கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அருள்மிகு புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய பரிபாலண சபையின் பிரமாணங்களின் கோவை

Page 1
சிவ
அருள்மிகு புற்றளை சி
புற்ற
புற்றளை சித்தி பரிபாலனசபையின் பிர
புற்றளை சித்திவிநாயக புற்றளை சித்திவி
புலோலி பு6ே

மயம்
中超
சித்திவிநாயகர் ஆலயம் இளை
பிநாயகர் ஆலய மாணங்களின் கோவை
ர் ஆலய பரிபாலனசபை நாயகர் ஆலயம் தெற்கு, மாலி

Page 2


Page 3
சிவ்
12
அருள்மிகு புற்றளை சி
புற்ற
புகழ்வோம் கணபதி நின் பொற்க திகழ்வோம் பெரும்கீர்த்தி சேர்ந்தே புல்லரக்கப் பாதகரின் பொய்யெல வல்லபை கோன் தந்தவரம்.

மயம்
த்திவிநாயகர் ஆலயம்
ளை
ழலை நாளும் த - இகழ்வோமே மாம்; ஈங்கிதுகாண்
- பாரதியார் -

Page 4


Page 5
சித்தி விநாயகர்
அருள்மிகு புற்றளை சித்து
புற்ற ை புற்றளை சித்திவிநாயகர்
புற்றளை சித்திவிநாயகர் அ
பிரமாணங்களில்
IIT6
அருள்மிகு புற்றளை சித்திவிநாய பாலனத் தினையும் அதனோடு இணை நெறிப்பணி களையும் மேற்கொள்ளும் றே பெருமக்களால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட் குடியரசின் சட்டவிதிகளின் படி பொதுத் வாக்கப்பட்டு அதன் செயற்பாட்டிற்கான மாணங்களின் தொகுப்புக்கோவை.
01. பெயர் இச்சபை “ புற்றளை சித்திவிநாயகர் வி
(இதன்கீழ் ஆலய பரிபாலனசபை என
பாபாலனசபை என
02. ஆலய பரிபாலனசபையின் நோக்க
(i) (அ) அருள மிகு புற்றளைச் சித்திவிநாய.
(ஆ புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலயத்தில்
துதலுடன் அவற்றைத் தொடர்ந்து பா
(இ) ஆலயத்தின் அசையும், அசையாச் சொத்
(ஈ) ஆலயத்திற்காகச் சேரும் தர்மநிதியை
செலவு செய்தலும் ;
(உ) ஆலயத்திற்குரிய தர்மநிதியினை நிர்வ
கள், தொழில்துறைகளில் முதலீடு சேர்த்த லும் ;
(உள) புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய அடிய
களையும் நேர்த்திக்கடன்களையும் துதல் ;
(எ) ஆலயத்திற்காகச் சேரும் நிதியினை ?
பணி, அறப்பணி ஆற்றுவதற்கும் பயன்
(ஏ) ஆலயத்தின் மூர்த்திகரத்தை கூட்டு
சியை மேம்படுத்தலும் .
(ii) (அ) சமூக இன, மத, மொழி, சாதி, கலாச்சார
சிக்காக உதவுதலுக்கு பணியாற்றுதல்

துணை
திவிநாயகர் ஆலயம்
ஆலய பரிபாலனசபை
தலய பரிபாலனசபையின்
ன் கோவை
பகர் ஆலயத்தினையும் அதன் பரி
ந்த பணிகளையும், இந்துமத அற நாக்குடன் புற்றளை வட்டார இந்து ந இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் தரும் நம்பிக்கைப் பொறுப்பாக உரு ன விதிகளை குறித்துரைக்கும் பிர
ஆலய பரிபாலனசபை " என அழைக்கப்படும்.
அழைக்கப்படும்.)
நங்கள் |
கர் ஆலயத்தினை பரிபாலனம் செய்தல்;
ன் கட்டிடங்கள், மற்றும் வசதிகளை மேம்படுத் ராமரித்தல்;
துக்களைப்பேணிப்பாதுகாத்தல், நிர்வகித்தல்;
பறுதலும் சேமித்தலும் திருப்பணியின் நிமித்தம்
ரகசபையின் தீர்மானத்தின் கீழ் நிதிநிறுவனங் செய்தலும் வருமானத்தினை தர்மநிதியில்
பர்கள் தமது சுதந்திரமான வழிபாட்டு உரிமை ம் நிறைவேற்றும் உரிமையை உறுதிப்படுத்
இந்து சமயத்தை வளர்த்தலுக்கும், சமூகப் Tபடுத்துதல் ;
தலும் ஆலயத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்
வேற்றுமைகளை ஒழித்து சமூகத்தின் வளர்ச்

Page 6
(ஆ) உலகளாவிய ரீதியில் உள்ளது
செயற்படுதலும் அமைதிக்கும்ச
(இ) இந்து சமய சாஸ்திரங்கள், நூ
றின் கற்கையினை ஊக்கப்படுத் கள் உணர பணி ஆற்றுதல் ;
(ஈ) ஆலயத்தின் அடியார்கள் நன்கு
நிலையம், நூலகம் நிறுவுதலும்
(உ) சமூகத்தின் ஒடுக்கப்பட்ட, வறுை
கான நிதிஉதவிகள், அன்பளிப்பு
(உ) அனாதைவிடுதிகள், சிறுவர்பரா
நிலையங்கள், வைத்தியசாலைக் பதுடன் வேறு நிறுவனங்கட்கு நி
(எ) இந்துசமய வளர்ச்சிப்பணிகளில்
தலும் இந்து சமய பிரச்சாரத்தில்
(ஏ) இந்துசமய வளர்ச்சிப்பணிக்காக
தொண்டர்கள் மற்றும் பணியில் நிதி உதவி அளித்தல் இணைந்து
(ஐ) இந்துசமய விழிப்புணர்வினை ஏ
கருத்தரங்குகள், கூட்டங்கள், கள், மாநாடுகள், சுற்றுப்பயண களை ஒழுங்கு பண்ணுதலும், ஏ
T
(ஒ) இந்துசமய ஆன்மீக நூலகங்க ை
சந்தாதாரராகுதல் , புத்தகங்கள் லும் பயன்பாட்டுக்கு விடுதலும் லும் ;
(ஓ) இந்து தர்மக்கற்கைகட்காக ஆரா
செய்தலும் பரிசு வழங்குதலும், பு கருத்தரங்குகட்காக பங்குபற்று அனுப்புதலும், நிதிஉதவி அளித்
(ஒள) இந்துதர்ம சமய நூல்களை
மாதாந்த, வருடாந்த ஏடுகளை நோக்கத்திற்காக அச்சகத்தினை லது வாடகைக்கு அச்சகத்தினை
மேலே (i), (ii) குறிப்பிட்ட பணிகள்
ஆற்றுதல்.

மய, ஆன்மீக, சமூக நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மாதானத்திற்கும் ஒற்றுமைக்காகவும் செயற்படுதல்;
ல்கள் ஏடுகளை தொகுத்தலும் பேணுதலும் அவற் தி இந்து தர்மத்தின் உண்மைப்பொருளை இந்துக்
மை கருதி அறநெறிப்பாடசாலை , ஆன்மீக சாதனை பராமரித்தலும் வளர்த்தலும் ;
மப்பட்ட மாணவர்கட்கு அவர்களது கல்விவளர்ச்சிக் கள், நிவாரணங்கள், புலமைப்பரிசுகள் வழங்குதல் ;
மரிப்பு இல்லங்கள், வயோதிப இல்லங்கள், மருத்துவ நள் அமைத்தலும் பேணுதலும் செயற்படுத்தலும் என் திஉதவி அளித்தலும் ;
பணிபுரியும் சுவாமிகள், பிரமச்சாரிகளை அழைத் னை இந்துகட்கு மத்தியில் மேற்கொள்ளுதலும் ;
5 தம்மை அர்ப்பணித்த சுவாமிகள், பிரமச்சாரிகள், ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பராமரித்தல், பேணுதல், து பணியாற்றுதல்;
ற்படுத்துவதற்க்காக கண்காட்சிகள், விரிவுரைகள், கூட்டு வழிபாடுகள், பஜனைகள், வகுப்புகள், வாதங் ங்கள், தலயாத்திரைகள் மற்றும் பண்டிகைள் விழாக் ற்பாடு செய்தலும், ஊக்குவித்தலும் ;
ள நிறுவுதல் புத்தகங்களை பெறுதல் சஞ்சிகைகட்கு ர் , ஏடுகள், மாதாந்தரிகள் என்பவற்றினை பெறுத , ஆராய்ச்சிக் கற்கைக்கான மையமாக விளங்குத
ய்ச்சிக்காக கலாச்சார கற்கைக்காக நிதிகளை ஏற்பாடு புலமைப்பரிசு வழங்குதலும், இந்துதர்ம மாநாடுகள், னர்களை இலங்கைக்குள்ளும் வெளிநாடுகட்கும் தலும்;
T அச்சிடுதல், வெளியிடுதல், விற்பனை செய்தல் - பத்திரிகைகளை, அச்சிட்டு வெளியிடுதல், இந்த உருவாக்குதல் வேலையாட்களை அமர்த்துதல் அல் ரப் பெறுதல்.
கடன் வேறும் இந்து தர்மத்தின் பாற்பட்ட பணிகளை

Page 7
03. ஆலய பரிபாலனசபை உறுப்பினர
(i) பதினெட்டு (18) வயதிற்கு மேற்பட்டவரும் ந
சேர்ந்தவரும் இக்கோவையின் பிரமாணங்க கட்டுப்பட்டு நடக்க இணங்குபவரும் என்ப
(அ) இவ்வாலயத்தில் பரம்பரையாக ஈடுப
பாடுடையவர்களும் ;
(ஆ) வேறு கிராமங்களில் இருந்து வந்து
தினை வதிவிடமாகக் கொள்ள உத்தே தகுதியுடையவராவார்.
(இ) இந்த ஆலயத்தில் உபயம் செய்பவர் எ
(ii) ஆலய பரிபாலனசபையின் உறுப்பினர்கள்
பங்குபற்றவோ, வாக்குரிமையைப் பிரயோ என்பதுடன் புற்றளை வட்டாரத்தில் உள்ள பிரதிநிதிகள் தலா ஒருவர் வீதம், முன்கூட்டியே அனுமதிபெற்று பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் "
மேற்படி (1) பிரிவின்படி தகுதிகளிலிருந்தும் eே பெறும் எவரும் அல்லது சபையின் ஊழியர் போதும் தொழில் புரியும் காலத்தில் வாக்கு
(iii) (அ) இப்பிரமாணத்தில் உபபிரிவு (1) இன் கீ
தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு தொகைப்பன ஆலய பரிபாலன சபையின் உறுப்பினர சந்தாப்பணத்தினை ஒவ்வொரு ஆண்டு னராகச் செலுத்துதல் வேண்டும் என்ப கடிதம் மூலம் சந்தாப்பணத்தினை செல்
மைப்பட்டுள்ளார்.
(ஆ) சந்தாப்பணத்தின் தொகையினை கா
அமைக்கவும் நிர்வாகசபை அதிகாரப் உறுப்பினருக்கான தொகையையும் குறி டுள்ளது.
(இ) வருடாவருடம் பணம் செலுத்துவோர் க
என்பதுடன், குறித்த ஆண்டு சந்தா பல இழக்கப்படுவதுடன் மீள உறுப்பினர் எ உறுப்புரிமைகாலத்தில் இருந்து விண் அல்லது ரூபா 1500/= இனை, இதில் தியும் நடப்பு ஆண்டு சந்தாப்பணத்ன கொள்ளலாம்.

மவதற்குரிய தகமைகள்
ல்லொழுக்கமுடையவரும், இந்து சமயத்தைச் ளுக்கும் பொதுச்சபையின் தீர்மானங்களுக்கும் துடன்
எடுள்ளவர்களும் ஏதோ ஒருவகையில் ஈடு
திருமணம் செய்வதன் மூலம் இவ்வட்டாரத் சித்துள்ளவரும் அல்லது கொண்டிருப்பவரும்
வரும் தகுதியுடையவராவார்.
- மட்டும் பொதுச்சபைக் கூட்ட நிகழ்ச்சிகளில் ரகிக்கவோ தகுதி உடையவராவார்கள்
ா பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அமைப்புக்களன்
எழுத்துமூலம் நிர்வாகசபைக்கு விண்ணப்பித்து பார்வையாளர்” அந்தஸ்த்தில் பங்குபற்றலாம்.
காவிலில் வேலை செய்வதன் பேரில், ஊதியம் எவரும் அங்கத்தவராவதற்கு தகுதிபெறுகின்ற அளிக்கத் தகுதியுடையவரல்லர்.
1ை
ழ் தகுதி இருக்கும் ஒருவர் நிர்வாகசபையால் ரத்தை சந்தாப்பணமாகச் செலுத்தி தம்மை ாக்கிக்கொள்ளலாம் என்பதுடன் அத்தகைய தம் அவ்வாண்டின் பங்குனி 31ம் திகதிக்கு முன் குடன் செலுத்தாதவர்கட்கு நினைவுவூட்டல் அத்துமாறு தேவைப்படுத்த செயலாளர் கட்
லத்துக்குக் காலம் தீர்மானிக்கவும், மாற்றி > கொண்டுள்ளது என்பதுடன் ஆயுட்கால இத்துரைக்க நிர்வாகசபைதேவைப்படுத்தப்பட்
சாதாரண உறுப்பினர் என அழைக்கப்படுவர் எம் செலுத்தத்தவறின அவரது உறுப்புரிமை ஆவதற்கு புதிதாக விண்ணப்பித்து முந்தைய எப்பித்தவரை செலுத்தத்தவறிய பணத்தினை எத்தொகை குறைந்ததோ அதனைச் செலுத் த செலுத்தியும் உறுப்புரிமையைப் பெற்றுக்

Page 8
(ஈ) உறுப்பினர் இடாப்பு ஒவ்வொருவ
இத்திகதியின் பின் புதிய உறுப்பி பித்து பெறத்தகுதி உடையவர்க
04. உறுப்புரிமை முடிவு
மரணத்தால் அல்லது மாறாத ம பெற்ற பொதுச்சபைக்கூட்டம் ஒ தகுந்த காரணங்களுக்காக வில விலகுவ தாக அறிவிப்பதால் உ
05.உறுப்பினரை இடைநிறுத்தலு
(i) (அ) இவ்வாலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி
துக்கள் விடயத்தில் அல்லது வே சந்தேகம் ஏற்பட்டாலோ எழுத் றவர் என அல்லது சபையின் ரே நம்பினால் செயலாளர் அவரை நிறுத்துவதுடன், அதனை நிர்வ கொண்டு வந்து அங்கீகாரம் பெ
(ஆ) இனம்காணப்பட்ட விடயங்கள்
அனுமதியுடன் சுதந்திரமான வி செயலாளர் வேண்டும் என்பது சபைக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டு
18
(இ) இவ் ஆலயம் சம்பந்தப்பட்ட, நித்த
வகையில், உறுப்பினர் ஒருவரின் நோக்கங்களுக்கும், பிரமாணங்க ரணை அறிக்கையினை 8 வது 1 சமர்ப்பித்து மூன்றில் இரண்டு பா ஆலய பரிபாலனசபையில் இரு பினருக்கு எழுத்து மூலம் பொது பிரதியொன்று செயலாளரினால்
(ஈ) மேலே குறிப்பிட்ட பிரிவு 5(1) (அ) ெ
ருக்கு எதிராக வழக்கொன்று அ பட்டால் வழக்குத்தாக்கல் செய் உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து இ நீதிமன்ற வழக்கில் அவர் குற்ற வழங்கப்படின் அவர் மீளவும் அ ளப்படலாம்.
(ii) (அ) இவ்வாலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி
துக்கள் விடயத்தில் அல்லதுவே தலைவர், உபதலைவர், உதவிச்
வர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டாலோ

ருடமும் சித்திரை 30ம் திகதி மூடப்படுதல் வேண்டும். னர்கள் மட்டும் புதிய உறுப்புரிமைக்காக விண்ணப் ள்.
னநோயினால் அல்லது 8 வது பிரிவின்படி கூட்டம் ன்றின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களால் க்கப்படுவதால் அல்லது எழுத்துமூலம் தாமாகவே றுப்பினர் ஒருவர் உறுப்புரிமையை இழப்பார்.
யை
Tா.
ம் நீக்குதலும்
தொடர்பான வகையில், அசையும் அசையாச் சொத் று ஏதேனும் விடயத்தில் உறுப்பினர் ஒருவரின் மீது துமூல தகவல் கிடைக்கப்பெற்றாலோ, நேர்மையற் நாக்கங்களுக்கு விரோதமாக செயற்படுகிறார் என உடனடியாக உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து இடை பாக சபையின் கவனத்திற்கு ஒரு வார காலத்திற்குள்
றுதலும் வேண்டும்.
தொடர்பில் விளக்கம் கோரவும் நிர்வாகசபையின் சாரணையாளர்கள் மூலம் விசாரணை செய்யவும் டன், செயலாளர் விசாரணை முடிவினை பொதுச்
அசையா !
பா
தி, அசையும் அசையா சொத்துக்கள் தொடர்பான நடத்தை நேர்மையற்றது எனவும் அல்லது சபையின் களுக்கும் விரோதமானது எனவும் செயலாளர் விசா பிரிவின்படி கூட்டப்பெறும் பொதுச்சபைக் கூட்டத்தில் ங்கு உறுப்பினர்கள் அங்கீகரிப்பின் அவ்வுறுப்பினரை ந்து நீக்கலாம். இப்பிரிவின்படி விலக்கப்பட்ட உறுப் ச்சபை கூட்டத் தீர்மானத்தின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட D அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
தாடர்பான குற்றங்கள் எது தொடர்பிலும் உறுப்பின தலய பரிபாலனசபையின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப் ரயப்பட்ட நாளில் இருந்து அந்த உறுப்பினர் தமது இயல்பாகவே இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டவராவார். மற்றவர் என்று தெளிவாக தீர்மானிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு தலய பரிபாலனசபை உறுப்பினராக சேர்த்துக் கொள்
தொடர்பான வகையில், அசையும் அசையாச் சொத் று ஏதேனும் விடயத்தில் நிர்வாக சபையைச் சேர்ந்த செயலாளர், பொருளாளர் உட்பட்ட உறுப்பினர் ஒரு , நேர்மையற்றவர் என அல்லது சபையின் நோக்கங்

Page 9
களுக்கு விரோதமாக செயற்படுகிறா சுமத்துபவர் உட்பட ஐந்து உறுப்பின் மாறு எழுத்து மூலம் குற்றச்சாட்டுக்க ளரைக் கோரலாம் என்பதுடன் இப்பி துரைக்கப்பட்டதன்படி பொதுச்சபை
(ஆ) இவ்வாலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி தெ
துக்கள் விடயத்தில் அல்லது வேறு ஏற்பட்டாலோ, நேர்மையற்றவர் என மாக செயற்படுகிறார் என நம்பினால் ஐந்து உறுப்பினர்கள் விசேட பொது குற்றச்சாட்டுக்களையும் காரணங்கள் பதுடன் இப்பிரமாணத்தின் பின்வரும் பொதுச்சபை செயற்படவும் வேண்டு
(இ) இவ்வாலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி தொ
துக்கள் விடயத்தில் அல்லது வேறு பினர்களும் சபையின் நோக்கங்களு ரேனும் நம்பினால் நம்பிக்கைப் பொறி
எடுத்தல் வேண்டும்.
(ஈ) பிரமாணம் 5 (ii) (அ) (ஆ) இன் கீழ் இ
கம் கோரவும் சுதந்திரமான விசார பொதுச் சபை வேண்டும் என்பதுடன் பொதுச் சபைக்கு விசாரணைக்குழு களுக்குள் எழுத்து மூலம் அறிவித்தல்
(உ) இவ் ஆலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி, அலை
யில், நிர்வாக சபையைச்சேர்ந்ததவை லாளர், பொருளாளர் உட்பட்ட உறு எனவும் அல்லது சபையின் நோக்கங் எனவும் சுதந்திரமான விசாரணைக் இன்படி பொதுச்சபைக்கு சமர்ப்பித்தா பங்கு உறுப்பினர்களின் அங்கீகாரத் பதவிகளில் இருந்தும், ஆலய பரி மாணத்தின்படி விலக்கப்பட்ட உறுப்பு தீர்மானத்தின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ட் வேண்டும். அத்தகைய பதவி நீக்கும் பட்டால் பொதுச்சபை கூட்டத்தீர்மான வரினால் அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
லன்சன
(ஊ) மேலே குறிப்பிட்ட 5 (ii) (அ) (ஆ) தெ
வாளியாக பொதுச்சபை தீர்மானித் கொன்று ஆலய பரிபாலனசபையின் கல் செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து இருந்து இயல்பாகவே இடைநிறுத்த அவர் குற்றமற்றவர் என்று தெளிவா மீளவும் ஆலய பரிபாலனசபை உறு

ர் என நம்பினால் அத்தகைய குற்றச் சாட்டை மர்கள் விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்தை கூட்டு ளையும் காரணங்களையும் குறிப்பிட்டு செயலா சேரமாணத்தின் பின்வரும் பிரமாணங் களில் குறித் செயற்படவும் வேண்டும்.
Tடர்பான வகையில், அசையும் அசையாச் சொத் ஏதேனும் விடயத்தில் செயலாளர் மீது சந்தேகம்
அல்லதுசபையின் நோக்கங்களுக்கு விரோத அத்தகைய குற்றச்சாட்டை சுமத்துபவர் உட்பட ச்சபைக்கூட்டத்தை கூட்டுமாறு எழுத்து மூலம் ளையும் குறிப்பிட்டு தலைவரைக் கோரலாம் என் D பிரமாணங்களில் குறித்துரைக்கப் பட்டதன்படி
ம்.
டர்பான வகையில், அசையும் அசையாச் சொத் ஏதேனும் விடயத்தில் முழு நிர்வாக சபை உறுப் க்கு விரோதமாக செயற்படுகிறார்கள் என எவ அப்புசட்டத்தின் 102ம் பிரிவின் கீழ் நட வடிக்கை
1ை)
னம் காணப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் விளக் ணையாளர்கள் மூலம் விசாரணை செய்யவும் - விசாரணையாளர்கள் குழு தமது முடிவினை நியமிக்கப்பட்ட தினத்திலிருந்து அறுபது நாட் வேண்டும் எனவும் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றது.
ன
சயும் அசையா சொத்துக்கள் தொடர்பான வகை லவர், உபதலைவர், செயலாளர், உதவிச் செய ப்பினர்கள் ஒருவரின் நடத்தை நேர்மை யற்றது களுக்கும், பிரமாணங்களுக்கும் விரோதமானது க்குழு அறிக்கையினை பிரமாணம் (5) (ii) (ஈ) ல், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் மூன்றில் இரண்டு துடன் அவ்வுறுப்பினரை அவர் வகித்த பாலனசபையில் இருந்தும் நீக்கலாம். இப்பிர பினருக்கு எழுத்து மூலம் பொதுச்சபை கூட்டத் பிரதியொன்று செயலாளரினால் அனுப்பப்படல்
தீர்மானம் செயலாளருக்கு எதிராக எடுக்கப் மத்தின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றுதலை
ாடர்பான குற்றங்கள் எது தொடர்பிலும் குற்ற து பதவி விலக்கப்பட்டவருக்கு எதிராக வழக் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டால் வழக்குத்தாக் அந்த உறுப்பினர் தமது உறுப்பினர் பதவியில் 3 வைக்கப்பட்டவராவார். நீதிமன்ற வழக்கில் க தீர்மானிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்படின் அவர் ய்பினராக சேர்த்துக் கொள்ளப்படலாம்.

Page 10
06. பொதுச் சபைக்கூட்டம்
வருடாந்த பொதுச்சபைக்கூட்டம் ஒ
டைந்த பின்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழபை
07. விசேட பொதுச் சபைக்கூட்டம்
(i) (அ) நிர்வாக சபையின் தீர்மானத்தில் (ஆ) ஆலய பரிபாலனசபையின் ஐந்
அவசியத்தினை விளக்கி எழுத் விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டம் :
(ii) |
பதின்நான்கு நாட்களுக்கு குறை சபை உறுப்பினர்களுக்கு கொடும் டப்பட வேண்டும்.
விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் பரிசீலனை செய்யப்படலாம்.
08. நிறைவெண்(கோரம்)
நடப்பு ஆண்டிற்குரிய உறுப்பு உடையவர்களும் பொதுச்சபை பங்குப்பற்றலாம் என்பதுடன் ஒன்றினை நடாத்துவதற்கு கு சமூகமளித்தல் கட்டாயமாவது தாகிறது. இப்பிரிவின் நோக்கத் யோரே அங்கத்தவர்களாகக் கரு இடாப்பு நிர்வாகசபையின் பொரு சீலிக்கப்பட்டு அத்தாட்சிப்படுத்த
09. பொதுச் சபைக்கூட்ட அறிவித்
வருடாந்த பொதுச்சபைக்கூட்ட நாட்களுக்கு முன்பாக அனைத்
(ii)
எந்தவொரு பொதுச்சபைக் கூட் (அ) கூட்டம் நடைபெறும் இடம், (ஆ கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரலையும்; (இ) வருடாந்த செயலாளர் அறி (ஈ) கணக்காய்வாளர் அறிக்கை (உ) புதிய பிரேரணைகள் குறித்து
(iii)
எந்தவொரு பொதுச்சபைக்கூட்ட
சிகள் அமைய வேண்டும். 01. கடவுள் வணக்கம் 03. செயலாளார் அறிக்கை

வ்வொரு வருடமும் ஆலய மகோற்சவகாலம் முடிவ
நடாத்தப்படுதல் வேண்டும்.
ர் பேரில் அல்லது, து உறுப்பினர்கள் விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்தின் நு மூலம் செயலாளருக்கு விண்ணப்பிப்பதன் பேரில் கூட்டப்படலாம்.
யாத எழுத்துமூல முன்னறிவித்தல் ஆலய பரிபாலன நகப்பட்ட பின்னரே விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டம் கூட்
நிகழ்ச்சி நிரலில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் மட்டுமே
ரிமை உடையவர்களும், ஆயுட்கால உறுப்புரிமை க்கூட்டம் அல்லது விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் பொதுச்சபைக்கூட்டம், விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டம் றைந்தது உறுப்புரிமையுடைய இருபத்தைந்து பேர் ன் நிறைவெண் கொண்டிராத எக்கூட்டமும் வலுவற்ற திற்காக சந்தாப்பணம் நிலுவை இன்றிச் செலுத்தி நதப்படுவார்கள் என்பதுடன் அத்தகைய உறுப்பினர் நளாளர் அல்லாத தலைவர் உட்பட்ட இருவரால் பரி
கப்படுதல் வேண்டும்.
தல்
அறிவித்தலானது கூட்டத்திகதிக்கு இருபத்து ஒரு து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.
அறிவித்தலும் காலம், நேரத்தினையும்;
க்கையினையும் ; நயினையும்; 5குறிப்புக்களையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
த்திற்கும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒழுங்கில் நிகழ்ச்
02. 04.
தலைவர் தலைமையுரை கணக்கு அறிக்கை
6

Page 11
Dக
05. கணக்குப் பரிசோதகர் அறிக்கை 06. கடிதங்கள், விண்ணப்பங்கள் 07. புதிய நிர்வாக சபைத் தெரிவு பிரேரனை 08. புதிய தலைவர் உரை 09. வேறு விடயங்கள்
10. கூட்ட ஒழுங்குகள்
(i) எல்லாக் கூட்டங்களுக்கும் தலைவர் தலை
காது விடின் உபதலைவர் தலைமை வகிப் வயதில் மூத்த நடப்பு நிர்வாக சபையி தலைமை வகிக்கும்படி பிரேரணை மூலப்
(ii) கூட்டங்களில் அமைதியையும், ஒழுங்கை
தலைவர் நிலைநாட்ட வேண்டும்.
(iii) ஒரே நேரத்தில் ஒரு உறுப்பினர் மாத்திரம் -
தங்கள் பேச்சைத் தலைவரை நோக்கி நீ வும், சுருக்கமாகவும் பேசவேண்டும் என் படுத்தியும் உரையை நிகழ்த்த வேண்டு
(iv) கூட்ட ஒழுங்குகள் பற்றிய விடயத்தில்
11. கூட்ட அறிக்கை
(i) உறுப்பினர் எவருக்கும் கூட்ட அறிக்கை பார்வையிட விரும்பும் உறுப்பினர்கள், குறிப்பிட்டு செயலாளருக்கு எழுத்துமூல செயலாளரின் முன்னிலையிலேயே கூட்
(i) பொதுச்சபைக்கூட்டத்தின் அறிக்கை, மெ சபைக்கூட்டத்தில் செயலாளரால் வாசி
12. பிரேரணைகள், கடிதங்கள், விண்
(1) தாம் விரும்பும் பிரேரணைகள் எதையும்
வரின் கையொப்பங்களுடன் செயலாள தாகச் சேர்க்கும் அல்லது ஆக்கும் பிரேர நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும். பிரேரனை வாகசபைக்கு அல்லது பொதுச்சபைக்கு எ அனுப்பப்படல் வேண்டும். அவ்வாறு அன ணப்பங்கள் முதலியன பொதுச்சபைகூட் பத் தேவையில்லை. ஆனால் நிர்வாகசன் கள், விண்ணப்பங்கள் அவை கிடைத்தந சபைக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டு உரிய இருந்து பதின்நான்கு நாட்களுக்குள் 8

எகள்
லமை
லமை வகிப்பார். தலைவர் பிரசன்னமாக இருக் கபார். இருவரும் பிரசன்னமாயிருக்காது விடின் ன் உறுப்பினர் ஒருவரைத் தற்காலிகமாகத் தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
யும், கட்டுப்பாட்டையும் பேச்சிலும், செயலிலும்
பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார். உறுப்பினர்கள் நிகழ்த்துவதுடன், கூடிய வரையில் தெளிவாக பதுடன் எடுத்துக்கொண்ட விடயத்தை மையப்
ம்.
தலைவரின் கருத்தே முடிவானதாகும்.
கயைப் பார்வையிட உரிமையுண்டு. அவ்வாறு . கூட்ட அறிக்கை அல்லது அறிக்கைகளைக் மம் விண்ணப்பிப்பதன் மூலம் பார்வையிடலாம்.
ட அறிக்கை பார்வையிடப்பட வேண்டும்.
பாதுச்சபைக்கூட்டத்தை அடுத்துவரும் நிர்வாக
த்து நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும்.
ரணப்பங்கள்
உறுப்பினர்கள் முன்மொழிபவரின், வழிமொழிய ருக்கு அனுப்புதல் வேண்டும் என்பதுடன் புதி ரணைகள் பிரமாணம் 13 (1) இற்கு அமைவாக அகளும், கடிதங்களும் விண்ணப்பங்களும் நிர் ன பெயர் குறித்து எழுத்துமூலம் செயலாளருக்கு அப்பப்படும் கடிதங்கள், பிரேரணைகள், விண் டத்தில் ஆராயப்படும் பட்சத்தில் பதில் அனுப் பக்கு என பெயர் குறித்து அனுப்பப்படும் கடிதங் ாளின்பின் உடனடியாக அடுத்துவரும் நிர்வாக பதில் எழுத்து மூலம் குறித்த கூட்டத் திகதியில் எனுப்பப்படல் வேண்டும்.

Page 12
(i) பிரமாணங்களைத் திருத்துவதற்கு ஆக்குவதற்கு என உறுப்பினர்களுக்கு தகைய முன்மொழிவுகளை வரவேற்கு சபை கூட்டத்திகதிக்கு முன்னதாக 45 பட்டு செயலாளரால் பிரசுரிக்கப்படு சபைக்கூட்டத் திகதியினையும் இடத்தி மாணத்தின் கீழ்க்கொண்டுவரப்படும் களுக்கு முன்பு செயலாளருக்கு கிடை
13. பிரமாணங்கள்
(i) நடைமுறையில் இருக்கும் பிரமாண பிரமாணங்களை ஆக்குவதற்கு பொ அல்லது பிரமாணங்களைத் திருத் பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் சமூகமளி தைந்து சதவீதத்தினர் ஒப்புதல் வேல் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்திற்கும் பிரமாணத்தின்படிமுன்னறிவித்தல்கெ ஆக்கம் மாத்திரமே பொதுச்சபைக்க
(ii) நடைமுறையிலிருக்கும் பிரமாணங்கள்
யால் நியமிக்கப்படும் ஏழுபேர் கொல் வேண்டும்.
14. பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் நிகழ்
(i) தலைவர், உபதலைவர், செயலாளர்,
நிர்வாகசபை உறுப்பினர்களையும் ஒரு பார்க்கும் குழுவொன்றையும் தெரிதல்,
(ii) வருடாந்தக் கணக்குகளையும் ஐந்
யையும், கையிருப்புச் செவ்வை பார் செய்து அங்கீகரித்தல்;
(iii) உறுப்பினர்களைத் தெரிதல், நீக்கு
படுத்தல் ;
(iv) நடைமுறையில் இருக்கும் பிரமாண
மாணங்களை ஆக்குதல் ;
(V) கோவில் பரிபாலனம், சமய முன்னே
பந்தமாக உறுப்பினர்களின் பிரேர ை வற்றை அங்கீகரித்தல் ;
(vi) ஆலயத்தின் வளர்ச்சிக்கும் இந்து
குமான புதிய திட்டங்களை வகுத்த
(vii) இக்கோவையின் ஏதேனும் பிரமா?

அல்லது நீக்குவதற்கு புதிய பிரமாணங்களை முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு ஏதுவாக அத் ம் முன்னறிவித்தல் பத்திரிகைகள் மூலம் பொதுச் நாட்களுக்கு குறையாத கால அவகாசம் வழங்கப் நல் வேண்டும். அத்தகைய அறிவித்தல் பொதுச் னையும் வெளிப்படுத்தி நிற்றல் வேண்டும். இப்பிர பிரேரணைகள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு முப்பது நாட் க்ககூடியதாக அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ங்களை திருத்த அல்லது நீக்க அல்லது புதிய துச்சபைக்கு அதிகாரமுண்டு. ஒரு பிரமாணத்தை த அல்லது நீக்க அல்லது புதியவற்றையாக்க த்திருக்கும் உறுப்பினர்களில் நூற்றுக்கு எழுபத் ன்டும் என்பதுடன் அத்தகைய உறுப்பினர்களின் மேலானதாக இருத்தல் வேண்டும். 12 (ii) வது ாடுத்துப்பெற்ற திருத்தம் அல்லது நீக்கம் அல்லது பட்டத்தில் ஆராயப்படல் வேண்டும்.
ள் பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பொதுச் சபை ன்ட குழுவொன்றினால் மீளாய்வு செய்யப்படுதல்
ஓத்தப்படக்கூடிய விடயங்கள்
உதவிச்செயலாளர், பொருளாளர் உட்பட ஏனைய த கணக்கு ஆய்வாளரையும் கையிருப்புச்செவ்வை
அல்லது நீக்குதல்;
தொகையையும், கணக்குஆய்வாளரின் அறிக்கை பக்கும் குழுவினரின் அறிக்கையையும், பரிசீலனை
தல் அல்லது நிறுத்துதல் ஆகியவற்றை உறுதிப்
எங்களை திருத்துதல், நீக்குதல் அல்லது புதிய பிர
ற்றம் , அறப்பணி, ஆக்க வேலை, சமூகப்பணிசம் ணகள் கடிதங்களைப் பரிசீலித்து பிரயோசனமான
க்களின் மறுமலர்ச்சிக்கும் சமூக, அறநெறிப்பணிக்
லும் அமுல்படுத்தலும் ;
ணம் குறித்துரைக்கும் வேறுபணிகளை ஆற்றுதல்;
8

Page 13
15. நிர் வாகசபை
(i) (அ) நிர்வாகசபையில் மொத்தம் ஒன்பது
(ஆ) பொதுச்சபை உறுப்பினராக தொடர்
அங்கத்துவம் வகித்து வருபவரும் மு மட்டுமே தலைவர், செயலாளர், பொ படுவதற்கு தகைமையுடையவராவா
(இ) நிர்வாக சபைக்குத் தெரிவு செய்யப்ப
றாதுசமூகமளிக்க கூடியவர்களாக தொண்டாற்றும் மனப்பாங்கு உடை
(ஈ) தலைவர், செயலாளர், பொருளாள
யில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்களாக
(உ) நிர்வாகசபைக்கு இலங்கைத்தீவினுள்
வேண்டும்.
(i) (அ) நிர்வாகசபையின் பதவிக்காலம் முன்
- வதற்கு ஒருமாத காலத்திற்கு முன்னர்
தெரிவுசெய்யப்படல் வேண்டும்.
(ஆ) பிரமாணம் 6இன் கீழானநடவடிக்ை
பொதுச்சபைக் கூட்டத்திலிந்து ஒரு
(இ) பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் அல்லது .
தெரிவு செய்யப்படும்.
(iii) (அ) தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால்
யொன்று தெரிவுசெய்யப்படவியலா யப்படும் வரை நடப்பு வருட நிர்வ
(ஆ) மேலே 15 (iii) (அ) இல் குறிப்பிடப்பட்
யின் போது பதவியில் உள்ள நிர்வ உருவானதாகவும் அது நேர்மையர் கொண்டிராததாகவும் இருத்தல் வே நீக்க பதவியிலுள்ள நிர்வாகசபை 8 என்பதுடன் அத்தகைய இயலாமை யிட்டு அரசாங்க அதிபருக்கு அறிவு
16. (i) இவ்வாலயத்தின் பிரதமகுருக்கள் ஆலம்
(i) (அ) நிர்வாகசபை உறுப்பினர்கள் .
01. தலைவர் 02. உபதலைவர் 03. செயலாளர்
9

பேர் பதவி வகிப்பர்.
ந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு குறையாத காலம் ப்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவருமான அங்கத்தவர் ருளாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கு தெரிவுசெய்யப்
ர்.
Iா?
நபவர்கள் நிர்வாக சபைக்கூட்டங்களுக்கு தவ வும் கோவில் முக்கிய வைபவங்களில் முன்னின்று டயவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
ர் போன்ற பதவிகளை வகிப்பவர்கள் புலோலி இருத்தல் வேண்டும்.
[ வசிப்பவர்கள் மட்டுமே தெரிவு செய்யப்படுதல்
நறு ஆண்டுகளாகும். மூன்று ஆண்டுகள் முடி தாகவே புதிய நிர்வாகசபை உத்தியோகத்தர்கள்
கயை கருத்திற்கொண்டு புதிய நிர்வாகசபை அப் மாதத்திற்குள் பதவி ஏற்றல் வேண்டும்.
விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் நிர்வாகசபை
ல் மூன்று வருட முடிவில் புதிய நிர்வாகசபை த பட்சத்தில் புதிய நிர்வாகசபை தெரிவு செய் ரகசபை தொடர்ந்தும் கடமையாற்றும்.
பட இயலாமையானது சாதாரண நடவடிக்கை மகசபையின் சக்திக்கப்பாற்பட்ட காரணிகளால் ற நோக்கத்தினையும், எண்ணத்தினையும் ன்டும் என்பதுடன் அத்தகைய இயலாமையை 1னைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்தல் வேண்டும் D குறித்து உதவி அரசாங்க அதிபருக்குப்பிரதி ரித்தல் வேண்டும்.
ப பரிபாலனசபையின் போஷகராக இருப்பார்.

Page 14
04. உதவிச்செயலாளர் 05. பொருளாளர் மேற்கூறிய பதவிகளை வகிப்போ களாக தெரிவு செய்யப்படுவர்
(ஆ) நிர்வாகசபை உறுப்பினர்கள் !
பாளர்களாக அவர்களது பதவி பிரமாணங்களின் கீழும் நம்பிக் இச்சபையின் நோக்கங்கட்காக
(இ) தலைவர், செயலாளர், பொருள்
போர் தாமாகவே விலகிக் கொண் உரிமையை இழந்தாலோ இடை இருக்கும் உரிமையை இழப்பம் பொதுச்சபைக்கூட்டத்திலோ அல் இடம்பெறல் வேண்டும். இதற்கி பினர்கள் பதவி இழந்தவருக்கு எனினும் மூன்று மாத காலத்தி அவ் வெற்றிடத்திற்கு புதியவர் ெ
(ஈ) தெரிவு செய்யப்படும் நிர்வாகசனை
தாமாக விலகிக் கொண்டால், வி நிர்வாகசபை தெரிவு செய்யப்ப பதுடன் புதிய நிர்வாகத்திடம் படுதல் வேண்டும், என்பதுடன் 8 அரசாங்க அதிபருக்கு அறிவித்த கப்படும் எந்த நடவடிக்கையின்
டும்.
(உ) நிர்வாகசபை உறுப்பினர்களில் 6
வச்சான்றுகள் அடிப்படையில் பார். இத்தீர்மானம் அடுத்துவ சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
(ஊ) எழுத்து மூலம் தகுந்த காரணப்
சபைக்கூட்டங்களுக்கு சமூகமல் செயலாளரால் அறிவிக்கப்பட்டு இடப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட லாளரால் அனுப்பப்படல் வேண்
(எ) மேற்படி, (உ), (ஊ) பிரிவின்படி ஏற்
இற்கு அமைய நிர்வாக சபை நி ஒரு நிர்வாகசபை தனது பதவிக். ஆகாது.
(ஏ) நிர்வாகசபை உறுப்பினர்கள் பத
தம் எந்தவிதமான ஊதியத்தில் பெறுவதற்கு உரித்துடையவர்க

ருடன் மேலும் நான்கு பேர் நிர்வாகசபை உறுப்பினர்
ஒன்பது பேரும் ஆலயத்தின் நம்பிக்கைப் பொறுப் விக்காலத்தில் கடமை புரிவதுடன் இச் சபையின் கை பொறுப்புச்சட்டத்தின் பிரமாணங்களின் கீழும் பணியாற்றுதல் வேண்டும்.
எளர் அல்லது நிர்வாக சபை உறுப்பினர் பதவி வகிப் Tடாலோ, அல்லது பிரமாணம் 5இன்படி அங்கத்துவ நிறுத்தப்பட்டாலோ அவர்கள் தொடர்ந்து பதவியில் 1. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அடுத்துவரும் லது விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டத்திலோ புதிய தெரிவு டைப்பட்ட காலத்தில் ஏனைய நிர்வாகசபை உறுப் ப் பதிலாக ஒருவரை நியமித்துக் கொள்ளலாம். னுள் விசேட பொதுச்சபைக்கூட்டம் கூட்டப்பெற்று தரிவு செய்யப்படல் வேண்டும்.
ஏபயானது தெரிவு செய்யப்பட்ட தினத்தில் இருந்து லகிக்கொண்ட நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் அடுத்த படும் வரை தற்காலிகமாக கடமையாற்றுவர் என் பொறுப்புகளை கையளிக்கவும் தாமதமின்றி செயற் இதுகுறித்து உதவி அரசாங்க அதிபருக்கு பிரதியிட்டு கல் வேண்டும். பிரமாணம் 5 (ii) (இ) இன்கீழ் எடுக் = போதும் இப்பிரமாணம் வலுவற்றதாகுதல் வேண்
எவருக்கும் மாறாத மனநோய் இருப்பதாக மருத்து நிர்வாகசபை தீர்மானித்தால் அவர் பதவியை இழப் நம் பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் அங்கீகாரத்திற்கு
கொட்டாது தொடர்ந்து மூன்று மாதாந்த நிர்வாக ரிக்கத் தவறிய ஒருவரின் பெயர் நிர்வாகசபைக்கு - உறுப்புரிமையை இழந்து விட்டாரென தீர்மானம் பிரதியொன்றுபதிவு தபால் மூலம் அவருக்கு செய ஏடும்.
படும் வெற்றிடங்களை இப்பிரமாணத்தின் பிரிவு (இ) ரெப்பலாம். இவ்வாறான நிரப்புதல் நடவடிக்கையை காலத்தில் ஐந்து தடவைக்கு மேல் மேற்கொள்ளல்
விக்காலத்தில் கடமையினை நிறைவேற்றுதல் நிமித் னயோ , இலாபத்தினையோ, வருமானத்தினையோ ள் அல்லர்.
10

Page 15
(ஐ) தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் ஆ
காலத்தினை வகிப்பதற்கு முடியும் என்பது போட்டியிடுவதில் இருந்து தடுக்கப்படுகிற மூன்று ஆண்டு கால இடைவெளியின் பின் தெரிவு செய்யப்படவோ முடியும்.
17. நிர்வாகசபையினின்றும் விலகுதல்
108 4
ரியமாக
(1) நிர்வாக சபையினின்றும் சுயமாக விலக செயலாளருக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.
(ii) பதவியினின்றும் விலகுபவர் அல்லது வில்
நிதியையும், அசையும் அசையா சொத்து முதலியவற்றையும் 48 மணித்தியாலங்களு கப்பட்ட நிர்வாகசபையின் இரு தகுதி வா ஒப்புச்சான்றுதல் பெற வேண்டும்.
(iii) பதவியினின்று விலகுதல் சம்மந்தமான .
வாகசபையின் கவனத்திற்கு கொண்டுவ
18. நிர்வாகசபை கூடுதல்
(i) தேவையானபோது செயலாளரால் நிர்வு
வாகசபை உறுப்பினர்களில் குறைந்தது வேண்டும்.
(ii) ஆலய விடயங்களைத் திறம்பட நடாத்து
சபை கூட்டப்படல் வேண்டும்.
(iii) நர்வாகசபைக்கூட்ட அறிவித்தல் குறைந்த எழுத்து மூலம் கொடுக்கப்படல் வேண்டும் தது மூன்றுநாள் முன்னறிவித்தலுடன் க
(iv) நிர்வாகசபையில் தீர்மானிக்கப்படும் விட!
ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்.
(V) நிர்வாகசபை கூட்டத்தின் போது தீர்மான
தனது வாக்கினை செலுத்தலாம்.
19. நிர்வாகசபையின் கடமைகளும், 8
(i) ஆலயத்தின் பரிபாலத்தினை சிறப்புற நட
(i) எவ்விடயங்களையும் சபையின் பிரமாண
(ii) செலவுகளை பரிசோதித்து அனுமதித்தல்,
கள் முதலியவற்றை முறையாக வைத்திய
11

கியோர் இரண்டு தொடர்ச்சியான பதவிக் டன் மூன்றாவது தொடர்ச்சியான பதவிக்காக சர்கள் என்பதுடன் இடைவிட்ட முறிக்கப்பட்ட மீண்டும் குறித்த பத விக்கு போட்டியிடவோ
விரும்பும் உறுப்பினர் எவரும் எழுத்துமூலம்
மக்கப்படுபவர் தம் வசமுள்ள கோவிலுக்குரிய க்களையும், மற்றும் புத்தகங்கள் குறிப்புகள் க்குள் செயலாளர் அல்லது அதிகாரம் அளிக் ய்ந்த பதவி வகிப்பவர்களிடம் ஒப்படைத்து
பிடயங்கள் உடனுக்குடன் செயலாளரால் நிர்
ரப்படவேண்டும்.
வாகசபை கூட்டப்பட வேண்டும். ஒன்பது நிர் ஐந்துபேர் கூட்டமொன்றிற்கு சமூகளித்திருக்க
துவதற்காக மாதமொருமுறையேனும் நிர்வாக
தது ஏழு நாட்களுக்கு முன் உறுப்பினர்களுக்கு ந.விசேட நிர்வாக சபைக் கூட்டங்கள் குறைந் கூட்டப்படலாம்.
பங்கள் சமூகமளித்த பெரும்பான்மையினரின்
ம் ஒன்றின் மீதான வாக்கெடுப்பில் தலைவரும்
அதிகாரங்களும்
பத்துதல்.
ங்களுக்கமைய நடாத்துதல்.
சபைக்குரிய புத்தகங்கள், குறிப்புகள், பேரேடு தக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்.

Page 16
(iv) கணக்கு ஆய்வாளரின் குறிப்புக்களை
தல்.
(V) பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் தீர்மானிக்க
கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படாத ஏதா பட்டால் நிர்வாகசபையின் ஏகமனத எதிர்பார்த்துச் செய்யலாம்.
(vi) ஆலயம் தொடர்பான வைபவங்க ை
நடாத்துதல்.
(vi) கோவிலின் புனிதத் தன்மைக்கும் அ
கொள்ளல்.
(vii) ஆலய பரிபாலனசபை நடாத்தும் எந்
பனைகள், ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற் அல்லது பொருளாளர் அல்லது நிர் ஒருவர் முன்பாக இலச்சினை இடப் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும் என்பது அதிகாரம் அளித்த மேற் குறித்த திற வேற்றுகையை மேற்கொள்ளலாம்.( ஆலய பரிபாலனசபையின் நிறைவேற் வலுவிழந்தும் போதல் வேண்டும்.
ாலனசIை
6கை
(ix) ஆலயபரிபாலனசபை கையாளும் பரிமாறல்கள், சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக் இருவரும் இணைந்து கையெழுத்து 8 பட்சத்தில் செயலாளர் தலைவரின் எய
(X) பொதுச்சபைக்கூட்டமொன்றில் அங்கீ அல்லது நீக்க அல்லது திருத்த நிர்வ
(xi) இந்துசமய அறநெறி, ஆன்மீக, சமூ
(xii) ஆலயபரிபாலனசபையின் இலக்குக
இல் விரித்துரைக்கப்பட்ட இலக்கை .
(xi) இக்கோவையின் ஏனைய பிரமாணம் புரிதலும் அதிகாரத்தினை பயன்படுத்த
20. தலைவரின் கடமைகள்
(1) தலைவரே சபையின் பிரதம நிறைே நிர்வாகசபையினருடனும், பொதுச்ச இந்துசமய அறப்பணிகளை, சமூகப்
(ii) தலைவர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில்
வதற்கு தகுதியுடையவராவார்.

ளக் கவனித்து வேண்டிய நடவடிக்கைகளை எடுத்
ப்படும் விடயங்களை நிறைவேற்றல். பொதுச் சபைக் வது விடயம் மிக அவசரமாக செய்ய வேண்டியேற் ான முடிவுடன், பொதுச்சபையின் அங்கீகாரத்தை
ள சகல உறுப்பினர்களும் முன்னின்று செவ்வனே
அமைதிக்கும் பங்கம் ஏற்படாத வண்ணம் பார்த்துக்
கதஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்கள், கொள்வனவு விற் றுதல்களின் போதும் தலைவருடன், செயலாளர் வாகசபையினால் விசேட அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட பட்டு இருவரும் ஒப்பம் இட்டே ஆவணங்கள் துடன் விசேட சந்தர்ப்பங்களில் நிர்வாகசபை விசேட த்தினர் எவர் இருவரும் மேற்குறித்தவாறு நிறை வேறு எந்த முறையிலான நிறைவேற்றுகைகளும் Dறுகையாகக் கருதப்படுதல் கூடாது என்பதுடன்
வ
:ை
ஆலயத்திற்குரிய வங்கிக் கணக்குகள், நிதிப் கைகள் எதிலும் தலைவர் பொருளாளர் ஆகிய இடுதல் வேண்டும் என்பதுடன் தலைவர் இல்லாத முத்து மூல அனுமதியுடன் கையொப்பம் இடலாம்.
கரிக்கப்பெற்ற தீர்மானங்களெதனையும் மாற்ற பாகசபைக்கு அதிகாரமில்லை.
கப்பணிகளை திட்டமிடுதலும் செயற்படுத்தலும்.
களை அடையவும் இக்கோவையின் பிரமாணம் 2
அடையவும் பணியாற்றுதல்.
மகளில் விரித்துரைக்கப்பட்ட ஏனைய கடமைகளை நலும்.
வற்று அதிகாரி என்பதுடன் அனைத்து ரீதியிலும் பையினருடனும் இணைந்து இவ்வாலயத்தினை, பணிகளை முன் எடுத்துச் செல்லவேண்டும்.
உபதலைவர், தலைவரின் கடமைகளை ஆற்று

Page 17
(iii) தலைவர் பொதுச்சபைக் கூட்டங்களுக் வாகசபைக் கூட் டங்களுக்கும் தலைபை நடாத்துதல் வேண்டும்.
21. செயலாளரின் கடமைகள்
(1) ஆலயபரிபாலனசபைக்குரிய புத்தகங்க
முதலியவற்றை ஒழுங்காக வைத்திருத்
(ii) ஆலயபரிபாலனசபைக்காக கையொப்
(ii) கூட்ட அறிக்கைகளை எழுதி நிர்வாக
(iv) தேவையான பொழுது நிர்வாகசபை
தையோ, பொதுச்சபைக்கூட்டத்தையே நடவடிக்கை எடுத்தலும்.
(V) ஆலயம் தொடர்பாக கிடைக்கப்பெறும்
கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்து நிர்வாகசபை அறிவித்தல்.
(vi) இக்கோவையின்படி பிரமாணம் 5 இல்
வடிக்கை எடுத்தலும்.
(vi) ஆலய பரிபாலன சபையின் சாதாரண
இருக்கக்கூடிய அனைத்து அதிகாரம் டுள்ளது.
22. பொருளாளரின் கடமை
(1) ஆலயத்திற்குரிய நிதியை வங்கியில் .
யின் தீர்மானத்திற்கு இணங்கசபையின் டும். பொருளாளர் தன்னுடைய கையி. பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும்.
(i) ஆலயத்தின் அசையும் அசையாச் செ
டுப்படுத்தலும், பேணுதலும், உரிமைபை பட்டியல்படுத்தி வெளிப்படுத்துதல் வே
(ii) இவ்வாலயத்தின் அசையும் அசையாச் கோவிலுக்குரிய அசைவற்ற ஆதனங் பத்திரங்களின் பிரதிகளை ஒழுங்காக
(iv)கணக்கு ஆய்வாளர் தேவைப்படுத்து
டன் கணக்குப்புத்தகங்கள் பேரேடுகள்
(V) ஒவ்வொரு நிர்வாகசபைக்கூட்டத்தின்
சமர்ப்பித்தல்.
13

கும், விசேட பொதுச்சபைக் கூட்டங்களுக்கும், நிர் மதாங்கி பிரமாணங்களுக்கு அமைய கூட்டத்தை
ள், குறிப்புகள், பத்திரங்கள், கடிதக்கோவைகள், கதல்.
பமிட்டு கடிதப்போக்குவரத்துச் செய்தல்.
சபையின் அங்கீகாரத்தைப் பெறுதல்.
க்கூட்டத்தையோ விசேட நிர்வாக சபைக்கூட்டத் பா கூட்டுவதற்கான ஒழுங்குகளைச் செய்தலும்
ம் கடிதங்களை அடுத்துவரும் நிர்வாக சபைக் பின் தீர்மானத்தை உரியவருக்கு எழுத்துமூலம்
D விரித்துரைக்கப்பட்ட பணிகளைப்புரிதலும் நட
ா நடவடிக்கையின்போது செயலாளருக்கு என களையும் பயன்படுத்தும் கடமை அளிக்கப்பட்
அல்லது வேறு தகுந்த முறையில் நிர்வாக சபை T பெயரில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருத்தல் வேண் நப்பில் உள்ள நிதியை இழந்தால் அவரே முழுப்
பத்துக்களை இனம் காணுதலும், மீட்டலும், கட் பப்பெற்றுக் கொள்ளுதலும் என்பதுடன் அதனை
ண்டும்.
சொத்துக்களை பேணிப்பாதுகாத்தல் வேண்டும். களின் உறுதிகள் அல்லது அவைசம்பந்தமான
வைத்திருத்தல்.
ம் நேரத்தில் கையிருப்பு நிதியைக் காண்பிப்பது
முதலியவற்றை பார்வையிட அனுமதித்தல்.
போதும் மாதாந்த வரவு செலவு அறிக்கையை

Page 18
(vi) பொதுச்சபைக்கூட்டத்தில் அல்லதுநி களை அவதானித்து அதற்குரிய கெ சீட்டைப் பெற்று உரிய கணக்குப்பதி
(vii) வருடாந்த வரவு செலவுக் கணக்க
பார்வைக்காக அனுப்புதல்.
(vii) எல்லா வகையான வரவு செலவுக
(ix) திருப்பணி உண்டியலில் சேரும் நிதி
வேண்டும் என்பதுடன் நிர்வாகச ை
திறக்கப்பெற்று உண்டியலிலிருந்து யப்பெற்று மூவராலும் உறுதிப்படுத்
(x) இக்கோவையின் பிரமாணம் 3 (ii) :
வசூல் செய்து பற்றுசீட்டு வழங்கி .
(xi) இப்பிரமாணங்களிடங்காத நிதி அசை
களில் நிர்வாகசபைத் தீர்மானங்கள்
23. கடமைகளைக் கையளித்தல்
இப்பிரமாணங்களின்படி தமக்கென ஒ மதியின்றி எக்காரணம் கொண்டும் வே வருக்கும் உரிமையில்லை.
24. உபகுழுக்கள் மற்றும் இணைப்
(1) (அ) நிர்வாகசபையானது அவ்வப்போது
பொருட்டு பொதுச்சபையின் உறுப்பி ஒருவர் தலைமையில் உபகுழுக்க வொன்றின் உறுப்பினர் தொகை 8 குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டு
(ஆ) உபகுழுக்கட்கு அவற்றின் பணி குறித்
வின் பணிக்காலம் வரையறுக்கப்பா காலத்தில் முடிப்பது உறுதிப்படுத்தப்
டும்.
(இ) உபகுழு உறுப்பினர் எவரும் ஊதிய
உரித்துடையவரல்லர் எனினும் அவ களை நிர்வாகசபை வழங்கவும் வே
(ஈ) உபகுழுக்கள் நிர்வாகசபைக்கு பத
நிர்வாகசபை கட்டளைகளுக்கு இ ஒரு மீறலும் உபகுழுவின் வலுவார்

ர்வாக சபைக்கூட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட வேலை காடுப்பனவை உரியவர்களிடம் கொடுத்து பற்றுச் ேெவட்டில் பதிவு செய்தல்.
கறிக்கையைத் தயாரித்து சகல உறுப்பினர்களின்
களையும் உரிய பதிவேடுகளில் பதிந்துவைத்தல்.
யை கிரமமாக எடுத்து கணக்குப் பதிவு செய்தல் 1ப உறுப்பினர் இருவர் முன்னிலையில் உண்டியல் பெறப்பட்ட தொகை பின்னிணைப்பு படிவத்தில் பதி தப்படுதல் வேண்டும்.
இன்படி உறுப்பினர்களிடம் இருந்து சந்தாப்பணம் கணக்கு பதிவு செய்தல்.
யும் அசையாச் சொத்துக்கள் சம்பந்தமான விடயங் நக்கு அமைவாக செயல்படுதல் வேண்டும்.
அதுக்கப்பட்ட கடமைகளை நிர்வாக சபையின் அனு றொருவருக்கு கையளிப்பதற்குப் பதவிவகிப்பவரெ
பாளர்கள் நியமனம்
வ அதனது பணிகளை செவ்வனே நிறைவேற்றும் னர்களினை இணைத்து நிர்வாகசபை உறுப் பினர் மளநியமிக்கலாம் என்பதுடன் அத்தகைய உபகுழு ஐந்தினை விட அதிகமாகாமலும் மூன்றினைவிடக்
5துரைக்கப்படவேண்டும் என்பதுடன் அவ் உபகுழு
டு வழங்கப்பட்டு அது தனது பணியினை குறித்த Tபடுவதுடன் அவ் உபகுழு கலைக்கப்படவும் வேண்
பம் பெறவோ வேறு எந்த சலுகைகளைப்பெறவோ வர்களது பணிக்காலத்தில் பணிநிமித்தமான செலவு பண்டும்.
பிலிறுக்கும் கட்டுப்பாடு கொண்டவை என்பதுடன் ணங்கிக்கொள்ளவும் வேண்டும் என்பதுடன் எந்த இதன்மையை அழித்துவிடும்.

Page 19
(ii (அ) இலங்கைக்குள்ளும், உலகளாவிய
கர் அடியார்கள் இடையே இணைப் கலாச்சாரப்பாலமாக ஆலயபரிபால பெயர்குறிப்பிட்ட இணைப்பாளர்கமை
(ஆ) அத்தகைய இணைப்பாளர்கள் இச்
கட்டளைக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் எ படுத்தப்படும் போது விளக்கமளிக்க
இவர்களது செயற்பாடுகட்கான ஒழுக் ஒழுக தேவைபடுத்தவும், எந்த ஒருமீ தில் இருந்து நீக்கவும் நிர்வாகசபை
25. கணக்காய் வாளர்
(i)
அனுபவமும் ஆற்றலும் வாய்ந்த 2 பொதுச்சபை நியமிக்கவேண்டும். இ கையை பொதுச்சபைக்கூட்டத்திற் தலைவரிடம் கையளிக்க வேண்டு
யப்படும்.
(i)
இப்பதவி வெற்றிடமாகும் பட்சத்தில் இசை வுடன்நிர்வாகசபை கணக்கா நியமிக்கும் வரை செயற்பட தெரிவு
26. புதிய நிர்வாகசபை தெரிவு
(1) பின்வரும் ஒழுங்கில் தெரிவுகள் இடம்ெ
01. தலைவர் தெரிவு 02. செயலாளர் 03. பொருளாளர் 04. உபதலைவர் 05. உதவிச்செயலாளர் 06. நிர்வாகசபை உறுப்பினர்கள் நா
(1) ஏதாவதொரு பதவிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்ப
இரகசிய வாக்கெடுப்புமூலம் மட்டுமே ந
1) இரகசிய வாக்கெடுப்புமூலம் நடைபெறும் களாக தலைவர், செயலாளர், பொருளாக இம்மூவரில் ஒருவரே ஒரு போட்டிவேட்பாள நிர்வாகசபை உறுப்பினரை தேர்தல் உத்தியே
(iv) பொதுச்சபைக் கூட்டத்தின் ஆரம்பத்திலும்
அன்றைய கூட்டத்தில் பங்குபற்றி வாக்க பொருளாளர் வாசிக்க வேண்டும். இப்ப டிருக்க வேண்டும்.

திேயிலும் பரந்துவாழும் புற்றளைச் சித்திவிநாய பினை ஏற்படுத்தவும் தொடர்புகளைப்பேணவும்,
எ சபை விளங்கவும் நிர்வாகசபை ள உலகளாவியரீதியில் நியமிக்கலாம்.
- கோவை பிரமாணங்கட்கும் நிர்வாகசபையின் ன்பதுடன் தமது நடவடிக்கை குறித்து தேவைப் வும் கடமைப்பட்டுள்ளனர்.
கக்கோவையை நிர்வாகசபைதயாரித்து அதன்படி றலும் அத்தகைய நபரினை குறித்த நியமனத்
க்கு அதிகாரம் வழங்குகின்றது.
உறுப்பினரொருவரையே கணக்காய்வாளராக க்கணக்காய்வாளர் தனது கணக்காய்வு அறிக் கு குறைந்தது இருமாதங்களுக்கு முன்பதாக ம். இவ் அறிக்கை பொதுக்கூட்டத்தில் ஆரா
நிர்வாக சபையில் உள்ள ஒருவரை அவரின் ய்வாளராக பொதுச்சபை புதியவர் ஒரு வரை
செய்தல் வேண்டும்.
பறும்.
ல்வர்
ட்டோர் போட்டியிடும் பட்சத்தில் குறித்த தெரிவு டைபெறும்.
» தேர்தலை நடத்தும் தேர்தல் உத்தியோகத்தர் ார் ஆகிய மூவரும் கடமையாற்றுவர். ஆனால் Tாக இருப்பின் அவருக்குப்பதிலாக வேறொரு ரகத்தராக தெரிவு செய்ய வேண்டும்.
புதிய நிர்வாகசபை தெரியத்தொடங்கும் போதும் ளிக்கத்தகுதியுடைய அங்கத்துவர் பட்டியலை ட்டியல் பிரமாணம் 8 இன்படி உதிப்படுத்தப்பட்

Page 20
Sாவை
(V) இக்கோவையின் பிரமாணம் 3 இன்
மட்டுமே வாக்களிக்கத்தகுதியுடையே
27. பிரதமகுருக்கள்
ஆலயத்தின் பிரதமகுருக்களாக சேர் கள் அவரது காலத்தில் விளங்குவார் . யும் உடையகுருவாகத்தகுதியுடையவ காலத்தின்பின் இருக்கலாம்.
(i) பிரதமகுருக்கள் தகுதி இழக்கும் பட்சத்
யின் நம்பிக்கையை இழக்கும் பட்சத்தி
(i) இப்பிரமாணங்கள் அமுலாக்கப்படும் ;
பளம், என்பன வெளிப்படுத்தப்பட்டு க டன் நிர்வாகசபை தீர்மானம் எடுக்கு
(iv) பிரதமகுருக்கள் ஆலயத்தின் பேரில் .
களையும் பெறவோ, பேணவோ, கட்டு அவை நிர்வாகசபைக்கு வெளிப்படுத்
V) -
பிரதமகுருக்கட்கு அடியார்கள் வழங் கணக்கு நோக்கம் கருதி அறிக்கையிட
28. நிர்வாகச் செயலாளரும் பரிபா
(1) நிர்வாகசபையானது புற்றளைச்சித்திவிர
வளவில் காரியாலத்தினைக் கொண்ட மையமாகவைத்தே இச்சபை இயங்கு;
(i) ஆலயபரிபாலனசபையின் நேர்த்தியான
வினை குறைக்கவும் காரியாலத்தினை நிர்வாகச் செயலாளரினையும், சபைதே தர்களையும் பணிக்கு அமர்த்தலாம்.
(i) நிர்வாகச் செயலாளரும், பணிக்கு அமர்
சபையின் ஊழியர்கள் என்பதுடன், உ
(iv) நிர்வாகச் செயலாளரும், பணிக்கு அம
னால் பெயர்குறித்துக் கொடுக்கப்படும் நிர்வாகசபைக்கு பொறுப்புச் சொல்லவு
(v) நிர்வாகசபை நிர்வாகச் செயலாளரையு
யும் வழிப்படுத்தவும் ஒழுக்கக்கோவை வேண்டும் என்பதுடன் அவற்றின் பிரமா தினை நிறைவேற்ற தடையாக இருப்பா பின் பதவிவிலக்கவும் அதிகாரம் கொன

படி கூறப்பட்டுள்ள தகுதி பெற்ற உறுப்பினர்கள் ாராவர்.
ாமாஸ்கந்தக் குருக்கள் ஜெயபாலசுந்தரக் குருக் என்பதுடன் அவர் வழிவந்த நல்லொழுக்கமும், தகுதி பர் ஒருவர் தொடர்ந்தும் பிரதமகுருக்களாக அவரது
கதிலோ, ஒழுங்கு தவறும் பட்சத்திலோ, பொதுச் சபை லோ பொதுச்சபை புதிய குருக்களை நியமிக்கலாம்.
திகதியிலிருந்து பிரதமகுருக்களது வருமானம், சம் கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது
ம் அதிகாரமும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
எந்த நிதியினையும், அசையும் அசையா சொத்துக் ப்பாட்டில் வைத்திருக்கவோ முடியாது என்பதுடன்
தப்பட்டு கையளிக்கப்பட வேண்டும்.
கும் தட்சணைகளில் நிர்வாகசபை தலையிடவோ க்கோரவோ அதிகாரம் அற்றதாகிறது.
லனஉத்தியோகத்தர்களும் .
5ாயகர் ஆலய பரிபாலனசபைக்கு எனஆலயத்தின் . ஒருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் காரியாலத்தினை - தலும் வேண்டும்.
- செயற்பாட்டினை உறுதிசெய்யவும், வேலைப் பழு தொடர்ச்சியாக இயக்கவும் நிர்வாகசபையானது வை எனக் கருதும் எண்ணிக்கையான உத்தியோகத்
த்தப்படும் உத்தியோகத்தர்களும் ஆலயபரிபாலன எழியம் பெறவும் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
ரத்தப்படும் உத்தியோகத்தர்களும் நிர்வாகசபையி » கடமைகளை ஆற்றுதல் வேண்டும் என்பதுடன் ம் விளக்கமளிக்கவும் கடமைப்பட்டவர்களாவர்.
ம், பணிக்கு அமர்த்தப்படும் உத்தியோகத்தர்களை ரயினை வகுக்கவும் அதன்படி ஒழுகப்பணிக்கவும் ணங்களை மீறுபவர்களையும் சபையின் நோக்கத் வர்களையும் இடைநிறுத்தவும், விசாரணைகளின் ன்டதாகிறது.

Page 21
29. ஆலயத்தின் அசையும் அசைப்
(1) ஆலயத்தின் அசையும் அசையாச் சொத்து பண்டங்கள், இயற்கை வளங்கள், விக்கி யின் பொறுப்பில் இக் கோவையின் பிரமா
(i) நிர்வாகசபையினரால் பெயர் குறித்துநிய தொண்டர்கள் மட்டுமே ஆலயத்தின் பெ தர்மநிதிசேர்க்கவும் அவ்வப்போது எழும் வ யவராகின்றனர்.
(i) ஆலயத்தின் அசையும் அசையாச் சொ வைப்பிலிடவும் முதலிடவும் வளத்தினைப் பேரில் இக்கோவையின் பிரமாணங்கள், ச களை மேற்கொள்ள பொருளாளருக்கு -
ளது.
(iv) அத்தகைய இப்பிரமாணத்தின் (ii) பந்தி
வளப்பெருக்கல்கள் என்பன இந்துசமய சமூகத்தின் உறுப்பினர்களைப் பாதிக்காத
(V) ஆலயத்தின் பேரில் அசையாச் சொத்துக் என்பதுடன் அவற்றினை நன்நோக்கிற்கா படுத்தவும் முடியும்.
(vi) இக்கோவையின் பிரமானம் 22 (ii) இன் 1
கள் இக்கோவையின் பிரமாணங்கள் செ பரிபாலனசபையின் பெயருக்கு மாற்றப்பு
(vi) புற்றளைச் சித்திவிநாயகர் ஆலயம், அத வளாகங்கள், மற்றும் அசையும் அசைய எவ்வகையினதுமான எதுவாயினும் புற்ற கக் கூறப்படுகின்ற மற்றெல்லா அசை ஆலயத்தின் பெயரால் எவரொருவராலே கொள்ளப்பட்டுள்ள பணங்கள், ஆவண மைச் சான்றுகள் மற்றெல்லா உடமைக இக்கோவையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள் வேண்டும்.
(vii) நிர்வாகசபை இக் கோவையின் பிரமா
அனைத்துச் சொத்துக்களையும் அதன் பொறுப்பேற்க வழிசெய்யும் முகமாக சொல் ஆதனங்களையும் அதன் மூலமான வரு கையளிக்க உரிய நீதிமன்றத்தில் கையள சகல நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்க

பாச் சொத்துக்கள்
மக்கள், நிதிவளங்கள், நகைகள், பாத்திரங்கள், ரங்கள், மணி, குடை, அனைத்தும் நிர்வாகசபை ணங்களின் அடிப்படையில் இருத்தல் வேண்டும்.
மிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள், உத்தியோகத்தர்கள், யரில் நன்கொடை பெறவும் பொருள்சேர்க்கவும் பயர் குறித்த தேவைக்கு நிதிசேர்க்கவும் உரித்துடை
த்துக்களினை வங்கிகள் நிதி நிறுவனங்களில் பெருக்கவும் நிர்வாக சபையின் அங்கீகாரத்தின் பையின் நோக்கத்திற்கு உட்பட்டதாக நடவடிக்கை அதிகாரம் வழங்க நிர்வாக சபைகடமைப்பட்டுள்
யில் குறிப்பிடப்பட்ட முதலீடுகள், வைப்பீடுகள், தார்மீக தர்ம ஒழுக்க நியதிகட்கு உட்பட்டதாகவும் தோகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
களை வாங்கவும் பேணவும் பெருக்கவும் முடியும் க இக் கோவையின் பிரமாணங்களின் படி பயன்
படி ஆலயத்தின் அசையும் அசையாச் சொத்துக் பற்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு வருடத்திற்குள் ஆலய படுதல் வேண்டும்.
ன் ஆதன வருவாய்கள், நிலங்கள் கட்டிடங்கள், Iாச் சொத்துக்கள் எத்தன்மையினதும் அல்லது ளைச் சித்திவிநாயகர் ஆலயத்துக்கு உரியனவா யும் அசையா சொத்துக்கள் ஆகியனவும் Tவைத்திருக்கப்பட்டுள்ள அல்லது சொந்தமாகக் ங்கள், சட்டபூர்வமான பத்திரங்கள், உடமை, உரி ள், உரித்துக்கள், கோரிக்கைகள் ஆகியனவும் ள ஆலயபரிபாலனசபையிடம் கையளிக்கப்பட
ணங்களின் கீழ் கடமையேற்றதும் ஆலயத்தின் : ஆதன வருவாய்களையும் சட்டபூர்வமாகப் லப்பட்ட புற்றளைச் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் தமானங்களையும் ஆலயபரி பாலனசபையிடம் ரிப்புக்கட்டளைக்கு விண்ணப்பித்து பெறுவதற்கு ளுதல் வேண்டும்.

Page 22
30. சட்டமும் சட்ட அதிகாரமும்
(1) இவ் ஆலய பரிபாலனசபையானது இ
ளுக்கும் விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டது எழக் கூடிய எந்த ஒரு பிணக்குகளும் வேண்டும்.
(11) புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய பரிபால யானது பூரண சட்ட அதிகாரம் கொண் வும் அதன் பெயரில் பொதுமக்களின் வெ காரம் வழங்கப்பட்ட சபையாகிறது.
பாது
(ii) இச்சபையானது தொடர்ந்து செல்லும்
]ெ
(iv) இலங்கை ஜனநாயகசோசலிச குடிய
ஆலய பரிபாலனசபையினையும் நம்பி பதுடன் இச் சபையும் அதற்குக் கட்டுப்
(v) இவ் ஆலய பரிபாலனசபையின் நம்பிக்
யும் சொத்துக்கள், அசையாச் சொத்து சபை மட்டுமே பேணிப் பராமரிக்க வேண் கைப்பொறுப்புச் சட்ட விதிகளின்படியும் வேண்டும்.
(Vi) இவ் ஆலய பரிபாலனசபையினை Iே
செழுமைப்படுத்தவும் நடவடிக்கை மே
இப் பிரமாணங்களின் கீழ் உருவாக்கப் அளித்து பிரகடனப்படுத்துகின்றனர்.
(vi) இக்கோவையின் பிரமாணங்கள் செப் றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய பரிபாலன பொறுப்பு (Charitable trust) உறுதிநி கைப் பொறுப்பு இக்கோவையின் பிரம் கவும் வேண்டும்.
31. ஆலயத்தின் பூசைகள், பண்
கான உபயங்கள்
காலாகா
(1) ஆலயத்தின் நித்திய பூசைகள் காலாகா
தப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் நிர்வு பிரமாணம் 13(i) இன் படியான பெரும் கீழ்மட்டுமே நித்திய பூசை ஒழுங்குகள்
(ii) பூசைகள், பண்டிகைகள், திருவிழாக்கள்
வழமைகளின் கீழ் தொடர்ந்தும் நடாத் தாமாக முன்வந்து தமது உபயத்தினை டும் என்பதுடன் எவரேனும் அவ்வாறு

லங்கை ஜனநாயகக் சோசலிச குடியரசின் சட்டங்க என்பதுடன் இவ் ஆலய பரிபாலனசபை தொடர்பில் இலங்கையின் சட்டவிதிகட்கு உட்பட்டே தீர்க்கப்பட
லனசபை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் இச்சபை டதும் ஆதனங்களை வாங்கவும், பேணவும், விற்க சாத்தாக அதைக் காக்கவும் இவ்வூர் மக்களால் அதி
D சட்டத் தொடர்ச்சி கொண்டதாகிறது.
அரசின் நம்பிக்கைப் பொறுப்புச் சட்டவிதிகள் இவ் கைப் பொறுப்பாளர்களையும் கட்டுப்படுத்தும் என் பட்டு நடக்கும் கடப்பாடு உடையதாகிறது.
கைப்பொறுப்பில் விடப்பட்டிருக்கும் ஆலயம், அசை மக்கள், நிதிவருமானங்கள் அனைத்தினையும் இச் டும் என்பதுடன், அனைத்து பிணக்குகளும் நம்பிக் - இத்தேசத்தின் சட்டத்தின்படியும் தீர்த்துவைக்கப்பட
மலும் வலுப்படுத்தவும், சட்ட நுணுக்கங்களின் கீழ் ற்கொள்ள புற்றளை வட்டார இந்துப் பெருமக்கள் பபடும் நிர்வாக சபையினருக்கு பூரண அதிகாரம்
பல்பாட்டுக்கு வந்து மூன்று மாத காலத்தினுள் 'புற் அசபை' என்ற பெயரிலான பொது தர்ம நம்பிக்கைப் றைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதுடன் அவ் நம்பிக் ரணங்களை தன்னகத்தே உள்ளடக்கியதாக இருக்
டிகைகள், திருவிழாக்கள் அவற்றிக்
-லமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் நியதிகளின்படி நடாத் பாக சபை தீர்மானித்து முன்மொழிந்து பொதுச்சபை பான்மையுடன் நிறைவேற்றக்கூடிய மாற்றங்களின்
மாற்றி அமைக்கப்படமுடியும்.
ள் என்பவற்றின் உபயங்கள் ஏலவே இருந்துவரும் இதப்பட வேண்டும் என்பதுடன் உபயகாரர் எவரும் துறக்கும்வரை அவர்களே நடாத்திவருதல் வேண் துறந்தால் புற்றளை வட்டார மக்களிற்கு அறிவித்தல்
18

Page 23
கொடுத்து அழைப்பு விடுத்து ஒன்றுக்கு மே இணக்கத்தின் அடிப்படையில் அல்லது பெ பேரில் உபயங்கள் புதியவர்கட்கு வழங்கப்
(ii) ஆலயத்தின் பூசைகள், பண்டிகைகள் திரு
பில் எழும் பிணக்குகளுக்கு பொதுச் சபை ஆவதுடன் பிணக்கின் தரப்புக்கள் முடிவை
32. ஆலய பரிபாலனசபையின் இலச்.
Sாடை
இக்கோவையின் பிரமாணங்களின் படி உ
லனசபைக்கான இலச்சினையினை வடிவ யினை ஆலயபரிபாலனசபை தொடர்புபட்ட தல் வேண்டும்.
33. (1) இக்கோவையின் பிரமாணங்கள் பொதுச்ச ை
தில் இருந்து இவ்வாலயம் தொடர்பில் அதன் தாக நிறைவேற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அனை தாகிறது என்பதுடன் அவற்றினை பயன்படு இக்கோவையின் பிரமாணங்களின் கீழாக தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரவும் சட்ட
(i) இக்கோவையின் பிரமாணங்கள் அமுது
அனைத்து செயல்பாடுகளும் இச்சபையில் சபையின் அனுமதி இன்றி அனைத்து செய சபை சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகா
34. துணைவிதிகளும் / பிரமாணங்கள்
ஆலய பரிபாலனசபையினையும் அதன் பயனுறுதியுள்ளதாகவும், நிர்வகிக்கவும் ( இயக்கவும் இக்கோவையின் வாசகங்களு பிரமாணங்களையும் இயற்றவும், நடைமு ை என்பதுடன் அத்தகைய துணை விதிகளும் பினர்களின் உரிமைகள், கடமைகள் செய கக்கூடியதாக அமைதல் ஆகாது என்பதும்
35. இடைக்கால ஏற்பாடுகள்
(i) இக்கோவைத்திட்டத்தின் கீழான முதலாவது போது இத்திகதியில் பதவிவகிக்கும் செய தலைவராக இருப்பவரே இக் கோவைத்திட் னையும் தலைமை தாங்கி நடத்திவைப்பார் பத்தில் உபதலைவரும், உபதலைவரும் சல் காலிகமாக பொதுச்சபைக்கூட்டத்தை நடா வட்டார இந்து பொதுமக்களில் ஒருவரை த தாங்க கோரலாம்.

ற்பட்டோர் உபயத்தினை நடாத்த முன் வந்தால் மதுச்சபையின் பெரும்பான்மைத்தீர்மானத்தின் படலாம்.
விழாக்கள் அவற்றிக்கான உபயங்கள் தொடர் யின் முடிவே இறுதியானதும் முடிவானதும்
ஏற்று ஒழுகவும் வேண்டும்.
சினையும் பயன்பாடும்
நவாகும் நிர்வாகசபையானது ஆலய பரிபா மைத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் இலச்சினை - அனைத்து ஆவணங்களிலும் பயன்படுத்து
பயின் அங்கீகாரத்துடன் அமுலுக்குவந்ததினத் ர பரிபாலனம் உரிமை தொடர்பில் இதற்குமுன்ன பத்தும் செயல் இழந்துவிடுவதுடன் வலு இழந்த முத்துதல் சட்ட விரோதமாகின்றது என்பதுடன் உருவாக்கப்படும் நிர்வாகசபை அவற்றினை நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரம் பெறுகிறது.
பக்கு வந்த பின்பு இவ்வாலயம் தொடர்பில் ர் நிர்வாக சபையின் கீழ் வருவதுடன் நிர்வாக ற்பாடுகளும் சட்ட விரோதமாவதுடன் நிர்வாக ரம் பெறுகிறது.
நம்
வா
ஊனச் சார்ந்தவைகளையும் முறையாகவும் முகாமைத்துவம் செய்யவும் கட்டுப்பாட்டுடன் க்கு முரணற்றவையாக துணை விதிகளையும்/ றைப்படுத்தவும் நிர்வாக சபைக்கு அதிகாரமுண்டு பிரமாணங்களும் ஆலய பரிபாலனசபை உறுப் ற்பாடுகள் பொறுப்புக்கள் எதனையும் பாதிக் டன் அவை நிறைவேற்றப்படவும் முடியாது.
பதிவேட்டினை தயாரிக்கும் பொறுப்பினை தற் பலாளர் வகிப்பார் என்பதுடன் இத்திகதியில் டம் நிறைவேற்றப்படும் பொதுச்சபைக் கூட்டத்தி - தலைவர் கூட்டத்திற்கு சமூகமளிக்காத சந்தர்ப் முகமளிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் பொதுச்சபை தற் எத்தி வைப்பதற்கு சமூகமளித்துள்ள புற்றளை
லைவராக தெரிவுசெய்துகூட்டத்திற்கு தலைமை

Page 24
(i) இக்கோவை நடைமுறைக்கு வந்துமுத
நிர்வாகசபை உறுப்பினர்களைப் பொ! தெடுக்கப்படுவதற்கு உடன் முன்பாக பி சியாக ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு உறு தகைமை தளர்த்தப்பட வேண்டுமென்ப எவரும் நிர்வாகசபை உறுப்பினராகத் இத்தகைய தளர்வு இக்கோவையின் பிர முதல் ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு செல்
36 பொருள் கோடல்
(1) 'புற்றளை வட்டார இந்துப் பெருமக்க
லைச் சுற்றியும், புற்றளைக் கிராமத்தில் பக்திகொண்டு வணங்கும் செறிவான த யார் கோயிலுடன் தொடர்ச்சியான நில கள் அனைத்தும் புற்றளை வட்டாரமா.
கைக்கு தன்னை புற்றளை வட்டார இ அதனை அவர் நிர்வாகசபைக்கும் வெ டன் பொதுச்சபையின் முடிவே இறுதியா அல்லது நிரந்தர வதிவிடத்தைக் கொ இடத்தில் வதியும் எவரும் புற்றளை வட்
(i) பிரமாணங்கள்' (விதிகள்') என்பத
உட்பிரிவுகள் அனைத்தையும் உள்ளட
(i) கோவை' என்பதாவது இதனகத்துள்
யால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட
(iv) 'நிறைவெண்' என்பதாவது இக்கோவை
அல்லது விசேட பொதுசபைக்கூட்டமோ வாக்களிக்கத் தகுதிபெற்ற உறுப்பினர் என்பதாகிறது.
(V) 'போஷகர்' என்பவர் ஆலயத்தின் பிரத
டன் இவர் ஆலய பரிபாலனசபைக்கு
(vi) 'கணக்காய்வாளர்' - ஆலய பரிபால
அறிக்கையிடும் தொழில் ரீதியில் அனு
(vii) நிர்வாகச் செயலாளா' - நிர்வாக ச
கப்பட்டு நியமிக்கப்படும் உத்தியோத்தர் யர். இவர் தீர்மானம் எடுக்கும் அந்தள்
(vii) பரிபாலன உத்தியோகத்தர்கள்' - நி
ஊழியர்கள்.
(ix) பொதுச்சபை' - ஆலய பரிபாலனச ை
மகாசபை இதுவாகும்.

ல் ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் றுத்த வரை நிர்வாகசபை உறுப்பினராகத் தேர்ந் ரமாணம் 15(i) (ஆ) தேவைப்படுத்துகின்ற தொடர்ச் ப்புரிமையுள்ளவராக இருத்தல் வேண்டுமென்ற தோடு பிரமாணம் 3 இன்படி உறுப்பினராக உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு தகுதியுடையவராவார். ரமாணங்கள் நடைமுறைக்கு வரும் திகதியிலிருந்து
லுபடியானதாயிருக்கும்.
னை
ள்' என்பதானது புற்றளைப் பிள்ளையார் கோயி னை உள்ளடக்கியும் புற்றளைப்பிள்ளையார் மீது அடியார்களைக் கொண்டதும் புற்றளைப்பிள்ளை மற்பரப்பு ரீதியான உறவினை கொண்டதுமான பகுதி கிறது என்பதுடன் இதுகுறித்த அடையாளம் காணு 5மகன் என உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்கப்பட்டால் பாதுச்சபைக்கும் உறுதிப்படுத்தவேண்டும் என்பது மனதாகும் என்பதாகிறது. இவ்வட்டாரத்தில் வதியும் ரண்டிருப்பதுடன் தற்போது தற்காலிகமாக வேறு
டார இந்து பெருமக்கள் என கருதப்பட வேண் டும்.
ரவது இக்கோவையின் பிரிவுகள், உபபிரிவுகள், டக்கும்.
ள்ள பிரமாணங்களின் தொகுப்பான பொதுச்சபை பட்ட இந்தத் தொகுப்பு ஆகும்.
வயின் பிரமாணங்களின்படி பொதுசபைக்கூட்டமோ கூட்டப்படுவதற்கு பிரசன்னமாகி இருக்கவேண்டிய களது எண்ணிக்கையாகும். இது இருபத்தைந்து
மகுரு ஆவார். இது ஒரு கெளரவப்பதவி என்பது ஆலோசகராக மட்டும் செயற்படுவார்.
னசபையின் நிதிப்பயன்பாட்டினை ஆய்வு செய்து பவம் வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்.
பையால் காரியாலயப்பணிகட்காக ஊதியம் வழங் - நிர்வாக சபையின் கட்டளைக்குக்கட்டுப்பட்ட ஊழி அது அற்றவர்.
5சி?
வாகச் செயலாளரின் கீழ்பணிபுரியும் காரியாலய
பயின் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் கொண்ட

Page 25
(x)''பொதுச்சபைக்கூட்டம் " - ஆலய பரிபால் பொதுச்சபை நடாத்தும் கூட்டம் இவ்வாறு
(xi) "நிர்வாகசபை” - பொதுச்சபைக்கூட்டத்தி
களைக் கொண்ட ஆலய பரிபாலனசபையின் புச் சட்ட விதிகளின் தேவைக்காக நம்பிக்கை
(xii) “சுதந்திரமான விசாரணையாளர்கள் குழு
ரால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படும் சுத உறுப்பினர்களை கொண்டிருத்தல் வேண் அதிபர், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி, ஆலய பிரத சேவை உறுப்பினர், சமூகப்பெரியோர் என் மிக்கும் எவரினையும் அத்தகைய குழுவின் மாணம் 5(ii) இன் கீழான நிர்வாகசபை உற திர விசாரணையாளர்கள்குழுவை மேற்குறி யும்.
ணயாளர்
வெ
இவ் புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய பரிம ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 03ம் திகதி (0 சபைக்கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஏகம பட்டுள்ளது என்பதுடன் மேற்குறிப்பிடப்பட் கிறது.
(ஒப்பம் சோ. ஜெயபாலசுந்தரக்குருக்கள்)
தலைவர்
-முற்று

மனசபையின் அனைத்து உறுப்பினர்களதும்
அழைக்கப்படும்.
ல் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஒன்பது உறுப்பினர் ன் நிறைவேற்று குழுவாகும். நம்பிக்கை பொறுப் பகப் பொறுப்புச்சபையாகவும் விளங்கும்.
'' - பிரமாணம் 5(1) இன் தேவைக்காக செயலாள நதிரமான விசாரணையாளர்கள் குழு மூன்று நம் என்பதுடன், புற்றளை மகா வித்தியாலய மகுருக்கள், கிராமசேவகர் ஓய்வு பெற்ற அரச பாரிலருந்து நிர்வாகசபை பெயர் குறித்து நிய (உறுப்பினராக கொண்டிருக்க வேண்டும். பிர ரப்பினர் சம்பந்தமான விசாரணைகட்காக சுதந் பபிட்டவர்களிலிருந்து பொதுச்சபை தெரிவு செய்
Tலனசபையின் பிரமாணங்களின் கோவை 2004ம் 3.10.2004) அன்று நடைபெற்ற பொதுச் னதாக நிறைவேற்றப்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப் ட இத்திகதியில் (03.10.2004) இருந்து அமுலா
(ஒப்பம் ந.கணேசலிங்கம்)
03/10/2004 செயலாளர்
ம் -

Page 26
புற்றளை சித்தி
பரிபாலன உறுதி
நாம் ஒரு குடும்பமாக இருப்போ ஒருவருக்கொருவர் கட்டுப்பட்டி உழைப்போம். தைரியத்துடனும், ஒ இருக்கும் எல்லாவிதத் தாழ்ந்த | மதிப்பீடுகளையும் கருத்துக்களை தயாராக இருப்போம். நாம் நேர்ல தியாகமும் உழைப்புங்கொண்டு கப் மேலாக அதிக உற்பத்தியைப் பெருக் மேலாக அதிகமாகவும் கொடுப்போ. புத்திசாதுரியமான பாதையில் நடத் விநாயகரின் கருணையை நாடு நல்லாசியும் நம் மூலமாக, நம்பை பரவட்டும். நாம் நம் தேசத்திற்கு யானுக்கு உழைப்பதாகவும், ஜன எல்லாம் வல்ல சுயரூபிக்குகாட்டும் கடமைகளை நாம் உணர்ந்திருக்க எங்களுக்கு வேண்டிய அன்பும், கா கொடுத்தருள்வாயாக.
IDான பா
6])D ]
SLDS
ஓம் கணட ஓம் கண்ட ஓம் கண்ட
ஓ
22

விநாயகர் ஆலய ரசபையின் 7 மொழி
ம். அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நப்போம். நாம் ஒரு சேனை மாதிரி ழுக்கத்துடனும், நம் உள்ளும் புறமும் மனப்பான்மைகளையும் பொய்யான பும்) எப்பொழுதும் எதிர்த்துப் போராடத் மையாக (உண்மையாக) வாழ்வோம். ம்பீரமாக வாழ்ந்து, நாம் உண்பதற்கு 5கியும், நாம் எடுத்துக் கொள்வதற்கும் ம். நம்மை நேர்மையான தைரியமான ந்திச் செல்வதற்கு நாம் புற்றளைசித்தி வோம். அவருடைய கருணையும், மச் சுற்றிலுமுள்ள இந்த உலகுக்குப் உழைப்பது மேலான அந்த புற்றளை ங்களுக்குக் காட்டும் பக்தி உள்ளம் பக்தியாக நாம் நம்புகிறோம். நம்முடைய நிறோம். அவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ாருண்ணியமும், சக்தியும், தைரியமும்
மேலான
டைய
பதியே நம பதியே நம் பதியே நம்
ம்

Page 27
உ. சிவமா
விநாயகர்
சீதக்களபச் செந்தா பாதச் சிலம்பு பல இ பொன்னரை ஞாணா வண்ணமருங்கில் வ பேழை வயிறும் பெழு வேழமுகமும் விளங்கு அஞ்சுகரமும் அங்கு நெஞ்சில் குடிகொண் நான்ற வாயும் நாவி மூன்று கண்ணும் மு இரண்டு செவியும் 3 திரண்ட முப்புரிநூல் சொற்பதம் கடந்தது அற்புதம் நின்ற கற்ப முப்பழம் நுகரும் மூe இப்பொழுது) என்ன தாயாய் எனக்குத் த மாயாப்பிறவி மயக்க திருந்தியமுதல் ஐந் பொருந்தவே வந்தெ குருவடிவாகிக் குவ திருவடிவைத்துத் திற வாடா வகைதான், I கோடாயுதத்தால்கொ உவட்டா உபதேசம் | தெவிட்டாதஞானத் ஐம்புலன் தன்னை : இன்புறு கருணையி கருவிகள் ஒடுங்குப் இருவினை தன்னை தலமொரு நான்கும் மலமொரு மூன்றின் ஒன்பது வாயில் ஒரு ஐம்புலக் கதவை அ ஆறாதாரத்(து) அந்
23

பம்
அகவல்
மரைப் பூம் சை பாடப் » பூந்துகில் ஆடையும்
ளர்ந்தழகு) எறிப் தம்பாரக் கோடும் த சிந்தூரமும் ச பாசமும் TL நீலமேனியும்
ரு புயமும் ம்மதச் சுவடும் இலங்கு பொன்முடியும் திகழ் ஒளி மார்பும் ரிய மெய்ஞ்ஞான கக் களிறே ஷிக வாகன! மன ஆட்கொள வேண்டித் தானெழுந்து) அருளி
நம் அறுத்துத்
தெழுத்தும் தெளிவாய்
1னைகள்
ன் உளந்தனில் புகுந்து லயந் தன்னில் றம் இது பொருள் என மகிழ்ந்தெனக்கருளிக் கடு வினைகளைந்தே புகட்டி என்செவியில்
தெளிவையுங்காட்டி அடக்கும் உபாயம்
ன் இனிதெனக் கருளிக் 2 கருத்தினை அறிவித்து)
அறுத்திருள் கடித்து தந்தெனக் கருளி மயக்கம் அறுத்தே 5 மந்திரத்தால்
டைப்பதுங் காட்டி எகுச நிலையும்

Page 28
பேறா நிறுத்திப் இடையிங் கலை கடையில் சுழி மூன்று மண்டல நான்றெழு பாம் குண்டலி அதன் விண்டெழு மந்தி மூலாதாரத்துக் காலால் எழுப்பு அமுத நிலையும் குமுத சகாயன் இடச் சக்கரத்தி உடற் சக்கரத்தி சண்முக தூலமு எண்முக மாக 8 புரியட்ட காயம் தெரிஎட்டு நிலை கருத்தினில் கபா இருத்தி முத்தி என்னை அறிவி முன்னை வினை வாக்கும் மனமு தேக்கியே என்ற இருள்வெளி இ அருள்தரும் ஆ எல்லை இல்லா அல்லல் களைந் சத்தத்தின் உள் சித்தத்தின் உள் அணுவிற்கு அனு கணுமுற்றி நின்ற வேடமும் நீறும் . கூடுமெய்த் தொ அஞ்சுக் கரத்தில்
நெஞ்சக் கரத்தில் தத்துவ நிலை ை வித்தக விநாயக
லை'

பேச்சுரை அறுத்தே மயின் எழுத்தறிவித்துக் னைக் கபாலமும் காட்டி த்தின் முட்டிய தூணின் பின் நாவில் உணர்த்திக்
ல் கூடிய அசபை ரெம் வெளிப்பட உரைத்து Dண்டெழு கனலைக் ம் கருத்தறிவித்தே
ஆதித்தன் இயக்கமும் குணத்தையும் கூறி ன் ஈரெட்டு நிலையும் ன் உறுப்பையும் காட்டிச் ம் சதுர்முக் சூட்சமும் இனிதெனக்(கு) அருளிப்
புலப்பட எனக்குத் மயும் தெரிசனப்படுத்தி மல வாயில் காட்டி இனிதெனக்(கு) அருளி
த்(து) எனக்கருள் செய்து பின் முதலைக் களைந்து ம் இல்லா மனோலயம் ன் சிந்தை தெளிவித்து) இரண்டுக்கும் ஒன்றிடம் என்ன
னந்தத்(து) அழுத்திஎன் செவியில் ஆனந்தம் அளித்து) தே அருள்வழிகாட்டிச் ளே சதாசிவம் காட்டிச் ளே சிவலிங்கம் காட்டி றுவாய் அப்பாலுக்(கு) அப்பாலாய்
கரும்புள்ளேயே காட்டி விளங்க நிறுத்திக்
ண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி ர் அரும்பொருள் தன்னை ன் நிலையறிவித்துத் யத் தந்தெனை ஆண்ட ! விரைகழல் சரணே!
24

Page 29
புற்றளை .
புற்றளை சித்திவி
உறுப்பின
ஆம் / இல்லை
சாதாரண உறுப் உறுப்பினர் ஆன சந்தா 3000/=) பணம் / காசோ
தலைவர்
புற்றளை சித்திவிநாயகர் ஆலய பரிபாலனச ை தகைமைகளினை கொண்டுள்ளேனென்றும், உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
விண்ணப்பம் வந்து) புற்றளை சித்திவிர சேர வேண்டிய முகவரி விநாயகர் ஆலயம், தேசிய சேமிப்பு வங்கி, பருத்தித்துறைக்கிளை, சேமிப்புக் கணக்கு
•. .. .. ..
அலுவலக உபயோகத்திற்கு மட்டும் புற்றளைவாசி : ஆம் / இல்லை
சந்தா செலுத்தப்பட்டுள்ளது : ஆம் / இல்லை வயது :
குறிப்பு :
*ரா :
இ in ll in
திகதி
--------------
முழுப்பெயர் (ஆங்கிலத்தில்) நிரந்தர முகவரி
தொலைபேசி இல. : பிறந்ததிகதி
ஆலய உபயகாரர் ஆம் எனின் விபரம் : சமய/பொதுப்பணி - குறித்த ஈடுபாடுகள் தொழில்
வதிவிடமுகவரி
திகதி
உறுப்புரிமை
சந்தாப்பணம்
(', ! !, ('* 7 ( 16 : !, - ( (, ' ' ' ', (+1 (1 ( 4, (* { , ( (v (*/* "* (* 1* * > '- 4 (' ', {{* {s 1 /* (* '> -- ('- '! '' > (* 74 /4 ('* '* (* (* * [.. (- {* (* {, {" (* * '- '4' * ( * {, ('> !- * - * '* (*- ('* * * * ! " (" ( * * '* !. /* - * - * * '* (' (* > > /> '> > 'டி.

ட
சித்திவிநாயகர் ஆலயம்
புற்றளை நாயகர் ஆலய பரிபாலனசபை மர் விண்ணப்பப்படிவம்
(e-mail).
(ஆண் / பெண்)
(திருமணம் ஆனவரா / இல்லையா)
பினர் / ஆயுட்கால உறுப்பினர். (சாதாரண ன்டு சந்தா ரூபா.200/=, ஆயுட்கால உறுப்பினர்
கலை / காசுக்கட்டளை /............... ரூபா ..........
பயின் பிரமாணங்களின் கோவை குறித்துரைக்கும் கோவைக்கு கட்டுப்பட்டு ஒழுகுவேன் என்றும்
கையொப்பம்
நாயகர் ஆலய பரிபாலன சபை, புற்றளை சித்தி
புற்றளை, புலோலி தெற்கு, புலோலி. இலங்கை. 5 இல: 1082 இல் உங்கள் நன்கொடையினை வைப்புச் செய்யலாம்)
--------------
உறுப்புரிமை இல.
பற்றுச்சீட்டு இல |
செயலாளர்
பொருளாளர்

Page 30
། ནི
་་་་་་་་་་་་་་


Page 31


Page 32