கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Faculty Of Medicine University Of Jaffna 2000: Community Health Project Kokuvil-Kondavil Report for 1997-1999

Page 1
C3 T} E
COMMUNITY HE
KOMUVIL -
ANAKNGARA
REPORT FOR
FACULTY OF UNIVERSITY
2000
(Sri 4 ) Not-o 1
674 44 SIV,
| Рекиллект пEға и
PERMANENT NEFEREN
2 ILE*

avtale : Niger
KTER
ALTH PROJECT
ONDAAVIL
SYani COM : Med.
W *
1997-1998
Stas
GARYE
OF JAFFNA
AT:7
Remo
1741V
Mesleal Ibrary
A CUt.
*Argumem
ANAF DIS
* (O. 17
* meters:

Page 2


Page 3
O •
Labril
COMMUNITY HET
KOKUVIL -1
مادها دلار
6144 4
SIV.
REPORT for
Dr.N. Sivura Head, Department of Con
Department of Com
Faculty of
University
2000
PERMANENT REFE:
N. A

PRIML.
LTH PROJECT ONDAVIL
1997 - 1999
iah Imunity Medicine
iunity Medicine ledicine f Jaffna
awa:851. Tean.
AFFNE
INCS
GB-C. & ***(sgwrs
CITY OF
NIVERSI
***winscowe **
Medical Library
* E A
Y CF VED
***N*E***
4 CULTY
Ningar eru
** Taasisirs

Page 4


Page 5
Report for 1997 - 1999
CONTE
Chapters
Introduction
Administration, Staff, Buildings an
*
Demography
Vital Statistics
O . N O G A W NI
* Matemal and Child Care
School Health
Control of Communicable Disease
Sanitation
· Field Training Programme
10
Special Programmes
Health Education
12
Publications
13
Acknowledgement

ENTS
Page
rd Transport
NO OD
16
26
38
PS
48
52
55
60
61
62
63

Page 6
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
List of Tables
3.1 3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7 4.8 4.9
4.10
5.1 5.2 5.3
5,4
5.5 5.6
List of Grama Officers (G. Population by PHI / FHW Vital Statistics Data Distribution of deaths by a Causes of deaths (other t. Causes of deaths (other t Causes of deaths (other t. Infant deaths by age at de Distribution of infant deatt Causes of infant deaths b Pregnancy wastage repos Perinatal deaths reported Clinic centers in KKCHP é Attendance at clinics Registration of pregnant i Immunization of pregnant Home visits by FHW in re Number of deliveries by Deliveries at Maternity ho Attendance at delivery (ir Birth weight of babies Postnatal visit by FHWs Registration of Infants Prevalence of underweig Immunization given at cli Eligible couples and fam Family planning new aco Schools by number of st Student population in 19 Student population in 19 Student population in 19 Schools by availability of
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6.1
6.2 6.3 6.4
6.5

Page
13
0.) by FHW I PHI Area Area 1997 - 1999
14
17
18
0 0 0
ge group han infants) - 1997 han infants) - 1998 han infants) - 1999 eath Os by age & sex 1988 - 1999
y age at age at death 1988 - 1999 ted by FHWs by FHWs area
23
24
24
26
nothers by period of gestation -mothers with Tetanus Toxoid lation to ‘risk status' of mothers lace of delivery ime, Kondavil & IUCD inserted | cases of home delivery)
32
ht children
35
nic ly planning eptors by methods idents & teachers 97
38
99
42
services & facilities as at Dec. 1999
43

Page 7
Report for 1997 - 1999
6.6 6.7
6.8 6.9 6.10 7.1
7.2
7.3 7.4 7.5
8.1 8.2 8.3 8.4. 8.5
Particulars of school medical inspections Defects detected at school medical inspe Treatment of worm infestation in schools Immunization of school children Activities of the School Dental Therapist List of notifiable diseases Notification of communicable disease in New patients with tuberculosis registered Age distribution of new patients with tube Antirabies activities by PHI area Particulars of building applications Availability of wells & number chlorinated Availability of latrines Particulars of food handling establishmen Particulars of cattle and goats slaughtere

44
- carried out ection
45
46
46
47
48
49
KKCHP area Fin KKCHP area erculosis
50
51
52
53
PO

Page 8
Community Health Project Kokuvil - Kondavi
List of Figures
Infant Mortality Rate - Kokuvil Kondavil Commui
*
5.1
Percent Low birth weight. Kokuvil Kondavil Commur

Page
nity Health Project area
21
babies - nity Health Project area
32

Page 9
Report for 1997 - 1999
List of Annexes
rea
ܝ ܬ ܚ ܠ ܗ ܗ ܢ ܣ ܩ s ܝ ܨ ܝ ܟ ܝ ܕ ܝ ܗ
Staff working in the KKCHP area Places of worship by PHI's area List of Cemetris List of Community Organizations -* List of preschools Particulars of Private Medical Practition KKCHP area Map of the KKCHP area Area map of PHI - Kokuvil Area map of PHI - Kondavil Area map of FHW (PHM) - Kulapiddy Area map of FHW (PHM) -- Pirambady Area map of FHW (PHM) – Konavalai Area map of FHW (PHM) - Manjavana Area map of FHW (PHM) – Arukalmad Area map of FHW (PHM) - Kondavil C Area map of FHW (PHM) – Annankai Area map of FHW (PHM) – Kondavil W Area map of FHW (PHM) – Serukapula

Page
64
66
ers practicing in the
8wwn仍归心
历四刀四四www8
opathy
Fam
entre
Jest
am

Page 10
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
1 INTI
menangan TORONTO
1.1
Kokuvil-Kondavil Community F
The Faculty of Medicine, Universi
The teaching and practice of Col field practice area. This areas Health Service Structure. In a should serve as an area for resei
In 1980, the Kokuvil- Kondavil Ci as the field area for the Faculty o approved by the Director Genera and partly rural and is represei structure and health problems.
It is in close proximity to the F students.
The Kokuvil-Kondavil Communit University of Jaffna and the administration of the project is ur
1.2
Objectives of the KKCHP Area
To be used as a field tr graduate and para medical s
To be an experimental are Community Medicine such education, Health economic of these studies could be util
To be used as a Field La Medicine, University of Jaffn
To serve as a channel for d care to the general public.

RODUCTION
MAAnnmengerampoRONONCIATION
lealth Project Area (KKCHP)
ty of Jaffna was established in November 1978.
mmunity Medicine requires the establishment of hould be a representative part of the National ddition to teaching and service programmes it arch.
ommunity Health Project (KKCHP) was selected of Medicine, University of Jaffna. This has been I of Health Service. This area is partly peri-urban ntative of the Jaffna district in socio-economic
Faculty of Medicine and is easily accessible to
ty Health Project area is a joint venture of the
Ministry of Health. At present the routine ider the Medical Officer of Health, Kopay.
aining area for medical undergraduate, post tudents.
1 in health care and research in various fields of
as Epidemiology, Medical Sociology, Health 5, Sociology and similar disciplines. The finding ized in National Health Planning.
boratory for all departments of the Faculty of a and the Department of Health Services.
ssemination of information on Health and Health
0. »

Page 11
Report for 1997 - 1999
This report is for the years 1997, 1998 and 19 years were curtailed for several reasons, but mo the Ministry of Defense and permission not being
Curtailment of supply of drugs, dress stationery etc. Restricted movement of people due frequent round up' etc. Interruption of supply of electricity. vaccine and sterilization of syringes al Lack of vehicle and fuel, hindered suf Acute shortage of trained Family Inspectors.
Against this background, the field health activitie due to the devotion and hard work of thes
Medicine, Ministry of Health and volunteers.

99. The health activities during these stly due to permit system introduced by
granted.
ings & surgical items, fuel, spare parts,
e to military activities such as curfew,
This interferes with proper storage of id needles -ervision of staff and supplies
Health Workers and Public Health
s were carried out with much difficulties taff in the Department of Community
T. 4.La kasuan. G
ISANG NGER

Page 12
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
2 ADMINISTRATION, ST
INTRODOTTO
2.1
Administration
Four PHI areas in Kokuvil and Services in April 1980 as the Kokuvil-Kondavil Community under the administrative co medicine. However due to th. staff in the Faculty, this propo present the routine administra Officer of Health (MOH), Kopa directs all service, teaching an FHWs) work in coordination 1 Medicine and MOH Kopay.
2.2
Staff
2.2.1 Medical
The Emeritus Professor one Lecturer and MOH services of senior studer for short periods during 19
2.2.2 Para-Medical
There should be four Pu. Health Workers (FHWs). for short periods. The serilack of training of FHWs ir the KKCHP Area too. The Project Area. Hence to c Rural Health Assistants (F Fund -SCF (UK) for 6 mon: field performing most of th (PHN) is employed by the l Community Medicine.
proiec Healt (UK)Censt
The para medical workers Department of Health. The attached to the MOH's Ofice

F, BUILDINGS AND TRANSPORT
ondavil were approved by the Director of Health University Project Area and was designated as alth Project Area (KKCHP Area). It was to be ol of the Head, Department of Community unstable political condition and lack of sufficient al is being still not being fully implemented. At on of the Government staff is by the Medical The Head, Department of Community Medicine research activities. Thus the field staff (PHIs & th the staff of the Department of Community
of Community Medicine, one Senior Lecturer, 1, Kopay make-up the medical teams. The it temporary demonstrators were also available 997 to 1999. (Annex 1)
blic Health Inspectors (PHIs) and nine Family The area had one PHI most of the time and two ous shortage of FHWs/PHls in the North due to 1 the School of Nursing Jaffna was reflected in ere were only two instead of nine FHWs in the Ivercome this situation a new category called RHAS) were'trained by the Save the Children ths, paid by them, and employed to work in the le duties of FHW. One Public Health Nurse University and is attached to the Department of
(except the PHN) are all employees of the ! supervising Public Health Midwife (SPHM)
Kopay assists in the supervision of FHWs.

Page 13
Report for 1997 - 1999
2.2.3 Others
Two Technical Officers in the Depi all the activities of the field project : the Health Education Material Prodi
2.2.4 Volunteer Health Workers
Volunteer Health Workers were trai Kopay to assist in the health activitie
2.2.5 Staff development
Professor C Sivagnanasundram Doctorate in Science by the Ui held on 16 September 1995.
Professor C.Sivagnanasundran Consultant to Bangladesh for 3 1
Dr. N Sivarajah attended a cont Bangalore, India November 15the World Health Organization..
Mrs. M Sivarajah, Technical C sponsored training programme India Institute of Medical Scienc of Rural Health and Family We Audio-Visual Aids.
Dr.C.S.Nachinarkinian particip: Education Technology in Univer
2.3.
Monthly Conferences
Monthly conference of the field staff is held the Department of Community Medicine c Deputy Provincial Director of Health Epidemiologist Jaffna , Medical Officer Ant Kokuvil - Kondavil are invited to these ca the work carried out by the field staff durir evaluated. Based on these findings, plans up and shortcomings rectified.

Kalirekte
etment of Community Medicine assist rea. One of them is also in charge of ction Unit of the Department.
Pasteunpical Anti-Pyrmita en mer was instrumentaw
ned by the project area staff and MOH
s carried out in the area.
was awarded the Honorary degree of niversity of Jaffna, at the convocation
i proceeded as a short term WHO months from 1.7.97.
Ference on Poverty and Health held at -18 1999, as a Temporary Advisor of
Officer, attended a one month WHO
( November 1 - 30, 1999) at the All .es New Delhi & Gandhigram Institute |fare Trust in Madurai, South India on
ated in a 10 days workshop on sity of Peradeniya, in June 1999.
on the 1st Tuesday of every month at iaired by it's Head. The MOH Kopay, ervices (DPDHS) Jaffna, Regional
Malaria Campaign Jaffna, RMP in CD iferences. During these conferences y the previous month is reviewed and for the subsequent months are drawn

Page 14
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
The number of conferences hel
1997 - 1998 - 1999 -
09 12
Monthly conferences are also MOH on the 1st Thursday of er the staff of the Department of the MOH Kopay. The objectiv carried out in the area during the
2.4
Building
2.4.1 Project Office
This is housed in the Def
2.4.2 Health centres
Antenatal, Child Welfare following places.
Central Dispensary ( was inadequate. The room and waiting hall
Central Dispensary a clinic is conducted at
Rural Development used as a library brar
2.5
Transport
The Department of Community and the activities of this departn

during the period is given below:
held at the MOH Office, Kopay chaired by the ery month; these conferences are attended by Community Medicine and the entire field staff of e of these conferences are to assess the work month and to plan for the subsequent months.
e Of Wunity Messe confe
partment of Community Medicine.
and Family Planning Clinics are conducted in the
CD) Kokuvil - Accommodation at Kokuvil CD - Nallur Divisional Secretariat completed a Clinic in 1999.
nd Maternity Home (CD& MH) Kondavil - The the primary health centre, adjoining the CD&MH
Society (RDS) building, Kokuvil West, which is ich dispensary and preschool on non-clinic days.
nedicine did not have a vehicle during the period ent had been severely curtailed due to this.
** 10

Page 15
Report for 1997 - 1999
2.6
Funds and Equipment
Part of the drugs for antenatal mothers Kopay, while the rest were provided f provided most of the stationery other Department of Health.
There were times when' Child Health De mothers were not available. During suc such items for use in the field. The D obtained some equipment from - the | immunization and special service prograr

nd children were provided by the MOH om University funds. The University han the available printed form of the
en tarinata
-elopment Records, Antenatal cards for
times, the University of Jaffna printed partment of Community Medicine also World Health Organization to conduct nmes.

Page 16
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
3.1
Area
Kokuvil – Kondavil Community } the Kokuvil sub-office of the Na Kokuvil village council). There . and all are under the Assistan Earlier there were 15 Grama Off division Thirunelvely (J/110) is n East (J/122).
KKCHP'area is 21 sq.km. in e Jaffna Municipality. The Jaffna : through the area. These two m Highways The Kokuvil sub-off balance 21 km of tarred roads ai
KAL,
The area is generally a flat land mainly depends on the northsubsidiary food crops, vegetable and other amenities. The clima degrees centigrade in the cold i Rain is associated with the n February. Annual rainfall varie humidity is around 75% by day a

DEMOGRAPHY
lealth Project Area (KKCHP Area) comes under lur Pradesa Sabai (which was known earlier as are 14 Grama Officer (GO) divisions in the area - Government Agent (AGA) Nallur. (Table 3.1) cer divisions. The ‘ponnamman kiramam' of GO ow under Grama Officer divisions Kokuvil North
xtent and lies along the northern border of the - Palaly and Jaffna - Kankesanthurai roads run ajor roads are maintained by the Department of ice of the Nallur Pradesa Sabai maintains the nd 3 km of gravel roads.
1, 20-30% being used for cultivation. Cultivation east monsoon and predominantly consists of es and tobacco. The balance is used for housing te is warm and the temperature ranges from 20 nights to 36 degrees centigrade in the hot days. orth-east monsoon, which is from October to es from 850 to 1250 mm. The mean relative nd 82% by night..

Page 17
Report for 1997 - 1999
Table 3.1 List of Grama Officers (GO)
PHI
FHW
Ward No.
Kokuvil
Kulapiddy
1& 6
Pirambady
2,3 & 5
Konavalai
Manchavanapathy | 8 & 9 -
Arukalmadam
7 & 16 .
Kondavil | Kondavil Centre
13 & part 10
Annankai
14 & part 15 -
Kondavil West
11 & part -10
Serukapulam
12 & part 15
13

by FHW I PHI Area
Grama Officer
(GO)
GO No.
Kokuvil North Kokuvil South East Kokuvil North West
J/121 (part) J/123 J/124
Kokuvil North Kokuvil North East Kokuvil South East Kokuvil Centre East
J/121 (part) J/122 J/123 (part) J/126
f Kokuvil North east
J/122 (part)
Kokuvil West East Kokuvil Centre West
JI127 J/128
Van. North West Kokuvil South West
JI/199. J/125
Kondavil North West Kondavi South West Kondavil Centre Wast Kodavil Centre East
J/115 POIN J7116 J/117 J7118
Kondavil North West Kondavil South West
J/115 (part) JI116 (part)
Kondavil North West Kondavil South West
J/115 (part) J/116 (part)
Kondavil South West Kondavil North East Kondavil South East
J/116 (part) J/119 (part)
J/120

Page 18
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
3.2
Population
This is based on the data collecte the midyear population are not which migrated during the mass Due to the war and migration the |
The estimated mid year populatio years 1997, 1998 and 1999 are 1:
The population by PHI/PHM area
Table 3.2 Population by PH
PHI Area
FHW Area
KOKUVIL
Kulapiddy Pirambady Konavalai Manjavanapathy Arukalmadam
SUB TOTAL
KONDAVIL
Kondavil Centre Annankai Kondavil West Serukapulam
SUB TOTAL
TOTAL
3.3
Housing
79 % of the houses in the projec the houses are mud walled and 81.7% have access to a protecte

d by the GA Jaffna. The national estimates of applicable, as around 50% of the population, exodus on 30th October 1995, did not return. opulation is unstable.
1 (estimated from figures of GA Jaffna) for the -279,16360 and 17716 respectively.
s given in table 3.2.
PHM Area, 1997 - 1999
Population
1997
1998
1999
, .
1314 1492 853 2171 2030'
1314 1492 853 2171 2089
1601 1777 1306 2334 2217
7860
7919
9235
2523 2623 1246 1027
2749 2623 1538 1531
2749 2623 1578 1531
7419
8441
8481
15279
16360
17716
area are stone built and tile roofed. The rest of adjan roofed. 57.3% houses have latrines and | water supply.
| 14

Page 19
Report for 1997 - 1999
3.4
Literacy
Majority of the population is able to read an
3.5
Health Facilities
There are two Government Institutions to F is one Central Dispensary and Maternity { Central Dispensary at Kokuvil. One RI institutions. There is a Family Health specialized treatment patients are referrec Jaffna which is 5 kms away. There are 4 pi
The number of private practitioners (annex
Registered Medical Practition Indigenous Medical Practitio
3.6
Other Facilities
The area has 60 Hindu Temples and 3 C Library at Kokuvil containing nearly fiv Preschools in the area (annex 5). There : 3). The area has 2 markets and 23 n electricity from August 1991 to December Minor roads have not been repaired since
3.7
Social Organizations
There are 21 Community Centres and 16 area (annex 4). In addition a Young Men Association, St. John's Ambulance Assoc Red Cross Society and several other no the area.

d write atleast one language (Tamil).
-rovide health care in the area. There Home (CD&MH) at Kondavil and one MP is in charge for each of these
Worker at CD&MH. Kondavil. For a to the General Hospital (Teaching), rivate nursing homes around the area.
6) in the area are
ners (RMPs) .04
ners
C 06
hurches (annex 2). There is a Public e thousand books. There are 23 are five cemeteries in the area (annex neat/fish stalls. There has been no 1998. There is no piped water supply. 1980s.
Rural Development Societies in this 's Hindu Association, Family Planning iation, St. John's Ambulance Brigade, n-governmental organizations work in

Page 20
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
4 VIT
Although births & deaths registration the area, the Vital Statistical data in tt returns of the FHW - as these are m
Summary of the vital statistical data is
4.1
Births
The births in the KKCHP Area The registration of births is 17/1000 population during th CBR was 13.3 to 15.0/1000 p
One of the reasons that co selective migration of the pop population of 32298. The pi those who returned after the lower socio-economic group, planning services are not fr supply of contraceptives.
4.2
Deaths
All deaths occurring in the discussed at the monthly s review was around 6.9 per 1 is given in table 4.2. The tables 4.3, 4.4 & 4.5. The f decline. 5.6% of the death in
4.2.1 Infant and Child Me
The particulars of de

AL STATISTICS
s carried out by the Registrar of Births & Deaths in is report have been obtained from the records and ire accurate.
given in table 4.1.
i have been taken from the FHW's monthly returns. complete. The crude birth rate (CBR) is around e 3 years under review. During 1991 - 1994 the opulation.
puld be attributed to the increase in CBR is the pulation in 1995. In 1994 the area had an estimated esent population is almost half of it. A majority of e mass exodus in October 1995 belonged to the in whom the births are more. In addition the family eely available due to the irregular and inadequate
KKCHP Area are registered by the FHWs and taff.conferences. The CDR for the period under 000 population. Distribution of deaths by age group causes of deaths (other than infants) are given in -roportion of deaths of children under 5 has shown a 1997 and 3.4% of the death in 1999 were suicides.
ortality
aths of children under 5 years are given in Table 4.1.

Page 21
Report for 1997 - 1999
Table 4.1 Vital Statistical Data
Mortality
19
Live Births
Crude Birth Rate
Deaths
Crude Death Rate
Maternal Death
Maternal Mortality Rate (per 1000 live births)
Infant Death
Infant Mortality Rate (per 1000 live births)
Under 5 years Mortality
Under 5 years Mortality Rate
(per 1000 live births) Still Birth
Still Birth Rate
Abortion
Abortion Rate
5
Estimated mid year population

༩,,,,,,,,,,,
37
1998
199。
275 16.8
301 dro
12
126 .
6。
02
༠ ༠ > ©
6.6
13
07
38
42
212
16
07
3.3
58..
2.
07
04.
3
24.
19.1
}7
16
14
8.2
53.7
43.9
279
16360
17716

Page 22
Conimunity Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 4.2 Distribution of
Age (in years)
1997
No
olo
SS
20
19.0
05 - 09
01
1.0
00
00
20 - 29
04
3.8
* R * * *
06
5.7
40 - 49
08
7.6
14
13.3
60 +
52
49.5.
Total
105
99.9
TETT

eaths by age group
1998
1999
Total
No
%
No
o/%
16
14.4
07
5.6
43
2
1.8
00
00
03
01
0.9
03
2.4
04
03
27
01
0.8
08
04
3.6
03
2.4
07
6.3
09
7.1
24
12
10.8
13
10.3
66
59.4
90
71.4
208
111
99.9
126
100.0
18

Page 23
.
Report for 1997 - 1999
Table 4.3 Causes of deaths (othe
Homicide
Suicide
00
00
od
00
Age ( in years) 01 - 09 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
5 6 5 3 8 3
8 6 3 3 8 3
Total
Table 4.4
Causes of deaths (other
Homicide
Suicide
A
00
00
Age ( in years) 01 - 09 10 - 19 20 - 29 30 - 39
00
40 - 49
85 :
+ .
6 3 3
50 - 59 60 +
02
Total
02
02
19

han infants) – 1997
cident
Diseases
Total
00
05
05
00
00
00
00
04
00
06
00
08
00
E O 8
14
02
52
02
79
8)
than infants) – 1998
:cident
Diseases
Total
00
05
05
00
01
00
0A
01
02
04
01
06
07
00
11
12
00
66
66
02
93
99

Page 24
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 4.5 Causes of death
Homicide
Suic
00
Age ( in years). 01 - 09 10 - 19 20 - 29 30 - 39
00
00
00
O' 0 0 0 0 0 0
40 - 49
00
50 - 59 60 +
Total
00

s (other than infants) - 1999
ide Accident
Diseases
Total
00
00
01
03
00
|8 8 3 3 8
00
03
53 S +
00
06
00
13
00
90
114
119

Page 25
Report for 1997 - 1999
Infant Mortality
Statistics on IMR is given in tabl The Infant Mortality Rate (IMR) 1999. The IMR in this area ha escalation of the war.
Figure 4.1 shows the IMR in t The IMR showed an increase embargo on food & drugs in population remained displaced during this period is incomplete. indicator of social problems.
Figure .
Infant Mori Kokuvil - Kondavil Comm
IMR ( per 1000 live births ]
8 8 8 8 8 8 8
24.5
url158125
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

. .
es 4.1, 4.6, 4.7 and 4.8.
dropped from 58.6 in 1997 to 23.2 in as shown a fluctuation with episodes of
he KKCHP area since the early 1980's. following the IPKF operation in 1987, 1990 and mass exodus in 1995. The from October'95 to May '96 and data The data confirms that the IMR is a good
7.1
tality Rate
unity Health Project Area
58.6)
29.6
23.3
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Year

Page 26
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
O)
The infant deaths by ages are g neonatal deaths
Table 4.6 Infaint deat
Age of Infant
Under 7 days
7 - 27 days
28 +
Total
% of neonatal deaths
Infant deaths during a 12 yea in table 4.7. 45.2% of the deat
Table 4.7
Distribut 1988 - 19
Age ( days)
Under 7 days
7- 27 days
28 +
Total
10

ven in table 4.6. It also shows the percentage of
Is by age at death
1997
1998
1999
11
06
04
03
00
01
02
07
02
-- 16
13
07
87.5
46.0
71.0
r period (1988 - 1999) by age and sex are given hs were early neonatal deaths.
ion of Infant Deaths by age and sex
99
Sex
Total
Male
Female
44
32
76 (45.2%)
13
06
19 (11.3%)
45
28
73 (43.5%)
2 (60.7%) I 67 (39.3 %)
168 (100.0%)
"22 *

Page 27
Report for 1997 - 1999 -
Table 4.8 gives the causes of infant deaths for a pe
Table 4.8 Causes of infant deaths by age at de
Cause of death
<7 days
Prematurity and Low birth weight
39
Congenital defects
Problems at delivery
Respiratory tract problems
Gastro intestinal tract infection
Septicemia
Encephalitis and meningitis
Urinary tract infections
Fits
00
01
Jaundice (certain perinatal conditions
Not known
03
Total
76(45.2% |
The main causes of deaths were due to r and low birth weight and Gastro intestinal tra
Under five mortality

iod of 12 years.
ath 1988 - 1999
7 - 27 days
28 +
Total
05
01
45 (26.8%)
08
21(12.5%)
01
03(1.8%)
33
58(34.5%)
20
23(13.7%)
: : : : : : : : :
05
06(3.6%)
02
03(1.8%)
01
01(0.6%)
02
02(1.2%)
00
02(1.2%)
00
01.
04(2.4%)
18(10.7%)
74(44.0%)
168
spiratory tract problems, prematurity ct infection.

Page 28
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Under five mortality and infar There is a considerable reduce
4.2.2 Pregnancy wastage
Abortion and stillbirth FHW and discussed given in table 4.9.
Table 4.9 Preg
|
Pregnancy (weeks of amenorr
Under 12
12 - 27
28 and over
Total
4.2.2 Perinatal deaths
The perinatal deaths
Table 4.10 Peri
Perinatal mortal
Perinatal deaths
Prinatal death rate
AR 22 RHAGLEV. .21% ERML

at mortality go hand in hand as shown in. table 4.1. ction from 1997 to 1999.
occurring in the KKCHP Area are recorded by the at the monthly staff conferences. The details are
nancy wastage reported by FHWs
1997
1998
1999
hoea)
10
08
07
06
02
04
8 9
19
! 18
are given in table 4.10.
natal deaths reported by FHWs
ity ***
1997
1998
1999
14
13
08
47.3
46.1
26.2

Page 29
Report for 1997 - 1999
4.3.
Maternal deaths
(3 ?) – Record of deaths of ectopic (1
There were 3 maternal deaths during and 2 in 1999.
One maternal death occurred in 19! pregnancy. She was a primi, 28 ye Teaching Hospital, Jaffna.
In 1999, two deaths occurred. Both h Jaffna and have not been recorded as
Mother Mrs. Thiraviyamalar Yogarajah was admitted for delivery to Teachin 39563). She had a normal delivery o! Sterilization was done on 2.9.99. On and rigors and oozing from operatior resuturing of wound was done. She di was diagnosed. She died on 9.10.99 hepatocellur failure. The death occurre
Hepatitis virus E is fulminant if it attac General anesthesia too can cause hep
The other death is that of Mrs.Sakunt This was her 2nd pregnancy. She had was a full term normal delivery but the i cause of death was available.
She was seen at the ANC Kondavi cataract. Otherwise her findings were to get admitted to THJ for investigation
On admission to THJ on 28.09.99.the ! On 29.9.99 her BP rose to 140/90 and The investigation done on 30.9.99 sho
Urine Alb +++ Hb 6.3 gr.% VDRL + Random blood sugar 435 mg/100 Blood urea 219 mg Ultra sound examination of kidney
Her condition deteriorated and she w in a moribund state against medical a day.
25

& after partus (2)
he period under review – one in 1998
MALALANG MGA MALALIM NA SUVANNUALANMALAA keltsamakistab kassilointatilanadiensiunile
8 as a result of a ruptured ectopic ars old. She died on admission to
ad been treated at Teaching Hospital,
maternal deaths.
38 years old and in her 7th pregnancy g Hospital Jaffna, on 01.09.99 (BHT n 1.9.99. The baby was 2900 grams. 5.9.99 she developed fever with chills = wound. Antibiotics were given and eveloped icterus on 24.9.99. Hepatitis . The cause of death was given as d on the 39th day after partus.
cks pregnant or post partum mothers.
atotellur failure.
haladevi. Nirmalanathan, 30 years old. no living children. The first pregnancy nfant died on the 3rd day after birth. No
| on 27.9.99. She had mild bilateral
within normal limits. She was advised s and referred accordingly.
Elle
3P was 130/70 and fundus 28 weeks. on 30th it rose to 150/90. ned
I/
showed dilated calyces.
as removed from hospital on 22.10.99 dvice. She died at home on the same

Page 30
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
5 MATERNA
KELANTILAINEN KIRJOITETTIIN VAIN TENGAH
Maternal and child care is provided in t Ministry of Health and the Public | Community Medicine. The Technical C
maintains statistics, Natal care is pro the deliveries at the Maternity Home a equipped G.H.T Jaffna 5 kilo meters ar
5.1
Clinics
Antenatal, Postnatal, Child well three locations in the KKCHP Kondavil clinics are conducted West clinic is conducted in a Ri
IUCD insertion was started at C in 1998 and 1999 is 17 and 06
Table 5.1 Clinics centres
Place of clinics
MH
CD Kondavil
2nd &
CD Kokuvil
3rd w
Kokuvil RDS
4th W
Attendance at clinics by moth table 5.2.

AL AND CHILD CARE
FONCTIONNAIRE ANCIENNIKKOINCLUDING
he field and clinics by the FHWs belonging to the Health Nurse attached to the Department of Officer at the Department of Community Medicine vided at the Maternity Home at Kondavil. However 1 Kondavil is low, as most mothers go to the well
vay
Fare and Family Planning clinics are conducted in
area as given in table 5.1. The Kokuvil and d in the government institutions and the Kokuvil ural Development Society building.
..
CD Kokuvil in 1998. The number of IUCD inserted
respectively.
in KKCHP Area
Days ANCIPNCIJFP
Days CWCIFP
4h Monday
1st & 3rd Monday
ednesday
1st Wednesday
ednesday
2nd Wednesday
ners, infants and pre school children is given in

Page 31
Report for 1997 - 1999
Table 5.2 Attendance at Clinics
Visits
1997
Pregnant Mother
1st Visits
313
Subsequent Visits
1230 ***
Infant
1st Visit
318
Subsequent Visits
1248
• Preschool children
1st visit
347 .,
Subsequent Visits
1327
5.2
Maternal Care
Pregnant mothers & infants are registe
The number of pregnant mothers regis registration is given in table 5.3. Over FHW's within 16 weeks. Those who a have come into the area in the latter practice among Tamils to go to their m be living in the husband's village. .

1998
1999
271
8
342
1198
1677
257
315
1468
512
333
512
1322
2280
ed in their homes by the FHWs.
ered and the period of gestation at time of 10% of pregnancies are registered by the
registered after 36 weeks are those who Irt of their pregnancy. There is a cultural her's home for delivery, if they happen to

Page 32
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 5.3
Registration of
Gestation at time of registration
No
Under 16 weeks
288
16 - 36 weeks
30
Over 36 weeks
04 322
Total
Particulars of the tetanus toxio
Table 5.4
Immunization
Visits
19
1st dose
2nd dose
은 ,
10
Booster
16
Home visits made by FHWs a

pregnant mothers by period of gestation
197
1998
1999
No
%
No
%
89.5
285
93.5
352
96.4
3 3
9.3
|15
4.9
3.0
• 1.2
05
1.6
02
0.6 .
100.0
305
100.0
365
100.0
d given is in table 5.4.
of pregnant mothers with Tetanus toxoid
37
1998
1999
122.
137
128
162
+ N
154
223
.
re given in table 5.5.

Page 33
Table 5.5 Home visits by FHW in relation to ‘risk status' of mothers
1997
1998
1999
Particulars
No.
No.
No.
Total
Visit
Visits per
mother
Total
Visit
Visit per
mother
Total
visit
Visits per
mother
160
812
166
5.0
809
5.7
4.9
1057
* 185
Norrmal
pregnancy
At risk mother
162(50.3%)
1112
6.0
139(45.6%)| 934
5.8
947.
187 (50.3%)
6.7

Total
322
1759
5.5
305
5.7
1743
372
2169
|real 32 178 s305 178 47 22 |2160 |
5.8
29

Page 34
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Nearly 50% of the mothers are 'at i
Deliveries
The places where deliveries take | table 5.6. Over 90% of the delivi Teaching Hospital Jaffna. Althoug patronized. The number of delive respectively 121,49 & 20.
Table 5.6 Number of deliveri
Particulars
No.
Home
248
Government Hospital
on
Private Hospital
Total
271
There is no living quarters for RM was able to find a house near the Kondavil. There is no telephone ambulance. Hence the deliveries
The number of deliveries at MH K order to obtain an ambulance fro night for the past 10 years and delivery, as no transport is availat

isk' mothers who need special care.
place among the mothers of KKCHP area is given in eries occurred at Government Hospitals – mostly at gh there is a maternity home in the area, it is not well ries in the CD&MH Kondavil for 1997,98and 99 were
es by place of delivery
997--
1998
1999
No.
%
No.
5.2
4.1
08
2.7
91.5
257
94.1
276
92.6
3.3
05
1.8
14
4.7
100.0
273
100.0
298
100.0
O ilc at CD&MH Kondavil. The earlier RMO i/c (in 97)
Maternity Home. The RMO ilc in 98/99 did not stay in : facility at Kondavil Maternity Home and there is no came down during 98/99.
ondavil could be increased if a telephone is installed in n Teaching Hospital, Jaffna. Curfew is in operation at
mothers are reluctant to come to MH Kondavil for ole especially at nights ( table 5.7.)
30

Page 35
Report for 1997 - 1999
Table 5.7 Deliveries at Maternity Home
Year
Deliveries
1990
109
1991
51
1992
78
1993
62
1994
77
1995
82
1996
30
1997
121
1998
49
1999
20
Total
679
** Records lost during the mass exodus in C
The number of IUCDs inserted are higher 5.15) as several clients from adjoining areas
The person delivering the baby (in the case

, Kondavil & IUCD inserted
JCD inserted
* * * * * *
7 (from June'96)
130
105
81
333
ictober 1995
than the number of new acceptors (table . came to these clinics for IUCD insertion.
-***********************
of home deliveries) is given in table 5.8.

Page 36
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 5.8
Attendance at (
Delivery assisted by
Trained midwife
Traditional birth attendant
Relation / Neighbor
Total home deliveries
The majority of home deliveries of them were unplanned, emer transport to hospital is not easily
The incidence of low birth weigh These appear to be a tendenc following the escalation of the wa
Percer Kokuvil-Konday
% Low birth weight
on G더
1981
1983
19
1985

Jivery [ in cases of home delivery)
1997
1998
1999
01
00
3 3 2 !
3 3 6 E
07
08
were at night assisted by a relation or a neighbor. Most gency deliveries. Because of the curfew every night, available.
t in the KKCHP area since 1981 is given in Figure 5.1. y to an increase in the incidence of low birth weight r and embargo on food and medicinal items.
Figure 5.1
it low birth weight babies il Community Health Project Area
*********************************************************************************************************
1995
· 1997
1989
1991
1993
1999
YEAR

Page 37
Report for 1997 - 1999
The birth weight of babies born during the
Table 5.9 Birth weight of babies
1997
Birth weight [in grams)
No.
Under 2000
2000 - 2499
m N <s
2500 - 2999
79
3000 and over
151
Unknown
13
Total
273
100
Postnatal visits
Postnatal visits are carried out by every F in table 5.10.
Table 5.10 Postnatal visit by FHWS
Visits by FHW .
1997
Number of delivery
271
Number of Mothers visited
248
Percentage visited
91.5
Number of visits
697
| Number of visits per mother
2.8

eriod under review is given in table 5.9.
1998
1999
No.
%
No.
04
1.5
08
2.7
4.4
03
0.9
95
34.5
74
24.6
162
58.9
216
71.8
02
00
00
275
100.0
301
100.0
Hw. The postnatal visits by FHWs are given
1998
1999
273
298
243
291
89.0
97.7
748
755
3.0
2.6

Page 38
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
5.3
Child Care
All infants are registered soon af infants and children who are disp
Children are encouraged to atten
Growth monito Immunization
Treatment of m Health educatic
are carried out.
Table 5.11 Registration of Ini
Place of registration
Number of registration done at
Number of displaced infants re
Number of registration at clinic
..-..
Total
All children are weighed and the table 5.12.

r delivery. The details are given in table 5.11. Some ced from other areas have been registered late.
clinics where activities such as
19
nor ailments
ents
1997
1998
1999
home
314
274
290
gistered
00
34
16
03
00
317
308
306
status of nutrition based on weight for age is given in

Page 39
Report for 1997 - 1999
Table 5.12 Prevalence of underweight c
Particulars 4
Children under one year
Number weighed
Number below 3rd centile
% below 3rd centile
Children 1-2 years
Number weighed
Number below 3rd centile
% below 3rd centile
Children over 2 and under 5 years
Number weighed
Number below 3rd centile
% below 3rd centile
Rapid increase of underweight children atten in table 5.12. The percentage malnourishe from 11.4% in 1997 to 14.6% in 1999. The over 2 years and under 5 years increased fro
35.

-ildren
1997
1998
1999
1591
1664
1899
125
143
146
7.9
8.6
7.7
1366
1451
2618
156
173
381
11.4
11.9
14.6.
273
206
446
64
39
101
23.4
18.9
22.6
ling clinics during the three years is shown d among children 1-2 years old increased ercentage malnourished in the age group 118.9 in 1998 to 22.6% in 1999.
སཝསམ ས བ བསལ བས སམ + + ? བ ད ཐ བ

Page 40
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
The immunization given at the clinics i not considered as occasional delays o
Table 5.13 Immunization given a
Vaccine & dose
1997
B.C.G
186
D.PT - 1st dose
- 2nd dose - 3rd dose - 4th dose
259 229 248 264
Polio - 1st dose
2nd dose - 3rd dose
4th dose
262 228 262 286
Measles
222
102
T.T. - 18 dose
- 2nd dose - Booster
102 164

given in table 5.13. Appropriateness to age is ccur due to the war situations.
clinics
·-1998
1999
68
69
284
290
298 294 289 248
247 280
293 297 297 256
308 326 281 292
290
271
122 128 154
137 164 223
36

Page 41
Report for 1997 - 1999
5.4
Family Planning
Family planning services are provided by th Those who need surgical contraception are re
The eligible couples in the area and the ne methods used are given in table 5.15. IUCE the common methods.
Table 5.14 Eligible Couples and Family
Year
Eligible Couples
New :
1997
2028
1998
2125
1999
2345
23 – 30% of the eligible couples are practicing not include users of natural family planning m etc)
Table 5.15 Family planning new accepto
Methods
1997
Pills
32
Condoms
IUCD
62
Injectables
44
Tubectomy
20
Total
172 .

FHWs and PHls in the field and clinics. erred to Teaching Hospital Jaffna.
v acceptors are given in table 5.14 and s, injectables and female sterilizations are
Planning
cceptors
Continued Users
172
472 (23.3%)
163
580 (27.3%)
164
699 (29.8%)
some family planning method. This does ethods. (eg: coitus interuptus , safe period
irs by methods
1998
1999
16
18
39
48
& * N
42
163

Page 42
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
6 SCH
The KKCHP Area has 14 Schools, 9 of the PHI Kondavil. During 1997 there was one : which was a school displaced from Pannala original location in 1998.
The school attendance increased by 24 % 6.1). This was mainly due to the return of those
Nearly one fourth of the children are in grad
2 A00 (2 3 L

QOL- HEALTH
em are in the area of PHI Kokuvil and 5 in the area of
additional school (Kondavil Sir Kanagasabai GTMS). ai to the project area. This school return to its
from 3617 to 4485 between 1997 and 1999 (table
displaced to Wanni in 1995.
de 1,4 and 7 (tables 6.2, 6.3 and 6.4).

Page 43
/ Table 6.1 Schools by number of students and teachers
Name of School
1997
1998
1999
No.of
students
No.of
teachers
No.of
students
No.of
teachers
No.of
students
No.of
teachers
62
89
04
94
05
03
18
187
23
233
17
04
70
54
23
237
06
• 03
04
03
Sri Vaithilingam Vidyalayam Uyarapulam M.M.T.M.S Kokuvil West C.C.T.M.S Kokuvil Station C.C.T.M.S Gnanapanditha Vidyalayam Nariagal Vidyalayam Kokuvil Ramakrishna Vidyalayam Kokuvil Hindu Primary Kokuvil Hindu College
02
19
19
251
72
30
267
86
176
472
1237
20
r. 16
16
80
15
33
318
124
226
547
1443
14
19
130
366
1076
21
22
25
66
*
Kandavil Hindu Maha Vidyalayam
628
34
649
609
21

203
13
222
323
13
Kondavil Ramakrishna Maha Vidyalayam Paramsothy Vidyalayam Kondavil C.C.T.M.S Kondavil R.C.T.M.S Kondavil Sir Kanagasabai G.T.M.S
293
141
224
327
160
24
48
07
07
· 89 do
163
82
88
06
77
49
08
38
Total
3617
199
4119
4485
, 39
39

Page 44
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 6.2 Student population in 1
Name of School
Sri Vaithilingam Vidyalayam Uyarapulam M.M.T.M.S Kokuvil West C.C.T.M.S Kokuvil Station C.C.T.M.S Gnanapanditha Vidyalayam Namagal Vidyalayam Kokuvil Ramakrishna Vidyalayam Kokuvil Hindu Primary Kokuvil Hindu College
Kondavil Hindu Maha Vidyalayam Kondavil Ramakrishna Maha Vidyalayam Paramsothy Vidyalayam Kondavil C.C.T.M.S Kondavil R.C.T.M.S Kondavil
Sir Kanagasabai G.T.M.S
Total

2) UA.
-97
Total on roll
Number in grades
23
09
00
62 187
20
11 09
17 00
11
04
03 14
00 22
54 23 237 80 130 366 1076
20 06 13
07
09 09 70 00
00 94
00
35
50
69
628 203
06
13
48
30
31
293 141 88 49
18
*
07
a
3617
293
312
283

Page 45
Report for 1997 - 1999
Table 6.3 Student population in 1998
Name of School
Total
2
Sri Vaithilingam Vidyalayam Uyarapulam M.M.T.M.S Kokuvil West C.C.T.M.S Kokuvil Station C.C.T.M.S Gnanapanditha Vidyalayam Namagal Vidyalayam Kokuvil Ramakrishna Vidyalayam Kokuvil Hindu Primary Kokuvil Hindu College
Kondavil Hindu Maha Vidyalayam Kon. Ramakrishna Maha Vidyalayam Paramsothy Vidyalayam Kondavil C.C.J.M.S Kondavil R.C.T.M.S
Total

on roll
Number in grades
18
20
00
39 -51
27
12
14
17
00
30
00
!67
05 10 09
86
21 08 16 87
11 20
176
10
00
172 237
105 00
00
131
51
43
549 222
78 24
20
18
32
47
323 163
36
28
36 00 00
82
15
17
119
348
352
364
*****************************

Page 46
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Table 6.4 Student population in 19!
Name of School
Sri Vaithilingam Vidyalayam Uyarapulam M.M.T.M.S Kokuvil West C.C.T.M.S Kokuvil Station C.C.T.M.S Gnanapanditha Vidyalayam Namagal Vidyalayam Kokuvil Ramakrishna Vidyalayam Kokuvil Hindu Primary Kokuvil Hindu College
Kondavil Hindu Maha Vidyalayam Kon. Ramakrishna Maha Vidyalayam Paramsothy Vidyalayam Kondavil C.C.T.M.S Kondavil R.C.T.M.S
Total
42

otal on roll
Number in grades
94
13
19
233
21
B 이
00 29 00
70
13
04
08
00
12
04
12
33 318 124 226 “547 1443
20 109
17 105
09 19 00 134
57
609 224
40 21
18
22
23
48
41
327 160
31
31
00
77
19
13
00
4485
299
375

Page 47
Sanitary facilities available in the schools as at December 1999 is given in table 6.5.
Table 6.5 Schools by availability of Services and facilities as at December 1999
Area of
PHI
Name of School
Total No.of
No.of Students | Teachers
Water
supply
Latrines
available
Urinals
available (compartments
05
17
04
94
233
70
33
01
01
02
12
Kokuvil | Sri Vaithilingam Vidyalayan
Uyarapulam M.M.T.M.S Kokuvil West C.C.T.M.S Kokuvil Station C.C.T.M.S Gnanapanditha Vidyalayam Namagal Vidyalayam
Well
Well
Tube well
Well (not in
use),
Well
Tube well
."
06
06
03
01
Leirra Stult
04
318
124
19
15.
an
10
12

Y VII
)
.. Iuj uiujui II
LLU
547
1443
Kokuvil Hindu Primary Kokuvil Hindu College
02
Well
Well (02)
18
14
02
04
609
224
Well
Well
06
09
Kondavil
| Kondavil Hindu Maha Vidyalayam
Kondavil Ramakrishna Maha Vidyalayam Paramsothy Vidyalayam Kondavil C.C.T.M.S Kondavil R.C.T.M.S
327
18
09
04
01
160
Well
Well
Well
07
04
06
05
01
77
VERSITY O.
V OF JAFA
EFN
Medical Library
MEDICI
ACULTY
Sams. , -

Page 48
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
The staff of the Department of Commur out medical examination of school childr medical inspection in some of these schc
The particulars of school medical inspect the number medically examined is more because, in smaller schools all children grade 1,4 & 7.
/Table 6.6 Particulars of sch
Particulars
Students in grades 1, 4 & 7
Number medically examined
Number with defects
619,
Number of defects
Table 6.7 gives the defects detected dur are dental caries, pediculosis, worm infest

- Medicine and RMOs of Kokuvil and Kondavil carry 1. The 4th year medical students are trained in school
n carried out is given in table 6.6. In some instances than the total number in grade 1, 4 and 7. This is the school are medically examined instead of only
rol medical inspections carried out
997
1998
1999
399.
1147
1069
184
1094
1034
52.3 %) |
806 (73.7 %) 855 (82.7 %)
085
1548
1656
ng school medical inspection. The common defects ation and under nutrition.
»-

Page 49
Report for 1997 - 1999
Table 6.7 Defects detected at school :
Particulars
1997 No.
104 :
06
08
15 -
Under nutrition (acute & chronic) Bitot's spot Xerophthalmia | Angular stomatitis
Anaemia Defective vision
Defective hearing | Dental caries | Orthopaedic deformities
13
09
01
282.
01
Speech defects
14
08
Behaviour problems | Heart disease Lung disease
05"
15
Scabies
19. *
Other skin disorders
History of fits Pediculosis | .Worm infestation
239
264
Number medically examined
118.

redical inspection
%
1998 No.
1999 No.
%
08.8
147
13.4
141.
13.6
0.5
06
0.5
07
0.7
|0.7
23
2.2
1.3
14
1.3
05
0.5
1.1
52
4.7
61
5.9
0.8
08
0.7
11.
1.1
0.01
05
0.5
44
4.2
23.8
370
42.8
371
35.9
0.01
04
0.5
03
0.3
1.2
12
1.1
05
0.5
1.7
09
0.8
06
0.6
0.4
06
0.5
05
0.5
1.3
13
1.2
07
0.8
*S. ...*
1.6
28
2.5
23
2.2
4.3
48
4.4
75
7.2
03
0.3
282
25.8
374
36.2
20.2 22.3
258
23.6
242
23.2
1094
1034

Page 50
Community Health Project Kokuvil - Kondavil *
Worm treatment using mebendazol given in table 6.8. In 1999 worm t mebendazole was not available.
Table 6.8 Treatment of worm in
Particulars
persons treated
| No.of schools treated
Immunization against Polio, Depthei BCG is also given to children who do in table 6.9.
Table 6.9 'Immunization of sche
Name of vaccine
Oral polio vaccine (OPV).
Double vaccine (DT)
Tetanus toxoid (TT).
вCG
Rubella

is carried out in all schools. The particulars are eatment was done in only 50% of the schools as
festation in schools
1997
1998
1999
436
530
198
14
14
07
ia, Tetanus and Rubella is carried out in schools. o not have a 'BCG Scar'. The particulars are given
pol children - nu 4 o 10 m (»ler
Number of children
1997
1998
1999
| 402
306
261
402
306
261
· 236
303
323
12
10
12
100
719

Page 51
Report for 1997 - 1999
School Dental Care
A dental clinic was opened at the Primary Health Care March 1998.
The staff consisted of
Dental Therapist
Mrs.N.Uthayakum 17.3.98 - to date
Casual labourer
(part time)
Miss.R.Komathy 17.3.98 - to date
All school children under 13 years are treated at the de on weekdays. On Tuesdays the school dental therapi Area, conducts health education and screening of child referred to the clinic for treatment or referred to Teachin
Children with dental defects identified at school medical clinic.
The work done during 1998 and 1999 is given in table t
Table 6.10 Activities of the School Dental
Particulars
Number of students screened
Number with defects
Number of extractions
Number of scaling done
Number of temporary filling done
Number of permanent filling done
Number referred to Teaching Hospital Jaff

entre at CD & MH Kondavil on 17th
ran
nial clinic. The clinic is conducted daily st visits the schools in the Kopay Health en. The children with dental defects are g Hospital Jaffna.
examinations are also referred to this
6.10.
Therapist
1998
1999
712
1272
675
594
43
30
22
69
294
369
542
356
18
47

Page 52
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
7 CONTROL OF CC
LIELAIN INMINISTERIETINIAI LAINNYA MENGANDUMIA
Two PHls in the KKCHP area are res Notifications are received from the Hospi 7.1.
Table 7.1 List of notifiable dis
Group A
Cholera Plague Yellow Fever
• Special campaigns have differer
Notification is generally poor in the ca hepatitis, Whooping cough, Measles etc.
Malaria patients are usually not notified The record of blood film positive malaria Control Programme. Leprosy patients ai Control Programme. The notification rece

MMUNICABLE DISEASES
ponsible for the control of communicable diseases. als regarding the Notifiable diseases specified in table
eases
Group B
Acute Anterior Poliomyelitis (Acute Flaccid Paralysis - AFP)
Diphtheria Dengue Haemorrhagic fever Dysentery Encephalitis Enteric fever Food poisoning Human Rabies Leptospirosis
Malaria * Measles Simple continued fever of 7 days duration and over Tetanus Tuberculosis* Typhus fever Viral Hepatitis
Whooping cough
t notification procedures and criteria for diagnosis.
se of Group B diseases such as Typhoid, Infective
o the PHI except in the case of P. falciparum malaria. ases is maintained by the Malaria e diagnosed and records maintained by the Leprosy ved by the PHls is given in table 7.2

Page 53
Table 7.2 Notification of communicable disease in KKCHP Area
1997
1998
1999
Notifiable diseases
Kokuvil
Kondavil
Total
Kokuvil
Kondavil
Total
Kokuvil
Total
Kondavil
02
05
03
03
02
05
Cholera
Typhoid
Infective hepatitis
Tuberculosis
Bac.dysentery
Food poisoniong Simple continued fever Human Rabies
: " ! !
& 3 · · · 8 ·
07
. : : N
• • • • • R
07
8 · 8 · · 8 E
01
02
· * R28
3

01
01
01
04
|--2
01
-
Tetanus
Malaria (Pf)
Whooping cough
All cases
- 5 -
01
02
- 0 -
- -
| .
--
01
01
13
30
17
08
10
21
6
06
49
--

Page 54
Community llealth Project Kokuvil - Kondavil
Cholera
Two cases of cholera were notified in Ki person due to diarrhoea later confirmed :
He had just returned from Wanni via Trit he had contacts with cases of cholera. case. With active control measures, the
There were 17 patients with tuberculosis given in table 7.3 and 7.4.
Table 7.3 New patients with tubere
Number
Year
Kokuvil
1997
03
1998
03
1999
03
Total
09
Table 7.4 Age distribution of new
Age of nev
Year
5 – 19
20 -
1997
02
1998
02
8 ! ! !
5 6 8 3
1999
!
Total

okuvil. The first case was a case of death of a
s cholera.
comalee. At the refugee camp at Trincomalee
The second case was a brother of the index spread was arrested.
notified during the three years. The details are
Eulosis registered in KKCHP Area
of new patients
Total
Kondavil
02
05
03
06
03
06
08
17
patients with tuberculosis
' patients in years
Total
34 | 35 – 49 | 50 - 64 ||
65 +
01
05
01
02
06
02
02
06
03
05
17
- 50

Page 55
Report for 1997 - 1999
Rabies
One case of human rabies was notified during the since several cases of rabies occur in the surrou are carried out whenever possible. This includes
Vaccination of pet dogs Destruction of stray dogs Health education
The rabies control activities carried out is given in t
Table 7.5 Antirabies activities by PHI Area
Number of dogs vaccinated
Year
Kokuvil
Kondavil
Total
1997
1998
249
249
1999
480
480
Total
729
729
Vaccination was hampered due to non-availability from Colombo. Destruction of stray dogs is carried the sea as the only means available. Strychnine permitted into Jaffna by the Ministry of Defense.

three years under review. However ding areas, rabies control measures
able 7.5.
Number of dogs destroyed
Kokuvil
Kondavil
Total
36
36
38
35
73
54
52
106
92
123
215
of vaccine which had to be brought out by catching and drowning them in and dog destruction vehicle are not

Page 56
Community Ilealth Project Kokuvil - Kondavil
8 SAN
INNITETTIIN
8.1
Housing
The Housing and Town improvem area. The implementing authority is
Particulars of building applications r
Table 8.1 Particulars of buildi
Particulars
No.of new applications for perma
No.of new applications for tempo
No.of certificate of conformity iss
8.2
Water Supply
The usual source of water is the condition of the well are given in tabl
Wells are chlorinated when a water borne disease is notified in the hous the PHls with the assistance of volur

TATION
nt ordinance is being implemented in the ne Nallur Pradesha Sabai.
ceived is given in table 8.1
g applications
1997
1998
1999
nent building
08
rary building
•
! 5
ued
lug well. The availability of wells and the e 8.2.
porne epidemic occurs or routinely if a water ehold. Chlorination is usually carried out by leers.

Page 57
Report for 1997 - 1999
Table 8.2
Availability of wells ana
Particulars
Estimated households (as at 31st De
Number of households with protecte Percentage of households with prot
Number of households with unprote
Percentage of house holds with unp
Number of wells chlorinated - Priva
- Comi
8.3
Sewage disposal
The availability of latrines as at 31st of D Very few latrines were constructed dur cement and other building materials.
Table 8.3 Availability of latrines
Particulars
Estimated households (as at 31* De
Number of households with latrine
Percentage of households with latri
Type of latrine - Water seal
- Temporary
Number of latrine constructed unde

number chlorinated
1999
cember
3723
3723
3723
d well
3042
3042
3042
? $ ༔ ༔ ི ༔ ༔ ་
ཙྩཾ རྒྱུ ༔ ༔ ཤྩ
ected well
81.7
cted well
801
801
801
rotected well
21.5
21.5
21.5
353
669
508 31
non
43
ecember evey year is given in tables... ing the period, as there was shortage of
་
འssr
asso
1999
cember)
3723
3723
3723
2085
2110
2132
, ་
ne
56.0
56.
5r.
2085
2110
2432
r aided scheme
25
22
34

Page 58
Community llealth Project Kokuvil - Kondavil
8.4
Food Sanitation
Particulars of food handling est
Table 8.4 Particulars of fi
Type of establishments
|Permanent eating house
Bakeries Food factories
Markets Meat stalls Tea kiosks
A slaughterhouse was const slaughtered there since 17/04/ given in table 8.5.
Table 8.5 Particulars of ca
Particulars
Number of
cattle Inspe
passe
goats inspe
passe

blishments are given in table 8.4.
od handling establishments
997
1998
1999
01
06
03 06 04
01 01
06 05 05 02 05 10
02
01
06
12
13
aucted in 1999 at Kokuvil and animals are 99. The particulars of animals slaughtered are
httle & goats slaughtered
1997
1998
1999
***
:ted
272 272
314 314
cted
384 384
537 537
. »

Page 59
Report for 1997 - 1999
9 FIELD TRAINING PI
INDIVIDUELLE INIURICE TREINENUOTTIKINIO
9.1 Family attachment programme for medical s
The main objective is to enable the studer dynamics of families and to give necessary adı
Medical undergraduates in the 3rd year are allor Community Health Project Area.
The students are given an introductory lecture before they commence their attachment, which
The students are introduced to the families Community Medicine and the FHWs. Whene villages are allocated to each batch of students, batch could collectively carry out health activitie the entire village for scabies, health education p
Families allocated for 1997 - 1999 are as follow:
Particulars
No.of families allocated
No.of students
Student's batch
1991

PGRAMME
udents
to understand the structure and ce for the betterment of their health.
ated families in the Kokuvil Kondavil
and a handout on the programme s of 8 - 10 month's duration.
by the staff of the Department of ver possible a village or adjoining so that all the groups in a particular s if they so desire. Eg. treatment of Fogrammes etc.
97
1998
1999
W
36
24
U)
73
60
(14")
1992 (15h)
1993 (165)

Page 60
Community llealth Project Kokuvil - Kondavil
9.2 Field Health Activities
Medical students in the 3rd and 4th health activities and submit a repc activities in the project area itself. 1 on Health, Control Programmes and Mass Immunization. The hea follows:
Articles
Article published (Tamil) in Sanj அதிகம் குழந்தைகளை தாக்கும் கு
Article published (Tamil) in Sanj குப்பிவிளக்கு காலனின் புதிய வடிவம்
Article published (Tamil) in Sanji
குக்கல்
Article published (Tamil) in Sanje மிதிவெடி
Article published (Tamil) in Si health workers in 1997 சலரோகமுள்ள கர்ப்பிணித் தாய்மான்
Article published (Tamil) in Su health workers in 1997 அயடின் குறைபாடும் அயடின்ஏற்றப்பு
Article published (Tamil) in S health workers in 1997 மலேரியா
Article published (Tamil) in S health workers in 1998 கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் குருதிப்ெ
Article published (Tamil) in S health workers in 1998 எயிட்எப் அந்தரங்கமானதா அம்பல
Article published (Tamil) in San புகையிலை இல்லாத உலகம்

rear should, plan, organize and carry out a field 1. Some students carried out their field health he health activities include Article in local paper
Screening Programmes, Health Education th activities carried out during this period is as
eëvi 18.10.97, டல்சார்ந்த தொற்று நோய்கள்
eevi 04.10.97
eevi 20.9.97
eevi 23.8.97
»
uhamanjari, a quarterly journal for community
மர பராமரிப்பது எப்படி?
uhamanjari, a quarterly journal for community
ட்ட உப்பும்
Ihamanjari, a quarterly journal for community
ihamanjari, a quarterly journal for community
பருக்கு
Ihamanjari, a quarterly journal for community
gólorflugn ?
evi 23.1.99

Page 61
Report for 1997 - 1999
Article published (Tamil) in Sanjeevi எயிட்எப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்
Article published (Tamil) in Sanjeevi தற்கொலை முயற்சியை தவிர்ப்போம் ,
Article published (Tamil) in Suhama health workers in 1998 மார்பகப் புற்றுநோய்
Article published (Tamil) in Suhamar health workers in 1998 நுளம்புகள் பற்றிய தகவல்கள் சில
Article published (Tamil) in Sanjeevi உயர் அழுத்தத்தை தவிர்ப்பது உடலுக்கு
....,
Article published (Tamil) in Sanjeevi மாரடைப்பும் அதன் விளைவுகளும்
Article published (Tamil) in Sanjeevi போசாக்கு மிகுந்த யோக்கட்
Article published (Tamil) in Suhama health workers in 1999 வன்னியிலிருந்து திரும்பும் 3 வயதிற்குட்பட்
• Article published (Tamil) in Meivanna
Article published in (Tamil) Sanjeevi முளை மலோரியா
Article published (Tamil) in Suham: health workers in 1999 ஆஎப்த்மா சிகிச்சையில் இன்கேலாரிகள் பங்
Article published in (Tamil) Sanjeevi மினண்டும் அதிகரித்துள்ள காசநோய்

D4.1.99
26.9.98
njari, a quarterly journal for community
njari, a quarterly journal for community
24.10.98
நலம்
05.09.98
on 7.11.98
anjari, a quarterly journal for community
- குழந்தைகளின் போசாக்கு ஆய்வு
m about typhoid fever
on 24.04.99
anjari, a quarterly journal for community
西
----
on 13.11.99

Page 62
Community Health Project Kokuvil - konudavil
Control Programmes
Scabies control programme at Kɛ
Scabies control programme at Oct.98
Screening Programmes
Screening programme & registra 22.11.98
• Screening programme at Gandije
Screening programmes at Kali | centre Kondavil North, vaaheswa in 1998. Screening programme at CD &
Health Education
• Health education about breast ca
Health education programme 12.9.98
Health education programme in on 8.8.98 and 26.12.98
Health education programme at on 22-23.01.99
Health education programme in
Health education programme in physical mental and social effect
Health education programme in
Health education programme in

ali Kovilady, Kokuvil East on 24.9.98
Sinnappar Kovilady, Kokuvil during 17th - 26th
ation of marriage at Kali Kovilady , Thavady on
-e Village Kokuvil on 3.8.98 and 19.9.98
Kovilady, Nethajee Village, Rural development ari, sanasamuga nilayam & Manchathady Inuvil
IH Kondavil On 15.8.99
ancer at MOH Office, Kopay
n "yarl sevai' (SLBC) about Burn Injuries on
yarl sevai' (SLBC) about Leprosy and Typhoid
Dout oral health at Kokuvil Hindu Primary school
-yarl sevai' (SLBC) about Smoking on 3.8.98
yarl sevai' (SLBC) about Alcohol abuse and its Is ón 14.10.98
'yarl sevai’ (SLBC) about silsit.gmusiq on 12.9.98
"yarl sevai' (SLBC) about stagnủ on 9.8.98

Page 63
Report for 1997 - 1999
Health education programme in ‘yarl se pm (30 programmes) during 98/99 abou
Malaria Weaning food Hypertension Acne Meningitis Fungal skin infections Nephrotic syndrome Constipation Tuberculosis Hepatitis
Breast canc Drug abuse Obesity Alcoholism First aid ser Cholera Rheumatoid Leprosy Smoking AIDS
Mass Immunization
Rubella Immunization Programme during University of Jaffna
9.3 Research Projects
Students preparing for the 3rd MBBS-(Part to undertake a research project and sul Community Medicine is allocated to this r carried out in the KKCHP area during this p
• Study of visual acuity among the over 5
Study of Social care of elderly (> 6! division of J/117 - Kondavil
A study of socio-economic and mental Vanni
• A study of nutritional status among 18n

ai' (SLBC) every Saturday at 8 – 8.30
ce
Bronchial asthma Diabetes mellitus Breast feeding Abortion Burns Typhoid Blood transfusion Hookworm infestation & Anaemia Hemorrhages in pregnancy
arthritis
---. "THAMPTON
16 -- 20 August 1999 at Health Centre,
2) Community Medicine Exam will have bmit a report. 15% of the marks, in esearch project. The research projects eriod. Project are:
0 years in KKCHP Area
years) population in Grama Officer's
stress among the University students of
onths old children in KKCHP Area.
2N 9 - 2 W S

Page 64
Community lHealth Project Kokuvil ..Kondavil
10 SPECIAI
10.1
Training of Traditional E
30 traditional birth atten August 1998 ( 12 Saturd the training was to : e regarding antenatal, nata and postnatal care, devel expand the training to oth
The trainers were staff programme was funded E
10.2
Mine awareness progra
15 (2 days programme) Field Health Staff in the J
Entire Grama Officers ar this programme.
The main objective of th them to carry out public e
At the end of the trair handbook on land mines at least 2-awareness pro
The trainers were the st programme was funded
10.3
A 10 year study of Infa
This study was carried from 1.1.1988 - 31.12 deaths were recorded. the infants died in Gove 23 % at home.
The major cause of dea
maturity and low birth w (14.2%) 45.2 % of the i grams.

L PROGRAMMES
FILLIMIANNINIMINININ
Birth Attendants (TBA) - 1997/98
dants were trained during November 1997 - ays 9am - 2.00 pm). The general objectives of valuate the knowledge and attitude of TBA'S I and postnatal care, provide a training in natal op a rapport between these TBA's with a view to er areas of the Jaffna District.
of Department of Community Medicine. The py World Health Organization.
mmes
on Mine awareness for all Grama Officers and affna District was carried in 1998/99.
ad Field Health Staff in the project area attended
is programme is to train these officers to enable education on prevention of landmine injuries.
ning they were provided with a flip chart and 5. The trained person was expected to carry out
gramme per month in their areas.
aff of Department of Community Medicine. The by UNICEF.
nt Mortality in the KKCHP Area
out in the KKCHP Area. The study period was . 1997. During the 10-year period, 148 infant 59.5 % of those who died were males. 70% of rnment Hospitals, 7% in a Private Hospitals and
aths were respiratory tract infections (33.1%), preeight (28.4%) and Gastro intestinal tract infections nfants who died had a the birth weight of < 2500

Page 65
Report for 1997 - 1999
| 11 HEALTH E
Health education is one of the main compone each and every possible, appropriate opportun the staff of the Department of Community Me workers. During this period nine documents chapter 12.
Health Education Programmes conducted by r

DUCATION
ETNICITETTIIN
ents of Health Care. In the Project Area, ity was utilized to give health education by edicine, Medical students and field health were published and they are given under
nedical students are given in chapter 9.

Page 66
Community llealth Project Kokuvil - Kondavil
12 PUI
The following documents for community
Quarterly Journal ‘ Suhamanc (9 issues ) – Funded by UNIC
A Flip Chart and .a Handbox 1997 Funded by UNICEF.
A brouchere on Prevention 1997. Funded by UNICEF. (This wa: in Valikamam area).
Handout (in Tamil) on Choleri (This was used during the chol
Four pages Leaflet (in Tami ordnances - 1998. Funded by UNICEF (17,500 cc Sanjeevi)
Translation of instruction manu Funded by UNICEF.
• A family hand book (n Tamil)
• A brochure (in Tamil) Balang

LICATIONS
ucation were published during this period.
ari' in Tamil for Community Health Workers.
for health education on mine awareness -
-f anti personnel pressure mines (in Tamil). - distributed among those who were re-settling
a control era control programme in this area - 1998
1) on Prevention of mine and Unexploded
ppies were inserted into the local daily paper -
lHow to use the UNISCALE - 1998
Balanced diet for a healthy life - 1999
td.diet at low cost - 1999

Page 67
Report for 1997 - 1999
13 ACKNOWLE
This Report is the result of the combined effor University and Ministry of Health.
We wish to thank the Public Health Inspector Health Workers for providing the data.
The report was compiled and typed by the Tech
63

DGEMENT
of several members of the staff of the
B, Public Health Nurse and the Family
nical Officer, Mrs.Malaiaracy Sivarajah.

Page 68
Community llealth Project Kokuvil - Kondavil ON R. Syneritatic Corey Lek O 19 luteum er en SAN
Q. 13. Li moren to it an
Staff working i
University Staff
Prof.C.Sivagnanasundram MBBS, DPH, PI Professor of Community Medicine Dr.N.Sivarajah MBBS,DTPH, MD Head , Department of Community Medicine Dr.C.S.Nachinarkinian MBBS,DPH
Vis Lecturer in Community Medicine
Mr.S.Thevathasan, BA Senior Staff Technical Officer
Mrs.Malaiaracy Sivarajah, BA S.S. Technical Officer AF 46 y. sufe ata te u
Mrs.J.J.Joseph
T, O Public Health Nurse
VY. N. Set Miss.Malathy Thiagarajah Clerk
S MYK. V av Gita Gue1 ** Mr.S.Lingarajah M16 · M · S4 (perc (G. Labourer
Temporary student demonstrators
• Miss.R.Joseph
Mr. Gerald Jeevathasan Mrs. Ragavan Mr.T.Gobisangar Mr.A.Kenath
Staff Trainees
Miss.T.Kavitha T.Nixon Titus Miss.P.Prashanthy K.Mythily S.Rangatharan
-> : S. Kor 5< the IGN
Mere ceunan* (VALO

ELE
05-01o 4 - Lu deale IS- OG og - 14 0906 O. O 6 , 11. t. ob
Annex 1
n the KKCHP Area
HD, DSc (Jaffna) 2, 1 jana - May 2005
or. 10 •g! --
e 4 has htt +
- SI · Le cru
02101 a 1 31.12.2001
1. (1. 1416 - S-2
OI: O4, = M C V
4- 0 4 10 vale
a da
CAC 40 IAA
O 1.02.55 - 34 01:06 pia OS. Ot - to 4', A. O. O, L4 0
28.10. - 026.63 OA. 06. 2 n) 3 - Lo du
O!. I, 43 L da
06/01/97 - 16/01/97 06/01/97 - 02/01/98 06/01/97 - 31/01/97 06/06/97 - 31/03/98 06/06/97 - 31/03/98
02/09/98 - 02/11/98 04/12/98 - 24/09/99 17/04/98 – 18/16/99 07/12/98 -04/06/99 01/10/99 - to date- 01: o le
If 09 - 01. 04.2 {

Page 69
Report for 1997 - 1999
Staff Ministry of Health
Dr.C. Indrarajah MOH, Kopay Mr.S.Thivyakumaran PHI, Kokuvil
Mr.K.Karthigesu PHI, Kondavil
Mr.K.Murugathas PHI, Kondavil
Mr.S.Sivapalan PHI, Kokuvil
Mrs.T.Uthayamalar FHW, Serukkapulam (acting Annankai)
Miss.I.Kanagaratnam RHA, Manjavanapathy (acting Pirambady) Mrs.P.Vaithilingam FHW, Arukalmadam (acting Kulappiddy & Konavalai) Miss.P.Pavalamalar RHA, Annangkai
Miss. S. Chithra RHA, KondavilCentre (acting Kondavil West).
*
(AM 6 - Y - Na keer an Oil teate
É
MY
Su Yee Kuan Y
IPA [CA
angles
4.
Nyt«. V T e ve "
Ftet 0 / Al<1 AA a A It Ft 's CC. AM IS A I pagi TAY G.
4. GVI je Groeve CG

20.4.98 - to date !
܀ ܓ ܕ
མ ཞུ 17.03.89-15.09.99
01.01.92 -31.12.96
15.09.99-to date, ,
1:|¢4*
45
15.09.99-to-date> £ ༨ >
15.02.84 -to date
24.06.87-to date
༩ ! ,
7.07.91 -to date ཡ , ཤ • © ¥
D1.07.91-25.03.98
D1.12.96-to date, ༩ > *
2-63,()() - )ནཾ ནི
་ ༣,ཊྛ ང མ ང ་ བྱ ་
རྒྱུ ལ ཐར་ ཅ) , , , ཀ ཁ རུ ཚ དང
{ ཀ ས ད ནི () { , དན ་ ་ ཀྱི ་ དེ
། ༈ ། ༈ {QUE ཚུལ ལས བློ་
དང་། ཡང་མཁས་པ་མང་། ། ་ ལས་ ས་ཆ་
་ ་ ས་ ་

Page 70
Community Health Project Kokuvil - Kondavil
Places of wor
Area of PHI Kokuvil
Temples
01 02 03 04 05 06 07 08 09
10
11 12 13 14 15 16 17
Konaawalai Vyravar Kovil Konawalai Sai Thurka Kovil Kalikovil ( Kondavil Boundary ). Potpathy Pillaiyar Kovil Nanthavil Manonmani Amman ( Katpi Kokuvil East Vyravar Kovil
Maathanai Murugamoorthy Kovil Karuvelady Lane Vyravar Kovil
Murugamoorthy Kovil ( Gold-smith's). Murugamoorthy New Kovil Pirampady Vyravar Kovil Pirampady Kalikovil Thalayali Vyravar Kovil
Manchavanapathy Murugamoorthy K Karaikadu Vyraver Kovil
Maniyankadu Kandasamy Kovil (Man Kallapura vayala Kandasamy Kovil Arukalmadam Vyravar Kovil Pidari Kovil Varali Amman Kovil Iyanar Kovil, Neethirajah Road Soodu Vilunthan Pillaiyar Kovil
Mutha Valavu Vyravar Kovil Vembadi Murugamoorthy Kovil Vembady Kalikovil Kokuvil West Muthali Kovil Uthyasooriyan Lane Vyravar Kovil Gold Smith lane Vyravar Kovil Ganeshar valavu Pillaiyar Kovil Uyladdy Pillaiyar Kovil , Sudumalai F
18
19
20
21 22
23
24 25
26
27 28
29
30
Churches
583
Church of Ceylon , Near Kulapiddy je Calvary Church, Brown Road Sinnappar Church , Potpathy Road

Annex 2
-ship by PHI's Area
ulathui Manonmani ) Kovil
ovil
iyarpathy)
coad ( Kothemoolai )
unction
66

Page 71
Report for 1997 - 1999
Area of PHI Kondavil
Temples
05 06
11
01
Nanthavil Muniyappar Kovil , Thavady Junction 02
Pillaiyar Kovil , Thavady Lane , Off Hardware Store 03
Uppumadam Pillaiyar Kovil , KKS Road 04
Muththoddimadam Vyravar Kovil , Manchathady Arunagirinatha Sivasubramaniar Kovil, Manchatha
Manchathady Pillaiyar Kovil , Manchathady 07
Karugampan Amman Kovil , Off Vivakananthan Ve 08
Pillaiyar Kovil, Kondavil West 09
Vyravar Kovil Station view 10
Arasady Pillaiyar Kovil , Kondavil East.
Gnanavyravar Kovil , Kondavil East 12
Kali Kovil , Potpathy Road , Kondavil East 13
Nagapooshaniamman Kovil , Kondavil East".. 14.
Kumpamariamman Kovil , Irupalai Road , Kondavil15
Kali Kovil, Nagasooshani Lane, Kondavil East 16
Atputhanarthana Vinayagar Kovil , Kondavil East Ji
Vallipuranathan Kovil , Arasady Road , Kondavil No 18
Vyravar Kovil , Arasady , Behind Vageeswary Comi Amman Kovil , Kumarakoddam
Sivahamyamman Kovil , Kondavil North 21
Odai Vyravar Kovil , Kumarakoddam 22
Neddilipay Pillaiyar Kovil , Neddilipay
Vyravar Kovil ,M.S.Lane , Kondavil 24 •
Karaikal Sivan Kovil , Kondavil Kollankadu Pillaiyar Kovil, Manchathady
Veerapathiar Kovil , Alady Lane , Kondavil East 27 Sivapootharayar Kovil , Kondavil
Manonmany Amman Kovil , Kondavil West
Puvaneswary Amman Kovil , Muththadumadam Lar 30
Peachy Amman Kovil , Muththadumadam Lane , Ko
17
19
23
25
29
Churches
01
Roman Catholic Church, St. Sebastian's Lane, Ko

es , KKS Road
ady
ethy
East
unction
prth
munity Centre
e, Kondavil ndavil
ndavil North

Page 72
Community llealth Project Kokuvil - Koduvil
List of Cemetries
Area of PHI Kokuvil
01
Kokuvil East Cemetry (Near Railway Sta
Area of PHI Kondavil
01
Kaaraikal Cemetry 02
Kondavil East Cemetry 03 · Koddaikadu Cemetry

Annex 3
tion )

Page 73
Report for 1997 - 1999
List of Community
Area of PHI Kokuvil
Name of Organization
01.
02
03
04 05
07 08 09 10 11 12
Central Kokuvil W.R.D.S Kokuvil West R.D.S Kokuvil East R.D.S Kokuvil West W.R.D.S Kokuvil Pirambady Community centre". Kokuvil West Community centre Kalaimagal Kokuvil West Community centre Manonmany Community centre Nethaji Community centre Valarmathy Community centre Ghandhiji Community centre Kokuvil Central Community centre
Area of PHI Kondavil
Name of Organization
01
05 06 07 08
09 10 11
12 13
Kondavil East W.R.D.S Kondavil East kumarakoddam Kondavil North , Central R.D.S Kondavil East Narayana W. R.D.S Kondavil East Sri Rajeswary W. R.D.S. Kondavil East Narayana R.D.S Kondavil North Sri Vakeeswary R.D.S Kondavil West Amarakavi R.D.S Kondavi West Vivekanantha R.D.S Kondavi East Gnanaweera R.D.S Kondavil East R.D.S Kondavil West Manchathady W.R.D.STM Amarakavi Community centre Kondavil-East Community centre Srivakeeswari Community centre Gnana Veera Singha Community centre Sri Narayana Community centre Kumarakoddam Community centre Vethaparayana Community centre Vivekanantha Community centre Kalaivani Community centre Neddilipay Community centre Atputha Naratha Vinayagar Community cent Makkal Munnetrakalaga Community centre Vivekanantha Library & Community centre-- Valarpirai Community centre
16
17
18
19
20
21
22 23
25
26
69

Annex 4
Organizations
Registered Number
RDIJIN/37/KI1 RDIJ/N/38/1 RDIJ/N/37/1 "RDIJI N/39/KI1 JNC/18/CC-348 JNC/18/CC-370 JNC/19/CC-513 JNC/19/CC-371 JNC/18/CC-372 JNC/18/CC-448 JNC/18/CC-619 JNC/18/CC-540
**********************************************-**-**-****
Registered Number
RDIJ/N/36/K/3 RDIJ/N/36/A/3 RDIJ/N/36/ 3 RDIJ/N/36I ASK/3 RDIJ/N/36/KI 3 RDIJ/N/36IA/2 RD/J/N/36/ 1
RDIJ/N/36/ 4 RDIJ/N/36/ 2 RDIJ/N/36/ 3 RDIJIN/36/A/1 RDIJ/N/36/KI1 JNCI18/CC-346 JNCI18/CC-347 JNC/18/CC-351
JNC/18/CC-349 JNC/18/CC-350
JNC/18/CC-353 JNC/18/CC-371 JNC/18/CC-623 JNC/18/CC-429 Not registered JNC/18/CC-467 JNC/18/CC-373 JNC/18/CC-468 Not registered

Page 74
Community llealth Project Kokuvil - Konduvil
Liste
Area of PHI Kokuvil
Name
Ad
Ma
Ka
Uy:
RDS Preschool Day Service centre Thiresa Preschool Saraswathy Preschool RDS Preschool Valarmathy Preschool Manonmany Preschool Preschool. Kanthijee Veethy Preschool Kalaivani Preschool Sangeetha Modern School Kalaimagal Preschool
Pol An: Ch Na
pir
Kol
Por
**
Area of PHI Kondavil
Ко
Ko Siv
Ma
Ba
• Vakeeswari Preschool
Kumarakoddam Preschool RDS Preschool
Vivekananthan Preschool Amarakavi Preschool Thurka Preschool Sri Narayana Preschool Arputha Narthana Vinayakar Preschool
Hindu Youth Society Preschool Vigneswara Preschool Gnanaveera Mathan Society Preschool
P

Annex 5
of preschools
dress
mipay Road, Arukalmadam, Anaicoddai nthije Veethy, Kokuvil West arapulam, Anaicoddai pathy Road, Kokuvil East aicoddai Road, Kokuvil West ampian Lane, Kokuvil East
nthavil Amman Kovilady, Kokuvil East ambady Lane, Kokuvil East Kuvil West onari Lane, Kokuvil West S Road, Kokuvil West rniady Lane. Kokuvil West.
ndavil North ndavil Centre rakami Amman Kovilady, Kondavil North inchaththady, Kondavil West rathy Lane, Kondavil West laddy Lane, Kondavil West OS Lane, Kondavil East
palai Road, Kondavil East
otpathy Road, Kondavil East ation Road, Serukkapulam ationady, Serukkapulam
70

Page 75
Report for 1997 - 1999
Particulars of Private Medical Practitioners prac
Name & Qualification
System of Ado Practice
Dr.V.Sivarajah RMO
Dr.P.Paramalingam, DAM
Western
'Fan
Tem Indigenous
“Ayu
Nee' Indigenous • War
Indigenous Warı
Dr.R.Jeyaramalingam RAMP DAM Dr.K.Jeevanantham RAMP • DAM Dr.Maheswary Jeyakumar RAMP DAM
Indigenous
'Calv
Ware Koku 'Med Anna
Dr.N.Sandrasekaram, Estate Apothecary
Western
Dr.N.Sarvananthan, RMO
Western
Vake Kond
Indigenous
Dr.M.I.Poobalasingam, MIH, RIMP
Naray Road
Dr.K.Sivarajah BSMS
Indigenous
"Saila Road 'Medi Road
Dr.P.Sornalingam MMBS(Cey), LRCP(Lon), MRC S (Eng), MRCP (Vic)
Western
**

Annex 6
ing in the KKCHP Area
ess of Practice
Particulars of Registration
SLMC 1049
y Clinic', Ward No.2, le Road, Kok. East vedic Clinic, Ward No.2, sirajah Veethy, Kok. West No.6, New Road, Kokuvil
AMC 5215 AMC 10224
No.9, Kokuvil West
AMC 9568
ary Full Gospel Clinic', No.5, 89 Brown Road,
cal Clinic', Depot Road, nkai, Kon. North
e Pharmacy, Palaly Road, SLMC 1152 avil East
yanan Kovilady, Hospital , Kondavil East
ya Dispensary, KKS , Kondavil West cal Clinic’, Annaikoddai , Kokuvil West
SLMC
Limitar het verstmativ-Te

Page 76
Annex
MAP OF THE KOKUIL - KONDAVIL COMMUNITY HEALTH PROJECT AREA
... To Kankesantura
INSET
(Kakarit n
* Kapdevil
----
. T3 Palaly
A
E
Kondaril

nav
Irupalgi
:Rogd
Reference:
Kulappiddy 3 / Road
Pulau y Kvad
Kokuvil.
Vela
Potpathy 1
..un Oi> o R
· í Church
Temple
School
v.C.ofice Post Ofice Clinic Centres Railway Station
Central Dispensary * Central Dispensary
& Maternity Home O Faculty of Medicine
Technical College
Jafna
Project Area
Boundary
Major Road Minor Road
O/Er .
Monipay Road
: From Jaffna:
= iEi=WIE
\From Jaffnu
- Anitaris i este straniti
72

Page 77
FEt
K.K.S. Kuad
Temply Roac)
73
A
Lleothy R DI
IDD
mi
Arosud
Lluly
-Irvpaloi

Annex 8
- K.K.S
Area Map of PHI - Kokuvil
A
I DI
Pay
Pulaly

Page 78
--- ....
5-.
Annex 9
• Area Map of PHI - Kondavil
K.K.S. Roac
--A..
---)
A
4
ܠܗܘRo ܕܕ
A,
Kueppuddy Road

pf
El
Romonotham Road
'Adiungathand Roa
مراء. واBro
lemple
A
OIDS
IP
...–.
Talaly Road

Page 79
Annex 10
Area Map of FHW
TA
Kukopidly Kood
· 75

----**************************...........*******************
K.K.S. Rend
- Kulapiddy
Chnnspion La.
Church
CollegIor).
Sloadion Roa
Kulapide

Page 80
838
Annex 11
L'an
Karulve loc/
“O:PIS
Pirampas
Mahanor
Area Map
Cool
a los sod
Brown Road

O AD
Tengl.
* 9L
&d
F FHW - Pirambady
nuvinoh
Po posy Road

Page 81
Annex
. 12.
Area Map of FHW
Po-pathy Road
chempaltu Lane
a Nelliady-Lane
adigt pagkamRIN
77

ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܘrovܗܐ
- Konavalai
Falaly Road -
des
...-------

Page 82
Annex 13
Area Map of FHW -
مما مالے ke a
Adıya
ܚܘܘܬ ܚܙܘܐܡܪܘܐ
A
78
8

Manchavanapathy
AJ
Kulapi Jy Road
Aa-lag"
K.K.S. Road
ܘܘܐ ܐܙܘܡ

Page 83
**S
Annex 14
**
Doa hududLY
po
Rnniah Lane
Area Map of FHW -
Yarali ko vid Lane
Arugal madam)
Lane
Kulapi J.
Lotus Road
Kerniadu
.-....

arukalmadam

Page 84
Annex 15
Area Map. of FHW
1..madalam Lane
Sai vaSchool Lane

Kondavil Centre
ܬܬܐ ܝܘkܪܗܫܐ ܀
Arasady Lone
Sumarokocdan
Y.Jdam
ܙܵܘܐܘܡܝ
Roao
. .
80

Page 85
Area Map of FHW - Annankai
... ..
Annonkai Road
S
Lane
Aragacy
Lane
P boy

Alac
Palal
Jai kadu Cemetery Lions
Irupola: Road.
81

Page 86
Annex
| 17
Area Map of FHI
K.K.S. Road
Ir vp.
A

V - Kondavil West
1.. ....
| Manja ihaw Lone
Mulhaddumadam
Lar
la:
Road
82

Page 87
Annex 18
Area Map of FHW - Serukapulam
aneيا و
Umarakoddam
Lonc
Iru palai
Road
OE
|Irupolai Road

83
thsܘPete
ܗܘܐ ܀
ܘܠܐ ܐܪܡܐ:↓ܘ
ܘܘܘܐܬ

Page 88


Page 89


Page 90