEAD 640 PROGRAMME 3 PROJECT 101 103
1,240 179.900
149,499 TOTAL
180,590
150,739 TOTAL CAPITAL EXPENDI:.2172,189
| 305,500
501,460 TOTAL RECURRENT EXP.
11,923,831|17780,061
25,372,463 GRAND TOTAL
12,096,020|18085,561 25,873,923 ================
Siarani =
282,776 282,776
304,137 7,960,932
33,723 130,550 164,273
240,368 5,584,271
34,963 742,725
718,378 1,523,654 68,621,558
210,000 4,800,000 5,010,000 15,985,000 187,085,565
8,265,069
5,824,639
70,145,212
203,070,565
========
===========
==========================================:
-...-6 *

-3-
REZIEEE CEI
VOJE PARTICULARS
| APARAT
BATTICALOA
JAFFNA
TRINCOMALE
TATURITA
TOTAL EXPED, FOR 6 MONTHS JANUARY TO JUNE
1989
UL ATICATION FOR THE YEAR 1989
Please see details on page 3 attached
CAPITAL EXPENDITURE HEAD64O PROGRAMMET
PROJECT 101
11,193
103.
68,078 6,900
79,271 88,213
14,498
520,000 400,000
66,815 66,815
TOTAL
11,193
74,978
14,498
167,484
920,000
HEAD 640 PROGRAMME 2
· PROJECT 101
103
70,914 101,275
38,487 75,230
115,814 159,929
6,863
3,000 6,280
228,215 349,577
3,980,000 6,075,000

Page 32
VEHICLES Ministry office is at pr and 1 Motor Car. It is for the Provincial Direc
9 Ambulances were donate in the following Distric
Jaffna Kilinochchi
Mannar
Vavuni ya e) Trincomalee
II I 1 !
او د ده د ده
8 Ambulances were donate These Ambulances have be to the Institutions in t
b) C)
509 PO
General Hospital (T District Hospital, Peripheral Unit, Ma Peripheral Unit Ch Maternity Home Na Peripheral Unit Th District Hospital M District Hospital T
h
The Provincial Administr pickup and a Jeep to the of Health Services, Trin vehicle was given by the are urgently required for other Medical Supplies f other Peripheral Institu

esent having 2 jeeps, 1 Landrover
proposed to purchase one more car tor of Health Services next year.
d by the UNHCR, to the Institutions
ts.
! Ambulances
11
d by Government of India in February 89 en distributed in the following manner he North-East Province.
.. IL
T" | 1 1 1 1 1
- 1 11
eaching) Jaffna - 1, Ambulance Mullaitivu llawi eddikulam vatkadu irukovil uttur rincomalee
" (Temporarily
Attached) ation is also allocating a lorry, *Office of the Regional Director comalee, of which not a single
Central Government. These vehicles transport of Drugs, Thriposha and rom Colombo to Trincomalee and to. tions.

Page 33
BUILDINGS.
The Ministry office was ho
Building in a hall with a
With the expansion of wor!
available office apace was
was shifted to an unoccup:
Sea View Road, Trincomale
It is proposed to put up
an estimated cost of Rs.1
on the Colombo Road. Site
have been drawn up and ac
tenders and to commence c
sketch plan of the propos
REGIONS.
Action has already been t
Trincomalee at a cost of been called for and close allocated Rs.2.9 million
communication for obtaini
is shown in the sketch pl

sused in the present Secretariat
floor area of about 400 sq feet.
: and the increase in staff, the
3 inadequate and the Ministry was
Led block in the Sinhala Maha Vidyalaya
? towards the end of June, 1989.
a Secretariat for the Health Ministry at ) million near the 4th. Mile post
has already been selected. Plans
tion has been initiated to call for onstruction work this year. A location
ed office for the Ministry is attached.
aken to construct a Drug store for
Rs.3.8 million. Tenders have already
d. State Ministry of Health has
for this purpose and we are in
ng the balance money. The location
Lan annexed.

Page 34


Page 35
SITE FOR HEALTH DEPT, DRUG STORES 2,49 hec
LEGEND
TO KAPPATHURAI
MAIN ROAD
CAN TRACK
STREAM
SENERE
ROAD RESERVATION
THE SITE IS BETWEEN 152nd 15/MILE POST

THE GOVERNMENT OF NORTH EAST PROVINCE
AN
HEALTH DEPARTMENT DRUG STORES TRINCOMALEE
TO KAVARADI MALAI
TO TRINCOMALEE >
ROAD RESERVATION
2,47 hec
Ss - - -- -- -- -- --

Page 36
VAYIRIUTTU
TOTRINCDMALEC
*HE GOVERNMENT OF NORTH EAST PROyINCE TRIncoMALEE, tocATION PLAN FOR) HEALTH, EDUCATION, FooD & FISHERIES MINISTRIES
0
153rd & THE SITE IS BETWEEN 154h MILE POST.
s0n
60n
To KANTALAI
.. ----- --!
1,35 hq " HEALTH MINISTRY
0
1, 35 hd EDUCATION MINISTRY
1, 35hd . / FooD MINISTRY
FISHEp•

- - - - -
------
WES
----- -- -- -- --
----------------
AYISINIW SA
DY SE'L :

Page 37
10.
PRIMARY HEALTH CARE PROGRAMME.
The North East Provincial Council is "ALMA ATA" declaration by the world H to which Sri Lanka is also a signator has the goal of attaining * Health fo
2000 A.D". It has been agreed world o could be achieved in the third world working out the grassroot level throu worker sometimes called the "Bare Foo the Rural Areas, replaceing the tradit operating from primary Health care ce concerned with the prevension of dis be cog under the referal system preve of hospitals. The selection of Family now done on an area basis, so that af be posted to the same area.

committed to the Cealth organisation
y. This declaration r all by the year
-ver that this state
countries only by -gh the Family Health et Doctor" working in -ional Field Midwife, entre and mainly seases. She will also enting over crowding - Health Workers is Pter training, they will

Page 38


Page 39
- 30 -
PRIMARY HEALTH CARE CENTROS (G!
The North East Provincial Govei by allocating nearly half the I
The progress made relating to 1 Health care Centres (G.H. cc) a shown hereunder:
(4) Batticaloa Division Funded
Completed/Equipments obtai:
1.
Eruvil.
2.
Kurumanveli.
3.
4.
Mahiloor. Thuraineelavanai. Thetati vu.
5.
Buildings completed/Equipm
1.
2.
3. 4.
Periyakallar. Kottaikallar. Ondachimadam. Kalutha valai - (1) Kalutha valai - (2)
5.
Sub Divisional Primary Hea Functioning.
1.
2.
Cheddipalayam. Kaluwanchikudi. Periyakallar.

RAMODAYA HEALTH CENTRES.)
rnment is showing its commitments lealth Budget to this project.
the establishment of the Primary 3 up to the end of June 1989 is
by (Asian Development Aid) Buildings ned and Clinics started functioning
ents being obtained.
lth care centres which have started

Page 40
- 31 -
(B) TrincomaleeDivision (Funde
for Refugees (U.N.H.C.R)
Buildings Primary Health C
Trincomalee Division
1. Sambalthivu i 22. Manalchenai (Kiiliveddy.
3. Mollipotana 4. Thiriyai 5. Echchanthivu 6. Kadakaraichenai
(C) Jaffna Division (Funded by
Jaffna District G.H.CC. Bu: 1. Annaikoddai 2. Thavady 3. Atchelu 4. Maruyamyulam 5. Karugampanai
Arrangements are being mad M.O.H Manipay, Kopay, Chav:
Kilinochchi District-Tend
1. Barathipuram 2. Pallavarayankattu 3. Murasumooddai 4. Iyakachchi

by United Nations High Commissioner
entres Under Construction during 1989
0 (0, , 0endet i 1980AU
U.N.H.C.R)
ildings Completed
e to construct 4 G.H.CC. in the areas of akachcheri and . Kankesanthurai by Donors.
ers Finalisher for G.H.CC Construction at i

Page 41
- 32 -
Vavuniya Division (Funded by Asian Deve Buildings for P.H.C. Centres Completed
Mannar District
1. Erukkalampiddy 2. Arikattively 3. Arippu
Mullaitivu District
1. Ampalapperumalkulam 2. Puththuvettuvan
Kumulamunai Vannivilankulam Vattarpalai
Thanniyottu 7. Alampil 8. Mullivaikkal 9. Kanukkerny 10. Thanduvan
6.
P.H.C. Centres - Buildings under Const
Mannar District
1. Potkerny 2. Pareppukkadanthan 3. Periyapandivirichan
Vavuniya District
1. Kanagarayankulam 2.
Sannasipparanthan 3. Unchalkaddy

elopment Bank)
ruction

Page 42
- 33
P.H.C.Centres under Pros
Mullaitivu District. .
1. Muthaiyankattu (Rig
2.
Udaiyarkaddu
Olumadu
On F W N
Puthukkudi erruppen
5. Muthaiyankattu (Lef
Iranaipalai.
Vavuni ya District.
Echchankulam
Maruthankulam
3.
Kulavichuttan
4.
Irapperiyakulam
00 O N F W N
Puthukkulam
6.
Nedunkerny
Cheddikulam
Andiyapuliyankulam
9.
Rajendrankulam
10. Muthali yakulam
11. Nedunkulam East
12. Kannatti.

al for Construction
ht Bank)
t Bank)

Page 43
- 34 .
In addition to the above centres, a establish 30 Primary (Gramodaya) He R.D.H. SS Divisions at a total cost from the North-East Provincial fund construct 800 such Health centres i next 10 Years.
Following sites have been selected Primary Health Care Centres by the
Amparái Division.
Am
Naw 2. Uda
Man
-
4. Ser 5. Vin 6. Kan
Batticaloa Division.
Rug
1. 2. Sit 3. Mir 4. Kan 5. Amp
Odd Per
Trincomalee Division, sa Aisne
2. Ve]
- SEE A
Mał 4. Kun 5. Mai 6. Ech
Mei The
Vavuniya Division.
Tal
ni mf i osoi - i ri i unor ni mt uió
2. Put 3. Ve:
4. Ir:
6. Pei
Jaffna Division.
Ku. Ev. Ali Ch.
Na
Us:

ction has been inttiated to alth Centres in the five (5) of Rs. 10 Million to be financed 5. Attempts will be made to a the North-East Province over the
for the construction of these respective R.D.H.Ss.
ithanweli
nga (Sennelkiramam) galagama. ankadai. ayagapuram. nakipuram,
am.
tandy. 'avodai. anankudah.
pilanthurai. Tamawady. -iyawilankulam. Llaimanal, naroof Village (Kinniya)
burupi ddy. radichenai. nchilampattai.
ngamam, Dehiwatta. oppur. Laimannar. chukudieruppu. Lankulam. unai Illupukulam. nattan. -iyamadu. Lamankal - Mallakam Area. enai
- Punnalaikadduwan, aveddy North.
vakaddu, valy
- Ariyalai an.

Page 44
- 3:
11 REHABILITATION AND RECONST
Normally the Ministry its energy to expand a provided to the people health status by provi services for Curitive where required) Prevei unfortunately from the had to be vastly direc and Rehabilitation. Hij and Reconstruction act: as 142 Institutions in damaged and / or affec Adampan) due to militaj , a sum of Rs. 160 mill: and Rehabilitation. It rupees has been allowe Reconstruction Program hoped that the Nationa will take an active ro! in the North-East. The from the Chief Secreta concerted effort in fi Reconstruction and Reb or non- Governmental o received, agreed, and / respective assistance :

RUCTION.
would mainly concern itself and direct ctivities and improve the services
for stated goal of attaining better ding the needed facilities and Care, (with Surgical interventions ative and Primary Health care. But
first breath, the Ministry's energy ted and devoted to the task of Reconstruction gh priority had to be given to Rehabilitation ivities, In view of the fact that as many
the North-East Province were severely ted ( One completely : District Hospital at activities or Security Forces operations ion was estimated in 1987 for Reconstruotion
is regretted that only a sum of Rs.10 mi114an 1 under the Emergency Rehabilitation and pe and that too from June, 1989. It is L Ministry of Reconstruction and Rehabilitation Le in rehabilitating the ailing Health aeotar
Ministry with the rapport and strong support cy's Secretariat did not and does not spare iding ways and means in seeking resources for abilitation from whatever sources - Government 'ganisations, foreign and local. Aids already or under consideration are indicated under programmes.

Page 45
- 36 - REHABILITATION AND RECONS
A total sum of Rs. 166.3 Reconstruction and Rehabi affected Health Instituti of the North-East Provinc
Rs.
Jaffna Vavuniya Trincomalee Batticaloa Amparai
TOTAL Rs...
NORAD AID
Norad has provided 3 mill and Rehabilitation of the A sum of Rs. 1,277,000/= The balance work is being Action is being taken to 22 'Health Institutions i estimated cost of Rs. 4,8 .PRSC/NRSC is already ind:
Names of Institutions 01. RDHS's Office, Batti 02. RDHS's Bungaloa Bat 03. AMO'S 'Office Battie 04. Kattankudy New Hosp 05. Kattankudy P.u. Gov 06. Kattankudy P.U. 07. " Chettipalayam C.D. 08. Kaluwanchikudy MOH. 09. Kaluwanchikudy P.U. 10. Palugamam C.D. 11. Mandur C.D.

TRUCTION
million has been requested for litation of the damaged and .ons in the 05 R.D.H.S.Divisions
e as shown hereuider:-
60,893,810 24,559,000 61,378,000
9,270,500 10, 190,000 166.291.319
IO
| 4
Lion Rupees for the Reconstruction ; General Hospital, Batticaloa.
has already been spent in 1988, 3 continued during this year. rehabilitate and reconstruct a Batticaloa District at a total B40,400/= and the approval of the. icated.
Rs.
caloa ticaloa aloa
ital
t. Qrs.
Total Estimated Oget
302,000 84,600 89,000 283,000 356,000 240,000
65,800' 57,200 266,000 89,200
8 Office
65,000

Page 46
- 37 .
Names of Institutions
12. Periyakallar RH 13. Thuraineelavanai CD 14. Eravur PU 15. Chenkalady RH 16. Unnichchai CD 17. Santhi vely CD 18. Valaichchenai GH 19. Meeravodai CD 20. Mankerny CD 21. Vaharai PU 22. Kathiravely
Negotiations are underw additional improvements in Batticaloa District under the Norad assista
New Buildings proposed
01. G.H. Batticaloa 02. D.H. Valaichchenai 03. P.U. Eravur 04 P.U. Vaharai 05. New
Kattankudy 06. P.U. Kaluwanchiku 07. C.D. Bakkielai
TOTAL
SWISS AID
Government of Swizerla e following Rehabilitati
(1) MANNAR BASE HOSPI
Work in Mannar Ho Rs. 10 Million fo for equipment is part of work is the balance work

Total Estimated Cost Rs. 114,600
: 30,000 375,000 285,000 529,000
33,900 184,500 114,700 132,000 929,000 215,000
Total
Rs. 4,840,500
ay for the construction of the
to the undermentioned hospitals at a cost of Rs.42.59 million
nce.
at:
- = 11
29.7 million
3.89 " 4.95 1.65 1.35 0.12 11 0.93
4
IUN
SSES
Ed has under-taken to do the -n and Reconstruction work.
pital at an estimated cost of - construction and Rs. 5 Million
n progress. Up to now one third mpleted and the progress regarding 6 going on satisfactorily.

Page 47
• 38.
SWISS AID
(2)
NURSES' QUARTERS AT BASE HOSE
(3)
REHABILITATION OF KUCHCHAVE THAMPALAKAMAM RURAL HOSPITAI GOMARANKADAWELA RURAL HOSPI TRINCOMALEE DISTRICT The above two (Nos. 2 & 3) I approval of the National Ret The work referred to in (3) Rs. 11,120,000/= including initiated to commence work :
ITALIAN AID
A team of Technical Officers from tl Trincomalee in March 1989 and agreed and Reconstruction of Base Hospital Muttur and other Health Institution negotiation..
FUNDS ALLOCATED BY REHABILITATION M:
The Rehabilitation Ministry, Northallocation of Rs. 9,895,000/= for H Vavuniya, Mullaitivu and Amparai Di Institutions are appended below.
Institutions in Vavuni ya Di
C.D. Neriyakulam RMP Quarters Neriyakulam CD & MH Pavatkulam AMP Quarters Pavatkulam
Mi dwi fe's Quarters Pavatkul MOH's Quarters RDHS office
Total

PITAL - VAVUNIYA CI RURUAL HOSPITAL E AND TAL IN
projects have received the habilitation Steering Committee,
above is estimated to cost equipment. Action is being in the Rural Hospital, Kuchchave11.
he Italian Embassy visited d to attend to the Rehabilitation , Trincomalee and District Hospital s. This Aid is still under
INISTRY
Fast Province has granted an ealth Rehabilitation work in stricts. Details of these
strict
Amount (Ra)
500,000 350,000
30,000 35,000 150,000
50,000 A 15,000
1,170,000
am
SSE====

Page 48
. 39.
Institutions In Mull
D.H. Mullaitivu MO's Quarters Mulla CD Kokulai & RMP 's PU Mallawi CD & RMP Quarters CD Thunukai & RMP Qu CD Oddusuddan
Total
Institutions in Ampa
CD Annamalai & AMP Q
CD & MH Thirukovil MOH Office Thirukovi MOH/MO/AMP Quarters Total
Summary Vavuniya Mullaitivu Amparai
Grand Total
Approval of the PRSC of the undermentione Districts at a total Jaffna District BH Point Pedro DH Tellipallai DH Cha vakachcheri DH Kayts DH Pungudutivu DH Delft
Total
Mannar District PU Pesalai Port Health Office T RH vidataltivu CD Periyapandi viric GHC Alkadi veli BH Madhu Road CD Vellankulam
Total

aitivu District
Amount (Rs)
itivu
uarters
Mullai yawalai arters
50,962
5o,CO 1,OOO,000
2O2, COO 150,9OO 225,000
50,000 2122219@g.
rai District
quarters
1,500,000
5,000,000
6,500,000 二===卷二=学生会
1,120,000 2,225,000 6, 50,000
9,895,000
/NRSC is awaited for the Rehabilitation d Hospitals in the Jaffna & Mannar | cost_of_Rs 5,516,50/=
Amount (Rs)
684,000 1,26o,OOO 889,COO 545,000 556,500 19,000
( 5,851,500
alaimannar
han
+00,000 125, OCO 9o,COO 50,000 150,000
50,000 800,000
1,665,000

Page 49
40 -
12.
Institutions occupied by Security Fo
S.
The Security forces (Sri Lanka Army/ of the following offices, Medical In for staff attached to the Institution Rehabilitation work in respect of th Owing to this situation,
Vavuniya & Mullaitivu District 1. Central Dispensary & RMP's Quart 2. Central Dispensary & Maternity H 3. Midwife Quarters/CD & MH Pavatku 4. Central Dispensary and RMP's Qrs 5. RDHS Office Vavuniya 6. MO MCH Quarters, Vavuniya 7. Divisional Drugs Stores(Part) va
Trincomalee District
1. Central Dispensary & Maternity
Morawewa, Pankulam 2. DMO's & Nurses Quarters, DH Muth 3. Rural Hospital and RMP's Qrs. Th 4. Central Dispensary & RMP's Quart
Jaffna and Kilinochchi Districts
1. Central Dispensary, Vannerikulam 2. Peripheral Unit, Akkarayankulam
Maternity Wardand Medical Office 3. Public Health Inspector's Quarte
Akkarayankulam Central Dispensary & Maternity a Midwife's Quarters
4.
Batticaloa District
1. RMP's Quarters/Peripheral Unit, 2. Central Dispensary & RMP's Quart
Periyapullumalaisia
VI HANN Amparai District
Central Dispensary & Maternity I 2. MOH's Quarters, Thirukovil 3. Peripheral Unit Akkaraipattu/Wau

гсев
SIF, IPKF) are in occupation stitutions and/or quarters as and RDHS's Office, Vavuniya, ese Institutions are held up :
ers Neriyakulam - IPKF Dne, Pavatkulam
SLA
lam lama
- SLA , Kokilai
- Prohibited Area
IPKF
ІРКА
vuniya
- IPKF
Оme
- IPKF.
ura
- IPKF Lampalakamam - IPKF ers, Mullipottana- SLA
- IPKF .
er's Quarters
- IPKF
ers
- ENDLF Lome, Tharmapuran
- IPKF
Kaluwanchikudy - EPRLF cers
Home, Thirukovil - STF
- IPKF cds & RMP's Qrs. - STF

Page 50
41 .
13. Programme of Work during the
and into 1990
1.
A composite Health Developmen for 1990 will be prepared bas being obtained from Regional :
2
The Ministry will continue iti progress in Rehabilitation an and in providing basic facili. to make them fully functional 'Health Care' cover to the per
3.
Efforts will be continued to the buildings and/or premises quickly as possible with a vie fully functional
4.
Improve preventive health to 1 available resources.
Ensure the curative services ( available to the public.
6. Organise the services and pro
7.
Ensure the intrasectoral and i Governmental and N.G.00.
8. Review and monitor performance 9. Pay attention to the maintenar
equipments, vehicles and other
10. Organise collection and mainte
11. Organising for establishment o
for Radiographers, Medical Lat and Physiotherapists.
12. Organising and Establishmentos
· Unit for North-East Province a
13. Continue attempts to obtain se
through Governmental and N.G. overcome acute shortage of Ser
14. Obtain the assistance of the
Public Service Commission of : * vacancies of para-medical, pro

ensuing months of 1989
E plan for the North-East Province ed on the District Health Plans Directors of Health Services.
B efforts to achieve optimum 3 Reconstruction work, repair work cies to the existing institutions
to provide the maximum possible pple.
getsecurity forces to release/vacate
of the Medical Institutions as ew to make those Institutions
che extent feasible within the
of acceptable level are made
visions of supplies and equipments.
intersectoral Co-ordinations with
ទ
Ice of Capital assets - buildings,
· utility services.
nance of statistical data.
f a Para-Medical Training Institute oratory Technologists, Pharmacists
' a Bio-Medical Engineering Service
t Trincomalee.
rvices of Specialists from abroad O assistance and goodwill to ior Medical Personnel.
tate Ministry of Health and the he North East Province to fill ventive, Primary Health care staff.

Page 51
- 42 -
ACKNOWLEDGEMENTS:
The Ministry wishes to place on reco gratitute to the organisations, asso voluntering to provide curativo, pre
ices and equipments, infrastruct Health Care of the people of the Nor
1. Medicins Sans Frontieres - MS 2. Specialists Medical Team of 3. Save the Children Fund (UK.) 4. United Nations High Commissio 5. Sri Lanka Red Cross Society. 6. Indian Red Cross Society's R. 7. Sri Lankan Volunteer Medical
The Ministry offers its thanks to t} assistance given to the Rebilitatior Health Sector institutions and provi
1. Asian Development Bank - ADB. 2. International Development As 3. United Nations Development Pa 4. United Nations Institute of
5. Governments of India, Italy,
and U.S.A.
Sincere thanks are due to the Hon.
Hon. Ministers Province, Hon. Members of Council, Secretaries of Ministries, Director North-East Provincial Government an and Departments and to the Regional Amparai, Batticaloa, Trincomalee, V: Ministry for the goodwill shown and ance, guidance, encouragement and c affairs of the Ministry and to perf responsibilities to the Government Welfare of the people of the North

ord its most sincere thanks and ociations and individuals for eventive and primary health care Eure and other facilities for the
-th-East Province:
SF.
Cuba.
- SCF. (UK). oner for Refugees - UNHCR.
elief Mission to Sri Lanka.
Personnel.
e Donors and Agencies for the a and Reconstruction work of the iding equipments and supplies:
sociation - IDA. rogramme - UNDP. Cultural & Education Foundation.
UNICEF. Norway (NORAD.), Sweden, U,K,
Chief Minister of the North-East the Chief Secretary and all other s and staff of Departments of the d also due to the State Ministritos
Directors of Health Services, avuniya and Jaffna under this
for the active support, assista p-operation given to conduct the orm its duties, obligations and and in relation to the Health East Province.

Page 52


Page 53
"Իմ


Page 54