கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பாரதி: பது/ பாரதி மகா வித்தியாலயம் 1998-1999

Page 1
ராகம்
பது/பாரதி ம
ப
.. பெ.

தீ98/ '99
BEHA ATIV MAHA IIYALAT34
8 IST
கா வித்தியாலயம் துளை.

Page 2
எமது நல் வ
*Am
அம்பிகாள்
ஜூவலர்ஸ்
2.53, :
165, Lone Stred,
Badail.
ஆanch
தாரக்கா
THAR
FANCY GOOD8
No. 169,-
Ba ஓ 055

தாழ்த்துக்கள்
sbian
Jewellers
22 SOVEREIGN GOLD JEWELERS
2.055 - 22940
| டிரேடர்ஸ்
RAKA
TRADERS 3 STATIONERG
路
Tower Stred, Auila。 -22040

Page 3


Page 4


Page 5
9 சி 5 ஓ ப்p ) 9 .
வராகன்)
A) 'ம்
கனக...
A
- '.
Pe
(0 0000 - 9:12
சபை
கலையும்,
கண்ணெனக்
மானிடத்தின்
உழைத்திட்ட
இந்நூல்
0ல்ல1ை00000000000005

T)
பணம்
கெடு
அறிவியலும்
கருதி
உயர்வுக்காய்
அனைவருக்கும்
சமர்ப்பணம் !!!
1000000000000

Page 6


Page 7
©රිවරිගට©වග3035
இதழாசிரியரின்
இதயத்திலிருந்
"யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி
என்றான் பாவலன் பாரதி. தமிழன்னை எம் கல்விக்கூடமும் நீண்ட இடைவெளி தமிழ்ப்பணியில் ஈடுபட முனைந்ததன் வெளிப்பா
இயற்கையன்னையின் அருட்கொ அமைந்துள்ள எம்பாரதிக் கல்லூரி தம் மா துறைகளிலும் உயர்த்த வேண்டுமென்ற என சந்ததியினரை எழுத்துத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்
උ80003308වගව63836033080663080667070600000338
இந்நூலின் வரவு எம் மாணவரு எதிர்ப்பார்க்கிறேன். இதுவே இந்நூலின் நே சகலருக்கும் பயன்தரும் வகையில் பல்துறை சார்
இம்மலர் வெளியீட்டுடன் இணைந்த அனைத்து மாணவரும் மிக்க ஆர்வத்துடன் பா ஆக்கங்களும் இந்நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அருமை ஆசான்களதும், மாணவக் குழந்தைகள்
இந்நூல் உருவாக்கத்திற்கு பட்ட சிர காணும் தாயின் நிலையில் கண்டு மகிழ்கிறே இவ்விதழ் உருவாக்கத்துக்கு உதவிய கரங்க மனப்பூர்வ நன்றிகள்.
உங்கள் கரங்களில் தவழும் 'பாரதி' பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
BRQRERைRR903RG

208 මහජනරිවගිරිරවරට08ව©39
அ ல
1போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்”
யின் அரும்புதல்வனாம் பாரதியின் நாமம் கொண்ட க்குப்பின் 'பாரதி' யை வெளிக் கொணர்ந்து டே இவ்விதழ்.
டை மலிந்துள்ள மலையகத்தின் மத்தியிலே Tணவரை கல்விப் படியில் மட்டுமல்லாது சகல ன்ணம் கொண்டது. அந்த வகையில் எதிர்கால த்தும் ஓர் களமாக இந்நூல் எழுந்துள்ளது.
க்கு புதிய உத்வேகத்தை தரும் என நான் காக்கமும் கூட எம்மாணவருக்கு மட்டுமல்லாது இந்த ஆக்கங்கள் இதன்கண் இடம்பெற்றுள்ளன.
30O053803808038083080380383000300300030380380380380030380383832
கதாக நடாத்தப்பட்ட பாரதி விழாப் போட்டிகளில் பகு கொண்டனர். அப்போட்டிகளில் முதலிடம் பெற்ற 1. அத்துடன் அறிவொளி நிறைந்த அறிஞரதும், ளதும் எழுத்துருவாக்கங்களை இந்நூலில் காணலாம்.
மங்களோ பல. எனினும் இப்புதிய வரவை மகவைக் ன். இதழாசிரியர் என்ற வகையில் நானிருப்பினும் ளோ பற்பல. அத்தனை இனிய கரங்களுக்கும் என்
மலரில் குறையிருப்பின் நிறைவாக்கி நுகர உங்கள்
அன்புடன்....
த. திருச்செல்வம்
(இதழாசிரியர்)
888888888888888003.

Page 8
383035036363 වග
சாம் சாய்
காதொளிரும் குண்ட கனிமொழியாள் வா கைக்குவனை யாபதி கன்னிகையாள் வா!
மேதகுமென் மார்பில் தாமணியாள் வாழ்க மின்னுமணி மேகை மெல்லிடையாள் வ
QேRQRYQRQRBQRBOROQR (QR QெREQR(QREQ32(ெQR}QெRYQRQREQRBQRBQ88QRYQெR Qெ39(GYO
சீத மலர்ப் பாதமொ சிலம்புடையாள் வர சேர சோழ பாண்டிய செல்வ மகள் வாழ்
நீதியுறுஞ் செங்கோ தூய குறள் தாங்கு நிகரறியாச் செந்தமி நீடுழி வாழ்க வாழ்
|CERORRORERERSOR BO

GREQRYQெREQRBORYcெR0(QREQ:
முரண்பா
டலத்தாள்
ழ்க!
தி கொள் ழ்க!
டைச்சிந்
ல சூழ்
ாழ்க!
சளிர் ழ்க!
උදවටගරිවරවටවරිවර වටවටරවටo)08වව666666666669වරයි
பர் தஞ்
லாய்
ழ்த்தாய்
க!!
303:0638038038038038038

Page 9
වරිවරිත්ව¥ෂීත්ව
தமிழ் மொ.
வாழ்க நிரந்தரம் வாழ் வாழிய வாழியவே !
வானமலர்ந்த தனைத் வண்மொழி வாழியவே
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் இசை கொண்டு வாழி
எங்கள் தமிழ்மொழி ( என்றென்றும் வாழியே
பசி(GROOR(CRCRROR COROSCORPORYRெBCRORGRBORGRBSCRPCR}3ெ9GR 80386)GRO
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ் துலங்குக வையகமே!
தொல்லை வினைதரு சுடர்க தமிழ் நாடே!//
வாழ்க தமிழ்மொழி,' 'வ வாழ்க தமிழ்மொழியே
வானம் அறிந்த தலை வளர் மொழி வாழிய
கcைR8a8Rை$Rை$cை380a8886

(232(QR)QெRQR)(Q89(QRocRYcெ8),
* வாழ்த்து
ஒக தமிழ் மொழி !
தும் அளந்திடும்
தன்மணம் வீசி யவே !
எங்கள் தமிழ்மொழி
வ!
மொழி ஓங்கத்
பெ3பே3033300363 COXCO300300CD360382303003636000053363 CO30036
தொல்லை யகன்று
பாழ்க தமிழ்மொழி
எத்தும் அறிந்து
b(QRSc89RைRRRRR)

Page 10
[66වවවවවවවව්ව
LFBIயர் கவுர்
1952
பாடசா
இராகம் : யமன்கல்யாணி தாளம் : ஏகம் (திஸ்ரந
போற்றிடுவோம் எங்கள்
பொலிவுடன் ம பாரதி கல்லூரி, எங்.
பார்முழுதும் பு இந்த உலகினில் நன்கு
என்றும் அவன
|D90032CR}3ெ9(G39(08/08/08/039890033(GREGRE033c3208208208200398900333
ஆங்கில ஞானமும் அ
அவை தரு » ஓங்கு விஞ்ஞானமும் 2
உண்மையாய்
பிறவிகள் தோறுமே தெ
பேற்றினை ஈந் உறவென்றும் நீயே உ
உழைத்திடுவே
கலியெமை வாட்டினும்
கனவிலும் நின் கருதி உழைத்திடும் க
கவினுற வாழி
வாழிய, வாழிய, எங்க
வளம் மலிந்தே வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க
வள ரிளங் கத்தி வாழிய எங்கள் கல்லூ
(QRpQRRORRORBQREQRB6

08ව388338308
ச 191.
லை கீதம்
டை)
கல்லூரித் தாயைப் ாணவர் கூடி கள் கல்லூரி கழ் கொண்டே 5 வளர்ந்திட
ருள் நன்றே !!
நந்தமிழ்க் கலைகளும் தானமும் நன்றே உயர்தரு கணிதமும்
வளர்ந்திடும் இங்கே !!
030O03 CO30%E0300300363LOCE30303030303008D%E03:03CD30030383)
தாடரு நற்கல்வி தனை தாயே
ண்மையில் உனக்காய் பாம் என்றும் யாமே !
பிணியெமை வாட்டினும் பானுயிர் ஒன்றே
விஞர்கள் வாழ்த்திடும் ய நன்றே !!
ள் கல்லூரி தாங்கியே என்றும்
கிரெனவே
ரி !!
போற்றிடுவோம்
DRRRRRRROR)

Page 11
මවරවම0803)
நுழை வ
5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
09.
10.
11.
12.
14.
15. 16.
GெRORRORROR$RைRORRORRORRORGRGEORGR$CைRBOROR ORY)
குறிந்சித்திணை. பாரதி என்றும் பவனி வரட்டு எமது வித்தியாலயம் முன்னாள் முதல்வர்களிடமிரு மலைநாட்டில் புதிய மாற்றம் இலங்கையின் கல்வி சீர்திரு, நாடுகளின் கல்வி அநுபவங்க தேசத்தை காப்போம் நிகழ்கால விளிம்பின் நிழல்க பாட்டுக் கொரு புலவன் சிறந்த மனிதர்களை உருவா Deserts எமது கல்லூரிபற்றிய ஒரு ரே சாதனை படைத்த மாணவர்க சங்ககால சான்றோர்கள் இந்துமதம் காட்டும் வாழ்க்ை The Dog எனது பாடசாலை எனது செல்லப் பிராணி Mother கல்வி கற்றிட வேண்டும் நான் விரும்பும் பெரியார் மாணவர் ஒழுக்கம் விழுப்பம் Communal Harmony பாரதி கண்ட புதுமைப் பெண் புலமை பரீட்சை விவசாயத்துறையில் நாமும் Peter's Dream பத்து ரூபாய் தாள் ஒன்றின் ச A Cow Speaks அகிலம் காக்கும் அன்னை பரிசுத்த நூலும் அதில் அடங் பொருளாதாரமும் மனையியல் சங்கீத சரிதம் தூரத்தில் பறக்கும் வெண்புற நாமும் கணனியும் நல்லதைத் தெரிந்து கொள்ே ஒலிம்பிக் நடைபெற்ற ஆண்டு இந்து மதம்
22.
23.
25. 26. 27.
29.
30.
31.
32. 33.
34.
38.
RலைRைSca38c80

0303030030030036380380380380880038003808000803803808380388003CD300033
6 8 8 8 8 8 9 9 © ® 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 G 9 9 © 9 9 @ 6 6 6 6 டூ 8
=%B6%B78B3)
த்தங்களுக்கான கிழக்காசிய கள்
ரயிலில்
க்கு வதில் கல்வியின் பங்கு
3003070333-03OC
பெற வேண்டும்.
பகிய மறை உண்மைகளும்
மேலைத் தேசமும்
களும் நாடுகளும்
ஈயசரினத
நந்து
க நெறி
நாக்கு
ாக்கள்
கள்
கள்.
லும்
வாம்

Page 12
C3303038056393
39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.
The Importance of English கருமையை வெறுக்காதீர் அறிவியல் வினா விடை
அதிசயத் தண்டனை
உடன் பிறவா உறவு கற்க நீயும் வந்திடு தமிழ் மொழித் தின போட்டிகளில் எம ரோஜா 5ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையி (1987 முதல் 1997 வரை) க. பொ.த. (சா.த) சிறந்த பெறுபேறு
கர்த்தர் முதலுதவியின் அவசியமும் முதலுத ஆரம்ப வகுப்புக்களில் தமிழ் இலத்திரனியல் தபால் எனது பாடசாலை
Grammar in Rhyme A Rainy Day
48.
49.
50.
51.
55.
56. -
மன்னிப்பின் மகத்துவம்
57.
0808 (GRECRECRE03989003(ORS(CRE03903989082008/CY 90033203989GRBSC
8 2
சித்திரம்
கற்றுக் கொள் அன்பு வழி நடப்போமே Teaching English as a Second Langu
வறுமை
63.
64.
65.
66.
கற்க விரும்புவோர் கவனங் குறித்து க கட்டுப்பாடு வாழும் வழி இயேசுவின் வாழ்வில் மூன்று சந்தர்ப்பு எனது செல்லப்பிராணி மாணவர்களும் கணிதப் பாடமும் சுவாமி விவேகானந்தர் மக்களின் வாழ்க்கையில் நாட்டார் பா எல்லாமே நாங்கள்
67.
68.
நான்
எனது செல்லப்பிராணி
74.
விளையாட்டும் வாழ்க்கையும் பாடசாலையில் கணிப்பிடல் கலாசாரம் பாரதி விழாவையொட்டி நடைபெற்ற (
75.
DQ8QெRaRBOR$Rை908

0038323803803030300300380380380380330030303803803CO30030000032
© 6 © S © ®© 9 8 © ® © ® © ® € 8 © ® © © ® © ® 6 @ @ 63 @ 9 8 ® @ @ @ 8 6 6
QRQRBQR)QRBQR$(QRQRB
ல் அதிகூடிய புள்ளிகள் பெற்றோர்
து மாணவர்களின் சாதனைகள்
38 8038a88)QRலைRைaRa3)
வி முறைகளும்
age in Sri Lanka
ல கருத்துக்கள்
டல்களின் பங்களிப்பு
> ஏன் அவசியம்
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோர்
பங்கள்

Page 13
80808880603
பதுளை பாராளுமன்ற உறுப் சென்னன் அவர்கள்,
ஊவா மாகாணத்தின் சி ஒன்றான பாரதி மகா வித்தியாலய சிறப்பாக வெளியிடப்படவுள்ளதை கின்றேன்.
பதுளை மாநகரத்திலிரு வித்தியாலயம் - அமைந் திரு பெருந்தோட்டத்துறை தமிழ் | தேவைகளையும், அபிலாசைகளை மகா வித்தியாலயம் அர்ப்பணிப்பு மறுக்கவோ, மறைக்கவோ முடியாது
COREGR$(ைOROORGெRORsaெRYGRBORGRBORG39(GRORREGRORREGRO3QR ROR)
க.பொ.த.(சா/த), (உ/ பரீட்சைகள் ஆகியவற்றில் கடந்த இவ்வித்தியாலயம் பெற்றுள்ள விளையாட்டுத்துறை, சமயத்துறை தனக்கென தனியான முத்திரை அறிந்ததே. நகரின் ஏனைய தமிழ் போட்டு, சாதனை படைக்கும் முன்னணியிலிருத்து வருகின்றது."
பார தி மகா வித முன்னேற்றமடைவதற்கு அதிபர் உணர்வே, பிரதான காரணமாகும். "
ஆக்கங்கள் பிரசுமாவதனால், முறையில். வெளிக் கொணரப்பட்டு
பதுளைப்பகுதி பெருத் மாணவிகளின் கல்வி அபிவிருத்திக் மகா வித்தியாலயம், எதிர்காலத்தி வெளிக்கொணர வேண்டும் என மன
ந6
பதுளை ம்
CORPORROR8088839

වවවවවවවව.
மாவட்ட பினர் கௌரவ. டி.வீ. து வாழ்த்துச் செய்தி
றந்த தமிழ் வித்தியாலயங்களுள் ப இதழான "பாரதி" மலரை மிகச் - அறிந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியடை
நந்து சற்று அக தள்ளியே இவ் ந் த போதிலும், அப்பகுதி மாணவ, மாணவிகளது கல்வித் யும் பூர்த்தி செய்யும் அளவில், பாரதி புடன் செயலாற்றிவருவதை யாரும்
"த) பரீட்சைகள், புலமைப்பரிசில் காலங்களில் சிறந்த பெறுபேறுகளை து. - கலை, கலாசாரத்துறை, ஆகியவற்றிலும் இவ் வித்தியாலயம் ரயை பதித்துள்ளமையையாவரும் ழ் வித்தியாலயங்களுடன் போட்டிப் Dளவிற்கு, இவ் வித்தியாலயம்
අටවනරටටරටවටරවණටවටවරිවත්වටරවුටරවුවමOG
5 தியாலயம்
இ ந் தள் விற் கு , ஆசிரிய குழாமினரின் கடமை, பாரதி” மலரில் மாணவ மணிகளின் அவர்களின் ஆற்றல்கள் - சிறந்த ஊக்கமளிக்கப்படும்.
தோட்டத்துறை சார்ந்த மாணவ, க்கு உறுதுணை புரிந்து வரும் பாரதி
ல் மென் மேலும் அறிவு ஜீவிகளை தார வாழ்த்துகின்றேன்.
ன்றி
அன்புடன்
டி. வி. சென்னன் ாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்.
DQ80a8d8889880)QR$38QR)

Page 14
G380803033D350353800
ஊவா மாகாண தமிழ் கல்வி,
பெருந்தோட்ட உட்கட்ட
கெளரவ எம். சச்சிதானந்தன்
இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டை 6 சமுதாய மாணவர்கள் - அதற்கு அறிவையும் பால் உடையவர்களா அறிவுத்திறனை தொகுத்து வ மலர் வெளியீடு ஓர் சிறந்த முறையா
93Rை RைORRECRECREGR989(R$0(CR20ORB0RORROR CெRGREGRORY0(CROcR7080
அந்த வகையில் புரட்சிக் கவி கொண்டு இயங்கும் பதுளை மாணவர்களின், கல்விசார் இலை வெளிக் கொணரும் வகையில் வெ சமுதாய மாணவர்கள் மத்தியில் வாழ்த்துகிறேன்.
இப்பாடசாலை திரு. கே.
ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, முற்போக் ஆசிரியர்களாகக் கொண்டு இயங் சேவையையும், நூல் வெளியீடுக மறந்து விட முடியாது.
எனவே இம் மலர் வெளியீட்டை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பாடசால் அனைவருக்கும் எனது நன்றியும், வ
தமிழ் கல் உட்கட்ட
GR888RைCRRRRRB

3030303030333
இந்து கலாசார, சுற்றுலா டமைப்பு அமைச்சர் )
அவர்களின் ஆசிச் செய்தி.
பட்டிப்பிடிக்க இருக்கும் எமது ந க ஏற்ற சிந்தனையையும், க காலடி வைப்பதற்கு ழங்கக் கூடிய இத்தகைய கும் என எண்ணுகின்றேன்.
பாரதியின் திருநாமத்தைக் பாரதி மகா வித்தியாலய னப்பாடவிதான முயற்சிகளை எளியிடப்படும் இம் மலர் எமது ல் மலர்ந்து மணம் பரப்ப
E03030330003803003003003003030300300300383CO30030030303003032
- இராமசாமி அவர்களால் கு சிந்தனையாளர்களை கிய காலத்திலேயே கல்விச் களையும் செய்ததை யாரும்
- ஏற்பாடு செய்த அதிபர், லை அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர் வாழ்த்தும் உரித்தாகட்டும்.
எம். சச்சிதானந்தன்,
ல்வி, இந்து கலாசார், பெருந்தோட்ட டமைப்பு, சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ஊவா மாகாண சபை
பதுளை.
88Qெ880889c890RRROR.

Page 15
C333333330806678
ஊவா மாகாண சபை ெ
வேலாயுதம் அவர்களில்
"அன்னையாயினும் புண்ணிய எழுத்தறிவித்தல்”
இன்றைய காலகட்டத் மாற்றங்களுடன் பரந்தளவில் விரு இருப்பினும் எம் தமிழ்சமுதாயத்தில் கல்வி துறையிலேயே தங்கியுள்ள பது/ பாரதி தமிழ் மகா வித்திய வெளிவருவது மகிழ்வுக்குரியவிடய
SS3ெ203 CெR}cெ890(QRYQெR2008}QெX$(ெ03}3ெ9(G3203 (ெQR2008 (QREGR (ெQR(ெQR2CெR}(ெ8908082008
ஊவா மாகாண பதுளை , தீர்க்க 1957ம் ஆண்டு "பாரதி கல் இவ்வித்தியாலயம் அதிபர், ஆசிரி கூட்டுமுயற்சி மூலம் ஏனை போட்டியிட்டுவளர்ந்துள்ளது இப்பா தரமுயர்த்தப்பட்டு க. பொ. த(உ முறையில் கல்வி, கலை, விலை சிறப்புற்றிருக்கின்றது.
பலதரப்பட்ட கல்விம! கருவுலங்களை கட்டுரை வடிவலேர் மாணவ சமுதாயத்தின் எண்ணற்ற செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை.)
இச்சஞ்சிகைக்கு வாழ்த்து இதன் வெளியீட்டுக்கு உ நல்லுள்ளங்களுக்கும் நல்லாசிகள் வெளிவரும் இப் "பாரதி மலர்” எ இனிய வாழ்த்துக்கள்.
வாழ்க 8
(CR$Rை$QைR$RைOR$RைRைBQ3

වගිරි 68073670866692
களரவ உறுப்பினர் திரு. கே. ன் வாழ்த்துச் செய்தி .......
பங்கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக் கு
இதில் கல்வித்துறையானது பல த்தியடைந்து வரும் ஓர் துறையாகும். ன் உயர்ச்சியும், எழுச்சியும் இந்நாட்டின் எது. இக்காலத்தின் தேவையையறிந்து பாலயத்தில் "பாரதி மலர்" சஞ்சிகை மாகும்.
தமிழ் மாணவர்களின் கல்விப்பசியினை லூரி” என்ற பெயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட யர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்களின் னய கே, தமிழ் பாடசாலைகளுடன் டசாலை இன்று மகா வித்தியாலயமாக /த) கலை/வணிகப்பிரிவுடன் சிறப்பான பாயாட்டு போன்ற சகல துறைகளிலும்
38038038038038038383803803803803330030ல்30320330030303030ல32
ரன்களின் சிறந்த நல்லறிவியற் ந்தி வரும் இச்சஞ்கை தமிழ் மொழிமூல = தேவைகளில் சிறிதளவேனும் பூர்த்தி
துச்செய்தி வழங்கும் இவ்வேளையில் உறுதுணையாகவிருந்த அனைத்து ளை தெரிவிப்தோடு இப்பாடசாலையில் திர் காலத்தில் "கொத்தாக" மலர என்
தமிழ்
வளர்க பாரதி வழி.
அன்புடன்,
கே. வேலாயுதம். ஊவா மாகாணசபை உறுப்பினர்
ITTTITITIாபாரி
$CைRQR2
ଉ@ ଠଠଠଠଠଠଠ
03888000

Page 16
ජීව33වජීව©333 වම්
ஊவா மாகாண சபை
V.குமரகுருபரன்
வாழ்த்துச்
மலையக மக்கள் பு பொலிவுடன் வாழ்வதற்கு அறிவையும் செயலாக்க இன்றியமையாததாகும். 8 மாற்றமும், விருத்தியும் அன் புரிவது கல்வியாகும்.
ம!
SGRORCBSECREGR$8 Rcெap39(GREGROR$RைROR9039039(R$RைOR 3ெ900
அறிவையும் இணைடாடவி செய்து ஊவா மாகா தனியானதொரு இடத்திை பாரதி மகா வித்தியால் ஆசிரியர்களினதும், அறிஞர்க தாங்கி வெளிவரும் "பாரதி ம வாழ்த்துகின்றேன். இம் மல் மலர்ந்து மணம்பரப்பி இல் தோன்றிட வேண்டும் என வ
பல தடைகளுக்கு வெளியீடு செய்த அதிபர், 1 மாணவர்கள், பாடசாலை 8 அனை வருக் கும் எப் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித் வாழ்க பாரதி !!
வு
CTRBR$)லQைRaRaRR$)

80330808608)
உறுப்பினர் கௌரவ - அவர்களின்
செய்தி.
த்தூக்கம் பெற்று புதுப் 5 ஏற்ற சிந்தனையும், கத்தையும் பெற்றிடல் சமூகத்தின் மேம்பாடும் Dடவதற்கு பெருந்துணை
Tண வரின் கல் வி
தானத்தையும் விருத்தி னத்திலே தனக்கென ன பிடித்திருக்கும் பது/ பம். மாணவர்களினதும், நளினதும் ஆக்கங்களைத் பலா" சிறப்புடன் வெளிவர கர மாணவர்கள் மத்தியில் எனும் புதிய ஆக்கங்கள் ாழ்த்துகின்றேன்..
மத்தியில் இம் மலரை மலராசிரியர், ஆசிரியர்கள், அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர் மது நன்றியையும் ந்து கொள்கின்றேன
ளர்க தமிழ்!
V. குமரகுருபரன்
ஒ00330030033003003609 80380380038038038038038383000803063038003 00336
- ஊவா மகாண சபை உறுப்பினர் ஊவா மகாண சபை ,
பதுளை.
91288888880

Page 17
වගව©303393305 වර
Message Provincial Director
CEGOORSORSODOR FOREDR OROR SOROROORSOOR OOR SCOREDREDOR DO CREODOR EDREDOR DORSOOR SOCREODORO
I have great pleasure occasion of publishing the "B Tamil Maha Vidyalaya Badulle
B/Barathy Tamil I appreciation because of its gre past forty one years. This instit. the province has produced go responsibilities for the develop the most important place wł built up. B/Barathi Tamil Mah vital role in building up n understanding in Uva province
The principal and the service have rendered a yoe school which functioned as ap the government in 1975.
I would like to apprecio previous principals and the sta
I wish to congratulate i the parents who shouldered re good name of Barathi Maha tender my good wishes for a bi school.
BEORDORSOGREDOREORPOREOR

58©ව880
from the - of Education (UVA)
in issuing this message on the arathy Magazine" of B/Barathy
1.
Maha Vidyalaya deserves eat service rendered during the ute which has won popularity in od citizens who shoulder a lot of pment of the country. School is bere national harmony can be a Vidyalaya has been playing a eational harmony and ethnic
OBDOBJAWGDBDBDBDB BD3D3D3D3D3DB0B0B0B0B0B0B0B0B 038036
2 staff who are committed to
man service for the area. This private school was taken over by
ate the services rendered by the
the principals and the staff and esponsibilities in building up the
Vidyalaya Badulla. I wish to right and successful future of the
D.B. Wijethunga, -ovincial Director of Education,
(Uva) - Badulla.
PREOREDRSORBORGORDORIORO

Page 18
©30303030303803)
ஊவா மாகாண மேலதிக
ஆசிச் |
- "தேமதுரத் தமிழோசை செய்தல் வேண்டும்” என்ற பாரதியி பாரதி மகா வித்தியாலயத்தில் இலக்கிய சஞ்சிகையான . மாணவர்களினதும், அறிஞர்கள் ஆக்கங்கள் தாங்கி வெளிவரு, வரவேற்க்கதக்க விடயமாகும்.
CBR)RRRRRRORRBORREGRSCORPCRBORBOROR CR983CBCR20089.03ORY
மலையக பாடசாலைக நடவடிக்கைளில் மட்டும் தனது எதிர்கால சமூகத்தின் மேம்பாட்டி ஆளுமை பெற்ற மலையக மாண வேண்டிய பெரும் பொறுப்பினையும்
இவ்வகையில் பாரதி மகா முயற்சி வெற்றிபெற வாழ்த்துவது தொடர்ந்தும் இடம்பெற வேண்டும் சமூகத்திற்கு தூண்டு கோலாய் அன்
"வாழ்க பாரதி”.....
திரு. எஸ். ஜோசப், மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பு ஊவா மாகாணக் கல்விப் பணிமனை
பதுளை.
089332)

03 වණීමට3038ටoජුවලරිමු
கல்விப் பணிப்பாளரின் செய்தி
உலகமெலாம் பரவும் வகை ன் வாக்கிற்கு அமைய பதுளை - இருந்து வெளிவரும் கலை, ாரதி” இதழானது பாடசாலை ரினதும், ஆசிரியர்களினதும் தல் - இக்காலகட்டத்தில் ஓர்
பாானது தனியே கல்விசார்
- முழுக்கவனத்தை ஈர்க்காது. னை கருத்திற் கொண்டு முழு வர் சமூகத்தை கட்டி யெழுப்ப கொண்டுள்ளது.
68ට අමරම©රට©රමවටරවුමරමරව803938ටjමමවරටමරවීරටවල්
வித்தியாலயத்தின் இப் பெரும் டன் இது போன்ற நிகழ்வுகள் டும். அது எமது மாணவர்ச் மெயும் என்பதில் ஐயமில்லை.
''வளர்க தமிழ்” !!
பாளர்,
DRRRRRORROR)

Page 19
REORSORSORSOROROROR)
Message Zonal Director of 1
I am very glad to del magazine which is to be publis. years.
Barathy Maha Vidyale Improve a quality of Educat students. Also, Barathy Mah and backround of producing Q group in Badulla area.
SORSOGOR SORSORSOGREDOREDOR DOROGOR ER SIDOR SOCCORSOOR OOR SOCCORSODOR VOORSOOR EOCORYDOR SORSOGORSKOR
I congratulate this effo the students could give free e. feelings. I wish the enterprising success in all their tasks.
REORGOROORSORORSORBOR

ව033333332
from the Education, Badulla.
iver a message to this school hed after a lapse of a number of
1yam renders a great service to tion of poor plantation sector a Vidyalaya has a long history uality, and quantity Educational
OXOSOOS OOSOBOBOSOSJBOOSDOSOS OS OSOBOBOS OS DOBOSOS OSOSOS
rt to publish a magazine where xpression to their thoughts and - Principal, Staff and Students all
D. M. Piyasena,
Director of Education, Badulla Zonal Education Office,
Hali- Ela.
DOOR DOORBOORSORGOCROCERCORSORO

Page 20
0600000330803 3
OேRRORROR)(ைGRER BRBORORREGRORROR (039(GRRORR 19c89(GRO
ஆசிச் செ "உலக வாழ்க்கையின் பற்பல நூல்வகை கற்கவும் தமிழ என்று பாடிய பாரதியின் பெயரால் 4 தோன்றிய பாரதி கல்லூரி, இன்று வித்தியாலயமாக மிளிர்கின்றது. வாழ்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் செய்ய வேண்டும்' என்ற பாரதியி வேண்டும் என்ற நோக்கத்துட மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ஆ
ஆக்கபூர்வமானதுமான படைப்பு மலர்' ஒன்று வெளியாவதை அறிந்து
பாரதி கல்லூரி ஏற்கன வெளியிட்டு வழிகாட்டியுள்ளது. இடைவெளியின் பின் வெளியிடப் அமைந்து தமிழ் மாணவர்களது 6 வழிகாட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் செய்தியினை வழங்குகின்றேன்.
உதவி
CaREQRBQREQR$)QR}2ெ(GRB0)QREds

03වගoගාවට.
சய்தி.
நுட்பங்கள் தேரவும், ஓது மர்கள் முன்வர வேண்டும்” -1 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே பல வளமும் பெற்று மகா 'எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் தமிழ் மணம் செழிக்கச் ன் கனவு நினைவாக மலர் டன் பாரதி கல்லூரியின் கியோரின் சுவையானதும், க்களைத் தாங்கி 'பாரதி நு மகிழ்கின்றேன்.
උ000000000000000000066666668388 08වරය
[வே பாரதி மலர்களை
ஆயினும் நீண்ட கால படும் இந்த மலர் சிறப்பாக ஒளிமிக்க எதிர்காலத்திற்கு எனது உளமார்ந்த ஆசிச்
வை. இரெங்கன், க் கல்விப் பணிப்பாளர், - பதுளை கோட்டம்.
RRBoaRRRRQRp)

Page 21
030303වවව033 ට
ஆசிச்
SRRORBORRRRRRFORMRF% (RFRFORF (RP 18% (33F P(R/07/332) 03 FRFM |
பாரதி என்றால் தமிழ், த விதமாய் இரண்டறக்கலந்துள்ள முடியாத உண்மையை நாம் உ உயர்ந்தானா? அல்லது பாரதிய கேள்வி தமிழறிஞர்களிடையே உள்ளது. அது போகட்டும், பதுை கவிஞன் பாரதி எம் மனக்க வித்தியாலயம்தான் வந்து நிற்கு நூற்றாண்டிற்கு மேல் பதுளையில், தொண்டாய் ஆற்றிவரும் பாரதி வி கனவை இன்று நனவாக்கி வருகி பின், பல வருடங்களுக்குப்பின் வெளியிடுவது, அது துடிப்பு முனைகின்றது; விழைகின்ற காட்டுகின்றது.
இச் சஞ்சிகைக்கு எ உண்மையில் இன்பம் பிறக்கி வளர்க்கும் தொண்டிற்கும் இது 6 வாழ்த்துகின்றேன்.
பதுளை
QRRBQRROQRBQR B6)

538%33003වන්ට
செய்தி
மிழ் என்றால் பாரதி என்று அத்து பாரதியையும், தமிழையும் பிரிக்க உணர்கின்றோம். தமிழால் பாரதி பால் தமிழ் உயர்ந்தாளா? என்ற - அவிழ்க்கமுடியாத முடிச்சாக --ளயில் பாரதி என்றால் நிச்சயமாக கண்முன்வரான். இந்த பாரதி
தம். அந்த அளவிற்கு அரை "கல்வியையும், கலையையும்” வித்தியாலயம் அன்று பாரதி கண்ட ன்ெறது. நீண்ட இடைவெளிக்கும் - இன்று பாரதியில் ஒரு மலர் டன் வேகமுடன் செயல்பட மது என்பதை நிதர்சனமாய்
030780302380380703CO330033003003800300030030030303039003330036
ஆசிச் செய்தி வழங்குவதில் ன்றது. வளர்ந்த தொண்டுக்கும், மைல் கல்லாய் அமையட்டும் என
பி. வேதாந்த மூர்த்தி, உதவிக்கல்விப் பணிப்பாளர், கல்வி வலயக் காரியாலயம்,
ஆலி-எல.
(QRaRa339(RpRRORR)

Page 22
G803803803807
குறிஞ்சி
நீணெண்டு வான நெஞ்சத்தணைவாற் காதற் சுனைநீர்க் கசிந்திடு(ம்) மருவி பொசிவ; ஆங்குப் பொலிந்திடு தேயிலைக் குன்றப் பசுமை கொண்டுறை மக்கட்
கூட்டஞ் சேருங் குலவிய வாழ்வுத் தேற்ற மென்னுந் தென்னவர் திணையே!
00008000888800000000000000000000000000000000000000000000000006303036
"அகைதற் 8 "அகைதற் 5 அன்புடை 6 தழுவிய தன தேயிலைக் போயினன் | கோடு கங்கு கூடிட நீபோ சேரும் வேல் சேரும் இல் காமம் மிக்கு கழிபடர் ஆக நொவ்வல் த நீவிரைந் தே
-ஆ
கால் கதி காய மார் செ 'கவ் செ ஒன்
ஆயி
அர்)
வே
மேத
நில் தவ
வல்
வா
இல்
ஏகா
இப்பு
இன் தப்பு த ை
கலாஜோதி, கவிமண
உதவி கல்வ ஊவா மாகாணக்க
பது
QRROR(QRBO(QR$38(R$CைR}.

833OG3030330839
சித்திணை
கதிரோய்” நதிரோய்"!! நெஞ்சந் லெவன் குன்றிற் பணிக்கே!
ரய்ச் ளையே
லம்!
3003 CD30380380380380388003603CO330030300813003633038383832
தீரக்கின் குவாய் ங்கு
லைப் பனித்துளி ரவன் வந்தும் பா திருக்கும் கழிக் காலைச் வ்வான் முகட்டிற்
வாத்'... தென்று ன்றான் தலைவன்! றாய்க் கூடி ரஞ் செடிகள் ந்த பின்னரே லை விடுவான் 5கு துரையும்!
லா நெஞ்சத் [ முகங்காண
லே னல்லேன்! எவிட் டேகிநின் லாள் காண | பாய் விரைந்த்ே போதே வரும் மாலைப் போதாகில் பாமல் வரும் என் லவனைக் காண்பேன்ே
=!!!=
, குமார இராமநாதன். ப்பணிப்பாளர்
ல்வி திணைக்களம் ளை.
pQR Bஒ08BQR(QR$(QRQR$3ெ9(QR)

Page 23
©3033333333
பாரதி
எள்
நெஞ்சங் களித்திடும் நற்செ நிலையுயர் மாணவர்காள்! - விஞ்சிடும் இலக்கிய வேட்கை வெளியிடும் பாரதி மலர் ...
புதிய படைப்புகள், அறிவியல் புவனத்தின் மாற்ற மெல்லாம் பதிய வைத்திடும் தெளிவான பவனி வரட்டும் என்றும் !
D900RBGR CெR}(ெc32)CR}CெR}0(QXORYGRM)(CR} ெ039(GRY BRY(ெQR2008(030390033089GெR}cெ89(QRYGெRG
தேயிலைத் தோட்டங்களில் 6 திகழ்ந்திடும் கண்மணி காள் கோயிலாம் பாரதி வித்தியால கொடியுயர்த்திக் காட்டுங்களே
ஆயிரத் தொள்ளாயிரத்தி ஐ அரும்பிய பாரதி இதழை - பாயிரம் தொடுத்துப் பவனிவ பயன்மிகு பணி வெல்க !
எழுதிடும் ஆர்வத்தில் திளை எண்ணங்கள் வடிவம் பெற்று தொழுதிடும் பாரதி ஏட்டிலே தொடர்ந்து வெளி வரட்டும் மலையக மலர்ச்சிக்கு ஆற்றி மாண்பான ஓரிடத்தை - இ நிலையாகப் பெற்றுள்ள பார நீடுழி வளர்க ! வாழ்க!
- - - - - -
(8908888888888880

වග330303033082
றும்
பவனி
தல வரட்டும்
கவிமணி. தமிவோவியன்)
ப்தி தந்திட்டது - - நீங்கள்
'ே- - - - - - கயின் உந்தலால் பட்ட து.
ம் நுட்பங்கள் - - மனதில் 1 விளக்கமாய் - - விளக்கமாய்
தேடிய செல்வமாய்
5 - ! - அறிவுக் கப் பணிகளைக் = - |
ல3030306030303030403203030303030303:033038003.03.02
-!
- - | ம்பத் தெட்டிலே என்ன | - இன்றும் - இன்றும் - | ரச் செய்திடும்
இத்திடும் இளையோரின்
- தமிழைத் நல்லாக்கமாய்
ய தொண்டினால் இன்றும்
தி வித்தியாலயம்
Ba8983லைRைஒGRORROR)

Page 24
033333වර්ෂාව 3
எமது வித்தி
அதிபரின் அறிக்கை:
எமது வித்தியாலயம் ஆரம்பிக்கப்பட வேளையில் எமது வித்தியாலயத்தின் இதழ் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். இம்மலரானது நான் பெரும் சாதனையாகும்.
1958ம் ஆண்டு முதலாவது மலரும் ஆண்டு மூன்றாவது மலரும் வெளிவந்த ! 1982ம் ஆண்டு கையெழுத்துப் பிரதியும் வெளிவரும் நான்காவது மலராகும்.
ISROR(ORRORYGROR CRCRC3888888888888888888888C8 1089c80
வித்தியாலய வரலாறு:
மலையக மாணவர்களின் கல்வி பதுளை ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர் கதிர் வே ஒருவரான அமரர் கே. எஸ். இரத்தினசாமி ( பேருதவியாலும், அவரையே கல்லூரி மேல்
அதிபராகக் கொண்டு 2ம் கட்டையில் அ ை ஜனவரி மாதம் 17ம் திகதி ஆரம்பிப்பட்டது. ! ஆறாம் வகுப்பு வரை 25 மான
1957ம் ஆண்டு தொடக்கம் 1960ம் - தொடக்கம் அரசினர் உத்தேசப் பாடசாை 08.09.1975ம் ஆண்டு அரசாங்கப் பாடசாலை வரை பாரதிக் கல்லூரி என அழைக்கப்பட்ட கனிஷ்ட வித்தியாலயம் என பெயர் மாற வித்தியாலயமாக இயங்கி வந்த எமது வித் சிறந்த பெறுபேறும், கல்வித் திணைக்களத்த உறுப்பினர் கௌரவ டீ. வி. சென்னன் அவர். வித்தியாலயமாக தரமுயர்த்தப்பட்டதுடன் வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றது.
எமது வித்தியாலயம் தொடங்கப் மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கும் ; அதிபர்களை இச்சந்தர்ப்பத்தில் நி
எமது பாடசாலையின் வளர்ச்சிக்கா எமது முன்னைய அதிபர்கள் நீடுழி வாழ்க மானதாகும் தாம் வாழும் காலத்திலே பா பாக்கியமும் எமது அதிபர்களுக்கு உண்டு.
திரு. கே. இராமசாமி திரு. எஸ். நாகரத்தினம் திரு. வை. நடனசபாபதி திரு. எஸ். நாகரத்தினம் திரு. எஸ். கணேசன் திருமதி ஆர். விஜயலெட்சுமி திரு. கே. திருலோகசங்கர்
பரீட்சைகளும் பரீட்சை பெறுபேறுகள்
அண்மை ஆண்டுகள் வரையும் ! சாதனைகள் பல புரிந்தமையை பெரும் சான்ற பரீட்சைகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த மாவட்ட நிலையில் 2ம், 3ம் புள்ளிகளை அவர்களினால் வழங்கப்பட்ட ரூபா 10,000 பு முதல் தடவையாக எமது மாணவி 6 கொண்டமையையும். மேற்படி பரீட்சையில் தலைசிறந்த பாடசாலைகளில் அனுமதி பெற்
குறிப்பிடலாம்.
Q888988QRQRBQRQR Bo3

33803ல3880808D
யொலயம்
டு 41 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கும் இப் பொன்னான மான பாரதியை வெளியிடுவதில் எல்லையில்லா காவது மலராக இப்பொழுது வெளியிடப்படுவது
5, 1959ம் ஆண்டு இரண்டாவது மலரும், 1960ம் பிறகு, 1967ம் ஆண்டு பத்தாம் ஆண்டு மலரும், Tக வெளிவந்த இம்மலர் அச்சுப் பதிப்பில்
வளர்ச்சியை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு லாயுத சுவாமிக் கோவில் தர்ம கர்த்தாக்களில் மொடர்ன் தியேட்டர் உரிமையாளர்) அவர்களின் மாளராகக் கொண்டு திரு. கே. இராமசாமியை மந்துள்ள கணேசர் கோயிலில் 1957ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டில் பாலர் வகுப்பு முதல் னவர்களே கல்வி - பயின்று வந்தனர். ஆண்டு வரையும் தனியார் கல்லூரியாகவும் 1960 லயாகவும் (Proposed School) நடைபெற்றது. யாக பொறுப்பேற்கப்பட்டது. பொறுப்பேற்கப்படும் - பாடசாலை பொறுப்பேற்கப்பட்ட பின்னர் பாரதி ற்றப்பட்டது. 1975ம் ஆண்டு முதல் கனிஷ்ட தியாலயம் க. பொ. த (சா.த) மாணவர்களின் நின் சிபாரிசிலும், பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற களின் கோரிக்கையினாலும் 1995ம் ஆண்டு மகா உயர்தர கலை வகுப்பும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
D%E0%E0%E0%EOE303COLO3COLO3COLO380%E03COLOC3300303 CO38
பட்டது முதல் இப்பாடசாலை வளர்ச்சிக்கும் அளப்பரிய சேவையாற்றிய எமது முன்னைய னைவு கூறுதல் சாலச் சிறந்ததாகும். க தமது வாழ்நாளில் பெரு நாட்களை கழித்த வென வாழ்த்துதல் இச் சந்தர்பத்தில் பொருத்த டசாலை வளர்ச்சியினை கண்டு பூரிப்படையும்
17.01.1957 - 09.09.1975 - 09.09.1983 - 05.12.1983 - 01.09.1984 - 06.04.1994 . 09.05.1994 -
08.09.1975 08.09.1983 04.12.1983 31.08.1984 05.04.1994 09.05.1994
தம்: இப்பாடசாலையானது பரீட்சை பெறுபேறுகளின் ாகக் குறிப்பிடலாம். 5ம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பெறுபேறுகளை பெற்றுக் கொண்டமையையும்
பெற்றமையை குறிப்பிடுவதுடன் ஜனாதிபதி லமை பரிசில் பரிசினை இம் மாவட்டத்திலேயே ஸ். சசிகலா (168 புள்ளிகள்) பெற்றுக் சித்தியடைந்து இலங்கைத் தீவில் உள்ள று தமது உயர் கல்வியைத் தொடர்ந்தமையை
ஒ08QRRQRQRRBoo3

Page 25
©වරීරීරීරිවර්30
12
க. பொ. த. (சா.த) பரீட்சைப் பெறுபேறுக "ஆசிரியர்களின் வளத்துடன் ஒப்பிடுகையில் பெரும் போன்ற பாடங்களுக்கு உரிய ஆசிரியர்கள் இல் 1996ம் ஆண்டு மேற்படி பரீட்சையில் தோற்றிய | விசேட சித்தி(8D) பெற்றதுடன் விரும்பிய பாடங் பெருந்தோட்டத் துறைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்க வே6 த. (சா.த) பரீட்சைக்கு தோற்றினாலும் கடந்த தரத்திற்கு நிறைய மாணவர்கள் தகைமை பெரும்பாலானோர் உயர் தரத்துக்கு வேறு பா புரிகின்றனர். இவர்களில் பலர் ஆசிரியர்களாவும் தொழில் அதிபர்களாகவும், தனியார் துறை ஊழி சமூகம் போற்றும் பணிகளில் திறம்பட சேவையாற்ற
- 1995ம் ஆண்டே எமது பாடசாலை முத் கலைப் பிரிவில் முதற்தடவையாக பெற்றுள்ள பரீட்சைக்கு தோற்றிய 5 மாணவிகளில் | கிடைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எதிர்வரும் உத்தேசிக்கப் பட்டுள்ளது.
இணைப்பாடவிதானச் eெ
எமது பாடசாலையில் இரண்டு மன்றங்கள் வரையும் கனிஷ்ட தமிழ் இலக்கிய கலா 1 இலக்கிய கலா மன்றமும் இயங்கி வந்துள்ளன. இ புதிர்ப்போட்டிகள், விவாதங்கள், வில்லுப்பாட்டு, மா எமது வித்தியாலயத்தில் செயற்பட்டு வந்த கன ஆண்டில் மீண்டும் புதுப்பொழிவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்
|SSocR0OR 90032008/08/08/(RY (R$(08/08/08/0(89% (RFN (08/upoR (08 20)(08/0320){} (03/0R$)(R$லை??)
செஞ்சிலுவைச் சங்கம்:
மிக அண்மையிலே பாடசாலை செஞ்சி ஆசிரியர்களைக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு ( சிறப்பாக தொடங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
சமய விழாக்கள்: -
நவராத்திரி விழா வித்தியாலய விநா கொண்டாடப்படுவதுடன் மாணவர்கள் அவ்விழ வேண்டியதொன்றாகும். அத்துடன் நீண்டகால மிகச் சிறப்பான முறையில் பாடசாலையின் இ குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எமது மாணவர்களின் 3 கோயில்களில் இடம் பெறுவது குறிப்பிடல் வேன
கல்விச் சுற்றுலாக்கள்: காலத்திற்கு காலம் ஒரு நாள் சுற்றுலாக்கள் சுற்றுலா 1967ம் ஆண்டிற்கு பிறகு 1998ம் நாட்டில் , நிலவும் சூழ்நிலையைக் கருத்திற் சுற்றுலாக்கள் ஒழுங்கு செய்வதும் மாணவர்கை செயலாகும். மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக் அனுபவங்கள் பெற வாய்ப்பாக உள்ளது. 50ம் பண்டாரவளை கண்காட்சி, மகாவலித் திட்டத் நுவரெலியா, கண்டி சுற்றுப் பிரயாண
போட்டிகள் விழாக்கள்:
முறையான மேடை, பிரதான மண்டப வ சாதனைகள் படைத்துள்ளமையையும் பரி. பொருத்தமானதாகும். குறிப்பாக தமிழ் மொழி பரிசில்களையும், தங்கப் பதக்கங்களையும் ஊ
(38808QRsQெRQRBRRORY

03 0033030303039
- -- -
ளைப் பொறுத்தவரையில் இப்பாடசாலையில் உள்ள சாதனையாகவே கருத வேண்டும். சித்திரம், சங்கீதம் லாமலே எமது மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளனர். செல்வன். முருகேசு ரட்ணகுமார் 8 பாடங்களில் அதி பகள் இரண்டிலும் அதி விசேட சித்தி பெற்றதுடன் இச் சாதனை புரிந்தமை இப் பாடசாலை கல்வி ண்டிய நிகழ்வாகும். 1977ம் ஆண்டில் இருந்து க. பொ. 10 ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் க. பொ. த. உயர்
பெற்றமையினை குறிப்பிடலாம். அவர்களில் டசாலைகளில் கல்வி பயின்று சிறந்த தொழில் b, அதிபர்களாகவும், கூட்டுறவு அதிகாரிகளாகவும், பர்களாகவும் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களாகவும் றுகின்றனர் . தல் தடவையாக தொடங்கப்பட்ட உயர்தர வகுப்பு பெறுபேறு 100% ஆகும். இவ்வகுப்பில் இருந்து 4 மாணவிகளுக்கு பல்கலைக்கழக தகுதி - ஆண்டுகளில் வர்த்தகப் பிரிவும் ஆரம் பிப் பதற்கு
சயற்பாடுகள்: ள் வெகு சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றன. ஆண்டு 1-6 மன்றமும், ஆண்டு 7-13 வரை சிரேஷ்ட தமிழ் ம் மன்றங்களில் குறிப்பாக பொது அறிவுப்போட்டிகள், ரணவர் நாடகங்கள் என்பன சிறப்பம்சமாகும். முன்னர் வித, விஞ்ஞான வர்த்தக மன்றம் போன்றவை இவ்
டுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
03CO3CU3003003033033030ல3COCOSED3003003603CO3CO3003003E03CO3333
லுவை அணி ஒன்று தொடங்கப்பட்டு பயிற்சி பெற்ற முதலுதவிப் பயிற்சியும், அணியின் செயற்பாடும்
4 ஏததததில் தினம்,,,,
யகர் கோயிலில் சிறப்புற ஒவ்வொரு ஆண்டு மாக்களில் முழுமையாக ஈடுபடுவதும் குறிப்பிட
இடைவெளியின் பின்னர் சிவராத்திரி விரதம் இந்து மாமன்றத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டமை பல கலை நிகழ்ச்சிகள் அண்மையில் உள்ள எடும்.
- - - -
இடம் பெற்ற போதிலும் மூன்று நாள் கல்விச் ஆண்டில் இடம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். -- கொண்டு நோக்குகையில் இவ்வகையிலான ள அழைத்துச் செல்வதும் மிகக் கடினமான ஓர் த இது பெரிதும் உதவுவதுடன் நேரடியான பல 1 ஆண்டு சுதந்திர பொன் விழா சுற்றுப்பிரயாணம், திற்கான சுற்றுலா, ஆரம்பப்பிரிவு மாணவர்களின் பங்கள் இங்கு - குறிப்பிடல் பொருந்தும்.
சதிகள் அற்ற நிலையிலும் எமது மாணவர்கள் பல சில்கள் - பெற்றமையை இங்கு குறிப்பிடல் நித்தினப்போட்டிகளில் அகில இலங்கை மட்டப் வா மாகாண சாகித்திய விழா பரிசில்களையும்
(ெQR BQREQRYQெREQR$(Q88QெR}cெ80

Page 26
33333338
பெற்றுள்ளமையுடன் அகில இலங்கை தமிழ் மொழி வெங்கடாசலம் பிரஷாத் 1ம் பிரிவு வாசிப்பு போட் விவாதம், இசை(குழு) போட்டிகளில் 2ம், 3ம் இடங்க 3ம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளதோடு செல்வி: எஸ் .பி நடாத்தப்பட்ட (லயன்ஸ் க்ளப்) கட்டுரை போட்டி பெற்றுக்கொண்டமையும் பேராதெனிய பல்கலைக்கழ போட்டியிலும், இந்து மன்ற, நடன சங்கீத மன்ற lே மாகாண சபை தமிழ் சாகித்திய விழாப் போட்டிகளில் இடத்தினை அதே மாணவி பெற்றமையினையும்குறிப்
50ம் ஆண்டு பொன் விழா போட்டிக போட்டியில் 3ம் இடத்தினை செல்வன் ந. தவக்கும் நிறுவனங்களினால் நடாத்தப்படும் போட்டிகளில் கின்றமையினை குறிப்பிடல் சிறந்தது.
வளங்கள் வகுப்பறைக் கட்டிடம்: 1997ம் ஆண்டு மே மாதம் வரை எமது பாடசான கட்டிட வசதியில்லை. எனினும் சீடா பூர்த்தியடைந்தது. அவர்களை என்றும் வாழ்த்துவே
விஞ்ஞான ஆய்வு கூடம்:
எமது பாடசாலை விஞ்ஞான ஆய்வு கூட! இருப்பினும் விஞ்ஞான ஆய்வு கூட
அலுவலக கட்டிடம்:
பாடசாலையில் ஒர் அலுவலக கட்டிடம் அபிவிருத்திச்சங்கத்தினாலும் அது ஒழுங்குபடுத்தப்ப
(QR8(GR9(Q39(888888888888888888800RPOORBORYGRSCR$RெBORYGெR FORYCெ
விளையாட்டுப் போட்டிகள்:
எமது பாடசாலையில் ஓர் விளை அமைந்திருந்தது. 1997ம் ஆண்டு ஊவா மாக அமைச்சின் அமைச்சர் கெளரவ திரு. மு. சச் விளையாட்டுப் மைதானம், பின்னர் பெருந்தோட்ட . (மாகாணசபை உறுப்பினர்) மூலம் ஓர் சிறிய | குறிப்பிட வேண்டும் . இருப்பினும் அது மேலும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் இன்மை பெரும் குறை
காலத்திற்கு காலம் விளையாட்டுப் போட் வெளிக்கொணர்வதற்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்ப போட்டிகளிலும், பாடசாலைகளுக்கிடையேயான போ பங்கு பற்றி பல வெற்றிகளையும் கண்டுள்ளனர்.
மைதானத்தின் மூலம் பல போட்டிகளை நாடத்துவதற்
இன்னும் நிறைவு பெறாதன
எமது பாடசாலையில் க. பொ. த. (சா. த.) பரிசில் பரீட்சை போன்றவற்றில் பெரும் சாதனைகள் வசதிகள் இன்மையும் பெருங்குறைப்பாடாகும். மன என்பவற்றுடன் வகுப்பறை கட்டிடம், சங்கீத அறை, சி விளையாட்டு மைதானம் இன்மையால் இதுவரை . கிடைக்கவில்லை. எனவே பூரணமாக விளையாட்டு களுக்கான மேற்கத்திய இசை உபகரணம் இன்பை நடைபெறும் விழாக்களில் கலந்து கொள்ள முடியாட தற் காலத்தில் இயங்கும் பல உபகரணங்கள் க வசதிக்ள எமக்கு கிடைத்து விட்டால் இன்னும் 8 மாணவர்களின் கல்வி நிலையை உயர்த்தலாம் என்பது
60CC(
RெRRRRRR 60

380380380380380388003
ரத்தினப் போட்டிகளில் 1991ம் ஆண்டில் செல்வன். ஒயில் தங்கப்பதக்கத்தையும், அதைத் தொடர்ந்து ளையும், கட்டுரை போட்டி, சிறுகதைப் போட்டிகளில் ரசாந்தினி 1997ம் ஆண்டு அகில இலங்கை ரீதியாக பில் முதலாம் இடத்தையும் 2500/- பரிசினையும் கத்தினால் மாணவர் எழுச்சிக்கான சாகித்தியவிழா பாட்டிகளிலும் பரிசில்கள் பெற்றமையையும், ஊவா சிறுகதைப் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக முதலாம் பிடலாம். ளில் அகில இலங்கை மட்டத்தில் கட்டுரை ார் பெற்றமையையும் குறிப்பிடல் வேண்டும். வெளி எமது மாணவர்கள் சிறப்பாக பங்கு பற்று
பலயின் மாணவர் தொகைக்கு ஏற்ப வகுப்பறைக்
நிறுவனத்தின் - பேருதவியால் இத்தேவை' எம்.
ம் 400 சதுர அடி பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தளபாட இன்மை - பெருங்குறைப்பாடாகும்.
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நலன் விரும்பிகளினாலும் ட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
RெECORPOR8083333888888888888888888888888888830
யாட்டு மைதானமின்மை பெருங்குறைபாடாக காணசபை பெருந்தோட்ட கல்விச் சேவைகள் ஈசிதானந்தன் அவர்களினால் முன்மொழியப்பட்ட அமைச்சின் இணைப்பானர் திரு. கே. வேலாயுதம் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதை
விரிவாக்கப்பட வேண்டிய தொன்றாகும். பாடாகும். டிகள் நடாத்தப்பட்டு மாணவர்களின் திறமைகள் படுகின்றது. அத்துடன் கொத்தணி மட்டப் ட்டிகளிலும் கரப்பந்து, கிரிக்கெற் போட்டிகளிலும் 1997 ம் ஆண்டு பாடசாலையில் அமைக்கப்பட்ட
கு பெரும் வாய்ப்பாக அமையும்.
வ: , க. பொ. த. (உ. த.) , ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை கொண்டுள்ள போதிலும் எமக்கு போதிய கட்டிட னயியல் கூடம், வணிக அறை, விவசாய அறை த்திரஅறை போன்றவை அமைக்கப்படல் வேண்டும். காலமும் போதிய விளையாட்டு உபகரணங்கள் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். மாணவர் யினால் அணிநடை மற்றும் மாகாண மட்டத்தில் ல் போவதும் பெரும் குறைபாடாகும். அத்துடன் ணணி, தொலைபேசி, ஒலிபெருக்கி மேலும் பல கல்வியில் பின் தங்கியிருக்கும் எமது மலையக தில் ஐயமில்லை.
CC00
R(QR$0(QRYQR$)Q3po(QREQR$(QR)

Page 27
எமது
THIRUGASAINKERB,A
PRINCIPAL
திரு. க. திரு

அதிபர்
SEY) DIP IN ED
லோக்சங்கர்
B.A. (Cey.), Dip in (Edu.)

Page 28


Page 29
C333086630888
மது முன்னாள்
நீண்ட
அச்சுருவில் நூலொன்ன சிரமங்களை துறையில் இலக்கியம் துறைகளி கல்லூரியில் முறையில் மாண வர் . பாராட்டுகிே
திரு. K. இராமசாமி அவர்கள் (17.01.1957 முதல் 08.09.1975 வரை)
(380)(QRE0)(QR 20(QR(QR$0(QR$)(08900R$)(08/0(?)(0{} {{}00(?) (08/08/08/08 Y)(?)(R} (680) 08 (R$20000
பாரதி மக மிகச்சிறப்ப
அறிந்து வித்தியாலய "பாரதி " கையெழுத்து குறிப்பிடத்த வளர்க்க - பாரதி மக வளர்ச்சி
அறிந்ததே.
திரு. N. நாகரட்னம் (09.09.1975 முதல் 31.08.1984 வரை)
அதிபர், ஆ சிறந்த ( களைத்தொ'
பாரதியின் பாரதியின் காலம் பல் நூல் வெ
இதற்குச் பாரதியின் "பாரதி மலர்
பாரதி ம
மாணவர்க6 திரு. S. கணேஷன்
முயற்சியை (O1.09.1984 முதல் 05.04.1994 வரை) புகழ மே?
58aெRRORGR$Rை$RைE(QR

PS3 C3333333
முதல்வர்களிடமிருந்து ...21:
இடைவெளிக்குப் பின்னர் "பாரதி” இதழ்
வெளிவருவது கண்டு அகமகிழ்கிறேன் ற அச்சேற்றி வெளியிடுவதில் உள்ள [ நான் நன்கறிவேன். ஊவாவில் கல்வித் சிறந்துநிற்கும் - பாரதி கல்லூரி கலை,
விளையாட்டு போன்ற இன்னோரன்ன லும் மேலும் உயர்வடைவது கண்டு 1 ஆரம்பக்கர்த்தாக்களில் ஒருவன் என்ற
பெருமிதமடைகிறேன். அதிபர், ஆசிரியர்கள், களி ன் இம் முயற் சியை- மன தார ப் நன்.
Iா வித்தியாலயத்தின் வெளியீடான "பாரதி” Tன முறையில் வெளிவரவுள்ளது, என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். பாரதி பத்தினை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்கு முன்னர்
அச் சுப் பிரதிகளாகவும் பின் னர் இரு ந்துப் பிரதிகளாகவும் வெளிவந் தமை நக்கது. மாணவர், ஆசிரியர்களின் எழுத்தாற்றலை இதன் மூலம் களம் அமைக்கப்டுகின்றது. ா வித்தியாலயம் இன்று பல துறைகளிலும் கண்டு சிறந்து விளங்குவது யாவரும்
203803 CD3003ல்3803030ல்300330333333)
3803830036033033003ல்)
ஆசிரியர்களின் வழிக்காட்டுதலில் "பாரதி” மலர் முறையில் வெளிவர எனது நல்வழ்த்துக்
விக்க விரும்புகின்றேன்.
நாமத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பாடசாலை
கருத்துக்களை பரப்புவதில் காலத்திற்கு | வேறு முயற்சிகளை மேற் கொண்டிருக்கிறது. பளியீடுகள், கலாசார விழாக்கள் என்பன சான்றாகும். அவ் வகையில் - தற்போது எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் -” வெளிவருவது கண்டு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
மகா வித்தியாலய அதிபர், ஆசிரியர்கள் ள் இணைந்து மேற்கொண்டுள்ள இந்த - பாராட்டுவதோடு இவ் வித்தியாலத்தின் லும் தேசமெங்கும் பரவ என் வாழ்த்துக்கள்
Rெ Be398989a896a896)

Page 30
080302333538083350
மலை நாட்டி
புதியவிதி எழுதிடுமே
பூமியினை மாற் அறிவுநெறி வளர்த்திடும்
அன்புவிளக் கேற் - - - - - ஓடி வாருங்கள் ! - -
ட உழைத்துழைத்து உருக்கு
பிறப்பெடுக்கும் புதி சலிப்பதிலே வேலையில்
சரித்திரத்தை மாற் ஓடி வாருங்கள் !
30(GRRORYGROCRORYGRORYOURYGெROCRYCRYGROCRPCR$CRBCRICRRYCRYGR FORBGYO
ஆயி அப்பன் ஓடிஓடி. நாடுவளர்ந் தோங்கம் சேய்கள் நாங்கள் கல். சேர்ந்தகறை அனைத்து
ஓடி வாருங்கள்!. எ - - நான் பிரிந்து சென்று ஒதுங்கிநின்
பிஞ்சுகளின் வாழ்வுக் பிணைந்துநின்று விரைந்து பிள்ளைகள் வளர்ந்து
ஓடி வாருங்கள்! எ
சமுதாயக் கடலோடு
அநியாயக் கொடுபை அனைவரும் அனைத்தும்பெறு
உருவாகும் புதும் ஓடிவாருங்கள் !.. 6
(கவிஞர். கவி
வயிற்றுக்குச் சோறுண்டு கண்டீர். | வாழும் மனிதரெல் லோருக்கு பயிற்றி உழுதுண்டு வாழ்வீர்! - பி
பங்கைத் திருடுதல் வேண்டாம்
3.RCRPRBORY

p3803030303030303)
ல் புதிய மாந்தம்
வாம் ஓடிவாருங்கள் - மலைப் றிடுவோம் ஓடிவாருங்கள்! வாம் தேடிவாருங்கள் - நெஞ்சில் றிடுவோம் கூடிவாருங்கள் ! .. எல்லோரும் கூடிவாருங்கள் !
கலைந்த காலம் மாறட்டும் - இங்கு
யவர்கள் பாதை போடட்டும் ! ல்லை கூடி வாருங்கள் - மலைச் றிடுவோம் ஓடி வாருங்கள் ! எல்லோரும் ஓடி வாருங்கள் !
ப் பயிர்வளர்த்தார்கள் - இந்த கிதம் உரம் கொடுத்தார்கள் ! விவரம் பெற்றுவருவோம் - இங்கு தையுமே கழுவித் துடைப்போம் எல்லோரும் கூடி வாருங்கள் !
று பலங்களை இழந்தோம் - மலைப் காக என்னதான் செய்தோம் ! சென்றுஎம் மண்ணை வளர்ப்போம் !
பரப் படிகளை அமைப்போம் ! ல்லோரும் கூடிவாருங்கள் !
080303803CU300038003CU3503003CD36003CCU3003003CD3103333ப3பே303 CD31033
கலந்து விடுவோம் - உள்ள மகளைக் களைந்து எறிவோம் 3ம் வழிகளைச் சமைப்போம் - இங்கு மாற்றம் கண்டு களிப்போம் எல்லோரும் ஓடிவாருங்கள் !
மணி நீலா Iாலன்..
- இந்/ே
றர் -
D(QR) Rs(RR(QR(QRROR)

Page 31
RORSORRORDDD)
୦୦୦୦୦୦୦:
ପିଲର 9lines (
DR DDDDDDDDDrr R( ? )?????

୦୦୦୦୦୦୦୦୦
DROOROROOROR)
figurir (ai ଭାଇnts) :ରା. 6. ଅରୋBWITIT, ଓରା. 8. aisopigs, . ର. ରା. அமர்ந்திருப்போர் (இடமிருந்து வலமாக)
ଗafଈ. 6. ରା୦୦୦୦ଉt, (6. . yoyuDidit, $5. . (୦OTwtaffwit), 6. . Said (WDTaffwit), 5. . $pt 68iritut), 5. GaspWTit, SW5. . ରା855, . . .
୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦

Page 32
වවවවවරව වරි
இலங்கையின் கல்வி சீர் கிழக்காசிய நாடுகளின்
இன்றைய பாடசாலைகள் பற்றிய முக்கிய என்பதாகும். தேசிய தலைவர்களே முன்னின் பாடசாலைகள் தமது சொல்லப்பட்ட குறிக்கோள். இயங்கவில்லை என முடிவுசெய்யமுடியும். பாடசா
அரசாங்கம் புதிய கல்வி சீர்த்திருத்தங்களில் ! ஆணைக்குழுவும் பல தொழில்நுட்ப குழுக்களும் 8 வருகின்றன. இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன்று பொருளாதா நாடுகளுக்கு சவால் விட்டு வருகின்றன. கிழக்காசி பாடசாலை முறைப்பற்றிய சில ஆய்வு முடிவுக வழிகாட்டியாக அமையலாம் என குறிப்பிட விரும்புக
1970களில் கிழக்காசிய நாடுகளில் ஏ அச்சமூகங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளில் கூடிய கல் வளர்ச்சி பற்றிய ஆய்வுகள் யாவும் மக்களின் கடு ஒழுக்கங்கள், மாணவர்களின் ஒழுங்கான நடத்ன. ஆய்வாளர்களின் போக்கில், இச் சமூகங்களில் இ செயற்பட்டன.
இப்போ 4 - தரம் 12
ORBORs.0888989089CR (89GRYCRYc81c8fRSORRECRBOREலைCைRB0RRைR880
இத்தகைய வினைத்திறனுக்கு முக்கிய 8 வழங்கிய ஆதரவும் ஒத்துழைப்புமாகும். இந்நாடுகள் சமுதாய தொடர்புகள் பெரிதும் வலியுறுத்தப்பட்ட வீதமானவர்கள் பாடசாலைகளில் சேர்ந்து பயிலுகி பிரச்சினை பெரிய அளவில் இல்லை. மாணவர்கள் வேண்டும் என்பது ஒரு சமூக நியமமாகி விட் பாடசாலைக்கு ஒழுங்காக வருவதில்லை என்ற ( வாழுகின்ற சிறுபான்மை இனக்குழுவினருடைய ஒழுங்கின்மைகள் உண்டு. எழுத்தறிவற்ற பெற்றோ முன்னேற வேண்டுமென கருதுகின்றன.
தேசியக்கல்வி கொள்கைகளின்படி இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் 6 வழங்கப்படல் வேண்டும். இவற்றை உள்ளூர் ச கிராமங்களில் காணப்படும் சிறந்த கட்டடங்கள் பா பாட நூல்களும் எழுது கருவிகளும் பற்றாக்குறை கிழக்காசிய நாடுகளில் உள்ள பின் தங்கிய கிராம் இவற்றின் விநியோகத்திற்கு உத்தரவாதம் வழங்கு அச்சுத்துறையினரும், போக்குவரத்துத்துறையினரும் விநியோகிக்கும் பணிக்கு முன்னுரிமை வழங்க வே
இந்நாடுகளில் ஆசிரியர்கள் தொழிற்தகை செய்ய வேண்டும் என்ற மரபு நன்கு வழுவடைந்த நேரத்தை பாடசாலைகளில் செலவிடுகின்றனர். 7-8 1 இடுதல், எஞ்சிய 2-3 மணி நேரம் புறப்பாட விதா ஆலோசனைக்கூறல் என நேரம் ஒதுக்கப்படுகின்றது கற்பித்தல் முதலிய பணிகளுக்கு மேலதிகமாக ே ஆசிரியர்களின் வரவின்மை ஒரு முக்கிய பிரச்சிை நாடுகளில் இவ்வாறான ஒரு பிரச்சினை இல்லை.
QRa38a8BQRQR$QRB)(QR BQ

CO3TORLD3103803803830
பத்திருத்தங்களுக்கான கல்வி அனுபவங்கள்.
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன், - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.
ப கண்டனம் அவை திறமையாக இயங்கவில்லை று இக்கண்டனங்களை விடுத்து வருகின்றன. களை அடையாவிடின் அவை வினைத்திறனுடன் லை பற்றிய கண்டனங்களின் பின்னணியில் இன்று கவனம் செலுத்தி வருகின்றது. தேசிய கல்வி கல்வி முறைச் சீர்த்திருத்தங்கள் பற்றி ஆராய்ந்து ர அபிவிருத்தியில் வெற்றிக் கொடி நாட்டி மேற்கு ய நாடுகளில் வினைத்திறனுடன் இயங்குகின்றன. -ள் எமது கல்வி முறை சீர்த்திருத்தங்களுக்கு கிறோம்.
ற்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சியின் காரணமாக வனம் செலுத்தப்பட்டது. இச்சமூகங்களின் கல்வி மையான உழைப்பு அதனை நிர்ணயிக்கும் சமூக மதப் பாங்குகள் என்பன பற்றி விளக்கிக்கூறின. யங்கிய பாடசாலைகள் கூடிய வினைத்திறனுடன்
காரணம் பாடசாலைகளைச் சூழவுள்ள சமுதாயம் பின் தேசிய கல்விக் கொள்கைகளிலும் பாடசாலை டன. ஆரம்ப பாடசாலை வயது பிரிவினரில் 99 ன்றனர். மாணவர்கள் இடையில் விலகுதல் எனும் தவறாமல் நாள்தோறும் பாடசாலைக்குச் செல்ல டது. பின் தங்கிய வகுப்பினரின் பிள்ளைகள் முறைப்பாடும் இல்லை. ஆயினும் இந்நாடுகளில் ப பிள்ளைகளின் பாடசாலை வரவில் சில ர்களும் தனது பிள்ளைகள் கல்வியின் ஊடாகவே
003CO30ல3003COLOC360%E03CU350%8D%E03303CO3303CO30003838303 CD30036
- சிதைந்துபோன வகுப்பறைகள் எவையும் ஒழுங்கான வகுப்பறை மற்றும் தளபாடங்கள் முதாயம் வழங்கியே ஆகவேண்டும். சில வறிய டசாலை கட்டடங்களே. பல வளர்முக நாடுகளில் றயாக உள்ளன. சீனா, தென் கொரியா போன்ற சங்களில் கூட இப்பிரச்சினை இல்லை. அரசாங்கம் கின்றது, புதிய கல்வியாண்டு தொடங்கும் போது D, பாடநுால், எழுதுகருவி என்பனவற்றை அச்சிட்டு
ண்டும்.
கமைகளுடன் தமது பணியை தொழில் ரீதியாகச் து விட்டது. ஆசிரியர்கள் ஏறத்தாழ பத்து மணி மணி நேரம் வரை கற்பித்தல், திட்டமிடுதல், புள்ளி ன செயற்பாடுகள், மேற்பார்வை, மாணவர்களுக்கு 5. சிரமப்படும் மாணவர்களுக்குப் பரிகார முறைக் நரம் செலவிடுகின்றது. பல வளர்முக நாடுகளில் னயாக உள்ளவிடத்தும் முன்னேறிய கிழக்காசிய
R$QைRBQRYQBQRB0(QR)QRQR)

Page 33
C333333332
ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கவும் அ செலவிடப்படுகின்றது. முன்திட்டமிடப்படாத பாட ஆசிரியர்கள் வரையும் நாளாந்த பாடக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இப்பாடக்குறிப்பும் தொப் கற்பிப்பதுடன், ஆலோசனைக்கூறல், சமூகப்பு கற்பித்தல் என பல் வகைப்பட்ட பணிகளை பணிக்கேற்ப ஊதியம் கிடைக்காவிட்டாலும் அ நிறைவேற்றுவதாக ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்
இச்சம்பவங்களில் கல்வித்தரத்தை ஆ பீடம் விதிக்கும் ஒரு நிபந்தனையன்று. சமூக தராதரம் பேணப்படுகின்றது. இவ்வடிப்படையில் சிறந்த கற்பித்தல் திட்டங்கள் பரிசீலனை செ பரிசில்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அவை பிற உண்டு. ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் கற்பிக்கு புதிய ஆசிரியர்கள் ஆகியோர் பாடத்தை அவதா வாழ்க்கையின் ஒரு வழமையான அம்சமாகும். அடைய முடிகின்றது. ஆசிரியர்கள் இவ்வாறு தொழிற்றகமையை உயர்த்த உதவுகின்றன. இ வழங்கப்படுகின்றன. வகுப்பறை கற்பித்தலை சுமைக்குறைவு. ஆரம்ப நிலை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் 1:30க்கு குறை வேண்டியிருப்பதால் அதனை ஆயத்தம் செய்யவு
උ6393673වගව3038303633030380380507 වග3039
அதிபர்கள் பாடசாலைகளில் தொ ஆசிரியர்களாகவும் விளங்குவர். தமது ே செலவிடுகின்றனர். - 15-20 வீதமான நேர செலவிடப்படுகின்றது. கல்வி நிருவாக அதி ஆசிரியர்களுக்கு ஆலோசனைக் கூறவும் புதிய : பரப்பவும் கல்வி ஆலோசகர்கள் பலர் நி அதிகாரமில்லை இதனால் ஆசிரியர்கள் அவர்க கற்பித்தல் அனுபவமுடையவர்கள் நிருவாக அ கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் இ பொறுத்த வரையில் உயர்தரமான எதிர்பார்ப்புக மட்டுமன்றி ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களின் 90-95 கருதுகின்றது. மாணவர்களின் பரம்பரை ஆற்ற உழைத்து கற்பதன் மூலம் உயர்சித்தி பெ சித்தாந்தம் மாணவர்களில் தனியாள் வேறுபாடுக எய்த வேண்டும் என்ற கருத்து கல்வி முறையை சமூகங்களில் இவ்வெதிர்பார்ப்பு சற்று சாத்தியம்
மாணவர்கள் சிறந்த நடத்தை, சிறந்த விளங்க வேண்டும் என்பது மற்றொரு முக்கிய அளவில் ஏற்பட வேண்டும். சிறந்த ஒழுங்கு நட பயனில்லை. இந்நிலையில் ஒழுக்கக் கல்விக்கு பல பகுதிகளின் பாடசாலைகளில் வினைத்திற இத்தகைய முடிவுகளையே தந்தன. சீனா, கிழக்காசிய நாடுகளில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளி மாணவர்களின் ஆற்றலுக்கன்றி அவர்களுடைய
மாணவர்கள் மத்தியில் போட்டியை வ சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு தேவையான பயிற்சியை போட்டி உணர்வின் ஊடாக செயற்படும் ெ பாடசாலைகள் வழங்கும் போட்டியுணர்வின் க போட்டிகளில் சிறந்த வெற்றி பெறுகின்றார்கள் எ
&39QெRRORaRa3(QRYQெ3

ව03 003303030389
தனை திட்டமிடவும் சம அளவான நேரம் மெதுவும் சரி என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை. ) வகுப்பறையில் கையாளப்படும் செய்முறைகளும் டர்ந்து திருத்தி அமைக்கப்படுகின்றது. ஆசிரியர்கள் பணி சிரமமுறும் மாணவர்களுக்கு விஷேடமாக செய்கின்றனர். ஆசிரியர்கள் செய்யும் கடினமான புவர்கள் பொறுப்புணர்வுடன் தமது கடைமைகளை
ளனர்.
சிரியர்களும் பேணவேண்டும் என்பது கல்வி நிருவாக ங்களின் பாரம்பரியங்களின் ஓர் அம்சமாக கல்வி ல ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலை திட்டமிடுகின்றனர். ப்யப்பட்டது. அவற்றை வரைந்து ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் நன்மைக்காக பிரசுரிக்கப்படுவதும் ம் போது சக ஆசிரியர்கள், சிரேஷ்ட ஆசிரியர்கள், னிப்பது என்பது சீனா போன்ற நாடுகளின் பாடசாலை இதனால் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களும் பலனை பிறருக்கு நடத்திக் காட்டும் மாதிரி வகுப்புகள் ம்முயற்சிக்கு அவர்களுக்கு தேர்ச்சிப் புள்ளிகளும் பொறுத்த வரையில் ஆசிரியர்களுக்கு வேலை கிழமைக்கு 15-20 மணி நேரமே கற்பிக்கின்றனர் வு ஒவ்வொரு பாடத்தையும் ஆழமாக கற்பிக்க ம் கூடிய நேரம் ஒதுக்கப்படுகின்றது.
ழில்முறை தலைவர்களாகவும் முன்மாதிரியான வலை நேரத்தில் 30 வீதத்தை கற்பித்தலில் ரம் மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்க கார பீடத்துடன் தொடர்பற்ற முறையில் புதிய கற்பித்தல் முறைகள் சாதனங்கள் பற்றிய அறிவைப் யமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் கட்டுப்பாட்டு ளை பெரிதும் மதிக்கின்றனர். அவர்கள் நீண்ட கால புமைப்புடன் தொடர்பற்ற முறையில் தேசியக்கல்வி, ந்நாடுகளில் ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் ள் உண்டு. கட்டாய கல்வி என்பது மாணவர் வரவை வீத மாணவர்கள் சித்தி பெற வேண்டுமென்பதையும் ல் (geneticalility) எப்படி இருந்தாலும் கடுமையாக றலாம் என்பது இந்நாடுகளின் (குறிப்பாக சீனா) கள் இருந்தாலும் அனைவரும் சமமான தராதரங்களை
வழி நடத்துகின்றது. கிழக்காசியா தவிர்ந்த ஏனைய ற்றதாகும்.
0038ORLD30030030ல380383CO3CO3லே303CD30030030லல30303030300303ல்
கல்வி தேர்ச்சி கூடிய உடல் நலன் உள்ளவர்களாக ப எதிர்பார்ப்பாகும். இம்மூன்று வளர்ச்சிகளும் சம த்தை இன்றி கல்வி தேர்ச்சியை மட்டும் பெறுவதால் - முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது. சீன நாட்டின் 3ன் பற்றி செய்யப்பட்ட பல ஆய்வுகள் ஏறத்தாழ தாய்வான், கொங்கொங், தென்கொரியா முதலிய
ன் படி இந்நாடுகளின் கல்வி முறைகள் முயற்சிக்கே முக்கியத்துவம் வழங்கு கின்றன.
ளர்க்கின்றன. ஏனெனில் அவர்கள் போட்டி நிறைந்த ப பாடசாலைகளே வழங்கவேண்டியுள்ளது. அத்துடன் பாழுது சிறந்த கல்விப் பேறுகள் கிட்டுகின்றன. காரணமாகவே கிழக்காசிய மாணவர்கள் சர்வதேச
ன்பது ஆய்வாளர் முடிவு.
Qெ8808QRaRa38c890QRCைR)

Page 34
හත්වරීත්වවවවව
இக்கிழக்காசிய நாடுகளின் பெரிதும் வழி பாடசாலைகளிலும் ஒழுக்கக்கல்விக்கு பொறுப்பாக ஒழுக்கக் கல்விக்கான விடயத் தலைப்பு (tl வலியுறுத்தப்படுவதால் ஆசிரியர்களின் நடத்தை செலுத்துகின்றது. ஆசிரியர்களின் ஒழுக்க நடத் மேலை நாட்டு மயப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொங்கொ இந்நிலையே காணப்படுகின்றது.
சீன பாடசாலைகளில் நிருவாகத் திற அதிபருக்கு இவை தேவையில்லை அவர் மாண மிக்க தலைவர் என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டி ஒழுக்கம் சார்ந்த தலைமைத்துவம் (moral leade சர்வதேச ஆய்வுகள் இவ்வகைத் தலைமைத்துவத்து
தேசத்தைக்
நாப்போம்
இலங்கை எங்கள் நாடென்போம் - 1 இன்பம் கொழிக்கும் வீடென்போம் ! கலைகள் மிளிரும் தீவென்போம் -1 கவலைகள் தீர பாடிடுவோம் !
SGR$CைORRORROR CRs88082008(G38GBRORR)RRRRBOR 90890)GRO
ஓற்றுமை எங்கள் சொத்தென்போம் - வேற்றுமை தீர கரம் சேர்வோம் !பேதங்க பொய்யென்போம் - இங்கு வாதங்கள் தீர வழி
- செய்வோம்
ஜனநாயக
முறையை வளர்த் சாதிகள் இல்லாமல் செய்திடுவோம் ! மனங்களில் அன்பினை வளர்த்திடுவோம்.
மாந்தர் குறைகளைத் தீர்த்திடுவோம் !
இளைஞர்கள் நாட்டின் உயிரென்போம் - கலைஞர்கள் வாழ உயிர் கொடுப்போம் தேசத்தை காக்க துணிந்திடுவோம் - இ வேசத்தை களைத்து வாழ்ந்திடுவோம் !
ஏழ்மையை நாளும் ஒழித்திடுவோம் - எதிர்ப்பையே இல்லாமற் செய்திடுவோம் கோழையாய் வாழ்வதை உணர்ந்திடுவோ கரகோசங்கள் செய்தே இணைவோம் !
உரிமைகள் நாளும் பெற்றிடுவோம் - வறுமைகள் தீர உழைப்போம் ! கடமையை நாளும் செய்திடுவோம் - காக்கவே யாவரும் துணிந்திடுவோம் !
செல்வி.ஜெ.ஜெயேஸ்வரி ஆண்டு 13
39(REG

8303033082
யுெறுத்தப்படுவது ஒழுக்கக் கல்வியாகும். சகல - ஓர் ஆசிரியர் இருப்பார். ஒவ்வொரு கிழமையும் heme) ஒன்றிருக்கும்.ஒழுக்கக்கல்வி பெரிதும் களில் பாடசாலை நிர்வாகம் அதிகக்கவனம் தைக்கு கல்வி நிர்வாகம் பொறுப்பேற்கின்றது. ங் தவிர்ந்த ஏனைய கிழக்காசிய நாடுகளில்
ன்கள் வலியுறுத்தப்படுவதில்லை. ஒரு சிறந்த பர், ஆசிரியர், பெற்றோர் ஆகியோரால் திறமை பது மிக முக்கியமானது. இது ஒரு வகையான =rship) எனப்படுகின்றது. நிர்வாகவியல் பற்றிய துக்கு அதிக முக்கியமளித்து வருகின்றன.
அது \ 0
தினம்
|--
தினம் கள் எல்லாம்
இ:
RRRORRORROCRPORT(03903989003GROGRORRRRRRRY
கதிடுவோம் - நம்மில்
-- நம்
-----
இங்கு
4
இங்கு
ம்-தினம்
தினம்
நாட்டை
2383333303

Page 35
புதச் 3ெ
மேனபை புத்தம் புதிய கன
மெத்த வளருது !
( 055
C3530353535303538
பாரதியின் புகழ் புவனமெங்
நவீன தொழிநுட்பத்துடன்
அனுபவமிக்க ஒளிப்பதிவாளர்களின உங்கள் வைபவங்களை
வீடியோ வடிவமைத்துக் கொள்வத சிறந்த முறையில்
BAD
No.09. TELE AUDIO & VI
Modern Shop
(CRQRaRRORRROR
SECREQR BQRB)(QRBORE)QRBoo39(QR)(QRE0(QRE0(QR$)QR26)QR$0)QR20)(QR0OR B(QX$QெRRBQRQR$)(08(QR)

0333533033303)
லெகள் -- பஞ்ச் யல்களின் நுட்பங்கள் சுறும், மேற்கே-அந்த கெ கலைகள் தமிழினில் இல்லை.
கும் பவனிவர வாழ்த்துகிறோம்
மல்
ற்கும்,
எக்காலத்திற்குமுரிய திரையிசைப் பாடல்களையும் பக்திப் பாடல்களையும்
C D முறையில் ஒலிப்பதிவு செய்து கொள்வதற்கும்.....
என்றும் நாடுங்கள்.
EU3003 E%E0303CD30033030003CO3030303093603203CD300303003030332
ASIA
DEO VISION
First Floor | oping Complex,
ULLA. - 30034
QR BQR2(08
131033

Page 36
086083860888888ගයදිම
RWith Con
Responding
Lanka ORIX Leasin,
Head Office : 100/1, Srijar
Teleput
SQVDXYORYYO89.898788888888ගණුගම්හිSන8888888888ගම්පිට
Branch Offices : 129 1/3 L
276, Anagari
251 |
ගලහිලකටRORe@8නටබුනඛයිනටබුනC

530333333
-pliments of
LC
to your needs
g Company Limited
yawardne pura MW., Rajagiriya. me : 865604 - 10, 868665-6,867637 - 50
Fax : 868648
O OBDOBOSOS JOGOSOB OSOB80B80B0B0B0B038030303030308 OSOBCI
S. Senanayake Veediya, Kandy. Telephone : 08-233578 Fax : 08 - 233579
ka Dharmapala MW., Matara. lephone : 041-273003 Fax : 041 - 23523
2, Riverside Road, Badulla. Telephone : 055 - 30483 Fax : 05530900
(1, Colombo Road, Ratnapura.
Telephone / Fax: 04530054/5
>>>
ROCCORSORGORGOROORLOGREGOR

Page 37
390 GRORRORMGROR)
அறிவை வளா.
- அத்தனை சிறியரை மேம்!
தெய்வம் எ
“புது மணம் பரப்பி
பாரதி
Allwin
098908 (R)-RRBOR9039GRORRESPORYGெRBOREROR MORRECRECR}(ெORYRெBC
No.
FACTORY AND OFFI (Sakthy Mills) Ridipaane Estate. Badulla.
0 055 - 23513
(389Rெea9c80383cைR8a8

ව©රිවරිවරිවත්ව033082
ந்திட வேண்டும் - மக்கள்
பேருக்கும் ஒன்றாய், படச் செய்தால் - பின்பு
ல்லோரையும் வாழ்த்தும்.
'வெளிவரும்
யை இனிது வாழ்த்துவோம்"
| Steel Cake
[anufacturers of' : * Steel cupboards,
Filing cabinets, Office tables, Chairs,
3ல330330லம்3டு3003330030ல3803803030ல30003003 C303636303003830
Steel beds,
Dressing tables, zina show cases Etc.
Showroom 235, Lower Street,
Badulla. ( 055 -22876
CE
GெROORRRR$னை
மை300

Page 38
888888d8fධ88888ට
With Best C
Fr
The Financ
G_08VDRYDR26%20g289928988O8807983983%ERVXybගණු289289
No. 7&9 War Badulla.
කටටටටටටට

3rDarOaDarDa୦ararDa,
Compliments om
୨୫ Co.Ltd,
ROR OROROOROOR)RROROROORDOOROR FOROR)ROOROROଏ
d St.,
TP Nos. 055 - 22557
23149
3୦୪୬୪୬୪୦303DarDar

Page 39
05ව3353035033
நிகழ்கால்வ
தொலை
2(G38 GெR98900328903203203989032032032038(GR FREQR200RPCR}CைRRORY
மக்களின் மனோபாவங்கள் வேகமாக ம நடைபெறும் மாற்றங்களை அசைப்போட்டுப் பார்க்க நடந்தேறி விடுகின்றன. இவற்றை வெறுமனே ம
அமைதியடைந்து விடமுடியாது. இந்த மாற்றங்க விளைவுகளுடன் பதிய வைக்கின்றன என்ட உலகத்தோற்றத்தையே உணர்ந்து கொள்ள வரலாறும், அதன் சர்வ வியாபகமும் தனியானெ வளம் பெற்றுள்ளது. வெகுஜன தொடர்புச் சாதனா பரம்பலும் செய்திப் பரிமாற்றமும் அதன் வழி உலகத்தை ஒன்றுபடுத்தி ஒரு குடும்பமாக்கியுள்ள
இருபதாம் நுாற்றாண்டு வேகமாக ஓடி மக்கள் பத்திரிகைகள், வானொலி, தொலைக்கா உள்ள தொடர்புச் சாதனங்களால் இணைப் தொலைப்பேசித் தொடர்புகள், கம்பியில்லாத் | தொடர்புகள் உலகத்து மக்களை ஒரு கூட்ட வளர்ச்சியையும் சிந்தனைப்புரட்சியையும் கூட உ கம்பியூட்டர் யுகமும் இணைந்த நிலையில் மனித யுகத்தை" நோக்கி உலகமே வீறுநடை போடுகின்ற
சமூகத்தை வேகமாக ஆக்கிரமிக்கும் உ ஊடுருவியுள்ளமையை இன்றைய காலகட்டத்தி வருகின்றனர். கலாசாரங்களை இனங்காண்பதற் தொடர்புக் கருவிகள் செயற்படுவதைப் பலரும் வெ அவதானித்தால் தனி மனிதனைச் ச தகுதியுடையவர்களாக்குபவையாகச் சக்தி வா விளிம்பின் நிழல்களாக மனிதனைப் பின் தொடர்கி
“அல்லும் பகலும் என்தன் அறிவை அறி எக்காலம்” எனப் பத்திரகிரியார் என்ற சித்தர் ஒரு சொல்லும் நிலைமை ஒருபுறமும், உரைமறந்து நிகழ்வனவற்றை இத்தொடர்பூடகமாக விளக்குகி ஒரு புறமிருக்க, உணர்வுகளையும் உரைகளையும் இன்றைய வெகுஜன தொடர்புச் சாதனங்கள் தம் அசுரவேகத்திற் செயற்படுகின்றன. வெகுஜன் சமூகத்தையும் “உலகத்தோடு ஒட்டவைக்கும்” படிமுறையாக எழுச்சிப்பெற்றுள்ளமையை விழிப் சகல் நாடி நரம்புகளிலும் வெகுசனத் தொடர்புத்து புறமும் வழிப்படுத்தும் ஆக்க சக்தியாக எழுச். வளர்ச்சியின் புதியதொரு பரிமாணமாகும்.
ஓரு குழந்தை பிறந்து மொழி பயிலும் க கண்டு கேட்டு உய்த்து உணர்ந்து அறிகின்றது உணர்வுகளை குடும்பங்களினுாடாகச் சமுதாயம் வருகின்றது. தாய், தந்தையர், ஆசிரியர், பா மனிதனுடைய ஆளுமையை உருப்படுத்துகின்ற தொடர்புச் சாதனங்கள் தனிமனிதனுக்கும், வழங்குகின்றன. தொடர்புக் கருவிகளும் அவர் மறைமுகமாகவோ சர்வவல்லமையும், ஆன் தனிமனிதனையும்.சமூகத்தையும் உலகளாவிய நி
RRRRRRORY(ெQR)

ඉ3 මO333වණීමට{වූ
ளிப்பின் நிழல்கள் மக்காட்சித் தொடர்புகள் தரும்
திய சமுதாய கலாசார உறவுகள்
ஆ. சிவநேசச்செல்வன் எம். ஏ., எம். எஸ். ஸி.
பிரதம ஆசிரியர் . தினக்குரல்.
ாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. கண்மூடி முழிக்க முன்னர் க்க முயலும்போது எத்தனையோ புதிய விடயங்கள் Tற்றங்கள் என்றோ சமுதாயப் புரட்சி என்றோ கூறி களை யார் எவை மூலம் யாரிடம் எவற்றை என்ன பதைத் துருவிப் பார்க்கும் போது புதியதோர் முடியும். மனிதனுடைய கருத்துப்பரிமாற்றத்தின் தாரு ஆய்வுத்துறையாக இன்றைய காலகட்டத்தில் ங்களின் மூலமாக நடைபெறும் இடைவிடாத செய்திப் உருவாகும் புதிய கலாசாரப்போக்குகளும் இன்று து.
விட்டது. இந்நுாற்றாண்டின் கடைக்கூறில் வாழும் ட்சி, திரைப்படங்கள், இன்ரநெற் என்ற வரிசையில் பும் வாய்ப்புகள் - இப்பொழுது பெருகியுள்ளன. தந்தி என்று பேசிய காலம் போய்ச் செய்மதித் டமாக இணைத்துள்ளமை மட்டுமன்றி அறிவியல் ருவாக்கியுள்ளது. இவற்றோடு மின்கணனி எனப்படும் 5 சமுதாயம் மட்டுமல்ல பாரதி கனவு கண்ட “கிருத றது. உந்து சக்தியாக வெகுஜன தொடர்புச் சாதனங்கள் ல் சமூகவியலாளர்கள் நிதானமாக அவதானித்து கும் உருவாக்குவதற்கும் மூலாதாரமாகத் தகவல் வளிப்படையாக உணருவதில்லை. சற்று கூர்மையாக முதாயத் தில் - விழிப்புணர்வோடு வாழத் ப்ந்த தகவல் தொடர்புச் சாதனங்கள் நிகழ்கால ன்றன. வால் அறிந்து சொல்லும் உரை மறந்து துாங்குவது சந்தர்ப்பத்தில் பாடினார். அறிவை அறிவால் அறிந்து துாங்கும் நிலை மறுபுறமும் என அல்லும் பகலும் ன்றது. உரைமறந்து அமைதியான மெய்ஞான நிலை ம் நினைவூட்டி உணர்த்திப் பயனுடன் வாழ்விப்பதை மது கரும வினையாகக் கொண்டு அல்லும் பகலும் - தொடர்புச் சாதனங்கள் தனிமனிதனையும், நிதர்சன உலகிற்கு ஈர்த்துவரும் சக்திகளாகப் போடு அவதானிக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தின் றை வேரூன்றி அனைத்து முறைகளையும் உள்ளும் சிப்பெற்றுள்ளமை தான் இன்றைய நவீன நாகரிக
OD3 CO33033003E03CD3CD31033030303030லம3803 மே36038038003603638032
காலம் முதலாக வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் து, வெகுஜன தொடர்புச் சாதனங்கள் தனிமனித மயமாக்குவது பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று ாடசாலைகள் என்ற வரிசையில் பல சக்திகள் ன. இவற்றிற்கெல்லாம் புறநடையாக வெகுஜனத் - சமுதாயத்துக்கும் - "முறைசாராக்கல்வியை” ற்றின் செயற்பாடுகளும் நேர்முகமாகவோ அன்றி நமையும் நிரம்பிய சக்திகளாக இயங்கித்
லையில் புரிந்துணர்வுடன் வாழ வழிவகுக்கின்றன.
QெRRRRRROR900

Page 40
වO330303030303
99CGRPCROGRORROR9GROCR POORYc8989GROORYGRYGROORBORYGR989GROGROR 989GRO
புதிய சிந்தனைகள், புதிய செயற்பா தாக்கங்கள் உலகளாவிய நிலையில் வேகமாக பல் வேரூன்றி வருகின்றன. மரபு வழியாக வேரூன்றியுள் கலப்புக் கலாசாரம் உருவாகி வருவதற்கு வெகுஜ
குறுகிய வட்டத்துள் வாழ்ந்த மக்களை திடீரென மத்தியில் சமுதாய நிறுவனங்களையும், இை இப்பொழுது பெற்றோருக்கும் பெரிய தொல்லையாக
தகவல் தொடர்புத் துறையின் கூர்நுதிக் ே சாதனங்களை முறையாக பயன்படுத்துவது பற் காலத்திற்கு காலம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். நிகழ்வு இலங்கை போன்ற ஒரு வளர்முக - உருவாக்குகின்றன என்பதை ஆய்வு செய்ய முன் சமூக கலாசார அறிவுலகத் திணிப்புகளுக்கு ஏ அவதானித்து அதன் புதிய பரிமாணங்களை அனுசா வேண்டும். திறந்த வெளிப் பொருளாதாரம் போலத் ! விடப்பட்டுள்ளன. தொடர்புச் சாதன முறைகள் யாவ அடைந்துவரும் நாடுகள் வெறும் பொழுது பே கதவுகளைத் திறந்து விடுதல் பயங்கரமான விளை முதலீடுகளுக்கான வழிவகைகளையும் பயன்படுத் சமுதாய ஆளுமையைச் சிதைத்து விலைபேச வேரூன்றுவதை அவதானிப்பதும் வழிப்படுத்துவதும்
தொடர்புச் சாதன ஆளுமையைக் குறைத் சமூக, செல்நெறிகள் யாவும் தொடர்புச் மாறியுள்ளமையை இரண்டாந்தரமாகக் கருதி தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். இவை இன்று புதிய பா தேவையாகிவிட்டது. சமுதாய மாற்றங்களின் அடிச் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளின் முன்னால் குடும்பங் நடைமுறையாகப் - பத்திரிகை வாசித்தல், வா தொலைக்காட்சித் துறைப் பிரவேசம் தொடர்புகை தொடர்பு சாதனத்துறையின் புதிய பரிமாணம்.
தொலைக்காட்சியைப் பார்த்தால் ஒரு வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது? தொலை வைப்பது ஒரு பண்பாட்டுக் கூறாக மாறும் நிலையி அல்ல. நாளாந்த வாழ்க்கையில் இது ஆடம்பரமா உருவாகி விட்டது. விளம்பரங்களின் மூலமாக வெக கருத்துக்களை ஆக்கிரமிக்கின்றன. மக்களின் மனங் புதிய புதிய உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 4 மனங்களில் ஊடுருவும் புதிய,புதிய விடயங்கள் நிலையில் மனிதனை வழிப்படுத்துகின்றன. விரும்பி சமுதாயத்தில் தொடர்பு சாதனங்களின் மூலம் ஊறி
தகவல் தொடர்பு அமைப்பில் தனிமனித செய்திகளை மட்டுமல்ல அனுபவங்களையும் - நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நீ மூலம் கேட்பவர்கள் தொலைக்காட்சி மூலம் 3 மட்டுமன்றி அனுபவித்தலையும் ஒருங்கே பெறு பரிமாணமாகும். ஓவ்வொரு சமூக நிகழ்வுகளின் அடி மனித மனங்களில் வேரூன்ற வைப்பதும் காரண சமுதாயத்தையே உலகளாவிய நிலைமைக்குத் தள்
- தொடர்புத் துறையின் கூர்மையான நிலவரம் வியாபக நிலைமைக்குச் செல்ல முயன்றாலும் இன முறைமையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தையே உரு தகவல் பரிவர்த்தனை வேகம் ஆழமானது. மக்கள் அவர்களின் பங்கு பற்றலையும், மதிப்பீடுகளை தொலைக்காட்சித் தொடர்புகள் உலகளாவிய நிலை
- - - - -
ITYQR8a88Qெ888988QRQ80

303333333303)
டுகள், புத்தாக்கங்கள், பிறநாட்டு பண்பாட்டுத் வேறு நாடுகளிலும் சமூகங்களிலும் இனங்களிலும் ள சமுதாய மரபுகளும், ஒழுக்கங்களும் சிதைந்து னத் தொடர்புச் சாதனங்கள் பக்கபலமாகியுள்ளன. [ வெளியுலகிற்கு அழைத்துவரும் வேகங்களின் ளய தலைமுறையினரையும் கட்டுப்படுத்துவது
மாறியுள்ளது.) காபுரமாக எழுச்சி பெற்றுள்ள தொலைத் தொடர்பு றி விரிவான ஆய்வுகளும் அவதானிப்புகளும் தொலைக்காட்சியைப் பார்த்தல் என்ற நாளாந்த சமுதாயத்தில் எவ்வகையான விளைவுகளை வரவேண்டும். ஒரு பாரம்பரிய கலாசாரம் பல்வேறு ற்பத் தன்னைப் பக்குவப்படுத்திவரும் சூழலை த்துச் சமூக கலாசாரச் செல்நெறியை இனங்கான தகவல் தொடர்புக் கதவுகளும் திடீரெனத் திறந்து ற்றையும் சரிவர உணராத நிலையில் அபிவிருத்தி Tக்கு என்ற எடுகோளுடன் தொடர்பு முறைக் வுகளையே உருவாக்கும். வசதிவாய்ப்புகளையும் தே முயலும் தனி நபர்களும், நிறுவனங்களும் சம் சூழ்நிலை நவீனத்துவம் என்ற பெயரில்
அவசியமானது. த்து மதிப்பிடக்கூடாது. கல்வி, கலை, கலாசாரச் - சாதன விஸ்வரூபங்களின் உள்ளடக்கமாக தக்கூடாது - என்பதைச் சமூகவியலாளர்கள் ரம்பரியங்களுடன் எழுச்சி பெற்றுவரும் சமூகத் சுவடுகளில் இருந்து விடுபட முடியாமல் சமூகமே பகளோடு குந்தியிருக்கின்றன. நாளாந்த வாழ்வின் ரனொலி கேட்டல், என்ற நடைமுறையோடு ள மேலும் உறுதியாகப் பிணைத்துள்ளது. இது
0380380303300333038038038038038038038003000390038330030030003800380036
குடும்ப நிகழ்வாக மாறும் வேகம் குடும்ப க்காட்சிப் பெட்டியை வீட்டின் நடுவில் இயங்க லே அதனைப் புறக்கணிப்பது இலேசான காரியம் எனதொன்றல்ல. அவசியமானது என்ற நிலையே ளிவரும் தகவல் தொடர்புகள் காட்சிகளின் மூலம் பகளில் கருத்துக்கள் ஊடுருவ வைப்பதற்குப் பல சமுதாயத்தை வசப்படுத்தும் வேகத்துடன் மனித எல்லாம் வாழ்க்கை ஓட்டத்தையே அசைக்கும் |யோ விரும்பாமலோ விளம்பர யுகத்தின் பிடிகள் வருகின்றன. தர்கள் தகவல் தொடர்புக் கருவிகளின் மூலம் உணர்வுடன் பெறுகின்றனர். தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியோடு ஒன்றிப் போகின்றனர். வானொலி கேட்டலையும், பார்த்தலையும், உணர்தலையும் வது தகவல் தொடர்பு முறைமையின் புதிய முடி தேடலும் அவற்றின் பயனான விளைவுகளை காரியத் தொடர்புடன் நடந்தேறுவது வெகுஜன ளிவருகின்றது. பகள் வளர்ச்சிப் பெற்று இன்ரநெற் வழியாகச் சர்வ இடநிலையில் தொலைக்காட்சிச் சேவை தொடர்பு ருவாக்கியது. தொலைக்காட்சிச் சேவைத் தரும் ளை நேரடியாக நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்தி யும் உடனுக்குடன் நெறிப்படும் ஆற்றலைத் யில் மேற்கொள்கின்றன.
RORDRDROCR8) 382923)

Page 41
30303030000338
SScெ8b603 20033c89032032008} ெ03}(ெ03(GRECR}008}0(QRYGROCR2008 GெRB CR}GெREGREGR}008}Qெ13
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைத் "தூரதரிசனங்களாக” மட்டும் கருதுவதில்லை மனப்பதிவுகளும், மக்களின் தேவைகள், உளவு ஆதிக்கமும் கூர்மையாக அலசப்பட வேன செல்நெறியைக் கூர்மையாக அவதானிக்கமுடி! தருபவை எந்த வகையான பாதிப்புக்களை மத்தியில் சற்று மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதி தொலைக்காட்சியைப் பயன்படுத்துவது தொட கோலங்களை வீட்டு வாசலிற்கே கொண்டுவரும்
சமூகம் வேகமாக மாறி வருகின்றது. ( ஏற்பட்டுவரும் அமைதியான சிந்தனைப் அறிமுகமாகின்றன. செய்மதித் தொடர்புகளை கிளாக் கூறியவை எல்லாமே யதார்த்தமாக மாறி முறைகளிலிருந்து விலக முடியாத அளவிற்கு க அடைகின்றன. தொடர்புச் சாதனங்கள் இன்று புதி
வெகுஜன தொடர்புச்சாதன சுதந்திரம், வழிப்படுத்தும் முறைமைகள் போன்ற பல்வேறு வேண்டிய தேவையைப் பற்றி அறிவுஜீவிகடு செயற்படுபவர்களும் வெறும் பொழுது போக்குத் அணுகி அலசமுடியாது.
தேசிய ரீதியான கலாசார பொருளாதார செல்நெறியை வெகுஜன தொடர்புச்சாதனங்களில்
ஆக்கிரமித்துள்ளன. சகல கோணங்களிலும் வேகங்கள் அரசியல் அதிகார வலுவின் கணிக்கப்படும் சூழ்நிலை உறுதிபெற்றுள்ளது. வி பரிவர்த்தனை வேகம் மறுபுறமும் இருக்கும்
விடயங்கள் மக்களைச் சென்றடைகின்றன. வீட் அறிமுகமாகும் விடயங்கள் குழந்தைகள் முத உட்படுத்துகின்றது. பொழுதுபோக்குகள் என் நிலையிலே தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களை அல்லது வியாபாரத்திற்காகவோ உருவாக்கப்பட் நிலையிலே அவற்றை வடிகட்டி ஏற்றுக்கொள்வ
அமைதியடையமுடியும்.
தொலைக்காட்சிச் சேவையின் ஆக்க பொழுது போக்கு முறையும் கெடுகின்றது. வ பழக்கமும் சிதைகின்றது: நுால்களைப் படித்தல் கல்விமுறையும் சீரழிகின்றது எனப் பெற்றோ நிலைமையும் உருவாகியுள்ளது. இந்த விதத் இலேசாக புறக்கணிக்கக் கூடியதல்ல. குழந்ை தொலைக்காட்சிப் பெட்டிமுன் குந்தியிருக்கின் போட்டியோடு ஒன்றி விடுகின்றனர். பாடசாலை உணர்வுகள் திசைதிருப்பப்படுகின்றன. திரைப்பு போட்டு ஒளிபரப்புகின்றன. இதன் காரணம் பலத போட்டிகள் விளம்பரம், வியாபாரம் என்பவற்றிற் அலட்சியப்படுத்த முடியாது.
தகவல் தொடர்புத் துறையின் மீது வகுப்பினர் தான் உள்ளடக்கத்தை தேர்ந்து எ நோக்கம், செய்தித் தெரிவு, செய்தியமைப்பு, அம் பதிவு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் மொழி எல்லாமே மக்களுணர்வுகளை வெகுவாகப் பாதிப்
முதலாம். இரண்டாம் உலக யுத்த காலி தகவல் தொடர்புத் துறையில் உள்ளடக்கம் ப இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போது ஜே நிறுத்துவதற்காக சகல தொடர்புத் துறை உ அரசாங்கம் தனது கருத்துக்களை வலுவுடன் சாதனங்களில் செல்வாக்கினைப் பதியவைத்த நடைமுறையாகும். அமெரிக்க செய்தி நிறுவல் செயற்பட்ட போக்கும் இந்த வகையில் க நினைவுபடுத்தி அலசுவது அவசியமானது.
(3890898888888

වෙරි 3030303030ව089
தினமும் தரிசிப்பவர்கள் - அவற்றை வெறும் D. பார்வையாளர்களின் உள்ளங்களில் ஏற்படும் பியல், சமுதாயவியல் பண்புகளின் மீது ஏற்படுத்தும் எடும். இதன் அடிப்படையில் தான் சமுதாயம் பும். மனித மனங்களில் தொலைக்காட்சிச் சேவை ஏற்படுத்துகின்றன? வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளின் ைெனப் போக்குவதற்கு ஏற்பட்ட = சாதனமாகத் க்கம் சமூக அரசியல், பொருளாதார கலாசாரக் ஊடகமாக காண்பது இன்று நாளாந்தம் நடைபெறும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக, வெளிப்படையாக அறியாமல் புரட்சியோடு பல்வேறு புதிய விடயங்களும் விஞ்ஞானப் புதினமாக அறிமுகம் செய்த ஆதர் சி க்கொண்டு வருகின்றன. தகவல் துறை பரிவர்த்தனை ருத்துக்கள் தொடர்பு சாதனங்களின் மூலம் மக்களை யே புதிய வியூகங்களின் இருப்பிடமாகியுள்ளன. பத்திரிகைச் சுதந்திரம், பொதுஜன அபிப்பிராயத்தை 3 விடயங்கள் பற்றி விழிப்புணர்வுடன் செயலாற்ற ளும் தொடர்புச்சாதனத் துறையோடு இணைந்து தானே என்ற அடிப்படையில் மேலெழுந்த வாரியாக
வளர்ச்சிக்கு மேலாக நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றின் ன் “அசுரக் கரங்கள்” சகல கோணங்களிலும் இன்று வெகுஜன தொடர்புச் சாதனங்களின் ஆளுமை சின்னங்களாகவும், சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாகவும் விளம்பரத்துறையின் ஊடுருவல் ஒரு புறமும், செய்திப் நிலையில் தொலைக்காட்சி மூலம் எத்தனையோ டு வாசலைத் தாண்டிச் சின்னத் திரைகளின் மூலம் நல் முதியவர்கள் வரை பல்வேறு பாதிப்புகளிற்கு ற வரவுகளைத் தாண்டி அறிவூட்டுபவை என்ற ளச் சென்றடையும் நிகழ்வுகள் மக்களுக்காகவோ ட வரப்புகளையும் கடந்து மக்களைச் சென்றடையும் து மக்களின் கடமை என்று கூறி வெறுமனே எப்படி
0303CD30030030030ல்3CO300338038D%E0%E0%8D%ED3 COCO303303CO58032032
கிரமிப்பால் இளைய தலைமுறையினரின் படிப்பும் ானொலி கேட்டல், பத்திரிகை வாசித்தல் போன்ற நுாலகத்தை நாடிச் செல்லுதல் போன்ற முறைசாராக் சரும், ஆசிரியர்களும் தலையில் கை வைக்கும் - திடீர் மரபு மாற்றமும், நவீனத்துவ அறிமுகமும் தகள் மாலை நேரங்களில் விளையாட்டை மறந்து றனர். விளையாட்டு ஆர்வம் குறைந்து கிரிக்கட் படிப்பை மறக்கும் வகையில் இளம் உள்ளங்களில் படங்களை வேறு வேறு அலைவரிசைகள் போட்டி ரப்பட்டவையாக இருக்கலாம். இந்த தொடர்புச்சாதன த அப்பால் ஏற்படுத்தும் சமூகத் தாக்கம் இலேசாக
ஆதிக்கம் செலுத்தும் தனி மனிதர்கள் அல்லது டுக்கின்றனர். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவோரின் வை எழுதப்படும் போக்கு, இவற்றைப் பரப்புவதற்கும் நடை, கொடுக்கப்படும் அழுத்தங்கள் போன்றவை பபவை. லம் முதல் அண்மைக்கால வளைகுடா யுத்தம் வரை ல்வேறு வரையறை நோக்கங்களுடன் செயற்பட்டன. ஜாசப் கொயபெல்ஸ் அதிகார வலுவை நிலை உள்ளடக்கங்களையும் கட்டுப்படுத்தியமை வரலாறு.
மக்கள் மத்தியில் விதைக்கத் தகவல் தொடர்பு வ அழுங்குப் பிடியுடன் செயற்படுவது யுத்தகால அமான சி.என்.என். வளைகுடா யுத்தத்தின் போது ணிப்பிற்குரியது. இவ்வாறு பல உதாரணங்களை
BRBa8808908cை89d88QெRYQெR)

Page 42
O330331033350
888888888888CெRY3ெ 00(CRFREc89(CR}3ெ8c8bc839(CBSCRC331c8808088CR CRCYo
உயர் கல்வி கற்றவர்களையும், நடு; மனபான்மை அற்றவர்களாகவும் மாற்றும் வகைய பொழுது கருத்துக்களும், சமூக எதிர்ப்பார்ப்புக ஏற்படும். பல இனங்கள் வாழும் நாட்டில் தொடர்பு தவிர்க்க முடியாதது. ஆயினும் எந்த வர்க்க நிறுவனங்களை நிர்வகிக்க முற்படுன்றதோ அந்த தகவல் சாதனம் மாறிவிடுவதும் கூட தவிர்க்க முடி
தகவல் தொடர்பு நிறுவனங்களின் கொள்ள தங்கள் கொள்கைகளை நிறுவனத்தின் - கெ முறைமைகளைக் குலைத்து வருகின்றது. பொது நிறுவனங்களின் வெளியீட்டாளர்களோ உரிமைய வழங்குகின்றனர். குறிக்கோள்களுக்கு அப்பால் வ வருகின்றது. இவற்றையெல்லாம் மீறிப் பணியா உள்ளடக்க ஆய்வுகளின் மூலமே சமுதாயப் பயன்ப
பொதுவாக அபிவிருத்தியடைந்துவரும் ந தொடர்பு நிறுவனங்கள் திறமைக்கு முதன்மைக் துறைக்கு தெரிவு செய்தாலும் ஆளும் கட்சியின் உள்ளடக்கத்தை பாதிக்கின்றது. இதன் காரணமா வெளிப்பாடு, மட்டுமல்ல மொத்தத்தில் உண்மை மாசடைந்து போகின்றது.
வெகுஜன தொடர்பு சாதனங்களின் மூ அடிக்கடி குறை தெரிவிக்கப்படுகின்றது. வன்முறை மேல்நாட்டு கலாசாரப் போக்குகள் ஆகியன ச போன்றவை நிதானமாக மதிப்பிடப்படல் வேல காலகட்டத்தில் மோதல்களை உருவாக்கும் பை நிலையில் உள்ளடக்க ஆய்வின் முக்கியத்துவத்தை
தொடர்புத் துறையின் விரிவாக்க வே வாய்ப்புகளை வேகமாக தோற்றுவிக்கும். இப்பொழு ஊறியுள்ளது. கிராமங்களில் எல்லாம் வேகமாக ெ நுழையும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ! உள்ளடக்க ஆய்வுகளின் மூலம் தான் தொடர்பு மதிப்பீடு செய்ய முடியும்.
தொலைக்காட்சிப் பெட்டி என்ற சின்ன இறக்குமதி செய்யாது சமூக விளைவுகளையும் 8 பொருளாதார பரிவர்த்தனைகளை வளர்ப்பதற் வழிப்படுத்துவது சமூகவியலாளர்களினதும் கல்வித்
தொடர்புச் சாதனத் துறையின் வளர்ச் திரைப்படங்கள், வெறும் பொழுதுபோக்குச் ! ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணைந்து வளர்கின்ற தொலைக்காட்சி சேவை வானொலி நிலையத் தொலைக்காட்சி சேவைகள் பெரும்பாலான நாடுகள் நாடுகளில் அரசாங்க ஒலிபரப்பு நிலையங்க காணப்படுகின்றன.
இம்மூன்று ஊடகங்களும் பத்திரிகைகளுக் ஈடுபடுபவை. ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை மக்களிடம் வடிவம் தரல், சமுதாய சிக்கல்களை மக்களுக் இவைகள் மூலம் நடைபெறுகின்றன. நாகரிகம் அல் சமுதாயத்தில் வழிப்படுத்தும் இச்சாதனங்கள் நிக படிய வைக்கின்றன.
இன்று வானொலி, திரைப்படங்களை விட ஊடுருவியுள்ளது மரபு வழித் தொடர்பு முறை இம்மூ பொழுது போக்கு நிகழ்ச்சிகள், மனதைக் கவரும் ச நாடகம் என்ற வரிசையிலான பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் சக்திகளாக மாறியுள்ளன.
திரைப்படம் பற்றிய தகவல்கள், க திரைப்படங்களுக்கென பத்திரிகைகளேயுள்ளன. தி வெளிவந்ததைத் தொடர்ந்து திரையிசைப் பாடல் ஈர்த்துக்கொண்டுள்ளது. இப்பொழுது தொலைக்க கலையை விழுங்கும் அளவிற்கு வளர்ச்சிப் பெற்றுள்
QRaRa39(QREQREQ88QெRBo0

303333333)
தரவர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும், குறுகிய பில் தொடர்புத் துறையாளர்கள் அலச முற்படும் ளும் முழுமையானதாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் 5 துறை முரண்பாடுகளின் களமாக மாறுவது கூட b அல்லது இனம் தகவல் தொடர்பு சாதன
வர்க்கத்தினதும் இனத்தினதும் எதிரொவியாகத் பாததுதான்.
கக்குப் புறம்பாக ஆங்காங்கு பணியாற்றுபவர்களே ாள்கையாக மாற்றும் அபாயமும் தொடர்பு வாகத் தகவல் தொடர்புக் கருவிகள் அல்லது ாளர்களோ மக்கள் விரும்பும் செய்திகளையே யாபார நோக்கம் இங்கு முக்கியத்துவம் பெற்று நீறுபவர்கள் கொள்கை முனைப்புப் பெறுவதை ாடுள்ள நிலைக்கு வழிபடுத்த முடியும். எடுகளில் அரச கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தகவல் 5 கொடுத்துச் செய்தியாளர்களைத் தொடர்புத் தாக்கம் எப்பொழுதும் தொடர்பு சாதனங்களின் கச் சுதந்திர செயற்பாடு, உண்மையான கருத்து மயைத் தேடும் தொடர்புத்துறையின் நோக்கமே
லம் வன்முறைப் போக்குகள் வெளிப்படுவதாக களின் கொடூரத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகள், முதாயத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வேகம் ன்டும். தகவல் தொடர்புத் துறை இன்றைய யம் என்பதைச் சமூகவியலாளர்கள், உணர்ந்த ந வலியுறுத்தி வருகின்றனர். கம் சமுதாயக் குழப்பங்களை உருவாக்கும் ழது பரவலான நகர நாகரிகத்தில் மட்டுமே நன்கு தாலைக்காட்சிக் கலாசாரக் கூறுகள் முழுமையாக இவ்வாறான சூழ்நிலை உருவாகும் நிலையிலே ச் சாதனத் துறையின் பண்பாட்டுத் தாக்கத்தை
ඉටවමුවරටටවර වටවරවල්වටවරටටරටවටරටවටවර8
த்திரையின் ஊடாக மலினப்படும் நிகழ்வுகளை சரியான இலக்குகளையுடைய கலாசார அரசியல் குரிய தளத்தை ஆரம்பத்திலே நிதானமாக துறையைச் சார்ந்தோரினதும் கடமையாகும். ச்சிப் பாதையில் வானொலி, தொலைக்காட்சி, சாதனங்கள் அல்ல. இம்மூன்று துறைகளும் ன. ஆரம்ப காலத்தில் 5 மேலை நாடுகளில் தில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருந்தது. வானொலி, ளில் அரசக் கட்டுப்பாட்டுடன் இயங்குகின்றன. பல ளோடு தனியார் ஒலிபரப்பு நிலையங்களும்
க்குப் புறம்பாக பண்பாட்டை உருவாக்கும் பணியில் ம் உருவாக்குதல், பொது மக்களின் கருத்துக்கு க்கு உணர்த்துதல் என்ற பலதரப்பட்ட பணிகள் லது கலாசாரத்தை வடிவமைக்கும் பணியை நவீன ழ்கால விளிம்பின் நிழல்களை மனித மனங்களில்
டத் தொலைக்காட்சி வாழ்வில் சகல கூறுகளிலும் மன்று ஊடகங்களும் படிப்படியாக விழுங்கிவிட்டன. காட்சிகள், இசைப்பாடல்கள், திரைப்படப்பாடல்கள், யாவும் இவற்றின் மூலம் மக்களை ஆட்கொள்ளும்
காட்சிகள் பத்திரிகைகளில் வெளிவருகின்றன. ரைப்படம் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள் வானொலியில் கள் வானொலி நிகழ்ச்சிகளின் பெரும்பகுதியை ாட்சி திரைப்படங்களை மட்டுமல்ல திரைப்படக் Iளது.
QRYQெR$08Q89(Q890QREQRB0)QR$)

Page 43
060000036353035
O9398908080808208933333GெRORY3ெ208908 839(GRERSORRORYR)
பொதுவாக திரைப்படங்கள் நாட்டுப்புற போன்ற மரபு வழி ஊடகங்களையும் சார்ந்து வ பன்னாட்டுக் கலை மரபுகள் எல்லாம் இவற்று கலந்தது, பரத நாட்டியத்தோடு பிற நாட்டியங் திரைப்படங்களின் ஊடாக வெளிவந்தன..
தொலைக்காட்சி சேவை இன்று திரை பிறிதொரு பாதையில் செல்ல முயல்கின்ற ஊதுகுழல்களாக மாறும் அபாயம் தோன்றியும் ஆரம்ப காலத்தில் திரைப்படங்கள் தொலைக்க தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் நடிக்க முன் போட்டியில் தொலைக்காட்சி வென்றது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியியல் சேவையை முறையாகப் பயன்படுத்துவது பற்றிக் இன்று விசுவரூபம் எடுத்துள்ள தொலைக்காட் பெருகியுள்ளது. இதனை முறையாகப் பயன்படுத்
திறந்த பொருளாதார சந்தை முன் நிறுவனங்களும் உள்ள ஒரு நாட்டில் பெ வழிப்படுத்தும் அடிப்படைச் சாதனமாக வெகு பண்பாட்டு மயமாக்குதல், சமூக மயமாக்குதல், அறிமுகப்படுத்தல் போன்ற சகல நிகழ்வுகளும் செய்கின்றன.
நாட்டின் வரலாறு தொடர்பு சாதம் முடியாததொன்றாகிவிட்டது. ஏறத்தாழ இலங்கை வளர்ச்சியின் செயல்நெறி சமயம், கலாசாரம், டெ மயப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசித் தொடர்பு முத ”இன்ரநெற்" யுகத்திற்குள் உலக நாடுகள் நு நுழைந்துள்ளது.
இவ்வாறானதொரு சூழலிலே தொடர் செய்யும் முறைமைகளை உருவாக்க வேண்டு பரந்துபட்டது. இவை அவ்வவற்றை உருவாக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு தகவல் சாதன, பலவகைக் கோட்பாடுகள், அரசியல் பொரு மதிப்பிடக்கூடியவை அல்ல.
மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப உற்பத்தி ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் தவறான வழிகாட் அடிப்படைக் குணங்களை பாதிக்கும் உள்ள அறிவியல், விளம்பரம், பொழுதுபோக்கு நிகழ்6 நிலையில் செலுத்துகின்றது.
குடும்பங்களிலும், கிராமங்களிலும், ந தொடர்பு சாதனங்களின் செல்வாக்கு வெறுமனே ஏற்படுத்தும் திணிப்புகள் பாரதுாரமானவையாகக் தனி அலகாகப் பிரித்து பார்க்க முற்படுவதில்லை எழும் உறவுகள், உணர்வலைகள், ஆளுமை வ6
ஓரு சமூகத்தின் மூலக்கூறு குடும்பமா அடிப்படையாக அமைவது தகவல் தொடர்பு 8 கொள்ளும் முறைமை நேரிடைத் தொடர்பு, தொடர்பாடல் முறைமைகள் அவற்றிலே பயன் சாதனங்கள் பரந்த அளவிலே வழிப்படுத்தப்படுகி
ஓரு மனிதனின் வாழ்வுப் போக் வரையரையினுாடாகவே வெளியுலகப் பிரவேச குடும்ப உறவுகளிலும் தொடர்பு சாதனங்கள் ஏ! எவையும் இதுவரை நடைபெறவில்லை. பத்திரி வருகையைத் தொடர்ந்து சமூக கலாசார மரபு கணக்கெடுக்கப்படாதும், கணிக்கப்படாததும் நாட இந்த அம்சம் கண்டும் காணாமல் இருக்கக்கூடிய
(R$RைROR3ெ8QெR3ெ8(R)

03 ව03035353038?
க் கலைகளையும், நாடகம், பரதநாட்டியம், கூத்து ளம் பெற்றது. காலப்போக்கில் மேல்நாட்டு மரபுகள், டன் இணைந்தன. கர்நாடக இசையே மெல்லிசைக் கள் கலந்தன. நடை, உடை, பாவனை அத்தனையும்
ப்படத்தினதும் திரை இசையின் ஆக்கிரமிப்பினால் து. தொலைக்காட்சி சேவை திரைப்படங்களில் ர்ளது. திரையுலகு தொலைக்காட்சியுடன் மோதிய காட்சியில் காட்டப்படவில்லை. திரைப்பட நடிகர்கள் வரவில்லை. மேலைத்தேசத்தில் ஏற்பட்ட இந்தப்
ாளர்களும் சமூகவியலாளர்களும் தொலைக்காட்சிச் F சிந்தித்து செயலாற்றும் தேவை உருவாகியுள்ளது. சி சேவையின் ஆளுமை செய்தித் தொடர்பினால் துவது எவ்வாறு? பிறமையும், சுதந்திரமான ஜனநாயக அமைப்பும், இது மக்களின் அபிப்பிராயங்களை உருப்படுத்தி ஜனத் தொடர்புச் சாதனங்கள் செயற்படுகின்றன. அரசியல் மயமாக்குதல், பொருளாதார மையங்களை மக்களைத் தகவல் அமைப்புகளைச் சார்ந்திருக்கச்
ன வரலாறுடன் பின்னிப் பிணைவது தவிர்க்க கயின் இரண்டு நுாற்றாண்டு காலப் பத்திரிகைத்துறை பாழுதுபோக்கு என்ற படிகளினுாடாக இன்று அரசியல் ல் செய்மதித் தகவல் தொடர்பு வரை விரிவடைந்து |ழைந்துள்ளன. இலங்கையும் இன்ரநெற் யுகத்துள்
பு சாதனங்களின் பொருளடக்கத்தைப் " பகுப்பாய்வு ம். மக்கள் தொடர்புக் கருவிகளின் உள்ளடக்கம் 5பவர்களின் விருப்பு, வெறுப்பு, மனோபாவங்களோடு த்தினதும் பொருளடக்கம், அவை முன்வைக்கும் நளாதாரக் கோட்பாடுகள் போன்றவை நிறைந்து
00300030ல்3EOSCO3CO3003030303COLO30030ல்3803803(O38038038038%8D%E032
|செய்யப்படும் நிகழ்ச்சிகள் பெறுநரின் மனங்களில் டல்களாகவும் அமைந்துள்ளன. சமூகப் பிரிவின் டக்கம், செய்திகள், கல்வி, வாழ்வியல் போக்கு, வுகள் போன்ற பல மதிப்பீடுகளையும் கட்டுப்பாடற்ற
கரங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் ஊடுருவிச் செல்லும் சமுதாய மாற்ற சக்தியாகின்றதற்கு அப்பால் அவை வும் அமைந்து விடுகின்றன. சமூகத்தில் குடும்பத்தை 5. குடும்பம் என்பது ஒரு சமூக நிறுவனம். அதனுாடாக
எளர்ச்சி தனித்துவமானது. கும். சமூகம் அல்லது சமுதாயம் செயற்படுவதற்கு ஆகும். நேருக்கு நேராக குடும்பத்தினருடன் தொடர்பு புறத்தொடர்பு, குழுத் தொடர்பு என நடைபெறும் படுத்தப்படும் மொழிநடை போன்றவற்றைத் தொடர்பு
ன்றன.
தகள் - அனைத்தும் குடும்பம், சூழல் என்ற ம் செய்கின்றது. தனிமனித மனோபாவங்களிலும், ற்படுத்தும் தாக்கங்கள் பற்றிய ஆழமான ஆய்வுகள்
கை வானொலிக்கு அப்பால் தொலைக்காட்சியின் புகளில் ஏற்படுத்தும் திடீர் மாற்றங்கள் செவ்வனே ட்டின் நடைமுறைகளைத் திசை திருப்பி வருகின்றன. தொரு விடயமல்ல.
3ெ08888888888C8)

Page 44
03308038038 ට
GROCRCRORRORTORYGROCRECORRYCெRECR80(RYRெYCெRYRYGR9089.08.08 08RO
ஓரு தனி மனிதனின் உள்ளும், புறமும் ந குடும்பம், சமூகம் என்ற அலகுகள் விரிவடைந்து பொருளாதாரக் கோலங்கள் ஏற்படுத்தும் மா உருவாக்கியுள்ளன. உலகம் குடும்பம் என்ற “அக வந்த மரபு வழிக் குடும்ப உறவுகள், சமூகமயமா இளைய தலைமுறையினரின் எண்ணங்களில் விை சகல அடித்தளங்களையும் மூச்சிழந்து போகும் நின நகரங்களை நோக்கிய சமுதாய எழுச்சி, நவீன தொழில் பிரிவினை, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி போ உறவுகளையும் விரிவடையச் செய்துள்ளன.
ஏறத்தாழ கடந்த இருநாரு ஆண்டுகளி மாற்றங்களை எதிர்நோக்கி வந்துள்ளன. இவை பாதிப்புகளைப் படிமுறையை உருவாக்கி வந்து வாழ்வில் அதன் எச்சங்களும் தேசிய அபிவி வழிசமைப்பது விரிவாக அவதானிக்கப்பட வேண் ஏற்படுத்தும் சமூக கலாசார மாற்றங்கள் குடும்ப இறக்கங்களைப் பதிய வைக்கின்றன. நகர நாகரிக பங்களிப்பு, தாய், தந்தையர் பிள்ளைகளின் உற மணஉறவுத் தெரிவு, புதிய புதிய தொடர்புகள் அ விரிவுபடுத்தியுள்ளன. இதன் காரணமாக கிராமங்க அதிகரித்து வந்துள்ளது.
நவீனத்துவமும், தொழிற்துறை மாற்றங்க வேளையில் முடிவில்லாத சிக்கல்களையும் உருவா சமையல் முதல் சலவைத் தொழில் வரை யர் நடைமுறைகளிலும் மாற்றங்கள் புகுந்துள்ளன. கோலங்களையும் தரிசிக்கும் வாய்ப்பைத் தொல் செய்திகள் விளக்கங்கள் முதலாக விளம்ப தொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் சின்னத்திரை மூலமாக
இலங்கையில் கடந்த இரு தசாப்த க கலாசாரம் வேகமாகத் தனது ஆளுமையை சகல து
அரச அனுசரணையுடன் இயங்கும் ரூபவாஹினி, மலையேறி இப்பொழுது பல தனியார் தொலைக்க சேவை, சி.என்.என். சேவை செய்தித் துறைக் க சன்.ரி.வி., ஸ்ரார் ரி.வி, ஏ.ரி.என். என்ற வரிசையில் திறந்து வைத்துள்ளது.
- வெளிநாட்டு தொலைக்காட்சி நிகழ்க் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் குத்தகை நிகழ்ச்சி மூலம் உலகமே சின்னத் திரையின் மூலம் வீட் நிகழ்ச்சிகள் அருந்தலாகின்றனவே என்று ஏங்கும் பொழுது போக்காக இருந்தாலும் இதன் பக்க விளை
தொலைக்காட்சியைப் பார்த்தல் இன்று முதியவர் வரை தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை கு உருவாகியுள்ளது. திடீரென வந்து குதித்த “A காட்சியோடு மக்களின் நாளாந்த வாழ்க்கையைப் ப காலம் போய் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் முன் விளைவுகளும் - பக்கவிளைவுகளும், சமூகவியல் வேண்டியதொரு விடயமாகியுள்ளது.
எமது நாட்டில் வெகுஜனத் தொடர்புத் து மேற்கொள்ளப்படவில்லை. குடும்ப உறவின் குறியீடு வன்முறைகள் என்ற அத்தனையையும் நிகழ்க தருகின்றது. இவை தரும் வரலாற்று மாற்றங்களும், சரிவரக் கணிக்கப்பட வேண்டும்.
புதிய ஊடகத்தின் அசுர சாதனையால் சழு நரம்புகளும் சிதைந்து போகக்கூடாது. இது தொடர்பு வழிப்படுத்தும் சமூகச் செயலாண்மைத் திறத்திலேயே
CQ8888888888880

ජවච්ඡගරීව
டைபெறும் தகவல் பரிமாறி என்ற நிலையிலிருந்து ள்ள சூழலில் நிகழும் சமூக கலாசார, அரசியல், ற்றங்கள் - விரிவான ஆய்வுக்குரிய தளத்தை லப் பார்வை" காலங்காலமாகப் பரிணாம மடைந்து க்கப்படும் குழந்தை உள்ளங்களின் உணர்வுகள், தக்கப்படும் உணர்வு அலைகள் என்ற வரிசையில் லக்குத் தள்ளி வருகின்றன. கிராமங்களில் இருந்து மாற்றங்களின் எதிரொலியான யந்திரமயமாக்கல், என்ற பல காரணிகள் குடும்பங்களையும் குடும்ப
ல் உலக நாடுகள் பல்வேறு விதமான சமூக
குடும்பம் என்ற சிறிய அலகில் கணிசமான Tளன. தொலைக்காட்சியின் ஊடுருவலும் குடும்ப நத்தியில் பல்வேறு மட்டங்கள் உருவாவதற்கு இம். தொழிற்துறை மாற்றங்களும் நவீனத்துவமும்
வாழ்க்கையாலும் குடும்ப உறவுகளிலும் ஏற்ற வளர்ச்சி, குடும்பப் பொருளாதாரத்தில் பெண்களின் 3வுகள், பாலியல் ரீதியான பழக்க வழக்கங்கள், ஆகிய பல்வேறு அம்சங்கள் வாழ்க்கை முறையை ளிற்கும், நகரங்களிற்கும் உள்ள இடைவெளியும்
ளும் வாழ்க்கையைச் சுலபமாக்க முற்படும் அதே க்கியுள்ளன. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பயனாகச் ந்திரமயமாகியுள்ளது. நாளாந்த வாழ்வின் சகல
வீட்டில் இருந்த படியே சகல கலாசாரக் லைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் கொண்டு வருகின்றன. பரங்கள் வரை விரும்பியோ விரும்பாமலோ 5 அறிமுகமாகின்றன. காலத்தில் அறிமுகமாகியுள்ள தொலைக்காட்சிக் றைகளிலும் மெல்ல மெல்லப் பதித்து வருகின்றது.
ஐ.ரி.என். னை மட்டும் பார்த்து வந்த காலம் ாட்சிச் சேவைகள் வருகைத் தந்துள்ளன. பி.பி.சி. தவுகளைத் திறந்துள்ளன. எம்.ரி.வி., ரி.என்.எல்., | தொலைக்காட்சிச் சேவை சகல கதவுகளையும்
0803030303003601003 COX30303CO380300038383808030238038003 LO3803)
Fசிகளின் ஆக்கிரமிப்பின் பின்னர் இந்திய களாக வருகை தந்துள்ளன.செய்மதித் தொடர்பு டிற்குள் வருகின்றது.தொலைக்காட்சிகளில் தமிழ் பவர்களுக்கு தற்காலிக நிவாரணமாக அல்லது
வுகள் உரத்துச் சிந்திக்கப்பட வேண்டியவை. ஒரு குடும்ப விடயமாகியுள்ளது. சிறுவர் முதல் ட்டி போட்ட பூனைப் போல வலம் வரும் சூழல் கிரிக்கட்” கலாசாரம் மறுமுனையில் தொலைக் பிணைத்துள்ளது.வானொலிப் பெட்டியோடு வாழ்ந்த ன்னால் மணிக்கணக்காக வீற்றிருக்கும் சூழலின் லாளர்களால் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட
பறை பற்றிய ஆய்வுகள் காத்திரமான வகையில் டுகள் முதல் கல்வி, கலை, கலாசாரம், அரசியல் பால விளிம்பின் நிகழ்கால தொலைக்காட்சித் பண்பாட்டுக் கோலங்களும் தரும் லாப நட்டங்கள்
தாயத்தின் வேர்களும், மனித வாழ்க்கையின் நாடி | சாதனங்களைத் தறிகெட்டுப் போகாத நிலையில் ப தங்கியுள்ளது.
538(GRBQRaRa38QRQR$)

Page 45
3830லggOggOg
With Best
அசல் 22 கரட் தங்க நகைகள் நவீன டிசைன்களில் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் தரமான எவர்சில்வர் பாத்திரங்களுக்கும் நம்பிக்கையான இடம்
ஜோதி 2
Zeated tag : 22kt Cenuine Jewellery,
|OBGREGR BOCR}(ெCR}CெR}QெR20082030(G32(G3203208203203203203 2008(QR(Q38(GRO3QR2010
With Bes
LUXM
No.7, Dharmaduta Road, Badulla.
("Good bush ned
RR908RRRRG

03 3000003389
Compliments
#@}}
ஜூவெல்லர்ஸ்
JOTHI JEWELLERS
149, Lower street,
| Badulla. 055-2234
වර63 003වටවටරවර3වත්වගටටටටටටටවල්ල
Compliments
ආ(122)
Y MILLS
-ds no wine”
ග8608386080808608ගල්ප

Page 46
QெR 2QெR2QெRBQREQRBQRQRcை3d
ஊமையராய்ச் செ - வாழ்கின்றே சேம முற வேண்
தமிழ் முழக்க
பாரதி புகழ் பரப்ப வந்த பு
SCERCRCRCRORYGROCRYCRYGRCRRYRYCRYGRBOORYGRORYGROGROURSSBORO
eெ 4 5
IY3 'S
Proj
101, aேdata 26 Paககaa, Sம் Aawea.
CD%E03LO380380380382

3333333,
=விடர்களாய்க் குருடர்களாய் ாம் ; ஒரு சொற் கேளீர ! படுமெனில் தெருவெல்லாம் கம் செழிக்கச் செய்வீர.
பாரதி மலரே நீடூழி வாழ்க!
AlA)
ඉන්ටරිවට්ටට්ටමරම0078880507060C7 වරක්වරම්
· E" "
M KUMAR prietor
පැණි,
Cel
Phone : 055- 88284
: O2-227186 Mobi : 071 -76477
බලෙ8988ගමනඅගන

Page 47
රිරිවරිරිවරිවරිවත638:
With Best Complimes
M. R. Trans!
FORWARDING & C
"Get
Alla
Udapu
B 05
Colombo Office : No. 42/3, Sinsapa Road, Colombo - 6.
OOR DOOR DOORSOREDOREOORLOGREDOREOGRSOREOGRSOREDCORSOR SOROR SORSOREDREDOR DOOR VOOROORD
With Best Compliments from M.De S
General
Distributor's for C
68, Bazaar Street, Badulla. a 055 - 22391
055 - 23391
PREORDREDBORGORGORORS

6ගටRRY.C89ගලිගමදිගටRO8ගය
oad/hom.
Port Service
LEARING AGENTS
tawa', agolla, ssellawa. 12 - 9336
Branch :
No .41/2B, Ratwatte Mawatha,
Badulla. 055-22368
ටවර රජවරණරත්වවරණ868 MOMUණේරවර්©රට
Pelva & Company -Merchants
eylon Tobacco Co, Ltd.,
BRANCH SHOP 02, Haputale Road,
Bandarawela. 057 - 22471
න(08608898ගණුගමනඅගලගට

Page 48
030803030303 D
வண்ணங்கள் வே
மானுடர் எண்ணங்கள் செ
யாவர்க்கு
எங்கள் இனிய
CORORS(CR}GெRBORRER BRORRECRYGRBREGRECRERY(ெGRERROROR COROO
SWARNA
MAHAL Jew
Jew
(A Member of the E.A.P. Edir
No . 73, Sea Strn
Tel : 31
3 ல33030லUே303030

3LO8ல33032030ல3ல108
ற்றுமைப் பட்டால் - அதில் வேற்றுமையில்லை; ய்கைக ளெல்லாம் - இங்கு
ம் ஒன்றெனல் காணீர்.
வாழ்த்துக்கள்
& U)
rellers(Pvt.)Ltd., isinghe Group of Companies)
3பே3ப303CC03 CCC03COCO303CயCேD%E0303C03CO3CCD3 (303)
et, Colombo 11. 088
30030000031033

Page 49
G630806303038
சுவாமி விவேகானந்தரின் இலங்கை விஜயத்தின் ந
கொண்டாடிய போது விழாவிற்கு வருை சுவாமி ஆத்மகனாநந்தாஜீ மாகராஜ் அ
ਜੇ ਸੰਖ ਖ਼ਬ 1 = 7 |
வய:-
TET |
25 | ਰ, 3Iਖਤ Bi கடை - ப...
-- 2
1 ) |
IOCRS)(c8 9Rெ$0(GREGRECREQR$9ை0RORPORM)(QRF%)(ORT(0REAR089)(39) 03/03%)(039(GROGR(07)
1997 வருட புலமைப்பரிசில் பரீட்ை
இருக்கையில் இடமிருந்து வலமாக :-
செல்வி ஜெ. நோனாமும்தாஜ், செல்வி. வி. நிச திருமதி. ஆர். விஜயலட்சுமி(பிரதி அதிபர்), திர்
செல்வி. எம். நிரஞ்சனி நிற்கையில்
இடமிருந்து வலமாக :- செல்வன். கே. சந்திரகுமார், செல்வன். எஸ். 4 செல்வன். ஜே. அகிலேஸ்வரன், செல்வன். ஆர். (படத்தில் இடம் பெறாதவர் :- ஆர். தமிழ்வான்
(R$RைRRRRRRBORY

බC3 වර්ගව89
பற்றாண்டு விழா வைபவம் எமது வித்தியாலயத்தில்
கத்தந்த இராமகிருஸ்ண மிஷன் தலைவர் வர்கள் குத்துவிளக்கேற்றும் வைபவம்.
ஆம்
- - 1 கப்
- |--
T 2 -3 Tறக்க - 11 ட்ரில்
T 1- 2 இதைப் பார்
பம் 5ம் ஆண்டு சயில் சித்தியெய்தியோர்
CO3LO330338O33036363030ல330030000035363303CO3LO38030ல3CD30030032
சாந்தி எஸ்திபா, செல்வி. கலாதேவி(5ம் ஆண்டு பொறுப்பாசிரியர்), 5. கே. திருலோகசங்கர்(அதிபர்), செல்வி. பி. சாலினிப்பிரியா,
தமிழ்வாணன், செல்வன். என். சத்தியராஜ், செல்வன். டி. ரமேஸ்பாபு,
தினேஸ்குமார், செல்வன். கே. சசிகுமார், செல்வன். வி. விஜயராஜா.
அன்)
BQெRB(889(QRBeRBORBoa38a38a3)

Page 50
3030303030303
பாராட்டு
"பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியடா அல் கேட்டு கிறுகிறுத்துப் போனேனடா அந்த கிறுக்கி விநாயகம் பிள்ளை கூறுகின்றார். ஏன் இவர் இப் இருக்கவில்லையா? இலக்கியம் சமைக்கவில்லை முதற் சங்ககால முதல் இற்றை நாள்வரை காலத்துக்குக்காலம் தோன்றி இலக்கியங்கள் பாட்டுக்கொரு புலவன் என்றதும் பாரதியார்தான் ந
ஆம் அக்காலப்புலவர்கள் கற்றார்க்கு மட் கற்றார்க்கும் கல்லாதார்க்கும் விளங்கும் வகையி மன்னரையும் அவரின் வீரதீரங்களையும் வெற்ற புகழையும், போரையும், அகவாழ்க்கையினையும் |
"உலகம் என்பது உயர்ந்
CCRORYCRYGRC38CROR CRORSORRYRெGRORYGRR8888888888 89cYO
என்று அன்று வழங்கியதற்கமைய தன் படைக்க வேண்டும் என்ற காவிய - இ படைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இதற்கு மாறாக ! பிரச்சினைகளை, சமூகத்தை சாதி சமய பூ பெண்ணடிமைக் கொடுமையைத் தனது இலக்கியம் பாரதியே! அதனாற்றான் அவர் பாட்டுக்கொரு புல6
அக்காலப்புலவர்கள் பெரும் - செல் மாடமாளிகையில் வாழ்ந்து பொழுது போக்கிற்காக கலைக்காகவே” என்ற கொள்கைக்காக இல. வறுமையில் வாடி ஒரு வேளை உணவுக்கும் 6 அவர்களின் பிடிக்குள் அகப்படாமல் உருமாறி, ஊ6 ரீதியில் "ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன்” என்று பாட்டுக்கொரு புலவன் ஆகின்றார்.
ஆங்கிலேயருக்கு மக்கள் அடிமைப்பட் கவிபாடினார் பாரதி எனவே தான் மக்கள் விரும் பாரதியின் கவிதை சிறப்புற்று விளங்குகின்றது எல் காலத்தில் மக்கள் அடிமை நிலையில் இல்லை நாட்டாரை இன்னொரு நாட்டார் அடிமை கொள் ஆரியர், இஸ்லாமியர் என்போர் தமிழரை ஆட்ப கட்டங்களில் புலவர்கள் இல்லையா? இருந்த பாடினார்களா? இல்லையே! மக்களுக்காக கவி பாட்டுக்கொரு புலவன் தானே? பாரதி மக்கள், மக்க
எதைச் செய்தாலும் எதைப்பாடினாலும் பராசக்தியைப் பார்த்து
“சொல்லடி சிவசக்தி
அறிவுடன் படை வல்லமை தாராயோ
- பயனுற வா என்று கேட்கிறார். தனக்கு பயன் கேட்க வாழ்வதற்கே” என்று மக்களுக்காகவே வரம் கே
--க ப ய
RRRRRORRY0

368980368980396
க்கொரு புலவன்
திரு. சு.முத்துக்கருப்பன் (பாரதி கல்லுாரி முன்னாள் ஆசிரியர்,
ஓய்வு பெற்ற அதிபர், ப/ஸ்பிரிங்வெளி தமிழ் மகா வித்தியாலயம்)
வன் பாட்டைப்பண்ணோடு ஒருவன் பாடினானடா ல் உள்று மொழி பொறுப்பாயடா” என்று தேசிக படிக் கூறுகின்றார்? பாரதிக்கு முன்பு புலவர்கள் யா? இருந்தார்கள்: இலக்கியமும் சமைத்தார்கள் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான புலவர்கள் இதிகாசங்கள் படைத்துள்ளார்கள் என்றாலும் ம் கண் முன் காட்சி தருகிறார். ட்டுமே இலக்கியம் படைத்தார்கள். ஆனால் பாரதி
ல் இலக்கியம் சமைத்தார். அக்காலப்புலவர்கள் றிகளையும், கொடையையும், குணங்களையும், பாட்டின் பொருளாகக் கொண்டு பாடியுள்ளார்கள்.
தோர் மேற்றே”
னேரில்லாத் தலைவனைக் கொண்டே காப்பியம் லக்கணத்திற்கேற்ப எண்ணற்ற இலக்கியம் மக்களைப் பொருளாகக் கொண்டு அவர்களின் சல்களை மிடிமையை, அடிமை நிலையை, ப பொருளாகக் கொண்டு இலக்கியம் படைத்தவர் வன் என்று ஏற்றிப்போற்றப்படுகின்றார்.
வந்தர்களாகவும், அரசவைப்புலவர்களாகவும் 5 மன்னர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க “கலை க்கியம் இயற்றினார்கள். ஆனால் பாரதியோ வழி இல்லாத நிலையில் அரசினரை எதிர்த்து பர்மாறி கலை மக்களுக்காகவே என்று யதார்த்த 2 உயர்கவி பாடினான். அதனாற்றான் அவர்
0303CO380380380008038038038D%CU30300C0303030ல3003COCO3 COLO3)
படிருந்த காலம். அவர்களின் விடுதலைக்காக bபி ஏற்றிப்போற்றினர். இக்கால கட்டத்தில்தான் என்று சொல்வாரும் உண்டு. ஏன்? இதற்கு முற்பட்ட பா? தமிழ் அரசர்க்கிடையில் போர் மூண்டு ஒரு பளவில்லையா? பல்லவர், களப்பிரர், நாயக்கர், நித்தி அடிமை கொள்ள வில்லையா? அக்கால தார்கள். அவர்கள் மக்கள் விடுதலைக்காகப்
பாடி, மக்கள் கவி எனப்போற்றப்படும் பாரதி கள் என்று மடிந்தவன்.
அதை மக்களுக்காகவே செய்தான். அவன்
என்னைச் சுடர்மிகும் பத்து விட்டாய்
- 2, தக [ இந்த வையகம் ழ்வதற்கே” கவில்லை. "இந்த வையகம் பயனுற்று ட்கின்றார்.
RGROGROR39

Page 51
3300388003633030638
"வயிற்றிற்கு 6 இங்கு வாழும் | பயிற்றிப் பல க பாரினை உயர்
"தனி ஒருவனுக்கு இந்த சகத்தினை
16
"எல்லோரு
எல்லோ எல்லோரும் இ
6ெ
"ஏழை என்றும்
எவனும் இல்
என்
“மனிதர் யாரும் ஒரு நி
- எ
ଶ6
- மக்களைப் பற்றி எந்தக்காலத்திலே?6 அதனாலே-தான் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி அ
|D99(GR}QெR BRECR}008}}QெRBOR}0033008:03:32(2080c890810)90820)QRE0)}0c323)
பாப்பா முதல் தாத்தாவரையும் கல்லாதார்க்கும், ஏழைக்கும் பணக்காரர்க்கும் ம மிருகங்கள் தாவரங்கள் ஏன் இயற்கைப் பெ பாடியுள்ளான். பாப்பாவைப் பார்த்து
"ஓடி விளையாடு பாப்பா, கூடி விளையா
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு என்று போதனை செய்கின்றார். இளைஞரைப்பா
"ஒளிப்படைத்த கன உறுதி கொண்ட ெ
“உச்சி மீது வானிடிந்து வீழு
----- “உழவுக்கும் தொழிலுக்கும்
உண்டு களிப்போரை
"அச்சம் தவிர். ஆண்மை தவ ஏறுபோல் நட கைத்தொழில் போ
"பார்க்கும் மரங்களெல்லாம் நம்
"கேட்கும் ஒலியில்
நின்றன் க
இவ்வாறு ஒலியையும் இன்னும் கா விண்மீன்களையும் காற்றையும், மழையையும், பற்றிப் பாடுகின்றார். இவ்வண்ணம் மக்களைய பொருட்களையும் பற்றிப் பாடியவர் வேறு ய
ஆகின்றார்.
| பாரதி இலக்கியப் பொருளை பாவினங்களையும் மாற்றியமைத்துள்ளார். அக் மட்டும் விளங்கும் பாவினைக் கொண்டு இலக்கி பாமரருக்கும் எளிதில் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கொண்டு 'சுவை புதிதாய் பொருள் புதிதாய் வள யால் எந்நாளும் அழியாத மகா கவியால் இல புலவன் ஆகின்றார் பாரதியார்.
RேoaRoa88QெQQQ80QRQR}Qெ3

208 ව©3035033වවමු
சோறிட வேண்டும்
மனிதருக்கெல்லாம் ல்வி தந்து இந்தப் த்திட வேண்டும்.” ன்றும்
நணவில்லையெனின் எ அழித்திடுவோம்” ன்றும்
ம் ஓர் குலம் நம் ஓரினம் இந்நாட்டு மன்னர்” ன்றும்
அடிமையென்றும் மலைச்சாதியில்” ன்றும்
கர் சமானமாக வாழ்வமே” ன்றும் - 5
எந்தப்புலவர்?பாடி இருக்கின்றார்? பாரதியைத்தவிர. ஆகின்றான்.
ஆண், பெண் அனைவருக்கும், கற்றார்க்கும் மாத்திரமன்றி அஃறிணைப் பொருளாகிய பறவைகள் ாருட்களனைத்தையும் தொட்டு எடுத்தாண்டு கவி
டு பாப்பா, பொய் சொல்லக் கூடாது பாப்பா, பு, தெய்வம் நமக்குத் துணை” 3. ர்த்து,
ன்ணினாய் வா வா வா - படம் நஞ்சினாய் வா வா வா"
D%E03603638080380%E0%8D%E030ல3838%E033603 30030030030303832
-கின்ற போதிலும் அச்சமில்லை”
வந்தனை செய்வோம் - வீணில் | ர நிந்தனை செய்வோம்"
றேல். உடலினை உறுதி செய்.
ற்று” என்று அறைகூவல் விடுகின்றார்.
5தலாலா" என்று தாவரங்களையும்
- - - - எல்லாம் நந்தலாலா தேமிசைக்குதடா நந்தலாலா”
சலையையும், அந்திப்பொழுதையும், நிலவையும், ஒளியையும், இருளையும், கடலையும், முகிலையும் பும் அவன் வாழும் சூழலையும், சூழலில் உள்ள பார்? அதனாற்றான் பாரதி பாட்டுக்கொரு புலவன்
- மட்டும் - மாற்றியமைக்கவில்லை - இலக்கிய காலப்புலவர்கள் கற்றோர்க்கும் பண்டிதர்களுக்கும் யம் படைத்தனர். ஆனால் பாரதியோ படித்தார்க்கும் சந்தம், பொதுசனம் விரும்பும் மெட்டு இவைகளைக் ம் புதிதாய் சொற்புதிதாய் சோதிமிக்க நவக்கவிதை க்கியம் படைத்தளித்த படியாற்றான் பாட்டுக்கொரு
GெR Rை$RைERpaREQQQRE0

Page 52
68880380383ல;டு
சிறந்த
மனிதர்க
கல்வி
“அன்ன சத்திரம் -
ஆலயம் பதினா அன்ன யாவினும் ஆங்கோர் ஏழைக்கு
என்று அன்று சொன்னான் பாரதி. எழுத்தறி தர்மம்.கல்வி என்றால் வெறும் பள்ளிப்பாடம் கற்று கெ உருவாக்க வேண்டும். மனித நேயம் பேணுதல் | போன்றவைகளையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இ முடியாது. இதில் பெற்றோர்களுக்கும் பெரும் பங்கு இரு நேரத்தை விட வீட்டில் செலவிடும் நேரம் தான் மிக அதிக
என்ன தான் கல்விக்கூடத்தில் கற்றுக் கொடுத். நல்ல குண நலங்களை சொல்லி கொடுத்து பள்ளியில் உயர்த்த வேண்டும்.
எல்லாக் குழந்தைகளும் பிறக்கும் போது சமம் வளரும் சூழலிலும் அவர்கள் வேறுபட்டவர்களாகிறார்கள் பண்பாட்டிற்கும் பெற்றோர்களின் பங்கு மிக அவசியம்.
SECORRECRPCRGRORRORYGREGROCRECRCROYCRYGRORYGRSCRC39939(GRCRO
எல்லா உயிரினங்களும் பிறக்கும் போதே வாழ் மனிதன் மட்டும் அவ்வாறு பிறப்பதில்லை. பிறந்த பின்பு | வேண்டியுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கை முழுவதும்
வாழ்க்கை சிறப்புடையதாக அமையும்.
ஓருவர் சிறப்புடன் வாழ்ந்தாரா, இல்லையா எ அக்கருவிதான் அவருடைய குழந்தைகள். குழந்தைகள் ஆக்குவதன் மூலமே ஒருவருடைய வாழ்க்கை முழுமை ெ
வாழ்க்கை மூலதனமாக அமைவது தன்னம் சோதனைகளை எதிர்த்து சாதனைப் படைக்க முடிய இளமைப்பருவம் முதலே தன்னம்பிக்கை உடையவர்கள் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளது. அதா மட்டுமன்றி பெற்றோரதும் ஆசிரியர்களினதும் ஒத்துழை கல்வித்திறமையில் ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும். அது உதவி செய்ய வேண்டும்.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொ அமையக் காண்கிறோம். முயற்சியும் அதற்கேற்ற பயிற்சி ஓருவருக்கு எந்தத்துறையில் ஈடுபாடும் விருப்பமும் : கொடுத்தால் அத்துறையில் அவர்கள் நிபுணர்களாக 6 தங்களின் விருப்பு வெறுப்பை குழந்தைகள் மீது தின திறமைக்கேற்ப இலட்சியத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து * வெற்றி பெற உதவ வேண்டும்.
"Winning is a Habit" வெற்றி பெரும் பழக்கத்தை இளன வெற்றியடைய மனோ நிலையை பொருத்தே அமைகிறது.
உ - - -
Tdzਰੀ ਘਰ ਪੁ ਸਤਮ ਵਿਸ਼ਵਰ ਦੇ
(ேQR$(QR8a3a3a3(QREQR Bo)

30380808080808088)
25
ளை உருவாக்குவதில் பயின் பங்கு
திரு. கோ.முத்துக்குமார்
(ஆசிரியர்)
ஆயிரம் வைத்தல் ரயிரம் நாட்டல் புண்ணியம் கோடி 5 எழுத்தறிவித்தல்”
வித்தல் தான் தர்மங்களில் எல்லாம் மிக உயர்ந்த காடுப்பது மட்டும் கல்வி ஆகாது. நல்ல மனிதர்களை அறிவுடன் அன்பு கொள்ளுதல், பண்பு காத்தல், தை கல்வி நிலையங்கள் மட்டும் கற்றுக் கொடுக்க நக்கிறது. மாணவர்கள் கல்வி நிலையத்தில் செலவிடும்
ம்.
தாலும் வீட்டில் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு > கற்றுக் கொடுக்கும் கல்வியை, பண்பாட்டை மேலும்
மாகவே பிறக்கிறார்கள் என்றாலும் வளர்ப்பு முறையிலும் 1. ஆகவே குழந்தைகள் முன்னேற்றத்திற்கும் அவர்கள்
03CO3003பே3பே3803CD3 CO3CO3003COCOCO3803CO3203பே3க3C000003003 C3303)
2வதற்கு தேவையான தகுதியுடன் பிறக்கின்றன. ஆனால் தான் ஒவ்வொன்றாக கற்று உயர்ந்த நிலையை அடைய கற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான்
ன்பதை அளவீடு செய்வதற்கு ஒரு கருவி இருக்கிறது. Dள சிறப்பாக வளர்த்து அறிஞர்களாக சான்றோர்ளாக
பறுகிறது என்றால் அது மிகையாகாது.
ம்பிக்கை! தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்களால் மட்டுமே பும் என்பதை வரலாறுகள் நிரூபித்துள்ளன ஆகவே ரக குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டிய கூட்டுப் பொறுப்பு வது கல்வி பயிலுவதற்கு மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பு உப்பும் அவசியமாகும். பெற்றோர்கள் தம்பிள்ளைகளின் மட்டுமன்றி அவர்களுக்கும் பிள்ளைகளின் கல்வியில்
ரு துறையில் ஆர்வமும் திறமையும் இயற்கையிலேயே யும் இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் வெற்றி பெறலாம். உள்ளது என்பதை கண்டறிந்து அதற்கேற்ப கல்வி வளர வாய்ப்பிருக்கிறது. அதை விடுத்து பெற்றோர்கள் விக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அவருடைய அவருடைய முழுத்திறமையையும் அதன் மீது செலுத்தி
மமப்பருவம் முதலே உருவாக்க வேண்டும். ஒருவருடைய
-- 5
R}(CRc89ROR9ை8)

Page 53
333333338
நமது கல்வி முறை மாணவர்களிடையே 8 மனப்பாடம் செய்து தேர்வில் அவற்றை எழுதி புள் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் தங்கள் குழந்தை எதிர்ப்பார்க்கிறார்கள். உண்மையில் அவர் அறிவுக்கூர்மையுடையவர்களாக வளர்கிறார்களா என் வகுப்பிற்கு செல்லும் பொழுது புள்ளிகள் மட்டுமே கவன
மாணவர்களின் சுய சிந்தனையை ஊக்கு வேண்டும்.அதாவது நமது குழந்தைகள் சிந்தனை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை சிந்தித்து தெளியும் ஆற்ற முறையை நாம் உருவாக்க வேண்டும். வெளிநாடுகள் வினாக்களை மட்டும் கொடுப்பார்கள். வினாக்களுக் தேடிக்கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அத்துடன் அதற்கான வேண்டும். வகுப்பில் ஒவ்வொரு மாணவரும் தாம் ெ ஆசிரியர் ஒவ்வொருவர் கூறும் பதில்களை கேட்டு அ. மாணவரும் சுயமாக சிந்தித்து மற்றவர்களுடைய கருத்ல
ஓவ்வொருவரும் சுயமாக சிந்திக்க அங்கு வா போக்குவதற்கு அவனுக்கு மீனைக் கொடுப்பதை விட வெளிநாடுகளிலுள்ளகல்வி நிலையங்கள் செய்கின்றன.
இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய குடிமக்கள் கடமையை உணர்ந்து பணியாற்றுதல் வேண்டும்.
DE)
20GREGR0OR989008e0c89082008988CெR20088CெRERRECRE0) CRROR9(GR900RRRRப்
Deserts are waste land usually grow. There are deserts in Asia, Africa, A one is the Sahara in Northern Africa. It Sea.
Temperature are very high durin very cold. The fierce heat lack of rain difficult to travel across the deserts, the stomach for several days, can also live m was use for travelling across the deserts a
But the modern Aeroplanes are place where water is found on a des underground spring. Palm trees and a fe near an oasis, because people can grow flow across deserts which is a great ble flowing across the Sahara. This river pro to make Egypt a very fertile agricultura could be extended further, other areas too
CRE3035eெ
(ெQRBQXBQRBQRQR)

{{S53535389
சிந்தனை திறனை வளர்ப்பதாக இல்லை. பெரும்பாலும் ளிகளை பெறுவதற்கு வழிவகுப்பதாகவே இருக்கின்றது கள் அதிகமான புள்ளிகள் பெற வேண்டும் என்று ர்கள் - சிந்திக்கும் ஆற்றல் = மிக்கவர்களாக பதில் கவனம் செலுத்தவில்லை. ஏனென்றால் மேல் த்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
-விக்கும் விதமாக கல்வி முறை மாற்றியமைக்கப்பட
திறமிக்கவர்களாக அறிவாற்றல் மிகுந்தவர்களாக றல் மிக்கவர்களாக உருவாக்குவதற்கு தேவையான கல்வி ளில் எல்லாம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு முதலில் கு பொருத்தமான பதில்களை மாணாக்கர்கள் தான் விளக்கங்களையும் தெரிந்து கொண்டு வகுப்பிற்கு வர தெரிந்தவற்றை (பதில்களை) ஆசிரியரிடம் கூறுவார்கள். தன் மீது விவாதம் நடத்துவார்கள். இதனால் ஒவ்வொரு தை கேட்டு தமது அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளமுடியும்.
ராய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒருவருடைய பசியை - மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொடுப்பது சிறந்தது. இதை தான்
5. ஆகவே ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் தங்களுடைய
மைதாலலைலைலைலை)))
ERTS
Eல3CO38038038U300300030O03CO303CO3D%380380380383 LOSCO380380383333)
covered with sand, where few plants can ustralia and America. But the most famous extends from the Atlantic Ocean to the red
g the day times in deserts, in the night it is and water and sand storms make it very camel which is able to store water in his many long periods. From ancient the camel
nd it is known as the, "ship of the deserts".
-used to travel across the deserts. The only cert is the oasis, which get water from w plants grow here. Usually towns develop
crops and settle down. Some times rivers essing. The best example is the river Nile vides water for cultivation and it has helped 1 Country. If the water from the river Nile
could become rich agricultural lands.
- - Written by
A.Ashok kumar Grade 13(Arts)
QR BO(QRRYc8QெRBQ38QRBQெR)

Page 54
07060000033
எமது கல்லூரி பற்றி ஒரு
"ஒரு சமுதாயம் தனது தலைவிதி மாற்றமாட்டான்” என்பது என் கருத்தல்ல. அது பெரி தோன்றிய இளைஞர்களின் உத்வேகத்தினால் உருவா
எமது வித்தியாலயம் பதுளை ஸ்ரீ மாணிக்க ( சபையின் கீழ் இயங்கிய 2ங் கட்டையிலுள்ள பிள் சபைத் தலைவராக விளங்கிய மொடர்ன் தியேட்டர் 2 திருவாளர். K.S. இரத்தினசாமி அவர்களை கல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கல்லூரியின் அதிபராக திரு. கே. இங்கு 1-5 தரம் வரை வகுப்புகள் இருந்தன.
ஆரம்ப தினத்தன்று பத்து மாணவர்களுடன் 103 மாணவர்களை தன்னகத்தே ஈர்த்துக்கொண்டமை கல்லூரி, தர்மதூத்த கல்லூரி, சென்பீட்ஸ் கல்லூரி, போன்ற பிரபல பாடசாலைகள் இயங்கி வந்த போதிலு சேர்ந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நிகழ்வாகும்
இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று 1-13 வ 700ற்கு மேற்பட்ட மாணவர்களையும், பல பெளதீக பாடசாலைகளுள் ஒன்றாக இயங்கிவரும் எமது பாரத் சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் சில.
88QெR2QெR CR}QெR}QெRYQெR2(GR QெRYQெ88Qெ88QெRYQெRYQெR2008}Qெ89QெRQெ89039QெRYQெRQெR 80c3e0c3d
1958 ம் ஆண்டு மார்ச் 14, 15, 16 ம் திகதிக விழாக் கொண்டாடப்பட்டது. இவ் விழா இரத்தினசாமி அவர்கள் தலைமை தாங்கினார் எஸ். தொண்டமான் ஆரம்பித்து வைத்தார். சுப்பையா, திருமதி. செல்லம்மாள் தர்மலிங் சிவானந்தம் ஆகியோர் சொற் பொழிவாற் விருந்தளித்தார். ஊவா மாகாண உதவி அர பாரதி மலரை வெளியிட்டு வைத்தார். தி வித்தியாதரிசி திரு J. சீமான்பிள்ளை ஆகியே
1958. 02. 07 ல் தமிழகத்தின் பிரபல எழுத் கல்லூரிக்கு வருகை தந்து சிறப்பு சொற்பொ
* - 1958 - 09 .18 ல் தமிழக திருப்பெருந்துறை !
சிற்பவானந்தா அவர்களும் கொழும்பு இ பிரேமாநந்தாஜீ - அவர்களும் பாடசாலை சொற்பொழிவாற்றினார்கள்.
1958. 09. 14ல் தமிழகத்தில் இருந்து வரு அவர்கள் சிறப்புச்சொற்பொழிவாற்றினார். மா திரு. எம் குமரையா தம்பதிகளுக்கு ஒரு வர
1958.12.17ல் பாரதி கல்லூரி மாணவர்க பயிற்சிக்கு சென்றனர். இந்நிலையத்தில் ஏட்
ஆகியவற்றில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
1959ம் ஆண்டு பாடசாலையின் மூன்றாம் ஆ கண்காட்சி பிரதான இடத்தைப் பெற்றிருந் இரட்ணசாமி தலைமையேற்றார்கள். உதவி | B. இராஜன் (கண்டி அசோக வித்தியாலயம்) சாரங்கப்பாணி ஆகியோர் உரையாற்றினார் சுகாதாரமலரை வெளியிட்டு வைத்தார்.
8308880803 Qை

08:33:03:08:33
) நோக்கு
• • • ••
யை தானாக மாற்றிக்கொள்ளாதவரை இறைவன் யோர்கள் கருத்து. இந்த வகையிலே ஊவாவில் க்கப்பட்டதே எமது வித்தியாலயமாகும்.
விநாயகர் கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலய பரிபாலன ஒளயார் கோயில் கட்டிடத்தில் ஆலய பரிபாலன உரிமையாளரும், பிரபல சமூக சேவையாளருமான லூரி மேலாளராகக் கொண்டு 17.01.1951 ல் இராமசாமி அவர்கள் கடமையேற்றார். அப்போது
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக்கல்லூரி வருட இறுதியில் பெரும் சாதனையாகும். பதுளை நகரில் ஊவாக் பெண்கள் உயர்பாடசாலை, சரஸ்வதி கல்லூரி ம் இப்பாடசாலைக்கு மாணவர்கள் புதிதாக வந்து
மரயான வகுப்புக்களையும் 30 ஆசிரியர்களையும் வளங்களையும் கொண்டு ஊவாவில் முன்னணிப் 5 மகா வித்தியாலயத்தின் வரலாற்றிலே ஏற்பட்ட
ரில் எமது கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விற்கு கல்லூரி மேலாளர் திருவாளர் K. S. ர்கள். இவ்விழாவை மலையகத் தந்தை தலைவர் - பதுளை ஜ. தொ. கா. தலைவர் திரு. S.M. கம், திரு. E. மகாதேவா (யாழ்ப்பாணம்), திரு. K. றினார்கள். திருமதி பூமணி நடராஜா இசை சாங்க அதிபர் திரு. A. தட்சணாமூர்த்தி அவர்கள் ரு. J.C.D. கொத்தலாவல (எம். பி), பதுளை, பார் சிறப்பு அதிதிகளாக கலந்து கொண்டனர்.
03O300300000003303 Eல்383CO3803803803CO3603838383830003003 மே30லடு
தாளர் திரு. டி. கே. சீனிவாசன் அவர்கள் பாரதி ழிவு ஆற்றினார்கள்.
இராமகிருஷ்ண மடத்தலைவர் தவத்திரு. சுவாமி ராமகிருஷ்ண மடத்தலைவர் தவத்திரு. சுவாமி லக்கு - வருகை தந்து மாணவர்களிடையே
நகைதந்த திரு. ஏ. கல்யாணசுந்தரேசன் (B.A.) கணவர்களின் இசை விருந்தும் நடந்தது. அத்தோடு
வேற்பு விருந்துபசாரம் நடைபெற்றது.
ள் ஐவர் கிளிநொச்சி சாந்தி நிலையத்திற்கு டுக்கல்வியுடன் விவசாயம் , கைத்தொழில், நெசவு
ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சுகாதார தது. இவ்விழாவிற்கு மேலாளர் திரு. கே. எஸ். அரசாங்க அதிபர் திரு. எஸ். கே. சில்வா, திரு. P. - திரு. கே. இராஜலிங்கம் (இ. தொ. கா.), திரு. I. கள். அத்தோடு அதிபர் திரு. க. இராமசாமி பாரதி
R8a88(GR$)(QRQR8a8983.ை

Page 55
350335036381
மூன்றாண்டு நிறைவு விழாவிற்கு பின் ப இதில் விஷேட அம்சமாக மலையகத்தில் விளையாட்டு விழா பதுளை விளையாட்டு பாடசாலைகள் பங்குபற்றின. இந்நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டார். நிறைவு விழாவை ஒன்றும் நடந்தேறியது. மேலும் கல்விச் சு
பத்தாண்டு நிறைவு விழாவின் முக்கிய அ விஜயபாரதி சுந்தரராஜன், மற்றும் புகழ் ெ கலந்து கொண்டனர்.
08 - 09 . 1975 ல் இப்பாடசாலை பாடசாலையாக மாறியது. பொறுப்பேற்க ஆசிரியர்கள் அரசாங்க சேவைக்கு உட்பு திரு. V. நடனசபாபதி, திரு. எம். எம். வில் திருமதி. எம். ராஜேஸ்வரி ஆகிய ஆசிரிய சேவையாற்றியமை போற்றக்குரிய விடயம்
1976ல் முதன்முதலாக அர்சாங்கப்பரீட்சை
1978ல் க. பொ. த. (சா/ த) பரீட்சையில் (
1979ல் அமைச்சர் திரு. S. தொண்டமான் . கிடைக்கப்பெற்றது.
27. 03. 1982 ல் அதிபர் திரு. S. நாகரத் பாரதியின் நூற்றாண்டு விழாவும் சிறப்பு விருந்தினராக இ. தொ. கா. பொதுச்செய கொண்டார். அன்றையதினம் கலைவிழா !
0978c897989.89(GRBCRRE0398988c890RCRPROR RER$GRBRREGRECRU
05. 01. 1987 ல் இப்பாடசாலையின் இ கணேசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. ! இரட்டை மாடிக்கட்டிடத்தை திறந்து வை
29. 07. 1991 ல் இப்பாடசாலைக்கு தொ இயந்திரம் ஒன்றும் கிடைத்தன.
18. 01. 1993 ல் இலவச சீருடை வ விமரிசையாக நடத்தப்பட்டது. இவ்விழா திரு. M. சுப்பையா சிறப்பு விருந்தினராக
21. 02. 1995 அன்று 60 மாணவர் கதிரை. ஊவா மாகாண பெருந்தோட்ட கல்வி
அவர்களினால் வழங்கப்பட்டன.
1995 இல் ஊவா மாகாண பிரதி தவிச கல்வி அமைச்சர் கௌரவ திரு. M பாடசாலைக்கு மின்னிணைப்பு பெறப்பட்ட
07. 07. 1995 இல் பதுளை மாவட்ட பார் அவர்களின் முயற்சியினால் காணி அம இலக்க பிரிவிலிருந்து, பாடசாலையின் பெற்றுத்தரப்பட்டது. இக்காணியை பெருந்தோட்டக்கல்வி அமைச்சு வழங்கிய
10. 07. 1995 இல் க. பொ. த. உயர்தர பாரதி வித்தியாலமாக இயங்கி வந்த தரமுயர்த்தப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு ? அவர்கள் வருகைதந்து மாணவர்களுக்கு ஆரம்பித்து வைத்தார்.
RQRRQRQெR$(QRBQRQெR)

ව033333X2
த்தாண்டு நிறைவுவிழா 1967ல் கொண்டாடப்பட்டது. 1) முதன் முதலாக மலையக மாணவர்களுக்கென ஓர் மைதானத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில் பத்து தோட்ட களில் பதுளை நகரபிதா திரு. டியுடர் விஜயசேகர யொட்டி அகில இலங்கை ரீதியில் கவிதைப்போட்டி ற்றுலா ஒன்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ---
ம்சமாக மகாகவி பாரதியாரின் பேத்தியான திருமதி. பற்ற எழுத்தாளர் திரு. E. அழகிரிசாமி ஆகியோரும்
- அரசாங்கத்தால் பொறுப்பேற்கப்பட்டு அரசாங்க ப்பட்ட தினத்தில் இக்கல்லூரியில் கடமையாற்றிய கொள்ளப்படாத காரணத்தினால் திரு. ஏ. இராமசாமி, ல்சன், செல்வி. K. ஜானகி. , திருமதி. K. சந்திரா, ர்கள் சம்பளம் பெறாமலேயே இம்மாணவர்களுக்காக மாகும்.
சக்கு (N.C.G.E.) மாணவர்கள் தோற்றினர்.
முதலாவது மாணவர் சித்தியடைந்தார்.
அவர்களின் நிதியின் மூலம் புதியகட்டிடம்
தினம் தலைமையில் கல்லூரியின் வெள்ளிவிழாவும், பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவிற்கு பிரதம பலாளர் திரு. M. S. செல்லச்சாமி அவர்கள் கலந்து ஒன்றும் நடந்தேறியது.
03டு30000000000000333003063038380383838380383038ல0380032
ரண்டு மாடிக்கட்டிட திறப்பு விழா அதிபர் திரு. S. கௌரவ அமைச்சர் திரு. S. தொண்டமான் அவர்கள் த்தார். கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.
லைக்காட்சிப்பெட்டியும், 04. 12. 1992 இல் றோனியோ
ழங்கும் தேசிய வைபவம் பாடசாலை மட்டத்தில் விற்கு ஊவா மாகாண கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கலந்துகொண்டார்.
களும், 25. 02. 1995 இல் 100 மாணவர் மேசைகளும் 1 அமைச்சர் கௌரவ திரு. M. சச்சிதானந்தன்
Tளர் கௌரவ M. சுப்பையா, பெருந்தோட்டத்துறை - சச்சிதானந்தன் ஆகியோரின் உதவியின் முலம்
து .
ளுமன்ற உறுப்பினர் கெளரவ திரு. T. V. சென்னன் ச்சின் பணிப்பின் பேரில் ஹிங்குருகமுவ தோட்ட 8ம் அதிமுக்கிய தேவையாகவிருந்த 2 ஏக்கர் காணி அளப்பதற்கான நிதியினை ஊவா மாகாண பது.
வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் இதுகாலம் வரை 5 இப்பாடசாலை பாரதி மகா வித்தியாலயமாக உதவிக்கல்விப்பணிப்பாளர் திருமதி. K. சல்காது - ஆசி வழங்கி உத்தியோக பூர்வமாக வகுப்புகளை
(ெQR PORYQெREQREQR(Q8}QெRY(ெQR)

Page 56
ல330303030ல330)
1996 காலப்பகுதியில் பெருந்தோட்டப் பாட "சீடா' நிறுவனத்தினால் பாடசாலை மாண 90 x 25 இரட்டைமாடிக்கட்டிடம், விஞ்ஞான தளபாடங்கள், மலசல கூடவசதி, மின்வச் வழங்கப்பட்டன.
1996 இல் நடாத்தப்பட்ட தமிழ் மொழி மாணவர்கள் கட்டுரை, பேச்சு, கவிதை, ! மிகத்திறமையாக கலந்து கொண்டு வெற் செல்வன். எம். ரட்ணகுமார் (1ம் இடம்) தே மூன்றாம் இடத்தை பெற்றார். மற்றும் எம். போட்டியில் கலந்து கொண்டார்.
1997இல் தமிழ் மொழித்தின போட்டிகளில் போட்டியிட்டனர். செல்விகளான எம். தெ ஆகியோர் சிறுகதை, விவாதப்போட்டி கொண்டனர்.
1997இல் லயன்ஸ் கழகம் நடாத்திய அகில் பிரசாந்தினி முதலாம் இடத்தை வென்றது மாணவர் ஒன்றியம் நடாத்திய கவிதைப் ே பெற்றார்.
சுவாமி விவேகானந்தரின் இலங்கை விஜ பதுளையில் நடைப்பெற்றன. இதிலும் எமது குறிப்பாக செல்வன் எம். ரட்ணகுமார் கட்டு எஸ். பிரசாந்தினி கட்டுரைப்போட்டியில் | செல்வி. ஜெ. ஜெயேஸ்வரி இரண்டாம் இடத்
சுவாமி விவேகானந்தரின் இலங்கை விஜய சுவாமி ஆத்மகனாநந்தாஜீ அவர்கள் எமது | மாணவர்களை ஆசீர்வதித்ததுடன், ஆன்மீக
cGRSCRRORBORYGR CORREGR88C880-8ORCைRCRYCRYGROURCERERGRO
18. 02. 1997ல் இலங்கையின் சுதந்திர பொன சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெ வகுப்பு மாணவர்கள் சென்றனர்.
1997 மார்ச் மாதம் 04, 05, 06ம் திகதிகள் அநுராதபுரம், பொலனறுவை, சீகிரிய, தம்புள் சுற்றுலா வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. பங்கேற்றனர்.
23.08. 1997ல் பேராதனை பல்கலைக்கழக மருத்துவக் கண்காட்சியை நூற்றுக்கு திரும்பினர்.
1997 இல் பாடசாலையில் இது காலவரை 6 பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.
1998 இல் “சீடா” நிறுவனத்தினூடாக குடிநீர் என்பன ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு பலரதும் உதவிகளுடனும், ஒத்து எதிர்வரும் காலங்களில் இன்னும் பல வரலாற்று ஐயமில்லை.
வைகோ - -
ஆம் -
ਦਰ ਏ ਨਿ ਲਿUGਨ ਓਲ
RைRRB(38(GRBOR9(G38(G

ජත්වරිශ්වවවවව
சாலைகள் கல்வி அபிவிருத்தித்திட்டத்தினூடாக வர் தொகைக்கேற்ப 100 x 25 பிரதான மண்டபம், - ஆய்வுக்கூடம், காரியாலய அறை, தேவையான =தி ஆரம்பப் பிரிவுக்கான சுற்று மதில் என்பன
பத்தின போட்டிகளில் கோட்டமட்டத்தில் எமது இசை குழு, சிறுகதை, விவாதம், ஆகியவற்றில் றிவாகை சூடினர். வலயமட்டத்தில் வெற்றிபெற்ற சிய மட்ட கட்டுரை போட்டியில் கலந்து கொண்டு தெய்வீக ரஞ்சனி என்ற மாணவியும் தேசிய மட்ட
எமது மாணவர்கள் வலயமட்டத்தில் திறமையாக ய்வீக ரஞ்சனி, எஸ். பிரசாந்தினி, எஸ். சுமதி முதலியவற்றில் தேசிய மட்டத்தில் கலந்து
ம் இலங்கை கட்டுரைப் போட்டியில் செல்வி. எஸ். டன். 1997ம் வருடம் பேராதனை பல்கலைக்கழக பாட்டியில் ஜெ. ஜேயேஸ்வரி மூன்றாம் இடத்தை
யத்தின் நூற்றாண்டு விழா போட்டிகள் (1997) து மாணவச் செல்வங்கள் வெற்றிவாகை சூடினர். டுரைப்போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தையும், செல்வி முன்றாம் இடத்தினையும், கவிதைப்போட்டியில் ந்தினையும் பெற்றனர்.
மத்தின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்சிகளில் ஒன்றாக பாடசாலைக்கு (04. 06.1997)விஜயம் செய்து எமது
சொற்பொழிவாற்றினார்.
063300300000000000008038038038038038038380380380380383038038003609380036
ன் விழாவையொட்டி பண்டார நாயக்க ஞாபகார்த்த ற்ற கண்காட்சியை பார்வையிடுவதற்காக உயர்
ரில் இலங்கையின் புராதன இடங்களான கண்டி, Tள ஆகிய பிரதேசங்களை உள்ளடக்கிய கல்விச் சுமார் நூறு மணவர்கள் இதில் ஆர்வத்துடன்
5 மருத்துவ பீடத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட மேற்பட்ட மாணவர்கள் பார்வையிடச் சென்று
பரும் குறைபாடாயிருந்த விளையாட்டு மைதானம்
வசதி, மாணவர்களுக்கான மலசலகூடவசதி
துழைப்புடனும் உயர்ந்து நிற்கும் இப்பாடசாலை நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தும் என்பதில் சிறிதும்
தொகுத்தவர்:
திரு. எம். ஏ. எம். சலாவுதீன்
(ஆசிரியர்)
-.-..
88QெRO(Q3 RெQR QெRQெ89

Page 57
எமது ஆசிரியர் குழாம்
ம.
|
பாட பட்ட

எE 5 5 15,
காதது
இக் கருத்தம்
வ 12 ம் = -
5ா EEEEயா
பயட் க்கு
நிற்போர் (இடமிருந்து வலமாக) திருமதி. S. நற்குணராஜ், திருமதி. P. ராஜேந்திரன், செல்வி. J. மாகிரட், திருமதி. K. ஸ்ரீஜெயமலர், திருமதி. J. A. ஜரீனாபீபி, திருமதி. S. M. பக்கீர்சாயிபு, திருமதி. S. H. பல்கிஸ் உம்மா, திருமதி. G. ஜெகநாதன், திருமதி. V. ரேமன், செல்வி. M. பரமேஸ்வரி, திருமதி. A. ஜெயந்தி, செல்வி. T. கலாதேவி, திருமதி. V. ரதி, திருமதி. U. சிவகுமார்.
அமர்ந்திருப்போர் (இடமிருந்து வலமாக) திருமதி. ஸ்டெல்லா மேசி, திருமதி. S. J. M. ஹுசைன், திருமதி. Y. நாகலிங்கம், அருட் சகோதரி சயந்தி, திருமதி. V. வெலன்டினா, திருமதி. S. F. பாறுாக், திருமதி. V. விஜயலெட்சுமி, திரு. K. திருலோகசங்கர் (அதிபர்), திரு. M. A. M. சலாஹுதீன், திரு. K. சிங்கநாயகம், திரு. P. ஆனந்த குமார், திரு. A. சகாதேவன், திரு.T. திருச்செல்வம், திரு. G. முத்துக்குமார், திரு. K. மோகன், திரு. N. கணநாதன். * படத்தில் இடம்பெறாதோர்: செல்வி Z. A. நஸ்ரீன், திரு. K. வேலாயுதம், திருமதி S. சிவகுமார்
சைன், திருமதி. 7. நாகலிங்கநாயகம், திரு. 2 ஆன் த வேலாயுதம், த

Page 58


Page 59
8.8808608888888ගලිනි
With Best
SARAS
No .26,Neu Sri Kathire
Baa
වවවවව063ව©ව©3666666666666668385363G
With Best
17
Bal
PH. No.055 -2127 Fax No .055-23590
රටටවවවවව,

s@goගල8288888888807
Compliments
10
WATHI
Tailors
Supe Naveet, 25tatu Seet,
lutha.
ඈවර විරවරණත්වරණවරවන්නරිරයේ රත්ව©ව)මු
Couplintents
ОМ
TRAL
ta , i7& 78, Suck Mate,
Sadatta.
බගලගලගතුගලගට88ගල්ම්

Page 60
ව3)3වවවවවව
With Best
Special for Gents & Wedding Suite
Dhar
COORDORDORSOREDREOCRIOR CORPOREDROCREORCOREOCRYOCRORGOR GORGORORDOR GORORO
With Best Cor
Jhan's
Compan MP Fine Collectie
Whole Sale & Retail Readymade Garments, Tail
Stationeries, Fancy Good
Head Office.
No. 89, Lower Street, Badulla , Sri Lanka. Ø 055 - 22376 - 23599
6EORPOREREOREDROCREOR EO

වව35303583)
Compliments SONII
மார்வல்
2) டெயிலர்ஸ்
Marvel
Tailors
Mo , #, emaduta Road,
Sala, 055 - 50408
මාවෙල්
ටේලර්ස්
070668868008 වරිවර63වගුරවම0000000000706ෂ්මණ වරමර
npliments From
u (ft) etd., 2n for your Money
Dealers in lexfiles, Drs, Shoes , School Books, is, Greeting Cards, Etc.
3Mauruc6e5 : 23, Baza% Sweet, BaduDDa.
"Readumade මූournenta
055 - 23599, | 54, Baraw Sweet, Badutta.
| “Shae5. . 055 - 23155
88888888888

Page 61
32QRaR}QெREQR QெREQREQR2)
ஒன்று பட்டால் ஒற்றுமை நீங்கி நன்றிது தோர்
ஞானம் வந்தார் பாரதி விழா சிறப்பு
LANKA/
CCTodOfood635703335353568639363 ක්වරිස්ටජG
Dealers in :
Motor & Tractor Spal
Tyres
Tubes | Bettaries Electical Accessories & Estate Suppliers
( 055-22134
RE03
333ப3)
3ல்

CREQRECREQR$cைRRBQR 2
உண்டு வாழ்வே - நம்மில் -ல் அனைவர்க்கும் தாழ்வே திடல் வேண்டும் - இந்த அபின் நமக்கெது வேண்டும்
பற வாழ்த்துகிறோம்
MOTOR
103.03 D%E03LO3203333533030ல3303330030030ல3CO3D31033033ப3003332
"es/
No. 18 | Udayaraja Mawatha,
Badulla.
3ெ9e3c3c3c80
RRa3830

Page 62
ග8788.88ගණියදිගම
பழமை பாமையெ பழமை இருந்த நி. பாமர ரேதறி வாளா?
உ எமது நல் வா
BODY
BOD BO
Wholesale Dea
BOXYCYYOYOSSORY%S%92%80%8D%8Difණිල්ගgyDRYගණිqනහිලුනණිතුල්ගල
Five Star Sup No. 51/20, Ke
Colombo
ගලහිලහිරගයිනට366

(888 8889ගතුගදිගටRE
அறு பாவனை பேசலனறிப் නුට - TBLin)
njhhain ....ක්?
T LTD & LIN. තy LIN25
alers In Readymade Garments
ලවෙ968වෙරළුණට වණවටරවුටරණ860ට60ට60 වරවණීG
-er Market
yzer Street,
# - II
047-716468
අණපනඅතුලගලගද?

Page 63
30gேgggggg
சாதனை | மாணவ
- 1993ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட புலமைப்பரில்
பரீட்சையில் மாவட்டரீதியில் அதிகூ புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவி செல்வி. N. சசிக அதி மேதகு ஜனாதிபதி திருமதி. சந்திரி பண்டாரநாயக்க குமாரணதுங்க அவர்களிடமிரு!
பத்தாயிரம் ரூ பா பா ச  ைன யு ப ( சான்றிதழையும் பெற்றார்.
து?
1996ம் பரீட்சை பாடங்க பெற்று அகில சாகித் பெற்று
IDRB0R CRREGROORB0RB) 3903989890RPRERERE(38038) RRORROC
1998ம் ஆண்டு ஐரோப்பிய தினத்தை முன் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் பண்டாரநாயக்க ராஜ பயிற்சி நிலையமும், லேக்ஹவுஸ் நிறுவ இணைந்து நடாத்திய அகில இலங்கை ரீதிய கட்டுரைப்போட்டியில், செல்வி. S. பிரசாந்தினி மு பரிசான பத்தாயிரம் ரூபா வைப் பெற்றார். 19 ஆண்டு லயன்ஸ் கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட இலங்கை ரீதியிலான கட்டுரைப் போட்டியில் மு இடத்தையும் பணப்பரிசையும் பெற்றார், இவர் மாகாண தமிழ் சாகித்திய விழா சிறுகதைப் போட் இரண்டு முறை முதலிடம் பெற்று பாடசான பெருமை சேர்த்தவர்.
தி
199
தம் பிரி வெ
பெர
RocR0ORRாைலைRை(ெ388)

300303300303303)
படைத்த . பர்கள்
சில்
டிய
லா கா ந்து D' ,
:3 81
ஆண்டு நடத்தப்பட்ட க.பொ.த. (சா/த) சயில் செல்வன். M. ரட்ணகுமார் எட்டுப் களிலும் அதிவிஷேட்(8-D) சித்தியைப்
பாடசாலைக்குப் புகழீட்டித் தந்தார். - இலங்கை மட்ட தமிழ்மொழித்தினம், திய விழா போட்டிகளில் பரிசில்
ள்ளார்.
0 ல3ப3 CD%E0%E03CO30030303CO303CO303CO380383 CO3CO32030ல380380380032
எனிட்டு தந்திர பனமும் பிலான தலாம் 297 ம்
அகில தலாம் ஊவா ட்டியில் இலக்கு
- --------
1ம் ஆண்டு அகில இலங்கைரீதியிலான பிழ் மொழித் தின முதலாம் வுக்குரியவாசிப்புப்போட்டியில் செல்வன் ங்கடாசலம் பிரசாத் தங்கப்பதக்கம் ற்றார்.
38 QREQRasaRaRa30

Page 64
0333330303 ව
சங்ககாலச்
அறிவு ஒழுக்கங்களில் சிறந்த சங்ககால 'சான்றோர் செய்யுள்கள் என அழைக்கப்பட்ட
அறநெறியில் செலுத்தும் பண்பும், அஞ்சா நெல் மனத்திண்மையையும் உடையவர்கள். அக்க பெறுவதற்காக அவர்களுக்குப் பொன்னும் பொரு போற்றப்படுதலே பெரிதென்று நினைத்து சங் துாண்டக்கூடிய முறையில் வாழ்ந்து சான்றோர்க
வறுமையில் கிடந்து வாடிய போதிலும் கூட புகழுக் அரசர்கள் கொடுப்பது கூழாக இருந்தாலும் ., வாழ்ந்தவர்கள்.
தனக்கு எத்தனை துன்பங்கள் ஏற்பட்ட போதி உள்ளத்தினை கொண்டவர்களாக இருந்தனர். த
கூட உவந்தளிக்கக்கூடியவர்கள். அரசரின் கோபத் கண்டு இரங்கி தங்கள் நாட்டின் நலன் கருதி
ஒற்றுமையை நிலவச் செய்தவர்கள்.
இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த சங்க சான்றோர்க தொல்காப்பியர், வள்ளுவர், கபிலர், பரணர், நக்கீரர்
0(QR}(ெQRE0(QR(Q3(GRQREQR BQR(QR QெRBQெRYRெYGRQெRQ880(QRYcெ89QெRaRa39QெR BGROcRO|
உதாரணமாக அதியமான் நெடுமானஞ்சி என்னும் 8 போர்க்களத்தினின்று போர்கோலத்தோடு சென்று த இப்பாடல்.
“கையது வேலே காலன புனைக மெய்யது வியரே மிட்டற்றது பசு வட்கர் போகிய வளரிளம் போந் யுச்சிக்கொண்ட வூசி வெண்டோ வெட்சி மாமலர் வேங்கையோடு சுரியிரும் பித்தை பொலியச்சூடி வரிவயம் பொருத வயக்களிறு 6 வின்னு மாறாது சின்னேயன்னோ வுய்ந்தன ரல்லரிவ னுடற்றியோ செறுவர் நோக்கிய கண்டன் சிறுவனை நோக்கியுஞ் சிவப்பா
செறிவும் தெளிவும் பொருந்திய இப்பாட்டிலே அழகாகச் சித்தரிக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அச்சிறுவனைப் பார்த என்பதை கூறுவதற்கும் கையாண்ட உவமைகளுக்
இலக்கியங்களில் தாங்கள் கூறவரும் செய்திகளை செவிலி, பாங்கன் முதலிய பாத்திரங்கள் வாயிலாக
தன் கண்ணால் கண்ட காட்சிகளை உள்ளதை ! தான் எடுத்துக்கொண்ட பொருளை அழகாகவும், இயற்கையோடு அமைந்த உவமைகள் மூலம் புல் அமைத்து காட்டுவதற்கு அகவல் வஞ்சி முதலிய மீது எந்தளவிற்கு ஈடுபாட்டினை கொண்டிருந்த உவமைகள் மூலம் அறியலாம் சுருங்கிய சொற் அமைத்து செய்யுற்களை இயற்றினர். இந்த செய்ய அரசர்கள் சான்றோர்களை மதித்து அவர்களால் இவர்கள் அரசர்களின் கொடை வீரம் முதலியவற்ல
பிறர் புகழினைப்பாடி தம்புகழ் காட்டிய சங்க சிறந்தது. இவர்களின் வாழ்க்கை முறையான விளங்குகின்றது.
செல்வி சு. தெ
13ந் தரம் (4
ISO(Q888888888888886

30388030343
சான்றோர்கள்.
புலவர்களே சங்க சான்றோர்கள். இவர்களது பாடல் 1. இவர்கள் மக்களிடத்தில் பேரன்பும், அரசரை சுடன் எவ்விடத்தும் உண்மையை எடுத்துக்கூறும் லத்து அரசர்கள் சான்றோர்களின் அன்பைப் ளுளையும் வாரி வழங்கினார்கள். சான்றோர்களால் ககால அரசர்கள் அவர்களின் உணர்ச்சிகளை ளால் பாமாலை சூட்டப்பெற்றார்கள். சான்றோர்கள் குரிய அரசர்களை அன்றி பிறரைப் பாடமாட்டார்கள். அதனை உவந்து ஏற்று வறுமையை போக்கி
லும் கூட சங்க கால சான்றோர்கள் கலங்காத ன்னைப் போற்றிய மன்னர்களுக்கு தன் உயிரையும் நதிற்கு இரையாகியும் அழிந்து கிடந்த இடங்களைக் பகையரசர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி தமிழ் நாட்டில்
ளான அகத்தியர், குறிஞ்சியூர் முடி நாகராயர், ,போன்றோர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்-றார்கள்.
சிற்றரசனுக்கு ஒரு தவமகன் பிறந்தபோது அவ்வரசன் தன் மகனை பார்த்ததை ஒளவையார் கண்டு பாடியது
ழன் ம்புண்
தை
ட்டு விரைஇச்
038038338038003803803838038383803803888003888800363803803836
போல
னவே."
அதிமானுடைய தோற்றப் பொலிவும் வீரப்பண்பும்
அச்சிறுவனைப் பற்றியும் சிறப்பாக எடுத்துக் த்தற் பொருட்டு போர்களத்தினின்று வீடு சென்றான்
கு இது ஒரு தக்க உதாரணமாகும்.
1ா அவர்கள் தன் கூற்றாக கூறாமல் தோழன், தோழி, 5 கூறும் பண்புடையவர்கள்.
உள்ளபடியே கூறும் தன்மையினை உடையவர்கள். தெளிவாகவும் கற்பனை அலங்காரங்கள் இன்றியும் மப்படுத்தினார்கள். தன் உணர்ச்சியை செய்யுட்களில் ப யாப்புக்களை கொண்டார்கள். இவர்கள் இயற்கை தார்கள் என்பதனை இவர்கள் புனைந்து கூறிய களால் பரந்த பொருளை உணர்த்தும் சொற்களை புள்கள் மிக சிறந்தனவாகப் போற்றப்பட்டன. இக்கால ல் பாடப்படுவதை பெரும் பேரெனக்கொண்டார்கள். றையும் சிறப்பித்து பாடினார்கள்.
சான்றோர்களின் வாழ்க்கை முறையானது மிகவும் து பிற்கால புலவர்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக
தய்வராணி
கலை)
D(QR)(QR8a88QR$(QRYQRaR$(QR)

Page 65
G353535303වගවගවට්
இந்து
வா
தேடிச் சோறு ! சின்னஞ் சிறுகை வாடித் துன்பத்தி வாடப் பல செயல்
கூடிக் கிழப்பருவ கூற்றுக் கிரையென வேடிக்கை மனித வீழ்வே னென்று
என்றான் பாட்டுக்கொருவனாம் பாரதி. 8 மனிதகுலம் வாழ்கிறது. சிந்திக்கும் ஆற்றல் கொ பயன் யாது? அறிவியல் முன்னேற்றம் என விலை இலட்சியப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்லும். எம உள்ளிருக்கும் உயிரோடு தொடர்பானதன்றோ. உ என்றோ ஒரு நாள் அழிந்து போகக் கூடிய உட கொண்டதில்லையே.
O89).8}Rெ PO)QRB0c899(CR}QெR2008}CெR}CெR}RெCை39(G3 QெR$)(850)(08/0(QR QெR)cெ89c89d89GெR$RெER
மக்களா லாய பெரும்பயனு மாய லெத்துணையு மாற்றப் பலவானி உடம்பிற்கே யொப்புரவு செய் ெ கிடந்துண்ணப் பண்ணப் படும்.
என்கிறது நாலடியார். எனவே நாம் வேண்டியவர்களாக உள்ளோம். ஆத்ம உயர்வு
தந்துள்ளன எனினும் அனைத்து மதக் கருத்துக்கள் விளங்குவது இந்து மதமாகும். மனிதனை வாழ்வார் கொண்டுள்ள கருத்துகள் தான் எத்தனை!எத்தன
இங்கு நோக்குவோம்.
எம் ஆத்மாவை அதி உயர் நிலைக்கு இட்டுச் ஆச்சிரம் தர்மக் கோட்பாடாகும். இந்து சமயத்த இறைத்துவத்தை அடைதலாகும். பற்றுக்களை து அவ்வாறு துறப்பது இயற்கைக்கு விரோதமானது. இந்துமதம் ஒருவனின் வயது, மனம் ஆகியவற்றை துறவுக்குட்படுத்துகிறது. அளவோடு உலகியன வழிசெய்கிறது. இதுவே ஆச்சிரமக் கோட்பாட்டின் ஓ
ஆச்சிரமக் கோட்பாட்டின் படி மனித வாழ்வு நான் பருவமான பிரமச்சரியம் இல்லற நிலையான வானப்பிரஸ்த்தம், முற்றும் துறந்த நிலையான சன்
படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறையில் மு இந்நிலை குருகுல ரீதியாகப் பேணப்பட்டது. இக்கு கூறலாம். அவன் தன் பிற்கால வாழ்வுக்குத் ரே பெறவேண்டியிருந்தது. இதற்காக அவன் பல நிபர் பணிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அதிகாலை எழுர் தேகப்பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும். எளிய உ சுவையான காரமான உணவுப் பொருள்கள் இவனுக்
BRBORecR8a8)

D31030310330000000003)
மதம் காட்டும் ழ்க்கை நெறி
(ஆசிரியை)
திருமதி. வி. ரதி
நிதந்தின்று - பல
தகள்பேசி - மனம் ல் உழன்று - பிறர் மகள் செய்து - நரை - 3
மெய்தி - கொடுங் ப் பின் மாயும் - பல ரைப் போலே - நான்
நினைத் தாயோ?
அவன் கண்ட வேடிக்கை மனிதராகவே இன்று நம் ன்ட மனித குலம் தன் ஆறாம் அறிவால் பெற்றுள்ள ட பகர்வோமாயின் இது எவ்வகையில் எம்மை எம் மது இலட்சியம் ஊண் நிறைந்த உடலையன்றி உயிரின் முன்னேற்றம் அறிவியலால் ஏற்படுமா? நாம் டலில் கொண்டுள்ள அக்கரையை அழியா உயிரில்
புங்கா
ற் - றொக்க தாழுகா தும்பர்க்
3003.03LO303D%3D%E0303030ல3பே3DEO38%E03CO3LOL300360000332
நம் ஆத்மாவின் உயர்வைப் பற்றி சிந்திக்க க்கு பல்வேறு மதங்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை Dளயும் தன்னுள் அடக்கிய பழம் பெரும் சமுத்திரமாக பங்கு வாழ்ந்து வானுறையும் சிறப்புப் பெற எம்மதம் மன! அவ்வளப்பரிய பரவையிலிருந்து ஓர் துளியை
செல்ல எம்மதம் தந்துள்ள மிகச்சிறந்த கோட்பாடு நின் முடிவான குறிக்கோள் பற்றுக்களைத் துறந்து
றத்தலென்பது உடனடியாக நிகழக்கூடிய ஒன்றல்ல. விபரீதத்தில் முடியக்கூடியது. இதனை நன்குணர்ந்த ற அடிப்படையாகக் கொண்டு அவனை படிப்படியான Dலத் துய்த்து இறுதியில் இறைத்துவம் பெற இலட்சியமாகும்.
கு படிநிலைகளுக்குட்படுகிறது. இவற்றில் மாணவப் கிருகஸ்த்தம், துறவுக்கு ஆயத்த நிலையான னியாசம் ஆகியவை அடங்குகின்றன.
தலாவது மாணவ நிலையாகும். இந்துமத ரீதியில் நகுலம் மாணவனின் புலனடக்கப்பயிற்சிக் கூடமென்று தவையான கல்வியையும் ஒழுக்கத்தையும் இங்கே ந்தனைகளுக் குட்படுத்தப்பட்டான். அவன் குருவுக்கு ந்து தன் கடமைகளைச் செய்ய வேண்டும். ஏராளமான உணவை அளவாக உண்ண வேண்டும். இறைச்சி,
க்கு விலக்கப்பட்டன.
QெR RaRa38(R$(QRBGRYQெR)

Page 66
COOD30383300 C
"அன்ன சுரணை கூடினால்
அட்சர சுரணை குறையும்”
என்பார்கள். நா அடக்கத்தின் மூலம் ஏனைய அவன் உணவுமுறை கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. அவன் க மதுபானம் தாம்பூலம், நறுமணப் பொருட்கள் ஆகியவ முதலிய குணங்களை விடுத்து எல்லாவித சலனங்க குரவைவிட தாழ்ந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து புலன்கள் கல்வி கற்கும் காலம் வரை மாணவன் பிரமச்சாரி பயிற்சியால் மாணவன் மனம் பக்குவப்பட்டு கல்வியை மாணவன் குருவின் ஆசிபெற்று அவருக்கு தட்சணை 6
மாணவப் பருவத்தை முடித்தவன் திரு வேண்டியவனாகின்றான். நான்கு ஆச்சிரமங்களுள்ளு மூன்று நிலையாளரையும் காக்க வேண்டிய பொ அறவழியில் பொருளீட்டி பிறரைக்காத்து தன்னையும் 8
"தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தா
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை”
39(GRCRCRROR ORG88c39_RYGROCRORYGRORYCRYGRRORYR PORG
என்று இல்லறத்தான் கடமைகளை அழகாக ஒரு பங்கை தருமம் செய்ய வேண்டும். இல்லறத்தானி என்பது பசித்தவர் திக்கற்றவர் முகம் பார்த்து அவர்க இதற்கு அடுத்தப்படியிலேயே எம் அன்புக்குரியவர்க ஏமாற்றத்தோடு வெளியேறச் செய்பவன் அவர்க புண்ணியங்களை அவர்களுக்கு இழந்துவிடுவான். வஞ்சகமாகவும் பேசாது, கொடுத்ததற்கு வருந்தாது, இத்தகைய அறத்தின் இயல்போடு இல்வாழ்க்கை ( தலையானவன். இல்லறத்தில் தொடங்கி துறவறத்தில் பயன் மிகுந்த நிலையாகும். தாம் மட்டும் உயர தவ இல்லறம் சிறப்புடையதாகும். இதனையே
“ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க் நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து”
என வள்ளுவப் பெருந்தகை கூறுகிறார்.
இவ்வாறு தன் கடமைகளை ஏற்ற முறையில் சுமையை ஏற்கும் வலிமை பெற்றதும், இக் நிலைக்குரியவனாகிறான். ஓருவன் தன் மகனுக்கு ம சுருக்கம் ஏற்பட்டு நரைவிழுந்த பின்னரும் காடேகத் கூறுகிறது. இத்தகுதி பெற்றவன் மனைவி விரும்பினா மக்களுடன் விட்டுச் செல்லலாம். இவ்வாறு குடும் தனிமையில் இறை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திரு துறவறத்தையும் இணைக்குமார் பாலமாக இவ்வாச் படிப்படியாக துறக்கும் முயற்சியில் இப்படிக்குரியவன்
அடிப்படையாக அமைகிறது எனலாம்.
இவ்வாறான பற்றறுக்கும் பயிற்சியில் இறா! அழிந்து, பற்றெல்லாம் அற்றுப் போகும் நிலையில் இத்தகையவன் விருப்பு, வெறுப்பு, அவா, அகந் நீங்கியவனாய் தன் எண்ணம் சொல், செயல் யாவற்ை தீவினையிலிருந்து நீங்கி முழுமை பெறுகிறான். இறைத்துவம் பெறுகிறான். இவன் எண்ணெய் இல்லாெ
BGRB)QRBGR}QெR$QRQ888800

3873003லல330
புலன்களை அடக்க முடியும் என்பதனால் போலும் கட்டாந்தரை அல்லது பாயில் தான் உறங்க வேண்டும். பற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும். காமம், பேராசை, கோபம் களிலிருந்தும் தன்னைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். மள அலையவிடாது சிரத்தையோடு கற்றல் வேண்டும். ரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இவ்வாறான அரிய யத் தெளிவாக கற்றுணர முடிந்தது. கற்றுத் தெளிந்த வழங்கி வீடு திரும்புவான்.
மணம் புரிந்து இல்லறக்கடமைகளை ஏற்க ம் மிகமுக்கியமான நிலை இதுவாகும். ஏனைய றுப்பு இல்லறத்தானையே சார்கின்றது. இவன் காக்க வேண்டும். இல்லறவியலில் திருவள்ளுவர்
னென்றாங்கு
5 கூறியுள்ளார். இவன் தன் உழைப்பில் பத்தில் -ன் முக்கிய கடமை விருந்தோம்பலாகும். 'விருந்து' களை அன்புடன் போற்றி அவர் பசி ஆற்றலாகும். களை உபசரித்தலைக் கூறலாம். விருந்தினரை நடைய பாவங்களை சுமந்து கொண்டு தன் -விருந்தினரை அவமதியாது கொடூரமாகவும் கொடுப்பவனை தடுக்காது இருத்தல் அவசியம். வாழ்கிறவனே, வாழ முயல்வோர் எல்லோரிலும் D முடியும் வாழ்க்கையில் இல்லறநிலை பிறருக்கு ம் செய்வோர் வாழ்வை விட, பிறர் நலம் கருதும்
D%8D%E0%8D%E038363803838038038038038038038OC33380380380%E03ல3)
5கை
5 செய்த கிருகஸ்த்தன் தனது மக்கள் குடும்பச் கடமையிலிருந்து விடுபட்டு வானப்பிரஸ்த்த கன் பிறந்த பின்னரும், நெற்றி கை கால்களில் 5 தகுதி பெறுகிறான் என மனுதர்ம சாத்திரம் ல் அவளை அழைத்துச் செல்லலாம். அன்றேல் ம்பத்தைத் துறந்து வனவாசம் செல்லுதலால் க்க வாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. இல்லறத்தையும், சிரமத்தைக் கூறலாம். உலகியல் பற்றுக்களை இறங்குகிறான். எனவே இந்நிலையே துறவுக்கு
ங்கிய ஒருவன், அருளுணர்வுமிகுந்து தன்னலம் - சன்னியாச ஆச்சிரமத்துக் குரியவனாகிறான். பகாரம், கோபம் ஆகிய சகலவற்றிலிருந்தும் றயும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக்கி, நல்வினை, இத்தகையவனே முத்தி பெற்றவன். இவனே தாளிரும் தீபம் போன்றவன்.
.890(QRORE0(QR$)QR2(QR(Q38QR$)

Page 67
GoC403030303038
“தலைப்பட்டார் தீரர் துறந்தார், வலைப்பட்டார் மற்றையவர்”
என வள்ளுவர் துறவுச் சிறப்பைக் கூறு மனிதனை அவன் இலட்சியத்துக்கே அழைத்துச் தற்கால மக்களால் பின்பற்றப்படுவது அரிதிலும் வகுத்துக் கொடுக்கப்பட்ட மானிடக் கடமைக ை விடாது, எவ்வளவு தூரம் ஏற்க முடியும், என்று மனிதன் ஒருவனே, அவன் மனமும் ஒன்றே எத்த மாறப்போவதில்லை. இவ் ஆச்சிரமக் கோட்பாடு சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.
அக்கால குருகுல மாணவன் புலனை அ அடைந்தான். நம் மாணவரோ, புலன் செல்லு சீரழிகின்றனர். கற்கும் சிலரிலும் எத்தனை பேர் காரணம் மாணவரது கவனச் சிதறல்களே. பரவலா ஆனால் அக்கதிர்களை குவிவு வில்லையைக் கொ இவ்வாறே மாணவரும் தம்புலன்களை அடக்கி ஒரு நற்பிரசைகளாக வாழ முடியும். குருகுல மாணவன பின்பற்ற வேண்டிய ஒன்றாகும்.
OgggggggOgg00383803803800080380380380038330000000
இல்லறக் கோட்பாடு எக்காலத்துக்கும் ஏ நிலைகள் இரண்டும் இக்காலத்துக்கு ஏற்றதா ?,
இல்லாதொழியும் நிலையை நோக்கியே நம் சந்தர்ப்பத்தில் இவையெல்லாம் தேவையற்றல் நிலைக்குரியவனை காடேகக் கூறியதன் காரணம் துறத்தல் எளிது என்பதனாலாகும். இல்லறத்தி ஆயினும் ஓரளவுக்கேனும் இந்நிலைக்குரியவர்க முதியோரில் பலர் இறக்கும் வரை பெரும் குடும்ப மாற்றி அவர்கள் சுமையைக் குறைத்து இறை தவஞானியான வசிட்டர், முனிவர்களாலே போற் பெரியோர் இல்லறத்திலிருந்தே அகத்துறவு பூ ஏனையோரும் பின்பற்றி உயர்நிலை அடையலாம்.
எனவே இந்துமதம் கூறும் ஆச்சிரமக் இக்கோட்பாட்டை நாம் பின்பற்றுவதோடு, பிறர் | எம்நெறி வகுத்த தர்மங்கள் என்றென்றும் நிலைத்த
"கடமையாவன தன்மை பிறர் துயர் தீர்த்தல் பி
THE The dog is an animal found in many hou fond of children, and children like
alsatians, pomenenans and hounds. At first the dog was a wild animal. It was the first dogs can be trained to do work. Some pull carts. 01 to trace thieves and criminals. In some countries do A dog lives for about ten years. It is fully grown whe and rice. The dog is very clever, that is why it can be trained.
(RRRRRRROR)

බණේ වටගරිවරිරිවරිමු
மயங்கி
கிறார். இத்தகைய வகையில் ஆச்சிரமக் கோட்பாடு, - செல்லும் உயர் வழியாகும். இத்தகைய உயர்வழி அரிதானதாகும். உள்ளொளி வாய்ந்த உரவோரால் ள் தற்காலத்துக்கு ஏற்புடையதல்ல என்று ஒதுக்கி சிந்திப்பதே, இந்து சமயிகளான எம் கடமையாகும். னை தூரம் அறிவியல் வளரினும் அவன் இலட்சியம் எவ்வகையில் நமக்கு பொருந்துகிறது என்பதை சற்று
அடக்கி தான் அடைய வேண்டிய இலக்கை எளிதாக ம் வழியில் சென்று மீளாப்படு குழியில் வீழ்ந்து தம் முடிவான இலக்கை எய்துகிறார்கள். இதற்கு ன சூரிய கதிரினால் ஓர் பொருளை எரிக்க முடியாது. எண்டு ஒடுக்கும் போது உயர்வான தகனம் நிகழ்கிறது. 5 மனதோடு கற்றால் உயர்வான இலக்கை அடைந்து, மனின் புலனடக்கம் தற்கால மாணவனும் அவசியமாக
ற்புடையதென்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது. இறுதி சனத்தொகை பெருகிவரும் வேகத்தில் காடுகளே உலகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறான வை என ஒதுக்குவோர் பலர். வானப்பிரஸ்த்த > தனிமையில், அமைதியான சூழலில் பற்றுக்களை லிருந்தே பற்றுக்களை துறப்பது அரிதானதாகும். கள் அகத்தில் துறவு கொள்ள முயலலாம். நம் பச் சுமைகளை சுமந்து மாய்கின்றனர். இந்நிலையை - வழிபாட்டிலீடுபட நாம் வகை செய்ய வேண்டும் றப்படும் ஞானம் மிகுந்த மன்னர் ஜனகர் போன்ற பூண்டு அரிய நிலை பெற்றவர்கள். இவ்வழியை
IOCO33D%3D%E03.03.03D300303:53033300385003 CO3333333332
கோட்பாடு தற்காலத்துக்கும் பொருந்தக் கூடியதே. பின்பற்றவும் கரம் கொடுப்போம். தொன்னெறியாகிய ருெக்க வழிசமைப்போம்.
னக் கட்டுதல் றர் நலம் வேண்டுதல்”
(பாரதி)
DOG uses. Dogs are good hunters and some are good watchers they are to play with them. There are different kinds of dogs such as
animal to be tamed by man. Then dog became a friend of man Pet thers draw sledges. Some dogs are used by the police department
qshelp the blind people to moveabout. en it is two years old. Dogs like to eat meat, but they also eat bread
It is also a good companion too.
6.TaNாHA Grade 10 A
08888888888aெRYGREGRO

Page 68
(ெQR }CெR}QெRB)(QRBORBGெRBORYQெR)
வாழ்த்து
ISBORYGRRORBOROGROR CORPORPOR$GெR$)(ORYCRYCORPORYCRYCRYGRSCRYCRYGRORYGRO
ஆசிரியத் துறையில் 27 வ “வெளிவிழா” க் கண்டதுடன் எமது சேவையாற்றி தம் மாணவர்களின் காலத்திலேயே கண்டு களிப்புறும் வெங்கடாசலம் விஜயலெட்சுமி அ நலமுடன் வாழ்ந்து எமது கல்லூரிக் வாழ்த்துகிறோம்.
இ
QெRBQRBQ88QRp)QRB)(QR)(Q880

අමරවරිවජ්ජවච්ඡත්ව
நீறோம்
|--
CO3003003603COLO323 CU3003CO38038038303CD300303CO380383CD3 CD%EO3)
EPUTY PRINCE
கருட சேவையைப் பூர்த்தி செய்து வ வித்தியாலயத்தில் 21 வருடங்கள் முன்னேற்றத்தை தமது சேவைக்
எமது பிரதி அதிபர் திருமதி. வர்கள் மேலும் பல்லாண்டு காலம் தம், சமுதாயத்திற்கும் தொண்டாற்ற
ਵਕ ਪੂਨੇ ਪ: 30 64 ot ,
இப.
RRRRRRRRR$)

Page 69
CC3303ඡිජ්ජවච්ඡගීදි
எனது பாடச்
எனது பாடசாலையின் பெயர் பது/பாரதி & இது பதுளை நகரத்தில், பசறை வீதியி 32 இப் பாடசாலை 1957ம் ஆண்டு ஆரம்பி 32 எனது பாடசாலை அதிபரின் பெயர் திரு 3 இங்கு இருபத்தேழு ஆசிரியர்கள் கல்வ 3 எனது பாடசாலையில் ஏறக்குறைய எழு
கற்கின்றார்கள். எனது பாடசாலையில் முதலாம் தரம் (I
வகுப்புக்கள் உள்ளன. 32 பாடசாலையில் நான்கு கட்டிடங்கள் உ & இங்கு பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று உ & இக் கோயில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த, 3 எனது பாடசாலையில் பெரிய விளையா
எனது செல்லப் !
{{{වටගරිවරි වරිච්ඡවඡශ්වවවව080667767635768ව©වජG
4
அதை நான் ராணி என்று அழைப்டே
அதற்கு நான் பாலும், பழமும் கொடு அவற்றை அது விரும்பி உண்ணும். ராணி என்னுடன் நன்றாக விளையாடு அது நான் போகும் இடங்களெல்லாம் நான் சாப்பிடும் பொழுது ராணியும் 6 நான் நித்திரை செய்யும் போது என் * என்னை வேறு யாராவது தொட்டால்
அட்' - =
MOTHE!
M - Is for t @.,20 - Meams ! - NIT - Is for th
H - Is for he
E - Is for eue S) R - Means r
888888888888ORYcெR)

ව3 ව©38038038වමු
சாலை
22
தி மகா வித்தியாலயம். (பது பாரதி மகா 1
வித்தியாலயம். 7ல் அமைந்துள்ளது.
பதுளை க்கப்பட்டது.
ஆம..?. ந: க. திருலோகசங்கர்.
வி கற்பிக்கின்றார்கள். -- 2
ஐநூறு மாணவர்கள் கல்வி
முதல் பதின்மூன்றாம் தரம் வரை
உள்ளன
ள்ளது.
து.
எட்டு மைதானம் ஒன்றும் உள்ளது.
செல்வன்: A. நிரோஷ் காந்த்
தரம் -3
பிராணிகிளி
பன்.
CO380320303030ல3803803803030ல3ப3803803803803CO38038038003638038
இப்பேன்.
டும்.
ம் என்னுடன் வரும். என்னுடன் வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடும்.
னுடன் அருகில் உட்கார்ந்திருக்கும்.
அவர்களை கொத்தும்.
செல்வன் : B. ஜெய்கிருஷ்ணா
தரம் -3
-he memory she possesses. Ehat I owe her all I have. ce tender sweet converses. er hands that made a home ery thing shes done to help me. Pal and regular you see.
V. Vathsala,
G. C. E. (A/L) QெR RைORROR aெ88Qெ39QெR)

Page 70
වර්ෂo3වට
கல்வி கற்றிட வேண்டு
ஏட்டுக்கல்வி கற்று வாழ்வில் எழுச்சி பெற்றிட வேண்டும் நாட்டுக்கோர் நல்லவனாய் - நீயும் ஞான தீபம் ஏற்றிட வேண்டும்
புத்தியை சீர்செய்து - காலினை புகழேணியில் வைத்திட வேண்டும் உத்தம குணத்துடன் நீயும் உலகத்தில் வாழ்ந்திட வேண்டும்.
RYGRORYGREGRORROR FOORYGROGRBGROGRORY)(CRBOROGROGRORRRRBORGRO|
நான் விரும்
கார் மாக ஊரி மக
அரி
நட! மக
இதி சாத்
தெ செ கல
இந் புரிய
எப்பொழுதும் தமது அருமை அன்னை பிறமங்கையரை பார்க்காதே என்ற அமிர்த வாக்கு கூட்டத்திலே நாதுராம் கோட்சே என்னும் மதவெறிய ஒரு உலகம் போற்றும் அகிம்சாவாதியாகும். ஆ
அகிம்சா வாதியாக வாழ்வோமாக.
QRRaRaRa38QR)

303030308038gல்
பெற்றவரின் சொற்கேட்டு அவருக்கு பெருமை சேர்த்திட வேண்டும் சுற்றவரின் அறிவைக்கொண்டு காலத்தை வென்றிட வேண்டும்.
வாழ்வை உயர்த்த நல்ல வழிகளை தேடிட வேண்டும் தாழ்வு இல்லாமல்-நீயும் தரணியில் உயர்ந்திட வேண்டும்.
செல்வி. க. வெண்ணிலா க.பொ.த. (உ/த) கலை.
රිටරටවටරටවටරටවලට වටටටටටටරටවල්වරට89
பும் பெரியார்
நான் - விரும்பும்
( பெரியார் - மகாத்மா நீதியாகும். இவர் 1869 ஆம் ஆண்டு பம்பாய் காணத்து குஜராத் மாநிலத்தில் போர் பந்தர் எனும் ரில் காபா காந்திக்கும் புத்திலிபாய் காந்திக்கும் னாகத் தோன்றினார். காந்தி சிறு வயதில் ச்சந்திரன் நாடகத்தைப் பார்த்து சத்திய வழியில் க்க உறுதி கொண்டார். இந்து சமுதாயத்தின் த்துவத்தை உணர்ந்த காந்திஜீ சிறுவயதிலே காசங்களையும், கீதை, உபதிஷதங்கள் போன்ற எதிரங்களை, தாய், தந்தை, குரு மூலமாகக் கற்றுத் ளிந்தார். பாரிஸ்டர் படிப்பிற்கு இங்கிலாந்து ன்றபோது ஆங்கிலேயர்களின் பகட்டான ரசாரத்தில் காந்திஜீ மயங்காமல் அவர்களுக்கு துக் களின் உயர் ந் த தத்துவங் களை பவைத்தார்.
கூறிய புலால் உண்ணாதே. மதுபானம் பருகாதே நகளை பின்பற்றி நடந்தார். இவரைபிராத்தணைக் பனால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இப்படியான இவர் கவே நாமும் அவரை போல ஒழுக்க நெறியில்
பா. ஷந்தீர்
தரம் -5
aRRRBORRRRRS

Page 71
03833333:03
மாணவ ஒழுக்கம்
SE0(CR}RெBRBORYGREQR}CெR}CெR}008}CெR}0039008}CெR}RெEGRBOR 200829c89CெRPCR}CெREGR2008
மாணவர்களினதும், இளஞ்சந்ததியினரது பெரும்பாலும் குன்றி வருவதாக மூத்த பரம்பை மில்லை. முழுதும் உண்மையுமன்று.
இன்றைய மூத்த பரம்பரையினர் இளைய முத்த பரம்பரையினராக விளங்கியவர்கள் இதே 6 மீது சுமத்தினர் அவ்வாறே மனிதவினம் நாகரிகமன. த்து வரும் தலைமுறையினரின் ஒழுக்கம் நடத்ன வரலாறு இந்நிலையினைக் காட்டுகிறது. பரம்பரை !
சமூகத்தில் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ள வழக்கங்கள் பண்புகள், விதிமுறைகள், விழுப் அனுசரித்து நடக்கும் போது சமூகப் பிரச்சினைகள் ஒழுங்கு என்பன காணப்படும். மக்கள் வாழ்க்கையி கீழை நாடுகளில் கல்வி கற்பித்தல் என்பது சமூக ஆகியவற்றை இளந்தலைமுறையினருக்கு கற்பித் செய்தல் என்பதையே இலக்காகக் கொண்டிருந்த நீடித்திருந்தது. எவ்வித மாற்றங்களுக்கும் நெகிழ் குற்றத்திற்கு ஆள் 5 வேண்டியிருந்தது. )
மாற்றங்கள் வரவேற்கப்பட வேண்டியை மாற்றங்களுக்கு நெகிழ்ந்து கொடுக்க வேன கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் உலகம் இன்று சு! அபிவிருத்தியே காரணம். எனவே உலகின் 6 அனைவரையுமே தாக்குகின்றன. மாற்றங்கள் தல் அதனால் மனிதப் பண்புகளுக்கு முரணான ம என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தற் அடைந்துள்ள அதிதீவிர வளர்ச்சிக்கு இணையா விழுமியங்கள் என்பன வளர்ச்சியடையவில்லை எ குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணிற் பு) இயற்கையில் கெட்டவனாகப் பிறப்பதில்லை தீயவனாக்குகின்றன என்கிறார் ருசோ எனும் கல்வி
குழந்தை சந்திக்கும் முதல் சமூகம் அது மாத்திரம் போதாது குழந்தைகள் வளர்ந்து இன பிறழ்வு ஏற்பட்டு விட்டதே என்று மனம் பேதலிப்பத பராயத்திலிருந்தே குழந்தைகளைப் பெற்றோர்கள் ஆகின்றனர்."சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கட
- போலச்செய்தல், பின்பற்றுதல், பார்த்த குடும்பத்திலும் அதன் சூழலிலும் உள்ளவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சு, மற்றும் அவர்களின் செயல்கள் கூர்ந்து அவதானித்துத் தாமும் அவ்வாறு ந அவதானித்துப் பின்பற்றிக் கற்றுக் கொள்வது, மி ஏனைய வளர்ந்தவர்களும் - நல்ல முன்மாத ஒழுக்கமுள்ளவர்களாகக் குழந்தைகளை வளர்க்க
குழந்தை அடுத்துச் சந்திக்கின்ற சமூக வேண்டுமே தவிர வார்க்கப்படக்கூடாது. மாணவ உடல், உள், சமூகத் தேவைகளை ஆசிரியர்கள்
அன்பு, காப்பு,கணிப்பு, பொறுப்பு என்பன அவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் ஏ ஒழுக்கநெறியில் வளர்த்துச் செல்வதற்கும் ஆசிரிய புனிதமான பணி. ஆசிரியர்களும் புனிதர்களாக நல்
(239(QRYQெRYQெRBQR}QெR$)QRYQெR2

03035036364වර්ගයීම
» விழுப்பம் பெற வேண்டும்
9" - 5
திரு. குமாரசாமி சோமசுந்தரம் முன்னாள் பணிப்பாளர் நாயகம்
தமிழ்த்துறைப் பிரிவு தேசிய கல்வி நிறுவகம்.
பம் ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடுகள், பண்புகள் என்பன ரயினர் கூறுகின்றனர். இதில் உண்மையில்லாமலு
பரம்பரையினராக இருந்த காலத்தில், அப்பொழுது குற்றச்சாட்டுகளையே அன்றைய இளஞ்சந்ததியினர் கடந்த காலத்திலிருந்தே ஒரு தலைமுறையினர் அடுமதகள் பற்றி அதிருப்தி தெரிவித்தே வந்துள்ளனர்.
இடைவெளியே இதற்குக் காரணம் எனலாம். ப்பட்டுப் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்ற சமூக பழக்க மியங்கள், ஒழுக்க நடைமுறைகள் என்பவற்றை ள் தோன்ற சமூகத்தில் உறுதிப்பாடு, கட்டுக்கோப்பு, பில் சாந்தி, சமாதானம், ஒற்றுமை ஆகியன நிலவும். - விதிமுறைகள், சமூக மரபுகள், மனிதப் பண்புகள் து சமுதாயத்துடன் அவர்களைப் பொருந்தி வாழச் து. மிக அண்மைக் காலம் வரை இந்நிலைமையே ந்து கொடுத்தால் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடுகளை மீறிய
வ. அபிவிருத்தி, வளர்ச்சி ஏற்பட வேண்டுமாயின் ன்டியது இன்றியமையாதது எனத் தற்பொழுது ருங்கிவருகிறது. இதற்கு விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப எப்பகுதியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும் மக்கள் விர்க்க முடியாதன என்ற நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. மாற்றங்களை ஏற்க வேண்டுமென்ற நியதியில்லை காலத்தில் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பத் துறைகள் சக மனிதப் பண்புகள் மனித ஒழுக்கங்கள் மனித என்பது உண்மையே. இதற்கு யார் பொறுப்பு? எந்தக் பிறக்கையிலே என்கிறார் ஒரு கவிஞர். மனிதன் ல. சமூகத்தின் குறைபாடுகளே - அவனைத் பயியலாளர். 1 சார்ந்த குடும்பம். குழந்தைகளைப் பெற்றுவிட்டால் ளைஞர்களாகும் போது அவர்களின் நடத்தைகளில் பாலும் பயனில்லை. எனவே முன்யோசனையுடன் சிறு பேணி வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உள்ள -வர்கள்
னே” என்பது பண்டைத் தமிழர் நெறி. பப் பழகல், என்பன குழந்தைகளின் இயல்புகள். ஒருவரோடு ஒருவர் நடந்து கொள்கின்ற முறைகள் , நடத்தைகள், பழக்கவழக்கங்கள், ஆகியவற்றைக் நடந்து கொள்கின்ற விதங்களைக் குழந்தைகள் மிகுந்த பயனைத்தரும். ஆகவே குடும்பத்தவர்களும் நிரியாக நடந்து காட்டுதல் மூலமே சிறந்த - முடியும். 5ம் பாடசாலை. இங்கு மாணவர்கள் வளர்க்கப்பட ர்களை வளர்த்தல் என்பது அவர்களின் பல்வேறு கண்டறிந்து அவற்றை நிறைவு செய்து வளர்த்தல். அவர்களின் தேவைகளுட் சில. ஆசிரியர்கள் ற்ற பயிற்சிகளைப் பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களை பர்கள் முற்றிலும் தகுதியானவர்கள். ஆசிரியத்துவம் லொழுக்க வாழ்வு வாழ்ந்து காட்டுதல் அவசியம்.
QேR(ெQRBQRQR$(QRB(QRBO(QR BQRQRBORGRO(QR(QREQRQRQRQRCRsRெRைQR BRBGRO
ஊQR QெRYQெ88038(QRE0(QRYQெRECY)

Page 72
වගව3085868063
“மனிதர்களைத் திருத்துவதை விடக் கட்டியெழுப்புதலே மேலான காரியம்."அதுவே நாட் வாழுகின்ற பெரியவர்களும் அடுத்த தலைமுறையி வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நிலையில் அவர்களு ஐஇளைஞர்களுக்குப் பயமா? அல்லது வழிகாட்டு என்பது தெரியவில்லை. ஏன் வீண் சோலி என்று வா.
இன்று பலர், பெற்றோர் உட்பட உளவு கொண்டு குழந்தைகளை அவர்கள் மனம் போன கெட்டது எதுவென இனங்கண்டு கொள்வதற்கு உத்தி வளர்ந்தோரின் குறுக்கீடுகள் கூடாது என்கின்றன வழிப்படுத்துவது, அவர்களுக்குப் புத்தி மதிகள் சு குறுக்கீடுகள் அல்ல. அவர்களின் வளர்ச்சியில் பங்கு
இளைய தலைமுறையினர் உடல் உள் : ஆளுமை விருத்தியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் உதவ வேண்டியது அவசியம். இருபத்தோராம் ந
இடமாக அமைய வேண்டுமாகில் இளைய தன வளர்க்கப்பட வேண்டும். -
( இன்று நாம் வேண்டி நிற்பது மனித விழு உருவத்தில் இருந்து விட்டால் மாத்திரம் மனித விலங்குதான். மனிதன் உள்ளும், புறமும் மனிதன மனித நிலைக்கு உயர்த்துவது கல்வியே ஆகும். இ
SSOCRECORPORYCRYCRYGROR CRBRRORYc89089GROGROCEBORORYRRO
“விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குது
கற்றாரோடு ஏனையவர்” “கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து
புண்ணுடையர் கல்லாதவர். "கல்லாத மூடரைக் காணவும் ஆகாது” "கல்லான் நெஞ்சில் நில்லான் ஈசன் ” “இளமையிற் கல் ” "நுால் பல கல் ” "கல்வி தறுகண் இசைமை கொடையெனச்
சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே" "கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப் பொருள் க
இவ்வாறு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் வழ கல்வி”, “வாழ்நாட் கல்வி” என மனிதன் ஆயுள் எனவும், “கற்க மறுப்பவன் வாழ மறுக்கிறான்” என கல்வி கல்லாமைக்கு ஒரு சாட்டாக இருத்தல் ஆகா
"கற்கை நன்றே, கற்கை நன்றே "பிற்றை நிலை முனியாது கற்றனன்!
கல்வி யாவருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என பாகுபாடற்ற கல்வி வாழ்நாட் கல்வி, இலவசக் கல் மக்கட் சமுதாயத்தில் தொன்றுதொட்டு நிலவிவருகி
அறத்தை விலை கூறிவிற்பவர் அறவிலை விலை வணிகர். அறமும், கல்வியும் விற்பனைப் வாணிபம் செய்தலாகாது என்னும் உண்மையை தற்காலத்தில் இரண்டுமே வியாபாரம் ஆகிவிட்டபை நடவாமை புலனாகின்றது. "சொற்கேளாப் பிள்ளை பொருள் பொதிந்தது.
கல்வியின் வரலாறு, நயக்கத்தக்க மனிதந கலாசார ஒழுக்க வளர்ச்சிக்குக் கல்வியே கட் கொள்ளப்பட்டுவிட்டது. அதனாலேயே கல்வியே கரு எவரும் இல்லை. கல்வியழகே அழகு என்பதிலிரு நிலைபாடு தோன்றுகிறது. இதிலிருந்து பிறக்கும் இ
விரும்பி ஏற்காதவர் அழிவர் என்பதாகும்.
CRைORp)(GRBORYRெBORR 900

388805852
குழந்தைகளை நல்லொழுக்க சீலர்களாகக் டின் பெரிய அரணும், பாதுகாப்புமாகும். சமூகத்தில் னரைக் கண்காணித்து அவர்களை நல்வழிப் படுத்த ம் மெளனமாக ஒதுங்கியிருப்பதுதான் புரியாத புதிர் கின்ற தகுதி குறைந்தவர்களாக இருக்கின்றனரா? ளாவிருக்கின்றனரோ என்பதும் புரியவில்லை. பியல் கருத்துக்களை அரைகுறையாக விளங்கிக் | போக்கில் செல்ல அனுமதிக்கிறார்கள். நல்லது தவுவதில்லை. குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் போக்கில் ர். எவ்வாறாயினும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை கூறுவது, ஆலோசனை வழங்கி உதவுவது என்பவை தபற்றி உதவுதல் ஆகவே அமையும். ஆரோக்கியத்துடன் வளர்ச்சிப் பெறுவதற்கும் சிறந்த , குடும்பம், பாடசாலை, சமூகம் ஆகியன நன்கு பாற்றாண்டில் இவ்வுலகம் மனிதர்கள் வாழக்கூடிய லைமுறையினர் நல்ல மனிதப் பண்புள்ளவர்ளாக
மியங்கள் சார்ந்த கல்வியேயாகும். மனிதன் மனித கனாகி விடுவதில்லை. மனித சட்டை சார்த்திய ாக வேண்டியது அவசியம். மனிதனை அத்தகைய
தனை நம் முன்னோர்கள் உணர்ந்திருந்தனர்.
ால்
(திருக்குறள்)
1 இரண்டு
(திருக்குறள்)
(ஒளவையார்) (ஒளவையார்)
(தொல்காப்பியம்)
(கொன்றைவேந்தன்)
00383403600038303 CC30003003003Cய3800C0360C03-03CO3803823 CO3CO3Q
கல்வி”
ஓங்கியவர்கள் பழந்தமிழ் மக்கள் "சாந்துணையும் முழுவதும் கற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் வும் கல்விக் கோட்பாடுகளை அளித்தனர். வறுமை து என்பது போல,
பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே” என்றும், றே” எனவும் அழுத்திக் கூறியுள்ளனர்.
ன்று கொண்டனர். எனவே எல்லோர்க்கும் கல்வி, ல்வி முதலிய அரிய கல்விக் கருத்துக்கள் தமிழ் றது. ) வணிகர்: அறிவை விலை கூறி விற்பவர் அறிவு பண்டங்கள் அல்ல. எனவே அவற்றை வைத்து | உலகிற்கு ஈய்ந்தவர்கள் பழந்தமிழ் மக்கள். மயைக் காண்கின்றோம். நம் முன்னோர் சொல்வழி ளகளால் குலத்திற்கீனம்” என்னும் முதுமொழி
நாகரிக வரலாறு ஆகும். மனித நாகரிக, பண்பாட்டு, ட்டளைக் கல் என்பது எல்லோராலும் ஏற்றுக் நந்தனம் எனலாயிற்று. அழகினை விரும்பாதவர்கள் இந்து கல்வியை எல்லோரும் விரும்புவர் என்னும் இன்னொரு கருத்து என்னவெனில் கல்வியழகினை
RB)(889)QR$)(CRB)(QR)QRBQ890

Page 73
ගිරඹිරිවරින්වර
பல்வேறு சமயங்களையும் நிறுவி தத்துவஞானிகள், என்பவர்கள் அனைவரும் கல்வி மனிதத்தன்மைகளோடு மனிதர்களாக வாழ்வது அவர்களின் உறுதியான முடிவாகும். மனித ஈே அனைத்திலும் கல்வியினாலே ஏற்படமுடியும். ம6 வழங்கப்பட முடியும். மனித வாழ்க்கையில் க உயர்ந்தது என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை அதனை உரிமை கோரிப் பெற்றுக்கொள்ள ே மனிதனின் இந்த உரிமையும் கடமையும் பேணப்பட
ஆங்கிலக் கவிவாணர் வில்லியம் வேட்ள் பெற உதவுவது கல்வி என்கிறார். நலம் பொரு அமைதி நிறைந்த உலகம் என்னும் இலட்சிய நடுவுநிலைமையும், மனித நலக் கோட்பாடும் நின. கருவியாகவும், சாதனமாகவும் விளங்குவது கல்வி
இங்கு இதுவரை குறிப்பிட்ட கல்வியின் ெ வேண்டும். சுருங்கக் கூறின் விழுமியங்கள் | கருதப்படுகின்றது - மனதுக்குரிய கல்வி. மன பயன்படுத்துவதற்கான கல்வி மனதை தூய்மை கல்வி. எல்லாவித அறிவுகளும் உள்ளத்திலிருந் 'படுகின்றன. தோற்றம் தூய்மையாகிவிட்டால், ெ துாய கல்விக்குப் பயன் துாய மனம், துாய மன துாய ஒழுக்கம், நன்னடத்தை, பண்பான மனித உலக சமாதானத்தைப் பயனாக நல்குகின்றது வளர்ச்சிக்கும் அபிவிருத்திக்கும் இன்றியமையாத கல்வியாகாது என்ற நிலை உணரப்படவேண்டியது
DOBCRE0(QRB0RPOORB0(QR2008}RெBORE0(CR}2ெ0)QR2008}(ெQR200398903 200896(GR}cெRBCR2890)898
தற்போதைய கல்வி முறையில் வெறும் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் அறிவு அம்சமும், திறன் அம்சமுமே மதிப்பீடு செய் பண்பு வளர்ச்சி, விழுமிய உணர்வு வளர்ச்சி என்ட வளாச்சிகண்டுள்ளது. இந்நிலையில் மனித உ விளங்கும் என எதிர்பார்க்கமுடியாது. மனித காரணமாகின்றது.
சுவாமி விவேகானந்தர், கல்வியின் குறிக் விழுமியக் கல்வியினாலேயே மனித ஆக்கம் ஏற்பு பெரிதும் நழுவ விடப்பட்டுவருவது விசனத்துக்குரிய
கல்வி கரையிலது. இன்று கல்வியும் விரிந்துள்ளமை வரவேற்கப்படவேண்டியது. ெ கல்வியென்றால் முழுமையாக விழுமியம் சார்ந்த
வையத்தில் வாழும் நெறியுணர்ந்து வாழ்வாங்கு 6 கல்விப் பொருட் பரப்பில் விழுமியக் கல்விக் உள்ளது. இது நல்ல அறிகுறியன்று. இந்நிலை முடியாதனவாகி விடும். எனவே விரைந்து விழுமிய எல்லோரின் கடமையாகும்.
பாடசாலையில் கற்பிக்கப்படுகின்ற சக்க வேண்டும். விஞ்ஞான, கணித, மொழி, சமூகக் க உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் விழுமியக் அவசியம். பாடசாலையில் அத்தகைய நல்ல சூழ நிகழ்ச்சிகள் ஊடாகவும் மனிதப் பண்புக வளர்க்கப்படவேண்டும். தற்காலச் சமுதாயம் | விழுமியம் செறிந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பது
DOORDOORନ

ප©3 03වජී63වග89303689
யவர்கள் அருளாளர்கள், பேரறிவாளர்கள், பிக்கே பெருமதிப்பு அளித்துள்ளார்கள். மனிதர்கள் 5ற்குக் கல்வியே உறுதுணையாவது என்பது டற்றம்- உலகியல், ஆன்மீகம், பண்பாடு ஆகிய னித பாதுகாப்பு- அகம், புறம்- கல்வியினாலேயே கல்வியின் இடம் நிகரற்றது, மகத்தானது, மிக பாகும். கல்வி மனிதனின் அடிப்படை உரிமை. வண்டியது அவனின் இன்றியமையாத கடமை. _ வேண்டியது அவசியம்.
வேர்த் என்பாரும் “மனிதத் தன்மையினை மனிதர் நந்திய மனிதன், நலம் பொருந்திய சமுதாயம், பத்தை அடைய வேண்டுமாகில் சமூக நீதியும், மலநிறுத்தப்பட வேண்டும். இதற்கு ஊடகமாகவும்,
யாகும்.
பொருளடக்கம் யாது? என்பது தெளிவாக்கப்படுதல் சார்ந்த கல்வியே இங்கு கல்வி என்பதால் எத்தை விசாலிப்பதற்கான கல்வி, மனதைப் ப் படுத்துவதற்கான கல்வி அதுவே விழுமியக் தே தோன்றுகின்றன. ஒழுக்கமாக வெளிப்படுத்தப் சயல் தழுவிய ஒழுக்கமும் துாய்மையாகிவிடும். த்தின் பயன் துாய அறிவு, துாய அறிவின் பயன் - வாழ்க்கை. இத்தகைய பண்பட்ட மனிதவாழ்வு 1. உலக சமாதானம் உலக நிலைபேற்றிற்கும் எது. எனவே மனித விழுமியங்கள் சாராத கல்வி,
) அறிவிற்கும், சில திறன்களின் வளர்ச்சிக்குமே
அடைவினைப் பரீட்சிக்கும் போதும் மாணவரின் பயப்படுகின்றன. மாணவரின் மனப்பாங்கு வளர்ச்சி, நன கல்வியில் புறக்கணிக்கும் நிலை படிப்படியாக ஆளுமை வளர்ச்சி சமமாக முழுமையானதாக தன் மனிதனாக வாழமுடியாமைக்கு இதுவே
இப்3பே3 2030303CD3003033003000303CD3000303803CO3003300383238032
க்கோள் மனித ஆக்கம் 'Man making" என்கிறார். படுத்த முடியும். ஆனால் விழுமியக் கல்வி இன்று பது.
அதன் பொருளும் அடக்கமும் பரப்பும் பரந்து தான்று தொட்டு அண்மைக் காலம் வரை கல்வியாகவே விளங்கி வந்தது. அதனால் மக்கள் வாழ்ந்தனர். ஆனால் அதன் பின்னர் தற்காலத்தில் கு இடம் சுருங்கிவருவதைக் காணக்கூடியதாக ஊமை நீடித்தால் மனித அனர்த்தங்கள் தவிர்க்க பக் கல்வியை மலர்ச்சி பெறச் செய்ய வேண்டியது
கல பாடங்களிலும் விழுமியக் கல்வி ஊடுருவ ல்வி, சமய, தொழில்நுட்ப, வர்த்தக, கவின்கலை, கல்வியாசிரியர்களே என்ற உணர்வைப் பெறுதல் ழ்நிலை உருவாக வேண்டும். இணைப்பாடவிதான கள், விழுமியங்கள், நல்ல கருத்துக்கள் வேண்டிநிற்கும் கல்விநெறியும் கல்விமுறையும் 1 உணரப்பட வேண்டியது ஆகும்.
RெலைRைRORYaெRBQRERை)

Page 74
රමණීතවරවල්
Com
Since the beginning of recorded histo have been living in peace and harmony in Sri before Vijaya Came. But the three Communitie except for occasional disputes like quarrels in .
The riots of 1915 had a bad swell b That was a passing phase. Since that ugly happened to mar the goodwill that existed beti
Since 1958 due to the folly of som persecuted. This has now become a regular Tamils have to live in this Country, whether t) the Country is no solution. So the two commun
What then should be done to brin Sinhalees? Fortunately there are among both
wisdom.
EORGGOOROORSORGORGORGOR GOROROORSOREDREDORGORGORGOR SOCCORSOREORYORIDOR SORSODORO
Their services must be made use propaganda all over the Country advising tl where;
That the Country needs unity if : programmes will grind together and the Na neglected.
No Religion, be it Buddhism, Christia solve problems. All Religions preach the doctr refuge in Religion for his evil deeds. Buddhist. or nonviolence. So it is indeed a great shame t indulge in unbuddhistic activities.
However it is heartening to see resp. taking suitable steps to bring about harmonyb
Sri Lanka is our home and everybod ever wish ill to his or her home. So everybody s) for everybodys benefit.
Toen daarna
DERBORGDORSORGORGOR SOC

රජවරණවගාව
munal Harmony.
Mrs. V. Reymond.
(Teacher)
ry the Tamils the Sinhalees and the Muslims Lanka. We are not sure who lived in the Island es have been living harmoniously for Centuries happy homes, which is of great importance.
ut it was all due to administrative bungling u day for a long time till 1958 nothing had veen the Tamils and the Sinhalees.
ce of those in power the Tamils began to be
feature. This has to be stopped because the Prey like it or not, for years to come, division of zities must learn to come exist.
g about amity between the Tamils and the e the communities sensible men of vision and
OBOOSDOBOS OSOSOOS DOS 80S8003008008800B0B80B8OO88OO88OO8O88O88OS DOS DOS OSC
of. They must be persuaded to carry on se people that racial discords lead on one any
it is to progress and that all development tions economy will be badly affected. If it is
Enity, Hindusim or Islam advocates violence to rine of unity among men. So man cannot take n is a great Religion which preaches "Ahimsa" hat some people professing Buddhism should
onsible men of chief Religions in Sri Lanka, netween the two major Communities.
y loves his home. There can be nobody who will hould wish Sri Lanka to progress and prosper
REOORLOORSORBORGOROCREORED

Page 75
C5030858930350535
பாரதி கண்ட புதுக
“உடல் நன்று புலன்கள் | உயிர் சுவையுடையது அறிவு தேன் உணர்
உணர்வே அ உணர்வு தொ
ஏழையாக இருந்தாலும் அரும் பெரும் மனம் தாக்கத்திற்குள்ளாகும் போது உறுதி ஏற்பு வெளியாகின்றதல்லவா? அது போல் வறுமை விளைவாக கொடுத்தாரோ பாரதி
'உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்
பெண் அடிமைப்படுத்துவதைக் கண்டு மன இன்று அவர் நுாற்றாண்டைக் கடந்துதவிட்டார். எ6 காண துடித்த பெண்ணை உருவாக்க எந்த ஓ
வர்ணிக்கிறார்கள் பெண்களை.. எப்படி?
OBC(086(GR cெR0OR$cை8900330)(08}CெRB) 320)(QR200390033(RBOR}(ெQ8/0QR BR}3ெ}CெR}3ெ}Qெ89(QR2(CRC)
சந்திரனைப் போன்ற முகம் உடையாள் போன்ற இடையைக் கொண்டவள் வாழைத் தண்டு
தேய்ந்து போகும் சந்திரன், கடல் கொழுகொம்பில்லாது நிமிர முடியாத கொடி, நீர் ஏன் ஒப்பிடுகிறார்கள். பெண் அப்படியானவளா? விரும்புகிறார்களா?
முப்பெரும் புலவர்களில் ஒருவர் திரு காணப்படாத கருத்துக்களே இல்லை எனலாப் வெளிப்படுத்தக் கூடிய அளவு கருத்துக்களை அ பார்க்கும் போது மனதில் உண்டாகும் சுகத்தை மனதின் ஓரத்தில் ஒரு கேள்வி. பல அதிகாரங் அதிகாரம் காணப்படாதது ஏன்? காமத்திற்கு தனி தனித்துவம் கொடுக்கப்படாதது ஏன்? தாய் என்
வினாக்கள் இவை.
கன்னியான பெண்ணின் பெயருடன் சேர் ஆனபின் கணவனின் பெயர் சேர்ந்துக் கொள்கிறத என்பதைக் குறிப்பதற்கா? அல்லது தன்னிச்சையாக
“அறிவு கொண்ட மனிதவுயிர்கள் அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்
கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகியா? மாதவியா? | ஆராய்ச்சி? இரு பெண்களை நாடிய கோவலனைட் சொந்தமானதல்லவா?
(QRYQெR$CைRYGRO(QR$(QREGREQR

DIf 88888832
ள் பெண் ooooooo ?
திருமதி. Y. நாகலிங்கம்
(ஆசிரியை)
மிகவும் இனியவை - மனம் தேன் வு அமுதம் முதம் ப்வம்”
கருத்துக்களைக் கொண்ட பணக்காரர் பாரதியார். பட்டு புதிய எண்ணங்கள் தாக்கத்தின் விளைவாக வாட்டும் போது அருமையான வார்த்தைகளை
} போதினும் சமென்பதில்லையே'
எம் வருந்தியவர் பெண் விடுதலையை விரும்பியவர். னினும் பெண்ணுக்கு விடுதலை கிடைத்ததா? அவர் ஓர் மானிடனும் முன் வராதது ஏன்? கவிஞர்கள்
, சங்கு போன்ற கழுத்தைக் கொண்டவள், கொடி போன்ற கால்களைக் கொண்டவள் என்று.
2038038038038038038038380380380380380380380383 ல38038%E0333)
அலைகளுக்கிடையில் தத்தளிக்கும் சங்கு, சிந்தும் வாழைத்தண்டு இவைகளுடன் பெண்ணை அல்லது அப்படித் தான் இருக்க வேண்டும் என்று
வள்ளுவர். அவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறளில் ம். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் ஒரு குறளால் டக்கிய குறுகிய வரிகள், திருக்குறளின் வரிகளை 5 சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை. எனினும் களைக் கொண்ட திருக்குறளில் 'தாய்மை' என்ற 1 இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது தாய்மைக்கு பவள் பெண் என்பதாளா? விடை காண முடியாத
ந்திருக்க வேண்டியது தந்தையின் பெயர் திருமணம்
• இது ஏன்? அவளுக்கு தனியாக இயங்க முடியாது 5 இயங்கக் கூடாது என்பதைக் குறிக்கின்றதா?
Dள
தராம்”
என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றார்களே எதற்கிந்த 1 பற்றி கதைக்காதது ஏன்? கற்பு இரு பாலாருக்கும்
QெR PORYRெB(QRYQெR}(ெQRFOGY

Page 76
06858807088 ට
“கற்பு நிலையொன்று சொல்ல ! இரு கட்சிக்கும் அஃது பொது6
என்ற கருத்தை எழுப்பிய பாரதி எங்கே ஏன்? பெண்ணின் நியாயமான கருத்துக்களை முழு இந்தக் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்வார்களா? மானில் ஆனால் மானின் மருண்ட பார்வையை கொண்டவள்
"நிமிர்ந்த நடை நேர்கொண்ட ப நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத
“இன்னுமொரு முறை சொல்வே பேதை நெஞ்சே எதற்குமினி உ
பாரதி கண்ட புதுமைப் பெண் அவரின் கவிதையி அலைகளினுள்ளே மிதக்கிறாள். அவரின் கனவுப் பிறக்க வேண்டுமா? அல்லது பிறவிகள் மாறு ஆண்மகனாகவே பாரதி மாறி விடுவாரா? அப்படி எ
புலமைப்
CORRORRYGRSC(RYGR SCRCREGRORROCRORSCRC888888898 BCCCXO
அழியாத அழகுடனே தொலைய நெளியாத உயர்வுமாகி நிலை
அழியாமல் காசினியில் ஆண்டு இழிநிலை போக்கி இவ்வுலக | செழிப்போடு இருப்பதுதான் கல்
- - -
எல்லையிலா வறுமையிலும் இ கல்வியினை கற்பவர்கள் கல் துல்லியமாய் துணையாகும் இ கல்மேல் எழுத்தாக கடுகு நின பல்கிப் பெருக்கி அறிவை பகி
நல்லவிதமாய் இப்பரீட்சை தனி எல்லோரும் எம்பெயரை பறைச் நல்லோர்கள் வாழ்த்திடவே நா கல்விதனை நாம் விரும்பும் கா எல்லையிலா அருட்கொடையா
ஆதரவாய் அரசாங்கம் ஊக்கு ஆதாரமாயெமது கற்றலிலே வெ பூதாரமாய் அறிவுசேர பெருமை சாதாரணமாய் எமைச்சேர எதிர் ஆதலினால் இப்பரீட்சை தனில்
செல்வி,
(4
QRQRRB(QRRQRQைR 0

338a8038:03:38
வந்தார் வில் வைப்போம்.''
க? அவருடைய கருத்தை நினைவில் நிறுத்தாதது மமையாக செவி மடுக்க விரும்பாதவர்கள் பாரதியின் என் விழிகளைக் கொண்டவளாக பெண் இருக்கலாம். எல்ல!
பார்வையும் நெறிகளும்.''
கொண்டவள் தான் பெண்.
ன்
டலைவதிலே பயனொன்றில்லை.”
லுள்ளே கிடக்கிறாள். அவரின் வார்த்தையின் ஒலி பெண் நினைவாக நிஜமாக உருவாக மறுபடி பாரதி
ம் போது எண்ணங்களும் மாறுபட்டு சாதாரண ன்றால் பாரதியின் புதுமைப் பெண்...?
பரீட்சை (5)
5ம் - - - - -
03803CO3CU300303CO23 CC003CD30030003003C 38038O300333603CO3803 COXCO3)
பாத உறுதியோடு யான சிறப்பினோடு களாயிரமாயிரம் மாந்தர் - உயர
வியின் புகழாமே
த (2)
--- )
டைவிடா முயற்சியுடன் பிமான் ஆவதற்கு
ளவயதில் புலமைப்பரீட்சை
ற காரம்போல - மனதுதனில் ர்ந்திடுமே
- Tள்
1ல் சித்தி பெற்றிடின் சாற்றி பேசிநிற்பர்
டு சுற்றி பார்ப்பதோடு லைக் கூடமதில் - கற்றி - 05
- இரு மா ம் புலமைப் பரீட்சையிது ).
விப்பு பணம் தரவே வற்றிக்குவித்து
தரு நற்தொழிலும் காலம் - ஒளிபெறுமே
அடைவீரே சித்திதனை. .
எம். பரமேஸ்வரி
ஆசிரியை)
S880)(QRE0(888)(Q886)QRpod

Page 77
03Dggggggg8
விவசாயத்துறையில் |
JRRெEGRECOR800(OR800(8088888888888888888888888888888880
“உழுதுண்டு வாழ்வாரே 6
மற்றெல்லாம் தொழுதுண் இது வள்ளுவரின் கூற்று ஆனால் இ பொருந்தியிருக்கின்றது என்பது கேள்விக்குறி விவசாயத்தில் இன்றும் தன்னிறைவு காணவில்6 முன்னனியில் நிற்கின்றன. ஒரு நாட்டின் பொருள எமது நாடு சகல வளங்களையும் ஒருங்கே கொல நாம் எந்த அளவிற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் என் ஒரு நாட்டின் விவசாய வளர்ச்சி தங்கியுள்ளது என
ஓரு நாட்டின் விவசாயம் சிறப்பாக ஏற்படலாம். அதாவது பொருளாதார வளர்ச் உணவுற்பத்தி, கைத்தொழில் வளர்ச்சி, அன்னிய தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருள் வழங்குதல் மேலைநாடுகளில் விவசாயம் நன்கு செய்யப்ப வருவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்னும் வளர்ச்சியடையவில்லை என்று தான் கூ போது அங்கு காணப்படும் நிலப்பிரச்சினை, ( செலாவணியை சம்பாதிக்கக்கூடிய எண்ணெய் இன்னோரன்ன அம்சங்கள் காணப்படினும் காணப்படுகின்றது. இவ்விதமான வளர்ச்சி எம். இருக்கின்றன.
மேலை நாடுகளோடு எம் நாட்டை 4 அவதானிக்கலாம். அதாவது மக்களின் மனநிை மோகம், தாழ்வுமனப்பான்மை, இடைத்தரகர் சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சினை, போதிய ஊக்கும் விவசாயத்திற்கு போதிய முக்கியத்துவம் இல்லா மனப்பான்மை போன்ற இன்னோரன்ன காரணிகள் என்றால் அது மிகையாகாது.
ஆகவே விவசாயத்தில் நாம் அதீத வ பிரச்சினைகளுக்கு நிச்சயம் தீர்வுகாணப்பட வே6 ஒரு நிறுவனத்தாலோ செய்துவிட முடியாது. இ முயற்சிக்க வேண்டும். குறுகிய அரசியல் இலா கொள்கைகள் வகுக்கப்பட வேண்டும். இல்
முக்கியத்துவம் அளித்து பாட விதானத்தில் வேண்டும். மக்களின் மனநிலையை மாற்ற வே வேண்டும். இதற்கு அரசாங்கமே முழு பொறுப் பிரதான கொள்கைகளில் பாரியமாற்றத்தை ஏ அவதானிக்கலாம். அதனாலேயே அவை வெகு ே நாட்டில் நிலைமை வேறாக இருக்கின்றது.
மேலும் எமது நாட்டில் விவசாயம் செய் இடைத்தரகர்கள் அதிக இலாபம் பெறுகின்றார்க விவசாயிகளுக்கு சந்தைப்படுத்தல் வசதி போன் சோர்ந்து வேறு தொழில்களை நாடவேண் வெளிநாடுகளில் முற்றாக நீக்கப்பட்டிருக்கின் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மேலும் குறை உற்பத்திப் பொருள்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட6 நிவர்த்தி செய்ய விவசாயிளுக்கு விரைவில் மேற்கொள்ள வேண்டும். வெளிநாடுகளிலிருந்து குறைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் விவசாயிகூடிய
RRRRRRROR

23 930303033083
ாமும் மேலைத்தேசமும்
திரு.ஆறுமுகம் சகாதேவன்
(ஆசிரியர்)
பாழ்வர்
டு பின்செல்வர்” க்கூற்று இன்று எந்த அளவிற்கு எமது நாட்டில் ய. எமது நாடு ஒரு விவசாய நாடு. ஆனால் லை. உலகில் பல நாடுகள் இன்று விவசாயத்தில் 'தார வளர்ச்சிக்கு விவசாயம் பெரிதும் உதவுகிறது. ன்ட வளமான நாடாகும். ஆனால் அந்த வளங்களை பது தான் பிரச்சினை. இவற்றின் அடிப்படையிலேயே Tறால் அது மிகையாகாது.
இருந்தால் அதன் மூலம் பல்வேறு நன்மைகள் சி, வேலையில்லாப் பிரச்சினை தீர்க்கப்படல், ப செலாவணி, போசாக்குப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படல், | போன்ற பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும். டுவதால் அவை மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து ஆனால் எமது நாட்டைப் பொருத்தவரை விவசாயம் ற வேண்டும். ஏனெனில் ஏனைய நாடுகளை ஒப்பிடும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி, இலகுவாக அன்னிய வளம், கனிய வளம், ஆயுத உற்பத்தி போன்ற அங்கு விவசாயமும் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து து நாட்டில் காணப்படாமைக்கு பல காரணங்கள்
O8D%E0%E0%E0%E03003638038032033003003038038365380033003003 (32
ஒப்பிடும் போது பலவிதமான அம்சங்களை நாம் ல, மூட நம்பிக்கை, உடை நழுங்கா உத்தியோக பிரச்சினை, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இன்மை, விப்பு இல்லாமை, அடிப்படையில் பாடசாலையில் மை, இவற்றிற்கு மேலாக எல்லாமே இலவசம் என்ற பால் எம் நாட்டில் விவசாயம் பாதிப்படைந்துள்ளது
ளர்ச்சியை அடையவேண்டுமானால் மேற்குறிப்பிட்ட ன்டும். இதனை தனித்து ஒரு மனிதனாலோ அல்லது தனை அரசாங்கம் உயர்மட்ட அளவில் தீர்ப்பதற்கு பங்களை கைவிட்டு தேசிய வளர்ச்சியின் நிமித்தம் பங்கையின் கல்வித்திட்டத்தில் விவசாயத்திற்கு அதனை சேர்த்து நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்க ன்டும் உழைக்கும் எண்ணம் எல்லோரிடமும் ஏற்பட பும் ஏற்க வேண்டும். அரசாங்கங்கள் மாறினாலும் ற்படுத்தக்கூடாது. வெளிநாடுகளில் இதனை நாம் வகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. ஆனால் எம்
பவனை விட விளை பொருட்களை வாங்கி விற்கும் கள். இது ஒரு அசாதாரண நிலையாகும். அத்துடன் Tற பிரச்சினைகள் இருப்பதால் விவசாயிகள் மனம் ஒய நிர்ப்பந்தம் ஏற்படுகின்றது. இப்பிரச்சினை றது என்பதை நாம் பல தகவல்கள் மூலம் ந்த நிலத்தில் கூடிய விளைச்சலைப் பெறக்கூடிய ) வேண்டும். நோய்களை இனங்கண்டு அதனை உதவ அரசு ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளை | பொருட்களை இறக்குமதி செய்தல் படிப்படியாக
இலாபத்தைப் பெற ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.
2(QR}(ெQRYQெRBoa38Qெ38QெRYQெ886

Page 78
0803808038088888லம்
மேலும் எமது நாட்டைச் சுற்றி பரந்த கடல் வளம் பெறமுடியாமல் இருக்கின்றது. போதிய தொழில்
கூட தன்னிறைவு காணமுடியாமல் இருக்கிற நெற்பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப்படுவதை நோக்கி முன்னேறியுள்ளன என்பதை நாம் அறியலாம். ஆ அதன் மூலம் உரிய பயனை இன்றும் பெறவில் பாதிக்கப்படுவதை வெளிநாடுகள் தாம் பொருத்த மூலம் விவசாயிகளுக்கு அறிவித்து தடுத்து 6 கருவிகள் எமது நாட்டிலும் அறிமுகப்படுத்தப் தவிர்க்கலாம். மேலும் பாரிய அளவிலான காடழிப் அது விவசாயத்தை பெரிதும் பாதிக்கின்றது என்ப குறிப்பிட்ட அளவு வீதம் காடு காணப்பட வேண்டு உண்டாக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மண்ணரி பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களால் விவசாயம் அதிகம் நடைபெறுகின்றதை நாம் காணக்கூடியது யுத்தம் விவசாயத்தை பாதிக்கின்றது என்பன. இருக்கின்றது. எனவே நாட்டின் அபிவிருத்தித் மேற்கொள்ளப்படுவதன் மூலமும் மேற்கூறப்பட்ட நாமும் மேலை நாடுகளோடு விவசாயத் துறைய சிறுதுமில்லை.
--- ''
PETER'.
8c8c89CெRscெR8RெBQெR$Rெ SCRBORYGெR$cெR0ORBCR$ORBORYGெRCRS8803808088RெGெYC
Peter wanted to eo
So he bough
But the butt So he bought so
Then the but
Peter wante
So he bough
But the bread So he brought some
bread. Was n
Peter wanted to cut i So he did that then I
Butter on it ? Now peter wanted to
Bread .
All at once Peter st
Bad happen oh! He And the blood was fo.
Surprising he wi This is the reaso)
nice !
23}QெQQQQQQQRQெR 0

35000000000030303)
இருந்தும் அதன் மூலம் போதிய வருமானத்தை ட்ப வளர்ச்சி இன்மையால் மீன்பிடித்தொழிலில் து. ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் கடலில் க்கும் போது அவை விவசாயத்தில் எந்த அளவு னால் எம் நாட்டில் போதிய நில வளம் இருந்தும் மலை. மேலும் காலநிலை சீரழிவால் பயிர்கள் யுள்ள அதி நவீன காலநிலை உபகரணங்கள் விடுகின்றனர். அதுபோன்ற நவீன காலநிலைக் பட்டு விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் நட்டத்தை பு மூலம் நாட்டின் காலநிலை பாதிப்படைவதால் பதை சகலரும் உணர வேண்டும். ஒரு நாட்டிற்கு ம். மீள் மரநடுகை மூலம் போதியளவு காடுகள் ப்பு, மண்சரிவு, மண்வளம் இழக்கப்படல், நீர் பெரிதும் பாதிக்கப்படலாம். இது எமது நாட்டில் தாக இருக்கின்றது. எமது நாட்டில் நடைபெறும் த நாம் பல வழிகளில் அறியக்கூடியதாக
திட்டங்கள் யாவும் திட்டமிட்ட முறையில் குறைப்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலமும் பில் வளர்ச்சியைக் காணலாம் என்பதில் ஐயம்
IDREAM -
ਵਰ ਮਸਲੇ
at bread with butter. =t some butter. rer was bitter: pme better butter.
ter was better:
E03CO3TO3TO3233343 COLOU3CD3103COCO3CO323803CO3238032038O9 லே31033
) --- 1
d some bread. et some bread.
was like thread.
better bread then the eot like thread.
the bread in to slices. he want to apply some ne did that to0. eat it he took a slice of and at it.
arted shouting! What
had bitten his finger llowing freely and how as in his bed well. an Peter had seen a dream.
M. Mathan Raj
Grade - IIA
39.8RெRORR

Page 79
3333333 ව
பத்து ரூபாய் தாள்
இன்று நான் வங்கியில் ஆயிரம் ரூபாய்க் வரமுன்னர் பல தரப்பட்ட மனிதர்களிடம் பல்வேறு முதலில் இங்கிலாந்து தேசத்தில் பிறந்தேன். 6 குருவிகளின் வனப்பை வரைந்தனர். சிலர் என்ன ஆசைப்பட்டனர்.
இலங்கை மத்திய வங்கிக்கு நான் வந்து எழிலும் இளமையும் கொண்டு விளங்கினேன்.
ஒரு நாள் மத்திய வங்கியில் இருந்து பிரயாணம் செய்தேன். வங்கி அதிகாரி எங்களை வெளியே வந்தார். நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி 9 வைத்துக் கொண்டு சென்றனர். பொலீஸ் பாதுக நாட்டிலுள்ள வங்கி ஒன்றினுள் எங்களைக் கெ பாதுகாப்புடன் இரும்புப் பெட்டி ஒன்றினுள் வைத்துப்
சில நாட்கள் எனது சகோதரர்களுடன் தேயிலைத் தோட்ட அதிகாரி ஒருவர் வங்கிக்கு வ தொழிலாளர்களுக்குச் சம்பளம் வழங்குவதற்காக காரில் மீண்டும் பயணம் செய்தோம். தோட்டத்து தொழிலாளர் பலர் வரிசையாக வந்து கையெழுத்து இராமுவின் முறை வந்ததும் அவன் எங்களை வாங்க
2c3d8f9c89d880GRBORGR CRScR$RைRRORRORYRORs6(GRORYR9Rெ RRO
ஓரு நாள் இராமுவின் மகன் கண்ணன் இராமுவின் மனைவி என்னை அவனிடம் கொடுத்து கண்ணன் என்னை ஒரு சில்லறைக் கடையில் கடைக்காரன் நல்ல புத்திசாலி. அவன் என்னைக் 6
ரூபாய்த் தாள்களுடன் என்னையும் சேர்த்து எண்ன விரும்பினான். அவன் என்னையும் என் சகோதரர்கன் பெயரில் இருப்பு வைத்தான். இங்கே எங்களுக்கு நில வங்கியில் இட்டவருக்கு வட்டியாகப் பணமும் கிை ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுக்குள் மீண்டும் அடங்கிக் கிடக்க
அல்
A COW
My name is Rani. I am ten years | good milk, because you give me good fo bucket of Poonac and water. After takings feed my little ones. I am very proud of my now, who helps you by drawing your cart little children, I know that they too love me i a separate house that is the cattle shed. Is When they tie me with a ropea around my my children, andservemy master.
RைRORRRRRR B

ජීව©රවර්33863),
ஒன்றின் சுயசரிதம்.
"கட்டுக்குள் அடங்கிக் கிடக்கிறேன். நான் இங்கு அனுபவங்களைப் பெற்றிருக்கிறேன். நான் முதன் எனது உடலில் இலங்கையில் உள்ள அழகிய மன, எப்போதும் தங்களுடன் வைத்துக் கொள்ள
1 இறங்கும் போது கண்ணைக் கவரும் வகையில்
வேறொரு வங்கிக்கு எனது சகோதரர் பலருடன் 1 ஒரு பெட்டிக்குள் அடைத்து எடுத்துக்கொண்டு புடைந்தோம். மோட்டார்க், கார் ஒன்றில் எங்களை ாப்புடன் நாங்கள், அக்காரில் சென்றோம். மலை காண்டு சென்று வைத்தனர். மீண்டும் நாங்கள்
பூட்டப்பட்டோம்.
பெட்டிக்குள் அடங்கிக் கிடந்தேன். ஒரு நாள் ந்தார். தேயிலைத் தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் எங்களை அவர் வாங்கிச் சென்றார். மோட்டார்க் புரையின் அலுவலகத்துக்குச் சென்றோம். அங்கு துப் போட்டுச் சம்பளத்தைப் பெற்றுக் கொண்டனர். 6 மடித்து தனது மடியில் வைத்துக் கொண்டான்.
பாடசாலைக்குச் செல்வதற்குப் பணம் கேட்டான். தாள். அப்போது நான் நன்கு கசங்கி இருந்தேன்.
கொடுத்து மாற்றுப் பணம் பெற்றான். அந்தக் கொண்டு சென்று தான் வைத்திருந்த ஏனைய பத்து ரினான். எங்களால் சிறந்த பயனைப் பெற அவன் ளயும் கொண்டு சென்று சேமிப்பு வங்கியில் தனது றைய பாதுகாப்பு உண்டு. அது மட்டுமன்றி எங்களை டக்கின்றது. எனது மதிப்பு குறையவில்லை. நான் கின்றேன்.
செல்வன். ஜெ. செல்வம் தரம் - 6
C03EO3CO3COCOL3003 0300000000000000000000000%8D%E03COCO03CO3 8383)
SPEAKS
pld. I give milk to your family daily. I give bod. I want a bag of grass daily. I drink a so much food. I give good milk to you and children my elder child is a grown up calf with a jingling bell around his neck. I love n the same way. I do not butt them, I have tay thereinthenight, iamnotveryhappy. neck. I like to be free and live happily with
D. Vanaraja.
Grade 10A
8888888888Q?

Page 80
003800380038038038038038
தமிழ் இலக்.
காப்பாளர்
பொறுப்பாசிரியர்
தலைவர்
செயலாளர்
பொருளாளர்
நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்:
இந்து
காப்பாளர்
தலைவர்
செயலாளர்
0380380388038038038038038038080383830000000000000000000003 03:36
பொருளாளர்
உறுப்பினர்கள்
செஞ்சிலு
காப்பாளர்
பொறுப்பாசிரியர்
தலைவர்
செயலாளர்
பொருளாளர்
உபதலைவர்
உறுப்பினர்கள்
808080808080808

53303333303)
கிய கலாமன்றம்
1 திரு. க. திருலோகசங்கர்
(அதிபர்)
திரு. பெ. ஆனந்தகுமார் (ஆசிரியர்)
செல்வன். லெ. விக்னேஸ்வரன்.
செல்வி. க. வெண்ணிலா
செல்வி. வீ. வத்சலா
செல்வி. நா. சசிக்கலா செல்வி. வே. வதனரம்யா செல்வி. வெ. சிவாஜினி செல்வன். ரா. ரவிச்சந்திரன் செல்வன். த. வனராஜா மாமன்றம்
திரு. க. திருலோகசங்கர் (அதிபர்)
திரு. பெ. ஆனந்தகுமார்
திருமதி. இரா. விஜயலெட்சுமி
செல்வி. மு. பரமேஸ்வரி
030303030ல38038836303030இ000332030ல303 03:38038030ல300332
திரு. ஆ. சகாதேவன் திரு. ந. கணநாதன் திருமதி. யோ. நாகலிங்கம் திருமதி. ப. இராஜேந்திரன்
திரு. த. திருச்செல்வம் புவை சங்கம்
திரு. கே. திருலோகசங்கர் (அதிபர்) -
திரு. பி. ஆனந்த குமார் திரு. பி. கணநாதன்
செல்வன்: பி. லசந்தன்
செல்வன்: எம். மதன்ராஜ்
செல்வன் ஆர். கிருஷ்ணகுமார்
செல்வன் எல். விக்னேஸ்வரன்
செல்வன். கே. சசிதரன் செல்வன். டி. ரில்வான் செல்வன். ஆர். ரஜிகுமார் செல்வி. என். சசிகலா. செல்வன். டி. இராவேந்திரா
3ெ 93803808RRRBOR0

Page 81
C33030303033082
ஆசிரியர் நல
போசகர்
தலைவர்
செயலாளர்
பொருளாளர்
பாடசாலை அபிவிருத்.
தலைவர்
செயலாளர்
பொருளாளர்
நிர்வாக உறுப்பினர்கள் :
2008}QெRY(ெ08}CெR}008/08}CெRB)G390033(QR2008}Rெp)(CSECR2008}008 2003}(ெ32(GREBREREORG
With Best Compliments from
Manufactures by:
Sponge Cake Serviettes, Yo Stationary &
MMINாதுரை:35:32:39:19:19
Galgodahinna, Veenithagama Junction, Badulla.
Mobile : 072 -
238R8RocR8a8038QR$(ைQR)

2030303503308082
ன்புரிச் சங்கம்
திரு. கே. திருலோக்சங்கர் (அதிபர்)
திரு. கே. மோகன்
திருமதி ஏ. நஸ்ரீன்
திருமதி ஏ. ஜெயந்தி
திச் சங்கம் 1997-1998
திரு. க. திருலோகசங்கர் (அதிபர்)
திரு. ஆர். ஜெ. இரவீந்திர சேகர்
திரு. ஏ. சகாதேவன் (ஆசிரியர்)
திரு. கே. தங்கவேல் ஜனாப். எம். அசார் திரு. பி. ஆனந்தகுமார் (ஆசிரியர்) செல்வி. எம். பரமேஸ்வரி (ஆசிரியை)
IDE0383 803803803803803803803838380380380380383803803838038003603862
Cups, Paper Plates, 1ght Cups, Paper, Board, Printing
611246
QெR RaRRYQRBQRBQRECR)

Page 82
037033333 ට
அகிலம் காக்
பெண் என்பவள் மனிதனை வாழ்விப்ப ஆராய்ந்திருக்கிறது. ஆனால் தமிழன் இன்னும் செ பூமியிலே வந்து நிலைத்துவிட்ட ஆணும் பெண் முற்படுகிறார்கள். மனிதன் சொல்கிறான் அந்த இ பெண் சொல்கிறாள். பரம்பொருள் பெண்ணான இ இருவருக்கும் பிறக்கிறான் ஒரு பிள்ளை. அவள் இறையிடத்தில் ஆண்மையுமில்லை பெண்மையும் பிள்ளையின் கண் கண்ட தெய்வம் தாய, அதனால் உருவிலேயே வழிபடத் தொடங்கியிருக்கின்றான்.
பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயின் அன்ன மேலும் இறைவன் அருளை நினைத்து.
தாயாய் முலையைத் த தாராது ஒழிந்தால் சவன.
நாயேன் கழிந்து போவே இரங்கி நைகிறார். இன்னும் திருநாவுக்கரசரும்,
ஈன்றாளுமாய், எனக்கு எ
உடன் தோன்றினராய் என்றும் மற்றொரு பதிகத்தில்
தாயவன் காண் உலகிற்குத் தன்னொப்பில்லாத தத்துவன் காண்
CRBORYCRRORSCR800088-ெ39(GREGRORYCRYCRYCRYGRBRORYCெRCRBORYGR RERO
என்றும் பாடிப் பாடி மகிழ்கிறார். இப்படித் உள்ளத்தில் ஆதியில் எழுந்திருக்கிறது. 'பேசரிய : ஆசு அகலும் அடியார் உளத்து அப்பனுடன் இரு இல்லை. கசிந்து பாடாத கவிஞன் இல்லை. மனிதல் மலைமகளாக அலைமகளாக அன்னையை நிலை மூலமாக ஆரம்பித்த அன்னை வழிபாடு அவன் உ6 அன்னையையே உலகுக்கு அன்போடு அறி உருவகப்படுத்தியிருக்கின்றான். இப்படித்தான் மலை அவன் எண்ணத்தில் தோன்றியிருக்கிறாள். இப்ப மூவரையும் ஒருவராக காணும் பேற்றுக்குத் தவம் இணைந்து நிற்கும் அன்னையை தேவர் மூவ முத்தொழிலுக்கும் அடிகோலும் பராசக்தி அவ எண்ணியவன் உள்ளத்திலே
மூவர்க்கும் முத முத் தொழிற்கு நாவிற்கும் !
நாடறிய ே தேவர்க்கும் ( சித்தர்க்கும்
யாவர்க்கும் ஏழிற் பரையை
என்ற பாடல் எழுந்திருக்கிறது. தான் எத்தனையோ உருவங்களில் கோயில்களில் 6 அகிலண்டநாயகி, பெரிய நாயகி, மங்களாம்பில் பெயர்களில் இருப்பவர்களும் அவளே தான்.
0(Q886888888888888888

33080380803803808)
தம் அன்னை
ளா, தாழ்விப்பவளா என்பதை உலகமெல்லாம் காஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்திருக்கிறான். எப்படியோ னும் தங்களைப் படைத்த தலைவனை அறிய றைவன் ஆணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று றைவியாகத்தான் இருக்கிறாள் என்று கடைசியில் I சொல்கிறான் கடவுள் தாயாக இருக்கிறாள் மில்லை. தாய்மைத் தான் நிறைந்திருக்கிறது ) தான் கடவுளை மனிதன் முதல் முதலில் தாய்
பக் கசிந்து பாடிய மாணிக்கவாசகப் பெருமான்
நவானே லயாய் னோ - என்று
பந்தையுமாய்
Of88d8වරිවට්ටටරි වවමවරට888888800876 වර්ෂවරයි
த தாயான தத்துவமாகவே இறைவழிபாடு மனித உயிரை எல்லாம் பெரும் போகம் சுவை அளித்து க்கும். அன்னையைக் கண்டு தொழாத கவிஞன் ன் மலையையும் அலையையுமே உருவகப் படுத்தி னத்திருக்கிறான். இந்த மலை மூலமாக அலை ள்ளத்தில் எழுந்த அழகுணர்ச்சி காரணமாக அந்த கிவையும் நல்கும் நல்ல கலைமகளாகவும் ல மகள் அலை மகள் கலை மகளாக அன்னை டி மூன்று அன்னையரை உருவாக்கிய அவன் கிடந்திருக்கிறான். இப்படி மூவரும் ஓர் உருவாய் ருக்கும் முதற் பொருள்: அவர்கள் செய்யும் ளே என்றெல்லாம் எண்ணயிருக்கிறான். இப்படி
கற் பொருளாய் தம் வித்தாகி மனதிற்கும் பரறிவாய் . முனிவர்க்கும் நாகர்க்கும் தாயாகும் வணங்குவோம்
எண்ணற்ற திருப்பெயர்களோடு எழில் நிறைந்த எல்லாம் எழுந்தருளியிருக்கிறாள். வடிவன்னை, Dக, அபிராமி, காமாட்சி, விசாலாட்சி போன்ற
Q880a88688Qெ38(GRQR

Page 83
2303333333
090398903989).RB(8888888888888888888888888888(GRB3ெ9c80
தான் பெற்ற பிள்ளைகளைப் பராமரிப்பதில் அன் தானே? சின்னப் பிள்ளையாய் இருந்தால் பாலுா ஊட்டுவாள். பின்னர் அவன் வளர்ந்து பெரியவனாகு படைத்து அவன் உண்பதைக் கண்டு மகிழ்வாள் இ அன்னபூரணி என்றே அழைத்திருக்கிறான். உலக என்றால் அந்தக் காத்தற் கடவுளாம் மகா விஷ்ணுவி கேட்கத் தோன்றும். வெறும் உண்டியும் உடையும் எத்தனையோ பொருள்களுக்கு அல்லவா ஆசைப்பு செய்ய வேண்டியவளும் அவள்தானே? அந்த பரந்தாமனுக்கும் நல்ல பக்கத்துணையாக நிற்கிற அவனிடமிருந்து பெற்று மக்களுக்கு எல்லாம் அபய நாராயணி என்கிறார்கள் கலைஞர்கள்.
இப்படி அண்ணன் வேலையில் மட்டும் த ஒருவனைக் கைப்பிடித்து அவன் காரியம் யாவினும் பிறந்தவள் ஆயிற்றே. ஆதலால் இறைவனது கா இருக்க வேண்டும் ஆம்! இப்படி சக்தி அருளுபவள வடிக்கவும் நம் கலைஞர்கள் மறக்கவில்லை. இப் பார்த்திருக்கக் கூடும். - உலகெல்லாம் பிறக்க கண்டிருக்கிறார்கள் கலைஞர்கள்.
தாயாகவும் மனைவியாகவும், மகளாகவ பொதுவாக மகள் என்றும் பொருள் வந்து | ஆனைமுகனுக்கும் ஆறுமுகனுக்கும் (ஏன் நமக்குடே பெருமக்கள் மனைவியாகவோ தாயாகவோ ஆகா, செய்திருக்கிறார்கள்.
மனிதனுக்கு இம்மையில் வாழ்வு அளிக்க அருள் புரியக் கன்னி வடிவிலே தவக்கோலம் கொல் தான் என்றாலும் ' பிள்ளையும் கன்னி என மறை என்கிறார் தாயுமானவர். உலகெலாம் காக்கும் ஒரு கற்பனை பண்ணத் தெரிந்த கலைஞர்கள் நம்மவர் பெருமிதம் அடையலாம் தானே?
4 சிவ சக்தியின் பரிவார கணங்களாகப் ப சக்திகளாகவும் அன்னையை வணங்குகிறோம். அ சக்தியாகவும் தோன்றுகிறாள். அன்பு வடிவாகி நிற் இதனையே தேச கவியும் பாடுகிறார் ரணத்துக்கு அ அதருமத்தை அகற்றப் போரிடுகிறாள் தேவி, சிவம் | அவளே சாந்த கலியாண குணசாலியாகக் காட்சி த பாடுகிறார் மகாகவி பாரதியார்.
ஒ இ 5 2 இ
எத்திக்கினிலும்
போய் எ எரியும் கே
சாகும் அன்னை, அன்ன
நாடச் செய்
என்றும் பாடு
கோலம் கண்டு சினமும் வில கொஞ்சித் தெ
கூத்து
என்றும் கூறியிரு தீயோரை அழிக் துாயோரைக் கா
(&39(GRRB(QRBQR QெRBGROGRB

C3 0863933059
மனயின் முதற்கடமை, அவன் பசியை ஆற்றுவது டுவாள். ஒன்றிரண்டு வயது கழிந்ததும் அன்னம் ம் காலத்தில் அவனுக்கு அறுசுவை கூடிய உணவு ந்தத் தாய்மையை நினைத்த கலைஞன். அவளை மக்களது பசியையகற்றுவது இந்த அன்னபூரணி ன் வேலை பாதிக்கு மேல் தீர்ந்து விடுகிறதே என்று மட்டும் மனிதனது தேவை என்றில்லை. எத்தனை டுகிறான் மனிதன்? அந்த ஆசையெல்லாம் பூர்த்தி நிலையில் தான் தன் அண்ணனான அந்தப் ாள். அவன் ஏந்திய சங்கையும் சக்கரத்தையுமே ம் அருளுபவளாய் நிற்கும் அந்த அன்னையையே
ன் இவள் பங்கு பெறுகிறாள் என்றில்லை 'காதல் கை கொடுத்து நிற்கும் தமிழ்ப் பெண் குலத்தில் யங்களுக்கும் சக்தி தருபவள் அவளாகத்தானே ாக இருக்கும் அன்னையையே போக சக்தி என்று படியே எத்தனை எத்தனை அன்னையரை நீங்கள் ன்ெற இந்த அன்னையையே கன்னியாகவும்
ம் இருப்பவளல்லவா பெண்? பெண் என்றாலே விட்டதல்லவா? சிவபெருமானின் சதியாகவும், D) அன்னையாகவும் தேவியைக் கண்ட நம் தமிழ்ப் த கன்னி மகளாகவும் இறைவியை வழிபடவகை
த் தாய்மை உருவில் தோன்றியவள் மறுமையிலும் ன்டு நிற்கிறாள். 'அகிலாண்ட கோடி ஈன்ற அன்னை பேசும். ஆனந்த ரூபமயிலாக இருக்கிறாள் அவள் தனிக் கடவுளை அன்னையாகவும் கன்னியாகவும் என்று அறிகிறபோது தமிழனாகப் பிறந்த நாமும்
00380380338038038888003லம38D%E0%8D%3D%3D%E03ல3380%8DXBrg)
ணி புரிந்து அசுரர்களை அழிக்கப் போர் புரியும் பல அன்னை என்ற அமிருத சக்தி இவ்வாறு அழிவுச் பவள், துன்பமெல்லாம் அவள் இழைப்பாள் என்று றுவை சிகிச்சை செய்வது போல உலகில் மண்டிய என்ற அன்புத் தத்துவம் உலகில் நிலைபெற்ற பின் ருகிறாள். இந்த இரு கோலங்களையும் இணைத்துப்
> நின் விழியனல்
ட்டித்தானே ாலம் கண்டே > காலம் மன, ஆடும் கூத்தை ---
தாய் என்னை
டும் கவி அதே பாடலில் -
வன். உன் கனல் செய் கும் - கையைக் படுவாய் ஆனந்தக் கிடுவாய்
ப்பது சிந்தனைக்குரியதாகும்.
கும் அதே போதில் ப்பவளும் அன்னை.
தொகுப்பு நா.கணநாதன்
ஆசிரியர்
DR 88888888888

Page 84
3008:03:383680030
பரிசுத்த நூலும் அதி
1 \ (2) --------
உலகில் வாழும் கிறிஸ்த்தவ மக்கள் இந்நுாலை பைபிள், விவிலியம், வேதநுால் என்று புகழ்பெற்ற நுால் 'பைபிள்' என்ற ஆங்கிலச் சொல் இது எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு புல் என்ற பெயர் உருவாகி மிக முக்கிய புத்தமாகிய 6
CெRE0).8903989GRORYGR GெRBORY(ெ0890808988-82089)CRPCRp)(CRBOR$888888GRO|
| ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ சமுத உயிருக்கு மேலாக மதித்து தம் விசுவாசத்தின் அ திருவழிப்பாட்டின் பொழுது இந்நுாலுக்கு தகுந்த 6 வருகின்றது. இத்தனைக்கும் காரணம் இது இ வார்த்தையைத் தாங்கி வந்த நுால். இதன் வழிய உரையாடுகின்றார். இதன் நிமித்தம் இந்நுாலுக்கு |
இப்புனித நுால் பல மொழிகளிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேதாகமம் திடீரென . காலத்தினுாடாக படிப்படியாக உருவாகியது. மா அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு த பிரசன்னத்தை படிப்படியாக செயல்படுத்தி வந்திரு
வேதாகமம் கி.மு.950க்கும் கி.பி.100க்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றார்கள். இது ப வெவ்வேறு இலக்கிய நடையில் எழுதப்பட்ட ப இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து கொண்டது 'பழைய ஏற்பாடு' எனவும் கிருஸ்துவி புதிய ஏற்பாடு எனவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப் உணமைகளை சரியாக விளங்கிக் கொண்டு எமது
இதில் அடங்கியுள்ள சில மறை உண்மை
+ அன்பு
+ மன்னிப்பு - 1
+ - விசுவாசம்
இந்த உண்மைகளைப்பற்றி இந்நூலில் மட்டுப கூறப்பட்டுள்ளன. ஆனால் ஒவ்வொரு மதத்திலு. கூறப்படுகிறது. இதைப்பற்றி வேதாகமம் எவ்வாறு :
CQ880)QRQ39)(QRQRQRER B6

38වගවමවත්වගමව.
ல் அடங்கிய மறை உண்மைகளும்.
தொகுப்பு: செல்வி. ஜோ.மாக்றேட்.
(தொண்டர் ஆசிரியை)
ன் பரிசுத்த நுாலாகக் கருதப்படுவது வேதாகமம். 3 வேறு பெயர்களிலும் அழைப்பர். உலகில் மிகவும் > 'பிபிளுஸ்” என்ற கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து வந்தது. தண்டின் பெயர். அதிலிருந்து 'பிபிளம்' ஜபுத்தகம்ஸ் பைபிளின் பெயராக மாறியது.
தாயம் இந்நுாலை மிகப்புனிதமாக ஏற்றுக்கொண்டு தம் பூணிவேராக பாதுகாத்து வருகிறது. தம் ஆலயங்களில் வணக்கம் செலுத்தி பரிசுத்தமாய் அதைப் பாதுகாத்து இறைவன் தந்த நுால். இறைவனின் வாழ்வழிக்கும் பாகவே இறைவன் எம்மைச் சந்திக்கின்றார். எம்மோடு மிகுந்த மரியாதை கொடுக்கப்படுகின்றது.
C03COCO3238038363 CO3636303030303CCOCOCOSC03COLO3T03CORG
- மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பலரும் வாசிக்கும் படி மேலிருந்து கீழே விழவில்லை அது பல்லாண்டு எனிடர் உலகில் தோன்றிய காலந்தொட்டு இறைவன் தம்மைப் பற்றிய உண்மைகளை, தம் இயல்பை, தம் க்கின்றார்.
ம் இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதாக விவிலிய பல்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்த பல ஆசிரியர்களால் ல நுால்களைத் தன்னுள் கொண்டுள்ளது. இந்நுால் விற்கு முற்பட்ட காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளைக் பில் இருந்து அதற்குப் பிற்பட்டக் கால நிகழ்வுகளை ப்புனித நூலை நாம் படித்து அதில் அடங்கியுள்ள
| வாழ்க்கைப் படகில் சரியாக பயணம் செய்வோம்.
மகள்: -
மல்ல அனைத்து மதங்களின் மறை நுால்களிலும் ம் ஒரே உண்மையை வெவ்வேறு நடைமுறையில் கூறுகின்றது என்று பார்ப்போம்.
D(QRRBQR)(QRBo3QR(QRBQR)

Page 85
O3030303030303038
அன்பு
அன்பு எல்லோருக்கும் மிகவும் தேவையா இச்சிறந்த நெறி ஒன்றை நான் உங்களுக்கு எடு மொழிகளிலும், வானதுாதரின் மொழிகளிலும் பே வெண்கலமும் ஓசையிடும் தாளமும் போலாவே இருந்தாலும் எல்லா அறிவும், ஆற்றலும் பெற்றிரு இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இல்லையேல் பயன் ? மக்களுக்கு எழுதிய மடலில் அழகாகக் கூறு அறையுண்டு இறந்தது எதற்கு மக்கள் மேல் கொண் கொடுத்ததன் மூலம் அவர் நம்மீது கொண்ட அன்பு !
'அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் த திருவள்ளுவர் அன்பின் சிறப்பை தெளிவா பரிவுள்ளது,சாந்தமுள்ளது. பெருமை பேசாது, சீற் இல்லாததும் அன்பே, இதனால் தான் கிறிஸ்த்து ஏற்றுக் கொண்டார். ”உன்மீது நீ அன்பு காட்டுவது என்று அயலவனுக்கு அன்பு காட்டுவது பற்றிக் கூறி காரியமாக இருந்தும் கிறிஸ்து அப்படியே செய்து இப்போதும் இறைவார்த்தையின் மூலம் எம்முடன் என்றால் அது மிகையாகாது.
03O3D33333333330000000000000000000000000000000000000000
மன்னிப்பு
மன்னித்தல் என்பது இலகுவான 8 முக்கியமானதொன்றாகும். எமக்கெதிராக குற்றம் புது வாழ்வைக் கொடுக்கின்றோம். மனமாற்றத்ன உதவிபுரிகின்றோம் என்பதை அறிந்திருத்தல் அவ காட்டியுள்ளதை புதிய ஏற்பாட்டு நுாலில் அழகாக சிலுவை மரணம் அளித்த பாவிகளையே மன்னி ”தந்தையே இவர்கள் அறியாமல் செய்கின்றார்கள் மூலம் அவர் எவ்வாறு மன்னித்து வாழ்ந்தார் என்பது
இயேசு மன்னித்து வாழ்ந்தது மட்டுமல்ல கூறுகின்றார். "நீ உன் காணிக்கையைச் செலுத் இருந்தால் அங்கேயே உன் காணிக்கையை வைத் உன் காணிக்கையைச் செலுத்து” என்கிறார். அது கண்ணத்தையும் காட்டு” என்றும் ”எவர்களுடைய ! மன்னிக்கப்படும். எவர்களுடைய பாவங்களை | மன்னிப்பின்றி விடப்படும்.” என்றும் உருக்கமாகக் க முக்கியம் என்பது தெளிவாகிறது. மன்னிப்போம், ம
விசுவாசம்
இறைவன் தந்த கொடைகளுள் விசுவா! நல்ல பாதையில் கொண்டு செல்லும். சந்தேகம்
அழிவுப் பாதையில் கொண்டு செல்லும் என்பது நா எங்குள்ளதோ அங்கே இறைவன் இருக்கின்றார்.
விவிலியத்தில் விசுவாசத்தின் உறைவிட உன்னில் இருந்தால் இம் மலையைப் பார்த்து ( கூறுகிறார். இதிலிருந்து விசுவாசம் எவ்வளவு ஆழப்
யேசு தோமாவைப் பார்த்துச் கூறுகி விசுவாசித்தாய். காணாமல் விசுவாசிப்பவன் பேறு இதிலிருந்து நாம் காணாத இறைவனில் விசுவாசம் உறுதியுள்ள விசுவாசமாய் இருத்தல் வேண்டும் எனவே விசுவாசமற்றவர்களாய் வாழாது விசுவாச மிகவும் துணைபுரிகின்றது. எனவே பகுத்தறிவுள் திடமான விசுவாசத்திலும் உண்மையான அழிவுப்பாதையிலிருந்து மீட்போம்.
SRலைRைORRORRைRY

28038058586889
ன ஒன்றாகும். இது எல்லாவற்றையும்விட சிறந்தது. எதுக் கூறுகின்றேன். (1கொரி 13:1-2) நான் மானிட சினாலும் அன்பு எனக்கு இல்லையேல் ஒலிக்கும் ன். நான் இறைவாக்கு வரத்தை உடையவனாய் ந்தாலும், மலையைப் பெயர்க்கத்தக்க விசுவாசம் ஒன்றுமில்லை என புனித சின்னப்பர் கொரிந்தி நகர கின்றார். யேசுக்கிறிஸ்து பாடுபட்டு சிலுவையில் L அளவில்லா அன்பினால்தான். கிறிஸ்து உயிரைக் வெளிப்படுவதை நாம் காண்கின்றோம்.
ழ் ஆர்வலர் புண் கண்ணீர் பூசல்தரும்' என்று கக் கூறுகின்றார். அன்பு பொறுமையுள்ளது, றத்திற்கு இடங்கொடாது என்றும் மாறாததும் மாசு அனைத்து துன்ப துயரங்களையும் பொறுமையுடன் போல உன் அயலான் மீதும் அன்பு காட்டுவாயாக” புள்ளார். அயலவனுக்கு அன்பு செய்வது கஸ்டமான வ காட்டினார். அன்பின் வீரனாகி எம்மை மீட்டார். எ பேசி அன்பினால் எம்மை அரவணைக்கின்றார்
காரியமில்லை. ஆனால், எம் வாழ்வில் மிக செய்யும் ஒருவனை மன்னிக்கும் போது அவனுக்கு தக் கொடுக்கின்றோம். அவன் நல்வழியில் வாழ சியம். யேசுக்கிறிஸ்த்துவின் வாழ்வில் மன்னிப்பைக் க் காணலாம். பாவிகளை மன்னிக்கின்றார். தனக்கு தத்து தந்தையாகிய இறைவனிடம் செபிக்கின்றார். . இவர்களை மன்னியும்” என்று கூறுகின்றார். இதன் [ வெள்ளிடை மலை.
ටවර්ණ විවරවණටමච938ටටටටටටටටටටට8930363082
ல. மன்னித்து வாழும்படி மக்களுக்கு அறிவுரை கதும் போது உன் சகோதரன் மீது மனத்தாங்கள் துவிட்டு முதலில் போய் அவனோடு உறவாடு பின்பு மட்டுமல்ல "ஒரு கண்ணத்தில் அறைபவனுக்கு மறு பாவங்களை மன்னிப்பீர்களோ அவை உங்களுக்கும் மன்னியாது விடுவீர்களோ அவை உங்களுக்கும் கூறுகின்றார். இதிலிருந்து எம்வாழ்வில் மன்னிப்பு மிக றப்போம் அன்பை நாம் வளர்ப்போம். )
சம் ஒரு உன்னதமான கொடை விசுவாசம் எம்மை அல்லது விசுவாசமற்ற தன்மை எம்மை எந்நாளும் ம் அறிந்ததே. உண்மை அன்பு உண்மை விசுவாசம்
டமாம் கிறிஸ்து கூறுகின்றார், 'கடுகளவு விசுவாசம் பெயர்ந்து அப்பாலே போ என்றால் போகும்' என்று மானதும், உண்மையானதும் என தெளிவா கின்றது.
ன்றார். 'தோமாவே நீ என்னைக் கண்டதினால் பெற்றவன்' என்று விசுவாசிகளைப் போற்றுகின்றார். - கொள்கின்றோம். இந்த விசுவாசம் உண்மையுள்ள என வலியுறுத்துகின்றார் என்பது புலனாகின்றது. முள்ள மக்களாக வாழ இப்புதிய ஏற்பாடு எமக்கு ள மனிதர்களாகிய நாம் உறுதியுள்ள அன்பிலும் மன்னிப்பிலும் வாழ்ந்து மானிட வாழ்வை
ப : 2- 2)
Rெ RைRRRQRQREQR)

Page 86
වග8303030303වන්ද
PLAY WITH IDIOM
Idiom is difficult to define, depending n language, its character. It refers to a special w expression: He is above board - has no referenc honest and to be trusted. A bad egg used idiom kept too long; it means a person who is incap worthless fellow, a man of bad character. An uno and use and, of course, listening to people who used rather often:
LIFE IS SO HARD IN THIS SOCIETY
Before you step on to this society you s Dedication will be the sheet anchor of your futu castles in the air. From that you waste your time should do it with tooth and nail, otherwise your v spilt milk.
EGOORSOREOGRSOORBOORDCORER SOROROORSOREDOREOGRECOREOGRSORSOREOCREORECORDOR SORSOGORO
Steer clear of pretending to others that y finger end. Some time you might burm your finger white elephants to others. Through practically con fast and loose, but you can do everything up to this society. But if you have any of those defects to turn a new leaf in your life. Make up your mi guns. Strain every nerve to do the best for the s shoulders with the others who work to rescue the eyes. Those who do that to damage the society w things who can't bear you will take to task you run when the truth may bring to life you can hav your genuine efforts. It will convince to others th: society.
You must hold water on your own stren Don't neglect others considering that they are to spend your life from hand to mouth, if you ca cut your coat according to your cloth. If you car which lead you to a hand to mouth life. To do cloth.
You will have to work with the people eye on those who shed crocodile tears when you clothing. Always keep them at your arms length, but most of them are bad eggs or black sheep.
Accept all the problem which comes y your own brain waves, and move the heaven an which you do away with to put in solving. Certai pinch. First try to find the root and the branch of them on the sly. Share it with your friend who s not to stick always to others guns. You will get th
Indeed, life is not a bed of roses in thi be plain sailing to you. If not you will be another
BOREOGRSORSORBORSORER SO

3333389803
Mr. K. Singanayagam Teacher
pt upon logic but upon USAGE - the practice of a ay of using words and phrases. For example the e to a board at all. It means that he is completely atically has little to do with an egg that has been able of behaving properly in a given situation - a Lerstanding of idiom comes only with wide reading know the language. Here are a few funny idioms
hould have the strength to stand on your own feet. re progress. It is useless if you are trying to built
to beat the air. To do a spick and span work, you work will be at sea. Then you will have to cry over
ou are a jack of all trades or you know every thing Es by washing your dirty linen in public. Don't give
vince to other's that you are not a person who play the mark. It is hard to find perfect personalities in
you should nip them in the bud. It will guide you nd to do the right thing, without sticking to others sake of justice. Lay your heads together to rub the
innocents from those who throw dust in the others will pay back in the same coin. When you do those or they will talk through your hat. But in the long ve a feather in your cap which you gained through at you are a person who fit to hold a candle in this
OOSDOS OS OS OSOBlog200806380B80BIS OBLUCSOSODOS OS
gth. You should have a back bone to call a spade. out of gutter or down in the mouth. You will have en't make both ends meets. To do that you have to a't make both ends meet, it will be the shoe pinch that you have to cut your coat according to your
who always demand for a lion's share. Keep your a are in hot water. They are the wolves in sheep's because there are handful who are honest and true
pur way with open arms. If you are in a fix, use
d earth to get out of the wood. There are some Enly you can't do away with those problems at a
that problem. If you are unable to do it don't keep tand by you through thick and thin, but remember de sack within a short period.
is society. To secure a walkover work hard. It will
wild goose chaser.
RSORSORBORSORSORBOREOGRAD

Page 87
239)(Q3900(880)QR960088cெ89d88QெRBC)
மாணவர்த்!
நிற்போர்: செல்வன் S. பாரதிதாஸன், சிரேஷ்ட
செல்வன் K. சசிகுமார், செல்வன் R.
அமர்ந்திருப்போர்: செல்வி.V. வத்சலா, செல்வி.A
செல்வி. S. தெய்வராணி, செல்
09 (QR}QெR2008203}Qெ880008}(ெ08}(ெCR200390033(Q39)(Q390033(GRE(QR2008 20039.890)QRB)(c899c899082008
பாரதி மலருக்கு எம்.
* aேa
"CREQRB(QREGRO(QRBGRB(QRE0(Q88

D088038080808030883)
தலைவர்கள்
மாணவர்த்தலைவர் செல்வன் S. ராஜசேகரன்,
அறிவழகன், செல்வன் S. தியாகராஜா
-- கலையரசி, திரு.K. திருலோகசங்கர் (அதிபர்)
வி. S. யோகேஸ்வரி, செல்வி. R. விஜிதகுமாரி.
00383 LO300%E03E03CO3203CD33333333380303803803803803803:036300039
Cith Best Compliments From
து வாழ்த்துக்கள்
பூuvudesh Murugesh Murugesh
Murugesh - Murugesh
'ulla. து
RெRR
089880

Page 88
R SORORORGORGORORORO
With Best Compliments
From
Ajantha
Jewels
22 Kt Gold & new designer
Orders Executed promptly
10, Mordern Street (Mordern Complex)
Badulla. A 055 - 30587
CORPOREOGRSOORBOCROORSOR DORSORSOGOROORSOREGOOROORSORSOGORORDOREOORLOOREOCOR EORGORO
With Best
F;
Vinay
U No. 05, Modern Stre
Badulla.
DBDBDBDBDBO.

88ගණිගගගදිග88882
With Best Compliments
From
Brishna ge
Na .16 Bazaa Street,
{ Badulla.
3. 055- 29d2f
දවවවවවව03 වරම08වවවවවවහිරිටරටක්ති
Compliments
(wnl
ගණුms
Tea Center
RSSORSSO
RSOORSON

Page 89
(QR 39Q3208900R$RைRO(Q39(R$QெR)
உடன்பிறந் தவர்கள்
வுலகினில் ம திடங் கொண்டவர்
தின்று பிழைத்
எங்கள் இல்
பம்படம்
ISBORRORPORYRBOROR (ெORBOR$38RPCGRSCRBORGREGR$88888C8%88RெOYO
ILS &
Branch: New Badulla Pharmacies No. 15, Old Macket, Badulla
33000000000000000000006

ඊටගරිගරට්ටගජීවගබඩගර්ණ
ளைப் போலே - இவ் னிதரெல் லோருக்கும் - மெலிந் தோரை - இங்குத்
திட லாமோ ?
ரிய வாழ்த்துக்கள்
044
088003600383800380380380380380380380036380380380380380380038038038038033
No. 03, King Street,
Badulla. Tel ; 055 - 23118
L38QRBORYRெEQRQR)(QRYQெ?

Page 90
888888888888888)
With Best C
V, Ri%),
Professional
ALLITE
No . 1/25, S
(Ela Path
055 -
|ගCRORCROCRRRRRRRROO88888888888888888
With Best
S. M
vfo . 2395 Uower street,. 3dulla.
8888888808;

රග(88ගලිබියබැගසින89
kompliments
| CO22,
PTItalidII) Photographer
ඪි
"ingwalleu Road, ) Badulla.
30725
66වව05ටගරටටරවවවවවවවවවවවවවල්
Gomblinment?
-In,
DVaИ
Electrician
C FT
කලගදිග ගලිග8808608

Page 91
වවවව8වන
பொருளாதாமு
නව©3033333333333308930303038303630806699
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியில் முக்கிய 8 விருத்தியடையா விட்டால் நாட்டின் எத்தகைய பொருளாதாரத்தை மேன்மையடையச் செய்ய ஒ ஆதாரமாக விளங்குபவள் மனையை ஆள்பவளாக இல்லத்தரசியாக இருந்து தனது குடும்ப வருமான, நல்ல வாழ்க்கைத் தரத்தை அமைக்கும் முழுப் | இதற்கு மனைப்பொருளியல் வழிகாட்டுகிறது என்றா
ஒவ்வொரு குடும்பப் பெண்மணியும் டெ வேலைகளை செய்யப் பழகுவது மிகவும் முக் பொருளாதாரப் பெறுமதிகளைக் கொண்டது. செ நேரத்தில் அவ்வேலையை நிறைவேற்றல் வரவேற் கணக்கிட்டு ஒரு வரவு செலவு திட்டம் அ இவ்வரவுக்கேற்ப செலவுகளைச் செய்வதோடு த ஏதுவாகின்றது. இந்நேரத்தை பயனுள்ளதாக கழி எமது பொருளாதாரம் விருத்தியடைய வழிகோலுகி
"போன நேரம் மீண்டும் வராது” எனவே நேரத்தை பயன்படுத்துவதை பழகிக் கொள்வது திறமை, வல்லமை, சக்தி என்ற மூன்றையும் எமது பட்டியல் தயாரித்து வேலைகள் செய்வதை நா சலிப்போ ஏற்படமாட்டாது. அத்துடன் குறிப்பிட்ட திருப்தியைப் பெறுகின்றோம். “தொட்டில் பழக்கம் யிலும் இதைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
- இவ்வண்ணம் நேர ஒழுங்கின் படி வேலை நேரம் மிகுதியாகின்றது. இம் மிகுதியான நேரத் தெரியாமல் திண்டாடுகிறார்கள். அயல் வீடுகளி செய்வதாலும் உடல் நலத்தையும்,உள் நலத் கஷ்டத்துக்குள்ளா-கின்றார்கள். ஓரு குடும்த்தில் கு எல்லோரும் ஒத்துழைத்து தன்னால் இயன்ற அள வாழப் பழகுதல் வேண்டும். இவ்வாறின்றி தங்கள் 6 முடியவில்லையே என அங்கலாயய்ப்பதோடு கண குலைவுகள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றது.
குடும்பத்தின் குலவிளக்காம் பெண்மணிக செலவிடுவதால் தமது பொருளாதாரத்தை விருத்தி திடீர் தேவைக்காக ஒரு பகுதியை சேமிக்கவும் மு பண்டங்கள் செய்து விற்றல், தையல் வேலை வருமானம் கிடைப்பதோடு கோழி, ஆடு, மாடு வ வாடாத காய்கறிகள் முட்டை, பால் போன்றவற் கூடுவதோடு அதற்கு செலவிடும் பணமும் மிகுதியா விலையில் நிறைந்த போசனம் பெற வழிகாட்டுகின்ற
சில படிப்பறிவற்றவர்களும் படித்தும் பாம குறைந்த போசணையுள்ள உணவுப் பொருள்க ை தெரிவு செய்து தமது பணத்தை வீணாக்குகிறார்க என்று நினைக்கின்றார்கள். இவர்களின் இவ்வரட்டுக் இவர்களை இட்டுச் செல்கின்றது.
இவ்வாறு அறியாமை இருளைப் போக் பொருளாதார முதற்படியான சேமிப்பை சிறு வயதி கிடைக்கும் வருமானத்தில் சேமிப்பும் ஒன்றாக : தேவைகளை சமாளிக்க இதுவே எமக்கு கைகொடு. மூலம் எமக்கு வட்டி கிடைப்பதோடு வேறு ஒரு உற்
(CRRRRORROR3ெ2

D030030030303300300
ம் மனையியலும்
திருமதி எஸ். ஜே. எம். ஹுசைன்.
(ஆசிரியை) இடம் வகிப்பது பொருளாதாரம். இப்பொருளாதாரம் தேவைகளையும் நிறைவேற்ற முடியாது எனவே வ்வொருவரும் முயல வேண்டும். இப் பொருளுக்கு நிய மனையாளே. ஏனெனில் ஓர் இல்லத்தின் கண் த்தைக் கொண்டு ஏற்படும் செலவுகளை சமாளித்து பொறுப்புக்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளாள். பல் மிகையாகாது. பான்னான நேரத்தை மண்ணாக்காது பயன்தரும். கியமும் அவசியமும் கூட, எனவே தான் நேரம் ய்யும் வேலைகளை திட்டம் வகுத்து குறிப்பிட்ட கத் தக்கது. அத்துடன் எமது மாத வருமானத்தைக் ரமைப்பது மிக மிக அவசியமானதொன்றாகும். திட்டமிட்ட வேலைகள் நேரத்தை மிச்சப் படுத்த ப்பது எமது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவதோடு ன்றது. - இதை மனதில் கொண்டு சிறு பராயம் தொட்டு மிகவும் அவசியம். வேலைகள் செய்யும் போது து முக்கிய சொத்துக்களாகக் கொண்டு ஒரு நேரப் ம் மேற்கொள்வோம் ஆயின் எமக்கு களைப்போ, நேரத்தில் குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்து மனத்» சுடு காடு வரை” என்பதற்கிணங்க பாடசாலை -
E03CO3 CD303CD30003333333330030303000380333830003030303
லகள் செய்வதால் ஒழுங்காக செய்து முடிவதுடன் த்தை சில பெண்கள் எவ்வாறு கழிப்பது என்று ல் சென்று வீண் வம்பு பேசுவதாலும் நித்திரை தையும் கெடுத்துக் கொள்வதோடு பொருளாதார தடும்பத் தலைவன் மட்டும் உழைத்தால் போதாது. ரவு முயற்சியும் நல்கி மற்றவர்கள் போல் தாமும் வருமானம் போதாது நாங்களும் மற்றவர் போல் வாழ வன், மனைவி சங்கடங்கள் பிணக்குகள் குடும்ப சீர்
-ள் எல்லாம் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வழிகளில் செய்து தமது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதோடு டிகின்றது. கோழி வளர்ப்பு, வீட்டுத் தோட்டம், திண் போன்ற பயனுள்ள முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதால் ளர்ப்பு, வீட்டுத் தோட்டம் போன்றவற்றால் உடன் றைப் பெற்று எமது உணவுப் போசணையையும் கும். இதன் மூலம் மனைப் பொருளாதாரம் குறைந்த றது. ரராய் இருப்போரும் கூடிய விலைகளைக் கொடுத்து ளயும் குறைந்த பாவனையுள்ள பொருள்களையும் ள். கூடிய விலை கொடுப்பதால் தமக்கு கெளரவம் 5 கெளரவமும் அறியாமையும் மருத்துவ செலவிற்கு
கி அறிவு ஒளியைப் பரப்பும் மனையியலானது ல் ஏற்படுத்துவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நாம் எமக்கு அமைய வேண்டும். திடீர் செலவுகள் எதிர்பாராத க்கும். இத்துடன் இப்பணத்தை வங்கியில் இடுவதன் பத்திக்கும் வழிவகுக்கின்றது.
QR BQRBORYQெR$RைBQRYQெRBQெR)

Page 92
3333333වට
* சத
ரிம்
RெYROORYcெR86088(ெR$CைR BOOR$GெRBGRORY(ெQRPCRORYGROORYGR208900RORSORROR)
இன்றைய நவ நாகரீக யுகத்திலே பேசும் முன்னேற்றங்களைக் கண்டு வருகின்றது. சமூகமாக வளர்த்து அதிலேயே வளர்ந்தும் வருகின்றது..! கவரும் அறிவையும், கலையென்ற வடிவிலே பேன ஈடேற்றத்தில் ஆழ்ந்த பேரன்பு கொண்டு “மனி கலைஞனாக்குகின்றது” என்றால் மிகையாகாது. )
கலைகளுக்குள்ளே தலைசிறந்த கலை பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து மனித 6 வருகின்றது. சங்கீதக் கலையைப் பயில்வதனா கற்பனாசக்தி, ஞாபக சக்தி போன்ற நற்பண்புகள் ! சங்கீதத்திற்கு ஆதாரமான ஒலி, நாதம் ஆகும். ம எல்லோராலும் கேட்கக்கூடியது. இதனை ஆகத ந நாதமான அனாகத நாதம் எல்லோராலும் கேட்க நாதயோகிகளால் மட்டும் கேட்க முடியுமென்றும் மூலம் சுருதியை உருவாக்குகின்றது. இச்சுருதி இயற்கையாகவே ரஞ்சகத்தைக் கொடுக்கும் த்வ எழும் ஏழு ஸ்வரங்களாவன ஸ,ரி,க,ம,ப,த,நி எல் வேறுபாட்டால் பன்னிரு ஸ்வரஸ்தானங்களாக வ ஸ,ரி,க,ம,ப,த,நி,ஸ என்றும் குறைந்து வரும்போது தாது எனவும் அழைக்கப்படும். மற்றும் குறி பல்வேறுப்படுவதோடு சுருதியில் ஸ்தாயி என்ற பொ
பாட்டின் சீராக்கமான லயம் அதன் அ லயம்” “துரித லயம்” என மூவகைப்படுகின்றது. 8 சுருதியும் லயமும் இரு கண்கள் போன்றனவாகும்.
சங்கீதத்தின் முக்கிய இலட்சணங்களை பயில்வதற்கு மாயாமாளவகௌலை இராகத்ன. மேலகர்த்தா இராகமாகும். எல்லா ஸ்வரங்களை ராகம் என வழங்கப்படுகின்றது. மேலும் இ கொண்டுள்ளதாலேயே வளரும் பயிரான மாண
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றது.
சங்கராபரணம், தோடி, மோகனம், க சங்கீதத்திலே உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் த இதில் பலர் பலவுருப்படிகளை இயற்றிய போதில் போன்றோரின் பங்கு மகத்தானது. புரட்சிக் கவி பாட்டுக்களையும் இன்னும் பல மணிக்கவிதை கவிதைகளையும் இயற்றியுள்ளார். இவர் சங்க உயிர்த்துடிப்பான பாடல்களை காணக்கூடிதாயு சிறந்தக் கரு, அதிசிறந்த கற்பனை ஆகியவற் விடுதலையையும் இப்பாருக்கே சங்கீதம் மூலம் உ
பாபநாசசிவன், முத்துத் தாண்டவர் போன் மிகையாகப் பாடியுள்ளனர். வழிவழியே வந்த ஆன்றோர்களினது சேவையின் பிரதிபலனே இன்று
தேடற்கரிய திரவியமான சங்கீதத்தை இ இக் கலையானது எதிர்காலத்திற்கும் சேர்ந்தே 6 ஞாபக சகதி, புத்திக்கூர்மை போன்ற நற்பண்புக சங்கீத வளர்ச்சிப் பாதையின் வழிகாட்டியாகவும் இ
C$RைRRRRRRR)

ජව©3036
பாக்கியத்தைப் பெற்ற மனித இனம் எண்ணற்ற பல எது, கலை, கலாசாரம், பாரம்பரியம் போன்றவற்றை கண்ணினைக் கவரும் அழகையும் கருத்தினைக் வருகின்றான் மனிதன், இந்த கலையானது ஆன்ம த வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்து மனிதனை
யான சங்கீத கலையானது, நாளொரு மேனியும் வாழ்வில் புதிய பல சகாப்தங்களை ஏற்படுத்தி rல் அன்பு, அடக்கம், புத்திக் கூர்மை, பக்தி, விருத்தியடைகின்றன. இத்தகைய பெருமையுடைய னித முயற்சியால் உண்டாக்கப்படும் நாதமானது மதம் என்று கூறுவர். இயற்கையாகவே உருவாகும் முடியாது. ஆனால் தியாகராஜா சுவாமிகள் போன்ற கூறப்படுகின்றது. நாதம் தனது ஆதார ஒலியின் யே சங்கீதத்தின் மாதாவாகும். ஏனெனில் இது னியான ஸ்வரங்களை பிரசவிக்கின்றது. சுருதியில் Tபவையாகும். இது பிரக்குருதி, விக்குருதி எனும் ருகின்றன. இது சுருதியில் அதிகரிக்கும் போது 1 ஸ,நி,த,ப,ம,க,ரி,ஸ என்றும் வழங்கப்படும். இது ல் ஸ்வரம், நெடில்ஸ்வரம், சப்தஸ்வரம் என பரில் வாழ்கின்றது. உசர வேகத்திற்கேட்ப “சௌக்க லயம்” “மத்திம இதுவே சங்கீதத்தின் பிரதான அம்சமாகும். எனவே
88888888888888888888888888888888888888888880
எத் தெரிந்துக்கொண்ட மாணவன் ஆரம்பப்பாடல் மதயே பின்பற்றுகின்றான். இது பதினைந்தாம் யும் கொண்டுள்ளதால் சர்வஸ்வரகமக வரிகரக்தி பது மிக இலகுவான சொற்பிரயோகங்களைக் வன் சங்கீதம் பயில ஆசிரியரால் இவ் இராகம்
கல்யாணி போன்ற எழுபத்திரண்டு இராகங்கள் கத்தம் இயல்புகளுக்கேற்ப தாளத்தை ஏற்கின்றன. லும் முத்துத்தாண்டவர்,பாபநாச சிவன், பாரதியார் ஞன் பாரதி சங்கீதச் சுவையுடன் பல பாப்பாப் களையும், சுதந்திரத் தாகம் கொண்ட புரட்சிக் கீதத்திற்கு அளித்த சமர்ப்பணங்களுள்ளே பல Tளது. ஆழ்ந்த உணர்ச்சி, அருமையான அணி, இறை வெளிப்படுத்தி சமூகப்பற்றினையும், நாட்டு
ணர்த்தியுள்ளார். றோர் கீர்த்தனைகளையே தெலுங்கிலும் தமிழிலும் தமிழ் பண்பாடாகிய சங்கீதத்தினை வளர்த்த நாம் பாடும், கேட்கும் கர்நாடக சங்கீதமாகும்.
ன்று நாம் வளர்க்கத் தேவையில்லை ஏனென்றால் வளர்ந்துவிட்டது. எனவே அன்பு, அடக்கம், பக்தி, ளைப் பெற்று சமூகத்திலே தலைசிறந்தவராகவும் பருப்போமே.
செல்வி. க. விஜயதர்சினி, க.பொ.த. (சா.த.) 1998
RQR)(QR8a3d8a88QெRQR)

Page 93
93030303030303038
தூரத்தில் பறக்கும் எ
(பாரதி விழாவையொட்டி நடைபெற் சிறுகதைப் போட்டியில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற சிறுகதை)
கட்
இரவு பன்னிரண்டு மணி நகரில் வெடிச் திடுக்கென கண்விழித்தெழுந்தாள். "தம்பி சேகர் இன்னும் பிரச்சினை வரப்போகிறது தெரியவில்லை போடாதிங்கோ, சற்றுப் பொறுத்துப் பார்ப்போம்” எ கேட்டது. ஜானகி மெதுவாக யன்னல் துவாரத்தின படை அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது'' எ தோளை இறுகக் கட்டிப் பிடித்தாள். சேகரின் த கொண்டிருக்கின்றனர். சிறிது நேரத்தில் சத்தம் சிறி
S800c8}GெR }cெ890)(QR cெR0(Q89(G3800082)(cXCெRB)(c890038(ெQR$(CRB)QRE0(Q3 (QRECRc89(CRB)QRBORE)(c80
"கடவுளே! ஏன் எங்களுக்கு இந்த கெ வளர்க்கப் போகிறேனோ தெரியவில்லை, கடவு நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப் படாதீங்க. நான் உ அப்பொழுது சிவகாமி அது இல்லடா.... கண்ணா. போயிட்டா எனக்கு நிம்மதியாய் இருக்கும். இந்த 2 என்றாள். "அம்மா நான் போயிட்டா உங்களையும் சேகர். அதற்கு சிவகாமி நீ கனடாவுக்குப் போய் வ இருக்கிறோம். என் பெயர்ல பேங்கில இருக்கிற பன் செய்து நீ கனடாவுக்குப் போயிருப்பா என்று கெ உங்களை எப்படி விட்டுட்டு நான் போறது' என்ற இல்லடா அவன் என்னோடக் கூடப் பிறந்தவன். உடம்பிலும் ஓடுது. அதனால் நான் அவனை
வற்புறுத்துறீங்கோ. உங்களையும் தங்கச்சிகளை என்றான் சேகர். இல்லப்பா நம்ம நலத்துக்குத் தா காலையில் நல்ல முடிவா சொல்லு. நான் படுக்கற6 சாய்த்தாள். வெகு நேரம் தூக்கமில்லாத சேகர் அம்மாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வேனோ தெ இறுதியாக ஒரு உறுதியான முடிவுடன் படுத்துறங்க
மறுநாள் விடியற் காலையில் சிவகா துலக்கியவாறு வாளியுடன் கிணற்றடிக்குச் சென்ற மண் சிவகாமியின் காலில் சில்லெனப் பட்டது.
முடித்து விட்டு இரண்டு வாளிகளிலும் தண்ணீர் நிர ”ஜானகி, ஜாணி, பிரியா எல்லோரும் வந்து தே துண்டுகளாக்கி மூவருக்கும் கொடுத்தாள். அப்போ "அம்மா வாளியில் தண்ணீர் இருக்கிறதா?” என்றா வந்து தேநீர் குடி “என்று கூறினாள். தங்கைகள் e முகம் கழுவிவிட்டு வந்த சேகர் சிவகாமியுடன் அட ராத்திரி சொன்னது நினைவிருக்கல்லவோ? என்ற மீண்டும் "தம்பி........... நல்ல முடிவா எடுத்தியே கனடாவுக்கு போறதாக முடிவெடுத்துள்ளேன்” எ
வார்த்தையை தட்டமாட்டாயென்று அப்பவே நிசை முகத்தை வருடி முத்த மழை பொழிந்தாள்.
(ORREGRsGெRBR}899333)

28 03689303670879|
வண்புறாக்கள்
2.
அடி
சத்தங்கள் முழங்கி சிவகாமியின் காதைக்கிள்ள எழும்படா, திரும்பவும் வெடிச்சத்தம் கேட்கிறது. யா” என தன் மகனை எழுப்பினாள். சேகர் “சத்தம் ன்றான். பின் புறத்தில் ஏதோ தடபட வென சத்தம் ரடாக வெளியே எட்டிப் பார்த்தாள். அம்மா யுத்தப் னக் கிசுகிசுத்தக் குரலில் கூறியவாறு சிவகாமியின் தங்கைகளான ஜாணி, பிரியா இருவரும் தூங்கிக்
து ஓய்ந்தது.
இத 18
ாடுமை! எப்படித்தான் இந்த பிள்ளைகளை நான் ளே!” என சிவகாமி அழுதாள். நானிருக்கையில் ங்களைப் பார்த்துக் கொள்வேன் என்றான் சேகர். ... நீயும் உன் அண்ணனைப் போல் கனடாவுக்குப் ஊர்ல ஆண் பிள்ளைகளை வளர்க்கத்தான் கஸ்டம் தங்கச்சிகளையும் யார் பார்த்துக்கிருவா?” என்றான் ரும்வரை நாங்கள் ஹட்டனில் உள்ள மாமா வீட்டில் னத்தை எடுத்துத் தாரேன். அந்த பணத்தைச் செலவு ஞ்சினாள். மீண்டும் சேகர்” அம்மா அவரை நம்பி ய கூறிக் கொண்டிருப்பதை இடைமறித்த சிவகாமி என் உடலில் ஓடுகின்ற ரத்தம் தான் அவன் முழுசா நம்புறேன் என்றாள். ஏனம்மா என்னை யும் விட்டு பிரிந்துப் போக எனக்கு மனமில்லை னே சொல்லுறன். சரி சரி நல்லா யோசிச்சு விடியற் ன். என்று கூறியவாறு தலையணையிலே தலையைச் - புரண்டு புரண்டு படுத்துக் கொண்டு விடிந்தால் ரியவில்லை என யோசித்துக் கொண்டிருந்தான். கினான்.
දිවවරටටටටටටටටටටටටටටටටටටටටඊ32
மி எழுந்து ஆலங்குச்சி ஒன்றை ஒடித்து பல் எள். இரவு முழுவதும் பனியில் குளித்த கிணற்றடி
அவ்வாறே முகம் கழுவிக் காலைக் கடன்களை ப்பிவிட்டு தேனீர் ஊற்றினாள். பின் தன் மகள் மாரை தநீர் குடிங்கோ' எனக் கூப்பிட்டு கருப்பட்டிகளை எது சேகர் எழுந்து வந்து கண்ணைக் கசக்கியவாறு
ன். அதற்கு சிவகாமி ஆமடா முகம் கழுவி விட்டு முவரும் தேநீர் குடித்துவிட்டு படிக்கத் தொடங்கினர். மர்ந்து தேநீர் குடிக்கும் போது” சிவகாமி தம்பி நான் ாள். சேகர் சிறிது நேரம் மெளனமாக இருந்தான். T? என்று கேட்டதும் சேகர் ”ஆம் அம்மா நான் ன்றதும் சிவகாமி ”என் ராசா. நீ நான் சொன்ன னச்சேனடா கண்ணா” என சேகர் தலையை தடவி
QெR Qெ8089RைRRRYQெR)

Page 94
03333333 ට
மறுநாள் ஹெட்டனிலுள்ள வேலுச்சாமிக் ஆயத்தங்கள் விரைவாக செய்து முடிக்கப்பட்டன. பெறுவதற்காக கொழும்புக்கு செல்ல நேரிட்டது. 6 அட்டை போன்ற பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு தெரியாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டு தன் நண்பன் சுசி விடயத்தைக் கூறி அவனோடு சென்று அவனது வீட்
மறுநாள் பயணச்சீட்டைப் பெறுவதற்காக போது தொலைபேசி மணி அழைத்தது. சேகர் அன சேகரிடம் கதைக்க முடியுமா? என்றது தொலை பேசுறேன். நீங்க யார்? ஏன்ற போது நான் தான் வே என சுதாகரின் தந்தை எனக்கு அறிவித்தார். அது நல்லா இருக்குறீங்களா? அம்மாவும் தங்கச்சிக அம்மாவுக்குத்தான்... சுகயீனம். அதனால் நீ உட பண்ணினேன் என்று கூறியவாறு வைத்துவிட்டார்
சென்றான்.
அங்கு வீடு யாரும் இல்லாமல் பாழடை விரைவாக அம்மா அம்மா என்று அழைத்தவாறு 6 அழுகைக் குரல் சேகரின் காதில் விழுந்தது. திரு அம்மாவைப் பார்க்கனும் என்றான். அம்மாவும் தா! விட்டார்கள் எனக் கூறி அழுதார். சேகரின் மனதில் அழுதான் துடிதுடித்தான். ஆனால் அவன் மனம் நடந்தது நடந்து போச்சு இனி என்ன செய்தும் பிர நான் இருக்கேன் தானே, என்னோடு வந்துவிடு. நான் நகர்ந்த சேகரின் மனம் கடந்த கால வாழக்கையை பிளந்தது. ஓரு நாள் சேர் கடுமையான காய்ச்சி சிவகாமி அமர்ந்து தம்பி சேகர் ஏதாவது கொஞ்சம்
RைQ80QREQR}Rெ$38 QெRQெR(R$(QR)(QRBOR$)(QR)(QRY(ெQR}(ெGR}QெR$QெRBQRYQெR COQ899)QYO
மனங்களங்கிய சிவகாமி மீண்டும் கண்ல மெல்லிய குரலில் சேகர் வேண்டாம் அம்மா
ஆறாகப்பெருக கரங்கள் சேகரின் நெற்றியில் மரு இதயம் வெடிக்கும் அளவிற்கு கவலையூட்டின.
மேலும் தங்கைகளின் நினைவு இன்னும் தி மாமாவைப் பார்ப்பதற்கு ஹட்டனுக்கு சென்றிருந்த சென்றபோது சைக்கிள் ஒரு கல்லில் மோதி திசை ; காயம் ஏற்பட்டு ஓரளவு இரத்தம் சிந்தியது. அவன் சென்று மருந்து கட்டும் போது கண்ட பக்கத்து வீட் ஆகியோருக்கு தெரிவித்தார். அவர்கள் மூவரும் சென்றபோது அங்கு சேகர் மருந்துகட்டப்பட்ட நில் என்ன நடந்தது எனக்கேட்டு அழுதனர். 'ஓன்றும் பெ கூறி ஆறதல் படுத்தினான். ஜானி சேகரின் தலை கேட்க ஆ.. என்றவன் மறுகனம் இல்லேம்மா இலே வீட்டிற்கு வந்தபின்பும் அவர்கள் அவனை | இந்நினைவுகளை நினைக்கும் போது சேகருக்கு பற்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கி நறநறவென ஓ வீட்டின் சுவரில் தலையை மோதிக் கொண்டு அழுது குடும்பத்தை அழித்தவர்களை பழிவாங்காமல் இ போகமாட்டேன்' எனக் கூறி அவ்விடத்திலே அமர்ந்த அவன் துப்பாக்கியை கையில் ஏந்தியவாறு யுத்த செய்துகொண்டு இருந்தான்.
| ਜਨ ॥ ਗੁਰ ਚ ਲਸੰਸਦ
ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰਨ ਜੋ ਸ਼ਮ ਕਲਮ ਰੋ · 1
30!
CR$RைBRQR) Rs88)

203030303333
த தகவல் களின் பின் அப் பத்திரங்கசெல்லும்
த தகவல் அனுப்பப்பட்டது. சேகரின் பயணத்துக்கு | சில நாட்களின் பின் சேகர் தனது பயணச்சீட்டை எனவே சேகர் அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள், அடையாள
புறப்பட்டான். அங்கு சென்று தான் செல்லும் வழி காதரனை சந்தித்தான். பின் அவனிடம் தான் வந்த
டிலே தங்கினான்.
5 விமான நிலையத்துக்கு சென்று வீடு திரும்பிய மத எடுத்து ஹலோ, யார் பேசுறது என்றான். ஹலோ பேசி. ஆச்சரியமடைந்த சேகர் நான் சேகர் தான் சுலு பேசுறன். நீ சுதாகர் வீட்டில் தான் இருக்கின்றாய் தான் உனக்கு போன் பண்ணினேன். என்றார். மாமா ளும் நல்லா இருக்குறாங்களா? ஏன்றான் சேகர். னே புறப்பட்டு வா. இதை அறிவிக்கத்தான் போன் வேலுச்சாமி. மறுகணமே சேகர் காற்றாய் பறந்து
டந்தது போல் அமைதியாக காணப்பட்டது. சேகர் வீட்டினுள் நுழைந்த போது பின்னே வேலுமாமாவின் தம்பிப் பார்த்தவன் ஏன் மாமா அழுகிறீங்கோ. நான் ங்கச்சிகளும் குண்டு வெடிப்பில் அகப்பட்டு இறந்து - இடிவிழுந்தது போல் இருந்தது. அவன் கத்தினான், ஆறவே இல்லை. அப்போது வேலு தம்பி சேகர் யோசனம் இல்லை. நீ கனடாவுக்குப் போ அல்லது T உன்னைப் பார்த்துக்கொள்வேன் என்றார். சரியென ப நோக்கிச் சென்றது. தாயின் நினைவுகள் மனதைப் சலால் முணங்கிக் கொண்டிருந்தான். அவனருகில் சாப்பிடப்பா எனக் கூறி கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள்.
எா கொஞ்சம் பாலாவது குடியடா என்று கேட்டதும் எனக் கூறினான். சிவகாமியின் கண்களில் நீர் ந்து பூசிக்கொண்டிருந்தன. அந்த நினைவு சேகரின்
3803803803836603 300C03CO300000383CU300303C3380803CO3803)
துக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒரு நாள் சிவகாமி வேலு 5 சமயம் சேகர் ஒரு மாலை நேரத்தில் கடைக்குச் திருப்பப்பட்டு கீழே விழுந்தான். அதனால் சிறியதோர் அதற்கு மருந்துகட்டுவதற்காக மருத்துவசாலைக்கு டு முருகையா அச்செய்தியை ஜானகி, ஜானி பிரியா » அலறியடித்துக்கொண்டு வைத்திய சாலைக்கு லையில் இருப்பதைப் பார்த்து அழுதனர். அண்ணா ரிய காயமல்ல. இதற்காக இப்படியா அழுவது' எனக் யைத் தொட்டு அதிகமா வலிக்குதா அண்ணா எனக் சாத்தான் வலி என்று கூறினான். பின்பு எல்லோரும் நன்றாகவும் கவனமாகவும் பார்த்துக்கொண்டனர். வெறியே பிடித்துவிட்டது போல் கண்கள் சிவக்க ஓசையை எழுப்பின. சேகர் மீண்டும் ஓடிச் சென்று தான் . பின்பு வேலுமாமா கூப்பிட்டபோது சேகர் 'என் வ்வூரை மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தை விட்டு கூட துவிட்டான். மறு நாள் வேலு சேகரைப் பார்த்தபோது நப் படையுடன் யுத்தத்திற்கான உடற்பயிற்சிகளை
-------
செல்வி.ரெ.சரஸ்வதி
க.பொ.த.(சா.த.)
RRORYRெ)
300008038)

Page 95
865f58f78"
து நாமும் கன
නවගC3C033 66308066840303636367086603 O3036
நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மாற்றமடைகின்ற விந்தைகளும் மாற்றமடைவதோடு, சாதனைகளைய புதிய, புதிய கண்டுபிடிப்புகள். காலம் தன் கட் கடமையை காலத்தோடு போட்டியிட்டு செவ்வனே ஐயமேயில்லாமல் நம்மை அதன் பிடியில் வைத் எனவே நாம் சிறிது நேரம் கணனி உலகத்திற்குள் !
முதலில் நாம் கணனியின் வரலாற்றை ரே பரம்பரை என்பது உள்ளது. அதன் முதல் பரம்பரை ஜான்நேப்பியர் என்பவர் உருவாக்கித் தந்த மடக்ை ஆண்டு வில்லியம் ஆக்ரைட் என்பவர் சிலை உருவாக்கினார். பின்னர் 1642ம் ஆண்டு பாஸ்கல் எ ஒரு கருவியை கண்டு அறிந்தார். 1725இல் பேனில் கைத்தறி அமைப்புக் கொண்ட கருவியால் ச உருவாக்கினார். இதன் வளர்ச்சியாகத் தான் இன் கணனி ஒன்றை உருவாக்கும் பணியில் பத்து 8 சேர்ந்த கணித மேதை சார்லஸ் பாபேஜ் ( உருவாக்கினாலும், இவரது வேகத்திற்கு ஏனைய . இவரது முயற்சி வெற்றியளிக்காமல் போனதோடு இல்லாமல் போய்விட்டது.
மனிதத் தலைமுறையின் மாற்றங்க தலைமுறையில் கணனிப் பொறிகள் மின்னணு இ
முதன் முதலில் அமெரிக்காவில் உள்ள பென்சி பெயரோடு உருவாக்கிற்று. இதேபோல் 1948ம் ஆ6 இனியாக் கணனியானது ஒரு மணித்தியலத்திற் வல்லதாகும். மின்னணுவையும், வால்வுகளையும் ! உருவாகின. இதில் டிரான்சிஸ்டர் எனும் மின்னுர பிராட்டன், - ஷாக்லி, என்ற மூன்று அமெரிக் தலைமுறையின் டிரான்சிஸ்டர்களுக்குப் பதிலாக ஒன்றரை மில்லி மீட்டர் கணமுடைய ஒரு நறுக்கி பொருத்த முடியும். ஐந்தாம் தலை முறையில் இல் கையாளப்பட்டுள்ளமை கண்கூடான உண்மையாகும்
கணனியின் வளர்ச்சியை அதன் தலைமு பொறித் துறையில் தனி ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நோக்குவது சாலப் பொருத்தமானதாகும். 1942இல் வடிவமைப்புக்களை மேற்கொண்ட பெரு முயற்சிய ஆக்கிய பெருமை ஐ.பி.எம் (I.B.M) நிறுவனத்தை டைப்ரைட்டரை வெளியிட்டது. 1944ல் ஆட்டோ (Automated sequence Controller Culculator) இலக்ரோனிக் கல்குலெட்டரை (Selective Sequenc6
இதுதான் உலகின் முதன் முதல் ஆ Programmed Computer) ஆகும். பின் 1952ம் ஆன வெளியிட்டது. இது புரோகிராமில் உள்ள 17000 8 1957ல் ஐ.பி.எம். 709 வெளியிடப்பட்டது. முதன் ! பயன்படுத்தப்பட்டது. இவ்வாறாக இன்று வரையி வண்ணம் உள்ளன. ஐ.பி.எம். ஆர்.எஸ்./6000 எஸ். உலகத்திலுள்ள மிக வேகமான கணனி வகைகளா
- அடுத்ததாக நாம் சற்று கணனியின் அவை (KeyBoard), விளைவு வெளி (Monitor), மையச் ( அமைப்புகளைக் கொண்டதாகும். தரவு வழிய கொடுக்கப்படும். கணனியைக் கொண்டு விடைக் வைக்கவும் தேவைப்படும் தேவைப்படும் சொப்ட் (Computer language) என்றும் அழைக்கப்படுவதே !
(CRBQRYQRRRRBORGR9

58 වරින්වර්ටරිහරව©00
எனியும்
----..
செல்வி. சி பிரசாந்தினி ! : (ஆண்டு-13 கலைப்பிரிவு-1997).
காட்சி மாற்றங்களைப் போல, விஞ்ஞானத்தின் ம் நிலைநாட்டுகின்றன. கண் இமைக்கும் நேரத்தில் மையைச் செவ்வனே செய்ய விஞ்ஞானமும் தன் ன நிறைவேற்றுவது கண்கூடு. அந்த வரிசையில் திருக்கும் கணனியைப் பற்றி சற்றே பார்ப்போம். நுழைவோமா? நாக்குவோம். மனிதனுக்கு மட்டுமின்றி கணனிக்கும் யை பார்ப்போம். ஸ்கொட்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்த க அட்டவணையை அடிப்படையாக வைத்து 1614ம் டு ரூல் எனப்படும் இணைவு அளவு கோலை என்பவர் இயந்திரம் என்று சொல்லத் தக்க அளவில் பூஷான் என்பவரும் 1801இல் ஜக்காட் என்பவரும் கணனிப் பொறிக்கு தகவல் தரும் முறையை றைய துளை அட்டை முறை தோன்றியது. புதிய ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஈடுபட்டவர், இங்கிலாந்தைச் என்பவர் 1821இல் இவர் பகுப்புப் பொறியை அறிஞர்களால் ஈடுகொடுக்க முடியாமல் போனதால் உலகில் முதல் கணனி இவருடையது என்பதுவும்
ளைப் போலவே கணனியின் இரண்டாவது ணைப்புக்களால் இயங்கத் தலைப்பட்டன. இதனை ல்வேனியாப் பல்கலைக்கழகம் "இனியாக்” என்ற ண்டு மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகம் கண்டுபடித்த த ஐந்தாயிரம் கூட்டல் கணக்குகளைச் செய்ய ஒதுக்கி விட்டு மூன்றாம் தலைமுறைக் கணனிகள் வக் கடத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனை பர்டீன், கர்கள் உருவாக்கினர். கணனியின் நான்காம் சிலிக்கான் நறுக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ல் நுாற்றுக்கணக்கான மின்னணு இணைப்புக்களை வை அனைத்தையும்விட பல அரிய நுணுக்கங்கள்
0303030-03C3303CO3COLO3230030ல்3ப38383003300300303பே33:49
மறைகளினுாடாக கண்ணுற்ற நாம் இன்று கணனிப் கின்ற ஐ.பி.எம் (I.B.M) நிறுவனத்தின் ஊடாகவும் ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதலாவது கணனிக்குரிய பில் முதலாவது கணனிக்குரிய சிறந்த வடிவத்தை யே சாரும். ஐ.பி.எம் (I.B.M) 1930ல் இலக்ரோனிக் மேட்டட் சீகுவென்ஸ் கன்ரோலர் கல்குலேட்டரை
வெளியிட்டது. 1948ல் செலக்டிவ் சீகுவென்ஸ் e Electronic Culculator) வெளியிட்டது. ப்பரேட்டடர் புரொக்கிராமின் கணனி. (Operated ன்டு வால்வை பயன்படுத்தி ஐ.பி.எம். 701 மாடலை கட்டளைகளை ஒரு வினாடியில் செய்து முடிக்கும். முதலாக இதில் போட்ரன் (Fortran) கணனி மொழி ல் இந் நிறுவனத்தின் வெளியீடுகள் வெளிவந்த பி. (IBM RS/6000 SP) வகை சுப்பர் கணனிகளே
கும்.
மப்பு பற்றி நோக்குவோம். கணனியானது தரவுவழி செயலறை (Central Processing Unit) எனும் மூன்று பின் மூலம் செய்திகள் கணனி மொழிகளில் - காணவும், நாம் எண்ணிய சிக்கல்களை புரிய வெயார் (Softwear) என்றும், கம்பியூட்டர் மொழி கணனி மொழியாகும்.
GெRORRRRORROR)

Page 96
ව3333333 වැල්
3
ஆரம்பத்தில் கணனிகளுக்கென மொழிகள் கொள்ள பல்வேறு வழிமுறைகள் கையாளப்பட்ட மொழியினை உருவாக்கும் பணியில் சிரேஸ் முற்றே பல மொழிகள் கண்டறியப்பட்டு பயன்படுத்தப்ப விளக்கமுடையனவாக இவை காணப்பட்டன. இன்று ADA, FOR, COBAL, PLI, RPG, JAVA போன்ற கொடுக்கப்படும் செய்திகளை வாங்கி வைத்துக் பகுதியாகும். CPU என்பது கணனிக்குறிய மூலைய பிரதான ஒரு பகுதியாகும். இதன் ஞாபக சக் வாய்ந்ததாகும். நினைவை பகுதி CPU இன் ஒரு | Arithmetical and Logical Unit) எனும் ஒரு கட்டளையை நிறைவேற்றக் கூடியதாகும். அடுத்த இன்னொரு பகுதி. ஓர் அலுவலக மேலாளருக்கு ஒப் பெற்றுக் கொண்டு பிற பகுதிகளை வெகுவிரைவுப் பகுதியாகும். அடக்கையிலிருந்து பெறப்படும் முடி (Monitor) எனப்படும். மேலும் இது
முடிவுகளையும், தரவுவழி கிடைக்கும் தரம் வன்னுரு (Hardwae) என்றும், கணனிக்கு கொடுக் போன்றவற்றை மென்னுரு (Software) என்றும் அை
அதன் குறைபாடுகளையும், கவனிப்போம். 19 கலண்டரானது, 01.01.1998 முதல் 31.12.1998 வரை உதவுகின்றதல்லவா? ஆனால், எமக்கு ஒரு கடந்த கணனியில் அதற்கான புரோகிராம் ஐ DBASE தேவையான ஆண்டு கலண்டரைப் பெறமுடியும். எப் ஆண்டை வைத்து புரோகிராமை அமைக்க வேண்டு ஆண்டுக்கான காலண்டரை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்
(03(G39039308Rை 39RெSc89(CRBORRORORYGR$)GROCRBORSc89da tCCYO
'மண்ணுலகக் காட்சியெலாம் மற்
கண்ணுக் கெதிரிலே காணலாம்' என்று பாடி மகிழ்ந்த பாவேந்தரின் கனலை செய்துள்ளது இவ்விந்தைமிகு கணனி கலை , செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுகின்றது. 'வொயேஜர் அப்பாலுள்ள சனிக்கிரகத்தின் வளைவுகளின் மன மேக்ஸ் என்ற வானவூர்த்தி சூரியனிலிருந்து ஏற் படப்பிடிப்பு சாதனத்திற்குள் (கமரா) சிறைப்பிடித்து நிற அலங்காரங்கள் பல்வேறு வகை வாயுக்கன கூறுகின்றன. பலவகையான சூறாவளிக் காலநின செய்மதிக்கோள் என்பவற்றை படமெடுத்தாலும் வென்றால் இப்படங்கள் ஒன்றேனும் வானவூர்திகள் மையில் படங்களன்று. அவை கணனிப் பொறியினால்
நாம் வாழும் பூமியின் மேற்பரப்பில் கன காணக்கூடியதாக இருக்கின்றமையால் மருத்துவ குறைப்பாடுகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு வைத் நடைமுறையிலும் மனிதனின் செயற்பாடுகளுக்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. மூன்றாவது உலக யுத்தம் ! வீரர்களினால் நடைபெறும் என்பதில் ஐயமில்ன, ஏற்படக்கூடிய பூமி அதிர்ச்சிக்குக் கட்டிடங்கள் ஏற்படும் பூமி அதிர்ச்சி கனவாவதற்கு இடம் முன்கூட்டியே பெற்றுக் கொடுக்கிறது. விமானம் இயங்க விளக்கமளிக்கும் கணனி மூலமாக ! நிலையத்திலாயினும் உச்ச பாதுகாப்பு அதிகரிப்பத
செய்யப்படுகிறது. மேலும் வியாபாரிகள் இலக்கங்களை மாத்திரம் உபயோகித்து வெளியிட வரைபடங்களிலும் உயர் ஓவியங்களிலுமே வெளிப் கலைஞனான தொடர்பாடற் கலைஞர் முன்வருக தயாரிக்க முன்பைவிட மிகக் குறுகிய கால் நிறந்தீட்டுவதற்கு 16-20 மில்லியன்கள் வரையில கணனி அவருக்கு வழங்குகிறது.
REQ39)(QRBQRQ888888)

03වගවරම063ව3)
[ இருக்கவில்லை. எனவே கணனியோடு தொடர்பு I. எனினும் இதற்கு தீர்வு காணும் முகமாக ஒரு Tவராபர் எனும் பெண்மணி ஈடுபட்டார். படிப்படியாக -டன. பின்னர் மனித இனத்துக்கு இலகுவான | GW BASIC, PASCAL, Q.BASIC, TURBO C, பெயர்களில் கணனி மொழிகள் காணப்படுகின்றன. கொள்வது நினைவை (Main Momery) எனும் ரகும். கணனி என்று எம்மால் அழைக்கப்படும் இது தி கணனியின் இயக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் பகுதியாகும் அடுத்ததாக உள்ள கணிவை (ALU வேலையாளுக்கு ஒப்பிடக் கூடிய பகுதி இட்ட து. அடக்கை (Control Unit) எனும் CPU வின் பிடக்கூடிய தரவு வழியில் கிடைத்த செய்திகளைப் ன் இயங்க வைக்கும், மிகுந்த பொறுப்பு வாய்ந்த வுகளை வெளியிடக்கூடிய பகுதி விளைவு வெளி
புகளையும் காட்டும். இதுவரை சொன்னதனைத்தும் கப்படும் கணனிமொழிச் செய்திகள், கட்டளைகள் ழக்கப்படும். இனி நாம் கணனியின் பயன்களையும், 198ம் ஆண்டுக்கான தினக்குறிப்பு எனப்படும் யிலான திகதிகளையும், நாட்களையும் கண்டறிய 5 கால ஆண்டிற்கான கலண்டர் தேவைப்பட்டால், III Plus எனும் பெகேஜில் (Pagage) வழங்கி, 9க்கு தேவையான ஆண்டைப் பெற அந்த குறித்த டும். எனவே, இதன் மூலம் எமக்குத் தேவைப்படும்
»ங்கிருந்தபடி
வயும் மிஞ்சி, இன்று விண்ணுலகையம் காணும்படி உற்பத்தித்துறையிலும் கணனி இன்று பாரிய
• வானவெளியில் பத்து மில்லியன் மைல்களுக்கு ம்கவர் சலனங்களைப் படமாக்குகின்றது. டோலர் 3படும் நெருப்பு விம்பங்களை தனது படச்சுருள் க் கொள்கிறது. இதன் பெறுபேறாகக் கிடைக்கும் மளயும், அரிய எரிமலை பற்றிய விடயத்தையம் பல மாற்றங்களின் உற்பத்தி, அழிவு, வானிலை, - இவற்றின் சிறுதொழில்நுட்ப அதிசயம் என்ன ரிலிருந்து அனுப்பப்பட்டவையல்ல. அவை உண் ல் உருவாக்கப்பட்ட இலக்ரோனிக் பதிவுகளே. எனிப் பொறிக் கலைஞரை எல்லா இடங்களிலும் -விஞ்ஞானத்தில் மனித மூளையில் ஏற்படும் தியர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது. - போர்முனை உதவக் கூடிய கணனி போர் வீரர்களும் கூட நடைபெறுமானால் அது நிச்சயமாக கணனிப் போர் ல. எவ்வேளையிலாவது ஏற்பட்டுள்ள அல்லது எவ்வாறு தாக்குபிடிக்கும் என்பதை பரிசோதித்து ளிக்காமல் எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகளை ஓட்டுபவர்களும் கட்டுப்பாட்டாளர்களும் சுயமாக பிரயாணிகளுக்கு செயற்பாடுகள் கூடிய விமான
ற்கு ஒழுங்கு
தமது திட்டங்களையும், நடைமுறைகளையும் விரும்பாமல் உருவங்களை பாவித்து தெளிவான பிட விரும்புகின்றனர். இதற்காக கணனிச் சித்திரக் ன்ெறார். இவருக்கு உயிருள்ள பேசும்படத்தைத் மே தேவைப்படுகிறது. தனது சித்திரங்களை ான நிறங்களை உள்ளடக்கிய நிறப்பெட்டிகளை
EU3803E0%E03638363 CEOCOL300003003630303000000380383 COCORG
RRRRRRRROR)

Page 97
Off03e08fc63071
60838535303වත්වගරවව368883 වර්ෂ 39
2 கணனியின் செயற்பாடுகள் இவை மட்டு பெருமளவு உதவி வருகிறது. பிறக்கப் போகும்
முதல் அதனைத் தொடர்ந்து இறப்பு அறிக்கை வ கட்டுப்பாடு பிரவேசச் சீட்டு விநியோகித்தல் கணித கணனிப் பணப்பரிமாற்றத்திலும் பாரிய புரட்சிை வரைபடங்கள், புள்ளிவிபரங்கள் அதிசயிக்கத்தக் வியாபார நடவடிக்கைகள், சுகாதார சேவை, ரசம் தாய்மார்கள், அவர்களால் பராமரிக்கப்படும் பிள் பல விடயங்களுக்காகவும், சினிமாத்துறையின் வழிமுறைகளை தன்னுள் அடக்கி மானிட வர்க்கத் இருக்கின்றது. இவற்றோடு பேசும்படம் மூலமா, மனிதர்களுக்கு நண்பர்களாக ரோபோ மனிதர்கள் அறியாமலே சேர்ந்துள்ளார்கள்.
மனிதர்கள் மிகவும் களைப்படைந்து வேலைகளை கணனி - ரோபோ மனிதன் கொடுப்பனவில்லாமலும், கூடிய வேகத்திலும், சுலபமாகவும் செய்து முடிக்கின்றது. இவற்றோடு : உதவியுடன் வெளிவந்துள்ள கணனி நடவுகாலம் வேளாண்மை ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்டு, மு வழங்குகின்றன. மேலும் கிணறு, கட்டிடங்கள், பராமரிக்கவும், பண்ணை, வயல், எஸ்டேட் தொ! கணனி ஆலோசனை தொகுப்பு உதவுகின்றது.
கணனியின் பயன்களை கண்ணுற்ற ந காலத்திற்குள் தன்னை மக்கள் வாய்களில் மு இன்ரநெட்டை சற்று கவனிப்போம். “இன்ரநெட்” ஓன்றுக்கு மேற்பட்ட கணனிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று வலைப்பின்னலாகும். இது தோற்றமெடுப்பதற்கு க அமெரிக்க இராணுவ நிறுவனமாகும். படிப்படியான இன்ரநெட் என அழைக்கும் பல கணனி வலைப்பு web (www) உருவானது. தற்பொழுது உலகிலும் கணனிகள் இன்ரநெட்டில் இணைந்துள்ளதுடன், உள்ளனர். இன்ரநெட்டில் தகவல்கள் சேமித்து கண்டறிவதற்கு ஒவ்வொரு வெப்பத்திற்கும் தனிப்ப (Uniform Resource Location) என்றழைக்கப்ப தகவல்களை உலகத்தின் எப்பகுதியிலிருந்தும் க இதன் சேமிப்பிலுள்ள தகவல்களுக்கு அளவே கில விளையாட்டு, வர்த்தகம், பத்திரிகைகள், கலை
அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம்.
இன்ரநெட்டில் தகவல்கள் அடங்கியுள்ள தகவல்கள் வெப்பக்கங்களாக (web Page) வெப்ே பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கு HIMI, JAVA, PE அதிகமான வெப்தளங்கள் HIMI (Hyper tex உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்டர்நெட் இணைப்பிற்கு இணைப்பு, பிரவுசர் சொப்ட்வெயர் TCP/ip என்பன நிறுவனங்கள் இன்டர்நெட் சேவை வழங்கி (Intern சுருக்கமாக ISP என்றும் குறிப்பிடுவர். எமது (ceycom), யூரேக்கா (Euraka), சிறிலங்கா டெலிெ போன்ற நிறுவனங்களிடமிருந்து இன்டர்நெட் இனை
இனி இன்டர்நெட்டின் உபயோகங்கள் 8 இன்டர்நெட்டில் இணைந்துள்ளமையால் செய் இலவசமாக சஞ்சிகைகளை வாசிக்க முடியும், வுர சம்பந்தமான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள ( கொள்வனவு செய்ய முடியும். (on-line sh இணைந்துள்ளமையால் விளையாட்டுச் செய்திகள இன்னும் பல எண்ணற்ற தகவல்களையும் பெற் வீட்டிலிருந்த படியே வியாபாரம் மேற்கொள்ளவும் | ஆண்டில் கணனி வலைப்பின்னலைப் பயன்ப( நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் போகு
(CR}(QR$(QRO(QRQRQெRBQ890(QR2

03 ව36330000039
மல்ல, இன்று களஞ்சியப்படுத்துவதிலும் கணனி குழந்தையைப் பரிசோதனை (Scaner) செய்வது நியோகிக்கப்படும் வரையும் ரயில் சுரங்கப்பாதை வேலை யாவற்றிற்கும் கணனி பயன்படுகின்றது. ப ஏற்படுத்தியுள்ளது. கணனியில் ஆக்கப்படும் கவாறு செயற்படும் இயந்திர மனிதனின் வங்கி தனகள், நீதித்துறை, பிள்ளைகளை பராமரிக்கும் ளகள் எதுவாக இருந்தாலும், சொல்ல முடியாத விந்தைகளுக்காகவும் மட்டுமன்றி எண்ணற்ற திற்கு மிக மிக நெருங்கிய தொடர்பை ஏற்படுத்தி 5 காணும் மின் அணுவியல் (இலக்ரோனிக்) எமது அகன்ற அன்றாட வாழ்க்கையில் எம்மை
செய்யக்கூடிய சாத்தியமற்ற, அபாயகரமான , களைப்பில்லாமலும், ஓய்வில்லாமலும், பிழையின்றியும், மிகத் திறமையாகவும் மிகச் அமெரிக்காவிலுள்ள மேப் இன்ஃபோ நிறுவனத்தின் b, அறுவடை, மழை பொழிவு, நீர் பாய்ச்சுதல், டிவெடுப்பதற்கான தகவல்களைப் படங்களாக சாலை, தொலைபேசி தொடர்பு ஆகியவற்றைப் டர்பான ஆவணங்களைப் பாதுகாக்கவும் இந்தக்
எம் இனி கணனியுடன் தொடர்புடைய குறுகிய கணுமுணுக்கச் செய்து பிரசித்தி அடைந்துள்ள என்பது சர்வதேச கணனி வலைப்பின்னலாகும். இணைக்கப்பட்டு தொழிற்படும் முறையே கணனி Tலாய் அமைந்தது Arpanet என அழைக்கப்படும்
ஆராய்ச்சிகளின் இறுதியில் 1992ம் ஆண்டு நாம் பின்னல்களை இணைத்ததன் மூலம் World wide Tள 150 நாடுகளிலுள்ள சுமார் மூன்று மில்லியன் 25 மில்லியன் இன்ரநெட் பாவனையாளர்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றை இலகுவாக ட்ட விலாசமுள்ளது. (UniqueAddress) இது URL படும். இவற்றில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ணனியின் உதவியுடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். டையாது. அவற்றில் கல்வி, சரித்திரம், மருத்துவம், பக்களஞ்சியங்கள், அகராதி, புத்தகங்கள் என,
38OR CO380380380380380833333333333333333333333
1 பகுதி வெப்சைட் (website) எனப்படுவதோடு, சவரில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வெப் .. RL போன்ற மொழிகள் உபயோகிக்கப் பட்டாலும், t markup language) மொழியைக் கொண்டே . த, ஒரு கணனி மோடம் (Modem), தொலைபேசி 4 1 அவசியமாகும். இன்டர்நெட் தொடர்பு வழங்கும் et Service Provider) என அழைக்கப்படும். இதை நாட்டில் ISP நிறுவனங்கள் உள்ளன. சீகொம் காம் (SLT), லங்கா இன்டர்நெட் (Lanka Internet) அப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சிலவற்றை காண்போம். ராய்டர் செய்திச் சேவை திகளை இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம், கடநஅநனஉைெைந என்றழைக்கப்படும் மருத்துவ முடியும், வீட்டிலிருந்து கொண்டே பொருட்களை opping). Espn போன்றவை இன்டர்நெட்டில் மள உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடிவதோடு றுக்கொள்ளலாம். மேலும் இன்டர்நெட் மூலமாக முடியும். (Cyber shopping) இன்டர்நெட் 2000 ஆம் இத்தாமல் சற்று நேரம் கூட எமது வர்த்தக
ம் நிலை கூட ஏற்படலாம்.
ஊQR CRRRRBQRBQREQR.

Page 98
00303030303030ல3லடு
இன்டர்நெட்டின் புரட்சியின் பின்னர் பரந்து விரிந்த Village) எனக்கருதுமளவிற்கு சுருங்கி காணப்படுகிற குடும்பம் (Globel Family) என அழைக்கப்படும் என் முக்கியத்துவத்தை எளிதாக விளங்கிக் கொள்ளலாப்
இதுவரையும் கணனி மற்றும் இன்டர்நெட் நாம் சற்றே இவற்றிலுள்ள குறைபாடுகளையும் கணனிகளின் வேகத்தோடு போட்டியிட்டு வெற்றி க நாடுகளினால் நிச்சயமாக ஈடுகொடுக்க முடியா இந்நாடுகள் இன்னும் சற்று பின்தள்ளவேபடுகின்றன அதிகமான செலவுகளும் மட்டுமன்றி பராமரிப்புச் இயக்குனர்கள் பலவகையான நோய்களை - 6 கூறுகின்றனர். அடுத்ததாக இன்டர்நெட்டின் குறைப்பு நிறுவனத்தினதும் கட்டுப்பாட்டிலில்லாததால் எந்த முடியும். இன்டர்நெட் வெப்தளங்களில் பயங்கரம் கீழ்த்தரமான பாலியல் சம்பந்தமான படங்கள், இை சிறுவர்களையும், இன்றைய இளைஞர்களையு இட்டுச்செல்கின்றன. எதிர்கால தலைவர்களை இன்டர்நெட்டில் எமக்கு தேயைற்ற செய்திகளை ெ
கைகளிலேயே உள்ளது. இது
ISORRYGRORR90CRPCR SCRPOORYRRSCRROCRPCRC3089GROCRROR 80GRBORO
"குணம் நாடிக்குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்” எனும் குறள் 2
உலக அரங்கில் கணனிப் பயன்பாடு கு பள்ளிகளிலும் மிகவும் அதிகமாக அதுவும் மூ காணப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் 28 வீடுகளுக்கு மூலமான பாதுகாப்பான வியாபாரத்திற்காக இனிவ ஸ்மார்ட் கார்ட் ரீடர் (Smart Card Reader) இருக்கு கண்களால் பார்க்க முடியாத படி அணு அளவி உலகிலுள்ள எல்லாக் கணனிகளின் ஒட்டு மொத்த சாதாரண கணனி செய்ய முடியாத வேலைகளைச் ெ ஆண்டுகளில் தயாரித்து விடலாமென்று நியுசெள் துறையைச் சேர்ந்த புரூஸ் சேன் கூறியுள்ளார்.
கணனியைப் பற்றி சிறிதளவு அறிந்து கெ நிலை என்ன? என்பதைப் பார்ப்போம். அண்மை விஞ்ஞான கவுன்ஸிலும், பிரிடிஷ் அரச வியாபா திட்டத்திற்காக ஒரு குழு வருகை தந்திருந்தது. அ சேர்ந்த மார்க்கஸ் ஏ இஹ்ல் என்பவர் “இன்று எமது ! நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதால் கல்வியிலு முன்னேற்றத்தை காணக்கூடியதாகவுள்ளது. அது ே துறைகளிலும் பின்பற்றினால் அது இந்நாட்டின் முன் இக்குழுவின் தலைவி, கலாநிதி ராஜவதனா சிவலே அவர்கள் பெற்று கொடுத்த அமைச்சரவை . பல்கலைக்கழகம், மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகம் ! கணனி மயப்படுத்தப்பட்டு, வலைப்பின்னல் (Net w
இதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் இலங்கை முன்னே வெளியிட்ட இக்குழுவின் உறுப்பினரும் பொதுந ஏற்பாட்டாளருமான சிவலோகநாதன் இலங்கை க முதலில் கணனி Harware, Software பாகங்கன. வெவ்வேறு நிலையங்களை வலைப்பின்னலுக்கு 2 கைத்தொழில் நிலையங்கள், பல்கலைக்கழகங் முழுவதையும் கணனி மயப்படுத்த வேண்டும் என்றார் சாத்தியமா என்ற சந்தேகத்திற்கு அக்குழுவினர் இலங்கை அபிவிருத்திப் பாதையில் நடைபோட முடி
முடிவாக நோக்குமிடத்து கடந்த காலம் நோக்கும் போது கணனி அபிவிருத்தியுடன் சேர்ந்து என்பது புலனாகிறது. உலக நாடுகளின் 6 செயற்படவேண்டியவர் களாயுள்ளோம். இன்றைய உ கணனி இன்று மனிதனை தன் ஆதிக்கத்திற்குள் ன அவனையும் செயற்படுத்துகின்றது என்பது இறுதியும்
CORRRRRRB38)

36033033ORLD%E03ல38038)
இந்த உலகம் சுருங்கி சிறு குக்கிராமம் (Global றது. இன்னும் சில ஆண்டுகளின் பின்னர் இது சிறு பதில் ஐயமில்லை என்பதிலிருந்து இன்டர்நெட்டின்
என்பவற்றின் அளவில்லா பயன்களை கண்ணுற்ற காண்போம். அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளினால் காணும் அளவிற்கு அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் த நிலையில் அபிவிருத்திப் பாதையிலிருந்து எ. இவற்றோடு வேலையில்லா திண்டாட்டங்களும்
செலவுகளும் தலைவிரித்தாடுவதோடு கணனி எதிர்நோக்குகின்றனர் என்றும் வைத்தியர்கள் பாடுகளை நோக்குவோம். இன்டர்நெட் எந்தவொரு தவகையான தகவல்களையும் இதில் வைக்க வாத அமைப்புக்களின் தகவல்கள் தொடக்கம், வ போன்ற இன்னும் பல தீய தகவல்கள் என்பன ம் தீய வழிகளுக்கு வெகு இலகுவாக - இன்றே இவை பாழாக்குகின்றன. ஆனால் தரிவு செய்யாது கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதும் எம்
இதையே நினைவூட்டுகின்றது.
றித்த ஆய்வில் பிரிட்டனில் தான் வீடுகளிலும், ன்று வீடுகளுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் ஒன்று என்ற அடிப்படையிலுள்ளது. இன்டர்நெட் ர இருக்கின்ற புதிய தொழில்நுட்ப கணனிகளில் தம். இப்போதைய தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு, ற்கு நுண்ணிய பகுதிப் பொருட்களுடன் கூடிய தமான சக்தியைவிட அதிக சக்தியைக் கொண்ட சய்யக்கூடிய மகாசக்தி கணனியை இன்னும் பத்து ஈத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் இயற்பியல்
CO323COCO323CO3003603COC36303C03300303CO3303CU300363 CO320)
ாண்ட நாம் கணனிமயப்படுத்தலில் இலங்கையின் யில் இலங்கைக்கு பொதுநலவாய அமைப்பின் ர திணைக்களமும் இணைந்து செயற்படுத்தும் அக்குழுவின் அங்கத்தவரான பிரிட்டிஷ் நாட்டைச் நாட்டில் சிறிய வயது முதலே கணனிப் பிரயோகம் ம், கைத்தொழில் முயற்சியிலும் பாரிய பான்று இலங்கையும் கணனி முறையை எல்லாத் னேற்றத்திற்கு உதவும்” என்று கூறினார். அடுத்து எகநாதன், அமைச்சர் கலாநிதி விஷ்வ வர்ணபால அனுமதியின் கீழ் இலங்கையில் பேராதனைப் CISIR,NERDS போன்ற நிலையங்கள் முதலில் ork) முறையில் இணைக்கப்படவுள்ளன என்றும், எறக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது என்றும் மேலும் கருத்து நலவாய அமைப்பின் விஞ்ஞான கவுன்ஸிலின் கணனி மயப்படுத்தலில் ஈடுபட வேண்டுமானால் மள கொள்வனவு செய்தல் வேண்டும். பின்னர் உட்படுத்த வேண்டும். பிறகு கல்வி முறைகள், பகள் போன்றவற்றை இணைத்து இலங்கை -. இது இலங்கைப் போன்ற வளர்முக நாடுகளுக்கு - “நிச்சயமாக சாத்தியமாகும். அப்போதுதான் பும்” என்றனர்.
முதல் தற்காலம் வரையிலான நிலைமையை 1 இன்டர்நெட்டும் எவ்வளவு தீவிரமடைந்துள்ளது வேகத்தோடு சேர்ந்து நாமும் கைகோர்த்து உலகம் கணனியை பெரிதும் விரும்புகிறது. எனவே வைத்து தனது செயற்பாடுகளின் வேகத்திற்கேற்ப
உறுதியுமான உண்மையாகும்.
Rலைமை(3333333)

Page 99
Oටගරිවර්03383035
நல்லதைத் தெரிவு
அரிதான மானிடப் பிறவியைப் பெற் கொள்ளுகல் அவசியமானது. பிறவி எடுத்துக்காட்டுகளை, நல்லுரைகளை | இவற்றில் சிலதையேனும் இங்கு கற்று, சிர்
இவ்வுலகில் உள்ள எல்லாச் அழியாத செல்வம், மனிதனின் கரு கொண்டுள்ள பக்தியும் தான். இந்த முறைகளிலும் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வருகி
\'
வாழ்க்கையில் புதிய பரிசோதனை ஆனால், அறிவுடையோர் எவரும் ஒவ்வொரு நாளும் மீண்டும் செய்து பார்ப்பு
உங்களுக்குப் பிடித்தமான புத்தக நினைத்து வாங்கிச் சேகரிக்கும் புத்தகங்களும் உள்ள இல்லத்தி உண்மையான பல்கலைக்கழகத்தை உரு
නO30806630800 3063080304630806630806389
ஒழுக்கம், ஒருவனிடம் கொழுந்துவி இருந்தே - தகுதி, திறமை - முத தீ(ஒழுக்கம்) அணையாமல்
பார்த வேலையாகும்.
(ராய் ஸ்மித்)
கெட்ட நண்பனுடன் இருப்பதை தனிமையில் இருப்பதைவிட நல் மேலானது.
(முஹம்மது நபிஸல்)
வாழ்க்கை விவகாரங் கள் அ புண்படுத்தாமலும், நிதான அறிவின் கவனமாய் இருங்கள். உங்கள் | எச்சரிக்கையாய்ப் பின்பற்றினால் உ வலிமை மிக்க பாதுகாப்பாக அமையும்.
(அ
மரணம் எப்போது நம்மை அணுகும் வாய்ப்பு கிட்டும் பொழுதெல்லாம் வேண்டும். அதற்காக ஒரு கு! கூடாது. மரணத்துக்கு இவன் அவன் என்று
இறைவன் ஒவ் வொரு குடும் பத் தடங்கலும், சோர்வும் ஏற்படும் ( வைத்து தன்னம்பிக்கையுடன் முன் இறைவன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நீட்டுகிறார்.
(டேவிட் தாமஸ்)
(ORY3ெ9RெY3ெ9RைR2RெORY

OG3033333වම්
ந்து கொள்வோம்
3றுள்ள நாம் பிறவிப் பயனை எமதாக்கிக் ப் - பயனை எய்த எத்தனையோ நல்லாசிகளை எமக்குத் தந்துள்ளனர்.
தித்து வாழ்வோமாக.
செல்வங்களும் அழியக்கூடியவையே. ணை உள்ளமும், அவன் இறைவன் மீது 5 இரண்டு செல்வங்களே எல்லாத் தலை றது.
(பாகவதம்)
கள் இன்றி நாம் முன்னேற முடியாது.
தவறு என்று தானே நிரூபித்ததை தில்லை.
(ஜேம்ஸ் ஆடம்ஸ்)
ங்கள், பிற்காலத்தில் படிக்கலாம் என்று ) புத்தகங்கள் இந்த இருவகையான ல் உங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ப ஓர் தவாக்கி விடுகின்றன.
(தாமஸ் கார்லைல்)
பிட்டு எரிய வேண்டும். அந்தத் தீயில் லியவற்றை - உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். த்துக் கொள்வதே ஒருவனது - முக்கிய
0303 000338038383803803838038383838038032030ல3803803808000332
விடத் தனிமையில் இருப்பதே .
மேல். ல
நண்பனுடன் இருப்பது அதைவிட
னைத் திலும் மற்றவர் உள்ளத்தைப்
தீர்ப்பை மீறாமலும் நடந்து கொள்வதில் ( நடத்தை அனைத்திலும் இவ்விதியை டங்கள் - முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் அது
ல்பிரட் ஆட்லர்)
என்பது நிச்சயமில்லை. எனவே ஒருவன் நல்ல எண்ணங்களைச் செயலாக்கிவிட றிப்பிட்ட ..
காலத்தை எதிர்பார்த்திருக்கக் ய பாகுபாடு கிடையாது.
(ஸ்ரீ சாரதா தேவி)
5திலும் - இருக் கிறார். வாழ்க்கையில் போதெல்லாம் இறைவன் மீது நம்பிக்கை எனேற முயற்சி எடுக்கும் - போதெல்லாம் -- இருக்கிறார். தானாக வந்து உதவிக்கரம்
ஊQR BRBaRRORQRQெ880033

Page 100
086806338 වල
உற் சாகமானவர் களே முயற் சியு படைத்தவர்களே ஆயிரக்கணக்கான
வெட்டிச்சாய்த்து முன்னேறுவார்கள்.
(விவேகா
பகைவர் களை வெல்வதைவிட நல்லது. வெல்வதால் பகைமை மறையுமெ அவர்களின் மனம் மாறும் ; பகைமை மறை
அக்கம் பக்கத்தாருடன் அன்பு இல்லையே. ஆயினும் நன்மை பயக்காது.
(மகாத்மா காந்தி
திருப்பிக் கொடுக்கச் சக்தி இருந்தும் கடல் பெருங்குற்றமாகும்.
(மெனான்டர்)
அபாரமாக சிந்திப்பதன் மூலம் வெ சிந்தித்ததைத் துணிவுடன் செயல் படுத்தி
கலை
>
.\I/
09089888888888888 9.890398908889888989c890GRORRORR REGRO
ஒலிம்பிக் நை 20 ஆண்டுகளும் |
ஆண்டுகள் !
நாடுகள்
ஏதென்ஸ்-கீரிஸ்
1896 பாரீஸ்-பிரான்ஸ்
1900 செயின்ட்லூயிஸ்-அமெரிக்கா
1904 லண்டன்-இங்கிலாந்து
1908 ஸ்டாக் ஹோம்-சுவீடன்
1912 பெர்லின் - ஜெர்மன்
1916 (முதலாம் உலக மகாயுத்தம் காரணமாக நடைபெறவில்லை) ஆண்ட் வெர்ப்-பெல்ஜியம்
1920 பாரிஸ்-பிரான்ஸ்
1924 ஆம்ஸ்டர்டாம் -நெதர்லாந்து
1928 லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்-அமெரிக்கா
1932 பெர்லின் - ஜெர்மன்
1936 டோக்கியோ - ஜப்பான்
1940) லண்டன்-இங்கிலாந்து
1944)
(இரண்டாம் உலக மகாயுத்தம் காரணமாக நடைபெறவில்லை)
தொகுப்பு: |
க. பொ. த
CRைORRORROREGROC

(303033030303)|
டையவர் கள்.
துன்பங்கள்
உறுதியான ம்
உள் ளம் அவற்றை
எந்தர்).
அவர் களுடன் அனுசரித்துப் போவதே ன்று கூறமுடியாது. ஆனால்
அனுசரிப்பதால் யும்.
(பெல்ட்ஹாம்)
ல், எத்தகைய புரட்சிகரமாக
- ம ா ற ற ம்
மனத்திருப்பிக் கொடுக்காமல் இ ரு ப ப து
பற்றி விரைந்து வருவதில்லை. சிறப்பாகச் எால்தான் வெற்றி விரைந்து வரும்.
(டாக்டர் டேவிட்)
தொகுப்பு: திருமதி. S. H. பல்கிஸ் உம்மா,
(ஆசிரியை)
கண்கள்
ட பெற்ற நாடுகளும் நாடுகள்
0333073030320380383030303CD338O330030300303CCD3
ஆண்டுகள்
1948 1952 1956 1960 1964
1968
லண்டன்-இங்கிலாந்து ஹெசில்ங்கி-பின்லாந்து மெல்பர்ண்-அவுஸ்திரேலியா ரோம்-இத்தாலி டோக்கியோ-ஜப்பான் மெக்ஸிகோடி-மெக்ஸிக்கோ மியூனிச்-மெற்கு ஜெர்மன் மொண்ட் ரியால்-கனடா மொஸ்கோ-சோவியத் யூனியன் லொஸ் ஏஞ்சலிஸ்-அமெரிக்கா சியோல்-தென் கொரியா பார்ஸிலோனா-ஸ்பென் அட்லாண்டா-அமெரிக்கா
1972 1976 1980 1984
1988 1992
1996
3. லசந்தன். 5(உ/த)
288QெRBQRBQRBQ39Q890(QRQR$)

Page 101
303888888888038038;
இந்து
உலகு, உயிர், கடவுள் ஆகிய முப்பொழு தொடர்புகளை விளக்குவதுதான் இந்து மதத்தின் பார்க்கும் போது இக்கருத்து ஆழமற்றதொரு சொற் ஆக்கப்பட்டுள்ள இலக்கணம் வரைமுறைகள் என்ட இந்து மதத்தின் கருத்தையும் சிறப்பையும் நாம் கல்
உலகம், நிலம், தீ, காற்று, நீர், வான் இவ்வைந்து சக்திகளின் வினைப்பேரே உயிர். இவ உள்ளும் புறமும் கடந்து நிற்பவரே முழுமுதற் க உயிர்கள் வாழவேண்டிய வழிகளை எடுத்துக் காட் மூலம் மனிதன், இம்மை, மறுமை, வீடு, என்ற நி எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இந்து சமயம் எப்போது தோன்றியது உறுதியான முடிவு சொல்ல முடியாமல் இரு கருத்துக்களை நன்கு அறிந்தவர்களும் உணர்ந்த சமயம் எனவே மனிதன் என்று தோன்றினானோ 9
கூறியிருக்கின்றார்கள்.
(CROR CORP908888888888888888888888000000000000RMORRECRU
இன்னும் சிவன், விஷ்னு, முருகன், கா நடைபெறுவதைக் கான்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் உண்டு. செயலைச் செய்பவன், டெ என்று இந்து சமய வழிபாட்டு முறை அமைந்துள்ள பல பெயர்களால் அழைக்கின்றனர். என்ற வேத வ கடவுளை விளித்துப் பாடிப் பணிகின்றனர். 6 அப்பாலுக்கப்பாலாய் என்றும் விளங்குபவன் சில வணங்கினாலும் யாவும் அப்பரம் பொருட்களுக்கு :
மனித உடலில் அவன் உயிர் வசிப்பதுப் ஆலய அமைப்பிலிருந்து இந்து சமயம் இயற் தத்துவங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது உன்னதமான கருத்துக்கள் உன்மத்தர்கள் சிலர் என்றும் மாறப்போவதில்லை. 'எம்மதமும் சம்ப இருப்பதால் தான் அது வாழும் மதமாக உள்ளது அதன் சிறப்பை போற்றி வளர்ப்போமாக.
ܦܧܦܧܦܧܤܦܧܦܧ
தெய்வம் பலபல சொல்லிப் - பை
தீயை வளர்ப்பவர் மூடர் | உய்வ தனைத்திலும் ஒன்றாய் - எ \ ஓர் பொருளானது தெய்வம் |
(ORஒ(RsRெRெ98981RைYGெR)

D3 O3808383086083803803)
மதம்
திருமதி. ஆர். பரமேஸ்வரி (ஆசிரியை)
நட்களையும் உட்பொருளாகக் கொண்டு அவற்றின் உண்மையான கருத்தாகும். மேலெழுந்த வாரியாக றொடராக தோன்றக் கூடும். ஆனால் இக்கருத்திற்கு பவற்றை சிறிது ஆராய்ச்சி செய்யப் புகுவோமானால்
ன்டுகொள்ளலாம்.
1, என்ற பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையாகின்றது. ற்றை ஆக்கிப் படைத்து ஆட்டி வைப்பவரே கடவுள். டவுளெனக் கொண்டு உலக இயற்கையை விளக்கி ட்டி அதன் பின் கடவுள் தத்தவத்தை விளக்குவதன் லையை எப்படி அடையலாம் என்று இந்து சமயம்
? என்பதற்கு இன்றுவரை ஆராய்ச்சியாளராலும் க்கிறது. ஆனால் இச்சமயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தவர்களும் இந்து சமயம் இயற்கையோடு ஒட்டிய அன்றே இந்து சமயமும் தோன்றிவிட்டது என்றுதான்
ணபதி, பராசக்தி, என்ற பெயர்களில் வழிபாடுகள் ந பெயருக்கும் வழிபாட்டு முறைகளுக்கும் ஆழ்ந்த சயல், செயலின் பயன் அப்பயனைச் சேர்ப்பிப்பவன் து. 'உண்மைப் பொருள்' ஒன்றே அதனை ஞானிகள் டாக்கிற்கேற்ப பற்பல பெயர்களால் அழைக்கின்றனர் எல்லாம் கடந்தவனாய் ஆதியும், அந்தமுமாய், வனே. அவனே கடவுள் அப்பெயர் சூட்டி எப்படி ஆத்மாக்கள் செய்யும் நன்றிக் கடனேயாகும்.
03803 CD%EO303030ல33030313238030223033003C3800330030330032
போல ஆலயத்தில் இறைவன் வசிக்கின்றான். இந்த கையோடு ஒட்டியக் கடவுளைக் காணக் கூடிய -- என்பதை உணரலாம். கால மாற்றத்திலே ரால் உருமாற்றப்பட்டப் போதும் உண்மை நிலை மதம்' என்ற கோட்பாடொன்று இந்து மதத்தில் இத்தகைய சிறந்ததொரு மதத்தவராக பிறந்த நாம்
கத்
ங்கும்
QெR (QRBQRYQெRYQெRYQெRYQெRYQெR)

Page 102
වගවයිරීත්වයවවවවට
THE IMPORTAN
The English Language is an inte Countries it is the first language. In many language. In the Soviet Union and in seve as a very useful foreign language to impro lives in many ways.
The use of English is great and it today in the world is unique. As a languag is superior to all other languages however all realize its value in the world whether farmer and the peasant want his child language. Every learnt citizen has come knowledge of English is only a shadow an
The first Prime Minister of India lo described English as a "Window to India': and Novelist once said that English is International understanding. Another e declared English "a gift by the Goddess occupies a unique place in the world.
ESCORSOROREGOORLOEREOORLOOR VOORSORSOGORGOREGOOROOROORSOREOGRSOREOGRSOORLOORSOOR SORORO
For us in Sri Lanka with many ra common language like English will serve though rich and ancient, do not have ever date our skills and knowledge. The knowledge is ever increasing; and thousa English by learned men. It is an impossibl best books in English in to our languages a who have received the education with stunted.
The intelligent who wish to specie because of their poor knowledge of Eng wealthy dreads to go to University in the she does not know English. Employers to anytime and to anyone holds the key to kn
Everyone has now realized that a opportunities. The private sector, Banks ( preference to those with a knowledge of E full rich universal and helps everyone in s is the language of the United Nations; of black, brown, yellow and white. So we are on its importance, need or use.
Prepar
Mrs. S. M. ]
DOORSORGORGOROORZORBOR

30330303030304?
CE OF ENGLISH.
mational language today. In most of the commonwealth Countries it is the second ral other countries it is taught and learnt ve and increase knowledge and to enrich
; importance no one can deny. Its position je of culture, utility and mental training, it perfect or advanced they may be. Almost he is a rural farmer or city dweller. The 1 to lean and become proficient in this ? to realize that any learning without a damockery.
ite Mr. Javaharlal Nerhu once beautifully
H. G. Wells the famous British Historian a language of world Brotherhood and qually famous scholar and statesman of learning to the world" Hence English
ices, religions and regional differences a as an ideal link. Our National languages, n some of the basic books we need to up
world is advancing at sputnik-speed; nds of books on all subjects are written in 2 task to translate even one percent of the IS and when necessary, so the generation put a knowledge of English find them
ODB80B0B0B0B80B0B XOGOS 803 OB20B80B80B80B80BB80BCD0B0303 8038DOGG
alize in a chosen field are unable to do so lish. Even a student who is eager and west for higher education because he or one without it. Hence English anywhere, pwledge.
E knowledge of good English holds wider and the foreign employment market give nglish. If there is a language today that is -ome way or other, it is certainly English. It the entire world of all people-rich, poor, sure that there cannot be no two opinions
iyicinio
-ed by:
Packirsaibo
REOREOGRSOREOGRSORSORORO

Page 103
OTOC3333338
கருமையை மானிடர் கருப்பு என்றதுமே
முகத்தில் அசடு வழிய அகமும் கசடு பிடித்துவிடுகிறது. கருமை என்றால் அவ்வளவு சிறுமையா - மானிடமே கருமையை வெறுக்காதீர்.
பெண்ணிற்கே அழகு தரும் கூந்தலின் நிறமென்ன? அதன் அழகென்ன? கேசம் கருமை என்று வெட்டிவிடுவீரா? அல்லது வெண்மையாக்கிவிடுவீரா? - மானிடமே கருமையை வெறுக்காதீர்.
கருமை நிற கார்முகில் இல்லையெனில் மழையுண்டோ?மாண்புண்டோ? வகை, வகையாய் பயிர் செழிக்கவும் இவ்வையகத்திற்கு மழை வேண்டாமோ? மானிடமே கருமையை வெறுக்காதீர். |
E் அறிவிய
கோழி முட்டையை சூடேற்றும் போது அது
நேரடியாக திண்ம நிலையை அடைவதே
S800c89(ெQR (ெc33c89(Q8008(GS)(QR$(QRBQRB)(d39c89d39(GR$)QR$)(Q3 BGRBCR}008}Qெ890c8}GெRBQெR)
திரவங்கள் சூடேற்றும் போது ஆவியாக கொல்லாய்டு அல்லது கூழ்மம் என்று ெ பால் கூட ஒரு கூழ்மம் தான் இந்த | படுத்துவது அமிலம் சேர்ப்பது போல் தன்மையை இழந்து விடுகின்றன. அ கட்டியாகி விடுகிறது.
கெடல்நீர் ஆவியாகிதானே மழை பொழிகிறது. பு
பூமியும் மற்ற கோள்களும் பிறக்கும் பொதி போல் விரிந்து அடர்வற்று இ திடமாயின அப்போது மூலக்கூறுகள் த தங்கம் என்று தனிம மூலக்கூறுகளாக இணைந்து நீராகி குளிர்ந்து மழையாகி ஆண்டுகளாக கொட்டி கடலை ஏற் உயிரினங்களற்ற நன்னீராகவேயிருந்தது
0ஆண்களைப் போல பெண்களுக்கு வழுக்கை .
வழுக்கை விழுவது ஆண்களுக்கு மட்டு ஆண்களுக்கும் வழுக்கை விழுவது இ இருப்பதை அறிவோம். ஆவற்றில் கல் ஏனெனில் இது பெண்களுக்கு ஓஓ என் வழுக்கைப் பிரச்சினை லு குரோசோன வழுக்கை சார்ந்திருக்கின்றது.
3ெ398988830903

23 ශ්වවවවවවවමු
வெறுக்காதீர்
கண்ணனோ கருமை
அவனிடம் காண்பது கருணை காகமோ கருமை அதனிடம் காண்பது ஒற்றுமை - மானிடமே கருமையை வெறுக்காதீர்.
இறைவன் படைத்த ஐம் பொறிகளுள் உனது கண்ணை நோக்கவில்லையா? கண்ணின் கரு மணியை நீக்கி வெண் பார்வை மட்டும் இருந்தால் -
அகமகிழும் காட்சிகளை காண்பீரா? - மானிடமே கருமையை வெறுக்காதீர்.
பு.
செல்வன். வேலாயுதம் சதீஸ்குமார்
தரம் - 11
: ல் வினா விடை
( 1-1
திரவ நிலையிலிருந்து ஆவி நிலைக்கு மாறாமல்
நன்?
வது மிகவும் உண்மை ஆனால் கோழி முட்டையை சால்கின்ற ஒரு சிறப்பு நிலை திரவம் அதில் உண்டு. புரதங்களுக்கு சில தனி குணங்கள் உண்டு. சூடு ன்ற சந்தர்ப்பங்களில் புரதங்கள் தமது கரையும் தனால் தான் முட்டையை சூடு படுத்தும் போது
ல3.03 ல33:030310380380303038380380036303 S380380380380380332
முதன் முதலில் பூமியில் கடல் எப்படி தோன்றியது?
போது இப்படி திடமாக இருக்க வில்லை. பஞ்சுப் ருந்தன. பின் நிறையீர்பின் விசையால் சுருங்கின, இரண்டு பல வகைப் பொருட்களாயின. கல், இரும்பு, இருகின. அந்த வேளையில் ஒட்சிசனும், ஐதரசனும் பூமியின் மீது கொட்டோ, கொட்டென்று மில்லியன் படுத்தின. ஆரம்ப காலத்தில் கடல் சுத்தமான வ. இது நடந்து மில்லியன் ஆண்டுகளாகி விட்டன.
ஆவதில்லை ஏன்?
ந்ெதான் இது பாரம்பரியம் பற்றிய பிரச்சினை. எல்லா ல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் 23 சோடி குரோசோம்கள் டைசி சோடியை 'செக்ஸ்' குரோசோம்கள் என்பர். ாறும் ஆண்களுக்கு ஓலு என்றும் இருக்கும். இங்கே Dமச் சார்ந்தது. எனவே ஆண்களை மட்டுமே இந்த
கருப்பையா மனோரமணி
தரம் - 11
3ெ8880388988QெRYQெR)

Page 104
03030333334
CCRCRS(CRORYRs88003 $0.3Rெ$(GR$cெ88888888888888RெBORYGெ38(GcR 3ெc3d
11 8:13 11?
ஓர் "ஊரில் ஓர் அரசன் இருந்தான். அவனிடம் ஓர் வித்தியாசமான குணமும் கூடவே மதிப்பும் மரியாதையும் விருப்பமும் இருந்த அே கொண்டே இருந்தது.
அரசனின் வித்தியாசமான குணம் என் செய்து விட்டால் அதற்கு இவ்வளவு நாள் அவ வழங்க வேண்டும் என்பதேயாகும்.
ஒரு நாள் இவ்வரசன் தனது மந்திரியிட நாளைக்கு புதிய குதிரைப் படைகளை வரவழை மந்திரியை அழைத்து எமக்குத் தேவையான குதி மந்திரிக்கு நடுக்கம் பிடித்து விட்டது. ஏனெனில் மறந்து விட்டிருந்தான். "அரசே என்னை மன்னிக்க மறந்து விட்டேன். இதோ இப்போதே சென்று கு அரசனுக்கு தனது கட்டளையை நிறைவேற்றாத ம நல்ல தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று எ அழைத்து இன்றிலிருந்து ஏழாவது நாள் சிவப் குதிரைகள் வாங்கி வரவேண்டும். இல்லா விட்ட சென்று விட்டான். இனி அரசனிடம் ஏதும் பேசிப் | நடக்கலானான்.
வீட்டிற்குச் சென்று நடந்தவற்றைத் த குழப்பம் எனினும் அரசனின் குணம் பற்றி அவ்வூ ஆறுதல் கூறுவதைத் தவிர வேறு வழியே 6 சோர்வடையாமல் இருப்பதற்காக முடிந்தளவு முய
மந்திரியும் தான் மரண தண்டனையிலிரு சென்று முடிந்தளவு அலைந்து தேடிப் பார்த்தான் கிடைக்கவில்லை. சோர்வுடன் வீடு திரும்பினான். நாள் காலை மந்திரிக்கு ஒரே கவலை. இன்று 8 அனுபவிப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. இன் எண்ணிக் கொண்டு வீட்டை விட்டுச் சென்றால் திரும்பினான்.
அன்று இரவு படுக்கைக்குச் சென்ற | அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது. மன நிம்ம
மறு நாள் காலை எழுந்து மிகவும் ச விரைவாக முடித்துக் கொண்டு அரச சபைக்குச் 6ெ சொன்ன படி செய்து விட்டாயா? என்று கோ! உடனடியாகக் கூறு என்றான் அரசன். நீங்கள் நிறங்களில் மூன்று குதிரைகளை வாங்கி விட்டே புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஆகிய நாட்கனை வேண்டும் என்று குதிரை வியாபாரி கூறி விட்டான் தவறை உணர்ந்தான். வெட்கித் தலை குனிந்தா குணம் அவனை விட்டு அகன்று விட்டது. நாட்டு நீங்கி விட்டது.
அதே போல் ஆசிரியர்களாகிய நாம் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் தண்டனைகளும் அவர்களுக்கு புத்தி புகட்டுவதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அர்த்தமற்றதாக அமைந்து
விடக் கூடாது.
நவாலாபப்பகம்
- பா.
CYQREQREQR$)(QRQRQRRை வ

3380380380383லம்38083)
- ய த்
தண்டனை தி
திருமதி. U. சிவகுமார்
(ஆசிரியை)
அவன் செங்கோலாட்சி புரிந்து வந்த போதிலும் 1 இருந்தது. அந்நாட்டு மக்களுக்கு அரசன் மீது த வேளை அவர்கள் மனதில் ஒரு பயமும் குடி
னவென்றால் யாராவது ஏதாவது ஒரு பிழையை ன் அனுபவித்திராத ஒரு அதிசயமான தண்டனை
ம் '"எங்கள் குதிரைப் படைகள் குறைந்து விட்டன. க்க வேண்டும்” என்று கூறினான். மறுநாள் அரசன் ரைப் படைகள் வந்து விட்டனவா? என்று கேட்டான்.
அரசன் கூறிய வேலையை அவன் முற்றாகவே வேண்டும். நேற்று நீங்கள் கூறிய வேலையை நான் திரைப்படைகளை வாங்கி வருகிறேன்” என்றான். மந்திரி மீது மிகுந்த கோபம் வந்தது. இவனுக்கு ஒரு ண்ணினான். சற்று நேரத்தின் பின்பு மந்திரியை பபு, நீலம், மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களில் மூன்று ால் உனக்கு மரண தண்டனை என்று கூறிவிட்டு பயனில்லை என்று உணர்ந்த மந்திரி வீடு நோக்கி
ன் மனைவியிடம் கூறினான். அவளுக்கும் ஒரே ரே அறிந்ததல்லவா. அவளுக்கு தன் கணவனுக்கு பதரியவில்லை. ஆனால் தன் கணவனின் மனம்
ற்சி செய்து பார்ப்போம் என்று கூறினாள். ந்து விடுபடுவதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஊருக்குச் - ஆனால் அரசன் கூறிய குதிரைகள் அவனுக்குக்
அவ்வாறே ஐந்து நாட்கள் ஓடிவிட்டன. ஆறாவது கிடைக்கா விட்டால் நாளை மரண தண்டனையை று முடிந்தளவு முயற்சி செய்து பார்ப்போம் என்று ன். அன்று மாலையும் அவன் சோர்வோடு வீடு
300303000383003003 CC3300033803836D%E0%80%E0%E03CD38O3T03:03
மந்திரிக்கு நித்திரை வர மறுத்தது. இறுதியாக மதியோடு கண் அயர்ந்து விட்டான். ஈறுசுறுப்பாக இயங்கினான். காலைக் கடன்களை சென்றான். அரசன் மந்திரியைப் பார்த்து என்ன நான் ட்டான். ஆம் அரசே ஆனால் ஒரு நிபந்தனை கூறியது போல் சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள் ஆகிய ன். ஆனால் அவற்றை ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் ளத் தவிர வேறு ஒரு நாளில் தான் கொண்டுவர ன் என்று கூறினான். உடனே அரசன் தான் செய்த ன். அன்றிலிருந்து அதிசயத் தண்டனை வழங்கும் மக்கள் மனதில் இருந்தே பயமும் மனதை விட்டு
- -
GROQRaRa3a38a8a8a88)

Page 105
©303038303වද
உடன்
படிச்சி கொடுக்கமயலறையில் படி நான் வெளிே
“ராதா இங்க வா குசினிக்குள்ள என்ன பன் படிச்சி கொடுக்க வந்துரிச்சி” என்ற செல்லம்மாவின் என்றவாறு சமையலறையிலிருந்து வெளிப்பட்டாள். அண்ணா” என்று வரவேற்றாள். “நீ படி நான் பணிய ல வர்றேன்” எனக் கூறிக்கொண்டே செல்லம்மா வெளிே
செல்லம்மா தேயிலைச் செடிகளுக்குள்ளே உரமாகும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவள் உயர்தரத்தை நகரப் பாடசாலையொன்றில் கற்றுக் மாயாண்டி ராதாவுக்கு இரண்டு வயதாக இருக்கும் டே ஏற்பட்ட சண்டையினால் யாரோ ஒரு முரடனின் கத்தி செல்லம்மா தானே உழைத்து மகள் ராதாவை எவரு வருகிறாள்.
செல்லம்மாவின் மனதினுள்ளே இருக்கும் படிக்கவைக்க வேண்டுமென்பது தான். அதற்காக அ காய்ச்சல், தலைவலி என்றால் கூட வீட்டிலிருக்காமல் அனைத்து பொருட்களையும் வாங்கிக்கொடுப்பாள்.
SSGெROCR 2008}CெSECR}(QR)(QR$)(QRQR20)(QREQRE0(QR2(QR)(QRQெR$(QR B(R$Qெ86)(QRECORE) 390396c30
சந்திரன் அதே தோட்டத்தில் வசிக்கும் ஒரு | என பெயர் எடுத்தவன். க.பொ.த உயர்தர பரீட்சைய வாய்ப்பை எதிர்ப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். செல்லம் இருக்கீங்க. கொஞ்சம் ராதாவுக்கு வந்து படிச்சி கொடு ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் ராதா வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்தான்.
அன்றொரு நாள் வேலை முடித்துவிட்டு கவனிக்காமல் மிகவும் சோர்வாக அமர்ந்திருந்தாள். . மாதிரி இருக்குறீங்க” என்றான். "தம்பி உங்ககிட்ட எப் இருக்க முடியாது. என்ற செல்லம்மாவிடம் அவன் “6 சொல்லுங்க. நீங்களும், ராதாவும் என்மேல வச்சிருக் தர்றேன்.” என்றான். உடனே செல்லம்மா “நான் சொல் நாளும் நீங்க இங்க படிச்சி கொடுக்க வர்றத சிலபோ ஆளுக சொல்றாங்க உங்களுக்கும் ராதாவுக்கு பேசுறதுக்குதான் இங்க வர்றிங்களாம். கண்ட கண் என்றெல்லாம் கதைக்கிறாங்க. தம்பி எனக்கு என்ன ? ராதா. அவ வாழ்க்க நாசமாகிட்டா நா இரு அழத்தொடங்கினாள். அம்மா அழாதீங்க. உங்களுக் ராதா படிக்கிறத பாத்து யாரோ பொறாமையில கிளப் என்றான் சந்திரன்.
ராதாவும் செல்லம்மாவிடம் ஏனம்மா கண்ட சந்திரன் அண்ணா எவ்வளவு நல்லவர். அவர் மேல் சந் கொள்ளாதீங்க. நான் உங்களுக்கு துரோகம் செப் சமாதானப்படுத்தினாள்.
ஓரு நாள் மாலை “அம்மா ராதா ரெண்டு ( வேல கெடைச்சிரிச்சி.” என்று மகிழ்ச்சி பொங்க சு சந்திரன். என்ன வேலை அண்ணா என்று கேட்ட வரச்சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இரவைக்கே ( வருது நல்லா படிச்சி நல்ல ரிசால்ஸ் எடுக்கணும். செல்லம்மாவிடம் அம்மா நீங்களும் கவலப்படாம இ மனச போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாதீங்க. நா போயிட்டு |
R300RPR$cை89RைRைOR$CைRB)

3 වවවවවවමු
25 ..
பி
நீ ஊறவு
- ப
க சிறுகதை -
13 ன்ணிக்கிட்டு இருக்க? இந்தா சந்திரன் தம்பியும் குரலைக் கேட்ட ராதா “இதோ வந்துட்டேனம்மா” - வந்தவள் சந்திரனைக் கண்டதும் “வாங்க பத்து சிலம்பாயி அக்கா வீடுவரைக்கும் போயிட்டு ப புறப்பட்டாள்.
[ உழைத்து அந்த தேயிலைச் செடிகளுக்கு . அவளின் ஒரே மகள்தான் ராதா. க.பொ.த 5கொண்டிருக்கிறாள். செல்லம்மாவின் கணவன் ாது தோட்டத்து ஆடிப்பூசை திருவிழாவின் போது பால் குத்தப்பட்டு இறந்துவிட்டான். அன்று முதல் டைய துணையும் இல்லாமலே கண்போல் காத்து
ம் ஒரேயொரு ஆசை ராதாவை நன்றாகப் வள் எவ்வளவு சிரமப்படவும் தயாராக இருந்தாள். ல் வேலைக்குச் சென்றுவிடுவாள். ராதா கேட்கும்
தொழிலாளியின் மகன். எல்லோரிடமும் நல்லவன் பில் நான்கு பாடங்களிலும் சித்திபெற்று தொழில் மாதான் சந்திரனிடம் "தம்பி சும்மா தானே வீட்ல திங்களே” என்று கேட்டாள். அதனால் தான் அவன் அவளுக்கு பணம் ஏதும் வாங்காமலே படித்துக்
038038038038038038038%E03838383838380380036380383038383800%2
வந்த செல்லம்மா சந்திரன் வந்ததைக் கூட அதைக் கவனித்த சந்திரன் "என்னம்மா ஏன் ஒரு படி சொல்றதுனே தெரியல” ஆனா சொல்லாமலும் என்னம்மா நீங்க என்னவா இருந்தாலும் என்கிட்ட கிற அன்புக்காக என் உயிர வேணுமென்றாலும் றேனு நீங்க தப்பா நெனைக்க கூடாது தம்பி. எந்த ர் தப்பா பேசுறாங்க. இன்னைக்கு கூட மலையில் ம் தொடர்பு இருக்காம். நீங்க ராதாவோட ட எடத்துக்கெல்லாம் ரெண்ட பேரும் போறீங்க செய்றதுன்னே தெரியல. தகப்பன் இல்லாத புள்ள ந்து என்ன புண்ணியம்' என்றவாறு கதறி க்கு என்னையும் ராதாவையும் பத்தி தெரியாதா? பிவிட்ட வதந்தி இது. நீங்க எங்கள் நம்புங்கம்மா'
வங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு கவலப்படுறீங்க? 5தேகப்படுறீங்களா? வீணா மனச போட்டு குழப்பிக் ப்ய மாட்டேன். என்று ஆறுதல் கூறி அவளை
பேருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், எனக்கு வறிக் கொண்டே ராதா வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் ராதாவிடம் "ராதா என்ன டீச்சிங் வேலைக்கு போகணும். நீ நல்லாபடி அடுத்த மாசம் எக்ஸேம் அதற்கு இப்பவே என் வாழ்த்துக்கள் என்றவன் நங்க. ஊரில் உள்ளவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டு வாறேன்” என்று கூறி விடைப்பெற்றான்.
(QR QெRYQRQெRRQR$QெR}Qெ?

Page 106
රිගරැටගරිණේවවවවාද
சந்திரன் வேலைக்குச் சென்று சில மா முடிவுகள் வெளிவந்துவிட்டன என்பதையறிந்து அவளுக்கு நான்கு பாடங்களிலும் அதிவிகே மகிழ்ச்சியை தாங்க முடியவில்லை. உடனே அ செய்யும் இடத்தை நோக்கி ஓடினாள். செல் கொண்டிருந்தாள். அவளைக்கண்டதும் ராதா கீ பாடத்துலேயும் பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனச் ச மகளிடம் வருவதற்காக வேகமாக கீழே இறங்கு அப்படியே மலைச்சரிவில் ஐயோ அம்மா என்ற இதை எதிர்பாராத ராதா அம்மா என்று அ செய்துகொண்டிருந்தவர்கள் செல்லம்மாவை வை
செல்லம்மா மிகவும் ஆபத்தான நி சந்தேகத்துக்கிடமாக இருந்தது. ராதா அவளரு வந்திருந்த சந்திரன் செல்லம்மா வைத்தியசாை அவனைக் கண்ட ராதா கதறியவாறு அண்ணா நெலம். என்ன படிக்க வைக்க அவங்க எவ்வ உயிருக்கு எமனாயிருச்சி. எனக்கு அம்மாவ வி செல்லம்மா மிகவும் சிரமத்துடன் "தம்பி நா iெ கவலையாயிருக்கு. நானில்லாட்டி அவளுக்கு . சோதிக்கிறாரோ தெரியல. ஏம்மக பாவம். நா பே ஒரு நல்ல வழி காட்ட மாட்டாரா?” என்று கண்கள்
(fuRBC$0(R$cெR8c89d39c8c890)RCR$0.889c89d39c89cெR8c88cெR8c890cR0ORTORYROGRO
அப்போது சந்திரன் “அம்மா கவலப்ப பாசத்த எம்மேல வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ந எந்த களங்கமும் இல்லாம இருந்த நேரம் இந் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏதும் நடந்தா இதே ஊ8 இருந்து அவ விரும்புற வரைக்கும் படிக்க வச் கொடுப்பேன். அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கட செய்வேன். இது சத்தியம்” என்றான்.
அதைக் கேட்ட செல்லம்மா நன்றிக்கா கண்களை மெதுவாக மூடினாள். அவளின் உயிர் ஆனந்தத்துடன் வானுலகத்தை நோக்கிச் சென் தந்ததற்கு கடவுளுக்கு நன்றி கூறினாள். உட வாழ்க்கைப் பயணம் இனித் தொடரும்............
கற்க நீயும்
வந்திடு
கற்க நீயும் வந்திடு தகவலை நீங்கும் கண்டி --- அகாலை வந்து சேர்ந்தி
இரு நூாலை பிரித்து பயின்ற
RRRORRORQR B

b808038038038080308)
தங்களுக்குப் பிறகு ராதா க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை - அதைப் பார்ப்பதற்காக பாடசாலைக்குச் சென்றாள். FL சித்தி என்பதை கேள்விப்பட்டதும் அவனாள புதை தாயிடம் தெரிவிப்பதற்காக செல்லம்மா வேலை லம்மா ஒரு மலைச் சரிவில் கொழுந்து பறித்துக் ழே உள்ள பாதையில் நின்றவாறே அம்மா நா நாலு த்தமிட்டாள். உடனே செல்லம்மா மகிழ்ச்சி தாளாமல் நம் பொழுது கொழுந்து கூடையின் பாரம் தாங்காமல் 1 கத்தியவாறு உருண்டு வீதியில் வந்து விழுந்தாள். அலறியவாறு தாயிடம் ஓடினாள். அங்கு வேலைச் மத்திய சாலைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
லையில் இருந்தாள். அவள் உயிர் பிழைப்பதே நகே அழுதவாறு நின்று கொண்டிருந்தாள். ஊருக்கு லயில் இருப்பதையறிந்து அவளைப் பார்க்க வந்தான். அம்மாவ பாருங்க என்னால் தான் அம்மாவுக்கு இந்த ளவு கஷ்ட்டப்பட்டாங்க. இப்ப என் படிப்பே அவங்க ட்டா வேறு யாரிருக்கா? என்றாள். சந்திரனைக் கண்ட பாழைக்க மாட்டேன். எனக்கு ராதாவ நெனச்சா ஒரே யாரு துணை? என்னை ஏன் தான் கடவுள் இப்படி பாயிட்டா அவ என்ன செய்வா? கடவுள் எம் மகளுக்கு ரில் கண்ணீர் மல்கக் கூறினாள்.
டாதீங்க. நீங்களும் ராதாவும் என்வீட்ல கிடைக்காத உதவி செய்ய மாட்டேனா? நானும் ராதாவும் மனசுல த ஊரு எங்கள் சேத்து வச்சி பேசிச்சு. ஆனா இப்ப வருக்கு முன்னால் ராதாவுக்கு கூடப்பிறந்த அண்ணனா சி அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சிக் மைகள் எல்லாத்தையும் சொந்த அண்ணனா இருந்து
03800333803800303003000333003003003836380380038030330306
லந்த பார்வையோடு ரொம்ப நன்றி மகனே என்றவாறு T மகள் நன்றாக வாழப் போகிறாள் என்ற அளவில்லா று கொண்டிருந்தது. ராதா தனக்கு ஒரு அண்ணனை ன்பிறவா உறவான சந்திரனின் ஆதரவில் அவளின்
- 5
செல்வி. கே. வெண்ணிலா
க.பொ.த (உ.த) கலைப்பிரிவு
4
மதியம் வந்து உண்டிடு. மாலை வந்தால் சென்றிடு. அள்ளி அள்ளிப் பருகிடு. தமிழைச் சொல்லி பழகிடு.
2 இ. ਵ3 4 ਨੂੰ
அறிவை மேலும் பெற்றிடு. ஆற்றல் மிகவும் வளர்த்திடு. 25ல்
எறும்பை போல நடந்திடு.
எது வரினும் வென்றிடு. இல்
- 5 - 5 உடு.
டு.: 53 பிடு. போக
செல்வி. பி. செல்வகுமாரி
தரம் -11B
இ 22)
ஊ(QR$08QR$(389c80a8a89)

Page 107
©වදීවරීටගරීගජම03ජීව©3
தமிழ் மொழித் தின
எமது மாணவ
1996 - கோட்ட மட்டம் - மூன்றாம் பிரிக்
கட்டுரை
செல்வன் எம். ர
இசை-தனி
செல்வி எஸ். ே
பேச்சு
செல்வன் ஆர்.
இசை-குழு
செல்வி எம். ரே செல்வன் ஆர். செல்வன் ஆர். | செல்வி ஏ. யோ செல்வி வி, தெ செல்வி ஆர். இ செல்வி எஸ். ே
கவிதை
செல்வன் ஏ. ரா
நான்காம் பிரி
சிறுகதை
செல்வி. எம். ெ
கட்டுரை
මවරව650363 ව©3630වගවගවගව©333363 වගයි
செல்வி. எஸ். |
கவிதை
செல்வி. ஜே. 6
விவாதம்
திறந்த போட் செல்வன். எம். செல்வன். எம். செல்வி. எஸ். |
1996 - வலய மட்டம் - மூன்றாம் பிரிவு
கட்டுரை
செல்வன். எம்.
இசை - தனி
செல்வி. எஸ். (
|பி)(KTM) 3 பெபப பKTMUTH FOLUTHUDULார்யாராயா!
நான்காம் பிர் செல்வி. எம். (
சிறுகதை
1996 - மாகாண மட்டம் - மூன்றாம்
கட்டுரை
செல்வன். எம்.
இசை-தனி
செல்வி. எஸ்.
நான்காம் பி செல்வி. எம். !
கட்டுரை
1996 - தேசிய மட்டம் - மூன்றாம் பிர
சட்டுரை
செல்வன். எம்.
(RECRERைRBOREROS(R)

මග3 වණීමරිරවරිවපරිවර3089
போட்டிகளில் 89 ர்களின் 819
ட்ணகுமார்
முதலாமிடம்
மாகமணி
முதலாமிடம்
செந்தூரன்
இரண்டாமிடம்
Tஜாவின் ராணி கெளசிக் செந்தூரன் கேஸ்வரி ய்வராணி தயமலர் மாகமணி
இரண்டாமிடம்
ஜேஸ்குமார்
மூன்றாமிடம்
7வு
தய்வீகரஞ்சனி
முதலாமிடம்
பிரசாந்தினி
இரண்டாமிடம்
ஜயேஸ்வரி
இரண்டாமிடம்
0030003 038080003080383000383430030ல33003800333038033300,032
-டி
ரட்ணகுமார் செந்தூரன் பிரசாந்தினி
மூன்றாமிடம்
ரட்ணகுமார்
முதலாமிடம்
மோகமணி
முதலாமிடம்
வு
தெய்வீகரஞ்சனி
முதலாமிடம்
பிரிவு
- ரட்ணகுமார்
முதலாமிடம்
மோகமணி
இரண்டாமிடம்
ரிவு தெய்வீகரஞ்சனி
முதலாமிடம்
ரிவு
- ரட்ணகுமார்
மூன்றாமிடம்
RெலைRைRESac3c3

Page 108
මගිරිගිරිගිරි08088934
1997 - வலய மட்டம் - மூன்றாம் பிரிவு
பா ஓதல்
செல்வி. என். சசி
இசை-தனி
செல்வி. ஆர். சர
ஐந்தாம் பிரிவு செல்வி. எம். தெம்
சிறுகதை
கட்டுரை
செல்வி. எஸ். பிர
கவிதை
செல்வி. ஜே. ஜெ
விவாதம்
திறந்த போட்டி செல்வி. எஸ். பிர செல்வி. எஸ். சும் செல்வி. எம். தொ
குறு நாடகம் -
செல்வி. எஸ். பிர
1997 - மாகாண மட்டம் - ஐந்தாம் பிரிவு
சிறுகதை
செல்வி. எம். தெய
கட்டுரை
செல்வி. எஸ். பிர
ISCREREORGEOGROC3 RைR989லைGெROR$89CெRRORRBGROGR$CைR GRAGRO
ரோ
சின்ன சிவப்பு
வண்ண
வாச
முற்றத்தி
முள் இ
அழ அலா
என். நான் 6
செல்வி . (
RைRைRaRRaRa30

3CD3300360003லட்
கலா
இரண்டாமிடம்
ஸ்வதி
மூன்றாமிடம்
ப்வீகரஞ்சனி
முதலாமிடம்
சாந்தினி
முதலாமிடம்
யேஸ்வரி
இரண்டாமிடம்
சாந்தினி
தி
முதலாமிடம்
ப்வீகரஞ்சனி
சாந்தினி
இரண்டாமிடம்
ப்வீகரஞ்சனி
முதலாமிடம்
சாந்தினி
இரண்டாமிடம்
இC3000CUSC009C3 C3 C23பே3003 CCUCO230003-009 O30333336083 CO383)
ஜா
சின்ன ரோஜா. வண்ண ரோஜா.
வண்ண ரோஜா. முள்ள ரோஜா.
ல் பூக்கும் ரோஜா. இருக்கும் ரோஜா.
கான ரோஜா. ங்கார ரோஜா.
வீட்டு ரோஜா. விரும்பும் ரோஜா.
ஜெ. ஷரிக்கா பாத்திமா
தரம் -3
RRORRRRRRE0QREQRp)

Page 109
80388888888888
5ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
(1987முதல் * 1987 எஸ். தயாளன் * 1988 எ.சி.எம். பாத்திமா ரிசானா 1 * 1989 எம்.. சித்திராங்கதன் * 1990 டி. சரவணண் * 1991 வி. பிரசாத் * 1992 எஸ். தக்ஷனி
ஆண்டு 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையி
1987
140 109 108 107
எஸ். கிருஷாந்தினி டி. தர்ஷினி பி. உமாசாந்தினி எ. சசிகலா எ. நிலாந்தினி எஸ். பிரசாந்தினி வி. மோகனரூபன் கே. பார்த்தீபன்
107
1988
117 114 111
1989
125 117 117
ஆர். சிவகஜினி பி.எம். பைசால் கே. சுதாகர் பி. கஜேந்திரன் இ. ஜெகதீஸ் - எஸ். தனுஜா சிறிவாணி
வி. தவகாந்தன்
99 98
358635703363670866038058589303636708660339
88 76
1990
153 144 143 130
டி. சரவணன் எம். ரட்ணகுமார் ஆர். கெளசிக் ஏ. ராஜேஸ்குமார் வி. வசந்குமார் எம். கலாதேவி எம். சிவனந்தினி எம். தமிழ்மலர்
85
75
1991
ஆர். ஜனகன் எம்.பி.எ.இ. அசாரி எம். அமானுல்லா எம். பர்ஷான் ஆர்.விக்னேஸ்வரன் எஸ். மனோரஞ்சிதம் ஏ. விஜயகுமார்
118 117 115 112
85 74 73
1992
99
எஸ். சிவசெந்துாரன்
127 எஸ். பாரதிதாசன்
122 எஸ். செரின் பிரின்சிலா 102 எம். கோடீஸ்வரன் ஜே. ரவீந்திரன்
89 ஏம். இலியாஸ்
89 கே. மனோரமனி வி. சுஜிகலா
19
RRORQRROR)

03 වටරව33038039
| 46
பில் அதிகூடிய புள்ளிகள் பெற்றோர்
1997வரை)
* 1993 என். சசிகலா
164 29 |
* 1994 வி. தயானி
174 37)
* 1995 வி. சர்மானந்த்
116 53
* 1996 ஆர். துசியந்தினி 149 41 |
* 1997 ஆர். தினேஸ்குமார் 119 30
* 1997 வி. விஜயராஜா
119
ல் சித்தியெய்திய ஏனைய மாணவாகள்
152
133
132
1993 ஆர். சரஸ்வதி
ஜீ. பிரதீபா எஸ். தயாளன்
கே. சசிதரன் எஸ்.. பிரதீபா ராவனி வாண்டையர் எஸ். ஜெயகுமாரி
113 112
93
1994
ஜீ. வனிதா வி. யோககுமாரி பி. ரட்ணராஜா எம். விமலேந்திரன் ஏ. ராவேந்திரா பி. வனராஜா
128 123 110 104 104. 98
03030300030030300033030%E03E038038038038363 CO3803836ல:30:39
1995
ஆர். தேரேஷ்வரன்
106
1996
120 109
99
98
ஆர். கிருஷாந்தன் ஆர். நிரோஷினி டி. சிவதர்ஷினி எஸ். நிரஞ்சனி என். கிருஷ்ணராஜ் என். லீலாதேவி எஸ். ரிஷ்வானா எம்.எப் சிராஜ்
96
96
89
1997
114 108 104
95
எம். நிரஞ்சனி என். சத்தியராஜ்
ஜே. அகிலேஸ்வரன் ஆர். ஆனந்தராஜா வி. நிசாந்தி எஸ்திபா பி. சாலினிப்பிரியா கே. சசிகுமார் எஸ். தமிழ்வாணன்
ஜே. நோனாமும்தாஜ் கே. சந்திரகுமார் டி. ரமேஸ்பாபு
95 95
93
88 88
86 86
ஊQR GRec89(89QREQRYQெRp)

Page 110
3866035808වල්
1978ம் ஆண்டு முதல் க சிறந்த பெறுபேற்றைப் பெ
(1978
9 E- ம .
* * * * * * *
சி. நாகராஜா பி. இந்திரா எஸ். சுந்தரராணி சி. தம்பிராசா எஸ். சிங்காரம் : எஸ். ரவீந்தரயன் என். விஜயராணி எஸ். சுந்தரலிங்கம் ஆர். செல்வராஜா ஜே. தேவானந்தன்
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
கர்த்தர்
ISBORRORSORRORGR SCRCRYGRYGROCR8CைRCROGRBORORRORB)(RSORRERO
பாதைதா
எமது நெருக்கம் மனித ( சோதனை இரட்சிக்க வே தா . வாக்குத்து படுவோம்
* கர்த்தரே உனக்கு முன்பாக போகிறவர். + நீங்கள் அவரைத் தேடினால் உங்களுக் * நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக் * யாக்கோபுவின் இஸ்ரவேல் கூட்டமே ப
நான் தானே கர்த்தர். என்னையல்லாமல் + இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கின் + நானே உன் மீறுதல்களை என் நிமித்தமா * இமைப்பொழுதில் நானுன்னைக் கைவி + உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் + ஆபத்து நாளிலே கர்த்தர் உன் ஜெபத்ன * அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிற மனு + கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு ந * கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்.
பெயர். வி. நிஷாந்தி எப்சிபா தரம் - 7A)
ஊGRO8990933)

3003.03.3103833830
க.பொ.த.(சா.த) பரீட்சையில் பற்ற மாணவர்களின் விபரம். - 1997 வரை)
எஸ். சரோஜினி எ. இந்திரராஜா எம். சித்திராதேவி எஸ். சந்திரகுமார் பி. உமாசாந்தினி எஸ். தயாளன் எஸ். பிரசாந்தினி என். கலைச்செல்வம் எம். ரட்ணகுமார் ஆர். ஜனகன்
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
H - 1 ---
மனித வாழ்க்கை என்பது ஒரு மாயமான ன். ஆனால் அது நிரந்தரமற்றது எனலாம். வாழ்க்கையில் துன்பங்கள், சோர்வுகள், ஓகள், ஆபத்துக்கள் வருவது இயற்கை. அது செயலல்ல. இறைவனின் சோதனை! நாம் அக்குட் பிரவேசியாமல் தீமையிலிருந்து கப்பட வேண்டுமாயின் கர்த்தர் எமக்கருளிய க ம ப ப கு த ய ல ரு நீ து ஆ று த ல தத்துவங்களை மனதிற்கொண்டு செயல் பாயின் வெற்றி நிச்சயம்.
CORPCR (38080808889DRBORRORC9080800(RER BRROREGRORRBCC3
அவர் உன்னோடே இருப்பார். த வெளிப்படுவார். 5கிறேன். பப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கின்றேன். 5 இரட்சகரில்லை. பறேன். ரகவே குலைத்துப் போடுகிறேன்.
டமாட்டேன். எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம். மதக் கேட்பார். சன் பாக்கியவான்.
ன்மையும் குறைவுபடாது.
8002333535R089

Page 111
©රිගරව30303030303;
முதலுதவியின் முதலுதவி
இருபத்தியோராம் நுாற்றாண் இக்காலகட்த்தில் விஞ்ஞான, தொழில் தருவதுடன் அழிவுச் சக்தியையும் அதிக
இதன் காரணமாக எந்நேரத்தில் விபத்துக்கள் ஏற்படலாம். இந்நுாற்றா கலையாகிய முதலுதவிமுறைகள் சி6 விடயமாகும். அதனால் முதலுதவி முறை
முதலுதவியின் நோக்கம்
உயிரைக் பாதுகாப்பாற்ற காயம் மேலும் மோசமடை
குணமடைய முன்னேற்பா முதலுதவியாளர் யார்?
ஏற்றுக்கெள்ளப்பட்ட ஒரு நி பின்பற்றி, பரீட்சையில் சித்தியடைந்து
முதலுதவியாளர் ஆவார்.
08c880GR 8089c8988 ெ088883ெ900389c89c89c898889888 80008889888989).89c70
உயிரை பாதுகாக் தேவைப்படும் நிகழ்வுக சுவாசப்பாதை (AIRWAY). சீரான சுவாசம் (BREATING). சீரான குருதிச் சுற்றோட்டம் (CIRCULAT)
(A,B,C)
முதலுதவியாளர் முதலுதவி ெ அம்சம் A,B,C ஆகும்.
விபத்துக்குள்ளானவரை பரிசோதிக்கம் ஓ விபத்தின் தன்மையை அறிதல். நோயாளர் பிரதிபலிப்பை காட்டுகிறதா எ இதயத் துடிப்பு நடைபெறுகிறதாவென அ சுவாசம் நடைபெறுகிறதா என அறிதல். சுயநினவுை இருக்கிறதாவென பரிசோதித் பிரதான முதலுதவி முறைகள் சுவாசத் தடையை நீக்குதல். செயற்கை சுவாசம் கொடுத்தல். வெளிமார்பு அமுக்கம் கொடுத்தல். குருதிப் பெருக்கை கட்டுப்படுத்தல். மயக்க மீள் நிலைக்கு மாற்றுதல்.
குறிப்பு: (தேவை ஏற்படின் மாத்திரமே ( வகுப்புகளில் பங்கு பற்றி கற்று
(38089a8a8(RMQR)(QR(QR2

D3803803803803880000049
270
ਉ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁ8 ਲੋਇ ਉs அவசியமும்
 ேகா : முறைகளும்
(திரு.பி.ஆனந்தகுமார்
(ஆசிரியர்)
டில் அடியெடுத்து வைத்துக்கொண்டிருக்கும் மநுட்ப முன்னேற்றம், மனித ஆக்க சக்தியை
ரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது.
3 வம் எவ்விடத்திலும் மனித உயிர்களை பறிக்கும் ண்டில் வாழும் நாம் உயிரைப்பாதுகாக்கும் லவற்றையாவது தெரிந்திருப்பது முக்கியமான மகள் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.
றுவது டயாது தடுத்தல்
டு செய்தல்
றுவனத்தில் நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நெறியில் செல்லுபடியாகும் சான்றிதழையுடைய ஒருவர்
உம் 4
03380380380036353038380380383803803803800380038380380803038038
ON).
தி
சய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய முதலாவது
ழங்கு முறை
கோ.
ன அறிதல். றிதல்.
தல்.
செய்தல் வேண்டும். இவைகளை நேரடி பயிற்சி க்கொள்ள வேண்டும்).
DRM30(GRECR3ெ8038

Page 112
ගරීගිරිගෝර්ගවල
மாரடைப்பு இதயத்தின் ஒரு பகுதியில் குருதி விநியோகம் தடை
மாரடைப்பு ஏற்படக் காரணம்
• உடற்பயிற்சியின்மையால்
அதிகமாக எண்ணெய் உண்ணுதல் மனநிலை பாதிப்படைதல்
• மது, புகையிலை பழக்கத்தால்
நீரிழிவு நோய் காரணமாக
வயது கூடுதல்
• பரம்பரை காரணமாக
• பருமன் கூடுதல் (உயரத்திற்கு ஒவ்வாத பருமன்)
• மாதவிடாய் தடைப்படல்
சிகிச்சை.
• மார்பும், தலையும் உயரும்படி அமர்த்துதல்
நம்பிக்கையயை ஏற்படுத்தி பயத்தை நீக்குதல்.
• நோயாளரை ஓய்வாக இருக்கச் செய்தல் * A,B,C பெற்றுக் கொடுத்து வைத்திய சாலைக்கு
• நோயாளியிடம் மருந்து இருந்தால் கொடுத்தல் (
அறிகுறிகள்.
• தாங்க முடியாத வேதனை இது. இடதுகை, கழு;
பகுதிகளுக்கு பரவுதல்.
• முகம் வியர்த்து காணப்படல்.
• சுவாசிப்பது சிரமம்.
3)
SECRECORELOG88GெRCORROR GெRORY0(R$cை89089c8c8988038CெRYGRBORGRORROR)
சுளுக்கு
மூட்டுக்களில் உள்ள தசை நார்கள் விரிவடைவதாக
சிகிச்சை
• ஓய்வு
(REST) * குளிர்ப்பண்ணுதல்
(ICE)
• பென்டேஜ் சுற்றுதல் (COMPRESSION) * உயர்த்தி வைத்தல்
(ELIVATE)
காக்கைவலிப்பு மூளையிலிருந்து புறப்படும் பிழையான செய்திக வலிப்பு நோய் ஏற்படும்.
அறிகுறிகள்.
• சமிஞ்சையை உணர்ந்து கொள்ளுவார்.
• உடல் விரைத்து காணப்படுவர்.
• பல்வரிசைகள் இறுகதல்.
• வாய் வழியாக நுரை வெளியேறலாம்
• படிப்படியாக சாதாரண நிலையை அடைவர்.
சிகிச்சை
• ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுதல். நடுங்குவதற்கு போதிய இடவசதி செய்துகொடுத் நடுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக் கூடாது.
A,B,C பார்க்க வேண்டும்.
• ஓய்வு நிலைக்கு திருப்பி வைத்தல். நித்திரை செய்பவராயின் எழுப்பக் கூடாது. 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் சுயநினைவு இல்லாது ஏற்படுமாயின் வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புதல்
0(QRGRRORGR908R860

(ெQRBoQRQRa390808 (ெQRE
டப்படுவதால் ஏற்படுகிறது.
- == -1
கொண்டு செல்லல். T.N.T மாத்திரை)
த்து, இடுப்பு போன்ற
803803803838380383 BU3003CO3CD3000383000383838300303038003 (3003)
ல் ஏற்படல்
இ-கு
ளினால் அல்லது கணத்தாக்கத்தினால் காக்கை
தேல்.
இருந்தால் அல்லது அடிக்கடி வேண்டும்.
3333333336000033

Page 113
033333338
மயக்கம். மூளைக்கு இரத்தம் போகாத காரணத்தால் மய?
சிகிச்சை * தட்டையான நிலத்தில் படுக்கவைத்து காலை
தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்க கூடாது.
இறுக்கமான உடையாயின் தளர்த்தி விடுதல் * காற்றோட்டம் அதிகமாக கிடைக்கச் செய்தல் * சுயநினைவைப் பெற்ற பின் படிப்படியாக எழு
• தேவைப்படின் பூரண சுயநினைவை பெற்ற
பருக கொடுத்தல்.
• 20-30 நிமிடம் வரை சுயநினைவை அடை
கொண்டு செல்லல். சிசுவலிப்பு 6மாதம் முதல் 6 வருடத்திற்கு இடைப்பட்ட பிள்
அறிகுறி * கண்கள் மேல்நோக்கி செருகுதல்.
நடுக்கம் ஏற்படும்.
• முள்ளந்தண்டு, முதுகு பின்னோக்கி வளைதல் * உதடு, நகம் நீலநிறமாக காணப்படும்.
ගව©ජමවග303636708935303535303503636893036
சிகிச்சை
• வேறு ஆபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
குப்புற கிடத்தி வைத்தல். உடைகளை அகற்றி காற்றுப்படக் கூடியவாறு தேவைப்படுமாயின் இளஞ்சுட்டு நீரில் கழுத்து
• உண்ண, குடிக்க கொடுக்க வேண்டாம்.
• வைத்திய சாலைக்கு கொண்டு செல்லவும்.
நாய்கடிக்கு சிகிச்சை
• கடித்த இடத்தில் சவர்க்காரம் இட்டு கழுவிவி குருதிப் பெருக்கு ஏற்படுமாயின் தடைச் செய்தி 10முதல் 14 நாட்கள் வரை கடித்த நாயை அ
கூறி ஊசிமருந்து இட்டுக் கொள்ளவும். இறந்த நாய்க்கு பைத்தியமா என அறிந்துகெ கடிநாய் பரிசோதனை வைத்திய சாலைக்கு !
பாம்பு கடிக்கு சிகிச்சை
• பாம்பு கடித்த இடத்தை சவர்க்காரம் இட்டு வ * பயத்தை போக்கி நம்பிக்கை ஏற்படுத்தவும்.
• வைத்திய சாலைக்கு எடுத்துச் செல்லவும்
• பாம்பு பற்றிய விபரத்தை எடுத்துச் செல்லவும்
நஞ்சு அருந்துதல்
• விஷவகை அருந்திய அளவு, நேரம் என்பவற்
• வாந்தி எடுக்க செய்யக் கூடாது. * ஏதும் குடிக்க கொடுக்க கூடாது.
• உடனடியாக வைத்திய சாலைக்கு எடுத்துச்
மின்சாரம் தாக்குதல்
• மின் விநியோக அளவை அறிதல்.
முடியுமாயின் மின் ஆழியை தேடி மின் விநியே
• பாதிக்கப்பட்டவரை தொடாது மின் பாயாத ெ
எரி காயம் ஏற்பட்டிருப்பின் தேவையான உத
• A,B,C பார்த்து வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு
• 3 வோலட் மின்சாரமாயின் 60 அடி துாரத்திற்கு
RேeaRa3@RRBQ3QQQ39

08 03030338889
க்கம் ஏற்படுகிறது.
ல உயர்த்தி வைத்தல்.
ல். 5 2
இக் - - - - - ஓப்பி அறிவுரை கூறல். பின் இனிப்பான குளிர்ப்பானம் ஒன்றை
யாத விடத்து வைத்தியசாலைக்கு
ளைகளுக்கு காய்ச்சல் அதிகமாகும் போது ஏற்படும்.
----
- -
ய வைக்கவும். பக்கு கீழ் கழுவி விடவும்.
CAD303 E3038D%3D%B380833333300300038383203COU30030030003030ல்38003)
டவும். தல்.
வதானிக்கவும். நாய் இறந்தால் வைத்தியரிடம்
ாள்ள பொரல்லையிலுள்ள தாயின் தலையை எடுத்துச் செல்லவும்.
ழிந்தோடும் நீரினால் கழுவவும்.
- - - - ., - - - - - - -
றை அறிந்துக் கொள்ளல்.
செல்வும்.
பாகத்தை தடை செய்தல். பாருட்களினால் அகற்றுதல்.
வி செய்தல். > செல்லவும். கு அப்பால் நின்று உதவிகளை மேற்கொள்ளவும்.
(ெQR B(QRB(QR8(GRBORO(QRBQRBC)

Page 114
33333333)
ஆரம்ப வகுப்பு
CC$(OCRCR89RR RSORR$0088888888(GRRORYGெRORTORYGR SCRBORO
கல்வியின் நோக்கம் “மனிதனைப் பூரணத் ஒருமித்து கூறும் கூற்று மிக உண்மையான, தாய்மொழியினுாடான கல்வி சிறப்பிடம் பெறுகின்றது சிறப்பானதென மகாத்மா காந்தியும் கூறியிருப்ப மொழியானது குழந்தையின் உடல், உணர்வு, அர செய்கின்றது என்பது தெளிவு.
தாய் மொழியின் பொருத்தப்பாட்டினைக் க ஆசிரியர்கள் சிறந்த கற்பித்தல் முறைகளைக் கை தனது குடும்பச் சூழலிருந்தும், சகபாடிகளிடமிருந்து வளர்த்துக் கொள்கின்றது. குடும்பச் சூழல் ஒரு பாடசாலைச் சூழலை நாம் குறைத்து மதிப்பி சூழல்களிலிருந்து வருகின்ற குழந்தைகளுக்குத் த பாடசாலை மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. - தாய் மொழியாகக் கற்பிப்பதில் காணப்படும் தடங் பொருத்தமுடையதாகின்றது.
ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்கள் உடல், உள் 6 எனவே இவர்களுக்கான ஆரம்ப மொழியை திறமையிலேயே தங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் திற மொழிக்கல்வி ஊட்டப்படுமானால் சிறந்த கல்விக்க கேள்விக்குரியதாகும். எனவே மொழிக்கல்வி ஆசிரி உயர்த்தி, மொழியறிவை விருத்தி செய்து, போதிய :
சிறந்த பயிற்சி பெற்ற தமிழ் ஆசிரியர்களின் தமிழ் பயிற்றுதல் நன்று. எல்லாம் தமிழ் என்ற நீ மொழியை சீரான முறையில் குழந்தைகளுக்கு வர கல்வியில் தமிழ் மொழியின் பங்குபற்றிக் கவனமெடு இருந்த போதிலும் அவர்களை ஊக்குவிப்பதில் த அவசியம். ஆரம்ப நிலைக் கல்வியைச் சீர் செய்யாம் வெற்றியைத் தராது. இன்று ஆரம்ப வகுப்புகளில் கொடுக்கும் பயிற்சியை நவீன முறைப்படுத்துவது அ
ஆங்கில மொழிக் கல்வியை விருத்தி ( நூல்கள் சிறுவர்களுக்காக, உப நூல்களாக வெளி உப நூல்களும் வெளியிட வேண்டியது அவசியம். பத்து அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகள் செல்லும்
ஐந்து லட்சம் சொற்களைப் பெற்றுக்கொள்வதாக கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் ஐந்நுாறு நுால்களைப் பு கொள்ள முடியுமெனவும் கருதப்படுகின்றது. தமிழில் பயின்று வருவதனாலும், புதுச் சொற்களைப் பய கூடுதலான சொற்களஞ்சியத்தைத் திரட்டுவதற்கு அ நிவர்த்தி செய்ய இலகுவான மலிவான விலைய செய்வதுடன் அவற்றை பயன்படுத்தவும் வழிகாட் வகுப்புக்களில் மாணவர்களைக் கொண்டே புதிய செ வழிகாட்ட வேண்டும். மற்றும் எம்மாணவசிறார் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவது மிகக்குறை எழுத்தாளர்களும் முன்வர வேண்டும்.
“கண்ணை மூடிக்கொண்டு தமிழைப் புகழ்! முறைகள் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும். ;ெ குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும்.” இது பேராசி "வாழ்க தமிழ், வளர்க வையகம்”.
- -15
-- பட ப.
0(QR$0)(QR$)(QRpQ8888888888)

අවවරීක්වර්ණවගාව
க்களில் தமிழ்.
திருமதி. ஸ்டெலா மேசி(ஆசிரியை)
துவம் அடையச் செய்வதே” எனக் கல்வி மான்கள் தாகும். இந் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் 5. கல்வியைத் தன் தாய்மொழியினுாடாகக் கற்பது தை நினைவு கூறல் வேண்டும். எனவே தாய் றிவு ஆகிய மூன்றினையும் முழுவளர்ச்சியடையச்
கல்வியுலகம் உணர்ந்து வருகின்ற இவ்வேளையில் கயாண்டு கற்பிப்பது அவசியமாகின்றது. குழந்தை பம், பாடசாலையிலிருந்தும் தன் மொழி ஆற்றலை சக்தி வாய்ந்த காரணியாக இருந்த போதிலும் பிட வேண்டியதில்லை. பல்வேறுபட்ட குடும்பச் ததியான சமூக சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதில் ஆகவே நமது பாடசாலைகளில் தமிழ் மொழியைத் மகள்களையும், குறைகளையும் இட்டுச் சிந்திப்பது
வளர்ச்சியில் பூரணத்துவம் அடையாத மாணவர்கள். நினைவூட்டுவது சிறந்த உளவியல் அறிவுத் மை அற்றவர்களாலும், அக்கறையற்றவர்களாலும் டான அத்திவாரத்தை அமைக்க முடியுமா? என்பது யர்களுக்குச் சிறந்த பயிற்சியளித்து தகைமையை ஊதியமும் வழங்குவது மிகமுக்கியம்.
ன் பணிமூலம் ஆரம்ப வகுப்புக் குழந்தைகளுக்குத் நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் இக்கால கட்டத்தில் தமிழ் ஓங்குவதே நாம் செய்யும் தொண்டாகும். ஆரம்பக் ப்பதில் தமிழாசிரியர்களின் பங்கு மிகக் கூடியதாக அனைவரும் மிகக்கூடுதலாக கவனமெடுத்தல் மிக ல் உயர்தரக் கல்வியைச் சீர் செய்யப் புறப்படுவது ல் தமிழ் மொழியைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் வசியமாகும். செய்வதற்கு வருடந்தோறும் நூற்றுக் கணக்கான பிடுவதைப் போல் தமிழ் மொழிக்கென நூல்களும்,
ஆங்கில மொழியில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் போது, நாற்ற! எழுபத்தைந்து நுால்களைப்படித்து
மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ் மொழியில் டிப்பதன் மூலப் பத்தாயிரம் சொற்களைப் பெற்றுக் 5 ஒரே விதமான சொற்கள் அடிக்கடி நுால்களில் ன்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாகையினாலும், 4திக நுால்களை கற்க வேண்டியுள்ளது. இவற்றை பில் !மாணவர்க்கு அகராதிகள் கிடைக்க வழிச் ட வேண்டும். அத்துடன் ஆசிரியர்கள் ஆரம்! Fாற்களடங்கிய அகராதிச் சொற்களைச் சேர்க்கவும் கள் பல்சுவை நுால்கள், செய்தித் தாள்கள் 3வு. இக்குறைகளைப் போக்க பத்திரிகைகளும்,
063030380380380033003 0080008030300080380380380380380383303030803)
ந்து கொண்டிருக்காமல் அவற்றை புகட்டும் புதிய சாற்களஞ்சியங்களை அதிகரிக்கும் துறையில் யர் வையாபுரியின் கூற்று.
-- -- 1
RRORRஒaRROR3)

Page 115
038888888831
இலத்திரனியல்
9 (Electronic Mail' E
gggg8888880036383838383830380380380aggOggG
இன்ரநெற்றின் மிகப்பிரதானமான சேவை நாம் கடிதங்களை தபால் நிலையங்கள் அனுப்புகின்றோமோ அதே போன்று E -Mail அல்லது படங்களாகவோ உள்ள தகவல்களை உள்ளவர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்க முடியும். 8 குறைந்தமுறையாகும். E-Mail வசதியை பெற்ற தற்போது நிறுவனங்கள் தமது Visting Card இ Mail விலாசத்தையும் குறிக்கின்றன. இதன் படி தொகுத்த பின்னர் தகவல் செல்ல வேண்டியவர் எழுதிய பின்னர் Send என்ற பட்டினை அழு சென்றடைந்து விடும். அவர் கணனியில் E-Ma தகவல்களை உடனே பெறுவார். அவர் கணனியி இலத்திரனியல் தபால் பெட்டிக்குள் (Electronic N தேவையான போது கணனியில் E-Mail பகு சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதை உடன் அறியக்கூ அனுப்பவேண்டுமானாலும் ஒரே நேரத்தில் செலவி Mail தகவல்கள் இன்ரநெற் வழியாக அனுப்பப்ப (Mailling List) ஐப் பயன்படுத்தி ஒரே பரிமாற்றிக்கொள்ளலாம். (Discussion) இதனால்
முடிகின்றது.
தோலைபேசி, Fax என்பவற்றுடன் ஒப்பு நகல்(Fax) இயந்திரத்தின் மூலம் கலர்படங்க செய்தியை அனுப்ப அதிக நேரம் எடுக்கும் அனு தொலைபேசி கட்டணத்தையும் செலுத்த நேரிடலாம் ஒரு வகை Filmy Paper இல் Fax அங்கு கில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள முடியாது, ஆனால் எத்தனை பக்கச் செய்தியானாலும் தயார் செய் சர்வதேச தொலைபேசிக்கட்டணம் கிடையாது. ! எந்தச்செலவும் கிடையாது ஒரு Laser Printer இ திருத்தமும் செய்யலாம்.
எனது பாடசி
எனக்கு பிடித்த பள்ளி பாரதி என்னை கவர்ந்த பள்ளி பாரதி. எங்கும் சொல்லும் பள்ளி பாரதி என்றும் படிக்கும் பள்ளி பாரதி
ஊRsGெRORYRGெR8898

03 ல38038038038D%E03:32
தபால் 2
-Mail)
-Mail) • RS)
கே. வேலாயுதம்,
(ஆசிரியர்)
வயாக அமைவது E - Mail சேவையாகும். எவ்வாறு ஊடாக மற்றைய பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு இல் கணனிகளை பயன்படுத்தி எழுத்துவடிவிலோ - சில நிமிடங்களுக்குள் உலகின் எந்த பகுதியில் இது மிகவும் விரைவானதாக அமைவதுடன் செலவும் வர்களுக்கு E-Mail Address ஒன்றும் வழங்கப்படும். ல் தொலைபேசி, Fax இலக்கம் போன்றவற்றுடன் E
நாம் அனுப்ப வேண்டிய தகவல்களை கணனியில் க்குரிய E-Mail விலாசத்தை அதற்குரிய இடத்தில் மத்தியதும் (Click) சில நிமிடங்களிலேயே தகவல் il பகுதியை பாவித்த வண்ணம் இருப்பாரேயானால் ல் E-Mail பகுதியை பாவிக்காது இருந்தால் தகவல் Mail Box) சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். அவருக்கு தியை பாவிக்கும் போது புதிய தகவல் ஒன்று டியதாக இருக்கம். இத்தகவலை பலருக்கு ன்றி அனுப்பிவிடலாம். ஒரு நொடியில் சுமார் 4000 Eடுவதாக கணக்கிட்டு உள்ளார்கள். E-Mail பட்டியல் - நேரத்தில் பலர் தங்களது கருத்துக்களை » முகத்தைப்பார்க்காமலே மற்றொருவரை சந்திக்க
பிடும் போது இது செலவு குறைந்ததாகும். தொலை ளை அனுப்ப முடியாது. பல பக்கங்கள் கொண்ட இப்ப வேண்டிய இடம் தூரமாக இருந்தால் அதிகளவு ம். அத்துடன் எழுத்துக்கள் துல்லியமாக இருக்காது. டைக்கும் அந்த ஆவணத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின் E-Mail இல் இவை எல்லாம் சாத்தியமானதாகும். பது முடிந்ததும் அடுத்த கணமே அனுப்பிவிடலாம். இன்ரநெற்றிக்கான மாதாந்த கட்டணம் தவிர வேறு ருப்பின் செய்தியை செய்தியை துல்லியமாக அதில்
3003003003636303603CO36036330030ல38003603CO30030303030ல3603
லை.
பாரதியின் பெயரைக் கொண்ட பாரதி பண்பை வளர்க்கும் பள்ளி பாரதி பாரதியின் சிலையைக் கொண்ட பாரதி பாடம் படிக்கும் பள்ளி பாரதி.
செல்வன் . க. மிராஜ்
தரம் -3
8 QைRCRRRORaRa3)

Page 116
ව88වගේරිම්ව868063 වගයි
GRAMMAR
A noun is the name of As School, Garden, Ki
Adjectives tells the kir As Great, Small, Pretty
Instead of nouns the p His Head, Her Face M
*
Verbs tell of some thir To Read, Carry, Laug
remaa
How things are done t As Slowly, Quickly, H
OUTROS $
Conjunctions join the As Men and Women,
*
The prepositions stand As In, Behind, through
ESORSORSOREOGRSOORLOGREGOR SCOREOGRSOORDORDORYDOREDORSOREOGRSDORDORSOCREOORLOOR EORGORO
The Interjection shows As-Oh!, how pretty, A Three little words you
ar oila
ceea *
See Are Articles A- An and The
The whole are called nine pai * writing, speaking and teaching.
-- *
A Rain
The wind was blowing a was thunder and lighting. People coats some carried umbrella. Som protect them from the rain. The fa rainy day.
BOREOGRSOREOGRSOREOGRSOR DOG

33333333ක්වූ|
EIN RHYME
උa person, place or thing. _te or King.
ad of noun #, White of Brown.
ronouns stand. Sy Hand, Your Arm.
ng being done 1, Run or Smile
he adverbs tell Tere or Well
words together Wind and Weather
before a noun on ම සහ CES IN ANING ම 4 a door R 2 1 ක් 1 1 PITIO Il
surprise
වග කිය කිය කවදා නම් දී හිස often e th, alih HTL ක රුදු1 අම
ගුවටගරිලවරටටරි පිටරිණිලිටරටටහිරිහිරිවට්ටගරි JR
h)
ඇයව ය ය ය ඉකි ත බ ස
ਲਾਲੂ4 ਸਤਰੋ ਬੱਜਰੂ
rts of speech used in reading, ක ය
Mrs. I. A. Jareena.
.._(Teacher)
• "" -----..(IVAUIICH)
46 A
ay Day
and the trees were shaking. There
who wanted to go out wore rain ne men who used large leaves to ermer will be very happy during a
Written by., K. Balamohan,
Grade-9B.
2888888888888කි

Page 117
©3333333338
மன்னிப்பின்
மன்னிப்பு என்பது பிறர் நமக்கு எதிராக மறந்து நமக்கு எதிரானவர்களை மீண்டும் ஏற்றுக்
பிறர் நமக்கு விரோதமாக செய்யும் செயல்களை கடினமான காரியமாக இருக்கலாம். மன்னிப்பை : மனதுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்போது ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க ஆயத்தமாக இல்லா மரணதண்டனை என்பன மலிந்து போயிருக்க கொடுக்கிறது.
ஏதற்கெடுத்தாலும் மன்னிப்பு என்னும் சொல்லை காலம் இது. மனதுக்கும் மன்னிப்பு என்ற வார்த் சொல்வதால் மனிதன் செய்யும் தவறுகள் குற்றங் கேட்பதுவும் மனிதனுக்கு முறையான செயலோ?
குடும்ப வாழ்க்கையில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தவறு செய்யாத மனிதனே இருக்க முடியாது முழுமனதுடன் மனஸ்தாபப் பட்டு ஒப்புக்கொள் வேண்டும். மன்னிப்பு கொடுப்பவன் எதிரணியின் | இருக்க வேண்டும். அதுவே மன்னிப்பின் மகத்துவம்
SCெR}008 cெR8(GRE0(GRE0(c89(ெCR}QெRY(ெ08}cெR89)(CR}QெR}GெRB)(Q3p(ெQR)QெR2008}Qெ88CெR}QெR2008/0(CRCRப்
நாம் ஒரு குற்றவாளியை மன்னிக்கும் போது அவர் கோரியவன் மீண்டும் மீண்டும் தவறு செய்வதாலு மனதின் அடித்தளத்தில் வைத்திருப்பதாலும் மம் “மன்னிப்பு" என்ற சொல் பெரும் பொறுப்போடு | குற்றத்தை உணர்ந்து வெளிவரவேண்டும். இதை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம். இன்றைய காலகட்ட செல்வதும் ஒரு முறை திருடியவன் மீண்டும், மீல கொலை செய்வதும் கண்கூடு. இத்தகையவர்கள் ஆனாலும் உண்மையான மன்னிப்பு ஆகுமா? கெ வாழ முற்படுகின்றானோ அவனுக்கே அது மகத்து
உலகில் வாழும் மக்கள் தங்கள் பிழைகளை கூ சொல்லை மறந்தே வாழலாம். அன்புள்ளம் கொம்
அப்படியான மனதை கவிஞனும்
“மன்னிக்கத் தெரிந்த மனிதனின் மாணிக்கக் கோவிலப்பா.....”
என்று பாடியுள்ளார். உண்மையாகவே இப்படிப்ப என்றாலும் மிகையில்லை. பெற்றவர்கள் பிள்கை செய்த தவறை மன்னிப்பார் குற்றவாளியை நீதிம எல்லாவற்றையும் விட மனிதன் மனிதனை மன்ன மன்னிப்பார்.
ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க முடியாமல் இருப்பதா சண்டை பிரிவினைகள் வைராக்கியம் பகை ( தலைதூக்கி எங்கு பார்த்தாலும் பிளவுகள் குடும்பங்களிலும் பிரிவினை, விவாகரத்து, கோரி மன்னிக்காத மனப்பான்மையின் விளைவுகளேப் வாழ்ந்தால் தான் அதற்கு இம்மண்ணில் மகத்துவ
(&R(QR QெRQRYQெRBQRQெRQ3

D63 වගවවවව?
மகத்துவம்
: ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਛੇ
----- -1 ਜਿਸ ਦੇ ਸ5 ਮੌਤ
- பி.
திருமதி.வெலன்டினா விக்டர். (ஆசிரியை)
செய்யும் செயல்களை, சொல்லும் வார்த்தைகளை கொள்வதென்றால் மிகையாகாது.
[ மறந்து விடுவது மனிதர்களாகிய நமக்கு மிகவும் உதட்டளவில் உபயோகிக்காது உண்மையான துாய தான் அது உண்மையான மன்னிப்பாக இருக்கும். ததால் இன்று சிறைக்கூடங்களில் ஆயுள் தண்டனை கின்றன. மன்னிப்பு ஒருவருக்கு மறு வாழ்வைக்
) எமது நாளாந்த வாழ்க்கையில் கேட்கும் நாகரீக தைக்கும் தொடர்பு சிறிதுமின்றி 'மன்னிக்கவும்' என்று கள் மறைக்கப்பட்டு விடுமோ? அப்படியான மன்னிப்பு
, பொது வாழ்க்கையில், சமுதாயத்தில், அரசியலில் அப்படி செய்பவனும் தான் செய்தது தவறு என ளும் போது தான் மன்னிப்பு கேட்க ஆயத்தமாக தவறை தீங்கை மனப்பூர்வமாக மறக்க ஆயத்தமாக மாக இருக்கும்.
ID%E0%E0%8D%E03CO30030ல3333333003CO300%E03300383830313!
ன் திருந்தி வாழ முற்படலாம். உதட்டளவில் மன்னிப்பு ம் மன்னிப்பு கொடுத்தவன் செய்த தவறை மறவாமல் ன்னிப்பை கேட்கவோ, மன்னித்துவிடவோ முடியாது. மிக மனக்கலக்கத்துடன் தவறு செய்தவனிடமிருந்து நாம் சற்று சிந்தித்துப்பார்த்தால் அப்படியானவர்களை உத்தில் சிறைக்கு சென்றவனே மீண்டும், மீண்டும் சிறை ன்டும் திருடுவதும் கொலைக்காரன் மீண்டும், மீண்டும் சில சமயங்களில் விடுதலை செய்யப் படுகிறார்கள். காடுத்த மன்னிப்பை எவன் பெரிதாக மதித்து திருந்தி
வமாக இருக்கும். 1:
டிய வரையில் களைந்து வாழ்வதால் மன்னிப்பு என்ற ண்ட எந்த மனமும் குற்றம் புரிந்தவனை மன்னிக்கும்.
- - - - - - - - ன் உள்ளம் - பட ப-2-
பட உள்ளம் மாணிக்கக் கோவிலை விட உயர்ந்தது Tகள் செய்த தவறை மன்னிப்பர். கணவன் மனைவி ன்றம் மன்னிக்கும். மாணவனை ஆசிரியர் மன்னிப்பர். பித்தால் தான் இறைவனும் மனிதர்களின் தவறுகளை
ல் தான் இன்று கோபம் விட்டுக்கொடா மனப்பான்மை விரோத குணம் வெறுப்பு என்பன மனித வாழ்வில் - போர்கள், குழப்பங்கள் மலிந்துவிட்டன. ஏன் நீதிமன்ற வாயிலில் நியாயம் கேட்டு நிற்கும் நிலையும் பாகும். மன்னிப்பை பெறுபவர்கள் சற்று சிந்தித்து
ம் இருக்கும்.
90808888888.ெ?

Page 118
30303030303036
இயேசுபிரான் கொடியவர்கள் தன்னைச் . அடித்து துன்புறுத்தி சிலுவையில் அடித்த போதும் ! இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்வதை அறியா இவ்வாறு மன்னித்தபடியினால் இன்று மாபரன் இே கும்பிடப்படுகிறார். அன்று எதிரணிக்காக பிதாவி கொண்டிருந்தபடியினால் இன்று கிறிஸ்தவ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படியே எல்லா மறைக பகர்ந்து நிற்பது மன்னிப்பின் மகத்துவத்தையே.
தமிழர் தம் மாண்பினை எடுத்தியம்பி [ மன்னிப்பின் மகத்துவத்தை மறக்காமல் எடுத்தியம்பி
"பேராண்மை என்ப தறுகண் ஒன்றுற்றக்கால் - ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு”
என்றான் வள்ளுவன். வீரத்துக்கு சிகரம் பே திருக்குறள். அதுமட்டுமா
“இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல்”
என்கிறது இன்னொரு குறள். குற்றவாளி நா மன்னிப்பதற்கு சமனாகும்.
தன்னுடைய அரசை அல்ல, ஆட்சியை : நிகர்த்த மனைவியையே கவர்ந்த இராவணன் நாணி நாளை வா” என நவின்றமையினால் இன்று கோயில் க
தன்னை மறந்து தன் சிற்றின்பத்தையே பெரி சென்ற கணவன் கோவலன் திரும்பி வந்த போது அ கண்ணீர் வடிக்காமலும்
GRYGR$(CR}cெR889CைR$cெ8 $Cெ89GெR$cெR8c89GெR$Rெ$QெRBORsQெRB(QRYaெ38908GRY BROO
"நலங்கேள் புன்முறுவல் நகை முகங்காட்டி சிலம்புள் கொண் மெனச் சொல்லி”
இல்லத்தரசிக்கு எடுத்துக்காட்டாக கற்பின் கும்பிடப்படுகின்ற உரைசால் பத்தினி கண்ணகி மகத்துவத்தினால் அன்றோ தன் பாவத்தை மறைப் தன்னை ஆற்றிலே மிதக்கவிட்ட குந்திதேவியை மா தன்னைப் பகைவனாகக் கருதிய தன் தம்பி அருச்சு கன்னன்' என வர்ணிக்கப்படுவது தனது மன்னிப்பின் ம
தனது தர்ம பத்தினியை சபையில் கதறக் க மதித்து கல்லுப்போன்று தர்மன் சபையிலே அமைந்தி கருணை திரெளபதிக்கு கிடைத்தது மட்டுமன்றி மதிக்கப்படுகிறான். ஏன் தருமம் வெல்லும் என்பதற்காக
காவியங்கள் சாற்றுகின்ற வேதங்கள் போர் தலைசிறந்தது. எனவே நாம் இதுவரை மன்னியாதிருந் போது நாம் பிறரை மன்னித்துள்ளோமா? என்று சிந்திப்
“மன்னிப்போம், மறப்போம் மன்னிப்பின் மகத்துவத்தை மாசற்க பிடிப்போம், மாண்புற வாழ்வோம்.”
-- உன்
"வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் --- வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கம்
E :
CRRORYRRRRG

වරිවර
சித்திரவதை செய்து முள்முடி சூட்டி வாரினால் தன் எதிரணிகளுக்காக பிதாவை நோக்கி 'பிதாவே மல் செய்கிறார்கள்.' என்று பரிந்து மன்றாடினார். பசு தெய்வமாக கோடிக்கணக்கான மக்களினால் டத்தில் பரிந்து மன்றாடி மன்னிப்பை பெற்றுக் ர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் ளும் உரைத்து நிற்கும் நிறை மொழிகள் யாவும்
நிற்கும் காவியங்கள், பேரிலக்கியங்கள் யாவும் நிற்கின்றன.
பான்றது எதிரிக்குச் செய்யும் உபகாரம் என்கிறது
ணும்படியாக அவனுக்கு நன்மைகள் செய்துவிடல்
அல்ல, சொத்து சுகங்களை அல்ல, தன் உயிர் 1 நிற்கும் நிலை கண்டு “இன்று போய் போருக்கு கட்டப்பட்டு கும்பிடப்படுகின்றான் இராமன்.
தாக மதித்து ஆடலரசி மாதவியின் பின் மயங்கிச் அவன் மீது கோபங்கொண்டு வருத்தாமலும் வாடிக்
3D%E0333003003CD3 83CD300038038038038038038363D36093803 CO3CO3G
தெய்வமாக விளங்கி இன்று கோயில் கட்டப்பட்டு - தெய்வ அந்தஸ்து பெற்றது. மன்னிப்பின் பதற்காக பால் வடியும் பச்சிளங் குழந்தையான ன்னித்து அவள் வேண்டுகோளினை நிறைவேற்றி னன் உயிரைக் காத்திட்ட கண்ணன் 'கொடைக்கு கிமையால் அன்றோ.
தறக் காதகக்கன் துயில் உரிந்தபோது தர்மத்தை நந்ததால் தான் கன்னன் எனும் கருந்தெய்வத்தின்
இன்று தர்மத்தின் தலைமகனாக தருமன் கத்தானே?
3றுகின்ற மன்னிப்பு என்பது மனித மான்புகளில் தால் சிந்திப்போம். நமக்கு மன்னிப்பு தேவையான போம்.
டை
ப்படும்.”
ப க - பவா).
---திரு.
1889-(Q880)QR$89)(aRa38a3

Page 119
0335383688)
சிங்களத் தீவினுக்ே சேதுவை மேடுற வங்கத்தில் ஓடி மையத்து நாடுக
பாரதி ம உன் வரவு கண்டு நம் )
ஓப் செட் முறையிலான * போட்டோ பிரதிகளுக்கு
நாடு
නව©393670830ගරව©ව30363ව©3ව©303030303035033 6639
New RAJI
Estate & Comm.
* Print & PA
Offset )
30, Bank Road
Badulla.
eெRaRocRQRBQRORRY

SQR$QRQR$)QRGREQR$)QR 2)
கார் பாலம் அமைப்போம் ; பத்தி வீதி சமைப்போம்; வரும் நீரின் மிகையால் களில் பயிர்செய்குவோம்.
>ரே ! மொழி சிறப்புறட்டும் .
சிறந்த அச்சு வேலைகளுக்கும்
டுங்கள் ....
அச்சகம்
0333003038038038038038%EO305OLD%E033003 C3300300300363032
EN PRESS
encial Printers
Hoto Copy பி.
5 Ser02.
() 055 - 23597
QR B(QRQRBQRBORYQெRBQROQR)

Page 120
De8e88d8f08ග88.8800ම
கஞ்சிகுடிட்டது காரணங்கள் இன
uTJ Poh ග
எமது நல்
ය ඒS
Bodil
BOYORYYYBOYOR WORRYOYOYOYORSSORSYOYOURSD$න YORYORo
Bra1c0
Shanke
හා
ගණිගයිබිණ8ගශිලධ8ගණිගල

GROcR8QRQRBR$cைR$RைGRE
2 கலார் - அதன் வயென்னும் அறிவுமிலார்
எங்கும் பரவ
லாசிகள்
lla Forage
No. 03, New Super Market
Badulla. R 055-23613
OYGRORYGR$(389c8bc85888988CைR}88888888888888082008RORS
M Enterprises
3/1, Cocouotta Road
Badulla 055-23613
22-02-2013
3.
3EE09.

Page 121
Rගල&88ගලන©80R998ගලකි|
6/.// FM 6 condé
ஜெயசித்ரா ஜூவலர்ஸ்
22 GBIIL தங்க நகைகளுக்கு
Vega )
නORYO892722e9c09කටRSOORROCCලගටගමකටකටුනට8989898 ගණිමුනග888OYORY (
With Best Con
Welco
No.
Poute
msg
Set : 05
880886080860808)

6%8c8e88ග©828888886
නවීන මෝස්තර වලින් කැරට් 22 ස්වර්ණභරණ සඳහා ඡය චිතා ජුවලර්ස්
litra
Jewellers
i in 22 kt Gold
, Mo . 82, Duot Street,
BalinDUn.. / 055 - 22038
ලොවටගරිවර6363වව0303ටරටවලගටවරටටරටවල්වරටවල්
pliments From
al)
Textile
114, E Street Cutla. 5- 23687
o ඛ
ගලගදිගලගතුගලගදිගට 8ට

Page 122
ගලිගයිගයියග898ගල&ට
With Best Compliments
From
sha
Jewellery
JEWELLERY E EVER SILVER MERCHANTS
No .296/2,ain Steet,
To55awa.
ජYff888888880ඥ8f88ගණිතඥRSබ්බො88%කකුලුගහිගයිගරැදියුණුගලයින්ගC
With Best Compliments From
Siz5 am
EADULLA.
මගයි
වටගමටවටවග39

8f88888888ගලදි
With Best Compliments
non
Selvams
Cafe
No .279 Main Street, Possaro.
උත්තරවරන්ගරට වවවවවවවණටරිටරටවටවර වටරG
With Best Compliments
From
MANOJH MILLS
T.V.K. Building 460, Main Street,
Passara.
SCRණ8a88888)

Page 123
C33033333338
ஒரு கண்ே
ஒருவன் தான் வரையும் கருவை கற்பனா சக்தியின் நினைத்த உருவத்தை வரைதலே சித்திரமாகும். சித் எனவும், சுருக்கெழுத்து எனவும், கவிஞனும், ஓவியக்க மூவருக்கும் கருத்துக்கள் ஒன்றாக இருந்தாலும் வெளி கொள்ளலாம்.
வரையும் எந்த ஓவியமும் கருத்தின்றி வரைய முடியாது. அனைத்திற்கும் பயன்படுவது நன்னெறிபான்மை உ வளர்க்கவும் கலைத் தொழில்களுக்கு கை கொடுக்க உருவாக்கவும், சமூக விருத்தியிற்கும் சுயாதீன ஆக்கபூர்
மனிதன் அழகியல் கலைக்கு காட்டியது எல்லைக் க மனிதன் தனது விருப்புக்களை தெரிவிப்பதற்காக காட்டி! கற் குகைகளில் காணக்கூடியதாக உள்ளது. வேப் போன்றவைகளை வரைவதன் மூலம் அவர்களின் 9 விதத்தில் சித்தரித்து மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
DEORRBOR988cெR8cெ8900333ெ8038(GRE03808080888888888888880389c80
சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் எ அமைந்த போதும் வெவ்வேறு பிரதேசங்களுக்குரி கலைபடைப்புக்களை பல முறைகளிலே வெளியிட்டாலு கலாசாரம் தனது சமூக சூழல் போன்றவைகளை | விரும்பத்தகாத இயற்கைக்கு மாறான ஒரு சித்திரம் | இயற்கை தன்மையாக இருப்பின் அனைவராலும் கலைப்படைப்புக்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள 6ே உண்மை உயிருள்ள அழகுள்ள உலகமாகும். அது க தாகூர் கூறுகிறார். -
“சித்திரம்” என்ற சொல்லை வரைதலுக்கு மாத்திரம் பயன் வார்த்தல் செதுக்குதல் போன்ற சொற் பொருள்களில் 6 எனும் பொருளிலே கூடுதலாக பாவிக்கப்பட்டதன் ப போன்றவற்றில் வரைந்தவைகள் சித்திரங்களாகிவிட்ட லகஷன” என்னும் நுாலில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஒரு ஊரில் ஒரு காலத்தில் பஹயஜித் என்னும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ஒ இராச்சியம் அதர்மம் உடையது அதனால் எனது மக மரணமடைய நேரிட்டது. இறந்த எனது மகனை மறு உ6 கேட்ட அரசன் யமனிடம் பிராமணின் மகனின் உயிரை மீ யமன் உயிரை திரும்ப அனுப்ப மறுத்து யமனுடன் | அடைந்தான். அந்நேரம் உலகத்தை படைத்த பிரம் கருமங்களினால் அமைவது என்றான். அதனால் யமன் என்றான் பிரம்மா, பிரம்மன் அரசனை நோக்கி பிராமன் அரசனும் அக்கட்டளைப்படி உருவத்தை சித்தரித்தான். போரிலே வென்றபடியால் நக்னஜித் எனும் பெயரை உன் வரைந்தாய் எனவே இதுவே உலகத்திலுள்ள முதலா விஸ்வகர்மனிடம் சென்று சித்திர கலைகளைப்பற்றிய தே
48BQRB(QRQRBQெRB(R$(QRB(QR)

ணாட்டம்
திருமதி. க. ஸ்ரீஜெயமலர்
(ஆசிரியை.)
மூலம் ஞாபகத்தினால் தனது கட்புலத்திற்கு ஏற்றவாறு திரமானது கட்புலனால் கண்டறியும் ஒரு தேசிய மொழி பாரனும், சிற்பியும் ஒரே உள்ளம் படைத்தவர்கள் என்றும் விடும் முறையில் வித்தியாசம் உண்டு எனவும் அறிந்து
இக் கலையானது வாழ்க்கையில் நிகழ்கின்ற முயற்சிகள் டையது. இச்சிந்திக்கும் கலை, கலை ஆற்றல்களை வும், மனத் திருப்தியை ஏற்படுத்தவும் தன்னம்பிக்கையை
வமான வல்லமையை வளர்க்கவும் எதுவாய் உள்ளது.
உந்த ஆர்வமாகும். மனித இனத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ய முயற்சிகளின் பிரதிபலன்களை புராதன காலத்திற்குரிய ட்டையாடும் சந்தர்ப்பங்கள் மிருகங்களின் உருவங்கள் பன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை அவர்களுக்கு புரியும்
(3QெRQRE0(QRYQRBQRYQெR BO(QRE0(QRQRE0(QR20(QR2008 (QRBQRaRa3RைRலைQைR QR$cை8)
ன்பது தமிழ் இலக்கிய மரபு. சித்திரம் கைப்பழக்கமாக ய மதங்களுக்குரிய கலைஞர்கள் தனது சொந்த ம் வெளியீட்டு முறைகள் தான் பெற்ற பயிற்சி தனக்குரிய மாத்திரம் கொண்டே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. பலருக்கு பாராயினும் ஒருவருக்கு விரும்பக் கூடியதாக அமையும்.
போற்றப்படுகின்றது. இன மத மொழி பேதமற்ற பண்டும். “மனிதனால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட உலகமானது லையின் நிர்மாணமாகும்.” என்பதை மகாகவி ரவீந்திரநாத்
ன்படுத்தினாலும் மட்சய புராணத்தில் சித்திரம் என்ற சொல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பின் அந்த சொல் வரைதல் யனாக துணிகள் திரைச்சீலைகள் சுவர் பாத்திரங்கள் ன. சித்திரக் கலையின் ஆரம்பத்தைப் பற்றி “சித்திர
அரசன் வாழ்ந்தான். அவரது நாட்டு மக்கள் சுகபோக ரு நாள் ஒரு பிராமணன் அரசனிடம் சென்று தங்களது ன் உரிய காலத்திற்கு முன் அகாலமாய் காரணமின்றி லகில் இருந்து எனக்கு மீட்டுத்தருவீராக என்றான். இதைக் ண்டும் பூலோகத்துக்கு அனுப்புமாறு வேண்டினான். அதற்கு போரிட வருமாறு அழைத்தான். போரில் யமன் தோல்வி மா அரசன் முன் தோன்றி வாழ்வும் சாவும் அவரவர் பக்கு அதைக் குறித்து யாதொன்றும் செய்ய முடியாது எனின் மகனின் உருவமொன்றை வரையும்படி கூறினான். அவ் உருவத்துக்கு பிரம்மா உயிரூட்டினான். யமனுடன் நீ க்கு சூட்டுகிறேன். இந்த சித்திரத்தை எனது வாக்கினால் வது சித்திரமாகும் என்று சொல்லி மேலுலகத்திலுள்ள ர்ச்சியை பெற்றுக்கொள்வாயாக என்று ஆசீர்வதித்தார்.
DQR QெR$(QRQெR)

Page 124
033333330
மேலும் விஷ்ணுதர அலங்கார (மோஸ்தர) புராணம் என்ற என்ற முனிவரால் தயாரித்து வழங்கப்பட்டதென குறிப்பிடப்
நாரா, நாராயண என்ற இரண்டு முனிவர்கள் தவம் செய்து தவத்தைக் கலைக்கும் பொருட்டு மேலோகத்திலிருந்து ! நாராயண தன் தவத்தினால் மாம்பழத்தில் இருந்து சாறெடு உள்ளவர்களை விட மிக அழகான ஓர் பெண்ணை உருவ காந்தர்வ குமாரிகள் ஆகியோரை விட மூவுலகிலும் ( காணப்பட்டாள். இவ் உருவத்தைக் கண்ட தேவதைகள் தேவதைகளிடமிருந்து காப்பாற்றி கொள்வதற்காக மாம்ப என கூறப்படுகிறது. இவ்வாறாக இக்கலையை - விஷ்ணுதரமொக்தராச்சாரிய மார்க்கண்டைய என்ற முனிவ
இவ்வாறாக உருவாக்கப்பட்ட சித்திரக்கலை இன்று பல் கல்வித் திட்டத்தில் ஓர் முக்கியபாடமாக இன்று சித்திரப்பா
கல்வித் திட்டத்தில் அழகியற் கலைக்கு முக்கியத்துவம் : மாணவர்கள் வரைதலில் திறன் பெற்றிருந்தும் க.பொ பெறுபேற்றினைக் காண முடியாதவர்களாக இருக்கின்றா தமிழில் அதிகம் இடம் பெறுவதே காரணமாகும் என க அமைகிறது. காரணம் தமிழில் சரியான சொற்களை அறிய
சித்திரக் கலை உணர்வினை வாழ்வில் இணைத்து எல் உளர்சார்பினை மாணவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண இயல்பூக்கமாக அமைந்து அவனது வாழ்வை வளம் படுத் வாழ்க்கைச் சூழலை எளிமையும் இனிமையும் நிறைந்த பாடத்தில் தம் ஆர்வத்தை அதிகமாக்கி வாழ்வை வளப்படு
IPSCRRORY(ெ9089(ORYGR fR9GcR8c89d8d39c8QRYGெ89GெR$89Qெ8CெR}Rெ}QெR GெRYcெXO
>CCCCC)
கற்றுக் கொள்
தாய்மைதனைப் போற்றிடு
தந்தை சொல் கேட்டிடு துாய அன்பைக் காட்டிடு
தீய வன்பை ஓட்டிடு
பெரியோரைக் கனம் பண்ணிடு
சிறியோரை அரவணைத்திடு வறியோருக்கும் கரம் நீட்டிடு
முதியோருக்கும் பரிவு காட்டிடு
உண்மை பேசி உயர்ந்திடு
நன்மையே செய்து வாழ்ந்திடு வன்மை உணர்வை நீக்கிடு
பண்பை எந்நாளும் போற்றிடு
செல்வி: ஏ. நேசமலர் -- தரம் - 11
CORRORREGROR86

330%8D300000000107)
நுாலில் சித்திரக் கலை பற்றிய விடயங்கள் நாராயணன் படுகிறது.
கொண்டிருக்கும் போது தேவதைகள் வந்து இவர்களின் பூமழை பொழிவதை நாரயண எனும் முனிவர் கண்டார். த்து நீண்ட அழகிய கண்களை உடைய வானுலகத்தில் எக்கினார். இவர் நாக கன்னிகைகள் அசுரமனையாள்கள், பெறுதற் அரிய உருவ அமைப்பைக் கொண்டவளாக வெட்கி ஓட்டம் பிடித்தார்கள். நாராயணவால் தங்களை ழச்சாற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட உருவம் தான் ஊர்வசி ஆரம்பித்து வைத்தவர் நாராயண முனிவர் என ர் கூறுகிறார்.
வேறு பரிமாணங்களைப் பெற்று வளாந்தள்ளது. நமது டம் இடம்பெறுகிறது.
அளிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் தமிழ் மொழி மூலம் கற்கும் த(சா.த) சித்திரக் கலை பகுதி 1ல் முழுமையான பர்கள். இதற்கு சிங்கள மொழிச் சொற்கள் அவ்வாறே ருதுகிறார்கள். க.பொ.த (சா.த) வினாக்களும் இவ்விதம்
முடியாமலிருப்பதாகும்.
மாத் துறையிலும் அழகியல் உணர்வு ஊடுருவி நிற்கும் படும். கலை உணர்வினை வெளிப்படுத்துதல் மனிதனிடம் துவதாகும். இக் கலையை பேணி சிறப்புறுவதன் மூலம் ததாக்க வாய்ப்புள்ளது எனவே மாணவர்கள் சித்திரப்
த்துவார்களாக.
63080663936000ත්වරමවටවරටwවටවරට©වටවරයි
அன்பு வழி நடப்போமே !
ஏடு ஏந்திப் பயின்றிடும்
எனது அன்புத் தோழர்கள். நாடு போற்றும் நிலையிலே
நன்மை செய்து வாழுவோம்!
பற்றுக் கொண்டு பாடங்களை
பயிலுவதே நம் கடமையாம்! கற்றுப் பட்டம் பெற்றுமே
களிப் படைந்து வாழுவோம்!
திட்டமிட்டுத் தினமுழைத்தே !
தேடுகின்ற பணத்தினை ம் கட்டுப்பாடாய் செலவிட்டு
கச்சிதமாய் சேமிப்போம்.
வம்பு சண்டை இன்றியே -வாழ்வதுவே நம் நோக்கமாய் அன்பு வழியில் நடப்பதே
அனைவர்க்கும் மேன்மை யாம்!
செல்வன். ஆ.ஞானகுரு
தரம் -11A
3803:30.370033)

Page 125
C38538303032
ABC abc
SECOND LA
A close study of the standard of Eng the great demand for English in our Countr learning English as compulsory second lar teaching and learning this language will h demand. This is an urgent need today.
Before discussing the problems that t. face let us analyze how a language works. It systems of communication with various leve and ordering of meanings, sounds and larger
To this nature of language, the interj has added more difficulties. For example, th from that of English.
ଓOOR ORROROORRORORRHOORSORDR) ORROROROR)
The absence of certain sounds in the i "aw" sounds result in pronunciation difficult too, there are difficulties. We have a set of government schools in our Country. These maintaining the same standard or almost the . This is highly a commendable object, but it i been achieved. A realistic analysis of the stan and that of other schools in the country revea English in our "big schools" and that of the o environmental influence of the children, fo. communication among human beings in a con
Children in our rural schools rarely a learn in the classroom. I confined to their cla the standard of English in our big schools, English in rural schools should be prepared to Community" in the schools to enable the lean The teaching materials outside the classroon evoke wider interest of the learner in the langu
The "aural oral" method of teaching come from the environment in which they get a be adjusted by the teacher who teaches in a adjustment of the method or teaching is tha maximum difficulties in hearing the sounds o They also have the difficulty in remembering speech. The use of written symbols will be of . for clarification and memorizing even in environment which is conducive to learn thef great difficulty in imitating and remembering
RORIORSOREOGRSORSORBORE

වරවවරිවත්වල
FEACHING ENGLISH AS A ANGUAGE IN SRI LANKA,
Mrs. S. F. Farouk,
Teacher.
lish in our schools today reveals the fact that y has outstripped the speed of teaching and nguage. Therefore, ore effective methods of zave to be introduced in order to meet this
he Teacher of English, and the learner have to n the words of Robert Lado, "It is a complex Is of complexity involving intricate selection units and arrangements.
Fference of the mother- tongue of our children e word- order of our native language differs
nother- tongue of our children such as "f" "w" ies. In the selection of materials to be taught prescribed text- books to be used in all the
text- books are prescribed with a view of same standard in all our government schools. s rather doubtful to say weather this aim has dard available in our so-called "big schools" Els that there is a gap between the standard of -ther rural schools. This gap is largely due to - "Language is primarily an instrument of imunity."
DOSIB OSOBOS)O3)3O3)3O88O88O88O88O88O803 3803EDC30B0B0B803
get an opportunity of using the language they Essroom. Therefore to bridge the gap between and that of the other schools, the teacher of
shoulder the burden of establishing "Speech er to use the language outside the classroom. n may consist of rhymes, gaes and poetry to page.
I the chool. The ne spoken lopuldren who
which has been of great use to children who a chance of hearing the spoken language may - rural school. The main reason for such an f the children in our rural schools have the f the target language and in producing them. and establishing the new sounds has habits of great value to such children. It will help them - schools where children come from the Foreign language, there may be some who find the foreign sounds. What is important is that
DR BORCORSORSORSORBOREDOR

Page 126
OOOOOSOBOBOSOSOS DO
A relevant use of visual aids in the teac immensely help the teacher as well as the lear only as mere symbols will not drive home to ti find it difficult to memorize such symbols isola learner a great deal to understand. It will alsoj The teacher would also be able to evoke the ini see beautiful and colorful pictures. Pictures ma not usher the place of an end in itself.
It is also very important to cultivate th Bacon says "Reading make a full-man". supplementary reading materials to improv encouraged to read posters, advertisements, recipes, magazines and news papers in English day to day life situations.
To sum up, it is clear from sum of the i the children as well as the teacher in the pro second language should be shown to the maxin affair for the achievements of success.
ܕܝܢ
dan olingan kalis
COORDOORSOOREGOOROORSORSOGOR SORSOREOGRSOORSOREOGRSORSOORSOREOCREGORIOR SORSOR SOCARYORO
andrasileira delas
TTTTT aitohanan
"
ஆகை
a 0.
Kategorisional ialainen
aratonborginagoga
erito ad una ampione
CORSORSOGREDORSOREOGRSOR DOG

ජව333333)|
hing of English as a second language would ner. Words which are put on the blackboard Pre learner their meanings. The learner will tion. Pictures attached to them will help the Facilitate the learner to remember the words. Ferest of the children that is latent in them to ay be used as a means to an end. They should
e habit of reading English in our schools as Children should be encouraged to read -e the skills of reading. They should be - notices, labels of products, instructions, , and all that they could come across in their
points given above that the participation of cess of teaching and learning English as a num of their ability. It should be a collective
லறு மை
C3303CO3003O3T0300003CD%E0%EO30033293D%EOCO30030313303 ப3
யாரும் வாவென்று அழைக்காமலே
வந்து சேருவது வறுமையடா உரிமையோடு வந்து, எம்முடன் உறவாடுவதும் வறுமையடா
வெறுமையாய் நம்மை எப்போதும் வேதனை செய்வது வறுமையடா பாசமுள்ள பந்தங்களை பாரிலே பிரித்து வைப்பதும் வறுமையடா
லயிலே வேலை செய்து அல்லலுறும் அப்பாவின் ஆடையிலும் வறுமையடா சேரியிலே வாழுகின்ற பெண்ணவளின்
சேலையிலும் வறுமையடா
ஓரு நாட்டின் அபிவிருத்தியை ஓடியச் செய்வதும் வறுமையடா
ஏன் தானோ இந்த வறுமை எங்களை வாட்டுகின்ற கொடுமை
-- செல்வன்:-ச. பாரதிதாசன் -
- க.பொ.த.(சா.த)
398QR208939(GRROR

Page 127
©වගfooවර්ගව3වද
ற்க.
வி வாங். ருத்துச்
இன்று பல மாணவர்கள் தாம் கல்வி கற்கும் நிலையம் என்றும் தனக்குத் தேவையான அனைத்து மனப்பாங்குடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இன்னும் ஆசிரியர்களினால் தான் என்றும் எண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்குப் பாடசாலையும், தொழிற்சாலைகளைப் பொருட்களை தரவேண்டுமென்பதில் நம்பிக்கையிருக்கின்ற
ஆனால் உண்மை இதுவல்ல. ஒரு மாணவனின் உயர்தர மாணவனின் கற்றலின் மிகக் குறைந்தளவே புகட்டுபவர்களாக தொழிற்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு நாள் ஏனைய செயற்பாடுகள் அனைத்தும் மாணவராலேயே பெற்றோர்கள் கொடுக்க வேண்டும்.
பிரத்தியேக கல்வி நிலையங்களை நாடும் கொள்கின்றார்கள். ஆனால் சமுதாயம் விரும்பும் நல்ல திறன்களைப் பெற்றுக் கொள்கின்றார்களா என்பது சந்தே கற்றலை செய்யமுடியும் என்பதற்கு அனுகூலமான சில அ
OBCCRB)GR 2(G3989089008}QெRBOR9(GR30(R$08Rெ(RRBORBOR }0(ORBOR$CைR}RைYR (R$cை80
01. குறிப்புகள்:
இது கற்கும் முறைகளில் பொதுவானதும் குறிப்பெடுத்தலாலும் (Note taking) குறிப்பாக்குதலும் (1 பாடத்துறை, பாடவுள்ளடக்கம் பொருத்து வேறுபடலாம். எ மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்தலிலேயே நாட்டங்காட்டுவர் சொற்பொழிவுகள், படிக்கும் புத்தகங்கள் என்பன பிரித்தெடுத்தலாகும். இவ்வாறே மூலக் கருத்துக்களைப் பி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பந்தியையும் ( எவ்வகையில் அவசியமாகின்றன. என்பதை தீர்மானிக்கு குறிப்பாக்கும் போது தனது சொற்களைப் பாவித்து சொந் கற்றல் சரிவர நடந்திருக்கின்றது என நிச்சயிக்க முடியும்.
02.
நினைவாற்றல்:
நெட்டுருச் செய்வது என்பது மட்டும் நினைவு முறையால் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு முக்கியமானது. ஏந்த விடயத்தையும் அதற்குரிய பூரண 6 நினைவிலிருக்கச் செய்யும் இதனை விட அறிவுசார் நில ஏனெனில் தன்னில் உள்ள எண்ணங்களோடு கற்ற விட நிலையிலும் அவ்விடயம் தொடர்பாக பரிச்சயத்தை கொடு
03.
வேலை ஒழுங்கமைப்பு:
ஓரு மாணவன் திறம்பட கற்க வேண்டுமானால் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் படிப்பு உச்சமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். அவ் 6 வேலையை அன்றன்றே முடித்து விட வேண்டும். ( உளரீதியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கற்றலில் வெறுப்பை போன்ற தர்க்க ரீதியான பாடங்களுக்கு இடங்கொடு கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
04.
சரியாகப் புரிந்து கொள்ளல்:
செய்ய வேண்டியது அல்லது கற்க வேண்டிய அதனை அணுகுதல் வெற்றிகரமான அடைவினை தருவது கற்பது அநாவசியமான யோசனைகளில் மூழ்கிப் போக! வேண்டியதாக இருக்கிறது.
05. மீள் பார்வை:
இது ஒரு பரீட்சைக்கான உத்தியாகக் கருதப் முழுபார்வைக்கும் உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது கட்டாயப்படுத்தி திணிப்பது என்பதாக அமையக் கூடாது இந்த கடைசி நேர உத்திகை கொடுப்பதாக அமையும்.
GQRaRa3@RQR$(QRQெRY

© රිවරිවත්වල
நம்புவோர்
தறித்து சில கள்
ஒரே இடம் பாடசாலை அல்லது பிரத்தியேகக் கல்வி ) ஆசிரியர்களாலே செய்யப்பட வேண்டும். என்னும்
சிலர் தான் கற்க வேண்டியதாக இருப்பதே இதனையே சில பெற்றோர்களும் எண்ணுகிறார்கள். போல உடனுக்குடன் பாவனை செய்யக் கூடியப் து.
கற்றலில் பாடசாலையின் பங்கு அதுவும் இடைநிலை, பங்கு வகிக்கின்றது. அதிலே ஆசிரியர்கள் பாடம் தல வழிகாட்டியாக இருந்தாலே போதும். கற்றலுக்கான மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதற்கான வசதிகளை
மாணவர்கள் தனியே அறிவை மட்டும் பெற்றுக் > மனப்பாங்குகளை, அல்லது தனித்து தொழில்படும் நமே. மாணவர்கள் தன்னளவில் எவ்வாறு வெற்றிகரமான ம்சங்களை நோக்குவது பயனுடையதாகவே இருக்கும்.
) அவசியமானதும் ஆகும். குறிப்புக்கள் என்பது Note making) பெறப்படலாம். இந்த இரு அம்சங்களும் பகுப்பறையில் ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது பெரும்பாலும் ராக இருப்பர். குறிப்பாக்குதல் என்பது கேட்கும் வற்றிலிருந்து அவற்றின் மூலக் கருத்துக்களை பிரித்தெடுக்கும் ஆற்றலை ஒவ்வொரு மாணவரும் விரித்து வாசித்து அதிலுள்ள விடயங்கள் தனது தேடுதலுக்கு ம் சக்தி கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறே த சிந்தனையோடு தொகுக்க வேண்டும். அப்போது தான்
FO300303ல%E03803803803803803803:03000003800363 CD310330030030ல3EO32
பாற்றல் அல்ல. மிகச் சில விடயங்கள் மட்டுமே இம் ம். இதைவிட காரண காரிய நினைவு (Logical memory) விளக்கத்தோடு தெரிந்து கொள்வது அதனை நிலையாக னெவு (intellectual memory) சிறந்ததாகப் கருதப்படும். டயத்தை தொடர்புறுத்தி வைத்துக் கொள்ளுதல், எந்த
ன்டிருக்கச் செய்யும்.
தனது படிப்புக்கான கால அட்டவணையை அமைத்துக் தற்கென்று நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். அவ்வேளையை வலையை ஒழுங்கமைக்க வேண்டும். அந்தந்த நாள் வலைகளைக் குவித்து வைத்துக்கொள்ளல் உடல், - ஏற்படுத்தி விடும். படிக்கும் போதும் முதலில் கணிதம் த்து, பின் ஏனைய பாடங்களைப் படிப்பது ஏற்றுக்
து யாதென ஒரு பிரச்சினையை ஏற்படுத்திக் கொண்டு பாக அமையும். அதனை விடுத்து இலக்கு ஒன்றில்லாமல் = செய்யும். இதனாலயே பலர் பரீட்சையில் தோல்வியுற
டலாம். தாம் இது வரை கற்றவற்றை கடைசி நேரத்தில் அவசியத் தேவையாகும். ஆனால் இதன் பொருள் - ஏனெனில் சரியான முறையில் கற்றவர்களுக்குத்தான்
DR (RஒQRGRRORYQRYQெR)

Page 128
වවරෂ්වරිවත්වගරටවල
06.
தற்சோதனை:
மாணவர் தன்னை குறித்த பாடவிடயமாக அடி வேண்டும். இது நெட்டுரு செய்வதாக அமையக்கூடாது. ஒம் தர்க்க ரீதியானதாக நினைவுப் பயிற்சியை அடிப்படை கற்றபின் இருபத்து நான்கு மணி நேரத்திற்கு பின் இவ்வாறு
07.
- மனப்பான்மை:
கற்றலில் ஈடுபடுவோருக்கும் இடைவிடா முயற்சி நேரத்தை பொருத்தமாக வெளியிடுவதற்கு இது மிகவு குறைவானதாக இருந்தாலும் சிறப்பாக கற்க முடியும். கற் ஓய்வு நேரத்தையும் கல்வி சம்பந்தமாக அதிகளவில் தனக்குத்தானே இல்லாமல் ஆசிரியருக்கோ அன்றி பிறருக்
08. உடல் நிலையும் சூழ்நிலையும்:
தகுந்த உடல் நிலை அல்லது போதியளவு செலவழிப்பதாக அமையாது. ஏனெனில் இந்நிலையில் 5 தோல்வியை தழுவி பொறுப்பேற்றப்படும் நிலைக்குள்ளா போதிய வெளிச்சம், தேவையான பென்சில், தாள்கள் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். இது தொ இருக்கும்.
மேற்கூறிய கருத்துக்களை கவனத்தில் கொண் குறைப்பாடுகளை கலைந்து வெற்றிகரமான கல்வி இலக்கு
ஆதாரம் : முகிழ்ப்பு
அ 80
CSORRROORYCRYGROCRORRORCRBORROCRS(RECR2(GRECRECRSORRRIO
கட்டுப்பாடு
தேயிலைச் செடிகள் நடுவீட்டை நாடுவதும் சனம் பெருகி
வீடு பிதுங்குவதும் எவருக்கு இலாபமாயிருந்தாலென்ன எமக்கே ஆபத்து.
கலகம்)
அவர்களுக்கு ஆள் தேவை போராடுவதற்கு.
இவர்களுக்கு ஆள் தேவை இராணுவத்திற்கு..........
எமக்கெதற்கு ஆள் தேவை ஓட்டுப் போடுவதற்கா?
- கே
எஸ். பிரப -- ஆசிரியர்- பது/தியன
பதுளை.
03989080398900(88)

3වත්වමව.
டக்கடி தம்மை தாமே தற்சோதனை செய்துக் கொள்ள ந இயந்திர தன்மையும் இங்கு வெளிப்படக்கூடாது. இது யாகக் கொண்டமைய வேண்டும். ஒரு விடயத்தைக் 3 செய்வது பொருத்தமாகும்.
யில் சுயக்கட்டுப்பாடும் மிக அவசியம். கற்க ஒதுக்கிய ம் அவசியமானதாகும். அப்போதே ஒதுக்கிய நேரம் கும் காலத்தையும் சீராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
செலவழிப்பது வரவேற்கத் தக்கது. தான் கற்பது -கோ என்பதை மனதில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
| துாக்கம் இல்லாமல் மாணவர் நேரத்தை பயனுற கவனம் சீர்குழைவது தவிர்க்கயியலாத ஒன்று. எனவே க வேண்டிவரும். தான் படிக்கும் இடம், காற்றோட்டம், பிறக்கருவிகளைக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் டர்ச்சியான கற்றலுக்கு இடையூறின்றி அமைவதாக
டு ஒருவர் கற்றலில் ஈடுபடுபவரானால் தனது இயல்பான நகளை அடையக்கூடியதாக இருக்கும்.
திருமதி. J. கஜத்திருமகள்
(ஆசிரியை)
CO38O9003303CO3CO3803 CO3003CO360CO380303033CD380%EO03030303800
எமது விகிதாசாரம் குறைந்துவிடுமென்று
சில
விஞ்ஞானிகள் சொல்வது வீண் வாதம்!
சிலநாடுகளில் மொத்தச் சனத்தொகையே ஆயிரக்கணக்கில்! நாமோ லட்சக்கணக்கில் எமக்கா அழிவு?
ஐந்து பிள்ளைகளை ஆளாக்க இழக்கப்படும் அவகாசத்தையும் சக்தியையும் ஒரு பிள்ளைக்கு ஊட்டுவோம்
அவன் ஒரு "முரளி" யாக மாறக்கூடும்!
- - அடல்)
கல கவி - பம்
88QெR8a8888888888888)

Page 129
©රිවවවවවව
With Best Compliments from
ල
ඉ6°6 AM.
No . 276, Main Street.
Passara.
රජවර්CS688ODf07970866308063වවවව©888වOOG
Mah
NN
* 906,
අගට
388O8වරිවර

୦୦୦୦୦୦୦୦
Stores
Thanra Bankers Licence Pawn Brokers
ODOS OS OSOBOSOSOBOBOBOSOS OSBOBOXOSOOS OBDOBJ30380303003
Compliments
From
RSHAN ’s
பர்சான்ஸ்
13HUIS NIYA
CASSARA.
DR BORCORSORBOREOREDREDOR.

Page 130
28ගලිගලගදිගටRE0%කෙ88ORe|
With Best Compliments
oint,
2 Res
No . 49 , Bazaar Street,
Badulla.
ටී 055 - 22404
Bනහිලුගල්ලේරැගණින882888)ඥVගන්නRSORRRRYDRXYඥquffXXVගණිලිටරි
With Best
Wewalwatta Lique
No . 143, 1
Bad
වවවවවවවව

රත්වත්වදිවවීමඟ!
With Best Compliments
From
HARI Video vision
& Music Centre
Video and Audio Cassettes
PosITS PI NInno R SPIR රු ඇලagerlood Sins o Crvstity To
02|| |
Rajah Studio Building Ballaketuwa.
27, Shopping Compler,
Bandarawela.
ලවණ888888880508086888866666668වනිටරටව33
Compliments
200
YSIOsGPvමණී.
wer Street, alla.
©රටටටටටටට63

Page 131
REOREDROORDORDOREOREDRO
With Best Compliments
From
SAM SOON
Traders
General Merchants
(No.3 A. South Tane,
· Badulla. 055 - 23405 / 055 - 29105
DOS)O3)3)38)SOBOS OSOS OSSOSOSOS OSSOBOADOS OBXOS OSBOOGG
With Best Compliments
From CHETHANAS Jewellery Marts
93, Sea Street,
Colombo 11. 72 436087
Guaranteed Sovereign Gold
Branch : 38, D.S. Senanayake Mawatha, Borella,, Colombo 8.
694928
RECOREOGRDOORSOREOOREOCARE

D%88ND%DCor]9D%DC8=Dag
With Best Compliments
From
New Venus
Studio
ܗܗܗ
No ، 257, Assard Road
ܘܘܐܐ8adu
ܗNOSTORDC%DPORRORDBNORNDBND9D%DC%DC%DED%DC%DC%DC%DC%DC%DC%DCTDB
90:// #&/60000/20:24
92020
Hardware
ܨbazadr Street ,55 ܂ No
ܘܘܐܐAddu
.055 -2347N
DDRRORSܗ
20080]8

Page 132
DRYOCREOROORSORGORORORO
With Best A
Fru
Gemini Pa
No .13, No
Badu
DDROR)୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୧
With Best Com
JEWELLERY, EVER SILVER
Jewellery g Pawning
Main Street
Passara. 055 - 88200
OYOROROCREDOREOGRADCORSOR DO

888888880&s
ompliments onl
wn Centre
ම ගාත
vth Coune, eteo
lවටවව06වවවවවවවවව066683880608608893
bliments from
& CLOCKS MERCHANTS.
IIIL|
Jewellery
273,VLairu Steet , | Madawaneka,
8නගලනඥORRORගණියි

Page 133
C3333333688
வாழும் வழி
இவ்வுலகத்தில் பிறந்த அனைத்து உயிரி இருந்தும் உருவானவையாகும். இவையாவும் அ கொள்கின்றன. பறவைகள், மிருகங்கள், ஊர்வன பிறப்புக்களையும் விட ஓர் உயர்வான பிறப்பே மனி இவ்வுலகத்தில் பிறந்திருக்கின்றான் என்றால் அதற் அவ்வாறு புரிந்து கொண்டால் தான் நாமும் நம்முன்
மனிதராகப் பிறந்த நாம் வாழ்வின் அவசியமானதொன்றாகும். அதே வேளை மற்றவ காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையின் எவற்றைச் செய்ய வேண்டும், எவற்றைச் செய்ய அவசியம். இப் பூமியில் பிறந்த நாம் ஒரு முறைதா விட்டொழித்து உண்மையையே பேச வேண்டும் போராடுதல் வேண்டும். மற்றும் நாம் மற்றவர்களால்
| வாழ்க்கையில் மனிதனது அறிவு, அன்பு, நிலையை அடைய வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ அன்றிலிருந்து அவனு அந்நிலையை விட்டு அவன் தீயவழியில் சீரற்றதாகிவிடுகின்றது. இதனை அறியாத பே எண்ணுகின்றான்.
ODCOROGR PORTURECORPOOR9088888888888888888ORY(R0ORPORR$(38)
தற்போது நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் சமூகப் செல்கின்றது. இதற்கான காரணத்தை நாம் அ வாழ்க்கையிலும் பல இன்ப துன்பங்கள் நடைபெற் துன்பத்தைக் கண்டு துவண்டுவிடக் கூடாது. இவர் நாம் சோர்ந்துவிடலாகாது' எனக் கூறியிருக்கிற கிடைக்கப்போவதில்லை. அவை நம்முடைய கஸ்டங்களுக்கு முகம் கொடுத்து வாழப் பழகிக் ெ
இம் மண்ணில் பிறந்த ஒவ்வொரு மா அதற்கான வழியைத் தேடி அலையும் ஒரு ஆய்வ இனவெறி, வறுமை என்பன மனிதனின் தன்னம்பி சீரழித்து விடுகின்றன. இவற்றை நீக்க ஒவ்வொரு ப
முயற்சிக்க வேண்டும்.
மனிதனுடைய வாழ்வு சீரழிவதற்கு ஒரு ம ஒரு காரணமாகும். இவை மறுக்கப்படும் போது நிம்மதியை இழந்து விடுகின்றது. இத்துடன் நாட்டில் தவறிப் போவதாலும் அதிகாரத்தின் நிழலில் இன இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல் கொண்டிருக்கின்றனர். நம்மைப்பற்றி நாம் என்ன | மனம் சந்தோஷத்தையும், சாதனையையும் ஏற்படுத்
ஒருவர் மற்றவரின் மேல் வைத்திருக்கும் | தீயவைகளை வசப்படுத்தும் தன்மையுண்டு. மனித எனலாம். வாழ்வில் எவற்றைக் கண்டாலும் அதை | அதற்கான சக்தியை, திறமையை, வழியை நா முழுமுதற் கொள்கைகளான செயல், தொண்டு, கொண்டு செயல்படுவது சிறப்பானதாகும்.
ஒவ்வொருவரும் நம்மை நாம் எவ்வாறு மத மதிப்பிடுகின்றது. எனவே வாழ்க்கையை நல்வழியி நெறி போன்றவையும் அவசியமாகும் என்பதை உல
'வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்' (குறள்)
RRcை89d8a89RைBOR$RைY

වග වටගරිවරිව©රිවර
செல்வி. தி.கலாதேவி(ஆசிரியை)
னங்களும் ஒரு பிரபஞ்சத்திலிருந்தும், பரம்பொருளில் பந்த பரம்பொருளை அடையவே மிகுந்த ஆர்வம் போன்ற ஏனைய சிறு உயிரினங்கள் இவ் எல்லாப் தப் பிறப்பாகும். இப்பிறப்பைக் கொண்டுள்ள மனிதன் கான காரணத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம். டய சமூகமும் முன்னேற வாய்ப்புண்டாகும்.
உண்மைகளைத் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் ர்களுக்கு தீமைகளைச் செய்வதிலிருந்து தம்மைக் படிகளை கடந்து கொண்டிருக்கும் மனிதனானவன் பக்கூடாததென்பதை நன்றாக அறிந்துக் கொள்வது ன் வாழப்போகிறோம். அவற்றில் நாம் பொய்மையை . உலகில் நடக்கும் அக்கிரமங்களை எதிர்த்துப்
ஏமாற்றப் படுகின்றவர்களாக வாழுதல் கூடாது.
நல்லொழுக்கம் போன்றவற்றின் மூலம் ஓர் உயர்ந்த எப்போது மனிதன் தான் இருக்கும் நிலையை டைய வாழ்க்கையில் அமைதி உண்டாகின்றது. செல்ல முற்படும் போது அவனது வாழ்வு ாது தான் 'இது என்ன செய்வினையோ' என
மானது நாளுக்கு நாள் மாறுதல் அடைந்து கொண்டே றிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனது ம்றுக் கொண்டேதான் இருக்கின்றன. அவற்றில் நாம் ற்றையே பாரதியார் 'துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் ார். துன்பப் படுவதால் எமக்கு நன்மை எதுவும் சக்தியை அழித்து விடுகின்றன. ஆகவே நாம் காள்ள வேண்டும்.
FO3003 03:033003030000000333033803833333333333003832
னிதனும் தெய்வத்தன்மை பொருந்தியவன் அல்ல. Tளனாக இருக்கின்றான். இவ்வுலகில் ஏற்படும் போர், க்கையை இழக்க வைப்பதோடு அவனது வாழ்வை மனிதனும் ஒற்றுமை உணர்வுடன் சமாதானமாக வாழ
மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகள் மறுக்கப்படுவதும்
எதிர்க்கும் மனிதனது மனம் வாழ்வின் நிரந்தர ல் அநியாயங்கள் தலைவிரித்தாடுவதாலும், நீதி நெறி வ மறைந்து விடுகின்றன. வாழ்க்கையில் ஒரு சிலர் லிக் கொண்டு தங்களையும் பிறரையும் துன்புறுத்திக் நினைக்கின்றோம் என்பதைப் பொறுத்துத்தான் நமது துேகின்றது.
பாசமானது ஒரு நல்ல எண்ணமாகும். இப்பாசத்திற்கு உடலைப் புனிதமாக்கும் சக்தியும் இதற்கு உண்டு அடைவதற்கு ஆசைப் படுவது மனிதனது பண்பாகும். ம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையின் பணி, கருமம், உழைப்பு என்பவற்றையும் மனதில்
திப்பிடுகின்றோமோ அவ்வாறுதான் உலகமும் நம்மை ல் வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு கல்வி, ஆன்மீகம், சத்திய னர்ந்து செயல்படுவோமாக. வறையும்
QெR PORYQெ39Qெ39QெR2688QெR890

Page 134
33ව©රිරවරිවර වූ
தேவீன் வாழ்வில்
* * *
* முன்று ஞானிகள் 6
முன்று முறை அல6
முன்று நாட்களின் + மூன்று வருடம் பகிர
முன்று சிறப்பான சி
மூன்று முறை இரா + முன்று திரு மொழிக * முன்றாம் நாள் உயி
மூன்று முறை சிலுன்
* மூன்று ஆணிகளில் - * மூன்று மணி நேரம்
* * *
)(CRORRRRRRRBORECRRBROORRRORRORRORROR)
( எனது செல்லப்பிராணி நாய். ( அதன் பெயர் பப்பி.
அது வெள்ளை நிற மேனியை உ6
( நான் அதை பால் கொடுத்து வளர்க
அது செல்லமாக என்னிடம் 'வள் வ
- வா.
உ பப்பி இறைச்சியை விரும்பி உண்ன
42 நான் பாடசாலைக்கு செல்லும் போது
வந்து என்னை வழியனுப்பி வைக்கு
( எனது செல்லப்பிராணி இரவு நேரங்க
காவல் காக்கும்.
டி
பப்பி என்னுடன் கட்டிலில் கால்கை வைத்து பகல் நேரங்களில் கம்பீரம்
நான் எங்கு சென்றாலும் எனது செல் கொடுப்பேன்.
நான் விளையாடும் போது பப்பியும்
<க பப்பி நான் எங்கு சென்றாலும் வரும்
பார்த்த வண்ணம் இருக்கும்.
RைRRRRRRROR 30

ජරමරීම්වල
1ான்று சாப்பல்,
அப்பங்கள்
வருகை. Dகயினால் சோதிக்கப்பட்டது. பின் தேவாலயத்தில் கண்டடைதல். பங்கப் பணி.
டர்கள். யப்பர் மறுதழித்தல்.
கள்.
ரெழுதல். வை பாதத்தால் கீழே விழுதல்.
அறையப்படுதல். சிலுவையில் தொங்கியது.
தொகுப்பு: என். சத்தியராஜ்
வகுப்பு. 6 A
0லப்பிராணி
088038003600300303803803000080003000300360363803836D300363 C3303)
டெயது.
க்கிறேன்.
பள்' என்று குரைக்கும். ரி.
அம்.
து எனது செல்லப்பிராணி என்னோடு
ம்.
களில் கள்வர் வராது வீட்டைச் சுற்றி
ள நீட்டி, தலையை தலையணையில் Tக நித்திரை செய்யும்.
ல்ல பிராணிக்கு பிஸ்கட் வாங்கி வந்து
சேர்ந்து பந்து விளையாடும்.
D) வரை படுத்து பாதையை
செல்வன் . இராமசாமி கிசோக்காந்த்
தரம் -3
RRORB39(GRBGRBORe?

Page 135
ggggggg3
மாணவர்களும் க
6083377630806668388058086083867
'எண்ணும் எழுத்தும் க எண் என்பது இலக்கத்தினையும் அதாவது குறித்து காட்டுகிறது. ஒரு மனிதனுக்கு இரு கண்க இவ்விரண்டு பாடங்களும் மனிதனின் வாழ்க்கைக்கும்
தற்கால போக்கினை பார்க்குமிடத்தில் சி காட்டுகிறார்கள். பல மாணவர்கள் விருப்பம் காட்டு காரணங்களையும் குறிப்பிடலாம். அவர்களின் வீட்டு எண்ணிக்கை அத்தோடு பாடசாலைக்கும் வீட்டிற்கு போன்றன அவர்களின் கல்வியிலும் பாதிப்பினை ஏற்பு
தற்காலத்தை பொருத்தமட்டில் அழியா | வாய்விட்டுக் கூற முடியாத ஒன்றாகும். இளைஞர்க கல்வியே முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது. கல்வி கல்வியாக இருப்பினும் சரி தொழில் என்று செல் அளிக்கப்படுகிறது.
"நாம் கற்றது கையளவு கல்லாதது கடல் சகல ஈடுபாடுகளிலும் ஈடுபடுவதற்கு தன்னை தயார் வாழ்வில் மாத்திரமே படிப்பு என்ற மனப்பாங்கை கொ நாம் வாழ்விலும் தொழில் சம்பந்தமாகவும் பல பண்டிதனாவான்” “கற்க கசடற கற்றபின் நிற்க அதற்
மற்றவர் வாழ்க்கைக்கும் பிரயோசனப்படுத்த வேண்டு
எப்படியான கல்வியாக இருப்பினும் தற்க கணிதப்பாடத்திற்கே வழங்கப்படுகிறது. தொழில் பிர அதற்கேற்ப கல்வித் தகைமையும் உயர்ந்து | கணிதப்பாடத்தை பெரும் சுமையாகவே கருதுகின் அல்லது பரீட்சைக் கிட்டியதும் தானாக பய உணர் பய உணர்வை போக்கி ஏனைய பாடங்களில் ஒ கணிதப்பாடத்தில் சித்தி பெற சில வழிமுறைகள்.
58 5 52 25 2
அன்றாடம் செய்யும் பயிற்சிகளை ஓய்வு நேரங் அதிகமான சிறு சிறு பயிற்சிகளை செய்து பார் கணித வாய்ப்பாடுகளை இலகுவான புதிய மு
மாணவாகள் கணிதப் பயிற்சிகளை செய்வது
உதாரணம். 6 இலக்கங்களை கொண்ட பெரிய எண்க வயது யாதெனில் 6 இலக்கத்தினையும் கூட்டிவரும் மீதமின்றி வகுப்படுமாயின் அந்த பெரிய எண்ணு அப்பெரிய எண்ணும் வகுபடமாட்டா என்பத 6+8+3+5+2+4=28+28/3
கணிதப் பாடம் சிரமமானது என்ற எண்ணக் ஆரம்ப வகுப்பிலிருந்தே கூட்டல், கழித்தல் பயிற்சி அறிமுகப்படுத்தாமல் விளையாட்டுப் பயிற்சிகள் ஆர்வத்துடன் தானாக கற்றலை மேற்கொள்வர்.வார சிறுசிறு கணிதப் பயிற்சிகளை வழங்கி போட்டி மு விரைவில் செய்து காட்டுபவர்களுக்கு பரிசுப் ஊக்கப்படுத்தலாம்.மொழி அறிவு குறைவாக இருப்பி புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது அவற்றை கிரகித்து ெ விருத்தியானது. ஆண்டு 1 இலிருந்து படிப்படியாக கருத்திற் ரெள்ள வேண்டும். மேலும் மாணவரது கல் மாத்திரம் தங்கியிராது பெறிறோர்களிடத்திலும் த கொள்ள வேண்டும். வீடுகளில் பெற்றோர்களே ஆசிரி
- - -
"எண்ணெழுத்
38(QRQREGRO(QRBQR$(QR}(ெQ89

003 380380389
கணிதப் பாடமும்.
திரு. கே. மோகன்.
(ஆசிரியர்) ண்ணெனத் தகும்' து கணிதத்தையும் எழுத்து என்பது மொழியையும் களும் எவ்வாறு அவசியமாகிறதோ அதே போன்று
அவனின் உயர்ச்சிக்கும் அவசியமாகின்றது. சில மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதலான விருப்பம் வது குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. இதற்கு பல டுச்சூழல் பொருளாதார நிலை அங்கத்தவர்களின் ம் இடையிலான துாரம் போக்குவரத்து பிரச்சினை படுத்துகிறது.
செல்வமாகிய கல்விக்கு இருக்கும் பெறுமதியோ கள் யுவதிகள் எத்தொழிலுக்கு செல்வதென்றாலும் யில் ஏட்டுக்கல்வியாக இருப்பினும் சரி அநுபவக் மலுமிடத்து அங்கு ஏட்டுக்கல்விக்கே முன்னுரிமை
ளவு” எனும் பொன் மொழிக்கேற்ப மாணவர்களும் பர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பலர் பாடசாலை ாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆயுள் உள்ளவரையும்
விடயங்களை கற்கலாம். "கண்டதையும் கற்க கு தக” கல்வியை சந்தேக மில்லாமல் கற்று அதை
ாலத்தில் ஏனைய பாடங்களை விட முன்னுரிமை ரச்சினையும் இக்காலத்தில் அதிகரித்து வருவதால் கொண்டு செல்கிறது அதிகமான மாணவர்கள் றார்கள். பலருக்கு பாட ஆசிரியரைக் கண்டதும் வு கொள்கின்றனர். இப்படி இருப்பவர்கள் முதலில் நன்றாக கருத வேண்டும். மாணவர்கள் இலகுவாக
03CU38D%E0303303CO350300%E03CD%E03CO3LO380383 லே303030303030
களில் மீட்டல் த்தல் றைகளை கையாண்டு மனனம் செய்தல். தற்கு இலகுவான புதிய முறைகளை கையாளுதல்.
களை ஓர் எண்ணால் வகுக்க வேண்டுமாயின் இலகு வகுக்க வேண்டிய எண்ணால் வகுக்க வேண்டும். ம் மீதமின்றி வகுபடும். வகுபட வில்லையாயின் னை விளங்கிக் கொள்ளலாம். 683524/3
கருவை மாணவர் மனதிலிருந்து அகற்ற வேண்டும். சிகளை ஏட்டிலும் கரும்பலகையிலும் செய்வதற்கு
மூலம் அறிமுகப்படுத்தினால் சிரமமில்லாமல் த்தில் அல்லது மாதத்திற்கு ஒரு முறை வகுப்பில் றையில் கூடுதலாக புள்ளி பெறுபவர்கள் அல்லது
பொருள் அல்லது பாராட்டுக்களை வழங்கி பினும் குறித்த நேரத்திற்குள் வினாக்களை வாசித்து பகாள்ளவோ முடியாது. மாணவனின் மொழி அடைவு
மதிகரித்து வெல்ல வேண்டுமென்பதை மாணவர் Dவி வளர்ச்சியானது ஆசிரியர், மாணவர்களிடத்தில் ங்கியுள்ளது என்பதை பெற்றோர்கள் கவனத்திற் பயர்களாக செயற்பட வேண்டும்.
5 திகழேல்”
08088QRB(QRYQெR9(GRBQெR}QெR)

Page 136
ல3030308383830
கமி விவேகானல்
மலர்ந்த முகம், ஞான ஒளி வீசும் கண்கள் பெற்ற உலகம் போற்றும் ஒரு மகான் சுவாமி விவேக் நாடுகள் யாவும் மெய்சிலிர்க்க எடுத்துக் கூறி சமூக முன்வைத்தவர். உலக மக்களுக்கு மெய்ஞ்ஞா உள்ளத்தில் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த தோன்றி உலகறியச் செய்த பெருமை அவரையே சாரும்.
இந்தியாவில் கல்கத்தா எனும் ஊரில் ஆ பன்னிரண்டாம் திகதி சத்திரிய வம்சத்தைச் தேவியாருக்கும் பிறந்தார் நரேந்திரன். இளமை பிர போன்ற மொழிகளையும் தத்துவ ஞானம், தர்க்க தே கற்றார். சிறுவயதிலே மிகுந்த சுறுசுறுப்பும் து நாவன்மையும் ஞான அறிவும் நிறைந்த அறிவுக் . தாயாரின் கட்டளையின் படி தினமும் பூஜை அன இதனால் கடவுள் பற்று அவரிடையே வளர்ந்தது கேட்போரைக் கவரும் சொல்லாற்றலும் அஞ்சாத ம கையேந்துபவர்களுக்கு இல்லையென்னாது கொடுத்து
SECRCRCRCROUR GROURCRORRORYCெR8088C88888888888888888)
நரேந்திரன் தன் ஆரம்பக் கல்வி சட்டக்கல்வியையும் பயின்ற காலத்தில் ஆயிரத் இராமகிருஷ்ணரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டார். இதனால் துறவு வாழ்க்கையை ஏற்றார். பதினெட்டு வயது நிரம் காண வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாயிற்று. இ தாங்கள் கண்டிருக்கிறீர்களா?” என்ற கேள்வியை விடத் தெளிவாக இறைவனை கண்டிருக்கிறேன்” எ இராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த இடமான தக்கிணேஸ்வரம் இறையனுபவங்கள் பலவும் பெற்றார். ஐந்து அ தலைவரானார்.
தன் குரு நாதரின் கருத்துப்படி மக்கட் ச மக்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வை எங்ஙனம் புகட்ட6 மேல் நாட்டவரும் அறியும் வண்ணம் ஆயிரத்து 6 சிக்காகோ நகரிற் சர்வமத மகா நாட்டில் கலந்து முதலாவதாக அமெரிக்க நாட்டு சகோதர சகோதரிக என்பதற்கு இணங்க மதத்தால், இனத்தால், நிறத்தால் என்று சொற்பெருக்காற்றினார். அங்கிருந்த மக்கள் ய சிலைகளாகி அத்துறவின் பால் கவரப்பட்டனர். பரவக்காலாயிற்று.
சுவாமி விவேகானந்தர் சமயத்திற்கும் சமூ நடக்கும் சீர் கேடுகளை ஆங்காங்கே சுட்டிக் சென்றுள்ளார். பாரத தேசத்திற்கும் உலகத்திற்கும் 6 வீரராக இவ்வுலகில் நாற்பது ஆண்டுகளே வாழ்ந்து ஜூலை மாதம் 4ம் திகதி சுவாமிகள் இறைவனடி | நலம் பெறுவோமாக.
(30)
(ேQRaRa3a38a38QRQR 80

03030310330308)
ர் ஏறுபோன்ற பீடு நடை இவையாவும் அமையப் கானந்தரே. இந்திய சமயப் பெருமைகளை உலக 5 மேலோங்களுக்கு பல தத்துவ கருத்துக்களை ன ஒளியைப் பரப்ப பிறந்தவர் இந்துக்களது ய உத்தமர் அவர். இந்து சமய உண்மைகளை
பிரத்து எண்ணூற்றி அறுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு சேர்ந்த விசுவநாததத்தருக்கும் புகனேஸ்வரி ாயத்திலே வங்காளம், ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம் நச சரிதம் போன்ற நுால்களையும் துறைப்போகக் டுக்குத்தனமும் கொண்டவராக காணப்பட்டார். களஞ்சியமாக காணப்பட்டார். அத்தோடு தனது மறயில் சிவனை நினைத்து தியானம் செய்வார். B. மேலும் விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வமும் ன உறுதியும் கொண்டு விளங்கினார். நரேந்திரன் தேவுவார்.
யை முடித்துவிட்டு பீ.ஏ.பட்டப்படிப்பையும், எது எண்ணுாற்றி எண்பத்து ஒன்றாம் ஆண்டு D பட்டப்படிப்பையும் இடையிலே நிறுத்தி விட்டு பிய வாலிபனான நரேந்திரன் மனதில் கடவுளைக் இராமகிருஷ்ணரிடம் நரேந்திரன் "ஐயா கடவுளை பக் கேட்ட போது அவர் "உன்னைக் காண்பதை னக் கூற நரேந்திரன் மனம் மகிழ்ந்தார். அடிக்கடி சென்று இராமகிருஷ்ணரைச் சந்திப்பார். இதனால் பூண்டிலே இராமகிருஷ்ணின் சீடருக்கு எல்லாம்
300300000000080383333803803803803803800360003030030030380380036
மூகத்திற்கு பல வழியிலும் பணிபுரிந்தார். பாரத லாம் என எண்ணினார். பாரதத்தின் பெருமையை எண்ணுாற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவிலே து கொண்டார். சுவாமிகள் உரையாற்றுகையில் ளே என விளித்து 'யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' ல் வேறுபட்ட யாவரும் இறைவனின் குழந்தைகளே பாவரும் ஆச்சரியத்துடன் அவர் பேச்சாற்றலால் இதுவே இந்து மதம் உலகலாவிய ரீதியில்
Dகநலனுக்கும் அயராது பாடுபட்டார். சமூகத்தில் காட்டி பல வழிகளிலும் ஆலோசனை கூறிச் ஒளியேற்ற வந்த அன்பராக அறிவுத் தீபமாக ஞான 5 ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு சேர்ந்தார்.இவர் காட்டிய வழியில் நாமும் சென்று
செல்வி. ஆ. கலையரசி க. பொ. த. (உயர்தரம்-கலை)
RBQR9QRB(QR)(QRQR$(QR(QR)

Page 137
©රීත්වජනරමණීSම්
மக்களின் 6
நாட்டார்
பங்க
பாடுவது இன்னொரு வகையுமாக இருப்பா பாடும் பாடலே நாட்டார் பாடல் என்றும் நாடோடிப்
அல்லது ஒரு குழுவின் வாழ்க்கையையும், பண்பா அறிந்து கொள்வதற்கு நாட்டார் பாடல்களே - உள்ளவாறே கடின சொற் பிரயோகமின்றி ச வாழ்க்கையோடு நாட்டார் பாடல்கள் கலந்து ந வளர்ந்து அவர்களை வளர்த்து வருகின்றன.
நாட்டார் பாடல் பல பாகங்களைக் கெ கற்பனைக் கடலில் நீந்தி கவி முத்தைப் பெறும் க எளிய இனிய சொற்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி குரவை, வேட்டு வரி போன்றவையும், மணிவாசக சபதம் போன்றவையும் நாட்டார் இலக்கிய இயற்றப்பட்டுள்ளன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது
DCORR RெORROR (ெCRCORPORYCRCRPOOR90039890RYCெR}QெR2 RECR}cெ89d39c89087
இந்த நாட்டார் பாடல்கள் கா அமையாமல் நாட்டுக்கு நாடும், ஊருக்கு ஊரும் மதக் கோட்பாடுகளையும் கூறுவதாகவே அமைகின் வரையான பருவங்களை அவ்வவற்றிற்குரிய பாடம் தாலாட்டுப் பாடல், வளர்பருவ விளையாட்டுப்பாட கலிப்பாடல் என பல்வேறுபட்ட நாட்டார் பாடல்கள் 4
குழந்தையைப் பெற்ற தாய் தான் உ அடைகிறாள். எனவே அம்மகிழ்ச்சியின் மேலீட்டா தாலாட்டை தேர்ந்தெடுக்கின்றாள். பாசங்கள் கனவு அவள் எண்ணத்தில் உதிக்கின்றன. இதனை அத்தி மோனையுடன் பாவனா உலகை மீறி அழகான பாடுகின்றாள். இங்கு எத்தனை எதிர்ப்பார்ப்பு எ நாட்டார் பாடலின் விந்தைதான்.
"முதிர விளைஞ்ச முத் முத்தே பவளமே, என் | முக்கனியே, சக்கரைபே கோமளமே, கண் மலர்
குழந்தை வளர்கிறது: சிறுவனாகின்றது: வளர்கின்றது. குழந்தை விளையாட அதன் உற்ச உலகில் ஒரு குழந்க்ை கவிஞனும் காலுான்றுகிற உணர்ச்சி! குதித்தாடும் அவனுணர்ச்சிக்கு ஏற்றத மூலம் கை கோத்து, எளிய பேச்சுத்தமிழ் சொ எளியதாகவே பிறந்து துள்ளு நடை போட்டு வலியது
“ஆலையிலே, சோலை ஆலம்பாடி சந்தையிலே கிட்டிப்புள்ளும் பம்பரழு கிறுக்கியடிக்கும் பாலா
ஆஹா!!..என்ன இனிமை ஊஞ்சலாடுகிறது விளையாடி மகிழ்கின்ற சிறுவன் காலப் போக்கில் ! தாமரைப்போல காதல் மலர்கின்றது. அதனையும் அ
(ORRைRORRRRORY

008 වරිණිරිවරි
பாழ்க்கையில் பாடல்களின் களிப்பு
தை நோக்கலாம். சாதாரண மக்கள் அவ்வப்போது பாடலென்றும் வழங்கப்படுகின்றது. ஓர் இனத்தின் ட்டினையும் அவர்கள் பற்றிய கருத்துக்களையும் உறுதுணையாகின்றன. ஏனெனில் உள்ளதை கூறும் தன்மையானதால் சாதாரண மக்களின் Tளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக
பாண்டள்ள போதிலும் பொதுவாக நோக்கினால், விஞர்கள் எல்லா வகையிலும் தம் கருத்துக்களை யிருக்கின்றனர். இளங்கோவடிகளின் ஆய்ச்சியர் -ரின் திருக்கோத்தும்பியும், பாரதியின் பாஞ்சாலி
நயங்களையும் மெட்டுக்களையும் கொண்டே
இ.
ப்பியம் போலவோ புதுக் கவிதை போலவோ ஏற்ப தனித்தனி கொள்கைகளையும் வெவ்வேறு பறன. ஒரு குழந்தையின் ஜெனனம் முதல் மரணம் ல் தொகுதியிலே படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. டல், வாலிபக் காதற் பாடல், வசந்தன் பாடல், தமிழிலே ஒன்றி தமிழுக்கு அணிசெய்கின்றன.
ல30ல3 03303303 03:03030303330030ல3803803803803803803CO33003003
லகில் மற்ற எவரும் அடையாத மகிழ்ச்சியை ல் தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக கள் எண்ணற்ற ஆசைகள் ஏக்கங்கள் போன்றவை தாயானவள் எத்தனை கலை நயத்துடன் எதுகை, - சொற்களை கோத்து தன் குழந்தைக்காகப் த்தனை பேராவல் எல்லாம் எண்ணிப்பார்த்தால்
தே, என்
ப, என் ராய்..
அப்போது தாயின் கவித்துவம் குழந்தையுடன் =ாகத்திற்கு பாட முனைகின்றது. நாட்டார் பாடல் நான். அவனது கன்னிக் கவிதையிலே எத்தனை காக சாந்தம் சுதிபோடத் தொடங்குகிறது. இதன் பற்கள் உலா வருகின்றன. நாட்டார் பாடல்கள் தாக வலம் வருகிறது.
பிலே,
ஓம்
ப.கிட்டியடித்து கிளிக்கோடு மறித்து கண்ணாமூச்சு பராயமடைகின்றான். பருவக் கோளாரினால் பட்டுத் அவன் பாடியே மகிழ்கின்றான்.
ஊ890398989RைOORBORYcெR0

Page 138
ගගගගගගටo :
“மாமரத்து சோலைக்கு மயிருணர்த்தும் குள்ள கோபுரத்து மேலேறி . கூப்பிட்ட சத்தம் கேக்
என தன் தலைவியை அழைக்க அவே
“கூப்பிட்ட சத்தமெல்ல குயிலுன்னு நானிருந்ே ஆளுச் சத்தமென்றிரு அக்கணமே வந்திருப்பு
--------
என தன் தலைவனுக்கு துடுக்காக பதி பிரதிபலிப்புகள் தற்போது நாம் காணக்கூடியதா. எவ்வகையிலும் குறையாதவையாகவே இந்த க இங்கு காதலிப்பதால் இளைஞன் கலைஞனாகின்ற
கடுமையான உடல் முயற்சியால் தொழி படகோட்டும் மீனவர் போன்றோர் தம் களைப்பை பாடல்களையே பிரயோகிக்கின்றனர். ஓசையின்பழு இப்பாடல்கள் கேட்போரின் நெஞ்சை உருக்கி தன்
நாட்டார் பாடல்களுக்கு நெஞ்சை பறி ெ நெஞ்சை பறி கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது பங்களிப்பதாகும்.
GSRORYCெ3GெRBORYGROC888888888888888888(GREGRBORO3QRSOR SORCRO
“கானப்பறவை கலகலெனும் ஓசையிலும், காற்று மரங்களிலே பாடும் இசைகளிலும், ஆற்று நீரருவி ஒலியினிலும், நீலக்கடலலை ஓசையிலும், ஓலத்தினிடையே உதிக்கும் இசையினிலு இயற்கையின் நாத ஒலியினிலும், சாலச் சிறந்தது நாட்டார் இசை”.
... 4
எல்லாமே நாங்கள்
கல்லை களனி மலை
செல்வப்
குருதி வருந்தி காட்மை நாட்டை
கிa.
- 3 செல்வி. சு. யோகேஸ்வரி பட்டது
க. பொ. த. (சா. த.)
GRBRER$)(RYGROGR gெ

ඒත්වරමවත්ව©3)
தள்ளே
ப் பெண்ணே!!
கலியோ?”
ளா,
பாம்
தன்
ந்தாள் பேன்.”
லளிக்கின்றாள். இத்தகைய நாட்டார் பாடல்களின் கவே உள்ளன. அணி, பொருள் ஆகியவற்றிற்கு ாதல் கவிதைகள் அமைந்துள்ளதை காணலாம். ான் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
lலாளர் கதிர் வெட்டும் ஆண், பெண், ஆழ்கடலில் யும் சலிப்பையும் போக்குவதற்காக இந் நாட்டார் Dம், இசையின்பமும், இலக்கியச் சுவையும் மலிந்து வசம் கவர்ந்திருக்கின்றன.
காடுக்காதவர் எவருமில்லை. அதனால் நாமும் எம் - ஏனெனில் அவை சாதாரண வாழ்வில் நித்தம்
- - - -
3ெ638080380380380380383803803803803803803803803803803803800367036
பார்பி
செல்வன். ந. தவக்குமார்
க.பொ.த. (சா/த)
க் கூடப் பெயர்த்தெடுத்து
செய்ததும் நாமே! நிலத்தில் தேயிலை நட்டு 5 படைத்ததும் நாமே!!
காற்றடித்த போதும் போர்த்திட கொழுந் தெடுத்ததும் நாமே! ஓட்டை லய வீட்டி லொன்றாய் - 1 கூடி வாழ்ந்ததும் நாமே!! ---
ਦੇ ਕੰਮ சிந்தி குறிஞ்சி நிலத்தில் - த.
உழைத்ததும் நாமே! மக் கூட அழித் தொழித்து - யுயர்த்தியதும் நாமே!!
உடலை ஈந்து உரமாயாகி உரிமை யிழந்ததும் நாமே! இருப்போ ரெம்மை ஏய்த்து வாழ்ந்திட - என்றும் , - ஊமை யானதும் நாமே!!.
RRECRRO39(G38ORCORp)

Page 139
333003003O383ல3ல38
எனது பெயர் ர. ஷோபினி. )
* அப்பாவின் பெயர் ஏ. ரகுநாதன்.
அம்மாவின் பெயர் எஸ். சந்திராதேவி.
அப்பா புடைவை கடையில் வேலை செய்கிற
* அம்மா வேவெஸ்ஸயில் சிறுவர் பராமரிப்பு
நிலையத்தில் பணிபுரி
* நான் மூன்றாம் ஆண்டில் படிக்கிறேன்.
* எனது வகுப்பாசிரியரின் பெயர் திருமதி. வி. (
* எனக்கு கணித பாடத்தில் மிகவும் விருப்பம்
* எனக்கு சகோதரி ஒருவர் இருக்கிறார்.
அவர் பாடசாலையில் ஏழாம் ஆண்டில் கல்
OBCRCR BLRCRPORYGR9080800085888988(G38(38C88003ORECORPORRBR8(GRECYC
- 5)
எனது செல்
எனது செல்லப்பிராணி முயல்.
8 அதன் பெயர் ஜிம்மி.
8 அது பாய்ந்து பாய்ந்து ஒடும். 8 அது வெள்ளை நிறம் உடையது.
8 நான் அதன் மேல் அதிக பிரியம் வைத்துள்ே 8 அது போல் நான் பாடசாலை விட்டு வந்தவு
அன்புடன் பாய்ந்து வரும்.
8 நான் கரட், கீரை போன்றவற்றை உண்ணக் |
8 யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் அது பாய்ந்துப
8 நான் உறங்கும் போது என்னருகில் உறங்கு 8 அது அடிக்கடி என் மடியில் அமர்ந்து கொ
kaRBOROORRORQR(QRY

DR3 003580008038038)
நான்
றார்.
கிறார்.
ஜெயந்தி.
வி கற்கிறார்.
மலப்பிராணி.
பி
CC001303 0038500333360038038038383803803803803C03CO38038300300332
2) 2)
என்.
உன் அது என்னை நோக்கி
- - - --
- - -
கொடுப்பேன்.
துங்கி கொள்ளும்.
ள்ளும்.
செல்வன் . பே. அச்சுதன்.
தரம் -3
QR RQRRBORGR$)(QRBQR)

Page 140
වවවවවවල්
விளையாட்டும் !
உலகம் என்பது ஒரு மைதானம். அதில் ஆட்டக் காரர்களே. இயற்கை அமைந்துள்ள விதி 'இன்பம்' எனும் இலக்கை அடைவதே வாழ்க்கை தவறாக விளையாடுபவர்கள் எவ்வாறு தண்டை ஆட்டத்திலும் தவறிழைப்பவர்கள் தண்டனை பெறு
எனவே உலகினில் விளையாட்டும் வாழ் விளையாட்டு என்ற துணையை வாழ்க்கையும் இனிமையாகத் தோன்றுகிறது. விளையாட்டை வாழ்க்கையும் சற்று வேதனையாகவே காணப்படுகி
வாழ்க்கை/ஆட்டத்தில் காலமெனும் பர் அடைய நாட்டில் சட்டங்களுக்குட்பட்டே நாம் செ என்ற கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே விளையாட வேல மனிதனை மனிதப்பண்புள்ளவனாக வாழச் செய்ய
சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இடமாகவும் தனியொருவனை சமூகத்தில் இ விளையாட்டும் விளையாட்டு/மைதானமும் 2 விளையாட்டு முக்கிய இடத்தினை வகிக்கின்றது.
981-888988OCRPRORRECRYS88888888888888888988OR SCRYGRO
வெற்றி பெறுவது மட்டுமே விளையாட்டின் நோக்க பொறுமை, அடக்கம், ஒற்றுமை மற்றவரை மதிக்கு போன்ற குணங்கள் தான் வாழ்க்கைக்கும் தேன் முன்னேற்றும் கருவியாக நாம் விளையாட்டைக் ெ பங்கு ஈடு இணையற்றது.
வாழ்வில் ஒரு முறை தான் வந்து போ காலம். வாழ்வின் இனிமையை அனுபவியாமல் இ கோடைக் காலத்தில் குமுறிக் கொண்டு கிடப் இன்பங்காணும் உயர்ந்த பாதையில் நடத்தி விளையாட்டுதான்.
விளையாடி கழிக்கின்ற நெஞ்சத்தில் தா மலர்ந்திருக்கும். காலமெல்லாம் சுவையுணர்வே | உண்மை மட்டுமல்ல இந்நாளில் விளையாட்டில் க
எனவே உடல் உள் நலத்திற்காக வி வலிமை பெறவும் துாய்மையும், திறமையும், புக விளையாட்டுக்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். புர வீரர்களாக விளங்குங்கள்.
8 - - -
கும்
5)
CORMGெR9(GR9(GROGRBORSR 0

වග3333333ක්කෝ
வாழ்க்கையும்
லுள்ள அத்தனை மக்களும் "வாழ்க்கை” என்னும் கெளின் படி “காலம்” எனும் பந்தை ஆடிச் சென்று க ஆட்டத்தின் நோக்கம் ஆகும். விளையாட்டில் ன அடைகின்றார்களோ அதே போல் வாழ்க்கை பகின்றார்கள்.
க்கையும் ஒன்றையொன்று தழுவியே செல்கின்றன. -ன் இணைத்து கொண்டவர்களுக்கு உலகம் வேதனை என்று எண்ணி பயப்படுபவர்களுக்கு என்றது.
ந்து உருண்டு போகிறது. இன்பமெனும் இலக்கை யல்பட வேண்டும். விளையாட்டிலும் நாம் விதிகள் வண்டும். விளையாட்டும் சரி வாழ்க்கையும் சரி
வே முயல்கின்றது.
இன்னும் பல கொள்கைகளை செயல் படுத்தும் வியவனாக வாழச்செய்யும் பயிற்சி கூடமாகவே விளங்குகின்றன. இதனால்தான் உலகெங்கும்
கமல்ல. விளையாட்டில் கற்றுக்கொள்கின்ற அன்பு, நம் தன்மை, அறிவு, புலனடக்கம், சகிப்புத் தன்மை வைப்படுகின்றன. அதனால் தான் வாழ்க்கையை காள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையிலே விளையாட்டின்
0380380380380380383 COC33353CO30030380320380%E030304032013
கிறது இளமை. இளமை தான் வாழ்வின் வசந்த இலையுதிர் காலத்தில் எழுந்து நிற்க முயல்வதோ, பதோ அறிவுடையோருக்கு அழகல்ல. உடலை ட வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி
என் கலையுணர்வு நிறைந்திருக்கும். கலையுணர்வு மிகுந்திருக்கும். இது முன்னோர்கள் கண்டு கூறிய ண்கூடாக கண்டு அனுபவிக்கும் உண்மையாகும்.
ளையாடுங்கள். உள்ளுறுப்புகள் நன்கு இயங்கி ழும் பெற்று இன்பம் காணவும் விளையாடுங்கள். ரிந்து கொள்ளுங்கள். அறிந்து ஆடுங்கள், சிறந்த
ஆக்கம்: செல்வன்: லெட்சுமன் விக்னேஸ்வரன்
க.பொ.த. (சா/த)
பு-2
8c89(G38QRQRBOR$Rை)

Page 141
C3333333065
பாடசாலையில் கணிப்பிடல்
கடந்த சில தசாப்தங்களாக மாணவர் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தன. பாடசாலைகள் தொகை, பு அளவு ரீதியில் அதிகரித்திருந்தமை மாணவர்க் வளர்ச்சியடைந்த தன்மையைக் காட்டுக்கின்றன.
பாடசாலை தொகை மாணவர் தொகை
ஆசிரியர் தொகை -
1,3
இதன் காரணமாக உரிய வயதை பெரும்பான்மையோர் பள்ளிக்கூட அனுமதி பெறுக செலவிடும் நிதி துரிதமாக உயர்ந்துள்ளது. அத்தே பணமும் அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் சில வருடங்க அவதானிக்கும் போது மிகவும் பின்தங்கிய நிலைபே
08ORRORYRெRRRORPOR}0(CR}000RPOORYRெ9003888003 ORBORY(ெ88RெRRG
கடந்த சில வருடங்களில் அண்ணளவாக
1.
ஒரேவகுப்பில் மீளக்கற்போர் - 11.5
பாடசாலையை விட்டு இடைவில
ஆண்டு 5 புலமைப்பரீட்சையில், 111.
தமிழ் பாடத்தில் 30 புள்ளிகளால், 1v.
கணிதப்பாடத்தில் 30 புள்ளிகளா V.
எழுத்துத்தேர்ச்சி இல்லாத மாண v1. கணிதத்திறன் இல்லாத மாணவ
க.பொ.த (சா.த.) - பெறுபேறுகள்
சகல பாடங்களிலும் சித்தி பெறாதோர் (8) ஆறு பாடங்களிலும் சித்தி பெறாதோர் (61 க.பொ.த. (உ/த) தகுதி பெறுவோர் விஞ்ஞானத்தில் சித்தியடையாதோர் கணிதத்தில் சித்தியடையாதோர் மொழியில் சித்தியடையாதோர்
மேற்கூறப்பட்ட பெறுபேறுகளை அவதா நோக்காக கொண்டு தற்போது உள்ள கல்வி ( என்பதை கல்வியியலாளர்கள் உணர்ந்ததன் 6 நிகழ்ச்சித்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டமையாகும்
பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு - SCHOOL BASEL
(S. B வகுப்பறை மட்டக் கணிப்பீடு - CLASS BASED A
(C.B..,
பாடசாலை மட்டக் கணிப்பிடல் நிகழ்ச்சித் குறிக்கோள்கள்.
01. 02.
03.
மாணவரின் கற்றல் செயலொழு! ஆசிரியரின் கற்பித்தல் செயலெ கற்றலும் கற்பித்தலும் மேன் வகையில் மாணவரின் மதிப்பிடல் மதிப்பிடல் கலாசாரத்திலிருந்து
04.
(R$RைRORRைஒலCைRaR8

බC3 0333333349 |
கலாசாரம் . அவசியம்
ன தொகுப்பு: கோ. முத்துக்குமார்
ஆசிரியர் ஆலோசகர் (தொலைக்கல்வி)
களுக்கு கல்விக்கான சந்தர்ப்பங்கள் அநேகமாக மாணவர் தொகை, ஆசிரியர் தொகை போன்ற யாவும் காகத் திட்டமிடப்பட்ட கல்விக்கான வாய்ப்புக்கள்
950
1997 | 5497
10,290 67,000
4,155,000 39,250 - 187,450
எய்தி பாடசாலை செல்ல வேண்டியவர்களுள் வதை இலங்கையில் காணலாம். கல்விக்காக அரசு தாடு பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளுக்காகச் செலவிடும் களாக மாணவர்கள் பெறும் பரீட்சை பெறுபேறுகளை பயுள்ளது.
10% 45%
மகுவோர்
வது பெறாதோர் Tவது பெறாதோர் எவர் தொகை ர் தொகை
62% 71% 45% 58%
300300303038038O638030030003030303000330380383838380303033
11%
11%
15% - 20% 60%
70%
28%
னிக்கும் போது மாணவரின் கற்றல் விருத்தியை முறை அமைப்பில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் விளைவே பாடசாலை மட்டக் கணிப்பிடல் என்ற
) ASSESSMENT ., A.)
SSESSMENT
4.)
திட்டத்தின் மூலம் அடையப்பட வேண்டிய
பகை மேலும் முன்னேற்றல்.
ழுங்கை மேலும் விருத்தி செய்தல். நம் வினைத்திறன் மிக்கதாக்க வழிவகுக்கும் ) செயலொழுங்கை விருத்தி செய்தல். கணிப்பிடல் கலாசாரத்திக்கு மாற்றமடைதல்.
DR ta890QRRெBRெ(3989(G3)

Page 142
ooooooo ගණි
பாடசாலை மட்டக்கணிப்பீட்டி
எண்ணக்
01.
02.
03.
04. 05.
06.
07. 08.
10.
அறிதல் ஆட்சித்திறன் மனவெழுச்சிப் பண்புகள் உளவியக்கத் திறன்கள் சமூகத்திறன்கள் ஆளுமைப்பண்புகள் கணிப்பிடல்
நெறிப்படுத்தல் வகை கூறல் முன்னடைவு சார்ந்த மதிப்பிடல் தகமைத்திறன் செவ்வைப்பார்த்த கருத்துடன் கண்டறி கற்றல் தேர்ச்சி கற்றல் | பாடசாலை கற்றல் மாதிரி மாணவர் மையக்கல்வி
முன்னேற்ற பரீட்சை செய்முறைப்பரீட்சை செயல் அடைவுக் கோவை ஆற்றுகைப் பரீட்சை கற்றல் - கற்பித்தல் - மதிப்பிடல்
13. 14.
15. 16. 17.
18.
19.
முழுமையான செயலொழுங்கு மூலம் ஏற்படும் மாற்ற
மதிப்பிடல் கலாசாரத்திலிருந்து -- கணிப்பிடல் கலாச
மதிப்பீடல் (Evaluation) பரீட்சைச் சான்றிதழ் 11. அறிதல் ஆட்சித்திறன்கள்
1.
ISBCRCR8000803800 180 RRORCE CRGROORRORSORRORYGROGROYO
1V.
111. தரப்படுத்தல்
'D','C','S', 'F'
சராசரியுடன் ஒப்பிடல் சராசரிக்கு மேல் சராசரிக்கு சமன்
சராசரிக்குகீழ் V. -
வரிசைப்படுத்தல் v1. புள்ளிவழங்கல்
v11.
v111.
அடைவு பரீட்சை எழுத்துப்பரீட்சை | நம்பகத்தன்மை செல்லுபடியாகும் தன்மை
1x. |
கற்பித்தல் > கற்றல் – மதிப்பிடல்
மதிப்
தற்போது மாணவர்கள் வெறுமனே செவிமடு மனனஞ் செய்து பரீட்சை எழுதுவர். ஆனால் எதிர்கா கண்டறிந்து கற்பர். தற்போது ஆசிரியர் என்பவர் கற்ப்பிப்பார். ஆனால் எதிர்காலத்தில் மாணவர் 6 ஆசிரியர் தொழிற்படவேண்டும்.
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் அனைத் அதாவது 21 நூற்றாண்டில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் கல்வி முறையான கணிப்பிடல் கலாசாரம் அவசியம்
C$RைYQெ88QR$)QRQR(QR$(QRBQ?

03333333
ல் வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய கருக்கள்
(Cognitive Ability) (Affective trails) (Phyelomotor Skills) (Social Skills) (Personality Trails) (Assessment) (Monitoring) (Accountability) (Ipsative Refercucing Evaluation) (Competency Check) (Meaningful Discovery Learning) (Learning For Mastery) (Model of SchoolLearning) (Student Centered Learning) (Progress Test) (Practical Test) (Protfolio)
(Performance Test) முழுமையான செயலொழுங்கு (Total Process)
நங்கள்
பாரத்திற்கு
- 1.
11.)
கணிப்பீடல்(Assessment) சமனிலை ஆளுமைவிருத்தி அறிதல் ஆட்சித்திறன்கள் சமூகமயத் திறன்கள் மனவெழுச்சிப்பண்புகள் ஆளுமைப்பண்புகள் உளவியக்கத்திறன்கள் தகமைத்திறன்களைச் செவ்வைப்பார்த்தல் இழிவு மட்டம் தேர்ச்சி . அவசியமான மட்டம்
E03803030380380383 C0038D%E038038038383803803838038038038038038G
111.
1V.
v1.
v11. v111.
உதவுதல்
முடிந்த, முடியாதவற்றை இனங்காணல் ஆற்றுகை பரீட்சை வாய்மொழி பரீட்சை ஒப்படை, செயல்திட்டம் அவதானிப்பு பத்திரம் - செவ்வைப்பார்த்தல் பட்டியல் முழுமையான செயலொழுங்கு
1x.
4 கற்றல்
பிடல்
கற்பித்தல்
இப்பதோடு, கற்பிப்பதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு, லத்தில் மாணவர்கள் துடிப்போடு, கருத்துணர்வுடன்,
அவரையும், பாடத்தையும் மையமாக வைத்து மையக்கல்வி முறைக்கு இடமளிக்கும் வண்ணம்
தையம் அவதானிக்கும் போது எதிர்காலத்தில் க்கு மாணவர்கள் முகம் கொடுக்கக்கூடிய புதிய என்பது நன்கு புலனாகிறது.
QெRRaRa38a8QRQR)

Page 143
IR EORPOREORCORSORDREGORO
With Best
RINOS
For latest
Tamil, English, Hindi & Sinhala Movies
NI LIIIIIIIIID
COORDORDORED(REOREDREGOR SOCREOORDORDORSORGOREGOOROORDORDOREOGRSOREOGRSOR ORYGORO
With Best
O Sha
RODOdgovor
Gold, Silver & Di
177, Lower Street, Badulla. Sri Lanka.
08 වටරවටරවරටුගණන

033333333)
Compliments
aroll
VIDEO
No .25, Super Market,
Bodullo.
වත්වගටත්වරිණිලිටරිවවටටටටටටටටටටටoG
Compliments |
nthi O
Gold House
mond Merchant
TP055 -221914 Fax055-29341
82ගදිගටඅග©ලිබලඅරගල

Page 144
@0868338303
With Best Compliments From
Hardware, Sanitarywa Painty, Electrical Acces
M..7. BoGard PL
055 - 27785 055 - 22111
නවම්839836367ක්ව©3 38636887376308683936708683G
With Best Compliments From
Vlew ASHIAN
AC CHEMICAla
ESTATE & CORPORATION SUPPLIER'S Agents & listritors For: lankeT() .
No4. King r Street. Badulla..
S' Phone : 055-22383
: 005-22718
Fax
(8ටRO8808608ගබලිගලගෙ800

53035වත්වන්39
Govt & Estate Suppliers.
Dealers in: re, Floor & Wall Tiles
Orleye Patry Itevd ywood Doory& Sheety
37. BAZAAR STREET,
BADULLA.
මටව0080506)දිවට්ටofවටගරටරටවලටgaටුවරටටටටටටටටරිබූ
9( Bedfona/linuenula Vom.
DuinuiuIL 4
No . 26, Bazaar Street, Badulla. T 2 055-22874 Fac : 055-22874
Branches :
No .463, Kandy Road, No. 109, Main Street, Kiribathgoda.
Bandarawela. T 2 N74 - 812697
T. P057-22403
82851818888888

Page 145
888888888888888ක්
9 ඉල්ල
RIZRet
8 With Best
CSC
BALAs
STOC
General Merchant
192, Prince Street, Colombo-11. & 423582, 330886
38වන්8398833c3ව©ioo{{{{C6 083G
DONATE EYE
With Best
SIRI GOLD I
Manufacturers. Jei
i 055 - 23292
CSSORON8ගදිගටගහි;

DOOROOROOROOROORSOROR EO
VIRSRY
Compliments i
M
SES
AROJAS
RES
5 & ommission Agents
Branch : 6, South Lane,
Badulla. & 055 - 22445
S SAVE BLIND
RUBEDOS JOGOS 203038030303)BOOZOOSOBOBOSOS OSOBO3)38030303
Compliments om NORK SHOP wellers & work Shop
vaban
No. 1, Ward Street,
Badulla.
DR SORBORSORDOREORPOREOGR.

Page 146
ගධ88ගට8කටRa8කට8කලින08ම
With Best I
சோபா ெ
No2il, Lower Street, Badulla.
රටතුලු88EXVගණුදින88888888888XVSOYOS959)*ගණිගණgo
With Best Compliments
Fron
Swana
Jewellery
- No 06 D Centrol Super Market, New Shopping Complex, (Sri Bodirson Lone )
Bodullo.
Tele:05527232
නයිගලිගම්පිලගදිලධ8ගO8PRගට

0303893036393)
Bompliments 200
டக்ஸ்
R 055 - 23409
ஒன்றேகுலம் ஒருவனே தேவன் With Best Complainents From
038088038038038800360388888000038038038038003800380383030303800(6
N. Ganojeebar (Trained video & Photo grapher)
திருமண விழா, மற்றும் ஏனைய அனைத்து விழாக்ளுக்கும் வீடியோ, மற்றும் புகைப்படம் எடுக்க கைதேர்ந்த தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் சேவைக்கு உகந்த இடம்
Ultra Tech Visuals No.35/9A, Police Kanda Road,
Bandarawela.
057-22459
M. S. Nithyanandan (J. P.) No. 15, Welimada Road,
Bandarawela.
8ORBORYRORBR9RைREC)

Page 147
385338
With Best C
Fr
ASA
ශ්‍රී 055 - 22080
SSYගYOYRDiSORROWSERYORDC8%8D%&%$%&qගතුගOff88890
With Best Compliments From
a Va to.
fevellers
Jewellery, Diamond
Eversilver Merchants
No . 19 Central Market,
New Complex
Badulla. © 055-29357
ජර්ණ8කට88 ගණිකෙලිනOගල්න

(8888828ගදිගයිගටRගලිය
Compliments
IC
FAM'S Y
කම
282
No . 27, Super Market,
Badulla.
Mitla Best Box1කemas Prපනය
06630806678ටරටව06වවවවව30වවවවවවවයි
LUCKY VIDEO
No .20 B, super Market,
Badulla.
88ගණ88888ක්ති

Page 148
89ගලික&c89c880868
அறிவை வளர்த்து
මත රටක් ( சிறியரை மேம்ப தெய்வம் எல்
உங்கள் முயற்சிக்கு எா
Ru)
30305805 23535353505353035033539
No. Main
Tel:05
(83088888888883න්සිලය

8308088ගබලධ8086
திட வேண்டும் - மக்கள் பேருக்கும் ஒன்றாய் டச் செய்தால் - பின்பு லோரையும் வாழ்த்தும்.
வகள் நல்லாசிகள் !
heeInno
ඉවරව වරිවරෙහරවරpරිරරරරවර ත්වරණත්වවරන්වන්න
337, Street ssara 5-88366
N88888888ගලිගයට

Page 149
89e8b6d39c899)QRB)(Q82)QRBQRp)
பாரதி மலர் இ எங்கும் மணம் பரப்
ව©30303303308 303503080663080663080800 346
GIC Faints, Duo, Duu Misui Cement, Ruhun
No. Cocowati
Badı T: P 05
3333EO380380383203)

6%8.88888888888C
7. IT/ 5 1423 ක බන් ,
ിയ ഗിരിമില് M* w/T7. 2 - %25252) 22. I
னிதே மலர்ந்து ப்ப வாழ்த்துகிறோம்
cha]
ස්ථාවර නිරවරණත්වරුන්ටරිවරත්වරිවත්වත්වයි රිටරණත්වරිය
Iedware Stones
Pentalite Cement and Ruhunu Plywood
2J. A Road, tlla. 5-23606
»808)
DOORL

Page 150
2288කට8888ගටRVගල88ග89ගලිගටම
With Best C
Fri
IS. Nada
NO BRANCHES
98%8fණygyq9)88888ORPORYOTYORY 898YබRSDVගණනකණිෂනර්ණමුගම්
With Best Compliments
Froi1
Cheap Charlie
Quality Price Service
No , 32, Bazaar Street.,
Badulla.
055-23074
බෙලිගලගතුගදිගන@88ගතුගල

303060833003
-ompliments
2012
rajah & to.,
Dealers in : | Hardware, Electricals, rniture fittings O Estate Suppliers
No.19, LoER STREET,
| BADULLA ඊ 055 - 22397
වවරටටවවවවවවවවවවවවවවවවවවවරින්
With Best Compliments
From
SUBRAMS
No . 189 L070er Street, Badulla.
ටී 055 -22651ට
ඉරිගලගදිග@8,088ORE CRORE

Page 151
OR ORORORDOREORPOREDRO
With Best Cor.
Sho
Watches, CI T.V. & Fan
No.86, Main Street, Passara.
A 055 - 88396 / 055 - 881
୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦
with Best Con
Naje
Fax :055 - 23166
No. 50, Lo
Bad
OOROOROOROORSORSORG OR CON

(RBOREOGRSORORORORORO
npliments From
ENTERPRISE
Dealers in: Locks, Radios, Cy Goods Etc.
A.S. Mohamed Building
No. 5, 2nd Floor, 91, Second Cross Street,
Colombo 11. Tel : 325106
76
RORRORORFORRORORRORORFORORRORORRHORROROR)
npliments From
cem's
Textiles
T.P.: 055 - 22056
ower Street,
lulla.
GROORSORES
OORGEDROOG

Page 152
88888828a8a898989යි
நெஞ்சு பொறுக்கு நினைந்து நினைந்து
பாரதி விழ 9 எமது நல்வ
2.
ගලිගOROC8288888888EG8g58889ගගගට89ග&&&&&&&&ගම
VINAYAGER
No. 154/1, [OGRSR-7, BADULLA.
8ගණිලගණුලිනG88,888

8ගලයිහිගයිගරටයිගලදි.
නබLI - මතෙරී 52ක්‍ර|n ගංගාශ්‍ර ඊළඟිතෙL.
எ சிறப்புற எழ்த்துக்கள்
9
Traders
ඉක්මත්වරිරරවත්වන්නටත්වරණ වරම්
Fot ©
055-23753
808608328885888

Page 153
මෙවරීත්ව ව
WEL Bs Campbrents
From
SHERIN
TELCOM SERVICE
I.D.D. local cells, Fez Photo Copy Service, Handicraft Airificial Items Greeting Cards.
Árealnihilde Here.
No. 26, Udayaraja mauatia,
Badulla.
2055 - 23574
2 055-23569 F-0094-5523574
BORSORSOGREGORYOOROORSOR SOREOGRSOORSORGORGORGOROROOROCREGOOROORSORSOGOR SORGORO
With Best Compliments
From ewoon
mmy Dady
No. 120, Lower Street,
Валulla.
O 055- 29591
OORLOORSORGORGOROORLOOR EO

(303803803805?
With Best Compliments
From
Anantha
Stores
No. 25/A, Ward Street,
Badulla. 055 - 30445
REOR EO(CREOORLOOREOGRSOORLOORBOOROORSOREOGRAORSOROREGOOR DOORSORSORSORDERSCORSOGORO
With Best Compliments
From
From .
| Central Jorage
Stores
Stockists Ceylon oil & Fats Corporation
187, Lower Street .
Badulla.
RSOOROORLOGREGOR SCOORDO

Page 154
(QR) (RpaR$RைB(R$QெRQRsaெRp)
எண்ணிலா எழுந்து நடப் கணணிலாகும் காட்டிய வழியற் 6
பாரதி மலர் சிறப்
எமது வாழ்
SGSPCR 808200330).8908/08}3ெ8QRYQெ88089c8bc39.890c89(GR B6)(CR}cை89d883ெ0)QR$089c80
Lanka H
No , 19, 60
aேdu
2(GREGROR}RெRORYGெR$)

CQ3poQRaR}QைROGRBQQR 36
நோயுடையார்- இவர் பதற்கும் வலிமைலார்
ந்தைகள் போல் - பிறர் சென்று மாட்டிக் கொள்வார்
பப்பாய் வெளிவர பத்துக்கள்
20038003 80380380383803803803803803803803030லம3803 CD3638032030ல்3பே30052
ardware
Stores
zaar Street, lெla.
055 - 22344
QR RRRRRRRR2)

Page 155
වරී6303838)
பாரதி விழாவையொட்டி நடைபெ
பெயர்
தரம்
மனனப் போட்டிகள்
பி.1 முதலாம்
எஸ். செரோன் இரண்டபமிடம் பி. கிர்ஷான் மூன்றாமிடம்
டி மேனகா பிரின்சி
பி 2
முதலும் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எஸ். தர்ஷினி
வி. கிருஷ்ணகுமார் எஸ். மலர்ச்செல்வி
ديا دا دي
முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என் தியானி
ஆ.கிருஷ்ணகுமார் எஸ். மலர்ச்செல்வி
* * 0
இசை - தன்
பி முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். தியோமி ஆர், கலைவானி பி. ஜெயக்கிருஷ்ணா
N - |
பிரிவு 2 ) முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
2 கமலேஸ்வரன் பி தெப்வேஸ்வரி என். பசீர்
بیا دي بيا
ICEREROCRCRCRCRROR989 RCRRRRRRRORTDCRERROR CRC
பின் 3 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எ. புனேஸ்வரி என்எய்ட் அப்ளாப்சியாம் எஸ் கியாஸ்
\\ xt" ***
பிரிவு : முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
தினேஸ்குமார் சத்தியபாமா) மனோரஞ்சிதம்
\ \C) )
பிரிவு 5 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
சு. நிரஞ்சனி டி. நகுலேஸ்வரி
வை. வசந்தி
இ -1 - 3
பிரிவு 8 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். ஜீவரஞ்சனி பி. நிர்மலாதேவி என். சிவாஜினி
ம ம C )
பிரிவு 7 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். சரஸ்வதி என், சசிகலா
எம். மேடோனா
பிரிவு 8 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம்
வி. வத்சலா எஸ். தெய்வராணி
RRலைRை$€ை3.

*{00330806082
ற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோர்
பிரிவு
பெயர்
தரம்
சித்திரப் போட்டி
பிரிவு 1 முதலாமிடம் இரன்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். ஷோபினி ஜே. சரிக்காபாத்திமா என். தயானி
N - N
பிரிவு 2 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். ஷோபினி ஜே. சரிக்காபாத்திமா என். தயானி
دبا دبا دیا
பிரிவு 3 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
டி. பிரதீபன் என். பெரோஸ்பன் எஸ். பிரேம்குமார்
A A A
பிரிவு 4 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். சுபாஷினி எஸ். பிரமினா டி. டோனிகிஷன்
பிரிவு 5 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எம். சுதர்ஷன் எஸ்.வணரட்ணம் கே. பாலமோகன்
03 06 00
பிரிவு 6 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
பி. வினோத்கண்ணா | டி. வனராஜா எ. ஞானதேவன்
0 0 0
0380303038030380036000080380380330030003003003003300038038003600300033
பி 7 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். ஆலயமணி எம். சுகசீலன் எச். எ. சாதனா
10
பிரிவு 8 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். சிவசுந்தரம் எ. கலையரசி எஸ். சுந்தரமூர்த்தி
12 கலை) 13 கலை 13 கலை
விவாதம் முதலாமிடம் பெற்ற குழவினர் பி. லசந்தன்
ஆர். விஜிதகுமாரி எ. கலையரசி
13 கலை 13 கலை 13 கலை
பேச்சு போட்டி
பிரிவு 2 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
கே. மிராஜ் ஆர். ஷோபினி ஆர். கிஷோக்காந்த்
دیا دیا دیا
NRR(08ක©8තරිගටRණ8කටRබේ

Page 156
රිමව රිම්වරීගිරිවරිව
பாரதி விழாவையொட்டி நடைபெற்!
பிரிவு
பெயர்
தரம்
பேச்சுப் போட்டி
பிரிவு 3 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். கிருஷாந்தினி கே. கலாதேலி 2 பி. சந்திர்
டி பூ சு
பிரிவு 4 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். நிரஞ்சனி பி. சாளினிப்பிரியா வி. இந்துகா
பிரிவு 5 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எ. கேசவன் எஸ். சிவரஞ்சனி ஆர். நிரோசினி
S co -
பிரிவு 6 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
டி. ரட்ணராஜா எஸ். தனுஷா
கெ. சந்திரமாலா
சு) ற
OPOOR00ROCRBReRைBORECORPORRERைCORREROORREGROURCORPORPRE9ை.ெ
10
பிரிவு 7 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எஸ். தயாளன் எம். மதன்ராஜ் எஸ். நகுலேஸ்வரன்
10
11
பிரிவு 8
முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். கலையரசி பி. லசந்தன் டி. திருவேந்திரன்
13 கலை 13 கலை ! 13 கலை
கோலப் போட்டி
iji sill i ii u ii
பிரிவு 5 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். விக்னேஸ்வரி ஜே. மதியவேனி எஸ். சிவரஞ்சனி
60 0 00
- பிரிவு :
முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எஸ். தயாரஞ்சனி எம். லங்கேஸ்வரன் ஆர். விஜயநந்தனி
உ க க
பிரிவு 7 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். சரஸ்வதி பி. பரமேஸ்வரி எஸ். பிரதீபா
13
பிரிவு 8 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ஆர். ராஜேந்திரன் எ. கலையரசி எஸ். தெய்வராணி
13
RBORPROCRORE03

03800380380000030303)
ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோர்
பிரிவு
பெயர்
தரம்
அபிநயப்பாடல் குழு)
பி ே1 முதலாமிடம்
எஸ். பாரததேவன் சி.சந்திராதேவி ஏம். ஜே. இஷாரா ஏன். நியோமி ஏஸ்.கோகிலவேணி எ. நிரோஷ்காந்த் எம்.என். நஷாஜா
- - - N N N N )
பிரிவு 2 முதலாமிடம்
எல். ரகுவரன் ஆர். புவனேந்திரன் ஏம், யாசிர்கமல். பி. யோகேஸ்வரி டி. கமலேஸ்வரன் எம். சித்திரா நிஷாந்தன் ஜே. சரிகா பி. விஷ்னுப்பிரியா
دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دی
பிரிவு 3 முதலாமிடம்
என். தயானி சி. சகுந்தலாதேவி எஸ். கோபிநாத் எஸ். சியானாஸ் எஸ். கோபாலகிருஷ்ண்
ஜி. நிரஞ்சலாதேவி ஆர். ராதிகா
பிரிவு 4 முதலாமிடம்
මණට වටගරටටටටටටටටටටටටටටටටට656032
என்.நிரஞ்சனி (பி. சாளினிப்பிரியா
பி. சுமித்திரா வி. நிஷாந்தி பி. பத்மலோஜினி (கே. மனோரஞ்சிதம் எஸ். கிரிதரன்
வி. விஜயராஜா என். சத்தியராஜ்
|- - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A A A A A A A
பிரிவு 5 முதலாமிடம்
பி. புஸ்பகாந்த் ஏப். பர்ஸானா ஏன். கலைச்செல்வி
எ. சிவஜோதி எம். சந்திரகலா என். லீலாவதி
பிரிவு 8 முதலாமிடம்
டி. பைசல் பி. நிர்மலாதேவி ஆர். வனிதா | வி, கலைமனி என். ஜோதிமணி ) என். தங்கேஸ்வரன்
ܗ ܗ ܗ ܗ ܗ ܗ
RaRRRRRRலை

Page 157
93-3803803030363:
பாரதி விழாவையொட்டி நடைபெற்
- 3 E =வ
பிரிவு
பெயர்
தரம்
அபிருப்பாடல்
குழு
மிண்டி * முதலாமிடம்
எம். மெடோனா ஏன். சசிக்கலா எ. ஞானகுரு ஆர். சிவபாலராஜா எம். சௌந்தராஜ் எஸ். யோகேஸ்வரி எஸ். பிரமிளா . எஸ். சசிக்கலா எல். தியாகராஜா
10 10
10
10
10
கவிதைப் போட்டி திறந்த வட்டி
முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் முன்றாமிடம்
என். புவனேஸ்வரன்
கே. வெண்ணிலா பி. கனகராஜா
13கலை 13கலை 13கலை
படசயல்...
கம்
ஆர். சரஸ்வதி பி. கனகராஜா கே வெண்ணிலா
13கலை 13கலை 13கலை
|D% (GRE%)(GR Fu)(03)(QR) (33)(03%)(GRE%)(30)(08% (32)(GRX(032)(QR (08(08%)(OR ED(08)(QR)(03) (389)(ARS)(R$லைப்
கே- தனுஜா த வனாஜா வெ யோகக்குமாரி
- தாம் த த த ன கப்
ம் 5
ஒ53:38c89(QR

03 වගවරිවටගරිවටගරිවල
ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றோர்
பிரிவு
பெயர்
தரம்
அறிவிப்பாளர் - போட்டி
பி 7,0 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
ச. சுந்தரமூர்த்தி ப. கனகராஜா ச. தயாளன்
13கலை 13கலை 13கலை
கட்டுரைப் போட்டி
பிரிவு 4 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். சத்தியராஜா எல். சர்வேஸ்வரன்
வி. விஜயராஜா
செய்ய ய் ய் யி ப்
பிரிவு 5 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
என். கலைச்செல்வி எஸ். ரதிக்கலா
ஆர். விக்னேஸ்வரி
0 0 0
பிரிவு 6
முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
டி. வனராஜா வி. யோகுமாரி வி. வசந்தகுமார்
5 ) 4
பிரிவு 7 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
வி. சதீஸ்குமார் எம். சுகசீலன் ஆர். ரமேஸ்காந்த்
2300300363803803830000383800333333336033033030303030332
11
பிரிவு 8 முதலாமிடம் இரண்டாமிடம் மூன்றாமிடம்
எஸ். கலைக்குமார் எஸ். யோகேஸ்வரி கே. வெண்ணிலா
12கலை 13கலை 13கலை
மார்ச் மாதம் 25ம் திகதி வரை 'டமாக விளங்கிய கட்டிடத்தின்
தற்றம்
ගලgගලගටල්ගලින86ගල්ගල

Page 158
වගයීම්303308033 මගදී
நன்றி
இனிய சுகந்த மணம் பரப்பி உங்கள் கைகளில் செய்திகளையும், வாழ்த்துச் செய்திகளையும் வழ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாகாணசபை உறுப்பின கௌரவமானவர்களுக்கும்.
மனமுவந்து இன்முகத்துடன் வர்த்தக விளம்பரங்கை
மலருக்கான ஆக்கங்களை 5 கேட்டபோது படைப்பாளிகளுக்கும்.
விளம்பரம் சேகரிப்பில் எம்முடன் ஒத்துழைத்த அதிட திரு. P. ஆனந்த குமார், திரு. K. சிங்கநாயகம், திரு வெலன்டினா, திருமதி. R. வசந்தி, திருமதி. S. ஆகியோருக்கும்.
விளம்பரங்களையும் ஆக்கங்களையும் அச்சுக் கோர்ட் முத்துக்குமார், திரு. K. வேலாயுதம் ஆகியோருக்கும்
மலருக்கு தேவையான பாடசாலை சம்பந்தமான
அதிபர். திரு. K. இராமசாமி அவர்களுக்கும்,
SBORRORGYSORROR CR$3989039890RSORRORER$(RSORRORE)
அச்சேற்றுவதற்கு முன்னர் ஒப்பு நோக்குதலில் உ வசந்தி, திருமதி. R. விஜயலெட்சுமி ஆகியோருக்கும்
அச்சுக் கோர்த்து பக்கங்களை அழகுற வடிவமைத்துத் செல்வி. காந்தி றோட்ரிகோ ஆகியோருக்கும். -
புகைப்படங்களை எடுத்துத்தந்த புகைப்படப்பிடிப்பா
மலரினை அழகுற வடிவமைத்து அச்சேற்றி தந்த ஊழியர்களுக்கும்,
வெளியீட்டு விழாவை நடாத்துவதில் முன்னின்றுழைத் அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர், பழைய மாணவர்கள், நல்
விழாவிற்கான அழைப்பையேற்று வருகை ஏனையோர்களுக்கும்,
சிறப்புப் பிரதிகள் பெற்று கெளரவித்த அன்புக்குரியே
இம்மலரின் உருவாக்கத்திலும், வெளியீட்டிலும் இன் நல் உள்ளங்களுக்கும்.
இச் சந்தர்ப்பத்திலே என் இதயம் நிறை மகிழ்ச்சிபடைகிறேன்.
நன்றியுடன் T. திருச்செல்வம் மலராசிரியர்.
JOBOOR)803)

1080860833
் தவழும் இந்த பாரதி மலரிற்கென ஆசிச் வங்கிய, கெளரவ மாகாண கல்வி அமைச்சர், எர்கள் கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கும், ஏனைய
மள அள்ளித் தந்துதவிய பிரமுகர்களுக்கும். - சிரத்தையுடன் அவற்றை ஆக்கித்தந்த
பர், மற்றும் ஆசிரியர்களான திரு. G. முத்துக்குமார், 5. /\, சகாதேவன், திரு. K. மோகன், திருமதி. V. 11. - பல்கிஸ் உம்மா, செல்வி. T. கலாதேவி
பபதில் உதவிய அதிபர், ஆசிரியர்களான திரு. G.
வரலாற்று ஆவணங்கலை தந்துதவிய முன்னாள்
தவிய ஆசிரியர்கள் திருமதி. V. ரதி, திருமதி. R.
துத் தந்த திரு. புஸ்பராஜ் (ஊவா மாகாண சபை),
030300303030:0330038038038038030030030300300333300300036
எள் திரு. S. பத்மநாதன் அவர்களுக்கும்
"மைபெயார்"
அச்சக உரிமையாளர், மற்றும்
தே அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பாடசாலை மன் விரும்பிகள் ஆகியோருக்கும்,
தந்து சிறப்பித்த விருத்தினர்களுக்கும்,
பார்களுக்கும்,
பனோரன்ன வழிகளிலும் உதவி புரிந்த அத்தனை
ந்த நன்றிகளைத் தெரிவிப்பதில் மட்டற்ற
R$8888888(QR)(QRQR)

Page 159


Page 160


Page 161
புதிய கருத் "பாரதீ” புதுமலராய் மலர்ந்த
உங்ககுக்குத் தேன்
பாடசாலைப் புத்தக * பாடசாலை உ
* அலுவலக
* நாடு
* கவி * ஆங்கில ) * வாழ்த்து மடல் ஆசிப் அல்
சில்லா
மகிந்த
- பாட்டி கொப்பி - வெக்ஸ் சேவையும் உண்டு
T
சகல பத்திரிகை வி
Mahinda
இCைC 2010

துக்களுடன் ப மணம் வீச வாழ்த்துகிறோம்
வையான
கங்கள் உபகரணங்கள் 5 உபகரணங்கள் வல்கள்
சிறுகதைப் புத்தகங்கள் "தை நூல்கள், அறிவியல் நூல்கள்
நாவல்கள்
ல்கள் னைத்தையும் மொத்தமாகவும் றையாகவும் பெற்றுக்கொள்ள
ால் - புக் சென்டர்.
இல. 50, 52,
பசர் வீதி, பதுளை.
ளம்பரங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் *
Is Book Centre
50,52, Bazaar Street,
Badulla.

Page 162
"பாரதி மலர்" சி
நல் வா NARMADH
Dealers in Genuine (
22ct
நர்மதா
இல. 14
නර්මදා ජුල
No. 146+ Lower Street/ Badulla.
Design & Offset By: My Fair

இறப்புடன் வெளிவர
ங்கள் ழ்த்துக்கள் 4 JEWELLERS
Quality Reliable and Durable E. Jewellers. ---
ஜூவல்லர்ஸ்
6, லோவர் வீதி, பதுளை.
වේලර්ස්
&on 146, 88e 5&s, gெee.
ர 055 - 23200
Badulla, Lat: 055/30799