கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Life Competencies and Citizenship Education: Grade 6

Page 1
LIFE COMPE CITIZENSHIP
GRAE
Educational Publ

TENGIES AND EDUCATION
ations Department

Page 2


Page 3
LIFE COMPI
ANI
CITIZENSHIP I
Grad
EPD
Educational Publicat

ETENCIES
EDUCATION
e 6
ions Department

Page 4


Page 5
The National Anthen
Sri Lanka Matha Apa Sri Lanka Namo Namo Nam Sundara siri barinee, surendi athi so Dhanya dhanaya neka mal palaturu Apa hata sepa siri setha sadana jee Piliganu mena apa bhakthi pooja N Apa Sri Lanka Namo Namo Nam Oba we apa vidya Obamaya apa sathya Oba we apa shakthi Apa hada thula bhakthi Oba apa aloke Apage anuprane Oba aparjeevana we Apa mukthiya oba we
Nava jeevana demine, nithina apap Gnana veerya vadawamina regena Eka mavakage daru kela bevina Yamu yamu vee nopama Prema vada sema bheda durerada Namo, Namo Matha Apa Sri Lanka Namo Namo Nam

n of Sri Lanka
Namo Matha obamana Lanka
piri jaya bhoomiya ramya awanaye matha amo Namo Matha
Namo Matha
ubudukaran matha yanu mana jaya bhoomi kara
> Namo Matha

Page 6


Page 7
The Message of His Exc
reve Grenivät
Beloved Sons and Dau
VO. OVE Cze Cze szacie czes e as
Many countries that lagg time we gained indepe passed us and gone far ał not be prepared to coj or work according to models of those nations no purpose in continuin our lost heritage. What i is to surpass them and overall development they and show new paths ar the world. Dear Sons and Daugh engaged in building yo
Mahinda Rajapaksa President of the Dem Republic of Sri Lanka
(An extract from the sp President Mahinda Rajas Water Filling Ceremony
Port on 15.08.2010) CoverGuvernoger Cuba

ellency the President
Savas 23 06 Mar 65
ghters,
ed behind us at the ndence have now head. But, we must py those countries the development
Similarly, there is ng to lament about ve shall do instead
reach a stage of y have not reached, nd possibilities to
SCselectie SCsee vissen mic Gene Cze. See
ters, we are now ur future !
Locratic Socialist
veech delivered by saksa at the historic of the Magampura
DuaisceartGae

Page 8


Page 9
Message from the Hon. M
Beloved Sons and Daughters,
You are the most valuable treasur value is enhanced through edu accomplish that task aim at offeri
This textbook produced by sper collected from the tax paying pul the sole intention of making you a You will undoubtedly enhance til the light of education you gain." you a helping hand to awaken y proud descendent of a great genera enabled to carve statues depict compassion out of hard heartles: of great literary value on the Mirr
I express my gratitude to the 1 Department and to all the others in offering this textbook to you.
Bandula Gunawardhana
Minister of Education
vi

linister of Education
ce of our motherland. Your cation. We, committed to ng you the best.
nding the national wealth blic is offered to you with virtuous and skillful citizen. ne national wealth through This textbook will provide pur creativity, as you are a ation whose creative power ing loving kindness and rock and compose graffiti or Wall’.
Educational Publications who dedicated themselves

Page 10
Fo
The expectation of our natio equipped with virtues and skill of Sri Lanka offers you th accomplishing that target.
Our aim is to make you access education by getting the optin the gateway for you to becom
motherland.
By making this textbook your able to enter the path of beco the country and undoubtedly, Knowledge, attitudes and skill help you to win the world bey “Pearl of the Indian Ocean"wi armed with competencies.
Iextend my gratitude to the wi and their knowledge in comp others including the officer Department, the editors and tl
W.MN.J.Pushpakumara Commissioner General of Ed
Educational Publications Dep Isurupaya, Battaramulla. 26. 05. 2011

reword
n is a glorious younger generation 5. The Democratic Socialist Republic is textbook with the intention of
ible to the world of wisdom through num use of this textbook and to open e a real inheritor of the prosperity of
trustworthy companion, you will be
ming a patriotic citizen beneficial to Sri Lanka will prosper because of you. s you gain by using this textbook will ond the horizon. The brilliance of the Il shine brighter because of you when
riters who dedicated time, endeavour Fling this textbook along with all the Es of the Educational Publications ne members of the evaluation board.
ucational Publications
partment
viii

Page 11


Page 12


Page 13
1.0 Works with 1.1. Learning about the nec their importance.
Introducing You are a child about to enter society at larg around you. You will play various roles and figures carefully. Think of the help you can g
As a member of As members in
From parents, Society
From sisters and br From relatives,
From relatives, From various religious leaders,
From neighbours. From societies and organizations, From various services.
Fro
Fro
Fro
I Fre Strengths and weaknesses of a person
In society you acquire good things as w strengths and weaknesses. Strengths cause pec chance to reach the objectives of your life. T Think of a brilliant pupil and the characteristic get the recognition of his fellow pupils and te
Study from the diagram on page 02 the str could make you such a capabfe person, and ge
For Free Distri

Self Awareness cessity of data about oneself and
E Myself ge. You can see various people working gain experience. Study the following et from each of these people.
a family
others,
As pupils From the Prinicipal, From teachers, From fellow pupils, From helpers, From parents.
Child
/ From the environment pm animals, From the atmostphere, pm leaves and forests, om canals, rivers and sea, From the soil.
well as bad things. Every person has pple to be energetic and give them the hen you will be accepted by society. Es that can be seen within him. He will
eachers.
engths and identifiable features which et used to them.
bution

Page 14
Ability in listeni
Ability to provid another per
ma
mind. Respect for religious leaders.
and public
Control of body and Helping the poor and
property.
the disabled. Caring for
human beings, animals
parents, teachers and
Communication
lt
Display of love, sympathy, compassion and patience.
Helping others.
Virtues
Refusing to g
Ассер
Ta
Keer Not res Distructio
Cu
Fear of society and lack of self confidence.
Lack of confidence.
Wea
Consumption of alcohol, stealing, smoking, gambling
Cultivation of
bad habits.
Use of foul langu
was
For Fre

ng, speaking, reading and riting skills. le information correctly to son and the ability to ke decisions.
Ability and
talent
Being creative. Clever in studies, sports
and oratory.
Personality
Strengths na person
Controlling impulses. Being sociable and knowledgeable.
/Sensitivity
and Common inference.
Self Respect
et disheartened by falium pting responsibility.
king leadership. ot being afraid.
ping off school. specting teachers.
n of school property. atting classes.
Lack of ducation.
Not creative Not clever in studies
and sports.
incompetent
Being
knesses in a
person
antisocial.
Being
Being anpleasant.
Insulting people. Failure to appriciate that which is good. Distruction of public property,
rage lying, sneeking and sting time.
ee Distribution

Page 15
If you practise that which is good you can dev and popularity. If you practise that which is and weak person. Observe the follwing figur
The first picture shows how one can
Aim of life achie get close to the highest aim in the pyramid if one is a gifted person with a number of abilities as the basis of life. The second figure clearly shows how the objectives of life start to collapse and then it
Filled with abilities and leads to the breakdown of the aim of life of a person abilities as the basis of his/her life.
The effect of one's ability to identify
one's aims and achieve them All students in Grade 6 of Lakmal's class prepai a table, writing down their abilities and aims order to introduce themselves. After that, t teacher prepared another table on the blackboa by getting the views of the pupils about t incapabilities which were discussed with t pupils. Then it was found that the pupils had ot as teachers, doctors, scientists, engineers and should become good citizens and should buil
She also explained that abilities shoul incompetencies should be get rid of to achiev black board the things that should be done to
To develop abilities Respect and obey the clergy, parents, elders and teachers. Av Listen to religious advice. Involve oneself in good deeds. Associate with worthwhile people. Always be involved in educational activities. Propagete love, sympathy, care and compassion.
Help the poor and the destitute. Protect the environment and public property.
Work systematically.
å 8 AŽ
For Free Distri

elop your abilities and win recognition bad you will become an incompetent es carefully.
ved
Aim of life not achieved
Figure 1
Figure 2
i energy
Filled with inabilities and bad
behaviour
red
in he ard
he
che pjectives of going for occupations such
army personnel, so that all the people _d up a great personality of their own. Id be developed and incapabilities and te this purpose. She wrote down on the - achieve this.
To erase incapabilities oid associating with bad friends. Folve oneself in religious activities. ke to Meditation to avoid acts like revenge. - everything systematically. t involved in social services. ke leadership when working in societies d organizaions.
Tibution

Page 16
| Activities
01. Indicate the weaknesses yo
03 methods of eradicating 02. Write 03 methods you wo
think you do not have wit
1.2 Researching about life and f
Details a It was a Friday in Lakmali’s o occasion of introducing family mem another instance of introducing the rel the housewife in the drama introduced in the following manner. Look at the following table and und
| Both my parents' mothers |
| Our are my grand mothers.
mother
Grand
My father's wife is my mother. She looks after us. Mother
Elder
The eldest in my family is my elder sister. She is
sister awaiting a job. The youngest girl in my |family is my younger sister.
|Younger
sister She is in school.
Uncle
My father's brother is my uncle. He is a doctor.
Uncle
Uncle's wife is my aunt.
she is a teacher.
Aunt
Exercise 01. Prepare a list of relatives of y
occupations.
For Fr

u have identified in yourself and write - them.
uld adopt to develop an ability which you hin you.
amily background
bout the family lass. The pupils staged a drama depicting an bers one after another. After that there was atives who come home. Nilusha who acted as d the members of the family and the relatives
lerstand it
family
Grand father
Both my parents' fathers are
my grandfathers.
Father
My mother's husband is my father. He is a clerical officer.
Brother
There are five children in my family. The eldest boy is my
brother, he is studying.
Younger
|The youngest boy in the family brother
is my younger brother; he is
also studying.
's family
Cousin sister
My uncle's daughter is my cousin. She is studying.
Cousin brother
My uncle's son is my cousin
He is studying.
our family and write their names and
4
pe Distribution

Page 17
Details about the enviroment in which we
The family is the foremost social unit y your parents are your first teacher and they they provide you your basic education.
Other than the family environment, institutions such as the school, religious places and society provide us with many things. Identify from the following figure the things that could be obtained from the environment.
From all these you get the opportunity to acquire knowledge and experience of your environment.
School Education. Skill development. Sports skills development. Practising good qualities. Promoting moral conduct.
For Free Distri

live Fou move about with. In your family are identified with this name because
Family
Family provides us good health habits, good qualities, traditions and customs, love, care, sympathy and pity, nutrition, protection and social relations.
Religious Institutions Teaching religion. Giving knowledge of good qualities and bad things. Development of good qualities. Training in a life of harmony, calm and peace.
Society Training to help others for a harmonious life. Ability to work with a group. Respecting others’ ideas.
Getting used to avoiding conflicts.
bution

Page 18
Unforgettak Everybody faces joyful as well a are instances whose such incidents ar
In Lakmal's school, the pupils in topic “An unforgettable incident in m as his most unforgettable incident. Be follows, under the topic “The day I sti
1. Early in the morning, getting 2. School environment, play gr 3. Meeting the Principal, greeti
the Principal. 4. Entering the classroom, meet 5. Getting back home after sch
Activity
Write an essay recalling your fi above.
Ranga who was a friend of I brother was an army officer. He had die home about the incident. He had writte honours after bringing his body home the pupils of the class.
People who help us in lit
After his brother's death Ranga affected. Ranga's uncle who got to kn took action to provide all his needs. I uncle's help, Ranga was able to do hi Ranga sent Vesak and Brithday card: him to his uncle every year.
Activity
Design a Vesak card or a Birthd to that sent by Ranga to his uncle. You you in various ways when teaching y and arrange a function in appreciatio
Future expectations
Grade 6 students in Lakmal’s cla their future expectations. The next day.
For Fri

ble events in one's life S sorrowful incidents in life. Similarly, there e unforgettable. Grade 6 were assigned to write an essay on the
y life”. Lakmal chose his first day in school Eore writing the essay he planned the essay as arted schooling” g ready and going to school with his father.
ound, buildings and students’ activities. ng him and gaining admission, respecting
ing the teacher and being admitted to the class. ool.
rst day at school, making use of the plan
Lakmal wrote about his brother's death. His. ed in a bomb blast. Army officers informed his en how the funeral was held with full military e. There were a number of essays written by
’s studies were now about this Because of his s studies well. s designed by
lay card similar r teacher helps ou. So compose a verse to thank your teacher on of his service to the class.
USS were assigned to draw an illustration showing , various types of illustrations were submitted.
6 ee Distribution

Page 19
Car Sale owners, Pilots , Doctors, En Teachers, Scientists, Navy officers, B
There were many drawings illustrating t appreciated them and told the pupils that they roles.
1.3 Understanding one's own v
working with cooperation i The teacher who came to Lakmal’s c and asked each to stage a drama enacting a go The groups got together separately and under next day, 4 plays were staged during the Life
01. Helping a person who was 02. People working on a Srama 03. The occasion of an almsgiv
04. An instance of helping an e illustrating how these qualities had been acqu
Once the plays were over, the pupil's qu *on the blackboard. The incorrect answers we
* Studying in religious schools. * Advice of elders, parents, from the so * By associating with good friends.
It was decided that the children could be at the sametime respecting the good qualities
2.0 Working with
organiz 2.1 Planning and regularis
The teacher who came to Li Competencies wrote the topic above on the l activity there should be a plan and also it sho its value and the ill effects of not working ac the blackboard, given on page 8.
For Free Distril

gineers, Army officers, usinessmen, Bus owners
nese various occupations. The teacher would be given a chance to play these
irtues and those of others and respecting them. Lass divided the class into four groups od deed they had been responsible for. took the roles to play. Accordingly, the
Competencies lesson. They were, drowning. adana campaign. ring lderly person to cross the road, aired.
estions and answers were noted down ere corrected in the following order.
:hool
trained to acquire these good qualities
of others.
a proper plan in an ed manner
sing day-do-day activities. ikmal's class for the lesson on Life blackboard. She explained that in any uld be methodical. She also explained cording to a plan through the figure on
bution

Page 20
Carelessness
(Foolishness)
Always giving reasons to avoid
Laziness
Not thinking about time
not prepared
Figure 1 When there is no planning and work cannot be done properly. There no flow of life. This may be clear to y Figure 1. But for a person who word
meaning in life. Then life would be like 2 you will understand this.
The class teacher told Lakmal to addre to a set plan or a timetable and explai
At first prepare a time-table abou 5.00 o’clock to the end of the day. Be and to end work to time as well. Keej books and slippers in a systematic mar clean.
He used pictures to show the valı results of not woking in this way. The
1. Always blaming somebody 2. Wasting time 3. Untidy work 4. Disturbing others 5. Delaying work 6. Hated by others 7. Lacks creativity. 8. Always in a depressed state of i
For E

There are needs
There are objectives
Proper management
resource
wasting others’ time by giving reasons to get released will not aceept his faults
Absence of planning and regularity
Proper time management
Proper motivation
Figure 2
when there is proper
planning and
regularity
nethod,
will be Fou from is to a plan, regularity and system there is a e a blossoming flower. When you study Figure
ess the class and tell them about working according in it. Lakmal's speech is given below.
t the work you perform from early mornning sure to start work according to the time-table p your resources such as pen, pencil, clothes, aner. Then you can save time. Keep your room
de of working properly in all activities and the = two pictures are given on page 9.
1. Working with enthusiasm 2. Will not waste time 3. Will save time 4. Tidy work 5. Will not disturb others 6. Will try to do everything
7. Will spend time happily mind. 8. Will get job satisfaction
80 ree Distribution

Page 21
A person working
without a plan
2.2 Spends leisure productively
Leisure is important to everyone. The mind of a person who has had no rest will be confused. See the following figure.
It is essential for everyone to be relieved of this state of mind in order to lead a happy life. A healthy mind is necessary and one should work at leisure. The life of a person enjoying rest and spends time meaningfully i
Activity 01. Study the above. Divide the class into t
a family spending leisure in a meaning 02. Prepare a time table suitable to show how
at home with time for leisure. Various ways of spending leisure usefully The teacher who came to the Grade 6 class d gave them assignments under 02 topics.
01. Various meaningful ways that can be 02. The reasons for spending leisure in th Their activities were noted down in a table a
Various ways that can be used to
spend leisure Going on educational tours and excursions.
Car Going on tours to study the environment.
Ext Reading various books.
Abi Engaging in creative activities. Playing indoor games like draughts, chess. Engaging in art, music and singing.
oth Listening to the radio and watching TV. Listening to news and watching meaningful programmes. Spending time happily with friends and
members of the family.
Enj
Car
Gif
- 9
For Free Distril

A person working
with a plan
Always shows anger.
Will quarrel. Will be impatient. Unsettled mind. Always under stress.
s happy.
wo groups and present a drama abou ful manner. one can spend his/her time meaningfully
ivided the pupils into two groups and
used to spend leisure. is manner.
s follows:
The reasons for spending leisure
meaningfully a spend time happily with relaxed mind. banding knowledge. ility to create something. oying the environment. a maintain a favourable relationship with ers. ting a useful person to the society.
bution

Page 22
Study the table on page 9 and see w leisure meaningfully are there in it. If y include them in your plan.
Organise a tour in your leisure time to happiness and the development of k see during the tour in a note book and
3.0 Effect
3.1 Listens actively and When we work together w express ideas properly. If
error.
You may have listened to the sto crow. One person who saw a crow’s fe has vomitted a crow’s feather and he wen that he had thrown out a crow's feather.
listened to this t had vomitted a cre spread in the vill had thrown out se
What you can ur is when somethin
message reaches this, when you sa
carefully, express to the necessary people are important. I and loudspeakers to convey such news.
See how the teacher explains th carefully you cannot understand the les to misinterpret what the teacher says. Y give incorrect answers to questions.
Therefore, when you listen to sor carefully listen to what is said without t of anything else. Ask questions for clari
whenever necessary. Teaching attentively in a class ro
The listening skill is importan listening to some message or other. I places people use amplyfing equipment what is said is heard by a lot of people
For Fr

Fhether the ways which you use to spend your ou find any ways other than yours in the table,
to enjoy the environment giving prominence nowledge. Write the details of the things you
draw pictures of them.
tive Communication
communicates accurately. ith others we should try to listen well and to we do not do this there is the possibility of
ory about the feather of a rather thought somebody at and told another person The second person who old another one that he pw. Finally the news that
age was that one person even crows. nderstand from this story g is misreported a wrong everybody. Because of ay something, saying it ing it clearly using correct language and talking For most people there are skilled news readers
e lesson in the class room. If you do not listen -Son and you will forget it soon. You are liable Fou will
mething hinking fication
nom
t when n some E so that
100 ee Distribution

Page 23
When you listen attentively you can u your memory, and later it can be explained to your listening habit since you are involved in relationships with others in your daily activi and listening attentively.
Exercise
Arrange the pupils of the class in a row them at one end and ask the message to end. Examine your communication skill
last message on the blackboard. Cordial conversation
We all like to listen to attractive spee or on television. You will hear the speaker i
Recollect an i who spoke hai you happy. TE a place to wor
You m reception des of a restaurant
or at a similar place. There should be pleasent talk at all times and at all places.
Oooo O
SE E ğ ö
Exchanging ideas peacefully Lankans is treating everyone as relation when to be friendly with everyone in your speech.
| Activity
Stage a drama with your friends solve a problem, in good spirit,
11
For Free Dist:

nderstand what is said. It will remain in others. Therefore, you should develop studies. You can maintain favourable ies by expressing your ideas properly
and give a message softly to one of be passed to the pupils at the other y writing the first message and the
ch. Listen to such things on the radio alking so as to draw your attention.
nstance where you once hated a friend 'sh words to you. Pleasant words make is will ultimately cause things in such k pleasantly and smoothly. ay have seen this type of scene at the
your class you will have to use words - for friendly conversation with your iends and others. You also should use ecent words to suit each person and ach place.
common practice among most Sri communicating. As such it is important
in the class, showing how you when such a problem arises.
ribution

Page 24
Expressing ideas correctly, clearly Sampath is a Grade 6 student. His
uncle, to go, not to come. Sampath : "Father asked Uncl Sampath after saying so returned hon inquired from his father about it.
Uncle
Why did you ask m Father
What I told my son Uncle
Now see, just becau
I did not go on the This incident shows the bad eff clearly and correctly,
On every occasion you shoi understandable manner. When you do i cannot express anything clearly. Besi something done the way you want and The Principal of Yoda Ela Maha Vidy | Principal
I want all of
about the Art Mr. Mudiyanse
Let’s have the
can fix the da Mrs. Bisomenike :
We have alre
to be presente Mr. Heenbanda :
Children of tl collect the pri (Suddenly, Pr
enters crying. Pradeep
Sir, Dhammi new pen by I went to tak classmates tri me. I didn't them.
You can imagine the incon without considering the time and atm free thinking is necessary.
You must think about the time as well as in other matters when commi at issue.
For Fre

- and systematically
father called him and asked him to tell his
e to come, not to go.” ne. Uncle who came later to Sampath's house
Le not to go?
is “ Do not come, go” se Sampath conveyed the message incorrectly journey. ect of not conveying a message systematically,
ald express ideas correctly in a clear and not do so, others will treat you as a person who les that, you may lose the chance of getting 1 your time is wasted. alaya sits in his office.
you to come during the interval to discuss s festival.
Arts festival on a grand scale this year too. We te after informing the invitees now itself. ady started practising the songs and dances :d by the children. ne Arts Council have already undertaken to zes and do all the decorations, adeep a mischievous student in the school
ka took my force. When e it back his ed to assault quarrel with
vience caused by the entry of Pradeep, osphere. Therefore, when expressing ideas,
factor and suitability in educational activities unicating. You should talk only on the subject
12 DO e Distribution

Page 25
3.2 Building inter personal coordination t
We live in society, not alone but inter- personal coordination. We need othe To give us assistance they should know our is possible for us to understand them and tl
assistance to them.
You should have the ability to comn relationships with them.
If we can tell others what we want bri them. Coordination is built according to the
You will get the assistance of others v you too should be with them in their need ar you can offer them.
any form of distress, you can attend to then
much you love them. In your family matters person.
Even in school you are a person of som
of work trivial di matter y one of y duties, ( It is you duty is e coopera school.
13 For Free Dist

irough productive communication. associating various people. This is s' assistance on numerous occasions. problems. By associating with them it eir abilities while we provide similar
municate with others so as to maintain
efly we can develop coordination with
way we talk and the words we use. then you are in need of help. Therefore, nd should provide them with whatever
Each member of your family attends to his/ her duties. There may be occasions when they cannot perform them alone. If you assist your parents or any others in their various activities you will be rewarded with their respect.
Whenever they are sick or in n, help them and make them feel how you will be considered a very sensitive
me significance. There is a certain amount E entrusted to you. It may be a very uty. Even though it may not be a serious Fou should perform it considering it as
our duties. If you do not perform your others in school may face difficulties. ar duty to ensure that you do whatever -ntrusted to you. Therefore, you should te sincerely in the general matters of the
ribution

Page 26
Crows and other birds
Crows caw out aloud when som dangerous is about to happen. Man : senses that others are in danger.
In the society where you live in and expect others’ assistance. They m may be blind, limbless, dumb, or menta of others you should help them and sł
There can be errors, i account of information not being conve In an emergency, by clear communica
Working as a group th If we are to do some work co involved to know its details. It will he this, cooperation develops among all, all the details in making some object, communication helps the developmen
4.0 Act 74.1 Considering others' ne
You may remember th in disasters such as floods, earthslips sensitive to a disaster that effects anyo caused to anyone as if it had happened i Various types of help, such as providi
The result of Tsunami
Much of your time will friends and teachers. You will get help when needed, they will recognise your be recognized as someone sensitive to
For Fre

e disaster has taken place or feel that something ulso should think and act promptly when he
there are many who have special requirements ay be physically or mentally, disabled. They lly weak people. Since they need the assitance now that you care for them. accidents, losses and misunderstandings on yed correctly. This can lead even to loss of life. ation, misunderstandings can be avoided. hrough effective communication -rrectly, it is necessary for all those who are Ip to find solutions to any problem. Through involved in it. If a person knows correctly he would be able to make it well. Effective t of a country.
Es Empathetically
eeds as if one's own
at many persons came forward to help others and Tsunami. They are the people who are one. There are people who consider a disaster o himself. This can be seen as good behaviour. ng food can be given to lessen their sorrow.
Disaster caused by an earthslip
be spent among the members of your family, from them at various times. If you help them help. If you help at a time of illness, you will matters of the family.
14 e Distribution

Page 27
In the school you will be entrusted with cert even though it is not something special, by n others. Therefore, you will have to take res
. There are many who live nearby wł limbless people, disabled, or mentally retar sympathetic towards them and help them. ) that they are not harassed.
4.2 Protecting the envioronment, nation
The highly populated town Kaludi many factories. The majority of the small Even elders are physically weak, unhealthy Kaludumarapura is a place with a few scatte are buildings, there are not any trees with fl
The teacher who asked the pupils to w the environment” told them to consider the * remove garbage and reduce poisonous gas * use garbage to enrich soil. * grow plants * educate people on the prevention of
diseases and to protection of the environment.
From this, you will be able to identify environmental problems and find
ways of solving them. As man needs the environment, we have to protect it.
The national and cultural heritage is what we Sri Lankans have inherited. It i who will be born in the future to understanc or they are being destroyed, you will have t Working without being too sensitive
Some people you meet may always angry mood. Some others may become too ei They will be really concerned about others. cause damage to property.
You should be able not to be too ser Exercise 1. Write an essay on how adults in your 2. Make a list of national and cultu
identified.
15 For Free Dis

ain tasks. If it is necessary for you do it ot doing it, you will cause problems for onsibility of the work of the school. o would need your help: blind people, ed persons. You will always have to be bu will have to treat them well and see
al and cultural heritage. imarapura is a town where there are :hildren in the town very often fall ill. and have a short life span. Dry and hot red trees and infertile soil. Though there pwers and fruits. irite an essay on the topic “Let us protect following ideas.
es
A cultural pegent s necessary for those living today, and 1 their value. If any body destroys them o protect them.
pe exchanging harsh words and be in an 

Page 28
5.1.1 Inception ar
Recollect how you sta you were born to this day and how yo expansion. The history of your school reach the present state.
Grade 06 students collected inforn progress of the school from the Princip
1. School log-book. 2. School magazine. 3. Past Pupils. 4. Teachers - Past and Present 5. School file records. 6. Memorial plaques fixed on 7. Elders.
8. Past Principals. Detailed information about the inception from two folk sources, namely, oral an The following information can be obta
1. The year the school was 2. Name of the founder. 3. Number of teachers at t 4. Number of students at t
5. Number of buildings in Written information can be obtained fr
1. The School log-entry book. 2. School magazine. 3. Other school file records. 4. The memorial plaques fixed to Activities 1. Collect information about the s
about the school, an elder, a re 2. Complete the following table
school at the beginning and it progress.
At the
For Free

O Our School d Progress rted your life in this world from the time ou have gone through several stages and its shows that your school too has evolved to
nation about the details of the inception and nal and they noted them down as follows:
to the walls of buildings.
n and progress of the school could be obtained
d and written.
ined orally.
started.
he inception. he inception. the school at that time. om,
the walls of buildings.
chool from a religious leader who knows tired principal and a teacher. giving information about the state of your s present state to obtain an idea about its
inception
At present
16
Distribution

Page 29
5.1.2 Organizational Structure
Your family is a small social unit an know that there is some order in day-to-day is the leader of the household. Mother and to perform his duties. The responsibility of t father and the mother. Very often the respor to a set of rules and regulations but througl inherited.
The school is a more active organizatio different from that of the family. There is a sy It has an official head and he is the Principal Teachers are there to assist him. They are the Other than these, there are prefects, and cl help the academic staff in the school admini
minor employees and security personnel also organization.
Vice Principal
Princ
Teachers
Prefe
Children
Structur
17 For Free Dist

1 you are also a member of it. You all activities of the family unit. The father other members of the family help him ne progress of the family lies with the sibilities are performed not according | love, care and customs that we have
1 than the family. Its administration is stematic way for school administration. . Vice Principals, Sectional Heads and academic teaching staff of the school. ass monitors in your school and they stration. In most of the school's clerks, » help in the administration and school
Office Assistant
cipal
Minor Employee
ect
e of school
Security Personnel
ribution

Page 30
Activity
Scho
Vice Principal Sectional Heads Class Teachers Prefects Class Monitors Pupils
The diagram above shows the a similar diagram to show the adı same format.
5.1.3. School Society
You are living in a small social unit sisters and brothers and you have joii There is a greater variety of activities in is the smallest social unit. You will ha you visit your friends and relatives, yo between these families. The number of be gender vice differences among mem to different age groups. The school has
Read the following dialogue betw regard to the Literary Association Weel
Is our literary society
meeting next Thursday?
We must get Lak Tamil poems at
entertain
Not only that, Tuwan Moham
The above dialogue shows that you and that there are pupils who belong t divided as boys schools and girls sch different ethnic groups, there can be pup school. According to this, several varia
For Fre

pl Principal
Clerk Laboratory Assistants Office Aids Security Personnel Minor employees
dministrative set up of a school. Draw a ministrative set up of your school on the
which is your family with the other members, ned a larger unit that is the school society. n the school society than in the family, which ve no difficulty in understanding this. When ou will notice that there are vast differences
members in each family may vary. There can Ibers like male or female. They may belong
members from various family units.
reen Nuwan and Sanduni about work with K of Grade - 6
I was about to tell
you Nuwan
shmi to recite : the variety
ment.
we will ask led to speak.
Yes, that would be
good
ir school is a mixed school of girls and boys o different ethnic groups. Some schools are ools. Just as there are pupils belonging to vils who follow different religions in the same tions can be seen in the school society.
18 Distribution

Page 31
Activities 01 Prepare a table with the help of your
belonging to different ethnic group
Maley in four classes of your schon 02 Search for the variations in Grades
a table of these variations
Variations
Grade-4 Age Group Religion Language Sex (Male- Female)
Total
5.1.4 School Culture
Nuwan was talking to his friends abor the traditions and customs they follow at hom in day-to-day life. Then the other pupils als explained the traditions they follow at the homes. They realised that these traditions diff from one family to another. It was clear that a families may have a family culture which unique to each family. A school has a wider culture than that of family unit. These cultural characteristics ca commencement of school and closing time tak
main activities are raising of the scho Other than these,
19 For Free Distri

teacher, showing the number of pupils - such as Sinhala, Tamil, Muslim and
4,5 and 6 in your school and prepare
Grade-5
Grade-6
i V, VI JU
n also be seen within the school. The e place as scheduled on week days. Two carried out each day in school. They are »l flag and singing of the school anthem. some other cultural activities such as
religious observances at the beginning and end of school time and reciting an exhortative poem can also be observed.
bution

Page 32
Grade 6 students listed the occasions re guidance of the teacher.
Activity
01. Indicate the occasions expressing y
Occasions 1. Awards day 2. Morning Assembly
3.
4.
5.1.5 School Identity
When one person wants to disti will give the name, language and religio give the identity of that person. Simila identity will distinguish and identify students, with the help of the teacher, the school as follows:
Customs, rules and regulations
School emblem
Schoc
School motto
Every school has a school anthe the occasions when you sing the scho looks after you like a mother, so as to sj school anthem.
Most schools have a school fi school flag is hoisted at various celebrat flag may be in only one colour or in se
or the goal of the school i responsibility of the pupil: the school anthem. School emblem is the b school. The emblem co1 symbol of valour. It may
Arabic, Malay, Pali, Sans regulations and customs are also features of expre: has to be taken about th school identity.
For Fre

lecting school culture as follows under the
ur school culture in the following table
Starting
Ending
nguish and identify another person, he /she on of that person. These detailed information ly, a school too has an identity. The school your school from other schools. Grade 06 have noted down the means of identifying
School flag
»l identity
School anthem
(School uniform
em. Recollect your school anthem. Think of
l anthem. It may contain a line like school pell out the pride of your school through the
ag. You have watched occasions where the ions and functions in the school. The school everal colours. The school symbol or motto
s written on the flag. It is the s to respect the school flag and
est mode of identifying the asists of a motto which is a be written in Sinhala, Tamil, krit or in English. Rules and which are practised in school -sing the school identity. Care e systematic features of the
200 e Distribution

Page 33
The following are some examples of such ei
Activity 1. Tabulate the rules, regulations and ci
school. 2. Draw the emblem of your school. 3. What are the symbols included in th 5.1.6 The duties and responsibiliti
You have entered the school society in o your abilities and skills. Your major respon: school. While developing your skills by mal society has given you, it is your duty not to o Neglecting your duties will amount to obsructi from performing their duties.
It is the responsibility of the member school to respect the school flag and the anthem. Safeguarding and following school di rules, regulations and customs are your du responsibilities as well.
Grade 6 students wrote down their du responsibilities on the blackboard, as membe with the class teacher.
Duties
* Receiving education. * Paying respect to the school flag and
school anthem. * Safeguarding school discipline. * Protecting school customs. # Obeying teachers. # Protecting school furniture and other
equipment.
Activity 01.
Write down your duties and respor in the following table.
Responsibilities
21 For Free Distri

ablems.
stoms which are practised in your
e school emblem? es of the members of a school. rder to obtain education by improving sibility is to receive education at your king use of the chance that the school pstruct the learning activities of others. ng others
Es of the e school iscipline, ities and
ties and rs of the school, after discussing them
Responsibilities
* Not obstructing the others’ learning
activities. * Safeguarding school discipline, rules
and regulations. * Following the school customs. * 'Respecting teachers. * Protecting school equipment.
sibilities as a member of the school,
Duties
pution

Page 34
5.1.7. Service done by the sc
The main service of the school is p place which enhances your knowledge improving your knowledge. Forming go is a national service provided by the sch educational activities, non-formal educ
Pupils should understand that an i practising good qualities and habits in follow customs, in a school culture whe flag, school anthem and the school flag school is the ideal place for imparting o listed the services done by the school,
Educational activities
Activities which develop the
skills of pupils
5.1.8. Relationship between the sc
and society
Grade 6 students when they ca school after holidays, were able to s way the Principal was discussing som with a group of strangers who had visit school.
For F

ool
oviding education to you. The school is the and wisdom. It does a valuable service by od citizens with virtuous qualities for society ol. For this purpose, in addition to the formal ational activities too are practised. aportant service performed by the school is the future generation who will protect and re they respect the national anthem, national Teachers make the pupils understand that the ultural education too and they systematically n the following manner.
Activities which
develop
pupils personality
Field tours
hool
me to ce the ething ed the
Students engaged in a Sramadana 22 ee Distribution

Page 35
Principal : You all should take action to
new term. Our school garder
The fence is damaged and w Past Pupils : Sir, we will repair the fence. Secretary of the school development Society : Good,.. We will c
Development Socie
school now. A well-wisher: We often used to help the sch
provide all those who come Principal : Very good. Thank you for
together. Pupils realised that good relationship crucial need for the development of the school Past Pupils’ Association and the tutorial staff of the school.
Activity
01. Complete the following table.
society to the school.
School community
Past Pupils
School Deve
Societ
Summary
A school that starts on a small scale v various stages and expands and develops. Th regulations and customs and traditions. For t school community consists of various groups It also has several features which mark its ide perform their duties and responsibilities prop Society is an important service rendered by th favourable relationship between the school a school.
Activity 01. There is a possibility of problematic situ
and customs and practises of the school a situation what are the inconveniences
23
23 For Free Distri

give a new look to the school in the is full of waste matter and garbage. e should repair all these.
Lean the school garden. The School sty should take action to develop the
sool in this type of work. So, Sir we will
to work with meals and refreshments. - all your assistance. Let’s all work
between the school and society was a 1. The School Development Society, the will pave the way for the development
Write 3 services each performed by
elopment
Wellwishers
Volunteers
with a small beginning passes through e school is governed by certain rules, his, there is an organized system. The .A school has its characteristic culture.
ntity. It is protected when its members erly. Development of good citizens for le school. It is important to maintain a nd society for the development of the
ations arising if the rules, regulations organization are not protected. In such
you would face ?
bution

Page 36
6.1 Place
6.1.1 Location
The place where you or village may be located be located in a hill slope.o the area, you can find out
map.
Like all the countries in the world, S government maintains the entire country we live. For easy maintenance of the w into several divisions. You can see the the location of villages and towns in til
The Grade 6 pupils of Bombuwela Jun “Marking the location of the area wl Grama Niladhari was also present and in order to enhance the usefulness of t of the Sri Lankan administrative map to the pupils in the following manner, O At first, Sri Lanka was divided in a Each of these provinces again ha
to this there are 25 districts in Sri
For Fi

s where we live
live could be a town or a village. Your town in the hill country or on the seashore or may : plain in the middle of the country. Whatever the location with the help of a maintenance
i Lanka is also ruled by a government. This y covering villages and cities or towns inwhich rhole country by the government, it is divided ; borders of these administrative divisions by hese administrative maps.
-davax
for School were engaged in a students’ activity, nere their school is situated”, on a map. The contributed to the lesson, as a resource person, ne lesson. The Grama Niladhari, with the help , explained the main administrative divisions
ito 09 provinces. s been sub divided into districts. According
Lanka.
24 ee Distribution

Page 37
Each of these districts is again divided into
to this division there are 220 Divisional O Then every Divisional Secretariat area is
According to this division there are 4 Lanka.
In our country the smallest administrat The Grama Nildhari is the lowest governmen of the country at village level.
At the end of the lecture, the class te naming the 09 provinces in the map of Sri the districts after understanding how each of with the help of the information in the lessor
Provinces and Districts 01. Western Province
07. North Central 1. Colombo
1. Anuradhap 2. Gampaha
2. Polonnaruv 3. Kalutara 02. Central Province
08. Uva Province 1. Kandy
1. Badulla
2. Moneragala 2. Matale
3. Nuwara Eliya 03. Southern Province
1. Galle 2. Matara
3. Hambantota 04. Northern Province
1. Jaffna 2. Kilinochchi 3. Mannar 4. Vavuniya
5. Mulativu 05. Eastern Province
1. Trincomalee 2. Batticaloa
3. Ampara 06. North-Western Province
1. Kurunegala 2. Puttalam
Activity 01. Obtain from the Grama Niladhari of
Nildhari division to which your school belo the place where your school is situated, ma public services to the area. I
| 25 For Free Distri

Divisional Secretariat areas. According - Secretariat areas in Sri Lanka.
divided into Grama Niladhari divisions. 270 Grama Nildhari divisions in Sri
ive unit is the Grama Niladhari Division. nt officer to assist in the administration
cher involved the pupils in an activity Lanka and then naming and colouring * the provinces is divided into districts, a, the map given and other data.
Province ura
09. Sabaragamuwa Province va
1. Ratnapura 2. Kegalle
00
your area, a map showing the Grama ings. Following it, draw a map. Locate rk and name 05 places, which provide
ibution

Page 38
6.1.2 Resources in our area
1. Human resources 2. Physi
The people in our society are th we see around us in the natural environ 1. Human resources :
These resources help us in our da progress and development of our hum
The pictures, will help you to u considered as resources.
For Fr

For the existence of human life, factors like gas and water are necessary. Similarly, in order to produce various things useful to us, we make use of material such as wood, soil and metals obtained from the environment. In this way, these materials obtained from the natural environment used to produce things which are necessary for our existence, are called resources. You have seen such resources in your home garden or else in your locality and in society at large. Such resources can be divided into two main types, namely, ical resources e human resources, while various things that nment are the physical resources.
y-to-day activities while contributing to the Lan society. nderstand better, why the factors above are
| 26 ee Distribution

Page 39
2. Physical resources :
Earth The Earth is necessary for man to live in The Earth is necessary to cultivate food The Earth is necessary for productive pu
Sunlight To obtain electricity Helps dry wet items Provides life for plants and animals Helps obtain rain
Wind Provides oxygen for animal life. Helps maintenance of vehicles. Helps produce electricity. Provides rain.
Forests Provide wood Provide habitats for animals, birds and of living creatures Provide rain
Water Facilitates washing and cleaning
Mobility of vehicles Facilitates agriculture
Helps in the production of electricity Provides hydro electic power
Animals
Maintain environmental equilibrium Help reproduction of plants Assist man in his work Provide food in the form of meat, milk ai eggs.
Minerals Provide carbon and oil for the production electricity Help the movement of aeroplanes Are used as raw materials and chemicals
27
27 For Free Distrib

rpose
ther
nd
1 of
bution

Page 40
Activity Collect information and pictures aboj resources. Organise a class exhibition
each type of resource for man. 6.1.3 Economic activities in the
In order to meet the needs of mei money is necessary. You may have see or any other elders in the family enga activities or in avenues of self employ
Similarly in all the families in y various jobs. Involvement in governn jobs, agriculture, private business or in These jobs or occupations involving se of the area. Accordingly, if you are ar businesses, industries and trading are village, cultivation and other agricultu activities of the area. Similarly, if it is economic activity.
Let us identify some main occupa
Urban areas
RU
Business Trade Industries
Motor vehicle repairs Engineering occupations Government employment Self-employment Carpentry Masonry
Agricultu Other cas (main expo Industries gardening Tradition: |(mask and Self-empl (Floricultu husbandry
Clay indu |clay
For Fre

ut the uses of human resources and physical by creating models showing the usefulness of
area mbers of your family and for your existence, en that to earn this money your father, mother ge themselves in various jobs or agricultural
ment. pur area those who earn may be engaged in nent jobs, in self-employment, in traditional dustrial pursuits are the type of jobs available. lf employment, are called economic activities resident of an urban area, you will notice that the main economic activities. If you are in a ral pursuits would be the foremost economic a costal area, you can see fishery as the major
tions in our localities.
ural areas
Coastal areas
re
hcrops rt crops, tea, rubber) - and home 5, apparel al occupations
brassware) oyment re, animal
Fishery Coconut cultivation and related occupations Self employment (Products related to the coir indutsry) carpentry and masonry
stries, ceramics
28 pe Distribution

Page 41
After examining this table, you will notic occupations exist in all three types of locali economic activities, which are exclusive fo may have seen that there are various econo Accordingly make a list of economic activit area.
Activity 1. Engage in a field tour of a stipulated area to
place there. An industry, a fisheries union or a
a self-employment project or manufacture 2. Prepare a note indicating the products or ser
activities. Insert illustrations where suitable 6.1.4 Instances where co-operation is
locality
Man is naturally fond of living in com forefathers lived together in groups in unity. Si live in groups in unity, various societies and a are formed by them to strengthen that unity. S organizations can be seen all over the world. The
the poj
Sri Lai in agri
О this, a social agricul prevail
Since a occupation where people have worked in unity ai from ancient times, Sri Lankans had engaged in f as one community. Hence their way of thinl traditional and national celebrations are bound w Therefore, people got used to working together w these activities.
Religious activities bind people togethe together in unity in religious places such
church, kovil a such religious ( the people shed and perform t customs.
"Sri Pada’’ has t place for all eth
29
For Free Distri

e that there are instances where similar ties and that there are occupations or r a particular locality. Similarly, you mic activities exclusive to your area. ies and other pursuites found in your
observe the economic activities that take a place where fisheries activities are done, of traditional items. vices provided by each of these economic
- highlighted among people in a
pany. Our nce people ssociations Such social
majority of pulation in aka engage culture. n account of
n agricultural
system and tural economy s in the country. griculture is an ad co-operation Food production king, customs, with agriculture. hen performing
r. People work as the temple, und mosque. In celebrations all ethnic feelings heir religious
become a sacred nic groups and
ibution

Page 42
is worshipped irrespective of all differen
In this way people gather to work traditions, thoughts, prayer assignments a
Study and understand the follow various activities and the benefits that th
Occasions in which
| Activities people people work together in
in harmony harmony |In agricultural activities Cultivation land farming
Harvesting Celebrations
Year
BATU | li
Vesak festival During religious festivals Poson festival and celebrations
Esala festival (Ka Vel festival Ramazan festival Christmas day
When celebration
by religious organ National functions and |Celebrating Sinh other celebrations
Celebrating May Celebrating Indep Other ceremonies as weddings, H ceremonies, ali
“Pirith” chanting. During sudden calamites Helping in the death
family working natural disasters si floods and cyclon In sickness, people perform religious i
Choose any three occasions from the co shown in the table. List 05 activities Then you will be able to understand t
Activity
O Draw an illustration depicting
Sramadana activity to repair a ro Write 03 harvest songs that peop Organize a Sramadana programn starting time and concluding time the place where garbage is to be fertilizer, returning the equipme place for the people to wash the
For Fr

ces. The “Vel” festival is another such occasion. together in harmony taking aspects such as beliefs, s the basis. ing table on how people work together in unity in ey derive from them.
perform
Benefits derived from such activities
People of the area get to know each other. Developing a sense of sympathy, compassion towards all. Clashes and quarrels are eradicated and harmony prevails.
ndy Perahera)
|Learn to respect each other.
Respect for the rights of others. b. are organized izations. iala Hindu New Performing one's duties to society
Day
Getting used to work shunning endence Day fall ethnic, religious and caste in the area such|differences. louse warming msgivings and
ina neighbouring Promoting cultural values, customs and in unity during traditions in the young generation. uch as earthslips,
es.
; get together and rites.
olumn “Activities people perform in harmony
each, that you would do on these occasions. he table even better.
how people work together in harmony on a pad in your village. ple sing during reaping. ne to clean your school premises. Indicate in it the 2, equipment necessary for cleaning, deciding on collected and arranging a place to make organic ent safely, providing water and arranging for a
mselves.
30 ee Distribution

Page 43
6.1.5 Services provided by religiou
associations in 01. In Bombuwala Junior School, the teacher
assigned an activity for the pupils in Grade a note showing various services performe locality. According to this, a note prepared is shown below: Look at the following picture.
Government organizations
O School a Grama Niladhari
Samurdhi office 0 Agricultural offic O Divisional Secret O Hospital a Health Office
Religious organizations
O Temple a Church a Kovil O Mosque
Non-governmental org a Organization for pi
environement O Red-Cross Society a Human Rights Org
The teacher appreciated Subhani’s eff class. Next the teacher discussed with all the organizations in Subhani’s note and wrote th blackboard as follows:
Institution / Organization Religious institutions
O Prodi School,
O Take Grama Niladhari
perfa Credit Societies
villa; Funeral Assistance Society
O Prov Writers' Society
O Worl |Cooperative Development Society
O prote Organization for the protection of the environment Red-Cross society
31 For Free Distri

5 institutions, societies and he area
who teaches Citizenship Education 06. The pupils were asked to prepare d by different organizations in their by Subhani who studies in Grade 06
s office
ariat
Voluntary organizations
a Credit society O Co-operative
Development Society
Welfare societies
ganizations rotecting the
ganization
ort and presented her illustration to the
pupils, the services performed by the em down in the form of a table on the
Services performed uces a good person with virtuous qualities. s action to provide the services that should be ormed by the government to the people in the ge. ides books. Es for the betterment of the people. Ects the environment from pollution.
bution

Page 44
At the end of the lesson, the pupils wi on the table on page 31. According institution, a government institution
write 03 services rendered by each of
Activity
Meet the secretary of a voluntari down the officers and other me to carry out its activities in a officers.
O Ask for 05 rules that they
6.1.6 Persons and organizations
Grana Niladari
The Gram conflicts ai how the G food, cloth earthslips, during ele registering done by the he also help societies to organising the Gram:
under the I
Samurdhi Officer The Samurdhi officer is a government within the village in the government's alleviation of the villagers. Family
The lady to improv state and t of all the children a in your vi
Health O by engagi dangerou and chicl diseases. in difficul disregardi
For F

ere directed to engage in a class activity based
to this, each pupil had to name a religious and a voluntary organization and they had to
them.
u organization in your area. Identify and note
mbers of staff of that organization detailed systematic manner and the duties of these
- follow in running the organization.
- helping us.
Grama Niladhari a Niladhari intervenes in solving clashes and mong the people in the village. You have seen rama Niladhari helps the villagers in getting nes and homes in situations of disaster such as
floods, cyclones and storms. In the same way ction times preparing the householders’ list, - of voters and arranging polling booths are e Grama Niladhari. In our day-to-day activities Ds to develop our village by forming sramadana o prepare roads and suspense bridges, and by
national celebrations. In all these activities a Niladhari works Divisional Secretary.
Samurdhi officer servant who works project of poverty Health Officer who helps children re their nutritional o improve the health
pregnant mothers, nd of mothers living llage, is the Family fficer. She performs a commendable service ng in activities such as protecting you from ; and infections diseases like mumps, measles ten-pox and providing vaccines for these She is a lady who serves your village engaging t tasks and visiting your house to help you ng all her difficulties.
32
ee Distribution

Page 45
Public Health inspect You may have observed situations which th public health. In towns accumulation of ga blocks drains and breads mosquitoes and p the environment. This results in various dang diseases that spread very quickly. Like in tow villages such situations may arise due to unclean and natural disasters such as floods and dro
which cause the s of infectious dis Similarly, you have seen meat and vegetable stall open to dust with f health problems." health officer sup these and take p
measures.
The Postman You have experienced this kind of incidents v The Postman brings letters to your doors your post office. He brings home telegrams, interviews and good news at the correct time.
The Police Officer The main duty of the police officer is ensur and justice. The existence of society as a ple peaceful unit is due to the service of the polic The police officers are our close friends. The for the benefit of society.
Voluntary Organizations Think of the various societies in your s namely, the Literary Association, Buddhist S Environmental Society. You may have note these organizations provide a dedicated service are similar organizations in your locality to Funeral Assistance Society provides various se including financial assistance for the memb a bereaved family. Similarly, you can see Socities providing loans, Welfare Societies pro welfare services, Sramadana Society and Development Society carrying out activities roads for the development of the area. These organizations which assist us in our day to da
33 For Free Distrit

For
reaten arbage -ollute ITO -ollute gerous uns, in liness, bughts spread eases.
may , fish Is and other food items in markets, kept lies swarming on them. All these create The public ervises all preventive
very often. step from letters for
ing peace asant and ce officer. Police Station is a place which works
මහසෙන් මරණධාර සමිතිය
බුළුමුත්තාව නිකවැරටිය
chool, ociety, d how .There 0. The ervices bers of Credit
viding
Rural such as building bridges, canals and organizations can be identified as the ay activities.
bution

Page 46
Activities
O Prepare a list of names of gov
and write 02 services provide O Name 05 voluntary organizat write 02 services provided by
The en Summary
| or village :
divisions areas and Grama Niladhari divisions. area in which we live, on an administ
There are several resources in human and physical. They are esser these resources while using them. Sir determined by the nature of the resour occupations to earn a living when they seen that people work together in hari of the facilities available in the area t customary celebrations. Sramadana occasions in which the unity of the pe
Societies, associations, institutio the needs of the people. In performis also various individuals contribute to Family Health Officer, Public Health who perform an invaluable service. I in these tasks.
Exercises
Draw a map of your school garde places on that map. (Shrine room o building, well, library, canteen and Prepare a list of resources found in use these resources. (Indicate this Prepare a list of occupations of pe
manufactured. Write an essay imagining an occasio
in harmony. Invite an officer from a voluntary orga With his help, record the following infi
1. Objective of the organ 2. Area of authority of th 3. The duties of these off 4. 05 basic rules and regi 5. 05 services rendered b 6. Stage a drama at a ter
of your school, showir
who help us.
4.
For E

vernment officers who help you in your locality d by each of them. ions that help the community in your area and
each organization. ntire land area of the country, namely city, town administered by the Government is divided into like provinces, districts, divisional secretariat
Based on this, we can find the location of the crative map. your location. These resources are twofold: ntial for your survival. You should look after nilarly, the economic activities of any area are ces found in that area. People engage in various - meet their needs by using these resources. It is mony, engage in their occupations, making use o meet their needs. Various societies organize
under agricultural activities are considered eople is highlighted.
ns and religious places are dedicated to fulfil ng these duties not only these institutions but them. The Grama Niladhari, Samurdhi Officer, - Inspector and Postman are our close friends t is our responsibility to co-operate with them
en. Mark and show the location of the following or place of worship, Principal's office, class room I play ground)
your area. Write the names of the industries, which against each resource). eople in your area and name the products that are
on where the people in your locality worked together
nization stationed in your area, to your classroom. ormation to get an idea of their organization. ization Le organization. icers. ulations of the organization. -y the organization.
m end meeting of the Literary Association ng the characters of various persons
( 340 Free Distribution

Page 47
7.0 Qualities
developed as 7.1.1 Environmental conservat The environment is your livin
surroundings. It is important t keep the environment in good condition for you existence. Things produced by man and the natura things belong to the environment. Cultivated lan
water ways, buildings, roads and playground belong to the man-made environment. River hills and forests, virgin land and waterfalls whic are formed without the involvement of any bod
belong t actions a to the ma Natural e also affe conserva environm refraining
or damag not only to humans but also to animals. Results of damage caused to the environm O Earth becoming infertile due to fertile
being washed off. O Contracting various diseases through
disposal of poisonous gases in the bo O Addition of poisonous substances to
earth. O Animals taking waste matter for food.
( 35
35
For Free Distrit

that should be a good citizen on
an
- 3 - 2
Iss
o the natural environment. Man’s nd natural events could cause harm in made environment.
vents that have no involvement of man ct the environment. Environmental ition can be defined as using the ment in such a way as to protect it by ; from destroying it. Such destruction e to the environment can be harmful
ent
soil
the
Ay:
the
Activity Prepare and display various mottos about environmental conservation, in your school.
bution

Page 48
7.1.2 Protecting public properti A dialogue in a train between a father, a son and a daughter. Son : Father, what is that
saying written there “It is your property. Protecting it, is your
duty.” in the train? Father: The train belongs to us.
That is why it is written
like that. Daughter: Father, if it is so does it
belong to only a few of
us?
No daughter, it is not for one person or one
group. Since all of us can Son
Then, who looks after it ai Father : Since it belongs to all, i
government looks after it i
Looking after this is done by personal belongings.
When i wasting should b should I possible used in : used for houses
should i over again. As a solution for the shor purifying it. Modern equipment have to us and thus it is our duty to protect Here is a dialogue among some s Dasun
There, somebody is 1
stand. Hiruna
Let's stop it. Can you re
public property. Navindra :
Yes, yes, That sir told property like this, we sh and those who try to de

es
හරනෙපිටිය (රිය පල
make use of it, it belongs to all of us. nd protects it? t should be looked after by all of us. The for us. all because they are public belongings and not
asing resources it should be done without
them. When using things like pure water it ve used only when it is needed. Use of resources be done only when it is necessary. Whenever
substitutes may be used. Resources should be such a way that some part of them remain to be future needs. Limited land can be preserved if with several stories are built. Use of resources pe planned so as to make use of them over and tage of water, people use impure water after been devised for this. Public property belong them. You too can contribute towards this. chool boys. rying to remove a roofing sheet in the bus
:member the talk given in school, on protecting
us that when there is an attempt at destroying puld explain the importance of preserving them, stroy them should be advised not to do so.
360

Page 49
Hiruna
Dasun
Why, The name of the socie on protecting and maintainin objectives of it is protection ar Then, we will get together soc build the fence again around th stand and paint it.
We will tell that person also abo harm of destroying public proper the importance of preserving th
Navinda
7.1.3 Respect for National objects
Traditions and customs which are pract a long period of time and exclusive creations a objects. Objects formed naturally are also na using our technology.
There are several things national.
O They are O Produced O There is r O Using then O Their pro
national s a Their prop
of natural O Preservat
37
37 For Free Distrit

ety we all formed together is also g public property. One of the main nd development of property. on and ne bus
but the ty and em.
Activity Name 05 types of public property.
tised and learnt within our country for of our country are considered national cional. Some of them may be formed
reasons as to why we should value
made by Sri Lankans by using national raw materials. no foreign exchange involved.
will give the user a patriotic sentiment. motion will enhance the feeling of oride. pagation will lead to the achievement
goods. ion of national traditions.
pution

Page 50
Activity Name 05 each of traditional proc Since all the resources can be ex| resources without causing wastag
7.1.4 Use of polite language
There is a folk tale related to He lost his way as he went on. He foun in bad language. When the king turne fear and excitement there was another
used bad words and the one that fel the side of the hermits got used to dec
words.
* This story tells us that the langu good or bad is acquired from what hears in the surroundings. If you use no words in your speech you will be rewar with respect. Inquire about respecta words are used in an interview, fror media person of a news paper or tele teachers, parents, elders and friends. By not speaking polite words
o You will be rejected by others o You will lose the cooperation
place.
When you speak polite words
politely.
use of imp
anger and d OYou should the habit o order to bec
O BOB
For Fr

lucts, and natural national objects. hausted one day, we should use the available e. This should be the aim of a good citizen.
decent speech. One day a king went hunting. da parrot. The parrot started scolding the king d away to the other side of the mountain with parrot close to a monastery. This parrot talked
with the king in kind words. The king told the hermit who resided in the monastery about the differences in language of the two parrots. The hermit told him that these two parrots were in the same nest and they got thrown to the two sides of the mountain by a strong wind. He also told him that the parrot which used bad language was
caught by a group of thieves who always 1 to cent
age
one
ble
ded ible n a vision. Use of polite language is learnt from
| of others in your work
, others too will speak
polite words will cause lispleasure.
always try to inculcate f using polite words in come a successful citizen.
38 ree Distribution

Page 51
Activity Show the words you use when meeting and gre friends belonging to various ethnic groups.
7.1.5 Using resources with care
All the things that are found in your surrounding and are useful for life are resources. All such objects can be priced and are identified as resources. They are of two types as naturally formed resources and those made by
man. A special feature of resources is that they exist in limited amounts within society. Hence they are scarce. This scarcity of resources is due to the over usage of resources.
Apart from this, when the mineral resources are used up they get reduced. Resources getting reduced in this manner may be a problem for future generations. Think of various
vehic
Most the si
mine 7.1.
that
there our actions we should be disciplined. When working according to accepted rules, there is discipline and obedience. Any act at any place may become problematic if there is no descipline and obedience. As such, you should work with descipline and obedience in all your activities. You can acquire these qualities by moving with various people 2 like your parents, teachers and religious leaders.
For Free Distribi

When
When
meeting
parting
ting Sinhala
Tamil Muslim Burgher
cles which help all of us in transport. - of them run on mineral oil. Imagine ituation that would arise in future, if eral oil gets reduced and exhausted.
6 Discipline and obedience hink for a moment about the situation
may arise within your classroom, if e is no discipline and obedience. In all
ation

Page 52
For all our actions to be successful, important. Much of what we do con
punis
to ob
Act
7.1.7, Tolerating others’ opinio
When you get ready to play v of them like, by discussing it with th if you do not like the decision comple
will get together for that game since them like it.
Elders within society also the same way. When several people a decision, opinions of some may hi rejected. Sometimes your ideas too rejected. You should exercise patieno up such situations.
Parliament of Sri Lanka
Taking decisions by toleratii Most countries take decisions in this is the principal institution. Such an ii such administrative decisions are tak
For

good character and rules of good conduct are firm to rules and regulations.
If these rules are broken there may be chment for the violaters. It is our responsibility ey rules and maintain descipline.
ivity Indicate 03 common rules of dicipline in
your school. State an instance where you were obedient
in what you did.
ns and taking proper decisions through liscussion with your friends, you choose a game which all em. Even etely, you e most of
work in come to ave to be | may be ce to bear
Expressing various opinions and at the same time and listening to various opinions
with patience is essential. Responding to this should be done by expressing one's opinion. Rejection of others’ opinions
may lead to conflict. Imagine the harm that may be caused by such clashes. A decision taken through various opinions should be a correct decision. Even if you are against it at first, you should support
it when implemented. ng others’ opinions is a democratic principle. manner in their administration. The Parliament istitution is there for the administration where en.
400 'ree Distribution

Page 53
Activity
Write a dialogue showing arrival at a common of several friends who got together for the task in your class. 7.1.8 Accepting what is good and rejec
There are a number of good habits, tradi society. You have seen that there are similar o traditions since there are various ethnic and reli good and bad principles and customs of other Some of them are suitable and beneficial for o
We should accept and get used to those do not accept them, if they are good we shoul reject them.
There may exist unsuitable and adverse opinions are rejected. Whatever the extend the to reject them. One should have the ability to r religion, culture, traditions and the entire socie
Activity Name 03 good qualities and 03 bad habits
7.1.9 Respecting customs,
regulations in
You
There are varioi special customs occupations like a particular vill: who live in urb: These customs a long period o good tradition
41 For Free Distrit

decision through various opinions urpose of performing some public
ing what is bad in the society ions, principles and customs in every pinions for us to work with various gious groups in Sri Lanka. Similarly,
countries are added to our society. ir society.
customs that are good. Even if others d borrow them, even if some groups
opinions in our society. Such adverse ey are insisted on, we should be able reject things that are harmful to one's
ety.
you notice in your society.
traditions, rules and Society are living in the Sri Lankan society. as customs in this society. There are of people who are engaged in various - fishing and agriculture exclusive to age and customs, exclusive to people in areas.
have been accepted by the people for f time and are considered as building 5. There are a number of rules and
ution

Page 54
regulations accepted by society. Wh rules and regulations are not observa violating may be punished. Apart f punishment, society itself may pui violaters. Thus if the rules and reg are not respected and observed, the i are also condemned by society. Thus duty to uphold such traditions.
Summary
A good citizen
will protect public property. will respect things national. will use polite words. will not waste resources. will be disciplined and obedi will make decisions with pati will accept only good things will protect customs traditior will protect the environment.
Exercise 01. Name the qualities of a go
be a good citizen.
Quality Eg. Protecting public
property
02. Besides the qualities
good citizen should h justify this quality to
For F

en these
-d those
Fom the nish the alations iolaters it is our
ent. ience and through discussion. in society. as and rules.
od citizen and write what you should do to
Acts that should be done |Keeping the chairs and desks which
are out of the classroom, in the correct |place
stated above, name another quality that a ave and show what you can do, in order to your class mates.
42
'ee Distribution

Page 55


Page 56


Page 57


Page 58


Page 59


Page 60
ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය (E)6

| 2012/E7/06/107171,000