கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: செயன்முறைத் தொழினுட்பத் திறன்கள்: ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி தரம் 7

Page 1
செயன் தொழி
திறன்
ஆசிரியர் அறிவு
தி
1
தேசிய கல்வி நி அச்சிடலும் விநியோகமும் - க

முறைத் னுட்பத் ன்கள்
ரைப்பு வழிகாட்டி
தரம்
அst
றுவகம், மகரகம்.
ல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6


Page 7


Page 8


Page 9


Page 10


Page 11


Page 12


Page 13


Page 14


Page 15


Page 16


Page 17


Page 18


Page 19


Page 20


Page 21


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26


Page 27


Page 28


Page 29


Page 30


Page 31


Page 32


Page 33


Page 34


Page 35


Page 36


Page 37


Page 38


Page 39


Page 40


Page 41


Page 42


Page 43


Page 44


Page 45
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
தேடல் அறி
குழு 01 - அலங்காரத் தாவரம் நடல்
நன்றாக வேர்த் தொகுதி வளர்ச்சியடைந் தாவரங்களை தயாரித்த ஊடகங்கள் நிரப்பிய
குறிப்பிட்ட சாடி ஊடகத்தை தயா சீமெந்து/மண் சாடியில் நீர் வடியும் செங்கற் துண்டுகள் படையொன்ன அதன் மேல் இலைச் சருகு படை தயாரித்துக் கொண்ட சாடி ஊடக நிரப்பவும். (பாடநுாலை பார்க்கவும் நன்றாக வளர்ந்த அலங்காரத் ; வெட்டி ஊடகத்துடன் கூடிய தா சாடியில் உள்ள நாற்றை படத்தில் நேர்படுத்தவும். திரும்பவும் சாடி ஊடகங்களால் | சாடியின் 3cm பகுதி மீதமாகும் 6 சிறிதளவு நீர் இடவும். நிழலான இடத்தில் சில தினங்கள் காட்சியளிக்க கூடியவாறு வைக்க
• உ • 0
மேற்கூறப்பட்ட செயற்பாடுகளை முன்ை
நடப்பட்ட தவாரம் சாடியில் இருந்து வெளியே எடுத்தல்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 1.2.2
வுறுத்தல் படிவம்
த சாடியிலேற்றிய அலங்கார இலைகளை உடைய | சாடிகளில் கீழ்வரும் விதத்தில் நடவும்.
ரிக்கவும். 5) துளையின் மேல், ஒட்டுத் துண்டுகள் அல்லது
ற இடவும். யொன்று இடவும். த்தால் சீமெந்து/மண் சாடியின் அரை பகுதி வரை
தாவரத்தின் உலர்ந்த மஞ்சல் நிற இலைகளை பரத்தை சாடியின் மத்தியில் நேராக இடவும். ல் உள்ளவாறு கைவிரல்களால் அழுத்திய பின்னர்
திரப்பவும். விதத்தில் ஊடகத்தை சிறிது அழுத்தவும்.
[ வைத்த பின்னர், தேவையான இடத்தில் அழகாக
வும்.
வத்தலுக்காக தயார்படுத்தவும்.
புதிய சாடியொன்றில் மீண்டும் தவாரத்தை நடுதல்

Page 46


Page 47
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
நடப்பட்ட தவாரத்தை சாடியில் இருந்து வெளியே எடுத்த
மேற்கூறப்பட்ட செயற்பாடுகளை முன்வைத்த
குழு 04 - வெளிக்கள் நாற்று மேடை அறை
நன்றாக சூரிய ஒளி படக்கூடிய பூ கிடைக்கக் கூடிய சூரிய ஒளி போ விடவும். தெரிவு செய்த இடத்தில் 1m x 11 அமைத்துக் கொள்ளவும். மூங்கில் அல்லது கொன்டியுட் குழ அமைத்துக் கொள்ளவும். இலகுவாக விருத்தி செய்யக்கூடிu பெற்று, உயிர்ப்புள்ள கக்க அரும்! வெட்டி வேறுபடுத்திக் கொள்ளவு: 15cm வரை நீளமுள்ள பொலித்த வரை தயார்படுத்தவும். இக்குழுவுக்குரிய ஊடகத்தை தப் ஊடகம் நிரப்பப்பட்ட சாடிகளில்
மேலே தயாரித்த இனப் பெருக்கத் நடவும். தண்டுகளை நாட்டிய சாடிகளுக்கு தயாரித்துக் கொண்ட நிலப் பகு; மூங்கில் அல்லது கொன்டியுட் கு வைக்கவும். பொலித்தீனினால் சட்டத்தை மூட மேற்காட்டிய செயற்பாட்டை முன்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
ல்
புதிய சாடியொன்றில் மீண்டும் தவாரத்தை நடுதல்
லுக்காக தயார்படுத்தவும்.
மத்தல்
இடமொன்றை தெரிவு செய்க. தாவிடின் தேவையற்ற கிளைகளை வெட்டி அகற்றி
Tகளை
1 பகுதியை 15 - 20cm வரை உயர்த்தி நிலத்தை
நாய்கள் மூலம் மறைப்புக்கு தேவையான சட்டத்தை
ப அலங்காரத் தாவரங்களின் தண்டுகள் சிலவற்றை புகளுடன் கூடிய 12-15cm நீளமுள்ள துண்டங்களாக
ைேன வேறுபடுத்தி பொலித்தீன் சாடிகள் 25 - 30
பாரித்து பொலித்தீன் சாடிகளை நிரப்பவும். துளைகளை அமைத்துக் கொள்ளவும். துக்கு உகந்த துண்டங்களை பொலித்தீன் சாடிகளில்
5 சிறிதளவு நீர் வழங்கவும். நியில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சாடிகளை வைக்கவும். ழாயினால் தயாரிக்கப் பட்ட சட்டத்தை பாத்தியில்
வும்.
வைத்தலுக்கு தயார்படுத்தவும்.
33

Page 48
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
திறந்த வெளியொன்றில் காணப்படும் பொலித்தீன்

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
ATC - F: 4----
எால் மறைப்பு செய்துள்ள நாற்று மேடை
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 49
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
உச் தாவரங்களுக்கு ஏற்ற சூழ
உலர்ந்த ஈரக் காலநிலைத் தன்மை (ஊவா ம
ஈரலிப்பு இடைக்காலநிலை வலயங்கள் மொன்ஸ்டெரா, ஏசிபியா, பெபரோமியா
ஈரக் குளிர் காலநிலைத் தன்மை (நுவரெலி
இலை அந்துாரியம், பெகோனியா, பன்
உலர் வெப்பமான காலநிலைத் தன்மை (வ
இயுபோபியா, கள்ளி வகை
வெப்ப ஈரக் காலநிலைத் தன்மை (தென்,டே
பலவித அலங்காரத் தாவரங்களுக்கு
ஈர முகில்கள் கூடிய காலநிலைத் தன்மை
புளோடென்ரன், டிபன்பேகியா, எக்லெ
மத்திய பிரதேச காலநிலைத் தன்மை (கண்
பொகோனியா, மெரந்தா, பெரோமியா,
தரம் 7 பாடநுாலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தாவர
அலங்காரத் தாவரங்களை பரா
எந்நேரமும் மண்டை
தினமும் நீர்பாசனம் வேண்டும்.
நீர் மிகக் குறைவா
பிரகாசமான சூரிய
நேரடியாக அன்றி
நிழலை வீரும்பும்.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 1.2.3 இத் துணை
ல் மற்றும் காலநிலை காரணிகள்
Tகாணத்தின் தியதலாவையைச் சார்ந்த பிரதேசங்கள்)
யா, புஸ்ஸல்லாவையைச் சார்ந்த பிரதேசங்கள்) னம் வகை
டமத்திய, வடகிழக்கு மாகாணங்கள்)
மல் மாகாணங்கள்)
இத்தன்மைகள் பொருத்தமானதாகும்.
(சபரகமுவ மாகாணம்) மானிமா, ட்ரசீனா, கோலியாஸ், இலை அந்துாரியம்
படி, மத்தளை மாவட்டங்கள்)
டிரசீனா, இலை அந்துாரியம்
வகைகளையும், இனங்களையும் கற்கை செய்யவும்.
Tாமரிக்கும் போது குறியீட்டுப் பாவனை.
ண ஈரலிப்பாக வைத்திருக்கவும்.
- செய்ய வேண்டும், சிறந்த நீர் வடிப்பு இருக்க
க வழங்க வேண்டும், கூடியளவு நீர் கூடாது.
ஒளியை விரும்பும்.
மறைமுக சூரிய ஒளியை விரும்பும்.
35

Page 50
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
பன்னம் (Sward Fren) Nephrolepis exaltata
குரோட்டன் (Croton) Cordiaeum holuffiana
36

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
சென்சிவேரியா Sensevieria trfasciata laurentis
ஸ்பய்டர் தாவரம் (Spider plant) Chorophytom comosum
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 51
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
பெருமளவில் பயிரிடப்படும் அலE
தவார் வகை
இனம்
ட்ரசீனா
1. ட்ரசீனா பிரகி
Dr 2. ட்ரசீனா சென்
Drr 3. ட்ரசீனா கொ
Drd
EF பர்வ கரி
Dracaeana
fragroms massangeana
Dracaeana
Sand
பிளோடென்ரன்
1. பிளோடெ
2. ட்ரசீனா (
s பாம்
Philodendran
bipinnatifendum
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
கோரத் தவார வகைகளும் இனங்களும்
பரன்ஸ் - மெசன்ஜியானா acaeana fragroms massangeana Tடரியானா 2caeana Sanderiana உசெபியானா 2caeana godseffiana
2riana
Dracaeana
godseffiana
ன்ரன் பைபினாடிபெடம்
Philodendran bipinnatifendum சென்டரியானா
Philodendran scandens
Philodendran
Scandens
ட்க வா
37

Page 52
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
தவார வகை
இனம்
பாம்
1. கெமடோராயா எ
Chamad 2. பீனிக்ஸ் டெக்டில்
Phoenis
Chamaedoria elegans (Palour Plam)
பெகோனியா
பெகோனியா (
Bego 2. பெகோனியா (
Bege
Begonia rex (Multicoloured Begonia)

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
கென்ஸ் - (பாளர் பாம்)
doria elegans பெரா - (டேட் பாம்) dactylifera
Phoenix dactylifera (Date Plam)
ரெக்ஸ் - (பன்நிற பெகோனியா) Inia rex மெசோ - (அயன் குரொஸ்) onia masonian
Begonia masonian (Iron Corss Begonia)
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 53
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள் புரோமலியாட்
1. கிரிடெல்
2. கிரிப்டெ
Cryptanthus bivittatus (Starfish Plant)
தண்டுத் துண்டங்களா
நோயற்ற தாவரத்தில் நன் தண்டுத்துண்டங்களை வேறாக்கிக் கொள்ள விதமான வைரத்தன்மையாக இருப்பதில்லை (முற்றிய நிலை) கூடியதாக இருக்கும். சா வேறுபடுவது போல் இருப்பினும் கீழ்ப் பகுதி 8 இருந்து துண்டங்களை பெரும் போது அதல் மத்திய பகுதியில் இருந்து துண்டங்களை ( பகுதி வன்வைரம் எனவும் அழைக்கப்படும். க உண்டாக்கிக் கொள்ளலாம்.
தண்டுத் துண்டங்களால் தாவர இ பிரபல்யமான முறையாகவும் காணப்படுகிறது டிபன்பேகியா, ட்ரசீனா, கோடலய்ன் என்பவர் நீளமுள்ள துண்டுகள் தயாரித்துக் கொண்ட பீகஸ், இக்சோரா தண்டுகளின் மூலமாக இல கிளைகளை தெரிவு செய்து துண்டங்களாக்
கூரான கத்தியால் ஒரே முறையில் துண்ட உண்டாக்கலை துரிதப்படுத்த ஓமோன் வன
துண்டங்களில் இருந்து தண்டுத் துண்டங்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7 ன்தஸ் பிவிடாடஸ் - (ஸ்டார் பிஸ் தாவரம்)
Cryptanthus bivittatus உன்தஸ் சொனாட்டஸ் - (ஏத் ஸ்டார்)
Cryptanthus zonatus
Cryptanthus zonatus (Earth Star)
எல் இனப் பெருக்கம் செய்தல்
றாக வளர்ச்சியடைந்த கிளையில் இருந்து எலாம். ஒரு கிளையின் கீழிருந்து நுனி வரை ஒரே 3. நுனிப் பகுதியை விட அடிப்பகுதி வைரத்தன்மை தாரணமாக தாவரத்துக்குத் தாவரம் வைரத்தன்மை வைரமுடையதாக காணப்படும். தண்டின் நுனிப்பகுதியில் னெ மென்மை வைரம் என அழைப்போம். கிளையின் பெரும் போது இடை வைரமெனவும் மிகவும் முற்றிய கிளையின் தோலை வேறாக்கி நடுவதனால் வேர்களை
னப் பெருக்கம் செய்தல் சிறிது விரைவாக இருப்பதுடன் - பிரதான கிளையில் இருந்து வேறாக்கிக் கொள்ளும் Bறை உதாரணமாகக் குறிப்பிடலாம். 10-15 cm வரை ஊடகமொன்றில் நடப்படும். குரோட்டன், எகலய்பா, ப்பெருக்க செய்யும் போது குறை ஒளியை விரும்பும் எகிக் கொள்ளவும். அல்லது அரும்புக்கு சிறிது கீழ் உங்களை வேறாக்குதல் பொருத்தமானதாகும். வேர் -க்களும் பயன்படுத்தப்படும்.
களையும், நுனிப் பகுதியையும் வேறாக்கும் விதம்.
39

Page 54
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
: சி :
சரியான முறையில் நடலும், தண்டுத் துண்ட

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
உங்களை நாற்று மேடையில் நடலும்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 55


Page 56


Page 57
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
- -'
வீட்டிலும் வீட்டுச் சூழலிலும்
நாய்
கோழி
தி.3
கிளி
ஆடு
வர்ணப் படத் தொகுதியொன்றை பிரிஸ்டல் மாணவர்களுக்கு காண்பிக்கவும். பாடநுாலில் காணப்படுகின்ற மிருகங்களைப்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 2.1.1
> வளரக்கப் படுகின்ற மிருகங்கள்
பூனை
முயல்
11 x & 2
சபு
வாத்து
அணில்
அலங்கார மீன்
மாடு
தேனீ
அட்டையில் ஒட்டி மேற்காட்டிய மிருகங்களை
1 பற்றியும் அவதானம் செலுத்தவும்.
43

Page 58


Page 59


Page 60


Page 61


Page 62


Page 63


Page 64


Page 65


Page 66


Page 67


Page 68


Page 69


Page 70


Page 71


Page 72


Page 73


Page 74
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
பல்வேறு வடிவங்களில் வெப்
| அடிக்கல்லை சேலம்
* 0 உ

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
டப்பட் மரக்கறி வகைகள்
48=9ம்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 75
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
வாழைப்பழம் வெட்டப்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
ப்படும் பல்வேறு வடிவங்கள்
அதே
காஜன ஐ

Page 76
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
அன்னாசிப் பழம் வெட்டப்படு
1ம்)

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
ம் பல்வேறு வடிவங்கள்
இதழ்
HA து இது
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 77
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
மாம் பழம் வெட்டப்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
படும் பல்வேறு முறைகள்
- வெண்தி) ஓ ஓ
5.க -
63

Page 78


Page 79


Page 80


Page 81


Page 82


Page 83


Page 84
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
உரு 1 - தக்காளியை நீரில்
600
4
உரு 2 - பெட்டிஸ்
>
உரு 3 - நீராவியில்
நிற உருக்கள் பலவற்றை ஆயத்தப் படுத்திக் கா
பொரித்த ரோல்ஸ், பற்றிஸ், பலகாரம் இடியப்பம், பிட்டு கேக் வகை, பேஸ்ட்ரி வகை

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 4.1.1
07
வெளிறச் செய்தல்.
> செய்தல்
அவித்தல்
ட்ட முடியும்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 85


Page 86


Page 87


Page 88


Page 89


Page 90


Page 91


Page 92


Page 93


Page 94


Page 95


Page 96
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
இயற்கையான உணவுகள் பல
சோயா விதை பாசிப் பயறு
அரிசி குரக்கன் கரட் வல்லாரை போஞ்சி கோவா மாம்பழம் அன்னாசிப்பழம் பப்பாசிப்பழம்
82

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 4.2.1
லைக் கஞ்சி
இம் எம்:
ஒச் சலாது.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 97
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
காய்
போசணையுள்ள சுன்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
5 1 இ.
| வரி : வா கி
கறி சூப்
வ உருண்டை (ரச போச)
83

Page 98


Page 99


Page 100


Page 101


Page 102


Page 103


Page 104


Page 105


Page 106


Page 107


Page 108


Page 109


Page 110


Page 111


Page 112


Page 113
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
(##
எழுது
1ம்
•ப்போக ---ஃபாக்* சோச:
காசிகங்காககககயகம்
--- --ராணுவம் பல
ப்
சகல அளவுகள்
வரைபடத்தை நன்கு படிக்கவும். தேவையான பொருட்களையும் உபகரன் வழங்கப்பட்டுள்ள பலகைத் துண்டின் ஒரு மூலையில் இருந்து 15 cm துரத்த வரையவும்.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
தாகைபரபகவாபடிகயான்மம் அமர்வசியாமாசியே சிரிக்கப்பட்டியல்
காகசன்சாசா
கோல் தாங்கி உரு 1
அவ செத் சம்+
2ம்
--**- ஒt---த*,
தம் மில்லி மீற்றர்களில்
ணங்களையும் தெரிவு செய்து கொள்ளவும். மீது தொழினுட்ப படத்திற்கேற்ப பலகைத்துண்டின் தில் மூலை மட்டத்தைப் பயன்படுத்தி கிடையாக
டாகப்
99

Page 114
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
ப4----
பிறந்த நாள் 6
உரு
உரு
100

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
வா ----- L :-
பாழ்த்துக்கள் !
02
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 115
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
உ
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
-ரு 04
101

Page 116


Page 117


Page 118


Page 119


Page 120


Page 121


Page 122


Page 123


Page 124
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
படத்தயங்கபாக்தாபய ஆகப்பெயர்க்கப்ப.பக்கது.
குழு இல 01 - சுற்றுக் குறிப்பு
பல மால்வேக்வம் காளையார்கோவில்
கப்பதக்கமகலையாலயம்
22-4
துணைச் சுற்றுச் சாதனங்களின் வெளித்தோ
வெளித் தோற்றம்
«//15
இப்போது
திரான்சிற்றர்
ஒளி காலும் இரு
குறியீடுகள்
துளையிடும் திட்டம்
சு*
11)

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
மகாபமாக கொப்பாக
இபபபபபபா பபப.
இணைப்பு 6.1.2 (1)
* 2.
சங்கதி
சபiே ப..
4828
ற்றமும் குறியீடுகளும்
---"யுன்---
தடையி
பாயி (LED)
5
--------
துணைச் சாதனங்களை பொருத்தும் திட்டம்
கே .
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 125
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
பா.
குழு இல 02 - சுற்றுக் குறிப்பு
பயங்காலைவமைக்லவோகாலாகாலாணலை;
AD.
உ6
துணைச் சாதனங்களின் வெளித்தோற்றழு
வெளித் தோற்றம்
-இ
த ை
திரான்சிற்றர்
குறியீடுகள்
துளையிடும் திட்டம்
គ្មាននរណរគងធនធនមនក្នុងបាតសញ្ញ
இடக்சனம்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
பாலாவாகபானகஜோலம்
'
இயக்1ொது1h=ாயடிவாகaேit:சடு:சட்டம்
இணைப்பு 6.12 (2)
13+ பேப்ப
பாட்
- 3v
மும்பை பயபக
மம் குறியீடுகளும்
டயி
மின் குமிழ்
போதாவது -
----
சன்ரைசல்.
துணைச் சாதனங்களை பொருத்தும் திட்டம்
3g
-----
21+ ட
-3
ரொமல்) 15வர் :உ. ம்.
111

Page 126
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
காக
குழு இல 03 - சுற்றுக் குறிப்பு
1 இ இ :
பயமா..../
துணைச் சாதனங்களின் வெளித்தோற்றமும்
வெளித் தோற்றம்
அயோ
----
பைம்
ராயப்பப்பாளி !
நீ
திரான்சிற்றர்
குறியீடுகள்
்
-- }
துளையிடும் திட்டம்
இமாம் பலியான்ஸ்
பர்வம் மகன் கல ங் க riாலை கேகானை
உப்போபேப்போட்டி
A.
112

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
அலைகிய கருணாதவணாமங்கயன
இணைப்பு 6.12 (3)
இசைகைலககதடிவுகளில்,
(#1) +/p.
டு av/2c.
இடங்கள்
தி வேர்
ஓம் 4
வெண்பா?
அலமறைவாகமலைபானானங்கள்.
குறியீடுகளும்
தடையி
மோட்டார் (D.C)
துணைச் சாதனங்களை பொருத்தும் திட்டம்
- பு*
பிசி
12 மா + - பய ப ..
பம்பட்ட 1 *
இ 19.
--1963-8.!
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 127


Page 128


Page 129


Page 130


Page 131


Page 132
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
தேடல் அறிவுறுதி தரப்பட்டுள்ள உருவப் படத்தை நன்றாக தேவையான உபகரணங்களையும் பொரு தரப்பட்டுள்ள உருவப் படத்திற்கு அமை வெட்டிக் கொள்க. வழங்கப்பட்டுள்ள பொருத்துக்களில் வே செய்க. வழங்கப்படாத எனினும் வேலைக்கு தேன் கொள்க.
வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்பு உரிய உருப் படத்திற்கு ஏற்ப P.V.C பகு இணைத்துக் கொள்ளவும்.
இறுதியாக புரியிடை நாடா இட்டு நீர் தி ஆசிரியர் உதவியுடன் செயற்பாட்டை ப உமது முடிவுப் பொருளின் அனுபவத்தை
நில மட்டம்
12
- ( ~ + ம்
1/2 ' (1.25cm) நுனி அடைப்பு 1/2 '' T (1.25cm) T சந்தி 1/2 " (2.5cm) இணைக்கும் கு
11 x 1/2 '' (2.5cm x 1.25cm) சி 5' 1" T சந்தி
குழாய் நீர் வழங்கல் தொகுதியை அமைக்கும் டே விடயங்கள்
குழாய் நீர் வழங்களுக்காக பெரும்பாலும் P.V.C குழாயை வெட்டுவதற்கு உலோம் : P.V.C குழாயை சூடாக்குவதற்காக ஊது 6 எரியவைத்தும் செய்யலாம். (தீச்சுவாலை P.V.C குழாய் சூடேறுவதனால் விரைவாக இக்குழாய்களை இணைக்கும் போது சே இவ் குழாய் வழங்கலை பொருத்தும் போ கொள்ளலாம். எனினும் சில துணை உறுப் விசேட சந்தர்ப்பங்களின் போது ஒஒ குழா போறவற்றால் செய்யப்பட்ட குழாய்களும்
118

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
மோ?
இணைப்பு 7.1.2
தேல் படிவம்
5 அவதானிக்கவும். நட்களையும் தெரிவுசெய்து கொள்க.
ய தேவையான நீள அளவிற்கு P.V.C குழாயை
லைக்குப் பொருத்தமான பொருத்தை தெரிவு
வயான பொருத்தை தயார் செய்வதற்கு அறிந்து
| அப்பொருத்துக்களை தயார் செய்து கொள்க. நதிகளை சோல்வண்ட் சிமெந்து பசையிட்டு
ருகு பிடியை பொருத்தவும். ரீட்சித்துப் பார்க்கவும். த வகுப்பறைக்கு முன்வைக்கவும்.
தி
த £#ாட
ப தம் |
6 நீர்திருகு பிடி வலைவு
7. 1/2 " (2.5cm) நீர்திருகு பிடி கதை சிறிதாக்கும் தாங்கு குழி (குதை)
மாது நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய
| P.V.C குழாய் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அறியும் வாள் பயன்படுத்துவது பொருத்தமானது. விளக்கு பயன்படுகின்றது. என்றாலும் கடதாசியை
நெகிழ் தன்மைக்கு ஆக்கிக் கொள்ள முடியும். Fால்வண்ட் சீமெந்துப் பசை பயன்படுத்தப்படும். ரது துணை உறுப்புக்களை சந்தையில் பெற்றுக் ப்புக்களை (புறியற்ற) நாமே செய்து கொள்ளலாம். ய்களுக்கு மேலதிகமாக பித்தளை, வெள்ளிரும்பு 5 பயப்படுத்தப்படுகின்றன.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 133


Page 134


Page 135


Page 136


Page 137


Page 138


Page 139


Page 140


Page 141


Page 142


Page 143


Page 144


Page 145


Page 146


Page 147


Page 148


Page 149


Page 150


Page 151


Page 152


Page 153


Page 154


Page 155


Page 156


Page 157


Page 158


Page 159


Page 160


Page 161


Page 162


Page 163


Page 164


Page 165
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
தேடலுக்கான பொதுவ
கணினியை சரியாக இயக்குங்கள். கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள Cad Std மென்பொ அதந்காக Desk top திரையில் தோன்றும் Cad செய்யவும். அல்லது Start--- Program - Cad Std - Cad Std 2
-படம் Cad std மென்பொருளை இந்த Icon (குறியீ
கனான பாலை மாதம் மக்கா
திட்டமிடலை வரைவதற்கு பின்வரும் அறிவுறு அதில் உள்ள Start up Wizard > Next சு இங்கு தோன்றும் யன்னலில் (Blank Drawing) ஐ Click செய்யவும்.
Startup
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 9.2.2
ன அறிவுறுத்தல்கள்
நளை திறவுங்கள். -td மென்பொருள் icon இல் இரண்டு முறை Click
ஊடாக windoWS menu மூலம் தெரிவுசெய்யவும்.
B) மூலம் இலகுவாக கண்டுகொள்ள முடியும்.
பால கனனா
1 1 அது WEnt-கம்.!
த்தல்களை பின்பற்றவும்.
மூலம் முன்னோக்கிச் செல்லவும். தெரிவு செய்து செய்து, அதன் பின் Finish இல்
ப (1) )
151

Page 166
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
இப்போது கணினித் திரையில் திட்டத்தை வ இதில் காணப்படும் பகுதிகளை அறிந்து கெ
01. Line Type : -
வரைவதற்காக பயன்படு என்பவற்றை தெரிவு செ
Line Type
கட்டத்தின் மூலம் தெரி
02. Line (கோடு)
:-
சுட்டியின் (Mouse) ~ நீளத்திற்கு கோடு
03. Circle (வட்டம்)
வட்டம் வரைவதற் இடத்தில் (Click) ( அளவு விட்டத்தை திரையின் கீழ் உ
XL) Y இதில் தேவையான பொ விட்டத்தை சரியான அ6
04. Arc (வில்) :-
விற்கள் வரைவதற்
05. Rectangle (சதுரம்) : -
கட்டங்கள் வரைவது
06. Text (எழுத்து) : -
எழுத்துக்களை தட
07. Dimension Veritcal : -
வரையப்படும் திட்ட Dimension Veritcal Ico
08. Dimension Horizontal: -
வரையப்படும் திட்டா
152

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
ரைவதற்கான மென்பொருள் திரை காட்சியளிக்கும். Sாள்வோம்.
18 4)ு ஐம் பூ*** # 1 - ** 2. சில
9 2009 0
ச ப உ வா - T F 4 & 5
இஇ ப இ க ட
இ ப ம்.
த்தும் நேர் கோட்டின் அளவு மற்றும் வகைகள்
ய்து கொள்ள முடியும். இங்கு உள்ள,
-- 7)
வுகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
முலம் இந்த (Icon) இல் (Click) செய்து தேவையான
வரைய முடியம்.
காக பயன்படுத்தப்படும். வரைவதற்கு தேவையான செய்து பக்கமாக இழுப்பதன் மூலம் தேவையான
உடைய வட்டத்தை வரைந்து கொள்ளலாம். ள்ள - Dist ) றுமானத்தை (Type) செய்வதன் மூலம் வட்டத்தின் ளவில் வரைய முடியும்.
காக பயன்படுத்தப்படும்.
தற்காக பயன்படுத்தப்படும்.
டச்சு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும்.
உங்களில் நிலைக்குத்து அளவுகளை வழங்க
n ஐ பயன்படுத்தவும்.
ங்களில் கிடை அளவுகளை வழங்க பயன்படுத்தவும்.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 167
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
காங்டாக:
இந்த மென்பொருள் சம்பந்தமாக மேலதிக த
சென்றி மீற்றர்களில் அளவு திட்டத்தை ( Settings ஐ Click செய்யவும். அதன் பின் தோன் (Centimeters)” ஐ தெரிவு செய்து கொள்ளவும். 8 பொத்தானை Click செய்யவும்.
ISL4. bitாடாகாவா1 ஈELLIாழா பாப்
Unt Type
IFF அகக ப [IFre
Artti Tatil rixய Ain Tut "
|Erா EIEாபு [LALI 207
Frtite fls:| ட்புபs: Lா
H ஆர் [ாகராசா) ft Myயது. பட்E பட
kish Ty ஆர்க]
IEEE, Mirmil 1ாபாரம்
20 - 20 க
"ILEE ANUATy
1" --- 15
* Autimாப்பு tiக்',
4 GK I
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
கவல்களைப் பெற Help மெனுவை Click செய்யவும்.
பறுவதற்காக பிரதான மெனுவில் (menu) உள்ள நும் Window வில் உள்ள “Unit type" இல் “Metric றுதியாக வரும் Window வில் கீழ் உள்ள OK
- கானா க: - தகல் 2.2.
= *)
பட்டான்டர யா பிடி! eெresக (3 - FASA |0 1)
Arாக |
080 தக்க ஆற தாழ் -- 24 : செல்போன்கள், தேதி
Caren Cas tr.4 đirg
CEal'
153

Page 168


Page 169


Page 170


Page 171


Page 172


Page 173


Page 174


Page 175


Page 176


Page 177


Page 178


Page 179


Page 180
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
தேடலுக்கான பொது
கணினியை சரியாக இயக்குங்கள். கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள V Lab Electrici
/le
V Lab Electricity மென்பொருளை இந்த Icon முடியும். இதன் பிரதான பகுதிகள் கீழே காட்டப்பு
5 : 0 # ;
R மார் 4 -2007" "வ*
''A” எனும் கட்டமானது திரையினுள் ஏதேனும் உ கொண்டு செல்லும் போது, அந்த உபகரணம் (Tool) பற்ற
1. மின் கலம் (Battery) : மின் வழங்கலுக்காக பய
(Click) செய்வதன் மூலம் மேலதிக விபரங்களுக்கு
2. ஆளி (Swich)
: மின் சுற்றுக்கு வழங்கும் மேலதிக விபரங்களுக்கு
3. மின் குமிழ் (Lights) : வெவ்வேறு அளவான |
வகைகளிலுமான மின் கு
166

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
இணைப்பு 10.2.2
அறிவுறுத்தல்கள்
ty மென்பொருளை திறவுங்கள்.
(குறியீடு) மூலம் இலகுவாக கண்டுகொள்ள
பட்டுள்ளது.
H
பகரணத்துக்கு (Tool) அருகில் Mouse Pointer ஐ Bய விபரங்களை அக்கட்டத்தினுள் தோற்றுவிக்கும்.
ன்படுத்தப்படும், Menu இன் கீழ் உள்ள Icon இல் மின் அழுத்த வேறுபாட்டை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
கட்டம் “A” ஐப் பார்க்கவும்.
வெவ்வேறு வகையான சாவிகள் காணப்படும். கட்டம் A ஐப் பார்க்கவும்.
மின் அழுத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் வெவ்வேறு
மிழ் கோவைகள் காணப்படும்.
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 181
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
4. ஒலி உருவாக்கும் கருவி (Adio) : வெ
கா
பய6
5. தடையி (Resistors)
: வெ6
வேறு
6. கொள்ளளவிகள் (Capacitors)
: வெவ்
உத
என்
7. உடைப்பான்கள் (Breakers)
: அன,
உை
கொ6
இடப் வேன்
8. வெவ்வவேறு கருவிகள் (Others) : மின் க
மற்று
V Lab Electricity மென்பொருளின் மின் சுற்றுக்கை படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள (Tool) பயன்படுத்தப்பு
Drag mode மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள் திரையின் வேலைப் பகு இயக்குவதற்காகவும் பய இந்த tool தொழிற்படு
5) 05 த
Rotate mode மின் சுற்றின் பகுதிகளை Click செய்வதன் மூலம்
Switch mode
மின் சுற்றை அமைத்து இல் Click செய்வதன்
Cut mode
மின் சுற்றை அமைக்கு Icon இல் Click செய்வ
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
பவேறு வகைவான ஒலிகளை வெளியிடும் மணிகள் ப்படும். அவற்றை வெவ்வேறு வகையான ஆளிகளுக்கு படுத்தலாம்
வேறு அளவிளான மற்றும் வெவ்வேறு மின் அழுத்த பாட்டிலான தடையிகள் காணப்படும்.
வேறு அளவிளான கொள்ளளவிகள் காணப்படுவதுடன், ரணமாக 5Mf ஆக குறிப்பிடப்படுவது மைக்ரோ பெரட் கொள்ளப்படும்.
னத்து மின் சுற்றுக்களினதும் பாதுகாப்பிற்காகவும் டப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுவதோடு, மின்னை பெற்றுக் Tளும் மின் கலங்களின் அழுத்தவேறுபாட்டுக்கு அமைய பட வேண்டய உடைப்பானின் பெறுமானம் அதிகரிக்க எடும்.
சுற்றுக்கான மின் விசிறிகள், வெவ்வேறு மின் கடத்திகள் ம் காவலிகள் அடங்கிய கோவையாகும்.
ள அமைத்து தொழிற்படுத்தும் போது பயன்படுத்தப் டும்.
ள 1 - 8 வரையிலான பகுதிகளுக்குறிய கருவிகளை திக்குள் கொண்டுவருவதற்காகவும், தேவையானவாறு ன்படுத்தப்படும். இந்த Icon இல் Click செய்வதன் மூலம்
[ ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பதற்காக இந்த Icon இல்
மின் சுற்றை வரைய முடியும்.
முடிந்தபின்பு மின்னை வழங்குவதற்கு இந்த Icon மூலம் மின்னை வழங்க முடியும்.
போது தேவையற்ற பகுதிகளை நீக்குவதற்கு இந்த ன் மூலம் அகற்றிக் கொள்ள முடியும்.

Page 182


Page 183


Page 184


Page 185


Page 186


Page 187


Page 188


Page 189


Page 190


Page 191


Page 192


Page 193


Page 194


Page 195


Page 196


Page 197


Page 198


Page 199


Page 200


Page 201


Page 202


Page 203


Page 204


Page 205


Page 206


Page 207


Page 208


Page 209


Page 210


Page 211


Page 212


Page 213


Page 214
9 9 5ே 5ே @ @ 8 : 5 4 5 ) 5 5 4 + 6 ல தி தி 9 @
கட்டப்
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
மாணவர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்: 0
200

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
-மை-------
- cm அகல 45 cm நீள பொலித்தீனை
வட்டவும்.
ரு பகுதியின் விளிம்புகளை இரு முறை ட்டவும்.
தற்காக எரியும் மெழுகுவர்த்தியையும் இரும்பரியும் வாளையும் பயன்படுத்தவும்.
உட்டெருவையும் மணலையும் 1:1 என்ற வீதத்தில் ரமாக்கிக் கொள்ளவும்.
டியை 15 cm உயரத்துக்கு கலவையால் ரப்பவும். எடியின் இரு முனைகளையும் உட்பகுதிக்கு அழுத்தவும்.
ண்டுத் துண்டத்தில் மேலதிகமாக உள்ள ளைகளை வெற்றி அகற்றவும். டியொன்றினால் துவாரம் இடவும். -5 cm ஆழத்தில் சரிவாக வெட்டிய தண்டுத் பண்டத்தை நடவும்.
உருளை வடிமைப்பு உடையதாக சாடியினுள்
லவையை நிரப்பவும்.
ண்டுத் துண்டத்தை சாடியினுள் நட்டு, பாலித்தீன் சாடியின் மேற் புறத் தில் இறுக்கமாகக் கட்டவும்.
Iபட்ட இடம்
தாரத் தடி
பாலித்தீன் சாடி
தண்டுத் துண்டம்
கலவை (ஊடகம்)
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 215


Page 216


Page 217


Page 218


Page 219


Page 220


Page 221


Page 222


Page 223


Page 224


Page 225


Page 226
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
-15:41
25cm நீளமான |
#5 twn
திருகாணி இறுக்கும் துளைகள்
40cm நீளமான ப
என் பஸ்
அச்சு
212

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
மரச் சலாகை
Dரச் சலாகை
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

Page 227


Page 228


Page 229


Page 230


Page 231
செயன்முறை தொழினுட்ப திறன்கள்
* 20. அரமட்ட. :53 :மர் :
உட்பம்
பாஜனத்தை மாறானலை
இநசமுச
முறைசார்ந்த நில அலங்க துணைச் சாதனங்களுட
விபரம் : (1) சொ
(2) பூந்! (3) பால் (4) பூந் (5) trail (6) சிறி (7) நீர்
கரு (9) பெரி (10) பற் (11) பூப்பு (12) வில்
தொழினுட்ப கல்விப் பிரிவு

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - தரம் 7
Tரத்திட்டத்தின் மீது காணக் கூடிய டன் சேர்ந்த முப்பரிமாணப் படம்.
ங்கல் வீட்டுத்தளம் தோட்ட வாங்கு
தம்
தோட்ட வீடு
வழித்திட்டம் ய குளம் தெளிக்கும் சிலை ங்கல் பரப்புதல்
ய மரம் றைத் தாவரம் பாத்தி
வளைவு
217

Page 232


Page 233


Page 234


Page 235


Page 236


Page 237


Page 238
ප්‍රායෝගික තාක්‍ෂණ කුසලතා 7 (දෝ)
ගුරු මාගෝපදේශ සංග්‍රහය ISBN 978 - 955 - 654 - 177 -9

2010/T/7/TIM/6150