கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Report of the Kokuvil-Kondavil Community Health project 1980-1983

Page 1
齐齐天元六表表茨茨
表表表表表茨系委天秀表
REPORT OF
KOKUVIL - KONDAVIL COMMUNI
1980
未
影苦关者艺茶冬关学考苦
英类关亲近
张
1.7
Professor C.SIVAGNA
Department of Community
专表我表茨表示汽天天天天派張秀表張美秀类无
Faculty of Medicine
University of Jaffna
PySizxyyyyyyyyyyyyyyying Systary
途经:琴各会圣经望差:
Not to be
Lib

天天天天天天天天秀表
委茨沃汽表汽表示
获美并获亲装秀英表资类表英美美袭获类表教義
济委委表示关委
资美关委获美关关茨专茨表茨表茨类获
代表类表茨表表天天天天天。
选关装素
英灵表秀表表表表示不汽表表关天类
TY HEALTH PROJECT
天汽表示无关关表表表关表表表表表表示該表表
emoved tom src·
性格
Medicine
NASUNDRAM
1983
AHL
*****

Page 2

ਨB h Sਈਲ

Page 3
сом тE IN I
===============
20NER
nitroxotion
UNIVERSITY OF JAFFNA,
With the compliments of
Ito
Department of Community Medicine
Faculty of Medicine, Jaffna, Sri Lanka List of hoge
5. Map Showing PHMM areas

PLASS
NO.
ACCN.
NO.
SRI LANKA

Page 4
Aਆ ਕੇ ਸਜਦ
95 ਏ ਰੂ
'

„АИМАЕ яo YтігязVтиu
to editorerilgocio) sit AW
заioilst. Biagio je japaintiq91 і adne is list Suisitot 10 play1

Page 5
CONTENT =============
S
1. Introduction. 2. Administration, steff, building 3. Area, Population and vital stat
4. Programme of work
Field training programmes in tł
6. Acknowledgement
A N N E X ==========
E
S
1. List of names of RD Societies 2, List of names of Community Cent
3. List of names of schools and st 4. Map showing PHII arens 5. Map showing PIHMM areas

}*.
CLASS
NO.
ACCN.
NO.
Page
gs and transport
| D P
2
tistics
ne project areal
29
sres
cudent population

Page 6
|
| ,-3 ,
ގެ . . " ، ": * *


Page 7
OF
KOKUVII - XOLATI COMMUNITY "HEALTH
Sutton
K.K.S
Faixa.
wca 1EK . novAVEELIN'
MudiosUSE NAJWIMMERWAtahuanCINN
'n veio
-
COM Addish
aetabantaARAwarevu wa tamtre URA
# provar
FROM JA
Major Road.
(I Faculty o Minor Road
· VIZA Universit Railway Line
Central D
Maternity Railway station
+ Cent: 2
Hit

E PROJECT AREA
tarum
palestinian MILLIM.
** Mataupun men when theater battle
ARMANASSAR
memandangwa Mapampang napanalunang mga mga mapaglawdwijajanduperef' albedompel seu como
Amoni porte para poder readwat pertanding met ander link4 din
|
PFNA
ESE
2 Medicine a clinio Centres e of Jaffna s.- Project Area Espendary &
Boundary Home
ធីក្នុងពិធី

Page 8
.ን፣ ና3 45 " "

# °

Page 9
1. INTRODUCTION
The Faculty of Medicine, Univers
in November 1978. A Professor o
in January 1979, in order to org
Medicine and partake in the gene
The teaching and practice of Con establishment of a field practic of Medicine. This area should ! national health service structur
community service it would also
health care and research in the
Medicine such as epidemiology, m
and health economics.
In 1980 the Kokuvil - Kondavil o
selected as the field area for t It is partly peri urban and part of most of the country in Socio
health problems. It is close to
to students.
The project is a joint venture o the Ministry of Health. At pres the project- is: under the IOHKor ComunityHedicine, The Head of

sity of Jaffna was established
Was
-f Community Medicine was appointed
ganise the Department of Community
eral development of the Faculty.
amunity Medicine requires the ce area attached to the Faculty
De a representative part of the
e. In addition to teaching and serve for experimentation in
various fields of Community
medical sociology, health education,
Was
Fommunity Health Project was
he Faculty of Medicine, Jaffna. Ely rural and is representative -economic structure and its
the Faculty and is in easy access
of the University of Jaffna and sent the routine. administration of py, who iç.visiting: lecturer in e the Department of Cornmunity Medicine

Page 10
has the approval of the DHS
and organisation. It is pro
administration of the projec
of Community Medicine, end 4 Medicine would then function
We welcome joint research
Faculties in the University
in studies related to health
2. ADMINISTRATION, STAFF, BUILT
SEDA
2.1 Administration
The Community Health Pi
administrative control
steps will be taken foi
control to the Head, De Faculty of Medicine, Ji the Director of Health
Health Services, Jaffn:
in the area.
2.2 Staff
2.2.1 Medical
Professor of Coi
Medicine and M. (
There was only i
the Professor o:

- 2 --
to experiment on Health Service methods posed that at a later date the t would be taken over by the Department ihe Head of the Department of Community ! as the MOH of this Health Area.
srojects with Departments of other | like Sociology, geography and economics
DINGS AND TRANSPORT
oject area continues to be under the
of M.O.H., Kopay. In the next phase
- the transfer of administrative
epartment of Community Medicine,
affna. He will then be responsible to
Services through the Superintendent of
a, for carrying out the Health work
imunity Medicine, Lecturer in Community
D.H. Kopay make up the medical team, one lecturer till end of 1983 to assist e Community Medicine.

Page 11
2.2.2 Para Medical
Para Medical staff
Inspectors and 4 P
employees of the D
namely Kokuvil Wes
attached to office
of PHMM.
2.2.3 Others
This group compris
namely a technicia
2.2.4 Volunteers
There are 21 volun
and 15 untrained v
proposed to train
a few others in du
2.3 Monthly conferences
Monthly conferences are h Kopay, on the third Thurs
by the staff of the Depar
entire field staff of M.0
conferences is to assess
during the month and to p
quality and quantity of s

3
consists of 2 Public Health ublic Health Midwives. They are all epartment of Health. One P.H.M. area
t remains vacant from 1982.
SPHM
of MOH Kopay assists in supervision
es the employees of the University
n, a clerk and a labourer
teers trained by us in Kondavil area
olunteers in Kokuvil area. It is these untrained volunteers and
e course.
eld once a month at M.O.H Office,
day. These conferences are attended
tment of Community Medicine and the .H Kopay. The object of these
the work carried out in the area
lan for improvements in the
ervices provided.

Page 12
2.4 Buildings
2.4.1 Department of C
***
The Department
housed in a sec
General Hospita
of the Faculty
completed this
contractors hop
September 1984.
to our present
2.4.2 Clinic Building
Clinics are cone
i) Kokuvil
ii). Kondavi
iii) R. D.s B
Accomodation is
R. D.s building at all these ce:
2.5
Transport
There is a Jeep gifted
by the UNDP , which has
Army.

- 4 -
ɔmmunity Medicine
of Community Medicine, is temporarily
tion of the Pathology Laboratory,
I, Jaffna. When the first floor
of Medicine, Jaffnaat Thirunelvely is Lepartment will be shifted there. The a to complete the first floor by
There is no telephone facility
office.
ducted at three places ,namely
Central Dispensary. 1 C.D & M.H uilding, Kokuvil West
not adequate at Kokuvil C.D and at the at Kokuvil West. Furniture is inadequate
tres.
to the Department of Community Medicine been previously used by the Sri Lanka

Page 13
2.6 Funds
Vitamins, minerals and, som
obtained from the Health M
and other items of station
The. Jaffna Rotary Club had oards of the ante natal mo
3. AREA, POPULATION AND VITAL STAT
3.1 The Area
The Community Health Proje Sub-Office of the Jaffna D
(which was earlier known a
and includes Kokuvil and K
The area is approximately
is generally flat, soil is
composed of calcic red lat
the land in the project ar remainder is for homestead
The climate is warm and th 26 to 30 Centigrade, high and the minimum is between
Rains are associated with October to February. The
rainfall ranges between 10
on the North Last monsoon. 75 % by day and around 86 :

- 5 -
2 items of stationery were
inistry Funds given to MOH Kopay
ery from the University Funds.
kindly presented the appointment
thers.
ISTICS
ct Area comes under the Kokuvil
istrict Development Council
s Kolcuvil Village council)
Ondavil villages.
B square miles. in extent. Land
well drained, deep and mainly arsol type. 25 to 30 per cent of sa is used for cultivation and the
3.
} temperature averages between
est during months of April and May
December and February
ihe North Cast monsoon which is from rest of the months are dry. The annual 10 - 1500 m.m, Cultivation is based
Mean relative humidity is around
by night.

Page 14
The Community Health Pr
Division Nallur. It co
and part of Vannarpanna
3.2 Population
Tablo - 1 Kokuvil - Kondat
by Grama Sevaka.
|G.s Divisions
1 Kokuvil East
Kokuvil West
Kondavil Last
Kondavil West
Vannarpannai South (part)
Total
3.2.1
Ethnicity
Tamil speaking I
Hindus. There i
consisting of Mu
small village ca
are Tamil Cathol

-6
Poject Area covers part of the A.G. A
»mprises 4 Grama, Sevaka, Divisions
ri South G.s Division.
til Community Health Project. Population
Divisions
Area
· (sq. Miles)
1981
• Estimat Census Population Populati
for 1983
7,791
:8,058
6,085
6, 293
SE NON
7,839
8,107
4, 378
4,528
1,800
'1,861
27,893
28,847
population, majority of them being
s a small floating population
S
uslims and Sinhalese. There is a
Elled Uyarapulam where the majority
ics, engaged in fishing.

Page 15
3.3 Housing
Approximately 35 % of the
stone built and tile ro0:
of mud walls and cadjan
3.4 Literacy.
The majority of the popu
namely Tamil.
It is proposed to do a, de
This study was delayed di
3.5 Health Facilities
There is one C.D and M.H
Both manned by Registere
specialised treatment per
Jaffna which is about th:
3.6 Social Organisations
There are seven Social o
Project Area. The follo
to the improvement of th
3.6.1 Rural Development
the project area, are in community
village according
area concerned.

houses in the project area are
ed. The rest of the houses are
Dofs.
ation can read and write one language,
!tailed Socio-economic study in 1984.
Le to lack of funds.
at Kondavil and C.D at Kokuvil.
1 Medical. Practitioners. But for
ople in the area go to General Hospital,
rec miles away.
rganisations in the Community Health
wing are the organisations contributing 2 facilities in the project area.
Societies
There are sixteen in
vide annex). Their main functions
participation for development of the
to the resources available in the

Page 16
3.6.2 Community Centre
ant
Centres (annex). providing readin
3.6.3 Nallur M.P.C.s W.
3.6.4 Young Men's Hindi
promotes the spi
3.6.5 Family Planning
new acceptors fo
only in Kondavil
3.6.6 St.Johns Ambulan
this association
Festivals and sc
3.6.7 Red Cross Societ;
activities in ou:
3.1 Vital Statistics
3.7.1 Birth Rates
The number of bi
Immunisation Reg

There are twenty one Community
Whose main functions are
og Idom facilities and recreation.
omen's Bureau.
1 Association -
This association
ritual health of the villages.
Association -- Assists in recruting
r Tamily Planning.
This is active
Last.
ce Association - Volunteers of
manns First Aid Posts at Temple
hool sports meets.
y - This society started its r project area only recently.
rths are taken from the Birth and
isters maintained by the PHMM.

Page 17
Table - 2
Kolcuvil - Kond Births and Rat
Year
1980
Births
672
Crude Birth Rate
24.
Except in one PIN di
PHM, the recording.:
The Crude Birth Rot
26.5 and 22.9. The
and for Jaffna Dist:
by other University follows: Kotte, Col 22.7 (1982), and F.
3.7.2 Death Rates
The number of death;
from the returns sei
area. Many deaths :
Jaffna. Statements
to us. Hence these
of mortality. Furt) are not registered.

9 -
avil Community Health Project Area es, 1980 - 1983
1981 1982 1983
**
740
| 674.
661
26.5|
23.7. 22.9
.vision which has no permanent
.s almost complete:
as for these years are between
rate for Sri Lanka is 28.0 (1981) rict 27.9 (1981). The rates given
Community Health Projects are as ombo 12.5 (1983), Hindagala, Peradeniya 1. A Baddegama, Galle 20.4 (1981).
N
s shown in Table 3 are taken nt by the Registrars for the
take place at General Hospital, of these deaths are not sent figures do not give the true picture aer about 60 % of the infant deaths

Page 18
Table - 3
Kokuvil - 1
Deaths, 198
Year
Deaths (From Registrar's reti
3.7.3 Infant Mortality
During 1980 and : taken from the re were 4 and 11, 8 live births respe in 1982 and 1983,
under registratio
two years our nur
figure for Sri Li Community Projec
Hindagala Commun:
Table -4
Kokuvil - I Infant Dea
Year
1. Infant Deaths
· Infant Mortality Rate

10
Condavil Community Health Project Ares 30 - 1983 (see text)
1980 1981 1982
1983.
EESE
irn)
| 40
| 26
| 44
44
1981 the number of infant deaths
2gisters maintained by the PHIMM
Se
iving IMRs of 8.3 and 21.2 per 1000 actively. A study of infant mortality - showed that there had been gross on of infant deaths, and during these
nbers are correct ( Table 4 ). The anka is 37.7 (1979), for Kotte I 17.0 and 9.4 (1982, 1983) and for ity Project 32 and 15 (1979, 1980).
Kondavil Community Health Project ths and rates, 1982 - 1983
1982
| 1983
20
13
40.4 |25.9

Page 19
3.7.4. Maternal Mortality
Maternal deaths give
PHIIM, As the number
been calculated..
Table -
Kokkuvil - Kono
Maternal deat
* Year
1980
Maternal Deaths
Nil
4. PROGRAMME OF WORK
4.1 Family. Health
Clinic Services (a) Clinics are conducted
Kondavil. Ante natal
third Mondays, while
clinics are conducted
(b)
Clinics are conducted
first and third Wedne
clinic on the first a third Wednesday.
(C) Since September 1983
at the R. D.s Building
Wednesday of the mont}

11 -
en below are those reported by
es are small, rates have has- not
aávil Community Health Project Area ns, 1980 - 1983
1981
* 1982
| 1983
Nil
on every Nonday at the C, D && M.H
clinics are held on first and
child welfare and family planning
on second and fourth Mondays.
at the C.D. Kokuvil on every sdays of the month. Child welfare
and thei Ante natal ölinio. On the
a Poly Clinic is being conducted in Kokuvil West on every second

Page 20
Recording System
A. N. C - Ante natal o
printed by the Departm
is maintained by the r
Appointment Cards were
These are kept by the factors associated wit and present pregnancy group, V.D.R.L / T.P.H tetanus toxoid.
C.W.C. - For infants
card issued by the Dep
Referral forms provide
Medicine are used when
specialised treatment.
the Community Health A
Staff
Staff conducting each
2 - 3 medical officers
4 Public Health Midwir
volunteers from the vi

12
linic records are designed and
ent of Community Medicine. This
espective midwives.
gifted by the Jaffna Rotary Club.
mothers and have details of risk
hi the family, previous pregnancies
and information regarding blood
. A results and immunisation with
and pre-school children the record
artment of Health Services is used. d by the Department of Community
- referring mothers and children for
There is good co-ordination between
.rea clinics and General Hospital, Jaffna,
clinic consists on an average , 1 Public Health Inspector,
res, a technician and 2 to 3
llage.

Page 21
4.1.1 Maternal Health Seri
Clinic Care Pregnant mothers, ar
the Ante natal clin:
The mothers have be
homes or at their f:
are being taken to
Cach pregnant mothe:
once a month. The
often.
Those that i
are referred to Gen
Table 16
Attendance at A.N.
Year
No.of Mothers
Total 1 visits
1980
587
1827
1981
641
2080
1982
439
1593
1983
462
1307
Although it is desi
visit the clinic fi
has not been achieve

13 -
vices vices
2 requested by the PHM to attend ics from about the fourth month. en registered either in their
irst visit to the clinic., Steps
discourage clinic registration. r is expected to attend clinic
"at-riskir mothers are seen more
re
aced hospital ante natal care eral Hospital, Jaffne.
C. - 1980 to 1983
No. of No. of visits
per mother
3.1
est. Ez
3.3
3.6
2.8
sed for each pregnant mother to
Je times during her pregnancy this ed ( Table 6 ).

Page 22
Each pregnant mo
her urine is exa
is examined for
mid-wife/volunt
by a medical off
V.D.R.Li examinat
have been taken
one was positive
test. She was r
Hospital, Jeffna
Pregnant mothers
to prevent neona
of Tetanus loxoi
the fourth month
given to mothers
within the prev
doubt about the
irmmunisation is

- 14 -
S
ther attending the clinic is weighed, mined for albumin and sugar, blood Hb % by Talliquist method by the er. A physical examination is done
icer.
ion was started in 1982. 315. specimens till the end of 1983. Out of which
and was confirmed by T.P.H.A
referred to the V.D clinic, General
· for management.
- are immunised with Tetanus Toxoid
stal tetanus ( Table 7). Two doses
-d are given to the mothers after
- of pregnancy. Booster doses are = who have not been fully immunised
rious three years. Wherever there is
previous immunisation complete
dono.

Page 23
Table - 1
Immunisation of Pregna - 1980 - 1983
E.tr
Year.
1989
No.
No.
1% ImmuImmu
i nised nised
Innunised
1st
233
39.7
316
2nd
200
| 34.1
194.
Booster| 153
126.1
92
tefel
Percent Completely immunised
60.2
44
Suplements Thripo
the Care-Health Dep
clinics to the foll
i). Pregnant moth
than 50 % as
ii) Lacteting mot
Vitamins and
pregnent moth
Anti-helminth
are given to
first trimest
Minor ailment
for which feu

15 -
nt liothers with Tetanus Toxoid,
81
1982
1983
L. TA E.Satu *.SALA. IgE... At
s Immu- No. nised
Immu- nised.
% Immunised
NO.
C% ImmuImmu-, nised nised
49.3
1 224.
51.0
259
| 56.1
30.3
| 171
38.9
170
* 36.8
14.3
| 64, 14.6
135
· 29.2
53.5
66.0
sha ( Wheat soya Blend) provided by artment is deistributed at these
SO
-Owing groups.
ers whose Hb percentage is less
tested by Talliquist method.
nors, during the first six months.
minerals are also distributed to
-ers after their first trimester.
ic drugs such as Anteper and T. C. E
the mothers, as a routine after the
er.
s too are treated at these clinics
rclected drugs are available.

Page 24
Home Carer. The
pregnant mothers
Table - A Visits by PHM +
S
Year
1980
No.of Pregnant Mothers visited
590
Total No. of homo visits
3808
Average No.of visits/ 'pregnant IIOthers
6.
* In 1982 and 1983 * home vi
PHM area is it has been
Flace of Delivei policy institut:
Mothers who are
General Hospital
problems are to
But most mothers
Jaffna.

- 16
P.H.II visits the homes of the
3 on a pre planned basis.
30 homes of Pregnant Mothers, 1980. – 1983
1981 1982
1983
596
525
530
3600 2615
| 2509
4.7
isits were not done in Kokuvil West
vacant.
EI. end Accoucheur ( Table 9 ) as a
ional deliveries are encouraged.
at risk ere referred for delivery at 1, Jaffna. Those mothers with no
1.d to have their delivery at M.H Kondavil.
s prefer to deliver at General Hospital,

Page 25
Table - 9Place of Delivery
|-Year - Total
Institutio deliveries deliveries
L.....enaitwa Alkesbaatarta Lastra.-EL L.
1980
483.
478
1981
520
508
1982
497
482
1983
505
490
4.1.2. Child Welfare Servi
Clinics. - A summa
is given in Table 1
Table - 10 Clinic Visits by.
1980 - 1983
Year
S
i
t
TO
No. of Clinics held No.of visits by Infants No. of visits by Pre-school
children * Total No. of visits by Infants
and"Pre-school children No. of Infants per clinic No.of Pre-school children per clinic No. of Infants and Pre-school .children per clinic

17 -
and Accoucheur
nad. % - Home deliveries
Este *.A. - Lista Euras. Aum Aste
By. PHIL By. Untraindl Unaided.
98.9 |
97.7 1
co
o o o o
97.0
14
97.0.
12
ces
ry of the clinic visits by children
Infants and Pre-school Children
1980
1981
| 1982
| 1983
70
: 69
70
| 71 1772
(2525
1504.
| 1849
· 1062
| 1491
1804.
| 1480
2834
4016
| 3308
| 3329 34.8|-44.0 | 44.2: 36.2
20.81 26.2 : 53.1.
29.0
55.6 70.2 97.3
65.2

Page 26
The infants are
weights are re
other examinat:
Immunisation
children is doi
Since 1982 the
by the Departm is followed.
Tablo - 11
Immunisation
Age
Interval
.0 - 4 weeks
3 months
5 months 6 - 8 week:
the 1st
7 months
6 - 8 week: the 2nd
18 months

- 18 -
| weighed at each clinic and the
:orded in the growth charts among
.on findings,
Immunisation of infants and pre-school
1e in the C.W.C by the P.H. MM and P.H.I.
new immunisation schedule recommended nt of Health Services ( Table 11).
Schedule
Prophylactic
* B.C.G
* DPT & * OPV 1st dose
s ofter
DPT. & OPV. -2nd dose
s after
DPT & OPV 3rd dose
DPT && OPV

Page 27
The schedule for chil
women remain the same
Imnunisation
Prophylactic
School Entry 5 years
* DT * BCG (for thos
vaccinated ea Typhoid Vacc: Typhoida Vacc:
School 10 - 14 years
* BCG (2nd vac
Typhoid Vacc Tetanus ToxQ:
--.*: as
· Pregnant women
* Tetanus Toxo * Tetanus Toxo:
* These immunisations are inc
B.C.C B.C. G is give:
who are born at Konda
Nursing Homes, Ilomes
All the children born
are immunised before

9 -
Iren at school and for pregnant
as given below.
Interval
se not urlier) ine - TA (1st). ige - TA (2nd)
:4 weeks after ist dose
sination) ine - TA (Booster) ! id
6 wecks after 1st do se
id (1) Ed (2)
luded in the EPI
1 in the clinic to those
vil Maternity Home, Private and those who have no scars.
at General Hospital, Jaffna, they are discharged.

Page 28
Table - 12
B.C.G Immunisation
Year
No. of infants immunised
As perce infants
ESEGRA.
1980
591
88.0
1981
674*
91.0
1982
656
97.3
1983
628.
95.0
The above information
Birth. and Imminisatio
i respective years unde
Primary Immunisation Tetenus, Whooping Con
Table 13 gives the ir
born in each of the ! figures regarding imm
from Birth. and Immun:

20 -
1980 - 1983
ntage of No. of 'Pre-school born
children immunised
3.1.Y.NES ':
31
16
Nil
23
Lwas collected from the
on registers of the
er consideration.
coverage of infants gainst Diptheria, agh (DPT)_and Poliomyelitis (OPV).
imunisation coverage of infants
-cars under consideration. The
aunisation status was collected
-sation registers.

Page 29
- 21.
Teblo - 13
Immunisation Coverage Project Area
Immunisation
1980
19
Triple ist dose
! 632
596
2nd do se
94.1% || 6 88.72| 6 82.7%. 5
3rd: dose
556 |
Oral Polio
Vaccinc ist dosa
632
94.1%| 6
* 2nd dose
596
88.7%. 6
3rd do so
556
82.75
Immunisation coverage, fo
3rd dose is low. This i
in the latter part of th
Immunisation and it is p dehy in Cernih encing immu interval between the dos
DY.
A FAMILIA
Supplements. Thiriposha A below Six, mọnges and pro
matnourishid,

of infants in 1980 - 1983 in the
| 1982
|1983
632
90% 88.4% |
93.8,.559 84.6% | 87.54 413 | 62.4.5)
590
78.2% |
519 | 77| 257 | 38.9
66
90p
632
| 93.8% |559 : 88.4% |
590
87.5% 413 78.2% - 519 | 77.6%| 257
1 84:6
62.49% | 38.998
r 1983, especialy for 2nd and s partly due to children born 2 year werner due for rupei o that there is a
nisation»and a prolonged
StwR
DS.
as distributed to the infants
--schools

Page 30
The distribution of T. availability as the su transport difficulties
Vitamins and iron tab
infants and pre-schoo
Antihelminthie drugs, S
are also available at
too are treated with:
Home Care
Infants al
at home by the P.H. M
visiting. Any infant a particular problem :
more often.
4.1.3 Family Planning Servi.
(a) Family Planning
Monday at Kondav
insertions and D
(b) At Kokuvil C.Dia
to the R.li.P., i
the facilities a
are not done the
(c) All acceptors fo
General Hospital

Liriposha is determined by the
Lpply is not regular due to
3.
.ets are also distributed to
. children.
such as com bantrin ånd vermoX
these clinics. Minor ailments
Limited drugs that are available.
ad pre-school children are seen
during their routine home - or pre-school child with like malnutrition is visited
ces Clinics are held on every other.
El C.D & M. H where IUCD
epot Provera are available.
s the Depot Provera is issued E is available on all days.. As ze not satisfactory IUCD insertions
re.
- Sterilisation are referred to
- Jaffna.

Page 31
- 23 -
2
3
New acceptors by method are giv
Table = 14 New Acceptors by
Year
1980
1981
IUCD
01 (
Injection
11
Pi11
17.
LRT
| 45
50
· Vasectomy
| 40
02:(
Total
90
Depot Provera and IUCD a.
availability of the form
Table - 15 New Acceptors as a
Year
Total No. of New | As
Lsz-stissettes
1980
62
1981
90
1982
186
1983
173

en in Table 14. .
method during 1980 - 1983
1982
1983
D6*
36.)
77 - 57
62
02
36
| 173
'e becoming popular but the
!r is sometimes a problem.
. percentage of the population
a % of Population
0.23% 0.32 % 0.66 a. 0.60 %

Page 32
4.1.4 School Health Servic
There are 14 schools
and 5 in Kondavil.
in 1983 is 6075. Th
population are given
The School Medical I place during the stu not covered by the D
area, done by MOH Kop From 1984 all school
Table - 16
198
Kokuvil
No,of Schools Visited
No, examined
No.of defects
No.corrected
Kondavil
No,of Schools Visited
No.examined.
No.of defects
No. corrected
23
* This number refers to only th
the time of school Medicine I

PS
in the project arer., 9 in Kokuvil The total student population and 2 list of schools and the student
in annex .3.
nspections are fixed to take
dent clerkship. The schools epartment of Community lledicine ay and RMPP Kokuvil & Kondavil.
s will be done by us.
J 1981 1982
1983
- 9
612
810
519
187
300
161
139
89
14*
5
2
4.81
502
80
39.
232 | 96
96
E
a defects that were corrected at
nspection.

Page 33
In each of the years oll
The commonest defects fou
Pediculosis, Anemias and I
4.2 Health Education
(a) The Department of Community
programmes for volunteers a
to start yet another traini
(b), The Public Health Midwives
mothers at the begirning of basis. The contents of the
monthly staff conferences,
(c) Medical students give a hea.
at the commencement of the
4.3 Environmental Sanitation
This aspect is looked after by ti
supervision of the MOH Kopay.
4.3.1 The Housing and Town Impre
in all P.H.II areas. Hen
plans are forwarded by the
the 11,0.H Kopay who ensure
provisions of the ordinand
the P.H. II.

the schools have been covered.
nd were Dental caries,
malnutrition.
Medicine has periodic training A Kondevil. There are plans
ng programme at Kokuvil.
give a short talk to the
each clinic On a pre planned
se talks are discussed at
1th tells to groups of students
School Medical Inspection.
ne P.H., II under the direct
ovement Ordinance : It is. enforced
ce all building applications and
2 respective local authority to
es that they comply with the
ce with the assistance of

Page 34
5. FIELD TRAINING PROGRAMMES IN THE PRO.
IE.
5.1 Family attachment programme
A group of three medical student
third year, is assigned to a farni
The families that are selected í
have either a pregnant mother, a
child or a combination of them.
The objectives of the family att
1) To orientate teaching to hea. 2) To introduce modern concepts
emphasis on the complexity ar
factors determining the disea
. 3.). To show the need for assessir
effectiveness of medical acti
cost.
To. emphasise that beyond indi
has important family and comm
To enable one to understand t
patients.
They are attached to the forni
end a hlf years. At the end
subriit a report on this' assia
icr a viva vo00. . Ten poroent Corriunity lledicino is given í inception three batches of me
training.

CT AREA
s in each batch, in their
-y in the project area,
2r attachment usually
a infant or a pre-school
achments are,
.th needs of the community.
of epidemiology with
ad multiplicity of ases based on the family.
g the feascibility and ons in relation to their
vidual aspects, 2 case
anity implications.
1e family history of
.ics for.a. period of one
of the period, the students
ment and present themselves,
of tho total. narks in
r this component. Since
ical students have undergone this

Page 35
N N
4.3.2 Water Supply
.
The main source of wa
water which is about
of the households hav
them are unprotected.
areas there are a few
used for agricultural water found in the pr the best in the Jaffn
chlorides and sulphat
4.3.3 Sewage Disposal
Latrines that are ava
The other households
a few, who have pit la
Table - 17 No.of Water Sea
Area,
1980
| 1981
· Kokuvil
66
| 42
status.
Kondavil
27
28
4.3.4 Refuse Disposal
As the Community Heal
there is no organised
who are responsible f
heaps which accumulat
than the above said id
individual household

ter supply is underground
25 to 30 feet deep. Majority
e their own wells but most of
In Kokuvil end Kondavil East
tube wells which are mainly
purposes. The quality of the oject area is considered to be
a Peninsula, as it contains less
es of sodium and calcium.
ilable are of water seal type.
have no latrine. exceptions
trines..
1 Latrines built in 1980 - 1983
1982
I 1983
الراد
38
31
| 13
th Areo, is under the Village Council
conservancy but there are employees
or the distruction of all rubbish e at various public places. Other disposal, the rest is left to the
S

Page 36
- 28
5.2 Several activities during the
of one month gare carried out
area..
These include working
welfare clinics, carrying out and visiting the offices and
5.3 Studies and Surveys in the Ps
5.3.1. An epidemiological stu
mortality was done duz
to May 1983. This was the whole area of IOH
processed,
5.3.2 A study of the elderly
out by Dr. N.Sivarajah
5.3.3 A comprehensive Socio
Health Project area is
provide us with basic
area, which we do not

Community. Medicine Clerkship
by the students in the project in ante natal and child
school. medical inspections
field with the PHM. and PHI.
pject Area
ty of infant' and pre-school ing the period from June 1982
a part of the study done in Kopay. The data is being
in the area is being carried
economic study of the Community
planned for 1984. This will information of the project
have now.

Page 37
-- 29 -
6. ACKNOILED CEMENT
This report was compiled with the es S.Sivayogan, and Dr. (Mrs.) J.Jegathee Department of Community Medicine. I
the report.

sistance of Drş. N.Siverajah,
san, lecturers in the
iss. M. Canaghasépai typed

Page 38


Page 39
ANNEX 1
LIST OF NAMES OF R.D. SOCIETIES & REG. ITU
Serial No, Name of Society
"KOKUVIL AREA
ܕ ܟ ܢܝ ܠܝ
Central Kokuvil W.R.D.S Kokuvil East R. D.S Kokuvil West R. D.S Kokuvil West H. R. D.s *
KOITDAVIL AREA
E 5 0 0 y a un p w N P
Kondevil Last W. R. D.S. Kondavil East Kumarakoddam Kondavil North Central R.D Kondavil Last Narayana, .R Kondavil Last Sri Rajeswar Kondavil Last Sri Narayana Kondavil North Sri Vaakees Kondavil West Amarakavi R. Kondavil West Vivecananda. Kondavil East Gnann weera Kondavil East R. D.s * Kondavil West Manchathady
12
* At the time of preparing this repor
were not functioning.

BERS
Reg. Number
RD/J/N/37/K/1 RD/3/N/37/1 RD/J/N/38/1 RD/J/N/38/K/1
R. D.S .S .D.S i J.R.D.S
N.D.S Wari P.D.S D.S R.D.S D.S
RD/J/N/36/x/3 RD/3/N/ 36 / 3 RD/3//36/3 RD///36 A/K/1 RD/J/N/36/Kf2 RD/J/N/36 A/2 RD/j/N/36/1 RD/J/N/36/4. RD/3/3/36/2 RD/J/1/36/K/3 RD/J// 36 A/1 RD/J//36/x/1
M.R.D, S
to these R.D.Societies

Page 40
ANNEX 2
LIST OF NAILS OF CONII IUNITY CENTROS E
Serial No. Name of Society
KOKUVIL ARCA
LOAma
ܢ ܢܝ ܠܛ ܘ ܗ ܕ ܤ
Kokuvil Pirampady Communi Kokuvil West Community Ce Kaleimagal Kokuvil West Manonmany Community Cent Netheji Community Centre Valarmathi Community Cen Ghandi ji Community Centre Kokuvii Central Communit
KONDAVIL AREA
Amarakavi Community Cent: Kondavil East Community ( Sri Vaaheeswari Communiti Gnana Veera Singha, Commu Sri Narayana. Community C Kumarakoddam Community C Vethaperayane Community Vivekanenda Community Ce Kalaivani Community Cent Neddilipay Community Cen Atputha Northana, Vinayag Makkal Munneettak Kalega. Vivekanande. Library and

RIEG.NUIMBERS
E.SOCC.. :esedes
Reg. Number
.ty Centre Intre !ommunity Centre
re
J/vc/18/co - 348 J/vc/18/co - 370 J/vo/18/oc - 513 J/vc/18/cc - 371 J/ vo/18/cc - 372 J/vc/18/cc - 448 J/vc/18/cc - 619 J/vc/18/cc - 540
Sre
AS.
I Centre
re
Centre y Centre nity. Centre
entre
entre
Centre entre
J/vc/18/cc - 346 J/vc/18/cc - 347 J/vc/18/ cc - 351 J/vc/18/cc - 349 J/vc/18/cc - 350 J/vc/18/ cc - 353 J/vc/18/cc - 371 J/vc/18/cc. - 623 J/vc/18/cc - 496 Not Registered J/vc/18/cc - 467 J/vc/18/cc - 373 ? J/vc/13/cc - 468
re
tre ar Community Centre
Community Centre Community Centre

Page 41
ANNEX 3
LIST 01' il IIES OF SCHOOLS & STUDENT - POPU
Names of the Schools
Kokuvil
Mahevidyalaya * 1 J/Kokuvil Hindu College
Junior Secondary Schools
1 J/Kokuvil Bast Sri Ramakrishna. Vidy 2 J/Kokuvil East Namagal Vidyalayan 3 J/Kokuvil West Sri Gnanapenditha Vi 4 J/Uyarapulam Methodist Mission Tani: 5 J/Van. Sri Vaithilingam Vidyalayam
Primary Schools 1 J/Kokuvil station CCMS 2 J/Kokuvil West CCMIS *3 J/Kokuvil Hindu Primary School
Kondavil
Nahavidyalaya
1 J/Kondavil East Ramakrishna Mahavids
Junior Secondary School J/Kondavil West Hindu Tamil Mixed so
Primary School
1 J/Kondevil cCTIS 2 J/Kondevil North Paramsothy Vidyalay 3 J/Kondavil Roman Catholic Tamil Mix

SATIOIT
Population as in 1983
1447
alaya,
340
dyalaya
Mixed School
291 551 291 125
65 158
536
alaya
639
hool
825
am d School
234 360 213
ɔtal.
6075

Page 42

“”

Page 43
ANNEX 4 MAP SHOWING PAII AI
K.K.S
K-S. ROAD
Raours. iait. Me vsa
Quay hodium
FROM
JAFFNA
Faculty of Medicine A távcrsity of Jaffna
Central & Mater
+ Central

EAS
சிவு
Matera Selatan. Det inte sostituita pertanyent a letto dependent par la fondatore
PARALAJ SO AO
I
Dispensary
O clinio Centres idby Hono
me-PAI Area Boundry Dispensary office of PHI

Page 44
(8,

一。
|-
TL T
的。
以、

Page 45
ANNEX 5 MAP SHOWING PHON AF
--8
019'22"Warrek? I'R ER 1520, "**4Y*
Ek duet
FROM JA
O Faculty of Medicine @ Central A.
& Maternit m University of Jaffna
+ Central Di

EAS
PALALY
HMMMMMMMMMMMM
violents awardeurten
Mbalenhle
FNA
рервагу.
Home
© Clinto Centres
PM Area Boundry M Office of PM
pengary

Page 46
ܐܪܵܐ
܀ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽ... ܪܝܲܡ
1 ܆ ܘܕ݂ܰܟ݂ܝܼܢ** ܫܪܵܐ ܡܵܪܹܐܢ
ܐܝܼܐܐ
ܡܨܲܨܸܗܝ

き

Page 47


Page 48