கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இரசாயன அறிவை அளவிடுங்கள்

Page 1
சw)
T)
பரமானந்தன், B. அகுலேந்திரன், 3. டா0 ஜகான்,ம்.

அடுரை - டுங்கள்
- ' ஏசாட்ட

Page 2

وعقلي
Mahajano
| و)
عDa ل
ارho
لمعهد

Page 3

இரசாயன அ றி ைவ
அ எ வி டு ங் கள்
[பயிற்சிகள்)
ஆசிரியர்கள் ம. பரமானந்தன், B. Sc. அ. குலேந்திரன், B. Sc. பொ. மனோகரன், B. So.
விற்பனை உரிமை ஸ்ரீசுப்பிரமணிய புத்தகசாலை
யாழ்ப்பாணம்
பதிப்புரிமை ஆசிரியருக்கு)
(விலை ரூபா 5-00

Page 4
முதற் பதிப்பு: 1965.
அச்சுப்பதிவு: . ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 400, கே. கே. எஸ். வீதி,
யாழ்ப்பாணம்

மு க வு ைர
-------
இரசாயனம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் இன்று பல பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்குகிறார்கள். நேரடியாகச் சில இரசாயன விடயங்களையும் உண்மைகளையும் அறிந்து கொள்ளும் பழைய முறையை நீக்கி, புதிதான வழி யில் இரசாயனக் கல்வியை அணுகுகிறார்கள். கடந்த கால விஞ்ஞானக் கல்வி பயிற்றலின் பயனாகவும், காலத் துடன் போட்டியிட்டு வளர்ந்து செல்லும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளின் பயனாகவும், இரசாயனக் கல்வியின் அடிப்படைத் தத்துவம் மாறிவிட்டது. அதனால், இர சாயனவியலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும் மாறி விட்டன; இரசாயனவியலிற் கற்பிக்கவேண்டியனவற் றைத் தெரிதல், அவற்றை ஒழுங்கு செய்தல் என்பன இந்நோக்கங்களை அடையக்கூடியனவாய் அமைந்துள் ளன. அதனாற் கற்பிக்கும் முறையும், அதற்கேற்ற தொழிற்பாடுகளும் புதியனவாகிவிட்டன. எனவே மாணவரின் அறிவை அளவிடும் பரீட்சைகளும் இப் புதிய நோக்கங்களுக்கேற்ப மாறுவதும் இயல்பே.
பெற்றுக்கொண்ட விடயங்களை நினை வு க் கு க் கொண்டு வருதலை அடிப்படையாகக்கொண்டே, இது காறும் பரீட்சைகள் ஆக்கப்பட்டன. இன்று பொது விதிகளை அறிந்து பிரயோகித்தல், விஞ்ஞான சுயசிந் தனை பெறுதல், விஞ்ஞான அறிவியல் முறையைப் பெறுதல், என்பன வற்புறுத்தப்படுகின்றன. இந்தக் கோணத்தில், இரசாயன அறிவை அளப்பதற்குப் புதிய முறையிலேயே பரீட்சைகள் அமையவேண்டும். அப் புதிய பரீட்சைகள் மாணவர் தம் நிலையை அறிவதோடு மேலும் எவ்வாறு கற்கவேண்டுமென்பதற்கும் வழி காட்டும். அன்றியும் கற்றனவற்றை மீட்பதற் கு ம் உதவியாகும்.

Page 5
இந்நூல் அத்தகைய புதிய பரீட்சை வினாக்களின் ஒரு தொகுதியாகும். இப்பரீட்சைகள் மிகவும் சாவ தானமாகத் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பிரதான பொது விதிகளையும் உண்மைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. அன் றியும் மேற்கூறப்பட்ட நோக்கங்களை அடைவதற்கு ஏற்றவாறு வழிப்படுத்துகின்றன. இன்னும் கல்விப் பொதுத்தராதரப் பத்திரத் தேர்வுக்குரிய பாடவிதானத் திலுள்ளவற்றை அப்படியே மீட்டுக்கொள்வதற்கு இப்பரீட்சைகள் மிகத் துணைசெய்யுமென்பது எமது நம்பிக்கை.
இந்நூலை ஆக்க உதவிபுரிந்த சிலருக்கு நன்றிகூற வேண்டியது. எமது கடமையாகும், முதலாவதாக எமது உடனாசிரியர்களான திரு. V. பாலசுந்தரம் B.Sc. அவர்களுக்கும் திரு. N. S. இரத்தினசிங்கம் B. A. அவர் களுக்கும் நாம் கடமைப்பாடுடையோம், அடுத்ததாக உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களான செல்வன் R, கமல ராயன், செல்வன் S. முத்துலிங்கம், செல்வன் K. மருதப்பு ஆகியோருக்கும் எமது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடைசியாக இந்நூலைத் திறம்பட வெளி யிட உதவிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை ஸ்தா பனத்தாருக்கும் எமது நன்றி உரித்தாகுக.
குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி மிகை நாடி மிக்க கொளல் கற்றோர் மரபு. அதற்கிணங்க ஆசிரியர்கள் இந்நூலை ஆராய்ந்து கொள்வார்களென நம்புகிறோம். இந்நூலை மேலும் திருத்துவதற்கு ஆசிரியர்கள் கூறும் . அபிப்பிராயங்களை வரவேற்கிறோம்.
ஆசிரியர்கள்,
யாழ்: மத்தியகல்லூரி யாழ்ப்பாணம். 1.8-65.

இரசாயன அறிவை அளவிடுங்கள்
அலகு I, |
சடப்பொருள்கள் - வகைகள்.
பின் வருவனவற்றுள் சடப்பொருள் அல்லாதது எது ?
(அ) காற்று (ஆ) சோக்கு
(இ)
லே ம
(ஈ) ஒளி 2. பின்வருவனவற்றுள் சத்தியல்லாதது எது ?
(அ) மின்னோட்டம் (ஆ) ஒலி
(இ) காகிதம் ..
(ஈ) வெப்பம் 3. சடப்பொருள் சத்தியபினும் வேறுபட்டது. ஏனெ
னில்,
(( அ)) அது இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறது .க
அதற்கு நிறை உண்டு -
அது அளவிடக் கூடிய து . (இ) எமக்குப் பயன்படுவது.
(ஈ) மேற்கூறிய தொன்றுமில்லை; 4. திண்மப் பொருள்கள் திரவப் பொருள்களினும்
வேறுபட்டவை. ஏனெனில்,
(அ) அவற்றுக்குத் திட்டமான 2 (ரு வமும் க ன.
அள வும் உண்டு; (ஆ) திரவ ங்க ளினும் பாரமான மை, (இ) திரவங்களின து மூலக் கூற்றிடைக் கவர்ச்சி
கூடுதலான து. (ஈ) மேற் கூறியதெல்லாம் சரி.

Page 6
அலகு | 5. திண்மங்களிலும் திரவங்களிலும் முற்றிலும் வேறு பட்டதான வாயுக்களினது இயல்பு எது வெனில்,
(அ) அதற்குக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு உருவமில்லை; (ஆ) / அது இருக்குமிடத்தை முற்றாக அs) 4. த் துகி
கொள்கிறது." வெப்பம் அதிகரிக்க அதன் கன வளவு விரி
வடைகிறது!
(ஈ) அதை இலகுவாக அமுக்கலாம். 6. திண்மங்களிலும் வாயு க் க ளி லு மிரு ந் து மிகக்
குறைந்த வேறுபாடுள்ள திரவங்களின் இயல் பாவது, அது
(அ).'தமது மட்டத்தைத் தாமே அடை கி ன்றன. (ஆ) கனவளவில் மாற்றம் ஏற்படுவதைப் பெரு
மளவில் எதிர்க்கின் றன. (இ) கடினம் குறைந்தன.
(ஈ) பல பொருள் களைக் கரைப்பன. 7. சத்திக்கு உதாரணம்:-
(அ) கொதி நீராவி (ஆ)
வெப்பம் (இ) காற்று
(ஈ) நீர் 8. நிலைப்பண்புச் சத்திக்கு உதாரணம் :-
(அ) மின். (ஆ) அசையும் சலன மோட்டார். (இ) சாவி முறுக்கப்பட்டுள்ள மணிக்கூடு.
(ஈ) நீர் வீழ்ச்சி., 9. இயக்கப் பண்புச் சத்திக்கு உதாரணம்:-
(அ) அசையாது நிற்கும் மோட்டார் இரதத்
திலுள்ள சேமிப்புக் கலன். (ஆ) வேலை செய்யாது நிற்கும் கொதி நீராவி.
இயந்திரத்திலுள்ள கொதி நீராவி. (இ) பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் மின்சூள் விளக்
கிலுள்ள மின்கல வடுக்கு. (ச) மேற் கூறிய தெல்லாம் சரி,

அலகு 1
10. வெப்பச் சத்திக்கு உதாரணம்:-
(அ) இடி முழக்கம் (ஆ) மின்னல் (இ) சூறாவளி
(ஈ) நிலக் கரித்தணல் 11. - ஒளிச் சத்திக்கு உதாரணம் :-
(அ) சூரிய ஒளி (ஆ) சந்திரஒளி (இ) மின் னும் பூச்சி (ஈ) மின் குமிழ்
ஒலிச் சத்திக்கு உதாரணம் :-
(அ) மின் குமிழ் (ஆ) இடிமுழக்கம்: (இ) " பட்டாசு வெடிகள்
(ஈ) மின்னல்
13. பொறி முறைச் சத்தி மின் சத்தியாக மாற்றப்
படுவதற்கு உதாரணம்:-
( அ ) இலக்சபான நீர் மின் சக் தி! {ஆ)
நீர் இறைக்கும் காற்றாடி. இயந்திரம். (இ) பிரமாண்டமான பாரந்தூக்கி இயந்திரம்.
(ஈ) *ஜெட் * * விமானம், 14. பொறி முறைச் சத்தி காந்தசத்தியாக மாற்றட்டி
படுவதற்கு உதாரணம் : -
(அ) மின் காந்த பாரந் தூக்கி.. (ஆ) இரட்டைத் தடவலினால் காந்தமேற்றல். (இ) தைனமோ,
(ஈ) மோட்டர்,
15.
இரசாயனச் சத்தி இயக்கப் பண்புச் சத்தியாக மாற்றப்படுவதற்கு உதாரணம்:-
(அ) விளக்கு எரிதல், (ஆ) மோட்டார் இரதத்திலுள்97 நக ருகி (இ) எரியும் பட்டாசு வெடிகள் v
(ஈ) நீர் கொதித்தல்

Page 7
அலகு 1
சடப்பொருள்கள் மாற்றங்கள்
16. இரசாயன மாற்றமல்லாதது,
(அ) இரும்பு துருப்பிடித்தல், (ஆ) வளியில் ஒரு பொருள் எரிதல். (இ) மெழுகு உருகுதல்.)
ஈ) உணவு சீரண மாதல். 17. பெளதிக மாற்றமல்லாதது,
(அ) நீரில் உப்புக் கரைதல். (ஆ) உப்பு நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தல். (இ) நீர் பனிக்கட்டியாதல்..
(ஈ) பால் தயிராதல். 18. இரசாயன மாற்றத்திற்கு உதாரணம்:-
(அ) கொதி நீராவியை ஒடுங்கச் செய்தல். (ஆ) உலோகங்களில் அரிப்பு.! (இ) பனிக்கட்டி உருகல்.
(ஈ) நிக் குரோம் கம்பியினுடாக மின் செலுத்தல் 19. பௌதிக மாற்றத்திற்கு உதாரணம் :-
(அ) எரிமலை குமுறல் (ஆ) அழுகல் , (இ) - காந்தமேற்றல்
(ஈ) பதங்கமாதல் 20. அன்றாட வாழ்க்கையில் நடைபெறும் பின்வரு
வனவற்றுள் இரசாயன மாற்றம் எது ?
(அ) கொதி நீர் ஊற்றப்படும் பொழுது கண்ணாடிப்
பாத்திரங்கள் உடைதல்.
பட்டாசு வெடி சுள் வெடித்தல், (இ)
மா அரை த் தல். (ஈ) தேநீரில் சீனியைக் கரைத்தல்.
21. அன்றாட வாழ்க்கையில் நடைபெறும் பின்வருவன
வற்றுள் பெளதிக மாற்றம் எது ?
(அ) மின் சூள் குமிழ் பிரகாசித்தல். (ஆ) விறகு எரிதல். V
வெய்யிலிற் காயும் உடைகளின் நிறம் நீங்கல், (ஈ) சுண்ணாம்புக்கு நீர் சேர்த்தல்
(இ)

அலகு 1
பின்வருவனவற்றுள் மூலகமல்லாதது எது?
(அ) தேங்காய் எண் ணெய் - 1 (ஆ) கந்தகம் (இ) இரும்பு (ஈ) ஒட்சிசன்
23. கலவை யல்லாத்து எது?
(அ) காற்று (ஆ) வெடிமருந்து
(இ) அப்பத் தூள் ! (ஈ ), கண்ணாடி
24. சேர்வை யல்லாதது எது?
(அ) சாதாரண உப்பு (ஆ).
பெற்றோல் (இ) சீனி
டஈ) காபன் | 25. வீட்டிற் காணப்படும் பின்வருவனவற்றுள் மூலக
மல்லாதது எது?
(அ) பித்தளை (ஆ) இரும்பு (இ) அலுமினியம்
(ஈ) வெள் ளி
26. வீட்டில் உள் ள பின்வருவனவற்றுள் கலவை அல்
லாதது எது ?
(அ) சலவைச்சோடா (ஆ) காற்று (இ) பால்
(ஈ) விறகு வீட்டிலுள்ள 1 பின்வருவனவற்றுள் , சேர்வை யல்லாதது எது ?
(அ) நீர் (ஆ) இரும்புக்கறள்
(இ) சீனி | (ஈ) பித்தளை

Page 8
அலகு 1
28. கலவைகளை சேர்வைகளில் இருந்து வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்ளலாம். ஏனெ னில் கலவைகளில், (அ) ஒரு குறித்த நி றை விகிதப்படி கூறுகள் சேர்ந்
திருப்பதில்லை. (ஆ) இரசாயன முறைகளினாலேயே கூறுகளைப் பிரித்
தெடுக்கலாம். (இ) பல மூல கங் களைக் கொண் டன.
(ஈ) இரசாயன மாற்றங்க ளில் பங்கு பற்றுவ ன. 29. சேர்வைகளின் பின்வரும் எந்த இயல்பு கலவை
களிற் காணப்படுகிறது?
(அ) ஒரு பதார்த்தத்தில் இரண்டு மூலகங்கள் அல்
லது அதற்கு மேற்பட்ட என் சேர்ந்திருக்கின்
றன, (ஆ) நிறையின்படி ஒருகுறித்த விகிதத்தில் இரண்டு
மூலகங் கள் அல்ல து அதற்கு மேற்பட்டன சேர்ந்திருக்கின் ற) கண'. உ கண் டாகிய பொரு ளின் இயல்புகள் கூறு களின் இயல்புகளினும் முற்றி லும் வேறுபட்டன
வாயிருக்கின்றன. (ஈ) அப்பொருளின் கூறுகள் இரசாயன தாக்கங்
களில்ை மட்டுமே ஒன்று சேர்க்கப்படுவன:

அலகு
II.
இரசாயனத்தில் பௌதிக முறைகள். 1. ஒருபொருளுக்கு மெதுவாகவும் படிப்படியாகவும்
வெப்பமேற்ற வேண்டுமாயின் பின்வருவனவற் றுள் ஒன்றை உபயோகிக்கலாம்.
(அ) கம்பிவலை , (ஆ) நீர்த்தொட்டி நான் (இ) ம ணற்றொட்டி
(ஈ) மேற்கூறியவை ஒன்றும் ஏற்றவையன்று. ஒரு சிறு பொருளுக்கு பன்சன்சுடர் அடுப்பினால் அதிக வெப்பம் ஏற்றவேண்டுமாயின் பின்வருவன வற்றில் ஒன்றை உபயோகிக்கலாம்.
* (அ) புடக்குகை
(ஆ) ஆவியாக்கற் கிண்ணம் (இ) பரிசோதனைக் குழாய்
(ஈ) வடி கலன் 3. உலர்த்தியை உபயோகித்து
(அ) பொருள்களைக் குளிர்விக்கலாம். (ஆ) பொருள்களை உலர்ந்ததாகவும் காற்றிலிருந்து
ஈரலிப்பை உறிஞ்சாத நிலையில் வைத்திருக்
கலாம். (இ)
வாயுக்களைச் சேகரிக்கலாம். (ஈ) சிறு பொருள்களை அவதானமாக எரிக்க உப
யோகிக்கலாம்: பொருள்களுக்கு வெ ப்ப ேம ற் றி வாயுக்களைச் சேகரிக்கும் பொழுது பின்வருவனவற்றில் ஒன்று உபயோகிக்கப்படுகிறது,
(அ) ஊல்வின் போத்தல் " (ஆ) கோள வடிவக் குப்பி (இ) தட்டையடிக் குப் பி (ஈ) புடக்குகை
48

Page 9
அலகு II
5. வெப்பமேற்றாது பெரு ம ள வு வா யு வை த்
தொடர்ந்து பெறவேண்டுமாயின் பின்வருவன வற்றில் ஒன்று உபயோகிக்கப்படும்.
(அ) ஊல்வின் போத்தல் (ஆ) கிப்பினுபகர ணம் (இ) கோளவடிவக் குப்பி
(ஈ) தட்டையடிக் குப்பி மண்ணும் அயடீனும் கொண்டதோர் கலவை யைப் பின்வரும் ஒரு முறையில் பிரிக்கலாம்.
(அ) ஆவியாக்கல் (ஆ) பதங்கமாதல் (இ) கொதித்தல்,
(ஈ) காய்ச்சி வடித்தல் 7. வேறுபட்ட கொதி நிலையுள்ள திரவங்களின் கல வையைப் பின்வருமோர் முறையினால் பிரிக்கலாம்.
(அ) பகுதிபடக் காய்ச்சி வடித்தல், (ஆ) பிரிபுனல்.
(இ) காய்ச்சி வடித்தல்.
(ஈ) ஆவியாக்கல். 8. வடித்தலின் பின் வடிதாளில் தங்கும் பொருளை,
(அ) வடிதிரவமெனலாம். (ஆ) மீதியெனலாம்.
(இ) வீழ்படிவெனலாம்.
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை. 9. துப்பாக்கி வெடிமருந்தின் உறுப் பி னை ப் பிரிப்
பதற்குப் பின்வரும் பௌதிக முறையில் எது உபயோகிக்கப்படுவதில்லை.
(அ) வடித்தல் (ஆ) கரைத்தல் (இ) ஆவியாக்கல்
(ஈ) பதங்கமாதல்

ஓரலகு II
10. துப்பாக்கி வெடிமருந்தின் உறுப்பில்லாதது, பின்
வருவனவற்றுள் எது ?
(அ) காபன் (ஆ) பொற்றாசியங் குளோரேற்று (இ) பொற்றாசிய நைத்திரேற்று
(ஈ) கந்தகம் 11. காப்பி (பானம்) தயாரிக்கும்பொழுது பின்வரு
வனவற்றுள் எம்முறை கையாளப்படுகின்றது?
* (அ) - தெளித்தெடுப்பு
(ஆ) காய்ச்சி வடித்தல் (இ) பதங்கமாதல் (ஈ) ஆவியாக்கல்
12. பின்வருவனவற்றுள் எம் முறையினால் மண் அரிசி
யினின்று பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது ?
(அ) வடித்தல் * (ஆ) அடர்த்தி வித்தியாசம்
(இ) கொதித்தல்
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை 13. எம் கிராமங்களில் வசிக்கும் கமக்காரர்கள்
நெல்லிலிருந்து சப்பையைப் பிரிப்பதற்கு பின் வரும் முறையில் ஒன்றைக் கையாளுவர்.
(அ) அடர்த்தி வித்தியாசம் (ஆ) அள வில் வித்தியாசம் (இ) தெளித்தெடுப்பு
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை 14. வடித்தல் முறை பின்வருவனவற்றில் ஒன்றில்
உபயோகிக்கப்படுவதில்லை.
(அ) தேயிலையை தே நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தல். (ஆ) எண்ணெ யிலிருந்து பிண்ணாக்கை வேறுபடுத்
தல். (இ)
சோற்றைக் கஞ்சியிலிருந்து பிரித் தல். * (ஈ) அரிசியிலிருந்து மண்ணைப் பிரித்தல்.

Page 10
10
அலகு II
15. கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பெறுவதற்கு உபயோ
கிக்கும் இயற்கை முறை.
(அ) வடிப்பு (ஆ) வடிகட்டல்
(இ) ஆவியாக்கல்
(ஈ) தெளித்தெடுப்பு 16..
பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றின் பகுதிகளைப் பிரித் தெடுப்பதற்கு வடிப்பு உபயோகப்படுகின்றது'. 19 (அ) கலவை கரைசலாக இருக்கவேண்டும்.
(ஆ) கலவை திண்மத்தாலும் திரவத்தாலுமான
தாய் ஆனால், கரைசலற்றதாயிருத்தல் வேண்
டும் : (இ) இரண்டு திரவங்களைக் கொண்ட கலவையாக
இருத்தல் வேண்டும். (ஈ) இரு திண் மங்களிலான கலவையாக இருத்தல்
வேண்டும்.
வடிப்பு,
(அ) கலக் குந்தகவுள்ள திரவ ங் களைப் பிரிப்பதற்கு
உபயோகமற்ற து. (ஆ) திரவநிலையிலுள்ள க ரை திரவங்களைத் தூய்
தாக்கும் முறை. (இ) ஓர் இரசாயன முறை.
(ஈ) தூய்தற்ற நீரைக் குடிப்பதற்கு ஏற்றதாகச்
செய்யும் முக்கிய முறை.

அலகு III.
கரைசல்கள்
குறிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் க ரை ய ம் (கரை பொருள்) மேலும் கரைசலிற் க ரைக்க முடியா விடின் அக்கரைசல்,..
* (அ) நிரம்பற் கரைசல்; (ஆ) நிரம்பாக் கரைசல்.
(இ) பல்லின மான கரைசல்.
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை;
2. பின்வருவனவற்றுள் கரையுந்தகவு (கரைதிறன்)க்கு
சிறந்த வரைவிலக்கணம் எது?
(அ)
குறிக்கப்பட்ட வெப்ப நிலையில் 100 கிராம் கரைப்பானில், கரைபொருள் எஞ்சி இருக்கத் தக்கதாகக் கரையும், மிகவும் கூடிய கரையத் தின் கிராம் நிறையே, ஒரு பொருளின் கரை
யுந் தகவாகும், - * (ஆ)
குறிக்கப்பட்ட வெப்ப, அமுக்க நிலைகளில் ஒரு பொருளின் - கரையுந்த கவாவது, 100 கிராம் கரைப்பானில் அப்பொருள்' எஞ்சி இருக்கத் தக்க தாகக் கரையும் மிகவும் கூடிய கரையத் தின் கிராம் நிறையாகும்.
குறிக்கப்பட்ட வெப்ப அமுக்க நிலைகளில் ஒரு பொருளின் கரையுந்தகவாவது 100 கிராம் கரைப்பானில் அ ப் பொ ரு ள் அடங்கியுள்ள
கிராம் நிறை! (ஈ)
குறிக்கப்பட்ட வெப்ப அமுக்க நிலைகளில் ஒரு பொருளின் கரையுந் தகவர்வது 1000 கிராம் கரைப்பானில் அப் பொரு ள் எஞ்சியிருக்கத் தக்கதா கக் கரையும், மிகவும் கூடிய கரையத் தின் கிராம் நிறையாகும்.
3. கரையுந்தகவு, கரைசலின் வெப்பநிலை ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்ளும் போது, பின் வருவனவற்றுள் ஒரு கூட்டத்தைச் சாராதது யாது?

Page 11
12
அலகு lil
(அ) பெரசுச் சல்பேற்று: (ஆ) பொற்றாசியஞ்சல் பேற்று. (இ) வெல்லம், "(ஈ) கல்சியஞ்சல்பேற்று. துவிச்சக்கர வண்டியின் இரப்பர்க் குழாய்களில் சிறு துவாரங்கள் ஏற்படின், ஒரு இரப்பர்க் கரை சலினால் ஓட்டுப் போடுவோம். அது பின்வரும் எக்கரைப்பானில், இரப்பரைக் கரைத்து உண்
டாக்கப்பட்டது?
"(அ) பென்சீன்.
(ஆ) போமலின். (இ) அற்ககோல்.
(ஈ) நீர்,"
5. பின்வருவனவற்றுள் எப்பொருள் - வெப்பத்தை
அதிகரித்தபோதும் கரையுந் தகவிற் சிறிதளவு மாற்றத்தையே உடையதாகும்,
"(அ) சோடி ய ங் குளோரைட்டு.
(ஆ) சோடியமைதரொட்சைட்டு. (இ) சோடியநைத்திரேற்று;
(ஈ) பொற்றாசியங்குளோரேற்று;
6. 0°ச வெப்பநிலையில் பின்வருவனவற்றுள் எப்
பொருள் மிகவும் குறைந்தளவு கரைவது ?
(அ) வெள்ளி நைத்திரேற்று: (ஆ) சோடிய நைத்திரேற்று. (இ) ஈயநைத்திரேற்று:
(ஈ) பொற்றாசிய நைத்திரேற்று. 7. 30°ச வெப்பநிலையில் 100கிராம் நீரில், வெவ்வேறாக
4 உப்புக்கள் கரைக்கப்பட்டு, நிரம்பிய கரைசல்கள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டன, கரைசல்களின் வெப்பநிலை 100° ச விற்கு அதிகரிக்கப்பட்ட பொழுது, ஒரு உப்பு கரைசலிலிருந்து பிரிகை அடைந்தது. அவ் வு ப் பு பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாகும்,

இலகு - III
(அ) 'ஈயநைத்திரேற்று. (ஆ) சோடிய நைத் திரேற்று. (இ) சோடியங் குளோரைட்டு. - (ஈ) நீரற்ற சோடியஞ்சல்பேற்றும் -
8. ஒரு கரைப்பானில் ஒரு பொருளின் கரையும்
வீதத்தை அதிகரிக்க பின் வரும் முறைகளில் ஒன்
றைக் கையாளலாம். த (அ) கரைப்பானின் வெப்ப நிலை எதை ய அ திகரிப்பத
னால், (ஆ)
பொருளை அரைத்து மாவாக்கிப் பின்பு கரைப்
பதனால், (இ)
கரைப்பானின் நிரம்பற்கரைசல் ஆ ல் ல ா து பகு தியைக் 5 கரையத்து -, எள் சோ ர் ப் ப த னால், மேற் கூறிய மூன்று முறை களையும் கைக்கொள் வ தனால்.
திரவங்களில் வாயுக்கள் கரையும் தகவைப் பின் வரும்கூற்றுக்களில் எது சரியாக எடுத்துக்கூறுகின்
-- 2
றது ?
(அ) கொடுக்கப்பட்ட வெப்ட, அமுக்க நிலைகளில்
1. க. ச: மீ: கரைப்பானை நிரம்பலாக்கும் க. ச, மீ, யிற் கணிக்கப்படும் வாயுவின் கன
வளவு அ தன் கரையுந்தகவாகும். (ஆ) எல்லா வாக்களிலும் வெப்பத்தை அதிகரிக்
கக் கரையுந்த 5 6வு குறையும். (டு) அமுக்கம் மகி: திகரிக்க கப்படும்பொழுது க ல ரயும்
வாயுவின் திணிவும் அதிகரிக்கிறது. (ஈ) மேற்கூறியன எல் லாம் சரியான வை.
10. பின்வரும் எம்முறையினால் காபனீரொட்
சைட்டை நீரிற் கரைத்து சோடாநீர் தயாரிக்கப் படுகிறது ?
(அ) அதிகரிக் கப்பட்ட வெப்ப நிலை யை உபயோகிப்
பதனால். (ஆ) அதிகரிக்கப்பட்ட அமுக்35. வெப்ப நிலை களைப்
பயன்படுத்தலினால்.

Page 12
14
அலகு III
- (வ) அதிகரிக் கப்பட்ட அமுக்கத்தினால் மட்டும்.
(ஈ) மேற்கூறிய எவையும் சரியன்று.
11, ஒரு மாணவன் 4 சோதனைக் குழாய்களில் வெவ்
வேறாக, கறியுப்பு, வெல்லம், செம்புச் சல்பேற்று, மரக்கரித்தூள் ஆகியவற்றைப் போதிய நீரிற் கரைத்தான். ஒன்று மற்றவைகளினும் வித்தியாச மான முறையிற் செயற்பட்டது.
(அ) மரக்கரி:- (ஆ) வெல்லம். (வ) கறியுப்பு.
(ஈ) செம்புச் சல்பேற்று.
12. உப்பினால் மாசுபட்ட நீர் உறையும் வெப்ப நிலை.
(அ) 00 ச (ஆ) 09 ச மேல் (இ) 00 ச கீழ் (ஈ) மேற் கூறிய எவையும் சரியன்று.
13. கரைசலைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில்
எது சரி?
(அ) செம்புச் சல்பேற்றைக் கொண்ட மிக நிரம்
பற் கரைசலில் ஒரு செம்புச் சல்பேற்றுப் பளிங்கை இட்டால் பளிங்குப் படிதல் ஏற்
படும். (ஆ) குறிக்கப்பட்... ஒரு கரைப்பானில் அதிகளவு
கரையம் கரைந்திருந்தால் -அது ெச றி ந் து
க ரைசல் எனப்படும். சிறிதளவு க ரையம் பெரு மளவு கரைப்பானில் கரைந்திருந்தால் அது ஐ தான' க ைர ச ல்
எனப்படும். (ஈ) மேற்கூறிய எல்லாம் சரியா என வை?
14. அற்ககோலும் நீரும் சேர்ந்த கலவையை,
(அ) கலக்குந்த கவுள்ள திர ேங்கள் என்பர்; (ஆ) கலக்குந்தக வற்ற தி ர வ ங் கள் என்பர்.
கரையாத்தக வுள் ள திரவங் கள் என் Lt: மேற்கூறிய எவையும் சரி ய ன் று.

அலகு III
15
15. தேங்காயெண்ணெயும் நீரும் சேர்ந்த கலவையை
(அ) கலக்குந்த கவுள்ள திரவங்கள் என்பர். (ஆ) கலக்குந்த கவற்ற திரவங்கள் என்பர். (இ) 5 ரையா த் தகவுள் ள திரவங்கள் என்பர். (ஈ) மேற்கூறிய எவையும் சரியன்று.
16.
ம ண் ணெ ண் ணெ யு ம் தேங் கா யெண்ணெயும் சேர்ந்தகலவை பின்வருவனவற்றுள் எவ்வகையைச் சார்ந்தது?
(அ) கூழுக் குரிய கரைசல்: (ஆ) பல்லினமான கரைசல். பா (இ) ஏகவித மான கரைசல்.
(ஈ) தொங்கல்.
17. ஈதரும் நீரும் சேர்ந்த கலவை பின்வருவன்
வற்றுள் எவ்வகையைச் சார்ந்தது?
(அ) கூழுக்குரிய கரைசல். (ஆ) பல்லின மான கரைசல். (இ) ஏகவிதமான கரைசல். (ஈ) தொங்கல்!
18. பின்வரும் எம்முறையால், கலக்குந்தகவற்ற
திரவங்களைப் பிரிக்கலாம் ?
(அ) வடிப்பு. (ஆ) ஆவியாக்கம். (இ) தெளித்தெடுப்பு. "(ஈ) வேறாக்கும் புனலை உபயோகித்து.
19. நீரில் வாழ்வன அநேகமாகப் பின்வரும் எதனிற்
தங்கியிருக்கின்றன ?
(அ) வளிமண்டலத்திலுள்ள காற்று. * (ஆ) நீரிலுள்ள காற்று.
(இ) நீரிலுள்ள காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் சரியன்று.
20. ஆவியாக்கல் முறையால் கரையத்தைக் கரைப்
பானிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதைத் துரிதப்படுத்து வதற்கு பின்வரும் எம்முறையைக் கையாளுவீர் ?

Page 13
16
அலகு III
(அ) திறந்திருக்கும் பாகத் தி ன ள எ ைவ அ இகரி த்தல்! (ஆ) கரைசலுக்கு வெப்பமூட்டுதலை அதிகரித்தல். (இ)
ஆவியாகும் கலவையினூடாகச் சூ டா ன
உலர்ந்த காற்றைச் செலுத்துவதன் மூலம், - (ஈ) மேற்கூறிய எல்லா முறைகளையும் கையாள
லாம்.
21.
ஒரு கரையத்தின் கரையும் வேகத்தை அதைத் திரவத்திலிட்டுக்கலக்குவதால் அதிகரிக்கச் செய்ய லாம், இதைப்பின்வரும் எம்முறையால் விளக் கலாம் ?
(அ)) கலக்கு வதனாற் கரையத்தின் துணிக்கைகள்
பாத்திரத்தினடி யி ல் அ ைட யா வ ண் ண ம்
தவிர்க்க வாம். (ஆ)
கலக்கு தல், கரையத் தின் வெளிப்பரப்பு அதி களவில் கரைப்பானுடன் தொடர்புறச் செய்
கின் றது , (இ) கல்சி) 2
கலக்கு தல் மூலம் கரைசலின் செறிவு குறைந்த பாகங் கள் கரையத் துடன் சேரக்கூடிய தாக;
இருக்கிற து. (ஈ) மேற்கூறியவையெல் லாம் நடைபெறுகி ன்றன.
22.
ஆவிப்பறப்பற்ற கரையமும் ஆவிப்.றப்புள்ள கரைப்பானும் சேர்ந்த கரைசலின் " கூறுகளைப் பின்வரும் எம்முறையாற் பிரிக்கலாம்?
(அ) தெளித்தெடுத்தல். (ஆ) கரைசலை உறையலை த்தல். (இ) வடித்தல்.
(ஈ) பகு திபட 6:31 டித்தல்.
23.
கல்சியங் குளோரைட்டின் 0.05 மூலர்க்கரைசலின், உறைநிலை, சுக்குரோசின் ( * {5 மூலர்க்கரைசலின் உறைநிலையிலும் பார்க்க,
(அ) தி தி க 1மா ன த . (ஆ) கு றைந்தது.
(இ) இரு.21 டங்கா ன து. (ஈ) வித்தியாசமற்றது. -

அலகு 1-1
1ெ7
24,
அசற்றிக்கமிலத்தின் 0• 1 மூலர்க் கரைசலின் உறைநிலை, ஐதரோ குளோரிக்கமிலத்தின் (• 1
மூலர்க்கரைசலிலும் பார்க்க,
(அ) குறைந்தது. (ஆ) அ தி கமான து. (இ) இருமடங் கான து. (ஈ) வித்தியாசமற்றது:
25.
பின்வரும் எவ்வெப்ப நிலையில், வளியினமுக்கம் 750. மி.மீ. ஆக விருக்கும்பொழுது, வடித்த நீர் கொதிக்கும் ?
(அ) 1000 ச, * * (ஆ) 1000 சவிற்குக் குறைந்த வெப்ப நிலையில். (இ) 1000 சவிற் கு மேலான வெப்ப நிலையில். (ஈ) அதன் ஆவியமுக்கம் 753 மி.மீ., ஆகவிருக்கும்
வெப்ப நிலையில்,
2. 30 கிராம் ஈயக்குளோரைட்டை 100 கிராம்
நீரிற் கரைத்தால் பெறப்படும் கரைசல்,
(அ) 10% கரைசல். : (2) 30% கரைசல்.
(இ) நிரம்பாக் கரைசல். (ஈ) நிரம்பற் கரைசல்.
27.
சல்பேற்பட்டபொலை.
ஒரு மாணவன், செம்புச் சல்பேற்றுக் கரைசலில் ஒரு செம்புச் சல்பேற்றுப் பளிங்கை இட்டபொழுது அங்கு எவ்வகை மாற்றத்தையும் காணவில்லை. எனவே, அக்கரைசல் ஒரு,
(அ) நிரம்பற் கரைசல். (ஆ) நிரம்பாக் கரைசல். (இ) ஐ தான கரைசல்.
(ஈ) மிக நிரம்பற் க ரைசல்.
28. பெரசுச் சல்பேற்றுக் கரைசலினுள் ஒரு பெரசுச்
சல்பேற்றுப் பளிங் கொன்றைச் சேர்த்த மாண வன், அக்கரைசலினுட் பல பளிங்குகள் தோன்றி பரிசோதனைக் குழாயினடியிற் படியே 83 தக் க ண் டான். அக்கரைசல் ஒரு ,

Page 14
18
அலகு III
(அ) நிரம்பற்கரைசல். (ஆ) நிரம்பாக் கரைசல் : " (இ) மிக நிரம்பற்கரைசல்;
(ஈ) ஐ தாள கரைசல்.
29. ஒரு கரைசலை குழப்பியபோது அங்கு கரையத்தின்
பளிங்குகள் படிவது அவதானிக்கப்பட்டது. எனவே அக்கரைசல்,
(அ) நிரம்பற் கரைசல் (ஆ) மிக நிரம்பற் கரைசல்: (இ) நிரம்பாக்கரைசல். (ஈ) செறிந்த கரைசல் :
30. பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மைக் கரைசலின்
துணிக்கைகளின் இயல்பல்லாதது ?
(அ) இக்கரைசலை நிலையாக நிற்கவைத்தால் அவை
கீழ்ப்படியா து. சி' (ஆ) துணிக்கைகளை ஆதீத நுணுக்குக் காட்டியாற்
பார்க்கலாம். (இ)
எவ்வித வடிகட்டித்தாளினூடாகவும் ஆழ ஊடுரு
விச்செல்லக்கூடிய து. ) (ஈ)
ஒரு கரைசல் குறிக்கப்பட்ட வெப்ப நிலையில் ஒருகுறிப்பிட்டளவு துணிக்கைகளைக் கொண் டிருக்கும்.
31... ஒரு கரைசல்,
(அ) தெளிந்த திரவம்.. - (ஆ) ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேர்வை
கள் கரைந்துள் ள திரவம். (இ) ஒரு திண் மந்தைத் திரவத்திற் கரைப்பதனால்
உண்டாகும் கரைசல். (ஈ) பொருள்களின் பெளதிக சேர்க்கையினால் ஏறி
பட்ட திரவம்.
32. ஒரு உண்மைக் கரைசல்,
v (அ) தெளிவான து.
(ஆ) மங்கலான து.

அலகு II
(இ) நிறமுடைய து.
(ஈ)
பாசிச் சாயத்திற்கு நடு நிலைமையான து. 4
33. கலக்குந்தகவற்ற இரண்டுதிரவங்கள் எப்பொழுதும்,
(அ) கலவையைக் கொடுக்கும். ம் (ஆ) சேர்வையைக் கொடுக்கும்.
ஒரு கலப்புலோகமாகும்,
• (ஈ) ஒரு கரைசலாகும். 34. சோடாப் போத்தலின் மூ டி யை த் திறக்கும்
பொழுது வாயுக் குமிழிகள் வெளியேறுவதைக் காண்கிறோம். இதைப்பின் வரும் எவ்வகையில்
விளக்கலாம் ?
(அ) சோடா நீரின் மேலேயுள்ள வாயு வெளி
அமுக்கத்தினால் அதிற் கரைந்து வாயுக் குமி ழிகளை உண்டாக்கிறது. அமுக்கம் கு றைவ தனால் அத்திரவத்தின் வாயு வின் கரையுந்தகவு குறைந்து, எஞ்சிய வாயு
வெளியேறுகின்றன. தம் (இ) அமுக்கம் குறைவதனால் சோடா நீ ரு க் கு
மேலேயுள்ள வளி, இதனுட் சென்று குமிழி
களாக வெளியேறுகின்றன. (ஈ)
திர வம் வளி மண்டலத்துடன் தொடர்பு கொள்வதால், வெப்பநிலை உயர்வு கா ப m ரொட்சைட்டை வெளியேற்றும். இ து வே வாயுக் குமிழிகளாக வெளிவருகின் றன.
கானா (2)
35. பின் வ ரு வ ன வ ற் று ள் எது நீரில் அ ரி தாகக்
கரையும் ?
(அ) மண். (ஆ)
அப்பச் சோடா. வெல்லம். நீறிய சுண்ணாம்பு;
36. பின்வருவனவற்றுள் எது நீரற்ற கரைசல் ?
(அ) பெற்றோல், (ஆ) எத யில் அற்ககோல்,

Page 15
20
அலகு III
(இ) காபன் நாற் குளோரைட்டு.
(ஈ) மேற்கூறியதெல்லாம் சரி. 37. வெல்லத்தைத் தேநீரிலிட்டு ஏன் கலக்குகிறோம்?
(அ) அல்லாவிடின் வெல்லம் அதிற் கரையாது. (ஆ) கலக்கு வதனால் வெல்ல மூலக்கூறு கள் அய ன்
களாக இலகு வா கக் கரை கின் றன, கலக்குவ தாைல் வெல்ல ம் பாத்திரத்தின் அடி யிற் படி வ த த ன ட செய்யப் படுகிற து. இது வெல் கப் த்3) த க சீ க் கிரமாக க் க கி) (r 14, 2.தவு கி
றது. (ஈ) மேற்கூறியதெல்லாம் சரி.
38. கந்தகத்தை காபனிரு சல்பைட்டில் கரைப்பதற்கு,
காபனிரு சல்பைட்டை மிகவும் குறைவாகவே உபயோகிக்கும்படி ஒரு ஆசிரியர் புத்திமதி கூறி னார். பின்வரும் காபனிரு சல் சபைட்டின் எவ்வியல் பினால் அவ்விதம் கூறினார் ?
(அ) அதுவோர் நரம்பு நஞ்சு! (ஆ) அ துவோர் குருதி நஞ்சு;
மிகவும் தீப்பற்றத்தக்க திர வம்: M (ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரி.
39. பின்வருவனவற்றுள் எவற்றின் கரையுந்தகவு
அநேகமாக அமுக்கத்தில் தங்கியுள்ளது ?
(அ) திண் மம்; (ஆ) திரவம்; (இ) வாயு:
(ஈ) மேற்கூறியன வெல்லாம் சரி;
40.
ஒரு ஆழ்கடல் மூழ்கியவரை சடுதியாக நீர் மட். டத்திற்குக் கொண்டு வந்ததும் அவரின் உடல் முழுவதும் நோவும். மூச்சுத்திணறுதலும் ஏற்பட். டது. இந்த அநுபவத்தைப் பின்வரும் எவ்விதி யால் சிறப்பாக விளக்கலாம் ?
(அ) சாலிசின் விது; (ஆ) போ யிலின் விதி. (இ) என் றியின் விதி,
(ஈ) தாற்றனின் பகு தியா ன அமுக்கம்

அலகு IV.
காற்று!
1. காற்று எனப்படுவது ஒரு,
(அ) ஆவி. (ஆ) மூலகம்,
கலவை. (ஈ) சேர்வை.
2. காற்றுக்கு இல்லாதது,
க ன வ ளவு. (ஆ) திணிவு. (இ) அடர்த்தி த (ஈ) நிறம்,
3. காற்று ஒரு கலவை. ஏனெனில்,
(அ) அது நிறமற்றது. (ஆ) அது மணமற்றது. (இ) அதற்குக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பில்லை.
(ஈ) அதைத் திரவமாக்கலாம்.
4. பின்வருவனவற்றுள் காற்றில் மிகக்குறைந்தவிதத்
திலுள்ளது.
(அ) ஓட்சிசன் ; (ஆ) நைதரசன், / (இ. காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ஐதரசன். 5, காற்று ஒரு கலவை, பின்வருவனவற்றில் அதற்கு
இல்லாத இயல்பு:
(அ) வெவ்வேறிடங்களிலுள்ள காற்றின் அமைப்பு
வெவ்வேறாக இருக்கும், (ஆ) டெ.ள தி க முறைகளினால் நைதரசனையும் இட்
இசளையும் பிரித்தெடுக்கலாம்.

Page 16
அலகு IV
(இ) காற்றின து இயல்புகள் அத ன் கூறுகளின்
இயல்புகளிலும் வேறு பட்டன. விகிதப்படி கூறுகளைச் சேர்ப்பதனால் உ ண்
டா கும் காற்றின் இயல்புகளும் இயற்கைக் காற்றின் இயல்புகளும் ஒரே மாதிரியான வை.
(6
6. பின்வருவனவற்றுள் நிறையின்படி காற்றில் அதி
களவு காணப்படுவது.
(அ) நைதரசன்? (ஆ) ஒட்சிசன். * (இ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) நீராவி; 7. கனவளவின்படி காற்றிலுள்ள
காபனீரொட் சைட்டு:
* (அ) 0 • 03%
(ஆ) 0 • 003% 4 (இ) 0 • 3%
(8) 3% 8. கனவளவின் பிரகாரம் காற்றிலுள்ள ஒட்சிசன்:
(அ) 20• 98% (ஆ) 80% (இ) - 21 • 5%
(ஈ) 19• 3% 9. காற்றின் கூறுகளில் அதிகம் மாறுவது,
(அ) ஒட்சிசன், * (ஆ) கபனீரொட்லை) ச ட்டு.
(இ) ஆகன்: (ஈ) நைதரசன் .
10. காற்றின் கூறுகளில் அதிகம் தாக்குவது?
(அ) நைதரசன். (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. சி (இ) ஒட்சிசன்.
(ஈ) தூசித் து ணிக் க ைக க ள்.

அலகு IV
23
11. காற்றின் கூறுகளில் ஐதாக்கியாக செயல்புரிவது:
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) நீராவி. (இ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) நைதரசன். 12. விண்வெளியில் உலகைச் சுற்றிவரும் செய்மதி
யினுள் இருப்போர் மூச்சுவிடக் கஷ்டப்படுவர். ஏனெனில் :
(அ) - பங்கு அதிகளவு காபனீரொட்சைட்டு உண்டு. (ஆ) காற்றின் அழுக்கம் குறைவு. (இ) காற்றின் கனவளவு கு றைவு.
(ஈ) அங்கு ஒட்சிசன் இல்லை. 13,
ஆழ்கடலில் சுழியோடுவோர் ஒக்சிசனோடு சேர்த்து காற்றுக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கும் வாயு:
- (அ) ஈலியம்.
(ஆ) ஐ தரசன், (இ) நைதரசன்..
(ஈ) ஓசோன் . 14. காற்றோட்டமும் வெளிச்சமும் குறைந்த படமாளி
கையினுள்ளிருந்த மாணவன் - வாயுவேற்றிய சோடா நீர் பருகினான். சிறிது நேரத்தில் அவ னுக்கு மயக்கம் வருவது போன்றிருந்தது. காரணம்:
(அ)
வாயுவேற்றிய நீரில் காபனீரொட்சைட்டு
உண்டு. (ஆ) படமாளிகை இருட்டாயிருந்தது. (இ) படமாளிகையினுள்ளிருந்த ஒட்சிசனின் அளவு
அதிகரித்தது. '(ஈ) படமாளிகையினுள்ளிருந்த ஒட்சிசனின் அளவு
குறைந்தது.
15.
காற்றோட்டமும் வெளிச்சமும் குறைந்த சமையல் றையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண் ணிற்கு மயக்கம் வருவது போன்றிருந்தது. காரணம் ;

Page 17
24
அலகு IV
(அ) அதிகளவு அப்பத்தூளை உபயோகித்ததனால். (ஆ) அதிகளவு புகை உண்டான தால். என (இ) போதியளவு ஒட்சிசன் இல்லாமையால்.
(ஈ) கறிப்புகை சூண்டதனால். 16. ஒருசுழியோடி. ஆழ்கடலின் அடியிலிருந்து சடுதி
யாக மேலிழுக்கப்பட்டார். அப்பொழுது தாங்க முடியாதநோவும் கைகால்விறைப்பும் ஏற்பட்டது. காரணம்:
(அ) வெளியே இழுக்கப்பட்ட விசையினால். (ஆ) மூச்சுவிடக் காற்று இல்லாமையால். (இ) கடலின் அடியில் அதிகளவு அழுக்கத்திலிருந்
தமையினால். «" (ஈ) கடல் மட்டத்திற்கு வந்தவுடன், குருதியிற்
கரைந்திருக்கும் நைதரசன், குமிழிகளாக
வெளியேற்றப்படுவதனால். சுழியோடுவபர் கடலினடியில் ஆழமாகச் செல்லச் செல்ல, குருதியில் நைதரசன் (9ே2) லும்மேலும் கரையும்.காரலாம் :
(.கி) உப்புநீர் இருப்பதனால். (ஆ) ஒட்சிசன் இல்லாமையால். (1) அமுக்கம் அதிகரிப்பதனால்.
(ஈ) அமுக்கம் குறைவதனால். 18. புளோசித்தன் தத்துவத்தை முதன்முதலாக
எடுத்துக் கூறியவர்.
(அ) இலவோசியே. (ஆ) கூக்கும் மேயரும். - (இ) மாய க்கரும் ஸ்ராலும்.
(ஈ) தாலோனும் பெற்றிற் றரும். 19. புளோசித்தன் தத்துவம் பின்வருமாறு கூறவில்லை.
(அ) ஒரு பொருள் காரியும்பொழுது புளோசித்தன்
வெளிப்போகிறது. (ஆ) புளோ சித்த னில் அதிகளவு காபன் உண் டு. (3) நீறு காபனுடன் சேர்த்து வெப்பமாக்கப்
படும்பொழுது &உலோகமாகிற து.
உலோகம் எரியும்பொழுது நிறையில் அதி தரிக்கிற து.

அலகு IV
20. பொருள்கள் காற்றில் எரியும் பொழுது உண்டா
கும் நீறு:
(அ) எரிக் கப்பட்ட பொருளின் நிறைக்குச்சமன். (ஆ) எரிக்கப்பட்ட பொருளின் நிறையிலும் கூடுத
லாயிருக்கும். (இ) எரிக்கப்பட்ட பொருளின் நி ைறயிலும் கு றை
வா யிருக்கும். . (ஈ) நீற்றின் நிறையின் மாற்றம் பல வகையில்
வேறுபடும்.
21. புளோசித்தன் தத்துவம் பிழையென நிரூபித்தது,
பொருள்கள் எரியும் பொழுது காற்றிலிருந்து எத்தனையோ எடுத்துக் கொள்கின்றன எனக்கூறிய விஞ்ஞானி,
(அ) சீல் . (ஆ) பிறீத்திலி. (இ) இலவோசிaேr,
(ஈ) கமென்டிசு. 22. தகனத்தைப் பற்றிய பரிசோதனைகள் பின்வரு
வனவற்றில் ஒன்றைவிட மற்றவற்றை யெல் லாம் எடுத்துக்காட்டின. அது யாதெனில்:
(அ) தகனத்தின் போது காற்றின் : பங்கு மட்.
டுமே உபயோகிக்கப்பட்டது. " (ஆ) தகனத்தின் போது தகனமாகும் பொருள்கள்,
நிறையில் அதிகரிக்கின்றன. அந்த அதிகரித் தல் காற்றின் நிறையில் ஏற்பட்ட குறை தலுக்குச் சமன்.
தகனம் என் ப து புளோசித்தன் வெளிப்போதல். (ஈ) புளாசித் தன் வெளிப்போதல் தகனமன்று.
வ ளி ம ண் ட ல ஒட்சிசனுடன், தகனமாகும் பொருள் சேர்தலே தகன மாகும்.
23. பன்சன் சுடரில் வெப்பமேற்படும் - பொழுது
பின்வரும் உலோகங்களில் ஒன்று உருகுகிறது.

Page 18
26
அலகு IV
உண்
(அ) இரும்பு; (ஆ) செம்பு. ' (இ) தகரம்.
(ஈ) நாகம். 24. ஓர் செந்நீற்றிற்கு வெப்பமேற்றி ஒட்சிசனை
முதன்முதலாகத் தயாரித்தவர்.
(அ) பிறீத்திலி. (ஆ) இலவோசியர். (இ) கவென்டி சு,
(ஈ) சீல்: 25. மெழுகுதிரி காற்றில் எரியும்பொழுது
டாகும் இரு பொருட்கள்.
(அ) காபனீரொட்சைட்டும் ஒட்சிசனும். (ஆ) ஒட்சிசனும் நீராவியும்,
(இ) காபனீரொட்சைட்டும் நீராவியும்.
(ஈ) ஒட்சிசனும் நைதரசனும். 26.
காற்றில் எரிந்த மகனீசியம் சூடாக இருக்கும் போது நீரைச்சேர்த்தால், காரமான மணமு டைய வாயு உண்டாகும். அது செம்பாசிச் சாயத்தை நீலமாக்கும். இப்பரிசோதனையிலிருந்து காற்றில் பின்வருவனவற்றில் எது உண்டு என அறியலாம்:
'(அ) நைதரசன். (ஆ) ஒட்சிசன்.
(இ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ஆகன். 27.
பொசுபரசைக் காற்றில் எரித்து உண்டாகும் ஆவியை ஒரு திரவத்திற் கரைத்தால், அக்கரை சல் நீலப்பாசிச்சாயத்தைச் செந்நிறமாக மாற் றும். பொசுபரசுடன் சேர்ந்த காற்றின் கூறு
(அ) நைதரசன், '' (ஆ) ஓட்சிசன்.
(இ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஈ) மேற்கூறியவை எது வுமன்று.

அலகு IV
27
28. சுண்ணாம்பு நீரினூடாகக் காற்றைச் செலுத்தி னால், அந்நீர்பால் நிறமாகும் இதிலிருந்து காற்றில்
(அ) நைதரசன். (ஆ) ஒட்சிசன். (இ) ஈலியம்.
(ஈ) காவனீரொட்சைட்டு உண்டு என அறிகிறோம்; 29.
வெண் நிறமான நீரற்ற செம்புச்சல்பேற்றை காற்றுப்படும் படியாக வெளியே, வைத்தால் நீல நிறப்புகை உண்டாகும், இது காற்றில் பின் வருவனவற்றில் எது இருப்பதற்குக் காரணமாகும்?
(அ) காட்டானீரொட்சைட்டு; (ஆ) ஈரப்பற்று.
(இ) நைதரசன்.
(ஈ) ஒட்சிசன், 30. ஒருதாழி நீரினுள் வைக்கப்பட்ட மணிச்சாடியி
னுள் பொசுபரசுத் துண்டு ஒன்றை எரித்துப் பின் அவதானித்தபோது :-
(அ): நீரின்மட்டம் மணிச்சாடியினுள் 4/5 பங்கிற்கு
உயர்ந்திருந்த து. (ஆ) நீரின் மட்டம் மணிச்சாடியின் கன வளவின்
1/5 பங்கு குறைந்திருந்தது. இ) நீரின் மட்டம் மணிச்சாடியின் கனவளவின்
1/5 பங்கு அதிகரித்திருந்தது.
(ஈ) பாசிச்சாயம் நீல நிறமாகியது. 31. காற்றிலும் அடர்த்தி குறைந்த வாயு.
(அ) கந்தகவீரொட்சைட்டு. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) ஐதரசன் சல்பைட்டு.
> (ஈ) அமோனியா. 32, காற்றில் நீருண்டு என்பதைப் எடுத்துக்காட்டக் பின்வருவனவற்றில் எது உபயோகப்படுவதில்லை?
சோடியமைதரொட்சைட்டு. v (7) சுண்ணாம்பு நீர்.
(இ) நீரற்ற கல்சியங்குளோரைட்டு,
(ஈ) நீரற்ற செம்புச்சல்பேற்று.

Page 19
28
அலகு IV
33.
நீரின் மேற் கவிழ்க்கப்பட்ட போத்தலினுள் காற்று அடைக்கப்பட்டுள்ள து. ஒரு இறப்பர்க்குழாயின் உதவியால் ஒரு மாணவன் அக்காற்றை உள் ெள டு த் து ப் பின் போத்தலினுள்ளேயே அக் காற்றை வெளியேற்றினான். மூச்சுத்திணறல் ஏற் படக்கூடிய அளவிற்குத் திரும்பவும், திரும்பவும் அவ்வாறு போத்தலிலுள்ள காற்று உள்ளெடுத்து வெளிவிடப்பட்டது. பின்பு அவதானித்தபோது போத்தலினுள்ளிருந்த காற்றின் கனவளவு குறைந் திருந்தது. இப்பொழுது இக்காற்று எரியும் குச் சியை அணைத்தது. பின்வருவனவற்றில் எது சரி யானது?
(அ) மாணவனால் முத லில் உள்ளெடுக்கப்பட்ட து
காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) மாணவன் உள்ளெடுத்த வாயு ஓட்சிசன்,
(இ) உள்ளெடுக்கப்பட்ட து தாக்குகின்ற வாயு;
வெளிவிடப்பட்டது தாக்காத வாயு. (ஈ) காபனீரொட்சைட்டு உள்ளெடுக்கப்பட்டதனா
லேயே மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது." 34;
துருப்பிடித்தலுக்குக் காரண மாயிருப்பன்:-
(அ) ஒட்சிசனும் ஐதரசனும், '(ஆ) ஒட்சிசனும் நீரும்.
(இ) நீரும் ஐதரசனும்.
(ஈ) நீரும் சோடியங்காபனேற்றும்.
35,
* துருப்பிடித்தலை துரிதப்படுத்தாத்து : -
"(அ) சுண்ணாம்பு நீர். (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) ஒட்சிசன்.
(ஈ) நீராவி, 36. பின்வருவனவற்றில் எச்சோதனைக்குழாய் துருப்
பிடித்த ஆணியைக் கொடுக்கும்?
(அ) எரிபொற்றாசுள்ள சோதனைக்குழாயில் கத்த
மான ஒரு ஆணி போடப்பட்டது.

அலகு IV
29
38.
(ஆ) கல்சியங்குளோரைட்டுள்ள சோதனைக் கு ழா
யில் சுத்தமான ஒரு ஆணிபோடப்பட்டது. ) (இ) எTண்ணெய் மூடி நிற்கும் நீருள்ள சோதனைக்
குழாயில் சுத்தமான ஒரு ஆணி போடப்பட்
டது. (ஈ) நீருள்ள சோதனைக்குழாயில் சுத்தமான ஒரு
ஆணிபோடப்பட்டது. 37. துருப்பிடித்தலை நிரோதிக்கும் உப்பு.
(அ) சோடியங்குளோரைட்டு. " (ஆ) சோடியங்காபனே ற் று. (இ) சோடியஞ்சல்பேற்று.
(ஈ) சோடியநைத்திரேற்று. துருப்பிடித்தலைத் தவிர்ப்பது:-
(அ) அமிலங்கள். (ஆ) மூலங்கள். (இ) உப்புக்கள் :
(ஈ) ஈரப்பற்றும் . 39.
ஈரமாக்கப்பட்ட சோதனைக் குழாயினுள் இரும்பு அரத்தூள்கள் போடப்பட்டன. சோதனைக் குழாய் ஒரு தாழி நீரினுள் அமிழ்த்தி நிறுத்தப்பட்டது. சில தினங்களின்பின் சோதனைக் குழாயினுள் நீரின் கனவளவு 1/3 பங்கு அதிகரித்திருக்கக் காணப்பட் டது. அத்துடன் இரும்பு அரத்தூள்கள் துருப்பிடித் திருந்தன. அதன்பின் துருப்பிடித்தல் தொடர்ந்து நடைபெறவில்லை. காரணம்:-
(அ) ஈரப்பற் றில்லை. (ஆ) ஒட்சிசனில்லை. (இ) காற்றில் லை.
(ஈ) நைதரசனில்லை: 40. இரண்டு ஆணிகள் தக்கையிற் செருகப்பட்டன.
தக்கை காற்றுப் புகா வண்ணம் நீறாத சுண்ணாம் புள்ள சோதனைக் குழாயினுட் பொருத்தப் பட்டது. சில நாட்களின் பின் அவதானித்த போது காற்றுப்படக்கூடியதாக வெளியில் விடப்

Page 20
30
அலகு Iy" "
"பட்ட ஆணிகளின் பாகங்கள் துருப்பிடித்திருந்தன. ஆனால் சோதனைக் குழாயினுள் காற்றுப்படா திருந்த பாகங்கள் - துருப்பிடியாதிருந்தன. காரணம்:-
- ("அ) துருப்பிடித்தலுக்கு ஈரப்பற்று வேண்டும்.
(ஆ) துருப்பிடித்தலுக்கு காபனீரொட் ைச ட் டு
வேண்டும், (இ) துருப்பிடித்தலுக்கு ஒட்சிசன் வேண்டும்.
(ஈ) துருப்பிடித்தலுக்கு வெப்பம் வேண்டும். 41. ஒட்சிசன் ஈரப்பற்று, அமிலப்பொருள்கள் காபனீ
ரொட்சைட்டு ஆகியன துருப்பிடித்தலைச் துரிதப் படுத்துகின்றன. இது,
(அ) தத்துவம், (ஆ) கருதுகோள். (இ) பரிசோதிக்கப்பட்ட உண்மை. (ஈ) சட்டம்.

அலகு V.
தகனம். 1. பின்வருவன வற்றில் எதனைத் தகனம் எனலாம்?
(அ) ஒட்சிசனில் அல்ல து காற்றில் ஒரு பொருள்
எரிதல். (ஆ) வெப்பமும் -ஒளியும் வெளியிடப்பட்டு, ஒரு
பொருளில் உண்டாகும் மாற்றம். (இ)
ஒரு ஒட்சியேற்றத் தாக்கம், (ஈ) வெப்பம் வெளியிடப்படும் இரசாயனத் தாக்
கம்.
2. பின்வருவனவற்றில் எது தகனத்துக்கு உதாரண.
மாகாதது?
(அ) பொசுபர சைக் காற்றில் எரித்தல். (ஆ) இரும்பு அரத்தூளும் கந்தகமும் வெப்பத்தி
ணற் சேர்தல். (இ)
ஐதரசன் தாரை யைக் குளோரினில் எரித்தல்: செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்திற்கு நீரைச் சேர்த்
தல்: 3.
அடுக்களையில் தீ மூட்டுவதற்குக் காகிதம், பெற் றோல், மண்ணெண்ணெய், உலர்ந்த இலை முதலி யன 2.பயோகிக்கப் படுவதைப் பின்வருவனவற் றில் எது மிகச் சிறந்தமுறையில் எடுத்துக் கூறுகிறது?
(அ) பொரு ளின் தாழ்ந்த எரிபற்று நிலை. (ஆ) அதிகளவு ஒட்சிசன் அப்பொருள்களுடன்
- தொடுகை கொகிள் றது. (இ) விறகு, எரிபற்று வெப்ப நிலையை அடைந்து
எரில் தற்கு, அவை உதவி புரிகின் றன. (ஈ) விறகுக்கு அதிக க ன வ ளவு ஒட்சிசனுடன்
தொடுகை ஏற்பட்டு அது எரிவதற்கு, அவை
உதவு கின் றன. 4. வேய்ந்த வீடுகளில் சிலந்தி வலைகளையும் தூசுத்
துணிக்கைகளையும் படிய விடுதல் நன்றன்று.
ஏனெனில்,

Page 21
32
தகனம்
மேற்கூறிய துணிக்கைகள் - சிறியன வாகை
வால் இலகுவிற் தீப்பற்றக்கூடியன. (ஆ)
அத்துணிக்கைகள் சமைத்த உண வை அசுத் தமாக்கக் கூடும்: மேற் கூறியவற்றின் எரிபற்று வெப்பநிலை மிகவும் தாழ்ந்ததாகையால் அவை இலகுவிற்
தீப்பற்றி எரியும்: (ஈ) அடுக்களையிலுள்ள ' காபனீரொட்சைட்டை
அ வை 2. றிஞ்சுவதனால் ஒட்சிசனின் செறிவு அதிகரித்து அபாயம் உண்டாகிறது.
(இ) மே
5. மஞ்சட் பொசுபரசு நீரில் வைக்கப்படுகிறது.
ஏனெனில்,
(அ) பொசுபரசு பொசுபர ைசயொட் ல சட்டம் அம்
மாற்றமடை கி ற து: . (ஆ) அதன் எரிபற்று வெப்ப நிலை ஏறக்குறைய
29/றை வெப்ப நிலைக்குச் சமன். (இ) அதன் எரிபற்று வெப்ப நிலை நீரின் எரிபற்று
வெப்ப நிலையினும் குறைந்த து. (ஈ) அதன் எரிபற்று வெப்ப நிலை நீரின் எரிபற்று
வெப்ப நிலையினும் கூடிய து.
6. : 'புகைத்தல் கூடாது" என்னும் விளம்பரங்கள்
பெற்றோல் நிலையங்களில் எப்பொழுதும் காணப் படுகின்றன. காரணம்:-
(அ) பு ை5 ந் த வி தே காரோக்கியத்துக்கு ஏற்ற
த ன் று. (ஆ) பெற்றோல் நிலையத்தின் அழகிய சுவர்கள்
புகை படிவ நாற் பழுதடையும். (இ) புகை பெற்றோலிற் கரைந்து மோட்டார்
இயந்திரங்களிற் காபன் படிவு ஏற்படும். (ஈ) பெற்றோலின் எரிபற்று வெப்பநிலை மிகவும்
தாழ்ந்ததாகையால் அது விரைவில் தீப்பிடித்து
எரியும்.

33
அலகு V 7. சாதாரண எரிதலும், வெடித்தலும், தகனச்
சடப்பொருள், பின்வருவனவற்றில் ஒன்றை அடை யும் வரையும் நடைபெறாவாகையால் ஒத்திருக் கின்றன.
(அ) செஞ் சூடு. (ஆ) எரிபற்று நிலை, (இ) கொதி நிலை.
(ஈ) மாறு நிலை வெப்ப நிலை,
8. காற்றினில் நடைபெறும் தகனம் ஒட்சிசனில்
நடைபெறுவ தினிலும் துரிதம் குறைந்தது. ஏனெனில்:-
(அ) ஒட்சியேற்றத்தின் துரிதத்திற்கு ஒட்சிசனின்
செறிவு ஒரு காரணி! (ஆ) எரிபற்று நிலையைக் காற்று குறைப்பதினும்
விரைவாக ஒட்சிசன் குறைக்கிறது, (இ)
ஒட்சிசனின் மூலக்கூறுகள் காற்றின் மூலக்கூறு
களினும் சிறியன. (ஈ) ஒட்சிசன் எரியும் பொருளை ஒட்சியேற்றுகிறது.
- 9. தகனத்திற்குப் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று ஒரு
நிபந்தனையன்று.
2 (அ) ஒட்சிசன் செறிவு அதிகரித்தல். -
(ஆ) பொருளின் துணிக்கைகள் சிறியனவாயிருத்
தல் , பொருளில் காபனின் செறிவு அதிகரித்தல். எரிபற்று வெப்ப நிலை தாழ்ந்திருத்தல்.
10. மகனீசியம் காற்றில் விடப்படும் பொழுது ஏற்
படும் தகனம் எத்தகையது?
(அ) மந்த தகனம்; (ஆ) துரித தகனம். (இ) சுய தகனம்.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று;

Page 22
34
அலகு v
11. மகனீசியம் காற்றில் எரிகல்: -
(அ) மந்த தகனம்: (ஆ) துரித தகீனம், (இ) சுய த கனம். (ஈ) மேற் கூறியன சரியன்று.
12. பொசுபரசு காற்றில் எரிதல்:-
(அ) மந்த தகனம்? (ஆ) சுய தகனம்; (இ) துரித தகனம்.
(ஈ)
மேற் கூறியவை சரியல்ல.
13. பின்வருவனவற்றில் ஒரு தாக்கம் மற்றவையி
னும் வேறுபட்டது.
(அ) இரும்பு துருப்பிடித்தல்,
உணவு சபித்தல். (இ) சேதனப் பொருள் கள் அழுகல்; (ஈ) விறகு எரிதல்.
14. வைக்கற்பட்டடைக்கு ஒருவரும் தீமூட்ட...ாவண்
ணம் சகல பாதுகாப்புக்களையும் எடுத்துக் கொண்ட ஒரு விவசாயி, சில நாட்களுக்குப்பின் அது தீப்பற்றி எரிவதைக் கண்டான். பின் வருவன வற்றிலொன்று அதற்குச் சிறந்த விளக்கமாகும்: (அ) காவக தி யில் வைக்கோலின், எரிபற்று நிலை
தாழ்ந்த தனல். (ஆ) நாளடைவில் வெளிவிடப்பட்ட வெப்பச் சத்தி
சேகர மாசி வைக்கோல் எரிபற்று நிலையை
அடைற் தது. (இ) வெளியிடப்பட்ட வெப்பச் சத் தி சேகரமா இ
வைக்கோலை அதன் !மாறு நிலை வெப்பநிலைக்குக் கொண்டு வந்தது. (ஈ) இடி யே ற்றினால் " ல வ க் ேகாற் பட்ட, 3)ட
தாக்கப்பட்டிருக்கும்.

ம;லகு V
35
15. தற்செயலாக ஒருவரின் ஆடையிற் தீப்பற்றிக்
கொண்டால் தீயை அணைப்பதற்கு அவரை ஈரச்சாக்கினால் மூடவேண்டும். இம்முறை தீ பர வாது தடுக்க உதவுகிறது. ஏனெனில்:-
(அ) ஒட்சிசனைத் தடுத்துவிடுகிறது, (ஆ) காபனீரொட்சைட்டைத் தடுத்துவிடுகிறது. (இது) எரிபற்று நிலை - ப தி நாழ்த்துகிற்து. (ஈ) தீப்பிடித்த வரின் உடலைக் குளிர்விக்கிறது:
16.
வெண் பொசுபரசைக் காபனிருசல் ைப ட் டி ற் கரைத்து, அக்கரைசலின் சில துளிகளை வடிகட் டித்தாளிற் போட்டு, அதன் மேல் ஒரு வாயுசாடி கவிழ்க்கப்பட்டது. சிறிது நேரத்தின்பின் சுயதக னம் ஏற்பட்டு வாயுசாடியின் உட்பக்கங்களில் கந்தகப்படி.வு உண்டானது. பின்வருவனவற்றில் ஒன்று நடைபெறவில்லை.
(அ) பொசுபரசு வெப்பத்தை வெளியேற்றி, விரை
வாக ஒட்சியேற்றம் அடைந்தது. (ஆ) பொசுபரசி ஒட்சியேற்றத் தினால் வெளிவிடப்
பட்ட வெப்பம் எஞ்சிய, பொசுபரசின் வெப் %
பத்தை அதிகரிக்கச் செய்த து. (இ),
கா ட னிரு தல் ைடர்ட்டின் பூரண மாகாத தக ன த்
தினால் கந்தகம் உ ண்டமான து. * (ஈ) கரைசலிலுள்ள பொக பரசை ஒட்சியேற்றம்
அடையச் செய்வ தற் கு காபனிரு சல்பைட்டு உதவியது:
17. மந்த ஒட்சியேற்றத்திற்கு உதாரணம்:-
(அ) துப்பாக்கி வெடிமருந்து வெடித்தல். (ஆ) நீரை வடித்தல். (இ) நிலக்கரி எரிதல்: சசி (ஈ) மரம் உக்கிப்போ தல்,
18. மந்த ஒட்சியேற்றத்தைத் தடை செய்யும் முறை:
(அ) கல்வனைசுப்படுத்தல் (ஆ) மின்பகுப்பு

Page 23
36
அலகு V
(இ) எரிபற்று வெப்ப நிலைக்குக் கீழே குளிர்வித்தல்.
(ஈ) வாயுவேற்றல்.
19. எரிதலின் உண்மையான இயல்பைக் கண்டறிந்
தவர் எனப் போற்றப்படும் பிரான்சிய விஞ்ஞானி.'
(அ) கியூரி (ஆ) இலவோசியே "(இ) பிறீத்தி லி க
(ஈ) பாச்சர்
20. 50% அற்ககோலும் 50% நீரும் கலந்த கலவை
யிற் போட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் கைக் குட்டை, தீமூட்டப்பட்டால் சுடர்விட்டு பிரகா சிக்கும், ஆனால் எரியாது. பின்வருவனவற்றில் ஒன்று அதனை விளக்கவில்லை. அது யாது?
(அ) நீர், வெப்பநிலையை எ ரி பற் று நிலைப்
புள்ளிக்குக் கீழ்ப்பட்டதாகச் செய்கிறது : உண் டாகும் கொதி நீராவி ஒட்சிசனை ஐதாக்
குகிறது. (ஆ)
துணியின் எரிபற்று நிலைப்புள்ளி, மிகவும்
குறைந்தது. ஆவியாகலினால் நீர் வெப்பத்தை இழக்கிறது. அதனால் வெப்ப நிலையின் உயர்வு தடைப்
படுகிறது. (ஈ) கைக்குட்டை எரிவ தற்குமுன் அற்ககோல்
தீயை அணைத்து விடுகிறது.,
21. ஒரு வீடு தீப்பற்றி எரியும்பொழுது , சாதாரண
மாக நீர் அணைக்கும் கருவியாகப் பயன்படுகிறது. நீரைச் சிறந்த அணைக்கும்கரு வியாகக் கருதுவ
தற்கு பொருந்தமற்ற காரணம் எது?
(அ) அதன் வெப்பநிலை மிகவும் குறைவு. (ஆ) நீராவியாக மா லும்பொழுது அதி க ளவு வெப்
பத்தை உறிஞ்சுகிற து. (இ) நீராவி காற்றை அகற்று கி ற து, v' (ஈ) அது ஒரு திரவம்,

அலகு V
37
22.
காபனீரொட்சைட்டைத் தீயணைக்கும் கருவியாக உபயோகிப்பதற்குப் பொருத்தமற்ற காரணம் யாது?
(அ) அ து எரிவதில்லை. (ஆ) அது ஒரு தகனத் து ண யிலி.! (இ) அதிற்காபனும் ஒட்சிசனும் உண்டு.
(ஈ) அ து கா ற் றி னு ம் பாரமான தாகையால்
காற்றை இடம் பெயரச் செய்கிறது.
23.
ஒருவரின் ஆடை தீப்பற்றிக்கொள்ளும் போது பின்வருவனவற்றிலொன்று சாதாரணமாக உப யோகிக்கப்படுவதில்லை?
(அ) கம்பளிப் போர்வை ., (ஆ) சாக்கு. (இ) மணல். "(ஈ) காபனீரொட்சைட்டு.
24. தீப்பற்றிக்கொண்டவரை ஒரு சாக்கினால் மூடு
வதற்குக் காரணம் யாது?
(அ) அருகாமையிலுள்ள ஒட்சிசனைத் துண்டித்துவிடு
கிறது . (ஆ) வெப்பத்தை உறிஞ்சி எரியற்று நி லை ைய க்
குறைக்கிறது. (இ) நெருப்பினும் குறைந்த அளவில் உடலைக்
குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்கிறது.
(ஈ) தும்பு வெப்பத்தை அரிதிற் கட்டத்துல தால். 25. பெற்றோல் தாங்கியில் தீப்பற்றி 41ரியும்பொழுது பின்வருவனவற்றில் எதனைக் கையாள வேண்டும்?
( அ ) நீர். (ஆ) நுரை தீயணைக் கருவி. (இ) காபன் நாற் குளோரைட்டு தீயணைக்கருவி,
(ஈ) சோடாவமில தீயணை கருவி.
26. பின்வரும் சோடி இரசாயனப் பொருள்களில்
சாதாரண மாகத் தீயனைகருவிகளில் உபயோகிக் கப்படுவது எது?

Page 24
38
அலகு y
(அ) சோடியமிரு காபனேற்றும் நைத்திரிக்க மில
மும், (ஆ) சோடி யமிரு காபனேற்றும் ஐதரோக் குளோ
ரிக்கமிலமும் . " (இ) சோடியமிரு காபனேற்றும் சல் பூரிக்கமிலமும். (ஈ) பொற்றாசியம் காபனேற்றும் ஐ த 3 ராக்
குளோரிக்க 1.மி லமும்.
27,
தீயணை கருவிகளில், சோடியங் காபனேற்றினும் சோடியமிரு காபனேற்றே உபயோகிக்கப்படுகிறது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் மிகச் சரியான து எது? (அ) சோடி வமிரு காபனேற்றில் காபனீரொட்
சைட்டு வெளிவிடுதல் மிகத் துரிதமாக நடை.
பெறுகிறது. (ஆ) சோடியமிரு காபளேற்று அதிகளவு காபனீ
ரொட்சைட்டைத் துரிதமாக வெளிவிடுகிறது. சோடியமிரு காபனேற்று: கக் கிப்பூக்கின்றதா
கையால் தீயை விரைவில் அணைக்கின்றது; (ஈ) சோடியமிரு காபனேற்றில் ஐதரசன் உண்டு.
28. மின் தீக்களில் உபயோகிக்கத் தகாத தீயணைகருவி
வகை:-
(அ) திரவ காபனீரொட்சைட்டு வகை: (ஆ) கரீபண்நைற் குளோரைட்டு வகை, (இ) சோடாவ மில வகை. சி (ஈ) மேற் கூறியவை எதுவும் சரியன்று.
2).
இரசாயன பரிசோதனைச் சாலையில் தீ ஏற்பட் டால் ஓர் இரசாயன விற்பன்னர் அதனை அணைப்பு தற்குப் பின்வரும் எப்பொருளை உபயோகிப்பர்?
(அ) மணல், (ஆ) நீர். (இ) காபன் நாற் குளோரைட்டு.,
(ஈ) சோடாவமில தீயணை கருவி.
30. நுரைவகைத் தீயணைகருவிகளில் பின்வரும் இரசா
யனப்பொருள்களில் எது உபயோகிக்கப்படு வதில்லை?

அபுலகு V
(அ) அதிமதுரச் சாறு, 4 (ஆ) இ லுமினியஞ் சல்பே ற்று. (இ) ஐதரோக் குளோரிக்கமிலம். (ஈ) சோடியமிரு காபனேற்று.
31. பின்வருந் துணிகளில் இலகுவிற் தீப்பற்றாதது எது?
(அ) இரேயன்; (ஆ) நைலோன். (இ) தடித்த துணி. (ஈ) பட்டு.
32.
துணிக்கடையில் நைலோன் துணியை அடை யாளம் கண்டுகொள்வதற்காக ஒரு பெண் 4 துண்டுகளை எரித்தார். அப்பொழுது அவதானித் தவற்றில் எது நைலோன் துணியைக் குறிக்கிறது? (அ) முத லாவது து ண் டு கட தாசி எரியும் மணத்
துட ன் எ ரிந் து மென்மையான சாம்பலைக்
கொடுத்த து. (ஆ) இரண்டாவது துண்டு உருகி நெருப்பிலிருக்
கும் பொழுது மட்டும் எரிந்தது, சிறிது நேரத் தின் பின் அ செற் றிக் கமில மணத்துடன்
செங்கபில நிற ம ணிகள் உண்டாயின. (இ) மூன்றாவது துணி சிறிது நேரம் எரிந்து, கருகி,
மயிர் எரியும் மணத்தைப் பரப்பி, கரு நிறச் சாம். லைக் கொடுத்த து. நான் காவ து து ணி உருகி எரிந்து . அசற் றிக் கமில மணத்துடன் கடின மான கருநிற மணி களைக் கொடுத்த து:
எது வயும் 2 - டும். பலனும்
33. ஒரு சிறு துணி எரிக்கப்பட்டபொழுது மயிர்
எரியும் மணம் உண்டானது. பின்வருஞ்சோடி களில் எது அம்மணத்தைக் கொடுத்திருக்கும்?
(அ) பருத்தியும் இரேயனும். பாஆ) கம்பளியும் பட்டும்.
(இ) இடக் கரோனும் தெரிhனும். (ஈ) நைலோனும் பருத்தியும்,

Page 25
40
அலகு y
34.
சோடியமுப்பைத் தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு மாணவன் சுவாலைப் பரிசோதனை செய்தான். பின் வரும் நிறங்களில் எது சரியானதாகும்?
(அ) மஞ்சட் சுவாலை. (ஆ) கருஞ்சிவப்புச் சுவாலை. (இ) நீலச் சுவாலை. (ஈ)
பச்சைச் சு வாலை,
35.
செம்புப்பை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு மாண வன் சுவாலைப் பரிசோதனை செய்தான். பின்வரும் நிறங்களில் எது சரியானதாகும்?
(இ) நீலச்சுவாலை. | (ஆ)
பச்சைச் சுவாலை. (இ) செம்மஞ்சட் சுவாலை.
(ஈ) மஞ்சட் சுவாலை.
36. சுதந்திர கொண்டாட்டத்தின்போது வாண
வேடிக்கைகளில், நிறச்சுவாலைகளை ஒரு மாணவன் அவதானித்தான், ஆசிரியரிடம் தானும் அவ்வாறு செய்ய உதவும்படி கேட்டான். ஆசிரியர் கொடுத்த பின்வரும் இரசாயனக் கலவைகளில் எது பச்சை நிறத்தைக் கொடுத்திருக்கும்?
(அ) பொற்றாசியங் குளோரேற்று + தூய உலர்ந்த
வெல்லம் -+- பேரியம் நைத்திரேற்று. ) (ஆ) பொ ற்றாசியங் குளோரேற்று + தூய உலர்ந்த
வெல்லம் + துரந் திய நைத்திரேற்று; (இ) பொற்றாசிய ங் குளோரேற்று + தூய உலர்ந்த
வெல்லம் -+ சோடிய நைத்திரேற்று. (ஈ) பொற்றா சிய நைத்திரேற்று + கந் த க ம் +
உடன் மரக்கரி + அலுமினியம் தூள்.
37. பின்வரும் விபரணைகளுடன் மிகஇணைந்த பொருள்
களின் எண்ணையோ அல்லது எண்களையோ அட்ட வணையிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து குறித்துக்கொள்க.
(அ) நீர். (ஆ) பொசுபரசு. (இ) காபன் நாற்குளோரைட்டு. (ஈ) காபனீரொட்சைட்டு..

இலகு V 38. மின் தீயை அணைப்பதற்கு ஆ" 39.
அநேக ஐதரோகாபன்களின் முற்றான தகன விளைவுகள். (1)
40.
சுயதகன மாகும் பொருளுக்கு ஒரு உதாரணம்:- ) 41.
தேவையற்ற தீயை அணைப்பதற்கு. > பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தமான கூற்றுக்க (ளுடன் இணைக்குக.
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) நைதரச ன், (இ) ஐதரசன்.
(ஈ) துருப்பிடித்தல். 4 2. தகனத்துணை. க V 43.
தகனமாகின்ற வாயு: 44. தகனத்துணையுமன்று தகனமாகின்ற வாயுவுமன்று. 45. மந்த தகனம். "
6. மெழுகுதிரியின் சுவாலையில்,
(அ) நா லு வஷைப ங் கள் உள. (ஆ) இரண்டு வலையங் கள் உள. (இ) மூன்று வலையங்கள் உள.
(ஈ) வலையங்கள் இல்லை. 47.
பன்சன் சுடர் ஒளிர்கின்ற சுவாலையாயிருக்கும் பொழுது,
(அ) காற்றுத் துவாரங்கள் திறக்கப்பட்டு நீ ல சீ
சுவாலை காணப்படும், (ஆ) காற்றுத் துவாரங்கள் மூடப்பட்டு நீலச்சுவாலை
காணப்படும். (இ) காற்றுத்து வாரங்கள் திறக்கப்பட்டு மஞ் சட்
சுவாலை காணப்படும்; (ஈ) காற்றுத்துவாரங்கள் மூடப்பட்டு ம ஞ் ச ட்
சுவாலை காணப்படும்.

Page 26
அலகு V
48. பன் சன் சுடர் அடுப்பின் மஞ்சட்சுவாலையில் ஓர்
கண்ணாடிக் கோலைப்பிடித்த பொழுது அதில் புகைக் கரி படிந்தது. ஏனெனில்:-
(அ) வேண் டி ய ளவு காற்று உட்செல்வதனால் அங்கு
முற்றுந் தகனம் நடைபெற்றது." (ஆ) வேண்டிய ள வு காற்று உட்செல்லாத ஆனால்
அங்கு முற்றாத் தக ன ம் நடை பெற் றது. *(இ) காற்று உட்புகாததினால் அங்கு முற்றத் தகனம்
நடைபெற்ற து. (ஈ) வேண் டிய ள வு காற்று உட்சென்றபோதிலும்
அங்கு முற்றாத் தகனம் நடைபெற்றது.
49. வெப்பமேற்றுவதற்கு ஒளிர்கின்ற சுவாலையை
விட ஒளிராச்சுவாலை விரும்பப்படுவதற்கு மிகச் சிறந்த காரணம் யாது ?
(அ) சுடர் மிகச் சூடான ஆர. (ஆ) சுடர் நிறமற்றது ,
(இ) சுடர் மிகச் சு, Lடாக வுெ ம் பு ைகக்கர் படியா
வண் ண மும் இருக்கும், (ஈ) சுடர் நிறமற் ற தாய் இருப்பதனால் வெப்பமேற்
றும் பொருள் களைச் சுலபமாகப் பார்க்கமுடியும்.
50.
பன்சன் சுடர் அடுப்பின் காற்றுத் து வாரங்கள் மூடப்படும்போது ஒளிர்கின்ற சுவாலை உண்டா கிறது. ஏனெனில்:-
(அ) காற்று உட்சென்று காபன் துணிக்கைகளை
ஒட்சியேற்றி அவையை ஒளிரச் செய்கின்றது. காபன் து ணிக்கை க ள் முற்றத் த க ன ம் அ டைந் து- இவை வெள்ளொளிவுபு அடை கின்றன. காபன் து ணிக் ைக கள் மஞ்சள் நிறத் து ...என்
எரிகின் றது. (ஈ) எரிபொருள் காற்றற்ற நிலையில் முற்றுந்
த க ன ம் அ ை-கிற து.

அலகு V
43
51. எரிபொருட்கலவையில் அதிகளவு காற்று விடப்
பட்டால் பன்சன் சுடர்:-
(அ) மஞ்சள் நிறமாக மாறும். (ஆ) பின் பக்கமாகச் செல்லும்; (இ) நிறமற்றதாகும்:
(ஈ) புகைக் கரியைப் படியச்செய்யும்.
52. சுடர் பின்பக்கமாகச் செல்லும் பொழுது பின்
வருவனவற்றில் எது நடைபெறும் ?
(அ) தகன வீதத்திலும் பார்க்க, பெற்றோல் வாயு
உட்செல் லும் வீ தம் கூடுதலான து. (ஆ) பெற்றோல் வாயு உட்செல்லும் விதத்திலும்
பார்க்க தகன வீதம் கூடுதலான து. (இ) தகன வீதமும் பெற்றோல் வாயு உட்செல்லும்
வீதமும் சமனாகவிருக்கும். (ஈ) மேற் கூறிய நிபந்தனைகளிற் தங்கியில்லை.
53. பன்சன் சுடர் அடுப்பின் சுடர் பின்பக்கமாகச்
சென்று துர்நாற்றத்தை உண்டாக்கி அடியில் எரியும் பொழுதுகே
(அ) தொடர்ந் தெரிய விடு க . (ஆ) உட்செல்லும் வாயுவை நிறுத்தி, திரும்பவும்
காற்றை அதிகமாக உட்செல்ல விட்டு, சுடர் அடுப்பினைக் கொழுத்தலாம். உட்செல்லும் வாயுவை நிறுத்தி, காற்று உட் செல்லும் அளவைக் குறைத்துத் திரும்பவும்
கொழுத்த லாம். (ஈ) இச்சுடர் அடுப்பை நீக் கி வேறோர் சுடர்
அடுப்பை உபயோகிக்கலாம்.
v(இ)
54. பன்சன் சுடர் அடுப்பின் மிகக்கூடிய வெப்பமான
ஐ.பகுதி:
(அ)) வெளிவல ய த் து க்குச் சற்று மேலாக. (ஆ) வெ ளி வலயத்தின் நுனியில். (இது) உள் வலயத்திலுள். - ஈ) உள் வ லயத்துக்குச் சற்று மேலாக,

Page 27
44
அலகு V
55. மெழுகுதிரி எரியும் பொழுது பின்வருவனவற்றில்
எப் பொருள்கள் உண்டாகின்றன ?
'(அ) காபனீரொட்சைட்டு, காபன், நீராவி,
(ஆ) காபனீரொட்சைட்டு, நீராவி, (2) ஐதரோக காபன், காபனீரொச்சைட்டு. (ஈ) ஒட்சிசன், நீராவி, காபனீரொட்சைட்டு.
56. மெழுகுதிரியின் சுவாலையில் எப்பகுதியில் தகனம்
நடைபெறுவதில்லை ?
(அ) கருமையான உள் வலயம்.. (ஆ) பிரகாசமான நீல நிறமுடைய சுவாலையின்
அடி? (இ) மஞ்சள் கலந்த வெண் மை நிறமுடைய ஒளிர்
கின் ற சுவாலை. (ஈ) கண் பார்வைக்கு மிகவும் தெரியாத ஒளிர்
வற்ற வெ ளிவ ல யம்.
மெழுகுதிரியின் அல்லது பன்சன் சுடர் அடுப்பின் கருமையான உள்வலயத்தில் ஒரு நெருப்புக்குச் சியை வைத்தால் அது எரியமாட்டாது . ஆனால் சுடரின் மேற்பக்கமாக அ ைத உயர்த்தினால் 2.... னடியாக நெருப்புக்குச்சி எரியும், ஏனெளில்,
(அ) கருமையான உள் வலயம் குறைந்த வெப்.
நிலையில் எரிகின் றது. கருமை நிறமுடைய உள் வலயம் எரியாத வாயுவையும் காற்றையும் கொண்ட ஒரு கல
5 வயாகும்,
(இ) கரு ைம நிறமுடைய 22. ள் வல யம் கானோ
ரொட்சைட்டைக் கொள்ள ட து. (ஈ) கருமையான உள் வலயத்தில் காற் றில்லை,
53. இளநீலநிறமான ஈடர் அடுப்பின் வலயத்தை,
(அ) ஒட்சியேற்றும் சுவாலை என்பர். (ஆ) தாழ்த்தும் சு வாலை என்பர்; (இ) ஒளிர்கின்ற சுவrrலை என்பர், (ஈ) மேற் கூறிய தொன் றும் சரியன்று.

-திடிலகு V.
45
59. ஒரு பொருளின் தகன வெப்பத்தின் மிகச் சிறத்த
வரைவிலக்கணம்,
(அ)) ஒரு பொருள் ஒட்சிசனில் எரியும் பொழுது
வெளியேற்றப்படும் வெப்பத்தின் அளவு: (4:4) ஒரு மூ ல கத் தின் ஒரு கிராம் அணு அல்ல து
ஒரு சேர் ைவயின் ஒரு கிராம் மூலக்கூறு. முற் றாக ஒட்சிசனில் எரியு Lம் பொழுது உண் டா கும் வெப்பத்தின் அள வு. காபன் ஒட்சிசனில் எரியும் பொழுது வெளி
யேற்றப்படும் வெப்பத்தின் அளவு.
(ஈ) ஒரு தி வீர ம த், நி ன் அல்ல து திரவத்தின் இரு
கிராம், த க ண மடையும் பொழுது வெளியேற் றப்படும் வெப்பத் தின் அ ள வு :
60. ஒரு எரிபொருளின் கலோரிப் பெறுமானம் என்பது,
(அ) சேர்வை யின் ஒரு கிராம் மூல க்கூறு ஒட்சிச
னில் பற்றாக எரியும் பொழுது " ( வ ளியேற்
றப்படும் வெப்பத்தின் அளவு. (ஆ) மூல கத்தி ன் ஒரு கிராம் அணு ஒட்சிசனில்
முற்றாக எரியும் பொழுது வெளியேற்றப் படும் வெப்பத்தின் அள வு. ஒரு தி எண் 1ம அல்ல அது திரவ எரிபொரு ளின் ஓரு ரோம் தகன மடையும் பொழுது உண் -டாகு th
வெப்பத்தி என் அ ளவு. (ஈ) பொருள் கள் ஒட்சிசனுடன் சேரும் பொழுது
உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தின் அளவு:
61. நவீனமுறைத் தீக்குச்சிகள் தயாரிப்பதில் பின்
வரும் சேர்வை களில் 67து 22. L!யோகிக்கப்பட மாட்டாது.
(அ) பொ ற்றாசியம் குளோரேற்று. { .ஐ! ) ஈULI வீ மராட் சைட்டு. (இ) செம் பொசுபரசு,
(ஈ) மஞ்ச ள் பொசு.ரசு.

Page 28
46
அலகு V
62.
காப்புத் தீக்குச்சிகளிலுள்ள பின்வரும் இரசாய னப்பொருள்களில் எது எங்கும் உராய் தீக்குச்சி களில் காணப்பட மாட்டாது.
(அ) பொ ற்றாசி யங் குளோரேற்று. (ஆ)" அந்திம னி முச்சல்பைட்டு..
(இ) பொசு (பர சொன் றரைச் சல்பைட்டு. (ஈ) பிசின் .
63.
காப்புத் தீக்குச்சிகளில் தீக்குச்சியை அணைத்த பின்னர் குச்சி ஒளிர் விடாமலிருப்பதைத் தடை செய்வதற்கு, பின்வரும் இரசாயனப் பொரு ளொன்றை உபயோகிப்பார்கள் ,
'(அ) வெண் காரம். . (ஆ) பொற்றாசியங் குளோரேற்று:
(இல்) செம் பொசுபரசு. (ஈ) ஈ.வீரொட்சைட்டு,
64. மந்த ஒட்சியேற்றத்தைத் தடைசெய்ய உபயோ
கிக்கக்கூடிய முறை,
(அ) மின் பகுப்பு: (ஆ) கல்வனை சுப்படுத்தல். (இ) வாயுவேற்றப்படல்:
(ஈ) நிலைக்குக் கீழாகக் குளிரச் செய்தல் ;
65. தீக்குச்சிகளில் எரிவதற்கு வேண்டிய ஒட்சிசனைக்
கொடுக்கும் பொருள்,
( அ) காற்று . (ஆ)
ஈ.வீ ரெர்ட். சை: ட்டு. /(இ) பொ ற்ற சிங் குளோரேற்று.
(ஈ) பொசுபரசு.
66. தைனமைற்றை வெளிப்படுத்தியவர்
(அ) நோபல் (ஆ) பீரீத் திலி (இ) இலவோசி ேட!
(ஈ) பெக் கரல்

அலகு V
47
67. நைத்திரோ பென்சினை உறுதியாக்கப் படுவதற்கு
பின்வரும் எப் பொருள்களைச் சேர்க்கிறார்கள் ?
(அ) நிலக்கரி
மணல் "(இ) மரத் தாள்
(ஈ) கந் த கம்
68, பின்வரும் வாயுக்களில் எவை காற்றுடன்
சேர்ந்து வெடிக்குமியல்புடைய கலவையை உண் ...ாக்க மாட்டடாது ?
(அ) ஐதரசன் (ஆ) எதே என் (இ) கா பனோரொட் சைட்டு (ஈ) குளோரின்
7).
63. தைனமைற்றில் முக்கியமான கூறு ?
(அ) பெற்றேல் (ஆ) கிளை சறோ ால் மூநைத் திரைற்று (இ) மெதனோ ல் சேர மதுசாரம்
(ஈ) மேற்கூறிய து எதுவும் சரியன்று மாண வர் - கொடுத்த பின் வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியன்று?
(அ) காப்புத் தீக்குச்சியை ஒரு வெற்றிடத்தில்
கொழுத்த லாம் ) (ஆ) எரியும் மெழுகு திரியை, ஊவ து வ தால் அனைக்க
லாம். அடுப்பினுள் காற் க ைற உ தினால் அது பிர
காசமாக எரியும். V/{ஈ) தகனம் எப்பொழு தும் ஒரு வகை ஒட்சியேற்ற
மாகாது? தீயணைக்கும் பொருளாக நீர் - உபயோகிக்கும் பொழுது அதன் மிகவும் முக்கியமற்ற இலல்பு,
(99) அதன் தன் வெப்பம். (ஆ) அ து ஆ வியாகும் முறை. (இ) அதன் கொதி நிலை.
அ தன் ஆவியாதலின் ம ஒ ைறவெப்பம்.
(*)

Page 29
அலகு VI.
சடப்பொருளின் கட்டமைப்பு.
அணுக்கொள்கையை எடுத்துக் கூறியவர்:
(அ) பேர்சிலிய சு. (ஆ) அவகாதரோ. (இ) ஆர்க்கிமீடியசு..
(ஈ) தர்ற்றன். 2. இரசாயன மாற்றத்தில் பங்கு பற்றும் ஒரு மூல
கத்தின் மிகச் சிறிய துணிக்கை
(அ) மூலக்கூ, XN >
அணு : (இ) இலத்திரன்.
(ஈ)
அயன்”. 3. ஒரு மூலகத்தின் அல்லது சேர்வையின் சாதாரண மாகத் தனித்திருக்கச் ச% டி ய மிகச் சிறிய துணிக்கை
(அ) அணு ம் (ஆ) மூலக்கூறு.. (இ) இலத்திரன்;
(ஈ) மேற் கூறிய sYes) வ யும் சரியன்று. 4. தாற்றனின் கொள்கை இன்று
(அ) முற்றாக ஏற்றுக் கொள் ளப்படு கிறது.
முற்றாக நிராகரிக்ஐப் பட்டுள்ளது. (இ) ஒரு பகுதி மாற்றப்டாட்டு ஏற்று க் கொள்ளப்
Lாட்டுள் ள அ . (ஈ) மேற்கூறிய எவையும் ச ரி ய என் று?
5. ஒரு மூலகத்தின் ஓர் அணுவின் நிறையை 2 பங்கு
ஒட்சிசன் அணுவின் நிறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது
அதனை
(அ) மூலக்கூற்று நிறை (ஆ) இ ணு நி ை11. (இ) iெ லு}} Gளவு. ~
(ஈ) சேரும் ெகா ள் ளளவு என்று கூறலாம்,

அலகு VI
49
6. ஒரு இரசாயனச் சேர்வையின் மூலக் கூற்றுச்
சூத்திரத்தின் அணுக்களினது நிறைகளின் கூட்டுத் தொகை, அதன்
(அ) நிறை. / (ஆ) மூலக் கூற்று நிறை ப (இ) அணு நி ைற.
(ஈ) அடர்த்தி. 7. ஓர் அணுவின் சிறந்த வரைவிலக்கணமாவது
(அ) இரசாயனச் சேர்வையில் பங்கு பற்றக்கூடிய
மூலகத்தின் ஒரு மிகச் சிறிய துணிக்கை: (ஆ) இரசாயனச் சேர்வைகளில் தனித் திருக்கக்
கூடி ய் ஒரு துணிக்கை: (இ) ஒரு மூல கத்தின் அல்லது சேர் வையின் மிகச்
சிறிய து ணிக் ைக. (ஈ).
ஒரு வாயுவின் தனித் திருக்கக் கூடிய மிகவும்
- சிறிய து ணிக்கை. 8. ஒரு மூலக் கூற்றை சிறந்த முறையில் பின் வரும்
எம்முறையால் விபரிக்கலாம்.
(அ) அணுக்கள் கூட்டமாகச் சேர்ந்து அமைக்கப்
புட்ட து ணிக்கை: (ஆ) ஒரு இரசாயன மாற்றத்தில் பங்கு பற்றக்
கூடிய ஒரு சேர்வையின் சிறிய துணிக்கை) (இ) ஒரு பொருளின் தனித்திருக்கக் கூடிய மிகச்
சிற ய துணிக்கை. (ஈ) ஓர் திரவத்தின் தனித்திருக்கக் கூடிய மிகச்
சிறிய துணிக்கை, 9 கல்சியங் காபனேற்றின் மூலக் கூற்று நிறை
(அ) 100.4 (ஆ) 50. (இ) 210.
(ஈ) 125. 10. பின்வருவனவற்றுள் எது தாற்றனின் அணுக்
கொள்கைக்கு ஒவ்வாதது.

Page 30
5)
அலகு Vr
(அ) எல்லா மூலகங்களும் அணு க் க ளின லான வை. (ஆ) ஒரே மூல கத்தின் அணுக்கள் எல்லா இயல்பு
களிலும் ஒன்றை ஒன்று ஒத்திருக்கும். அத்து
டன் அவற்றின் நிறையும் சமனாகவிருக்கும், (இ) இரசாயன மாற்றமடையும் பொழுது அணுக்
கள் பிரிவடையும்: v (ஈ) இரசாயனச் சேர்க்கையின்போது, வேறுபட்ட
மூலகங்களினணுக்கள், எளிய எணணிக் கை வில தத்தில் ஒன்று கூடி கூட்டணுக்களை உண்டாக் கின் றன.
11.
பின்வரும் தாற்றனின் கூற்றில் எது திருத்தி யமைக்கப்பட்டுள்ளது.
(அ) எல்லா மூலகங்களும் அணுக்களினாலான வை' (ஆ) ஒரு மூலகத்தின் அணுக்கள் எல்லா இயல்பு
களிலும் ஒன்றை ஒன்று ஒத்திருக்கும். அத் உடன் அவற்றின் நிறையும் சமனாகவே இருக்
கும்; (இ) அணுக்களை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. (ஈ) இரசாயனச் சேர்க்கையின் போது வேறுபட்ட
மூல கங்களின் அணுக்கள் எளிய எண் ணிக்கை விகிதத்தில் ஒன்று கூடி, கூட்டணுக்கள் உ ண்
டாகின்றன. 12, 13, 14, 15-ம் கேள்விகளில் கூறப்பட்டிருப் பன பின்வருவனவற்றில் எவற்றுக்குப் பொருந்தும்.
(அ)
தாற் ற னின் அணுக்கொள்கையின் அ வ தா னிக்கப்பட்ட உண்மை. தாற்ற னின் அணுக் கொள்கையின் ஒரு எடு
கோள். (இ) தாற்றனின் அணுக் கொள்கையோடு சம்பத்
படாத உண் மை. தாற்றனின் அணுக்கொள்கையோடு சம்பந்த
மற்ற ஒரு எடுகோள். 12. தூய சோடியங் குளோரைட்டின் அமைப்பு விகி
தம் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியான து:
(ஈ)

அலகு VI
13. ஒரு மூலகத்தின் மிகச்சிறிய துணிக்கை அணு
எனப்படும்.
14. ஒரு மூலகத்தின் தாக்கம் புரியும் மிகச் சிறிய
துணிக்கைகளே அணுக்களாகும். அவை சாதாரண இரசாயன மாற்றங்களின் போது பிரிவடைவ தில்லை.
15. ஈய்வோரொட்சைட்டின் நிறையின் படி 207 பகுதி
ஈயம், நிறையின்படி 16பகுதி ஒட்சிசனுடன் சேரும். ஆனால் ஈயவீரொட்சைட்டில் நிறையின்படி 207 பகுதிஈயம், நிறையின்படி 32 பகுதி ஒட்சிசனுடன் சேரும்.

Page 31
அலகு VII.
குறியீடு, சூத்திரம், வலுளளவு முதலியன
1. H என்பது
(அ) ஐதரசனின் சூத்திரம். (ஆ) ஐதரச னின் சமன்பாடு.
(இ) ஐதரசனின் குறியீடு.
(ஈ) ஐதரசனின் சுருக்கம்: 2. கல்சியத்தின் குறியீடு
(அ) CA. (ஆ) Ca. (இ) C.
(ஈ) CI. 3. சல்பூரிக்கமிலத்தின் சூத்திரம்
(அ) H,S. (ஆ) H,SO,.. (இ) H,SO,,!
(ஈ) H,S,08. 4. ஒரு மூலகத்தின் வலுவளவு
(அ)
ஒரு ஐதரசன் அணுவுடன் சேரக்கூடிய அல் லது அந்த அணு - பெயர்க்கக்கூடிய மூல கத்
தின் அணுக்களின் தொகை. (ஆ) ஒரு மூலகத்தின் ஒரு அணுவுடன் சேரக் கூடிய
அல்லது அந்த அணு பெயர்க்கக் கூடிய ஐத் ரசன் அணுக்களின் தொகை.
ஒரு உலோகத்தினால் இடப்பெயர்ச்சி செய் - யக் கூடிய ஒட்சிசன் அணுக் க ளின் தொகை.
(ஈ) ஒரு மூலகத்தின் ஒரு அணுவின் நிறை, 5. பெரிக்குச் சல்பேற்றின் சூத்திரம்
(அ) FeSO;. (ஆ) Fe2(SO,):- (இ) Fe(SO2), , ,
(ஈ) Fe;(SO,)2

அலகு VII
(ஆ)
6. செம்புச் சல்பேற்றில் செம்பின் வலுவளவு |
(அ) ஒன்று.
இரண்டு. (இ) மூன் று.
(ஈ) ஒன் றும் இரண்டும்; பின்வரும் மூலகங்களில் எது மாறி வலுவளவு அற்றது
( 2 ) இரும்பு. (L)
இரசம். (இ)
வெள்ளீயம்;
(ஈ) (சேர்டியம். 8: பின்வரும் மூலகங்களில் எது முவ்வலுவளவுள்ளது
(அ) நைதரசன்.
நோபன். (இ)
அலுமினியம்.
(ஈ) நாகம். 9. சேர்வை மூலகத்திற்கு ஒரு உதாரணம்
(அ) C. (ஆ) Ci,
(இ) Na,
(ஈ) NH4. 10. நைத்திரேற்று மூலகத்தின் வேலுவளவு
(அ) ஒன்று. (ஆ) இரண்டு. (இ) ஐந் து.
(ஈ) மூன் றும் ஐந் தும்; 11. மற்றவற்றினும் வேறான வலுவளவுடைய மூலிகம்
எது
(அ) NO,. (ஆ) C1. (இ) NH..
(ஈ) SO4. 12. சல்பேற்று
(அ) ஒரு மூல கம், (ஆ) ஒரு சேர்வை; (இ)
ஒரு தனி மூல காம். (ஈ) இரு வ லு வ ள வுடைய து;

Page 32
54
அலகு VII
14.
1.2.
Xஎன்னும் ஒருமூலகத்தின் வலுவளவு மூன்றாகவும், vஎன்னும் வேறொரு மூலகத்தின் வலுவளவு நான் காகவுமிருந்தால், அவை சேர்ந்து உண்டாகும் சேர்வையின் சூத்திரம்
(அ) X,Y,./ (ஆ) X,Y,. (இ) X,Y,.
(ஈ) XY. அலுமினியத்தின் வலுவளவு மூன்றானால்
அலு மினியஞ்சல்பேற்றின் சூத்திரம்.
(அ) Al,SO.. (ஆ) Al,(SO,),! (இ) AISO,.
(ஈ) Al,SO, 15. 2NaCl என்பது பின்வருவனவற்றில் எதைக்குறிக்
கிறது.
(அ) சோடியம் குளோரைட்டின் இரு அணுக்கள். (ஆ) சோடியங் குளோரைட்டின் இரு மூலக்கூறுகள் (இல்) சோடியங் குளோரைட்டின் இரு மூலிகங்கள்;
(ஈ) சோடியங் குளோரைட்டின் சூத்திரம். 16. பின்வரும் சூத்திரங்களில் எது அமிலமல்லாததை
குறிக்கிறது.
(அ) HNO,. (ஆ) H.PO;, (இ) NH,.
(ஈ) HC1. 17.
ஒரு குறிக்கப்பட்ட இரசாயனத் தாக்கத்தைக் குறிக்கும் ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில், பின்வருவனவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மற்றவை
யெல்லாம் உண்மை.
(அ) இடது பக்கத்திலுள்ள கூட்டுத்தொ ைக வல
து பக்கத்திலுள்ள கூட்டுத்தொகைக்குச் சமன்,

அலகு VII
55
(ஆ) வ அவ ள வுக்கேற்ப எல்லாச் சூத்திரங்களும்
சமன் படுத்தப்பட்டுள் ள து. (இ) இடது பக்கத்திலுள்ள அணுக்களின் தொகை
வலது பக்கத்திலுள்ள அனுக்களின் தொகைக்
குச் சமன்! ( Fஈ ) இடது பக்கத்திலுள்ள மூலக்கூறுகளின்
தொகை, வலது பக்கத்திலுள் ள மூலக்கூறுக
ளின் தொகைக்குச் சமன்.
18.
சமன் படுத் தப்பட்ட சமன்பாட்டில் இரண்டு பக்கத்திலும் எப்பொழுதும் ஒரே அளவாக இருப் பது
(அ) அயன்கள். (ஆ) அணுக் கள்; (இ) மூலக் கூறுகள்.
(ஈ) வலு வள வு. 19. 2 கிராம் மேக்கூரிக் கொட்சைட்டு பிரிகையடையும்
பொழுது உண்டாகும் இரசத்தின் நிறை, மேக் கூரிக் கொட்சைட்டின் நிறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது
(அ) அதனிலும் குறைவாக இருக்கும்.'' (ஆ) அதனிலும் கூடுதலாக இருக்கும்;
(இ) அதே அள வாய்யிருக்கும். (ஈ) தொடர்பு காண்பது கடினம்.
20. 9 கிராம் நீர் பிரியும் பொழுது, 1 கிராம் ஐதரசனை
யும் 8 கிராம் ஒட்சிசனையும் கொடுக்கும். பிரியும் பொழுது 3 கிராம் ஐதரசனைக் கொடுக்கக் கூடிய நீர், எவ்வளவு நிறையுள்ள ஒட்சிசனைக்கொடுக்கும்?
(அ) 27 சிராம். (ஆ) 24 கிராம். (ஓ) 11 கிராம், (ஈ) மேற் கூறிய மூன்றும் சரியன்று,

Page 33
56
21.
அலகு Vir கல்சியங் காபனேற்றும் ஐதரோகுளாரிக் கமிலமும் சேரும்பொழுது 22 கிராம் காபனீரொட்சைட்டு உண்டானால் உபயோகிக்கப்பட்ட கல்சியங் காப் னேற்றின் நிறை
(அ) 50 கிராம். V (ஆ) 100 பிராம். (இ) 2 2 கிராம்
(ஈ) 410 கிராம்,
23.
Zn-1 H, So, - ZnSO, - H, என்ற தாக்கம் பின் வருவனவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மற்றவை எல் லாவற்றையும் குறிப்பதாகும்.
(அ) நா கம் சல்பூரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து
ஐதரசனையுப் சிங்குச் சல்.ோ ற்றையும் .. என்ன
டாக்கிறது.. (ஆ) ஒரு அணு நாகம், ஒரு மூலக் கூறு சல்பூரிக்
கமி லத்துடன் தாக்கம் புரிந்து, குரு மூல க் கூறு ஐதரசனை யும் ஒரு மூலக்கூறு சிங் குச் சல்பேற்
றையும் உ ண்டாக்கிற து. (இ) தாக்கிகளின் மொத்த நிறை, விளை வுகளின்
மொத்த நிறைக்குச் சமன்.. (ஈ) சமன்பாடு பொருள்களின் , செறிவை எடுத்
-'துக் கூறு கிறது. 23. SO, என்னும் சூத்திரம் பின்வருவனவற்றில் எத
னைச் சிறந்த முறையிற் பிரதிபலிக்கிறது
(அ) ஒரு அணு கந்த கம் இரு ஒட்சிசன் அணுக்க
...ன் இரசாயன முறையிற் சேர்ந்திருக்கிறது. (ஆ) கந்தக வீரொட்சைட்டின் ஒரு மூலக்கூறு. (இ) கந்த கவீரொட்சைட்டின் மூலக்கூற்று நிறை
64. (ஈ) மேற் கூறிய மூன்று கூற்றுக்களும் சரியானவை.

அலகு VIII.
வாயுக்களின் இயல்புகள் (* 1. பின்வருவனவற்றுள் எதில் வாயுவின் கனவளவு
மாறுவது தங்கி இருக்கிறது ?
(அ) வெப்பநிலை. (ஆ) அமுக்கம்: மத' (இ) அமுக்கமும் வெப்ப நிலையும்:
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை. 2. வாயுக்களுக்கு இலட்சிய நிபந்தனைகள் என் று
கையாளுவதை, நியமநிலைமைகள் என்று கூறலாம். அவையாவன :-
(அ) 760 மி. மீ. அமுக்கமும் 06 ப." (ஆ) 2730 தவும் 760 மி. மீ. அமுக்கமும். (இ) 273° த வும் 760 ச.மீ. அமுக்கமும்.
(ஈ) 2730சவும் 760 மி. மீ. அமுக்கமும்! 3. போயிலின் விதி கூறுவது.
( n/) மாறா வெப்ப நிலையில் அமுக்கத் துக்கும் கன
வள வுக்குமுள்ள தொடர்பை, (ஆ) மாறா அமுக்க நிலையில் வெப்ப நிலைக்கும் கன
வள வுக்குமுள்ள தொடர்பை. (இ) மாறாக்கனவளவில் அமுக்கத்துக்கும் வெப்ப
நிலைக்குமுள்ள தொடர்பை.
(ஈ) மேற்கூறிய எதுவும் சரியன்று. 4. மாறா வெப்பநிலையில் வாயுவின் அமுக்கம் இரட்
டிக்கப்பட்டால், அவ்வாயுவின் கனவளவு,
(அ) இருமடங்காகும். (ஆ) அரைமடங்காகும். (இ) மாறாதிருக்கும்."
(ஈ) கணிப்பது கடின மாகும். 7 60 மி. மீ, அமுக்கத்தில் ஒருவாயுவின் கனவளவு 100 க. ச. மீ. ஆகும். வளி இரு வளி மண்டல அமுக்கத்தில் அதன் கனவளவு.

Page 34
58
அலகு VIII
6.
(அ) 100 க. ச. மீ. (ஆ) 150 க. ச, மீ. (இ) 200 க. ச. மீ.,
(ஈ) மேற்கூறிய கனவளவு எதுவும் சரியன்று. மாறாவமுக்க நி லை யி ல் ஒரு வ ா யு ைவ 0°ச. விலிருந்து - 10 ச விற்கு குளிரச் செய்தால் அதன் கனவளவு,
(அ) அதன் பின் கன வ ள லில் - பrக த் தி (3) ல் அதி
கரிக்கின்றது. (ஆ) 1 க. ச. மீ. கனவள வால் சுருங்கும்.
(இ) அதன் கன வ ள வால் ரக
273
பாகத்தினால் சுருங் கும்: (ஈ) 1 க. ச. மீ. கன வ ள வால் அதிகரிக் கும், தனியளவுத்திட்ட வெப்ப நி லை பின்வருவனவற் றுள் எதைக் குறிக்கும் ?
(அ), - 2730 ச! (ஆ) 00 ச. (இ) 1000 ச.
(ஈ) 2730 து. 8. 136• 50 த வில் அளக்கப்படும்பொழுது ஒரு வாயு
வின் கனவளவு 3 இலீற்றராக விருந்தது. 136• 5°ச வில் அதன் கனவளவு,
(அ) 9 இலீற்றர். (ஆ) 3 இலீற்றர். (இ) 6 இலீற்றர்.
(ஈ) 4 இலீ றிறர். ஒரு அறையில் மூன்றுவாயுக்கள் முறை p, p2, p), அமுக்கமுடையதாக இருக்கின்றது. இவற்றின் மொத்த அமுக்கத்தை Pஎனக் கொண்டால்,
(அ) P = 17 1 - ) 2 -- / 3- ! (ஆ) P = !) -- 1) , -+- p 3 - | (இ) P = p 1 - ) உ -- 13(ஈ) P = '+ 1 + 1 )
p), ' 23 ,
4ாபெ

அலகு VIII
59
10. அறைவெப்பநிலையில் இறுக அடைத்த போத்தல்
ஒன்று குளிரேற்றியில் வைக்கப்பட்டது. அறை வெப்பநிலையில் போத்தலிலுள்ள காற்றின் அமுக் கம் குளிர்ந்த பின், முந்தியதிலும்
(அ) கூடுதலாகவிருக்கும். ( ஆ) குறைவாகவிருக்கும்."
(இ) ஒரே அளவாகவிருக்கும்:
• (ஈ)
நிச்சயமாகக் கூறுவ து சாத்தியமன்று.
11. கார் அல்லது சைக்கிள் “ரியூப்” (tube) பிலுள்
பம்பியின் மூலம் காற்றேற்றுவது பின்வரும் எவ்விதிக்கு அமையும் ?
(அ) சாளிசின் விதி. (ஆ) கிரகமின் விதி (இ) கே லூசாக்கின் விதி. (ஈ) போயிலின் விதி.

Page 35
လ်5 IX.
ga Tr u 60႕ s: ids 60) ) ၆ ။.
U tTL စံ ဤ ဝါရuLDT LiLL) . . . (p bဏL LTN GLb 5 Lin TuT ဤမ) က ( D 5 5505IT TTL။ LULL - L 6 (G Lb ၆၀) ၇ Gif
() 11 “ 215 prb.
၆ ၉ . TG
() ® လ အ ) m T T လ = 1 @ u/(15 ” “ f 37 tb
@ လ ၆ g ၏ ၈ ၈ လဲ လဲ T Li J6 ၏ 7 Gh
€
GEi ၈ 2 LT5 က ဩ Lim ရ (15 b (၀၈ ) )
Lu 9. P Fi 50 Bus လဲ .
SF b Lib
(5

-அலகு IX
விகிதத்திற் சேரும் பொழுது பின்வரும் எந்த விதியின்படி சேர்க்கை நடைபெறுகிறது?
(அ) பல விகித சமவிதி, (ஆ) இதர வி தர விகித சமவிதி. (இ) திணிவுக் காப்பு விதி.'
(ஈ) திட்ட விகித ச மவிதி." 5. பலவிகிதசமவிதிக்கு அமைவுள்ள ஒரு சோடி
பொருள் கள்.
(அ) பெரசச் சல் பேற்றும் பெரிக்குக்குளோரைட்
டும். (ஆ) குப்பிரசொட்சைட்டும் குப்பிரிக் கொட்சைட்
டும். (இ) சலவைச் சோடாவும் அப்பச்சோடாவும். (ஈ) ஒட்சிசனும் ஓசோனும்.
குறிக்கப்பட்டளவு நைதரசனுடன் சேர்ந்து நைத் திரசொட்சைட்டு நைத்திரிக்கொட்சைட்டு, நைத் தரசனீரொட்சைட்டு ஆகியனவற்றை உண்டாக் கும்) ஒட்சிசனின் நிறை, முறையே 1:2: 4 என்ற விகிதத்தில் அமையும்பொழுது பின்வரும் விதிக்கு உட்பட்டதாயிருக்கின்றது.
(அ) மாறாவமைப்பு விதி.. (ஆ) இதர விதர விகித சமவிதி (இ) பலவிகித சமவிதி.
(ஈ) திணிவுக் காப்பு விதி.
குறிக்கப்பட்டளவு நிறையுள்ள பொசுபரசுடன் சேர்ந்து பொசுபரசு மூவொடசைட்டு, பொசுபர சையொட்சைட்டு ஆகியவற்றை உ ண் டாக் கும் ஒட்சிசனின் விகிதநிறை முறையே,
'அ) 6 : 11 ('-:ஆ) 3 : 5; (இ) 2 : 5. (ஈ) 1 : 5,
8. பின்வருவனவற்றில் பலவிகிதசமவிதிக்கு மிகச்
சிறந்த எடுத்துக்காட்டாயுள்ளது எது ?

Page 36
62
- அலகு 1X
(அ) A, B, என்னும் இரு மூலகங்களின் சேர்க் ைக
யினால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேர் ைவ கள் 2. ண் டாகுமாயின், B யின் மாறா நி க றயுடன் சேரும் A யின வேறுபட்ட நிறைகள் ஒன்றுக் கொன் று எளிய விகிதத்திலிருக்கும். இன்று சேர்ந்து புதிய (சேர்வையை உண்டாக் கக்கூடிய A, B, என் னும் இரு மூலகங்கள், த னி த் த னியே (' எ ன் னும் மூலகத் துடன் சேரு மாயில், C யின் மாறா நிறையுடன் சேரும் A யின தும் B யின தும் நிறை விகிதத்தை அல்லது
அதன் மடங்கைக் குறிக்கும். (இ))
A, B, என்னும் இரு மூல கங் களின் சேர்க்கை சினால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேர் ைவ கள் உண்டாகுமாயின், B யின் வேறு .சட்ட நிறை புடன் சேரும் A யின் வேறு பட்ட டட நிறைகள் ஒ என் றுக்கொ ன்று எளிய விகிதத்திலிருக்கும். A, B, என்னும் இரு மூல கங்களின் சேர்க்கை யினாகல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட. சேர்வைகள் உண் டாகுமாயின் B யின் எந்த நிறையுடனும் சேரும் A யின் வேறு பட்ட நிறைகள் ஒன றுக் கொன்று எளிய விகிதத்திலிருக்கும்.
(ஈ)
9. 1 கிராம் ஐதரசன், 16 கிராம் கந்தகத்துடன்
சேரும்பொழுது ஐதரசன் சல்பைட்டும், 16 கிராம் ஒட்சிசனுடன் சேரும் பொழுது ஐதரசன்பேரொட் சைட்டும் உண்டாகின்றன. எனவே கந்தகவி ரொட்சைட்டில் கந்தகமும் ஒட்சிசனும் சேரும் நிறைவிகிதம்
(அ) 1 : 2, (ஆ) 1 : 1,v' (இ) 1 : 3.
(ஈ) 2 : 3, 10. 2 Na CT+ Mn0, + 3Hr, S0, = 2 Min S04 -+- 2 NaHs'), -4
2H, 0+ CI.. மேற்கூறிய சமன் பாடு பின்வரும் எந்தவிதிக்கு அமைவதனால் அது சரியானதாகும்.

அலீகு IX
(அ) கே லு சாக்கின் சேருங் கனவளவு விதி; (ஆ) இதர வி தர விகித சமவிதி: (இ) திணிவுக் காப்பு விதி. (ஈ) பல விகி த சம விதி.
11. N, + 3H, = 2 NH; + KCals.
மேற்கூறிய சமன்பாடு பின்வருவனவற்றில் எதனை எடுத்துக்காட்டவில்லை?
(அது) ஒரு கிவ ல கச் சடப்பொருள், அல்லது அதற்கு
மேற்பட்டன மறைகின்றது அல்லது அழிகில்
ற து. ஆ)
தாக்கத்திற் பங்குபற்றும் சடப்பொருள்களின் மொத்த நிறை, உண்டாகும் சடப்பொருள் 4 ளின் மொத்த நிறைக்குச் சமனாயிருக்கும்: ஒரு தெரிந்து கொண் ட ளவு அமோனியாவை உண்டாக் கு வ தற்கு வேண்டிய நைதரசனின்
நினற. (ஈ)
தாக்கத்தினா லுண்டாகும் விளைவுகளின் மொத்த நிறை, வெப்!. ம் வெளியேற்றப்படுவ தால், தாக்கிகளின் மொத்த , நிறையினும் சிறிது குறைவாயிருக்கும்.
(இ)
12. சிங்குக் காபனேற்றுக்கு வெப்பமேற்றிப் பெறப்ப
டும் 5 கிராம் சிங்கோட்சைட்டிலுள்ள சிங்கின் நிறை 4 கிராம். சிங்குன்றத்திரேற்றிலிருந்து பெறப்படும் 10 கிராம் சிங்கொட்சைட்டிலுள்ள ஒட்சிசனின் நிறை,
(அ) 1 கிராம். (ஆ} 2 ரெ 7 ம். (இ) 3 கிராம்,
(ஈ) மாறும். 13.
ஒரே வெப்பநிலையமுக்கத்தில் வாயுப்பொருள்கள் சேர்ந்து இன்னொரு வா புட்பொருளை உண்டாக் கும் பொழுது, சேரும் வாயுக்களினதும் உண் டாகிய வாயுவினதும் கன வளவுகள் எளிய விகி தத்தில் இருக்கும், இது பின்வரும் எந்த விதிக்கு அமைந்தது ?
( அ ) இதர வி தர விகித சம்) வி தி. (ஆ) பல பி இ த ச ம விதி. (இல்) சேருங் கனவளவு சுவில் தி."
(ஈ)
திண்ணி வெக் காப்பு விதி,

Page 37
54.
அலகு IX
14, 'N, + 3H, = 2NTH; + Kcals. இச் சமன்பாட்டின்படி
நைதரசனும் ஐதரசனும் 500"ச வெப்பநிலையில் வெப்பமாக்கப்பட்ட ஊக்கியின். உதவியுடன், சேர்ந்து அமோனியா உண்டாகிறது. 30 க. ச. மீ ஐதரசனிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அமோனியாவின் கனவளவு,
(அ) 2) க, ச. மீ. (ஆ) 60 க. ச. மீ. (இ) 15 க. ச. மீ. (ஈ) 5 க. ச. மீ..
15. ஒரு வாயுமானியில் 20, க. ச. மீ ஐதரசனும்
10 க. ச. மீ. ஒட்சிசனும் கொண்ட கலவை மின்பொறிக்கப்பட்டது. பின் அறை வெப்ப நிலைக்கு உபகரணம் குளிரவிடப்பட்டது. இப் பொழுது அதிலுள்ள கொதிநீராவியின் கனவளவு.
(அ) 20 க. ச. மீ. (ஆ) 10 க. ச. மீ. (இ) 0 க, ச, மீ.
(ஈ) 30 க, ச, மீ.
16.
ஒரு வாயுமானியில் 20 க. ச. மீ
ஐதரசனும் 15 க. ச. மீ ஒட்சிசனும் கொண்ட கலவை மின் பொறிக்கப்பட்டது. உபகரணம் 100' ச விற்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலையில் வைத்துக்கொள்ளப் பட்டது. அப்பொழுது பின்வரும் எவ்வமைப்பு பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.
(அ) 0 க. ச. மீ. கொதி நீராவியும்.
5 க. ச. மீ. ஒட்சிசனும். (ஆ) 10 க, ச, மீ, கொதி நீராவியும்.
5 க, ச. மீ. ஒட்சிசனும். (இ) 20 க. ச. மீ. கொதி நீராவியும்...
5 ந, ச.மீ. ஒட்சிசனும். (ஈ) 15 க. சி. மீ. கொதி நீராவியும்.
5 க, ச, மீ. ஐதரசனும்,

அலகு X.
சமவலுநிறைகள், அணுநிறைகள், மூலக்கூற்றுநிறைகள்.
1, நிறைப்படி 1 பங்கு ஐதரசனுடன் அல்லது 8 *
பங்கு ஒட்சிசனுடன் சேரக்கூடிய அல்லது இவற் றைப் பெயர்க்கக்கூடிய மூலகத்தின் (நிறைப் படி) பங்கு,
(அ) மூலக் கூற்று நிறை எனப்படும். (ஆ) சமவலு நிறை எனப்படும். (இ) மாறு நிலைக்குரிய நிறை எனப்படும்.
(ஈ)
அணு நிறை எனப்படும். 2. சமவலு நிறையுள்ள மகனீசியம் பின்வரும் எவற்
றுடன் சேரவோ பெயர்க்கவோமாட்டாது.
(அ) நிறைப்படி 8 பங்கு ஒட்சிசன். (ஆ) நிறைப்படி 1 பங்கு ஐதரசன். (இ) நிறைப்படி 35•5 பங்கு குளோரின்.
(ஈ) நிறைப்படி 14 பங்கு நைதரசன். 3. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றுக்கு மூலகத்தின் சமவலு
நிறைக்குச் சமன்,
(அ) அணு நிறை X வலுவளவு. (ஆ) அணு நிறை / வலுவளவு. (இ) வலுவளவு / அணு நிறை.
(ஈ) மூலக்கூற்று நிறை X வலுவளவு, 4. 65 கிராம் சிங்கு (நாகம்) 2 கிராம் ஐதரசனை
வெளிவிட்டால் சிங்கின் சமவலு நிறை,
(அ) 252 (ஆ) 325 ' (இ) 150
(ஈ) 6•5 5. 16 கிராம் ஓட்சிசன் 24 கிராம் மகனீசியத்துடன்
சேர்ந்து மகனீசிய மொட்சைட்டை கொடுத்தது. மகனீசியத்தின் சமவலு நிறை,

Page 38
66
அலகு X
( அ) 24 (ஆ) 18
(ஈ) 1 2 v > 6. 70 கிராம் குளோரீன் 46 கிராம் சோடியத்து
டன் சேர்வதனால், சோடியத்தின் சமவலுநிறை
(அ) 46 (ஆ) 70 (இ) 35*5 /
(ஈ) 23 7. 40 கிராம் ஒரு உலோகம் அமிலத்திலிருந்து
பொது வெப்ப அமுக்க நிலையில் 44 • 8 இலீற்றர் கள் ஐதரசனை விடுவிக்கிறது. அப்படியானால் அவ்வு லோகத்தின் சமவலுநிறை,
(அ) 40 (ஆ) 20 v
(இ) 5 5
(ஈ) 2• 24 ச. 8. குப்பிர சொட்சைட்டில் செம் பின் சமவலு நிறை
(அ) 63' 5 v (ஆ) 31-75 (இ) 21-5
(ஈ) 6*35 9.
( ஒரு செம்புச்சல்பேற்றுக் கரைசலில் 32 • 5 கிராம் சிங்கை யிட்டால், இடம்பெயரும் செம் பின் நிறை,
(அ) 31• 75W (ஆ) 63:5 (இ) 650
(ஈ) 32 •5 10. இரும்பின் சமவலு நிறையைக் காண்பதற்கு (துணி தல்) பின்வரும் எம்முறையைக் கையாளமுடியாது?
(அ) உலோ கத் ைத க் குளோரைட்டாக்குதல்! (ஆ) இரும் பொட் $சைட்டை.. தாழ்த்தல்,

இலகு X
57
(இ) இரும்பை ஐதா என சல்பூரிக்கமிலத்தில் கரைத்தல்.
(ஈ) இரும்பை ஒட் ைசட்டாக மாற்றல். 11.
அமோனியாவில் 8 3% எநைதரசன் 2.ண்டு. ஆகை யால் நைதரசனின் சமவலு நிறை,
(அ) 8•3 (4%) 4•3 (இ) 83
(ஈ) 17 | 12. எல்லா வாயுப்பொருள்களினதும் 22• 4 இலீற்றர்.
நியம நிலைமைகளில்,
(3) சமவ ளவு மூலக் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும்.' (ஆ) 0°ச வெப்ப நிலையிலிருக்கும். (இ) 760 மி. மீ. இரசத்தின் அமுக்கத்திலிருக்கும்) (ஈ) சம கப ளவு நிறையுள்ள வாயுக்களைக் கொண்
டிருக்கும்.
22 • 4
இலீற்றர் எல்லா வாயுப்பொருளையும், நியமநிலைமைகளில் வைத்தால், பின்வரும் கூற்றுக் களில் எது சரியன்று,
(அ) சமவள வு மூலக்கூறு களைக் கொண் டிருக்கும், (ஆ) 0°ச வெப்பநிலையிலிருக்கும். (இ) 760 மி. மீ. இரசத்தின் அமுக்கத்திலிருக்கும். (ஈ) சமவள வு நிறையுள்ள வாயுக்களைக் கொண்
டிருக்கும்.
14,
ஒரு வாயுமூலகத்தின் அணு நிறை 16. இந்த மூலகம் ஈரணுக்கொண்ட மூலக்கூறுகளையுடை யது. ஆகையால்,
(-2)
இந்த மூலகத்தின் இரண்டு அணுக்கள் ஐத ரசல்? அணுவிலும் ! 6 மடங்கு நிறையை
உ டையது. (ஆ) இந்த மூ லகத்தின் ஒரு கிராம் மூலக் கூற்றின்
நிறை 32 கிராம்கள் ஆகும். (இ) மூல தத்தின் 32 இராமில், 2 கிராம் ஐ தரச
னி அள்ள அளவு அணுக்களிருக்கும், (ஈ)
மூல க்த்தின் 32 கிராமில், 1 கிராம் ஐதரச னிஇபள்ள அளவு மூலக்கூறு களிலிருக்கும்.

Page 39
58
அலகு X
15. ஆவிப்பறப்புள்ள ஒரு பொருளின் ஆவியடர்த்தி
(அ) மூலக்கூற்று நிறைக்குச் சமனாகவிருக்கும். (ஆ)
இரண்டு பங்குமூலக்கூற்று நிறையாகவிருக்கும். (இ) மூலக்கூற்று நிறையின் அரைப்பங்காகும்.
(ஈ) மேற் கூறிய எல்லாம் சரி;
16. ஆவியடர்த்தியின் சிறந்தவரைவிலக்கணமா வது
(அ) ஒரு வாயுவின் கனவளவின் நிறை / ஐதரசனின்
ஒரு கனவளவு நிறை. (ஆ) ஒரு குறிக்கப்பட்ட கன வ ளவு வாயுவின் நிறை/
அதே கனவளவு ஐதர சனின் நிறை. (இ) பொ. வெ. அ யில் ஓர் குறிக்கப்பட்ட கன
வளவு வாயு.வின் நிறை / பொ. வெ. அ யில்
அதே கன வ ள வு ஐதரசன் வாயுவின் நிறை. (ஈ) ஓர் குறிக்கப்பட்ட கன வ ள வு வா.யுவின் நிறை!
அதே கனவளவுள்ள ஐதரசன் வாயுவின் நிறை (இரண்டு கன வ ள வும் ஒரே வெப்ப
அமுக்க நிலையில் அளத்தல் வேண்டும்.) 17. ஒரு வாயுவின் மூலக்கூற்றுநிறை 440 ஆகையால்
அதன் ஆவியடர்த்தி.
(அ) 44 (ஆ) 88 (இ) 22
(ஈ) 11 18. வாயுக்களின் பரவுகைவீதம்;-
(அ) அவற்றின் அடர்த்திகளின் நேர் மாறு விகித
சம மான து : (ஆ) அவற்றின் அடர்த்திகளின் நேர்விகித ச ம மா
ன து. (இ) அவற்றின் அடர்த்திகளின் வர்க்கமூலத்திற்கு
நேர்மாறு விகித சம மான து. (ஈ) அவற்றின் அடர்த்திகளின் வர்க்க மூலத்திற்கு
நேர்விகித ஒழமான து;

அலகு X
39)
19. பரவுதலின் பொழுது ஒரு வாயுவின் அடர்த்தி
யின் வர்க்கமூலம் :
(அ) நேரத்திற்கு நேர்விகித சமமான து. (ஆ) நேரத்திற்கு நேர்மாறு விகித சமமான து. (இ) நேரத் துடன் மாறுபடக்கூடும். (ஈ) அவற்றின் அளவுக்கு நேர்மாறு விகித சமமா
ன து.
20.
“வாயுக்களின் பரவுவகை வீதம் அவற்றின் அடர்த் திகளின் வர்க்க மூலத்திற்கு நேர்மாறு விகித சமமானது." இக்கூற்று பின்வரும் ஒரு விதிக்கு அமையும்.
(அ) கேலூசாக்கின் சேருங்கனவள வு விதி. (ஆ) போயிலின் விதி. (இ) சாளிசின் விதி.
(ஈ) கிரகமின் வாயு பரவுதல் விதி. 21. துலோன் பெற்றிற்றரின் விதியின் கூற்றாவது,
(அ) அணு நிறை / வ அலு வ ளவு = சமவ லு நி ைற. (ஆ) அணு நிறை X தன் வெப்பம் = அணுவெப்பம். (இ) வாயுவின் அடர்த்தி X 2 -- மூலக்கூற்று நிறை.. (ஈ) அணு நிறை X அணுத்தொகை = மூலக்கூற்று
நிறை. 22. அணு வெப்பம் பின்வரும் ஒன்றுக்கு எப்பொழு
தும் கிட்டத்தட்ட சமன்.
(அ) 1 (ஆ) 22 •4 (இ) 6-4
(ஈ) 48 23.
ஒரு உலோகத்தின் தன் வெப்பம் •(1)3 ஆனால், அதன் அணு நிறை ஏறக்குறைய பின்வரும் ஒன் றுக்குச் சமன்
(அ) 2133 (ஆ) 33 • 3 (இ) 0 • 103 (ஈ) 30

Page 40
20
அலகு X
24. அணுத் தொகை மூன்றாகவுள் ள ஒரு வாயுவின்
அடர்த்தி 24, அதன் அணுநிறை,
(அ) 24 (ஆ) 16 (இ) 12 (ஈ) 8
25. 100 மில்லியிலீற்றர்கள் குளோரீன் வாயுவின்
(அ) 100 மில்லியிலீற்றர்கள் ஒட்சிசனிலுள்ள மூலக்
கூறுகள் உண்டு. (ஆ) 100 மில்லியிலீற்றர் கள் காற்றிலுள்ள மூலக்
கூறுகள் உண்டு: (இ)
அணுக்களின் தொகை 100 மில்லியிலீற்றர்
நைதரசனில் உள்ள அணுக்களிலும் இரண்டு மடங் காக வு ண்டு. வெப்பமும் அழுக் கமும் ச ம மாகவிருந்தால் மேற்கூறியவை எல்லாம் சரி.
(*)

அலகு XI.
சில பொதுவான இரசாயனத் தாக்கங்கள்.
1. பின் வரும் சமன்பாடுகளில் எது இரசாயனச்
சேர்க்கை அல்லாதது ?
(அ) 2Mg + O, - 2M0 ( 4-ஆ) Fe + S = Fes. (இ) C + 0, - (0,.
(ஈ) CaCO, = Ca0+ CO, 2. பின்வருவனவற்றுள் எது AB = A+ B என்னும்
பொதுச் சமன்பாட்டின் வகுப்பைச் சேராதது ?
(அ) 2KCIo, = 2KCL -+ 30, (ஆ) 2H,0 - 2H, +- 0, (இ) H, + Cu0 - Cu + H,0.
(ஈ) NH,CL - NH, + HCI 2. பின்வருவனவற்றுள் எது இரட்டை மாற்றீட்டுக்கு
( இரட்டைப்பிரிகை ) உதாரணமாகாது ?
(அ) 2Na + 2H,0 = 2NaOH + H,V (-25) AgNO + Nacl = NaNO3 + Agcl (இ) Bacl, + Na,So, -- Bas04 + 2xacl (ஈ) Na,Cro++ Pb(NO,), -- Pbcro, +
2NaNo; கந்தக ஆவி வெப்பமேற்றிய செம்புக் கம்பியுடன் தொடும் போது, பின்வரும் தாக்கத்தில் ஒன்று நடைபெறுகிறது .
(அ) இரசாயனப் பிரி கை. (ஆ) இரசாயன ஒற்றை மாற்றீடு:/.
(இ) இரசாயனச் சேர்க்கை, (ஈ) இரசாயன இரட்டை மாற்றீடு. .
5, 6, 7, 8 ல் குறிக்கப்படும் இரசாயனத் தாக் கங்களை, அவைக்கேற்ற அ, ஆ, இ, ஈ ல் கூறப்பட்ட இரசாயனத் தாக்க வகையில் எதுஎனத் தருக,

Page 41
ஒன்ர ),
அலகு X
(அ)
இரசாய ன ச் சேர்க்கை. (ஆ) இரசாயனப்பிரிகை. (இ) இரசாயன ஒற்றை மாற்றீடு.
(ஈ) இரசாயன இரட்டை மாற்றீடு. 5. ஒரு பரிசோதனைக் குழாயில் சோடியமிருகாப
னேற்றை வெப்பமேற்றினால், , சோடியங்காப னேற்றும் காபனீரொட்சைட்டும், நீரும் உண்டா
கும். 6, செம்புச் சல்பேற்றுக் கரைசலை, தெளிவான
இரும்பு ஆணி மேல் ஊற்றினால் சிவப்பு நிறப் படலப் படிவு உண்டாகும். (1) வெள்ளிநைத்திரேற்றைக் கறியுப்புக் கரைசலில் இட்டால் தயிர்போன்ற வெள்ளை நிறக் கீழ்படிவு உண்டாகும். 1 / 8. கந்தக ஆவியை வெப்பமேற்றிய செம்பின் மேல்
செலுத்துவது. - // 9, பின்வருவனவற்றில் ஒன்றிலிருந்து இ ரு ம் பு,
செம்பை இடப்பெயர்ச்சி செய்ய மாட்டாது.
(அ) செம்புக் காபனேற்று.// (ஆ) செம்புக் குளோரைட்டு. (இ) செம்புச் சல் பேற்று.
(ஈ) செம்பு நைத்திரேற்று. 10: பின்வரும் எம்முறையால் சோடிய மைதரொட்
சைட்டை வீட்டில் தயாரிக்கலாம்?
(அ) கறியுப்புக் கரைசலை மின் பகுப்புப் படுத்தல். (ஆ) சோடியம் நீருடன் தாக்கம் செய்வதால். (இ) சலவைச் சோடாக் கரைசலையும், கல் சி ய
மைதரொட்சைட்டையும் சேர்ப்பதனால். (ஈ) அமோனிய மை த ரொட்சைட்டி.ன தும், சோடி
2 யங் கு ளோரைட்டின் தாக்கத்தில். 11. பின்வருவனவற்றுள் எது இரட்டைப் பிரிகைக்கு
சான்றாக அமையும் ?

அலகு XI
13
(அ) இரண்டு கரையக்கூடிய பொருள்களைக் கலக்
கும்போது வெப்பம் வெளியேற்றப்பட்டால். (ஆ).
ஒரு வாயு வெளியேறி ஆவி ப் ப ற ப் புள் ள
சேர் வையுண் டாதல். (இ) தாய கரையுந் தகவுள்ள பொருள் கள் கலக்
கப்பட்டு வீழ்படி வு ண்டாகாவிட்டால். (ஈ) கரையுந்தகவுள்ள பொருள்களைக் கொண்ட
இர கண்டு கரைசல் கள் கலக்கப்பட்டு வீழ்படிவு உ ண் டாகுதல்.
12. செஞ்சூட்டை உடைய இரும்பின் மேலாக கொதி
நீராவியைச் செலுத்தினால், இரும்பின் காந்த வொட்சைட்டும் ஐதரசனும் உண்டாகும். ஆனால் ஐதரசனை இரும்பின் காந்தவொட்சைட்டின் மேல் செலுத்தினால் நீரும் இரும்பும் உண்டாகும்: எனவே மேற்கூறிய தாக்கம்.
(அ) இரட்டைப்பிரிகை. (ஆ) மீளுந்தாக்கம்.
(இ) ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி.
(Fr) மேற்கூறியல்) வ ஒன்றும் சரியன்று.
13. மூடிய பாத்திரத்திலுள்ள கல்சியங் காபனேற்றை
வெப்பமேற்றிய மாணவன் ஒருவன் இத்தாக்கம் முற்றாக நடைபெறாததை அவதானித்தான். ஏனெ னில்,
(அ) இதுவோர் மீளுந்தாக்கம்: (ஆ) இது வோர் மீளா த்தாக்கம். . (இ) இது வோர் புறவெப்பத் திற்குரிய தாக்கம்.
(ஈ) இதுவோர் ஓட்சி யேற்றும் தாக்கம், 14. வெப்பக்கூட்டுப் பிரிவின் சிறந்த வரைவிலக்கண
மாவது :
(அ) வெப்பமேற்றப்பட்ட இரசாயனச் சேர்வை
எளிய கூறு களாகப் பிரிதல். (ஆ) வெப்பமூட்டப்படும் பொழுது எளியகூறுகளா
கப் பிரிந்து பின்னர் ெவ ப் ப ம் த ணி யு ம் பொ ழுது அக்கூறுகள் திரும்பவும் ஒன்று சேர்தல்,

Page 42
74
அலகு XI
(இ) பிரிகை நடைபெறு தலுடன், வெப்பம் வெளி
யேற்றப்படுதல், (ஈ) மேற்கூறியவை ஒன்றும் சரியா என் று.
15. அமோனியங் குளோரைட்டுக்கு வெப்பமேற்றிய
பொழுது அமோனியாவையும் ஐதரசன் குளோ ரைட்டையும் கொடுக்கும். இவை குளிரான பாகங் களில் அமோனியங் குளோரைட்டுத் தூளாகப் படியும்;
(அ) மேற்கூறப்பட்ட தாக்கம் மீளும் தாக்கமாக
வும் வெப்பம் வெளியேற்றலுடனும் நடை பெறுவதால் அதை வெப்பப்பிரிகை எனலாம்? மேற்கூறிய தாக்கம் ஊக்கலுக்குச் சிற த த வோர் உதாரணம்.
(ஆ)
இத் தாக்கம் வெப்ப வெளியேற்றலுடனும், அமோனியம் குளோரைட்டி லிருந்து குளோ ரின் அகற்றலுடனும், நடைபெ (y வ தால்
தாழ்த்தல் தாக்கமெனக் கொள்ளலாம்.. (ஈ) இத்தாக்கம் மீளுந் தாக்க மான தாலும், வெப்ப
வெளியேற்றலுடள் நடைபெறு வ தா லும் இத் தாக்க தந்தை வெப்பக் கூட்டுப்பிரி ெவ ன்பர்.
16. வெப்பக் கூட்டுப்பிரிவை செய்து காட்டுவதற்கு
பின்வரும் எந்த இரசாயனப் பொருளை உபயோ கிக்கலாம்.
(அ) பொசுபர சைக் குளோரைட்டு. (ஆ) அமோனியம் குளோரைட்டு. (இ) கற்பூரம்.
(ஈ) மேற் கூறியவை எல்லாம் சரியான து.
17. ஒரு சேர்வை பிரியும் பொழுது வெப்ப வெளி
யேற்றலுடன் பின்வரும் இரசாயனத்தாக்கம் ஏற் பட்டால், அதனை வெப்பக்கூட்டுப் பிரிவு என்பர்.

அலகு XI
(அ) இரட்டைப் பிரிஐ கத் தாக் கம். (ஆ) - மீளுர் தாக்கம்.v (இ) மீளாத் தாக்கம்.
(ஈ) ஒட்சியேற்றம், 18. சோடியம் ஒட்சிசனில் எரியும் பொழுது பின்
வருவனவற்றில் ஒன்று நடைபெறுகிறது.
(=19) இரசாயனச் சேர்க்கை (41) இரட்டைப் பிரிகை. (இ) இரசாயனப் பிரி கை.
(ஈ) இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கம். 19. ஐதரசனை, அமிலங்களிலிருந்து உலோகங்கள்
வெளியேற்றும் பொழுது, பின்வரும் ஒன்று நடை பெறுகிறது.
(அ) இரட்டைப் பிரிகை./ (ஆ) இடப் பெயர்ச்சி, (இ. கூட்டப்பிரிவு:
(ஈ) ஒட்சியேற்றல்;
20.
நைதரசன் பேரொட்சைட்டுக்கு 140 °ச வெப்ப மேற்றினால் பின்வரும் பொருளைப் பெறலாம்.
(8) ஒரு திரவம், (ஆ) ஒரு வாயக் கல ைவ. (இ) ஒரு செங்க பில நிற வாயு.
(ஈ) மேற் கூறியவை ஒன்றும் சரியன்று. 21. நைதரசனாலொட்சைட்டுக்கு 140°ச வெப்ப
மேற்றுகையில், நைதரசனீரொட்சைட்டு வா க மாறும். இது,
(அ )
சாளிசின் விதிக்கு இr ங்கும்; + (4) நைதரனாலொட் சைட்டு அசாதாரண முறை
யில் விரிவடைகிறது . (இ) நைதரசனாலொட்சைட்டு அதிக வெப்ப நிலை
யில் அசாதாரண ஆவியடர்த்தி கொண்டுள்
ளது. (ஈ) மேற் கூறிய ல) வ எல் சலாம் சரியாகும்;

Page 43
76
அலகு XI
22. ஒட்சியேற்றும் கருவிக்கு ஒரு உதாரணம்:-
(அ) காபன்.
(ஆ) அமேrr எனி யா.
இ) காபனோ ரொட்சைட்டு.
(ஈ) சல் பூரிக்கமிலம். 23. புறவெப்பச் சேர்வைகள்,
( அ ) வெப்பம் விடுவ தால் உண்டாகும். (ஆ) 4உறுதியில்லாத வை. (இ) பி ரிதல் டையும் போது வெப்பத் ைத உறிஞ்சு
கின் றன.
(ஈ) தாழ்ந்த வெப்ப நிலையிற் பிரிதல டைகின்றன. 21.
பின் வரும் அலசன் சேர்வைகளில் எது மிகவும் உறுதியான து' ?
(அ) ஐதரசன் குளோரைட்டு. (ஆ) ஐ தர ச ன் அ ய எக) ட. ட்டு.
(இ) ஐ தர ச ன புரோமைட்டு.
(ஈ) ஐதரசன் புளோரைட்டு. 25.
Cu0+ H, - Cu -+ H,0 மேற்கூறிய தாக்கம் நடைபெறக்கூடியது ஏனெனில்,
(அ) ஐதரசன் ஒரு வாயுவாக இருப்பதனால். (ஆ). (செம்பொட்சைட்டின் தோன்றல் வெப்பம்,
நீரின் தோன்றல் வெப்பத்திலும் அதிகமாக இருப்பதனால். செம் பின் தோன்றல் வெப்பும், செம்பொட். சைட்டி ன தி லும் பார்க்கக் கு றை வாக இருப்
ப த னால். (ஈ) நீரின து தோன் றல் வெப்பம், செம்பொட்
சைட்டின் தோன்றல் வெப்பத் தி லும் பார்க்க
அதிகமாக இருப்பதனால். 26. 2HBr + CI, = 2HCL + Br2
மேற்கூறிய தாக்கம் நடைபெறக் கூடியது, ஏனெனில்,

அலகு XI
(அ) புரோமீன் ஒரு திரவமாக இருப்பதனால்? (ஆ)
ஐதரசன் குளோரைட்டின் தோன் றல் வெப் பம் ஐ தரசன் புரோமைட்டின் ேத ா ன் ற ல்
வெப்பத்தினும் அதிகமாக இருப்பதனால்.. (இ) ஐதரசன் புரோமைட்டின் தோன் றல் வெப்
யம் ஐதரசன் குளோரைட்டின் தோன்றல்
வெப்பத்தினும் அதிகமாக இருப்பதனால். (ஈ) புரோமீனின் தோன் றல் வெப்பம் குளோரீ
னின் தோன்றல் வெப்பத்தினும் குறைவாக
இருப்பதனால். 27. தாழ்த்தலுக்கு உதாரணமாகக் கொடுக்கப்பட்ட
பின்வரும் சமன்பாடுகளில் கீறிட்டபொருள்கள் தாழ்த்தப்படுகின்றன. இவைகளில் எப்பொருள் கள் தாழ்த்தப்படுவது சாத்தியமன்று.
(அ) Cu0 + 2NH, = 3Cu + N, + 3H,0 (ஆ) Cu0 + H, == Cu + H,0 (இ) Pb0, + 2H, = Pb + 2H,0/
(ஈ) Mg0+ H, == Mg + H,0/ 28. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒட்சியேற்றப்படும்
பொழுது நடைபெறுவதில்லை ?
(அ) ஒட்சிசன் கூட்டல். (ஆ)
ஐதரசன் இ கற் றல். (இ) மின்னெ திர் மூல கம் அல்ல து மூலி கம் கூட்டல்,
(ஈ) மின்னேர் மூலகம்) அல்லது மூலிகம் கூட்டல், சி 23. பின் வருவனவற்றுள் எது தாழ்த்தலின் பொழுது
நடைபெறுவதில்லை?
(':21) ஐநரசன் கூட்டல். (ஆ) ஒட்சிசன் அகற்றல், {இ) மின்னெ திர் மூலம் அல்ல அத மூலிகம் அகற்றல், (ஈ) மின்னேர் ஜூலகம் அல்ல து மூலியம் அகற்றல்

Page 44
அலகு XII.
தொழிற்பாட்டுத்தொடர். தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் மூலகங்கள் பின்வ ரும் எந்த முறையில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டிருக் கின்றன?
(அ) மி கும் தொழிற்பாட்டு முறை... * ஆ) குறை யும் தொழிற்பாட்டு முறுை.
(இ) மிகும் அணு நிறை முதற. - (ஈ) மிகும் அணுவெண் முறை. மூலகங்கள் தொழிற்பாட்டுத் தொடரிலுள்ள ஒழுங்குக்கும், மின்னிரசாயனத் தொடரிலுள்ள ஒழுங்குக்குமிடையேயுள்ள வேறுபாடு யாது?
(அ) தொழிற்பாட்டுத் தொடர் முறையில், சோடி
பம் கல்சியத்திற்கு முன் ன தா க இருக் கிறது . (ஆ) (தொழிற்பாட்டுத்தொடர் முறையில் கல்சியம்
சோடியத்திற்கு முன் எனதாக இருக்கிறது'. (இ) மின் னிரசாயன தொடர் முறையில் சோடியம்
கல்சியத்திற்கு முதல் வருகிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை எது வும் சரியன்று. 3, மின் னிரசாயனத் தொடர் என்பது,
('அ) மிகும் அணு நிறை முறையில் ஒழுங்கு படுத்தப்
பட். 2. மூல கங்களின் தொடர். { ஆ) மிகும் நிய ம) மின்வா" K-1 ழு த் த முறையில் ஒழுங்கு
படுத்தப்பட்ட.- மூல கங்களின்" (தாடர். (இ) அணு வெ ண் மு ைற 22 ல் ஒழுங்குபடுந்தப்பட்ட...
மூல கங் களின் தொடர், (ஈ) மி கும் கடற் து திறன் (488) றயில் ஒழுங்கு 8.4டு
தப்பட்ட ரூமல கங்களின் தொடர். 4. சிங்கு (நாகம்) அயன்களும் பொற்காசியம் அயன்
களும் கொண்ட ஒரு கரைசலை மின்னாற் பகுத் தால் பின்வரும் அயன்களில் எது முதற்படியும்?

அலகு XII
79
(அ) சிங் கு அயன் கள். )
பொற்றாசியம் அயன் கள். (இ) ஒரே நேரத்தில் இரண்டுவகை அயன் களும்
ஒரே அளவில். (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
(இ)
5. பொற்றாசியம் சிங்கினும் தாக்கும் தன்மை கூடி
யது ஏனெனில்,
4 (2) அயன் களை 2. எண் ..ாக்கும் தன்மை செம்பிற்கு
பொற்றா யேத்தினும் அதிகம் உண்டு. (ஆ) பொற் சியத்தி ன் அணு வெண் செம்பினும்
கு றைந்தது. அ ய ன் க ளை 12, ண்டாக்கும் த எ மை பொற்றாசி
யத் திற்கு செம் :பினும் அதிகம் உ ண்டு. (ஈ)
மின் கடத்தும் தன்மை பொற்றாசியத்திற்கு
செம்பினும் அதிகம் உண்டு. 'பங்கசு'
கொல்லிகள்
செம்புச்சல்பேற்றைக் கொண்டவை. இதைத் தயாரிக்கும் பொழுது ஏன் இரும்புப் பாத்திரங்களை உபயோகிப்பதில்லை? (19) இரும்பு, செம்புச் சல்பேற்றிலிருந்து செம்பை
இடட் மே 1. யர்ச்சி செய்வ த ளுல், பங் க்சு ெகால் லிக ளில் செம்பு அயன் கள் இருப்பதைத் தடை
செய்யும். (ஆ).
இரும்பு ஒரு எ திரூக்கியாகத் தொழில் புரிந்து, பங்கா கொல்லி உண்டாவதைத் த டைசெய்
கின்றது. (இ) பங்கக்கொல்லிகளை ஐதாக்கி அதன் பயனைக்
குல) ற)க்கின் 10 து. (ஈ) (மேற் கூறிய வை எதுவும் சரியன்று." அலுமினியம் தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் மேலாக இருப்பதால் ஐதான சல்பூரிக்கமிலத்துடன் சேர்ந்து,
(அ) அயில த் திலிருந்து ஐதரசனை விடுதல் செய்கின்
மது ,
(ஆ) கந்த கலீரொட்சைட்டை விடுதல் செய்கின்
றது.

Page 45
3t)
8.
9.
அலகு XII
(இ) ஐதரசா ள்
சல்பைட் டை வி டு 2 ல் செய் கின்றது. (ஈ) Tது வ எ ைக யான தாக்கமும் நடைபெறு வதில்லை" அலுமினியம் அநேகமாக அதற்குக் கீழுள்ள உலோக உப்புக்களிலிருந்து உலோகங்களை இடப் (பெயர்ச்சி செய்வதில்லை ஏனெனில்,
(அ) தொழிற்பாட்டுத்தொடரில் இது ஐ,தரிசனில்"
கீழ் இருப்பத ன $ல். (-2)
இது லுமி னிய ெமாட் சைட்டு என்னும் ஒரு மெல்
லி தான த டைப்படலம் உ ன் டாவ தால், (இ) அலுமினியம் பிற அயன்களை விட த லா' து
அயன் களில் நாட்டமுடையதனால். (ஈ) (மேற் கூறிய எவை சரியன்று... செம்பை தாதிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு பின் வருவனவற்றுள் எந்த உலோகத்தை உபயோ) கிக்கலாம்?
(அ) இரும்பு. (ஆ) நாகம். (இ) சோடியம்.
(ஈ) கல்சியம், 10. பின்வருவனவற்றுள் எது ஐதரசனை நீரிலிருந்து
விடுதல் செய்யும் ?
(அ) சோடியம். (ஆ) பொற்றாசியம்; ! (இ) இலி தி யம், 1944
(ஈ) மேற் கூறிய வை எல்லாம் சரி. 11. பொடி செய்யப்பட்ட பின்வரும் உலோகங்களில் எது கொதி நீரிலிருந்து ஐதரசனை வெளியேற்றும்?
(அ) மக்னீசியம், (ஆ) அ லுமினியம். (இ) ஈயம், பு
(ஈ) மேற் கூறிய வை எல்லாம் சரி; 12. ஐதான சல்பூரிக்கமிலம் அலுமினி பத்தின் மேல்
தாக்கம் புரிவது, அரிதாகவிருப்..ததன் காரண மென்ன ?

அலகு XII
81
(அ) அலுமினா உண்டாவதால்', (ஆ) பாதுகா ப்பாள மூலத்துக்குரிய அலுமினியஞ்
சல்பேற்று உண் டாவ தால். (இ)
தொடர் பாட்டுத் தொடரில் அலுமினியம் மேலாக இருப்பதால், அது உண்டாகும் ஐ த
ரசனை ஒட்சியேற்றி நீரை உண்டாக்குகிறது. (ஈ) மேற் கூறியவை ஒன்றும் சரியா ன செயற்
பாட் டை விளக்கவில்லை? 13. பின்வரும் உலோகங்களில் எது காற்றில் எரிக்
கப்படும்பொழுது ஒட்சிசனுடன் சேர்ந்து ஒட் சைட்டைக் கொடுப்பதில்லை ?
('42) ம கனீசியம், . (ஆ) வெள்ளி. (இ) சோடியம்.

Page 46
82
அலகு XII
(அ) ஈயவோரொட்சைட்டு. (ஆ) செம்பொட்சைட்டு. (இ) சிங் கொட்சைட்டு.
(ஈ) மேக்கூரிக் கொட்சைட்டு. 17. பி ன் வ ரும் உலோகவொட்சைட்டில் எ த னை க் |
காபனாற் தாழ்த்த முடியும் ?
(அ) பொட்டாசியமொட் ைசட்டு. (ஆ) கல்சியமொட்சைட்டு. % (இ) ஈயவோரொட்சைட்டு.
(ஈ) மகனீசிய வொட்சைட்டு. 18. பின்வருவனவற்றுள் எப்பொருளில் வெப்பமேற்
றுவதனாற் தாழ்த்தல் ஏற்படும் ?
(அ) கல்சியமொட்சைட்டு. (ஆ) மகனீசியவொட்சைட்டு (இ) வெள்ளியொட்சைட்டு.
(ஈ) சிங் கொட்சைட்டு.
19. பின்வரும் ஒட்சைட்டில் எதை ஐதரசன் அல்லது
காபனால் அதன் உலோகமாகத் தாழ்த்த முடியா தது ?
(அ) ஈயவொட்சைட்டு. (ஆ) செம்பொட்சைட்டு:
(இ) மேக்கூரிக்கொட்சைட்டு.
(ஈ) மகனீசியவொட்சைட்டு. 20. பின்வரும் ஒட்சைட்டில் எதை ஐதரசன் அல்
லது காபனாற் தாழ்த்த முடியாதது ?
(அ) சோடிய மொட்சைட்டு. (ஆ) இசுத்தான சொட்சைட்டு. (இ) செம்பொட்சைட்டு.
(ஈ) பெரிக்கொட்சைட்டு. 21. பின்வருவனவற்றுள் எது ஐதரசனால் தாழ்த்த
முடியாததும் காபனால் தாழ்த்தக் கூடியதும்?
(அ) சோடியமொட் சைட்டு. (ஆ) சிங் கொட் சைட் தி.

ஆர் 19லகு XII
83
(இ) கல்சியமொட் சைட்டு. (ஈ) மகனீசியமொட்சைட்டு.
பின்வருவனவற்றுள் எது உலோகங்கள் எரியும் பொழுது , அவைகளுக்கு ஒட்சிசனில் உள்ள நாட் டத்தைச் சிறப்பாக விளக்குகின்றது ?
(அ) விடுதல் பெறும் சத்தியின் தொகை. (ஆ) உண்டாகும் பொறிகள்.
(இ) உண்டாகும் ஒளி.
(ஈ) தகனத்தின் நேரம்.
23. ஈயவொட்சைட்டுக்கும், மகனீசியத்திற்கும் ஏற்
படும் தாக்கம் பின்வருவனவற்றில் எதைக் காட்டு கிறது ?
(அ) மகளீசிய த்திற்கு, ஈயத்திலும் பார்க்க ஒட்சி
சனில் நாட்டமுண்டு. (ஆ) மகனீசியம், ஈயவொட்சைடிலிருந்து ஒட்சி
"சனைப் பெறுகிறது.
(இ) இத் தாக்கத்தில் மகனீசியம் ஒரு தாழ்த்தற்
கருவி.
(ஈ)
மேற் கூறியவை எல்லாம் சரி.
24. ஈயவொட்சைட்டையும், காபனையும் வெப்பமேற்
றுவதால் தாக்கம் நடைபெறச் செய்தால், விடு தலாகும் சத்தியின் தொகை.
(அ) மகனிசீயத்திற்கும் ஈயவோரொட்சைட்டுக்கும்
ஏற்படும் தாக்கத்தில், விடுத லாகும் சத்தியினும்
குறைவான து. (ஆ)
மக்னீசியத்திற்கும் ஈயவோரொட்சைட்டுக்கும் ஏற்படும் தாக்கத்தில், விடுத லாகும் சத்திக்குச் சமனாகும். (இ) மகனீசியத்திற்கும் ஈயவோ ரொட்சைட்டுக்கும்
ஏற்படும் தாக்கத்தில், விடுதலாகும் சத்தியிலும்
கூடுதலான து, (ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று,

Page 47
84
அலகு XII 25. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒட்சிசனில் மிகக் கூடிய
நாட்டமுடையது.
(அ) மகனீசியம். (ஆ) ஐதரசன். (இ) காபன்.
(ஈ) கந்தகம், 26, உலோகங்கள் ஒட்சிசனிலுள்ள நாட்டத்தைத் தெரிவதற்கு உபயோகிக்கும் ஒப்பளவுக்கருவிகள். (அ) அறைவெப்ப நிலையில் விடப்பட்ட, உலோகங்
களின் நடத் ைத. (ஆ) காற்றில் வெப்பமேற்றும் பொழுது உலோ
கங்களின் நடத்தை. (இ) வெப்பமேற் றுகையில் இவ்வுலோ க ங் க ளி ன்
ஒட் ைசட்டின் நடத்தை.
(ஈ) மேற் கூறியன வெல்லாம் சரி.
27.
தொழிற்பாட்டுத்தொடரில் உலோகம் X உ.லோ கம் Y யிலும் மேலாகவிருந்தால், தாக்கிகமுடிவு பின் வருமாறு:-
(2) X ஒ. 3) ஒட்டி லும் Y ஒட்ட சைட்டு துரிதமாகத்
தாழ்வ எடையும், (ஆ) இரண் டு உ.லோகங்களும் ஐதரசனை சல்பூரிக்
கமிலத்திலிருந் து இடப்பெயர்ச்சி செய்வன ; (இ) X சிலும் பார்க்க Y க்கு ஒட்சியேற்றும் போக்கு
அதிகமுண்டு. இரண்டு உலோகங்களும் ஒட்சி) சனுடன் சேர்ந்து ஒட்சைட்டை, உண்டாக்குகின்றன,
(ஈ)
28, பின்வரும் உலோகம் சே 11டி களில் எவை ஐதர
சனை அமிலங்களிலிருந்தோ அல்லது நீரிலிருந்தோ மாற்றீடு செய்ய முடி யா 2,வை ?
(அ) செம்பும் சிங் கும்! (ஆ) இரசமும் மகனீசியமும்,

அலகு XII
85
(இ) செம்பும் இரசமும்,
(ஈ) சிங்கும் இரும்பும்.
3().
29. ஐதரசனை நீரிலிருந்து விடுதல் செய்வதற்கு,
பின்வரும் உலோகங்களில் எதற்கு மிகக் கூடிய வெப்ப நிலை வேண்டும்?
(2) கல்சியம்.) (ஆ) ம கனீ 55யம். (இ) இலிதியம்.
(ஈ) இரும்பு. ஐதரசனை நீரிலிருந்து விடுதல் செய்வதற்கு பின் வரும் உலோகங்களில் எதற்கு மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலை வேண்டும்?'
(அ) சோடி யம். (ஆ) பொற்றாசியம், (ல்) சிங் கு.
(ஈ) மகனீசியம். 31. மிகவும் தாக்கமுடைய உலோகங்கள் பொது
வாக நீருடன் தாக்கம் புரிந்து ஐதரசனை உண் டாக்குகின்றன. அத்துடன் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று உண்டாகிறது.
(அ) உப்பு, (ஆ) மூலம்,
இ) அமில ம்.
(ஈ) வாயு. 32. தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலா
கவுள்ள அநேகமா ன உலோகங்கள் ஐதரோக்கு ளோரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து ஐதரசனை யும் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றையும் கொடுக்கும்.
(அ) அமிலம்;. (ஆ) மூலம், K இ) கீ2ப்பு.
(ஈ) மேற்கூறிய வை சரியன்று,

Page 48
86
அலகு XII
33. தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலா
லாகவுள்ள உலோகங்கள், அமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து உப்பையும் ஐதரசனையும் கொடுக்கும். இக்கூற்று:-
(அ ) நின் எ ைLA2ான அது , (ஆ) சச்ல வேளைகளிலும் சில நிபந்தனை களிலும் மட்..
டும் உண்மையான து. (இ) ஆதாரமற்றது. இ
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 34. பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலத்துடன் தாக்கம்
புரிந்து ஐதரசனை வெளியேற்றும் பொழுது மிக வும் வலிமை குறைந்த தாக்கமாகவிருக்கிறது?
(அ) மகனீசியம்.%, (ஆ) வெள்ளீயம்; (இ) இரும்பு.
(F) அலுமினியம். 35. பின்வரும் எந்த உலோகம் அமிலத்துடன் மிக
வும் வலிமையான தாக்கம் புரிகின்றது?
(அ) மகனீசியம். (ஆ) நாகம். (இ) ஈயம்.
(ஊ) அ லுமி களியம், 36. பின்வரும் உலோகங்களில், எது ஐதான நைத்தி
ரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து , ஐதரசனை விடு தல் செய்யும்?
(அ) நாகம்.// (ஆ) செம்பு: (இ) Fஈயம்.
(ஈ) மகனீசியம், 37.
பிளாற்றினத்தினும் குறைந்த தாக்கமுடைய உலோகம்.
(சா) செம்பு. (8) வெள்ளி;

இலகு XII
87
(இ) பொன்.
(ஈ) மாங்கனீசு,
33.
பின்வரும் - உ.லோகங்களில் எது வெப்பமான செறிந்த ஐ தரோக்குளோரிக்கமிலத்துடன் தாக் கம் புரியும் பொழுதும் ஐதரசனைக் கொடுப்ப தில்லை,
(9) நாகம். (ஆ) இரும்பு. (இ) (செம்பு.
( 7 )
2 லுமினியம்.
3 9,
பின்வரும் உலோகங்களில் எ து ெவ ப்ப ம ா ன
செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரியும் (பொழுதும் ஐதரசனைக் கொடுப்பதில்லை?
(அ) நா கம். (ஆ) செம்பு.
(இ) அலுமினியம்.
(ஈ) மேற்கூறியதெல்லாம் சரி.
40. பின்வரும் உலோகங்களில் எது ெவ ப்பம ர ன
செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து கந்தக வீரொட்சைட்டைக் கொடுப்பதில்லை?
(அ) #ெம்பு. (ஆ) மகனீசியம்;
இ) ஈயம்.
(ஈ) இரும்பு. 41. பின்வரும் எந்த உலோகத்துடன் வெப்பமான
செறிந்த நைத்திரிக்கமிலம் தாக்கம் புரிந் து
நைதரசனீரொட்சைட்டைக் கொடுக்கும்?
(அ) செம்பு. (ஆ) அலுமினியம், (இ) இரும்பு,
(ஈ) ஈயம், செறிவான சல்பூரிக்கமிலமும் சிங்கும் தாக்கமடை யும்பொழுது, ஐதரசன் விடுதலுக்கு பதிலாக கந் தகவீரொட்சைட்டு விடுதல், ந டை பெ று ம். பின்வரும் காரணங்களில் எது சிறந்த விளக்கம் தரக்கூடியது?
42.

Page 49
88
அலகு XIT
(அ) சிங் இன் தாக் குந் தன்மை குறைவானபடியால்
ஐதரசனை மாற்றீடு செய்யவில்லை. (ஆ)
சல்பூரிக்கமிலம் ஒட்சியேற்றும் இயல்புகளை யும் அமில இயல்புகளை யும் கொண்டுள்ளது. எனவே, விடுதல் செய்யப்படும் ஐதரசனை ஒட்சியேற்றி
நீராக மாற்றுகிறது: (இ) சல் பூ ரி க் க மி ல ம் ஒரு நீரகற்றுங்கருவியாக
இருப்.1 தால் நீரை உறிஞ்சி க ந்த கவீ ரொட்.
சைட் எடை 82. ள ..ா கச் செய்கின் ற ஆ.. (ஈ) மேற்கூறிய ைல எல் லாம் சரியான ைவ. பின்வரும் கூற்றுக்களை (அ, ஆ, இ, ஈ) மதிப் பிட்டு அவற்றிற்கிணங்கும் 41, 42, 43, 4 4 ம் வசனங்களுடன் பொருத்து க,
(அ) இயற்கையால் அ # த 7 க த் த முல க மாகல்
காணப்படுவது. ஒரு பொழுதும் இயற்கையில் தனிமூல கமா அவ
இருக்க மாட்டா M. கன், (இ) இயற் ைகயில் தனிமூல கமாக இருக்கக் கூடிய து .
(ஈ) இயற்கையில் ஒரு பொழுதும் பெறமுடி யாத'. $ 43. வெள்ளீயம், ஈயம் போன்ற உலோகங்கள்...) இ1. 4 4. செம்பு, வெள்ளி போன்ற உலோகங்கள். அல் ஈ 45. கலிபோனியம், கூரியம் போன்ற உலோகங்கள். அ:46. சோடியம், கல்சியம் போன்ற உலோகங்கள்.
47. பூமியின் பொருக்கில் அலுமினியம் ஏராளமாகப்
பெறக்கூடியதாக இருந்தும், செம்பைப் பெரும் பாலும் உபயோகிக்கிறார்கள்.
(அ) அலுமினியம் ஒரு பொழுது ம் தனிமூல கமாகப்
பெறமுடியாது, அத்துடன் பிரித்தெடுத்த
லுக்கும் கடின மான து. (ஆ) செம்பு, அ) லுமி னி யத் திலும் சிறந்த வெப்பம்
கடத்தி. செம்பினும் அ ல மி னியத்தில் அரித்தல் கூடுத
லா ம் நடை பெ றும். (ஈ) மேற் கூறிய 5வை எல்லாம் சரியான ல வ',

அலகு XII
59
48. "தூய சிங்கிலிருந்து ஐதரசனைத் தயாரிக்க முடி
யாது'', எனவே பரிசோதனைச் சாலையில் ஐதர சனைத் தயாரிப்பதற்கு சிறு மணியாக்கிய "'வர்த் தக சிங்கை"' உபயோகிப்பதற்குக் காரணம்.
(அ) சிங்கின் பரப்பில் ஐதரசனுக்குக் குறைவான
இறக்க மின்னழுத்தமுண்டு. .(ஆ)
சிங்கின் பரப்பில் ஐதரசனுக்குக் கூடிய தான
இறக்க மின்னழுதி தமுண்டு. (இ) உண்டாகும் சிங்குச் சல்பேற்று, சி ங் கி ன்
பரப்பை மேலும் தாக்கத்திற்குத் தகுதியற்ற
தாக்கிவிடும்,
(ஈ) மேற்கூறியவை எதுவும் சரியன்று. 49.
தூய சிங்கிலும் ஐதான சல்பூரிக்கமிலத்திலிருந்து ஐதரசனைப் பெறுவதற்கு, செம்புச் சல்பேற்றை உபயோகிப்பார்கள். ஏனெனில் :-
(அ) சிங்கின் பரப்பில் ஐ தரசனின் இறக்க மின்
ன ழுத்தம் அதிகரிப்பதனால், ஐதரசன் அதிக விடுதல் அடைகின்றது. ஐதரசனுக்குச் செம்புப்பரப்பின் இறக்க மின் ன ழுத்தம், சிங்கின் இறக்க மின் ன ழுத்தத் தி லும் பார்க்கக் குறைவான து. ஆ ைக ய ால் ஐதரசன், உண்டாகும் செம்பின் பரப்பில் இலகுவாக விடுதல் அடைகின் றது. இத்தாக்கத்தில் அது தூண் டியாகச் செயற்படு
கின்ற து.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று; 50. ஒரு உலோகம் தொழிற்பாட்டுத் தொடரில்
தனக்குக் கீழுள்ள உலோகங்கள் எல்லாவற்றை யும் அவற்றின் உப்புக் கரைசல்களிலிருந்து மாற் றீடு செய்யும். இக்கூற்று:
(அ) உண்மையான நோக்கல்; (ஆ) கொள்கையின் விளக்கம். (இ) வரைவிலக்கணத்தால் உண்மை, - (ச) பொய்யான து.

Page 50
90
அலகு XII
51. பின்வரும் முறையில் (சொல்லப்பட்டவாறு )
உலோகங்களைக் கரைசல்களிலிட்டால், ஒரு உலோ கம் மற்றவற்றின் நடத்தையிலும் வேறுபட்ட தாகவிருக்கும்.
(அ) செம்புச் சல்பேற்றில் சிங்கு. (ஆ) வெள்ளி நைத்திரேற்றில் செம்பு.
(இ) செம்புச்சல்பேற்றில் இரும்பு.
(ஈ) சிங்குச்சல் பேற்றில் செம்பு. 52..
பின்வரும் முறையில், உலோகங்களை கொடுக்கப் பட்ட கரைசல்களில் இட்டால், ஒரு உலோகம் மற்றவற்றின் நடத்தையிலும் வேறுபட்டதாக விருக்கும்.
(அ) சோடியங்குளோரைட்டில் சிங்கு. (ஆ) பொற்றாசியம் நைத்திரேற் றில் மகனீசியம்; - (இ) பெரசுச்சல்பேற்றில் மகனீசியம்.
(ஈ) செம்புச்சல்பேற்றில் வெள்ளி. ஒரு செம்பு மின்வாயின் மின்னேரான தன் மையை அளப்பதற்கு, அது ஒரு நியம் ஐதரசன் மின்வாயுடன் ஒப்பிடப்பட்டது . பின்வருவனவற் றுள் எது சரியானவிடையாக இருக்கும் ?
(அ) செம்பின் அழுத்தம் நேரான தாயிருக்கும்! (ஆ) செம்பின் அழுத்தம் எதிரான தாயிருக்கும். (இ) அழுத்தங்களில் வேறுபாடிருக்கமாட்டாது!
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. | 54. தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் X என்னும் முவ்
வலுவளவுள்ள ஒரு உலோகம், தனது தொழிற் பாட்டில் குறைந்த அயல் உலோகமாகச் சிங்கை கொண்டுள்ளது. பின்வருவனவற்றுள் எத்தாக்கம்
அநேகமாக நடைபெறக்கூடும் ?
(அ) X,0, + 3H, = 2X + 3H,0 V(ஆ) 2x - 4, Fe.o, - X,0, + 2re
(இ) 2X,0;+ 3C -- 3CO, + 4X (ஈ) 2X + 3MgSO,=X, (SO,), F3Mg
53.

அலகு XII
91
(அ) செம்புக்கு பனேற்றுப்புக்கள்
55. வெள்ளீயத்தால் முலாமிடப்பட்ட ஒரு தகடு
சுரண்டப்பட்ட இடத்தில் - துருப்பிடிக்கத் தொடங்கியது. இதற்குக் காரணம்:-
(அ) வெள்ளீயத்தின் ஒட்சியேற்றம். (ஆ) இரும்பு, வெள்ளீயம், காற்று ஆகியவற்றைக்
 ெகாண் டவோர் சிக்கலான பொருள் உண்
டாவதால். / (இ) இரும்பின் சாதகவொட்சியேற்றம்;
' (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 56. பின்வரும் எச்செம்புப்பிலிருந்து, இரும்பு செம்பை
இடப்பெயர்ச்சி செய்யமாட்டாது?
(அ) செம்புச்சல்பேற்று. (ஆ) செம்புக்குளோரைட்டு. !
(இ) செம்புக்காபனேற்று.
(ஈ) மேற் கூறிய எல்லா உப்புக்களும், 57, பின்வரும் கரைசல் ஒன்றில் நாகத்தகட்டையிட்ட
பொழுது, அதன் நிறம் சிறிது நேரத்தில் மாற்ற மடையத் தொடங்கியது. அக்கரைசல்,
(அ) செம்புநைத்திரேற்று. (ஆ) வெள்ளிநைத்திரேற்று: (இ) ஈய நைத்திரேற்று.
(ஈ) சிங்குநைத்திரேற்று, 58. ஒரு செம்புத்தகடு பின்வரும் கரைசல்களில்
வைக்கப்பட்டபொழுது: ஒரு கரைசல் மற்றைய கரைசல்களைவிட வித்தியாசமான நடத்தையாக விருந்தது. அவ்வித வித்தியாசமுடைய நடைத்தை யுள்ள திரவம்,
(அ) வெள்ளிநைத்திரேற்று. (ஆ) செம்புநைத்திரேற்று,
(இ) மேக்கூர சுநைத்திரேற்று.
(ஈ) சயநைத்திரேற்று. 59, கல்வனை சுப்படுத்திய ஒரு வாளி சுரண்டப்பட்ட
போது, நாகப் பூச்சு முற்றிலும் அகற்றப்படும் வரையும் துருப்பிடிக்க மாட்டாது. ஏனெனில்,

Page 51
92
அலகு XII
(அ) வெளியிலுள்ள நாகம், முதல் ஒட்சியேற்றப்
படுகிறது; (ஆ) சிங்கு இரும்பிலும் பார்க்கத் தாக்க முடை ய
தாக இருப்பதால், அது இரும்புக்குமுன் ஒட்சி
யேற்றப்படுகின்றது. (இ) நாகப்படலம் எ திரூக்கியாகத்தொழில்புரிந்து,
இரும்பின் அரிப்பைத் தடை செய்கின்ற அ.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 60. உலோகங்களின் அரிப்பு முக்கியமாக, .
(அ) அவை தேய்ந்துபோவதைக் குறிக்கும்; (ஆ) சேர்வை உண்டாவதைக் குறிக்கும்: (இ) அமிலம் தாக்கம் புரிவதைக் குறிக்கும்:
(ஈ) தாழ்த்தலைக் குறிக்கும், 61. பின்வரும் வாயுக்களில் எது அரிப்பில் பங்குபற்ற
மாட்டாது ?
(அ) ஒட்சிசன்: , (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு, (இ) ஐதரசன் சல்பைட்டு;
(ஈ) ஐ தரசன். 62. அரிப்பென்பது,
(அ) பிரிகையாகும், (ஆ) இரசாயன உக்கலாகும்; (இ) இரட்டைப்பிரிகையாகும்,
(ஈ) தாழ்த்தலாகும்; 63, தூய இரும்பில் அரிப்பு:-
(அ) ஒருபொழுதும் ஏற்படுவ தில்லை. (ஆ) மந்த கதியில் ஏற்படும். (இ) விரைவாக ஏற்படும். /
(ஈ) சிறிதளவு ஏற்படும். பின்வரும் உலோகங்களில் எது தானாகவே அரிப் பிலிருந்து பாது காப்பை உண்டாக்கமாட்டாது ?
(அ) அலுமினியம். (ஆ) செம்பு, (இ) இரும்பு.
(ஈ),
நாகம்.

அலகு XII
93
65. அநேகமான உலோகங்களில், அவைகளில் 2ண்
டாகும் ஒட்சைட்டுப்படலம், அரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கிறது. ஆனால் இரும்பில் அவ்வித பாதுகாப்பில்லை, ஏனெனில்,
(அ) ஓட்சைட்டு 2. ண்டாவதில் லை. (ஆ) உண்டாகும் ஒட்சைட்டு தளர்ந்ததாகவும்
நுண்டுளை உ எடைய தா க வும் இருக்கும். (இ) அதுவோர் வலிமையான உலோகம்,,
(ஈ) ஐத ரொட்சைட்டு 22. ண் டாவ தில்லே. 36.
சில பொருள்கள் உலோகங்களிலுள்ள பாது காப் புப் படலத்தை அழிக்கின்றன அல்லது பலமற்ற தாக்குகின் றன. அப்பொருள்களை,
(அ) ஒட்சியேற்றும் கருவிகள் என்பர், (ஆ) தாழ்த்தும் கருவிகள் என்பர். ப (இ) தொழிற்பாட்டடையும் கருவிகள் என்பர்.
(ஈ) ஊக்கற் கருவிகள் என்பர். 67. அநேகஉலோகங்களுக்கு அதிக தொழிற்பாட்டடை
யும் கருவியாக உள்ளது :
(அ) குளோரைட்டு அயன் கள். (ஆ) நைத்திரேற்று அயன் கள். (இ) சோடியம் அயன்கள்,
(ஈ) ஐதரசன் அ ய ன் கள்; 68. அரிப்புக்கு அதிகந்தடையுள்ள உலோகங்கள்,
(அ) தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் மேல் இருப்பன.. (ஆ) தொழிற்பாட்டுத்தொடரில் அடியில் இருப்பன. (இவ) ஆவர்த்தன அட்டவணையில் க த ைட சி யி ல் )
இருப்பவைகள்; (ஈ)
ஆவர் திகன அட்டவணையின் தொடக்கத்தில்
இருபவைகள்: 69. சிங்கில் ஈரலிப்பினால் மேலும் அரிப்பு ஏற்படுவ
தில்லை, ஏனெனில்,
(அ) அது ஒட்சைற் றினால் மூடப்பட்டுள்ள து. (ஆ) அது மூவுக்காபனேற்றினால் மூ...பபட்டுள்ள து.

Page 52
ஒ4
அலகு XII
அது ஒரு ஐ தரொட்சைற் றினால் மூடப்பட்
டுள்ளது.
(ஈ) அது குளோரைட்டாக மாற்றப்பட்டுள்ள து. 70. செம்பு மங்குவதற்குப் பின் வருவனவற்றுள் எது *
தேவையற்றது ?
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) ஈரலிப்பு. (இ) நைதரசன்.
(ஈ) ஐ தரசன்" சல்பைட்டு.
7 1. கடற்கரையின் அண்மையிற் காணப்படும் செம்
புப் பாத்திரங்கள் நீல நிறமான பூச்சைப் பெறு வதற்குக் காரணம்:-
(அ) செம் பின் மூலக் காபனேற்று உண்டாவதால். (ஆ) செம்பின் மூலக் குளோரைட்டு உண்டாவதால். (இ) செம்பின் மூலச்சல்பேற்று உண்டாவதால்:
(ஈ) செம்பின் மூலவொட்சைட்டு உண்டாவதால். 72. செம்புப் பாத்திரங்களைக் காற்றில் நீடித்து விடு
வதால் அவை ஒரு பச்சைப் பூச்சைப் பெறுகின் றன: பின்வருவனவற்றுள் எது உண்டாவதால், அவ்வாறு நடைபெறுகின்றது ?
(அ) மூலச்செம்புக் காபனேற்று. (ஆ) மூலச்செம்புச் சல்பேற்று" (இ) மூலச்செம்புக் குளோரைட்டு:
(ஈ) மூலச்செம்பொட்சைட்டு.
73,
பின்வரும் எவ்வகை உணவுப்பொருள்களை அலு மினியப் பாத்திரங்களில் சமையல் செய்வதனால் அப்பாத்திரங்கள் மங்குகின்றன ? (அ) அமிலப்பொருள்கள்: / (ஆ) காரப்பொருள்கள்: (இ) நடுநிலைப்பொருள்கள்; (ஈ) மேற்கூறியவை ஒன்றும் சரியன் று.

அலகு XII
95
74. அலுமினியப் பாத்திரங்களிலுள்ள மங்கலைப், பின்
வரும் எவ்வகை உணவுப் பொருள் களை சமைப் பதால் அகற்றலாம் ?
(அ) அமிலப்பொருள்கள். (ஆ) காரப்பொருள்கள்.' (இ) நடுநிலைப்பொருள்கள்:
(ஈ) மேற் கூறிய தொன் றும் சரியன்று.
75. நம் வீடுகளிலுள்ள மங்கலடைந்த வெள்ளிப்பாத்
திரங்களைப் பின்வரும் ஒரு கரைசலில் கொதிக்க வைப்பதால் நாம் சுலபமாக பளபளப்பாக்கலாம்.
(அ) சல ைவச்சோடாவும் கறியுப்பும்; (ஆ) அப்பச்சோடா வும் கறியுப்பும். *y (இ) எ லுமிச்சப் பழச்சாறு:
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 76. இரும்பு அணுக்கள், அரிப்பு நடக்கும்பொழுது
பெரசு அயன்களாக மாறுவது, பின்வரும் எத் தாக்கத்திற்கு அமையும்.
(அ) Fe+ + 2e --> Fe V(ஆ) Fe + 2H"-->Fe”+ + H. (இ) Fe”+ +2OH --->Fe(OH),
(ஈ) 3Fe + 4H,--->Fe,0, + 4H, 77. அரிப்பு நடக்கும்பொழுது பெரசு அயன், பெரிக்
கைதரொட்சைட்டுவாக மாற்ற ப் படு வ து பின் வரும் சமன்பாடுகளில் எதற்கு அமைந்தது ?
(அ) Fe+ + 20H--->Fe(OH),
4Fe(on), + 02 + 2H,0-->4Fe(OH), (ஆ) Fe + 3OH"-->Fe(OH), (இ) 2Fe + 0,---> Fe0 (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
 ைவ

Page 53
96
அலகு XII 78. அரிப்பின் பொழுது காற்றிலுள்ள ஒட்சிசன்,
அரிக்கப்படும் இரும்பின் பரப்பில் பின்வரும் ஒரு முறையில் தொழில் புரிகின்றது.
(அ) ஊக்கற்கருவியாக. (ஆ) தாழ்த்துங் கருவியாக: (இ) முனைவர்க்கியாக.
ஈ) முனை வகற் றியாக. 79. இரும்பு மேலும் அரிக்கப்படுவதை. பின்வரும் எம்
முறையினால் தடை
செய்யப்படலாம்? (அ) இரும்பின் பரப்பிலிருந்து ஐ தரசனை அகற்ற
விடல். (ஆ) இரும்பின் பரப்பிலிருந்து ஐதரசனை அகற்றல். (இ) ஒட்சிசன் உலோகத் துடன் " தாக்கம் புரிய
விடுத ல். (ஈ) ஒட்சிசனை - 82-லோகத்துடன் தாக்கம் புரியா தம்
தடுத்தல்,
20.
கடற்கரைக்கு அண்மையிலுள்ள இரசாயனத் தொழிற்சாலையில் காணப்படும் இரும்புத்தண்ட. வாளங்களில், விரைவில் அரிப்பு ஏற்பட்டது. பின் வெருவனவற்றுள் எது அதற்குக் காரணமாக அமை
யும்?
('இ) -இது எங்கே உள்ள வளிமண் டல த் தில் பெரு மளவு
84Tாபனீரொட்சைட்டு உண்டு. (ஆ) அ ங்கே உள்ள வ ளி மண்டலத்தில் குளோ
ரைட்டு) அயன் சுள் அதிகமாக இருந்த து. அங்கே இ.. ள் Yr வ ( மண் டலத் இல் க ந்த க .
வீரொட்சைட்டு பெருமளவு காணப்பட்ட து. (ஈ) மேற் கூறியதெல்லாம் சரியானவை களாக
இருக்கலாம். 21. மூலப்பொருள்கள் இரும்பின் அரிப்பை நிரோ
திக்கும் ஏனெனில்,
(அ) அ ைவ க ரைசலில் இருந்து ஐதரசன் யன்
களை அகற் றும். (2)
அ ைவ ட கரைசலில் இரு ந் து க..
காபனீரொட் 679) சட்டு அ யன்களை அகற்றும்,

97
அலகு XII
(இ) அவை இரு ம் பு க் கு தாக்கப்படாதத்தன்
மையை அளிக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது.
(ஈ) மேற்கூறியவை யெல்லாம் சரி. - 8 2. சோடியமைத ரொட்சைட்டு அரிப்பை நிரோதிக்
கும்என்பதை, பின்வருவனவற்றிலொன்று சிறப் பாக விளக்குகின்றது.
. ( அ) அ து நீரின் அமிலத்தன்மையைக் குறைத்து,
அ தனால் கரைசலின் கடத்தும் தன்மையையும்
கு ைறக்கின் றது. (ஆ) அது துருப்பிடித்தலைத் தூண்டும் காபனீரொட்
சைட்டை உறிஞ்சுகிறது. அது துருப்பிடித்தலைத் தூண்டும் ஈரலிப்பை
உறிஞ்சுகிறது. (ஈ) அது துருப்பிடித்தலைத் தூண்டும் ஐதரசன் சல்
பைட்டை உறிஞ்சுகிறது:
மாத .
83.
ஓர் கப்பலின் இரும்புக்கிராதியடைப்பில் வளைந்த பாகங்களே அதிகமாகத் துருப்பிடித்திருக்கும். இதற்குச் சிறந்தகாரணம்,
(அ) அழுத்தம். (ஆ) நீர் வளை வு களில் சேகர மாவது. (இ) உலோகம் வளைந்திருப்பது:
(ஈ) ஈரலிப்பிலுள்ள சோடியங் குளோரைட்டு
மூட்டுக்கள், வளைவுகளில் சேகரமாகுவது. 84. சமையலுக்கு உபயோகிக்கப்படும் செம்புப் பித்
தளைப் பாத்திரங்களின் உள்பரப்புக்கள் வெள்ளீ யத்தினால் பூச்சுக்கொடுக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், (அ) சமைய லாகும் பொருளுடன் - வெள்ளீயம்,
செம்பைவிடக் குறைவாகத் தாக்கம் புரியும்: (ஆ) செம்புப் பாத்திரங்களிலுள்ள நச்சுத் தன்
மையை வெள்ளீயம் அகற்றுகிறது. %, தம் (இ) வெள்ளீயம் அப்பாத்திரங்களை அதிக காலம் உப
யோகிக்க உதவும். (ஈ) வெள்ளீயப்பரப்பில் சமைத்த உணவு சுவை
யு டைய தாயிருக்கும்.

Page 54
98
அலகு XII
8 5. ஒரு பொருளைக் கல்வனை சுப் படுத்தும் பொழுது,
(அ) வெள்ளீயத்தினல் செம்புப்பரப்பு பூசப்படுகிறது (ஆ) நாகத்தினால் ஈயப்பரப்பு பூசப்படுகிறது. " (இ) இரும்பினால் நாகப் பரப்பு பூசப்படுகிறது: *(ஈ) நாகத்தினால் இரும்புப் பரப்பு பூசப்படு கிறது.
86.
உங்கள் வீட்டுப்பொருட்களில், பின்வருவனவற் றில் எது கல்வனை சுப்படுத்திய இரும்பினால் செய் யப்படாதது?
(அ) பீலிகள். ) (ஆ) நீர்க்குழாய் கள். (ட) கரண் டி கள்.
(ஈ) வாளிகள், 87. ஒரு வாளியிலுள்ள வெள்ளீயப்பூச்சு சுரண்டப்
பட்டதும், அதில் அரிப்பு ஆரம்பமானது.
(அ) இரும்பும், வெள்ளீயமும் முறையே அனோட்
டாகவும் கதோட்டாகவும் தொழில் புரிந்து, இரும்பிலிருந்து இலத்திரன் கள் இழக்கப்படு
வதனால் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. ! (ஆ) வெள்ளீயமும் இரும்பும் முறையே கதோட்
டாகவும் அனேட்டாக வும் தொழில் புரிந்து, வெள்ளீய த்திலிருந்து இலத்திரன் கள் இழக்கப்
படுவ தனா ல் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. (இ) வெள்ளீயமும் இரும்பும் முறைடேப் அனோட்
டாகவும் தோட்டாகவும் தொழில் புரிந்து. வெள்ளீயத் திலிருந்து இலத்திரன் கள் இழக்கப்
படுவதனால் அரிப்பு ஏற்படுகிறது : (ஈ) வெள்ளீயமும் இரும்பும் முறையே கதோட்
டாக வும் அ னோட்டாகவும் தொழில்புரிந்து இரும்பிலிருந்து இலத்திரன்கள் இழக்கப்படு
வதனால் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. 88. தொழிற்பாட்டுத்தொட ரில் அ லு மி னி ய ம்
மேலான நிலையிலிருக்கிறது. ஆனாலும் அதனாலான பாத்திரங்களில் அமிலப்பொருட்களைச் சமைத் தால் அப்பாத்திரங்கள் பழுதடைவதில்லை. ஏனெ னில்,

(இ)
அலகு XII
99
(அ)
அப்பாத்திரங்கள் வெப்பத்தைத் தடைசெய்யு
மோர் பொருளால் பூசப்படுகிறது. (ஆ) அப்பாத்திரங்கள் வெள் ளீயத்தினால் பூசப்படு
கிற து. அலுமினிய த்தை உற்பத்தி செய்யும்பொழுது
அமிலப்பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது. (ஈ) அ வைகளை அமிலத்தடையுடைய தாக்க விசேட
முறைகளைக் கையாள வேண் டிய தில்லை. 89. அலுமினியப்பாத்திரங்கள் அமிலத்தால் பாதிக்
கப்படுவதை தடைசெய்ய, ஒரு விசேடமுறையைக் கையாளாதபொழுதும், அவற்றில் சமைத்த அமில உணவுகள் பழுதடைவதில்லை - எனெனில் அது
வோர் தற்பாதுகாப்புடைய உலோகம். இது,
(அ) உண் மைக்ககூ.ற்று ஆனால் ச ரி ய ா ன ம று
மொழிக்கு நியாயமாகா து... (ஆ) உண் ைமக்கூற்றும் சரியான மறு மொழிக்கு ஓர்
நியாயமுமாகும். (இ) பிழையான கூற்று.
கோட்பாட்டு விளக்கத்துடன் சேர்ந்தவோர்
பிழையான கூற்று. 90. உலோகங்களை அரிப்பிலிருந்து தடைசெய்ய பூச்சு
வகைகள் உபயோகப்படுகின்றன. ஏனெனில்,
(அ) பூச்சு ஒரு தாழ் த் துங்கரு வி. (ஆ) சணல் எண்ணெய், உ.லோகங்களைவிட அதிக
மாத ஒட்சியேற்றப்படுகிறது, (இ) பூச்சில் ஒன்று அல் லது அதற்கு மேற்பட்ட
நிரோதிகளுண்டு. (ஈ) பூச்சினால் உண் டாகும் படலம் காற்றிலுள் ள
ஈரலிப்பு உலோகத்தை டை-வதைத் தவிர்க்
கி றது. 91.
இசுத்தானசுக்குளோரைட்டை.. உபயோகித்து பித் தளை ஊசிகள் வெள்ளீயத்தினால் முலாமிடப்படும் பொழுது இலத்திரன் களை இழந்து ஒட்சியேற் றப்படும் மூலகம்:-

Page 55
100
அலகு Xir
செம்பு. (ஆ) வெள்ளீயம், (இ) நாகம்: (ஈ) பித்தளை.
செம்புக்கம்பியாற் சுற்றப்பட்ட பளபளப்பான இரும்பு ஆணியைப் பொற்றாசியம் பெரிசயனைட் டைக் கொண்டவாயுவேற்றிய நீரிலிட்டு, சில நிமிடங்கள் சென்றபின்,
(அ) அக்கரைசல் நீல நிறமாக மாறும். (ஆ) அக்கரைசலின் நிறம் மாறமாட்டாது. (இ) அக்கரைசல் பச்சை நிறமாக மாறும்.
(ஈ) மேற் கூறியவை ஒன்றும் நடைபெற மாட்டாது 93. A என்னும் ஒரு உலோகத்தால் சுற்றப்பட்ட பள
பளப்பான ஒரு இரும்பு ஆணியைப் பொற்றாசி யம் பெரிசயனைட்டைக் கொண்டவாயு வேற்றிய நீரிலிட்டபொழுது, அக்கரைசலில் எம்மாற்றமும்
காணப்படவில்லை. பின்வரும் உலோகங்களில் எA எதுவாக இருக்கலாம்?
(அ) செம்பு , (ஆ) வெள்ளீயபுo. (இ) சிங்கு (ஈ) ஈயம்
> 4. ஒரு பளபளப்பான இரும்பாணி மகனீசியநாடா
வால் சுற்றப்பட்டு பொற்றாசியம் பெரிசயனைட் டைக்கொண்ட.வாயு வேற்றிய நீரிலிட்டபொழுது, அக்கரைசல், சி
(அ) நீல நிறமாக மாறிய து. (ஆ) நிற மாற்றமடையவில்லை,
(இ) பச்சை நிறமாக மாறிய து.
(ஈ) மேற் கூறியவை நடைபெறவில்லை;
95, ஒரு வெள்ளி நாணயத்தில் 90%, வெள்ளியும் 40%
செம்பும் உண்டு. இதனை இளஞ்சூடான நைத்

அலகு XII
101.
திரிக்கமிலத்தில் வைத்தால் பின் வரும் விளைவுக ளில் ஒன்றைவிட மற்றவையெல்லாம் உண்டா கலாம்.
(அ) வெள் ளி நைத்திரேற்று. (ஆ) செம்பு நைத்திரேற்று. (இ) நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள்.
(ஈ) ஐதரசன். 9 6: சோடியம் நீரில் தர்க்கம் புரிவதால் ஐதரசனைத்
தயாரிக்க விரும்பியவோர் ஆசிரியர், சோடி யத்தை ஈயத்தகடுகளில் சுற்றியதற்குக் காரணம்:- (அ) சோடியத்தை நீரினும் பார்க்க அடர்த்தி
யுடையதாகச் செய்வ தற்கு. (ஆ) ஐதரசன் தீ பற்றி எரியாமல் தடுப்பதற் காக. {) ஐதரசனைத் தயாரிப்பதா வே இத்தை ஆதி
கரிப்பதற் கா க.
(ஈ) சோடியம் ஓடாமல் நிலை யாக இருப்பதற் கா க. 97.
பின் வரும் நைத்தி ரேற்றுக்களில் எது மிகவும் உறுதியானது ?
(அ) கொற்றாகிய நைத் திரேற்று, (ஆ)
ஈடா » நத்திரேற்று : (இ) வெள்ளி நைத்திரேற்று )
(ஈ) மேக்கூரிக்கு நைத்திரேற்று : 98, பின்வரும் நைத்திரேற்றுக்களில் எது மிகவும்
உறுதியற்றது ?
(அ) பொற்றசிய நைத்திரேற்று, (ஆ) சோடியம் நைத் இதேற்று. (இ) கல் சியா தந த் தி ரேற்றy 2' - (ஈ) வெள்ளி நைத்திரேற் றா;

Page 56
அலகு XIII.
மின்பகுப்பு
பின்வருவனவற்றில் தம்மூடாக மின்னோட்டத்தைச் செல்லவிடாதது எது ?
(அ) செம்பு. (ஆ) இரும்பு;
(இ) வெள்ளி.
(ஈ) எபனைற் று. 2. பின்வருவனவற்றில் ஒன்று மின்கண்டி. அது யாது ?
(அ) நிக்கல். (ஆ) பித்தளை. (இ) இரசம்.
(ஈ) பிளாத்திக்கு. 3. பின்வருவனவற்றில் எது மின்கடத்தி?
(அ) காகிதம்' (ஆ) மரம்; (இ) பிளாற்றினம்.
(ஈ) கண்ணாடி. 4, பின்வருவன வற்றுள் எது மின்பகாப்பொருள் ?
(அ) செம்புச்சல்பேற்று. (ஆ) சோடி. யங் குளோ ரைட்டு.
(இ) 9- ல ைவச்சோடா,
(ஈ) வெல்லம்,
5.
பின்வருங் கரைசல்களில் எது வன்மையான மின் பகு பொருளாகும் ?
(அ) தேங்காவெ ண் ணெ ய். (ஆ) அற்ககோல். (இ) நீறிய சுண்ணாம்பு2
(ஈ) வினாகரி. 6. உருகிய நிலையில் அல்லது நீர்க்கரைசல் நிலையில்
மின்னோட்டத்தினால் ஒரு சேர்வை பிரிகையடை
தல்,

அலகு XIIா
103
-(அ) மின் பகுப்பு என ப்படும்.
(ஆ) அயனாக்கம் எனப்படும்: (இ) கூட்டப் பிரிவு எனப்படும்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. ஒரு மின்கலத்தின் நேர்முனைவுடன் தொடுக்கப் பட்டும், தன்னூடாக மின்னோட்டம் கரைசலை அடைவதாயும் அமைந்துள்ள மின்வாய்,
• ( 21 ) கதோட்டு எனப்படும். (ஆ) அனோட்டு எனப்படும்.
(இ) அனயன்.
(ஈ) கற்றயன். மின்பகுபொருளினூடாக மின்னோட்டம் செலுத் துப்படும் பொழுது, பின்வருவனவற்றில் ஒன்று நடைபெறுவதில்லை,
(அ) இரசாயன மாற்றம். (ஆ) ஒட்சிசனும் உலோகமால் லாதன வும்கதோட்டை
அடைகின்றன. (இவ
ஐதரசனும் உலோகங் களும் க ேத ா ட் ைட
அடைகின்றன. (ஈ) விளை வு கள் மின் லாயில் உண்டாகின்றன. பரடேயின் விதிப்படி மின்பகு பொருளினூடாகச் செலுத்தப்பட்ட மின் கணியத்திற்கு பின்வருவன வற்றில் எது நேர்விகிதசமமானது ?
(அ) மின் வாயில் உண்டாகும் பொருளின் நிறை.v (ஆ) மின் வாயில் உண்டாகும் பொருளின் கன
வளவு. (இ) மின்வாயில் உண்டாகும் பொருளின் அடர்த்தி,
(ஈ) மின்வாயில் உண்டாகும் பொருளின் அமுக்கம்: 10. வெவ்வேறுமின்பகு பொருள்களினூடாக, ஒரேயள
வான மின்னோட்டம் செலுத்தப்படும் பொழுது, மின் வாயில் உண்டாகும் பொருள்களின் நிறை . (அ) இரசாயனச் சமவலுவிற்கு நேர்மாறு விகித
சமமான து. இரசாயனச் சம வலுவிற்கு நேர் வி கி த சம
மா ன து.
(ஆ) இந

Page 57
1 (14
அலகு XIII
(இ) மின் னிர சாயனச் சமவலுவிற்கு நேர் மாறு
விகித சமமானது. (ஈ)
மேற்கூறியவை சரியன்று. 11,.
ஒரு பொருளின் மின்னிரசாயன சமவலு எனப் படுவது, மின்பகுப்பின்போது பின்வரும் மின்கணி யத்தினால், மின்வாயில் விடுதல் செய்யப்படும் பொருளினது நிறை,
(இ) ஒரு கூலோம், மி ன் ப கு பொருளினூடாகச்
செலுத்தப்படும்பொழுது, (ஆ) ஒரு பரடே, மின்பகு பொரு ளி னூ டா க தி
 ெச லுத்தப்படும்பொழுது. (இ) ஒரு அம்பியர், மி ன் ப கு பொருளினூடா கச்
செலுத்தப்படும்பொழுது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 12. வெல்லக் கரைசல் மின்னைக் கடத்தாது. ஏனெ
னில் அதில் சுயாதீன மாகவுள்ள,
(அ) சமதானி கள் இல்லை. (ஆ) புரோத்தன் கள் இல்லை. (இ) அயன் கள் இல்லை.
(ஈ) நியூத்திரன் கள் இல்லை: 13. அயனாக்கத்தை விளக்கும் கொள்கை என்று ஏற்
றுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதை முதன்முதலாக விளக்கியவர்,
(அ) ஆரினீயசு. (ஆ) பேர்சீலியசு.
(இ) பிறீத் திலி.
(ஈ) பரடே.. 14. அயனாக்கத்தைப் பின்வருமாறு வர்ணிக்கலாம்:
(அ) மூலக்கூறு களின் சுயமான பிரிகை. (ஆ)
அயன் கள் முறையே தமது மின் வாய் க ளை
நோக் கிக் குடியே றல். (இ) மின்பகு பொருளினூடாக மின் னோட்டத்தைச்
செலுத்தும்பொழுது ஏற்படும் அ யன்களின்
குடி யேற்றம். (ஈ) மேற்கூறிய ைவ சரியன்று.

105 அலகு XIII 15. அசெற்றிக்கமிலம் ஒரு மெல்லமிலம். ஏனெனில்
அது,
(அ) சிறிதளவு அயனாக்கம் அடைந்திருக்கிறது. (ஆ) ஓர் சே தனவுறுப்புச் சேர்வை. (இ) நிலையற்ற து.
(ஈ) மின்பகுபொருள். 16. சல்பூரிக்கமிலம் ஒரு வன்னமிலம். ஏனெனில் அது,
- (அ) ஒர் அசே த ன உறுப்புச் சேர்வை,
(ஆ) நிலையான சேர்வை. U(இ) வன்மையாக அயனாக்கம் அடைந்தது.
(ஈ) மின் பகு பொருள். 17. மின் பகுபொருள்கள் நீர்க்கரைசலில், பின்வருவன வற்றில் ஒன்றாகக் கூட்டுப்பிரிவு அடைகின்றன.
(அ) அணுக்கள். (ஆ) அயன் கள். (இ) மூலக்கூறுகள்.
(ஈ) இலத்திரன் கள்.
18.
பின்வருவனவற்றில் எது அயனாக்கம் அடையாத சேர்வை ?
(அ) நைத்திரிக்கமிலம்: (ஆ) கிளிசரீன். (இ) கறியுப்பு.
(ஈ) அப்பச்சோடா. 19.
"ஒரு மின்பகுபொருள் உருகிய நிலையில் அல்லது கரைந்த நிலையில் அயன்களாகக் காணப்படும்'', இது ஒரு,
(அ) விதி. (ஆ) கொள்கை. (இ) கருதுகோள்.
(ஈ) நேர்க்கல் செய்யப்பட்ட உண்மை. 20. ஆரினீயசுவின் கொள்கையின்படி,
(அ) கரைசலிலுள்ள மின்பகுபொருள் மின்னோட்
டத்தைக் கடத்துவதற்குக் காரணம், அது அயன் களாகக் கூட்டுப்பிரிகை அடைவதனால் அல்லது அயனாக்கப்படுவதனால்;

Page 58
106
அலகு XIII
(ஆ) அயன்கள், மின்னேற்றப்பட்ட அணுக்கள்
அல்லது கூட்டணுக்கள். அவைகளிலுள்ள ஏற்றங்களின் எண்ணிக்கை அவற்றின் வலு
வளவிற்குச் சமன். (இ) மின்பகுபொருளின் கரைசல், மி ன் நடு நி லை
யான து. ஏனெனில் அதிலுள்ள நேரேற்றங்
கள் எதிரேற்றங் களுக்குச் சமன்.
(ஈ) மேற்கூறியன எல்லாம் சரி. 21. பின்வருவனவற்றில் எது அயனின் இயல்பல்லாதது?
(அ) அயன்கள் மின் னேற்றமுடைய துணிக்கைகள். (ஆ) ஒட்சிசன் அய்ன் களும் உலோகமற்ற அயன்
களும் எதிரேற்றத்தை உடையன. (இ) ஒரு அயனில் உள்ள ஏற்றங்களின் எண்ணிக்கை
அதன் வலுவளவுக்குச் சமனாகும்.
அயன் மின் நடுநிலைமை உடையது. 22. குளோரைட்டு அயன் அனோட்டை அடைந்ததும்,
(அ) ஒரு இலத்திரனை ஏற்று எதிரேற்றமுடைய
தாகிறது. ஒரு இலத்திரனை இழந்து குளோரைட்டு -அணு வாக மாறுகிறது? ஒரு இலத்திரனை இழந்து நேரேற்றமுடை.. ய
தாகிறது.
(ஈ) அனயனாக இருக்கிறது. 23, சோடியம் அயன் கதோட்டை அடைந்ததும்,
(அ) ஒரு இலத்திரனை ஏற்று ஒரு கற்ற யனாக மாறு
கிறது. (ஆ) ஒருஇலத்திரனை இழந்து அன யனாக மாறுகிறது: (இ) ஒரு இலத்திரனை ஏற்று ஒரு சோடியமணுவாக
மாறுகிறது. (ஈ) ஒரு இல திதிரனை இழந்து ஒரு சோடியமணு
வாக மாறுகிறது. ஒரு அணு இரண்டு இலத்திரன் களை இழக்கு ம் பொழுது அது பின்வரும் ஏற்றத்தையுடைய அய
னாக மாறுகிறது,
24.

25.
அலகு Xit
107
(அ) - 6. (ஆ) + 6. (இ) + 2,
(ஈ) - 2. ஒரு அணு இரண்டு இலத்திரன்களை ஏற்றுக்கொள் ளும்பொழுது பின்வரும் ஏற்றத்தையுடைய அய னாக மாறுகிறது.
(அ) - 4. , (ஆ) - 2. (இ) + 4.
(ஈ) + 2. எதயில் குளோரைட்டு வெள்ளிநைத்திரேற்றுடன் சேர்ந்து வெண் வீழ்படி.வைக் கொடுப்பதில்லை. ஏனெனில்,
( அ) எ தயில் குளோரைட்டு ஓர் சேதன வுறுப்புப்
பொருள். (ஆ) எதயில் குளோரைட்டு, அயனாக்கம் அடைந்து
- குளோரைட்டு அயன்களை விடுதல் செய்யாது. (இ) வெள்ளி அயன் களின் செறிவு போதாதது ; (ஈ) குளோரைட்டு அயன் களின் செறிவு போதா
26.
27. திண்ம நிலையில் பச்சை நிறமாக இருக்கும் குப்பிரிக்
குக் குளோரைட்டு, கரைசலில் நீலநிறமாகவிருக் கும். ஏனெனில்,
(அ) நீர் சிறிதளவு அமிலத் து க்குரிய இயல்பாயிருப்
பதால். (ஆ) மாற்றம் உப்பின் செறிவுக்குறைவினால் ஏற்
பட்டது. /(இ) மாற்றம் குப்பிரிக்கு அயன்கள் விடுதல் செய்
வதால் ஏற்பட்டது. (ஈ)
மாற்றம் குளோரைட்டு அயன்கள் வி டு த ல்
செய்வதால் ஏற்பட்டது. 28. சிங்கைதரொட்சைட்டு, மற்றைய ஐ த ரொட்
சைட்டுகளை விட வேறு பட்டிருப்பது ஏனெனில்,

Page 59
108
அலகு XII
(அ) அ து க ரையாந்தகவுடைய து. (ஆ) அ து ஐதரசன் அயன்களைக் கொ கண்டிருக்கிற து. (இ) அ து ஐதரொட்சைல் அயன் களைக் கொண்
டிருக்கிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரி. 29. நீரின் வன்மை அகற்ற லுக்குச் சிறந்த வரைவிலக்
கணம்.
மகனீசிய, கல் கிய அ யன்களை நீரிலிருந்து அகற்
(அ)
றல்.
(ஆ) குளோரைட்டு, சல்பேற்று அயன் களை நீரி
- லிருந்து அகற்றல். (இ)
காபனேற்று, இருகாபனேற்று அயன் களை நீரி
லிருந்து அகற்றல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை ஒன்றும் சரியன்று;
30.
ஒருகரைசலில் ஒத்த நிபந்தனையின் கீழ், ஒத்த ஏற் றங்களையுடைய அ ய ன் க ள், இறக்கப்படுவதற்கு முயற்சித்தால், பின் வ ரு வ ன வ ற்று ள் எது ஓர் காரணியாக அமையாது ?
(அ) மின்வாய்களின் தன் ைம. (ஆ) அயன்களின் செறிவு. (இ) மின் னிரசாயனத்தொடரில் அயன் க ளின் நிலை. (ஈ) உலோகங் கள் ஐதரசனை எவ்வளவு இலகுவில்
விடுதல் செய்கின்றன என்பது. 31.
சாதாரண கறியுப்பிலுள்ள துணிக்கைகளின் தன் மையை எவ்வகையில் மிகச்சிறப்பாகக் கூறலாம் ?
(அ) அணு வுக்கு ரியது. (ஆ) மூலக்கூற்றுக்குரியது; (இ) அயனுக்குரியது .
(ஈ) பளிங் குரு வான் து , 32. சாதாரண மின்கலம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்
றைக் கொண்டிருக்கமாட்டாது.
(அ) முனைவகற்றி, (ஆ) நாக்மின்வாய்,

அலகு XIII
109
(இ) இரும்பு மின்வாய்.
(ஈ) மின் பகு பொருள்; 33. கரையுந்தகவுடைய எல்லா அமிலங்களும், மூலங்
களும் உப்புக்களும் மின்பகுபொருட்கள். இது ,
(அ) உண்மையான நோக் கல். (ஆ) கருதுகோள். . (இ) வி தி.
(ஈ) கொள்கை விளக்கம் ;
34. மின்பகுபொருளினூடாக நேர் மின் னோட்டத்
தைச் செலுத்தும்பொழுது, மின் ப கு பொரு ள் அயன்களாகக் கூட்டப்பிரிவு அடைகின்றது. இது,
(அ) பரிசோதனை உண்மை. (ஆ) உண் மையான நோக்கல்: (இ) ஒரு கொள்கை.
(w) பிழையான கூற்று; 35.
சோடியங்குளோரைட்டுக் கரைசலுக்கு வெள்ளி நைத்திரேற்றுக் கரைசலைச் சேர்த்தால், ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகும். ஏனெனில்,
(அ) சோடியங்குளோரைட்டு, ஒரு அசே தனவுறுப்
புப்பொருள். (ஆ) குளோரைட்டு அயன் கள் கரைசலில் உள்ள து : (இ) சோடியங் குளோரைட்டு ஒரு உப்பு.
(ஈ) சோடியங்குளோரைட்டு ஒருமின் பகுபொருள். 36. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று விளைவுப்பொருளாகப்
பெறப்படும் பொழுது, ஒரு அயனுக்குரிய தாக்கம் முற்றாகிவிடும்.
(அ) அலுமினியம் நைத்திரேற்று; (ஆ) பெரசுக் காபனேற்று. (இ) அமோனியம் சல்பைற்று.
(ஈ) செம்புச்சல்பேற்று. 37. பின்வரும் தாக்கங்களில் எது முற்றாக மாட்டாது?

Page 60
(ஆ).
11)
அலகு XIII (அ) K,CO, + Pb(NO). (ஆ) H.SO4
+ CaCo; (இ) NaN0, + KC) (ஈ) AgNO,
+ NaCl 38. நீரில் வல்லமிலம்,
(அ) குறைவாக அயனாக்கப்பட்டதாகவிருக்கும்; (ஆ)
செம்பாசிச் சாய்த்தை நீலமாக்கும். (இ) ஐதரொட்சிலயன் கள் கொண்டது;
(ஈ) மிகவும் அயனாக்கப்பட்டதாகவிருக்கும். 39. அமிலம்,
(அ) ஒருபொழுதும் அயனாகமாட்டாது:
மாற்றீடு செய்யத்தக்க ஐதரசன் அ யன்கள் கொண்டுள்ளது.
ஒருபொழுதும் ஒட்சிசனை க் ெகா எண் டி ரு க் க
மா...டாது.
(7) செம்பாசிச்சாய த் ைத நீல மாக்கும்; 40. ஈயநைத்திரேற்று,
வல்லமிலமும் வன் மூலமும் சேர்ந்தவுப்பாகும். (ஆ) வல்லமிலமும் மென் மூலமும் சே t ற் ற வுப்
பாகும், (இ) மெல்லமிலமும் வன்மூலமும் சேர்ந்தவுப்பாகும்.
(ஈ) மெல்லமிலமும்மென்மூலமும்சேர்ந்தவுப்பாகும். 41.
சல்பூரிக்கமிலம், சோடியமைதரொட்சைட்டை நடுநிலையாக்கும். ஏனெனில் அவ்வமிலம் பின்வரு வனவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது,
(அ) சல் பேற்று இரயன். (ஆ) ஐதரசன் அயன்.
(இ) ஆதரசன் அறுக்கள்.
(ஈ) ஐதரொட்சிலயம், ஓர் நடு நிலையாக்கம் முற்றாக முடிவடைகிறது. ஏனெனில்,
(இ) விளைவு களிலொன்று சட் தீ து வமூலகமா கவிருப்
பதனால். (ஆ) விளைவுகளிலொன் று கரையும் உ.ப்பாகவிருப்
பதனால்.
(அ)
42.

அலகு XIII
111
விளைவுகளிலொன்று கூட்டப்பிரிவற்ற நீராக
விருப்பதனால். (ஈ) தாக்கத்தின் தன்மையால்.
43. H அயனும்OH அயனும் சேரும் தாக்கம்.
(அ) அயனாக்கம் எனப்படும். (ஆ) நீர்ப்பகுப்பு எனப்படும்: (இ) இணக்கம் எனப்படும்.
(ஈ) நடுநிலையாக்கம் எனப்படும். 44. ஒரு செம் புச்சல்பேற்று, மூலக்கூறு நீரில் கரையும் பொழுது உண்டாகும் அயன்களின் எண்ணிக்கை
(அ) 4, (ஆ) 3; ப (இ) 2.
(ஈ) 1. 45. முடிவின்றி ஐதாக்கல் நிலையில், பொசுபோரிக் கமிலத்தில் உண்டாகும் அயன்களின் எண்ணிக்கை,
(அ) 4. (ஆ) 8.: (இ) 2.
(ஈ) 3. 46. ஒரு வன்மூலம்
(அ) அலுமினிய மைதரொட்சைட்டு. ('ஆ) பெரிக் எ ைக த ரொட்சைட்டு. (இ) சோடியமை தரொட்சைட்டு:
(ஈ) அமோனியமைதரொட்சைட்டு. 47. ஒரு இரசாயனத் தாக்கம் முற்றாக வேண்டுமா
னால்,
(அ) ஒருவா யு உண்டாகவேண்டும். (ஆ) விளைவு களில் ஒன்றாவது தாக்க மண்டலத்திலி
ருந்து வெளியேறவேண்டும். (இ) எல்லா அயன்களும் மறையவேண்டும்.
(ஈ) இயக்க விசைக்குரிய சம நிலையிலிருக்க வேண்
டும்,

Page 61
112
அலகு XIII
48.
ஒரு உலோகம், தனது உ ப்புக் க ைர ச லில் தொடுகை கொண்டுள்ளபோது 4.அவ்வுலோகத் தின் கரையும் தன்மையை,
(அ) கரைசலமுக் கம் எனப்படும். ('ஆ) - அயன முக்கம் எனப்படும்: (இ) பிரசார ணவமுக்கம் எனப்படும். (ஈ) நீர் நிலையியலமுக்கம் கானப்படும்.
40.
ஒரு உலோகம் தனது உ. ப் பு க் க ர்ை ச லி ல் தொடுகை கொண்டுள்ளபோது அக் கரைந்த உலோகம், அங்குள்ள திண்ம உலோகத்தில் படி யும் தன்மை,
(அ) கரை" ச லமும் 46 ம் எனப்படும். (ஆ) நீர் நிலையிய ல முள் கம் எனப்படும், (இ) பிரசார ண வமுக்கம் எனப்படும்.
(ஈ) அ யனமுக் கம் 67 னப்படும். 50. சிங்கு அதன் கரைசலு...ன் தொடுகைகொண்டுள்ள {
போது, எதிர் மின்வாயழுத்தத்தை உடையது எனப்படும். ஏனெனில்,
(அ) அயனமுக்கம் கரைசலமுக்கத்திலும் அதிக
மா னது. க ைர ச ல மு க்கம் அயன முக்கத்திலும் அதிக
மானது. (இ) கரைசலமுக்கமும் அயன முக்கமும் சமனானவை. (ஈ) பிரசாரண வமுக்கம் க ரைச ல மு க் க த் தி லும்
அதிக மான து.
51.
மின்வாயழுத்தத்தின் அளவை பின்வரும் எம் முறையில் குறிக்கலாம் ?
/ (அ) ஐதரசனை பூச்சி ய மா கத் தொடர்பு படுத்தல்.
(ஆ) ஐதரசனை ஒன் றெனத் தொடர்புபடுத்தல். (இ) ஒட்சிசனை பூச்சியமாகத் தொடர்புபடுத்தல்.
(ஈ) ஒட்சிசனை ஒன் றெனத் தொடர்புபடுத்தல். 52. ஒரு செம்பு மின்வாய், மின்னேரான தன்மையை
அளப்பதற்கு ஒரு நியம ஐதரசன் மின்வாயுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. பின்வருவனவற்றுள் எது சரி யான விடையாக விருக்கும்?

அலகு XIII
113
(அ) செம்பின் அழுத்தம் நேரான தாயிருக்கும். (ஆ) செம்பின் அழுத்தம் எதிரான தாயிருக்கும். (இ) அழுத்தங்களில் வேறுபாடிருக்க மாட்டாது!
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 53. காபன் மின்வாய்களை, உபயோகித்து ஐதான
சல்பூரிக்கமிலத்தை மின்பகுத்தால், பெறப்படும் திரவம்,
(அ) அதிக செறிவான து. (ஆ) குறைந்த செறிவான து. (இ) செறிவில் மாற்றமில்லை.
(ஈ) தாக்கக் குறைவானதாகும். 54. பிளாற்றினம் மின்வாய்களை, உபயோகித்து
ஐதான சல்பூரிக்கமிலத்தை மின்பகுக்கும் பொழுது அனோட்டில் பெறும் வாயு, பின்வருவனவற்றுள் எவ்வியல்பை உடையதாயிராது.
(அ) அது தகனத்தை ஆதரிக்கும். (ஆ) அது தகனமாகாத வாயு. (இ) அது நீரில் சிறிதளவு தான் கரையும்.
(ஈ) அது தகன மாகின்ற வாயு. 55. காபன் மின்வாய்களை உபயோகித்து செறிந்த
ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்தை மின்பகுத்தால், பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறுகிறது ?
(அ) பெறப்படும் திரவத்தின் செறிவு அதிகரிக்கும். (ஆ) பெறப்படும் திர வம் மேலும் ஐதாகும். (இ) செறிவில் எல்வி தமாற்றமும் ஏற்படாது.
(ஈ) கரைசலின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்; 56. ஒரு மாணவன் காபன்மின்வாய்களை உ ப யோ
கித்து ஒரு செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்தை மின் பகுத்தான். பின்வருவனவற்றுள் எது அனோட் டில் விடுதல் செய்யப்படும் ?
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) ஐதரசன்.

Page 62
114
அலகு XIII
(இ) குளோரீன்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று: 57. செம்பு மின்வாய்களை உபயோகித்து, செம்புச்சல்
பேற்றுக்கரைசலை மின்பகுத்தால் பின்வருவனவற் றுள் ஒன்று நடைபெறும்.
(அ) உண்டாகும் கரைசலின் ெச றி வு மாற்ற
மடையாது.
உண்டாகும் கரைசலின் செறிவு குறையும்: (இ) உண்டாகும் கரைசலின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்'
(ஈ) உண்டாகும் கரைசலின் செறிவு அதிகரிக்கும். 58. பிளாற்றினம் மின்வாய்களை உபயோகித்து, செம்
புச் சல்பேற்றுக் கரைசலை மின்பகுத்தால் பின் வரு வனவற்றுள் எது நடைபெறும்?
- (அ) கதோட்டில் செம்புப்படிவு ஏற்படும்.
(ஆ) அனோட்டில் சல்பூரிக்கடமிலம் வி ளை வ ா க் க ப்
படும். (இ) அனோட்டில் ஒட்சிசன் விடுதல் செய்யப்படு
கி றது.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரியான வை. 59. காபன் மின்வாய்களை உபயோகித்து ஒரு மாண :
வன் செம்புச்சல்பேற்றுக் கரைசலை மி ன் ப கு த் தான். அனோட்டில் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும்?
(அ) கந்தக வீரொட்சைட்டு விடுதலாகும். /(ஆ) ஒட்சிசன் விடுத லாகும்.
(இ) சல் பூரசமிலம் உண்டாகிறது.
(ஈ) செம்பு அயனாகக் கரைசலாகிறது:', . 60. மின்பகுப்பை விளக்கும் பின்வரும் பொதுக்கூற்
றுக்களில் கதோட்டைப் பொறுத்தவரையில் எது சரியானதாகும் ?
(அ) நீரில்லாதபோது அல்லது இரசக்கதோட்டில்
மட்டும் சோடியத்தைப்போன்ற ஒரு தாக்கும் உலோகம் விடுவிக்கப்படுகின்றது.

அலகு XIII
115
(ஆ) அமிலக்கரை களி லிருந்து அல்ல து , சோடியம்
சேர்வைகளிலிருந் து ஐதரசன் ஒரு வாயுவாக
விடுவிக்கப்படும். (இ) ஐதரசனிலும் பார்க்கத் தாக்கம் பு ரி ய ா த,
செம்புபோன்ற உலோகம், விடுவிக்கப்படுகிறது.
/(ஈ) மேற் கூறியன எல்லாம் சரியன்று.
• 61. காபன் மின்வாய்க்களினிடையே சோடியங்குளோ
ரைட்டை மின்னாற் பகுக்கும்பொழுது கதோட் டில் பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறுகிறது ?
(அ) H அயன் களும் + Na அயன் களும் இறக்
கப்படுகின் றன;
(ஆ) Na அயன் களிலும் பார்க் க ப
அ ய ன் கள் இறக்கப்படுகின்றன! (இ) சோடியம் அயன் கள் இறக்கப்பட்டு நீரிற்
கரைந் து ஐதரசனை விடு தல் செய்கின்றன. (ஈ) சோடியம் அயன் கள் இறக்கப்படு கின் றன;
62. காபன் மின்வாய்களை உபயோகித்து, சோடியங்
குளோரைட்டை மின்பகு த்த ஒரு மாணவன், ஒட் சிசனுக்குப் பதிலாக குளோரின் வாயு உண்டா வதை அவதானித்தான். இதற்குக்காரணம் ?
(அ) குளோரின் அயன்கள், ஐதரொட்சில் அயன்
களினும் குறைந்த மின் வாயழுத்தத்தை உடை யன வாக, இருப்ப தால்.
கு ளோரீன் அயன் கள், ஒட்சிசன் அயன் களி னும் குறைந்த மின் வாயழுத்தத்தை உடை
யன வாக இருப்பதால், (இ)
குளோரின் அயன்கள், ஐதரொட்சில் அ ய ன்
களினும் செறிவாக இருப்பதனால்; (ஈ)
குளோரின் அ ய ன் க ளி ன் மின் வாயழுத்தம், ஐதரொட்சில் அயள் களினும் அ தி க மா க இருப்பதால்,
(ஆ)

Page 63
(ஆ)
116
அலகு Xirt 63. ஒருமாணவன் பிளாற்றினம் மின்வாய்களை உப
யோகித்து என்ற நேர்கரைசலை மின்பகுத்தான். பின்வருவனவற்றுள் எதை அவன் அவதானிக்கக்
கூடும்?
( அ) கரைசலி ன் நேர்த்திறன் அதிகரிக்கும் .,
கரைசலின் நேர்த் திறன் குறையும். (இ) கரைசலின் நேர்த்திறனில் மாற்றமிராது.
(ஈ) மேற்கூறி யவை சரியன்று. 64. பிளாற்றினம் மின்வாய்களை உபயோகித்து சோடி. யமைதரொட்சைட்டுக்கரைசலை மின் பகுத்தால்,
(அ) சோடியமைத ரொட்சைட்டின் செறிவு கு றை
யும். (ஆ)
சோடியமைதரொட்சைட்டின் செறிவு கூடும். - (இ) செறிவில் மாற்றமிராது.
(ஈ) ஐதரொட்சில் அயன் க ளின் செறிவு குறையும்! 65, பிளாற்றினம் மின்வாய்களை உபயோகித்து சோடி
யமைதரொட்சைட்டை மின் பகுத்தால் உண்டIT கும் விளைவுப்பொருள் கள்,
(அ) சோடியமும் ஐதரசு னும். (ஆ) சோடியமும் ஒட்சிசனும். (இ) ஐதரசனும் ஒட்சிசனும்,
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றும் சரியன்று.
66,
இரசக்கதோட்டை உபயோகித்துச் சோடியங் குளோரைட்டுக் கரைசலை மின்பகுக்கும் பொழுது கதோட்டில் சோடியம் இறக்கப்படுகிறது. ஏனெ
னில்,
(அ) சோடியம் அயன் களை இறக்கத் தேவையான
மின்னழுத்தம், ஐதரசனை இறக்கத்தேவை
யான அழு த் த த் திலும் கூடுதலான து. (ஆ) சோடியம் அ யன் களை இறக்கத் தேவையான
மின்னழுத்தம், ஐதரசனை ( இறக்கத்தே வை
யான அழுத்தத்திற்குச் சமன். (இ) மின் வாயழுத்தம், இதில் எவ்விதமும் தொடர்
பற்றது.

அலகு XII
117
67.
68.
(ஈ) ஐதரசனுக்கு அதிக உவோற்றளவு இருப்பத
னால், ஐதரசன் அயனை இறக்கத் தேவையான மின் அழுத்தம், சோடியம் அயன்' களை இறக்கத்
தே வை யான தினும் கூடி ய தாகவிருக்கும். இரசகதோட்டுக் கலத்தை உபயோகித்துச் சோடி யமைதரொட்சைட்டை உற்பத்தி, செய்யும் பொழுது, அனோட்டில் உண்டாகும் வாயு பின் வருவனவற்றுள் எவ்வியல்பைக் கொண்டதாக விருக்கும் ?
(அ) அதுவோர் ஒட்சியேற்றும் கருவி; (ஆ) அ துவோர் தக ன மாகும் வாயு. (இ) அது வோரி தகனத்துணை.
(ஈ) அதுவோர் வெளியேற்றுங்கருவி.
இரசகதோட்டுக் க ல த ன த உபயோகித்துச் சோடியமைதரொட்சைட்டை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது கதோட்டில் உண்டாவது,
(அ) ஐதரசன். (ஆ) குளோரீன். (இ) ஒட்சிசன்,
v (ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 69. சிங்குக்குளோரைட்டை மின்பகுக்கும் பொழுது மின்வாய்களில் உண்டாகும் விளைவு பொருள்கள்,
(அ) கதோட்டில் சிங் கும் இனோட்டில் குளோரினும்; (ஆ) ஐதோட்டில் குளோரீனும் அனோட்டில் சிங்கும். (இ) கதோட்டில் ஐதரசனும் அனோட்டில் குளோ
ரீனும்; (ஈ), கதோட்டில் சிங்கும் அனோட்டில் ஒட்சிசனும்; காபன் மின்வாய்களை உபயோகித்து, செம்புச்சல் பேற்றுக்கரைசலை மின் பகுத்தால் பெறப்படும் கரைசலில்,
(அ) அமிலத்த, ள் மை அதிகரிக்கும்: ( ஆ) அமிலத்தன்மை குறையும்; (இ) அமிலத் தன் மை மாற்றமடையாது.
(ஈ) மேற்கூறியதொன் றும் சரியன்று.
70.

Page 64
118
அலகு XIII
71. முலாமிடும் தொட்டிகள் அநேகமாக பின்வரும்
கரைசல்களைக் கொண்டது.
(அ) முலாமிடும் உலோகத்தின் உப்பு. (ஆ) மின் கடத்தலை அதிகரிக்கும் மே ல தி 3 2. ப்புக்
கள், (இ) அழுத்தமான படி எ ைவக் கொடுக்கச் செய்யும்
ஒரு இரசாய இ ப் பொருள்.
ஈ) மேற் கூறியவை எல்லாம் சரியான வை, 72. பின்வரும் பொருள் களில் எது பொன்முலாமிடும்
தொட்டியில் இருக்கிறது.
(அ) பொன் பல் மி னேற்றுக்கள், (ஆ) சோடியம் சயனைட்டு. (இ) ஈர்சோடியவோ' ர் ஐதரசன் பொசுபேற்று.
(ஈ) மேற்கூறியதெல் லாம் ச ரி யான 6 ைல. 73. பொன்முலாமிடும் பொழுது பின் வருவனவற்றுள்
எது உபயோகிக்கப்படுகிறது ?
அ) பொன் சயனைட்டு. (ஆ) பொன் நைத்திரேற்று. (இ) பொன்குளோரைட்டு,
(ஈ) செம்புச் சயனைட்டு.
74.
கதோட்டுத் தாழ்தல் பின்வருவனவற்றுள் ஒன் றைத் தவிர மற்றெல்லாவற்றிலும் உபயோகிக் கப்படுகிறது.
(அ) செம்பின் மின் முலாமிடுதல், (ஆ) வெள்ளி மின் முலாமிடுதல், . (இ) மின் முறை தூய் தாக்கல்,
(ஈ) அலுமினியம் காற்றில் விடப்படும்பொழுது
படிவுண்டாதல். 7 5. பின்வருவனவற்றுள் எதற்கு கதோட்டுப் பாது
காப்பு உபயோகிக்கப்படுகின் றது ?
(அ) இரும்பு துருப்பிடியாமல் தடுத்தல், (ஆ) அரிப்பைத் தடுத்தல்,

அலகு XIII
119
(இ) இரும் பைல் கல்வனை சுப்படுத்தி பாதுகாக்கும்
முறையில்,
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை; 76. மின்முலாமிடுதல் பின்வருவனவற்றுள் எதைக்
கொண்டது ?
(அ) முலாமிடப்படவேண்டிய பொருள் கதோட்
டாக உபயோகிக்கப்படுகிறது.
• (ஆ)
முலாமிடும்பொருள் அனோட்டாக உபயோகிக்
கப்படுகிறது. (இ)
முலாமிடுதல் நடைபெறும் கரைசல் முலா மிடும் உலோகத்தின் கரைசலாக இருத்தல்
வே ண் டும். (ஈ) மேற் கூறிய வை எல்லாம் சரியானவை.
இரசாயன அறிவற்ற ஒருவன், ஒரு இரசாயன மாணவனைச் செம்புப் பொருள்களுக்கு ஏன் வெள்ளி முலாமிடல் வேண்டும் என வினவினான். அதற்கு மாணவன் கொடுக்கக் கூடிய மிகவும் தகுந்த விடை எது ?
(அ) செம்பின் மேலுள்ள வெள்ளிப்படலம் அதன்
கவர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது." (ஆ) செம் பின் மேலுள்ள வெள்ளிப்படலம் -இத த ன்
அரிப்பைப் பாதுகாக்கும் தன் மையை அதிகரிக்
கச் செய் கின் றது. (இ) செம் பின் மேலுள்ள வெள் ளிப்படலம் அதின்
உறு திகை.4 அதிகரிக்கின் ற து. (ஈ) ,
செம்பின் மேலுள் ள வெள்ளி அ தன் தொழிற்
பாட்டை அதிகரிக்கின் றது. 78. பின்வரும் உலோகங்களில் எதனை இரும்பின்
கதோட்டுப் பாது காப்புக்கு உபயோகிக்க முடி யாது ?
(அ) மகனீசியம். (ஆ) அலுமினியம். (இ) நாகம். (ஈ) வெள்ளீயம்,

Page 65
அலகு XIV.
கனமானத்துக்குரிய பகுப்பு. 1. நியமக்கரைசலுக்குப் பின்வரும் கூற்றுக்களில்
எது சிறந்தது ?
(அ) அறிந்த நிறையுள்ள ஒரு பொருள் ஒரு கரை சா!
வில் கரைந்திருத்தல். (ஆ)
அறிந்த க ன வள வுள் ள கரைசலில் க ைர ய ன் கூடி ய ஒரு பொருளின் நிறையைக் கொண் ...
க டூரைசல். (இ) ஒருபொரு ளின் கிராம் மூலக்கூற்று நிறையை,
அறிந்த க ன வள வுள் ள கரைசலில் கரைப்ப
தால் உண்டாகும் கரைசல். (ஈ) ஒரு குறிக்கப்பட்ட கன வள வுக் கரைசலில்
அறிந்த நிறையுள்ள கரையம் கரைந்திருக்கும்
கரைசல். 2. பின்வருவனவற்றுள் எது நியமக்கரைசலுக்கு
விரைவிலக்கணமாகும் ?
(அ) ஒரு பொருளின் கிராம் மூலக்கூற்று நிறை
அறிந்த கனவளவு ள் ள கரைசலில் கரைந்திருப் பது. ஒரு பொருளின் கிராம் மூலக் கூற்று நிறை அறியாத கன வள வுள் ள கரைசலில் கரைந்
திருப்பது? (இ)
ஒரு கிராம் சமவலு நிறை அறிந்த கன வள
வுள் ள க ரைசலில் கரைந்திருப்பது. (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. // அறிந்த செறிவுள்ள கரைசல்,
- அ) நியமக் கரைசல் எனப்படும்.!
(ஆ) நேர்க்கரை சல் எனப்படும். (இ) நடுநிலைக்க ரைசல் எ ன ப்படும். .
(ஈ) மூலர்க் க ரைசல், ஒரு தேர்வில் மாணவர்கள் நேர்க்கரைசலுக்கு வரைவிலக்கணமாக பின்வருவனவற்றைக் கொடுத் தார்கள். அவற்றுள் எது சரியானது ?
4.

அலகு Xiv
121
L -
(அ) நேர்க்கரைசலில் ஒருகிராம் ச ம வ லு வு ள் ள
பொருள், அறிந்த கனவளவுள்ள கரைசலில்
கரைந்திருக்கிறது? (ஆ) நேர்க்கரைசலில் ஒரு கிராம் சமவலுவளவு
பொருள், ஒரு இலீற்றர்க் கரைசலில் கரைந்
திருக் கிறது. (இ) நேர்க்கரைசலில் ஒரு கிராம் மூலக்கூற்றளவு
பொருள், ஒரு இலீற்றர்க் கரைசலில் கரைந்
திருக்கிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 5. சல்பூரிக்கமிலத்தின் நேர்க்கரைசல், பின்வருவன
வற்றுள் எந்நிறையைக் கொண்டிருக்கும் ?
(அ) 98 கிராம்: (ஆ) 49 கிராம், (இ) 97 கிராம். v
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. - மு 6. ஒட்சாலிக்கமிலப்பளிங்கின் நேர்க்கரைசல் பின்
வரும் எந்நிறையைக் கொண்டிருக்கும் ?
(அ) 126 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம். (ஆ) 31•5 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம்:
(இ) 6.3 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம்,
(ஈ) 45 கிராம் ஓட்சாலிக்கமிலம். 7. சோடியம் குளோரைட்டின் நேர்க்கரைசல் பின்
வரும் எந்நிறையைக் கொண்டிருக்கும்?
V(அ) 117 கிராம் சோடியம் குளோரைட்டு: , (ஆ) 58•5 கிராம் சோடியம் குளோரைட்டு.v (இ) 29• 2 கிராம் சோடியம் குளோரைட்டு;
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 8. நீரற்ற ஒட்சாலிக்கமிலத்தின் நேர்க்கரைசல் பின்
வரும் எந்நிறையைக் கொண்டிருக்கும்?
(அ) 126 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம். (ஆ) 63 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம். V (இ) 45 கிராம் ஒட்சாலிக்கமிலம்;
(ஈ) மேற்கூறியலை சரியன் று,
16

Page 66
122
அலகு XIV
9. 20. க ச. மீ சோடியமைதரொட்சைட்டு கரைத்
சல், 25 க. ச. மீ : ஐத ரே ா க் கு ளோ ரிக் கமிலத்தை நடுநிலையாக்கினால் அச்சோடியமைத ரொட்சைட்டின் நேர்த்திறன் பின்வருவனவற் றுள்எதுவாகும் ?
*ஆ) 4 N.,
4 N
(இ) 25
11.
(ஈ) மேற் கூறிய வை சரியன்று. 10. 0• 5N ஐதரோகுளோரிக்கமிலக்கரைசல், 25 க.ச:
மீ N சோடியமைதரொட்சைட்டுக் கரைசலை நடுநிலையாக்கினால், உபயோகிக்கப்பட்ட ஐதரோ குளோரிக்கமிலத்தின் கனவளவு,
(அ) 12 •5 க. ச. மீ: (ஆ) 75 க.ச. மீ; (இ) 50 க. ச. மீ; *.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. ஒரு கொடுக்கப்பட்ட சோடியமைதரொட்சைட் டுக் கரைசலின் நேர்த்திறன் O 25N இக்கரைசலில் ஒரு இலீற்றரிலுள்ள சோடியமைதரொட்சைட் டின் நிறை.
(அ) 40 கிராம்,', (ஆ) 10 கிராம்./ V (இ) 20 கிராம்.
(ஈ) 30 கிராம். 12. 25 க. ச. மீ சோடியங்காபனேற்றுக்கரைசல் 50
க. ச. மீ. * ஐதரோகுளோரிக்கமிலக் கரை ச லை நடுநிலையாக்கும். ஒரு இலீற்றர் கரைசலிலுள்ள சோடியங் காபனேற்றின் நிறை .
(அ) 106 கிராம். (ஆ) 53 கிராம்.
(இ) 265 கிராம். (ஈ) 10•6 கிராம்,
N

இலகு XIy
123
13. சோடியமைதரொட்சைட்டை, ஒட்சாலிக்கமிலத்
துடன் நியமிப்பு செய்யும் பொழுது உபயோகிக் கக் கூடிய சிறந்த காட்டி,
(அ) பினோத்தலீன். (ஆ) மெதயிற் சிவப்பு. (இ) மெதயிற் செம்மஞ்சள்,
(ஈ) பாசிச் சாயம்.. "அமோனியமைதரொட்சைட்டை, ஐதரோகுளோ ரிக்கமிலத்துடன் நியமிப்பு செய்யும் பொழுது உபயோகிக்க வேண்டிய காட்டி,
(அ) மெ தயிற் செம்மஞ்சள்.V (ஆ) பினோத்தலீன்,
(இ) செம்பாசிச் சாயம்,
(ஈ) நீலப்பாசிச் சாயம்.", 15. கிராம் இலீற்றரில் நேர்சல்பூரிக்கமிலத்தின்
வலிமை,
Aஅ) 49. (ஆ) 98. ஈரல், (இ) 4•9: புத
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 16. 500 க, ச. மீ தசம நேர்க்கரைசல் சல்பூரிக்க
மிலத்திலுள்ள, சல்பூரிக்கமிலத்தின், நிறை,
(அ) 49. (ஆ) 4•9; > (இ) 2.45.
ஈ) 9- 8; 17. ஒரு இலீற்றரில் 1 • 825 கிராம் ஐதரோக்குளோ ரிக்கமிலத்தைக் கொண்ட கரைசலின் நேர்த்திறன்,
(41) N (ஆ) N (இ)) v
{t:) மேற்கூறியவை சரியன்று.
JN

Page 67
124
அலகு XIV 18. ஒரு இலீற்றரில் 0 • 08 கிராம் சோடியமைதரொட்
சைட்டைக் கொண்ட கரைசலின் நேர்த்திறன்.
(அ) N (ஆ) * N
X (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று: 19. 22 க. ச. மீ, 01 5 N சோடியங் காபனேற்றுக்
கரைசல், 21 க, ச.மீ,N ஐதரோக்குளோரிக் கரை சலுடன் சேர்க்கப்பட்டு பெறப்பட்ட கரைசலின்
pH சின் நிலை.
(அ) 7. (ஆ) 7ளிலும் மேலான து.
(இ) 7ளிலும் குறைந்தது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரிய ன று . 20.
ஒரு பொருளின் கரைசலுக்குள் பினோத்தலீன் காட்டியை இட்டபொழுது, நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் அமி லமாக இருக்கலாம், இக்கூற்று,
(அ) ஒரு பொய்க் கூற்றாகும். (ஆ) அமில மென்று எ ண் ணிப் பார்ப் ப த ற் கு க்
கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தரவுகள் போதாது: அமிலமென எண்ணிப்பார்ப்பதற்குக் கொடுக் கப்பட்டிருக்கும் தரவுகள் போதுமானவை.
மேற்கூறியவை சரியன்று. 21.
பினோத்தலீனின் ஏதும் மாற்றம் உண்டாக்கா ததும், நீலப்பாசிச் சாயத்தைச் செம்பாசிச்சாய மாக்கும், ஒரு கரைசலை அமிலத்தன்மையுடைய தெனலாம் இக்கூற்று,
(அ) பொய்யான கூற்றாகும், (ஆ) கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தரவுகள் அமில மென -
எண்ணிப்பார்ப்பதற்குப்போதாது,
(ஈ)

அலகு XIV
125
(இ) கொடுக் கப்பட்டிருக்கும் தரவுகள் அமில மென
எண் ணிப்பார்ப்பதற்குப் போதுமானவை. (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று : சோடியங்காபனேற்றை, ஐதரோக்குளோரிக்கமி லத்துடன் நியமிப்புச் செய்யும் பொழுது, உப் யோகிக்கக்கூடிய காட்டி, (அ) பினோத்தலீன்.
ஆ) மெதயிற் செம்மஞ்சள்.! (இ) செம்பாசிச்சாயம். .
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 23. ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்தினால் சோடிய ங் க ா ப
னேற்றை முடிவான நடுநிலை யாக்கும் பொழுது பினோத்தலீனை உபயோகிக்க முடியாது. ஏனெனில், (அ) முடிவான நடு நிலையைப் பெறமுன் இக்காட்டி
முடிவு நிலையை அடைந்துவிடும்; (ஆ)
இத்தாக்கத்தில் பினோக்தலீன் நிரோதியாகச்
செயல்படுகின்றது. (இ) சோடியங் காபனேற்றுக்குப் பி ேனா த் த வி ன்
மூலத்துக்குரிய தாகவிருக்கிள் றது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 24. ஒரு தேர்வில் நடுநிலையாக்கத்திற்குத் தரப்பட்ட
பின்வரும் வரைவிலக்கணத்துள் எது மிகச் சிறந் தது ?
(அ) ஒரு அமிலம் மூலத்துடன் தாக்கம் செய்து
நடுநிலை84ான ..ப்புக் கரைசலைக் கொடுப்பது. (ஆ)
ஒரு நடுநிலையான கரைசல் உண்டாகி, அத
னுள் உப்பின் மூலக்கூறுகள் உண்டாவது; (இ) ஐதரசன் இயக்கங்கள் ஐத ரொட்சில் அய்ண் க
களும் சேர்ந்து நீர் மூலக்கூறுகளைப் கொடுப் பது.
மேற் கூறியவை சரியன் று. 25. 50 மி.இ., சோடியமைதரொட்சைட்டினுள், 30
மி. இ. N ஐதரோகுளோரிக் கமிலம் விடப்பட்

Page 68
126
அலகு Xiv
டது : பெறப்பட்ட கரைசல் சோடி ய ைம த, ரொட் சைட் டு டன் நடுநிலையாக்கப்பட்டது. அதற்கு வேண்டிய , சோடிய ைம த ரொட் சைட்டு.
(இ) 10 மில்லியிலீற்றராகும். (ஆ) 20 (இ) 15
(ஈ) 25 26. நடுநிலையாக்கத்தைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்
களில் எது சரியானது ?
(அ) மகன்க ணிலுள்ள அமிலத்தன்மையை சரிப்படுத்
துவதற்காக உபயோகிக்கப்படுகிறது. (ஆ) எப்பொழுதும் ஏறக்குறைய கூட்டப்பிரிவற்ற
நீர் மூலக்கூறுகள் உண்டாகிறது. அமிலத்தை நடுநிலையாக்குவ தற்கு மூல தி தால்
மட்டும் தான் முடியும். V (ஈ) மேற் கூறிய ஸ வ எல்லாம் சரியானவை. 27. ஒரு கரைசலின் நடு நிலையாக்கும் முறை என்பது
அதன் pH நிலையை
(அ) சூனியமாக்கல். (ஆ) ஒன்றாக்கல். (இ) 7 ஆக்கல்:
(ஈ) 12 ஆக்கல்.
28,
ஒரு தேர்வில் பின்வருவனவற்றை, அமிலத்தின் கிராம் சமவ லுவின் வரைவிலக்கண மெள மாண வார்கள் கொடுத்தார் கள். அவற்றுள் எது சரியா னது ?
(இ) 1 கிராம் மாற்றீடு செய்யக் கூடிய ஐதரசனை க்
கொ (ஸ்) ள்ள அமிலத்தின் கிராம் நிறை. (ஆ) 1 கி ராம் ஐதரசவோக் கொண்டுள்ள அமிலம் !
தின் கிராம் நிறை. இ) 1 கிராம் மாற்றீடு செய்யக்கூடி..! ஒட்சிசனைக்
கொண்டுள் ள அமிலத்தின் கிராம் நிறை, (ஈ) மேற் கூறிய ல) 6. கரியன்" .

அலகு XIV
127
29. பின்வரும் எம்மூலத்தில், மூலவமிலத்திறன் இரண்
டாகும்.
(அ) பொற்றாயென மத ரொட்சைட்டு. (ஆ) கல்சியம் மைத ரொட்சைட்டு. (இ) அமோனியமைதரொட்சைட்டு. (ஈ) சோடியமிருகாபனேற்று.
30. பின்வரும் கூற்றுக்களின் எது சரியானது?
(அ) ஒரு பொருளின் கிராம் சமவலு நிறை, ஒரு
கிராம் ஐதரசனைக் கொடுக்கும்.
(ஆ)
பொருளின் கிராம் சமவ லு நிறை, எட்டுகிராம்
ஒட்சிசனுடன் தாக்கம் புரியும்:
(இ)
பொருளின் கிராம் சமவலு நிறை, ஒரு கிராம் சமவ லு வுள்ள வேறோர் பொருளை இடப்
பெயர்ச்சி செய்யும். (ஈ) மேற் கூறியன எல்லாம் சரியான வை..!
31.
ஒட்சியேற்றும் கருவியின் சமவலு நிறைக்கு, பின் வருவனவற்றை ஒரு தேர்வில் மாணவர்கள் வரைவிலக்கணமாகக் கொடுத்தார்கள். இவற்றுள் சரியானது எது ?
(அ) ஒட்சியேற்றுவதற்கு ஒரு கிராம் ஐதரசனைக்
கொடுக்கக்கூடிய ஒட்சியேற்றும் கரு வி யி ன்
நிறையாகும். (ஆ) ஒட்சியேற்றுவதற்கு ஒரு கிராம் மூலக்கூறு
ஒட்சிசனைக் கொடுக்கக் கூடிய ஒட்சியேற்றும்
கருவியின் நிறையாகும். (இ)
ஒட்சியேற்றுவதற்கு 8 கிராம் ஒ ட் சி ச னை க் கொடுக்கக்கூடிய ஒட்சியேற்றும் சு ரு வி யி ன்
நிறையாகும். (ஈ) ஓட்சியேற்றுவ தற்கு 8 க. ச. மீ. கன வளவுள்ள
ஒட்சிசனைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒட்சியேற்றும் கருவியின் நிறையாகும்,

Page 69
128
அலகு XTV
82.
பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றும் ஐதான சல் பூரிக்கமிலமும் தாக்கம் புரிவதை வி ள க் கு ம் சமன்பாடு :- 2KMn04+3+, SO4 = K.So4 + 2Mns04 + 3H,0+5(Q). இது பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றின் கிராம் சமவலு நிறை. பின்வருவனவற்றுள் எதுவாகும்? |
(அ) கிராம் சமவலு நிறை = மூலக்கூற்று நிறை, !
(ஆ) கிராம் சமவலு நிறை = மூலக மறுநி ைற
மூலக் கூற்று நிறை
(இ) கிராம் சமவலு நிறை
(ஈ) கிராம் சமவலு நிறை மூலக் கூற்று நிறை
10

அலகு XV.
( இ )
இரசாயனச் சமநிலை. 1.
ஒரு மூடிய பாத்திரத்தினுள் இரும்பையும் நீராவி யையும் சேர்த்து வெப்பமேற்றப்படும்பொழுது உண்டாகும் விளைவுப்பொருள்கள்.
(அ) இரும்பின் காந்த வொட்சைட்டும், ஐதரசனும்
மாத்திரம். (ஆ) இது மூடப்பட்ட பாத்திர மாக இருப்பதால்,
உண்டாகியஐதரசன், ஒட்சைட்டைத் தாழ்த்தி முடிவாகப்பெறும் வி ளை வு க ள் ஆர ம் ப த் திலிரு ந்த இரும்பும் ஐதரசனுமேயாகும். தாக்கம் முடிவடையாததால் நான்கு பொருள் களும் (இரும்பின் காந்த வொட்சைட்டு, ஐத ரசல், நீராவி, இரும்பு) இரசாய்னச் சமநிலை
யில் இருக்கும். (ஈ) பாத்திரம் மூடியிருப்பதனால் உ ண் டா கு ம்
நீராவி, எதிரூக்கியாகத் தொழில்புரிந்து இர
சாயனத் தாக்கத்தைத் தடைசெய்யும். இரசாயனத் தாக்கத்தில், சமநிலை பின்வரும் எவ் வகைத் தாக்கத்தில் உண்டாகும் ?
(அ) மீள் தாக்கம். (ஆ) மீளாத்தாக்கம். (இ) புறவெப்பத் தாக்கம்.
(ஈ) அகவெப்பத் தாக்கம். 3. ஒரு மீள் தாக்கத்தில் இரசாயனச் சமநிலை உ ண்
1ாவது :-
(அ) முன்முகத் தாக்கத்தின் கதி, பின்முகத் தாக்கத்
திலும் குறைவாக இருப்பதனால். (ஆ) பின்முகத்தாக்கத்தின்கதி, முள்முகத்தாக்கத்
திலும் குறைவாக இருப்பதனால். (இ) முன் முகத்தாக்கமும் பின் முகத் தா க் க மு ம்,
ஓரேகதியில் நடைபெறுவதனால். (ஈ) மேற்கூறியதொன்றும் சரியன்று ; 17

Page 70
130 4)
அலகு XV
4. சமநிலை அடைந்ததும் தாக்கம் புரியும் பொருள்
களின் அளவில் ஒருவித மாற்றமும் ஏற்படாது. ஏனெனில்,
(அ) முன்முக தி தாக்கமும் பின்முகத் தாக்கமும் ஒரே
கதியில் நடைபெறும். (ஆ) தாக் கம்முடிவுக்கு அண்மையினில் வருவதனால்.. (இ) உண்டாகும் ஒருவிளை வு பொருள் எதிரூக்கியாக
வருவதனால்.
(ஈ) இருக்கும் பொருள் களின் செறிவு சமனா வ தால் . 5. ஒரு மீள்தாக்கத்தில் பொருள்களின் செறிவுகள்.
(அ) தாக்கம் நிகழும் கதியைத் தீர்மானிக்கும்; (ஆ) தாக்கத்தின் சம நிலை நிலையைத் தீர்மானிக்கும்; (இ) தாக்கம் சமநிலை அடைவதற்கு வே ண் டி ய|
நேரத்தைத் தீர்மானிக்கும்.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரியானவை. 6. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றுக்கு சேர்மதியாக, திணி
வுத்தாக்கவிதி. அமைந்திருக்கிறது.
(அ) தாக்கத்தின் வெப்ப நிலை. (ஆ) தாக்கும் பொருள் களின் செறிவு. (இ) தாக்கத்தின் வேகம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன் று. 7. பொருளின் செறிவாவது ஒரு பொருளின்,
(அ) ஒருஇலீற்றர் நீரில் கரைந்துள்ள; கிராம் மூலக்
கூற்றுக்களின் எண் ணிக்கை. (ஆ) 100 கிராம் நீரிலுள்ள ஒரு பொருளின், கிராம்
மூலக்கூற்றுக்களின் எண் ணிக் ைக. (இ) 10 இலீற்றர் நீரிலுள்ள ஒரு பொருளின், கிராம்
மூலக்கூற்றுக்களின் எண்ணிக்கை. (ஈ) ஒரு இலீற்றர் நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு பொரு
ளின், கிராம் மூலக்கூற்றுக் களின் எண் ணிக்கை )
8. A + B -- C + D என்ற மீள் தாக்கத்தில் திணி
வுத்தாக்க விதியின்படி, தாக்கத்தின் முன்முகத் தாக்கமும், பின்வரும் ஒன்றும் விகிதசமமானது,

அலகு Xv
131
(அ) பொருள் Aயின் செறிவு. (ஆ) Aயும் Bயும் தாக்கம் புரிவதனால் உண்டாகும்
விளைவு களின து செறிவுகளின் பெரு க் கு தி
தொ கை. (இ) Cயும் Dயும் தாக்கம் புரிவதனால் உண்டாகும்
விளைவுகளின து செறிவுகளின் பெ ருக் கு த்
தொகை. (ஈ) Cயின து செ றிவு. 9. A + B -- C + D என்னும் மீள்தாக்கத்தில்
k, றும் k, வும் முறையே முன் முகத்தாக்கத்தி னதும், பின்முகத்தாக்கத்தினதும், வேகமாறிலியை குறித்தால், அத்தாக்கத்தினது இரசாயனச் சம் நிலை K பின்வருவனவற்றுள் எதற்குச் சமனா
கும் ?
(அ) k, k, (ஆ) k, /k, (இ) ka/k,
(ஈ) k, k, / k; 10, C,H,OH + CH,COOH--CH,COoC, H, +H,0
என்ற இரசாயனத் தாக்கத்தில் K என்னும் சம நிலை மாறிலியைப்
பின்வருவனவற்றுள் எது குறிக்கும் ?
[CH,CO0C,H, I (அ)
[CH,COOH [CH,COoC,H;1 [CH,CooH] (ஆ)
[CH,OH) [H,O) [CH,CooC,H,] [H,O| (இ)
[c,H,OH] [CH,CooH) [C,H,OH] [CH,COOH)
(CH,COOc,H,1 (H,0] 11.
ஒரு மூலகத்தின் அல்லது சேர்வையின், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூலக்கூற்றுச்சமவலுவளவு, ஓர் மீள்
(ஈ)

Page 71
132
அலகு XV தாக்கத்தில் பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி பங்கு பற்றினால் H, +1, -- 2HI யின் செறிவை பின் வ. ரும் எம்முறையால் குறிக்கலாம்?
(அ) [HI ] (ஆ) [ H 14 (இ) [ HI]*
(ஈ) [ 2HT ] 12. H, +1,-- 2HI என் றமீள் தாக்கத்தில் சமநிலைமா PL,K, பின்வரும் எம்முறையால் குறிப்பிடலாம்?
[ HI ]
(அ) [H, 1 [1, ]
[ HT ] [ H,] [1, ]
[2HI] [ H,] [1, ] [ H,] [1, ]
(இ)
(ஈ) ( HI]*
13. A+ B-- C+D என்ற இரசாயனச் சமநிலையைக்
குறிக்கும் தாக்கத்தில், A என்ற பொருளை மேலும் சேர்த்தால் பின்வருவனவற்றுள்எது நடைபெறும்? (அ) தாக்கத்தின் சமநிலை மாறி B மாற் ற ம ைட
கிறது. (ஆ) B யின் செறிவு அதிகரிக் கிறது. (இ) B யின் செறிவு குறைந்து, C யின தும் D யின
தும் செறிவு அதிகரிக்கின்றது. (ஈ) B யின் செறிவு குறைந்து, C யின தும், D யின
தும் செறிவு குறைகின்றது. 14. BiCI, + H,0-- BiOCI+2HC!, என்ற மீள் தாக்
கம் சமநிலை நிலையிலிருக்கையில், ஐதரோகுளோ ரிக்கமிலத்தைச் சேர்த்தால்,
(அ) சம நிலை இடப்பக்கம் தள்ளப்படும்: (ஆ) இரசாயனச் சம நிலையில் மாற்றம் யாது மில்லை ; '(இ) சமநிலை வலப்பக்கம் தள் ளப்படும்.
(ஈ) மேற் கூறியவை ஒன்றும் நடைபெறாது:

அலகு Xv
133)
15. NaCl+H, S0, '-- NaHSO, + HCI என்ற தாக
கம், சமநிலை நிலையை ஒரு பொழுதும் அடை யாது ஏனெனில்,
(அ) உண்டாகும் விளைவு பொருள்களில் ஒன்று நீரில்
கரையாத்த கவுடைய து . (ஆ) உண்டாகும் விளைவு பொருள்களில் ஒன்று ஆவி
யாகி வெளியேறுகிறது.
தாக்கம் மீள் தாக்கமல்லாதது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று .. 16. nA+ mB-- xC+ yD என்னும் மீள் தாக்கத்தில
சமநிலை மாறிலி K பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக்
குறிக்கும்.
[A]* [B]m (அ) [C]* ( D]?
[C]* [ D]' (ஆ) [A]* [B ]m
[C] [D] (இ) (A] [B]
[A] - [B] 41 (ஈ) (C] [D1;
17. AgNO: + RC1---> AgC14 + KNo; என்ற தாக்
கம் சமநிலை அடையாது. ஆனால் தாக்கம் முற்றுப் பெறத்தக்கதாக நடைபெறும். ஏனெனில்,
(அ) பெறப்படும் விளை வு பொருளொன்று நேருக்கி
யாகத் தொழில் புரிவதால். (ஆ) தாக்கும் பொருள்களில் ஒன்று அளவில் குறை
கிறது. பெறப்படும் விளை வுப்பொருள் களிலொன்று வீழ்
படி வாகும். (ஈ)
பெறப்படும் விளைவுப் பொருள் களிலொன்று மீண்டும் தாக்கம் புரியும்,
(இ)

Page 72
154
அலகு XV
18. ஒரு தாக்கம் முழுமை அடைவதற்குப் பின் வருவ
னவற்றுள் எது சரியாகும்?
(அ) விளை வு பொருள் களிலொன்று வாயுவாக
இருக்கவேண்டும். (ஆ) விளை எ
விளைவு பொருள்களிலொன்று வீழ்படிவாக
இருக்கவேண்டும். (இ) சிறிதளவு அயனாக்கப்பட்ட விளைவு பொருள்
உண்டாகவேண்டும்.
(ஈ) மேற் கூறியன எல்லாம் சரியானவை. 19.
ஒரு புறவெப்பத்தாக்கத்தில் உண்டாகும், வெப் பத்தின் அளவு பின்வருவனவற்றுள் எதனால் ஏற் படுகிறது ?
(அ) தாக்கம் புரியும் பொருள் களிலிருக் கும் உ. ட்
சத்தி;விளை வுப்பொருள் களின் உட்ச த்தியிலும்
அதிகமான தால். (' -ஆ }
தாக்கம் புரியும் பொருள் களின து உட்ச த் து விளை வுப் பொருள் களின் உ ட் ச த் தி யி லு ம் 8
கு றைவான தால். (இ)
தாக்கம் புரியும் பொருள் க எளின து ஐ.ட்சத்தி விளை வுப்பொருள் களின் உட்சத் திக்குச் சமமா
ன து. (ஈ) தாக்கம் புரியும் இரு பொருள் களின தும் உட்
சத்தியின் வித்தியாசத்தினால். 20. பின்வரும் எத்தாக்கத்தில், உண்டாகும் வெப்ப
அதிகரிப்பு - முன்முகத்தாக்கத்தின் கதியை அதி கரிக்காது.
(அ) Ca Co, -- Ca 0 + CO,. (ஆ) 2NO + 0, -- 2NO,. (இ) N, + 0,--2NO.
(ஈ) 2H, + 0, -- 2H,0,
21. பின் வரும் எத்தாக்கத்தில் வெப்ப அதிகரிப்பு
முன் முகத்தாக்கத்தின் கதியை அதிகரிக்கும்,

135
அலகு XV (அ) C + 0,-- CO, (ஆ) 2CO + 0,-- 200,. (இ) 2H, + 02 -- 2H,0:
(ஈ) ( + 2S -- CS..
22,
ஆவி நிலையிலுள்ள ஐதரசன் அயடைட்டை 356 ெச வுக்கு வெப்பமேற்றினால்,
(அ) 80% ஐதரசனாகவும் அயடி னாகவும் பிரிகை
அடைகிறது, ஆனால் 20% மாற்றமடையாது. (ஆ) 20% ஐ தர ச னாகவும் அயடி னா கவும் பிரி ைக
அடைகிறது, ஆனால் 80% மாற்றமடையாது. (இ) 50% ஐ தரசனாகவும் அயடினாகவும் பிரி ைக
அடைகிறது. ஆனால் 50% மாற்றமடையாது.
(ஈ) நடப்பதைத் திட்டமாகக் கூறமுடியாது. 23. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றின் கனவளவு அமுக்
கத்தால் மாற்றமடைகிறது.
(அ) திண்மங்கள். (ஆ) திரவங்கள். (இ) வாயுக்கள்.
(ஈ) மேற் கூறியதெல்லாம் சரியானவை.
24.
பின்வருவனவற்றுள் எத்தாக்கம் அமுக்கத்தால் பாதிக்கப்படும்.
(அ) 2NH, -- N, + 3H, (ஆ) H, + cl, -- 2HCl. (இ) N, + 0, --2No.
(ஈ) H, + I,-- 2HI. 25. பின்வரும் எத் தாக்கத்தில் ஊக்கி முன்முகத்
தாக்கத்தின் கதியைக் குறையச் செய்யும் ?

Page 73
131)
அசலகு XV
V,0;
Mno, (அ) 2H, 0,-
->2H,0 + 02.
கிளிசரீன் (ஆ) 2H, 0);-
-->2H,0 + 02.
Fe,0; (இ) N, + 3H, -----> 2NH;.
(ஈ) 2So, + 02
--> 2So.. 26.
பொற்சியமும் நீரும் ஒரு திறந்த பாத்திரத்தில் தாக்கமடையும் பொழுது, தாக்கம் முழுமையடை கிறது. ஏனெனில், உண்டாகும் விளைவுப்பொருள் களிலொன்று,
(அ) மூலமாகும். (ஆ) கரையுந்தன்மையுடையது. (இ) வாயுவாகும்.
(ஈ) அயனாக்கப்பட்டிருக்கும். 27. ஒரு இரசாயனத்தாக்கம் முடிவுறவேண்டுமானால், பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று நடைபெறவேண்டும். (அ) ஒரு விளை வுப்பொருள் தாக்க மண்டலத்திலி
ருந்து வெளியேறவேண்டும். (ஆ)
அயன் களெல்லாம் மறைய வேண்டும். (இ) இயக்கவிசைக்குரிய சமநிலை உ ன் ட ா க
வேண் டும். (ஈ) ஒரு வாயு உண்டாக வேண்டும். பின்வரும் தாக்கங்களில் எது முழுமை அடைவ தில்லை ?
(அ) ஐ தரோக் குளோரிக்கமிலமும் பேரியமைத
ரொட்சைட்டும். (ஆ)
சல் பூரிக்கமிலமும் சோடியங் காபனேற்றும். (இ)
பொற்றாசியம் நைத் திரேற்றும் சோடி ய ங் குளோரைட்டும். பொற்றாசியங் காபனேற்றும் ஈயநைத்திரேற்
றும். 29, N2 +0,-- 2NO பின்வரும் காரணிகளில் எது மேற்
கூறியதாக்கத்தை வலது பக்கத்திற்கு உந்தச் செய்யும் ?
28.
(ஈ)

அலகு XV
137
குறைக்கப்பட்ட வெப்பம். (ஆ) அதிகரிக் கப்பட்ட வெப்பம். (இ) செறிவு அதிகரிக்கப்பட்ட ஒட்சிசன். (ஈ) அதிகரிக்கப்பட்ட அமுக் கம்.
30. Ha +1, 5-2 H1 பின்வரும் காரணிகளில் எது மேற்கூறிய தாக்கத்தை இடதுபக்கத்திற்கு உந்தச் செய்யும்?
(அ) அதிகரிக்கப்பட்ட அமுக்கம், (ஆ) ஒரு ஊக்கி. (இ)
அதிகரிக்கப்பட்ட வெப்பம். (ஈ)
குறைக்கப்பட்ட வெப்பம்.
31. N,+3H, - 2NH,
மேற்கூறிய சமநிலையிலுள்ள மீள்தாக்கத்தில், பின் வரும் காரணிகளில் எது தாக்கத்தை வலதுபக்கத் துக்குஉந்தச் செய்ய ஏதுவாகிறது?
(அ) வாயுவிற்கு அளிக்கப்படும் அமுக்கத்தை அதி
கரித்தல். (ஆ) ஐதரசனின் செறிவை அதிகரித்தல். (இ) நைதரசனின் ெச றி ைவ அதிகரித்தல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரியானவை. 3 2.
பின்வரும் தாக்கங்களில் எது சாதாரண வெப்ப நிலையில் பூரணமாவதில்லை?
(அ) NaCI + H,SO -- NaHSO++HCI (-8) KCI+AgNO, 5 AgCI + KNO, (இ) N,+3H, -- 2NHI,
(ஈ) BaCI,+Na,SO,--BaSO+ , +2NaCI 33. Na,Co, + 2HCI -- 2NaCI + H,CO;
H,Co, -- CO, + H,0
18

Page 74
138
அலகு XV
மேற்கூறிய தாக்கம் உண்மையான பூரணத்து வத்தை அடைவதைப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது மிகச் சிறப்பாக விளக்குகிறது ?
(அ) சோடியம் குளோரைட்டு வீழ்படி வாகி, தாக்க
இடத்திலிருந்து அகற்றப்படுகிறது. (ஆ) உண்டாகும் காபனிக்கமிலம் முன் த ா க க த்
தில், ஊக்கியாகத் தொழிற்படுகிறது. (இ) உண்டாகும் காபனிக்கமிலம் ஒரு மென்னமில
மாகும்; (ஈ)
உண்டாகும் க ா ப னி க் க மி ல ம் உறுதியற்ற தாகவும், இலகுவாகப் பிரிகையடைந்து காய னீரொட்சைட்டு வாயுவை வெளிவிடுவ தாக
வும் இருக்கிறது. 34. 3Fe + 4H,0 -- Fe:04 + 4H,
மேற்கூறிய தாக்கத்திலிருந்து அதிகளவு ஐதரசன் விளைவைப் பெறவேண்டுமானால் உண்டாகும் ஐத ரசனை தாக்கத்திலிருந்து அகற்றவேண்டும். ஏனெ
னில்,
(அ) இது ஒரு மீள் தாக்கம். (ஆ) உண்டாகும் ஐதரசன் இரும்புடன் தொடுகை
ஏற்படும் பொழுது வெடிக்கிறது. (இ) இது ஒரு மீளாத்தா க் கம். (=) மேற் கூறிய தொன்றும் சரியல்ல,

அலகு XVI.
அணுக்களின் கோள அமைப்பு.
1. பின்வருவனவற்றில் எது உ ப வ ணு வி யற் கு ரி ய
துணிக்கை அல்லாதது ?
(அ) இலத்திரன் கள். (ஆ) நியூத்திரன் கள். (இ) புரோத்தன் கள்.
(ஈ) அயன் கள். 2. பின்வரும் விஞ்ஞானிகளில் அ ணு வ ைம ப் பு
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடாதவர் யார் ?
(அ) தா ற்றன். (ஆ) போர். (இ) இரதபோர்டு.
(ஈ) சட்விக்கு, 3. ஒரு அணுவின் ஒழுக்குகளிற் க ா ண ப் ப டு ம்
துணிக்கை.
(அ) நியூத்திரன். (ஆ) பொசித்திரன். (இ) இலத்திரன்.
(ஈ) புரோத்தன், ஒரு அணுவின் கருவில் பின்வரும் எந்தச் சோடி உண்டு ?
(அ) இலத்திரனும் நியூத்திரனும்! (ஆ) புரோத்தனும் நியூத்திரனும்: (இ) பொசித்திரனும் நியூத்திரனும்.
(ஈ) பொசித்திரனும் புரோத்தனும், 5. ஒரு இலத்திரன்,
(அ) ஐதரசன் அணுவினும் 1850 மடங்கு பாரமா
ன து.
(ஆ)
4 : 165
புரோத்தனிலும் சுமார் ,
1850
பங்கு நிறை யுள்ள து ,

Page 75
140
அலகு XVI
(இ) புரோத்தனுக்குச் சமமாகவும் எதிராகவுமிருக்
கும். (ஈ)
நியூத்திரனின் திணிவும் ஏற்றமும் உடையது.
6. ஒரு புரோத்தன்,
(அ) ஏறத்தாள நியூத்திரனின் திணிவு அல்லது
நிறை கொண்டது.. (ஆ) மின்னேற்றத்தில் பொசித்திரனுக்குச் சமமாக .
வும் எதிராகவும் இருக்கும். ஐதரசன் அணுவினும் 1850 மடங்கு ப ா ர
மான து. (ஈ) மின்னேற்றத்தில் நியூத்திரனுக்குச் சமமான து.
(இ)
7. அணுவின் திணிவுள்ள பகுதி,
(அ) கரு.ப (ஆ) இலத்திரன். (இ) புரோத்தன்
(ஈ) இரண்டாவது ஒழுக்கு. 8. இலத்திரன்களின் முதலொழுக்கின் கொள்ளளவு.
(அ) 3. (ஆ) 2: (இ) 16. (ஈ) 32.
ஒரு உறுதியான பொருளில் இலத்திரன்களின் எண்
ணிக்கை.
(அ) 16, (ஆ) 2,
(இ) 8.. (ஈ) 4.
10. வெளி ஒழுக்கிலுள்ள இலத்திரன் களை
(அ) வலுவள வு எனலாம்; (ஆ) அணு நிறை என லாம்: (இ) அணுவெண் என லாம்,
(ஈ) மேற் கூறிய ைவ சரியன்று.

அலகு XV1
141
இரசாயனக் கவர்ச்சி த ள் ளு ைக விதியின்படி, இரண்டு அணுக்கள், ஒன்றை அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இலத்திரன்களை இழக்கும்பொழுது, ஒவ்வொன்றும்,
(அ) ஒன்றையொன்று தள்ளுகின்றது? (ஆ) ஒன்றையொன்று கவருகின் றது. (இ) ஒன்று சேர்ந்து தனி அணு உண்டாகிறது.
(ஈ) ஐக்கியமாகி மூலக்கூறு உண்டாகிறது. 21.
சோடியமணுவின் அணுநிறை 23. அதன் அணு வெண் 11. அது பின்வரும் எந்த அமைப்பை உடையது ?
(அ) அதன் கருவில் 12 புரோத்தன்கள் உள. (ஆ) அதன் கருவில் 11 நியூத்திரன்கள் உள்: (இ), அதன் ஒழுக்குகளில் 11 இலத்திரன்கள் உள:
(ஈ) அதன் ஒழுக்குகளில் 23 இலத்திரன்கள் உள. ஒரு குறிக்கப்பட்ட மூலகத்தின் அணுவெண் 17, அதன் அணு நிறை 35. அம்மூலகத்தின் அணு பின்வரும் எவ்வமைப்பையுடையது?
(அ) கருவில் 17 நியூத்திரன்கள் உள. (ஆ) கரு வில் 18 புரோத்தன் கள் உள. (இ) ஒழுக்கில் 17 இலத்திரன்கள் அமைந்திருக்கிள்
றன. (ஈ) ஒழுக்கில் 35 இலத்திரன்கள் அமைந்திருக்
கின் றன. 14. ஒரு குறிக்கப்பட்ட மூலகத்தின் அணுவெண் 19.
அதன் அணு நிறை 39. அதன் அணு,
(அ) 39 நியூத்திரன் களை உடையது. (ஆ) 20 நியூத்திரன் களை உடையது. (இ) 20 புரோத்தன் களை உடைய து.
(ஈ) 20 இலத்திரன் களை உடையது, 15.
ஒருசடத்துவமூலகத்தின் ஈற்றொழுக்கில் பின்வரும் இலத்திரன் எண்ணிக்கைகளில் ஒன்று இராது..
(அ) 2, (ஆ) 8.

Page 76
142
அலகு XVI
(இ) 18: (ஈ) 7,
16. பின்வருவனவற்றில் ஒன்று சமத்துவ மூல கமன்று.
(அ) ஆகன் : (ஆ) நேயன். (இ) ஈலியம்;
(ஈ) ஐதரசன். 17. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று தாக்குகின்ற மூலக
மன்று.
(அ) செனன். (ஆ) சோடியம். (இ) குளோரீன்?
(ஈ) ஒட்சிசன். 18. ஒரு மூலகத்தின் இரசாயனத் தாக்குத்திறனை
பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது மிகச் சிறப்பாக விளக்குகிறது ?
(அ) புரோத்தனும் நியூத்திரனும் சமனாக இருக்க
வேண்டும். பு. இலத்திரன்களை இழக்கவோ அல்லது பெற்றுக் கொள்ளவோ அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளவோ
அதற்குள்ள தகைமை. (இ) இலத்திரன் களை இழக்கவோ அல்லது பெற்றுக்
கொள்ளவோ அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளவோ
இயலாமை.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் பிழை: 19. புரோத்தன் களும் நியூத்திரன் களும் ஒத்திருப்ப
தற்குக் காரணம்.
(அ) இரண்டும் எதிர்மின் னேற்றம் உடையன: (ஆ) இலத்திரன்களுடன் ஒப்பிடும்பொழுது அவற் 4
றினுடைய திணிவு பொருட்படுத்தக்க.டிய
அளவற்றது. (இ) இரண்டும் நேர்மின்னேற்றம் உடையன; (ஈ) மேற்கூறியவை பிழையானவை,

அலகு XVI
143
20. ஒரு பரீட்சார்த்தியின் பின்வரும் விடைகளில்
எது சிறந்தது ?
(அ) நேர்மின்னேற்றங்களின் எண் ணிக்கை, அதே
யளவு எண்ணிக்கையுள்ள எதிர்மின் னே ற்றங்
களினாற் சமநிலையடைகிறது. (ஆ) புரோத்த னிலும், நியூத்திரனிலும் உள்ள ஏற்
றங்களை, இலத்திரன்களிலுள்ள ஏற்றங்கள் சம
நிலைப்படுத்துகின்றன. (இ) பு ராத்தனி லுள்ள மின்னேற்றம் நியூத்திரனி
லுள்ள மின் னேற் றத்தைச் சமநிலைப்படுத்து கிறது. நியூத்திரனிலுள்ள மின்னேற்றம் இலத்திரனி லுள்ள மின் னேற்றத்தைச் சமநிலைப்படுத்து
கிறது. 21. பின்வருவனவற்றுள் ஒரு கூற்று, அணுவின் மின் சமநிலையை மிகச்சிறப்பாக விளக்குகிறது.
(அ) நேரேற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதேயளவு
எண் ணிக்கையுள்ள எதிரேற்றங்களினாற் சம
நிலையாக்கப்படுகின்றன. (ஆ) புரோத்தனிலும், நியூத்திரனிலுமுள்ள ஏற்றங்
களை, இலத்திரன்களிலுள்ள ஏற்றங்கள் சம
நிலைப்படுத்து கின் றன. (இ) புரோத்தனி லுள்ள நேர்மின் னேற்ற த் ைத,
இலத்திரனிலுள் ள எ திர்மின் னேற் ற ம் சம நிலைப்படுத்துகிறது. நியூத்திரனி லுள்ள மின்னேற்றம் புரோத்தனி லுள்ள மின்னேற்றத்தைச் சம நிலைப்படுத்து
கிறது: 22. பின்வரும் ஒருவரின் ஆராய்ச்சிகளை அடிப்படை
யாகக் கொண்டு ஆவர்த்தன அட்டவணை அமைக் கப்பட்டுள்ளது.
(அ) தொபரை ன ர். (ஆ) நியூலந்தர். (இ) மென்டலீவ், (ஈ) மோசிலி,

Page 77
144
அலகு XVI
23.
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் எட்டுச் செங்குத் தான பிரிவுகள்.
(அ) ஆவர்த்தனங்கள் எனப்படும். (ஆ) கூட்டங்கள் எனப்படும். (இ) பாகுபாடுகள் எனப்படும். (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
24. ஆவர்த்தன அட்டவணையிலுள்ள படுக்கையான
கோடுகள்.
(அ) கூட்டங் கள் எனப்படும். (ஆ) ஆவர்த்தனங்கள் எனப்படும்; (இ) பாகுபாடுகள் எனப்படும்.
(ஈ) குடும்பம் எனப்படும். 25. பின்வரும் எக்காரணத்தால் மூலகங்களை நேர்மின்
கள் என்கிறோம்.
(அ) இலத்திரன் களை ப் பெற்றுக்கொள்வதனால். (ஆ) இலத்திரன் க ளைப் பகிர்ந்து கொள்வதனால், (இ) இல த்திரன் களை இழப்பதனால்.
(ஈ) மின் பகுப்பின் போது அனோட்டை நோ க் கி க்
கவரப்படுவதனால்.
26. -
27.
மூலகங்களை உலோகங்கள் என்று சாதாரணமா கக் கூறுவது,
(அ) அ வை நேர்மின் களாயிருப்பதனால். (ஆ) அவை எதிர்மின்களாயிருப்பதனால். (இ) அவை எத்தகைய ஏற்றமுமற்றன.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன் று. ஒரு மூலகம் சேர்க்கையில் இலத்திரன்களைப் பெற் றுக்கொண்டது. அத்துடன் மின்பகுப்பின்போது அனோட்டைநோக்கிக் கவரப்பட்டது. அந்த மூல கம்:
(அ) ஒரு உலோகமன்று. (ஆ) ஒரு உலோகம். (இ) சடத்து வ மூல கம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று;

அலகு XVI
145
28.
பொற்றாசியம் சோடியத்திலும் பார்க்க இரசாயன முறையில் தாக்குந்தன்மை கூடியதாக விருப்பதற் குக் காரணமாக அதன்
(அ) அயனாரை. (ஆ) புரோத்தன் களின் எண்ணிக்கை, (இ) நியூத்திரன் களின் எண்ணிக்கை.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 29. பின்வரும் கூற்றுக்களில் ஒன்று அணுவெண்ணை
மிகவும் சிறப்பாக விளக்குகின்றது.
(அ) ஒரு மூலகத்தின் மூலக்கூற்றிலுள்ள அணுக்
களின் எண்ணிக்கை. (ஆ ) வெளியொழுக்கிலுள்ள இல த் தி ர ன் க ளி ன்
எண் ணிக்கை. (இ) ஒரு மூல கத்தின் அணு வின் கரு வி லு ள் ள
w MANNA)
புரோத்தன் களின் எண்ணிக்கை. (ஈ) ஒரு அணுவின் கருவி லுள்ள நியூ த் தி ர னி ன்
எண் ணிக்கை, 30. அணுவெண் 17 ஆகவுள்ள மூலகம்.
(அ) ஒரு உலோகம். (ஆ)
ஒரு உலோகமற்றது: (இ) ஒரு ஈரியலான து.
(ஈ) ஒரு சடத்து வமானது.
31. அவ்வெண் 11 ஆகவுள்ள மூலகம்,
(அ) ஒரு உலோகம்: (ஆ)
ஒரு உலோகமற்றது :
ஒரு ஈரிய்லான து. (ஈ) ஒரு சடத் து வமான து.
(இ)
32. அணுவெண் 6 ஆகவுள்ள மூலகம்.
(அ) ஒரு உலோகம்; (ஆ) ஒரு உலோகமற்றது. (இ) ஒரு ஈரியலான து. (ஈ) ஒரு சடத்துவமான து;

Page 78
146
அலகு XVI
33. ஒரு அணுவின் கருக்கட்டமைப்பில் அதன் ஈற்றொ
ழுக்கில் எட்டு இலத்திரன் கள் இருந்தால், அது கட்டாயமாகப் பின்வரும் மூலகங்களில் ஒன்றாகும்.
(அ) நேயன்: (ஆ) சோடியம். (இ) குளோரீன்.
(ஈ) சிங்கு. 34. பின்வரும் கூட்டத்தில் அமைந்திருக்க முடியாத
மூலகம்.
(அ) இலிதியம். (ஆ) சோடியம். (இ) பொற்றாசியம்.
(ஈ) கல்சியம். 35. பின்வரும் மூலகங்களில் ஒன்று அயனாகும்பொழுது
எட்டு இலத்திரன் களை ஈற்றொழுக்கில் வைத்தி ருக்க மாட்டாது. அந்த மூலகம்,
(அ) ஐதரசன். (ஆ) "கல்சியம். (இ). சோடியம்.
(ஈ) குளோரின்.
36..
ஒரு சடத்துவ மூலகத்தின் அணுவெண்.
(அ) 20. (ஆ) 12. (இ) 18. (ஈ) 51.
37. ஒரு ஒட்சிசன் அணு இரண்டு இலத்திரன்களைப்
பெற்றால் அது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாய் மாறி விடும்.
(அ)' ஒரு அயன். (ஆ)
ஓரு நியூத்திரன். (இ) ஒரு இலத்திரன். (ஈ) ஒரு மூலக் கூறு.

அலகு XVI
147
38. சோடிய மூலகத்தின் அணுக்கள் பின் வரும் எந்த அணுவெண்ணுள்ள மூலகத்துடன் சேரும்?
(அ) 12. (ஆ) 13.
(இ) 17..
(ஈ) 10, 39. கிட்டிய முழுவெண்ணாக்கப்பட்ட ஒரு மூலகத்
தின் அணு நிறை,
(அ) அந்த மூலகத்தின் அணுவின் க ரு வி லு ள் ள,
புரோத்தன் களின தும் நியூத்திரன்களின தும்
கூட்டுத்தொகை எண்ணைக் காட்டும். (ஆ) அந்த மூல கத்தின் அணு வின் கருவி லுள் ள
நியூத்திரன்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டும்! (ல) அந்த மூலகத்தின் ஒரு அணு வின் மில்லிகிராம்
நிறையாகும்,
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று: 40. ஒரு அணு நிறை அட்டவணை யூரேனியத்திற்கு
238 • 07யை அணு நிறையாகக் காட்டி ய து. இதில் காணும் தசநேர்ப்பின்னத்திற்குக் காரணம்.
(அ) து ணித லில் காணப்படும் பிழை. (ஆ) யூரேனியத்தின் சம தானிகள்... (இ) யூரேனியத்தின் பிற திருப்பத்திரிபுகள்.
யூரேனியம் ஒரு உண்மையான மூல கமல்ல
என்பதால். 41.
காபனின் சமதானிகள் C14 யும், C, யும் ஒப்பிடும் பொழுது பின்வருவனவற்றுள் எது மிகச்சிறந்த விடையாகும் ?
(அ) அணு நிறை கூடுதலாகவுள்ளதின் இரு வில்,
நியூத்திரன்கள் மற்றவற்றினும் அதிகமாக
விருக்கின்றன, (ஆ)
அணு நிறை குறைவாக உள்ள தின் ஒழுக்கு க ளில், மற்றவற்றினும் குறைந்த இலத்திரன் கள் உண்டு,
(ஈ) ஓர கே

Page 79
148
அலகு XVI
SN 894
(இ) இரண்டும் ஒரே மாதிரியான இர ச ா ய ன
இயல்பையும் ஒரே மாதிரியான நடத்தையும்
கொண்டனவாகும். (ஈ) புரோத்தன் களின் எண் ணிக்கை இரண்டு கரு
விலும் சமமாக இருக்கும். 4 2. ஒரு அணுவின் அணுவெண் 16. இவ்வணு பின் வருவனவற்றுள் எதனுடையதாக இருக்கும் ?
(அ) சடத் து வ மா ன மூலகம். (ஆ) உலோக மூல கம். (இ) ஆவர்த்தன பாகுபாட்டின் நான் காவ து கூட
டத்திலுள்ள மூல கம். (ஈ) உலோகமல்லாத மூல கம்.
இப்பகக ய த தி மா FIA
43. அணு வெண் மூன்றா கவுள் ள ஓர் அணுவின் உலோ
கத் தன்மை, அணுவெண் ஐந்து உள்ள அணுவின் உலோகத் தன்மையிலும்,
(அ) குறைவான து. (ஆ) ஒரே அளவானது. ( இ) கூடுதலான து.
(ஈ) "திடமாகக் கூறமுடியாது ;
44. அணுவெண் இரண்டாகவுள்ள ஒரு அணுவின்
ஈற்றொழுக்கிலுள் ள இ ல த் தி ர ன் க ளி ன் எண் ணிக்கை அணுவெண் நான் குடைய ஒரு அணு வின் ஈற்றொழுக்கிலுள்ள இலத்திரன்களின் எண்
ணிக்கையிலும்,
(அ) கு றைவான து. (ஆ) ஒரே அள வான க. (இ) அதிகமானது.
(ஈ) திட்டமா கக் கூறமுடியாது. 45. ஆவர்த்தன அட்டவணையின் கூ ட்டம் TV a
யிலுள்ள மூலகங்கள்.
(அ) வன்மையான உலோகத்தன் மையுடையவை. (ஆ).
வ ன்மையான உலோகமல்லாத தன் மையுடை யவை :

அலகு XVI
14)
) ஈரியல் புள் ள தன்மை உடையவை,
(ஈ) ஓடத் துவத் தன்மை உடைய வை: 46. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கூட்டம் 12. யிலுள்ள
மூலகங்கள்.
( அ ) வன் ைமயான உலோ கத் தன்மையுடையவை. (ஆ) வன் மையான உலோக மல்லாத தன்மையுடை
யவை. (இ)
ஈரியல் புள்ள தன் மை உடையவை.
(ஈ) சடத் து வ த் தன் மை உடையவை. 47. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கூட்டம் VI1 a
யிலுள்ள மூலகங்கள் .
(அ) வன்மையான உலோகத் தன்மை உடையவை; (ஆ)
வன்மை யான உலோக மல்லாத தன்மையுடை
யவை. (இ) ஈரியல் புள்ள தன்மை உடையவை.
(ஈ) சடத் து வ த் தன்மை உடைய ைவ. 48.
ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கூட்டம் Vi11 2 யிலுள்ள ஆறு மூலகங்களும்.
(அ) வன் மையான உலோகமல்லாத த ன் க ம
உடையவை. (ஆ) சடத்து வமான தன் ைம உ டைய வை. "('இத3ம் வன்மையான உலோகத் தன்மை உடைய ைவ.
(ஈ) ஈரியல் புள்ள தன் மை உடையவை: 49. பின்வரும் மூலகங்களில் எது ஒரே கூட்டத்தில்
அமையமாட்டாது?
(அ) ஈலியம்; (ஆ) ஆகன், (இ) கிரிப் தன் :
(ஈ) நைதரசன்; 50.
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் நிலையின்படி பின் வரும் மூலகங்களில் எது மிகக் குறைந்த தாக் கும் தன்மை உடையது ?

Page 80
150
அலகு XVI
சிலிக்கன்.
பொசுபரசு, (இ) கந்தகம்.
குளோரின்; 51. Cl,: தி ன து ம் Cl,, தி ன து ம் அ ணு க் க ளி ன்
அமைப்பு இரண்டு,
(அ) இலத்திரன்களால் வேறுபடுகிறது. (ஆ) புரோத் தன் களால் வேறுபடுகிறது, (இ) நியூத்திரன் களால் வேறுபடுகிறது.
(ஈ) அணுக்களால் வேறுபடுகிறது. 52.
பின்வருவனவற்றுள் எது ஐதரசனின் ச மதானி அல்லாதது ?
(அ) புரோத்தியம். (ஆ) தூத்தேரியம். (இ) திரித்தியம்,
(ஈ) நாத்திரியம், 53. ஐதரசனின் சமதானியாகிய தூத்தேரியத்தின்
அணுவெண்.
(அ) 1. (ஆ) 2. (இ) 33
-54. ஐ த ர ச னி ன் சமதானியாகிய திரித்தியத்தின்
அணுநிறை.
(அ) 1, (ஆ) 2: (இ) 3,
(ஈ) 4; 55. ஐத ர ச னி ன் சமதானியாகிய புரோத்தியத்தின்
அணுவெண் ஒன்று, அதன் அணு நிறை,
(அ) 1; (ஆ) 2. (இ) 3.

அலகு XV1
151
56.
அணுவெண் பன்னிரண்டாகவுள்ள ஒரு மூலகத் தின் வலுவளவெண்,
(அ) 0: (ஆ) - 1. (இ) -+ 2. )
(ஈ) - 2. 57. இரசாயன இயல்பில் மகனீசியத்தைப்போன்ற
ஒரு மூலகத்தின் அணுவெண்.
(அ) 11. (ஆ) 9: (இ) 14. (ஈ) 20.
58.
ஒரு அணு இரண்டு இலத்திரன்களை இழந்தால், அது பின்வரும் ஏற்றத்தை உடையவோர் அய
னாக மாறுகிறது . (அ) - 2. (ஆ) + 2; (இ) - 6:
(ஈ) + 6. 59. மெண்டலீ வினாவர்த்தன அட்டவணையில், நைத
ரசன் கூட்டம் V இல் உள்ளது. பின்வருவனவம் றுள் அமைப்பில் அமோனியா போன்ற சேர்வை எது ?
(அ) பொசிபீன். (ஆ) ஐதரசன் குளோரைட்டு. (இ) நைத்திரிக் கமிலம்.
(ஈ) சோடியமை தரைட்டு. 60. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தாழ்த்தலை மிகச்
சிறப்பாக விளக்குகிறது ?
(அ) ஐதரசன் அகற்றல். (ஆ) ஒட்சிசனின் கூட்டு. (இ) இலத்திரன் கள் அ கற் றல். (ஈ) இலத்திரன்களின் கூட்டு.

Page 81
152
அலகு XVI
61. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ஒட்சியேற்றத்தை
மிகச் சிறப்பாக விளக்குகிறது ?
(அ) ஐதரசனின் அகற்றல். (ஆ) ஐதர ச னின் கூட்டு. (இ) இலத்திரன் கள் அகற்றல்,
(ஈ) இலத்திரன் கள் கூட்டு. 62.
பின்வரும் மூலகங்களில் எ தி ல் ச ம த ா னி க ள் இல்லை ?
(அ) குளோரின்; (ஆ) காபன். (இ) ஐதரசன்.
(ஈ) சோடியம். 63. ஒட்சியேற்றத்தைப்பற்றிய நவீன கருத்தின் படி
பின்வருவனவற்றுள் எது ஒட்சி ேய ம் ற த் தி ற் கு உதாரணமாகும்?
2+
(அ) 2Cu - 4e -----> 2Cu
(ஆ) 2H + 2e
--> H,. (இ) 2Mg + 0, -----> 2Mg O.
3+
2+ (ஈ) Fe + e
--> Fe 64. தாழ்த்தலைப்பற்றிய நவீன கருத்தின்படி பின்
வருவனவற்றுள் எது தாழ்த்தலுக்கு உதாரண மாகும் ?
12+ (அ) 2Cu+ 28
--> Cu.
2+ (ஆ) Zn - 2e
> Zin (இ) H - e
> H
2+ (ஈ) Mg- 2e
> Mg 65. Mg + H,SO4 = MgSO4 + H,
என் ற தாக்கத்தில் வலுவளவெண் மாறாத அணு அல்லது அயன் எது ?
4

அலகு XVI
153
(அ) H. (ஆ) SO4: (இ) Mg:
(ஈ) மேற் கூறியதொன்று மில்லை, 66. Mg + H,SO, = MgSO, + H, என்ற தாக்கத்தில்
எதுவலுவளவெண் குறையாத அணு அல்லது அயன் ?
( அ ) H: (ஆ) SO4. (இ) Mg.
(w) மேற் றிையதொன்றுமில்லை. 67. Mg +- H,SO, - MgSO + H, என்ற தாக்கத்
தில் ஒட்சியேற்றமடைவது.
(அ) Mg. (ஆ) SO43 (இ) H,
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை. 68. Mg + H,SO,=M gSO, + H, என்ற தாக்கத்தில்
ஒட்சியேற்றும் கருவி,
(அ) ஐதரசன். (ஆ) மகனீசியம். (இ) SO, மூலிகம்.
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றுமில்லை. 69. பின்வரும் சமன்பாடுகளில் கீழ்க்கோடிட்டிருக்கும் பொருள்களுள் எது ஒட்சியேற்றப்படுகிறது ?
(அ) Mn0, + 4HCI = MnCl, + CI, + H,0. (ஆ) FeCI, + [H) = FeCI, + HCI; (இ) 2Na + CI, - = 2NaCl: (ஈ) 2Mn04 + 8H, SO, + 10Feso, = K, SO4
+ 2MnSO4 + 8H90 + 5Fe,(SO4).
ம ;

Page 82
154
அலகு XVI
70. பின்வரும் தாக்கங்களுள் எதிற்பூரண ஒட்சியேற்
றம் நடைபெறுகிறது ?
2+ (அ) Sn - 2e --> Sn
2+ (ஆ) Mn - 2e --> Mn
2-4- (இ) Fe - 2e --> Fe
4----
7---
(ஈ) Mn - 3e --->> Mn 71. பின்வரும் தாக்கங்களில் எதிற் பூரண ஒட்சியேற்
றம் நடைபெறுகிறது ?
3+ (அ) Fe - 30
> Fe
(ஆ) Cul - e
-->Cu"
|
(இ) Hg - e
-> Hg"
44 ---- ) Mn
(ஈ) Mn - 4e

அலகு XVII.
N
அ ணுச்சத்தி, 1. 189 5-ல் X கதிர்களை வெளிப்படுத்தியவர்.
(அ) இர தபோட்டு. (ஆ) கியூரி. (இ) குறூட்சு;
(ஈ) உரோஞ்சன் . பின்வருவ ன வ ற் றுள் எது கதிர்த்தொழிற்பாட் டுடைய மூலகத்தின் வரைவிலக்கணமாகும் ?
(அ) அணுவின் கரு சுயமாகத் தொகைபுரிந்து கதிர்
களை வெளிவிடும் கருவுடைய ஒரு மூலகம், (ஆ)
அணு வின் கரு இலத்திரன் களை ஏற்றுக்கொள்
ளுதல். (இ) புரோத்தன்களிலும் பார்க்க நியூத்திரன் களைக்
கொண்ட அணு வின் கரு8) நியூத்திரன்களிலும் பார்க்க புரோத்தன் களைக்
கொண்ட அணுவின் கரு; 3. திருவாட்டி கியூரி இரேடியத்தை பின்வருவனவற்
றில் ஒன்றிலிருந்து வெளிப்படுத்தினார்.
(அ) இரும்புக்கந்தகக் கல். (ஆ) களிக் கல்.
(இ) கரிப்பிசின் மயக்கி.
(ஈ) கலே:ை 4. பின்வருவனவற்றுள் கதிர்த்தொழிற்பாடற்ற கதிர்
எது ?
(அ) கீழ்ச்செந்நிறக்கதிர். (ஆ) அலுப்பாக்கதிர்.
(இ) X - கதிர்,
(ஈ) பீற்றாக்க திர். 5. பின்வருவன வற்றுள் மற்றவையுடன் பொருத்த
மற்றது எது ?

Page 83
1 56
அலகு XVII
(அ) க ேதாட்டுக் கதிர்; (ஆ) பீற்றாக்கதிர். (இ) காமாக்கதிர்:
(ஈ) உயர்கதி இலத்திரன் கள்; 6. கதிர்த்தொழிற்பாட்டினால் உண்டாகும் பீற்றாக்
கதிர்கள், வெற்றுக்குழாய்களினுட் உண்டாக்கப் பட்ட கதோட்டுக்கதிர்களை ஒத்திருக்கும்.
(அ) பிழையான கூற்று. (ஆ) பொது விதிக்கூற்று.
(இ) கருதுகோள் அல்லது கொள்கையின் கூற்று.
(ஈ) எளிய உண்மையின் கூற்று. அணுவின் கருவிலிருந்து இலத்திரன்களின் காலல், நியூத்திரன்கள் பு ரோ த் தி ர ன் க ள ாக மாறும் பொழுது சேர்ந்து வரும்.
(அ) உண்மையான நோக்கல். (ஆ) பொய்க்கூற்று. (இ) நோக்கும் உண்மைக்கு கொள்கை விளக்கம்.
(ஈ) மேற்கூறியதொன் றும் சரியன்று, 8. யூரேனியத்தின் அணு, ஒரு நியூத்திரனைக் கைப்
பற்றுவதால் அவ்வணு பிளவுபட்டு, கருச்சத்தியை வெளியேற்றும்.
( அ) இன்று நாம் அறிந்த மட்டில் உண்மையானது: (ஆ)
நிச்சயமாகப் பொய்யான து: (இ)
முற்றாகச் சரியான து. (ஈ) சில வேளை களில் அல்ல து சில குறிக்கப்பட்ட
நிபந்தனை களில் 22. ண் மையான து. 9. ஒரு நியூத்திரன் ஒரு இலத்திரனை கா லல் செய்து,
அதனால் இலத்திரன் களை உ.ரும் 1ாற் ற ம் ைட ய ச் செய்கின்றது.
(அ) எளிய உண்மைக் கூற்று. (ஆ) கரு து கேர்ள் அல்ல து கொ ள்கையின் கூற்று. (இ) விதி அல்லது தத்து வத்தின் பொதுவான கூற்று. (ஈ) பிழையான கூற் று,

அலகு XVII
157
10. பின்வருவனவற்றுள் எது பொய்யான து ?
(அ) ஒரு அணு பீற்றாத் துணிக்கைகளை இழக்
கும்பொழுது, அதன் அணு வெண் ஒன்றால் அதி
கரிக்கும். (ஆ) ஒரு அணு அலுப்பாத் துணிக்கைகளை இழக்
கும்பொழுது, அதன் அணுவெண் இரண்டால்
குறையும்; (இ)
காமாக்கதிர்களும் X - கதிர்களும் சமமான சத்
தியை உடையவை. (ஈ) அலுப்பாத் துணிக்கைகள் நிறையில் குறை
வாக இருப்பதனால் அவை நீண்டதூரம் செல்
லக் கூடியவை. 11. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது பொய்யானது ?
காமாக்கதிர்கள் மனித வர்க்கத்திற்கு தீங்கு
விளைவிப்பன. (ஆ)
காமாக்கதிர்கள் குறுகிய அலை நீள மு ைட
யவை. (இ).
காமாக்கதிர்களின் கதி ஒளியில் கதிக்குச் சம மான து. காமாக்கதிர்கள் ஊடுரு வும் த ன் ைம அற்
றவை. 12. சாதாரண இரசாயனத் தாக்கத்திற்கும் கதிர்த் தொழிற்பாட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
(அ) பிந்தியது வெடித்தற் தன்மையுடையது. (ஆ)
பிந்திய து சத்தியை உறிஞ்சுசின்றன, (இ) பிந்தியதின் அணுவின் கருவில்மாற்றம் ஏற்
படுகின்றது.
(ஈ) பிந்தியது சத்தியை வெளிப்படு த் து கிற து. 13. பிறருத் துணிக்கைகளை ஒரு அணுவின் கரு காலல்
செய்யும்பொழுது, பின்வருவனவற்றுள் எது சரி யானது ?
(அ) அணு வெண் மாறாதிருக்கும். (ஆ) அணு நிறை மாறாதிருக்கும், (இ) அணு வெண் ஒன்றால் அதிகரிக்கும். (ஈ) அணுவெண் ஒன்றால் குறையும்.
(ஈ)

Page 84
158
அலகு XVi1
1ெ1
14. ஒரு அணுவின் உறுதியில்லாத கரு, ஒரு பொசித்
திரனை காலல் செய்யும்பொழுது பின்வருவனவற் றுள் எதைச் சரியெனக் கொள்ளலாம் ?
(அ) அணுவெண் மாறாதிருக்கும். (ஆ) அணுவென்ன இரண்டால் அதி கரிக்கும்,
இ) அணு வெண் ஒன் றால் குறையும்.
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றும் சரியன்று; 15. ஒரு அணுவின் உறுதியில்லாத கரு, அ இ ப் பாத்
துணிக்கைகளைக் காலல் செய்யும்பொழுது பின் வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(அ) அணு நிறை இரண்டால் குறைகிறது. (ஆ) அணு வெண் இரண்டால் அ தி கரிக்கும், (இ) அணுத்திணிவு நான்கால் குறைகிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 16. நிலையற்ற கரு ஒரு அலுப்பாத் துணிக்கையைக்
காலல் செய்யும்பொழுது பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(அ) அணுவெண் இரண்டால் அதிகரிக்கின்றது. (ஆ) அணுவெண் இரண்டால் குறைகின்றது. (இ) அணு நிறை இரண்டால் குறைகின்றது.
(ஈ) அணுத் திணிவெண் இரண்டால் அதிகரிக்கின்
றது. 17. நிலையற்றகரு, ஒரு பீற்றத்துணிக்கையை இழக்கும் பொழுது பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(அ) அணுத்திணிவெண் மாற்றமடையமாட்டாது; (ஆ) அணுவெண் ஒன்றால் குறைகின்றது. (இ) அணுத்திணிவெண் நான் கால் குறைகின் ற து 3
(ஈ) அணுவெண் இர ா டால் குறைகின்றது. 18: ஒரு நிலையற்றகரு, ஒரு அலுப்பாத்துணிக்கையைக்
காலல் செய்யும்பொழுது பின்வரும்கூற்றுக்களுள் எது சரியான து ?
( அ) அணு வெண் ணும் அணு நிறையும் ஒன்றால்
குறைகின்றது.

அலகு XVII
159
(ஆ) அணுவெண் ஒன்றாலும், அணு நிறை நான்
கா லும் குறைகின்ற து .. (இ)
அணுநிறை இரண்டால் குறைகின் றது!
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 19. கல்சியமும் குளோரினும் தாக்கம்புரிந்து கல்சியங்
குளோரைட்டு உண்டாகும்பொழுது ஒரு கல் சியம் அணு ஒவ் வொரு இலத்திரன்களாக இரண்டு குளோரின் அணுக்களுக்குக் கொடுக் கின்றது. இது ,
(அ) 2. ண்மையான நோக்கல்: (ஆ) கிஉ ண் மையான நோக்கலுக்குக் கொ ள் ைக
விளக்கம். (இ) வரைவிலக்கணத்தின்படி உண்மை.
(ஈ) பிழையான கூற்று. 20. ஈற்றொழுக்கிலுள்ள இலத்திரன்களை,
(அ) சடத்து வமான தென்பர்; (ஆ) வழியென்பர். (இ) வலுவ ளவெண் என்பர்.
(ஈ) ஈரியல் பான தென்பர். 21.
அணுக்களில் புரோத்தன்கள் பின் வருவனவற்றுள் எங்கு இருக்கின்றது ?
(அ)
கரு. (ஆ) ஒழுக்குகள்,
முத லாம் ஒழுக்கு:
(ஈ) ஈற்றொழுக்கு: 22.
அணுவின் திணிவு பின்வரு வ ன வ ற் று ள் எதில் அடங்கி இருக்கின்றது ?
(அ) முதலாம் ஒழுக்கு: (ஆ) மூன்றாம் ஒழுக்கு. (இ) கரு.
(ஈ) இலத்திரன்கள். மின்னோட்டத்தைப்பற்றிய இன்றைய கருத்தின் படி மின்னோட்டம் பின்வருனவற்றுள் ஒன்று, கம்பி யில் பாய்வதால் நடைபெறுகின்றது.

Page 85
1 (0)
அலகு XVII
25.
(அ) அயன்கள் : (ஆ) இலத்திரன் கள்.
(இ) புரோத்தன் கள்:
(ஈ) நியூத்திரன் கள். 24.
எல்லாச் சாதாரணச் சடப்பொருள்களும் ஒரே யளவு நேர்மின்னாலும் எதிர்மின்னினாலும் ஆன தாய் இருக்கவேண்டும். இக்கூற்று,
(அ) எளிய உண்மையான கூற்று: (ஆ) கருதுகோள் அல்லது கொள்கையின் கூற்று, (இ)
வி தி அல்லது தத்துவத்தின் பொ து வ ா ன
கூற்று. (ஈ) பிழையான கூற்று. 9,U238 + en' ---> ,,U239 என்னும் த ா க் க ம் பின்வருவனவற்றுள் எதைக் குறிக்கும் ?
(அ) இலத்திரனுக்குரிய தாக்கம். (ஆ) மூலக்கூற்றுத் தாக்கம். (இ) கருத்தாக்கம்.
(ஈ) ஒரு ஒட்சியேற்றும் தாக்கம்: 26.
ஐதரசன் குண்டில் ஐதரசனின் ச ம த ா னி க ள் இணைந்து பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை உண்டாக் கும்.
(அ) காபன். (ஆ) பாரமான ஐ தரசன். (இ) ஈலியம்.
(ஈ) புரோத்தன். 27. பின்வரும் அணுக்களின் எதன்கருவில் அதிகக்
கூடிய நியூத்திரன்கள் இருக்கின்றன.
(அ) ,,U235 (ஆ) Pu233 (இ)- ,,Np239
(ஈ) ஒ8Cf246 அணுவுக்குரிய அடுக்கியில் பின்வரும் கோல்களில் எது நியூத்திரன் களை உறிஞ்சும் ?
28,

அலகு XVII
161
(அ) கல்சியம். (ஆ) செம்பு. (இ) சிங்கு.
(ஈ) கடமியம். 29. பின்வரும் மூலகங்களில் எதை இயற் ைக யி ல்
காணமுடியாது ?
(அ) பொன்: (ஆ) பொற்றாசியம். (இ) புளுத்தோனியம்,
(ஈ) ஈயம். 30. பின்வரும் செயற்கை மூலகச்சோடிகளுள் அணு
வெண் 92 க்கு மேலாகவுள்ள சோடி. எது ?
(அ) U235 & U 238 (ஆ) தோரியமும் அத்தீனியமும்; (இ) U238 & U239
(ஈ) அமெரிக்கியமும் கூரியமும்; 31.
"கருவுக்குரிய பி ள ைவ யு ம், அணு ச் ச த் தி வெளிப்படுத்தலைப்பற்றிய அடிப்படைத் தத்து வங்களையும் முன்னேற்றமடைந்த நாட்டு விஞ் ஞானிகள் அறிந்துள்ளனர்''. பின்வருவனவற்றுள் எது இதற்கு மிகச்சிறந்ததாக அமையும்?
(அ) உண்மையாக இருக்கலாம். (ஆ) பிழையாக இருக்கலாம், (இ) திட்டமாகக் கூறமுடியாது;
(ஈ) மேற்கூறிய வை சரியன்று. 37. பின்வரும் வல்லரசுகளில் எது அணுக்குண்டை
முதலாகப் பரீட்சித்தது?
(அ) சீனா: (ஆ) அமெரிக்கா. (இ) ரஷ்யா.
(ஈ) ஜேர்மனி. 33. அணுக்குண்டு எங்கு முதலாவதாகப் பரீட்சிக்கப்
பட்டது ?
21- -

Page 86
162
அலகு XVII
(அ) கிறோசிமா: (ஆ) நாகசாக்கி. (இ) நேவாடா.
(ஈ) சீனா. 34. ''அணுக்குண்டால் உண்டாகும் அழி வு க் கு இன்
றைய வரையும் சரியான பாது காப்பு கண்டு பிடிக்கப்படவில்லை'' இது,
(அ) உண்மையான கூற்றாகவிருக்கலாம். (ஆ) பிழையா ன கூற்று. (இ) திட்டமாகக் கூறமுடியாது.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன் று? 35. "கைத்தொழிற் துறைகளில் அணு ச் ச த் தி யி ன்
வளர்ச்சி, முதலில் அதனைப் போருக்கு உபயோ கிக்காமல் சர்வதேசக்கட்டுப்பாட்டால் தடுப்பதில் பொறுத்திருக்கின்றது.'' பின்வருவனவற்றுள் எது மேற்கூற்றிற்கு அமையும் ?
(அ) உண்மையாக இருக்கலாம். (ஆ) பொய்யாக இருக்கலாம். (இ) திட்டவட்மாகக் கூறமுடியாது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 36. பின்வருவனவற்றுள் எது சிங்கு அ ய னு க் கு ம்
சிங்கு அணுவுக்குமுள்ள வித்தியாசத்தைச் சிறப் பாக விளக்குகின்றது ?
(அ) சிங்கு அயன் ஒரு நேர் ஏற்றமுடைய து ணிக்கை:
ஆனால் சிங் கு அணு நடு நிலையான து. (ஆ) சிங் கு அ யன் களைக் க ரை சலிற் காணலாம்;
ஆனால் சிங் கு அ ணு க் க ள் திண் மங்களிலும் கரைசல்களிலும் உண் டு. சிங்கு அயன் சிங் கு அணுவிலும் பார்க்கச் சிறி தான து. சிங்கு மூலக்கூற்றினூடாக மி ன் னோ ட்டத் தைச் செலுத்தும்பொழுது சிங்கு அயன் கள் உண்டாகும்; ஆனால் சிங் கு அணுவில் அள் விதம் நடைபெறுவதில்லை,
(ஈ)

அலகு XVII
163
ச' அணுக்கள் பூரண மான நிறைவுபெற்ற வலுவள வெண் ஒழுக்குகளை உண்டாக்க நாடும்.'' பின்வரு வனவற்றுள் ஒன் று இதனை விளக்கும்.
(அ) பரிசோதனையின் மூலம். (ஆ) நோக்கல் மூலம். (இ) பிரயோகமூலம்.
(ஈ) ஒரு விதத்திலும் விடை கொடுக்கமுடியாது. 38..
பொற்றாசியத்தின் அணுக்கள் புரோமீன் அணுக் களுடன் சேர்ந்து பொற்றாசியம் புரோமைட்டு உண்டாகும். பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது அதனை மிகவும் சிறப்பாக விளக்குகின்றது ?
(அ) பரிசோதனையால் விடை கொடுக்கலாம். (ஆ) நோக்கல் மூலம் விடை கொடுக்கலாம். (இ) கொள் கையைப் பிரயோகிப்பதால் விடை
கொடுக்கலாம்,
(ஈ) ஒரு விதத்தாலும் விடை கொடுக்க முடியாது, 39. பின்வருவனவற்றுள் எது நியூத்திரன் தூண்டிய
தாக்கம் ?
(அ) B10 + n"
--> Li + He4 (ஆ) 018 + H' -> Fe18 + n" (இ) Be? + H? ----> B10 + n:
(ஈ) Bee + He+ ---> C12 + n" 40. பின்வருவனவற்றுள் எது புரோத்தன் தூண்டிய
தாக்கம் ?
(அ) Ag'07 + n' --> Ag108 (ஆ) C12 + H* -----> N13 (இ) Na23 + H2 --> Na24 + H'
(ஈ) U235 + 3n ->> U238 41. பென்சிற் கரிக்கட்டைகள் அணுவுக்குரிய அடுக்கி
யில் பின்வரும் ஒரு தொழில் புரிகின்றது.
135

Page 87
164
அலகு XVir
(அ) படாரிடு முடுக்கியாக. (ஆ) அமைதி நிறுவும் பொறியாக. (இ) வேகவளர்ச்சிக் கருவியாக:
(ஈ) பாது காக்குங் கருவியாக. 42. பின்வருவனவற்றில் எது சங்கிலித் தாக்கத்தை
விரிவாக விளக்குகிறது ?
(அ) ஒரே நேரத்திற் பல தாக்கங்கள் நடைபெறல். (ஆ) ஒன்றிற்குப்பின் ஒன்றாகப் ப ல த ா க் க ங் க ள்
நடை பெறல். (இ) மேலும் மேலும் அதிகளவு சத் தி யு ண் ட ா க
விருத்தியடைந்து கொண்டேபோகும் தாக்கம். (ஈ) மேலும் மேலும் அதிகளவு சத்தியை விடுகை
செய்து நடைபெறும் பல தாக்கங்கள். 43. பின்வரும் இரசாயனப் பொருள்களில் அணுக்
குண்டில் உபயோகிக்கப்படுவது எது ?
(அ) யூரேனியம் 235. (ஆ) சேர்மேனியம் 72 • 6. (இ) அத்தினியம் 227.1
(ஈ) யூரேனியம் 238. 44.
ஐதரசன் குண்டு பின் வரும் எ ந் த மு றை யி ல் வெடிக்கிறது ?
(அ) பிளவு. (ஆ) நடுநிலையாக்கம். (இ) சேர்தல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை பிழை. 45. அணுவுக்குரிய அடுக்கின் தொழிற் பாட்டின்
வேகத்தை மட்டுப்படுத்துவது,
(அ) கடமியம் கோல்கள்: (ஆ) காபன் கோல்கள் : (இ) இரும்புக் கோல்கள்.
(ஈ) கந்தகக் கோல்கள். 46, அணுவுக்குரிய அடுக்கு எவ்வாறு கு ளி ர் வ ாக
வைத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ?

அலகு XVI]
165
(அ) குளிர்ந்த எண் ணெயின் சுற்றோட்டத்தினால்: (ஆ) குளிர்ந்த காற்றின் சுற்றோட்டத் தினால். (இ) அடுக்கை ஆறவைப்பதனால்.
(ஈ) குளிர்ந்த நீரின் சுற்றோட்டத்தினால். ஊர்திகளை உருவாக்கும் சிறிய அணுஉற்பத்தி நிலை யங்களை அமைப்பது சாத்தியமன்று. ஏனெனில் அவற்றிற்கு அதிகளவு காப்பு உலோகங்கள் தேவை. இக்கூற்று,
(அ) உண்மையான து. (ஆ) பொய்யான து: (இ) உண்மையாக இருக்கலாம்.
(ஈ) ஆராய்ச்சியும் பரிசோதனை யும் செ ய் த றி ய
வேண் டிய து . 48. சேர்க்கையின் பின் ஐதரசன் குண்டு வெடிப்
பதற்கு காரணம் ?
(அ) ஐதரசன் அணுக்கள் ஒன்றை ஒன்று தள்ளு
கின்றன. (ஆ)
மென் மூலகங்களைத் தாக்கம் புரியச் செய்தல்
மிகவும் கடினமாகும். (இ) துணுக்கைகள் அதிகரிக்கப்பட்ட வேகத்துடன்
அசைந்து மின் தள்ளலைமேற்கொள்ளுகின்றன:
(ஈ) துணிக்கைகள் ஒன்றை ஒன்று தள்ளுகின்றன: 49. ஒரு குண்டிலிருந்து உண்டாகும் கதிர்த்தொழிற்
பாட்டு அபாயம், கதிர்சமதானிகளால் உண் டாகிறது. இவ் விழுகையினால் பின்வரும் அபா யங்களில் எது உண்டாவதில்லை ?
(அ) உயிர்க்கலங்களின் அழிவு, (ஆ) புற்றுநோய்,
(இ) உற்பத்தி ஆற்றலில் நிரந்தரச் சிதைவு.
(ஈ) இருதய நோய்; 50. ஐதரசன் குண்டில் வெப்பக்கருத்தாக்கம் எத
னால் உண்டாகிறது ? (அ) அணுக்குண்டு. (ஆ) மின்னோட்டம், (இ)
கோபாற்றுக் குண்டு. (ஈ) கதிர்ச்சமதானிகள்.

Page 88
அலகு XVIII.
ஐதரசன்,
ஐதரசனை முதல் வெளிப்படுத்தியவர்,
(அ) சீலி. (ஆ) கவன்டிசு. // (இ) பிறித் திலி.
(ஈ) இலவோசியே.
2.
சிறுமணியாக்கிய சிங்கு, ஐதான சல்பூரிக்கமிலத் துடன் தாக்கம் புரியும் பொழுது, உண்டாகும் ஐதரசனில் பின்வரும் மாசுகளில் ஒன்றிருக்க மாட் டாது ,
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) ஐதரசன் சல்பைட் : (இ) பொசுபரசையொட்சைட்டு, /
(ஈ) கந்த கவிரொட்சைட்டு. 3. பரிசோதனைச் சாலையில் பாதுகாப்பான முறை
யில் ஐதரசனைத் தயாரிப்பதற்கு ஐதரோகுளோ ரிக்கமிலத்துடன் பின்வரும் பொருள்களுள் எத னைச் சேர்க்க வேண்டும் ?
(அ) கல்சியம். (ஆ) சோடியம். (இ) பொற்றாசியம்:
(ஈ) இரும்பு. - 4. ஐதரசனை நீரிலிருந்து பின் வரும் முறைகளில் ஒன்
றால் தயாரிக்க முடியாது.
(அ) மின்பகுப்பு. (ஆ) நீரை அதன் கொதி நிலைக்கு வெப்பமூட்டுதல், (இ) உலோக ங்களின் தாக்கத்தினால்.
(ஈ) உலோகமல்லாதவை களின் தாக்கத்தினால், 5: பின் வரும் உலோகங்களில் எது காரத்திலிருந்து
ஐதரசனை உண்டாக்கும் ?

அலகு XVIII
167
(அ) மகனீசியம். (ஆ) அலுமினியம்..! (இ) செம்பு.
(ஈ) பிளாற்றின ம். தண்ணீரிலிருந்து பின்வரும் உலோகங்களில் எது ஐதரசனை வெளியேற்றும் ?
(அ) பிளாற்றினம். (ஆ) இரும்பு. (இ) பொற்றாசியம்.
(ஈ) சிங்கு. 7. கொதி நீரிலிருந்து பின்வரும் உலோகங்களில் எது
ஐதரசனை வெளியேற்றும் ?
(அ) இரும்பு. (ஆ) மகனீசியம். (இ) பிளாற்றினம்.
(ஈ) ஈயம்.
8.
பின்வருவனவற்றில் எதில் சேராத ஐ த ர ச ன் உண்டு ?
(அ) நீர் வாயு./ (ஆ) ஆக்கி வாயு . (இ) அமிலங்கள்.
ஐதரசன் பேரொட்சைட்டு. 9. ஐதரசன்
(அ) மகனீசியத்துடன் சேர்ந்து காணப்படுகிறது: (ஆ) அமிலங்களில் சேர்ந்து காணப்படுகிறது.
(இ)
அமிலங்களில் சுயாதீனமாகக் காணப்படுகிறது ;
(ஈ) காரங்களில் சேர்ந்து காணப்படுகிறது. 10. ஐதரசன் என்னும் பதத்தின் கருத்து,
(ஆ) நீர் ஆக்கி,, (ஆ) அமிலம் ஆக்கி. (இ) தீப்பற்றக் கூடிய காற்று.
(ஈ) இயற்கையில் காணப்படுமோர் மூலகம். பின்வருவனவற்றில் எது எல்லா அமிலங்களிலும் காணப்படுகிறது ?

Page 89
168
அலகு XVIII
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) கந்தகம்.
(ஈ) ஐதரசன்.) 12.
வாணிகஞ் சார்ந்த ஐதரசன் பின்வரும் எம் முறையால் தயாரிக்கப்படுகிறது ?
(அ) அமிலங்களிலிருந்து. (ஆ) மூலகங்களிலிருந்து. (இ) இயற்கை வாயுக் களிலிருந்து.
(ஈ) கற்கரியும் நீராவியிலுமிருந்து., 13!
சூடான செந்நிற இரு ம் பு க் கு மேல் நீராவி செலுத்தப்படும் பொழுது,
(அ) ஒட்சிசன் உண்டாகும். (ஆ) ஐதரசன் உண்டாகும்: / (இ) தாக்கம் நடைபெறமாட்டாது.
(ஈ) ஐதரசனும் ஒட்சிசனும் சேர்ந்த கலவை உ.ண்
டாகும்.
14.
ஒரு மாணவன் ஒரு எரியும் சுவாலையை ஐதரச னால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாயுச் சாடிக் கு ள் செலுத்தினான். அப்பொழுது வாயுபற்றி எரிந்தது. எரியும் சுவாலை ''பொப்" என்றசத்தத்துடன் அணைந்தது. பின்வருவனவற்றில் எது இந்நோக்க லுக்குச் சிறந்த விடையாக அமையும்?
(அ) ஐதரசன் ஒரு தகனத் துணையிலி. (ஆ) ஐதரசன் ஒரு தக ன மா கின் ற வரியு. (இ) ஐதரசன் ஒரு தகனத்துணையிலியும் த க ன
மாகின்ற வாயுவுமாகும். (ஈ) ஐதரசன் ஒரு தகனத்துணையும் எ ரி கி ன் ற
வாயுவுமாகும். 15. பின்வருவனவற்றின் ஒன்றின் அண்மையில் ஒரு
சுவாலையைக் கொண்டுவருவது அபாயமான தா கும்.
(அ) மின் பிறப் பாக்கி. (ஆ) ஒட்சிசன் பிறப்பாக்கி.

அலகு XVIII
169
(இ) ஐதரசன் பிறப்பாக்கி!
(ஈ) நீராவி பிறப்பாக்கி, 16. A, B, C, என்ற மூன்று பரிசோதனைக்குழாயி
னுள் முறையே காபனீரொட்சைட்டு, ஒட்சிசன், ஐதரசனாகிய வாயுக்கள் உண்டு. பின்வருவனவற் றுள் எப்பரிசோதனையைக் கொண்டு அவைகளை இன்னதெனக் காணமுடியும் ?
(அ) வாயுக்களை சுண் ணாம்பு நீரினுள் செலுத்துதல்
மூலம். (ஆ) ஒரு தாழி நீரினுள் கவுப்பதுமூலம்.
(இ) ஒரு நீலப்பாசிச் சாயத் தாளை செலுத்துவது
மூலம்.
(ஈ) ஒரு எரியும் சுவாலையைச் செலுத்துவது மூலம், 17. ஐதரசன்
(அ) காற்றிலும் பாரமானதும் சடத்து வமானது
மாகும். (ஆ) காற்றிலும் இலேசான தும் தாழ்த்தும் கருவியு
மாகும். (இ)
நிறமற்றதும் காற்றிலும் அடர்த்தி கூடியது
மாகும். (ஈ) காற்றிலும் இலேசான தும் தகனத்துணையு
மான தாகும்.
18.
ஐதரசனும் காற்றும் கொண்ட கலவையை எரி யூட்டும் பொழுது பின்வரும் எக்கலவை விகிதம் ருந்தால் அது அபாயகரமாக வெடித்து எரியும்?
(அ) 95%--66:4%க்கும் இடையே. (ஆ) 95%க்கு குறைவாக (இ) 75% க்கு அதிகமாக.
(ஈ) 66 • 5% --- 75% க்கும் இடையே. 19. ஐதரசன் கொண்ட வாயுச்சாடியை வாய்கீழாக
இருக்கும்வண்ணம் கவிழ்த்து சில நிமிடங்களுக் 22.

Page 90
170
அலகு XVIII
குப்பின் ஒரு எரியும் தணற்குச்சி செலுத்தப்பட்ட போது அது வெடித்து எரிந்தது. பின்வருவன வற்றுள் எக் காரணத்தால் இது நடைபெறுகின் றது?
(அ) அதிகள வுசத்தி வெப்பமாக வெளியேறுவ தால். (ஆ) அதிக கன வ ளவுள்ள வாயு உ. ண் ...ாவ தால், (இ) புதிய ஆவிப்பறப்புள்ள வெடிக்கும் இயல்
புடைய புதிய சேர்வை! உண்டாவதால். (ஈ) உண்டாகிய நீராவி சடுதியாக ஒடுங்கி நீராக
மாறிப் பாத்திரத்தில் படிவ தால் பாத்திரம்
வெடிக்கின்றது. 20. பின்வரும் உலோகமல்லாத மூலகங்களுள் எது
சாதாரண வெப்பநிலையில் ஐதரசனுடன் தாக் கம் புரியக்கூடியது?
(அ) நைதரசன்: (ஆ) குளோரீஸ்.v (இ) ஒட்சிசன்.
(ஈ) காபன். 21. பின்வரும் ஒட்சைட்டுச் சோடிகளுள் எவற்றை
ஐதரசன் வாயு தாழ்த்தக்கூடியது?
(அ) சோடிய மொட்சைட்டும் பொற்றாசியமொட்
சைட்டும். (ஆ) கல்சியமொட்சைட்டும் மகனீசியமொட்சைட்
டும். (இ)
அலுமினிய மொட்சைட்டும் நா கவொட்சைட்
டும்.
(ஈ) ஈயவொட்சைட்டும் செம்பொட்சைட்டும். 22. எண்ணெயின் ஐதரசனேற்றத்தில் பின்வருவன
வற்றுள் எதனை உபயோகிப்பார்கள் ?
(அ) நுண்ணிய நிலையிலுள்ள காபன், (ஆ) நுண்ணிய நிலையிலுள் ள நிக்கல் | (இ) குரோமி யமொட்சைட்டுத் தூள்,
(ஈ) மொலித்தினம்,

அலகு XVIII
171
23. 500 இறாத்தல் கடலை எண்ணெய் பூரணமான
ஐதரசனேற்றத்திற்கு உட்பட்டபொழுது உண் டாகும் திண்மக் கொழுப்பின் நிறை,
(அ) 500 இறாத் தலிலும் அதிகமான து:v (ஆ) 300 இறாத்தலிலும் குறைவான து, (இ) 500 இறாத்தல்.
(ஈ) ஊக்கியின் இயல்பைப் பொறுத்து மாறுபடும்: 24. ஐதரசன் எரிவது பின் வரும் எவ்வ ைக ைய ச்
சார்ந்தது?
(அ) ஐதரசனேற்றம். (ஆ) மறைப்பு. (இ) ஒட்சியேற்றம்!
(ஈ) தாழ்த்தல்.. 25. அணுவுக்குரிய ஐதரசன் சூழ்விளக்கு, மின் உருக்கி
இணைத்தலில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. பின்வரு வனவற்றில் ஒருவகை ஐதரசன் இதனில் உப் யோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) ஓரணுவுள்ள ஐதரசன் .. (ஆ) ஈரணுவுள்ள ஐ தர சன்: (இ) மறைந்த ஐதரசன் :
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 26. ஒட்சியைதாசன் சுவாலையின் வெப்பநிலை,
(அ) ஏறக்குறைய 1500 ச. (ஆ) மிகக் குறைவாக இருப்பதனால் கு ளி ர் ந் த
சுவாலை எனப்படுகின்றது. (இ) ஏறக்குறைய 45000 ச.
(ஈ) ஏறக்குறைய 25000 ச.. 27.
சுவரில் பூசிய பூச்சு உலர்வதை நோக்கிய ஒரு வர் இரசாயனம் பயிலும் தனது மகனை அது எவ்வாறு நிகழ்கிறதென வினாவினான், பின்வரு வனவற்றுள் மகன் கொடுக்கக்கூடிய சரியான விடை எதுவாகும்?
(அ) சூரிய வெப்பச்சத் தியினால் நீரகற்றப்படுவ
தால் பூச்சு உலர்கிறது.

Page 91
172
அலகு XVIII
(இவ)
28.
(ஆ) பூச்சிலுள்ள சில எண்ணெய் கள் ஒட்சியேற்
றப்படுவதனால் உலர்கிறது. பூச்சிலுள்ள சில எண்ணெய்கள் தாழ்த்தப்
படுவதனால் உலர்கிறது.. (ஈ) பூச்சிலுள்ள சில எண் ணெய்கள் ஆவிப்பறப்
படை வ தனால் உலர்கிற து. ஆகாயக் கப்பல்கள் தற்போது ஐதரசனுக்குப்பதி லாக ஈலியமே உபயோகிக்கப்படுகின்றது. ஏனெ னில்,
(அ) ஈலியம் ஐ தரசனைவிடப் பாரங்குறைந் தது. (ஆ) ஈலியம் ஐதரசனைப்போன்று த க ன ம ா கு ம்
வாயு அன் று. (இ) ஈலியம் ஐதரசனை விடத்தாக்கம் கூடியது:
ஈலியம் ஐதரசனை விட இயற் ைகயில் அதிக மாக உண்டு.
(ஈ)

அலகு XIX.
(இ)
ஒட்சிசன் 1. பூமியின் பொருக்கில் அதிகமாகவுள்ள மூலகம்,
(அ) செம்பு. (ஆ) அலுமினியம்: (இ) சிலிக்கன் ;
(ஈ) ஒட்சிசன். 2. பின்வரும் எம் முறையினால் ஒட்சிசன் முதற்தயா
ரிக்கப்பட்டது ?
(அ) திரவக் காற்றை வடிப்பதனால் , (ஆ)
பொற்றாசியங்குளே ரேற்றுக்கு வெப்பமேற்று வத னால். மேற்கூரிக்கொட்சைட்டுக்கு வெப்பமேற்றுவத
னால். (ஈ)
அமிலத் துமித்த நீரை மின்பகுப்பதால். ஒட்சிசனை வெளிப்படுத்திய பெருமை பின்வரும்
எவ் விஞ்ஞானியைச் சாரும் ?
(அ) தாற்றன். (ஆ) இலவோசியே, (இ) பிறீத்திலீ.
(ஈ) கவன்டிசு, 4. பின் வரும் சொற்றொடர்களில் எது ஒட் ச ச ன்
என்னும் பதத்தைக் குறிக்கும்?
(அ) அமில மாக்கி.v (ஆ) புளோசித்தள் அகற்றிய காற்று, (இ) தகனத் துணை.
(ஈ) நீராக்கி. 5. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ஒரு ஊக்கியை மிகச்
சிறந்ததாக விளக்குகின்றது.
(அ) தாக்கத்தின் முடிவில் இரண் டோ அ ல் ல து
அதற்கு மேலான பொருள்கள் சேர்ந்து ஒரு புதுப்பொருள் உண்டாவதற்கு உ த வி ய ர க
இருப்பது .

Page 92
174
அலகு XIX
(ஆ) தாக்க வீக்கத்தை அதிகரிக்கச்செய்து, தாக்க
முடிவில் நிறையிலும் அமைப்பிலும் மாற்ற மடையாமலிருப்பது. ஒரு தாக்கம் தொடங்கு வதற்கு உதவிசெய்து தாக்க முடி வில் நிறையிலும் அமைப்பிலும்
மாற்றமடையாமலிருப்பது. (ஈ) ஒரு தாக்கத்தின் வேகத்தை மாற் று வ தும்
ஆனால் நிறையிலும் இ ர ச ா ய ன அமைப் பிலும், தாக்கத்தின் முடிவில் மாற்றமடையா
மலிருப்பது. 6. ஒரு மாணவனை ஆசிரியர் வெல்லக்கட்டிகளை ஒரு
பரிசோதனைக் குழாயில் தனியாகவும், மற்றுமோர் பரிசோதனைக் குழாயில் சிகரெட்டுச் சாம்பலுட னும், வெப்பமேற்றும்படி பணித்தார். முதற்பரி சோதனையில் வெல்லம் கரியானது. ஆனால் இரண் டாவது பரிசோதனையில் வெல்லம் எரிந்தது. இதற்குக் காரணம்:-
(அ) சிகரெட்டுச் சாம்பல் ஊக் கி யா கத் தொழில்
புரிந்ததால்.. சிகரெட்டுச் சாம்பலிலுள் ஜா ஒருவகை இர
சாயனப்பொருள் வெல்ல ந் ஐ த எரித்தது. (இ) சிகரெட்டுச் சாம்பல் வெல்லத் தின் காரிபற்று
வெப்ப நிலையைக் குறைத்ததினால்,
(ஈ) மேற்கூறிய வை சரிகா ன் ற . 7. பெருந்தொகையான பொருள்களின் தாக்கத்தை ஊக்கிவிப்பதற்கு, ஒரு சிறிதளவு பொருள் போது
மான து. இக்கூற்று,
(அ) பொய்யான து. (ஆ) உண்மையான து. (இ) ஒரு கருதுகோள்.
(ஈ) ஒரு எடுகோள். 8. ஒட்சிசனை பரிசோதனைச் சாலையில் தயாரிக்கும்'
பொழுது, ஊக்கியாகிய உபயோகிக்கும் மங்கனீ

அலகு XIX
175
ரொட்சைட்டை வெப்பமேற்றிய பின்பே, பொற் றாசீயங்குளோரேற்றுடன் சேர்ப்பது நல் ல து ஏனெனில்,
(அ) ஊளக்கியின் தொழிற்பாடு அதிகரிப்பதற்காக. (ஆ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு பிரிகை அடைவதால்
ஒட்சிசன் வெளியேற்றம் அதிகரிக்கும். (இ) மங் கனீசீரொட்சைட்டு காபனை மா சுப்
பொருளாகக் கொண்டிருந்தால் ஆபத்தான வெடித்தல் ஏற்படும். வெப்பமேற்றல் இதைத்
தடை செய்யும். » (Fre)
தாக்க வீக்கத்தைக் குறைக்கக்கூடிய மாசுப்
பொருள்களை இது அகற்றும். 9. ஒட்சிசன், ஐதரசன் பேரொட்சைட்டிலிருந்து உண்
1.டாவதற்கு ஊக்கியாகத்தொழிற்படுவது,
(அ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு.. (ஆ) சல் பூரிக்கமிலம். (இ) நீர். (ஈ) மேற்கூறிய வையெல்லாம் சரியானவை:
10).
கடினமான பரிசோதனைக்குழாயை உபயோகித்து பொற்றாசியங்குளோரேற்றும்
மங்கனீசீரொட் சைட்டும் கொண்ட கலவையை வெப்பமேற்றும் மாணவன். அதனைச் செங்குத்தாகத் தாங்கியில் இறுகப்பற்றி வைத்து வெப்பம் ஏற்றினான். பரி சோதனையின் முடிவில், போக்குக் குழாயை வெப் பமேற்றுவதை நிறுத்தமுன் அகற்றியபோதும், பரிசோதனைக்குழாய் வெடித்திருந்தது. இதற்கு மிகச்சிறந்த விளக்கம்,
(அ) பன் சன் சுடரடுப்பின் வெப்பநிலை மி க வு ம்
அதிகமான து. (ஆ) இத்தாக்கம் புறவெப்பத்தாக்க மாதலினால்,
உண்டாகிய வெப்பம், பரிசோதனைக்குழாயை
வெடிக்கச் செய்த து. (இ) வெப்பமேற்றும் பொழுது மிகுதியான ஈரப்
பற் றுக்கல வையால் வெளியேற்றப்பட்ட மை யால்,

Page 93
176
அலகு XIX
(ஈ) பரிசோதனைக்குழாய் குளிரும்பொழுது நீர்
இழுக் கப்பட்டமையால். 11. ஒட்சிசனைத் தயாரிப்பதற்கு நீரின் கீழ் மு க ப்
பெயர்ச்சி முறையை உபயோகிப்பார்கள். அதற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமல்லாதது ?
(ஆ) செ இ வ படம் -
(அ) காற்றால் மாசுபடாத ஒரு மாதிரியைப்பெறு
தற்கு முடி யும். (ஆ) வாயு நிறமல்லா த தாக இருப்ப தால்.' (இ) வாயு, நீரில் சிறி த ள வு கரையும் த ன் மை
இருப்பதால்.. (ஈ)
வாயுவினால் போத்தல் நிரம்புகிறதா என்பதை நீர் வெளியேற்றப்படுவதைக் கொண்டு அறி
யலாம். 12. சிவந்த மஞ்சள் நி ற மு ள் ள ஒரு பொடியை
வெப்பமூட்டியபொழுது, அது முதல் கறுப்பு நிற மாக ம ா றி ய து. மே லு ம் வெப்பமேற்றிய பொழுது அது மஞ்சள் நிறமடைந்து ஒட்சிசனை விடுதல் செய்தது. இப்பொருள்,
(அ) பொற்றாசியமிருகுரோமேற்றாகும்.
செவ்வீயமாகும்.' (இ) இலிதாச்சாகும்.
(ஈ) அமோனியமிருகுரோமேற்றா கும். 13. பின்வரும் நைத்திரேற்றுக்களில் எது வெப்பமேற் றிய பொழுது ஒட்சிசனைக் கொடுக்கமாட்டாது ?
(அ) பொற்றாசிய நைத்திரேற்று. (ஆ) ஈL' நைத்திரேற்று. (இ) அமோனியம் நைத்திரேற்று*
(ஈ) வெள்ளி நை தி திரேற்று. 14. எதனை வெப்பமூட்டுவதால் ஒட்சிசனைப் பெற
லாம் ?
(அ) பொற்றாசியங் குளோரேற்று? (ஆ) பொற்றாசியம் பேர் மங்க னேற்று:
(இ) செம்பு நைத்திரேற்று. (ஈ) மேற்கூறிய எல்லாவற்றையும்,

அலகு XIX
177
15. ஒட்சிசன்.
(அ) தகன த்துணை யான து. (ஆ) காற்றினும் அடர்த்தியான தும் தகனத்துணை
யிலியும். (இ) சடத்துவமான தும் தகன த் துணையான தும்
(ஈ) தகனமாகின்றதும், நீரில் கரையும் தன் மை
யற்றதும், 16. ஒட்சிசன்.
(அ) ஒரு உலோகம்; (ஆ) ஒரு உலோகமல்லாத துv (இ) ஈரியல்புடையது.
(ஈ) சடத் துவமான து..
17. ஒரு மாணவன் தணற்குச்சியை ஒரு வாயுவுள்ள
வாயுச்சாடியினுள் செலுத்துகையில், அது எரி வதை அவதானித்தான். இதற்கு பின்வருவன வற்றுள் எது சிறந்த விடையாக அமையும் ?
(அ) அவ்வாயு தூய்மையான ஒட்சிசன். (ஆ) அவ்வாயு தகன த் துணை யானதாக இருக்க
லாம். (இ) அவ்வாயு ஒட்சிசனும் மற்றைய வாயுக்களும்
கலந்த தாகவிருக்கலாம். (ஈ) அவ்வாயு தூய்மையான ஒட்சிசன் அல்ல.
18'.
அளவுகோடிட்ட ஒரு மணிச்சாடி, ஒரு பாத்திரத் திலுள்ள நீர் மட்டத்திற்குச் சற்றுக் கீழே அதன் வாய் இருக்கும்வண்ணம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொசுபரசுத் துண்டொன்று இம்மணிச்சாடியி னுள் ஒரு செம்புக்கம்பியின் உதவியால் செலுத் தப்பட்டு, இவ்வுபகரணம் இரண்டு மூன்று நாட் களுக்கு வைக்கப்பட்டபொழுது அதனுள்ளிருந்த காற்றின் கனவளவு பகுதி குறைந்தது. கனவ ளவு குறைந்ததற்குக் காரணம்.
(அ) காற்றிலுள்ள காபனீரொட்சைட்டை உப
யோகித்ததினால்.
23

Page 94
173
அலகு XIX (ஆ காற்றிலுள்ள நைதரசனை உபயோகித்ததினால் (இ) பொசுபரசின் ம ந்த ஒட்சியேற்றத்தினால்;
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றும் சரியன்று: 41
19. பின்வருவனவற்றுள் எது வேகமான ஒட்சியேற்"
றத்திற்கு உதாரணமாகும் ?
(அ) மரம் உக்குதல். (ஆ) சுவாசித்தல். (இ) துவக்கு வெடிமருந்து வெடித்தல்,
(ஈ) உ ணவு அழுகல்: 20. பின்வருவனவற்றுள், எது ஒரு காந்தத்திண்மத்
தின் துருவத்தில் இரும்பரத்தூள்கள் ஒட்டிக் கொள்வதுபோல் ஒட்டிக்கொள்கிறது ?
(அ) அணுவுக்குரிய ஒட்சிசன். (ஆ) மூலக்கூற்றுக்குரிய ஒட்சிசன்; (இ) அணு வுக்குரிய ஐதரசன்.
(ஈ) திரவ ஒட்சிசன். / 21.
ஒட்சிசனைப் பெருமளவில் தயாரிப்பதற்கு பின் வருவனவற்றில் எம்முறை கையாளப்படுகின்றது ?
(அ) அமிலம் துமித்த நீரின் மின்பகுப்பு. (ஆ) காற்றைத் திரவமாக்கியபின்பு அதனைச் சுருக்
கியவமுக்க நிலையில் வடிகட்டல். / (இ) காற்றைத் திர வ மாக்கியபின் அதனை ஆவி
யாக்கல், பொற்றாசியங் குளோரேற்றின் ஊக்கிமுறைப்
பி) ரி ை25 யினால்; 2 2. ஓட்சிசன் மிகவும் தாக்கத் திறனுடைய வாயு.
ஆனால் பின்வரும் மூலகத்தில் ஒன்றுடன் அது சேரமாட்டாது.
(அ) சோடியம். (ஆ) மகனீசியம். (இ) வெள்ளி;
(ஈ) பொன். 23. ஒட்சியேற்றும் தாக்கத்தின் கதியைப் பின்வருவன
வற்றுள் எது கட்டுப்படுத்தும்?
(ஈ)

அலகு XIX
179
(அ) ஒட்சியேற்றப்படும் பொருளில் இரசாயன தி
தன்மை, (ஆ) ஒட்சியேற்றப்படும் பொருளின் துணிக்கை
களி ன் அளவு. (இ) ஓட்சிச னின் செறிவு.
(ஈ) மேற்கூறியதெல்லாம் சரியான வை: ' ' ' அதீத ஊ தாக் கதிர் வீசலுக்கு உட்பட்ட ஒப் சிசன் சாதாரண ஒட்சிசனினும் அதிக தாக்குந் தன்மையுடையது", இதற்குப் பின்வருவனவற்றுள் எது சிறந்த விடையாக அமையும் ?
(அ) அணு வுக்குரிய ஒட்சிசன் உ. ண் டாகி இருக்க
வேண்டும். எனவே அ து மூலக்கூற்றுக்குரிய ஒட்சிசனினும் தாக்கம் கூடியதாக இருக்கின் றது.
ஒட்சிசனின் பிறத்திருப்பமுளியாகிய ஓசோன் உண்டாகி இருக்கவே கண்டும். ஓசோன் ஓட்சிச
னினும் அதிகதாக்கமுடையது. (இ) ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகள் சோடியாகச் சேர்ந்து
அதீத ஊதாக்கதிர் வீசலிலிருந்து சத்தியைப் பெற்றுக்கொள்கிறது. இச்சத்தியே அ தி க
தாக்கத்திற்குக் காரண மாக இருக்கிறது.
(ஈ) மேற்கூறியதொன்றும் சரியன்று; 25. ஓசோன் ஒட்சிசனினும் அதிகமான தாக்குந்
தன்மை உடையது. ஏனெனில் ?
(அ) ஓசோன் ஓட்சிசனின் பிறந்திருப்புத் திரிபு; (ஆ) ஓசோன் ஓட்சிசனினும் ஒரு ஒட்சிசன் அணு ச வ
அதிகமாகக் கொண்டுள்ள து, (இ) ஓசோன் ஒட்சிசனிலிருந்து உண்டானவோர்
அ கவெப்பத்துக்குரிய சேர்வை, ஓசோன் .ஒட்சிசனிலிருந்து உண் டாள வோர்
புறவெப்பத்திற்குரிய சேர்வை. 26. பின்வரும்எம்முறையில் ஒட்சிசனிலிருந்து ஒசோன்
உண்டாகிறது?
(அ) ஒட்சிசனை உயரிய அமுக்கத்திற்கு உட்படுத்து
வ தால்,
(ஈ) சோ இல.

Page 95
18(1)
அலகு XIX
(ஆ) ஒட்சிசனை ஊக்கியின் இணக்கத்திற்கு உட்
படுத்துவதால். (இ) ஒட்சிசனை சுருக்கிய அ மு க் க த தி ற் கு உட்
படுத்துவ தால். (ஈ) ஒட்சிசனை அமைதி மின்னிறக்கத்திற்கு உட்
படுத்துவ தால்,V 37.
ஒரு உலோகத்தின் வெண்ணிற ஒட்சைட்டுக்கு வெப்பமேற்றியபோது, அது மஞ்சள் நிறமாக மாறியது. பின்னர் குளிர்ந்ததும் முன்னைய வெண்
ணிறத்தைப்பெற்றது. அவ்வொட்சைட்டு,
(அ) கல்சிய மொட்சைட்டு. (ஆ) ஈயவோரொட்சைட்டு. (இது) சிங் கொட்சைட்டு. 4. V/
(ஈ) வெள் ளியொட்சைட்டு. 28. பின் வரும் ஒட்சைட்டில் எது வெப்பமேற்றும்
பொழுது இரசாயன மாற்றம் அடையாது வெள் ளொளிர்வு நிலையை அடையும் ?
(இ) மேக்கூரிக் ெகாட்சைட்டு, (ஆ) (வெள்ளியொட்சைட்டு: (இ) கல்சியமொட்சைட்டு,
(ஈ) மங்கனீரொட்சைட்டு! 29.
ஒரு ஒளிவிடும் உலோகத்திற்கு வெப்பமேற்றிய பொழுது, ஒரு செந்நிறப்பொருள் உண்டானது. மேலும் இச்செந்நிறப்பொருளுக்கு வெப்பமேற்றி யதும், அது உலோக மணிகளையும் ஒளிர்கின்ற சுவாலையை எரியச் செய்யும் ஒரு வாயுவையும் கொடுத்தது. அவ்வுலோகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(அ) இரசம். (ஆ) வெள்ளி, (இ) ஈயம்.
(ஈ) வெள்ளீயம்: 30. பின்வரும் ஒட்சைட்டுகளில் ஒன்று வெப்பமேற்
றும்பொழுது ஒரு வாயுவை விடுதல் செய்வதால்,

அலகு XIX
181 மற்றைய வொட்சைட்டுகளிலிருந்து வேறுபடுக றது. அவ்வொட்சைட்டு
(அ) டெரிக் கொட்சைட்டு. (ஆ) கல்சியமொட்சைட்டு.
(இ) சிங் ெகாட்சைட்டு.
(ஈ) வெள்ளியொட்சைட்டு. 31. பின்வரும் ஒட்சைட்டில் எது வெப்பஉறுதியான து ?
( அ ) செவ்வீயம். (ஆ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு. (இ) கல்சியமொட்சைட்டு:
(ஈ) ஈயவீரொட்சைட்டு. - 32. சில ஒளிவிடும் பளிங்குகளை பரிசோதனைக் குழா
யினுள் வெப்பமேற்றப்பட்டபோது, சில நிமிடங் களுக்குப்பின், ஒரு கரு நிறத்தூள் மிகுதியாக பரி சோதனைக் குழாயினுள் இருந்தது. இப்பரிசோ தனைக் குழாய் குளிர்ந்த பின், அதனுள் நீர் சேர்க் கப்பட்டதும், ஒரு பச்சை நிறக்கரைசல் உண்டா ன து. அத்துடன் ஒரு கரையுந்தகவற்ற கருநிறத் தூள் எஞ்சியிருந்தது. வெப்பமேற்றப்பட்ட ஒளி
விடும் பளிங்குகள்,
(அ)" பொற்றாசியம்குளோரேற்று; (ஆ ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு. (இ) 25 பவீரொட்சைட் :
(ஈ) பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற் று. 33. பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலவொட்சைட்டா
கும் ?
(அ) கல்சியமொட்சைட்டு; (ஆ) ஈயவீரொட்சைட்டு. (இ) சிலிக்கனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ம ங்கனீரொட்சைட்டு, 34. பின்வருவனவற்றுள் ஒரே கூட்டத்தில்
அமை யா த வொட்சைட்டு எது ?
(அ) கந் தகனீரொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசனீரொட்சைட்டு,

Page 96
182
அலகு XTX
(இ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ஈயவீரொட்சைட்டு.// 35. பின்வரும் அமிலவொட்சைட்டுகளில் எது மற்ற
வையினும் வேறுபட்டது?
(அ) சிலிக்கனீரொட்சைட்டு: (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) கந்தகனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) பொசுபர சையொட்சைட்டு. 36. பின்வரும் மூலவொட்சைட்டுகளில் எது மற்றவை
யினும் வேறுபட்டது?
(அ) மகனீசியமொட்சைட்டு. (1) (ஆ) பொற்றாசியமொட்சைட்டு./ (இ) சிங்கொட்சைட்டு:
(ஈ) பெரசொட்சைட்டு. 37. பின்வருவனவற்றுள் கூட்டொட்சைட்டு.
(அ) செவ்வீயம்./ (அ) கந்த கமூவொட்சைட்டு. (இ) நீறாத சுண்ணாம்பு. (ஈ) பொகபரசையொட்சைட்டு; ஈரொட்சைட்டும், பேரொட்சைட்டும் முறையே இரு போத்தல்களிலுள்ளன. ஆனால் அவற்றின் பெயர் குறிப்புச் சீட்டுக்கள் போத்தல்களில் இல் லாத நிலையில் நீர் பின்வரும் எப்பரி சோதனை யால் அவற்றைச் சரியாக அறியலாம்.
(அ) பொருள்களுக்கு வெவ்வேறாக வெப்பமேற்றி
வெளியேற்றப்படும் வாயுக்களை நோக்கல்; (ஆ) செறிவான ஐதரோகுளோரி க் க மி ல த் ைத
வெவ்வேறாக இரண்டு பொரு ள் க ளு ட எ
சேர்த்து, உண்டாகும் வாயுவை நோக்கல்; (இ) பொருள்களை வெவ்வேறாக நீரிற் கரைத்து
உண்டாகும் வாயுக்களை நோக்கல். (ஈ) பொருள்களை வெவ்வேறாக ஒரு ஊக்கியுடன் 1
சேர்த்து; உண்டாகும் வாயுக்களை நோக்கல்;
38.

அலகு XX
183
39. இசுத்தானிக்கொட்சைட்டு, வெள்ளீயத்தின் ஒட்
சைட்டு. ஆனாலும் அதுவோர் அமிலவொட்சைட் டாக வகுக்கப்படுவதற்குப் பின் வ ரும் இயல் புகளுள் எது காரணமாகும்?
(அ) அது நீரிற் கரையாத்தக வுடையது. (ஆ) சோடியமைதரொட்சைட்டு ட வ சேர் தி து
சோடியம் இசுதானே ற்றை உண்டாக்குவது. நீல நிற பாசிச்சாயத்தாளைச் சிவப்பு நிறமாக
மா ற்றுவது. ,
(ஈ) உய ரினவொட்சைட்டாக இருப்பதால். 40.
நீரிற் கரைந்தவோர் வாயு, நீலப்பாசிச்சாயத் தாளை செந்நிறமாக்குமோர் கரைசலைக் கொடுத் தது. அந்த வாயு:-
(அ) அமில வொட்சைட்டு. (ஆ) மூலவொட்சைட்டு. (இ) அமோனியா.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 41. செவ்வீயம் நைத்திரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரி
யும் பொழுது பின்வரும் தாக்கம் நடைபெறுகி றது. Pb,0, + 4HNO, = 2Pb(NO,),+ Pb0, + 2H,0 இத்தாக்கம் செவ்வீயத்தைப் பின் வ ரு ம் எல் வகை ஒட்சைட்டாகக் காட்டுகிறது ?
(அ) கூட்டொட்சைட்டு (ஆ) அமிலவொட்சைட்டு. (இ) மூலவொட்சைட்டு.
மேற் கூறியவை யெல்லாம் சரியன்று.
(ஈ).

Page 97
அலகு XX.
நீர். 1. நீரில், ஐதரசன் நிறுவையின்படி பின்வருவனவற்
றில் ஒரு பங்குண்டு.
(அ) :
(ஆ) 9
olo - லெ
(இ) |
கனவளவின்படி ஒட்சிசன் நீரில் பின்வருமோர் புங்கு கொண்டுள்ளது.
(அ)
o- ம ப - eெ
(இ) 3
(ஈ) 3
அமிலம் துமித்த நீரினூடாக மின்செலுத்தப் படும்பொழுது 100 க. ச: மீ., ஐ தரசன் உண்டா
னால் உண்டாகிய ஒட்சிசனின் கனவளவு,
(அ) 15 க. ச. மீ. (ஆ) 20 க. ச. மீ. (இ) 50 க. ச. மீ.
(ஈ) 10 க. ச. மீ. 4. 4 மி. இ. ஐதரசனையும் 15 மி. இ. ஒட்சிசனையும்,
கொண்ட கலவையை வெடிப்பித்த பின் சேரா மலிருக்கும் வாயுவின் கனவளவு:

அலகு XX
135
(அ) 0 மி. இ. (ஆ) 13 மி. இ: (இ) 11 மி. இ:
(ஈ) 19 மி. இ. 5. நீரில் தொங்கியிருக்கும் அசுத்தங்களை அகற்றுவ
தற்கு பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை உபயோகிக்க லாம்.
(அ) வெ ளிற்றுற்தூள், (ஆ) குளோரீன். (இ) அலுமினியம் சல்பேற்று:
(ஈ) அதீத ள தாக் கதிர்கள். 6. பற்றீரியங்களால் மாசுபட்ட நீரைப் பின்வரும்
ஒன்றை உபயோகித்து அகற்றலாம்.
(அ) குளோரீன். (ஆ) அலுமினியஞ்சல்பேற்று. (இ) காபன்.
(ஈ) பொற்றாசியம் பேர்மங் கனேற்று. 7. எங்கள் கிணற்று நீரிலுள்ள வன்மை பின்வரும்
உப்புக்கள் ஒன்றினால் உண்டாக மாட்டாது.
(அ) கல் சிய மிருகாபனேற்று: (ஆ) கல் சியஞ்சல்பேற்று. (இ) மகனீசியங்கு ளோரைட்டு.
(ஈ) சோடியங்குளோரைட்டு. 8. நாம் குடிக்கும் நீரில், நிலையில்வன்மை பின்வரு
மோர் உப்பினால் உண்டாகலாம்.
'(அ) கல்சியங் குளோரைட்டு.
(ஆ) கல்சியம் சல்பேற்று: (இ) மகனீசியங்குளோரைட்டு.
(ஈ) மகனீசியமிருகாபனேற்று. 9. பின்வருமோர் முறையினால் நிலையுள்ள வன்மையை
நீக்க முடியாது.
(அ) கொதித்தலினால்; (ஆ) சோடியங்காபனே ற்றைச் சேர்ப்பதனால்,

Page 98
186 /
-அலகு XX
(இ) பேமுத்திற்றைச் சேர்ப்பதனால்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று: 10. பின்வருமோர் முறையினால் எல்லா வி த ம ா ன
வன்மையையும் நீரிலிருந்து நீக்கலாம்.
(அ) கொதித்தலினால். (ஆ) கல்சியமைதரொட்சைட்டைச் சேர்ப்பதனால், (இ) சோடியங்காபனேற்றைச் சேர்ப்பதனால்.
(ஈ) பேமுத்திற்றைச் சேர்ப்பதனால். 11, நீரின் வன்மையை நீக்கவேண்டும். ஏனெனில்,
(அ) கொதிகலன் களில் வன்னீரை உபயோகித்தால்;
அக்கலங்களில் உண்டாகும் கல்லுப்போன்ற கடினமான படிவுகள் வெப்பத்தை அரிதிற் கடத்துவதால், அதிகளவு எரிபொருள் செல
வாகும். (ஆ) வன்னீரிற் துணி களைக் கழுவும்போது அதி
களவு சவர்க்காரம் வீண் போகும். (இ) கொதி நீர்க் குழாய் களின் மூலம் வன்னீர் செலு த்
தப்படும்பொழுது, உண்டாகும் படி வு க ள், குழாய்களைப் பழுத எடையச்செய்து இறு தியில்
அவை உடைந்துபோகும்.
(ஈ) மேற்கூறிய எல்லாக் காரணங்களுக்குமாக: 12. படி.கங்களிலிருந்து பளிங்கு நீரைப் பின்வரும் எம்
முறையால் அகற்றலாம் ?
(அ) வெப்பமேற் று வ தால். (ஆ) வன் அமுக்கத்தினால் . (இ) வடிப்பினால்.
(ஈ) உறைதலினால். 13. பின்வருவனவற்றுள் எந்த உ ப்பில் பளி ங் கு .
நீரில்லை ?
(அ) செம்புச் சல் பேற்று. (ஆ) பெர சுசீசல்பேற் று. (இ) அமோனியஞ்சல்பேற்று.
(ஈ) சிங்குச்சல் பேற் று.

அலகு XX
187
14.
வெண் ணிற நீரற்ற செம்புச்சல்பேற்றுக்கு, ஒரு நிறமற்ற திரவத்தைச் சேர்த்தபொழுது, அது நீல நிறமாக மாறியது. அத்திரவம்,
(அ) தேங் காயெண்ணெய். (ஆ) பென்சீன்; (இ) 50% அற்ககோல்.
(ஈ) புரவினெண் ணெய்: 15.
ஒரு நீல நிறச் செம்புச்சல் பேற்றுப் படிகத்திற்கு வெப்பமேற்றினால் பின் வ ரு வ ன வ ற் று ள் எது உண்டாகும் ?
(அ) ஐ தரேற்று . (ஆ)
மூலத்துக்குரிய நீரற்ற உப்பு. (இ) வெண் நிறத்தூள்.
(ஈ) செம்பு. சோடியமைதரொட்சைட்டின் ஒரு சிறியதுண்டை ஒருகடிகாரக் கண்ணாடியினுள் வைத்தபொழுது, அது சில நிமிடங்களின் பின் ஒருதிரவமாக மாறி யது. இத்தோற்றப்பாட்டைச் சிறப்பாக விளக் கும் பதம்:
(அ) நீர்ப்பகுப்பு: (ஆ) ஈரங்கா ட்டுகி ன் ற. (இ) கக்கிப்பூத்தல் ;
(ச) நீர்மய மா கல், 17. பின்வருவனவற்றுள் எந்த உப்பு நீர்மயமாகாது ?
(அ) பெரிக்குக்குளோரைட்டு. (ஆ) பெர ஈச்சல் பேற்று. (இ) மக்னீசியங்குளோரைட்டு.
(ஈ) கல்சியங் குளோரைட்டு,
18.
பின்வருவனவற்றுள் எது கக்கிப்பூத்தலுக்கு உதா ரணமாக அமையும்?
( அ) மகனீசிய ங்காபனேற்று. ( ஆ) மகனீசியங்குளோரைட்டு. (இ)
சோடியங் காபனேற்று. பொற்றாசியஞ்சல் பேற்று:
(ஈ)

Page 99
188
அலகு XX
19.
சிறிதளவு கறுயுப்பு ஒரு ஆவியாக்கும் கிண்ணத் தில் காற்றுப்படத்தக்கதாக விடப்பட்டது. மறு நாள் அவ்வுப்பு ஈரமாயிருந்தது. இது ,
(அ) வளிமண்டலத்திலிருந்து சோ டி ய ங் கு ளோ
ரைட்டு, ஈரலிப்பை உறிஞ்சுவ தனால் ஏற்பட்
டது. (ஆ) சோடியங் குளோரைட்டுடன் கல ந்துள்ள மக
னீசிய ங் கு ளோ ைர ட் டு, வளி மண்டல த் திலிருந்து ஈரலிப்பை உறிஞ்சுவதால் ஏற்பட்
டது. (இ) சோடியங் குளோரைட் டு ட ன் க ல ந் து ள் ள
சோடியமையடைட்டு வளி ம ண் ட ல த் தி ல்
ஈரலிப்பை உறிஞ்சு வ தால் ஏற்பட்ட து. - (ஈ) மேற்கூறியவெல்லா ம ா ற் ற ங் க ளு ம் நடை
பெறுகின்றன: 20. பின்வரும் சமன்பாடுகளில் எது நீர்ப்பகுப்பைகி',
குறிப்பிடாது ?
(அ) AlC1, +- 3H,0-->Al(OH), + 3HC1. (ஆ) BiCl, + H,0--> BioC1 + 2HCI. (இ) Na,C0,+2H,0->2NaOH + H,CO,
(ஈ) CaH,+2H,0-->Ca(OH), + 2H, 21. காட்டிற்கு உல்லாசப் பிரயாணம் சென்ற ஒருகுழு
வினர், அங்குள்ள நீரைக்குடிப்பதற்காகச் சுத்தம் செய்யவிரும்பினர், அவர்கள் பின்வருவன வற்றுள் எம்முறையைக் கையாளுவது சிறந்தது ?
(அ) வெளிற் றுந்தூளைச்சேர்த்தல். (ஆ) நீரை வடிகட்டுதல், (இ) நீரைக் கொதிக்கவைத்தல் . (ஈ) படி காரத்தைச் சேர்த்தல்.
22;
பின்வருவனவற்றுள் எவை இருப்பது நீ ரி ன்
வன்மைக்கு முக்கிய காரண மாகும் ?
(அ) கல்சியம் அயன்கள். (ஆ) குளோரைட்டு அயன்கள்,

அலகு XX
189
24.
(இ) சோடியம் அயன் கள்.
(ஈ) சல்பேற்று அயன் கள். 23. பின்வரும் சேர்வைகளுள் எது கரைசலில் அமி
லத் தாக்கத்தைக் கொடுக்கும் ?
(அ) பொற்றாசியங் கு ளோரைட்டு. (ஆ) சோடியங் குளோரைட்டு. (இ) பெரிக்குக் குளோரைட்டு:
(ஈ) சோடியம் நைத்திரேற்று. பின்வரும் சேர்வைகளுள் எது கரைசலில் மூலத் துக்குரிய தாக்கத்தைக் கொடுக்கும் ?
(அ) சோடியஞ் சல்பேற்று: (ஆ) பொற்றாசியங் காபுனே ற்று. (இ) பெரிக்குக் குளோரைட்டு.
(ஈ) செம்பு நைத்திரேற்று.
25.
பின்வரும் சேர்வைகளுள் எதனின் கரைசல் நடு நிலையான தாக விருக்கும் ?
( அ) ஈ ய நைத்திரேற் று. (ஆ) பெரிக்குக் குளோரைட்டு. (இ) சோடியஞ் சல் பைற்று:
(ஈ) கல் சியங் குளோரைட்டு. 26. நீரில் ஐதரசன் அயன் செறிவை அதிகரிக்க வேண்
டுமானால், பின்வருவனவற்றுள் எதைச் சிறிதளவு சேர்க்க வேண்டும்?
(அ) பொற்றாசியங் காபனேற்று, (ஆ) கல்சியமைதரொட்சைட்டு. (இ) கிளிசெறீன்.
(ஈ) சல்பூரிக்கமிலம். 27. மகனீசியத்தினதும் கல்சியத்தினது மிருகாபனேற்
றின் பின்வரும் இயல்புகளில், எது நிலையில் வன்
மைக்குக் காரணம் ?
(அ) நீரில் கரையும் திறன். ('ஆ) நீரிற் கரையாத்திறன்.

Page 100
190)
அலகு XX
(இ) நீருடன் சேர்ந்து தாக்க ம் புரியும் போ து
காபோ னிக்கமிலத்தை யும், ஐதரொட் சைட்
டுப் படிவத்தையும் உண்டா க் கு வதால். (7) நீருடன் மூலக்கரைசல் உண்டா வ தால்.
28. மகனீசியத்தினதும், கல்சியத்தினதும் காபனேற்
றின் பின்வரும் இயல்புகளில் எது நிலையில் வன் மைக்குக் காரணம் ?
(அ) நீரிற் கரையும் திறன். (ஆ) நீரிற் கரையாத் திறன். (இ, கரைசல் நிலையில் சவர்க்காரத்துடன் தாக்கம்
புரிந்து படி வுண் டாவ தால். (ஈ) சவர்க்காரத்துடன் தாக்கம் புரிந்து இலகுவில்
சவர்க்கார நுரையுண்டாவதால். 29. பின்வருவனவற்றுள் எதில் நீர் ஊக்கியாகத் தாக்
கம் புரிகிறது ?
(அ) சோடியத் தின தும் குளோரின தும் தாக்கம். (ஆ) ஐதரசனின தும் ஒட்சிசனின தும் தாக்கம்.
(இ) ஐதரசன் குளோரைட்டு வாயுவின தும் கல்
சியங்காபனேற் றின தும் தாக்கம். (9) மேற்கூறிய வை எல்லாம் சரியான வை.

அலகு XXI.
அமிலங்கள், மூலங்கள், உப்புக்கள். 1. வீட்டிற் காணப்படும் பின்வரும் பொருள்களுள்
அமில இயல்புகளுடையனயாவை ?
(அ) எலுமிச்சம் பழம்.' (ஆ) நீர். (இ) கறியுப்பு.
(ஈ) ச ண் ணாம்பு. 2. பின்வருவனவற்றில் எது அ மி ல த் தின் இயல்
பல்லாதது ?
(அ) மாற்றீடு செய் யக்கூடி ய ஐதரசன் அணுக்கள் (ஆ)
எரிப்புள்ள சுவை. (இ) நீலப்பாசிச்சாயத்தைச் செந் நி ற ம ா க் கு ம்
இயல்பு. (ஈ) காபனேற்றுக்களிலிருந்து காப னீ ரொட்
சைட்டை வெளியேற்றும் தன்மை. 3. அமிலங்களுக்கு மிகப்பொருத்தமான இயல்பு.
(அ) அரிக்குந்தாக்கம். (ஆ) மாற்றீடு செய்யக்கூடிய ஐதரசன் அணுக்
களுடைய து. (இ) ஒட்சிசன் அணுக்களு டைய து. (ஈ)
மெதயிற் செம்மஞ்சளை இ ள ஞ் சி வ ப் பா க
மாற்றும். 4. பின்வருவனவற்றில் வழமையாக நீரிலியாயிருப்
பது,
(அ) அமிலம். (ஆ) ஒட்சைட்டு (இ) சல்பைட்டு.
(ஈ) மூலம், 5. உலோகமல்லாத பலவற்றின் ஒட்சைட்டுகளுடன்
நீர் தாக்கம் புரிந்து எதைக்கொடுக்கும் ?
(2) ஐதரேற்றுகள், (ஆ) உப்புக் கள்.

Page 101
190
அலகு XXI
(இ) மூலங் க ள்.
(ஈ) அமிலங்கள், 6. பின்வருவனவற்றுள் அமில நீரிலியைத் தெரிக:
(அ) நீர் (ஆ)
கந்தக மூவொட்சைட்டு. (இ) இரும்புக் கறள்.
(ஈ) நைத் திரிக்க மிலம். 7. ஒட்சிசனற்ற அமிலம் யாது ?
(அ) சல்பூரிக்கமிலம். (ஆ) சல்பூரசமிலம். (இ) பொசுபோரிக்கமிலம்.
(ஈ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். 8. மிகக் குறைவான விகிதத்தில் ஒட்சிசனுள்ள அமி
லம்.
(அ) குளோரிக்கு . v (ஆ) பேர் குளோரின் கு. (இ) குளோரர்.
(ஈ) உபகுளோர சு . 9. பின்வரும் இயல்பினால் ஐதரோக்குளோரிக்கமிலம்
ஒரு "'மாதிரிஅமிலம்” எனப்படும்.
(அ) சுவை. (ஆ)
மண ம். (இ) கரையுந்த கவு.
(ஈ) நிறம். நாட்டுப்புற வீடுகளில் சாதாரணமாகக் காணப் படாத அமிலம்.
(அ) தாத்தரிக்கமிலம். (ஆ) சித்திரிக்கமிலம். (இ) நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) அசேற்றிக்கமிலம்; 11. பின்வருவனவற்றில் அமிலத்தன்மை மிகக் குறை
வாயுள்ளது.
10.

அலகு XXI
193
(இவ)
(அ) pH, 4 (ஆ) pH. (இ) pH4
(ஈ) pH, 12. பின்வருவனவற்றில் அமிலத்திலுள்ள ஐதரசனய
னின் தன்மை யாது ?
(அ) புளிப்பு. (ஆ) நீலப்பாசிச்சாயத்தைச் செந் நி ற மா க் கு ம்
தன்மை. உலோகங்களினால் ஐதரசனை மாற்றீடு செய்
யும் தன்மை: (ஈ) காபனேற்றுக்களிலிருந்து கா ப னீ ரொட்
சைட்டை வெளியேற்றும் தன்மை: / 13. அமில மூலத்திறன் எனப்படுவது.
(அ) ஒரு அமிலத்திலுள்ள ஐதரசன் அணுக்களின்
எண்ணிக்கை. (ஆ)
ஒரு அமிலத்திலுள்ள ஒட்சிசன் அணுக்களின்
எண்ணிக்கை. (இ) ஒரு அமிலத்திலுள்ள மாற்றீடு செய்யக்கூடிய
ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை. (ஈ) ஒரு மூலத்திலுள்ள ஐதரொட்சில் கூட்டங்
களின் எண்ணிக்கை: 14. உமது வீட்டிலுள்ள பின் வரு ம் பொருள்களில்
எதற்கு மூல இயல்புகளுண்டு?
(அ) தக்காளி.. (ஆ) சுண்ணாம்பு. (இ) எபுசமுப்பு.
(ஈ) சீனி : 15. மூலம் பின்வருவது இல்லாத சேர்வை.
(அ) புளிப்பு; (ஆ) ஐதரொட்சில் கூட்டம், (இ) செம்பாசிச்சாயத்தை நீல நிறமாக்கும் தன்மை: (ஈ) அமிலங்களுடன் சேர்ற்து உப்புக்கள் உண்டா
கல்,

Page 102
194
அலகு
XXI
பெ
16. மூலத்திற்கு மிகப்பொருத்தமான தன்மை யாது ?
(அ) எரிப்புத் தாக்கம், (ஆ) மாற்றீடு செய்யக்கூடிய ஐத ரொட்சில் கூட்
டங்கள். (இ) ஐதரசன் அணுக்கள்:
(ஈ) செம்பாசிச்சாயத்தை நீல நிறமாக மாற்றல். 17. பின்வருவனவற்றில் காரம் எனக்கொள்ளக் கூடி.
பது.
(அ) மகனீசியமை துரொட்சைட்டு. (ஆ) செம்பைதரொட்சைட்டு. (இ) சோடியமைதரொட்சைட்டு.
(ஈ) சிங்கைதரொட்சைட்டு:) 18. அநேக உலோகவொட்சைட்டுக்களுடன் நீர் தாக்
கம்புரியும்பொழுது,
(அ) அமிலங்கள். (ஆ) மூலங்கள். (இ) ஐதரேற்றும் கள்.
(ஈ) உப்புக்கள்
உண் டர்கின்றன. 19, பின்வருவனவற்றில் எது மூலவொட்சைட்டு ?
(அ) கந்த கவீரொட்சைட்டு. (ஆ) காபனோ ரொட்சைட்டு. (இ) ைநத்திரிக்கொட்சைட்டு,
(ஈ) ஈயவொட்சைட்டு. / 20. நீருடன் தாக்கம் புரியும்பொழுது மூலத்தை உண்
டாக்கும் உ.லோகம்.
(அ) நாகம்? (ஆ) சோடியம். )
(இ) இரும்பு.
(ஈ) செம்பு. 21.
ஒவ்வொரு மூலக்கூற்றிலும் மிகக்குறைந்த ஐத ரொட்சில் கூட்டத்தையுடைய மூலம் யாது ?
(அ) கல்சியமைதரொட்சைட்டு. (ஆ) அலுமீனியமை த ரொட்சைட்டு,

அலகு XXI
195
(இ) பொற்றாசியமைதரொட்சைட்டு..
(ஈ) பெரிக் கைதரொட்சைட்டு. 22.
பின்வருவனவற்றில் மூலத்துக்குரிய தன்மைகளைக் காட்டும் எப்பொருள் நாட்டுப்புற வீ டு க ளிற் காணப்படமாட்டாது ?
(அ) சலவைச்சோடா. (ஆ) அப்பத்தாள். (இ) சுண்ணாம்பு;
(ஈ) எரிசோடர்.
23.
பின்வருவனவற்றில் எது மிகக்கு ைற ந்த ள வில்
மூலத்துக்குரியது ?
(அ) pH,4 (ஆ) pH,0 V (இ) pH,:
(ஈ) pH2 24.
பின்வருவனவற்றில், மூலத்திலுள்ள ஐதரொட்சில் அயனின் தன்மையல்லாதது எது ?
(அ) கைப்பு. (ஆ) செம்பாசிச் சIf டத்தை நீல நிறமாக்குந் தன்மை; (இ) அமிலங் களை நடுநிலையாக்கு ந்தன் மை.
(ஈ) வழுக்குந் தகைமை. 25. மூலவமிலத்திறன் என்பது.
(அ) மூலத்திலுள்ள ஐதரொட்சில் கூட்டங் க ளின்
என்ன ணிக்கை, (ஆ)
மூல த்திலுள்ள ஒட்சிசன் அணுக்களின் எண்
ணிக் ைக. (இ) அமிலத்திலுள்ள ஐதரசன் அ ணு க் க ளி ன்
என ணிக்கை, (ஈ) மூல த்திலுள்ள மாற்றீடு செய்யக் கூடிய ஐ த
ரொட்சில் கூட்டங்களின் எண்ணிக்கை.
26. அமிலத்திலுள்ள ஐதரசனை உலோகம் மாற்றீடு செய்யும்பொழுது உண்டாகும் பொருள்,
(அ) மூலம்; (ஆ) அமிலம்;

Page 103
19)
அலகு XXY
(இ) காட்டி.
(ஈ) உப்பு. 27. நடுநிலைப்படுத்தலில் எப்பொழுதும் உண்டாகும்
பொருள்.
(அ) நீர். V/ (ஆ) சோடியநைத்திரேற்று. (இ) சல்பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) பொற்றாசியமைதரொட்சைட்டு. 28. இரட்டையுப்பிற்குச் சிறந்த உதாரணம்.
(அ) சோடியங் காபனேற்று. (ஆ) பொற்றாசுப் படிகாரம்; (இ) பொற்றாசியம் பெரோசயனைட்டு.
(ஈ) மூலபிசுமது. 29. அமிலத்தின் எல்லா ஐதரசன் அணு க் க ளை யும்
மாற்றீடு செய்வதால் உண்டாகும் உப்பு.
(அ) அமில வுப்பு. (ஆ) மூலவுப்பு: (இ) நேருப்பு.//
(ஈ) இரட்டையுப்பு. 30.
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனி உப் புக்களின் சேர்க்கையால் உண்டாவதும், கரை சலில் உறுப்புக்களின் இயல்புகளைக் காட்டுவதும், உப்புக்களின் கலவையாகச் செயற்படுவதும்.
(அ) மோரினுப்பு; (ஆ) பொற்றாசியமேர்க்கூரிக்கயடைட்டு; (இது) பொற்றாசியம் பெரோசயனைட்டு.
(ஈ) மேற்கூறியவை எதுவும் சரியன்று. 31. பின்வருவனவற்றில் ஒரு கூட்டத்திற்குள் அமை
யாது புறம்பாயிருப்பது.
(அ) பொற்றாசுப் படிகாரம், (ஆ) பொற்றாசியஞ்சல்பேற்று. (இ) பொற்றாசியமைதரொட்சைட்டு, (ஈ) சோடிய நைத்திரே ற்று:

அலகு XXI
197
32. பின்வருவனவற்றுள் ஒரு கூட்டத்திற்குள் அமை
யாது புறம்பாயிருப்பது' .
(அ) சல் பூரிக் கமிலம்.! (ஆ) சோடியமை தரொட்சைட்டு. (இ)ம கனி சியமைதரொட்சைட்டு.
(ஈ) எரிபொற்றாசு./ 33. பின்வருவனவற்றுள் ஒரு கூட்டத்திற்குள் அமை
யாது புறம்பாயிருப்பது.
(அ) நைத்திரிக்கமிலம். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (இ) காபனிக்கமிலம்,
(ஈ) மகனீசியப்பால்./ 34. பின்வருவனவற்றில் நீலப்பாசிச்சாயத்தாளை செந்
நிறமாக்குவது.
(அ) பொற்றாசியமைதரொட்சைட்டு; (ஆ) உராய்வு நீக்கி (இ) சோடா நீர்.
(ஈ) மகனீசியப்பால். 35. பின்வருவனவற்றில் செம்பாசிச்சாயத்தாளை நீல
நிறமாக்குவது .
(அ) வினாகிரி. (ஆ) நைதரசொட்சைட்டு. (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்:
(ஈ) சுண்ணாம்பு. 35.
ஒரு புத்தியுள்ள விவசாயி நன்றாகப் பொடியாக் கப்பட்ட சுண்ணாம்புத்தூளை மண்ணோடு கலந்த தினால் முன்னிலும் அதிகபயனைப்பெற்றான்.
(அ) மண் முன்பு மூலத்தன்மையுள் ள தாயிருந்த து. (ஆ) அமில தத ண்மையுள் ள தாயிருந்தது .. (இ) நடு நிலையான து.
(ஈ) மேற்கூறிய ைவ சரியன்று. 37. எலுமிச்சை பின்வரும் தன்மையுள்ள மண்ணில்
செழித்து வளரும்.

Page 104
19)
அலகு XXI
(அ) அமிலத் தன்மையுள்ள மண், (ஆ) காரத்தன்மையான மண், (இ) நடுநிலையான மண் :
(ஈ) சேற்று மண். 38. அலுமினியஞ்சல்பேற்றை மண்ணிற் கலப்பதனால்,
(அ) மண்ணின் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும். (ஆ) மண்ணின் மூலத்தன்மை அதிகரிக்கும், (இ) மண்ணில் நஞ்சுத்தன்மை சேர்கிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.

அலகு XXII.
காபனும் அதன் சேர்வைகளும். நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கும் பின் வரும் பொருள்களுள், எதில் காபன் இருக் க மாட்டாது ?
(அ) கடுதாசி, (ஆ) சீலை. (இ) தேங்காயெண்ணெய்?
(ஈ) உப்பு. 2. பின்வரும் காபனின் பிறதிருப்பத் தி ரி பு க ளி ல்
இயற்கையிற் காணப்படாததெது ?
(அ) வைரம். (ஆ) பென்சிற்கரி. (இ) புகைக்கரி.
(ஈ) நிலக்கரி. 3. பின்வரும் காபனின் பிறதிரு ப் ப த் தி ரி பு க ளி ல் இலங்கையில் அதிகளவிற் காணப்படுவதெது ?
(அ) பென்சிற்கரி: (ஆ) வைரம். (இ) நிலக்கரி,
(ஈ) மரக்கரி. நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கும் பின் வரும் பொருட்களில், காபனின் பிற திரு ப்ப த் திரிபைக் கொண்டிராதது எது ?
(அ) பென்சில். (ஆ) உராய்வு நீக்கி. (இ) சப்பாத்துப்பூச்சுமை.
(ஈ) கோப்பி. நமது கிராமப்புறங்களில் உணவு வகைகளை இர வில் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இட த் து க் கு க் கொண்டு போகும்பொழுது கரி த் து ண் டையும் உ ண வுப் பொ தி யி னு ள் சேர்த்துக்கொண்டு போவார்கள், இவ்வழக்கம்,

Page 105
200
வுலகு XXII
(அ) விஞ்ஞான ரீதியில்
அமையாத 10 ஒரு மூடக் கொள்கை. (ஆ) கரித்துண்டு வாயுக்களை உறிஞ்சும் தன்மையை
உடையதால் கெடுதியை விளைவிக்கும் வாயுக்
களை அது உறிஞ்சிவிடும்: (இ) கரித்துண் டு பற்றீரியங்களை அழிப்பதால் அழு
கலை உண்டாக்கும் பற்றீரியங்களை அழித்து
விடும். (ஈ) மேற்கூறிய விளக்கங்கள் எதுவும் சரியவிறு: பின்வரும் ஒட்சைட்டுக்களில் எது க ா பனி (னா ம் தாழ்த்த முடியாது ?
(அ) ஈயவோரொட்சைட்டு. (ஆ) மகனீசியமொட்சைட்டு: (இ) சிங் ெகாட்சைட்டு,
(ஈ) பெரோசோமெரிக்கொட்சைட்டு.
செந்நிறவெப்பநிலையிலுள்ள காபனின்மேல் நீராவி யைச் செலுத்தினால் பின் வருவ ன வ ற் று ள் எவ் வாயு உண்டாகிறது ?
(அ) நீர்வாயு. (ஆ) ஆக்கிவாயு. (இ) இயற்கைவாயு.
மேற்கூறியவையெல்லாம் சிறிதளவு உண்டா கின் றன.
(ஈ)
8. பின்வரும் செறிவான அமிலங்களில் எது காப
னுடன் தாக்கம் புரியமாட்டாதது ?
(அ) சல் பூரிக்க மிலம். (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோக்குளோரிக்கமிலம். (ஈ) மேற் கூறியவை ஒன்றும் சரியன் று.
9. காபனீரொட்சைட்டின் தொடர் விநியோகம் பரி
சோதனைச்சாலையில் வே ண் ட ப் படு ம் பொழுது ஐதான சல்பூரிக்கமிலமும் கல்சியங்காபனேற்றும் கிப்பியினுபகரணத்தில் உபயோகிக்கப் படு வ தில்லை. காரணம்,

அலகு XXII
201
(அ) கல்சியங் காபனேற்றுக்கும் ஐ தான சல்பூரிக்
கமிலத்திற்குமிடையே தாக்கம் இல்லாமை. (ஆ) சல் பூரிக் கமிலம் கரையாத்தகவுள்ள கல்சியஞ்
சல்பேற்றை உண்டாக்கி, கல்சியங்காபனேற் றுக்கும் சல்பூரிக்கமிலத்திற்குமிடையே தொடு
கையைத் தடைசெய்தல். (இ)
சாதாரண வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் நடை பெறாதாகையால் மேற்கூறிய கிப்பனுபகர ண த்தை வெப்பமூட்ட முடியாது. எனவே வெப்பமேற்றி, வெப்பநிலையை உயர்த்த முடி
யாது. (ஈ) சல்பூரிக்கமிலத் துடன் பெரும ள வு க ா ப னீ
ரொட்சைட்டு உண்டாகி உ ப க ர ண த் ைத
உடைத்துவிடும். 10. பின்வரும் காபனேற்றுக்களில் எது வெப்பமேற்
றும்பொழுது வித்தியாசமான நடத்தையுடை யது ?
(அ) சிங்குக் காபனேற்று. (ஆ) மகனீசியங்காபனேற்று. (இ) செம்புக்காபுனேற்று.
(ஈ) பொற்றா சியங் காபனேற்று.
11. எரியும் மகனீசிய நாடாவைக் காபனீ ெரா ட்
சைட்டு நிறைந்துள்ள ஒரு வாயுச் சாடியினுட் செலுத்தினால் பின்வரும் எத்தாக்கம் நடைபெறும்? (அ) மகனீசியம் எ ரிந் து வெண்ணிற மகனீசிய
மொட்சைட்டுப் பொடியைக் கொடுக்கும். (ஆ)
மகனீசியம் எரிந்து மகனீசியமொட்சைட்டை யும், கறுப்புப் புள்ளிகளாலான காபனையும்
உண்டாக்கும். (இ)
முதலில் மகனீசியம் எரிந்து மகனீசியமொட் சைட்டைக் கொடுக்கும். பின்பு காபனீரொட் சைட்டுடன் சேர்ந்து மகனீசியங் காபனேற்
றைக் கொடுக்கும். 26.

Page 106
Tாகாது ...
202
அலகு XXII
(ஈ) காபனீரொட்சைட்டு ஒரு தகனத்துணையிலி.
ஆகையால் எரியும் மகனீசியம் நாடாஉடனே
அணை ந்துவிடும். 12. சுண்ணாம்பு நீர்கொண்ட ஒரு சோதனைக்குழாயி
னூரடாகக் காபனீரொட்சைட்டைச் செலுத்தி னால் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(4) சுண்ணாம்பு நீர், கல்சியங்காபனேற்று உண்
டாவதால் பால் நிறமாக மாறுகிற து. சுண்ணாம்பு நீர், கல்சியமிரு காப்னேற்று உண்
டாவதால் பால் நிறமாக மாறுகி ற) து. (இ) மு தலிற் சுண்ணாம்புநீர் பால் நிறமாகிப் பின்,
அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பதால் கல்சியங் காபு னேற்றுக் கரைந்து துலாம்பர மா ண கரைசலைக் கொடுக்கும். கல் சியாங்சாபனேற்று உண்ட ர வ தால் சுண் ணாம்பு நீர் முதல் பால் நிறமாக மாறுகிற து. பின் னர் காபனீரொட்.கலை சடட்டை மே லும் உட் செ லுத்துவ தால் பால் நிறம் மறைந்து, கரை யுந்தக வுள் ள கல் சியாமிரு காபனே ற் று உ ண்டா
கிக் கரைசல் து லாம்பரமாக இருக்கும். 13. பின்வருவனவற்றுள் எது சோடாநீர் ப் பா ன ம் தயாரிப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
(அ) எலுமிச்சம்பழச்சாறு. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) ஒருவாயு.
(ஈ) காற்று. 14. உணவுவகைகளைத் தயாரிப்பதற்கு அப்பச்சோடா
அநேகமாக உபயோகிக்கப்படுகின் றது , ஏனெ னில், உண்டாகும் காபனீரொட்சைட்டு உணவை, (அ) நுண் துளையுடையதாகவும் சமிக்கக் கூடியதாக
வும் ஆக்குகின் றது. (ஆ) உணவைச் சுவையுடைய தாக்குகின்றது. (இ) 2. ணா வு பழுதடையாது பாதுகாக்கின்ற து. (ஈ) மேற்கூறிய ைவயெல் லாம் சரியான வை.

அலகு XXII
203
15. அநேகமாக அப்பச்சோடா பின்வரும் பொருளை
அல்லது பொருள்களைக் கொண்டுள்ளது.
(அ) சோடி. யமிரு காபனேற்று. (ஆ) சோடியமிரு காபனேற்றும் சிறிதளவு சோடி
யங் காபனேற்றும். (இ) சோடியமிருகாபனேற்றும் சிறிதளவு பொற்
mாசியம் அமில தாத்தரேற்றும், மாப்பொரு
ளும். (ஈ) சோடியமிருகாபனேற்றும் சிறிதளவு பொற்
mாசியம் அமில தாத்தரேற்றும், 16. நாம் உபயோகிக்கும் வெண் நிறவெல்லம், உண்மை
யில் கபிலநிற வெல்லத்தைப், பின் வரு மே ா ர் முறையினால் நிறநீக்கம் செய்து பெறப்படுகின்றது.
(அ) வடித்தல். (ஆ) தாழ்த் தல்,
(இ) வெளிற்று தல்.
(ஈ) புறத் து றிஞ் சல்; 17. இயற்கைவாயுவின் முற்றத்தகனத்தினால், பெரு
மளவில் தயாரித்து தொழிற்சாலைகளில் உபயோ கிக்கும் ஒருவகைக்காபனே,
(அ) கற்கரி, (ஆ)
கரி. (இ) பென் சிற் கரி,
(ஈ) சுடர்க்கரி,
18.
வாயமூடிகளில் உபயோகிக்கப்படும் ஒருவகைக் காபன்,
(அ). பென் சிற் கரி. (ஆ) சுடர்க்கரி, (இ) புன கக்கரி.
(ஈ) கரி,
19.
திண்ம நிலையிலுள்ள ஒரு சாதாரண குளிராக்கி.
(அ) .மோ னியா. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு.

Page 107
204
அலகு XXII (இ) கந்தகனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ஐதரசன். 20. தீயணைகருவிகளில் உபயோகிக்கப்படுமோர் காபன்
சேர்வை.
( அ) எ தயில் அற்ககோல். (ஆ) காபனிருசல்பைட்டு. (இ) காபன் நாற்குளோரைட்டு.
(ஈ) அசற்றிக்கமிலம்: 21. எல்லா வகையான காபன்களும்.
(அ) தாழ்த்தும் கருவிகள். (ஆ) ஒட்சியேற்றும் கருவிகள், (இ) கறுப்பு நிறமான வை.
(ஈ) ஊக்கிகள்,
22.
காபனைசெறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்பமூட்டினால், பின்வரும் எப் பொரு ளே ா பொருள்களோ உண்டாகும்? (அ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஆ)
காபனீரொட்சைட்டும் கந்தசுவீரொட்சைட்
இம். (இ) காபனீரொட்சைட்டும், கந்தகவீரொட்சைட்
டும், நீராவியும்.
(ஈ) காபனீரொட்சைட்டும் நீராவியும். 23. 2Cu0 + C - 2Cu +- (0,
இத்தாக்கத்தில் காபன் பின்வரும் எம்முறையில் தொழிற்படுகின்றது .
(அ) ஊக்கியாக . (ஆ) ஒட்சியேற்றும் கருவியாக. (இ) தாழ்த்தும் கருவியாக.
(ஈ) மேற்கூறியவை எதுவும் சரியன்று,

அலகு XXIII.
அலசன்கள். 1. அல்சன் குடும்பத்தின் மிக அண்மையில் வெளிப்
படுத்தப்பட்ட மூலகம்.
(அ) புளோரீன். (சா) புரோமீன்: (இ) அசுதரீன்.
(ஈ) அசற்றலீன், 2. பின்வருவனவற்றுள் எது அலசன்களின் பொது
வியல்பல்லாதது ?
(அ) அலசன் கள் எல்லாம் வன்மின்னெ திரானவை. ( ஆ) இயற் ைகயில் ஒன் றா வ து தனித்துக் காணப்
படுவ தில்லை. (இ) அல் சன் கள் ஒட்சியேற்றும் கருவிகள் :
{ ஈ) அ வை க ளின் உப்புக் க எ ைர ச ல் க ளி லி ரு ந் து
ஒன்றையொன் று இடப்பெயர்ச்சி செய்வன. 3,
பின் வரும் எந்நிபந்தனையில் ஐதரசன் புரோமீனு டன் தாக்கம் புரியும் ?
(அ) இருளில். (ஆ) பரவலான சூரியவொளியில். (இ) பிரகாசமான சூரிய வொளியில். (ஈ) க ல ைவ யைச் சூடான குழாயினூடாகச் செலுத்
து ம் பொழுது. 4. இயற்கையில் குளோரின் முக்கியமாக பின் வரும்
ஒரு சேர்வையில் காணப்படும்.
(அ) சோடியங்குளோரைட்டு. (ஆ) பொற்றாசியங் குளோரைட்டு. (இ) மகனீசியங் குளோரைட்டு:
(ஈ) ஐதரசன் குளோரைட்டு: ஐதரசன் குளோரைட்டிலிருந்து ஐதரசனை நீக்கு வது சுலபமல்ல, ஏனெனில் ஐதரசனுக்குக் குளோ

Page 108
206
அலகு XXII
ரீன் மீது நாட்டமுண்டு. எனவே ஐதரசன் குளோ ரைட்டிலிருந்து குளோரினைத் தயாரிப் பதற்கு பின்வரும் ஒன்றை உபயோகிக்கலாம்.
(அ) தாழ்த்தும் கருவி. (ஆ) ஒட்சியேற்றும் கருவி, (இ) பெருமளவு வெப்பம்.
(ஈ) ஊக்கி.
6,
ஒட்சிசனை உபயோகித்து ஐதரசன் குளோரைட் டிலிருந்து குளோரீனைப் பெறுவதற்கு பின் வரும் எம்முறையைக் கையாளலாம்.
(அ) இரு வாயுக்களை யும் கலந்து இக் கலவை பைப்
பரவ லான சூரியவொளியில் வைப்பதனால், (ஆ) சூடான செம்புக்கு ளோரைட்டுக் கரைசலைக்
க ள ணாடிக் கம்பளியில் நனைத்து ஊளக்கியாக உபயோகிப்பதனால், இரு வாயுக்களையும் கலந்து ஒருசூ ...ான குழாயி னூடா கச் செலு த் து வ தீாைல். இரு வாயுக்கள் கொ ண் 4. கல க ைவ யினூடாக
மின்பொறியைச் செலுத்துவ தால், 7. பின்வருவனவற்றில் குளோரினின் இயல்பல்லாத
தெது ?
(அ)" மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறம். (ஆ) மூச்சை த் திண ற வைக்கும் வாரிச்சலூட்டும்
ம ண ம். (இ) த க னத்துணை யா ன து .
(ஈ) ஈரலிப்பான பாசிச்சா யத் தாளை வெளிற்றும். 8. பரிசோதனைச்சாலையிற் குளோரினைத் தயாரிக்கும்
பொழுது, ஆர்வமதிகமான ஒரு மாணவன், அதி களவு குளோரினை - உள்ளெடுத்து விட்டான். அதனால் இருமலும் மூச்சுத்திணறலுமுண்டாயின. பின்வரும் எச்சோதனைப்பொருளை மணப்பதால், குளோரீனினால் ஏற்பட்ட விளைவை நீக்கலாம் ?

அலகு XXIII
207
(அ) அமோனியா. (ஆ) ஒட்சிசன், (இ) ஓசோன் ,
(ஈ) நைதரசொட் சைட்டு. 9. பின்வருவனவற்றுள் சூடான செறிந்த ஐதரோ
குளோரிக்கமிலத் து ..ன் குளோரீனைக் கொடுக்காத இரசாயனப் பொருள் யாது ?
(அ) பொற்றாசியமிரு குரோமேற்று. (ஆ) பொற்றாசியம் பேர்மாங்கனே ற் று. (இ) பொற்றாசியங் குளோரைட்டு.
(ஈ) வெளிற்றுந்தூள். 10. குளோரீனைப் பரிசோதனைச்சாலையில் தயாரிக்கும் பொழுது அதிலிருக்கும் முக்கியமான மாசு என்ன?
(அ) ஐதரசன். (ஆ) ஐதரசன் குளோரைட்டு : (இ) காற்று .
(ஈ) நீராவி. 11. பின்வரும் எம்முறையால் தூய உலர்ந்த குளோ
ரீனைச் சேகரிக்கலாம்?
(அ) காற்றின் மேன்முகப்பெயர்ச்சியில். (ஆ) இரசத்தின் பெயர்ச்சியினால். (இ) நீரின் கீழ்முகப்பெயர்ச்சியினால்.
(ஈ) சூடான நீரின் கீழ்முகப் பெயர்ச்சியினால். 12. 12, 13, 14, 15, ம் கேள்விகளில் கூறப்பட்டுள்ள
தாக்கங்களுக்குத் தேவையான ஊளக்கிகள் கீழே அ, ஆ, இ, ஈ வில் தரப்பட்டுள்ளன. தாக்கங்க ளுக்கு ஏற்ப ஊக்கிகளைக் குறிக்கும் கழுத்துக்களை மாத்திரம் குறிப்பிடுக.
(அ) ஒளி. (ஆ) நீர். (இ) கரி. (ஈ) பிளாற் றினம்,

Page 109
208
புலகு XXIII
12. |
ஐதரசன் குளோரீனுடன் சேர்ந்து ஐதரசன்
குளோரைட்டை உண்டாக்கும். 13.
ஐதரசன் அயடீனுடன் சேர் ந் து ஐ த ர ச ன்
அயட்டை உண்டாக்கும். 14.
அமோனியா ஐதரசன் குளோரைட்டுடன் சேர்ந்து
அமோனியங் குளோரைட்டை உண்டாக்கும், 15. காபனோரொட்சைட்டு குளோரீனுடன் சேர்ந்து
பொசுசீன் வாயுயை உண்டாக்கும். 16. கறியுப்பிலிருந்து குளோரீனைப் பின்வரும் எம்
முறையாற் தயாரிக்கலாம் ?
(அ) மங்கனீசீரொட்சைட்டுடன் சேர்த்து வெப்ப
மேற்று வ தால். (ஆ) ம நி கனீரொட்சைட்டையும் நைத்திரிக் க ம்,
ல த்தையு ம் (சேர்த்து வெப்பமேற்றுவ தால், (இ)
மங்கனீசிரொட் சைட் எடையும் செறி ந்த சல் பூரிக்கமி ல த் தையும் சேர்த்து வெப்பமேற்றுவ
தால். (ச)
செறிந்தசல்பூரிக்கமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்பு
மேற்று வ தால்.
17.
பின்வருவனவற்றுள், குளோரின் வாயுவை வெப்ப மேற்றிய செறிந்த சோடி யமைதரொட்சைட்டுக் கரைசலினூடாகச் செலுத்தினால் உண்டாகும் முடிவான விளைவுப்பொருள்களைக் கு றி க் கு ம் தாக்கமெது ?
(அ) 2NaOH + CI,--->NaC1 + NaCIO + H,01 (ஆ) 2NaOH + CI,--->2NaCL + H, (இ) 4NaOH + 2CI,--->4NaCL + 2H,0+ 0. (ஈ) 6NaOH -+- 3CI,--->5NaCI + NaCIO,
+ 3H,0 18. குளோரினை 40° ச வெப்பநிலையுள்ள திண்ம நீறிய
சுண்ணாம்பின் மேலாகச் செலுத்தும் பொழுது, பின்வரும் தாக்கங்களில் எது நடைபெறுகிறது ?

209
அலகு XXIII (அ) 3Ca(OH), + 2CI,--> Ca(OCI), + CaCl,+
Ca(OH), .H,0+ II,0 (ஆ) 6CI, + 6Ca (OH),--> 5CaCI,+Ca(CIO,),
+ 6Ha0 (இ) 2CI, + 2Ca(OH), ---> CaCl, + Ca(oCI),
- +2H,0 (ஈ) 2C1, + 2Ca(OH), --> 2CaCl,+2H,0+0, 19.
எரியும் மெழுகுதிரியைக் குளோரினால் நிரப்பப் பட்ட ஒருவாயு சாடியினுள் செலுத்தும்பொழுது ஏற்படும் தாக்கத்தைப் பின்வருவனவற்றுள் எது மிகவும் சிறப்பாக விளக்குகிறது.
(அ) மங்கிய செந்நிறச் சுவாலையுடன் எரிகிறது. (ஆ).
மங்கியசெந்நிறச்சுவாலையுடன் எரிந்து புகைக்
கரியை உண்டாக்குகிறது. (இ) செந்நிறப்புகைக்கும் சுடருடன் தொடர்ந்
தெ ரிந் து, வெண்மையான தூம ங் க ளை க் கொண்ட ஐதரசன் குளோரைட் டை யும்
புகைக்கரியையும் கொடுக்கும். (ஈ) குளோரீன் ஓர் தகனத்துணையிலியான தால்
உட னடியாக அணைக்கப்படும். 20. பின்வருவனவற்றுள் எது சுய தகனத்திற்கு உதா
ரணமல்லாதது ?
(அ) வெண்பொசுபரசை குளோரின் வாயுச்சாடி
யினுள் செலுத்துதல். (ஆ) நுண்மையாகப் பிரிக்கப்பட்ட அந்திமனி
குளோரீன் சாடியினுள் தூவப்படுதல். (இ) குளோரின் சாடியினுள் ஒரு துண்டு இடச்சு
உலோகத்தைச் செலுத்துதல். குளோரின் சாடியினுள் ஒரு துண்டு சோடியத்
தைச் செலுத்துதல். குளோரின் சோடியமைதரொட்சைட்டுடன் தாக் கம் புரிந்து உண்டாகும் விளைவுப்பொருள்கள் பின் வரும் எந்நிபந்தனையிலோ அல்லது நி ப ந் தனை களிலோ தங்கியிருக்கிறது: 27
(ஈ)
21.

Page 110
210
அலகு XXIII
(அ) ஐதரொட்சைட்டின் செறிவு. (ஆ) ஐதரொட்சைட்டின் வெப்பநிலை: (இ) ஐதரொட்சைட்டின் வெ ப் ப நி லை யு ம் அமுக்
கமும்.
(ஈ) ஐத ரொட்சைட்டின் வெப்ப நிலையும் செறிவும். - 2 2. குளோரீனை, ஏறத்தாள நிறமற்ற பெரசுக்குளோ
ரைட்டுக் கரைசலினூடாகச் செலுத்தும்பொழுது உண்டாகும் விளைவுப்பொருள்களினது நிறம்.
(அ) பச்சை. (ஆ) நீலம். (இ) செம்மஞ்சள்.
(ஈ) நிறமற்றது. குளோரீனை, ஐதரசன் சல்பைட்டு நீரிற்கரைந்த கரைசலினூடாகச் செலுத்தும்பொழுது உண்
டாகும் விளைவுப்பொருள்கள்.
(அ) ஐதரோகுளோரிக் கமிலமும் கந்தகமும்: (ஆ) கந்தகவீரொட்சைட்டும், ஐதரோகு ேள ாரிக்
கமிலமும். (இ) நீரும் கந்தகமும்.
(ஈ) சல் பூரிக்கமிலமும் நீரும்.
ஈரறி.டி.
24.
ஒருகவனமற்ற மாணவன் அமோனியாவின தும் குளோரினதும் தாக்கத்தைப் பரிசோதனை மூலம் அறிவதற்குச் செய்த பரிசோதனையின்போது உப கரணங்கள் வெடித்துச் சிதறியதைக் கண்டான். இதற்குக் காரணம்,
(அ) கலவையில் அதிகளவு குளோரின் இருந்தமை
யால். (ஆ) கலவையில் அதிகளவு அமோனியா இருந்தமை
யால். கல ைவயில் ஓரே அள வு கனவளவுள்ள அமோ
னியா வும் குளோரீனும் இருந்ததனால்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 25. குளோரீனை பொற்றாசியமயடைட்டுக் கரைசலி
னூடாகச் செலுத்தியபொழுது அக்கரைசல் பின் வருமோர் நிறமாக மாற்றமடையும்.

அலகு XXIII
211
(அ)
ஊ தாடி (ஆ) கபிலம்) (இ) கறுப்பு:
(ஈ) மஞ்சள் : 26. குளோரினை கந்தகவீரொட்சைட்டு கரைந்துள்ள
நீரினூடாகச்செலுத்தினால் உண்டாகும் இரு அமி
லங்கள்
(அ) ஐதரோகுளோர சு அமிலமும் சல்பூரிக்கமில
மும். (ஆ) சல் பூரிக்க மிலமும் ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும்: (இ) சல் பூரசமி லமும் ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும்,
(ஈ) பேர்ளுளோரிக்கமிலமும் சல்பூரிக்கமிலமும்,
ஆனா 2
27. குளோரினின் வெளிற்றும் தாக்கத்திற்கு காரணம்
(அ) உண்டாகும் அணுவுக்குரிய ஐதரசன்: (ஆ) உண்டாகும் அணுவுக்குரிய ஒட்சிசன்; (இ) சேர்க்கப்படும் நீர், -
(ஈ) உண்டாகும் ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
28.
குளோரின் நீரை நேரடியான சூரிய வெளிச்சத் தில் வைத்தால் பின்வருவனவற்றுள் எவை உண்
டாகின்றன.
( அ) உபகுளோரசமிலமும், ஐதரோகுளோரிக்கமி
லமும். (ஆ)
ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும் நீரும், (2) ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும் ஒட்சிசனும்.
(ஈ) உபகுளோரசமிலமும் ஒட்சிசனும், 29. பின்வருவனவற்றுள் எதைக் குளோரின் வெளிற்று
கிறது?
(அ) தாவரசேதன நிறப்பொருள் கள். (ஆ) நிறமுள்ள வாழ்வற்ற பொருள்கள். (இ) கடும் நிறமுடைய பொருள் கள்.
(ஈ) மேற்கூறிய எல்லாப்பொருள்களையும். 30. வெளிற்றுந்தூள் பின்வருவனவற்றுள் எ ைத க
கொண்டுள்ளது ?

Page 111
212
விபுலகு XXIII
(அ) கல்சியம் உபகுளோரைற்று, (ஆ) கல்சியங் குளோரைட்டு. (இ) கல்சியமை தரொட்சைட்டு. (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாவற்றையும் கொ ண்
டுள்ளது: 3!.
பெருமளவில் நீரைத்தூய்தாக்குவதற்கு நம் நக ரங்களிற் குளோரீனின் எவ்வியல்பை பயன்படுத் துகிறார்கள்?
(அ) வெளிற்றுமியல்பு. (ஆ) கிருமிகொல் லு மியல்பு: (இ) இடப்பெயர்க்கு மியல்பு;
(ஈ) தாழ்த்து மியல்பு. 32. காரியாலயங்களில் தவறுதலாக எழுதப்பட்ட
வையை * 'மில்ட்டன்"' உபயோகித்து அழிப்பார் கள். இதற்குக் காரணம், '' மில்ட்டன்'' பின்வரு மோர் வெளிற்றும் பொருளைக் கொண்டுள்ளது. .
(அ) சோடியங்குளோரைட்டு. (ஆ) கந்தகவிரொட்சைட்டு
(இ) ஐதரசன் பேரொட்சைட்டு.
(ஈ) சோடி யமுபகுளோரைற்று 33. குளோரின் வாயு செலுத்தப்பட்ட ஐதான சோடி
யங் குளோரைட்டுக்கரைசலினூடாக பின்வரும் எப்பொருளை வெளிற்றாது?
(அ) கறுத்த சப்பாத்து மை து (ஆ) நிறமுள்ள பூவின் அல் லி க ள். (இ) நிறச்சேலைகள்.
(ஈ) எழுத்து மை.
உமா
34. ஒரு பரிசோதனைச்சாலையில் ஒரு நிறச்சேலையை
வெளிற்ற வேண்டியிருந்தது. ஒரு விவேகமுள்ள * மாணவன் அதை வெளிற்றுவதற்குப் பின்வருவன வற்றுள் எதை உபயோகிக்க வேண்டும் ?
( அ ) கந்தகவீ ரொட்சைட்டு. (ஆ) அமோனியா,

அலகு XXIII
213
(இ) நைதரசன்.
(ஈ) ஒட்சிசன். 35. நாம் வீடுகளில் உபயோகிக்கும் '' சோனை ற்''
என்ற அழுகலெதிரியில் பின் வரும் இரசாயனப் பொருட்களில் எது உண்டு ?
(அ) சோடிய ங் குளோரைட்டு (ஆ) சோடியமுபகுளோரைற்று. (இ) வெளிற்றுந்தூள்.
(ஈ) உபகுளோரசமிலம், 36. பின்வருவனவற்றில் எதைத்தயாரிப்பதற்கு புரோ
மீன் உபயோகிக்கப்படுகிறது ?
(அ) மருந்து வகைகள். (ஆ) சாயங் கள் (இ) கண்ணீர்வாயு
(ஈ) மேற் கூறியவையெல்லாம்
37,
சாதாரண அறை வெப்பநிலையில் திரவநிலையுள்ள அல்சன் எது ?
(அ) குளோரின் (ஆ) புரோமீன்
(இ) அயடீன்
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியல்ல! 38. பின்வருவனவற்றில் எது நீரில் கரைந்து ஒரு
காரத்தைக் கொடுக்கும் ?
(அ) குளோரின் (ஆ) புரோ மீன் (இ) ஆய டீன்
(ஈ) மே ற்கூறியவை சரியல்ல 39. மனிதரின் அனுசேபத்தில் நெருங்கிய தொடர்
புடை அலசனெ து?
(அ) குளோரீன் ; (ஆ) புரோமீன். (இ) அயடீன்? (ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் சரியன்று:

Page 112
2 14
அலகு XXII 40. உபகுளோரசமிலத்தின் சூத்திரம் HCiO எனவே
கல்சியமுபகுளோரைற்றின் சூத்திரம்.
(அ) Cacio. (ஆ) CaCIO,:
(இ) Ca(CIO);.
(ஈ) CaO'Cl,
41.
ஒருமாணவன் கு ளோ ரீ னை க் கெ ா ண் டு ஒரு பொருளை, வெளிற்ற முயற்சித்தான். ஆனால் முயற்சியில் தோல்வி கண்டான். இதற்குப் பின் வருவனவற்றுள் ஒன்று காரணமாகவிருக்கலாம்.
(அ) உபயோகித்த குளோரின் தூய்தல் லாமை. (ஆ) தாக்கம் நடைபெறு வதற்கு ெவ ப் ப நி லை
போதாமை. (இ)
உபயோகித்த பொருள் உலர்ந்ததாக இருந்த
தனால். (ஈ) உவயோகி தி த பொருள் சூரிய வெ ளி ச் ச த் தி
லிருந்து மூடப்பட்டமையால். 42, சாதாரண வெப்ப நிலை யில் சோடியங்குளோ
ரைட்டு செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிகையில் உண்டாகும் விளைவுகள்,
(அ) சோடியமி ருசல்பேற்றும் ஐத ர ச ன் குளோ
ரைட்டும். (ஆ)
சோடியமிரு ஈல்பேற்றும் ஐ த ர ச ன் குளோ ரைட்டும், நீரும். (இ) சோடியம்சல் பேற்றும் கு ளோரீனும்.
(ஈ) சோடியம் சல்பேற்றும் ஐதரசன் குளோரைட்
டும்; 43. ஐதரசன் சல்பைட்டினால் நிரப்பப்பட்ட வாயுச்
சாடியை குளோரீனைக்கொண்ட வாயுச்சாடியின் மேல்கவிழ்த்தால், வாயுச்சாடிகளின் சுவர்களில் படிந்திருக்கும் பொருளின் நிறம்,
(அ) செம்மஞ்சள். (ஆ) வெள்ளை,

அலகு XXIII
215
(இ) கறுப்பு.
(ஈ) மஞ்சள்.
44.
சூடான தெர்பன்தைலத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வடிகட்டித்தாளை குளோரீனுள்ள வாயுச்சாடிக் குள் செலுத்தினால் அது மங்கிய புகைக்கும் செந் நிறச் சுவாலையுடன் எரிந்து உண்டாகும் விளைவு கள்,
(அ) காபனும் நீராவியும்; (ஆ) காபனும் ஐதரசன் குளோரைட்டும்: (இ) குளோரினும் ஐ தரசன் குளோரைட்டும்:
(ஈ) காபன் நாற் குளோ ரைட்டும், ஐதரசன் குளோ
ரைட்டும்: 45. பின்வரும் உலோகங்களில் எது ஐதரசன் குளோ
ரைட்டுடன் தாக்கம்புரியும்பொழுது வித்தியாச மான முறையில் தாக்கம் புரிகின்றது ?
(அ) சோடியம். (ஆ) மகனீசியம்.
(இ) நாகம்.
(ஈ) பொற்றாசியம். 46. ஐதரசன் குளோரைட்டு.
(அ) காற்றினும் பாரம் குறைந்தது. (ஆ) நீரிற் கரை யும் தகவுள்ள து. (இ) ஈரலிப்பான செந்நிறப்பாசிச்சா யத் தாளை நீல
நிறமாக்குவது: (ஈ) தகனத்துணையான து: பின்வருமோர் முறையினால் குளோரீனை ஐதரசன்
குளோரைட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(அ) ஊக்கல் முறையினால்: (ஆ) ஒட்சியேற்றத்தினால். (இ) தாழ்த் தலினால்.
(ஈ) நீரகற்றலினால். 48.
ஐதரசன் குளோரைட்டிலிருந்து ஐதரோகுளோ /ரிக்கமிலத்தைத் தயாரிப்பதற்கு,
47.

Page 113
216
அலகு XXII
(அ) வாயு ைவ சல் பூரிக்கமிலத்துடன் கலந்து வெப்
பமேற்றவும்.
(ஆ)
ஒரு ஊ க் கியை உபயோகி த் து வ ா யு ைவ
வடிக்கவும்: (இ)
வாயுவை நீரிற் கரைக்கவும். (ஈ) வாயுவை சோடியங் குளோரைட்டுடன் சேர்க்
கவும்.
49. ஐதரசன் குளோரைட்டு.
ஈரலிப்பா ன காற்றில் தாமங்களை 2, எண் டாக்
கும்.
(ஆ) மணமற்றது. (இ) தகனத்துணை யான து. (ஈ) நீரிற்கரை யாத்தகவுள்ள து")
50.
ஒரு மாணவன் ஒரு கலவையைச் சோதனைக்குழா யிலிட்டு, அதற்கு வெப்பமேற்றும்பொழுது உண் டாகும் வாயுவை, ஐதரசன் குளோரைட்டென ஐயமுற்றான். இந்தமாணவன் உலர்ந்த நீலப் பாசிச்சாயத்தாளை அவ்வாயுவிற் பிடித்தால் பின் வருவனவற்றுள் எதைக் காண்பான் ?
(அ) அது செந்நிறமாகமாறும். (ஆ) அதுவோர் மாற்றமும் அடையாது. (இ) அது வெளிற்றப்படும். (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.

அலகு XXIV.
கந்தகமும் அதன் சேர்வைகளும். 1. பின்வருமோர் சேர்ந்த நிலையில் கந்தகம் தோன்று
கிறது.
(அ) நாகமயக்கி, (ஆ) இங்கிலிகம், (இ) இரும்புக்கந்தகக்கல்.
(ஈ) மேற் கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 2." கந்தகத்தைக் கொதிக்கவைத்து, குளிர்ந்த நீரில் ஊற்றப்படும்போது உண்டாகும் பிறதிருப்பமான
கந்தகம்,
(அ) உருவற்ற கந்தகம். (ஆ) ஒரு சரிவுக் கந்தகம். (இ) அரியவடிவக் கந்த கம்.
(ச) சாய்சதுரத்திண்மக் கந்தகம்:
கந்தகவீரொட்சைட்டை ஐதரசன் சல்பைட்டின் நீர்க்கரைசலினூடாகச் செலுத்தினால், பின்வரு வனவற்றில் எது உண்டாகும் ?
(அ) கந்த கப்பால்: (ஆ) கூழ்க்கந்தகம்:
(இ) சாய்சதுரத் திண்மக்கந்த கம்.
(ஈ) அரியவடிவக்கந்தகம்.
4: பின்வருவனவற்றுள் பளிங்குருவான கந்தகம் எது ?
(அ) களிக்கந்தகம். (ஆ) கந்தகப்பால். (இ) சாய்சதுரத்தின் மக்கந்த கம்;
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 5. கந்தகத்திலிருந்தும் ஐதரசனிலிருந்தும் ஐதரசன்
சல்பைட்டைப் பின்வரும் எம்முறையால் தயா ரிக்கலாம் ? 28

Page 114
213
அலகு XXIV
(அ) கந்தக ஆவியையும் ஐ த ர ச னை யு ம் ஒன்று
சேர்த்து, ஒரு வெப்பமேற்றப்படும் த க ன க் குழாயினூடாகச் செலுத் து வதனால்: ஐதரசனை உருகும் க ந் த க த் தி னூ ட ா கசி
செ லுத்து வதனால். (இ) கந்தக வாயுவையும் ஐதரசனையும் கொண்ட
கலவையை ஒரு வெப்பமேற்றப்பட்ட ஊக்கி
(யின் மேல் செலுத்துவதனால். (ஈ) கந்த கவாயுவையும் ஐதரசனை யும் முறையே
1 : 2 என்ற விகிதப்படி கலந்து பிரகாச மான
சூரியவொளியில் வைப்பதனால்.
6. கந்தகத்தை,
(அ) இறப்பரின் வற்கனைசு படுத்தலில் உபயோகிப்
பர். (ஆ) தீக்குச்சிகள் தயாரிப்பதில் உபயோகிப்பர். (இ)
கந்தக ஒளடதங்கள் தயாரிப்பதில் உபயோ
கிப்பர். (ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாவற்றின் தயாரிப்பில்டப்
யோகப்படுகின் றன. 7. செம்பையும் கந்தகத்தையும் சேர் த் து வெப்ப
மேற்றும்பொழுது உண்டாகும் பொருள்.
(அ) செம்புச் சல்பேற்று. (ஆ) செம்புச்சல்பைட்டு. (இ) செம்புச்சல்பைற் று.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
பின்வருவனவற்றுள் எதில் சாய்சதுரத்திண்மக்
கந்தகம் மிகவும் கரையும் தன்மையுடையது ?
(அ) அற்ககோல். (ஆ) காபனிருசல் பைட்டு.தா (இ) சோ டி யங்கு ளோரைட்டு.
(ஈ) ஐதான ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். 9. அறை வெப்பநிலையில் மிகவும் உறுதியான கந்
தகம்.

அலகு XXIV
221)
(அ) அரிய வடிவக் கந்தகம். (ஆ) உருவற்ற கந்தகம். (இ) சாய்சதுரத் திண்மக் கந்தகம்,
(ஈ) களிக்கந்த கம்.
10. கந்தகத்தை வெண்சூடான காபனின்மேற்செலுத்
தினால் இவ்விருமூலகங்களும் ஒன்றுசேர்ந்து காப்
னிருசல்பைட்டைக் கொடுக்கும்.
(அ) இத் தாக்கம் அகவெப்பத்துக்குரிய தாக்கம், (ஆ) இத்தாக்கம் புறவெப்பத்துக்குரிய தாக்கம். (இ) இத்தாக்கம் ஒரு ஊக்கியின் முன்னிலையிற்றான்
நடைபெறும். (ஈ) இத்தாக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு
ஒரு தூ ண்டி அவசியம். 11. பெறப்படும் கந்தகத்தில் பெரும்பகுதி பின்வரு
வனவற்றுள் எதில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
(அ) தீக்குச்சி தயாரிப்பில்.. (ஆ) ஒளடதங்கள் தயாரிப்பில், (இ) பூச்சிகொல்லிகள் தயாரிப்பில்.
(ஈ) சல் பூரிக்கமிலத்தின் தயாரிப்பில். 12. பின்வரும் கரைப்பான்களில் எது கந்தகத்தைக்
கரைக்கமாட்டாது ?
(அ) குளோரபோம். (ஆ) கந்தகக்கு ளோரைட்டு. (இ) காபனி ருசல்பைட்டு.
(ஈ) மிகவும் ஐதான நைத்திரிக்கமிலம். 13: பின் வரும் எம்முறையில் இயற்கையில் ஐதரசன்
சல்பைட்டு உண்டாகிறது ?
(அ) தாவரங் களின் அழுகல். (ஆ) விலங்குகளின் அழுகல்,
(இ) முட்டைகளின் அழுகல்.
(ஈ) எரிமலைகளின் குமுறல்; 14. கந்தகவூற்றுக்களில் வெண் நிறக்கந்தகப் படிவுகள்
அநேகமாகக் காணப்படுகிறது.

Page 115
220
அலகு XXIV
(அ) இது அதனுளிருக்கும் ஐதரசன் சல்பைட்டு
காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளுகையில் ஒட்சி
யேற்றப்படுவதனால். (ஆ) அதனுளிருக்கும் ஐதரசன் சல்பைட்டு காற்று
டன் தொடர்புகொள்ளுகையில், அது பகுதி
ஒட்சியேற்றப்படுவதனால், (இ) நீரிலுள்ள ஐதரசன் சல்பைட்டு வெப்பத்தி
னால் மூலகங்களாகப் பிரிவதனால் இது உண்
டாகிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 15. வெள்ளிப்பாத்திரங்கள் அநேகமாக ம ங் கு கி ன்
றன. இதற்குக் காரணம்,
(அ) வெள்ளி, காற்றிலுள்ள ஓட்சிச னால் ஒட்சியேற்
றப்பட்டு வெள்ளி யொட்சைட்டாவதனால். (ஆ) வெள்ளி, காற்றிலுள்ள ஐதரசன் சல்பைட்
டினால், வெள்ளி சல்பைட்டாகமாற்றப்படுவத
னால். (இ)
வெள்ளி, காற்றிலுள்ள காபனீரொட்சைட் டினால் வெள் ளிக்காபனேற்றாக மாற்றப்படு
வதனால்.
(ஈ) மேற்கூறியவையொன்றும் சரியன்று; 16. பின்வருமோர் தாக் க த் தால் ஐ த ர சன் சல் பைட்டை பெரகூச்சல்பைட்டிலிருந்து பெறலாம். (அ) செறிந்த ஐதரோக்கு ளோ ரி க் க மி ல ம் உப
யோகிப்பதால். (ஆ)
குளிர்ந்த ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்
உபயோகிப்பதால்: (இது) வெப்பமான செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்கமி
லம் உபயோகிப்பதால். (ஈ)
வெப்பமான ஐ தான ஐதரோகுளோரிக் கமி
லம் உபயோகிப்பதால்; 17. ஐதரசன் சல்பைட்டை உலர்த்துவதற்கு சல்பூரிக்
கமிலத்தை உபயோகிக்கக் கூடாது. ஏனெனில்,

அலகு XXIV
221
(அ) ஐதரசன் சல்பைட்டுவாயு, கந்தகமாக ஒட்சி
யேற்றமடையும். (ஆ) ஐதரசன் சல்பைட்டில் ஈர லிப்பிருப்பதனால்
அங்கு வெடித்தல் ஏற்படக்கூடும். (இ) ஐதரசன் சல்பைட்டு சல்பூரிக்கமிலத்துடன்
சேர்ந்து புகைச்சல் பூரிக்கமிலமாக மாறும்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 18. தொடர்விநியோகமாக ஐதரசன் சல்பைட்டைப்
பெறவேண்டுமானால் கிப்பியினுபகரணத்தை உப யோகிப்பார்கள். அ நே க மா க உபயோகிக்கப் படும் இரசாயனப்பொருள்கள் பெரசுச்சல்பைட் டும் ஐதான ஐதரோக்குளோரிக்கமிலமும்.
ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்திற்குப் பதி லாக ஐதான சல்பூரிக்கமிலத்தை உபயோகிக்க முடியாதா என்று ஒரு சிறந்த மாணவனை ஒரு வர் வினாவினால், பின்வருவனவற்றுள் எது அவ னின் விடையாக அமையும்?
(அ) பெரசுச்சல்பைட்டுக்கும் சல் பூரிக்கமிலத்திற்
குமிடையே தாக்கமில்லை. (ஆ) சல்பூரிக்கமிலம், பெரசுச்சல்பைட்டுடன் தாக்
கம் புரிகையில் பெருமளவு ஐ த ர ச ன் சல் பைட்டு உண்டாகி, உபகரணத்தினுள் அமுக்
கம் கூடுவ தனால் வெடித்தல் ஏற்படக்கூடும். (இ) சல் பூரிக்கமிலத்தை உபயோகித்தால் பெரசுச்
சல்பேற்றுண்டாகிறது. இது பளிங்காகமாறி உபகர ணத்தை அடைத்து வா யு வி டு த லை த்
தடைசெய்யும். (ஈ) இவ்வாறுண்டாகும் ஐதரசன் சல்பைட்டு தூய
தாக இருக்கமாட்டாது. 19. ஐதரசன் சல்பைட்டின் நீர்க்கரைசல், பின்வரும்
எப்பெயரை உடையது?
(அ) சல்பூரசமிலம். (ஆ) சல்பூரிக்கமிலம்.

Page 116
222
அலகு XXIV
(இ) ஐதரோசல் பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) கந்தகஞ்சேரைதரசன். 20. ஐதரசன் சல்பைட்டின் நீர்க்கரைசல்
(அ) நடு நிலையான து. (ஆ) வன்னமில மான து. (வ) மென் ன மிலமான து.
(ஈ) மென் காரமான து. 21. ஐதரசன் சல்பைட்டின் நீர்க்கரைசலுக்கு நீலப்
பாசிச்சாயக் கரைசலைச் சேர்த்தால்,
(அ) அதன் நிறம் மாற்றமடையாது. (ஆ) அ து சிவப்பு நிறமாக மாறும், (இ) அது உவைன் சிவப்பு நிறமாக மாறும்:
(ச) அ து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறும், ஐதரசன் சல்பைட்டின் பின் வரும் பௌதிக இயல்புகளில் எதைக்கொண்டு அவ்வாயுவைத் திட்டமாக அறியலாம்?
(அ) நிறம். (ஆ) நீரிற் கரையும் தன் ைம. (இ) அடர்த்தி.
(ஈ) மணம். 23. சிலவேளைகளில் வெள்ளைப்பூச்சுமையினால் பூசப்
பட்ட சுவர் கள், காற்றுப்படுகையில் கருமை நிறம் பெறுகின்றன, இதற்குக் காரணம்,
(அ) சிங்குச்சல்பைட்டு உண்டாதல். (ஆ) ஈயச்சல்பைட்டு உண்டாதல், (இ) ஈயக்காபனேற்று உ ண்டாதல்.
(ஈ) சிங் கு ச்சல்பேற்று உண்டாதல் :
2 4,
பின்வருவனவற்றில் நிறத்தில் வேறு படு ம் சல்
பைட்டெது?
(அ) குப்பிரிக்குச்சல்பைட்டு: (ஆ) மேக்கூரிக்குச்சல்லை பட்டு, (இ) கோபாற்றுச்சல் பைட்டு. (ஈ) அந்தி மனிச்சல்பைட்டு:

அலகு XXIV
223
25. ஈயவசற்றேற்றுக் கரைசலினூடாக ஐதரசன் சல்
பைட்டைச் செலுத்தினால் உண்டாகும் வீழ்படி வின் நிறம்,
(அ) மஞ்சள். (ஆ) கபிலமஞ்சள். (இ) வெண்மை.
(ஈ) மினுமினுப்பான கருமையான கபிலம். 26. நாலுசோ தனைக்குழாய்களினுள் முறையே அமிலந்
துமிக்கப்பட்ட செம்பு, இரசம், பிசுமத்து, இரும்பு அயன்களைக்கொண்ட கரைசல்களுண்டு. இவற்றி னூடாக ஐதரசன் சல்பைட்டைச் செலுத்திய பொழுது, ஒன்று மற்றையவைகளினும் வித்தி யாசமாகச் செயற்பட்டது. இதற்குக் காரணம்,
(54) ஒன்றில் உண்டான சல்பைட்டு நீரினுள் கரை
கிறது. (ஆ) ஒன்றில் சல்பைட்டு உண்டாவதில்லை. (இ) ஒன்றில் உண்டான சல்பைட்டு அமிலத்துடன்
செயற்பட்டுக் கரைந்துள்ள து. (*) மேற் கூறியவை சரியன்று. ஐதரசன் சல்பைட்டு ஐதரசன் போன்றிருக்கின் . றது ஏனெனில்,
(அ) அது வோர்தகண மாகின்றவாயு: (ஆ) அ து வோர் தாழ்த்தும் கருவி. (இ)
அது எரியூட்டும் பொழுது நீல நிறச்சுவாலை
யுடன் எரியும்.
(ஈ) மேற் கூறியவையெல்லாம் சரியானவை:
28.
ஐதரசன் சல்பைட்டு, தாழ்த்தும்கருவியாகத் தாக் கம் செய்யும். எல்லாத் தாக்கங்களிலும், பின் வருவனவற்றுள் ஒன்று உண்டாகும்.
(அ) கந்தகம். (ஆ) ஒரு உப்பு,
(இ) ஒரு குளோரைட்டு.
(ஈ) ஒரு அமிலம்.
27.

Page 117
224
அலகு XXIV
29.
பின்வரும் உலோகச் சல்பைட்டுகளில் எதனை
இயற்கையிற் காணமுடியாது.
(அ) பொற்றாசியம். (ஆ) கல்சியம்: (இ) அலுமினியம்:
(ஈ) சிங்கு. 30. பின்வரும் சல்பைட்டுகளில் எது பொசுபரொளிர்வு
இயல்பைக் காட்டமாட்டாது?
(அ) ஈயச்சல்பைட்டு. (ஆ) மேக்கூரிக்குச்சல்பைட்டு
(இ) கல்சியம் சல்பைட்டு.
(ஈ) பொற்றாசியம் சல்பைட்டு. 31. பின்வரும் சல்பைட்டுகளில் எதில் அமில ஊட
.கத்தில் வீழ்படிவு ஏற்படமாட்டாது?
(அ) சிங்கு. (ஆ), இரசம். (இ) செம்பு;
(ஈ) : அந்திமனி. '3 2. பின்வரும் சல்பைட்டுகளில் எது மூலத்துக்குரிய
ஊடகத்தில் வீழ்படிவை உண்டாக்கும்?
(அ) 'சிங்கு. (ஆ) நிக்கல். (இ) கோபாற்று.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை: 3 3. வெப்பமான செறிந்த சல்பூரிக்க மி லத் திற்கும்
செம்பிற்கும் தாக்கம் ஏற்படும்போது உண்டா கும் விளைவுகள்.
(அ) செம்புச்சல்பேற்றும் ஐதரசனும். (ஆ) செம்புச்சல் பேற்றும் கந்தகவீரொட்சைட்டும். (இ) செம்புச்சல்பேற்றும், கந்த கவீரொட்சைட்டும்
நீராவியும். செம்புச்சல்பேற் றும், ஐதரசன் சல்பைட்டும், நீரும்,

அலகு XXIV
225
34.
ஒருமாணவனுக்குக் கந்தகவீரொட்சைட்டு வாயு வைக் கொடுத்தால், பின்வரும் சோதனைப்பொருள் களுள் எதனை உபயோகித்து உறுதிப்படுத்துவார்.
(அ) 'அமிலம் துமித்த பொற்றாசியமிருகுரோமேற்று;
(ஆ) மாப்பொருள் அயடைட்டுத் தாள். 14.04.-.-(இ)... ஈயவசற்றேற்று.
(ஈ) அமிலம்து மித்த பொற்றாசியம் பேர் மங்க
னேற் று. 35. கந்தகவீரொட்சைட்டு.
(அ) நிறமற்றது. (ஆ) காற்றிலும் பாரமான து. (இ) சுவாசத் தடைசெய்யும் மணமுடையது.
(ஈ) மேற்கூறியவை யெல்லாம் சரியானவை,
36.
முன்பு எரியூட்டப்பெற்ற மகனீசியத்தைக் கந்தக வீரொட்சைட்டுக்கொண்ட வாயுச் சா டி யி னுள் இட்டால்,
(அ) அது உடனடியாக அணைக்கப்படும்; ஏனெ
னில் அது தகனத் துணையிலி. அது தொடர்ந்தெரிந்து அவ்வுலோகவொட்
சைட்டை உண்டாக்கும்; (இ) அது தொடர் ந்தெரிந்து ம க னீ சி ய ெவ ா ட்
சைட்டும், சிறு தூள்களாகக் கந்தகமும் உண் டாகின்றன. அது இவ்வாயுவில் தொடர் ந்தெரிந்து மகனீ சியமொட்சைட்டும், சிறுதூள்களாகக் கந்தக மும், சிறிதளவு மகனீசியம்சல்பைற்றும் உண்
டாகின்றன. 37. கந்தகவீரொட்சைட்டு,
(அ) நீரிற் கரையாத் தகவுடையது. (ஆ) சிறிதளவு கரையுந்தகவுடையது. நீரிற் கரையுந்தகவுடையது.
நீரிற் கரைந்து சல்பூரசமிலம் உண்டாகும்; (ஈ) நீரிற் கரையுந்த கவுடைய து, நீரிற் கரை ந்து
சல் பூரிக் கமிலம் உண்டாகும். 29
(ஈ)

Page 118
226
அலகு XXIV 38. நீரில் கந்தகவீரொட்சைட்டின் க ைர ச லை மகனீ
சியத்துடன் சேர்த்தால்,
(அ) ஒரு வித தாக்கமும் ஏற்படாது. (ஆ) ஐதரசனை விடுதல் செய்யும்.
(இ)
மகனீசிய மைத ரொட்சைட்டு உண்டாகிறது. (ஈ) ஒரு ஊக்கியின் முன்னிலையில் மாத்திரம் தாக்
கம் நடைபெற்று ஐதரசன் வெளிவிடும்.
39. கந்தகவீரொட்சைட்டை வெப்பமேற்றப்பட்ட ஈய
வீரொட்சைட்டின்மேற் செலுத்தினால்,
(அ) வலிமையான தாக்கம் ஏற்பட்டு ஈயசல்பைட்டு
உண்டாகும்: (ஆ) வலிமையான தாக்கம் ஏற்பட்டு ஈயசல்பேற்று
-உண்டாகும். (இ) வலிமையான தாக்கம் ஏற்பட்டு ஈய சல்பைற்று
உண்டாகும்.
(ஈ) ஒருவிதத் தாக்கமும் நடைபெறுவதில்லை. 140. பின்வரும் தாக்கங்களில் எதில் கந்தகவீரொட்
சைட்டு தாழ்த்தல் கருவியாகத் தாக்கம் புரிவ தில்லை?
(அ) கந்தகவீரொட்சைட்டை பெரிக்குக் குளோ
ரைட்டின்மேற் செலுத்தும்போது. (ஆ) கந்தகவீ ரொட்சைட்டைக் குளோரீனீர் ஊடா
கச் செலுத்தும் போது. (இ) கந்தக வீரொட்சைட்டை பொற்றாசியம் பேர்
மங்கனேற்றுக் கரைசலினூடாகக் செலுத்தும் போது. கந்தக வீரொட்சைட்டை ஐதரசன் சல்பைட்
டுக் கரைசலினூடாகச் செலுத்தும்போது.
41.
எரியும் நிலையிலுள்ள சே ா டி ய த் ைத க் கந்தக வீரொட்சைட்டைக்கொண்ட சாடியினுட் செலுத் தினால்,
(அ) அது தொடர் ந்தெரிந் து சோடி. யஞ்சல்பேற்று
உண்டாகும்.
(ஈ)

அலகு XXIy
227
(ஆ) அது தொடர் ந்தெரிந்து சோடி MLஞ்சல்பைற்றும்
சோடியஞ்சல்பேற்றும் உண்டாகின்றன! (இ) அது தொடர்ந்தெரிந்து சோடியஞ்சல்பைற்றை
உண்டாக்கும்; (ஈ) உடனடியாகச் சோடியம் அ ணை க் க ப் ப ட்டு
விடும். ஏனெனில் அது தகனத்துணையிலி,
42.
கந்தகவீரொட்சைட்டு, அமிலம் துமித்த பொற் றாசியமிருகுரோமேற்றின் க ரை ச லி னூடாகச் செலுத்தப்படும்பொழுது,
(அ)
அக்கரைசல் பச்சை நிறமாகமாறி குரோமியஞ் சல்பேற்றும், பொற்றாசியஞ் சல்பேற்றுமுன்
டாகின் றன. (ஆ)
அக் கரைசல் பச்சை நிறமாகமாறி குரோமியஞ்
சல்பேற்று உண்டாகும்; (இ) அக்கரைசல் நிறமற்றதாக மாற்றமடைந்து,
குரோமியஞ்சல்பேற்றும், பொற்றா சியஞ் சல்
பேற்றும் உண்டா கி ன்றன. (ஈ) மேற்கூறிய தாக்கங்கள் எதுவும் நடைபெறு வ
தில்லை.
43. குளோரினதும், கந்தகவீரொட்சைட்டி ன து ம்
வெளிற்றுந்தாக்கத்தைக் குறிப்பிடும் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது பிழையானது ?
(அ) முன்னதின் வெ ளிற்றுமியல்பு ஒட்சியேற்றப்
படுவதாலும், இரண்டாவதின் வெளிற்று மியல்பு, தாழ்த்தல் ஏற்படுவ தா லும் நடை பெறுகின்றன. குளோரீனால் வெளிற்றுவது நிரந்தரமான து, கந்தகவிரொட்சைட்டு வெளிற்றுவது திருப்பி
மாற்றக்கூடியது. (இ) குளோரீன் வெளிற்றப்படும் பொருள்களை
அழிக்கும். எனவே கந்தகலீரொட்சைட்டை கம்பிளி, பட்டு போன்ற மென்மையான பொருள் களை வெளிற்ற உபயோகிக்கலாம்.

Page 119
228
அலகு XXIV
(ஈ)
குளோரின் வெளிற்றுவ தற்கு நீர் வேண்டும்: ஆனால் கந் தகவீரொட்சைட்டுக்கு நீர்வேண்
டியதில்லை; 44. பழரசங்களைப் பாதுகாப்பதற்குப் பின் வரும்!
வாயுக்களில் எது உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
(அ) கந்தகனீரொட்சைட்டு. (ஆ) அமோனியா: (இ) காபனீரொட்சைட்டு.
(ஈ)
குளோரின், 45. பின்வரும் சேர்வைகளில் எதிலிருந்து கந்தகவீ
ரொட்சைட்டை தயாரிக்கமுடியாது?
(அ) சோடியஞ் சல்பைற்று, (ஆ) சோடியஞ் சல்பேற்று. (இ) சோடியங் கந்த கச்சல்பேற்று.
(ஈ) சோடியமிரு சல்பைற்று. 46. காகிதம் தயாரிப்பதில் மரக்குளம்பை வெளிற்று
வதற்கு கந்தக்வீரொட்சைட்டை உபயோகிப் பார்கள். பின்வரும் சேர்வைகளில் எமது உபயோ கிக்கப்படுகிறது?
(அ) சேர்டியஞ் சல்பைற்று. (ஆ) கல்சியம் சல்பேற்று. (இ) சோடியங் கந்தகச்சல்பேற்று.
(ஈ) கல்சிய மிருசல்பை ற்று 47. பின்வருவனவற்றுள் எதற்குக் கந்தக வீ ரொட்
சைட்டை உபயோகிப்பார்கள்?
(அ) உண வுபாதுகாப்பதற்கு. (ஆ) தொற்று நீக்கியாக. (இ) குளிரூட்டலுக்கு. ! (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை.
48. குளிரூட்டலுக்கு உபயோகிக்க ப்படு ம் ஒ ரு
கந்தகச் சேர்வை.
(அ) கந்தக வொட்சைட்டு: (ஆ) சல்பூரிக்கமிலம்

அலகு XXIV
229
49.
(இ) சல்பூரசமிலம்.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று : வர்த்தக முறையில் குளிரூட்டுவதற்கு கந்தகவீ ரொட்சைட்டை வாயுநிலையில் உபயோகிப்பார் கள். ஏனெனில்,
(அ) அது மிகவும் குளிர்ந்த து. (ஆ) அது நீரிற் கரையும், (இ) அது குளிரேற்றியாகவும், மேலும் தொற்று
நீக்கியாகவும் தொழில் புரியும். (ஈ) அதை இலகுவில் திரவமாக்க முடியும்,
கறை நீக்கல்: 50.
தவறுதலாக மையை ஆடையில் ஊற்றிய மாண வன் பின்வருவனவற்றுள் எதை உபயோகித்து அதனை நீக்கலாம் ?
(அ) "மில்றன்'' கரைசல். (ஆ) எலுமிச்சம்பழச் சாறும், வெப்பமான நீரும். (இ) பொற்றாசியம் பேர்மங் கனேற்றும், ஒட்சாலிக்
கமிலமும்.
(ச) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை; 51. ஊர்தி திருத்துமிடத்தில் வேலைபார்க்கும் ஒருவர்
(இயந்திரவேலைகாரர்) தனது ஆடை அழுக்கடைந் திருந்தால், பின்வருவனவற்றுள் எ த னுடன்
சேர்த்துக்கழுவி அதனை நீக்கலாம்?
(அ) மண்ணெண்ணெயும் சவர்க்காரமும்: (ஆ) நீரும் சவர்க்காரமும். (இ) ஒட்சாலிக்கமிலக் கரைசல்; (ஈ) அமோனியமைதரொட்சைட்டு.
52.
தன் சட்டையில் அழுக்குப் படிந்திருப்பதை நீக்க விரும்பிய மாணவி, இரசாயன ஆசிரியரை நாடி அவரின் புத்திமதியைக் கேட்டபொழுது அவர் அழுக்குப் படிந்த இடத்தை ஒட்சாலிக்கமிலத்தில்

Page 120
230
அலகு XXIV
ஊறவைத்துப் பின் அமோனியமைதரொட்சைட் டிற் கழுவும்படி கூறினார். எனவே சட்டையில் படிந்திருந்த அழுக்கு,
(அ) குருதி.. (ஆ) எண் ணெயும் எண்ணெய்ப்பசையும் (Greasc) (இ)
காப்பி அழுக்கு
(ஈ) இரும்புக்கறள். 53.
விலையுயர்ந்த துணியில் தேநீரால் ஏற்பட்ட அழுக் கைப் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றினால் நீக்கமுடியும்.
(அ) கிளிசரீனும் சவர்க்காரமும், (ஆ) மெதனோல் சேர் மதுசர்ரம். (இ) படி காரம்.
(ஈ) ஒட்சாலிக்கமில க் கரைசல். 54. இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் வெட்டுண்ட காயத்
தைக்கட்ட உபயோகித்த ஒரு விலையுயர்ந்த கைக் குட்டையில் உள்ள குருதியை எவ்வாறு நீக்க லாம், என்று புத்திமதிகேட்டால் பின்வருவனவற் றுள் எதனைக் கூறுவீர் ?
(அ) நீரில் ஊறவைத்து சவர்க்காரத்தால் கழுவு தல். (ஆ)
கறியுப்புக் கரைச லில் ஊறவைத்து, ச வர்க் காரத்தால் கழுவு தல்.
எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை உபயோகித்தல்,
(ஈ) மெதனோல் சேர் மதுசாரம். 55: வியர்வை, வெள்ளிநைத்திரேற்று, அயடீன் ஆகிய
வற்றின் கறையை நீக்குவதற்குப் பின்வரு வன வற்றுள் எதனை உபயோகிக்கலாம்?
(அ) மெதனோல் சேர் மதுசாரம், (ஆ)
சோடியமிரு காபனேற்றுக் கரைசல் . (இ) சோடியமுபசல்பேற்று:
(ஈ) அமோனிய மை தரொட்சைட்டு. 56. பின்வரும் எதனை உபயோகித்து உடுப்பிலுள்ள
கரும்பயனை நீக்கலாம் ?
(அ) பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றும் ஒட்சாலிக்
கமிலமும். (ஆ) ஒட்சாலிக்கமிலமும் நீரும். (இ)
பொற்றாசியம் பேர் மங்கனே ற்றும் ஐதரசன்
பேரொட்சைட்டும். (ஈ) மேற்கூறிய யெல்லாமுறைகளையும் உபயோகிக்
கலாம்.

அலகு XXIV
231
57. பின்வருமோர் முறையால் பூச்சுமையால் உண்
டாகிய கறையை நீக்கலாம்.
(அ) சோடியமைதரொட்சைட்டுக் கரைசல். (ஆ) அசற்றிக்கமிலம். (இ) தெரப்பந்தைலமும் சவர்க்காரமும்.
(ஈ) மண் ணெண் ணெயும் சவர்க்காரமும், 58. பின்வருமோர் முறையால் சிகரெட்டுப்புகைப்பத
னால் ஏற்படும் கறையை நீக்கலாம்.
(அ) பொற்றா சியபேர் மங்கனே ற்றும் ஒட்சாலிக்கமி
லமும், (ஆ)
முத லில் ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்தையும் பின் ஒரே அளவான அமோனியாவையும் ஐதரசன்
பேரொட்சைட்டையும் உபயோகிக்கலாம். (இ) காபன் நாற்குளோரைட்டு.
(ஈ) பெற்றோல். 69. பின்வருமோர் முறையால் அமிலக்கறையை அகற்
றலாம்.
(அ) அமோனியா அல்லது சோடியமிருகாபனேற்று. (ஆ) மெதனோல் சேர் மது சாரம்.
பொற்றாசியம் பேர் மங்கனேற்று.
(ஈ) செறிந்த சோடி யமைதரொட்சைட்டு. 60. பின்வருமோர் முறையினால் காரக்கறையை நீக்க
லாம்.
(அ) அசற் றிக்கமிலம். (ஆ)
சித்திரிக்கமிலம். (இ) ஐ தான ஐதரோக் குளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறப்பட்டன எல்லாம் சரியான வை. 61,
உதட்டுச்சாயம், கண் மை ஆகியவற்றால் ஏற் பட்ட கறையை ஒரு நவநாகரிக வனிதை நீக்க வேண்டி ஏற்பட்டது. அ த ற் கா க அவர் உப் யோகிக்க வேண்டியது."
(அ) மெதனோல் சேர் மதுசாரம். (ஆ) சோடியமுபகுளோரைற்று. (இ) சித் திரிக்கமிலம்.
(ஈ) சேரிடிய மைதரொட்சைட்டு.
(இ)

Page 121
அலகு XXV.
நைதரசனும் அதன் சேர்வைகளும். 1. நைதரசன் என்னும் பெயர் பின்வரும் எவரால்
கொடுக்கப்பட்டது ?
(அ) இரதபோட்டு. (ஆ) இலவோசியே: (இ) சாப்புதல்:
(ஈ) பிரீத்திலி; 2. பின்வரும் எவற்றிலிருந்து நைதரசனைப் பரிசோ
தனைச்சாலையில் பெறலாம்?
(அ) அமோனியங்குளோரைட்டும் சோடியநைத்தி
ரேற்றும்.
திரவக்காற்று. (இ) அமோனியங்குளோரைட்டும் சோடியநைத்தி
ரைற்றும்.
(ஈ) அமோனியமிருகுரோமேற்று. 3. பரிசோதனைச்சாலையில் அமோனியநைத் தி ரை ற்
றுக்கிடையாது ஏனெனில், அது
(அ) உறு தியில்லாதது: (ஆ) ஆபத்தானது: (இ) நீர்மயமாகின்றது.
(ஈ) கக்கிப்பூத்தற் தன்மையுடையது. 4. காற்றிலிருந்து பெறும் நைதரசன், பரிசோதனைச்
சாலையிற் பெறுவதினும் அடர்த்தியானது. இதற்
குக்காரணம் அதில்,
(அ) சடத் துவமான வாயுக்கள் இருப்ப தால். (ஆ) பாரமான சமதானி இருப்பதால்.
(இ) ஓட்சிசன் இருப்பதால்.
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. 5. செம்மஞ்சள் நிறமுள்ள அமோனியமிருகுரோமேற்
றுக்கு வெப்பமூட்டினால் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?

அலகு XXV
(அ) நைதரசன் விடுதல் அடையும்;
பொறியுண்டாகும். (இ)
மிகுந்தகன வள வுள் ள பச்சை நிறத் து ணிக்கை
கள் உண்டாகும். (ஈ) மேற் கூறியவை யெல்லாம் நடைபெறும். ஒரு வாயுவில் மகனீசியம் துண்டை எரித்து, பின் பெறும் விளைவுப் பொருளை நீரில் கரைத்துப் பெற்ற கரைசல் மூலகத்துக்குரிய தன்மையாக இருந்தது. அவ்வாயு பின் வருவனவற்றுள் ஒன் றாகவிருக்கலாம்.
(அ) ஒட்சிசன். (ஆ) நைதரசன்" (இ) ஐதரசன்,
(ஈ) கந்த கவீரொட்சைட்டு; 7. நைதரசனைப் பொறுத்தவரையில் பின்வரும் கூற்
றுக்களில் எது பிழையானது ?
(அ) தகனமாகின் றவாயு. (ஆ) தகனத்துணையிலி. (இ) நீரிற் கரையாத் தகவுள்ளது.
(ஈ) சாதாரண வெப்பநிலையில் சடத் து வமான து. 8. மின் வில்லைக்கொண்ட மின் னு லை யி னூடாக
காற்றுச் செலுத்தப்பட்டால் பின்வரும் சேர்வை களில் ஒன்று உண்டாகும்.
(அ) அமோனியா! (ஆ) ஒசோன்: (இ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு.
(ஈ) நீர். 9. பின்வருவனவற்றுள் எதன் தயாரிப்பில் நைதர
சன் உபயோகிக்கப்படுகிறது.
(அ)' தொகுப்புக்குரிய அமோனியா தயாரிப்பதில், (ஆ) நைத் திரிக்கமிலம் தயாரிப்பதில் . (இ)" செயற்கைப்பசளைக ளின் தயாரிப்பில், (ஈ) மேற் கூறியயெல்லாத் தயாரிப்புகளிலும்.
3)

Page 122
2 , 234
அலகு XXV
10. வெள்ளொளிர் வுள்ள மின் விளக்குகள் நீடித்த
உபயோகமுள்ளனவாயும், மிகவும் பிரகாசிக்கக் கூடியனவாயும் இருக்கின்றன. ஏனெனில் அவை நைதரசனாலும் ஆகனாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கின் றன. நைதரசனினதும் ஆகனினதும் பின்வரும் இயல்புகளில் எது இவ்வகை உபயோகத்திற்கு காரணமாகின்றது ?
(அ) ,
இழைகள் ஆவியாக்கப்படுவதை இவ்வாயுக் களின் கலவை தாமதப்படுத்துவதுடன், செயல் முறையில் அதி க மான வெப்ப நிலை ஏற்படவும்
செய்கிறது ! (ஆ) இவ்வாயுக்கள் சடத்து வமானபடியால் அதிக
வெப்ப நிலை ைய த் தாங்க முடிகிறது. (இ) இவ்வாயுக்கள் ஒட்சியேற்றப்படுவதைத் தடுக்
கின்றன.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 11. கல்சியஞ்சயனமைட்டு நிலத்திற்கு எருவாக உட
யோகிக்கப்படுவதற்குக் காரணம்.
(அ) அது நீருடன் தாக்கம் செய்யும்பொழுது அமோ.
னியாவை விடுதல் செய்யும். (ஆ) அது நீருடன் தாக்கம் செய்யும்பொழுது நைத
ரசனை விடு தல் செய்யும். (இ) அது நீருடன் சேர்ந்து ஐதரசன் சயனைட்டை
விடுதல் செய்வதால் நிலத்தை அமிலத்தன்மை
யாக்குகிறது.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 12. வரலாற்று முறையாகப் பார்க்குமிடத்து பின்
வருவனவற்றுள் எது நைதரசன் தோற்றுவாயாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
(அ) சில் லிவெடியுப்பு. (ஆ) ஈயநைத்திரேற்று: (இ) சிங்கு நைத்திரேற்று. (ஈ) மேற்கூறியவையெல் லாம் சரியானவை,

அலகு XXY
233
13. 'சிரிப்பூட்டும் வாயு' என்பது பின்வருவனவற்
றுள் ஒன்றின் மறுபெயர்.
(அ) நைதரசனீரொட்சைட்டு, (ஆ) நைதரசொட்சைட்டு.
(இ) நைதரசனையொட்சைட்டு,
(ஈ) நைதரசன் மூவொட்சைட்டு. 14. 50% ஐதான நைத்திரிக்கமிலம் செம்புடன் தாக்
கம் புரியும் ெப ா ழு து பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை விடுதல் செய்யும்.
(அ) நைதரசனீரொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசொட்சைட்டு: (இ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு.
(ஈ) நைதரசன் மூவொட்சைட்டு. 15. பின்வருவனவற்றுள் எதுமிகவும் உறுதியல்லாதது?
( அ ) நைதரசொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசனீரொட்சைட்டு. (இ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு.
(ஈ) நைதரசன் முவொட்சைட்டு, 16. பின்வருமோர் பொருளுக்கு வெப்பமேற்றுவதால்
நைதரசொட்சைட்டைப் பரிசோதனைச் சாலையில் இலகுவாகத் தயாரிக்கலாம்,
(அ) அமோனியமிருகுரோமேற்று. (ஆ) அமோனியம் நைத்திரைற்று. (இ) அமோனியமிருசல்பேற்று.
(ஈ) அமோனியம் நைத்திரேற்று.
17.
பின்வருமோர் முறையால் நைதரசொட்சைட் டைச் சேகரிக்கலாம்.
(அ) குளிர் நீரின் பெயர்ச்சியால்; (ஆ) காற்றின் மேன்முகப் பெயர்ச்சியால், (இ) வெப்பமான நீரின் பெயர்ச்சியால்.
(ஈ) காற்றின் கீழ்முகப் பெயர்ச்சியால், 18. ஒரு நைதரசனின் ஒட்சைட்டு தூயதாக்குவதற்கா
கப் பெரசுச் சல்பேற்றின் கரைசலுக்குள் செலுத்

Page 123
236)
அலகு XXV
தப்பட்டபொழுது, அது கபில நிறமாக மாறியது. எனவே செலுத்தப்பட்ட ஒட்சைட்டின் பெயர்.
(அ) ைநதரசனீரொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசொட்சைட்டு. (இ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு.
(ஈ) நைதரசனையொட்சைட்டு. 19. ஒரு மாணவன் நைத்திரிக்கொட்சைட்டு வாயுவை
காற்றின் மேன்முகப் பெயர்ச்சியால் சேர்க்க எத்தனித்தான். ஆனால் தான் சேர்த்த வாயு நைத்திரிக்கொட்சைட்டல்லாமல் கபில நிறமுடை யதாகவிருந்தது. தூய வாயு வேண்டுமானால் பின் வரும் எம்முறையாற் சேர்க்கலாம் ?
(அ) இரசத்தின் கீழ்முகப் பெயர்ச்சியால்; (ஆ) காற்றின்கீழ்முகப் பெயர்ச்சியால். (இ) ஈதரின் கீழ்முகப்பெயர்ச்சியால்.
(ஈ) மேற்கூறிய வை சரியன்று.. நைதரசனீரொட்சைட்டுத் தயாரிப்பதற்கு ஈய நைத்திரேற்றை மற்றைய நைத்திரேற்றுக்களிலும் பார்க்க விரும்புவதற்குக் காரணம்.
(அ) ஈயநைத்திரேற்று மலிவான து. (ஆ) ஈயநைத்திரேற்று பளிங்குநீர் கொண் டிருப்ப
தில்லை. (இ)
ஈயநைத்திரேற்றைத் தவிர மற்றைய நைத்
திரேற் றுக்களைத் தூய நிலையிற் பெறமுடியாது ; (ஈ)
உபகரணத்திலிருந்து ஈயவோரொட்சைட்டை
இலகுவாக நீக்கலாம். 21. நைதரசனீரொட்சைட்டை 2 2°ச கீழாகக் குளிர
வைத்தால் அது நிறமற்றதாகிறது. அதற்குக் காரணம்.
(அ)} காற்று திரவமாவா ர். (ஆ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு உண்டாவது. (இ) NO, மூலக்கூறுகள் ஒன்றுசேர்ந்து N,04 மூலக்
கூறுகள் உண்டாவ து 3 மேற்கூறிய ைவ சரியன்று.
20.

அலகு XXV
237.
22. பின்வருவனவற்றுள் எது நைத்திரிக்கமில நீரிலி?
(அ) நைதரசனையொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசன் மூவொட்சைட்டு:
(இ) நைதரசனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) நைத் திரிக்கொட்சைட்டு, . 23. பின்வருவனவற்றுள் எதனிலிருந்து அமோனியா
தயாரிப்பில் உபயோகிக்கும் "நைதரசன் பெறப் படுகிறது ?
(அ) காற்றிலிருந்து.. (ஆ) ஆக்கி வாயுவிலிருந் து : 4 (இ) அமோனி யமிருகு ரோமேற்றை வெப்பமேற்று
வ தால். (ஈ)
அமோனியம் நைத்திரேற்றை வெப்பமேற்று
வ தால். 24. பின்வருவனவற்றுள் எதனிலிருந்து அமோனியா
தயாரிப்பில் உபயோகிக்கும் ஐதரசன் பெறப்படு கிறது ?
(அ) காற்று. (ஆ) செஞ்சூடான இரும்பும், கொதி நீராவியும். (இ) நீர்வாயு.
(ஈ) சிங்கும், ஐதான ஐதரோக்குளோரிக்கமிலமும்: பின்வரும் சோடிப்பொருள்களில் ஒன்றை உப யோகித்து அமோனியாவை அநேகமாகப் பரிசோ தனைச்சாலையில் தயாரிப்பார்கள்.
(அ) அமோனியங் குளோரைட்டும், கல்சியமைத
ரொட்சைட்டும். (ஆ) அமோனியமிருகுரோமேற்றும், கல்சியமைத
ரொட்சைட்டும். (இ) அமோனியம் குளோரைட்டும், பொற்றாசிய
மைதரொட்சைட்டும். அமோனியம் நைத்திரைற்றும், ஐதரோகுளோ
ரிக்கமிலமும், 26. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது வெப்பமேற்றும்
பொழுது அமோனியாவைக் கொடுக்கும் ?
(ஈ)

Page 124
233
அலகு XXV
(அ) அமோனியம் நைத்திரே ற்று: (ஆ) அமோனியமிருகுரோமேற்று. (இ) அமோனியம் நைத்திரைற்று.
(ஈ) அமோனியஞ்சல்பேற்று. 27.
கழிவுப்பொருள்களால் அழுக்காக்கப்பட்ட நீரை நெசிலர் சோதனைப் பொருளுடன் பரிசோதித்த பொழுது, செங்கபில வீழ்படிவு உண்டாவதைக் காணமுடிந்தது. இதற்குக் காரணம் ?
(அ) நீரிலுள்ள ஐதரசன் சல்பைட்டு. (ஆ) நீரிலுள்ள சோடியங்குளோரைட்டு. (இ) நீரிலுள்ள குளோரைட்டு.
(ஈ) நீரிலுள்ள அமோனியா. 28. வாயுக்களின் கரையுந்தகவைச் செய்து காட்டப்
பின்வரும் வாயுக்களில் ஒன்றை ஊற்றுப்பரிசோ தனையில் உபயோகிக்கலாம்.
(அ) ஐதரசன் சல்பைட்டு. (ஆ) அமோனியா. (இ) ஒட்சிசன்:
(ஈ) காபனீரொட்சைட்டு: 29. 15°ச வெப்பநிலையில் ஒரு கனவளவுள்ள நீர்.
(அ)
200 கனவளவுள்ள அமோனியாவைக் கரைக் கும். 400 கன வள வுள் ள அமோனியாவைக் கரைக் கும். 600 கன வ ள வுள்ள அமோனியாவைக் கரைக் கும். 800 கன வளவுள்ள அமோனியாவைக் கரைக்
கும்.
30.
அமோனியாவின் கரைசலை பெரிக்குக்குளோரைட் டுக் கரைசலுடன் நீரிற் சேர்த்தால், ஒரு செங் கபிலவீழ்படிவுண்டாகிறது. இதற்குக் காரணம்.
(அ) பொரிக்குக்குளோரைட்டு, அமோனியாவிற்
கரையுந்தகவற்றது என்பதால், (ஆ)
அமோனியாக்க ரைசலில் ஐத ரொட்சில் அயன் கள் இருப்பதால்.
(ஆ)

அலகு XXy
239
(இ)
(இ) அமோனியாவும் பெ ரி க் கு ேள ா ரைட் டு ம்
சேர்ந்து கூட்டச்சேர்வை உண்டாவதால்;
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 31.
அமோனியா ஒட்சிசனில் எரிந்தால் உண்டாகும் விளைவுப்பொருள்.
(அ) நைதரசனீரொட்சைட்டும் நீரும்: (ஆ) நைதரசவொட்சைட்டும் நீரும்.
நைதரசனும் கொதி நீராவியும்,
(ஈ) நைதரசனும், ஐதரசனும். 32.
அதிகமானளவு அமோனியா, குளோரீனுடன் தாக்கம் புரியும்போது உண்டாகும் விளை வுப் பொருள்கள்,
(அ) நைதரசனும், ஐதரசன் குளோரைட்டும். (ஆ) நைதரசனும் அமோனியங் குளோரைட்டும், (இ) நைதரசன் முக்குளோரைட்டும், ஐ த ர ச ன்
குளோரைட்டும். (ஈ) நைதரசன் முக்குளேர்ரைட்டும், அமோனியம்
குளோரைட்டும்:
33.
முறையே அமோனியாவும் ஐதரசன் குளோரைட் டும் கொண்ட வாயுச்சாடிகளை வாயும் வாயும் முட்டும் வண்ணம் கொண்டுவந்தால் வெண்ணிறப் புகையுண்டாகிறது . உண்டாகும் வெண்ணிறப் புகை,
(அ) அமோனியங் கு ளோரைட்டின் சிறிய திண்மத்
துணிக்கைகள். (ஆ)
வாயு நிலையிலுள்ள அமோனியங்குளோரைட்
டின் மூலக்கூறுகள் : (இ) அமோனியா மூலக்கூறுகள் கொண்ட வாயு
நிலையிலுள்ள அமோனியங்குளோரைட்டு. (ஈ) நைதரசன் மூலக்கூறுகள் கொண் ட வாயுநிலை
யிலுள்ள அமோனியங் குளோரைட்டு. 34. அதிகளவு அமோனியமைதரொட்சைட்டை செம்
புச் சல்பேற்றுக் கரைசலிற் சேர்த்தால், கடும் நீலநிறக் கரைசல் உண்டாகும். இதற்குக் காரணம்

Page 125
240
இலகு XXV
(அ) கரைசலில் குப்பிர ைசதரொட்சைட்டு உ ண்
டாதல். (ஆ) கரைசலில் குப்பிரிக்கைதரொட்சைட்டு உண்
டாதல். (இ) கரைசலில் குப்பிராமோ னி ய ைம த ரொட்
சைட்டு உண்டாதல். (ஈ) க ைர ச லி ல் குப்பிராமோனியஞ்சல்பேற்று
உண்டா தல். 35.
ஒரு மாணவன் அதிகளவு அமோனியாவை ஓர் சிங்குப்புக்கரைசலினுள் சேர்த்த பொழுது, முதல் ஒரு வீழ் படிவும், பின், நிறமற்ற கரைசலும் உண் டாவதைக் கண்டான். இதற்குக் காரணம்.
(அ) சிங்கைதரொட்சைட்டு: (ஆ) அமோனியஞ்சிங்கேற்று. (இ) சிங்கு - அமோனியம் அயன் கள்.
(ஈ) மேற்கூறிய்வை சரிய ன் று. அமோனியாவைப் பின் வருமொரு பொருளுடன் சேர்த்து வெப்பமேற்றினால் நைதரசனாக ஒட்சி யேற்றஞ் செய்யலாம்,
(அ) செம்பொட்சைட்டு. (ஆ) மகனீசியமொட்சைட்டு. (இ) சோடி யமொட் சைட்டு.
(ஈ) கல்சியமொட்சைட்டு. 37. ''நவச்சாரம் ' ' என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்
றின் மறுபெயர்.
(அ) அமோனியம்நைத்திரேற்று. (ஆ) அமோனியங்குளோரைட்டு. (இ) அமோனியஞ்சல்பேற்று.
(ஈ) அமோனியங்காபனேற்று.
8.
ஒரு வாயு * A' நீரலிப்பான செம்பாசிச்சாயத்தை நீல நிறமாக்கும். இவ்வாயுவைச் செம்பொட் சைட்டுக்கு மேல் செலுத்தினால் அவ்வாயு அதனை த் தாழ்த்தல் செய்தது. அத்தாக்கத்தின்பொழுது விடுதல் செய்யப்பட்ட வாயு 'B' ஒரு தகன த் துலை யிலியாகவும் தகனமாகின்ற தன்மையற்ற தாகவும் இருக்கின்றது . வாயு 'A' பின்வருவன வற்றுள் ஒன்றாகவிருக்கலாம்,

அலகு XXXV
241
(அ) கந்த கவீரொட்சைட்டு: (ஆ) ஐதரசன் சல்பைட்டு. (இ) கந்தக மூவொட் சைட்டு.
(ஈ) அமோனியா. 39. மேற்கூறியவாயு B பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக
விருக்கலாம்.
(அ) ஐ தரசன். (ஆ)" நைதரசன் .
(இ) * ைநத்திரிக்கமில ஆவி.
(ஈ) கொதிநீராவி. 40. திண்ம நிலையிலுள்ள அமோனியஞ் சல் பேற் று
100°ச வுக்குக் கீழ் வெப்பமேற்றப்பட்ட ா ல் அமோனியாவைக் கொடுப்பதுடன், ஒரு நிறமற்ற திரவத்தையும் கொடுக்கும். இத்திரவம் குளிரேற் றப்படும் பொழுது பளிங்காக மாறும். இத்திர வம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(அ) அமோனியஞ்சல்பேற்று: (ஆ) அமோனியமிருசல்பேற்று. (இ) அமோனியாக் கரைசல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
41.
காலக்தில் அமோனியாவுக்குப் பதிலாக படிப்படியாக இடத்தைப்பெற்று வரு ம் " பி ரி யோன்'' என்னும் வாயு பின்வருவனவற்றுள் எத் தன்மையை உடையது ?
(அ) நஞ்சுத் தன்மையற்றது. (ஆ) தகனத்துணையிலி.
(இ) மணமற்றது.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை: 1 42. பின்வரும் வாயுக்களில் எதனை நீரின் இடப்
பெயர்ச்சியால் சேர்க்கமுடியாது ?
(அ) ஐதரசன். (ஆ) நைத் திரிக்கொட்சைட்டு. 31

Page 126
242
அலகு XXy
(இ) அமோனியா
(ஈ) ஒட்சிசன்; 43. பரிசோதனைச் சாலையில் மிகவும் ஆவிப்பறப்புள்ள
ஐதரொட்சைட்டு,
(அ) சோடியமை தரொட்சைட்டு. (ஆ) கல்சியமைதரொட்சைட்டு. (இ) பொற்றாசியமைதரொட்சைட்டு.
(ஈ) அமோனியமைதரொட்சைட்டு. 44. நைதரசன் சேர்வைகளுள் அதிகமாக நீரிற்
கரையுந்தகவுடையது,
(அ) நைதரசனீரொட்சைட்டு: (ஆ) நைதரசரொட்சைட்டு. (இ) அமோனியா.
(ஈ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு. 45, பரிசோதனைச்சாலையில் அமோனியஞ்சல் பேற் று
டன், பின்வருமோர் பொருளைச் சேர்த்து வெப்ப மேற்றி, அமோனியாவைத் தயாரிக்கலாம்.
(அ) ஒரு அமிலம், (ஆ) ஒருமூலம்: (இ) ஈதர்.
(ஈ) நீர்: 46. ஒரு மாணவன் ஒருவாய்திறந்த, வாயில் நுண்டு
ளைத்தட்டுக்களைக் கொண்ட சரிந்த குழாயினுள் அமோனியங்குளோரைட்டை வெப்பமேற்றினான். அப்பொழுது மேல்வாயிலுள்ள நுண்டுளைத்தட்டு களில் ஈரலிப்பான நீலப்பாசிச் சாயத்தாளையும் கீழ்வாயிலுள்ள நுண்டுளைத்தட்டுகளில் ஈர லி ப் பான செம்பாசிச்சாயத்தாளையும் வைத்தான். இரண்டு பாசிச்சாயத்தாள்களிலும் ம ா ற் ற ம் ஏதும் காணப்படவில்லை. ஏனெனில்,
T)

அலகு XXy
243
(அ) உண்டாகிய பொருள்களில் வாயுமூலக் கூறு
கள் இல்லை. (ஆ) அமோனியங் குளோரைட்டு பா சி ச் ச ா ய த்
தாளில் மாற்றம் ஏற்படவேண்டியளவு கூட்
டப்பிரிகை அடையாததால். (இ) அமோனியாவாயு கீழ்நோக்கியும், ஐதரசன்
குளோரைட்டு மேல் நோக்கியும்; ப ர வு த ல்
அடைந்தமையால். (ஈ) அமோனியாவாயு மேல்நோக்கியும், ஐதரசன்
குளோரைட்டு கீழ்நோக்கியும், ப ர வு த ல் அடைந்தமையால்,
ஒரு மாணவன் இரசத்தின் மேலுள்ள அமோனியா வாயுவைத் தூண்டற்சுருளுடன் தொடுக்கப்பட்ட பிளாத்தினக் கம்பிகளால் தொடர்ந்து பொறி சிதறச் செய்தான். பின்வருவனவற்றுள் எதனை அவன் காணமுடியும் ?
(அ) முடிவில் வாயுவின் கனவளவு இரண்டுமடங்
கா குதல். (ஆ) வாயுவின் கன வ ளவு குறைதல். (இ) வாயுவின் கனவ ள வு மாறுதல் அடையர்மை, (ஈ) வாயுவின் கனவளவு மூன்று மடங்காகுதல்;
48.
அமோனியாவை ஒரு குளிராக்கியாக உபயோ கிக்கலாம். ஏனெனில்,
(அ) அது மென்மூலம். (ஆ) இது தக னமா கின் ற தக வற்றது. (இ) அ து இலகுவாகத் திர வமா கமாட்டாது. அத்
துடன் ஆவியாகும் பொழு து சுற் றா ட லி ல் இருந்து அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சுகின்றது,
அது இலகுவாகத் திர வ பமாகும். அ த் து ட ன் பெறப்படும் திரவம் ஆவியாகும்பொழுது அதி களவு வெப்பத்தைச் சு ற் ற ட லி ல் இருந்து உறிஞ்சுகிறது.
(ஈ)

Page 127
244
அலகு XXV
49, அநேகமாக அமோனியா உபயோகிக்கப்படுவது,
(அ) விவசாயத்தில் எருவாக. (ஆ) சலவைத்தொழிலில், (இ) குளிராக்கி யாக. (ஈ) மேற்கூறியவை யெல்லாம் சரியானவை.
50. 'மணக்கு முப்பு' என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்
றின் மறு பெயராகும்.
(அ) அமோனியஞ்சல்பேற்று. (ஆ) அமோனியமிருசல்பேற்று. (இ) அமோனியங்காபனே ற்று :
(ஈ) அ மோ னியமதரொட்சைட்டு.

அலகு XXVI.
அமிலங்கள்
1. பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலத்திற்கு மிகச்
சிறந்த வரைவிலக்கணமாகும் ?
(அ)
அமிலமென்பது நேராக அல்லது நேரல்லாத முறையில் உலோகத்தால் மாற்றீடுசெய்யத்
தக்க ஐ தரசன் கொண்ட ஒரு பொருள். - (ஆ)
அமிலமென்பது நேராக அல்லது நேரல்லாத முறையில் - உலோகத்தால் மாற்றீடு செய் யத் தக்க ஐதரசனும், ஒட்சிசனும் கொண்ட ஒரு
பொருள். (இ) அமிலமென்பது உலோகத்தால் மாற்றீடுசெய்
யத்தக்க ஒட்சிசனைக்கொண்ட ஒரு பொருள்.
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. 2. பின்வரும் அமிலங்களில் எதைச்சிலவேளைகளில்
""துத்தத்தைலம் " என்பர்?
(அ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (ஆ) சல் பூரிக்கமிலம், * (இ) நைத்திரிக்கமிலம்,
(ஈ) அசற்றிக்கமிலம். 3. செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம் பின்வரும் முறையில்
செயற்படுகிறது.
(அ) நீர கற் றுங்கருவியாக (ஆ) ஒட்சியேற்றுங்கருவியாக.
(இ) ஆவிப்பறப்பற்றதாக.
(ஈ) மேற் கூறியவையெல்லாம் சரியான வை; சல்பூரிக்கமிலம் மற்றைய அமிலங்கள் தயாரிக்க உபயோகிக்கப்படுவது ஏனெனில்,
(அ) மலிவான து. (ஆ) உறுதியான து. (இ) அதிக கொதிநிலையுண்டு./
(ஈ) மேற்கூறிய எல்லா இயல்புகளையும் உடையது,
4.

Page 128
246
அலகு XXV]
5. பின்வரும் முறைகளில் எதனை அமிலங்கள் தயா
ரிப்பதற்குப் பொதுமுறையாகக் கொள் ள மு டி யாது?
(அ) நீர்உலோக மற்ற வொட்சைட்டுடன் சேர்தல் : (ஆ) உலோகமற்றமூல கத்துடன் ஐதரசன் சேர்தல். (இ) ஒரு அமிலம் அதனினும் மேல் ஆவிப்பறப்
புள்ள அமிலத்தின் உப்போடு தாக்கம் புரி
வ தால். ஒரு அமிலம் அதனினும் குறைந்த ஆவிப்பறப் புள்ள அமிலத்தின் உப்போடு தாக்கம் புரி
வதால்.. பின்வரும் அமிலங்களில் எதனை அவ்வுலோகமற்ற ஒட்சைட்டு நீரிற் கரைவதனால் தயாரிக்கமுடி யாது?
(அ) காபோனிக்கமிலம். ) (ஆ) சிலிசிக்க மிலம். (இ) பொசுபோரிக்கமிலம்.
(ஈ) சல் பூரிக் கமிலம். சோடியம் நைத்திரேற்றிலிருந்து ைந த் தி ரிக் கமிலத்தைத் தயாரிப்பதற்குச் சல்பூரிக் க மி ல ம் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. பின்வரும் இயல்பு களில் எது சல்பூரிக்கமிலம் உபயோ கி க் க ப் ப டு தற்குக் காரணமாகும் ?
(அ) ைநத்திரிக்கமிலத்தின் வன் மை கூடியது. (ஆ) நைத்திரிக்கமிலத்தினும் அடர்த்தி கூடிய்து. (இ) நைத் திரிக்கமிலத்தினும் குறைந்த ஆவிப்பறப்
புள் ள து. (ஈ) அது இரண்டு மாற்றீடு செய்யத்தக்க ஐ தரச
னைக் கொண்டுள்ள து .
8.
பின் வரும் இயல்புகளில் எது பொது வாக அமி லங்களிலுண்டு ?
(அ) காபனேற்றிலிருந்து காபனீரொட்சைட்டு விடு
தல் செய் வ து . (ஆ) மூலங்களை நடு நிலையாக்கம் செய்வது?

அலகு XXV!
247
(இ) நீலப்பாசிச்சாயத்தைச் சிவப்பாக மாற்றுவது,
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை.. 9. பின்வரும் அமிலங்களில் எது இரு காபனேற்றுக்
களிலிருந்து காபனீரொட்சைட்டைவிடுதல் செய்ய மாட்டாது ?
(அ) காபோனிக்கமிலம். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், (இ) நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) மிகவும் ஐ தான சல்பூரிக்கமிலம், 10. நீருடன் கரைந்து அமிலத்தைக் கொ டுக் கும்
ஒட்சைட்டை,
(அ) அமில நீரிலி எனலாம். (ஆ) அமில மூலி கம் எனலாம். (இ) அமிலத்தின் தியைத ரைற்று எனலாம்.
(ஈ) மேற் கூறிய ைவயெல்லாம் சரியானவை.
11.
அமிலங்களை உலோக உப்புக்களிலிருந்து பெறும் பொழுது, "
(அ) ஐதரசன் உலோக அயன்களின் இட தி ைத
எடுக்கின் றது. (ஆ) ஐ தரசன் அவ்வுப் பின் மின்னெ திரான பகுதி
களின் இடத்தை எடுக்கின்றது .. (இ) ஒட்சிசன் அவ் வப்பின் மின்னெதிரான பகுதி
களின் இடத்தை எடுக்கின்றது. (ஈ) ஒட்சிசன் அவ்வுப்பின் மின்னேரான பகுதி
களின் இடத்தை எடுக்கின்றது. 12.
நான்கு பரிசோதனைக்குழாய்கள் முறையே ஒரு சல்பேற்று, ஒரு காபனேற்று, ஒரு சல்பைற்று, ஒரு இருகாபனேற்று ஆகியவற்றைக் கொண் டுள்ளன. அவற்றுள் ஒருகனிப்பொருளமிலத்தைப் போட்டு வெப்பமேற்றியபொழுது ஒரு பரிசோ தனைக் குழாயிலிருந்து காரமான மணமுள்ள வாயு விடுதல் செய்யப்பட்டது. அப்பரிசோதனைக் குழாயிலுள் ள பொருள்,
(அ) சல்பேற்று. (ஆ) காபனேற்று,

Page 129
48
அலகு,
(இ) சல்பைற் று.
(ஈ) இரு காபனேற்று.
13.
நான்கு பரிசோதனைக் குழாய்கள் முறையே ஒரு காபனேற்று, ஒரு சல்பைற்று, ஒரு சல் பே ற்று ஒரு இருகாபனேற்று ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்
எ. இவற்றுக்குள் ஒரு மாணவன் ஒரு கனிப் பொருளமிலத்தை இட்டபோது, மூன்று ஒரேவகை யில் நுரைத்தெழுந்து வாயுவை விடுதல் செய்தன. நான்காவது சேர்வை பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்.
(அ) காபனேற்று. (ஆ) சல்பைற்று.) (இ) இரு காபனேற்று.
(ஈ) சல்பேற்று . % 14.
ஒரு இருகாபனேற்றுக் கொண்ட பரிசோதனைக் குழாயினுள் ஒரு கனிப்பொருளமிலத்தை இட்டு விடுதல் செய்யும் வாயுவை PH காகிதத்தினால் பரிசோதித்தால் பின்வருவனவற்றுள் எ த னை நோக்கலாம் ?
(அ) PH காகி தத்தி ன் நிற எண் 7 லும் குறைந்த தாக
விருக்கும். (ஆ) PH காகிதத்தின் நிறஎண் 7 லும் கூ டு த ல ஈ க
விருக்கும். (இ) PH கா கி த தி தி 67 நிறஎண் 7க்குச் ச ம மா க
விருக்கும்.
(ஈ) மேற் கூறியவை யாவும் சரியன்று. 15. நான்கு பரிசோதனைக் குழாய்கள் முறையே ஒரு
காபனேற்று, ஒரு சல்பைற்று, ஒரு இருகாப னேற்று, ஒருசல்பைட்டு ஆகியவற்றைக் கொண் டுள்ளன. அவற்றுள் ஒரு மாணவன் ஒரு கனிப் பொருளமிலத்தையிட்டு ெவ ப் ப ேம ற் றி ய பொழுது , எல்லா வற்றிலுமிருந்து வாயு க் க ள் நுரைத் தெழுந்து விடுதலாயின. ஆனால் ஒருவாயு

அலகு XXVI
249
மாத்திரம் pH காகிதத்தின் நிறஎண்ணை மாற்றி பின் வெளிற்றியது, இவ்வாயு பின்வருமோர் பொருளிலிருந்து விடுதலாகியது.
(அ)' சல்பைட்டு. / (ஆ) காபனேற் று. (இ) சல் பைற்று. 12
(ஈ) இரு காபனேற்று.
16. பின்வரும் கனிப்பொருளமிலங்களுள் எது ஆகக்
குறைந்த "pH நிறவெண் கொடுக்கும் ?
(அ) ஐ த ரோகுளோரிக்கமிலம். (ஆ) ைநத்திரிக்கமிலம்: (இ) சல்பூரிக்க மிலம்.
(ஈ) பொசுபோரிக்கமில ம்./
பின்வரும் கரைசல்களுள் எது கடினமான அமிலத் துக்குரியதாகும் ?
(அ) நீரில் காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) நீரில் கந்தகவீரொட்சைட்டு.. (இ) நீரில் அமோனியா.
(ஈ) நீரில் ஐதரசன் குளோரைட்டு., 18. காபனேற்றுக்களின்மேல் ஐதான அமிலங்களின்
தாக்கங்கள்,
(அ) அ க வெப்பத்துக்குரியது என லாம், (ஆ) புறவெப்பத் துக்குரிய து எனலாம், %
(இ) நீர்ப்பகுப்பு என லாம்.
(ஈ) , வெப்ப மாற்றங்கள் அற்றது எனலாம்:? 19. காபனீரொட்சைட்டை சுண்ணாம்பு நீ ரி னுள்
செலுத்திய மாணவன், அது பால் நிறமாவதை அவதானித்தான். இம் மாற்றத்திற்குக் காரணம்:- ( அ) கரையுந்த கவுள் ள் கல் சியங் காபனேற்று உண்
டாதல், கரை யாத்த க வுள்ள கல் சியமிருகாபனே ற் று
உ, எண் டர தல்,

Page 130
250
அலகு XXVI
(இ) கரையாத் தகவுள்ள கல் சியங் காபனேற்று உன்
டாதல். (ஈ) கரையுந்தகவுள்ள கல்சியமிரு க ா பனே ற்று
உண்டாதல், 20. பரிசோதனைக் குழாயிலுள்ள சுண்ணாம்பு நீரினுள்,
அதிகளவு காபனீரொட்சைட்டைச் செ லு த் தி
னால், முதல் பால் நிறக்கரைசல் உண்டாகிப் பின் தெளிந்தகரைசல் உண்டாகும். இதற்குக் காரணம் (அ) உண்டாகிய கல்சியங்காபனேற்று கரையுந்
தகவுடைய து. (ஆ) உண்டாகிய கல்சியமிருகாபனேற்று கரையும்
தகவுடையது. (இ) கரையுந்த கவுள்ள சிக்கலான உப்பு உண்டா
வ து.
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று.
21.
பின்வருவனவற்றுள் எது மெல்லமிலமும் உறுதி யல்லாததுமாகும்?
(அ) ஐதரோக்குளோரிக்கமிலம். (ஆ) சல் பூரிக்கமிலம். (இ) அசற்றிக்கமிலம்.
(ஈ) காபோனிக்கமிலம். 22. நான்கு பரிசோதனைக் குழாய்கள், முறையே ஒரு
காபனேற்று ஒரு சல்பைட்டு, ஒரு குளோரைட்டு, ஒரு சல்பைற்று ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றுள் ஒருமாணவன் ஒரு ஐதான அமிலத்தை இட்டான். பின் வெப்பமேற்றியபோது, இதனில் ஒன்றிலிருந்து விடுதலாகும் ஒரு வாயு சுண் ணாம்பு நீரினுள் செலுத்தப்பட்டபொழுது பால் நிறத்தையுண்டாக்கியது. தொடர்ந்து அதிகளவு செலுத்தினாலும் பால் நிறம் மாறாமலிருந்தது. இவ்வாயுவை விடுதல் செய்த பொருள்.
(அ) காபனேற்று;
சல்பைட்டு,

அலகு XXVI
251
(இ) குளோரைட்டு.
(ஈ) சல்பைற்று. 23. மேற்கூறிய 2 2-வது வினாவில் மாற்றங்களுக்கு
உடந்தையாக இருந்தவாயு.
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) கந்தகவீரொட்சைட்டு, (இ) ஐதரசன் சல்பைட்டு.
(ஈ) ஐதரசன் குளோரைட்டு. 24. நீரில் ஐதரசன் குளோரைட்டு வாயு கரைந்து
ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் உண்டாவதை,
(அ) புற வெப்பத்துக்குரிய தாக்கம் எனலாம். (ஆ) அகவெப்பத்துக்குரிய தாக்கம் எனலாம். (இ) நீர்ப்பகுப்பு எனலாம்.
(ஈ) நடுநிலையாக்கம் எனலாம். 25.
ஒரு ம ா ண வ ன் சோடியங்குளோரைட்டை செறிந்தசல்பூரிக்கமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்ப மேற்றவிடுதல் செய்யப்படும் தூமத்தை நீரினுள் செலுத்தி ஒரு கரைசலைப் பெற்றான்.
பின்வருவனவற்றுள் எப்பரிசோதனை இந்த ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், சல்பூரிக்கமி ல த் தால் மாசுபடவில்லை என்பதைக் காட்டும்.
(அ) பாசிச்சாயத்தின் அமிலத்துக்குரிய ம ா ற்
றம், (ஆ) வெள்ளி நைத்திரேற்றுடன் வீழ்படிவுண்டா
தல். (இ) பேரியங்குளோரைட்டுடன் வெண்ணிற வீழ்
படிவு ஏற்படாமல் விடுதல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று...
26.
ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் சல்பூரிக்கமிலத்திலும் பார்க்க வன்மையாக இருந்தாலும், ஐதரோ குளோரிக்கமிலம் சல்பூரிக்கமிலத்தை அதன் உப்பு களிலிருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யமாட்டாது. ஏனெனில், ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.

Page 131
252,
அலகு XXVT
(அ) சல் பூரிக்கமிலத்தினும் அதிக ஆவிப்பறப்புள்
ள து. (ஆ) சல்பூரிக்கமில த்தினும் &.பார்க்க
குறைந்த ஆவிப்பறப்புள் ளது. சல்பூரிக்கமிலத்தினும் குறைந்த அடர்த்தியுள்
ளது. (ஈ) சல்பூரிக் கமில த்தினும் குறைந்த தாக்குகின்ற
இயல்புடையது. 27. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது பொய்யானது?
ஐதரோகுளோரிக்க மிலத்தைக் குளோரைட் டிலிருந்து தயாரிப்பதற்கு செறிந்த சல்பூரிக்
கமிலத்தை உபயோகிக்கலாம். (ஆ) நைத்திரிக்கமிலத்தை நைத்திரேற் று க ளி லி
ருந்து தயாரிப்பதற்கு செறிந்த சல்பூரிக்க மி
லத்தை உபயோகிக்கலாம். (இ) சல்பூரிக்க மிலத்தைச் சல்பேற்றுக்களிலிருந்து
தயாரிப்பதற்குச் செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்
கமிலத்தை 2, பயோகிக்கலாம். (ஈ) சல் பூரிக்கமி லத்தைச் சல்பேற்றுக்களிலிருந்து
தயாரிப்பதற்கு செறிந்த நைத் திரிக்க மிலத்தை
உபயோகிக்க முடியாது , 28. பின்வருவனவற்றுள் எது மெல்லமிலமாகும்?
(அ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஒட்சாலிக்கமிலம்.
(ஈ) பொசுபோரிக்கமில ம்.
29 ,
பின்வரும் சாதாரண அமிலங்களில் எது ஆகக்
குறைந்த வன்மையுடையது ?
(அ) சல்பூரிக்க மிலம். (ஆ) அசெற்றிக்கமிலம் (1) (இ) நைத்திரிக்கமி லம். (ஈ) பொசுபோரிக் க மி லம்.
30. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பாசிச்சாயக் கலரி
சலுக்கு அமிலத்திற்குரியதாக மாட்டாது.

25;
அலகு XXVI
(2) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், (ஆ) சோடியமிரு சல் பேற் று. (இ) பெரிக்குக்குளோரைட்டு,
(ஈ) சோடி.யங் காபனேற்று . 23:
31. நான்கு பரிசோதனைக் குழாய்கள் மங்கனீரொட்
சைட்டுடன் பின் வரும் பொருள்களையும் தனித் தனியே கொண்டுள்ளன. அவையாவன : ஒரு புரோமைட்டு, ஒரு குளோரைட்டு, ஒருசல்பேற்று, ஒரு அயடைட்டு. இப்பரிசோதனைக் குழாய்களுள் ஒரு கனிப்பொருளமிலத்தை இட்டு வெப்பமூட்டி யபோது மூன்றிற் காணக்கூடிய மாற்றங்கள் நடைபெற்றன. இவற்றில் வி த் தி யா ச மா கச் செயற்பட்டபொருள்,
(அ) புரோமைட்டு: (ஆ) குளோரைட்டு. (இ) சல்பேற்று..
(ஈ) அயடைட்டு: 32. மேற்கூறிய பரிசோதனையில் இட்ட அமிலம் பின்
வருவனவற்றுள் ஒன்றாகவிருக்கலாம்.
(அ) நைத்திரிக்கமிலம். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (இ) சல்பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) காபோனிக்கமிலம்; 33. எலும்புபோன்ற இழையங்களிலிருந்து பிசினையும்
செலற்றினையும் பிரிப்பதற்குப் பின் வரும் சாதா ரண அமிலங்களில் ஒன்றை உபயோகிக்கலாம்.
(அ) ஒட்சாலிக்கமிலம், (ஆ)
காபோனிக்கமிலம். (இ) பொசுபோரிக்கமிலம்.
(ஈ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்: 34. முலையூட்டிகளின் இரைப்பைச்சாற்றில் பின்வரும்
சாதாரண அமிலங்களில் எது காணப்படும் ?

Page 132
254
அலகு XXV1
(அ) ஐதரோகுளோரிக் கமிலம், (ஆ) சல்பூரிக் கமிலம். (இ) ஒட்சாலிக்கமிலம்,
(ஈ) நைத்திரிக்கமிலம். 2 5. பின்வரும் அமிலங்களில் எது உணவு சீரணிப்
பதற்கு ஊக்கியை (நொதிப்பொருள்) தாக்கும்படி செய்கிறது?
(அ) சல்பூரிக்கமிலம், (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(இ) நைத்திரிக்கமிலம். .
(ஈ) பொசுபோரிக்கமிலம், 36. தோலில் செறிந்தநைத்திரிக்கமிலம் படும்பொழுது
மஞ்சள் நிறக்கறை ஏற்படுவதற்குக் காரணம்,
(அ) காபோ வை தரேற்றுப் பொருள் களில் நைத்தி
ரேற்றம் நடை பெறு வதால். (ஆ) புர தப் பொருள் கள் நைத்திரேற் றேற்றம்
அடை வதால். புரதப் பொருள் களில் நீரகற்றல் நடைபெறு
வ தால். (ஈ) காபோவை தரேற்றுப் பொருள்கள் ஒட்சி
யேற்றப்படுவ தால். 37,
சரித்திர ரீதியாகப் பார்க்குமிடத்து சல்பூரிக்கமி லம் பின்வரும் தாக்கங்களில் எம்முறையில் பெறப் பட்டது ?
(அ) S + 6HNO, = H,SO4 + 6NO, +2H,0 (ஆ) SO; + H,0= H,SO4. (இ) H, SO; + NO, = H,S0, + NO.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று,
38.
கந்தகவீரொட்சைட்டு நீரிரு க் கு ம் பொழுது ஒட்சியேற்றப்பட்டு, சல்பூரிக்கமிலம் தயாரிக்கப் படும். அத்தயாரிப்பில் உப யோகி க் க ப் படு ம் 22 க்கி,

அலகு XXVI
255
(அ) நைதரசன் ஒட்சைட்டுக ள் . " (ஆ) அலுமினியா ெக ா ண் ட தாழ்த்தப்பட்ட
இரும்பு. (இ) வனே திய ஐதரொட்சைட்டு.
(ஈ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு.
39. பின்வரும் உலோகங்களில் எது குளிர்ந்த ஐதான
சல்பூரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் புரியாது ?
(அ) சிங் கு. (ஆ) மக்னீசியம், (இ) இரும்பு. (ஈ) செம்பு.
4(0) பின்வரும் அமிலங்களில் எது நீரகற்றுங்கருவி ?
(அ) செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், (ஆ) செறிந்த சல் பூரிக்கமிலம்.) (இ) ஒட்சா லிக்கமிலம்.
(ஈ) ஐ தான நைத் திரிக்கமிலம்.
41. செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்தை நீரினுட்சேர்த்தால்
பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(அ)
வெப்பச்சத்தி விடுதல் செய்யப்படும்; (ஆ) வெப்பச்சத்தி உறிஞ்சப்படும்,
(இ) சல்பூரிக்கமிலத்தில் நீரகற்றல் நடைபெறும்.
(ஈ) பேரிரு சல் பூரிக்கமிலம் உண்டாகும். 4 2. C,H,OH + H,SO, = C,H, + H,SO,. H,0
இத்தாக்கம் சல்பூரிக்கமிலத்தின் பின்வருமியல்பு களில் எதைக் காட்டுகிறது ?
(அ) அமிலத்துக்குரிய. (ஆ) ஒட்சியேற்றலுக்குரிய. (இ) நீரகற்றலுக்குரிய.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் பிழை. பின் வரும் தாக்கங்களில் எது செறிந்த சல்பூரிக் கமிலத்துடன் சிங்கைச்சேர்த்து வெப்பமேற்றினால் நடைபெறும் ?

Page 133
253
அலகு XXVI
(ஈ)
(அ) Zn + 2H,SO, = ZnSO, + 2H,0+ SO,. (ஆ) 3Zn + 4H, s0, - 3ZnS0, + 4H,0+ S: (இ) 4Zn + 5H, SO, = 4ZnSO, + 4H,0 + H,S,
மேற்கூறியவை எல்லாத் தாக்கங் களும் நடை
பெறுகின் றன. -
4 4 :
ஒருகனிப்பொருளமிலத்தைக் காபனுடன் சேர்த்து வெப்பமேற்றியபொழுது விடுதல் அடைந்தவாயு வைக் கல்சியமைதரொட்சைட்டினுட் செலுத்திய போது அது பால் நிறமாகியது. பின்வருவன வற்றுள் எது அவ்வமிலமாகும்?
(அ) செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (ஆ) ஐதான சல் பூரிக்கமிலம். (இ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) ஐதான நைத் திரிக்கமிலம். 45. ஐதரசன் சல்பைட்டுவாயுவை, செறிந்த சல்பூரிக்
கமிலத்தினுட் செலுத்தினால் உண்டாகும் விளை வுப் பொருள்கள்,
(அ) கந்தகமும் கந்தக வீரொட்சைட்டும். (ஆ) கந்தகமும், கந்தகவீ ரொட்சைட்டும், நீரும். (இ) கந்தகவீரொட்சைட்டும் நீரும்:
(ஈ) கந்தகமும் நீரும்,
46. அவற்றின் உப்புக்களிலிருந்து அமிலங்களைத் தயா
ரிக்க உபயோகிக்கப்படும் அமிலம்.
(அ) ஐத ரோகுளோரிக்க மிலம், (ஆ)
நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோசயனிக்க மிலம்.
(ஈ) சல்பூரிக்கமிலம்.
47. செறிந்தசல்பூரிக்கமிலத்துடன் ஒரு பொற்றாசியம்
ஏலைட்டை வெப்பமேற்றியபொழுது விடுதலான வாயு, ஈய வசெற்றேற்றுப் பேப்பரைக் கருமை யாக்கியது. மேற்கூறிய ஏலைட்டு பின்வருவனவற் றுள் எதுவாக இருக்க வேண்டும்?

@um က်ဏub unT စေ nLG.
လံif5 ဗub ဗုံ p buဂံ, LC6
© 5u၆လံ ကဗ်
50.
Lid (၂IT (5 5 T F ibe
စrifi ရ တဲ့ ၅လံ © ၂၀၈) တံ၏ ပြုစံ၊ »u L ၈(5၈၂ ၊ ၈၊ ကံ m ၉။ အ က စLBum ဗုံ
၉(5 LiOLUTTAR 5 NDUT စL
S N ၆
ရbli ပါလ ၊ (GT) ၏ ၊Ab?

Page 134
253
அலகு XXV1 (அ) ஐதான சல்பூரிக்கமிலம்: (ஆ)
ஐதான ஐ தரோகுளோரிக்கமிலம். (இ) ஐதான ஐதரோசயனிக்கமிலம். (ஈ) ஐதான காபோனிக்கமிலம்.
53.
தொடுகை முறையினால் சல்பூரிக்கமிலம் தயாரிக் கப்படும் பொழுது, கந்தகவீரொட்சைட்டைப் பொதுவாக பின்வருவனவற்றுள் ஒரு முறையி னால் பெறுவார்கள்.
(அ) செம்புக்கந்த கக்கல்லை வறுத்தல்: (ஆ) நாகமயக்கியை வறுத்தல். (இ) இரும்புக் கந்தகக்கல்லை வறுத்தல்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 54. பரிசோதனைச்சாலையிற் தயாரிக்கப்படும் நைத்தி
ரிக்கமிலம் மஞ்சட்கபில நிறமாக இருப்பதற்குக் காரணம், பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றிருப்பதே யாகும்.
(அ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசனீரொட்சைட்டு. (இ) ஒட்சிசன்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 55. பரிசோதனைச் சாலையில் தயாரிக்கப்படும் நைத்
திரிக்கமிலத்தை நிறநீக்கம் செய்வதற்கு நீருடன் வடிப்பதுடன் பின்வரும் வாயுக்களில் ஒன்றை அதனுட் செலுத்துவர்.
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) ஒட்சிசன்; (இ) ஓசோன்:
(ஈ) ஐதரசன் சல்பைட்டு. 56.
நைத்திரிக் கமிலத்திற்கு வெப்பமேற்றினால் பின் வரும் விளைவுப் பொருள்களுள் எவை உண்டா கின்றன ?
சல )

அலகு XXVI
259
(அ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டும் ஒட்சிசனும், (ஆ) நைத்தரசனீரொட்சைட்டும், நீரும், ஒட்சிச
னும். (இ) நைதரசனையொட்சைட்டும், நீரும், ஒட்சிச
னும்.
(ஈ) நைத்தரசனீரொட்சைட்டும், நீரும்; ஒரு கனிப்பொருளமிலத்திற்கு வெப்பமேற்றிய போது விடுதலான வாயு ஒளிர்விடு குச்சியை மீண்டும் தீபற்றச் செய்தது. அவ்வமிலம் பின் வருவனவற்றுள் ஒன்றாக விருக்கலாம்.
(அ) காபோனிக்கமிலம். (ஆ) சல்பூரிக்கமிலம், (இ) நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) ஒட்சாலிக்கமிலம். 58. பின்வரும் அமிலங்களில் எதை ஒட்சாலிக்கமிலத்
தயாரிப்பில் மரத்தூளின் கட்டுப்படுத்திய ஒட்சி யேற்றத்துக்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
(அ) காபோனிக்கமிலம். (ஆ) நைத் திரிக்கமிலம், (இ) சல் பூரிக்கமிலம்:
(ஈ) அசெற்றிக்கமிலம். 59. கலவைகளை நைத்திரேற்றஞ் செய்வதற்கு பின்
வருவனவற்றுள் எவ்வமிலச் சேர்க்கையை உப யோகிப்பார்கள் ?
(அ) சல்பூரிக்கமிலமும், ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும், நைத்திரிக்கமில
மும். (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும், காபோனிக் கமில
மும்.
(ஈ) சல்பூரிக்கமிலமும், நைத்திரிக்கமிலமும். 60. அரச நீர் பின்வரும் கலவைகளில் ஒன்றாகும்,
(அ) நைத்தி ரிக்கமிலமும், ஐதரோகுளோரிக்கமில
மும், (ஆ) நைத்திரிக்கமி லமும், சல்பூரிக்கமிலமும்.

Page 135
260
அலகு XXVI
ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும், சல்பூ ரி க் க மி ல மும்: ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும், காபோனிக்கமி
லமும். 61.
பின்வரும் உலோகங்களில் எது நைத்திரிக்கமிலத் திலிருந்து நைதரசொட்சைட்டை விடுதல் செய்வ தற்கு, அமிலத்தின் செறிவில் தங்கியிருக்கின்றது.
(அ) செம்பு; (ஆ) சிங்கு. (இ) இரசம்;
(ஈ) வெள்ளீயம். 62. பின்வருவனவற்றுள் எவற்றால் நைத்திரேற்றுக் களின் கபிலவளையச் சோதனையை நடத்தலாம் ? (அ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலமும்; நைத்திரிக்கமில
மும். (ஆ)
நைத்திரிக்கமிலமும், பச்சை நிற பெர சுச்
சல்பேற்றுக் கரைசலும். (இ)
பச்சை நிற பெரசுச் சல்பேற்றுக் கரைசலும்
செறிந்த சல் பூரிக்கமிலமும். (ஈ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலமும், பச்சை நிற பெர
சுச் சல்பேற்றுக் கரைசலும், நைத்திரிக் கமி ல
மும்: 63.
குளிர்ந்த ஐதான நைத்திரிக்கமிலம் அறையின் வெப்ப நிலையில் வெள்ளீயத்துடன் தாக்கம் புரி யும்போது,
(அ) இசுத்தான சு ைநத்திரேற்றும் அமோனியம்
நைத்திரேற்றும் நீரும் உண்டாகும். (ஆ) இகூத்தான சொட்சைட்டும், நைதரசனீரொட்
சைட்டும், நீரும் உண்டாகும். (இ) இசுத்தான சொட்சைட்டும், அமோனியம்
நைத்திரேற்றும் நீரும் உண்டாகும். (ஈ) இசுத்தானசு நைத்திரேற்றும் ைந த ர ச
னீரொட்ல சட்டும், நீரும் உண்டா கும். பின்வரும் அமிலங்களில் எது வாணவேடிக்கை களில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது ?
64.

அலகு XXVI
261
(அ) அசெற்றிக்கமிலம். (ஆ) ஒட்சாலிக்கமிலம், (இ) ஐதான சல்பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) நைத்திரிக்கமிலம். 65. துப்பாக்கிப்பஞ்ச் சென்பது.
(அ) ஒரு நைத்திரோசெலுலோசு. (ஆ) ஒரு காபவைதரேற்று. (இ) எதிலீனின் பல்பகுதிச் சேர்வையினால் உண்
டாகும் விளைவு. (ஈ) அனிலை னின் ஒடுக்கத் தா லுண்டாகும் விளை வு.
66. பின்வரும் நைத்திரேற்றுக்களில் எது மற்றவை
யினும் வேறுபட்டு நடக்கும் ?
(அ) சோடியம் நைத்திரே ற்று. (ஆ) கல்சியம் நைத்திரேற்று. (இ) மகனீசியம் நைத்திரேற்று.
(ஈ) சிங்கு நைத்தி ரேற்று. 67. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று அமோனியம் நைத் திரேற்றை வெப்பமேற்றியபொழுது உண்டாகும்.
(அ) நைதரசன். (ஆ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டு:
(இ) நைதரசொட்சைட்டு;
(ஈ) நைதர சனீரொட்சைட்டு. 68. அரச நீரின் கரைக்குந்தன்மைக்கு பின்வருவனவற்
றுள் ஒன்று காரணமென்பர்.
(அ) நைதரசிற்குளோரைட்டு. (ஆ) மூல க் கூற்றுக்கு ளோரீன்; (இ) தோன்று நிலைக்கு ளோரீன்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று; 69. உமக்கு செம்பு, இரசம், வெள்ளி, சிங்கு ஆகிய
நான்கு உலோகங்களும் குளிர்ந்த நிலையிலுள்ள செறிந்த நைத்திரிக்கமிலமும் கொடுக்கப்பட்டால் அமோனியம் நைத்திரேற்றுத் தயாரிப்பதற்கு எவ் வுலோகத்தை உபயோகிப்பீர் ?

Page 136
262
அலகு XXVI
(அ) செம்பு. (ஆ) வெள் ளி. (இ) சிங் கு.
(ஈ) இரசம். 70. ஒரு கனிப்பொருளமிலத்தை பேரி ய ங் கு ளோ
ரைட்டுடன் சேர்க்கும்பொழுது வீழ்படிவு ஏற் பட்டது. அவ்வமிலம்,
(அ) சல் பூரிக்கமிலம். (ஆ), ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். (இ) நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று.
71. செம்புத் துருவல்களை ஒரு கனிப்பொருளமிலத் .
துடன் நன்றாக வெப்பமேற்றியபோது அது கபில நிறப்புகையும் நீலநிறக்கரைசலையும் கொடுத்தது. அவ்வமிலம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக் கலாம்.
(அ) சல்பூரிக்கமிலம். (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) காபோனிக்கமிலம்.
(=) ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். 72. ஒசுவால்டின் நைத்திரிக்கமிலத்தயாரிப்பு முறை
யில், பின்வருமோர் முறையால் பெறப்பட்ட ஒரு பொருள் உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) ஈயவறைமுறை: (ஆ) தொடுகைமுறை. (இ) எபர்முறை;
(ஈ) கசுத்தனர் கெல் லு னர் மு ைற .
7 3,
பின்வரும் முறையில் பெ றப் பட்டவோர் பொருள் ஆய்வுகூடத்தில் நைத்திரிக்கமிலத்தயா ரிப்பில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
(21) ஒகவால்டின் முறை: (ஆ) தொடுகைமுறை. (இ) எபர்முறை.
(ஈ) கசுத் த னர் கெல் லுவர் முறை.

அலகு XXVI
263
7 4. கடல்நீரும் செறிந்த சல்பூரிக்கமிலமும் உண்டா
னால் பின்வரும் அமிலங்களில் எதனைத் தயா ரிக்கலாம்?
(அ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (ஆ) நை த்திரிக்கமிலம்: (இ) காபனிக்கமிலம்.
(ஈ) ஒட்சாலிக்கமிலம். பின் வரும் கனிப்பொருளமிலங்களில் எதனுடன் வெள்ளிநைத்திரேற்றை இட்டால் தயிர்போன்ற (அமோனியமைதரொட்சைட்டில் கரையக்கூடிய) வீழ்படிவு உண்டாகும் ?
(அ) சல் பூரிக்கமிலம். (ஆ) ஐ தரோகுளோரிக்கமிலம்; (இ) நைத் திரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று : 76. பின்வரும் உலோகங்களில் எது சூடான செறிந்த
ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்துடன் ஐதரசனை விடுதல் செய்யும்?
(அ) சிங்கு.
மகனீசியம். (இ) செம்பு:
(ஈ) சோடியம். 77. பின்வரும் அமிலங்களில் எது அமோனியாவுடன் அடர்ந்த வெள்ளைப்புகையைக் கொடுக்கும் ?
(அ) நைத் திரிக்கமிலம். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். (இ) சல்பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) காபனிக்கமிலம்.
78.
ஒரு கனிப்பொருளமிலத்தை மங்கனீசீரொட்சைட் டுடன் வெப்பமேற்றியபொழுது, பச்சைகலந்த, மஞ் சள் நிறமுள்ள, ஈரலிப்பான நீலப்பாசிச்சாயத்தை வெளிற்றும் வாயு விடுதலான து. அவ்வமிலம் பின் வருவனவற்றுள் ஒன்றாக விருக்கலாம்.

Page 137
264
அலகு XXV]
(அ) சல்பூரிக்கமிலம்: (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்:
(ஈ) காபோனிக் கமிலம். 79. பின்வருவனவற்றுள் எது ஐதரோகுளோரிக்கமி
லத்தை குளோரீனாக ஒட்சியேற்ற மாட்டாது ?
(அ) பொற்றாசியம் போமங்கனேற்று. (ஆ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு.
வெளிற்றும் தூள்.
(ஈ) மகனீசியமொட்சைட்டு. 80. பின்வரும் அமிலங்களில் எதனை ஈயச்சேமிப்புக்
கலன்களில் உபயோகிப்பார்கள் ?
(அ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், (ஆ) சல்பூரிக்கமிலம்: (இ) நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 81. மரக்குழம்பிலிருந்து இ ேர ய ன் தயாரிப்பதற்கு
பின்வரும் அமிலங்களிலொன்று அநேகமாக உப
யோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) சல்பூரிக்கமிலம்: (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறிய யாவும் சரியானவை. 8 2. பின்வரும் எப்பொருளினுடன் தாக்கம் செய்யும்
போது, சல்பூரிக்கமிலம் ஒட்சியேற்றும் கருவியாக தொழிற்படமாட்டாது ?
(அ) ஐதரசன் புரோமைட்டுடன் தாக்கம் செய்யும்
போது. (ஆ)
ஐதரசன் குளோரைட்டுடன் தாக்கஞ் செய்யும்
போது: (இ), ஐதரசன் அயடைட்டுடன் தாக்கஞ் செய்யும்
போது. (ஈ) ஐ தரசன் சல்பைட்டுடன் தாக்கஞ் செய் யும்
போது.

அலகு XXVI
265
83. பின்வருமோர் சோடிப்பொருட்கள் தாக்கம்செய் யும்போது சில்லி வெடியுப்பைப்பெறலாம்,
(அ) சோடியமைதரொட்சைட்டும், நைத் திரிக்கமி
லமும். (ஆ) சோடியமைத ரொட்சைட்டும், சல்பூரிக்கமில
மும். (இ)
சோடியமைதரொட் சைட் டு ம், ஐ த ரோல்
குளோரிக்கமிலமும். சோடியமைதரொட்சைட்டும், - கா ப னி க்
கமி லமும். 84. பின்வருமோர் தாக்கத்தினால் எபுசமுப்பைப் பெற
லாம்.
(அ) மகனீசியமைதரொட்சைட்டும், - ஐ த ரோ
குளோரிக்கமிலமும். (ஆ) மகனீசியமை த ரொட்சைட்டும், நை த் தி ரி .
கமிலமும். (இ) மகனீசியமைதரொட்சைட்டும், சல்பூரிக்கமில
மும். (ஈ) மகனீசியமைதரொட்சைட் டு ம், ஐ த ரோ
புரோமிக்கமிலமும்; 85. தகுந்த சோதனைப்பொருளுடன் காணலைற்றைச்
சேர்த்தால் பின்வரும் அமிலங்களுள் எதனைப் பெறலாம்?
(அ) சல் பூரிக்கமிலம். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (இ) நைத் திரிக்க மிலம்.
(ஈ) காபோனிக்கமிலம். 86. மின்னலும் இடியும் நடக்கும்பொழுது பின்வரும்
அமிலங்களுள் எது உண்டாகும் ?
(அ) சல் பூரிக்கமிலம். (ஆ) நைத் திரிக்க மிலம்? (இ) ஐதரோக்குளோரிக்கமிலம். (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.

Page 138
266
அலகு XXVI
87.
88.
கல்சியஞ்சயனைட்டை நீருடன் சேர்த்துப்பெறும் வாயு ஒட்சியேற்றப்பட்டால், பின்வருவனவற் றுள் எதனைப்பெறலாம் ?
(அ) சல்பூரிக்கமிலம். (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) காபோனிக்கமிலம்: பின்வரும் முறைகளில் எது த யா ரி க் கப்படும் பொருள்களைக் கொண்டு கணிக்குமிடத்து வித்தி யாசமானது ?
(அ) ஒசுவால் டின் முறை. (ஆ) பேர்க்கிலண்டைட்டர் முறை. (இ) தொடுகை முறை.
(ஈ) சயனமைட்டு முறை. அமோனியாவும் சல்பூரிக்கமிலமும் தாக்கம் புரி வதால் பெறப்படுவது,
(அ) நைதரசனீரொட்சைட்டும், ஐதரசன் சல்பைட்
89.
டும்.
(ஆ) அமோனியஞ் சல்பேற்று. (இ) அமோனியஞ் சல்பேற்றும் ஐதரசனும்:
(ஈ) கந்தகவீரொட்சைட்டும், நைத் திரிக்கமிலமும். 90. பின்வரும் வாயுக்களில் எதனை நீரின் இடப்
பெயர்ச்சியினால் சேகரிக்க முடியாது ?
(அ) ஐதரசன் குளோரைட்டு. (ஆ) ஐதரசன். (இ) நைத்தி ரிக் கமிலம்;
(ஈ) ஒட்சிசன்.
91.
உலோகத்துடன் தாக்கம் செய்து ஐதரசன் தயா ரிப்பதற்கு ஒரு பொழுதும் உபயோகிக்க முடியாத அமிலம்,
(அ) செறிந்த நைத்திரிக்கமி லம். (ஆ) செறிந்த ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். (இ) ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம்,

அலகு XXV!
267
பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றுடன் நைத்திரிக்கமிலம் தாக்கம் புரியமாட்டாது.
(அ) இரசம். (ஆ)
பொன். (இ) மகனீசியம்.
(ஈ) இரும்பு: 93. பின்வருமோர் தாக்கத்தினால் நைத்திரிக்கமிலத்
தைத் தயாரிக்கலாம்.
(அ) சல் பூரிக்கமிலமும் சோடியம் நைத்திரைற்றும். (ஆ) ஐதரோகுளோரிக்க மிலமும், சோடியம் நை த்
திரேற்றும். (இ) சல்பூரிக்க மிலமும் பொற்றாசியம் நைத்திரேற்
றும். (ஈ) காபனிக்கமிலமும் பொற்றாசியம் ைந த் தி .
ரேற் றும். 94. பின்வருவனவற்றுள் - எதனைத் தயாரிப்பதற்கு
பேர்க்கிலண்டைட்டர் முறை உபயோகிக்கப்படு கின்றது ?
(அ) சல்பூரிக்கமிலம். (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம். (இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) காபனிக்கமிலம். 96. அநேக வாரங்கள் திறந்துவைத்த சல்பூரிக்கமி
லத்தின் களவளவு அதிகரித்தால், பின்வருவனவற் றுள் ஒன் று காரணமாக இருக்கலாம்.
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) நைதரசன், (இ) ஒட்சிசன்,
(ஈ) நீர்.

Page 139
அலகு XXVII.
கடல், புவி, வளி, ஆகியனவற்றிலிருந்து பெறப்படும் இரசாயனப்
பொருள்கள். 1. கடல் நீரில் அதிகக் கூடிய விகிதமுள்ள உப்பு.
(அ) சோடியங் குளோரைட்டு. (ஆ) கல்சியங் குளோரைட்டு: (இ) மகனீசியங் குளோரைட்டு.
(ஈ) பொற்றாசியம் குளோரைட்டு. 2. கறியுப்பை அதிகளவு பெறும் இடம்.
(அ) ஆனையிறவு; (ஆ) அம்பாந்தோட்டை. (இ) புத்தளம்.
(*) மேற்கூறிய இயல் காை இடங்களிலும். 3. பின்வருமோர் முறையினால் இலங்கையில் கறி
யுப்பு சாதாரணமாகப் பெறப்படுகிறது .
(அ) கடல் நீரை மின்பகுப்பதால். (ஆ) கடல் நீரை வடிகட்டுவ தால், (இ) பகுதிபடப் பளிங்காக்கலால்,
(ஈ) சூரியவொளியினால் ஆவியாக் கப்படுவ த t ல். கடல் நீர் பல புரோமைட்டுகளைக் கொண்டுள் ளது. அவற்றுள் மிகக்கூடியது,
(அ) பொற்றாசியம் புரோமைட்டு. (ஆ) மகனீசியம் புரோமைட்டு, (இ) சோடியம் புரோமைட்டு.
(ஈ) கல்சியம் புரோமைட்டு. 5. பின்வருமோர் முறையால் புரோமீனைச் சோடியம்
புரோமைட்டிலிருந்து தயாரிப்பார்கள்.
மின் பகுப்பால்: அமுக்கம் குறைந்த நிலையில் வடிகட்டலால்.
குளோரீகளின் இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கத்தால். (ஈ) புளோரினை உபயோகித்து புரோமீனை இடப்
பெயர்ச்சி செய்வ தால்,

அலகு XXVII
269
6. மென்றகடுக்கலத்தை உபயோகித்து கடல் நீரிலி
ருந்து சோடியமைதரொட்சைட்டு தயாரிக்கும் பொழுது, மாசாகவுள்ள உலோக உப்புக்களை அகற்றுதல் வேண்டும். ஏனெனில்,
(அ) மா சுக்கள் எதிரூக்கியாகச் செ ய ல் ப ட் டு
தாக்கம் நடப்பதைத் தடுத்து விடுகின்றன. (ஆ)
மாசா கிய உப்புக்கள் சோடியமைதரொட் சைட்டுடன் தாக்கம் புரிந்து கரை யாத்தக வுள்ள ஐதரொட்சைட்டுகளை உ ண் டாக் கி
அவை நுண்டுகளை அடைக்கின் றன. . (இ) கடல் நீரிலுள்ள மாசுக்கள் மின்பகுப்பைத்
தடுக்கின் றன. (ஈ) கலத்தில் உள் ள வற்றை இம்மாசுப்பொருள்
கள் நஞ்சாக்குகின்றன. பின் வருமோர் உதவியை மென்றகடுக்கலத்தில் மென்றகடு செய்கின்றது,
(அ) மின் பகுபொருள் ஒரு அறையிலிருந்து மற்
றைய அறைக்குப் பரவுவதைத்தடை செய்
கின்றது. (ஆ) சோடியமை த ரொட்சைட்டும் குளோரினும்
சேர் தலை த் தடை செய்கின்றது. (இ) சோடிய ைமத ரொட்சை ட்டை க க த ரிட் டு
அறைக்குள் வைத்திருக்கிறது : (ஈ) மேற் கூறியவை யெல்லாம் சரியானவை. 8. பின்வருமொருமுறையால் நவீன முறையில் ஐத
ரசன் குளோரைட்டைத் தயாரிக்கலாம்:
(அ) சோடியங் குளோரைட்டும் செறிந்த சல்பூரிக்
கமிலமும் தாக்கம் புரிவ தால், (ஆ) காரச் சோடாத் தயாரிப்பில் துணைவிளைவுப்
பொருள்களாக வரும் குளோரினை யும் ஐதரசனை
யும் சேர்ப்பதலால், (இ)
வெப்பநிலையிலுள்ள செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம் சோடியங்குளோரைட்டுடன் தாக்கம் புரியச்
செய் வ தால், (ஈ) மேற் கூறியவை யாவும் சரியன்று?

Page 140
270
அலகு XXVII
9. சோடியங் காபனேற்றைத் தயாரிப்பதற்குச்
சொல்வே முறையை மற்றைய முறைகளிலும் விரும்பப்படுதற்குக் காரணம்.
(அ) உபயோகிக்கும் மூலப் பொருள் களை மலிவா
கப் பெறமுடியும். (ஆ) அமோனியாவை மீண்டும் உபயோகிக்கலாம். (இ) துணைவிளை வுப்பொருள்கள் உபயோகமானவை,
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை! 10. சொல்வே முறையில் பின்வருமோர் பொருள்
கரைசல் நிலையில் செயலாற்றும் முறை முக்கிய மானது.
(அ) சோடியங்காபனேற்று. (ஆ) கல்சியமிரு காபனே ற்று . (இ) சோடி யமிரு காபனேற்று. (ஈ) கல்சியம் காபனேற்று.
11. சோடியமிருகாபனேற்றின் பின் வருமியல்புகளில்
எது சொல்வே மு றை யை வெற்றிகரப்படுத்து கின்றது ?
(அ) சோடியமிரு காபனேற்று மற்றைய பொருள்
களைவிடக் குறைந்த கரையுந்தகவுடைய து. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டை இலகு வில் விடுதல்
செய்யும், (இ) சோடியமிருகாப்ளே ற்று ேச r டி ய ங் க ா ப
னேற் ைற இலகுவில் கொடுக்கும், (ஈ) கரைசல் நிலையில் அதன் மூ ல த் து க் கு ரி ய
தன் ைம.
12. சொல்வே முறையால் பொற்றாசியம் காபனேற்
றைத் தயாரிக்க முடியாது. ஏனெனில்,
(அ) வெப்பமூட்டும் பொழுது பொற்றாசியமிருகாப
னே ற்று கூட்டப்பிரிவடைகின் றது. (ஆ) பொற்றாசியமிரு காபனேற்றை பொற்றாசியங்
காபனேற்ற க மாற்றுவது கடி ன மா ன து ,

அலகு XXVII
271
(இ) பொற்றாசியமிரு காபனேற்று மற்றவையிலும்
பார்க்கக் க கரையக்கூடியதா ைகயால் அதைக்
கரைசலிலிருந் து பிரிக்க முடியாது. (ஈ) பொற்றாசியம் காபனேற்றுத் தயாரிப்பதற்கு
வேண்டிய மூலப்பொருள் கள் விலை கூடிவவை)
13. திரவக்காற்று முக்கியமாக இரண்டு வாயுக்களைக்
கொண்டிருக்கும். அவையாவன ,
(அ) ன நதரசனும் காபனீரொட்சைட்டும். (ஆ) நைதரசனும் ஒட்சிசனும்,
(இ) ஒட்சிசனும் காபனீரொட்சைட்டும். (ஈ) காபனீரொட்சைட்டும் நீராவியும்;
14. திரவக்காற்றைச் சுருக்கியவமுக்கத்தில் வடிகட்
டும்பொழுது,
(அ) முதல் நைதரசன் வெளியேறும்: (ஆ) முதல் ஒட்சிசன் வெளியேறும்: (இ)
நைதரசனும், ஒட்சிசனும் ஒரே நேரத்தில்
வெளியேறுகின்றன. (ஈ) சில நிபந்தனையின் கீழ் ைந த ர ச ன் முதல்
வெளியேறும், வேறு நிபந்தனையின் கீழ் ஒட்சி சன் முதல் வெளியேறும்.
15. ஏபர் முறையில் அமோனியாத் தயாரிக்கப்படும்
பொழுது,
(அ) நைதரசனும் ஐதரசனுமாகிய இரு வாயுக்களும்
அ தி களவு- அமுக்கத் துக்குள்ளாக்கப் படுகின்
றன. (ஆ) இரும்பு ஊ க்கியாக உபயோகிக்கப்படுகின்
மது. (இ) ஊக்கியின் அறை 5000 ச. வெ ப் ப த் தி ற் கு
வெப்பமேற்றப்படுகின்றது.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் நடைபெறுகின்றது. 16. நைத்திரிக்கமிலத்தை போக்கி ல ண் டைட்டர்
முறையில் தயாரிப்பதற்கு,

Page 141
272
அலகு XXVII
(அ) அமோனியாவையும் ஒட்சிசனையும் ஒரு ஊக்கி
யின் முன் னிலையில் சேர்ப்பார்கள். (ஆ)
ஒட்சியேற்றும் அறையில் உண்டாகிய நைத் திரிக் கொட்சைட்டை நைத் திரிக்கமிலமாக
மாற்று வார் கள். (இ) மின்னடுப்பில் ஏற்படும் தாக்கம் ஒரு புற
வெப்பத்தாக்க மாகவிருக்கும்:
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 17. அமோனியாவும் சல்பூரிக்கமிலமும் தா க் க ம்
புரிந்தால் உண்டாவது,
(அ) அமோனியஞ்சல்பேற்று. (ஆ) அமோனி யஞ்சல் பேற்றும் ஐதரசனும். (இ) நைத் திரிக்கொட்சைட்டும், ஐ த ர ச ன் சல்
பைட்டும். ) (ஈ) நைத்திரிக்கமிலமும், கந்தகமும்.
18.
19.
ஏபர் முறையில் அமோனியாத்தயாரிப்பால் உப யோகிக்கப்படும் தாக்கிகள்,
(அ) நைதரசனும் ஐதரசனும். (ஆ) ஐதரசனும் ஒட்சிசனும். (இ) நைத்திரிக்கொட்சைட்டும் ஒட்சிசனும்.
(ஈ) நைதரசனும் ஒட்சிசனும். சாதாரணமாக வாணிப முறையில் உபயோகிக்
கும் நைதரசனை,
(அ) தி ரவக் காற்றிலிருந்து பெறுவார்கள். (ஆ) அமோனியாவிலிருந்து பெறு வார்கள். (இ) சோடியம் நைத்திரேற்றிலிருந்து பெறுவார்
கள். (ஈ) நைதரசனை நாட்டும் பற்றீரியங்களிலிருந்து
பெறுவார்கள்.
20
ஒரு மாணவன் வானத்தில் மின்னுவதைக் கண் டான். அப்பொழுது பின்வரும் எப்பொருள் உண்டாகலாம் ?
(அ) நைத்திரிக் கொட்சைட்டு. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு,

அலகு XXVII
273
(இ) அமோனியா;
(ஈ) நீர்
21.
பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை
அழுகும் விலங் கனங்களின் உடல்கள் வெளியேற்றும். -
(அ) ஒட்சிசன்: (ஆ) அமோனியா (இ) நைதரசவீரொட்சைட்டு. (ஈ), ஐதரசன்.
22. விவேகமான கமக்காரர்கள் நெற்பயிர் செய்த
பின் பயறு போன்ற அவரைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களை பயிர் செ ய் வ ா ர் க ள். ஏனெனில்,
(அ) பயிரை அழிக்கும் பூச்சிகளைத் தடுப்பதற்கு. (ஆ) களைப்பூண்டுகளைத் தடுப்பதற்கு. (இ) மண்ணை நைதரசன் சேர்வைகளால் அதிகரிக்
கச் செய்வதற்கு. (ஈ)
வேறான பயிர் நடவேண்டுமென்பதற் காக. 23. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று தயாரித்த புரதங்
களில், எல்லா உயிரினங்களும் தங்கியிருக்கின் றன.
(அ) விலங்குகள். (ஆ) தாவரங்கள். (இ) விஞ்ஞானிகள்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை; 24. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றில் நைத்திரேற்றாக்கம்
நடைபெறும்.
(அ) காற்றோட்டம் குறைந்த மண்ணில்: (ஆ) காற்றோட்டம் நன்றாகவுள்ள மண்ணில்; (இ) சேற்று மண்ணில்.
(ஈ) அமிலத்துக்குரிய மண்ணில். 25. அசைவற்ற வளிமண்டலத்திலுள்ள நைதரசனின்
அளவு மாற்றமடையாததற்குக் காரணம்.
35

Page 142
274
அலகு XXVII
( அ) நைத்திரேற்றாக்கம் நடைபெறுவதால்; (ஆ)
நைதரசன கற்றல் நடைபெ று வ தால்? (இ)
நைத்திரேற்றாக்கமும், நைதரசனகற்றலும் - நடைபெறு வதால்: (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
26. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை நைதரசன் வட்டம்
காட்டமாட்டாது.
(அ) விலங்குகளும் தாவரங்களும் அழுகுதல் ஒரு
பகுதி அமோனியாவாக்கம் முறையாகும். (ஆ) அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக்கம் செய் து
நைத்திரேற்றுக்களாக்கு, வதில் ைநத் திரைற்
ஆக்கும் இடைநிலையுண்டு. (இ) வளி மண்டலத்திலுள்ள நைதரசன் அமோனி
யாவாக மாற்றப்பட்டு பின்பு நைத்திரே ற்று களாக மாற்றப்படுகிறது.
அ வரைக்குடும்பத்துக்குரிய த ா வ ர ங் க ள் நைதரசன் சேர்வைகளை மண்ணில் பதிக்க முடிகின்றது.
(ஈ)
27. அதிக அமிலத்தன்மையும் மிகுதியான நைதரச
னும் வேண்டியளவு பொற்றாசியமும் கொண்ட மண்ணை எவ்வகையில் நீர் சரிப்படுத்துவீர் ?
(அ) அமோனியஞ்சல் பேற்றைச் சேர்த்தல்: (ஆ) சோடியங் குளோரைட்டைச் சேர்த் தல்.
பொடியாக் கப்பட்ட சுண்ணாம்புக் கல்லைச்
சேர்த்தல். (ஈ) பசளை யைச் சேர்ப்பதால்.
(இ)
28. விலங்குகளும் தாவரங்களும் வளிமண்டலத்தி லுள்ள நைதரசனை உபயோகிக்கும் முறையை,
(அ) நைதரசன் பதித்தல். (ஆ) நைதரசன் உறிஞ்சல். (இ) நைதரசன் தனிப்படுத்தல். (ஈ) மேற்கூறிய லை சரிய ள் று.

அலகு XXVII
275
29.
தாவரங்கள் பின்வரும் ஒரு முறையினால் நைதர சனைப் பெறுகின்றது.
(அ) வளிமண்டலம். (ஆ) நீர். (இ) மண்.
(ஈ) மேற்கூறியவை யெல்லாம் சரியானவை. 30. மண்ணில் அமோனியாவிலிருந்து நைத்திரேற்று கள் உண்டாக வேண்டுமானால், அம்மண்,
மூலத்துக்குரியதாக இருக்கவேண்டும், (ஆ) அமிலத்துக்குரிய தாக இருக்கவேண்டும், (இ) நடு நிலைக்குரியதாக இருக்கவேண்டும்;
(ஈ) மேலும் அதிகளவு நீர் வேண்டும். 31. வேண்டியளவு பொற்றாசியமும் அமிலத்தன்மை
யும் கொண்ட, நைதரசனும் உக்கலும் இல்லாத மணல் நிலத்தை எவ்வகையில் சரிப்படுத்துவீர் ?
(அ) மேற்பொசுபே ற்றைச் சேர்ப்பதனால். (ஆ) விலங்குப்பசளை யைச் சேர்ப்பதனால், (இ) அமோனியஞ் சல்பேற்றைச் சேர்ப்பதனால். (ஈ) பொடியாக்கப்பட்ட சுண்ணாம்புக்கல்லைச்
சேர்ப்பதனால். 32. கல்சியம் இயற்கையில் காணப்படுவது,
(அ) சுண் ணம் பா க. (ஆ) முருகக் கல்லாக, (இ) சலவைக்கல்லாக .
(gs) மேற்கூறியவை யெல் லாம் சரியானவை: 33. பின்வரும் பொருள்களுடன் அமையக் கூடாதது.
(அ) முருக கக்கல். (ஆ) முத்து. (இ) முட்டை ஓடு,
(ஈ) உ றைகளிக்கல்; 34.
பின்ருவம் பொருளைத் தயாரிப்பதில் உறைகளிக்கல் உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) சீமெந்து. (ஆ) உலோகப் பிரித்தெடுப்பில் இளக்கியாக,

Page 143
276
அலகு XXVII
(இ) கண் ணாடி,
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை.
35. கல்சியமொட்சைட்டின் மறு பெயர்.
(அ) நீறாத சுண்ணாம்பு. (ஆ) சுண்ணாம்பு. (இ) சுண்ணாம்புப்பால்: (ஈ) நீறிய சுண்ணாம்பு;
36. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைத் தயாரிப்பதற்குக் கல்சியமொட்சைட்டை உபயோகிக்கலாம்.
(அ) வெளிற்றுந் தூள். (ஆ) சோடியங்காபனேற்று. (இ) சுத்தமாக்கப்பட்ட வெல்லம்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியா னவை:
(ஈ)
37. சுண்ணாம்புச் சாந்தின் அமைப்பு.
(அ) நீறிய சுன்ண் ணாம்பும் மணலும். (ஆ) நீறிய சுண்ணாம்பும், மண லும், நீரும். (இ) நீறாத சுண்ணாம்பும், மண லும், நீரும்.
நீறாத சுண்ணாம்பும் மணலும்; 38. கண்ணாடி தயாரிப்பின் அதிகக் கூடியளவு உபயோ
கிக்கவேண்டிய மூலப் பொருள்."
(அ) சிலிக்கா. (ஆ) சிலிக்கேற்றுகள். (இ) கல்சியங் காபனேற்று.
(ஈ) சோடியங்காபனேற்று. 39, 40, 41, 4 2 ல் குறிக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி வகைகளைத் தயாரிப்பதற்குப் பின்வருவனவற்றுள் எது தேவைப்படும் ?
(அ) சோடியங்காபனேற்று: (ஆ) பொற்றாசியங் காபனேற்று.
(இ) போரனொட்சைட்டு: (ஈ) செவ் வீயம்.

அலகு XXVII
277
4 2.
39. வன் கண்ணாடி-(ஆ) 40. மென் கண்ணாடி-(அ) 41.
பைரெட்சுக் கண்ணாடி-(இ) தீக்கற் கண்ணாடி-(ஈ) உலோக வொட்சைட்டுகளை சேர்ப்பதனால் உண் டாகும் உலோகச் சிலிக்கேற்றுகள் கண்ணாடிகளின் நிறத்திற்கு பெரும்பாலாக காரணமாக விருக்கின் றன. பின் வரும் ஒட்சைட்டுக்களை நிறத்திற்கேற்ப பொருத்துக.
(அ) கோபாற்றிக் கொட்சைட்டு அல்லது பெரிக்
கொட்சைட்டு. (ஆ) கு ரோமியமொட்சைட்டு அ ல் ல து பெரிக்
கொட்சைட்டு. (இ) குப் பிரொட்சைட்டு.
(ஈ) மங்கனீசொட்சைட்டு. 43. ஊதா - (ஈ) 44. சிவப்பு-(இ) 45. பச்சை-- (ஆ) 46. நீலம்-(அ)
47.
சீமெந்து தயாரிப்பில் உபயோகிக்கப்படும் மூல வுணவு.
(அ) சுண்ணாம்புக் கற்களின தும் களிமண் ணின தும்
முதற்கலவையாகும். (ஆ) சூளையிலிருந்து வெளிப்படும் பொரு ளாகும்.
இ) சுண்ணாம்புக் கற்களின தும் களிமண் ணின தும்
மென்மையான தூ ளாகும்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 48. சீமெந்து தயாரிப்பில் இரும்பொட்சைட்டின் பங்கு.
(அ) எரிவதற்கு உதவியாகவும், கலவையின் உரு
குதல் வெப்ப நிலையையும் குறைப்பதுமாகும். (ஆ) கலவை எரிவதற்கு உதவி புரிதலாகும்:

Page 144
278
அலகு XXVII
ஊக்கியாகிய தொழிற்பட்டு கல்சியங் காப னேற்றும் களியும் உருகுவதற்கு உதவி புரி
தலாகும் : (ஈ) மேற்கூறியவையெல் லாம் சரியான வை.
49. சிறிதளவு சிச்சத்தை (உறைகளிக்கல்) வேண்டிய
ளவு மென்மையுள்ள சீமெந்து பெறமுன் சேர்க் கப்படுகிறது. ஏனெனில்,
(அ) அது ஈரலிப்பைத் தடுக்கின்றது. (ஆ) காலப்போக்கில் சீமெந்து கட்டிய.ையா த
வண்ணம் தடுக்கின் றது. (இ) இறுகல் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
(ஈ) வேண்டியளவு மென்மையாக அரைப்பதற்கு
உதவி புரிகின்றது : 50. ஒரு புதுவீடு கட்டுவதற்கு உபயோகிக்கப் பட்ட.
சீமெந்து சந்தேகமானது. அவ்வீட்டின் சுவர்கள் வெடித்திருப்பதை அவ்வீட்டுக்காரன் கண்டான் ஒரு இரசாயன அறிஞர் அச்சீமெந்தை பாகு படுத்திப்பார்த்தால் பின்வருவனவற்றுள் எதனைக். காண்பார் ?
(அ) அச்சீமெந்துத் தயாரிப்பில் வேண்டியதற்குக்
கூடுதலான சுண்ணாம்புக் கற்கள் உபயோகிக்
கப்பட்டுள் ள ைத. (ஆ)
அக்சீமெந்து தயாரிப்பில் வேண்டியதற்குக்
ககூடுதலான களி 2. பயோகிக்கப்பட்டுள் ள ைத. (இ) அச்சீமெந்து தயாரிப்பில் வேண்டியதற்குக்
குறைவான அளவு சுண்ணாம்புக் கற்கள் உப
யோகிக்கப்பட்டுள்ளதை. (ஈ) அச் சீமெந்து தயாரிப்பில் வேண்டியளவுசிக்
சம் உபயோகிக்கப்படாத ன த , 51. சல்பூரிக்கமிலத் தயாரிப்பில் உபயோகிக்கப்படும் இயற்கையில் காணும் கந்தகத்தாதுப் பொருள்.
(அ) இரும்புக்கந்தகக் கல். (ஆ) செம்புக் கந்தகக் கல்;

அலகு
XXVII
279
(இ) நாக மயக்கி.
(ஈ) கலேனா.
52. சல்பூரிக்கமிலத் தொடுகைமுறை தயாரிப்பில்
கந்தகவீரொட்சைட்டிலும் ஒட்சிசனிலும் உள்ள தூசித் துணிக்கைகளை இன்று பி ன் வ ரு மோர் முறையால் அகற்றுகிறார்கள்.
(அ) நீராவியைச் செலுத்துதல்: (ஆ) குளிர்ந்த நீரைத் சிவிறல்:
(இ) நிலை மின்னுக்குரிய வீழ்படிவுதல்.
(ஈ) தூசியறையினூடாகச் செலு த் து வதால். 63. இன்று சல்பூரிக்கமிலத்தொடுகைமுறை தயாரிப்
பில் உபயோகிக்கப்படும் ஊக்கி.
(அ) பிளாற்றினமேற்றிய கன்னார். (ஆ) வனே திய ைம ெயாட்சைட்டு. (இ) மிகச் சிறிதளவு மொலித்தனம் கொ ண் .
இரும்பு: (ஈ) வெப்பமேற்றிய கரி.
84. கந்தகமூவொட்சைட்டைச் செறிந்த சல்பூரிக்கமி
லத்துக்கூடாகச் செலுத்தினால் பின்வருவனவற் றுள் எது உண்டாகும்?
(அ) புகைக் கந்தகவமிலம். (ஆ) பைரோசல்பூரிக்கமிலம். (இ) பு ைகக்கும் சல்பூரிக்கமிலம். (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை.
55. பெரும்பாலாக சல்பூரிக்கமிலமும் தொ டு ைக
மு றை யால் தயாரிக்கப்பட்டபோதிலும் ஈய வறைமுறை இன்றும் உபயோ கி க் க ப் ப டு வ து ஏனெனில்,
(அ) சுத்தமற்ற கந்த கவீரொட்சைட்டை உபு
யோகிக்கலாம்.

Page 145
23(1)
அலகு XXVII
(ஆ) செலவு குறைந்தது. (இ) பெறப்படும் அமிலம் தூய்மையானது.
(ஈ) வாயு ஊள க்கிகள் இலகுவாகப் பெறக்கூடியவை.
56. தொடுகைமுறை சல்பூரிக்கமிலத்தயாரிப்பில் உப
யோகிக்கக்கூடிய ஊக்கி.
(அ) வனே திய ைமயொட்சைட்டு. (ஆ) இரும்பொட்சைட்டு. (இ) பிளாற்றினம்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 17. பின்வரும் தயாரிப்புகளில் சிலிக்கன் உபயோகிக்
கப்படுகின்றது.
(அ) சீமெந்து. (ஆ) கண்ணாடி. (இ) கன்னார்.
(ஈ) மேற்ககூறி யவையெல்லாம் சரியானவை. 58. பின்வரும் பொருள்களில் எது போத்துலந்துச்
சீமெந்து தயாரிப்பவருக்கு ஆகக்குறைந்த முக்கிய மல்லாதது?
(அ) சுண் ணாம்புக்கல்; (ஆ) களி. (இ) சிச்சம்.
(ஈ) பாறை பொசுபேற் று;

அலகு XXVIII.
சேதனவுறுப்பு இரசாயனம். 1. பின்வருவனவற்றுள் எது சடப்பொருளின் இர
சாயன மாற்றத்திற்குக் காரணமானது?
(அ) இலத்திரன் கள். (ஆ) புரோத் தன் கள். (இ) நியூத்திரன்கள் :
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 2. பின்வரும் காரணிகளில் எது அணுவின் மின்சம்
நிலைக்குக் காரணமாகும்?
(அ) புரோத்தன் களும் இலத்திரன் களும் எண்ணிக்
கையிற் சமனாக இருக்காதது. (ஆ) நியூத்திரன்கள் அதிகம் இருப்பது: (இ)
இலத்திரன்களும், புரோத்தன்களும் எண்ணிக்
கையில் சமனாக இருப்பது. (ஈ) இலத்திரன்களும் பொசித்திரன்களும் எண்
ணிக்கையில் சமனாக இருப்பது. குளோரீனுடன் சோடியம் சேர்ந்து சோடியங் குளோரைட்டு உண்டாகும் பொழுது பின்வருவ னவற்றுள் எது நடைபெறுகிறது?
(அ)
சோடியம் அணு இலத்திரன் களை ஏற்கின்றது. (ஆ) சோடியம் அணு இலத்திரன் களைப் பகிர்கின்
ற து. (இ)
சோடியம் அணு இலத்திரன் களை இழக்கின்றது (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன் று.
4.
புரோமீனுடன் பொற்றாசியம் சேர்ந்து பொற்றா சியம் புரோமைட்டு உண்டாகும் பொழுது காட் டும் இணைப்பு.
(அ) பங்கீட்டு வ லு வள வு. (ஆ) மின் வலு வ ளவு.
26

Page 146
282
அலகு XXVIII
(இ) இணை ந்த வலு வ ளவு. (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியன் று?
பின்வருவனவற்றுள் எது மி ன் வ லு வ ள வு ள் ள சேர்வை?
(அ) மெதேன். (ஆ) கல்சியங் குளோரைட்டு:
(இ) புரோபேன்.
(ஈ) அமோனியங் குளோரைட்டு. 6. கூட்டம் இரண்டிலுள்ள X என்னும் மூலகம்
அதே கூட்டத்திலுள்ள ஒட்சிசன் போன்ற மூல கத்துடன் சேர்ந்தால் பின்வருவனவற்றுள் எச் சேர்வை யுண்டாகும்?
(அ) பங்கீட்டு வலுவளவுச் சேர்வை: (ஆ) மின் வலுவ ளவுள்ள சேர்வை.
(இ) இணைந்த வலு வ ள வுள்ள சேர்வை.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
குளோரீனின் இரண்டு அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு குளோரீன் மூலக்கூறு உண்டாகும் பொழுது, பின் வருவனவற்றுள் எது நடைபெறுகிறது?
(அ) குளோரின் இலத்திரன்களை இழக்கின்றது. (ஆ) குளோரின் இலத்திரன் களைப் பெறுகின்றது. (இ) குளோரின் இலத்திரன்களைப் பகிர்கின் றது:
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 8. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது பங்கீட்டு இணைப்
புச் சேர்வைக்கு உதாரணமாகும்?
(அ) அமோனியங்குளோரைட்டு. (ஆ) சோடியங்குளோரைட்டு. (இ) பொற்றாசியம் புரோமைட்டு. (ஆ) எதேன். ஐதரசனை காபன் மின் வாய் க ளு க் கி டையிற் பொறியைச் செலுத்தினால் உண்டாகும். சேர்வை. பின்வரும் இணைப்பாக விருக்கும்,
(அ) பங்கீட்டு வ லு வ ள வு. (ஆ) மின் வலுவள வு.
(ஆ) தேங்கிட்டு வக விருக்கடாகும் -யி ற்

அலகு XXVIII
283
(இ) இணைத்த வலுவள வு.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று:
10. பின்வரும் மூலகங்களில் எது தங்கள் அணுக்களுக்
கிடையே பிணைப்பைக் காட்டுகின்றது?
(அ) சோடியம். (ஆ) கல்சியம். (இ) கந்தகம். (ஈ) காபன் ;
11. பின்வரும் பொருள்களில் ஒன்று தன் கட்ட
மைப்பில், ஒற்றைப் பிணைப்பை மாத்திரம் கொண் டுள்ள து.
(அ) மெதேன். (ஆ) அசெற் றிக்கமிலம், (இ) அசற்றலீன்,
(ஈ) எதிலீன்.
12.
பின்வரும் பொருள்களில் ஒன்று தன் கட்டமைப் பில் இரட்டைப் பிணைப்பை மாத்திரம் கொண் டுள்ளது.
(அ) புறோபயிhன். (ஆ) அசற்றலீன். (இ) எதேன்.
(ஈ) பெந்தேன்.
13.
பின் வரும் பொருள்களில் ஒன்று தன் கட்டமைப் பில் மும்மைப் பிணைப்பை மாத்திரம் கொண்டுள்
ளது.
(அ) பியூற்றேன். (ஆ) எதிலீன்; (இ) அசற்றலீன். (ஈ) அசெற்றிக்க மிலம்.
14.
இரசாயன முறையில் உயிரினங்களின் இயல்பு களைக் காட்டும் தாக்கங்கள் அடிப் ப டை யி ல் காபன் சேர்வைகளைக் கொண்டுள்ளவையாகும்.

Page 147
284
அலகு XXVIII
(அ) பொய்யான கூற்று. (ஆ) உண்மையான கூற்று. (இ) ஒருபகுதி சரியான து.
(ஈ) அநேகமாகப் பொய்யான து.
15. பின்வரும் இயல்புகளில் எது காபனின் உறுதியான
சேர்வைகள் அதிகளவு உள்ளதற்குக் காரண மாகும் ?
(அ) காபன் எல் லா மின்னேரான பொருள் களுக்
கும், மின்னெ திரான பொருள்களுக்கும் ஒரே
யளவு நாட்டமுடையது.
(ஆ)
அநேக எண் ணிக் ைக யுள் ள காபன் அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் பங்கீட்டு வ லுவளவு இணைப்
பால் இணையத்தக்கன. (இ)
காபன் ஈற்றொழுக்கிலுள்ள நான் கு இலத் திரன் கள் ஒவ்வொன்றும் அதேபோன்ற மற் றவையுடன் பங்கீடு செய்கின்றன அல்லது வேறுபட்ட அணுக்களுடன் பங்கீடு செய்து பலவிதமான)
சேர்வைகளை உவன் டாக்குகின் றன.
(ஈ) மேற்கூறிய எல்லாக் கூற்றுக்களும்சரியானவை: 16. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது ஒரு கூட்டத்தில்
அடங்கமாட்டாது ?
(அ) C: H. (ஆ) CH4 (இ) CH,
(ஈ) C,H, 17. பின்வரும் சேர்வைகளில் ஒன்று மற்றையவற்றின்
சில இயல்புகளிலும் வேறுபட்டது?
(அ) அசற்றிக்கமிலம்; (ஆ) புரோப்பியோ னிக்கமிலம். (இ) போமிக்கமிலம்.! (ஈ) மலோனிக்கமில ம்.

அலகு XXVIII
285
18. சேர்வைகளில் ஆகக்குறைந்த தாக்கமுடையவை
த ங் க ள் கட்டமைப்பில் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
(அ) ஒற்றைப்பிணைப்பு: (ஆ) இரட்டைப்பிணைப்பு. (இ) மும்மைப்பிணைப்பு.'
(ஈ) சக்கர மா ன பிணைப்பு.
19.
சேர்வைகளில் தாக்கவியல்பு அதிகமுள்ளவை பின் வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
(அ) ஒற்றைப்பிணைப்பு, (ஆ) இரட்டைப் பிணைப்பு. (இ) மும்மைப்பிணைப்பு.
(ஈ) கட்டமைப்பில் சக்கரமான பிணைப்புண்டு,
பின் வருவனவற்றுள் எது சேதனவுறுப்புக்குரிய சேர்வைகளில் மூலக்கூறுகளில் வரையறுக்கப்பட்ட இயல்புகளை உண்டாக்கும்?
(அ) அதன் கட்டமைப்பு. (ஆ) மூலிகம். (இ) தொழிற்பாட்டுக்குரிய கூட்டம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று:
21.
பின்வருவனவற்றுள் எது சமப்பகுதிச் சேர்வை யின் தோற்றப்பாட்டை மி க வு ம் சிறப்பாக
விளக்குகின்றது ?
(அ) ஒரே தொழிற்பாட்டுக்குரிய கூ ட்ட த் ைத க்
கொண்ட இரண்டு சேர்வைகள். (ஆ) ஒரே மாதிரியான பௌதீக இ ய ல் பு க ளை க்
கொண்ட இரண்டுசேர் வைகள். (இ)
ஒரே மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தையும் ஆனால் வேறுபட்ட கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தையும்
கொண்ட இரண்டு சேர்வைகள்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை: 22. பின்வரும் சோடிகளுள் எது வேறுபட்டது ?

Page 148
286
அலகு XXVIII
(அ) எதயில் அற்ககோலும் ஈரெதயில் ஈதரும்: (ஆ) எதயில் அற்ககோ லும் மெதயில் ஈர்மெதயில்
ஈதரும்: (இ, எதயில் அற்ககோ லும் ெம த யி ல் அற்க *
கோலும். (ஈ) எதயில் அற்ககோ லும் அசற் றிக்கமிலமும்.. பின்வருவனவற்றில் ஒன்று அற்கேனிலுள்ள ஒரு ஐதரசன் அணு ஐதரொட்சைல் கூட்டத்தால் மாற்றீடு செய்யப்படும்பொழுது உண்டாகின்றது.
(அ) அமிலம், (ஆ) அலிடிகைட்டு. (இ) கீற்றோன் .
(ஈ) அற்ககோல். 2 4. ''ஒல்'' என்று முடியும் சேர்வைகள் பின்வரும்
கூட்டங்களில் எதனைக் கொண்டிருக்கும் ?
(அ) காபொட்சையில் கூட்டம். (ஆ) மெதயில் கூட்டம்.
ஐதரொட்சையில் கூட்டம். (ஈ)
அல்டிகைட்டுக் கூட்டம். 25. எதயில் அற்ககோலுக்கு மறு பெயர்,
(அ) மெதனோல்; (ஆ) எ தனோல். (இ) அ லுடேர்ல்;
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று: 26. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பனங்கள்ளில் உண்டு.
மெதனோல். (ஆ) அசற்ற லிடிகைட்டு. (இ) எதயில் அற்ககோல்.
(ஈ) புறோப்பயில் அற்ககோல்.
27.
பின்வருவனவற்றுள் ஒன் றிலிருந்து எதயில் அற்க கோலைத் தயாரிக்கலாம்.
(அ) காபோவைத்ரேற் று. (ஆ) புரதங்கள்,

அலகு XXVII
237
(இ) கொழுப்பும், எண் ணெயும்,
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 28. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றிருப்பதால் தென்னஞ் சாற்றில் எதயில் அற்ககோல் உண்டாகின்றது.
(அ) பற்றீரியங்கள்: (ஆ) ம துவங்கள். (இ) மியூக்கர்.
(ஈ) மேற் கூறியவை சரியன்று. 29. மதுவம் பின்வரும் எதனை நொதிக்கச் செய்கிறது?
(அ) சுக்குரோசு. (ஆ) குளுக்கோசு. (இ) மோற்றேசு.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம்.
பின்வரும் கூற்றுக்களில் எதயில் அற்ககோல் சம்பந்தப்பட்டவரையில் சரியான து எது ?
(அ) பாசிச்சாயத்திற்கு அமிலத்துக்குரியதாகும். (ஆ) பாசிச்சாயத்திற்கு மூலத்துக்குரியதாகும்.
பாசிச்சா யத்தை வெளிற்றும் தன்மையதாகும். (ஈ) பாசிச்சாயத்திற்கு நடுநிலையானதாகும்.
31. உலோகச் சோடியத்துடன் எதயில் அற்ககோல்
தாக்கம் புரியும்பொழுது பின்வரும் எந்த வாயு உண்டாகிறது ?
(அ) காபனீரொட்சைட்டு, (ஆ) மெதேன். (இ) ஐதரசன்.
(ஈ) ஒட்சிசன். பின்வருவனவற்றுள் எது எதயில் அற்ககோலின் ஒட்சியேற்றத்திற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமா கும்?
(அ) PC18+3C,HSOH---- 30, H CI-HP0; (ஆ) Na, Cr,0,+3C,H,OH---->CH,CHO+
Cr, (SO4): + Na,SO4 +7H,0
32.

Page 149
28
அலகு XXVIII
(இ) C,H,OH + HBr ---> C,H, Br + H,0
(ஈ) C,H,OH + CH,CoOH-->CH,COoC,ப,
+ H 0 33, 34, 35, 36ல் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு + களை அ, ஆ, இ, ஈ ஆகியவற்றில் கொடுக்கப் பட்டவற்றுடன் சரியாக இணைத்துக் கூறுக.
(அ) நீர்ப்பகுப்பு. (ஆ) நீரகற்றல். (இ) எசுத் தராக்கல்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
- H, 0 33. C, H, OH --> C, H, -(ஆ)
H, So, இ
34. C, H, OH + CH, COOH -- CH, CoONa +
கO - (இ) - 14 35. NaOH + CH, CoOH--> CH, CoONa+
H, 0- (ஈ) 36. C, H, OH + [O] ---> CH, CHO + H, 0',
--(அ) 37. அற்ககோலால் மானிடர் பெறும் விளைவு.
(அ) மையமான நரம்புத் தொகுதிக்கு இறக்கி
யாக தொ ழில்படுகின் றது; (ஆ) நரம்புக் க ல ன் களின் ஒட்சியேற்றும் முறையிற்
குறுக்கீடு செய்கிறது. (இ) புறவெப்பத்துக்குரிய தா க கத் தால் வெப்ப
சத்தி விடு தலாகிறது.
(ஈ) மேற்கூறியதெல்லாம் நடைபெறும். 38,
ஒரு அல்கேனில் காபொட்சையில் கூட்டம் ஒரு ஐதரசனை மாற்றீடு செய்தாற் ெப ற ப் ப டு ம் ) பொருள்.
எசுத்தர். (ஆ) அற்ககோல். (இ) அல்டிகைட்டு.
(ஈ) அமிலம்,

அலகு XXVIII
289.
39.
40.
அசற்றிக்கமிலத்தின் புளிக்கும் சுவை எலுமிச்சம் பழத்தின் புளிப்புத்தன் மையிலும் அதிகமானது. ஏனெனில் அசற்றிக்கமிலம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது.
(அ) அதிக ள வு ஐதரசன் அயன்கள்: (ஆ) அதிக ள வு ஐதரொட்சைல் அயன் கள். (இ) கு ைறந் தள வு ஐதரசன் அயன்கள்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. அசற்றிக்கமிலம், சோடியமைதரொட்சைட்டு டன் தாக்கம் செய்யும் பொழுது பெறப்படும் விளைவுப்பொருள்,
(அ) ஒரு எசுத்தர். (ஆ) ஒரு அற்கஜோல். (இ) ஒரு ஈதர்.
(ஈ) ஒரு அல்டிகைட்டு: * 5. செறிந்த அமோனியா நீர்க்கரைசலுடன் ஒரு
எசுத்தர் தாக்கமடையும் பொழுது பெறப்படும் விளைவுப்பொருள்.
(அ) ஒரு அமிலம். (ஆ) அல்டிகைட்டு. (இ) ஒரு அமைட்டு.
(ஈ) நீர்.
பின்வரும் சேர்வைகளில் எது நிரம்பாத சேர்வை யாகும் ?
மெதேன் : (ஆ) எதேன். (இ) எதிலீன்.
(ஈ) பியூற்றேன். 43. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது நிரம்பிய சேர்வை
யாகும் ?
(அ) அசற்றலீன்.
(ஆ) எதிலீன், 37

Page 150
290
அ; லகு XXVJII
(இ) புறோபய லீன்,
(ஈ) புரோபேன். 43. கூட்டற் தாக்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எத
னைக்கொடுக்கும் ?
(அ) ஒரு பிணைப்பை உடைத்து, தொழிற்பா
டுடைய கூட்டத்தை முதலுள்ள பிணைப்பி லிருக்கும் ஒவ் வொரு அணு வுடனும் சேர்த்தல். இரண்டு பக்கத்திலுமுள்ள காபன் அணுக்க
ளின் பிணைப்புகளை அதிகரித்தல். (இ) மூலக்கூற்றுக்களிலுள்ள காபன் அணுக்களின்
- எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்:
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 44. பின்வருவனவற்றுள் எது எதிலீனின் தாழ்த்தல்
இயல்புக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாக அமை யக்கூடியது ?
(அ) எ தலீன் குளோரீனுடன் தாக்கப்பட்டு எத
லீனிருகு ளோரைட்டு உ ள டா தல். (ஆ) செறிந்த சல் பூரிக்க மிலத்துடன் எதலீன் தாக்
கப்பட்டு எதயில் ஐதரசன் சல்பைட்டு உண் டாதல். எ தலீன் சோடியம் காபனேற்று இருக்கும் பொழுது பொற்றாசியம் பேர்மங் கனேற்றுடன் தாக்கங் புரிந்து எதிலீன் கிளைக் கோல் உண்டா
தல், (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை.
(இ)
45. பின்வருவனவற்றுள் எது பிரதியீட்டுத் தாக்கத்
திற்கு உதாரணமாகும்?
(அ) CH, + CI, -> CH,CI + HCI (ஆ) C,H, + HCI--> C,H,CI. (இ) C,H4 + Ci, ---> C,H4CI,.
(ஈ) C,H, + 2Cl, --> CHCI,.CHCl,. 46. பின்வருவனவற்றுள் எது கூட்டற் தாக்கத்திற்கு
உதாரணமாகும்?
(அ) C,H, + CI, ---> C,H,Cl + HC1. (இ) C,H, + CI, --> (pH,CI + HCI.

அலகு XXVirt
291
(இ) C,H, + Ci, --> CH,Cl,.
(ஈ) CH,0+ Br, ---> CH,Br + HBr. 47. ஒரு தாக்கத்தில் நிரம்பாத சேர்வையிலிருந்து
நிரம்பிய சேர்வையுண்டானால் அதனாற் பெறும் விளைவுப் பொருளை,
(அ) பிரதி யீட்டு விளை வு எனலாம்; (ஆ) கூட்டல் விளைவு எனலாம். (இ) ஒடுக்கல் விளை வு என லாம்,
(ஈ) பல்பகுதிச் சேர்வு விளைவு எனலாம். 48. பின் வரும் அமிலங்களில் எது பட்டுச்சணல் எண்
ணெயில் உள்ளது?
(அ) பாமிட்டிக்கமிலம். (ஆ) தியரிக்கமிலம். (இ) இலினோலிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை; 49. பட்டுச்சணல் எண்ணெயிலுள்ள பின்வரும் அமி
லங்களில் எதை நிரம்பிய அமிலம் எனலாம்?
(அ) ஒலேக்க மிலம். (ஆ) இலினோ லிக்கமிலம். (இ) பாமிட்டிக் கமிலம்,
(ஈ) இலினோலே னிக் கமிலம், 50. பட்டுச்சணல் எண் ணெய், பூச்சுக்களில் உபயோ
கிப்பதற்கு தகுந்த அதனின் இயல்பு, அதன்
(அ) நீரகற்றும் தன் மை. (ஆ) விரைவில் உலரக்கூடிய தன்மை.
(இ) மிகவும் சிறந்த கரைக்குந்தன்மை.
(ஈ) அழகான நிறமளிக்கு ந்தன்மை. 51. பட்டுச்சணல் எண்ணெய் உலருவதற்கு காரண
மாக இருப்பது,
(அ) நிரம்பிய அமிலங்கள். ( ஆ) அதிகளவு அமிலங்கள், (இ) நிரம்பாத அமிலங்கள்.
(ஈ) ஆவிப்பறப்புள்ள திரவங்கள்,

Page 151
292
அலகு XXVIII
(ஆ)
52. பட்டுச்சணல் எண்ணெயை காற்றுப்பட வைத்
தால் திண்மமாவதற்குக் காரணம்.
(அ) உலர்தல். (ஆ) காபனீரொட்சைட்டை உறிஞ்சுதல். (இ) நைதரசனை உறிஞ்சுதல்.
(ஈ) ஒட்சிசனை உறிஞ்சுதல். 53. பல்பாத்துச் சேர்க்கையின் தோற்றப்பாட்டை மிகச்சிறப்பாக விளக்கக் கூடிய வரைவிலக்கணம். (அ) ஒரு இரசாயனச் சேர்வையின் இரண்டு அல்
லது அதற்கு மேற்பட்ட மூலக்கூறுகள், தம்மி லும் மூலக்கூற்று நிறையிற் பலதொகையீடு அதிகப்படியான ஒரு புதுச் சேர்வையை உண் டாக்கப்புரியும் தாக்கம். ஒரு இரசாயனச் சேர்வையின் இரண்டு அல் லது அதற்கு மேற்பட்ட மூலக் கூறுகள், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நீர் மூலக்கூற் றுக்களை, வெளி நீக்கு வ தன் மூலம் புதுச்சேர்
வையை உண்டாக்கப்புரியும் தாக்கம். இரண்டு அல்லது மிது தற்கு மேற்பட்ட முலக் கூறுகள் இ ச ற் றலிடி ைகட்டை வெளிநீக்கு வதன் மூலம் புது சிசேர் வையை உண்டாக்கும்
தா வகம்: (ஈ) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூலக
கூறுகள் அமிலத்தை அல்ல து கா ர த் ைத வெளி நீக்குவதன் மூலம், புதுச் சேர்வையை
உண்டாக்கும் தாக்கம். 54.
இரட்டைப்பிணைப்பு அல்லது மு ப் பி ணை ப் பு க் கொண்.. மூலக்கூறுகளில், பல்பாத்துச் சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கு பின் வரும் நிபந்தனைகளில் எது தேவையானது ?
(அ) வெப்பம். (ஆ) அமுங் கம். (இ) ஊக்கி.
(ஈ) மேற் கூறியன எல்லாம்;
(இ)

அலகு XXVIII
55.
பின்வரும் சேர்வைகளில் பல்பாத்துச் சேர்க்கைத் தாக்கத்தினால் உண்டாக்க முடியாதது எது ?
(அ) இரப்பர். (ஆ) முதற்கரு. (இ) வெல்லம்.
(ஈ) பிளாத்திக்கு. 56. உயிருள்ளனவற்றின் உடல்களில் புரதம் உண்
டாக்கப்படும் முறை,
(அ) ஒடுக்கம். (ஆ) சேர்தல்.
(இ) மாற்றீடு.
(ஈ) பல்பாத்துச் சேர்க்கை: 57. கிளிசீன் வன்னமிலங்களோடு மென்காரமாகவும்,
வன்காரங்களோடு மென்னமிலமாகவும் தொழிற் படுவதற்குக் காரணம் அதிலுள்ள,
(அ) காபொட்சையில் கூட்டம். (ஆ) அமைனோ கூட்டம். (இ) அமைனோ கூட்டமும் காபொட்சையில் கூட்
டமும்:
(ஈ) காபனைற் கூட்டம். 58. கொழுப்புக்களும் எண்ணெய்களும் பின்வருவன
வற்றில் எவற்றைக் கொண்டுள்ளன ?
(அ) அற்ககோ லும் ஐதரோகாபனும்: (ஆ) கொழுப்பமிலங்களும் எசுத்தர்களும் . (இ) அலிடி ைகட்டுக்களும் ஏமைட்டுக்களும்.
(ஈ) பலவகைப்பட்ட அற்ககோல் கள்.
59.
இயற்கையிற் காணப்படும் எண்ணெய்ச் சத்துள்ள பொருள்,
(அ) பதித்த எண்ணெய்களும் கொழுப்புக்களும், (ஆ) கனிப்பொருள் எண்ணெய் கள். (இ) முக்கிய எண்ணெய்கள்.
(ஈ) மேற்கூறியன எல்லாம், 60. பதித்த எண்ணெய்களும் கொழுப்புக்களும் பின்
வருவனவற்றில் எதனைக் கொண்டுள்ளது?

Page 152
294
அலகு XXVIII
(அ) உயர்ந்த கொழுப்பமிலங்களின் கிளிசரைட்
டுக்கள். (ஆ) ஐதரோகாபன் கலவைகள் : (இ) அதிக ஆவிப்பறப்புள்ள திரவங் க ளின் கல வை - v
கள். (ஈ) மேற்கூறியன எல்லாம் சரி.
61.
ஐதரோகாபன் களின் பரபீன்களின் அல்லது ஒலி வீன்களின் வரிசையிலுள்ள உயர்ந்த அமிலங்களி னுடன் கிளிசரின் தாக்கம்புரியும்பொழுது பின் வருவனவற்றில் எது உண்டாகிறது ?
(அ) எசுத்தர்கள். (ஆ)
ஈதர்கள். - (இ) கிளிசரைட்டுகள்.
(ஈ) அலுடோல்கள். 62. வெண்ணெய்க்கட்டியில் பின்வரும் சேர்வைகளில்
எது காணப்படுகிறது ?
(அ) பாமிட்டிக்கமிலத்தின் எசுத்தர்கள் . (ஆ) தியரிக்கமிலத் தி ன் எ சுத்தர்கள், (இ) ஓலேக்க மிலத் தின் எசுத்தர்கள்.
(ஈ) மேற்கூறியன எல்லாம் சரியானவை, 63. 45% தேங்காயெண்ணெய் கொண்ட அமிலம்
(அ) பாமிட்டிக் அமிலம், (ஆ) தியரிக்கமிலம். { இ) ஆப்பிரிக்கமிலம்,
(ஈ) உலோரிக்கமிலம். 64. கிளிசரோலைக் குறிக்கும் குறியீடு.
(அ) CH, OH
(ஆ) CH, OH
C0 H
C H0 H
C H 0 H
C H ) H.
( H, 0 H

அலகு XXVIII
295
(இ) CH, OH.
(ஈ) CH, OH. CHOH.
CHOH.
CH, OH.
CH, OH. 65 கிளிசரோல் பாமிட்டிக்கமிலத்துடன் தாக் க ம்
புரியும்பொழுது உண்டாகும் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை.
66. பின்வருவனவற்றுள் எது கனிப்பொருள் எண்
ணெய் அல்லாதது ?
(அ) 1.மண் ணெண்ணெய். (ஆ) இடீசல் எண்ணெய். (இ) தெரப்பந் தைலம்.
(ஈ) பெற்றோல். 67. பின்வருவனவற்றில் கொழுப்புக்களையும் எ ண்
ணெய்களையும் சாராத இயல்பு,
(அ) நடு நிலையாக்கத்தை யுடையன. (ஆ) பென் சீனிற் கரையாதன. (இ) நீரினும் இலேசான வை; நீருடன் கலக்கமாட்
டா தன. (ஈ) வளிமண்டல அமுக்கத்தில் கொதிக்கவைத்
தால் பகுதிச் சிதைவு உண்டாவன. 68. ஐதரசனேற்றம் சாதாரணமாக பின் வரும்
வெப்ப எல்லைகளுக்குள் நடைபெறும்.
(அ) 3000 - 4000 ச. (ஆ) 1500 - 2750 ச. (இ) 1500 - 2500 ச.
(ஈ) 750 - 1500 ச. 69. எண்ணெய்களின் ஐதரசனேற்றத் தாக்கத்தின்
போது பின்வருவன உண்டாகின்றன.
( அ) கெர் ழுப்புகள். (ஆ) காபோவைதரேற் றுக்கள்,

Page 153
296
அலகு XXVIII
(இ) புரதங் கள்.
(ஈ) காபனணுக்கள் அதிகளவுள்ள எண்ணெய் கள்.
70. 19 24 இல் தொடர்ந்து ஐதரசனேற்றம் நடை
பெறும் முறையைப் புகுத்தியவர்.
(அ) இல சற்றலே.
உலூயி - பாச்சர். (இ) போல்டன் - இல சு.
(ஈ) கற்றர்மான் - ஒபுமான். 71. ஐதரசனேற்றத்திற் பின்வருவனவற்றில் எ து
ஊளக்கியாகப் பயன்படுவது ?
(அ) மங்கனீசீரொட்சைட்டு. (ஆ) அலுமினியங் குளோரைட்டு. (இ) தாழ்த்தப்பட்ட நிக்கல்.
(ஈ) தாழ்த்தப்பட்ட பிளாற்றினம். 72. மெதனோலின் தொழில் முறை உற்பத்திக்குப்
பின்வருவனவற்றில் எக்கலவை உபயோகிக்கப் படுகிறது ?
(அ) நீர் - வாயு. (ஆ) ஆக்கிவாயு.
(இ) நிலக்கரிவாயு. (ஈ)
ஆக்கி வாயுவும் நிலக்கரி வாயுவும் சேர்ந்த
கலவை. 73. பின்வருவனவற்றில் எது சவர்க்காரத்தின் கூறு
களில் ஒன்றாகும்?
(அ) சோடியஞ் சித் திரே ற்று. (ஆ) சோடியம் பாமிட்டேற்று. (இ) சோடியம் அசிற்றேற்று.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம். 74. சவர்க்காரமாக்கலுக்கு மிகச் சிறந்த வரைவிலக்
கணம். (அ)
கிளை செயில் எசுத்தர் ஒரு காரத்தினால் நீர் பகுக்கப்பட்டு, சவர்க்காரம் கொடுக்கப்படல்,

அலகு XXVIII
297
(ஆ) சோடியமசற்றேற்று சோடிய்மைதரொட்
சைட்டினால் நீர்ப்பகுக்கப்படல். கொழுப்புக்களை ஐதர சனேற்றல் செய் து எண்
ணெய்கள் ஆக்குதல், (ஈ) உயர் கொழுப்பமிலத்தின் எசுத்தர் உண்டாக்
குதல். 75. சவர்க்காரம் மென்னீரில் கரைக்கப்படும்போது
உண்டாகும் கரைசல்!
(அ) சம நிலையான து: (ஆ) அமிலத்திற்குரியது. (இ) மூல கத்திற்குரிய து:
(ஈ) வெளிற் றுத் தன்மையுடையது.
7 6. பின்வருவனவற்றுள் எது மிகக் கூடிய சத்தியைக்
கடத்துவது ?
(அ) காபன். (ஆ) நைதரசன்: (இ) சிலிக்கன். (ஈ) போரன்;
77. எரிபொருளை மிகச் சிறந்த முறையில் விளக்குங்
கூற்று.
(அ) வெப்பச் சத்தியை விடுதல் செய்வதற்காக
ஒரு பொருளை எரித்தல், (ஆ)
வெப்பச் சத்தியை உறிஞ்சுவதற்காக ஒரு
பொருளை எரித்தல். (இ)
முதல் வெப்பச் சத்தியை உறிஞ்சுவதும் பில்
வெப்பச் சத்தியை விடுதல் செய்வது. (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.
78. பின்வருவனவற்றுள் செலுலோசின்சூத்திரத்தைத்
தெரிந்தெடுக்கவும். 38

Page 154
298
அலகு XXVIII (அ) C, H,, 0.. (ஆ) C, H,, 0,1. (இ) C, H,00,0.
(ஈ) (CH,00; )n. 79. பின்வருவனவற்றுள் எது சாதாரணமாக எரி
பொருளாக உபயோகிக்கப்படுவதில்லை ?
(அ) மரக்கறி. (ஆ) நிலக்கரி. (இ) மரம்.
(ஈ) பென்சிற்க ரி.
80.
அமைப்பை நோக்குங்கால் பின்வரும் எரிபொ ருள்களுள் ஒரே கூட்டத்தில் அடங்கமாட்டாதது எது ?
(அ) நீர் வாயு. (ஆ) நிலக்கரிவாயு. (இ) ஆக்கி வாயு.
(ஈ) அசற்றhன். 81. ஆக்கி வாயுவை வீடுகளில் எரிப்பதற்கு உபயோ
கிக்க முடியாதற்குக் காரணம்.
(அ) அதன் நச்சுத்தன் மை. (ஆ) அ து பெருமள வு க ரியை உண்டாக்குவதால். (இ) தரம்குறைந்த ைம.
(ஈ) த க ன மா கின் ற நைதரசன் இருப்ப தால். 82. பின்வருவனவற்றுள் எவ்வாயு நிலக்கரி வாயுவின்
கூறல்லாதது ?
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) ஐதரசன். (இ) நைதரசன்.
(ஈ) மெதேன், 83. பின்வருமொன்றைச் சேர்த்தால் நீர் வாயுவின்
கலோரிப் பெறுமானம் அதிகரிக்கும்,

அலகு XXVIII
299
(அ) கொதி நீராவி. (ஆ)
காபனீரொட்சைட்டு. (இ) ஐதரோக்காபன்.
(ஈ) ஐதரசன். 84. வீட்டு உபயோகத்துக்கு விநியோகிப்பதற்காக
தயாரிக்கப்படும் வாயு எரிபொருள்களுள் மிகவும் முக்கியமானது.
(அ) நீர் வாயு. (ஆ) ஐதரோக் காபனுடன் வளமூட்டிய நீர் வாயு. (இ) ஆக்கிவாயு. (ஈ) அதிகளவு ஐதரோக் காபன் கள் கொ ண் ட
நிலக்கரிவாயு. 85. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று திரவ எரிபொருளல்
லாதது.
(அ) மெதயில் அற்ககோல். (ஆ)
மண் ணெண்ணெய். (இ)
பெற்றோலியம். (ஈ)
அசற்றலீன், 86. திரவ எரி பொருள்களை மற்றைய எரிபொருள்க
ளினும் விரும்புவதற்குக் காரணம்.
(அ) அவை சுத்த மானவை இலகுவாகக் கொண்டு
செல்லக் கூடியன. (ஆ) அவை அகளைச் சேகரிப்பதற்கு சிறிதளவு இடம்
போ து மான து. (இ) அவைகள் சிக்கனமான முறையில் எரிந்து அதிக
வெப்பமுள்ள சுவாலையை உண்டாக்கக் கூடி
யன.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 87: பலவித பெற்றோலியம் விளைவுகளைத் த னி த் தனியே பிரிப்பதற்குக் கையாளப்படும் முறை,
(அ) பகு திபட வடித்தல், (ஆ) சுருக்கிய வமுக்கத்தில் கொதிக்கவைத்தல். (இ) சுருக்கியவமுக்கத்தில் ஆவியாக்கல். (ஈ) தெ ளித்தெடுப்பதையும் - வ டி த் த லை யு ம்
கொண்ட முறை,

Page 155
300
அலகு XXVIII
88.
பெற்றோலியத்திலிருந்து மேலும் அதிகளவு பெற் றோல் பெறும் முறைகளுடன், பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று சம்பந்தப்படாதது.
(இ) பல் பகுதிச் சேர்தல். (ஆ) ஒடுக்கம்.
(இ) ஐதரசனேற்றம்.
(ஈ) உடைதல். 89. உட்தகன என் சின்கள் பெற்றோலை விரும்பி உப
யோகிப்பதற்குக் காரணம்.
(அ) மற்றய எரிபொருள் களிலும் பார்க்க மலிவா
ன து. (ஆ) இலகுவாக ஆவியாகி காற்றுடன் இதன் ஆவி
கலக்கும்போது வெடித்தெரியும்: (இ)
இலகுவாக ஆவியாகி அதி களவு சத்தியைக் கொடுத்து என்சினை வேலை செய்யத் தொடக்கி
விடும்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியானவை. 90. பின்வரும் மூலகங்களில் எது அணுச்சத்தி, விடு
தலுக்கு உபயோகிக்கப்படுவதில்லை?
(அ) புளுத்தோனியம், (ஆ) தோறியம்? (இ) யூரேனியம்.
(ஈ) ஐதரசன். 91. சவர்க்காரத்தயாரிப்பில் தைனமைற்றுக்கள் உண்
டாக்குவதற்கு உபயோகமான உபவிளைவுப்பொ ருள் ,
(அ) கிளை சறீன். (ஆ) சோடியம் குளோரைட்டு. (இ) பாமிட்டிக் கமிலம்.
(ஈ) தியரிக்கமிலம், 92. விலங்கு அல்லது தாவரக் கொழுப்புகளை சோடி
யமைதரொட்சைட்டுடனும் கிளைசl னு ட னு ம் வெப்பமேற்றும் பொழுதுண்டாகும் இ ர ண் டு விளைவுப் பொருள்கள்,

அலகு XXVirt
301
(இ) தாடு
(அ) எசுத்தர், (ஆ) சவர்க்காரம். (இ) ஈதர்.
(ஈ) எண்ணெய்ப் பசை. 93. சாதாரண சவர்க்காரத் தயாரிப்பில் பின்வரும் ஒரு பொருள் உபயோகிக்கப்படுவதில்லை !
(அ) சோடி யமைதரொட்சைட்டு: (ஆ) விலங்குக் கொழுப்பு.
தாவரக்கொழுப்பு.
(ஈ) கிளை சறீன், 94. பரவீன் தொடரில் ஆறு காபன் அணுக்களைக்
கொண்ட ஐதரோக்காபன் பின்வருமோர் சூத் திரத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(அ) C, H,,. (ஆ) C: H, 4. (இ) 06 H;.
(ஈ) C, H,.. 95. ஒலிபீன்றொடர் சேர்வைகளின் பொதுச் சூத்தி
ரம்.
(அ) Cn H (n+2) (ஆ) Cn H (2n+2) (இ) Cin H 2n
(ஈ) Cin H (2n-2) 96. பின்வருவனவற்றுள் ஒட்சிசனற்ற சேர்வை,
(அ) குளுக்கோசு. (ஆ) எதயில் அற்ககோல். (இ) போமலிடிகைட்டு.
(ஈ) அசற் றலீன். 97.
CH, CoOH எனும் அசற்றிக்கமிலத்தின் சூத் திரம் ஒரு மூலக்கூறுக்கு ஒரு ஐதரசன் அணு வென்பதைக் காட்டும்,
சோடியமசற்றேற்றின் சூத்திரம்,

Page 156
302
அலகு XXVIT!
(அ) CH, COONa. (ஆ) Na CH, COOH. * (இ) Na,CHCOOH.
(ஈ) CH,CNa, OH;
98.
பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பிரிகை அடைவதால் மெதயில் அற்ககோலை உண்டாக்கலாம்.
(அ) நொ தி. (ஆ) பெற்றோல்: (இ) மரம்.
(ஈ) தானியம். 99. பின்வருமோர் முறையில் இன்று உபயோகிக்கப்
படும் எதயில் அற்ககோல் பெறப்படுகின்றது.
(அ) நிலக்கரியை அழியவடித்தல் : (ஆ) மரத்தை அழியவடித்தல்:
(இ) மெதயில் அற்ககோலை ஐதரசனேற்றம் செய்
வதால், (ஈ) தானி யங் களையும் கரும்பு வெல்லப்பா குகளை
யும் நொதித்தல். 100. பின் வருவனவற்றுள் ஒன் றி ற் கு உயிர்ச்சத்து
D, உதாரணமாகும்.
(அ) எசுத்தர்; (ஆ) ஈதர். (இ) அற்ககோல்;
(ஈ) அமிலம். 11. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றிற் கு ஊசிப்போன
வெண்ணெய் உதாரணமாகும்.
(அ) அமிலம். (ஆ) ஈ தர். (இ) அற்ககோல்:
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 102.
அ நே க ம ா க எம் மருத்துவச்சாலைகளில் உ.ப யோகிக்கப்படும் உணர்ச்சி கொல்லி ஈரெதயில் ஈதர், அதனைப் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றெனக் கொள்ளலாம்,

அலகு XXVIII
303
(அ) ஒரு சே தன வுறுப்புக் குரிய அமிலம். ( ஆ) ஒரு ஆலிடி கைட்டு. (இ) ஒரு எசுத்தர் :
(ஈ) மேற் கூ றி ய ைவ யாவும் சரியன்று. 103. 103-107-ல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு
விளக்கவுரைக்கும் பின்வரும் (அ, ஆ, இ, ஈ) என் னும் பொருள்களைத் தகுந்த முறையில் சேர்த் துக்கொள் ளுக.
(அ) அசுக்கேர்பிக்கமிலம். (ஆ) அசற்றிக்கமிலம் : (இ) எதனோல்.
(ஈ) மாப்பொருள். 104. பொறிவண்டிகளில் அநேகமாக உறைவெதிர்
யாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது. (இ) 10 5. சுயாதீன அயடீன் இருப்பதைப் பரிசோதிக்க
உபயோகிக்கப்படுகின்றது. (ஈ) 106. வினாக்கிரிபோன்ற மணமுடையது. (ஆ) 107. உயிர்ச்சத்து C யின் இர சா ய ன ச் சேர்வை
யின் பெயர். (அ)
108. மரச்சீவல்களுக்கூடாக எதயில் அற்ககோலைத்
துளிகளாக விழவிடும்பொழுது, வெளியே காற் றுப்படும்படி பெரிய பாத்திரத்தில் விடுவதிலும் பார்க்க, அது வேகமாக வினாக்கிரியாக மாற்றம் அடைவதற்குக் காரணம்,
(அ) மரம் ஊக் கியாகத் தொழிற்படுகின்றது. (ஆ) துளிகளாக விழும்பொழுது அ தி க ப ர ப் பு
வெளிக்காட்டப்படுகின்றது. (இ) ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாக இருப்பதால்
வினாக்கிரி உண்டாவது அதிகரிக்கின்றது!
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. 109. பிரற்றோசு (C, H,, 0.) பின் வருவனவற்றுள் ஒன்
றின் பல்பகுதிச் சேர்வையாகும்.

Page 157
304
அலகு XXVIII
(அ) அச ற்றலிடிகைட்டு. (ஆ) போமலிடிகைட்டு:) (இ) குளோரல்.
(ஈ) எதிலீன்;
110. பின்வருவனவற்றுள் எ த னை உ யி ரி ன ங் களை
அழுகாமல் பாதுகாப்பதற்கு உ ப யோ கிப் பார்கள் ?
(அ) அசற்றிக்கமிலம், (ஆ) அசற்றலிடி கைட்டு. (இ) எதயில் அற்ககோல்.
(ஈ) பேரமலிடிகைட்டு.

மாதிரி வினாத்தாள் I.
பகுதி 1.
1. பின்வரும் ஒன்றை உபயோகித்து அ ய டீ ன்
குழம்பைத் தயாரிக்கலாம். (அ) அயடீனும் நீரும். (ஆ) அயடீனும் மெதனோல் சேர் மதுசாரமும். (இ) அயடீனும் அற்ககோலும்.
(ஈ) மேற் கூறிய எல்லா முறைகளாலும், 2. 100 கிராமில் X, Y என்னும் பொருள்களின்
கரையுந்த கவைப் பின்வரும் அட்டவணை காட்டு கின்றது. ச வில் வெப்பநிலை கிராம் நிறையில்X கிராம் நிறையில் Y
48
300 ச
36
70 500 ச
38
80 800 ச
40
95 1000 ச
110 1000 கிராம் கொதிநீரில் 500 கிராம் X உம் 600 கிராம் Y யும் கரைக்கப்பட்டன, கரைசல் 500 ச. விற்குக் கு ளி ர விடப்பட்டபொழுது
எவருவனவற்றில் எது நடைபெறும்? (அ) 80 கிராம் X கரையா திருக்கும். (ஆ) 1 20,, X எஞ்சியிருக்கும்; (இ) 400 , Y எஞ்சியிருக்கும்.
(ஈ) மேற்கூறியவை எதுவும் சரியன்று. 3. படம் 1இற் காட்டப்பட்டிருக்கும் கிப்பினுபகர
ணத்தின் உபயோகத்திலுள்ள பிழையைப் பின் வரும் கூற்றுக்களில் எது திறம்பட விளக்குகிறது ? (அ) செறிந்த ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் உபயோ
கிக்கப்படவேண்டும். 39

Page 158
306
பகுதி 1
(ஆ) பெரசுச் சல்பைட்டு நடுக் குமிழில் வைக்கப்பட
வேண்டும், (இ) அதியுயர்ந்த குமிழின் அடிப்பாகம் மூடியி ,
ருத்தல் ஏற்றதன்று. பெர சுச்சல்பைட்டு நடுக்குமிழில் வைக்கப் படவேண்டும். அத்துடன் அதியுயர்ந்த குமி ழின் அடிப்பாகக்குழாய் மூடப்பட்டிருக்கக் கூடாது.
ஐதான ஐதரோட் தளோரிக்கமிலம் -
பாப்பம்.
பெரசுச்சல்பைட்டுகள்)
படம் 1.
4. வீதிகளிற் செல்லும் சிலமோட்டார் இரதங்களி
லிருந்து பெற்றோல் சிந்துகிறது. சிந்திய பெற் றோல் சிறிது நேரத்தில் மறைந்து விடுவதற்குக் காரணம்.
(அ) வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது. (ஆ) வெப்பம் உறிஞ்சப்படுவதுமில்லை வெளிவிடப்
படுவ துமில்லை. (இ) வெப்பம் வெளிவிடப்படுகிறது.
(ஈ) மேற்கூறியவை எல்லாம் பிழையானவை;
5 தூய்தாக்கிய சிங்குத் தூள் எரிவதற்குப் பின்
வருவனவற்றுள் எது துணையாகாது ?

பகுதி 1
307
(அ) ஒட்சிசன்: (ஆ) குளோரீன்: (இ) ஐதரசன்.
(ஈ) கந்தக ஆவி. ஒரு சோதனைக் குழாயிலுள்ள வாயு எரியும் குச் சியை அணையச் செய்தது ஆனால் சு ண் ணா ம் பு நீரைப் பால் நிறமாக மாற்றவில்லை. அவ்வாயு ஐதரசனாக இருக்கலாம். மேற்கூறிய முடிபு,
(அ) பொய்யான து. (ஆ) கொடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள், இக்கூ ற் று
உண்மையானதெனக் கொள்வதற்குப் போது
மானவை. (இ)
கொடுக் கப்பட்ட ஆதாரங்கள் இக்கூ ற் று ப்
பொய்யான து என்று கூறப் போதுமானவை. (ஈ) இக் கூற்றுச் சரி அல்லது பிழையென் று கூறு
வ தற்கு மேலும் சில ஆதாரங்கள் வேண்டும்; கூற்றுக்களையும் காரணங்களையும் (அடைப்புக் குறிக்குள் இருப்பன) ஆராய்ந்து 7, 8, 9, 10, ஆவது வினாக்களுக்குச் சரியான விடை ஏற்படு மாறு ஒழுங்கு படுத்துக.
கூற்றுக்கள்:
(அ) கூற்றுச் சரி, ஆனால் கார ண ம் பிழை. (ஆ) கூற்றுப் பிழை, ஆனால் காரண ம் சரி. (இ) கூற்றும் காரணமும் சரியான வை.
(ஈ) கூற்றும் காரண மும் பிழையானவை. 7. பொருள்கள் வெற்றிடத்தில் எ ரி க் க ப் ப டு ம்
பொழுது நிறையில் மாற்றம் ஏற்படும். (பொருள் கள் எரியும் பொழுது ஒட்சிசனுடன் சேர்கின் றன ) (ஆ)
8.
வளிமண்டலத்திலுள்ள வாயுக்களில் ைந த் த ர சனே நிலையானது (நைதரசன் பங்கு பற்றும் தாக் கங்கள் மிகவும் உயர்ந்த வெப்பநிலையில் நடை பெறுகின்றன) (இ)

Page 159
308
பகுதி I
9. பொசுபரசு காற்றில் எரியும் பொழுது ஒட்சி
சனை எடுத்துக் கொள்கிறது. ( அதனுடைய எரி பற்று வெப்பநிலையைக் குறைப்பதற்கு இந்த ஒட்
சிசன் அவசியமாகும் ). (அ) 10.
மகனீசியம் காற்றில் எரியும் பொழுது அதன் நிறையிற் குறைவு ஏற்படுகிறது, (காற்றிலுள்ள ஒட்சிசன் மகனீசியத்தின் ஒரு பகுதியை அகற்று.
கிறது ) (ஈ) 11.
HCi + Ag NO; = AgCl + HNO; மேற்கூறியபடி ஐதரோகுளே ா ரி க் க மி ல மு ம் வெள்ளி நைத்திரேற்றும் தாக்கம் புரிகின்றன.
10 மி. இ. ஐதரோகுளோரிக்கமிலமும் 20 மி. இ வெள்ளி நைத்திரேற்றுக் கரைசலுடன் கலக்கப் பட்டு உண்டாகும் க ைர ச ல் பின்வருமாறு காணப்படும்.
(அ) ,அமிலம் மிகையாகவிருக்கும். (ஆ) தாக்கிகளில் ஒன் று முழுவதும் பயன்படுத்தப்
பட்டிருக்கும். (இ) இரு தாக்கி களும் முழுவதும் பயன்படுத்தப்
படுவது சாத்தியமன்று. (ஈ) வெள்ளி நைத்திரோற்று மிகையாகவிருக்கும்! ஐந்து சத நிக்கல் நாணயம் 90% செம் பும் 10% நிக்கலும் கொண்டுள்ளது. தொழிற்பாட் டுத் தொடரில் நிக்கல் ஐதரசனுக்கு மேலேயி ருக்கும். ஆனால் செம்பு ஐதர சனுக்குக் கீழிருக்கும். ஐதரோக்குளோரிக்கமிலத்தில் ைவ க் க ப் ப டு ம் ! பொழுது ஐதரசன் விடுதல் செய்யப்படலாம்.
(அ) இக்கூற்றைச் சரி அல்லது பிழை எனக் கொள்
வதற்கு மேலும் தகவல்கள் தேவை, (ஆ) இக்கூற்றுப் பொய்யான து.
(இ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் கள் கூற்றுப் பொய்
யெனக் கொள்ளப்போது மானவை, (ஈ)
கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் கூ ற் று ச் சரி யெனக் கொள் ளப்போது மான வை.
12.

பகுதி 1
309
13. மகனீசிய அயன் களின் செறிவு மிகையாகவுள்ள
ஒரு கரைசலைத் தயாரிக்க பின் வரு வ ன வ ற் று ள் எதனை நீர் சிபார்சு செய்வீர் ?
(அ) மகனீசியமை த ரொட்சைட்டு. (ஆ) மகனீசியங் காபனேற்று : (இ) மகனீசியங்குளோரைட்டு.
(ஈ) மகனீசிய உலோகம். 14. கறியுப்பைப் பெருமளவிற் தெளிப்பதனால் தோட்
டத்திலுள்ள நத்தைகளை அழிக்கலாம். அதற்குக் காரணம்,
(அ) மிகப் பிரசார ண ம் நடைபெறுவதனால் உப்புக்
கரைசலிலுள் ள நீர் நத் ைத யினுட் செல்கிறது. (ஆ) புறப்பிரசாரண த்தால் நத்தையிலிருந்து நீர்
வெளிச் செல்கிறது. (இ) கறியுப்பு நஞ்சாகத் தொழில் புரிகிறது.
(ஈ) மேற் கூறிய எவை ஒன்றும் சரியானவையன்று, 15. ஒரு பரிசோதனைக் குழாயுள் செம்புச் சல்பேற்று
Cu SO, ' 5H,0 ப ளி ங் கு க ளை இட்டு நன்றாக வெப்பமேற்றினால், நீர் வெளியேற்றப்பட்டு, ஒரு வெள்ளை நீரற்ற பளிங்கு நிலையற்ற திண்மம் தங் கும். குளிரவைத்த பின் இதற்கு சிறுநீர் துளிகளை இட்டால்,
(அ) வெப்ப நிலை குறைந்து கு ளிரும். (ஆ) வெப்பம் விடுத லா கும். (இ) பளிங்குகள் உண்டாகும்.
(ஈ) நீர் மயமாகும் நிலை யுண் டாகும், 16. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைத்தவிர மற்றையவற்
றின் இரசாயனத்தயாரிப்பில் கறியுப்பு சாதாரண மாக உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) ஐதரசன். (ஆ) சோடியங் காபனேற்று. -(இ) கு ளோரீன் . (ஈ) ஒட்சிசன்.

Page 160
310
பகுதி 1
17.
மணற்தன்மையுள்ள ஓர் வகைமண் நைதரசனி லும் குறைந்து காணப்பட்டது. து அந் நிலத்தின் வளத்தையும் தன்மையையும் பின் வ ரு மோர் பொருளை உபயோகிப்பதால் வளமாக்க ல ா ம்.
(அ) வி லங்கெரு. (ஆ) அமோனியஞ் சல்பேற்று.. (இ) பொடியாக்கப்பட்ட சுண்ணாம்புக் கல். (ஈ) உபபொசுபேற்று.
18. பின்வருவனவற்றுள் எது நீர் ஊறாது தடைசெய்
வதற்கு உபயோகிக்கப்படுகிறது?
(அ) சிங்குச்சல்பேற்று: (ஆ) பெரகச்சல்பேற்று, (இ) மகனீசியஞ் சல்பேற்று. (ஈ) கல்சியம் சல்பேற்று.
19.
சோடியமைதரசன் சல்பேற்றுக் கரைசலில் ஒரு துண்டு மகனீசியத்தை இட்டால் பின்வருவன
வற்றுள் எது நடைபெறும்?
(அ) மகனீசியமிகு சல்பேற்று உண்டாவ தில்லை,
ஏனெனில் சோடியம் தொழிற்பாட்டுத்தொட
ரில் மகனீசியத்திலும் மேலிருக்கின்றது. (ஆ) மகனீசியம் சல்பேற்றுண்டாகிறது;
சோடிய மைதரசன் சல்பேற்று அமி ல ம ா க த் தொழில் புரிவதனால் ஐதரசன் வாயுவிடுதல்
அடைகின்றது.
(ஈ) மேற்கூறிய வை சரிய ன் று . 20. தகுந்ததரமுள்ள மண் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்
றைத்தவிர மற்றையவற்றின் தயாரிப்பில் தொடர் பொருளாக, உபயோகிக்கப்படுகின்றது :
(அ) போத்து லந்துச் சீமேந்து : (ஆ) அரிகல். (இ) கண்ணாடி.
(ஈ) கா பரண்டம் (அரத்தாள்)

பகுதி 1
311
21. பின்வரும் உலோகங்களில் எது ஆடிசெய்வதற்கு
உபயோகிக்கப்படுகிறது ?
(அ) வெள் ளி. (ஆ) இரசம். (இ) வெள்ளீயம்:
(ஈ) அ லுமினியம். 2 2.
ஒரு கடத்துத்திறன் பரிசோதனையில், ஒரு மின் கலவடுக்கு, இரண்டு காபன்மின்வாய்கள், ஒருமின் குமிழ், ஆகியன தொடராகத் தொடுக்கப்பட்டு பின்வரும் கரைசல்கள் கொண்டமுகவையினுள் மின்வாய்கள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாகத் தாழ்த்தப் பட்டது. பின்வரும் கரைசல்களில் எதிற் குமிழ் ஒளி விடமாட்டாது ?
(அ) அ மில ந்துமித்த நீர். ('ஆ) வடிகட்டிய நீர். (இ) சோடிய மைதரொட்சைட்டுக் கரைசல்;
- (ஈ) கடல் நீர். 23. வீட்டிலுள்ள பின்வரும் பொருள்களுள் எது மின்
கடத்தக்கூடியது ?
(அ) வெல்லக் கரைசல்: (ஆ) தேங்காயெண் ணெய். (இ) மண்ணெண்ணெய்.
(ஈ) (சோடியங் குளோரைட்டு) கறியுப்பு.
24.
கணக்கிடப்பட்ட வெள்ளிச் சல்பேற்று, ஒரு இலீற் றருக்கு மூன்று கிராம்கள் கொண்ட பேரியங் குளோரைட்டுக் கரைசிலில் சேர்க்கப்பட்டால், அக்கரைசலின் கொதிநிலை பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாகும்,
(அ) 100° ச. (ஆ) 1000 ச. அதிகமான து. (இ) 1000 ச. குறைவான து!
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. செம்பை மின்பகுப்புக்குரிய முறையில் தூய்தாக் கும்போது குறைந்த உவோற்றளவு உபயோகிக் கப்படுவதற்குக் காரணம்,
25.

Page 161
பகுதி 1 (அ) அதிக உ வோற்றளவில் வெள்ளி பொ ன்
போன்ற தூய் மை யற்ற பொருள்களும் ஒட்
சியேற்றப்பட்டுக் கரைசலில் சென்றுவிடும். (ஆ) அதிக உ வோற்றளவில் செம்பு கரைசலினுள்
செல்லமாட்டாது. (இ)
அ திக உவோற் றளவில் மின்னிரசாய ன த் தொடரில் கீழேயுள்ள உலோகங்கள் மாத்திரம்
கரைசலினுட்செல் லும்: (ஈ) அதிக உவோற்றளவில் மின் னி ர ச ற ய ன த்
தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலேயுள்ள உலோ
கங் கள் மாத்திரம் கரைசலினுட் செல் லும், 26. பின்வருவனவற்றுள் எது கரைசலில் காரத்தன்மை
யானது ?
(அ) சோடியங் காபனேற்று. (ஆ) அ லுமினியம் குளோரைட்டு: (இ) மகனீசியஞ் சல்பேற்று.
(ஈ) சிங்குக் குளோரைட்டு. 27. தாங்கற் கரைசலைப் பெறும்பொழுது பின்வரு
மோர் இயல்பு அதற்கு உண்டு.
(அ) அமிலங்கள் அல்லது மூலகங்களால் மாசு
படுத் தும் பொழுது, pH அளவு மாற்றமடை யாமலிருப்பது. சில திண் மத் து ணிக்கைகளால் மாசு படுத்து வ தால், உறையும் நிலை மாற்றமடையாமலி
ருப்பது. (இ) திண் மத் துணிக்கைகள் மாசு படுத்துவதால்,
வாயுவின் அமுக்கம் மாற்றமடையாமலிருப் பது. திண்மத்துணிக்கைகள் மாசு படுத்துவதால்
கொதி நிலை உயர்த்தப்படாமலிருப்பது. 28. இலத்திரனுக்குரிய நவீன கொள்கையின் படி,
அமிலத்தின் மிகச் சிறந்த வரைவிலக்கணம்.
(அ) ஒரு அமிலம் ஐதரசன் கொண்டது. (ஆ) ஒரு அமிலம் புரோத்தன் வழங்கி. (இ) ஒரு அமிலம் புரோத்தன் வாங்கி.. (ஈ) ஒரு அமிலம் இலத்திரன் வழங்கி,
(ஈ).

பகுதி 1
313
29, சாதாரண எரிதலும் வெடித்தலும் ஒன்றாகும்
ஏனெனில் இர ண் டு ம், தகனமாகின்ற ச ட ப் பொருள், பின்வரும் நிலைக்கு வரும்வரை நடை பெறமாட்டாது.
(அ) எரிபற்று வெப்பநிலை. (ஆ) கொதி நிலை. (இல்) வெண் சூட்டு நிலை:
(ஈ) அறை வெப்பநிலை. (30. சூரியனுக்கு சுற்றாடலிலுள்ள வாயுக்களில் ஐதர
சன் உண்டென்பதை விஞ்ஞானி கள் நிரூபித்துள் ளனர். இப்படியாக அவர்கள் கூற முடிந்தது பின்வருமொன்றினால்,
(அ) நிறமாலை காட்டியின் உதவியினால்;
மாதிரி வாயுக்களைச் சேர்த்து பாகுபடுத்திப்
பார்ப்பதனால். (இ) மழை நீரைப் பாகுபடுத்திப்பார்ப்பதனால்.
(ஈ) மேற் கூறியவெல்லா முறைகளும் சரியானவை. 31. ஒளிப்படத்திற்கு அநேகமாக உபயோகிக்கும் ஒரு
இரசாயனப் பொருள்,
(அ) சோடியம் புரோமைட்டு. (ஆ) வெள்ளி புரோமைட்டு. (இ) பொற்றாசியங்குளோரைட்டு.
(ஈ) வெள்ளியயடேட்டு. 32. ஒரு மூடப்படாத முகவையில் அறிந்த கனவள
வுள் செறிந்த சல்பூரிக்கமிலத்தை எடுத்துக்கொள் ளும்படி ஆசிரியர் மாணவனைப் பணித்தார் அமிலத்தின் மட்டத்தை மாணவன் குறித்துக் கொண்டான். பின் சில நாட்களில், அதன் கன வளவு படிப்படியாக அதிகரித்திருப்பதை அவன் அவதானிக்க முடிந்தது. இப்படி நடப்பதற்கு பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை உறிஞ்சுவது காரண மாகலாம். 4(0)

Page 162
314
பகுதி 1
(அ) நைதரசன். (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு. (இ) ஒட்சிசன். (ஈ) ஈரலிப்பு.
3 3,
களுக்குப்மையால் பாதியிலுள்ள
தொழிற்சாலைகள் அநேகமாகவுள்ள பகுதியிலுள்ள கடை யொன்று வெள்ளீயமையால் பூசப்பட்டது. சொற்ப வருடங்களுக்குப்பின் மை கரு நிறமா னதை அவதானிக்க முடிந்தது. இதற்குக் கார ணம், பின்வருமோர் பொருள், தாக்கம் புரிவதா கும்.
(ஆ) கந்த கவீரொட்சைட்டு. (ஆ) காபனீரொட்சைட்டு: (இ) ஐதரசன் சல்பைட்டு:
(ஈ) நீராவி.
34. அவகாதரோ எண் என்பது,
(அ) ஒரு சேர்வையின் மூலக் கூற்று நிறையிலிருக்
கும் மூலக்கூற்றுகளின் எண் ணாகும். ஒரு மூல கத்தின் அணு நிறையிலிருக்கும் அணுக்
களின் எண் ணாகும். (இ)
ஒரு மூலகத்தின் மூலக்கூற்று நிறையிலிருக்
கும் மூலக்கூற்று களின் எண்ணாகும்:
(ஈ) மேற் கூறிய கூற்றுகளெல்லாம் சரியானவை, 35.
ஒரு வாயு நிறமற்றதாகவும், நீரில் சிறிதளவு கரையுந்தகவுள்ளதுமானது இவ்வாயு எ ளி தி ல் தீப்பற்றாததாகவும் தகனத்துணையாகவுமுள்ளது. இவ்வாயு ஒட்சிசன் அல்லது நைத்திரசொட்சைட் டாக விருக்கலாம்.
(அ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் கூற்றை உண்மை
யாக்கு வதற்குப் போது மான து. (ஆ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் கூற்றைப் பிழை
யெனக் கொள்வதற்குப் போதுமான து. கூற்றைச் சரியெனக் கொள்வதற்கு மேலும்
தகவல் தேவை. (ஈ) கூற்றைப் பிழையெனக் கொள்வதற்கு மேலும்
தகவல் தேவை,

பகுதி 1
315 36, 37, 38, 39 ம் வினாக்களில் கொடுக்கப்பட்டு கூற்றுக்களை அ, ஆ, இ, ஈ கொடுக்கப்பட்டிருக் கும் விடைகளுடன் சரிவரப் பொருத்துக.
(அ) உண்மையான நோக்கல். (ஆ) உண்மையான நோக்கலுக்கு கொள்கை விளக்
கம். (இ) வரைவிலக்கண த்தின் படி உண்மையானது.
(ஈ) பொய்யா ன கூற்று. 36. கல்சியம் குளோரீனுடன் சேர்ந்து கல்சியங்குளோ
ரைட்டு உண்டாகும்போது கல்சியம் ஒட்சியேற் றப்படுகின்றது, குளோரீன் தாழ்த்தப் ப டு கி ன்
றது. (இ) 37. ஒரு அ ணு வின் கருவிலிருந்து இலத்திரன்கள்
காலல் செய்யப்படும் பொழுது நியூத்திரன்கள்
புரோத்தன்களாக உருமாற்றமடைகின்றன. (ஆ) 38.
ஆகன் , நேயன், ஈலியம் போன்ற வாயுக்களின் தாக்கமின்மையான இயல்பை அவற்றின் பூரண மாக்கப்பட்ட இலத்திரன்களின் ஈற்றொழுக்கைக்
காரணமாகக்கொள்ளலாம், (அ) 39.
எல்லா ஈயவுப்புக்களும் நீரில் கரையுந்தகவுள்
ளன. (ஈ) 40. மனிதர்களின் இரைப்பையிலுள்ள அமிலம்,
(அ) ஐதரோகுளோரிக் கமிலம். (ஆ) நைத்திரிக்க மிலம். (இ) சல் பூரிக்கமிலம்.
(ஈ) ஐதரோசயனிக்கமிலம்,

Page 163
316
பகுதி II
1000
க) 27
பகுதி I. 1. (அ) வெவ்வேறு கொதிநிலைகளுள்ள கலங்குந்
தகவுள்ள இருதிரவங்களை எவ்வாறு வேறாக்
கலாம் ? (ஆ) உபகரணங்களை வரைந்து குறிப்பிடுக. (இ)
வேறாக்கல் சரிவர நடைபெறுவதற்கு வேண்
டிய நிபந்தனைகள் யாவை ? 2. (அ)
சோடியம், வளியிற் திறந்து வைக்கப்பட் டால் சாதாரணமாக உண்டாகும்மேலோடு
எத்தகையது ? (ஆ)
அதை எவ்விதம் தடுக்கலாம் ? இவ்வாறு செயற்படும் இன் னொ ரு உலோகத்தின்
பெயரைத் தருக. (இ) பொசுபரசைத் திரவத்தில் வைத்திருப்பதற்
குக் காரணம் என்ன ? அத்திரவம் யாது ? தகனம் என்றால் என்ன ? பின் வரும் தக னங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் இவ்விரண்டு உதாரணங்கள் தருக, (அ) ஒட்சிசன் பங்கு பற்றாத தகனம். (ஆ) நாளாந்த வாழ்க்கையிற் காணும் சுய தகனம். இரும்பு துருப்பிடிக்கும்பொழுது உண்டா
கும் தாக்கத்தை விளக்குக: 4 பின்வரும் நோக்கல்களை விளக்குக.
(அ) மலை நாட்டிற் சில காய் கறி வகைகளைச் சமைக்க
முடி யாது. (ஆ)
வீட்டில் 4 ஐஸ் கிறீம்'' தயாரிக்கும்பொழுது பனிக்கட்டியும் கறியுப்பும் சேர்ந்த ஒரு
வையைப் பயன்படுத்துகிறோம். (இ)
தூய நீர் உப்பு நீரினும் துரிதமா க உறைகிறது : (ஈ) பொற்றாசியம் நைத்திரேற்றைக்கலக்கிக்கரைக்
கும்பொழுது வெப்ப நிலை மிகக்குறைகிறது,
ஒரு அவு

பகுதி 1
317 5. (அ) குளோரினுள்ள வாயுச்சாடிக்குப் போடப்
பட்ட ஈரலிப்பான பூவிதழ்கள் வெளிற்றப் பட்டன. வெளிற்றல் நடைபெறும்பொழுது
என்ன சம்பவிக்கிறதென விளக்குக' (ஆ) கந்தகவீரொட்சைட்டினால் நடைபெறும்
வெளிற்றலுக்கும் குளோரினால் நடைபெறும் வெளிற்றலுக்குமிடையேயுள்ள ஒ ற் று ைம
வேற்றுமைகளைத் தருக. 6. பின்வருவனவற்றை விளக்குக.
(அ) காற்றினால் நிரப்பப்பட்ட பலூன்,
- வாய் இறுக்க கட்டியபொழுதும், சிலமணி நேரத்தின்
பின் தொய்ந்து காணப்பட்டது. (ஆ) மென் ன மிலத்திலிருந்தும் வன் மூலத்திலிருந்
தும் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் உப்புக் கரைசல்
மூலத்திற்குரிய தா யிருக்கிறது. (இ)
அலுமினிய ண மதரொட்சைட்டு காரங்களிற்
கரையு ந் தகவுள்ள து. (ஈ) ஐதரசன் வா யு ைவ த் தயாரிக்கும்பொழுது
ஐதான சல்பூரிக்கமிலம் உபயோகிக்கப்படு கிறது. செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம் உபயோகப்
படுவ தில்லை. 7. (அ) வளியிலிருந்து நைத்திரிக்கமிலம் தயாரிக்கும்
முறையை எழுதுக.
(படங்கள் வரைய வேண்டியதில்லை) சம்பந்தப்பட்ட தாக்கங்களுக்குச் சமன்
பாடுகள் தருக. (ஆ) நைத்திரிக்கமிலத்தின் தொழிற்றுறை உட
யோகங்கள் மூன்று தருக. 8: ஆவர்த்தன அட்டவணையிலுள்ள இரண்டாவது
ஆவர்த்தனத்திலடங்கிய 1-வது. 4-வது, 7-வது கூட்டங்களில் முறையேX,Y,Z என்னும் மூலகங் கள் காணப்படுகின்றன.
யா)

Page 164
318
பகுதி 11
(அ) Y உலோகத்தின் அமைப்பைத் தருக. (ஆ) X இனதும் Z இனதும் ஈற்றொழுக்குகளி
லுள்ள இலத்திரன்களின் எ ண் ணி க் ைக
என்ன ? (இ) Y, Z இரண்டும் சேர்வதனால் உண்டாகும்
சேர்வை மின்பகுபொருளா?
வெல்லப்பாகிற் தொடங்கிப் படி ப் ப டி ய ா க அசற்றிக்கமிலம் உண்டாவதை விளக்குக. இரு இரசாயன இயல்புகளைக் கூறுவதன் மூலம் இச் சேர்வையின் அமிலஇயல்புகளை விளக்குக.
10. இரசாயன மாணவனுக்குப் பாகுபாடு செய்யு
மாறு ஒரு மண் கொடுக்கப்பட்டது. அக்கலவை யின் 0 • 15 கிராம் 20 மி. இ. சோடியமை தரொட்சைட்டுடன் கொதிக்க வைக்கப்பட்டது. மிகையான சோடியமைதரொட்சைட்டை நடு நிலையாக்க 11• 5 மி. இ. சல்பூரிக்கமிலம் தேவைப் பட்டது. அமிலத்தின் வலிமை 1 • 25N. - அதிற் 15 மி. இ. முன்பெடுத்த, சோடியமைத ரொட் சைட்டினது 20 மி. இலிற்றரை நடுநிலைப் படுத் தியது. கலவையிலுள்ள மண்ணின் வீதத்தைக் கணக்கிடுக.

மாதிரி வினாத்தாள் II.
பகுதி I.
அ, ஆ, இ, ஈ விலுள்ள விளக்கவுரைகளை கீழ்வரும் 1, 2, 3, 4 ஆகிய வினாக்களுடன் இ ணை த் து க் கூறுக.
(அ)கல ைவ. (ஆ) தீர்மானிப்பதற்கு வேண்டிய து தரப்படவில்லை.
(இ) மூல கம்: (ஈ) சேர்வை.
1. ஒருபளிங்கு நிலையிலுள்ள வெள்ளைத் திண்மம் குறிக்
கப்பட்ட உருகு நிலையுடையது. அதை வெப்ப மேற்றியபோது அது உடையும் ஒசையுடன் கபில நிறமுள்ள நைதரசனீரொட்சைட்டு வாயுவையும் ஒட்சிசனையும் விடுதல் செய்தது. (ஈ) ஒரு குறித்த உலோகம் நல்ல வெப்ப மின் கடத் தியாகவுள்ளது. அதன் தன்னீர்ப்பு 78 அது ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்துடன் தாக்கம் செய்து தகனமாகும்; ஆனால் தகனத்துணையிலி
யான வாயுவை விடுதல் செய்யும். (ஆ) 3. ஒரு கருநிறத்திண்மம். ஒரு குறித்த உருகு நிலை
யுடையது, ஆனால் அறிந்தமுறை எதனாலும் அதைப் பிரிக்கமுடியாது. (இ) ஒரு குறித்த வாயு 40% காபனீரொட்சைட்டைக் கொண்டுள்ளது. இதனை நீரில் கரைத்துப் பின் திருப்பிப் பெற்றபோது 45% காபனீரொட்சைட் டிருந்தது. (அ) பின்வரும் அட்டவணை உங்களுக்குக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
"*

Page 165
320
பகுதி 1 வளிமண்டல அமுக்கம் காபனீரொட்சைட்டு 100 கிராம்
நீரில் கரையுந்தக வு.
0'05 கிராம் 0• 10 0•23 0 34
+ sே Me »
ஒரு சோடாப் போத்தல் 500 கிராம் சோடா வை நான்கு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் கொண் டுள்ள து. அதனைத் திறந்தவுடன் அதன் அமுக் கநிலை ஒரு வளிமண்டல அமுக்கத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. வெளியேறும் காபனீரொட்சைட் டின் நிறை .
(அ) 0 29 கிராம். (ஆ) 1•45 கிராம்: (இ) 0•05 கிராம்.
(ஈ) 1 • 34 கிராம். குறிப்பு: சோடாவென்பது காபனீரொட்சைட்டு நீரில் நிரம்
பிய கரைசலாகும். 6. ஒட்சிசனின் இயல்புகளைப் பற்றி அறியவிரும்பிய
ஒரு மாணவன் படம் 2-ல் தரப்பட்டது போல் உபகரணங்களைக் கூட்டுவித்தான். ஆனால் அவனால் ஒட்சிசனைப் பெறமுடியவில்லை.
11111111111111111 0 00 0
பொற்றாசியாங்
குளேறேற்று *!மங்க?நீ ரொ, 222222222
சைட் :
தேன்கூ..ட்டுமேடை
படம் 2,

பகுதி 1
321
பின்வருவனவற்றுள் எது ஒட்சிசன் பெறமுடியா ததை மிகக் குறைந்தளவு விளக்கும்?
(அ) போக்குகுழாய் தாக்கிகளுக்கு மிக
அண்மை யில் செல்லவேண்டியதில்லை. (ஆ) உபகரணம் வெப்பமேற்றப்படவேண்டும்.
(இ) தேன் கூட்டு மேடைக்குட் செல்லும் போக்கு
குழாய் தாழியி லு ள் ள நீர் நிலைக்குக் கீழே
இருக்கவேண்டும். (ஈ) பரிசோதனைக் குழாய் சரிந்திருந்தும் வெப்பமும்
ஏற்றப்படவேண்டும். 7. புடவைகளுக்கிடையே ைவ க் கப்பட்ட 'பூச்சி
உருண்டைகள் சில நாட்களில் மறைந்து விடு கின்றன. இதற்குக் காரணம்.
(அ) "பூச்சி உருண்டைகள்'' வெப்பத்தை உறிஞ்
சுவ து. (ஆ) ''பூச்சி உருண்டைகள்'' வெப்பத்தை விடுதல்
செய்கிறது. (இ) வெப்பம் உறிஞ்சப்படுவ துமில்லை விடுதலா
வதுமில்லை.
(ஈ) பூச்சிகள் அவற்றை உண்பதால். 8. பின்வரும் இயல்புகளில் எது ஒரு கூட்டத்தில்
அடங்காமல் தனித்திருக்கின்றது.
(அ) எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியது. (ஆ) காந்தத்தன்மை. (இ) ஆவிப்பறப்புள்ள து.
(ஈ) மணம்,
9.
தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் அலுமினியம் ஐதர சனிலும் மேலேயிருக்கின்றது ஆனால் செம்பு ஐத ரசனிலும் கீழேயிருக்கின்றது. இரண்டு உலோகங் களையும் தனித்தனியே சல்பூரிக்கமிலத்தில் வைத் தால் என்ன நடக்கும்.
(அ) இரண்டு உலோகங்களும் ஐதரசனை விடுதல்
செய்யவேண்டும்,

Page 166
322
பகுதி 1
(ஆ)
இரண்டு உலோகங்களும் ஐதரசனை விடுதல்
செய்ய மாட்டாது. (இ) கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல் நம்பத்தக்க
முறையில் கூறுவதற்கு மிகக் குறைவாக இருக்
கிறது. (ஈ) அலுமினியம் நிச்சயமாக ஐதரசனை விடுதல்
செய்யும் ஆனால் செம்பு நிச்சயமாக விடுதல்
செய்யமாட்டாது. 10, 11, 12, 13, ல் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுக்களை அ, ஆ, இ, ஈ, வில் தரப்பட்டவையுடன் தகுந்த முறையில் இணைத்துக் கூறுக.
(அ) உண்மையான நோக்கல். (ஆ) உண்மையான நோக்கலுக்கு கொள்கை விளக்
கம். (இ) வரைவிலக்கணத்தின்படி உண்மையான து.
(ஈ) பொய்யான கூற்று: 10. சோடியமும் குளோரீனும் ஒரு சோடியம் அணு
வும் ஒரு குளோரின் அணுவும் என்ற விகிதத்தில் சேர்ந்து சோடியங்குளோரைட்டு உண்டாக்கும்.
11. சோடியம் குளோரீனுடன் சேர்ந்து சோடியங்
குளோரைட்டு உண்டாகும் பொழுது சோடியம் ஒட்சியேற்றப்படுவதுடன் குளோரின் தாழ்த்தப் படும்.
12.
சோடியமும் குளோரினும் தாக்கம் ெச ய் து சோடியங்குளோரைட்டு உண்டாகும்போது ஒரு சோடியம் அணு ஒரு இலத்திரனைக் குளோரின்
அணுவுக்கு மாற்றுகின்றது. 13.
ஒரு அணு சோடியம் ஒரு குளோரீன் மூலக்கூற் றுடன் சேர்ந்து சோடியங்குளோரைட்டு உண்
டாகும். 14. பின்வரும் அலசன்களில் எ து வெப்பமேற்றும்
பொழுது பதங்கமாகும் ?
(அ) குளோரீன். (ஆ) புரோமீன்,

பகுதி 1
323
16.
(இ) அ ய டீன்.
(ஈ) மேற் கூறியவையெல்லாம் சரியானவை,
15.
ஆழ்கடல் மூழ்கிகளுக்கு மயக்கம் ஏற்படாமலும் வாதமேற்படாமலும் தடுப்பதற்கு பின்வருமோர் முறை சாதாரணமாகக் கையாளப்படவேண்டும். (அ) மூழ்கமுன் அவர்களுக்கு ஏற்ற மருந்து கொடுக்
கப்படவேண்டும். (ஆ)
நீரின் மேல் கொண்டு வந்தவுடன் உடனடி
யாக ஒட்சிசன் கொடுக்கப்படவேண்டும். (இ) நீரிலிருந்து ஆறுதலாக மேலே இழுக்கப்பட
வேண்டும். (ஈ) விரைவில் நீரிலிருந்து மேலே இழுக்கப்பட
வேண்டும். ஒரு தாக்கத்திற்கு ஓட் சி ச ன் கொடுக்கப்பட வேண்டுமானால் பின்வரும் ஒட்சியேற்றக் கருவிக
ளுள் எதனை உபயோகிப்பீர் ?
(அ) ஐ தான ஐதரோகுளோரிக்கமிலம். (ஆ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம், (இ) செறிந்த நைத்திரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. -X என்பது ஒரு உருளை, 'a' என்னும் குறுக்கு வெட்டு முகப்பரப்பையும் V கனவளவுள்ள ஒரு குறிப் பிட்டளவு வாயுவையும், W என்னும் நிறை யுள்ள முசலத்தால் மூடப்பட்டுமுள்ளது. (இவ் மு ச ல ம் இறுக்கமாகவும் உராய்வற்றதாகவும் கொள்ளவேண்டும்) இது ஒரு அறையில் வைக் கப்பட்டு பின் மூன்று முசலத்தின் நிறையுள்ள மூன்று பாரங்களை W வுக்கு மேல் வைக்கப்படும் பொழுது அவ்வாயுவின் கனவளவு பின்வருவன வற்றுள் ஒன்றாகவிருக்கும்.
(அ) -V
(ஆ) !

Page 167
324
பகுதி - 1
(இ) !
(ஈ) v 18.
ஒரு அறிந்த நிறையுள்ள நீரில் கரைக்கப்பட்ட குளோரைட்டு முற்றாக நீர்ப்பகுக்கப்பட்டுள்ளது . உ ண் டா கி ய ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் ஒரு அறிந்த கனவளவுள்ள நியமசோடியமைதரொட் சைட்டால் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டது. கொடுக் கப்பட்டதிலிருந்து பின் வருவனவற்றுள் எதனைக் கணக்கிடலாம் ?
(அ) உலோகத்தின் சமவலு நிறை. (ஆ) குளோரைட்டின் மூலக்கூற்று நிறை; (வ) உலோகத்தின் அணு நிறை.
(ஈ) உலோகத்தின் வலு வள வு. 19. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றை 100 கிராம்கள் கல்
சியங்காபனேற்று கொண்டிருக்கும்.
(அ) 602 X 1048 கல்சியங்காபனேற்று மூலக்கூற்று
கள். (ஆ) 6:02 X 1028 கல்சியங்காபனேற்று அணுக்கள்: (இ) 2X6•02 X 1023 கல்சியங்காபனேற்று மூலக்
கூற்றுகள். (ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. நவீன அயன் கொள்கையின்படி நீர் மெல்லமில மெனக் கொள்ளலாம். ஏனெனில்,
(அ) அது ஐதரசன் அயன்களைக் கொடுக்கும், (ஆ) அது அயன்களாகக் கூட்டப்பிரிவடைவதில்லை. (இ) அது ஐதரசன் அயன் களைச்ச மநிலைப்படுத்தும்;
(ஈ) அது ஐதரொட்சில் அயன்களைக் கொடுக்கும்; ஒரு நடுநிலை அ ணு வி ன் ஈற்றொழுக்கில் ஆறு இலத்திரன்களைக் கொண்டிருந்தால் அம்மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாகும்.
(அ) குளோரீன்; (ஆ) புரோமீன்.
20.
21. ஒரு !

பகுதி I
325
(இ) அயடீன் :
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று.
22. ஐதரசன் சல்பைட்டுக்கு ஒத்த ஒட்சிசன் சேர்வை
பின்வருவனவற்றுள் எது.
(அ) நீர்; (ஆ) சல் பூரிக்கமிலம். (இ) ஐதரசன் பேரொட்சைட்டு.
(ஈ) பைரோசல்பூரிக்கமிலம்.
23. பின்வருவனவற்றுள் எது அலுமினியமொட்சைட்
டைச் சிறப்பாக விளக்குகின்றது ?
(அ) அமிலங்களுடன் அல்லது மூலங்களுடன் தாக்
கஞ் செய்வதில்லை, (ஆ) அமிலங்களுடனும் மூலங்களுடனும் தாக்கம்
புரிந்து நீரும் உப்பையும் உண்டாக்கும். (இ) அமிலங்களுடன் தாக்கம் புரிந்து உப்பையும்
நீரையும் உண்டாக்கும். (ஈ) நீருடன் தாக்கம் புரிந்து மூலத்தை உண்டாக்
கும். 24.
பின்வரும் உலோகங்களில் எது ஐதரசன் தயாரிப் பில் உபயோகிப்பதற்கு மிகக்குறைந்தளவு இயல் புகளையுடையது ?
(அ) மகனீசியம். (ஆ) சிங்கு.
(இ) இரும்பு.
(ஈ) கல்சியம். 25. ஒரு கடத்துதிறன் சோதனையில், ஒரு மின்கலவ
டுக்கு, இரண்டு காபன் மின்வாய்கள், ஒருகுமிழ், ஒரு அமீற்றர் இவை எல்லாவற்றையும் தொடரா கத் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கரைசல் களில் எது முகவையில் எடுத்து காபன்மின்வாய் களைத் தாழ்த்தினால் ஒளிவிடாது. - அமீற்றரில் மாத்திரம் திரும்பல் காட்டும்.
(அ) சோடியங்குளோரைட்டுக் கரைசல். (ஆ) ஐதான சல்பூரிக்கமிலக் கரைசல்,

Page 168
326
பகுதி 1
(இ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலக்கரைசல்.
(ஈ) செறிந்த அசற்றிக்கமிலக்க ரைசல்: 26. பின்வரும் கரைசல்களில் எது எதுவித இரசாயன
மாற்றமுமில்லாமல் மின் கடத்தும் ?
(அ) வெள்ளிநைத்திரேற்று க்கரைசல். (ஆ) செம்புச் சல்பேற்றுக்கரைசல்; (இ) இரசம்.
(ஈ) பொற்றாசிய மை த ரொட்சைட்டு. 27. 745 இறாத்தல் பொற்றாசியங்குளோரைட்டு, எரி
பொற்றாசு பெறுவதற்காக மின் பகுத்தால், கொள்கைமுறையில் பெறக்கூடிய பொற்றாசியமை தரொட்சைட்டின் நிறை.
(அ) 745 இறாத்தல்கள். (ஆ) 745 இறாத்தல்கள்; (இ) 560 இறாத்தல்கள்; (ஈ) 56 இறாத்தல் கள்.
28.
23 பகுதி சோடியத்தை ஒருபத்து நூறாயிரத்தில் கொண்ட வன்மையுள்ள ஒரு இலீற்றர் சோடிய மைதரொட்சைட்டுக் கரைசலைத் தயாரிப்பதற்கு. (அ) ஒரு இலீற்றரில் 23 கிராம் சோடியமைதரொட்
சைட்டைக் கரைக்கவேண்டும்'. { ஆ) ஒரு இலீற்றரில் 40 கிராம் சோடியமைத
ரொட்சைட்டைக் கரைக்கவேண்டும். (இ) ஒரு இலீற்றரில் 23 மில்லிகிராம் சோடிய ைமது
- ரொட்சைட்டைக் கரைக்க வேண்டும். (ஈ) ஒரு இலீற்றரில் 40 மில்லிகிராம் சோடி யமைத
ரொட்சைட்டைக் கரைக்கவேண்டும்;
2).
அகழப்படாத நிலத்திலிருந்து வ ளி ம ண் ட ல த் திற்கு நைதரசன் விடுதலானது. இதற்குக் கார
ணம் அந்த மண்.
(அ) நடு நிலையான தால். (ஆ) மூலத்துக்குரிய தனால்?

பகுதி 1
327
(இ) அமிலத் துக்குரியதனால்;
(ஈ) மேற்கூறியவையாவும் சரியன்று. 30. ஒரு இரசாயன ஆசிரியர் கண்டியிலிருந்து அம்பாந்
தோட்டைக்கு மாற்றப்பட்டார். அம்பாந்தோட் டையில் சில மாதத்திற்குப் பின் அவரது ஊர்தியில் (கார்) அரித்தலை அவதானித்தார். பின்வருவன வற்றுள் எது இந்த அரிப்பை மிகச்சிறப்பாக விளக்குகின்றது ?
(அ) அ தி க ள வு ஈ ர லி ப் பு காற்றிலிருந்தமை
யினால். (ஆ)
அதிகளவு குளோரைட்டு அயன் கள் ஈரப்ப ம்
றிருந்தமையினால். (இ) கடற்காற்று அதிக மான படியால்.
(ஈ)
கண் டியிலிருந்து அம்பாந்தோட்டைக்கு வரும் பொழுது ஊர் தி பலமாகத்தாக் கப்பட்டமை
ப்ரல்.
31.
பின்வரும் சமன்பாடுகளில் கீழ் க் கோடிட்ட பொருள்களில் ஒன்று மற்றையப் பொருள்களி னும் வித்தியாசமாக நடக்கின்றது.
(அ) H, S + 2Fe Cl, ---> 2Fe Cl + 2HCI + S. (ஆ) SO, + H, S -> 3S + 2H,0. (இ) Pb0, + 4HCL --> PbCI, + CI, + 2H,0
(ஈ) P b0, + So, --> Pb S 04: 32. செம்பு வெள்ளி போன்ற உலோகங்களை சுயா
தீனமாக இயற்கையில் அநேகமாகக் காணலாம் ஏனெனில்,),
(அ) அவை ஆவர்த்தன அட்டவணையில் முதற்
கூட்டத்திலிருக்கின் றன. (ஆ)
அவை அதிகள வுத் தாக்குந் தன் மையற்ற தா கவும் மின் னிரசாயனத் தொடரின் அடியில்
காணப்படுகின் றன. (இ) அவை உலோகங்கள், (ஈ)
மேற்கூறியவையெல் லாம் காரண ங்க ள ல் ல ா த வை,

Page 169
328
பகுதி 1 33. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு கூட்டத்தில் அடங்
கமாட்டாது ?
(அ) காபனீரொட்சைட்டு. (ஆ) கந்தகவீரொட்சைட்டு. (இ) ஈயவீரொட்சைட்டு.
(ஈ) பொசுபரசையொட்சைட்டு. 34. வீட்டிலுள்ள நான்கு பொருள்களைப் pH காகி
தத்தினால் பரிசோதிக்கப்பட்டபோது அவைகளின் மதிப்பு முறையே 3, 9, 7, 4 ஆகவிருந்தது. உம்மை ஆகக்குறைந்த அமிலத்துக்குரிய இயல் பிலிருந்து வகுக்கும்படி வேண்டினால் பின்வருவன வற்றுள் எதைச் சரியெனக் கொள்வீர் ?
(அ) 3, 4, 7, 9. (ஆ) 9, 7, 4, 3, (இ) 3, 4, 9, 7.
(ஈ) 9, 7, 3, 4. 3 5. பின்வருமோர் வர்த்தகமுறைத் த யா ரிப் பி ல் சித்.
ஊக்கி உபயோகிக்கப்படுவதில்லை.
(அ) ஒசுவாலின் முறை. (ஆ) ஏபரின் முறை. (இ) தொடுகை முறை.
(ஈ) சொல்வே முறை.
36.
நைத்திரிக்கமிலத் தயாரிப்பில் வாலை உபயோ கிப்பதற்குக் காரணம்.
(அ) சல் பூரிக்கமிலம் அரிப்புத்தன்மையுடைய து: (ஆ) நைத்திரிக்கமிலம் அரிப்புத் தன்மையுடையது. (இ) மலிவான து.
(ஈ)
நைத்திரிக்கமிலம் நஞ்சுத்தன்மையான து; 37. இரும்பினும் அலுமினியத்தில் அரிப்பு குறைந்த
தற்குக் காரணம், அலுமினியம்
(அ) பிரகாசிக்கும் மேற்பரப்பையுடையது. (ஆ) இரும்பினும் பாரம் குறைந்தது.
இரும்பினும் தாக்குமியல்பு அதிகமான து. (ஈ) மேற்பரப்பில் பாது காக்கும் படையை உண்டா
க்குவதால்,

பகுதி 1!
329
38. பின்வருவனவற்றுள் எது கரைசலில் ந டு நி லை
யான து ?
(அ) சோடியங்குளோரைட்டு,
சோடியமிரு சல்பேற்று. (இ) சோடியங் காபனேற்று:
(ஈ) பெரிக் குளோரைட்டு. 39. பொற்றாசியத்தை சிறுதுண்டாக வெட்டியவுடன்
அது விரைவில் மங்குகின்றதற்குக் காரணம்.
(அ) உலோகத் துக்குரிய மூலகமான படியால்; (ஆ) மிக அதிகளவு தாக்குந் தன்மையுடையதால், (இ) மிக அதிகளவு தாக்குந்தன்மையற்றதால்.
(ஈ) மிகவும் பாரம் குறைந்த தால். 40. குளோரினும் பெரசுக்குளோரைட்டும் சேர்ந்து உண்டாகும் பெரிக்குளோரைட்டுத் தாக்கத்தில்,
(அ) இரும்பின் வலுவளவு குறைகின் றது. (ஆ) இரும்பின் வலுவளவு மாற்றமடைவதில்லை; (இ) குளோரினின் வ லு வ ள வு அதிகரிக்கின்றது.
(ஈ) இரும்பின் வலுவளவு அதிகரிக்கின்றது.
42

Page 170
330
பகுதி 11
பகுதி 1. இரும்பையும் கந்தகத்தையும் உதாரணங்களாகக் கொ ண் டு சேர்வைக்கும் கலவைக்குமிடையே யுள்ள வேறுபாடுகளை எவ்வாறு விளக்குவீர் ? 2. த ா வ ர ப் பொருள்களை ஒட்சியேற்றத்தினால்
வெளிறச் செய்யும் வாயு யாது ?
அந்த வாயுவைச் சாடிகளில் சேகரிப்பதற்கு பரி சோதனைச்சாலையில் உபயோகிக்கப்படும் உபகர
ணம் யாது ? அதை வரைந்து குறிப்பிடுக. தாக்கத்தின் சமன்பாட்டைத் தருக. வாயுவிற் காணப்படும் மாசுக்கள் யாவை ? அவற்றை எவ்வாறு அகற்றலாம் ? அவ்வாயுவின் இரண்டு உபயோகங்கள் தருக. பின்வருவனவற்றை விளக்குக :-
(அ) உலர்ந்த வெள்ளி நைத்திரேற்றும் ஐதரசன்
குளோரைட்டு வாயுவும் சேரு ம் ெப ா ழு து வெள்ளிக் குளோரைட்டின் வீழ்படிவு உண்
டாவதில்லை; காய்கறி வகைகளைத் தூய நீரினும் பார்க்க
உப்பு நீரில் இலகுவாகச் சமைக்கலாம். (இ)
இரு காபனேற்றைக்கொண்டவன் நீரைக்
கொதித்தலினால் மென்மையாக்கலாம். (ஈ)
பேரியமைத ரொட்சைட்டுக் கரைசலுக்கு நல்ல கடத்தும் திறன் உ ண் டு. சல் பூரிக் கமி லத்தைக் கரைசலுடன் சேர்க்க அதன் கடத் தும் திறன் படிப்படியாகக் குறைந்து பூஜ்ஜி யமாகும். மேன்மே லும் சல்பூரிக்கமிலத் ைதச் சேர்த்தால், கரையு ந் திறன் திரும்பவும் அதி
கரிக்கத் தொடங்கும். பின்வருவனவற்றை உபயோகித்து நீரிற் செம்புச் சல்பேற்றுக் கரைசலை மின்பகுக்கும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது ?
(அ) பிளாற்றின மின் வாய்கள்.
(ஆ) செம்பு மின் வாய்கள். 5. ஒரு அணுவிற்கு அதன் ஒழுக்குகளில் 11 இலத்
திரன்களும் மூ ல உ ரு விற் 12 நியூத்திரன்களும்

பகுதி II
331
உள். அந்த அணு யாது ? நீருடன் அதன் தாக் கம் என்ன ? ஏழாவது கூட்டத்திலுள்ள அணுக்களுடன் இந்த அணுவைச் சேர்க்கும்பொழுது உண்டாகும் சேர் வையின் இயல்புஎவ்வாறிருக்கும்? அந்தச்சேர்வை ஒரு மின்கடத்தியாயிருப்பதற்குக் காரணமென்ன? பின்வரும் சமன்பாடுகளைப் பூர்த்திசெய்து சம னாக்குக. எத்தாக்கம் பூரணப்படுத்துகிறதென வும் ஏன் எனவும் விளக்குக.
('அ) வெள்ளி நைத்திரேற்றும் சோடியங்குளோ
ரைட்டும். (ஆ)
சோடியம் நைத்திரேற்றும் பொற்றாசியஞ்சல்
பேற்றும். (இ)
மகனீசியங் காபனேற்றும் ஐதரோகுளோரிக்
கமில மும்: (ஈ) சோடியமைதரொட்சைட்டும் சிங்கைத ரொட்
சைட்டும். ஒரு சேதனச் சேர்வையின் மூலக்கூறு 4 காபன் அணுக்களும் 10 ஐதரசன் அணுக்களும், ஒரு ஒட் சிசன் அணுவுமுடையது. மேற்கூறிய அமைப் புடைய வேறு மூன்று மூலக்கூ ற்றமைப்புகள் தருக. நீர் குறித்த ஒரு அமைப்பின் தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தைப் பரிசோதிக்கும் முறையைச் சுருக்
கமாகத் தருக.
8:
போத்துலந்துச் சீமெந்தின் பிரதான பகுதிகள் யாவை ? சீமெந்து உற்பத்தியை விளக்குக. நேர் க ரை ச லு க் கு ம் மூலர்கரைசலுக்குமுள்ள வித்தியாசத்தைத் தருக, நேர் கரைசலும் மூலர் கரைசலும் ஒத்திருக்கும் ஒரு அமிலம் தருக. ஒரு அமிலத்தின் முக்கிய இயல்புகளை அட்டவணைப்
படுத்துக. 10. 1 • 75 கிராம் பெரிக்கொட்சைட்டு 1 • 2 24 கிராம்
இரும்பைத் தருமளவிற்கு ஐதரசன் வாயுவினாற் தாழ்த்தப்பட்டது. இரும்பின் தன் வெப்பம் 011 ஆயின் உலோகத்தின் அணு நிறை யாது ?
7.
9.

Page 171
மாதிரி வினாத்தாள் III.
பகுதி 1.
பின்வருவனவற்றுள் எது கலவையல்லாதது ?
(அ) சீமெந்து. (ஆ) அப்பச்சோடா. (இ) அமோனியா; (ஈ) காற்று.
பதாம் கலரான
- தலசீயங்.
- காயனெற்று! தோணசல்பூரிக்கமிலம்
படம் 3.
2. படம் 3 இல் கொடுக்கப்பட்டதுபோல் ஓர் மாண
வன் உபகரணங்களைக் காபனீரொட்சைட்டுத் தயாரிப்பதற்கு கூட்டுவித்தான். ஆனால் காபனீ ரொட்சைட்டு விடுதலாகப்படவில்லை. பின்வரு வனவற்றுள் எது காபனீரொட்சைட்டு விடுதல்
முடியாததற்குக் காரணமல்லாதது ?
(அ) முள் ளிப்புனல்த்தண்டு அமிலத்தின் மட்டதி
துக்குக் கீழிருக்க வேண்டும், குப்பிக்குள் செலுத்திய போக்கு குழாய் அமி லத்தின் மட்டத்திற்கு மேலிருக்கவேண்டும்.
(ஆ) குப்

பகுதி 1
333
ஐதான ஐ ஐரோஜூ ளோரிக் க மிலம் உபயோ -
கிக்கப்படவேண் டும். (ஈ) செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம் உபயோகிக்கப்பட
வேண்டும்: வளிமண்டலத்தில் முகில்கள் உண்டாகும்பொழுது ஏற்படும் மாற்றம்.
( அ) வெப்பம் உறிஞ்சப்படுவது மில்லை வெளியேற்
றப்படுவது மில்லை, (ஆ) வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகின் றது. (இ) வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது. (ஈ) மேற் கூறியவை யாவும் சரியன்று.
4. ஒளிப்படம் பிடிக்க உபயோகிக்கப்படும் பளிச்சிடு
குமிழிலுள்ள மெல்லிய தகடுகள் பின் வருவனவற் றுள் ஒன்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(அ) அலுமினியம், (ஆ) மகனீசியம்; (இ) சிங்கு.
(ஈ) வெள்ளீயம்; 5. ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்திலுண்டாகும் விளைவு
களினது நிறை தாக்கிகளின் நிறைக்குச் சம் மானது. இக்கூற்று,
(அ) உண் மையான கூற்று ஆனால் காரணமாகாது. (ஆ) பிழையான கூற்று; .. (இ) கருதுகோள்.
(ஈ) உண்மையான கூற்றும் காரணமுமாகும். 6. பூமியின் வெளிப்பகுதியில் அதிகளவிருக்கும் மூல
கம்.
(அ) • இரும்பு. (ஆ) அலுமினியம், ( சிலிக்கன்.
(ஈ) ஒட்சிசன்; 7, 8, 9, 10-ல் - கொடுக்கப்படும் விளக்கவுரை களுக்குப் பின்வரும் சொற்றொடர்களை இணைத்
துக் கூறுக.

Page 172
33
பகுதி 1
(அ) நீர்மயமாக்கல், (ஆ) போயிலின் விதி, (இ) கக்கிப்பூதிதல்.
(ஈ) சாளிசின் விதி. 7. ஐதரசன் நிரப்பப்பட்ட வான நிலை காட்டும் கரு
விகளைக் கொண்ட பலூன்கள் மேற்செல்லும் பொழுது விரிவடைந்து அ தி க உயரநிலையில் வெடிக்கும். கேக்குக் கலலை, அடுப்பில் வைத்துத்தயாரிக்கும் பொழுது, முதலிருந்த தடிப்பிலும் பார் க் க க் கலவை இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு உயர்ந்து வரும். பெரிக்குளோரைட்டுக் கட்டிகளை கா ற் றி னி ல் வைத்தால் கரைந்து பாகு நிலையிலுள்ள கரைச
லைக் கொடுக்கும். 10. சோடியங் காபனேற்றுத் திண்மங்களை காற்றினில்
வைத்தால் தூளாகமாறுகின்றது, 11. மூலகங்களின் இயல்புகள் அவற்றின் அணுவெண்
களின் ஆவர்த்தன தொழிற்பாடாகும். இது,
(அ) உண்மைக் கூற்று. (ஆ) கருதுகோளின் கூற்று. (இ) ஒரு அங்கத்தின் அல்லது விதியின் பொது
வாக" கூற்று.
(ஈ) பொய்யான கூற்று. 12. சாதாரண கறியுப்பை அமைக்கும் துணிக்கைக
ளின் தன்மையை சிறந்து விளக்கக் கூடியது.
(அ) அணுவுக்குரியது, (ஆ) அயனுக் குரிய து. (இ) மூலக்கூற்றுக்குரியது .
(ஈ) முற்றிலும் தெரியாதது. 13. X என்னும் உலோகம் Y என்னும் உலோகத்
திலும் பார்க்கத் தொழிற்பாட்டுத் தொடரில்

பகுதி 1
335
மேலேயிருக்கின்றது ஆகையால் வாதப்பொருத் தமுடைய முடிவு .
(அ) Y யின் ஒட்சைட்டு X சின் ஒட்சைட்டிலு ம்
பார்க்க இல குவில் தாழ்த்தப்படும். (ஆ) Y க்கு, X சிலும் பா ர் க் க ஒட்சியேற்றுந்
தன் மை கூடுதலாக இருக்கவேண்டும். இரண்டு உலோகங்களும் ஒட்சிசனுடன் தாக் கம் புரிந்து ஒட்சைட்டுகளை உண்டாக்கு வன
வாகும், (ஈ) சல்பூரிக்க மில த்திலிருந்து இரண் டு உலோகங்
களும் ஐதரசனை இடப்பெயர்ச்சி செய்வன. 14. 30 மி. இ. ஐதரசனும் 70 மி. இ. க ா ற் று ம்
கொண்ட ஒரு கலவைக்குச் சுவாலை இட்டால், அது வெடித்து எரியும்.
(அ) ஐதரசனும் காற்றும் கொண்ட கலவையின்
வெடிக்கும் பரப்பு 9 5% - 66• 4% இடையி
லிருக்கும், (ஆ)
ஐதரசனும், காற் றும் சேர்ந்தால் வெடிக்கும். (இ) தூய ஐதரசன் காற்றில் விரைவில் எரியும்; (ஈ) தூய காற்று எரிவதை ஆதரிக்கும் ஆனால்
எரிதல் தீப்பற்றக் கூடியதல்ல. 15. சோடியமிரு சல்பேற்றுக் கொண்ட கரைசலி
னுள் இரண்டு துண்டு சிங்கு இடப்பட்டன. வெளியாகும் வாயு பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றா கும்!
(அ) ஒட்சிசன் : (ஆ) ஐ தரசன்.
(இ) கந்தக வீரொட்சைட்டு. (ஈ) ஐதரசன் சல்பைட்டு,
16.
மென்டலீவின் மூலகங்களின் அட்டவணை யில் நைதரசனின் கூட்டம் ஐந்திலிருக்கின்றது . பின் வரும் சேர்வைகளில் எது அ7ே னியாவுக்கு ஒத்த தாகவிருக்கும் ?

Page 173
338
பகுதி 1
(அ) பொசுபீன்; (ஆ) மெ தலீன்,
(இ) பெரிக் குளோரைட்டு.
(ஈ) பிசுமதொட்சிக் குளோரைட்டு.
குளோரின், புரோமீன், அயடீன் அ. ய ன் க ள் கொண்ட கரைசலுள் வெள் ளி நைதரேற்றுக் கரைசல் முற்றாக வீழ்படிவு ஏற்படும்வரை ஊற்ற விடப்பட்டது. அவ்வீழ்படிவு,
(அ) வெள்ளிக் குளோரைட்டு. (ஆ) வெள்ளிப்புரோமைட்டு, (இ) வெள்ளியயடைட்டு.
(ஈ) மூன்று வெள்ளி ஏலைட்டுக்களின் கலவையாகும்.
18,
சோடியஞ்சல்பேற்றுக் கரைசலையும் சோடியங்காப னேற்றுக் கரைசலையும் இலகுவில் வேறுபடுத்தும் முறை,
(அ) சுவைத்துப்பார்ப்பதனால்: (ஆ) பேரியங் குளோரைட்டின் சில துளிகளை சேர்ப்
பதனால் : (இ) பெரசுச் சல்பேற்றுக் கரைசலைச் சேர்ப்பதனால்.
(ஈ) நிறத்தை தக் 25 வனிப்பதனால் .
19. ஒரு வெள்ளை நிற உப்பு நீரில் கரைக்கப்பட்டு காப
பனாற்குளோரைட்டுக் கரைசலும் சேர்க்கப்பட் டது. பின் சில மில்லீ இலீற்றர் குளோரினீர் சேர்க்கப்பட்டு இக்கலவை - குலுக்கப்பட்டது. காபனாற்குளோரைட்டின் அடுக்கு நிறமற்றதாக விருந்தது. அப்படியாயின்,
(அ) உப்பு ஒரு அயடைட்டில்லை எனக்கூறலாம். (ஆ) உப்பு ஒரு குளோரைட்டெ ன க்கூறலாம். (இ) உப்பு குளோரீனீருடன் தாக்கம் புரியவில்லை
யென க்கூறலாம். (8) குளோரீனீர் தன் னி யல்பை இழந்து விட்ட
தெனக் கூறலாம்:

பகுதி 1
337 .
20.
ஒட்சியேற்றல் தாழ்த்தல் தாக்கங்களில் ஒட்சி சன் தாக்கிகளில் ஒன்றாகவிருக்கின்றது. இக்
கூற்று,
(அ) இற்றைக்கு அறிந்த வரையில் உண்மையான து. (ஆ) சில வேளை களில் உண்மை அல்ல து சில குறிப்
பிட்ட நிபந்தனை களில் உண்மை. (இ) பிழையான கூற்று.
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று. 21. கந்தகவீரொட்சைட்டும் அமோனியாவும் குளி
ராக்கியாக உபயோகிக்கப்படுவதற்கான அவை யின் இயல்பு,
(அ) அவற் றின் குறைந்த மூலக்கூற்று நிலை. (ஆ) அவற்றின் உயர் ஆவியா தல் வெப்பம். (இ) அவற்றின் குறைந்த ஆவியாதல் வெப்பும்,
(ஈ) அ ைவ நச்சுத்தன்மையற்றவை? * 22. அமீற்றருக்கும் மின்கலவடுக்குக்கும் தொடுக்கப்
பட்ட காபன் மின் வாய்களைத் தாழ்த்தினால் பின் வரும் க்ரைசல்களில், எதில் அமீற்றரில் சிறிதளவு திரும்பல் காட்டும் ?
(அ) சோடியமைதரொட்சைட்டு. (ஆ) பொற்றா சியமைதரொட்சைட்டு. (இ) கல்சிய மைதரொட்சைட்டு.
(ஈ) சோடி யங்குளோரைட்டு! 23. வீட்டில் காணப்படும் பின்வரும் பொருள்களுள்
எச்சேர்வை மின்கடத்தமாட்டாதது ?
(அ) எலுமிச்சம் பழச்சாறு. (ஆ), சுண்ணாம்பு நீர். (இ) வினாக்சிறி,
(ஈ) பெற்றோல். பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு கூற்றும் ஒரு காரண மும் உண்டு. விடையாக அவைக்குத் தகுந்த வாறு எழுத்தைக் குறிப்பிடுக.
( அ) கூற்றும் காரணமும் உண் மையான வை:
43

Page 174
338
பகுதி 1 (ஆ) கூற்று உண் மையான து. " ஆ னா ல் காரணம்
பொய்யான து. (இ) கூற்றுப்பொய்யான து. ஆனால் கார ண ம்
உண்மையான து.
(ஈ) கூற்றும் காரணமும் பொய்யான வை. 24. கந்தகவீ ரொட்சைட்டு ஈரலிப்பாக இருந்தால்
தான் வெளிற்றும் கருவியாகத் தொழில் புரியும். (ஏனெனில் அது கரைந்து ஐதரோசல்பூரிக்கமி
லத்தைஉண்டாக்கின்றது. 25.
கரும்பு வெல்லத்திற்கு வெப்பமேற்றினால் அது குளுக்கோசாக மாற்றப்படுகின்றது: (ஏனெனில் குளுக்கோசின் இரசாயன அமைப்பு கரும்பு வெல் லத்திலும் பார்க் கச் சிக்கலற்றதாகவிருக்கின்
றது) 26. செம்புமுலாமிடுவதற்கு உபயோகிக்கப்படும் மின்
பகுபொருள் செம்புப்புக்கரைசலாகும். (ஏனெ னில் அப்படியான கரைசல் ஒப்பீட்டடிப்படை யில் அதிகளவு செம்பு அயன்களைக் கொண்டுள் ளது) ஒரு உலோகமல்லாத அணு இ ல த் தி ரன்களை ஏற்கும். (ஏனெனில் எல்லா உலோகமல்லாதவை யும்மிகவும் தாக்கமுடைய மூலகங்கள்)
27.
28. நீலப்பாசிச்சாயங்கொண்ட நீரினூடாக காபனீ
ரொட்சைட்டைச் செலுத்தினால்,
(அ) கரைசல் பால் நிறமாக மாறுகின் றது. (ஆ) கரைசல் நிறமற்றதாக மாறுகின்றது. (இ) கரைசல் சிவப்பு நிறமாக மாறுகின்றது.
(ஈ) கரைசல் மேலும் க டி ன ம ா ன - நீ ல நி ற
மாகின்றது.
29. மூலத்துக்குரிய நஞ்சை ஒருவர் உட்கொண்டு
விட்டால் பின் வருவனவற்றுள் எதனை மாற்று மருந்தாக உபயோகிக்கலாம் ?

பகுதி 1
339
(இ)
(ஈ)
(அ) அமோனிய ைமதரொட்சைட்டு; (ஆ) சித்திரிக்கமிலம்,
ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. 30. S + H, = H,S
மேற் கூறிய தாக்கம் பின்வருவனவற்றுள் ஒன் றைப்பற்றிய கருத்தைத் தரவில்லை.
(அ) தாக்கம் அ கவெப்பத்துக்குரிய தா அ ல் ல து
புற வெப்பத்துக்குரிய தா ? (ஆ) தாக்கமடையும் கந்தகத்தின் நிறை. (இ)
ஐதரசனின் இரண்டு அணுக்கள் ஒரு கந்தக அணுவுடன் தாக்கம் புரியும். ஒரு இலீற்றர் ஐதரசன் ஒரு இலிற்றர் ஐத
ரசன் சல்பைட்டை உண்டாக்கும், 31.
நைதரசனீரொட்சைட்டின் சூத்திரம் NO,, கந்தக வீரொட்சைட்டின் சூத்திரம் SO,, க ந் த க ம், நைதரசன், ஒட்சிசன் இவற்றின் அணுநிறை முறையே 32, 14, 16 ஆகும். கிராம் மூலக்கூற்று நிறையுள்ள வாயுக்கள் பொ. வெ. அ. நிலையில் 2 2•4 இலீற்றரைக் கொண்டுள்ளது. நைதரசனின் அடர்த்தி, கந்தகவீரொட்சைட்டின் அடர்த்தியி லும் அதிகமானது.
(அ) கொடுத்த தகவல் பொய்யான து. (ஆ) தகவல் கூற்றை உண் மையாக்குவதற்குப்
போதுமான து. (இ)
கொ டுத்த தகவல் கூற்றை நிராகரிப்பதற்குப்
போ து மான து. (ஈ) கூற்றை நிரூபிக்கவோ நிராகரிக்கவோ மேலும்
தகவல் தேவையான து. 3 2.
பெற்றாசியஞ் ச ல்பே ற் று க் கரைசலிலிருந்துசல் பேற்றுஅயன்களை நீக்க வேண்டுமானால் பின்வரு மோர் முறையைக் கையாளலாம். -
(அ) கரைசலை ஆவியாக்கல். (ஆ) மே லும் சோடியம் அய ன்களைச் சேர்த்தல்.

Page 175
340
பகுதி 1
(இ) பேரியம் அயன்களைச் சேர்த்தல்.
(ஈ) செம்பு அயன் களைச் சேர்த்தல்: 33.
ஒரு ஈயநைத்திரேற்றுக் கரைசலுக்குள் சோடியங் குளோரைட்டுக் கரைசலையிட்டுப் பெற்ற கரை சலை, வெப்பமேற்றிப் பின், குழாய் நீரில் குளிரவிட் டால்,
( அ) நீரில் கரையுந்தகவுள்ள வெண் நிற வீழ்படி
வுண்டாகிக் கொதி நீரில் கரைந்து பின் குளி
ரேற்ற மீண்டும் தோன்றும். (ஆ) கரையுந்த கவற்ற தயிர் போன்ற வெண் நிற
வீழ்படிவுண்டாகும், (இ) வெண் நிற வீழ்படிவு வெப்பமான கரைசலில்
மாத்திரம் தோன்றி குளிரும்போது மெதுவாக
அதனுள் கரைந்துவிடும், (ஈ) குளிரவைக்கும்பொழுது பொன் மி ன் னு ம்;
சிறுதுணிக்கைகள் உண்டாகும். 34.
பின்வரும் இரசாயனப் பொருள்களில் எது கசி துளிப்படிவும் கசிதுளிவீழும், உண்டாவதற்கு அநேகமாக உதவியாக இருக்கக்கூடியது .
(அ) செம்புச் சல்பேற்று. (ஆ) கல்சியங் காபனேற்று.
(இ) சிலிக்கனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) அலுமினியஞ் சிலிக்கேற்று, 35.
ஒரு குறிப்பிட்ட நியமிப்பில், 56 மி. இ. 0• 2 N வலிமையுள்ளமூலம், 50 மி. இ. அமிலத்தினால் சம நிலைப்படுத்தப்பட்டால் , பி ன் வ ரு வ ன வ ற்றுள் ஒன்றை நம்பத்தக்க முறையிற் கூறலாம்.
(அ) மூலம் அமிலத்திலும் வலிமையான து. (ஆ) அமிலம் மூலத்தி லும் வலிமையான து. (இ) அமிலத் தி ன் வலி ைம 0 02 N இலும் குறைந்
த து. (ஈ) அமிலத் தின் வ லி மை 0 0 2 N இலும் அதிகமா
ன் து. 36. பின்வரும் உலோகச் சோடிகளில் எது கொதிநீரா
வியுடன் ஐதரசனைக் கொடுக்கமாட்டாது.
(அ) வெள்ளீயமும் ஈயமும். (ஆ) இரும்பும் மகனீசியமும்,

பகுதி 1
341
(இ) சோடி யமும் பொற்றாசியமும்.
(ஈ) சிங் கு ம் கல்சியமும். அ, ஆ, இ, ஈ, விலுள்ள கூற்றுக்களை 37, 38, 39, 40 ல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கவுரைகளு 8-ன் இணைத்துத் தருக.
( அ) சரியான வரை விலக் க ண மானபடியால் ஒரு
உண் மையான கூற்று. (ஆ) விஞ்ஞானத் தத்துவத்தை விள க்கச் செய்யும்
கூற்று. (இ) உயர்ந்த தெ ளிவான .
விஞ்ஞான விதியின் கூற்று. (2) பொய்யான கூற்று. தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் ஐதரசனுக்கு மூன் றிடங்கள் கீழேயல்லாத உலோகங்கள் ஐதரோ குளோரிக் கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து ஐத ரசனை வெளிப்படுத்தி உப்புகளை உண்டாக்கும்.
37.
38. எல்லாச் சாதாரண இரசாயனத் தாக்கங்களிலும்
விளைவு பொருட்களின் கூட்டுநிறை த ா க் க ல் பொருள்களின் கூட்டு நிறைக்குச் சரிசமனாகும்.
39.
அமுக்கத்துக்குள்ளாகிய வாயுவை உடனடியாக விடுதலை செய்தால் அல்லது அ மு க் க த் ைத க் குறைத்தால் அவ்வாயு விரைவில் விரிவடைந்து குளிரடையும். ஒட்சியேற்றல் தாக்கங்களிலும், தாழ்த்தல் தாக் கங்களிலும், ஒட்சியேற்றுங்கருவியானது தாழ்த் தப்பட்டும், தாழ்த்தல் கருவியானது ஒட்சியேற் றப்பட்டுமிருக்கும்.
40.

Page 176
342
பகுதி II.
1, சோடியநைத்திரேற்றிலும் பொற்றாசியங் குளோ
ரைட்டிலுமிருந்து தூய்மையான பொற்றாசிய நைத்திரேற்றுப் பளிங்குகளைத் தயாரிக்க விரும் பிய மாணவன் எம்முறையில் அதனைப்பெறுவான்?
ஒரு நைத்திரேற்றின் நிரம்பற்கரைசல் 60°ச வெப்பநிலையிலிருந்து 50° ச வெப்ப நிலை க் குக் குளிர்ச்சியடைந்த பொழுது 5 கிராம் கரையம் வெளியேறியது, நைத்திரேற்றின் கரைதிறன் 60° ச வில் 100கிராம் நீரில் 35 கிராமாக விருந் தால் 50° ச வில் அதன் கரைதிறன் எவ்வள
வெனக் கணக்கிடுக.
2.
(அ) ஒரு துண்டு மகனீசியம் ஒரு தூயவாயுவில் எரிக் கப்பட்டுப் பெறப்படும் தூளை, நீருடன் கலக்கும் பொழுது வெளிப்படும்வாயு, சாதாரணச் சோத னைப் பொருளின் மணம் கொண்டிருந்தது. உப யோகித்த தூயவாயு ஏதுவாகும் ?
உமது விடை க்குக் காரணங்காட்டி தாக்கத்தை சமன்பாடுகளுடன் விளக்குக. (ஆ) ஐதான சல்பூரிக்கமிலம் கொண்ட பொற்றாசி யம் பேர் மங்கனேற்றுக் கரைசலுள் ஒரு வாயு செலுத்தப்பட்டபோது, வாயு அதனை நிற நீக்கம் செய்தது அதேவாயுவை ஐதரசன் சல்பைட்டு டன்சேர்த்தபொழுது வாயுச்சாடியின் சுவரில் மஞ் சள் நிறத்தூள் படிந்தது. இவ்வாயுவைப்பற்றிய என்ன அனுமானத்தை நீர் அடைவீர் ? இத்தாக்.
கத்தைச் சமன்பாடுகளுடன் விளக்குக. 3. உலர்த்துங் கருவியென்றால் என்ன ? உலர்த்தலை
யும் நீரகற்றலையும் வேறுபடுத்திக்கூறுக. வாயுக் களை உலர்த்துவதற்கு உபயோகிக்கப்படும் நான்கு உலர்த்துங்கருவிகளைத்தருக.

பகுதி II
343
பின்வரும் வாயுக்களை உலர்த்துவ தற்கு ஒவ் வொரு வாயுவுக்கும் ஒவ்வொரு உலர்த்தும்கருவி தருக.
(அ) அமோனியா. (ஆ) கந்தக வீரொட்சைட்டு. (இ) ஐதரசன், சல்பைட்டு. நீர் குறிப்பிட்ட மற்றைய உலர்த்தும் கருவிகளை ஏன் அமோனியாவை உலர்த்த உபயோகிக்க முடி யாதென்பதை விளக்குக.
4. பின்வருவன வற்றை விளக்குக.
(அ) ஐதரசன் சல்பைட்டுத் தாயாரிப்பில் நைத்தி
ரிக் கமி லத்தை உபயோகியா து, ஐதரோகுளோ
ரிக் கமிலத்தை உபயோகித்தல். (ஆ) சோடியம் நைத்திரேற்றிலிருந்து நைத்திரிக்
மிகலத்தயாரிப்பில் ஐதரோகுளோரிக்கமி லத்தை உபயோகியாது, சல் பூரிக்கமிலத்தை உபயோகித்தல். கல்சியங் காபனேற் றிலிருந்து காபனீரொட் சைட்டுத் தயாரிப்பில் ஐ தான சல்பூரிக்கமி லத்தை உபயோகியாது ஐதா ன ஐ த ரோ
குளோரிக் கமிலத்தை உபயோகித்தல். (ஈ) மின் பகுப்பால் அமிலத் துமித்த நீ ரி லி ரு ந் து
ஒட்சிசன் பெறுவதற்கு, ஐதரோகுளோரிக்க மிலத்தை உபயோகியாது சல்பூரிக்கமிலத்தை
உபயோகித்தல். 5. கடல் நீரிலிருந்து புரோமின் தயாரிப்பதிலுள்ள
முக்கிய படிகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக. (படம் வேண்டியதில்லை). இதனிலுள்ள ஒவ்வொரு தாக் கத்திற்கும் சமன்பாடுகள் தருக. தொழில் சார்ந்த புரோமீனின் இரண்டு உப
யோகங்களைத் தருக. 6. இலிதியத்தின் அணுவெண் மூன் றென்றும், சோடி
யத்தின் அணுவெண் பதினொன் ன்ெறும், தரப்பட்

Page 177
34,4
பகுதி 11
டிருக்கின்றன. அவற்றின து இ ல த் தி ர நி லை ய மைப்பை வரைந்து அவற்றின து வலுவ்ளவுகளை
விளக்குக. 7. பின்வரும் பொருள்களின் குறிப்பிட்ட உபயோ
கத்திற்கு எவ்வியல்பு அல்லது சேர்ந்த இயல்பு கள் அவற்றைத் தகுந்தனவாக்குகின்றன.
(அ) குளிரர்க்கியா க அமோனியா. (ஆ) வெளிற்றுங்கருவியாகக் க ந் த க வீ ெர ா ட்
சைட்டு. (இ) தீ அணைக்குங் கருவியாக க ா ப னீ ெர ா ட்
சைட்டு. (ஈ) எரிபொரு ளாக நீர் வாயு: 8. நிரம்பா எண்ணெய்கள் என்றால் என்ன ?
நிரம்பா எண்ணெய்க்கு உதாரணந் தருக. இவ் வெண்ணெய்களுக்கு ஐ த ர ச னே ற்றப்பட்டால் நடக்கக்கூடிய தாக்கங்களை விளக்கும் சமன்பாடு களைத் தருக. காபன் மின்வாய்களை உபயோகித்து சிங்குக்குளோ ரைட்டுக் கரைசலை மின் பகுத்தால் என்ன நடை பெறும்? சுருக்கமாக ஒவ்வொரு மின்வாயிலும் நடைபெறுவதைத் தருக.
மின்னோட்டத்தை நேரே மாறாகச் செலுத்தி னால் என்ன நடைபெறும், (அ) காற்று 20% ஒட்சிசன் கனவளவு கொண்டிருக் கிறதெனக் கொண்டால், 50 இலீற்றர் எதேன் வாயு காபுறேற்றரில் முற்றாகத் தகனமடைய எவ் வளவு கன வளவு காற்று உட்செல்லவேண்டும்? எவ்வளவு இலீற்றர் காபனீரொட்சைட்டு உண் டாகின்றது? (எல்லா வாயுக்களும் ஒரே வெப்ப அமுக்க நிபந்தனையின் கீழ் அளக்கப்பட்டது). (ஆ) ஒரு குறிக்கப்பட்ட வாயு பகுக்கப்பட்டபோது 14 30% ஐதரசனும் 85*65% காபனும்கொண்டிருந் தது . ஐதரசனுடன் ஒப்பிட்டால் அதன் ஆவி யடர்த்தி 14 ஆகும். இவ்வாயுன் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தைத் தருக,
10.

மாதிரி வினாத்தாள் IV.
பகுதி 1.
1. 100 கிராம் நீரில் கரையுந்தகவைக் காட்டு வ
தாகப் பின் வரும் அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டுள் ளது. வெப்பநிலை
ஒட்சிசன் கிராம்
நைதரசன் கிராம் நிறை
நிறை 300 ச.
0 0036
0 •0016 500 ச.
0 0027
0 0012 700 ச.
0•0019
0 0009 900 ச.
0 • 0008
0 0004 100 கிலோகிராம் நீர் ஒட்சிசனாலும், நைதரசனா லும் 300 ச., வெப்பநிலையில் நிரம்பியதாக்கப்பட் டது. அதனை 70° ச. வெப்பமேற்றப்பட்டால் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?
(அ) ஒட்சிசனின் அள வு 0 • 0017 கிரா மால் அதி
கரிக்கும். (ஆ) 0•0017 கிராம் ஒட்சிசன் விடுதலாகும். (இ) 0•0019 கிராம் ஒட்சிசன் விடுதலாகும்; (ஈ) 1.7 கிராம்கள் ஒட்சிசன் விடுதலாகும்;
படம் 4-ல் கொடுத்ததுபோல் ஐதரோகுளோ ரிக்கமிலத்தயாரிப்புக்கு உபகரணங்களை ஒருமாண வன் கூட்டி அமைத்தான். ஆனால் அது சரிவர வேலைசெய்யவில்லை. பின்வரும் காரணங்களில் எதனை ஆசிரியர் சரிவரத் தொழிற்படாததற்குக் காரணமாகக் கூறலாம் ?
(அ) உபகரணத்துக்கு வெப்பமேற்றப்படாது. (ஆ) சோடியங்குளோரைட்டுக்குப் பதிலாக சோடி
யங் குளோரேற்று - உபயோகிக்கப்பட வேண்
டும், 44

Page 178
346
பகுதி 1
(இ) புன லின் விளிம்பு தாழியிலுள்ள நீரின் மட்டத்
திற்குச் சற்றுக்கீழே தாழ்த்தப்பட்டிருக்க
வேண்டும், - | (ஈ)
கவிழ்க்கப்பட்ட புன லுக்குப் பதிலாக ஒரு போக்குக் குழாய் உபயோகிக்க வேண்டும்,
37 சோடியங்குளோரைட்டு இ-செறிந்த சல்பூரிக்கமிலம்
1பில்
படம் 4.
3. பல நாட்களுக்கு வைக்கப்பட்ட அயடீன் குழம்பு
உபயோகிப்பது பாதுகாப்பானதல்ல. இதற்குக் காரணம்,
(அ) அற்ககோல் ஆவியாகு வ தால் அ ய டீ னி ன்
செறிவு மிகவும் அதிகரிக்கின்றது : அற்ககோலும் அயடீனும் தாக்கம் புரிந்து ஒரு
புதுப்பொருளை உண்டாக்குகின்றது. (இ) இக்கலவை பழுதடைந்து அதன் இயல்புகளை
இழக்கின் றது. (ஈ) மேற்கூறியவை சரியன்று.

பகுதி 1
347
4. ஒரு நகரத்திலுள்ள மின் சத்தி உற்பத்தி நிலையத்
தில் தீப்பற்றியபோது, தீயணைக்கும் படையினர் உபயோகிக்கக்கூடிய தீயணைக்கும் கருவி,
(அ) சோடா அமிலம் மாதிரித் தீயணை கருவி. (ஆ) கா பனாற் குளோரைட்டு மாதிரித் தீயணைகருவி
(இ) திர வக்காபனீரொட்சைட்டு மாதிரித்தீயணை
கருவி. (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை, 5, 6, 7, 8 இல்கொடுக்கப்பட்டவையுடன் அ, ஆ, இ. ஈ இலுள்ளவற்றில் மிகச்சிறந்து இணையக்கூடிய வற்றை சேர்த்துக்கூறுக.
(அ) கலேனா. (ஆ) ஊக்கல். (இ) ஒட்சியேற்றம்.
(ஈ) இரும்புச்சேர்வைகள். 5. இவை மையிலும் நீல அச் சு க் க ா கி த த் தி லு ம்
உண்டு.
6.
ஈயசல்பைட்டின் ஒரு தாதுப்பொருளாகும், 7. எழுதும் மையில் கறுப்பு நிற முண்டாவதிலுள்ள
முறை. பொற்றாசியங் குளோரைட்டிலிருந்து ஒட்சிசனைத் தயாரிப்பதற்கு மங்க னீ சீ ரொட்சைட்டுசெய்
யும் தொழில். 8. நீருள்ள ஒரு தாழியினுள் ஒரு துண்டு பொற்றா
சியம் போடப்பட்டபோது உக்கிரமான தாக்கம் ஏற்பட்டு ஐதரசன் விடுதலான து. பின் பெறப் பட்டகரைசல் செம்பாசிச்சாயத் ேத நீல நிறமாக் கியது. பின்வருவனவற்றுள் எது இந்த நோக் கலை ஆதரிக்கமாட்டாது ?
(அ) தாக்குகின்ற உலோகங்கள் ஐதரசனை நீரிலி
ருந்து விடுதல் செய்யும்,

Page 179
348
பகுதி I
(ஆ) மூலகங்கள் செம்பாசிச்சாயத்தை நீல மாக்கும். (இ) நீரில் கரையும் ஐத ரொட்சைட்டுகள் மூல
கங்களுக்குரிய இயல்புகளையுடைய கரைசல்
களை உண்டாக்கும். (ஈ) தாக்குகின்ற உலோகங்களின் ஐத ரொட்
சைட்டுகள் அநேகமாக நீரில் கரை யுந்தகவற் ற
தாகவிருக்கும், 10, ேச ா டி யமைதரொட்சைட்டை மின்பகுத்தால்
எதிர் மின்வாயில் சேர்க்கப்படும் வாயு அநேக மாக ஐதரசனாகவிருக்கும். இது,
(அ) பொய்க்கூற்று. (ஆ) கொடுத்த தகவல் உண் மையென நிரூ பி ப் ப
தற்கு போது மா ன து. கொடுத்த தகவல் உண்மையென நி ரூ பி ப் ப
தற்கு போதாது. (ஈ) உண்மை அல்லது பொய்யென நி ரூ பி ப் ப
தற்கு மேலும் தகவல் வேண்டும். ஒரு மூலகத்தின் அணு நிறை 39• 1, அ த ன்
அ ணு வெ ண் 19. 11, 12, 13, 14ல் கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களைச் சிறந்த முறையில்
பூரணப்படுத்தக் கூடியவற்றைக் குறிப்பிடுக. 11. அதன் இலத்திரன்கள்,
(அ) நான்கு ஒழுக்குகளில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்
டிருக் கும். (ஆ) மூன்று ஒழுக்குகளில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்
டிருக்கும்,
இரண்டு ஒழுக்கு களில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்
டிருக்கும்,
(ஈ) ஒரு ஒழுக்கில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டிருக்கும், 12. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அதன் கூட்டம்,
(அ) பூச்சியம், (ஆ) ஒன்று. (இ) இரண்டு.
(ஈ) மூன்று. 13. அணு நிறை 38ம், அணுவெண் 19 ம் கொண்ட
அணுவுடன் இதனை ஒப்பிட்டால் இவ்வணு.

பகுதி 1
234)
(அ) ஒரு நியூத்திரன் குறைவாகக் கொண் டிருக்
கும். (ஆ)
வேறொரு வித்தியாச மான மூ ல் க த் ைத ச்
சேர்ந்ததாக விருக்கும், (இ) ஒரு இலத்திரன் குறைவா கவிருக்கும்.
(ஈ) ஒரு புரோத் தன் குறைவாகவிருக்கும், 14. : அதன் வலுவளவெண்.
(அ) - 1. (ஆ) + 1. (இ) +- 2. (ஈ) - 2,
15. பொசுபரசை ஒட்சியேற்றப்படாமலிருப்பதற்கு
நீரில் வைப்பார்கள். ஆனால் சோடியத்தை ஒட். சியேற்றப் படாமலிருப்பதற்கு மண்ணெண்ணெ யில் வைப்பார்கள். இரசாயன முறையில் நீர் மண்ணெண் ணெயிலும் பார்க்க தாக்குமியல்பு குறைந்து ஆகையால் பொசுபரசு சோடியத்தி லும் பார்க்க இரசாயன முறையில் த ா க் கு மி யல்பு கூடியதாகக் கொள்ளலாம்,
(அ) கொடுத்த தகவல் கூற்றை உண்மையாக்கு
வதற்குப் போது மான து.
(ஆ)
கொடுத்து த க வ ல் கூற்றைப் பிழையெனக்
கொள் வ த ற்குப் போது மான து. (இ) கூற்றை நிரூபிக்கவோ நிராகரிக்கவோ மேலும்
தகவல் தேவை. 16. மூலர்கரைசலுடன் ஒப்பிட்டால் அதேகனவளவுள்
நேர் சல்பூரிக்கமிலக்கரைசல் , பின்வருவனவற், ள்று ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
(அ) சல் பூரிக்க மிலத்தின் நி ைறயில் அரைப்பங்கு, (ஆ) சல் பூரிக்கமிலத்தின் நிறை. (இ) சல் பூரிக்கமில த்தின் நிறையினும் இ ர ண் டு
மடங்கு. (ஈ) ச ல் பூரிக்க மி லத்தின் நி க ற யி னு ம் நான்கு
ம் கூடங்கு,

Page 180
350
பகுதி 1
17. கொதிக்கும் நீரிலிருந்து பின்வரும் உலோகங்
களில் எது தூள் நிலையில் ஐதரசன் விடுதல்செய்
யும் ?
(அ) மகனீசியம். (ஆ) அலுமினியம். (இ) ஈயம்.
(ஈ) மேற்கூறியவை யெல்லாம் சரியான வை.
18.
அலுமினியத்தில் கடல் நீரிருக்கும்பொழுது அரிப்பு ஏற்படும். ஏனெனில்,
(அ) ஒட்சைட்டு உண்டாகும். (ஆ) ஒட்சைட்டு உண்டாகமாட்டாது. (இ) உண்டாகிய ஒட்சைட்டுப் போது மா ன தல்ல.
அது நீருடன் தாக்கம் புரிந்து அலுமினியமைத ரொட்சைட்டை உண்டாக்கும். இது அரிப்பை
மேம்படச் செய்யும். {ஈ} உண்டாகிய ஒட்சைட்டு கடல் நீருடன் தாக்
கம் புரிந்து அரிப்பை மேம்படச் செய்யும்"
இ லுமினியம் உப்புக்களை உண்டாக்கும். 19. மின்பகுப்பென்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக்
கொண்ட முறையாகும்.
(அ) ஒட்சியேற்றம். (ஆ) ஒட்சியேற்றம் அல்ல து தாழ்த்தல்: (இ) ஒட்சியேற்றமுமில்லைத் தாழ்த்தலுமில்லை;
(ஈ) ஒட்சியேற்றமும் தாழ்த்த லும். 20. A, B, C என்பன மூன்று உலோகங்களாகும்.
ஐதான ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்திலிருந்து C ஐத ரசனை விடுதல் செய்யமாட்டாது அத்துடன் ஈய புப்புக்களை தாழ்த்தல் செய் து ஈII பவுலோகமாக்க மாட்டாது. A யும் B யும் ஐதான ஐதரோ குளோரிக்கமிலத்திலிருந்து ஐதரசனை விடுதல்செய் யும். ஆனால் A, B யை அதன் ஒட்சைட்டுகளி லிருந்து விடுதல் செய்யமாட்டாது. இவ்மூலகங் கள் மின்னிரசாயன த் தொடரில் அடுக்கப்பட் 1.டால் பின்வருமோர் முறையிலிருக்கும்.

பகுதி 1
351
(அ) A, B, C. (ஆ) B, A, C. (இ) C, A, B.
(ஈ) C, B, A. ஒருதாக்கத்திற்குச் சல்பைட்டு அயன்கள்தேவைப் பட்டால் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைஉபயோகிக்
கலாம்.
(அ) சல் பூரிக்கமிலம், (ஆ) ஐதரசன் சல்பைட்டு.
(இ) சோடி யஞ்சல்பைட்டு.
(ஈ) மேற்கூறியவை யாவும் சரியன்று. 2 2.
ஒருகரைசல் அதிக செறிவுள்ள புரோமீனினதும் அயடீனினதும் அயன்களைக் கொ ண் டு ள் ன து. குளோரீனீரின் சிறு துளிகளும் கொஞ்சக் காப னாற்குளோரைட்டும் இதற்குச் சேர்க்கப்பட்டு குலுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது காபனாற்குளோ ரைட்டு,
(அ) நிறமற்றதாகவிருக்கும். (ஆ) சிறிதளவு ஊதா நிற மா கவிருக்கும்.
சிறிதளவு சிவந்த மஞ்சள் நிறமாக விருக்கும்,
(ஈ) கூறமுடியாத நிறமாகவிருக்கும். 23. ஒரு துண்டு நிக்கலையும், ஒருதுண்டு வெள்ளியை
யும் ஐதான சல்பூரிக்கமிலக்கரைசலில் வைத்து இவ்விரண்டு உலோகங்களும் அமீற்றர் கொண்ட மின்சுற்றில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வருவ னவற்றுள் எதனை நோக்கலாம்,
(அ) நிக்கல் எதிர்மின் வாயாகவிருக்கும்: (ஆ) ஐதரசன் வெள்ளித் துண்டில் உண்டாகும்; (இ) மின்னோட்டம் மின் னோட்ட மண்டலத்தில்
ஓடிக் கொண் டிருக்கும்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் நோக்கப்படுகின் றன. 24. ஒருதிண்மத்தைத் திரவத்தில் கரைத்தல் பின்வரு
வனவற்றுள் ஒன்று நடைபெறும்,

Page 181
352
பகுதி -
(அ) அதன் உறை நிலை உயர்த் தப்படும், (ஆ) அதன் உறைநிலை தாழ்த் தப்படும், (இ) அதன் கொதிநிலை தாழ்த் தப்படும்,
(ஈ) அதன் ஆவியமுக்கம் உயர்த் தப்படும்.
26.
நீர் வடித்தல் " பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைத் தவிர மற்றைய எல்லாவற்றையும் கொண்டிருக் கும்.
(அ) ஒடுக் கல். (ஆ) ஆவியாக்கல்.
(இ) மூலக்கூற்று க் க ளின் அசை ைவ அதிகரிக்கச்
செய்தல். (ஈ) தாழ்த்தல் :
ஈயவீரொட்சைட்டு தாக்கத்துக்குப்பின் ஈயநைத் திரேற்றை உண்டாக்கினால் இத்தாக்கத்தைப் பற் றிய சரியான முடிவு.
(அ) ஈயம் தாழ்த்தப்படுகின்றது. (ஆ) ஈயம் ஐதரசனேற்றப்படுகின்றது. (இ) ஈயம் ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது.
(ஈ) ஈயம் நைத்திரேற்றப்படுகின்றது. 27.
பின்வரும் உலோகங்களில் எது குளிர்ந்த நீருடன் தாக்கல் புரிந்து மெதுவாக ஒரு வாயுவை விடு தல் செய்யும்?
(அ) செம்பு. (ஆ) அலுமினியம். (இ) இரும்பு *
(ஈ) மகனீசியம். 28. ஒரு கிராம் மூலக்கூற்று நிறையுள்ள வெல்லம் ஒரு
இலீற்றரில் கரைந்தபோது அது --- 3 7 2"ச வில் உறைவதாகக் காணப்பட்டது. சோடியங் குளோ ரைட்டுக் கரைசலின் உறைநிலை ஏறத்தாள பின் வருவனவற்றுள்எதுவாகவிருக்கலாம்.
(அ) - 3 72, (ஆ) 3• 7 2,

பகுதி 1
353
(இ) - 744,
(ஈ) மேற்கூறியவை சரியன் று. 29. பரிசோதனைச்சாலையில் வேண்டிய குளோரீmரை
வேண்டியபோது பு தி தா க த் தயாரிப்பதற்குக் காரணம்.
(அ) முன்னரே தயாரித்தால், அது காற்றிலுள்ள
நீரை உறிஞ்சும். அதனால் வேண்டியளவு செறி
வைப் பெறமுடியாது. (ஆ) முன்னரே தயாரித்தால், அது ஆவி யா கி
நீரையிழந்து வேண்டியளவு செறிவைப் பெற
முடியர் து. (இ)
முன்னரே தயாரித்தால், அதில் கரைந்துள்ள கு ேள ா ரீ ன் வாயுவைக் கரைசல் முற்றாக
வெளியே விட்டுவிடும். (ஈ) முன்னரே தயாரித்தால், அதிலுள்ள குளோர
சமிலம் பிரிந்து ஒட்சிசனை விடுதலாக்கும்! ஆகையால் வேண் டியநோக்கங்களுக்குக் குளோ
ரீன் கரைசலை உபயோகிக்கமுடியாது. 30. தனி மாற்றீட்டிற்குப் பின்வரும் பொது சமன்
பாடுகளில் எது உதாரணமாகும் ?
(அ) A+B=AB.. (ஆ) AB =A+B.
(இ) A+BC=AB+C.
(ஈ) AB+CD=AD+CB. 31. செம்பத்
செம்புத் துருவல்கள் குளிர்ந்த நைத்திரிக் கமி லத்துடன் தாக்கம் செய்தால் உண்டாகும் விளை வுப் பொருள்கள்.
(அ) செம்பு நைத்திரேற்று, நைதர சொட்சைட்டு
கொதி நீராவி. (ஆ) செம்பு நைத்திரேற்று,
நைதரசனீரொட் சைட்டு கொதி நீராவி, செம்பு நைத்திரேற்று, நைதரசன்,
கொதி நீராவி, - (ஈ)
செம்பு ைந த் தி ரே ற் று, நைத்திரிக்கொட்
3) சட்டு கொதி நீராவி, 45

Page 182
354
பகுதி 1 23. காபனீரொட்சைட்டைச் சுண்ணாம்புக் கரைசலி
னூடாகச் செலுத்தினால் முதல் பால்நிறமாகிப் பின் நிறமற்றதாகின்றது. நிறமற்ற கரைச
லுக்கு வெப்பமேற்றினால்,
(அ) கரைசல் பால் நிறமாகும். (ஆ) கரைசல் நிறமற்றதாகும், (இ) கரைசல் கருநிறமாகும். (ஈ) மேற்கூறிய மாற்றங்கள் எதுவும் நடைபெறு
வதில்லை.
33.
சல்பைற்றுகளுடன் வன்னமிலங்களின் தாக்கத் தால் உண்டாகும் வாயு,
(அ) அமிலம் து மித்த பொற்றாசியமிரு குரோமேற்
றில் தோய்த்த ஒரு வடி தாளை பச்சை நிற மாக்கும்? அமிலம் துமித்த பொற்றாசியம் பேர்மங்கனே ற்
றுக்குக் கரைசலை நிறமற்ற தாக்கும் (இ) ஐதர
ஐதரசன் சல்பைட்டுக்கு நீர் கரைசலினூடா கச் செலுத்தப்பட்டால் கந்தக வீழ்படிவுண்
டாகும். (ஈ) மேற்கூறிய மாற்றங்கள் எல்லாவற்றையும்
கொண்டு வரலாம். 34. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றுக்கு ஐதரோகுளோ
ரிக்கமிலம் உபயோகிக்கப்படுகின்றது.
(அ) எலும்புகளிலிரு ந்து பசையையும், செலற்றி
னையும் பிரிப்பதற்கு. (ஆ) கரும்பு வெல்லத்திலிருந் து குளுக்கோசைத்
தயாரிப்பதற்கு, (இ) குளோரீன் தயாரிப்பதற்கு.
(ஈ) மேற் கூறிய எல்லா முறைகளிலும்.
35. அமோனியம் புரோமைட்டுக்கு வெப்பமேற்றினால்
(அ) தாக்கம் ஏற்படுவ தில்லை. (ஆ) ஐதரசன் புரோமைட்டும் அமோனியா வும்
உண்டாகின்றன.

பகுதி 1
355
(இ) ஐதரசன் புரோமைட்டும் புரோமீனும் அமோ
னியாவும் உண்டாகின் றன. (ஈ) புரோமீனும், நைதரசனும், அமோனியாவும்
உண்டாகின்றன; 36. குளவி கடித்தால் அநேகமாகப் பழப்புளி உப
யோகிப்பார்கள். இதற்குக் காரணம் கு ழ வி செலுத்துவ து ,
(அ) நஞ்சு; (ஆ) ஒரு காரத்துக்குரிய பொருள். (இ) ஒரு அமிலத்துக்குரிய பொருள்? (ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் பிழையானவை.
37, பின்வருவனவற்றுள் காபன் சேர்வைகளின் இர
சாயன இயல்புகளோடு மி க க் க குறைந்தளவு தொடர்புடையது எது?
(அ) மூலக்கூற்றிலுள்ள காபன் அணுக்களின் எண்
ணிக் ைக. (ஆ) இணைப்பின் முறை,
(இ) மூலக்கூற்றிலிருக்கும் தொழிற்பாட்டுக் கூட்
டத்தின் வகை. (ஈ) காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை மற்
றையவற்றுடன். ஒப்பிடும் விகிதம். 39. எதயில் அற்ககோ லுடன் அதிகளவு சல்பூரிக்கமி
லத்தை வெப்பமேற்றுவதால் ஏற்படும் தாக்கத் தினது முடிவு விளைவுகளைக் காட்டும் ஒரு சமன் பாடு,
(அ) C, H. OH + H, So, ---> C, H, HSO4
+ H, 0. (ஆ) C, Hi HSO4 + H, SO,
> C, H, +
2H, S04,
-- H, 0. (இ) C,H,OH
--> C,ப,
11, SO4 (ஈ) C,H HSO, -+ C, HI, OH
C,H, - 0- C, H, + ப, SO;;

Page 183
356
பகுதி II
39. உருகுதல் நிலையில், பின்வரும் குளோரைட்டுக
ளில் எது மின்னைக் கடத்தமாட்டாது ?
(அ) சிங்குக் குளோரைட்டு. (ஆ) பொற்றாசியங் குளோரைட்டு. (இ) மேக்கூர சுக் குளோரைட்டு, (ஈ) மகனீசியங் குளோரைட்டு.
40. குழாய்நீரைக் குடித்தபின்னர் ஓர் ம ா ண வ ன்
ஒரு கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் ஓரளவு நீரை வைத்தான். சில மணித்தியாலங்களிற்குப் பின் நீர்மட்டத்திற்கு அண்மையில் வெள்ளைப்படிவு ஒன்றை அவதானித்தான். இது,
(அ) தூசு நீர்மட்டத்தில் படிவ தால் ஏற்பட்டது . (ஆ) நீரிலிருந்த கல் கியமிருகாபனேற்று கல்சியங்
காபனேற்றாக மாறுவதால் ஏற்பட்டது. ! நீரிலிருந்த கல்சியங் காபனேற்று கல்சியமிரு
காபனேற்றாக மாறுவ தால் ஏற்பட்டது) (ஈ) சோடியங் குளோரைட்டு உப்பு நீரிலிருந்த
தால் ஏற்பட்டது.
பகுதி II.
1. சாதாரண குழாய்நீரில் சிறிதளவு காற்றுக் கரைந்
திருக்கும். ஒரு இலீற்றர் குழாய் நீரில் கரைந்துள்ள காற்றை அளப்பதற்கு ஒருபரிசோ தனை தருக. கரைந்துள்ள காற்றின் அமைப்பு, சாதாரண காற் றின் அமைப்பிலும், எதற்காக வித்தியாசப்படு கின்றதென்பதை விளக்குக. 2. (i) ஒரு தூய இரும்புக்கம்பி பின்வருவனவற்றுள்
வைக்கப்பட்டது
(அ) காற்றினில், (ஆ) கொதித்து வடிக்கப்பட்ட புதிய நீரால் நிரப்
பப்பட்ட போத்த லில்: (இ) நீறாத சுண் ணாம்புள்ள உலர்த்தியில்.

பகுதி 1
357
ஒவ்வொன்றிலும் என்ன நடைபெறுமென் பதை விளக்குக ? காணும் நோக்கல்களிலிருந்து. என்ன முடிவுகளை நீர் அடைவீர்? (ii) துருப்பிடித் தலைத் தடுப்பதற்குக் கையாளக்கூடிய மூன்று
முறைகளைத்தருக, 3. (i) காபன் தூள், மங்கனீசீரொட்சைட்டு, செம்பொட்
சைட்டு தனித்தனியாகக் கொண்டிருந்த போத் தல்களின் பெயர்குறிப்புச்சீட்டுகள் இழக்கப்பட்டு விட்டால், இரண்டு பரிசோதனைகள் மூலம் மாத் திரம் நீர் எவ்விதம் அவைகளை அறிவீர்? இத் தாக்கங்களில் நடைபெறும் நிறமாற்றங்களையும் சமன்பாடுகளையும் தருக. (ii) உமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நீரில் நைத்திரிக் கமிலம் இரு ந் த ா ல் எப்படிக் கண்டு பிடிப்பீர் ? இவற்றிலுள்ள தாக்கங்களை விளக்கிச் சமன்பாடு களைத்தருக. (i) உருளைக் கந்தகத்தைக்கொண்டு பின்வருவன வற்றை எவ்வகையிற் பெறலாம்.
(அ) பெரசுச்சல்பைட்டு.
(ஆ) கந்தகவீரொட்சைட்டு. (ii) பின்வருவனவற்றைப் பிரித்தறிவதற்கு இரண்டு
பரிசோதனைகள் தருக.
(அ) நை தரசொட்சைட்டும் ஒட்சிசனும், (ஆ) சிங்கும் வெள்ளீயமும். (இ) அப்பச்சோடாவும் சலவைச்சோடாவும்,
5. பின்வருவனவற்றை விளக்குக,
(அ) அலுமினியத் தகடுகளில் இரும்பு ஆணிகள்
உபயோகிக்க முடியாது: (ஆ) பழம் வெள்ளீயப்பேணிகளைக் கொண் டிருக்கும்
குவிய லில் கல்வனை சுப் படுத்திய இரும்புத்துண்
3 டப்போட்டால் அது துருப்பிடிக்கும்.

Page 184
358
பகுதி II
(இ) பழங்கள் அலுமி னி ய ப் ப ா த் தி ர ங் க ளி ல்
சமைத்தால் பாத்திரத்தில் மங்குதல் ஏற் படும்; பின் தக்காளிப்பழங்களை அதனுள்
சமைத்தால் என்ன நடைபெறும் ? (ஈ) பூமியின் பொருக்கில் 8% மேல் அலு மினிய
மும் 0 * 01% செம்பும் இருந்த போதிலும் செம்பு ஆதி காலந்தொடங்கி அறியப்பட் டிருக்கின் றது. அதற்குப்பின் தான் அலுமினி
ய் த்தைப்பற்றி அறிந்தார்கள். 6. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும், என்ன தீயணைக்கும்
அடிப்படைத் தத்துவம் கையாளப்படுகிறது ?
(அ) எண் ணெய்க் கிணறு களின் தீயை அணைப்பது..
தைனமைற் வெடித்தலினால். (ஆ) மெழுகு திரிச் சுடரை, பாரமான செம்புச்
சுழல் கம்பியை சுடரில் ஒரு பகுதிவரையும்
கொண் டு செல்வதால் அணை க்கலாம். (இ) பெற்றோல் குதத்தில் ஏற்படும் தீயை நுரை
சிவிறல் மாதிரி தீயணைக்கும் கருவியிலிருந்து
வரும் சிவிறலால் அணைக்கலாம். (ச) சோடியத்தால், தோன்றும் தீயை மண் ணினால்
அணைக்கலாம். 7. (அ) அசற்றிக்கமிலத்திலும் பார்க்கச் சல்பூரிக்
கமிலம் ஏன் சிறந்த மின் கடத்தியென்பதை
விளக்குக. (ஆ) ஒரேயளவு சோடியமைதரொட்சைட்டுக்கு
சமவலுவான மெ ன் ன மி ல த் ைத யு ம் வன்னமிலத்தையும் இடுவதால் என்ன சம் பவிக்கும் ? பின்வரும் நோக்கல்களுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுப்பீர்? (2) செம்புச்சல்பேற்றின் கரைசல் நீல நிறமாகவும்
சல்பூரிக்கமிலம் நிறமற்றதாகவுமிருக்கின்றது )

பகுதி 11
359
(ஆ) சோடி யங் - குரோமேற்று க் கரைசல் மஞ்ச
ளாகவும் சோடியமைதரொட்சைட்டு நிறமற்
ற தா கவுமிருக்கின் றது. (ii) பின்வருவன, கரைசல் நிலையில் கூ ட்ட ற்
பிரிவடையும் பொழுது சிக்கலற்ற அயன் சமன்பாடுகளைத் தருக. (இ) மகனீசியங்குளோரைட்டு.
(ஆ) சோடிய மைதரன் பொசுபேற்று! 9. இலங்கையில் எதயில் அற்ககோலை எவ்விதம் தயா
ரிப்பார்களென்பதைச் சுருக்கமாக வி ள க் கு க. அதன் கட்டமைப்பைக் கொடுத்து ஐதரொட் சில் கூட்டத்தின் இயல்பை பிரதிபலிக்கும் ஒரு சமன்பாட்டையும் தருக. நிறையளவுகளில் 14:2% குளோரினை வெளிப் படுத்தும் 10 கில்லோக்கிராம் சோடியமுபகுளோ ரைட்டுக்கரைசல், ஓர் சுத்தமான நீச்சல் குளத் தில் முற்பகல் 6 மணியளவிலிடப்பட்டது. முற் பகல் 11 மணியளவில் அக்குளத்தில் குளோரினி ருக்கவில்லை. பின்வரும் சமன்பாட்டை உபயோ கித்து 2G, + 2H, 0 -----> 4HCL + 0,
எவ்வளவு ஒட்சிசன் சூரிய ஒளியினால் வெளியேற் றப்பட்டது எனக்கணக்கிடுக. நீ ரி ன் ெவ ப் ப நிலையை 27° ச எனக்கொள்ளவும்.
10.

Page 185
மாதிரி வினாத்தாள் V.
பகுதி 1.
1. பின்வருவனவற்றுள் எது பௌதிகமாற்றத்திற்கு
உதாரணமாகும்.
(அ) நிலக்கரி எரித் தல். (ஆ) வெள்ளி மங்குதல். (இ) துப்பாக்கி வெடி மருந்து வெடித்தல்.
(ஈ) உருக்குக் காந்தமேற்றல். பின்வரும் மாற்றங்களில் எதுமுதலில் அகவெப்பத். துக்குரியதாகவும் பின்பு புறவெப்பத்துக்குரியதாக வும் இருக்கின்றது.
(அ) கார் என் சினில் காற்று - எரிபொருட் கலவை
யின் வேக மான தகன ம். (ஆ)
மனிதரின் சுவாசித்தலி லுள்ள இரசாயன
முறை. (இ) அதிககால மாக நெருப்பில் வாட்டுதற்கு விடப்
பட்ட பாண் துண்டு பிரிதல் அ டைதல். (ஈ)
புதிதாக வெட்டப்பட்டு, அடுக்கப்பட்ட வைக்
கேர்லில் நடைபெறும் நொதித்தல். அப்பத்தூளுக்கு இரசாயனப் பெயர்.
(அ) சோடி யங் காபனேற்று. (ஆ) சோடி. ய மிருகாபனேற்று . (இ) கல்சிய மிருகாபனேற்று.
(8) சோடியங்குளோரைட்டு. இரசாயனத் தாக்கத்தைப் பார்க்குமிடத்து பின் வருவனவற்றுள் எது ஒரு கூட்டத்தில் அடங்க மாட்டாது ?
(அ) சோதனைப்பொருள். (ஆ) சுவாசித்தல்.
(இ) பிரிகை. (ஈ) பகுதிபட வ டித்தல்.

பகுதி 1
361
5. தன் சேட்டில் ஒட்டியிருக்கும் ' ' சுயிங்கம்'' என்
னும் ஒரு பசை இனிப்பை நீக்கவேண்டிய மாண வன் உமது ஆலோசனையைவேண்டினால், பின் வரும் கரைசல்களுள் எதனை உபயோகிக்கும்படி நீர் சிபார்சு செய்வீர் ?
(அ) பெற்றோல்; (ஆ) மண்ணெண்ணெய்.
(இ) சவர்க்காரம்,
(ஈ) காபனாற்குளோரைட்டு: 6. AB,+CB-->ACB8 என்பது ஒரு இரசாயனத்தாக்
கத்தைக் குறிக்கும் சமன்பாடு. பின்வருவன வ ற் று ள் எது இச்சமன்பாட்டினால் உண்மை யெனக் காட்டுகின்றது?
(அ) உபயோகிக்கப்பட்ட AB,வின் நிறை CB யில்
நிறையிலும் குறைவான து. (ஆ) தாக்கிகளில் எது வாயுவாகும்.
(இ) ACB, என்னும் விளைவு AB, வையும் CB யை
- யும் சேர்த்தால் உண்டாகும். (ஈ) இத்தாக்கம் அகவெப்பத்துக் குரியதாகவும்,
வெப்பத்தை உறிஞ்சுவதாகவுமிருக்கும்;
7.
ஒரு இரசாயன ஆசிரியர், ஒரு மாணவனை பொற் றாசியங் குளோரேற்றின் விகித அமைப்பை அறி யும்படி பணித்தார். இவ்வுப்பில் ஐந்து கிராம் சுளுக்கு வெப்பமேற்றினால் இழந்த நிறை 1• 35 கிராம். எனவே அதனிலுள்ள ஒட்சி ச னின் விகிதம்,
(அ) 3•9 (ஆ) 39. (இ) 1995.
(ஈ) 8• 65; 8. ஒரு துண்டு நாடாப்போன்ற உலோகம் ஐதரோ
குளோரிக் கமிலத்துடன் தாக்கம் புரிந்து ஐதர சைேனக் கொடுக்கின்றது. இத்துண்டுவுலோகம் மக னீசியமாக இருக்கவேண்டும்:
46

Page 186
362
பகுதி 1
(அ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் இக் கூற்றைச் சரி
அ யாக்குவதற்குப் பேர்து மான து. (ஆ) இக்கூற்றை நிரூபிக்கவோ நிராகரிக்கவோ
மேலும் தகவல் வேண்டும்." (இ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் கூற்றை மெய்
(யென்று எனக்கொள்வதற்குப்போதுமான து; (2) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் பொய்யான து:
பின்வரும் 9, 10, 11, 12 இலிலுள்ள கூற்றுக்களை யும் அ, ஆ, இ, ஈ வில் கொடுக்கப்பட்டவற்றுடன் சரியாகப் பொருத்திக் கூறுக. மூலகங்களின் இயல்புகள் அவற்றின் அணுவெண்.
களின் ஆவர்த்தன தொழிற்பாடுகளாகும். 10. ஒரு மூலகத்தின் வலுவளவு அதன் ஒழுக்குகளி
லுள்ள இலத்திரனின் எண்ணிக்கையாகும்.
9.
11. மூலகங்களின் இயல்புகள் அவற்றின் அணு நிறை
யின் ஆவர்த்தன தொழிற்பாடாகும். 12. வலுவளவு என்பது ஒரு மூலகத்தின் அணுவெளி
ஒழுக்கைப் பூரணமாக்குவதற்குக் கொடுக்கும் அல் லது கடனாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் அ ல் ல து பகிர்ந்து கொள்ளும் இலத்திரனின் எண்ணிக்கை
யைக் குறிப்பதாகும். (அ) பொய்க்கூற்று. (ஆ) கருதுகோளின் கூற்று அல்ல து கொள்கைக்
கூற்று.
முக்கிய பொதுக் கூற்று அல்லது பொதுவிதி:
(ஈ) சாதாரண உண்மைக் கூற்று. 13. தொழிற்பாட்டுத் தொடரில் அலுமினியம் உயர்
நிலையில் இருந்தாலும் அதுகட்டிட வேலைகளில் பொதுவாக உபயோகப்படும் உலோகமாக இருக் கின்றது. ஏனெனில், அது .
(இ) ம வே

பகுதி 1
363
(அ) நல்ல வெப்பம் கடத்தியாகவிருப்பதனால், (ஆ) நல்ல ஒளி கடத்தியாகவிருப்பதனால். (இ) பாரமற்ற உலோகமாகவிருப்பதனால்.
(ஈ) மேற்பரப்பில் ஒரு ஒட்சைட்டுப்படலத்தை
உண்டாக்கிப் பாதுகாக்கும் ேத ா ல ா க த்
தொழில் புரிவதால். 14. ஒரு இரசாயனமாற்றத்தில் தாக் க ம் பு ரி யு ம்
பொருள்களின் நிறையை விளைவு பொருள்களின் நிறையுடன் ஒப்பிட்டால்,
(அ) எப்பொழுதும் ஒன்றாகவிருக்கும், (ஆ) ஒரு பொழுதும் ஒன்றாகவிருக்கமாட்டாது? (இ) எப்பொழுதும் குறைவாகவிருக்கும்,
(ஈ) எப்பொழுதும் கூடுதலாகவிருக்கும். 15. ஒரு பொருளின் வெளிற்றுந் தாக்கத்திற்கு ஈர
லிப்பான நிறமுள்ள பூவிதழ்கள் விடப்பட்டுப் பி ன் காற்றில் வைத்தபோது அவை மீண்டு நிறத்தைப் பெற்றன. வெளிற்றிய பொருள்.
(அ) குளோரின், (ஆ) வெளி ற்றுந் தூள். (இ) கந்தக வீரொட்சைட்டு.
(ஈ) ஐதரசன் பேரொட்சைட்டு. 16. பொதுவாக அயன்களை உண்டாக்கும் வலுவள
வெண் - 1 உள்ள பொருள் ,
(அ) குளோரின். (ஆ) புரோமின், .
(இ) அயடீன்.
(ஈ) மேற்கூறியவையெல் லாம்.
17. ஒரு கிராம் ஐதரசனிலுள்ள அணுக்களின் எண
ணிக்கை 5•0 2 x 1023 ஆகும். அ ேத ய ள வு அணுக்கள் பின் வருவன வற்றில் ஒன்றிலுண்டு.
(அ) 32 கிராம் ஒட்சிசன். (ஆ) 355 கிராம் ஒட்சிசன், (இ) 24 கிராம் காபன்;
(ஈ) 7 கிராம் நைதரசன்,

Page 187
364
பகுதி 1
18, 1)
கந்தகமும் ஒட்சிசனும் அவற்றின் ஈற்றொழுக்கில் ஆறு இலத்திரன்களைக் கொண்டிரு க் கி ன் ற ன ஆகையால் கந்தகத்தில் ஒரு வலுவளவெண்.
(அ) + 2) (ஆ) --- 2) (இ) + 4:
(ஈ) - 4. 19, 20, 21, 22இல் குறிக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு அ, ஆ, இ, ஈ தரப்பட்ட இரசாயன மு ைற க ளைத் தகுந்த முறையில் சேர்த்துக்கூறுக.
(அ) அழிய வடித்தல்: (ஆ) நொதித்தல்: (இ) உடைத்தல்:
(ஈ) பகுதிபட வடித்தல். 19.
அற்ககோல் வெல்லத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படு
கின்றது. 20,
பெற்றோலியத்திலிருந்து பெற்றோல் பெறப்படு கின்
றது. 21. நிலக்கரிவாயு தயாரிக்கப்படுகின்றது. 22. வினாக்கிரியிலிருந்து சயிடரைப் பெறுதல்.
கரைதிறன் கிராமில் / 100 கிராம் நீரில்
32
300 தீ0 60 70 70
4%>ரிவு)
வெப்ப நிலை ச படம் 5,

பகுதி 1
365
23. 200 கிராம்கள் கொண்ட பொற்றாசியம் நைத்
திரேற்றின் நிரம்பியகரைசலை 60° ச இலிருந்து 10° ச வைக்கு குளிரச் செய்தால் பி ரி ந் தி டு ம் பெற்றாசியநைத்திரேற்றின் நிறை பின்வருவன வற்றுள் ஒன்றாகும்.
(அ) 90 கிராம். (ஆ) 180 கிராம், (இ) 110 கிராம்,
(ஈ) 20 கிராம், 24. ஒருகரைசல் வெள்ளி அயன்களும் குப்பிரிக்கு அயன்
களும் பேரியம் அயன்களும் நைத்திரிக்கயன்களும் கொண்டுள்ளது இதனுள் வீழ்படிவு பூரணமாகும் வரை அதிகளவு ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் சேர்க் கப்பட்டுப் பின், கலவைவடிக்கப்பட்டது. வடிதிர வத்தினுள் அதிகளவு சல்பூரிக்கமிலம் சேர்க்கப்பட் டுப் பின், அக்கலவைவடிக்கப்பட்டது. இறுதியான வடிதிரவம் பின்வருவனவற்றைக்கொண்டிருக்கும்,
(அ) ஐதரசன் அயன் கள். (ஆ) சல்பேற்று அயன்கள், (இ) குப்பிரிக்கயன்கள்.
மேற்கூறிய அயன் கள் எ ல் ல ா வ ற் ைற யு ம்
கொண்டிருக்கும். 25. உமது வீட்டிலுள்ள பின்வரும் பொருள்களில்
எதில் மூல இயல்புகளுண்டு ?
(அ) தக்காளி, (ஆ) புளி. (இ) பப்பாசி,
(ஈ) கறியுப்பு.
26.
அரிப்பேற்படும்பொழுது அநேகமான உலோகங் கள்.
(அ) தாழ்த்த லடையும். (ஆ) உராய் வ தால் அழிந்து போகும், (இ) சேர்வைகள் உண்டாகும்.
(ஈ) பிரின க யடையும்.

Page 188
36
பகுதி 1
27: தொழிற்பாட்டுத்தொடரில் அலுமினியம் ஐதரச
னின் மேலிருக்கும், ஆனால் செம்பு ஐதரசனிலும். கீழிருக்கும். இவ்வுலோகங்களின் து ண் டைத் தனித்தனியே சல்பூரிக்கமிலத்தில் இட்டால் என்ன நடைபெறும் ?
(அ) இரண்டு உலோகங்களும் ஐதரசனை விடுதல்
செய்கின் றன. (ஆ) இரண்டு உலோகங் களும் ஐதரசனை விடுதல்
செய்யமாட்டாது. (இ) சரியாகக் கூறுவதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட தக
வல் மிகக்குறைவான து. (ஈ) அலுமினியம் கட்டாயமாக ஐதரசனை விடுத ல்
செய்யும்: ஆனால் செம்பு கட்டாயமாக விடு
கல் செய்யமாட்டாது. 28. சோடியங்காபனேற்றின் சூத்திரம்,
Na,CO;; 10H,0; செம்புச்சல்பேற்றின் சூத்திரம், Cu So.. 5H,0. சோடியங்காபனேற்றுக் காற்றில் கக்கிப்பூப்பதனால் அநேகமாக செம்புச்சல்பேற் றும் கக்கிப்பூக்கும்.
(அ) பொய்யான கூற்று. (ஆ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல் இக்கூற்றை உண்மை
யாக்குவதற்குப் போதுமான து; (இ) கொடுக்கப்பட்டதகவல் இக்கூற்றை உண்மை
பல்லாததென்றாக் கு வ தற்குப்போதுமான து; (ச) கூற்றை உண்மையாக்குவதற்கோ பொய்யாக்
குவ தற்கோ மே லும் தகவல் வேண்டும், 29. சோடியத்தை நீரிலிடும்பொழுது தீப்பற்றாமல்
இருப்பதற்குப் பின்வ ரு மோர் மு றை ையக் கையாளலாம்.
(அ) ஒரு துண்டுசோடி நடசத் ைக ஒரு துண்டு ஈய த் தால்
சுற்றிவிட வும்; (சோடியம் போடப்பட்ட.. நீரின் மேல் ஒரு எண்
ணெ ய்ப்படல த்தை உண்டாக்கல்;

பகுதி 1
387
(இ) இரசத் து டன் சோடியத் ைத அ மல் கமாக்கல்.
மேற்கூறிய முறைகளில் எதையேனும் கையா ளலாம்.
30. ஒரு வீட்டின் தட்டையான கூரை கொங்கிறீற்
றால் கட்டப்பட்டுள்ளது. சரியான பெறுபேறு வேண்டுமானால் முக்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டிய
முறை.
(அ) உலர்த்துவதற்கு உதவியாக விருப்பதற்காக
மண்ணால் மூடிவிடல். மேற்பரப்பை நீரினால் நனைக்கப்பட்டிருக்கச்
செய் தல்: (இ) கொங்கிறீற் றின் மேற்பரப்பை மூடிவிட்டு
காற்று தொடுகை கொள்ளாமல் தடுத்தல், (ஈ)
மலிவான எண்ணெயினால் மேற்பரப்பை மூடி
விடல். 31. முருங்கனிலுள்ள களிமண்ணின் முக்கியமான
பகுதி'
(அ) கல் சியஞ் சல்பேற்று. (ஆ) கல்சியங் காபனேற்று.
(இ) சிலிக்கனீரொட்சைட்டு.
(ஈ) அலுமினியஞ் சிலிக்கேற்று. 3 2.
ஒரு இலீற்றர் நீரில், ஒரு மூலக்கூற்று நிறையுள்ள வெல்லத்தைக் கரைத்தால் அது 100•52°ச வெப்ப நிலையில் கொதிக்கத் தொடங்கியது. ஒரு மூலர் சோடியங்குளோரைட்டின் கரைசலின் கொதிநிலை
ஏற்றம் ஏறத்தாளப் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாகவிருக்கும்.
(அ) 0• 52. (ஆ) 0 26. (இ) 1•04.
(ஈ) மேற்கூறிய ைவ யா வும் சரியன்று. 33. கந்தகனீரொட்சைட்டை சுண்ணாம்பு நீ ரி னு ள்
செ லு த் த ப் ப டு ம் பொ ழு து சிறிதளவு பாற்

Page 189
583
பகுதி 1
தன்மையை ேந ா க் க க் ) கூடியதாகவிருந்தது. தொடர்ந்துமேலும் இவ்வாயுவைச் செலுத்தினால்,
(அ) பாற் தன்மை மறையமாட்டாது. (ஆ) பாற்தன்மை மறைந்து விடும்; (இ) பாற் தன்மை மேலும் வலுவடையும்.
(ஈ) மேற்கூறியமாற்றங்கள் எதுவும் நடைபெறாது.
34.
எண்ணெய்ப் பூச்சுக்கள் நிறத்தை இழந்தால் அவற்றின் நிறத்தைப் பின்வருமோர் முறையினால் திரும்பப் பெறலாம்.
வடித்த நீரினா ற் கழுவுதல். (ஆ) ஐதரசன் பேரொட்சைட்டால் கழுவுதல்.
ஐதரோகுளோரிக்கிமிலத்தால் கழுவு தல்: (ஈ) இழந்த எண் ணெய்ப் பூச்சுகளைப் பின் பெற
முடியாது. 35, சோடியமிருசல்பேற்றுக்கரைசல்.
(அ) மகனீசியத்துடன் ஐதரசன் கு மி ழ் க ளை .
கொடுக்கும். (ஆ) சோடியங்காபனேற்றுடன் காபனீரொட்சைட்
டுக் குமிழிகளைக் கொடுக்கும்; சோடியஞ்சல்பைட்டுடன் ஐதரசன் சல்பைட்
டுக் குமிழிகளைக் கொடுக்கும், (ஈ) மேற்கூறியதெல்லாத் தாக்கங்களும் நடை
பெறக்கூடியன. 36. இரப்பை அமிலக் கரைசலின் pH நி ற வெ ண்
பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகும்.
(அ) ஏறத்தாள 1-2 வரையுமிருக்கும், (ஆ) ஏறத்தாள 3-4 வரையுமிருக்கும், (இ) 7இலும் மேலான து:
(=) ஏறத்தாள 3-6 வரையுமிருக்கும், 37. செறிந்த நைத்திரிக்கமிலத்தினால் தோல், நகம்
போன்றவற்றில் உண்டாகும் மஞ்சட் சாயம் பின் வருவனவற்றுள் எதனாலானது ?

பகுதி 1
36
(அ) ஏநைத்திரிக் கமிலத்தில் எரிக்கும் தன்மை. (ஆ) காபோவைதரேற்றுக்களின் ஒட்சியேற்றம். (இ) புர தங்களின் நைத்திரேற்றேற்றம்!
உடம்பின் இழையங் களிலிருந்து நீர் இழக்கப் படுதல்.
38.
பின் வரும் தாக்கங்களில் எதில் தாக்கம் தோன்று நிலையுள்ள வாயுவினாலானது?
(அ) கந்தசுவீரொட்சைட்டு ஈரலிப்பான தாவரச்
சேதனப்பொருள்களுடன் தாக்கம் புரியும்
போ து. (ஆ)
குளோரின் ஈரலிப்பான தாவரச் சேதனப்
பொருள்களுடன் தாக்கம் புரியும்போது. (இ) செறிந்த நைத்திரிக்கமிலமும் செறிந்த ஐத
ரோகுளோரிக்கமிலமும் தாக்கம் புரியும்போது. (ஈ) மேற்கூறிய எல்லாத் தாக்கங்களிலும் வாயுக்
கள் தோன்று நிலையில் உண்டாகின்றன.
39. பின்வரும் சேதனவுறுப்புக்குரிய சேர்வைகளின்
தாக்கங்களில், எது அசேதனவுறுப்புக்குரிய சேர் வைகளின் தாக்கங்களுடன் ஒப்பிட்டால் குறிப் பிடத்தக்க விதத்தில் வித்தியாசப்படும்?
(அ) அநேகமான அசேதன வுறுப்புக்குரிய தாக்கங்
கள் அயனுக்குரிய தாகவும், சேதனவுறுப்புக்கு
ரிய தாக்கங்கள் அயனற்றதாகவுமிருக்கின்றன. (ஆ)
அசேதன வுறுப்புக்குரிய அநேகமான தாக்
கங்கள் உடனடியாக நடப்பவை. (இ)
அசேதன வுறுப்புக்குரிய தாக்கங்கள் பூரண மாக நடப்பவை ஆனால் சேதன வுறுப்புக்குரிய தாக் கங்கள் சிலவேளை மாத்திரம் அப்படி நடப்
பனவாகும்:
(ஈ) மேற்கூறியவையெல்லாம் சரியான வை. 40. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது மற்றவை போன்று
ஓரேமாதிரியான இயல்புகள் அல்லாதது?
47

Page 190
370
பகுதி II
(அ) CH, - CH, - c'=0
(ஆ) CH, - c' = 0
(இ) H - c = 0
(ஈ) CH, - CH, - CH, - C' = 0
பகுதி II. ஒளிர்வில்லாத சுவாலையின் அமைப்பைவிளக்க
ஒரு படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிப்பிடுக. (ஆ)
இப்படியான சுவாலையில் எரியாத வ ா யு உள்ளதென்பதைச் செய் து காட்டக்கூடிய ஒரு
பரிசோதனையை விளக்குக. (இ)
பன்சன் சுடரடுப்பு எதற்காகப் பின் பக்க மாகச் செல் லு கின் றதென்பதை வி ள க் கு க.
இதனை எவ்வகையில் தடுக்கலாம் ? (ஈ) எதற்காகப் புகைக்கும் சுவாலைகள் வீணானவை
யெனக் கருதப்படுகிறது? ஒரு நெற்பயிர் செய்யும் குடியானவன் தான் பயிர்செய்யும் நிலத்தில் நைதரசன் குறைந் திருப்பதாகக் கண்டான். அம்மண்ணைப் பரி சோதனை செய்தபோது அது அமிலத்துக்குரிய தென அறிந்தான். அவன் அமோனியஞ் சல் பேற்றையும் நீறிய சுண்ணாம்பையும் முறையே நைதரசன் அளிப்பதற்கும், அமிலத்துக்குரிய தன்மையை நடுநிலைப்படுத்துவதற்குமாக வாங் கினான். நேரமில்லாமையால் இரண்டையும் கலந்து மண்ணிலிட எத்தனித்தான். அப் பொழுது அக்கலவையிலிருந்து காரமான அரிக் கும் வாயு விடுதலானது இவ்வாயு எதுவாக விருக்கலாம் ?

பகுதி 11
371
(ஆ) மேற்கூறப்பட்ட தாக்கத்திற்கு சமன் பா டு
களைத்தருக. (இ) விடுதலாகும் வாயுவை நிரூபிப்பதற்கு நீர்செய்
யக்கூடிய இரண்டு பரிசோதனைகளைத் தருக. (ஈ) இவ்வாயுவை உலர்ந்த நிலையில் பரிசோதனைச்
சாலையில் பெறுவதற்கு உபயோகிக்கும் உபகர
ணங்களை வரைந்து பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக. 3. பின்வருவனவற்றை எவ்வகையில் விளக்கலாம் ? (அ) இரும்பினும் அலுமினியம் விலை கூடியது என்
றா லும் அலுமினியத்தைப்போல் இரும்பு அதி
களவில் பூமியின் பொருக்கிலில்லை. (ஆ) வெள்ளைசய பூச்சுக்களிலும்பார்க்க சிங்கொட்
சைட்டுப் பூச்சு வெள்ளை நிறத்தை அதிக
காலம் கொண் டிருக்கும். (இ) சூரியவொளியில் விடப்பட்ட சேலைகள் வெளிற்
றப்படுகின்றன, ப ளி ங் கு ரு வுள்ள சோடியங்காபனேற்றும், தூள் நிலையிலுள்ள சோடியங்காபனே ற் று ம், ஒரே நிறையளவு குறிப்பிட்ட ஒரே விலைக்கு விற்பனையானால், ஓர் இரசாயன மாணவன் தூள் நிலையிலிருப்பதை விரும்பி வாங்கு வான் . பொருளாதாரக் காரணங்களுக்கு வி ள க் க
மென் ன ? 4. பின்வருவனவற்றை விளக்குக.
(அ) 'கிறீசின்'' (எண்ணெய்ப்பசையின்) மெல்லிய
படலம் கத்தியில் பூசப்பட்டால் துருப்பிடித்
தல் தடைசெய்யப்படும். (ஆ) சோக்கு இயற்கை நீரில் கரையும், ஆனால் வடி
கட்டிய நீரில் கரையாது. (இது) குளோரின் கட்டிகள் தொற்று நீக்கியாக உம்
யோகிக்கப்படுகின்றன. (ஈ) மென் ன மிலங்களின் கரை யா த் த க வு ள் ள
உப்புகள் வ ன் னமிலத்திற் க ரையு ம்,

Page 191
372
11கதி II
5. (அ) ஐதேராகுளோரிக்கமிலத்தைப் பரிசோதனைச்
சாலையில் தயாரிப்பதற்கு உபயோகிக்கும் உப்
கரணத்தை வரைந்து பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக. (ஆ) தாக்கத்தை விளக்கும் சமன்பாடுகளைத்தருக. (இ) நீர் வரைந்த உபகரணம் எதற்காக விரும்பப்
படுகின்றது ? (ஈ) ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் தாழ்த்தற் கருவி
யாகக் காட்டும் தாக்கமொன்றைத் தருக.
(ii)
6. (1) பின்வருவனவற்றை உண்டாக்குவதற்கு உபயேர்
கிக்கப்படும் இரசாயனப் பொருள்களைத் தருக.,
(இ) மின் சூள் மின் கலவடுக்கு. (ஆ) பச்சை நிறப் போத்தல் கண்ணாடி. (இ) 'பென்சில்' முனை, (ஈ) ஒளிப்பளிச்சிடு கு மிழ் (ஒளிப்படம் பிடிக்கவுத
வுவது): (உ) ஆடி. பின்வரும் கலப்புலோகங்களின் கூறுகளைத்
தருக . (அ) பித்தளை. (ஆ) நிக்கு ரோம். (இ) வெள்ளி நாண யம். (ஈ) க றையில் உருக்கு, (உ) உருக்குதல் கம்பி. (ஊ) பற்றசு.
மேற்கூறிய ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உதார
ண ந்தருக , 7. சொல்வே முறையால் சோடியமிருகாபனேற்று
தயாரிப்பதைக் காட்டும் முக்கியமான படிகளைச் சுருக்கித் தருக (படம் வேண்டியதில்லை). தாக் கங்களுக்குச் சமன்பாடுகள் தருக. பொருளாதார ரீதியில் இம்முறை ஏன் விரும்பப்படுகின்றது?

பகுதி - II
373
8. பின்வருவனவற்றைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(அ) உலர்பணிக் கட்டி யைக் கும்பலாக அடைக்கப்
பட்ட கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் வைப்பது மிக வும் அபாயகர மான து. ஒரேவிதமான கல ைவ ைய உபயோகித்து கேக்கு யாழ்ப்பாண த்திலும் நுவரேலியாவிலும் தயாரித் தாலும் கலவையின் உயர்வு நுவரே லியாவிலும் பார்க்க யாழ்ப்பாணத்தில் குறை வாகவிருந்தது : தவறுதலாக வன் னமிலத்தை உட்கொண்ட ஒரு வருக்கு, அதனைச் சமநிலைப்படுத் து வ தற்கு உடனடியாக சோடியமிரு காப ேன ற் று க்
கொடுக்கப்பட்டும், அவர் இறக்க நேர்ந்தது.
(ஈ) தீக்குச்சிகளை வெற்றிடத்திலும் மூட்டலாம். 9. (அ) சவர்க்காரத்தைப் பரிசோதனைச் சாலையில்
நீர் எவ்விதம் தயாரிப்பீர் ? (ஆ) ஐந்து வித்தியாசமான சவர்க்காரங்களின்
பெயரைக் குறிப்பிடுக.
(இ) சவர்க்காரம் எவ்விதம் அ ழுக் கு க ளை யு ம்
எண்ணெய்களையும் நீக்குகின்றது ? 10, சூரியனில் உண்டாகும் உருகுமுறைச்சத்தியில் ஒரு
ஈலியவணு (ஒவ்வொன்றும் 4 • 003 அலகுகள்) நான்கு ஐதரசன் அணுக்களால் (ஒவ்வொன்றும் 1 • 0083 அலகுகள்) உண்டாக்கப்பட்டது.
அயின் சுதையின் சமன் பாட்டைக் கொண்டு (வெளியேற்றப்படும் சத்தி = அழிக்கப்பட்ட சடப்பொருள் X ஒளியின்வேகம் ') பின்வருவனவற்றைக் கணிக்கவும்.
கரு த்தாக்கத் தின் போது ஒரு கிராம்
ஐதரசன் எவ்வளவு சத்தியை வெளியேற்றம் ? ஒளியின் வேகம் = 3 x 1010 ச. மீ | செக் 1 கலோரி = 4 • 2x107 கிராம் சாமீ? | செக், 1 கிராம் ஐதரசன் நீரா க மா ற் றப் ப டு ம் பொழுது 28,000 கலோரிகளை வெளிவிடுகின்றது.

Page 192
பிழை திருத்தம்
12:4லகு
கேள்வி
பிழை
3)
11!
21)
- எ எ சி டி 8
57
' ; 5 S - எ அ *
திருத்தம் ஒளிச்சத்தி
சுயவொளிச்சத்தி கரைசலை
கரைப்பான விளக்கவில்லை"
''சிறப்பாக விளக்கு.
கின்றதெனக்கொள்க" "மெழுகுதிரியின் நீக்கி வாசிக்கவும்
அல்லது'' அ. இணங்கும்
அ. இணங்காது சிங்கினும்
செம்பினும் CI 88
C131
குறையாத
''குறையுமெனக்'
கொள்க ஈ, கரி
ஈ. மரக்கரி சயனைட்டு
சயனமைட்டு
51
8. |
16
66
22
10. - 26
18 87
அலகு 20இல் காணப்படும் 28-ம் கேள்வியை நீக்குக,
மாதிரி வினாத்தாள்.
1. iii -1 31
நைதரசனீரொட் சைட்டின் அடர்த்தி
நைதரசனின் அடர்த்தி இரண்டு பரிசோதனை 1 35 கிராம் ஈற்றொழுக்கில்
ஒரு பரிசோதனை
195 கிராம் ஈற்றயலொழுக்கில்
"y - 1 18


Page 193
TEST YOUR
CHEM FOR G. C. E.(c
M. PARAMAN A. KUL END Р. МАМОН
PUBLI
SRI SUBRAMANI
JAF
ΓΩΓh PP!
AT THE THI

KNOWLEDGE
CISTRY
ORDINARY LEVEL)
LANTHAN, B. Sc. DR AN, B. Sc. AR AN, B. dr.
SHERS:
A BOOK DEPOT FIA
RUMAR AL PRESS. CHUNNAKAM