கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Amoeba The Quiescent Killer

Page 1
AMOE QUIESCEN
CONTENTS
3.
1. Essential Hypert
Diabetes mellitus
Process Cause of Idiopat syndrome Main culprit of Pi
Hypertension Common cause of nctional Uterine
Correction of In 1. Bleeding per Rec
correct Perspectiv 8. New light on A 9. Intractable Bronc 10. Persistent Eczem 11. Schizophrenia 12. Rheumatoid Arth

M4 Medi a'r
BA THE IT KILLER
PAGES
ension neceded the cause und
hic Nephrotic
regnancy Induced
18
Sec ndary DysfuBleeding fe tility tum (? miles)
re
ngina :hjal Asthma
G8 Soan 33
iritis

Page 2


Page 3
AMOEB QUIESCENT
S. AMBIGAI Registered Medical Of Government Hosp
Jaffna -- Sril

A THE I KILLER
E ACCN.
PAGAN fficer-in-Charge pital, Pallai
Lanka.

Page 4
ALL RIGHTS

RESERVED

Page 5
變態影
I have neither an acad facilities to do extensive re fessional carrier as medical pr for more than quarter century amoeba in human life was Hence I thought of printing riennce and understanding in human life. Which I pre imm:usely. This book is v medica i koowledge that is a may understand it better.
1993.

FACE
lenmic record of note, IOI searcb, yet during my proractitioner in the govt.service y. Noticed that the effect of
not correctly understood. ; this booklet of my expe
of the effect of amoeba sume may benefit humanity ery precise and people of cademics and professionale:
S. A:nbi_8}px LaD.

Page 6


Page 7
Fevers:
Fevers due to Entamoe than Hitherto Supposed.
mostly due to affliction of estimates 10% of population
Hepatic Amoebiasis o Amoebic Hepatitis
Besides the frank liye common liver condition cal Hepatic Amoebiasis. It is Hepatitis may be caused t liver by Amoeba. This A-E
misery in human life.
Clinically there is inter the evenings. Muscular exer
weather aggravates this c Sweats, Chills, Nausea Etc. be hepatic enlargement wit quadrant. This condition is o to chloro quin is also a dis also detected by immunoflu
Treatment:
Metronidazole 800 mg Tinidazole 2 g initial do
in add Chloroquin 600 mg base fo mg base bd for 1 to 6 severity of infection provide to Chloroquin.

=ba Hystolytica is apueh more And its manifestations are
liver and intestine W. H. O. - is infected with Amoeba.
er abscess there is another led Amobic Hepatitis or
established that Amoebic by attenuated infection or Hepatitis cause much of the
mittent fever specially in -cise and exposure to chilly ondition. Drenching night
are also seen. There may th tenderness in (R) upper Common in winter. Response agnostic aid, Antibodies are -rescence.
st ds for 5-10 days. or
se followed by O•5 g bd dition or 2 days followec by 160
months depending on the ed there is no side effects

Page 8
Fevers due to intestin
Now it is increasingly Common cause of F. U. O. i tropical and sub tropical cli zhe main cause of P. U. establishes in the mucosal o then penetrates the submu producing the abscesses and and develop into Ulcers. Th abscesses, will cause fever either by resolution or as I may be high or low deper infliction. Continuous ieyer than weeks if all the produ not eliminated. If the elimi fever will contiue making since in Typhoid also ther Fever etc.
Clinically there may be without temderness along ti of Apetite mausea etc.
Investigatory diagnosis i boot but we have to bear established that several No cross-reacting 0 & H antig -cant ser um Antibody level
Antibody antigen Bind is weaker. So typhoid mu high titre or confirmed by

al Amoebiasis. accepted that one of the s colitis and specially in mate amoebic colitis form
O. or F. U. o. Amoeba crypts of the intestine and cosa of the colon thus
this rupture into the lumen iis ulcerative products or until they are eliminated Diarrhoea etc. and the fever iding on the severity of
may go on for evcn more icts of inflammation are ination is incomplete wild confusion about diagnosis e is Diarrhoea after cid.
continuous fever with or ne lime of colon with loss
is beyon the scope of this in mind that now it is n typhoidal straims have en which will cause signifi
ing in such cross - reaction -st be diagnosed if there is
blood culture etc.

Page 9
So we can see the 1 amoebiasis as typhoid etc,
may end up fatally. Treatment:
From the above it is abscess of the colon breaks
will continue or if its brea be mild fever and ill healt anatomical and pathological
of Magnesium Sulphate (I appears to imbibe out the contraindicated in children. only after detailed invesgat etc. In addition Metroni 5-10 days or Tinidazole 2 05 g bd for for 5 days. If
uspectəd appropriate Antibio
Patients of Amoebic col weeks of indoor treatment for one or two months.
In support of the victhe fevers were due to amo the medical history.
For nearly 3 centuries de for fevers. This dover's pow (b) Lactose (c) Opium.
Neither Lactose por poperties of its own where product of ipecac is emetine amoeba and thus fair propo

endency to pass intestinal Palminating amoebic colitis
clear that unless amoebic
down of its own the fever * down is partial there can a for several weeks. In the set up Hypertonic solution Aist Alba) given repeatedly unwanted products. It is
And it should be given cition f0 exclude Typhoid Edazole 800 mg tds for g. loading dose followed by
pyogenic infection too is ptic too is necessary.
litis. Amoeboma etc. require and further convalescence
w that fair proportion of eba I wish to delve into
overs powder was in vogue der consists of (a) Ipecac
pium has any Antipyretic is essential Pharmocologicaj } and this emetine acts on etion of the fevers wore

Page 10
due to Amoeba. Even th diaphoretic effect we cannoi came down by mere swea combined ipecac in emetic
Steroids in high doses effect in amobic hepatitis a for amoebic hepatitis to pa (without identifying the vir
Left ventricular failur
Indirecty Amoebic hepa -tension etc. further it also so muss so that a few days erase out LVF.
Physiopathological con -stood. It may be that the front of the hard vertebra, of amoebic hepatitis may p easy flow of blood and th inferior vena cava too may
Angina pectoris
Coronary atheroma is n Angina. It is accepted that -ction thus causing angina that sometimes spasm occurs
This is to state that pectoris is caused by the c
which was not metabolise mainly amoebic hepatitis or And in addition the vas uicotine of smoking.

ough Dover's Powder has
say that all the fevers ating. Because Dr. Dover
doses. appear to have a seductive and thus many a tendency
ss off as viral fever us).
e:
titis causes LVF by Hyper
causes direct effect in LVF s treatment for a hepatitis
dition Not clearly under
abdominal aorta lies in expanded firm, liver edge ress the aorta thus blocking Le rosul tant L V E. Even
be squeezed.
mentioned as the cause of spasm increases the obstru . And it is also observed s without atheroma.
fair proportiou of angena onstriction due to vasopressin ed by the diseased liver - some other liver disease. sopressin released by the

Page 11
Treatment
On an average after on hepaticide the pain starts is no smoking) in fair am
Io still others even if not completely knock out -hold for pain is increased.
The treatment has to b
Atherosclerosis
The injury theory is in cause of Atherosclerosis. H property of vasopressin play
Deposition of excessive of arteries supports the abo
Thus when amoebic hep is metabolished and athero when smoking is given up
Infarction:
Main risk factors of in if Amoebio Hepatitis is trea chus reducing the chances of
Rgik factors are (1) Diabetes mellitus p (2) Hypertension page. (3) Atherosccerosis page (4) It is established th
contraction and this the vasopressin rele

ne week course of amoebic to subside (provided there Dunt of patients.
amoebic hepaticide does pain on exertion the thres
e continued as on page. f.
creasingly accepted as the Tere too the constrictive as a significant role.
atheroma at the bifurcation ve view. patitis is treated vasopress in sclerosis prevented similarly no vaso pressin.
farction can be prevented ated and smoking stopped - infarction.
age, 13
a 6
B. S at spasm cause the sudden B spasm is also caused by zased in stressful situations,

Page 12
Essential Hypertensie
St. The main universal cai is amoebic hepatitis, other effec: but other liver disea of the prodromal symptom whereas amoebic hepatitis with zut producing any ot! when fully understood essent of amoebic hepatitis.
Smoking has its own s that is nicotine of smoking nobilise catecholamine also but we have to make sure -ressin or catecholamines er because (1) Vasopressin v hypertension of smokers N - lamines. (2) Catecholamn other (adrem:linqnor- adrena
Physiopathology:
Vasopressin is metab: when liver function is inca or orther liver diseases. TI causing constriction of smo and thus raising blood pre:
In smoking nicotine is life of 2 hours and his n which has a half life of 1 smokes, 12 cigarettes a day vasopressin even if the live

ase of essential hypertension
iiver diseases too have their ses end up in early fa tality s necessitate early treatment goes on quietly for years neer symptoms, in essence ial hypertension is a symptom
share in causing hapertension releases vasopressin. Nicotine - There is rise in pressure
whether it is due to vasop vidences support vasopressin was extracted in malignant
o one has extracted catec ho . Les mutually antagonise each aline).
blised by liver and kidney pacitated by amoebic hepatitis ne vasopressin accumulates Poth muscles of blood vessels
Ssure.
- released which has a half icotine releases vasopressin 8 minutes. If an individual - there will be perpetual er functions efficiently.

Page 13
This hypothesis is furtl --wing facts.
1. clinical trials. 2. Vasopressin was ext
from malignant hyp 3. It is known that di
that means there is that causes the hyp
(ADH).
It is found tha -nsives contain mor normal and this also peripheral resistance Vaso dilative drugs that is a constricti that is vaso pressin Essential hypertensie is time lapse necessa to develop. It is observed that Sympalhetic tone ar result in a snbstant that is it follows t be due to vasoconstr of vessels that is c pressin,
Now it is accepted resistance is the cai and is also believed the vascular smooth Constricts the smoot

aer reinforced by the follo
racted by some researchers - crtension. uresis brings down pressure
an anti diuretic principle ertension that is vssopressin
t arterior wallsl of hyperte e water and sodium than may b3 a factor in increased
brings down the pressure ve' principle is in action
on is rare in children that ry for the amoebic hepatitis
any measures which reduces, ad cauess vasodilation will ial fall of blood pressure hat hypertension must first iction rather than narrowing onstriction eaused by vaso
that peripheral : vascular ise of essential hypertension [that there is a defect in
muscle. That is vasopressin h muscles of blood vessels.

Page 14
a u 8. As the age advance.
patchy distribution That is narrowing
mere cause of hype
Treatment:
Treatment here is really T hepatitis such that liver capacity to metabolise va individual variations depen infection eto, Flagyl 800 1 coupled with Chloroquin 1 month. Mild to moderate hy in the young comes down y in the middle aged on an a
of Chloroquin therapy.
In the elderly despite th takes place due to aging i come down in 2 months of it takes even 6 months of (provided there are no side
In some cases specially hat in the first 2 wecks of was a fluctuation in b. p.
That is sometimes it is control temporarily by, diure it comes down.

s even in non hypertensives of narrowing may be seen. of blood vessels is not the er tension.
meant to knockout amoebic
will regain the functional sopressin hence there are ding on the intensity of ng. t d s for 5 to 10 days -50 m g b. d at least for 1
per tensioa of short duration vithin 3, 4 weeks of chloquio average it takes two months
se involutionary changes that o fair proportion pressure intensive therapy In somes treatment of Chloroquio effects) or even more.
in elderly it is observed
Chloroquin therapy there
e increased (which we can etics etc.) but subsequently

Page 15
Malignant hypertension when other complications B. P. is brought dɔwa we reinfection waieh is commo often it is brought down
In smokers nicotine is release vasopressin and tbi: which prevention is the be
If there are other li appropriate treatment for e
Bronchial Asthma:
Specially in tropics fai (Atopio or Ige mediated) as late onset asthma are due
Amoeba causes B. Asth (1) Directly Jge medi: (2) Liver of amoebio
vascpressin readily
hyper sensitivity. The first category is f as the latter category is co time lapse is necessary for The above factors may or Asthmatic symptoms. But like cold air, viral pespira They may appear in episo fair proportion of chronic -cidal treatment. (both hep treated)

a is unpredictable specially has taken place. Even after
have to keep in mind of n. If there is reinfection very by short course of therapy.
released aad this nicotine 3 may raise the pressur for =st management. per diseases they need the xample schisto somiasis etc.
ir proportion of “Bxtrinsic', sthma as well as intrinsic or
to amoeba. ama in two ways
ated - - - hepatitis does not metabolise and this vasopressin causes
ated
ound in all age groups where immon in late onset -since
am sebic hepatitis to develop. "may not cause overt B. when there are trigger factors tory infection exercise etc. dic forms. In tropics even
B. Asthma answers amoeb atic and tissue has to be

Page 16
But there is no respon due to chronicity.- Treatment refer page |
we have to prevent or të
Perennial Sneezing:
(Allergic Rbinitis)
Perennial sneezing. All -plained allergy are caused in tropics.
And this hyper sensitiv one week course of Amoeb: have to give amoebic hepat
"Primary (idiopathic)
The cause of minima amoebi,
The above contention is
1. By clinical trials * 2. More than sixty pe
is found in tropics predominant. Some researchers ha levels of circulating
4. Since the conditon
be immunologically
Maximum lesion of ac -very virulent streptococcus nephrotic sy.drome iseprodi

se if there is tissue damage
reat the trigger factors also.
ergic rhinitis or even unex mainly by amoeba specially
ity usually goes off within Ecide Occasionally we may
icide aiso.
Nephrotic Syndrome: al change mephropathy is
- supported by the following.
ercent of the above condicion
where amoebic infection is
ave said that there is high ; immune compleyes.
abates to steroids it must
related.
eute nephritis produced by -- Whereas minimum lesion aced by less virulent amoeba.

Page 17
Treatment refer page
If the treatment is comi every thing subsides.
Even in adults if the 1 is good.
In any case, treatment } otherwisc it may not respor
- Relapse (reinfection) is ha ve to be repeated.
Abdominal Pain
One of the common c (specially in tropics) is du infection and invasion of co can be elicited along the
The other condition is the liver expands due to he children too.
At times, it is observed pain when the liver expands amoebae is more common ti
Treatment refer pages.
Haemetemesis:
In tropics almost eighty is due to oesophageal varices hypertension caused by A-H

FLAGyl
menced early, after one week
esion is minimal response
Las to be commenced early, ad.
--
common, treatment will
auses of Abdominal Pain e to amoeba. One is the blon. Very often tenderness
line of colon.
the pain experienced when patitis. This is common in
that children squeals with 3. In tropics pain due to 1an due to worms.
| 43
percent of haemetemesis caused by treansient portal lepatitis

Page 18
Schistosomiasis to0 m where it is endemic.
Treatment refer page.
By 3rd or 4th day of but treatment has to be a EPISTAXIS
Amosbic hepatitis ist (in tropics) specially in th the above diseased liver sy factors II, VII, IX, X and activator may be cleared s
Treatment refer page
Usually on the fourth improves.
Bleeding P. R.
(? Haemorrhoids or
In tropical condition bleeding P. R. are due to venous pressure rising trai due to sinusoidal compres Other infections like schis can cause the same condi
In clinical trials it i haemorroids to subside for in certain percentage o! Idiopathic haemorroids Variccs etc.

ay cause a fair proportion
|
' treatment condition subsides
ontinued.
ho major cause of epistaxes .e young odes. May be because Inthesise reduced. Amount of | fibrinogen Or plasminogen lowly eto.
I day of treatment condition
rectal varices)
more than seventy percent of portal hypertension caused by asiently in amoebis hepatitis sion by swollen hepato cytes. to somiasis or even Malaria tion if untreated.
s observed even ist degree amoebic hepaticidal treatment
cases. So it may be that may Co-exist with rectal -
| 12

Page 19
Treatment refer page.
Usually condition start of treatment. Reinfection Common.
Diabetes mellitus
It is accepted that li mellitus (secondary) now that amoobic hepatitis or. a liver disease And this is diabetes mellitus) due to hepatitis in the long run immunity) thus producing (or rather primary diabet
In the adm if unch Completely destroys beta ce destruction of beta cells. amyloid amylin which ma fur.her destruction.
Even other liver disea -somiasis malaria etc., ca but the prodromal sympto -tate the patient to go fo may succumb to the dise i amoebic hepatitis! Can gɔ increassed blood sugar ma than a disease (in the ir
In obese people we factor. That is in obesity liver cells, depan ling on

ets to subside by the 5th day commor and hence recurrence
ver disease can cause diabetes - it remains to be convinced
rather hepatic amoebiasis is ncreased blood sugar (secondary
the undiagnosed amoebic destroys the betacells (Auto
the diabetes mellitus proper. is mellitus).
ecked, increased blood sugar als. Whereas in NIDDM initiaj
may increase the deposition of iy to certain extent protect
1898 or infections like schisto n produce the same condition ims of these diseases necessi r early treatment or the patient sa early. Whereas undiagnosed on for long time and perhaps iy be one of its - symptoms nitial stages)
) have to consider another there is fatty infiltration of the degree of infiltration it
13

Page 20
may impair the depot capac deposition of glycogen or fat taken to remain as excess the (beta) cells and so pro
Genetics and other pat few percentage of diabetic
This hypothesis is furthe
1. Clinical trials
2. Diabetes mellitus is
temperate climate a eskimos. Because population is infec climate amoebic i whereas in eskimos
It is claimed that at
mellitus there was said to be ineffect: because the enzyme -tase eto. may not b by the diseased live in the prescence o
Later when the t - Woot be insulin or
Primary diabetes m That is time lapse to infect the liver.

Gty of the liver, for further
etc. Thus forcing excess food blood suger -thus destroying ducing the ohain of events.
nology may contribute to
Mellitus.
er supported by the following
s more in tropics than in end there is no diabetes in
in tropics 20 - 50% of ted with amoeba in temperate afection is about 5 - 20% - it is only a trace.
the initial stage of diabetes. - enough insulin but it is ive. It may be ineffective
glucokinase glycogen synthe aave been adequately produced er. Since insulin can act only
fthese enzymes.
peta cells are destroyed there - less insulin,
mellitus is rare in children.
necessary for the amoeba

Page 21
5. Physiologically it is e suger can destroy beta cells suger due to A-Hepatitis A producing primary diabetes evidence that IDDM is a Iglet cell cytoplasmie antibo of patients with I ODM.
TREATMENT.
We kn ɔw diabetic sym proportion of beta islett cel managment is to prevent tk is we have to treat A-hepat less if symptoms or increase in the initial stages, to se blood sugar thus permitting to lead an average life with
Even in Juvenile diabetic well for early treatment.
Amoebic hepatitis treatm
Rheumatoid Arthritis
. Though definite conclu this stage yet following evid fair proportion of rheumatoi bic hepatitis.
(1) It is accepted that chl
atoid arthritis and dura even 6 months. Amoet the, same drug after su

stablished that excess blood
that in imitial excess blood Fill destery beta cells thus
mellitus. Further there is slow auto immune disease. dies demonstrated in 60-85%
ptoms manifests when fair Is are damaged 80 the best se sequence of events. That citis in advance. Never the ed blood suger are noticed ome extent we can reducc
the the labelled diabetic - moderate food.
:s it is observed to respond
ient refer page. /
sions cannot be made at enccs tend to support that d arthritis is due to amoe
oroquin cures 50% of rheuma tion of treatment is at times ic hepatitis too is cured by ch many days of treatment.

Page 22
(2) Clinical Evidence
(3) Autoimmunity is accept
(4) It is accepted that tiss A Humoral antibody Resp
R.A., Autoantibody Specif
(3) Presence of immune co1
cular and extra.Articula
(6) It is accepted that R A
immune complex disease
mediated immunity
(7) Amoebic hepatitis giv
stimulation,
(8) R A develops usually af
Lapse necessary for Am

ed
PROVOKA Fue invasion of amoeba -onse mainly f¢Gand for ficity is immunoglobulin G
mplexes at sites of ArtiIF Lesions,
is both an extravascular e and a disorder of cell
res a persistent antigenic
ter 30 years, that is time oebic hepatitis to develop
16

Page 23
HICCUP
Even though various ci hiccup the most common c amoebic hepatitis That is 1 hepatitis press on the diap nervas of respiratory muscle
he hiccup. The hiccup uzu of treatment for amoebic he Primary (Idiopathic). Ej
Very often intractable to opilepsy responds to amoebi percentage of all epilepsies,
Exact etiology is not n ertain protein products by
protein in gut may by 1 portal hypertension caused en:er into brain and cause Atopie dermatitis (Mair
Both in children and a he main culprit of atopic the list of all eczemas.
Ingested - Amoebic antig antibodies and thus causing which dermatitis (Hyper, se amoeba is by the unmet amoebic infected liver canr completely.
Dermatitis is aggravated contact dermatitis, change i primary irritants etc.

a uses are adduced for the ause (specially in tropics) is che enlarged liver of amoebichragm thus irritating the es etc. And thus prodcing ally disappears within 5 days epatitis.
pilepsy nic clonic of the idiopathic ic hepaticides (i. e. A few i
nderstood but most probably
the action of bacterianon Dass liver, due to transient by amoebic hepatitis, and the fits. a Eczema) dults &moeba appears to be dermatitis in tropics it tops
gens produce excess Ig
dermatitis. Another way by isitivity), is produced by ibɔlised vasopressin. Since tot metaboliser vasopressin
by bacterial skin infection 1 humidity, wool garment,

Page 24
Treatment refer page | Some times chloroquin i
Pregnancy Induced Hype
Multiple pregnancy, Hy ctc. accounts for few percent
Whereas the maiu caus hypertension is due to the i invasion by amoeba this hyp following
1. Clinical trials
2. Precnancy is an imn
the percentage of a than in normal peop
3. Immuno fluorescent t
diposition of immu renal glomeruli and
placenta,
4. If is mostly found
underpri vėleged com amoebic infection &
5. Frequency of PIA ii
in the subsequent p: by supposing that co
might have been infection in the firs

self causes pruritus.
rtension atidiform mole hydramnios age of PI H.
! of pregnancy induced nfection (intestine) or tissue othesis is support by the
unodeficiency state where moebic infection is more ple.
echniques have established ne complexes & IgM in I spiral arterioles of the
in women of the poor and munites That is chances for ce more.
I the first pregnancy than cegnancies can be explained ertain amount of immunity Confered by the amoebic E pregnany.

Page 25
TREATMENT
In the first trimester even though it is not terat trimester the earlier the tre
Usually by the first week disappear. There is the pos one or two months which
If detected just before o or may not disappear (very out at least one or two of
Dosage of flagyl refer
Secondary Dysfunctional
Medically it is establish of the cause of dysfunctional
It remains to be accepted also a liver disease and in t DUB is due to amoebic hep miasis etc. also may cause th
ETIOLOGY
Diseased liver (A - Hepat the oestrogen readily. When
FSH goes down by feed ba then shedding of endometrius
Treatment refer page |
First metronidazole should after bleeding has stopped w
Reinfeetion is common, h

lagyl is contra indicajed -gonic in the 2nd or 3rd tment commenced the better:
of treatment symptoms sibility of reinfection after nay wärrnt treatment aga in elivery all symptoms may pfien it is possible to knock
the three symptoms) page. 3.
Uterine Bleeding ed that liver disease is ono E uterine bleeding.
d that amoebic hepatitis is ropics almost 70% of the atitis (Malaria, Schistoso ne bleeding if uutreated)
itis) does not metabolise
the oestrogen level rises ck so ostrogen level falls
n takes place.
| be given for 5 -10 days te can give chloroquin.
ence recnrrence is common.

Page 26
Infertility or Subfertility
From the above chapter can cause DUB and brings,
When FSH give down ovulat hence infertility or subfertili corrction of A-hepatitis resto discases can also cause smila
The above hypothesis is anovulatin is treated by clor antieostrogen.
Corollary Evidence au
o We commonly encounter to have all the diseases suc mellitus, Bronchial asthma
Where the underlying if amoebic hepatitis was
diseases could have been p
In one family, very A-hepatitis.
Schizophrenia e
& In clinical practice it of schizophrenia to have rol Still others were found to (both afflicts liver) en
Anyway further trials conclusively,

it is clear that A-hepatitis down the level of F S H. tion cannot takes place and ty. And it is found that pred ovulation. Oihre liver ar condition.
supported by the fact that niphene citrate which is an
cases where a single paties h as hypertension, diabetes. etc. Facter is amoebic hepatitis
knocked out early all the revented.
often all members have
is observed that some cases. ot cause as amoebic hepatitis have malaria, as the cause.
necessary to say anything
20.

Page 27


Page 28