கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கையில் தொழில் நியாய சபைகளின் செயற்பாடு

Page 1
இலங்கை நியாயசபைகள்
மனே

பில் தொழில் ளின் செயற்பாடு
பட 13 F'
ID
1.பரீதரன்

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
இலங்கையில் தெ
சபைகளின்
| 1 / 4
எம். ஸ்ரீதர தொழில் நியாயச
மேலதிக நீ
பதிப்பு : நூல் வெளியீட்டுக் குழு, தெல்லிப்பழை மகாஜனாக பழைய மாணவர் சங்கம், இலங்கை.

தாழில் நியாய செயற்பாடு
ன், B.A
பை தலைவர்
தவான்
க் கல்லூரி, அனைத்துலகப்
தெல்லிப்பழை

Page 6
சமர்
என்னை சட் வேண்டும் என ; வேளையும் கூட பொழுதும் அறிக சட்டத்துறையை மூலகாரணமா
அருமை சின்னையா - அவர்களு
சமர்

ப்பணம்
டத்தரணி ஆக்க தான் நோயுற்றிருந்த ஊக்குவித்து நாளும் வுரைகள் கூறி நான் 1 தேர்ந்தெடுப்பதற்கு Tக இருந்த எனது
தந்தையார் - மனோரஞ்சிதன் க்கு இந் நூல் ர்ப்பணம்.

Page 7
நுால் அறி
1988ம் ஆண்டு தொழில் நிய பின்னர் 1998ம் ஆண்டுமுதல் மேல பெற்று கடந்த பதினைந்து ஆ சபைத்தலைவராக பணியாற்று கிடைத்தது. இலங்கையில் ன மேம்படுத்தவும் சமூகநீதியை நிலை அமைதியை பேணவும் சர்வதேச அரசாங்கம், தொழில் தருநர்கள், முத்தரப்பினருடன் இணைந்து செயல்படுத்தி வருகின்றது. மேற் ரீதியில் எய்தும் பொருட்டு தன் ெ ரீதியில் வியாபித்து செயலாற் பொருட்டு நாடுகளிடையே தெ அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொ டங்களை சர்வதேச தொழில் படுத்துகின்றது.
தொழில் நியாய சபைகள் அமைதியை பேணுவதிலும் கைத் பதிலும் கணிசமான பங்களிப்பை தொழில் நியாயசபைகளுக்கும், ச திற்கும் நெருக்கமான செயற்பா தொழில் நியாயசபைத் தலை அதிகரிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பத ங்களை சர்வதேச தொழில் ஸ்தாட அமைச்சு ஆகியவற்றின் உதவியும் கியது. செயற்படுத்தியும் வருகின் தலைநகரான டெல்லியில் இ
தொழில் நுட்பக் கூட்டுறவு மை கூடிய ஒத்துழைப்பும் உதவியும் ஓர் அம்சமாக தொழில் நியாய பயிற்சிப் பட்டறைகள், மகாநா
)ான L

முகம் |
பாயமன்றின் தலைவராகவும் மதிக நீதவானாகவும் நியமனம் ண்டுகளாக தொழில் நியாய றும் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் கைத் தொழில் உறவுகளை ஒலநிறுத்தவும் கைத்தொழில் தொழில் ஸ்தாபனம் (I.L.0) தொழில் பெறுநர்கள் ஆகிய - பல செயற்திட்டங்களை குறித்த இலக்கினை சர்வதேச சயல் திட்டங்களை சர்வதேச றியும் வருகின்றது. இதன் தாழில் நுட்பப் பரிமாற்றம், பள்ளல் போன்ற செயற்திட் ஸ்தாபனம் நடைமுறைப்
T நாட்டில் கைத்தொழில் தொழில் உறவுகளை வளர்ப் செலுத்துவதன் காரணமாக ர்வதேச தொழில் ஸ்தாபனத் ட்டுத் தொடர்பு ஏற்பட்டது. வர்களின் செயற் திறனை ற்குமான பல செயல் திட்ட மனம் நீதி அமைச்சு, தொழில் -ன் செயற்படுத்தத் தொடங் றது. இவ்வகையில் இந்தியத் பங்கும் தென்கிழக் காசிய யமும் அதன் நிர்வாகிகளும் புரிந்து வருகின்றனர். இதன் சபைத்தலைவர்கட்கு பல டுகள் நடாத்தப்பட்டதுடன்

Page 8
உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நிபு கப்பட்டது. சர்வதேச தொழ பரிமாற்றம், பயிற்சி, எனும் தி நியாயசபை தலைவர்கட் பயிற்சிப்பட்டறைகள் வெளி நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்ற பங்களில் சர்வதேச தொழில் திணைக்கள உத்தியோகத்ர்கள் ர்களுக்கென நடாத்திய பல பா ங்குகளிலும் பங்கு பற் றிய சமர்ப்பிக்கும் சந்தர்ப்பமும் வகையில் சர்வதேச தொழில் 2001ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத ப நகரில் தொழில் நீதிமன்ற நிர் பங்களாதேஷ் தொழில் நீதி தரங்கில் இலங்கையின் அது உரையாற்றுவதற்கு அழைக். இலங்கையின் தொழில் நியா தலைப்பில் நடுத்தீர்ப்பு, தெ
முடிவுறுத்தல் சட்டம் போன்ற சட்டத் தன்மை, தீர்க்கப்பட்ட சமர்பிக்கப்பட்டதுடன் இ தொழில் நீதிமன்ற நீதிபதிக றது. இது இலங்கை தொழில் கிடைத்த கெளரவமாகும்.
சர்வதேச தொழில் ஸ்தா நிறைவேற்று அதிகாரியா
அவர்கள் ஐம்பது பக்கங்கள் "'Working of the Labour ) ஆங்கிலக் கட்டுரையை அ வெளியீடாக பதிப்பதற்கு அவரது திடீர் இடமாற்றம் ஏற்படுத்தியது. இருப்பினு

ணர் களினால் பயிற்சியும் வழங் ல் ஸ்தாபனத்தின் நிபுணத்துவ இட்த்தின் கீழ் இலங்கை தொழில் ரு குறுங்கால வெளிநாட்டுப் நாட்டு கல்விச் சுற்றுலா போன்ற 5. இந்த வகையில் பல சந்தர்ப் ஸ்தாபனம் நடாத்திய தொழில் ர தொழில் நியாயசபைத் தலைவ பிற்சிப் பட்டறைகளிலும் கருத்தர துடன் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் > எனக்குக் கிடைத்தது. இந்த
ஸ்தாபன பங்களாதேஷ் கிளை > பங்களாதேஷ் சிட்டாக்கொங் வாகத்தை வலுப்படுத்தல் எனும் மன்ற நீதிபதிகளுக்கான கருத் னுபவங்கள் பற்றி இருநாட்கள் கப்பட்டேன். இக்கருத்தரங்கில் ய சபைகளின் செயற்பாடு எனும் எழில் நியாய சபைகள், வேலை விடயங்களையும் அவைபற்றிய - வழக்குகள் போன்ற விடயங்கள் ஈச்சமர்ப்பணம் பங்களாதேஷ் களின் பாராட்டுதலையும் பெற் ல் நியாய சபைத்தலைவர்கட்கு
ங்
பனத்தின் இலங்கைக் கிளையின் கவிருந்த கலாநிதி.கிறோமன் க்கு மேல் அமைந்திருந்த எனது Tribunal In Sri Lanka' எனும் வ்வாறே நூல் வடிவில் I.L.0 ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தார். இம்முயற்சியில் தாமதத்தினை ம் இம்முயற்சி தொடரும் என

Page 9
எண்ணுகின்றேன். கைத்தொழி அறிவை சாதாரண மக்களும் அவசியமாகும். பல நுால்கள் - சிங்கள மொழியிலும் வெளிவந்து தமிழ் மொழியில் வெளிவந்துள் சம்பந்தமாக, குறிப்பாக தொழ தமான ஓர் நுாலை வெளியிட ! நீண்டநாட்களாகவே என் மனதில் ஆக்கத்தினைப் பார்த்த பல அறி நீதிபதிகள் என் நோக்கிற்கு ! ஊக்கமும் தந்தனர் பதினைந்து - சார்ந்த கைத்தொழில் சட்டம் பற் த்தினை தமிழில் நுால் வடிவ சமுகத்திற்கு செய்யும் ஒரு சிறிய கருதுகின்றேன். குறிப்பாக பெ தொழிலாளர்களுக்கும், அவர்கள் சங்கங்களிற்கும், தமிழ் மொழி களுக்கும், இன்னும் கைத்தெ சம்பந்தப்பட்ட, ஆங்கில மொ தரப்பினருக்காகவும் எல்லாவற்! திருப்திக்காகவும் இவ் ஆக்கத்தி வடிவில் வெளியிடுவது பெ கின்றேன்.
இந் நூல் சிறந்த முறையில் உதவினர். குறிப்பாக சிறந்த முன Graphics ஸ்தாபனத்தினர், இவ் அதனை சரிபார்த்து என்னை உற்சா நீதிமன்ற நீதியரசர் மாண்பும் அவர்கள், எல்லா வகையிலும் ஒரு தொழில் ஸ்தாபன கொழும்புக்கி அனை வரும் புதுடில்லி தென் கூட்டுறவு மைய சிரேஷ்ட ஆலே ஆகியோர் குறிப்பிடப்பட

ற் சட்டங்கள் சம்பந்தமான அறிந்திருக்க வேண்டியது ஆங்கில மொழியிலும் சில ள்ன. ஆயின் ஓரிரு நுால்களே ளன. கைத் தொழில் சட்டம் நில் நியாய சபைகள் சம்பந் வேண்டும். எனும் ஆதங்கம் ல் குடிகொண்டிருந்தது. இவ் ஞர்கள் சட்ட வல்லுனர்கள், பலவகையிலும் ஆக்கமும் ஆண்டுகால எனது தொழில் றிய ஒரு சிறு துளி அனுபவ பில் வெளியிடுவது எனது சேவையாக அமையும் எனக் ருந்தோட்டத்துறை சார்ந்த ள் சார்ந்திருக்கின்ற தொழிற் மலம் கற்கும் சட்ட மாணவர் தாழில் பிணக்குக்களுடன் ழியில் புலமை பெற்றிராத றிற்கும் மேலாக என் ஆத்ம னை தமிழ்மொழியில் நுால் மருத்தமானதெனக் கருது
> வெளிவர பலபெரியார்கள் றயில் அச்சிட்ட New Print வாக்கத்தை எழுதியபோது கப்படுத்திய முன்னாள் உயர் குெ S. ஆனந்தகுமாரசுவாமி த்துழைப்பு நல்கிய சர்வதேச ளையின் உத்தியோகத்தர்கள் கிழக்காசிய தொழில்நுட்ப வாசகர் திரு. A. சிவநந்திரன் வேண்டியவர்கள் ஆவர்.

Page 10
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக னாக்கல்லுாரி பழைய மான உள்ளடக்கிய சர்வதேச ஒ
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நுால் வெல த்தியை நோக்காக் கொண்டு லினை வெளியிட முன்வந் விடயமாகும். மேலும் ப வெளியாவதற்கு எனக்கு ஒத்து முயற்சி வெற்றிபெற ஊக்கம் கல்லுாரியில் அழகு தமிழில் கோவையை இலகுவாகக் கற்ப உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் ம அவர்களுக்கும் மற்றும் என ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவரும் அதேவேளை இந்நுால் கைத் பட்ட அனைவருக்கும் ஓரளவு நம்புகிறேன்.

க நான் கல்வி பயின்ற மகாஜா எவர்சங்க கொழம்புக் கிளையை ன்றியத்தினால் அண்மை யில் வளியீட்டுக்குழு கல்வி அபிவிரு தென் கன்னி முயற்சியாக இந்நுா தமை மிகவும் பெருமைதரும் லர் இந்நுால் சிறந்த முறையில் துழைப்பு நல்கினர். என் இச்சிறிய மதந்து ஆசிகூறி வாழ்த்திய சட்டக்
குடியியல் நடைமுறைச் சட்டக் பித்த எனது ஆசிரியரும் தற்பொழுது மாண்புமிகு C.Vவிக்கினேஸ்வரன் னது பணி இனிதே நிறைவேற நக்கும் என் நன்றியைத் தெரிவிக்கும் தொழில் உறவுகளோடு சம்பந்தப் வு வழிகாட்டியாக அமையும் என
மனோ.ஸ்ரீதரன்
vj

Page 11
உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் மாண்புமி
ஆசிச்
TUDGE'S CHAMBERS. SUPREME COURT OF SRILANKA. COLOMBO 12.
தமிழுக்கும் தமிழர்களுக் புறம் வைக்கப் படக்கூடிய சாத்த நேரத்தில் சட்டங்களையும் சட்ட எம் தாய் மொழியில் நாம் புரிந்து வெளிவருவது அவசியம்.
தமிழ் நாட்டில் கூட சப் பயிற்றப்படாத காலத்தில், அத இலங்கை சட்டக் கல்லுாரியில் சட்டத்தை போதிக்கத் தொட டத்தில் சட்டக் கல்லுாரியில் மா ஸ்ரீதரன் அவர்கள் , பின்னர் ம நீதிபதியாகக் கடமை ஆற்றிய | பார்த்து வந்த ஒருவர், குரு அக்காலங்களில் அவர் பல வழ டிருக்கிறார். இன்று அவர் இலங் சிரேஷ்ட தலைவர்களுள் ஒருவ வருடகாலம் தொழில் நியாய க றின் செயற்பாட்டை அருகில் இ முதிர்ச்சி பெற்றவர். அவரின் களுக்கும், சட்டத் தொழில் பு! சட்டத்தைப் பற்றி அறிய ஆவ ளுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாய் கலாம்.
சட்டத்தைத் தமிழில் கற்க மன்றங்களில் உபயோகிக்க வே

C.V விக்னேஸ்வரன் அவர்களின் சய்தி
நீதியரசர் தனியறை, உச்ச நீதி மன்றம், இலங்கை கொழும்பு 12.
கும் ஏற்பட்ட புறக்கணிப்பு இயக்கூறுகள் தென்படும் இந்த இக் கருத்துக்களையும் எளிதாக கொள்ளும் வகையில் நூல்கள்
டமானது தாய் மொழியில் வது 1971ம் ஆண்டில் இருந்து, ல் நாங்கள் துணிந்து தமிழில் ங்கினோம், அந்தக் காலகட் Tணவராக இருந்த திரு.மனோ பல்லாகத்தில் நான் மாவட்ட போது அங்கு சட்டத் தொழில் ம்பசிட்டியைச் சேர்ந்தவர். மக்குகளில் என் முன் தெரிபட் கையின் தொழில் நியாய சபை ராகப் பதவி வகிக்கிறார். பல சபைகளை வழி நடத்தி அவற் இருந்து அவதானித்து அனுபவ
இந்த நுால் சட்ட மாணவர் சிவோருக்கும், ஏன், தொழிற் லாய் இருக்கும் பொது மக்க அமையும் என்று எதிர் பார்க்
வேண்டுமானால், தமிழை நீதி வண்டுமானால், தமிழ் பேசும்

Page 12
பொது மக்கள் போதிய சட்ட வேண்டுமானால், தமிழில் ( வெளிவருவது மிகவும் அவ நுால்கள் தமிழில் உடனுக்குட் வேண்டும்.
உலக அரங்கில், பலருக் கூட, ஜப்பானியர்கள் தமது விருப்பப் படுகிறார்கள். இல் பற்றி ஜப்பானிய மொழியில்
ளுக்கு அனுசரணையாக அன வெளிவரும் பிறமொழி நுால்க வராரங்களிலேயே ஜப்பான் பெயர்க்க அவர்கள் அமைத்து அதே போல் காலத்துக்குக் க நல்லறிஞர் சாத்திரங்களைத் பெயர்த்து வெளியிட நாங்க தமிழிலும் சட்ட நூல்களை
முன்வரவேண்டும்.
திரு மனோ ஸ்ரீதரன் அல ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நட ஒன்றில் ஆங்கிலத்தில் அவர் நி செய்து வெளியிடுவது மெச்சு அவர் தமது ஆற்றலையும் அறிய நுால்களை வெளியிட வேண் சட்டப் பணியும் இனிதே தொ அருள் புரிவாராக!

அறிவு தமிழ் மொழியில் பெற போதிய அளவு சட்ட நுால்கள் சியம். அத்துடன் பிற மொழி னேயே மொழி பெயர்க்கப்பட
கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தால்க் தாய் மொழியிலேயே பேச பவாறு அவர்கள் பல்துறைகள் சரளமாகப் பேசுவதற்கு அவர்க மைவது, அந்தந்தத் துறையில் களை அறிமுகப் படுத்திய ஓரிரு மொழிக்கு அவற்றை மொழி கள்ள உள் கட்டமைப்புக்களே . பாலம் வெளிவரும் பிற நாட்டு - தமிழ் மொழியில் மொழி ள் ஆவன செய்ய வேண்டும். - வெளியிட சட்ட அறிஞர்கள்
பர்கள், பங்களாதேஷில் 2001ம் ந்தேறிய தேசிய கருத்தரங்கம் கழ்த்திய பேச்சைத் தமிழாக்கம் தலுக்குரியது மேலும் மேலும் வையும் வெளிப்படுத்தும் தமிழ் rடும். அவர் தமிழ்ப் பணியும் டர எல்லாம் வல்ல இறைவன்
கூ))க்னேஸ்வரன்
"கோ- க.வி.விகேஸ்வரன்

Page 13
t:ச -4
பதிப்பு தெல்லிப்பழை மகாஜ தெ.அ.துரையப்பாபிள்ளை அ நிறுவப்பட்டது. 2010 ஆம் ஆண் ஏழு ஆண்டுகளில் கல்லூரியின் சிறப்பாக பணியாற்ற வேண் நாடுகளிலும் வாழும் கல்லுா நோக்கமாகும். இந்நோக்குடன் களின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் கூடிப் பழைய மாணவர் சங்கக் பழைய மாணவர் அமைப்பை கல்லுாரிப் பழைய மாணவர்கள் ஒன்றினையும் தெரிவு செய்து நால்வர்.
1. மயிலங்கூடலூர் பி.நடராசா
314, செம்மணி வீதி, நாய் இலங்கை திருமதி. கோகிலா மகேந்தி பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாள மருதனார் மடம், சுன்னாகம் 3. திரு. பா.மகாலிங்கசிவம்,
'சிவபுரம்” இணுவில் மே 4. (பின்னர் தெரிவு செய்யப்ப
பழைய மாணவ எழுத்த அல்லது தொகுப்பு ஆக்கங்கள் காலந்தோறும் நுால்களாக வெ ஆசிரியர்களும் பழைய மாண. மரபு என்பது இங்கு நினைவு எழுத்தாளர்கள் பழையமாணவ ளர்கள் ஊடாக நூல் வெளியீட்! கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகி நுால்கள் தேர்ந்தெடுத்து வெளிய களின் ஆக்கங்கள் தொடர்ந்து

ரை
னாக் கல்லுாரி பாவலர் வர்களால் 1910ஆம் ஆண்டு டு கல்லூரியின் நுாற்றாண்டு. பல்துறை வளர்ச்சிகளையும் டுமென்பது ஈழத்திலும் பிற ரிப் பழைய மாணவர்களின் பழைய மாணவர் சங்கக் கிளை அண்மையில் கொழும்பிற் கிளைகளின் அனைத்துலகப் நிறுவியுள்ளனர். இச் சங்கம் பின் நுால் வெளியீட் டுக்குழு ள்ளது. இக்குழு உறுப்பினர்
ன், பொறுப்பாளர். ன்மார்கட்டு, யாழப்பாணம்,
ரென், உறுப்பினர்.
சர், வலிகாமம் கல்வி வலயம்,
ம், இலங்கை. உறுப்பினர்.
ற்கு, இணுவில், இலங்கை. "டுவார்.) டாளர்களின் தனி ஆக்கங்கள் - வெளியீட்டுக் குழுவினால் ளியிடப்படும். கல்லுாரியின் வர்கள் என்பது கல்லுாரியின் ட்டுவது பொருத்தமாகும். ர் சங்கக்கிளைகளின் செயலா நிக் குழுவினருடன் தொடர்பு ன்றனர். ஆண்டு தோறும் ஐந்து டெப்படும். பழைய மாணவர் வெளியிட ஏற்பாடு செய்யப்

Page 14
படும். பல எழுத்தாளர்களுடை முதலியனவும் தனித்தனி! நூல்களாகவும் வெளியிடப்ப
கொள்ளவேண்டும்.
பழைய மாணவர் சங் நூல்களைப் பெற்று விற்று உத்த நுால் வெளியீட்டுக்கான ! இருப்பதால் நுால்கள் தொ நம்பலாம். இலங்கை எழுத்தா பணப்பிரச்சினை இருப்பதா? துணை செய்யும் என்பது உறுதி
வெளியீட்டுக் குழுவின் பழைய மாணவரும் சட்டத்தர தலைவரும், மேலதிக நீதவா ''இலங்கையில் தொழில் நிம் என்ற தொழிற் சட்டத்துறை ! சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. ரங்கின் போது அவர் ஆங்கில தமிழாக்கமாகும். இந்நுாலை பெருமையடைகின்றோம். திரு.ம.ஸ்ரீதரன் அவர்களுக் உரியதாகும்.
இவ்வெளியீட்டுப் பணி எழுத்தாளர் அனைவரிடமு நாடுகின்றோம்.
இந்நுால் வெளியீட்டிற்கு சங்கங்களுக்கும் வெளியிட சிறீகெங்காதரன் (செயலர், அவர்களுக்கும் திரு.இ.கிருப் புக்கிளை) அவர்களுக்கும் எம்.
பொறு தெல்லி அனைத்து
08. 06. 2003.

டய கவிதை, சிறுகதை, கட்டுரை யாக தொகுத்து தொகுப்பு படும். என்பதையும் கவனத்திற்
கக் கிளைகள் ஒவ்வொன்றும் கவுவதாக உறுதி கூறியிருப்பதால் பணம் தொடர்ந்து கிடைக்க டர்ந்து வெளியிடப்படும் என ளர்களுக்கு நூல்கள் வெளியிடப் ால் இம்முறை அவர்களுக்குத்
இ.
முதல் வெளியீடாகக் கல்லுாரிப் ரணியும், தொழில் நியாய சபைத் னுமான ம.ஸ்ரீதரன் அவர்களின் பாய சபைகளின் செயற்பாடு'' sாலை வெளியிடத் தலைமைச் இது பங்களாதேஷில் கருத்த மத்தில் சமர்பித்த கட்டுரையின் முதல்நுாலாக வெளியிடுவதில் இதனை வெளியிடத் தந்த கு எமது மனமார்ந்த நன்றி
யைத் தொடரப் பழைய மாணவ ம் இருந்து ஒத்துழைப்பை
கு வழிவகுத்த பழைய மாணவர் த் துணை செய்த திரு.என். ஐக்கிய இராச்சியக் கிளை) ானந்தன் (தலைவர், கொழும் து நன்றிகள்
பி.நடராசன், ப்பாளர், வெளியீட்டுக்குழு, ப்பழை மகாஜனக் கல்லுாரி லகப் பழைய மாணவர் சங்கம்

Page 15
இலங்கையில் தொழில்
செயற்.
அறிமுகம்
சர்வதேச தொழில் நிறுவ ஊடாக முன்னேற்றத்துக்கு ! நிறுவனங்களையும் வழி மு புவதற்கு அல்லது வலுப்படுத் தொழில் தருநர்கள், தொழில் முத்தரப்பினருக்கும் உதவுகி மாறிவருகின்ற பொருளாதார, வேற்றக் கூடியதாகத் தொழிற்சா உறுதியான தொழில் உறவுகளை தொழில் நிறுவனத்தின் (ஐ.எ ஆரம்பத்திலேயே இக்கருத்து - தியின் அடிப் படையில் அமைந் ளாவிய நிரந்தர சமாதானத்தை ந்
இவ்வகையில் இத்தேசிய பிடப்பட்ட கருத்துக்களை ஊக்கு நான் கருதுகிறேன். இலங்கையி சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை மீ. நோக்கமல்ல. மாறாக, கை கையாள்வதில், விசேடமாகத் விடயத்தில் தொழில் நியாய சன மீது நான் கவனஞ் செலுத்து முன்னிலைப்படுத்துகை இல உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது கிறேன்.
இலங்கையின் கைத்தொ! சட்டவாக்கத்தில் ஒரு தலைசிற வாக்கத்தின் நோக்கம் கைத்தெ ஓத்திசைவையும் பேணுதலும்

) நியாயசபைகளின் பாடு
னம் , சமூகப் பங்காண்மை இன்றியமையாதனவாயுள்ள றைகளையும் கட்டி யெழுப் துவதற்கு, அரசாங் கங்கள், பாளர் நிறுவனங்கள் ஆகிய ன்றது. இதன் குறிக்கோள் சமூகத் தேவைகளை நிறை கூட்டங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் ஊக்கிவித்தலாகும். சர்வதேச ல்.ஓ) அமைப்பு விதிகளின் காணப்படுகின்றது. ''சமூகநீ திருந்தால் மட்டுந் தான் உலக நிலைநாட்ட முடியும்''.
கருத்தரங்கம் மேலே குறிப் தவிக்கும் நோக்குடைய தென ன் கைத்தொழில் பிணக்குகள் ள எடுத்துக் கூறுதல் எனது த்தொழிற் பிணக்குகளைக் - தொழிலை முடிவுறுத்தும் பைகளின் நேரடி அணுகுமுறை த்த விரும்புகிறேன். இம் ங்கை அனுபவத்தை இன்று தாயிருக்மென நான் நினைக்
ழில் பிணக்குகள் சட்டம் சமூக ந்த படைப்பாகும். இச் சட்ட -ாழில்களில் அமைதியையும் - தேசிய மட்டத்தில் சமுக

Page 16
உறுதிப்பாட்டையும் சமாத இலங்கையில் தொழில் நியா இலக்கச் சட்டத்தினால் திருத் பிணக்குகள் சட்டத்தின் 31 தாபிக்கப்பட்டன. தொழில் தொடர்பான பிணக்குகளைக் நியாயாதிக்கத்தைக் கொண்டு வழிப்பொறி முறையாகும்.
கைத்தொழில் பிணக்கு கூறுவதாவது; கைத்தொழிற விசாரணை செய்வதற்கும், தொடர்புடைய அல்லது அவ கருமங்களுக்கும் ஏற்பாடு | சட்டத்தின் நீள் தலைப்பு சட் செலுத்துகின்றது. இலங்கைக் அரசியலமைப்பின் 170 ஆட சபைகளின் தலைவர்களை அங்கீகரிக்கின்றது. '' நீதித்து நீதிமன்றத்தின் எவரேனும் நிருவாகத்துக்கென அல்லது அல்லது வேறு பிணக்கை வி கப்பட்டுத்தாபிக்கப்பட்ட வே த்தின், அல்லது நியாய சபையி கும். ஆனால் நடுத் தீர்ப்புப் ப அல்லது நீதித்துறை இயல் வேற்றுதலை முக்கிய கடமை கொண்டிராத பகிரங்க அது இலங்கையின் நீதிச் சேவை . ஆந் திகதி தேசிய வர்த்தமான நியாய சபைகளின் தலை மேலதிகமாகத் தமது கட்ட ை வகையில் 06.07.1998 முதல் நியமித்தமை புத்தம் புதிய

கானத்தையும் பேணுதலாகும். ரயசபைகள் , 1957 இன் 62 ஆம் இதப்பட்டவாறான கைத்தொழிற் (a) பிரிவின் முலம் 1957 இல் நியாயசபைகள்தான் தொழில் = கையாள்வதற்கு முதல் நிலை திள்ள ஒரேயொரு தொழில் நீதி
க்கள் சட்டத்தின் நீள் தலைப்புக் நபிணக்குகளைத் தடுப்பதற்கும், - தீர்ப்பதற்கும் அவற்றுடன் பற்றின் இடை நேர்விளைவான செய்வதற்கானதொரு சட்டம். டத்தின் குறிக்கோளில் கவனஞ் * சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு ம் உறுப்புரை தொழில் நீயாய
நீதித்துறை அலுவலர்களாக புறை அலுவலர் என்பது மேல் நீதிபதி என்று அல்லது நீதி ஏதேனும் தொழிற் பிணக்கை ளங்கித் தீர்ப்பதற்கென உருவாக் றேதேனும் முதனிலை நீதிமன்ற பின் உறுப்பினர் என்று பொருளா ணிகளை நிறைவேற்றும் ஆளை பினவான பணிகளை நிறை மயாக அல்லது கடமைகளாகக் பவலரை அது உள்ளடக்காது பூணைக்குழு, 1998 ஒக்ரோபர் 30 சினி அறிவித்தல் மூலம் தொழில் பர்கள் தமது கடமைகளுக்கு ளகளைச் செயற்படுத்தக் கூடிய அவர்களை நீதவான்களாக ஒரு அண்மைக்கால வளர்ச்

Page 17
சியாகும். தற்போது தொழில் நி இருபடியானவை ஒன்று நடுத்தீர்
நடுத்தீர்ப்பு
பிரிவு 3(1). " ஏதேனும் ன பிணக்கொன்றைப் பற்றி அவர்
தொழிற் பிணக்கிற்குத் திறத்த அவர்களின் பிரதிநிதிகள் உ பிணக்கை நடுத் தீர்ப்பின் முல திறத்தவரால் அல்லது பிரதிநிதி படும் ஒரு நடுத்தீர்ப்பாளருக் நியமனம் இல்லாதவிடத்து நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நடுத் தீர்ப் பாளர் சபை ஒன்றுக்கு அல். யொன்றுக்கு அப்பிணக்கை எழு ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு ஏற்பாடு கைத்தொழிற் பிணக் கொன்று அமைச்சர் அபிப்பிராயப்படுவ கிற்குத் திறந்தவராயுள்ளவர். பிரதிநிதிகள் அதனை நடுத்தீர்ப் உடன்படாதிருப்பினும் அவர் . தீர்ப்பதற்காக அமைச்சரால் ! தீர்ப்பாளருக்கு அல்லது தொழ எழுத்திலான கட்டளை ஒன்றின் நடுத்தீர்ப்பானது பிணக்குகளைத் முறைகளில் ஒன்று. பிணக்.ெ அதனைத் தீர்ப்பதற்காகச் சுயாதீர் ஆற்றுப் படுத்தப் படுகின்றது.! றைப் பெறுவதற்கு வழக்கு துரிதமானதாக இருக்கக் கூடு திறந்தவருக்கும் செலவு குை நடுத்தீர்ப்பின் அனுகூலங்கள் கைத்தொழில் உறவுகளில் அன

யாய சபைகளின் கடமைகள் ப்பு மற்றது விளங்கித் தீர்த்தல்.
கத்தொழிலில் கைத்தொழிற் அறிகின்ற போது, அக்கைத் நவராயுள்ளவர்கள் அல்லது
டன்படுவார்களாயின் அப் ம் தீர்ப்பதற்காக அத்தகைய களால் கூட்டாக நியமிக்கப் கு அல்லது அத்தகைய ஒரு தொழில் ஆணையாளரால் பாளருக்கு அல்லது நடுத்தீர்ப் லது தொழில் நியாய சபை ழத்திலான கட்டளை மூலம் தி செய்கின்றது. பிரிவு 4 (1) - சிறுபடியான பிணக்கென சாராயின், அத்தகைய பிணக் கள், அல்லது, அவர்களின் புக்கு ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு அதனை நடுத்தீர்ப்பின் முலம் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நடுத் ல்ெ நியாய சபையொன்றுக்கு T மூலம் ஆற்றுப்படுத்தலாம். த் தீர்ப்பதற்கான மிகப்பழைய கான்று ஏற்படுகின்ற போது னமான தரப்பொன்றுக்கு அது நடுத்தீர்ப்பானது முடிவொன் த நடவடிக்கையை விடத் ம் ; நடுத்தீர்ப்பானது இரு றவானதாயிருக்கும். இவை ாகும். நடுத்தீர்ப்பாளர்கள் Uபவ முடையவர்களாதலால்

Page 18
பிணக்குகளின்போது அவ்வ விசேட அறிவைப் பிரயோ. சான்றுக் கட்டளைச் சட்டம், சட்டக் கோவை, நடுத்தீர்ப்பு. இதற்கு ஏற்புடைய தல்ல பிரச்சினையை நடைமுறைச் வழிகோலும். கைத்தொழில் நடுத்தீர்ப்பு இரு வகைப்பட்ட (2) கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு. அத மனமொப்பிய நடுத்தீர்பின் ! திறத்தவர்களின் சொந்த விரு. தீர்க்கப்படுகின்றன. 3 (1) (b திறத்தவர் தமது உடன்பாட் நடுத்தீர்ப்பின் மூலம் தீர்ப் கொன்றை ஆற்றுப் படுத்து யாளருக்குத் தத்துவமளிக் கம் கூட்டாக ஒரு நடுத் தீர்ப்பா அத்தகைய நியமனம் இல்லாத பொருத்தமான ஒருவரை நிய தொழில் நியாயசபை ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஒருவர் தொழில் தருநராறு பெறுநராலும் முன்றாமவர் த நியமிக்கப்படுகின்றனர். இரு நியமிக்கத் தவறினால் ஆனை எதிர்ப்பான திறத்தவர்களுக்கி இருக்குமென்பதாலும் நடு; தரப்பினரும் மனமார ஏற்று முள்ளதனாலும் இரு வகை ந நடுத்தீர்ப்பு சிறந்ததெனக் கரு;

Tன்
பிடயங்கள் பற்றிய அவர்களின் கிக்கக் கூடியவர்களாயிருப்பர். குடியியல் நடவடிக்கைமுறைச் க் கட்டளைச் சட்டம் என்பவை 7வாகையால் நடுத்தீர்ப்பாளர் சாத்தியமான முறையில் நோக்க ற் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழ் து. (1) மனமொப்பிய நடுத்தீர்ப்பு என் பெயர் உணர்த்துகின்றவாறு கீழ் பிணக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட ப்பிலான கோரிக்கையின் பேரில் D) பிரிவின் கீழ், பிணக்குக்கான ஓடத் தெரிவித்தால் மட்டும்தான் பதற்கு கைத் தொழிற் பிணக் துவதற்குத் தொழில் ஆணை ப்பட்டுள்ளது. தரப்பினர் தாமே ளரை நியமிக்கலாம். அல்லது 5 விடத்து தொழில் ஆணையாளர் மிக்கலாம் அல்லது பிணக்கைத் பக்கு ஆற்றுப்படுத்துவதற்கும் து. அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் றும் மற்றொருவர் தொழில் விசாளராக இருதரப்பினராலும் ந தரப்பினரும் ஒரு தவிசாளரை எயாளர் அவரை நியமிக்கலாம். டையில் ஒத்திசைவான உணர்வு த்தீர்ப்பாளரின் முடிவை இரு புக் கொள்ளக் கூடிய சாத்திய நித்தீர்ப்புகளிலும் மனமொப்பிய தப்படுகின்றது.
4

Page 19
கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு
நடுத்தீர்ப்பின் அடுத்தவன. இங்கு பிணக்குக்கான திறத்தல் ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு உடன்ப கைத்தெழில் பிணக்குக்கள் சப் அவர்கள் கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு டுகின்றனர். பொது மக்கள் நலம் சமுதாயத்துக்குக் கைத்தொழி மானதென்பதும் இங்கு கருதப்ப கைத்தொழில் அமைதிக்கும் இ நலனுக்கும் இன்னலேற் | பொருளாதாரத்தில் பின்னடை சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரை விட்டுவிடாமல் பிணக்கைத் தி
முடியும்.
கைத்தொழிற் பிணக்குக அம்சமாகக் கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு கைத்தொழில் பிணக்குக்கள் ச பிரகாரம், சிறுபடியான ஓர் திறத்தவர்கள் அதனை நடுத்தீர் உடன்படாதிருப்பினும் தீர்வு தீர்ப்பாளருக்கு அல்லது தெ எழுத்து மூலமான கட்டளை ஒன்ற என அமைச்சருக்குத் தத்துவம் பிரிவின் பிரகாரம் எவரேனும் நடு அவர்கள் கருதக்கூடிய அத்தகை செய்ய வேண்டுமென்றும் நீதி 'தீர்ப்பை வழங்க வேண் படுகின்றனர். 4(1) ஆம், 4 (2) கட்டாய நடுத்தீர்ப்புப் பற்றி தற்றுணிப்பிற்குரிய ஒரு விடயம் ஆற்றுப்படுத்தலாம்'' என்ற

க கட்டாய நடுத்தீர்ப்பாகும். பர் பிணக்கை நடுத்தீர்ப்புக்கு டாதிருக்கக் கூடும். எனினும் டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் க்குச் செல்ல நிர்ப்பந்திக்கப் ன் தலைமை சான்றதென்பதும் ல் அமைதி அத்தியாவசிய டும் கோட்பாடாகும். எனவே, ணக்கத்துக்கும் பொதுமக்கள் படுத்துவதாகவும், தேசிய வை ஏற்படுத் துவதாகவும்,
மல்லாடித் தீர்ப்பதற்கு நீர்ப்பதற்கு அரசு தடையிட
ள் சட்டத்தின் ஒரு நிரந்தர பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ட்டத்தின் 4 (1) ஆம் பிரிவின்
பிணக்கில், பிணக்குக்குத் ப்புக்கு ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு க்காக அதனை ஒரு நடுத் தாழில் நியாய சபைக்கு ஓர் றின் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தலாம் ளிக்கப் பட்டுள்ளது. 13 ஆம் த்தீர்ப்பாளர்கள், அவசியமென ய எல்லா விசாரணைகளையும் யானதும் ஒப்புரவானதுமான டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப் ஆம் பிரிவில் அமைச்சரால் றிய குறிப்பீடு, நிருவாகத் மாயுள்ளது. அதில் ''அமைச்சர் சொற்கள் பயன்படுத்தப்

Page 20
பட்டுள்ளன. எனவே பின படத்தப்பட வேண்டுமா? தீர்மானிக்கும் நீதிபதியும் அ நவரத்ன மற்றும் இருவர் ' தொடர்பில் தொழில் நியா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக் பிணக்குக்கள் சட்டத்தின் 4(3 பிணக்கை நடுத்தீர்ப்புக்கு - சருக்குத் தத்துவமுள்ளதா? எ. பிரிவு 31 (B)2 (b) செயற்ப( நடுத்தீர்ப்புக்கு ஆற்றுப்படு நியாய சபையின் முன்னர் ந நடவடிக்கைகள் தள்ளுபடி தீர்மானிக்கப்பட்டது. இவ் கொன்று தொழில் நியாயச இவ்வகையில் ஒரு நடுத்தீர்ப்பு முடியாதென்றும் முடிவுக்க இயல்புடைய நடவடிக் ை தலையிடுவதற்கு அனுமதி மனுதாரர் சார்பில் வாதிடப்பா தொடர்பில் தொழில் | முடிவுக்காகக் காத்திருக்கி பிணக்குச் சட்டத்தின் 4 (1) நடுத்தீர்ப்பின் மூலம் தீர்ப்பு அமைச்சருக்குத் தத்துவமுள் நடுத்தீர்ப்புக்கு ஆற்றுப்படு தொழிற்பாடு என்பதுடன் சம் உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள தத் கொண்டிருக்கும் நீதிமுறை இ தலையிடுவதாகவும் கொள்ள
1. 1978 - 79 -2 SLR - 10

எக்கு நடுத்தீர்ப்புக்கு ஆற்றுப் - இல்லையா? என்பதை வரே ஆவார். விமலசேன எதிர் எனும் வழக்கில் அதே பிணக்குத் யசபையில் விசாரணை ஒன்று கும் வேளையில் கைத்தொழில் E)ஆம் பிரிவின் கீழ் அத்தொழிற் ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு அமைச் ன்ற கேள்வி பரிசீலிக்கப்பட்டது. நிகின்றதென்ற தன்மையினால் த்ெதப் பட்டவுடன் தொழில் டை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் செய்யப்பட வேண்டும் எனத் வழக்கில் முடிவுறாப் பிணக் பையின் முன் இருக்குமிடத்து பாளருக்கு ஆற்றுப் படுத்தப்பட காகக் காத்திருக்கும் நீதிமுறை ககளில் நிறைவேற்றுத்துறை திக்கப்பட முடியாதென்றும்
டது. எனினும் அதே பிணக்குத் நியாய சபையில் விசாரணை ன்ற போதிலும் கைத்தொழில் ஆம் பிரிவின் கீழ் பிணக்கை பதற்கு ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு ளதெனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது டுத்துதல் சட்டபூர்வமான ஒரு ட்டத்தின் மூலம் அமைச்சருக்கு த்துவமானது நடைபெற்றுக் இயல்புடைய நடவடிக்கைகளில் ல் ஆகாது எனத் தீர்க்கப்பட்டது.

Page 21
வினி பிறிடா மில்ஸ் திலகரத்ன, நடுத்தீர்ப்பாளர் ம வழக்கில் மேன்முறையீட்டு தீர்ப்பளித்தது - ''தனிப்பட்ட வின் வேலையாளின் விண்ணப்பம்கா அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய தொழில் நியாய சபையால் வில பட்டதென்றோ, நடவடிக்கைகள் பட்டதென்றோ கூறமுடியாது பிணக்குகள் சட்டத்தின் 4(1) ஆம் உரித்தான நியதிச்சட்ட அதிகாரப் அது ஆற்றுப்படுத்தப் பட்டுள்ளது வேலையாளினால் செய்யப்பட் மட்டும் தான் என்பதுடன் ஆற் கட்டளையும் நியாயாதிக்கத்து வரையில் அமைச்சர் அவரின் நிறைவேற்றுவதை ' நீதி கண்டது முரணவாதத் தடை என்ற கோட்ட
1996 ஜனவரி 27ஆந் தே ஆணைக் குழுவால் நடத் பிணக்குகள்' : கருத்தரங்கில் தலைவர்களின் சங்கம், .ை சட்டத்தின் 4(1) ஆம் பிரிவின் படுத்து வதற்கான அமைச்சரின் குறித்த சில விடயங்ளைச் சுட் தொடர்பில் சர்ச்சைக்குரிய பா சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. கைத்தெ கீழ் நடுத்தீர்ப்புக்கு அமைச்சர் ஒன்றன்மேலொன்று படிகின் வுமான, சட்டப் பரப்புகள் பல உ
2. 1984 - 1 SLR 186

UL
லிமிரெட் எதிர் டபிள்யு. மற்றும் ஏனையோர் 2 எனும் நீதிமன்றம் பின்வருமாறு எணப்பம் என்ற வகையில் ஒரு லங் கடந்த விண்ணப்பம் என்ற பப்பட்டது. ஆயினும் இதனை ண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப் எடுக்கப்பட்டு முடிவுசெய்யப் . மேலும் கைத்தொழில் ம் பிரிவின் கீழ் அமைச்சருக்கு பிரயோகத்தில் தான் அவரால் டன், அதுவும் சம்பந்தப்பட்ட ட விண்ணப்பத்தின் விளைவு றுப்படுத்தலும் நடுத்தீர்ப்புக் க்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் 1 நியதிச்சட்ட கடமையை து எனும் தத்துவத்தின் மூலம் பாடு தடுக்க முடியாது'' ததியன்று இலங்கைச் சட்ட தப்பட்ட ''கைத் தொழிற் தொழில் நியாய சபைத் கத்தொழில் பிணக்குக்கள் கீழ் நடுத்தீர்ப்புக்கு ஆற்றுப் ன் தத்துவங்கள் தொடர்பில் டிக் காட்டியது. இவ்வம்சம் ல விடயங்கள் இருப்பதாகச் தாழிற் பிணக்குகள் சட்டத்தின் ஒருவர் ஆற்றுப்படுத்துவதில் ஜனவும், முரண்படுகின்றன உள்ளன.

Page 22
முதலாவதாக கைத்தெ சிறுபடியான பிணக்கு என் கொடுக்கப்பட வில்லை கைத்தொழில் பிணக்குகள் இதுவென்றும் பாரிய பிணக் வகைப்படுத்துகின்ற வரைய சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மேலு ஆணையாளரும் 4 (1) ஆம் பிரி எழுத்திலான கட்டளையெ விடயத்தையும் தொழில் நி தலாமெனவும் ஏற்பாடு ெ ஆணையாளரும் தொழில் அ. நடுத்தீர்ப்பாளருக்கு அல்லது
அல்லது தொழில் நியாய சபை எனினும் அது கட்டளையெ அப்பிரயோகம் நீதித்துறையில் முடியும் தொழில் நியாய ச அலுவலர்களாதலால் அவர்கள் நியமிக்கப் படுகின்றனர். ( வளர்ச்சியை உபாலி நியுஸ் எக்சத் கமுகறு சேவக் சங்கம் 1) சேவையை முடிவுறுத்
தொடர்பான வழக்கொ நடை பெற்றுக் - கொண்
தொடர்பில்
கைத்தொழில் பிணக்குக கீழ் கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு தொழில் அமைச்சருக்கு இவ்வழக்கில் தீர்ப்பளிக்க
3. 2001-1 SLR 105

தாழில் பிணக்குக்கள் சட்டத்தில் ற பதத்துக்கு வரைவிலக்கணம் யனச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. - சட்டத்தில் சிறிய பிணக்கு கு இதுவென்றும் பிணக்குகளை றைகள் எதுவும் இல்லை எனவும் வம் 3ஆம் பிரிவின் கீழ் தொழில் “வின் கீழ் தொழில் அமைச்சரும் வான்றின் மூலம் எந்தவொரு யாய சபைக்கு ஆற்றுப்படுத் சய்யப்பட்டுள்ளது. தொழில் மைச்சரும் ஒரு விடயத்தை ஒரு கைத்தொழில் நீதிமன்றத்துக்கு ப எதற்கும் ஆற்றுப்படுத்தலாம். கான்றின் மூலமாக இருப்பின், ல் தலையிடுவதாகக் கருதப்பட்ட பைத் தலைவர்கள் நீதித்துறை நீதிச்சேவை ஆணைக்குழுவால் இதன் தொடர்பிலான பிந்திய பேப்பர்ஸ் லிமிற்ரெட் எதிராக மய' எனும் வழக்கில் காணலாம். தல் பற்றிய விண்ணப்பம் ன்று தொழில் நியாய சபையில் டிருக்கையில் அதே பிணக்குத்
ர் சட்டத்தின் 4(1) ஆம் பிரிவின் புக்குக் கட்டளையிடுவதற்குத் தத் தத்துவம் இல்லையென
ப்பட்டது.
N

Page 23
இவ்வழக்கில் மேன்மு மேற்படி தீர்ப்பை உயர் நீதி உறுதிப்படுத் தியதுடன் மேலும் சட்டத்தின் 4 (1) ஆம் பிரிவின் - அதிகாரம் உள்ளதென்ற கூற முற்தீர்ப்பொன்றாக விமலசே. இனிமேலும் கொள்ள முடியாதெ
விளக்கத் தீர்ப்பு :
31(B) (1) ஆம் பிரிவின் கீ செய்யப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத் பற்றியதாகும். இலங்கையில் எ விளக்கத் தீர்ப்புக்கு ஏற்பாடு செ தெற்காசிய நாடுகளில் உள்ள வேறுபட்டவை ஆகும். இலங். முறைமை, பிணக்கொன்றை முத நடுத்தீர்ப்பின் மூலமும் தீர்ப்பதற்கு போது அல்லது தோல்வியடையக் விளக்கத்தின் மூலம் தீர்ப்பதற்கும் தெற்காசிய நாடுகளிலுள்ள தொ அம்சங்களையும் கடமைகளை ஆராய்ந்து பார்ப்பது முக்கியமான இந்தியா
இந்தியாவில் தொழில் பி. மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டரு படுத்தப்பட்டது அவையாவன:
தொழில் நீதிமன்றங்கள் 2) கைத்தொழில் நீதிமன்றங் 3) தேசிய நியாய சபைகள்
இந்நிறுவனங்களுக்கி ை எல்லை தெளிவாக வரையறு.

றையீட்டு நீதி மன்றத்தின் மன்றம் ஏற்றுக் கொண்டு
கைத்தொழிற் பிணக்குகள் அமைச்சருக்கு எல்லையற்ற ற்றுக்குக் கட்டுப்படுத்தும் ன எதிர் நவரத்ன வழக்கை தன்றும் அது தீர்ப்பளித்தது.
ழ் தொழில் நியாய சபைக்குச் தின் மீதான விளக்கத் தீர்ப்புப் கைத்தொழிற் பிணக்குகளின் கய்கின்ற சட்டங்கள் ஏனைய வானவற்றிலிருந்து பெரிதும் கையில் நடைமுறையிலுள்ள லில் இணக்குவதன் மூலமும் நம் அவை தோல்வியடைகின்ற க் கூடிய சாத்தியமுள்ள போது
ஏற்பாடு செய்கின்றது. எனவே ழில் நீதிமன்றங்களின் சில ளயும் இச் சந்தர்ப்பத்தில் தும் பொருத்தமானதுமாகும்.
ணக்குகளைக் கையாள்வதற்கு முறைமையொன்று அறிமுகப் -
கள்
டயிலான நியாயாதிக்க க்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்

Page 24
நீதிமன்றம், நிலையியற் க தருநரால் நிறைவேற்றப்பட்ட முறைமையையும் சட்டத் நியாயாதிக்கம் கொண்டது. சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் விடுமுறை உரித்துக்கள், பிற விடயங்களை விளங்கித் தீர்க்க அமைக்கப்பட்டுள்ள தேசிய யாதவாறு தேசிய முக்கியத்து பிணக்குகளையும் ஒன்றைவி அமைந்துள்ள கைத்தொழில் நீ பிணக்குகளையும் தீர்மானிக்
பிணக் கொன்று இரு முடியாவிட்டால் சம்பந்தம் தற்றுணிபின் பேரில் கட்டா தொழில் நீதிமன்றத்துக்கு அ ஆற்றுப்படுத்தலாம் இங்கு பிர வேலை நீக்கம், இடைநிறுத்தல், பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங் மாற்றங்கள் என்ற வகையான பி.
பங்களாதேஷ் :
பங்களாதேசில் வை விசாரணை செய்தலும் தீர்த்தலு ஆண்டின் கைத்தொழில் உற உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம் மத்திய அரசாங்கத்தால் பிரக கட்டளைச் சட்டம் பங்களா பங்களாதேச அரசினால் உறுதி
4. Labour Court administration in India.
by Dr: L.Mishra

ட்டளைகளின் கீழ் தொழில் ட ஒரு கட்டளையின் ஒழுங்கு தன்மையையும் ஆராயும் கைத்தொழில் நீதிமன்றங்கள் , நேரம், விடுமுறை மற்றும் - சேவை நிபந்தனைகள் ஆகிய கின்றன. மத்திய அரசாங்கத்தால் நியாயசபைகள், இன்றியமை துவமுடைய பிரச்சினைக்குரிய டக் கூடிய மாநிலங்களில் றுெவனங்களைப் பாதிக்கின்ற
கின்றன.4
திறத்தவராலும் தீர்க்கப்பட ப்பட்ட அரசாங்கம் அதன் Tய விளக்கத்தீர்ப்பிற்காக ஒரு ல்லது நியாய சபைக்கு அதனை ரதானமாக தொழில் பெறுநரின் ஊதியங்கள் செலுத்தப்படாமை, பகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் ணக்குகள் கையாளப்படுகின்றன.
கத்தொழிற் பிணக்குகளை பம் தொடர்பான சட்டம் 1969 ஆம் மவுகள் கட்டளைச் சட்டத்தில் ட்டம் அன்றிருந்த பாகிஸ்தானின் கடனப் படுத்தப்பட்டது. இக் தேசின் சுதந்திரத்தின் பின்னர் சிப்படுத்தப்பட்டது. இச்சட்டம்

Page 25
உண்மையில் 1947ம் ஆண்டின் சட்டத்தின் வழித்தோன்றலாகும்.
பங்களாதேஷில் தொழி தொழில் நீதி வழங்கும் ஒரு வி கைத்தொழில் உறவுகள் கட தாபிக்கப்படும் தொழில் நீதி அதிகாரங்கள் அளிக்கப் பட்டுள்
அ) இக்கட்டளைச் சட்டத்தி
படுத்தப்படும் அல்லது அத கைத்தொழிற் பிணக்கொன் தீர்மானிப்பதற்கும். ஆ) தீர்வொன்றைச் செயற்ப
தொடர்பில் அரசாங்கத்தால், விடயத்தை விசாரணை
தீர்ப்பதற்கும் இ) இக்கட்டளைச் சட்டத்தின்
பகுதியில் குறித்துரைக்கப் வர்த்தமானியில் அரசாங்க வேறு எவையேனும் சட்டங் விளங்குவதற்கும், அத்துடன் இக்கட்டளைச் சட்டத்தின் சட்டத்தின் கீழ் அதற்கு ஒப்படைக்கப்படும் அத்த பிரயோகிப்பதற்கும் க வதற்கும்.
தொழில் நீதி மன்றங்க(6 சட்டமெதுவும் வகுக்கப்படவி குடியியல் (சிவில்) நீதி மன்றமா
இந்தியாவில் அல்லது, இலங்கையில் இந்நிறுவனங்கள்
ஈ)

கைத்தொழில் பிணக்குகள்
ல் நீதிமன்ற மென்பது கைத் 'சேட அரங்காகும். 1969 இன் ட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் மன்றங்களுக்கு பின்வரும் ளன:
ன் கீழ் அதற்கு ஆற்றுப் என் முன் கொண்டுவரப்படும் பறை விளங்கித் தீர்ப்பதற்கும்
நித்துதல் அல்லது மீறுதல் அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட செய்வதற்கும் விளங்கித்
கீழான குற்றங்களையும் இப் பட்டவாறு, உத்தியோகபூர்வ ம் அறிவிக்கக் கூடியவாறான களின்கீழான குற்றங்களையும்
கீழ் அல்லது வேறு ஏதேனும்
அளிக்கப்படும் அல்லது கைய வேறு தத்துவங்களைப் மைகளை நிறைவேற்று
ளுக்கு நடவடிக்கை முறைச் இல்லை. இந் நீதிமன்றம் ஒரு
கக் கருதப்படுகின்றது.
பங்களாதேசில் இன்றேல் ளின் பொதுவான அம்சங்கள்

Page 26
ஆவன, கைத்தொழில் அன தொழில் ஒத்திசைவை ஏற்பு தேசிய மட்டத்தில் சமூக நீதி சமூக, பொருளாதார நீதி சட்டத்தின் இலக்கு ஆகும் வழிகளில் ஒன்று சமூகச் கைத்தொழிற் பிணக்குகளை முறைமை ஆகும்.
இலங்கையில் ஸ்தாபிப்பதற்கான திருத்தச் . சமர்ப்பிக்கப்பட்டபோது அப் ே கெளரவ ரீ.பி. இலங்கரத்ன அ ''இத்திருத்தம் கைத்தொழில் தனிப்பட்ட பிணக்குகளைப் போதுமான வழிமுறைக்கு வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது'
தொழில் நியாயமடை
தொழில் நியாயசபை விசாரணை செய்வதற்கான நிய அ) தொழில் தருநரால் தொ
முடிவுறுத்துதல். ஆ) சேவை முடிவுறுத்தலின்
அவருக்குப் பணிக்கொ. சேரவேண்டியுள்ளனவா பணிக்கொடைச் சட்டம் தவிர, அத்தகைய பணி
பற்றியும் தீர்மானித்தல். இ) 1983ஆம் ஆண்டின் பணிக் பணிக்கொடையை பறி. நியதிகளின்படி சரியாகச் விடயம் பற்றியது.

மெதியைப் பேணுதலும் கைத் படுத்துதலும், பெருமளவுக்குத் தியை நிலைநாட்டுதலுமாகும். மயை எய்துதலே கைத்தொழிற் ம். இதனைச் சாதிப்பதற்கான = சட்டவாக்கம் மற்றையது - விளங்கித் தீர்ப்பதற்கான ஒரு
தொழில் நியாய சபைகளை சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் பாது தொழில் அமைச்சராகவிருந்த "வர்கள் பின்வருமாறு கூறினார் பில் கூட்டுப் பிணக்குகளையும் பும் துரிதமாகத் தீர்ப்பதற்குப் ஏற்பாடு செய்யக்கூடியதான
பகளின் நியாயாதிக்கம் பகள் பின்வரும் விடயங்களை ரயாதிக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. எழில் பெறுநரின் சேவைகளை
பேரில் தொழில்தருநரிடமிருந்து
டை அல்லது வேறு நலன்கள் என்பது பற்றியும், 1983 இன் ஏற்புடைய சந்தர்ப்பங்களைத் க்கொடையின் தொகையைப்
தாடை
கையை
ககொடைச் சட்டத்தின் பிரகாரம் முதல் செய்தல் அச்சட்டத்தின் = செய்யப்பட்டுள்ளதா வென்ற

Page 27
ஈ)
சேவை நியதிகள் அல்லது கு தொழில் பெறுநரின் மீது
தொடர்பான அத்தகைய ஏன தொழில் நியாய சபைக்கான வி
கைத்தொழில் உறவுகள் விசேடமாகத் தொழில் நியாய சபை தொடர்பான சட்டங்கள் இ நீதிமன்றங்களான மேன்முறை மன்றம் ஆகியவற்றின் தீர்ப்புக் அடைந்துள்ளன. மேனிலை நீ தொழில் நியாய சபைகளைப் பி அவற்றுக்கு வழிகாட்டல்களாக 31(B) (1) பின்வருமாறு கூறுகின்ற
'ஒரு வேலையாள் அல்ல உறுப்பினராயுள்ள ஒரு வேலை சங்கமொன்று பின்வரும் எ தொடர்பில் நிவாரணத்துக்காக தொழில் நியாய சபையொன்று செய்யலாம்.
இலங்கையில் தொழி உறுப்பினர் ஒருவரின் சேவை அவரின் சார்பாக விண்ணப்பபெ சில சந்தர்ப்பங்களில் மேன் முன நீதி மன்றமும் தொழிற் சங் ஆராய்ந்துள்ளன. எடுத்துக்காட் கிழக்குப் பல நோக்குக் கூ ஹேமவதி பெரேரா வழக்கில்
5. 1986 - 1CALR.535

றித்துரைக்கப்படுகின்றவாறு ான மேலதிகத் தொழில்
னய விடயங்கள் ன்ணப்பம் ள் தொடர்பான சட்டம், பயின் வழக்கு நடைமுறைகள் இலங்கையின் மேனிலை பீட்டு நீதி மன்றம், உயர் நீதி களின் மூலம் அபிவிருத்தி திமன்றங்களின் தீர்ப்புக்கள் ணிக்கின்ற தீர்ப்புகளாகவும் வும் அமைந்துள்ளன. பிரிவு
து: லது அத்தொழிற் சங்கத்தில் யாளின் சார்பாகத் தொழிற் வையேனும் விடயங்கள் அல்லது பரிகாரத்துக்காக க்கு எழுத்தில் விண்ணப்பம்
ற் சங்கமொன்று அதன் முடிவுறுத்தல் தொடர்பில் மான்றைச் செய்கின்ற போது ஒறயீட்டு நீதிமன்றமும் உயர் பகத்தின் தகுநிலை பற்றி டாக ஹேவகம் கோறள கூட்டுறவுச் சங்கம் எதிர்

Page 28
ஒரு தொழிற் சங்கமா கவனித்துக் கொள்கின்ற ெ
முறையீட்டு நீதி மன்றம் ஏற்பு நடவடிக்கைகளில் வேலையா? ஒருதிறத்தவராக தொழிற்சங்கம் மூலம் அவ்வாறு அனுமதிக்க நியாய சபையின் முன்னர் நடவம் திறத்தவரென்ற தகுநிலையை பிணக்குக்கு ஒரு திறத்தவர ஏனைய எல்லாக் கட்டங்களில் அவ்வாறே தொடர வே பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க நீ திறத்தவராக தொழிற்சங்கமெ சட்டத்தினால் ஏற்பாடு செய்
தொழில் தருநர் இணங்கியொ தினால் மேன்முறையீடு நிராக
சவுத் சிலோன் டெடே எதிர் செல்லத்துரை" வ
கைத் தொழில் பிணக் கொன் சார்புநலத்துக்காக ஒரு தொழ ஒரு முதல்வரேயன்றி முகம் சிலோன் கமர்ஷல் அன்ட் யூனியன் எதிர் கொலெற்ள் நீதிமன்றமானது, 'தொழிற்ச சார்பாக 31 (b) (1) ஆம் பி மொன்றைத் தாக்கல் செய்து
6. 71- NLR. 244 7. 1987 - SLR. 281

எனது வேலையாளின் நலனைக் வறும் முகவரென்பதை மேன் றுக்கொண்ட அதே வேளையில் களப்பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ம இருக்கின்றதென்றும், சட்டத்தின் ப் பட்டுள்ளதென்றும், தொழில் டிக்கைகளுக்காக விண்ணப்பிக்கும் ப் பெறுகின்றதென்றும், அதே ாகச் சட்ட நடவடிக்கைகளின் லும் அது இன்றியமையாதவாறு ண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப் திமன்றம், எதிர்வாதிக்கான ஒரு ான்றை உள்ளடக்காத வகையில் பப்பட்ட முக்கிய அம்சத்துக்குத் எழுகத் தவறிவிட்டதன் காரணத் கரிக்கப் பட்டது.
Tகச
மாகிறரிக் வேக்கர்ஸ் யூனியன் ழக்கில் உயர் நீதி மன்றமானது ரறில் அதன் உறுப்பினர்களின் பிற்சங்கம் வாதாடுகையில் அது
பரல்ல எனக் கொண்டது. ஓல் இன்டஸ்ட்ரியல் வேக்கர்ஸ் ' வழக்கில் மேன்முறையீட்டு எங்க மொன்று ஒரு ஊழியரின் “ரிவின் பிரகாரம் விண்ணப்ப துள்ளதாகவும், அதன் பின்னர்

Page 29
மேன்முறையீட்டு நடவடிக்கைக் அவ் வேலையாள் இறந்துள்ள கேள்வி எழமாட்டாது. மேன்மு போகவில்லை யென்பதனால் முறையீட்டைத் தொடர முடியும். பணிக்கொடை, நிலுவைச் சம்பவ என்பவை ஆற்றப்பட்ட சேவை கொடுக்கப்பட வேண்டிய கோ தொடர்பில் தீர்ப்பின் பயன் ஊழ் பின்னுரித்தாளர்களையும் சேரு மீளவமர்த்துதல் பற்றிய பிரச்சி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
- திருமதி டி.எச். அமர பல்கலைக்கழகம் வழக்கில், வ நியாய சபையொன்றின் முன்னர் மு விண்ணப்பதாரர் இறந்துவிடும் மூலம் விடயத்தைத் தொடர்வத் உரித்தாளர்களை அல்லது பின் நியாயசபை அனுமதிக்கலாெ கூட்டுறவு மொத்த விற் பணிப்பாளர்கள் சபை எதி
ஜயசுந்தர வழக்கில் விண்ண கையொப்பமிடத் தவறியிருந்த யொருவரால் விண்ணப்பம் கையெ வழக்கு தொடரப்படலாமென்றும்
ஹே கார்ப் லிமிரெட் எ அன்ட் லோக்கல் புறடியூஸ் வே உயர் நீதிமன்றமானது, அனேக சங்கத்தால் செய்யப்பட்ட தன
பெ
8. 12/95 S.C Minutes 2.06.1995 ), 45/86 S.C Minutes 25.11.1988 10. 1997 -3 SLR.93
15

காக முடிவுறா திருக்கையில் வேளையில் பதிலீடு என்ற றையீட்டு வாய்ப்பு அற்றுப்
தொழிற்சங்கம் மேன் எனதீர்க்கப்பட்டது. நட்டஈடு, எம். வேறு கொடுப்பனவுகள் வகளின் பேரில் ஏற்கனவே ரிக்கைகளாதலால், அவை ழியரின் உரித்தாளர்களையும் ம், எனினும் சேவையில் னை எழமாட்டாது' எனத்
ரஜீவ எதிர் கொழும்புப் பிண்ணப்பமொன்று தொழில் மடிவுறாதிருக்கும் வேளையில் சந்தர்ப்பத்தில் பதிலீட்டின் தற்குக் காலஞ்சென்றவரின் வரித்தாளர்களைத் தொழில் மனக் கொள்ளப்பட்டது. பனைத் தாபனத்தின் மர் ஜே.எம்.டபிள்யு. சப்பதாரர் விண்ணப்பத்தில் தாலும் கூட சட்டத்தரணி பாப்பமிடப்படலாமென்றும்
கொள்ளப்பட்டது. கதிர் யுனைரெட் ரீ, றபர் ர்க்கர்ஸ்னியன்" வழக்கில் வேலையாட்கள் சார்பாகச் சியான ஒரு விண்ணப்பம்

Page 30
செல்லுபடியானதெனக் ெ ஒருமையைக் குறிக்கின்ற கெ வனவாகவும் நிலையெதிர் என்றும் ஒன்றுக்குக் கூடிய செய்யப்படும் கூட்டு விண்ண கைத்தொழிற் பிணக்குகள் | ஒழுங்கு விதிக்கும் 31 (B) பிரி அத்தகைய ஒரு விண்ணப்ப யொன்று ஏற்றுக்கொள்வதை மான வெளிப்படையான பிணக்குகள் சட்டத்திலோ அ
விதிகளிலோ இல்லையென்ப அதற்கிணங்க மேல் நீதிமன்ற செய்து இவ்விடயம் தொழி தகுதிகளின் பேரில் விளங்க வேண்டுமெனப் பணித்தது. ;ெ முறையில் பொதிந்துள்ள . திறத்தவர்களும் கேட்கப்பட ( பக்கத்தையும் கேள். இதுவே மிகப் பரந்த செயல் விளைவு சுப்பிரின்ரென்டன்ற், மொற மற்றும் ஏனையோர் 11 வழ சட்டவிரோத சேவை முடிவு வேலையாளின் சார்பாகச் செய் அதே பிணக்குத் தொடர்பில் | செய்வதற்கான உரிமையை பெற்றது . விண்ணப்பதாரர் மீளவமர்த்துவதற்கான அல்ல புதிய விண்ணப்ப மொன்றை சபையின் தலைவர், முத
11. 1994-3 SLR .Part II. 286

காண்டது. 'எண்ணிக்கையில் சாற்கள் பன்மையை உள்ளடக்கு காறாகவும் இருத்தல் வேண்டும்' வேலையாட்களின் சார்பாகச் சப்பமொன்று 1958ஆம் ஆண்டின் சட்ட ஒழுங்குவிதியின் 15ஆம் சவுக்கும் இணங்கியதாயிருப்பின் த்தைத் தொழில் நியாய சபை த் தடை செய்கின்ற திட்டவட்ட ஏற்பாடெதுவும் கைத்தொழில் பதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்கு பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எனவும் த்தின் கட்டளையைத் தள்ளுபடி ல் நியாய சபையினால் அதன் தித் தீர்ப்பதற்கு அனுப்பப்பட தாழில் நியாய சபை நடவடிக்கை அடிப்படைக் கோட்பாடு இரு வேண்டுமென்பது அதாவது மறு
இயற்கை நீதிக் கோட்பாடுகளில் படையது ஆகும். வீரதாச எதிர் Dகல ஸ்டேட் பிளான்டேஷன் க்கில், தொழிற் சங்கமொன்று, புறுத்தலென்ற அடிப்படையில் யப்பட்ட விண்ணப்ப மொன்றை புதிய வழக்கொன்றைத் தாக்கல் தக்கவைத்துக் கொண்டு மீளப் ர கடந்தகால ஊதியத்துடன் லது மாற்றாக நட்டஈட்டுக்கான த் தாக்கல் செய்த போது நியாய லாவது விண்ணப்பம் மீளப்
சI

Page 31
பெறப்பட்டமை ஒரு முரன் அமைகின்றதென்ற அடிப்படை வழக்கைக் கேட்காமல், பதிலளி தேதியன்று விண்ணபத்தைத் த விசாரணைகளைச் செய்ய வே சுமத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சட்ட கொள்ளப்பட்டது. தொழில் | பிணக்குகள் சட்டத்தின் 31 ( 'மறுபக்கத்தையும் கேள்' என்ற 6 செயற்பட்டுள்ளது. நியாய சன அவ்வழக்கைக் கேட்கத் தவறியும் தள்ளுபடி செய்வதில் தன்ன காரமாகவும் செயற்பட்டுள்ளது . தொழில் நியாய சபையின் விசே
இந்நிறுவனத்தின் நியா அம்சம் மீளவும் வேலைக்கம வழங்கக் கூடியதாயுள்ளமை ஆ Devlin) கூறுவதாவது' எசமான் சட்டம் வழக்கொழிந்து வருகி பற்றிய நவீன எண்ணக் கருவு மாற்றப்பட்டும் திருத்தப்பட்டு களில் ஒன்றாக கைத்தொழில் கின்றது. அதனால் தான் எடு பெறுநருக்கும் தொழில் தருநரு ஒப்பந்தத்தில் முரணாக எது எ நியாயசபை தொழில் பெறுநரு மெனக் கைத்தொழிற் பிணக்குக ஏற்பாடு செய்கின்றது யுகை வேர்க்கர்ஸ் யூனியன் எதிர் டெவ்லின் பிரபு.
12. 69 NLR .289

சுவாதத்தடை யொன்றாக டயில் விண்ணப்பதாரரின் சிப்பதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ள்ளுபடி செய்தார். எனினும் பண்டியமை தலைவர் மீது டரீதியான கடமையென்று நியாய சபை கைத்தொழிற் 1) ஆம் பிரிவை மீறியும் கோட்பாட்டுக்கு முரணாகவும் பெயானது பக்கச் சார்பின்றி ள்ளதுடன் விண்ணப்பத்தைத் பிச்சைப்படியும் எதேச்சதி எனத் தீர்ப்பளித்தது.
ட அம்சம் -யாதிக் கத்திலுள்ள விசேட ர்த்துவதற்கான நிவாரணம் கும். டெவ்லின் பிரபு (Lord எபணியாள் பற்றிய பொதுச் ன்ற வேளையில், சமூக நீதி க்கிணங்கப் பொதுச்சட்டம் முள்ள மிக முக்கிய சாதனங் பிணக்குகள் சட்டம் அமை த்ெதுக் காட்டாக தொழில் க்கும் இடையிலான சேவை வ்வாறிருப்பினும் தொழில் நக்கு நிவாரணம் வழங்கலா ள் சட்டம் வெளிப்படையாக னற்ரெட் எஞ்சினியரிங் தேவநாயகம் 12 வழக்கில்

Page 32
பிரிவு 31(B) (4)பின் யாளுக்கும் அவரின் தொழி ஏதேனும் சேவை ஒப்பந்தத் எது எவ்வாறிருப்பினும், உட் ஒரு விண்ணப்பத்தின் பேரில் நியாய சபையால் ஏதேனும்
வழங்கப்படலாம்'
இந்த ஏற்பாடு, குடிய கின்றதை விடவும் கூடிய நியாய சபைகளின் தலைவர். யத்தில் குடியியல் சட்டத்தி இருந்த போதிலும் தென் தொடர்பில் ஆங்கிலேய நீதி பின்பற்றுகின்றன வென்பது ஒப்பந்தம் தொடர்பில் நீதிமன் கட்டளையிட மாட்டாது. களினது நடைமுறையாகவு சட்ட ஏற்பாடு தவிர நட்டஈடு . சேவை ஒப்பந்தமொன்றில் தன்மையில் நிவாரணம் வழங் நியதிச்சட்ட முறையான ஏற் சட்டம், அத்தியாயம் 131 இல் இ அது தொழில் நியாய சபையா பரிகாரங்களுடன் சேவையில் வழங்கப்படுதலையும் இய அத்தகைய நியாய சபைகள் ஒ குமிடத்தும், நீதியானதும் கருதுகின்ற அத்தகைய நிவாரம்
ஒப்பந்தம் மீறப்படுகி சட்டத்தின் கீழ் நட்ட ஈட்டை சட்டம் அதன் மதி நுட்பத்தி உத்தரவாதத்தின் அடிப்ப

வருமாறு கூறுகின்றது 'வேலை ல் தருநருக்கும் இடையிலான தில் முரண்பாடான ஏற்பாடுகள் பிரிவு (1) இன் கீழ் செய்யப்படும் ஒரு வேலையாளுக்குத் தொழில் - நிவாரணம் அல்லது பரிகாரம்
பியல் நீதிமன்றங்கள் அனுபவிக் பரந்த தத்துவங்களை தொழில் களுக்கு அளிக்கின்றது. 'இவ்விட என் கோட்பாடுகள் எவ்வாறாக னாபிரிக்க நடைமுறை இதன் மன்றங்களின் நடைமுறையைப் 5 தெளிவு. தனிப்பட்ட சேவை ன்றம் குறித்த நிறைவேற்றத்திற்கு இதுவே இலங்கை நீதிமன்றங் ம் இருக்கின்றது. இங்கு நியதிச் ஒன்றுதான் பரிகாரம். தனிப்பட்ட
குறித்த நிறைவேற்றம் என்ற பகப்படுதலை இயலச் செய்கின்ற பாடு கைத்தொழில் பிணக்குகள் இப்போது உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ல் ஏனைய நிவாரணங்கள் அல்லது ல் மீளவமர்த்துகின்ற நிவாரணம் லச் செய்கின்றது. உண்மையில் ப்பந்த மீறலெதுவும் இல்லாதிருக் ஒப்புரவானது மென்று அவை ணத்தை வழங்கலாம்.' என்ற பட்சத்தில் ஒருவர் பொதுச் - மட்டும் தான் கோர முடியும். ல் ஊழியர்களுக்கான தொழில் டையில் இவ்வேற்பாட்டை
18

Page 33
உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ்வேற்பு தீர்ப்பளிக்கக் கூடியதாகத் தெ தலைவர்களுக்கு பரந்த தத்துவங்
சான்றுக்கட்டளைச் சட்டத்தின் 6
கைத்தொழிற் பிணக்குக பின்வருமாறு கூறுகின்றது : இ நடவடிக்கைகளை நடத்துகையி நீதிமன்றம், தொழில் நியாய ச ை அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவ சான்றுக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கட்டுப்படுத்தப்படுதலாகாது.
கையாள்கின்ற நிறுவனங்கள் சாவு ஏற்பாடுகளினால் கட்டுப்படு இவ்வேற்பாடு கூறுகின்ற போ. முன்னருள்ள வழக்கு நடவடிக் சட்டத்தின் ஏற்புடைமை தொடர மேனிலை நீதிமன்றங்கள் வ யூனிவர்சிட்டி கிளறிக்கல் அசோசியேஷன் எதிர் த யூனி. வழக்கில், தொழில் நியாய சல சட்டத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்பம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள மதி நுட் இருத்தலும் அதனைப் பாதுகாப் கொள்ளுதலும் அவற்றுக்கு அனு. நீதி மன்றம் தெரிவித்தது. சோமாவ ரைல்ஸ் இன்டஸ்றீஸ் லிமி ராஜரட்ணம், அவர்கள் பிரிவு தொழில் நீதி மன்றங்களுக்கு அ
13. 1970 NLR - 84 14. 79 - [- NLR.204
19

பாடு மீளவமர்த்துவதற்கான தாழில் நியாய சபைகளின்
களை அளிக்கின்றது.
ஏற்புடைமை ள் சட்டத்தின் 36(4) ஆம் பிரிவு இச்சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு
ல் ஏதேனும் கைத்தொழில் -ப, நடுத்தீர்ப்பாளர் : அல்லது
லர் அல்லது ஆணையாளர் ஏதேனும் ஏற்பாடுகளினால் கைத்தொழிற் பிணக்குகளை ன்றுக் கட்டளைச் சட்டத்தின் த்ெதப் படவில்லையென திலும், இந்நிறுவனங்களின் கைகளில் சான்றுக் கட்டளைச் ர்பில் சில வழிகாட்டல்களை பழங்கியுள்ளன. சிலோன்
அன்ட் டெக்னிக்கல் வர்சிட்டி ஒஃப் சிலோன் பெகள் சான்றுக் கட்டளைச் பாத போதிலும் அவை அதில் பத்தை நன்கறிந்தவையாக பான ஒரு வழிகாட்டியாகக் கூலமாக அமையும் என உயர் பதி எதிர் பாக்சன்ஸ் டெக்ஸ் ரெட்14 வழக்கில் நீதியரசர் 36(4) சான்று விதிகளைத் ளிக்காதிருப்பதன் மூலம்,

Page 34
சான்றுக் கட்டளைச் சட்டத் படும் சட்ட நீதிமன்றங்களின் வானதுமான கட்டளைகளை பட்டுள்ள கைத்தொழில் பாளர்களினதும் தொழில் நி நியாயாதிக் கத்துக்கும் இ முனைப்படுத்திக்காட்டுகின் தான் தொழில் நியாய ச கட்டுப்படுத்தப் படவில்லை. முறையைக் கைக்கொள்ள கட்டளையை ஆக்குவதற்கு. கூடியதாக, குற்ற ஒப்புதல்கள் சான்றுரைகள் மீதும் செயற்பா
பங்களாதேசில் கூட முறை தொடர்பில் இலங்கை அவதானிக்கின்றேன் எனினா படுத்தப்பட்ட நியாயாதிக்க கைத்தொழில் உறவுகள் க களினால் வழிப்படுத்தப் ப களுக்கு நடவடிக்கை முன் படவில்லை .நடவடிக்கை அவற்றின் தத்துவங்கள் பற முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்தது உறவுகள் கட்டளைச் சட்டத் சான்றை அறிமுகப் படுத்துவ வகுத்துரைக்கின்ற ஏற்பா தெரிவிக்கப் படவில்லை. பின்வருமாறு குறிப்பிட்டு குகளைக் கையாள்கின்ற ஒரு கண்டிப்பாகக் கட்டுப்படுத் நீதிமன்றம் அல்லவென்பது வெறும் ஊகத்திலும், சமூகம் கருத்தின் பேரிலும் ெ

பான்
தின் விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப் கடமைக்கும், நீதியானதும் ஒப்புர T ஆக்குவதற்குத் தத்துவமளிக்கப் நீதிமன்றங்களினதும் நடுத்தீர்ப் யாய சபைகளினதும் ஒப்புரவான இடையிலான வேறு பாட்டை சறது. எனவே இக்காரணத்தினால் சபைகள் சான்று விதிகளினால் அவை தமது சொந்த நடவடிக்கை லாம். அவை ஒரு நியாயமான ச் சுதந்திரமாக நடந்து கொள்ளக் Tமீதும் குற்றத் துணையாளிகளின் -முடியும்' என தீர்ப்பளித்தார்.
தொழில் நீதிமன்ற நடவடிக்கை மயை ஒத்த நிலைமையையே நான் வம் தொழில் நீதிமன்றம் மட்டுப் கத்தையே கொண்டுள்ளது. அது ட்டளைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடு டுகின்றது. தொழில் நீதிமன்றங் றைச் சட்டமெதுவும் வகுக்கப் 5 முறைச் சட்டம் இல்லாமை ஊறிய பல்வேறு முரண்பாடான து. 1969ம் ஆண்டு கைத்தொழில் தில் சட்டத்தின் ஏற்புடைமையும் பதற்கான நடவடிக்கை முறையை டுகளும் திட்டவட்டமாகத் பங்களாதேசின் உயர் நீதிமன்றம் ள்ளது. கைத்தொழிற் பிணக் நியாய சபை, சான்று விதிகளால் தப்படாததென்ற கருத்தில் ஒரு உண்மைதான். எனினும் அது நீதி பற்றிய அதன் விசித்திரமான சயற்படலாமென்பது அதன் 20

Page 35
ய
பொருளாகாது. 'அது அதன் தரப்பு பிணக்கிலுள்ள விடயத்துக்கு ஏற்பு செயற்பட வேண்டிய கடப்பா தொழில் நியாய சபையின் முன் தொழில் நீதிமன்றத்தில் நடவடிக் கட்டளைச் சட்டத்தின் ஏற்பு
வழக்கில் நீதியரசர் ராஜரட்ணம் . பங்களாதேஷ் உயர் நீதிமன்ற
னவாகவும் சரிநிகரானவையாக யாகவும் காணப்படுகின்றது. சால் அண்மைக்கால வளர்ச்சி கொல பெற்றோலியக் கூட்டுத்தா காணப்படுகிறது. 1. ஒரு தொழில் நியாயசபை சாவு
ஏற்பாடுகளினால் கட்டுப்படு 2. எனினும் கைத்தொழிற் பிண
பிரிவு, தொழில் நியாயசபை சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு படைக் கோட்பாடு எதனைய செயற்படுவதற்கு அனுமதிக். ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாத செவ்வையும் நீதியும் பற்றிய தினால் விலக்கப்பட்டுள்ளது வைக்க முடியாத ஒரு மூலம் சபை அதன் முன்னர் சமர்ப்பி விடயத்தை நீதியியல் மதி தெளிவான கடமைக்குட்பட்
3,
சன
15. Prevention and settlement of industrial d 16. 1999 -3 SLR - 150

பில் நியாயாதிக்கத்தினுள்ளும் டைய சட்டத்துக்கிணங்கவும் எடையது 15 இலங்கையில் னர் அல்லது பங்களாதேசில் கைகள் தொடர்பில் சான்றுக் டமை பற்றி சோமாவதி அவர்களின் குறிப்புரைகளும் ந்தின் குறிப்புரையும் ஒத்த நவும் ஏறக்குறைய ஒன்றே றுச்சட்ட ஏற்புடமை பற்றிய ம்பகே எதிர் இலங்கைப் பனம் 16 எனும் வழக்கில்
ன்றுக் கட்டளைச் சட்டத்தின் த்தப்படவில்லை. க்குகள் சட்டத்தின் 36(4) ஆம் யொன்று சான்றுக் கட்டளைச் 5 மூலாதாரமாயுள்ள அடிப் பும் முற்றாகப் புறக்கணித்துச்
கவில்லை.
கேள்வி அறிவுச் சான்று தெட்டத்தெளிவான காரணத் - ஏனெனில் அது நம்பிக்கை ஆகும். ஒரு தொழில் நியாய விக்கப்படும் சான்றாயமையும் ப்ெபீடு செய்ய வேண்டிய
டுள்ளது.
isputes in South Asia ( 1.L.O)

Page 36
பிரதம நீதியரசர் (அப் அவர்கள் குறிப்பிட்டதாவது நியாயசபையானது சான்றுக் களுக்கு மூலாதாரமாயுள்ள . ஒன்றையேனும் முற்றாகப் பு இப்பிரிவு அனுமதிக்கவி சபையொன்று அதன் சான்றாயமையும் விடயத்ன வேண்டிய தெளிவான கடன் தொழில் நியாய சபை செய்ய முற்றுமுழுதாக ஏற்றுக்கொ. சான்றின் மீது செயற்ப்பட்டு கேள்வி அறிவுச் சான்று ( தெட்டத்தெளிவான காரன பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அது ! மூலம். இவ் வழக்கில் முன் இன் சான்றாயமையும் பெறும்
ஓல் சிலோன் கொமர் வேக்கர்ஸ் யூனியன் எதிர் வழக்கில், சான்றினால் மு முதனிலை நிகழ்வு பற்றிய க அல்லது அதனால் காணல் நிகழ்வினால் முழுமையாக மொன்றுக்கு வந்துள்ள, முடி சட்டப் பிரச்சனையில் படுவாரெனத் தீர்ப்பளிக்க ஏற்புடையதல்ல என்ற விதி சட்டத்தை புறக்கணிப்பதாக மொத்தமான சான்று நியாய அல்லது முடிவை ஆதரிக்க மு சான்று இல்லை என்பது அதே
17. 1999 - 1SLR - Part 13-343

பபோதய ) ஜீ.பீ.எஸ் .த சில்வா : 'எனது கருத்துப்படி தொழில் கட்டளைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடு அடிப்படைக் கோட்பாடுகளில் புறக்கணித்துச் செயற்படுவதற்கு ல்லை. தொழில் நியாய முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்படும் மத நீதியியல் மதிப்பீடு செய்ய மமக்குட்பட்டுள்ளது. இதனைத் த் தவறியுள்ளது. ஏனெனில் அது ள்ள முடியாத கேள்வி அறிவுச் Tளது. ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செவ்வையும் நீதியும் பற்றிய னத்தின் நிமித்தம் விலக்கப் நம்பிக்கை வைக்க முடியாத ஒரு கொணரப்பட்ட ஆவணமான R.1 ஐதி பூச்சியம் ஆகும். Tஷல் அன்ட் இன்டஸ்றியல் நெஸ்லே லங்கா லிமிரெட்17 முழுமையாக ஆதரிக்கப்படாத காண்பொன்றைச் செய்துள்ளது,
ப்பட்ட ஏதேனும் முதனிலை
ஆதரிக்கப்படாத அனுமான டவு செய்யும் அதிகாரியொருவர் வழுவியவராகக் கொள்ளப் ப்பட்டது. 'சான்றுச் சட்டம் அது முழுமையாகச் சான்றுச் பொருள் கோடலாகாது. ஒட்டு மான முறையில் காண்புகளை மடியாதிருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும்
5 அளவில் ஏற்புடையது.

Page 37
டேவிட் ஜே. அன்ட ஹஸ்னி 18 வழக்கில் நீதியரசர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் : 'நிய சட்டத்தினால் கட்டுப்படுத்தப் படம் யாயுள்ள அதே வேளையில் அச்சட்ட சபையினாலும் விளங்கித் தீர்ப்பத செவ்வையான தன்மையும் ! கோட்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள எவ்வித சான்றும் கொடுக்கப் ப ஆளில் எண்பித்தற் பொறுப்புத் த அறிவுக் கோட்பாடு 102 ஆம் பிரிக் கோட்பாட்டிலிருந்து விலகுவத இருக்கவில்லை எனவே சான் ஏற்பாடுகளினால் தொழில் நி டுத்டதப்படவில்லையென்று ச கூறுகின்ற போதிலும், தொ முன்னருள்ள நடவடிக்கைகள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை முற்று ஆபத்தை மேனிலை நீதிமன்றங் சுருங்கக் கூறின் அது சமூக பின்பற்றப்பட வேண்டிய ஒரு ச அமையும். நீதியானதும் ஒப்புரவானதுமென்
இலங்கையில் கைத் கையாள்வதில் நீதியானதும் ஒப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. கைத்தொழில் நீதி மன்றங்களா? களினாலும் நீதியானதும் ஒப்புர வழங்கப்பட வேண்டுமென பிரி. பிரிவு 31(C) (1) என்பவை குறி!
18 (2001) - 1 SLR - Part 6&7 - 168
23

ர்சன் எதிராக அஹமட் பெர்னான்டோ அவர்கள் ரய சபை சான்றுக் கட்டளைச் வில்லையென்பது உண்மை வாக்கம் எந்தவொரு நியாய ற்குப் பொருத்தமான நீதியும் ற்றிய சில அடிப்படைக் ளது. இரு பக்கத்தினராலும் டாவிட்டால் தோற்கக்கூடிய ங்கியுள்ள தென்ற ஒரு பொது பில் காணப்படுகின்றது. அக் ற்கு நல்ல காரணமெதுவும் றுக் கட்டளைச் சட்டத்தின் யாய சபைகள் கட்டுப்ப ட்டத்தின் 36(4) ஆம் பிரிவு ழில் நியாய சபைகளின் எல் சான்றுக் கட்டளைச் முழுதாக நிராகரிப்பதிலுள்ள கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. 5 நீதியை வழங்குவதில் அதி சிறந்த வழிகாட்டியாய்
=ற எண்ணக்கரு தொழிற் பிணக்குகளைக் அரவானதுமென்ற கோட்பாடு
நடுத்தீர்ப் பாளர்களாலும் லும் தொழில் நியாய சபை வானதுமான கட்டளைகள் வு 17(1) பிரிவு 24 (1) மற்றும் ப்பிடுகின்றன. நீதியானதும்

Page 38
ஒப்புரவானதும் என்ற சொ என்ன? சட்ட வரலாற்றில், ச கத்தின் விளைவாக ஏற்படுகி. குறித்த சில முறைமைகள் உள்ளன. ஒப்புரவென்பது 3 பற்றிய சில கோட்பாடுகளை ததுமல்ல. சட்டவியல் பு! இயற்கைச் சட்டத்துக்கும் இ காட்டுகின்றது. சுருங்கக் க சட்டமென்பது, பாராளுமன் சட்டங்களைப் போன்ற, சட்டத்தைக் குறிக்கின்றது. லே உள்ளவாறான சட்டமாகும். சட்டத்தை விட உயர்ந்த மனிதனின் தேடலை இயற்கை நீதியின் உட்கருத்தாயிருக்.
குறிக்கின்றது.
ஒப்புரவென்ற இக் சட்டங்களுக்கு எவ்வாறு ஏ. நோக்குதல் பொருத்தமானதாகு வேக்கர்ஸ் யூனியன் எதி கைத்தொழில் பிணக்குச் சம் நடுத்தீர்ப்பாளர்களும் கைத்தெ நியாய சபைகளும் வேலைய கட்டுப்படாமல் செயற்படல
வானதுமான தீர்ப்புகளை அல் மென்றும் கொள்ளப்பட்டது. இரு பதங்களும் சார்பு நி ை
19. 69 NLR - 289.

ற்றொடரினால் கருதப்படுவது படத்தின் கண்டிப்பான பிரயோ ன்ற அநீதியைத் திருத்துவதற்குக் தோன்றியுள்ள சந்தர்ப்பங்கள் இயற்கைச் சட்டம் அல்லது நீதி ளவிடக் கூடியதுமல்ல, குறைந் லனறிவுவாதச் சட்டத்துக்கும் இடையில் ஒரு வேறுபாட்டைக் கூறுவதாயின் புலனறிவுவாதச் ன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட உண்மையாகக் காணப்படும் வறு வகையில் கூறுவதாயின் அது மறு புறத்தில் புலனறிவுவாதச் கருத்தியலானதொன்றுக்கான கச் சட்டம் குறிக்கின்றது. சட்டம் க வேண்டுமென்பதை அது
கோட்பாடு எமது தொழிற் ற்புடையதாகின்றது. என்பதை தம். யுனைரெட் எஞ்ஜினியரிங் கிர் தேவநாயகம் 19 வழக்கில் ட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட தாழில் நீதிமன்றங்களும் தொழில் காளின் சேவை ஒப்பந்தத்துக்குக் --மென்றும் நீதியானதும் ஒப்புர லது கட்டளைகளை வழங்கலா ஆயின் நீதி, ஒப்புரவு ஆசிய இந்த லயானவையாகவும் அகவயத்

Page 39
திற்குரியனவாகவும் இருப் பொடிசிங்கோட்' வழக்கில், றே எவரேனும் ஆள், அக் கட்ட வெளிப்படையாகத் தோன்றுகி ஒப்புரவானதுமான ஒரு கட்ட கொள்ளப்பட்டது .றிச்சர்ட் பீரி வழக்கில் ஆக்கமுறையான நீதியானதும் ஒப்புரவானது. சட்டத்தின் கட்டமைப்புக்கு கொண்டது. நீதியும் ஒப்புரவும் மட்டும் மேற்கொள்ளப்படும் ந மேயன்றி ஓர் இரக்கமான இதய நடவடிக்கையொன்றாக அமை பட்டது. ஹேய்லிஸ் எதிர் குரெ நீதியரசர் தம்பையா, அவர்கள் சட்டத்தின் 24ம் பிரிவு நீதி ஒப்புரவானதும்' என்று தே. வழங்குவதற்குக் கைத்தொழில் திக்கம் அளித்துள்ளதனால் அத்த சட்டத்தை முழுமையாகப் தன்னிச்சையான முறையில் செ விசித்திரமான ஒரு முன் மொழி
இக்கோட்பாடு சுப் பொறஸ்ட் எஸ்ரேட் எதிர் ம கம்கறு சங்கமய 23 வழக்கில் அதில் நீதியரசர் ரி. எஸ். பெ
20. 78 C.L.W - 46. 21. 62 N.L.R - 223. 22. 63 N.L.R - 248.
23. 66 N.L.R - 14.
5

பதனால் பீரிஸ் எதிர் ர்மையான உள்ளம் கொண்ட >ளயை வாசிக்கின்ற போது ன்ற பண்புகளே நீதியானதும் ளைக்கான சோதனையென்று ஸ் எதிர் விஜேசிறிவர்தன | வழிகாட்டல்களுக்கிணங்க, மான கட்டளையெதுவும் உட்பட வேண்டுமெனக் சட்டத்தின் கட்டமைப்பினுள் டவடிக்கைகளாக இருக்கலா த்தின் தூண்டுதலுக்கிணங்கிய தல் ஆகாது எனக் கொள்ளப் மாசற் தம்பையா 2 வழக்கில் ள் கைத் தொழில் பிணக்குச் மன்றத்துக்கு 'நீதியானதும் ாற்றக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பை ல் நீதி மன்றத்துக்கு நியாயா கைய ஒரு நீதிமன்று நாட்டின் புறக்கணிக்கலாமென்றும் யற்படலாமென்றும் கூறுவது வென்று கூறுகின்றார். பிறின்ரென்டன்ற் ஹை -லப்னே ஸ்ரீ லங்கா வத்து
மீண்டும் பின்பற்றப்பட்டது. ரனாண்டோ அவர்கள், ஒரு

Page 40
தொழிலாளி வேலை நீக்கஞ் தொழில் தருநரால் சேவை ஒ . முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ள பே சட்டத்தின் 31 (C) (1) ஆம்
வாழ்க்கைத்துணைக்கு ஒப்புர தொழில் நியாய சபைக்குச்சுத, 'நீதியானதும் ஒப்புரவான வழங்குகையில் ஒரு நியாய. வேண்டும்.
நீதியரசர் வீரமந்திரி குணசிங்க24 வழக்கில் . 'தேவநாயகம் வழக்கின் முடி முறைப்படி செயற்படு வதி செயற்படுமாறு தேவைப்ப கருதியதாக கொள்ளக் கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரி நீதி கடமைப் பொறுப்புடைய பட்டதும் தனிவேறானது வேண்டும். நியாய சபைகள் | பின்பற்ற வேண்டுமெனத் ! அதற்கிணங்க நீதியானதும் ஒ வழங்குகின்ற அவற்றின் ( சான்றுகள் எல்லாம் கவனத்தி
ஒரு தொழில் நியாய துக்கான ஊழியர்களின் வி புரிந்துணர்வுடனும் விளங்க நியாய சபையானது நீதி மு ஊழியருக்கு உதவுகின்ற ஒ எங்குள்ளதென்று வெட்ட தன்னுறுதியான சான்றின்
24. (1970) - 72 N.L.R - 76.

செய்யப்பட்டதன் விளைவாகத் ப்பந்தம் கட்டாயமான முறையில் ரது, கைத்தொழிற் பிணக்குகள் பிரிவின் கீழ் தொழிலாளியின் வான நிவாரணம் வழங்குவதற்குத் ந்திரமில்லையென்று கொண்டார். துமான ' கட்டளையொன்றை சபை நீதிமுறைப்படி செயற்பட
) அவர்கள் இ.போ.ச. எதிர் வெளிப்படுத்திய கருத்தாவது!
வு. தொழில் நியாய சபைகள் நீதி ல்லை யென்றும் நீதிமுறைப்படி டுத்தப் படவில்லை யென்றும் / என எனக்குத் தோன்றுகின்றது. முறைப்படி செயற்படுவதற்கான வரா என்ற கேள்வியும் வேறு
மன்பதை இங்கு வலியுறுத்த இயற்கை நீதிக் கோட்பாட்டைப் தேவைப்படுத் தப்படுகின்றன. ஒப்புரவானதுமான கட்டளையை முடிவுக்கு வருவதில் முக்கிய பல் கொள்ளப்பட வேண்டும்.'
- சபையின் முன்னர் நிவாரணத் ண்ணப்பம் அனுதாபத்துடனும் கப் படவேண்டிய போதிலும், றைப்படி செயற்பட வேண்டும். ரு முயற்சியாக அது உண்மை வெளிச்சமாகக் காட்டுகின்ற பால் அதன் கண்களை மூடிக்
26

Page 41
சட
கொள்ளலாகாது. அதன் கட்ட வானதாகவும் இருக்க வேண்டு கான காரணங்களையும் கெ பொருத்தமற்ற விடயங்களை களையும் கவனத்திற் கொள்க சபையொன்று தன்னிச்சையா வதற்கு நீதியும் ஒப்புரவும் பற்றி மாட்டா.
மனேஜர் நாக்கியாகந்த வேக்கர்ஸ் யூனியன் 25 வழ கூறியதாவது: 'நீதியானதும் ஒ யொன்றைச் செய்கையில் ஏ மட்டுமன்றி தொழில் தருநரின் நலனையும் கருத்தில் கொள்ளல் சட்டவாக்கத்தின் குறிக்கோ பெறுனரை மட்டுமன்றி மனநி. கொண்டிருத்தலாகும். இலங்கை நீதியானதும் ஒப்புரவானதுமான பாட்டைப் பின்பற்றுவதற்கு வழங்கியுள்ளன. அவையாவன 1. நாட்டின் சட்டங்கள் பின்ட நியாயசபைகளும் நடுத்தீர் கோட்பாட்டினைப் பின்பற் செயற்பட வேண்டும். முக்கிய சான்றுகள் எல்ல! வேண்டும். தொடர்புடைய முக்கிய கவனிக்கப்பட வேண்டும் . கட்டளை அல்லது நடுத்தீர்
* > *
25. 1969 - 77 C.L.W - 52.

ளை நீதியானதாகவும் ஒப்புர மென்பதுடன் அக்கட்டளைக் Tண்டிருக்க வேண்டும். அது பம் தொடர்பற்ற பிரச்சனை ரக்கூடாது. தொழில் நியாய ன ஒரு கட்டளையைச் செய் ய கோட்பாடுகள் துணை நிற்க
குறூப் எதிர் லங்கா எஸ்ரேட் மக்கில் நீதியரசர் கிறெட்சர் ப்புரவானதுமான கட்டளை ஒருவர் ஊழியரின் நலனை நலனையும் நாட்டின் பரந்த வேண்டும். ஏனெனில் சமூக ள் மன நிறைவான தொழில் றைவான தொழில் தருநரையும் கயின் மேனிலை நீதிமன்றங்கள் ச கட்டளை யென்ற இக்கோட் ச் சில வழிகாட்டல்களை
வற்றப்பட வேண்டும்.
ப்பாளர்களும் இயற்கை நீதிக் றுவதன் மூலம் நீதி முறைப்படி
எம் கவனத்தில் கொள்ளப்பட
TUUL
ப கேள்வி ஒவ்வொன்றும்
ப்பு அதற்குரிய காரணங்களைக்

Page 42
கொண்டிருத்தல் வேண் 6. நியாய சபைகளும் நடுத்த
செயற்படலாகாது. பொது மக்களின் நல வேண்டும்.
இலங்கையிலுள்ள தலைவர்களும் கைத்தொழில் நீதியானதும் ஒப்புரவானதும் கைத்தொழிற் பிணக்குக வழிகாட்டல்களைப் பின் பேணுகின்றனரெனக் கூ படுகின்றேன். இலங்கையி கட்டளையொன்று சான்று கண்டாலன்றி, தொழில் நியா நடுத்தீர்ப்பாளர்களினதும் நீதிபதிகளினதும் கட்ட தலையிடுகின்றன. கைத் ஏற்பாடுகளின் கீழ் செய்யப் கட்டளைகள் நீதியானதும் கருவின் கீழ் பரந்தளவில் உள்
க!

நிம். தீர்ப்பாளர்களும் தன்னிச்சைப்படி
ன் கருத்தில் கொள்ளப்படல்
T/12
தொழில் நியாய சபைகளின் ம நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளும் | என்ற எண்ணக்கருவுக்கிணங்கக் களைத் தீர்மானிப்பதற்கான பற்றுவதில் உயர் தரத்தைப் றுவதில் நான் பெருமைப் "ன் மேனிலை நீதிமன்றங்கள், பகளுக்கு முரண்பட்டதென்று
யசபைகளின் தலைவர்களினதும்
கைத்தொழில் நீதிமன்ற மளகளில் மிக அரிதாகவே தொழில் பிணக்கு சட்டத்தின் பப்படும் நடுத்தீர்ப்புகள் அல்லது ஒப்புரவானதுமென்ற எண்ணக் ரளடக்கப்படுகின்றன.
08

Page 43
தொழில் நியாயசபை நி.
ஓர் ச. கட்டளையொன்று சான் அல்லது ஆதாரமற்ற சான்றின் தென்று கண்டாலன்றி வழ நியாயாதிக்க மன்றுகள் தொழி களில் தலையிடமாட்டா. நிகழ் சபைகளுக்குப் பரந்த நியாயாதி அசோசியேரட் பற்றறி மனுப. எதிராக எம்.எஸ். பெறோ வழக்கில் நீதியரசர் எச்.டபிள்யு. கருத்துப்படி சட்டத்தைக் கற்ற கண்ணோட்டத்தில் சான்றைக் மேன்முறையீட்டாளரின் வழக்கற என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிய தமது தீர்மானத்துக்கு வரு முன் அளவில் ஆராய்ந்து மதிப்பீ கருதுகிறேன். கற்றறிந்த தலைவ முரண்பட்டதென்றோ நியாய பிக்கப்பட்ட சான்றின் அடிப்பு வொரு மனிதனும் வந்திருக்கமு ளாரென்றோ நான் நினைக்கல் நீதிமன்றம் நிகழ்வுகளின் அடி
முடிவுக்கு வரக்கூடுமென்பது ! நிகழ்வுகளை மதிப்பீடு செய்த பார்த்தலும் நியாய சபைக்கு தெரிவித்தார்.
கைத்தொழில் பிணக்கு பிரிவு சட்டப் பிரச்சனையின் மீ வீட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்கி
26. 112 / 90 (..\ யப்பutes 27.01.1993.
29

நழ்வைக் கண்டறியும்
பை வகளுக்கு முரண்பட்டதென்று படி அதன் முடிவுக்கு வந்த மையாக மேன்முறையீட்டு ல் நியாய சபைகளின் முடிவு வு தொடர்பில் தொழில் நியாய க்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. க்சறேர்ஸ் சிலோன் லிமிரெட் ஸ் மற்றும் ஏனையோர்26 சேனநாயக்க அவர்கள் எனது Dறிந்த தலைவர் முறையான
சீர்தூக்கிப் பார்த்துள்ளார். பிஞர் சமர்ப்பித்தகருத்துக்களை ரதுள்ளது. கற்றறிந்த தலைவர் னர் சான்றுகளைப் போதிய டு செய்துள்ளாரென நான் பரின் கட்டளை சான்றுகளுக்கு
சபையின் முன்னர் சமர்ப் படையில் நியாயமான எந்த டியாத ஒரு முடிவுக்கு வந்துள் பில்லை. மேன் முறையீட்டு ப்படையில் வேறுபட்ட ஒரு உண்மைதான். எனினும் இந் லும் அவற்றைச் சீர் தூக்கிப் ரிய விடயமாகும்.'' எனத்
கள் சட்டத்தின் 31 (D) (2) ஆம்) எது மட்டும் தான் மேன்முறை ன்றது. ஆயின் நீதிமன்றத்

Page 44
தீர்ப்பொன்றின் மீதான மேல் தாகவோ, சட்டம் பற்றியதா நியாய சபைகளின் தீர்ப்பி நியாயாதிக்க வரம்பெல்லை மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்
நட்டஈடு
கைத்தொழில் உறவுக கைத்தொழிற் பிணக்குகள் ச யாளின் சேவைகள் முடிவுறு தொழில் முடிவுறுத்தல் ஆணையாளர் தமது பூரண காரணங்களுக் காகவல்லாது முடிவுறுத்துவதற்கு ஒப்புதல் நட்ட ஈட்டுக்கான தீர்ப்பை பட்டுள்ள பொழுது எழுகி துரதிர்ஷ்டவசமாக நியதிச் படவில்லை என்பதுடன் கைது அல்லது தொழில் முடிவுறு மதிப்பிடுவதற்கான முறை! படவில்லை. அது நட்ட "நீதியானதும் ஒப்புரவானதும் செய்யும்படி நியாய சபைக்கு க்கு விட்டுள்ளது. நீதியானது எண்ணக்கரு தெளிவற்ற தாயு றபர் எஸ்ரேட்ஸ் லிமிட்டெ நீதியரசர் சர்வானந்தா அவர் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து எதுவென்று தீர்மானிக்கும் கட மதிநுட்பத்துடன் நியாய ச
27.79 - N.L.R - 421.

ரமுறையீடானது நிகழ்வு பற்றிய கவோ அமையலாம். தொழில் ன் மீதான மேன்முறையீட்டு சட்டத்தின் மீது மட்டுமே என டுள்ளது.
ளில் நட்டஈடு என்கின்ற விடயம் ட்டத்தின் பிரகாரம் ஒரு வேலை வத்தப்படும் பொழுது அல்லது சட்டத்திற்கமைய தொழில் தற்றுணிபின்படி, ஒழுக்காற்றுக் ஒரு வேலையாளின் தொழிலை >ளிப் பதற்கு ஒரு நிபந்தனையாக வழங்குவதற்கு அதிகாரமளிக்கப் ன்றது . நட்டஈடு' என்ற பதம் சட்டத்தினால் வரையறுக்கப் த்தொழிற் பிணக்குகள் சட்டத்தில் பத்தற் சட்டத்தில் நட்டஈட்டை றயொன்றும் வகுத்துரைக்கப் ஈடு பற்றிய பிரச்சினையை ம்" என்ற அடிப்படையில் முடிவு அல்லது தீர்மானிக்கும் அதிகாரி பம் ஒப்புரவானதும் எதுவென்ற ள்ளது. கலிடோனியன் ரீஅன்ட் ட். எதிர் ஹில்மன் 27 வழக்கில் எகள் ஒவ்வொரு வழக்கினதும் து நீதியானதும் ஒப்புரவானதும் ட்டற்ற தற்றுணிபை சட்டமன்றம் பைகளுக்குக் கொடுத்துள்ளது.
30

Page 45
நிச்சயமாக இத்தற்றுணிபு ! கப்படுதல் வேண்டும்; விசே தொழிற்பாட்டுப் பரப்பை படுத்தவோ முற்படாதுள்ள . தற்றுணிபுப் பிரயோகத்தைத் தடு விதிகளை வகுக்குமாயின் அது பிரயோகத்துக்குச் சாதகமான தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே, நட்டஈட்டுக்க நியாய சபைகளுக்கு பரந்தகம் வேளையில், அவை நீதி முறை பட்டுள்ளதனால், தடையற்ற கட் அவற்றுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட சையாக இயங்கும் அதிகாரம் . முடிவு செய்யப்பட்ட தீர்ப்புச்சா
அண்மையில் ஜயசூரி பெருந்தோட்டக் கூட்டுத்தா கலாநிதி அமரசிங்க அவர்கள் ஈட்டுக்குப் பின்வருமாறு வரை
""நட்டஈடு என்பது ' பதத்திலிருந்து தோன்றிய ஒன் படுவது என்னவெனில், ஒ சான்றுகளையும் நிகழ்தகவுக பின்னர், இழப்பின் தன்மை அதற்குத் தோன்றுகின்ற அபிப் ஒரு தொகையைத் தீர்மானிக் வழக்கின் எல்லாச் சூழ்நிலைக ஒரு நியாயமான அறிவுள்ள தொகையென்று கருதாமல்
28. (1995) 2 S.L.R - 379.

நீதிமுறைப்படி பிரயோகிக் டமாகச் சட்ட மன்றம் இத் விதித்துரைக்கவோ மட்டுப் போது, இந்நீதிமன்றம் இத் க்ெகின்ற மிகவும் கண்டிப்பான இத்தற்றுணிபின் முறையான எதாக அமையாது' எனத்
ரன தீர்ப்பளிப்பதில் தொழில் ன்ற தற்றுணிபு உள்ள அதே ப்படி செயற்படப் பிணிக்கப் டுப்பாடின்றிச் செயற்படுவதற்கு
வில்லையென்பதும், தன்னிச் அவற்றுக்கில்லை யென்பதும், ட்டமாயுள்ளது.
ய எதிர் இலங்கை அரச பனம் 28 வழக்கில் நீதியரசர் கருத்துக் கூறும் போது நட்ட விலக்கணப் படுத்தி யுள்ளார் : compensare' என்ற லத்தீன் றாகும். இதில் எதிர்பார்க்கப் ரு நியாயசபை வழக்கின் ளையும் சீர்தூக்கிப் பார்த்த யையும் அளவையும் பற்றி பிராயத்தின் பேரில் முடிவில் க வேண்டும். அத்தொகை, ளையும் கருத்திற் கொள்கின்ற மனிதன், மட்டு மீறிய ஒரு அத்தொகை, நீதியானதும்

Page 46
ஒப்புரவானது மெனக்கருதக் நீதி தேவதையின் தராசுகள் மென்று கருதுகின்றவாறு இ பட வேண்டும். ஊழியருக் எதிர்கால வேலை வாய்ப்புக் நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கல் ரீதியான இழப்பின் அடிப்ப இழந்ததனாலும் அத்தொழில் பூர்வமாக எதிர்பார்க்கப்ப
அவருக்கு ஏற்பட்ட நட்டங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும்''.
இலங்கைப் போ விஜேரத்ன வழக்கில், நீதி கூறியதாவது : 'நட்டஈட்டை கொடுக்கும் நோக்கம் உ ஜயசூரிய வழக்கில் நீதியரக நட்டஈடென்பது இழப்புக்கா கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஏற்படுத்தப்பட்ட நிதித் தீங்க உணர்வுகள், கடுந்துயரம், க
வசதிக்கேடு என்பவற்றால் அவற்றை நிதி நட்டங்களாக இல்லாதவிடத்து, நட்ட ஈட் தப்பட மாட்டாவென்று, கரு
கைத்தொழிற் சட்டத்தி தொலைவான உணர்வு பூர்வம் குரியதல்ல. இலங்கைப் ே விஜேரத்ன 30 வழக்கில், நீதி
29. 77 N.L.R - 481.
30. 77 N.L.R - 481.

கூடியதாக அமைதல் வேண்டும். எமக்கு நினைவூட்ட வேண்டு இறுதியில் ஒரு சமநிலை காணப் கு வழங்கப்படும் நட்டஈடு , களைப் பாதிக்கின்றதாக அவரின் ளங்கத்துக்குத் தவிர, உணர்ச்சி டையில் அல்லாது, தொழிலை லிலிருந்து எதிர்காலத்தில் சட்ட சட்டவற்றை இழந்ததனாலும் ளை ஈடுசெய்கின்ற சமநிலையைக்
க்குவரத்துச் சபை எதிர் யரசர் வைத்திலிங்கம் அவர்கள் - மதிப்பிடுவதில் தண்டனை ள்ளடக்கப்பட்டிருத்தலாகாது' =ர் கலாநிதி அமரசிங்க அவர்கள், ன ஓர் இழப்பீடென்றும், அதில் விடயம் தொழில் தருநரால் கன்றும் கூறுகின்றார். புண்பட்ட சச்சரவு, மதிப்பிழப்பு அல்லது ம் ஏற்படும் தரமிழத்தல்கள், மாற்றிக் கணிக்கக்கூடிய சான்று டைக் கணிப்பிடுவதில் உட்படுத்
த்து வெளியிட்டார். தின் அதிகார எல்லைக்குள் மிகத் மானதுயரம் சுயமாக நட்டஈட்டுக் பாக்குவரத்துச் சபை எதிர் யரசர் வைத்திலிங்கம் அவர்கள்

Page 47
ஏ)
நட்ட ஈட்டைத் தீர்மானிப்பதற்
முன்வைத்துள்ளார்.
அ) தொழில் தருநர் ஈடுபட்டு ஆ) பணம் கொடுப்பதற்குத்
ஆற்றல். இ) ஊழியரின் வயது . ஈ)
அவருடைய வேலையின் உ) சேவையின் கால அளவு. ஊ) சிரேஷ்ட நிலை. (சேவை எ) தற்போதைய சம்பளம் .
அவருடைய எதிர்கால வ ஐ)
ஒத்த, மாற்றுத் தொழில் ெ ஒ) அவருடைய கடந்த கால ! ஓ)
ஊழியருக்கெதிராகச் சுமத் தன்மை உட்பட வேலை !
அதன் தன்மையும். ஒள) ஊழியரின் செயல்
தக்கதென்பது. க) |
வேலையிலிருந்து நீக்கு ஓய்வூதிய உரிமைகளிரு
விளைவும். ங்)
கொடுக்கப்பட்ட பணத் ெ உழைத்த தொகை அல்லது உழைத்திருக்க வேண்டிய பொருத்தமான காரணங்க
ஜயசூரிய வழக்கில் நீதி அவர்கள் இயன்ற வரையில்
33

குச் சில வழிகாட்டல்களை
ம.
ள்ள தொழிலின் தன்மை.
தொழில் தருநருக்குள்ள
தன்மை .
மூப்புநிலை)
ாய்ப்பு வளங்கள் .
பறுவதற்கான வாய்ப்பு . நடத்தை.
தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் நீக்கத்துக்கான சூழ்நிலையும்
எந்தளவுக்குக் கண்டிக்கத்
வதன் விளைவும் எதிர்கால 5ப்பின் அவற்றின் மீதான
தாகை அல்லது உண்மையில் து வேலை நீக்கத்தின் பின்னர் ய தொகை உட்பட ஏனைய
ள்.
தியரசர் கலாநிதி அமரசிங்க நியாய சபையின் முன்னர்

Page 48
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சான்றுகளில் குறைந்தபட்சமாவது கருத்தில் முன்மொழிவு செய்துள்ளார்.
அ) வேலையிலிருந்து !
இறுதிக்கட்டளை மேன்முறையீடு .ெ முறையீட்டு நீதிமன் வழங்கப்படும் தேதி
உடனடி ஊதிய இழப்பு ஆ) எதிர்கால வாழ்வுக்கு
இழப்பு இ) இளைப்பாற்று நன்மை
உழைப்புக்களில் ஏற்பு நீக்கப்பட்ட ஊழியரின் ச மிகையூ தியங்கள், தனிப்பட் வழங்கப்பட்ட வாகனத்தை பெறுமதி, வதிவிடம், வீட் நாணயப் பெறுமதியுடைய பு
ஆகியவற்றின் பணப் பெறுப விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழ நியாயசபை தீர்மானிக்கக்கூடி சமர்ப்பிக்க வேண்டியது ஊழி!
இலங்கைப் போக்குவ வைத்திலிங்கம் அவர்கள், ந ஆண்டுச் சம்பளத்தை விடக்
குறிப்பிட்டார். இந்த மூன்று எல்லையாக வைப்பதற்கு அடி அதே நீதியரசர் ஹன்டர்சன் விஜேதுங்க 1 வழக்கில் இ
31. 33/72 S.C. minutes 31.01.1074.
3

ன் அடிப்படையில், பின்வருவன > கொள்ளப்பட வேண்டும் என
நீக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து அல்லது தீர்ப்பு அல்லது சய்யப் படுமாயின் மேன் றத்தின் இறுதித் தீர்மானம் வரையிலான காலத்துக்கான ம் நன்மைகளின் இழப்பும் ய இழப்பு அல்லது எதிர்கால
களின் இழப்பு படும் நட்டமென்பது, வேலை ம்பளம், கொடுப்பனவுகள், ட பாவனைக்கு கம்பனியால் ப் பயன்படுத்துவதன் பணப் டு வேலையாட்கள் மற்றும் மற்படு தேவைகள், நன்மைகள் மதி என்பவற்றின் சராசரியென மியருக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தை டியதாக போதிய சான்றுகளைச்
யரின் பொறுப்பாயுள்ளது. ரத்துச் சபை வழக்கில் நீதியரசர் ட்டஈடு கூடிய பட்சம் மூன்று கூடுதலாக இருத்தலாகாதெனக் று ஆண்டுகாலச் சம்பளத்தை ப்படை ஏதும் இருக்கவில்லை. ன் அன்ட் கம்பனி எதிர் இவ்வெல்லையை மேம்படுத்தி,

Page 49
நட்டஈடாக ஐந்து ஆண்டுச் சம்ப அன்ரனி எதிர் இலங்கைக் தாபனம் 32 வழக்கில், நியாய . ஓராண்டுச் சம்பளம் எவ்வகையி உயர்நீதிமன்றம், நட்டஈட்டை அதிகரித்தது.
அசோசியேரட் நியுஸ் லிமிட்ெடெட் எதிர் ஜயசிங்க தீர்மானிக்கும்படி நியாயசபை கே கால ஊதிய இழப்பை அது கன் மாயினும் நட்டஈட்டுக்கு மே ஊதியத்தை செலுத்தும்படி தனி அது உரித்துடையதல்ல எனத் தீர்.
சலீம் எதிர் ஹட்டன் நவு வழக்கில், சேவை முடிவுறுத்த களை இடுகின்ற போது நீதிமன்ற நடைமுறையினதும் சமூக நீதி மூன்று (3) முக்கிய கோட்பா படுகின்றது. அக்கோட்பாடுகளால்
1) தொழில் நியாயசமை
பரந்தகன்றது. கைத்தொழிற் பிணக்கு நிவாரணம், சட்டப்படி
வழங்கப்படுவதற்கு மப் யாதலால், நியாய சபைக்கு மென்று தோன்றக் கூடிய அதன் கடமையாகும்.
2)
32.57/86 S.C. minutes 06.03.1986. 33. 1982 - 2 S.L.R 595. 34. 1994 -3 S.L.R 409.
35

ளத்தை வழங்கினார். சிறில் கடற்தொழில் கூட்டுத் சபை நட்டஈடாக வழங்கிய லும் போதாதெனக் கருதிய ஏழு ஆண்டுச் சம்பளமாக
பேப்பர்ஸ் ஒவ் சிலோன் 53 வழக்கில் - நட்டஈட்டைத் காரப்படுகின்ற போது கடந்த பனத்தில் கொள்ள வேண்டு மலதிகமாகக் கடந்த கால வேறாகத் தீர்ப்பளிப்பதற்கு க்கப்பட்டது. ஷனல் வங்கி லிமிட்டெட்34 கல் வழக்குகளில் கட்டளை மம், தொழிற் சட்டத்தினதும் "யினதும் சாரத்துக்கிணங்க டுகளினால் வழிப்படுத்தப் வன, பகளின் நியாயாதிக்கம்
கள் சட்டத்தின் கீழான சேரவேண்டிய நன்மைகள் டுப்படுத்தப் படவில்லை கு நீதியானதும் ஒப்புரவானது ஒரு கட்டளையை இடுதல்

Page 50
இழப்பீடு (சேதம்) செய்யப்பட்ட பிழை கின்றது. மறுபுறத்தில் | படாத பணவகை நட் செய்தலை உள்ளடக்கு
தொழில் நியாய . முடிவுறுத்தப்படுவதன் பே. நீதியானதாக இருப்பினும் கூ க்கான கட்டளையையிடல கோரிக்கையைப் பரிசீலனை முடிவுறுத்தல் ஒரு கைத்தொழி துர்நடத்தைக்கான, ஓர் ஒழு. வேறுபாடெதுவும் கற்பித்த வானதுமென்ற நிலையை ஆ. இருப்பின் நட்டஈட்டுக் கொ யிடலாம். முடிவுறுத்தல் பொருத்தமான அத்தகைய யிடலாம். மேலே குறிப்பிடப் குலதுங்க அவர்கள் ''அ போதிலும் அவருக்கெதிராக சார்த்தப்படவில்லை. ஒரு செய்யக்கூடிய தவறுகளில் ஒ குறிப்பிட்டதுடன், அச்சூழ் பதாரருக்கு நட்டஈடு வழங்கப்
தகுதிகாண் நிலையி கடிதமூலம் உறுதிப்படுத்த தகுதிகாண் நிலையிலேயே இ முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வி முடிவடைந்த பின்னரும் கூட உள்ளவராகவே கருதப்படுகில் ஓர் ஊழியரின் சேவைகள் : தொடர்பில் முற்றுமுழுதாக தொழில் தருநரே காணப்ப
(1)

எப்போதும் ஒரு தரப்புக்குச் க்கு ஈடு செய்தலைக் குறிக் நட்டஈடுகடமை மீறல் சம்பந்தப் உத்தை அல்லது சேதத்தை ஈடு கின்றது ' எனக் கொண்டது.
சபையொன்று சேவைகள் ரில், அத்தகைய முடிவுறுத்தல் ட, நட்டஈட்டுக் கொடுப்பனவு ரம். நட்டஈட்டுக்கான ஒரு ன செய்கையில், அத்தகைய ல் மூடப்பட்டதனாலா அல்லது க்காற்று நடவடிக்கையா என்ற லாகாது. நீதியானதும் ஒப்புர க்குகின்ற விசேட சூழ்நிலைகள் டுப்பனவுக்கான கட்டளையை நீதியானதாக இருப்பினும் நிவாரணத்துக்கு கட்டளை பட்ட சலீம் வழக்கில் நீதியரசர் வர் கவனயீனமாயிருந்துள்ள நேர்மையீனம் எனும் குற்றம் மனிதன் தனது வாழ்நாளில் ஒன்றுதான் கவனயீனம்' எனக் மநிலைகளின் கீழ் விண்ணப் பபட்டது.
லுள்ளவர் தமது சேவையில் ப்படும் வரை தொடர்ந்தும் நப்பாரென்பது சட்டத்தில் நன்கு டயம் ஆகும். தகுதிகாண் காலம் ஊழியர் தகுதிகாண் நிலையில் Tறார். தகுதிகாண் நிலையிலுள்ள அல்லது செயல் நிறைவேற்றம் த் தீர்மானிக்கும் நீதிபதியாக டுகின்றார். தகுதிகாண் நிலை

Page 51
ஊழியரொருவரின் சேவை முடிவு தருநரின் முடிவில் தொழில் நியா எனவே தொழில் தருநரின் மும நியாயாதிக்கம் தொழில் நியா ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டுள்ளது. தொழில் தருநருக்கு எதிராகதான் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் எ நியாயசபை விசாரணை செய்ய நிலையிலுள்ளோர் சேவைகள் ெ இலங்கை வங்கி 5 வழக்கின் தீர அமைகின்றது. மேற்கூறப்பட்ட ட்டாளர் இலங்கை வங்கி கம் கிளையின் துணை முகாமையா நீடிக்கப்படத்தக்க மூன்றாண்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
அ) அவரின் வேலை திருப்திக ஆ)
மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட் வாராயின், அத்துடன் குறித்துரைக்கப்பட்ட வங் சித்தியடைவாராயின் : படுத்தப்படக் கூடியதாகுப்
சார்த்தப்பட்ட முறைகேடு தொடர்ந்து அவரின் சேவை முடி டுகள் கடந்த பின்னரும் கூட, அ நிலையில் இருந்தமை, மேன் முள் படாமையை நியாயப் படுத்துவ அவர் தேவையான வங்கியாளர் திருக்கவில்லை. அவரின் நியமன வாறு, அவர் மருத்துவ பரிசோதகம் தி யிருக்கவில்லை. பல தடன. பட்டுள்ளார். அவருடைய பதி
35. 1995 - 1 S.L.R 115.

றுத்தல் தொடர்பில் தொழில் ரயசபை தலையிடமுடியாது. டிவை விசாரணை செய்யும் யசபைக்கு இல்லையென சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் தீயெண்ணத்துடன் வேலை எனச் சார்த்தினால் மட்டும் லாம். எனினும், தகுதிகாண் தாடர்பில் பாராக்கிரம எதிர் எப்பு ஒரு திருப்பு முனையாக - வழக்கில், மேன் முறையீ நலச் சேவைகள் நிலையக் பாளராக, நான்காண்டுகள் த்ெ தகுதிகாண் நிலையில்
ரமானதாயின்
சையில் அவர் சித்தியடை
கியாளர் பரீட்சையில் அவர் அவரது சேவை உறுதிப்
5.
பெற்றிய விசாரணைகளைத் வுறுத்தப்பட்டது. நான்காண் வர் தொடர்ந்தும் தகுதிகாண் றையீட்டாளர் மீளவமர்த்தப் பதாகக் கொள்ளப் பட்டது. பரீட்சையில் சித்தியடைந் அக் கடிதத்தில் கோரியிருந்த னைக்குத் தம்மை உட்படுத் வைகள் அவர் எச்சரிக்கப் தில்கள் நயமற்றவையாக,
1ாக,

Page 52
அன்றேல் கடினமானவை வெறுப்பைக் காட்டும் சொற்பு அவரைச் சேவையில் உறுதிப் இருக்கவில்லை. இங்கு நட்ட நீதியரசர் குலதுங்க அவர்கள் அவருக்கு ரூ.3,000/- செலவு ஏழாண்டுச் சம்பளத்தை வழங் நிரந்தர ஊழியரின் சார்பாக 6 தொகைக்கு சமமானதாகும் நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பளிக் அதிகரிக்க முடியாதுள்ளேன். விண்ணப்பதாரருக்கு ஏழா ரூ.76,020/= வழங்கப்பட்டது' பட்ட வழக்கில் தொழில் இரண்டரை வருட கடந்த க மீளவமர்த்தியது அல்லது மா சம்பளம் வழங்கியது. மேன்மு நீதிமன்றம் நட்டஈட்டை அ வழங்கியது. உயர் நீதி ப நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி
நான் முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட தீர்ப்புக் கல் அதனதன் சொந்தத் தகுதி பேரில் தீர்மானிக்கப் படுகி நட்டஈட்டைத் தீர்மானிப்பத பொதுவான கோட்பாட் ை பயன்படுத்த முடியாது. எ இலங்கையில் தொழில் ந தலுக்குப் பதிலாக நட்டஈட் வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்

1ான
பாகவே காணப்பட்டதுடன், பிரயோகத்தைக் கொண்டிருந்தன. படுத்துவதற்கு நியாயமெதுவும் ஈடு வழங்கப்பட முடியும். என்று
"மேன் முறையீட்டு நீதிமன்றம் த் தொகையுடன் நட்ட ஈடாக கியுள்ளது. இது வழமையாக ஒரு பழங்கப்படும் ஒரு நட்டஈட்டுத் 5. எனவே மேன் முறையீட்டு கப்பட்ட தொகையை நான் எனத் தீர்ப்பளித்து அதற்கிணங்க ண்டுச் சம்பளத் தொகையான எனக் குறிப்பிட்டார். சொல்லப் நியாயசபை, வேலையாளை பல ஊதியத்துடன் சேவையில் ற்றாக நட்டஈடாக மூன்றாண்டுச் மறையீட்டில், மேன்முறையீட்டு திகரித்து ஏழாண்டுச் சம்பளம் மன்றம் மேன் முறையீட்டு ப்ெபடுத்தியது.
குறிப்பிட்டவாறு, மேலே ளிலிருந்து ஒவ்வொரு வழக்கும் எளினதும் சூழ்நிலைகளினதும் மன்ற தென்பதைக் காணலாம். ற்கு எல்லா வழக்குகளிலும் ஒரு ட அல்லது அளவுகோலைப் னினும் ஜயசூரிய வழக்கு, யொயசபைகளால் மீளவமர்த் ட்டைத் தீர்மானிப்பதற்கு, ஒரு தப்படுகின்றது.
28

Page 53
விளக்கத்துக்கு முந்திய இணக்.
இலங்கையின் கைத்தொ நீள் தலைப்புக் கூறுவதாவது: "ன தடுப்பதற்கும் விசாரணை செய் அவற்றுடன் தொடர்புடைய அ விளைவான கருமங்களுக்கும் ஏற் சட்டம் ; இச்சட்டத்தின் நோக்கம், இணக்கத்தை ஊக்குவித்தலும், யையும் ஒத்திசைவையும் பேணுத நிலைநாட்டுதலுமாகும். இச்சட் ஒன்றின் முன்னருள்ள விசாரனை முந்திய இணக்கம் தொடர் ஏற்பாடெதனையும் கொண்டிரு தீர்த்தலை மட்டும்தான் வெள் தொழில் நியாயசபை விசாரனை போக்கு, விளக்கத் தீர்ப்புக்கு ஊக்குவிப்பதாகவே தோன்றுகின் தொழில் நியாய சபைகள் விளக் நடைமுறையைக் கைக்கொள்கின் இணக்கமென்ற எண்ணக்கரு ஸ்தாபனம் ஊக்கு விக்கின்றது. முத்தரப்பு இணக்கத்தை ஊக் தொழில் நிறுவனம் இலங்கை திட்டங்களை நடாத்தியது. விள. நடைமுறையைக் கைக்கொள்வ இணக்குவதில் தொழில் நியாய வகிக்கலாமென்றும் உணரப் முன்னாள் தொழில் நீதிமன்ற நீதிப பங்களாதேஷில் தொழிற் பி இணக்குதலும்' பற்றிய தமது கம் தெரிவிக்கின்றார்." கூட்டான தொழிற் பிணக்குகளைத் தீர்ப்பதி இணக்கமுறைமை யொன்று பங்க இல்லை. குறிப்பாகத் தனிப்பட்ட
39

கம்
ழிற் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கத்தொழிற் பிணக்குகளைத் வதற்கும் இணக்குவதற்கும் ல்லது அவற்றின் இடை நேர் 5பாடு செய்வதற்கானதொரு கைத்தொழிற் பிணக்குகளில் கைத்தொழிலில் அமைதி லும், சமூக உறுதிப்பாட்டை டம் தொழில் நியாய சபை எயொன்றில் விளக்கத்துக்கு பில், வெளிப்படையான க்வில்லை. அது விளங்கித் சிப்படுத்துகின்றது. எனினும் ணகளின் அண்மைக்காலப்
முன்னர், இணக்கத்தை றது. அண்மைக்காலங்களாக கத்துக்கு முந்திய இணக்க எறன. விளக்கத்துக்கு முந்திய வை சர்வதேச தொழில் கைத்தொழிற் பிணக்குகளில் க்குவிப்பதற்குச் சர்வதேச பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சித் க்கத்துக்கு முந்திய இணக்க பதன் மூலம் பிணக்குகளை பசபைகள் முக்கிய பங்கு படுகின்றது. பங்களாதேஷ் தி நிர்மலேந்து தார் அவர்கள் ணக்குகளைத் தடுத்தலும் ட்டுரையில் இதே கருத்தை அல்லது தனிப்பட்ட கைத் கில், விளக்கத்துக்கு முந்திய களாதேசில் நடைமுறையில் பிணக்குகளின் விடயத்தில்

Page 54
ம
நீதிமன்ற நடவடிக்கைதான் தொழில் நீதி மன்றங்களின் ( வழக்கெதுவும் கிரமமான வழி முடிகின்றன. விளக்கத்துக்கு முறை அறிமுகம் நிச்சயமா பளுவை குறைக்கும் என்பது. தீர்க்கப்படுவதற்கும் வழிவ களுக்கிடையில் நேரடித் தெ பரிமாற்றமும் ஏற்படுவதனால் நடவடிக்கை முறை துரிதமாக மான தீர்வுகளை உருவாக்கு நியாய சபைகள் இதற்கான ( பதற்கு அவற்றின் தத்துவங்கள் பிரயோகிக்கின்றன வென்று முன் இணக்குவதற்கு முயற். தொழில் நிறுவனம் இனங் இந்தியா, நேபாளம், பாகில் போன்ற நாடுகள் மத்தியில் விளக்கத்துக்கு முன் வழக்கு முறைமை நடைமுறையில் உ நான் பெருமையடைகின்றேன் முந்திய இணக்கம் எவ்வாறு ெ காட்டுவதற்கு மாதிரிகளாக , எடுத்துக் கொண்டுள்ளேன். இ அட்டவணையானது கை எண்ணிக்கை, விளக்கத்துக் வமர்த்தல், வழங்கப்பட்ட ர களைக் காட்டுகின்றது.
36. Prevention and settlement of Labour
37. Prevention and settlement of Labour.

ஒரேயொரு பரிகாரம் ஆகும். முன்னர் தாக்கல் செய்யப்படும் பக்கு விசாரணைகளின் பின்னரே முந்திய இணக்க நடவடிக்கை க நீதிமன்றங்களின் வேலைப் துடன் பிணக்குகள் துரிதமாகத் குக்கும். சம்பந்தப்பட்ட தரப்பு Tடர்பும் சுதந்திரமான கருத்துப் > விளக்கத்துக்கு முந்திய இணக்க னதும் உடன்பட்டுக் கொண்டது ம். 36 இலங்கையில் தொழில் செயல் முறையை வகுத்தமைப் ளைப் பயனுறுதியுள்ள வகையில் ம், வழக்கு விசாரணைகளுக்கு சிக்கின்றனவென்றும் சர்வதேச கண்டுள்ளது. பங்களாதேஷ், பதான், மலேசியா, சிங்கப்பூர் இலங்கையில் மட்டும் தான் க் கேட்டு இணக்கம் செய்யும் ள்ளது 37 என்று குறிப்பிடுவதில் ன். இலங்கையில் விளக்கத்துக்கு "சய்து முடிக்கப்படுகின்றதென்று நான் நான்கு நியாயசபைகளை தெனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள யாளப்பட்ட வழக்குக்களின் கு முந்திய இணக்கங்கள், மீள நட்டஈடு பற்றிய புள்ளிவிவரங்
Disputes in South East Asia. Disputes table no 2.5 by Mr.A.Sivananthiran.

Page 55
அட்டவணை.
தொழில்
நியாயசபை
09
இல. 13.
கொழும்பு
|முடிவுறுத்த விளக்கத்திற்கு |பதியப்பட்ட
மீள
வருடம்
ப்பட்ட
முந்திய
வழக்குகள்
அமர்த்தல் வழக்குகள் இணக்கம்
1998 347
305
232 (76%)
1999 267
237
106 (44%)
2000 358
285
162 (57%)
1998 390
282 133 (47%)
41
21
09
|2 மே. அ.

கொழும்பு
22
14
07
96
நீர் கொழும்பு
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
259
165
656
316
519
286
315
351
220
182
716
519
591
226
239
177
85 (39)
51 (29%)
538 (75%)
347 (66%)
524 (88%) |
117 (51%)
101 (42%)
86 (48%)
78
நுவரெலியா
97
50
97

Page 56
அட்டவணை இல. 13இலிருந்து (கொழும்பு) ெ காட்டுகின்றது. அட்டவலை இல. 2 மேலதிகம் (கொழு காட்டுகின்றது. அட்டவணை கம்பனிகள் பெரும்பாலும் தொழில் நியாய சபையின் கின்றது. அட்டவணை இ
குடிசனம் செறிந்துள்ள நுவரெ புள்ளிவிவரங்களைக் காட்டு எல்லாம் நிறைவேற்றப்ப இணக்கங்களைச் சுட்டிக் க சபைகளிலும் ஐம்பது வீத விசாரணைக்கு முன் இணக். அவற்றுள் சில வழக்குகள் | விசாரணையின் பின்னர் கட்ட மேலும் மீளவமர்த்துவதற்கா தோட்டத்துறைசார்ந்த வழக் குறிப்பிடத்தக்க போக்கை அல்ல களில் மீளவமர்த்தலுக்குப் பதி குறிப்பிடக்கூடியது ஆகும். அ பெருந்தோட்டத்துறையில், ஊ விட, வேலையில் மீளவமர்த்த இதற்குப் பல்வேறு காரணங்கள் 1) இவ்வூழியர்கள் 6
தொழிலாளிகள். அவர்களின் நடமாட் தோட்டத் தினுள்ளே மேலும், அவர்கள் 6 இறப்பர் பால் வெட்( போன்ற ஒரு குறிப்பி மட்டும் பயிற்றப்பட்ட
((.
து)

1, தொழில் நியாயசபை இல. பறப்பட்ட புள்ளிவிபரங்களைக் எ இல.2, தொழில் நியாயசபை ம்பு) இன் புள்ளிவிபரங்களைக் r இல.3 முதலீட்டுச் சபை (BOI) அமைந்துள்ள நீர்கொழும்புத் புள்ளிவிவரங்களைக் காட்டு ல .4, பெருந்தோட்டத்துறைக் லியாத் தொழில் நியாய சபையின் கின்றது. இப் புள்ளிவிவரங்கள் ட்ட, விளக்கத்துக்கு முந்திய ரட்டுகின்றன. எல்லா நியாய கத்திற்கு மேலான வழக்குகள் கம் செய்யப்பட்டவை ஆகும். மட்டும் தான் விசாரிக்கப்பட்டு பளை வழங்கப்பட்டவை ஆகும். ன தீர்ப்பு, பெரும்பாலும் பெருந் குகளில் அளிக்கப்பட்டதென்ற பதானிக்கலாம். ஏனைய பிரதேசங்
லாக நட்டஈடு வழங்கப்பட்டமை அத்தகைய போக்குக்குக் காரணம், ழியர்கள் எப்போதும் நட்டஈட்டை லை விரும்புகின்றமையே ஆகும். ள் உள்ளன. பெரும்பாலும் தேர்ச்சியற்ற
ட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட பெருந் யே மட்டுப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. தயிலைக் கொழுந்து பறித்தல், இதல் மற்றும் சில்லறை வேலை ட்ெட வேலையைச் செய்வதற்கு நள்ளனர்.
42

Page 57
. வ . எ A
ஒரு நகர்ப்புறப் பிரதே தொழில் தேட முடியாது . மேலும், ஊழியர்கள் இ 'லைன்' அறைகளிலேயே அத்துடன் வேறு பல நிய கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற அத்துடன் அவர்கள் மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தொழிற் சங்கங்கள் அக்கறையுடையன.
இவை போன்ற இன்றே பெருந்தோட்டத்துறை ஊழியர். படுதல் மூலமே பிணக்கைத் கின்றனர். அவர்கள் தமது கடந்த
கொடுக்கவும் நெகிழ்ச்சியான தயாராயிருக்கின்றனர். ஆனா ஊழியர்களுக்குக் கூடுதலான கே
அவர்களின் சேவை முடிவுறுத். தொழில்தருநர்களை, முகம் ெ வதில்லை. பெரும்பாலான ஊ களாதலினால் சேவை மு உடனடியாகத் தொழில் கிடை அவர்களுக்கு அதிகம். எனவே ரீதியாக, அதாவது மீளவமர்த்தலு மூலம் தீர்க்கும் இணக்கத்திற்கு தருநர்களின் மனப்பாங்கும் மீ நட்டஈடு செலுத்துதலே ஆகு இனங்கண்டு இணக்கத்தில் ஈடு கையாள்கின்ற தொழில் நிய பொறுப்பாகும். அவ்வாறு செ பெறுவதில் தலைவர் எப்போது இலங்கைத் தொழில்தருநர் சம்
43

சத்தில் அவர்களால் வேறு
ளைப்பாறியதன் பின்னரும் " வாழ்கின்றனர்.
திச்சட்டங்களாலும் அவர்கள்
னர்.
கூடுதலாகத் தொழிற்சங்க பர். வேலை உத்தரவாதத்தில்
னாரன்ன காரணங்களினால் கள் மீளவமர்த்தல் வழங்கப் தீர்த்துக் கொள்ள விரும்பு தகால ஊதியங்களை விட்டுக் இணக்கப்பாட்டுக்கும் வரத் எல்; ஏனைய துறைகளில் வதனம் வழக்கப்படுகின்றது. தப்பட்டதன் பின்னர் தமது கொடுக்க அவர்கள் விரும்பு ழியர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர் டிவுறுத்தப்பட்ட பின்னர் ப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் , அவர்கள் பிணக்கை பண அக்குப் பதிலாக நட்டஈட்டின் முற்படுகின்றனர். தொழில் ள வமர்த்தலுக்குப் பதிலாக தம். எனவே துறைகளை படவேண்டியது வழக்கைக் பாய சபைத் தலைவரின் ய்கையில், நல்ல முடிவைப் தும் வெற்றி காண்கின்றார். மேளனத்தின் (முன்னாள்)
பாம்

Page 58
அப்போதைய செயலாளர் நா அவர்கள் தமது ஆய்வுக்
இலங்கையைப் பொறுத்த யிலுள்ள ஒரு மரத்துக்காக எ சேமிப்புக்களையும் சொத் விடுகின்ற மக்களை நாமற தீர்ப்பதில் பெரும் தடுமாற பெரும் ஆற்றலும் தேவை இணக்குபவர், இரு தரப்பி படுத்தக் கூடியதும், தீர்வி எவரையும் மதிப்பிழக்கச் ெ காண வேண்டும். 38 தொ. தொடர்பில் அவரின் கூற் முடியாதுள்ளது. நாட்டின் . நியாய சபைகள் வெற்றிக முடிக்கின்றன. அதன் மூல பிரதான அச்சாணியாக அது எப்போதும், பேசி இணக் இணக்குபவர் என்ற நிலை தரப்பில் அது தோல்வியடை விளக்கத்தீர்ப்புக்குப் போக லிமிட்டெட் எதிர் ஓல் இன்டஸ்றியல் வேக்க மேன்முறையீட்டு நீதிமன் கோட்பாடுகள் மற்றும் இண சில வழிகாட்டல்களை வழ நீதிமன்றம் அதன் தீர்ப்பில் வழக்கில் 2ஆவது எதிர்வாதி நியாய சபையின் தலை உள்ளத்தைக் கொண்டவரா யடைந்த பின்னர், இணக் தெரிவிக்கப்பட்ட இணக்கப் கவனத்தில் கொள்ளப்படக் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சான்றி
38. (Globalization and its impact oninid
inarasinghe. 39. S. C. (Spi) 0.1707/2000

யகம் திரு.பிராங்ளின் அமரசிங்க கட்டுரையில் கூறுவதாவது, வரையில் தமது காணி எல்லை வழக்காடுவதற்கு தமது எல்லாச் துக்களையும் வாரி இறைத்து ேெவாம். சில பிணக்குகளைத் றம் ஏற்படுவதுடன் அதற்குப் ப்படுகின்றது. ஏனெனில் பேசி னரதும் உணர்வுகளை அமைதிப் ன் முடிவில், பிணக்கிலுள்ள செய்யாததுமான தீர்வொன்றைக் ழில் நியாய சபை விடயங்கள் றை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள எல்லாப் பகுதிகளிலும் தொழில் ரமாக இணக்கத்தைச் செய்து
ம் கைத்தொழில் உறவுகளின் இனங்காணப்பட்டுள்ளது. அது குபவர் அல்லது இடை நின்று ப்பாட்டை எடுக்கின்றது. அதன் கின்ற போது மட்டும் தான், அது நின்றது. ஷெல் காஸ் லங்கா சிலோன் கமர்ஷல் அன்ட் ர்ஸ் யூனியன் 39 வழக்கில் றம், பேசி இணக்குவதற்கான எக்கச் செயல்முறை தொடர்பில், ங்கியுள்ளது. மேன்முறையீட்டு - கூறியதாவது : 'தற்போதைய 5 நடுத்தீர்ப்பாளரான, தொழில் வர் பயிற்றப்பட்ட நீதியியல் க, பேசி இணக்குதல் தோல்வி கச் செயல்முறையின் போது - பேச்சுக்களும் கருத்துரைகளும் கூடாதென்பதும், அப்பிணக்கு ன் அடிப்படையில் வழக்கின்
பstrial relation - Article by Mr. franklin
44

Page 59
இயல்பான சிறப்புக்களை மட்டு வேண்டுமென்பது பற்றிய கே இருப்பாரென்பதில் ஐயத்துக்கி எதிர்வாதி நடுத்தீர்ப்பாளர்,, சான்றின் அடிப்படையில் பி நடவடிக்கை தொடங்கிய பி
ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கை எவையும் அவரின் கவனத் இவ்வடிப்படையில் தான் இம்முடிவைப் பின்னர். உயர் நீ தொழில் நியாய சபைகள், ந இந்நிறுவனங்கள் இணக்கத்து களையும் நாடிப்பார்ப்பதற் கொண்டுள்ளன. என்பதை, இத் மேலும் இணக்கத்துக்கான சாத்தி மூலம், வழக்காடும் திறத்த தென்பதையும் அது சுட்டிக்காட் சாத்தியமான விளைவை நே தொழில் நியாய சபை நடவடிக் நியாயமான இணக்கமொன் காத்திரமான முயற்சிகள் மே . அத்தகைய இணக்கமொன்ன பிணக்கில் சர்ச்சைக்குரிய அடி கலந்தாராய்வு ஊக்குவிக்கப்பட இருக்கின்றதாவெனக் கேட்டா திறத்தவர்களுக்கிடையிலான மாற்றம், இறுக்கம் தணிந்த ஒ உதவும் அது திறத்தவர், கூடி ! முறையைப் பின்பற்றவும், தொ நம்பகமானவராகவும், பக்கச்சி குபவராகவும் காண்பதற்கு வ சபைத் தலைவரின் பொறு
ஆற்றலும் இவ்வகையில் சோதி தோல்வியடைந்தாலும் கூட, அ ராய்வுகள் பிணக்கிற்கு அடிப்ப விடயங்களைத் தீர்ப்மானிப்பதா?
45

ம் நோக்கித் தீர்மானிக்கப்பட ட்பாட்டை நன்கறிந்தவராக டமில்லை. எனவே 2ஆவது தம்முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ணக்கைத் தீர்மானிப்பதற்கு ன்னர், இணக்கமொன்றை 5யில் அவர் அவதானித்தவை தை ஈர்க்கமாட்டா. ஒருவர் செயற்பட வேண்டும்' திமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. டுத்தீர்ப்பாளர்கள் போன்ற க்கான எல்லாச் சாத்தியங் கான நியாயாதிக்கத்தைக் தீர்ப்பு சுட்டிக் காட்டுகின்றது. யத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பதன் வருக்குப் பங்கம் ஏற்படா டுகின்றது. இம்முறை காரிய ாக்காகக் கொண்டிருக்கும். கைகளின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் றை எட்டுவதற்கு மிகக் ற்கொள்ளப்பட வேண்டும். றெக் கொண்டுவருவதற்கு, ப்படை விடயங்கள் பற்றிய வேண்டும். இணக்கமொன்று ல் மட்டும் போதாது. மாறாக உண்மையான கருத்துப் பரி ரு நிலைமையை உருவாக்க ய இணக்கமான ஓர் அணுகு ழில் நியாயசபைத் தலைவரே ார்பின்றி இடைநின்று இணக் ழிசெய்யும். தொழில் நியாய மையும் மெய்ப்பிக்கவல்ல நிக்கப்படுகின்றன. இணக்கம் த்தகைய முன்னதான கலந்தா படையாயுள்ள சர்ச்சைக்குரிய
ற்கு உதவும்.

Page 60
திறந்த பொருளாதாரமு
கைத்தொழில்
திறந்த பொருளாதார மயமாக்கலும், பாரம்பரிய பாரதூரமான மாற்றங்களை ஏ தொழில் முயற்சிகளின் கூ! தனிப்பட அமைந்த தொழில் உ போக்குக் காணப்படுகின்றது. கைத்தொழில் அமைதியைப் தார யதார்த்தத்திற்கும் அதன் பொருந்தக்கூடிய புதிய உபாயா மாறிவருகின்ற பொருளாத நிறைவேற்றுவதற்கு, உறுதி தொழிற் சட்டங்களின் செயற் இலக்கைக் கொண்டிருக்க இடம்பெயர் ஆற்றலென்பது, வளங்களுக்கும் மட்டுப்படுத் இப்போது, உலகில் எங்கிருந்து தாம் சிறந்ததெனக் கருதுகின் தளத்தை அமைத்துக் கொள் தாகின்றது. நிறுவனங்கள் பெ உற்பத்தித் தளத்தை மாற்றி உலகில் பெருமளவில் தொ. தெரிவாக அமைகின்றது.
இது ஊழிய உரி ை பொருட்டு, வழிமுறையொ வேண்டியதன் அவசியத்தைக் தொழில் முயற்சிகளின் அதிகரி பாரம்பரிய கைத்தொழில் தொடர்ந்து, பெரும்பாலான வாற்றல் பிரச்சினைகள் கவலை களாகியுள்ளன. தற்போது இய தன்னும், உலகமயமாக்கலில் முடியாதுள்ளன என்பதை மேலு

ம் உலக மயமாக்கலும், ல் உறவுகளும்
சரத்தின் தோற்றமும் உலக
கைத்தொழில் உறவுகளில் ற்படுத்தியுள்ளன. தற்காலத்தில் டிய சுதந்திரத்தையும், கூடிய பறவையும் நோக்கிய தெளிவான சமூகப் பங்காளிகள் மத்தியில் பேணுவதற்கு, புதிய பொருளா 7 சர்வதேச பரிமாணத்துக்கும் ங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அது தார, சமூகத் தேவைகளை மயான தொழில் உறவையும் படுத் தலையும் ஊக்குவிக்கும் வேண்டும். 'மூலதனத்தின் முன்னர் தேசிய சந்தைகளுக்கும் ந்தப் பட்டிருந்த நிறுவனங்கள் ம் பணத்தைத் திரட்டுவதற்கும், ற எவ்விடத்திலும் உற்பத்தித் வதற்கும் முடியுமென்ற கருத் ரும்பாலும் தாம் நினைத்தவாறு
அமைக்கக்கூடிய இன்றைய ழிலாளர் செலவுகள், முக்கிய
எமக்கு உத்தரவாதமளிக்கும் ன்று அவசரமாகக் காணப்பட குறிப்பால் சுட்டுகின்றது. அது த்து வரும் தன்னாதிக்கத்தையும் உறவுகளின் வீழ்ச்சியையும் நாடுகளில் சமூக ஒட்டிணை லக்குரிய பிரதான மூல காரணங் ங்கிவருகின்ற கைத்தொழில்கள் பங்குபற்றுவதைத் தவிர்க்க ம் உணர்த்துகின்றது.

Page 61
வெளிநாட்டுக் கம்பன தொழிற்பாடும் நடத்தப் ப சொத்துக்களையும் தொழிற் ப வதனாலும், தொழில் பிணக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. கிடையிலான வேறுபட்ட மனப் கண்ணோட்டங்களும், அவர்களு பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கக் கூடும் அமைதிக்குப் பிரதான அச். பெறுகின்றது. நியாய சபைகள், சட்டப் பிரச்சினைகளைத் தீர படுகின்றன. இதன் தொடர்பில் காட்டிய வழக்கு, இன்ரநவு ரெக்னலொஜிக்கல் இன்ஸ்ரிரி வேறொருவர்40 வழக்காகும். கைத்தொழிற் சட்டம், ஒப்ப ஊழியம் என்பவை ஆழமாக வி ' ஏற்புடையதும் முறையானதும். சட்டமே எனவும் அதாவது
மேற்கொள்ளப்பட்டதோ அந்த 3 , செயலாற்றுகை நிறைவேற்றுப் எனினும், தொழில் நியாயசபை கடமையாற்றவில்லை என்பத தங்களை மாற்றி அமைக்க முடிய கையின், சரி, பிழைகளை மென்பதுடன், அவ்வாறு செய தடுத்தலே அதன் நியாதிக்கமென் மனதில் கொண்டதாக, நீதியான கோட்பாடுகளைச் சுதந்திரமாகப்
இவ்வுருவமாற்றத்தைய தொடர்ந்து தொழில் உறவு மேலு உலக மயமாக்கல் தொடர்ந்து . அவ்வாறே உலகெங்கும் கைம
கT
40. 1994 -3 S.L.R 233.

பியால், முகாமைத்துவமும் படுவதனாலும், அதுவே, ாட்டையும் கட்டுப் படுத்து களிலும் கூட அவை பாரிய புதிய சமூக பங்காளிகளுக் பான்மைகளும் வேறுபட்ட க்கிடையில் பல்வேறு முரண் மாயுள்ளதுடன், கைத்தொழில் சுறுத்தலாகவும் தோற்றம் மேலும் மேலும் சிக்கலான ர்மானிக்கும்படி வேண்டப் மிகத் தெளிவாக விளக்கிக் னல் சயன்ஸ் அன்ட் யூட் எதிர் றோசா மற்றும் இதில் சர்வதேசச் சட்டம், ந்தச் சட்டம், வெளிநாட்டு : வாதிக்கப்பட்டன. இறுதியில் ஆனது தனிப்பட்ட சர்வதேசச்
ஒப்பந்தம் எவ்விடத்தில் இடம் பற்றிய சட்டமேயன்றி ம் இடம் பற்றிய சட்டமல்ல. ப ஒரு சட்ட நீதி மன்றமாகக் -னால், அது சேவை ஒப்பந் பும். ஒரு நியாயசபை, கோரிக் த் தீர்மானிக்க வேண்டு ப்கையில் சமூக அநீதியைத் ற அடிப்படை உண்மையயை ரதும் ஒப்புரவானதும் பற்றிய
பிரயோகிக்கவும் கூடும். பும் கலப்பிணைவையும் ம் மேலும் சிக்கலாகியுள்ளது. அதிகரிக்கின்ற வேளையில், இறப்படும் பணத்தொகையும்

Page 62
அதிகரிக்கின்றது. தினமும் கணக்கான டொலர்கள் தேசி சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற = மூலதனப் பெயர்வு நெகிழ்ச்சி நிற்கின்றது. தொழில் துரை பதற்குப் பல்வேறு உபாயங்கை இவ்விரு புதிய சமூகப் பங்கால் கொண்டுவர வேண்டியது அ
தொழில் நியாயசபை
நடைமுறை
தொழில் நியாய ச கட்டளையைச் செயற்படு, வேண்டியுள்ளது. தொழில் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஊ எய்தியுள்ளன. ஆரம்பத்தில் தெ அமைச்சின் கீழ் தாபிக்கப்ப சேவை ஆணைக் குழுவால் வ அல்லாதோரும்தலைவர்பதவி ஆயின் இப்போது, தொழில் நீதிமுறை அலுவலர்களென அர செய்யப்பட்டுள்ளது. நியமன கைகளும் நீதிச்சேவை ஆணை அண்மைக்கால வளர்ச்சிப்பாம் தொழில் நியாய சபைகளின் கொள்ளப்பட முடியாதென் திருத்தப் பட்டுள்ளன.
உச்ச முன்னுரிமையும் வேண்டுமெனக் கோருகின்ற தொழில் நியாய சபைக் க படுத்துதல் பற்றியதாகும். சபைகளால் வழங்கப்படும் மன்றங்களால் செயற்படு நியாயசபைகள் தொழில் ஆக

நூற்றுக்கணக்கான கோடிக் ய எல்லைகளுக்குக் குறுக்காகச் அதே வேளையில், சுதந்திரமான சியான தொழிற் சந்தையை நாடி றயும் அதன் பங்கை அதிகரிப் ள முயன்று பார்க்கின்றது. எனவே ரிகளுக்கிடையில் சமநிலையைக் வசியமானதாக அமைகின்றது.
பயின் கட்டளைகளை மப்படுத்துதல்
பைகளினால் வழங்கப்படும் த்துவதில் கவனஞ் செலுத்த நியாய சபைகள், வரலாற்றுப் டாக, நீதிமுறை அந்தஸ்தை தாழில் நியாயசபைகள், தொழில் பட்டு, நியமனங்கள் அரசாங்க ழங்கப்பட்டன. சட்டத்தரணிகள் க்குச் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டனர். நியாயசபைகளின் தலைவர்கள் சியலமைப்பின் மூலம் ஏற்பாடு ங்களும் ஒழுக்காற்று நடவடிக் க்குழுவின் பொறுப்பாயுள்ளன. தை உயர் தொழில் சாராதவர்கள் I தலைவர்களாகச் சேர்த்துக் ற விளைவுடையதாக, விதிகள்
உன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட மிக முக்கியமான பிரச்சினை, ட்டளைகளை நடைமுறைப் வழமையாக தொழில் நியாய கட்டளைகள், நீதவான் நீதி த்தப்படுகின்றன. தொழில் ணையாளரின் கீழிருந்த போது,

Page 63
கட்டளைகளைச் செயற்படுத் இப்போது தொடர்ந்தும் நடை மு காலங்களில், தொழில் நியாயசம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு - தத்துவம் அளிக்கப்படவேண்டு பங்காளிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக் ப்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது.
தொழில் நியாயசபைக தொடர்பில் இலங்கை
மன்றங்களின் சி தொழில் நியாயசபையி வேலையாட்களைத் தொழிலி தொழிலை முடிவுறுத்தல் தெ கையாள்தலாகும். தொழில் நி விசாரணையொன்றின் போது, ெ தொழிலையும், தொழிற் காலத் சம்பளத்தையும், சொல்லப்பட் முடிவுறுத்தப்பட்டதையும் ஏற்று நியாசபையின் கடமை மிகவு
தொழில் நியாயசபை தொழில்தா நீதிமுறைப்பட்டதா என்பதை, நிலைகளின் கீழ் வேலையாம் நிவாரணத்தைப் பரிசீலனை .ெ தொழில் நியாய சபையின் கடல் சொல்வதாயின், நேரடியாக தீர்மானிக்கும்படி அது கோரப்ப சில சூழ்நிலைகளில், தொழில் தலை மறுத்தல் போன்ற வே
எடுப்பதனால், தொழில் நியாயச் பற்றிய பிரச்சினையைத் தீ பொறுப்பை எதிர்நோக்குகி தொழில்தருநர், விண்ணப்பதாரரி ஏதேனும் கைத்தொழில் உறவு
49

துவதற்கு நிலவிய முறை றையில் உள்ளது. அண்மைக் பைகள் தமது கட்டளைகளை அவற்றுக்கு முழுமையான மென்ற கருத்துப்பட, சமூக குமிடையில் கருத் தொருமை
ளின் விளக்கங்கள் பின் மேனிலை நீதி 'ல தீர்ப்புகள்
ன
ன் முதற்படியான கடமை, லிருந்து நீக்குதல் அல்லது தாடர்பான விடயங்களைக் யாய சபையின் முன்னரான தாழில்தருநர் வேலையாளின் தையும், வேலையாள் பெற்ற ட வேலையாளின் தொழில் பக்கொள்வாராயின், தொழில் ம் எளிதானது. சுருக்கமாக ருநரால் எடுக்கப்பட்ட முடிவு த் தீர்மானிக்கவும், அச்சூழ் ளுக்கு உரித்தாக வேண்டிய சய்ய வேண்டியது மட்டுமே மையாகும். வேறு வகையில் சேவை முடிவுறுத்தலைத் -டுகின்றது. எனினும் குறித்த தருநர்கள் சேவை முடிவுறுத் றுபட்ட நிலைப்பாடுகளை பைகள் சேவை முடிவுறுத்தல் ர்மானிக்கின்ற சிரமமான ன்றன. சில சமயங்களில் என் தொழிலையும் அவருடன் வையும் அல்லது ஒப்பந்த

Page 64
உறவு முறையையும் முற்றாக ப தருநர், சம்பந்தப்பட்ட வேன மூலம் தாம் தொழிலை வறிதா எடுக்கின்றார். மேலும், வேலையாள் இணங்கியொ தொழிலை வறிதாக்கினாரென் இளைப்பாறுவதற்கான விரு சேவை நீடிப்பு வழங்கத் தெ வேலையாள் தமது சேவைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டன வென நிலமையில், சம்பந்தப்பட்ட அன்றி நிரந்தர ஊழியரல் தொழில்தருநர் எடுக்கக் கூடும் நிலையிலுள்ளதால், தொழில் நியாயசபை தலையிட முடி தொழில்தருநர் எடுக்கலாம். குறித்த தவணை ஒப்பந்த ஊழியத்தில் இருந்தாரென்ற ந அல்லது விண்ணப்பதாரர், ஒ என்ற அளவுக்குக் கூட வெளி அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் பொறுப்பை எதிர்நோக்குகின்ற (1) தொழிலின் இயல்பைத் (2) தொழில் தருநரால் கே
தீர்மானித்தல். மேலே கூறப்பட்ட விடயங்கள் வழக்குகளை நான் குறிப்பிட 6 சேவை நீடிப்பு :
சண்முகம் எதிர் மஸ் லிமிடெட்4' வழக்கில் 'நியாய வழுவினால் நடுத்தீர்ப்பு தூ
அதில் நடுத்தீர்ப்பாளர் த
41. 1996 -1 S.L.R 208.

மறுக்கின்றார். அல்லது தொழில் மலயாள் தமது செயல்பாட்டின் க்கினார் என்ற நிலைப்பாட்டை இடமாற்றக் கட்டளைக்கு கழுகாததன் மூலம், அவரின் சறு தொழில்தருநர் கூறக் கூடும். ப்புத் தெரிவு வயதின் பின்னர், தாழில் தருநர் மறுக்கக்கூடும். - பொருள்கொள்ளும் முறையில் பச் சார்த்தக்கூடும். பிறிதொரு வேலையாள் அமய ஊழியரே லவென்ற நிலைப்பாட்டைத் ம். மேலும், ஊழியர் தகுதிகான் ல் தருநரின் முடிவில் தொழில் யாதென்ற நிலைப்பாட்டைத் அத்துடன், விண்ணப்பதாரர் த்தில் அல்லது, பருவகால லைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடும். ரு சுயாதீனமான ஒப்பந்தகாரர் ஒப்படுத்தலைச் செய்யக்கூடும். நியாயசபைகள், இரட்டைப் றன: 5 தீர்மானித்தல் சவை முடிவுறுத்தப்பட்டதைத்
ளை விளக்கிக் காட்டுகின்ற சில விரும்புகிறேன்.
கெலியா பிளான்டேஷன்ஸ் ாதிக்கம் தொடர்பான ஒரு சட்ட ய்மை கெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கு நீதியானதும் ஒப்புர

Page 65
வானது மெனத் தோன்றக் கூடி வழங்குவதற்கு கைத்தொழில் ஏற்புடைய பிரிவு 17(1) அதிகார விண்ணப்பதாரரின் வழக்கை ஓர் நிலைப்பாட்டிலிருந்து அணுகி பிரதம நீதியரசர் ஜீ.பீ.எஸ்.த சில் நீடிப்பை மறுப்பதற்குக் காரண வில்லை என்பதும் குறிப்பி மேன்முறையீட்டாளர் திரும் தெரிவித்துள்ளதுடன் ஆவணமும் 'எனக் கருத்துக் கூறினார். அதற் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தள்ளுப் நீடிப்புக்கான கட்டளை உயர் பட்டது. அரசாங்க சேவையா தொடர்பில் அவர்களுக்குச் | படுமாயின், இடருறும் கட்சிக் அடிப்படை உரிமை மீறல் ! செய்வதன் மூலம், நிவாரணத்ன நியாயசபைகளும், தனியார் . மறுக்கப்படுதல் போன்ற அத்த. அடிப்படை உரிமை மீறல் தீர்ப்புகளினால் வழிப்படுத்தப் ப இப் பிரச்சினையை ஒப்பந்தம் படையில் தீர்மானிக் கவில்லை ஒப்புரவானதும் என்ற கோட்பாட்
சில சந்தர்ப்பங்களில் . கடிதத்தில் இளைப்பாறும் வய வழமையாக, 55 வயது இளைப் தெரிவுக்குரிய வயதாகக் கருதப்ப இளைப்பாற்று வயதாகவும் தீர் வயதின் பின்னர், தொழில் தருநர் சேவை நீடிப்பை வழங்குகிற விருப்புத் தெரிவுக்குரிய இளைப் பின்னர் சேவை நீடிப்பை மறுத்தம் ஒப்பானதெனக் கொள்ளப்பட்டது
51

ய அத்தகைய நடுத்தீர்ப்பை நீதிமன்றுக்கு சட்டத்தின் ம் அளிக்கின்ற போது, அவர் ஒப்பந்த வழியுரிமையென்ற யுள்ளார் எனக் கொண்டது. வா அவர்கள் 4ஆவது சேவை ரமெதுவும் கொடுக்கப்பட - டத்தக்க ஒரு விடயம். பத் திரும்ப அவ்வாறு ம் அந்நிலையை ஆதரித்தது'' கிணங்க, மேன்முறையீட்டு டி செய்யப்பட்டு, சேவை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப் எளர்களின் சேவை நீடிப்புத் சேவை நீடிப்பு மறுக்கப் காரர், உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்றைத் தாக்கல் தெ நாடுகின்றனர். தொழில் துறையில் சேவை நீடிப்பு கைய ஒத்த சூழ்நிலைகளில், விண்ணப்பங்கள் மீதான படுகின்றன. நியாயசபைகள் வழி உரிமைகளின் அடிப் பல மாறாக 'நீதியானதும் ட்டின் கீழ் தீர்மானிக்கின்றன. தொழில்தருநர், நியமனக்
தை வகுத்துரைக்கின்றார். ப்பாறுவதற்கான விருப்புத் டுவதுடன், 60வயது கட்டாய மானிக்கப் படுகின்றது. 55 , 60 வயதுவரை வருடாந்தம் ரர் . சில சந்தர்ப்பங்களில் பாற்று வயதான 55 வயதின் ல், சேவை முடிவுறுத்தலுக்கு அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில்

Page 66
தொழில் தருநரின் தீர்மானத்தில் விசாரணை செய்வதற்குத் நியாயாதிக்கமுண்டு. சேவை அடிப்படை உரிமை மீறல் வி 1) சுராங்கனி மாரப்பன
ஏனையோரும் 2) மானகே எதிர் கொட்ட அமய நிலை ஊழியர் :
தொழில் தருநர்கள் விண்ணப்பதாரர் அமய அடிப். பட்டுள்ளாரென்ற நிலையை எ பதம், தொழிலின் இயல்பு நி வேலை இருக்கின்ற போது ! வழங்கப்படுகின்ற தென்பன போது வேலையாளுக்கு அவ படுவதனால் தொழில்தருநரு ஒப்பந்த வழியான உறவு குறிக்கின்றது. மெறில் பெர்ன டெய்மன்சிங்கோ44 வழக்கி ஊழியராக இருந்தாரென்றும், கோருவதற்கு அவர் சட்டப்பட விளைவாக அவரின் ஊழியத் ஊ. ந. நி. மற்றும் நியதிச் சட் கோருவதற்கு உரித்தற்றவரெ எனினும் சுப்பிரின்ரென்டர் பிளான்டேஷன்ஸ், பரக்கடுக சேவக சங்கமய 5 வழக்கில் சில்வா அவர்கள் நிரந்தர ஊழிய தற்காலிக அல்லது அமய | கமர்த்துவதில் சட்ட ஆட்சே அதேவேளையில், அவரின் ஊ
42. 1997 -3 S.L.R 156. 43. 1997 - 1 S.L.R 204.
5

ர செல்லுபடியாகுந் தன்மையை தொழில் நியாய சபைகளுக்கு நீடிப்பு மறுத்தல் தொடர்பான எணப்பங்கள் :
எதிர் இலங்கை வங்கியும்
கதெனிய13
ர் சில சந்தர்ப்பங்களில் படையில் தொழிலுக் கமர்த்தப் எடுக்கக் கூடும். 'அமைய' என்ற ரந்தரமானதல்ல என்பதையும், ஒரு வேலையாளுக்கு வேலை தயும், நாள் முடிவடைகின்ற பாருக்குரிய ஊதியம் செலுத்தப் க்கும் ஊழியருக்குமிடையில்
இல்லை யென்பதையும் ாண்டோ அன்ட் கம்பனி எதிர் ல், விண்ணப்பதாரர் ஓர் அமய , அதனால் மீளவமர்த்தும் படி டி உரித்தற்றவரென்றும், அதன் திலிருந்து எழுகின்ற ஊ.சே.நி , டமுறையான வருமதிகளைக் ரன்றும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ன்ற் ஒவ் புஸல்ல ஸ்ரேட் வ எதிர் ஸ்ரீ லங்கா நிதஹாஸ் பிரதம நீதியரசர் ஜீ.பீ.எஸ். த பர்களுக்குரிய உரிமைகளில்லாத
ஊழியர்களைத் தொழிலுக் பனை எதுவும் இல்லாதுள்ள ழியத்தின் உண்மையான பண்பு
44. 1998 - 2 S.L.R 242. 45. 1997 - 1 S.L.R 108.

Page 67
ஒரு நிரந்தர ஊழியருக்கு உரிய. ஒருவரை அமய ஊழியர் என்று த என்ற வெறும் அடைமொழி தீர்ப்பளித்தார்.
ஓர் அமய ஊழியர் தொழிலுக்கமர்த்தப்படும் ஒருவர் தான் அவருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஊழியத்தின் இயல்பை மதிப்பீடு நியாயசபைக்கு உதவக்கூடும். அப் படுபவர் நாளாந்தம் வேலைக்கு வேலை நேரங்கள் நிரந்தர ஊழிய போன்றிருந்தால், அவர் வரவி பெற வேண்டியிருந்தால், அவ ஒன்றேயானதாகவும் ஒழுங்கான த ஊழியம் தொடர்பில் தொழில்தரு எடுப்பவராக இருந்தால், அ ஊழியரென்று வகைப்படுத்துவது அடைமொழியைத் தொழில் நி முடியாது.
இடமாற்றம்:
வேலையாள், குறித்த சில ( கட்டளையை எதிர்த்து நிற்கின்ற யென்பது, ஊழியத்துக்கான ஒ நிபந்தனைகளிலும், மறைமுகமாக உணரப் பட்டுள்ளது. தொழில்த( கிடையில் தமது ஊழியர்கள உரிமையைக் கொண்டுள்ளார். தொழில்தருநரின் முடிவை ஆட் எவ்வித உரிமையும் இல்லை. அது ஒப்பந்தத்திலிருந்து எழுகின்ற மீயுய எஸ்ரேட் ஸ்ராப் யூனியன் எ மடக்கும்பர எஸ்ரேட் 46 வழ இடமாற்றம் பற்றி மெள
46. 1971 - 73 N.L.R 278.
53

தாயிருப்பின் வேலையாள் பகைப்படுத்துவதற்கு அமய போதுமானதல்ல எனத்
என்பவர் வாய்ப்பினால் வேலை இருந்தால் மட்டும் வழங்கப்படும். எனினும், செய்வதற்குச் சில நிகழ்வுகள் மய ஊழியரென்று சொல்லப் ச் சமுகமளித்தால், அவரின் பரின் வேலை நேரங்களைப் ன்மைக்கு முன் அனுமதி ரின் தொழிலின் இயல்பு 5ாகவும் இருந்தால், அவரின் நர் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை வ்வேலையாளை அமய 5ற்கு 'அமய' என்ற வெறும் யாயசபை ஏற்றுக்கொள்ள
சூழ்நிலைகளில் இடமாற்றக் மார். இடமாற்றக் கட்டளை ப்பந்தத்தின் நியதிகளிலும் க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதென நநர், தமது நிறுவனங்களுக் ளெ இடமாற்றுவதற்கான இடமாற்றம் தொடர்பில் சேபிப்பதற்கு ஊழியருக்கு ப தொழில்தருநருக்கு சேவை பர் அதிகாரம் ஆகும். சிலோன்
திர் சுப்பிரின்ரென்டன்ற் எக்கில், சேவை ஒப்பந்தம் னமாயிருப்பினும், ஒரு

Page 68
தொழில்தருனர் அவரின் ஊழி அவருக்கு உட்கிடை உரிமை பட்டது. ஆயின் நடராஜ டெவலப்மன்ற் போர்ட்47 வ நியமனம் றொசிற்றா எஸ் ஸ்ரோன் கிளிப்புடன் ஒரு நியதிகளுக்கிணங்க அவரி (றொசிற்றா ) மட்டும்தான். தொழில்தருநரின் உட்கி விலக்கப்பட்டது. அவர் அ நிபந்தணைகளுக்கும் இன அபிவிருத்திச்சபை (ஜே.ஈ.டி பட்டிருந்தார், எனவே அவர் கவில்லை. அச் சூழ் நிலைகள் அவரின் தொழில்தருநரால் ( கருதப்படுகின்றது ' எனத் தீர்!
குறித்த தவணைக்கால ஓப்
ஊழியரொருவர், ஒரு கடமைகளை நிறைவேற்றுவ ஒப்பந்தமொன்றைச் செ ஒப்பந்தம் குறித்த தவணைச் படுகின்றது. விசேடமாக, ஒரு கருத்திட்டங்களைச் செய்த ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படு பகுதியின் முடிவில், தரப்பில் தொழில் முடிவுக்கு வந்தத ஊழியர்கள் தொழில் நியாயம்
முறையில், குறித்த தவளை ஊழியர் தொழில் நியாய . முடியாது. இருப்பினும் தொ ஒப்பந்தத்தின் இயல்பை ஆ
47. 1998 - 2 S.L.R 12.

0
யெரொருவரை இடமாற்றுவதற்கு ம உள்ளது எனத் தீர்ப்பளிக்கப் ா எதிர் ஜனதா எஸ்ரேட் ழக்கில் 'ஊழியரின் மூலமுதலான ரேட்டுக்காகும். அது பின்னர் ங்கிணைக்கப்பட்டது. நியமன ன் ஊழியம் அத்தோட்டத்தில் எனவே இடமாற்றுவதற்கான டை உரிமை அதன் மூலம் ப்போது அதே நியதிகளுக்கும் எங்க மக்கள் பெருந்தோட்ட .பி) யினால் வேலைக்கமர்த்தப் இடமாற்றத்துக்கு உட்பட்டிருக் ளில் ஓர் ஊழியரின் இடமாற்றம், சேவை முடிவுறுத்தப்பட்டதாகக் ப்பளிக்கப்பட்டது.
லொ
பந்தம் : 5 குறித்த காலப் பகுதியினுள் சில பதற்கு, ஒரு தொழில் தருநருடன் ய்திருப்பாராயின் அத்தகைய க்கால ஒப்பந்தமென அழைக்கப் ந குறித்த காலப்பகுதியினுள் சில
முடிப்பதற்கு இவ்வகையான கிென்றன. எனவே, அக்காலப் னர் உடன்பட்டுக் கொண்டவாறு ாக கருதப்படுகின்றது. நிரந்தர சபையில் நிவாரணம் கோருகின்ற னக்கால ஒப்பந்தத்திலுள்ள ஓர் சபையிடம் நிவாரணம் கோர ழில் நியாய சபை, தொழிலுக்கான ராய்ந்து பார்த்து குறித்த தவணை
54

Page 69
ஒப்பந்தம் உண்மையானதா தீர்மானிக்கலாம். சில சமய. ஒப்பந்தமென்ற அடைமொழி, கடப்பாடுகளைத் தவிர்க்கும் ெ பயன்படுத்தப்படுகின்றதென்றும் வெறும் அடைமொழியாக ! என்றும், அத்தகைய நடைமு நடைமுறைக்கு வழிவகுக்கின் யொன்று காண்கின்ற சந்தர்ப் நியாயசபைத் தலைவர் தொ தலையிடலாம் குறித்த தவணை இலங்கையில் அதிகளவு வழக்கு அண்மையில் இலங்கையின் 2 வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அ பியசேன18 வழக்கில் நீதியரசர் 'விண்ணப்பதாரர் ஒரு தொட
மூன்றாண்டுகளுக்குக் கூடிய கால கொண்டிருந்தாரென்பது இவ்வழ நிலை . மனுதாரர் சார்பில் சமர்ப்ப அனைத்துலகிலும் நேர்மையற்ற இனங்காணப்பட்டுள்ள ஒன் எம்மைக் கோருகின்றது. எனவே குறித்த தவணைக்கால ஒப்பந்த இல்லையா? என்று பரிசீலனை குறித்த தவணை ஒப்பந்தங்களின் ஊழியர், அவரின் ஊழியத்தில் யான எதிர்பார்ப்பைக் கொண்டி பற்றிய எதிர்பார்ப்பு நியாயம் ஒப்புரவானதுமான நியாயாதிக்க தொழில் நியாய சபைகள், குறித்த . செல்லுபடியாகுந் தன்மையைச் சி
48. 197/92 S.C minutes 28.05.1993.
55

? இல்லையா? என்று ங்களில் குறித்த தவணை நியதிச்சட்டமுறையான சில பாருட்டு, ஒரு வாய்ப்பாகப் ம். குறித்த தவணை ஒப்பந்தம் பயன்படுத்தப் படுகின்றது
றை நேர்மையற்ற தொழில் Tற தென்றும் நியாய சபை பத்தில், முடிவு செய்கின்ற Tழில் தருநரின் முடிவில் க்கால ஒப்பந்தம் தொடர்பில் தகள் இல்லை. ஆனால் மிக உயர் நீதி மன்றம் தேசிய அதிகாரசபை எதிர் ஏ.ஜீ. பெர்னாண்டோ கூறியதாவது, ரான ஒப்பந்தங்களின் கீழ் மம் இடையறாத சேவையைக் மக்கின் உள்ளது உள்ளவாறான பிக்கப்பட தெரிவிப்பு, இன்று ற தொழில் நடைமுறையாக றை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வ ஒரு தொழில் நியாய சபை மொன்று உண்மையானதா? செய்யலாம் . ஒருதொடரான சகீழ் சேவையாற்றுகின்ற ஓர் தொடரலாமென்ற உண்மை நப்பார். அத்தகைய தொழில் மானதாயின், நீதியானதும் த்தின் கீழ் செயலாற்றுகின்ற தவணைக்கால ஒப்பந்தத்தின் சீர்தூக்கிப் பார்க்கலாம்.
பெ

Page 70
பதவியை வெறிதாக்கல் :
தொழில்தருநர்கள் 6 ஊழியர்களை வெளியேற்றம் வெறிதாக்கலென்ற சூத்திரத் தொழில் நியாய சபைகளும் பதவியை வெறிதாக்கலென்ற கையாள்கின்றன. பதவியை ! அம்சக் கோட்பாடு எப்பே படுகின்றது. அதாவது ஊழி வெறிதாக்கிவிட்டாரென்று மு சமூகமளிக்காமையும் மனச் வேண்டும். நெல்சன் டிசில் எஞ்ஜினியரிங் கோப்பரே வெறிதாக்க லென்ற எண் சம்பந்தப்பட்டது. (1) தொ உதறித் தள்ளுவதற்குமான ே (2) வேலைத் தலத்தில் மு ை முதலாவது ஆக்கக்கூறை உரு வேலைத் தலத்தில் முறைப் யென்றும், தன்னிச்சையாக நோக்கத்தால் தூண்டப்பட் வேண்டும். சட்டப்படி ப படுவதற்கு, உடல் ரீதியான ஒருங்கிருக்க வேண்டும். ே வரவின்மை இடத்தைத் துற மீண்டும் திரும்பிவராதிருப்பதி வேண்டும். ஒரு நியாயமான நோக்கத்தை வெறிதாக்கக் செல்லுபடியாந் தன்மையை அதற்கு இணங்கியொழுகா விளக்கமாகும். கட்டளை முறைப்பாட்டாளர், ஒப்பந் யென்பதை உறுதிப்படுத்துகி
49. 1996 - 2 S.L.R 342.
S)

கள்
பெரும்பாலும் விரும்பத்தகாத பித் தள்ளுவதற்கு, பதவியை கதை நாடுகின்றனர். எனினும், - மேனிலை நீதிமன்றங்களும் பிரச்சினையை மிக விழிப்புடன் வெறிதாக்கல் பற்றிய இரட்டை பாதும் கவனத்தில் கொள்ளப் யெரொருவர் தமது தொழிலை மடிவு செய்வதற்கு உடல் ரீதியாக சார்பும் ஒருங்கிணைந்திருத்தல் வா எதிர் ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ரேற் றஷன் வழக்கில் பதவியை ணக்கரு இரு அம்சங்கள் ழிலைத் துறந்து விடுவதற்கும் நோக்கமென்கின்ற மனக்கருத்து றப்படி வருகைதரத் தவறுதல். வாக்குவதற்கு, விண்ணப்பதாரர் படி வருகை தந்திருக்கவில்லை கத் தொழிலை வெறிதாக்கும் டிருந்தா ரென்றும் நிறுவுதல் பதவியொன்று வெறிதாக்கப் வரவின்மையும் மனச்சார்பும் வலைத்தலத்துக்குத் தற்காலிக ந்துவிட்டதென்ற கருத்தாகாது. தற்கான நோக்கமும் காட்டப்பட விளக்கம், துறந்துவிடுவதற்கான க்கூடும். ஒரு கட்டளையின்
நேர்மையாக ஆட்சேபித்தல், மைக்குத் திருப்திகரமான ஒரு யை ஆட்சேபிப்பதன் முலம் தம் கைதுறக்கப்படவில்லை ன்றார்' எனக் கொள்ளப்பட்டது.
பL

Page 71
தொழிலை மறுத்தல் :
தொழில் நியாய சபையின் போது தொழில்தருநர்கள் அல்ல நிலைப்பாட்டை எடுப்பதிலிருந்து டபிள்யூ.ஏ.வீரசிங்க எதிர் கே.பி பிரதம நீதியரசர் ஜீ.பீ.எஸ்.த சில்க அவரின் கடமையின் போது , அ வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகளை கருத்துரைத்தார். இவ்வழக்கில் தெ (மார்க்கஸ் சில்வா) ஓர் செலுத்தப்படுபவரென்றும் தெரி கடிதத்தை வழங்கினார். பின்ன விண்ணப்பதாரர் மார்கஸ் சில்க தொழிலுக்கு அமர்த்தியிருந்ததை ம் தருநரின் சாட்சியத்தை நிராகரித்து ஊதியத்துடன் மீள வமர்த்தியது. தீர்ப்பை, மேல் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டன.
அப்துல் காதர் எதி கொஸ்தா வழக்கில், விண்ணப் கொஸ்தா, தொழில்தருநர் - மே காதருக்கு எதிராக, தொழில்தருந முறைப்படுத்த முடியாதவாறு : சார்த்தி, விண்ணப்ப மொன் விசாரணையின் பின்னர் நிய பணிக்கொடைக்கும் தீர்ப்பளித்த வழங்கியமையையும் அதன் வின மறுத்தார். மேலும் தொழில் தரும் 1980 ஆம் ஆண்டுவரை மட்டும் ; நிலைப்பாட்டை எடுத்தார். வின் நியமனக் கடிதமோ வேறு வழங்கப்படவில்லை. அவரி .
50. 6393 - S.C minutes 06.10.1993. 51. H.CApp. No 304/1992. (Col).
57

ரமுன்னரான விசாரணையின் லது ஊழியர்கள் வேறுபட்ட தடை செய்யப் படுகின்றனர். மார்கஸ் சில்வா வழக்கில் வா, அவர்கள் தொழில் தருநர் சவரின் நடத்தை தொடர்பில் ள எடுக்கக் கூடாதெனக் ாழில்தருநர், இவ்வேலையாள் ஊழியரென்றும் சம்பளம் வித்து, மக்கள் வங்கிக்கு ஒரு ர் தொழில் நியாய சபையில், வாவை தமது நிறுவனத்தில் மறுத்தார். நியாயசபை, தொழில் , வேலையாளைக் கடந்தகால - தொழில் நியாய சபையின் மம் உயர் நீதிமன்றமும்
திர் டபிள்யு. ரி.மனுவல் பதாரர் - எதிர்வாதி மனுவல் ன்முறையீட்டாளர் அப்துல் ரின் கீழ் தமது சேவைகள் நீதி
முடிவுறுத்தப்பட்டன எனச் றைத் தாக்கல் செய்தார். ரயசபை நட்டஈட்டுக்கும் து. தொழில்தருநர், தொழில் இளவான முடிவுறுத்தலையும் நர், அவ்வூழியர் அவரின் கீழ் தான் வேலை செய்தாரென்ற மணப்பதாரருக்கு ஏதேனும்
ஏதேனும் ஆவணமோ டம், கொழும்புத் துறை

Page 72
முகத்தினுள் பிரவேசிப்பதற். தருநரால் வழங்கப்பட்ட, நு தான் இருந்தது. தொழில் நியா நிலைப்பாட்டை நிராகரித்து, பின்னரும் தொழிலுக்கமர்த்தம் மேன்முறையீட்டில் மேல் நீ நியாயசபையின் முன்னர் சம் சரியாக மதிப்பீடு செய்து தொழில்தருநரின் நிலைப்பா ஆவணங்களின் உள்ளடக்கத் தெனவும் கொண்டார். 'இ முறையீட்டின் பேரில் எழு. மில்லையென்றும் அதனால், முறையீட்டில் சிறப்பெதுவும், பட்டது. அமைவு நிலையான முடிவு
குறித்த சில சந்தர்ப்பங் சேவைகள் தொழில் தருநரால் முடிவுறுத்தப்பட்டதாகச் சார் பங்களில் வேலையாளின் சே தொழில் தருநர் மறுக்கக் நியாயசபைகள், இக்கட்டான . படி கோரப்படுகின்றன. எம். எதிர் டொன் ஜயந்த நிக விண்ணப்பதாரர் சொல்லப் பணிப்பாளராயிருந்தார். 1 விண்ணப்பதாரர் வேலைசெய்ய தலைவருக்கும் விண்ணப்பம் மொன்று இடம்பெற்றது.த ை பொருள்களை எல்லாம் | மணிக்கிடையில் வெளியே மணிக்குப் பொறுப்பேற்கப் .
52. H.CApp. No 507/92. (Col)
10

கு, 1985ஆம் ஆண்டில் தொழில் ழைவு அனுமதிச் சீட்டு மட்டும் ரயசபை, தொழில்தருநர் எடுத்த வேலையாள் 1985 ஆம் ஆண்டின் ப்பட்டிருந்தாரெனக் கொண்டது. திமன்றம், கற்றறிந்த தலைவர், மர்ப்பிக்கப்பட்ட சான்றுகளைச் Tளதுடன், நிகழ்வுகளின் மீது ரடு விண்ணப்பதாரர் சார்பான தினால் நிராகரிக்கப் படுகின்ற இச்சூழ்நிலைகளில் இம் மேன் கின்ற சட்டப் பிரச்சனை எதுவு மேலே சொல்லப்பட்ட மேன் இல்லையென்றும் தீர்ப்பளிக்கப்
றுத்தல் : பகளில் விண்ணப்பதாரர், தமது
அமைவு நிலையான வகையில் த்தக்கூடும். அத்தகைய சந்தர்ப் -வைகளை முடிவுறுத் தியதைத் கூடும் : அச்சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பொறுப்பை நிறைவேற்றும் டி.குணசேன அன்ட் கம்பனி சங்க சிறிசேன 2 வழக்கில், பட்ட கம்பனியின் முகாமைப் 986-01-13 ஆந் தேதியன்று பகின்ற அறையில், கம்பனியின் தாரருக்கும் இடையில் சம்பவ லவர் வேலையாளிடம், அவரின் எடுத்துக்கொண்டு பி.ப.1.00 றும்படியும் தாம் பி.ப. 1.00 போவதாகவும், வாய் மூலமாகக்

Page 73
கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்தது சேவைகள் நீதி முறைப்படுத்தக் க சடுதியான தீர்வாக முடிவுறு தலைவருக்குக் கடிதமொன்றை எடு வேலைத் தலத்தை விட்டுச் சென் தொழில் நியாய சபையில் விண் செய்தார். தொழில் நியாய சபைய யில் கம்பனியின் தலைவர், த வராதிருக்கும்படி கேட்டுக்கெ கொண்ட போதிலும், வேலை முடிவுறுத்தலை மறுத்தார். தலை யாளின் சேவைகள் முடிவுறுத்தப்ப என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்த நியாய சம்பளமான ரூ.419, 580/- வழங்கு கட்டளைக்கெதிரான மேன் முன நீதிபதி அவர்கள் 'தொழில் நிம் விண்ணப்ப தாரரின் ராஜினாமா கம்பனித் தலைவர் மகிழ்ச்சி திருத்தமான முடிவுக்கு வந்திருந்த . சேவைகளை முடிவுறுத்துவதற்கான எண்ணத்தைக் காட்டியது. முக். வற்றையும் முறையாக மதிப்பீடு முடிவுக்கு வந்தார் என்று மே நியாய சபையின் தீர்ப்பை உறுதிப் லிமிரெட் எதிர் தனவதி பெரே வழக்கில், வேலையாளை இடை பத்திரமொன்று கையளிக்காமல் அ ஏதும் எடுக்காமல், நீண்ட காலம் இடைநிறுத்தி வைத்திருத்தல், தலாகக் கருதப்பட்டது.
53. 1994-3 S.L.R 116.
59

5 விண்ணப்பதாரர், தமது கூடிய காரணம் ஏதுமின்றிச் த்தப் பட்டன வென்று ழுதிவிட்டு, 1.00மணியளவில் சறார். அதன் பின்னர் அவர் -ணப்ப மொன்றைத் தாக்கல் பின் முன்னரான விசாரணை நாம் அவரை வேலைக்கு ாண்ட நிகழ்வை ஒத்துக் லயாளால் சார்த்தப்படும் லவரின் நடத்தை வேலை பட்டதற்குச் சரியொப்பானது பசபை, நட்டஈடாக 84 மாதச் கும்படி தீர்ப்பளித்தது. இக் மறயீட்டில் மேல் நீதிமன்ற பாய சபையின் தலைவர், ரவை ஏற்றுக்கொள்வதில் யடைந்தாரென்ற மிகத் எர். அது விண்ணப்பதாரரின் ன தீர்மானம் பற்றிய அவரின் கிய சாட்சியங்கள் எல்லா செய்த பின்னர் அவர் இந்த மல் நீதிமன்றம் தொழில் படுத்தியது. தக்ஷலா வீவர் ரா மற்றும் ஏனையோர் டநிறுத்திய பின்னர் குற்றப் அல்லது மேலும் நடவடிக்கை ப்பகுதிக்கு வேலையாளை அமைவு நிலை முடிவுறுத்

Page 74
தகுதிகாண் நிலை :
தகுதிகாண் நிலையில் ஏதும் கொடுக்காமல் ( முடிவுறுத்தும் உரிமை தொ கைத்தொழில் விளக்கத் தீ செல்லுபடியாந் தன்மை முடிவுறுத்தற் கட்டளை, ஓம் தத்துவத்தின் நல்லெண்ன பட்டுள்ளதாவென்று விக்க நியாயசபைக்குரிய நியாயா ஊழியரின் நீக்கம் முகாமைத் நல்லெண்ணப் பிரயோகமா தொழில் நியாயசபை அதில் முடிவுறுத்தற் கட்டளை தீயெ ஊழியரைப் பழிவாங்கு
நேர்மையற்ற ஒரு தொழில் ஒப்பந்தத்திலிருந்து எழுகில பிரணயோகமாக இல்லாது போலியாகச் செய்யப்பட்டு வழிவகுக்கக்கூடிய அளவு நியாயமற்றதாக இருக்கின்றது ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். அ;
முகாமைத்துவத்தின் கட்ட முறையான நிவாரணத்தை எடுக்கலாம். அத்துடன், உறுதிப்படுத்தப்படும் வ ளவாராகத் தொடர்ந் திரு ஊழியத்தின் விடயத்தில் தனியொரு நீதிபதி. நியாயக்க குற்றங்காண முடியாது. நியாயசபைகள், தகுதிக தொடர்பில், மேற்படி கோட் லியனகமகே எதிர் றே டெவலப்மன்ற் கம்பனி (
54. 1994 - 2 S.L.R 225.

புள்ளவரின் விடயத்தில், காரணம் வேலையாளின் சேவைகளை சில்தருநருக்கு உண்டு. எனினும் ர்ப்பொன்றில் முடிவுறுத்தலின்
ஆட்சேபிக்கப் படுமாயின், ப்பந்தத்தால் அதற்களிக்கப்பட்ட எப் பிரயோகத்தில் செய்யப் மாரணை செய்தல் தொழில் திக்கத்திற்குட் பட்டதாயிருக்கும் துவத்தினால் அதன் தத்துவத்தின் கக், கட்டளையிடப்பட்டதாயின் தலையிட மாட்டாது. எனினும், பண்ணமுடையதா? அல்லது அது பதாக அமையுமா? அல்லது நடைமுறையா? அல்லது அது ன்ற தத்துவத்தின் நல்லெண்ணப் , மறைமுக நோக்கத்துக்காகப் டுள்ளதென்ற அனுமானத்துக்கு க்கு ஏறுமாறானதாக, அல்லது தா? என்று, தொழில் நியாயசபை த்தகைய வழக்கில் நியாய சபை -ளயில் தலையிட்டு, ஊழியருக்கு
வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை ஓர் ஊழியர் எழுத்தில் அவர் ரை தகுதிகாண் நிலையிலுள் க்கின்றார். தகுதிகாண் நிலை தொழில்தருநர் தான் பு, ரண சபை தொழில் தருநரின் தீர்ப்பில்
இலங்கையில் தொழில் ரண் நிலையினரின் சேவை ட்பாடுகளைப் பின்பற்றுகின்றன. ரட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அன்ட் விரைவேற்) லிமிட் 4 வழக்கில்,
60

Page 75
மேன் முறையீட்டாள மொன்றை எதிர்வாதிய எனினும் அந்நேரத்தில் . எங்சாங் கம்பனியில் சோ ஓர் ஊழியராயிருந்தார் அனுபவமுள்ள தொழி போதிலும், சேவை ( தகுநிலை, சேவை நிறுத் தகுதிகாண் நிலையினை ஆயின், சேவை முடிவு செய்யப்பட்டதாவென் எழுகின்றது. திருப்திகரம் எதுவுமில்லை. அவர் ஒ இருந்தபோதிலும் ஒரு அலுவலராக அவரை நி! மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவரின் வேலை பற்றி மூலமாகத் தெரிவிக்கப் யொன்று விரைவில் க விசாரணையொன்றின் ( பற்றிய சார்த்தல் முன்ன காட்டப்பட்டது. கிடை அடிப்படையில் சே தன்னிச்சைப் படியா கொண்டுள்ளது. என ( முடிவுறுத்தல் தீயென தீர்மானிக்கப்பட்டது.
தகுதிகாண் நிலையி மேலுமொரு வளர்ச்சி, வே காரணங்களை வெளிப்படுத்த ப அவருக்குக் காரணம் ஏது விடக்கூடிய நல்ல நிலையில் அவரும் தீ யெண்ணத்துடன் . செயற்பட்டவராகக் கருதப்பட
61

தகுதிகாண் நிலை நியமன பின் கீழ் ஏற்றுக் கொண்டார். புவர் எதிர்வாதிக்கு முன்பிருந்த வையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மேன் முறையீட்டாளர் ஓர் ல்நுட்ப அலுவலராக இருந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவரின் தப்படுவதற்கு உட்படக்கூடிய யுடையது. புறுத்தல் நல்லெண்ணத்தில் ற மேலுமொரு கேள்வி மற்ற சேவையென்ற சார்த்துதல் ந பயிற்றப்பட்ட அலுவலராக 5 பயிலுகின்ற தொழிநுட்ப பமிப்பதற்கு முயற்சியொன்று அவரின் சேவை முடிவுறுத்தல், ய ஓர் அறிக்கையின்றி வாய் பட்டது. எனினும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப் படுமென்றும், போது பொறுப்பற்ற நடத்தை வெக்கப்படுமென்றும் சுட்டிக் டப்பதற்குள்ள சாட்சியத்தின் வை முடிவுறுத்தலானது, ன செயலின் சாயலைக் வே எடுத்துரைக்கப் பட்ட ன்ணம் கொண்டது எனத்
லுெள்ளவரின் விடயத்தில் பலை நீக்கத்துக்கான தமது மறுக்கின்ற ஒரு தொழில்தருநர் மில்லையென்ற நிலையை இருக்க முடியாதென்பதனால், அல்லது. தன் விருப்பப்படி வேண்டும், என்பதாகும். என

Page 76
ஸ்ரேட் டிஸ்ரிலறீஸ் கோப் வழக்கில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது
1) கைத்தொழிற் பிணக்குக
தொழில் 'விருப்பப்படி 'வேலையாள்' என்ற வ கின்றவாறு சட்டத்தில் நிலையில் உள்ளாரா பாடின்றி, 'ஏதேனும் தருநருடன் ஓர் ஒப்பந் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வே ஆளைச் சேர்கின்றது. சேர்த்துக் கொள்ளல் துடனானதா என்று
தொழில் நியாசபைக்கு கோட்பாட்டை ஏற்று தருநர் முடிவுறுத்தலுக் (நியாய சபைக்கு) வெ அதன் மறுதலையை உள்ளடக்குகின்றது : 8 அவருக்கு ஏதோ | வேண்டுமென்பதே அ .
வேலை நீக்கத்துக்க வெளிப்படுத்த மறுக்கின்ற ஒ காரணம் ஏதுமில்லை - யென்ற நிலையில் இருக்க முடிய தீ யெண்ணத்துடன் அல்லது த வராகக் கருதப்பட வேண்டும் எ
55.1994 - 2 S.L.R 395.

பரேஷன் எதிர் ரூபசிங்க 55
ள் சட்டத்துக்கு ஏற்புடையதான ஓ' வைத்திருக்கப் படுவதல்ல; ரைவிலக்கணம் சுட்டிக்காட்டு ன் பயன், ஒருவர் தகுதிகாண்
இல்லையாவென்ற வேறு -முறையில் ஒரு தொழில் தத்தைச் செய்துள்ள அல்லது
லை செய்கின்ற எவரேனும்
என்ற பதம் நல்லெண்ணத் ஆராய்ந்து பார்ப் பதற்குத் நியாயாதிக்கம் உண்டென்ற பக்கொள்தலானது , தொழில் கான அவரின் காரணங்களை பளிப்படுத்த வேண்டுமென்ற யும் இன்றியமையாதவாறு அதாவது முடிவுறுத்துவதற்கு
காரணம் இருந்திருக்க தன் கருத்தாகும். பான தமது காரணங்களை ஒரு தொழில்தருநர், அதற்குக் - நிலையைவிடக் கூடிய நல்ல பாதென்பதனால், அவரும் கன்னிச்சைப் படி செயற்பட்ட மனக் கொள்ளப்பட்டது.

Page 77
சேவை ஒப்பந்தம் - சேவைக்க
- ல எ ப் ம்
ஒருவர் ஊழியரா? அல்ல. ஒப்பந்தக்காரரா? என்பதைத் தீர்ப பரிசோதனை முறைகள் பிரயோ? அவை
கட்டுப்பாடு
தெரிவுமுறை 3.
கட்டளைகள் சேவையின் நின்ற
சம்பளக் கொடுப் ஆயினும் மேலே குறிப் பரிசோதனைப் பிரயோகங்கள் ! தொழில் உறவு முறையில் பே படவில்லை. இதனால் வேறு ஒ முறை ஒன்றை காண வேண் எழுந்தது. இப்பரிசோதனை மு சேவை அந்த வியாபாரத்தோடு தீர்மானித்தலாகும். ஆயின் ஒரு
குறித்த வேலை அல்லது சேவை செய்யப்பட்டிருப்பினும் அச்சே இணைந்ததாக அமையமாட்டாது மட்டுமே யூ.எஸ் எதிர் க பிரயோகிக்கப் படவேண்டிய ப படுத்தும் அதிகாரம் பிரயோகி என்பதல்ல. வியாபாரத் திற்க செய்யப்பட்டது என்பதாகும்.'' முன்னேற்றத்திற்காக அந்த சே ை கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும் நீதியரசர் குக் அவர்கள் கருத்து
56. (1946) 331 I.S 704.
63

கான ஒப்பந்தம்
து சுதந்திரமான சேவைக்கான மானிப்பதற்கு பல வகையான கிக்கப்படலாம்.
ரம் நீக்கும் உரிமை பனவுகள்
பிடப்பட்ட முறைகளிலான சிக்கல் நிறைந்த நவீன கைத் ாதுமானவையாகக் கருதப் ரு 'இணைந்த பரிசோதனை' டிய தேவைப்பாடு ஒன்று
றையானது. ஓர் மனிதனின் ) இணைந்ததா? என்பதைத் சேவைக்கான ஒப்பந்தத்தில் ப குறித்த வியாபாரத்திற்காக வையானது வியாபரத்துடன் 5. மாறாக அது ஒரு தொடர்பு சில்க்56 எனும் வழக்கில் பரிசோதனையாவது கட்டுப் க்கப்பட்டதா இல்லையா? Tக எந்த வகையில் சேவை தமது சொந்த பொருளாதார வ வழங்கப்பட்டதா என்பது 5. எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. த் தெரிவிக்கையில் இங்கு

Page 78
பிரயோகிக்கப்பட வேண்டி யாதெனில் ஒரு மனிதன் தா அல்லது சேவையை தன் கெ பொருட்டு செய்தாரா? என்ப; விடை 'ஆம்' எனின் அது கே சுதந்திரமான ஒப்பந்தக்கார 'இல்லை' என்று பதில் காண அல்லது ஊழியர் என பொருள் மரிக்கார் பாவா 7 எனும் வழ தெரிவித்த ஆட்சேபனை கைத்தொழில் பிணக்குகள் . வரை விலக்கணத்துள் அடா ஒப்பந்தக்காரர் அல்ல எ அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் பிரயோகங்களின் பின் 'சே ஊழியர்கள் என தீர்மானிக்கப் தொடர்பில் தொழில் நியாயச் உரித்துடையோராவார்.
57.(1989) 1 S.L.R. 347.

ய அடிப்படைப் பரிசோதனை ன் ஈடுபட்டிருக்கும் கடமையை எந்த நன்மைக்காக அல்லது தன் தாகும். மேற்குறித்த வினாவிற்கு சவைக்கான ஒப்பந்தம் அதாவது ர் ஆவார். குறித்த வினாவிற்கு ப்படின் அது சேவை ஒப்பந்தமாக கோடப்படும். பெரெய்ரா எதிர் பக்கிலும் எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் நிராகரிக்கப்பட்டு மனுதாரர் சட்டத்தின் கீழ் ஊழியர் எனும் ங்குவார் என்றும் சுயாதீனமான ன்றும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ) விண்ணப்பதாரர்கள் வழக்கின் மேற்குறிப்பிட்ட பரிசோதனைப் வை ஒப்பந்த அடிப்படையில் படின் அவர்களின் சேவை நீக்கம் பைகளிடமிருந்து நிவாரணம் பெற
54

Page 79
1971ம் ஆண்டு 45ம் இலக்க ( முடிவுறுத்தல் (விசேட ஏற்பாடு
1976ம் ஆண்டு 4ம் இலக்க
1988ம் ஆண்டு 51ம் இலக் சட்டத்தின் பிரயோகத்தன்பை
வேலையாளின் சேவை ஏற்பாடுகள்) சட்டமானது. காரணமாக அல்லாது வேறு ச சேவையை நிறுத்தும் தொழில் கீழான உரிமையை முற்றாக துறையில் உள்ள வகைப்படுத்தப் ஒழுக்காற்றுக் காரணங்களின் மீது அனுமதியை பெறாது தொழில் முடியாது.
அவை (அ) ஊழியரின் முன்னைய எ
அல்ல
(ஆ)
தொழில் ஆணையாளரி அனுமதி
இச்சட்டத்தின் தொ கொள்வதற்கு ஊழியர், 'வசை அத்துடன் 'வேலை நீக்கம்' என கணத்தினையும், பொருளையும் மாகும்.
ஊழியர் என்பது .ை சட்டத்தின் பிரிவு 48ல் கொடுக்க ஏற்புடமையுடன் அமைய, தற்க உள்ளடக்குவதுடன் பயிலுனர்க இச்சட்டத்தின் கருத்துக்கு அமை அதிகாரிகள் கூட ஊழியர்கள் என்
65

5
-வையை
வேலையாளின் சேவையை டுகள்) சட்டம் கத் திருத்தச் சட்டம்
கச் சட்டம்
D:-
யை முடிவுறுத்தல் (விசேட ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை சந்தர்ப்பங்களில் ஊழியரின் தருநரின் பொதுச்சட்டத்தின் வே நீக்கியுள்ளது. தனியார் ப்பட்ட எவரேனும் ஊழியரை து அல்லாது பின் வருவோரின் தருநர் சேவையிலிருந்து நீக்க
ழுத்து மூலமான சம்மதம்
து
என் எழுத்து மூலமான முன்
ழிற்பாட்டினை அறிந்து நப்படுத்தப்பட்ட தொழில்
ன்ற பதங்களின் வரைவிலக் > அறிந்துகொள்ளல் அவசிய
கத்தொழிற் பிணக்குக்கள் ப்பட்ட வரைவிலக்கணத்தின் காலிக, நிரந்தர ஊழியர்களை களையும் கூட உள்ளடக்கும். ய கம்பனிகளின் நிறைவேற்று எறு பொருள் கோடப்படுவர்

Page 80
இலங்கைப் போக்குவரத்து வழக்கில் ஒரு தொழில்தரும் மீது ஒரு ஊழியரின் முனைகின்றபோது இச்சட்ட சேவையின் நின்றும் நீக்கி முடிவதற்குள் சேவை நீக்கத் மூலம் அவ்வூழியருக்கு தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரிவு 3. உபபிரிவு (1) பில் ஊழியர்களுக்கு இச்சட்ட
குறித்துரைக்கின்றது. (1) சேவையை முடிவுறுத்து
முன்னரான ஆறுமா பதினைந்து
ஊ. தொகையினரான அமர்த்தியிருப்பின். சேவை நிறுத்தம் செய் வருட காலத்திற்கு குன அமர்த்தப்பட்டிருப்பி 3உபபிரிவு திருத்தப்பட் இலக்கச் சட்டம் )
அரச ஊழியர் (4) உள்ளூராட்சி சபை :
ஊழியர்கள், அத்துடன் நடைமுறையில் உள் எவரேனும் ஆள் சேன
அவ்வாள் தொடர்பில்
3
58. 78 - N.L.R 79.

ச்சபை எதிர் தஆப்ரூ 8 எனும் னர் ஒழுக்காற்றுக் காரணங்களின்
சேவையை முடிவுறுத்த மத்தின் பிரிவு 2 உபபிரிவு 3ன் கீழ் B இரண்டு வேலை நாட்கள் திற்கான காரணத்தினை எழுத்து அறிவித்தல் வேண்டும் என எர். எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ன்வரும் வகைப்படுத்தப்பட்ட ம் செல்லுபடியற்றது எனக்
த முனைகின்ற மாதத்திற்கு நேர் த காலத்தினுள் சராசரியாக ழியர்களுக்கு குறைவான ஊழியர்களை வேலைக்கு
பயப்படவிருக்கும் ஊழியர் ஒரு றவான காலத்திற்கு சேவையில் ன் (மூலச்சட்டத்தின் பிரிவு டவாறான 1988ம் ஆண்டின் 5ம்
ஊழியர்கள், கூட்டுறவுச் சங்க அரச கூட்டுத்தாபன ஊழியர்கள். ள்ள சட்டங்களுக்கு மாறாக "வயில் அமர்த்தப்பட்டிருப்பின்
56

Page 81
தொழில் ஆணையாளரின் அ
ஓர் ஊழியரின் சேவை தொழில் தருநரின் விண்ணப் அல்லது நிராகரிப்பதும் ( முழுமையான தற்றுணிபிலேமே தருநரின் விண்ணப்பத்தினை தீ அனுமதியின் போது விதிக்க நடைமுறையில் பல முரண்பாடு சென்ற் அன்ரனி ஹாட்வெய எதிர் றஞ்சித்குமார் எனும் வ 'தகுதியின்மை என்னும் கார சேவை நீக்கமானது ஒழுக்கா தண்டனைக்கான சேவை நீக்க இலக்க வேலையாளின் சேவை ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் பிரிவு (. எனவே இது குறித்த விசாரனை ஆணையாளருக்கு சட்டத்தின் என்றும் இவ்வாறான விசார ஆணையாளர் தனது முடிவி வேண்டிய கடப்பாட்டினை சப் என்றும் தீர்க்கப்பட்டது. ஆயின சில முரண்பாடுகளுக்கு வழி காணிச்சீர்திருத்த ஆணைக் நீதியரசர் சர்வானந்தா அவ கமத்தொழில் அமைச்ச மேற்கோள்காட்டி ஒரு நியாம் விசாரணை செய்யும் அதிகாரி காரணங்களைத் தராத போது வழக்கிற்கு பொருத்தமானவாறு
பி
59. (1978 - 79) 2 S.L.R 8.
60. 79 - S.L.R 542.
61. 1978 - I.A.E.R 719.

|திகாரங்கள் :-
முடிவுறுத்தல் தொடர்பான ப்பத்தினை அனுமதிப்பதும் தொழில் ஆணையாளரின் ய தங்கியுள்ளது. ஒரு தொழில் ர்மானிக்கும் விடையத்திலும் ப்படும் நிபந்தனைகளிலும் கெள் காணப்படுகின்றன.
ார் ஸ்டோர்ஸ் (லிமிற்றெற்) ழக்கில் 'இயலாமை' அல்லது ணத்தின் மீது ஓர் ஊழியரின் மாற்று நடவடிக்கை மீது ஓர் கமாக 1971ம் ஆண்டின் 45ம் யயை முடிவுறுத்தல் (விசேட 2) இன் கீழ் கொள்ள முடியாது னயை மேற்கொள்ள தொழில் - கீழ் நியாயாதிக்கம் உண்டு ணையின் போது தொழில் ற்கான காரணங்களை கூற
டம் தேவைப்படுத்தவில்லை மம் மேற்குறித்த தீர்ப்புக் கூட பகுத்தது. அமரதாசா எதிர் க்குழு 60 எனும் வழக்கில் ர்கள் றெட்பீல்ட் எதிர் ர்1ெ எனும் வழக்கை ப சபையோ அன்றேல் ஓர் யோ தனது தீர்மானத்திற்கான மேல் நிலை நீதி மன்றம் அவ்வாறான தீர்மானத்திற்கு
, 61

Page 82
வருவதற்கு காரணங்கள் எது? வரமுடியும் என்பதோடு அத செய்யும் எழுத்தாணையை தீர்ப்பளித்தார்.
சட்டத்தின் பிரிவு 2 இ வகைப்படுத்தப்பட்ட ஊழி விண்ணப்பத்தினை அனும தொழில் ஆணையாளரின் இ அதிகாரமாகும் ஆயினும் தொ பக்கச்சார்பான தெனவும், வி. கப்பட்ட சான்றுகட்கு முரண்ப கோட்பாடுகளை மீறிய தெ கருதுமிடத்து எழுத்தாணை ை கலிடோனியன் எதிர் ஒ
முறையீட்டாளர் தொழில் அல்லது இயற்கை நீதிக் கே செயல்பட்டுள்ளார் என நீதிமம் வேண்டும் ஆயின் மேன் மு மாறுபட்ட முடிவுக்கு வந்திரு மட்டும் எழுத்தாணை வ தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
நிவாரணங்கள்
இச்சட்டத்தின் கீழ் தெ நிவாரணங்களை வழங்க அதி (அ) சேவை நீக்கம் சட்டத்தி
ஊழியரை தொடர்ந்தும் கட்டளையிடவும் ஊழி சேவையில் தொடர்ந்த வேறேதேனும் நன்மை
62.79 - N.L.R 425.

வுமே இல்லை எனும் முடிவுக்கு தீர்மானத்தினை வலுவிளக்கச் ப வழங்க முடியும் எனவும்
இன் கீழ் ஓர் தொழில் தருநரின் யெரின் சேவை நீக்கத்திற்கான திப்பது அல்லது நிராகரிப்பது றுதியானதும் முடிவானதுமான எழில் ஆணையாளரின் தீர்மானம் சாரணையின் போது முன்வைக் பாடானது எனவும் இயற்கை நீதிக் னவும் மேல் நிலை நீதிமன்று
ய வழங்க முடியும். ஹில்மன் 2 எனும் வழக்கில் ஆணையாளர் பக்கச்சார்பாக எட்பாடுகளுக்கு முரண்பாடாக மன்றினைத் திருப்திப்படுத்துதல் றையீட்டு நீதிமன்றம் வேறு ஓர் க்கக் கூடும் எனும் கருத்தினால் ழங்கி விடமாட்டா'' எனத்
தாழில் ஆணையாளர் பின்வரும்
காரமளிக்கப்பட்டுள்ளார். இற்கு முரணானதாக இருப்பின் > சேவையில் வைத்திருக்குமாறு
யரின் சம்பளம் மற்றும் ஊழியர் திருப்பின் பெற்றிருக்கக் கூடிய
கள் (பிரிவு 6)

Page 83
(ஆ) ஸ்தாபனம் மூடப்படும்
வழங்குமாறு கட்டளைய
இலக்கச் சட்டம் பிரிவு 6A) (இ) முறையான நட்டஈட்டிற்
சேவை நீக்கத்திற்கான அனா
வேலையாளின் சேவை ஏற்பாடுகள் சட்டம்) பொருளாத ஸ்திரமின்மையும் நெருக்கடியு 1971ம் ஆண்டு நிறைவேற்ற உறவுகளில் ஓரளவு ஸ்திரத்தன் தொழிற்சங்கங்கள் மத்தியில் தற்க ஆட்குறைப்பு சம்பந்தமாக எழு தனியார் துறையில் தன்னிச்கை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாகவும் 1971ம் ஆண்டு மே மாதம் 21ம் , பிரமாணங்களை அறிமுகம் செ ஆண்டு ஒக்ரோபர் மாதம் 28 சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அங்கீகாரத்தின அவசரகாலச்சட்ட விதிகள் நடை மே மாதம் முதல் அமுலுக்கு வந்தது
இச்சட்டம் காலத்தின் தே என்று கொள்ளலாம் தொழில் த வேலை நீக்கங்களுக்கு எதிர பாதுகாப்பாகவும் சேவையா சேவையாற்றி வருகின்றது. அ மாக்கல் திறந்த பொருளாதா, ஆகியவற்றின் தோற்றமும் இச்சட்டத்தை முற்றாகவே நீக்கி தொழில்தருநர்கள் தரப்பில் எழுகின்றது அதே வேளை தொழி களை வன்மையாகக் கண்டிப்பது
69

சந்தர்ப்பத்தில் நட்டஈடு பிடல் (1976ம் ஆண்டு 4ம்
க்கு கட்டளையிடுவதோடு பமதியினை வழங்கலாம்.
யை முடிவுறுத்தல் (விசேட கார நெருக்கடியும், அரசியல் ம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் ப்பட்டது. கைத்தொழில் மயை தோற்றுவிப்பதற்கும் காலிக ஆட்குறைப்பு அல்லது ந்த பீதியை தணிப்பதற்கும் சயான நடவடிக்கைகளைக் ம் அப்போதைய அரசாங்கம் திகதி அவசரகாலச் சட்டப் ய்தது. அதன் பின்னர் 1971ம் ம்ே திகதி பாராளுமன்றில் -னப் பெற்றுக் கொண்டதுடன் முறைக்கு வந்த 1971ம் ஆண்டு தாக கொள்ளப்பட்டது.
சயான்
வைக்கு ஏற்ப செயல்பட்டது ருநர்களின் தன்னிச்சையான சான ஓர் தடையாகவும், பற்றியதுடன் தற்போதும் ண்மைக்காலமாக உலகமய ரம் தனியார் மயமாக்கல் வளர்ச்சியும் காரணமாக விெடும்படியான கோரிக்கை இருந்து பாரிய அளவில் ற்ெ சங்கங்கள் இக்கோரிக்கை டன் மிக மூச்சாக எதிர்த்தும்

Page 84
வருகின்றன ஆயின் சமூக நீதி நியாயமானதும் ஒப்புரவான அடிப்படையில் ஓர் சுமுகம் அணுகுமுறையையும் காண பங்காண்மைகளுக்கும் மக்க திற்கும் உரிய கடமையும் ெ 2003ம் ஆண்டு தை மாதம் 7 திருத்தச் சட்டம் பாராளுமன் முன் எழுதப்பட்டதாகும் திருத்தத்தினையும் இணைத்து
முடிவுரை
இதனை நிறைவு .ெ பங்களாதேஷ க்கும் இடையி பிணைப்புகளும் கலாசாரப் பின் நான் வலியுறுத்த விரும்புகின் இலங்கையும் ஒருவளர்முக நாக நிதி வளங்களென்ற வகையில் அளிப்பதற்குப் பெரிதாக எ ஆளுகையிலும் முரண்பாட் அமைதியையும் ஒத்திசைவையு உறவுத்துறையில், நல்ல பல பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடுமாயி பிரசைகளின் தரத்தை உயர்த்து பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டு விரும்புகின்றேன்.

மயை நிலை நிறுத்தும் பொருட்டு எதும் எனும் எண்ணக் கருவின் கான தீர்வினையும் மாற்றீடான சவேண்டிய கடப்பாடு சமூகப் கள் நலன் பேணும் அரசாங்கத் பாறுப்புமாகும். (இக்கட்டுரை 7ம் திகதி சேவை முடிவுறுத்தல் றில் நிறைவேற்றப் படுவதற்கு
எனவே குறித்த சட்டத் பப் பார்க்கவும்.)
சய்யுமுன்னர், இலங்கைக்கும் "ல் மிக நெருக்கமான பிராந்தியப் மணப்புகளும் உள்ளனவென்பதை றேன். பங்களாதேஷைப் போன்று டென்பதை நினைவுகூரவேண்டும். இருநாடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று துவுமில்லை. எனினும் அவை டுத் தீர்வுகளிலும், குறிப்பாக ம் பேணுவதற்கான கைத்தொழில் பாடங்களை ஒன்றோடொன்று ருக்கும். இரு நாடுகளும் தமது பதற்கு தத்தமது அனுபவங்களைப் ம் என்பதை வலியுறுத்த
70

Page 85
கலைச்.ெ
Abate Adjudication Arbitration Audi Alteram partem Back wages Bona fide Casual Compensation Compulsory arbitration Constructive termination Contract for service Contract of service Employer Employee Estoppel Evidence ordinance Extention of service Fixed term contract Globalization Gratuity Hear Say Evidence Industrial Court Just and Equitable Labour Court Major dispute Mala fide Minor dispute Misconduct National Tribunal Natural Justice Optional
! I I I I II I I I II I 1 1 1 1 1 || 1 || 1 1 1 1 1

சாற்கள்
வாய்ப்பு அற்று விளக்கத் தீர்ப்பு நடுத்தீர்ப்பு இருதிறத்தவரையும் கேள் கடந்தகால ஊதியம் நல்லெண்ணம்
அமைய நட்டஈடு கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு அமைவு நிலையான முடிவுறுத்தல் சேவைக்கான ஒப்பந்தம் சேவை ஒப்பந்தம் தொழில் தருநர் தொழில் பெறுநர்
முரண்வாதத் தடை சான்றுக்கட்டளைச் சட்டம் சேவை நீடிப்பு குறித்த தவணைக்கால் ஒப்பந்தம் உலக மயமாக்கல் பணிக்கொடை கேள்விச்சான்று கைத்தொழில் நீதிமன்றம் நீதியானதும் ஒப்புரவானதும் தொழில் நீதிமன்றம் பாரிய பிணக்கு தீயெண்ணம் சிறுபடியான பிணக்கு துர்நடத்தை தேசிய நியாய சபை இயற்கை நீதி விருப்பு
அணிக்.ொக்கல் ஒப்பந்தம்

Page 86
Pre-Trial settlement Probation Reinstatement Res Judicata Speceific Performance Statutory Tejmination of Service Trade Union Vacation of Post Voluntary arbitration
III I I II I

விளக்கத்திற்கு முந்திய இணக்கம் தகுதிகாண் நிலை மீளவமர்த்தல் நீதி கண்டது குறித்த நிறைவேற்றம் சட்டபூர்வமான சேவை முடிவுறுத்தல் தொழிற்சங்கம் பதவியை வெறித்தாக்கல் மனமொப்பிய நடுத்தீர்ப்பு

Page 87


Page 88
ਆਨ
: ਹੈ