கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Noolaham Foundation Annual Report 2012

Page 1
NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION

NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION

Page 2
Contents
Mission and Objectives
Guiding Principles
2012 : From the News Room
2012 in Review
Noolaham Digital Library Highlights
Donors 2012
Teams 2012
Auditors' Report
Financial Statements
Profile

3
4
Room 5
10
ary Highlights 13
14
16
19
20
28

Page 3
The Noolaham Foundation
www.noolahamfoundation
(Registration No: GA 23
ANNUAL REPORT 2012
This annual report covers the Foundatio
(January 1, 2012 - December
1

Annual Report 2012
.noolahamfoundation.org
istration No: GA 2390)
ANNUAL REPORT 2012
overs the Foundation's 2011 fiscal year
1, 2012 - December 31, 2012)
1

Page 4
The Noolaham Foundation
Noolaham Foundation
Noolaham Foundation is a non-profit, charitable orga
provide enhanced access to information sources
development in Sri Lanka.
The Foundation maintains an online digital lib
preservation programs, provides financial assistanc
digitization initiatives, and actively participates in aw
also coordinates a range of fund raising activities
organizations and individuals.
The free internet library (www.noolaham.org) mainta
as a learning center incorporating local knowledge a
with a view to achieving constructive social outcomes
as a repository for various institutions, supports the
researchers, and fulfills the information needs of socia
and the general public.
Volunteers of Noolaham Foundation engage with Noo
establish Noolaham chapters in their respective coun
the Foundation.
Further details about the Noolaham Foundation are av
www.noolahamfoundation.org
2

Annual Report 2012
oolaham Foundation
-profit, charitable organization (GA 2390) founded to
information sources and foster knowledge-based
an online digital library, facilitates information
es financial assistance and technical guidance for
ively participates in awareness-raising campaigns. It
und raising activities and collaborates with other
.noolaham.org) maintained by the Foundation serves
ting local knowledge and enabling social interaction
uctive social outcomes. This digital library functions
itutions, supports the cognitive work of scholars and
rmation needs of social workers, teachers, historians,
ation engage with Noolaham's activities globally and
their respective countries to achieve the mission of
ham Foundation are available at:
2

Page 5
The Noolaham Foundation
Mission
Document and preserve all spheres of knowledge relate
communities and make it accessible to all.
Objectives
●
Document, preserve and digitally archive ethnograp
dialects, belief systems, myths, rituals, folklore, gam
administrative systems, technologies and arts o
communities.
●
Engage in and support preservation and digital a
media and electronic resources related to Sri Lankan
●
Provide knowledge and information services to e
thereby support educational, research and develo
Lankan Tamil speaking communities.
●
Build communities of practice, processes, technol
library information sciences through communication
3

Annual Report 2012
Mission
res of knowledge related to Sri Lankan Tamil speaking
e to all.
Objectives
igitally archive ethnography and knowledge bases such as
ths, rituals, folklore, games, indigenous medicine, law and
echnologies and arts of mainstream and marginalized
eservation and digital archiving of written, print, multi-
rces related to Sri Lankan Tamil speaking communities.
formation services to ensure free and open access, and
al, research and development endeavors related to Sri
munities.
ctice, processes, technologies and standards of archival,
s through communication, networking and collaboration.
3

Page 6
The Noolaham Foundation
Guiding Principles
●
Unity: Entities of Noolaham Foundation shall exis
and political territories. Noolaham Foundation alw
framework, its design, program, budget and commun
●
Openness: As the driving force of Noolaham Foun
open access and open knowledge, it does not char
archive. It expects end-users not to use the con
economic gain.
●
Transparency: All of Noolaham’s operations strive
commitment includes detail accounting repor
programs, and information dissemination and
information.
●
Unbiased: Noolaham Foundation is an unbiased en
from different political thoughts, parities and stands
not allow volunteers to use Noolaham Foundation f
leverage. Noolaham Foundation shall take appropria
politicized or being labeled.
●
Volunteerism: Volunteerism is the basis for all of N
work plan will be formulated giving emphasis on v
the overheads and performance targets for each team
●
Collaboration: Noolaham strives to avoid duplica
thereby promotes synergy among similar organizati
preservation. Noolaham Foundation shall support in
such collaboration optimizes the productivity and vi
●
Participation: Broadening and strengthening the pa
Noolaham Foundation is part and parcel of Noolaha
stakeholders to make or review the policies and de
Noolaham Foundation. Noolaham shall introduc
participation of the stakeholders, to maintain team
appreciate excellence.
4

Annual Report 2012
Guiding Principles
m Foundation shall exist in different geographical, legal
oolaham Foundation always ensures unity in its strategic
ram, budget and communications.
force of Noolaham Foundation is centered on open data,
wledge, it does not charge the end-users for accessing its
ers not to use the contents for individual or corporate
aham’s operations strive to be open and transparent. Our
etail accounting reports, comprehensive governance,
on dissemination and responsiveness to request for
dation is an unbiased entity. While it engages volunteers
ughts, parities and stands for Noolaham’s mission, it does
Noolaham Foundation for their political engagement and
ation shall take appropriate measures to ensure from being
.
is the basis for all of Noolaham's operations. The Annual
ed giving emphasis on volunteer contribution, to optimize
nce targets for each team.
strives to avoid duplication and repetition of work, and
among similar organizations in digital documentation and
undation shall support institutions to complete projects, if
s the productivity and vice versa.
and strengthening the participation of the stakeholders of
rt and parcel of Noolaham's culture. It consults with all the
view the policies and decisions that affect the business of
oolaham shall introduce mechanisms to ensure active
lders, to maintain team spirit, to value innovations and to
4

Page 7
The Noolaham Foundation
2012 : FROM THE NEWS R
●
Noolaham Foundation has started a project to establi
●
The Library Science Advisory Board of the Noola
Lebara Library discussion (2012.10.08)
●
Noolaham Foundation has started a collaboration p
Trust (2012.10.01)
●
Noolaham Foundation has started manuscripts arc
Public Library (2012.10.01)
●
Jaffna Public Library presented with Noolaham docu
●
Panaiyolai Documentation Seminar in Jaffna (2012.0
●
Noolaham Foundation has started a documenta
(2012.09.01)
●
Noolaham Foundation was awarded by University o
●
More writers join hands with Noolaham Foundation
●
Noolaham Foundation at World Tamil Literary Conf
●
Colombo Tamil Sangam presented with Noolaham d
●
Endangered Archive Programme (EAP) Training
(2012.05.24)
●
Puthiya Noolaham - Introductory Event at Vadamara
●
Noolaham Foundation receives Federal Assistance A
●
Noolaham Canada - Introductory Event (2012.04.07
●
Seventh year Anniversary of Project Noolaham (201
●
Opening ceremony of Noolaham Foundation Admin
●
Panel Discussion at the American Center Commemo
(2012.02.01)
5

Annual Report 2012
12 : FROM THE NEWS ROOM
started a project to establish a Virtual School (2012.11.02)
sory Board of the Noolaham Foundation took part in the
2012.10.08)
started a collaboration project with Neelan Thiruchelvam
started manuscripts archiving project from Chunnakam
)
nted with Noolaham documentation (2012.09.09)
Seminar in Jaffna (2012.09.09)
s started a documentation project from Akkaraipattu
awarded by University of Colombo (2012.08.12)
th Noolaham Foundation (2012.06.04)
orld Tamil Literary Conference 2012 (2012.06.02)
esented with Noolaham documentation (2012.06.01)
ramme (EAP) Training - Seran`s visit to Pondicherry
uctory Event at Vadamaradchi (2012.05.19)
ives Federal Assistance Award
ctory Event (2012.04.07)
f Project Noolaham (2012.02.25)
aham Foundation Administrative Office (2012.02.23)
erican Center Commemorating Dr. Martin Luther King, Jr
5

Page 8
The Noolaham Foundation
2012 IN REVIEW
During 2012, Noolaham Foundation was further stre
documentation activities. We obtained project grants for two
to digitize manuscripts were conducted. We obtained expert
materials as well.
Other highlights of 2012 include:
◆
Office space for the activities of Foundation
◆
Pallikoodam Program was started
◆
Manuscripts Archive Program was started
Noolaham Digital Library
As they are available to anybody in any part of the world a
make possible enhanced access to information. The free Int
maintained by the Noolaham Foundation serves as a lea
knowledge and enables social interaction with a view
outcomes. It functions as a repository for various institut
needs of students, researchers, historians, activists and the p
2,050 documents were added during 2012 to the Project No
from 10,058 to 12,108. They include
Books 3,806
Magazines 4,930
Newspapers 1,986
Others 1,386
Total 12,108
6

Annual Report 2012
2012 IN REVIEW
ation was further strengthened to carry out various
ned project grants for two archiving projects. Pilot projects
cted. We obtained expertise and equipment to digitize rare
es of Foundation
started
am was started
ary
in any part of the world at any given time, digital libraries
information. The free Internet library (www.noolaham.org)
undation serves as a learning center incorporating local
teraction with a view to achieving constructive social
itory for various institutions, and fulfills the information
orians, activists and the public.
g 2012 to the Project Noolaham database, taking the tally
de
8
6

Page 9
The Noolaham Foundation
These documents were published in 108 years. The boo
publishers and 2,147 authors. There were four Special Arc
the accessibility of the website. During 2012, the Muslim
out as well.
Pallikoodam
Pallikoodam (Tamil word for School), another ambitious in
has been started during 2012. The vision of this initiative is
self-organizing virtual learning environments for the Sri La
educators.
The first project (Digital Library for School Students Pilo
2012 and it will be finished in 2013. Two project officers w
other activities are being carried out by volunteers, m
volunteers have approached schools, private institutio
departments to identify, locate and collect educational re
have already been digitized. So far many schools from J
have provided or agreed to provide their study materials for
The Department of Education, Northern Province has
resources from all the schools that come under their p
Departments have agreed to provide resources as well. R
currently being extended to other districts as well.
Manuscripts Archive
During 2012, we carried out three projects to digitize manu
The flatbed scanners we had were not suitable to digitize
approached the French Institute of Pondicherry for techn
(Endangered Archive Project is an initiative of British Libr
and a blueprint of their mobile scanning equipment. We ha
have begun to use it as well. This equipment was introduced
7

Annual Report 2012
in 108 years. The books include publications of 1,586
re were four Special Archives and nine portals enhancing
uring 2012, the Muslim Archive Pilot Project was carried
ol), another ambitious initiative of Noolaham Foundation
vision of this initiative is to create open, freely accessible,
ironments for the Sri Lankan Tamil speaking students and
for School Students Pilot Project) was started in October
3. Two project officers were assigned for scanning and all
out by volunteers, mainly university students. These
hools, private institutions, individuals and education
d collect educational resources. About 500 exam papers
ar many schools from Jaffna, Trincomalee and Colombo
their study materials for this project.
Northern Province has given us permission to collect
that come under their purview. Some Zonal Education
ide resources as well. Resource collecting activities are
istricts as well.
projects to digitize manuscripts including Ola leave works.
e not suitable to digitize such fragile documents. So we
of Pondicherry for technical guidance. EAP 458 Team
initiative of British Library) has provided us with training
anning equipment. We have built one such equipment and
quipment was introduced in the first seminar as well.
7

Page 10
The Noolaham Foundation
Content Contributors
By June 2010, we had stopped uploading digitized vers
continued providing limited access to new releases durin
though this is against our principle of open access, we supp
streamlining the release of digital copies without hindering
From 2011 we began to focus our resources towards ob
writers and publishers. By December 2012, about 280 wri
their entire works at Noolaham Digital Library. During 20
revamped and numerous publications archived and listed
because of copyright restrictions at the time of digitization a
We continued to promote Creative Commons licensing and
to release their work under licenses which enable free flow
Creative Commons was distributed at Noolaham events.
Infrastructure
We have obtained an office space at Colombo Tamil Sangam
office space has enabled efficient coordination of variou
provided an office space in Kokuvil, Jaffna and Jaffna Pubi
to us to conduct digitization.
Collaboration
The Foundation collaborates with various initiatives and o
activities. Details of some of the collaborating organizatio
report. We hope more institutions, publishers and authors
vast collections of open access information sources so th
information.
8

Annual Report 2012
uploading digitized versions of recent publications. We
ss to new releases during 2011 and 2012 as well. Even
of open access, we support publication initiatives and are
opies without hindering the publishing industry.
ur resources towards obtaining written permissions from
ber 2012, about 280 writers gave their consent to include
igital Library. During 2012, our permissions database was
tions archived and listed but not made available online
the time of digitization are made accessible now.
Commons licensing and encouraged writers and publishers
es which enable free flow of knowledge. A booklet about
at Noolaham events.
t Colombo Tamil Sangam to streamline our activities. This
t coordination of various projects. Ah-Kol Institute has
il, Jaffna and Jaffna Pubic Library also have given a space
various initiatives and organizations in knowledge-related
collaborating organizations are compiled elsewhere in this
, publishers and authors will collaborate with us to build
nformation sources so that everyone has equal access to
8

Page 11
The Noolaham Foundation
The Noolaham Foundation collaborates with various org
Collaboration does not necessarily mean that the Foundatio
content of these organizations. Our mission is to recruit and
build strong relationships with cultural and educational in
making this collaborative platform bigger, better and more
the organizations we collaborate with.
●
The Roja Muthiah Research Library
●
The French Institute of Pondicherry
●
Colombo Tamil Sangam
●
Jaffna Public Library
●
Viluthu
●
International Center for Ethnic Studies
●
Women's Education and Research Center
●
Cintanaikoodam - Jaffna
●
Aa-Kohl Research Centre
●
Ezhuna Media Foundation
Events and meetings
A special event commemorating the digitization of 10,000
Noolaham Foundation's activities was conducted on 25 F
Mr. Vasudeva Nanayakkara, (Minister, Ministry Of Nationa
participated as the chief guest at this event.
An introductory event was organized in Toronto, Canada
Noolaham's activities to the public. Prof. R. Cheran, Mr. N
Prof. S. R. Selvakumar and Mr. L. Natkeeran spoke at the ev
A seminar about digital documentation was conducted on
wide range of people from different spheres of society w
Guruparan (Lecturer, Faculty of Law, University of Jaffna)
9

Annual Report 2012
orates with various organizations regarding its projects.
mean that the Foundation endorse the activities, views or
mission is to recruit and support new organizations and to
ltural and educational institutions. We need your help in
bigger, better and more useful. The following is the list of
ith.
h Library
dicherry
nic Studies
search Center
he digitization of 10,000 publications and seven years of
was conducted on 25th February 2012 at Colombo. Hon.
ster, Ministry Of National Language & Social Integration)
is event.
ized in Toronto, Canada on 7th April 2012 to introduce
c. Prof. R. Cheran, Mr. Nahulasihamany, Mr. Kiruthihan ,
Natkeeran spoke at the event.
ation was conducted on 9th September, 2012 in Jaffna. A
ent spheres of society were invited to the event. Mr. K.
aw, University of Jaffna), Dr. J. Arangaraj, S. Seran and S.
9

Page 12
The Noolaham Foundation
Sureshkumar addressed the seminar and digitization techniq
was screened as well.
An event to introduce Noolaham activities and Puthiya No
at Vadamaradchi, Jaffna during May. At World Tami
presentation about Ithazhaham was made. We also organi
introduce Noolaham's activities.
Strategic Plan 2012-2014
Headed by Ramanaish Kathiravelu and with the contributio
year strategic plan for the Foundation and a Roadmap we
planning process has prioritized six strategies for Noolaham
The strategies were formulated to make use of the str
Foundation to address the issues and challenges identified
agreed targets by 2014.
The following are the agreed strategic priorities:
1. Formulate Strategic Framework
2. Organization Development
3. Resource Mobilization and Collaboration
4. Global Transformation
5. Observance of Ethical and Professional Standards
6. Advocacy and Communication
Human Resources
By December 2012, Seran Sivananthamoorthy has resigne
Officer Noolaham Foundation. Seran had joined the Found
tasks and in November 2010, he was formally appointed as
Foundation. He continues his services as Director (Projects
joined our task forces. Details are included elsewhere in this
10

Annual Report 2012
r and digitization techniques were introduced. A short film
ctivities and Puthiya Noolaham newsletter was conducted
May. At World Tamil Literary Conference 2012, a
s made. We also organized a booth at the Conference to
14
and with the contribution from various individuals, a three
tion and a Roadmap were created in 2011. The strategic
x strategies for Noolaham Foundation over the three years.
to make use of the strengths and opportunities of the
nd challenges identified during the process to achieve the
gic priorities:
aboration
ssional Standards
nthamoorthy has resigned from being the chief operating
ran had joined the Foundation to undertake administrative
as formally appointed as the Chief Operating Officer of the
ices as Director (Projects) This year numerous others have
ncluded elsewhere in this report.
10

Page 13
The Noolaham Foundation
Publications
Puthiya Noolaham newsletter was published once in ev
carries news about the activities conducted by Noolaha
Creative Commons was published during June 2012 and wa
about Ithazhaham initiative was also released during 2012.
During 2012, we have begun to collaborate with Ezhuna M
out of copyright books. Two such books were identifie
published by Ezhuna Media Foundation during 2013.
Archival partners
While working with various institutions the need to de
institutions was realized. Colombo Tamil Sangam, a Colo
was presented with the archived publications during June,
presented with copies of the digitized publications during
September 2012.
Library Science Advisory Board
Over the years various librarians have supported Noolah
created a Library Science Advisory Board consisting such l
S. Thanabalasingam (Retired Librarian, Jaffna Public Lib
(Librarian, Jaffna Public Library) and Mrs. Kalpana C
facultry, University of Jaffna) among others.
Finances
During 2012, a total of 26 donors together contributed LK
donations are included elsewhere in this report. This co
provided by Neelan Tiruchelvam Trust and US Embassy.
11

Annual Report 2012
s published once in every two months. This newsletter
conducted by Noolaham Foundation. A booklet about
during June 2012 and was distributed to writers. A booklet
o released during 2012.
llaborate with Ezhuna Media Foundation to republish rare
h books were identified during 2012 and they will be
ation during 2013.
titutions the need to deposit our collections with other
o Tamil Sangam, a Colombo based cultural organization
ublications during June, 2012. Jaffna Public Library was
ized publications during the 1st documentation seminar in
ory Board
have supported Noolaham's activities. During 2012 we
Board consisting such librarians. This Board includes Mr.
rarian, Jaffna Public Library), Mrs. Imelda Karunakaran
) and Mrs. Kalpana Chandasekar (Librarian, Medical
ng others.
together contributed LKR 2,336,406.50. Details of these
in this report. This contribution includes project grant
rust and US Embassy.
11

Page 14
The Noolaham Foundation
On the 1st of May 2012, Amarasekara and Co were appoin
Foundation and they audited the Financial Reports of 20
publishing our financial reports since 2008, this is the
professional auditors. This external audit has found that
lacking and corrective actions have been undertaken.
Acknowledgements
Active community involvement is vital to a 21st century
fortunate in that several organizations and individuals hav
juncture, we would like to express our heartfelt thanks to all
Volunteers have been contributing in various ways; donors
support to the Foundation; the Thamizha organization co
server; technical support personnel, advisors, patrons, and w
generously; and above all, our content providers - the autho
our collections.
Thank you very much.
Projects 2012
Digitization Project hosted by Colombo Tamil Sang
Digitization Project hosted by Jaffna Public Library
Documentation and Archiving of Rare Endangered D
Manuscripts Archive Pilot Project 2012
Muslim Archive Pilot Project
Digital Library for School Students Pilot Project
Manuscripts Archive Chunnakam Public Library 20
Digitizing Publications for Online Access
Manuscripts Archive Jaffna Public Libray 2012
12

Annual Report 2012
kara and Co were appointed as the Auditors of Noolaham
Financial Reports of 2011. Even though we have been
since 2008, this is the first time they are audited by
al audit has found that certain control mechanisms are
been undertaken.
s vital to a 21st century knowledge instituition. We are
ions and individuals have joined hands with us. At this
our heartfelt thanks to all of them.
in various ways; donors have provided increased financial
hamizha organization continues to host our site on their
, advisors, patrons, and well-wishers continue to contribute
tent providers - the authors and publishers - help to further
ojects 2012
by Colombo Tamil Sangam Library 2009-2012
by Jaffna Public Library 2011-2012
ing of Rare Endangered Documents
Project 2012
ect
Students Pilot Project
nakam Public Library 2012
Online Access
a Public Libray 2012
12

Page 15
The Noolaham Foundation
Noolaham Digital Library Hig
Usage 2012
Month Unique visitors Number of visits Pag Jan-12 11,116 19,948 214 Feb-12 10,287 19,258 195 Mar-12 10,619 19,559 223 Apr-12 10,618 18,782 240 May-12 12,143 20,686 229 Jun-12 12,913 20,870 205 Jul-12 13,594 21,743 278 Aug-12 14,319 23,560 399 Sept-12 12,918 20,417 399 Oct-12 14,168 23,258 536 Nov-12 13,288 21,996 436 Dec-12 14,194 23,378 394 Total 150,177 253,455 3,7
Documents added each year
13
31
2190
1256 1270
262
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Annual Report 2012
am Digital Library Highlights
rs Number of visits Pages Hits
19,948 214,710 648,841 19,258 195,269 595,388 19,559 223,437 660,509 18,782 240,913 615,190 20,686 229,385 708,767 20,870 205,025 612,906 21,743 278,039 703,907 23,560 399,523 807,132 20,417 399,095 743,393 23,258 536,773 930,126 21,996 436,909 856,856 23,378 394,657 758,184 253,455 3,753,735 8,641,199
r
13
3109
2190
1871
2050
6 1270
7 2008 2009 2010 2011 2012

Page 16
The Noolaham Foundation
Donors 2012
(All amounts in Sri Lankan Ru
Federal Assistance Award 568,147 Relief And Rehabilitation Network (UK) 420,945 Pathmanaba Iyer, Rathina Iyer 239,770 Neelan Tiruchelvam Trust 213,713 Bavaharan, Vanniyasingham 208,373 Natkeeran, L. Kanthan 109,095 Kopinath Thillainathan 72,100 Manamohan, V. (Dr) 65,000 Tamil Literary Garden 56,875 Kopi, Disan and Friends 55,900 Noolaham United Kingdom 46,912 Jeyachandran Vaithilingam 32,500 Sakar, Muthukumaru 2,500 Kumaran, A. 32,500 Sutharshan Srinivasan 30,010 Premkumar, A. 26,000 Yoga Nathan Trust 25,000 Sivakumaran, K. 14,500 Franklin Marshal, K. 13,000 Akilan Poobalasingam 13,000 Anojan Gunaratnam 13,000 Arulpiragasam, S. 13,000 Sivakumaran, Aravind 11,750 Ganesan, Nanda 11,315 Balasuthan Gopalasingam 6,500 Sampath Bank – Wellawatte 5,000
TOTAL 2,336,40
14

Annual Report 2012
Donors 2012
ounts in Sri Lankan Rupees)
568,147.50 etwork (UK) 420,945.00 yer 239,770.00 213,713.50 208,373.00 109,095.00 72,100.00 65,000.00 56,875.00 55,900.00 46,912.50 32,500.00 2,500.00 32,500.00 30,010.00 26,000.00 25,000.00 14,500.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 11,750.00 11,315.00 6,500.00 e 5,000.00
2,336,406.50
14

Page 17
The Noolaham Foundation
Teams 2012
Advisory Board Prof. Veerasami Arasu Prof. S. Chandrasekaran Prof. Chelva Kanaganayakam Prof. Rudramorthy Cheran Dr. T. Gnanasekaran Dr. S. H. Hasbullah Prof. Saba. Jayarasa Dr. Sivagnanam Jeyasankar Mr. R. Kanakaratnam Mr. Muthukrishnan Kannan Prof. Sinniah Maunaguru Mr. A. Muthukumar Dr. M. D. Muthukumaraswamy Prof. M. A. Nuhman Mr. Rameez Abdulla Prof. Ratnajeevan Hoole Mr. A. Ravishankar Prof. S. R. Selvakumar Mr. N. Selvarajah Dr. Selvi Thiruchandran Prof. Sivachandran Rajaratnam Prof. Sitralega Maunaguru Prof. Sharika Thiranagama Prof. Thaya Somasundram Dr. Sumathy Sivamohan Mr. Sundar Ganeshan
Prof. Suresh Prof. S. Yog Mr. Packiya Dr. Ragupat Mr. Vairamu Mr. Subram Mr. Krishna Dr. Ramanit Mr. Peer Mo Dr. Seelan K Prof. S. I. Sr Prof. N. Sub Prof. K. Aru Dr. Jinnah S Prof. S. Thil Dr. K. Kuna Dr. Chandra Dr. S. Sivath Dr. V. Mahe Dr. Thurai. M Mr. Thuraisi
Board of Tr Pathmanaba Shaseevan G Kopinath Th Seran Sivan
15

Annual Report 2012
Teams 2012
Prof. Suresh Canagarajah Prof. S. Yogarajah Mr. Packiyanathan Ahilan Dr. Ragupathy Ponnampalam Mr. Vairamuttu Varadakumar Mr. Subramaniam Visahan Mr. Krishnakumar Rasaratnam Dr. Ramanitharan Kandiah Mr. Peer Mohemed Punniyameen Dr. Seelan Kadirgamar Prof. S. I. Sritharan Prof. N. Subramanian Prof. K. Arunasalam Dr. Jinnah Sherifdeen Prof. S. Thillainathan Dr. K. Kunarasa Dr. Chandraleka Vamadeva Dr. S. Sivathas Dr. V. Maheswaran Dr. Thurai. Manoharan Mr. Thuraisingam Kumaresan
Board of Trustees Pathmanaba Iyer Rathina Iyer Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan Seran Sivananthamoorthy
15

Page 18
The Noolaham Foundation
Company Secretary Sentitcumaran Ramalingham
Steering Board Ramanaish Katheravelu Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan Seran Sivananthamoorthy Mahendran Thiruvarangan Natkeeran L Kanthan Vimalanathan Vimalathithan Harishanth Thiraviyanathan Gowrishangar Yogendran
Staff Nishanthine Sivanantharajah Murugaiah Saravanan
Thevy Thamputhuraisamy Thapiththa Saththiyaseelan
Larifdeen Rajeeb Jasitha Yogarajah
Tharsiga Vimalanatha
Advocacy and Community Building Teams
Advocacy Mahendran Thiruvarangan Shaseevan Ganeshananthan Guruparan Kumaravadivel Sentitcumaran Ramalingham Andi Schubert Dr. Gobithas Tharmarajah
Publication Sivanathan M Arunasalam Arulseelan H Thaventhira
Event Man Anuheman A
Noolaham U Bharaneetha Pathmanaba Shaseevan G
Noolaham C Sutharshan S Natkeeran L Keith Levin Ramanan Sa
Noolaham A Ketheswara Kopinath Th
Noolaham U Piratheepan
Noolaham S Sayanthan K
Noolaham N Sanjayan Se
16

Annual Report 2012
Building
Publication Team Sivanathan Mayuran Arunasalam Sambhanthan Arulseelan Harishan Thaventhiran Kapilan
Event Management Team Anuheman Annalingam
Noolaham United Kingdom Bharaneetharan J Pathmanaba Iyer Shaseevan Ganeshananthan
Noolaham Canada Sutharshan Sirinivasan Natkeeran L Kanthan Keith Levin Kumarasamy Ramanan Santhirasegaramoorthy
Noolaham Australia Ketheswaran Ponmailainathan Kopinath Thillainathan
Noolaham USA Piratheepan Paramanathan
Noolaham Switzerland Sayanthan Kathir
Noolaham Norway Sanjayan Selvamanickam
16

Page 19
The Noolaham Foundation
Noolaham India Rajesh Venkatasubramanian R. Vijayavelavan
Noolaham Colombo Thivatharan Jeganathan Rameshkannah Yohalingam Kopikah Tharmakulasingam Janani Nagendran Aarthika Arunthavanathan
Noolaham Jaffna Gowthaman Kunchipatham Janathan Thiruchchelvam
Noolaham Vavuniya Jananthan Thavarajah
Noolaham Trincomalee Sathiyathevan Sargunam
Noolaham Matale Vijayaretthna Edwin
Noolaham Kandy Saravanan Kanagaratnam
Program Team
Documentation : Vimalanathan Vimalathithan Natkeeran L Kanthan Shaseevan Ganeshananthan
Preservatio Seran Sivan Natkeeran L Shaseevan G Kopinath Th
Manuscript Dr. Arangar Ledchuman
Multimedia Elayathamb Krishnarajah Bharaneetha
Educationa Kanthasamy Sivakurunat Thivatharan Balachandar Rathakrishn Navanesan G
Muslim Arc Mahroof Fa M.I.M. Jabe
Information Kopinath Th Srikanthalux S. Thanabal Imelda Karu Kalpana Ch V. Veluthasa
17

Annual Report 2012
Preservation Seran Sivananthamoorthy Natkeeran L Kanthan Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan
Manuscript Archive Dr. Arangaraj Jeganathan Ledchumanan Lavan
Multimedia Archive Elayathambi Thayanantha Krishnarajah Kanagasabai Bharaneetharan J
Educational Resource Kanthasamy Sureshkumar Sivakurunathan Saruthan Thivatharan Jeganathan Balachandar Ahilakumar Rathakrishnan Nirujan Navanesan Gobithan
Muslim Archive Mahroof Fauzer M.I.M. Jabeer
Information Services Kopinath Thillainathan Srikanthaluxmi Arulanantham S. Thanabalasingam Imelda Karunakaran Kalpana Chandasekar V. Veluthasan
17

Page 20
The Noolaham Foundation
Natkeeran L Kanthan Shaseevan Ganeshananthann
Technology Teams
Technical Support & Maintanance :
Natkeeran L Kanthan Vinodh Rajan
Nimalaprakasan Skandhakumar Bala SundaraRaman
Preserve and Archiving Technologies : Mahalingam Paheerathan
Natkeeran L Kanthan Prashanth Sirinivasan
Web Archive
Uthayasanker Thayasivam Kanthasamy Sureshkumar
Rajendra Hareesan Nadarajah Gurutharsan
Data and Information Architecture
Kopinath Thillainathan
Virtual Learning Environment Sarveswaran Kengatharaiyer
Natkeeran L Kanthan
Kanthasamy Balachandra
Kanagasaba Saravanaper
Ahiladas Bu
Tamil Natur Laboratory :
Tamil Lang Aparajithan
Arunan Siva
Tamil Optic Aparajithan
Communic
Harishanth T Kawsihen E
Subramania Kopinath Th
Shaseevan G
Finance Tea Gowrishang
Seran Sivan Thiruvarang
Gajani Satch
18

Annual Report 2012
:
ies :
re
Kanthasamy Sureshkumar Balachandran Sanjith
Kanagasabai Erlilverl Saravanaperumal Paranetharan
Ahiladas Burusothman
Tamil Natural Language Processing Laboratory :
Tamil Language Model Aparajithan Sivanathan
Arunan Sivanathan
Tamil Optical Character Recognition Aparajithan Sivanathan
Communication Team
Harishanth Thiraviyanathan Kawsihen Elankumaran
Subramaniam Kuneswaran Kopinath Thillainathan
Shaseevan Ganeshananthan
Finance Team Gowrishangar Yogendran
Seran Sivananthamoorthy Thiruvarangan Ramachandran
Gajani Satchithanandan
18

Page 21
TA'merasekera & Co.
No. 12, Rotunda ( Colombo 3, Sri La
CHARTERED ACCOUNTANTS
No. 25, Rotunda ( Colombo 3, Sri La
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To The Members of Noolaham Foundation (Company L
Report on the Financial Statements
1. We have audited the accompanying financial sta Guarantee) which comprise the statement of financial Comprehensive income and cash flow statement for the policies and other explanatory notes as set out on Pages 02
Management's Responsibility for the Financial Statement
Management is responsible for the preparation an with Sri Lanka Accounting Standards for Small and Me includes: designing, implementing and maintaining intern financial statements that are free from material misstater appropriate accounting policies; and making accounting est
Scope of Audit and Basis of Opinion
3.
Our responsibility is to express an opinion on the audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards. I obtain reasonable assurance whether the financial statemen
4.
An audit includes examining, on a test basis, evis statements. An audit also includes assessing the acco management, as well as evaluating the overall financial stat
We have obtained all the information and explanecessary for the purposes of our audit. We therefore belier
Opinion 6. In our opinion, so far as appears from our examini Company's financial position as at 31 December 2012 and with Sri Lanka Accounting Standards for Small and Mcdiu
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
These financial statements also comply with the re
8.
2007,
YMMY CHARTERED ACCOUNTANTS COLOMBO, O CP21/
Partners: H, E. AITerasekera FCA T. DharITiarajah B,C, FCA F
K. Sivanesan B. Com(Special) Hons. ACA, ACMA

Gardens,
3
5
ka
Gardens, ika
Tel
: 2327595, 2445751, 2321758 Fax
: 2337385, 2437346, E-mail
: acom@sitnet.lk Audit Division) Tel
: 2439937, 2437349 Huiting Line : 2439938, 2439939 Fax
:5355633 E-mail
: taxacoosltnet.lk{Tax Division)
Limited by Guarantece)
atements of Noolaham Foundation (Company Limited by
position as at 31 December 2012, and the statement of year then cnded, and a summary of significant accounting – 09.
d fair presentation of these financial statements in accordance dium-sized Entities* (SLFRS for SMEs). This responsibility al control relevant to the preparation and fair presentation of ment, whether due to fraud or error; selecting and applying imates that are reasonable in the circumstances.
se financial statements based on our audit. We conducted our "hose standards require that we plan and perform the audit to
ts are free from material misstatement.
Hence supporting the amounts and disclosures in the financial unting principles used and significant estimates made by cement presentation.
nations which to the best of our knowledge and belief were ve that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
ation, the financial statements appear to show a fair picture of the its results and cash flows for the year then ended in accordance
m-sized Entities' (SLFRS for SMEs).
equirements of Section 151(2) of the Companies Act No. 07 of
Kamantha Amarasckera B.Sc, ACA, Attorney at Law |K. Sundararaj ACA, S. Sivakumar ACA

Page 22
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
Income
Direct Expenses
Net Income
Other Income - Sampath Bank
Administrative Expenses
Finance Cost
Excess / (Shortage) of Income Over Expenditure for the
Other Comprehensive Income
Total Comprehensive Income / (Expenditure) for the Y
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral I

Page 02
BY GUARANTEE)
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2012
2011
| 1
Note
3
2,331,406.50
1,615,825
(1,681,648.47)
(1,499,417)
649,758.03
116,408
5,000.00
(393,067.46)
(164,492)
a un
(1,551.75)
(1,800)
e Year
260,138.82
(49,885)
par
260,138.82
(49,885).
KER.
OWN
'art of these Financial Statements.

Page 23
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31 DECEMBER 2012
ASSETS
Non - Current Assets Property, Plant and Equipment
Current Assets Cash and Cash Equivalents Total Assets
FUNDS AND LIABILITIES
Funds Accumulated Fund Total Funds
Current Liabilities Loan Account
Accrued Expenses Bank Overdraft - Commercial Bank Total Current Liabilities Total Funds and Liabilities
I certify that these Financial Statements of the Company con
Velean. Ehrm
Finance Officer
The Board of Directors is responsible for the preparation ar
Approved and Signed for and on
TEE + + + + +IE EIt + I +II
ஜென் ......../.
--*** Director
DIRECTOR NoOLAHAM FOUNDATION Date :- 21 August 2013 Colombo,
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral P:

Page 03
BY GUARANTEE)
(Expressed in Sri Lankan Repees)
2012
2011
Note
504,182.28
90,094
14,038.54 518,220.82
80,022 170,115
210,254.11 210,254.11
(49,885) (49,885)
200,000 20,000
200,000.00 20,000.00 87,966.70 307,966.70 518,220.82
220,000 170,115
mply with the requirements of the Companies Act No. 07 of 2007.
id presentation of these Financial Statements.
i behalf of the Committee of Management,
Anaselevon
Director
EKEA
art of these Financial Statements.

Page 24
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR EN
Cash Flows from Operating Activities Excess / (Shortage) of Income Over Expenditure for the Ye
Adjustments for; Depreciation Expenditure Over Income Before Changes in Working •
Changes in Working Capital Accrued Expenses Net Cash Generated from Operating Activities
Cash Flows from Investing Activities Acquisition of Computers Loan Received 7/ (Repaid) Net Cash Flow From / (used in) Investing Activities
Net Changes in Cash and Cash Equivalents During the
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Cash and Cash Equivalents at End of the Year Represente
Cash at Bank Cash in Hand Bank Overdraft
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral Pa

Page 04
BY GUARANTEE) DED 31 DECEMBER 2012
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2012
2011
260,138.82
(49,885)
110,686.47 370,825.29
Capital
49,406
(478)
20,000 19,522
370,825.29
(524,775.00)
(139,500) 200,000 60,500
(524,775.00)
Pear
(153,949.71)
80,022
80,021.55
(73,928.16)
80,022
d by;
2012
2011
69,457 10,565
14,038.54 (87,966.70) (73,928.16)
80,022
ERA
rt of these Financial Statements.

Page 25
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR TI
BACKGROUND INFORMATION The Noolaham Foundation is a Limited Liability Lanka under Companies Act No. 07 of 2007. The Lane, Colombo 06.
1.1
Principal Activities and Nature of Operations The Objectives for which the Foundation establisher
To engage in activities relating to digital librar To support digital preservation projects by pro To provide advices on digital and archiving ter To create virtual digital libraries by indexing o
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
2.1
BASIS OF PREPARATION These financial statements have been prepared und Lanka Accounting Standards for Small and Medium
2.1.1 Transition to the SLFRS for SMES
Basis of Transition The financial statements of The Noolaham Founda December 2012 are the first Annual financial statem
The date or Transition is 1 January 2011, the Openi
with the New Standards. In preparing these fin: exceptions.
2.1.2 Reporting Period
The financial statements are prepared and presente requirements.
2.1.3
Property, Plant and Equipment
Cost Property, Plant and Equipment is stated at cost less The cost of plant and equipment is the cost of acqu bringing assets to its working condition for its inter acquiring, extending or improving assets of a perm increase the earning capacity of the business is treat
Gains and losses on disposal of an item of prope proceeds from disposal with the carrying amount of “other income” in profit or loss.
Notes to the Financial Statements continued on Page 06

Page 05
BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
Company by Guarantee, incorporated and domiciled in Sri Registered Office of the Company is located at No. 07, 57th
dare,
y services. viding financial assistance chnology and preservation other websites.
E POLICIES
er the historical cost convention in accordance with the Sri sized Entities’ (SLFRSs for SMEs).
tion (Company Limited by Guarantee) for the year ended 31 ments prepared to comply with SLFRS for SMES.
ng Balance of the financial statements are Adjusted to comply ancial statements the company has applied all mandatory
ed at end of the financial year 31 December 2012, for local
accumulated depreciation and less any impairment losses.
isition or construction together with any expenses incurred in nded use. Subsequent expenditure incurred for the purpose of anent nature by means of which to carry on the business or to
ed as capital expenditure.
erty, plant and equipment are determined by comparing the property, plant and equipment, and are recognized net within
EKEN

Page 26
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED ) NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR TE
Depreciation Depreciation is recognized in profit or loss on a stra of an item of property, plant and equipment. Deprer following month of purchase to the month of dispose
The estimated depreciation rate and useful lives are i
Depre
Assets Category Office Equipment Furniture and Fittings Computer
Depreciation of items of property, plant and equipr. and continue depreciating until it is derecognized.
Gain and losses on disposal of plant and equipment taken into account in determining the operating profi
2.1.4 Cash and cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise current Accoui overdrafts are included in the statement of financial equivalents are presented net of bank overdrafts.
2.2
LIABILITIES AND PROVISIONS
2.2.1
General All known liabilities have been provided for in pre financial impact if any, are disclosed in notes to the I
2.2.2
Funds The funds that are restricted are recognized at their recognized as income over the period necessary to m a systematic basis. Funds that are related to assets : Expenditure account at the end of the project. .
2.3
RECEIPTS/ EXPENSES RECOGNITION
2.3.1
Receipts Receipts are recognized on systematic and rational t cost.
2.3.2
Expenditure All Expenses are recognized as and when such exper
Notes to the Financial Statements continued on Page 07

Page 06
BY GUARANTEE) IE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
ight line method over the estimated useful lives of each part ciation is provided on property, plant & equipment, from the
as follows;
ciation Rate
12.5% 20.0% 50.0%
Useful Lives 8 Years 5 Years 2 Years
aent will be charged when those items are available for use
are determined by reference to their carrying amount and are
ats, cash in hand and deposits held at call with banks. Bank position. For purpose of cash flow statement cash and cash
paring the Financial Statements contingent events and their Financial Statements.
fair value. When such funds relate to an expense item it is catch it, so the costs which it is intended to compensate for on • are deferred in the Balance Sheet and credited to the Income
asis over the period necessary to match them with the related
R
ises are incurred.
$

Page 27
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FORT
Income Donation Sivayoham Tootin Amman Koyil R.Pathmanaba Iyer Bavaharan V
Noolaham Australia Noolaham England Noolaham USA Dr.Manomohan S.V Kasynathan L.Natkeeran Tamil Literary Garden - Canada Nanda Ganesan - USA Social V. Jeyachandran - Australia Sakar - Australia T. Kopinath - Australia Aravind Sivakumaran - USA Social G. Anojan - Australia Franklin Marshal, K. - Australia G. Balasuthan - Australia A. Premkumar - Australia T. Gopinath - Australia Yoganathan Trust - Sri Lanka L. Natkeeran - Canada Sivakumaran, K. - USA Social Suthan - Canada State US Embassy - Colombo Kumaran, A. Kopi, Disan and Friends - Australia S. Arulpiragasam - Australia Akilan Poobalasingam - Australia T. Gopinath - Australia
Neelan Tiruchelvam Trust
Inkind
Noolaham Australia Noolaham England Noolaham USA Paypal Contribution
Figures in brackets indicate deductions Notes continue to the Financial Statements on Page 08

Page 07 BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2012
2011
347,200 190,000
239,770.00 208,373.00
127,700 319,650 165,200
58,000 100,000 50,075
65,000.00
59,000.00 56,875.00 11,315.00 32,500.00 32,500.00 20,000.00 11,750.00 13,000.00 13,000.00
6,500.00 26,000.00 41,500.00 25,000.00 50,095.00 14,500.00 30,010.00 568,147.50 32,500.00 55,900.00 13,000.00 13,000.00 10,600.00 213,713.50 1,863,549.00
I TILLIT II I III I I III
1,357,825
467,857.50
124,100 102,000 12,650 19,250 258,000 1,615,825
467,857.50 2,331,406.50

Page 28
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR T.
Direct Expenses Collaboration Project Funding (Donation) Project Noolaham University of Moratuwa US Project Jaffna-Archiving
NTT Project Scanning Project-Ithalaham TDC Project initiation Virtual Class Room Project Grant
Programme Expenses
Wages and Allowances CD Purchase Communication Rent and Hall Bookings
Noolaham 10000 Noolaham Stall Expenses Printing and Stationary Office Equipment Maintenance Office Equipment Up-Grading EAP Training Programme Traveling and Transport Refreshment Periodicals and Magazines Sub Contract Charges Seminar and Meeting Expenses Hiring of Project Depreciation
Total Direct Expenses
5 Administrative Expenses
Communication
Web-Site Postage Printing and Stationary Courier Charges Rent Electricity Labour Charges Legal Fees Office Maintenance Computers Up-Grading Traveling and Transport Employee Welfare Publication Advertisement Audit Fees
Figures in brackets indicate deductions Notes continue to the Financial Statements on Page 09

Page 08 BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
|2012
2011
805,300 |34,080
681,269.00
11,490.00 220,000.00 16,645.00 12,250.00 4,000.00
-----
15.000 | 854,380
945,654.00
336,000
1,500.00
54,468 82,500
6.000.00 117,835.00 |37,973.00 |14,450.00
2,300 10,335 71,740
76,800.00 28,215.00 18,635.00
12,400
7,390 11,998
323,900.00
110,686.47
735,994.47 1,681,648.47
3,000 3,500 49,406 645,037 1,499,417
42.221.46
37,828 30,600 |12,535 13,565
--
39,585.00 |13,800.00 192,000.00 |22,806.00
6,500.00 2,500.00 25,070.00 27,635.00
950.00
1,200 9,680 10,140
904 25,800 |2,240 20,000 164,492
20,000.00 393,067.46

Page 29
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR T)
Finance Cost Bank Charges Debit Tax Overdraft Interest
7 Property, Plant and Equipment
Cost
Description
Computers Office Equipment Furniture & Fittings
Depreciation
Description
Computers Office Equipment Furniture & Fittings
Written Down Value
8
Cash and Cash Equivalents Cash at Bank Commercial Bank - (A/C No - 1100063121)
Cash in Hand
9 Accumulated Fund
Balance at the Beginning of the Year Excess of Income over Expenditure for the Year Balance at the End of the Year
Figures in brackets indicate deductions.

Page 09 BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2012
2011
1,550.00
1,700 100
1.75 1,551.75
1,800
Balance as at 01 January 2012
Additions
Balance as at 31 December 2012
139,500.00
177,400.00 274,830.00
72,545.00 524,775.00
316,900.00 274,830.00
72,545.00 664,275.00]
139,500.00
Balance as at 01 January 2012
Charge for the Year
Balance as at 31 December 2012)
49,406.25
88,684.35
9,023.04 12,979.08 110,686.47
138,090.60
9,023.04 12,979.08 160,092.72
49,406.25
90,093.75
504,182.28
2012
2011
69,457
14,038.54 14,038.54
10,565 80,022
(49,884.71) 260,138.82 210,254.11
(49,885) (49,885)
IU

Page 30
The Noolaham Foundation
Profile of the Organization
Registered Name Noolaham Foundation Established 2005 Address No 7, 57th Lane,
Colombo-06, Sri Lanka Incorporated May 2010 Registration GA 2390 Bankers Noolaham Foundation
Account Number: 11000 Commercial Bank of Sri Wellwatta, Colombo 06 Head Office Noolaham Foundation
No 7, 57th Lane, Colombo-06. Sri Lanka Jaffna Address Noolaham Foundation
C/O Jaffna Public Librar Jaffna. Telephone 0094 112363261 Email noolahamfoundation@gm Website www.noolahamfoundatio Digital Library www.noolaham.org Noolaham Canada 1306 - 330 McCowan Ro Scarborough, Ontario M1
Noolaham UK 27-B High Street Plaistow
0AD United Kingdom
Contact Us
R. Pathmanaba Iyer (United Kingdom) : +44 20 G. Shaseevan (United Kingdom) : +44 74 S. Seran (Sri Lanka) : +94 77 T. Kopinath (Australia) : +61 43 P. Piratheepan (U.S.A) : +1 323
Donate
Account Name : Noolaham Foundation Account Number : 1100063121 Bank : Commercial Bank (Wellawat Swift Code : CCEYLKLX
28

Annual Report 2012
tion
Noolaham Foundation 2005 No 7, 57th Lane, Colombo-06, Sri Lanka May 2010 GA 2390 Noolaham Foundation Account Number: 1100063121 Commercial Bank of Sri Lanka Wellwatta, Colombo 06 Noolaham Foundation No 7, 57th Lane, Colombo-06. Sri Lanka Noolaham Foundation C/O Jaffna Public Library, Jaffna. 0094 112363261 noolahamfoundation@gmail.com www.noolahamfoundation.org www.noolaham.org 1306 - 330 McCowan Road Scarborough, Ontario M1J 3N3 Canada
27-B High Street Plaistow London, E13 0AD United Kingdom
Kingdom) : +44 208 471 5636 dom) : +44 7407 022 609
: +94 772 247 746 : +61 433 618 708 : +1 3236 794 666
laham Foundation 0063121
mercial Bank (Wellawatte Branch), Colombo, Sri Lanka YLKLX
28

Page 31
  

Page 32
NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION

NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION