கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Save the Jaffna Medical Faculty

Page 1
“SAVE THE JAFFNA MEDICAL
Un

- FACULTY
Medical Students Plea, niversity of Jaffna

Page 2
This brochure has been kind sponsorship of
MANOHARAN &
ENGINEERS – con 49, AMBALAVAN
JAFFN
The Contractor of the Facult
St. Joseph's Catholic Press, Jaffna

made possible by the
+ VETTIVEL, NTRACTORS, IAR ROAD,
A.
y of Medicine building.

Page 3
1847
Dr. Sameul Green, teach Western Medicine ir one of the first batch o whole of Asia, on arrivin U.S.A., surveyed the wł decided that for his wo benefit to the people, he Stud the Province with
1988
We, the students, o will take these immortal serve here where the nee pledge our unfailing and growth of the Faculty Institute's vast potentials.
It is from the botto make a plea to each one present crisis and get the again, by helping to fill in Please help us to;
Danice Save the Jaffna Sesionistiese
toob o sirodi sai
subang esgotaanilisi .aoine eile a batalo dos

the first gentleman to . Jaffna and who produced f Medical Students in the g in, Jaffna from Boston, Lole health field and he rk to be of any lasting
said in his own words; Well Educated Physiciang »
sousblaas, f Jaffna Medical Faculty, words into our hearts and d is most necessary. We
continuous support to the and to help achieve this
n of our hearts that we of you to help solve the Faculty going and growing the most pressing vacancies.
Medical Faculty ”E
sheria eget lidojot
Medical Students, S i a Faculty of Medicine,
University of Jaffna.
ITAira:

Page 4
2
THE
We, the students, Facı of Jaffna would like to ! that the Jaffna Medical F crisis ie. possible closure Faculty. The primary and a lack of staff in all the in certain clinical and par details of the immediate been given in this brochu
We, as students reali urgency of the problem b all options that are ava launched a campaign ;
“ Save the Jaffna
|It is our fervent ho needed doctors will come that are most pressing. G a Teaching Hospital is bu built the necessary staff The potential of the Jaffn The Jaffna Medical Facul provide 150 seats per ye course in Medicine and Sui its students from all over North-East-Central regions are the regions where there to serve the millions of pe Faculty in addition has the studies and meaningful rese

PLEA
ulty of Medicine University pring to your kind notice aculty is facing its worst e of the Jaffna Medical d most pressing problem is e disciplines and especially a-clinical departments. The necessary vacancies have
re.
sing the seriousness and nave decided to work on ilable to us. We have
Medical Faculty?"
Geog epe that the very much and fill up the vacancies radually we hope that as ilt and a Cancer Unit is vacancies will be filled. La Medical Faculty is vast. ty, has the capacity to =ar for an undergraduate rgery. The Faculty chooses - Sri Lanka especialy the s of the country. These - is a shortage of doctors, eople residing here. The e facilities for postgraduate earch related to this region.

Page 5
In addition many related sciences are being condi campaign will help keep growing, through which i health sciences can reach and to lift the health st now and on the long run.
Medical Faculty will bec health world as regards 1 needs of humanity. We obligations and responsil
Medical Faculty. Our brochure.
We, the students, of t would like to send this pl Jaffna Medical Faculty. I present staff crisis to kee and to latter achieve all run.
We have included a we hope to solve this prot be most grateful if you anyway to fill these most
We would like to th you have shown and the this campaign, and look you to make this campaig
acedae
masasama interesanan ing

I courses in the health ucted. We hope that the
the Faculty running and he many disciplines of the out and touch the people tandard of the community
We hope that the Jaffna Dme a super power in the to service to the health
as students realise our bility towards the Jaffna pledge is found in this
Tune
che Jaffna Medical Faculty ea to you to help save the Please help us to solve the p the Faculty continueing of its potential on the long
working paper on how olem. Once again we would could kindly help us in
pressing vacancies.
ank you for the concern
support extended towards froward to working with n a success.
Medical Students, Faculty of Medicine University of Jaffna.

Page 6
வேண்டும்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக
களாகிய நாங்கள், எங்கள் பாரதூரமான நிலையை எதிர் பதை உங்களின் கவனத்திற்குக் கடந்த பல வருடங்களாகப் நாம், இன்று மருத்துவ பீடத் எம்மைத் தள்ளும் கட்டத்தை என்பதை மிகக் கவலையுடன் ( போதனா வைத்தியசாலையிலும், வைத்தியர்கள், விரிவுரையால் மைப் பூதாகரமாகப் பயமும் குறை நிவர்த்தி செய்யப்பட ே யாய பிரச்சினையாகும். பற் விபரக் கொத்தில் கொடுக்கட
இந்தப் பிரச்சினையின் 4 படவேண்டியதன் அவசியத்தை எம்மால் இயலுமான சகல வ தீர்ப்பதற்காக யாழ். மரு கள் ' என்ற ஒரு பிரசாரக் கு
ஆ க து மிகவும் அவசியமான லெ துவர்கள் மனமுவந்து வந்து ளின் உறுதியான நம்பிக்கை. உரித்தான போதனா வைத் சிகிச்சை நிலையமும் கட்டப்ப றிடங்களும் நிரப்பப்பட்டுவிடு யாழ்ப்பாண மருத்துவ பீடத் மிகப் பரந்தது. ஒவ்வொரு 8 வப் பட்டப் படிப்புக் கற்கு

டுகோள்
, மருத்துவபீட மாணவர் ளின் மருத்துவ பீடம் மிகவும் நோக்கிக்கொண்டுள்ளது என் க் கொண்டுவர விரும்புகிறோம். பல பிரச்சினைகளைச் சந்தித்த தையே மூடவேண்டிய நிலைக்கு அடைந்துகொண்டிருக்கிறோம் தெரிவிக்கிறோம். யாழ்ப்பாண மருத்துவ பீடத்திலும் உள்ள கார்கள் பற்றாக் குறையே எம் அத்துகிறது. இந்தப் பற்றாக் வேண்டியதே எம்முடைய தலை மறாக்குறை விபரங்கள், இந்த ப்பட்டுள்ளன.
- 25) அவசரத்தையும், அது தீர்க்கப் தயும் புரிந்து கொண்ட நாங்கள் வழிகளிலும் ஈடுபட்டு இதனைத் த்துவ பீடத்தைக் காப்பாற்றுங் தழுவை உருவாக்கியுள்ளோம்.
வற்றிடங்களிற்கு, எங்கள் மருத் நிரப்புவார்கள் என்பது எங்க - காலப்போக்கில் எங்களுக்கே தியசாலையும், புற்று நோய் ட்டு முடிந்தபின், சகல வெற் ம் என நம்புகிறோம். எங்கள் 5தின் நோக்கமும், திறமையும் வருடமும் சுமார் 150 மருத்து ம் மாணவர்களை, வைத்தியத்

Page 7
துறையிலும் அறுவைச் சிகிச் கும் சக்தி உடையது. கோடிக் களின் பற்றாக்குறையால் த5 கிழக்கு, மத்திய மாகாணங்கள் மும் சுமார் 150 மாணவர்க குத் தெரிவாகுவார்கள். இவ பிற்கும், எங்கள் பிராந்தியத் களை நடாத்துவதற்கும், சுகா பட்ட கல்வி முறைகள் (உ மருத்துவம்) போன்றன நடை யாழ்ப்பாண மருத்துவ பீடத் பயன் படுத்தப்பட்டும் வருகின் சாரக் குழு, எங்கள் அரும்டெ துவ பீடம் தொடர்ந்து வீறு மேனியும் பொழுதொரு வண் சேவையின் வலிய நீண்ட. | மக்களை யும் அரவணைக்கவும் சமுதாயத்தின் சுகாதாரத் வழி வகுக்கும் என்பது எமது எங்களின் இந்த அயராத முய நோக்கில் எமது யாழ். மருத்து தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் அடைந்து அதி சக்திவாய்ந்த நிற்கும் என்பதில் சற்றேனும் ச பீட அன்னையின் குழந்தைகள் கடமைகளையும், பொறுப்புகளை அதற்குரிய எமது, திட்டவட்ட. எங்களின் இந்த விபரக்கொத்,
யாழ். மருத்துவ பீட மா களின் மருத்துவ பீடத்தைக் துணைபுரியுமாறு உங்களை மன்டு பட்டுள்ள மருத்துவர்கள்

சைத் துறையிலும் பயிற்றுவிக் க்கணக்கான மக்கள், மருத்துவர் விக்கும் இலங்கையின் வடக்கு, ளில் இருந்து ஒவ்வொரு வருடம் கள் யாழ். மருத்துவ பீடத்திற் பற்றைவிட பட்டப் பின் படிப் த்துடன் தொடர்பான ஆய்வு தார சேவையுடன் சம்பந்தப் தவி மருத்துவப் படிப்பு, சித்த முறைப்படுத்துவதற்கும் எமது -தில் வசதிகள் உண்டு. அவை சறன. எங்களின் இந்த பிர பரும் சொத்தான யாழ். மருத் நடை போடவும், நாளொரு ணமுமாக வளரவும் சுகாதார கரங்கள், நோயாளர்களையும், ஒட்டு மொத்தமாக எங்கள் தரம் உயரவும் உடனடியாக * உறு தி யா ன நம்பிக்கை. பற்சி நீடிக்குமானால் நீண்டகால துவ பீடம் மக்களின் சுகாதார சேவையில் உன்னத நிலையை மருத்துவ பீடமாக உயர்ந்து =ந்தேகமில்லை. யாழ். மருத்துவ ரான நாங்கள், எ ங் க ளி ன்
யும் நன்கு உணர்ந்துள்ளோம். மான, உறுதியான வாக்குறுதி தில் காணப்படுகிறது.
ணவர்களாகிய நாங்கள். எங் காப்பாற்றுவதற்கு நீங்களும் றடுகிறோம். இப்போது ஏற் விரிவுரையாளர்கள் பற்றாக்

Page 8
குறையை நீக்கி எங்கள் மருத் பெறவும் காலப்போக்கில் த படுத்தவும் உதவுமாறு உங்களை உங்களிற்கு இயலுமான எந், பிரச்சினையைத் தீர்க்க வழி பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒ அதன் வழியில் செயற்படுகி உடனடி வெற்றிடங்களை நிர னால் நாங்கள் என்றென்றும் களாக இருப்போம் என நிை
- கே.
எங்கள் மருத்துவ பீடத்தி கும் ஆதரவிற்கும் நாங்கள் | எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த திரு நாட்களிற்காக நாங்கள்
2 கோடி நன் கடந்த 28 - -
(2 இடம் : தேன் - ப
பட்னா வின்கே கே உத) ரோட்டா - - -
ப கட்
20 ஆ
காக் ஆட்டம் ப இட் அப் அதான்டா

த்துவபீடந் தொடர்ந்து நடை தனக்குரிய சக்திகளை வெளிப். எப் பணிவுடன் வேண்டுகிறோம். த வழியாலும் உதவி இந்தப் பண்ணுங்கள். எ ங் க ளை ப் ஒரு திட்ட அறிக்கை அமைத்து றோம், மீண்டும், எங்களின் ப்ப நீங்கள் உதவிபுரிவீர்களா உங்களிற்கு நன்றியுடையவர் னவுபடுத்துகிறோம்.
தில் உங்களிற்குள்ள அக்கறைக் நன்றி கூறுகிறோம். நீங்களும்
முயற்சியை வெற்றியாக்கும் காத்திருக்கிறோம். -றி.
மே 8 மருத்துவ பீட மாணவர்கள்
மருத்துவ பீடம் ( யாழ். பல்கலைக் கழகம்
யாழ்ப்பாணம்.
-----
---- -
எட் 22ம் -
அத உ படிபதாக
- - படம்

Page 9
IMMEDIATE NECES
Staff Position of the Facul University of Jaffna (Clinic
Medicine
Professor
Registrar Surgery
Senior Lecturer
Registrar Obstetrics & Gynaecology
Senior Lecturer
Registrar Paediatrics
Senior Lecturer
Registrar Vacant posts of Consultants/S General Hospital (Teaching)
Consultants Neurosurgeon Orthopatic Surgeon Thoracic Surgeon Deratologist VD Specialist Physical Medicine ENT Surgeon
Eye Surgeon Senior House Officers
Medicine Surgery Obstetrics & Gynaecology Paediatrics R.O

SSARY VACANCIES Ity of Medicine, cal Department)
No. of Vacancies
OL
02
02 01
A 02
02 einde van
Segons 02 dele vain 01 SHO at the en
Jaffna
JAS
O1 01 01 01 01 01
83355

Page 10
Pre-Para Clinical Vacancies
1. Professor of Anatomy 2. Professor of Pharma 3. Professor of Medicine 4. Endowment chair in 5. Endowment chair in 6. Senior Lecturer in
Physiology, Psychiatry Paediatrics, Surgery, E
7. Temperory Senior L
Pathology/Parasitology i Psychiatry, Obstetrics d
Surgery, Medicine, A
.9
Assistant Lecturer/Ter Physiology, Parasitolog & Biochemistry. Positions on contract
ESSE

cology
against
nosionadas Oncology ਰੋਡ ਉਤੇ ਨਸਲ -Orthopaedic Surgery
Pathology, Parasitology, Obstetrics & Gynaecology, Biochemistry.ci
Lecturer / Tem. Lecturer in /Microbiology/Physiology, B Gynaecology, Paediatrics, Anatomy, Biochemistry. np. Asst. Lecturer in ey, Microbiology, Anatomy
- also invited. godin0
Ta on ad I
Belgolois
Silesioso Saolibo lwensiya
case TME
ag ay neoin saol oineta
Ygolonsayo soinuatedo
aiciaio

Page 11
SI THE JAFFNA ME
SGC SO STUDENT itserdings ob We, the students, Fac of Jaffna, are most grate Jaffna Medical Faculty opportunity to read in enter the noble profession to health. We all too wel tion in entering into this to do justice to this hon
era The recent situation 1 of the importance and profession. Normally the of the world is vast an done. The need for well now, even as it was Green said that for his w essential to "STUD THE EDUCATED PHYSICIA take this into our hearts is. We know that M not reached to barely all way to go. We realise
We are ever indebted t who have set an example by their dedication and
many trying conditions t. to teach and train us all. our mothers and fathers,
We realise that our Univ other univesities. The mos

EDICAL FACULTY'S
IS PLEDGE 18 Agos
culty of Medicine, University eful and are obliged to the for giving us this golden Medicine and eventually to , to serve humanity in regard 1 realise the severe competis field. We will do our best our. O - Boeotis. has given us more awareness En absolute need ni of this e health needs of this part d there is so much to be P educated physicians is here in 1847, when Dr. Samuel Pork to be worthwhile it is - PROVINCE WITH WELL
NS”. We as students will E and serve where the need odern Medical help has
the areas. We have a long Fe are needed most here.
pour most respected teachers
and shown us the way untiring hard work. Under ney have taken great pain
They are very much like and we are deeply grateful. ersity is quite different from t valuable factor being that

Page 12
10
the University is like a la knows every student and about his progress and we any of the staff at any tir ear which is most valuabl not feel lost and we feel other good factors, too nuo entering the University of the Faculty of Medicine is
We, the students reali is to serve in this commun
most. To alleviate pain an to console and comfort in always in the promotion o
We pledge continueing sur part to see that our belov continues to grow and priviledges we have had, to of students that will be en of this most esteemed inst
gais
Redento
til boa visus ver T aloitevinano e o be EEi0 18ਗ ਹੈ 32 g ਵੀ tudi guiad ioni aidnasis

arge family where the staff personally take great care elfare. We can approach
ne and get a sympathetic le for us students. We do useful. There is so many merous to write. A student Jaffna and in our regard
most fortunate.de
se that the least obligation nity where we are needed d suffering of the people, times of sorrow. To help f health in our community. pport and will take active red Jaffna Medical Faculty continues to provide the e all the future generations atering through the portals itution.
The Students of the Jaffna Medical Faculty
lemez e se do
as oitoiba miatt
rialta daore sia-

Page 13
THE RICH HISTOI Di at boblo JAF)
JAF)
The influence of West in Jaffna in the early part
when 5 members of the arrived here in September
0o Dr. John Scudder on Jui sary at Pandatherippu, He on patients with diverse di to a hand full of local r heroic and successful opera reconstruction of multilate the knee, excision of la operations. These are stup when there were no facil transfusion and sterility as wife had many trials, losi Neither work nor calamity he created a dispensary bui Scudder left Jaffna for M Vellore, Many of the Scu in India. Dr. Ida Scudd Emeritus of the Vellore Chr a grand daughter of Dr. Jo
Dr. Samuel Green, saile Jaffna via Madras and cre arrived here on October 6t field and found that ignorar Common diseases prevailed readings - frequent episode fever & lung infection, scabies spleen - now known as mal

11
RY OF MEDICINE IN
ENA
ANADOS LATE
ern Medicine had its impact
of the Nineteenth Centuary American Mission Society 1816.
ne 18, established his dispenworked long hours attending seases and taught medicine nen. He performed many utions eg. successful plastic d ears, amputation above rge tumors, eyes cataract pendous fets in those days ities for anaesthesia, blood obtains today. He and his ng 3 children in 18 months. overwhelmed them. In 1832 Iding that still stands. Dr. idras and later shifted to .dder Family lived and died er, founder and principal istian Medical College was
hn Scudder.
1 from Boston in 1847 to Issed the Palk Strait and h. Dr. Green surveyed the ce and superstition was rife.
in Jaffna according to his | of cholera and smallpox, , fever & ague with enlarged iria, cancer of the mouth

Page 14
12
the healthy died of diabe anism and indolence combir his work to be of any las he should in his own words: "Stud the province with well
In February 1848 he Manipay and organised the with 7 students selected now known as Jaffna Coll
Western Medical Science curiculum being based on
Medical Faculties of the A students attended the Missio twice weekly clinic at tt Hospital at Jaffna establish the Government Agent N, P. Green and in collaboration Society of Jaffna. The hosp it is now the G ENERALH first batch graduated in 185 They were one of the first whole of Asia.
To make Medical Edu group, Dr. Green initiated Vernaculer which was a re 100 years ahead of his time. texts and journals into Ta
From 1850–1907, the ] in-need society hospital was the graduates of Dr. Green his outstanding students v

etes, the effect of vegetarined. He decided that for ting benefit to the people,
educated physicians"
set up a dispensary at e Mission Medical school
from Batticotta Seminary ege giving instruction in in English. The Medical
the lines followed by the american Universities. The n dispensary regularly and de Friend-in-Need Society ned by Mr. Auckland Byte - with the assistance of Mr.
with the Friend in need pital has grown into what OSPITAL, JAFFNA. The 0 with a competent ability. medical Graduates in the
cation available to a wider
medical teaching in the evolutionary idea - at least
He translated the standard mil. obmed
tsit breit hat Medical staff of the friend
drawn almost totally from Es Medical School, Few of were Gould, Town, Evarts,

Page 15
Danforth, Mills and Pa and powered the Governn country. However the es
Medical School in 1870 re Green's Medical School was a surgical giant of visiting surgeon of the Frie
He saw about 2500+ cases surgical. Since Dr. Green it is likely that he brough anaesthesia first demonstra hospital on October 16th,
Scott and Nursing Educati
Dr. & Mrs. Scott arriv Scott had qualification in
His wife was his biggest a to serve in Jaffna. Mrs. S another pioneering effort at of Nursing in Jaffna was es 70 years later,
Around 1931, the Jafi staff of 200. 3 qualified the Medical staff worked casualty operations even : torch light.
Dr. W Jameson durin medical scene from Mani Modern Manipay Gree was an able surgeon - he tions annually, efficient ad

13
il. They eventually manned tent Medical Services of the tablishment of the Colombo sulted in the closure of Dr. In 1875. Dr. Samuel Green
his days and was the first nd-in-need Society Hospital in 13 months, many of them
practised abdominal sugery it with him the news about ted at Massachussets General 1846 by Morton, isans
ja siis subs
on
'ed at Manipay in 1893. Dr. Arts, Theology & Medicine. asset. The first lady doctor cott started a nursing school E Manipay. The present school tablished only in 1960 almost
Patrono Fra Civil Hospital had a bed surgeons and 4 doctors in I here. The surgeons did at night under petromax and
- Satist i alsozof g the 1930's dominated the pay. He was builder of the 1 Memorial Hospital. He - performed over 500 operaministrator & fluent in Tamil.

Page 16
14
He raised the professional by sending the doctors f such centres as London, Eo He equipped the hospita recorder and BMR apparat the treatment of cancer. H from Jaffna but also from
Jaffna Medicine 1950 - 19
With the addition of s Jaffna became a General H General Hospital was a re graduate training of doctor of the Royal Colleges of E physicians followed in the
with the gradual developmen in the province.
Psychiatry was given a t atrist the late Dr. T. Arula popularise psychiatry & disp conceptions. In his first ye
He gave several talks to th in 44 years. He established of the Psychiatric Unit the welfare of the mentallSampanthan FRCS gave hospitals in Jaffna.
Jaffna General Hospital to
The increased health ne about in the Jaffna Gen and constructions of new 1

standard of his assistants or postgraduate training to inburgh, Berlin and Vienna.
with X ray plants, ECG us and Choul apparatus for e attended patients not only
all over Ceylon.
-78
pecialists the Civil Hospital, ospital. In the 1960's Jaffna ecognised centre for posts for the final examination ngland. Many surgeons and
trail of Dr. Samuel Green ut of Surgery & Gynaecology
10ost by the pioneer psychiimpalam who worked to pel false beliefs and misar he treated 9000 patients. le public. About 40 talks ! a society called “Friends
KKS to encourage y ill patients. Dr. N. T. a boost to cooperative
day eds and demands brought eral Hospital extensions buildings.

Page 17
It has now become many to be told that tr or operations carried out sorts. To make matters wo
migration of doctors to o * and more recently of nurse grave deficiencies. It Wor Despite vast advances in years, it would be correc patient care has not impr
Medical school Jaffna Ur
With the intention doctors to meet the needs : the Jaffna Medical Faculty Jaffna has thus once aga Medical Education. As establishment of tne Jaffr Hospital became elevatld hospital.
Ref. from J.M.A. Pre CWijayarajah MBBS (Cey

15
a common occurrance for Featment cannot be given
due to shortages of various orse there has been a scale of other countries., from 1968 es and para medicals leaving uld be correct to say that
mediclne in the past 20 t to say that quality of Poved appreciably.
bedactor niversity 1978 pf increasing the out put of and demands of the country - was constructed in Jaffna. ein become a centre for
a consequence of the na Medical School, Jaffna
to status of a Teachihg
Tot orie esidential address 1980/81), DPM (Liverpool) MFCM.
else izogod
ng itiy
septimamoodi

Page 18
16
1990 A PLEA TO TH
We as possible poten cannot become politically basic tenets of medical pra pain and suffering in our of caste, creed or religion.
2 We feel that during change, optimally all inno protected but especially a should be given maximum f bodies.
The first group is chile Very clear that adults can : change and be minimall children can be scarred psychologically. The childre and the future of any societ adversly affects any politica the long run. Why we ar we have seen children ist experienced and most harde sight, but it is most diffic hearts to see a child in pa are the delight of all socie hopes, let us all be only to plea, we fall to our knees Society to give full protect vital part of children must schools are the childrens me you, let the children live a this community. A hope wo
i
e en

E COMMUNITY
cial doctors will not and involved, as one of the ctice is the alleviation of fellow humans regardless
recibe many political situation or cent Civilians should be few sectors of the Society rotection by all concerned
dren. It must be made go through any political y affected later. But
both a physically and n are the real innocents, y. Adverse effect on them 1 change or situation on 'e writing this is because affering. Even the most ned doctor cau stand any ult and it breaks all our ain and suffering. Children ety and children are our 10 aware of this and we and beg all members of ion. Schools, the most also be untouched. The post vital aid. We beg ind let the children save orth living for.

Page 19
We would also like plea that the sick, all the d. and health institutions be during any political change Caring for the weak, allevi in our fellow human bein all society. It is the du society to protect these peo
who help these poor p through the mass media a sick people health personr not to be affected by ar would be most grateful if take up this very important aware of the importance
maintaining this.dan
We would like to ma are not opposed to any pa potential doctors we feel duty apart from proruotio of vital sectors of our international medical associ put governments on notic Imedical community takes those entrusted to its cares governments to do so a
We would like to plea by giving below the the time of being admit
medical profession; 10

17
to make a very strong isciplines of health workers
given maximum protection
· by all members of society. ation of pain and suffering gs is one of the basic of ity of each member of ple and the health personnel eople. We wish to work nd puplic contacts that all lel and medical institutions ny political situation. We all and other social bodies
issue and make everyone and long term benefits of
ake it very clear that we olitical change. As possible
we have a very important n of health ie. protection community. National and Gations must act together to ce that the international
its ethical obligations to seriously and that it expects s well. *
conclude this community
solemn pledge taken at ted as a member of the
Oreos sibi T o nuo britannien

Page 20
18
DECLARATION
Goi Adopted by the gener medical association at Gene
I Solemnly Pledge myself
the service of humanit I WILL GIVE to my teach
gratitude which is ther I WILL PRACTICE M
conscience and dignity : THE HEALTH OF MY
first consideration I WILL RESPECT the sec
in me ; I WILL MAINTAIN by all
the honour and the
medical profession. MY COLLEAGUES will be I WILL NOT PERMIT C
Nationality, race, pa standing to intervene b
patient ; I WILL MAINTAIN the u le life from the time of con I WILL NOT USE my me
to the laws of humanity I MAKE THESE PROMISE
upon my honour. THE JAFFNA MEDICAL Reference : * Eric Stover, The Medical Profession and tl New England Journal of M

OF GENEVA al assembly, of the world a, Switzerland, Sept., 1948. to consecrale my life to
y;
ers the respect and the e due ; Y PROFESSION with
PATIENT will be my
rets which are confided
the means in my power, noble traditions of the
my brothers (& sisters)* onsideration of religion, arty politics or social etween my duty and my
itmost respect for human ception ; even under threat. dical knowledge contrary
1.
ES solemnly, freely and
FACULTY STUDENTS Elena o Nightingale, be prevention of torture, [edicine, 04, Oct. 1985.
* added
* add4, Oct torture

Page 21
சமூகம்
ஒரு வேல
சாதி, மத, இன வேறுபாடி
களைக் களைந்தெறிந்து, அ யாகக் கொண்டு மருத்துவ போது, எதிர்கால மருத்துவ அரசியலில் தொடர்புடையவ
அரசியலில் ஏற்படும் | களாலும் எந்தவொரு அப் படக் கூடாது என நாம் 4 குறிப்பிட்ட பகுதியினரிற்கு ளால் இயலுமான அளவு ப வேண்டும்.
அப்படிப் பாதுகாப்பு வ முதன்மை இடத்தைப் பெறும் முதிர்ந்தவர்கள் எந்தளவு சி டத்தில் அகப்பட்டாலும் மி கப்பட்டவர்களாக இருக்க, ( கல்களால் உடலாலும், மன வர் என்பதனை நாம் அனைவ வேண்டும். குழந்தைகள் கள் கெடுக்கும் வஞ்சகம் தெரிய தினதும் எதிர்காலத்தின் .ெ தான் உள்ளது. இன்று குழ களும் மன உளைவுகளும், நீ சமுதாயத்தில் பாதிப்பை ஏ! என்பதை நாம் உணரவேண் எழுதுகின்றோம் எனில் கடந்த

த்திற்கு ன்டுகோள்
உன்றி மனித குலத்தின் பிணி துயர் துடைப்பதே அடிப்படை
விஞ்ஞானம் தொழிற்படும் ர்களான நாங்கள் ஒருபோதும் ர்களாக இருக்க முடியாது.
பிரச்சினைகளாலும் தடுமாற்றங் பாவிப் பிரஜையும் பாதிக்கப் உணர்ந்தாலும், அவர்களிலும்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்க "பாதுகாப்புக் கொடுக்க முன்வர
பழங்கப்பட வேண்டியவர்களுள் பவர்கள் குழந்தைகள். வயதில் சிக்கலான அரசியல் சுழலோட் -கவும் குறைந்த அளவில் பாதிக் குழந்தைகளோ இத்தகைய சிக் தாலும் மிகவும் பாதிக்கப்படு பரும் திட்ட வட்டமாக உணர ளங் கபடற்றவர்கள். அடுத்துக் எதவர்கள். எந்தச் சமுதாயத் சங்கோல் அவர்களின் கையில் மந்தைகளிற்கு ஏற்படும் பாதிப்பு
ண்ட காலப் போக்கில் எமது ற்படுத்தும் வல்லமை வாய்ந்தன சடும். நாங்கள் ஏன் இதனை. தகால சம்பவங்களில் குழந்தை

Page 22
20
கள் உடலாலும் உளமாலும் வீ தாராளமாகக் கண்டு வருகிறே சகிக்கமுடியாத காட்சிகளை எல் அனுபவம் வாய்ந்த மனதைப் மருத்துவர்களும், அந்த நிலைக் வரும் மாணவர்களாகிய நாங் யாலும், வலியாலும் பரிதவிக்கு நெஞ்சம் துடித்துப் போகிறோம். தின் மகிழ்ச்சியும், நம்பிக்கையும் சமூகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பி களிற்கு முழுப் பாதுகாப்பும் வழ மன்றாட்டமாகக் கேட்கிறோம்.
கும் இடையே எழும்பி நின்று எங்கள் சமூகத்திடம் மன்றாடுகி நாளைய தலைமுறையினரைக் கா! உடலிற்கும், உள்ளத்திற்கும் தக் குழந்தைகளிற்கு பாதுகாப்பு எ முதலில் வருவது பாடசாலைகள் திலும் பாடசாலைகளிற்கு தக்க முன் வர வேண்டும், ஏனெனில் குப் பணமும் அதிகாரமும் அவ பங்கு வகிக்கின்றனவோ அதே ) வாழ்வில் பாடசாலைகள் மு க் கி நாங்கள் மன்றாடுவதெல்லாம் கு அவர்களை எங்கள் சமூகத்தைச் 8 என்பது தான்.
அடுத்தபடியாக, எந்த ப பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்க களின் நோயைப் போக்குவதில் பணிக்கும் சுகாதார சேவை உறு லாம் உள்ளடக்கிய சுகாதார சமூகத்தின் எந்தப் படியில் இரு

வதியுறும் காட்சிகளை நாம் ம், சாதாரண மனிதனால் லாம் கண்ட வலிமை மிக்க பக்குவப்படுத்திக் கொண்ட த எம்மைத் தயார்ப்படுத்தி களும் குழந்தைகள் வேத னை ம் காட்சிகளைக் காணும்போது - குழந்தைகள்தான் சமூகத் ஆகும். இந்த நிதர்சனத்தை னரும் உணர்ந்து, குழந்தை ங்கவேண்டும் என்று நாங்கள் நோய்களிற்கும், பிணிகளிற் இரு கைகளையும் உயர்த்தி றோம் எங்கள் குழந்தைகளை ப்பாற்றுங்கள். அவர்களின் க பாதுகாப்புக் கொடுங்கள். 'னில் ந ம து கவனத்திற்கு தான். எந்தக் காலகட்டத் பாதுகாப்பு அளிக்க நாம் ஒரு வயது முதிர்ந்தவனிற் னது வாழ்க்கையில் முக்கிய போன்று ஒரு குழந்தையின் ) ய பங்கை வகிக்கின்றன. நழந்தைகளை வாழவிடுங்கள் சிறப்பாக அமைக்க விடுங்கள்
மாறுதலான சூழ்நிலையிலும் ள் நோயாளிகளும், அவர்
த ம து வாழ்நாளை அர்ப் ப்பினர்களும் அவர்களை யெல் சேவை நிலையங்களுள் தான்.. நப்பவர்களும் எந்தப் பணி

Page 23
யில் இருப்பவர்களும் இதைக் யது அவசியமாகும். நோயா தும், அவர்களின் வலியைத் த ஒவ்வொரு சமூகத்தின் கடன் தகைய சமுதாயத்தின் ஒவ் ளர்களையும் அவர்களிற்குப் ! பான்மை கொண்ட சுகாதார எந்த மட்டத்தைச் சேர்ந்தவ தற்கு முன்வர வேண்டும் என்ப நோக்கிக் கூவப்படும் வேண்டு திற்காக நாங்கள் வெகுசன ஊடாகவும், மக்கள் தொட முயற்சிக்க முன்வந்துள்ளோப்
உயிர் வாழ்வதற்கு சுவ அது போலத்தான் இந்த என் விற்கு முக்கியம். இதன் மு மற்றவர்களையும் உணரச் செய் முன்வருவார்களெனில் அவர் யுடையவர்களாக இருப்போம் றங்களிற்கோ, சிக்கல்களிற்.ே எதிரானவர்கள் அல்லர் என். விரும்புகிறோம். எதிர்காலத் களாக விளங்கப்போகும் நாம் தாரத் த ர த்  ைத உயர்த்து நோயாளிகளுக்கும் தக்க பா வதும் எமது கடமையென்று
''தேசிய சர்வதேச சு கிணைந்து உலக அரசாங்கங்கள் கள், தங்களின் சேவை யா கிறதோ அவர்களிற்குத்தான் பதையும் அதன்படியேதான் டும் என எதிர்பார்க்கப்படு வேண்டும்.'' 1- 2 -

21
கவனத்தில் கொள்ளவேண்டி ல் நலிந்தவர்களைக் கவனிப்ப துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்வதும் "மப்பாடுகளில் ஒன்றாகும். அத் வொரு உறுப்பினரும், நோயா ப சி பு ரி யும் தியாக மனப் நலச் சேவகர்களையும் அவர்கள் ராய் இருப்பினும் பாதுகாப்ப பது எமது பணிவானசமூகத்தை கோளாகும். இந்த நோக்கத் த் தொடர்பு சா த ன ங் க ள் டர்புக் குழுக்கள் ஊடாகவும்
”: -1 - 2
மாசம் எவ்வளவு முக்கியமோ, ண்ணமும் எங்கள் சமூக உயர் மக்கியத்தை உணர்ந்து அதை ப்து பாடுபட சமூகக் குழுக்கள் களிற்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றி ம். ஆனால் அரசியல் தடுமாற் கா, தீர்வுகளிற்கோ நாங்கள் பதையும் நாம் தெளிவுபடுத்த தில் சக்திவாய்ந்த மருத்துவர் ங்கள். எமது சமூகத்தின் சுகா துவதோடு, குழந்தைகளிற்கும், துகாப்புக் கிடைக்கப் பாடுபடு - உணர்கிறோம்.
காதார ஸ்தாபனங்கள் ஒருங் சிற்கு சுகாதார நல உறுப்பினர் சிற்கு அதிகமாகத் தேவைப்படு கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் என் அரசாங்கங்களும் நடக்க வேண் கிறது எனத் தெரியப்படுத்த

Page 24
22
சமுதாயத்திற்கான எங் நாம் முடிக்க முன்னர் மருத்து எடுக்கப்படும் புனித சத்தியத்
ஜெனிவா உ (1948ம் ஆண்டு புரட்ட தில் நடைபெற்ற உலக மருத் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப் = நான் எனது வாழ்நாளை
செய்வதற்கு அர்ப்பணிப்பு நான் எனது ஆசிரியர்களி நன்றியையும் வழங்குவோம் நான் எனது துறை மனச்ச
மாகவும் நடாத்துவேன். எனது நோயாளிகளின் ஆ
முதல் எண்ணமாயிருக்கும் - என்னிடம் உரைக்கப்பட்ட யும் நான் மதித்துக் காப் மருத்துவ துறையில் உள்ள மதிப்பிற்கும் இயலுமான பேன்.டபதி - எனது சக சேவையாளர்கள் - எனது கட  ைம க் கு ம் (
மதமோ, தேசமோ, இன சமூக அந்தஸ்தோ குறுக்கி அனுமதிக்கமாட்டேன். - எந்தப் பயமுறுத்தல்களிற் உதித்ததில் இருந்து ஒரு மா
டிய மதிப்பை நான் கடை - மனித குல சட்டங்களிற்
துவ அறிவைப் பயன்படுத் - நான் இந்த வாக்குறுதிகளை கவும் எனது கெளரவத்தி கிறேன்.
- யாழ் மருத்து எரிக் ஸ்ரோவர், எலினா. ஓ புரொவெஷன் அன்ட் த ) நியுஇங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஒ

சுகளின் இந்த வேண்டுகோளை, வ சேவையில் நுழைய முன்னர் கதையும் தருகிறோம்,
றுதி மொழி பாதிமாதம் ஜெனிவா சுவிசலாந் த்துவ ஸ்தாபனத்தின் பொதுக்
பட்டது )
மனித குலத்திற்குச் சேவை பதாக உறுதி கூறுகிறேன். "ற்கு உரித்தான மதிப்பையும்
ன்.
ாட்சிக்கு அமையவும் கௌரவ
ரோக்கியமே என்றும் எ ன து
- சகல மருத்துவ ரகசியங்களை
பாற்றுவேன்.
வழமைகளை எனது சக்திக்கும், வரையில் நான் கடைப்பிடிப்
ா எனது சகோதரர்கள். எனது நோயாளிக்குமிடையில் மோ, கட்சியோ, அரசியலோ, கிடுவதை நான் ஒரு போதும்
கு இடையிலும், இப் பூமியில் னித உயிரிற்கு கொடுக்க வேண் டப்பிடிப்பேன்.
கு எதிராக நான் எனது மருத் தமாட்டேன் . சப் புனிதமாகவும், சுதந்திரமா உன் மேல் ஆணையிட்டுக் கூறு
புவ பீட மாணவர்கள் -
நைற்றிங்கேல்; த மெடிக்கல் பி வென்ரன் ஒவ்ஃ ரோர்ரர்; வ்ஃ மெடிசின் 0c+, 24 1985.

Page 25
pousas
THE ST Population of Sri Lanka Population of Jaffna In Sri Lanka; Under 15:
15-19 totelo on 24
20-24 Sri Lanka total area Jaffna total area
Number of people per squa
Ref: Statistical abstract of Republic of Sri Lan
is bons Thank you
Sular brasil in We would like to t concern and look very much much needed help. If you you will be assured that and we will do every this your assimilation into the as comfortable as possib having you at our Facult of anything we could do kindly be a working mer contacting doctors you ma them the need..
Thank you once again and we all look forward

ATISTICS
(1981 census) : 14,846,750 (1981 census) : 830,552
5,226,598 1,603,187 es niini 1,526 464 65,609.8 square km (2)
1,025.3 square km (2) are km : Sri Lanka: 241
Jaffna : 426 the Democratic Socialist ka, 1985
elela hank you for your kind - forward to receiving your
do accept to fill a vacancy you will be most welcome ng in our power to make
University and Community ole. We look forward to y and please let us know
for you here. Please also mber of this campaign by ay know personaly and tell
a for your kind concern to hearing from you soon,.
Medical students Faculty of medicine University of Jaffna.

Page 26
24
We would like to ext to all the people; our D Doctors, Senior lecturers, le working at the Jaffna me Jaffna Teaching Hospital, various newspapers, princi of schools prominent citiz individuls, all University
of the Jaffna Medical Facu. enthusiasm, unitiring work we would like to show ou patients of the Jaffna (Teac hospitals, and the families areas for your kind toleranc the students to gain knowle
We all will always be gratet most valuable encouragemen would not have lifted off that this campaign will be results for generations of and for the good of the ge worth striving and living fe you for helping to “SAVE FACULTY".
Shalini Sriranganathan
First Secretary
Oaso "Save the Jaffna
Medical Student C. 2 Faculty of Medicine Snite University of Jaffna

rend our deepest gratitude ean, Student Counsellor, Ecturers, all other personnal edical Faculty, University, "editiors & reporters of the Epals of schools, students ens of our community, all students and the students Ity for your encouragement,
and patience. Most of all r deepest gratitude to the ching) Tellipallai, all other
in the community project ce and patirce and helping dge and valuable experience. ful and obliged. Without at and advice this campaing . It is our fervent hope successful and will leave its
medical students to come eneral community. A hope or. We thank each one of THE JAFFNA MEDICAL
Gobi Nallanathan Secretary-General
Medical Faculty” ommittees

Page 27
“ SAVE THE JAFFNA
(Campaign
Secretary-General : Gobi First Secretary : Shali
Co-ordinating Committee :
2.
1. Gobi Nallanathan
Shaliui Sriranganath 3. Vickneswaran K. 4. Senthil K. K. 5. Janagan N. 6. Varathan S. 7. Mathyalagan 8. Jeyaradhan 9. Subakeesan P.
The Committees :
1. Committee A, Incha 2. Committee B, Inch 3. Committee C, Inch. 4. Committee D, Inch 5. Committee E, Inch
* In general all the stu
Faculty have taken p: of their time and campaign a success.

MEDICAL FACULTY >> - Committee)
Nallanathan ni Sriranganathan
(Secretary-General) an (First-Secretary)
(MSU President 1985/86) (MSU Secretary 1985/86) (MSU President 1986/87) (MSU Secretary 1986/87) (MSU President 1987/88) (MSU Secretary 1987/88) (MSU Member 1987/88)
arge; Kesavan R. arge; Umapathy K. arge; Vasuki V. arge; Gouthami A. arge; Shalini S.
dents of the Jaffna Medical art and have devoted much energy towards making this

Page 28

1 31 ਨੂੰ