கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Noolaham News 2013.04-06

Page 1
A q
NOOLAHAM FOUNDATION
, Issue 2| April - June 2013
Noolaham Foundation mee
A meeting of Noolaham foundation with the Asia at the Noolaham Foundation Office. This pilot meetir activities of Noolaham Foundation and working togethe Asia Art Archive, Seran Sivananthamoorthy, Director participated in this meeting.
“I am very much impressed by the digitalization have been doing on Tamil documents. It's so great i specialization work in your documentation, archiving in and sharing it. Asia Art Archive also believes in ‘pr through sharing which is in common with the visio foundation.” -these remarks made by Linda Lee are to be believe that this meeting will be a driving force for new jo initiatives with Asia Art Archive.
Interactive Discussion on li An interactive discussion, “Panaiyolai” was held on 25th of April in the Vinothan Hall, Tamil Sangam, ( Speaker at this seminar.
Intro
நிறுவனம் 'பனையோலை'
AAST kas
Cont volu
Oper
spec Crea
exclı usef
It is to be mentioned that R. Mayurathan, a major contribu participated at this event.

uarterly publication of the Noolaham Foundation
Noolaham
NEWS
www.noolahamfoundation.org
ets with 'Asia Art Archive'
Art Archive (Hong Kong) was held on 7th June 2013 ng was organized with the view of accelerating the r with Asia Art Archive. Linda Lee, Co-ordinator of - Noolaham Foundation and Ramanaish Kathiravel
work you to see the =nformation reservation n of your
noted. We pint project
Asia Art Archive website : www.aaa.org.hk ntroduction to Wikipedia under the Chairmanship of Seran Sivananthamoorthy Colombo. A. Ravishankar from India was the Guest
oduction to Wikipedia - A. Ravishankar
He made a presentation on the basic features, ents and the joint development of world-wide nteers of Wikipedia. n Content - M. Mayuran
He explained the meaning of ‘open’ and the ial features of ‘Open content compilation’. ative Commons - T. Gopinath
He gave explanations for Creative Commons usive right and also explained how this could be ul to contributors. utor to Tamil Wikipedia (more than 3000 articles) also

Page 2
Discussion with ' The Activity Group of Noolaham Foundation organized a discussion with ‘Raking Leaves’ on June 13. Shamini Perera, Director and Sunila Galapathi, Assistant Director participated representing Raking Leaves in the discussion while Seran Sivananthamoorthy,
Director and Sureshkumar
Kandasamy, CoordinatorPallikoodam Project participated representing Noolaham Foundation.
“Pallikoodam' joins G.C.E. A/L
An agreement was made at Noolaham Foundation while conducting a meeting with the student representatives of Moratuwa University and the “Pallikoodam' project activity group of
Noolaham foundation. The agreement was that the “Pallikoodam' project would co-jointly work in the G.C.E. A/L Model Examination Project which had been conducted solely by the Moratuwa University students.
NÁ
LIQ Tamil MORA E -TAMILS 2015 vinetssel,
Model Exam - 2013
மொ நட் டூவைப் பல் க லைக் கழ கத் தன் பொறியியல் பீட தமிழ் மாண வர் கள்,
நுT ல க நிறுவனத் தன் "பள் ளிக் கூடம்" செயற்தட் டத் துடன் இணைந்து | இவ் வருடம் க., பொ, த உயர் தரப் பரீட்சை க் கு  ேதா ற் ற இ ருக் கும் கணித மற் றும்
உயிரியல் பிரிவு மாணவர் களுக் காக நாடளாவிய ரீதியில் நடாத்த இருக் கும்
தமிழ் மற் றும் ஆங் கில மொழ" மு ல மான மாபெரும் முன் னோடிப் பரீட்சை.
பரிட்சைக்கான அனுமதிகளை பரீட்சையின் முதல் நாளன்றும் பரிட்சை மண்டப நுழைவாயிலிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
Districts
Jaffna Trincomalee Batticaloa Mullaitivt
Kandy Natale Gampahan
Districts Colombo Vavuniya Ampara
Mannar Kilinochchi
B. della Hatton
Formulation of Handbook fo
A workshop for volunteers on was held at the Noolaham Four Resource Person at this wor procedures in preparing a hand the impact of the preparation discussed at this workshop. participated at this workshop.

Raking Leaves'
Noolaham Foundation was established by intellectuals with the objective of preserving, categorizing, documenting, and digitalizing Tamil cultural heritage. With a view to further strengthen our objectives, we have decided to engage in new projects in collaboration with ‘Raking Leaves’ who too are involved in documentation of books using
high technology.
Model Examination Project
Therefore Sutharshan Sirinivasan, NoolahamCanada Co-ordinator, presented a cheque to the Examination Co-ordinator in this context.
Examination was held successfully in 14 districts from June 19th to 25th with the intention of benefiting 2800 students.
“Pallikoodam’ Project is continuously assisting such educational projects while focusing the education of backward students of the Tamil speaking communities.
pr Work Plan - Workshop
formulation of internal development and work plan ndation premises. Ramanaish Kathiravel served as the kshop held on June 16. Three major issues, viz. Abook, the importance of handbook preparation and a on the future activities of the Foundation, were The Activity Group members of the Foundation

Page 3
Tamil Documentation Noolaham Foundation which has been engaged in the knowledge sharing mission for the present and future generations through its involvement in the documentation and preservation of the heritage of the Tamil speaking communities, held its Tamil Documentation Conference - 2013 along with its celebration to mark the 8th Anniversary in 2013. This conference with the theme “Documentation and preservation in Sri Lankan Tamil milieu” was held on April 27th and 28th. This conference is unique in the sense that it was the first ever conference on documentation in Sri Lanka. All the eight Forums of the conference were held in the Sangarapillai Hall and the Vinothan Hall of Colombo Tamil Sangam.
Forum - A view
1. Documentation and Technology Forum
Chair: Prof. V. Maheswaran
of
NOOLAHAM TOLINEATION
of
Five research papers, viz. documentation paintings in Tamil scenario, preservation of human Social History through photography, preservation manuscripts of Eelam Sidda Medicine, the importance
digitalization
in preservation of the documents faced with the risk of extinction and also Documentation of ancient olla and paper documents were presented during this session.
In his concluding speech, Prof. V. Maheswaran said that documentation should not only focus on published or reachable documents, but also on carrying forward to the future the documents that one need to dig into.
தரில் ஆவண மாநாடு DE 2013
of
2. History, Archeology and Heritage Forum
Chair: Prof. S. Pathmanathan
Five research articles, viz. Sri Lankan Tamil traditional architecture, influence of the arrival of the Dutch on art and culture in Jaffna peninsula, stone inscriptions and stone inscription research in

Conference – 2013 Batticaloa, history of Wellaweli village and the
BatticaloaPalugamam charter,
were presented during this session.
Prof. Pathmanathan in his concluding speech said, "Changes are currently taking place in history and untruths are being propagated. Therefore, the intellectual world will believe only if the truth is revealed with evidence.”
மிழ் ஆவண மாநாடு
2013
3. Folk Art Forum
Chair: Prof. S. Mounaguru
Four research articles, viz. Eastern Sri Lanka folk tales, traditional worship and rituals in Batticaloa, Eelam ‘word of mouth songs' and the Folk tales that existed among the Tamil and Muslim communities Batticaloa, were presented at this Forum.
unin Prof. S. Mounaguru in his concluding speech directed the researchers to minutely examine and comprehend the research components of research articles and understand its micro politics. He further said that the objective of research should be directed to its core.
in
4. Art Forum
Chair: Prof. Saba. Jeyarasa A number of research articles
were presented at this Forum. They included all the events that had taken place since the commencement of Drama and Theatre

Page 4
Course at Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies, Eastern University, Sri Lanka, street dramas performed in Batticaloa, costumes, jewelry and make- ups of the Ravanesan Vadamodi Drama of the 1960 – 2012, art events conducted by the Department of Fine Arts, Eastern University, Sri Lanka, short films produced in Batticaloa and Dissertation of the students of the Department of Fine Arts, Eastern University, Sri Lanka.
4. Community Forum
Chair: Prof. S. Yogarasa
Five research papers were presented at this Forum. They included Arayampathy
Tamil community, those who propagated
Tamil medicine in Jaffna, life, art and political activities of poet, Subathiran, worship traditions of Tamil speaking veddas and first Sri Lankan Tamil Women
journalist, Mangalammal Masilamani. Prof. Yogarasa created a space for a healthy debate and effectively moderated the events.
ет
5. Tamil language and Literature Forum
Chair: Prof. S. Thillainathan
Eight research articles
were presented at this Forum.
They included graffiti, Eelam literature initiatives of the
initial stages, Eelam
NOOLAHAM
“sathaha literature', FOUNDATION
children's play songs of the Polonaruwa District, book index in Tamil, colloquial words related to Palmyrah, great efforts of Rev. Fr. Thaninayagam in search of olden books and Eastern Sri Lanka Christian magazines.
Prof. Thillainathan in his concluding speech emphasized the necessity to compile a Sri Lankan Tamil dictionary consisting of words that are no

more in usage with their meanings as a document for the present situation.
6. Library Forum
Chair: Prof. S. Sandrasegaram
Five research articles were presented at this Forum. They included the role of library information exchange in raising the standard of higher education sector to international levels, history of the Jaffna
Library, pursuing books- an evaluation, documentation of ‘kirantha' model Sanskrit books found at Jaffna Library and the Sri Lanka Public Library system.
NOOLAHAM ΓONOTRON
of SAMANA
In his concluding speech, Prof. Sandrasegaram said that this Forum became significant in view of the fact that libraries are birth places and also places of preservation of knowledge. He also expressed his happiness at the contribution of young researches. 8. Culture Forum
Chair: Dr. Selvi Thiruchandran
Four research articles were presented at this Forum. They included the impact of the advent of Christianity on the life of Tamils in Sri Lanka, extent of Throupathi worship in Sri Lanka, the traditional food customs of the people of Jaffna and the procedure for the functioning of documentation efforts in stateless societies.
NOOL AM |
FOLS
Dr. Selvi Thiruchandran in her concluding speech said that “Researches in the universities mostly take place within a specific intellectual circle and they are points-related. But, outside researches have no limitations.” She appreciated the youth for participating in conferences such as this.