கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தத்துக்கான அரசாங்க ஆலோசனைகள்

Page 1


Page 2


Page 3
சி
அரசியலமைப்புச் சீர்
அரசாங்க ஆலே
1997 ஒக்டே
நீதி, அரசியலமைப்பு அலுவல் மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பு
வெளியீடு

_k. GoPALAPILLAI
-சி 6%9 

Page 4
ਉਹ er 5 ਦਿ ਯੂ Cਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ .Rat

ਘਰੋ ਬੋਪ ਨੂੰ ,
ਏ ਦਲ 2 ਡੀ.
" . . . . . ...
8 ਤੋਂ ( ਏ ਉਏ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ

Page 5
அரசும்
பொருளடக்கம் - 1 பாயிரம் | அத்தியாயம் 1 அத்தியாயம்
11
பௌத்; அத்தியாயம்.
111 அத்தியாயம்
1v
மொழி அத்தியாயம்
பிரசா அத்தியாயம்
v1
கடமை. அத்தியாயம் v11
மத்திய
அடிப்ப
அரச 6
அத்தியாயம் v111
மத்திய
அத்தியாயம் 1x
மத்திய
அத்தியாயம் *
மத்திய .
அத்தியாயம்
*1
மத்திய
11: : : : : : : :
அத்தியாயம்
x 11 அத்தியாயம்
x 111 அத்தியாயம்
*1v அத்தியாயம்
*y அத்தியாயம்
*y1
அத்தியாயம் x v11
மக்கள் வாக்கு அரசிய பிராந், அரசகா நீதித்து
அத்தியாயம் xY111
நீதித்து
அத்தியாயம்
X1!
நீதித்தும்
பகிரங்.
அத்தியாயம் xx அத்தியாயம்
xX 1

பக்கம் '
இறைமையும் மக்களும் கமதம் இட உரிமைகளும், சுய ந்திரங்களும்
வாமை கொள்கைக் கோட்பாடுகளும், அடிப்படைக்
கரும்.
நிறைவேற்றுத்துறை குடியரசின் சனாதிபதி நிறைவேற்றுத்துறை சனாதிபதியும் அமைச்சரவையும், சட்டவாக்கத்துறை பாராளுமன்றம் சட்டவாக்கத்துறை
பாராளுமன்றம் - நடவடிக்கைமுறையூம்
தத்துவங்களும் சட்டவாக்கத்துறை அரசியலமைப்புக்கான திருத்தம் தீர்ப்பு எமையும், தேர்தல்களும் லமைப்புப் பேரவை | இய ங்களுக்கு அதிகாரத்தைப் பரவலாக்கதல் Tணி, நீர் நிலைகள் மற்றும் கனிப்பொருட்கள் .
றை
நீதி நிருவாகத்துக்கான நிறு வன ங்கள் உயர் நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், பிராந்திய மேல் நீதிமன்ற ங்கள் அற
நீதித்துறைச் சுயந்திரம் றை
உயர் நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், பிராந்திய மேல் நீதிமன்றங் -- களின் நியாயாதிக்கம் க சேவைகள்

Page 6
அத்தியாயம்
- **11
Xx 111
** 1v
*XY
அத்தியாயம் அத்தியாயம் அத்தியாயம் அத்தியாயம் அத்தியாயம் அத்தியாயம்
XXv1 xxY11 xxy111
5 5 3 2 3 4 6 ல் 5 உ * * * * * *
--
அட்டவணை1 அட்டவவை 2 அட்டவணை3 அட்டவணை4 அட்டவணை5 அட்டவணை 6

எதுகாப்பு, தேசிய பந்தோபஸ்து. ட்டம் அத்துடன் ஒழுங்கமைதி. பா துமக்கள் பாதுகாப்பு ருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் பாது லைபெயர்கால ஏற்பாடுகள்
|-- பாருள் கோடல் ரம்பமும் நீக்கமும்
ராந்திய ங்கள் ரல்கள் தசியக்கொடி கசியகீதம் ஐதியம்- உறுதியிடுதல் ட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பகிரங்க அலுவலர்கள் , ட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பிராந்திய பகிரங்க | அவலர்கள் .

Page 7
பாயிரம்
இலங்கை மக்கள் பல வருடங்களாகப் பெற ஆ தன அழிவை யும், ஆதன இழப்பையும் ஏற்பு களின் மற்றும் ஆயு தம் தாங்கிய சன்டையின் யுடன் சகித்து வந்துள்ளன ரா தலாலும் :
இந்நிலையானது மக்களிடையே அவ நம்பிக்கை யும் தோற்றுவிக்கக் கா ரண மாகவிருந்து நா தடைப்படுத் தியுள்ள தா தலாலும்:
கடந்தகால வேறுபாடுகளைக் கள் | தரத்தை முன் னேற்றுவதும், அத்துடன்
சன நாயகப் பெறுமதிகளை யும், சமூக உரிமைக்ள யும் போற்றிப் பாதுசா, சமா தா ன த்தையும், இன ஒற்றுமை.ை சமூகக் கட்டுக் கோப்புக்கு உத்த ரவ | வடிவ த் திலான மீயுயர் சட்டத்தை அ நிலையான சட்ட ஒழுங்குமுறையைத் ;
அவசியமாகவுள்ள தா தலாலும் :

தமளவு உயிரிழப்பையும் , படுத்திய போர் நடவடிக்கை அழிபாடுகளைப் பொறுமை
5:யையும் ஒற்றுமைக் கேட்டை சட்டின் முன் னேற்றத்தைத்
ந்து மக்களின் வாழ்க்கை த்
க
• பில்
* நீதியை யும், அடிப்படை த்து: , நல்லாட்சியை யும் , பயும் மேம்படுத்துவ தற்கான இதமளிக்கின்ற அரசியலமைப்பு டிப்படையாகக் கொண்ட
தா பிப்பதும் ,

Page 8

ਨ ਉੱਤੇ

Page 9
அத்தியாயா
அரசும் இறை மையும்,
அரசு.
1. (1) இலங் கை ரசாகும் என்பதுடன், இலங் கைது வேண்டும். இலங் கைக் குடிய ர. ஒன்றிய மாகவிருத்தல் வேண்டும்.
(2) குடியரசின் ஒற் று மை யையும் ஆள்புல ஒருமை!
அரசினது ம் கடமையாதல் வேண்
குடியரசின்
2. ( 1 ) குடியரசின் ஆள்புலமும் உரிமைகளும், முதலாம் அட்டவணை யில் தரப்ப
நீர்ப்பரப்புக்கள் , ஆள்புலத்தின் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அது
சருவ தேசச் சட்டத்தினாலும், 8 வழக்காறினாலும், வழக்கத்தினா உரிமைக ளையும் கொண்டிருத்த ஓப்
(2) பிரா நீதிய எது வும் நேரடியான அல்லது மா வனவற் றிக்கான முயற் சியொன்றை ஆதரித்தல் அல்லது ஊக்குவிப்பதா எத்த னித்தல் ஆகாது .
( அ) இலங் கைக்
ஒன்றியத்தில் பாகம் அ
அல்லது பிர ( ஆ ) அத்தகைய
இடப்பரப் ( இ ) அத்த கைய
எல்லைகளை
'

ம் - 1
மக்களும்.
இறை மை கொண்ட ஒரு சுதந்திர குடிய க குடியரசு என அறியப்படுதலும் சு கலைக்கப்பட முடியாத பிராந்தியங்களின்
சுதந்திரத் தையும், இறை மையையும், ப்பாட்டையும் பாதுகாப்பது மக்களினதும்
நம்.
ஆள் புலமானது த லை நகர ஆள்புலம் ட்டுள்ள வாறான பிராந்தியங்கள் , ஆள் புல
 ேமலா ன வா ன் ெவளி ஆகிய வற் றைக் ததுடன் குடியரசானது , சட்டத்தினா லும் , அத்தகைய ஆள்புலம் சம்பந்த மா ன 1 லும் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து த வேண்டும்.
சபை அல்லது பிராந்திய நிருவாகம் றை முக மா ன வ ழிவ கைகள் மூலம் பின்வரு D ஊக்குவித்தல் அல்லது வேறுவ கை யில் 5கு அல்லது வேறுவ கை யாக ஆதரிப்பதற்கு
குடியரசாக அமைகின்ற பிராந்தியங்களின்
பிருந்து ஏதேனும் பிராந்தியம் அல்லது அதன் -
லது பிராந்தியங்கள் தனி ேவறாதல்
சிந்து போதல் ;
பிராந்தியத்தின் அல்லது பிராந்தியங்களின் பை மாற்றுதல் ;
பிராந்தியத்தின் அல்லது பிராந்தியங்களின் 7 மாற்றுதல் ;

Page 10
- 2
(ஈ) அத்த கை ய
பெயரை :
ஏதேனும் !
.
வேறாக்கு
கதிகமான
பாகங்களை
தி
ஆள்புலத்தை
ஒன்றிணைப்பு
அமைத்தல்.
(3) இவ்வுறுப்பு 2 அப்ப நீதியின் (இ) எ ன்லும் உட்பு தொடர் பாக மத்திய அரசாங்க பிராந்திய சபையொ ன்றை அல்ல
தடைசெய்வதாக வாசித்து பொ
இறைமையும்
3. (1) இலங் கைக் அத ன் பிர் யோகமும். பா ராதீனப்படுத்த முடியாததாக
(2) இறை மை 6 அடிப்படை உரிமைக ளை யும், வா இது பின்வரும் முறை யில் பிரயோ
(அ) மக்களது க - பாபு
னாலும், பி 22 இ
பின்னர் குறி |
தீர்ப்பெடுப்
படவேண்டும்
மக்களது ஆ
அமைச்சர
றுகின்ற குடி பின்னர் ஏற் பிரதம அ சபைகளினது
ஆளுநர்களின

பிரா நிதியத்தின் அல்லது பிரா நீதியங்களின் அல்லது பெயர்களை மாற்றுதல் ; பிராந்தியத்திலிருந்து ஆள்புலத் தைத் தனி தல் மூலம் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்
பிராந்தியங்களை அல்லது பிராந்தியங்களின் 7 ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் அல்லது ஏதேனும் 5 ஏதேனும் பிராந்தியத்தின் ஒரு பாகத்துடன் பதன் மூலம் புதியதொரு பிராந்தியத்தை
மரயில் ( 2 ) ஆம் பந்தியில் உள்ளதெனவும் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட கருமங்கள் கத்திற்கு முறை யீடுகள் செய்வதிலிருந்து பது பிராந்திய நிருவாக ெமா ன்றைத் கருள் கொள்ளப்படுதலாகாது ,
குடியரசின், இறை மை மக்களுக்குரியதாகவும் -வும் இருக்கும். - ன்பது அரசாங்கத் தத்து வங் க ளை யும் ,
-க்குரிமைக ளை யும் உள்ளடக்கு ெமன்பதுடன் ,
கிக்கப்படுதலும் வேண்டும் ;
சட்டமாக்கற்றத்துவம், பாராளுமன்றத்தி
ரொந்திய சபைகளினா (ும் , இத னகத்துப் ப்பீடு செய் யப்பட்ட அளவுக்கு மக்கள் பு ஒன்றில் மக்களினா ஓம் பிரயோகிக்கப்
";
பட்சித்து றைத் தத்துவம், முதலமைச்சரினது ம் வை யினது ம் ஆலோசனையின் மீது செயலாற் உய ர சின் சனாதிபதியினா லும் இத னகத்து ப்
பாடு செய் யப்படக் கூடிய அளவுக்கு அந்தப் ' மெச்சர்களினதும் பிராந்திய அமைச்சர்.
= ம் ஆலோ சனை யிம் மீது செயலாற்றுகின்ற வா லும் பிரயோகிக்கப்படவேண்டும் :

Page 11
- 3 -
(இ) மக்களது நீதித்து றைத்
றத்தினது ம் அத ன் உறுப் விடுபாட்டுரிமைகள் , த கருமங் களின் விடயத்தில் உருவாக்கப்பட்டுத் தா ல மைப்பினால் அங்கீகா தினால் உருவாக்கப்பட் தாபிக்கப்பட்ட நீதிமன் நிறு வ னங் கள், ஆகியன
வேண்டும். பாராளும்
னது ம் சிறப்புரிமைகள் ,
தத்துவங்கள் எ ன்ப ன ப
நீதிமுறைத் தத்துவ மால் சட்டம் ஏற் பாடு செய்
பிரயோகிக்கப்படலாப் ( ஈ ) அர சியல மைப்பினால் 6
கப்படுகின்ற அடிப்ப டை த னியாகவும் கூட்டாக துய்க்கப்படுதல் வேன் எல்லா உறுப்புக்களால் டவும் ஏற்ற மளிக்கப்பட அவை இத னகத்துப் பி6 முறை யிற்றவிரவும் அள மட்டுப்படுத்தப்படுத6ே
ஆகாது ; அத்துடன் (உ) பதினெட்டு வ ய தை அ.
பின்னர் ஏற்பாடு செ இருப்பதற்குத் தகை ன தேருநர் இடாப்பில் வரும் ஆன ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களினதும்,

தத்துவமானது , பாராளுமன்
ரி பின ர்களினது ம். சிறப்புமைகள் ,
த்து வங் கள் என்பன பற்றிய
> தவிர , அரசியலமைப்பினால்
'பிக்கப்பட்ட அல்லது அர சிய சிக்கப்பட்ட , அல்லது சட்டத்
டு ஆணையிட்டமர்த்தித் பறங் கள் , நியாய சபைகள் , மூலம் பிரயோகிக்கப்படுதல் மன்றத்தினது ம் அதன் உறுப்பினர்களி
விடுபாட்டுரிமைகள்,
பற்றிய கருமங்களில் மக்களது எது , பாராளுமன்றத்தினால் யும் அளவுக்கு நேரடியாகப்
வெளிப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றங்கீகாக - உரிமைகள் , மக்களால் தனித் பும் பிரயோகிக்கப்பட்டுத்
ஓம் என்பதுடன், அரசாங்கத்தின்
பம் போற்றப்படவும் பேணப்ப -வும் வேண்டும் என்பதோடு , எனர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள புக்குத் தவிரவும் சிறுக்கப்படுதலோ ,
மா, மறுக்கப்படுதலோ
டை ந்த வரும் , இத னகத்துப் ப்யப்பட்ட வித மாகத் தேருநராக > கொண்டுள்ள மையால் 5ம்பெயர் பதிவு செய்யப்பட்ட பிர சையினா லும் பாராளுமன்ற பிராந்திய சபை உறுப்பினர்

Page 12
களினது ம்,
டுப்பிலும்
வேண்டும்.
தேசியக்கொடி.
இலங் கைக் குடிய
தேசியகீத ம்.
குறித்து வரையப்பட்டிருக்கும் க
5. இலங் கைக் குடியர என்பதாக இருத்தல் வேண்டும்;
நா ன்காம் அட்டவ னையில் தரம்
தேசிய தினம்.
6. இலங் கைக் குடியர
நாளாக இருத்தல் வேண்டும்;
கப் கே
3
:
எடை
பா.

4 -
4
- தேர்தலிலும் ஒவ்வொரு மக்கள் தீர்ப்பெ
வாக்குரிமை பிரயோகிக்கப்படற் பாலதாசல்
ரசின் தேசியக்கொடி மூன்றாம் அட்டவணையில் சிங்கக் கொடியாக இருத்தல் வேண்டும்.
ரசின் தேசிய கீதம் 11 சிறீ லங்கா தாயே !!
• அத ன் சொற்களும் இசையமைப்பும் ப்பட்டுள்ளன . 5 சின் தேசிய தினம் பெப்ரவரி நான்காம்

Page 13
- 5 - - அத்தியாயம் -1 பௌத்த மதம்.
பெளத்தாக 7 . (1) இலங் கைக் மதம்.
முதன்மைத்தானம் வழங்கப்படுதல் அனைத்து மக்களுக்கும் மதங்களுக் அதே வேளையில் 15 ஆம் உறுப் பந்திகளினால் வழங்கப்படும் உ ஒவ்வொருவருக்கும் உருப்தி செய்து த லும், பேணி வளர்த்த லும் அரசி
(2) புத்த சா 8 வளர்ப்பதற்கும் எடுக்கப்படும் 2 என்னும் விடயத்திற்குப் பொறுப்பு கப்படும் மீயுயர் பேரவை யை , லேர் சித்தல் வேண்டும்.
இது '
கம்
- ' மட்டும் - ப்ப் பார்

குடியரசில் பௌத்த மதத்துக்கு
> வேண்டும் என்பதோடு, அதற்கிணங் க
கும் போதிய பாதுகாப்பை அளிக்கும் (ரையின் (1) ஆம் (3) ஆம் ) சிமைக ளை யும் சுதந்திரங்களை யும் 1, பௌத்த சாசனத்தைப் பாதுகாதி சின் கடமையாக இருத்தல் வேண்டும். தினத்தினைப் பாதுகாப்பதற்கு ம் பேணி நடவ டிக் கைகளில் பௌத்த சாசனம் 1ாகவுள்ள அமைச்சரினால் ஏற்றங்கீகரிக்
அவ சிய மா னவிடத்து அரசு , கல ந்தா

Page 14
- 6
அத்தியாயம் 11 அடிப்படை உரிமைக்கும்
உயிர் வாழ்வதற்கு 8. (1) ஒவ் வோர் . உள்ளார்ந்த உரிமையைக் கொண்டிருப்பார் உரிமை ..
யாகப் பறிக்கப்படுதல் ஆகா!
(2) இந்த உறுப் கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகள் மீ.
ஆகாது .
9. (1) ஆளெவரும் மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இபு தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுதல்
சித்திரவதைக்கு அல்லது கொடுர மான் , மனிதா - பிமானமற்ற அல்லது இழிவான நடாத்துகைக்கு உள்ளாகாமல் இருப்பதற்கான ஈதந்திரம்.
(2) இந்த உறுப் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமை
ஆகாது .
7 தேச்சையாக
10. (1) ஆளெவரும் கெது செய்யப்படா -
-" நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கவன் மலும் தடுத்து வைக்கப்படாமலும் வேறு வகையாக உடலியல் ரீதி
அத்துடன் தண்டிக்கப் ஆகாது .
படாமலும் இருப்பத”
(2) சட்டத்த தற்கான சுதந்திரமும் , கடந்த காலத்தை பட்டாலே யொழிய , சட்டத் உள்ளடக்கும் பயன்
முறைக்கு இணங்க ஆள் ஒருவ கொண்டனவான தண்டனைச்சட்ட
மொன்றின் முன்னிலை யில் கெ பாக்கங் களைத்
வழங்கப்படும் பிடியாணையெ தடைசெய்தலும் .
செய்யப்டுதல் ஆகாது
(3) (அ) கை
அவு
5 5 5 5 5 5
5
அற

1
சுதந்திரங்களும் .
ஆரும் உயிர் வாழ்வதற் கான உள்ளார்ந்த - ஆளெவரது உயிர் வாழ்வு எதேச்சை
து.
புரையினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு , ஏற்றங் - து மட்டுப்பாடுகள் எவையும் இடப்படுதல்
சித்திரவதைக்கு அல்லது கொடுரமான பிவான நடாத்துகைக்கு அல்லது
பாகாது.
ப்புரையினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு
மீது மட்டுப்பாடு எதுவும் இடப்படுதல்
) சட்டத்தினால் விதித்துரைக்கப்பட்ட
றி, மறியற்றண்டனைக்குட்படுத்தப்படுதலோ * யாகத் தடுத்து வைக்கப்படுதலோ
னால் வேறுவகையில் ஏற்பாடு செய்யப் தினால் விதித்துரைக்கப்படும் நடவடிக்கை ரைக் கைது செய்து தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்ற Tண ரச் செய்யும் நீதித்துறை அலுவலரினால் பான்றின் கீழ் தவிர, ஆனொருவர் கைது
து செய்யப்பட்ட எவரேனும் ஆருக்கு ர் கைது செய்யப்படும் நேரத்தில் ர் கைது செய்யப்பட்டதற்கான ரணமும் இவ்வுறுப்புரையின் ( 4 ) ஆம் , (5 ) ஆம் திகளின் கீழான அவ ரது உரிமைகளும் ர் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடியஒரு மொழியில் விக்கப்படுதல் வேண்டும்.

Page 15
- 7 -
( ஆ ) கைது செய்யப்பட
வேண்டின் , நியா! கைதுக்கான கா! அறிவிக்கப்படுதல்
(4) கைது செய்யப்படும் எவ எவ ரேனும் உறவினருடன் அல்லது நண்பருடன் உரித்துடையவ ராதல் வேண்டும் என்பதுடன் , அத்தகைய உறவின ருடன் அல்லது நண்பருடன் வழிவகைகள் அத்தகைய ஆகுக்குச் செய்து 6
(5) கைது செய்யப்படும் எவ ஒரு சட்டத்தரணியைக் கலந்தாலோசிப்பதற் உரிமையுடையவ ரர் தல் வேண்டும் . அத்தகை எல்லா நியாயமான வசதிகளும் செய்துகொ
(6) கைது செய்யப்படும் எவ ரே சூழ் நிலை களிலும் நியாயமானதாகவிருக்கின்ற நீண்டவொருகாலப் பகுதிக்குக் கட்டுக்காப்பு மறித்து வைக்கப்படுதலோ ஆகாது , அத்துட கைது செய்யப்படும் இடத்திலிருந்து நீதிபதி யாணத்திற்கு அவசியமான நேரம் நீங் கலாம் நேரத்திலிருந்து இருபத்திநான்கு மணித்தியால நீதிமன்றமொன்றின் நீதிபதி முன்னிலை யில் ெ
சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நடவ அத்துடன்/ அத்தகைய நீதிபதியின் கட்டளை ப நியதிகளுக்கு இணங்கவன்றியும் ஆளெ வரும் : மேல் கட்டுக்காப்பில் தடுத்து வைக்கப்படும்
நீதிமன்றமொன்றின் நீதிபதி, மட்ட நடவ
(7) (அ) கட்டுக்காப்பில் ;
அல்லது மறித்து 6 ஏதேனும் சட்ட; பிணையின் மீது அல்

ட்ட எவரேனும் ஆள் அவ்வாறு
பமான ஒரு காலத்தினுள் அவ ரது ரணங் கள் அவருக்கு எழுத்தில்
வேண்டும்.
ரேனும் ஆள் அவர் விரும்பும்
தொடர்புகொள்வதற்கு அவர் அவ்வாறு வேண்டின் , தொடர்பு கொள்வதற்கு கொடுக்கப்படுதலும் வேண்டும் .
- " ரேனும் ஆள் அவர் விரும்பும் குேம் , வைத்திருப்பதற்கும் ப சட்டத்த ரணிக்கு அரசினால் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும் .
தி ஏனும் ஆள் , விடயத்தின் எல்லாச் 0 காலப்பகுதியிலும் பார்க்க பில் தடுத்து வைக்கப்படுதலோ உன் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் , பிடம் செல்வதற்கான பிர5 , கைது செய்யப்படும் | பங்களுக்குள் தகுதிவாய்ந்த காணரப்படுதல் வேண்டும்; டிக்கை முறைக்கு இனங்க தேன்றியும் , அக்கட்டளையின் அத்தகைய காலப்பகுதிக்கு தல் ஆகாது .
தடுத்து வைத்திருக்கப்படுபவரும் வைத்திருக்கப்படுபவரும் ந்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் , லது முறியொன்றை அவர்

Page 16
- 8 -
எழுதி நிறை உரித்துடையவ விடுவிக்கப்படு
(4) பிணைத் தொ
முறியின் தொ
உரிய கவனத்
வேண்டும் என்
ஆகாது.
(8) தவறொன்றைப் புரிந்த எவ ரேனும் ஆள் , நியாயமற்ற தாமத வேண்டும் அல்லது குற்றம் பகரப்படுத படுதல் வேண்டும்.
(9) தவறொன்றுக்குக் குற்ற பகரப்பட்ட எவரேனும் ஆள் நேரடிய கும் சட்டத்தரணியொருவராகவோ . சட்டத்தரணியொருவர் மூலமாகவோ வேண்டும். அத்துடன் நீதிபதியினால்
(10) (அ) தவறொன்றுக்குக்
பகரப்பட்ட எவ (1) முறையற்ற (11) நியாயமா (111) தகுதி வ (111) உட்பந்தி
விசாரலை விளக்கப்பட உரித்துடையவராதல்
(8) நீதிபதியொருவர் ,
அ
அவசியமென அவர் பாலியல் விடயங்கள்

வேற்றுவ தன் மீது விடுவிக்கப்பட வருமான எவ ரேனும் ஆன் அவ்வாறு மதல் வேண்டும்.
-கையும் , அத்தகைய ஒவ்வொரு “கையும் விடயத்தின் சூழ்நிலைகளை -திற் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுதல்
பதுடன் மிதமிஞ்சியதாக இருத்தலும்
வராகச் சந்தேகிக்கப்படும் - மின்றி. குற்றஞ் சாட்டப்படுதல் ல் வேண்டும் அல்லது விடுவிக்கப்
ஞ் சாட்டப்பட்ட அல்லது குற்றம் சாகவோ அல்லது தாம் தெரிந்தெடுக் அல்லது தாம் தெரிந்தெடுக்கும் விசாரிக்கப்பட உரித்துடையராதல் அவ் வாறு அறிவிக்கப்படுதலும் வேண்டும் :
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அல்லது குற்றம் ரேனும் ஆள் -
தாமதமின்றியும்; ன ஒரு விளக்கத்தின் போதும்; ஈய்ந்த நீதிமன்றமொன்றினாலும் ;
(3) என்பதற்கமைய பகிரங்க அயொன்றின் போதும்; ல் வேண்டும்;
தமது தற்றுணிபின் பேரில் . கருதும் போதெல்லாம் , ள் தொடர்பிலான

Page 17
- 9 -
நடவடிக்கைகளில் , நலன் கள் அவ்வாறு
அல்லது ஒரு சன நா வுள்ள தேசிய பா
ஒழுங்கமைதியின் ந6 நீதிமன்ற வளவினுள்
பாதுகாப்பு நலன். களில் நேரடியாக அத்தகைய ஆட்ககை வைக்கலாம்.
(11) (அ) ஆளொவ்வொருவரும் ,
என்பிக்கப்படும்வரை 4 வேண்டும் ;
(ஆ) ஏதேனும் சட்டத்தில்
பிட்ட நிகழ்வுகளை 6 குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட அளவுக்கு இப்பிரிவின் ஒவ்வாததாக இருக்க
ஆகாது .
(12) ஆள் ஒருவர், தமக்கு எதி! குற்ற ஒப்புதல் அளிக்கவோ கட்டாயப்படுதி
(13) ( அ) பகிரங்க சருவ தேச
கிணங்க எச் செய புரியப்பட்ட நேரத் இருந்திருக்குமோ , செய்யாமைக்காக செயல் அல்லது செ நேரத்தில் தவறொ அந்த ஏதேனும் செ கா ரணமாக, தவ 6

அல்லது இள ந் தவறாளிகளின் தேவைப்படுத்துமிடத்து , எயக சமுதாயத்தின் அவசியமாக துகாப்பின் அல்லது பொது யன் கருதி , அல்லது அத்தகைய
ஒழுங்கமைதி மற்றும் கருதி, வழக்கு நடவடிக்கை
அக்கறை கொண்டி ராத ன அந்த இடத்திலிருந்து விலக்கி
அவர் குற்றவாளியென
சுத்தவாளியென ஊகிக்கப்படுதல்
அடங்கியுள்ள எதுவும் குறிப் எண்பிப்பதற்கான பொ றுப்பைக் - ஆளொருவர் மீது சுமத்துகின்ற
(அ) என்னும் உட்பந்திக்கு கின் றது எனக் கொள்ளப்படுதல்
ராகச் சாட்சி சொல்ல வோ , ந்தப்படுதல் ஆகாது .
சச் சட்டத்தின் நெறிகளுக் 5 அல்லது செய்யாமை த்தின் போது குற்றவியலானதாக
அச்செயலுக்காக அல்லது தவிர , ஆளெ வரும் எந்தச் ய்யாமை அது புரியப்பட்ட "ன்றாகவிருக்கவில்லை யோ
யல் அல்லது செய்யாமை றான் றுக்குக் குற்றவாளியாதலாகாது ,

Page 18
- 10 -
ஏ தே
வலுவி
யான
தவறு
(14) தகுதி வாய்ந்த நீதிம ஒரு தவறுக்காகக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்க பட்ட எவரேனும் ஆள் , மேன்முறையீட்டு தைப் பிரயோகிக்கும் ஒரு நீதிமன்றத்த விளக்கப்பட ஆளா தல் ஆகாது.
(15) (அ) சட்டத்
நீதிமன்
மூலமா
யினால்
தண்டிக்
(ஆ) (1)
(11)

அம் தவப் புரியப்பட்ட நேரத்தில் லிருந்த தண்டத்தை விட மிகக் கடுமை தான தண்டம் எதுவும் அத்தகைய க்கு விதிக்கப்படுதலாகாது). பன்ற மொன்றினால் சட்டத்திற் கிணங்க ப்பட்ட அல்லது விடுதலை செய்யப்
அல்லது மீளாய்வு நியாயாதிக்கத் சன் கட்டளை மீத ஊன்றி, அதே தவ றுக்காக
தாபிக்கப்பட்ட நடவ டிக்கை முறைக்கு தினால் /இணங் கத் தகுதி வாய்ந்த | றத்தினால் ஆக்கப்படும் கட்டளை யில் கவன்றி, ஆள் ஒருவர் , மரண தண்டனை -
அல்லது மறியற்றண்டனை யினால்
கெப்படுதலாகாது .
புலனாய்வு அல்லது விளக்கம் (முடிவுறும் வரையில் ஆளொருவரைக் கைது செய்து வைத்திருத்தல் , கட்டுக்காப்பில் வைத்திருத்தல் , தடுத்து வைத்திருத்தல் அல்லது அவரது சொந்தச் சுதந்திரத்தை வேறு வகையில் பறித்தல் சூழ் நிலை களைக் கவனத்துட்கொண்டு நியாயமாக இருப்பின் , தன்டனை யாக அமைதலாகாது ;
குடிவருவோர் , குடியகல் வோர் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் அல்லது அதற்குப் பதிலாகச் சட்டமாக்கப்படக் கூடிய அத்தகைய வேறு சட்டத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஓர் அகற் முதற் கட்டளை
அல்லது நாடு கடத்தற் கட்டளை கா ரண மாக , ஆளொருவரைக் கைதுசெய் தல் ,

Page 19
- 11 -
11
- -
கட்டுக்க
வைத்தல் மீறுதல்
(16) சுதந்திரம் பறிக்கப்ப மனிதருக்குள்ள உள்ளார்ந்த மரியான் தக்கு மானத்துடன் நடாத்துதல் வேண்டும் .
(17) (அ) இந்த உறுப்பு6
(10) ஆம் ப (111) ஆம் 4 (15) ஜம் ,
வெளிப்படுத்த உரிமைகள் மீ;
படுதல் ஆகா
தேசிய பாது.
என்பவற்றின்
உரிமைகளையு
முறையில் ஏற்,
திற்காக சன
மாக இருக்க
விதித்துரைக்க பா டுகள் தவி உறுப்புரையின் ( 4 ) ஆம் , ( (8) ஆம் பந் (அ) என் தம் விடயப்பொரு (14) ஆம் ப ஏற்றங் கீகரிக் படுதல் ஆக

ரப்பில் வைத்திருத்தல் . தடுத்து
என் பன இப் பந்தியின் ஒன்றாக அமைதல் ஆகாது .
ட்டவர் களான எல்லா ஆட்களை யும் 5 மதிப்பளித்து மனிதாபி- .
ரெயின் (9) ஆம் பந்தியினாலும் , ந்தியின் (அ) உட்பிரிவின் (11) ஆம் , விடயப் பொருட்களினாலும் , (13) ஆம் (16) ஆம் பந்திகளினாலும் ப்பட்டு ஏற் றங்கீகரிக்கப்பட்ட 5 மட்டுப்பாடு எதுவும் இடப்
து .
காப்பு, பொது ஒழுங்கமைதி நலன் கருதி, அல்லது மற்றையவர்களின் ம், சுதந்திரங்களையும் உரிய உங்கீகரித்து மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்
நா யக சமுதாயமொன் றில் அவசிய க்கூடியவாறானவையும் சட்டத்தினால் ப்பட்டவை யுமான அத்தகைய மட்டுப்
ர்ந்த மட்டுப்பாடு எதுவும் , இந்த
(1) ஆம் , ( 2 ) ஆம் , (3) ஆம் , 5) ஆம் , ( 6 ) ஆம் , ( 7 ) ஆம் , திகளினாலும் (10) ஆம் பந்தியின்
உட்பிரிவின் (1)ஆம் (1 V ) ஆம் ரினாலும் , (11 ) ஆம் , (12) ஆம் , ந்திகளினாலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டு கப்பட்ட உரிமைகள் மீது இடப்
T து .

Page 20
12
1
சமத்துவத்திற்கான
11. (1) சட்டத்தில் உரிமை . சட்டத்தின் சமமான பாதுகா
(2) (அ) இப்
உட்
-- க.
சT,
தேச
பிர
அல்
பெ
ஏதா பிரம்
கா
(ஆ ) அர
கூட்டு ஏதே
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
சேது
பத
தேக
அவக
ஊழிய
ஒன்ற
போ
அளவு
தே6:35
வேல்
(இ) ஏடு
பரி
இல்
அந்
அறி

5 முன் அனைவரும் சமமானவர் கள் என்பதுடன் , சப்புக்கு உரித்துடையவரும் ஆவர் .
பந்தியின் (ஆ ) மற் றும் (இ) என்னும் பந்திகளுக்கமைய , இனம் , மதம் , மொழி ,
தி, பால் , அரசியல் அல்லது வேறு கொள்கை , சிய அல்லது சமூக மூலம் , பிறப்பிடம் ,
3ா உரிமை பெற்ற முறை , திருமணமானவ ரா ,
மவ ரா என்ற நிலை , தாய்வழி , ஐறோர் அந்தஸ்து அல்லது அத்தகைய 7வது ஒன் அ என்ற ஏதுக்களின் மீது ஜை எவருக்கும் எதிராகப் பாரபட்சம்
$))
ட்டப்படுதலாகாது .
ச சேவையை அல்லது ஏதேனும் பகிரங்கக் நத் தாபனத்தின் சேவையை அல்லது தனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத்தின் வெயைச் சேர்ந்த Iழியத்தை அல்லது வியை நிறை வேற் பவ தற்கு ஏ தே ரம்
பிய மொழி அறிவு நியாயமான அளவு
ரியமாக இருக்கின்றவிடத்து , அத்தகைய பத்துக்கான அல்ல 2 பதவிக்கான தகைமை ராக அத்தகைய தேசிய மொழியில் உதுமான அளவு அறிவை நியாயமான
காலத்துக்கள் பெறுமாறு ஆளொருவரைத் ரவப்படுத்துவது சட்டமுறை யான தாதல் கடும் .
'தலும் உழியப் பணியை அல்லது பதவிப்
யை ஏதேனும் மொழியின் அறிவு லாமல் நிறைவேற்ற முடியாதிருக்குமிடத்து , த ஏதேனும் மொழியில் போதுமான வு பெற்றிருத்தல் வேண்டு மென ஆள்

Page 21
- 13
ஒருவரைத் தேவை தாதல் வேண்டும் .
(3) ஆள் ஒருவர் இனம் , அரசியல் கொள் கை அல்லது வேறு செ சமூகமூலம் , பிறப்பிடம் அல்லது அத்த 66 ஏது கா ரணமாகக் கடைகள் , பொது கள் , பொதுக் களியாட்ட இடங் கள் , வழிபாட்டு இடங்கள் என்பவற்றுக்குச் 6 தகுதியீனத்துக்கு , பொ றுப்புக்கு , மட்டு தனைக்கு உட்படுத்தப்படுதலா காது .
( 4 ) இவ்வு ஒப்புரையில் உ வேறுபாடு'; 7 வயது அல்லது உள் அல்லது உடல் தகுதி குறைந்த அல்லது சிறப்புரிமையற்ற தனி உட்பட அனுகூலங்குறைந்த அல்லது சிறப் அல்லது தொ குதியின ரைப் பாதுகாக்கு தனியொரு நோக்கத்திற்கு அவசியமான F)ணை நிலைச் சட்டத்தின் பலம் , அல்லது மூலம் விசேட வழிமுறை கள் எடுக்கப்ப
(5) தேசிய பாதுகாப்பு
என்பவற்றின் நலன் கருதி அல்லது பொ காப்பதற் காக , அல்லது மற்றவர் களின் களை யும் உரிய முறையில் ஏற்றங்கீகரித் காக சன நாயக சமுதாயம் ஒன்றில் 9 வாறான எவையும் சட்டத் தினால் விதித்துள் மட்டுப்பாடுகள் தவிர்ந்த மட்டுப்பாடு னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு , ஏற்றங்க பிரயோகத்தின் மீது இடப்படுதல் ஆகாது

** 1. "
ப்படுத்துவது சட்ட முறையான
மதம் , மொழி, சாதி , பால் , காள்கை அல்லது தேசிய அல்லது கய ஏதுக்களின் ஏ தே:ரம் ஒரு உணவுச் சா லை கள் , உேறாட்டல்
தமது மதத்துக்குரிய பொது செல்ல தல் தொடர்பில் ஏ தே லம் தப்பாட்டுக்கு அல்லது நிபந் -
உள்ள எதுவும் , இனம் , பால் , பால் பியீனம் காரணமாக அனுகூலம் சியாட்கள் அல்லது தொகுதியினர்
புரிமையற்ற தனியாட்களை எம் அல்லது முன் னேற் றும்
விடத்து , சட்டத்தின்மூலம் , | நிறை வேற்று நடவடிக்கை நவதைத் தடுத்தலாகாது .
, பொது ஒங்கமைதி துச்சுகா தா ரத்தைப் பாது
உரிமை களை யும் சுதந்திரங்
து மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்திற் வசியமாக இருக்கக்கூடிய ரக்கப்பட்டன வை யுமான அத்தகைய எதுவும் , இந்த உறுப்புரையிகரிக்கப்பட்ட உரிமை களின்

Page 22
- 14
நடமாடுவதற் கான சுதந் திரம் .
12. (1) இலங்ன ஒவ்வொருவரும் , இலங்கையி இலங்கையினுள் அவ ரது வத் வராவார்.
(2) ஒவ்வே உரித்துடையவ ரா தல் வேண்
(3) தேசிய அல்லது தேசிய பொருளாத பொதுச் சுகா தா ரத்தை 8 அல்லது மற்றையவர் களின் உ முறையில் ஏற்றங்கீகரித்து ம குடியரசில் இருந்து பிற நாட சன நாயக சமுதாயம் ஒன் சட்டத்தினால் விதித்து ரெக் பாடுகள் தவிர்ந்த மட்டுப்பு வெளிப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றம் மீது இடப்படுதலாகாது .
ஒவ்வொரு 13. 7 பிரசையும் இலம் வ ராதல் வேண்டும் .
இலங்கைக்குத் திரும்பி வரு வதற்கான சுதந்திரம் .
தனிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கைக்கான உரிமை .
14. (1) ஒவ்6ே குடும்ப வாழ்க்கையிலும் அல் களிலும் ஏனைய மதிப்பு தெ உடையவர் . அத்துடன் அவ ! சட்டமுறையற்ற தாக்குதல்
(2) தேசிய தேசிய பொருளாதாரம் 6 சுகா தா ரத்தை அல்லது ஒt மற்றையவர் களின் உரிமைகள் மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்திற் மொன்றின் தீர்ப்பு அல்லது

ஒகயின் சட்டமுறையாக வதியும் ஆள்' அவள் சுதந்திரமாக நடமாடுவதற்கும் , திவிடத்தைத் தெரிந்தெடுப்பதற்கும் உரித்துடைய
பாராளும் இலங்கையை விட்டுச் செல்ல தம் .
ப பாதுகாப்பு அல்லது பொது ஒழுங்கமைதி தாரம் என்பவற்றின் நலன் கருதி அல்லது அல்லது ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் உரிய மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்துக்காக அல்லது
ட்டுக் குற்றவாளிகளை ஒப்படைப்பதற்காக , பில் அவசியமாக இருக்கக்கூடியவாறானவையும் கப்பட்டன வை யுமான அத்தகைய மட்டுப் பாடுகள் எவையும் இந்த உறுப்புரையில் ங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகளின் பிரயோகத்தின்
3கைக்குத் திரும்பி வருவதற்கு உரித்துடைய
வாராரும் அவ ரது தனிப்பட்ட மற் றும் வரது மனை யிலும் அவ ரது கடிதத் தொடர்பு தாடர்பாடல் களிலும் மதிப்புப் பெற உரிமை ரது மதிப்பு மற் பம் கௌ ரவத்தின் மீதான
கடுகுக்கு உட்படுத்தப்படுதலாகாது .
பாதுகாப்பு , பொது ஒழுங்கமைதி அல்லது என்பவற்றின் நலன் கருதி அல்லது பொதுச் பக்கத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது ளை யும் சுதந்திரங்களையும் ஏற்றங்கீகரித்து 5காக அல்லது தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்ற -
கட்டளை யொன் று வலுசவு பத்தும் நோக்கத்துக்காக

Page 23
அல்லது தகுதி வாய்ந்த நீதிமன் , கட்டளையொன்றை வ லுவுறுத்து சமுதாயமொன்றில் அவசியமா.
தின ால் விதித்துரைக்கப்பட்டன தவிர்ந்த மட்டுப்பாடுகள் எவை ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைக
ஆகாது.
சிந்தனைச்
15. (1) ஆள் ஒவ்ெ சுகந் தி ரமும் நம்பிக்கையை உடையவ ராய் இ மனச்சாட்சி  ையப்பன் பற்றும் சுதந்திரம் உட்பட சிந்தனை ெ சுகந்திரமும்.
பின் பற்றும் சுதந்திரம் , மதச்
ராவர் .(2) இந்த உறு
படுத்தப்பட்டு ஏற்றங்கீச ரிக்கப் இடப்படுகல் ஆகாது .
த (3) ஒவ்வோர் ஏனை யவர்களுடன் இணைந்தோ , பட்ட முறையிலோ தமது மகத் அனுசரிப்பிலும் , சாத னை யிலும் , உரித்துடையவ ராவர் .
(4) தேசிய ப வற்றின் நலன் கருதி அல்லது ம களையும் ஏற் றங்கீகரித்து , ம சமுதாயம் ஒர் ரில் அவசியமான சினால் விரித்துரைக்கப்பட்டவை
தவிர்ந்த , மட்டுப்பா(!),கள் என
பர் சிரினால் வெளிப்படுக்கப்பு
மீது இடப்படு கலாகாது .
வெ ளியிடுதல்
த 16 . (1) ஒவ் வோ மற்றும் தகவல் சுதந்திரம்
சுகந் தி ரத்துக்கும் , கருத்துக் ெ உட்பட பேச்சுச் சுகந்திரமும்
ய வ ராலார் . இந்த உரிமைம் கருத்துக் தெரி சிக்கல்
பதற்கும் , செரிவிப்பசற்கும் சுகர் சிரமும்.
மொழி மூலமாக வோ அல்லது

- 5 -
றமொன் றின் தீர்ப்பு அல்லது ம் நோக்கத்துக்காக , சன நாயக க இருக்கக் கடி ய ொறான வையும் சட்டத் வயுமான அத் தகைய மட்டுப்பாடுகள்
யினால் யும் இந்த உறுப்புரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு என் பிரயோகத் தின் மீது இடப்படுதல்
வாருவரும் தாம் விரும்பும் மதத்தை அல்லது ருத்கற்கான அல்லது கடைப்பிடிப்பதற்கான சய்யும் சுதந்திரம் . மனச் சாட்சியைப் சுகந் தி ரம். என் பவற்றுக்கு உரித்துடையவ -
பப்புரையின் (1) ஆம் பர் இயால் வெளிப்
பட்ட உரிமைகள் மீது கட்டுப்பாடுகள் எவை 4
மா - ஆளும் , என் ரில் தாகவோ அல்லது
ஒன் ரில் பகி ரங்கமாகவோ அல்லது தனிப் 5தை அல்லது நம்பிக்கையை வ ழிபாட்டிலும், போதன யிலும் வெளிக்காட்டுவ தற்கு .
பாதுகாப்பு , பொது ஒழுங்கமைதி என்பமற்றைய வர்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரங் - மதிப்பளிக்கும் நோக்கத் திற்காக சன நாயக = தாக இருக்கக்கூடியவாறானவை யும் சட்டத் பயுமான அக்தகைய மட்டுப்பாடுகள் வை யும் இந்த உறுப்புரையின் (3) ஆம் பட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகள்
* ஆளும் வெளிரிடுதல் உட்பட பேச்சுச் தெரிவிக்கும் சுகர் சீரத்துக்கும் உரித்துடை -யானது, அபிப்பிரா 'ச ளைக் கொன்டிருப். தகவல் மற்றும் சிந்த னைகளை என் ரில் வாய் எழுத்து மூலமாகவோ , அச்சுமூலமாக வோ

Page 24
7
கலை வடிவம் மூலமாக வோ அ நாடுவ தற்கும், பெறுவதற்கும் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.
(2) தேசிய பாது நலன்கருதி பொது சுகாதாரத் இன மத ஒற்றுமை அல்லது பா கருதி அல்லது நீதிமன்ற அவ மத் வ தற்குத் தூ ண்டு தல் என்ற நே உரிமைகளை யும் சுதந்திரங்களை திற்காக சனநாயக சமுதாயம் யும் சட்டத்தினால் விதித்து ைரக் தவிர்ந்த மட்டுப்பாடுகள் எவை பட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட உ
அமைதியான முறை யில் ஒன்று கூடு வதற்கான சுதந்திரம்
ஒருங்கு சேருவதற் கான சுதந்திரம் .
17, (1) ஒவ்வோர் ஆர சுதந்திரத்திற்கு உரித்துடையவ ர
(2) தேசிய பாது. நலன்கருதி, இன , அல்லது மத தைப் பாதுகாப்பதற்காக அல் களையும் ஏற்றங்கீகரித்து மதிப் சமுதாயம் ஒன்றில் அவசியமாக சட்டத்தினால் விதித்துரைக்கப்ப மட்டுப்பாடுகள் எவை யும் , இந் ஏற்றங்ககரிக்கப்பட்ட உரிமை யில்
18. (1) ஒவ் லோராளும் உரித்துடையவராவார்.
(2) ஒவ்வொரு பி அதில் சேரவும் உள்ள சுதந்திர
(3) தேசிய பாது. நலன்கருதி, இன அல்லது மத 8 பொருளாதார நலன்கருதி, அ சுதந்திரங்களை யும் ஏற்றங்கீகரித சன நா யக சமு தா யம் ஒன்றில் : ஏதேனும் சட்டத்தினால் விதந்து பாடுகள் எவையும் தவிர்ந்த மப் வெளிப் படுத்தப்பட்டு ஏற்றங்கீகா இடப்படுதலாகாது .

6 -
ல்லது வேறு ஏதேனும் சா தனம் மூலமாகவோ அல்லது தெரிவிப்பதற்குமான சுதந்திரத்தை
காப்பு, பொது ஒழுங்கமைதி என்பவற்றின் தையும் ஒழுக்கத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக அது ராளுமன்றச் சிறப்புரிமை ஆகியவற்றின் நலன் ப்பு, அவதூ று அல்லது தவறு ஒன்றைப் புரி எக்கத் திற்காகவும் அல்லது மற்றைய வர்களின் யும் ஏற்றங்கீகரித்து மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்
ஒன் றில் அவ சியமாக இருக்கக்கூடியவாறா னவை கப்பட்டனவை யுமான அத்தகைய மட்டுப்பாடுகள் பயும், இந்த உறுப்புழை ரயின ால் வெளிப்படுத்தப் சரிமைமீது இடப்படுதல் ஆகாது .
ம் அமைதியான முறையில் ஒன்றுகூடுவ தற் கா ன சாவார் .
காப்பு, பொது ஒழுங்கமைதி என்பவற்றின்
ஒற்றுமையின் நலன் கருதி, பொது சுகா தா ரத் வலது மற்றைய வர்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரங் யளிக்கும் நோக்கத் திற்காக சன நாயக்
இருக்கக்கூடிய வாறா னவையூம் , ஏதேனும் ட்டவை யுமான அத்தகைய மட்டுப்பாடுகள் தவிர் ந்த த உறுப்புரையின கல் வெளிப்படுத்தப்பட்டு * பிரயோகத்தின் மீது இடப்படுதல் ஆசாது .
ஒருங்கு சேருவதற்கான சுதந்திரத்திற்கு
ரசை யும் ஒரு தொழிற் ச ங்ச த்தை அமைக்கவும் த்திற்கு உரித்துடைய வ ராவார். காப்பு, பொது ஒழுங்கமைதி என்பவற்றின் ஒற்றுமையின் நலன்கருதி அல்லது தேசிய ப்லது மற்றைய வர்களின் உரிமைகளையும் த்து , மதிப்பளிக்கும் நோக்கத்திற்காக அவ சியமாக இருக்கக் கூடிய வாறான வை யும் உரக்கப்பட்டவை யுமான அத் தகைய மட்டுப் ட்டுப்பாடுகள் இந்த உறுப்புரையின எல் ரிக்கப்பட்ட உரிமைகளில் பிரயோகத்தின் மீது

Page 25
- 17
- - - - - -
கலாசாரத்தை
19. (1) ஒவ்வொரு அனுபவிப்பதற்கும்
ஏனை யவர்களுடன் சே ர் நீே மேம்படுத்துவ தற்கும் அத்துடன் மொழி அனுபவிப்பதற்கும் மேம்படுத் யைப் பயன் படுத்து |
மொழியைப் பயன் படுத்துவ த வ தற்குமான உரிமை
(2) தேசிய வ ற்றின் நலன்கருதி , இன ? பொது சுகாதாரத்தை அல் அல்லது மற்றையவர்களின் உ
ற நிகீகரித்து மதிப்பளிக்கும் பின் அவசியமாக இருக்கக்க து ைரக்கப்பட்டவை யுமான 9 மட்டுப்பாடு எதுவும் , இந்த ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட உரின ஆகாது .
பன ஜேம்
20. (1) ஒவ்வொரு சட்டமுறையான
வர்களுடன் சேர்ந் தோ ஏ வியா பாரக்சில் , தான்பூரி
உயர் தொழிலில் , வியா பா தொழிலில், உயர் -
முயற்சியில் ஈடுபடு. வ கற்க தொழிலில் , தொழிலில் வில் அல்லது தொழில்
(2) தேசிய முற்சியில் ஈடுபடு
வதற்கான
பொது ஒழுங்கமைதி , நலம் சுகர் திரம் .
ரத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் கருதி அல்லது மற்றை யலர். ஏற்றங்கீகரித்து மதிப்பளிக் தொடர்பாக , அதாவது -
* .
(அ)
- த் ச்

5 பிரசையும் , தாமாகவோ அல்லது
தா தன து சொந்தக் கலாசாரத்தை -துவ தற்கும் அத்துடன் தனது சொந்த
-ற்கும் உரித்துடையவ ராவார்.
பாதகாப்பு , பொது ஒழுங்கமைதி என்ப எல்லது மத ஒற்றுமையின் நலன் கருதி அல்லது "லது ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக உரிமைச ளையும் சுதந்திரங்களையும் ஏற்
நோக்கத்திற்காக சன நாயக சமுதாயத் கடி யவாறா னவை யும் சட்டத்தினால் விதித் பத்தகைய மட்டுப்பாடுகள் தவிர்ந்த 5 உறுப்புரையினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு மையின் பிரயோ கம் மீது இடப்படுதல்
ந பிரசையும் தாமாக வோ அல்லது ஏனை ய தேனும் சட்டமுறையா ன தான் புரி தொழிலில் , பரத்தில் , தொழிலில் அல்லது தொழில் கான சுதந் தி ரத்திற்கு வரித்துடையவ ராவார்.
பொருளாதா ரம் , தேசிய பாதுகாப்பு , கருதி அல்லது பொது மக்களின் சுகாதா - பாதுகாப்பகற்காக அல்லது சூழல் நலன் களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் கும் நோக்கத்திற்காக அல்லது பின்வருவன
ஏதேனும் உயர் தொழிலைப் புரிவதற்கு அல்லது ஏதேனும் தான் புர் தொழிலை , வியா பாரத்தை , தொழிலை அல்லது தொழில் முயற்சியை கொண்டு நடாத்துவதற்கு

Page 26
- 18
1
அவசியமா
தம் -
நுட்பம்
களும் மே
பாகவும் உரித்து 2
--
அவரின்
- -
தொடர்
24 (4) ' .
முழுக்க
அல்லது
-- )
அல்லது
தொழில்
தொழில்
நிலையம்
- - - - - - ** * :
கொன்
ச க நாயக சமுதாய ? வை யும் இச்சட்டத்தினால் விதித்துறை மட்டுப்பாடுகள் தவிர்ந்த மட்டுப்பு யினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு ஏற்றார் பிரயோகத்தின் மீது இடப்படுதல் :
" -: "ஏர் - ..
ஆ கன த்தைச்
21. (1) ஒவ்வெ சொந்தம்
ஏனை யோருடன் சேர்ந்தோ கொள்வதற் - - கான உரிமை .
சமுகத்தின் உரிமைகள் ஆகிய மாக வைத்திருப்பதற்கு உரி
(2) ஆள் என
கப்பட்டுள்ளவாறு தவிர, 3 1, 1. -
, 'த, (3) ஆதனம்
அல்லது பொதுப் பயன்பாடு

என உயர் தொழில்சார் , தொழில் சார், கல்விசார் , நிதிசார் தகைமை வறு தகைமைகளும் என் பன தொடர் , அத்தகைய அடிப்படை உரிமைக்கு டய ஆளுக்கு உரிமம் அளித்தல் ஒழுக்காற்று கட்டுப்பாடு என் பன பாகவும் ; அத்துடன்
முழுக்க பிரசை களை நீக்கிவிட்டோ
பகுதியளவில் பிரசை களை நீக்கிவிட்டோ
வேறுவகையிலோ ஏதேனும் வியா பா ரத்தை ,
லை , கைத்தொழிலை , சேவையை அல்லது - முயற்சியை அரசு , அரச முகவர் 5 அல்லது பகிரங்கக் கட்டுத்தாபனம் 5 நடாத்துதல் தொடர்பாகவும் , இதில் அவசியமாக இருக்கக் கூடியவாறான ரக்கப்பட்டன வை யுமான அத்தகைய பாடுகள் எவை யும் இந்த உறுப்புரை ககீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகளின் - 2 -
ஆகாது .
எரு பிரசையும் தனியாகவோ அல்லது , சூழல் பேணல் , பாதுகாத்தல் மற்றும் வற்றிற்கு அமைய, ஆதனத்தைச் சொந்த இத்துடைாவ ராவார்.
பரினதும் ஆதனம் , சட்டத்தினால் அனுமதிக் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்படுதல் ஆகாது .
எதுவும் , பகிரங்க நோக்கம் ஒன்றுக்காக 5 அல்லது பொது ஒழுங்கமைதிக்காகத்

Page 27
தவிரவும், நியாயமான நட் செய்கின்ற சட்டத்தின் அதிகா மாகக் கொள்ளப்படுதலோ
சிறு பிள்ளை களின் விசேட உரிமைகள் .
22. (1) ஒவ்வொ
(அ) ப
(2) *
- (இ)
உரிமை உண்டு .
(2) ஒவ்வொரு சி.
(அ)
- * -
பி
(ஆ) :
- * 48,
உரிமை உண்டு .

19 -
பட ஈடு வழங்கப்படுவதற்கு ஏற்பாடு ரத்தைக்கொண்டும் தவிரக் கட்டாய தேவைக்கெடுக்கப்படுதலோ, ஆகாது .
-ரு சிறு பிள்ளைக்கும் - பிறந்ததிலிருந்து பெயர் ஒன்றைக் கொண் உருப்பதற்கு:
கொடுமைப்படுத்தப்படுதல், அசட்டை செய்யப்படுதல் , துஉ$ப்பிரயோகம் செய்யப்படுதல் அல்லது இழிவுபடுத்தப் படுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கப் படுவதற்கு; அத்துடன்
கணிசமான அநீதி வேறுவகையில் விளைவிக்கப் படுமானால் சிறுபிள்ளையைப் பாதிக்கின்ற தற்றவியல் நடவடிக்கையில் அப்பிள் ளைக்கு அரசினால் , அரசுச் செலவில் சட்டத்தரணி ஒருவர். அமர்த்தப்படுவதற்கு
- பிள்ளைக்கும் -
தடும்பக் கவனிப்புக்கு அல்லது பெற்றோர் கவனிப்புக்கு அல்லது குடும்பச் சூழலில் இருந்து பிரிக்கப்படும்போது பொருத்தமான மாற்றுக் கவனிப்புக்கு : அத்துடன்
அடிப்படைப் போசனைக்கு , உறைவிடத் துக்கு . அடிப்படைச் சுகாதார கவனிப்புச் சேவை களுக்கு மற்றும் சமூக சேவைகளுக்கு ,
1:சடி

Page 28
- 20
(3) இரண்டாம் பந்தியினால் களை முற்போக்காக செயலுருப்படு அதற்குக் கிடைக்கக் கூடியதாகவுள்ள சட்டவாக்க நடவடிக்கைகளையும் கே வேண்டும்.
(4) சிறுபிள்ளைகள் சம்பந்த பகிரங்க சமூக நலன்புரி நிறுவனங்கள் தனியார் சமூக நலன்புரி நிறுவனங்கள் நீதிமன்றங் களினால் நிர்வாக அதிகா குழுக்களினால் பொறுப்பேற்கப்படினும் உயரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படு
(5) சிறு பிள்ளைகளின் சுகா கூடிய போதையூட்டும் பொருட்களின் விளைவுகளிலிருந்தும் சாத்தியமான அத் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு சூழலின் வளரு பிள்ளைக்கும் இருத்தல் வேண்டும்.
(6) ஐந்து வயதிற்கும் , பத் ஒவ்வொன்றுக்கும் அரசினால் வழங்கப் கிடைக்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டு
(7) ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடி எதுவும் ஈடுபடுத்தப்படுதல் ஆகாது .
(8) இவ்வுறுப்புரையினால் 6 வத்தியாயத்தின் கீழ், பிரசையொருவு யொன்று உரித்துடையதாய் இருக்கின்ற மானதாய் இருக்க வேண்டும்.
(9) இவ்வுறுப்புரையின் நே பதினெட்டு வயதிற்குக் கீழ் உள்ள /ஒ
ஆள்

உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமை தி அடையும் நோக்கத்துடன் , அரசு வளவாய்ப்புக்களைக்கொண்டு நியாயமான 1று நடவடிக்கைகளை யும் எடுத்தல்
கப்பட்ட எல்லா விடயங்களிலும் அவை
னால் பொறுப்பேற்கப்படினுஞ்சரி னால் பொறுப் பேற்கப்படினுஞ்சரி, [ சபை களினால் அல்லது சட்டவாக்கக்
சரி, சிறு பிள்ளைகளின் பூரண நலனுக்கே ,தல் வேண்டும் .
'தா ரத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கக் நுகர்வினால் வரும் பாதகமான உதகைய பொருட்களை ஊக்குவிக்காதம் தவதற்கான உரிமை ஒவ்வொரு சிறு
இனான்கு வயதிற்கும் இடைப்பட்ட பிள்ளை 5படும் இலவச கல்வி வாய்ப்பு
ம் .
உய செயற்பாடு எதிலும் பிள்ளை
மாற்றங்கீகரிக்கப்படும் உரிமைகள் , இவ்
என்ற முறையில்
என்ற முறையில் கர்: / அல்லது ஆள் ஒருவர் / பிள்ளை : வேறு ஏதேனும் உரிமைக்கு மேல திக
-க்கங்களுக்காக "சிப்பிள்ளை என்பது , கவர் எனப் பொருள்படும்.

Page 29
- 21
வலுக்கட்டாய
23. (1) வலுக்கட் மாக வேலைக்
ஒருவர் தேவைப்படுத்தப்படுத கமர்த்தப் படாமை
சே (2) இவ்வுறுப் சுதந்திரம்.
கட்டாய > வேலை பின் வருவ
(அ) த
( ஆ )
5 4 5 ) இ 5) ல் பி க 9 45 இ 45 19 55 4 - 5
|
-- ப |-- 9 கட்
(ஈ) வ
கட்டப் ப இடைக்க
இ-அக்கம் பகுதி

டாயமாக வேலை செய்யுமாறு ஆள்
- ஆதி - 3 லாகாது ,
'47
புரையின் நோக்கங்களுக்காக வலுக் அவற்றை உள்ளடக்குதலாகாது:- குதி வாய்ந்த நீதிமன்றமொன்றில் ட்டமுறை யான தண்டனை ஒன்று அல்லது :- ட்டளை ஒன்று கா ரணமாக தேவைப் டுத்தப்படும் ஏதேனும் வேலை ; ராணுவ ம் சார்ந்த எவை யேனும் சேவை கள் ல்லது ஆயுதந் தாங்கிய படைகளின் முப்பினர் ஒருவ ராகப் புரிவதற்குத் தம் னச்சாட்சிப்படி ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் ள் ஒருவரின் விடயத்தில் அத்தகைய 'சவைக்குப் பதிலாக அவ்வாள் புரியுமாறு சட்டத்தினால் தேவைப்படுத்தப்படும் -தேனும் வேலை ;
சமுதாய வாழ்க்கைக்கு அல்லது சமூக
கலனுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் நவசரநிலை அல்லது இடராபத்து ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நியாயமாகத் தேவைப் படுத்தப்படக்கூடியதான ஏதேனும் சேவை ; பத்துடன்
பழமையான குடியியல் கடப்பாடுகளின் உர் அங்கமாக நியாயமாகத் தேவைப் "டுத்தப்படும் ஏதேனும் வேலை .
2 : க

Page 30
பாதகாப்பான நிலமைகளில் வேலை செய்0 தற்கான உரிமை.
24. (1) ஒவ்லே வேலை செய்வதற்கான உ
(2) அரசா அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமைக் நோக்கத்திற்காக, அதற் வாய்ப்புகளைக்கொண்டு ந வேறு நடவடிக்கைகளையும்
சமூக உரிமைகள் .
25. (1) ஒவ்வெ
(3)
(35) க
(இ) பெறுவதற்கு உரினை
(2) அரசா அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமைக் நோக்கத்திற்காக, அதற் புகளைக் கொண்டு நியாய நடவடிக்கைகளையும் எடுத்த
(3) சட்டத் எவரும் தமது வீட்டிலிருந்து வீடு அழிக்கப்படுதலோ 3
குறித்த சில
26. (27) பத் அடிப்படை உரிமை களின் நடைமுறை
அத்துடன் 18 ஆம் உறுப்பு ஆயுதந்தாங்கிய படைகளுக்கு ஏற்பு
பட்ட அடிப்படை உரிமைக -டையனவாகும் போது, சட்டத்தி
தாங்கிய படைகளுக்கு, ெ வால் விதித்துரைக்
பேணும் பொறுப்பு அனிக் கப்பட்ட மட்டும் பாடுக்குக்கு அமை வாகவிருத்தல்
போது, அவர்கள் தமது வேண்டும்.
அவர்களுக்கிடையில் ஒழுக்க கருதி ஏதேகம் சட்டத்தின கூடியவாறான அத்தகைய |

22
ார் ஆளுக்கும் பாதுகாப்பான நிலைமைகளில் ரிமை உன் டு. -வது, (1) ஆம் பந்திதியனால் உத்தரவாதம் -ளை முற்போக்காக செயலுருப்படுத்தி அடையும்
குக் கிடைக்கக்கூடியனவாக இருக்கும் வள இயாய மான சட்டவாக்க நடவடிக்கைகளையும் 5 எடுத்தல் வேண்டும்.
பாரு பிரசையும் -
அவசர மருத்துவ சிகிச்சை உள்ளிட்ட சுகாதாரக் கவனிப்புச் சேவைகனை ; போதுமானளவு உணவையும், நீரையும், அத்துடன் தோதான சமூக சேவையை; ம உண்டு.
-வது, (1) ஆம் பந்தியினால் உத்தரவாதம் களை "முற்போக்காக செலுருப்படுத்தி அடையும் "குக் கிடைக்கக்கூடியனவாக இருக்கும் வன வாய்ப்
மான சட்டவாக்க நடவடிக்கைகளையும் வேறு தல் வேண்டும்.
தினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவாறு தவி, ஆன் | வெனியே ற்றப்படுதலோ அல்லது ஆள் எவ ரின தும்
காது.
தாம, 11(1). 12 ,14,15(3) ,16,17 . ரையினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு, ஏற்ற ங்கீகரிக்கப் வின் பிரயோகமும் நடைமுறையும், அவை ஆயுதம் பாலிசுப் படைக்கு, பொது ஒழுங்க ைமதியைப் கப்பட்ட வேறு படைகளுக்கு ஏற்புடையனவாகும் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுவதற்கும் ாற்றுக் கட்டுப்பாடு பேணப்படுவதற்கும் ஆன நலன் Tல் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் விதத்துரைக்கப்படக் மட்டுப்பாடுகளுக்கு அமைவாக இருத்தல் வேண் டும்.

Page 31
2
பகிரங்க அவசர
27. XX111 கால நிலைகளின் போது மதிப்புக் ஒன்று உரிய முறையில் செ . குறைத்தல் .
(2) ஆம் பந்திக்கு அமைவ மாகவும் சன நாயக சமுத மாகவும் கண்டிப்பாகத் 6 வத்தியாயத்தில் வெளிப்படு அடிப்படை உரிமைகளின் பி மதிப்புக் குறைக்கச் செய்யு விதித்துரைக்கப்படலாம் , பால் வேறுபாடு, மொழி ஆகியவற்றை மட்டுமே அடி
நடவடிக்கைகள் உள்ளடக்கு
நோக்கத்துக்காக , 11சட் . தொடர்பாக அப்போதை
செய்யப்படும் ஒழுங் விதி
(2) இவ் வுறுப்பு களை விதித்துரைப்பதில் -
(அ) எட்ட
10 (. 10(.
15
ஏற்ற
(ஆ) (1)
செய் பற்றி
நியா
அறிவி

3 -
2ஆம் அத்தியாயத்தின் கீழ் பிரகடனம் ய்யப்பட்டுள்ளவிடத்து , இவ்வுறுப்புரையின் ாக , நிலைமையின் அவசர நிலை கா ரண ாயம் ஒன்றில் அவசிய தேவை கா ரண தவைப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு இவ் உத்தப்பட்டு, ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ரயோகத்தையும், நடைமுறையையும் ம் நடவடிக்கைகள் சட்டத்தினால் ஆயின் , இனம் , வகுப்பு , மதம் , பால் , 9, சாதி , தேசிய அல்லது சமூக மூலம்
யாகக் கொண்ட டப்படை/ பாரபட்சத்தை அத்தகைய தேல் ஆகாது , அத்துடன் , இவ்வுறுப்புரையின் ட்டம் " என்பது, பொது மக்கள் பாதுகாப்புத் கக்கு வலுவில் இருக்கும் சட்டத்தின் கீழ் களை உள்ளடக்கும் .
ரையின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் நடவடிக்கை
சம், 9 , 10 (1) , 10 ( 2 ) ,10 ( 9 ) . 10) (அ) (11). 10 (10) (அ) (111). 13) , 10 (15) , 10 (16) ,13 அத்துடன் ஆம் உறுப்பு ைரகளினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு ங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள எவையேனும் உரிமைகளின் ;
தி
கைது , எந்நீதவானின் இடப்பரப்பில் பப்பட்டதோ அந்நீதிவானுக்கு அக்கைது விடயத்தில் எல்லாச் சூழ்நிலை களிலும் , பமான வாறான அத்தகைய காலத்திற்குள் க்கப்படல் வேண்டுமெனவும் அத்துடன் ,

Page 32
2
(11) கை
முன்
புட்டு
நிய அ த
கெ - 2 -3
தேவைப்படுத்துகின்ற 5 பட்டலொழிய, 10
படுத்தப்பட்டு, சுற் மதிப்புக் குறைந்தன வாகச்
வழக்கிலுள்ள
28. (1) எழுத்தி எழுத்திலானதும் - எழுத்தில்
சட்டங்கள் அனைத்தும், இவ் இல்லாததுமான சட்டம்.
எதுவும் இருப்பிலும், செல்லு வேண்டும்.
(2) (அ)
ட்பம் பு கல்
ਚ ਕਿਸ ਕ 13ਝ ਨੂੰ ਬਨ 2 ਚ 1hu
- -
(ஆ)

4 -
து செய்யப்பட்ட ஆள் எவரேனும் நீதிவான் னர் விடயத்தில் எல்லாச் சூழ் நிலை களிலும் , ாயமான வாறான அத்தகைய காலத்திற்குள் பாணரப்படல் வேண்டும் எனவும் ,
சட்ட ஏற்பாடு அதே நேரத்தில் செய்யப் (6) என்னும் உறுப்புரையினால் வெளிப் றங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள உரிமை , செய்யப்படுதல் ஆகாது.
லோனதும் எழுத்தில் இல்லாததுமான தற்போதைய
வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளுக்குள் ஒவ்வாமை படியாததும் நடைமுறையிலிருப்பதாதலும்
அரசியலமைப்பு தொடங்கிய மூன்று மாதங் காருக்குள் சனாதிபதியான வர் , தற் போது வழக்கிலுள்ள எழுத்திலான அல்லது எழுத்தில் இல்லாத சட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் பரிசீலனை செய்து அத்தகைய ஏதேனும் சட்டம் இவ்வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் ஒவ்வாத்தாக இருக்கின்றதெனச் சகா திபதிக்கு அறிக்கையிடுவதற்காக, சட்டத்துறையில் அல்லது மனித உரிமைகள் அறையில் சிறந்து விளங்குபவரும் சனாதிபதியின் கைப்பட நியமிக்கப்பட்டவர்களுமான ஐந்துக்கு ... --! மேற்படாதவர்களுமான ஆட்களைக்கொண்ட
ஆணைக்குழுவொன்றைத் தாபித்தல் வேண்டும் : அவர்களுள் ஒருவர் தவிசாளராக நியமிக்கப் . படுதல் வேண்டும். சனாதிபதி, அத்தகைய ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களைக் நியமிக்கையில் ஆணைக்
- ;
குழுவில் மூன்று பிரதான சமுதாயங்களினதும்

Page 33
காக
பிற இ-கம்
(இ 22 எது உன்
அ அ அ
= ப் ਸਪ ਦੇ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਕਹੈ ਪਰ
( இ த
(3) எவ ேராப் ' மீது, வழக்கிலுள்ள எழுத்தில் பட்ட ஏதேவம் வகையான அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகள்
பொருள் கோடல் .
29. இந்த அத்திய சபை யின் நியதிச் சட்டத்தை
அரச நடவடிக்கை 30. (1) ஒவ்கே கா ரணமாக அடிப். - என்னும் உட்பந்திகளுக்குமைக படை உரிமை மீறலுக்கான
உட்பட அரச நடவடிக்கை பரிகாரம் ..
களில் கீழ் அத்தகைய ஆள்
உரிமையொன்று அல்லது ஆ! பிரயோகிக்கும் நீதிமன்றங். 10 ஆம் உறுப்புரையின் கீழ் அடிப்படை உரிமை யொன்று படவிருக்கின்றமை தொடர் செய்யப்பட்டவாறு உயர்
துடையவராதல் வேண்டும் .

5 -
பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டியதன்
அவசியத்தை முறையாகக் கருத்திற் கொள்ளுதல் வேண்டும்;
) ஆணைக்குழு தாபிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து
மூன்றாண்டுகளைக் கொண்டவொரு காலப்பகுதிக்குள் அதன் அறிக்கையை சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் என்பதுடன் சனாதிபதி, செயல்முறைக் குகந்த விரைவில் அத்தகைய அறிக்கையைப் பாராளுமன்றத்தின் முன் வைக்கச் செய்வித்தல் வேண்டும்.
ம் ஆளை , நீதிமன்றமொன்றின் கட்டளையின் பான சட்டம் எதனாலும் ஏற்றங்கீகரிக்கப் தண்டனைக்கு உட்படுத்தலானது , இந்த ரின் மீய ைகயாதலாகாது .
யாயத்தில் "சட்டம் " என்பது ஒரு பிராந்திய தயும் உள்ளடக்கும் .
வாராரும் இப்பத்தியின் (ஆ) அத்துடன் (இ) ப, ஆட்சித்துறை அல்லது நிருவாக நடவடிக்கை கா ரணமாக, இவ்வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடு உரித்துடையவராக இருக்கும் அடிப்படை -- ரம்பக் குற்றவியல் நியாயாதிக்கத்ைைதப் களின் நீதிமுறை, நடவடிக்ஷக காரணமாக ம் அத்தகைய ஆள் உரித்துடையதாகவிருக்கும் மீறப்பட்டமை அல்லது உடனடியாக மீறப் பில் 171 'ஆம் உபப்புரையினால் ஏற்பாடு நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் உாத்

Page 34
(ஆ) இன்னலுற்ற
பொருளா, அல்லது மே உறுப்புரை
முடியாதவ - -
மிடத்து , 8
எவரேனும் - ப.
மொன்று ஆட்
தெரிவிக்க அல்லது நா செய்யப்பட
' 11111111111
இ (இ) பொது மக்
ஆளின் அல்ல ஆளினால் 5 கூட்டிணைக்க கீழ் விக்க
(2) இவ்வுறுப்புரையினதும் திற்கு 17 அரச நடவடிக்கை" என்ப பட்ட அளவுக்கு நீதிமுறை நடவடிக் நடவடிக்கையை உள்ளடக்கமாட்டா
ரந்தரமான
31. ஏதேனும் நாட்டின் ர்கட்கும் சட்ட றையாக வதி அமைப்புத் தொடங்குவதற்கு ரே ள்ளவர்களுமான ரசைகள்.. சட்டமுறையாகவும் வதிவுள்ளவரும் ல்லாதோரின் ரிமைகள்.
இருக்கின்றவருமான ஆளொருவர் , வத்தியாயத்தின் கீழ் வெளிப்படுத் உரிமைகளுக்கு உரித்துடையவ ராக உரிமைகளுக்கும் உரித்துடையவரா

5 -
ஆள் , உடலியல் , சமுக அல்லது தார இயலாமை காரணமாகவோ வறு நியாயமான ஏதுவினாலோ 171 ஆம் பின் கீழ் விண்ணப்பமொன்றைச் செய்ய சாக அல்லது இயலாதவராக இருக்கு இன்ன லுற்ற ஆள் தமது சார்பில் அவரது
உறவினர் அல்லது நண் பர் விண்ணப்ப செய்வதற்கு இன்னலுற்ற ஆள் ஆட்சேபம் எவிடில் , அத்தகைய ஊழியரினால் பேரால் அத்தகைய விண்ணப்பம் டலாம் ,
க்கள் நலன் கருதி பாதிக்கப்பட்ட எவரேனும் மது ஆட்களின் சார்பில் வேறு எவரேனும் அல்லது ஏதேனும் கூட்டிணைக்கப்பட்ட அல்லது கப்படாத ஆட்கள் குழுவினால் இவ் வுறுப்புரையின் கப்பமொன்று செய்யப்படலாம் .
5 171 ஆம் உறுப்புரையின தும் நோக்கத் பது , இவ்வுறுப்புரையில் ஏற்பாடு செய்யப் நகையை உள்ளடக்குமாயினும்.. சட்டவாக்க
எது .
பிரசையொருவர் அல்லாதவரும், அரசியல் கர் முன்னர் குடியரசில் நிரந்தரமாகவும் 5 அவ்வாறு தொடர்ந்து வதிவுள்ளவராக . இலங்கைப் பிரசையொருவர் இவ் ந்தப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்த 5 இருக்கின்றாரோ அந்த எல்லா
தல் வேண்டும்.

Page 35
- 27
அத்தியாய
அரச கரும் மொழி.
மொழி 32. குடியரசின் தமிழும் ஆதல் வேண்டும்.
33. குடியரசில் - ஆங்கிலமுமாதல் வேண்டும்
தேசிய
மொழிகள்.
| 14 * !
பா ராளுமன்றத்தின் மொழிகள் உபயோகம்.
34. பாராளும் சபை உறுப்பினர் ஒருவர் பினர் ஒருவர் பாராளும் சபையிலோ அல்லது உன் தேசிய மொழியிலும் அத் புரியவும் பணிகளை நிறை
நிருவாக
- 35. (1) சிங்க மொழிகள் . * ....... 2 மொழ
முழுவதும் நிருவாக மொ
(2) தலை இ மற்றும் ஈ என்னும் | பிராந்தியங்களில் பிரார் மொழி பயன்படுத்தப்பட தவிர மற்றெல்லாப் பிற பிராந்திய பகிரங்க நின் களினாலும் பகிரங்கப் ! சிங்கள மொழியே ப
(3) பெரு உள்ளடக்கியதான ஏதோ அல்லது தமிழ்மொழி ச மொத்தக் குடிசனத்தின் அத்தகைய பிரதேசத்தி நிறுவனங்களினால் அல்ல பதிவேடுகளைப் பேணு
தமிழும் பயன்படுத்தப்பு
- -

சம் 1 y
அரச கரும மொழிகள் சிங்களமும்
* தேசிய மொழிகள் சிங் களமும் தமிழும்
மன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் அல்லது பிராந்திய * அல்லது உள்ளுரதிகார சபையின் உறுப் மன்றத்திலோ அல்லது அத்தகைய பிராந்திய எஞரதிகார சபையிலோ எந்தவொரு த்தகைய உறுப்பினரின் கடமைகளைப் bவேற்றவும் உரித்துடையவ ராதல் வேண்டும் .
களம் , தமிழ் ஆகிய மொழிகள் குடியரசு சழிகளாதல் வேண்டும்.
ய நகர ஆள்புலத்திலும் , முதலாம் அட்டவணையின் பாகங் களில் குறித்துரைக்கப்பட்ட எந்தப் ந்திய சபைகள் தாபிக்கப்பட்டு அங்கு தமிழ் டவேண்டுமோ அந்தப் பிராந்தியங்களைத் சாந்தியங்களிலும் உள்ள தேசிய மற்றும் அவனங்களினாலும் , உள்ளுரதிகார சபை பதிவேடுகளைப் பேணு வ தற்கான மொழியாக யன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் .
ம்பாகச் செயலாளர் ஒருவரின் ஒரு பிரிவை | னும் பிரதேசத்தின் விடயத்திற்கேற்ப, சிங்கள பார்ந்த சிறுபான்மையினர், அப்பிரதேசத்தில்
1/8 பங்கினை விஞ்சுகின்றதாகவுள்ளவிடத்து , ல் தேசிய மற்றும் பிராந்திய பகிரங்க து உள்ளுரதிகார சபைகளால் பகிரங்க வதற்கான மொழிகளாக சிங்களமும் படுதல் வேண்டும்.

Page 36
| - 28
( 4) L$r a & Lg யொன்றாகச் சிங்கள மொழ ஆளொருவர்
( ) ਤਾ ਉਹ ਨੂੰ .
ਏ ਸਦ ਸੀ ਤੇ ਪੰਨੂੰ ਦੀ
ਸਤ ਪ੩ 2 ਵ ਭਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪਿਛੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਏ
ਰੁਪਏ , ਪਿੰਡ u ਕਹਿ
ਖੇਲ , ਡੀ ਏ ਤਾ ਕਮ ਤੇ ਜ ਵਖ ( ):
ਬਖਤ8 ਕਿ ਡੀ ' ਘ:
ਸਰਸਟ ਵਲੋਂ 2 mਘ ਤੇ ਕੰ. ਨੇ ਵੀ ਝਨੇ ਕੇ 12 ਵੀ 8 11 ਤੋਂ
'' 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋ
ਤੇ ਉਡ੬ ਤੇ ਘਲ :
ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਚ ਖੇ, ਤੇ ਇਸ · ਕੇ
ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੀ ਜਾ
3 ਵੀ ਪ. ਉਰ ਤੇ ਇ
ਤ- ਉ ਤਾ , ਹੈ ਨ ਉਨ ਕਿ
ਸਿੰਕ ਵੀ ਏ ਜੋ ਉ8
உரித்துடையவராதல் வேண்டும்.

திவேடுகளைப் பேணு வதற்கான மொழி றி பயன்படுத்தப்படும் ஏதேனும் பிரதேசத்தின்
அவ ரது அலுவலக முறையான ஏதேனும் தன்மை யில் எவரேனும் அலுவலரிடமிருந்து தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் செய்தித் தொடர்பு பெறுவதற்கும் , செய்தித் | தொடர்பு கொள்ளுவதற்கும் அத்தகைய
அலுரவலரிடமிருந்து, அந்த ஆள் தொடர்பு இ . கொண்ட மொமியில் அத்தகைய செய்தித் தொடர்புக்கு மறுமொழியொன்றைப் பெறுவதற்கும் ;- - - ஏதேனும் அலுவலக முறை யான இடாப்பை, பதிவேட்டை , வெளியீட்டை அல்லது வேறு ஆவணத்தைப் பார்வையிடுவதற்கான அல்லது அதன் பிரதிகளை அல்லது பொழிப்புகளைப் பெறுவதற்கான எவ ரேனும் ஆளின் உரிமையைச் சட்டம் அங்கீகரித்தால் , விடயத்திற்கேற்ப, அத்தகைய இடாப்பின் , பதிவேட்டின் , வெளி வீட்டின் அல்லது ஆவணத்தின் பிரதியொன்றை அல்லது பொழிப்பொன்றை அல்லது அதன் - மொழி: பெயர்ப்பை தமிழில் அல்லது ---- ) ஆங்கிலத்தில் பெறுவதற்கும் . ஆவணமொன்று அந்த ஆளுக்கு வழங்கப்படும் நோக்கத்திற்கென அலுவலரொருவ ரால் . எழுதி நிறைவேற்றப்படுமிடத்து, அத்தகைய ஆவணத்தை அல்லது அதன் மொழிபெயர்ப்பொன்றை தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் தகவல் பெறுவதற்கும்; ஏதேனும் பிறப்பு, இறப்பு அல்லது விவாகம் தொடர்பாக அல்லது தவறொன்று புரியப் பட்டமை தொடர்பாகப் பொலிசுக்கு அல்லது சமாதான அலுவலருக்குத் தவிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் தகவல் கொடுப்பதற்கும்,
* 4 : ச. ***

Page 37
- 29
தமிழ்மொழி பேசப்படும் - பிரதேசங்களில் உரிமைகள் .
{} 11
36. பகிரங்கப் பதி மொழியாகத் தமிழ் மொழி ஆளொருவர் சிங்களத்திலோ
(4) ஆம் பந்தியின் (அ) .( குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட உரிை களைப் பெறுவதற்கும் உரித்து
பிராந்திய -37. (1) இவ்வுறுப் நிர்வாகங்கள் ,
அதன் பதிவேடுகளை சிங் கள முதலியவற்றின் உரிமைகள்
நிருவாகம் அல்லது உள்ளூரதிக மிருந்து அவரது அலுவலக முன் தொடர்புகளைப் பெறுவதற்கு அடு வலைக் கையாருவதற்கும் அதன் பகிரங்கப் பதிவேடுகள் பிராந்திய நிருவாகம் அல்ல
அசுவலரிடமிருந்து அலுவலக மு
தொடர்புகளைப் பெ றுவதற்கு
- - -
தற்கும் அலுவல்களைக் கைய
(2) பகிரங்க பதிக களில் ஒன்று பயன் படுத்தப்படு நிர் வா கம் , உள்ளுரதிகார ச எவரேனும் பகிரங்க அலுவலர் தற்கு வேறொரு தேசிய மெ செயற்படும் வேன் ஏதேனம் சபை களிடமிருந்து அல்லது பக் எவரேனும் அலுவலரிடமிருந்து பெ றுவதற்கும் தகவல் தொ கையாளுவதற்கும் உரித்துடைய வேண்டும்.'

வேடுகளைப் பேணு வதற்கான ஒரு பயன்படுத்தப்படும் ஏதேனும் பிரதேசத்தில் ஆங்கிலத்திலோ 35 ஆம் உறுப்புரையின் ஆ) , (இ) . (ஈ ) என்னும் உட்பந்திகளில் மகளைப் பிரயோகிப்பதற்கும் , சேவை டையவ ராதல் வேண்டும் .
புரையின் (2) ஆம் பந்திக்கு அமைவாக , மொழியில் பேணி வருகின்ற ஒரு பிராந்திய ார சபையானது எவரேனும் அலுவலரிட ற யான தன்மையில் சிங்களத்தில் தகவல் ம் அவருடன் தகவல் தொடர்புகொள்வதற்கும் , உரித்துடையதாதல் வேண்டும் : அத்துடன் ள தமிழ் மொழியில் பேணிவருகின்ற ஒரு து உள்ரூ ரதிகார சபை எவரேனும் மறையான அவரது தன்மையில் தமிழில் தகவல் ம்ெ அவருடன் தகவல் தொடர்பு கொள்வ பாஞவதற்கும் உரித்துடைய தாதல் வேண்டும்.
"வடுகளைப் பேணு வதற்கு தேசிய மொழி மம் பிரதேசத்தில் செயற்படும் பிராந்திய -பை அல்லது பகிரங்க நிறுவனம் அல்லது
, பகிரங்கப் பதிவேடுகளைப் பேணு வ - =ாழி பயன்படுத்தப்படும் பிரதேசமொன்றில்
பிராந்திய நிர்வாகத்திடமிருந்து உள் ஒரு ரதிகார ரங்க நிபவனத்திடமிருந்து அல்லது ஆங்கிலத்தில் தகவல் தொடர்புகளைப் டர்பு கொள்வதற்கும் அலுவலைக் -தாதல் அல்லது உரித்துடையவ ராதல்

Page 38
- 30
அரசசேவைகள்
38. (1) ஏ முதலியவற்றுக்குச் சேர்த்துக்கொள்ளப்
அல்லது ஏதேனும் பகிர ரப்படுவதற்கால பரீட்சைமொழி.
ஏதேனும் பரீட்சையில் அல்லது தமிழிலோ அல் உரித்துடையவராதல் 0 கடமைகளை நிறைவேற்
அறிவு நியாயமாக 2
-- ஆட அல்லது பகிரங்க அதுல
அல்லது பகிரங்க நிறுவ நியாயமானவொரு கா தமிழ் அல்லது சிங்கள என அவர் தேவைப்படு தாயிருத்தல் வேண்டும்.
த (2) ஆள்
(2) ஆல் குறிப்பீடு செய்யப்படும் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்ப தொழிலுக்குரிய பனி எ தமிழ் அல்லது ஆங்கில மிடத்து அத்தகைய மெ
டிருத்தல் வேண்டுமென சட்டவாக்க மொழி.
39. (1) பிராந்திய சபையின் ந சட்டவாக்கங்களும் , சிங் மாக்கப்படுதல் அல்லது
(2) ஏடு க துணை நிலைச் சட்டவாக்
இரன்டு உரைகளுக்கிடை அத்தகைய உரை ஒவ்ெ சட்டமாக்குகின்ற அல்ல ஏற்பாடு செய்தாலன்ற படுதல் வேண்டும்.

தேனும் தேசிய அல்லது பிராந்திய சேவைக்கு ங்க நிறுவனத்துக்கு ஆட்களைச் சேர்ப்பதற்கான ஆளொருவர் , ஒன்றில் சிங்களத்திலோ லது ஆங்கிலத்திலோ பரீட்சிக்கப்படுவதற்கு "வண்டும். ஆயின் , இவ்வுரித்து ,அவரது
றுவதற்கு தமிழ் அல்லது சிங்கள மொழி வசியப்படுமிடத்து அத்தகைய சேவைக்கு சனத்திற்கு சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் எலத்திற்ர் , விடயத்திற்கேற்ப , அத்தகைய
மொழியில் போதிய அறிவை அவர் பெற வேண்டும் மத்தப்படலாம் என்ற நிபந்தனைக்கு அமைந்த
- ஒருவர் இவ்வுறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியில் - எந்தப் பதவிக்கு அல்லது தொழிலுக்கு =டுகின்றாரோ அந்தப் பதவிக்குரிய அல்லது "தனையும் போதியளவு சிங் கள அல்லது
அறிவொன்று இல்லாமல் புரியமுடியாதிருக்கு மாழியில் போதியளவு அறிவொன்றைக் கொன்
அவ்வாள் தேவைப்படுத்தப்படலாம்.
எல்லாப் பாராளுமன்றச் சட்டவாக்கங்களும் , யேதிச் சட்டவாக்கங்களும், துணைநிலைச்
களத்திலும் , தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சட்ட
ஆக்கப்படுதல் வேண்டும். தேனும் சட்டத்தில் , நியதிச்சட்டத்தில் அல்லது க்கத்தின் ஏற்பாட்டில் அத்தகைய எவையேனும் டயே ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் பட்சத்தில் இவான்றும், அத்தகைய எழுத்திலான சட்டத்தை மது ஆக்குகின்ற அதிகாரி வேறுவகையாக 9, சமமான அதிகாரமுடையதாகக் கருதப்

Page 39
வலுவிலுள்ள எழுத்திலான சட்டங்களை சிங்களத்திலும் தமிழிஷம் வெளியிடுதல் .
40. சிங்களத்தி அல்லது ஆக்கப்பட்ட எ அரசியலமைப்புத் தொட எல்லாச் சட்டங்களும் ச தமிழிலும் கசெற்றில் வெ
4ா + Fi
நீதிமன்றங்களின்
41. சிங்களம், மொழி.
மொழிகளாக இலங்கைக்
நீதிமன்றங்களின்
- 42 .(1)இவ்வுறுப்பு பதிவேட்டினதும் நடவடிக்கை
முதலாம் அட்டவணையின் களினதும் மொழி.
துரைக்கப்பட்ட எந்தப் தாபிக்கப்பட்டு அங்கு த இருக்கின்றதோ அந்தப் எல்லாப் பிரதேசங்களிலு மொழியே பதிவேட்டு ெ பயன்படுத்தப்படுதல் வே
(2) ஏே செய்யப்படும் பட்சத்தில் மொழியானது, எந்த நீ பட்டதோ அந்த நீதிமன் வேறு மொழியாக இருக் கேட்கும் நீதிமன்றத்தின்
(3) நீதி அமைச்சர், அமைச்சரவை அந்நீதிமன்றத்தின் மொழி பேணப்படுதல் வேண்டும் நடத்தப்படுதல் வேண்டும்
நீதிமன்றங்களில்
43. எவ ரேனும் நடவடிக்கைகளைத் தொடக்கிவைத்தல் . அத்தகைய கட்சிக்காரர்

- 31 -
லும் தமிழிலும் சட்டவாக்கம் செய்யப்பட்ட முத்திலான சட்டங்களைத் தவிர ங்குவதற்கு நேர்முன்னர் வ ஓவிலுள்ள எழுத் திலான ாத்தியமானளவு விரைவில் சிங்களத்திலும் எளியிடப்படுதல் வேண்டும் .
தமிழ் ஆகிய மொழிகள் நீதிமன்றங்களின் குடியரசு எங்கனும் இருத்தல் வேண்டும் . ரையின் (3) ஆம் பந்திக்கு அமைவாக , பாகங்கள் இ மற் றும் ஈ என்பவற்றில் குறித் பிராந்தியங்களுக்கு , பிராந்திய சபைகள் மிழ் மொழி பயன்படுத்தப்பட வேண்டியதாக
பிராந்தியங்களைத் தவிர, குடிய ரசின் ம் அமைந்துள்ள நீதிமன்றங் களில் சிங் கள மாழியாகவும் , நடவடிக்கை மொழியாகவும்
பண்டும்.
தலும் நீதிமன்றத்திலிருந்து ஏதேனும் மேன் முறையீடு , மேன்முறையீட்டைக் கேட்கும் நீதிமன்றத்தின் திமன்றத்திலிருந்து மேன்முறையீடு முன்வைக்கப் மத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மொழி அல்லாத
குமிடத்து , பதிவேடு, மேன்முறையீட்டைக் மொழியிலும் தயாரிக்கப்படுதல் வேண்டும் .
என்னும் விடயத்திற்குப்பொறுப்பான அமைச்சரவை பின். ஒருப்பாட்டுடன் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் பதிவே :)
அல்லாத வேறு ஒரு தேசிய மொழியில் என வும், நடவடிக்கைகள் அத்தகைய மொழியில்
என வும் பவிக்கலாம் .
கட்சிக்காரர் அல்லது விண்ணப்பகாரர் அல்லது
. அல்லது விண்ணப்ப காரரைப் பிரதிநிதித்துவப்
- - -

Page 40
- 32
படுத்துவதற்கு சட்டப்படி ? அல்லது ஆங்கில மொழியில் வழக்குரைகளையும் வேகம் பிக்கலாம் , அத்துடன் நீதி
நடவடிக்கைகளில்
44. நீதிமன்றம் ஒன்றில் பேச்சு மொழி பெயர்ப்புகளையும்,
எவரோம் நீதிபதி, பூரர் மொழி பெயர்ப்பு அல்லது அத்தகைய கட்சிக் களையும் ஏற்பாடு செய்தல்.
படுத்துவதற்கு சட்டப்படி நீதிமன்றத்தின் முன்னருள்ள அவற்றின் பங்கு பற்றுவத ை தமிழில் அல்லது ஆங்கிலத்தி பெயர்ப்பும் அரசினால் ஏ அத்தகைய நீதிபதி, யரர் அல்லது வேறு ஆள் உரித்து . மொழியில் சட்டத்திற்கிணங் வராகக் கூடியவாறான ப அல்லது அதன் மொழி பெ உரித்துடையவராதல் வே
ஆங்கில மொழியைப் பயன் படுத்து வதற்கு அனுமதித்தல்.
45. (1) நீதி அமைச்சரவையின் ஒருப்ப நோக்கங்களுக்குமாக , அ வாறான அத்தகைய நோ நடவடிக்கைகளிலும் அல்லது பாவனையை அனுமதித்துப் அத்தகைய பணிப்புகளை ெ வேண்டும்.
(2) நீதி கட்சிக்காரர்களின் வேண்டு அத்தகைய நடவடிக்கைகள் என அபிப்பிராயப்பட்டால் ஆங்கில மொழியைப் பயன்

-'-- )
உரித்துடைய எவரேனும் ஆள் சிங்கள் , தமிழ்
நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கி வைக்கலாம், ஆவணங்களையும் நீதிமன்றத்திற்குச் சமர்ப் - மன்ற நடவடிக்கைகளில் பங்குபற்றலாம்.
பயன்படுத்தப்படும் மொழியை அறிந்திராத
கட்சிக்காரர் அல்லது விண்ணப்பகாரர் காரரை . விண்ணப்பகாரரைப் பிரதிநிதித்துவப் உரித்துடைய எவரேனும் ஆள் , அத்தகைய
நடவடிக்கைகளை விளங்கிக் கொள்வதனை யும் னயும் இயலச் செய்வதற்காக சிங்களத்தில். ல் பேச்சு மொழி பெயர்ப்பும், மொழி ற்பாடு செய்து கொடுக்கப்படுவதற்கு , கட்சிக்காரர் அல்லது விண்ணப்பகாரர் டையவராதல் வேண்டும் : அத்துடன் அத்தகைய க பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் உரித்துடைய திவேட்டின் அத்தகைய ஏதேனும் பாகத்தை யர்ப்பொன்றைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ண்டும்.
அமைச்சரானவர் என்னும் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான / அமைச்சர் , ாட்டுடன் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தின் எல்லா ல்லது பணிப்புகளில் குறித்துரைக்கப்படக்கூடிய க்கங்களுக்குமாக , பதிவேடுகளிலும் அத்துடன்
அவை தொடர்பில் ஆங்கில மொழிப் யணிப்புகள் வழங்கலாம். நீதிபதி ஒவ்வொருவரும் சயற்படுத்துவதற்கு பிணிக்கப்பட்டவராதல்
பதி ஒருவர் எவையேனும் நடவடிக்கைகளுக்கான கோளின் பேரில் ஆங்கில மொழியின் பாவனை ரினை விரைவாக முடிவாக்குவதற்கு வசதியளிக் கும் - பதிவேடுகள், நடவடிக்கைகள் , தொடர்பில் சபடுத்தலாம்.

Page 41
- 33
போதனா மொழி.
46. ஆள் ஒருவர் சிங் மூலம் அத்துடன் வசதிகள் இரு கல்வி கற்பிக்கப்படுவதற்கு உரி
பல்கலைக் கழகத்தில் போதனா மொழி.
* [th பில்
வேது தேசிய மொழிபோதனா மொழியாக இருக்குமிடத்து ஒரு தேசிய மொழியின் பாவனை.
47. ஆள் ஒருவர், ப தெறியில் , கல்வித் துறையில் அ ஏதேனும் தேசிய மொழியில் ே கழகத்தில் நியாயமான வகையி மொழியில் போதிக்கப்படுவதற்
48 [1)இந்த உறுப்புறை அரசினால் நேரடியாகவோ ம படும் ஏதோம் பல்கலைக்கழக துறைக்கு அல்லது போதனா ! கல்வித் துறையில் அல்லது போ போதனா மொழியாக இருக்க தாங்கள் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு கல்வி கற்பிக்கப்பட்ட மானவா கல்வித் துறைக்கான, அல்லது அத்தகைய பயிற்சி நெறியில் பீடத்தில் , அந்த வேறு தேசி. றாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
--
(2) பல்கலை அல்லது கிளையில் அல்லது அது கழகத்தில் அதுபோன்ற ஏதே அல்லது போதனா படத்திற்க கல்வித் துறையில் அல்லது பே வேறு தேசிய மொழிகள் டே பந்தியின் முற்போந்த ஏற்பா டுக்குரியதாக்கப்பட மாட்டா
* ..
இ
.

கள மொழி மூலம் அல்லது தமிழ் மொழி -ப்பின் ஆங்கில மொழி மூலம் கல்வி ஒத்துடையவராதல் வேண்டும்.
பல்கலைக்கழகமொன்றின் ஏதேனும் பயிற்சி அல்லது படத்தில், அவர் தெரிவு செய்யும் பாதிக்கப்படுவது அத்தகைய பல்கலைக் இல் சாத்தியப்படுமாயின், அத்தகைய 5கு உரித்துடையவராதல் வேண்டும்.
அல்லது
ரயின் (2) ஆம் பந்திக்க அமைவாக, மறைமுகமாகவோ நிதி உதவி வழங்கப் கத்தின் ஏதேனும் பயிற்சி நெறிக்கு, கல்வித் பீடத்திற்கு/அத்தகைய பயிற்சி நெறியில் எதனாபீடத்தில் ஒரு தேசிய மொழி
தமிடத்து, அத்தகைய பல்கலைக்கழகத்திற்கு த முன்னர் வேறு தேசிய மொழி மூலம் ர்களுக்கு அத்தகைய பயிற்சி நெறிக்கான .
போதனா படத்திற்கான அல்லது .. கல்வித் துறையில் அல்லது போதனா ய மொழியும் போதனா மொழியொன் -
க்கழகத்தின் வேறு ஏதேனும் வளாகத்தில் -போன்ற வேறு ஏதேனும் பல்கலைக் கனும் பாடநெறிக்கான, கல்வித்துறைக்கான, கால் அல்லது அத்தகைய பயிற்சி நெறியில் மாதனா பீடத்தில் அத்தகைய இயைபான பாதனா மொழியாக இருப்பின், இப் எடுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதல் கடப்பாட் -
-----

Page 42
- 34
மொழிகளில்
49. அரசானது, பாவனைக்கான வசதிகள் . \
பட்டுள்ள மொழிகளின் ப
வேண்டும்.
: அன் ஒவ்வாமை ஏற்
50. ஏதேனும் ச -படும் பட்சத்தில்
இந்த அத்தியாயம் யத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கும் மேலோங்கி நிற்றல் வேண்டும் பட்சத்தில் இந்த அத்தியா என்பது.
வேண்டும்.
51. இவ்வத்தியாயத்த
பொள், கோடல்.
"நீதிமன்றம் எ
(கைத்தொ
விளங்கித்
உருவாக்க தாபிக்கப் சபை அல் பணிகளைப்
நியாயகனம்
இணங்கித்
ஆணையிட்ட
ஏதேனும்
கட்
பொருளா?
ஆ.
நீதிபதி என்ப
தவிசாளர் அ அ அ
உறுப்பினர்
1 அலுவலர் எல்.
த -
பிரதி அபை ஒரு பிரா) அல்லது ஒரு

இவ்வத்தியாயத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்.. ாவனைக்குப் போதுமான வசதிகளை வழங்குதல்
ட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கும் இந்த அத்தியா - இடையில் ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் யத்தின் ஏற்பாடுகள் மேலோங்கி நிற்றல்
ல்.
கே - ன்பது நீதி நிருவாகத்திற்கென ழில் பிணக்குகளையும், ஏனைய பிணக்குகளையும்
தீர்த்து இணக்கம் ஏற்படுத்துதல் உட்பட) ப்பட்ட, ஆணையிட்டமர்த்தப்பட்ட, பட்ட ஏதேனும் நீதிமன்றம் அல்லது நியாய லது நீதிப் பணிகளை அல்லது நீதிமருவிய
பிரயோகிக்கின்ற வேறேதேனும் ப அல்லது நிறுவனம் அல்லது பிணக்குகளை தீர்ப்பதற்கென உருவாக்கப்பட்டு மர்த்தப்பட்ட, தாபிக்கப்பட்ட மியாயசபை அல்லது நிறுவனம் என்று
தம் தம். -
5. ஏதேசம் நீதிமன்றத்தின் தலைவர், - தலைமை தாங்கும் அலுவலர்,
ஆகியோரை உள்ளடக்கும்.
ன்பது. சனாதிபதி . எவரேனும் அமைச்சர், மச்சர், ஆளுநர், பிரதான அமைச்சர் . கதியத்தின் அமைச்சர்கள் சபையின் அமைச்சர், - பகிரங்க நிறுவனத்தின் , உள்ஞரதிகார

Page 43
- 35 -
சபையின் அல்லது பிராந் எவரேனும் அலுவலர் என்
r' பகிரங்க நிறுவனம் என்ப
திணைக்களம் அல்லது அர.
ஒரு பகிரங்கக் கூட்டுத்த.
.
சட்ட நிறுவனம் என்று ெ
"பதிவேடு" என்பது, வழக்கு
தீர்ப்புக்களையும் , கட்ட ஏனைய நீதிமுறைச் செய அமைச்சுச் செயற்பாடுகள் அத்துடன்
"பல்கலைக்கழகம்" என்பது.
- நிறுவனத்தையும் உள்ளடக்கம்
அ - அ ஆ கம்
ਤੇ ਨੂੰ ਹ ਦੇ
தேடல்

திய நிர்வாகத்தின் று பொருளாகும்;
து, ஓர் அரசாங்கத் சாங்க நிறுவனம், ராபனம் அல்லது நியதிச் பாருளாகும்:
ரகளையும் ,
களைகளையும் அத்துடன் போடுகளையும் . ளையும் உள்ளடக்கும் ;
எந்த ஓர் உயர் கல்வி தம்.
க - -

Page 44
- 36
அத்தியா
பிரசா இலங்கைப் பிரசாவுரிமை . 52. (1) "இலங்கப்ை
பிரசாவுரிமை அந்தஸ்து ஒன்று
(2) ஆளொருவர் உரித்துடையவராக வந்திருப்பி சட்டத்துக்கிணங்கப் பதிவுசெய்
நடைமுறையின் பயனாக அல்ல, முறையில் பயனாக பிரசாவுரி அவ் ஆள் எல்லா நோக்கங்கள் விவரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
(3) வமிசாவழி மூ பெறப்பட்டிருப்பினுஞ்சரி அல்லது சட்டத்தின் நடைமுறை யின் பயன செயற்பாட்டினால் அத்தகைய விவரித்துக் குறிப்பீடு செய்வதன் வேறுபாடு எதுவும் பாட்டப்படு
(4) பிரசாவுரிமை - அத்துடன் 24 ஆசிய பிரிவுகளின்
எவரதும் இ கொண்டன்றியும், இலங்கைப் அந்த அந்தஸ்து வகிக்கப்படாவ
(5) அரசியலமைப் வாயினுஞ்சரி அல்லது பிரசாவுரி பதிவு செய்வ தன் பயனாகவாயில் முறையின் பயனாகவாயினுஞ்சரி : பந்தியின் நடைமுறையின் பயனாக ஒவ்வோர் ஆளும், இவ்வுசப்புரை செய்யப்பட்டவாறாக இலங்கைப் பிரசைக்குள்ள உரிமைசருக்கும் உ

ரயம் Y
சவுரிமை
பிரசை அந்தஸ்து" என அறியப்படும் - இருத்தல் வேண்டும்.
வம்சாவழி உரிமைமூலம் பிரசாவுரிமைக்கு "னுஞ்சரி அல்லது பிரசாவுரிமை பற்றிய
வதன் பயனாக அல்லது ஏதேனும் சட்டத்தின் து இவ்வுறுப்புரையின் (6) ஆம் பந்தியின் நடை மைக்கு உரித்துடையவராக வந்திருப்பினுஞ்சரி, நக்காகவும் " இலங்கைப் பிரசை" என் றே
மலம் இலங்கைப் பிரசை என்ற அந்தஸ்து - பதிவு செய்வதன் பயனாக அல்லது ஏதேனும் காக அல்லது இவ்வுறுப்புரையின் பந்தி (6) இன்
அந்தஸ்து பெறப்பட்டிருப்பினும் சரி, அதனை மூலம் இலங்கைப் பிரசை சுளுக்கிடையே தல் ஆகாது . ச் சட்டத் தின் 19, 20, 21, 22, 23
ஏற்பாடுகளின் கீழன்றியும் அவற்றின் பயனைக் லங்கைப் பிரசை பிரசை/ என்ற அந்தஸ்து பறிக்கப்படுதலோ, தாழிதலோ ஆகாது .
புத் தொடங்கும்போது, வமிசா வழி மூலமாக
மை பற்றிய ஏதேனும் சட்டத்துக்கிணங்கப் அஞ்சரி அல்லது ஏதேனும் சட்டத்தின் நடை அல்லது இந்த உறுப்புரையின் (6) ஆம் சுவாயிதுஞ் சரி இலங்கைப் பிரசையாகவிருந்த ரயின் முற்போந்த ஏற்பாடுகளில் ஏற்பாடு
பிரசை என்ற அந்தஸ்துக்கும் இலங்கைப் உரித்துடையவராதல் வேண்டும்.

Page 45
- 37 -
(6) (அ) அரசியலமைப்பு
அக்டோபர் 3 நிரந்தர வதிவு
அத்துடன் ஏதே
- இது
இல்லா தவருமா
- (ஆ) 1964 அக்டே
குடியரசின் நிர
அத்தேதியன்று அ அ
வராக இல்லா கே
பிற்பந்தியாக
வ திவுள்ளவரும் தம்
ஏதேனும் நாட் ஒவ்வோராளும்
அரசியலமைப்புத் தொடங் கும் தேதியிலி ததைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என் இலக்க நாடற்ற ஆட்களுக்குப் பிரசாவு சட்டத்தின் பிரிவு கள் 3, 4, 5, 6 என் ப அதற்கான அட்டவனை சள் அ மற் றும் ஆ அத்தகைய ஆட்சசூக்கு ஏற் புடையன வாத
(7) பிரசாவுரிமை பற்றிய எல்லாச் சட்டங்களின் ஏற்பாடுகளும், கொண்டுள்ளனவான வழக்கிலுள்ள எழுத்தி இந்த உறுப்புரையின் முற்போந்த ஏற்ப வேண்டும்.
கம்
தத்
தம்
- த் டே

தொடங்கும்போது, 1964 0ஆந் தேதியிலிருந்து குடியரசின் ள்ள வராக இருந்து வருகின்றவரும் னும் நாட்டின் பிரசையொருவராக க ஒவ்வோராகும்; அத்துடன் ாபர் 30ஆந் தேதியன்று ந்தரமான வதிவுள்ளவராகவும் ஏதேனும் நாட்டின் பிரசையொரு தவருமாகிய எவரேனும் ஆளின் இருக்கின்ற குடியரசின் நிரந்தர அரசியலமைப்புத் தொடங்கும் போது டின் பிரசையாக இல்லாதவருமாகிய
*E->
இருந்து இலங்கைப் பிரசையின் அந் பதுடன் 1988ஆம் ஆண்டின் 39ஆம் ரிமை வழங்குதல் ( விசேட ஏற்பாடுகள்) வற்றின் ஏற்பாடுகழும் அத்துடன்
என்பனவும் , ஏற்ற மாற்றங்களுடன், மம் வேண்டும்.
இப்போதுள்ள எழுத்திலான பிரசாவுரிமை பற்றிய குறிப்பீடுகளைக் லான ஏனைய எல்லாச் சட்டங்களும் ாடுகளுக்கல்ல மவாக வாசிக்கப்படுதல்

Page 46
அத்தியாய
அரச கொள்கை பற்றிய
அடிப்படைக்
அரச கொள்கை
த 53 .. பின்வரு பற்றிய நெறிமுறைக் இலங்கையினை ஆள்வதிலும் கோட்பாடுகள்.
(1)
- (1)
(2)
(3)
(4).

பம் 11
நெறிமுறைக் கோட்பாடுகளும் 5 கடமைகளும்
நம் கோட்பாடுகள், சட்டங்களை ஆக்குவதிலும்
அரசை வழிநடத்துதல் வேண்டும் -
அரசு இலங்கையர் சமுதாயத்தின் பன்முக பல்லின இயல்பினை ஏற்றங்கீகரித்து, இலங்கை மக்களின் எல்லாப் பிரிவினர்களிடையேயும் ஒத்துழைப்பையும் பரஸ்பர விசுவாசம். நம்பிக்கை, புரிந்துணர்வு என்பவற்றையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தேசிய ஒற்று - மையைப் பலப்படுத்துதல் வேண்டும்.
எச்
அரச , மக்களின் கல்/சாரங்களையும் மொழிகளை யும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு உதவுதல் வேண்டும். அரசு. அரசாங்கத்தின் சனநாயக அமைப்பையும் மக்களின் சனநாயக உரிமைகளையும் பாதுகாத்த - லும் பலப்படுத்துதவம் வேண்டும். அரசு நியாயமான . ஒப்புரவான ஒழுக்கமிக்க . சமூகக் கட்டமைப்பொன்றைத் தாபித்தல் வேண்டும். இச்சமுதாயத்தின் குறிக்கோள்களும் பின்வருவன அடங்குதல் வேண்டும்: அ) எல்லா ஆட்களும் தமது அடிப்படை உரிமைகளை
யும் சுதந்திரங்களையும் முழுமையாக அனுபவித்
தல்; 2) தேசிய வாழ்வின் அமைவுகளெல்லாம் சமூக .
பொருளாதார, அரசியல் நீதியால் வழிப் படுத்தப்படுவனவாக அமைந்த ஒரு சமூக ஒழுங்குமுறையை செவ்வை யான முறையில்
ஆக்கிப் பாதுகாத்தல்: இ) பொருளாதார, சமூக சிறப்புரிமைகளையும்
ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் சுரண்டலையும் ஒழித்தல்,
N

Page 47
39
(ஈ) சமுதாயத்தின் பருப்பொ
சரக உற்பத்திகளையும்
பகிர்ந்தளித்தல்: (2) எல்லாப் பிரசைகளுக்கும்
சுருக்கும் போதிய உலாவு மருத்துவப் பராமரிப்பு அளவிலான வாழ்க்கைத் -துக் கொடுத்தல்;
(2 ) சமூகப் பாதுகாப்பையும்
உறு திப் படுத்துதல்:
(ச) மக்களின் ஒழுக்க . கலா
களை உயர்த்துதலும் அத்து முழுமையான அபிவிருத்திக்
(7) பல்வேறு மத நம்பிக்கைக்
மக்கள் தத்தமது மதக் ( யாக ஐ.பர்வதை இயலச் மாள் உழலை உருவாக்கு
(5) அரசானது . நோதான பகிரங்க
பொருளாதார முயற்சி அலம் / அபிவிருத்தி செய்தல் வேண்டும்.
>>்.
(5) அரசா?' இது தேழhலப் பாதுகா
அம் , மேம்படுத்துதலும் அத்துடன் கற்கள், கடற்கரைகள் . வளங்கள் நில்லர். வலசவராசிகள் என்ட அம் வென்டும்.
( ? ) அரசாg, சட்டத்தால் அல்லது
தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பட்ட.. கலை அல்லது வரலாற்று

உருள் மூல வளங்களையும். அப்புரவான முறையில்
அவர்களது குடும்பங் - உடை, வீட்டுவசதி . என்பன உட்பட போதி. கரமொன்றை அமைத்
சேம நலத்தையும்
ச்சார , கல்வித்தரம் இடன் மனித ஆளுமையின் 5 வசதியளித்தலும்
களைக் கொண்டுள்ள கோட்பாடுகளை மெய்
செய்வதற்கு அவசிய தல்;
க மற்றும் தனியார் காடு வதையும்
தேசம், பேனிக்காத்த
இலங்கையின் (உருவாக்க கள் . தளங்கள், நீர் பவற்றைப் பாதுகாத்த
சட்டத்தின் கீழ் தென் வெளிப்படுத்தம்
தவம் படைத்த நினை
-பு

Page 48
சின்னம்.
யும் பா
(2) அரசால்
(கா
ஒப்புரவு ஒழுங்கு வேன்டும்
செயலர் பாட்டும் - றிற்கா
(9) பரீத 2
தொடர் ஏப்பமிடப்
- னங்கள்
அவற்றி
அடிப்படம்
பிர கா :
கடமைகள்
1)
ஆன்ட
5ா
அ
சிை
5 5 5 3
3 9 8 9
ஏ.
- 2 5

அல்லது இடம் அல்லது பொருள் ஒவ்வொன்றை -துகாத்த இம் பேலிக்காத்தலும் வேண்டும்.
து. சருவ தேச சமாதானத்தையும், சப்பையும், தந்னுதைப்பையும் நீதியானதும் பானதுமான சருவ தேச பொருளாதார ச 5
முறைமையைத் தாபித்த லையும் ஐக்வித்தல் 5: அத்துடன் நாடுகளுடனும் அவற்றிற்கிடையேயும் சற்று கையில் சர்வ தேசச் சட்டங்களையும், உடல் க கடப்பாடுகளையும் மதித்து நடத்தலும். இவற் = மதிப்பை ஊக்சி வளர்த்தலம் வேன்டும்.
ரிமைகள் மற்றும் மனிதாபிமானச் சட்டம் போன எந்த சர்வ தேச சாதனங்களில் வேங்கை ட திறத்தவராக உள்ள / இச்சர்வதேசச் சாதி ளை அரசானது வலுப்படுத்துதலும் சுமதித்தலும் , தகான மதிப்பை தூக்கி வளர்ந்தாலும் வேன்டும்.
3
பி:
(கோ
E:வ் வ சாருவ ரும் - கங்கை பின் இறைமையையும், ஒற்றுமையையும், நமைப்பாட்டையும் கட்டிக்காத்தலும் பாதுகாத்த
சியலமைப்பை யும் அதன் அலட்சியங்க9ை5.: மம் மைப்புக்களையும் கட்டிக்காத்த ஷகம், தற்காத்தலும் பனத்து ஆவங்கை: மக்களிடையேயும் தேசிய ஒற்து பிமன்ய அக்கி வளர்த்து இயம் அமைதியை ஊக்குவித்த
தி
-வை யோரின் $ரிமைககளயும் சுதந்திரங்களையும்
கத்தலும் மது கட்டுக் கலாச்சாரத்தில் மகத்தான பியல்புகளை மதித்துப் போய்க்காத்தலும்

Page 49
(6) சுற்றா
அதன்
(7) தேசிய
வரலா,
3 - 5 5 5 3
காத்த (8) பகிரங்
காத்த
பிரயோ
(9) இலஞ்ச,
முகமா. (10) சட்ட .
மறுதலி
(11) ஆனொல்
கடமை அவ ரது கடமையாதல் வேண்டு
அரச கொள்கைக்காக 55. (1) இவ் கோட்பாடுகளும் அடிப்படைக் கடமை
களையோ கப்பாடுகளையே கரும் நீதிமுறை
- டா என்பதுடன் ஏதேதும் ஆய்வுக்குட்படாமை.
வவவுக்கிடப்படுதலுமாகாது.
(2) அத்த வது பற்றிய பிரச்சினை எதுவும் சபையில் எழுப்பப்படுதலாகா
தி

படவைப் பாதுகாத்தவம் மேம்பருந்து தவம் செழுமைகளைப் பேணிக்காத்தவம் :
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கலை அல்லது மற்றுப் பொருட்களையும் இடங்களையும் பாக வம் பேணுதலும்;
கச் சொத்தைப் பாதுகாத்தலும் பேசிக் அம் அதன் விதி விரயத்தை அல்லது கர்ப் சாகத்தைத் தடுக்க நிறுத்துதவம் : இதில் அல்லது அழலில் நேரடியாகவோ மறை கவோ பங்குபற்றுவதைத் தவிர்த்தவம் : அருமையைக் கட்டிக்காத்தவம் வன்செயலை நீதலும்:
நவர் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தொழிலில் புணர்ச்சியுடன் பணியாற்றுதலும். தம்.
வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகள் . சட்ட உரிமை பா அளிக்கமாட்டா அல்லது விதிக்கமாட்
நீதிமன்றத்தில் அல்லது நியாய சபையில் அவை
ககைய ஏற்பாடுக்குள் ஒவ்வாமை காணப்படு ஆம் ஏதேதும் நீதிமன்றத்தில் அல்லது நியாயச்

Page 50
42
அத்தியாயம்.
மத்திய நிறைவேற்
குடியரசின் ச
குடியரசின் சனாதிபதி
56 (1) இலங்கை இருத்தல் வேண்டும்; அவரே அம்
படைகளின் படைத் தலைவரும் அ
செய்யப்பட்டவாறு பிரதம மந்த
(2) பொது போதைக்குள்ள சட்டம் உட்பட, சட்டத்தின் கீழும் சனாதிபதிப் பத முறையாகப் பிரயோகிப்பதற்கும் பாராளுமன்றத்திற்குப் பொறுப்ப
காதிபதியைத்
57. (1) அரசிய. தர்ந்தெடுத்தல்.
இருக்கத் தகைமைபெற்ற எந்த.ெ தெடுக்கப்படத் தச வடையவ ராதா
(2) இவ்வுறு யுள்ள பிரசையொருவர், சட்டத் ஏற் பாடு செய்யப்படக்கூடியவாறா இணங்கவும், அத்தகைய சட்ட ேம சபாநாயகர் தீர்மானிக்கக்கூடிய (சமூகமளிக்காதோர் உட்பட) உறுப்பினர்களில் அரைவாசிக்குக் கு வாக்களிப்பதன்மூலம் சனாதிபதியா
(3) சனா திய பிரதம நீதியரசரின் முன் விலையில் அந்நீதிமன்றத்தின் வேறு எவரேனும் சத்தியத்தைச் செய்வதன் மேல் அ இலங்கைக் குடியரசின் சனாதிபதி

-'11
றுத்துறை னாதிபதி
சகக் குடியரசிற்குச் சனாதிபதி ஒருவர் -சின் தலைவரும் ஆயுதந் தாங்கிய
ஆதாரம் : ம ஆவர் இதுக்கத்துப்பிக்கப்டு தற்பேக்டும். மக்கள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக அப் அரசியலமைப்பின் கீழும் வேறு ஏதேனும் விக்குரிய தத்துவங்களையும், பணிகளையும் , நிறை வேற்றுவதற்கும் சனாதிபதியே ான வ ராக இருத்தல் வேண்டும் .
' ''y!
கை
லமைப்பின் கீழ், தேருநர் ஒருவராக வாரு பிரசையும், சனாதிபதியாகத் தேர்ந் ெ| ல் வேண்டும். ப்புரையில் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் தத்மை . தினால் அல்லது நிலையியற் கட்டளைகளினால் Tன அத்தகைய நடவடிக்கைமுறைக்கும்
நிலையியற் கட்டளைக/.. இல்லாதவிடத்து அத்தகைய நடவடிக்கைமுறைக்கு இணங்கவும் முழு எண்ணிக்கையின ரான பாராளுமன்ற தறையாதோர் அவருக்குச் சாதகமாக ரகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம்.
பதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆள் ,
அல்லது பிரதம நீதியரசர் இல்லாதவிடத்து ம் நீதிபதியின் முன்னிலையில் பின் வரும் ., ல்லது உறுதியுரையை எடுத்து மொழிவதன் மேல் பாகப் பதவியேற்றல் வேண்டும் ;

Page 51
43
11 ... .
நான் , இலங்கைக் குடியரசிற உண்மையான பற்றுறுதி கொன் லமைப்பைப் போற்றிக் காட் சட்டத்திற்கும் இணங்க இலங்கை கடமைகளை யும் பணிகளையும் யுடன் வெளிப்படுத்தி உறுதி எ
(4) பத பினால் உருவாக்கப்பட்ட அல் பதவியை வகிக்கா தொழிதல் உறுப்பினரொருவ ராக அல்லது இருப்பின் விடயத்திற் கேற்ப , யில் அவ ரது ஆசனத்தை வறித. யதுமான இலாபந்தரும் வேறு வகித்தலாகாது .
சனாதிபதியின் 58. சனாதிபதி தத்துவங்கள்
திலான ஏதேனும் சட்டத்தினால் அல்லது குறித்தொதுக்கப்பட்ட மாக, பின் வரும் தத்துவங்கலை
(அ) பார்
பத்தி கொ
பார
தலை
ஒ ஒ 5
(இ) பார்
நிறுத்
(ஈ) முதல்
அரை
- - -
பிரா

... ஆகிய
ம்கு விசுவாசமுள்ள வராக இருப்பேன் எனவும் ன்டிருப்பேன் எனவும், இலங்கை அரசிய பபேன் எனவும், அரசியலமைப்பிற்கும் கைக் குடியரசின் சனாதிபதிப் பதவிக்குரிய
விசவாசத்துடன் புரிவேன் எனவும் பயபக்தி செய்கின்றேன் / சம்மதம் செய்கின்றேன்."
கவியேற்றதன் மேல், சனாதிபதி, அரசியலமைப் -லது ஏற்ற ங்கீகரிக்கப்பட்ட வே றேதேனும்
வேண்டும் என்பதுடன், அவர் பாராளுமன்ற
பிராந்திய சபை உறுப்பினரொருவ ராக பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபை எக்குதலும் வேண்டும். சனாதிபதி எத்தகை
ஏதேனும் பதவியை அல்லது இடத்தை
தி, அரசியலமைப்பினால் அல்லது எழுத் . ல் அவருக்கு வெளிப்படையாக அளிக்கப்பட்ட
தத்துவங்களுக்கும் பணிகளுக்கும் மேலதிக 7 உடையவராதல் வேண்டும் :-
ராளுமன்றத்தின் அமர்வு ஒவ்வொன்றின் ஆரம்
திலும் பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கக் எள்கைப் பிரகடனங்களை எடுத்துரைப்பதற்கு: ராளுமன்றத்தின் சம்பிரதாயபூர்வ அமர்வுகளில் - பமை வகிப்பதற்கு; ராளுமன்றத்தைக் கூட்டுவதற்கு, அமர்வு த்துவதற்கு அத்துடன் கலைப்பதற்கு: பமைச்சரையும், அமைச்ச ரவை யின் மற்றைய ஒச்சர்களையும், பிரதிஅமைச்சர்களையும்,
ந்தியங்களின் ஆளுநர்களையும் நியமிப்பதற்கு;

Page 52
உ4
(உ) அரச அலுவலர்களை அதிகாரம் பெற்ற அரசுப் தந்திர முகவர்களை வர. பதற்கு அத்துடன் அவர்க
(ஊ) குடியரசின் பகிர பகிரங்க இலச்சினை யின் கீழ் யின் வேது அமைச்சர்களில் களினது ஆளுநர்களின், பி. யீட்டு நீதிமன்றத் தலைவ முறையீட்டு நீதிமன்ற நீ, நீதிபதிகளின் நியமனப் ப அத்துடன் குடியரசுக்கு உ. அசைவற்ற ஆதனத்தின் அ களை யும் செய்வ தற்குச் பட்டவாறு அல்லது தத்து வதற்கு, அத்துடன் அந்த வுமான எல்லாச் சாதன இலச்சினையைப் பயன்படு
(எ) போரையும், சம் ( ஏ) சட்டத்தொழிலில் யிலும், உயர் தொழில் 6 வந்திருக்கின்றவர்களுமான ஞர் களாக நியமிப்பதற்கு
f; *;
(ஐ) அரசியலமைப்பின் தினுள் அவசரகால நிலை அத்துடன் ஒரு பிராந்
(ஒ) சர்வதேசச் சட் றால் அரசு தலைவர் சின்றவாறு அல்லது அதி

, உயர் பேதானிகர்களை, பூரண
பிரதிநிதிகளை அத்துடன் வேறு இராஜ வேற்று ஏற்று அங்கீகரிப்பதற்கு நியமிப் முக்குப் பொறுப்பளிப்பதற்கு;
ங்க இலச்சினையை வைத்திருப்பதற்கும், ம் முதலமைச்சரின் மற்றும் அமைச்சரவை ம், பிரதி அமைச்சர்களின் , பிராந்தியங் ரதம நீதியரசரின் அத்துடன் தேன்முறை ரின், அத்துடன் உயர் நீதிமன்ற , மேன் திபதிகளின் பிராந்திய மேல் நீதிமன்ற த்திரங்களைச் செய்து நிறைவேற்றுவதற்கு . ரித்தாக்கப்பட்ட காணிகளின் மற்றும் த்தகைய வழங்குகைகளையும் கையுதிர்ப்பு சட்டத்தினால் அவர் தேவைப்படுத்தப் வமளிக்கப்பட்டவாறு செய்து நிறை வேற்று
இலச்சினை இடப்படவேண்டிய எத்தகையன ங்களிலும் இலச்சினையிடுவதற்குப் பசிரங்க த்துவதற்கு:
பாதானத்தையும் பிரகடனப்படுத்துவதற்கு; பிரபல்யம் எய்தியிருப்பவர்களும் நடத்தை சம்மையிலும் உயர்ந்த தரத்தைப் பேணி
சட்டத்தரணிகளை சனா திபதி வழக்குரை
ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க , ஒரு பிராந்தியத் மையொன்றைப் பிரகடனப்படுத்து வதற்கு. ய சபையைக் கலைப்பதற்கு;
ம் , வழமை அல்லது வழக்காறு ஆகியவற் ருவர் செய்வதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படு ரமளிக்கப்படுகின்றவாறு, அரசியலமைப்

Page 53
பின் அல்லது எழுத்தி
வாக இராத அத்த - திகில்
யும் செய்வ தற்கு .
மன்னிப்பு கேட்ட 59 . (1) வழங்குதல்.
ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் ஏடு பட்டிருக்கும் எவரேனும் தவ
சி ...
(அ) நிபந்தனை யற் நிபந்தனை கருக்கு அ (ஆ) அத்தகைய த தீர்ப்பு நிறைவேற்ற சனாதிபதி தகுதியா காலப்பகுதிக்கான
(இ) அத்தகைய எ ஏதேனும் தண்டனைக் யொன்றை விதிக்கல
பெ
(ஈ) அத்தகைய த தன்டனையை அல்லது ஏதேஜம் தண்டத்தை
பகுதியளவில் குறைக் (2) சனா திபதி, இவ்வுறுப்
தத்துவத்தை, பின் வருவோன தாலோசித்துப் பிரயோகித்தல் நாயகர் அல்லது சபாநாயகர் பிரதம நீதியரசர் அல்லது பிரத நீதிமன்ற நீதிபதியொருவர், நீதி அமைச்சர் அல்லது அமைச்சரினா ஒருவர், சட்டத்துறைத் தலைமை யினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப் களத்தைச் சேர்ந்த அலு வலர் ஒ

4s
லான சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுடன் ஒவ்வா தன கைய எல்லாச் செயல்களையும் காரியங்களை
சனாதிபதி, இலங்கைக் குடியரசுக்குள் உள்ள தனும் தவறுக்காகக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் றாளியின் விடயத்தில் -
ற மன்விப்பொன்று அல்லது சட்டமுறையான மைந்த - மன்னிப்பொன்று வழங்கலாம் ;
வறாளிமீது விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தண்டனைத் ப்படுவ தில் , , காலவரையறையற்ற அல்லது 2 தெனக் கருதக்கூடியவாறான அத்தகைய காலத்தளர்வு வழங்கலாம்;
வரேனும் தவ றாளிமீது விதிக்கப்பட்டுள்ள குப் பதிலாகக் கடுமை குறைந்த தண்டனை
ாம் ;
வறு காரண மாக விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் குடியரசுக்கு வே றுவகை யில் 'ெ ருமதியான அல்லது இழப்பீட்டை முழுமையாக அல்லது கலாம். புரையின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழான அவரது ரக் கொண்டமைந்த குழுவொன்றுடன் கலந் வேண்டும். அதா வது பாராடுமன்றச் சபா பெயர்குறித்து நியமிக்கும் ஆள் ஒருவர், ம நீதியரசர் பெயர் குறித்து நியமிக்கும் உயர்
என்னும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள ல் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படும் அலுவலர் யதிபதி அல்லது சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதி படும் சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதி திணைக்
ருவர் .

Page 54
(3)
வேண்டுமென நீதிமன்றம் எதனா வுறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்திய முன்னர் அவ்வழக்கை விளங்கிய மாறு செய்வித்தல் வேண்டும்.
(4) அல்லது பிராந்திய சபை உறுப் ஏதோம் சட்டத்தில் குறித்துறை அமைந்தவராக இருக்கின்ற அல்
(அ) தனைக
(ஆ)
குறைக்
துடர்ச் சியி
60. சலா திப தியாக ருந்து சன் எ திட! ரிக்கு பதவி முறையில் செய்யப் பட்ட விடுபாட் குரிமை
தொடர் பிரேம் அவருக்கு எதிரா
அல்லது நிறுவனத்தில் இப்பில் வழக்கு டவ டிக்கை
தொடர்ந்து நடாத்தப்படுதலே
1
சனா திபு தி 61 (1) (அ) ப சனாதிபதி யில் சம்ப எம் , படிகள்,
வகிப்பே மற்றும் " ஓய்வதியம்
சம்பளம்
வற்றை
இட்
(ஆ ) உ
Z. தியம் டரி அவருக்கு தோரு

9
தவறாளி எவ ரும் மரண தண்டனை அனுபவித்தல் எலும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடத்து, இவ் பின் கீழ் அளிக்கப்பட்ட தத்துவத்தைப் பிரயோகிக்க நீதிபதி சனாதிபதிக்கு அறிக்கையொன்றை அனுப்பு
சனாதிபதி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை ப்பினர்ககை தேர்ந்தெடுத்தல் தொடர்பான , ரக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் தகைமையீனத்துக்கு
லது வந்திருக்கின்ற ஆளெவரினதும் விடயத்தில் -
நிபந்தனை யின் றி அல்லது சட்டமுறையான நிபந் களுக்கு அமைய மன்னிப்பு வழங்கலாம் , அல்லது அத்தகைய தகைமையீனக் காலப்பகுதியைக் கலாம்.
ஆனெவ கும் பதவி வகிக்கும்போது, அவரது அல்லது செய்யாது விடப்பட்ட எவ்விடயம் க ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் , நியாய எதுவும் தொடுக்கப்படுதலோ அல்லது ( ஆகாது .
பாரா தமன்றம், சனாதிபதி என்ற பதவியை
ார் பெறுவ தற்கு உரித்துடையவராக இருக்கும் , படி மற்றும் ஓய்வு திய உரித்துடைமை ஆகிய
நீர்மானம் மூலம் தீர்மானிக்கலாம். பந்தியின் ட்பந்தி (அ) வின் கீழ் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஓய்வு
இத்துடமை அவருடைய முந்திய சேவை யின் பயனாக -
உரித்தாக்கக்கூடிய வேறு ஏதேனும் ஓய்வூதியத் மேலதிகமானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

Page 55
இலங்கையின் (2) சனாதிபதியி | திரட்டு நிதியத்தின் மீது பொறுப்
(3) பாராளுமன் பெறுவதற்கு உரித்துடையவராக ஓய்வூதிய உரித்துடைமையை தீர்
ஆகாது .. சாை நிப தி 63 . . (1) இவ்வும் யின் பதவிக் காலமும்
கருக்கமைய, சம ா திபதி தாம் அவர் பதவியை வறிதாக்கலாம். காலப்பகுதியொன்றுக்குப் பதவி
பருதி முடிவுறுவது எப்படி யிருப்பி ஏற்கும் வரை பதவியில் இருத்தல்
தி
(2) இப்பந்தியின் பதலிக்கு இரு தடவை தேர்ந்தெட றினால் அத்தகைய பதவிக்கு அத்தி தகைமை யுடையவ ராதலாகாது.
(3) இலங்கைக் 8 சூழ் நிலைகளில் வ றிதாதல்  ேவண்டு
1132 .
(அ) சல (ஆ) ச. சனாதிபதி அல்லது
(இ) சன மாகத் த
தரமாக
- :
நாயகர்,
ஆகியோன
ஏகமனதா

ன் சம்பளம் , படிகள் , மற்றும் ஓய்வூதியம், பிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
றம், சனாதிபதி என்ற பதவியை வகிப் போர் - இருக்கும் சம்பளத்தை , படியை அல்லது மானம் மூலம் அதிகரிக்கலாம் ஆனால் குறைத்தல்
ப்புரையின் (2) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடு
பதவி : ஏற்ப திலிருந்து மூன்று (ஐந்து) ஆண்டு வகித்தல் வேண்டும். ஆயில் , இக்காலப் ஆம் , சனாதிபதி, அடுத்த சனாதிபதி பதவி
வேண்டும்.
ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க சனாதிபதி நக்கப்பட்டுள்ள ஆளெ வரும் பாராளுமன்றத் தன் பின் னர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்குத்
டியரசின் சனாதிபதிப் பதவி பின் வரும் தம் : -
1ாதிபதி இறப்பதன் மேல் ; அல்லது
ர நாயகருக்கு முகவரியிடப்பட்ட எழுத்தின் மூலம் 7 தமது பதவியிலியந்து விலகிய தன்மேல் ;
ாதிபதி உள் அல்லது உடல் இயலாமை கா ரண - மது பதவிக் அரிய பதிக61%ள் நிறைவேற்ற நிரந் இயலா தவ ராக இருக்கிறார் எனச் சபா முதலமைச்சர் மற் றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரக் கொண்ட குழுவொன்றினால் எடுக்கப்பட்ட ன முடிபொன்றின் மேல் அல்லது

Page 56
48
(ஈ) 2 மூலம் ச உறுப்பின எண்னிக் லும் ஒப் வரப்ப
தன் -
வாக வ
பாராடு
குறைந்த அந்நம்பி
நிறைவே வறிதாக்கப்படுதல் வேண்டும் .
(1) லோசனை
63 : /சனாதிபதி, மேல் Fனாதிபதி
அல்லது அரசியலமைப்பினால் 6 செயலாற்றுதல் வேண்டும்
முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் குறிப்பிட்ட பனி ஒதுக்கப்பட்டுள். ஆ லோசனை அளிக்குமா டு! முதல் அத்தகைய வேக அமைச்சரின் வேண்டும் .
(2) ஏதேனும் நீதிமன்றம்
இவ்வுறுப்புரையின் (1) படவில்லை என்ற ஏதுவின் மீது சக் விடப்பட்ட ஏதேனும் செ யலை . அதன் மீது தீர்ப்பு வழங்குவ தற்கு படுத்துவதற்குத் தத்துவமோ அ.

றுப்பினர் எவரினாலும் எழுத் திலான அறிவித்தல் பாநாயகருக்கு முகவரியிடப்பட்டு , அத்தகைய | ராலும் பாராமன்ற உறுப்பினர்களின் மொத்த கயில் ஆகக்குறைந்தது அரைவாசிப் பேர்களினா பமிடப்பட்டு சனாதிபதிக்கு எதிராகக் கொண்டு ம் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்துக்கு ஆதர ாக்களிக்கின்ற (சமூகமளிக்காதோர் உட்பட) மன்ற உறுப்பினர்களின் முழு எண்ணிக்கை யில் ஆகக் து மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களால் உக்கையில்லாத் தீர்மானம் பாராளுமன்றத்தின் .
ற்றப்படுவ தன் மேல் ,
முதலமைச்சரின் நியமன விடயத்தின் தேன்றி வ முவ கை யில் தேவைப்படுத்தப்பட்டால் தவிர, மீது . அல்லது எவ்வமைச்சருக்கு ஏதேனும் ளதோ அப்பணி சம்பந்தமாக சாதிப் திக்கு அமச்சரின்ால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆலோசலாயி.மீதே எப்போதும் செயலாற்றுதல்
5, நியாயசபை அல்லது நிறுவனம் ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகள் இணங்கியொழுகப்
கா திபதியால் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யாது அல்லது செய்யாமையை விசாரணை செய்வதற்கு அல்லது எம்முறை யிலும் அதனைக் கேள் விக்குட் ல்லது நியாயதிக்கமோ கொண்டிருத்தலாகாது.

Page 57
- சனா திபதிப் 64 .(1). (அ) சரை
பதவியைத் தற்காலிகமாக
ஏதேனும் 8 வறிதாக்கல்
களைப் புறா இல்லாதிருக்க சனாதிபதி
வேறுவகைய
பகுதியின் டே யாற்றப் ப தெடுக்கப்ப சனாதிபதிப் யாற்றுதல்
(2) அத் உறுப்புரையி
முறையிலும்
வேண்டும். (2) இலங்கைக் குடிய யாற்றுகின்ற ஆளெவரும், சமாதி கடமையாற்றுவதற்கு முன் ஊரிமை தாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அல் மீள ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அல்ல கொடுத்த பின்னர் தொடர்ந்
(3) சனாதிபதி தொ பதிற் கடமையாற்றும் சனாதிபதி ஏற்புடையதாகக் கூடியன் வோ, வேண்டும்.

ரதிபதி சுகவீனம் காரண மாக அல்லது வேறு காரணமாகத் தமது பதவிக்குரிய கடமை சியமுடியாதிருக்கும்போது அல்லது இலங்கையில் க்கும் போது அல்லது இலங்கைக் குடியரசின்
பதவி ஏதேடும் காலப்பகுதியின் போது பில் வறிதாக இருக்கின்ற ஏதேனும் காலப் பாது, அத்தகைய பதவியில் பதிற் கடமை பாராளுமன்றத்தால் இன்னோர் அள் தேர்ந் பட்டாலொழிய, இலங்கைக் குடியரசின் = பதவியில் பிரதம நீதியரசர் பதிற் கடமை
வேண்டும். கதகைய ஆள் , பதவியேற்குமுன்னர் , 57ஆம் அல் விதித்துரைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்திலும்
உறுதியுரை அல்லது சத்தியஞ்செய்தல்
-ரசின் சனாதிபதிப் பதவியில் பதிற் கடமை பெதி அல்லது அத்தகைய பதவியில் பதில்
கான்ட. அளெவரும் அத்தகைய பதவியைத் -லது ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் அல்லது சறு மிள ஏற்கப் போகிறார் என அறிவித்தல்
று பதிற். 'கடமையாற்றுதலாகாது.
டர்பான அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகள், யொருவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவை அந்த அளவுக்கு ஏற்புடையனவாதல்

Page 58
அமைச்சரவை .
65 1 |
அத்தியாயம்
மத்திய நில் சனாதிபதியும்,
1. (1) றத்துக்குப் பொறுப் றையும் நெறிப்படுத்தி கப்பட்ட அந்த அ மங்கள் பற்றி அது யிருத்தல் வேண்டும்.
(2) ( மைதாங்கவேண்டிய
நம்பிக்கையைக் கூடு பாராளுமன்ற உறுப்
ந்து கீழே ஒப். எடுத்து மொழி தன்ம் ஒப்பமிடுவதன்மது
மீது முதலமைச்சரா
11. !
இலங்கைக் குடியரசு பற்றுறுதி கொண்டவ லமைப்பைப் போற் மைப்புக்கும் சட்டத் கடமைகளையும் பணி பயபக்தியுடன் வெளி
செய்கிறேன்.. முதலமைச்சர் இறப்பதன் 56
66. முதல ை
முதல ை மல் அல்லது பதவி பறப்பதன்மேல் முதலமைச் துறந்ததன் மீது அல் சர் ஒருவரை நியமித்தல்.
கருதப்படுமிடத்து , உறுப்புரையின் நியதி இப்புரையின் ஏற்பா தாதலும் வேண்டும்.

ம் 1111 றைவேற்றுத்து றை
அமைச்சரவையும் அமைச்சரவை எக்கருமங்களுக்காகப் பாராளுமன் ப்பாகவிருக்கின்றதோ அக்கருமங்கள் எல்லாவற் த்துவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பொறுப்பிக் மைச்சரவை ஒன்று இருத்தல் வேண்டும் : அக்கரு பாராளுமன்றத்துக்கு கூட்டாகப் பொறுப்பாய்
(அ) அமைச்சர்களுள் , அமைச்சரவைக்குத் தலை பர் ஒருவர், முதலமைச்சராயிருத்தல் வேண்டும்.
ஆ) சனாதியதியானவர் பாராளுமன்றத்தின் தலாகப் பெறக்கூடியவரென அபிப்பிராயப்படும் பினரை முதல மைச்சராக நிய மித்தல் வேண்டும்.
இ) முதல மைச்சர் பின்வரும் உறுதியுரை யை. மடுவ இது அல்லது பின்வரும் சத்தியத்தை செய்து கீழே சகப் பதவியேற்றலும் வேண்டும்.
.......... ஆகிய நான், -க்கு விசுவாசமுள்ளவராகவும், உண்மையான
ராகவும் இருப்பேன் எனவும், இலங்கை அரசிய றிக் காப்பேன் எனவும், இலங் கையுன் அரசியல திற்கும் இணங்க முதலமைச்சரின் பதவிக்குரிய களையும் விசுவாசமாகப் புரிவேன் எனவும் இப்படுத்தி உறுதி செய்கிறேன்/சத்தியஞ்
மச்சர் இறந்ததன் மீது அல்லது அவர் பதவி லது முதலமைச்சர் பதவி துறந்து விட்டவராகக் சனாதியதி முதலமைச்சரொருவரை 65 ஆம் கேளின்படி நியமித்தல் வேண்டும் என்பதுடன் அவ்வு
டுகள் அத்தகைய நியமனத்திற்கு ஏற்புடைத்

Page 59
51
தி
அமைச்சர்களும், 67. (1) முதலமைச் அவர்களின் விடயங்களும் அமைச்சுக்களினதும் எண்ணிக்கை பணிகரும்.
யும் பணிகளையும் குறித்தொது
(2) சனாதிபதி மேல் அவ்வாறு தீர்மானிக்கப் - பதற்கெனப் பாராருமன்ற நியமித்தல் வேண்டும்.
(3) முதலமைச் பணிகள் என்பவற்றை எந்த 6 அமைச்சரவை அமைப்பிலான விதந்துரைக்கலாம். அத்த ை அதற்குள்ள பொறுப்புடைமையி அமைச்சரவை யின் இடையறாத்
1
பிரதி அமைச்
68. (1) அமைச்சர் - சர்கள்.
களும் சம்பந்தமான தமது க உதவுவதற்கெனவும் இவ்வுறுப்பு. அமைச்சர்களுக்குக் கையளிக்க தின் கீழான அமைச்சர்களின் யும் பிரயோகிப்பதற்கும் புரிய களிடையேயிருந்து சனாதிபதி . பிரதி அமைச்சர்களை நியமிக்.
(2) எழுத்திலா
- அ அளிககபபடட சதி :
அளிக்கப்பட்ட அல்லது அவர்மீ. கடமைகள் என்பவற்றுள் எவற். வெளியிடப்படும் அறிவிப்பில் மு - ளிக்கலாம் என்பதுடன், அந்.
அமைச்சருக்கு அல்லது அவர்மீ. 9 ).
அளிக்கப்பட்டுள்ளதோ அல்லது லான சட்டத்தில் முரணாக எ
" அக்கறை

-சர். அமைச்சரவை யில் அமைச்சர்களினதும் . = பற்றியும், அமைச்சர்களுக்கு விடயங்களை க்குவது பற்றியும் தீர்மானித்தல் வேண்டும். மயானவர். முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் பட்ட அமைச்சுக்களுக்குப் பொறுப்பாயிருப் உறுப்பினர்களிடையேயிருந்த அமைச்சர்களை
சர், குறித்தொதுக்கப்பட்ட விடயங்கள் , நரத்திலும் மாற்றலாம் என்பதுடன், மாற்றங்கள் பற்றிச் சனாதிபதிக்கு கய மாற்றங்கள், பாராளுமன்றம் பால் ன் இடையறாத தொடர்ச்சி உட்பட,
தொடர்ச்சியையும் பாதித்தலாகாது.
கள் பாராளுமன்றமும், தமது திணைக்களங் டமைகளைப் புரிவதில் அமைச்சருக்கு ரையின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் பிரதி ப்படக் கூடியவாறான எழுத்திலான சட்டத் அத்தகைய தத்துவங்களையும் கடமைகளை வதற்கெனவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் மேல்
கலாம்.
ன ஏதேனும் சட்டத்தினால் அமைச்சருக்கு து சுமத்தப்பட்ட தத்துவங்கள் அல்லது றையும் அமைச்சர் ஒருவர். கசெற்றில் லம். தமது பிரதியமைச்சருக்குக் கைய தத் தத்துவம் அல்லது கடமை அந்த து எந்த எழுத்திலான சட்டத்தினால்
சுமத்தப்பட்டுள்ளதோ அந்த எழுத்தி து எப்படியிருப்பினும், இந்தப் பந்தியின்

Page 60
கீழ் பிரதியமைச்சருக்கு அல்லது கடமைகளைத் ; - குச் சட்டமுறையானதா?
அமைச்சர்கள், பிரதி 69 யமைச்சர்கள் என்போ ரின் பதவிக்காலம்..
- ஓர் அமைச்சு (அ) சனாத்
பதவிய
(ஆ) சனா
கடிதத்
லொழ்
(இ) உறுப்பு
சூழ்நின்
- வரா
அரசியலமைப்பின் ஏற்பா யாற்றும் காலப்பகுதி மு வேண்டும்.
பாராது மன்றம் கலைக்கப்பட்ட பின்னரான காலத் தில் உள்ள அமைச்சரவை
70ா
பாராளுமன்ற யாற்றுகின்ற அமைச்சரன தாது, கலைவுக்கும் பெ காலப்பகுதியில் போது ?
அமைச்சரவையைக் கலைத்தல்.
அக்.
71 (1) முதல.ை தன் மீது , அல்லது முதல போது, அமைச்சரவை | ஏனைய அமைச்சர்கள் ப
(2) உறுப்பு பகுதியில் முதலமைச்சர் . -ப்புரையின் (2) ஆம் ப என்பதுடன், அப்பட்சத்தி அமைச்சரவையானது ஏனை கொண்டு தொடர்ந்து ப .

''*
Seக கையளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தத்துவத்தை தாமே பிரயோகிப்பதும் புரிவதும் அவருக் சதல் வேன்டும்.
சர் அல்லது பிரதியமைச்சர் , திபதியின் கைப்பட்ட ஒரு கடிதத்தின் மூலம் பிலிருந்து அகற்றப்பட்டிருந்தாலொழிய, அல்லது பிப திக்கு முகவரியிட்டனப்பும் தம் கைப்பட்ட கதின் மூலம் அவர் தமது பதவியைத் துறந்தா இய. அல்லது நரை 20 இல் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ள லைகளில் தவிர பாராளுமன்ற உறுப்பினரொரு
க இல்லாதொழித்தாலொழிய. டுகளின் கீழ் அமைச்சரவை தொடர்ந்து பனி பழுவதும் அவர் தொடர்ந்து பதவி வசித்தல்
ம் கலைக்கப்படுவதற்கு நேர் முன்னர் பணி வ, அத்தகைய கலைப்பைப் பொருட்படுத் ரதுத் தேர்தல் முடிவுறுதலுக்கும் இடைப்பட்ட தாடர்ந்து பணியாற்றுதல் வேண்டும்.
மச்சர் இறந்ததன் மீது அல்லது பதவி துறந்த மைச்சர் பதவி தறந்தவராகக் கருதப்படும் கலைக்கப்பட்டதாகவிருக்கும் என்பதுடன், நவி வசிக்காதொழிதலும் வேண்டும். ரை 70 இல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட காலப் இறந்தால் அல்லது பதவி இறந்தால், இவ்வுறு ந்தியின் ஏற்பாடுகள் செயற்படுதலாகாது ல் , அக்காலப்பகுதி முடிவடையும் வரை யை அமைச்சர்களை அதன் உறுப்பினர்களாகக் ணியாற்றுதலும் வேண்டும். சனாதிபதி அத்தகை

Page 61
- ந.
இது அமைச்சர்களிடையேயிரு இத்தல் வேண்டும்.
(3) உ கதை
காலப்பகுதியில் முதலாக தன் மீது வேறு அமைக்க முடிவுறும்வரை 70 ஆ யின் தத்துவங்களையும் புரிதலும் வேண்டும்.
முதலமைச்சர் பதவி 72 (1) முத துறத்தல்.
எழுத்தொன்றின் மூலம்
(2) முத
(அ)
(2)
பதவி துறந்துள்ளவரா
பதில் அமைச்சர்களும், 73. அமைச் பதில் பிரதி அமைச் தமது பதவிக்குரிய : - சர் கஞம்.
போதெல்லாம், ச அமைச்சரின் இடத்தில் உறுப்பினர் எவரையு!
அமைச்சரவைச் செயலாளர்.
74. (1) வேண் டும். அவர் சன
(2) அமைவாக அமைச்ச. வேண்டும் என்பதுடன் அவருக்குக் குறித்தெ கடமைகளையும் ப-2

தந்து ஒருவரை முதலமைச்சராக நியமித்தல்
அப்புரை 70 இல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட மைச்சர் இறந்ததன் மீது அல்லது பதவி இறந்த ச்சர் எவரும் இல்லாவிட்டால் பொதுத்தேர்தல் ம் உயப்புரையின் கீழ் பணியாற்றும் அமைச்சர் கடமைகளையும் சனாதிபதி பிரயோசித்தலும்
லமைச்சர், சனாதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகலாம்.
லமைச்சர் -
பொதுத் தேர்தல் முடிவுறும்போது, அல்லது ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமுல்த்தை அல்லது அரசாங்க கொள்கைக் கற்றைப் பாராளுமன்றம் நிரா கரித்தால், அல்லது அரசாங்கம் மீது நம்பி யில்லாப் பிரேரனை யொன் 6றைப் பாராளு ம் * றம் நிறைவேற்றினால், ஏகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.
=ர் ஒருவர் அல்லது பிரதியமைச்சர் ஒருவர், பவிகளைப் புரிவதற்கு இயலாதவராக இருக்கும் னாதிபதி . அத்தகைய அமைச்சரின் அல்லது பின் ல் பதிற் கடமையாற்றுவதற்கெனப் பாராளு மன் ம் நியமிக்கலாம்.
மைச்சரவைக்குச் செயலாளர் ஒருவர் இருத்த" னாதிபதியினால் நிய மிக்கப்படுத்த வேண்டும் .. சயலாளரானவர், முதலமைச்சரின் பணிப்புகளும் ரவை யின் அலுவலகத்திற்குப் பொறுப்பாகவிருத்த , முதலமைச்சரால் அல்லது அமைச்சரவை யின ரதுக்கப்படக் கூடியவாறான அத்தகைய வேறு 15லயும் நிறை வேற் முதலும் புரிதம் வேன்டும்.

Page 62
அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள்
- 75 - (1) 9 இருத்தல் வேண்டும். வேண்டும்.
(2) ஓ பதிப்புக்கும் கட்டுப் பொறுப்பில் உள்ள நிறுவனங்கள் மீது க
(3) அல பின் ஏற்பாடுகளில் 5 அல்லது 67 ஆம் உரு பட்ட தீர்மானத்தின் இல்லாதொழியுமிடத்து
(4) அ ை யின் (2) ஆம் பந்தி அமைச்சரவையானது ஆசிய பந்திகளுக்கமை வள்ள வேறே தேனும் !
(5) செய அரச சேவையில் அல்ல யில் இருந்த ஆள் ஒருவ விடுவிக்கப்பட்டவராகக் - புரையின் (3) ஆம் ப தன் மேல் முழு நிலை இ செல்வதற்கு உரித்துடை.
(6) இவ்வும்
(அ)
(அ)

நடி
-வ்வோர் அமைச்சுக்கும் செயலாளர் ஒருவர்
அவர் சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுதல்
ர் அமைச்சின் செயலாளர் . அவரது அமைச்சரின் பாட்டுக்கும் அமைய அவரது அமைச்சரின் அரசாங்கத் திகைக்களங்கள் மீது அல்லது வேறு காப்பைப் பிரயோகித்தல் வேண்டும்.
மைச்சு ஒன்றிற்கான செயலாளர், அரசியலமைப் கீழ் அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டதன் மேல் அப்புரையின் கீழ் முதலமைச்சரினால் செய்யப்
மீச , அதன் விளைவாக, அத்தகைய அமைச்சு - பதவியை வகிக்காது ஒழிதல் வேண்டும்.
மச்சு ஒன்றிற்கான செயலாளர். இவ்வுறுப்புரை யின் கீழ் பதவியை வகிக்காது விடுகின்றவிடத்து , இவ்வுறுப்புரையின் (5)(6) அத்துடன் (7) வ அத்தகைய செயலாளரை . பகிரங்க சேவையி பதவிக்கு நியமிக்கலாம். பலாளராக அவரது நியமனத்திற்கு நேர்முன்னர் பது ஏதேனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனச் சேவை சர், அத்தகைய சேவையிலிருந்து தற்காலிகமாக 5 கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் அவ்வுறுப் ந்தியின் கழ் . அவா பதவியை வகிக்காது ஒழிந்த மப்பு எதுவுமின்றி அத்தகைய சேவைக்குத்திரும்ப யவராதலும் வேண்டும். அப்புரையின் (5) ஆம் பந்தியானது -
பதவி விலக்குவதன் மூலம் அல்லது ஒழுக்காற்று காரணங்களின் மூலம் அல்லாது வேறுவ கையாக , செயலாளரின் - பேசவை களை சனாதிபதி முடிவு
-றுத்துவதன் மீது, அல்லது பதவி துறக்கும் நேரத்தில் செயலாளருக்கெதி ராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் முடிவுறாது

Page 63
S
இ ே3
அமைச்சுக்கான செ
ஏற்புடையனவாதல்
(7) இ அத்துடன் (6) ஆம் பதிக்கான செயலா
சொன்றுக்கான செ
அல்லது முதலமைச்ச
பதவியை அல்லது அ பட்ட பதவிக ளைத் கடைசியாக வகித்த
கருதப்படுதல் வேல்
(8) இ மன்றச் செயலாளர் ளர் அலுவலகம், ே வாளர் தலைமையத் ளர் அலுவலகம், அலுவலகம் (ஒம்புட் குற்றச்சார்த்துக்க 6 அலுவலகம் ஆகியன கருதப்படுதல் வேன்
76
.. இந்த பதவி எதற்கும் நிய
பதவிச் சத்தியம்.
யில் தரப்பட்டுள்ள கீழே ஒப்பமிட்டா செய்து /லன்றி அப்ப
லாகாது.
அ - ன்

ருந்தால் அல்லது உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தால் ழிய, பதவியிலிருந்து செயலாளர் தவிவிலகியதன்மேல் யலாளர் ஒருவருக்கு ஏற்ற மாற்றங்களுடன்
வேண்டும். ந்த உறுப்புரையின் (4) ஆம், (5) ஆம்
பந்திகளின் நோக்கங்களுக்காக, சனாதி ளர் முதலமைச்சருக்கான செயலாளர், அமைச் யலாளர் என்ற பதவியை அல்லது சனாதிபதியின் ரின் பணியாட்டொகுதியில் வேறேதேனும் த்தகைய ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற் தொடர்ச்சியாக வகித்துள்ள எவரேனும் ஆள் , பதவியைத் தொடர்ச்சியாக வகித்தவராகக்
டும். தவ்வுறுப்புரையின் நோக்கத்திற்காக, பாராளு - நாயகம் அலுவலகம், தேர்தல்கள் ஆணையா தர்தல்கள் ஆணைக்குழு அலுவலகம், கணக்காய் யதி திணைக்களம், அமைச்சரவைச் செயலா நிருவாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் - சுமான் ) இலஞ் சம் அல்லது ஊழல் பற் றிய மளப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு அரசாங்கத் திணைக்களங்கள் அல்லவெனக் கடும்.
அத்தியாயத்தில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள மிக்கப்பட்ட ஆளெவரும், ஐந்தாம் அட்டவணை எழுத்து உறுதியு ரையை அல்லது சத்தியத்தைச் தவிக்குரிய கடமைக ளை மேற்கொள்ளுத

Page 64
1
அத்தியா
15
த
தி
ய சட்ட
ய
பாராமன்றம்.
பாராளும்
77. (1) அர தேர்ந்தெடுக்கப்படும்
118 ஆம் உறுப்புரைக் உறுப்பினர்களையுங் கெ
(2) பா.
முன்னதாகக் கலைக்கப்
அதன் முதலாவது கூட்ட ஆறு ஆண்டுகள் கொண்ட யொழிய அதற்கு மேற் ஆண்டு காலம் கழிந்து
பட்டதாகச் செயற்படு.
பதவிச்
சத்தியம்.
7 8, சபாநா
தவிர , உறுப்பினர் ஒரு சத்தியத்தைச் செய்து .
உறுதியு ரையை மொழிந்து
அமர்தலோ வாக்களித்,
• • • • • •
சபாநாயகர், பிரதிச் சபா நாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் ஆகியோர்.
சோசலிசக் குடியரசின் என்று பயபக்தியுடன் வெ செய்கிறேன்.
79. (1) பார் பின்னரான அதன் முதலா கராகவும், பிரதிச் சபா ஆனவராகவும் (அவர் இ எனக் குறிப்பீடு செய்யப் இருப்பதெற்கென மூன்;

1
ய *
ம்
ற
-
ம்
றம்.
சியலமைப்பின் ஏற் பாடுகளுக்கிணங்கத் இருநூ ற்றிருபத்தை ந்து உ ப்பினர்க ளை யும் கிணங்கத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருபத்தொன்பது
ாண்ட பாராளுமன்றம் ஒன்' இருத்தல் வேண்டும்.
ராளுமன்றமானது கலைக்க வேண்டிய காலத்துக்கு பட்டாலொழிய, ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற மும் த்துக்கென நிய மிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து காலத்துக்குத் தொடர்ந்திருத்தல் வேண்டு மே படவல்ல என்பதோடு , சொல்லப்பட்ட ஆறு போதலானது பாராளுமன்றம் கலைக்கப் தல் வேண்டும்.
யகரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கத்துக்காகத்
வர் பாராளுமன்றத்தின் முன்னர் கீழ்கா ய ம் கீழொப்பம் இடும்ல ரை, அல்லது கீழ்க்கா : ம்
து கீழொப்பம் இடும்வரை, பாராளுமன்றத்தில் தலோ ஆகாது;
....... ஆகிய நான், இலங் கைச் சனநாயக
அரசியலமைப்பைப் போற்றிப் பாது காப்பேன் பளிப்படுத்தி உறுதிசெய்கிறே ன்/ சத்தியம்
ராளுமன்ற மானது , ஒரு பொதுத் தேர்தலின் 'வது கூட்டத்தின்போது , முறை யே சபா நாய
நாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் த னகத்துப் பின்னர் " பிரதிச் சபாநாயகர் !! படுவார்) குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராகவும் உறுப்பினர்க ளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்.

Page 65
51
( 2 ) சபா நா யகராக அல்ல த 50ாக்களின் பிரதித் தவிசா. உறுப்பினர் - 1 |
(அ) பாரா : பன்
அல்லாமல் , ராக இல்6
( ) தம் கைப்பட
யிட்டாரப்பிய பதவியைத் !
அத்தகைய பதவியை வதிதா
(3) சபாநாயகரின் , பிர (56க்கவிப் பிரதித் தவிசாளரின் பத
தியெல்லாம் 631 ( 2 பேர் ), பாராமன்றமா ன. 1 பின் னர் கடும் அதன் முதலாவது டந்த சபா நாயகராக , பிரதிச் சபாநா பிரதித் தவிசாள ராக 43ருப்ப தற்4ெ தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்.
(4) பாராளுமன் றம் க6) முறையே சபாநாயகராகவும் , ப அத்துடன் தாக்.க.வின் பிரதித் தவிச் உஃப் பிகார்கள் , 4 முள்ள ( ேர அவர்கள் அத்தகைய கலைத்தல் எவ்வாறிருட் வர தொடர்ந்து அத்தகைய பத்
(5) சபா நாயகர் அல்6 சபாநாயகர் , அல்ல 24 அவர்கள் பிரதித் தவிசாளர் பாராளுமன்ற வேண்டும். மேற் கூறியவர்கள் அந்த அமர்வுக்கெனப் பாராதம் ஓர் உப்பினர் பாராளமன்றத்த வேண்டும்.

cேi பிரதிச் சபாநாயகராக
Tகப் பதவி வகிக்கும் ஓர்
கலைக்கப்ப நவ தள்மீ T ரா மற்ற உப்பின ரொ நவ தொழிந்தால், அல்லது |
எழுத்தி சனாதிபதிக்கு முகவரி : கடிதத்தின் (pம் தமது டிந்தால் ,
க்த்தல் வேண் டும்.
ததிச் சபாநாயகரின் அல்ல; வியாள,7 , வ றிதாளதாக அத்தகெ ய வெற்றிடம் ஏற்பட்டதன் பிள் போ47 , விடயத்ழக் கேற்ப , பயகராக அல்லது குழுக்களின் , தன வே (தோர் உப்பி12 ரரத்
-க்கப்பட ('டுவதற்கு உடன் (முன்கார் ரதிச் சபாநாயகராகவும் ., சளராகவும் பதவி வகிக்கும்
பதவியை வறிதாக்சிகா Tாலன்றி, பிம் , பொதுத் தேர் தல் முடியும்
வியை வகித்தர வேண்டும்,
= அவர் இல்லாதபோ 47 பிரதிச் |
ருவரும் இல்லாதபோ) குழுக்களின் பின் அமர்வுகளில் தலை மைதாங்குதல் கத ஓ5வரும் இல்லாவிடத்து , மத் தால் அகர்ந்தெடுக்கப்படும்
அந்த அமர்வில் தலை மை தாங்குதல்

Page 66
பிரதிச் சபா நாயகர் சபா நாயகருக்கா கப் பதிற் கடமை ஆற்றுதல்.
80. சபாநாய முடியாதவிடத்து, அரசிய சபாநாயகருக்கு அளிக்க தத்துவங்களும் கடமைகள் பிரயோகிக்கப்படலாம்.
பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம்.
81. (1) பா இருத்தல் வேண்டும். அவ வேண்டும். அத்துடன் அவ இன்போது அப்பதவியை
(2) செ
மூலம் பாராளு. இலங்கையின் திரட்டு நிதியத்தின் மீது அவரது பதவிக்காலத்தின்
(3) செ உறுப்பினர்கள் சபாநாய. நாயகத்தினால். அத்தகைய நியதி. நிபந்
(4) செ. உறுப்பினர்களின் சம்பளங் பாக்கப்படல் வேண்டும்.
(5) செயலா கல் வறிதாதல் வேண்டும்;
(அ). (3)

நகர் தமது பதவிக்குரிய பணிகளை நிறைவேற்ற உலமைப்பில் ஏதேனும் ஏற்பாட்டின் மூலம் ப்பட்ட அல்லது குறித்தொதுக்கப்பட்ட கம் பகைகும் பரதிச் சபாநாயகரால்
புரியப்படலாம் அல்லது நிறைவேற்றப்படலாம்.
ராளுமன்றச் செயலாளர் நாயகம் ஒருவர் ர் சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்படுதல் ர் நன்னடத்தையுடையவராகவுள்ள காலத் வசித்தல் வேண்டும்.
யலாளர் நாயகத்தில் சம்பளம் தீர்மானத்தின் ால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும் : அது பொறுப்பாக்கப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன் போது அது குறைக்கப்படுதலும் ஆகாது. யலாளர் நாயகத்தில் பணியாட்டொகுதி கரின் அங்கீகாரத்துடன் செயலாளர்
தீர்மானிக்கப்படக் கூடியவாறான தனைகள் மீது நியமிக்கப்படல் வேண்டும்.
யலாளர் நாயகத்தின் பணியாட்டொகுதி
இலங்கையின் கள் திரட்டு நிதியத்தின் மீது பொறுப்
-ளர் நாயகத்தின் பதவி பின்வரும் சூழ்நிலை.
அதாவது.
ரவர் இறப்பதன் முலம் ;
சனாதிபதிக்கு முகவரியிட்டனுப்பும் எழுத்திலான -டிதத்தின் மூலம் அவர் பதவி அறப்பதன்மேல்;

Page 67
S4
அட (இ)
க
கம்
தி
தேடல்
கக் (உ) |
(6) செயலாளர் நாயக் வேற்றுவதற்கு இயலாதவராகவும் நாயகத்தின் இடத்தில் பதிற் க. சனாதிபதி நியமிக்கலாம்.
ஆசனங்களை இத்தாக்குதல்.
82. பின் வரும் சூழ்நிலை ஆசனம் வறிதாதல் வேண்டும் அல்
(அ) அவர் இறட் (4) பாராளுமன்
முகவரியிட்ட
தமது ஆசன (இ) பாராளுமன்
தேர்ந்தெடு
பதவியை அ (ஈ) 107 ஆம்.
கப்பட்ட ஏ இலக்காகின
ஆதிக்கத்தி - அ

အ6uv4 abuT@ ဇet STလd d, an
E.
le um sသစံလTA , u လrst
=dbuttss do ars saT Bus

Page 68
(உ)
அவ
- - -
உறு
:::::
கூட்
அல்
தகம்
எ ர
*...' *,
ஓர்
மன்
சே
கூட்
குரு
(28)
பா
பெ
கெ
வரு
(எ) நவ
பட்
கட்
பட்
(ஏ) பா
(2) அவ
உற
ப!
பாராளுமன் றத் தின தம் 23. பா ராமன் தினதும் அதன்
புரிமைகள், விபாட்டுரி " உறுப்பினர்களி தைம் சிறப்புரி
மூலம் பாராளுமன் தினம் மைகளும் சர்க வங்களும்
டலாம், அத்துடன் அவ்வார்

ர் அரசின் ஏதேனும் சேவையின் ஓர்'
ப்பினராக வந்தால் அல்லது பகிரங்கக்
குர்தாபனத்தின் ஓர் ஊழியராக வந்தால்
லது அரசின் ஏதேனும் சேவையின் உறுப்பி -
ரக அல்லது பசிரங்கக் கட்டுத்தாபனத்தின்
ஊழியராக இருந்துகொண்டு, பாராரு -
றன்: தில் அவர் அமர்வதற்கு முன்னர் அத்தகைய
வை 'பின் உறுப்பினராக அல்லது அத்தகைய
டுத்தாபனத்தின் ஊழியராக இல்லாதொழியாமல்
ந்தால் ;
ராமன் றத்தின் அனுமதியை முன்கூட்டியே
றாமல், பாராமன் றத்தின் அமர்வுகளுக்குத்
ாடர்ச்சியாக மூன்று மாதகாலப் பகுதிக்கு
கை கரா திருர் சால் :
ர் உறுப்பினராகத் தேர்ந் தெடுக்கப் டமை , (ப் போக சக்கு வ தவிலிருக்கும் டர் ஆர். கீழ் வெற்றாக சென வெளிப்படுக்கப் பால் ;
ராளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதன் மேல் ;
ரை விலக்குவ தற்க Taவொரு தீர்மானம் 98ஆம்
ப்புரையின் நியதிகளின் படி நிறைவேற்றப் வ தன் மேல் ,
ந் தின தும் அதன் உறுப்பினர் களின தீம் சிறப் -
40 கள். ஈசல் கள் என் பன , சட்டம் சின்
ல் தீர்மானிக்கப்பட்டு ஒழுங்கு படுக்கப் று தீர்மானித்து ஒழுங்குபடுத்தும் வரைக்கும்.

Page 69
ங்
பாராளுமன்ற (தத்துவங்களும் ஏற்பாடுகள் ஏற்ற மாற்றங்கள்
உறுப்பினர்களின் - 84. (1) சபாநாய அதியங்களும்
பிரதித் தவிசாளர் ஆகியோர் பங்களும்.
அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற அல்லது தீர்மானத்தால் பார் அதிவம் அல்லது படிகள் வழக் அல்லது படியைப் பெறுதலான தில் அமர முடியாதவாறோ சீனப்படுத்தாது.
''17 )
1, *
(2) பாராரும் சபாநாயகர் பிரதிச் சபாந ஆகியோர் உட்பட, அமைச்சு 2.ஜப்பினர்கள் ஆகியோருக்குக் படி அரசியலமைப்புத் தொட பிரதிச் சபாநாயகர் . குழுக் அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச் ஆகியோருக்குக் கொடுபட்ட தொகையாதல் வேண்டும்.
வெற்றிடங்கள்
85. பாராளுமன்றத் இருப்பதைப் இருப்பது எப்படியிருப்பினும். பொருட்படுத் தாது செயலாற்
தத்துவம் கொண்டதாதல் வேல
றுவதற்கான
மன்றத்தின் நடவடிக்கைகளின் ே தத்துவம்.
வாக்களிப்பதற்கு அல்லது லே துடையவராகவிராமலே அவ்வ கண்டுபிடிக்கப்படினும். பாரா யூடையனவாதலும் வேன்டும்.
இது

- சிறப்புரிமைகளும்) சட்டத்தின் குடன், ஏற்யுடையனவாதல் வேண்டும்.
கர், பிரதிச் சபாநாயள். குழுக்களின்
உட்பட, அமைச்சர்கள், பிரதி உறுப்பினர்கள் ஆகியோருக்குச் சட்டத்தால் ரஞமன்றம் ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய அத்தகைய பகப்படுதல் வேண்டும். அத்தகைய உதயத்தை க. அதனைப் பெறுவோரைப் பாராளுமன்ற வாக்களிக்கமுடியாதவாறோ தகைமை
மன்றம் அவ்வாறு ஏற்பாடு செய்யும் வரை, காயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், பாராது, அது = கொ பேடநீபாவதான அதியம் அக்கா க , ங்கும்போது சபாநாயர் தி;t: 2 களின் பிரதித் தவிசாளர் தகியோர் உ.உt - சசர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
வைத்தை அல்லது படியை ஒத்த அதே
- - -'
கதின் உறுப்பாண்மையில் ஏதேனும் வெற்றிடம்
பாராளுமன்றம் செயலாற்றுவதற்குத் உன்டும் என்பதோடு, ஓர் ஊர் பாராக =பாது அமர்ந்திருப்பதற்கு அல்லது வறு விதமாகப் பங்குபற்றுவதற்கு உரித் வாறு செய்துள்ளார் என்பது பின்னர்
ஞமன்றத்தின் நடவடிக்கைகள் செல்லுபடி
... ... ?

Page 70
6
அத்திய
- - -
பாரான நடவடிக்
பாராளுமன்றத்தின் அமர்வுகள்.
86. (1 தின் மூலம், பாராளுமன்ற நிறுத்தலாம். அத்துடன்
(2)
- - -

Tாயம் 3 -------- -
சட்டமன்றம்
**** **
---
மன்றம் கை முறையும் தத்துவங்களும்.
2 சனாதிபதி . காலத்துக்குக்காலம். பரகடத் மத்தைக்கடுமாறு அழைக்கலாம். அமர்வு
கலைக்கலாம்.
) (அ) பாராளுமன்றத்தின் அமர்வை நிறுத்தும்
பிரகடனமானது அடுத்த அமர்வுக்கான ஒரு தேதியை நிர்ணயித்தல் வேண்டும் : இத்தேதி பிரகடனத் தேதிக்குப் பின்னர் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட ஒரு
காலமாக இருத்தலாகாது. (2)
பாராளுமன்றம் அமாவு நிறுத்தப்பட் டிருக்கும் காலத்தின்போது எந்த நேரத்திலாயினும், சனாதிபதி . பிரகடத்தின் மூலம் -
(1) இப்பந்தியின் (அ) என்னும்
உட்பந்தியின் கீழ் அமர்வுக்கென நிர்வயிக்கப்பட்ட தேதிக்கு முந்திய இப்பந்தியின் (1) என்கும் உட்பந்தியின் கீழான பரகடனத் தேதியிலிருந்து முன்று நாட்களுக்குக் குறைந்தவொரு தேதியாக இராது ஒரு தேதியில் இராளுமன்றத்தைக் கடுமாறு அழைக்கலாம். அல்லது

Page 71
63
ਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ
அக்கம் பக்கம்
(3) பாராளுமன்றத்தில் பட்குள்வையும், பாராளுமன்றத்தி முடிவு செய்யப்படாதிருந்தவையும்
அமாவின்போது விட்ட நிலையிலிரு அக் (4) (a) பாராளும
பாராளுமன்
அத .
பதற்கான நிர்ணயித்தல் பிரகடனத் பிற்படாத ! கூட்டுமாறு
(3) எழுபத்தேழ
ஏற்பாடுகள் பட்டதன் .ே பிரகடனத்தி தேர்தலுக்க
நாணயித்தல் -த்தது
கடனத் தே பிந்தாத 3 கூடுமாறு
--(இ) இப்பந்தியில்
அல்லது உட் ஒன்றின் மூல கட்டத்தில் பின்னரான தப்படலாம் மூலம் நானா

(11) இவ்வறுப்புரையின் ஏற்பாடு
களுக்கமைய பாராளுமன்றத்
தைக் கலைக்கலாம். முன்னர் உரிய முறையில் கொணரப் ன் அமர்வு நிறுத்தப்பட்ட நேரத்தில் என எல்லாக் கருமங்களும். அடுத்த
ந்து தொடர்ந்து கையாளப்படலாம்.
பிறத்தைக் கலைக்கின்ற ஒரு பிரகடனம். ற உறுப்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப் ஒரு தேதியை அல்லது தேதிகளை
வேண்டும் என்பதோடு . அத்தகைய தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குப் ஒரு தேதியில் புதிய பாராளுமன்றத்தைக் அழைத்தவம் வேண்டும். எம் உறுப்புரையின் (2) ஆம் பந்தியின் ன் பயனாக பாராளுமன்றம் கலைக்கப் மல், சனாதிபதி உடனடியாகப் ன் மூலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் என தேதியை அல்லது தேதிகளை
வேண்டுமென்பதுடன், அத்தகைய பர திருைந்து மூன்று மாதங்களுக்குப் தயொன்றில் புதிய பாராளுமன்றத்தைக் அழைத்தலும் வேண்டும்.
உட்பந்த (அ) என்பதன் கீழான யந்தி (3) என்பதன் கீழான பிரகடனம்
ம் பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கன நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதியானது பிரகடனமொன்றின் மூலம் வேறுபடுத் : ஆயில் பின்னரான பிரகடனத்தின் விக்கப்பட்ட தேதியானது

Page 72
..
(5) பாராளுமன்ற லேனும் பாராளுமன்றம்
அவசியமாக்குகின்ற அத்த ** எழுந்துள்ளதெனச் சனா,
பட்டிருந்த பாராளுமன்ற பிரகடனத் தேதியிலிருந். தேதியில் கடுமாறு அழை பாராளுமன்றம் அந்த பொதுத் தேர்தல் முடிவு றதோ . அது முடிவடை
ஒத்திவைத்தல்
87. பாராளுமன் கலைக்கப்படும் வரை . கட்டளை மூலம் அது தீர் அதன் கூட்டங்களை ஒத்த
வாக்களித்தல்.
88. (1) . செய்யப்பட்டிருப்பதைத் வெனப் பிரேரிக்கப்பட்ட வாக்களிக்கும் உறுப்பினர் படுதல் வேண்டும்.
> (2) த களித்தல் ஆகாது. ஆனால் அவருக்கு அறுதியிடும் வா . அவர் அதனைப் பரயோ .

64
அத்தகைய மூலப் பிரகடனத் தேதிபின் பின்னர் மூன்று மாதங்களுக்குப் பந்தாத ஒரு தேதி யாக இருத்தல் வேண்டும்.
மி கலைக்கப்பட்டதன் பின்னர், எந்த நேரத்தி
வெள்ளெனவாகக் கூட வேண்டுமென்பதை தகைய இயல்பிளைதான நெருகடி நிலை ஒன்று கபதி திருப்திப்பட்டால், அவர். கலைக்கப் றத்தைப் பிரகடனத்தின் மூலம், அத்தகைய து மூன்று நாட்களுக்குக் குறையாத ஒரு ழக்கலாம் என்பதோடு, அத்தகைய நெருக்கடி நிலை முடிவுற்றவுடனும் அல்லது வரைந்தும் இவற்றுள் எது முன்னர் நிகழ்கின் கதவுடன் கலைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
நறமானது அமர்வு நிறுத்தப்படும்வரை அல்லது தீர்மானத்தின் முலம் அல்லது நிலையியற் ஈமானிக்கக்கூடிய முறையில் காலத்துக்குக் காலம் ைேவக்கலாம்.
பரசியலமைப்பில் வேறு வகையான ஏற்பாடு
தவிர. பாராளுமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்பட - எந்தப் பிரச்சனையும், சமுகமாகவிருந்து
களுள் பெரும்பான்மையினரால் முடிவு செய்யப்
லைமை தாங்கும் ஆள். முதற்கட்டத்தில் வாக் ல் வாக்குகள் சமமாகப் பிரிந்திருக்கின்றவிடத்து. க்கொன்று இருத்தல் வேண்டுமென்பதோடு. வித்தலும் வேண்டும்.

Page 73
65
கூட்ட நடப்பெண் ..
89. பாராளுமன்ற நேரத்திலாயினும் இருபது சமூகமாக உள்ளார்கள் எ கவனத்துக்குக் கொணரப்ப ஏதேலும் நிலையியற் கட்ட யுமில்லாமல் கூட்டத்தை
நிலையியற் கட்டளைகள்
90 (அரசியலமை . மானது, தீர்மானத்தின் மூ. பின்வருவனவற்றிற்கு ஏற்பா
(1) சபா நாய.
பிரதித் த அத்துடன்
* - * 1
(11) பாராளும்
அதன் அம்மா அத்துடன்
வமைப்பினர்
அதிகாரம்
(2) பாராளுமன்ற மூலம் வேறு வகையாக எ தொடங்கும்போது, மன்றத்தின் நிலையியற் கப் கட்டளைகளாக, ஏற்றமா?
சட்டமாக்கற் ரத்துவம் .
91. (1) ஒதுக்கிய இரண்டாம் அட்டவணையில் ஏழ தொடர்பாகவும் . மு . பட்டதும் 2 ஆம் உறுப்புரை பட்டதுமான தலை நகர 1

க் கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் எந்த உறுப்பினர்களுக்குக் குறைவானவர்களே ன்ற விடயம் தலைமை தாங்கும் ஆளின் டுமாயின், தலைமை தாங்கும் ஆள். ளைக்கு அமைய, வேறெந்தக் கேள்வி ஒத்தி வைத்தல் வேண்டும்.
ப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, பாராளுமன்ற லம் அல்லது நிலையியற் கட்டளை மூலம் டு செய்யலாம் - -
கர் , பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்ளின் விசாளர் ஆகியோரைத் தேர்ந்தெடுத்தல் ,
ன்றத்தின் அலுவல்களை ஒழுங்குபடுத்துதல். 7வுகளின் போது ஒழுங்கை நிலை நாட்டுதல், ஏற்பாடு செய்யப்படவேண்டுமென அரசிய Tல் தேவைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது ளிக்கப்பட்ட வேறேதேனும் கருமம்.
ம் சட்டத்தின் மூலம் அல்லது தீர்மானத்தின் ற்பாடு செய்கின்ற வரைக்கும் அரசியலமைப்புத்
செயற்பாட்டில் இருந்த பாராளு டளைகள் பாராளுமன்றத்தின் நிலையியற் மறங்க கடன் இருந்து வருதல் வேண்டும்.
... ---
ஃ :-
நிரல் எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும் 1 ஆம் நிரலில் கூறப்பட்ட விடயங்கள் தலாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப் யின் (1 )ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் ள்புலம் தொடர்பில் (பிராந்திய நிரல்

Page 74
66
எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படு நிரலில் உள்ள விடயங்கள் உள்ளடக்கும் பயன் கொண்ட பாராளுமன்றம் புற நீங்கல
(2) இந்த உறுப் 99ஆம் உறுப்புரையினாலும் சட்டங்களை ஆக்குவதற்குள்ள வேற்றப்படும் சட்டமூலங்கள்
செய்யப்பட்டவாறாக சபா
அளிக்கப்பட்டதன்
சான் பசை / ' மூடு
சட்டமாக்கற் றத்துவத் தக் கையளித்தல்.
92. (1) பார கைவிடுதலோ எம்முறையிலோ அத்துடன் ஏதேனும் அத்தகைய அதிகார சவையை நிறுவுதல்
(2) பொது ஏதேனும் சட்டத்திற்கு இணங். சனாதிபதிக்கு தத்துவம் அளிக் பாராளுமன்றம் ஆக்குதல் - 2 ஏற்பாடுகளை மீறுவதாதல்
(3) பின் வால் துரைக்கப்பட்ட நோக்கங்கா ஆக்குவதற்கு எவரேனும் ஆகும் ஏதேனும் ஏற்பாட்டைக் கெ மன்றம் ஆக்குதல், இந்த உடு மீறுவதாதல் ஆகாது :
(அ) ஏதேயம்
பயலுனம்
தொழிய

ம் இரண்டாம் அட்டவணையின் 11 ஆம் தொடர்பாகவும், கடந்த காலத்தையும்
சட்டங்கள் உட்பட, சட்டங்களை ஆக்குவதற்குப் ரன் தத்துவம் கொண்டதாக இருக்கும்.
4ரையின் (1) ஆம் பந்தியினாலும்
பாராளுமன்றத்திற்கு உரித்தாக்கப்பட்ட, தத்துவம் பாராளுமன்றத்தினால் நிறை வாயிலாகவும் இதனகத்துப் பின்னர் ஏற்பாடு 7நாயகரினால் அல்லது சனாதிபதியினால் Sமும் பிரயோகிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
T65மன்றம் அதன் சட்டமாக்கற்றத்துவத்தை சாம் பராதீனப்படுத்துதலோ ஆகாது; ப சட்டமாக்கற்ற்த்துவத்துடன் ஏதேனும்
ஆகாது.
மக்கள் பாதுகாப்புத் தொடர்பான ந அவசரகால ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்குவதற்கு க்கும் ஏற்பாட்டை அத்தகைய சட்டத்தில் இந்த உறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியின்
ஆகாதி.
நவனவற்றுக்கான தத்துவம் உட்பட, விதித் தக்காக துணை நிலைச் சட்டங்கள் 5கு அல்லது குழுவுக்கு தத்துவமளிக்கும்
ாண்டுள்ள ஏதேனும் சட்டத்தைப் பாராரு ப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளை
சட்டம் அல்லது அதன் ஏதேனும் பாகம் டயதாக' வரவேண்டிய அல்லது பயனில்லா
வேண்டிய தேதியை நியமித்தல்,

Page 75
67
(4) ஏதேனும் சட்
எதோம் டா வகுப்பைச் சே ஏற்புடைய தா.
இ (இ) தஞகட்டளை !
ஆள் ஒருவரை
அத்துடன் , இப்பந்தியில் களின் நோக்கங்களுக்காக 11 சட்டத் தீதே யம் உள்ளடக்கும் .
( 4 ) அரசியலமைப்பின் பட்டவாறான ஏதே நம் அத்தான் ஏதேனும் இருந்து வரும் சட்டம் பா டுடைய தாததும் வேண்டும்.
ஓட்)
: கள்.
வெளியிடப்பட்ட - 93. ஆறாம் உறுப்பு16
தேவைப்பாடுகளின் மீடிகை எது? தொடர்பாகத் சட்டத்துறைத்
விதித்துரைக்கப்பட்ட விசேஉ$ 4 தலை மை யதிபதிக்கு ஆயுள்ள விதமாக நிறைவேற்றப்பு உள்ள கடமைகள் .
' எனவும் ஒவ்வொரு சட்டமூலத்து அதிபதிரியின் கடமையா தல் வேண் அதிபதிக்கு அல்லது இந்த உறுப்பு சட்டத்துறைத் தலைமையதிய திக் அத்தகைய கடமைகளைப் புரிவதி அளிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
'; 18 : *.
( 2 ) சட்டத்துறைத் த (1) 2ம் (2) ஆம் பந்திகளின் மூலமொன் ஜs மீறுகின்றதென அல் எதுவும் அரசியலமைப்பின் மூலம்

அத்தை அல்லது அதன் ஏதேனும் பாகத்தை
பிரதேசத்துக்கு அல்லது ஏதேனும் சர்ந்த ஆட்கருக்கு , கட்டளை மூலம் க்குதல் ; அத்துடன்
மலம் அல்லது சட்டத்தின் மூலம் சட்ட
உருவாக்குதல் .
, (அ) மற்றும் (3) ஆகிய உட்பந்தி சட்டம் என்பது தற்போதுள்ள
ஏற்பாடுகளுக்கமைவாக, மேற்சொல்லப் கைய ஏற்பாட்டைக் கொண்டுள்ள
செல்லுபடியுடையதாதலும் தொழில்
Sரயின் (1) ஆம் (2) ஆம் பந்திகளின்
ம் உண்டா எனவும் அரசியலமைப்பினால் பெரும்பாண்மை மூலமல்லாது செல்லுபடி படமுடியாத ஏற்பாடு ஏதும் உண்டா அதயும் ஆராய்வது சட்டத்துறைத் தலைமை
ம் . அத்துடன் சட்டத்துறைத் தலைமை பரையின் கீழ் கடமைகளைப் புரிவதில் 5 உதவி வழங்கும் எவரேனும் ஆவலருக்கு தற்கு அவசியமான எல்லா வசதிகளும்
தமை மை அதிபதி, 100 ஆம் உறுப்புரையின்
தேவைப்பாடுகள் எதனையும் சட்ட பது சட்ட 70லத்திலள்ள ஏற்பாடுகள்
விதித்துரைக்கப்பட்ட விசே உ> பெரும் -

Page 76
68
பான்மை மூலமல்லாது செல்ல முடியாதென அபிப்பிராயப்பு யதிபதி அத்தகைய அபிப்பிரா
வேண்டும்.
(3) பாராட்டுமன்ற பிரேரிக்கப்படுமிடத்து, ஏற். சட்டபூர்வமானது கொரப்ப. டத்தில் அந்த உறுப்புரையில் விடயத்தின் மீதான சட்டத்துக் சபாநாயகருக்கு சட்டத்தால் வேண்டும்.
சட்டங்கள்
ஒ4 (1) உப் வெளியிடுதலும் | நிறை வேற்றுதாம். ஒவ்வொன்கம் பாராளுமன்ற
மன்னர் ஆகக் குறைந்தத? 11, வெளியிடப்படுதல் வேண்டும்.
(2) பார. தீர்மானமொன்று நிறைவேற், பாராளுமன்றத்தின் நிலையிய
(3) நிலா ஒன்பக்கு மேற்பட்டவை நிலை தழ் நிலலைகளிலும் முறைகளிலும் 65வக்கப்படலாம்.
சபாநாயகர் சான் றுரை.
95 1) இந். பந்திகளுக்கு அமைவாக , ச வேற்றப்பட்ட சட்டமூலம் ? சான் றுரை ஒன்றை புறக்குறி
1இந்தச் சட்ட மூலம், கூக) பாராளுமன்ற

19படியுள்ள விதமாக நிறைவேற்றப்பட படுகின் றவிடத்து சட்டத்துறைத் தலைமை Tய்த்த சனாதிபதிக்குத் தெரிவித்தல்
த்தில் சட்டமூலம் ஒன்றுக்குத் திருத்தமொன்று
க்கொள்ளப்படுவதற்கெனப் பாராருமன்றத்தில் டுவதற்குத் தயாராகும் போதி , இக்கட்
(2) ஆம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட றைத் தலைமையதிபதியின் அபிப்பிராயத்தை றத் தலை மையதிபதி தெரியப்படுத்துதல்
புரை 166 என்பதற்கு அமைவாக, சட்டமூலம் த்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடப்படுவதற்கு பினான்கு நாட்களுக்கு முன்ன ரேனம் சசெற்றில்
Tமன்றத்தினால் சட்டமூலமொன்று அல்லது மப்படுதலாானது அரசியலமைப்புக்கும் - கட்டளைக்கும் இயங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
பியற் கட்டளைக்குள் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது -யியல் கட்டளைகளினால் விதிக்கப்பட்ட
பாராளுமன்றத்தினால் இடைநிறுத்தி
5 உறுப்புரையின் (2) ஆம் (3) ஆம் பாநாயகர், பாராளுமன்றத்தில் நிறை வ்வொன்றிலும், பின்வரும் (Dறையிலமைந்த ப்பிடுசெய்தல் வேண்டும் :-
..
( இங்கே சட்டமூலத்தின் சுருக்கப் பெயரைக் ம்தினால் முறைப்படி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது."

Page 77
9ே )
இது அத்தகைய சட்டமூலம் 6
வேற்றப்பட்டது என்பதை கூறலாம்.
(2) அரசியலமைப்பில் உறுப்புரையில் அல்லது 102 ஆ
என்றும் உறுப்புரையின் ஏற்பாடு நிறைவேற்றுவதற்கு விசேட பொ விடத்து, அத்தகைய சட்டமூலம் மலம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தா சபாநாயகர் சான்றுரை அளித்
(3) சாதி றோராம் அல்லது அதன் ஏதேனும் ஏற்பா
பெடுப்பின் மூலம் ? தீர்ப்பு பெற்வேண்டுமென்ற சான் துரை. அத்தகைய சட்டமூ மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் கூறுதல் வேண்டும்.
(4) இந்த உறுப்புரை இறுதியானதும் முடிவானதுமாதல் கேள்விக்குட்படுத்துதல்: மாகாது.
95 (1) இவ்வுறுப்பு கமைவாக , பாராளுமன்றத்தி சபாநாயகரின் சான்றுரை அத. வேண்டும்.
சட்டமூலம் எப்பொழுது சட்டமாகும் என்பது.
(2) ஏதேனம்
பெருப்பு முலம் மக்கள் தீர்ப்/ மக்களால் அ படக் கருதப்பட்டுள்ளதென அன அல்லது சட்டமூலம் ஒன்றுக்கு அ
*.

எவ்வளவு பெரும்பான்மையினால் நிறை யும் அத்தகைய சான் றுரை எடுத்துக்
ன் 100 ஆம் உறுப்புரையின் அல்லது 101ஆம் ம் உறுப்புரையின் அல்லது 167 (2) களின் பயனைக்கொண்டு, சட்டமூலமொன்றை ரும்பான்மையொன்று தேவைப்படுகின்ற அத்தகைய விசேட பெரும்பான்மை ல் மட்டுமே, அத்தகைய சட்டமூலத்திற்குச் தல் வேண்டும்.
ப்புரையின் பயனைக்கொண்டு அந்தச் சட்டமூலம்
டு மக்களின் அங்கீகாரத்தை மக்கள் அவசியமிருக்கின்றவிடத்து , சபாநாயகரின் |
பெசில் லமோ அதன் ஏற்பாபோ மக்கள் தீர்ப்பதப் // வரை சட்டமாதலாகாது என மேலும்
யின் கீழான சபாநாயகரின் சான்றுரை
வேண்டும் என்பதுடன் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில்
திரையின் (2) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்னால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டமூலம் ஒன்று,
பறக்குறிப்பிட்
ன்மீது ரப்பட்டவுடனேயே சட்டமாதல்
சட்டமூலம் அல்லது அதன் ஏற்பாடு எதுவும் ங்கீகரிக்கப்படுவதற்கெனச் சமர்ப்பிக்கப்
மச்ச ரவை கரன்றுரை அளித்துள்ள
ல்லது அதன் ஏற்பாடெதற்கோம்.

Page 78
பெடுப்பல் தீர்ப்2/ மக்களின் அங்கீகாரம் தீர்மானித்துள்ள விடத்து, அத்தகை ஏற்பாடு .. 483 ஆம் 2ாப்புறை
இபருப்பம் தீர்பு மக்களால் அங்கீகரிக் அதன் ஏற்பாடு அவ்வாறு அங்க்க சான் பயரை அளித்த பின்னர் மட்டும்
(3) சனாதிபதி அவ்ல. ஒவ்வொன்றிலும் பின் வரும் முறை புறக்குறிப்பில் வேண்டும் :-
இச்சட்ட மலம்/ இந்த . முறைப்படி அங்கீகரிக்கப்
அத்தகைய சான்டி ரை ஒவ்வொ? வேண்டும் என்பதுடன், எந்த நீ,
டங்களின்
97. நூற்றறுபத்தெட்ட ல்லுபடியாந்
வாறு தவிர, விடயத்துக்கு மை கேள்விக் படுத்தப்படு
சான்றுரை அதன் மீதும் ரகாது.
வருமிடத்து, நீதிமன்றம் அல் ஏதேனும் ஏதுவின் மீதும் அத் அடங்கியுள்ள ஏதேனும் ஏற்ப அதன்மீது தீர்ப்புக் கூறுதலே படுத்த லோ ஆகாது.
டியியற்றகுதி னத்தை தித்தல்
': . .
93. (1) விசேட சட்டத்தின் கீழ்த் தாபிக்கப் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீ நீதிபதியாக, அல்லது மாவ உறுப்பினரை அல்லது உறுப்ப விசாரணை ஆணைக்குழு, எவ வதற்கு முன்னர் அல்லது அத

10 - 4
தேவைப்படுகின்றதென உயர் நீதிமன்றம் கய சட்டமூலம் அல்லது அத்தகைய Tயின் (2) ஆம் பந்திக்கினங்க மக்கள் க்கப்பட்டதன் மேல் அச்சட்ட மூலம் அல்லது தரிக்கப்பட்டுள்ளது எனச் சனாதிபதி மே சட்டமாக வருதல் வேண்டும்.
பாய அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்ட மூலம் றயில் அமைந்த சான் றுரை ஒன்றை
பெடுப்பில் ரற்பாடு மக்கள் தீர்ப்: மக்களால் ப்பட்டுள்ளது. ".
ன்றும் இறுதியானதும் முடிவானதும் ஆதல் திமன்றத்திலும் கேள்விக்குட்படுத்தப்படுதலு மாகாது.
எம் உறுப்புரையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கற்ற சனாதிபதியில் அல்லது சபாநாயகரின் ஒப்பிட்ட பட்டதன் மேல் சட்டமூலமொன்று சட்டமாக . லது நியாய சபை எதுவும் எத்தகையதுமான தகைய சட்டத்தின் அல்லது அதன் கன் நாட்டின் செல்லுபடியதந்தன்மையை விசாரித்தலோ எ அல்லது எம்முறையிலும் அதனைக் கேள்விப்
சனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் பட்டதும், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக, திபதியாக பிராந்திய மேல் நீதிமன்ற ட்ட நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கும் ஓர் வர்களைக் கொண்டதுமான விசேட சனாதிபதி ரேலும் ஆள் அரசியலமைபில்., தொடங்கு ன் பின்னர் ஏதேனும் செயலைச் செய்தால்

Page 79
யா அல்லது செய்தி விட்டார் என்ற காரகத் நகுதியீனத்தை விதிக்க வேண்டும் என்று மாளது அதன் (2) உப்பிலார்களினதும் உட்பட) ள் றிலிரண்டுக்குக் குறையா வாக்களித்து நிறை வேற்றப்படும் தீர்மம்
(அ) ஏழாண்டுகளுக்கு மேற்படா
அத்தகைய வின்மீது கு அத்துடன்
(க) அவர் பாராட மன்ற உறுப்
பாராளுமன்றத்திலிருந்து 3
- _
(2) விசேட சனாதிபதி விசா உப்பின ருக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்க கருத்து~ வே யா' இருக்கும் கந்தாயத் பெ ரும்பாண்லே) யோரிலரால் செய்யப்படு. விசார:ை தவிகக்குழுவின் விதப்புரையா எல்லா நோக்கங்களுக்காகவும் அவ்வா
(3) அவ்வுறுப்புரையில் (1) அன்1. அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்து பட்டாலொழிய , சபாநாயகாரினால் ஏ பாராமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 29
(4) இவ்வுழப்புரையில் தற்போ வேற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு தீர்மானத்தில்! சான்: சபாநாயகர் புழ்க்குறி
- று இதய
''இத்தீர்மானம், அரசியலமைப் எற்பாடுக..க்கிறாங்க ப ரா வேற்றப்பட்டுள்ள 17 .'

நடிக்காக அவர் மீது குடியியற்றற்ற
விதந்துரைக்குமிடத்து, பாராளுமன்ற எக்கையில் ( சமூகமளித்தோர் தோர் அதற்குச் சாதகமாக மானத்தின் பலம்.-
த காலப்பகுதியொன்றுக்கு | உயியற்றகுதியீனத்தைக் விதிக்கலாம்
பிளரொருவ ராக இருப்பின் அவரைப் பிலக்கலாம்.
ரணை ஆணைக்குழுவானது ஓர் . (ளைக்கொண்டுள்ளலிடத்து , எதோம் " நம் அத்தகைய உப்பினர்கள்,
ம் விதப்புரையே அத்தகைய க திருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன், றொக் கருதப்படுத்தவோம் வேண்டும்.
நம் பந்தியின் கீழான தீர்மானம் டன் முதலமைக்கரினால் கொணரப் ற்றக் கவனிக்கப்படுதலோ
(
டப்ப('திரலோ ஆகாது.
ந்த ஏற்பாடுகளுக்கங்க நிறை ம் பின்வரும் முறை யில் அமைந்த கபட வேண்டும் :-
பின் 98ஆம் உ ப்புரையின் மன்றத்தினால் முறையாக நிறை

Page 80
72
அத்தகைய சான் கரை ஒவ்வொன் ம்
4) தியானம் முடிவானதுமான தாதல் நீதிமன்றத்திலாம் கேள்விக்குட்படுத்தப் நீதிமன்றம் அல்லது றியாயசபை எ செல்லுபடியாந் தன்மை பற்றி எத்தன் நடாத்த லோ தீர்ப்பளித்தலோ ? தட்ப டுத்தலோ காது.
(5) அந்த உறுப்புரையில் -
மேன்)றையீட்டு நீதி
உருவாக்கப்பட்டு நீதிமன்றம் என்று ஆண்டின் அரசியல தர்பிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கும் .
(7)::
\!
" மாவட்ட நீதிமன்ற
திவால் உருவாக் நீதிமன்றம் என். நீதிமன்றத்தினால் கி.வற வேற்றப்ப பெருமளவு அத்
பிரயோகிப்பதற்
பாராக்ரமன்றத்தி நீதிமன்றமொன்ன
11 பிராந்தி ரமேல் நீதிமன்
உருவாக்கப்பட்டு
நீதிமன்றம் முன்
ஃடின் அரசியல தாபிக்கப்பட்ட

எல்லா (நோக்கங்க: நக்காகவும் , வேண்டுமென்பதுடள் , அது எந்த கல் படுதல்: லாகாது . அத்?டன் , -வும் அத்தகைய தீர்மானத்தின் கய எரவின் மீதும் விசாரனை தேனை எவ்விதத் தஓம் கேள்விக்
மன்றம் என்பது அரசியலமைப்பின் மூலம் மத் தாபிக்கப்பட்ட மேன்றை யீட்டு
பொகாராவதோடு, 1978ஆம் =மப்பிள் லேம் உாவாக்கப்பட்டு மேன் றை யீட்டு நீதிமன்றத்தையும்
ம் என்பது, பொள்ள சட்டத் - கப் பட்டு தாபிக்கப்பட்ட மாவட்ட : பொருள் வ தோடு மாவட்ட
பிரயோகிக்கப்படும் தத்துவங்களுக்கும் .! ம் பாசிகளுக்கும் நேரொத்த அல்லது த தத்துவங்களயும் பனிகளையும் கெனவும் நிறைவேற்றுதற்கெனவும் sarால் உருவாக்கப்படக்கூடிய றயும் உள்ளடக்கும்.
றம் 1' என்பது அரசியல சாமப்பினால் : தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய மேல்
என் {} பொரளாவதோடு, 1978ம் மப்பிள் 5எம் உ.வாக்கப்பட்டுத் இலங்கையின் மேல் நீதிமன்றக்கையம்

Page 81
73
:1உயர் நீதிமன்றம் 1' என்பது , அ
பட்டு தாபிக்கப்பட்ட உயர் பொருளாவ தோ(டு, 1978 . 16லம் உருவாக்கப்பட்டுத் தா மன்றத்தையும் உள்ளடக்கும் .
ஆ
---
- - -

ரசியலமைப்பினால் உருவாக்கப்
நீதிமன்றம் என் ! - ம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பின் -பிக்கப்பட்ட உயர் நீதி
--

Page 82
74 அத்தியாயம் 21 மத்திய சட்ட மன்றம்
- - - - -
அரசியலமைப்பைத் திருத்த
சியலமைப்பைத் ந்துதல் அல்லது கஞ்செய்தல்.
99. (1) இந்த அரசிய இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை நீக். செய்து அல்லது அரசியலமை சட்டமியற்றும் பிரத்தியேக - ருத்தல் வேண்டும்.
(2) பாராளு மன்
(அ) அரசி
பாக, சட்ட
(ஆ) ஏதோல்
செய். இயற்
நீக்க இயற்றுதலாகாது.
சியலமைப்பைத் த்துதல் அல்லது குதல் வெளிப்படை அதாக இருத்தல் ன்டும்.
100. (1) அரசியல ை கான சட்ட மூலம் எதுவும். படுவதற்கான அல்லது சே தன்மையினவான திருத்தங்கள் திருத்தங்களும் அச்சட்ட மூ - ருப்பதோடு அந்தச் சட் கான ஒரு சட்டம் எள அ இருந்தாலொழிய, பாரா பெறுதலாகாது.
(2) அரசியல ை அரசியலமைப்பை மாற்றீடு

ஐதல்
----- உள்ளது |
யலமைப்பில் /எது எவ்வாறிருப்பினும் ஆனால்
பந்திக்கு அமைய, அரசியலமைப்பின் கஞ்செய்து அல்லது அதற்குத் திருத்தக் மப்புக்கு ஏதேனும் ஏற்பாட்டைச் சேர்த்து த் தத்துவத்தைப் பாராளுமன்றம் கொண்டி
றம்
யலமைப்பை அல்லது அதன் ஏதேனும் இதை இடைநிறுத்தம் செய்யும் ஏதேனும் ந்தை: அல்லது ஓம் சட்டம் அரசியலமைப்பை மாற்றீடு வதற்கு புதிய அரசியலமைப்பைான்றை பினாலன்றி. மொத்தமான அரசியலமைப்பை ஞ் செய்யும் அத்தகைய சட்டத்தை.
மப்பில் ஏதேனும் ஏற்பாட்டைத் திருத்துவதற் அவ்வாறு நீக்கப்படுவதற்கான மாற்றப் சர்க்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடும். விளைவாந் கள் எவையேனும் இருப்பின் . அத்தகைய லத்தில் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டி டமூலமானது அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற் தன் விரிவுப் பெயரில் விபரிக்கப்பட்டும் தமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்
மப்பை நீக்குவதற் கான சட்ட மூலம் எதுவும். கெய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் அந்தச் சட்ட

Page 83
7த
நிலத்தில் அடங்கியிருந்தாலொழியவும் -லமைப்பினை நீக்குவதற்கும் மாற்ற என அதன் விரிவுப் பெயரில் விபரிக் பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திர
(3) சபா நாயகரில் அபிப். இந்த உறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தி தேவைப்பாடுகளுக்கு இனங்கியொழுக சட்ட மூலம் அந்தத் தேவைப்பாடுகளும் . திருத்தப்பட்டாலொழிய, அச்சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காதிருக்கும்படி பல
(4) இந்த உறுப்புரையின் | எவ்வாறிருப்பினும், இந்த உறுப்புரை (2 )ஆம் பந்தியின் தேவைப்பாடுகம் . சட்ட மூலம் பாராளுமன்றத்தினால் த தாதல் வேண்டும் : ஆயினும் அவ்வாறு
மூலம் அத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்க
(5) அரசியலமைப்பின் ஏதே கான அல்லது அரசியலமைப்பை நீக்கு மான ஒரு சட்ட மூலம், அதற்குச் சா களின் எண்ணிக்கை உறுப்பினர்களின் மெ - ளிக்காதோர் உட்பட) பன்றிலிரன் அத்துடன் 95ஆம் அல்லது 96 ஆம் 2 இங்க விடயத்துக்கேற்ப சனாதிபதிய நாயகரினால் அதன் மீது சான்றுரையெ மேலும் சட்டமாதல் வேண்டும்.
(6) இந்த உறுப்புரையின் 4 - ப்பாடுகளுக்கு இணங்க இயற்றப்பட்ட லுள்ள ஏற்பாடு எதுவும் அரசியலறைப் ஏற்பாட்டிளைத் திருத்துதலோ. நீக்கு

அத்தச் சட்ட வம் அரசிய டு செய்வதற்குமான ஒரு சட்டம் கப்பட்டிருந்தாலொழியவும். த்தில் இடம்பெறுதல் ஆகாது.
பிராயப்படி ஒரு சட்ட மூலம். யின் அல்லது (2) ஆம் பந்தியில் விடில் சபாநாயகர் அந்தச் க்கு இணங்கியொழுகும் வண்ணம் மூலம் தொடர்பில் மேலும் வித்தல் வேண்டும்.
உள்ளது
- '...-:)
பற் போந்த ஏற்பாடுகளில் / எது பின் (1) ஆம் பந்தியின் அல்லது க்கு இணங்கியொழுகுகின்ற ஒரு | திருத்தப்படுதல் சட்ட முறையான திருத்தப்பட்டவாறான சட்ட சியொழுகுதல் வேண்டும்.
கனும் ஏற்பாட்டைத் திருத்துவதற் தவதற்கும் மாற்றிடு செய்வதற்கு தகமாக அளிக்கப்படும் வாக்கு மாத்த எவ்விக்கையில் (சமூகம் தக்குக் குறையாததாக இருப்பின் உறுப்புரையில் ஏற்பாடுகளுக்கு பினால் அத்துடன் 7 அல்லது சபா பான்று புறக்குறிப்பிடப்பட்டன
பந்போந்த ஏற்பாடுகளின் தேவை டாலொழிய ஏதேனும் சட்டத்தி பபை அல்லது அதன் ஏதேனும்
ததலோ . மாற்றீடு செய்தலோ

Page 84
அல்லது திருத்துவதாக . கருதப்படலோ கொள்ளப்படுதலோ ஆகா
(7) இந்த நீக்கம் மாற்றம் . அத்
(1)
101.7.நூற எது எவ்விதமிருப்பினும் -
- ' --
த்த சில சட்ட ங்கள் தொடர் 3
ன விசேட
(அ)
டமுறை.
(4)
ஒரு'
சாதகமாக அளிக்கப்படும் மொத்த எண்ணிக்கையின் (ச இரண்டிற்குக் குறையாததாக மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட் பதியால் அதன் மீது சால்மன் வேன்டும்.

நீக்குவ தாக. மாற்றீடு செய்வதாகக்
அல்லது அவ்வாறு செய்வதாகப் பொருள்
Tது.
அத்தியாயத்தில் "திருத்தம் என்பது. ஓடள் சேர்ப்பு ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கும்.
மாம் உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளில் முரணாக
உறுப்புரைகள் 1. 2. 3. 4. 5. 6.7.8.9. 15 அத்துடன் 127 என்பவற்றின் அல்லக இவ்வுறுப்புரையின் எவை யேனும் ஏற்பாடுகளில் திருத்தத்திற்கான அல்லது நீக்வதற்கும்
ஒரு சட்டமூலம் அல்லது மாற்றீடு செய்வதற்குமான எந்தச் சட்ட மூலம் மேற்கூறப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வாததாயிருக்கின்றதோ அந்தச் சட்ட
மலம் : அத்துடன் பாராளுமன்றத்தின் காலத்தை ஆறு ஆண்டு கருக்கு மேல் நீடிக்கும் 77ஆம் உறுப்புரையில் (2) ஆம் பந்தியைத் திருத்துவதற்கும் அல்ஹ நீக்குவதற்கும் மாற்றீடு செய்வதற்குமான
சட்ட மூலம் அல்லது எந்தச் சட்டமூலம் அவ் வேற்பாடுகளுக்கு ஒவ்வாததாக இருக்கின்றதோ அந்தச் சட்ட பலம்.
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை உறுப்பினர்களின் = மூகமளிக்காதோர் உட்பட) மூன்றில் 5 இருப்பதுடன் மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பொ/ ட்டு 96 ஆம் உறுப்பரைக்கினங்கச் சனாதி
புறக்குறிப்பிடப்...... ரையொன்று' / படிள் சட்டமாதல்

Page 85
(2) இந்த அத்தியாயத்தில் முரனா உறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தின் ஏற்பா அல்லது நீக்கும் அல்லது மாற்றீடு செய்க ஏதேனும் ஏற்பாடு. அத்தியாயம் Xv இல் ஒவ்வாததாகவிருப்பின், அத்தகைய சட்ட யத்திற்காக தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற வரையில், அங்கீகா தொடர்பில் நடைமுறைக்கு வருதல் ஆகா
(3)
இந்த உறுப்புரையில் (2) ஆம் தீர்மானமொன்று பிராந்திய சபை ஒன்ற அத்தகைய பிராந்தியத்தின் சபாநாயகர் அறிவிப்பொன்றை கசெற்றில் வெளியிடச் அதற்கினை ங்க அத்தகைய அங்கீகாரம் தெ ஏற்பாடு அத்தகைய அறிவிப்புத்தேதியிலிரு நடைமுறைக்கு வருதல் வேண்டும்.

க எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்த டுகளுக்கு அமைவாக ., திருத்தம் ம் ஏதேனும் சட்டம் அல்லது அதன் 5 ஏதேனும் ஏற்பாடுகளுக்கு பம் அல்லது ஏற்பாடு. அப்பிராந்தி
சபையில் தீர்மானமொன்றினால் ஈக்கப்பட்டாலே ஒழிய அப்பிராந்தியம்
து.
5 பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றவிடத்து 5. அத்தகைய அங்கீகாரம் பற்றிய செய்வித்தல் வேண்டும் என்பதுடன் காடர்புபடுத்தும் சட்டம் அல்லது தந்து அப்பிராந்தியம் தொடர்பில்

Page 86
அரசியலமைப்புடன் ஒவ்வாதனவாயிருக்கும் சட்டமூலங்கள்.
102. திருத்துவதற்கான . செய்வதற்குமான ஒ ஏதேனும் ஏற்பாட்டு 100 ஆம் உறுப்புரை தேவைப்பாடுகளுக்கு பத்திரத்தில் இடப்
படுசெய்யப்படும் க படுத்தப்படும் விசே பட்டுள்ளதென அமை அத்தகைய விசேட. பெரும்பான்மையுடன் அங்கீகாரத்துடனும் தென உயர் நீதிமன்ற அதற்குச் சாதகமா பினர்களின் மொத்த மூன்றில் இரண்டுக்குச் 102 ஆம் உறுப்புறை சனாதிபதியினால் . யொன்று புறக்குறிய
பட்டதும், அரசியல் திருத்துதலோ, நீச் என்பதுடன் திருத்துவ செய்வதாகவோ க பொருள்கொள்ளப்ப ஆகாது. அத்துடன் - னர்களின் பெரும்ப

(1) அரசியலமைப்பில் ஏதேனும் ஏற்பாட்டைத் அல்லது அரசியலமைப்பை நீக்குவதற்கும் மாற்றீடு ஒரு சட்டமூலமாக இல்லாமல் அரசியலமைப்பின் டன் ஒவ்வாததாகவிருக்கின்ற ஒரு சட்டமூலம் -யின் (1) ஆம் பந்தியின் அல்லது (2 ) ஆம் பந்திய 5 இனங்கி ஒழுகாகலே பாராரு மன்றத்தின் ஒழுங்கு
படலாம்.
ரை அளி!
ளின்
(2) இவ்வுறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப் சட்டவமொன்று இவ்வுறுப்புரையினால் தேவைப்
ட பெரும்பான்மை பலம் நிறை வேற்றப்படக் கருத மச்சரவை சான்றுட்/டத்தியுள்ளலிடத்து . அல்லது
பெரும்பான்மையினால் அல்லது அத்தகைய விசேட கம் அத்துடன் மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பொன்றில் மக்க,
சட்டமூலம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டியுள்ள 2ம் தீர்மானித்துள்ளவிடத்து . அத்தகைய சட்டமூலம் -க அளிக்கப்படும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை . உறுப் 5 எண்ணிக்கையில் (சமுகமளிக்காதோர் உட்பட) க் குறையாததாக இருப்பதுடன் 101 ஆம் அல்லது சயின் ஏற்பாடுகமக்கு இணங்க விடயத்துக்கேற்ப அத்துடன் சபாநாக்கானால் அதன் மீது சான்றுரை ப்பிடப்ப்டின் சட்டமாதல், வேன்டும்.
(3) அத்தகைய சட்டமூலம் சட்டமாக இயற்றப் வமைப்பை அல்லது அதள் ஏதேனும் ஏற்பாட்டைத் க்குதலோ, அல்லது மாற்றீடு செய்தலோ ஆகாது = தாகவோ நீக்குவதாகவோ அல்லது மாற்றீடு கருதப்படுதலும் ஆகாது. அத்துடன் அவ்வாறு படுதலோ பொருளமைத்துக்கொள்ளப்படுதலோ
அதன் பின்னர் சமூகமளித்த வாக்களிக்கும் உறுப்பி பான்மை வாக்கினால் நீக்கப்படலாம்.

Page 87
79
அத்தியா -----
மக்கள்
சட்டமூலங்களை மக்கள் தீப்பெ டுப்புக்கென மக்களுக்குச் சமர்ப்பித்தல்
103.
(1) சமர்ப்பிக்கப்படக் கருத்து துள்ள அல்லது மக்கள் ; தேவைப்படுத்தப்பட்டுள் உறுப்புரையில் குறிப்பீடு அல்லது ஏதேனும் சட்ட சட்ட மூலத்துக்குச் சாதக உறுப்பினர்களின் மொத்த பன்றில் இரண்டு பங்குக்கு மக்கள் தீர்ப்பெடுப்புக்கெ
(2)
(3)
மக்கள்தீர்ப்பெடுப்புக்கெ மூலம் அல்லது ஏதேனும் அத்தகைய மக்கள் தீர்ப் வாக்குகளில் முழுப் பொ படின், மக்களால் அங்க
(3) தீர்ப்பெடுப் ெபா ன்றில் : தேருநர் இடாப்பில் பத் லிரண்டை விட சாதிருக்கி தேருநர்களின் மொத்த யாதோரால் அங்கீகரி! படுதல் வேண்டும்.-
தேசிய முக்கியத்து
104 : வம் வாய்ந்த கரு. மங்களை மக்கள்
பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக் தீர்ப்பெடுப்புக் | கென மக்களிடம்
கருமத் தை மக்கள்தீர்ப்பு சமர்ப்பித்தல்.

யம் X11 - - - - - -
தீர்ப்பெடுப்பு
மக்கள் தீர்ப்பெடுப்புக்கென மக்களுக்குச் ப்பட்டுள்ளதென அமைச்சரவை சா ன்ற ரையளித் . ரப்பெடுப்பொன்றில் மக்களின் அங்கீகாரம் தென உயர் நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ள 101 ஆம் செய்யப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு சட்ட மூலத்தையும் மலத்திலுள்ள ஏதேனும் ஏற் பாட்டை அத்தகைய
மாக அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை , 5 எண்ணிக் கை யில் ( சமூகமளிக்காதோர் உட்பட ) இக் கு றையாத்தாக விருப்பின், சனாதிபதி என மக்களிடம் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
இவ்வுறுப்புரையின் (3) ஆம் பந்திக்கு அமைய 5ன மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஏதேறும் சட்ட
சட்ட மூலத்திலுள்ள ஏதேனும் ஏற் பாடு , அது ப்பெடுப் பின்போது அளிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான நம்பான்மையான வாக்குகளினால் அங்கீகரிக்கப் கீகரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
'இவ்வுறுப்புரையின்கீழ் நடத்தப்பட்ட மக்கள் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் மொத்த எண்ணிக் கை திய ப்பட்ட தேருநர்களின் முழுத்தொ கை யின் மூன்றி அறவிடத்து , அத்தகைய சட்டமூலம் அத்த கைய
என்ணிக் கை யில் மூன்றிலொரு பகுதியினருக்குக்கு றை க்கப் பட்டால் மட்டுமே மக்களால் அங்கீகரிக்கப்
சனாதிபதி, 103 ஆம் உறுப்புரையின் (3) ஆம் 5 மைய, தேசிய முக்கியத்துவம்வாய்ந்த ஏதேனும்
பெடுப்புக்கென மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

Page 88
மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பு ஒவ்வொன்றும் நடாத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன், 1 முடிவு பற்றிச் சனாதியதிக்குத் தெரிவித்தலும்
சட்ட மூலங்களையும் தே சிய முக்கியத்து வம் க்களின் தீர்ப்பெடுப்புகளுக்கென மக்களிடம்
டக் கைமுறை , மக்கள்தீர்ப்பெடுப்பின்போது தருநர் இடாப்பு, அது தொடர்பிலான திய ம்பல் , அத்தவறுகளுக்கான தண்டனை ருமங்கதக்கும் அத்துடன் அவற்றுக்கு பின் இடைநோவிளை வான வேறெல்லாக றம் சட்டத்தின்மூலம் ஏற்பாடு செய்தல் (நமன்றம் அவ்வாறு ஏற்பாடு செய்யும் 1 7 ஆம் இலக்க , மக்கள் தீர்ப்புச் ற மாற்றங்களுடன் ஏற்பு டைத்தாதல்

90
டவ டிக்கை முறை ற்றிப் பாரா மன்றம் றி பாடுசெய்தல்
பண்டும்.
"105 (1) தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் தேர்தல் ஆணையாளர் அதன் வேண்டும்.
(2) - வாய்ந்த கருமங்களையும் ம சமர்ப்பிப்பதற்கான நடவ ட் பயன்படுத்தப்படவேண்டிய =
தவறுகள் யாவையென எடுத
ஆகியன பற்றிய எல்லாக் க அவ சிய மான அல்லது அவற்ற கருமங்களுக்கும் பாரா தமன் வேண்டும் என்பதுடன் பாரா
வரை, 1981 ஆம் ஆண்டின்
சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் ஏற
வேண்டும்,

Page 89
அத்தியாயம் 31 வாக்குரிமையும் தேர்
தேருநர் ஒருவராக
106. ஆள் ஒவ்வெ இருப்பதற்கான
செய்யப்பட்டுள்ள விதமாகத் உரிமை.
மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான 8 களுக்கான தேர்தலிலும் தோ ஏதேனும் மக்கள் தீர்ப்பெடுப் வராதல் வேண்டும். ஆயின் - தோதான தேருநர் இடாப்பு தேர்தலில் அல்லது மக்கள் த வராதல் ஆகாது.
தேருநரொருவராக 107. (1) ஆளொ இருப்பதிலிருந்து எதற்கேனும் உட்பட்டவராயிரு இயலாமற் செய்யும்
அல்லது பிராந்திய சபை உற தகைமையீனங்கள்.
விருப்பதற்கு அல்லது ஏதேனும் தகைமையுடையவராதல் ஆகா
(அ)
(ஆ)
- 'க,

11
ஈதல் கரும்
காருவரும், இதனகத்துப் பின்னர் ஏற்பாடு தகைமையற்றவரானாலொழிய, பாராக தேர்தலிலும், பிராந்திய சபை உறுப்பினர் தநர் ஒருவராக இருப்பதற்கும் அத்துடன் பில் வாக்களிப்பதற்கும் தகைமையுடைய ஒத்தகைய ஆள் எவரும், அவரது பெயர் இல் பதியப்பட்டிருந்தாலொழிய, அத்தகைய 5ற்ப்பெடுப்பில் வாக்களிப்பதற்கு உரித்துடைய
...
ருவர். அவர் பின்வரும் தகைமையீனங்களுள் தந்தால், பாராளுமன்ற உருப்பினர்களுக்கான பப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் தேருநராக 5 மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பில் வாக்களிப்பதற்குத்
து:-
அவர் இலங்கைப் பிரசை யல்லாமல் இருந்தால்:
120 ஆம் உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் சட்டத்தின் மூலம் குறித்துரைக்கப் படும் தகைமைபெறும் தேதியன்று அவர் பதினெட்டு வயதினை அடையாதவராக இருந்தால்?
அவர் இலங்கையில் வலுவுடையதாகவிருக்கும் ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் சித்தசுவாதீனமற்ற வராகக் காணப்பட்டிருந்தால் அல்லது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால்:
- நான் -

Page 90
பி
ஃ7 * * * *
(ஈ) பந்து (2 ) இற்
குறையாதவொ யால் தண்டிக்க ஏதேதும் நீதிய பட்டதன் பின்ன - குக் குறையா றண்டனையை ( படினுஞ்சரி) 2 ருந்தால், அல் காலப்பகுதியின் அனுபவித்து முடி
தண்டனைக்குட்ப அ அ அ
கைய தண்டனை பதிலாக அளிக் யாதவொரு க அனுபவிப்பவரா போந்த ஏழு கைய தண்டனை
தால் ; (உ) (1) 1981
பாராளுமன்றத் அல்லது 76 ஆம் -றுக்கு . அல்ல. களில் ஏதேனு ெ ஒத்ததாகவிருக். தீர்ப்பெருப்புத் யின் அல்லது ப. மாகான சபை களினது உறுப்பி அப்போதைக்க
அத்தகைய தவ.
- 8 : -
: ...

கேமைவாக இரண்டாண்டுகளுக்குக் -ரு காலத்திற்கான மறியற்றன்டனை கப்படக்கூடிய தவறொன்றுக்காக மன்றத்தினால் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் பர் விதிக்கப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்
த ஒரு காலத்திற்கான மறியற்
அது எப்பெயரினால் அழைக்கப் இப்போது அனுபவித்து வருபவராயி "லது நேர்முற்போந்த ஏழு ஆண்டுக்
போது அத்தகைய தன்டனையை த்தவராயிருந்தால் அல்லது மரண ட்வராயிருந்தால் அல்லது அத்த த் தீர்ப்பை நிறைவேற்றுவதற்குப் -கப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குக் குறை பலத்துக்கான மறியற்றண்டனையை யிருந்தால், அல்லது நேர்மு ஆண்டுக்காலப்பகுதியின் போது அத்த யை அனுபவித்து முடித்தவராயிருந்
ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க.
தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 66 ஆம் பிரிவின் கீழான ஏதேனும் தவ க சொல்லப்பட்ட இரண்டு பிரிவு மான்றின் கீழான தவறுக்கு நேர் கக்கூடியதும், அத்துடன் மக்கள்
தொடர்பான அல்லது சனாதிபதி எராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அல்லது களினது அல்லது பிராந்திய சபை வர்களின் தேர்தல் தொடர்பான என சட்டத்தின் கீழானதும் ஆன றுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட

Page 91
83
தேதிகள் எவை யேனுமி யான தேதியிலிருந்து ஏ திருந்தால்;
(11) 1981ஆம் ஆண் மன்றத் தேர்தல்கள் ச
அல்லது சொல்ல பழக்கத் திற்கு/ நேரெ அத்துடன் மக்கள் தீர்ப் அல்லது சனாதிபதியின் உறுப்பினர்களின் அல்லது அல்லது பிராந்திய ச ை தேர்தல் தொடர்பில் தின் கீழானதும் ஆன - 2 குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட் மிருப்பின், அவற்றில் க ஏழாண்டுக் காலம் கழ்
(111) 1981ஆம் 4 பாராளுமன்றத் தேர்த அல்லது மக்கள் தீர்ப். அல்லது சனாதிபதியின் உறுப்பினர்களின் அல்லது அல்லது பிராந்திய சன தேர்தல் தொடர்பில் சட்டத்தின் கீழ் ஏதோ அவரைக் குற்றவாளியா வரினால் செய்யப்பட்ட எவையேனு மிருப்பில் , . தேதிக்குப் பின்னராகவ கடைசியான தேதியிலிரு கழியாதிருந்தால் ;

இருப்பின், அவற்றில் கடைசி ழான்டுக் காலம் கழியா
டின் 1ஆம் இலக்க பாராளு ட்டத்தின் கீழ் ஓர் அழற் ப்பட்ட வழற்பழக்கத்தோடு ாத்ததாக இருக்கக்கூடியதும் பெடுப்புத் தொடர்பில் அல்லது பாராளுமன்ற
மாகாண சபைகளினது "பகளினது உறுப்பினர்களின்
அப்போதைக்கான சட்டத் அத்தகைய தவறுக்காக அவர்
ட தேதிகள் எவை யேனு கடைசியான தேதியிலிருந்து இயாதிருந்தால்;
ன்டின் 1 ஆம் இலக்க . ல்கள் சட்டத்தின் கீழ் "படுப்புத் தொடர்பில் அல்லது பாராளுமன்ற - மாகாண சபைகளினது பைகளினது உறுப்பினர்களின்
அப்போதைக்கான ஏதேனும் பம் வழற் பழக்கத்திற்கு
கக் காணும் நீதிபதியொரு - அறிக்கைத் தேதிகள் . அரசியலமைப்புத் தொடங்கும் விருக்கின்ற அத்தேதிகளில் தந்து ஏழாண்டுக் காலம்

Page 92
34
பத்து :
(11) இலஞ்ச அல்லது இலஞ்ச . இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளின் பட்ட அல்லது தேதிகள் , எ ை யான தேதியிலி
- ருந்தால்; (2) (1) உள்ளுரதி
சட்டத்தில் 77. வரை (இரண்டு ஏற்பாடுகளின் சொல்லப்பட்ட தவறுக்கு நேர் ஏதேனும் எதிர். - கைய தவறுக். பட்ட தேதிகள் கடைசியான ே கழியாதிருந்தால் (11) பகிரங்க கட்டளைச் சட் ஏற்பாடுகளின் சொல்லப்பட்ட - நேரெ எதிர்காலச் சம் - கு அவர் குற்ற எவையேனுமிருப்பு லிருந்து ஐந்தால்
(எ ) (1) 1981ஆம்
மன்றத் தேர்தல்

ச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ். ச் சட்டத்திற்கு நேரொத்ததாக எதேனும் எதிர்காலச் சட்டத்தின்
கீழ் அவர் மீது குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் அவர் குற்றவாளியாகக் காணப்பட்ட வயேனுமிருப்பின், அவற்றில் கடைசி ருந்து ஏழாண்டுக் காலம் கழியாதி
காரசபைத் தேர்தல்கள் கட்டளைச் ஆம் பிரிவு முதல் 82ஆம் பிரிவு
முள்ளடங்கலாக) உள்ள பிரிவுகளின் கீழ் ஏதேனும் தவறுக்கு , அல்லது பிரிவுகளின் கீழான ஏதேனும் ஒத்ததாக இருக்கக்கூடியதான காலச் சட்டத்தின் கீழான அத்த காக அவர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் - எவை யேதுமிருப்பின், அவற்றில் நதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுக் காலம் ல்; அல்லது
கக் குழுக்கள் (வழற்றடுப்பு ) படத்தின் 2ஆம், 3ஆம் பிரிவுகளின் கழான ஏதேனும் தவறுக்கு . அல்லது
தவறுக்கு . சாத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ட்டத்தின் கீழான அத்தகைய தவறுக் மத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தேதிகள் , பின், அவற்றில் கடைசியான தேதியி எடுக்காலம் கழியாதிருந்தால்: த ஆண்டில் 1 ஆம் இலக்க . பாராஞ் ககன் சட்டத்தின் கீழ் சட்டவிரோத
பாராரு

Page 93
5ே றுக்கு அல்லது சொல்லப்பட்ட சட்டவிரோத
பழக்கத்திற் மான பழக்க மொள்/நேரொத்ததாக இருக் கூடிய மக்கள் தீர்ப்பெடுப்புத் தொடர்பான அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அல்ல மாகாண சபைகளது அல்லது பிராந்திய ச ை உறுப்பினர்களின் தேர்தல் தொடர்பான அப் - தைக்கான சட்டத்தின் கீழான அத்தகைய களுக்கு குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தேதிகள். யேனுமிருப்பின், அவற்றில் கடைசியான தேதி ருந்து மூன்றான்டுக் காலம் கழியாதிருந்தால் (11) 1981ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க . ப. மன்றத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது தீர்ப்பெடுப்புத் தொடர்பான அல்லது பாரா உருப்பினர்களின் அல்லது மாகாணசபைகளது அல் பிராந்திய சபைகளது உறுப்பினர்களின் தேர்த தொடர்பான அப்போதைக்கான ஏதேனும் சம் தின் கீழ் ஏதேனும் சட்டவிரோதமான பழக்கத்து அவரைக் குற்றவாளியாகக் காணும் நீதிபதி ஒ னால் செய்யப்பட்ட அறிக்கைத் தேதிகள் , என னுமிருப்பில், அரசியலமைப்புத் தொடங்கும் தே பின்னரான இருக்கின்ற அத்தேதிகளில் கடைசியா தேதியிலிருந்து மூன்றான்டுக்காலம் கழியாதிருந்த
(ஏ) அவர்மீது குடியியற்றகுதியீனம் விதிப்பதற்கான த
-னமொன்று 98 ஆம் உறுப்புரையின் நியதிகளின் நிறை வேற்றப்பட்டிருந்து அத்துடன் . அத்தகைய மானத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட குடியேற்றத்திய காலம் முடிவுறாமலிருந்தால்?
(ஐ) (1) தண்டனைச் சட்டக்கோவை யில் 188 முத
201 வரையிலான (இரண்டுமுள்ளடங்கலான ) ப களில் ஏற்பாடுகளின் கீழ் ஏதேனும் தவறுக்கு அல் சொல்லப்பட்ட பிரிவுகளின் கீழான ஏதேனும் த - றுக்கு நேரொத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஏதேனு எதிர்காலச் சட்டத்தின் கீழான அத்தகைய வே. தவறுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந் ஏழாண்டுக்காலம் கழியாதிருந்தால்: அல்லது

மான
கக்
- - பகளது
போ -
தவறு - தவறு எவை யினி
ராகு
மக்கள் நமன்ற
ບໍ່ລa
ஒருவரி
இவையே
கதிக்கு
கால்:
ர்ேமா கீழ்
னக்
லது
1 - 55

Page 94
(11) 98 கப்பட்டவாறான அத்தம் னர்கள் அடங்கிய ஏதோ ரணை ஆணைக்குழுவின் அ அவமரியாதையாகப் பு. குப் பின்வரும் காரணத்து
கப்பட்ட தேதியிலிருந்து
தால், அதாவது - -
(1) அத்த.
நியா!
அத்த சட்ட ஏதே! கூறப்
அத்த
தோ
றுதல்
(2)
54.15
அத்த
அல்ல.
தல்,
வின்
கார .
னால்
பணிக்.
அத்த
ஏதே
அத்த
தவறு,
(3)
அத்த
நியா
அத்த

ஆம் உறுப்புரையிற் குறித்து ரைக் கைய உறுப்பினர் அல்லது உறுப்பி ரம் விசேட சனாதிபதி விசா திகாரத்திற்கெதிராக அல்லது . ரியப்பட்ட அவ மதிப்புத் தவறுக் துக்காக அவர் குற்றத்திர்ப்பளிக்
ஏழண்டுக்காலம் கழியாதிருந்
கைய ஆணைக்குழுவின் கருத்தில் பமானதாகவுள்ள காரணமின்றி, கைய ஆணைக்குழு வழங்குவதற்குச் த்தினால் தத்துவமளிக்கப்பட்டுள்ள றும் அழைப்புக்கட்டளையிற் பட்ட நேரத்திலும் இடத்திலும் கைய ஆணைக்குழுவின் முன்னர் ன்றுவதற்கு அத்தகைய ஆள் தவ ; அல்லது கைய ஆள் சத்தியம் செய்வதற்கு து உறுதியுரை மொழிவதற்கு மறுத்
அல்லது அத்தகைய ஆணைக்குழு கருத்தில் நியாயமானதாகவுள்ள ணமின்றி, அத்தகைய ஆணைக்குழுவி
விசார ணை செய்யப்படும்படி கப்பட்ட கருமங்களையிட்டு கைய ஆளிடம் கேட்கப்படும் னும் வினாவுக்கு மறுமொழியிறுக்க கைய ஆள் மறுத்தல் அல்லது தல்; அல்லது கைய ஆணைக்குழுவின் கருத்தில் யமானதாகவுள்ள காரணமின்றி,
கைய ஆளின் உடமையில் அல்லது

Page 95
(ஒ) 16
து தகைமை
(2) இவ் கீழ் தேருநர் ஒருவர எவரேனும் ஆளுக்கு , சனாதிபதியினால் நிய டத்து அத்தகைய தன தேதியிலிருந்து இல்லா
108. (1) யவரான ஆள் ஒவ்வெ கீழ் அவர் தகை மைய உறுப்பினராகத் தோ ராதல் வேண்டும்.
பாராளுமன்ற உறுப் பினராகத் தேர்ந்தெ ருக்கப்படுவதற்கான
தகைமை. ,
(2

தத்துவத்தில் உள்ளதும், அத்தகைய ஆணைக்குழுவின் கருத்தில் அத்தகைய அத்தகைய ஆணைக்குழுவினால் விசார ணை செய்யப்படவேண்டிய கருமங்களின் உன்மையைக் கண்டறிவதற்கு அவ சிய
மாக உள்ளதுமான ஏதேனும் ஆவணத்தை அல்லது பொருளை அத்தகைய ஆணைக் குழுவிடம் கொணர்ந்து காண்பிக்க அத்தகைய ஆள் மறுத்தல் அல்லது
தவறுதல்; 50 ஆம் உறுப்புரையின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட அவர மயீனத்துக்கான காலம் கழியாதிருந்தால். வவுறுப்புரையின் (1) (ஈ) என்னும் பந்தியின் சாகவிருப்பதற்குத் தகை மையற்றவரான
59 (1) (அ) எனும் உறுப்புரையின் கீழ் நந்தனையற்ற மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளவி கை மையீனமானது மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்ட -தொழிக்கப்பட்ட வேண்டும்.
) தேருநராக இருப்பதற்குத் தகை மையு டை மாருவரும், (2) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளின் பற்றவராயிருந்தாலொழிய, பாராளுமன்ற ந்தெடுக்கப்படுவதற்குத் தகை மையுடையவ
காதல்
) ஆள் எவரும் - 5) 107 ஆம் உறுப்புரையில் குறித்து -க்கப்பட்டுள்ள தகை மையீனங்களுள் எதற்கேனும். ட்பட்டவராக இருந்தால் அல்லது உட்பட்டவரா
வந்தால்;
(1) பொதுத் தேர்தலொன்றில் குறுக்கு மேற்பட்ட தேர்தல்கள் மாவட்டங்களுக்

Page 96
அ
வேட்பாளராகப்
வராக இருந்தா
(11)
தொடர்பில் ஒல் பட்ட அரசியற் குழுக்களினால் 6
குறித்து நியமிக்க
(111) திற்கான தேர்த பெயர் குறித்து
டு, அத்தேர்தல் முடிவு முன்னர் 6 கான தேர்தலில் பெயர்குறித்து நி
(1v) 224(அ) ஆம் உறுப்புரை
தர்ப்பங்களிற்றவி
' 1 1 11:
வ தற்கு
இருக்கும்போது, கான தேர்தலில்
குறித்து நியமிக்க
( இ ) கு. இருந்தால் ; (ஈ) பிர. இருந்தால்; (உ) (1) நீ,
(11) நி
ஆனையாளராக (
(111) | நாயகமாக இருந்த டொகுதி உறுப்பினர்
(1V) 6 குழுவின் , அல்லது ந

பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட
ல் ;
ஏதேனும் தேர்தல் மாவட்டம் -பக்கு மேற் பட்ட அங்கீகரிக்கப்
கட்சிகளினால் அல்லது சுயேச்சைக் வட்பாளரொருவ ராகப் பெயர் ப்பட்டவராக இருந்தால்;
ஏதேனும் தேர்தல் மாவட்டத்
லில் வேட்பாரரொருவராகப் நிய மிக்கப்பட்டவராக இருப்பதோ.
மாவட்டத்துக்கான தேர்தல்
வறேதேனும் தேர்தல் மாவட்டத்திற்
வேட்பாளரொருவராகப் நிய மிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் ;
86 ஆம் உறுப்புரையில் அல்லது ல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட சந் ர, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக
ஏதேனும் தேர்தல் மாவட்டத்துக்
வேட்பாளர் ஒருவராகப் பெயர்
ப்பட்டவராக இருந்தால்; டியரசின் சனாதிபதியாக
Tந்தியமொன்றின் ஆளுநராக
தித்துறை அலுவலராக இருந்தால்;
நவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஒப்புட்சுமான் ) இருந்தால்; பாராளுமன்றச் செயலாளர் 5ால் அல்லது அவரின் பணியாட்
ராருவராக இருந்தால், தசிய பகிரங்க சேவை ஆணைக் தி ஆணைக்குழுவின் அல்லது
எனக

Page 97
சபு
தேசிய பொலிசு ஆணைக்குழு நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவொ6 திய பகிரங்கச் சேவை அலை பிராந்திய பொலிசு ஆணைக்கு உறுப்பினராக இருந்தால்,
( V ) தேர்தல்கள்
தேர்தல் ஆணைக் குழுவின் உறுப் இருந்தால்,
(11 ) கணக்காய்
யாக இருந்தால்,
(111) 1970 ந கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்டது 18 ஆம் தேதிய ன் 6 , 7 2 0
ஆண்டுச் சம்பளத்தை அதன் ச
தொடக்கச் சம்பளமாகக் ெ
ஏதேனும் அடுத்து 2 ம் சம்பள மீளாய்வின்கீழ் ஆண்டொன்றுக்கு கச் சம்பளத்திற்கு நேரொத வேறு தொகையைக் கொன் | பதவியை வகிக்கும் பகிரங்க
இருந்தால்.
(111) 1970 ந குப் பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட ள அளவுத்திட்டம் அப்பதவி உ யன்று (V11) ஆம் இனத்தில் பதவியொன்றுக்கு அத்தேதிய க சம்பள அளவுத் திட்டத்தின் ெ தியம் குறை யாத தைக் கொல் ஏதேனும் அடுத்து றும் சம்பள மீளாய்வின்கீழ் ஆண்டொன்றுக்கு தொடக்கச் சம்பளத்திற்கு 6

வின் , அல்லது பிராந்திய -ன்றின் , அல்லது பிராந்
அக்குழுவின் , அல்லது தழுவொன்றின் ஓர்
ஆணையாளராக அல்லது ப்பினர் ஒருவரராக
1ாளர் தலைமையதியதி
நவம்பர் 18 ஆம் தேதிக் - ம், 1970 நவம்பர்
ரூபாவுக்குக் குறையாத =ம்பள அளவுத்திட்டத்தின் காண்டிருந்ததும் அல்லது அளவுத்திட்டங்களின்
அத்தகைய தொடக்
க்கும் ததாகன்ரு அத்தகைய -துமான ஏதேனும்
அலுவலரொருவராக
வம்பர் 18 ஆம் தேதிக் தும் அதன் ஆரம்ப சம்ப ருவாக்கப்பட்ட தேதி
குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட று ஏற்புடையதான தாடக்கச் சம்பளத் டிருந்தது ம் அல்லது அளவுத் திட்டங்களின்
முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட நரொத்ததாகவிருக்கும்

Page 98
அத்தகைய வேறு தொ மான ஏதேனும் பதவியை ரொருவராக இருந்தா
(1X) ஏதே? தில் 1970 நவம்பர் உருவாக்கபூகடேசுக துக் தேதியன்று 7200 ரூபா சம்பளத்தை அதன் சமம்
கச்சம்பளமாகக் கொ
அடுத்துறும் சம்பள அளவு ஆண்டொன்றுக்கு அத்தகை
நேரொத்த தான .. அத்
கொண்டதுமான பத
வராக இருந்தால்,
( X ) ஏதேனப் அல்லது ஏதேனும் பிரா றில் 1970 நவம்பர் 1 உருவாக்கப்பட்டதும் அத திட்டம் அப்பதவி உருவா ஆம் விடயத்தில் குறிப்பீடு அக்கு அத்தேதியன்று ஏற்ற திட்டத்தின் தொடக்க சக் தாகவும் அல்லது ஏதேனு லின் கீழ் ஆண்டொன்று டப்பட்ட தொடக்கக் க னது மான அத்த கைய வே
மான ஏதேனும் பு ருவராக இருந்தால்,
(31) நிலைய கடற்படை அல்லது நிலை ருவராகவிருந்தால், அல்

கையைக் கொண்டது
ய வகிக்கும் பகிரங்க அலுவல
21 ;
2ம் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத் 18 ஆம் தேதிக்கு முன்னர் 1970 நவம்பர் 18 ஆம் ரவுக்குக் குறையாத ஆன்டுச் பள அளவுத் தட்டத்தின் தொடக் அடிகுந்ததும் அல்லது ஏதேறும் துத் திட்டங்களின் மீளாய்வின்கீழ்
கய தொடக்கச் சம்பளத்திற்கு ததகைய வேறு தொகை யைக்
கவியை வகிக்கும் அலுவலரொரு
- பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத்தில் த்தியப் பகிரங்கச் சேவையொன் -8 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் 5ன் ஆரம்ப சம்பள அளவுத் -க்கப்பட்ட தேதியன்று (1)
செய்யப்பட்ட பதவியொன் புடைத்தான சம்பள அளவுத்
சம்பளத்திற்குக் குறையாத்தான
அளவுத்திட்டங்களின் 2ம் அடுத்து றும் சம்பள/ மீளாய்
=க்கு முதலாவதாகக் குறிப்பி சம்பளத்திற்கு நேரொத்த தான =று தொ கை யைக் கொண்டது பதவியை வகிக்கின்ற அலுவலரொ
பான தரைப்படை, நிலையான மயான வான்படை உறுப்பினரொ
லது

Page 99
பி
(X11) பொலிசு பொலிசு பணிகளைப் பிரயோ ரருவராக இருந்தால்,
(ஊ) பாராளுமன்ற விதித்து ரைக்கப்பட்டே அல்லது அதன் சார்பு கூட்டுத்தாபனத்தினால்
செய்து கொள்ளப்பட்ட
னும் ஒப்பந்தத்தில் யைக்கொண்டாராக அவர்
(எ) வங்குரோத்து கடனிக்க வகை யற்ற
டவராயிருந்து அந் )
வொரு பாத /வங்குரோத்தா
வகையற்றவராக இரு (ஏ) பாராளுமன்ற அல்லது அரசியலமைப் இருந்த சட்டமன்ற 2 அவரின் நிதானிப்பைத் கத்துடன் வழங்கப்பா அவா நிறைவை ஏற்ற
நீதி மன்றத்தினால் . விசாரணை ஆணைக்குழு முற்போந்த ஏழாண்
பட்டவராக இருந்தா அவர் பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினரொ கப்படுவதற்கு அல்லது பாராளுமன்றத்த வாக்களிப்பதற்கும் தகை மையுடையவரா
(3) இவ்வுறப்புரையின் ( என்னும் உட்பந்தியின் நோக்கங்களுக் க கத்தினால் அல்லது வேறு ஒழுங்கமைப்பு
உறுப்பினரொருவருக்கு அவரது பராம

அவரொருவராக அல்லது
Tகிக்கும் பகிரங்க அலுவலரெ
மத்தினால் சட்டத்தின் மூலம் வண்டியதும், அரசினால் பில் அல்லது பகிரங்கக் ல் அல்லது அதன் சார்பில் -து மான அத்த கைய ஏதே அத்த கைய ஏதேனும் அக்கறை
இருந்தால்; கானவர் என அல்லது 2வர் என வெளிப்படுத்தப்பட் நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்ப Tனவராக அல்லது கடனிக்க ருந்தால், 5 உறுப்பினர் என்ற முறை யில் ப்புத் தொடங்குவதற்குமுன்னர் உறுப்பினர் என்ற முறை யில் த திசை திருப்பும் நோக் -ட இலகு சத் தை அல்லது பளாரெனத் தகுதி வாய்ந்த அல்லது விசேட சனாதிபதி 2வொன்றினால் நேரே தக்காலத்துள் தீர்ப்பளிக்கப் எல். எருவராகத் தேர்நதெடுக் கில் அமர்ந்திருப்பதற்கும் ரதல் ஆகாது . 2) ஆம் பந்தியின் (எ) Tாக ஏதேனும் தொழிற் சங் பினால் பாராளுமன்றத்தின் ரிப்பு நோக்கங்களுக்கென்

Page 100
மட்டும் கொடுக்கப்படும் அவர் ஏற்பது இலஞ்சத் படுதல் ஆகாது.
தேர்தல்கள் சுதந்திர
109. பாரா மானவையாகவும்,
டன் பிராந்திய சபையில் நீதியானதாகவும் அத்துடன் இரகசிய
ஏதேனும் மக்கள் தீர்ப்பு மானதாகவும் இருத்தல்.
நீதியானதாகவும் அத்துப்
இருத்தல் வேண்டும்.
தேர்தல் கள்.
110. (1) ஆனையாளர்.
- கள் ஆணையாளரொருவ நடத்தையுடையவராயிருக் டும்.
(2) மன்றத்தால் தீர்மானிக்க நிதியத்தின் மீது பொறுப். பதவிக்காலத்தின் போது 6
(3) 6
8 9
(இ
5

2
த ஏதேனும் படியை அல்லது வேறு கொடுப்பனவை இத அல்லது அவாநிறைவை ஏற்பதாகக் கருதப்
பருமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலிலும் அத்து
உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலிலும் அத்துடன் பெடுப்பிலும் வாக்களிப்பது. சுதந்திரமாகவும் , டன் இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலமான தாகவும்
சனாதிபதியால் நியமிக்கப்படவேண்டிய தேர்தல் ர் இருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் அவர் நன் -கும் காலத்தின் போது பதவி வசித்தலும் வேன்
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் சம்பளம் பாராகு ப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், அது திரட்டு பிக்கப்படுதலும் வேண்டும்; அத்துடன் அவரது தறைக்கப்படுதலுமாகாது.
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் பதவியானது -
) அவர் இறக்குமிடத்து : ) சனாதிபதிக்கு முகவரியிட்டு எழுத்தில் அனுப் - பப்படும் கடிதத்தின் மூலம் அவர் பதவியி
லிருந்து விலகுமிடத்து :
) இவ்வுறுப்புரையின் (5) ஆம் பந்திக்கு அமை
வாக அவர் அறுபது வயதினை அடையுமிடத்து. ) சுகவீனம் அல்லது உடற்பலவீனம் அல்லது
மனப் பலவீனம் காரணமாகச் சனாதிபதியி. னால் அவர் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுவதன் மேல்; அல்லது ) பாராளுமன்றத்தில் பிரேரணை ஒன்றின் மீது
அவர் சனாதிபதியினால் அகற்றப்படுமிடத்து. வறிதானதாக வருதல் வேன்டும்..

Page 101
4*,' 1
(4) - ரிய பணிகளை நிறைவேற்ற சனாதிபதியானவர் . தேர்த வதற்கென ஆள் ஒருவரை ந
(5) பங்களில் அறுபது வயதடைந் -ரைப் பன்னிரண்டு மாதங்க தொடர்ந்திருப்பதற்கு அனுப்
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு.
111. (1) தேட மன்றத்தினால் சட்டத்தினால் எண்ணிக்கையுள்ள பிரதி ஆணை கொன்ட தேர்தல் ஆணைக்கு
(2) தேர் யினால் நியமிக்கப்படுதல் 6
(3) தேர் குழுவின் தவிசாளராய் இருத்
(4) சனா விதப்புரையின் மேல் , அதன் உறுப்பினரொருவரை அகற்ற
(5) தவி ஒருவர். அதற்கெனச் சனா ஆணைக்குழுவிலிருந்து பதவி 6
தேர்தல் ஆணைக்க
112. பாராகு குழுவின் தத்துவங்கள் பின் உறுப்பினர்களுக்குமான கடமைகள் மற்றும்
அல்லது எழுத்திலான பணிகள்
என்பன தொடர்பில், அப். ஆணைக்குழுவுக்கு அளிக்கப்பட படக்கூடியவாறான அல்லது

3
தேர்தல்கள் ஆணையாளர் அவரது பதவிக்கு = இயலாதவராக இருக்கும் போதிலெல்லாம், கல்கள் ஆணையாளரின் இடத்தில் செயலாற்று நியமிக்கலாம்.
சனாதிபதியானவர் , விதிவிலக்கான சந்தர்ப் எதுள்ளவரான தேர்தல்கள் ஆணையாளர் ஒருவ களை விஞ்சாதவொரு காலத்துக்குப் பதவியில் மதிக்கலாம்.
ர்தல்கள் ஆணையாளரையும் அத்துடன் பாராளு ல் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய கயாளர்களையும் உதவி ஆணையாளர்களையும் கழுவொன்று இருத்தல் வேண்டும்.
தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் சனாதிபதி ஈவன்டும்.
"தல்கள் ஆணையாளரானவர் . தேர்தல் ஆனைக் தேல் வேண்டும்.
நீதிபதியானவர், தவிசாளரினால் செய்யப்பட்ட தவிசாளர் அல்லாத தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் மலாம். சாளர் அல்லாத ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட கடிதம் மூலம் விலகலாம்.
மன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், பிராந்தியச் சபை தேர்தல், அத்துடன் மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பு வேறு ஏதேனும் சட்டத்தினால் போதைக்கு வலுவிலுள்ள சட்டத்தினால் /தேர்தல் -க்கூடியவாறான அல்லது அதன் மீது சுமத்தப் அதற்கு குறித்தொதுக்கப்படக்கூடியவாறான

Page 102
அத்தகைய எல்லாத் தத் தேர்தல் ஆணைக்குழுவான
அல்லது நிறைவேற்றுதல்
வரையறை ஆணைக்
113. (1) குழுவைத் தாபித்தல்.
மாதங்களுக்குள்ளாகப் ப பதற்காக தேர்தல் மா யானவர் வரையறை ஆல் சனாதிபதியினால் நியமிக் வேண்டும்: அவர்கள் அர - பதி திருப்தியுடையவரா
(2) வர் தவிசாளராக நியமி
(3) இறந்தால் அல்லது பதவி ரும் அத்தகையவராக - ராகிவிட்டாரெனச் சல யின் (1) ஆம் பந்தியில் அத்தகைய உறுப்பினரின்
தேர்தல் மாவட்டங்கள்.
114. (1) இருபதுக்குக் குறையாதது தேர்தல் மாவட்டங்களா பெயர்களைக் குறித்தொ
(2) ஒரு தேர்தல் மாவட்டம் - டுக்கு மேற்பட்ட தேர்
(3) ளாகப் பிரிக்கப்படுமிடத் தேர்தல் மாவட்டமும். இரண்டு அல்லது இரண்டுக் கையாக இருப்பதனை .

94
எதுவங்களையும், கடமைகளையும், பணிகளையும்
க பிரயோகித்தல் வேண்டும். புரிதல் வேண்டும் வேண்டும்.
அரசியலமைப்புத் தொடங்கிய பின்னர் மூன்று நாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப் -வட்டங்களை வரையறுப்பதற்கெனச் சனாதிபதி
ணக்குழுவொன்றைத் தாபித்தல் வேண்டும். அது க்கப்படும் மூன்று ஆட்களைக் கொண்டமைந்ததாதல் சியலில் தீவிரமாக ஈடுபடாதவர்களெனச் சனாதி மதல் வேண்டும்.
அத்தகைய ஆட்களுள் ஒருவரைச் சனாதிபதியான இந்தல் வேண்டும்.
வரையறை ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரெவரும் 2 துறந்தால், அல்லது அத்தகைய உறுப்பினரெவ அவரது பணிகளை நிறைவேற்றுவ தற்கு இயலாதவ காதிபதியானவர் திருப்தியுற்றால், இவ்வுறுப்புரை - ஏற்பாடுகளுக்கினங்கச் சனாதிபதியானவர்
இடத்தில் வேறோர் ஆளை நியமித்தல் வேண்டும்.
வரையறை ஆணைக்குழுவானது இலங்கையை ம் அத்துடன் இருபத்தைந்துக்கு மேற்படாததுமான -கப் பிரித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அவற்றம் குப் அதுக்குதலும் வேண்டும்.
இலங்கையின் பிராந்தியம் ஒவ்வொன்றும் அதுவே மாக அமையலாம் அல்லது இரண்டு அல்லது இரன்
தல் மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படலாம். பிராந்திய மொன்று பல தேர்தல் மாவட்டங்க 56. வரையறை ஆணைக்குழுவானது. ஒவ்வொரு
ஒரு நிருவாக மாவட்டமாக இருப்பதனை அல்லது க்கு மேற்பட்ட நிருவாக மாவட்டங்களில் சேர்க்
அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட தேர்தல்

Page 103
95
மாவட்டங்கள் ஒன்று சேர்ந்க நிருவ இயலக்கூடிய அளவுக்கு பாதிப்படுத்து மாவட்டங்களைக் கருத்துக்கெடுத்தல்
(4) ஒவ்வொரு பி - டங்கள் எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர் செய்து அனுப்புவதற்கு உரித்துடையன தேர்தல் மாவட்டங்களின் தேருநர் கும் தேருநர்களின் எண்ணிக்கையை . எத்தனை உறுப்பினர்களை அம்மாவட் உரித்துடையனவோ அத்தனை உறுப்பு வரையறை ஆணைக்குழுவானது அத்தல் அத்தகைய தேர்தல் மாவட்டங்களுக் பங்கிடுதவம் வேண்டும்.
(5) (அ) வரை - யே கருத்து வேறுபாடு உள்ளவிட, கருத்தே மேலோங்கி நிற்றல் வேலை ஆணைக்குழுவின் முடிவாகக் கருதப்பா!
(8) ஆணை . வித்தியாசமான கருத்தை உடையவ. கருத்தே ஆணைக்குழுவின் முடிவாகக்
(இ) வேறு எவரும் அத்தகைய வேறுபாட்டிற்க
(6) வரையறை ஆணைக்குழுவின் முடிவுகளை , வேறு ப ரால் கூறப்பட்ட காரணங்கள். எ சேர்த்து சனாதிபதிக்கு அறிவித்தல்

ாக மாவட்டமொன்றாக இருப்பதனை மாறு. இப்போதுள்ள நிருவாக = வேண்டும்.
பிராந்தியத்திலுமுள்ள தேர்தல் மாவட்டம்
ந்து நான்கு உறுப்பினர்களைத் தெரிவு மவாதல் வேண்டும் : (இது அத்தகைய
இடாப்பில் பெயர்களைக் கொன்டிருக் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கும்போது
டங்கள் தெரிவு செய்து அனுப்புவதற்கு பினர்களைவிடப் புறம்பானது ) அத்துடன் கைய உரித்தாயுள்ள எண்ணிக்கையை க்கிடையில் ஒப்புரவான முறையில்
யறை ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களிடை இது . அவர்களின் பெரும்பான்மையினரின் ண்டுமென்பதுடன், அதுவே வரையறை கதவம் வேண்டும்.
க்குழுவின் உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் ராயிருக்குமிடத்து, தவிசாளரின்
கருதப்படுதல் வேண்டும். படும் கருத்தைக்கொண்ட உறுப்பினர் ான காரணங்களைக் கூறலாம். ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரானவர். படும் கருத்தைக் கொண்ட உறுப்பின எவையேனுமிருப்பின், அவற்றோடு 5 வேண்டும்.

Page 104
தேர்தல் மாவட்டங்களின் பெயர்கள்
முதலியவற்றைப் பிரகடளஞ் செய்தல்.
115. சன முடிவுகளுக்கிணங்கத் ே எல்லைகளையும், 11 ஏற்பாடுகளின் பயனின வொன்றும் எத்தனை வதற்கு உரித்துடையது விபூதல் வேண்டும். மாவட்டங்கள் , பார பொதுத் தேர்தலில் அதன்பின்னர் அரசியல மன்ற உறுப்பினர்களின் - லுள்ளதுமான ஏதேனு இலங்கையில் தேர்தல்
பல் வேறு தேர்தல்
116 மாவட்டங்களாலும்
ஒன்றாகச் சேர்ந்து தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினர் தெரிந்ததுப்புவதற்கு களின் எண்ணிக்கையும். அவ்வுறுப்பினர்களை அத்தகைய தேர்தல் எத்தனை உறுப்பினர்க மாவட்டங்களிடையே வேண்டுமென்பது , முப் பங்கிடுதலும்.
ஆம் உறுப்புரையின் ( தீர்மானிக்கப்படுதல்

96
சாதிபதியானவர் , வரையறை ஆணைக்குழுவின் தேர்தல் மாவட்டங்களின் பெயர்களையும் -4 ஆம் உறுப்புரையின் (4) ஆம் பந்தியில் பால் அத்தகைய தேர்தல் மாவட்டம் ஒவ் உறுப்பினர்களைத் தெரிவு செய்து அனுப்பு
என்பதையும் பிரகடனத்தின் மூலம் வெளி இரகடனத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் ாழுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான அடுத்து வரும் நடைமுறைக்கு வருதல் வேண்டும் என்பதுடன், அமைப்பின் நோக்கங்களுக்காகவும், பாராளு
தேர்தல் தொடர்பில் அப்போதைக்கு வலுவி ம் சட்டத்தின் எல்லா நோக்கங்களுக்காகவும் - மாவட்டங்களாக இருத்தலும் வேண்டும்.
(1) பல்வேறு தேர்தல் மாவட்டங்களும் நூற்றுத் தொண்ணூற்றாறு உறுப்பினர்களைத் உரித்துடையனவாதல் வேண்டும்.
(2) ஒவ்வொரு தேர்தல் மாவட்டமும் ளைத் தெரிந்ததுப்ப உரித்துடையதாதல் பத்தாறு உறுப்பினர்களின் விடயத்தில் . 114 4) ஆம் பந்தியில் ஏற்பாடுகளுக்கினங்கத் வேண்டும்.

Page 105
97
(3) ஒவ்வொ! எத்த னை உறுப்பினர்களைத் தெரிந்த வேண்டுமென்பது மிச்சத்தொகையான விடயத்தில் இவ்வுறுப்புரையின் அடுத்து தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
(4) எல்லாத் தேருநர் இடாப்புகளில் தமது பெய களின் மொத்த எண்ணிக் கையானது ந வேண்டும். அத்த கைய பிரிப்பின் /
தலாகா எதுவும் கணக்கிலெடுக்கப்படு/ இதனக பெறுதொகை " எனக் குறிப்பீடு செ
(5) ஒவ்வொ உள்ள தேருநர் இடாப்புகளில் தமது அத்தகைய தேருநர்களின் மொத்த தேர்தல் • மாவட்டத்திலுள்ள அத்த கை எண்ணிக் கை யைத் த கை மைபெறு தொ
வின்
முழு எண்ணுக்குச் சமமான அத்தகை
பினர்க ளைத் தெரிந்தனுப்ப ஒவ்வொரு துக்கொண்டிருத்தலும் வேண்டும்; அத்து பின்னர் எச்சமாக இருக்கும் அத்த கை அப்படி எவரேனும் மிச்சமாக இருப். இவ்வு இப்புரையின் (6) ஆம் பந்திக்க வேண்டும்.
(6) தகைமை யோடு தொடர்புறுத்திப் பார்ப்பதா? (5) ஆம் பந்திக்கினங்கத் தீர்மானிக் தேர்தல் மாவட்டங்களினாலும் தெரிந் உறுப்பினர்களின் மொத்தத்தொகை குறைவானதாக இருக்கின்றவிடத்து , பெறுவதற்கான உரித்தைத் தேர்தல் பங்கிடுவது என்பது , அத்த கைய
யின்

ஒரு தேர்தல் மாவட்டமும் தனுப்ப உரித்து டையதாதல் , ன நூ ற்றறுபது உறுப்பினர்களின்
பி
3 வரும் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்கத்
5 தேர்தல் மாவட்டங்களினதும் பர்க ளைக் கொண்டுள்ள தேருநர் எ ற்றறுபதால் பிரிக்கப்படுதல் Dளவாக
வரும் முழு எண் (பின்னம் து) த்துப் பின்னர் தகைமை ய்யப்படும்.
ரு தேர்தல் மாவட்டத்தில்
பெயர்க ளைக் கொண்டுள்ள எண்ணிக் கையானது அந்தத் ப தேருநர்களின் மொத்த கையால் பிரிக்க வருகின்ற ப எண்ணிக் கை யான உறுப் 5 தேர்தல் மாவட்டமும் உரித் கடன் அவ்வாறு பிரித்ததன் கய தேருநர் தொகை , பின், அவசியமாயின் ,
கணங்கள் கையாளப்படுத( :'
"பறு உறுப்பினர் தொ கை த மூலம் இவ்வுறுப்புரையின் கப்பட்டவர்களான எல்லாத் தனுப்பப்பட வேண்டிய சற்றறுபது உறுப்பினர்களுக்குக் ஆசிய உறுப்பினர் தொகை யை மாவட்டங்களிடையே எப்படிப் எஞ் சிய தேருநர் தொகை .

Page 106
48
அடிப்படையிலும், (5) ஆம் பந் தீர்மானிப்புக்கிணங்க ர் தப்ப உரித்து ப்பெறாத ஏதேனு தில் , அத்தகைய தேர்தல் மாவட் பெயர்களைக் கொன்டிருக்கும் ,ே தொகையின் அடிப்படையிலும் இரு எத் சிய தேருநர் தொகையை அ தேருநர் தொகை யைக் கொண்டு ஓர் உறுப்பினரைப் பெறுதல் வே: உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப். வேண்டும்.
(7) இவ்வு கீழான ஒரு பங் த ேபாடலைச் .ெ இரண்டுக்கு மேற் பட்ட எச்சிய 6 விருந்து அல்லது அவற்றின் ஏ தேறு! அத்துடன் /அத்தகைய ஒரு தேருநரைக் கட் உறுப்பினரைத் தெரிந்தாப்ப ஒரு உரித்தளிக்குமா பின், அத்தகைய ( மாவட்டத்திற்குக் கூட்டு வ தற்குக் - திருவுளச்சீட்டு மூலம் தீர் மா னிக்கப்
(6) தேர்த தேர்தல் மாவட்டங்க அக்தமான ( தாட்சிப்படுத்திய பின்னர் இயன்றளம் வெளியிடப்படும் கட்டளை மூலம் 1 கீழ் , இவ்வுறுப்புரை யின் கிழம் ( இவ்வுறுப்புரையினதும் | / பயனைக்கொண்டு, தேர்தல் மாவ! உறுப்பினர்களைத் தெரிந்தழப்புவ; என்ப தை அத்தாட்சிப்படுத்தல் 6ே
(9) இந்த கான, "தேருநர் இடாப்பு " எ நடைமுறை யிலிருப்பதும் தேர்தலொ யான இடாப்பாக இருப்பதும் ஆ பொருளாகும்.

ரியின் கீழ்ச் செய்யப்பட்ட உறுப்பினரைத்தானம் தெரிந் ம் தேர்தல் மாவட்டத்தின் விடயத், டத்தின் தேரு நர் இடாப்பில் தமது தருநர்களின் மொத்தத் த்தல் வேண்டும்; ஆகக்கூடிய பிலா ஆகக்கூடிய மொத்தத் Tள தேர்தல் மாவட்டம் மேலும் 26 ம்; இவ்வாறே , ச ற பது படும்வ ர, இம்முறை தொடர்தல் ஒப்புரை யின் (6) ஆம் பந்தியின் சய்யும்போது, இரண்டு அல்லது தகுநர் தொக்கள் சமமாக 1 சேர்க்கை சமமாகவிருந்து ,
னது , நவதா/ ஒரு மேலதிக
தேர்தல் மாவட்டத்திற் கே தேருநரை எந்தத் தேர்தல் . கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பது படுதல் வேண்டும். கல்கள் ஆலை யாளர், எல்லாத் தேருநர் இடாப்புக்களை அத் » விரைவாக , க ெசற்றில் 25 ஆம் உழ்ப்புரையின் செய்யப்பட்ட பிரகடனத் தரினதும் -டம் ஒவ்வொன்றும் எத்தனை 5ற்கு உரித்துககொண்டுள்ளது வன்டும்.
உறுப்புரையின் நோக்கங்களுக் 3பது அப்போதைக்கு
படுவ? ரன்று நடாத்தபுதற்கு அடிப்படை 8 தேருநர் இடாப்பு என்று

Page 107
13
விகிதாசாரப்
பிரதிநிதித்துவம்.
117. (1 ஏதேனும் தேர்தலில் ஒ உரித்து டையதாகவிருக்கு 116 ஆம் உறுப்புரையி ங்க வெளியிடப்பட்ட க குறித்து ரைக்கப்பட்ட எ
(2 தேர்தலிலான தேருநர்
மேலதிகமாக கட்சியினால் அல்லது சு நிய மிக்கப்பட்ட மூன்றுக் தனது விருப்புரிமைக ளை தல் வேண்டும்.
(3 கட்சி அல்லது ( இத னக குறிப்பீடு செய்யப்படும் போட்டியிடுகின்ற ஏதே
மாவட்டத்துக்கான பா
தேர்தலின் நோக்கத்து தேர்ந்தெடுக்கப்படவுள் கவுள்ள அத்த கைய எண்
கை யினரான வேட்பாள. நிய மனப் பத்திரத்தைச்
(4 எனப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மேற்பட்ட தேர்தல் ம காணப்படுவது எப்படியி
இருத்து உரித்துடையவராய்/ 6
(5
ஆகக்கூடிய எண்ணிக் கையி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அர

எது
) பாராளுமன்ற உறுப்பினாக ஆக்கான ரு தேர்தல் மாவட்டம் தெரிந்தனுப்புவதற்கு ம் உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையான ன் (8) ஆம் பந்தியின் ஏற் பாடுகளுக்கி. ட்டளை யில் தேர்தல் ஆணையாளரால் ன்னிக் கையாக இருத்தல் வேண்டும். ) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஒவ்வொருவரும், அவரது வாக்குக்கு
அதே ., அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் யேட்ட சக் குழுவினால் பெயர் குறித்து கு மேற்படாத வேட்பாளர்களுக்கான ச சுட்டிக்காட்டுவதற்கு உரித்து டையல ரா
) ஏதேனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் த்துப் பின்னர் 11 சுயேட்சைக் குழு!! எனக்
) சுயேட்சை வேட்பாளர்களாகப் அணும் ஆட்கள்குழு, ஏதேனும் தேர்தல் ரா தமன்ற உறுப்பினர்களின் ஏதேனும் க்காக , அத்தேர்தல் மாவட்டத்துக்கெனத் ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமா ணிக கை யோடு மூன்றைக் கட்டிவரும் எண்ணிக் சர்களின் பெயர்களைத் தருகின்ற ஒரு
சமர்ப்பிக்கலாம். ) தேருநர் இடாப்பில் தமது பெயர் கா
தேருநரும், அவரது பெயர் ஒன்றுக்கு 7வட்டங்களின் தேர்தல் இடாப்புகளில் நப்பினும், ஒருவாக்குக்கு மட்டுமே தல் வண்டும். ) ஏதேனும் தேர்தல் மாவட்டத்தில் கனவான வாக்குகளைப் பெறுகின்ற சியற்கட்சி அல்லது சுயேச்சைக்குழுவானது,

Page 108
கல
ஆகக்கூடிய விருப்புரிமை என்ன அதனால் பெயர்குறித்து நியம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
(6) (அ) ஏ தேர்தல் எதிலும் பெறப்பட்ட லெதன்றுக்குக் குறைவான வா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் அத்தோதல் மாவட்டத்துக்கு குழுவின் எவரேனும் வேட்பாள தகைமையிழ நிதாதல் வேண்டும்
(ஆ) த. சுயேச்சைக்குழுக்களினாலும் வ லுமிருப்பின் அவை அத்தேர்தல் பெறப்பட்ட மொத்த வாக்குக் டுமென்பதுடன், அவ்வாறு கழிக பின்னர் இயைபானவாக்குத்
- யப்படும்.
(7) இயைபான 6 மாவட்டத்துக்குத் தேர்ந்தெடுக எண்ணிக் கை யை ஒன்றினால் கு றை னால் பிரிக்கப்படுதல் வேண்டும் விளைவான என் ஈரமாகவி அவ்வெண் பூரணியாகவும் பின்னட பின்னத்திலும் பார்க்க உடனடி, துப் பின்னர் விளைதொகை 6
ஆகக்கூடிய 6
அல்லது குழுவிலிருந்து தொடங் பந்தியன் கீழ் தகை மையிழந்தா குழுக்கள் நீங்கலாக அங்கீக.
அத்துடன் " வொன்றினாலும் / சுயேச்சைக்கு
., - '> <>;' : ..

ஒக் கைக ளைப் பெற்றுள்ளவரும்
க்கப்பட்ட வருமா ன வேட்பாளரைத்
தற்கான வெளிப்படுத்து விப்ப / உரித்தைக்
தேனும் தேர்தல் மாவட்டத்திலான
மொத்த வாக்குகளில் இருபதி க்குகளைப்பெறுகின்ற ஒவ்வோர்
அத்துடன் கட்சியும் சுயேச்சைக்குழுவும் , அத்தகைய கட்சியின் அல்லது ர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதிலிருந்து
கை மையிழந்த கட்சிகளினாலும் பறப்பட்ட வாக்குகள் எவை யே மாவட்டத்திற்கான தேர்தலில் களிலிருந்து கழிக்கப்படுதல் வேன் க்கவரும் வாக்குகள் இத னகத்துப் தொகை " எனக் குறிப்பிடும் செய்
தன்
பாகக்
யானது,
பாக்குத்தொகை " அததேர்தல் க்கப்படவுள்ள உறுப்பினர்களின் ஒத்த / பின்னர் வரும் எண்ணிக் கையில் 5. அத்தகைய பிரித்தலின் தப் பின் , அப்பூரனினாலேது பாகவும் இருப்பின், அப் பூரணியிலும், 7, கூடியதாகவுள்ள பூரணி" இதனகத் எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும். பாக்குகளைப் பெற்ற கட்சியிலிருந்து ம் ( இவ்வுறுப்புரையின் ( 6 ) ஆம் ரவான கட்சிகள் அல்லது |
க்கப்பட்ட அரசியற் கட்சி ஒவ் ) ஒவ்வொன்றினாலும் பெறப்பட்ட

Page 109
ve)
வாக்குகளின் விளை தொகையினால் பின்னர் பதுடன், தெரிவத்தாட்சி அலுவலரானவர். கட்சியிலிருந்தும் அவ்லது குழுவிலிருந்தும். குழுவினால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்ட வம் பெறப்பட்ட விருப்புரிமைகளுக்கினங்க. வான விருப்புரிமைகளைப் பெறுகின்ற வே தெடுக்கப்பட்டாரென வெளிப்படுத்தப்படும் - கையினவான விருப்புரிமைகளைப் பெறு கி. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரென வெளிப்படுத்த அத்தகைய கட்சியினால் அல்லது குழுவினால் விளைதொகையினால் பிரிப்பதன் மூலம் வி. சமமானதாகவுள்ள அத்தகைய எண்ணிக்கை (இவ்வுறுப்புரையின் (5) ஆம் பந்தியின் கீ வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் நீங்கலா களென வெளிப்படுத்தலும் வேன்டும். அத் எவையேனும் வாக்குகள் எஞ்சியிருப்பின் , - புரையின் (9) ஆம் பந்தியின் கீழ் கையா
(9) இவ்வுறுப்புரையின் 8 பட்டவாறாக, உறுப்பினர்களைத் தேர்ந். பின்னர் . தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரென லெ உறுப்பினர் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அத்தகைய உறுப்பினர் அல்லது உறுப்பினர்க வெளிப்படுத்துதல் செய்யப்பட்ட பின்னர் . அல்லது குழுவின் கணக்கிலுமுள்ள (8) ஆம் பட்ட எஞ்சிய வாக்குகளையும் , (8) பற் களுள் எவரையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஏதேனும் கட்சியினால் அல்லது குழுவினால் தொடர்புபடுத்திப் பார்ப்பதன் மூலம்

* ...
பிரிக்கப்படுதல் வேண்டுமென் - அத்தகைய ஒவ்வொரு எத்தகைய கட்சியினால் அல்லது
வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொருவரா - (ஆகக்கூடிய எண்ணிக்கையின் ட்பாளர் முதற்படியாகத் தேர்ந் 2. அடுத்து ஆகக்கூடிய எண்ணிக் ன்ற வேட்பாளர் அடுத்தபடியாக கப்படும் இவ்வாறே தொடரும்) ல் பெறப்பட்ட வாக்குகளை ளையும் முழுத்தொகைக்குச் யின் தான் வேட்பாளர்களை - ழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரென ஈக) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் த்தகைய பிரித்தலின் பின்னர் அவை அவசியமாவில் , இவ்வுறுப் எளப்படுதல் வேண்டும்.
உம் பந்தியில் ஏற்பாடு செய்யப் தெடுத்தமைபற்றி வெளிப்படுத்திய வளிப்படுத்துவதற்கு இன்னும் ஓர் உறுப்பினர்கள் இருக்குமிடத்து . கள், அப்பந்தியின் கீழ் ஏலவே அத்தகைய ஒவ்வொரு கட்சியின் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் நதியின் கீழ் அதன் வேட்பாளர் சகளென வெளிப்படுத்தியிராத பெறப்பட்ட வாக்குகளையும்

Page 110
102
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களென அத்தகைய வாக்குகளில் ஆக்க்க
கட்சியினால் அல்லது குழுவினால்
டவரும், ஆகக்கூடிய அல்லது 3
படுதல்
பி
கையிலான விருப்புரிமைகளைப் உறுப்பினராகவராகத் தேர் படுத்தப்/வேண்டும். தேர்ந் உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்க படும்வரை இவ்வாறே தொடரும்
(10) (அ) அரு கட்சியினாலும் அல்லது சுயேச் வாக்குகளின் எண்ணிக் கை , இவ் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட விளை தெ இருக்கின்றவிடத்து , ஆகக்கூடுதல் அல்லது குழு, அக்கட்சியினால் நிய மிக்கப்பட்டவரும் (இவ்வுறுப் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரென ( நீங்கலாக) ஆக்க் கூடிய எண் பெற்றவருமான வேட்பாளரைதி வெளிப்படுத்து வதற்கு உரித்துடை இன்னமும் உறுப்பினர் ஒருவரை  ேயா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அடுத்தபடியாக ஆகக்கூடிய வார குழு, அக்கட்சியினால் அல்லது கப்பட்டவரும் ஆக்கக்கூடிய எண் பெற்றவருமான வேட்பாளரைத்
கானதை வெளிப்படுத்துவதற் / உரித் துக்கெ
அந்தத் தேர்தல் மாவட்டத்துக்கு எல்லா உறுப்பினர்களும் இப்பந்தி தெடுக்கப்பட்டவர்களாக வெளிப்
தொடரும்.
(ஆ) பந்த
பந்த

[ வெளிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
டிய தொகை யைக் கொண்டுள்ள > பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட் (டுத்தபடியாக ஆக்க்கூடிய என்னிக்
பெற்றுள்ளவரான வேட்பாளர் தெடுக்கப்பட்டவராக வெளிப் தடுக்கப்பட ேவண்டிய எல்லா
5ப்பட்டவர்களாக வெளிப்படுத்தப்
).
கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வோர் அர சியற் செக் குழுவினாலும் பெறப்பட்ட
அப்புரையின் ( 7 ) ஆம் பந்தியிற் 5ா கைக்குக் குறைவானதாக பான வாக்குகளைப்பெற்ற கட்சி
அல்லது குழுவினால் பெயர்குறித்து ப்புரையின் (5) ஆம் பந்தியின்கீழ் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேட்பர்ளர் 5கையிலான விருப்புரிமைகளைப் 5 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக டயதாதல் வேண்டுமென்பதோடு , 5 யா ஒருவருக்கு மேற்பட்டவர்களை ராக வெளிப்படுத்த வேன்டியிருப்பின், சக் தக ளைப்பெற்ற கட்சி அல்லது
தழவினால் பெயர்குறித்து நியமிக் க கை யினவான விருப்புரிமைக ளைப்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக காண்டிருத்தலும் வேண்டும். 5த் தேர்ந்தெடுக்கப்படவேண்டிய கியின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் தேர்ந் ப்படுத்தப்படும் வரை இவ்வாறே'
7 (அ) இன்கீழான தீர்மானத்தின்

Page 111
33
லானது
03 பின்னர், இன்னமும் ஓர் உறுப்பினரை பட்ட உறுப்பினர்களை அந்தத் தேர்த் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரென அல்லது ளென வெளிப்படுத்த வேண்டியிருப்பில் அத்தகைய உறுப்பினர்களைத் தேர்ற ஏற்ற மாற்றங்களுடன், ஏற்புடையனல்
(11) இவ்வுறுப்புரையில் (10) ஆம் பந்தியின்கீழ் அங்கீகரிக்க இரண்டுக்கு மேற் பட்ட அர சியற்கட்சி அல்லது இரண்டுக்கு மேற் பட்ட சுமே அல்லது அவற் றின் ஏதேனும் சேர்க் தகள் சமமாகவிருப்பதாகக் காண சேர்த்த/ அத்தகைய ஒரு கட்சியின் தெடுக்கப்பட்டவராக வெளிப்படுத்து அத்தகைய மேலதிக வாக்கு எக்கா அளிக்கப்பட்டுள்ளதெனக் கருதப்படுதி திருவுளச்சீட்டு மூலம் தீர் மா னிக்கப்ப
(12) இவ்வுறுப்புரை யின் பெறப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை வாக்குகள் நீங்கலாக எண்ணப்பட்ட கருதப்படுதல் வேண்டும்.
(13) (அ) பாரா? அத்தகைய பாராளுமன்ற உறுப்பின, பெயர் எந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட . சு ேய சசைக் குழுவின் நியமனப்பத்தி பின்னர் 11 இயைபான நியமனப்பத்தி செய்யப்படும்) காணப்பட்டதோ குழுவிலிருந்து விலகுவதன் மூலம் அல அல்லது வேறுவகை யில் அக்கட்சியின் இலலாதொழியுமிடத்து, அவர் அங்
கட்சியின் அல்லது சுயேட்சைக் குழு
ழியும்

அம்
அல்லது ஒருவருக்கு மேற் - மாவட்டம் தொடர்பில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்க , அப்ப நதியின் ஏற்பாடுகள், தெடுத்தல் தொடர்பில் , ரதல் வேண்டும்.
(5) ஆம், (937 அல்லது ப்பட்ட இரண்டு அல்லது களினால் அல்லது இரண்டு =ச்சைக் குழுக்களினால்
கயினால் பெறப்பட்ட வாக்
அத்துடன் | பாமிடத்தும் ஒரு வாக்கைச்
'வேட்பாளரைத் ., 5 அல்லது குழுவின் தேர்ந் = வதற்கு உரித்தளிக்குமிடத்து ம்,
சிக்கு அல்லது எக்குழுவுக்கு தல் வேண்டும் என்பது படுதல் வேண்டும்.
ன் நோக்கங்களுக்காகப் கயானது , நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் தொ கையெ னக்
=ஆமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ராக வந்த நேரத்தில் அவரது அரசியற் கட்சியின் அல்லது ரத்தின் ( இது இதனகத்துப் பரம்' எனக் குறிப்பீடு
அந்தக் கட்சியிலிருந்து அல்லது
லது விலக்கப்படுவதன் மூலம்
அல்லது குழுவின் உறுப்பினராக கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் ஒவின் உறுப்பினராக இல்லாதொ

Page 112
10ம் தேதியிலிருந்து ஒரு மாத காலப்பன்
ஆசனம் வந்தாதல் வேண்டும்.
(2) அங்கீகரி யிலிருந்து அல்லது சுயேட்சைக் குழல் என்னும் உட்பிரிவின் கீழ் அல்லது லே காரணத்தினால் உறுப்பினர் ஒருவர் தொழிகின்றவிடத்து, அவர் அவ்வுட் ஒரு மாத காலப் பகுதி முடிவுறுவதற் மூலம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப் /துகைமேல் உயர்நீதிமன்றமானது
(1) அத்தகைய வில
தீர்மானிக்கின்ற
வறிதானதாக (11) விலக்கலானது
விடத்து, அவ்வு அத்தகைய தீர் - தாதல் வேண்.
(இ) இப் பந்தி கீழான மனு ஒன்று மூன்று உயர் நீதிம. படுதல் வேண்டும். அத்தகைய மனு இரண்டு மாதங்களுக்குள் அவர்கள் தபு வேண்டும்.
(ஈ) இப் பந்தி "நியமனப்பத்திரம் என்பது அங்க்கா தொடர்பில் அல்லது சுயேச்சைக்கும் போது 118ஆம் உறுப்புரையின் (2) - கரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒரு நிலை உள்ள
(14) எண்பத்தியிரண்டாம் யின் (எ) என்னும் பந்தி தவிர) ஏற்

ததி முடிவுற்றதன் மேல் அவரது
க்கப்பட்டதொரு அரசியல் கட்சி மிலிருந்து இப் பந்தியின் (அ) வறு வகையாக விலக்கப்படுவதன்
உறுப்பினரொருவராக இல்லா பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தகு முன்னர் எழுத்திலான மனுவின் ப்பிக்கின்றவிடத்தும், அத்துடன்
. -
-க்கலானது செல்லுபடியற்றதென -விடத்தும், அவ்வுறுப்பினரின் ஆசனம்
வருதல் ஆகாது. செல்லுபடியானதென தீர்மானிக்கின்ற ரப்பினரால் வசிக்கப்பட்ட ஆசனம் மானிப்புத் தேதியிலிருந்து வறிதான டும். யின் (க) என்னும் உட்பந்தியின் ன்ற நீதிபதிகளினால் விசாரிக்கப் தாக்கல் செய்யப்பட்டதிலிருந்து மது தீர்மானத்தைச் செய்தல்
யின் (அ) என்னும் உட்பந்தியில் சிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சியொன்று
தொடர்பில் பயன்படுத்தப்படும் * ஆம் பந்தியின் கீழ் அந்த அங்கீ
அல்லது சுயேட்சைக் குழுவினால் சடக்கும். - உறுப்புரையின் (அவ்வுறுப்புரை
பாடு செய்யப்பட்டுள்ளவாறாக.

Page 113
105
பொதுத் தேர்தல் ஒன்றில் பெறப்பட்ட வாக்குகளின் மொத்த என்னிக் கையின் அடிப்ப படயில் பாராளுமன்ற உரப்பினர்களைத்
அல்லது இவ்வுறுப்பு.. பயனாக , (118ஆ.
உறுப்பினர் அல்லாத ஆசனம் வறிதாகு மிட, யினவான விருப்புரின அர சியற் கட்சியிலிரு, வேட்பாளர் , அத்தம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
118. பட்ட நூ ற்றித்தொ உறுப்பினர்களுக்கான பட்டவர்களாக வெல ளர், அத்தகைய பெ கட்சியினாலும் அல்லது எண்ணிக் கை அத்த கைய விகிதாசாரத்தைக் 6 அத்தகை யபொதுத்தே அர சியற் கட்சிகளுக்கு எஞ்சியுள்ள இருபத்தெ
பங் கிடுதல் வேல  ேநாக்கங்களுக்காக , ( 6 ) , ( 7 ) ஆகிய ! ஏற்புடையனவாதலும்
தேர்ந்தெடுத்தல்.
40
ஒவ்வோர் அங்கீகரிக் சைக் குழுவும், அத்த நிய மன காலப்பகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆணையாளருக்கு ச ச பங்கிடுதலின் மேல் . க ளுக்கு உரித்து டைய,

ரயின் (13) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளின் 5 உறுப்புரையின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினரொருவரின் ந்து , அடுத்தபடியாக ஆகக்கூடிய எண்ணிக்கை மக ளைப்பெற்ற இயைபான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தோன அல்லது சுயேட்சைக் குழுவிலிருந்தான கைய வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்குத் -வராக வெளிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். '1) உறுப்புரை116 இற குறிப்பீடு செய்யப் 5 நூ ற்றியாழ் உறுப்பினர்களும் பாராளுமன்ற
பொதுத் தேர்தலொன்றில் தேர்ந்தெடுக்கப் ரிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் தேர்தல்கள் ஆனையா ! பாதித் தேர்தலில் அத்தகைய ஒவ்வொரு
குழுவினாலும் பெறப்பட்ட வாக்குகளின் | பொதுத் தேர்தலில் பெறப்பட்ட என்ன கொண்டுள்ளதோ அதே விகிதாசாரத்தில், கர்தலில் போட்டியிடுகின்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட தம் சுயேச்சைக் குழுக்களுக்குமிடையே கான்பது ஆசனங்களை உடனடியாகப் இடுமென்பதுடன், அத்தகைய பங் கிடுதல்
116 ஆம் உறுப்புரையின் (4 ) , (5) , பந்திகளின் ஏற் பாடுகள் ஏற்ற மாற்றங்களுடன்
வேண்டும். 2) ஒரு பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடும் க்கப்பட்ட அரசியற் கட்சியும் அல்லது சுயேச் ககைய தேர்தலுக்கெனக் குறித்துரைக்கப்பட்ட பினுள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகத் பதற்குத் தகை மையுள்ள ஆட்களின் நிரலொன்றை மர்ப்பித்தல் வேண்டும்; அத்தகைய புத்த கைய கட்சி அல்லது குழு எந்த ஆசனங்
5ாக வருமோ அந்த ஆசனங்கள் எவையே

Page 114
னுமிருப்பின் அவற்றை. பெயர்குறித்து நியமிக்க இவ்வுறுப்புரையின் கீழ் த நிரலையும் பெயர் நிய உடனடியாகக் கசெற்ற புதினத்தாள் ஒன்றிலும்
பப்பட்ட பங்கிடுதலின் அல்லது சுயேச்சைக்குழு கவுள்ள விடத்து, தேர்த மூலம், அத்தகைய ஆச புரையின் கீழ் தேர்தல்க நிரலில் அல்லது அத்தே குழுவினால் ஏதேனும் ே கப்பட்ட ஏதேனும் நிய உாளடக்கப்பட்ட உட்க ளாகத் தேர்ந்தெடுக்க அத்தகைய அறிவித்தலில நிய மிக்கு ம்படி அத்த கை - செயலாளரை அல்லது தலைவரைத் தேவைப்ப பெயர் குறித்து நியமிக். உறுப்பினர்களாகத் தே துதலும் வேண்டும்.

6
நிரப்புவதற்கு அந்நிரலிலிருந்து அது ஆட்க ளைப் கலாம். தேர்தல்கள் ஆணையாளர் எமக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பமன காலப்பகுதி முடிவுறுவத ன் ேமல் சிலும் சிங்கள, தமிழ் , அத்துடன் ஆங்கிலப்
வெளியிடுதல் வேண்டும். E) இரண்டாம் பந்தியிற் குறிப்பீடு செய்
கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அர சியற் கட்சி ஒன்று ஆதன்மொன்றுக்கு உரித்து டையதா ல்கள் ஆணையாளர், ஓர் அறிவித்தல் "னங் க ளை நிரப்புவதற்கென ( இவ் வுறுப்
ள் ஆணையாளருக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ர்தலில் அத்தகைய கட்சியினால் அல்லது தர்தல் மாவட்டம் தொடர்பில் சமர்ப்பிக் மனப்பத்திரத்தில் அவர்களின் பெயர் ளாகவுள்ள ) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்க ப்படுவதற்குத் தகை மையுள்ள ஆட்க ளை , ருந்து ஒரு வாரத்தினுள் பெயர் குறித்து ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அர சியற் கட்சியின் அத்தகைய சுயேச்சைக்குழுவின் குழுத் டுத்துதல் வேண்டுமென்பது டன், அவ்வாறு கப்பட்ட ஆட்களைப் பாராளுமன்ற ர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களென வெளிப்படுத்

Page 115
ர்தல்கள் ஆணையாளர், மேற்கூறப்பட்ட ன்னதாக, 117ஆம் உறுப்புரையின் கீழ் பாராளு கப்பட்டவர்களும், இனரீதியான அல்லது சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுமான தேசிய சனத்தொகை விகிதாசாரத்துக்கு வித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், பாராளு
தர்ந்தெடுக்கப்படவேண்டிய ஆட்களைப் செயல்முறைக்குகந்தவரை, எல்லாச் துவப்படுத்தலானது , அதன் தேசிய | துக்கு இயை/ வுள்ளதென்பதனை உறுதிப் கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சியின் தகைய சுயேச்சைக் குழுவின் குழுத் விடுத்தலும் வேண்டும்.
பாக
வவுறுப்புரையின் கீழ்த் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நவரின் ஆசனம் 82 ஆம் உறுப்புரையில் க அல்லது 117ஆம் உறுப்புரையின் ன்னும் உட்பந்தியில் ஏற்பாடு செய்யப் து, அத்தகைய வெற்றிடத்தை நிரப்பு (3) ஆம், (4) ஆம் பந்தியின் களுடன் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.
வ்வுறுப்புரையின் நோக்கங்களுக்காகப்
யானது,
பெறப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை/ உண் க்கையிலான வாக்குகள் எனக் கருதப் வறிதானவையென நிராகரிக்கப்பட்ட ள்ளடக்குதலுமாகாது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அல்லது ந்திய சபை உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெ ப்பட முடியாதவாறு தகைமையாற்

முல்
பாக
107
(4) தோ
அறிவித்தலை வழங்குவதற்கா? மன்றத்துக்குத் தேர்ந்தெடுக்க வேறு வகையான ஏதேனும் க உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 0 இயைவுள்ள தாவெனத் தீர்மா மன்ற உறுப்பினர்களாகத் தே பெயர் குறித்து நியமிப்பதில், சமூகத்தினரையும் பிரதிநிதித்து சனத்கொகை விகிதாசாரத்து படுத்துமாறு அத்தகைய அங்க செயலாளருக்கு அல்லது அத்த தலைவருக்கு வேண்டுகோள் =
(5) இக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறாக (13) ஆம் பந்தியின் (அ) என பட்டவாறாக வறிதாகுமிடத்து வதற்கு, இவ்வுறுப்புரையில் : ஏற்பாடுகள், ஏற்றமாற்றங்க
(6) இக பொதுத் தேர்தலொன்றில் . மையாக எண்ணப்பட்ட எண்ணி படுதல் வேண்டுமென்பதுடன்,/க எவையேனும் வாக்குகளை உ
அது
1192
தகைமையீனத் துக்குட்பட்டி | ருக்கும்போது பாராளுமன்றத்
தில் அல்லது
ஆளெவரும் - (அ) அவர்
பிரா.
டுக்கம்

Page 116
பிராந்திய சபையில் அமர்வதற்கும் வாக்களிப் பதற்கும் ஆன தண்டம் .
வெ
அவர் அவ்வாறு அமர்ந்து ஐந்நூறு ரூபாத் தண்டம் சட்டத்துறைத் தலைமைய மன்றத்தில் தொடுக்கப்ப கட்னென்றாற்போன்று அ

38
றவ ரா கிவிட்டார் என்பதனை அல்லது தமது ஆசனம் வறிதாகிவிட்டது என்பதனை அறிந்தும் அல்லது அவ்வாறு அறிந்திருப்பதற்கு நியா யமான காரணம் இருந்தும், ஆனால் அத்தகை ய தேர்தலின் போது அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக் கப்படுவ தற்கான தகமையைக் கொண்டிரா மலே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பினராகத் தேர்ந் தெடுக்கப்பட்ட பின் னர் பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அமர்ந்தால் அல்லது வாக்களித்தால்; அல்லது அவர், பாராளுமன்ற உறுப்பின ராக அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பினராகத் தேர்ந் தெடுக்கப்பட முடியாதவாறு தகைமையற்ற வ ராகிவிட்டார் என்பதனை அல்லது தமது ஆசனம் வறிதாகிவிட்டது என்பதனை அறிந்தும் அல்லது அவ்வாறு அறிந்திருப்பதற்கு நியாய மான காரணம் இருந்தும், பாராளுமன் றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அவர் வகித்த ஆசனம் வெற்றான பின்னர் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அமர்வ தற்கோ, வாக்களிப்ப தற்
கோ/ தகைமையற்றவ ராகிவிட்ட பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையச் சமர்த்தால் அல்லது வாச்சாத் தால்,
அவர்
வாக்களிக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும்
யானது செலுத்த ஆளாதல் வேண்டும்; இத்தொகை/
...... திபதியினால், கொழும்பு மாவட்ட நீதி நம் வழக்கின் மூலம் குடியரசுக்கு வரும் தியான றவிடப்படலாம்.

Page 117
தேர்தல்கள் தொடர்பிலான ஏற்பாடுகளைப் பாராளுமன்றம் செய்யலாம்.
120. (1) இவ்வுறுப்பு மன்றம் சட்டத்தின்மூலம் ப
(அ) தேருநர்கன (ஆ) ஏதேனும் ே
இடாப்பில் தேர்தல் ம திருக்க வேண் விதித்துரைத்
(இ) தேருநர் ஒ
களுக்காக வயதினை அ
தகைமைபெற
(ஈ) தேருநர் இடம்
தலும்; (உ) பாராளுமன்ற
சபைகளின் உ
கைமுறை ;
(ஊ) அத்தகைய 6
எனக் கூறுதலு.
(எ) அத்தகைய ே
தேர்தலொன் புதிய தேர்தல்
( ஏ) அங்கீகரிக்கப்
சுயேட்சைக்
பெயர்களைக் தேர்ந்தெடுக். தீர்ந்து போன மாதிரியும் முன்

ரயின் (2) ஆம் பந்திக்கமைய பாராளு பின்வருவனவற்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்:-
காப் பதிவு செய்தல்;
தர்தல் மாவட்டத்துக்கான தேருநர் பதியப்படுவதற்காக ஆள் ஒருவர் அத் சாவட்டத்தில் எந்தத் தேதியன்று வசித்
டுமோ அந்தத் தகைமைபெறு தேதியை தல் ;
நவ ராகப் பதிவு செய்யப்படும் நோக்கங் எந்தத் தேதியன்று ஆள் ஒருவர் பதினெட்டு டைந்தவராக இருக்கவேண்டுமோ, அந்தத் வம் தேதியை விதித்துரைத்தல்;
டாப்புகளைத் தயாரித்தலும் திருத்தியமைத்
- உறுப்பினர்களின் மற்றும் பிராந்திய
றுப்பினர்களின் தேர்தலுக்கான நடவடிக்
தர்தல்கள் தொடர்பான தவறுகள் யாவை ம், அவற்றுக்கான தண்டனையும் ;
தர்தலை தவிர்ப்பதற்கான ஏதுக்களும், று, வெற்றானதெனத் தீர்க்கப்படுமிடத்து, ல்களை நடாத்தும் முறையும்; பட்ட அரசியற் கட்சியின் அல்லது தழுவிக் நியமனப்பத்திரத்தில் தமது
கொண்டுள்ள வேட்பாளர்கள் எல்லோரும் கப்பட்டதன் மூலம் அல்லது வேறுவகையாகத் காதவிடத்து வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கான றையும்;

Page 118
பிராந்திய சபையில் அமர்வதற்கும் வாக்களிப் பகற்கும் ஆன தண்டம்.
(ஆ)
அவர் அவ்வாறு அமர்ந்து ஐந்நூறு ரூபாத் தண்டம் சட்டத்துறைத் தலைமைய மன்றத்தில் தொடுக்கப்ப கட்னென்றாற்போன்று அ

றவ ரா கிவிட்டார் என்பதனை அல்லது தமது ஆசனம் வறிதாகிவிட்டது என்பதனை அறிந்தும் அல்லது அவ்வாறு அறிந்திருப்பதற்கு நியா யமான காரணம் இருந்தும், ஆனால் அத்தகை ய தேர்தலின் போது அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக் கப்படுவதற்கான தகமையைக் கொண்டிரா மலே பாராளுமன்ற உறுப்பின ராக அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பினராகத் தேர்ந் தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் பாராளுமன்றத் தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அமர்ந்தால் அல்லது வாக்களித்தால் ; அல்லது
அவர், பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பினராகத் தேர்ந் தெடுக்கப்பட முடியாதவாறு தகைமையற்ற வராகிவிட்டார் என்பதனை அல்லது தமது ஆசனம் வறிதாகிவிட்டது என்பதனை அறிந்தும் அல்லது அவ்வாறு அறிந்திருப்பதற்கு நியாய மான காரணம் இருந்தும், பாராளுமன் றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அவர் வகித்த ஆசனம் வெற்றான பின்னர் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அமர்வதற்கோ, வாக்களிப்பதற் கோ/ தகைமையற்றவ ராகிவிட்ட பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய சபையில் அமர்ந்தால் அல்லது வாக்களித் தால்,
அவர்
யானது
வாக்களிக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் செலுத்த ஆளாதல் வேண்டும்; இத்தொகை/ திபதியினால் கொழும்பு மாவட்ட நீதி 4) டும் வழக்கின் மூலம் குடியரசுக்கு வருமதியான றவிடப்படலாம்.

Page 119
\'
தேர்தல்கள் தொடர்பிலான ஏற்பாடுகளைப் பாராளுமன்றம் செய்யலாம்.
120. (1) இவ்வுறுப்பு மன்றம் சட்டத்தின் மூலம் பு
(அ) தேருநர்க (ஆ) ஏதேனும் 6
இடாப்பில் தேர்தல் ம திருக்க வேண். விதித்துறை
(இ) தேருநர் ஒ
களுக்காக வயதினை அ தகைமைபெ
(ஈ) தேருநர் இ
தலும்; (உ) பாராளுமன்
சபைகளின்
கைமுறை
(ஊ) அத்தகைய
எனக் கூறு
(எ) அத்தகைய
தேர்தலொ புதிய தேர்
(ஏ)
அங்கீகரிக்க சுயேட்சைக் பெயர்களை தேர்ந்தெடு தீர்ந்து பே மாதிரியும்

ரயின் (2) ஆம் பந்திக்கமைய பாராளு பின்வருவனவற்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்:-
பளப் பதிவு செய்தல்; தேர்தல் மாவட்டத்துக்கான தேருநர்
பதியப்படுவதற்காக ஆள் ஒருவர் அத் மாவட்டத்தில் எந்தத் தேதியன்று வசித்
டுமோ அந்தத் தகைமைபெறு தேதியை ந்தல் ;
ருவ ராகப் பதிவு செய்யப்படும் நோக்கங் எந்தத் தேதியன்று ஆள் ஒருவர் பதினெட்டு டைந்தவராக இருக்கவேண்டுமோ, அந்தத் றும் தேதியை விதித்துரைத்தல் ;
டாப்புகளைத் தயாரித்தலும் திருத்தியமைத்
ற உறுப்பினர்களின் மற்றும் பிராந்திய உறுப்பினர்களின் தேர்தலுக்கான நடவடிக்
தேர்தல்கள் தொடர்பான தவறுகள் யாவை கலும் , அவற்றுக்கான தண்டனையும்;
தேர்தலை தவிர்ப்பதற்கான ஏதுக்களும், ன்று, வெற்றானதெனத் தீர்க்கப்படுமிடத்து, தல்களை நடாத்தும் முறையும்; ப்பட்ட அரசியற் கட்சியின் அல்லது
குழுவின் நியமனப்பத்திரத்தில் தமது க் கொண்டுள்ள வேட்பாளர்கள் எல்லோரும் க்கப்பட்டதன் மூலம் அல்லது வேறுவகையாகத்
காதவிடத்து வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கான முறையும் ;

Page 120
10 (ஐ) ஆட்
முறை! /பா.
சடை
அவள்
அத்,
(2) இவ்வுறுப்புரையின் ( சட்டம் எதுவும் 107ஆம் , கப்பட்டுள்ள தகைமையீனங். யினங்களையும் சேர்த்தல் !
(3) பாராளுமன்றம் அத், மூலம் ஏற்பாடு செய்யும்வரை 1981ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இ சட்டமும், 1988ஆம் ஆணை தேர்தல்கள் சட்டமும், ஏற்ற கருக்கமைய பாராளுமன்ற பிராந்திய சபைகளின் உறுப் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்
பகிரங்க அலுவலர் அல்லது பகிரங்கக் கூட்டுக் தாபனமொன்றின் அலுவலர் தேர்தல் காலத்தின் போது பணி புரிதல் ஆகாது.
121. பகிரங்க அலுவலர் மொன்றின் அலுவலர் ஒருவர் அல்லது பிராந்திய சபை ? வேட்பாளர் ஒருவராகவிருப் வேட்பாளர் ஒருவராகப் . அத்தேதியிலிருந்து தேர்தல் கருதப்படுதல் வேண்டும் என்ப ஒருவர் அல்லது பகிரங்கக் அத்தகைய காலப்பகுதியின் கடமைகள் , அல்லது பணிகள் அல்லது நிறைவேற்றுதல் ஆ.

சேபிக்கப்பட்ட தேர்தல்களைத் தீர்மானிக்கும் யும் அத்துடன் ராளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும் பிராந்திய பகளின் உறுப்பினர்களினதும் தேர்தலுக்கு சியமான அல்லது அதன் இடைநேர் விளைவான தகைய வேறு கருமங்களும்.
1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள
108ஆம் உறுப்புரையில் குறித்துரைக் களைவிட மேலதிகமாக எத்தகைமை ஆகாது.
காவம்
தகைய கருமங்களுக்காகச் சட்டத்தின்
, காலத்துக்குக்ராம் திருத்தப்பட்டவாறான இலக்க, பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் கடின் 1 ஆம் இலக்க, மாகாண சபைத்
மாற்றங்களுடன் அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடு உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் . பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும்
ஒருவர் அல்லது பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத் - பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான உறுப்பினர்களுக்காக ஏதேனும் தேர்தலில்
பின் , அவ்வலுவலர் எத்தேதியன்று பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்டாரோ
முடியும்வரை லீவில் இருப்பதாகக் பதுடன் . அத்தகைய பகிரங்க அலுவலர்
கூட்டுத்தாபனத்தின் அலுவலர் ஒருவர் போது தமது பதவிக்குரிய தத்துவங்கள், ன் எவற்றையும் பிரயோகித்தல், புரிதல்
காது .

Page 121
அத்தியாயம் 31
அரசியலமைப்புப் போ
அரசியலமைப்புப் -மாயரவை ..
122. (1) பின்வரு - லமைப்புப் பேரவை யொன் (அ) சபாநாயகர் ; (4) (முதலமைச்சர் : (592 ) எதிர்க்கட்சித் தலைவ (ஈ) பிரதான அமைச்சர்க (உ) செயல்முறைக்குகந்த
தொகுதிகளைப் பிரதி வினால் பெயர் குறி உறுப்பினர்கள்;
- (2 ) சபாநாயகரினால் 4
அரசியலமைப்பினால் பிளால் அல்லது எழுகி தாபிக்கப்பட்டதான் நீதிபதிகள் ; இவர்கள் காலப்பகுதிக்குச் சே
(2) சபா தவிசாளராகவிருத்தல் வேக்
(3) இவ்வும் எங்கும் உட்பந்தியற் குறிப்பு தெரிவுக்குழுவின் தவிசாளரும் பதவியிலிருந்து அவர் முன்ன
குழுவினால் பதவியிலிருந்து அ மன்ற உறுப்பினராக இல்லா பகுதியொன்றுக்குப் பதவி .

စီ
I to 5 (ဒီ၊ မေ (ယံ -
= (day 43 (95 6Frs:/L) T ® = ၈၊ ၂r ပီစီသံ ၊ ၀ယံ .
(၅5,
T)လT . . DTမံ #Tအ ငါလံ လီ .

Page 122
குறித்த சில ஆனைக்
134; 1) இல் குழுக்களினதும் பகிரங்கக் குழுக்களினதும் உறுப்பினர் செய்யப்பட்டவாறு தவி களின் நியமனம். அரசி | யலமைப்புப் பேரவையின் மீதன்றி ஆளெவரும் யின் விதப்புரையின் மீதாதல் வேண்டும்.
- ரைக்கப்பட்ட ஆனைக் எவற்றினதும் உறுப்பின தின் மூலம் தீர்மால்க்க வின் உறுப்பினரொருவர
(2 ) இல் கான அட்டவ :ை யில்" பட்ட தலைக்கடுவொன் - னரொருவராக செய வொரு காலப்பகுதிக்கு தாதல் ஆகாது.
(3) இள். சட்டத்தில் குறிப்பிடு பகிரங்கக் குழுக்களின் ஆட்கலை. அத்தகைய - தெல்லாம் சனாதிபதி மின் கடமையாதல் வே. செ யல் (புறைக்குகந்தானை -திகளைப் பிரதிபலித்த
அட்டம்
(5) தேசிய பகிரங்க (3) இலஞ்சம் அல்லது
செய்வதற்கான (இ) அரச கரும மெ (ஈ) பல்கலைக் கழக (உ) தேர்தல் - அ.ை (கா) நிதி கொக்கும் .

/2
வேறு
பவுறுப்புரையின் (2) நம் பந்தியில் ஏற்பாடு ரெ, அரசியலமைப்புப் பேரவையின் விதப்புரை 5. அவ்வுறுப்புரைக்கான அட்டவணையில் குறித்து க்குழுக்களுள் அத்துடன் பகிரங்கக் குழுக்களுள் உராருவராக, அல்லது பாராளுமன்றம் சட்டத் கக் கூடியவறான அத்தகைய / பகிரங்கக் குழு ராக நியமிக்கப்படுதலாகாது.
ஒரப்புரையின் பந்து (1) இவ்வுறுப்புரைக் அத்தகைய சட்டத்தில் குறிப்பீடு செய்யப் றின் அல்லது பகிரங்கக் ழுவொன்றின் உறுப்பி லாற்றுவதற்கென பன்ற மாதங்களை விஞ்தாத தேனொருவ ரின் நியமனத்திற்கு ஏற்புடைத்
ல்லது
72
அல்லது சுப்புல பக்கான அட்டவ லையில், அத்தகைய செய்யப்பட்ட ஆனைக்குழுக்களின் அல்லது உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவதற்கான
நியமனத்துக்கான சந்தர்ப்பம் எழுகின்ற போ க்கு விதந்துரைத்தல், அரசியலமைப்புப் பேரவை ள்டும் என்பதுடன் அத்தகைய விதப்புரைகள் ப வெவ் வேறு இன மற்றும் அக்கறைத் தொகு > வேன்டும்.
கிவி.
சேவை ஆலைக்குழு - 2ாழல் பற்றிய சார்த்துரைகளைப் புலனாய்வு நிரந்தர ஆலைக்குழு, Tழிகள் ஆனைக்குழு
மானியங்சள் ஆலைக்கும் ,
அக்குழு - .

Page 123
குறித்த சில பதவிகளுக்கு
124. (1) நியமிக்கப்படுதல் அரசி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட - யலமைப்புப் பேரவை யின் அங்கீகாரத்
அங்கீகாரத்தோடன்றி தோடு செய்யப்படுதல் அட்டவணையில் குறித்து வேண்டும்.
அல்லது பாராளுமன்றம் அத்தகைய /வேறு ஏதேனும் பதவிக் குழுவின் உறுப்பினரொ
(2) ! புரைக்கான அட்டவணை செய்யப்பட்ட ஏதேனும் மாதங்களை விஞ்சாதம் நியமனத்திற்கு ஏற்புடை
(3) அத்தகைய சட்டத்தில் எவற்றுக்கும் நியமிக்கப் அத்தகைய நியமனத்துக் அரசியலமைப்புப் போம் சனாதிபதியின் அல்லது கடமையாதல் வேண்டும்
அட்டன
(அ) சட்டத்துறைத் (4) தரைப்படை,
சேவை என்பவர் (இ) தேர்தல்கள் : (ஈ) நிர்வாகத்திற்கா (உ) காக்காய்வானா

13
இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் பந்தியில் டவாறு தவிர அரசியலமைப்புப் பேரவையில்
ஆளொருவர் இவ்வுறுப்புரைக்கான இரக்கப்பட்டவாறான பதவிகளெதற்கும் ந சட்டத்தால் தீர்மானிக்க கூடியவாறான நகு அல்லது வேறேதேனும் பகிரங்கக்
நவராக நியமிக்கப்படுதலாகாது.
இவ்வுறுப்புரையின் பந்தி (1) இவ்வுறுப்
அல்லது வயில் அத்தகைய சட்டத்தில் குறிப்படு த பதவியில் செயலாற்றுவதற்கென முறுை வொரு காலப்பகுதிக்கு ஆளொருவரின் டயதாதல் ஆகாது.
இவ்வுறுப்புரைக்கான அட்டவணையில் அல்லது
குறிப்படு செய்யப்பட்ட பதவிகளுள் பேடுவதற்கான ஆட்களின் பெயர்களை, க்கான சந்தர்ப்பம் எழுகின்ற போதெல்லாம், ஏவைக்கு அங்கீகாரத்துக்காகச் சமர்ப்பித்தல்
நியமனம் செய்யும் அதிகாரசபையின்
- ம க
தலைமை அதிபதி, கடற்படை, வான்படை . தேசிய பொலிசு
றின் தளபதிகள் . ஆணையாளர். ஏன் பாராளுமன்ற ஆணையாளர் (ஓம்புட்சுமான்) ச தலைமை அதிபதி.

Page 124
அரசியலமைப்புப்
125. (1) அ பேரவைச் செயலாள ரும் பேரவையின்
பேரவைக்குச் செய கட்டங்களிலான நடவடிக்
கை முறையும்
(2) இ மைப்புப் பேரவை மீது அவசியமாகக் கூடியவா வேண்டுமென்பதுடன், அ
பேரவைச் செயலாளரி
(3) களிலும் தவிசாளர் தல லமைப்புப் பேரவை யின் போது . அத்தகைய க வேண்டும். அரசியல் தவிசாளர், முதலமைச் அத்தகைய கட்டத்தில் தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பி தாங்குதல் வேண்டும்.
(4) 3 - துக்கான கட்ட நடப்
(5) 4. அர தேவைப்படுத்தப்ப. அங்கீகாரத்தையும் ஏக - தல் வேண்டும். ஏக பான்மையோரின் படி கே
(6) அ. கட்டத்தில் முடிவுக்காக சமமாகவுள்ள பட்சத்தி உறுப்பினர் அறுதியிடும்

//A
ரசியலமைப்புப் பேரவையினால், அப். லாரொருவர் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும். வ்வத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகள்னால் அரசியல் சுமத்தப்பட்ட கடமைகளைப் புரிவதற்கு
பேரவை | று அடிக்கடியாக அத்தகைய 7. கடுதல் | த்தகைய கூட்டங்கள் அரசியலமைப்பும் னால் சுட்டப்படுதலும் வேண்டும். ரசியலமைப்புப் பேரவையின் எல்லாக் கட்டங் லமை தாங்குதல் வேண்டுமென்பதுடன், அரசிய
கட்டத்திற்குத் தவிசாளர் வருகை தராத ட்டத்தில் முதலமைச்சர் தலைமைதாங்குதலும் மப்புப் போவ யின் ஏதேனும் கூட்டத்திற்குத் சர் ஆகிய இருவரும் வருகை தராதபோது. சமுகமளித்திருக்கும் உறுப்பினர்களினால் தேர்ந் ெைராருவர் அத்தகைய கூட்டத்தில் தலைமை
ரசியலமைப்புப் பேரவை யின் எதோம் கட்டத் பென் ஏழாதல் வேண்டும்.
(; -
ரசியலமைப்புப் பேர வை யானது , செய்வதற்கு ட்ட ஒவ்வொரு விதப்புரையையும் அல்லது மனதால டிவின் மூலம் செய்வதற்கு முயலும் லதாக முடிப்பு கானப்படாதலிடத்து பெரும் வ மேலோங்கி நிற்றல் வேண்டும்.
ரசியலமைப்புப் பேரவையின் ஏதேனும் கள்ள ஏதேனும் பிரச்சினை மீது வாக்குகள்
ல். அத்தகைய கட்டத்தில் தலைமைதாங்கும் வாக்கொன்றை உடையவராதல் வேண்டும்.

Page 125
(7) இ கமைய . அரசியலமைப் தொடர்பான நடவடிக் அலுவல்களைக் கொண்டு
அரசியலமைப்புப் பேரவையின் , ஏனைய கடமை களும் பணிகளும்.
126. இவ்வா. விதித்துரைக்கப்படுகின்ற. பசிகளையும் அரசியல்): வேண்டும்.

ஒவ்வுறுப்புரையின் முற்போந்த ஏற்பாடுகளுக்
புப் பேரவையானது. அதன் கூட்டங்கள் சகை முறையையும் அத்தகைய கூட்டங்களில்
நடாத்துதலையும் ஒழுங்குபடுத்தலாக்.,
' ' ...
சியலமைப்பினால் அல்லது சட்டத்தினால் வாறான அத்தகைய வேறு கடமைகளையும் மப்புப் பேரவை புரிதலும் நிறைவேற்றுதலும்

Page 126
அத்தியா
பிராந்தியங்களுக்கு
பிராந்திய சபைகளைத் தாபித்தல்.
127. (1) சனாதிபதி நியமிக்கும் முதலாம் அட்டவணையி ஒவ்வொரு பிராந்தியத் பாதல் வேண்டும்.
(2) மாவட்டங்களைச் சேர் யாழ்ப்பாணம், கிளிநெ நிருவாக மாவட்டங்களும் படும் ஒரு பிராந்தியம் பிரச்சனை பற்றி தீர்மம் வெளியிடப்படும் கட்டன நிர்வாக மாவட்டங்கள் மெனத் தேவைப்படுத்தி
இப்பிரச்சனைக்கு -
(4)

1.
பம் XY
அதிகாரத்தைப் பரவலாக்கல்
கசெற்றில் வெளியிடப்படும் கட்டளை மூலம் அத்தகைய தேதியிலிருந்து பயனுறுவதாக
4 என்னும் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ந்துக்கும் பிராந்திய சபையொன்று தாபிக்கப்
(அ) திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு ந்த தேருநர்கள் அத்தகைய மாவட்டங்களும் காச்சி .வவுனியா, மன்னார் . முல்லைத்தீவு 5ம் வடகிழக்குப் பிராந்தியம் எனக் குறிப்பிடப் மாக அமைதல் வேண்டுமா அல்லவா என்னும் மானிப்பதற்கென , சனாதிபதி . கசெற்றில் சள் மூலம் திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு
பொன்று கல் மக்கள் தீர்ப்பெரும் நடாத்தப்படவேன்டு
அதற்கான தேதியையும் நிர்ணயித்தல் வேண்டும்.
(ஆ) அத்தகைய மக்கள் தீர்ப்பெடுப்பின் போது .
1) அளிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான பெரும்
பான்மை வாக்குகளின் மூலம் சாதகமாக பதிலிறுக்கப்படுமிடத்து கசெற்றில் வெளியிடப் படும் கட்டளை மூலம் சனாதிபதி நியமிக்கும் அத்தகைய தேதியிலிருந்து பயனறுவதாக முதலாம் அட்டவணையில் பகுதி இ யில் குறித் துரைக்கப்பட்ட வடகிழக்குப் பிராந்தியத்துக்கு பிராந்திய சபையொன்று தாபிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
1) சாதகமாக பதிலிறுக்கப்படாதவிடத்ச.
சற்றில் வெளியிடப்படும் கட்டளை மூலம் சனாதிபதி நியமிக்கும் அத்தகைய தேதியில்

Page 127
--- 1. !
11
அருந்து
பகுதி 5 வடக்குப் /பிராந்தி கும் இரு தாபிக்க
(3) இரண்டாம் நியதிகளின் படி வடகிழக்குப் பிராந்த தாபிக்கப்பட்டுள்ள விடத்து. கசெற்றம் சனாதிபதி நியமிக்கும் அத்தகைய ( யில் (இ) பந்தியில் குறித்துரைக்கப் - குப் பிராந்திய சபையொன்று தா
(4) (அ) இரவ்ட இன் நியதிகளின்படி வடகிழக்குப் பிற யொன்று தாபிக்கப்படவுள்ள விடத்து , சேர்ந்த தேருநர்கள். அத்தகைய எனப் பெயர் குறிப்பிடப்படும் தனி வேண்டுமா அல்லவா என்னும் பிரச்சி சனாதிபதி . கசெற்றில் வெளியிடப்ப வாக்கெடுப்புப் பிரிவுக்கு மக்கள் தீர். வேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தி அதற். வேண்டும்.
(4) அத்தனை
இப்பிரச்சினைக்கு -
(1) அளிக்கப்.
வாக்குகள் பருமிடத்து
பிரிவு 9 " குறித்துரை

யயன்றுவதாக முதலாம் அட்டவனையில்
யில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறான யத்துக்கும், கிழக்குப் பிராந்தியத்துக்
தனிவேறாவ பிராந்திய சபைகள் ப்படுதல் வேண்டும்.
5
பந்தியின் உட்பந்தி (4) (1) இன் தியத்துக்கு பிராந்திய சபையொன்று பல் வெளியிடப்படும் கட்டளை மூலம் மததியிலிருந்து இரண்டாம் அட்டவனை ப்பட்ட தென்கிழக்குப் பிராந்தியத்துக் சபிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
டாம் பந்தியின் உட்பிரிவு (க ) (1) காந்தியத்துக்கு பிராந்திய சபை - அம்பாறை வாக்கெடுப்புப் பிராவைச்
பிரிவு அம்பாறைப் பிராந்தியம் வேறு பிராந்தியமாக அமைதல் இனை யைத் தீர்மானிப்பதற்கென . டும் கட்டளை மூலம் அம்பாறை ப்பெடுப்பொன்று நடாத்தப்பட கான தேதியொன்றை நிர்ணயித்தல்
கய மக்கள் தீர்ப்பெருப்பின் போது -
பட்ட செல்லுபடியான பெரும்பான்மை பின் மூலம் சாதகமாக பதிலிறுக்கப் 5. அத்தகைய வாக்கெடுப்புப் -தலாம் அட்டவனைப் பகுதி உ வில்
, :
க்கப்பட்டவாறாக அம்பாறைப்

Page 128
(11)
பிராந்தியமாக கசெற்றில் வெல் சனாதிபதி நியா அப்பிராந்தியத். தாபிக்கப்படுதல் சாதகமாக ப வாக்கெடுப்புப் பகுதியில் குறித்து பகுதியாக அமை வெளியிடப்படும் அத்தகைய தே, பிராந்திய சபை அத்தகைய கட்ட அம்பாறை வாக் தினால் நிருவகிக் தலைநகர ஆள்பு ஏற்பாடுகள் ஏற் வேண் டும்.
- (5) மத்திய அரசாங்கத் தத்துவம். முதலாம் அட்டவணையின் தலைநகர ஆன் புலம் தொடர்பில் இல் தரப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்ரம் இத்தலைநகர ஆள்புலம் இந்த உறு. பிராந்திய சபை எந்தப் பிராந்திய , அப்பிராந்தியத்தின் பகுதியாக அடை
(6) இரண்டாம் உறுப்புரை நோக்கங்களுக்காக, இந்த உறுப்பு குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிருவாக | பிரிவுகள், மாநகர சபைகள் ஆகை

//8 அமைதல் வேண்டும் என்பதுடன் எளியிடப்படும் கட்டளை மூலம் மிக்கும் அத்தகைய தேதியில் இருந்து துக்கு பிராந்திய சபையொன்று * வேன்டும். பிலிருக்கப்படாதவிடத்து, அம்பாறை
பிரிவு முதலாம் அட்டவணையில் ஆ துரைக்கப்பட்ட வவாப் பிராந்தியத்தில் மதல் வேண்டும் என்பதுடன் கசெற்றில் கட்டளை மூலம் சனாதிபதி நியமிக்கும் மயிலிருந்து அப் பிராந்தியத்துக்கு பயொன்று தாபிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
ளை ஆக்கப்படுகின்ற வரையில் ககெடுப்புப் பிரிவு மத்திய அரசாங்கத் க்கப்படுதல் வேண்டும். அத்துடன் ஆலம் சம்ந்தமான அரசியலமைப்பின்
ற மாற்றங்களுடன் ஏற்புடையனவாதலும்
தன் சட்டவாக்க . நிறை வேற்றுத்
பகுதி அ வில் குறித்துரைக்கப்பட்ட இரண்டாம் அட்டவணையின் நிரல் 11 விகளுக்கும் விசாலித்தல் வேண்டும். ப்புரையின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட ததிற்குக் தாபிக்கப்பட்டதோ மதலாகாது.
ரயினை தும் இந்த உறுப்புரையினதும் புரையிலும், முதலாம் அட்டவணையில் மாவட்டங்கள் வாக்கெடுப்புப் பவற்றின் எல்லைகளும். பரதேசங்களும்

Page 129
10
ஏதேதும் எழுத்திலான சாம் பட்டு அரசியலமைப்புத் வேண்டும்.
(7) (. பட்வாறான மக்கள் தீ யாயத்தில் ஒவ்வாமை எது கருதப்படுதல் வேண்டும்.
(4
தீர்ப்பெடுப்புக்கு சம்பந்த ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும் ஏற்பாடு செய்கின்ற வறை நீர்ப்புச் சட்டத்தின் ஏற்ப வாதல் வேண்டும்.
உ.றுப்பினர்களைத் தெரிவு செய்தல்.
128. நா ற்று படும் பிராந்திய சபை % கள் பிராந்திய சபைத் . தெரிவு செய்யப்பட்டதன்
லதர்.
129. (1) எப்பிராந்தியத்துக்கெவப் அப்பிராந்தியம் ஒவ்வொன்
(2) 4 ஆலோக னபிள் மேல் சல
(3) லான கடித மூலம் ஆரு நர்
(4) (
'' " த

ட்டத்தினால் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப் தொடங்கும் போக வலமேள்ளளவாக இருத்தல்
அ) இந்த உறுப்புரையில் ஏற்பாடு செய்யப் சுப்பெடுப்பினை நடாத்துதல் 11 ஆம் அந்தி நவும் இருப்பினும் கூட செல்லுபடியானதெனக்
5) பாராளுமன்றமானது அத்தகைய மக்கள் 5மான எல்லா விடயங்களுக்கும் சட்டம் மூலம் தம் என்பதுடன், பாராளுமன்றம் அவ்வாக -யில் 1981 ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க மக்கள் காடுகள் ஏற்றமாற்றங்களுடன் ஏற்புடையன
இருபத்தேழாம் உறுப்புரையின் கீழ் தாபிக்கப் உவ்வொன்றும் . அத்தகைய சபையின் உறுப்பினர் தேர்தல்கள் தொடர்பிலான சட்டத்துக்கிணங்கத் மேல் , அமைத்துருவாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
காற்று இருபத்தேழாம் உறுப்புரைக்கு இணங்க
பிராந்திய சபை ஒன்று தாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ. பூக்கும் பேருநர் ஒருவர் இருத்தல் வேண்டும்.
நர். பிராந்தியத்தின் முதலமைச்சரின் ாதிபதியினால் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
குநர். சலா திபதிக்கு முகவரியிடப்பட்ட எழுத்தி .
பதவியிலிருந்து விலகலாம். அ) பிராந்திய சபையொன்று . இப்பந்தியில் ஆ) உப்பந்திக்கு அமைய சககர் - 1) அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளை வேன்டு
மென்று மீறியுள்ளார் : 1) ஆளு நர் பதவியின் அதிகாரத்தை சட்க பிர
யோகம் செய்வதை உள்ளடக்குகின்ற

Page 130
20
என்ற ஏதுவின் மீது
பதற்கான தீர்மா
(சாகமாக இல்ல
வாக்குகளால் அத
குநரைப் பதவிய
குறிப்புரையொன்)
(4) அப்பந்தியின் (அ )
பட்டுள்ள ஏதுக்கவி
தற்கு ஆலோசனை பிக்கப்படும் குறிப்பு
மானம் ஒன்று. அது
முழு அங்கத்தவர்கள் உறுப்பினர்களினால்
சபையில் சபாநா
சபையில் கலந்துரை
(5) குநர் சுகளம் காரணமாக அல்லது இயலாமல் இருக்கும்போது அல் போது . அப்பிராந்தியத்தின் 3 ஆளுநர் பதவியில் பதில் கடமை
: - -

*துர்நடத்தைக்கு அல்லது அழலுக்குக் கற்ற
வாளியாக இருக்கின்றார்: அல்லது
> "ஃபர்:
1) இலஞ்சத்துக்கு அல்லது நல்லொழுக்கப்
பிறழ்வை உள்ளடக்குகின்ற தவறொன்றுக்கு குற்றவாளியாக இருக்கின்றார். 5. அத்தகைய குறிப்புரையைச் சமர்ப்பிப்
=னமொன்று , சபையின் முழு உறுப்பினர்களின்
மாதவர்கள் உட்பட) பூரணப் பெரும்பான்மை
கற்கு ஆதரவாக நிறை வேற்றப்பட்டால்
இலிருந்து நீக்குவதற்கான ஆலோசனை பற்றிய
"றச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
என் லும் உட்பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் * மீது ஆளுநரைப் பதவி நீக்கம் செய்வ
வழங்குகின்றதான சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்
புரையொன்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான தீர்
த்தகைய தீர்மானம் பற்றிய அறிவித்தல்
பரில் எர்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு
ஒப்பமிடப்பட்டிருந்தாலொழிய, பிராந்திய பகரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதலோ அல்லது
சயாடப்படுதலோ ஆகாது.
பதவியில் கடமைகளைப் புரிவதிலிருந்து வேறு ஏதேனும் காரணமாக ஆளுநருக்கு லது அவர் இலங்கையில் இல்லாதிருக்கும் 'மல் நீதிமன்றத்தின் பிரதான நீதிபதி யாற்றுதல் வேண்டும்.

Page 131
12!
(6) இவ்வுறுப்புறை பதவியில் அமர்கின்ற தேதியில் இரு - கு ஆளுநர் பதவி வகித்தல் வேன்
(7) ஆகுநராக த சனாதிபதியின் மூவ் ஐந்தாம் அட்டம் செய்து கீழொப்பாட்டதன் மேல் . - பமிட்டதன் மேல் பதவியில் அமர்,
(8) பதவியில் அம அரசியலமைப்பினால் உருவாக்கப்பட் வேறு ஏதேனும் பதவியை வகிக்கா பாராளுமன்ற உறுப்பினரொருவராக ரொருவராக இருந்தால் அவர் ப சபையில் தமது ஆசனத்தை வறிதாக் தரும் வேறு ஏதேனும் பதவியையோ ஆகாது:
(9) (4) ஆளுநர்
எனும்
வுக்கு. கின்றது இடத்தி
துக்குக்
தொட கூட்டத் கப்பட்
- கள்
(4) அருநர்
குக் க. (8) அருமர்
லாம். (ஈ) அரசிய.
ஆம்பூர்

சயின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, ஆளுநர் ந்து ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியொன்றுக் தம்.
நியமிக்கப்படும் ஆள் ஒவ்வொருவரும். வள யில் தரப்பட்டுள்ள உப்புரையைச் அல்லது சத்தியத்தைச் செய்து கீழெங் தல் வேண்டும்.
மர்ந்ததன் மேல் அருநர் ஒருவர் ட்ட அல்லது ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட
தாழ்தல் வேண்டும் அத்துடன் அருநர் 5 அல்லது பிராந்திய சபை உறுப்பன் ராளுமன்றத்தில் அல்லது பிராந்திய க்குதல் வேண்டுமென்பதுடன் இலாபம் - அல்லது இடத்தையோ வசித்தலும்
31-)
- பிராந்திய சபையொன்றின் ஏதே
கட்டத் தொடரின் முதலாவது அமர்
பொருத்தமானதென அகுநர் என்று ரமான - அத்தகைய நேரத்திலும் சலும் கட்டத்தைக் கட்டுமாது காலத் = காலம் அழைக்கலாம். ஒரு கூட்டத்
ரின் கடைசி அமர்வுக்கும் அடுத்த தின் முதலாவது அமர்வுக்கு நியமிக் - தேதிக்குமிடையில் இரண்டு மாதங்
குறுக்கிடுதலாகாது; . பிராந்திய சபையை காலத்துக் =ாலம் ஒத்திப் போடலாம்.
பிராந்திய சபையைக் கலைக்க
வமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய .
பிராந்திய சபையில் பெரும்பான்
- மை

Page 132
12
ஆ.
வம்
ம் )
யி.
(10 ) (4) பிரா
தொ.
பிரார்
'' 114111111111111
அவ்விடம் சபை
- கு 6 கப்பம் பட்ட பட்ட தான நீதிமன் ஆடை - சூகி த.
லேன்டு
(3) ஆகுநர்
பிராந், அல்லது மிக்கப்
வேறு எ சட்டத்த கொண்ட -ல் இப்
கத்தல் (இ) அநர்
தொடர் சனாதிபதி குக்கின்றது விளப் !
(11) அகநர் பிராம்
அத்துடன் அந் வருகையைத் !

கரவு அமைச்சர்கள் சபைக்கு இருக்கும் ரை பிரதான அமைச்சரின் ஆலோசனைக்கு அவங்க இப்பந்தியில் (இ) என்றும் உட்பந்தி ன் கீழான தத்துவத்தைப் பிரயோகித்தல் வன்டும். தேயமொன்றில் அகநர் . எவ்விடயமொன்று டர்பில் நியதிச் சட்டங்களை ஆக்குவதற்கு கதிய சபைக்குத் தத்துவம் இருக்கின்றதோ யத்தின் மீது அப்பிராந்தியத்தின் பிராந்திய களினாலாக்கப்பட்ட நியதிச் சட்டமொன்றுக் சதிராக அல்லது பாராளுமன்றத்தினாலாக்
ட சட்டமொன்றுக்கெதிராகப் புரியப் தவறொன்றுக்காகக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் வெ ரேனும் அருக்கு மன்னிப்பு வழங்குவதற் அல்லது அத் 5கய எவரேனும் ஆளின் மீது றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு ஓய்வொன்று அல்லது தனிப்பொன்று வழங் ற்கான தத்துவத்தைக் கொன்டிருத்தல்
பிராந்திய சபையில் சபாநாயகர் . அய மேல் நீதிமன் றத்தின் பிரதான நீதிபதி அத்தகைய பிரதான நீதிபதியினால் நிய பட்ட பிராந்திய மேல் நீதிமன் றத்தில் வரேனும் நீதிபதி மற்றும் பிராந்திய றைத் தலைமையதிபதி ஆகியோரைக் - குழு ஒன்றுடலான ஆலோச னை யின் போர் பந்தியின் கீழான தத்துவத்தைப் பிரயோ வேண்டும். அதே ஆள் தொடர்பிலும் அதே தவறு பலும் 59ஆம் உறுப்புரையின் கீழ் தியினால் தத்துவம் பிரயோகிக்கப்பட்டி விடத்து, இப்பந்தியின் கீழான தத்துவங் பிரயோசித்தலாகாது.
ந்திய சபையில் உரை நிகழ்த்தலாம் நோக்கத்துக்காக உறுப்பினர்களின் தேவைப்படுத்தலாம்.

Page 133
123
(12) பாராகும்.றம் சட்ட மூலம் ஆளுநர் பதவிவகிக்கின் சம்பளத்துக்கும் படிகளுக்கும்
பிராந்தியத்தின் 130. (1) பிராந்தியத்தின், நிறை வேற்று யங்கள் தொடர்பில் நியதிச் அதிகாரங்கள்
சபையொன்றுக்குத் தத்துவம் பினதாக இருத்தல் வேண் டும் : அமைச்சர்கள் சபையினதும் ஆசே ஆளுநருக்கு உரித்தாக்கப்படுதல் அந்த அந்த நிறை வேற்று க் குழு அல்லது கீழ்நிலைய லுவலர்களும் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் மற்றும் வேண் டும்.
(2) (அ) பிராந்த
பிரயோகிக்கப் ஒப்பந்தங்களும் வெளிப்படையா அவ்வதிகாரத்ன எல்லா ஒப்பந் ஆரு நர் சார்பு அல்லது அதிகா முறையில் செய்
(ஆ) ஆளு நர் செய்யப்படும் தொடர்பில் த அல்லது ஆளுநரி ஒப்பந்தத்தை , ஆ இவரும் அது பொறுப்பாதகே
பிராந்திய
131. (1) ( இதனகத்துப் பின் நிரவி
குறிப்பீடு செய்யப்படும் விட ரம் கறப்
நிரலில் தரப்பட்டுள் பட்டுள்ள
அரசியலமைப்பு ஆரம்பம் விடயங்கள்
எழுத்திலான சட்டத்தில் மீதான எழுத
அமைச்சர் அவையின் ? திலான சட்டம்
பகிரங்க அலுவலர் ஒரு மீதான பொருள் கோடல்.
ஒழுங்குவிதி அல்லது வித்த

த்தின் மூலம் அல்லது தீர்மானத்தின் அவர்களுக்குச் செலுத்தப்படற்பாலனவான -ற்பாடு செய்தல் வேண்டும்.
நிறைவேற்று அதிகாரமானது, எவ்விட ட்டங்களை ஆக்குவதற்கு பிராந்திய | இருக்கின்ற தோ அல்டெயங்கள் தொடர்
இரதான அத்துடன் அது 7 அமைச்சரினதும் மாசனையின் பேரில் செயலாற்றுகின்ற - வேண்டும். அது அமைச்சர்களுடாகவும் மக்களுடாகவும் நேரடியாகவோ டாகவோ இவ்வத்தியாயத்துக்கு இணை ங்கக் பணிகள் தொடர்பில் பிரயோகிக்கப்ப டுதல்
ஜய மொன்றின் நிறை வேற்று அதிகாரங்கள் =படுகையில் செய்யப்படும் எல்லா 5. பிராந்தியத்தின் ஆளுநரின் பெயரில் கச் செய்யப்படுதல் வேண்டும். அத்துடன் மதப் பிரயோகிக்கையில் அத்தகைய தங்களும், அத்தகைய ஆட்களினால் ல் ஆளு நர் பணிக்கக் கூடியவாறான ரமளிக்கக் கூடிய வாறான அத்தகைய யப்படுதல் வேண் டும்.
, இவ்வுறுப்புரையின் நோக்கங்கக்காக ஏதேனும் ஒப்பந்தம் அல்லது காப்புறுதி னிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பாதலோ ன் சார்பில் அத்தகைய ஏதேதும் அல்லது காப்புறுதியைச் செய் சின்ற தொடர்பில் தனிப்பட்ட முறையில் லா ஆகாது.
ஃனர் 11 பிராந்திய நிரல் !: எனக் 1) இரண்டாம் அட்டவணையின் 11 ஆம் Tள - ஏதேனும் விடயத்தின் மீது, பிக்கு முன்னர் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் | ! மூலம், விடயத்துக்கேற்றவாய் ,
1மைச்சர் ஒருவருக்கு , அல்லது தேசிய தவருக்கு கட்டளை , பிரகடனம், அறிவிப்பு, ? எதனையும் ஆக்குவதற்கான தத்துவம்

Page 134
124 உட்பட, அதிகாரம் ., பட்டிருக்கின்ற விடத்து. பணியானது -
(அ) அத்தகைய அதிக எவரேனும் அமைச்சரின் அவருக்குக்குறித்தான் அத்தகைய எவரேனும் சந்தர்ப்பம் வேறு வகை - விடயம் அப்பிராந்தியத் அமைச்சருக்குக் குறித்? னாலும் பிரயோகிக்கப்ப ஒவ்வொரு எழுத்திலால் அமைச்சர் ஒருவருக்கா பிராந்தியத்தீன் அமைச்
தொது பணியானது குறித்?
/ பன் குறிப்பீடுகளை உள்ளடக் அத்துடன்
(ஆ) அத்தகைய அதிக பகிரங்க அலுவலர் ஒரு அவருக்குக்குறித்து சந்தர்ப்பம் வேறு வகை அத்தகைய தேசிய பக பதவிக்கு நேரொத்த பிராந்திய பகிரங்க 6 படலாம் அல்லது நிறை அத்தகைய எழுத்திலான பகிரங்க அலுவலர் ஒரு தேசிய பசிரங்க அதிர்வு நேரொத்த பதவியொ பகிரங்க சேவையின் அ உள்ளடக்குவதாகக் கரு இவ் வுய் ப்புரையின் (1) பட்டுளே அத்தகைய எ
(2)
(1) அச்சட்டத்தின் '
பிரகடனம் அ பாராளுமன்றத்
(11) அத்தகைய ஏ,ே
அறிவிப்பு , ஒழு "தினால் நீக்கப்
படுவதற்கு,

//
ல்லது பணி எதுவும் சுமத்தப் அத்தகைய அதிகாரம் அல்லது |
ாரம் அல்லது பணியானது. அத்தகைய
மீது சுமத்தப்பட்டால் அல்லது சம், பிராந்திய மொன்று தொடர்பில் அமைச்சரினாலும் அத்துடன் | -யாகத் தேவைப்படுத்தினாலொழிய . -தின் அமைச்சரவையின் எந்த
ரஜக்கப் 'பட்டுள்ள தோ அந்த அமைச்சரி டலாம், அதற் கி ைங்க அத்தகைய - சட்டத்திலும் அமைச்சரவையின் என குறிப்பீடுகள், அத்தகைய
சர்கள் சபையின் எந்த அமைச்சருக்கு டுகள் தோ அந்த அமைச்சருக்கான குவதாகக் கருதப்படுதல் வேண் டும்.
Eாரம் அல்லது பணியானது தேசிய . தவருக்கு அளிக்கப்பட்டால் அல்லது 5கப் Pால் அவரினாலும் அத்துடன்
யில் தேவைப்ப டுத்தினாலொழிய ரங்க அசேவலரினால் வசிக்கப்படும் பதவியொன்றை வகிக்கின்ற சவையின் அலுவலானாலும் பிரயோசிக்கப் வேற்றப்படலாம்; அதற் சிண ங்க
ஒவ்வொரு சட்டத்திடும் தேசிய வருக்கான குறிப்பீடுகள் . அத்தகைய லறினால் வகிக்கப்படும் பதவிக்கு | ன்றை வசிக்கின்ற பிராந்திய | ஓவலருக்கான குறிப்பீடொன்றை தப்படுதல் வேண்டும்.
ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் . முத்திலான ஏதேனும் சட்டம் -
கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேறும் கட்டளை , பிவிப்பு: ஒழுங்கு விதி அல்லது விதி தின் முன் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு அல்லது
:
தாம் கட்டளை , பிரகடனம், ங் விதி அல்லது விதி பாராளுமன்றத் படுவதற்கு அல்லது அங்கீகரிக்கப்

Page 135
ஏற்பாடு செய்கிற
அதிலுள்ள பாராது! பிராந்தியத்துக்கென சபைக்கான குறிப்பீடு
(3) இப்பவுறுப்பு பந்திகளின் ஏற்பாடு பினால் தாபிக்கப்பட் வலுவில் இருந்தனவுமா நியதிச் சட்டங்கருக்கு வாதல் வேண்டும்.
பிராந்திய சபை 132. பிராந்திய சபையொ ஒன்றில் உறுப்
கீழ் தீர்மானிக்கப்படக் கூடிய . பாம்மை
உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்த வாசிப் பேர்களி ஆள் புவ அடிப் விகிதாசார பிரதிறிதித்துவ அட் வேண்டும்.
பதவிக்காலம்.
135. பிராந்திய சபையொ அதன் முதல் கூட்டத்துக்கு, நியாம் காலப்பகுதி யொன்றுக்கு தொ! பட்ட ஐந்தாண்டு காலப்பகுதி தாதல் வேண்டும்.
அமைச்சர் களில் சயை .
134. (1) ஆருதான் பணிகல ஆளுநருக்கு உதவுவதற்கும் ஆனே அட்டவணையில் 111 ஆம் நிறை ஒவ்வொரு பிராந்தியம் தொட
அமைச்சரைக் கொண்ட அல் வேண்டும். அத்துடன் ஆளுநர் . கையில், ஆளுநரின் தற்றுணிபின் அவற்றில் எவற்றையும் நிறைனே அல்லது அதன் கீழ் ஆளுநர் ரே அப்பணிகளை நிறைவேற்றுகையிட இணங்க செயற்படுதல் வேண்டு

விடத்து, அத்தகைய ஏற்பாடு. மன்ற த்துக்கான குறிப்பீடுகள், அப் 5 தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய ந ஒன்றாகப் பயனுறு தல் வேண்டும் : புரையின் (1) ஆம் (2) ஆம் Sள். 1978 ஆம் ஆண்டின் அரசியலமைப் ட்டனவும் அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கையில் என நேரொத்த மாகான சபைகளின் 5. ஏற்ற மாற்றங்களுடன் ஏற்புடையன
என்று சட்டத்தினால் அல்லது சட்டத்தில் பாறான அத்தகைய எண்ணிக்கை கொண்ட கள் வேண்டும். இவர்களில் ஓர் அரை ப்படையிலும் மற்றை அரைவாசிப் பேர்கள் டிப்படையிலும் தெரிவு செய்யப்படுதல்
என்று முன்னரே கலைக்கப்பட்டாலொழிய திக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டு டர்ந்து வேன்டும் : ஆத்துடன் சொல்லப்
காலாவதியாத/சபை கலைக்கப்பட்ட
அள நிறை வேற்றுகையில் பிராந்தியத்தில் வாசனை வழங்குவதற்கும் முதலாம் ரயில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு டர்பிலும் சபையின் தலைவராக பிரதான அமச்சர்கள் சபையொன்றும் இருத்தல்
அத்தகைய பாவிகளை நிறைவேற்று பேறில் அத்தகைய பணிகளை அல்லது வற்றுவதற்கு அரசியலமைப்பினால் கவைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அளவு தவிர ல் அத்தகைய ஆலோசனைகளுக்கு

Page 136
(2) (2)
டம்பி
வர /பிராந் இப்பந். அச்சன்!
தரா அப்பிர பிராந்தி பிரதான
அமை
(2)
செய்யப் சக்ரு டு
அல்லது
கனாக
ஜவாறு
உள்ள அக பிரதானமாக
(3) பிராந்திய தேர்தல் ஒன்றாக முடிவுற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டன பங்குபற்றுவதற்குத் தாம் அலையாளருக்கு அறிவித்துள் அரசியல் கட்சிகள் மற்ரம் ருந்து விகிதாசார அடிப்ப அத்தகைய ஒல்லொரு கட் வலிது 53டய வாக்குகளின் எ தேர்தலில் அத்தகைய எல். கிடைத்த வலியடைய வாக் என்ன விகிதாசாரத்தைக் சாரத்தில் அமைச்சர்களின்
பக்கிமதல் வேண்டும், அக்.

உ.
ஆளுநர், அத்துடன் அரசியலமைப்பு த பின்னர் தெரிவு செய்யப்பட்ட ய சபையின்விடயத்தில், சனாதியதி, பின் (க) என்னும் உட்பந்திக்கமைய, யின் உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை
மிகவெகுவாகப் பெறக்கூடியவரும் ந்தியத்துக்கென தாபிக்கப்பட்ட ய சபையின் உறுப்பினருமான ஓருவரை . ச்சராக நியமித்தல் வேண்டும். பிராந்திய சபையொன் க்கு தெரிவு பட்ட உறப்பினர்களில் அரைவா மற்பட்டோர் ஓர் அரசியல் கட்சியின் ஒரு சுயேச்சைக் குழுவின் உறுப்பினர் இருக்கின்றவிடத்து, விடயத்துக்கேற் ஆரு நாள் அல்லது சனாதிபதி, சபையில் க்கட்சியின் அல்லது குழுவின் தலைவரை ச்சராக நியமித்தம் வேண்டும்.
சபையொன்றின் உறுப்பினர்களின் பின்னர் தேர்தல்கள் ஆகையாளர், ரவும் அமைச்சர்கள் சபையில்
விரும்புவதாகவும் தேர்தல்கள் ளனவுமான ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட சுயேச்சைக் குழுக்கள் ஆகியவற்றிலி டையில் நடாத்தப்பட்ட தோதலில் சிக்கும் அல்லது குழுவுக்கும் கிடைத்த அணிக்கையின் விகிதாசாரம் அத்தகைய லாக் கட்சிகளுக்கும் குழுக்காக்கும் தகளின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கு கொண்டுள்ளதோ அதே விகிதா எண்ணிக்கையை உடனடியாகப்
றுடன் அத்தகைய பங்கீட்டின்

Page 137
127
* 1499 +;! சி !
தோக்காக, க்காக (4) பந்தகா.1ா! 15 -23ம், ஏற்ற 13ாற்ற கடன், எற். (4) (1) (
பல்கட்டை கட்சிகளின்
தகலாக
அல்லது 5 அமைச்சர்
வ"*
(C:-: 4, 1)
أنه من أنه : 34
கோவா
அத்தகய வாகக் (ன்டி!
பெயர்கள்
அறிவித்தல்
(2) ே
பெயர்கள்
அறித்தல்
(2) அ கின்றதா?
எது வும்,
நிரப்பப்ப (2) ஏதேதும் அ இன்ரப்புரையின் (4) காப்பதிக்குள் அமைச்சு
நா 11. பன்ரொவரை அத்தகைய கட்சி
ச!!11 உள்ள லெப்ரிட் தாய் இசுகின்றதோ அல்
7:4t,

) , (5) அத்துடன் (5) ஜம் -- உப்புரையினதும் ஏற்பாடுகள், புடையனவாதல் வேண்டும்.
கதர்தல்கள் ஆணையாளர் அத்துய - செய்த பின்னர் இயைபான
செயலாளருக்கும், அல்லதுழர்களின் கதிதம், அத்தகைய கட்சிக் கழுவுக்குப் பங்கிடப்பட்டுள்ள *களின் எண்ணிக்Cகபற்றி உடனடியாக லெம், கடன் விடயத்துக் - செயலாளர் அல்லது காவலர்
ககாலப் பெற்ற A2 மத்தியா Eா அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட உப்பினர்களின் பெயர் அல்ல Dளத் தேர்தல்கள் பி.யானக் = வேன்டும்.
காகங்கள் ஆணையாளர் அத்தகைய பற்றி 2 நருக்கு உடனடியாக
வேகும்.
கா
= மைச்சரொருவர் பதவிவகிக்/ தொ
(பிடாவாக 7ற பெற்றிடம்
ப்பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்க - முதல் வேண்டும். -ரசியல் கட்சி அல்லது சுயேச்சைக்குழு ம் பந்தியில் தறித்துரைக்கப்பட்டனர் ரொபராக மேலே தரப்பட்டுள்ள
ரியாய் பருதி தவறுகின்றவிடத்து அல்லதத எம்வமைச்சர்கள் மான்றை நிரப்புவதற்கு உரித்துடைய;
வெற்றிடத்தை ,

Page 138
11
அத்தகைய வெற் யொன்றுக்குள் நி அக்குபற்றுவதற்கு
அந்துடன் ஆணைய. பங்கீடு செய்தல் (3) அக்கடர் மாற்றங்களுடன்.
(6) (.
க
தெ
5 * 5 5 இ உ • ?
சா
(7) பிற - சர்கள் சபையில் ஆளொருவர். அ பட்டுள்ள உறுதியும் அல்லது சத்தியத் அமைச்சரின் அல். பதவிக்கான கடன்

உ8
றிடம் ஏற்பட்ட ஏழு நாட் காலப்பகுதி " ரப்பாவிட்டால் அமைச்சர்கள் சபையில் = அத்தகைய கட்சி அல்லது சுயேச்சைக்
விரும்பவில்லையெனக் கருதப்படுதல் வேண்டும் : எளர் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை மீள் வேண்டும் என்பதுடன் இவ்வுறப்புரையில் (4) ஆம் பந்திகளின் ஏற்பாடுகள் . ஏற்ற
ஏற்புடையனவாதலும் வேண்டும்.
அ) பிரதான அமைச்சர் . அவ்வாறு பெயர் மித்து நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுடனான லோசனையுடன் அத்தகைய உறுப்பினர்களுக் 7ன விடயங்களை யும். பக்ைகளையும் குறித் காசுக்குதல் வேண்டும். அதன் மேல் வர்கள் ஆளுநரினால் அமைச்சர்களாக யமிக்கப்படுதல் வேண்டும் ..
5) அகநறினால் நியமிக்கப்படும் அமைச்சர்
ஈ பிரதான அமைச்சரோடு சேர்ந்து அமைச் எகள் சபையை அமைத்தல் வேண்டும். பர்கள் பிராந்திய சபைக்கு பொறுப்பானவர் சாகவும் விடை பகர வேண்டியவர்களாகவும் நந்தல் வேண்டும்.
நான அமைச்சர் பதவிக்கு அல்லது அமைச் 5 உறுப்பினர் பதவிக்கு நியமிக்கப்படும் நதகைய ஆள் கந்தாம் அட்டவணையில் தரப் கரயைக் செய்து கீழொப்பம் இடும்வரை
நச் செய்து கீழொப்பமிடும்வரை பிரதான மக அமைச்சர்கள் சபையின் அமைச்சரின் கமகளைப் புரியத் தொடங்குதலாகாது.

Page 139
189 (8) (அ) பிரதான அலன்
அல்லது பதவியிலிருந் அல்லது பிரதான 3 - விலகி விட்டாரெனக் அமைச்சர்கள் சபை வேண்டும் : அத்துடன் (க) என்னும் உட்ப உறுப்புரையின் ஏற்பா அமைச்சர் ஒருவரை . ஒன்றையும் நியாயத்தன்
(4) இவ்வுறுப்புரை
ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க. செய்வதற்கு இயலாத அகுநர் கவைத்தல்
(இ) பிராந்திய சமை நிர்வாகத்தின் கொள் அல்லது வரைவு ஒதுக் நிராகரித்தால் அல்ல, தில் மீது நம்பிக்கையில் - லம் நிறைவேற்றின் பதவியிலிருந்து விலகிவி வேன் டிம்.
----
2 ,...-
.,':*
- -
*** *

- - - - -
கமச்சர் இறந்ததன் மேல்
க விலகியதன் மேல் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து = கருதப்படுகின்றவிடத்து. கலைக்கப்பட்டதாதல்
நர். இப்பந்தியின் ந்துக்கு அமைய. இந்த ஒருகளுக்கினங்க பிரதான யும் அமைச்சர்கள் சபை ஃ வேன்டும்.
பின் (3)ஆம் பந்தியில் - நிய மனமொன்றைச் இருக்கின்றவிடத்து சபையை கவன்டும்.
பயானது பிராந்திய கை பற்றிய கூற்றை கீட்டு நியதிச் சட்டத்தை து பிராந்திய நிர்வாகத் ல்லாத் தீர்மானமொன் எல்.பிரதான அமைச்சர் ட்டாரெனக் கருதப்படுதல்
- - -

Page 140
ைேறவேற்றக்
ழுக்கள் .
135. நிறைவேற்றக் ரூ அமைச்சுக்குப் எ பவராக இருத்த
குக் குறித்தொது
-துக்கு பொறுப்
நிறைவேற்றக் ) பணிகள் தொடர்
அமைச்சர்கள் க
TTTTT Tா"
மொழிவுகளைச் அத்தகைய முன்

13
4டி!
(1) ஒவ்வொரு அமைச்சுக்கும் எழுவொன்று இருத்தல் வேண்டும். அத்தகைய பாப்பான அமைச்சர் அதற்கு த C.)ல மைலகிப் 5ல் வேண்டும்.
(2) நிறை வேற் க நழுவானது அமைச்சுக் க்கப்பட்ட விடயங்களதம் பகளது ம் நிருவாகத் புடையதாகவிருத்தல் வேண்டும். அமைச்சர் 50rl் பெயால் அத்த கய விடயர்கள் மற்றும்
பில் தத்துவத்தைப் பிரயோகித்ததும் வேண்டும்.
(3) நிறை வேற் த் தார அமைச்சக்கடாக Fபைக்கான கொள்கை தொடர்பான (பன்
செய்யலாம். அத்துடன் அமைச்சர்கள் சபை மொழிவுகளைக் கருத்திற் கெடுத்தல் வேண்டும்.
(4) (அ) பிராந்திய சபை ஒவ்வொன்றும்
சபாநாயகர் ஒனவ (ரெத் தொநிதெ டுத்ததன் பின்னரும் வேறேதே
கை கயாம்01) த , தொடக முன்னம் இயலக்கடியா?
:12 ாக மேசால்லப்பட்ட தக்க மா ள பிரிந்தெடுக்க பால் பேரு. (2) ஒவ்ரே தாவும் யபக்கடி
யளவு கிட்டத்தட்ட சம எக்க யான உறுப்பினர்களைக் கொட்டித் நம் கடும் பேடன் சபாநா யகர் தவரிந்த சபையின் உப்பியர்
ஒவ்வொ('! - அத்தாத 5 ; ஒன்றிற்கு தெரிவு செய்யப்படு தவம்
2 ண்டும்.

Page 141
அமைவாக, பொது முதலாவது கூட்டத்தி தெரிவு செய்வதற்க டுக்கப்பட்ட எவ ரே தறித்தொதுக்குதற்க வேறொரு குழுவுக்கு நடைமுறையும் சபை கப்பட்டவாறாக 8
நிலையியற் கட்டளைக
சபாநாயகரால் த வேண்டும்.
விட
ஒருவர் அமைச்சரது முடியாத போதிலெல் ராக இருக்கின்ற அரசியற் கட்சிச்.ெ தலைவருடன் கலந்த தான அமைச்சரின் ஆளுநர் சொல்லப் எந்த நிறைவேற்று.

(சி
(இ) சபையின் எவரேனும் உறுப் பினர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட குழுவுக்குத் தெரிவு செய்யப்படுதல் ஆகாது. (ஈ) சபாநாயகர் பதவியிலுள்ள ஏதேனும் வெற்றிடத்தை நிரப்புவ தற்கு குழுவொன்றின் உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவுசெய்யப்பட்டவிடத்து. அவ்வுறுப்பினர், அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக் கப்பட்டதன் மேல், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவராக
இல்லாதொழிதல் வேண்டும். 5) இந்த உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளுக்கு த் தேர்தல் ஒன்றைத் தொடர்ந்து அதன் ன் பின்னர் நிறைவேற்றுக் குழுக்களைத் ான நடைமுறையும் சபைக்குத் தேர்ந்தெ -ும் உறுப்பினரை நிறைவேற்றுக் குழுவிற்கு
ான் நடைமுறையும் ஒரு குழுவிலிருந்து - உறுப்பினர்களை இடமாற்றுவதற்கான -யின் நிலையியல் கட்டளையினால் விதித்து ரைக் கருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் அத்தகைய
ள் இல்லாத விடத்து, நடைமுறையானது ர்மானிக்கப்பட்டவாறாக இருத்தல் |
-யத்
6) அமைச்சர்கள் சபையின் அமைச்சர் பதவிக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்ற லலாம், அத்தகைய அமைச்சர் உறுப்பின "திற்கேற்றற்போல அங்கிகாரமளிக்கப்பட்ட சயலாளருடன் அல்லது சுயேட்சைக் குழுத்
ாலோசித்த பின்னர் முன்வைக்கப்படும் பிர ஆலோசனையின் மீது செயலாற்றுகின்ற சட்ட அமைச்சரின் இடத்தில் செயலாற்றவெ ன 5 குழுவுக்கு சொல்லப்பட்ட அமைச்சர்

Page 142
'...:
. : '-4
ஜீவி
தவிசாளராக இருந்தாரோ
உறுப்பினரை நிய மிக்கலாம். பிராந்திய சட்
- 1316. (1) 5 -த்துறை தலை மையதிபதி.
தொழில் முதன்மை எய்தியுள் பேணியுள்ளவரும் உயர் தொ
தியத்திலுள்ள சட்டத்தரணி ஒ காபதியாக இருப்பதற்கென நீ
11 (2) ஆ சன் அமைச்சர்கள் சபைக்கும் ஆ * தலைமையதிபதிக்கும் காலத்
அல்லது குறித்தொதுக்கப்பட ஆலோசனை அளித்தலும் அதை ளைப் புரிதலும் இவ் வத்தியா இவ்வத்தியாயத்தின் கீழ் அல்க துறைத் தலைமையதிபதிக்கு . சட்டத்து றைத் தலைமையதிப்,
(3) பிற ஆளுநர் விரும்பும் காலப்பகுதி ஆளுநர் தீர்மானிக்கக்கூடியவர்
வேண்டும்.
சட்டவாக்கத்தத்
137. (1) இ பவமும் கையளிப் பும் நடைமுறை"
அமைவாக , பிராந்தியம் ஒல் யும்.
குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டாம் : கூறப்பட்டுள்ள கருமங்களுள் 6 துக்கென அல்லது அதன் ஏதே ஆக்குவதற்கு புற நீங்கலான த
( 2 ) பி அரசியலமைப்புடன் அத்துடன் தாக அல்லது ஒத்திசைவற்ற த புடன் முரணானதாக
- -'

32
அந்த நிறை வேற் றுக் குழுவின் எவரேனும்
வ்வொரு பிராந்தியத்திலும் ஆளுநர் உயர் காவரும் நடத்தையில் உயர் தராதரத்தினைப் ழில் சார் நலன் கொண்டவருமான , பிராந் ருவ ரை பிராந்திய சட்டத்து றை தலை மையதி யமித்தல் வேண்டும். குநருக்கும், பிரதான அமைச்சருக்கும், தநரால் பிராந்திய சட்டத்து றைத் திற்குக்காலம் ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய க்கூடிய அத்த கை ய சட்டவிடயங்கள் மீது வ தொடர்பாக அத்தகைய வேறு கடமைக யத்தினால் அல்லது வேறு சட்டத்தினால் அல்லது லது வேறு சட்டத்தின் கீழ் பிராந்திய சட்டத் அளிக்கப்படும் பணிக ளை புரிவதும் பிராந்திய தியின் கடமையாதல் வேண்டும். ராந்திய சட்டத்துறைத்தலைமையதிபதி திக்கு பதவி வகித்தல் வேண்டும் என்பதுடன் Tறான அத்தகைய ஊதியத்தைப் பெறுதலும்
- - - -
5த உறுப்புரையின் (2) ஆம் பந்திக்கு Tறின் பிராந்திய சபை பிராந்திய நிரலில் அட்டவணையில் நிரல் 11 இல் வரிசைப்படுத்திக் இது தொடர்பாகவும் அத்தகைய பிராந்தியத்
எனும் பாகத்துக்கென நியதிச் சட்டங்களை தத்துவம் கொண்டதாகவிருக்கும். காந்திய சபை ஒன்றின் நியதிச்சட்டம் ஒன்று: "வேறே தேனும் நியதிச்சட்டத்துடன் முரணான 5ாக இருத்தல் ஆகாது ; அது அரசியல மைப்

Page 143
733
அல்லது ஒத்திசைவற்றதா அல்லது ஒத்திசையின் மைய . வேண்டும்.
(3) (வ
எல்.
தி
* * *
கள்
சனி
பிர
(4) பிரா பிராந்திய சபை ஒன்றின. கான நடைமுறையும் அந் யியற் கட்டளை மூலம் ஒ
வரைவு நியதிச்
138. (1) பிர . சட்டங்கள் தொடர்பில் உத்தேசிக்கப்படவுள்ள ஒல் பிராந்திய சட்டத் துறை தலைமையதி
அரசியலமைப்புடன் முரன் - பதிக்குள்ள
இருக்கிறதா என பரிசீலி கடமைகள்.
யதிபதியின் கடமையாதல் துறைத் தலைமையதிபதி - களைப் புரிவதில் பிரா உதவியளிக்கின்ற எவரோ புரிவதற்கு அவசியமான
(2) பிற வரைவு நியதிச் சட்டம் அல்லது அதற்கு ஒத்திசை - ராயப்பட்டால், பிரா

க இருக்கும்வரை. அத்தகைய முரகன் ன் அளவுக்கு செல்லுபடியற்றதாகதிருத்தல்
) பிராந்திய சபை ஒன்று அதன் உ வாக்கற் தத்துவத்தைக் கைவிடுதலோ லது எம்முறையிலேனும் பராதினப்படுத்து லோ ஆகாது. ) உறுப்புரை 92 என்பதன் (2). (3) கடன் (4) கசிய பந்திகளில் ஏற்பாடு - ஏற்ற மாற்றங்களுடன், பிராந்திய யகளினால் சட்டமாக்கற் தத்துவம் யோகிக்கப்படுவது தொடர்பில் ஏற்புடையது வயாதல் வேண்டும். பிந்திய சபை ஒன்றில் அமர்வு நம் எல் அலுவலைக் கொண்டு நடாத்துவதற் தகைய சபையினால் ஆக்கப்படும் நிலை ழுங்குபடுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
ராந்திய சபையால் நிறைவேற்றப்பட வ்வொரு வரைவு நியதிச்சட்டமும் படுகிறதா அல்லது ஒத்திசைவற்றதாக ப்பது பிராந்திய சட்டத்துறைத் தலைமை
வேண்டும். அத்துடன் பிராந்திய சட்டத் அல்லது இந்த உறுப்புரையின் கீழ் கடமை ந்திய சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதிக்கு ம் அலுவலர் அத்தகைய கடமைகளைப் எல்லா வசதிகளும் அளிக்கப்படல் வேண்டும். இந்திய சட்டத்துறை தலைமையதிபதி ஒன்று அரசியலமைப்பை மீறுவதாக -வற்றதாக இருக்கின்றதென அப்ப
ந்திய சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதி

Page 144
இந்த உறுப்புரை வாக, அந்த அம் சருக்கும் அமைச்.
சட்டம் ஒன்றுக்கு பிராந்திய சட்டத் ஏற்றுக்கொள்ளப்ப வரைவு நியதிச்சட் உறுப்புரையின் (1 விடயங்களின் மீதான தெரியப்படுத்துதல
மாகான சபைகளிம் சட்டங்களுடனும் நிய சிச் சட்டங்களுடனும்
இசைவற்றதாக இருக்கும் நியதிச் சப்பாகள்.
யலமைப்பை மீறுகிற இருக்கிறது என்ற 1 அபிப்பிராயத்தைப் அத்தகைய நியதிச் பாகத்தின் அரசியல தீர்மானிப்பதற்காக வேண்டி நிற்பது பிர கடமையாதல் வேன்
139. | தியம் ஒன்றிற்கென தியத்தில் வலிவள்ள தொடர்பாக சட்ட விடயத்தின் மீது அட் பிராந்திய சபை | விரிவுப் பெயரில் : தென விபரிக்கப்ப ஏற்பாடுகள் சபா சபை நியதிச்சட்டம் அத்தகைய இசைவில்

3A
5
த (3) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்கமை
பிராயத்தை ஆளுநருக்கும் பிரதான அமைச் மகள் தோதபடுத்துதல் வேண்டும். - 3) பிராந்திய சபையில் வரைவு நிதியச் கிருத்தம் ஒன்று உத்தேசிக்கப்படுகின்றளிடத்து, துறை தலைமையதிபதி, பிராந்திய சபையினால் நவதற்காக அதன் முன்வைக்கப்படுவதற்கு டம் தயாராக இருக்கும் கட்டத்தில், இந்த = ஆம் பந்தியிம் குறித்துரைக்கப்பட்ட = அபிப்பிராயத்தை சபாநாயகருக்குத்
வேண்டும். 4) வரைவு நியதிச் சட்டம் என்ற அரசி அது அல்லது அதனுடன் ஒத்திசைவற்றதாக பிராந்திய சட்டத்துறத்தலைமையதிபதியின்
பொருட்படுத்தாது நிறைவேற்றப்படுமிடத்து, சட்டத்தின் அல்லது அதள் ஏதேம் மைப்புடன் ஒத்திருக்கும் தன்மையைத் உபர் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கத்தை இந்திய சட்டத்துறைத் தலைமையதபதியின் டும். 1) பிராந்திய சபை ஒன்று அப்பிராந் ; தாபிக்கப்பட்ட தேதியன்று அப் பிராந் பிராந்திய நிரலிலுள்ள ஏதேனும் விடயம் ம் ஒன்று இருக்கின்ற விடத்து, அதே பிராந்தியத்திற்கெனத் தாபிக்கப்பட்ட பின்னர் நியதிச்சட்டம் ஒன்றை ஆக்கி அதன் அச்சட்டத்துடன் ஒத்திசைவற்றதாக இருக்கின்ற 'டளிடத்து அப்போது, அச்சட்டத்தின் நாயகரால் அப்பிராந்திய க சான்றுரையளி/ப்பட்ட தேதியிலிருந்து இமையின் அளவுக்கு இடை நிறுத்தப்பட்டதாக

Page 145
இருத்தல் வேண்டும் செயற்பாடற்றதாக
திய சபை ஒன்று த தினுடைய ஏதேனும் மூலம் தயாரிக்கப்பட வவவாடயதாகவிருக் அப்பிராந்திய சபை அது எந்த இடப்பர் இடப்பரப்பு தொட
வேண்டும். வரைவு நியதிச் சட்டம்
140. ( ஒன்று எப்போது சட்றப்படும்
டமாகலாம் என்பது.
நாயகரின் சான்று
மீது வலுவுக்கு வரும்
நிறைவேற்றப்பட்ட பின்வரும் பாவத்தில வேண்டும்: - '
* தீ 4 -
141
பிரதான அமைச் சர்கள் கட்டவை .

135
0 .
என்பதுடன் அப்பிராந்தியத்திற்குள்ளாக கவும் இருக்கும்.
2) ஏதேனும் பிராந்தியத்திற்கென பிராந் காபிக்கப்பட்ட தேதியன்று அப்பிராந்தியத்
இடப்பரப்பில் 1978ஆம் அரசியலமைப்பின் பட்ட மாகாணசபை நியதிச் சட்டம் ஒன்று
கிறைவிடத்து அத்தகைய நியதிச் சட்டமானது
வேறு வகையாக ஏற்பாடு செய்தாலொழிய . சப்பிற்கு ஏற்புடையதாகவுள்ளதோ அந்த டர்பில் தொடர்ந்து வலுவிலிருத்தல்
*
1) பிராந்திய சபை ஒன்றினால் நிறைவேற் சரைவு நியதிச்சட்டமும் அச்சபையின் சபா ஊர அதன் மீது புறக் குறிப்பிடப்பட்டதன்
தல் வேண்டும். 2) சபாநாயகர் பிராந்திய சபையினால் ஒவ்வொருவரை நியதிச்சட்டத்தின் மீதும் ான சான்றுரையொன்/புறக்குறிப்பிடுதல் -
னால் *
இந்த வரைவு நியதிச்சட்டம் (வரைபு யதிச்சட்டத்தின் சுருக்கப் பெயாரக் றுக)பிராந்திய சபையில் முறையாக ைேறவேற்றப்பட்டுள்ளதுா
1) (அ) எல்லாப் பிராந்தியங்களின்
பிரதான அமைச்சர்களையும் கொன்டிருக்க வேண்டிய பிரதான அமைச்சர்கள் கட்டவை ஒன்று தாபிக் கப்படுதல் வேண்டும். (2) ஏதோம் பிராந்தியத்தில் பிரதான அமைச்சர் எவரும் பதவி எரில் இல்லாத விடத்து, அப்பிராந்தியத்

Page 146
தத்துவம் கொண்டதாதல்
(3)
(2)
36
C - 2 ஒ ஓ pr 23 L E . ஒ ஓ ( 4 ) 0 m n 1

ஆளுநர் அல்லது ஆளுநரினால் அதிகா ரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் ஆள் கட்டவை யில் அத்தகைய பிராந்தியத் தெப் பிரதிநிதித்துவம் செய்யலாம். (அ) பிரதான அமைச்சர் கூட்டவை யின் தவிசாளர் பிரதான அமைச்சர் களால் சுற் ற முறைப்படி தேர்ந்தெடுக் கப்படுதல் வேண்டும். ஆயின் எவ்வாறாயினும் ஒவ்வொரு பிரதான அமைச்சரும் அன்று மாதங்கள் வரையான ஒரு காலப்பகுதிக்கு தவிசாளராகப் பதவி வகித்தல் வேண்டும். (ஆ) பிரதான அமைச்சர்கள் கட்டவை யின் தவிசாளர் : அரசியலமைப் பரவை யில் சுட்டவை யை பிரதிநிதித் 1வம் செய்தல் வேண்டும்.
ட்டவையானது பின்வருவனவற்றிக்குக்
'வண்டும் -
அ) அரசியலமைப்பின் தாற்பரி த்திற்கும் உளக்கருத்துக்கும் இனங்க
ளும் பிராந்திய நிருவாகங்களும் ராந்திய சபைக/ தொடர்பாக ந்த அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகள் ன பூரணமாக இணங்கியொழுகுவதை றுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமாகக் டியவா/ அத்தகைய எல்லா டவ டிக்கைகளையும் வழிவகைகளையும் சூத்தல் ஆ) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற் ட்ட பிராந்தியங்க க்கு இடையேயும்
றான்

Page 147
3Y
மா ஒ0 பிர
அரசா:
பக்க!
ரத்த ம
வத்த
அல்லது
பகம் விடயங்கள்
ததத.
தொடர்
(1ச:பற்பா! ஒருங்கி? செய்த
( 1 )
நிருவாகம்
வின் ஏகை செ
கேடிய
காமகன்
நம் 3
செய்தகம்
{ 2 ) பத உ. சில் (4) 41ம்- உட்பந்தியில் ஏற்பட மத்தியக்த்தத்ததும் பேக்கத்துக்கும் விடத்து, அத்தகைய பிாக்கானது ! தாபிக்கப்பட்ட நியாய சபை ஒன்றி அதற்கென ஆற்றுப்படுத்தப்படலாம்.

-... ஒ6ே3
ாந்தியத்திற்கும் மதிதிய கத்திற்கும் இடையேயும் டய ஏதேனும் பி::க் கை விசா த்தியஸ்த்தம் நலம் அல்லது 0 2915லம் தீர்த்து வைத்தல். எல்லாப் பிராந்தியங்க சுபி ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பிராந்
பொது தக்க றை கொண்டுள்ள * பற்றி வியாந்தப்பம் ரயாட ம் அத்த கைய விடயம் யாக கொள்கை ரீதியாகச்
ட்டு நீதியாகச் சிறந்த --ப்புக்க 6ன விதப்புரைக7ைச
2, 3ந்துடன் பிரமிட்களின் நிதி, நிதி
நாம் பிராந்திய நிருவாகங்க :ால்ல்
பொறுப்பு தொடர்பான பற்றி #7 கலந்து ரையாடுதலம் நிதி 2வுக்கும் மத்திய அரசாங்கத் தன் மீதான முறையடுக 37 5.
ப்புரையின் (3) 2 பந்தி பாடு செய்யப்பட்டவாறாக
பரன யேற்சிகள் பயனளிக்காத இந்த உடிப்புரைக்கி. கதி
ற்கு நீதித்தீர்ப்பளிக்கப்படு

Page 148
(5) (அ) நியாயசசபையா
(1) இரண்டு பிர
பல பிராந் - ன்றின் விடய,
அத்தகைய
கப்பட்ட ஓ
அல்லது
(11) பிராந்திய ந
இடையேயான கான திறத்த மத்திய அரச
ஒருவரைக் ெ அத்துடன் அவ்வாறு நி குறித்து நியமிக்கப்பட். வேண்டும்.
(ஆ) தவிசாளர் ஒருவரை
படிக்கை ஏதும் இல் பேரவையினால் பெ
(இ) நியாய சபையின் 6
முறைகளும் சட்டசல்
ஒழுங்குபடுத்தப்படல்
(ஈ) அத்தகைய சபையின்
அல்லது தீர்மானம் படுத்துதல் வேண்டும்
(6)
கூட்டவையானது அதன் ெ ஒழுங்கு படுத்துதல் வேண்டும் வகையாகத் தீர்மானிக்கப் கூடுதலும் வேண்டும்.
(7) முதலமைச்சர் காலத்திற்
பங்கு பற்றுதல் வேண்டும். இரு கட்டங்களுக்கிடையே
ஆகாது.

+138
து -
ந்திய நிருவாகங்களுக்கிடையேயான அல்லது ய நிருவாகங்களுக்கிடையேயான பிணக்கொ தில் பிணக்குக்கான திறத்தவராகவுள்ள ராந்திய சபை ஒவ்வொன்றினாலும் நிய மிக் உறுப்பின ரைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்;
நவாகத்திற்கும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கும்
பிக்கொ ன்றன் விடயத்தில , பினக்குக் வராகவுள்ள பிராந்திய நிருவாகத்தினாலும் Tங்கத்தினாலும் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் காண்டிருத்தல் வேண்டும்; யமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களினால் பெயர் - தவிசாளர் ஒருவரைக் கொண்டிருத்தல்
ரப் பெயர் குறித்து நியமிப்பதில் உடன் மலாதவிடத்து, தவிசாளர் அர சியல மைப்பு பயர் குறித்து நிய மிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
செயல் நடவ டிக் கைகளும் நடவ டிக் கை பையினால் வகுக்கப்படும் விதிகள் மூலம் > வேண்டும்.
பால் ஆக்கப்படும் ஏதேனும் அளிப்பு பிணக்கிற்கான திறத்தவரை கட்டுப்
சா ந்த நடவ டிக்கை முறைகளை
என்பதுடன் கூட்டவையினால் வேறு
பட்டால் ஒழிய ஒவ்வொரு மாதமும்
தக் காலம் கட்டளைக் கூட்டங்களில்
ஆயின் எவ்வாறாயினும் அத்தகைய மூன்று மாத காலப் பகுதி, கழிதல்

Page 149
139
அத்தியாயம்
அ
1
ச
காணி
லகன்
1
கார்கள் , சமுத்திரத்திற் கடியில் இருக்கும் கனிப்பொருட்கள் முதலியன.
142. (1) எல் தள்ளாக சமுத்திரத்திற்கடியில் வேறு பெறுமதி வாய்ந்த பெ உரிமைகளும் குடியரசின் புற தமான உரிமைகம் தொடர்
வையாதல் வேன்டும் என்பதுட்
வைத்திருக்கப்படுதலும் வேண்டு
(2) உள்
நீங்கலான பொருளாதார வ
கரை வலயங்கள் என்பவற்றின்
சுரங்கங்களும் கனிப்பொருட் கதம் மத்திய அரசாங்கத்தின் பொப்பாதல்.
( (;
சட்டத்தின் 3: லம் தறித்து வரக் . வேண்டும்.
143. கனிப்பொரு பெற்றோலியம் மற்பம் பெற் ஒருங் கு படுத்தி அபிவிருத்தி ெ சுரங்கங்களும் கனிப்பொருட்கள் களின் சேகரிப்பும் தொடர்ந் இருத்தல் வேண்டும்.
144. (1) ஒரு அரசகாணி அப்பிராந்தியத்திற். என்பதுடன் இந்த உப்புரைக் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட நோக். பயன்படுத்தப்படுவதற்கு உரிய
(2) (அ)
அரசகரண்.

xvi..
மற் ம் கனிப்பொருட்கள் "லாக் கானிகளும் , ஆள்புல நீர்பரப்புக் = இருக்கும் எல்லாக் க னிப் பொருட்களும்
ாருட்களும் கண்ட மேடு சம்மந்தமான நீங்கலான பொருளாதார வலயம் சம்பந் ந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு உரித்தான ன் குடியரசின் நோக்கங்களுக்காக
ம்.
புல நீர்பரப்புகள், கண்டமேடு, புற லயம் மற்றும் இலங் கையின் ஏனைய கடற்
எல்லைகள் காலத் சிறகுக் காலம்
கப்பட்டவாறான அத்தகையனவாதல்
ள் மூலவளங்கள், என்னெய் வயல்கள்,
றோலிய உற்பத்திப் பொருட்கள் என்பவற்றை
சய்தல், அகழ்தல் என்பன உட்பட -நம் அவற்றின் மீதான அரசுரிமைப்பணங்
து ம் மத்திய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில்
தி
பிராந்தியத்திற்குள்ளாக இருக்கும் 5 உரித்தானதாக இருத்தல் வேண்டும் த அமைவாக , பிராந்திய நிரலில் கங்கருக்காக பிராந்திய சபை யினால்
தாதலும் வேண்டும்.
இப்பந்தியின் ( 2 ) எனும் உட்பந்திக்க மை வாக, பிராந்திய நிர்வாகம் ஒன்று , ஏற்புடத்தான எழுத்திலான சட்டத்திற்கி னாக கானிக்குத்தகை , காணி கை மாற்றல்
தி
அல்லது பராதீனம், காவிப் பயன்பாடு,

Page 150
(3)
அரச காணி இரண்டாம் அ ஒன்றன் நோக்கத்திற்காக மத்திய அரசாங்கம், இன சனையின் பின்னர் அத்தகை
கூடியவாறான அத்தகைய மத்திய அரசாங்கம் வித ந், அதிகார சபைக்கு கிடைக். தேவைப்படுத்தலாம் என்ப. தேவைப்பாட்டிற்கு இணங்கி
145. (1) மேற்பட்ட பிராந்தியங்களு கிடையிலான நீர்ப்பாசனக்
பிராந்தியங் நளுக்கிடை பிலான நீர்ப் பாசனம்..
(2) :
பெயர்ந்த ஆட்களை மீளக் ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு ெ கத்தின் பொறுப்பாக இரு; குடியமாத்தல் ஆவது அத்த. பிராந்தியங்களின் பிரதான மேற்கொள்ளப்பட்டனவாத பந்தியின் ஏற்பாடுகள் ஏற்.

கானிக்குடியேற்றம், காணிச் சீர்திருத்தம் என்பன உட்பட அத்தகைய காணியில் அல்லது காணி மீது உரிமைகளைப் பிர யோகிப்பதற்கு உரித்து டையதாதல்
வேண்டும். ஆ) அரசியலமைப்புத் தொடங்கியதன் பின்னர் |
காணிக்குடியேற்றத்திட்டங்களிலான முதன்மை யிடம் : முதலில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆட்களுக்கும், அதன் பின் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஆட்கருக்கும் வழங்கப்படுதல் .
வேண்டும். மத்திய அரசாங்கமானது பிராந்தியத்திலுள்ள ட்டவணையின் (1) ஆம். நிரலிலுள்ள விடயம் தேவைப்படுகின்றதெனத் திருப்திப்பட்டால், யபான பிராந்திய நிருவாகத்துடனான ஆலோ ய நோக்கத்திற்காக நியாயமாக தேவைப்பட்க காணியை மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அல்லது துரைக்கக் கூடியவாறான அத்த கைய பகிரங்க கச் செய்யுமாறு பிராந்திய நிருவாகத்தைத் துடன் பிராந்திய நிருவாகம் அத்தகைய யொழுகுதலும் வேண்டும். ஆட்சி இடப்பரப்பு இரண்டு அல்லது அதற்கு க்குள் அடங்குகின்றவிடத்து , பிராந்தியங்களுக் கருத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். அவற்றின் அமூலாக்கத்தின் விளைவாக இடம்
குடியமர்த்தல் உட்பட , இவ்வுறுப்புரையின் (1) சய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் மத்திய அரசாங் த்தல் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தகைய மீளக் கைய கருத்திட்டங்கள் மூலம் நன்மையடையும்
அமைச்சர்களுடனான ஆலோசனையுடன் பாலும் 144 ஆம் உறுப்புரையின் (3) ஆம் புடையனவாதலும் வேண்டும்.

Page 151
T
அ
த்
தி
யாயம்
நீதித்துறை நீதி நிருவாகத்துக்கான
4
நீதிமன்றங்கள் முதலியன தாபிக்கப் படுதல்.
146. (1) அரசியலமைப் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து அவ நிருவாகத்துக்கான நிறுவனங்கள்
(அ) இலங்கைக் கு
சிலுள்ள அதி
மன்றமாதல் (ஆ) இலங்கைக் கு (இ) ஒவ்வொரு ப
மெனத் தாம் (ஈ) பாராளுமன்ற டமர்த்தி
த்தாபிக்கக்
நியாய சபைக
(2) அரசியலமைப் ப தற்காகவும், கைத்தொழிற் பி தீர்த்து இணக்கம் ஏற்படுத்துவத தின்மூலம் உருவாக்கித் தாபிக்க களும் நிறுவனங்களும், பாராளு நீதிமன்றங்களாகவும், நியாயச படுதல் வேண்டும்.
(3) பாராளுமன்ற யில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட நீதி நிறுவனங்களினதும் தத்துவங்களை யும் நடவடிக்கைமுறையையும் ம அல்லது திருத்தலாம்.

XV!!
நிறுவனங்கள்
"பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, மக்களின் ற்றை நிலை நாட்டி வலுவுக்கிடும் நீதி
பின்வருவனவாதல் வேண்டும் :- -டியரசின் உயர் நீதிமன்றம், இது , குடியர உயர்ந்த இறுதி மேனிலை பதிவேட்டு நீதி வேண்டும் ; -டியரசின் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ; பிராந்தியத்துக்கும் தலை நகர ஆள் புலத்துக்கு மக்கப்பட்ட மேல் நீதிமன்றங்கள் ;அத்துடன்
ம் காலத்துக்குக்காலம் சட்டம் மூலம் ஆணையிட் கூடிய அத்தகைய முதனிலை நீதிமன்றங்கள் , ள் அல்லது அத்தகைய நிறுவனங்கள் . பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, நீதியை நிருவகிப் ணக்குகளையும் வேறு பிணக்குகளையும் விளங்கித் ற்காகவும் இப்போதுள்ள எழுத்திலான சட்டத் ப்பட்ட எல்லா நீதிமன்றங்களும் நியாய சபை மன்றத்தினால் உருவாக்கித் தாபிக்கப்பட்ட பைகளாகவும், நிறுவனங்களாகவும் கருதப்
மானது, இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம். பந்தி மன்றங்களினதும், நியாயசபைகளினதும், யும், கடமைகளை யும், நியாயாதிக்கத்தினை மாற்றீடு செய்யலாம் அல்லது நீக்கலாம்

Page 152
(4) உயர் நீதிமா திய மேல் நீதிமன்றங்கள் அதி படும் நீதிமன்றங்கள், நியாய மைப்பினால் அல்லது அரசியல் துள்ள சட்டத்தினால் அத்தகை அத்துடன் நிறுவனத்திற்கும் அள நியாயாதிக்கத்தையும், அதே உரித்தாக்கக்கூடியதும் ஆணைய க ளையும் அத்துடன் மேன்முறை கத் தையும் கொண்டிருத்தலும்
(5) (அ) உயர் ஆகியன ஒவ்வொன்றும் மேனின வேண்டும் என்பதுடன், அத்த ன க ளையும் கொண்டிருத்தலும் ே அவமதித்தமைக்காக ( அத்த கை பட்டிருப்பினுஞ் சரி அல்லது வே நீதிமன்றம் பொருத்தமானதெ அல்லது குற்றப்பணத்தினால் அ தத்துவத்தையும் உள்ளடக்கும்.
(ஆ) மேன்மு புரையின் (1) ஆம் பந்தியின் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட வேறு அல்லது நிறுவனத்தை அவமதித் அத்தகைய நீதிமன்றத்தின் , மு வேறெங்கு புரியப்பட்டிருப்பினு உள்ளடக்கும் ;
(இ) பிராந், அவமதித்தற்காக (அத்தகைய டிருப்பினுஞ் சரி அல்லது வேறெ பிராந்தியத்திற்குள் அமைந்துள் பந்தியின் (ஈ ) உட்பந்தியில் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தை , நிய தற்காக தண்டிப்பதற்கான த

Aஉ
Tறம், மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம், பிராந் துடன் இவ்வத்தியாயத்தில் குறிப்பீடு செய்யப் சபைகள், நிறுவன்ங்கள் என்பன அரசியல. மைப்பின் ஏற் பாடுகளுக்கமைய, இப்போ ய நீதிமன்றங்களுக்கும் நியாய சபைகளுக்கும் 2க்கப்பட்ட அத்த கைய தத்து வங்க ளையும்
போல், பாராளுமன்றம், சட்டத்தின்மூலம் உட்டமாத்தக்கூடியது மதன அத்தகைய தத்து வங் யீட்டு அல்லது தொடக்க நிலை நியாயாதிக் பிரயோகித்தலும் வேண்டும். நீதிமன்றம், மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம், லப் பதிவேட்டு நீதிமன்றமாக இருத்தல் கய நீதிமன்றத்துக்குரிய எல்லாத் தத்துவங் வண்டும்; மேற் படி தத்துவம், தம்மை | ய அவமதிப்பு நிதிமன்றத்திலேயே புரியப் றெங்கு புரியப்பட்டிருப்பினுஞ் சரி) - னக் கருதக்கூடியவாறு மறியற்றண்டனையினால் ல்லது இவை இரண்டினாலும் தண்டிப்பதற்கான
றை யீட்டு நீதிமன்றத்தின் தத்து வம், இவ்வுறுப் (ஓ) அத்துடன் (ஈ ) என்னும் உட்பந்திகளில் ஏதேறும் நீதிமன்றத் தை , நியாயசபையை தமைக்காக (அத்த கைய அவ மதிப்பு ன்னிலையில் புரியப்பட்டிருப்பினுஞ் சரி, த சரி) தண்டிப்பதற்கான தத்துவத்தையும்
திய மேல் நீதிமன்றமானது , அதனை. அவமதிப்பு நீதிமன்றத்திலேயே புரியப்பட் ங்கும் புரியப்பட்டிருப்பிதுஞ் சரி) அல்லது ! ளதும் இந்த உறுப்புரையின் (1) ஆம் தறிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுமான வேறு ரயசபையை, அல்லது நிறுவனத்தை அவ மதித்
த்துவத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

Page 153
13
(ஈ) இப்ப ந்தியின் (அ) , களின் ஏற்பாடுகள், ஏதேனும் நீதிமன் நிறுவனத்தை அவமதித்த மைக்காகத் த நீதிமன்றத்துக்கு , நியாய சபைக்கு அல் சட்டத்தால் இப்போது உதித்தாக்கப் உரித்தாக்கப்படும் உரிமையைப் பங்க
மாட்டாது.
(6) பிக்குகளின் ஒழுக்காறு பிக்குகளுக்கிடையிலான ஏதேனும் பிணக்க விகாரைகள் தொடர்பில் சேவைகள் | பினக் கை விளங்கித் தீர்த்து, இணக்கம் ஏ நியாயசபைகளை அல்லது நிறுவனங்களை சட்டத்தின் மூலம் பாராளுமன்றம் ஏற்பா அத்தகைய சட்டம், இவ்வரசியலமைப்பு பினும் -
• (அ) அத்த கைய நீதிமன்
அல்லது நிறுவனங்கள் கள் சனாதிபதியின தில் ஏற்பாடுசெய் வேறு ஆளினால் , கப்படவும், இட படவும், ஒழுக்க
கப்படவும் ஏற்ப (ஆ) அத்தகைய கருமா
றுப்புரையின் (1 பட்ட வேறு ஏதே
தினைத் தவிர்ப்ப ஏற் பாடு செய்யலாம்.
(7) ஆறாம் பந்தியிலுள்ள சொல்லமைப்புக்கள் அரசியலமைப்பு அற நிலையங்கள் கட்டளைச்சட்டத்தில் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்,

(ஆ) , (இ) என்னும் உட்பந்தி சறத்தை , நியாய சபையை அல்லது கண்டிப்பதற்கு என அத்த கைய வேறு
லது நிறுவனத்துக்கு ஏதேனும் பட்ட அல்லது இதன் பின்னத் ப்படுத்தவோ பாதிக்கவோ
பற்றிய கருமங்களை அல்லது கை , அல்லது விகாரைகளில் அல்லது புரிதல் பற்றிய வேறு ஏதேனும் சற் படுத்துவதற்கென நீதிமன்றங்களை , தயும் உருவாக்கித் தாபிப்பதற்குச் ஈடுசெய்யலாம். அத்துடன்
லே முரணாக எது எப்படியிருப்
தங்களின், நியாயசபைகளின் எளின் உறுப்பினர் அல்லது உறுப்பினர் ால், அல்லது அத்தகைய சட்டத் பயப்படக்கூடியவாறாக அத்த கை ய அல்லது ஆட்கள் குழுவினால் நியமிக் மாற்றப்படவும், பதவி விலக்கப் சற்றுக் கட்டுப்பாடு பிரயோகிக் ஈடு செய்யலாம்;
களும் பிணக்குகளும் பற்றி இவ்வு ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் - எனும் நிறுவனத்தின் நியாயாதிகத்
ற்கெனவும்
பிக்கு", " விகாரை" என்னும் தாடங்கும்போது பௌத்த கள்ளவாறான அதே பொருளைக்

Page 154
: உயர் நீதிமன்றமும்
பிராந்திய மே
உயர் நீதி மன்றத்தின் அமைப்பு .
147. (1) உயர் நீத் குறையாத ஆனால் பத்துப் கொண்டிருத்தல் வேண்டும், செய்யப்பட்டுள்ளவாறு நியமி
(2) உயர் நீதி வெற்றிடமிருப்பினும் செயற்ப அத்துடன் அத்தகைய ஏதோ நீதிபதியொருவரின் நியமனத் மட்டும், உயர் நீதிமன்றத் படியற்றதாதலோ அல்லது
(3) உயர் நீதி நீதியரசர் வேறுவிதமாகப் பிலேயே பிரயோகிக்கப்படு
(4) இவ்வுயப்பு.
நியாயாதிக்கம் நீதிமன்றத்தின்/ பல்வேறு நீதி ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு
(5) உயர் நீதி ஏற்பாடுகளுக்கமைய, நீதிம. உயர் நீதிமன்றமாக ஒருங்கள் மாகப் பிரயோகிக்கப்படுத
(6) சம்பந்தப். பிராயத்தில், பொது முக்கி தாக் இருக்குமெனின், பிரத
(அ) அவ. (ஆ) ஏே
கரும்
இரா.
போ

ܬܬܐ
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றமும் , கல் நீதிமன்றங்களும்
மன்றம் பிரதம நீதியரசரையும் ஆறு பேருக்குக் பருக்கு அதிகமாகாத ஏனைய நீதிபதிகளையும் இவர்கள் 151ஆம் உறுப்புரையில் ஏற்பாடு விக்கப்படுதல் வேண்டும்.
மன்றமானது , அதன் உறுப்பாண்மையில் ஏதேனும் டுவ தற்குத் தத்துவமுடையதாதல் வேண்டும் . ம் வெற்றிடம் இருப்பதன் காரணமாக அல்லது தில் ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பதன் கா ரன மாக சன் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும் செல்லு
செல்லுபடியற்றதாகக் கருதப்படுதலோ ஆகாது .
மன்றத்தின் பல்வேறு நியாயாதிக்கங்கள் பிரதம பணித்தாலொழிய, சாதாரணமாகக் கொழும் தல் வேண்டும். ரையின் (5) ஆம் பந்திக்கு அமைவாக உயர் பதிக ளும் வெவ்வேறாக அமர் வதன்மூலம்
கருமங்களில் பிரயோகிக்கப்படலாம். மன்றத்தின் நியாயாதிக்கம், அரசியலமைப்பின் ன்றத்தின் மூன்று நீதிபதிகளுக்குக் குறையாதோர் மர் தல் மூலம் எல்லா நேரங்களிலும் சாதாரண ல் வேண்டும்.
பட்ட பிரச்சினை பிரதம நீதியரசரின் அபிப் யத்துவமும் பொதுசன முக்கியத்துவமும் வாய்ந்த ம நீதியரசர் - ரது சொந்தப் பிரேரணையில் ; அல்லது தனும் மேன்முறையீட்டை , வழக்கு நடவடிக்கையை மத்தை விசாரணை செய்கின்ற இரண்டு அல்லது ண்டுக்கு மேற்பட்ட நீதிபதிகளின் வேண்டுதலின் ரில் ; அல்லது

Page 155
IALS
(இ) ஏதேனும் மேன்முறையீட்டுக்கு ,
அல்லது கருமத்துக்குக் கட்சிக்
விண்ணப்பத்தின் பேரில், அத்தகைய மேன்முறையீடு, வழக்கு நடவ ட் நீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகளை அல்லது களைக்கொண்ட தவிசினால் விசாரணை செ
பணிக்கலாம்.
(7) உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏ போது, பெரும்பான்மையினரின் முடிபே 2 வேண்டும்.
(8) உயர் நீதிமன்றம், அதன் நியா யில், உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னரான ஏ. கல் எவரேனும் கட்சிகாரராக உள்ளவர், அத்
களில் நேரில் , தாமாகவோ அல்லது சட் விசாரிக்கப்படும் உரிமையுடையவராதல் 6
(9) உயர் நீதிமன்றம் அதன் நியாய அவசியமென நீதிமன்றத்துக்குத் தோன்றக்க பதற்கான உரிமையை வேறு எவரேனும் 2 பிரதிநிதிக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதன் தற்
ஆதாரிர்
(10) உயர் நீதிமன்றத்தின் பதிவகம் வாளர் எனப் பதவிப் பெயர் குறிப்பிடப்படு இருத்தல் வேண்டுமென்பதோடு அவர், பிற பணிப்பு, கட்டுப்பாடு என்பவற்றுக்கமைர்
(11) பாராளுமன்ற மானது, சட்டத் தி ஏதேனும் மேலதிக நியாயாதிக்கத்தையும்
: ...

வழக்கு நடவடிக்கைக்கு ரரராகவுள்ள ஒருவரின்
உக்கை , அல்லது கருமம், உயர் ஐந்துக்கு மேற்பட்ட நீதிபதி . ய்யப்படல் வேண்டும் எனப்
கமனதான முடிவாக இல்லாத உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாதல்
-யாதிக்கத்தைப் பிரயோகிக்கை தனும் வழக்கு நடவடிக்கைக்கு நதகைய வழக்கு நடவடிக்கை டத்தரணியொருவர் மூலமோ = வண்டும். பாதிக்கத்தைப் பிரயோகிக்கையில் கூடியவாறான அத்தகைய உரைப் நருக்கு அல்லது அவரது சட்டப் வணியில் வழங்கலாம்.
மானது, உயர் நீதிமன்றப் பதி நம் அலுவலரொருவரின் பொறுப்பில் ரதம நீதியரசரின் கண்காணிப்பு, ந்தவராதலும் வேண்டும். த்தின்மூலம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு தத்துவங்களையும் அளிக்கலாம்.

Page 156
உயர் நீதிமன்ற விதிகள்
148. (1) அரசியலாக் களுக்கமைய, பிரதம நீதி படும் உயர் நீதிமன்றத்தின் மன்றங்களின் வழக்காறையும் படுத்தும் விதிகளைக் கால
(அ) எந்நியதி.
நீதிமன்ற மேன்முன . அந்நியதி மைக்கா
-2
செய்வத
விசாரித் முறையீடு யுமான
(ஆ) உயர் ந
பிராந்த அல்லது
நியாயா
லான ற
விடயங்க
கொணர
இணங்கி
தள்ளுபடி (இ) நடவடி (ஈ) அத்தவை
வேறுவல் வும், அம் படுத்து நீதிமன் யீட்டை யாகத்

சட
மைப்பினதும் ஏதேனும் சட்டத்தினதும் ஏற்பாடு யரசரும் அவரினால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்
மூன்று நீதிபதிகளும், பின்வருவன உட்பட, நீதி ம் நடவடிக்கை முறையையும் பொதுவாக ஒழுங்கு த்துக்குக்காலம் ஆக்கலாம் : களின் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் மேன்முறையீட்டு த்துக்கும் பிராந்திய மேல் நீதிமன்றங்களுக்குமான றயீடுகள் ஏற்றுக்கவனிக்கப்படுதல் வேண்டுமோ கேளும், அத்தகைய விதிகளுக்கு இணங்கியொழுகா க , அத்தகைய மேன்முறையீடுகளைத் தள்ளுபடி ற்கான ஏற்பாடும் உட்பட, மேன்முறையீடுகளை தற்கான நடவடிக்கைமுறை பற்றியவையும், மேன் கள் தொடர்பிலான வேறு விடயங்கள் பற்றியவை விதிகள் ; நீதிமன்றத்திற்கும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கும் இய மேல் நீதிமன்றங்களுக்கும் அரசியலமைப்பினால்
ஏதேனும் சட்டத்தினால் அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு சதிக்கங்களைப் பிரயோகித்தலில் அந்ந்திமன்றங்களி நடவடிக்கைமுறை பற்றிய விதிகள், இதில் அத்தகைய கள் எக்காலத்திற்குள் தொடுக்கப்படலாம் அல்லது ரப்படலாம் என்பதுவும், அத்தகைய விதிகளுக்கு யொழுகாமைக்காக அத்தகைய விடயங்களைத் டி செய்தலும் உட்படும்; க்கைகளை நிறுத்திவைத்தல் பற்றிய விதிகள் ; கய நீதிமன்றத்தின் முன்னர் மது மூலமாகவோ அல்லது கையாகவோ கொணரப்பட்டதும், விழ லானதாக லைக்கழிக்குந் தன்மையதாகவும், அல்லது தாமதப் ம் நோக்கத்துக்காகக் கொணரப்பட்டதாகவும் மத்துக்கும் தோன்றுவதுமான ஏதேனும் மேன்முறை அல்லது வேறேதேனும் விடயத்தைச் சுருக்கமுறை தீர்மானிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யும் விதிகள்:

Page 157
147
(உ) உயர் நீதிமன்றத்திலும், மேன்மு
பிராந்திய மேல் நீதிமன்றங்களி களின் அல்லது வேறு நடவடிக்
பதிவேட்டுப் பிரதிகளைத் தயா (ஊ) சட்டத்தரணிமாரை அனுமதித்தல்
நிறுத்திவைத்தல், அகற்றுதல் அ
மாரின் நடத்தை, ஒழுங்காசா (எ) இலங்கையிலுள்ள நீதிமன்றங்களில்
சட்டத்தரணிமாரினதும் நீதிமன்ற
உடை; (ஏ) யூரர்மார் குழாங்களைத் தயா
கட்டளை விட்டழைக்கும் முறையும்
அவர்களை ஆட்சேபிக்கும் முறை (ஐ) அத்தகைய நீதிமன்றங்களின் பின்
முறை அலுவலர்களினதும் நடவம்
மன்றங்களின் மன்றாணைகளும் , (ஒ) உயர் நீதிமன்ற முடிவுகளின் பி (ஓ) ஏதேனும் சட்டத்தினால் அல்ல.
ஏற்பாடுசெய்யப்படாதவையும் யீட்டு நீதிமன்றம், பிராந்திய நீதிமன்றங்கள் என்பனவற்றில் சுளின் தன்மையும் அள வும் , அ அறவிடப்படக்கூடிய முறையும் உட்பட அவற்றின் வழக்காறும் பிலான எல்லா விடயங்களும்.

றையீட்டு நீதிமன்றத்திலும், இலும் மேன்முறையீட்டு நடவடிக்கை ககளின் நோக்கத்துக்காகப் ரித்தல். ., சேர்த்துக்கொள்ளுதல், இடை அத்துடன் அத்தகைய சட்டத்தரணி -ரம் பற்றிய விதிகள் ;
சமுக மளிக்கும் நீதிபதிகளினதும், 5 அலுவலர்களினதும், ஆட்களினதும்
எரிக்கும் மாதிரியும் யூரர்மாரைக் ம் குழாத்திற் சேர்க்கும் முறையும் றயும்; சுக்கால்மாரினதும் வேறு நிருவாக டிக்கைகளும், அத்தகைய நீதி
அவற்றை நிறைவேற்றும் முறையும்; விக்கும் பயன்; இது சட்டத்தின் கீழ் சிறப்பாக , உயர் நீதிமன்றம், மேன்முறை மேல் நீதிமன்றங்கள் , முதனிலை அளிக்கப்படக்கூடிய செலவு தொகை த்தகைய செலவு தொகைகள் ஆவணங்களில் முத்திரையிடுதலும் - நடவடிக்கை முறையும் தொடர்

Page 158
I
(2) இவ்வுறுப்புரையின் கீழ் கசெற்றில் வெளியிடப்படுதல் வேண்டுமெ யிடப்படும் தேதியன்று அல்லது அத்தகை வாறான அத்தகைய பிந்திய தேதியன்று
(3) இந்த உறுப்புரையின்க அவை கசெற்றில் வெளியிடப்பட்ட பின்ன காரத்துக்கெனப் பாராளுமன்றத்தின் மு அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படாத அத்தகை அங்கீகாரம் மறுக்கப்பட்ட தேதியிலிருந் செய்யப்பட்ட எதற்கும் பங்கமின்றி, ஏ வேண்டும்.
(4) பிரதம நீதியரசரும் , படும் உயர் நீதிமன்றத்தின் வேறு எவ நீதிமன்ற விதிகள் எவற்றையும் திருத்தம் என்பதுடன், அத்தகைய திருத்தம், மா விதிகளை ஆக்குதல் தொடர்பில் இவ்வும் டப்பட்ட அதேமாதிரியாகச் செறற்படு
(5), ஆயிரத்துத் தொளாய அரசியலமைப்பின் 13ஆம் உறுப்புரைய /அரசியலமைப்புத் தொடங்கும் போது "
எல்லா விதிகளும், ஏற்ற மாற்றங்களுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளாகக் கருதப்
(6) பிராந்திய மேல் ந மீளாய்வு அத்துடன் எழுத்தாணை நியா அத்தகைய பிராந்திய மேல் நீதிமன்றம் மன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் ஏற்பாடு செய்யும் விதிகள் இல்லாதவிட யீட்டு நீதிமன்றம் தொடர்பிலான நே ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

19
ஆக்கப்படும் ஒவ்வொரு விதியும் மன்பதுடன், அவை அவ்வாறு வெளி நய விதியில் குறித்துரைக்கப்படக்கூடிய
நடைமுறைக்கு வருதலும் வேண்டும். கீழ் ஆக்கப்பட்ட எல்லா விதிகளும் , எர் வசதியான அளவு விரைவில் அங்கீ மன்னர் கொணரப்படுதல் வேண்டும். கய ஏதேனும் விதி, அவ்வாறு ந்து , ஆனால் அதன் கீழ் முன்னர் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகக் கருதப்படுதல்
அவராற் பெயர் குறித்து நியமிக்கப் ரேனும் மூன்று நீதிபதிகளும், அத்தகைய பாம், மாற்றலாம் அல்லது அழிக்கலாம் bறம் அல்லது அழிப்பு, நீதிமன்ற பப்புரையின் (3) ஆம் பந்தியில் காட் தம்.
பிரத்து எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டின் , இன்கீழ் ஆக்கப்பட்டவையும்
.. வலுவிலிருந்தவையுமான க, இவ்வுறுப்புரையின் கீழ் ஆக்கப்பட்டு ப்படுதல் வேண்டும். திமன்றங்கள் தத்தமது மேன்முறையீட்டு. பா திக்கங்களைப் பிரயோகிப்பதற்கும் துகளிலிருந்து மேல்முறையீட்டு நீதி செய்யப்படும் மேன்முறையீடுகளுக்கும் , கது - மேன்முறை ரொத்த விதிகள், ஏற்றமாற்றங்களுடன்,

Page 159
144 (7) ஐயப்பாடுகளை ஆக்கப்பட்ட விதியொன்றுக்கும் ஏ ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் ப களே மேலோங்கி நிற்றல் வேண்
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு .
149. (1) மேன்முறையீட்டு 151ஆம் உறுப்புரையில் ஏற்பாடு ஆறு பேருக்குக் குறையாத ஆனா நீதிபதிகளை யும் கொண்டிருத்தல்
(2) மேன்முறையீட்டு நியாயாதிக்கத்தினைக் கொழும்பு
ஆனால், பு உசிதமானதெனக் கருதுமிடத்து . அதன் நியாயாதிக்கத்தைப் பிர பணிப்பில் குறித்துரைக்கப்பட்ட . நடாத்துதல் வேண்டும் எனவும் : வேண்டும் எனவும் பணிக்கலாம்.
(3) இவ்வுறுப்புரை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் வேறு நீதிபதிகள் தனித்தனியே : கருமங்களில் பிரயோகிக்கப்பட
(4) மேன்முறையீட் (அ) பூரரில்
பட்ட
களும்
ஆகக்கு
கப்படு (ஆ) ஒரு பி
களும் ஆகக்கு, கப்படு

த் தவிர்ப்பதற்கு இந்க உறுப்புரையின் கீழ் தேனும் சட்டத் தின் ஏற்பாட்டிற்கும் இடையில் ட்சத்தில் அத்தகைய சட்டத்தின் ஏற்பாடு டுமென இத்தால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது.
நீதிமன்றம் நீதிமன்றத் தலைவரையும் செய்யப்பட்டவாறாக நியமிக்கப்பட வேண்டிய ல் பதினொரு பேர்களுக்கு அதிகமாகாத வேண்டும்.
நீதிமன்றம் சாதாரணமாக அதன் பிலேயே பிரயோகித்தல் வேண்டும் : பிரதம நீதியரசர் அவ்வாறு செய்தல்
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் கொழும்பில் யோகிப்பதைப் பங்கப்படுத்தாது, வேறு ஏதேனும் இடத்தில் அதன் அமர்வுகளை அதன் நியாயாதிக்கத்தினைப் பிரயோகித்தல்
பின் (4) ஆம் பந்திக்கு அமைவா க , நியாயாதிக்கமானது, நீதிமன்றத்தின் பல் அமர்வதன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு மாம்: பூ நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கமானது - லா நீதிமன்ற விளக்கமொன்றில் விளம்பப் ஒரு பிராந்திய மேல்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு கட்டளைகளும் தொடர்பில் நீதிமன்றத்தின் றைந்தது மூன்று நீதிபதிகளினால் பிரயோகிக் தல் வேண்டும்; அத்துடன் | ராந்திய மேல் நீதிமன்றத்தின் வேறு தீர்ப்பு கட்டளை களும் தொடர்பில் நீதிமன்றத்தின் றைந்தது இரண்டு நீதிபதிகளினால் பிரயோகிக் தல் வேண்டும்;
கி

Page 160
(இ) பாராளுமன்றத்தின்
உறுப்பாண்மைக்கா
மனுவை விளங்குதல் தலைவரால் அல்ல கப்பட்ட அந்நீதிம
அல்லது தலைவரா அத்தகைய இரண்டு களால் (அத்தகைய கலாம்) பிரயோகி
(ஈ) வேறு விடயங்கள்
சிறப்புக் கட்டளை தலைவர் வேறுவன
ஒரேயொரு நீதிப்
(5) தவிசாக அமையும் பேதம் எதுவும் ஏற்படின், அவ்விடய தவிசொன்றினால் பரிசீலனை செய்ய
(6) மேன்முறையீட்டு நீ ஏகமன தான முடிபொன்றாக இல்லா யோரின் முடிவானதாகவிருத்தல் வே
(7) மேன்முறையீட்டு ந நீதிமன்றப் பதிவாளர் எனப் பதவிப் வ ரின் பொறுப்பில் இருத்தல் வேண்டும் மன்றத் தலைவரின் கண்காணிப்புக்கும் அமைந்தவராதல் வேண்டும்.
தி 1 |

150
* அல்லது ஒரு பிராந்திய சபையின் என தேர்தல் தொடர்பில் தேர்தல் மானது மேன் முறையீட்டு நீதிமன்றத் மது தலைவரால் பெயர் குறித்து நியமிக் கன்றத்தின் எவரேனும் நீதிபதியால் பல் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்ட - அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட நீதிபதி
தலைவர் இவர்களுள் ஒருவராயிருக் சிக்கப்படுதல் வேண்டும் ;
தொடர்பில், பொதுவான அல்லது யினால் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத் கயில் பனித்தாலன்றி நீதிமன்றத்தின் தியால் பிரயோகிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
இரு நீதிபதிகளிடையே அபிப்பிராய் ம் மூன்று நீதிபதிகளைக் கொண்ட ப்படுதல் வேண்டும் ... திமன்றத் தீர்ப்பு, நீதிபதிகளின் திருப்பின், அது , பெரும்பான்மை
ண்டும்.
திமன்றப் பதிவகம், மேன்முறையீட்டு பெயர் குறிப்பிடப்படும் அலுவலரொரு ம்; அவர், மேன்முறையீட்டு நீதி
பணிப்புக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும்

Page 161
15
(8) பாராளும நீதிமன்றத்திற்கு ஏதேனும் 6 அளிக்கலாம்.
பிராந்திய மேல் நீதி மன்றங்கள்.
150. (1) அரசியல ை பிராந்தியத்திற்கும், தலைந இருத்தல் வேண்டும்.
(2) அத்தகைய கேற்ப, இயைபான பிராந். நகர ஆள்புலத்தின் மேல் ந வேண்டும் என்பதுடன், பிரா, உள்ள ஒவ்வொரு குறிப்பீடும், யொழிய, தலைநகர ஆள்பு டொன்திறனக் கருதப்படுதல்
(3) பிராந்திய நீதிபதி அந்த மேல் நீதிமன்ற ரால் நியமிக்கப்படுதல் வேன்

கறமானது, சட்டத்தின்மூலம் மேன்முறையீட்டு மலதிக நியாயாதிக்கத்தையும் தத்துவத்தையும்
மப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக , ஒவ்வொரு சுர ஆள்புலத்திற்கும் மேல் நீதிமன்றமொன்று
ஒவ்வொரு மேல் நீதிமன்றமும், விடயத்திற் தியத்தின் மேல் நீதிமன்றம் என அல்லது தலை திமன்றம் என பெயர் குறிப்பிடப்படுதல் ந்திய மேல் நீதிமன்றம் பற்றிய அரசியலமைப்பில் - வேறு வகை யில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டாலே மத்தில் மேல் நீதிமன்றம் பற்றிய குறிப்பு
வேண்டும்.
மேல் நீதிமன்றமொன்றின் அதிசிரேட்ட த்தில் பிரதம நீதிபதியாக பிரதம நீதியரச கடும் .
பத்ர்

Page 162
அத்தியா
நீதித்துக் நீதித்துறை
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி 151. (1) | களையும் மேன்முறையீட்டு யால் அவரது 6 நீதி மன்ற நீதிபதி நியமிக்கப்படுதல் களையும் நியமித்தலும் அகற்று தலும் அவர்கள் பதவிவிலகலும்.
(2) மேன்முறை நீதிமன்றத்தின துட் ஒவ்வொரு நீதி நீதியரசரின் கல் கைப்பட்ட ஆ வேண் டும்.
(3) பிரதம பந்தியில் குறிப்பு
நன்னடத்தையுடைய வேண்டுமென்பது தகவின்மை அவா பாராளுமன்றப் களில் மொத்த (சமூகமளிக்கா சனாதிபதிக்குச் யினால் ஆக்கப் அகற்றப்படுதலும்
(4) அத்தகை தீர்மானம் ஒன்
(அ) அத் பாராளும் மூன்றிலொ

152 பம் XV111
றெ
ரச் சுதந்திரம் :
பிரதி
ரசாம, எ 4
குடியரசின் சனாதிபதி
கைப்பட்ட ஆணைப்பத்திரத்தின் மூலம் 1 வேண் டும்.
மயீட்டு நீதிமன்றத் தலைவரும், உயர் b மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின தும் ஏனைய பதியும் குடியரசின் சனாதிபதியினால் பிரதம
ராய் நத்துக்களை ஆர்ந்தறிந்த பின் அவரது | ணை ப்பத்திரத்தின் மூலம் நியமிக்கப்படுதல்
நீதியரசரும் இந்த உறுப்புரையின் (2) ஆம் படுசெய்யப்படும் நீதிபதி ஒவ்வொருவரும், டயவராயிருக்கும் வரை பதவிவகித்தல் பன், எம்பிக்கப்பட்ட துர்நடத்தை அல்லது * பால் உள்ளது என்ற ஏதுவின் மீது பிரேரணையொன்று பாராளு மன்ற உறுப்பினர் ,
எண்ணிக்கையின் பெரும்பான்மையினால் 5 உறுப்பினர்கள் உட்பட) ஆதரவளிக்கப்பட்டு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் சனாதிபதி படும் கட்டளை யொன்றின் மூலமாகவன்றி
ஆகாது.
ய பிரேரணையொன்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான
தகைய தீர்மானம் பற்றிய அறிவித்தல், கன்ற உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையிற . இறுக்குக் குறையாதோரால் ஒப்பமிடப்பட்டிருப்

Page 163
15 பதோடு சார்த்தப்பட்ட துர்நட. மைபற்றிய முழு விபரங்களையும் யவும்; அத்துடன்
(ஆ) (1) பிரதம நீதியரசின்
பொது நலவாய நாட்டின் நீதிபதியொருவராக அவா பதவிவகிக்கின்றவர்களாக . வர்களாக இருக்கும் மூன்று ருப்பதும்;
மு - 2 -3 -
(11) இந்த உறுப்புரையில் குறிப்பீடு செய்யப்படும் கேள் பதியின் விடயத்தில் இந்த 1978 ஆம் ஆண்டின் அரசிய
• வேறு ஏதேனும் சட்டத்தினா
தாமக்கப்பட்ட உயர் நீ, மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்த
பதவி வகிக்கின்றவர்களாக 9
களாக இருக்கும் மூன்று பேர்
பதும்; விடயத்துக்கேற்றால் போல பிரதம் அல்லது அத்தகைய நீதிபதிக்கு எத் துர்நடத்தை அல்லது தகவின்மை ப களையிட்டு விசாரணை செய்வதற்கெ நியமிக்கப்பட்டதுமான குழுவொன்ற ஒன்று நடாத்தப்பட்டு அத்தகைய துர்நடத்தை அல்லது தகவின்மை ப வளவிலான வழக்கொன்று தாபிக்க
தீர்மானித்தாலொழியவும்,

த்தை அல்லது தகவின் கொன்டிருத்தாலொழி
விடயத்தில் ஏதேனும் அதிஉயர் நீதிமன்றத்தில்
கள் ஒவ்வொருவரும் அல்லது பதவிவ சித்த நபர்களைக் கொண்டி
"தி
(2) ஆம் பந்தியிற் க. வறு எவரேனும் நீதி : 14
அரசியலமைப்பினால், ம், பலமைப்பினால் அல்லது
ல் உருவாக்கப்பட்டு திமன்றத்தின் அல்லது கதை : இன் நீதிபதி ஒருவராக அல்லது பதவிவகித்தவர்
களைக் கொண்டிருப் , , ,
. நீதியரசருக்கு உராகத் சார்த்தப்பட்ட
ற்றிய கருத்துரை
ன சபாநாயகரினால்
னொல் விசாரணை
நீதிபதிக்கெதிராக ற்றிய முகத்தோற்ற ப்பட்டுள்ளதென

Page 164
சபாநாயகரினால் ஏற்றுக் கவன பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சித்தாளில்
(5) அத்தகைய தீர்மானத்தை --கைமுறை சார்த்தப்பட்ட அர்த
பற்றிய புலனாய்வு செய்வதற்கும் மன்றத்தின் குழுவொன்றினால் வி. பிரதம நீதியரசர் அல்லது அத்த அல்லது பிரதிநிதி மூலமாகவோ தம்பக்க வழக்கையுரைப்பதற்கும் அத்தகைய பிரேரணையொன்றை எல்லா உயங்களுக்கும், சட்டத்த கட்டளைகள் மூலம் பாராளுமன்ற (6) பிரதம நீதியரசராக . தலைவராக அல்லது உயர்நீதிமல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஒருவரா. அத்தகையவராகச் செயற்படுவது ஒவ்வொருவரும் அவர் ஐந்தாம் சத்தியத்தினை சனாதிபதி முன்னிலை உறுதியுரையினை மொழியும்வரை முறையீட்டு நீதிமன்றத் தலைவர. பதவிக்குரிய கடமைகளைப் புறா (7) இந்த உறுப்புரையின் ( நீதிமன்றத்தில் அல்லது மேல்முனை யொருவர் அவர் அறுபத்தைந்து பதவி வகிக்க உரித்துடையவரா (8) அத்தகைய நீதிபதி என ஓய்வூதியம் ஒன்றின் அனிப்புக்கு

15 A
க்கப்படுதல் ஆகாது அல்லது இடம்பெறுதல் ஆகாது. 5 நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக் நடத்தை மற்றும் தலைமை
ண்பித்தலுக்குமென பாராகு காரணை நடாத்தப்படுதல். நகைய நீதிபத் தாமாகவோ ..
குழுமுன்னர் தோற்றுவதற்கும் ம் ஆன உரிமை என்பன உட்பட,
சமர்ப்பித்தல் தொடர்பான அகமுலம் அல்லது நிலையியற் மம் ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும்.
மேன்முறையீட்டு நீதி மன்றத் அறத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு க இருப்பதற்கென அல்லது இதற்கென நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆள்
அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள லையில் செய்யும்வரை அல்லது
பிரதம நீதியரசராக, மேன் எக, அல்லது நீதிபதியாக தமது பத் தொடங்குதல் ஆகாது
8) ஆம் பந்துக்கு அமைவாக உயர் மயீட்டு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி * வயதை அடையும் வரை
தல் வேண்டும்.
- 4: க மரும் ஓய்வது குறிப்புக்கனை கீழ்
அவரைத் தகைமை
". .

Page 165
15.
டைய வராக்கும் கேல் மீது விருப்பத்தின் டே தைந்து வயதை அடை எழுதுப்பட்ட கடிதத்த
உயர் நீதிமன்றத்தினதும் மேன்முறையீட்டு நீதி நீதிமன்றத்தினதும் , நீதிபதிகளின் சம்ப
152. (1) உயர் ந நீதிமன்றத்தினதும் நீத றத்தினால் தீர்மானிக் நிதியத்தின் மீது பொறு
வங்கள்.
(2) உயர் நீதிமன்ற நீதிமன்ற நீதிபதியொரு சம்பளமும் ஓய்வூதியம் அவர் நியமிக்கப்பட்ட
பதில் நியமனங்கள்
153. (1) பிரதம நீதிமன்றத் தலைவர், இல்லாமை காரணமா.
காக அவரது பதவிக்
பணிகளையும் ஏதேனும் நிறை வேற்று வதற்கும், இயலாதவராயிருப்பின் . பிரதம நீதியரசரின் . தலைவரின் பதவியிற் கேற்ப, உயர்நீதிமன்ற மன்றத்தின் வேஒரு | நிய மித்தல் வேண் டும்.

வைக்காலப்பகுதியை பூர்த்தி செய்வதன் பரில் ஓய்வுபெறலாம் அல்லது அறுபத் டயுமுன்னர் சனாதிபதிக்கு முகவரியிட்டு இன்மூலம் அவரது பதவியிலிருந்து விலகலாம்.
நீதிமன்றத்தினதும் மேன்முறையீட்டு பெதிகளினது சம்பள ங்கள், பராளு மன்
கப்படுதல் வேண் டுமென்பதுடன், திரட்டு ப்பாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
நீதிபதியொருவருக்கும் மேன்முறையீட்டு வருக்கும் செலுத்தப்படற்பாலதான்
பெறுவதற்கு அவருக்குள் உரித்தும், பின்னர் குறைக்கப்படுதல் ஆகாது.
நீதியரசர் அல்லது மேன் முறையீட்டு சுகவீனம் காரணமாக, இலங்கையில் க அல்லது வேறே தேனும் காரணத்திற் தரிய தத்துவங்களையும், கடமைகளையும். காலப்பகுதிக்குப் பிரயோகிப்பதற்கும்,
புரிவதற்கும், தற்காலிகமாக - அத்தகைய காலப்பகுதியின் போது அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத் செயலாற்றுவதற்கென , விடயத்திற் றத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதி நீதிபதியைக் குடியரசின் சனாதிபதி
தம்

Page 166
(2) உயர் ந நீதிமன்றத்தின் எ இலங்கையில் இல் காரணத்துக்காக கடமைகளையும் பிரயோகிப்பதற் தற்காலிகமாக காலப்பகுதியின் நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிபதியாகச் செ குடியரசின் சனா
நீதிபதிகள் வேறு கடமைகளை நிறை வேற்றுதலும் வேறு பணிகளைப் புரிதலும்
154. (1) 2 நீதிமன்றத்தின் நீ, சட்டத்தின் கீழ் ( அல்லது பணிகளை குடியரசின் சனாத
(2) உயர் நீத நீதிமன்றத்தின் நீத - 10
எழுத்திலான சட்ட
1. குடி தவிர அல்லதுச்
- 2 தவிர (சம்பளம் வேறெப்பதவியையு தரும் அல்லது ஊதி ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
(3) இந்த அர அரசியலமைப்பினா உருவாக்கப்பட்டுத் அல்லது மேன்முறை. யொருவராகப் ப

5
-க *
திமன்றத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு வரேனும் நீதிபதி, சுகவீனம் காரண மாக, லாமை காரணமாக அல்லது வேறேதேனும் அவரது பதவிக்குரிய தத்துவங்களையும், பணிகளையும் ஏதேனும் காலப்பகுதிக்குப் தம் நிறைவேற்றுவதற்கும் புரிவதற்கும் இமலாதவராயிருப்பின், அத்தகைய போது, விடயத்திற்கேற்ப, உயர் பாக அல்லது மேன் முறையீட்டு நீதிமன்ற சயலாற்று வதற்கென வேறோர் ஆளைக் திபதி நியமிக்கலாம்.
சட் :
உயர் நீதிமன்றத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு கிபதியொருவர், எழுத்திலான வேறே தேனும் கவறேவையேசம் தோதான கடமை
நிறை வேற்றும்படி அல்லது புரியும்படி ஒபதியினால் தேவைப்படுத்தப்படலாம்.
யரசின் *
மன்றத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு பதி ஒருவர் அரசியலமைப்பினால் அல்லது
( L. - 7 த்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள வாய னாதிபதியின் எழுத்திலான சம்மதத்துடன் பெறும் அல்லது சம்பளம் பெறாத) - ம் புரிதல் ஆகாது . அல்லது இலாபம் யம் தரும் வேறெத்தொழிலையும் )
ஆகாது.
சியலமைப்பினால், 1978 ஆம் ஆண்டின் ல் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டத்தினால் "தாபிக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றத்தின் யீட்டு நீதி மன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதி தவி வகித்துள்ள ஆள் எவரும், குடியரசின்

Page 167
சளாதிபதியின் எழு,
பெறுகளை அல்லது நீதிமன்றத்தில் . ந சட்டத்தரணியொரு செயற்படுதல் அல் /சேவையில் இலாபா கொள்ளுதல் ஆகாது
அரச
பிராந்திய மேல் நீதி மன்ற நீதிபதிகள்.
155. (1) பிரா ஒவ்வொருவரும் பிற றிந்த பின்னர் . கு கைப்பட்ட ஆணை ப்ப வேண் டும். அத்துட ஆணைக்குழுவின் விதப் படற் பாலராலும் அ அமைந்தவராதலும்
(2) பிராந்திய ே வராக நியமிக்கப்ப அட்டவணையில் தரப். ரசர் முன்னிலையில் மொழியும் வரை தமது தொடங்குதல் ஆகா
(3) இந்த உறுப்பு பிராந்திய மேல் நீதி அறுபத்தைந்து வயதை உரித்துடைய வராதல்
(4) பிராந்திய 5 ஓய் வூதியக் குறிப்புக்கள் அவரைத் தகைமையுன் பகுதியைப் பூர்த்தி 6 ஓய்வுபெறலாம் அல்ல

இலான சம்மதத்துடனல்லாது தமது ஓய்வு பதவி விலகலின் பின்பு எவ்வேளையிலும், ரய சபையில் அல்லது நிறு வனத்தில் -ராகத் தோற்றுதல், வழக்குரைத்தல் -து தொழில் புரிதல், அல்லது
• தரும் ஏதேனும் தொழிலை ஏற்றுக்
ந்திய மேல் நீதிமன்றமொன்றின் நீதிபதி தம நீதியரசரின் கருத்துக்களை ஆராய்ந்த டிய ரசின் சனாதிபதியால் அவரது த்திரத்தின் மூலம் நிய மிக்கப்படுதல் உன் தேசிய நீதித்துறைச் சேவை
புரையின் மீது சனாதிபதியால் அகற்றப் த்துடன் ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாட்டிற்கு வேண் டும்.
மல் நீதிமன்றமொன்றில் நீதிபதியொரு ட்ட ஒவ்வொராரும், அவர் ஐந்தாம் பட்டுள்ள சத்தியத்தினை பிரதம நீதிய செய்யும் வரை அல்லது உறு தியுரையினை து பதவிக்குரிய கடமைகளைப் புரியத்
து .
4
ரையின் (4) ஆம் பந்திக்கமைவாக திமன்றமொன்றின் நீதிபதி . அவர் 5 அடையும் வரை பதவி வகிப்பதற்கு
வேண்டும்.
மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி எவரும் களின் கீழ் ஓய்வூதிய மொன்றின் அளிப்புக்கு
டய வராக்கும் சேவைக் காலப் செய்வதன் மீது விருப்பத்தின் பேரில் )து அறுபத்தைந்து வயதை அடையுமுன்னர்

Page 168
சனாதிபதிக்கு
மூலம் அவரது
(5) பிரா நீதியரசரின் பிராந்திய ே இடமாற்றம் |
தேசிய நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக்குழு .
156. (1) தேசிய நீதித். வேண்டும் ... எனக் குறிப்பு தவிசாளராக குடியரசின் சாவு நீதிமன்ற நீதி இவர்களுள் ஒ அலுவலரொரு
(2) தேசிய நடப்பெண் இற
(3) தேசிய வெற்றிடம் இரு வேண்டும். அது அல்லது நடவம் காரணமாக ஏதேனும் குறை தாதலோ ?
(4) தேசிய கப்பட்டுள்ள வ. முன்னரே துற ஏற்பாடு செய்

58
அவரது கைப்பட எழுதப்பட்ட கடிதத்தின் பதவியிலிருந்து விலகலாம்.
ந்திய மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியொருவர் பிரதம விதப்புரையின் மீது சனாதிபதியால் ஒரு மல் நீதிமன்றத்திலிருந்து வேறொன்றுக்கு செய்யப்படலாம்.
குடியரசின் சனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட துறைச் சேவை ஆணைக்குழுவொன்று இருத்தல்
அது இவ்வத்தியாயத்தில் தேசிய ஆணைக்குழு"
செய்யப்படும்) அத்தேசியஆணைக்குழு. இருக்க வேண்டிய பிரதம நீதியரசரையும், னா திபதியினால் நியமிக்கப்படும் இரண்டு உயர் பதிகளையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். நவர் முதனிலை நீதிமன்றத்தின் நீதித்துறை வராக பணியாற்றியிருத்தல் வேண்டும்.
ஆணைக்குழுவின் ஏதேனும் கட்டத்திற்கான கூட்ட பண்டு உறுப்பினர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
ஆணைக்குழு, அதன் உறுப்பாண்மையில் ஏதேனும் நப்பினும், செயலாற்றத் தத்துவம் உடையதாதல் ததுடன், அத்தகைய ஆணைக்குழுவின் செயல் டிக்கை ஏதுவும் அத்தகைய ஏதேனும் வெற்றிடம் அல்லது உறுப்பினர் ஒருவரின் நியமனத்திலுள்ள முபாடு காரணமாக மட்டுமே செல்லுபடியற்ற செல்லுபடியற்றதாகக் கருதப்படுதலோ ஆகாது.
ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவராக நிய மிக் பான நீதிபதியொருவர், அவர் தமது பதவியை நதால் ஒழிய, அல்லது இதனகத்துப் பின்னர்
யப்பட்டுள்ள வாறாக அப்பதவியிலிருந்து அகற்றப்

Page 169
பட்டாலொழிய . அல்லது உயர் வராக இல்லாதொழிந்தால் த நிய மிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து : பதவிவசித்தல் வேண் டும். ஆனா வதற்குத் தகுதியுடைவர் ஆதல் !
(5) சனாதிபதி, அவரால் ! தேசிய ஆணைக்குழுவின் ஏவரேனும் கப்படும் காரணத்திற்காக பத
(6) தேசிய ஆணைக்குழுவின் 6 கடமைக்கு வராதிருப்பதற்கான என்பதுடன், உயர் நீதிமன்றத்தின் லீவில் இருக்கும் காலப்பகுதியின் ( உறுப்பினர் ஒருவராக இருப்பதற்
(7) தேசிய ஆணை க்குழுவின் உ சூளு மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்பா சம்பளம் அல்லது படி செலுத்தப் ருக்குச் செலுத்தப்படற்பாலதான அல்லது படி, திரட்டு நிதியத்தில் வேண் டும் என்பதுடன், அவரது ப குறைக்கப்படுதலும் ஆகாது.
(8) இந்த உறுப்புரையின் (? தேசிய ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பாலதான சம்பள மானது, அவர் துக்குரியதும் அதிலிருந்து அவரால் சம்பளம் அல்லது வேய/வேதனா மானதாகவிருத்தல் வேண் டும்.

59
நீதிமன்ற நீதிபதியொரு விர, தாம் பதவியில் ஐந்து ஆண்டுக் காலப்பகுதிக்குப் 7ல் அவர் மீள நிய மிக்கப்படு வேண்டும்.
நியமிக்கப்பட்டவரான
ம் உறுப்பினரை , குறித்துரைக் வியிலிருந்து அகற்றலாம்.
எவரேனும் உறுப்பினர்
லீவை சனாதிபதி வழங்கலாம் நீதிபதி ஒருவரை அவ்வாறு போது தற்காலிக நகென நிய மிக்கலாம்.
-று கீபினர் ஒருவருக்கு பாரா டக் கூடியவாறான அத்தகைய பெடலாம். ஓர் உறுப்பின
- ஏதேனும் சம்பளம்
மீது பொறுப்பாக்கப்படுதல் சதவிக்காலத்தின் போது
) ஆம் பந்தியின் கீழ்
ஒருவருக்கு கொடுபடறி து நிலையான நியமனத்
பெறப்படுவதுமான -களுடன் சேர்த்து மேலதிக

Page 170
தேசிய ஆணைக்குழு (அ) பிராந்த குழுவொன்று அத்த் சேவை ஆணைக்குழு உரித்தாக்கப்பட்ட தொடர்பிலான ஏ குழுவில் மதியுரை அத்தகைய பிராந்
குழுவுக்கு மதியுரை
(ஆ) அட்டவை களைச் சேர்ப்பத. பிலும் அவர்களை முறை தொடர்பிலு
(இ) நீதித்துறை அட்டவணையிடப்பட் உயர்வுகளையும் இ கடைப்பிடிக்கப்பட6ே
சேர்ப்புச் செயர் தொகுத்தல் உட்பட ஆணைக்குழுவுக்கு உர நீதித்துறை அலுவர்
பருத்த ஓப்பட்ட பகிரங்க இடமாற்றம், பத கட்டுப்பாடு என்பன பிரயோசிக்கையில் சேவை ஆலைய க்குழு கோட்பாடுகளையும் தீர்மானிக்கலாம்;

10
மவானது கிய நீதித் துறைச் சேவை ஆணைக், ககைய பிராந்திய நீதித்துறைச் மவினால், அதற்கு ரசியலமைப்பினால் - தத்துவங்கள் பிரயோகிக்கப்படுதல் -தேனும் விடயத்தின் மீது ஆலை.க்க "ய நாடும் பொழுதெல்லாம்
திய நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக்
வழங்கலாம்; ப்படுத்த த ை/ப்பட்ட பகிரங்க அலுவலர் ற்கான செயற் திட்டங்கள் தொடர் நிய மிப்பதற்கான நடவடிக்கை ம் ஆன விதிகளை ஆக்கலாம்;
ற அலுவலர்கள் மற்றும் பிராந்திய ட அலுவலர்கள் தொடர்பில் பதவி
மாற்றங்களையும் செய்வதில் வண்டிய கோட்பாடுகளையும் ஆட் ந திட்டங்களையும் வகுத்து - அரசியலமைப்பினால் அத்தகைய பித் தாக்கப்பட்ட அத்தகைய களினதும் பிராந்திய அட்டவணை க அலுவலர்களினதும் நிய மனம், வி விலத்தில் அத்துடன் ஒழுக்காற்றுக் வற்றிற் கான தத்துவங்களைப்
அத்தகைய பிராந்திய நீதித்துறைச் வினால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய 5 நடவடிக்கை முறையையும்

Page 171
(ஈ) எந்த ந நியமிக்கப்படுகிறா தகுந்த, திறமைய நீதித்துறை அலுவல பிராந்திய பகிரங் பின்பற்றப்பட ே தீர்மானிக்கலாம்;
(உ) அத்தகை
கடமைகளையும், புரிவதற்கு அத்துடன் கூடிய வாறான அல்ல
அத்தகைய கருமங்.
தேசிய நீதித்துறைச் . சேவை ஆளை க்குழுச் செயலாளர்.
157. (1) இந்த உ தேசிய ஆலைக்குழுவுக்குக் வேண் டும். அவர் தேம் களுக்கு மேற்படாதவொ
வேண் டும்.
க (2) முதனிலை அலுவலர்களிடையேயிருந். வேண்டும்.
.. .. .. .. .. S *
நீதித்துறை அலுவலர் சி 158. (1) இயைபான களின் இடமாற்றமும்
ஆணைக்குழுக்களுடனான க அட்டவணைப்படுத்தப் பட்ட தேசிய பசி
தியத்திலிருந்து வேறொரு ரங்க அலுவலர்களின்
அப்வலர்களில் இடமாற்ற நிய மனம் , ஒழுக்காற்று
யத்தில் முரணாக எது எ கட்டுப்பாடு என்பன.
படுத்தப்பட்ட தேசிய பு பதவியுயர்வு, இடமாற்ற பதவி விலகல் என்பன 8 பட்டுள்ளன.

திமன்றங்களுக்கு நீதித்துறை அலுவலர்கள் ர்களோ அந்த நீதிமன்றங்களில் ான நிருவாகம் தொடர்பில் அத்தகைய ர்களுக்குப் பணிப்புகள் வழங்குகையில் கச் சேவை ஆலை: க்குழுக்களினால்
வண்டிய கோட்பாடுகளைத்
ய ஆனை: க்குழுவின் தத்துவங்களையும், பணிகளையும் பிரயோகிப்பதற்கு,
* நிறை வேற்று வதற்கு அவசிய மாகக் லது உசிதமாகக் கூடிய வாறான அஞ்க்கான ஏற்பாட்டையும் செய்யலாம்;
அப்புரையின் (2) ஆம்பந்திக்கு அமைவாக ச செயலாளர் ஒருவர் இருத்தல் சிய ஆலை: க்குழுவால் மூன்று ஆண்டு
இரு காலப்பகுதிக்கு நியமிக்கப்படுதல்
நீதிமன்றங்களின் சிரே கட ந்தக்கறை து செயலாளர் நியமிக்கப்படுதல்
எ பிராந்திய நீதித்துறைச் சேவை கலந்தாலோசனையுடன் ஒருபிராந் த பிராந்தியத்துக்கு நீதித்துறை நம் அத்துடன் {} ஆம் அத்தியா எப்படியிருப்பினும் ) அட்டவணைப் பகிரங்க அலுவலர்களினதும் நிய மனம், கம், ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு. தேசிய ஆணைக்குழுவுக்கு உரித்தாக்கப்

Page 172
'
(2) தேசிய ஆணைக க்குழு உ படும் கட்டளை மூலம் சம்ப றங்கள் தவிர்ந்த அட்டவணை அவவலர்களின் எல்லா இடத தத்துவத்தை அல்லது அக்கா கூடிய வாறான அத்தகைய வ யறைகளுக்கு அமைய வும் பத் தத்துவத்தை ஆணைக்குழுச் ச
(3) தேசிய ஆணைக்க சாளரால் அதிகாரமளிக்கப் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிமன்றம் எதையும், அல்ல பேணப்பட்டுவரும் பதிவேடு வேறு ஆவண ங்களைச் சோ. அத்தகைய விசாரணைகளை அதிகாரமும் கொண் டிருத்த
(4) இந்த அத்தியா " அட்டவணைப்படுத்தப்பட் என்பது, உயர் நீதிமன்றத் நீதிமன்றத்தின் பதிவாளர். அட்டவணையில் குறித்துரைக்க நீதி என்னும் விடயத்துக்குப் ஆக்கப்பட்டுப் பாராளுமன் கட்டளையின் மூலம் குறித்து அத்தகைய வேய வகுதிகள் உயர் நீதி மன்றப் பதிவ. நீதிமன்றப் பதிவகத்தில் எவரேனும் பகிரங்க அவ.

62
வானது, கசெற்றில் வெளியிடப் ள உயர்வுடன் கூடிய இடமாற் ப்படுத்தப்பட்ட தேசிய பசிரங்க மாற்றங்களையும் செய் வதற்கான ட்டளையில் குறித்துரைக்கப்படக் டய ங்களிலும் அத்தகைய வரை 9ல் நிய னங்களைச் செய்வதற்கான செயலாளருக்குக் கையளிக்கலாம்.
தழுவின் தவிசாளர் அல்லது தவி பட்ட உயர் நீதிமன்ற அல்லது நீதிபதி எவரும் முதனிலை லது அத்தகைய நீதிமன்றத்தில் களை, இடாப்புகளை அல்லது தனையிடவும், அவசிய மாகக் கூடிய நடாத்தவும் முழுத் தத்துவமும் ல் வேண்டும்.
யத்தில் ட தேசிய பகிரங்க அலுவலர் " வின் பதிவாளர் , மேன்முறையீட்டு
பிசுக்கால் அல்லது ஆறாம் கப்பட்டுள்ள வகுதியின் அல்லது
பொறுப்பாயுள்ள அமைச்சரால் மாத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரைக்கப்பப்படக் கூடிய வாறான - கல் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற இதில் அல்லது மேன்முறையீட்டு தாழிலுக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள லர் எனப் பொருளாகும்.

Page 173
தேசிய நீதித் துறைச் 159. (1) ஓ. சேவை ஆணைக்குழு
எத்தகைய துமான வில் அல்லது பிராந் ம் திய நீதித் துறைச்
கவோ , தாமாக சேவை ஆணைக்குழுவில்
தேசிய ஆணைக்குழு தலையிடுதல் ஒரு
அல்லது பிராந்திய தவறாகும் என்பது
அல்லது அதன் எவ
குக்குட்ப செல்வாக் / எத் றுக்குக் குற்றவாளி மேல் நீதிமன்றத்தில்
பத்தாயிரம் ரூபா
அல்லது இரண்டாண்டு மறியற்றன் டனைக்கு மறியற்றன்டனை ஆக
(2) இவ் எதுவும், ஏதோம் எவரேனும் விண்ணப்ப சான்றிதழொன்றை பதினின்று எவரேனும்
நீதித்துறையில் தலை யிடுதல் தவறொன் றாகும்.
160. (1) சட்ட அல்லது பணிகள் அல் பணிகள், அல்லது ப. ஏதேனும் சட்டத்தின் பொறுப்பளிக்கப்பட் தாங்கும் அலுவலர், அல்லது வேறு ஆள் 5 அல்லது பணிகளைப் ! வதில் அத்தகைய நீத பகிரங்க அலுவலரை

63
ஆளின் கடமையின் பொழுது தவிர, எம்முறையிலும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாத்
அல்லது வேறு எவரோம். ஆள் மூலமாக, வின் அல்லது அதன் எவரேனும் உறுப்பினரின்
நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக்குழுவின் -ரேனும் உறுப்பினரின் ஏதேனும் முடிவை 1டுத்த தனிக்கும் ஆள் ஒவ்வொருவரும், தவறொன் யாதல் வேண்டும் என்பதுடன், பிராந்திய னால் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் மேல் வுக்கு மேற்படாத குற்றப்பண த்திற்கு
நகட்கு மேற்படாத ஒரு காலத்திற்கான
அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், அத்தகைய சிய இரண்டிற்குமே ஆளாதலும் வேண்டும்.
றுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியில் உள்ளது நீதித்துறைப் பதவிக்கு விண்ணப்பித்துள்ள -காரருக்கு அல்லது வேட்பாளருக்கு .. அல்லது நற்சான்றிதழொன்றைக் கொடுப் -ாளைத் தடை செய் தலாகாது.
த்தின் மூலம் நீதித்துறைச் தத்துவங்கள் லது இந்த அத்தியாயத்தின் கீழான | ஈராகு மன்றத்தினால் இயற்றப்பட்ட
கீழான அதே போன்ற பணிகள் குள்ள ஒவ்வொரு நீதிபதி, தலைமை
அரச சேவையிலுள்ள பகிரங்க அலுவலர், ஒவ்வொருவரும் அத்தகைய தத்துவங்களை பிரயோகிப்பத்தில் அல்லது நிறை வேற்று கிபதியை , தலைமைதாங்கும் அலுவலரை,
அல்லது அத்தகைய வேறு ஆளைப்
- 12

Page 174
பணிப்பதற்கு அல்லது மேற்பு சட்டத்தின் கீழ் உரித்துடைய நீதிமன்றம், நியாய சபை, தவிர்ந்த , வேறு எந்த ஆள பனிப்புக்கு அல்லது பிற தலை அத்தகைய தத்துவங்களையும் நிறைவேற்றுதலும் வேண்டும்.
(2) இவ்வுருப்புரை பீடு செய்யப்பட்டுள்ள எவ ே தாங்கும் அலுவலரின் , அரச அலுவலரின் அல்லது அத்தகை தத்துவங்களைப் பிரயோகிப் வேற்று வதில் சட்டமுறையான அல்லது தலையிட எத்தனிக்கும் றுக்குக் குற்றவாளியா தல் கே மேல்நீதிமன்றமொன்றினால் குற்றப்பணத்துக்கு அல்லது ஐ ஒரு காலப்பகுதிக்கான இரு றண்டளை க்கு அல்லது அத்தகை றண்டளை ஆகிய இரண் டுக்கும் மேலதிகமாக அவ்வாறு குற்ற ருந்து ஏழாண்டுகளுக்கு மேற்பு தேளுனர் ஒருவராக இருப்பது அல்லது பாராளுமன்ற உறுப் பேரவையொன்றின் உறுப்பினர் உள்ஞாதிகார சபை தேர்தல்
தகைமையை இழத்தல் வேன் கப் பதவியை வகிப்பதினின்றும் ராக வேலைக்கமர்த்தப்படுவ குதலும்வேண் டும்.

4ெ
பார்வை செய்வதற்குச்
தாக இருக்கின்ற மேனிலை நிறு வனம் அல்லது வேறு ஆள் டமிருந்தும் வரும் ஏதேனும் பயீட்டுக்கு உட்படாமல்
பணிகளையும் பிரயோசித்தலும்
யில் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப் சதம் நீதிபதியின் தலைமை
சேவையிலுள்ள பகிரங்க ய /- ஆளின் நீதித்துறைத் பதில் அல்லது பணிகளை நிறை
அதிகாரமில்லாமல் தலையிடும் ம் ஒவ்வோர் ஆரும் தவறொன் வண் டும் என்பதுடன் பிராந்தியும் தற்றத்தீர்பளிக்கப்பட்டதன் மேல் ந்து ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கக்கூடிய பகையிலொருவகையான மறியற் கய குற்றப்பணம், மறியறி
ஆளாதலும் வேண்டும்; அத்துடன் இத்தீர்பளிக்கப்பட்ட தேதியிலி டாத ஒரு காலப்பகுதிக்கு இனின்றும், ஒரு மக்கள் தீர்ப்பில் பினர்களுக்கான அல்லது பிராந்தியப் Fகளுக்கான அல்லது ஏதேனும் > எதிலும் வாக்களிப்பதினின்றும் தம் என்பதுடன் ஏதேனும் பகிரங் 5 அரச சேவையில் அலுவலர் ஒருவ பதினின்றும் தகைமை இழந்தவரா

Page 175
ஆலைக்குழுக்களில் உறுப்பினர்கள் பாதிக்கப்படாமை.
161. அரசியலமை. புகையில் அல்லது பு அல்லது பிராந்திய 2 எவரேனும் உறுப்பினர அல்லது புரியப்பட்டது செயலுக்காக அத்தல் எதிராக, துடர்ச்சி எதுவும் தொரப்படுத
பிசுக்கால்.
162. பிசுக்கால் ஒ முழுவதற்குமான பிசுக் பதுடன் சகல நீதிமன் மீது மேற்பார்வையை. தலும் வேண் டும்.
163. (1) (அ) 8
பிராந்திய நீதிச் சேவை ஆனைக் குழுக்கள்
ஒவ்லெ
நீதித்து
வேண்
(ஆ) த நோக
கருதப்
(இ) . யத்திலும்
தலிலுள்
கருத்து
படும்
மேற்ப
திய ங்க
நீதித்து.
தாபிக்.

55
ப்பின் கீழ் அவரது கடமைகளைப் பணிகளை நிறைவேற்று கையில் தேசிய நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக்குழுவின் சால் நல்லெண்ணத்துடன் புரியப்பட்ட நாகக் கொள்ளப்படும் ஏதேனும் கைய எவரேதும் உறுப்பினருக்கு
எதுவும் அல்லது வழக்கு நடவடிக்கை தல் ஆகாது.
ருவர் இருத்தல் வேண் டும். இவர் தீவு காலாக இருத்தல் வேண்டுமென். றங்களிலுமுள்ள பிரதிப் பிசுக்கால்கள் யும் கட்டுப்பாட்டையும் பிரயோகித்
இப்பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்கமைவாக, வாருபிராந்தியத்துக்கும் பிராந்திய துறைச் சேவுைஆனை) க்குழுவொன்றிருத்தல்
பூம்.
கலை நகர ஆள்புலம் இந்த உறுப்புரையின் 5கத்துக்காக பிராந்திய மொன்றாகக் =படுதல் வேண்டும்.
ரெதம நீதியரசர் , ஏதேனும் பிராந்தி -ள்ள அல்லது எவையேனும் பிராந்திய ந
ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையைக் ட்கொண்டு, கசெற்றில் வெளியிடப் கட்டளை மூலம் இரண்டு அல்லது அதற்கு ட்ட அடுத்தடுத்துக்கிட்டவுள்ள பிராந் ஆளுக்கென பொதுவான பிராந்திய றைச் சேவை ஆலை க்குழுவொன்றைத் கலாம்.

Page 176
(2) பிரதம நீதியரசர் ,
பந்தியின் கீழ் ஆக்க
வேய் படுத்தலாம். (3) (அ) பிராந்திய நீ
பிரதம நீதியரசரின களான பிராந்திய அதி சிரேட்ட நீதிப, வேண்டும்.
(ஆ) பிராந்திய பே நீதிபதி அத்தகைய : வேண் டும்.
(4) (அ) பொது நீதித்து
வொன்று -
(1) அடுத்த
யங்களு.
பிராந்த
ஆணைக்க ரால் பிராந்தி
மன்றங்க
பதிகளை
அடுத்த
கொண்டி
(11)
இரண்டும் சிட்டிய
தாபிக்க
நீதித்து னது பிற கப்படும் களின் ( நீதிபதிக வேண்டும்
--
- - -

எந்நேரத்திலும் (1) ஆம் .. ப்பட்ட கட்டளையொன்றை
தித்துறைச்சேவை ஆணைக்குழு , சால் நிய மிக் கப்பட வேண்டிய வர்
மேல் நீதிமன்றத்தின் மூன்று திகளைக் கொண்டிருத்தல்
மல் நீதிமன்றத்தின் பிரதான ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரா தல்
துறைச் சேவை ஆணைக்குழு
நத்துக் சிட்டிய இரு பிராந்தி ககொத்தாபிக்கப்பட்டவிடத்து, திய நீதித்துறை சேவை
குழுவானது பிரதம நீதியரச நிய மிக்கப்படும் அத்தகைய தியங்களில் மேல் நீதி களின் இரு பிரதான நீதி ரயும் அப்பிராந்திய ங்களின்
அதிசிரேட்ட நீதிபதியையும் உருத்தல் வேண்டும்.
குமேற்பட்ட அடுத்தடுத்துக் பிராந்திய ங்க க்கெனத் சப்பட்டவிடத்து, பிராந்திய றெச் சேவை ஆணைக்குழுளை ரதம நீதிய ரசாரால் நியமிக் ம், அத்தகைய பிராந்திய ங் மேல் நீதிமன்றங்களிற் பிரதான
.ளைக் கொண்டிருத்தல்

Page 177
|7ெ
(ஆ) அத்தகைய பிராந்திய ஆனை, க்கும் ஒவ்வொன்றிலும் . நீதிபதி தவிசாளராக பிரத கப்படுதல் வேண்டும்.
(5) அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகம் பிராந்தியத்தின் நீதித்துறை அவயவலர். படுத்தப்பட்ட பிராந்திய பகிரங்க ? நிய மனம், பதவியுயர்வு, இடமாற்றம் கட்டுப்பாடு, பதவிவிலகல் என்பன . தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய நீதித்துறை வுக்கு உதித்தாக்கப்பட்டதாக இருக்கு
(6) பிராந்திய நீதித்துறைச் சேன தவிசாளர் அல்லது தவிசாள ரினால் மு மளிக்கப்பட்ட பிராந்திய மேல் நீதிம் தியத்திலுள்ள முதனிலை நீதிமன்றம் எத அத்தகைய நீதிமன்றத்தில் பேணப்பட்டு இடாப்புகள் அல்லது வேறு ஆவணங்கள்
சோதனை செய்வதற்கும் அவசியமாக அத்தகைய விசாரணையை நடாத்துவத அதிகாரமும் கொண்டவராதல் வேண்டும்
(7) பிராந்திய நீதித்துறைச் சேனை உறுப்பினருக்கு தீர்மானமூலம் பாரான மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகை படலாம் என்பதுடன் உறுப்பினர் ஒருவ
பாலதான அத்தகைய படி இலங்கையி
மீது பொறுப்பாக்கப்படுதலும் வேண் டு

நீதித்துறைச் சேவை அதிசிரேட்ட பிரதான
ம நீதியரசரால் நிய மிக்
க்கமைவாக, ஒரு சளினதும் அட்டவணைப் அலுவலர்களினதும் b, ஒழுக்காற்றுக் அப்பிராந்தியத்துக்கெனத் . ச்ெ சேவை ஆணை: க்குழு
தம்.
வை ஆணைக்குழுவின் மறையாக அதிகார மன்ற நீதிபதி பிராந் கனையும் அல்லது நவரும் பதிவேடுகள், - என்பவற்றைப்பரி
கக் கூடிய வாறான கற்பம் பூரணை தத்துவமும்
தம்.
ம்..
வ ஆணைக்குழுவின் மன்றத்தினால் தீர் டய படி கொடுக்கப் ருக்குக்கொடுப்டர் பின் திரட்டு நிதியத்தின்
ம்.

Page 178
(8) ஐந்தாம் , (6) ஆப் பந்திகளின் ஏற்பாடுகள், உம ப்புரையின் (1) ஆம் | பொதுவான நீதித்துறைச் 6 புடைய தாதல் வேண்டும்.
(9) இந்த உறுப்புரையின் அடுத்தடுத்துக் கிட்டவாகவுள்ள பட்ட பிராந்தியங்களுக்கென நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக். விடத்து, அத்தகைய ஆனைக் தாபிக்கப்பட்டதோ அப்பிர நோக்கங்கக்காக ஒரு பி. வேண்டும்.
(19) இந்த அத்தியாயத்தில் - 11 அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட என்பது பிராந்திய மேல் நீத ஏதேதும் முதனிலை நீதிமன்றத் - பிசுக்கால் அல்லது ஆறா நீதி என்டம் விடயத்துக்குப் . ஆக்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்த கட்டளை மூலம் குறித்துரைக்க அத்தகைய வேறு வகுதிகளில் நீதி மன்றத்தின் பதிவகத்தில் எவரேனும் பிராந்திய பசிரங்

8
அத்துடன் (7) ஆம். ற்றமாற்ற ங்களுடன் , இந்த ந்திக்கிராங்கத் தாபிக்கப்பட்ட சவை ஆணைக்குழுவுக்கு ஏறி
(1) ஆம் பந்திக் சிலை ங்க ம் இரு அல்லது அதற் மேற் பொதுவான பிராந்திய குழுவொன்று தாபிக்கப்பட்ட
தழு எப்பிராந்தியங்களுக்கெனத்
இந்தியங்கள் இவ்வத்தியாயத்தின் ரா ந்திய மாகக் கருதப்படுதல்
பிராந்திய பகிரங்க அலுவலர் "" திமன் றமொன் றின் அல்லது த்திற் பதிவாளர் அல்லது பிரதிப்
வகுதிகளில் எம் அட்டவணை யில் அல்லது பொறுப்பாகவுள்ள அமைச்சரினால் பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
கப்படக் கூடிய வாறான
உள்ளடக்கப்பட்ட அத்தகைய தொழிலக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள க அலுவலர் என்று பொருளாகும்.
."

Page 179
அத்தியாயம் 2
- உயர் நீதி மன்றத்தினதும், மே
பிராந்திய மேல் நீதிமன்றங்கள்
உயர் நீதிமன்றம்.
7ட்டமூலங்கள் : 164. (1) இவ்வுறுப்புரை தொடர்பில் உயர் நீதிமன்றத்
பந்திகளுக்கு அமைய, ஏதே. தின் நியாயா ஏதேனும் ஏற்பாடு அரசியல. திக்கம்.
கேள்வி எதனையும் தீர்மா மானதுமான நியாயாதிக்கம் வேண்டும். ' (2) அரசியலமைப்
காளதென அல்லது அரசியலா? அதன் விரிவுப் பெயரில் விவா 101 ஆம் உறுப்புரையினது எ சட்டமூலத்திற்கு மக்கள் தீ மக்களின் அங்கீகாரம் தேவை உயர் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்
(3) அரசியலமைப்பு வதற்கானதென , அல்லது அ. தற்கானதென அதன் விரிவுப் 100 ஆம் உறுப்புரையினால் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு, ம பிக்கப்படக் கருதப்பட்டுள்ளன உயர் நீதிமன்றம், அத்தகைய நியாயாதிக்கத்தையும் கொல் ஆகாது.

69
Ix |
ன் முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினதும், னதும் நியாயாதிக்கம்.
யின் (2) (3) (4) மற்றும் (5) ஆம் னும் சட்டமூலம் அல்லது அதன் கண் உள்ள மைப்புக்கு ஒவ்வாததாக உள்ளதா எனும் னிப்பதற்குத் தனியானதும் பிரத்தியேக : ம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இருத்தல்
பின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டைத் திருத்துவதற் மைப்பை நீக்சி மாற்றீடு செய்வதற்கானதென ரிக்கப்பட்ட ஒரு சட்ட மூலத்தின் விடயத்தில் . ரற்பாடுகளின் பயனைக்கொண்டு அத்தகைய ரிப்புக்கான வாக்கெடுப்பு மூலமான வப்படுகின்றதா என்ற கேள்வியை மாத்திரமே கலாம்.
பின் எவையோம் ஏற்பாடுகளைத் திருத்து ரசியலமைப்பை நீக்சி மாற்றீடு செய்வ - பெயரில் விவரிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமூலம்
தேவைப்படுத்தப்பட்ட விசேட பெரும்பான்மை : மக்கள் தீர்ப்புக்கென மக்களிடம் சமர்ப் - தென அமைச்சரவை அத்தாட்சிப்படுத்துமிடத்து ,
சட்டமூலம் தொடர்பில் எவ்வித . சுடிருத்தலோ அல்லது பிரயோகித்தலோ

Page 180
(4) அரசியலமைப்பு அல்லது அரசியலமைப்பை வாவுப் பெயரில் விவரி புரிமையினால் தேவைப் நிறைவேற்றப்படுவதற்று. படுத்துமிடத்து. 101 . கொண்டு அத்தகைய சம் கெடுப்பு மூலமான மக். அல்லது அச்சட்டமூலம் : பந்திகளுக்கிவைங்கவிருக்க என்ற கேள்வியை மாத்,
(5) அரசியல. தென அல்லது அரசியலாம் ஆனதென அதன் விரிவுப் ஏற்பாடெதுவும் 102 வாறான விசேட பெரும் கருதப்பட்டுள்ளதென அம் சட்டமூலத்தில் வேறு ஏ தேவைப்படுத்தப்பட்ட க வேன் டுமா என்பதை அல் அத்தகைய சட்ட மூலத்த போதான மக்களின் அ அல்லது அத்தகைய சட்ட (2) ஆம் பந்திகளின் அவசியம் உண்டா என்பான் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க
165. (1) குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள மாகத் தீர்மானிப்பதற் பிரயோகிக்குமாறு சன பிடப்பட்டு அனுப்பப்படு படுத்துகையொன்றின் மு
2 } *தி;
சட்டமூலங்கள் தொடர்பில் உயர்நீதிமன்றம் நியாயாதிக் - கத்தைச் சாதா ரணமாகப் பிர யோசித்தல்.

17ு * ஏதேனும் ஏற்பாட்டைத் திருத்துவதற்கானதென்ன ப நீக்கி மாற்றீடு செய்வதற்கானதென அதன் க்கப்படாத ஒரு சட்ட மூலம் . 102 ஆம் உறுப் படுத்தப்பட்ட விசேட பெரும்பான்மை மூலம், * கருதப்பட்டுள்ளதென அமைச்சரவை அத்தாட்சிப் ஆம் உறுப்புரையினது ஏற்பாடுகளின் பயனைக் ட்ட மூலத்துக்கு, மக்கள் தீர்ப்புக்கான வாக் களின் அங்கீகாரம் தேவைப்படுகின்றதோ என்ற . 400 ஆம் உறுப்புரையின் (1)ாம். (2)ஆம் வேண்டும் என்று தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா பிரமே உயர் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.
மைப்பின் ஏற்பாடெதனையும் திருத்துவதற்கான மைப்பை நீக்குவதற்கும் மாற்றிடு செய்வதற்கும்
பெயரில் விவரிக்கப்படாத சட்டமூலத்தின் நம் உறுப்புரையினால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட இபான்மை மூலம் நிறைவேற்றப்படுவதற்குக் நமச்சரவை அத்தாட்சிப்படுத்துமிடத்து, அத்தகைய தபாடுகள் எவையும் 102 ஆம் உறுப்புரையினால்
விசேட பெரும்பான்மைமூலம் நிறைவேற்றப்பட லலது 101ஆம் உறுப்புரையின் பயனைக்கொண்டு இன் ஏதேனும் ஏற்பாடு மக்கள் தீர்ப்பின் க்கீகாரம் தேவைப்படுகின்றதோ என்பதை
மலம் 100 ஆம் உறுப்புரையின் (1) ஆம் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுக வேன்டும் என்ற தைப் பற்றிய கேள்வியை மாத்திரமே உயர் லாம்.
நுாற்று அறுபத்து நாலாம் உறுப்புரையின்
அத்தகைய ஏதேனும் கேள்வியைச் சாதாரண த. உயர் நீதிமன்றத்துக்குள்ள நியாயாதிக்கத்தைப் எதிபதி அல்லது பிரதம நீதியரசருக்கு முகவரி
ம் எவரேனும் ஒரு பிரசை எழுத்திலான ஆற்றுப் லம் உயர்நீதி மன்றத்தை வேண்டி நிற்கலாம்.

Page 181
17
த
(2) பாராளுமன் இடம்பெற்ற இருவாரங்கா படுத்துகையொன்று செய்ய கோப்பிடப்படுதல் வேண்டு நேரத்தில் சபாநாயகாட
(3) இவ்வுறுப்பு அத்தகைய குழுவின் உறுப்ப பங்குக்குக் குறையாதோர் கட்டிணைக்கப்பட்டதாகயிறு ஆட்கள் குழுவொன்றை உள்
(4) இவ்வுறுப்பு ை அவ்வாறு வேண்டிநிற்கப்பட் சட்டமூலம் தீர்மானிக்கப்ப
• படுத்துகையில் தேதியிலிருந். வாரகாலம் முடிவடையும் அதுவரை. அத்தகைய சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் எடுக
(5) விடயத்திற்கு பட்டு அல்லது மது சமர்ப் நீதிமன்றம் அது பற்றித் தி பதிக்கும், சபாநாயகருக்.
சட்டமூலங்கள் தொடர்பில் அரசியலமைப்புச் சார்ந்த நியா பாதிக்கத்தினைச்
சிறப்பாகப் பிரயோகித்தல்.
166. (1) அமை. அவசியமானதும், அமைச்ச. அவசரமானது என்று கூறும் சட்ட மூலத்தில் விடயத்தில்
-- உ

ஏறத்தின் நிகழ்ச்சிப்பத்திரத்தில் சட்டமூலம் எக்குள் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் ஆற்றுப் ப்படுதல் வேண்டும் அல்லது மனு ஒன்று ம் என்பதுடன் அதன் பிரதியொன்று அதே ம் ஒப்படைக்கப்படுதலும் வேண்டும்.
ரயின் (1) ஆம் பந்தியில் "பிரசை" என்பது. பனர்களின் எண்ணிக்கையில் நாவில் மூன்று
பிரசைகளாக இருந்தால் அத்தகைய குழு கஞ்சா கட்டிணைக்கப்படாதாயினுஞ்சரி.
அடக்கும்.
ரயின் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் நள்ளவிடத்து, உயர் நீதிமன்றத்தினால் அச் டும்வரையில், அல்லது அத்தகைய ஆற்றுப் து அல்லது மனுவின் தேதியிலிருந்து மூன்று வரையில் இவற்றுள் எது முதலை நிகழ்கிறதோ உடமூலம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் கப்படுதலாகாது.
ஏற்றாற்போல ஆற்றுப்படுத்துகை செய்யப் பிக்கப்பட்டு மூன்று வாரங்களுக்குள்ளாக உயர் சாமானித்து, அதன் தீர்மானத்தைச் சனாதி
கும் அறிவித்தல் வேண்டும்.
ச்சரவையின் கருத்தின்படி தேசிய நலனுக்கு ரவைச் செயலாளரின் கைப்பட அவ்வாறு
ஒரு புறக் குறிப்பைக்கொண்டதுமான ஒரு
- "
, க ர்
-கம்

Page 182
உ (அ) 94 ஆம்
உறுப்புகள் பந்தியில்
சனாதிட படும் எ சட்டமூல அரசியல்
சிறப்பா
தேவைப்
ஆற்றுப்ப ஒப்படை
உயர் நீ நேரத்து கூடியவா அத்தகை அதன் தீ.
அதன் தீ
மாத்திர (2) நூற்றறுபத்தை ஏற்பாடுகள், ஏற்றமாற்றம் யனவாதல் வேண்டும்.
சட்டமூலம் தொடர் பில் உயர் நீதிமன்றத்
பானம்.
167. (1 கீழ் அதன் நியாயாதி - தீர்மானம், அதற்கான வேண்டும் என்பதுடன், அரசியலமைப்பிற்கு ஒ திருப்பின் அரசியலமைப் அவ்வாறு ஒவ்வாததாக பற்றியும் அத்தீர்மானம்

17 2 -- உறுப்புரையின் (1)ஆம் பந்தியினதும் 165ஆம் ரயின் தும் ஏற்பாடுகள் இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் ஏற்பாடுகளுக்கமைய ஏற்புடையனலாகாது;
தி, பிரதம நீதியரசருக்கு முகவரியிட்டனுப்பப் ழுத்திலான ஆற்றுப்படுத்துகை மூலம், அந்தச் ம் அல்லது அதன் கண் உள்ள ஏற்பாடு எதுவும் மைப்புக்கு ஒவ்வாததாகவுள்ளதா என்பது பற்றி கத் தீர்மானிக்கும்படி உயர் நீதிமன்றத்தைத் யடுத்துதல் வேண்டு / அதே நேரத்தில் அத்தகைய டுத்துகையின் ஒரு பிரதி சபாநாயகரிடம் க்கப்படுதல் வேண்டும் ; திமன்றம் கூடியதிலிருந்து இருபத்திநான்கு மணி க்குள் (அல்லது சனாதிபதி குறித்துரைக்கக் றான, மூன்று நாட்களுக்கு மேற்படாததுமான யகூடுதலான காலத்துக்குள் ) , உயர் நீதிமன்றம் ர்மானத்தைச் செய்தல் வேண்டும் என்பதுடன் , ர்மானத்தைச் சனாதிபதிக்கும் சபாநாயகருக்கும் மே அறிவித்தலும் வேண்டும். தந்தாம் உறுப்புரையின் (4) ஆம் பந்தியின் ங்களுடன் , அத்தகைய சட்ட மூலத்துக்கு ஏற்புடை
) நூற்றறுபத்தைந்தாம், 166ஆம் உறுப்புரைகளின் க்கத்தைப் பிரயோகிக்கையில் உயர் நீதிமன்றத்தின் எ கா ரணங்கருடன் இணைக்கப்பட்டிருத்தல்
சட்ட மூலம் அல்லது அதன் ஏற்பாடு எதுவும் பவாததாகவுள்ளதா என்பது பற்றியும், ஒவ்வா ப்பின் எந்த ஏற்பாடு அல்லது ஏற்பாடுகள் க அல்லது ஒவ்வாதனவாக உள்ளது என்பன ம் கூறுதல் வேண்டும் ..

Page 183
73 (2) சட்டமூலம் அல்லது அதன் ஒவ்வாததாகவுள்ளதென உயர் நீதிமன்றம் த
(அ) நா நாம் உறுப்புரை
பந்திகளில் ஏற்பாடு இணங்கியிருக்க வேண் பட்டுள்ளதா என் பல
(2) அத்தகைய சட்டமூலம்
ஏற்பாடு 102 ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடு பட்ட விசேட பொ நிறைவேற்றப்படலா
(இ) அத்தகைய சட்டமூல்
ஏற்பாடு 102 ஆம் பந்திப்பின் ஏற்பாடு விசேட பெரும்பான் 101ஆம் உறுப்புறை மக்கள் தீர்ப்புக்கா மக்களினால் அங்கீக
என்பதையும்:-
அது கறுதல் வேண்டும் அது அல்லது அத்தகைய ஏற்பா இராமல் செய்யக்கூடிய த குறிப்பிடலாம்.
(3) நாற்றறுபத்தாறாம் உறு. பட்டவாறு முக்குறிப்பிட்ட ஒரு சட்டமூலத்த அல்லது அதன் கம் உள்ள ஏற்பாடு எதுவும் தாகவுள்ளது என உயர் நீதிமன்றம் சந்தே. சட்டமூலம் அல்லது அச்சட்ட மூலத்தின் அத்,

ஏற்பாடு ஏதும் அரசியலமைப்பிற்கு நர்மானிக்குமிடத்து -
சயின் (1) ஆம். (2) ஆம் நகருக்கு அத்தகைய சட்டமூலம்
மெனத் தேவைப்படுத்தப் நதயும்; அல்லது பம், அல்லது அதன் ஏதேனும் 5 உறுப்புரையின் (2) ஆம் களின் கீழ் தேவைப்படுத்தப் தம்பான்மை மூலம் மாத்திரமே ஈம் என்பதையும்; அல்லது மம் அல்லது அதன் ஏதேனும் 5 உறுப்புரையின் (2) ஆம் களின் கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்ட நமை மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு. ரயில் ஏற்பாடுகளின் பயனைக்கொண்டு சன வாக்கெடுப்பொன்றில் நரிக்கப்படுதல் வேண்டுமா
துேடன் அத்தகைய சட்ட மூலத்தை சாட்டை அவ்வாறு ஒவ்வாததாக கிருத்தங்களின் இயல்பையும்
புரையில் ஏற்பாடு செய்யப் வின் விடயத்தில், சட்டமூலம்
அரசியலமைப்பிற்கு ஒவ்வாத கம் கொள்ளுமாயின் , அச் நகைய ஏற்பாடு அரசியலமைப்பிற்கு

Page 184
7.
ஒவ்வாததாகவுள்ள தெனத் தீர் வேண்டும் என்பதுடன், உயர் (2) ஆம் பந்திகளின் ஏற்பா
(4) ஏதேனும் சம் ஏற்பாடு அரசியலமைப்பிற்கு கப்பட்டிருக்கின்றவிடத்து , அ இவ்வுறுப்புரையின் (5) ஆம் கூறப்பட்டுள்ள முறையில் தவிர்
(5) இவ்வுறுப்புரை பட்டுள்ள சட்டமூலம் எதுவும். ஒத்ததாக இருக்கச் செய்யுப்
அத்தகைய சட்டமூலத்தை நில அரசியலமைப்பு தொடங்கிய பின் . 168. (1) உயா னர் நிறை வேற்றப் பித இ படும் சட்டங்களை பந்தியின் கீழ் அதன் நியாயா மீளாய்வு செய்வதற் அத்துடன் இவ்வுறுப்புரையின் | கான தத்துவம்.
தொடங்கிய பின்னர் நிறைே அல்லது அதன் ஏதேனும் ஏற்பு அத்தியாயத்தின் ஏதேனும் ஏ. எனத் தீர்மானிப்பதற்கு அத் அதன் கீழ் முன்னர் செய்யப்ப. ஏற்பாடு அதன் ஒவ்வாமையி. தனித்துவமானதும் பிரத்தியே ருத்தல் வேண்டும்.
(2) மேலே கூற தீர்மானிப்பதற்கான உயர் பா மாளுமன்றத்தினால் சட்ட எழுத்தில் உயர் நீதிமன்றத்த ஒன்றின் மூலம் எவரேனும் |

L
'மானிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கருதப்படுதல் நீதிமன்றம் இவ்வுறுப்புரையின் (1) ஆம், 'டுகளுக்கு இணங்கியொழுகுதலும் வேண்டும்.
டமூலம் அல்லது ஏதேனும் சட்ட மூலத்தின் 1 ஒவ்வாததாகவுள்ளதெனத் தீர்மானிக்கின்ற ந்தகைய சட்டமூலம் அல்லது அத்தகைய ஏற்பாடு
பந்திக்கு அமைய உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்மானிப்பி T, நிறைவேற்றப்படுதல் ஆகாது;
ரயின் (4) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் - , அத்தகைய சட்டமூலத்தை அரசியலமைப்பிற்கு ம் அத்தகைய திருத்தத்தைச் செய்தபின்னர் . றை வேற்றுதல் சட்டமுறை யானதாதல் வேண்டும் .
நீதிமன்றமானது, இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் திக்கம் வேண்டி.. நிற்கப்படுமிடத்தும் , ஏற்பாடுகளுக்கமையவும் இந்த அரசியலமைப்புத் வற்றப்படும் ஏதேனும் பாராளுமன்றச் சட்டம் பாடு இந்த அரசியலமைப்பின் 111ஆம் கபாட்டுடன் ஒவ்வாததாக இருக்கின்றதா
துடன் அது அவ்வாறு தீர்மானிக்குமிடத்து , ட்ட எதற்கும் பங்கமின்றி அச்சட்டம் அல்லது க அளவுக்கு வறிதாகும் என வெளிப்படுத்துவதற்கும் கமானதுமான நியாயாதிக்கத்தைத் கொண்டி
ப்பட்ட ஏதேனும் அத்தகைய கேள்வியைத் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கமானது, வாக்கம் செய்யப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ' , ற்கு முகவரியிடப்பட்டு அணைக்கப்படும் மனு ரசையால் வேண்டி கற்ப்படலாம்.

Page 185
(3) இவ்வுறுப்பு என்பது, குழுவொன்றில் ந பிரசைகளாக இருப்பின் , , கூட்டிணைக்கப்படாத்தாயினும்
(4) உறுப்புறை அத்துடன் இந்த உறுப்புரை வேறுவகையில், நீதி நிர்வ தாபிக்கப்பட்டதுமான நீத வேறு நிறுவனம் எதுவும் அ குழுவெதுவும் ஏதேனும் ச அரசிலமைப்புச் சார்புடை நடைமுறையுடன் முறையாக விசாரணை செய்வதற்கு அ ஏனுவின் மீதும் தத்துவமோ ஆகாது.
பிராந்திய சபை களின் நியதிச் சட்டங்கள் தொடர் பாக உயர் நீதிமன் றத்துக்குள்ள நியாயாதிக்கம்.
169. (1) பிர ஏதேனும் நியதிச் சட்டம் அரசியலமைப்புடன் - ஒ ஏதேனும் விடயத்தைத் தீர் பிரத்தியேகமானதுமான ந
(2) மேற் கேள்வியைச் சாதா ரணமா நியாயாதிக்கம்.
(அ) வரைவு
ஏதேனும். இருக்கின்ற படுவதற்கு அதிகதி

5רו
... ..
ரையின் (2) ஆம் பந்தியில் "பிரசை ரலில் மூன்றுக்குக் குறையாத உறுப்பினர்கள் கட்டிணைக்கப்பட்டதாயினுஞ்சரி, அல்லது ஞ்சரி அத்தகைய குழுவொன்றை உள்ளடக்கும்
கள் 164, 165,166 என்பவற்றிலும் யிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு தவிர, ாகத்திற்கென உருவாக்கப்பட்டதும் மன்றம் அல்லது நியாயசபை எதுவும் அல்லது ல்லது ஆளெவரும் அல்லது அதனை ஆட்களின்
அல்லது சட்டம் ட்டமூலம் தொடர்பில் அத்தகைய சட்டமூலம் மையைப்பற்றி அல்லது அது சட்டவாக்க
இணங்கியொழுகப்படுவதைப் பற்றி அல்லது தீர்ப்பு விளம்புவதற்கு எத்தன்மைய
அல்லது நியாயாதிக்கமோ கொண்டிருத்தல்
ாந்திய சபையினால் நிறை வேற்றப்படும் அல்லது அதன் கண்ணு ள்ள ஏதேனும் ஏற்பாடு. வ்வாததாக இருக்கிறதா என்பது பற்றிய மானிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம் தனியான ' வியாயாதிக்கம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
"சொல்லப்பட்டவாறாக ஏதேனும் அத்தகைய -கத் தீர்மானிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றத்து -
நியதிச் சட்டம் அல்லது அதன் கண்ணுள்ள
ஏற்பாடு அரசியலமைப்புடன் ஒவ்வாததாக, தென் , அந்நியதிச் சட்டம் நிறைவேற்றப் த முன்னர் பிராந்திய சட்டத்துறைத் தலை
தமது அபிப்பிராயத்தை ஆளுநருக்கும்

Page 186
...
பிரதான அமைச்சரும்
- பி ேக சபைக்கும் தெரிவித்
1
ராயத்தைப் புறக்க பட்டுள்ள ஒவ்வொரு
சட்டத்துறைத் தலை - * -
4: முகவாயாடப்பட்ட 5
முகவரியிடப்பட்ட 6
அத்தகைய பிராந்த 4 படிப்பது வேண்டி நிற்கப்படுத்த
சக .. (அ) - உயர் நீதிமன்றத்தில் - -
பின்னர், அத்தகைய வட்ட
எழுத்திலான மல ெ கோரப்படல் வேலி
1பி -
சமாக, 5 (3) இவ்வுறுப்புரையின்
அத்தகைய குழுவின் உறுப்பினர்களின் குறையாதோர் பிரசைகளாக இருந் பட்டதாக இருந்தாலுஞ்சரி . கட்டின
க ஆட்கள் ழுவொன்றை உள்ளடக்கும். தர 3 -*
அக்கம் (4) பிராந்திய சட்ட
நியதிச்சட்டமொன்று தொடர்பில் இ கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தில் நியாயாத நியதிச் சட்டமானது. அரசியல் அன தீர்மானமொன்றை உயர் நீதிமன்றம் இல்லாதிருத்தல் வேண்டும்.
(5) உயர் நீதிமன்றம் - "
சனாதிபதிக்கும் அத்தகைய நியதிச் சபையின் ஆளுநருக்கும் சபாநாயகம்
பி
- க

76
நக்கும் பிராந்தியத்தின் அமைச்சர்கள்
திருப்பதோடு அத்தகைய அபிப்பி கணித்து அந்நியதிச் சட்டம் நிறைவேற்றப் ரு விடயத்திலும், அத்தகைய பிராந்தியச் வமை அதிபதியினால் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு எழுத்திலான மனுவொன்றின் மூலம் நிய சட்டத்துறைத் தலைமையதிபதியினால் கல் வேண்டும்; அல்லது
9-4
அனுமதியை முதலில் கேட்டுப் பெற்ற நீதிமன்றத்துக்கு முகவரியிடப்பட்ட
பான்றின் மூலம் எவரேனும் பிரசையினால்
கரும்.
(2) ஆம் பந்தியில் "பிரசைா என்பது. எண்ணிக்கையில் நாளில் மூன்று பங்குக்குக் கதால். அத்தகைய குழு கூட்டினைக்கப் மனக்கப்படாததாக இருப்பின் குசர்.
-த்துறைத் தலைமையதிபதி ஒருவரினால் அவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் பந்தயின் இக்கம் கோரப்படுமிடத்து, அத்தகைய மமப்புடன் அதன் ஒவ்வாமை பற்றிய - செய்யும் வரை நடைமுறையில்
- அதன் தீர்மானத்தைச் செய்து சட்டத்தை ஆக்கிய பிராந்திய நக்கும் தெரிவித்தல் வேண்டும்.

Page 187
- -
* * *
( 6 ) ஒரு பிராந் நியதிச் சட்டமொன்று அல்ல, லமைப்புக்கு ஒவ்வாததாக விடயம் , ஏதேவம் நீதிமன்ற; அல்லது நீதியை நிருவகிப்பதா! பகிகளைப் புரிவதற்குச் சட்டம் திலான எவை யே லும் வழக் போதிலெல்லாம், அவ்விடயம் "யாக உயர் நீதிமன்றத்திற் ஆற்றுப்படுத்துகையில் மேல் திர களை நிறுத்திவைக்குமாம் உ
(7) உயர் நீதிமன் ல மைப்பின் ஏதேம் ஏற்பாட் தீர்மானிக்கிள் றவிடத்து , அத்த அத்தகைய நியதிச்சட்டம் அல் வெளிப்படுத்தலாம்.
-கம்
அரசியலமைப்பின்
170. (1) உயர் பொருள் கோடல்
பொள் கோடல் தொடர்பி தொடர்பில் , அரசியலமைப்புச்
செய்வதற்கும் அது பற்றித் தி சார்ந்த | நியாயாதிக்கம்.
மானதுமான நியாயாதிக்கம் அதற் கிணங்க வேல் ஏதேயம் அல்லது நீதி நிர்வகிப்பதற்கு 9 பனிகளைப் பிரயோகிப்பதற்கு நிவகத்தில் நிகழும் ஏதேசம் ஏதே நம் பிரச்சினை எழும்ே தீர்மானிப்புக்கென உயர்நீதிம
படுதலும் வேண்டும். அத்தகை - கீதா" * நீதிமன்றம் , அத்தகைய பிரச்
வழக்கு நடவடிக்கைகளை நி.
--- **.

דה
திய சபையினால் நிறை வேற் றப்பட்ட
85 - 4 - அதன் ஏதேனும் ஏற்பாடு அரசிய -
- உள்ளதா என்பது பற்றிய ஏதேவம் த்திலான அல்லது நியாய சபையிலான நகு அல்லது நீதித்துறை அல்லது நீதிமருவிய குக டப்படி தத்துவமளிக்கப்பட்ட வேறு நிறுவனத் - நடவடிக்கைகளின் போது *எழுகின்ற மான்ய தீர்மானிக்கப்படுவதற்கென உடனடி
ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் . அத்தகைய ஈமானிக்கப்படும்வரை மேல திக நடவடிக்கை பர் நீதிமன்றம் பணிக்கலாம்.
அறமான , நியதிச் சட்டமொன்று அரசிய -டுடன் ஒவ்வாததாகவுள்ள தெனத் - கைய ஒவ்வாமையின் அளவுக்கு லது அதன் ஏற்பாடு வறிதாகுமென
த :
நீதிமன்றமானது , அரசியலமைப்பைப் லான ஏதேலம் பிரச்சனையை விசாரணை ர்மானிப்பதற்கும் தனியானதும் பிரத்தியேக கொன்டிருத்தல் வேண்டுமென்பதோடு,
நீதிமன்றத்தில் அல்லது நியாயசபை யில் , ல்லது நீதிமுறையான அல்லது நீதிமருவிய
சட்டத்தால் தத்துவமளிக்கப்பட்ட வழக்கு நடவடிக்கையின் போது அத்தகைய
அக்., 24 2 ) பாதெல்லாம், அத்தகைய பிரச்சினையின்
கதிர்
ன்றத் திற்கு உடனடியாக ஆற்றுப்படுத்தப் ய கூற்றுப்படுத்துகையின் மேல் , உயர் சினை தீர்மானிக்கப்படும்வரையில் த்தி வைக்கும்படி பணித்தலாம்.

Page 188
(2) உயர் நீதிமன்ற மானிக்கும்போது, வழக்கின் வாறான அத்தகைய விளைவா
ஆக்கலாம்.
அடிப்படை
171. (1) அத்தியா உரிமை மற்றும் 19 ஆல் வெளிப்படுத்தப்பட்டி மொழி உரிமை பற்றிய |
அடிப்படை உரிமையானது அல் நியாயாதிக்கம். நடவடிக்கை அல்லது ஆட்சித்து
கையால் அல்லது 10 உறுப்பு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்டதான ஓ நிலைக் குற்றவியல் நியாயாதி வாலான நீதித்துறை நடவடிக் உடனடியாக மீறப்படவுள்ளமை விசாரணை செய்வதற்கும் தீர் பிரத்தியோகமானதுமான நிய
(2) எவரோடும் ஆள். அத் ஏதேனும் அடிப்படை உரிமை நடவடிக்கை அல்லது நிர்வாக அல்லது நீதித்துறை நடவடிக்க படவுள்ளதெனச் சார்த்துமிடத் தொடர்பில் நிவாரணம் அல்ல நிகழ்ச்சித் தேதியிலிருந்து முன் அத்தகைய நீதிமன்ற விதிககுக் மிட்ட ஒப்பப்படும் எழுத்திலான உறுப்புரையின் நியதிகளின்படி சார்மல் குழு ஒன்றின் மூலமா
விண்ணப்பிக்கலாம்.
(3) இவ்வறுப்புரை மொன்று, உயர் நீதிமன்றத்த

178 -ம் அத்தகைய பிரச்சினை பற்றித் தீர் சூழ்நிலைகள் தேவைப்படுத்தக்கூடிய ந்தன்மையின தான ஏதேனும் கட்டளையை
பம் 111 ஆல் அல்லது அத்தியாயம்
ஏற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்டதான ஏதேனும் -வது மொழி உரிமையானது நிருவாக மறை நடவடிக்கை உட்பட்ட அரச நடவடிக்
ரையின் கீழ் வெளிப்படுத்தப்பட்டு ர் அடிப்படை உரிமையானது தொடக்க பக்கத்தைப் பிரயோகிக்கும் நீதிமன்றங்களி கையால் மீறப்பட்டமை பற்றிய அல்லது
பற்றிய ஏதேனும் பிரச்சினையை மானிப்பதற்கும் உயர் நீதிமன்றம் தனியான சம் பாயாதிக்கம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
தகைய ஆன் தொடர்பிலான அத்தகைய அல்லது மொழியாமை ஆட்சித்துறை
நடவடிக்கை உட்பட அரச நடவடிக்கையால் கயால் மீறப்பட்டுள்ளதென அல்லது மீறப் க. அத்தகைய ஆள். அத்தகைய மீறல் து பரிகாரம் வழங்குமாறு போ. அந்த று மாதங்களுக்குள் வலுவிலிருக்கக்கூடியவாறான
வங்க, உயர் நீதிமன்றத்துக்கு முகவரி மருவொன்றின் மூலம், அவர் 30ஆம் தாமதமாகவோ அல்லது அவரது கவோ அத்தகைய நீதிமன்றத்திற்கு
இன் (2) ஆம் பந்தியின் கீழான வினைப்ப உடமிருந்து முதலில் கேட்டுப் பெறப்பட்ட

Page 189
79
அனுமதியுடன் மட்டுமே தொடர்ந்து மே அனுமதியானது, அத்தகைய நீதிமன்றத்தின் குறையாதோரால் , விடயத்துக்கு ஏற்றம் அல்லது மறுக்கப்படலாம்.
(4) ஆட்கொணர் எழுத்தாமை தடையீட்டெழுத்தாணை , ஆணையிட்டெழுத்தம் எழுத்தாணை என்ற இயல்பின வான கட்டளை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமொது அல்ல ஒன்று : விசாரணை செய்கின்ற போது, அத் கட்சிக்காரர் ஒருவரால் 111ஆம் அல்ல ஏற்பாடுகள் மீறப்பட்டுள்ளன அல்லது உடல் என்பதற்கு முதற் றோற்றளவிலான சான்று நீதிமன்றத்துக்குத் தோன்றுகின்ற விடத்து . உயர் நீதிமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் உடனடியாக ஆற்றுப்படுத்துதல் வேண்டும்.
(5 ) இவ்வுறுப்புரையின் (6) நீதிமன்றம், இவ்வுறுப்புரையின் (2) ஆம் 9 குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஏதேனும் மனு அல் தொடர்பில் , அச்சந்தருப்பத்தில் நீதியால் கருதக்கூடியவாறான அத்தகைய நிவா ரணத் அத்தகைய பணிப்புகளை ஆக்குவதற்குத் த வேண்டும், அல்லது அடிப்படை உரிமை அல் மீறப்படவில்லை என அது அபிப்பிராயப்பட் நீதிமன்றத்துக்குத் திருப்பியனுப்புதல் வேண்ட
(6) நீதித்துறை நடவடிக்கையால் மீறப்பட்டிருக்கின்ற விடயமொன்றில், நல்ல நீதித்துறை அலுவலரொருவருக்கெதிராக செலவுத் தொகைகளுக்கான கட்டளை என்பதுடன், உயர் நீதிமன்றமானது ஏதேம் செலவுத் தொகைகளைச் செலுத்துமாப்!

நகொள்ளப்படலாம். இந்
இரு நீதிபதிகளுக்குக் வாறு வழங்கப்படலாம் |
-..
க, உறுதிகேள் எழுத்தாணை சணை , அல்லது யாதுரிமை ஈகளுக்கான விண்ணப்பமொன்றை மது பிராந்திய மேல் நீதிமன்றம் த்தகைய விண்ணப்பத்திற்கான . து1v ஆம் அத்தியாயத்தின் கடியாக மீறப்படவுள்ளன
உள்ளது என்று அத்தகைய . - அத்தகைய நீதிமன்றம் , வதற்கென அத்தகைய விடயத்தை
ஆம் பந்திக்கு அமைய உயர் அல்லது 4 ஆம் பந்திகளில் பலது ஆற்றுப்படுத்துகை எதும் ஒப்புரவானதும் என அது ததை வழங்குவதற்கு அல்லது தத்துவம் கொண்டிருத்தல் உலக மொழி உரிமை எதுவும்
டால், அந்த விடயத்தை தம். நம். 5 அடிப்படை உரிமையொன்று இலண்ணத்துடன் செயற்பட்டுள்ள நட்ட ஈட்டிற்கான அல்லது " எதுவும் ஆக்கப்படுதலாகாது , அம் நட்டஈட்டை அல்லது அரசுக்குக் கட்டளையுமிடலாம்.

Page 190
(7) இவ்வும் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டிரு யொன்றின் விசாரணையின் . கேள்விகள் எவையும் இருக் கேள்விகளை விசாரணைக்கு அ)ணைக் குழுவுக்கு அல்லது ஆற்றுப்படுத்தலாம்.
(8) உயர் நீதி பட்ட ஏதேறும் மதுவை கேற்ப மனு அணைக்கப்பட் முன் மாதங்கவுக்குப் பிந் கேட்டுக் கையுதர்த்ததும் பகுதி - யக் கணிப்பிடுகையில் பட்டது தொடர்பிலான எ மனித உரிமைகள் ஆணைக்கு அல்லது பூளினால் விசாரல காலப் பத்தி எதுவும் புற நீ
نفاز 7 ل! ! 1.1 ز تری
க்கள் தீர்ப்பின்
172. உயர்
1) .
தன்மை தொடர்பிலான ஏ லான நியாயாதிக்கம்.
"செய்து தீர்மானிப்பதற் தம் பட்டவாறான அத்தகைய முடையதாதல் வேண்டும்.
173. பாரா :
ரராளுமன்றத்தின் றப்புரிமைகள் றப்ப பகல் கொர் பற்றி. . . கவ வான நியாயாதிக் காக எவரோம் 419)ளத்
சுக்கிணங்கியதான தத்துவம்
ம் -
மேன்முறையீட்டு நியாயாதிக்கம் .
******
*!!
"1 A -
?
- 2 "
174 (1) 2
23) 12, ! அமைய , ஏதேனும் விடயத்,
- ----... . அல்லது அதன் மேன்முறையீடு

18
"புரையின் பந்தி (2) இல் அல்ல து; ( 4 ) இல் -கும் மனுவொன்றின் அல்லது ஆற்றுப்படுத்துகை "பாது , நிகழ்வு பற்றிய பிணக்கிலுள்ள -குமிடத்து , உயர் நீதிமன்றமானது , அத்தகைய -ம் அறிக்கைக்குமென மனித உரிமைகள்
வேறு தோதான குழுவுக்” அல்லது ஆளுக்கு
மன்றமானக வ்வு பப்புரையின் கீழ் செய்யப்
அல்லது கற்ப்படுத்துகையை விடயத்திற் ட அல்லது ஆற்றுப்படுத்து நகை செய்யப்பட்டு தாமல் விசாரணை செய்ததும் ) சதியாகக் வேண்டும். அத்துடன் ஒபன் து மாத காலப் , (7) தம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் -..வயோம் கேள்விகள் விசாரணைக்கென
டிவினால் அல்லது வேறு ஏதேம் தழுவினால் கக்கும் அறிக்கை செய்வதற்கும் எடுக்கப்படும் க்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும் .
நீதிமன்றம் மக்கள் தீர்ப் பொன் நின் செல்லுபடியாந் தேனம் சட்ட நடவடிக்கை மீது விசாரணை அத்துடன் சட்டத்தால் ஏற்பாடு செய்யப் கட்டளைகளை ஆக்குவதற்கும் தத்துவ -
மன்றத்தின் சிறப்புரிமைகள் மீறப்பட்டமை எத்திக்குட்படுத்தவும், அவற்றை மீறியமைக் தண்டிக்கவும், உயர் நீதிமன்றம் சட்டத்
- கொண்டிருத்தல் வேண்டும் :!+: : 11
', '42 > --
: 41
உயர் நீதிமன்றமானது , அரசியலமைப்புக்கு
- 11-: 1 2 - 7 தில் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினால்
- - - - ட்டு அல்லது மீளாய்வு , நியாயாதிக்கத்தைப்

Page 191
18 )
பிரயோசிக்கையில் பிராந்திய மேல் நீதிம
- முதனிலை நீதிமன்றத்திலிருந்து, நியாய நிறுவனத்தில் இருந்து நேரடியாக உயர் நீ செய்வதற்கான உரிமை சட்டத்தினால் வழ நீதிமன்றத்தினால், நியாய சபையினால் அல் புரியப்படக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுப் பிழை.
குடியியல் குடியரசுக்காகவும், குடியரசுக்குள்ளும் /மற் கொண்ட இறுதி நீதிமன்றமாக இருத்தல் சந்தர்ப்பங்களிலும், உயர் நீதிமன்றத்தினது அத்தகைய எல்லா விடயங்களிலும் இறுதியா வேண்டும்.
(2) உயர் நீதிமன்றமானது -
(அ) மேன்முறையீட்டு நீதிமன் (ஆ) மேன்முறையீட்டு அல்ல.
பிரயோகிக்கையில் ,
அல்லது
(இ) உயர் நீதிமன்றத்துக்கு
செய்யும் உரிமை வழ முதனிலை நீதிமன்றத்த அல்லது வேறு நிறுவன
ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் கட்டளையில ருந்து அல்லது தண்டனைத் தீர்ப்பில் மேன்முறையீடெதுவும் சட்டப்படி ? விடத்து, அதன் நியாயாதிக்கத்தை முறையீடென்ற வகையில் தனியானது தத்துவம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றமொன்றின் அல்லது ஏதேன் அல்லது நியாயசபை யின் அல்லது .

மன்றத்தினால் அல்லது எந்த பசபையிலிருந்து அல்லது வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மேன் முறையீடு
அந்த ஏதேனும் ஒங்கப்பட்டுள்ளதோ/ முதனிலை பலது வேறு நிறுவனத்தினால் !
அல்லது சட்டப்பிழைகளைத்
> *.*
களை திருத்துவதற்காகக்
நறும் குற்றவியல் நியாயாதிக்கம் வேண்டும் என்பதுடன், எல்லாச் து தீர்ப்புகளும் கட்டளைகளும் Tனவை யும் முடிவானவையுமாதல்
ன்றத்தினால் ; து வைாய்வு நியாயாதிக்கத்தைப் பிராந்திய நீதிமன்றமொன்றினால் ;
நேரடியாக மேன்முறையீடு ங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஏதேனும் பினால், நியாய சபையினால் மத்தினால்,
பிருந்து, தீர்ப்பிலிருந்து, தீர்வைக் மிருந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு செய்யக்கூடியதாய் இருக்கின்ற தப் பிரயோகிக்கையில், மேன் தும் , பிரத்தியேகமானதுமான ம்; அத்துடன் ! ன் அல்லது பிராந்திய மேல் லும் முதனிலை நீதிமன்றத்தின் நிறுவனத்தின் அத்தகைய ஏதேனும்

Page 192
- 1 :!-->
கட்டளையை , தீர்ப்பை, தீர்வு படுத்தலாம் , நேர்மாறாக்கல. ஏதேனும் முதனிலை நீதிமன்றத்தி. துக்கு அத்தகைய பணிப்புக்களை
தன்மை தேவைப்படுத்தக்கூடியவ களில் புதிய விளக்கமொன்றை கட்டண இடலாம், அத்துடன், படுத்துமெனில் புதிய அல்லது மே கோரலாம், அத்துடன், இத்தல் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினா அல்லது ஏதேனும் முதனிலை நீதி. அல்லது வேப நிறுவனத்தினாலோ
மேன்முறையீட்டு உரிமை
175(1) விடயத்துக்கு அல்லது பிராந்திய மேல் நீதிமா இடருற்ற கட்சிக்காரராக உள்: மன்றத்திற்கு மேன்முறையீடு செ தொரு சட்டப் பிரச்சனையை அல்லது வழக்கு நடவடிக்கைகளில்
வியலாயிலுஞ்சரி
(அ) மேன் முறையீட்டு (ஆ) மேன்முறையீட்டு -
பிரயோசிக்கையில்
ஏதேனும் இறுதிக்கட்டலை தீர்வையிலிருந்து அல்லது மன்றத்திற்கு மேன்முறையி
(2) உயர் நீதிமன்றத் வழங்குவதற்கு மேன்முறையீட்டு மறுத்துள்ளவிடத்து, அல்லது உய வழக்கு அல்லது அக்கருமம் உய

18 2
* , .
வயை அல்லது தண்டனைத் தீர்ப்பை உறுதிப் எம் அல்லது வேறுபடுத்தலாம் அத்துடன் ற்கு , நியாய சபைக்கு அல்லது நிறுவனத்
விடுக்கலாம் அல்லது வழக்கின் நியாயத் Tறாக, எவையேனும் வழக்கு நடவடிக்கை அல்லது மேலும் விசாரணை நடத்துமாறு - நீதியின் நலன்கள் அவ்வாறு தேவைப் மலதிகச் சான்றுகள் சமர்ப்பிக்குமாறு
கைய சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய சான்றானது,
லோ, பிராந்திய மேல் நீதிமன்றமொன்றினாலோ ,
மன்றத்தினாலோ , நியாயசபை யினாலோ T பதியப்படவேண்டுமெனப் பணிக்கலாம்.
ஏற்றவாறு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ன்றம் தன்னிச்சையாக அல்லது எவரேனும் எவரின் வேண்டுதலின் பேரில் உயர் நீதி ய்வதற்கு அனுமதி வழங்குமெனின் , கணிசமான - உள்ளடக்கும் அத்தகைய ஏதேலம் கருமத்தில் ல் அது , கு/லாயிலுஞ்சரி, அல்லது குற்ற
டியிய
நீதிமன்றத்தின் அல்லது
அல்லது மீள் நோக்கு நியாயாதிக்கத்தைப் ல் பிராந்திய மேல் நீதிமன்றமொன்றின் ,
எயொன்றிலிருந்து, தீர்ப்பிலிருந்து ,
தண்டனைத் தீர்ப்பிலிருந்து உயர் நீதி - "டு செய்யக்கூடியதாயிருத்தல் வேண்டும்.
திற்கு மேன்முறையீடு செய்வதற்கான அனுமதியை நீதிமன்றம் அல்லது பிராந்திய மேல் நீதிமன்றம் ர் நீதிமன்றத்தின் அபிப்பிராயப்படி, அவ் ர் நீதிமன்றத்தால் மீளாய்வு செய்யப்

Page 193
படுவதற்குப் பொருத்தமான ஜெ
கருமத்தில் அல்லது வழக்கு நா குற்றவியலாயிரஞ்சரி, மேன்மும் முறையீட்டு அல்லது மீள் நோக்கு ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் இறுதியா கெதிராக அல்லது தீர்ப்புக்கெ நீதிமன்றத்திற்கு மேன்முறையீ உயர் நீதிமன்றமானது அதன் த நீதிமன்றம், முடிவு செய்யப்படும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததென தென அது திருப்தியடைகின்ற 3 வழக்கு நடவடிக்கையிலும் மேன் வழங்குதல் வேண்டும்.
(3) ஏதேனும் கருமம் நீதிமன்றத் திற் நேரடியாகவும் பாராளுமன்றத்தினால் நிலறலே குறிப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்ப இருத்தல் வேண்டும்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் 176. பிரதம நீதியர் தீர்ப்புகளையும் | கட்டளைகளை யும் நியாயமானவொரு காலத்திற்கு மீளாய்வு செய்தல் சம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்பு அல்லது
கோடல் தொடர்பானதாக 8 அத்தகைய தீர்ப்பில் அல்லது 8 குமிடத்தும் உயர்நீதிமன்றத்தால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளை முழுமைய மீளாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்
உயர் நீதிமன்றத்
177. அரசியலமைப்பு தின் வேறு
இவ்வரசியலமைப்பின் ஏற்பாடு நியாயாதிக்கங் கள்.
யாதிக்கமும் ஒவ்வாதனவாக இ

: 4 ... - *'' -
அது
என்றாக இருக்குமிடத்து , ஏதேனம் டவடிக்கையில் ,7 குடியியலாயினுஞ்சரி, மறயீட்டு நீதிமன்றத்தால் , அதன் மேன் 5 நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகிக்கையில் , என அல்லது இடைக்காலக் கட்டளைக் எதிராக, தீர்வைக்கெதிராக உயர் - செய்வதற்கான சிறப்பான அனுமதியை, கற் றுணிபில் வழங்கலாம் அத்துடன் உயர் வேண்டிய பிரச்சனை யானது பொதுசன அல்லது பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அத்தகைய ஒவ்வொரு கருமத்திலும் அல்லது
முறையீடு செய்வதற்கான அனுமதியை
- மீதான மேன்முறையீடொன்று உயர்
அத்துடன் அதற்கெனக் குறிப்பாகப் ற்றப்பட்ட வேறு ஏதேனும் சட்டத்தினால் ட்டுள்ள விதத்திலும் செய்யப்படக்கூடியதாக
சர் இடருற்ற கட்சிக்காரர் ஒருவரால் ள் செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின் மீது,
கட்டளை அரசியலமைப்பின் பொருள் , ருக்குமிடத்தும் அத்துடன் இப்பிரச்சனை ட்டளையில் கருத்திற் கொள்ளப்படாதிருக் விளம்பப்பட்ட ஏதேனும் தீர்ப்பு அல்லது ான நீதிபதிகளைக்கொண்ட குழாத்தை மனப் பணிக்கலாம்.
ன் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, உயர் நீதிமன்றம், சூடன் அத்தகைய தத்துவங்களும் நியா - ல்லாதிருக்கும் அளவுக்கு, 1978 ஆம்

Page 194
ஆண்டின் அரசியலமைப்பினால் நீதிமன்றத்துக்கு, அரசியல்ல வாறான அத்தகைய எல்லா கொண்டிருத்தல் வேண்டும் எ
சட்டத்துறைத் . தலைமையதிபதி உரைப்பதற்கான உரிமை
178. அரசியலமை 169ஆம், 170ஆம், 171 உறுப்புரைகளின் கீழ் அதன் உயர் நீதிமன்றத்தின் எல்லா துறைத் தலைமை அதிபதிக்கு அவற்றில் அவர் தம்பக்க உ இருத்தலும் வேண்டும்.
உயர் நீதிமன்றம்
குறித்த சில விடயங்களின் ஒசாரணைக்கு முந்தரிமை இழங்குதல்.
179. எந்தக் கரு நியாயாதிக்கம் 165, 166 வேண்டி நிற்கப்படுசின்றன பதற்கும் தீர்மானிப்பதற்கும் வேண்டும் என்பதுடன் அத்தா கையுதிர்த்தலும் வேண்டும்.

184
உருவாக்கப்பட்டுத் தாபிக்கப்பட்ட உயர் மப்பின் ஆரம்பத்தில் உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள ம் தத்துவங்களையும் நியாயாதிக்கத்தையும் என்பதுடன், அவற்றைப் பிரயோகித்தலும் வேண்டும்.
ப்பின் 16 4ஆம் , 165ஆம் , 166ஆம் ,168ஆம் , ஆம் 172ஆம் மற்றும் 173 மற்றும் 17 4ஆம் நியாயாதிக்கத்தைப் பிரயோகிக்கையில்,
• வழக்கு நடவடிக்கைகள் பற்றியும் சட்டத்
அறிவிக்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் ரையை எடுத்துரைப்பதற்கான உரிமை அவருக்கு
5மம் தொடர்பில் உயர் நீதிமன்றத்தின்
167 மற்றும் 170 ஆம் உறுப்புரைகளின் கீழ் தா, அந்த ஏதேனும் க்ருமத்தை விசாரிப்
உயர் நீதிமன்றம் முந்நுரிமை அளித்தல் கெய விடயத்தை இயலுமானவரை விரைவாகக்

Page 195
18
மேன்முறையீட்டு 180. (1) மே நீதிமன்றத்தின்
அல்லது ஏதேனும் சட்டத்தில் நியாயாதிக்கம்.
யாதிக்கத்தை அல்லது எழுத பிரயோகிக்கையில் பராந்து ஏதேதும் முதனிலை நீதிமன்ற 'ஹ்ே நறுவனத்தினால் புரிய சட்டப் பிழைகளைத் திருத்து பரும் இவை தொடர்பில்
சூத்தலும், பிரயோகித்தவம் களிலும், அடாச்சிகளிலும். வழக்குத் தொகுப்புகளிலும் நியாயசபை அல்லது வேறு கொன்டிருக்கக்கூடியனவாக முறையீடு . மீளாய்வு அல்லது
• மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தத்துவத்தைக்கொண்டிருத்தல்
(2) மே மன்றச் சட்டத்தின்மூலம் உா ஆனையிட்டளிக்கக்கூடியவாறா மற்றும் மூல தத்துவங்களை வேன்டும் அத்துடன் பரயோ
அ' பிரட்
அல் - க
-. தி தேடும் உயர்வு

55
கமுறையீட்டு நீதிமன்றம், அரசியலமைப்பின் க ஏற்பாடுகளுக்கமைய . அதன் மூல நிவா நாளை வழங்குவதற்கான வாயாதிக்கத்தைப்
யே மேல் நீதிமன்றம் ஒன்றினால் அத்துடன் மத்தினால் நியாய சபையினால் அல்லது பப்பட்ட எல்லா நிகழ்வுப் பிழைகளை அல்லது அவதற்காக ஊக்கத்திற்குப் பாரம்படுத்தப் மேன்முறையீட்டு நியாயாதிக்கத்தைக் கொன்டி க வேண்டும். அத்துடன் எல்லா வழக்கு
வழக்கு நடவடிக்கைகளிலும், குற்ற 2, அத்துடன் அத்தகைய நீதிமன்றம். நிறுவனம் கவனத்துக்குக்கெடுத்துக் கருமங்களிலும் விடயங்கவைம், மேன் = தன்னிலை மீட்பு என்ற வகையில்.
தனியானதும் பிரத்தியேகமானதுமான பம் பிரயோகித்தவம் வேன்டும்.
மன்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக, பாராகு இத்தாக்கக்கூடியவாறான அல்லது சள அத்தகைய எல்லா மேன்முறையீட்டு
ம் நியாயாதிக்கத்தையும் கொண்டிருத்தல் சகித்தல் வேண்டும்.
:-
கே. - பகுதி -
அட்ரா சக்
தி

Page 196
போதும் முறை
மேன்முறையீட் க்க 181. (1) இவ்வுறுட் டில் உள்ள தத்துவங்கள் . முறையீட்டு நீதிமன்றம், 1802
பிரயோகிக்கையில், சட்டத்திற் தீர்வையை அல்லது தண்டனைத்த திருத்தலாம் அல்லது திரிபுபடுத்
நியாயசபைக்கு அல்லது வேறு ஆ
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் பெ தகைய நியதிகளின் மேல், புதிய கட்டளையிடலாம்.
(2) ஏதேதும் நிறுவனத்தின் தீர்ப்பு, தீர்வை , திறத்தவர்களின் பொருளளவிலா ஏதேனும் பிழை, குறைபாடு அல் வழுவொன்றை ஏற்படுத்தாத காரணமாக நேர்மாறாக்கப் ஆகாது.
(3) மேன்முறை படுத்தக்கூடியவாறாக , ஏதோ தொடுப்பில் அல்லது வழக்கு , தொடர்பில் அத்தகைய நீதிமா
ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
யாகப் புதிய சான்றை மேலும்
லாம். ஆட்கொணர்
182. (1) அரசியல் எழுத்தாணை கள் தவிர்ந்த முதனிலை நீதிமன்றத்தின் அல்ல. எழுத்தாணை கள் வழங்கு
பதிவேடுகளைப் பார்வையிடுவ வதற்கான தத்துவங்கள்.
ஏதேனும் முதனிலை நீதிமன்றத் அல்லது எவரேனும் வேறு ஆளு தடையீட்டெழுத்தாணைகள் அத் விடுப்பதற்கும் மேன்முறையீட்டு இருத்தல் வேண்டும்.

186
பிரையின் (2) ஆம் பந்திக்கு அமைய, மேன் 3 நம் உறுப்புரையின் கீழ் அதன் நியாயாதிக்கத்தைப்
கிணங்க ஏதேனும் கட்டளையை , தீர்ப்பை , தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தலாம் , நேர்மாறாக்கலாம், த்தலாம் அல்லது அத்தகைய நீதிமன்றத்துக்கு,
நிறுவனத்துக்குப் பணிப்புகள் வழங்கலாம் அல்லது பாருத்தமானதெனக் கருதக்கூடியவாறான அத் | விளக்கமொன்றுக்கு அல்லது மேலும் விசாரணைக்கு
நீதிமன்றத்தின் , நியாய சபையின் அல்லது கட்டளை அல்லது தண்டனைத் தீர்ப்பு எது வும் , ரன உரிமைகளுக்குப் பங்கம் விளைவித்திருக்காத ல்லது ஒழுங்கின்மை காரணமாக, அல்லது நீதி ஏதேனும் பிழை, குறைபாடு அல்லது ஒழுங்கின்மை படுதலோ அல்லது வேறுபடுத்தப்படுத லோ
மலீட்டு நீதிமன்றம், வழக்கின் நீதி தேவைப் அம் மூல வழக்கில், துடர்ச்சியில், வழக்குத் நடவடிக்கை யில் பிரச்சினையில் உள்ள விடயங்கள் ன்றத்தில், நியாய சபையில் அல்லது நிறுவனத்தில் சான்றுக்கு மேலதிகமாக அல்லது குறை நிரப்பி ம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது அனுமதிக்க
மைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, ஏதேனும் து நியாய சபையின் அல்லது வேறு நிறுவனத்தின் தற்கும் பரிசோதனை செய்வதற்கும், அத்துடன், தின் அல்லது வேறு நிறுவனத்தின் நீதிபதிக்கு க்கு எதிராக உறுதிகேள் எழுத்தாணைகள் , துடன் யாதரிமை எழுத்தாணைகள் வழங்குவதற்கும் நீதிமன்றத்துக்கு முழுத் தத்துவமும், அதிகாரமும்

Page 197
18
ஆட்கொணர் எழுத்தாணை கள் வழங்கு வதற்கான தத்துவங்கள்.
(2) பாராளுமன்ற குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான இவ்வுறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்திய சுமத்தப்பட்டுள்ள நியாயாதிக்கமா அல்லாமல், உயர் நீதிமன்றத்தினா ஏற்பாடு செய்யலாம்.
183. (1) இரண்டாம் ம மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் -
(அ) சட்டத்துக்கின
யும்; அல்லது (2) பகிரங்கக் க
காவலில் சட்
யில் தடுத்துன அத்தகைய நீதிமன்றத்துக்குமுன் கெ கொண்டுவரப்படும் ஆள் எவரையும் மறியலில் வைப்பதற்கு அல்லது சட் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு . ஆட்கொ கட்டளைகள் வழங்கலாம் , அத்துடன்
(2) இவ்வு முப்புரை கான விண்ணப்பமொன்று செய்யப்ப யான முதனிலை நீதிமன்றத்துக் முன் சார்த்தப்பட்ட சிறைப்படுத்தல் அ கொணரப்பட்ட ஆளை இடைக்கால அத்தகைய நீதிமன்றம் சரியானதெ டைச் செய்யுமாறும், அத்தகைய முறையட்டு நீதிமன்றத்துக்குச் சட்ட
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றமானது, பட்டி
மேல் , சிறைப்படுத்தப்பட்டவர் அ சார்த்தப்படும் ஆளை விடு தலை . மாறு கட்டளை ஆக்குதல் வேண்டு
ஆளை வேறுவகை யில் கையாளுதல்

ம், சட்டத்தின்மூலம் அத்தகைய சட்டத்தில் அத்தகைய வகுதியைச் சேர்ந்த விடயங்களில், பினால் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் மீது னது, மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினால் ல் பிரயோகிக்கப்படுதல் வேண்டுமென
ற்பம் (3) ஆம் பந்திகளுக்கமைய ,
சங்கக் கையாளப்படுவ தற்காக ஆளெவரை
ட்டுக்காவலில் அல்லது தனிப்பட்ட கட்டுக் ' டவிரோதமாக அல்லது சரியில்லாத முறை வத்திருக்கப்படும் ஆள் எவரையும், ாண்டுவருவ தற்கும், அத்துடன், அவ்வாறு
விடுதலை செய்வதற்கு அல்லது விளக்க டத்துக்கிணங்க அத்தகைய ஆளுக்கெதிராக ணர் எழுத்தாணைகள் என்ற தன்மையில் ,
விடுக்கலாம். யின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் கட்டளை ஒன்றுக் ட்டதன்மேல், அத்தகைய ஆளை மிக வசதி கொண்டுவருமாறு தேவைப்படுத்துவதும் , ல்லது தடுத்துவைப்புப்பற்றிய செயல்கள் மீது க் கட்டுக்காவலில் வைத்திருப்பதற்காக, ன எண்ணுகின்றவாறான அத்தகைய ஏற்பாட் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியைப் பணிப்பது மேன் முறையான தாதல் வேண்டும், அத்துடன் அத்தகைய அறிக்கையைப் பெற்றுக்கொண்டதன் ல்லது தடுத்துவைத்திருக்கப்பட்டவர் எனச் சய்யுமாறு அல்லது விளக்கமறியலில் வைத்திருக்கு ம், அல்லது சட்டத்துக்கிணங்க அத்தகைய வேண்டும், அத்துடன் முதனிலை நீதிமன்றமானது.

Page 198
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் கட்டளைக்கு இணங்க ஒழுகுதல் கொடுத்தல் வேண்டும். - பகுதி
(3) பராயமன கட்டுப்பாடு தொடர்பிலான ந யோகிக்கப்படுவதற்காகச் சப் மேன் முறையீட்டு நீதிமன்றமான எதனதும் கட்டுக்காவல் தொட தினால் மிகச் சரியான முறையி இவ்வுறுப்புரையின் கீழான கட்டளை திறத்தவர்களை , அத்தகைய ப கொடர்பில் அந்நீதிமன்றத்தில்
மறியற்காரர்
184. மேன்முறையீட்டு களைக்கொண்டு வருவதற்கும்
அதாவது - அகற்றுவதற்கு பான
(1) எதேனும் தத்துவம்.
மறியற்கா அ அ -
முன்னர் அல் பட்ட ஏதே எவரேனும் அத்தகைய
ஆணையாளர்
விடயங்கள்
த த .
விசாரணை
தி
வருமாறு :
- (11) மறியற்சான்
ਹੋ .
ஒருவரை, ஆம்பங்கள் வரும்
காவலிலிருந்
இடைக்காலக்
185. (1) இவ்வுமப்பு கட்டளைகள் வழங்குவதற்
தடைக்கட்டளைக்காக விண்ணப்பம் கான தத்துவங்கள். ஏதேனும் முதனிலை நீதிமன்றத்தில்
வருவ தன்முலம் பொல்லாங்கெ தன --------

188 எல் அவ்வாறு விளம்பப்படும் அல்லது ஆக்கப்படும் வேண்டும் அல்லது அக்கட்டளைக்கு உடனடிப்பயன்
- - -
-யாத சிறுவர்களின் கட்டுக்காவல் மற்றும் யாயாதிக்கம் ஏதேனும் நீதிமன்றத்தினால் பிர உத்கினால் ஏற்பாடுசெய்யப்படுகின்றவிடத்து , து, அத்தகைய பராயமடையாத சிறுபிள்ளை ர்பிலான பிணக்கு எதுவும் அத்தகைய நீதிமன்றக் ல் கையாளப்படலாமெனத் திருப்திப்பட்டால் எ ஒன்றுக்கான விண்ணப்பம் ஒன்றுக்கான ராயமடையாத சிறு பிள்ளையின் கட்டுக்காவல் விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யுமாறு பணிக்கலாம்.
நதிமன்றம் பின் வருமாறு பணிக்கலாம் :
மரியற்சாலையில் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள ரர் ஒருவரை, இராணுவ நீதிமன்றம் ஒன்றின் ல்லது குடியரசின் சனாதிபதியிடமிருந்து பெறப் தாம் ஆணை யின் அதிகாரத்தின்கீழ்ச் செயற்படும்
ஆணையாளர்களின் முன்னிலையில் , முறையே ஏதேனும் இராணுவ நீதிமன்றத்தில் அல்லது ர்களுக்கு முன்பாக முடிவுறாதிருக்கும் எவையேனும்
தொடர்பில் விளங்கப்படுவதற்காக அல்லது செய்யப்படுவதற்காக, அவரைக்கொண்டு பணிக்கலாம்; அல்லது
9லயில் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள மறியற்காரர் விளங்கும் நோக்கத்துக்காக , ஒரு கட்டுக் து வேறு ஒன்றுக்கு அகற்றும் படி பணிக்கலாம்.
ரேயின் (2) ஆம் பந்திக்கு அமைய, அத்தகைய
மான்றைச் செய்சின்ற திறத்தவர் ஒருவர், ) வழக்கு நடவடிக்கை ஒன்றைக் கொண்டு மனயும் தடைசெய்வதற்கு முன்னர் நிகழக்கூடிய

Page 199
90
ஏதேனும் பரிகாரம் காணமுடியாத பெ தடைக்கட்டளை வழங்குவதற்கும், ஆக்கு யீட்டு நீதிமன்றம் கொண்டிருத்தல் வேன்
(2) ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் எ திறத்தவர் ஒருவரை மேன்முறையீட்டு . லிருந்து அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன் தொடுப்பதிலிருந்து செய்வதற்கு அல்லது வழக்கு நடவடிக்கையிலுள்ள எவரேனும் எதிர்வாதத்திற்கான அல்லது மேன்முறை புறுத்துவதிலிருந்து தடைசெய்வதற்கு அல் நடவடிக்கைக்காக வும், அது தொடர்பு தனிவேறான வழக்கு நடவடிக்கைகளை சந்தர்ப்பத்தைத் தவிர, ஏதேனும் நீத் அல்லது தொடுப்பதிலிருந்து ஆள் எவரை வழங்குவது ; மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத் இந்த விடயத்தில் மேன்முறையீட்டு நீதிம கின்றவாறான அத்தகைய வழக்கு நடவ மற்றதையோ தொடுப்பதிலிருந்து அத்த குறுக்கிடுவதற்கான தத்துவத்தை மேன்மு ட வேண்டும் .. - ਸਰੋ ਦਾ ਤੇ
தத்
தேர்
க --

89 பால்லாங்கைத் தடைசெய்வதற்கு .
காத்து தவ தற்குமான தத்துவத்தை மேன்முறை * எம்.* - 2
வழக்கு நடவடிக்கை எதற்குமான நீதிமன்றத்துக்கு மேன்முறையீடு செய்வதி கறத்துக்கு மேன்முறையீடொன்றைத் = ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில் ஏதேனும்
திறத்தவரை வழக்கு நடவடிக்கைக்கான , றயீட்டுக்கான ஏதேனும் ஏதுவை வற் வலது ஒரே வழக்கு அல்லது வழக்கு : கி பிலும் இருவேறு நீதிமன்றங்களில் இரு அத்தகைய ஆள் தொடுத்திருக்கின்ற நிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடருவ திலிருந்து ரயும் தடைசெய்வதற்குத் தடைக்கட்டளை கதுக்குச் சட்டமுறையாதல் ஆகாது . மன்றம் பொருத்தமானதென எண்ணு
டிக்கைகளில் ஒன்றையோ அல்லது கை கைய ஆளைத் தடைப்படுத்துவதன் மூலம் டி. றையீட்டு நீதிமன்றம் கொண்டிருத்தல் சதம்
2 ,* --
- அப்து
- அகத்"-- த.
த

Page 200
* 1 + 1
தேர்தல்
186. பார ஆட்சேபணை சபை உறுப்பான் மதுக்கன்.
ஆட்சேபனை மனுக்கள் - தைக்கு ஏற்புடைய, முறையீட்டு நீதிமன்ற என்பதோடு அதனை
! i !!! ச
மேன்முறையீட்டு
187. அரசி நீதிமன்றத்தில் விட்டு நீதிமன்றம். வேறு நியாயா
தத்துவங்களும் . நிய. திக்கங்கள்.
அளவுக்கு, 1978 பட்டுத் தாபிக்கப்ப - கப்பட்டனவும் இவ் வாறான் அத்தகைய மன்றம் கொண்டிருத் - சித்தம் வேண்டும்
பதிவேடுகளைப்
188. மேன் பரிசோதனை குத்து
அல்லது ஏதேனும் வி செய்தல்.
நீதிமன்றமொன் றினா எழுத்தானை நியாய -தும் பதிவேட்டைய பதிவேட்டையும் சம அத்துடன் அதன் மீள நிருவாக நலன்கள் - கும் கட்டளையினை
பிராந்திய மேல்
பிராந்திய
189. (1) மேல் நீதிமன்றங் சட்டத்திற்கிணங்க - கவின் நியாயா திக்கம்.

190
ஈகுமன்ற உறுப்பாண்மைக்காக அல்லது பிராந்திய மைக்கான தேர்தல் சம்பந்தமான தேர்தல் ளை விளங்குவதற்கு . அ தொடர்பில் அப்போ தாகவிருக்கும் ஏதேனும் சட்டத்திற்கிணங்க மேன் ம் நியாயாதிக்கம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ப் பிரயோகித்தவம் வேண்டும்.
யலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய. மேன் முறை இவ்வரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுடன் அந்தகைய பாயாதிக்கமும் ஒவ்வாதவைாக இல்லாதிருக்கும் ஆம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பினால் உருவாக்கப் ட்ட மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு உரித்தாக் அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும்போது இருக்கின்ற /எல்லாத் தத்துவங்களை மேன்முறையீட்டு நீத தல் வேண்டுமென்பாடம். அவற்றை அக பிரயோ
முறையீட்டு நீதிமன்றம் தானாகவே செயற்பட்டு . கங்ணப்பஞ்செய்யப்பட்டதன் மேல், பிராந்திய மேல்
ல் தொடக்கநிலை நியாயாதிக்கத்தில் அல்லது ரதிக்கத்தின் பிரயோகம் தொடர்பிலான ஏதே ம் ஏதேனும் முதைைல நீதிமன்றத்தின் ஏதேனம் ர்ப்பிக்குமாறு கேட்கலாம். சோதனையிடலாம் ாய்வுத் தத்துவங்களைப் பிரயோகிக்கையில் நீதி தேவைப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதுபற்றி ஏதே
ஆக்கலாம்.
நீதிமன்றங்கள்
பிராந்திய மேல் நீதிமன்றம் ஒவ்வொன்றும்.
அ) விடயத்துக்கேற்றவாறு பிராந்தியத்துக்கு " அல்லது தலைநகர ஆள்புலத்துக்குள் புரியப்

Page 201
19
பட்ட தவறுகள் பின் ஆரம்பத், மன்றத்துக்கு ? திக்கத்தை :
விடயத்துக்கு எ அல்லது தலை நீதிமன்றங்களை - வம் விதிக்கப் தண்டனைத் தீர்வு தொடர்பில். -வு செய்யும்
- - - -
1 ,
(இ) விடயத்துக்கேற்
*யம் அல்வா த அல் *
1978ஆம் ஆண் (3)(2) என்
மாகாண மேல்
ஆகாது
ளால் அளிக்கப் ஆரம்பிக்கும்பே வாக இருந்தன கங்களையும்.
அய்யர் க.
(ஈ) சட்டத்தின் மூலம் கேட்க
சட்ட மூலம் பிரா
அத்தகைய வேறு தவங்களையும். அபிரயோகித்தல் வேண்டும்.
(2) தலைநகர ஆன்புல அத்தகைய மேல் நீதிமன்றம் ஒன்வாள்
(அ) பிராந்தியத்து.
தடுத்துவைத்தில்

18" 2 -3 - 9 -
* தொடர்பில் அரசியலமைப் நான் போக இலங்கை மேல் நீத இருந்த மூல குற்றவியல் நியாயா
.ஒ
- 11 - 4
2, 11,
4 ஆம் **
4 1/4
4'- வு!
சற்றவாக பிராந்தியத்துக்குள் நகர ஆன்பலத்துக்குள் நீதவான் பாவம் ஆரம்ப நீதிமன்றங்களினா
பட்ட குற்றத் தீர்ப்பளிப்புகள் # 12 " சப்புகள் மற்றும் கட்டளைகள் : 14
மேன்முறையீட்டு மற்றும் மீனாய்" நியாயாதிக்கத்தை :
. -
- 1 2 3
- - - -
45.'
மறவாது. இவை பாள பிராந்த கலை நகர ஆன்புலம் தொடர்பில்.. எடின் அரசியலமைப்பில் 154 "தும் உறுப்புரையில் கீழ் தன் - நீதிமன்றங்களுக்குச் சட்டத்த . பட்டனவும் இவ்வரசியலமைப்பு ரக பிரயோகப்படுத்தற்பாலன அமான் பல்வேது நியாயாதிக் தத்துவங்களையும் : அத்துடன்
பாராளுமன்றம் அல்லது நியது ந்திய சயை வழங்கக்கூடியதான நியாயாதிக்கத்தையும் தக்க
மேல் நீதிமன்றம் தவிர்ந்த . நம் சட்டத்திற்காங்க -
க்னி சட்டவிரோதமாகத் நக்கப்படும் ஆட்கள் தொடர்பில்.

Page 202
ਫੋਟੋ , ... ... .
4 - -
* - - - -
(86)
(1.
-2 # 12 - 2
கத
------
ஏதேனும் ஏதேனும்
- எம் ளாக பி வேறு ந
- 2,
கேள் எடு
டெழுத்தா
என்ற தல் ( இவ்வரசியலமைப்பில் * செய்யப்படும்) கட்டளைகள் டதாதல் வேண்டும்.
ல் (3) சட்
ஏற்பாடு செய்தாலொழி இலங்கை மேல் நீதிமன்றத்த "நியாயாதிக்கங்களும் தத் மன்றத்தினால், அரசியல் கப்படுதல் வேண்டும்.
கடிதம் (4) அர நகரஆள்புலம் மேல் நீதிம மூலம் பரதம நீதியரசரா பராந்தியத்தின் அத்தகைய ஹப்புரையின் (2)தம் ப திக்கம் உட்பட, மேற்குப் நியாயாதிக்கத்தையும் பிரம்
(5) அர. ஏற்பாடுகளுக்கமைய, பிரா

192 ஆட்கொணர் எழுத்தாண என்ற தன்மையின் தான கட்டளைகளை விருப்பதற்கு : அத்துடன்
(1) ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழான: அல்லது 1) அப்பிராந்தியத்துக்கென தாபிக்கப்பட்ட
பிராந்தியச் சபையினால் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் நியதிச் சட்டத்தின் கீழான
--- 1
தத்துவத்தை; பராந்திய நிரலில் கூறப்பட்ட
ராந்தியத்துக்குள் வரேனும் முதனிலை நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு, ரயோகிக்கின்ற / ஏதேனும் நியாயசபைக்கு. றுவனத்துக்கு அல்லது அருக்கு எதிராக உறுதி அத்தானை, தடையிட்டெழுத்தாளை, ஆணையிட் சளை, மற்றும் யாதுரிமை எழுத்தாணை இமையினைவான ஏழுதானை நியாயாதிக்கம்" எனக் குறிப்பீடு ளை விருப்பதற்கு . நவாயாதிக்கம் கொம்
படத்தின் மூலம் பாராளுமன்றம் வேறு வகையில் - அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும் போது கதினால் பிரயோகிக்கப்பட்ட பல்வேறு எதுவங்களும், தலைநகர ஆள்புல மேல் நீத மப்பின் ஏற்பாடுகயுக்கமைய, பிரயோகிக்
சியலமைப்பில் எது எப்படியிருப்பினும், தலை அறம். கசெற்றில் வெளியிடப்படும் கட்டளை ல் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான மேற்குப் நீதித்துறைப் பிரிவுகள் தொடர்பில் இல் ந்தியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நியாயா
பராந்தியத்தின் மேல் நீதிமன்றத்தினது யோகித்தல். வேன்டும். அயலமைப்பில் அல்லது ஏதேனும் சட்டத்தின் ஏந்திய மேல் நீதிமன்றம் எதுவும், அதன்
----- ---------

Page 203
10 முல நியாயாதிக்கத்தை அல்லது மீளா -தைப் பிரயோசிக்கையில் அதனால் யொன்றினால் தீர்ப்பினால் அல்லது - வற்ற ஆளெவரும். அதற்கெதிராக முறையீடு செய்யலாம்.
(6) அரசியலமைப்பின் எற்பாடுகளுக்கமைய, பிராந்திய நீதி நியாயாதிக்கத்தை அல்லது எழுத்தால் - யோசிக்கையில் அதனால் வழங்கப் வால். தீர்ப்பினால் அல்லது தண்டனை ஆளெவரும். அதற்கெதிராக மேன்மு முறையீடு செய்யலாம்.
(7) (அ) சட்டத்தினால்
தவிர. பிரா நியாயாதிக்க நீதிபதியினால்
- டும். (3) பிரதம நீதி.
இருக்கும் வ. கசெற்றில் குறிப்பிட்ட 3 திய மேல் மூல குற்றவி. வேண்டும் என
(இ) பிரதம நீதி
பரும் கட்ட மேல் நீதிமன் மன்றத்துக்கு முறையிட்டு. எழுத்தாண

ரய்வு செய்யும் நியாயாதிக்கத் வழங்கப்பட்ட இறுதிக்கட்டளை தண்டளைத்தீர்ப்பினால் இன்ன உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மேன்
அல்லது ஏதேனும் சட்டத்தின் பிமன்றம் எதுவும். அதன் மூல , வா நியாயாதிக்கத்தைப் பர. பட்ட இறுதிக் கட்டளையொன்ற அத் தீர்ப்பினால் இன்னவற்ற றையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு மேன்
வாறு
5 ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ன./ சந்திய மேல் நீதிமன்றமொன்றின் கம், நீதிமன்றத்தின் ஒரேயொரு 5 பிரயோகிக்கப்படுதல் வேன்
பரசர். கிடைக்கக்கூடியனவாக சதிகளைக் கருத்திற்கொன்டு. வெளியிடப்படும் கட்டளை மூலம். ஓர் இடத்தில் இயங்கும் எப்பிரார் நீதிமன்றமொன்றுக்குப் பரத்தியேக பல் நியாயாதிக்கம் இருந்தல் பேது பற்றித் தீர்மானிக்கலாம்.
யரசர் , கசெற்றில் வெளியிடப் னை முலம் எவ்விடத்தில் பிராந்திய றமொன்றின் நீதிபதி . அந்நீத்
உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள மேன் | மீளாய்வு செய்யும் மற்றும் நியாயாதிக்கங்களில் ஒன்றை
யோ

Page 204
- கித், ரைக்.
த
(8) பிராந்து அப்பிராந்திய மேல் நீதிமன் -உடத்தைக் காலத்துக்குக்கா
(9) பிரதான ஆக்கப்படும் கட்டளை எதனை
(10) இவ்வுறுட்
ப : "4 *"'-?
ஏ?,''..
"டt:'
' ** -----
.
:..

(9 5 அதற்கு மேற்பட்டவையோ பிரயோ நல் வேன்டும் என்பது பற்றிக் குறித்து கலாம்..
ய மேல் நீதிமன்றத்தின் பிரதம நீதிபத். மத்தின் ஒவ்வொரு நீதிபதியினதும் அமர் நலம் தீர்மானித்தல் வேண்டும். நீதியரசர். இவ்வுறுப்புரையின் கீழ் கயும் எந்நேரத்திலும் வேறுபடுத்தலாம்.
ப்புரையில் - இலங்கை மேல் நீதிமன்றம் என்பது. - 978ஆம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்டுத் தாபிக்கப்பட்ட இலங்கை மேல் நீதிமன்றம் எனப்பொருள் படும்.
* ..

Page 205
195
- சில அத்தியாயம் :
சனாதிபதியினால் செய்யப்படும் நியமனம். அது
பகிரங்க சே. 190. (1) இம் கப்படவேண்டுமென அர. சட்டத்தினால் தேவைப் . அவலர்களையும் சப் கடற்படை - வால்படை - யும் சனாதிபதி நியம்.
> 14 டி?
ki 14 i1 6: _
(2) எவ ம் -வமைப்புப் பேரவை "மாவினால் விதப்புரை
படுத்தப்படுகிடந்க. அம் கலை- புரையுடன் இனைந்தொ
வேன்டும்.
தேசிய பகிரங்க
191. அரசியல்ல சேவை ஆணைக்க.
-க அலவலர்களினதும் த நீக்கம் , ஹக்காற்றுக் ஆணைக்ஸவுக்கு உரித்தா
தேசிய பகிரங்க
192. அரசியலல அலுவலர்களின் - பதவிக்காலம், பலரங்க அலுவலர்களும்
- - - -
அமைச்சரவையால்)
193. அரசியல ை கொள்கை திட்டம்
தேசியப் பகிரங்க அலுவ - மிடப்படல்.
எம்)பாடு செய்தனம் 2 தேசிய பசுரங்க 194. (1) தேச சேவை ஆணைக்குழுவின் மைப்புப் பேரவையின் வி அமைப்பு .
பட்ட பத்து ஆட்களுக்கு நம் . சனாத் . அல் - ராகப் பெயர் குறித்து
-'

* *து !
* * * *
வ., நகர்
சனாதிபதியினால் வாப்புரையின் (2) ஆம் பந்திக்கமைய/ நியமிக் சியலமைப்பினால் அல்லது வோ எழுத்திலான . பருத்தப்பட்ட எல்லாத் தேசிய பகிரங்க -த்துறைத் தலைமையதிபதியையும், தரைப்படை - பொன்சுப்படை ஆகியவற்றின் தலைவர்களை ங்க வேண்டும்.
ரோம் தேசிய பசுரங்க அலவலர் . அரசிய அல்லது உயர்பதவிகள் மீதான பாராளுமன்றக் 5 பேரின் நியமிக்கப்பட வேண்டுமென தேவைப் நதகைய பரக்க அவவலர் அத்தகைய கைப் ரஜகவே சாைதிபதியால் நியமிக்கப்படுதல்
- ஆ
மைப்பின் ஏற்பாடுக்கமைய எல்லாப் பகிரக் இயமனம், இடமாற்றம். பதவியுயர்வு . பதவி நட்டுப்பாடு ஆகியவை தேசிய பகிரங்க சேவை
க்கப்படுதல் வேண்டும். மமப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய எல்லாத் தேசிய
விரும்பியாக பதவி வகித்தல் வேண்டும்.
த் -
கதிர்
கர், கொள்கை தொடர்பிலான
- '.. -
வர்கள் தொடர்பில் எல்லாக் கருமங்களுக்கும் வற்றைத் தீர்மானித்ததும் வேண்டும். யே பகிரங்க சேவை ஆணைக்ல. அரசியல் இதப்புரையின்மீக சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்
மேற்படாத ஆட்களைக் கொன்டிருந்த வேன் சுக்லாவின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரைத் தவிசாள - நியமித்தல் வேண்டும்.

Page 206
(2) ஆன் எவரும் அல்லது ஒரு பிராந்திய சபை பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு உரம் தொடர்ந்திருக்கவோ ஆகாது.
(3) தேசிய பல - பிலராக நியமிக்கப்படுவதற்கு பகிரங்க அலுவலர் ஒருவராக ! ராக இருந்த ஆள் ஒவ்வொருவரும் தொடங்கியதும், அந்தகைய பதல்ல என்பதுடன், ஒரு தேசிய அல்ல - வோ அல்லது நீதித்துறை அலுவல வதற்குத் தகவற்றவராதவம் .
(4) இப்பந்தம் பீடு செய்யப்பட்ட ஆனொவ்வொ ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரொருவர் வரைக்கும். அல்லது அத்தகைய கையில் . விடயத்திற்கேற்ப, அவ ஒரு நீதித்துறை அலுவலராக இரு பெறும்படி அவர் தேவைப்படுத்த -ளால் அந்தகைய சேவை தொ கன். அல்லது வேறு படிகள் வழ பாட்டின் நோக்கங்களுக்காக ஒரு பகிரங்க அலுவலராகவும் . வும் அரச சேவையில் ஓய்வூதியம் வும் கருதப்படுதல் வேண்டும்.
(4) தேசிய பறை உறுப்பினரும், அவர் தம் கைப். -கப்பும் கடிதத்தின் மூலம் முங்க லொழிய . அல்லது காட்டப்படம் விருந்து சனாதிபதியினால் அகற்றம்

(96
ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பறுப்பினராக இருந்தால், தேசிய குப்பினராக நியமிக்கப்படவோ அல்லது
சங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் ஓர் உறுப்
நேர்முன்னராக அரச சேவையில் இருந்த அல்லது ஒரு நீதித்துறை அலுவல நம், அத்தகைய நியமனம் பயனாத் வியை வகிக்காதொழிக்க வேண்டும் 5 ரோந்திய பகிரங்க அலுவலராக கலநாகவோ மேலும் நியமிக்கப்படு மன்றம்: இக் (அ) என்றும் உட்பந்தயின் குறிப்
ருவரும் தேசிய பகிரங்க சேவை நாக அவர் இல்லாதொழிகின்ற
ஓர் உறுப்பினராகத் தொடர்ந்திருக் வர் ஒரு பகிரங்க அதுவலராக அல்லது நந்திருப்பின், எந்த வயதில் ஓய்வு கப்படுவாரோ அந்த வயதை எய்தி
டர்பில் ஓய்வதியங்கள், பணிக்கொடை மங்குதல் தொடர்பாக ஏதேனும் ஏத் டேயத்தற்கேற்ப அரச சேவையிவன்ன அல்லது ஒரு நீதித்துறை அலுவலராக 5 கொண்ட பதவியை வகிக்கின்றவராகக் கலம்
ரங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் ஒவ்வோர் பட எழுதி சனாதிபதிக்கு முகவரியிட்ட கட்டியே தமது பதவியைத் துறந்தா வேன்டிய காரணத்துக்காகப் பதவியி அற்பட்டாலொழிய . அவரச நியமனத்

Page 207
19
தேதியிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகள் கொம் பதவி வகித்தல் வேண்டும். ஆனால். தகவுடையவராதல் வேண்டும்.
அ
(5) தேசிய பகிரங்க ? எவருக்கும் அவர் கடமைக்கு வராதிருட் வழங்கலாம் என்பதோடு, அத்தகைய உறுப்பினராக இருக்கவெனத் தேசிய . உறுப்பினராக இருக்கத் தகைமை கொ காந்து நியமிக்கலாம்.
(6) தேசிய பகிரங்க ! ரொருவருக்குப் பாராளுமன்றத்தினால் அத்தகைய சம்பளம் கொடுக்கப்படுதல் கும் உருப்பினருக்குக் கொடுக்கப்படத். நிதியத்தின் மீது பொறுப்பிக்கப்படுதல் பதவிக் காலத்தின் போது குறைக்கப்பா
(7) தேசிய பகிரங்க லாளர் ஒருவர் இருத்தல் வேண்டும் : - கப் படுதல் வேண்டும்.
(8) ஆனைக்ஸாளை ஏதே நடப்பெண் - வன்க உறுப்பினர்களாதல் .
(9) தேசிய பகிரங்க - பான்மையில் ஏதோம் வெற்றிடமிருப் தத்துவமுடையதாதல் வேண்டும் : அத்துட அல்லா நடவடிக்கை எசவும். அந்தகை - தன் காரணமாக மட்டும். அல்லது ஏதேனம் குறைபாடு இருப்பதன் கார - தாகவிருத்தலோ. செல்லுபடியற்றதா
--- --)
(10) தண்டனைச் சட்டம் யாயத்தின் நோக்கங்களுக்காக. தேச

ட்வொரு காலப்பகுதிக்குப் மீன நியமிக்கப்படுவதற்குத்
சேவை ஆணைக்ஸவின் உறுப்பினர் ப்பதற்கான விளை சனாதிபதி
லீவுக்காலப்பகுதியில் தற்காலிக பகிரங்க சேவை ஆணைக் ரவிடவோர் ஆனையும் பெயர்
-::-
சேவை ஆணைக்ஸ் உறுப்பின
தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறாக 5 வேன்டும். அத்தகைய எவரே பாலதான் சம்பளம் திரட்டு
வேன்டும் என்பதோடு, அவர்க கதவம் ஆகாக.
சேவை ஆணைக்ஸவுக்குச் செய அவர் ஆணைக்ழுவினால் நியமிக்
நகம் கட்டத்திற்கான கட்ட வேளிரும். சவை - நாக்ழுவானக. அதன் உறுப் அகம். செயலாற்றுவதற்குத் உன் அணைக்ஸவின் செயல் கய ஏதோம் வெற்றிடம் இருப்ப அப்பினர் ஒருவரின் நியமனத்தில் மமாக மட்டும் .செல்லபடியற்ற கக் கருதப்படுதலோ ஆகாக.
கோவையின் 13 ஆம் அந்த அய பகிரங்க ஆணைக்னாவின்

Page 208
உறுப்பினரொருவர் ப * வேண்டும்.-ல்
(11) 193 என்பவற்றினதும் என்பது தரைப்படைய உறுப்பினரொருவரை
தேசிய பகிரங்க * 195. (1) சேவை ஆணைக்க - வினால் குறித்த சில வினால் பெயர் குறி
வினால் பெயர் குறி. தத்துவங்கள் மூ - டுள்ள தேசிய பகிர ஒன்றுக்குக் கையளிக்கப் ஆணைக்குழுவினால் குறி படுதல்.
தேசிய ) அ - ஃ வகுதியிவ ரான/ பகிரங்
மாற்றம். பதவி நீ - வற்றுக்கான தத்து
(2) ஜவின் ஓர் உறுப்பின அக்ஷவின் தவிசாளர உறுப்பினராக இல்லா - மாகப் பெயர் குறித் உறுப்பினர். அக்குழல்
---
(3) ஒருவர் இருத்தல் வே
குழுவினால் நியமிக்கட்
N, 2 (4) அத் கான கட்ட நடப் கேக் (5) -
வெற்றிடம் எதுவும் இ ஈs - தல் வேண்டும்: அ
செயல் அல்லது நடம் இடச் 8:22 ** *

/98
பகிரங்க சேவையாளரொருவராகக் கருதப்படுதல்
5
தேசிய ,
இவ்வுறுப்புரையினதும் உறுப்புரைகள் 191. 192 5 நோக்கத்திற்காக . /பகிரங்க அவவலர். அன். கடற்படையின் . அல்லது வான்படையின்
உன்னடக்க மாட்டார்.
-க்கல்
தேசிய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு . ஆணைக் க்கப்படவேண்டிய மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொள் சங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் ஒரு ழுவிற்கு. இத்துரைக்கப்பட்டவாறான அத்தகைய ஏதேனம் நக அலுவலர்கள் தொடர்பிலான நியமனம் . இட நகம் அல்லது ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு என்ப பங்களைக் கையளிக்கலாம்.
ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட பராகவுள்ள விடந்து . ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரே ராக இருத்தல் வேண்டும் என்பார். அவர் ஓர் தவிடத்க . அத்தகைய /தவிசாளரால் எழுத்கமும் கே நியமிக்கப்படக்கூடியவாறான அக்குழுவின் ஓர் இன் தவிசாளராதவம் வேன்டும்.
1 ஆணைக்குழுவின்
அத்தகைய ஒவ்வொரு மூவுக்கும் செயலாளர் வன்டும் : அவர் தேசிய பகிரங்க சேவை ஆளைக் ப்படுதல் வேண்டும். அத்தகைய ஏதேகம் அவன் ஏதேனும் கூட்டத்துக் பென் இரண்டு உறுப்பினர்களாதல் வேண்டும். அத்தகைய ஏதேகம் ழு. அதன் உறுப்பாண்மையில் இருப்பினம் செயலாற்றுவதற்குத் தத்துவமுடையதா ந்துடன் அத்தகைய ஏதேனும் குழுவின் ஏதேனும் வடிக்கை . அத்தகைய ஏதேனும் வெற்றிடம் இருந்த
- மை
- - -

Page 209
-14
: த கராத் காரணமாக, மாத்திரம் க -யற்றதாகக் கருதப்பட
தேசிய பகிரங்க சேவை 196. (1) அரச ஆணைக்குழுவினால் அல்லது
குழவினால் ஒரு தேசிய சேவை ஆணைக்குழு அல்ல பகிரங்க அவைலருக்குத் தத்துவங்கள் கையளிக் சேவை ஆணைக்குழுவினால் - கப்படுதல்.
நிபந்தனைகளுக்கமைவாக அலுவலர்களின் நியமனம். - காற்றுக் கட்டுப்பாடு தேசிய பகிரங்க அலுவா
க (2) இவ்வுல அதன் பகிரங்க சேவை ஆணைக்
-- வங்களை எந்தத் தேதி
த.
அந்தத் தேசிய பகிரங்.
கட்டளையினால் அல்லது கம்
ஒழுக்காற்றுக் கருமம் 4
இன்னலுறும் தேசிய பகிர - தேசிய பகிரங்க சேலை தக்க மேன்முறையீடு செய்வதற்
தே. த ற)
இ (3)/ தேச - ரையின் கீழ் களை எந்தக் குழுவிற்கு . அல்லது இவ்வுறுப்புரையில்
அதன் தத்துவங்களை எந் - -
- அள்ளதோ அந்தத் தேதி ஏதேனும் நியமனத்தை . பதவி நீக்கம் கட்டளை பான வேறேதேனும் கட் வேறு வகையாகவோ ப இலங்றைபாருது இல்லா

செல்லபடியற்றதாகாக அல்லது செல்லுபடி நதலாகாது.
"tடிங் -
எயலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய பகிரங்க
4 அதள் ஏதோறும் ஐ தேசிய பகிரங்க 5 விதந்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அந்தகைய 5 ஏதேகம் வகுதியினரான தேசிய பகிரங்க
இடமாற்றம் . பதவி நீக்கம் அல்லது ஒழுக் என்பனவற்றிற்காள் அதன் தத்துவங்களை மர் ஒருவருக்குக் கையளிக்கலாம்.
- * *
அறுப்புரையின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் தேசிய நம் அல்லது அதன் ஏதேனும் ஐ அதன் தத்து
ய பகிரங்க அலுவலருக்குக் கையளித்தன்ன தோ க அலுவலரினால் ஆக்கப்பட்ட இடமாற்றக்
பதவி நீக்கம் கட்டளையினால் அல்லது ஓர் தொடர்பான வேறேதேனும் கட்டளையினால் + சங்க அலுவலரெவரும். விடயத்திற்கேற்றவாறு.
ஆணைக்லாவுக்கு அல்லது அத்தகைய குழுவுக்கு கோன உரிமையுடையவராதல் வேண்டும். சிய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவானது. அய பகிரங்க சேவை ஆணைக்ஸ் இந்த உறுப்பு
அதன் தத்துவங் . கையளித்துள்ளதோ அந்தக் குழுவினால்.
கீழ் தேசிய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு தேத் தேசிய பகிரங்க அலுவலருக்குக் கையளித் கசிய பகிரங்க அவவலறினால் செய்யப்பட்ட
ஆக்கப்பட்ட இடமாற்றக் கட்டளையை அல்லது ய அல்லது ஓர் ஒழுக்காற்றுக் கருமம் தொடர் ட்டனையை மேன்முறையீட்டின் மீதோ அல்லது மாற்றுவதற்கு வேறுபடுத்துவதற்கு அல்லது தோழிப்பதற்குத் தந்தவமுடையதாதல் வேண்டும்
உ.

Page 210
(4) - புரையில் (2) ஆம் முறையீட்டில் மது. அதன் தத்துவங்களை கையளித்துள்ளதோ . பட்ட ஏதேனும் நியா கட்டளையை அல்லது ஏதேனும் கட்டளை ை அல்லது இல்லாதொழ
நீதிமன்றம் அல்லது -
197. உயர் நியாயசபை எசவும் தவிர்ந்த நீதிமன்றம் பகிரங்க சேவை தொடர்பாக ஏதேதும் அலுவலரொருவரின் த கட்டளை அல்லது முடிவுபற்றித் தீர்ப்புக் ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப் கறுதலோ அல்லது அவற்றைக் கேள்விக்குட் -பில் . தேசிய பாத படுத்தலோ ஆகாது. இசவை ஆணைக்ஸவின
அவவலரின் ஏதேனும் - அதன்மீது தீர்ப்புக் க
படுத்த தத்துவமோ
8
தேசிய பகிரங்க சேவை 198. அரசிய தொடர்பாக உளதான பகிரங்க சேவை ஆன விதிகளும் ஒழுங்கு விதிக கும் தொடர்ந்திருத்தல் யும், அரசியலமைப்ப வேண்டும்.
தேசிய பகிரங்க சே நடவடிக்கை முறைகள் பின்கீழ் கக்கப்பட்டன போன்று பகிரங்க 0 நடவடிக்கை முறைகள் கருதப்படுதல் வேண்டு

தேசிய பகிரங்க சேவை ஆணைக்ல . இவ்வாப் பந்தியின் கீழ் ழுவுக்குச் செய்யப்பட்ட மேள் 2. இவ்வுறுப்பரையின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ்
எந்தத் தேசிய பகிரங்க அவவரொருவருக்குக் அந்தத் தேசிய பகிரங்க அலுவலரால் செய்யப் மனத்தை. இடமாற்றல் அல்லது பதவிநீக்கம்
ஜக்காற்றுக் கருமம் தொடர்பிலான வேக ப மாற்றுவதற்கான . வேறுபடுத்துவதற்கான சிப்பதற்கான தத்சவமுடையதாதல் வேண்டும்.
நீதிமன்றம் . மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்பன அல்லது நியாய சபை எசவும். தேசிய பகிரங்க நியமனம் . இடமாற்றம். பதவி நீக்கம் அல்லது பொடு சம்பந்தமாக ஏதேனும் கருமம் தொடர் ரங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் தேசிய பகிரங்க அது ஒரு குழுவின் . அல்லது ஒரு தேசிய பகிரங்க
கட்டமையை அல்லது முடியை விசாரணை செய்ய . ற அல்லது அதனை எம்முறையிலும் கேள்விக்குட் அல்லது நியாயாதிக்கமோ கொண்டிருத்தலாகாக
, - .
வமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைவாகவும் தேசிய வணக்ஸ் வேறுவகையாக ஏற்பாடு செய்யும் வரை த் தொடங்குவதற்கு நேர் முன்னர் வவவிலிருந்த -வை தொடர்பான விதிகள் ஒழுங்கு விதிகன்.
என்பன. ஏற்றமாற்றங்களுடன் இவ்வரசியலமைப் வ அல்லது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை என்றார் சவை தொடர்பான விதிகன். ஒழுங்குவிதின். என்பனவாகத் தொடர்ந்து வவவிலுள்ளதாகக்
ம்.

Page 211
.:
தேசிய பகிரங்க சேவை 199{1}தேசிய . ஆணைக்குழுவுடன் தலை யிடுதல் தவறொன்றா ஏதேனும் குழுவின் , அல்ல கும் என்பது.
உறுப்பினரின் , அல்லது கையளிக்கப்பட்ட எவை . னும் தேசிய பகிரங்க . அல்லது மறைமுகமாக, மூலமாகவோ எத்தகை. களைப் புரியும் போதன், -- யோகிக்கும் அல்லது 1 ஆளொவ்வொருவரும் தம்
விளக்கத்தின் என்பதுடன்/பின்னர் பி னிக்கப்பட்டதன்மேல் , பணத்துக்கு . அல்லது இது - கான மறியற்றன்டனை. றன்டனை ஆகிய இரண்டு
(2) இவ் பதவிக்கான எவரேனும் சான்றிதழொன்றை அல். - மாள் கொடுப்பதனை
பிராந்திய ப சிரங்க
200. (1) (அ) சேவை ஆணைக்குழு.
பட்ட பிராந்தியம் ஒவ் ஆணைக்குழுவொன்றிருத்த தியத்தின் அமைச்சர் ச
படும் அரசியலமைப்புப்
- -
வதன்மீது அப்பிராந்திய குறையாதவர்களும் ஏழு கொன்டிருத்தல் வேண்டு
களுள் ஒருவரைத் தவிச் * ஆட்க 4
தலும் வேண்டும்.

பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் . அல்லது அதன் வது அத்தகைய ஆணைக்குழுவின் எவரேனும் அத்தகைய ஆணைக்குழுவினால் அல்லது குழுவினால் யேனும் தத்துவங்களைப் பிரயோசிக்கும் எவரே அலுவலரின் ஏதேனும் முடிபின் மீது நேரடியாக தாமாகவோ அல்லது வேறெவரேனும் ஆள் பகமான எம் முறையிலேதும் . அவரச கடமை றி, வேறுவகையாகச் செல்வாக்கைப் பிர செல்வாக்கைப் பிரயோகிக்க எத்தனிக்கும் வறொன்றுக்குக் குற்றவாளியாதல் வேண்டும் ராந்திய மேல் நீதிமன்றத்தினால் குற்றத்தீர்ப்பு பத்தாயிரம் ரூபாவுக்கு மேற்படாத குற்றப் பண்டாண்டுகளுக்கு மேற்படாத ஒரு காலத்துக் க்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம். மறியற் க்கும் ஆளாதவம் வேண்டும். வுறுப்புரையிவள்ளதெனவும், ஏதேனும் பகிரங்கப் விண்ணப்ப காரருக்கு அல்லது வேட்பாளருக்கு லது நடத்தைச் சான்றிதழொன்றை எவரேனு க் தடைசெய்தலாகாக.
அத்தியாயம் X1 என்பதன் கீழ் தாபிக்கப் வொன்றுக்கும் பிராந்திய பகிரங்க சேவை ல் வேண்டும். இவ்வாணைக்குழு, அப்பிராந் பையுடனான கலந்தாலோசனையுடன் செயற்
பேரவையால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படு த்தின் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படும் மூன்றுக்குக்
க்கு மேற்படாதவர்களுமான ஆட்களைக் ம் என்பதுடன் ஆரு நர் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரளராக இருப்பதற்கென பெயர் குறித்து நியமித்

Page 212
(3) இப்பர் பெயர் குறித்த நியமனங்களைச் ெ யாகை. அப்பிராந்தியத்தின் இன வேண்டும்.
(2) ஆளொருவர் -ராக, பிராந்திய சபையொன் ரதிகார சபையொன்றின் உறுப்ப உள்ள பகிரங்க அலுவலரொருவர - குவராக இருந்தால் அவர் பிர குழுவின் உறுப்பினரொருவராக நி திருத்தலோ ஆகாது.
(3) பிராந்திய உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் பிரா பப்படும் கடிதத்தின் மூலம் முன் க லொழிய அல்லது காட்டப்படவே தியத்துக்கான அமைச்சர் சபைய செயற்படும் அரசியலமைப்புப் .ே அருநரால் பதவியிலிருந்து அகற்ற தேதியிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகளை பதவி வகித்தல் வேண்டும்.
(4) பிராந்திய உறுப்பினரொருவருக்கு அப்பிராந் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான - தல்வேண்டும் என்பதுடன் அத்த ை பாலதான அத்தகைய சம்பளம் மீது பொறுப்பிக்கப்படுதல் வேண் காலத்தின் போக குறைக்கப்படும்
(5) பிராந்திய உறுப்பாண்மையின் ஏதேனும் வெற் தத்துவமுடையதாதல் வேண்டும் :
--

தியின் (அ ) என்னும் உட்பந்தியின் கீழ் சய்கையில் அரசியலமைப்புப் பேரன அமைப்பை கருத்திற் கொள்ளுதல்
- - - - -
, பாராளுமன்ற உறுப்பினரொருவ றின் உறுப்பினரொருவராக. உள்கு இனரொருவராக. அரச சேவையின் ாக அல்லது நீதித்துறை அலுவலரொ ாந்திய பகிரங்க சேவை ஆணைக் இயமிக்கப்படுதலோ அல்லது தொடர்ந்
பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவொன்றில் -ந்தியத்தின் ஆளுநருக்கு முகவரியிட்டனுப் கூட்டியே தமது பதவியைத் துறந்தா சண்டிய காரணத்துக்காக அப்பிராந் என் வேண்டுகோள் ஒன்றின் மீது பரவையின் விதப்புரையின் மீது அவர் ப்பட்டாலன்றி, அவரது நியமனத் க் கொன்டவொரு காலப்பகுதிக்குப்
பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவொன்றின் தியத்துக்கான பிராந்திய சபையால் அத்தகைய சம்பளம் கொடுக்கப்படு கய உறுப்பினருக்குச் செலுத்தப்படத் அப்பிராந்தியத்தின் திரட்டு நிதியத்தின் டும் என்பதுடன் உறுப்பினரின் பதவிக் அம் ஆகாக. பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவொன்று றிடம் இருப்பினும் செயலாற்றுவதற்கு அத்துடன் அத்தகைய ஆணைக்குழுவின்
* :- பு:

Page 213
20
ஏதேனும் செயல் அல்லது
-----
- டம் இருப்பதன் காரண ஆம் -
நியமனத்தில் ஏதேனும் கும்
செல்லுபடியற்றதாகக் க பிராந்திய அமைச்சுக்கள் 201. பிராந்தியம் களின் பிரதம செயமொன்றில் அமைச்சர்கள் -லாளரும் செயலாளர் கரும்.
அமைச்கச் செயலாளரும் - தியத்தில் அருநரால் நி.
1 :: - --
>'\'-
- 1 # 1
பிராந்திய பகிரங்க அலுவலர்களின் பதவிக் காலம்.
202. அரசியலபை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந் - ங்க அலுவலர்களும் வரும்
பிராந்திய பகிரங்க
203. (1) அரசிய சேவை.
• பிராந்தியத்தினதும் பிராந் நியமனம் .பதவியுயர்வு . கட்டுப்பாடு என்பன அப்ப ஆணைக்குழுவுக்கு உரித்தாக்
(2) அரசிய -த்தின் அமைச்சர் சபை . அலுவலர்கள் தொடர்பிலா கும் ஏற்பாடு செய்தவம்
(3) பிராந் யத்தின் பிராந்திய பகிரங் நியமனம் . இடமாற்றம். ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு என்பதுடன் அந்தத்துவங்களை மான நடவடிக்கை முறை
(4) (அ) பி அல்லது அதன் எவரேனும் உ

நடவடிக்கை . அத்தகைய ஏதேனும் வெற்றி மாக மட்டும் அல்லது உறுப்பினரொருவரின் றைபாடு இருப்பதன் காரணமாக மட்டும் ருதப்படுதலாகாக. மொன்றின் பிரதம செயலாளரும் பிராந்திய
சபையின் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களினதும் பிரதம அமைச்சரின் மதியுரையின் மீது பிராந் யமிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
---
மப்பினால் வேறுவகையில் வெளிப்படையாக தோற்தவிர. எல்லாப் பிராந்தியப் பகிர
பியாங்கு பதவி வகித்தல் வேண்டும்.
உலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய ஒவ்வொரு கதியப் பகிரங்க சேவையின் அலுவலர்களின்
இடமாற்றம். பதவி நீக்கம். ஒழுக்காற்றுக் பராந்தியத்தின் பிராந்திய பகிரங்க சேவை
கப்படுதல் வேண்டும்.
லமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, பிராந்திய
அப்பிராந்தியத்தின் பிராந்தியப் பகிரங்க வ கொள்கை பற்றிய எல்லாக் கருமங்களுக் அவற்றைத் தீர்மானித்தவம் வேண்டும்.
திய பகிரங்க சேவை ஆணைக்ழ பிராந்தி க சேவை ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்களின் பதவி விலக்குதல். அத்துடன் அவர்கள் மீதான
என்பவற்றிற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் னப் பிரயோகிப்பதற்கும் கையளிப்பதற்கு பயும் தீர்மானிக்கலாம். ராந்திய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினரின் ஏதேனும் கட்டளை மீது அல்லது
..
- :

Page 214
முடிவின் மீது எதனையும் தாமாகவோ அல்லது - யதுமான ஏதேனும் வேறு வகையாக செல் பிரயோகிக்க எத்தல் குற்றவாளியாதல் வே -ன்றினால் குற்றத்தி மேற்படாத குற்றப்பு படாத மறியற்றண்டன றண்டனை ஆகிய இரவு
தெதுவும் பிராந்திய எவரேனும் விண்ணப்பம் சான்றிதழொன்றை . ஆகாது.
(5) அல்லது இயைபான | அல்லது நியாயசபை ரொருவரின் நியமனம் - காற்றுக் கட்டுப்பா ஒரு பிராந்திய பகிர அலுவலர் ஒருவரின் செய்ய அல்லது அதன் னும் கேள்விக்குட்படுத்த
லாகாது.
பகிரங்க சேவை
204. (1) ஆணைக்குழுவின் 2 தவிசாளர்களது அவை. அவை ஒன்றிருத்தல்
எனக் குறிப்பீடு செ ஆணைக்குழுவின் தவிச

2 ;-
: நேரடியாகவோ அல்லது மறை முகமாகவோ ர வேறு எவரேதும் ஆள் மூலமாகவோ எத்தன்மை முறையில் அவரது கடமைகளைப் புரியும் போதன் வோக்கைப் பிரயோகிக்கும் அல்லது செல்வாகனம் இக்கும் ஆளொவ்வொருவரும் தவறொன்றுக்குக் பண்டும் என்பதுடன் பிராந்திய மேல் நீதிமன்றமொ ப்பளிக்கப்பட்டதன் மேல், பத்தாயிரம் ரூபாவுக்கு பணமொன்றுக்கு அல்லது இரண்டாண்டுகளுக்கு மேற் எனக்கு அல்லது அத்தகைய குற்றப்பணம், மறியற்
டிற்கும் ஆளாதவம் வேண்டும்.
க) இப்பந்தியில் (அ) எங்கும் உட்பந்தியிலுள்ள பகிரங்க சேவை யில் ஏதேனும் பதவிக்கான காரருக்கு சான்றிதழொன்றை அல்லது நடத்தைச் Tவ ரேனும் ஆள் கொடுப்பதனைத் தடை செய்தல்
உயர்நீதிமன்றம், மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் பிராந்திய மேல் நீதிமன்றம் தவிர்ந்த நீதிமன்றம் எதுவும் பிராந்திய பகிரங்க சேவையின் அலுவல 3, இடமாற்றம், பதவிநீக்கம் அல்லது ஒழுக் சடு சம்பந்தமான ஏதேனும் கருமம் தொடர்பில் எங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் அல்லது பகிரங்க ஏதேனும் கட்டளையை அல்லது முடிபை விசாரணை மீேது தீர்ப்புக்கூற அல்லது அதனை எம்முறையிலே ந்த தத்துவமோ நியாயாதிக்கமோ கொண்டிருத்த
பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழுக்களின் தவிசாளர்களது வேண்டும் (இது இதனகத்துப் பின்னர் "அவை " பயப்படும் ).. இது தேசிய பசிரங்க சேவை Tளரையும் தேசிய பொலிசு ஆணைக்குழுவின்

Page 215
205
தவிசாளரையும் பிராந்திய பகிரங்க சேவை - தைம் தவிசாளரையும் பிராந்திய பொலிக வதும் தவிசாளரையும் கொண்டிருத்தல் வேன்
(2) தேசிய பகிரங்க சேவை - ளர் அவையினர் செயலாளராகச் செயலா (3) (9) அவையின் ஏதோ
நடப்பென் மன்ற எண்ணிக்கையின் .
. * *
(6) இப்பந்தயின் (அ
ஏற்பாடுகளுக்கம் -சாளர் பதவிறி உறுப்பினர்களிடை வருவதனை இயல் அத்தகைய முறை தொவு உட்பட . "- டன் அத்தகைய
நிறைவேற்றுதல் டே -
நடவடிக்கை முன்
கெ
(4) அவையின் பணிகள் -
(அ) செயல்முறை சா,
லாம் ஒரே சீரா ஆகக்குறைந்த த. - கப்படுவதனையு கத்துடன் தேசிய சும் தேசிய பொ வினதும் பிராந்தி பொலிக சேவை - னம், இடமாற்றம் காற்றுக் கட்டுப். கொள்கைகளை :
சிடி 124 4

ஆணைக்ஸ் ஒன் வொஸ்து - ஆனைக்கும் ஒவ்வொன்ற ரும்.
வ ஆணைக்குழுவின் தவிசா ந்ருதல் வேண்டும். ம் கட்டத்திற்கான கட்ட இதன் உறுப்பினர்களின் ரைவாசியாதல் வேண்டும்.
-) எங்கும் உட்பந்தியின் மய. அவையானது. தவி கலை மன்றத்தின் எல்லா யேயும் முறை மாறி சீசெய்யக்கூடியவாறான யில் தவிசாளர் ஒருவரின் அதன் கூட்டங்கள் அத்து கட்டங்களில் அலுவல்களை என்பன தொடர்பிலான மயை ஒழங்குபடுத்தலாம்.
தியமுள்ள விடத்திலெல் என செயல் முறையையும் காதரங்கள் கடைப்பிடிக் ல் உருதிப்படுத்தும் நோக்
பகிரங்க அவவலர்களின் Tலிச சேவை அலுவலர்க ய பகிரங்க மந்தம்
அலாவலர்களை கம் நியம் மம். பதவி நீக்கம் ஜக் பாடு சம்பந்தமான இயைபுபடுத்தல்.

Page 216
A4:
(5) ஆட்சே 'தை
பரிட்சை பகிரங்க
~, ..
''ஆ சேவை
- றும் 6 யும் வி மேற்கெ பற்றி |
-ரைகள் என்பனவாதல் வேன்
* - 2)
.'
(5) (அ) இப்பந்த
அமைய . பகிரங்க படிகள். லான ந தீர்மானம் நியதி நி பகிரங்க நியமிக்க திய பகி தேசிய
வேறோ தே தே பதவியெ
கதை 4 (5) இயைபா
பகிரங்க கோவ லன்றி இ கேபின் கீழ
- கலாகாது

20
சப்புக்கும் பதவியுயர்வுக்கும் பொய் காத்துக சகன் நடத்துதல் உட்பட தேசியத் த * சேவை னெசம். தேசிய பொலிச அவரும், பிராந்திய பகிரங்க மற் பொலிக சேவைகனை தும் தரத்தை மனத்திறனையும் மேம்படுத்துவதற்கு காள்ளப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் தோதான அதிகாரிகளுக்கு விருப்பு 5 செய்தல்.
டும்.
மயில் (8) என்கும் உப்பந்திக்கு - தேசிய பகிரங்க சேவையின் 5 அலுவலர் ஒருவர். சம்பளம்.
ஓய்வூதிய உறித்துகள் தொடர்பி இயற்றிபந்தனைகள் உட்பட சபையால் இக்கப்படக்கூடியவாறாக அந்தகைய பேந்தனைகள் மீது ஒரு பிராந்திய - சேவையில் பதவியொன்றுக்கு
ப்படலாம் என்பதுடன் ஒரு பிராந் ரங்க சேவையின் அலுவலர் ஒருவர் பகிரங்க சேவையில் அல்லது ர் பிராந்திய பகிரங்க சேவையில் என்றுக்கு நியமிக்கப்படலாம்.
பகிரங்க சேவை ஆனைக் ை அவவலரை விடுவிக்க உடன்பட்டா ப்பந்தியில் (அ) எல்லாம் உட்பந்த ஈள நியமனமொன்று இடம் பெறுத
- - - - -

Page 217
2
பதவிச் சத்தியம்
அல்லது உறுதியுரை.
=
4.
205. இல்வர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட தரப்பட்டுள்ள சத்திய உறுதியுரையை மொழி - குரிய கடமைகளை

© 7
கதியாயத்தம் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட எதேகம் பரும் ஆளொருவர் ஐந்தாம் அட்டவணையில் மத்தைச் செய்து கீழே ஒப்பாகும்வரை அல்லது அந்து கீழே ஒப்பமரும் வரை அவரது பதவிக்
மேற்கொள்ளுதலாகாக.

Page 218
த
தி
12
I -
நிதி "
!...
சட்டத்தின்
206. சட்டத்தின் மூலம் அல்லது நியதிச்சட்டத் சட்டத்தின்மூலம் அல்லது நியதி. தின் அதிகாரத் கப்படுதலோ சேகரிக்கப்படு. தின்மூலமல்லாது வரிகள் விதிக் கப்படுதலா காது என்பது.
மத்திய மற்றும் பிராந்திய நிதிகள்.
207. (1) (அ) குறித்
வரும்
பாக
தொ
களுக்
சா
நிதி
அடை
ஆக்கு
மத்த
பன்.
வருக
(ஆ) பிர
வரும்
பட்
செ
பட்ட
நிதி.
நிதி
(இ) மத்
நிருல் தின்
பெ
விட
நிதி. வரன்

9
ம் XX |
அல்லது சட்டத்தின் கீழ் அல்லது நியதிச் ச்சட்டத்தின் கீழ் தலிர, வரி ஒன்று விதிக் த ேலா ஆகாது.
- சில வரிகளின தும் தீர்வைகளினதும் தேறிய
படிகள் முழுவதையும் அல்லது அவ்வரும்படி சுலின் கத்தைப் பிராந்தியத்துக்க் தறித்தொக்குதல் டர்பிலான இந்த அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகள் நகமைவாக, குறித்துரைத்த நோக்கங் சக் க ஒதுக்கப்படாத மத்திய அரசாங்கத்தின் கள் யாவும் இலங்கையின் திரட்டு நிதி என மக்கப்படவேண்டிய திரட்டு நிதியம் ஒன்றை த்தல் வேண்டும்; இத்திரட்டு நிதியத்துக்குள் மிய அரசாங்கத்தின் சகல வ ரிசரும் , விதிப் வுகளும், வீதவரிகளும், தீர்வைகளும், மற்றெல்லா வாய்களும் செலுத்தப்படுதல் வேல்டும். இந்திய நிருவாகத்தினால் பெறப்பட்ட சகல வாய்களும் அத்தகைய நிருவாகத்தினால் திரட்டப் - சகல கடன்களும், கடன்களைத் திருப்பிச் அத்துவ தில் அத்தகைய நிருவாகத்தினால் பெறப் - எல்லாப் பணங்கரும் பிராந்தியத்தின் திரட்டு வம் என அழைக்கப்படவேண்டிய சிரட்டு யமொன்றை ஆக்குதல் வேண்டும். விய அரசாங்கத்தினால் அல்லது பிராந்திய வாகமொன்றினால் அல்லது மத்திய அரசாங்கத்
அல்லது பிராந்திய நிருவாகத்தின் சார்பில் றப்படும் மற்றெல்லாப் பகிரங்கப் பணங் களும் யத்துக்கேற்றாற்போல இலங்கைத் திரட்டு உத்தில் அல்லது, பிராந்திய திரட்டு நிதியத்தில் அவைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
பி.

Page 219
20ு
(ஈ) அரசியலமைப்பினால் ஏற்ப
காகவும் ஏற்பாடுசெய்யப் அல்லது நியதிச்சட்டத்துக்கு திரட்டு நிதியத்திலிருந்து அ
நிதியத்திலிருந்து பணம் ஒது (2) (அ) இந்த அத்தியாயத்தின் ஏற்.
பாராளுமன்றமானது அவச துக்கு ஏற்பாடு செய்யும் ரே செலவு நிதியமொன்றைச் .
(ஆ) நிதி என்னும் விடயத்துக்குப்
அமைச்சர் - (1) ஏ தேதும் விடயத்துக்கு
அமைச்ச ரவை அமைச் (11) அத்தகைய செலவின் தி
இருக்கவில்லையென , திருப் திப்பட்டால், பாரால் எதிர் பாராச் செலவு நிதிய கொடுப்பனவொன்றன் மூலம்
அதிகாரமளிக்கலாம்.
(இ) அத்தசை ய முற் பகலிக் கொடு
மூன்று மாதங்கக் குள்ளாக , கொடுக்கப்பட்ட பணத்தொ நோக்கத்துக்காக , குறை நி மன்றத்துக்குச் சமர்ப்பிக் கப்
(ஈ) பிராந்திய சபையானது , நி
பாராச் செலவு நிதியம் எ தான கட்டு நிதியத் தன் மையி நிதியமொன்றைத் தாபிக்கல அத்தகைய நிய திச் சட்டத்தில்:
கூடியவாறான அத்தகைய ப . காலம் செலுத்தப்படுதல் 6 பாராச் செலவினத்தைச் ச அப்பிராந்தியத்துக்கான பிர துடன் அத்தகைய நிதியத்திலி அமைச்சர்கள் சபையின்

ாடுசெய்யப்பட்ட நோக்கங் கருக் பட்ட முறையிலும், சட்டத்துக்கு இணங்கவும் தவிர, இயல்பான ல்லது பிராந்தியத் திரட்டு க்கீடு செய்யப்படுதலாகாது. பாடுகள் எது எப்படியிருப்பினும் , ரமான, எதிர் பாராச் செலவினத் நாக்கத்துக்காக எதிர் பாராச் | சட்டத்தின்மூலம் உருவாக்கலாம்.
பொறுப்பாகவுள்ள அமைச்சரவை
தப் பொறுப்பாகவுள்ள சசர் - த்துக்கு ஏதேனும் ஏற்பாடு
தமன்றத்தின் விதப்புரையின் மீது, பத்திலிருந்தான முற்பணக்
ஏற்பாடுசெய்யப்பட வேண்டுமென.
உப்பனவு ஒவ்வொன்றன் பின் னரும் ,
அவ்வாறு முற்பணமாகக் | கை களை மாற்றீடுசெய்யும் ரெப்பு மதிப்பீடொன்ய பாராரு
பட வேண்டும்.
=யதிச் சட்டத்தின் மூலம் எ திர் எனப் பெயரிடப்பட ேவண்டிய லான எதிர் பாராச் செலவு ரம். இந்நிதியத்துக்குள் ால் தீர்மானிக்கப்படக் கல த் ெதாகை கள் காலத்துக்குக் வெண்டும் ;அத்துடன் எதிர் மாளிக்கும் நோக்கத்துக்காக , தான அமைச்சரின் சம்மதத் ருந்து பிராந்தியத்தின் நிதி என்னும்

Page 220
விடயத்துக்குப் பெ முற்பணக் கொடுப் அமைச்சரை இயல.
அமைச்சரின் கைவ
விடப்படுதல் வேன் ஒவ்வொன்றின் பின் ளாக அவ்வாறு 8 தொகைகளை மா குறைநிரப்பு மதிப் சமர்ப்பிக்கப்படுத
(3) (அ) நிதி ஆணைக்குழுவில்
தினால் வித்த்துரை மதுவரித் தீர்வை .
விதிக்கப்பட்டு, (1) அத்தகைய
குள்ளாக - மத்திய அர
(11) ஏனைய வி
களுக்குள் . பாலவைா
பிராந்திய சேகரிக்கப்படுத (8) ஏதேனும் பிராந்
வான ஏதேனும்
தீர்வையின் வரும் பாகமாதலாகா குறித்தொதுக்கப்
(4) (அ) (உற்பத்தியாளர்
தவிர்ந்த) மொ விற்பனைகள் மீத விதிக்கப்பட்டுச்

2) &
பா றுப்பாகவுள்ள அமைச்சரினால் "பனவுகளைச் செய்ய அத்தகைய மச்செய்யும் விதமாக, அத்தகைய சம் அத்தகைய நிதியம் விட்டு நடும்; அத்தகைய முற்பணக்கொடுப்பனவு எனரும், மூன்றுமாத காலப்பகுதிக்குள் மண்பனமாகக் கொடுக்கப்பட்ட பணத் சற்றீடு செய்யும் நோக்கத்துக்காக, ப்பீடொன்று பிராந்திய சபைக்குச் ' நல் வேண்டும்.
5 விதப்புரையின்மீது பாரா ளுமன்றத் ஏக்கப்படக்கூடியவாறாக அத்தகைய கள் மத்திய அரசாங்கத்தினால்
தீர்வைகள் தலை நகர ஆள்புலத்துக் அறவிடப்படற்பாலனவான விடயத்தில்,
சாங் கத்தினா லும், அத்துடன் ' டயங்களில், முறையே எப்பிராந்தியங் அத்தகைய தீர்வை சள் அறவிடப்படற் அவையோ அப்பிராந்தியங் கவின்
நிருவாகங்களினாலும் ல் வேண்டும். தியத்துக்குள்ளாக அறவிடப்படற்பால ை நிதியாண்டிலான ஏதேனும் அத்தகைய படிகள் இலங்கை திரட்டு நிதியத்தின் தென்பதுடன் அப்பிராந்தியத்துக்குக் யடுதலும் வேண்டும்.
களினால் செய்யப்படும் விற்பனைகள் த்த விற்பனைகள் மற்றும் சில்லறை ான வரிகள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் சேகரிக்கப்படுதல் வேண்டும்: ஆனால்

Page 221
இப்பந்தியின் (2) செய்யப்பட்ட முறை, படுதல் வேண்டும்.'
(2) தலநகர ஆள்புல
எனச் சார்த்திக் கள் பறிக்கறிற்குமான யாஷ்டில் ஏதேனும் படிகள் இலங்கை | காது; ஆனால் நி, பாராளுமன்றத்தினா அத்தகைய பங் சீட்டு
எப்பிராந்தியத்துக்கு
பாலதோ அப்பிரா படுதல் வேண்டும்.
(இ) நிதி ஆணைக்குழு, இ
நோக்கத்துக்காக, வியாபாரத்தின் ேபா பண்டங்களின் விற்பனை ஏற்றுபொருள் முறை பதற்கான நெறிக.ை
(5) (அ) வேறு வகையாக ஏத
மீதான அத்தகைய 6 அரசாங்கத்தினால் வேண்டும் என்பதுடன் யில் ஏற்பாடு செய்யப் படுதலும் வேண்டும்.
11

21
என்றும் உட்பந்தியில் ஏற்பாடு றயில் பிராந்தியங் களுக்குப் பகிரப்
த
க்
கு
வரும் பால்
கூறக் வரும்படிகளை அவ்வரும்படி காவுக்குத் தவிர, ஏதேனும் நிதி |
அத்தகைய வரியின் தேறிய வரும் திரட்டு நிதியத்தன் பாகமாதலா தி ஆணைக்குழுவின் விதப்புரையின் மீது சல் விதித்கரைச்சப்படக்கூடியவாறான - நெறிகளுக் கினங்க , அவ்வாண்டில்
தள் அத்தகைய வரி அறவிடப்படற்
சாந்தியத்தச் தக் தறித்தொதுக்கப்
ஒப்பந்தியின் (2 ) என்னும் உட்பந்தியின்
பிராந்தியங் கருச்சிடையிலான த அல்லது வர்த்தகத்தின்போது ன, அல்லது கொள்வனை அல்ல?
இடம்பெ டி சின்றவிடத்து, தீர் மாளிப் கள வதக்ரம்  ேவண்டும்.
ற்பாடுசெய்யப்படாத விற்பனைகள் வரிகள் அல்லது வருமானம் மத்திய அறவிடப்பட்டுச் சேகரிக்கப்படுதல்
இப்பந்தியின் (ஆ) என் ஐம் உட்பந்தி ப்பட்ட முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்
உம் -

Page 222
(ஆ) 26. 6
ஏதேனும் : தேறிய வா துரைச்சப்பு விதித்கரை அவ்வான் டி
தந்துள்ளா
தியத்துக்கு . என்பதுடன் கூடியவாற
முறையிலும்
சப்பாத
(6) சட்டத்தின்மூலம் ப
அத்த ைசய பணத்தொகைகள் , தீர்மானிர் கேடி யவாறான் ! வகையில் மானியங்களாக ஒ துக்குப் பொறுப்பாக்கப்படு; தியட்சருக்க, லவ்வேறு பணி;
இலங்கை
திரட்டு நிதி யத்திலிருந்து பனித்தொகை களை மீப் பெறுதல்.
208. (1) இவ்வுறுப்பு. வேறுவசையாக வெளிப்படை நிதி என்னும் விடயத்தக்தப் கைப்பட ஆச்கப்பட்ட ஆணை . பணத்தொகை எதுவும் இலங்.
படுதலாகாது.
(2) எந்த நி பெறப்படவுள்ளதோ அல்லது சட்டப்படி பொறுப்பிக்கப்ப குறித்துரைக்கப்பட்ட பகிரங் தீர்மானத்தினால் அல்லது ஏ அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலொ வழங்கப்படுதலாகாது.

21
த்
து
க்
குச் சார்
கூறப்பட்டி யாத்தி
1.
அத்தகைய வரியின் எதேறும் நிதி ஆண்டி லா கும்படிகளில் பாரா மன்றத்தினால் விதிக் படக்கூடியவாறான பாராமன்றத்தினால் க்சப்படக்கூடிய அத்தகைய நூ ந்யவீசம் 4 அத்தகைய வரி எந் க் பிராந்தியத் ச அறவிடப்படற்பா? ~ா அந்தப் பிராந் ச் குறித்தொதுக்கப்படுதல் (வல் டும்
நிதி ஆணைக்குழுவினால் விதிர்"ரைக்கப்படக் ாக அத்தகைய காலத் 4 பிரர் சம் அக்கசை!, அப்பிராந்தியங்களுக்கிடையே பகிர்ந்தளிச் ம் வேண்டும்.
ாரா ளுமன்றப் ஏற்பாடு செய்யப்படக் கடி ய
தி
உதவி தேவைப்படு கின்ற தா பாரா தமன்றம் அத்தகைய பிராந்தியம்: உதவி என்ற
வோராண்டிலும் இலங்-ை திரட்ட நிதியத் தல் வேண்டும்; அத்துடன் வெவ்வேறு பிராந் கதொகைகள் நிர்ப் யிக்கப்படலாம்.
ரயில் (3) ஆம், ( 1 ) டிம் பர்திகளில் யாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக் கின்றவாறு தவிர, பொறுப்பாகவு167. அமைச்சரவை அமைச்சரின் ப்பத்திரமொன்றன் அதிசாரத்தில் சீழல்லாத கை திரட்டு நிதியத்திலிருந்து மீளப் பெறப்
தியாண்டின்போது அந்தப் பணம் மீளப் - வேறுவிதமாக இலங்கைத் திரட்டு நிதியத்தில்
டவுள்ளதோ அந்த நியாயத்ரக் க சேவைதருக்காகப் பாராளுமன்ற பின் தேனும் சட்டத்தினால் அப்பாத்(தாகை முய, அத்தகைய ஆணைப்பத்திரம் எதுவும்

Page 223
(3) அந்த நிதியாண்டு . சட்டமாக நிறைவேற்றப்படுமுன்னர் கலைக்கிள்றவிடத்து, பாராளுமன்றம் லொழிய, புதிய பாராளுமன்றம் கூட யிலிருந்து மூன்று மாதங் கள் கொண்ட பகிரங்க சேவை சுருக்கு அரசியமான
அத்தகைய பணத்தொகைகளை இலங். வழங் குவ தற்கும் செலவிடுவார் தம் ச.
(4) சனாதிபதி பார தேர்தலுக்கான தேதியை அல்லது அதற்கெனப் பாராளுமன்றம் ஏற்கன தேர்தல்கள் ஆசை யா ளருடனான ஆே தலுக்கு அவசியமானவை யெனச் சனா தொகைகளைத் திரட்டு நிதியத்திலிரு சனா திபதி அதிகாரமளிக்கலாம்.
(5) பிராந்தியத்தின் ஆனைப்பத்திரத்தின் கீழ் தவிர, பிரா பணத்தை மீளப்பெற முடியாது.
(6) எந்த நிதியாண்டி அந்த நிதியாண்டுக்கான சேவைகளுக்
தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய சபையின் வழங்கப்பட்டாலொழிய அல்லது பிர வேறுவகையாக சட்டபூர்வமாகப் ெ இவ்வுறுப்புரையின் (5) ஆம் பந்தியின்
படுதலாகாது.

க்கான ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலமானது, சனா திபதி பாராளுமன்றத்தினைக்
ஏற்கனவே ஏற்பாடு செய்திருந்தா நவ தற்கென நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதி ஒருகாலப் பழுதி முடிவடையும் வரை, வை எனச் சனாதிபதி கருதக்கூடிய கைத் திரட்டு நிதியத்திலிருந்து னாதிபதி அதிகாரமளிச்சலாம்.
ா ளுமன்றத்தைக் கலைத்து, பொதுத்
தேதிகளை நிர்ணயிக்கின்றவிடத்து,
வே ஏற்பாடு செய்திருந்தாலொழிய, லாசனையின் பின்னர், அத்தகைய தேர் திபதி கருதக்கூடிய அத்தகைய பாத்
ந்து வழங் தவ தற் தம் செலவிடுவதற்கும்
பிரதான அமைச்சரின் கைப்பட்ட ந்திய திரட்டு நிதியத்திலிருந்து
ன்போது மீளப்பெறப்பட வேண்டுமோ காக, அப்பிராந்தியத்துக்கெனத்
- நியதிச்சட்டத்தின் மூலம் பணம்
ாந்தியத்தின் திரட்டு நிதியத்தின்மீது -பாறுப்பிக்கப்பட்டாலொழிய,
கீழ் ஆனைப்பத்திரம் ஒன்று வழங் கப்

Page 224
இலங்கையின்
209. இலங்கைத் தி பொது அரங்கம்
அறையைப் .
வேறு நிதியங்களைக் கைய பாதிக்கும்
பொறுப்புக்களைச் சுமத்து சட்டமூலங்கள் -ற்றிய சிறப்
அல்லது அப்போதைக்கு வ பற்பாடுகள்.
கட்டுதற்கு, அல்லது தவறு பிரேரணை எதுவும் அமைச் மூலம் அல்லது பிரேரணை : அமைச்சரவை அதிகாரமளி கப்பட்டிருந்தாலொழியவும் -
210. (1) (அ) பிற
பிராந்திய
%டன் எடுத்தவம் பிராந்தியத்தில் ததலீடு செய் தலும்.
உ.
5 5 ல் 5 5
வி
(ஆ)
க.
பெ
1
குற
சுப்
அன.
அந்
படு
(2) (அ) ஒவ்
நிரு
சர்
பில
இப்
செ
என்.
அ ை

உபு ரட்டு நிதியத்தை அல்லது மக் பிய அரசின் ரகுவதற்கு அல்லது அந்த நிதியங்கள்மீது பதற்கு, அல்லது ஏதேனும் வரியை விதிப்பதத்கு. வவிலுள்ள ஏதேனும் வரியை நீக்குவ தற்கு, ப்பதற்கு அதிகாரமளிக் தம் சட்ட மூலம் அல்லது சரொருவரால் தவிரவும், அத்தகைய சட்ட ஒன்றில் அமைச்சரவையினாலோ அல்லது க்கக்கூடிய அத்தகைய முறையிலோ அங் கீகரிக் - பாரா ளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுதலாகாத.
ரவை
ராந்தியத்தின் நில ந 3 வற்றுத் தத்துவம், ராந்திய திரட்டு நிதியப் பிணைப்பொறுப்பின் மீது எஞர் மற்றும் சர்வதேச கடல் எடுத்தவர்க ஸ்தரிக்கும்.
ராந்திய நிருவாகத்தினால் சர்வதேசரீதியான டன் பெறுகைகள், நிதி என் லும் விடயத்துக்குப் பாறுப்பாகவுள்ள அமைச்சரவை அமைச்சரினால் பித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய ட்டளைக்கற்களுக்கும் வரையறைகளுக்கும் மைந்ததாக இருத்தல் வேண்டும் என்ப துடன் தே அமைச்சரின் ஒருப்பாட்டைத் தேவைப்
த்துதலும் வேண்டும்.
வொரு நிதியாண்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிராந்திய வாகத்தினாலும் செய்யப்படக்கூடிய உள்ளூர் டன்பெறுகைகள் தொடர்பிலான எல்லைகளும் வதேச ரீதியிலான கடன் பெறுன்ச தொடர் ான வரையறைகளும் சுட்டளைச்சர்களும், பந்தியின் (ஆ) என்னும் உட்பந்தியின் ஏற்பாடு க்கமைவாக, முற்போந்த நிதி ஆண்டின் ப்ரெம்பர் முப்பதாம் நாளுக்குமுன்னர் நிதி றும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரவை மச்சரினாங் விதிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

Page 225
(2) இந்த வரை
விதிப்பதில்.
பண ஸ்திரப் பிராந்திய / திறனையும் . வேண்டும்.
(3) சர்வதேச மா அபிவிருத்தி உதவி தொடர்பாக இனங் கப்பட்டு செய்துகொள்ளட் பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரி துக்குக்காலம் இடப்படும் சர்வ கருச்க இணங்க, இருத்தல் வே
நிதி ஆணைக்
குழு.
211. (1) (அ) நிதி,
கல்விக அல்லது களைக்
வேண்டு யின் வி கப்படு;
(2) இப்பந்,
விதப்பு புப் பே சமுகங்க என உறு
(2) ஆணைக்குழுவின் முன்னதாகவே விலக்கினாலொழிய லொழிய, முன்றாண்டுகள் கொண். வேண்டும்.

15
ரயறைகளையும் கட்டளைக்கற்களையும்
பணக்கொள்கைத் தேவைப்பாடுகளையும் பாட்டின் தேவைகளையும் ஒவ்வொரு நிருவாகத்தினதும் பணத்தை மீளச் செலுத்தும் அமைச்சர் சருத்துக்கெடுத்துக்கொள்ளுதல்
சனியங்கள் தொடர்பாகவும் வெளிநாட்டு சவும் பிராந்திய நிருவா கங் களினால் ப்படும் எவையேனும் உடன்படிக்கைகள், பிக்கப்பட்டு அமைச்சரவையினால் காலத் =தேச உதவிமீதான தேசிய கொள்கை எண்டும்.
சட்டம், நிருவாகம், வியாபாரம் அல்லது ற்றல் ஆகிய துறைகளில் பிரபல்யம்வாய்ந்த - உயர் பதவி வகித்த, ஐந்து உறுப்பினர் | கொண்ட நிதி ஆணைக்குழு ஒன்று இருத்தல் ம். இவர்கள் அரசியலமைப்புப் பேரவை தப்புரையின் மீது சனா திபதியினால் நியமிக் தல் வேண்டும்.
வியின் ( அ ) என்னும் உட்பந்தியின் கீழ் ரையொன்றைச் செய்வதில், அர சியலமைப்பு ! பரவை ஆணைக்குழுவில் மூன்று பாரிய களும் பிரதிநிதித்துவம் பெறுகின்றவா வதிப்படுத்திச்சொள்ள வேண்டும்.
உறுப்பினர் ண்வொருவரும், அவர்
- அல்லது பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டா
ட காலப்பகுதிக்குப் பதவிவசித்தல்

Page 226
(3) மத்திய அர மீதும், ஆணைக்குழுவுடனான ஆே
களைச் சமாளிக்கும் நோக்கத்
நிதிகளை வருடாந்த வரவு செல
(4) இந்த உறுப்
பின்வருவன தொடர்பில் விதப்பு
கடமையாதல் வேண்டும்: ..
12
(அ) பிராந்தியங்.
கத்தினால் . நிதிகள் பல் மீது பகிரப்
(ஆ) வினைத்திறமை
மான உறுதி படுத்தும் க பிராந்தியங்
துக் குறித்தொகு
நெறிகளின் மீ (இ) பிராந்திய
குழுவுக்கு ஆ
(5) இந்த உறுப் (ஆ) என்னும் உட்பந்திகளின் சீழ் குழுவானது நாட்டில் சமப்படுத்த தரிச்சோ டன் அத்தகைய நெர அதற்கிணங்க பின்வருவ ன பற்றிக் க
:'
(அ) ஒவ் வொரு ..
(4) ஒவ்வொரு ! ( இ ) படிப்படியாக
தாழ்வுகளை கே.
----

216 சாங்கம், ஆனைத் தழுவின் விதப்புரையின் லாசனையுடனும், பிராந்தியங் க ளின் தேவை அக்காக, போ துமானவையாக அத்தகைய வுத் திட்டத்திலிருந்து ஒதுக்குதல் வேண்டும்.
புரையின் (5) ஆம் பந்திக்கு அமைவாக .
ரைகளைச் செய்வது ஆனைக்குழுவின்
சளின் பயன்பாட்டுக்கெள் மத்திய அரசாங் ஆண்டுதோறும் வழங் கப்படும் அத்தகைய வேறு பிராந்தியம்: நக்கிடையே எந்நெறிகள் பட வேண்டுமோ அந்நெறிகள்;
மயாள அதிகாரப்பரவலாக்கலுக்கு அவ சிய ப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் அளவை நிச்சயம்
ருத்துடன் மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் கருக் குனிட ேய 1 - 1 6னத்தைப் பங் கிடு தம் தலும் அல்லலது குறிக்கோளர்கள் எந் த இடம்பெறவேண்டுமோ, அந்நெறிகள்; நிதி தொடர்பாக சனாதிபதியினால் ஆனைக் ற்றுப்படுத்தப்படும் வேறே ேதலும் கருமம். புரையின் (4) ஆம் பந்தியில் (2) மற்றும்
விதப்புரைகளைச் செய்வ தில், ஆணைக் திய பிராந்திய அபிவிருத்தியை எய் தும் மிகளை வகுத்தல் வே/ ம் என்பதுடன் கவ னத்தக் கெடுத்தலும் வேண்டும் : பிராந்தியத்தினதும் சனத்தொகை; பிராந்தியத்தினதும் 3 குக் தரிய வருமானம் ; * சமூக மற்றும் பொருளாதார ந்றத்
நீக்குவதற்கான அவசியம்
ண்டு

Page 227
(ஈ) ஒவ்வொரு பிராந்திய,
தக்கும் பிராந்திய ஆளுக்குரிய வருமான சத்தைப் படிப்படியா
(உ) அந்தந்தப் பிராந்தி
தாகச் செய்யப்பட்
பயன்படுத்துவ தற்கா (1) இயற்கை அனர்த்தங்
நிலைமைகளைச் சம
தினால் உறப்படும் (எ) செலவினம் தொடர்
பிராந்திய நிருவாக சமர்ப்பிக்கப்படும்
'(ஏ) பிராந்திய நிருவாக
களினதும் கணக்காய் தலைமை அதிபதியின்
ப : : :
(6) ஆணைக்குழு அதன் சொந்த "; தல் வேண்டும் என்பதுடன் பாராளுமன்ற கொடுக்கும் அதன் கடமைகளைப் புரிவ கொன்டிருத்தலும் வேண்டும்.
(7) சனாதிபதி, இந்த உறுப்புரை செய்யப்பட்ட விதப்புரை ஒவ்வொன்றை வைக்கச் செய்தல் வேண்டும் என்பதுடன் நடவடிக்கை பற்றிப் பாராளுமன்றத்துக்கு

த்தினதும் ஆளுக்குரிய வருமானத் சருக்கிடையே ஆகக்கூடிய த்துக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியா எகக் குறைப்பதற்குள்ள அவசியம்;
யங் களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய ட பணங்களை வினைத்திறமையாகப் ன அவசியம்; கள் போன்ற எதிர்பாரா அவதி ாளிப்பதற்கு பிராந்திய நிருவாகத் ஏதேனும் விதிவிலக்கான செவினம் ; பான தகவல் உட்பட ஒவ்வொரு த்தினாலும் ஆணைக்குழுவுக்குச் விவரத் திரட்டுகள், அத்துடன்
ங்களினதும் அதன் அதிகார சபை வின் வினைவான கணக்காய்வாளர்
அறிக்கைகள்.
நடவடிக்சை முறைல யத் தீர்மானித் ச் சட்டத்தின் மூலம் அதற்குக் தில் அத்தகைய தத்துவங்களைக்
ஏயின்கீழ் நித ஆனைக்குழுவினால் யும் பாராளுமன்றத்தில் முன்னத்
அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட அறிவித்தலும் வேன்டும்.

Page 228
(8) அத், ஆணைக்குழுவினால் செய் . குழுவினால் வகுக்கப்பட் நீதிமன்றம், நியாய ச தீர்ப்புக்கூறுதலோ. எம் த ேலா , முடிவு கூறுதலே
மத்திய அர 212. (1) மத் சாங்கத்தினதும்
மன்றம் சட்டத்தின்மூலம் பிராந்திய / நிருவாகத்தின தும் வருமானமும் குத் தவிர, பிராந்திய ஆதனமும் வரி
விருந்தும் விலக்களிக்கட் விதிப்பிலிருந்து விலக்களிக்கப்
(2) பிற படுதல்.
சுங்கத் தீர்வைகள் தான் தின் வரிவிதிப்பனவிலிரு
கணக்காய் வாளர்
தலைமை அதிபதி.
213. (1) கண் வேண்டும் அவர் சன துடன், நன்னடத்தையும் பதவி வகித்தலும் வேல்
(2) க பாராளுமன்றத்தினால் திரட்டு நிதியத்தில் ெ பதவிக்காலத்தின்போ
(3) கா
- -

'218
தகைய நிதிகளின் போதுமாந்தன்மை அல்லது யப்பட்ட ஏதேனும் விதப்புரை அல்லது ஆனைக் ட நெறி தொடர்பிலான ஏதேறும் விடயத்தை பை அல்லது வேறு நிறுவனம் 7 வும் விசாரித்தலோ முறையிலேனும் ' ஏறுக்கவ வித்தலோ தீர்மானித்
ர ஆகாது.
எதிய அரசாங்கத்தின் ஆதனமும் வருவாயும், பாராகு
வேறுவகையாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் அளவுக் நிருவாகத்தினால் விதிக்கப்படும் சகல வரிகளி
ப்பட்டதாதல் வேண்டும். ராந்திய நிருவாகத்தின் ஆதனமும் வருவாயும் விரவும் அவை நீங்கலாகவும், மத்திய அரசாங்கத் சூது விலக்களிக்கப்பட்டதாதல் வேண்டும்.
ச்காய்வாளர் தலைமையதிபதி ஒருவர் இருத்தல் சா திபதியினால் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்ப டையவராக இருக்கும் காலத்தின்போது அவர் ண்டும் :
ணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் சம்பளம்
தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்பதோடு. யாறுப்பிக்கப்படுதலும் வேண்டும், அது, அவரது
து குறைக்கப்படு தலாகா த.
கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் பதவி -
அ) அவர் இறப்ப தன்மேல் வறிதாதல் வேண்டும்; ஆ) அவர் பதவியிலிருந்து வில தவ தாகச் சளாதி
ப திக்கு எழுத்துமூலம் அறிவிப்பதன் ேமல் வறி தாதல் வேண்டும்;
இ) அவர் அறுவது வயதை அடைவதன் ேமல்
வறிதாதல் வேண்டும்;

Page 229
2
ல 5 5 5
அ
( இ டி 2 (
(4) கணக்கா பனிகளை / நிறைவேற்றுவதற்கு இயல தலைமையதிபதியின் இடத்தில்
வரை நியமிக்கலாம். கணக்காய்வாளர் 214 (1) மத்திய தலைமையதிபதி
களங்களின தும் எல்லாப் பிர யின் கடமைகளும் பணிகளும்.
சரவையின் அலுவலகம், தே லகம், தேசிய பகிரங்க ( குழுவின் அலுவலகம், தேசிய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு ஆணைக்குழுவின் அலுவலகங்கள் அலுவலகம், பாராளுமன்றக் கள் ஆணையாளர் அலுவலகம் சபைகள், பகிரங்கக் கூட்டம் ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் அர பொறுப்புமுயற்சிகள் அல்ல. கணக்குகளையும் கணக்காய் வேண்டும்.
(2) இவ்வுறும். எப்படியிருப்பினும், அத்தனை தொழிற் பொறுப்புமுயற்சி பொறுப்பாக உள்ள அமை. பாகவுள்ள அமைச்சரின் ஒரு யதிபதியுடனான கலந்தாலே தாபனத்தின் , தொழிற் பெ

14
ரை
கவீனம் காரண மாக, அல்லது உடற்பலவீனம் அல்லது மனப்பலவினம் காரணமாக அவர் சனாதி தியினால் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுவ தன் ேமல்
தாதல் வேண்டும்; அல்லது வதப் பதவியிலிருந்து அகற்றுமாறு கூறும் பாரா, மன்றத்தின் பிரேரணையின்பேரில் அவர் சன்னதி தியினால் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுவ தன் ேமல் றிதாசல் வேண்டும். ய்வாளர் தலைமையதிபதி அவரது பதவிக்குரிய ரதபோதெல்லாம், கணக்காய்வாளர்
செயலாற்றுவதற்கென சனாதிபதி ஆளொரு
அரசாங்கத்தின் எல்லா அரசாங் சத் திணைக் ராந்திய நிர்வாகங்களினதும் அத்துடன் அமைச் - நசிய நீதித்துறைச் சேவை ஆணைக்குழுவின் அலுவ சேவை ஆணைக்குழுவின் அலுவலகம், நிதி ஆணைக் பபொளிசு ஆணைக்குழுவின் அலுவலகம், பிராந்திய மக்களின் அலுவலகங்கள், பிராந்திய பொலிசு ன், நிருவாகத்திற்கான பாரா ளுமன்ற ஆணை யாள ச செயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம், தேர்தல் ம் ஆகியவற்றின் காலக் தகளையும் உள்ளுர திகார நத்தாபனங்கள். அத்துடன் எழுத்திலான ரசாங்கத்திற்குரித்தாக்கப்பட்ட தொழில் து வேறு பொறுப்புமுயற்சிகள் ஆகியவற்றின் வாளர் தலைமை யதிபதி கலாக்காய்வு செய்ய
புரையின் (1) உம் பந்தியின் ஏற்பாடுகள் சய ஏதேனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனத்துக்கு. க்கு அல்லது 3டி பொறுப்புமுயற்சிக்குப் ச்சர், நிதிவென்னும் விடயத்துக்குப் பொறுப் நப்பாட்டுடனும், கணக்காய்வாளர் தலைமை லாசனையுடனும் அத்தகைய பகிரங்கக் கூட்டுத் பாறுப்புமுயற்சியின் அல்லது வேறு பொறுப்பு

Page 230
முயற்சியின் அல்லது வேறு பொறுப்புமு. செய்வ தற் கெனத் தகைமைபெற்ற கண. காய்வாளர்களை நியமிக்கலாம். அ
செய்யப்பட்டிருக்கின்றவிடத்து, அத்த ை தொழிற் பொறுப்புமுயற்சி அல்லது 6 கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியன் நம் நிறைவேற்றுவதற்குமென அத்தகை காய்வாளர்களின் சேவைகளைப் பயன் ரென அத்தகைய காக்காய்வாளருக்கு எழுத்தில் கணக்காய்வாளர் தலைமை அத்தகைய கணக்காய்வாளர் அல்லது யின் பணிப்பின் கீழும் கட்டுப்பாட்டின் கீ
(3) கணக்காய்வாளர் சட்டமூலம் விதித்துரைக்கப்படக்கூடிய பனிகளையும் புரிதலும், நிறைவேற்றுத (4) (அ) கணக்காய்.
களையும் வும் நிறை பணிப்பின் கீ வேண்டியவ
பெற்ற க களைச் ே
(ஆ) கணக்காய்
பிரச்சினை அல்லது அ கென உத தலைமைய
(1) எத்
சன
படு
அல்
அல்

26
யற்சியின கஷக்குகளைக் கணக்காய்வு க்காய்வாளர் ஒருவரை அல்லது கணக் மைச்சரால் அத்தகைய நியமனம் கய பகிரங்கக் கட்டுத்தாபனம் , வறு பொறுப்புமுயற்சி தொடர்பில் கடமைகளையும் பணிகளையும் புரிவதற் கய கணக்காய்வாளரின் அல்லது சனக் கபடுத்துவதற்குத் தாம் உத் ேத சித்துள்ளா த அல்லது கணக்காய்வாளர்களுக்கு யதிபதி அறிவிக்கலாம்; அதன் ேமல் ,
கணக்காய்வாளர் கள் தலைமையதிபதி : ழம் செயலாற்றுதல் வேண்டும்.
தலைமை யதிபதி, பாராளுமன்றத்தால் அத்தகைய கடமைகளையும், லும் வேண்டும். வாளர் தலைமையதிபதி தமது கடமை | பணிகளையும் புரியும் நோக்கத்துக்காக வேற்றும் நோக்கத்துக்காகவும் அவரது ழும் கட்டுப்பாட்டின் கீழும் செயற்பட ராக அல்லது வேண்டியவர்களான தகைமை ணக்காய்வாளரை அல்லது கணக்காய்வாளர் சவையிலீடுபடுத்தலாம். வுக்கு இயைபான ஏதேலும் தொழில் நுட்பப் -யை, உயர்தொழில் சார் பிரச்சினையை றிவியல் சார் பிரச்சினையை ஆராய்வதற் -விபெறுவது அவசியமெனக் கணக்காய்வாளர் திபதி அபிப்பிராயப்படுவாரெனிள் , அவர் -
திணைக்களத்தின் , குழுவின் அல்லது அதிகார பயின் கணக்குகள் கணக்காய்வு செய்யப் கின்றனவோ அத் திணைக்களத்தின் , குழுவின் -லது அதிகாரசபையின் ஓர் ஊழியர் கலாத ஆள் ஒருவரின் , அல்லது

Page 231
22
(14) அத்தகைய திணைக்களத்தின்
அதிகாரசபையின் அலுவல்கள் எத்நிறுவனம் அக்களை எது ற ேதா அந்நிறுவனமொன்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் நிறுவகத்தின் அல்லது அறிவி
சேவைகளை ஈடுபடுத்தலாம் என் அல்லது நிறுவனம் அவரது பணிப்பி செயற்படுதவம் வேண்டும்.
(5) (அ) கணக்காய்வாளர் தலை ை
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவ
கடமைகளையும் பணிகளையு கையிலும் -
(1) எல்லாப் புத்தகங்க
விவரத்திரட்டுகளையு
பெறுவதற்கும்; (11) களஞ்சியப் பொருள்
ஆகியவற்றை அறுகி (111) அத்தகைன் கடமைக
நிறைவேற்றுவதற்கும் தகைய தகவலையும்
பெறுவதற்கும், உரித்துயையவராதல் வேன் (2) ஏதேனும் பகிரங்கக் கட்டு
தொழிற் பொறுப்புமுயற்சி முயற்சியின் கணக்குகளைக் நியமிக்கப்பட்ட தகைமை வாளரும் அல்லது அத்தகை மளிக்கப்பட்ட எவரேனும் கூட்டுத்தாபனம் தொடர்பி பொறுப்புமுறற்சி அல்லது

. குழுவின் அல்லது
ளை முகாமை செய்வதில் வும் உடையதாகவிருக்கின் ாக இராத ஏதேனும் -அல்லது உயர்தொழில் =யல் நிறுவனத்தின்.
பதுடன், அத்தகைய ஆள். என் கீழும் கட்டுப்பாட்டின் கீழும்
|
மயதிபதி அல்லது அவரால்
ரே னும் ஆள், அவரது ம் புரிகையிலும், நிறைவேற்ற
சளையும் பதிவேடுகளையும் சம், ஏனைய ஆவனங் களையும்
ககள், ஏனைய ஆதனங் கள் இப் பார்ப்பதற்கும், அத்துடன் களையும் புரிவதற்கும்.
தேவையாகக்கடி அத் - விளக்கங்களையும்
டும். மத்தாபனத்தின் அல்லது 9 பின் அல்லது வேறு பொறுப்பு
கணக்காய்வு செய்யவென . பற்ற ஒவ்வொரு கணக்காய் =ய கணக்காளரினால் அதிகார ஆளும் அத்தகைய பகிரங்கத் இல் அல்லது தொழிற் வேறு பொறுப்புமுயற்சி

Page 232
தொடர்பில் மேற்கூற் யும் பெறவும், மேர் துடையவராதல் வேல்
(6) (அ) கணக்காய்வாளர் தன
முடிவடைந்த பின்னர் அவர் அவ சியமெனக் லமைப்பின் கீழான அல் பற்றியும் நிறைவேற். மத்திய அரசாங்கத்து தாபனங்கள், உள்ள லான ஏதேனும் சட்ட பட்ட தொழிற் பொ முயற்சிகள் என்பவற்றி மன்றத்திற்கும், அத் மொன்றின் பிராந்தி. அளவுக்கு அப்பிராந், சபைக்கும் அறிக்கை .
ந்
(ஆ) இப்பந்தியின் (அ)
தச் சமர்ப்பிக்கப்பட பிராநியமொன்றின் தலைமையதிபதியின் :
முன்னர் வைக்கப்படுத் (7) இவ்வுறுப்புரையின் (2) நியமிக்கப்பட்ட தகைமைபெற்ற கணக். அறிக்கையை அமைச்சருக்குச் சமர்ப்பி
யொன்றைக் கணக்காய்வாளர் தலைமை
(8) இந்த உறுப்புரையில் "த ை
* : 44

288
பியவாறு தகவல்களையும் விளக்கங் களை நகறியவாறு அணுகிப்பார்க்கவும் உரித்
கடும்.
இலமையதிபதி ஒவ்வொரு நிதியாண்டும்
பத்து மாதங்களுக்குள்ளாகவும் அத்துடன் கருதுகின்றவாறும் கருதும்போதும் அரசிய பரது கடமைகளையும் பணிகளையும் புரிதல் மதல் பற்றியும் அக்கடமைகளும் பனிக்கும் வின் திணைக்களங்கள் , ப சிரங் சக் கூட்டுத் + அதிகார சபைகள், அத்துடன் எழுத்தி டத்தின் கீழ் அரசாங்கத்திற்கு உரித்தாக்கப் Tறுப்புமுயற்சிகள் அல்லது வேறு பொறுப்பு மிற்குத் தொடர்புறும் அளவுக்குப் பாராளு துடன் அக்கடமைகளும் பலிகளும் பிராந்திய ய நிர்வாகத்திற்குத் தொடர்புறும் தியத்திற்கெனத் தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய களைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
என்னும் உட்பந்தியின் கீழ் பிராந்திய சபைக்
வேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட நிருவாகம் தொடர்பிலான கணக்காய்வாளர் அறிக்கைகள் இயைபான பிராந்திய சபை தல் வேண்டும். ம் பந்தியினது ஏற்பாடுகளின் கீழ் காய்வாளர் ஒவ் வொருவரும் தமது த்தல் வேண்டுமென்பதோடு அதன் பிரதி மயதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தலும் பேண்டும்.
சுமைபெற்ற கணக்காய்வாளர் என்பது -

Page 233
23
(அ) இலங்கையின் வரைவு பெற்ற .
சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக இருப்பதோடு, தொழில்புரியவென அத்தகைய
வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ் ஒன்
ஒருவர் எனப் பொருளாகும்; (ஆ) எந்தக் கணக்காளர் குழும மெ
பங்காளரும், இலங்கையின் வன தின் அல்லது சட்டத்தினால் த
நிறுவகத்தின் உறுப்பினர் ஒருவ ஒருவராகத் தொழில்புரியவெ பேரவையினால் வழங்கப்பட்ட வராகவும் இருக்கின்றாரோ ஒன்று எனப் பொருளாகும்.
தம்

கணக்காளர் நிறுவகத்தின் அல்லது - வேறு ஏதேனும் நிறுவகத்தின் கணக்காளர் ஒருவராகத் நிறுவகத்தின் பேரவையினால் "றை உடையவருமான ஆள்
- - அல்லா ான்றின் ஒவ்வொரு வதிவுள்ள ரவு பெற்ற கணக்காளர் நிறுவகத் தாபிக்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும்
பராகவிருப்பதோடு, கணக்காளர் மன அத்தகைய நிறுவகத்தின் - சான்றிதழ் ஒன்றை உடைய அந்தக் கணக்காளர் குழுமம்

Page 234
அத்தியாயம் XX:
11 , '
பாதுகாப்பு, தேசிய பந்தோ
அத்துடன் ஒழுங்கமைத் பாதுகாப்பு ., தேசிய 215. (1) பாது பந்தோபஸ்து சட்டம் அத்துடன் ஒழுங்கமைதி நிரந்தரமான, விசேட முதலியன தொடர்பான திரட்டுதல். தாபித்தல், விடயங்கள்.
மத்திய அரசாங்கத்திற்கு
(2) சட்ட பரவலாக்கப்பட்ட ஒரு - யத்தில் பொது மக்கள் கனைப் பிரயோசித்தலை
(3) (அ) எல் சுடுப்டைக்கலங்கள் படைக்கல் பல் வேறு உபகரணங்கள் என்ப பிராந்திய பொலிசு ஆணைக்கு பொலிக ஆணைக்குழுவால் தீர்ம பிராந்திய பொலிஸ் சேவை கா பாடுகளும் பிரயோகிக்கப்படுத
(4) அவ்வாக தீர்மானிக்கப்ப களையும், வெடி மருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதலும் வ - பாதல் வேண்டும்.
தேசிய பொலிசச் 216(1) (2) சேவை யும் தேசிய பொலிசு ஆணைக்குழுவும்.-லானதும் அத்துடன் தே.
சிரேட்கட பொலிகக் க பாளர்கள், உதவி பொ மட்டத்தில் ஆட்சேர்ப்புச் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய - தல் வேண்டும்.

உட்பு
-1 - ஆம்
- - -
பங்கு சட்டம்
காப்பு. தேசிய பந்தோபஸ்து. அந்துடன் மற்றும் உதவி இராணுவப் படைகளைத் பேணுதல் என்பன பிரத்தியேகமாக 5 ஒதுக்கப்பட்ட விடயங்களாதல் வேண்டும்.
-மும் ஒழுங்கமைதியும் பிராந்தியங்களுக்குப்
விடயமாதல் வேண்டும் என்பதுடன் பிராந்தி ன் ஒழுங்கமைதியையும் பொலிசுத் தத்துவங் யும் உள்ளடக்குதல் வேண்டும். பலா பிராந்திய பொலிசு சேவைகளுக்குமான பங்கன். வெடிமருந்துகள். ஆயுதங்கள் அத்து பவற்றின் இயல்பும், வகையும் , தொகையும் மக்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் தேசிய மானிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் எல்லா 5க்கும் ஒரே சீரான நியமங்களும் கோட் கவம் வேண்டும்.
இப்பந்தமன் (அ) என்னும் உட்பந்தியின் கீழ் ட்ட சுடுபடைக் கலங்களையும் , படைக்கலங் களையும் அத்துடன் வேறு ஆயுதங்களையும் ழங்குதலும் மத்திய அரசாங்கத்தின் பொறுப்
தேசிய பொலிசு ஆணையாளரின் தலைமையி . சிய பிரதிப் பொலிசு ஆவையாளர்கள். ங்காணிப்பாளர்கள் பொலிசுக் கண்காணிப் சைக் கண்காணிப்பாளர்கள் அத்துடன் தேசிய
செய்யப்பட்ட வேறு பதவிநிலையினர்கள் துமான தேசிய பொலிசுச் சேவை ஒன்றிருத்

Page 235
(8) தேசிய 4 -லமைப்புப் பேரவையின் விதப்புரை கப்பட்ட வேறு இரண்டு ஆட்களையும் ஆணைக்குழுவொன்றிருத்தல் வேன்டும்
(2) அத்தியா ஏம். தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு யிவள்ள அலுவலர்களின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுக்காற்றுக் கட்டுப்பாடு . அத்து . இயைபான பொலிசு ஆணைக்குழுக்கள் ஒரு பிராந்திய பொலிசு சேவை யி திலிருந்து வேறொன்றுக்கு இடமாற் - ருத்தல் வேண்டும்.
(ஈ) உறுப்புன . (2) (4) (5) . (6). ( தும் உறுப்புரைகள் 197, 198. கள் ஏற்ற மாற்றங்களுடன் தேசிய - டையனவாதல் வேண்டும்.
இவ்வத்தியாயத்தி
... (2)/பின்வரும் தவறு பிரத்தியேகமாகப் !
7புலனாய்வு செய்யப்படுதல் வேண்டு
(அ) குடியரசிறி (8) தரைப்பா
படை தெ (இ) உள்ளூர் திக
தேர்தல் க (ஈ) சனாதிபதி
னும் தவறு (உ) முதலமைச்
கருக்கு . - ருக்கு.

225
பொலிசு ஆணையாளரையும் அரசிய ரயின் மீது சனாதிபதியால் நியமிக் ம் கொண்ட தேசிய பொலிசு
பம் XX இல் எது எவ்வாறிருப்பி வானது. தேசிய பொலிசு சேவை
பதவியுயர்வு, இடமாற்றம் . உன் பதவிநீக்கம் என்பவற்றிற்கும் குடனான கலந்தாலோசனையுடன் வி அலுவலர்களை ஒரு பிராந்தியத் மம் செய்தலுக்கும் பொறுப்பாயி
ர 194 என்பதன் பந்திகள் 7). (9). (10) என்பவற்றின
199 என்பவற்றினதும் ஏற்பாடு பொலிசு ஆணைக் குழுவுக்கு ஏற்பு
வி ஏற்பாடுகளுக்கமைய கள் தேசிய பொலிசு சேவையால் ம்:-
கு எதிரான ஏதேனும் தவறு ? ட, கடற்படை, அந்துடன் வான் ாடர்பிலான ஏதேனும் தவறு; காரசபைத் தேர்தல்களைத் தவிர, கள் தொடர்பிலான ஏதேனும் தவறு: மக்கு எதிராகப் புரியப்பட்ட ஏதே
சசருக்கு, பாராளுமன்ற சபாநாய அமைச்சரவையின் அமைச்சர் ஒருவ பிரதி அமைச்சர் ஒருவருக்கு அல்ல
-தி

Page 236
ம்.
பாராளுமன்ற
புரியப்பட்ட (4) உயர் நீதிமன்
நீதிமன்றத்தின் அல்லது அரசி - ளரொருவரு. அட்டவணையில் நும் ஆணைக்கு குழுக்களின் உ யம் 11ஆம் கான அட்டவா. எவையேனும்
எதிரான, ,ே
உறுப்பினரொல் சனாதிபதியின் செயலாளர் )
ரில் பணியாட் - ருக்கு பணியாட்டொல் எதிராகப் பு
(எ) தேசிய பாதுகா
சேவைகளைப் ஏதேனும் தவறு .
(ஏ) நாணயக்குற்றிகள்
அரசாங்க முத்த
தவறும் (2) குடியரசிற்கு உா
கூட்டுத்தாபனத்த தின் மூலதனம் பாகம் குடியரசு

22'
உறுப்பினர் ஒருவருக்கு எதிராக ஏதேனும் தவறு; மத்தின் அல்லது மேன்முறையீட்டு
நீதிபதியொருவருக்கெதிரான யலமைப்புப் பேரவையின் உறுப்ப க்கு 123 ஆம் உறுப்புரைக்கான .
குறித்துரைக்கப்பட்ட எவையே மக்களின் அல்லது பகிரங்கக் அப்பின ரொருவருக்கும் அத்தியா
யாயத்தின் அத்தி 12ஆம் உறுப்புரைக் அணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட பதவிகளை வகிக்கும் ஆட்களுக்கும் கசிய பொலிசு ஆணைக்குழுவின்
நவருக்கு, பாராளுமன்றச்
பணியாட்டொகுதி உறுப்பினருக்கு நாயகத்துக்கு முதலமைச்ச டொகுதியின் உறுப்பினரொருவ .
அல்லது பாராளுமன்றப் ததியின் உறுப்பினரொருவருக்கு அயப்பட்ட ஏதேனும் தவறு;
ரப்பை அல்லது அத்தியாவசிய பேணுதலை பங்கப்படுத்துகின்ற
சு. நான்யங்கள். அத்துடன் நிரைகள் தொடர்பான ஏதேனும்
சித்தான் அல்லது எந்த அரச மின் கம்பனியின் அல்லது தாபனத் அழுவதும் அல்லது அதன் ஏதேனும் சால் அளிக்கப்பட்டுள்ளதோ

Page 237
த ல எ 7 ல க எ 3 - 6
(ஒ)
(ஓ) ஏ
(ஒள) ஒ.
(3) அ இலங்கைப் பொலிசின் , தேசிய பொலிசு சேவை
ம அமைச்.
பிராந்திய பொலிசு
217. (1) (அ) சேவையும் பிராந்திய பொலிசு ஆணைக்குழுவும்.
படவேண்டியவரான பிரா லான பிராந்திய பொது

27
ந்த அரச கட்டுத்தாபனமொன்றுக்கு கம்ப லிக்கு அல்லது தாபனத்திற்கு உரித்தான நனம் தொடர்பிலான ஏதேனும் தவறு:
ன்றுக்கு மேற்பட்ட பிராந்தியங்களில் நியாயா , க்கம் கொண்டுள்ள நீதிமன்றங்கள் தொடர்பி என ஏதேனும் தவறு:
தனும் சர்வதேசக் குற்றம் : அத்துடன் துக்கிய நிரலிலுள்ள ஏதேனும் கருமம் தொடர் லான ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழான ஏதேனும்
வறு.
ரசியலமைப்பின் தொடக்கத்தின் போதுள்ள தனித்துவம் பெற்ற எல்லா முகவராண்மைகளும் வயின் பாகமாக அமைதல் வேண்டும்.
அப்பிராந்தியத்தின்
ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்கும் அப்பிராந்தி சரின் மதியுரை யன் மீது அருநரால் நியமிக்கப் இந்திய பொலிசு ஆணையாளரின் தலைமையி லிசு சேவை ஒன்றிருத்தல் வேண்டும்.

Page 238
8 (2) (1) ஒவ்வொரு பிராந்தி
சர்கள் /சபையுடனான கலந்தாலோ
பேரவையால் பெயர் குறி,
பிராந்தியத்தின் ஆளுநரால்
பிராந்தியப் பொலிசு ஆகை பிரதான அமைச்சரால் நியம் மூன்று பிரதான சமுதாயங். மூன்று உறுப்பினர்களையும் 4 ஆணைக்குழுவொன்றிருத்தல் (
(11) பிராந்தியத்தின் ஆளுநர் ,
உறுப்பினர்களுடனான கலந்த
ஒருவரை தவிசாள ராக நிய
(இ) (1) இவ்வுட் பந்தியின் (இ)
அமைய, பிராந்திய பொன் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களில் பதவியுயர்வு , ஒழுக்காற்றுக் பொறுப்பாயிருத்தல் வேண்
(11) பிராந்திய பொலிசு அதன் தத்துவங்களைப் பிரம் அது கருதினால், இவ்வுட்பர் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யட் தேசிய பொலிசு ஆணைக்குழு ஏதேனும் கட்டளை விதியைக்
(ஈ) உறுப்புரை 200 இன் பந்த
அத்துடன் உறுப்புரை 203 அத்துடன் (5) என்பவற்றில் களுடன் பிராந்திய பொலிசு வேண்டும்.

225
யத்திற்கும், அப்பிராந்தியத்திற்கான அமைச் ரசனையுடன் செயற்படும் அரசியலமைப்பு இது நியமிக்கப்படுவதன் மீது அப்
நியமிக்கப்படவேண்டியவர்களான
கயாளரையும், பிராந்தியத்தின் மிக்கப்படும் ஓர் உறுப்பினரையும் களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கொண்ட பிராந்தியப் பொலிசு வேண்டும்.
பிராந்திய பொலிசு ஆணைக்குழுவின் தாலோசனையுடன் அவர்களுல் பமித்தல் வேண்டும்.
., (11) என்னும் உட்பந்திக்கு பிசு ஆணைக்குழு , பிராந்திய பொலிசு க ஆட்சேர்ப்பு, இடமாற்றம், 5 கட்டுப்பாடு என்பவற்றிற்குப் தம்.
ஆணைக்குழு , இவ்வுறுப்புரையின் கீழ் யோகிக்கையில் , தோதானதென த்தியின் (இ), (1) என்னும் உட் பபட்ட கருமங்கள் தொடர்பில் ஒவால் குறித்துரைக்கப்பட்ட 5 கடைப்பிடிக்கலாம்.
--
திகள் (2) , (3) , (4), (5)
இன் பந்திகள் (3) , ( 4 )
ஏற்பாடுகள் , ஏற்ற மாற்றங் ஆணைக்குழுவுக்கு ஏற்புடையனவாதல்

Page 239
22
(2) பிராந்திய பொலி
அல்லது பிற சேவைக்கு ஆட்சே ஆணையாளர் , பிர சிரேஉக்ட பொலி கண்காணிப்பாளர்கள்
பிரதம பரிசோத சாசன் கள் , கொ யினர்கள் ஆகியோ
(3) பிராந்தியத்தில் ."
அலுவலர்களும் அப் ஆணையாளரின் கீழ்
(4) பிராந்திய பொல்
ஒழுங்கமைதியைப் ருக்குப் பொறுப்ப கீழிருத்தலும் வேன்
(5) (அ) பிராந்திய
(2) ஆம் பந்தியி பிராந்தியத்திலுள் பதற்கும் கண்டுபிடி பொறுப்பாயிருத்த
(ஆ) இப்பந்தியின் செய்யப்படும் பல ஆணைக்குழுவின் பா கண்காணிப்பின் கீ
வேன்டும். 218. (1) பிராந்தியம் பகிரங்க ஒழுங்கமைதியை
தேசிய பிராந்திய பொலிசுசேவை களுக்கிடையே அத்கமைப்பு
உதவியை நாடுமிடத்து ,

பிரதிப்
சு சேவையாளன், பிராந்திய பொலிசு ாந்தியத்திற்கு சேவைக்கு விடப்பட்ட tப்பு செய்யப்பட்ட/பிராந்திய பொலிசு இந்திய/ பொலிசு ஆணையாளர்கள் , பிராந்திய சுக் கண்காணிப்பாளர் கள் , பொலிசுக் ள் , உதவிப் பொலிசுக் கண்காணிப்பாளர்கள் ,
கர்கள் , பொலிசுப் பரிசோதகர்கள் , ஸ்தாப்புகள் அத்துடன் வேறு பதவி நிலை ரைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
கான
சேவையாற்றும் எல்லாப் பொலிசு பிராந்தியத்திற் / பிராந்தியப் பொலிசு
பணிபுரிதல் வேண்டும் .
சு ஆணையாளர், பிராந்தியத்தில் பகிரங்க பேணு தல் தொடர்பில் பிரதம அமைச்ச பாயிருத்தலும் அவரது கட்டுப்பாட்டிள் கடும் .
பொலிச் சேவை (216 ஆம் உறுப்புரையின் பின் குறித்துரைக்கப்பட்ட தவறுகளைத் தவிர) புரியப்படும் எல்லாத் தவறுகளையும் தடுப் உப்பதற்கும் புலனாய்வு செய்வதற்கும் கல் வேண்டும்.
லே ம் நூ
5 (அ) என்னும் உட்ப ந்தி யின் குறிப்பீடு பிகளை நிறை/கையில், பிராந்திய பொலிசு இப்பின் கீழும் கட்டுப்பாட்டின் கீழும் மம் பிராந்திய பொலிசு சேவை இருத்தல்
மொன்றின் பிரதம அமைச்சர் பிராந்தியத்தினுள்
பப் பேணு வதற்கு தேசிய பொலிசு சேவையின்
தேசிய பொலிசு ஆளையாளர் அந்நோக்கத்தி

Page 240
அவசியமாகக் கூடியவா ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்
- (2) இவ்வத்தியாயத்தில் முர
இப்பந்தியின் (6) என்
(அ) எல்லாத் தவறுக
புலனாய்வு செய் முறைகளை யும் எ அல்லது பிராந்தி அலுவலரினதும் ச
| iiiiiiiiiii.
(ஆ) தவறொன்று ப
முறைப்பாடு செ அலுவலர் ஒருவராக இல்.
அத்தி சேவையால்/ பிற
வேண்டுமெனத் :
அத்தகைய முறை பட்ட வழிமுல
நிலையத்திற்கு செய்வதற்கு . .
முகவராண்மைக்கு
'
(2) ஏதேனும் தவ
வதற்கு சட்டமுன் அE) வலருக்கு உத் அல்லது பிராந்த
ஒவ்வொ அலுவலர்7 கடல்
கடமையைத் தக் படும் எவை யே? எடுக்கப்பட்டவை

230
றான அத்தகைய ஆளணியினரை செயலில்
ணானது எது, எவ்வாறிருப்பினும், ஓம் பந்திக்கு அமைய -
களை யும் தடுத்தல் , கண்டுபிடித்தல் , தல் என்பவற்றிற்கான எல்லா வழி டுத்தல் தேசிய பொலிசு சேவையின் பிய பொலிசு சேவைகளின் ஒவ்வொரு
டமை யாதல் வேண்டும்.
பற்றி எந்தப் பொலிசு அலுவலருக்கு ய்யப்பட்டதோ அந்தப் பொலிசு
----- ----- உறுப்பினர் பகிருப்பதால - பொலிசு எத்தியேகமாகப் புலனாய்வு செய்யப்பட
தேவைப்படுத்தப்படுமிடத்து, கப்பாட்டைப் பின்பற்றி எடுக்கப்
றகள் , தாமதமின்றி, இயைபான பொலிசு அல்லது அத்தகைய தவறை புலனாய்வு பதிகாரம் கொண்ட தனித்துவம் பெற்ற கத் தெரிவிக்கப்படுதல் வேண்டும் .
தொடர்பில் புலனாய்வொன்றை நடாத்து மறயான அதிகாரம் கொண்ட பொலிசு கவி புரிவது தேசிய பொலிசு சேவையின் பிய பொலிஸ் சேவையொன்றின் பொலிசு .
ருவரினதும் ! ஒமயாதல் வேண்டும் என்பதுடன், இக் கந்தவாறு நிறை வேற்றுவ தில் எடுக்கப் பம் நடவடிக்கைகள் சட்டமுறையாக கயாகக் கருதப்படுதலும் வேண்டும்.

Page 241
(3) வேண்டுகோளின் பேரில் ஏதேனும்
தனித்துவம் பெற்ற முகவராண்டை உதவியும் கிடைக்கச் செய்வது
கடமை யாதல் வேண்டும்.

பிராந்திய பொலிசு சேவைக்கு
மகளின் சேவையும் தொழில் நுட்ப தேசிய பொலிசு சேவையின் .

Page 242
த
த்
பொ
பொதுமக்கள்
219. (1) அரசியல் பாதுகாப்பு
பொது மக்கள் பாதுகாப்பு ஆக்கப்பட்ட சட்டமொன்றை
(2) பொதுமக பொதுமக்கள் பாதுகாப்புத் சட்டத்தின் கீழ் அவசரகால அரசியலமைப்பித்து ஏற்பாடு களில் தொழிற்பாட்டை ஒது வைக்கின்ற சட்டப்பயன் கொ நிரலில் உள்ள ஏதேனும் விட துவத்தை உள்ளடக்குதல் வே
பிராந்திய மொன்றுக்குள் அவசரகால நிலை.
(3) இவ்வத்திய ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்குவதற்கு பொது மக்கள் பாதுகாப்பு
கள் , அத்தகைய ஏற்பாடுகள் சட்டத் தின் கீழான பிரகடனெ வருதல் ஆகாது .
220. (1) பிர தம் ம. பிராந்தியமொன்றில் பந்தே ஆயுதத்தாங்கிய சுலகத்திரை
பிராந்திய நிருவாகத் ஆபத்து ஏற்படும் என அல்ல; வானதும் தற்போதுள்ளது மான படுகின்ற விடத்து, அவர் , டெ ஏற்பாடுகளை அப்பிராந்தியத் றைச் செய்யலாம் .
(2) இப்பந்தியில் மொன்றைச் செய்ததன் மேல் ,
- - -

* உ32
தியாயம் 7XT ]
துமக்கள் பாதுகாப்பு
மமப்புத் தொடங்கும் போது வலுவிலிருக்கின்ற கக் கட்டளைச்சட்டம், பாராளுமன்றத்தால் கலக் கருதப்படுதல் வேண்டும் .
கள் பாதுகாப்புக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது - தொடர்பில் அப்போதைக்கு வலுவிலுள்ள தான
ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்குவதற்குள்ள தத்துவமானது , -கள் தவிர்ந்த , ஏதேனும் சட்டத்தினது ஏற்பாடு
க்கித் தள்குகின்ற , திருத்துகின்ற அல்லது இடை நிறுத்தி ஃடனவான';. இரண்டாம் அட்டவனையின் 18ம் பயத்தின் மீது, ஒழுங்குவிதிகளை ஆக்குவ தற்குமான தத்
ண்டும்.
ரயத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய , அவசரகால ச் சாதிபதிக்குத் தந்த வெம் அளிக் கின்றதும், தொடர்பிலானது மான. ஏதோம் சட்டத்தின் ஏற்பாடு எ நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும் அத்தகைய மான்றைச் செய்ததன் மேல் தவிர , நடைமுறைக்கு
ந்திரியினால் ஆலோசனை அளிக் கப்பட்டதன் மேல் , ரபல்து நிலைமைக்கு அல்லது பொது ஒழுங்குக்கு ல் , பாரத ரமான உள் நாட்டுக் குழப்பங்களினால் , தில் ஏதேனும் செயலினால் அல்லது செய்யாமையினால் 5/குடியரசின் ஜக்கியத்துக்கும் இறைமைக்கும் தெளி 4 அபாயம் ஏற்படும் என சனாதிபதி அபிப்பிராயப் பாத மக்கள் பாதுகாப்புத் தொடர்பான சட்டத்தின் த்தில் வவுக் பக் கொண்டுவருகின்ற பிர்கடனமொன்
க (1) உம் பந்தியைப் பின் பற்றிப் பிரகடன
சனாதிபதி -
• -

Page 243
- :
- () பொது ஒழுங்கை
தத்துவத்துக்கு உத தேசிய பொலிசுச்
பணிக்கமர்த்தலாம் (2) இரண்டாம் அட்டவர்
விடயம் அல்லது . செய்யப்பட்டுள்ள பில் உள்ள ஏற்பாடு சட்டத்தின் தொழில்
- ' அல்லது இடைநிறுத்த
ஆக்கலாம்.
(3) இப்பந்தியின் (அ) யப்படும் பிரகடனம் ஒவ்வொன்றும், நாட்டப்பட்டுவிட்டதென சனாதிபதி ; தொழிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
ஆறுநரின் வேர்டு கோளின் பேரில் அவசரகால நிலைமை பிரகடனம் செய்தல்.
221. (1) (அ) பிராந்திய மொ
முதல் அமைச். பொது ஒழுங்க அத்தியாவசியம் பேணுவது ெ ஒரு பகுதியில் எழுந்திருக்கிற மக்கள் பாது. வலுவிலுள்ள க
அல்லது அதன்
செய்யுமாறு (ஆ) இப்பந்தியின்
பிரகடனமொ.
தி

233 நிலை நாட்டும் நோக்கத்து க்காக சிவில் வியான ஆயுதந்தாங்கிய படைகளை அல்லது! சேவை யில் ஏதேனும் அலகை கட்டளமூலம் அத்துடன் ணை யின் 1ஆம் பிரலில் உள்ள ஏதேனும் xX11 ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்பாடு ஏதேசம் விடயம் தொடர்பில் அரசியலமைப் நகள் தவிர, ஏதேனும் எழுத்திலான ற்பாட்டை ஒதுக்கித் தள்கின்ற , திருத்துகின்ற
- - - துகின்ற சட்டப்பயன் கொண்ட ஒழுங்விதிகளை
என்னும் உட்பந்தியைப் பின் பற்றிச் செய் பிராந்தியத்தில் பொது ஒழுங்கு நிலை திருப்திப்பட்டதும் , வெகு விரைவில் இல்லா
பன்றின் ஆளுநர் ஒருவர் , பிராந்தியத்தின் சரினால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டதன்மேல் , 2ாக அல்லது சமூகத்தின் வாழ்க்கைக்கு மான வழங்குகை சளையும் சேலைகளையும் காடர் பில் பிராந்தியத்தில் அல்லது அதன் ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய நிலைமையொன்று தென அபிப்பிராயமிடத்து, அருநர் , பொது காப்புத் தொடர்பில் அப்போதைக்கு ட்டத்தின் ஏற்பாடுகளைப் பிராந்தியத்தில் பகுதியில் கொண்டுவரும் பிரகடனத்தைச் சனாதிபதிக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கலாம்.
(அ) என்னும் உட்பந்தியைப் பின் பற்றிப் ன்றைச் சனாதிபதி செய்கின்றவிடத்து -

Page 244
(1) பிராந்திய
செயலாம்
வாறாக உள்ள ஏதே
காரத்தைப்
அதன் பிரத (11) பிராந்திய
செயலாற் 11ஆம் ; குறித்துறை ஏற்பாடு ஏற்பாடுகள் திருத்துகின் கொண்ட அப்போன
ஆக்குவது சட்டமுறையாவதாதல் வேண்டும்.
(2) இவ்வுறுப்புரையின் பந்தியின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள், நியச் சட்டத்துறைத் தலைமையதிப்
ஆளுநருடனான கலந்தாலோசனையி ஈராளுமன்றத்
222. (1) இரு ற்று இரு க்கும் பிராந் பின்பற்றிப் பிரகடனமொன்று செய் பச் சபை ஒக்கும் - ரகடனம் |
சந்தர்ப்பம் பற்றி இவ்வுறுப்புரையி ற்றித் தெரி ஆதல்.
துக்கு உடனடியாகத் தெயிப்படுத்த
(அ) அத்தகைய பிரக
விடுக்கப்பட்டால் கூடுவதற்கென மு (இத்தேதி, பிரக குறையாத தேதி தேதியிலிருந்து ப அசைப்பதாகத்

23 பு பத்தின் முதல் அமைச்சரின் ஆலோசனை யின் மேல் முகின்ற ஆளுநரினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடிய இரண்டாம் அட்டவணையின் 11ஆம் நிரலில் தனும் விடயம் அல்லது பணி தொடர்பில், அதி
பிரயோகிப்பது, மத்திய அரசாங்கத்துக்கு, திநிதிக க்கு அல்லது முகவர் நிலையங்களுக்கு; பத்தின் முதல் அமைச்சரின் ஆலோசனையின் மேல்
றும் ஆளுநரினால் இரண்டாம் அவ்டவணையின் பிரலில் உள்ள ஏதேதும் விடயம் தொடர்பில் க்கப்படக்கூடியவாறான அரசியலமைப்பின் ள் தவிர, ஏதேனும் எழுத்திலான சட்டத்தின் என் தொழிற்பாடடை ஒதுக்கித் தள்ளுகின்ற , ற அல்லது இடைநிறுத்துகின்ற சட்டப்பயன்
, பொதுமக்கள் பந்தோபஸ்து தொடர்பிலான தக்கு/ சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குவிதிகளை சனாதிபதிக்குச்
வலுவிலுள்ள
(10 ஆம் பந்தியின் (2) (11) , என்னும்
பிராந்திய முதல் அமைச்சரினதும் செயல்முறைக்கு உகந்தவாறாக,/பிராத் தியினதும் ஆலோசனையின் மேல் செயலாற்றும் ன் பேரின் ஆக்கப்படுதல் வேண்டும். பதாம் , 221ஆம் உறுப்புரைகளைப் யப்பட்டதன் மேல் அதனைச் செய்ததற்கான ன் ஏனைய ஏற்பாடுகளுக்கமைய, பாராளுமன்றத் ப்படுதல் வேண்டும், அத்துடன் , அதற்கிணங்கட்
டனம் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பின்னர் , அத்தகைய பிரகடனமானது, பாராளுமன்றம் ன்ன ரான ஒரு தேதியை நியமித்தாலொழிய, டனத் தேதியிலிருந்து மூன்று நாட்க க்குக் "யொன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.) பிரகடனத் த்தாம் நாளன்று சுடும்படி பாராளுமன்றத்தை தொழிற்படுதல் வேண்டும் ;

Page 245
உ35
அத்துடன், அவ்வாறு கூடும்படி அழை அத்தகைய பிரகடனம் அல்லது அதற் பிரகடனம் முடிவுறும்வரை அல்லது ஒ பொதுத் தேர்தல் முடிவுறும் வரை, நிகழ்கின்றதோ, அதுவரையில் அமர் அதன் பின்னர் கலைக்கப்பட்டதாதலும்
(ஆ) அத்தகைய பிரகடனம் செய்யப்படும்
பத்து நாட்களுக்குள் அற்றுவிடாத அ வைத்தலினால் அல்லது அமர்வு நிறுத்து பத்து நாட்களுக்குள் பாராளுமன்றம் பிரகடனம்ஒன்று விடுக்கப்படுதல் வே
(2) பொதுமக்கள் பாதுகாப்புப் பற்றிய அத்தகைய சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பிரகடனத் ை குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள விடத்து, அத்தகைய அடுத்துவரும் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, அத்தகைய யிலிருந்து ஒருமாத காலத்துக்கு, ஆனால், அத் ஒழிக்கப்பட்டதற்கோ அல்லது அக்காலம் முடிவ முன்னர் மேலும் ஒருபிேரகடனஞ் செய்வதற்கோ வேண்டும்.
(3) (அ) இருந ற்று இருபதாம் மற்றும்
பின்பற்றிச் செய்யப்படும் பிர 8
(ஆ) என்னும் பந்சிக்கு அமை பாராமன்றத்தின் தீர்மான ெ பட்டாலொழிய, அத்தகைய தேதியிலிருந்து பதினாலு நாட்
பின்னர் முடிவடைதல் வேண்டும் (2) (1) அத்தகைய பிரகடனம்
கலைக்கப்பட்டதாக 2

க்கப்பட்ட பாராளுமன்றம், கடுக்த வேறு ஏதேனும் ழிக்கப்படும் வரை அல்லது இவற்றில் எது முன்னர் வில் இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், -வேண்டும்.
தேசியன்று , பாராளுமன்றம் த்தகைய ஏதேனும் ஒத்ரி கையினால் சுடாதிருப்பின்,
கூட வேண்டும் என்று கூறும்
ண்டும் .
ஏதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் தச் செய்வதன்மூலம் நடைமுறைக் பிரகடனம், இவ்வுருப்புரையின் பிரகடனத்தைச் செய்த தேதி தகைய பிரகடனம் முன்ன ராக டையும்போது அல்லது முடிவடையும் பங்கமின்றி,, நடைமுறையிலிருத்தல்
221 ஆம் உறுப்புரைகளைப் கடனமொன்று, இப்பந்தியின் கய , அக்தகைய பிரகடனம் "மான்றின் மூலம் அங்கீக ரிக் சப்
பிரகடனம் செய்யப்பட்ட காலப்பகுதியொன்றுக்குப்
செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து இருக்கின்றவிடத்து ; அல்லது

Page 246
(11) இவ்வுறுப்புரையின்
செய்யப்பட்டுள்ளவா ஏதேனும் ஒத்திவை பு
கடாதிருக்கின்றவிடத் (இ) இவ்வுமப்பரையின் 1 (அ) .
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளவா
கூடாவிட்டால்,
அத்தகைய பிரகடனம் பாராளுமன்றம் அமருமோ, அத்தேதிக்குப் பின்னர் பத்து பாராளுமன்றக் கட்டத்தில் தீர்மானமெ லொழிய, முடிவு - தல் வேண்டும்.

226
1) (அ) என்னும் பந்தியில் குறிப்பீடு றாக , அத்தகைய தேதியன்று அத்தகைய சபினால் அல்லது அமர்வு நிறுத்தத்தினால் எது ; அல்லது
ல்லது (2) என்னும் பந்திகளில் று கடும்படி அழைக்கப்படும்போது
எத்தேதியன்று அடுத்தமுறை கூடி
நாட்கள் முடிவுற்றதும் , அத்தகைய ான்றுமூலம் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டா

Page 247
23
(4) உறுப்புரைகள் 220 அல்ல பிரனமானது. இவ்வுறுப்புரையின் (3)தம் இணங்க பிரகடனம் செய்யப்பட்ட தேதியில் பிரகடனம் காலாவதியாவதன்மேல் பதினா சனாதிபதியினால் இல்லாதொழிக்கப்படுவத வரும் முப்பது நாட்களிலுன் 220ஆம். 221 செய்யப்படும் ஒரு பிரகடனமானது பாம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படு கின்றவரையில் நடை
(5) உறுப்புரை 220 221ஜம் ஏதேனும் பிரகடனத்தைப் பாராளுமன்றம் பிரகடனமானது. அதன் கீழ் சட்டமுறையா. பங்கமின்றி, அவ்வாறு அங்கீகாரம் மறுக் செல்லுபடியுடையதாக அல்லது சட்டத்தில் வேண்டும்..
(0
(6) பாராளுமன்றம் அமைக்க! என்னும் நிகழ்வின் காரண மாக, பிரகடனம் மன்றத்திற்கு அறிவிக்கவோ, அதன் அங்க். திருக்குமிடத்து, இங்வுகப்புரையின் (3) அடங்கியுள்ள எதுவும், அத்தகைய பிரகடனம் நடைமுறையை ேயா பாதித்தல் ஆகாது எ தில், பாராளுமன்றம் அதன்பின்னர் இயலு! அழைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
(7) இவ்வுறுப்புரையின் முற் ேபா எப்படியிருப்பினும், உறுப்புரைகள் 220 ஒரு பிரகடனம், அப்பிரகடனம் எப்பிரா கிறதோ அப்பிராந்தியத்தின் பிராந்தியப் அறிவிக்கப்படவேண்டும் என்ப துடன் -
2 232 இல் உட்க
ஆம் --- க்கு

த 221லப் பின் பற்றி ஒரு பந்தியில் ஏற்பாடு சருகு தந்து அல்லது அத்தகைய ஒரு ன்கு நாட்காலப்பகுதிக்குள் உன்மேல். அடுத்துத் தொடர்ந்து ஆம் உறுப்புரையைப் பின்பற்றிச் காஞமன்றத்தின் தீர்மானமொன்றின் - முறைக்கு வருதல் ஆகாது.
பின்பற்றிச் செய்யப்படும் அங்கீகரிக்காவிடின், அத்தகைய கச் சொல்லப்பட்ட எதற்கும் சப்பட்டதன் ேமல் உடனடியாகச்
வ லுவுடையதாக இல்லா திருத்தல்
-து. ... செவ
ப்படும்போது கூட்டமாட்டாது
ம் செய்யப்படுவதைப் பாராளு காரத்தைப் பெறவோ முடியா ம் அல்லது (4) ஆம் பந்தியில் அத்தின் செல்லுபடியை ேயா . ன்பதுடன், அத்தகைய சர்தாப்பத் மாலவிரைவில் மீளக் கட்டுவதற்கு
ராந்த ஏற்பாடுகளில் உள்ளது எது | 221ஜப் பின்பற்றிச் செய்யப்படும் ந்தியம் தொடர்பில் செய்யப்படு
உடனடியாக

Page 248
- (4) உறுப்புரை 220
தொடர்ச்சியாக அப்பிராந்தியத்த ஒரு பிரகடனத்த பத்து நாட்களில் அங்கீகரிக்கப்பா அத்தகைய கா கப்பட்டு .திம் இருப்பின், அத கூட்டத்தில் அங் தில் வலுவிலில்ல
(4) உறுப்புரை 22
எத்தின் விடயத் நாட்காலப்பகு
முடிவடையும் . அமர்வு நிறுத்த, அதன்பின்னர் . அங்கீகரிக்கப் வவவிலில்லா ெ
ஜாதிபதி த்துவங்களை ற்றல்.
223. 1) ஒரு பிராந் ஒருமைப்பாட்டுக்கும், இறைன அமையக்கூடிய ஆயுதக் கலகத் விக்கின்ற அல்லது உறுப்புரை
ஆம் அத்தியாயத்தின் அல் வேண்டுமென்றே மீறுவதான . டுள்ள ேதா . சனாதிபதி, முத் படு கின்றவிடத்து. சனாதிபதி
(அ) அப்பிராந்தி.
எதனையும். அமைச்சர்

238 "ஐப் பின்பற்றிச் செய்யப்பட்டதும் ஈத் தொன்னூறு நாட்காலப்பகுதிக்கு, இன் நடைமுறையில் இருந்திருக்கின்றதுமான 33% வின் விடயத்தில் அக்காலப்பகுதி முடிவடைந்து gள் அதற்கான பிராந்திய சபையினால் ட்டாலேயொழிய அல்லது பிராந்திய சபை, லப்பகுதி முடிவடையும் நேரத்தில் ஒத்திவைக் ர்வு நிறுத்தப்பட்டு அல்லது கலைக்கப்பட்டு ன்பின்னர் அப்பிராந்திய சபையின் முதலாவது கீகரிக்கப்பட்டாலேயொழிய அப்பிராந்தியத் மாதொழிதல் வேண்டும்;
- - -
21ஜப் பின்பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரகட ந்தில், அவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டு பதினான்கு குதியினுள் அல்லது அத்தகைய காலப்பகுதி .. - நேரத்தில் பிராந்திய சபை ஒத்திவைக்கப்பட்டு கப்பட்டு அல்லது கலைக்கப்பட்டு இருப்பில், அப்பிராந்திய சபையின் முதலாவது கூட்டத்தில் பட்டாலேயொழிய, அப்பிராந்தியத்தில் தாழ்தல் வேண்டும். திய நிருவாகம் இலங்கைக் குடியரசுத் மக்கு தெளிவாக வெளிப்பாயாக ஆபத்தாக . கதை அல்லது அந்தப் புரட்சியை காக்கு
1 அல்லது 2 ஐ அல்லது அரசியலமைப்பின் bலது ஆம் அத்தியாயத்தின் ஏற்பாடுகளை செயலில் ஈடுபடுகின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட் கலமைச்சரின் ஆலோசனையின் மீது அபிப்பிராயப் "பிரகடனம் மூலம் - ய நிருவாகத்தின் பணிகள் அனைத்தையும் அல்லது பிராந்தியத்தின் ஆளுநருக்கு முதலமைச்சருக்கு சபைக்கு அல்லது ஏதேனும் குழுவுக்கு அல்லது

Page 249
---- *
23G - ட
அதிகாரசபைக்கு உரித்து னாலோ அவற்றினாலோ தத்துவங்கள் அனைத்தை
ஏற்றுக்கொள்ளலாம்! (க) இப்பந்தியின் (அ) என்.
பயறுவகையில் பிரயோ கலைப்பது அவசியமாக
சபையைக் கலைக்கலாம் (2) இர்வுரப்புரையின் (1) ஆம் ப படும் ஒவ்வோர் பிரகடனமும் உடனடியா யில் இடப்படுதல் வேண்டும்.
(3) இந்த உறுப்புரையின் (1) ஆம் படும் பிரகடனம் எதுவும் அடுத்துப்பின்றை ஒழிக்கப்படலாம் அல்லது வேறுபடுத்தப்பட
(4) (அ) சனா திபதி இந்த உறுப்பு
பின்பற்றி ஒரு பிரகடனத் நாட்களினுள், அத்தகைய கான அவசியத்தை ஏற்ப பதையும், வேறு இயைப நிச்சயிக்கும் நோக்கத்து செய்யப்பட்ட தேதியிலிரு பினுள் அத்தகைய விடயங்
(2)
அறிக்கையிடுவதற்கென இ ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மு. அமைக்கப்பட வேண்டும் அத்தகைய நியாய சபைம் மேல் , சனாதிபதி - (1) முப்பது நாட்காலப்
பாராளுமன்றத்தின் வேன்டும் அத்துட.

காக்கப்பட்ட அல்லது அவர்களி 7 பிரயோசிக்கப்படற்பாலனவான பம் அல்லது எதனையும் தாமே , அத்துடன் அம் உட்பந்தியின் கீழ் தத்துவங்களைப் எகிப்பதற்குப் பிராந்திய சுபையைக் இருக்கின்றவிடத்து, அப்பிராந்திய 5. '
பந்தியைப் பின்பற்றிச் செய்யப்
கப் பாராளுமன்றத்தின் முன்னிலை
2 பந்தியைப் பின்பற்றிச் செய்யப்
ான ஒரு பிரகடனம் மூலம் டலாம்.
- ~ .
"ரையின் (1) ஆம்பந்தியைப் கதைச் செய்து பதினான்கு - பிரகடனம் செய்யப்படுவதற்
டுத்திய நிலைமை தொடர்ந்திருப் ான எவையேனும் விடயத்தையும் | எக்காக, அத்தகைய பிரகடனம் ந்து அறுபது நாட்காலப்பகுதி கள்பற்றி விசாரனை செய்து,
வ்வுறுப்புரையின் (5) அம் பந்தியில் றையில் நியாயசபையொன்று எனப் பணித்தல் வேண்டும். ன் அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்றதன்
பகுதியினுள் அறிக்கையைப்
முன்னிலையில் இடம் செய்வித்தல்

Page 250
(11) இவ்வுறுப்புக
ஒன்று செய் நிலைமை இ அறிக்கையிட்
(5) இந்த உறுப் பட்டுள்ள நியாயகபையானது உறுப்பினரையும், இயைபான அல்லது அப்பிராந்தியத்திற்க விடத்து, அவ்வாறு கலைக்க பதவிவ கத்த ஆளினால் நியம் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்க ஒருவரையும், கொன்டிருத்த நியமிப்பதில் உடன்பாடு எது
அரசியலமைப்புப் பேரவை
பிரகடனங்கள் |
- 224. உறுப்புரை 22 ஏதேனும் நீதி மன்றத்தில்
செய்யப்படும் ஒரு பிரகடனம் அல்லது நியாய
முடிவான தாதல் வேண்டும் எ சபையில் பிரச்சினைக் '
223ஆம், உறுப்புரைக்கினங். குட்படுத்தப்
தவிர்ந்த ஏதேனும் நியாயம் படல் ஆகாது.
வடுத்தப்படுதலுமாகாது, . இகங்க அமைக்கப்பட்ட நிய அல்லது வேறு நிறுவனம் அ செய்வதற்கான எதுக்களைப் எடுத்து மொழிதலோ ஏதோ
ஆகாது ,

ܘܛ ܀
ரயின் (1) ஆம் பந்தியைப் பின்பற்றி பிரசட்னம் யப்படுவதற்கான அவசியத்தை ஏற்படுத்திய எல்லாதொழிந்திருக்கின்றதென தியாயசபை
டால்; பிரகடனத்தை ஒழித்தல் வேண்டும். "புரையில் (4) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப் 5 சனா திபதியினால் நியமிக்கப்படும் ஓர் = பிராந்தியத்தின் பிரதம அமைச்சரால் கான பிராந்திய சபை கலைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கப்பட்ட நேரத்தில் பிரதம அமைச்சராகப் பிக்கப்படும் ஓர் உறுப்பினரையும், அவ்வாறு களால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படும் தவிசாளர் கல் வேண்டும். தவிசாளராகப் பெயர் குறித்து Sவும் காகப்படாதவிடத்து, தவிசாளரை
பெயர் குறித்து நியமித்தல் வேண்டும். 20. 221,223 ஆகியவற்றைப் பின்பற்றிச் கமானது, எல்லா நோக்கங் சருக்குமாக , என்பதுடன், ஏதேனும் நீதிமன்றத்தில், 5 அல்லது அமைக்கப்பட்ட ஒரு நியாயசபை சபையின் அல்லது நிறுவனத்தின் கேள்விக்குட் அத்துடன் ஒரு நீதிமன்றம் உறுப்புரை 223க்கு
பாய்சபையொன்று தவிர்ந்த நியாயசபை , த்தகைய பிரகடனத்தை அல்லது அதனைச் - பற்றி விசாரணை செய்த ேலா , தீர்ப்பை சம் முறையில் கேள்விக்குட்படுத்தலோ
" =
தி

Page 251
அத்தியாயம்
கககக
நிர்வாகத்திற்கான ப
இத நீ ----- நிர்வாகத்துகான
225. (1) பார பாராளுமன்டிச்
அவாகத்திற்கான பா பதவியைத் தாபிப்பதற் இவருக்கு அத்தகைய ச அரசசேவையின்ன அவ தாபனத்தாசம் உள்கர
வெனங்களை ரும் அவை - அ.
சப்படுதல், அத்துடன் ஓறைப்பாடுகள் அல்லது செய்த அறிக்கையிடும் வேண்டும்.
22
(2) நிர்வ. சாதிவால் நியமிக். உபவராக இருக்கும்
வேரும்.
(3) நர்வா சம்பளம் பாராளுமன்ற எச்பசடர் அவது, கம்பகாமாகாது.
(4) தாவா
(2)

24
5 XXIV ------- பாராளுமன்றச் சுளையாகர்
சாளுமன்றமாக, சட்டத்தின் முலம்
ராமேன்ற ஆணையாளர் (ஓம்புட்சுமான்) கு ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும். ட்டத்தில் காங்கவும் அதற்கமையவும். வவர்களாவம் பகிரங்கக் கட்டுத் திகார சபைகளினதும் அவைபோன்ற வேறு வாகனாவம் அடிப்படை உரிமைகள்
வோ அந்திகள் புண்படுதல் பற்றிய சார்த்தரைகள் மீது புலனாய்வு கடமை பொறுப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்
எகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் கப்படவேண்டும் என்பதுடன் நன்னடத்தை. காலப்பகுதியின் போது பதவிவகித்தவம்
-----
எகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆகையாளரின் தினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்
பதவிக்காலத்தின்போது குறைக்
சகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளரின்
இறப்பின் மீது சனாதிபதிக்கு முகவரியிடப்பட்டு எழுதப்பட்ட கடிதத்தின் மூலம் பதவி அறப்பதன் மீது சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட வயதை அடைவதன்மீக "

Page 252
சுகய
பல்
அ த
கார்
படுக
(உ) பாம்
சனா
இக் கவனித
அவரது (5) நிர்வாகத்தின் /பதலிக்குரிய கடமைகளையும் 4 புரியவும் இயலாதிருக்கும்போல் இடத்தில் செயலாற்றுவதற்கென தல் வேண்டும்.
(6) பாராளுமன்ற செய்யும்வரை (1) ஆம் பந்த ஆன்டிக் 17 ஆம் நிவாகத்திர சட்டமானது. நவாகத்திற்கா பதவியை (ஓம்புட்சுமான் ) தா பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பு வேண்டும்.
கத்தல்
- - -

242
சனம் காரணமாக அல்லது உடற் களம் அல்லது மனப்பலவீனம் நணமாக சனாதிபதியினால் அகற்றப் கதக் மீது, அல்லது சாகுமன்றப் பிரேரணையொன்றின் மேல் ரதிபதியால் அகற்றப்படுவதன்மீது காதல் வேண்டும்.
க்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளரால் பங்களையும் நிறைவேற்றவும் தெல்லாம் பாராளுமன்ற ஆணையாளான்
கூ சனாதிபதி ஆளொருவரை நியமித்
மங் வேறு வகையாக ஏற்பாடு இபின் நோக்கத்தித்கு 1981ஆம் 5கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் ரவ பாராளுமன்ற ஆணையாளரின் சபிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து பட்ட சட்டமொன்றாகக் கருதப்பந்தல்

Page 253
அத்தியா
பொது
சர்வதேச பொருத் தனைகளும் உடன் படிக்கைகளும்.
226. பா! யினரில் மூன்றிலிரண்டுக்கு பதன் மூலம் நிறைவேற் இலங்கை அரசாங்கத்து இடையிலானதும், அத்த சுதேசிகளினாலும் அல்ல கூட்டிணைக்கப்பட்ட அல் களினாலும் கம்பனிகளின முதலீடு செய்யப்பட்ட குமான ஏதேனும் பொ தேசியப் பொருளாதா அங்கீகரிக்கின்றவிடத்து , கை இலங் கையில் சட்ட அத்தகைய பொருந்தன கு முரனாக எழுத்திலா நலன்களுக்காகவன்றி ே தலோ ஆகாது என்பது நடவடிக்கையோ எடுக்
227. (1) அல்லது பணியை எவரே அர சியலமைப்பின் ஏற்ப
கையளிப்பு.
அத்தகைய தத்து வத்தை ,
அத்தகைய ஆள், அவ்வா தத்து வத்தை , கடமையை புரியலாம் அல்லது நிறை அத்த கைய கையளிப்பினை
(2) ஆட்கள் குழு எதனையும்
உள்ளடக்கும்.

13
"ம் xxY
R
பருமன்ற மானது , அதன் முழு எண்ணிக்கை க குறையாதோர் சாதகமாக வாக்களிப் - றப்படும் ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம், க்கும் ஏதேனும் வெளிநாட்டு அரசுக்கும் கைய வெளிநாட்டு அரசினாலும், அதன் அது அத்தகைய அரசின் சட்டங்களின்கீழ்க் "லது அமைக்கப்பட்ட கூட்டுத்தாபனங் பாலும் ஏனைய கழகங்களாலும் இலங் கையில்
முதலீடுகளை மேம்படுத்து வதற்கும் காப்பதற் கருத்த னையை அல்லது உடன்படிக் கை யை அது
ர அபிவிருத்திக்கு அத்தியரிசியமாக உள்ளதென அத்தகைய பொருத்தனை அல்லது உடன்படிக் வலுக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு, னயின் அல்லது உடன்படிக்கை யின் ஏற்பாடுகளுக் ன சட்டமெதுவும் தேசிய பாதுகாப்பு வறுவித்த்தில் இயற்றப்படுதலோ ஆக்கப்படு டன், ஆட்சித்து றை நடவடிக்கையோ நிருவாக கப்படுதலுமாகாது.
ஏதேனும் தத்து வத்தை, கடமையை னும் ஆளுக்குக் கையளிப்பதற்கு ஆள் எவருக்கும் ாடுகளின்கீழ் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து , கடமையை அல்லது பணியைக் கையளிக்கும் | Tறு கையளிக்கப்பட்டிருப்பினும், அத்தகைய ப அல்லது பணியைப் பிரயோகிக்கலாம், ரவேற்றலாம் என்பதுடன், எந ேநரத்திலும் எ ஒழிக்கலாம்.
இவ்வுறுப்புரையில் " ஆளா என்பது . அல்லது ஏதேனும் அதிகாரசபையினையும்

Page 254
வழக்கிலுள்ள
சட்டம்.
228. (1 செய்தாலன்றி, அரக வலுவிலிருந்த எல்லா சட்டங்களும், எழுத்து வகையாக வெளிப்பால் ஏற்றமாற்றங்களுடன்) அத்துடன் அவ்வாறு அரசியலமைப்பில் . செய்யப்படும்.
துணை நிலைச் சட்டவ பந்தியில் ஏற்பாடு எழுத்திலான எல்லா எழுத்திலான சட்டம்
செய்யப்பட்டவாறு பின் ஏற்பாடுகளாக
படலுமாகாது.
சட்டத்தின் அல்லது மன்றம் வேறுவகை ! செய்தாலொழிய, அரசியலமைப்பு ஏ பாராளுமன்றத்தின. வாக்களிக்கின்ற உ நிறைவேற்றப்படல
சட்டத்தின் ஏதேனு ஏற்பாடு செய்யும் தொடர்ந்து வலுவ செய்யுமிடத்தும்,

உபு
A;
.) பாராளுமன்றம் வேறுவகையாக ஏற்பாடு சியலமைப்புத் தொடங்கும் - நேரத்தில், ச் சட்டங்களும், அதாவது எழுத்திலான தில்லாச் சட்டங்களும், அரசியலமைப்பில் வேறு டையாக ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டிருந்தால் தவிர, .. தொடர்ந்து வலுவிலிருத்தல் வேண்டும். வலுவில் தொடர்ந்திருக்கும் சட்டங்கள்,
வழக்கினை
7 சட்டம் எனக் குறிப்பீடு
2) மாகாண சபைகளின் நியதிச் சட்டங்களும் ாக்கமும் உட்பட இவ்வுறுப்புரையின் (1) ஆம் சய்யப்பட்டவாறு தொடர்ந்து வலுவிலிருக்கும் | ச்சட்டங்களும் அரசியலமைப்பில் வழக்கிலுள்ள 11 எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும். 3) அரசியலமைப்பில் வேறுவகையாக ஏற்பாடு தவிர, இப்போதுள்ள சட்டங்கள் அரசியலமைப் =" என்பதுடன் அவ்வாறு எவ்வகை யிலும் கருதப்
4) இப்போதுள்ள ஏதேனும் எழுத்திலான அரசியலமைப்பின் ஏதேனும் ஏற்பாடு, பாராளு பாக ஏற்காடு செய்யும்வரை அல்லது ஏற்பாடு
தொடர்ந்து வலுவிலிருத்தல் வேண்டுமென 5பாடுசெய்யுமிடத்து, அவ்வாறு ஏற்பாடுசெய்து ல் ஆக்கப்பட்ட சட்டம் எதுவும், சமுகமளித்து கப்பினர்களின் பெரும்பான்மை வாக்குகளினால்
ம். (5) இப்போதுள்ள எழுத்திலான ஏதேனும் - ஏற்பாடு பாராளுமன்றம் வேறுவகையாக தரையில் அல்லது ஏற்பாடு செய்தாலொழிய விருத்தல் வேண்டுமென அரசியலமைப்பு ஏற்பாடு அத்துடன் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட இப்போதுள்ள

Page 255
உபு
எழுத்திலான சட்டமானது
கொண்டுள்ளவிடத்தும், ப
செய்யும் வரை அல்லது எழுத்திலான அத்தகைய வேண்டும் என்று கூறும் ஏ குழுவுக்கு, அத்தகைய து ஆக்கப்பட்ட பின்னர் அவ வதற்கும், ஒழிப்பதற்கும் வழங்கப்பட்டதோ, அந் வேறுவகையாக ஏற்பாடு
லொழிய, அவ்வாறு வழ
பதற்குக் கொண்டுள்ள த ,
எம்.
கருதப்படலாகாது.
குடியரசின் தத்துவங் - 229. பாரா களும், சிறப்புரி * மைகளும், விடுபாட்
தாலொழிய, அரசியலன டுரிமைகளும்.
இலங் கைக் குடியரசு உ ை பிரயோகிக்கக்கூடியனவா தத்துவங்களையும், சிறப் உரிமைகளையும் இலங்கை
கொண்டிருத்தலும், பிரே
குடியரசின்
230. அரசிய உரிமைகளும்.
இலங்கை அரசாங்கத்திற். கடமைகளும்.
உரிமைகளும், எல்லாக் கடற்பாருக்கும்.
அவை எவ்வ கையால் எழு, கீழான இலங்கைக் குடிய
கடமைகளும், கடப்பாடு.
சட்டங்களின் சென்ற
231. (1) காலச் செயற்பாடு , முன்னைய சட்டங்கள்,
செய்தாலொழிய, அரசி தவறுகள் முடிவாகாதி ருக்கும் வழக்குகள்
வலுவிலிருந்த ஏதேனும் ச முதலியன.
அல்லது அரசியலமைப்புத் ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ்

துணை நிலைச் சட்டவாக்கங்களைக் ாராளுமன்றம் வேறுவகையாக ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்தாலொழிய இப்போதுள்ள சட்டம் தொடர்ந்து வலுவிலிருத்தல் ற்பாடானது , எந்த ஆளுக்கு அல்லது
ணை நிலைச் சட்டங்களை ஆக்குவதற்கும், ற் றைத் திருத்துவதற்கும், வேறுபடுத்து அல்லது நீக்குவதற்குமான தத்துவம் த ஆள் அல்லது குழு, பாராளுமன்றம் செய்யும்வரை அல்லது ஏற்பாடு செய்தா ங்கப்பட்ட தத்துவத்தைப் பிரயோகிப் த்துவத்தை எவ்வகையிலேனும் குறைப்பதாகக்
ஞமன்றம் வேறுவகையாக ஏற்பாடுசெய் மப்புத் தொடங்கும் நேரத்தில் , டமைகொண்டிருந்த, பிரயோகித்த அல்லது யிருந்த எத்தன்மைதாயினுமான எல்லாத் புரிமைகளயும், விடுபாட்டுரிமைகளையும், க் குடியரசு தொடர்ந்தும் உடைமை யாகித்தலும் வேண்டும். நிலமைப்புத் தொடங்கும் நேரத்தில், தரியனவாக அப்போதிருந்து வந்த எல்லா கடமைகளும் அல்லது கடற்பாடுகளும்,
ந்த னவாயினுஞ் சரி, அரசியலமைப்பின் ஏசு அரசாங்கத்தின் உரிமைகளும் , களுமாகவிருத்தல் வேண்டும். அரசியலமைப்பு வேறுவகையில் ஏற்பாடு யலமைப்புத் தொடங்குவதன் முன்னர் ட்டத்தின் சென்றகால சசெயற்பாடு,
தொடங்குவதன் முன்னர் வலுவிலிருந்த முறைப்படி செய்யப்பட்ட அல்லது

Page 256
செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட எதுவு எது வும், அல்லது பெறப்பட்ட 3
கடப்பாடு அல்லது தண்டம் எ ளதாக வருவதனால், எவ்வகை அல்லது பாதிக்கப்படுவதாக
(2) இப் ே சட்டத்தினால் அல்லது சட்டத்த தாபிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுக்கள் அரசியலமைப்புத் தொடங்குவத கொண்டிருந்த அல்லது முற்றுப் ெ குற்றவழக்குத் தொடுப்புகள், அல்லது விடயங்கள் எல்லாம், அமையவும், ஏற்ற மாற்றங்களுட கருதப்படுதல் வேண்டும் என்பது கியதன்பின்னர் கொண்டு நடாத்த

உடல்
ஆம், அல்லது புரியப்பட்ட தவறு அல்லது உறப்பட்ட உரிமை, விடுதலை, -துவும், அரசியலமைப்பு வலுவுள் = யிலும் பாதிக்கப்படுதலாகாது , மதப்படுதலாகாது.
பாதுள்ள எழுத்திலான ஏதேனும் பின்கீழ் நிய மிக்கப்பட்ட அல்லது | பின் நடவடிக்கைகள் உட்பட,
ற்கு நோமுன்னர் நடைபெற்றுக் பறாதிருந்த எல்லா வழக்குகள், நடவ டிக் கைகள், கருமங்கள் அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு டனும், தொடர்ந்திருந்து வருவனவாகக்
டன், அரசியலமைப்புத் தொடங் ப்பட்டு முற்றுவிக்கவும் படலாம்.

Page 257
24
முதலாம் அட்டவர்
நிரை 1
நிரை 11 பிரதேசம்
பிராந்தியம்
பகுதி அ
கொழும்பு ரீயவர்த்த
சபைகள்
தலைநகர் ஆள் புலம் மேற்கு
பகுதி ஆ
தலை நகர ஆள்புலம் நிருவாக மாவட்டம் , நிருவாக மாவட்டங்கள்
மத்திய
: : 11 |
தெற்கு
வடமத்திய
வடமேற்கு
சப்பிரகமுவ
வா
கண்டி, நுவரெலிய , மா மாவட்டங்கள் காலி, மாத்தறை , அ மாவட்டங்கள். அனுராதபுரம், பொ மாவட்டங்கள் புத்தளம், குருநாகன மாவட்டங்கள் இரத்தினபுரி, கேகா மாவட்டங்கள் பதுளை , மொனராக மாவட்டங்கள், உறுப்புரை 127 (4) ஏற்பாடுசெய்யப்பட்ட வாக்கெடுப்பு சேர்க் யாழ்ப்பாணம், கிளி வவுனியா, முல்லைத்த களும், திருகோணமன நிருவாக மாவட்டங்க பந்தி (2) (ஆ) (1) பட்டவாறு ) உறுப்புரை 127 பற் செய்யப்பட்டவாறு : பொத்துவில் .
பகுதி இ வடகிழக்கு
தென்கிழக்கு

ணை
நிரை 111 (பிரதான அமைச்சர் நீங்கலாக) பிராந் திய அமைச்சர் சபை அமைச்சர் களின் எண்ணிக்கை .
காபுர மாநகர
நீங்கலாக கொழும்பு ஆறு |
கம்ப உறா , களுத்துறை ள்
த்தளை நிருவாக
ஆறு
ம்பாந்தோட்டை நிருவாக ஆறு
லன்னறுவை நிருவாக
நான்கு .
ல நிருவாக
ஆறு
லை நிருவாக
நான்கு
பல நிருவாக
நான்கு
ஐந்து
(ஆ) (11) பந்தியினால் வாறாக அம்பாறை க்கப்பட்டுள்ள விடத்து , நாச்சி, மன்னார், தீவு நிருவாக மாவட்டங் லை , மட்டக்களப்பு =ழும் (உறுப்புரை 127 - இல் ஏற்பாடுசெய்யப்
ஆறு
ந்தி (3) இனால் ஏற்பாடு கல்முனை, சம்மாந்துறை .
இரண்டு

Page 258
பகுதி ஈ வடக்கு
வாக்கெ உறுப்புரை : பந்தியினால் யாழ்ப்பாணம் வவுனியா, பு மாவட்டங்கள்
- -
கிழக்கு
திருகோணம மாவட்டங்கள் பொத்துவில் அம்பாறை ல நிருவாக மா 127 பந்தி செய்யப்பட்ட உறுப்புரை 1 இனால் ஏற்பு வாக்கெடுப்பு
பகுதி உ அம்பாறை

48
பூப்புப் பிரிவுகள் 127 (2) (ஆ) (11)
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு ம், கிளிநொச்சி, மன்னார், முல்லைத்தீவு நிருவாக
ஐந்து
லை, மட்டக்களப்பு நிருவாக . , கல்முனை, சம்மாந்துறை வாக்கெடுப்புப் பிரிவுகளும் பாக்கெடுப்புப் பிரிவு ( அம்பாறை எவட்டமாக அமைதல்) உறுப்புரை
(2) (ஆ) இனால் ஏற்பாடு | டவாறு.
27 பந்தி (4) (ஆ) (1) பாடு செய்யப்பட்டவாறு அம்பாறை பப் பிரிவு
ஐந்து
இரண்டு

Page 259
உட
இரண்டாம் அட்டவ.
நிரல் - 1
(ஒதுக்சிய நிரல் மத்திய அரசினால் பிரயோகிக்கப்
பணிகளும் இந்நிரலில் அடங்.
1
0)
A ல .
பாதுகாப்பு, தெசிய பந்தோபஸ்து, ே பாதுகாப்புப் படைகள் . சுடுபடைக்கலங்கள் , படைக்கலங்கள், வெ ஏனைய ஆயுதங்கள் .
குடிவரவு, குடியகல்வு மற்றும் பிரசாவுரி 4. எக்கருமங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தை
சர்வதேச ஒழுங்கமைப்புகளுடன் தொடர் அக்கருமங்கள் அனைத்தும் உள்ளடங்கலாக வேறு அரசுகளுடனும் சர்வ தேச ஒழுங்கன் உடன்பாடுக ளையும், உடன்படிக்கைகளையு அத்தகைய பொருத்தனைகளையும், உடன்
நடைமுறைப்படுத்துதல் . 6. உள்ளுர திகார சபைகளுக்கான தேர்தல்க 7. தேசியத் திட்டமிடல்.
8.
தேசிய குடிசன மதிப்படும் புள்ளிவிறரங்க 9. நாணயமும் வெளிநாட்டுச் செலாவணியும்;
உறவுகள் ; பணக்கொள்கையையும், வெள
வகுத்தமைத்தல். 10.
இலங்கை அரசாங்கத்தின் பகிரங்கக் கட
11.
இலங்கை அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டுக் 12
வங்கித்தொழில், வங்கித்தொழில் நிறுவனம்
நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல். 13.
காப்புறுதி மீதான தேசிய கொள்கையும்
ஏற்பாடு செய்யும் தேசிய நிறுவனங்களும் 14.
பிணையங்கள், பங்குப் பரிவர்த்தனைகள்
ஒழுங்குபடுத்துதல்.
15.
இலங்கை அரசாங்கத்தின் அரச நிறுவன தாபனங்களின் கணக்காய்வு .

ணை : ..
ܪܸܢ : ܝܐܿ.
பட வேண்டிய விடயங்களும்
கியுள்ளன.
தசிய பொலிசுப் படை மற்றும்
வடிபொருட்கள் மற்றும்
மை .
வேறு அரசுகளுடன் அல்லது புகொள்ளச் செய்கின்றனவோ , வெளிநாட்டலுவல்கள் . =மப்புகளுடனும் பொருத்தனைகளையும் ,
ம் செய்துகொள்ளுதலும் மற்றும் * பாடுகளையும், உடன்படிக்கைளையும்
கள் தவிர்ந்த தேர்தல்கள்.
கஞம். : சர்வதேசப் பொருளாதார சிநாட்டு மூலவளங்களையும்
பன்.
கடன் .
வேறு
னங்கள் மற்றும் தேசிய நிதிசார்
ம் மற்றும் காப்புறுதிச் சேவைகளை
*:-
மற்றும் எதிர்காலச் சந்தைகளை
ங்களின் மற்றும் பகிரங்கக் கூட்டுத்

Page 260
16. அத்தியாயம் XXI இல் ஏற்பாடு செ
கம்பெனிகளினதும், கூட்டுத்தாபனங்க
என்பன மீதான வரிகள். 17. அத்தியாயம் XX7 இல் ஏற்பாடு செ
தீர்வைகள் உட்பட சுங்கத் தீர்வைக படக் கூடியவாறான அத்தகைய உற்ப
தீர்வைகளும்.
18. அத்தியாயம் Xxல் ஏற்பாடு செய்
வரவு வரிகளும், முத்திரைத் தீர்வை .
வரியும். 19. பிராந்திய நிரலில் குறிப்பிடப்படாத
அல்லது அறவீடுகள் 20. தேசிய லொத்தர்கள் . 21. இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது
செலுத்தப்படற்பாலன வான ஓய்வு தியம் 22. அணுசக்தி .. 23. மின்சார வழங்கலுக்கான தேசிய மில்
நிலையத்தைப் பேணுதலும் முகாமை எண்ணெய் வயல்களையும், கனிப்பொரு தையும் மற்றும் பெற்றோலிய உற்பத்தி அபிவிருத்தி செய்தலும் உட்பட கனிப்
அவற்றின் வேத்துரிமைப் பணங்களைச் 25.
பிராந்தியங்களுக்கிடையிலான ஆறுகள். 26. விமான நிலையங்கள், துறைமுகங்கள் )
கப்பற்பறைகள்; அத்துடன் ஆட்புல ஈடுபடும் கலங்களினால் முக்கியமாகப் முகங்களில் இயைபான பிராந்திய நிரு
வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல். 27. பிராந்தியங்களுக்கிடையிலான போக்கு 28. புகையிரதச் சேவைகள் . 29. குடியியல் வான் போக்குவரத்து . 30. மாவட்டத் தலைநகரங்களைத் தொகு
எல்லைகளுக்கூடாகச் செல்லும் அளவுக் தலை நகரங்களுடனும் பிராந்திய தலை மாவட்டத் தலை நகரங்களை அவை எ களுக்கிடையிலான நெடுஞ்சாலைகள் ப அல்லது அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்மாணிக் பாதைகள்.
24. எண்ணெய

ய்யப்பட்டுள்ளவாறாக, தனியாட்களினதும், ளினதும் வருமானம், மூலதனம், செல்வம்
ய்யப்பட்டுள்ள வாறாக இறக்குமதி, ஏற்றுமதித் : ஆளும் மற்றும் (சட்டத்தினால் குறித்துரைக்கப் த்தித் தீர்வைகள் நீங்கலாக) உற்பத்தித்
யப்பட்டுள்ளவாறாக மொத்த விற்பனை களும், பண்டங்கள் சேவைகள் மீதான
வேறெவையேனும் வரிகள் ,
ர்வைகள்
இலங்கையின் திரட்டு நிதியத்திலிருந்து ங்கள்.
நிலையமும் மற்றும் தேசிய மின் செய் தலும். நள் மூலவளங்களையும், பெற்றோலியத் த்திப் பொருட்களையும் ஒழுங்குபடுத்து தலும் பொருட்களும் , மற்றும் சுரங்கங்களும் .
சேகரித்தலும்.
சர்வதேசப் போக்குவரத்துடனான கர்ப்பரப்புகளுக்கு அப்பால் மீன்பிடிப்பில்
பயன்படுத்தப்படும் கடற்றொழிற்றுறை 5வாகத்துடனான கலந்தாலோசனையுடன்,
நவரத்து .
5க்கும் நெடுஞ்சாலைகள் பிராந்திய | க்குத் தலை நகர ஆள்புலத்தை பிராந்திய பநகரங்களை அவை ஒவ்வொன்றுடனும் ) ஒவ்வொன்றுடனும் தொடுக்கின்ற பிராந்தியங் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தினால் க்கப்பட்ட ஆய வீதிகள் மற்றும் கடுகதிப்

Page 261
25)
31. கப்பற்றொழிலும் கடற் செலவும் ; வ ரல
ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகளும் உட்படக் கடே
வலயமும் கண்டமேடும் நீங்கலாக). 32. அஞ்சல், மற்றும் தொலைத் தொடர்புக 33. தேசிய தரங்களுக்கமைவாக மத்திய அர.
உட்பட தேசிய வெகுசனத் தொடர்பு ச மற்றும் வெகுசனத் தொடர்பு தொடர்பி
மானிப்பதற்கான ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகா! 34. தேசிய பகிரங்க சேவை , தேசிய பகிர 35. தேசிய சுகாதார நிருவாகம் ( ஏலவே யுள்
கறும், தேசிய பல்கலைக்கழகங்களுடன் ! சாலைகளும் உட்பட, சுகாதாரச் சேனை தொடர்பான கல்வியையும் ஆராய்ச் சியினை வழங்குதலும் ; தேசிய சுகாதாரத் தரங்க
சிறப்பான திட்டங்களையும் நிருவகித்தல்.) 36. ஒளடதங்கள் , நஞ்சுகள் மற்றும் போதைப்
கொள்கை, அத்துடன் வலுவுக்கிடும் நடவம் 37. நீதி நிருவாகம் , ( குறித்துரைக்கப்பட்டவாற
நிருவாகத்தைத் தவிர) அத்துடன் நீதிமன்ற 38. மத்திய அரசாங்கத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட 39. குழந்தைகளின் மகவேற்பு. 40. பிராந்தியங்களுக்கிடையேயான நீர்ப்பாசன 41. ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகளுக்கு அப்பால் மீன் ப
வெளியே மீன் பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள கலங்க நீர்ப்பரப்பகளுக்குள் பாரம்பரிய ரீதியில் தொடர்பான உரிமைகள் ; 141ஆம் உறுப் கிடையிலான மீன்பிடித்தற் பிணக்குகள் மற்று மீன் பிடித்தல் தொடர்பான பிணக்குகளைத்
தல். 42. சர்வதேசக் கடப்பாடுகளுக்கமைய கடற்ற
வளங்களினதும் பாதுகாப்பும் அத்தகைய க நடவடிக்கைகளும்.

ாற்று முறையான நீர்ப்பரப்புகளும், லார வலயங்கள் ( பொருளாதார,
ள்.
மற்றும் தொலைக்காட்சி சாங்க ஒலிபரப்பு/ நிறுவனங்கள் | ரா தனம்; செய்திப் போக்குவரத்து லான தேசிய தரங்களைத் தீர் பசபைகளைத் தாபித்தல். ங்க சேவை ஆணைக்குழு . ன விசேட நோக்கு மருத்துவ மனை இணைக்கப்பட்ட போதனா வைத்திய வகளை இயைபுபடுத்தல், சுகாதாரம் கயும் இயைபுபடுத்துதலும் பயிற்சி - களைத் தீர்மானித்தல் ; எல்லாச் |
பொருட்கள் தொடர்பான உக்கைமுறை. மான பிராந்தியங்களின் நீதி
நடவடிக்கை முறை . - மறியற்சாலைகள் .
சுத் திட்டங்கள் இடித்தல் ; ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகளுக்கு களைப் பதிவு செய்தல்; ஆள்புல
இடத்துக்கிடம் சென்று மீன்பிடித்தல் "புரைக்கிணங்க பிராந்தியங்களுக்
ம் பாரம்பரிய இடம்பெயர் தீர்த்துவைப்பதற்காக ஆற்றுப்படுத்து
றையினதும் நீரியல் வாழ் மூல - டப்பாடுகளை வலுவுறுத்துவதற்கான

Page 262
43. கல்வித்துறையில் தேசியக் கொள்கை
நிறுவகம் போன்ற தேசிய நிறுவன தேசியப் பாடசாலைகளை முகாமை தேசிய பொதுச் சான்றிதழ் பரீட் தீர்மானித்தல் ; தேசிய பொதுச் . பாடவிதானம் மற்றும் ஆசிரியர் த என்பவற்றிற்கான ஆகக்குறைந்த த
அரசாங்கத்தினால் ஏற்பாடுசெய்ய 44. பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு 45. உயர்தொழில்கள், தான் புரி தொ
த தேசியத் தரங்கள் . 46. கமத்தொழில், கடற்றொழில் , நீ
விஞ்ஞானம், கைத்தொழில் ஆகிய
மற்றும் பயிற்சி என்பன தொடர்ப 47. வெளிநாட்டு வியாபாரம், அது ெ
உட்படப் பிராந்தியங்களுக்கிடையே 48. குடியரசிற்கு வெளியே ஏற்றுமதி ெ
திலிருந்து இன்னுமொரு பிராந்தியத்
மான பொருட்களுக்கான தேசிய 49. ஆக்கவுரிமைகள் , புத்தாக்கங்கள் ,
வியாபாரக் குறிகள் மற்றும் வணிக 50. ஏகபோகவுரிமைக்கும் இணைப்புகள் 51, பிராந்தியங்களுக்கிடையேயான உனை 52. பௌத்தமதம் - திரிபீடகத்திற்கிணங்க
கொள்கையை உருவாக்குதலும் அழு 53. தேசிய சுவடிக் கூடமும் அரும்பொரு 54. தேசிய நூலகங்களும் தேசிய ந 55. தொல்பொருளியல் ; அத்தகைய (
கொள்கை உருவாக்கம், அகழ்வா நிருவாகத்தின் கலந்தாலோசனை வாய்ந்தவையென வெளிப்படுத்தப் நினைவுச் சின்னங்கள், தொல்லபா என்பவற்றின் பேணுகையும் நிருவ.
11111
- முக - - - --, ,

252
கயையும் மற்றும் தேசியக் கல்வி ங்களையும் முகாமை செய்தல்; ம செய்ததும் மேற்பார்வை செய்தலும் ; சைகளுக்கான ஆகக்குறைந்த தரங்களைத் சான்றிதழ் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்; கைமைகள் மற்றும் கல்விசார் பயிற்சி ரங்களைத் தீர்மானித்தல் ;மத்திய - ப்பட்ட கல்வி வெளியீடுகள் . வும் தேசிய பல்கலைக்கழகங்களும் . ழில்கள் மற்றும் பயிற்சி தொடர்பான
•.
ரியல்வாழ் உயிரின மூல வளங்கள் , துறைகளில் ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி ான தேசிய நியமனங்கள் . தாடர்பிலான பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைத்தல் யான வியாபாரமும் வர்த்தகமும். *சய்யப்பட வேண்டியதும் ஒரு பிராந்தியத் =திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியது .
தரங்களைத் தாபித்தல்.
வடிவமைப்புக்கள், பதிப்புரிமை . =க் குறிகள் .
ஆம்.
நவு விநியோகம் . 5 புத்தசாசனம் தொடர்பிலான தேசியக் மலாக்குதலும், பிரிவேனா கல்வியும். நட்காட்சிச் சாலையும்.
லகச் சேவைகள் சபையும். நோக்கங்களுக்காக அணுக்கம் உட்பட, ரராய்வு, பேணு தல்; தோதான பிராந்திய | யுடன் சட்டத்தினால் தேசிய முக்கியத்துவம் பட்ட புராதன மற்றும் வரலாற்று முறையான எருளியல் அமைவிடங்கள், பதிவேடுகள் எகமும்.
- --
- L :
-- * - - - -

Page 263
வனவியல்
56. தேசிய பாரம்பரியத்தைப் பாதுகா
செயற்பாட்டை ஊக்குவித்தலும் முன் கே 57. பகிரங்க அவைக்காற்றுதல்கள்தொட 58. உல்லாசப் பயணத்துறை மீதான தே.
பயணத்துறையை ஊக்குவித்தலும். 59. சர்வதேசக் சடப்பாடுகளுக்கு இணங்க
பேணு தல் உட்பட சூழல் மற்றும் டே 60. கரை யோரம் பேணல் தொடர்பிலா
திட்டங்கள் 61. விசேட வீடமைப்பு நிகழ்ச் சித்திட்டங்க 62. தேசிய வறுமை ஒழிப்பு நிகழ்ச்சித்திட
ஒருங்கிணைத்தலும் . 63. இளைஞர் மற்றும் மகளிர் விவ காரங்க 64. தேசிய விளை யாட்டு நிருவாகத்தையும்
செய் தல். 65. தேசிய பேரழிவுகளும் கொள்ளை ே
சூழல் சார்ந்த) ஏற்படும் சந்தர்ப்! 66. தொழில் ஒழுங்குபடுத்து கையும் தரங்க 67. கைத்தொழில் அபிவிருத்தி மீதான ஊக்
அபிவிருத்திக்கான கொள்கையும். 68. முதலீடு தொடர்பிலான கொள்கை !ை
மான நிறுவனங்கள் . 69. பொதுப் பயன்பாட்டு உள்ளகக் கட்
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் . 70. ஒதுக்கிய நிரலில் எண்ணிக்கையிடப்பட்ட
கான அள வீடுகள் . 71. ஒதுக்கிய நிரலிலுள்ள கருமங்கள் எ
கெதிரான தவறுசள் . 72. ஒதுக்கிய நிரலிலுள்ள கருமங்க ளுள் எ
ஆயின் , ஏதேனும் நீதிமன்றத்தினால் |
1

253
பதற்காகப் பல்வேறுபட்ட கலாச்சார ற்று தலம். பான தேசியத் தரங்கள் . சியக் கொள்கையும் மற்றும் உல்லாசப்
தாவர விலங்கின சங்கமத்தைப் பணல் மீதான தேசியத் திட்டங்கள் . கொள்கை மற்றும் தேசியத்
கள்.
டங் களை வகுத்துத் தொகுத்தலும்
கள் மீதான தேசியக் கொள்கை. 3 உள்ள கக் கட்டமைப்பையும் அபிவிருத்தி
நாய்களும் (இயற்கையான மற்றும் பங்களில் இடையீடு செய்தல். = ஞம் . க்குவிப்பும் மற்றும் கைத்தொழில்
ய மேம்படுத்துவ தற்கும் தீர்மானிப்பதற்கு
டமைப்பு அபிவிருத்திக்கான தேசிய
- கருமங்களூர் எ தனதும் நோக்கத்துக்
=னதும் தொடர்பில் சட்டங்களுக்
நாலும் தொடர்பிலான கட்டணங்கள் . எடுக்கப்பட்ட கட்டணங்களை உள்ளடக்காது.

Page 264
73. ஒதுக்கிய நிரலிலுள்ள ஏதேனும்
படுகின்ற தனியார் காணியைக் 74. ஒதுக்கிய நிரலிலுள்ள ஏதேனுட
கின்ற தனியார் காணியை 6ே 75. பிராந்திய நிரலில் எண்ணிடப்

254
ம் கருமத்தின் நோக்கங்களுக்குத் தேவைப் க் கொள்ளல். ம் கருமத்தின் நோக்கங்களுக்குத் தேவைப்படு வண்டுதல். படாத வேறே தேனும் கருமம் .

Page 265
நிரல் 11
(பிராந்திய நிரல்.) பிராந்திய சபைகளுக்குரித்தாக்கப்படும் விடயம்
இந்நிரலில் அடங்கியுள்ளன. 1. பிராந்திய மட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பைத்
திட்டமிடுதலும் அத்துடன் வேலைவாய்ப்புத்
மும். 2. பிராந்தியமொன்றின் பகிரங்கக் கடன். 3, அத்தியாயம் xx1 இல் குறித்துரைக்கப்ப
சர்வதேச கடன்படல்.
4. XX1ஆம் அத்தியாயத்தில் குறித்துரைக்கப்ப
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை சர்வதேச
கான உதவியை முகாமை செய்தலும் மேம் 5. பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு உள்ளகக் கட்ட
திட்டங்கள், 6. காப்புறுதிச் சேவைகளை வழங்கும் பிராந்
நிதிசார் மற்றும் கடன் வழங்கும் நிறுவனங் 7. சட்டத்தினால் குறித்துரைக்கப்பட வேண்டிய 8. பந்தயம் கட்டுதல் மற்றும் சூதாட்ட வரிக
கான போட்டிகள் மற்றும் லொத்தர்கள் 9. மோட்டார் வாகன உரிமக் கட்டணங்கள். 10. அசையாத சொத்துக்கள் மற்றும் மோட்
மீதான முத்திரைத் தீர்வை கள். 11. பிராந்தியத்தினாள் நீதிமன்றங்களினால் விதிக்
12. நீதிமன்றங்களின் முன் கொணரப்படும் ஆவணங்.
உட்பட நீதிமன்றக் கட்டணங்கள். 13. இறைவரி மதிப்பீடு மற்றும் சேகரிப்பு உட்
இறைவரி நோக்கங்களுக்காகக் காணிப் ப

55
"களும் பனிகரும்
திட்டமிடுதல் உட்படப் பிராந்தியத் திட்டங்கள் உட்படத் திட்ட அமுலாக்க
ட்டுள்ள அளவுக்கு உள்நாட்டு மற்றும்
ட்டுள்ள அளவுக்குப் பிராந்தியத்திற்கான மானியங்களை அத்துடன் அபிவிருத்திக் படுத்து தவம்.
மைப்பு அபிவிருத்திக்கான பிராந்தியத்
திய நிறுவனங்கள் உட்படப் பிராந்திய கள்.
உற்பத்தித் தீர்வை கள். ள், குறித்துரைக்கப்பட வேண்டிய பரிசுக் மீதான வரிகள்.
டார் வாகனங்களின் கைமாற்றுதல்
கப்படும் குற்றப்பணங்கள். கள் மீதான முத்திரைத் தீர்வை கள்
படக் காணி இறைவரியும், அத்துடன் திவேடுகளைப் பேணுதலும்.

Page 266
14. சுரங்கக் கனிப்பொருள் உரிமை. 15. பிராந்திய நிருவாகம் ஒன்றினால்
திலிருந்து செலுத்தப்படற்பாலதா 16. பிராந்திய லொத்தர்கள். 17. பிராந்திய பகிரங்க சேவை . 18. நிருவாகத்திற்கான பிராந்திய . 19. பிராந்திய சுகாதார சேவைகள்
உட்பட சுகாதாரமும் சுதேச 20. உயர்கல்வி: கல்வி பற்றிய பிர
பாடசாலைக்கும், தேசிய பல் கல்விச் சேவை கள் ; தேசிய . தரங்களைத் தீர்மானித்தல் , ே தலும் பாட விதானத்துக்கான தகைமைகளையும் தீர்மானித்தல்
கல்வி வெளியீடுகள்.
21. பிராந்தியத்தினுள் கமத்தொழில்
மற்றும் கல்வி என்பன உள்ளடங் சேவைகள் : அத்துடன் பிராந்தி
தொழில்கள். 22. விலங்கு வேளாண்மை. 23. அரச காணியும் அத்துடன் அத்தி
அதன் பராதீனப்படுத்துதலும் : 24. பிராந்தியத்தினுள் நீர்ப்பாசனம் 25. ஒதுக்கு நிரலில் ஏற்பாடு செய்
பாரம்பரிய இடம் பெயர் மீன்
நீர் நிலைகளினுள் மன்பிடி, கட 25. சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் டே
பிராந்தியமொன்றுக்குள்ளான

உ56
கள் மீதான வரிகள். ல் அல்லது பிராந்தியம் ஒன்றின் திரட்டு நிதியத் Tன ஓய்வூதியங்கள்.
பிராந்திய பகிரங்க சேவை ஆணைக்குழு. ஆணையாளர் (பிராந்திய ஒம்புட்சுமான் ) ள் மற்றும் பிராந்திய சுகாதார நிருவாகம் வைத்தியமும். இந்திய கொள்கையும் ஆராய்ச்சியும் ; தேசிய கலைக்கழகங்களும் நீங்கலாகக் கல்வி மற்றும் பாது சான்றுப் பரீட்சைகளுக்கான ஆகக்குறைந்த தசிய பொதுச் சான்றுப் பரீட்சை களை நடாத்து ஆகக்குறைந்த தரங்களையும் மற்றும் ஆசிரியர் : பிராந்திய நிருவாகத்தினால் வழங்கப்படும்
ஆராச்சி. வரிவாக்கம், மேம்படுத்தல் பகலாகக் கமத்தொழில் மற்றும் கமநல இயத்தினுள் கமத்தொழில் அடிப்படைக் கைத்
யாயம் XV1 இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாக அல்லது கையுதிர்த்தலும்.
பயப்பட்டுள்ளவாறாக, ஆள்புல நீர் நிலைகளில் பிடி தொடர்பான உரிமைகள் நீங்கலாக ஆள்புல பல்சார் மற்றும் நீரியல் மூல வளங்கள். பணல் மீதான தேசிய திட்டங்களுக்கு அமைவாகப் காடு வளர்ப்பு மற்றும் சூழல் பாதுகாப்பு .

Page 267
27. தேசிய திட்டங்களுக்கமைவாக கரை
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள். 28. பிராந்தியத்திகள் கைத்தொழில் ஆரா
தொழில்களும் மற்றும் பிராந்திய கை
29. தேசிய மின் உற்பத்தி தவிர்ந்த சக்தி
tA
30. பிராந்தியத்தினுள் வர்த்தகமும் வணிகம் 31. கூட்டுறவு கடும் மற்றும் கூட்டுறவு வங்க 32. உனவு வழங்கலும் விநியோகமும். 33. சந்தைக்கும் அங்காடிகளும். 34. கறியுப்பின் உற்பத்தியும் வழங்கலும்:
விநியோகம் .
--
35. ஒதுக்கு நிரலில் குறித்துரைக்கப்பட்டன
நிருவாகத்தின் அதிகாரத்தினால் அல்ல, ஆய வீதிகளும் ., கடுகதிப் பாதைகளும்
36. புகையிரதச் சேவைகள் தவிர்ந்த ஆ
போக்குவரத்து .
37. சிறு கப்பற்துறை களும் துறைமுகங்களும் 38. வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணம்.
39. நகரத்திட்டமிடல் மற்றும் அமுலாக்கம்
40. கிராமிய அபிவிருத்தி . 41. முழுப் பிராந்தியத்திற்குமாக ஒழுங்கா .
அதிகார சபைகளைக் கொண்டுள்ள உன் 42. உள்குரதிகார சபைகளுக்கான தேர்தல்
பிராந்தியத்திலும் நியதிச் சட்டத்தின் 8 உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் ஆ. வேண்டும்: தேர்தல் சட்டங்கள், உள் கீழ் தெரிவு செய்யப்படும் உறுப்பினர் குறையாதோர் பெண்களாகவிருத்தல்

57
ஓரம் பேணலுக்கான பிராந்திய
ய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி உட்படக் கைத் கத்தொழில் அபிவிருத்தியும்.
ம்.
கம்
"கரும்.
உற்பத்திப் பிராந்தியத்தினுள் கறியுப்பின்
- - - - -
வ நீங்கலாக விதிகள் ; பிராந்திய து அதிகாரத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட : நீர்ப்பாதைகள். வால் பாதைச் சேவைகள் உட்படப்
: பொதுப் பயன்பாடு.
கத் தெரிவு செய்யப்பட்ட உள்ளுர் எருராட்சி. ல்கள் . அத்தகைய தேர்தல்கள் ஒவ்வொரு உலம் தாபிக்கப்படும் சுயாதீனமான
வைக் குழுக்களால் நிருவகிக்கப்படுதல் பூர் அதிகார சபை சுருக்கு. அவற்றின் களின் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்குக் வேண்டும் என்பதையும், அத்துடன்

Page 268
தெரிவு செய்யப்படும் உருப்பின் - தோர் முப்பத்தைந்து வயதுக
யும் உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும் 43. பிராந்திய நூலகங்களும் நா த
44. சமய கலாச்சார பன்முகத்தன்
- திற்குள்ளாகச் சமய கலாச்ச 45. ஒதுக்கிய நிரலில் குறித்துரைக்க
வரலாற்றுச் சின்னங்களையும். பதிவேடுகளையும் பேணுதலும்
46. பகிரங்க அரங்காட்டுதல்கள். 47. தேசிய தரங்களுக்கு இணக்கமா
வெகுசனத் தொடர்பும்.
48. பிராந்தியத்துக்குள் சுற்றுலாப் 50. நிவாரணமும், புனர்வாழ்வும் ம.
வழங்குதலும். 51. சமூகப் பாதுகாப்பும் சமூகக் 52. சமூக சேவைகள். 53. பிராந்தியத்திற்குள்ளாக கட்டிகை
மற்றும் தரும் நிறுவனங்களையும் 54. XX11 அத்தியாயத்தில் ஏற்பா
பிராந்தியப் பொலிசும் மற்றும் 55. X111, X1111 மற்றும் X1
பட்ட அளவுக்குப் பிராந்தியத்தில் இணக்கம் : பிராந்தியத்திலுள்ள - சனையுடன் நீதிமன்றக் கட்டடம்
மன்றக் கட்டடங்களைப் பராம. 56. பிராந்திய நிருவாகத்தினால் த
நன் நடத்தைப் பாடசாலைகள்

உ58
சர்களில் இருபத்தைந்து வீதத்திற்குக் குறையா 5கு குறையாதோராக இருக்க வேண்டும் என்பதை
ன சாலைகளும்.
மையைப் பாதுகாத்தல் உட்படப் பிராந்தியத் ரரச் செயற்பாட்டை வக்குவித்தல். ப்பட்டன தவிர்ந்த . புராதன மற்றும் தொல் பொருளியல் அமைவிடங்களையும். நிருவகித்தலும்.
கத் தொலைக் காட்சி உட்பட ஒலி பரப்பும்
பயணத்தை ஊக்குவித்தல். ன்றும் புனரமைப்பும் அத்துடன் நட்டஈடு
காப்புறுதியும்.
வக்கப்படாத கழகங்களையும், சங்கங்களையும்
தரும் ஸ்தாபனங்களையும் ஒழுங்குபடுத்துதல். - செய்யப்பட்ட அளவுக்கு சட்டமும் ஒழுங்கும்.
பிராந்தியப் பொலிஸ் ஆணைக்குழுவும். X என்னும் அத்தியாயங்களில் ஏற்பாடு செய்யப் குள்ளாக நீதியை நிருவ சித்தல் : மத்தியஸ்தம் . பிராந்திய நீதிச் சேவை ஆணைக்குழுவின் ஆலோ ங்களை ஏற்பாடு செய்தல், நிறுவுதல் ; நீதி சளித்தல். ரபிக்கப்பட்ட சிறைச்சாலைகள், சிறுவர் மற்றும் சீர்திருத்த நிலையங்கள்.

Page 269
க
57. இளைஞர்களினதும் பெண்களினதும் முன்னே
படுத்துதல்.
58. விளையாட்டுக்கள். 59. பிராந்திய நிரலில் கூறப்பட்ட எவை யேல்
அளவீடுகள். 60. பிராந்திய நிரலிலுள்ள கருமங்களுள் எது
நியதிச் சட்டங்களுக்கும் எதிரான தவறுக
61, பிராந்திய நிரலிலுள்ள கருமங்களில் எது
62, பிராந்திய நிரலிலுள்ள ஏதேனும் கருமத்த
தனியார் காணியைக் கொள்ருதல்.
53. பிராந்திய நிரலிலுள்ள ஏதேனும் கருமத்த
தனியார் காணியை வேண்டுதல்.
54. பிராந்திய நிரவிலுள்ள கருமங்கள் தொட
65, சட்டத் தின் மூலம் பிராந்தியத்துக்கு உரித்

59
ற்றத்திற்கான திட்டங்களை அமுல்
தும் கருமங்களின் நோக்கத்திற்கான
தொடர்பாகவும் உள்ள சட்டங்களுக்கும் கள்.
தொடர்பிலுமான கட்டணங்கள்.
வின் நோக்கங்களுக்காகத் தேவைப்படும்
நின் நோக்கங்களுக்காகத் தேவைப்படும்
டர்பிலான குற்றப்பணங்கள்.
நோகக்கூடிய வேறு ஏதேனும் வரி.

Page 270
ਸ ਦੀ ਦੇਣ
ਦਾ ਲੇ
ਈ ਵੀ ਹੈ
'ਕੈਸ


Page 271


Page 272