கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: English: Teacher's Instructional Manual Grade 7

Page 1
Teacher's Instructi
Department Faculty of Languages
I Social Sci National Institute
Maharag
Grat
EDUCATIONAL PUBLIC

Ponal Manual
SH A
of English 1. Humanities and iences
of Education jama
de Seven
ATIONS DEPARTMENT

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6


Page 7


Page 8


Page 9


Page 10


Page 11


Page 12


Page 13


Page 14


Page 15


Page 16


Page 17


Page 18


Page 19


Page 20


Page 21


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26


Page 27


Page 28


Page 29


Page 30


Page 31


Page 32


Page 33


Page 34


Page 35


Page 36


Page 37


Page 38


Page 39


Page 40
Step 3.3.3
Get each group to displ Get the students to com feedback. Conduct a discussion to
ERREFEREBBPREFERE
Criteria for assessment and evaluation
Listens and follows instructions accor
• Accepts the need to be attentive when
• Draws a picture according to given in
Works co-operatively in groups.
• Enjoys working collaboratively.
Annexe 3.3.1
Arrival’s gate
Boarding gate No
Check in counter No 10
| 28

ay a task sheet on the board. pare all the task sheets and give necessary
highlight the following:
(15 minutes)
dingly. a following instructions.
structions.
Boarding gate No 4
neck in counter No 4 ||

Page 41


Page 42


Page 43


Page 44
• Listening with a purpose will help in res
Antennene er Finnitustari wiwit jaman
Criteria for assessment and evaluation
• Listens to various texts and responds according
Responds to different kinds of texts. Accepts the need to listen to various texts in day Shows the ability to understand given instruction
Works co-operatively in groups.
Annexe 3.4.1
Western Province
Central Province
Northern Province
Southern Province
Eastern Province
Annexe 3.4.2
Warm and sunny
Warm and sunny
Cold in the morning and windy in the afternoon
There will be heavy rain all day
Clo
32

ponding appropriately in day to day life.
|
agerade solicite
(10 minutes)
u today life.
udy and rainy

Page 45


Page 46


Page 47
Annexe3.4.7.
| 0

ๆ
35

Page 48


Page 49


Page 50


Page 51


Page 52


Page 53


Page 54


Page 55


Page 56


Page 57


Page 58


Page 59


Page 60


Page 61
Scanning is an impo In order to extract r completely. Expected answers i a) Language Improv b) Students of Grac C) Auditorium d) Three months e) Mrs. Nalini Perer f) Free of charge g) End of this month Any notice with the
Criteria for assessment and evaluation
Selects necessary information from
• Accepts that scanning is an importar
• Writes a notice with the available inf
Engages in a creative task enthusiast Works collaboratively in groups.
Annexe 5.3.1
FinTURA ITALIA
JASMINE GROC COD.
Gd.
25 TEA BAGS IN SACHETS
Fuentan Ten
INTERNE TLATLAR TCL TRATTA
itwafgaan
dasarlarie-Pits
Radio
BASADA
Partnerschaftsmeist:
4791052500148

ertant reading skill that is improved through practice. elevant information we do not have to read the text
For step 5.3.2
jement course de 7
radalomban
correct format should be accepted for step 5.3.3
(20 minutes)
a dialogue. at reading skill. Formation. sically.
ana
Ca Mau
SAMA N sailkatutako .
BL.1029.06 atau bahasa 2006-02-13 a ne ate 2008.02.15 sa Antanas presa a 125.00
能量。
leidt de
metali A kile ale Mieg
Store Renaud de la
49

Page 62


Page 63


Page 64


Page 65


Page 66


Page 67


Page 68


Page 69


Page 70
Annex 6.3.1
50


Page 71
Annexe 6.3.2 pm
FILHanesseeHan
THERE ARE:

주니어이다그러면 다니는 업무의미한다고 보는
않고 그는
프리면만
69.

Page 72


Page 73


Page 74


Page 75


Page 76


Page 77
Annexe 6.5.2
Study the pictures and the phrases. Make cor Look at the example. e.g. Raja wants to drink tea but it is very hot.
A
(neighbour, angry) (boy, happy)
(Ravi, pulling) (Chamara, crying)
(Raja , want) (tea, very hot)

Tanyagang
npound sentences using “and, but”.
!
LÄ
(spider,coming down) (Saman ,screaming)
(parents, talking) ( baby, sleeping)
Funnel
( grand parents, laughing) (grand parents, watching, funny programme )

Page 78


Page 79


Page 80
Annexe 7.3.3
old lady, kitchen, hungry, went
met, town, friends

UTC)
shops , closed
会
wwwillyer=E=rinte並非
==
stone soup, make

Page 81
-
put ,st«
cabbage , ca
taste ,ready

one, fire,pot
Trot, taste, put in.
| implay
| LIFERE”也是一。一日,日
一些三中有“是的一部
sat down
69

Page 82


Page 83


Page 84


Page 85


Page 86


Page 87


Page 88


Page 89
Annexe 8.6.4
Mihiri is a D girl.
She is built.
She has J D hair.
She has
hair.
She wears her hair in plaits.
She has a D skin. Her face is D and J
Her eyes are I and I
She has lips.
Mihiri is wearing a D skirt and a C
She is
Annexe 8.6.5
happy
pretty
medium
little
dotted
ruby
| happy | prety | matun | linie | | doted fullby | long für | round | beautiful | curty |
| shortsleved small
long
fair
two
round
beautiful
black
curly
short sleeved
small

Q.
60
T shirt.

Page 90
Annexe 8.6.6
ETA
Saman
SIEHE AUCH
Halstendisine
siyasePartsierasvahele
Kumuduni
8L

ఇ.
Mrs. Samaranayaka
Mr. Samaranayaka

Page 91


Page 92


Page 93


Page 94


Page 95


Page 96


Page 97


Page 98


Page 99


Page 100


Page 101


Page 102
Implementation of the task
Distribute the copies copy the task sheet.
Get students to find in ( or draw the pictures)
N m
Discuss the answers a the picture dictionary the definitions given in e.g.
ni Frieden
Thupa The first stup
Set a date for handing over the

of the task sheet or get students to
One Week
Formation and pictures prelevant to the above task
nd ask the students to prepare using the relevant pictures and a the task sheet.
Two weeks
Antagligen
unauteneatlasement
versiowe
--
ramaya a in Sri Lanka
completed picture dictionaries.
standardi

Page 103


Page 104


Page 105


Page 106


Page 107


Page 108


Page 109


Page 110


Page 111


Page 112
Grade 7 (E) Teacher's Instructional Manual

O
2010/S/07/TIM/25000