கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Young Hindu 1939.07.19

Page 1
THE
YOUNG
(FOR INTERNAL AND PRIVATE
«Go Ghine Own Set,
VL-vvu,
DOU
Oooo
000
s oooooooooooooooooooooo
A000,
000000000000000000000000
C0000
Ooco
OOOO
ooooooooooooooo 08
A FORTNIGHTLY P
BY THE STUDENTS OF THE JAFFN.
Vol. IV ]
Wednesday, 19th J
EREE=
Saiva Prakasa Pres

*
HINDU
CIRCULATION ONLY.) * Be Grue''
vo0ovouceo
oooooae Goo Dooooooco00 do 90
oodano
000
o ogooooooos 38e 000000000
EXETER
D0000000000 o
UBLISHED
HINDU COLLEGE
ly, 1939.
[ No. 6.
Jaffna.

Page 2


Page 3
THE YOUN
Vol. IV,
WEDNESDAY, 19t
Capital Punishment Should be Abolished
on
pit
I. KATHIRASAR,
Inter - Arts.
un
the
at
on
Capital Punishment is the most extreme punishment that could be inflicted
to
cri on a person. It is not the best form of punishment, because, when the person is executed, especially by seating him in the
mu electric chair, he frees himself from all
an worldly troubles, in the most comfortable Ne manner possible. None will shrink from
an murdering when they think of the above
hir
pa easy way of escaping from worldly
rea troubles.
Sup
of
pu
do
ma
the
In my opinion, the modern way of executing murderers does not serve as a deterrent. The primitive mode of executing the murderer may serve as a deterrent. Then the murderer was tortured in a
de barbarous manner by cruelly severing his
ma limbs from his body. Even if executions were to be carried on in the primitive
ine inanner, it would not serve as a deterrent.
Men do not murder intentionally, but these are only acts of temporary in the sanity.
ma Sometimes wrong persons are charged with murder. These mistakes are so in
ma jurious to the freedom of the land, that tic they should not be easily tolerated. Such sh miscarriage of justice should be dealt me with severely, because compensation is be
the
Sar

G HINDU
5 JULY, 1939.
No. 6.
possible, when the punishment is once icted. The jury sometimes acquit guilty men
false grounds. Sometimes even by ying the criminal, who has got to dergo death, which he does not deserve, =y acquit him without sentencing him least to imprisonment. Thus, in trying lessen the punishment, they acquit the
minal altogether. Capital punishment does no good but ly serves as an advertisement of the arder. It attracts the attention of all, 1 is talked about throughout the land. wspapers speak about the murderer 1 the capital punishment imposed on 1. Much space is devoted in newspers to the publishing of this. All d these, columns with a scorn of periority and pity the accused. There is no use of avenging the death
the deceased by imposing capital nishment on the murderer, without ing any good to the relatives of the ceased. The murder of the deceased y be compensated for in a better nner than the present one. The better thod is that the murderer should meet
expenses of the deceased's family till ir death. On failing to do the above
murderer should be imprisoned. To impose capital punishment on a n is contrary to our belief in the ctity of human life. The person of a n is sacred and it cannot suffer execun. Therefore capital punishment puld be abolished and a better and re civilised form of punishment should imposed on the criminal.

Page 4
CI
THE YO Air Traffic.
T. SOMASEKA RAM,
Matric A. A cursory glance of a monthly magagi informed me that, "however much we m try to catch up with the West we will n be able to do so, until we become a nati of bird-men". This, I believe, is true a certain extent. Hence it is not su prising to see that Ceylon is anxious have air ports wherever necessary.
About six-hundred acres of land ha been bought for the establishment of aerodrome at Ratmalana. The lakhs rupees spent on purchasing it is, I believ the greatest investment Ceylon has ma so far for the advancement of civilisatio Likewise, some money has been spent the erection of an air-port at Trincomall In Colombo an aero-club has coine in existence which, in my opinion, is qui essential. Some weeks ago the tot number of members was about fifty. Mei bership is of two types. There are sile members as well as flying members. Ea member has to pay an entrance fee twenty-five rupees and some other sub criptions regularly. Members are grant certain concessions. For example,
member can use a plane for flying abo for one hour on payment of an extra su of twenty-five rupees; and for five minut on payment of Five rupees. On the oth hand, a non-member is entitled to use plane for about an honr, if only he pocke out sixty rupees. Again a non-mernt has to pay a suin of ten rupees have an aerial view of Colombo whi occupies about five full minuter. Hence pays to be a member. Another gre advantage is that the members can lea to man the plane.
Very recently an emergency air-pe was opened in Puttalam, where visite were given joy rides. I wish that some us had been present on that occasio There now runs a strong rumour of esta

UNG HINDU
le
iy
In
| blishing an aerodrome in Jaffna itself. But | I have my doubts because of the financial state of Ceylon. However, we can hope for it in the near future.
Air traffic will, I am sure, revolutionize. the civilization of Ceylon. Fven now, when air traffic is a little costly, people are sailing on the air to inbibe foreign, yet good, inanners and customs. Therefore there cannot be a ghost of a doubt to predict advancement for Ceylon.
As air traffic increases, Ceylon will get nearer and nearer the West and ultimately will form part of the west, which is a desirable state of affairs.
Hence chances are likely to turn favourable to Ceylon. Once she holds friendship with the West, she will gain the love of all. She will learn more things in the matter of industry, agriculture, commerce and what not. She will distribute her surplus products to different countries easily and without much obligation, and in like manner import the necessary commodities. If air traffic is advantagecus to Ceylon, why can it not prove sucsessful in the case of other countries as well?
i 2 d & e o 28
It
S
m
es
er
te
ut
THE NEW ASST. EDITOR
Mas. M. SIVATHASAn of the Matric C. class has been elected Asst. Editor of this Magazine in place of Mas. S. Veeravagu who left us recently. In this connection we should like to express our appreciation of the services rendered by the latter towards the improvement of this
magazine. We wish him the best of luck for the future.
We offer our felicitations to our New | Asst. Editor, and hope his abilities as a ! I writer will be a source of benefit to our - I readers,

Page 5
hin
a ]
THE YOUNG Who's who of the
Int Athletic Team.
eve
P. BY T. SAN MUGA RAJAH, J. S. C., C.
abl The Inter-Collegiate Sports Meet be
tra gins tomorrow and our athletes have been in constant practice, thanks to the effort of the sports master and some of our enthusiastic teachers. In the eyes of one and all, our Inter-House Meet was a grand affair
with a high standard of Sport.
tw - I give below my impressions of the various athletes of our College. I do this with the best of intentions and I hope I shall be pardoned for any adverse criticism.
ca
K.
Hi,
gre
ab.
cir
H.
on
noe B
SENIORS V. Jeevaratnam:--
The back-bone of the team. He is regular in practice and his recent achievements at the Inter. House Meet has im
an pressed the crowd very much. His
do stamina leaves little to be desired. If only his stature were a little bigger he could even go up to accomplish greater feats. C. Yogaretnam:
The present "Jesse Owens" of Jaffna. This is his first appearance in the Senior Group. He ruus with a classical style and leaps magnificently in the Long Jump. We expect much from him.
M. Selvaretnam: -
He has the gift of a natural athlete. He sprints in the approved style and, in te the sprinting events, he comes a close second to C. Yogaretnam. He has another year before him, in which time he is A certain to improve by leaps and bounds. S. Kathirgamathamby:--
Another of our long distance runners. He came 3rd in the Shot-put at last year's !
A O

HINDU
er-College Sports Meet, and we expect 1 to come out first this year in this
nt. Kannapar:- A very good long distance runner with ot of stamina in him. He should be e to do much better with systematic ining.
Elangarajah:- A good sprinter. Can do much in the gh Jump, if he cares to. He is of 't use to us in the Relay events. Has ɔ years before him.
Balasubramaniam:--- He is our hurdler and he is very keen but his practice. His keenness should rry him far.
Sabaretnam. A. very recent discovery. He is partipating only in the Hop, Step and Jump. Es first acquaintance with this event was Lly about a fortnight ago. With the little ncunt of practice he has taken he has one well, and, with some more practice, ay manage to get a place in the Meet.
Sivasithambaram:--
With his magnificent build should be -le to putt the shot better than he is ping now.
Nadarajah:--
With his short stature and excellent amina expects to do well in the long stances.
T. Senathirajah & K. Pathmanathan e in the reserve list for the relay ams.
INTERMEDIATES. . Ramalingam:--
Winner of last year's Intermediate igh Jump. He created a great impression i the crowd last year when he cleared
ft. 113 ins. This year too we expect such from him.

Page 6
THE YO]
T. Kulagnanam:--
A good hurdler. His style over th hurdles is impressive. He has been in re gular training and by the eve of the Mee his improvement would be greater, C. K. Thurairetnam:--
Is our only Pole-vaulter. He is als taking part in the High Jump. He doe his High Jump in the Eastern cut-of style. With some more training he wil do better. M. Sabanayagam:-
Sprinter in the making. Has great talent in the field events. He comes a clos second to Ramalingam in the sprinting events. T. Packyarajah:-
Has been a "find" in the team this yea His forte is the Hurdles. The enthusias he has been showing recently to get the style in hurdling should help a lot. A. Parameswaran:-
The best quarter-miler among the inter mediates. With a little bit of training h should be able to do nınch better.
Sri Skandarajah, Nagarajah anc Linganathan are reserves for the rela team in the Intermediate Group.
JUNIORS R. Mahendran:-
The junior champion of the College He has the style in sprinting. We expec much from him. P, Ehamparam:-
He is a good Long Jumper Comes i close second to Mahendran in the Sprint ing events.
K. Anandarajah:-
Has been another "find" in the team His perfomance at the Inter-House Mee has marked him as an able High Jumper
With an Eastern cut-off style.
Balachandran, Nadarajah, Raja sunderam & Muthurajasingam are running for the relay.

UNG HINDU
துப்பாக்கியின் மர்மமா
அல்லது நண்பனின் சாதுரியமா.
BY விமானக்குருவி
Inter Arts.
ம ம க -
இரவு சுமார் பத்து மணியிருக்கும். இராஜ சேகரன் சற்று முன்பாகத் தான் தனது அறை யில் தன் நண்பன் சுந்தானோடு இவ்வளவுநோ மாக அளவளாவி விட்டு, அவனை வழியனுப்பி விட்டு வந்து தனது சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்த படியே 'இராமநாதன் அல்லது கோலார் கொலைக் கள்ளன்' என்னும் இனியதோர் துப் பறியும் நாவல் ஒன்றை வாசித்துக் கொண்டிருந் தான். அப்பொழுது காப்பாற்றுங்கள் ! கொலை! கொலை! காப்பாற்றுங்கள்!'' என்ற ஒர் சத்தம் மெல்லிய குரலில் அவனது காதில் நுழைந்தது. சட்டென்று எழுந் தான் இராஜசேகான். தனது சுழற் துப்பாக்கியைக் கையில் பிடித்தபடி தனது மேல்மாடியைவிட்டுச் சணப்பொழுதில் கீழிறங்கி அக்குரல் வந்த திக்கை நோக்கி விரைவாய் நடந் தான்; சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திற்குச் சிறி து நெருங்கின தும் திணுக்குற்றான்; அப்படி யவன் திடுக்கிடும்படியாகச் செய்தது யாதெனில் அவ் விடத்தில் அழகே உருவெடுத்து வந்தது போன்ற ஓர் இள மங்கை சில முரடர்களின் கையில் அகப்பட்டு வேடர் வலையில் அகப்பட்ட மான் போல் அவஸ்தைப்படுவது தான். அப் பொழுது அந்நங்கையை மிரட்டாநிற்கும் ஓர் மனிதன் அடீ மணி! நீ எங்காவது இனித் தப்பி ஒடிவிடலாமென்ற எண்ணத்தைக் கைவிட்டுவிடு; சந் திர சூரியர் தான் ஒருவேளை திசைமாறி உலவி வரினும், யாங்கள் எங்கள் எசமானாகிய இரா. ....... னிடம் கொண்டுபோகாமல் விடமாட் டோம். ஒருவேளை உனது தமையனைப்பற் றித்தான் யோசிக்கின்றாய்போலும். அவன் தான் ஒருவேளை உன்னைக் காக்க முன்வரினும் இதோ கதாயுதம் தாங்கி நிற்கும் என து நண்பர் களின் கையினால் எமலோகஞ் செல்வான். 'ஆகையால் சீக்கிரம் என்று சொல்லியபடியே அவளது கரத்தைப் பற்றி இழுத்துச் செல்ல எத்தனிக்கையில், மறைந்திருந்த இடத்தைவிட்டு கைத்துப்பாக்கியை அவர்கள் து நெஞ்சிற்கே இலக்காகப் பிடித்துக்கொண்டு அடே சண்டா ளப் பயல்களே! என்ன செய்யத் துணிந்தீர்கள்; இப்பொழுதே இந்த மாதை விட்டுவிடாதிருந் தால், இப்பொழுது மறு வுலகத்திற்கு ''நீங்கள் '?

Page 7
THE YOUN
டி இ டவ
*, 6.
போவதற்கு மாத்திரம் ரிக்கற் தந்துவிடுகிறேன். | ( என்ற தும் எ து வி தமோ எவ்வழியோ அவர்கள் மறைந்துபோய் விட்டார்கள். இ து க ா று ம் கண்ணீரு குத்து நின்ற காரிகை இப்போது
முகமலர்ச்சி யடைந் து இச்சுத்தாபுருடன் யாரா ( யிருக்குமென யோசித்தபடியே நாணத்தினாற் ற லை கு னி ந் து நின்றாள், - இப்பொழு துர் தான் சந் திரபிம்பத்தில் அம் மங்கை தன் ஆருயிர் நண்பன் சுந் தரனின் சகோதரி 'மணி' என அறிந் தான்; எனினும் தன்னை இன்னான் என | வெழிக்காட்டாதபடி அவளை நோக்கி ''தங் கையே! எப்படி இம்முாடர்களின் கைவசப்பட் டீர்கள். அவர்கள் மிகவும் பொல்லாதவர்கள். அன்றியும் எவற் பேய்கள்'' என்றதும் பெண் எ மணி "'எனக்குயிர்ப்பிச்சையளித்த பெருமானே, இவர்கள் என து தமையனார் இல்லாத சமயம் பார்த்து என்னை வலோற்காரமாகத் தூக்கி வந் தார்கள், எனக் கூறி அழ சேகரன் ''எப்படியா யினும் முடிந்த து முடிந்தாய் விட்டது, இனி அதைப்பற்றிக் கவலை கொள் ளலா கா து; எ மக்கு உம தில்லந் தெரியும், ஆன தினால் இப்பொழுதே வருவீராயின் உமது வீட்டிற் சுகமாகச் சேர்த்து விடுகிறேன் எனலும், இருவரும் முன் னும் பின்னுமாகச் சுந்தரனது வீட்டை நோக் கிச் செல்கின்றனர்; சேகரனின் கால்களோ நடை யில் ஈடுபட்டிருந்தபோதிலும் அவனது மனமோ, வேறு யாராவது தங்களை அந்நே ரங் காண நேரிடின் தங்கள் மேல் அபாரமான பழி சுமத்து வார்களென யோசித்தபடியே சென்று அவளது இல்லத்தின் வாயிலில் அவளை விட்டு விட்டு அம்மணி! நான் போய் வருகிறேன் என்றதும், தங்கள் நாம கரணம் யாதோ என ஓர் கேள்வி பிறத்தலும், அவன் அதற்கு, இப்பொழுது தங். கட்கு என து நா மகரணம் தேவையில்லை. சிறிது காலத் தில் என்னை அறிய நேரிடும். ஆன தினால் என்னை மன்னியுங்கள் எனப் புகன்று விட்டு விரைவில் தன் மாளிகை யடைந் தான். ஆனால் இச்சம்பவம் முதலியன எது விதமோ சுந் தா னின் காதில் மாறுபாடாக அ வன து சிநேக னென நடிக்கும் இராஜ்னால் சொல்லப்பட்டது. என்ன உலகம்! இராஜன் இராஜசேகரனின் ஏவலினாற்றான் இச்சூழ்ச்சி நடந்ததெனச் சுந்த ரனின் மனதிற் படும்படி உரைத் தான், அதம் கிடையில் மணியும் அங்கு வந்து, நடந்தவைகளை யெல்லாம் சொல்லி, இராஜ.......... என் றவ னிடம் தன்னைச் சேர்ப்பதற்காகவே கொண்டு சென்றனர் என்று அம்முரடர்கள் கூறியதையும், எப்படி ஓர் அழகுடைய புருடனால் மீட்கப் பட்டதையும் அபிவி த் தா ள். இதனால் இராஜன் | அ து இராஜ... என்றிருத்தலினால் அது இராஜ | க
ப 6 G 8 ) [ 3 ] F G - S) ) 9 வி 5 -: 4 ல் இ 5)
8 ( 8 (19 அ டு எ ஒ 6 P F T

- HINDU
5
சகான் தான் என சுந்தானிடம் புகார் செய் து ட்ெடான், உடனே ஈருடலும் ஒருயிருமென இருந் த ஆருயிர் நண் பர்க்கிடையில் மனேஸ் தாபம் ற்பட்டுவிட்டது. பின் சுந்தான் சேகானை வறுக்கத் தொட ங் கி விட்டான்; ஆனால் சகரனோ தன்மேல் தன் நண்பன் கொண்ட விப தமான எண் ண த்தை நினை த் து நினைத்து மனம் நொந் தான் இப்படித் தன் மீது சிறிதளவு நற்றமில்லா திருந்த போதிலும் இப்படிப் பழிப் க்கிடமான தும் தனது ஆருயிர் நண்பனால் கவிடப்பட்டது மாகிய நிலைமையில் அவன் ம லும் வாழ நினைக்கவில்லை. தன்னையே பியா கஞ் செய்ய எ ண் ணினானே ஒழிய சந்தா சிடம் ஒரு கதையாவது கதைத் திலன்.
ஓர் வெள்ளிக்கிழமை - ஆம் அன்று தான் அமா காசை--சுந் தான் ஆழ்ந்த நித் திரையிற் கிடந்த பன் திடுக்கென விழித்தான். அவன து கண் ளில் ஜலம் சொட்டிற்று! சேகரா: உன்னை அவமதித்து விட்டேன் ! என்னை மன்னி! யெனக் பறிக்கொண்டே சேகரன் வீடு சென்றான். ஒரு கிழமையாய்மி திக்கா த அவன து சேகரனின் இல்லத்தின் படிகளில் ஏ ற அவன து கால்கள் உசின. கண் கள் துடி துடித்தன ஏது இவ் பள வு சந்தோஷகரமின்மை எனச் சிந்தித்த டியே நேரே சேகரனின் அறைக்குச் சென் ஒன். அங்கு அவன் இல்லை, அவன து மேசை ல் இரு காகிதங்கள் கிடந்தன. ஒன் று பொலிஸ் (திகாரிக்கு வரையப்பட்டிருந்த து. மற் றான்று சுந்தரனுக்கு எழுதப்பட்டிருந்தது. டனே தனக்கெழுதியிருப்பதை வாசித்தான். தில் உண்மையாய் நடந்தவை எல்லாம் வரை ப்பட்டிருந்ததோடு இறு தி மூன்று வரிகளில் இப்பொழுதாவது நான் நிரபராதியென நீர் னைப்பீரென எண் ணுகிறேன்; இனியாவது ம்முரடர்கள் சொல்லிய இராஜ...யாரென்பதை கித்தறிந்து கொள்க. எனினும் வஞ்சனை, து, களவு முத லியன நிரம்பிய இக்கொடிய வுலகில் என்னாற் றரித திருக்க முடியாது. ஆகை பல் யான் என்னை இது காறும் பாதுகாத்து
ந்த சுழற்றுப்பாக்கியின து உதவியைக்கொண்டு று உல கம் சேர்கிறேன்.~ இங்ஙனம், தங்கள் பாரமான பழிக்குள்ளாகியிருக்கும் ஆருயிர் ண்பன் இராஜசேகரன். என எழுதியிருந் து. சுந் தானின் கைகள் பதறின. தனது ஈவு உண் மையாகவே நடந்தவற்றைத் தனக்கு றிவி த் ததைப்பற்றி அதிசயித்தான்; அவன து ன்கள் சேகானைத் தேடத் தொடங்கின. வன் அங்கு காணப்படவில்லை; ஆனால் அதே மஜையில் சேகரனின் சுழற்றுப்பாக்கியைக் ன் ணுற்றதும் இன்னும் தற்கொலை நடைபெற

Page 8
THE YOT
ண்டு "மாமும் பயக்கும் தரித் தி மு ற
வில்லையென விளங்கிற்று, அவன் அதைக் கைய லெடுத்தான். அதைத் திறந்தான் அதில் மூன் 2 சன்னங்களிடப்பட்டு ஆயத்தமா யிருப்பதை டட அறிந்தான். பின்னும் அப்படியே மூடி முல் னிருந்த இடத்திலேயே வைத்து விட்டு ஓர் தின, யின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டிருந்தான்
ஐந்து நிமிடங்களான தும் சேகரன் உள் நுழைந்தான். சுழல் துப்பாக்கியை எடுத் தான் தன் மார்பின் நேராகப் பிடித் தான். பிடித்து. கொண்டு 'மாசற்றவர் கட்குத் துன்பமும் ந யவம் சகர்கட்கு இன்பமும் பயக்கும் இக் கொடிய உ கில் இனி ஒரு நிமிடமேனும் தரித் திரேன்.'' - ஆனால் இரு கண்கள் மறைவிலிருந் து புன் முறுக லுடன் அவனை நோக்குவது தெரியா து-''சு தரம்! போய்வருகிறேன்'' எனக் கூறியபடியே துவக்கின் வில்லை (trigger) இழுத்தான் டப், டப், டப் என மும்முறை இழுத்துப் துப்பாக்கி வெடிக்க மறுத்து விட்டது. ஆனால் கிளுக் என்ற சிரிப்புடனும், என்னை மன்ன சேகரா! என்ற வசனத்துடனும், வெளி வா தான் சுந்தரன். இருவர்களும் முன் போல் ஈருட லும் ஓருயிரும் போற் சிநேகராயினார்கள். இரா 2 னின் சூழ்ச்சியை அறிந்தார்கள். ஆனால் சேகம் னுக்கோ பின் அவன் சாகுமளவும் ஏன் துப் பாக்கி வெடிக்கவில்லை யென ஒர் யோசனை ஆனால் சுந்தரம் எடுத்துப் பார்க்கும்பொழுது இருந்த சன்னங்கள் பின் வைக்கும் போது இருந்தாற்றானே அவை வெடிக்கும்.
An Accident at Sea
By T. TITURAI RITNAM,
3rd For"101. B.
It was the Easter vacation and I ha come home to my village to spend th holidays. Many of my village friend had also arrived home and we all wer finding it rather dull. There being stil four days for re-opening of school, w proposed to undertake a boat trip. Ao cordingly a boat was hired and a day wa fixed for our departure.
On the appointed day my five friend and myself put on our respective suit and started for the river bank, whic

JNG HINDU
6
b.
| was very near our Village. On arriving
at the place we found that our boat was ready. That boat was a little one with one helmsnian and one oarsman. It was early morning and the day promised to be bright. A fine breeze was blowing and as soon as we were all on board, the boat was loosened from its moorings. The sail receiving full breeze, the boat cut the water rapidly and the rippling
Sound of the river was heard all around. | All this time, it was the helmsman who
was very busy, the oarsman having not even a single bit of work.
The soft breeze, which was blowing, | fell all of a sudden. There was absolute silence and the silence was the sign of thunderstorm. Nature really assumed a threatening attitude. Small patches of dark clouds appeared in the sky. The clouds slowly increased in proportion till the whole sky was dark. The flashes were simultaneously followed by roars of thunder, sometimes low and sometimes so loud as to be deafening. The winds blew and the rain. fell. The lightning and thunder continued without stopping.
The boat was tossed by the big heaving billows. Our hearts were beating. We asked the boatmen to ply on as fast as they could. Having uttered these, we said "O, God, help us in our dangers" but before we had finished, one of my friends accidentally. slipped into the
water.
a) 0 0
(D
The oarsman diving in time brought him half dead. We all rendered first aid ---and he was saved.
The rain slowly ceased and we started homeward journey in the evening. After some time we reached home and related the detailed story of our journey to our | parents,
IS

Page 9
THE YOU Our “Light Fitter”
BY P. K. S., Matric. C.
With his mouth always uttering something or other, his slightly protruding sets of teeth constantly chewing, with his historic pair of shorts, and with a quick movement, Perera, our light fitter" and mechanic, must have attracted your attention several times. A good sight attracts a person even as a bad sight does; and vice-versa! This wonderful Perera is seen to do all sorts of jobs in our College--all concerned with electricity and mechanism. In the morning he carries a piece of wire; in the noon he takes an electric bulb with him; in the afternoon he carries a screw-driver and keeps himself busy near the well; (incidentally, he tightens the screws of those who approach him while he is at work.) He is peripanently employed at Hindu College!
Perera's "all-round" bulky lieutenant, Peter, alias Charlie, is not to be seen here now-a-days. For some time they moved like David and Jonathan "Loose" is the best title Perera has conferred upon his mighty assistant, Peter. The recipient of that title was not in the least moved by the evil nature of the honours heaped upon him by his graceful master. Mr. "Loose" had a funny way of laughing, both with his master and at his master. Peter, according to Perera's information, visits the Regal Theatre at least four times a week, not to appreciate the picture as a whole, but to laugh at those "gormandisers" of his type who are found in Tamil pictures. Anyhow Peter was considered to be a jolly good companion of Mr. Perera. He was a "heavy weight" champion and would carry anything, of any weight, at any time of the day. This was his chief characteristic.
To proceed with Mr. Perera. Perera's unflinching devotion to dutyis much to be praised. He is neither terrified |

TG HINDU
by the threatining weather nor is he perturbed by the Sinhalese-Tavril bickerings now rife in Ceylon. "Coolness in action'' is his motto. Suppose in fun we say something not complimentary to the Sinhalese; he will not take it to heart and show it by adding more to the joke.
Mr. Perera is a diplomat in the art of getting round his so called "Machchan",
Mr. Eliathamby, our veteran cook. When he enters the dining hall a little before lunch time, he will address Mr. Eliathamby as "Adei, Machchan, Loose", the which form of address will infuriate our cook so much that he will chase him out of dining hall with lightning speed. Perera will return to the place after two minutes and try to "get round" Eliathamby addressing him with all the sweet words at his command. How dare you call me
Machchan'. I am a Tamil and you are a Singhalese." This is how our cook's anger breaks out. This statement proves that our old cook, Mr. Eliathamby, is out and out a strong communalist! But | Perera is a strict nationalist; he likes to | work under the Tamils and to please them in all ways possible so as to bring about a close understanding between the Singhalese and the Tamils, the two most permanent peoples of the Island. This spirit is the one that is required at present, the "bridge-building" spirit, which is the only means of achieving the long desired Singhalese Tamil Unity
Tit-Bits.
I. Hot weather causes foot troubles Its sole disadvantage.
II. Some men are cut out to be uncles-By sharp nephews and nices.
III. A horse attended his master's wedding=Accompanied the gro0 m.
IV. Amateur actors usually rise to the occasion--Think they are rising stars.
V. Wealth goes to some people's heads-They buy expensive hats.

Page 10
THE YO
Our Pepys' Diary
4/7/39.
Mas A proves with all his might that R. L. Stevensou "discovered" the steam engine and says that the battle of Waterloo took place on the sea because the battle is named "Waterloo." A real prodigy ! 5/7/39.
A slight shower of rain at 8 P. M. Fortunately Mas X, the hosteller, gets
wet. The only bath for this term.
6|7|39.
Our Veteran cook Eliathamby says that the picture-goers are deceived at the Regal Theatre. According to his profound knowledge, the Manager of the Regal Theatre flashes a torch (light) in the direction of the big "white cloth" (screen) and the ticket-seller sings and talks behind the "white cloth."
717|39.
Mas X. talks loud in the Chemistry Laboratory. The science-teacher asks him to tie up his gas-bag immediately (not to talk). X. replies "Sir, there is no use in my doing it, because there are
many gas bags in the laboratory." 8/7/39.
Our "Metropolitan" friend goes to the milk bar and there tries to purchase a copy of Bunyan's "Pilgrim's Progress." The Manager of the Milk-bar advises him him to go to Angoda University. Poor friend, he does not understand why. 9/7/39.
Mas A, the hosteller, says that some of his friends in the hostel are seven feet in height. To, which Mas B replies, "Oh that is the height of fashion."

UNG HÌNDƯ
Rather Funny Hitler's Decision!
A child was looking at the map of Europe at study time.
Father: --What are you doing there? Have you no home work?
Child:--Daddy, I have got to draw a map of Europe, but I am waiting for Hitler's Decision.
Excellent Pronunciation!
An Indian Professor who pronounces B for P and P for B in conducting a meeting said:- Ladies and gentlemen, now that we have a pig congregation; we
will all stand up and bray.
Wife is Paradise!
The English Teacher addresses the First Form Class: -- Now that you have studied the life history and the works of Milton, 1 want to ask questions: -- What made Milton write Paradise Lost and Paradise Regained?
Shrewd Student:--Sir, at the death of his first wife he wrote Paradise Lost and after the marriage of a second wife he wrote Paradise Regained.
Football
Sir,
May I, through the medium of your valuable journal, suggest that an "undersixteen" Football Competition among the various Houses be introduced. Much enthusiasm will prevail especially if a Challenge Cup is offered. Such a competition will help the College Sports Authorities in improving the standard of football and in building up teams of footballers.
Thanking you for the space,
Yours etc,
"GOALIE"
J. S. C., C.

Page 11
THE YOUN
EDITOR:
P. KATHIRAVELOE,
MATRIC C. ASST. EDITOR:
M. SIVATHASAN,
MATKIC C. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THE YOUNG HINDU
Wednesday, July 19, 1939.
EDITORIAL NOTES
The Matriculation Application Test is almost over. Perhaps, those of our friends who have, according to their own satisfaction, done well in the Test, are awaiting their results with impatient eagerness.
We fear a good many of us have not adequately satisfied our examiner in English, but from a general point of view. we conscientiously think, that our standard of work this year, is much better than that of yesteryear. Therefore, there is no gainsaying the fact that at least seventy five percent of those of us who sat for the Application Test, will satisfy our examiners. Anyhow everything will be announced next week. Let us see how we have fared.
We are glad to be able to mention that we had a friendly Sports Meet with Jaffna Central College on the 5th, 6th and 7th of this month on the latter's ground. In this connection, we offer our sincere thanks to Mr. J. S. Selvaratnam, the Sports-Master of Central College, and his excellent team of athletes, for having arranged such a practice meet and to have thus enabled to intensify the close understanding that exists between two Colleges.

G HINDU
We congratulate the Central College sportsmen and our band of athletes on their very creditable performance in the above Meet. - The All-Ceylon Mango Show held in pur college premises on Friday and Saturday last, was indeed an invaluable treat to our eyes. The variegated illuminations, the perfect order of exhibits shown, and the healthy manner in which transactions were conducted in the different stalls around the college quadrangle, indeed added much glamour to the occasion. Crowds of people, both males and females, were pouring in an endless stream till the night of Saturday when the crowd was largest and thus the premises of our college were accommodated with spectators beyond capacity. Really, we cannot easily forget the fun and frolic of this show.
Harijan Temple Entry.
It is gratifying to note that a great progressive step has been taken "at Madura n the admission of a few Harijans into the Historic temple of Sri Meenakshi. The The stumbling block that had from time
mmemorial obstructed the social and religious progress in India has been at ast removed. This is indeed a historic event. It was but a year ago that such i noble undertaking was launched in the state of Travancore by His Highness the Maharajah. There cannot be any objection to the fact that it was the Maharajah's successful endeavour which paved the path for the very recent, humanitarian measures adopted at Madura.
This is all due to the agitation set on oot by Mahatma Gandhi, whose unflinching devotion to this noble cause has nspired the hearts of all well-intentioned

Page 12
10
THE YO
Indians both high and low to spread th movement all over India and to reap i wholesome fruits. The Mahatma's sacr fice towards the uplift of the Harijans
well-known. And his endeavours in th direction have never failed. This is ampl proof that his cause is justifiable. Wha more?
The Premier of Madras, Mr. C. Raja gopalachariar, is much to be praised i this connection, for it was he, who as powerful lieutenant of Mahatma Gandh was chiefly responsible for the removal o this canker from the Hindu Religion. Hi Indemnity Bill gives a legitimate right fo all Harijans to enter Hindu Temples.
LETTER TO THE EDITOR.
Athletic Forecast!
SIR, -Last year one "Prognosticator failed rather badly in his forecast of ou success in the Inter-collegiate Athleti Meet. I give below a forecast for this year which I hope you will be good enough t publish. I feel my predictions will com true.
Events.
Points Senior 100 Yards
2)
220 » 440
Long Jump 4x110 Relay 4 x 440 Relay
Putting the Shot Intermediate High Jump
Hurdles Junior 100 Yards
,, 220 »
| w Un w P Un cu un H H
Total I also predict that we shall get the 3r place in the final ranking.
Yours truly,
"SHOCKER"

UNG HINDU is | “The Pessimist's A.B.C.'"
A in .
3
is A stands for Adolf, whose aims are
aggressive; e | B are the British, who fined them
excessive; C were the Czechs, who were Collared
so Cooly; D stands for Deutschland, expanding
unduly; of E is Europa, so soon to be Mittle;
F is the Fuhrer, whose pledges are brittle; G stands for Gocring, whose gr 'n is
beguiling: . H is for Holland, which soon will be
"Heil !'ing; I's for Intransigeance totalitarian;
J is the Jew who is Jugged by the Aryan; | K is the Kampf which the Leader is
, waging; | L is his Language, so far from assuaging
M are the Methods he used with Moravia; N is the Nazi of Noxious behaviour; O is the Outlet demanded-Uganda; P is the Power of Press Propaganda; Q is the Question, or Whither Germania? R's the Reply to it, that is, Rumania; S is the Speech that is spoken on Sunday; T is the Tension which follows on
Monday; |U's the Ukraine, which is booked for
attention; V is Versaillers, or the bone of contention; W's the Welcoming Way they took
Memel in; | X is that mystery factoa—the Kermlin; d Y's our Yearning for peace still frustrated;
| And Z is the Zero at which we are rated.
- U - 0 0
'ANON' in the World Review

Page 13
THE YOUN At the Mango Show
By "So AND So”,
Matric C.
The All-Ceylon Mango Show to be held at Jaffna Hindu College—this idea stood upper-most in my mind from the day our Principal gave information about it. Since then, I managed to form an imaginary picture of a mango-show, wherein I saw the exhibition of different varieties of mango-fruits, the display of various kinds of grafted mango trees, the exhibition of dried mangoes, pickles and the like. I never extended my imagination a little further to embellish my picture with paintings, on the border, of weaving-shows, products of cottage industries, articles of food from the Premier Café, the Ceylon Marketing Department's Kurrakkan diet, a Broadcasting Station, a Jewellery Department, an Advertisement Bureau, Old Hadjiar's Milk Bar, A Hoopla Stall, A Shooting Gallery, An Aunt Sally Stall, The Uduvil Village Reconstruction Society's Bar, Nithianantha Bhavan Coffee Club, a Tea Kiosk run by the Ceylon Tea Propaganda Board etc., etc. These little embellishments didn't strike my "mind at first, but when Friday dawned, all these appeared in the realm of reality.
At 9 a. m. on Friday the whole of Jaffna Hindu College presented a spectacular scene. A scene so full of interest and throbbing activity had never been portrayde in the annals of the College. Tasteful decorations increased the glamour of the occasion. Previously to this occasion I had thought that only a handful of mangogrowers would be attracted by this show: but, strange to my belief, there were |

I HINDU
11
housands of people of both the sexes preent. The whole town, nay, even people rom distant parts, were there at someime or other. When the show was declared >pen, all the people went in to see the exhibits. Mr. Rodrigo, who in his speech !xplained that the mango was a symbol of Sinhalese-Tamil unity, and Adigar A. Naganather, who, in his usual tone waxed lequent on the potentialities of mangogrowing, were weaving their path towards he weaving machines in the downstair nall and moralised upon the foolishness of people in not resorting to the much productive industry of mango-growing. But when they came to the upper floor of the hall where the mangoes were exhibited, the two (who were walking arm in arm) expatiated on the several advantages we derive by adopting the weaving industry as our permanent occupation!
In the evening I found to my great satisfaction that our amusement stalls attracted many people.
Some of our wrestlers displayed three or four wrestling bouts which were greatly appreciated by all the spectators. This was followed by Kandyan dances Tnis novel item, besides providing much entertainment to many who saw it for the first time, enabled us to see how far it tallied in certain respects with our "Barathanaddiam".
Illuminations in the night converted our College and premises into a happy Something which cannot he adequately portrayed here, for want of space.
On Saturday at 6-30 p. m. there was much stir and bustle in the College premises. Under the multi-coloured illuminations, there was seen an ocean of heads. It was really a delightful scene,

Page 14
12
THE YOτ
The Origin of Civilization
BY MAS, C. MURUGANANTHAM,
Matric B.
What do you mean by civilization? It is the progress made by men from savagery. If you could name all the differences between a man like Charles Dickens or Thomas Carlyle and a savage in Africa or in Australia, you could have a list of many things which go to make up civilization. Another measure may be had by looking back over the many years during which our race has attained all that we now enjoy. It is at least three thousand years since man began to be civilized.
One of the first places in the world to become highly civilized was Greece. In this little country men early excelled in the use of tools and weapons, and built cities and sailed ships and established themselves in comfort and freedom with just laws. Their civilization flourished; men grew wise, skilful and humane, and learnt to do many things as well as or better than they have ever been done since. The Greeks did not know the uses of steam and electricity, and their science was in most respects less than ours. But they were the first to build buildings, carve statues and write poems and plays.
The results of the Greek civilization in art, philosophy, oratory, government and literature served indeed as a guide and model for other people. For many centuries men from other countries have been going to Greece in order to learn the art of architecture. In literature there is no better way to attain a high standard of classics than to study what was written thousands of years ago,

NG HINDU
In reading about the Greeks, however, we must remember that their civilization was different from ours. They called all people, other than themselves, barbarous; and the rest of the world was in fact much less civilized than they. But the Greeks themselves had many ideas and did many things which seem strange and even childish to us. They believed that the world was full of spirits, some good, some evil, some of lesser powers and some able to control the actions of men. So the forces of Earth, Ocean, Sun and Moon became for them powerful Gods to whom they offered prayer and sacrifice.
The religion of all primitive people abound in stories about these mysterious gods of the unknown world. But the myths about the Greek Gods and the legends about their heroes are more imaginative and better told and therefore
more interesting than those of any other people. These myths and stories have also a moral for those of us of this later day who are much advanced in the study of science. The Greeks were always seeking to penetrate and understand what was unknown. So their ships sailed bravely on untracked seas; their philosophers reasoned about the beginning and end of things. They loved stories of heroism of something living in a world of barbarians. Conscious that their knowledge was only a small mite of what might be learnt, these Greeks were fired by the desire to learn to discover and advance.
Perhaps the noblest virtue of civiliza - tion is the desire for perfection. Whatever we are, we must improve. The Greeks, were the first nation to feel this desire intensely and to follow it bravely.
These are sufficient proofs to show that civilization first originated in Greece.

Page 15
THE YOU!
யாழ் நாடு பாழ் நாடாகிறதா?
'கோகிலம்' Matric A. சீனர் தங்கள் உயர்ந்த மதிலைப்பற்றிப் பெரு மைகொள் ளுவர். ரோமாபுரியோர் தங்கள் கட் டிடங்களைப்பற்றிப் பெருமை கொள்ளுவர். இந் தியர் தமக்கு வர இருக்கும் சுதந் திரத்தைப்பற் றிப் பெருமையடிப்பர். ஆனால் யாம் யாழ் நாட் டுமக்கள் எதைக்குறித் துப் பெருமைகொள்ளு வது ? இங்கிருக்கும் மணற்றிடர்களைப்பற்றிப் பெருமை கொள்ளுவோமா? இல்லை யே ல் இங்கு மலிந்திருக்கும் காரைப்பற்றை சூரைப்பற் றையைப்பற்றிப் பெருமை கொள்ளுவோமா ? இஃதும் கூடாதாகில் திரு. பொன் னம்பல மவர் களின் பிரசங்கங்களைப் பல்லைக்கடித்துக்கொண் டிருந் து கேட்போமா? நாம் என் செய்வது? சகோதரர்களே! - யாழ்நாடு வீண் நாடல்ல. பரராசசேகரன் பரிந் தாண்ட நாடு இது. சங்கிலி பங்கமில்லா து ஆண் ட நாடி து. இன்று அல்லலுறு கி றது. யாழ்நாடு பண்டொருகால் பல செல்வங்களையும் வைத்தி ருந்தது. செல்வம் மலிந்திருந்தது. கலை மிகுந்தி ருந்த து. ஒற்றுமையின் பலத்தைச் சொல்லத் தே வையில்லை. அரசியல் ஞானம்படைத்த மேதாவி களைப்பற்றிக்கூறத்தேவையில்லை. இலங்கைச் சிங் கம் சேர். பொன். இராமநான் அவதரித்த தும் இன்னாட்டிலன்றோ? முதன் முதல் இலங்கைத்தே சிய மகாசபைகூட்டிய பெரியார் சேர். அருணா சலந்துரை அவர்கள் பிறந் துவளர்ந்தது யாழ்நாட் டிலன்றோ. நம் தமிழ்ச் சகோதரர் அரசியல் உத்தி யோகங்களைப்பெரி தும் வைத்திருந் தனர். மலா யா சென்று அங்கு உத்தியோகம் பார்த்து யாழ் நாட்டைப் பொன்னாடாக்கினர். யாழ் நாட்டில் 'சேர்' பட்டம் பெற்றோர் ஒருவரல்ல இரு வரல்ல நால்வர் பண்டு இருந்தனர். ஆனால் தற் போது நம் கதி யென்ன?
திரைகடல் கடந்து திரவியத் திரட்டச்சென்ற நம்மனோர் படும் பாடுதானெ ன் ன? மலாயாவை நாம் மறக்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்தப் பேச் சே பேசத் தேவையில் ல. மலாயாவில் பி றந்து வளர்ந்தோர்க்குத்தான் அங்கு செல்வாக்குண்டு.

OG HINDU
* 13
நாம் பிறந்த நாட்டில் பிழைப்பதற்கு வழியில்லா து அலைகிறோம். கண்டி, கொழும்பு, காலி முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் நம் சகோதரர் க தியென்ன? சிங்கள அப்புகாமி கள் இவர்களை விரட்டிக்கலைக் கிறார்கள். கல்லெறி முதலியனவும் பிரயோகிக்கி றார்களாம். இந்தியத் துவேஷம் அவர்கள் தலை யில் நின்று குமுற அவர்கள் வெறிகொண் டவர் போல் யாழ் மக் களைக்கண்டதும் தூஷிக்கிறார்க ளாம். என்னே இந்த விபரீதம்? நாம் ஒதுங்கு மிடந்தானெங்கே? 'பொன்னம்பலமிருந்தால் என் னம்பலத்தையும் பெறலாம்' என்பது ஒரு நா டோடிப்பழமொழி. நாங்களும் ஒரு பொன்னம் பலத்தை வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அப்பழமொ - ழிக்கு எதிராகவே நமக்கு எல்லாம் வந்து சந் திக் கிற து. பொன் னம்பலமவர்களின் நீண்ட பிரசங் கங்கள் தானாம் சிங்களவர்க்கு ஆத்திர மூட்டுவது. சிங்களவர் தானும் ஆராயாது ஒருவர் பேச்சால் அவருடை ய சாகியத்தாரை வெறுப்பது விரும்பத் தக்க தல்ல நமது இந்தியச் சகோதரரின் கண் மூடித் - தனத்திற்கு என்ன - பரிகாரத் தான் செய்வது? நாம் இலங்கைவாழ் இந்தியர்க்குச் செய்யும் உதவி
யை நமது இந் தியச்சகோதரர் நினைக்கிறார்களில் லைப்போலும்
இந் தியரை ஆதரிக்கிறோம் என்ற கொள்கை யால் நம்மை சிங்கள வர் வெறுக்கின் றனர். இதை நமது இந் தியச்சகோதரர் அறிந்தும் நமதுயாழ்ப் பாணப் புகையிலை முதலியன வற்றைப் பகிஸ்கரிக் கவேண்டும் என்று கூட்டங்கள் கூடுகிறார்களாம். நமது சுக்கிர திசையைப் பார்த்தீர்களா? கைமேற் பலன். ந ன்மைசெய்கிறவர்க்குத் தீமை இது தற் கால இயல்பு. பிழை ஒரு வரிலுமில்லை 'உாலுக்கு ஒருபக்கத்திலிடி, மத்தளத்திற்கு இரண்டுபக்கத் திலுமிடி ஆனால் யாழ் நாட்டிற்கோ நாலா பக்கத் தா லுமிடி தான். இந்தக் கலவரங்கள் இவ்விதம் தாண்டவமாடுகையில் நகாசபை (Municipality) ப்பிரச்சினையு மொன்று கிழம்பியிருக்கிறது. 'அ தி தி பெறு வது பெண்பிள்ளை அதிலும் வெள் ளி பூராடம்' என்ற பழமொழி தான் தற்போது நாமிருக்கும் நிலைக்குத் தகுந் த தாக இருக்கிற து. சகோதரர்களே!
தற்போ திருக்கும் ந ரகவே தனை காணாதென்று ஒரு நகரசபையும் வேண்டுமாம், ஆ! நம்மவர் மனப்போக்குத்தானென்ன? ஆடம்பர வாழ்க்கை

Page 16
14.
THE YOU
யை விரும்புகிறார்களே யொழிய ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை நாடுகிறாரில்லை. தம்பிக்குச் சிறு வருவாய் இருந் தால் ஒருசிறு 'கார்' வைக்கவேண் டும். காருக்குள்ளிருந்தால் சிகரெட்டு தான்புகைக் கவேண்டும். அது தான் நாகரீகம். சீலை உடுக் கிறோம். ஒரு மட்டுக்கு உடுத்தால் அது நாகரீக மில்லை. நிலத்தில் இரண் டிஞ்சி அழுந்த உடுத்தால் அது நாகரீகம். இந்தக் கண் கெட்ட நாகரீகம் யாழ்நாட்டு மக்களை நிரம்பவும் பாதிக்கிறது. நகர்ப்புறத்தைத் தான் இவை பா தித்திருக்கின் ற னவோ என்றால். இல்லை நாட்டுப்புறத்தையும் ஒரே அள் ளாய் அள்ளிவிட்ட து. உடைதான் நாம் மற்றவர் முன் போவதென்று அலங்காரமாக உடுக்கிறோம். அதைப்பற்றிக்காரியமில்லை. நம்ம வர் உணவைக் கவனிப்போம். ந மது யாழ் நாட் டில் விளையும் எந்தப்பொருளை ஆதரிக்கிறோம் சாமை, குரக்கன் உண் போர் தொகை அருகி விட் டது. கைக்கும்றரிசிச்சோறு தின்போர் மிகவும் சிலர். பின்னை? மூட்டை அரிசிபிடித்து தவிட் இப்பற்றெல்லாம் நீங்க கழுவி விட்டு, பின்னர் கஞ் சியை வடித்துச் சாக்கடையில் ஊற்றி விட்டு வெ
றும் சக்கையையே உண்கிறோம். பனம் பண்டத் தின் பேச்சை நாகரீக நா வால் ந வின் றாலே வெட் கம். 'பனாட்டு' என்றால் அதென்ன? ஒருபோத்த ல் என்ன விலை யென்றும் கேட்பார்கள்.
- ஈற்றில் நமது நிலையை நினைக்கக் கண்ணீர் வரு கிறது. பணம் குறைந்து விட்டது. கல்வி கற் போர் தொகையும் குறைந் து வருகிறது. நமது பலம் குறைந்து உடல் நலம் குன் றி வருகின்றோ ம். இதற்குள் எத்தனை வா தங்கள்? எத்தனை உயர் வு தாழ் வு.
யாழ்நாட்டு மக்கள் என்ன தொழில் செய் து பிழைப்பாரோ?
All contributions to The Young Hindu should reach the Editor at least one week before the date of publication, i. e., before ncon on the Wednesday of the week previous to the Wednesday of publication,
The Editor reserves the right to accept, modify or reject any article submitted for publicatio!?.

ING HINDU
Murder and Murderers.
BY ASST. EDITOR.
Although murder is a grim crime, it seems to have a peculiar fascination for the general public. No Court room is ever so crowded as when a murder trial is on, while in many countries many newspapers have very large circulations because they cater this particular and peculiar fancy of the public.
Many a man is often forced to ask another how to tell a murderer. How to find out that the raging fire which will one day compel an absolutely sane and moral person stoop to this crime of depriving a person of that which no power on earth can replace-life--is slowly but surely burning towards the dreaded task.
Persons who have studied many different types of heads and faces of many criminals who have been convicted of of murder, have come to the definite conclusion that one cannot tell a would-be. murderer from one who will never commit a murder.
There is a born, luw type of criminal with a short neck, a broad face and a Crooked nose, who naturally seems to be wickedly inclined from his very birth. This is no guarantee that he will d cidedly stoop to murder; and most of my readers who take a keen interest in murders and murderers, will at once agree with me that a very large number of murderers whose photographs appear in the Press are pretty good specimens of humanity, most of them even handsome with no abnormality whatsoever apparent in the face or any other sign displaying brutality, anger or an entire lack of sympathy.
It is, therefore, much safer to assume that any same man of normal habits is likely to commit murder, and occasions have been known where even sweet tem
pered men of very muld nature have 1 stooped to this ghastly crime, For this

Page 17
THE YOUN
reason alone it is most difficult to know and tell a murderer from a non-murderer,
Why people conimit murder is a most interesting point. Just as the absolute cessation of faith, hope and courage leads a man to cominit murder fits" of temper, cruelty in nature, an uncontestable anger, are also incentives. Fear and apprehension may often lead an other
wise timid man to commit murder.
A case of this sort took place in India where a well-balanced young clerk on the Railway came home from an outstation and was served with food by his young wife. Perhaps his acute hunger and the delay in getting something to eat roused his temper. Over a slight altercation with his wife he let fly a heavy brass glass which hit his wife on the forehead and she fell unconscious. The falling of the young girl in an apparent death faint frightened the young man so much that, instead of calling for the doctor, he made matters worse by setting about bury his dead" wife, who was in fact only unconscious. The disposal of the remains is a task which the murderers find even more disturbing than committing the murder itself. Finding that to hide the whole body was imposible in a very small countryard, our young men severed the neck, the hands and the feet from the trunk and thus completed a ghastly murder, which began as an uimportant case of causing hurt. The murder was unintentional actually and developed from a small innocent act of not much seriousness. The part played by fear and apprehension is quite obvious.
In the above case it can very well be assumed that, had conditions been normal smoother and easier and the environnent not so heavily laden with tense moments, this young man would be today as innocent as any of us.
The reaction of fear is most peculiar; it becomes an obsession with a man, and finally ends itself by giving place to courage, anger, and action.

G HINDU
15
- It will be seen that two helpless forces, apparently powerless forces, fear and desperation, or absolute hopelessness can affect a man to such an extent that he commits suicide, just because he is unable to go on fighting any more; and the same forces can create and develop so much power in a man that he becomes a
murderer and kills.
Character-Building
BY T. S. S., Matric A
The very subject ought to suggest character is a great force by itself. It may be considered as an institution also. Hence there arises the inevitable need for a firm foundation.. "We are our own architects of our characters." Even as a strong building which is to serve as a monument for posterity requires a firm foundation, character-building too requires one. Whom should you invite to lay the foundation stone?. His Excellency or His Lordship or His Majesty ? None but your father and mother! As a child your actions are mostly guided by instincts and the rest by your parents' advice and example.
Admittedly the greater part of the moulding process of your character is done at school and by your teachers. You may not believe ime but take it from me that this is true. I can enumerate examples but I refrain from doing so for
want of space. Several men say that they owe all their weaknesses to their school masters alone. If, for instance, a boy who has an atural liking to Science is persuaded to choose the Arts course he fails to become a great mean. Why? The reason is the frustration of his armbition. He cannot do things as others like. It is because of this that teachers sake special care to encourage boys to apply themselves to the study of subjects which they choose.
If you have read the life of Pope Pius the Twelfth, you have probably observed

Page 18
16
THE YOU
that his religious character was due mainly to his mother. She wished and designed him to be a Pope and her wish was realised. Most specially the character of petted children are determined by the teacher and teacher alone. It is he who can inculcate in him a sense of discipline both mental and moral, a high sense of duty and reverence.
But as you grow older you can read the biographies of great men and accordingly follow their examples. Take, for instance, Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, or Harichandra. I am sure every life will teach you at least one aspect of the good ways of life--as truth, berevolence, charity and purity.
According to Emerson 'character is a reserved force which acts directly by presence, and without means! It is an ingenious mixture of all the good virtues of Inan,
Further it is not an absolute quantity or quality. You cannot exactly say ''your magnitude of character is 40° C or 540 calories. You Imay only speak about it as a relative term as "so and so possesses a better and more agreeable character than MIr, X.'' and so on
(To be continued)
விடுகதை. 28- 6-39லன்று வந் தவற்றிற்கு விடை, 3. அம்மிக்குழவி. 4. கருவாடு. 5. நீரிலே நில்லேன் நிலம திரவேரூன்றேன், பூத் துமலர் ந்தனென்று மன்னர் கொன்றை சூடார் கள், அலைந்தேன் உலைந்தேனென் றயல் வீடும் போகா மல், வழியிலே நிற்குமென்னை வம்பு சொல்லி யேசுவோனேன்.
6. காணுவ திற்கண்ணிற்படான் அறைந்து போவான் கண் பூதமனிதரிடஞ் சஞ்சரிப்பான்,
பூணுகின்ற வஸ்திரமுந் தனைப்பறிப்பான் புவனி யெங்கும் போர்புரிந் து கோஷ்டங்கொள் வான்,
கோண மடமேருவையும் வேர் பறிப்பான் கொ டி பலத்த தருக்களை யுமொடியச் செய்வான்,
வேணுவோர்க்கானந்தம் விளை யச்செய் வான் விளம்புவாயிக்கதையின் பயனை த்தானே.

NG HINDU
THE CULTURED MIND The most distinctive mark of a cultured mind is the ability to take another's point of view.
To be willing to test a new idea; to be able to live on the elge of difference in all matters intellectual; to examine without heat the burning questions of the day; to have imaginate sympathy, openress and flexibility of mind, steadiness and poise of feeling, cool calmness of judg. ment, is to have culture.
A. H. R. FAIRCHILD in the Psychologist.
CHAMBERLAIN AND HITLER
Have you heard the opisode narrated by PETERBOROUGH in the Daily Telegraph?
An American yesterday asked me the difference between Mr. Chamberlain and Herr Hitler. He explained it in a nutshell.
"Chamberlain" he said, "takes his weekends in the country. Hitler takes his countries in the week-end.
FELLOW LODGERS Mrs. Jehn: Is everything shut up for
the night?" Mr. John: "All but you, darling"
HER MOTHER 1st Goifer:
" See that girl; she looks just a man! Why on earth do her parents let her dress
like that?" 2nd Golfer: "Oh but...She is my daugh
ter';
1st Golfer: "Oh sorry, I'd no idea you
were her father" 2nd Golfer: "But I am not. I am her
mother'"
SAIVA PRAKASA PRESS, JAFFNA.

Page 19


Page 20