கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Give Healthy Food for Your Preschool Child

Page 1
GI
HEALTH
FOR ) PRESCHO
Health Education
Department of Commun

VE
Y FOOD
TOUR
OL CHILD
Developed by
Material Production Unit
ity and Family Medicine
University of Jaffna

Page 2
Current Daily Rec
These are daily recome between the ages of 2 : For children over age 4 same as adult serving s
6+ servings of rice, potatoes (1 serving is about /2 c
5+ servings of fruits vegetables (1 serving is about 1/2 ci
servings of dairy m (1 serving is about 4 ci
servings of protein egg, peas, soya
1 (Very sm of empty calorie foods : sodas, pastries, cand pizza, buns and burge commercially prepare

commendations
nendations for Children and 4. , serving sizes are the sizes.
cereal, grains, bread,
up)
s, fruit juice and
up)
hilk, cheese, yoghurt
up)
rich food meat, fish,
all amount) sweets, soft drinks and ies, cakes, cookies, ers, ice cream, d fried foods

Page 3
What are Empty C. Solid fats and added suga but few or no nutrients. Fo from solid fats and added s called empty calories
Some ideas to help you choos
Instead of...
Cho
Palm oil
Coco
Wheat flour
Rice
Sweetened breakfast cereals
Cere suga
Ice cream
Fruit
Cookies & chocolates
Low grair
Jelly & pudding
Slice
Boil
Buns, Pastries,French fries
Bab:
Commercially prepared short eats
Soft drinks
Watı
Cunj
Jam
Mar
Tea & coffee
Wat soup

alories?
ars add calories to the food r this reason, the calories ugars in a food are often
e foods......
Ose
onut oil, Gingili oil
flour, Ulundu flour
als with little or no added
ES or fruit salad
sugar crackers & nuts and is, dates and fruits
:d fruits, Fruit salad, Curd
ed corn
v jack cutlets, nuts and grains
er, homemade fruit juice, jee
mite, Butter, Fruits
er, homemade fruit juice, \, milk

Page 4
Breakfast 1 cup Grains 2 cup Fruits 2 cup Dairy
Morning Snack
% cup Fruits 2 cup Dairy
-- O C > Un
Lunch | cup Grains Ya cup Veg Protein food /2 cup Dairy
O a za -
Afternoon Snack
% cup Veg 2 cup Dairy 2 cup Fruit
< n X O E
Dinner 1 cup Grains
2 cup Veg. Protein Food % cup Dairy
o z z =

Breakfast Ideas Rice with 2 veg, Cereal with
liced fruits, Boiled grains Milk rice with green gram String hoppers, Hoppers Potatoes with butter Steamed vegetables Chriposha Aggala, Rotee Scrambled egg, Plain yoghurt Sliced banana, Milk
Torning Snack Ideas Banana, Kamaranga, Papaw, Prange, plums, Dates ineapple pieces, Butter fruit Vood apple juice, Bran Crackers lice bread, Toast
unch Ideas ice with 2 veg. leat, fish or egg reen leaves urd, Fruit Salad
fternoon Snack Ideas teamed veg. pieces, Sweet prn, oasted nuts & milk heese string & crackers ruit juice. Yoghurt
inner Ideas teamed vegetables, Jack fruit lashed potatoes ice and beans seat or fish, Boiled egg reen leaves. Milk

Page 5
Why Healthy Food Children Ages 2-5
Foods with lots of with brain and mot
Healthy habits at a healthy habits late
Healthy food helps diseases such as, disease, liver disea
V Healthy food helps
problems like cavit
Eating Behaviors
Do not meet the re eating 5 servings o
each day O Do not eat the min
amounts of whole day)
Eat more than the
maximum daily inti (recommended dai 1.5 grams for child and less than 1.9 g
years old ) O Empty calories fror
solid fats contribu calories for children quality of their diet

is Important for
rich nutrients help or development
1 young age lead to
i prevent long term
diabetes, heart ase etc.
i prevent oral health cies and gum disease
s of children
commendations for f fruits and vegetables
imum recommended grains (2-3 ounces each
recommended ake of salt ly amount is less than ren 1 to 3 years old, rams for children 4 to 8
n added sugars and te large amount of daily n, affecting the overall
S.

Page 6
DO
Serve meals at re know when to exp Sit and eat wit possible. Children have onl up easily. Keep I more as needed. Make food look i and textures are ve Praise when food The child shoul possible Give them time rushed.
DON'T
y Don't force a chil
plate of food. Don’t get upset wi Don't criticize the
children. % Don’t bribe with s
wrong message
Advis
Head, Department of C
Faculty o
Produc
Medical Student, Faculty
Sponsere

egular times so children -ect food. Eh the children where
ly little tummies and fill portions small and offer
nteresting - colors, taste ery important. is eaten.
d feed him/herself, if
to eat without being
d to eat or to clear their
ith the child. e child in front of other
sweet foods, This gives a
ed by: Dr. R Surenthirakumaran,
'ommunity and Family Medicine,
of Medicine, University of Jaffna.
ed by: Miss C. M. Samarasinghe
of Medicine, University of Jaffna:
:d by: Medical Officer-in-charge,
Divisional Hospital, Pamunuwa
October 2013