கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Noolaham Foundation Annual Report 2013

Page 1
2013

2013
NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION

Page 2
  

Page 3
The Noolaham Foundation
www.noolahamfoundation
(Registration No: GA 23
ANNUAL REPORT 2013
This annual report covers the Foundatio
(January 1, 2013 - December
1

Annual Report 2013
.noolahamfoundation.org
istration No: GA 2390)
ANNUAL REPORT 2013
overs the Foundation's 2011 fiscal year
1, 2013 - December 31, 2013)
1

Page 4
The Noolaham Foundation
Noolaham Foundation
Noolaham Foundation is a non-profit, charitable orga
provide enhanced access to information sources
development in Sri Lanka.
The Foundation maintains an online digital lib
preservation programs, provides financial assistanc
digitization initiatives, and actively participates in aw
also coordinates a range of fund raising activities
organizations and individuals.
The free internet library (www.noolaham.org) mainta
as a learning center incorporating local knowledge a
with a view to achieving constructive social outcomes
as a repository for various institutions, supports the
researchers, and fulfills the information needs of socia
and the general public.
Volunteers of Noolaham Foundation engage with Noo
establish Noolaham chapters in their respective coun
the Foundation.
Further details about the Noolaham Foundation are av
www.noolahamfoundation.org
2

Annual Report 2013
oolaham Foundation
-profit, charitable organization (GA 2390) founded to
information sources and foster knowledge-based
an online digital library, facilitates information
es financial assistance and technical guidance for
ively participates in awareness-raising campaigns. It
und raising activities and collaborates with other
.noolaham.org) maintained by the Foundation serves
ting local knowledge and enabling social interaction
uctive social outcomes. This digital library functions
itutions, supports the cognitive work of scholars and
rmation needs of social workers, teachers, historians,
ation engage with Noolaham's activities globally and
their respective countries to achieve the mission of
ham Foundation are available at:
2

Page 5
The Noolaham Foundation
Mission
Document and preserve all spheres of knowledge relate
communities and make it accessible to all.
Objectives
●
Document, preserve and digitally archive ethnograp
dialects, belief systems, myths, rituals, folklore, gam
administrative systems, technologies and arts o
communities.
●
Engage in and support preservation and digital a
media and electronic resources related to Sri Lankan
●
Provide knowledge and information services to e
thereby support educational, research and develo
Lankan Tamil speaking communities.
●
Build communities of practice, processes, technol
library information sciences through communication
3

Annual Report 2013
Mission
res of knowledge related to Sri Lankan Tamil speaking
e to all.
Objectives
igitally archive ethnography and knowledge bases such as
ths, rituals, folklore, games, indigenous medicine, law and
echnologies and arts of mainstream and marginalized
eservation and digital archiving of written, print, multi-
rces related to Sri Lankan Tamil speaking communities.
formation services to ensure free and open access, and
al, research and development endeavors related to Sri
munities.
ctice, processes, technologies and standards of archival,
s through communication, networking and collaboration.
3

Page 6
The Noolaham Foundation
Guiding Principles
●
Unity: Entities of Noolaham Foundation shall exis
and political territories. Noolaham Foundation alw
framework, its design, program, budget and commun
●
Openness: As the driving force of Noolaham Foun
open access and open knowledge, it does not char
archive. It expects end-users not to use the con
economic gain.
●
Transparency: All of Noolaham’s operations strive
commitment includes detail accounting repor
programs, and information dissemination and
information.
●
Unbiased: Noolaham Foundation is an unbiased en
from different political thoughts, parities and stands
not allow volunteers to use Noolaham Foundation f
leverage. Noolaham Foundation shall take appropria
politicized or being labeled.
●
Volunteerism: Volunteerism is the basis for all of N
work plan will be formulated giving emphasis on v
the overheads and performance targets for each team
●
Collaboration: Noolaham strives to avoid duplica
thereby promotes synergy among similar organizati
preservation. Noolaham Foundation shall support in
such collaboration optimizes the productivity and vi
●
Participation: Broadening and strengthening the pa
Noolaham Foundation is part and parcel of Noolaha
stakeholders to make or review the policies and de
Noolaham Foundation. Noolaham shall introduc
participation of the stakeholders, to maintain team
appreciate excellence.
4

Annual Report 2013
Guiding Principles
m Foundation shall exist in different geographical, legal
oolaham Foundation always ensures unity in its strategic
ram, budget and communications.
force of Noolaham Foundation is centered on open data,
wledge, it does not charge the end-users for accessing its
ers not to use the contents for individual or corporate
aham’s operations strive to be open and transparent. Our
etail accounting reports, comprehensive governance,
on dissemination and responsiveness to request for
dation is an unbiased entity. While it engages volunteers
ughts, parities and stands for Noolaham’s mission, it does
Noolaham Foundation for their political engagement and
ation shall take appropriate measures to ensure from being
.
is the basis for all of Noolaham's operations. The Annual
ed giving emphasis on volunteer contribution, to optimize
nce targets for each team.
strives to avoid duplication and repetition of work, and
among similar organizations in digital documentation and
undation shall support institutions to complete projects, if
s the productivity and vice versa.
and strengthening the participation of the stakeholders of
rt and parcel of Noolaham's culture. It consults with all the
view the policies and decisions that affect the business of
oolaham shall introduce mechanisms to ensure active
lders, to maintain team spirit, to value innovations and to
4

Page 7
The Noolaham Foundation
Why Document, Preserve and
Sri Lankan Tamil speaking communities hold knowledg
resource. Learning is intertwined with our way of life. Th
burning of Jaffna Library the communities were heart broke
fell upon us will last for generations. We lost parts of our pa
Unfortunately, the burning of Jaffna Library was not the
Historically, due to casteism, patriarchy, marginalization, c
factors, the knowledge and cultural ethos of many Sri Lan
such as that of Plantation Tamils, Coast Veddas and Tam
recorded or shared. In recent years, the civil war, moderni
accelerated the loss of valuable knowledge resources.
In today’s digital and knowledge-driven society, open a
critical for the economic development of communities.
knowledge must be rooted in the culture, environment and
used. This tacit, deep and long-term knowledge needs to be
The cultural memory and heritage are vital for social and
heal and move forward, an honest examination of our past
truthfully record and preserve our history.
Documenting, preserving and developing all spheres of kno
Tamil speaking communities is the monumental challeng
undertaken, hand in hand with the communities. Although
we act with urgency and skill we will achieve our mission a
5

Annual Report 2013
ument, Preserve and Archive
munities hold knowledge as their primary and proudest
with our way of life. That is why, upon hearing about the
unities were heart broken. The loss, grief and sorrow that
s. We lost parts of our past and parts of our future.
na Library was not the first tragedy. Nor was it the last.
iarchy, marginalization, colonization and other oppressive
l ethos of many Sri Lankan Tamil speaking communities
, Coast Veddas and Tamil Muslims have not been fully
s, the civil war, modernization and lack of awareness has
owledge resources.
-driven society, open and free access to information is
pment of communities. To be creative and innovative,
ulture, environment and context in which it is created and
knowledge needs to be built and nurtured from within.
are vital for social and cultural development. In order to
examination of our past is necessary. To do this, we must
history.
loping all spheres of knowledge related to the Sri Lankan
e monumental challenge that Noolaham Foundation has
communities. Although it is impossible to fully recover, if
ill achieve our mission and objectives.
5

Page 8
The Noolaham Foundation
2013
IN REVIEW
During 2013 Noolaham Foundation was further transform
organization from a volunteer centred one. Staff members
organization and to increase its efficiency. The first confer
the theme “Documentation and Preservation in Sri Lankan
2013.
Other highlights of 2013 include:
• Digitization projects to archive the publicatio
• Republishing of rare and endangered docume
• Tamil Optical Character Recognition Suppor
Noolaham Digital Library
As they are available to anybody in any part of the world a
make enhanced access to information possible
(www.noolaham.org) maintained by the Noolaham Found
incorporating local knowledge and enables social intera
constructive social outcomes. It functions as a repository f
the information needs of students, researchers, historians, ac
All 1,067 documents digitized during 2013 were catalogued
not all of them were made fully available online because
and enforcing applicable copyrights laws. If works are not a
seek legal permission from copyrights holders to publish th
writers and publishers gave permissions to give digital ac
2013 taking the tally to 356.
6

Annual Report 2013
2013
IN REVIEW
n was further transformed into a professionally managed
tred one. Staff members were recruited to strengthen the
ficiency. The first conference of Noolaham Foundation on
eservation in Sri Lankan Tamil Milieu” was held in April
s to archive the publications done by schools
and endangered documents
cter Recognition Support Project
ry
in any part of the world at any given time, digital libraries
information possible . The free Internet library
by the Noolaham Foundation serves as a learning center
nd enables social interaction with a view to achieving
nctions as a repository for various institutions, and fulfils
researchers, historians, activists and the public.
ing 2013 were catalogued at Noolaham Digital Library but
vailable online because of our commitment to respecting
ts laws. If works are not available in the public domain, we
hts holders to publish their works in our digital library. 76
issions to give digital access to their publications during
6

Page 9
The Noolaham Foundation
We encourage copyrights holders to release their works
Commons License so that their works can be maximally
related to Sri Lankan Tamils, there is a significant numb
unable to establish copyrights after reasonable efforts, we
library for all to access them.
Even though we have digitized over 13,000 documents, the
cannot be searched because there are no efficient OCR
implemented the Tamil Optical Character Recognition Su
raw images of rare Tamil documents to assist a Tamil OCR
Foundation collaborated with the Department of Compute
implement this project. The Tamil digitization project is a
(school of computing, University of Colombo) and the d
University of Jaffna and funded by the ICTA. The main go
tools needed to automatically recognize the most comm
scanned images of books and documents to digitize such co
Documents added each ye
7
3109
1
2190
1256 1270
262
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20

Annual Report 2013
to release their works according to the liberal Creative
orks can be maximally used. In the case of publications
re is a significant number of orphaned works. If we are
r reasonable efforts, we include those works in our digital
r 13,000 documents, the content of most of the documents
are no efficient OCR software. Thus during 2013, we
haracter Recognition Support Project to provide scanned
nts to assist a Tamil OCR development project. Noolaham
Department of Computer Science, University of Jaffna to
l digitization project is a joint venture of the Theekshana
of Colombo) and the department of Computer Science,
y the ICTA. The main goal of the project is to develop the
cognize the most commonly printed Tamil fonts from
ments to digitize such content.
uments added each year
7
3109
2190
1871
2050
1270
1067
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 10
The Noolaham Foundation
Noolaham Digital Archive
The second objective of Noolaham Foundation is dig
preservation of documents related to the Sri Lankan Tam
digitization in accordance with international standards to en
array of uses. We back up our digital resources in multipl
geographical locations to ensure preservation. We add struc
metadata in addition to descriptive metadata to help with th
activities. We have preservation practices in places such
technical obsolescence.
1,067 documents collected by the collection developmen
2013, taking the total number of archived publications from
books, magazines, journals, newspapers, newsletters,
publications and hand books.
Newspapers 1,986
Documents by category
8
Magazines 4,930
Others 1386

Annual Report 2013
ive
ham Foundation is digitization and long term digital
to the Sri Lankan Tamil speaking communities. We do
rnational standards to ensure quality and to support a wide
ital resources in multiple storage devices and in multiple
reservation. We add structural, technical and administrative
metadata to help with the current and future preservation
practices in places such as format conversion to avoid
e collection development projects were digitized during
rchived publications from 12,108 to 13,175. They include
wspapers, newsletters, annual publications, memorial
Others 1386
ocuments by category
8
Books 3,806
gazines 4,930

Page 11
The Noolaham Foundation
Collection Development
The Noolaham Digital Library Collection Developm
strengthening the Noolaham Digital Library collection by d
More than 400 documents from the Collection of Mr. Rajath
digitized documents.
Two other projects were carried out during 2013 to digit
Royal College and Jaffna Hindu College. 92 publications o
Royal College were released as a DVD named “Veththiyar
at Royal College Union Skill Centre on 31st March 2013.
College were released as a DVD under the caption “A
Saraswathy Hall, Bambalapitiya. A booklet was also publish
Pallikoodam
Combining formal education with alternative forms of educ
to create virtual learning environments that support and em
levels within the Tamil speaking communities in Sr
environments made possible by emerging Internet based e
great cost-effective opportunity to bring and link quality
and youth.
During 2013, we created a separate website (www.epalliko
on the Moodle content management system. 1,390 educatio
with 10,008 Multiple Choice Questions were included in thi
We also conducted various orientation events with the s
Moratuwa University and Uwa Wellasa University.
9

Annual Report 2013
t
Collection Development 2013 project focused on
al Library collection by digitizing various rare documents.
Collection of Mr. Rajathurai Ganesarajah were among the
out during 2013 to digitize the publications of Colombo
ollege. 92 publications of the Tamil Students of Colombo
VD named “Veththiyar Thamilaavanam” at an event held
tre on 31st March 2013. 135 publications of Jaffna Hindu
under the caption “Aaram” on 14th October 2013 at
booklet was also published.
alternative forms of education, Pallikoodam Program aims
ents that support and empower students at the grass root
ng communities in Sri Lanka. The virtual learning
merging Internet based educational technology provides a
bring and link quality educational resources to students
e website (www.epallikoodam.org) for this program based
t system. 1,390 educational resources and a question bank
tions were included in this website.
tation events with the support of the Tamil Students of
llasa University.
9

Page 12
The Noolaham Foundation
Manuscripts Archive
In Sri Lanka, there exist a vast number of medieval a
manuscripts held by individuals and organizations. Thes
variety of subjects including traditional medicine, law,
Majority of these works have not been published in print. In
contemporary handwritten manuscripts such as notebook
Foundation’s Manuscripts Archive Program identifies cata
works accessible to the wider scholarly community and the
Reference Resources
Noolaham Foundation collects information and creates i
Places and Organizations and makes them accessible to
backbone of the information architecture needed for all ot
useful reference tool. There are plans to collect context an
sets such as information about works, biodiversity, micro-c
indicators .
Prior to 2013, we had collected information about around
we have initiated the Who is Who pilot with a view to col
individuals. This project will be finished in 2014.
Noolaham Publications
During 2012, we began a collaboration with Ezhuna Media
of copyright books. During 2013, two rare books
‘Pandaithamilar’ were published through this collaboration
Mr. T. T. Saravanmuthupillai and was edited by
‘Pandaithamilar’ is the first edition and author is Swamy Gn
Arangaraj Jeganathan
10

Annual Report 2013
number of medieval and late modern Tamil palm-leaf
and organizations. These palm-leaf manuscripts cover a
itional medicine, law, history, technology and religion.
een published in print. In addition, there exists an array of
cripts such as notebooks, letters and diaries. Noolaham
Program identifies catalogues, digitizes and makes these
larly community and the public.
formation and creates in depth resources about People,
akes them accessible to all. This program will be the
itecture needed for all other programs and will become a
lans to collect context and community specific open data
rks, biodiversity, micro-climate, economic data and social
formation about around 3000 organizations. During 2013,
pilot with a view to collecting information about various
ished in 2014.
ation with Ezhuna Media Foundation to republish rare, out
013, two rare books named ‘Thamizhpashai’ and
hrough this collaboration. ‘Thamizhpashai’ is re-edition of
and was edited by Mr. Satkunam Sathiyathevan.
and author is Swamy Gnanapragasar. It was edited by Dr .
10

Page 13
The Noolaham Foundation
Tamil Documentation Conference 2013
Noolaham Foundation conducted a research Conference on
Preservation in Sri Lankan Tamil Milieu” on the 27th and 2
Lanka. The Tamil Documentation Conference 2013 aim
preserving the knowledge resource of the heritages of the T
Lanka.
This conference is unique in the sense that is the first ever
Sri Lanka. Forty eight research articles were presented a
proceedings volume is to be released at a later date. Thi
Tamil language conference on Documentation and it rec
scholars and general public.
Noolaham Events
Two seminars of the Panaiyolai Seminar series were c
seminar on ‘Documentation and the sharing of Knowledg
2013. Mr. T. Mathusuthanan, Prof. Saba Jeyarasa and Mr. K
this event. The second seminar was about Open Access
Commons. It was conducted on 25th April 2013. Mr. Maura
Kopinath and Mr. A. Ravishankar were the speakers .
An introductory event was organized in Batticaloa on
Noolaham's activities to the public. Noolaham’s activities w
Assembly which was conducted in Jaffna on the 20th an
Sivananthamoorthy gave a presentation at an event condu
Raking Leaves in July 2013. A number of smaller meetings
introduce Noolaham Foundation’s Programs.
11

Annual Report 2013
onference 2013
research Conference on the theme of “Documentation and
ilieu” on the 27th and 28th of April 2013 in Colombo, Sri
n Conference 2013 aimed to enhance documenting and
of the heritages of the Tamil speaking communities in Sri
ense that is the first ever conference on documentation in
rticles were presented at eight sessions. The conference
ased at a later date. This research conference is the first
ocumentation and it received special appreciation from
Seminar series were conducted during 2013. The first
the sharing of Knowledge’ was conducted on 3
rd
March
Saba Jeyarasa and Mr. K. Raguparan were the speakers at
was about Open Access, Tamil Wikipedia and Creative
th April 2013. Mr. Mauran Muralitharan, Mr. Thillainathan
were the speakers .
nized in Batticaloa on 30
th
March 2013 to introduce
. Noolaham’s activities were discussed at The 41st Literary
in Jaffna on the 20th and 21st of July 2013. Mr. Seran
tation at an event conducted by the Asia Art Archive and
mber of smaller meetings were held throughout the year to
Programs.
11

Page 14
The Noolaham Foundation
Collaboration
The Foundation collaborates with various initiatives and o
activities. Collaboration does not necessarily mean tha
activities, views or content of these organizations. Our mis
organizations and to build strong relationships with cultura
hope more institutions, publishers and authors will co
collections of open access information sources so that
information.
Infrastructure
The head office of Noolaham Foundation is based at a
houses the Colombo Tamil Sangam. This office space has
various projects. Some project activities are based at our K
by a well wisher. The Jaffna Public Library has also given u
Human Resources
During early 2013, Mr Vimalanathan Vimalathithan con
Officer. Mr. S. Shanmugapriyan was appointed as the Chie
November 2013. During November 2013, a Communication
Senior Program Officer were appointed as well. Ms
contributed as a consultant.
Mr. Rathina Iyer Pathmanaba Iyer, Prof. Sivasubramani
Maunaguru, Dr. Selvy Thiruchandran, Prof. Macbool
Somasundram Sandrasegaram, Prof. Sabharatnam Jeyarasa
were appointed as the Patrons of Noolaham Foundation for
12

Annual Report 2013
various initiatives and organizations in knowledge-related
t necessarily mean that the Foundation endorses the
e organizations. Our mission is to recruit and support new
elationships with cultural and educational institutions. We
rs and authors will collaborate with us to build vast
mation sources so that everyone has equal access to
undation is based at a rented space in the building that
m. This office space has enabled efficient coordination of
ivities are based at our Kopay Office which was provided
Library has also given us a space to conduct digitization.
athan Vimalathithan contributed as the Chief Operating
as appointed as the Chief Program Executive on the 1
st
of
r 2013, a Communication & Public Relations Officer and a
appointed as well. Ms. Thevagowry Mahalingasivam
er, Prof. Sivasubramaniam Pathmanathan, Prof. Sinniah
andran, Prof. Macbool Alimmohamed Nuhman, Prof.
f. Sabharatnam Jeyarasa and Prof. Paramu Pushparatnam
oolaham Foundation for a period of two years.
12

Page 15
The Noolaham Foundation
Finances
During 2013, a total of 70 donors together contributed LK
donations are included elsewhere in this report. This con
provided by the Neelan Tiruchelvam Trust, Federal Assista
Visions Global Empowerment. Amarasekara and Co have a
Noolaham Foundation and that report forms part of this Ann
Acknowledgements
Active community involvement is vital to a 21
st
century Me
in that several organizations and individuals have joined ha
would like to express our heartfelt thanks to all of them.
Volunteers have been contributing in various ways; donors
support to the Foundation; technical support personnel, ad
continue to contribute generously; and above all, our con
publishers - help to further our collections. Thank you very
Projects 2013
Noolaham Digital Library Collection Development
Vethiyar Thamilavanam: Colombo Royal College D
Tamil Documentation Conference 2013
Aaram: Jaffna Hindu College Digitization
Republishing of Rare and Endangered documents
Tamil Optical Character Recognition Support Projec
Initiation of Moodle for Sri Lankan Tamil Speaking
Sri Lankan Tamil Who is Who: A Pilot Project
13

Annual Report 2013
together contributed LKR 4,265,833.00. Details of these
in this report. This contribution includes project grants
am Trust, Federal Assistance Award, Vidivu Australia and
arasekara and Co have audited the financial statements of
ort forms part of this Annual Report.
vital to a 21
st
century Memory Institution. We are fortunate
ndividuals have joined hands with us. At this juncture, we
thanks to all of them.
in various ways; donors have provided increased financial
cal support personnel, advisors, patrons, and well-wishers
; and above all, our content providers - the authors and
ections. Thank you very much.
ojects 2013
Collection Development 2013
olombo Royal College Digitization
ference 2013
ge Digitization
ndangered documents
ecognition Support Project
i Lankan Tamil Speaking Students
ho: A Pilot Project
13

Page 16
The Noolaham Foundation
Achievements and Resul
DIGITAL ARCHIVE
(February 2014)
Books 4,006
Magazines 5,865
Newspapers 1,987
Booklets 1,504
Total Items 13,362
DIGITAL LIBRARY
Authors 2,220
Publishers 1,623
Published years 110
Portals 11
Articles 100,000 +
PALLIKOODAM
MCQs 10,008
Study Materials 1,390
COLLECTION DEVELOPM
Muslim Archive 161
Malaiyakam Archive 92
DVDs 2
14

Annual Report 2013
hievements and Results
DIGITAL ARCHIVE
(February 2014)
Books 4,006
Magazines 5,865
Newspapers 1,987
Booklets 1,504
Total Items 13,362
DIGITAL LIBRARY
Authors 2,220
Publishers 1,623
Published years 110
Portals 11
Articles 100,000 +
PALLIKOODAM
MCQs 10,008
Study Materials 1,390
ECTION DEVELOPMENT
Muslim Archive 161
Malaiyakam Archive 92
DVDs 2
14

Page 17
The Noolaham Foundation
Teams 2012
Patrons Rathina Iyer Pathmanaba Iyer Sivasubramaniam Pathmanathan Sinniah Maunaguru Selvy Thiruchandran Macbool Alimmohamed Nuhman Somasundram Sandrasegaram Sabharatnam Jeyarasa Paramu Pushparatnam
Advisory Board Prof. Veerasami Arasu Prof. Somasundram Sandrasegaram Prof. Chelva Kanaganayakam Prof. Rudramorthy Cheran Dr. T. Gnanasekaran Dr. S. H. Hasbullah Prof. Sabharatnam Jeyarasa Dr. Sivagnanam Jeyasankar Mr. R. Kanakaratnam Mr. Muthukrishnan Kannan Prof. Sinniah Maunaguru Mr. A. Muthukumar Dr. M. D. Muthukumaraswamy Prof. Macbool Alimmohamed Nuhman Mr. Rameez Abdulla Prof. Ratnajeevan Hoole Mr. A. Ravishankar Prof. S. R. Selvakumar Mr. N. Selvarajah
Dr. Selvy Th Prof. Sivach Prof. Sitrale Prof. Sharik Prof. Thaya Dr. Sumathy Mr. Sundar Prof. Suresh Prof. S. Yog Mr. Packiya Dr. Ragupat Mr. Vairamu Mr. Subram Mr. Krishna Dr. Ramanit Mr. Peer Mo Dr. Seelan K Prof. S. I. Sr Prof. N. Sub Prof. K. Aru Dr. Jinnah S Prof. S. Thil Dr. K. Kuna Dr. Chandra Dr. S. Sivath Dr. V. Mahe Dr. Thurai. M Mr. Thuraisi Prof. Sivasu Prof. Param 15

Annual Report 2013
Teams 2012
man
Dr. Selvy Thiruchandran Prof. Sivachandran Rajaratnam Prof. Sitralega Maunaguru Prof. Sharika Thiranagama Prof. Thaya Somasundram Dr. Sumathy Sivamohan Mr. Sundar Ganeshan Prof. Suresh Canagarajah Prof. S. Yogarajah Mr. Packiyanathan Ahilan Dr. Ragupathy Ponnampalam Mr. Vairamuttu Varadakumar Mr. Subramaniam Visahan Mr. Krishnakumar Rasaratnam Dr. Ramanitharan Kandiah Mr. Peer Mohemed Punniyameen Dr. Seelan Kadirgamar Prof. S. I. Sritharan Prof. N. Subramanian Prof. K. Arunasalam Dr. Jinnah Sherifdeen Prof. S. Thillainathan Dr. K. Kunarasa Dr. Chandraleka Vamadeva Dr. S. Sivathas Dr. V. Maheswaran Dr. Thurai. Manoharan Mr. Thuraisingam Kumaresan Prof. Sivasubramaniam Pathmanathan Prof. Paramu Pushparatnam 15

Page 18
The Noolaham Foundation
Board of Trustees Pathmanaba Iyer Rathina Iyer Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan Seran Sivananthamoorthy
Company Secretary Sentitcumaran Ramalingham
Steering Board Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan Seran Sivananthamoorthy Ramanaish Kathiravel Natkeeran L Kanthan Sanjayan Selvamanickam
Staff Shanmugapriyan Shanmugam Gajani Satchithanandan
Senthilnathan Dharmalingam Janani Arunthavaratnam
Shivalini Krishnasamy Thappiththal Sathiyaseelan
Prashanthi Karuneswaran
Advocacy and Community Building Teams
Advocacy Sharmila Ragunathan Mahendran Thiruvarangan Shaseevan Ganeshananthan Guruparan Kumaravadivel
Sentitcumar Andi Schub Jananthan T Marisa De S
Noolaham U Bharaneetha Pathmanaba Shaseevan G Vanniyasing Karunananth Gengatharan Kanagalinga Thangesh Pa Paul Sathian Sellathamby
Noolaham C Sutharshan S Natkeeran L Ramanan Sa Dilibkumar Navaratnam Murugaih N Indrajith Pan Kiruthihan K
Noolaham A Ketheswara
Noolaham N Sanjayan Se Dharshini E Elanchelian
16

Annual Report 2013
Building
Sentitcumaran Ramalingham Andi Schubert Jananthan Thavarajah Marisa De Silva
Noolaham United Kingdom Bharaneetharan J Pathmanaba Iyer Rathina Iyer Shaseevan Ganeshananthan Vanniyasingham Bavaharan Karunananthan Sanjey Gengatharan Nagalingam Kanagalingam Sugumar Thangesh Paramsothy Paul Sathianesan Duraisamy Sellathamby Sriskandarajah
Noolaham Canada Sutharshan Sirinivasan Natkeeran L Kanthan Ramanan Santhirasegaramoorthy Dilibkumar Jeyaratnam Navaratnam Kanagaratnam Murugaih Narayanamoorthy Indrajith Panchadcharam Kiruthihan Kumaraswamy
Noolaham Australia Ketheswaran Ponmailainathan
Noolaham Norway Sanjayan Selvamanickam Dharshini Elanchelian Elanchelian Nadarajah
16

Page 19
The Noolaham Foundation
Noolaham USA Piratheepan Paramanathan
Noolaham Switzerland Poopalapillai Vivekanantha Sayanthan Kathir
Noolaham India Rajesh Venkatasubramanian
Noolaham Colombo Thivatharan Jeganathan Rameshkannah Yohalingam Kopikah Tharmakulasingam Janani Nagendran
Noolaham Jaffna Gowthaman Kunchipatham Ratnasingam Sharveswara Janathan Thiruchchelvam
Noolaham Batticaloa Thangavel Sakthiyalingam Seelan Sivaguru Sharmila Ragunathan Maheshwaran Prashanthini Ponnithurai Nilanthini
Noolaham Trincomalee Sathiyathevan Sargunam Shri Ramanathan (Kannan)
Noolaham Matale Vijayaretthna Edwin
Noolaham K Saravanan K
Program Te
Documenta Shaseevan G
Preservatio Seran Sivan Shaseevan G Natkeeran L
Manuscript Dr. Arangar Padmanaban
Multimedia Gnanathas K Elayathamb Ketharasarm
Information Srikanthalux S. Thanabal Imelda Karu Kalpana Ch V.Veluthasa Natkeeran L Shaseevan G
Muslim Arc Mahroof Fa M.I.Jafir
17

Annual Report 2013
Noolaham Kandy Saravanan Kanagaratnam
Program Team
Documentation Shaseevan Ganeshananthan
Preservation Seran Sivananthamoorthy Shaseevan Ganeshananthan Natkeeran L Kanthan
Manuscript Archive Dr. Arangaraj Jeganathan Padmanaban Sarveswara Iyer
Multimedia Archive Gnanathas Kasinathar Elayathambi Thayanantha Ketharasarma Ledchumanasarma
Information Services Srikanthaluxmi Arulanantham S. Thanabalasingam Imelda Karunakaran Kalpana Chandasekar V.Veluthasan Natkeeran L Kanthan Shaseevan Ganeshananthan
Muslim Archive Mahroof Fauzer M.I.Jafir
17

Page 20
The Noolaham Foundation
Upcountry Archive Theliwatta Joseph Thilakarajah Mylvaganam Sarawanan Nadarasa Lenin Mathivanam Velautham Thinakaran M.A. Al Azoomath Sivalingam Sivakumaran
Event Management Team Anuheman Annalingam Chinthoorie Yogalingam Puviraj Iroshan
Publication Team Sivanathan Mayuran Srikandaraj Senthooran
Technology Team
Technical Support & Maintanance Natkeeran L Kanthan Vinodh Rajan Nimalaprakasan Skandhakumar Bala SundaraRaman
Preservatio Mahalingam Natkeeran L Prashanth S
Virtual Lea Sarveswaran Kanthasamy Balachandra Kanagasaba Saravanaper Ahiladas Bu
Technical T Aparajithan Arunan Siva
Communic Harishanth T Subramania
Finance Tea Gowrishang Seran Sivan Thiruvarang
18

Annual Report 2013
ce
Preservation and Archiving Technologies Mahalingam Paheerathan Natkeeran L Kanthan Prashanth Sirinivasan
Virtual Learning Environment Sarveswaran Kengatharaiyer Kanthasamy Sureshkumar Balachandran Sanjith Kanagasabai Erlilverl Saravanaperumal Paranetharan Ahiladas Burusothman
Technical Tools for Tamil (3T) Laboratory Aparajithan Sivanathan Arunan Sivanathan
Communication Team Harishanth Thiraviyanathan Subramaniam Kuneswaran
Finance Team Gowrishangar Yogendran Seran Sivananthamoorthy Thiruvarangan Ramachandran
18

Page 21
Amerasekera & Co.
No. 12, Rotunda G: Colombo 3, Sri Lan
CHARTERED ACCOUNTANTS
No. 25, Rotunda Gi Colombo 3, Sri Lan!
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To The Members of Noolaham Foundation (Company L
Report on the Financial Statements
1. We have audited the accompanying financial sta Guarantee) which comprise the statement of financial comprehensive income and cash flow statement for the policies and other explanatory notes as set out on Pages 02 -
Management's Responsibility for the Financial Statement:
Management is responsible for the preparation and with Sri Lanka Accounting Standards for Small and Mec includes: designing, implementing and maintaining interna financial statements that are free from material misstaten appropriate accounting policies; and making accounting esti
Scope of Audit and Basis of Opinion
3. Our responsibility is to express an opinion on thes audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards. TI obtain reasonable assurance whether the financial statement:
4.
An audit includes examining, on a test basis, evid statements. An audit also includes assessing the accou management, as well as evaluating the overall financial state
5.
We have obtained all the information and explan necessary for the purposes of our audit. We therefore believ
Opinion 6. In our opinion, so far as appears from our examinat Company's financial position as at 31 December 2013 and i with Sri Lanka Accounting Standards for Small and Mediun
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
8.
These financial statements also comply with the re
2007,
Vam um CHARTERED ACCOUNTANTS COLOMBO, Il. 06. 2014
Partners: H. E. Amerasekera FCA T. Dharmarajah B.Sc, FCA K
K. Sivanesan B. Com(Special) Hons. ACA, ACMA

rdens,
-a
Tel Fax E-mail
: 2327595, 2445751, 2321758 : 2337385, 2437346, : acom@sltnet.lk (Audit Division)
rdens,
Tel
: 2439937, 2437349 Hunting Line : 2439938, 2439939 Fax
:5355633 E-mail
: taxaco@sltnet. Ik(Tax Division)
mited by Guarantee)
cements of Noolaham Foundation (Company Limited by
position as at 31 December 2013, and the statement of year then ended, and a summary of significant accounting - 09.
I fair presentation of these financial statements in accordance cium-sized Entities’ (SLFRS for SMEs). This responsibility 1 control relevant to the preparation and fair presentation of ment, whether due to fraud or error; selecting and applying
mates that are reasonable in the circumstances.
e financial statements based on our audit. We conducted our nose standards require that we plan and perform the audit to s are free from material misstatement.
ence supporting the amounts and disclosures in the financial
nting principles used and significant estimates made by ement presentation.
ations which to the best of our knowledge and belief were e that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
ion, the financial statements appear to show a fair picture of the ts results and cash flows for the year then ended in accordance 1-sized Entities’ (SLFRS for SMEs).
quirements of Section 151(2) of the Companies Act No. 07 of
mantha Amarasekera B.Sc, ACA, Attorney at Law . Sundararaj ACA, S. Sivakumar ACA

Page 22
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED E STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR
Income
Direct Expenses
Net Income
Other Income
Administrative Expenses
Finance Cost
Excess of Income Over Expenditure Befor Taxation
Income Tax
Excess of Income Over Expenditure for the Year
Other Comprehensive Income
Total Comprehensive Income for the Year
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral Pa

Page 02 BY GUARANTEE)
THEYEAR ENDED31 DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012
Note
ཡི
4,265,833
2,331,407
(2,759,388) .
(1,681,648)
1,506,444
649,758
5,000
(1,347,701)
(394,617)
༠༦
(2)
158,735
260,139
158,735
260,139
158,735
260,139
ཟངས
rt of these Financial Statements.
.

Page 23
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31
ASSETS
Non - Current Assets Property, Plant and Equipment
Current Assets Cash and Cash Equivalents Total Assets
FUNDS AND LIABILITIES
Funds Accumulated Fund Total Funds
Current Liabilities Loan Account Accrued Expenses Bank Overdraft - Commercial Bank Total Current Liabilities Total Funds and Liabilities
I certify that these Financial Statements of the Company coi
*"....
Finance Officer
The Board of Directors is responsible for the preparation ar
Approved and signed for and on
.A. Com
"Director Director
Noolaham Foundation
I No. 07, 57th Lane, Col-06 Date :- ...Li lobl2014 Colombo,
Ciri
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral P

Page 03
BY GUARANTEE) DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012
Note
558,868
504,182
30,121 588,990
14,039 518,221
368,990 368,990
210,254 210,254
200,000 20,000
200,000 20,000 87,967 307,967 518.221
220,000 588,990
mply with the requirements of the Companies Act No. 07 of 2007.
nd presentation of these Financial Statements.
behalf of the Committee of Management,
¢Shasana
Director
art of these Financial Statements.

Page 24
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED I STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR EN
Cash Flows from Operating Activities Excess of Income Over Expenditure for the Year
Adjustments for; Depreciation Expenditure Over Income Before Changes in Working
Net Cash Generated from Operating Activities
Cash Flows from Investing Activities Acquisition of Property, Plant and Equipment Net Cash used in Investing Activities
Net Changes in Cash and Cash Equivalents During the S
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Cash and Cash Equivalents at End of the Year Represente
Cash at Bank Cash in Hand Bank Overdraft
Audit Report on Page 1 Figuresin brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 09 form an integral Pa

Page 04
BY GUARANTEE)
DED 31 DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012
158,735
260,139
261,917 420,653
110,686 370,825
Capital
420,653
370,825
(316,603) (316,603)
(524,775) (524,775)
'ear
104,049
(153,950)
(73,928)
80,022
30,121
(73,928)
d By;
2013
2012
21,620 8,501
14,039 (87,967) (73,928)
30,121
--O
art of these Financial Statements.

Page 25
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED B NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR TH
CORPORATE INFORMATION
1.1
Domicile and Legal Form The Noolaham Foundation is a Limited Liability ( Lanka under Companies Act No. 07 of 2007. The F Lane, Colombo 06.
1.2
Principal Activities and Nature of Operations The Objectives for which the Foundation established
To engage in activities relating to digital library
To support digital preservation projects by prov - To provide advices on digital and archiving tecl
To create virtual digital libraries by indexing ot!
| | |
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
2.1
Basis of Preparation These financial statements have been prepared und Lanka Accounting Standards for Small and Medium
The preparation of financial statements under SLF) estimates. It also requires management to exerci accounting policies. Areas involving a higher degre and estimations are significant to the financial staten
2.1.1
Foreign Currency Translation Transactions in foreign currencies are translated to S of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in for Lanka Rupees at the closing rate of exchange prevai
2.2
ASSETS AND BASIS OF THEIR VALUATION
2.2.1
Property, Plant and Equipment Property Plant and Equipment are stated at cost of losses. The cost of an item of Property, Plant an attributable cost of bringing the asset to working cor
The cost of self constructed assets includes the co attributable to bringing the asset to working conditic and removing the items and restoring the site on wh
Subsequent expenditure is capitalized only when it the expenditure will flow to the company and its c
maintenance are expensed as incurred.
Depreciation Depreciation will be calculated by using the str Equipment in order to write off such amounts over t
The estimated useful life of asset is as follows:
Deprec
Assets Category Office Equipment Furniture and Fittings Computer
Notes to the Financial Statements continued

Page 5
Y GUARANTEE) E YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Company by Guarantee, incorporated and domiciled in Sri Cegistered Office of the Company is located at No. 07, 57th
are, services. iding financial assistance hnology and preservation
her websites.
E POLICIES
er the historical cost convention in accordance with the Sri -sized Entities’ (SLFRS for SMEs).
RS for SMEs requires the use of certain critical accounting se its judgments in the process of applying the group's ee of judgments or complexity, or areas where assumptions nents are disclosed in note 2.11.
Sri Lanka Rupees at the exchange rate prevailing at the dates
eign currencies at the reporting date are retranslated to Sri ling at that date.
purchase less accumulated depreciation and any impairment d Equipment comprise its purchase price and any directly idition for its intended use.
sts of materials, direct labour, and any other costs directly on of its intended use. This also includes costs of dismantling ich they are located.
is possible that the future economic benefits embodied with ost can be measured reliably. All other ongoing repairs and
aight-line method on the cost of all Property Plant and he estimated useful economic life of such assets.
ciation Rate
12.5% 20.0% 50.0%
Useful Lives 8 Years 5 Years 2 Years

Page 26
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR T.
2.3
Basic Financial Instruments Financial assets and financial liabilities are recog provisions of the instrument. Financial assets and price (including transaction costs except in the is
measured at fair value through profit or loss).
Financial assets are derecognized when the contr: expired or settled and the company has transfer financial assets to another party. The company dı in the contract is discharged, is cancelled or expire
At the end of each reporting period financial ins interest method.
At the end of each reporting period, the company any financial assets that are measured at cost or an impairment loss is recognized in profit or loss imm.
2.3.1
Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents include cash in h: investments with original maturities of three mont!
2.4 LIABILITIES AND PROVISIONS
2.4.1 General
All known liabilities have been provided for in prep financial impact if any, are disclosed in notes to the
2.4.2 Funds
The funds that are restricted are recognized at their recognized as income over the period necessary to r a systematic basis. Funds that are related to assets a Expenditure account at the end of the project.
2.5
RECEIPTS / EXPENSES RECOGNITION
2.5.1 Receipts
Receipts are recognized on systematic and rational
cost.
2.5.2 Expenditure
All Expenses are recognized as and when such
2.6
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
2.6.1
Information about estimates and assump measurement of assets, liabilities, income
Useful life time of depreciable assets The Company reviews its estimate of the based on the expected economic utility of
Notes to the Financial Statements continued

Page 6
BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
nized when the company becomes a party to the contractual I financial liabilities are measured initially at the transaction nitial measurement of financial assets and liabilities that are
actual rights to the cash flows from the financial assets have red substantially all risks and rewards of ownership of the erecognizes a financial liability when the obligation specified
truments are measured at amortized cost using the effective
assess whether there is objective evidence of impairment of mortized cost. If there is objective evidence of impairment, the mediately.
and, demand deposits and other short-term highly liquid as or less.
-aring the Financial Statements contingent events and their
Financial Statements.
fair value. When such funds relate to an expense item it is natch it, so the costs which it is intended to compensate for on ire deferred in the Balance Sheet and credited to the Income
basis over the period necessary to match them with the related
expenses are incurred.
AND JUDGMENTS
tions that have the most significant effect on recognition and
and expenses is provided below:
: useful life time of depreciable assets at each reporting date, the assets.

Page 27
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED E NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR TH
Income Donors Pathmanaba Iyer, Rathina Iyer
Natkeeran, L. Kanthan Piratheepan, Paramananthan Bavaharan, Vanniyasingham Jeyachandran Vaithilingam Kopinath Thillainathan Jeyakumar, R. Shaseevan, Ganeshananthan Ganeshwara, V. Premkumar, A. Sivakumar, Balasubramaniam Gantharsah, S. Pirathapan, Y. Varatharaj, S. Arulmozhi, K. Ganesan, Nanda
Mathiyalagan, Ariyaratnam Nandakumaran, N. Vasanthakumar Rathinasingam Niranjanan, S. Gunaranjan, G. Kannan, K. Krishnamenon, N. Lavanya Kugan Pratheepan, K. Raveendra, M. Saranya Kugan Sathiskumar, S. Shenthan, T. Sivakumaran, K. Sivathasan, A. Srikanthan, N. Uthayakumar, S. Vasuki Kuharajan Balasuthan Gopalasingam Sutharshan Srinivasan Sabeshkumar, Kumaraswamy Poopalapillai Vivekanantha Amirthakaran Amirthalingam Srikanthan, M.G. ( Dr)
Manamohan, V. (Dr) Franklin Marshal, K. Noolaham : United Kingdom Sakar, Muthukumaru Tamil Literary Garden Sivakumaran, Aravind Federal Assistance Award Akilan Poobalasingam Anojan Gunaratnam Yoga Nathan Trust Balance C/F
5 రోకర్ ( (555 15 25555555555555555555 - 8
Figures in brackets indicate deductions
Notes continue to the Financial Statements Continued

Page 07 BY GUARANTEE)
E YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012
545,167 100,100 17,696
239,770 109,095
208,373 32,500 72,100
untry nited Kingdom
nada SA - Social nited Kingdom Istralia - Perth Istralia - Perth SA - Social nited Kingdom SA - Social Istralia - Perth nited Kingdom orway - Oslo SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social astralia - Perth SA - Social
52,000 113,000 12,640 20,750 6,320
26,000
11,315
20,431 52,950 6,320 7,584 31,600 12,640 13,000 10,000 13,000 3,160 6,320 6,320 3,160 12,640 6,320 6,320 12,640 6,320 6,320 12,640 6,320 6,150 6,320 6,320
TRIOTI........................... IN II
LILLI LILILLI
14,500
SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social SA - Social
ustralia - Perth anada nited Kingdom vitzerland ustralia - Perth nited Kingdom ustralia ustralia - Perth nited Kingdom ustralia - Perth anada SA - Social i Lanka ustralia - Perth ustralia - Perth ri Lanka
I III
6,500 30,010
10,534 66,830 13,000 52,668
LI 1
| | | | |
65,000 13,000 46,913 32,500 56,875 11,750 568,148
13,000 13,000
25,000 1,595,348
570,141 13,000 13,000 250,000 2,131,640

Page 28
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR TI
Balance B/F Elankumaran, Aruliah Kopi, Disan and Friends Arulpiragasam, S. Royal College Old Tamil Debaters Association Relief And Rehabilitation Network (UK) Neelan Thiruchelvam Trust Sanjayan, Selvamanickam Skanthatheva, Subramaniam Visions Global Empowerment Pratheepan Pathmanathan Thangesh Paramsothy Krishnarajah Kanagasabai Ahilan Foundation
Nivetha Uthayarajan Ezhuna Media Foundation Paramakumaran, Navaratnam Suganthakumar, Nallanathar Kaviraj Sanmuganathan Suresh Subramaniam Vidivu Australia Limited
|
4 Direct Expenses
Collaboration Project Funding (Donation) US Project Jaffna-Archiving NTT Project Scanning Project-Ithalaham TDC Project initiation Virtual Class Room Project Visions Global Empowerment Batticaloa Oreantation Cultural Event Documentation on Architecture Pallikoodam Programme Peer to Peer Project
Programme Expenses CD Purchase Communication Rent and Hall Bookings
Noolaham 10000 Noolaham Stall Expenses Printing and Stationary Office Equipment Maintenance EAP Training Programme Traveling and Transport Refreshment Travelling Sub Contract Charges Depreciation
- Total Direct Expenses Figures in brackets indicate deductions Notes continue to the Financial Statements Continued

Page 08 BY GUARANTEE) HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012 2,131,640
1,595,348 Lustralia - Perth
32,500 Lustralia - Perth
55,900 Lustralia - Perth
13,000 ri Lanka
10,000 nited Kingdom
420,945 ri Lanka
261,205
213,714 Forway - Oslo
538,246 nited Kingdom
152,000
335,810 United Kingdom
81,276 Inited Kingdom
10,216 United Kingdom
20,431 United Kingdom
102,155 United Kingdom
102,155 United Kingdom
37,796 United Kingdom
20,500 United Kingdom
20,500 United Kingdom
10,534 United Kingdom
106,370
325,000 4,265,833
2,331,407
TSA
287,472 108,196 252,500
18,654 523,438
681,269
11,490 220,000 16,645 12,250 4,000
153,408
31,930 139,000
7,000 200,000
20,131 1,741,728
945,654
1,500
7,140 76,143
LE
6,000 117,835 37,973 14,450
21,112 6,050
76,800 28,215 18,635
33,845
52,015 559,438
261,917 1,017,660 2,759,388
323,900 110,686 735,994 1,681,648
rit

Page 29
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED B NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THI
5 Administrative Expenses
Communication Subcontract Charges Postage Printing and Stationary Office Eqiupment Maintanance Rent Electricity Labour Charges Legal Fees Office Maintenance Computers Up-Grading Traveling and Transport Employee Welfare Publication Advertisement Bank Charges Audit Fees
6
Finance Cost Debit Tax Overdraft Interest
7 Property, Plant and Equipment
Cost
Description
Computers Office Equipment |Furniture & Fittings
Depreciation
Description
Computers |Office Equipment
Furniture & Fittings
Written Down Value
Cash and Cash Equivalents Cash at Bank Commercial Bank - (A/C No - 1100063121)
Cash in Hand
9 Accumulated Fund
Balance at the Beginning of the Year Excess of Income over Expenditure for the Year Balance at the End of the Year
Figures in brackets indicate deductions.

Page 09 Y GUARANTEE) E YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
2013
2012
42,221
72,311 812,330 48,795 30,184 24,050 180,000
13,800 39,585
-
192,000 22,806 6,500 2,500 25,070 27,635
950
30,327 22,100 33,448
9,675 26,900 33,831
3,750
20,000 1,347,701
1,550 20,000 394,617
Additions
Balance as at 01 Jan 2013
316,900 274,830
72,545 664,275
92,500 183,380
40,723 316,603
Balance as at 31 Dec 2013
409,400 458,210 113,268 980,878
Balance as at 01 Jan 2013
138,091
9,023 12,979 160,093|
Charge for the Year
192,844 49,884 19.189 261,917
Balance as at 31 Dec 2013
330,934 58,907 32,168 422,010
504,182
558,868
2013
2012
|21,620
8,501 30,121
14,039 14,039
210,254 158,735 368,990
(49,885) 260,139 210,254

Page 30
The Noolaham Foundation
Profile of the Organization
Registered Name Noolaham Foundation Established 2005 Address No 7, 57th Lane,
Colombo-06, Sri Lanka Incorporated May 2010 Registration GA 2390 Head Office Noolaham Foundation
No 7, 57th Lane, Colombo-06. Sri Lanka Jaffna Address Noolaham Foundation
C/O Jaffna Public Librar Jaffna. Telephone 0094 112363261 Email noolahamfoundation@gm Website www.noolahamfoundatio Digital Library www.noolaham.org Noolaham Canada 1306 - 330 McCowan Ro Scarborough, Ontario M1
Noolaham UK 27-B High Street Plaistow
0AD United Kingdom Noolaham Norway Klaus Torgårds vei 12B
0372 OSLO, Norway
Contact Us
R. Pathmanaba Iyer (United Kingdom) : +44 20 G. Shaseevan (United Kingdom) : +44 74 S. Seran (Sri Lanka) : +94 77 T. Kopinath (Australia) : +61 43 P. Piratheepan (U.S.A) : +1 323
Donate
Account Name : Noolaham Foundation Account Number : 1100063121 Bank : Commercial Bank (Wellawat Swift Code : CCEYLKLX
28

Annual Report 2013
tion
Noolaham Foundation 2005 No 7, 57th Lane, Colombo-06, Sri Lanka May 2010 GA 2390 Noolaham Foundation No 7, 57th Lane, Colombo-06. Sri Lanka Noolaham Foundation C/O Jaffna Public Library, Jaffna. 0094 112363261 noolahamfoundation@gmail.com www.noolahamfoundation.org www.noolaham.org 1306 - 330 McCowan Road Scarborough, Ontario M1J 3N3 Canada
27-B High Street Plaistow London, E13 0AD United Kingdom Klaus Torgårds vei 12B 0372 OSLO, Norway
Kingdom) : +44 208 471 5636 dom) : +44 7407 022 609
: +94 772 247 746 : +61 433 618 708 : +1 3236 794 666
laham Foundation 0063121
mercial Bank (Wellawatte Branch), Colombo, Sri Lanka YLKLX
28

Page 31
  

Page 32

NOOLAHAM NOOLAHAM FOUNDATION FOUNDATION