கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Nutritional Status of the People of Jaffna District 1992

Page 1
NU, Nutrit
NUTRITIONA
OF THE P JAFFNA DIST
su
Council of Organisatio 100, Rasavin
COUNCIL OF NEBO REFNA

on L STATUS EOPLE OF TRICT - 1992
Non - Governmental ons - Jaffna District. shoddam, Jaffna.

Page 2


Page 3
Chairman'. Note
We have pleasure in an report No. 3. submitted by
by the Council of Non - Gov District together with the Re The reports present the Nutr part of the Island, and we soaring cost of food items people to buy their required the situation in addition to t
We deem that the fol mobilise Universal support fo
We unite
Council of Non - Governmer Organisations - Jaffna Disi

CLASS
NO.
| N1
FACCN.
NO.
nexing the report No. 2 and the select committee appointed vernmental Organisation-Jaffna eport No. 1 submitted earlier ritional problem faced in this
wish to stress the fact that E has made it impossible for
quantity. This has aggravated he scarcity of food items.
lowing scenario is sure to r our humanitarion effort.
and serve
Dr. T. Singarajah
Chairman
ital trict.

Page 4
* * * * * ਹੈ
ਈ ਉਨ , .. ... ... ....
,, ... ]
- ...." ..
ਵੀ.
..

そう
- 、、、
ている。
| い、
.。
、このこと。 した
どで

Page 5
CURRENT NUTRITI POPULATION IN . Report No. 2 of The C N. G. O. Council Jaffna.
CURRENT NUTRITIONAL ST JAFFNA DISTRICT UPDATE
Further to our report sub in May 1992.
The committee is submitti Nutritional Status of the p into consideration the followi
1. Cross sectional Nutritio
Officer of Health Jaff
|
2. Comparison of Monthl
Municipality for 3rd q in 1992.
3. A brief report submitt
arding a survey done in area of M. O. H.
RDHS, Jaffna has not sent
this report was prepared. REPORT FOR M. O. H., JA
Nutritional study by M OH-Jaft Nutritional Status of the pop
This has been pointed out submitted so far and continues

ONAL STATUS OF JAFFNA DISTRICT
Committee Appointed By
FATUS OF POPULATION IN
AS AT 20 - 12 - 1992
omitted to the NGO Council
ng the update report on the opulation. This report takes ng data
onal Surveys done by Medical
na Municipality.
y statistical report of MOH varter 1991 and same period
ced by Dr. N. Sivarajah reg
by a P. H. M. at ChanKanai. Manipay.
in his statistics at the time
FFNA MUNICIPAL AREA
Fna as at 14th December 1992 pulation
in all our situation reports to be an urgent priority. A

Page 6
Nutritional Survey do among pre-schoolers in W
PHM Area
No. of children A
weighed
41
Wd.01 Wd.03
113 Wd. 19. MAI 1559 Wd 20
238 Wd 21
136 Wd. 12
84 Wd 04 Wd.07 Wd.08
68 Wd.02
65 Wd.09
30 Wd 07 Ref.C.G.Th.
138
55
68
1,274
SUMMARY
5.7°
% below
60% weight for age (Third degree malnutrition) Table II
Comparison of Nutritional schoolers % below 80% of w 1991 | 1992 ( based on MSR )
% below 80% weight for age
Infants
Pre-schoolers group 1 1 - 2 Pre-schoolers group 2 3 - 4 Nutritional status of pre-scho

one on 10 th October 1992
estern section of the city
18
04
| 55
Yo. below 60%
Below 3rd per age - % Quarter ,80%
04
9.7%
3.5% 12 DE 7804, 75 - 27 11.3ydd 1665 L
04
2.9%
91 :02 2.3%
44 02
22 OL
1.2% 01. i 1.4%. OL
1.5%. 01
3.3% 00
00
3 6%
55
13
s. 9.4
121. I 141
Mia nomina - ainsi
5 6 % below 80%
$ 58% Weight for age $ 2 degree malnutritions
status of Infants and preeight for age for 3rd quarter
3rd Quarter 3rd quarter
1991
1992
27% 37% DE yrs.
44% 57% yrs.
54% 66% plers and Infants. J.M.C. area.

Page 7
Brief Report on study fr Dr. N. Sivarajah of Fac
An interesting study was ci worker (FHW) in the Manipa Sho estimated the nutritional years old) in two refugee cam using the midarm cirumferenc that 60% of those in the vill the refugee camps were malno tion has spread to the villages OBSERVATIONS
It will be seen that the pi pre-schoolers continues to be a p tion. The above statistics indic. one of the main risk groups good indicator of the state of
The main resons for the co nutritional status in the popula
i) Unemployment, under
resulting in low or ni to have a balanced di
ii)
The governmental sub displaced is not cnoug The dificiency make tl
iii)
Distruction of home st fear psychoses prevents of home gardens | Anir
iv)
No effective suppleme therapeutic programmes by governmental 1 No Prior to 1990 NG00 li Saryoda ya had been c.
-3

om Chankanai submitted by Fulty of Medicine. Jaffna.
arried out by a Family Health y Health Area ( Chankanai ). status of the Children (1 - 4 -ps and a village in her area ce as a measure. She found Bge and 74.5% of those in urished, shows that maloutri- to0.
oblem of malnutrition among -roblem needing urgent attenate the nutritional status of in the population. This is a the rest of the population.
Dntinuing deterioration of the ation are :
employment and displacement I purchasing for extras needed
et,
sidy or free issues for the a for the "Survival Needs''.* ae situation worse.
eads and the environment of - people from making efforts nal husbandry projects. *
tary feeding programmc or
have been carried out cither a governmental organisations ke Redd Barna, SCF, FORUT, arrying out Nutritional progra

Page 8
mmes on a much larger : The need at present. period.
Lena The Thriposha, prograr
ja - even for identified
the increasing need
efforts to effectively 8 been a failure todate. Ki
Fishing / Agriculture a minimal resulting in the population.
Damaged unusable toi prior to 1990 49%
Jaffna had toilets w -- til 1990 due to lack
worse day by day.
The latrine subsidy not, implemented since soil pollution increase disorders creating a detriment of health st
RECOMMENDATION
As given in our report 1. following recommendation for
1. Residential feeding inter
malnourished (Acutely * 3 PEM) and follow up a 2. Refresher Courses for FHV
tion and nutrition interven

scale (under FRSS Programmes). is more urgent that in 1990
ame has not been carried out beneficiaries as at 1990 with
it is observed that all out, re - start the programme has
ctivities are at a stand-stil or increased dependency among
lets bas worsened the situation of the house - hold in RDHS ith no construction work since of cement the situation gets
programme of the - D. H. S. is - 1990. Due to the above facts
worm infestations and bowel vicious cycle of events to the atus of the population.
We would like to repeat the immediate implementation.
-ention for children severely nalnourished and those with i home.
PS on the problem of malnutrition.

Page 9
3. Make Thriposha available at
children and pregnant and la
4. Ensure regular supply of vacc
5.
Continuous monitoring of nut tion whenever necessary.
6. Encourage
- Goat. rei - Poultry i - Home G:
7. Health Education Programme
- Worm ir - Diarrhoea
8. Assistance in - Fishing
- Agricultur ag cet.
Annexure
Report 1. of the Committee.
SELECT COMMITTEE APPOINTI GOVERNMENTAL ORGANISATI
1. Dr. N. Sivarajah
MBBS DTPH. MD., Senior Lecturer in Community University of Jaffna.
Dr. R. Theivendran MBBS, MSC,
Medical Officer of Health, Jaffna.

all clinics for malnourished actating mothers.
ines and proper storage.
ritional levels and interven
12 DEsi aring ito. rearing ardening and supply - seeds
Fertilizer
on afestation e prevention
- SALURAN
A AS, *
ED BY COUNCIL OF NON ONS - JAFFNA DISTRICT
I en ?
- Medicine, izan
*Rais

Page 10
3. Dr. C. S. Natchchivark
MBBS. Senior Lecturer in Com University of Jaffna.
4. Mr. K. Balakrishnan,
Assistant Director of P Jaffoa Secretariat.
5. Save the Children Fund
6. FORUT Representative.
Report No : 3
Since release of the 2nd r from RDHS Jaffna in the s children in Jaffna Disti PHA/ 3 / 92 - 74 of 21 - 12
The Summary is given
1) Nutritional Survey of
Total No. of Camps - No. of Preschool child No. Malnourished % Malnourished Ist Degree
(Below 80% to 71%. 2nd Degree
(70% - 61%) 3rd Degree Below 609

ciniyan.
Imunity Medicino,
lanning,
I (UK) Representative.
30 th December 1992
eport we have received the deta state of - Malnutrition of preschool rict. (Reference RDHS letter
- 92)
below:
Refugee Camps. (AII MOH areas) - 163 No of camps screened - 150 Bren screened - 6636
3176 47.8%
> Weight for age - 22.6%
- 16.3% - 8.0%

Page 11
2. Survey done in Child Welfare Chinics (AII health areas )
HEALTH STATUS OF PRESCHOOLERS - JAFFNA DISTRICT
Percentage of malnourished chidren seen at clinics ( Pre - school )
1986
1987
1988
1989 1990 1991
(1-2 years ) - Number weighed 8437
12963
46799
15959
* 31236
38982
Number below. 3rd
1190
2930
5028
8782 14775
16713
| 36
Percentile % Malnourished
14.1
22.6
* 36.9
28.1 37.9

Pre - School (2-5) Years
Number weighed
Num der below 3rd
1514 1785 16784 10124 17644 8783 266 1567 4835
3393 1 5133
3900
17.56 20.12
29.
33.5 29.0 44.4
Precentile % Malnourished
This reflects the nutritional status of preschoolers attending the Clinics only.

Page 12
3. Nutritional Survey o
Preschools in Jaffna
Total No. of Preschools No. of Preschools Scre No. of children screen No. Malnourished 1st Degree (80% - 719 2nd Degree (70% - 61 3rd Degree below 60%
4)
Nutritional Survey ir by Voluntary Organi
No. of Day Care Cent No. Surveyed No. of children screene No, Malourished 1st Degree 80% - 71 2nd Degree 70% - 61 3rd Degree below - 60
Observation
The Statistics provided findings are further proof status of the population. T could be as follows:
1) Short Term: Increased
population particulary ren disabled and the g
2) Long Term - effects of
tion of the future gene table if the trend is o
Hence it is recommend as gives in our reports N

f Preschool Children Attend a District
in the area -- cenod
ied
1 1 1 1 1
440
379 10526
5575 2972 1927
52.9% 27.8% 18.3% 6,3%
%)
666
Day Care Centres - Managed sations
Eres
- 25
22
plo
609 417 26) 122 35
68.4% 42.6% 20.09% 5.7%
by RDHS covers the district. The of the deteriorating nutritional 'he disatrous consequences of this
morbidity / mortality among the the risk groups ( of mothers, child -
eriatric population )
Physical Stunting, Mental retardaeration of the community is inevitot checked.
ed the immediate action be taken 0. I & II.

Page 13
A REPORT ON THE CU
STATUS OF T IN THE JAFFN
Introduction:
The members nentioned in the Representatives of the Non (NGO) who met on 13 - 03 - the current autritional status of
District.,
The committed decided to reports which were available in
nal status.
1. Nutritional survey conducte
Ketpali Refugco Camp, Ch
Study of cbildren and mott the Jaffna Municipality. C
( Dr. R. Theivendran )
3. Quarterly return of PHI's se
4. Data provided by the GA
in the Jaffna District.
5. An analysis of birth weigh
Jaffna during the period Au with the period Aug. — 0: ( UK ) and SLRC ( Jaffna
Since most of the studies h ren and mothers this report ref
metbers.
Nutritional Survey at Ketp
This Survey was carried ou children in the Ketpali refugee
-9-

RRENT NUTRITIONAL HE PEOPLE VA DISTRICT
I annex 1 were requested by
Governmental Organisations 92 to submit a report on the people in the Jaffas
study the followup surveys and order to evaluate the nutritio
-d by the SCF ( UK ), at avakachcheri.
ers in the refugee camps in onducted by the MOH Jaffna
ent to RDHS Jaffna.
Jaffna on availability of food
ts of children born at GH -gust - October 1989 compared 1. 1991 carried out by SCF
Branch ). Lave been concerned with child-f Pers mainly to children and
pali
t in February 1992 among camp. The refugec camp had

Page 14
360 children under 5 years a in the study. Weight for h criterion to measure the curre the Pre - School children wer weight for hcight and wers
When the weight for ag dered the percentage malnouri is given in Tablo I.
* Tablo 1: Level of Malnutr
Y Agent
Under I year |- Under 5 years
2. A Study of Children anc
in the Jaffna Municipalit
This study was carried o camps within the Jaffna Mui children under 5 years, 138 pre
mothers were examined.
- The children whose weight below it in the growth chart
were considered malnourised. vas as follows.
under 1 yr.
1-5 yrs. -
AII the 138 pregnant mott wero identified as anaemic on ohart and on clinical examinat
-1

nd 92% of them were included cight / length was used as a cat nutritional status. 6. 8% of
.below 80% of the standared considered malnourished.
of these children were consiished was 67. 7% A summary
ition at Ket pali Refugee Camp
% under weight Wt / Ht| Wt / Age
2. 9%
6. 8%-
67. 7%
3 Mothers in Refugee Camps
ty.
at in October 1991 in 12 refugee nicipality. In this study 752 grant mothers and 103 lactating
Es were on the lower line or used by the Ministry of Health
The percentage malnourished
41%
— 73%
aers and 103 lactating mothers
examication by the Talliquist ion

Page 15
3. Data from Returns Sent I
The Data from six of the October to December 91 ware a areas Kayts and Kilinocbchi w
The percentage of malaourish
under 1 yr. 1 - under 5 yrs.
4. Data Provided by GA Ja
Food in the Jaffna Distric
Out of the wealth of data by Mr. K. Balakrishnan A. D. PI. two important food items ( Ric
consideration.
It was reported that durio of rice was available for the were from local production, 15, local traders and 31, 000 me Department of Essential Servic what was required according to ( Food Balance sheet 1989, Dep 1990)
One of Jaffna's main ind fish had been the main source The annual catch had been at the annual need is about 6.605 present annual catch is only only 16. 6% of the need for th of fish has also iucreased by :
5. Analysis of Birth weights
Hospital (Teaching) Jaffna dur was compared with the Birth w the last quarter of 1989.
-11

py MOHs to · ROHS Jaffna
8 MOHs areas for the period, analysed. The data for MOHS Fere not available..
ied childrea were as follows.
16. 2% - 26.1%
ffna on Availability of
ct.
on food availability provided anning of the Jaffna Kachcheri e and Fish) were taken for
ng 1991. 56, 000 metric tons
people ( 10, 000 metric tons .000 brought by NGOs and =tric tons provided by the ces ) This was only 71% of
national availability in 1989 ot. of Cencus and Statistics
ustries had been fishing and - of protein for the people. -out 33, 395 metric tons and
metric tons. However the 1094 metric tons, which is e Jaffna people. The prices 3 - 5 times.
of children born in General ng the last quarter of 1991 eights of children born during

Page 16
It was found that 19% were below 2500 G. While i 23% resulting in a 25% incre Birth weight.
The difference was statis
Conclusions:
The assessment of the nu could be carried out using.
1. Anthroprmetric measureme
-- Weight for Heigh
Weight for Age
Bio Chemical investigatio
-- Measurement of
3. Food availability
Chemical examination for tion. It has been found that in 1971, the age groups
were the children and el
Similarly it had been retardation among Gerima
Wars.
Hence with the present v certain degree of malnutriti
The function of the com ostent of malnutritions and trond if necessary:
Two measures weight f have been used as indices o foramr measures only acute mal lov weight irrespective of th

of the children born in 1989 n 1991 the percentage rose to Fased in the incidence of Low
tically significaat.
itritional status of a community
nts like measuring
ns like haemoglobin levels in the blood
· sign and symptoms of malnutri- during the famine in Sri Lanka most affected by Jack of food
ders.
found that there was growth a children during the two world
var and the shortage of food, on is to be expected.
mittee had been to quantify the suggest measures to arrest the
er height and weight for age - malnutrition in children. The autrition and the latter measures e height.
2

Page 17
Immediate intervention wit! essential in the case of childr for height and long term interve of the cases of children who ha
Acute Malnutrition ( weight |
According to the Ketpali 1 – 4 years were under weight. district was 3. 7%.
Second and Third Degree Prote ( Weight | Age )
Measurement of weight for is the common measure carrier is incorperated into the growth
Ministry of Health. This give irrespective of the height: All ch the growth chart are considered
corresponds to 2° & 3° Protein to Gomez' classification)
The Data obtained from the to the growth chart and the yrs malnutritioned was estimat with the findings in the Jaffna
Ketpali study Jaffna MC
The prevalence of 2° & 3° in both these studies.
The prevalence of 2° and 3° District was 32. 5% indicating the as in the case of acute malnutri
However the data obtained returns to RDHS differ greatl and should be interpreted with
-13

1 food supplementation is en who have lower weight intions are necessary in most ve lower weight for age.
height )
study 6. 8% of the children In 1977 the rate for Jaffna
:in -- Energy -- Malnutrition
age to identify malnutrition 1 out in this country. This chart used in clinics by the s a measure of the weight ildren below the lower line in 1 to be malnourished ( and energy maloutrition according
- Ketpali study was transfered percentage of children 1 -- 4 ced and is compared below
Municipality.
67.7%
73%
PEM appeares to b: similar
PEM in 1977 in the Jaffna at the prevalence has doubled
tions.
from the PHI's quarterly y from the above studies caution.

Page 18
Data available with the Nutritional status of Pre-Sc 1. The data is collected or
clinics, which was only yrs. old
The children 1-4 years, months ( For DPT/ did probably not included in of malnutritions is hig group.
3. Due to the non availabi
malnourished children do
Anaemic among Prognant a
It is reported that almo mothers in the refugee camp suffering from anaemic while
was 15% (3).
Low Birth Weight Infants
The increase by 21% in infants is very significant. M contributary cause to the hig children.
All data available indi trend in the nutritional s and lactating mothers and pr tion. Although it is not an there is an unmistable dow status. In order to arrest thi be taken now. Tomorrow m: more difficult.
It should be emphasised downward trend in the nutrit and NGO's alone will not be

RDHS does not reflect the true 10ol childrca becausc.
ly from children who attend tho 29% of the total population 1-4
attend clinics only once at 18
·) Children above this age are a this data and the prevalance A among children in this age
lity of Thi iposha or substitutes,
not attend the clinics regularly. id Lactating Mothers
est all the Pregnant and Lactating s in the Jaffna Municipality are e the corresponding figure in 1977
the birth of low birth weight taternal malnutrition could be a er incidence of low - birth weight
cate that there is a downward tatus of children and pregnant 'obably in the general popula
enormous problem at present award trend in the nutritional is trend preventive action must ay be late and will certain be
that the task of arresting the ional status is an enormous one } able to shoulder the task. The
-14

Page 19
state should also take immediate tion suggested, later in this repe
The NGO's are already car programme some of them arc.,
1. Supplementary food assistance
Hospital Jaffna by SCF ( U
2. Supply of “ Jeevaharım’ to rec
3. Supplementary food assistance
by YMCA, FORUT, TRO, F Redd Barna.
It is possible that several oth intervention programmes but the
about them.
Recommendations
In addition to the above the recommended. 1) Residential feeding intervent
malnourished ( Acutely mala PEM) and followup at home
Refresher Courses for FHWS
tion and nutrition interventio 3. Make Triposha available at a
children and pregnant and la
4. Ensure regular supply of vaca 5. Continuous monitering of nutr
tion whenever necessary.
6. Encourage -- Goat caring
Poultry searing - Home Gardeni
- 15

positive steps in the intervenDrt.
rying out some intervention
e to paediatric unit of General JK )
=fugee camps by SCF ( UK )
e to children in pro - schools BRF (83), Sarvodaya, TRRO.
er NGOs may be undertaking committee was not aware
e following intervention aer
ion for children severely purished and those with 3°
on the problem of malnutri.
Il clinics for malnourished stating mothers.
ines and proper storage.
ational levels and interven.
alia ag and supply -- Seeds
-- Fertilizer

Page 20
7. Health Education Progra
-- W
Di.
8. Assistance in
Fis
ΑΣ ect
Reference
1. Department of Consus
children - 1977 - Sri Lan statistics 1978 Colombo
01 - 06 - 1992.
Members of
Dr. N. Sivarajah (Chairman MBBS. DTPH. MD., Senior Lecturer Community
Medicine, University of Jaffna.
Miss Rebecca Macnair, District Co - ordinator, SCF ( UK ).
Mr. M. Thambithurai, General Secretary. Y. M. C. A., Jaffna.

amme on
Drm infestation arrboca prevention
shing criculture
Statistics - Statistical profile of ka: Department of Census and
Sgd: Dr. N. Sivarajah
Annex 1
the Committee
) Dr. R. Theivendran,
MBBS. MSC.,
Medical Officer of Health, Jaffna.
Mr. K. Balakrishnan, Assistant Director of Planning. Jaffna Secretariat.
Mr. P. Balakrishnan, Co - ordinator.. Council of N; G. 00., Jaffna District.
-16

Page 21


Page 22
ARUN PRINTERS A

VD PUBLISHERS, JAFFNA.