கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: சித்திரக் கலை: ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி தரம் 7

Page 1
சித்திரக்
ஆசிரியர் அறி வு
தரம்
) o G
அச்சிடலும் விநியோகமும் - கல்

- 2)
5 கலை
ரைப்பு வழிகாட்டி
ம் 7
அழகியல் கல்வித்துறை தசிய கல்வி நிறுவகம் மகரகம
மவி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6


Page 7


Page 8


Page 9


Page 10


Page 11


Page 12


Page 13


Page 14


Page 15


Page 16


Page 17


Page 18


Page 19


Page 20


Page 21


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26


Page 27


Page 28


Page 29


Page 30


Page 31


Page 32


Page 33


Page 34


Page 35


Page 36


Page 37


Page 38


Page 39


Page 40


Page 41


Page 42


Page 43


Page 44


Page 45


Page 46


Page 47


Page 48


Page 49


Page 50


Page 51


Page 52


Page 53


Page 54


Page 55


Page 56


Page 57


Page 58


Page 59


Page 60


Page 61


Page 62


Page 63


Page 64


Page 65


Page 66


Page 67


Page 68


Page 69


Page 70


Page 71


Page 72


Page 73


Page 74


Page 75


Page 76


Page 77


Page 78


Page 79


Page 80


Page 81


Page 82


Page 83


Page 84


Page 85


Page 86


Page 87


Page 88


Page 89


Page 90


Page 91


Page 92


Page 93


Page 94


Page 95


Page 96


Page 97


Page 98


Page 99


Page 100


Page 101


Page 102


Page 103


Page 104


Page 105


Page 106


Page 107


Page 108


Page 109


Page 110


Page 111


Page 112


Page 113


Page 114


Page 115


Page 116


Page 117


Page 118
வாசிப்புப்
தூபராம தா
இலங்கையில் முதலில் நிருமாணிக்கப்பட் கி.மு 3ஆம் நூற்றாண்டில் தேவநம்பியதி அநுராதபுரக் காலத்திற்குரியது.- புத்த பெருமானது வலது தாடையின் உள்ளதென வம்ச கதைகளில் குறிப்பிட தாதுகோபம் மணிவடிவ அமைப்பைக் கெ தாதுகோபம் கட்டிய பின்னர் பல அரசர்க செய்யப்பட்டு உள்ளதுடன், வெவ்வேறு 8 பட்டுள்ளது. தற்போது காணப்படும் தாதுகோபம் 1641 மேடையின் மத்தியில், நிலத்தில் இருந்து தாதுகோபத்தின் உயரம் 63' அடியும், அ இலஞ்சதிஸ்ஸ அரசனால் விகாரையைச் அமைப்புடைய கூரை வீடு கட்டப்பட்டுள் இந்த 'வட்டதாகே' அமைப்பு அழிந்து போ மட்டுமே இவை சிறப்பான அலங்காரச் காணப்படுகின்றன.
இத் தூண்களின் மேல், சிகரத்துடன் கூடி அமைப்பு இருந்ததாகக் கூறப்படும். தூபராம தாதுகோபம் அட்டமஸ்தானங்களில் ஸ்தானங்களை அட்டமஸ்தானம் எனப்படு
106 சித்திரக் கsை - தரம் -7- ஆசி

இணைப்பு 7.1.1.2
படிவம்
துகோபம்
- -
ட தாதுகோபம் ஆகும். ஸ்ஸ அரசனால் உருவாக்கப்பட்டது.
சாம்பலை உள்ளே வைத்து கட்டப்பட்டு ப்பட்டுள்ளது. காள்டுள்ளது. களால் காலத்துக் காலம் இது புனரமைப்பு கட்டிட அங்கங்களையும் இணைத்து கட்டப்
-2 ' அடி விட்டத்தைக் கொண்ட வட்டமான
11'.4" அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. தன் வட்டம் 59' அடியையும் கொண்டது. சுற்றி 'வட்டதாகே' எனப்படும் வட்டமான
எது.
ப் எஞ்சி உள்ளவை சுற்றியுள்ள கற்தூண்கள் செதுக்கு வேலைப்பாட்டைக் கொண்டு
ய அரைக்கோள வடிவைக் கொண்ட கூரை
டையே (எட்டு முக்கியமான விசேட வழிபாட்டு ம்.) முக்கியமான வழிபாட்டு ஸ்தானமாகும்.
ரயர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 119
ருவன் வலி
அநுராதபுரக் காலத்திற்கு உரிய ரூவன் விக்கப்பட்டது. இத் தாதுகோபம் நீர்க்குமிழ் (புபுலாக்கா தாதுகோபத்தில் பேசாவளலு மூன்று கா தாதுகோபத்தின் கட்டிட வேலை பூர்த்த இறந்து போனதுடன் அவரது சகோதர முடித்ததுடன், சுற்றிவர யானைவடிவைக் யடித்துப் பூர்த்தி செய்துள்ளார். பிற்காலத்தில் இலங்கையை ஆண்ட செய்யப்பட்டதுடன் அதற்கு பல்வேறு அங் தாதுகோபத்தின் உயரம் 350' அடியும் இந்த சைத்தியத்தில் உள்ள (கொத்த) இது பளிங்கினால் நிருமாணிக்கப்பட்டது தாதுகோபம் அமைந்துள்ள சதுரமான மேக மாதிரி அமைப்பைக் கொண்ட சிறு தூ சைத்தியத்தைச் சுற்றிக் காணப்படும் ! கூடிய நிருமாணிப்பாகும். தாதுகோபதத்தின் நான்கு பக்கமும் 2 அலகுகளால், செதுக்கி அலங்கரிக்கப்ட துட்டகைமுணு அரசனுடைய சிலை,
அரசனுடைய சிலை ரூவன்வலி சாயத்தில் (மளுவில்) முற்றத்தில் காணப்படுகின்றன
சித்திரக் கலை - தரம் -7- ஆ

மகா சாய
வலி சாய துட்டகைமுணு அரசனால் கட்டு
பர) வடிவமைப்புக் கொண்டது. Tணப்படும்.
S செய்வதற்கு முன் துட்டகைமுனு அரசன் ரான சத்தாதிஸ்ஸ அரசன் அதைக் கட்டி கொண்ட யானை மதிலையும், கட்டி வெள்ளை
அரசர்களால் இத்தாதுகோபம் புனரமைப்பு கங்களையும் இணைத்து நிருமாணிக்கப்பட்டது.
விட்டம் 300' அடியையும் கொண்டது. சிகரம் 25' அடி உயரத்தைக் கொண்டதுடன்
டையின் நான்கு பக்கங்களிலும் மகா தூபத்தின் பங்கள் நான்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பானை மதில் விசேசமான கலைச்சிறப்புடன்
உள்ள வாகல்கடம் அலங்கார மலர்க்கொடி
ட்டுள்ளன. விகாரமாதேவியின் சிலை, பாதிய திஸ்ஸ எ மாதிரி, ஆகிய ஆக்கங்கள் பல விகாரையின்
சிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 120
அபயகிரி த
கி.மு 1ஆம் நூற்றாண்டில் அபயகிரி த அரசனால் கட்டப்பட்டது. கிரி எனப்பெயர் கொண்ட (நிகண்டாரமய) கட்டப்பட்டதன் காரணமாக அபயகிரி எ இந்த விகாரை அட்டமஸ்தானத்திற்கு 2 உத்தற சைத்திய, அபயகிரி, பயாகி
அழைக்கப்படும். தாதுகோபத்தின் உயரம் 235' அடியைப் ஆரம்ப காலத்தில் தூபத்தின் (சதுரகோட் பதிலாக சத்திராவலியும் அதனைத் தார் இங்குள்ள நிருமாணிப்புக்களிடையே இருபக்கங்களிலும் உள்ள சங்கநிதி, பத்தி பண்புடன் நிருமாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சித்திரக் கலை - தரம் - 7 - 8

தாதுகோபம்
தாதுகோபம் வட்டகாமினி அபய (வலகம்பா)
தியானம் செய்யும் இடத்தில் இந்த தாதுகோபம் சனப்பட்டதெனக் கூறப்படும். உரிய வழிபாட்டு ஸ்தானங்களில் ஒன்றாகும். ரி என்னும் பெயர்களிலும் இத்தாதுகோபம்
பும், விட்டம் 310' அடியையும் கொண்டது. டம்) ஹத்தரஸ்கொட்டுவ கொத்கறல்லத்திற்குப் ங்கி நிற்கும் கம்பமும் இருந்ததாக கூறப்படும்.
அபயகிரிக்கு உட்செல்லும் வாயிலின் தமநிதி, பைரவரூபம் இரண்டும் சிறந்த கலைப்
08
ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 121


Page 122
வாசிப்பு
நன்கொத
பொலநறுவாவில் அளாகன பிரிவினை அமைந்துள்ளது. இந்த தாதுகோபம் நிசங்கமல்ல அரச தாதுகோபம் நீர்க்குமிழ் (புபுலாக்கார்) தாதுகோபத்தின் எட்டு மூலைகளிலும் இந்த விகாரை, ரூவன்வலி, ரத்னாவல் தாதுகோபத்தின் சதுர கோட்டத்தின் 1 சக்கரத்தைக் காணலாம். றன்கொத் விகாரை நான்கு திசை செதுக்கப்பட்ட வாகல் கடம் நான்கை
சித்திரக் கAை - தரம் -1 -

இணைப்பு 7.1.1.4 -1
ப் படிவம்
5 விகாரை
11 பூமியில் மேற்குத் திசையில் இத்தாதுகோபம்
னால் கட்டுவிக்கப்பட்டதென கூறப்படும்.
வடிவவைக் கொண்டது. சிலை மனைகள் எட்டுக் காணப்படும். லி என்னும் பெயர்களாலும் அழைக்கப்படும். முகப்புக்களில் சூரியனைக் குறிக்கும் குறியீடான
யிலும் அலங்கார மலர்க்கொடி அலங்காரம் கக் கொண்டுள்ளன. ,
(10
ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 123
களனி த
களனிகங்கைக் கரையில் களனி தாது சித்தாத்தர் புத்தராகி 8ஆவது ஆண்டில் கிணங்கி இலங்கைக்கு எழுந்தருளி இ
அமர்ந்து தர்ம உபதேசம் செய்தார். : ஜடால் திஸ்ஸ அரசனால் களனி தாது கி.மு 5ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த தாது இது சொளொஸ்மஸ்தானத்திற்கு உரி தாதுகோபத்தின் முழு உயரம் 90 அ தாதுகோபம் தானியக்குவியல் (தானிய
சித்திரக் கலை - தரம் -7 -

இணைப்பு 7.1.1.4
தாதுகோபம்
|கோபம் உள்ளது.
மணி அக்கித நாக அரசனின் வேண்டுகோளுக் ரத்தினக் கற்களால் அலங்கரித்த ஆசனத்தில் அந்த இரத்தின ஆசனத்தை உள்ளே வைத்து துகோபம் நிருமாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோபம் கட்டப்பட்டதென நம்பப்படுகின்றது. ய விகாரையாகும். டியாகும். பக்கார) வடிவத்தைக் கொண்டது.
11
ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 124


Page 125


Page 126


Page 127


Page 128
வாசிப்புப்
இலங்கையின் புராதன வரல
இலங்கையின் குகைச் சித்திரங்களிடையே ( பிராணிகளின் உருவச் சித்திரங்களாகும். அப் முதலை, நட்டுவக்காலி, மான், மரை, குரங்கு, சித்திரங்கள் குறியீடுகளாகக் காணப்படுகின்ற குறியீடுகளாக உள்ளன. இதன் மூலம் ஆதிம் வேட்டையாடல் குறியீடாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
இச்சித்திரங்களை வரையும் பொழுது வர்ண அமர்த்தியும், தீட்டிக்கொள்ளும், நுட்பமுறை பயன் கரித்துண்டு, வெண்களி, பிராணிகளின் இரத்த பட்டுள்ளது. வர்ணத்தை நீர் அல்லது பிசினுடன்
தந்திரிமலைக் கு
வீட்டின் உள்ளே இருக்கும் மனிதர்
(குழு ஒழுங்கிணைப்பு)
உடும்பு
116
சித்திரக் கலை - தரம் -7- ஆசி

இணைப்பு 7.2.1.2
படிவம்
ாற்றுக் குகைச் சித்திரம்
பெரும்பாலும் காணக்கிடைப்பது மனிதர்கள், பிராணிகளிடையே யானை, புலி, சிங்கம், உடும்பு, மயில் என்பன காணப்படும் இச் 3ன. வில்லு, அம்பு ஆயுதங்களும் இரு மனிதனின் பிரதான வாழ்க்கை முறையான
த்தை மரத்துண்டைக் கொண்டும், விரல்களால் படுத்தப்பட்டுள்ளன. வர்ணங்களின் பொருட்டு ம், வெள்ளைக்கல் என்பன பயன்படுத்தப் ன் கலந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கைச் சித்திரம்
மனிதர் வடிவம்
- 1 -- 2
=ரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 129
மனிதரும் பிராணிகளும்
பல்வேறு .
தந்திரிமலைக் குகைச் சித்திரம் இலங்6 இச்சித்திரங்களை வரைவதற்கு சூழ உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளன. இரேகைக்கு முதலிடம் கொடுத்து சு விசேட பண்பாகும். இச்சித்திரங்களுக்கு பெரும்பாலும் தன் வடிவமும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இச்சித்திரங்களிடையே ஒழுங்கிணைப்பு பிராணிகளின் உருவங்களிடையே உ கருதப்படும்.
தொறவக கு
யானையும் யானைக் குட்டியும்
சித்திரக் கலை - தரம் -1..

- சூரியன்
சூரியன்
--
குறியீடுகள்
கையில் புராதன வரலாற்றுக் காலத்துக்குரியது. லில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட வர்ணங்கள்
தந்திரமாக இச்சித்திரங்கள் வரைந்துள்ளமை
லைப்புகளாக மனிதர் வடிவமும், பிராணிகளின்
பு என்னும் சித்திரம் விசேசமானதொன்றாகும். உடும்பு எனப்படும் சித்திரம் விசேடமானதாகக்
கைச் சித்திரம்
-- 5
உடும்பு
17 ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 130
தொறவக குகை கேகாலை மாவட்டத்தில் அண்மையில் மல்தேனிய தோட்டத்தில் ஒன்றின்மேல் ஒன்று உள்ள விசாலமா அமைந்த கற்குகை இதுவாகும். இது தொல்பொருள் ஆய்வு ஆணையாளர் W. ஆய்வு செய்து வரலாற்றுக்குரிய மனி இச்சித்திரங்கள் அவர்களால் வரையப் நிலத்திலிருந்து 66' அடி உயரத்தில் தோண்டி வரையப்பட்டுள்ளது. சித்திரங்க6 P.A.R. பிறவனி அவர்களால் (Thi சித்திரங்களிடையே யானையும் குட்டிய கொள்ளப்பட்டன. கற்குகையில் உள் சுவரில் இந்த யான உடும்பு எனக் கருதப்படும் சித்திரமும் இவை தவிர சூரியன், சந்திரன் குறியீடு
பில்லவ குை
மனித வடிவம் இரண்டும் வீடும்
பிராணி ஒன்றின் வடிவம்
அநுராதபுர மாவட்டத்தில் வடமத்திய அமைந்துள்ளது. இக் குகைச் சுவர்களில் இரேகையைப் ! காணலாம்.
இச்சித்திரத்திடையே கலப்பூடகத்தில் (
சித்திரக் கலை - தரம் -7-4

ல் பேலிகல் பிரதேசத்தில், வறக்காப்பொலவிற்கு
அமைந்துள்ளது. -ன கற்பாறைகள் இரண்டினால் இயற்கையாக
55' அடி உயரத்தைக் கொண்டது. M விஜேபால அவர்கள் முதலில் இவ்விடத்தை தர் இங்கு வசித்ததற்கு சான்றுள்ளதெனவும் பட்டதெனவும் தீர்மானித்துள்ளார். - உள்ள கடினமான கற்சுவரில், கற்களால் ள் கேத்திரகணித வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளன. 2 Ceylonanticury 1918-1919) இக்குகைச் பும் என இரண்டு சித்திரங்களை இனங்கண்டு
ஊனயும் குட்டியும் சித்திரம் காணப்படும். இங்கு
காணப்படுகிறது. ட்டுச் சித்திரமும் காணப்படுகின்றன.
மகச் சித்திரம்
இனங்காண முடியாத பிராணி
மனித வடிவம்
பிரதேசத்தில் அநுராதபுர பில்லவ கற்குகை
யன்படுத்தி வரையப்பட்ட யானை வடிவத்தைக்
வரையப்பட்ட சித்திரமும் கிடைத்துள்ளன.
நசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 131


Page 132


Page 133


Page 134


Page 135
கொண்டு சித்திரம் வரைவதற்கு முற்பட்ட ஆதி
முதலிடம் அளித்துள்ளனர்.
ஐரோப்பிய புராதன வரலாற்றுக் சித்திரக் பிராணிகளின் இரத்தம், கொழுப்பு, மரங்களின் இ தயாரித்துள்ளனர். கறுப்பு, கபிலம், மஞ்சள், 5 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதைக் காணக்கூடியதாக
இவர்கள் சித்திரம் வரைவதன் பொரு பயன்படுத்தி வரைதல், கற்சுவரில் களிமண்ணை சுரண்டி வரைவது போன்ற நுட்பமுறைகளைப் வெளிக்கோடு வரையப்பட்டுள்ளது.
பிரான்சில் லஸ்கோ
பைசன் எருது வடிவம்
2 ਰਹਿ ਰਹਿਤ ਪੰਘ .
பைசன் எரு
சித்திரக் கலை - தரம் -1- ஆ

மெனிதர், பிராணிகளின் உருவை வரைவதற்கு
க் கலைஞர் பூமியில் காணப்படும் மண்வகை, லை, பட்டை ஆகியவற்றிலிருந்து, வர்ணத்தைத் சிவப்பு போன்ற வர்ணங்களைப் பெரும்பாலும்
உள்ளது.
ட்டு, விரல்களையும், உள்ளங்கைகளையும் ணப் பூசி வரைதல், கூரான உபகரணத்தால் பயன்படுத்தி உள்ளனர். கறுப்பு வர்ணத்தால்
குகைச் சித்திரம்
----- குதிரை வடிவம்
து வடிவம்
சிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 136
பிரான்சில் மொண்டினக் நகரின் அண்6 பெயர் பெற்ற "Laxcaus" லஸ்கோ (4 ஆதிகாலத்துக்குரிய ஓவியங்களை 8 இங்குள்ள சித்திரங்கள் முதலில் க6 லஸ்கோ குகையில் காணப்படும் சித் பைசன் எருது வடிவம் சிறந்த நிரும் நீளத்தைக் கொண்ட பைசன் எருதுக அதேபோல் கறுப்பு, கபிலம் போன்ற வ வடிவங்கள் பலவற்றைக் காணலாம். செயற்பாட்டுடன் கூடிய காண்டாமிருகப் இங்கு காணலாம்.. இக்குகையின் விசேச சித்திரமாக கருதி இது "இறந்த மனிதனின் செய்தி” எ6 சித்திரங்களிடையே காயப்பட்ட பை. அண்மையில் ஆயுதம் ஒன்றும் விழு! என்பனவும் காணப்படுகின்றது. இவ் வடிவங்கள் யாவற்றையும் சுற்றி காணலாம்.
பொண்டிகோமி
இங்குள்ள சித்திரக் குறிப்புக்களிடைே யானை போன்ற வடிவம் விசேட இடத் மேல்நோக்கி வளைந்து உள்ள தந்தங்க உரோமங்களையும் மிக இயற்கையா. இங்கு வரையப்பட்டுள்ள குதிரை பிர அங்க அசைவுகளை சிறப்பாகக் காட் கறுப்பு இரேகை மூலம் வரையப்பட்டுள்க
ஸ்பானியாவில் அல்ர
பை!
சித்திரக் கலை - தரம் - 7.

மெயில் புராதன வரலாற்றுக் குகை ஓவியத்திற்கு நகை அமைந்துள்ளது. இங்கு காணலாம்.
ன்டுபிடிக்கப்பட்டமை 1940ஆம் ஆண்டிலாகும்.
திரங்களிடையே 17' அடி நீளத்தைக் கொண்ட ாணிப்பு என கருதப்படும். இது தவிர 15' அடி
ளின் வடிவம் 5ஐக் காணலாம். ரணத்தால் பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ள. குதிரைகளின்
ம், பறவை வடிவம், மனித வடிவங்கள் பலவற்றை
தப்படுவது “வேட்டைக் காட்சி” (Hunting Scence) னப் பெயர் கொண்டுள்ளது. சன் எருது ஒன்று வரையப்பட்டுள்ளது. இதன் ந்து கிடக்கும் மனித வடிவம், பறவை வடிவம்
- கறுப்பு நிறவெளிக் கோடு வரைந்திருப்பதைக்
குகைச் சித்திரம்
ய கறுப்பு இரேகையினால் வரையப்பட்ட மாமத் தைப் பெறும். இந்த யானைகளுக்கு விசேடமான களையும், சரீரம் முழுவதும் நிறைந்து காணப்படும்
க வெளிக்காட்டி வரையப்பட்டுள்ளன. யாணம் செய்யும் தன்மையை வெளிக்காட்டும். டுதலில் கலைஞர் வெற்றி பெற்று உள்ளார். T குதிரை வடிவம் மிகச் சிறந்த நிருமாணிப்பாகும்.
மீராக் குகைச் சித்திரம்
ன் வடிவம்
124 ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி

Page 137


Page 138


Page 139


Page 140


Page 141


Page 142


Page 143


Page 144


Page 145


Page 146
චිත්‍ර කලාව 7 ශ්‍රේණිය (1) ගුරු මාගෝපදේශ සංග්‍රහය

2010/T/7/TIM/6000