கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாய்வீடு 2008.01

Page 1
fj;jp mjpfupf;Fk; ,d;wp; ,uj;jk; ‘milahs’j; ,d;wp; tq;fpfs;
jpU
ehk; tsu;e;j fhyq;fspy; fj;jpKid apy; topg;gwp> Jg;ghf;fp fhl;b tq;fpfis tq;FNwhj;jhf;fpa gy fijfisf; Nfl;bUg;Nghk;. Mdhy; ,g;nghOnjy; yhk; tq;fpfsJk;;> jdpg;gl;ltu;fsJk; gzKk;; clikfSk; mtu;fis mwpah kNyNa Kf mwpKfk;$l ,y;yhjtu; fspdhy; nfhs;is mbf;fg;gl;L tU tij ehshe;jk; Nfs;tpg;gl;Lf; nfhz;b Uf;fpd;Nwhk;. fNdbau;fisg; nghWj;j tiu 2006Mk; Mz;by; gjpide;jpy; xU fNdbag; gpui[ Identity theft (jdpahs; milahsf; fsT – vdf;Fj; njupe;j jkpo; nkopngau;g;gpy;!) %ykhfj; jkJ nry;tq;fis ,oe;jpUf;fpwhu;fs; vdf; fzf;fPLfs; $Wfpd;wd. fNdba ehl;bd; Mu;.rp.vk;.gp. gpuptpy; 2006Mk; Mz;L tiu ,g;gbg;gl;l fsTfisg; gw;wp Jg;Gj;Jyf;f ve;jg; gpupTk; ,y;iy. ,g;NghJ cUthf;fg;gl;bUf;Fk; ,j;jg;
gpuptpd; tsu;r;rp vjpu; ghu;j;jij tplTk; kpf mgupkpjkhfj; Njitg;gLtjhff; $wg;gLfpwJ.
rup> Identity theft vd;why; vd;d? ,e;jg; GjpaKiw %ykhf fatu;fs; vg;gb kw;wtu;fspdJk; tq;fpfspdJk; gzj; ijf; nfhs;is mbf;fpwhu;fs; vd;W ghu;g;Nghk;.
,e;jf; fl;Liuia thrpf;Fk; cq;fis xU cjhuzkhf vLj;Jf;nfhs;Nthk;. ePq;fs; xU tq;fpapy; xU fzf;if Muk;gpf;fpwPu;fs;. my;yJ xU fld; ml;ilia tpz;zg;gpg;gjw;Nfh my;yJ xU njhiyNgrp ,izg;ig Vw;gLj; jNth gpd;tUk; 7 Kf;fpakhd jfty; fis xU tpz;zg;gj;jpy; my;yJ KfNk njupahj xUtUf;F njhiyNgrp thap yhf nfhLg;gPu;fs;. ,e;j 7 tpilfSNk
jpUkjp.re;jputjdp GdpjNty; mtu;fs; fhykhdhu;
cq;fis me;j epWtdj;jpw;F ePq;fs; ahu; milahsg; vd;W
md;dhu; jha;tPL gj;jpupifapd;
gLj;Jk; fhuzpfshf ,Uf;Fk;. fl;Liuahsu;fshd
,jd; mbg;gilapy; ePq;fs; jpU. Fkhu; GdpjNty; mtu;fspd;
Nfl;Lf;nfhz;l Nritfis cq;f md;G kidtpAk;>
Sf;fhf Muk;gpj;J itg;ghu;fs;. nre;J}ud; GdpjNty; mtu;fspd;
me;j 7 fhuzpfSk; gpd;tUtd md;Gj; jhahUkhthu;.
thFk;. md;dhupd; gpupTj;Jaupy; jha; tPL gq;Fnfhs;fpwJ.
BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL SUN SANMUGATHAS Broker & Manager
One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.
Buying - Selling - Investing
Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000
RAMAN APPLIANCES
®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDo√Vm Œ[ ́VˆoBV ∂ ́∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD
Air Conditioning & Heating
General Contractors For:
• Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum
• Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers
• Security Alarm Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414
Raman Chelliah President 3021 Markham Rd., Unit 51, Scarborough, ON - M1X 1L8
∂¶\VTM¬ ®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√o>!
Das Naray
T
g
÷MB ÷_ÈD Œπ\B\VTM ®] ̇ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D
CANADIA \oÔ[ E∫Ô ́V¤V Sales Representative
Res
S
Direct:
416.302.7283
(SAVE)
W
E-mail: msingarajah@trebnet.com
RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor web: www.mahenonline.com
2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002
Tel: 905-9
tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;F
29k; gf;fk; ghu;f;f...
Mortgages
[dtup 2008
xd;uhwpN Nghl ngw;Wf;nfh
Ask Us
• M
Tel:41 Sutha:41
GaryAnan
4
S

; ,uj;jk; ,d;wp; tq;fpfs; nfhs;is: fupf;Fk; ‘milahs’j; jpUl;L
tplTk; Ltjhff;
? ,e;jg; ; vg;gb k; gzj; s; vd;W
q;fis hs;Nthk;. fzf;if fld; my;yJ Vw;gLj; jfty; J KfNk grp thap lfSNk u; vd;W ilahsg; ,Uf;Fk;. ePq;fs; s cq;f g;ghu;fs;. d;tUtd
V|©√o>!
ANCES
z ∂Ω›>·D V¤V
Mortgages
dtup 2008
ghu;f;f...
T| kV∫Ô, suÔ \uÆD income tax, mortgage ƒD√Õ>\VTM ƒÔÈ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
CANADIAN HOME APPRAISALS INC.
Residential and Commerical Appraisals
S.K. Bales,
CRA. W.E. Doolittle,
AACI.
Our firm is listed on major Banks and Trust Companies’ approved appraisal list.
www.chainc.ca, Email: chai@chainc.ca Tel: 905-947-4647, Fax: 905-947-9048, Cel: 416-801-3219
laq;fSf;Fkhd gj;jpupif
ating
1B 5V6
xd;uhwpNah khfhz uPjpapy; elj;jg;gl;l 13 taJf;F cl;gl;l fhuhj;Nj jdpr; rz;ilg; Nghl;bapy; kprprhfhitr; NrHe;j [hDrh Nahfuh[; (taJ 10) jq;fg;gjf;fj;ijg; ngw;Wf;nfhd;lhu;. ,tH aq;nkd; fuhj;Nj gapw;rpf; fy;Y}upapy; ,f;fiyiag; gapd;WtUfpwhH.
Ask Us How You Can Own Your Home Today!
• Mortgages • Refinancing
• Debt Consolidation
• Insurance
Tel:416.284-0005, Sutha:416.824-6605
3852 Finch Avenue E., Unit 202, Scar, ON
THE LAW OFFICE OF GaryAnandasangaree
Tel:
416 321 1100
Fax:
416 321 1107 gary@galaw.ca
Das Narayanasamy
AMP Mortgage Specialist
SELVA VETTYVEL Broker of Record HomeLife Future Realty Inc. Brokerage 262 Markham Road Scarborough, On M1J 3C5
T: 416.264.0101 C: 416.568.4301
Buying - Selling - Investing
One Source For Many Type of Properties & Mortgages Mohan Subramaniyam Broker of Record 416.321.2300
Cell: 416-543-6614 Business: 416-759-1818, Fax: 416-299-0789 E-mail: das.narayanasamy@centumveedu.com www.centumveedu.com

Page 2
- 2 -
ÿƒV ̇¬Ôo\ ®[≈VKD ∂m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\
Uthayan Alex Sivasambu
B.Sc. (Hons), M.B.A Broker
Ottawa: 613.276.SALE (7253) Toronto: 416.659.SELL (7355) alex-sivasambu@coldwelbaner.ca, www.sivasamburealty.com
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
G
BROKERAGE
1345 Morningside Ave., Unit #8 Toronto, ON, M1B 5K3 Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005
HONDA - TOYOTA - GM MINI VANS
E≈Õ> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u
Tel:
416.412.3838 Fax: 416.412.1174
c∫Ô^ WÁTM°ÔÁ ÿÔVı|kÚ ̨o≈V sBV√V ́ ∂‚Á >[TM§xÔ ∂‚ ]Ú\ ∂Áw Ø©AM> ¿ ́V‚ ∂Áw©∏>μÔ^ ∂ ́∫oÔu≈ \È swV \ÈÏÔ^

m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\V...
mbu
B.Sc. (Hons), M.B.A
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
A - GM MINI VANS ON THE SPOT FINANCING
> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u≈ kVÔTM su√ÁTM xÔk ̇
.412.3838
4
Radha
4362 Sheppard Ave. East Scarborough, ON M1S 1T6 Canada
c∫Ô^ WÁTM°ÔÁ· ÂV∫Ô^ ∂flE_ ÿÔVı|kÚ ̨o≈VD sBV√V ́ ∂‚Á¶Ô^ >[TM§xÔ ∂‚Á¶Ô^ ]Ú\ ∂Áw©∏>μÔ^ Ø©AM> ¿ ́V‚| swV ∂Áw©∏>μÔ^ ∂ ́∫oÔu≈ \ÈÏÔ^ swV \ÈÏÔ^
Gop Kalaieswaraan Master in Architecture
Sales Representative (Residential, Commercial, Institutional) Dir: 416.723.7467
÷m o√V[≈ c∫Ô^ ∂ÁTM›m ∂fl∑› o>ÁkÔÁ·•D c∫Ô^ sÚ©√©√Ω ¿∫Ô^ ∂flE_ ∞u§¶ ÷[o≈ ÂV|∫Ô^ Typros∂flƒÔD Call Us Today!
t. 416.913.6513 f. 416.913.4823
3957 Chesswood Drive, Downsview, ON, M3J 2R8
jha;tPL • [dtup 2008

Page 3
jha;tPL • [dtup 2008
c midt
• jpiuf 2008
Vfg;gl;l vjpu;ghu;g;Gfis ,e;jg; Gjpa Mz;bd; kPJ Rkj;jp tpl;L fle;J NghapUf;fpd;wJ 2007. ,yq;ifapy; ,Ue;J tUk; Jaur; nra;jpfis kPwp kfpo;r;rp nfhs;s Kbatpy;iy. GJtUlj;jpd; Kjy; ehspNyNa ,og;Gf;fs;
• jpiuf Jkhd
• 12 Fl;gl
Gs
• 8x11 j
• Nghl;b tbtpN gw;wpa nra;jpfisNa Clfq;fs; jUfpd;wd. capu; ,og;Gf;fs; gpwe;jpUf;fpd;wJ Mq;fpyg; Gj;jhz;L.
• xUth
• $l;lh
• gilg
• gpujpfs Ntz;L
• gpujpfs
• Njh;th
• gpujpfs Ngupd Ml;rpahsu;fshy; fLk; ghjpg;GfSf;F cs;shfpapUf;Fk; ,d;dYw;w gy gpuNjrq;fspy;
Progra NritGupe;j njhz;lu; epWtdq;fs; vd;gd ntspNaw;wg;gLfpd;w epiyapy;>
Indepe njhlug;Nghfpd;w nfh^u td;Kiwfs; midj;Jj; jug;ghYk; kl;Lg;gLj;jg;gl;L
4 Castl nrhy;fpd;w nra;jpfshf mikag;Nghfpd;wd.
Markh
tpLjiyg;Gypfs; kPjhd jil> Clfj; jzpf;if vd;gd ,yq;if murhy; eilKiwg;gLj;jf; $ba tha;g;Gfs; kpf mjpfkhf cs;s epiyapy;> njhlug;Nghfpd;w nfh^uq;fs; %bkiwf;fg;glf; $ba #o;epiyfNs mjpfkhfj; njd;gLfpd;wd.
,e;epiyapy; njhlu;fpd;w mtyq;fis ntspg;gLj;jty;y Mw;wy;fis Gyk; ngau;e;J tho;fpd;w jkpou;fs; Nkk;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. $l;Lr; nraw;ghLfspD}lhf vk;ik tsu;jJf;nfhs;tJ gy tiffspYk; vkf;Fg; gyk; Nru;f;Fk;.
czu;Nthk;. tpyfpf; fplf;Fk; fuq;fis xd;wha; ,izg;Nghk;.
www.inayam.net
,J Kw;wpYk; ,ytrkhd Nrit!!
ngaH
xypgu mtw;wp
#1 TEAM @ PROPERTY/
Mohan Subramaniyam Broker 416.321.2300
of Record
www
PLEASE

RahjPd fiyj; jpiug;gl ikak; cyfpy; cs;s jkpo;g; gilg;ghspfs; midtUf;Fkhd jkpo;j; jpiuf;fij Nghl;bia elhj;Jfpd;wJ.
KjyhtJ gupR: 250 fdba nlhyh;fs; ,uz;lhtJ gupR: 150 fdba nlhyh;fs; %d;whtJ gupR: 100 fdba nlhyh;fs; Nghl;b tpjpfs;
• jpiuf; fijfs; jkpo; nkhopapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
• jpiuf; Jkhd fij jpiug;glj;Jf;Fupajhf 5 epkplq;fSf;F Nkw;gl;ljhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
15 epkplq;fSf;Fl;gl;ljhd
fle;J s kPwp g;Gf;fs;
• 12 Fl;gl;ljhf Gs;spfs; ,Uj;jy; vOj;JUtpy;> Ntz;Lk;.
xsp mr;rpy; my;yJ jl;lr;rpy; 30 gf;fq;fSf;
• 8x11 jhspy; xU gf;fj;jpy; kl;Lk; jl;lr;rpy; gpujpahf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.
• Nghl;bf;F tbtpNyh ntspte;jpUf;ff;$lhJ.
mDg;gg;gLk; jpiuf;fij> Vw;fdNt jpiug;glkhfNth> Ehy;
f;$ba
• ,e;jj; jpiuf;ij cupikahsuhf> jpiuf;fijahrpupah; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ;bUf;f
• NtW gl;bUg;gpd; xUtupd; %y vOj;jhsupd; jpiuf;fijNah> ifnahg;gkpl;l ,y;iyNay; fbjk; EhNyh ,izf;fg;gl jpiuf;fijahf;fg; Ntz;Lk;.
• jpiuf; fijf;Fupa tbtpy; KOikahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ehk; f;fSk;
• xUth; vj;jid gpujpfSk; rkh;g;gpf;fyhk;.
• $l;lhfNth ,y;NyNay; ,ize;J jpiuf;fij rkh;g;gpf;fyhk;
• gilg;ghspfspd; ngah;> tjptpl tpguk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.
stpy;>
• gpujpfspd; Ntz;Lk;. gpujpfspDs;Ns Kfg;Gg; gf;fj;jpy; ,Uj;jy; kl;LNk $lhJ.
gpujpahrpupauJ ngah; ,Uj;jy;
• gpujpfs; jpUg;gp mDg;gg;glkhl;lh.
• Njh;thFk; [e;J gpujpfs; Ehy; tbtpy; ntsptUk;.
• gpujpfs; ,-nkapypy; mDg;gg;gbd; gp.b.vg;(PDF) tbtj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. j;jkpo;r; k; fLk;
• KbT jpfjpapd; gpd;dh; fpilf;Fk; gpujpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glhJ.
• eLth;fspd; KbNt ,WjpahdJk;> jPh;khdJkhFk;
Nghl;b KbTj; gpujpfs; jpfjp mDg;g khrp 15> Ntz;ba 2008 (Februray Kftup
15,2008)
;gLj;jpf;;
M.Raguanthan q;fspy;
Program Director yapy;>
Independent Art Film Society ;jg;gl;L
4 Castlemore Avenue Markham, ON L6C 2B3, Canada
murhy; yapy;> pfkhfj;
Gyk; u;fspd; yfl;lk;
$l;Lr; g; gyk;
E-mail entries IAFS@ROGERS.COM CC: Rathan@rogers.com www.iafstamil.com
rit!!
Publisher & Editor : P.J.Dilipkumar gjpg;ghsH> MrpupaH : gp.N[. bypg;FkhH
MNyhrfH FO : Qhdk; yk;Ngl;> kh%yd;> fUzh>
nghd;idah tpNtfhde;jd;> ujd;> Re;jH rpd;dj;jk;gp.
jl;lr;R : nfsup> nfsryh> [Pth.
xg;GNehf;fy; : rhitak;gjp Rg;ukzpak;> nfsup.
tiufiy MNyhrid : fUzh (b[p tiufiy mikak;)
njhlHGfs;: For More Info : Editor
P.O.Box #63581 Woodside Squarew 1571 Sandhurast Circ. Toronto, ON. M1V 1V0
Montréal tpepNahfk; : RFkhud; rpd;idah
1-514-299-3186 Ottawa tpepNahfk; : mnyf;]; rptrk;G
1-613 -276-7253
Tel: 416-646-3422, 416.400.6406 Fax: 416.849.0594 Web: www.veedunews.com E-mail: thaiveedu@gmail.com yam.net
ngaH Njhw;whj fl;LiufSf;F MrpupaNu nghWg;G. fdbaj; jkpo; thndhypapy; xypgug;ghfp gpd;dH vkf;Fj; jug;gl;l tpsk;guq;fs; ,ytrkhfg; gpuRukhfpd;wd. mtw;wpd; rupgpiofSf;F jha;tPL nghWg;gy;y. Vida tpsk;guq;fs; ,ytrky;y. Mf;fq;fs; midj;Jf;Fk; Mf;fpNahNu nghWg;G.
M @ PROPERTY/MAX REALTY INC.
New Mortgage, Commercial Mortgage New Immigrans, Ist, 2nd Mortgage Re-Financing, New Home Buyers
maniyam
00
Search More Properties @ www.realestatebrokerofrecord.info
PLEASE MENTION PROPERTY/MAX WHEN ENQUIRING ABOURT PROPERTIES!
- 3 -

Page 4
- 4 -
myd; rptrk;G
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
ehk; tPl;bDs; ,Uf;Fk;NghJ kio> Fspu;> ntf;if> vd;gd tuhJ ,Ug;gJ kl;Lky;yhky; rj;jk; tuhky; ghJfhg;g Jk; xU Kf;fpakhd xd;whFk;. rj;jk; tPl;bDs; gytpjkhf tuyhk;. mjhtJ tPl;bd; NkNy gwf;Fk; tpkhdq;fs;> tPjpahy; nry;Yk; thfdq;fs; my;yJ ntspapy; rpWtu;fs; tpisahLk;NghJk; rj;jq;fs; cs;NsNah my;yJ cs;sp Ue;J ntspapNyh nry;tjhy; ehk; mikjpahf ,Ug;gjw;F Kbahky; Ngha;tpLk;. MfNt> rj;jk; Kf;fpakhf tPl;bDs; tuhJ ,Ug;gjw;F ve;jtpj khd Kd;Ndw;ghLfs; Kf;fpak; vdg; ghu;g;Nghk;. Sound proof nra;tjdhy; tPl;bDs; rj;jk; tuhJ ghJfhg;gJ kl;L ky;yhky;> mJ tPl;bd; ngWkjpiaAk; mjpfupf;Fk;.
MfNt> ehk; xU tPl;il Sound proof cs;s tPlhf khw;w Ntz;Lkhdhy; ve;jg; gFjpahy; rj;jk; cs;Ns tUfpd;wJ vd;gij mwpe;Jnfhs;Sjy; mtrpakh fpd;wJ. nghJthf ad;dy;fs;> Ng];nkd;w; mj;Jld; tPl;bd; $iuf;Ff; fPo; rupahd (Affic) Insulation ,y;yhtpl;lhYk; rj;jk; tPl;bDs; tUtjw;F tha;g;Gf;fs; cz;L. MfNt> Kf;fpakhf rj;jk; cs;Ns tUk; xt;nthU gFjpiaAk; jdpj;jdp ahf fPNo Muha;Nthk;.
K.jisarpq;fk; gilg;Gfs;
E}y; ntspaPL:
Gq;FLjPT gioa khzth; rq;fk;
];fhgNuh rptpf; nrd;uh;
fhyk;: 26.01.2008 Neuk;: gp.g. 1.00 - 6:00 tiu
tPl;bDs; rj;jk; tuhJ ghJfhg;gJ vg;gb?
ad;dy;fs; ad;dy;fs; topahf rj;jk; NghtJ xU Kf;fpakhd tplak;. xw;iwf; fz;zhb ad;dy;fs;> ku ad;dy;fs; ,yFthfr; rj;jq;fis cs;NsNah ntspNaNah tpLtjw;Ff; $ba re;ju;g;gk; cz;L. ,uz;L fz;zhbfs; nfhz;l ad;dy; fs; rj;jj;ij 20 tPjj;jhy; Fiwg;gjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;. Mdhy;> mNj Neuj;jpy; vinyl frames rj;jj;ij Ik;gJ rjtPjj;jhy; Fiwg;gjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;. ,Ue;jhy; tPl;bYs;s ad;dy; fis ,ul;ilf; fz;zhbfshfNth my;yJ tpidy; rl;lq;fshf khw;W tjw;F mjpf gzk; nrythFk;. MfNt> ad;dy;fisr; Rw;wp Home building mate- rials tpw;Fk; ,lq;fspy; fpilf;ff;$ba rpy materials Ig; ngw;W mtw;iwf; nfhz;L ,r;rj;jk; tUk; ,lq;fis milg;gjd; %yk; nryT Fiwthfr; nra;J Kbf;fyhk;. mjhtJ (Using a removable plug to block the sound coming through the window). ,e;j gpsf;if cgNahfpg;gjd;%yk; ntspr;rk; cs;Ns tUtijj; jilnra;jhYk; rj;jk; te;J vk;ikj; njhe;juT nra;ahky; ,Uf;fr; nra;ayhk;. mNj Neuj;jpy; ,e;j extra insulation Fspu;fhyj;jpy; tPl;ilr; #lhfTk; ntf;iff; fhyj;jpy; tPl;ilf; FspuhfTk; itj;jpUf;f cjTk;. MfNt> Home building filfspy; cq;fsJ ad;dy;fspd; msTf;F Vw;wthW mjdJ rl;lq;fspd; ePsj;jpw;Fk; mjdJ Moj;jpw;Fk; Vw;wthW mijj; jahu; nra;J nfhs;syhk;. $Ljyhf ,uz;L mq;Fyk; jbg;ghd materialsIr;
aho; ,e;Jf;fy;Y}upr; rq;fk;
fdlhf;fpis elj;Jk; nghq;fy;tpoh
vjpu;tUk; ij khjk; 20 k; jpfjp
Qhapw;Wf;fpoik fhiy 10 kzp
Kjy; wpr;kTd;l; gps;isahu; Mya kz;lgj;jpy; aho; ,e;Jf; fy;Y}upr;
rq;fk; nghq;fy; tpohitr; rpwg;ghf
elj;Jfpd;wJ. gioa khztu;fs;> Mrpupau;fs;> Mu;tyu;fs; midtUk;
miof;fg;gLfpd;wdu;.
416-419-1399 905-787-1779 416-670-8798
ad;dy; X Nahfpg;ghu materials ,y;yhjgb rupahfg; Ntz;Lk;. ,il tha;g;Gfs
tPl;bYs;s gFjp> mLj;jjhf gFjp> t apYs;s gFjpf;Fr nra;tjhy fhd fl ky;yhky; ijf; Fi Tk; ,U
T| kV∫Ô
Alen
905

Pl;bDs; rj;jk; tuhJ ghJfhg;gJ vg;gb?
y;Y}upr;
elj;Jk; ;fy;tpoh
jpfjp
kzp
; Mya ;Y}upr;
pwg;ghf
u;fs;> dtUk;
99 79 98
jha;tPL • [dtup 2008
htJ xU fz;zhb yFthfr; spNaNah ; cz;L. ad;dy; wg;gjw;F ;> mNj j Ik;gJ jtpahf ad;dy; shfNth khw;W ;. MfNt> ing mate- f;ff;$ba tw;iwf; lq;fis iwthfr; (Using a d coming gpsf;if ; cs;Ns ;jk; te;J ; ,Uf;fr; e;j extra tPl;ilr; ; tPl;ilf; ;. MfNt> cq;fsJ Vw;wthW j;jpw;Fk; mijj; $Ljyhf terialsIr;
ad;dy; Xl;ilfis milg;gjw;F cg Nahfpg;ghu;fs;. rj;jj;ijj; jilnra;Ak; materials ,yFthf tisaf;$bajhf ,y;yhjgbahy;> ghtpf;Fk; Materials rupahfg; nghUe;jf; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpby; mit ad;dy; ,il ntspia ngupjhf;Ftjw;F tha;g;Gfs; cz;L.
tPl;bYs;s attic vd;Dk; gFjp> mLj;jjhf> tPl;bYs;s attic vd;Dk; gFjp> tPl;bd; $iuapy; fPo;g; gFjp apYs;s ,ilntspahFk;. ,e;jg; gFjpf;Fr; rupahd ,d;RNyridr; nra;tjhy; vkf;F tUk; ntg;gNkw;wpf; fhd fl;lzj;ijf; Fiwg;gJ kl;L ky;yhky; vkJ tPl;bDs; tUk; rj;jj; ijf; Fiwg;gjw;Fg; ngupa cjtpahf Tk; ,Uf;Fk;. mjw;F Nkyjpfkhd
asphalt vd;Dk; Materials Ig; ghtpj;J> Insulation nra;jhy; mJ $ba gaidf; nfhLf;fyhk;.
mNj Neuj;jpy; tPl;bd; ,uz;lhtJ floor ,y; cs;s miwfspy; rj;jk; tuhky;nra;tjw;F> filfspy; tpw;fg; gLk; rpy pads I thq;fp> mtw;iwf; fhu;g;ngw;wpd; fPNoNah my;yJ Hard- wood ,d;fPNoNah NghLtjd; %yk; rj;jj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;syhk;. NkYk;> Dry walls ,w;F ,uz;L dry wallsIg; Nghl;Lr; nra;tjd; %yKk; cs;Ns tUk; rj;jj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;syhk;. Ng];nkd;iwg; nghWj;j tiuapy; rpNke;jpdhy; rj;jk; tUtJ jilg;gLk;. Mdhy;> rPypq;fpw;F ,d;RNyrd; NghLtJ Nkyhy; tUk; rj;jj;ijf; Fiwf;Fk;.
T| kV∫Ô suÔ
Alen Sivasambu
Sales Representative
Please Call Alen : 905-822-5000
Fax: 905-822-5617
alen@sutton.com

Page 5
jha;tPL • [dtup 2008
khhpfhyj;jpYk; (Winter) tPl;bid tpw;f Ntz;Lkh? ,Njh rpy Fwpg;G
kNfd; rpq;fuh[h
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
ej;jhh; tpLKiwNahL 2007 Mk; Mz;Lf;F tpilnfhLj;J Gjpjhf Muk;- gpj;jpUf;Fk; ,e;j 2008 Mk; Mz;by; ehk; fhy; gjpj;jpUf;fpNwhk;. ej;jhh; nfhz;lhl;lkhdhYk; rhp GJtUl nfhz;lhl;lkhdhYk; rhp> ek; fNdba ePNuhl;lj;jpy; ,JNt ePz;l tpLKiw- ahFk;. ,g;Gjpa 2008 Mk; Mz;L tPL thrfh;fSf;F rpwe;j Mz;lhf kyu vdJ tho;j;Jf;fs;.
tPL thq;Ftij tpl tPl;il tpw;gNj kpfTk; f\;lkhf ,Uf;fpd;wJ. fhuzk;> nghJthf tPLk; tPl;bd; Rw;Wg;GwKk; Nfhil fhyj;jpNy nropg;ghfTk; mofh fTk; njd;gLfpd;wJ. Mdhy; ,e;j khhpfhyj;jpy; ntspr; #oiy tpl cl;#oiy mofhfTk;> J}a;ikahfTk; kw;wth;fisf; ftuf; $ba tpjj;jpYk; itj;jpUe;jhNy cq;fs; tPl;bid ,yFthf tpw;f KbAk;. ,e;j Winter ,y; vg;gb tpiuthfTk; kw;wth;fs; cq;fs; tPl;il thq;ff; $ba tpjj;- jpYk; tpw;fyhnkd;gijf; fPNo ghh;g; Nghk;.
khhpfhyk; mjw;NfAhpa rthy;fisf; nfhz;bUf;fpwJ. Fsph;> kio> gdp mjpfkhf Vw;glf;$ba ,lj;jpy; ePq;fs;
thOk;NghJ khhpfhyk; cq;fs; tPl;il re;ijapy; ,Ltjw;F Vw;w fhyk; my;y. cq;fs; tPl;L Gw;jiu mofw;W fgpyepwkhf fhzg;gLk;. thdpiy Nkhrkhf ,Uf;Fk;. Nfhilapd; ePz;l ehl;fisg; Nghd;W tPl;il Rw;wpf; fhl;Ltjw;F Vw;wtpjkhf khhpfhyj;jpy; gfw;nghOJ ePz;ljhf ,uhJ. ghuk;- ghpakhf tPL fhl;Ltjw;F Vw;w fhy- khd Nfhil my;yJ tre;j fhyk; tiu nghWj;jpUf;Fk; rhzf;fpak; tPl;il tpw;f tpUk;Gk; vy;NyhUf;Fk; fpilahJ.
mNefkhd gFjpfspy; khhpfhyj;jpd; NghJ tPl;il thq;Fgth;fs; xU rpyuh- fNt ,Ug;ghh;fs;. vdpDk; tPl;il tpw;gth;fSld; xg;gpLk;NghJ Fiwe;j Nghl;bNa cq;fSf;F ,Uf;Fk;. ePq;fs; tPl;il tpw;f Ntz;ba fl;lhaj;jpypUe;- jhy;> cq;fs; tPl;il mofhdjhfTk; gpufhrkhdjhfTk; fhl;Ltjw;F rpy gbKiwfs; cs;sd. mtw;iw fPNo Nehf;FNthk;
cq;fs; tPl;Lf;Fr; nry;Yk; ghijia Jg;guT nra;Aq;fs;
•
tPl;il thq;Fgth;fs; tPl;bid ,yF thf milaKbahjthW gdpf;fl;b fs; ghijia jilg;gLj;jpathW Ftpe;jp-Uf;Fkhapd; tPl;il ,yF thf tpw;f KbakhJ. Gw;jiuia Nfhilfhyj;jpy; mbf;fb ntl;L
tijg; njhlhe vd;gij
•
gdp nj Fkhapd ,Ue;J
•
ePq;fs; ,uhJ ,Ue;jh Jtk; mkh;j;J
•
ntg;ge Gjpjhf gdpf;fl vdNt gdpia
•
eilgh %yk; c fs; rW ftdk;
tPl;bDs tutpLq;f
•
,Ul;Lj mfw;wp Fk; jpi
•
mYkhh cl;gl fisA
tPl;bd; n tpsf;Ff

- 5 - hpfhyj;jpYk; (Winter) tPl;bid
Ntz;Lkh? ,Njh rpy Fwpg;Gfs;...
6k; gf;fk; ghu;f;f...
; tPl;il fhyk; mofw;W thdpiy pd; ePz;l Rw;wpf; pfhyj;jpy; . ghuk;- w;w fhy- ;j fhyk; zf;fpak; yhUf;Fk;
pfhyj;jpd; U rpyuh- tPl;il Fiwe;j ;. ePq;fs; j;jpypUe;- djhfTk; ;F rpy w fPNo
nry;Yk;
d ,yF gdpf;fl;b j;jpathW ,yF w;jiuia ntl;L
tijg; Nghy; tPL Fsph; fhyj;jpYk; njhlhe;J guhkhpf;fg;gL fpd;wJ vd;gijf; fhl;LtJ mtrpak;.
•
gdp njhlh;r;rpahf tpOe;Jnfhz;bUf; Fkhapd; mbf;fb cq;fs; ghijapy; ,Ue;J gdpia mfw;Wq;fs;.
•
ePq;fs; njhlhe;J me;j tPl;by; ,uhJ mbf;fb ntspNa nry;gtuhf ,Ue;jhy; gdp mfw;Wtjw;F epGzj; Jtk; ngw;wth;fis thliff;F mkh;j;JtJ rpwe;jJ.
•
ntg;gepiy Fiwthf ,Ue;jhy;> Gjpjhf tpOe;j gdpahdJ (Snow) gdpf;fl;bahf khWk; re;jh;g;gk; cz;L. vdNt eilghijapy; ,Ue;J ciw gdpia Kw;wpYkhf mfw;wptpLq;fs;.
•
eilghijapy; kziy J}Ttjd; %yk; cq;fs;tPl;il thq;f tUgth; fs; rWf;fp tpOe;J tplhjpUg;gjpy; ftdk; nrYj;Jq;fs;.
tPl;bDs; ntspr;rj;ij tutpLq;fs;
•
,Ul;Lj; jpiur;Nriyfis (Blinds) mfw;wp xt;nthU ad;diyAk; kiwf; Fk; jpiufis mfw;Wq;fs;.
•
mYkhhpfspd; (Closets) tpsf;Ffs; cl;gl tPl;bd; vy;yh kpd;tpsf;F fisAk; Nghl;L itAq;fs;.
tPl;bd; ntspg;gFjpapy; kpd; tpsf;Ffis xsputpLq;fs;
thq;Fgth;fs; •
cq;fs; tPl;ilf; fle;J nry;Yk;NghJ> cq;fs; tPL tuNtw;G kpf;fjhf Njhw;wkspf;f Ntz;Lnkd tpUk;GtPh;fnsdpd;> tPl;bd; ntspg;gFjpapYk; kpd;tpsf;F fis xsputpLq;fs;.
•
Nghjpa kpd;tpsf;Ffs; nghUj;jg;glh tpbd; Gjpa ,izg;Gf;fis Vw;gLj;jp kpd;tpsf;Ffisg; nghUj;Jq;fs;.
kpjkhd ntg;gKilajhf tPl;bd; ntg;gNkw;wpia (Ther mostat) ,aq;fr; nra;Aq;fs;.
•
rhjhuzepiyia tpl xd;W my;yJ ,uz;L ghif ntg;gj;ij mjpfkhf itj;jpUj;jy; ey;yJ. ,J cq;fs; tPl;il thq;f tUgth;fs; tUk;NghJ Furnace ,af;Ftij jtph;f;fr; nra;Ak;. tPl;il thq;f tUgth;fs; tUk;NghJ Furnace; ,iur;ry; rpyrkak; fye; JiuahLtij ,ilA+W nra;tjhf mikayhk;.
•
Fspuhd ehl;fspy; tPl;bd; cl;Gwk; ntg;gkhf ,Uf;Fk;NghJ tPl;ilg; ghh;f;f tUgth;fisAk; nrsfhpa khf jkJ tPl;by; ,Ug;gJ Nghd;w czh;it Vw;gLj;jr; nra;Ak;.
•
xU Fspuhd ehspy; cq;fs; tPl;il thq;f tUgth;fs; tPl;bDs; mjpf Neuk; ,Ue;J jPh;khdnkLg;gjw;F ,J toptFf;Fk;.

Page 6
- 6 - khupfhyj;jpYk;...
5k; gf;fj; njhlHr;rp...
•
neUg;G ntspr;rk; (Fire place) ,Uf;F kplj;ij ntspr;rNkw;wp mjd;Kd;Nd xU jLg;ig itAq;fs;. tPl;by; neUg;G gw;whky; ftdkhfg; ghh;j;Jf; nfhs;Sq;fs;.
tPl;il thq;f tpUk;Ggth;f spd; kdepiyia ftuf; $ba #o;epiyia tPl;bd; cl;Gwj;jpy; cUthf;Fq;fs;
•
Nfhg;gp Nkirapy; rhk;ngapd; (Champaign) Nghj;jypd; mUNf ,U fpsh];fis itAq;fs;.
•
Fspayiwapy; Jtha;fis mofhf kbj;J itAq;fs;.
•
rth;f;fhuk;> \hk;G> Nyh\d; Mfpa tw;iw xOq;fhf fiyAzh;Tld; mLf;fp itAq;fs;
nky;ypiria xypf;f tpLq;fs; th;j;jf xypgug;ig my;yJ thj;jpaf; fUtpfspd; ,iria nkypjhf xypf;f
• GjpatUlj;jpy; tPl;by; rfytw;iwAk; xOq;fi tpLq;fs;. ,jd;%yk; tPl;il thq;f tpUk;Gth;fs; $ba Neuk; tPl;by; jq;fp apUe;J tPl;ilg; ghh;f;f tpUk;Gthh;fs;.
tho;f;ifapy; Gj;Jzh;r;rpia Cl;Lq;fs;.
• cq;fs; tPl;bYs;s mYtyf miwia xOq;fi
eWkzk; tPl;bDs; gutr; nra;Aq;fs;
,k; khjj;jpw;Fhpa Kf;fpa Fw
• cq;fs; rikayiw mYkhhpfis xOq;fikAq
• mYkhhpfspd; jl;Lfspy; ,lg;gl;bUf;Fk; fljhrpfi
•
vy;yh tifahd eWkzq;fSk;
• foptfw;Wk; nfhs;fyid tpdpfh; nfhz;l (Scents and deodorizers) midtUf;
(Vinegar ice cubes) my;yJ Njhlk;go> vYkpr;ir N Fk; xj;Jg;NghFnkd;W $wKbahJ.
Cwitj;J fOTq;fs;. rpyUf;F ,J xt;thikiaf; nfhLf; Fk;. vdNt ,tw;wpid tPl;bDs; tprpWjy; Fwpj;J ftdkhf ,Uq;fs;. mNjNghy; FspayiwapDs;Sk; ,Nj fhuzj;jpdhy; eWkzj;ij tprpwNth> nkOFth;j;jpfis vhpf;fNth
• tpLKiwfhyj;jpy; gad;gLj;Jtjw;fhf vLj;J i czTg; ghj;jpuq;fis gj;jpug;gLj;Jq;fs;. xd;wd;Nknyhd;whf mLf;Ftjdhy; cilaf; Vw;gLtijj; jtph;f;f fljhrpapdhyhd cz ,ilapilNa mLf;Fq;fs;.
Ntz;lhk;.
• Gifiaf; fz;lwpAk; (Smoke detectors) fUtpfis
•
msTf;F mjpfkhf thrid kpFe;j nkOFth;j;jpfis itg;gjd;%yk; ePq;fs; vijNah kiwf;f KidfpwPh; fs; vd thq;Fgth;fis vz;z
• ntg;g%l;Lk; kw;Wk; thA rPuhf;Fk; mikg;gpy; conditioning system) tbfl;bfis cw;gj;jpahsu kPsikAq;fs;.
itf;f Ntz;lhk;.
• ePh; ntg;gNkw;Wk; Foha;fspy; (Water heater v
•
tpUk;gj;jfhj thridfisf; Fwpj;
,Uf;fpwjh vd mtjhdpAq;fs;. Jk; ftdkhf ,Uq;fs;. tsh;g;Gg; gpuhzpfspd; kzk;> Gif> G+Q;rz kzk; vd;gd jpiur;NriyfspYk;
• fdyLg;G (Oven) kw;Wk; Fsph;rhjdg;ngl;bia c $wg;gl;lgb Rj;jpfhpAq;fs;. fk;gsq;fspYk; xl;bf; nfhs;Sk;.
• ,Ul;Lj;jpiur;Nriyfs; (Blinds) kw;Wk; Vid ePq;fs; tPl;bNyNa ,Ug;gtuhapd; tPl;bd; cs;spUf;Fk; ,k;kzq;fs; cq;fSf;F njhpa tha;g;gpy;iy. cq;fs; tPL tpw;gidg; gpujpepjp
fis fOTq;fs;.
• Fspayiwf; Foha;fspy; G+Q;rzk; fhzg;g ghpNrhjpAq;fs;. my;yJ cq;fs;; tPl;Lf;F tUk; ez;ghplk; ,j;jifa ctg;gw;w kzk; tPl;bDs; tPRfpd;wjh vd Nfl;Lj; njhpe;J nfhs;Sq;fs;.
• Rth;fs;> tPl;bd; cl;Gw epyg;gFjp> RtiuAk; js Fk; gyiffs;> jsghlq;fs; vd;gtw;iw Vacuum
• tPl;bd; cl;gFjpapy; ,Uf;Fk; jhtuq;fis
•
nfl;l kzq;fs; ,Uf;Fkhapd; tPl;ilr; Rj;jk; nra;J cs;spUf;Fk;
yiwapy; my;yJ rikayiwapd; iffOTk; nj fOtp mtw;wpd; kPJ gbe;Js;s J}rpid mfw;W tspia mfw;wp> jpiur;Nriy> fhy; Jilg;ghd;fs;(Rugs)> fk;gsk; Nghd;w tw;iw khw;wp mikAq;fs;.
•
rikayiw mLg;gpy; ePhpy; Vyf;
• Rthpd; ntspg;gFjpapy; ePhpdhy; ghjpg;Gfs; Vw;gl;Ls fhshd;fs; tsh;e;Js;sjh vd mtjhdpj;J mf
• tPl;bidr; Rw;wp msTf;fjpfkhf gdp ciw fha;fs; rpytw;iwf; nfhjpf;f itj;
mtjhdpj;J mfw;Wq;fs;. jy; ey;yJ. my;yJ fdyLg;gpy; (oven) Ff;fP];fis(cookies) jahhpj; jy;> ghz; jahhpf;Fk;NghJ vOk;
• ,aw;if thA (Naatural gas) kPw;whpw;F mUfp ghJfhUq;fs;.
thrid vd;gd tpUe;jpdiu
njh
÷Õ> ∂w ̨B T‚Á¶ kV∫Ô sÚDA ̨S ̇Ô·V?
240 Bedrooms, 78 Washrooms, 825,000 square feet, 40 acre garden, 1500 doors, 750 windows, movie theatres, swimming pools, many more..
÷[–D √È kƒ]Ô^... ∂m √¬ ̨∫ÔVD ∂ ́ı\ÁTM m ́]i¶kƒ\VÔ ∂m su√ÁTM¬ ̨_ÁÈ. gTMVKD ®[TMV_ c∫Ô”¬z ÿ√VÚ›>\VTM, ∏Ω›> ∂w ̨Bo>V ̇ ÷_È›Á> kV∫ ̨› > ́xΩ•D.
tuNtw;f cfe;jJ. vdpDk; tPl;ilg; ghh;f;f tUgth;fs; Vkhwhkhy; ,Ug; gjw;fhf mth;fSf;nfd rpy Ff;fP];f isj; jahuhf itj;jpUg;gJ ey;yJ.
Rw;Wg;Gwj;ij mofhf Njhw;wkspf;fr; nra;Aq;fs;
•
Nfhilfhyj;jpy; cq;fs; gRikahd G+e;Njhl;lj;ij Gifg;glk; vLj;j fhl;rpfis tuNtw;giw Rth;fspy; njhq;f tpLq;fs;.
•
cq;fs; tPl;bw;F ntspNa cile;j Ntyp my;yJ mofw;w fhl;rpfs; ,Ue;jhy; ,Ul;Lj; jpiur;Nriyia (Blinds) mg;gFjpapy; gad;gLj;jp kiwj;J itAq;fs;.
tPl;bd; cl;Gwj;ij Rj;jk; nra;Aq;fs;.
ad;dy
•
Fq;fs
•
rpye;jp ftdpj;J
•
Foha;f njhl;ba mtw;i
•
Kfk;gh kpDf;f
•
Fsph;rh Njita mfw;Wq
•
xt;nth jsj;jpi J}rfw;W
•
epyj;ij
•
jsghl kw;Wk; Rj;jkhf
•
mOf;f nra;J kpLq;fs
•
Fg;igf
SHRI
Dir:

pYk;...
j;jpw;Fhpa Kf;fpa Fwpg;Gf;fs;
tPL gj;jpupifapy;
tpsk;guk; nra;tPH.
tzpfj;jpd; vy;iyfis
tpupthf;FtPH!
416-400-6406
‚Á¶ kV∫Ô ̇Ô·V?
square feet, 40 movie theatres, e..
. ∂m ∂ ́ı\ÁTM
_ÁÈ. gTMVKD >\VTM, ∏Ω›> ̨› > ́xΩ•D.
jha;tPL • [dtup 2008
•
ad;dy;fisf; fOtpj; J}a;ikahf;
fisAk; (Recycling Cans) Jg;guT Fq;fs;
nra;Aq;fs;.
•
rpye;jp tiyfs;> J}Rfs; ,Ue;jhy;
• ftdpj;Jj; Jg;guT nra;Aq;fs;.
•
fytw;iwAk; xOq;fikg;gjd; %yk;
a Cl;Lq;fs;.
yf miwia xOq;fikAq;fs;.
khhpfis xOq;fikAq;fs;.
lg;gl;bUf;Fk; fljhrpfis khw;Wq;fs;
tpdpfh; nfhz;l gdpf;fl;bfshy; Njhlk;go> vYkpr;ir Njhy;fis ,l;L
j;Jtjw;fhf vLj;J itj;j fz;zhb gj;jpug;gLj;Jq;fs;. ,g;ghj;jpuq;fis ;Ftjdhy; cilaf; $ba Mgj;J fljhrpapdhyhd czTj;jl;Lf;fis
;.
ke detectors) fUtpfisg; ghpNrhjpAq;fs;
rPuhf;Fk; mikg;gpy; (Heating and air ;bfis cw;gj;jpahsuhy; $wg;gl;lgb
;fspy; (Water heater vent) milg;Gfs;
q;fs;.
Fsph;rhjdg;ngl;bia cw;gj;jpahsuhy;
;.
(Blinds) kw;Wk; Vida jpiur;Nriy
; G+Q;rzk; fhzg;gLfpd;wjh vd
yg;gFjp> RtiuAk; jsj;ijAk; ,izf;
s; vd;gtw;iw Vacuum nra;Aq;fs;.
f;Fk; jhtuq;fis Nrfhpj;J Fspa iwapd; iffOTk; njhl;bapy; itj;J ;Js;s J}rpid mfw;Wq;fs;.
hy; ghjpg;Gfs; Vw;gl;Ls;sjh? G+Q;rzk;> vd mtjhdpj;J mfw;Wq;fs;.
;fjpfkhf gdp ciwe;Js;sjh vd
gas) kPw;whpw;F mUfpy; gdp gbahJ
njhFg;G: kNfd; rpq;fuhrh
Rj;jkhd fhw;W cs;Ns tuf;$ba thW> xU ehisf;F xUjlit ; tPl;ilg; hy; ,Ug; Ff;fP];f ey;yJ.
ahtJ Ie;J epkplq;fSf;F cq;fs; ad;dy;fisj; jpwe;J tpLq;fs;. vy;yh ad;dy;fisAk; xNu Neuj;jpy; jpwf;fj; Njitapy;iy. xU miwap Dila ad;diyj; jpwe;J tpl;l hf ;Aq;fs;
Rikahd
Foha;fs;> Fspayiwfs;> iffOTk; njhl;bapy; (sink) ntbg;Gfs; ,Ue;jhy; mtw;iw rPh;nra;Aq;fs;.
•
Kfk;ghh;f;Fk; fz;zhbfis Jilj;J> kpDf;fp Jg;guT nra;Aq;fs;
•
Fsph;rhjdg; ngl;bia Rj;jk; nra;J> Njitaw;w czTg; gz;lq;fis mfw;Wq;fs;. xt;nthUehSk; tPl;bd; cl;Gw
gpd;> me;j miwapDila fjit kw;iwa miwfSf;F Fsph; tuhj thW> G+l;b tpLq;fs;. mg;gb xt; nthd;whf jpwe;J g+l;Ltjd; %yk; ; vLj;j Rth;fspy;
•
jsj;jpis Vacuum nra;tjd; %yk; J}rfw;Wq;fs;. cile;j
•
epyj;ij fOtp nkUfpLq;fs; (Wax). fhl;rpfs;
•
jsghlq;fs;> kpd;tprpwpapd; myFfs;>
cq;fs; tPl;by; Rj;jkhd fhw;iw Rthrpf;ff; $bajhf ,Ug;gJ kl;L ky;yhJ> nfl;l ehw;wq;fisAk; ntspNaw;wp tpLk;.
riyia
kw;Wk; kpd;Dgfuzq;fis J}R jl;b d;gLj;jp
Rj;jkhf itAq;fs;.
•
mOf;file;j Rth;fis Jg;guT nra;J Njitnadpd; Gjpa th;z- Rj;jk;
kpLq;fs;.
•
Fg;igfisAk;> kPs;Rw;Nwhl;l fyd;
cq;fs; nrhj;jpid ghJfhUq;fs; rpy tPL tpw;gidahsh;fs; (my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs;) tPl;bd; cl;gFjp iar; Rw;wpg; ghh;f;f Kd;ghf mth;fsJ fhyzpfisf; fow;WkhW $Wthh;fs;. mNefkhd tPL thq;Fgth;fs; ,f; Fwpg;gpid tpUk;Ggth;fshf ,Ug;ghh; fs;. ,J tPl;bd; ghJfhg;gpy;; ftdKl- dpUg;gijf; Fwpf;fpd;wJ.
Fsph;fhyj;jpw;Nfw;w czT ghpkhWq;fs;. #lhd NjePh;> nfhf;Nfh fye;j ghdk; my;yJ cUisf;fpoq;F #g; ghpkhwyhk;. fhuj;Jld; $ba kuf;fwp#g; tiffSk; Fsph;fhyj;jpw;F Vw;wJ.
tpUe;Jf;F miof;fh tpbDk; tpUe;jpdiu mioj;jpUg;gijg; Nghd;W tPl;il myq;fhpAq;fs;. czT Nkiria tpUe;jpw;F Maj;j khf;FtJ Nghd;W myq;fhpAq;fs;
Fwpg;ghd jfty;fisg; gjpT nra;J toq;Fq;fs;. tPl;ilg; ghh;f;f tUgth;fs; Nkyjpf jfty;fis mwpe;J nfhs;tjw;F> tPl;ilg; gw;wpa Fwpg;ghd jfty;fs; cs;slq;fpa ml;ilia toq;Fq;fs;. cq;fs; tPl;bw;F mUfpy; g]; Nghf;F- tuj;J> ghlrhiy> itj;jparhiy> filfs;> G+q;fh Nghd;w mj;jpahtrpa Nritfs; ,Ue;jhy; mjid ntspg;- gLj;Jq;fs;. ,jd; %yk; Nkhrkhd thdpiyapd;NghJk; ,g;gFjp gdp mfw;- wg;gLk; vd;gij ,J cWjpg;gLj;Jk;.
Nkw;$wpa topKiwfis gpd;gw;wpdhy; kl;Lk; NghjhJ. cq;fs; tPl;bd; rhpahd re;ij tpiyia (Market value) mwpe;J mjw;Nfw;g tPl;bid re;ijg;gLj;jpdhy; ,e;j khhpfhyk; (Winter) $l cq;fs; tPl;bid tpw;gjw;F kpfTk; ,yFthd fhykhFk;.
SHRI PARAMSOTHY
Sales Representative Dir: 647.285.4663
Office: 905.812.9000, fax: 905.812.6909
shri@shri.ca, www.shri.ca
TERREQUITY REALTY, BROKERAGE, Independently Owned And Operated 2690 Erin Centre Blvd., Unit A5, Mississauga, ON L5M 5P5

Page 7
jha;tPL • [dtup 2008
“fdlhTf;F te;J gjpidQ;R tUrkh apl;LJ. vq;fSf;nfd;W nrhe;jkha; xU tPl;il Vd; thq;ff; $lhJ?” vd;w Nfs;tp gy FLk;gq;fspy; mbf;fb vOfpd;wJ.
,J xU epahakhd Nfs;tpjhd;. Mdhy; ,J Nfs;tpNahL kl;Lk; epd;W tpLtjpy;iy.
“te;J ehY tUrj;jpNyNa mitas; tPL thq;fpf; nfhz;L xU khHf;fkha; khHf;fj;jpy nrl;by; MfPl;bdkhk;. vd; ndd;lg;gh mit tPL thq;fpdit?... k;..... ePUk; ,Uf;fpwPNu.... Fj;Jf;fy; yhl;lk;..?” vd;W rz;ilAk; elf;fpd;wJ.
“rupag;gh xU tPl;il thq;fpLtk;” vd;W tPukhf ntspf;fpLtjw;F Kd; rpy tplaq;fis njupe;J nfhs;Sq;fs;.
tPL thq;FtJ ngupa tplak; jhd;. Mdhy; mJ xd;Wk; f];lkhd tpla kpy;iy. mNj Neuk; ,e;j tPL thq;F tJ njhlHghd Mortgage tplaq;fs; cq;fSf;F njupe;jpUe;jhy; mJ cq;f- Sf;F kpf cjtpahf ,Uf;Fk;. epiw- ag; gzj;ij Nrkpf;f cjtp nra;Ak;.
Amortization Period
xU tPl;il thq;Ffpd;w NghJ me;j tPl;il mlkhdkhf itj;J tq;fpapy; mlkhdf; fld; (Mortgage) vLf;fpd; Nwhk;. ,e;j mlkhdf; flDf;fhf khjk; khjk; my;yJ thuhthuk; tq;fpf;F ehk; gzk; nrYj;j Ntz;Lk;. Amortization Period vd;gJ ehq;fs; thq;fpa tPl;il mlkhdj;jpy; ,Ue;J kPw;f vj;jid tUlq;fs; tq;fpf;Fg; gzk; nrYj;j Ntz;Lk; vd;w fhy vy;iyahFk;.
nghJthf xU tPl;il thq;FgtHfspd; Amortization Period ,Ugj;jp Ie;J tUlq;fshf ,Uf;Fk;. mjDila fUj;J ,Ugj;jp Ie;J tUlq;fs; njhlHr; rpahf ePq;fs; tq;fpf;F gzk; nrYj;jp Kbj;jhy; me;j tPL cq;fSf;F nrhe;j khFk;.
,e;j Amortization PeriodI 20 tUlq; fSf;F vd;W ePq;fs; vLj;jhy; ePq;fs; khjhe;jk; nrYj;Jfpd;w gzk; Vwj;jhs xU E}W> my;yJ ,U E}W nlhyH kl;LNk mjpfkha; ,Uf;Fk;. Mdhy; ,UgJ tUl Kbtpy; ePq;fs; Nrkpf; fpd;w gzk; gy gj;jhapuk; nlhyHfshf ,Uf;Fk;. mJ Ik;gjpdhapuk; nlhyHf
tPL thq;f Kd;dH njupe;J nfhs;s Ntz;baJ
uhftd; uhkehjd;
- mlkhdf; fld; Kftu; -
T| kV∫Ô su
shff; $l ,Uf;fyhk;.
Open and closed Mortgages
cq;fSf;F jpBnud xU Ik;gjpdhapuk; nlhyH fpilj;Js;sJ. mij tPl;L mlkhdf; flDf;fhf nrYj;j tpUk;G- fpd;wPHfs;. mij vy;yh rkaq;fspYk; tq;fp Vw;Wf; nfhs;shJ. Fwpg;ghf ePq;fs; closed mortgages itj;jpUe;jhy; ,e;jg; gzj;ij ePq;fs; nrYj;j
Kay;tij tq;fp Vw;Wf; nfhs;shJ.
xU rpy Neuq;fspy; ,e;jg; gzj;ij rpy tq;fpfs; Vw;Wf; nfhs;Sk;. Mdhy; mjw;fhf cq;fsplk; ,Ue;J gy Mapuk; nlhyHfis jz;lg; gzkhf tR+ypj;J tpLk; (Penalty).
mNj rkak; cq;fSila mortgage, open mortgageMf ,Ue;jhy; vt;tsT gzj;ijAk; ve;j tpj jz;lr; nryTfs; ,y;yhkNy nrYj;jKbAk;.
Fixed rate and variable mort- gages
Fixed rate vd;why; cq;fSila tl;b xU Fwpg;gpl;l tUlq;fSf;F ,Jjhd; vd;W jpl;ltl;lkhf jPHkhdpf;fg;gl; bUf;Fk;. ePq;fs; tPl;L mlkhdk; vLf;- fpd;wNghJ tq;fpahy; ,J jPHkhdpf;fg; gLfpd;wJ. ,e;j fhyvy;iy mjpf gl;r
c∫Ô^ kÚ\VTM›]uoÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| k ÿÔV^· x>_ xÁ≈ T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁ ∂§ÕmÿÔV^· ÷[o≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^
Prudential Properties Plus Broker
Bus: 416.962.8113 Fax: 416.962.4615, Res: 416.502.89 552 Parliament Street, Toronto, ON, M
khf Ie xU tUl $l ,ij
Variable m
Variable m tl;b tPjk Fixed rateI jpBnud;W jpBnudf;
rate vg;Ng $Lkh vd tq;fpfspd fNdba k nghWj;J , ju epiy tq;fp t Fiwg;gjh
,d;iwa ratey; ml Fixed ratey fis tpl Js;sdH.
,g;gb elf vy;yhk; x tug;NghFk rate y; c mortgages gzj;ij NghJ nr tUlk; K

tPL thq;f Kd;dH jupe;J nfhs;s Ntz;baJ
| kV∫Ô suÔ
oÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| kV∫zkÿ>TM ∂§Õm T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁÔÔ^ √u§ ≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^”∫Ô^
perties Plus Brokerage
s: 416.962.8113 .4615, Res: 416.502.8939 reet, Toronto, ON, M4x 1P6
- 7 -
gages
jpdhapuk; j tPl;L tpUk;G- q;fspYk; Fwpg;ghf ;jpUe;jhy; nrYj;j
;shJ.
gzj;ij ;. Mdhy; Mapuk; tR+ypj;J
mortgage, vt;tsT nryTfs;
le mort-
la tl;b ,Jjhd; dpf;fg;gl; k; vLf;- khdpf;fg; jpf gl;r
khf Ie;J tUlq;fshf ,Uf;fyhk;. xU tUlk;> ,uz;L tUlj;jpw;F vd;W $l ,ij jPHkhdpf;fyhk;.
Variable mortgages rate
Variable mortgages rate vd;why; mJ xNu tl;b tPjkhf ,Uf;fhJ. rkaj;jpy; ,J Fixed rateI tpl Fiwthf ,Uf;Fk;. jpBnud;W ,e;j tl;b tPjk; mjpfupf;Fk;. jpBnudf; FiwAk;. Variable mortgages
rate vg;NghJ khWk;? mJ FiwAkh? $Lkh vd;gnjy;yhk; vq;fs; ifapNyh tq;fpfspd; ifapNyh jq;fpapUg;gjpy;iy. fNdba kj;jpa tq;fpapd; tl;b tPjj;ij nghWj;J ,J khWgLk;. ehl;bd; nghUsh ju epiyikf;F Vw;g fNdba kj;jpa tq;fp tl;b tPjj;ij mjpfupg;gjh? Fiwg;gjh? vd;w KbTf;F tUfpd;wJ.
,d;iwa epiyapy; Variable mortgages ratey; mlkhdf; fld; vLj;jtHfNs> Fixed ratey; mlkhdf; fld; vLj;jtH fis tpl kpf mjpf ,yhgk; rk;ghjpj;- Js;sdH.
,g;gb elf;Fk; vd;W ahUf;Fk; njupahJ. vy;yhk; xU Cfk;. mNj Nghy ,dp tug;NghFk; Ie;J tUlq;fspy; Fixed rate y; cs;stHfsh? my;yJ Variable mortgages ratey; cs;stHfsh mjpf gzj;ij Nrkpg;ghHfs; vd;gij ,g; NghJ nrhy;y KbahJ. mJ Ie;J tUlk; Kbe;j gpd;dHjhd; njupAk;.
Mdhy; rpyH jkJ mlkhdf; flid Variable mortgages rate,Yk;> ,d;Dk; rpyH jkJ mlkhdf; flid Fixed rate apYk; itj;Js;sdH. ,jpy; ahH ntw;wp ngwg;Nghfpd;wdH vd;gij jPHkhdpg;gJ fNdba kj;jpa tq;fpNaahFk;.
,ij kj;jpa tq;fp fNdba nghUsh- jhu epiyikf;F Vw;gNt jPHkhdpf;fpd; wJ. Fixed ratey; mlkhdf; fld; vLg; gjh my;yJ variable ratey; mlkhdf; fld; vLg;gjh vd;gJ Fwpg;gpl;l fhyj;- jpy; fdlhtpd; nghUshjhu epiyik ia fUj;jpw;nfhz;L vLf;f Ntz;ba KbthFk;.
4.Conventional Mortgage
tPL thq;Ftjw;F ePq;fs; Kjypy; xU njhif gzj;ij (Down payment) nrYj;j Ntz;Lk;. mtutUila trjp iag; nghWj;J ,e;j Down payment njhif khWgLk;. tPl;Lg; ngWkjpapd; Ie;J tPjj;ij nrYj;jpAk; tPl;il thq;f KbAk;. mNj rkak; tPl;Lg; ngWkjpapd; 25tPjj;ij my;yJ mjw;F mjpfkhd njhifiar; nrYj;jpdhy; ngUk; ,yhgk; cs;sJ. ,t;thW tPl;Lg; ngWkjpapd; 25 tPjj;ij Down payment Mf nrYj;JgtHfs; Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) ,d;R+ud;ir thq;f Ntz;bajpy;iy. mjdhy; ePq;fs; gy Mapuk; nlhyHfis Nrkpf;ff; $bajhf cs;sJ.
5. High ratio mortgage
xU tPl;bd; ngWkjpapy; 25 tPjj;ij tpl Fiwthd gzj;ij Down payment Mf nrYj;jp tPL thq;FgtHfs; Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) ,d;R+ud;ir thq;f Ntz;Lk;. ,t;thwhd epiyikapy; cs;stHfs; jhk; khjhe;jk; nrYj;Jfpd;w mlkhdf; flDf;fhd gzj;NjhL> ,e;j ,d;R+ud;]; njhiff;fhdg; gzj;ijAk; Nkyjpf khfr; nrYj;j Ntz;Lk;.
tPL thq;f Kd;dH ,J njhlHghf cq;fSf;Fs;s vy;yh re;Njfq;fisAk; jPHj;Jf; nfhs;Sq;fs;. mjw;F cq;fS f;F xU ek;gpf;ifahd MNyhridahsH Njit. mtH cq;fSila vy;yhf; Nfs;tp fSf;Fk; gjpy; nrhy;yf; $ba- tuhf ,Ug;ghH.
Alfred Soosaipillai
Broker

Page 8
- 8 -
• No Money Down Programs
• Credit ∏ ́flEÁ· c^·k ̇Ô^ Late Payment, Bankruptcy a
• A]B zΩk ́kV· ̇Ô”¬zD, ∑B Œø∫zÔ^ ÿƒFm > ́©√|D
• New Mortgages, Refinances
• >ta_ ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ
• Fast Approvals & Closings
• 45 k∫ ̨Ôπ¶tÚÕm zÁ≈Õ>
• c∫Ô·m T‚|¬oÔ kÕm M
• c∫Ô^ ]Ú©]oB ®∫Ô^ ÿku
 ́VD ̨ RAM
T
TEL: 416.526

 ́VD ̨Úi RAM KRISH Senior Mortgage Consultant The Mortgage Alliance company of Canada
Head Office: 2005 Sheppard Ave. E, Suite 200, Toronto, ON M2J 5B4 Phone: 416.499.5454, Fax: 416.499.8366 TEL: 416.526.4996
oney Down Programs it ∏ ́flEÁ· c^·k ̇Ô^ Credit ÷_ÈV>k ̇Ô^ Payment, Bankruptcy and R9’s - No Problem B zΩk ́kV· ̇Ô”¬zD, ∑B ÿ>Va_ kVF©A^·k ̇Ô”¬zD Mortgage
∫zÔ^ ÿƒFm > ́©√|D
Mortgages, Refinances, Switches - (Switch for free) & Pre - Approval a_ ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ^, ÔÁ¶E Wt¶¬ Ô‚¶D ÷_ÁÈ
Approvals & Closings k∫ ̨Ôπ¶tÚÕm zÁ≈Õ> k‚Ω T>D Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Ô·m T‚|¬oÔ kÕm Mortgage ÿƒFm > ́©√|D Ô^ ]Ú©]oB ®∫Ô^ ÿku§
jha;tPL • [dtup 2008

Page 9
jha;tPL • [dtup 2008
mz;ikf; fhyq;fspy; Gjpa tPLfisg; nghWj;jtiu kpfg; gutyhfg; Ngrg;gLk; gjq;fspy; kpf Kf;fpakhditahf gpd;tUtdtw;iwf; Fwpg;gplyhk;.
•
Ntyh Rg;ukzpak; - Certified Home Inspector -
9’ Ceiling
•
High Ceiling
•
Coffered Ceiling
•
Vaulted Ceiling
•
Open View
trpg;gjw;F tPL thq;FtJ xU ufk;. tho;tjw;F tPL thq;FtJ ,d;ndhU ufk;. mjhtJ thliftPl;by; FbapUg;ij tpl xU tPl;il thq;fp Kbe;jsT vj;jid Ngiu mjw;Fs; mlf;f KbA Nkh me;j mstpw;F $l;Lr; Nrh;j;J cr;r msT gad;ghl;il milAk; Nehf;Fld; tPl;il thq;fp nryitr; RUf;fp gzj;ij kpr;rk; gpbg;gth;fs; xU ufk;. tPL vd;why; ,g;gb ,g;gb ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W jpl;lkpl;L mjid moFgLj;jp> mDgtpj;J> thOk; fhyj; jpy; kpfr; re;Njh\khf mDgtpj;J tho;tJ kWufk;. trpg;gth;fSf;F juk; cah;j;jy; vd;gJ Njitaw;w xd;wh fNt njd;gLk;. Mdhy; tho;gth;fSf;F juk; cah;j;Jjy; kpf mtrpakhfj; njd;gLk;. vdNt nghUj;jkhdth;fs; nghUj;jkhdtw;iw vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj vdJ fUj;J.
rhjhuzkhf tPl;bd; xt;nthU jsKk; mbg;gFjpapy; ,Ue;J Nkw;gFjptiu (Floor to ceiling) 8mb cauk; nfhz;l jhf mikf;fg;gLtNj ,ay;G. rpy
Everything DIRECT FROM MANUFACTURER
Factory Direct Prices Custom Custom Made Made Wood & Vinyl Shutters Blinds Draper California Style Shutters Plantation Style Shutters
Traditional Style Shutters Arches
Swags Sheers Valance Curtains
(We Do Any Colour Of
And Mo
Paint & Stain)
Vertical Blinds Venetian Blinds Wood Blinds Bamboo Shades Roller Shades And More
fl;lg;gLk fSf;F k
Family roo ghsh;fs; gLj;Jfpwh ,e;j mi ,Uf;Fk.; miw Ngh jtph;j;J Fwpg;gpl;l klq;fhf fspy; kpf nghUj;jp khbapypU jhf ,U tpsf;fq;f ,y;yq;fi Ak;. tho;f tjw;Nf v juk; cah
rJu mb fzf;Fg; milj;J yhk;. mJ yhf mi
Coffered C
ROYAL ROYAL
SHUTTERS SHUTTERS & & BLINDS BLINDS
INC. INC.
Gjpa tPLfisf; nfhs;tdT nra;jYk; juk 9 mb caukhd jsq;fSk; cah;e;j jsq;f
(9’Ceiling and High Ceiling)
Ntisfspy; rpy tPLfSf;Fg; NghFk; NghJ (caukhdth;fs;) jiy Kfl;by; Kl;btpLNkh vd;gJ Nghy czh;e;J ,Ug;ghh;fs;. mjpYk; Fwpg;ghf mofhd kpd; tpsf;Ffs; nghUj;jg;gl;bUe;jhy; mit tsh;e;jth;fSf;F jiyapy; Kl;b tplTk; tha;g;G ,Uf;fpwJ. ,jd; fhuzkhfNt Gjpa tPLfs; fl;lg;gLk; NghJ ehq;fs; tpUk;gpdhy; ,jd; cauj;ij 9 mbf;F juk; cah;j;jpf; fl;Ltpf;ff; $ba tha;g;G ,Uf;fpwJ. rpy fl;bl mikg;ghsh;fs; eLj;ju my;yJ Mlk;gu tPLfis mikf;Fk; NghJ ,ytrkhfNt 9 mb cauj;jpw;F tPLfis mikj;J tpLfpwhh;fs;. Mdhy; rpwpa mstpyhd tPLfSf;F Nkyjpfg;
gzk; nrYj;jpdhy; kl;LNk 9 mbf;F cah;j;Jthh;fs;. tPl;il moFgLj;jTk; mofhd kpd;rhu tpsf;Fisg; nghUj;j Tk; Crown Molding NghLjy; Nghd;wtw;- wpw;Fk; ,l;LKl;L ,y;yhj czh;NthL thoTk; 9mb cauk; nfhz;l jsq;fs; cjTk;. Fwpg;ghf gpujhd jsk; MtJ 9mbapy; ,Ug;gJ ey;yJ. 2Mk; khbapy; ngUk;ghYk; gLf;if miwfNs ,Ug;g jhy; 8mbapy; ,Ug;gJ mjpfk; Njhw;whJ.
Fwpg;ghf epyf;fPo;jsj;ij 9 mbf;F cah;j;Jtjhy; mjpfgyhgyd;fs; Vw;gLk;. mjidj; jtwtpl;l gyUk; (ehd; cl;- gl) gpd;dh; czh;e;J ftiyg;gLthh; fs; vd;gJ kwf;f Kbahj cz;ik.
tPL cau cau mjidg; guhkhpf;Fk;> ntg;gkhf;Fk; nryTk;> Fsp&l;Lk; nryTk; rpwpJ mjpfhpf;Fk; vd;gijAk; ,e;j ,lj;jpy; ehd; Nfhbl;Lf; fhl;l Ntz;baJ flik.
,J jtpu jw;NghJ rw;W Mlk;gukhff;
Sales - Service - Installations
T

T nra;jYk; juk; cau;j;JjYk; (Upgrading) b caukhd jsq;fSk; cah;e;j jsq;fSk;
(9’Ceiling and High Ceiling)
- 9 -
; NghFk; Kfl;by; czh;e;J mofhd ;bUe;jhy; jiyapy; J. ,jd; l;lg;gLk; ; ,jd; ah;j;jpf; Uf;fpwJ. eLj;ju ikf;Fk; auj;jpw;F ;. Mdhy; Nkyjpfg;
9 mbf;F gLj;jTk; nghUj;j ghd;wtw;- zh;NthL jsq;fs; k; MtJ ; khbapy; s ,Ug;g Njhw;whJ.
mbf;F ; Vw;gLk;. hd; cl;- g;gLthh; z;ik.
hkhpf;Fk;> sp&l;Lk; ;gijAk; f; fhl;l
k;gukhff;
fl;lg;gLk; tPLfspy; cs;s rpy gFjp fSf;F kl;Lk; Living room f;F my;yJ
Family roomf;F Nky; rpy fl;bl mikg; ghsh;fs; kpf cah;e;j ceilingI mwpKfg; gLj;Jfpwhh;fs;. mjhtJ Fwpg;gpLk; ,e;j miwfSf;F Nky; 14’-16’ cauk; ,Uf;Fk.; rpy mikg;Gfspy; gLf;if miw Nghl Ntz;ba ,lj;jpy; NghlhJ jtph;j;J ,Ug;ghh;fs;. ,jdhy; ,e;j Fwpg;gpl;l miwfspd; cauk; ,uz;L klq;fhf ,Uf;Fk;. ,j;jifa mikg;G fspy; kpf mofhf Chandeliers fisg; nghUj;jp (mLf;F tpsf;Ffs;) Nky; khbapypUe;J fPo;Nehf;fp ghh;f;ff; $ba jhf ,Uf;Fk;. rpyUf;F ,j;jijfa tpsf;fq;fs; (Dream House) fdT ,y;yq;fis epidTgLj;Jtjhf mik- Ak;. tho;f;if vd;gJ ,d;gKld; tho;- tjw;Nf vd;W ghh;g;gth;fs; ,j;jifa juk; cah;j;Jjiyj; jtwtplf; $lhJ.
rJu mbf;F vt;tsT KbAk; vd;W fzf;Fg; ghh;g;gth;fs; jpwe;j gFjpfis milj;J gLf;if miwahf;fp trpf;f- yhk;. mJ mth;fSf;F juk; cah;j;j- yhf mikAk;.
Coffered Ceiling
tPl;bw;F Coffered Ceiling xU jd moiff; nfhLf;Fk;. mjw;F Crown, molding, Hidden lighting, Puff lights, Chandeliers vd;gtw;iwr; Nrh;j;Jf; nfhs;Sk;NghJ NkYk; NkYk; nkUF gLk;. ,tw;iw tPL fl;ba gpd; nra;tJ kpfr; rpukk;. mj;Jld; 9 mb Ceiling ,y;yhjtplj;J ,tw;iwr; nra;tJk; fbdk; vd;gij epidtpy; itj;jpUf;f Tk;. vdNt juk; cah;;j;Jk;NghNj jtwtplhJ nra;a Ntz;bajpy; ,JTk; xd;W.
Open View ehw;rhh; tPLfspy; fz;l my;yJ mDg tpj;jjpd; ,d;DNkhh; tbtk; jhNdh ,q;F ehk; fhZk; Open View vd;W $lj; Njhd;Wfpd;wJ. NkypUe;J fPo; elg;gtw;iwg; ghh;g;gJ my;yJ ghh;f;ff; $bajhf ,Ug;gJ xU jdp moF. ,q;F kiwe;J ,Ue;J ghh;g;gij ehd; Fwpg;gpltpy;iy. Kbe;jhy; ,tw;iw juk; cah;j;jypy; Nrh;g;gJ moFf;F moF Nrh;g;gjhf mikAk;.
NDS NDS
INC. INC.
ces
e - Installations ustom ustom Made Made
Draperies
Free Shop At Home linds
Swags Blinds
Sheers inds
Valance Shades
Curtains ades
And More e
Full Satisfaction Guaranteed
Workmanship Guaranteed
CALL FOR A FREE ESTIMATE:
Thaas Sivathason Tel: (416) 13 Years 562-0340
of Experience in Shutter Business
;
tPLk; tpbaYk; - 23

Page 10
- 10 -
®\¬ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬z
ÿƒVÕ> ÷ ÿ√Æk>u
MAILVAGANAM (MIKE)
Senior Acc
Residen (2006 Platinum
416-2
416.4

ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬zΩ_
ÿƒVÕ> ÷_È›]uz o>ÁkBVTM ∂¶\VTM›Á> ∑È√\VÔ© ÿ√Æk>uz √ÈkÚ¶ ∂–√kD ÿ√u≈ xÔVÁ\BV· ̇ÔÁ· ÂV|∫Ô^
TWO PROFESSIONAL MORTGAGE SPECIALISTS UNDER ONE ROOF WITH RATES YOU CAN’T BEAT
MAILVAGANAM (MIKE) AHILAN Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-220-1184
VINCE SINNADURAI Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-917-9462
416.438.1688
Fax: 416.438.1612 2250 Midland Ave., #3 (South of Sheppard) Unit 3, Scarborough, ON M1P 4R9
jha;tPL • [dtup 2008

Page 11
jha;tPL • [dtup 2008
Gj;jhz;L gpwe;Jtpl;lhNy VNjhnthU vjph;ghh;g;Gld; $ba FJ}fypg;G Muk;g khFk;. Nfhapy;fs;> fspahl;lq;fs;> cwtpdh; tUif vd;W vkJ Jd;gq; fisnay;yhk; Xuk; fl;b itj;Jtpl;L 2008,id ,d;Kfj;NjhL Vw;Wf; nfhz; bUf;Fk; vkJ thrfh;fSf;F vdJ csk; fdpe;j ,dpa Gj;jhz;L tho;j;J fs;.
vk;kthpy; gyh; ,d;W tPLfSf;F nrhe;- jf;fhuh; Mfptpl;Nlhk;. Mdhy; mJgw;wp Xh; G+uz tpsf;fk; NjitahfTs;sJ. me;j tifapy; tPL gj;jphpif %yk; Nfs;tp gjpy; gFjpapid njhpe;njLj; jjpy; gyhpd; mh;j;jKs;s Nfs;tp fSf;F gjpyspf;ff; $bajhfTs;sJ. thrfh;fspd; njhlh;r;rpahd gq;fspg;Gk; ,jw;F Xh; Kf;fpa fhuzpahFk;. Nkw; nfhz;L ,k;khjk; fpilf;fg;ngw;w Nfs;tpfisAk; gjpy;fisAk; ftdpg; Nghk;.
tPl;bd; tpiy ,e;j tUl Muk;gj; jpy; mjpfhpf;Fk; vdf; $Wfpwhh; fs;. ,J cz;ikah? ,jd; fhuzk; vd;d?
n[ae;jd;> Brampton tPl;bd; tpiythrpfs; vg;NghJk; ehl;Lg; nghUshjhuj;ijr; rhh;e;Nj fhzg;gLk;. tl;b tpfpjk; $LtjhNyh Fiwtjh Nyh kl;Lk; tPl;L tpiyapy; khw;wq; fs; Vw;gLk; vd;W nrhy;tjw;fpy;iy. ,Ug;gpDk; ,e;j tUl gFjpapy; tl;b tpfpjk; kPz;Lk; FiwaTs;sjhy; tPl;bw; fhd Nfs;tp mjpfhpg;gjw;F tha;g;Gf;fs; cs;sJ. ,f; Nfs;tp mjpfhpg;gpdhy; tpiyfspy; rpwpjsT khw;wq;fs; Vw;gl yhk;. tPl;bd; tpiy tsh;r;rpahdJ nuhwd;Nuh ngUk;ghfk; kw;Wk; Rw;Wg; Gwq;fspy; mz;ikf;fhyq;fspy; Xh; rPuhd tsh;r;rpiaNa nfhz;Ls;sJ. ,jw;F Kf;fpa fhuzpahf fdba nghUshjhuk; kw;Wk; mjdhy; ,aq;Fk; tl;b tpfpjk; Nghd;wtw;iwf; Fwpg;gplyhk;.
vdJ Nkhl;Nf[; ,e;j tUl kj;jpapy; KbTf;F (5tUlk;;) tU fpd;wJ. kPz;Lk; mNj tq;fpapy; itj;jpUg;gJ gw;wp cq;fs; tpsf;fk; vd;d?
Smoke detectors,‘Co’detectors Ntiy 5>000 nlhyh;fs; tiu mguhjk; nrY
Ntz;b tuyhk;.
fUzh Nfhghygps;is
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
Nfhkjp> ];fhgNuh ePq;fs; ve;j tq;fpapy; Nkhl;Nf[; itj;jpUf;fpd;wPh;fs; vd;gjid tpl vt;tsT tl;b tpfpjk; Fiwf;fpd;wPh;fs; vd;gjpNyNa ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. xt;nthU fld; toq;Fk; epWtdq;f Sk; NtWgl;l tl;b tpfpjq;fis jpdrhp khw;wpa tz;zk; ,Uf;fpd;wd. rpy tq;fp fs; rw;W ,Wf;fkhd tpjpKiwfis filg;gpbg;gdthAk; kw;iwait jsh;e;j tpjpKiwfis ifahStdthAk; fhzg;gLk;. ePq;fs; ,dp njhpe;njLf;Fk; tq;fpapd; NtWgl;l fld; toq;FKiw fisAk;> xg;ge;jq;fis kPWk; gl;rj;jpy; mwtplg;gLk; ‘Penalty’ tiffisAk; ed;F mwpe;J> mjpFiwe;j tl;btpfpjj; jpid njhpe;njLq;fs;. ,g;NghJs;s nghUshjhu Kiwg;gb ‘Variable rate mortgage’ ,d; %yk; ePq;fs; rpwpjsT tl;b tpuaj;jpid kPjg;gLj;jyhk;.
Link tPLfSf;Fk; Detached tPL fSf;Fk; cs;s NtWghLfs; vd;d? rpy Link tPLfs; Detached Nghd;W Njhw;wkspf;fpd;wdNt?
utp> khh;f;fk;
Link tPLfs; vDk;NghJ ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tPLfs; VNjhnthU tifapy; xd;Wld; xd;W njhlh;Ggl;L fhzg;gLk;. ,j; njhlh;Gfs; ,uz;L Garage clNdh my;yJ tPl;bd; gpd; gFjpahfNth> rpy Ntisfspy; tPl;bd; mj;jpthukhfNth fhzg;gLk;. cjhuz khf> ‘khh;f;fk; & Elson gFjpfspy; fhzg; gLk; rpy tPLfs; (Link)> ghh;g;gjw;F jdptPL Nghy fhl;rpaspj;jhYk; mit mj;jpthuj;Jld; njhlh;Ggl;L ,Ug;gj dhy; mitAk; Link tifapidNa rhUk;. ,ij vspjpy; ,dk; fhz;gjw;F tPL tpw;gid Kfth;fspd; cjtpapid ehbdhy; mth;fspd; juTfspy; ,it njspthf fhzg;gLk;. tPLfspy; Detached tPLfs; tpiyapy; rw;W mjpfkhfTk; Link tPLfs; tpiy FiwthfTk; fhzg;gLk;.
tPL thq;Fk; NghJ Home Inspec- tion ,d; mtrpak; gw;wp gy Ngh; nrhy;y mwpe;jpUf;fpd;Nwd;. ,J Condo nfhs;tdT nra;gth;fSf; Fk; nghUe;Jkh?
thd;kjp> ];fhgNuh
cq;fs; Nfs;tpf;F xNu nrhy;ypy; gjpyspg;gjhapd; ‘Mk;’ vd;Nw $wNtz; Lk;. tPL nfhz;Nlh vJthapDk; ed;F ghpNrhjpj;J nfhs;tdT nra;jhy;
gpd;dhspy yhk;. Co $l;Lg; gu Gwq;fs; Heater & gjw;F j mkh;j;jg;g fg;gLfpd;w jpUj;j N Nkw;nfhs tPl;Lf;Fs rikayi Fridge, O nghWg;Ng. Sf;Nfh> epWtdk; re;jh;g;gq;f fis m nghJthf Condo e ,idg; njhpe;J n
(Corner Ho kw;Wk; tPLfs; t fUj;J v
,jid m cz;L. m gth;fSk; fs; cz Fiwthd ,Ue;jhy; lhh;fs;. Ntiyfi mjpfk; t mNdf C rw;W ePs fhyq;fsp jpUf;f N fhg;GWjpf ,t;thwhf ,Ug;gpDk cs;s m Corner t tJ Xh; fspYk; kw;Wk Fro jw;F kpf fis tpU
Smoke d tPl;bd; v tJ ey;y

- 11 - ectors,‘Co’detectors Ntiy nra;ahtpby; nlhyh;fs; tiu mguhjk; nrYj;j
Ntz;b tuyhk;.
;fhgNuh khl;Nf[; d tpl ;fpd;wPh;fs; Ntz;Lk;. pWtdq;f s jpdrhp py tq;fp iwfis jsh;e;j dthAk; ;njLf;Fk; q;FKiw gl;rj;jpy; fisAk; l;btpfpjj; ;NghJs;s iable rate rpwpjsT hk;.
ched tPL ghLfs; etached dNt?
khh;f;fk;
my;yJ jhnthU hlh;Ggl;L ; ,uz;L ;bd; gpd; ; tPl;bd; cjhuz py; fhzg; hh;g;gjw;F k; mit ,Ug;gj apidNa z;gjw;F jtpapid py; ,it ; Detached pfkhfTk; wthfTk;
e Inspec- gy Ngh; d;. ,J th;fSf;
;fhgNuh
nrhy;ypy; $wNtz; k; ed;F nra;jhy;
gpd;dhspy; Vw;gLk; rpukq;fis Fiwf;f yhk;. Condo, gyNgh;fs; Nrh;e;j XH; $l;Lg; guhkhpg;G ,Ug;gplk;. ,jd; Rw;Wg; Gwq;fs; kw;Wk; jz;zPh; Foha;fs;> Heater & A/C Nghd;wtw;iw guhkhpg; gjw;F jdpj;jdp fk;gdpfs; gzpapy; mkh;j;jg;gLfpd;wdh;. mt;thW guhkhpf; fg;gLfpd;w re;jh;g;gq;fspy; Vw;gLk; jpUj;j NtiyfSk; mth;fshNyNa Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. Mdhy; cq;fs; tPl;Lf;Fs; (Condo) ,Uf;Fk; jiu> rikayiw> Fspayiw kw;Wk;> tPl;L Fridge, Oven Nghd;wit cq;fsJ nghWg;Ng. mtw;wpw;F Vw;gLk; Nrjq;f Sf;Nfh> jpUj;j NtiyfSf;Nfh Condo epWtdk; nghWg;Ngw;fhJ. ,t;thwhd re;jh;g;gq;fis ed;F gapw;wg;gl;lth; fis mZfp njhpe;J nfhs;syhk;. nghJthf Condo thq;FKd; Fwpg;gpl;l Condo epWtdj;jpd; ‘Status certificate’ ,idg; ngw;W mjd; epYitfis njhpe;J nfhs;Sq;fs;.
(Corner House) njU njhlf;fq;fs; kw;Wk; re;jpf;F mUfpYs;s tPLfs; thq;FtJ gw;wp cq;fs; fUj;J vd;d?
mg;Jy;> ];fhgNuh
,jid mjpfk; tpUk;gp thq;Fgth;fSk; cz;L. mNj rkak; jtph;j;J xJf;F gth;fSk; cz;L. ,jw;fhd gy fhuzq; fs; cz;L. nghJthf rpyh; traffic Fiwthd gFjpia tpUk;Ggth;fshf ,Ue;jhy; mtw;iw njhpe;njLf;f khl;- lhh;fs;. mJkl;Lkd;wp ntspg;gFjp Ntiyfis (Gardening/ Snow Cleaning) mjpfk; tpUk;ghjth;fSk; mt;tz;zNk. mNdf Corner House fspy; Side walk rw;W ePskhf fhzg;gLk;. Winter fhyq;fspy; mtw;wpid Rj;jkhf itj; jpUf;f Ntz;baJ flik kl;Lky;y fhg;GWjpf; fk;gdpfspd; tpUg;gKk; $l. ,t;thwhf gy vjph;kiw fhuzpfs; ,Ug;gpDk;> xU Fwpg;gpl;l gFjpapy; cs;s midj;J tPLfisf; fhl;bYk; Corner tPLfs; jdpj;Jtkhf fhzg;gL tJ Xh; moFjhd;. fl;bl mikg;G fspYk; rhp> tPl;bd; cs;mikg;Gfs; kw;Wk Front yard/ Side yard vd;W ghh;g;g jw;F kpf mofhffhzg;Lk; Corner tPL fis tpUk;gp thq;Fgth;fNs mjpfk;.
Smoke detectors & ‘Co’ Detectors tPl;bd; ve;j gFjpfspy; nghUj;J tJ ey;yJ.
mfpyd;> Vaughan
tPL - tpdhTk; tpilAk;
,J Xh; ey;y Nfs;tp vd;gij tpl kpf kpf mtrpakhd Nfs;tp $l. jw;NghJ xt;nthU FbapUg;G jyq;fspYk; fz;bg; ghf ,t; ,uz;L fUtpfSk; ,Uf;f Ntz;Lk;. mJ kl;Lky;yhJ ,it ,aq;f Ntz;baJk; mtrpak;. rpyuf ,y;yq;fspy; ,it ,y;yhky; ,Ue;jh Nyh my;yJ ,Ue;Jk; ,aq;fhky; nra ypoe;J ,Ue;jhNyh ePq;fs; Iahapuk; nlhyh;fs; tiu mguhjk; nrYj;j Ntz;b tuyhk;. rhp ,dp Nfs;;tpf;F tUNthk;. tPl;bYs;s xt;nthU jsq; fspYk; ,it fz;bg;ghf nghUj;jg;gl Ntz;Lk;. Smoke detectors rikayiw ia mz;kpj;j gFjpfspYk;> gLf;if miwfspd; mUfhikapYk; kw;Wk; epyf;fPo; miwapYk; kw;Wk; ‘Co’ detec- tors fz;bg;ghf gLf;if miwfspYk; kw;Wk; Vida jsq;fspYk; ,Uj;jy; mtrpak;. jw;NghJ eilKiwapYs;s “Voice activated smoke alarm” Foe;ij fis J}f;fj;jpypUe;J tpiutpy; vOg;G tjw;F JizGhptjhf Muha;r;rpfs; $Wfpd;wJ. ,t;thwhd fUtpfis Foe;ijfs;/ rpWth;fs; gLf;if miw- fis mz;kpj;J nghUj;JtJk; jFk;.
Fsph;fhyq;fspy; ad;dy;fisj; jpwe;J tpLjy; Vd; mtrpak;?
md;ud;> khh;f;fk;
cq;fs; Nfs;tpf;F mz;ikapy; vdJ itj;jpah; jFe;j tpsf;fk; je;jpUe;jhh;. ehk; Fsph;fhyq;fspy; mjpfk; tPl;Lf; Fs; Klq;fpf; fplf;fpd;Nwhk;. mjdhy; Rj;jkhd fhw;wpid Rthrpf;Fk; gyid ,oe;JtpLfpd;Nwhk;. tspapYs;s Kjpath;fs; MfpNahh; mjpfkhd Neuj;ij tPl;Lf; Fs; fopg;gjhy; mth;fSf;Fj; Njitahd Rj;jkhd fhw;wpid ad;dy;fis jpwe;J itg;gjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. rpyh; #L tpuak; Fwpj;J ad;dy;/ fjT fis G+l;bNa itj;jpUg;gh;. khwhf jpdrup rpy kzpj;jpahyq;fshtJ tPl;Lf; Fs; fhw;wpid tutioj;J Rfhjhukhf tho;Nthkhf.
15k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 12
- 12 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 13
jha;tPL • [dtup 2008 mwpatpy;iyahdhy; fhg;GWjp mwpe;Jnfhs;Sq;fs; Nkhrb %yk; - f
jpBu; nry;te;jdhf tpUk;gpdhy;... jPu;T
Kd;ida fhyq;fspy; mq;F rl;bapy; cs;s ghiyj; jpUl;Lj;jdkhff; Fbf;Fk; NghJ> jkJ fz;fis %bf;nfhz;L vJtpjkhd gaKk; ,y;yhky; Jzpe;J Fbf;Fkhk;. fz;fis %bf;nfhz;L ghiyf; Fbf;Fk;NghJ G+idf;F cyf Nk ,Ul;lhfj; njupAk;. jk;ikg;Nghy jd;idr; Rw;wpAs;s rfy [PtuhrpfSf; Fk; cyfNk ,Ul;lhfNt ,Uf;Fk; vd me;jg; G+id epidf;Fkhk;. jhk; kpfg; ngupa Gj;jprhyp vd epidj;J ghiyj; jpUbf; Fbf;Fk; G+idf;F jpBu; vd rhl;ilab tpOk;NghNj cz;ik GupAkhk;!”
,J kdpj tho;Tf;Fj; Njitahd xU “jj;Jtf; fij”. ,e;jg; G+idapd; epidg;Gg; NghyNt fdlhtpy; fhg;gWjpapy; Nkhrb nra;J
jpBu; vd nry;te;jdhf KaYk; kdpju;
kpfg; ngu rpt
fSf;F ‘rl;lk;’ vd;w rhl;ilapdhy; ‘ePjp
fl;blj;jpD Njtij’ vd;w nja;tj;jplk; ,Ue;J
nkhj;jk; gQ;rypq;fk;
mbtpOk;NghNj Jz;L.
QhNdhjak; Vw;gLt
gl;lJld;> kPw;wu; Rw;w - MAl;fhg;GWjp gpujpepjp -
,q;F cjhuzj;jpw;F xU rk;gtk;:
Nkw;gl;l t fle;j A+d; 11> 2007 md;W nuhwd;Nuh
fhg;Gf; fU tpy; 361> A+dpntu;rpl;b mntdpA+tpy;
iy Neuk cs;s ePjpkd;wj;jpy; fhg;GWjpapy;
epiyik Nkhrbnra;J> jpBu; vd nry;te;jdhf
gilf;Fk; tpUk;gp> xU tpgj;jpid cUthf;fg; Ngha;> mJ xU capupidg; gwpf;Fk;
,f;fl;blj epiyapid cUthf;fpa> nuhwd;Nuhtpy;
fk;gdpapl gpugy;akhd tu;j;jfu; xUtUf;F vjpuhfj;
kpy;ypad; jPu;g;G toq;Fk; ehs;. kidtp> cwtpdu;
itj;J , fs;> ez;gu;fs; vd VuhskhNdhu;
Nkdpak;> ePjpkd;wj;jpDs; Gil#o;e;jpUe;j epiy
epu;khzpf;F apy; Fw;wthspahd tu;j;jfu; if tpyq;F
rjptiyg ld; fhty; Jiwapd; mutizg;Gld; jiyFdpe;J te;jpUe;jhu;.
,r;rjpj; jpU.N[hd rup! ,dp mtu; vd;d nra;jhu; vd;w
,af;Fdu rk;gtj;jpw;F tUNthk;.
nwhf;]; v 2001Mk; Mz;L ej;jhu; jpdk;.
epiyaj;j nuhwd;Nuh efupy; ele;j kpfg; ngupa jP
njupe;j n tpgj;J! ‘ld;Nthu;j; - T+l;igd; re;jpg;
njhopyhs Gf;F mUfpy;> fl;blq;fis epu;khzpg;
[hu;rptpf; gjw;Fupa nghUl;fis fsQ;rpag;gLj;jp
epy miw itj;jpUf;Fk; kpfg; ngupa fl;blk;
Nghd xU (Woodbine building supply building) xd;W
me;j rjp jPg;gw;wp vupe;jJ.
ntbj;J m

- 13 - fhg;GWjp pe;Jnfhs;Sq;fs; Nkhrb %yk; - fdlhtpy; jpBu;
rpy jfty;fs;
;te;jdhf tpUk;gpdhy;... jPu;T!?
k; kdpju; dhy; ‘ePjp ; ,Ue;J Vw;gLt
rk;gtk;: uhwd;Nuh dpA+tpy; ;GWjpapy; ;te;jdhf Uthf;fg; gwpf;Fk; d;Nuhtpy; vjpuhfj; cwtpdu; khNdhu; ;j epiy tpyq;F zg;Gld;
hu; vd;w
jpdk;. ngupa jP d; re;jpg; epu;khzpg; pag;gLj;jp fl;blk; ng) xd;W
kpfg; ngupa RthiyAld; vupe;j ,f; fl;blj;jpDs; jPapid mizg;gjw;F nkhj;jk; 170 jPaizg;Gg; gilapdu; ,f;fl;blj;ijr; Rw;wp Ik;gJ kPw;wu; Rw;wstpy; cs;s Rkhu; Ik;gJf;F Nkw;gl;l tPLfspy; FbapUe;Njhiu ghJ fhg;Gf; fUjp> me;jf; Fspu;fhy mjpfh iy Neuk; ,lk; ngauitf;f Ntz;ba epiyik fhty; Jiwf;Fk; jPaizg;Gg; gilf;Fk; Vw;gl;lJ.
,f;fl;blj;jpd; moptpy;> fhg;GWjpf; fk;gdpaplk; ,Ue;J vjpu;ghu;f;Fk; 3 kpy;ypad; nlhyu; gzk;> gpd;du; ,jid itj;J ,Nj ,lj;jpy; ngupa nfhz;l- Nkdpak;> kw;Wk; ,uT tpLjp xd;W epu;khzpf;Fk; jpl;lj;jpy; cUthd xU rjptiyg; gpd;dNy ,JthFk;.
,r;rjpj; jpl;lj;jpd; cupikahsu; jpU.N[hd; kf;Nw vd;gtu;. ,j;jpl;lj;jpy; ,af;Fdu; 37 tajhd jpU.ml;upad; nwhf;]; vd;gtu;. kpf ngupa moF rhjd epiyaj;jpd; cupikahsu; gyUf;Fk; njupe;j ngupa tu;j;jfu;! rjpj;jpl;lj;jpd; njhopyhspfs; ,Utu;. xUtu; me;Njhdp [hu;rptpf; vd;gtu;. fl;llj;jpd; ghjhs epy miwapy; jP moptpid cUthf;fg; Nghd xU rpd;d njhopy;El;gtpayhsu;. me;j rjp Neuj;jpy; vupnghUs; rhjdk; ntbj;J mjDs;NsNa gypahfptpl;lhu;.
jfty; njhlu; - 13
,d;ndhU cjtpahsuhfg; Nghd njhopyhsp> Kfk; njupahj msTf;F vup fhaq;fNshL jg;gp> Fw;wj;jpid Vw;Wf;nfhz;lhu;. ,JNt rk;gtk;!
fhg;GWjpg; gzj;jpw;fhff; fl;blj;jpid vupj;jJ mjpy; xU ,uz;lhk; jukhd nfhiy kf;fSf;Fj; njhy;iy nfhLj; jJ> ,g;gbg; gy Fw;wr;rhl;Lfs;.
jz;lid vd;gJ ,q;F Fiwe;j jz;l id my;y. tho;f;ifapy; ,dpNky; epkpu Kbahj epiyik. ,tu;fisr; Rw;w Ts;s ez;;gu;fshy;> tu;;j;jf gpuKfu; fshy; ek;gNt Kbatpy;iy.
,q;F fhg;GWjp vd;why; vd;d?. mJ> Mgj;Jf;Fupa xU “ghJfhg;G!” ghjpf; fg;gl;ltDf;F ghjpf;fg;gl;l Neuj;jpy;> nfhQ;rk; ifnfhLf;Fk; xU rpW gzg; ngl;lfk;. Mgj;jpdhy; ghjpg;Gfs; tUk; vd vjpu;ghu;f;Fk; gyUk; Nru;e;J Fwpg; gpl;l fhg;GWjpj; jpl;lk; vd;w ngl;lfj; jpDs; gzj;jpidg; NghLfpd;whu;fs;. mJ Nrkpg;ghf> xU KjyPlhf tsu;f;fg;gL rpd;wJ. ,g;gzj;jpid khjhkhjk; ,t; ngl;lfj;jpDs; NghLk; gyUs;> ghjpf;fg;
15k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 14
- 14 -
kVμ¬ÁÔ ∑k ̇¬Ô\Vkm ÷MB ÷_Èÿ\V
Commercial/Retail
Kingston/Lawrence
I can also assist you with: Mortgage Financing,
Commercial/Retail
Home Inspection, Real Estate Lawyer $899,000 For Sale Amazing Location In Heart Of Toronto Zoning Permits Many Uses. Professional Offices [Doctor, Lawyer, Dentist, Vetenary, Chiro, Physio Etc] Church, Day Care Centre
Elaguppillai (Mike) Srinathan,
B.Sc. Sales Representative Direct: 416.276.1225 esrinathan@trebnet.com HOMELIFE/GTA Realty Inc. 1711 McCowan Rd., Suite 206, Toronto, ON M1S 3Y3
Steeles E/Staines
$389,900 4 Bedrooms, 3 Washroom, Walkto Ttc Stop N Turnround/Steeles Av,Golf Course,Dble Garage + (4 )Cars No Sidewalk Driveway
14th/9th Line
$489,900 4 Bedrooms, 2 Washroom, Brand New House. Never Lived In. Hardwood Floor Throughout. Move In To A New House For The New Year
Lawrence/Midland
$139,900 2 Bedrooms, 1 Washroom, Corner Unit, Large And Bright. Totally Renovated - Thousands Spent. Very Clean. Freshly Painted Colours.
Ravenscroft/Delanry
$279,900 3+1 Bedrooms, 3 Washrooms, Fantastic Large Family Room, Fully Fenced And Landscaped, Main Floor Laundry Room
Castlemore/Mcvean
$679,000 6 Bedrooms, 5 Washroom, Over 4200 Sqft Living Space With Extra Large Bedrooms, Hardwood Floors And Parquet Floors
Mccowan/Highglen
$392,999 4+1 Bedrooms, 5 Washroom, Beautiful Remington Home In A High Demand Location, Enclosed Front Porch, Direct Access To Garage
Birchmount/Ellesmere
$185,900 1+1 Bedrooms, 1 Washroom, Immaculate Condition, Luxury Tridel Built,1 Bdrm + Den, North View, Close To Ttc & Hwy 401, Indoor Pool,
Brimley & Steeles
$310,000 3 Bedrooms, 2 Washroom, Newly Renovated!! Freshly Painted, New Laminate Floors Throughout, New Roof, Direct Access To Garage
Warde/ St.Clair
$199,900 2+1 Bedrooms, 1 Washroom, B Spacious & Clean Lowrise Cond Good Location, Central Air, Walko Fenced Yard, Steps To Warden Su
Taunton/Wilson
$399,300 5 Bedrooms, 3 Washrooms, Bedroom Home, 5th Bedroom 3.84X3.18. , 4 W/I Closets, Main
Office, Main Floor Laundry
Finch/ Middlefield
$144,500 For Sale Brand New Two Storey Indoor
Located Right At The South E Corner Of Finch And Middlef Modern Design Immediat
Occupancy
Markham/Passmore
$324,900 3 Bedrooms, 3 Washroom, Lov
Yrs., New Acorn Built Freeho T/House. Approx. 1900 Sq. F
Gleaming H/Wood Flrs.

∑k ̇¬Ô\Vkm ÷MB ÷_Èÿ\V[§_...
) Srinathan,
B.Sc.
5
N M1S 3Y3
*New Retail/Restaurant Units Available for SALE/LEASE*
Commercial/Retail
sist you with: Financing, spection, te Lawyer
Finch/ Middlefield
$144,500 For Sale New Two Storey Indoor Mall ted Right At The South East er Of Finch And Middlefield. odern Design Immediate
Occupancy
Markham/Passmore
$324,900 rooms, 3 Washroom, Lovely 3 ., New Acorn Built Freehold ouse. Approx. 1900 Sq. Ft., Gleaming H/Wood Flrs.
Taunton/Wilson
$399,300 edrooms, 3 Washrooms, 5 oom Home, 5th Bedroom Is .18. , 4 W/I Closets, Main Floor ffice, Main Floor Laundry
Warde/ St.Clair
$199,900 edrooms, 1 Washroom, Bright,
ious & Clean Lowrise Condo In Location, Central Air, Walkout To
Yard, Steps To Warden Subway
Morningside/Sheppard
$459,000 4 Bedrooms, 3 Washroom, Less Than 3 Years Old Detached Mattamy Build Home. 4 Bedrooms On The 2nd Floor And A Library
Markham Rd/ 14th Ave
$359,900 3 Bedrooms, 3 Washroom, Spectacular Home In A Great Location, Many Upgrades, Fabulous Living/Dining/Family & Kitchen
Mclevin/Tapscott
$238,900 3 Bedrooms, 1 Washroom, Att/Row/Twnhouse 2-Storey, Corner Unit Just Like Semi-Large Lot With Lots Of Space.
Major Mac/Mccowan
$465,000 4 Bedrooms, 3 Washroom, Gorgeous Detached, The Gallery Model, 2431 Sq Ft, Built By H&R, Beautiful Layout, 9-Foot Ceilings
Middlefield/Denison
$384,900 4+1 Bedrooms, 4 Washroom, Home In Prestigous Location Corner Lot. Great Layout 4 Bdrm House With 1 Bedroom Basement Apartment
Steeles/Brimley
$270,000 3 Bedrooms, 3 Washroom, Bright, 3 Bedroom Home. Living Room And Dining Room Combo Walk-Out To Yard from Dining Room
jha;tPL • [dtup 2008

Page 15
jha;tPL • [dtup 2008 mwpatpy;iyahdhy; mwpe;J...
13k; gf;fj; njhlHr;rp...
gLk; xU rpyNu ,og;gPL vd;Dk; ngaupy; nfhQ;r el;l clik- fs; nrhj;JfSf;Fupa fhg;GWjpahf ,Ue;jhYk; rup cly; ,ayhik fhg;G Wjp cl;gl nfhbaNeha;fspdhy; ghjpf;fg; gl;ltu;fs; epthuzk; ngWk; fhg;GWjp ahf ,Ue;jhYk; rup rfy fhg;GWjp fSk; gyUk; gzk; Nghl;L itf;Fk; xU gzg; ngl;lfNk!
,jid epu;;tfpg;gtu;fSf;Fupa nryTfSk; ,Nj ngl;lfj;jpy; ,Ue;Nj Nghfpd;wJ. ,jpy; ,Ue;J Nkhrb nra;J> el;l mjw;Fupa kpy;ypad; nlhyu;fSk; ,g; ngl;lfj;jpypUe;Nj ntspNa Nghfpd;wJ.
,q;F gz Nkhrb%yk; fhg;gWjpg; gzk; ngWtJ gy kdpju;fspd; $l;lhd nghJg; gzNk MFk;. ve;jnthU fhg;GWjp el;l Kjypy; fhg;G Wjp fk;gdpfs; re;Njff; fz;nfhz;Nl ghu;f;Fk;. el;l mjid ep&gpg;gjw;F fhg;GWjpf; fk;gdp vj;jidNah topfisf; ifahSk;. ,q;F NjitahdJ - ,og;gPL njhlu;ghd rup ahd epUgzk;.
fhg;GWjp rk;ge;jkhd
NjitfSf;Fk;
MNyhridfSf;Fk;
rpt. gQ;rypq;fk;
B. Com,
Licensed Insurance Broker
416.321.0999 4
÷ ́\[ ]Ú
(x[TMV^ ÿ√_ ÔTM¶V, o ́Vo¤ ̇ ̧ aaB ̇)
For Your Business We
• Install, Repair, Sell
• Meridian Phone Systems & System Phones
• Structured Voice & Data Cabling
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
c∫Ô^ ∂w ̨B T‚Ω_ √ømÔ^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ∑k ̇Ô”¬z c^·V_ kB ̇ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
416.203.0344
njopy; tpgj;J fhg;GWjp
thfd tpgj;jpy; Nkhrbg; gj;jpuk; rku;g; gpj;J> el;l cly; fha Kw;w epiy tpgj;jpy; cUthfpaJ vd;g jidf; fhl;b jkJ njhopy; tUkhdj; jpy; 80tPjj;jpid ,og;gPlhff; fhg;GWjpf; fk;gdpaplkpUe;J ngWtjw;F kDr; nra;jpUe;jhu;. jkJ tUkhdj;jpid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf tpgj;J ele;j tUlj;jpw;F Kjy; ,U tUlq;fspYk; (2000> 2001Mk; Mz;Lfs;) fdba tUkhd tup epWtdj;jpw;Fr; rku;g;gpj;j mwpf;iffs; Nfl;fg;gl;l NghJ> el;l ePjpkd;wj; jpd; Kd; epWj;jg;gl;L ,Wjpapy; ehd;F khj rpiwAk; 1>500 nlhyu; mguhjKk; jPu;g;ghf toq;fg;gl;lJ.
,t;tof;fpy; jPu;g;G toq;fpa gpupl;b\; nfhyk;gpah khfhz ePjpkd;w ePjpgjp jpU.up.N[.N`ht;> ,J gw;wpf; Fwpg;gpLk; NghJ> thfdf; fhg;GWjpapy; Nkhrb vd;gJ Vuhskhd nghJ kf;fspd; thfd fhg;gWjp epjpaj;jpy; Nkw;nfhs;Sk; xU jpUl;L Kaw;rp vdTk;> ,J thfd fhg;GWjpf;fhf khjhkhjk; gzk; nrYj; Jk; ahtiuAk; ghjpf;Fk; nrayhFk; vd;whu;.
MAs; fhg;GWjp Nkhrb
MAs; fhg;GWjpapy; Nkhrb nra;ag;Ngha; khl;bf;nfhz;l ,d;ndhUtupd; fij ,J!
1985Mk; Mz;L my;Ngu;l;lh khfhzj; jpd; jiyefukhd vl;kd;;ud; efupy; ele;jJ. J}f;fj;jpy; Mo;e;J NghapUe;j FLk;gg; ngz;xUj;jp jpBnud FNshuNghk; Njha;f;fg;gl;l Jzpapdhy; %f;fpid mOj;jp nfhiy nra;ag;gl;bUe;jhu;. ,tuJ fztd; fapw;wpdhy; fl;lg;gl;L ,Ue;jhu;. ,tu;fspd; ,U ngz;Foe;ij fSk; Mo;e;j J}f;fj;jpy; ,Ue;jdu;.
fztNd jpl;lkpl;L kidtpiaf; nfhiy nra;Jtpl;L jk;ikAk; jhkhfNt fapw; why; fl;bg;Nghl;Ltpl;L tPl;bDs; GFe;j nfhs;isau; vtNuh ,t;thW nra;J tpl;ldu; vd;W Gyk;gpdhu;.
nfhiynra;ag;gl;l ngz;Zf;F ‘My; ];Nuw; ,d;#ud;]; fk;gdpapy; (All State Insurance Company),Ue;j 150>000 nlhyu; gzj;Jf;fhfNt ,J ele;jJ vd;gJ
,yFthf nra;j fz fpd;whu;. , Ngud;khupd gpd;du; f tof;Fj; j Jf;Fupa f sT fhy 1998Mk; M (Mjhuk;
thfd t Nkhrb
2002Mk; ele;jJ. thfdKk thfdKk filfs; Nkhjy; Kiwg;ghl
Reporting tpl;L jj Clhf th fSf;F e el;l el;l ,t; nra;j fztd; epue;jukhff; fk;gp vz;Z
tpU thfdq;fSk; Nkhjpajpy; Vw;gl;l fpd;whu;. ,t;tpU Foe;ijfSk; jq;fs;
tpgj;J khjpupj; njupatpy;iy vd;w Ngud;khupd; mutizg;gpy; tsu;e;J>
re;Njfk; xU egupd; fhg;GWjpf; fk;gdpf; gpd;du; fhg;GWjpf; fk;gdpf;F vjpuhf
Fg; Gyg;gl;lJ. mLj;jJ vd;d? ,U tof;Fj; jhf;fy; nra;J jhapd; kuzj;
fhg;GWjpf; fk;gdpfspd; Gydha;Tg; Jf;Fupa fhg;gWjpj; njhifapid ,t;t
gpuptpdu;> tpgj;J Kiwg;ghl;L epiya sT fhyj;jpw;Fupa tl;bAld; Nru;j;J
Gydha;Tg; gpuptpdu; ahtUk; $l;lhfr; 1998Mk; Mz;L ngw;Wf;nfhz;ldu;.
Nru;e;J Jg;gwpaj; Jtq;fp> ,J vq;Nf (Mjhuk; ‘nuhwd;Nuh ];uhu;’> brk;gu; 31> 1998)
Nah vd;dNth thfdj;jpy; Vw;gl;l fhaj;jpidf; fhl;b> tpgj;J ele;j ,lk; thfd tpgj;J fhg;GWjp Nkhrb
tPjpapy; ,Ue;J filg; gFjpapy; jpUk; Gk; ,lk; Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; ruptu ,y;yhjpUg;gJk; njupatu> ,J Nkhrb
2002Mk; Mz;L> Vg;uy; 28Mk; jpfjp ele;jJ. jpU.gPw;wu; Gw;nwh]; vd;gtuJ
vd;gJ re;Njfj;jpw;F ,lkpy;yhJ ep& gpf;fg;gl;lJ.
thfdKk; jpU.N[hdp N[dh vd;gtuJ thfdKk; nuhud;Nuh tPjpapy; ,Ue;J filfs; ,Uf;Fk; gf;fk; jpUg;Gk;NghJ Nkhjy; ele;Jtpl;lnjd ‘tpgj;Jf;fs; Kiwg;ghl;L epiyaj;jpy;’ (Collision
jpl;lkpl;L ,UtUk; thfd tpgj;J vd Kiwg;ghl;L epiyaj;jpy; Nkhrbahf Kiwg;ghL nra;J el;l ePjpkd;wj;jpy; epWj;jg;gl;ldu;.
Reporting Centre) Kiwg;ghLfs; nra;J tpl;L jj;jkJ fhg;GWjpf; fk;gdpfs; Clhf thfdq;fSf;F Vw;gl;l rpW fhaq; fSf;F el;l cly; fhaq;fSf;F el;l tpgj;Jf;fs; Kiwg; ghl;L epiyaj;jpy; thfdj;jpw;F Vw;gl;l fhak; vd;gJ rpW curyhf ,Ue;jhYk; mjidg; glk; gpbg;gJ toikahFk;. wpe;J...
ek; ehl;by; xU gonkhop nrhy;thu;fs;: “ngha; nrhd;dhYk; nghUe;jr; nrhy;Y” vd;W. nghUe;jr; nrhy;yj; njupahjjhy; vLf;fg;gl;l glq;fis itj;J trkhf khl;bf;nfhz;lhu;fs;. (jfty;: fhg;GWjp jfty; ikaj;jpd; kpd; fzzp jfty; ikak;)
Mdhy; ,q;F vLf;fg;gl;l glq;fis
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
Ô^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
.203.0344
Smoke detectors, ‘Co’ detectors... 11k; gf;fj; njhlHr;rp...
tPl;L thfdj; jhpg;gplj;jpw;Fk; tPl;Lf;Fk; ,ilapYs;s fjtp id %b itj;jpUg;gJ mtrpak; vd;fpwhh;fs;. mjw;fhd fhu zj;ij tpsf;f KbAkh?
fhq;NfR> Brampton. epr;rakhf. ,JTk; Fsph;fhyq;fspy; Xh; Kf;fpakhf ftdpf;fg;gl Ntz;ba tplakhFk;. thfdq;fspypUe;J ntsp NaWk; tspapy; ‘fhgd;nkhndhf;irl;’ (CO) vdg;gLk; er;R fye;j thATk; cz;L. ,jid Silent Killer vd;Wk; miog;ghh;fs;;. Fsph;fhyq;fspy; ehk; thfdq;fis rpwpJNeuk; jhpg;gplj;jpNy Na ,af;FtJ toik. mt;thwhd Ntisfspy; thfdj;jpd; Gif tPl;Lf; Fs; guthky; jLj;jy; kpf mtrpak;. rpy re;jh;g;gq;fspy; ehk; vNjr;irahf fjtpid jpwe;J tplf;$Lk; vd;gjdhy; jhdpaq;fp Kiw %yk; fjtpid G+l;ba epiyapy; itj;jpUf;ff; $ba (Self control closing device) fUtpia nghUj;jp tpLjy; Ntz;Lk;. ,k;Kiw%yk; rpwhh; fis mjpfk; ghjpf;Fk; ‘CO’er;R thAit tPl;Lf;Fs; Gfhky; jLf;f KbAk;.
rhp Neah;fNs 2008 Mk; Mz;by; fhyb vLj;J itj;jpUf;Fk; vkJ rKjhak; ,Jtiu vj;jidNah gbf;fw;fis fle;J te;jhapw;W. ,dptUk; fhyq;fs; cq;fs; tre;j fhykhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ vdJ cskhh;e;j tpUg;gKk; $l. kyUk; ,g;Gj;jhz;by; rPUk; rpwg;G khf midtUk; ,d;Gw;wpUf;f ,iwa Us; Ntz;b> kPz;Lk; tUk; ,jo;fspy; thrfh; midtiuAk; re;jpg;Nghk; vd;W epiwtilfpd;Nwd;.

Page 16
- 16 -
ƒ¬] ®[≈V_ ÔV©A
-
ƒ¬]ok_
ÿ>VÁÈo√E:
416.706.3530, 905.42 Fax: 905 428 9307 E
\[M¬Ô kVÔTM¬ ÔV©AÆ] (Car Insurense), y Ô
fhg;GWjp tpw;gidapy; 25tJ tUlNritia nra;tjw;F Cf;Ftpj;j vdJ ed;gu;fs;> thbf;i
ngupNahu;fSf;F vdJ md;Gfdpe;j Gj

jha;tPL • [dtup 2008
®[≈V_ ÔV©AÆ]
J tUlNritia njlu;r;rpahf> KONeukhf ed;gu;fs;> thbf;ifahsu;fs;> thrfu;fs; kw;Wk; J md;Gfdpe;j Gj;jhz;L tho;j;Jfs;
cq;fs; ƒ¬]
-
ƒ¬]ok_
-
6.706.3530, 905.428.9299, 905.763.8912
x: 905 428 9307 Email: george14@sympatico.ca
\[M¬Ô°D! ©AÆ] (Car Insurense), y ÔV©AÆ] (Fire Insurance) ÿƒFk]_ÁÈ!

Page 17
jha;tPL • [dtup 2008
tPL thq;FtJ vd;gJ rLjpahf KbntLj;J filapy; xU nghUis thq;FtJ Nghd;wjy;y. ePz;l fhy KjyPL xd;W vd;w mbg;gilapy; nghWg;Gzh;NthL Muhag;gl Ntz;ba tplak;.
vkf;F Njitahd tPl;il thq;Ftjh my;yJ thliff;F vLg;gjh rpwe;jJ vd;gjid xt;nthUtUk; rpe;jpj;J KbntLf;f Ntz;Lk;. tPL thq;FtJ vd KbntLj;jgpd; me;j KbT rhpah dJ vd;w jpUg;jp cq;fSf;Fs; ,Uf;f Ntz;Lk;. tPL thq;fKd; tPL thq;Ftjh cq;fs; tPl;Lj; Njitia thliff;F vd kl;Lk; vLj;J G+h;j;jp nra;tjh rpwe;jJ vd;gij mjd; mD$y gpujp$yq;fis Muha;tjD}L jPh;khdpf;f KbAk;.
thliff;F ,Uj;jy;: nghJthf tPL thq;Fk; nryittpl tPl;il thlif ngw;W ,Uf;Fk; nryT Fiwthdjhf ,Uj;jYf;Fk; fle;j rpy fhyq;fspy; tl;btPjk; Kjy;jukhf tPL thq;Fgthpd; tPl;Lf;flDf;F Fiwthf Ntisapy; thliff;F ,Ug;gijtpl Mortgage Payments Fiwthf ,Ue;jJ vd;gJ cz;ik. MdhYk; thliff;F ,Uf;ifapy; NtW rpy mD$yq;fs; cs;sd. cjhuzkhf xU tPl;by; thliff;F ,Ug;gth; tPl;Lthp nrYj;jj;Njitapy;iy. kw;Wk; guhkhpg;
nrhf;fypq;fk; gpughfud; - tPLtpw;gidg; gpujpepjp -
thliftPlh nrhe;jtPlh rpwe;jJ
Gr; nryT> jpUj;j Ntiyfs; Nghd;w tPl;L chpikahsh;fs; nra;fpd;w nryT fs; nra;aj; Njitapy;iy.
Down Payment, ,ju nryTfs; Nghd;w tw;wpw;F nrytpLk; gzj;ij mjpf tUtha; juty;y KjyPLfspy; Kjypl yhk;. ,jid xg;gpl;Lg; ghh;j;J KbT nra;tJ xt;nthUtuJ jdpg;gl;l nghWg;ghFk;. mjhtJ tPl;by; KjypL tjh my;yJ gpw th;j;jf my;yJ nghUshjhu KjyPLfspy; KjypLtjh rpwe;jJ vd;gij xt;nthUtUk; jk; jk; epiyikfSf;Nfw;g KbT nra;a Ntz;Lk;. FWfpa fhy Nehf;fpy; ghh;f; Fk;NghJ mbf;fb ,lk;khwp Ntiy nra;a Ntz;ba NjitAs;sth;fSf;F thliff;F ,Ug;gJ cjtpahf cs;sJ.
thlifg;gzkhdJ thptpyf;fpw;F fhl;lg; glf;$ba xd;W. Fiwe;j tUkhd Ks;s th;fSf;F xd;uhhpNah thptpyf; Ff;F fhl;lty;y xd;whf thlifr; nryT mikfpwJ. thlifr; nrytpw; Fs; tPl;Lthlif> tPl;by;cs;s mYtyf thlif> th;j;jf ,lthlif> nrhe;j mYtyf> th;j;jfj;jpw;F Njitahd ,lj;Jf;fhd thlif vd;gd mlq;Fk;.
nghUj;jkhf tPl;il itj;jpUj;jy;:
tPl;bd; tpiy fhyj;Jf;F fhyk; mjpf hpj;J tUfpwJ. Mdhy; tPL cq;fs; gpjhd tjptplkhf ,Ug;gpd; mjd; nryT fis thptpyf;fpw;F fhl;lKbahJ.
tPl;bd; flDf;fhd kPs nrYj;Jjypy; Muk;g rpy tUlq;fspy; Kjy;g;gzk; rpwpjsNt fhl;lg;gl;lhYk; gpd;G ntF
Ntfkhf nrYj;jg;g njhif N
Kjy;jukh RRSP vd tPL thq;F xt;nthUt KbAk;. , mbg;gila tpyf;Ff;F ,e;j rYi gth; xUt tPl;il th khfpwJ. tPL thq;f epge;jid jukhf t Ue;J ngw fhyj;jpy; tJk; kw;W
mz;ikf;f gth;fSf;F ntF ,y Fiwe;j nrYj;Jt zkhf “N vdg;gLk; fUjg;gLf tpy; ek;g vd;gth;fs kpd;wp) v jpy;iy. mtjhdk ePq;fs; T cq;fs; njhiff;F mz;ikf; tuyhw;wpNy

liftPlh nrhe;jtPlh rpwe;jJ?
; Nghd;w ;w nryT
; Nghd;w j mjpf ; Kjypl ;J KbT jdpg;gl;l ; KjypL my;yJ jypLtjh Uk; jk; nra;a py; ghh;f; Ntiy h;fSf;F cs;sJ.
fhl;lg; tUkhd thptpyf; thlifr; nrytpw; mYtyf > nrhe;j itahd mlq;Fk;.
l
k; mjpf cq;fs; d; nryT
hJ.
j;Jjypy; y;g;gzk; ;G ntF
Ntfkhf flDf;fhd Kjy;g;gzk; nrYj;jg;gLtjhy; nrhj;jpd; Nrkpg;G njhif Ntfkhf mjpfhpf;fpwJ.
Kjy;jukhf tPL thq;Fgth;fspdhy; RRSP vdg;gLk; Nrkpg;G njhifapypUe;J tPL thq;Ftjw;F Njitahd Kjyhf xt;nthUtUf;Fk; $20,000 tiu ngw KbAk;. ,t;thwhf kPsr; nrYj;jg;gLk; mbg;gilapy; ngwg;gl;l gzkhdJ thp tpyf;Ff;F jifikAilajhf cs;sJ. ,e;j rYif Kjy;j;jukhf tPL thq;F gth; xUth; jd; gpujhd tjptplkhf xU tPl;il thq;Fk; nghOJ kl;LNk rhj;jpa khfpwJ. mt;thW ,d;W Kjy;jukhf tPL thq;fhjtUf;F Five Year rule (5tUl epge;jid) tpjpf;fg;gLtJz;L. Kjy;j; jukhf tPL thq;Fgth;fs; RRSPapyp Ue;J ngw;Wf;nfhz;l gzj;ij 15tUl fhyj;jpy; kPsr; nrYj;j mDkjpf;fg;gL tJk; kw;WnkhU rYifahf mikfpwJ.
mz;ikf;f fhyq;fspy; tPL thq;F gth;fSf;F tPL thq;Fk; glyj;ij ntF ,yFthf;Ffpd;w tplak; mjp Fiwe;j Kw;gzk; (Down Payment) nrYj;JtJ MFk;. mjpFiwe;j Kw;g- zkhf “Nothing Down|| my;yJ "% Down|| vdg;gLk; Kw;gzkpd;wp tPL thq;FtJ fUjg;gLfpwJ. Mdhy; mtw;iw ,yF tpy; ek;gptplyhfhJ. “Down Payment|| vd;gth;fs; “No Fees|| (fl;lzq;fs; VJ kpd;wp) vd;gij cj;juthjg;gLj;Jt jpy;iy. tPl;Lf;fld; njhifia kpf mtjhdkhf vg;nghOJk; ghUq;fs;. ePq;fs; Title ,y; ,Uf;fyhk;. Mdhy; cq;fs; tPl;by; cq;fSf;Fhpa vj; njhiff;FhpaJ vd;gijg; ghUq;fs;. mz;ikf; fhyq;fspyNy tl;b tPjk; tuyhw;wpNyNa mjpFiwthdjhf fUjg;
gLk; tz;zk; Fiwthf cs;sJ. tPL thq;Fk; NghJ jw;NghJs;s tl;b tPjk; mjpfhpf;Fk; epiy vjph;fhyj;jpy; tUk; vd;gij vjph;Nehf;fp mjdhy; vk; Mortgage fl;lzk; mjpfhpf;Fk; vd;gij Ak; fzf;fpl;L ghh;j;J me;j khw;wj;ij vk;khy; rkhspf;f KbAkh vd;gij cWjpnra;tJ mtrpakhFk;.
tPl;L chpikahsh;fSf;F thlifap Ys;sth;fs; Nghyd;wp nryTfs; mjpfk;. MdhYk; Rje;jpuKk; nrhj;JhpikAk; jkf;fhd KjyPl;Lr; nrhj;J Nrkpg;Gk; gpujhd mD$yq;fshf cs;sd.
Fiwe;j tUkhdKs;sth;fs; Ontario Tax Credit for Property Taxes vdg;gLk; nrhj;J thpf;fhd xd;uhhpNah thptp yf;F rYifia ngwyhk;.
70%f;Fk; Nkw;gl;l fdbah;fs; jkf; nfd nrhe;jkhf ,y;yq;fis itj;jp- Uf;fpd;wdh;. mjid tho;tpd; G+uzj;J- tkhf fUJfpd;wdh;. me;j tifapy; FbirNaahdhYk; jkf;nfd;Nwhh; tPL ,Ug;gijg; Nghd;w RfKk; Rje;jpuKk; NtnwjpYk; ,Ug;gjpy;iy.
MODERN OFFICE FOR SALF etPd trjpfs; cs;s mYtyfk; tpw;gidf;F cz;L
Markham & 401
416-833 0152
- 17 -

Page 18
- 18 -
KjyPl;lhsu; Warren Buffet mtu;fSk; fdba gpujku; Stephan Harper mtu; fSk; rPdhitg; gw;wp vr;rupj;Js;sdu;. jpU. Buffett nrhy;Yfpwhu; rPdhtpy; KjypLgtu;fs; vr;rupf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W gpujku; Harper nrhy;fp whu;. fdbau;fs; rPdhtpy; KjyPLgw;wp vr;rupf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W.
,jw;F fhuzk; vd;dntd;why; rPdhtpy; nghUshjhuj;jpy; GiuNahbrf; fplf;Fk; Coy; fhuzkhf rPdhtpd; nghUsjhu tsu;r;rp KbTf;F tuf;$Lk; vd rpy Ma;thus;fs; vjpu;T $wpAs;shu;fs;.
Maxin Pei vd;w Nghuhrpupau; rPdh Kfk; nfhLf;Fk; KjyhtJ gpur;rid Coy;. ,e;j Coy; rPd nghJTlikf; fl;rpapd; mjpfhuj;jpyhd gpbia ,sf;fp murhq; fj;ij KbTf;F nfhz;L te;JtpLk;. ,tupd; ,e;j Ma;T rupahdjh? jpU. Buffet mtu;fSk; jpU. Haper mtu; fSk; mtu;fsJ vr;rupf;if gw;wp kpfr; rupahf ,Uf;fpwhu;fs;. jpU. Buffet mtu; fs; 22 rjj;jpw;F thq;fpa Petro China gq;Ffis 19 Dollor f;F tpw;Ws;shu;. jpU. Harper mtu;fs rPdhtpy; kdpj cupik kPwy;fs; gw;wpAk; rPdhtpd; fdba nrhj;Jf;fs; thq;Fjy; gw;wpAk; vr;rupf; ifahf cs;shu;.
rPdhgw;wp jpU. Pei mtu;fs; NkYk;
khwd; nry;iyah - epjp jpl;lkply; MNyhrfH -
Coy; rPdhtpy; xU yhgfukhd njh
njuptpf;ifapy; rPdh xU Mafia ehL. xU Coy; epiwe;j tu;f;fj;jhy; Msg; gLtJ. nghJTlikf; fl;rpapd; mq;fj;j tu;fs; NkypUe;J fPo;tiu Coy; epiwe;jtu;fs;. ,jdhy; ,e;j fl;rp rPu; jpUj;jq;fisf; nfhz;LtuNth my;yJ gjtpiag; gfpu;e;J nfhs;Sk; [deha fr; rPu;jpUj;jq;fis eilKiwg;gLj; jNth Kbahky;; ,Uf;fpwJ.
rpyu; epidf;fyhk; nghJ epfo;thf ,Uf;Fk; Coy; nra;jtu;fSf;fhd kuz jz;lidfs; cyf ehLfisAk; kf;f
isAk; Vndd;why xU rpwpa fs;. 190>0 Fw;wk; rh tPjkhd ePf;fg;gl;L vr;rupf;if sdu;. 6tPj fg;gl;ld. fisg; ng nry;tjw;f ,jdhy; ,lUk; (r eltbf;if
1980y; kpf mjpfhupfs apy; jpUbd fSk; yl
Coy; ep apd; ngW ,J Vio kpff; Fw khw;wtjh fzpg;gPL rPdhtpy; e Mz;L el thrpf;F vd nju Nkyhd (Criminal) vd;Wk; $ gupkhw;wq fspy; f ele;Js;s ehLfspy;

; rPdhtpy; xU yhgfukhd njhopy;;
jha;tPL • [dtup 2008
fia ehL. y; Msg; ; mq;fj;j Coy; fl;rp rPu; my;yJ [deha iwg;gLj;
epfo;thf hd kuz Ak; kf;f
isAk; Vkhw;Wtjjhf ,Uf;fpwJ. Vndd;why; xU Coy; nra;Nthupdhy; xU rpwpa gFjpapdNu jz;bf;fg;gLfpwhu; fs;. 190>000 fl;rp cWg;gpdu;fs; Coy; Fw;wk; rhl;lg;gl;lNghJk; mjpy; xU 20 tPjkhd khdtu;fNs fl;rpapypUe;J ePf;fg;gl;Ls;sdu;. VidNahu; ntWk; vr;rupf;if kl;LNk ngw;Wf;nfhz;Ls; sdu;. 6tPjj;jpdu;kPJ tof;Ffs; njhLf; fg;gl;ld. 3tPjj;jpdNu fLk; jz;lid- fisg; ngw;wdu;. CoYf;fhf rpiwf;Fr; nry;tjw;fhd tpfpjhrhuk; 100y; 3 MFk;. ,jdhy; rPdhtpy; Coy;> Fiwe;j ,lUk; (risk) kpFe;j tuTk; jUk; xU eltbf;ifahFk;.
1980y; kpff; Fiwe;j vz;zpf;ifahd mjpfhupfs; xU kpy;ypad; Yuan tiu apy; jpUbdhu;fs;. ,Ue;Jk; gy mjpfhhup fSk; yl;rf;fzf;fpy jpULfpwhu;fs;.
Coy; epiwe;j mjpfhupfs; 3% GDP apd; ngWkjpia jpUb ,Uf;fpwhu;fs;. ,J Vio kf;fspd; nry;tj;ij xU kpff; Fwpg;gpl;l fl;rp mYtu;fSf;F khw;wtjhFk;. Mdhy; xU KOikahd fzpg;gPL ,ijtplf; $lthFk;. rPdhtpy; epy rPu;jpUj;j mikr;R fle;j Mz;L ele;j nrhj;J gupkhw;wjpy; miu thrpf;F Nky; rl;lj;jpw;F KuzhdJ vd njuptpj;Js;shu;fs;. xU Million Nkyhd gupkhw;wq;fs; Fw;wtpay; (Criminal) rl;lq;fSf;F Kuzhdit vd;Wk; $wg;gl;Ls;sJ. ,e;j nrhj;J gupkhw;wq;fSf;F vjpuhf gy ,lq; fspy; fyfq;fSk; td;nray;fSk; ele;Js;sd. ,e;j td;nray;fs Nkw;F ehLfspy; Clfq;fspy; ntspahftpy;iy.
murhq;fk; ,d;Wk; 35%khd nghUsh jhu eltbf;iff;F fhuzkhf ,Uf;fp wJ. ,J tq;fpj;Jiw> rf;jp tsk;> ,aw;iftsk; vd;w Jiwfisf; fl;Lg; gLj;jp tUfpwJ. murhq;fk; tpiyfs;> tl;b tPjq;fis fl;Lg;gLj;jp tUfpwJ.
cyfpy; Coy; murhq;f KjyPLfspy; njhlu;ghf ,Ue;Js;sJ. ,e;j Coy; rfjpf;Fs; rPd murhq;fk; rpf;Fz;Ls; sJ. ,jdhy; ,e;j rPd muR rPu;jpUj; jq;fs; vijAk; nra;aKbahJ cs;sJ. rPdhtpd; tq;fpj;Jiw gytPdkhf cs;sJ. #oy; mRj;jkilfpwJ. rl;l mKyhf;fk; KOikahdjhf ,y;iy. nghJr; Rfhjhuj; Jiw kf;fspd; Njitf;fhf tsu;r;rpailatpy;iy.
,e;j rPdhtpd; epiy Nkw;F ehl;L KjyPl;lhsu;fspd; KjyPLfSf;F ghjf khf tuyhk;. ,e;j Coy; Neu;ikahd tu;j;jfq;fis tsutplhJ. ,e;j Coy; Nkw;F ehl;ltupd; International Perpety right Nfypf;$j;jhfpwJ.
,e;j Coy; fhuzkhf rPdh gy ru;t Njr uPjpahf xj;Jf;nfhz;l xg;ge;jq; fis nraw;gLj;jKbahJ cs;sJ. rPdh xU Coy; epiwe;j muR. mij xU gq;fhspahf Vw;Wf;nfhs;s KbahJ vd;fpwhu; Pie mtu;fs;.
ag;ghd;> njd; nfhupah> jha;thd;> jha;yhe;J> ,e;NjhNdrpah Nghd;w ehL fs; fle;j fhyq;fspy; Coy; fhuz khf gy nghUshjhug; gpur;rpidfs; te;Js;sd. rPd ,jw;F tpjptpyf;fhf ,Uf;f KbahJ.

Page 19
jha;tPL • [dtup 2008
%ypifj; jahupg;Gf;fs; G r
cq;fs; KbAjpu;it jLf;fTk; kPz;Lk; jiykapu; tsuTk; kpf cd;djkhf njhopy; GupfpwJ vtkhl;bd; %ypif xsljk;! cynfq;Fk; gy;yhapuf;fzf;fhdtupd; ghuhl;Ljiyg; ngw;w %ypifj; jahupg;G. ,g;NghJ vtkhl;bd; rhk;G+Tk; fpilf;fpwJ.
Tel: 416•264•8787
f;Yhl;bayh
ghdkhdJ kpFjpahd cly; nfhOg;ig Fiwf;ff; $baJk;> Cikr; rij ngUFtij jLf;fTk;> nfhOg;gpdhy; tpisaf; $ba nfLjpapid fl;Lg;gLj;jTk; toptFf;fpwJ.
,aw;if %ypifahd kUjhz;b nfhz;L nra;ag;gLk; ,t; ik cq;fs; jiy KbiaAk; ed;F guhkupf;fpwJ.
www.dreamron.ca
kpf tpiutpy; INu
lagPd FO Fi fz Ne tU kl gh
nfhd;rplhg;
,aw;if %ypifapyhd jiy Kb ik
Nyhq;iy/g; mUe;Jtjd; %y ntspj;Njhw;wj;i jplfhj;jpujd;ik nra;J nfhs;sy
,q;NfAk; tpw;gidahfpd;wd!
New Spicy Land
Jaffna Super Store 416 292 9769
416 289 8812 Daily Needs
M&S Convenience 416 490 7703
416 444 8202
www.amazonhealthcare.com 2602,E

pg;Gf;fs; Gjpa bird;fspy; rNghdh fhg;Gfs;
Tel: 416•264•8787
hdJ
lagPdh
,J clypy; kpFjpahd f;ff; rij ;fTk;> saf; pid ;jTk; ;fpwJ.
www.mediherbs.ca
kpf tpiutpy; INuhg;gh vq;Fk; tpw;gidahftpUf;fpd;wd
FOf;Nfhrpid Fiwf;ff;$baJ. fz;bg;ghf ePupopT Nehapdhy; tUe;Jgtu;fs; kl;LNk ghtpf;fNtz;baJ.
nfhd;rplhg;
kyr;rpf;fYf;F vjpuhf Nghl;bapLk; rf;jptha;e;jJ. clypypUe;J fopTg; nghUl;fis ,aw;ifahd Kiwapy; ntspNaw;Wtjw;F cjTfpwJ.
Nyhq;iy/g;
,jid jpdKk; mUe;Jtjd; %yk; vkJ ruPuj;jpd; ntspj;Njhw;wj;ijAk; jplfhj;jpujd;ikiaAk; tpUj;jp nra;J nfhs;syhk;.
Jaffna Super Store 416 289 8812 M&S Convenience 416 444 8202
Eera Super Market 416 269 2622 Durcaa Supermarket. 905 796 6762
althcare.com 2602, Eglinton Ave East (Midland/ Eglinton)
- 19 -

Page 20
- 20 -
"your
fashion is vision"
ÂVÔˆÔ›] cflƒ¬Ô‚ our
S p e c i a l i z e d i n K i d s w e a r
applewood shopping plaza 1077 north service road 25, mississauga, on p.
905 281 8444 f. 905.281.3042, e-mail: visionfashion@gmail.com

"your
fashion is our vision" ÂVÔˆÔ›][ cflƒ¬Ô‚¶D
w e a r
jha;tPL • [dtup 2008

Page 21
jha;tPL • [dtup 2008
Siv
CEYLINGO FINANCIAL GROUP.
2929 Lawrence ave east, suite 203 Scarborough, ON M1P 2S8

Siva Ratnasingam Mortgage Consultant 416.430.0111
2005, 2006 Diamond award winner No. 1 Invis Mortgage agent in Canada
Karuna Gobalapillai Mortgage Consultant 416.430.0111
- 21 -

Page 22
- 22 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 23
jha;tPL • [dtup 2008
vdf;Fj; jpBnud;W Ntiy ,l khw;wk; je;Jtpl;lhu;fs;. vdJ tPl;il cldbahf tpw;fNtz; ba #o;epiy. ,J fLq; Fspu; fhyk; vd;gjhy; tPl;il tpw;gjpy; rpukk; ,Uf;Fkh?
fLk; Fspu;fhyj;jpy; tPLfs; tpw;fg; NghLtjpy; rpy rpukq;fs; ,Ue;jhYk; rpy ed;ikfSk; ,Uf;fj; jhd; nra; fpd;wd. xU tPL tpiutpy; tpw;gidah tJ 2 Kf;fpakhd fhuzpfsp;y; jq;fp As;sJ. xd;W tpiy. ,uz;lhtJ tPl;bd; ntsp> cs; moF. vg;gbg;gl;l epiyapy; ,Uf;Fk; tPLk; me;j tplaj;ijf; fUj;jpy; nfhz;L rupahd tpiy Fwpf;fg;gl;lhy; tpw;gid Jupjkhf elf;Fk;. ,ij xU mDgtKs;s tPL tpw;gidKftu; %ykh fr; ruptur; nra;Jnfhs;s KbAk;.
tPl;bd; cs;NsAk; ntspNaAk; mofha; itj;jpUg;gnjd;gJ KOf;f KOf;f cq;fspy;jhd; jq;fpAs;sJ. rpukq;fs; rpytw;iwf; Fwpg;gpl;lhy;...!
•
cjLfspy; Gd;difia itj;jpUq ntw;wp cq;fs; $lNt ,Uf;Fk
gdp tpOe;jpUf;Fk; ehl;fspy; tPl;ilg; ghu;itapl cs;Ns tUgtu;fspd; ghj mzp epiwa my;yJ G+q;fh ,Ue; jhy; ruptug; ghu;f;f KbahJ.
$iuiaAk; •
ed;F ghu;f;f Kbahjp Uf;fyhk;.
•
gdp tpOe;jhy; cldbahf mfw;wg; gl Ntz;Lk;.
•
tPl;bd; XLghijAk;> thrYk; Jg;gu thf;fg;gl;L tOf;fy; epiyiaj; jtpu;f;f Ntz;Lk;. ed;ikfs; rpy...!
•
fLk; Fspu;fhyj;jpy; epiwa tPLfs; tpw;gidf;F ,Ug;gjpy;iy. Mjyhy; cq;fs; tPl;Lf;Fg; Nghl;bahf NtW
tPLfs; tpiuth
•
fl;lha (Seriou ,e;ehl MfNt tpiuth mjpfk;.
nra;a Nt
•
tPl;il xU tPL nfhz;L mjpy; v gLj;jy nfhs;S Ntiyi
•
tPl;Lg; xUti Nrhji iag; n mwpf;i Fwpg;gpl fisA
•
gdp tpO nra;Ji
•
tPl;bd; Gifg;g xU m itj;jpU spy; vg fs; gh
ntw;wpf;F
Attitude N Kf;fpakhf Yk; kd njhopw;gL A=1 B=2 Mq;fpy v Attitude v vd;W ghu =100) jpl 100 rjtPj Ntnwd;d
Njhk]; m fz;Lgpbf Nrhjidf epiyapy; “cq;fs; vd;W $ mg;gb> m ahd Ki fpNwNd” xspuitj

fspy; Gd;difia itj;jpUq;fs; tw;wp cq;fs; $lNt ,Uf;Fk;
- 23 -
Kbahjp
mfw;wg;
k; Jg;gu piyiaj;
tPLfs; Mjyhy; hf NtW
tPLfs; ,y;yhjgl;rj;jpy; cq;fs tPL tpiuthf tpw;fg;gl tha;g;Gz;L.
•
fl;lhak; tPL thq;f Ntz;batu;fs; (Serious Buyers) khj;jpuNk ,e;ehl;fspy; tPL ghu;f;f tUthu;fs;. MfNt> Fiwthdtu;fs; ghu;j;jhYk; tpiuthf tpw;gidahFk; re;ju;g;gk; mjpfk;.
nra;a Ntz;bait
•
tpQ;Qhdp. That is winning attitude.
Ego Ntz;lhk;.
•
cjLfspy; vg;NghJk; Gd;difia itj;jpUg;gtu;fs; ntw;wpiaAk; $lNt itj;jpUg;ghu;fs;.
•
 mJ cq;fis cq;fsplkpUe;Nj jdpikg;gLj;jptpLk;.
•
ePq;fs; vt;tsT jpwikrhypahf> Neu;ikahdtuhf> ngupa gjtp tfpg; gtuhf ,Ue;jhYk; cq;fsplk; ,dpik ahfg; goFk; jd;ik ,y;iynadpy;
tPl;il tpw;gidf;Fg; NghlKd;du; xU tPL tpw;gid Kftiuj; njhlu;G nfhz;L cq;fs; tPl;il te;Jghu;j;J> mjpy; vd;d jpUj;jNtiyfs;> moF gLj;jy;fs; nra;a Ntz;Lnkd mwpe;J nfhs;Sq;fs;. cldbahf me;j
mj;jid jFjpfSk; tPz;. kw;wtu;f isf; fhZk;NghJ Gd;difAq;fs;. mJ Gjpatu;fshf ,Ue;jhYk; rup> mjw;fhd gyid ePq;fs; fhZk; NghJjhd; Gd;difapd; kfj;JtNk cq;fSf;Fg; GupAk;!
Ntiyiar; nra;aj; njhlq;Fq;fs;.
•
tPl;Lg; gupNrhjfu; (Home inspector) xUtiu mioj;J tpl;ilg; gup Nrhjid nra;J> mtupd; mwpf;if iag; ngw;W itj;jy; ey;yJ. me;j mwpf;ifapy; VJk; gpio jpUj;jq;fs; Fwpg;gplg;gl;bUe;jhy; me;jj; jpUj;jq; fisAk; nra;J Kbj;jy; ey;yJ.
•
gdp tpOe;jJk; mfw;w Vw;ghLfisr; nra;Jitj;jpUj;jy; ey;yJ.
•
tPl;bd; cs;Ns ntspNa vLj;j Gifg;glq;fs; ,Ue;jhy; Njb vLj;J xU my;gk; xd;iw Maj;jg;gLj;jp itj;jpUe;jhy; gdp ,y;yhj ehl;f spy; vg;gb ,Uf;Fnkd;gij kw;wtu; fs; ghu;itapl cjtpahf ,Uf;Fk;.
Nrhk;Ngwp rhkpAk; rPlDk; FUTk; rPlDk; tpbfhiyapy; jiuapy; mku;e;jpUe;jdu;. FU nrhd;dhu; - “ad;diyj; jpwe;JtpNld;. fhw;W tul;Lk;” vd;W. mjw;F rPld;> “jpwe;J tplj;jhd; tpUg;gk;. Esk;G> < te;J tpLk;. Ntz;lhk;” vd;whd;. FU: miwf;Fs; tpsf;if Vw;wpdhy; ey;yjy;yth? rPld;: tpiutpy; #upadpd; ntspr;rk; te;JtpLk;jhNd. Vd; vz;izf;Fr; nrytopg;ghd;? FU: rup> me;jf; fjpiuia vdf;fUfpy; nfhz;L thNtd;> cl;fhu. rPld;: ePq;fs; Kjy; nrhd;d ,uz;L NtiyfisAk; ehd;jhNd ftdpr;Nrd;>
ntw;wpf;F topfs;
,ij ePq;fs; nra;ayhk;jhNd!
tptfuj;J Attitude Ntz;Lk;. xUtd; ntw;wpaila
ez;gp: cdf;F tptfuj;J ngw;Wj;ju Kf;fpakhfj; NjitahdJ mtd; nty;
cd;u Nyhau; vt;tsT fees thq;fpdhu;? Yk; kdg;ghd; ikAld; (Attitude)
kw;wts;: Nyhau; vd;u fztDila njhopw;gLtJjhd;. Attitude is everything.
gioa ez;gdhk;. jd;u ez;gDf;F A=1 B=2 C=3...... Z=26 vd;W xt;nthU
cjtpnra;apwJf;fhf free Mfr; nra;J Mq;fpy vOj;Jf;Fk; kjpg;Gf; nfhLj;J
jhwhuhk;! Attitude vd;gjd; $l;Lj;njhif vd;d vd;W ghu;j;jhy; (1+20+20+9+20+21+4+5 =100) jplkhd kdJld; nra;Ak; vJTk; 100 rjtPjk; ntw;wpiaj; jUk; vd;gjw;F Ntnwd;d tpsf;fk; Njit?
nra;Ak; njhopy; nja;tk; xt;nthUtUk; jhd; nra;Ak; njhopiy kjpj;J me;j Mapuk; KiwfSk; gpio ahd Kiwfs; vdf; fz;Lgpbj;jpUf; fpNwNd” vd;whuhk; cyifNa kpd;%yk;
jdp!. Nfhtpy; xd;wpy; fl;blg; gzp ele;Jnfhz;bUe;jJ. mq;Nf Ntiy ahl;s; fw;fisr; Rke;Jnrd;W Xuplj; jpy; nfhl;bf;nfhz;bUe;jhu;fs;. mtu;f spy; xUtid xU ngupatu; ,il epWj;jp> vd;d nra;Jnfhz;bUf;fpwha; vd;W Nfl;lhu;. ‘ghu;j;jhy; njupatpy; iyah? fy; Rke;Jnfhz;bUf;fpNwd;’ vdg; gjpy; te;jJ. rpwpJ Neuj;jpd;gpd;
xspuitj;j ngUikf;Fupa me;j
25k; gf;fk; ghu;f;f...
Ô
Ú
s
D
[
Ô
¬
√
Ú Œ

Page 24
- 24 -
Unique Financial & Business Solutions Inc
One Stop for all Your Fin
We Offer
• FREE Mortgage Consultation
• Residential & Commercial
• Business Loan & Personal Loan
• Real Property Marketing
• Life Insurance
• All Accounting and Bookkeeping services
COMMERCIAL MORTGAGE
• Commercial Interest starts from 5.5%
• New Business Loans
Harry 416.856.4276
•
•
÷Èkƒ goÈVƒÁTM•¶[ T‚|¬ÔVTM Ô¶–>
• Ist & 2nd Mortgage
• Commercial Mortgage
• Re-Finance to get rid of your loans
• Bridge Financing
• Cottage Properties Financing
• Up to 90% LTV
• Non-Permanent Resid
• Rental Properties Fina
K.N. KANNAN Mortgage Consultant Tel: 416-854-6183 Montréal: 1-514-787-9486 Office: 416.273.8232 Fax: 416.214.1999 inviskana@gmail.com, www.invis.ca
90 Kennedy Rd. S., Unit C, Brampton 701 Evans Ave., Suite 600, Toronto, On M9C 1A3 GTA

jha;tPL • [dtup 2008 Unique Financial Business Solutions Inc.
all Your Financial Needs
Harry
Kannan
Lingan 416.856.4276
416.854.6183
416.830.2700
COMMERCIAL MORTGAGE
tarts from 5.5% • Bussiness Loans
• New Plazas
oÈVƒÁTM•¶[ T‚|¬ÔVTM Ô¶–>sÿ√≈
Cottage Properties
• Self-Employed Financing
• No Money Down Mortgage Up to 90% LTV Non-Permanent Residents Rental Properties Financing
ANNAN
4-6183 514-787-9486
Head Office: GTA Square 256 & 257 - 5215 Finch Avenue East, Scarborough, ON. M1P 5H4 Branch: 16 – 2857 Lawrence Avenue East, Scarborough, ON. M1P 2S9

Page 25
jha;tPL • [dtup 2008 cjLfspy; Gd;difia...
25k; gf;fj; njhlHr;rp...
,d;ndhUtdplKk; ,Nj Nfs;tpiaf; Nfl;lhu;. ‘vd; FLk;gj;Jf;Fr; rhg;ghl;Lf; fhf cioj;Jf; nfhz;bUf;fpNwd;’ vdg; gjpy; te;jJ. %d;whtjhf xUt dplKk; ,Nj Nfs;tpiaf; Nfl;lhu;. ‘ehd; nja;tj;Jf;Ff; Nfhapy; fl;Lk; gzpapy; gq;nfLj;Jf;nfhz;bUf;fpNwd; vd;whdhk;. Mf ,e;j %d;W NgUk; nra;Ak; Ntiy xd;nwd;whYk;> %d;whktd; eP ,we;j gpd;Dk; cdf;fhf ,d;ndhU cyfj;ijNa$l mtd; gilj;J itj;jpUf;ff;$Lk;. mjdhy; ek;gpf;ifNahL ,U” vd;whu;. jtW
mupJ mupJ khdpluha;g; gpwj;jy; mupJ vd;ghh;fNs. ,J jtW vspJ vspJ khdpluha;g; gpwj;jy; vspJ mupJ mupJ khdpluha; tho;jy; mupJ.
ePq;fNs vLj;Jr;nry;Yq;fs;.
Gj;jh; Ch; Cuhf nrd;W nfhz;bUe;j Ntis. xU Cupy; Gj;jiu kf;fs; jhWkhwhfj; jpl;bdhh;fs;. mth; rpupj;j gbNa ,Ue;jhh;. ,t;tsT jpl;Lfpwhh; fNs cq;fSf;F mtkhdkhapy;iyah vd;W jpl;bath;fs; Nfl;lhh;fshk;. mjw; Fg; Gj;jh;; ,jw;F Kd;dh; nrd;w Cupy; vd;id ntFthfg; Gfo;e;jhh;fs;. goq;
fs; ,dpg;G tiffs; je;J cgrupj;jhh; fs;. vijANk ehd; Vw;Wf; nfhs;s tpy;iy. ,q;F vLj;JtuTkpy;iy. mth;fNs mtw;iw jpUg;gp vLj;Jf; nfhz;L nrd;whh;fs;. mNjNghyj;jhd; ,q;Fk; cq;fs; jpl;Lf;fs; vijAk; ehd; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. ePq;fNs jhd; vLj;Jr;nry;yNtz;Lk; vd;whuhk; mikjpahf.
mgpg;gpuhaq;fs; khWgLk;
G+idapd; gy;iyg;gw;wp Nfl;Lg;ghUq; fs;. mjd; Fl;b xd;W nrhy;Yk;. vyp xd;W nrhy;Yk;
eiuKbAk; ngha;Ak;
mg;ghtpd; jiyapy; rpy eiuKb ,Ue; jijf;fz;l rpWtd; mJ Vd; vd;W mg;ghitf; Nfl;lhdhk;. eP nrhy;Yk; xt;nthU ngha;f;Fk; mg;ghTf;F xU jiyKb eiuf;Fk; vd;W Gj;jprhypj; jdkhfg; gjpy; nrhd;dhuhk; mg;gh.
mLj;jfz mJjhNd mjhtJ jiyAk;
KJika
xUtd; , apy; tpthf mJ Vd; vd;why; vdyhk;. ,d;Dk; MWjy; g ,J vg;gb
fypfhyk; fypfhyk; Nfl;lhdhk tPug;gidg mg;gFjpa jhh;fshk;. td; kid khjpup m mth;fis
RUBA
®o ØflE

- 25 - ia...
grupj;jhh; nfhs;s kpy;iy. vLj;Jf; hyj;jhd; vijAk; ePq;fNs vd;whuhk;
gLk;
;Lg;ghUq; ;Yk;. vyp
k;
b ,Ue; d; vd;W nrhy;Yk; f;F xU j;jprhypj;
g;gh.
,q;Nf rpiwapy; ,Uf;f Ntz;batd; mLj;jfzk; mr;rpWtd; nrhd;dJ>
uhkhazk; NgRwhd;. Mdhy; uhkhazk; mJjhNd ghh;j;jd; cq;fl mg;ghTf;F
nrhy;y Ntz;ba gpNukhde;j rhkp rpiw mjhtJ vd;u jhj;jhTf;F Vd; KOj;
apy; ,Uf;fpwhh;. ,J jhd; fypfhyk;. jiyAk; eiuKb vz;L.
KJikapy; tpthfk;
ahh; kilad;
Mrpupah; guPl;irj;jhs; jpUj;jpf; nfhz; xUtd; ,sikg;gUtk; ghjpfle;j epiy
bUe;jhh;. rpwpJ J}uj;jpy; khzth;fs; apy; tpthfQ; nra;a Kide;jhd;. ez;gd;
,UtupilNa rz;il. eP jhd; kilad; mJ Vd; vd;W Nfl;f, “ey;y kidtp
vd;whd; xUtd;. ,y;iy eP jhd; vd;why; fhj;jpUe;jJf;F ey;y gyd;
kilad; vd;whd; kw;wtd;. J}uj;jpy; vdyhk;. Nkhrkhd kidtpnad;why;
,th;fs; rz;ilia jpBnudf; fz;l ,d;Dk; nfhQ;rf; fhyk; jhNd vd
Mrpupah; Nla;. ,q;f ehd; xUj;jd; MWjy; gl;Lf;nfhs;syhk; vd;whdhk;.
,Uf;fpwd; vz;L njupNay;iyahf;Fk; ,J vg;gb ,Uf;F
vd;whh;...???
fypfhyk;
tPl;L Qhgfk; fypfhyk; vd;why; vd;d vd;W xUtd; Nfl;lhdhk;. tPug;gidg; gpbf;fr; nrd;w nghyp]hh;> mg;gFjpapy; rpy ngz;fisf; fw;gopj; jhh;fshk;. mijawpe;j tPug;gd; kw;w td; kidtpapy; Mirg;gl;l uhtzd; khjpup mopQ;R NghapUtPq;f vd;W
kidtpaplk; rz;il Nghl;Ltpl;L 3ehs; tPL nry;yhjth; Xl;lYf;F te;jhuhk; Mwpd NjePh; Urpapy;yhj fwpAk; gioa ,bag;gKk; nfhz;Ltur; nrhy;yp Xl;ly; Copah; ,lk; nrhd;dhuhk;. rh;th; Vd; vd;W Nfl;f “tPl;L Qhgfk; te;Jtpl;lJ” vd;lhuhk;. mth;fisj; jpl;bdhdhk;.
njhFg;G : fU fe;ijah
®o ØflE› ÿ>V_ÁÈBV...?
RUBAN PEST CONTROL
KANTHAN 416•291•3997
T|Ô^ ÿ>V¶Ï\VΩ T|Ô^ ÿ>VauƒVÁÈÔ^ sBV√V ́ WÁÈB∫Ô^ g ̨B ∂ÁTM›m ÷¶∫ÔπKD ®o, ØflE› ÿ>V_ÁÈÔÁ· ∂≈ok ¿¬Ô ∂Áw•∫Ô^!

Page 26
- 26 -
fdba epjpke;jpup [pk; gpshfu;b (Jim Flaherty) 2007Mk; Mz;L KbAk; jWthapy;> nra;j – nra;atpUf;Fk; gzpfisg;gw;wpa fUj;Jf;fisg; gfpu;e;J nfhz;bUf;fpwhu;. mtu;> jk;Kila gzp iaj; jpwk;glr; nra;fpwhu;. jdpegu; tU khd tupfs; FiwAk; vd;w epidg;ig kwe;JtpLq;fs; vd;W $wpapUf;fpwhu;. ,tu; ,jw;F Kd;dhy; [dtup 1> 2007 ,ypUe;J fzf;fplg;gLk; jdpegu; tUkh dtup Muk;g tpfpjj;ij 15.5 rjtPjj;jp ypUe;J 15 rjtPjkhff; Fiwj;jtu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk;> mbg; gil tUkhdtup tpjptpyf;Fj; njhif iaAk; 8929 lhyu;fspypUe;J 9600 lhyu;fshf cau;j;jpapUe;jhu;. ,g;gb kf;fSf;F ed;ikfisr; nra;jtu;> jpBnud;W Vd; ,g;gbg; NgRfpwhu;? fhuzk; ,y;yhky; ,y;iy. gytPdk; milAk; mnkupf;fg; nghUshjhuk; fdlhitg; ghjpf;Fk; vd;W mtu; cWjpahf ek;G tJjhd; fhuzk;.
ehl;bd; epjpke;jpup> ehl;bDila vjpu; fhy epjpepiyikia Mz;L ,Wjpapy; MuhAk;NghJ ehk; ek;Kila tPl;bd; epjp epiyikiaAk; Gj;jhz;by; (2008) jpl;lkpl Ntz;lhkh?
xd;uhwpNah khepyj;jpy; 2003,ypUe;J njhopy; cw;gj;jpj; Jiwapy; 150000Ntiy ,og;Gf;fs; Vw;gl;bUg;gjhfg; Gs;sp
fhRNkNy fhRtUk; NeukpJ.
ngup Kj;Juhkd; - epjpj;Jiw MNyhrfu; -
tptuq;fs; njuptpf;fpd;wd. ,e;j epiy 2008,y; njhlu;tjw;fhd rhj;jpaf; $W fs; epiwaNt cs;sd. xt;nthUtUk; jhk; nra;Ak; Ntiy fdlhtpy; vt;t sT epue;jukhdJ my;yJ epue;jukw;wJ vd;W rw;Nw rpe;jpj;J> mjw;Nfw;g tuT nryTfisAk;> Nrkpg;Gf;fisAk; 2008 ,y; jp;l;lkpLtJ Gj;jprhypj;jdkhf ,Uf;Fk;.
nghJtpy;> %d;wpypUe;J MW khjq; fSf;fhd tPl;Lr; nryTfSf;fhd gzj;ij vspjpy; vLf;ff;$ba mNj rkaj;jpy; fzprkhd tl;biaAk; juf; $ba tq;fp Nrkpg;Gfspy; itj;jpUg;gJ ey;yJ. Nrkp;g;Gf; fzf;fpNyh nrf;fpq;
fzf;fpNy Ue;jhy; t NjitfS tiuaiw $Ljy; t vd;W nrh Nghl;L i NkYk;> 20 ,Jtiu
tu;fs; epi te;Jtpl;l Fs; Mu;M yhk; vd vd;gJ t vd;W nr

fhRNkNy fhRtUk; NeukpJ.
jha;tPL • [dtup 2008
;j epiy paf; $W hUtUk; py; vt;t ;jukw;wJ w;g tuT Ak; 2008 pj;jdkhf
khjq; Sf;fhd a mNj Ak; juf; j;jpUg;gJ nrf;fpq;
fzf;fpNyh gzj;ijg; Nghl;L itj;jp Ue;jhy; tl;b xd;Wk; tuhJ. mtrufhy NjitfSf;fhd gzj;ijAk; fhy tiuaiwf;Fl;gLj;jhj> mNj rkaj;jp;y; $Ljy; tl;b juf;$ba [pIrp (GIC) vd;W nrhy;yg;gLk; tq;fp itg;Gf;fspy; Nghl;L itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> 2007f;F Mu;Mu;v];gp f;F vd;W ,Jtiu epidj;Jg; ghu;f;fhky; ,Ue;j
tu;fs; epidj;Jg; ghu;f;fNtz;ba Neuk; te;Jtpl;lJ. gpg;gputup khjk; Kbtjw; Fs; Mu;Mu;v];gp apy; vt;tsT Nrkpf;f yhk; vd;W jpl;lkplyhk;. Mu;Mu;v];gp vd;gJ tajhd fhyj;jpw;fhd Nrkpg;G vd;W nrhy;yg;gl;lhYk; eilKiwapy;
tupfisf; Fiwf;Fk; xU ey;y rhjd khfNt ,Ue;JtUfpwJ. tUthapy; xU gFjpia ey;y Ntiyapy; ,Uf;Fk; fhyj;jp;y; Mu;Mu;v];gpapy; Nrkpj;;jhy; me;j Mz;bw;fhd tupfs; FiwAk;. Vw;;fdNt rk;gsj;jpy; tup gpbf;fg;gl; bUe;jhy; FiwAk; tupapd; fhuzkhf Mu;Mu;v];gpapy; gzk; Nghl;ljpdhy; murhq;fj;jplkpUe;J kPsspg;G my;yJ Vw;fdNt nrYj;jpa tupapy; xU gFjp> fhNrhiyahff; fpilf;Fk;. gpwF vg; NghjhtJ Ntiyapy;yhky; Nghdhy;> me;jr; rkaj;j;py; ,e;j Mu;Mu;v];gpapyp Ue;J gzj;ij vLj;jhy; murhq;fj;jpw; Ff; fl;Lk; tUkhd tup FiwthfNt ,Uf;Fk;. rpe;jpj;Jr; nray;gLq;fs;.
vjpu;ghuhj fhuzq;fspdhy; Ntiyapy; yhky; ,Uf;Fk; rkaq;fspy; Mu;Mu;v];gp apypUe;J gzk; vLg;gJ vd;gJ eil Kiwapy; ,yhgfukhfTk; gaDs;sjhf Tk; ,Uf;Fk;. mNj rkak; XusT Ntiy epue;juk;> tUkhdk; njhlu;e;J tu topAs;sJ vd;Dk;NghJ> ey;y kpA+r;Rty; epjpr; re;ijfspy; Mu;Mu;v];gp gzj;ijg; NghLtJ rpwe;jJ. kpa+r;Rty; fund,y; Nghlg;gLk; gzj;Jf;Nfh mjd; tsu;r;rpf;Nfh cj;juthjk; xd;Wkpy;iy. mg;gzk; gq;Fr; re;ijapNyNa KjyPL nra;ag;gLfpd;wJ. gq;Fr; re;ijNah rWf;Fkuk; Nghy VWtJk;; ,wq;FtJ khf cs;sJ. Mdhy;> Ie;J Kjy; gj;J tUlq;fSf;Ff; Fiwahky; kpa+r;Rty; gz;Lfspy; Nghl;L itj;jpUf; Fk;NghJ rupj;jpu uPjpahf tq;fp itg;Gf; fis tpl $Ljy; ,yhgk; ,Ue;Njte; Js;sijr; rupj;jpuk; njuptpf;fpd;wJ.
27k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 27
jha;tPL • [dtup 2008
kpa+r;Rty; gz;LfspYk; vj;jidNah tif fs; cs;sd. Mdhy; vy;yhf; fhyq;f spYk; ngUk;ghYk; gyidj; juf;$b ad btpnld;l; gz;Lfs;. ,j;jifa gz;Lfspy; KjyPLnra;Ak;NghJ> me;j gz;Lfs; juk; tha;e;j fk;gdpfspy; Kj yPL nra;jpUf;fpd;wdth> fle;j fhyq;f spy; ,j;jifa gz;bd; tsu;r;rp vj;j ifajhf ,Ue;jJ vd;W Muha;e;J Mu;Mu;v];gp gzj;ij KjyPL nra;a yhk;. ,j;jifa gz;Lfspy; Mjhak; btpnld;l;bypUe;J kl;Lkd;wp ehsil tpy; VWk; gq;Fr; re;ij tpiyapd; fhuzkhf nghUs; Mjhaj;jpYk; (Cap- ital appreciation) ,Uf;fpd;wJ. nghJtpy; cyfk; KOtJNk ey;y btpnld;l; gz;Lfspy; nra;ag;gl;l KjyPLfs; vy; -yhtpjkhd re;ij epytuq;fspYk; Mz;Lf;F Mz;L ngUk;ghYk; tsu;e;Nj te;jpUf;fpd;wd. tpjptpyf;Ffs; epu;thfj; jpwikapd;ikiaf; fhl;Ltjhff; fUJ fpNwd;.
rpyUf;F mnkupf;f lhyu;fspy; KjyPL nra;a Mu;tk; ,Ug;gijf; fhz;fpNwhk;. ,t;thW gpw ehl;L ehzaq;fspy; KjyPL nra;Ak;NghJ cs;s mghaq;fisj; njupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. njupe;J
nfhz;L KjyPL nra;jhy; gpd;du; mjdhy; el;lk; te;jhYk;> njupe;J jhNd nra;Njhk; vd;W kdj;ijj; Njw;wpf;nfhs;syhk;. rpwpa mstpy; gpwehl;L ehzaq;fspy; KjyPL nra;ak; NghJ ngupa el;lNkh> ,yhgNkh te;J tplhJ. Mdhy;> msT khWk;NghJ vjpu; ghuhj tpisTfSf;Fj; jahuhfNt ,Uf;fNtz;Lk;. tpisT kfpo;r;rpiaAk; juyhk;; Jf;fj;ijAk; juyhk;. fdba lhyu; fle;j gy tUlq;fshf mnkupf;f lhyUf;F vjpuhf kjpg;gpy; cau;e;Nj tUfpd;wJ. mj;jifa #o;epiyapy; Nwhay; ghq;fpd; Gs;sptptug;gb 2003- 2006 ,y; xUtUf;F mnkupf;f lhyu;f spy; fpilj;j yhgk; 12.9rjtPjk; vdf; nfhz;lhy; mijNa fdba lhyUf;F khw;Wk;NghJ> ehza khw;W tpfpjj;jpd; fhuzkhff; fpilf;Fk; ,yhgk; fdba lhyu;fspy; 4.1 rjtPjk; kl;LNk.
cq;fs; #o;ep;iyf;Nfw;w epjp MNyhrid fis xU ey;y epjp MNyhrfiur; re;jpj;Jg; ngWq;fs;. gpwF vj;jifa KjyPLfspy; KjyPL nra;a Ntz;Lk; vd;W KbT nra;Aq;fs;. jpl;lkpl;Lr; nray;gl;lhy; Vkhw;wq;fisf; Fiwj;Jf; nfhs;syhk;. ÿ√ˆ. x›m ́V\[ W]›mÁ≈ epjpj;Jiw goÈVƒÁTMÔ”¶[
MNyhrfu;
ÌΩB oƒÁk
Perrii Muthuraman
MBA, M.Comm, PFP Senior Financial Personal Advisor
Banking Officer
Direct Line: 416.439-3040 x:2008 2010
MISSISS
VANEE
j Specializi L
Offering
S
Cor S
Rea S
Imm S
Esta
(e S
Fam S
Acc S
Stat S
Com
tPL> fh
P Toll F
Email

- 27 -
gpd;du; njupe;J dj;ijj; mstpy; nra;ak; kh te;J ghJ vjpu; ahuhfNt ;r;rpiaAk; ;. fdba mnkupf;f cau;e;Nj ;epiyapy; ;gb 2003- lhyu;f Pjk; vdf; lhyUf;F pfpjj;jpd; k; fdba k.
Nyhrid hrfiur; vj;jifa Ntz;Lk; pl;lkpl;Lr; Fiwj;Jf;
MISSISSAUGA, BRAMPTON, ETOBICOKE tho; jkpo; kf;fSf;fhf THE LAW OFFICE OF VANEE HARICHANDRAN Barrister, Solicitor & Notary Public LL.B., LL.M., B.Ec. jkpo; rl;lj;juzp Specializing in Corporate/Commercial Law, Business Law Legal Practitioner in Canada & Australia
Offering Quality Legal Service in:
S
Corporate and Commercial Law S
Real Estate Law S
Immigration Law S
Estate Planning
(e.g.Wills, Power of Attorney) S
Family Law S
Accident Benefits S
Statutory Declarations & Affidavits S
Commissioning & Notarization
tPL> fhzp> tHj;jfr; rl;l MNyhridfs; Ph: 905 270 5454 Toll Free: 1 877 826 3301
Fax: 905 270 7305 700 Dundas Street East, Suite 2, 2nd floor: (corner of Dundas & Cawthra) Mississauga, Ontario, L4Y 3Y5 In Scarborough by appointment Email: vanee@vaneelaw.com Visit www.vaneelaw.com

Page 28
- 28 -
EÁÔBÈ∫ ÿ\ÚÌ‚ ®\m ∂ ÷_È›
∂BÈkÁ ́•D gflƒˆB©√|›> ∂Áw•∫Ô^...
FREE ESTIMATE
8 Shaddock Cres, Toronto, O 416.831.6397, 416.269.

EÁÔBÈ∫ÔV ́D c∫ÔÁ· ÿ\ÚÌ‚| ̨≈m, ®\m ÷_È›Á> ∂È∫ÔV ́D cÚ\VuÆ ̨≈m!
c∫Ô^
visit www.4168316397.com
or call
Áw•∫Ô^...
www. bestwayblinds@yahoo.ca bestwayblinds.com
addock Cres, Toronto, ON 1.6397, 416.269.6117
jha;tPL • [dtup 2008

Page 29
jha;tPL • [dtup 2008 fj;jp ,d;wp ,uj;jk; ,d;wp...
1. Kjw; ngau;> filrpg; ngau; 2. gpwe;j jpfjp 3. tjptpl tpyhrk;/ tjptpl njhiyNgrp vz;> tpyhrk; 4. rhujp mDkjpg; gj;jpuk;. ; 5. Ntiygw;wpa jfty; 6. Sin ,yf;fk; 7. cq;fis milahsg;gLj;jpf;nfhs;s ufrpa password (nghJthf jhapd; ngau;). Fwpg;gpl;l gy tUlq;fSf;F Kd;du; ve;j tplaKk; ifnaOj;jplg;gLtJ tof; fk;. md;W xU rhl;rpia itj;Jf; nfhz;Nl xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jplg; gLk;. fzdp kag;gLj;jg;gl;l ,e;jf; fhyj;jpy; Nkw;$wpa cq;fisg; gw;wpa jfty;fisg; ngw;Wf;nfhz;L> cq;fs; ngaupNyNa xU gjpTnra;ag;gl;l rhujp mDkjpg; gj;jpuk; (mjpy; cq;fs; glk; ,Uf;fhJ mjw;Fg;gjpyhf cq;fs; jft iy fsthba egupDila rpupj;j Kfk; ,Uf;Fk;.) rpd; (SIN) fhu;l;> n`y;j; fhu;l;> fpnwbw; fhu;l; vd gytw;iw cUthf;fptpLthu;fs;. ,tw;iw itj;Jf; nfhz;Nl mtu;fSila ngaupy; nrhj;J ciliafisAk; rpyNtis fspy; KfNk njupahjtu;fshy; njhiy Ngrp> njhiyefy; Kiw%yk; eilngWk; tu;j;jf tpahghu gupkhw;wk; %ykhf> cq;fSf;F cupj;jhd nrhj;Jf;fis Ak; tq;fp KjyPLfisAk; gpwUf;F tpw;Wtpl;Lk; Ngha;tpLfpwhu;fs;. Collecti- on AgencyAk; tof;fwpQu;fSk; cq;fs; tPl;Lf; fjitj; jl;Lk;tiu vd;d ele;jJ VJ ele;jJ vd;gNj njupahJ. Face book, My Spce vd;w ,izaj; jsq;fspd; tsu;r;rpapy; ,e;j Identity theft kpfTk; Xq;fptpl;lJ.
1k; gf;fj; njhlHr;rp...
Law Office T. JEGATHEESAN (Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
cq;fs; rl;lg; gpur;rpid vJthfpYk; jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; MNyhridfSf;Fk; jp. rl;l n[fjPrd;
eltbf;iffSf;Fk; njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
(Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
Off:
416 • 266 • 6154 Res: 416 • 449 • 0358 Fax: 416 • 266 • 4677
2620 Eglinton Ave., East # 201 Scarborough. ON M1K 2S3
mz;ikapy; ,uz;L thypgu;fs; fdlh ehl;L vy;iyiaj; jhz;b mnkupf;fh tpw;Fr; nry;Yk;NghJ 144 tq;fp ml;il fSld; ifJ nra;ag;gl;Ls;sdu;. ,e;j
144 tq;fp ml;ilfspd;; NkYk; me;j tq;fp ml;ilfSf;Fupa gh];Ntl; ngupa vOj;Jf;fspy; vOjpapUe;jJ Rthurpa khd tplakhf ,Ue;jjhf mtu;fisf; ifJnra;j mjpfhup $wpapUe;jhu;. vt;thW cq;fisg; gw;wpa jfty;fis kw;wtu;fs; ngWfpwhu;fs;
vd ,g;N
•
cq;fs njhiy
•
cq;fs
cilf itf;fg %ykhf jfty;f (FLk;g fspd; j
•
cq;fS fsthl ments, f epytupj fs;> t ,Ue;J ly; cq yJ t cq;fs tPl;bd; tpl;Lr;n %ykhf
•
ePq;fs; apy; t fspy; jfty;f
•
njhiy fs;> , gw;wpa mit fg; gupk
•
jghy;% “You wo fSld jhq;fs is m gy j egu;fS
•
cq;fs Signatur gw;wpaJ rhu;e;j Nghfpd;w tPl;Lf; fpilf;f fpilj;j
•
ATM n NghJ k cq;fs jtpu ghtpg;gi
fsthlg jfty;fs
Sick Child thfdj;i topI kl;L 10>000 Ne

w Office HEESAN
k; q;fs;. d;
# 201 h. ON K 2S3
35k; gf;fk; ghu;f;f...
;wp ,uj;jk; ,d;wp...
- 29 -
s; fdlh nkupf;fh p ml;il du;. ,e;j
k; me;j l; ngupa Rthurpa u;fisf; hu;. ; gw;wpa
hu;fs;
[pg;wp cJkhnyg;ig vd ,g;NghJ ghu;g;Nghk;.
- fzpdp ty;Ydu; -
•
cq;fsJ wallet my;yJ purse njhiye;J Nghjy;
•
jfty;fSk; njhiye;jjhff; $wg;gL
cq;fs; tPL my;yJ mYtyfk;
fpwJ.
GAP epWtdj;jpy; NtiyGupAk;> Ntiyf;F tp;z;zg;gpj;j 40>000 jdpg;gl;ltu;fspd; jfty;fSld; mYtyf Laptop xd;W fhzhky; Ngha;tpl;lJ.
,g;gbg;gl;l jfty;fis kw;wtu;fs; vg;gbg; gzkhf khw;Wfpwhu;fs;
•
cilf;fg;gLk;NghJ ghJfhg;ghf itf;fg;glhj gy j];jhNt[{fs; %ykhf cq;fisg; gw;wpa Kf;fpa jfty;fs; gyuplk; ifkhwyhk;. (FLk;g mq;fj;jtu;> mYtyf Cspau; fspd; jfty;fSk; $l.)
•
cq;fisg; gw;wpa my;yJ cq;fs; tu;j;jf epWtdq;fs; gw;wpa jfty; fisr; Nrfupj;Jf;nfhs;thu;fs;.
•
me;jj; jfty;fis itj;Jf;nfhz;L> 500Kjy; 1000nlhyu;fs; tiu %yj dkpl;L cq;fs; ngaupNyNa xU fldl;ilia thq;fpf;nfhs;thu;fs;.
•
cq;fs;; jfty;fis itj;Jf;nfhz;L> mtu;fSila glj;Jld; $ba rhujp mDkjpg; gj;jpuk;> kUj;Jt ml;il mj;Jld; cq;fSf;fhd rpd; ml;il iaAk; jahuhf;fp tpLthu;fs;. ,e; ehl;fspy; ,tw;iwcUthf;FtJ f\;l khd fhupaNk ,y;iy. fzpdpAk;> fyu; gpupd;uUk;> kypthd gpsh];uu; ml;ilAk; vspjhff; fpilf;Fk;.
•
25nlhyu; nrytpy; cq;fs; mDkjp apy;yhkNyNa cq;fs; fld; rupj; jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;thu;fs;. (Equ Fax, Trans Union Company Mfpa ,uz;L epWtdq;fSNk cq;fs; fld; rupj;jpuj;ij itj;jpUg;ghu;fs;. ,tu;fSila ,izaj; jsq;fSf; cq;fSf;Fr; NruNtz;ba jghy;fs; fsthlg;gLtjy;> (Credit cards State- ments, flTr;rPl;L approved credit cards,
Fr; nry;tjd;%yk; kpf vspjhf fld; rupj;jpuj;ij vLj;Jf;nfhs;s yhk;. epytupj; jfty;fs; nfhd;l jghy;
• fs;> tUkhdtupj; jpizf;fsj;jpy; ,Ue;J tUk; jghy;fs;) ,e;jf; fsth ly; cq;fs; nkapy; nghf;rpypUe;J my; yJ tpyhr khw;wk; %yk; my;yJ cq;fs; jghy;fhuupdhy; cq;fs; tPl;bd; Kd; fjtpy; mdhjuthf tpl;Lr;nry;yg;gl;l jghw; nghjpfs; %ykhff; $l eilngWk;.
•
cq;fs; ngaupy; mtu;fs; vLj;Js;s fldl;ilapid ed;whfg; ghtpj;J> Fwpg;gpl;l fhyk; tiuapy; cq;fs; fpnwbw; ];NfhiuAk; tsu;j;JtpLthu; fs;. (,J Vwj;jho mWf;fg;NghFk; Ml;il ,iy> Fio Nghl;L tsu;g;gJ Nghd;wJjhd;!)
•
cq;fs; fpnwbw; ];Nfhu; ed;whf ,Ue;jhy; NtW xU epWtdj;jpy; ePq;fs; Njitapy;iy vdf;fUjp ntsp
Ntiy nra;tjhff; $Wk; jfty;fis apy; tPRk; fhfpjq;fspy; rpyNtis
vLj;Jf;nfhz;L cq;fs; ngaupNyNa fspy; cq;fisg;gw;wpa Kf;fpakhd
xU thfdk;> tq;fpf; fld; vd jdJ jfty;fs; mlq;fpapUf;fyhk;.
nrsfupakhd tho;Tf;Fj; Njit
•
njhiyNgrp ciuahly;> ,izaj;jsq;fspy; cq;fisg; gw;wpa jfty;fisg; gupkhWifapy; mit nfl;ltu;fspd; iffSf;$lh
ahd gz trjpfis tq;fpapy; ,Ue;J cq;fs; ngaupy; vLj;Jf;nfhz;L jk; tho;it mgptpUj;jpnra;J nfhs;thu; fs;. gpd; jiykiwthfp tpLthu;fs;. fg; gupkhwg;glyhk;.
•
jghy;%ykhf cq;fSf;F tUk;
cq;fisg;gw;wpa “You won” vd;W re;Njh\khd nra;jp
jfty;fis fSld; jhq;fs; is mwpahkNyNa tUk; kWnkhop jghy; $Wk;NghJ vq;fisg;gw;wpa nghjpfSf;Fj; vq;f
NtW ngw;Wf;nfhs;syhk;
vq;nfy;yhk;
gy jfty;fis KfNk njupahj egu;fSld;; gupkhwpf;nfhs;fpNwhk;.
•
•
cq;fs; tUkhd tup MNyhrfu;> cq;fs; jdpg;gl;l Laptops, Pcs ,y;
mj;Jiwrhu; Copah;fs;. Signature attach gz;Ztjhy; cq;fisg;
• gw;wpaJ kl;Lky;yhky; cq;fisr; rhu;e;j gyUila jfty;fSk; fsT Nghfpd;wJ. (cjhuzkhf fzf;fhsu;. tPl;Lf; fld; ngWgtu;fspd; fzdp> fpilf;ff; $lhjtu;fspd; iff;Ff; fpilj;jhy; vd;dthFk;?)
•
mur jpizf;fsq;fs; (cjhuzkhf Health department, Social Welfare, Revenue Canada, Immigration Mfpad kl;Lky;yhky; mq;F Ntiynra;Ak; Fwpg;gpl;l rpy Copau;fshYk; jfty; fis vLf;ff;$ba trjpAk; ,Uf; fpwJ. ATM nk\pdpy; ,Ue;J gzk; ngWk; NghJ kpff; ftdkhf ,Uf;fNtz;Lk;.
•
Mortgage Lenders, Trust Companies, Bank, Brokers. cq;fs; tq;fpf;Fupa ATM nk\pd;
• jtpu kw;iwa ATM nk\pd;fspy; ghtpg;gijj; jtpu;g;gJ ey;yJ.
fsthlg;gl;l rpy jfty;fs;:
Sick Children Hospital Doctor xUtupd; thfdj;ij cilj;J> mtUila Lap- topI kl;Lk; fsthbapUf;fpwhu;fs;. mjpy; 10>000 Nehahspfisg; gw;wpa jdpg;gl;l
Insurense epWtdq;fs;> (Auto, Life, mlkhdf;fld;) cq;fSld; njhlu;G nfhs;Sk; Bookersf;Fk; ,e;j epW tdj;jpy; Ntiynra;Ak; xU Fwpg; gpl;l Copau;fSf;Fk; cq;fs; jfty; fis vspjhf vLf;f KbAk;.
,tw;wpypUe;J cq;fisg; ghJfhg;gJ vg;gb?

Page 30
- 30 -
kPz;Lk; gdpnga;Ak; Fsph;fhyj;jpy; fhy;gjpj;Js;Nshk;. ,f;fhyj;jpy; rf;jp tpuak; vd;gJ jtph;f;f Kbahj xd;W. MdhYk; tPLfspy; trpg;gth;fs; ,e;j rf;jp Nrkpg;G eltbf;iffspy; Kidg;G ld; rpW rf;jp jhNd vd gyh; cjhrPdk; nra;t Jz;L. Mdhy; ,t;thW nra;tjhy; khj kpd;rf;jpf;fhd bill ,y; 4% Nrkpf;f KbAk; vd;fpd;wJ Toronto hydro mwpf;if xd;W.
•
cq;fs; ThermostatI gLf;fr; nry;Yk; NghJ tPl;iltpl;L ntspNa nry;Yk; NghJk; 20c My; Fiwg;gPh;fNsahapd; tUlnkhd;Ww;F $58 nlhyh;fs; tiu Nrkpf;fyhk;.
•
ad;dy; Insulation Kit I thq;fp xU tlf;Fg;Gwkhf ghh;f;Fk; ad;dYf;Fg; Nghl;lhy; $7 tiu Nrkpf;fyhk;.
rf;jp Nrkpg;G Fwpj;j Nkyjpf jfty; fis fdba mur ,izaj;jskhd Fsph; fhyj;jpy; epyf;fPo; miwapy;
www.enerquideforhouses.gc.ca ,y; trpg;gth;fs; Humid ghtpg;gJz;L.
ngwyhk;. 
jg;glTs;sJ. ,e;j jpl;lj;jpD}lhf kpd;rf;jp Nrkpg;G kl;Lkd;wp Co2 thA
36,000 Watts (36 Kilo Watts) #oy; khR tpd; EnissicI Fiwg;gjD}lhf MNuhf;fpa
gLj;jhjkpd;rf;jpahdJ gpwg;gpf;fg;gl khd #oy; Vw;gLj;jYkhFk;. cq;f
Ts;sjhf mikfpwJ. mjhtJ ,jd; Sf;F tPl;bw;Fj; Njitahd rf;jp
%yk; 4-5 tPLfSf;F Njitahd rf;jp Nrkpg;Gfs; gw;wpa MNyhridfisg;
gpwg;gpf;fg;glty;yjhf ,J mikfpwJ. ngw tpUk;GtPh;fshapd; (416) 203 3106 vd;w ,yf;fj;jpy; mioj;J Energy
,jd; mD$yq;fs;: Audit nra;a tUkhW miof;fyhk;. mth;fs; gad;jUk; MNyhridfis
• cq;fSf;Fj; jUthh;fs;. ,J Fwpj;j Nkyjpf tpguq;fis www.greensaver.org vd;w ,izaj;jsj;jpy; ghh;f;fyhk;. Green Saver vd;gij ,yhgNehf;fw;w fl;Lg;ghl;ilf; filg;gpbj;J MNuhf;fpa khd #oy; cUthf;FtNj ,t;thwhd Rw;Wr;#oy; eyd; Ngz mur Rfhjhu epWtdq;fspd; Nehf;fkhFk;.
kpd;rf;jp Nrkpg;G vd;gJ fbdkhdnjhU tplaky;y. fUj;jpy; nfhs;s Ntz;ba xU tplakhFk;. rf;jp Nrkpg;Gf;fhf ,U topfs; cz;L. xd;W ehkhf vkf;F njhpe;j topKiwfis gpd;gw;wp Kay; tJ. mLj;jJ epGzj;jt MNyhrid- iag; ngWtJ.
,q;Nf NkYk; rpy rf;jp Nrkpg;G top Kiwfis jUfpd;Nwd;. ,J Smarthvi- ng vdg;gLk; ,izj;jpypUe;J ngwg;gl; lJ. ,jd; %yk; tUlnkhd;Wf;F $140
Solar Panel y; miraf;$ba gFjpfs; ,y;iy.
•
guhkhpg;G nryTfs;; ,y;iy.
•
fjph;xsp my;yJ fjph;xyp tPr;Rf;fs; ,y;iy.
mj;Jld; rf;jp $ba cgfuzq;fs; Fiwe;j rth;fhuk; (Detergent)I gad; gLj;JtNjhL> cilfis nkd;ik ahfTk; ed;whfTk; Njha;g;gdthf epfo;fpd;wd.
,t;thwhf xt;nthU rpWtplaj;jpYk; rf;jp Nrkpg;G Fwpj;j Mh;tj;ij xt; nthU xd;uhhpNah thrpfSk; fhl;L Nthk; Mapd; kPz;Lk; xU ,Us;fhyk; ,g;gdpf;fhyj;jpy; te;J tUj;Jk; mghak; NeuhJ vd;gNjhL mdhtrpakhf nryT nra;Ak; gzj;ijAk; kPjg;gLj;jyhk;.

Page 31
jha;tPL • [dtup 2008
sÚD∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo
xΩÕ>kÁ ́ o\_ÂV‚¶k ̇ o√V_ kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶V ®Dt¶D ®fiE Wu ̨[≈TM. ∂]_ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔV ÿƒFBV]Ú›>_ ®[√m. ÿÂÚ∫ ̨B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm ∞u√‚¶∏[ kÚD QVoTMV>BD BVÚ¬zD c>kVm. gÁÔBV ∞>Vkm Â_È WÆkTM›]_ Ô‚¶VBD g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák ∂Õ> xÔk ̇ ÂVTMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD
Life
R
ES
P
R
R
S
P
N
o
n
M
e
d
ica C
ritic l
Guna Sellia
416.3
759 Warden A

∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo>VD
kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶VD. ÷ÚÕmD EÈ ∏[TMÁ¶°Ô^ _ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔVÈ √VmÔV©√VTM g•‚ÔV©AÆ] B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm Â\m z|D√›]oÈV ŒÚ ÷w©A Ú¬zD c>kVm. gÁÔBV_ BV ́Vkm ŒÚ xÔkÁ ́ ∂b ̨ g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák•∫Ô^. ¿∫Ô^ ÿ>ˆ° ÿƒF•D TMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD \ ̨μflE>V[.
S
P
R
R
S
P
N
o
n
M
e
d
ica C
ritica l
l
Illn
e
ss
Guna Selliah Life Insurance Broker 416.371.7776
759 Warden Ave., Toronto, Ontario, M1L 4B5, Tel: 416.759.5453 ext: 401 Fax: 416.759.6220, E-mail: guna@lilandinsurance.com
- 31 -

Page 32
- 32 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 33
jha;tPL • [dtup 2008
gps;isfspd; Nfs;tpfis
ifahSk; Kiw
ghypay;: MNuhf;fpakhd rpwhHfis tsHj;jy; (R
gps;isfs; Nfl;Fk; ghypay; rk;ge;jkhd Nfs;tpfSf;F ngw;NwhH vg;NghJk; Vd; tpilgfu Ntz;Lk;?
-wh[pdp jhu;rPrpna];-
rpWtHfspd; ,ay;G ve;j tplak; gw;wp Ak; mwpa tpUk;GtH. me;j tifapy; ghypay; gw;wpAk; mwpa Mtyhf ,Ug; gH> rpWtHfs; Vida tplaq;fspy; ,Ue;J ghypaiy Ntwhfg; gpupj;Jg; ghHf;fkhl;lhHfs;. kw;iwa tplaq;f isg; NghyNt jkJ MHtj;ij> Njliy Nfs;tpfshf ngw;Nwhuplk; Nfl;ghHfs;. rpwhHfs; jq;fisr; Rw;wp elf;Fk; gy Gupahj Fog;gkhd tplaq; fis ,ay;ghfNt mtjhdpj;Jf; nfhz;bUg;gH. rpwhHfs; Nfl;Fk; ve;jf; Nfs;tpAk; Kl;lhs; Nfs;tpfs; vd xd;WNk ,y;iy. mwpAk; MtypdhYk; mtHfSf;Fs;Ns ,Uf;Fk; Njlypdh Yk; jhd; Nfs;tpfisf; Nfl;fpwhHfs; vdNt> mtHfs; Nfl;Fk; Nfs;tpfis> Nfs;tp Nfl;Fk; jd;ikia ngw;NwhH tuNtw;f Ntz;Lk;. vg;NghJk; kpfTk; ek;gpf;iff;FupatHfs; ngw;NwhNu vd;w czHT ve;jr; rpW Foe;ijf;Fk; cz;L. gps;isfs; Nfs;tpfSld; ngw;Nwhuplk; tUifapy; ngw;NwhH jFe;j tpjj;jpy; tuNtw;Gld; ifahz;lhy;> njhlHe;J gps;isfSf;F cjpf;Fk; Nfs;tpfSf; fhd tpilfis ehbAk;> re;Njfq;f isj; jPHf;fTk; gps;isfs; jaq;fhky; ngw;Nwhuplk; ,ay;ghfNt te;J fijf; fj; njhlq;FthHfs;. ,y;iyNay; NtW topfis ehLifapy; tpilfs; gpioah djhfNth my;yJ nghWg;gw;w tpjj; jpy;> mf;fiwapy;yhky; nfhLf;fg;gl;l tpilahfNth miktjhy; Fog;gkhf ,Ue;J> gpd;tpisTfs; ghjfkhfyhk;. ngw;NwhH rupahdgb gps;isfspd; Nfs;tpfis tuNtw;Wg; gjpyspf;if apy;> ngw;NwhH gps;isfSf;fpilapy; MNuhf;fpakhd cwTKiw cUthFk;. jpwe;j kdJld; vijAk; fijj;J> gpur; rpidfis RKfkhfj; jPHf;fTk; cjT fpd;wJ. MNuhf;fpakhd cwTg; ghyj; jpd; Clhf> FLk;gk; gw;wpAk; ngw;NwhH jq;fs; fyhr;rhuj;jpd; Nkd;ikgw;wpAk; gps;isfSld; fye;JiuahLtjw;F Vw;w re;jHg;gq;fs; epiwNt cUthFk;. ngw;NwhH; mtHfspd; Nfs;tpfSf;F cz;ikahf> ey;y tpjkhf> rhjfkhf gjpy; $Wk; nghOJ ghypay; vd;gJ XH mw;Gjkhd tplak;> ehq;fs; kpfTk; kjpg;- gpw;FupatHfs; vd;w vz;zj;ij kPz;Lk; kPz;Lk; gps;isfs; kdjpy; typaWj;J tjpdhy; rpwe;j MSik cila rpwhHfshtH.
vg;NghJ ehk; rpwhHfspd; ghypay; rk;ge;jkhd Nfs;tpfSf;F tpil $w Ntz;Lk; gps;isfs; vg;NghJ Nfs;tp Nfl;fpwhH fNsh me;Neuk; (mg;NghJ). Nfs;tp Nfl;ifapy; Nfs;tpf;Fupa rupahd gjp iyf; nfhLf;f Kbahtpl;lhy; my;yJ gjpy; njupahtpl;lhy; ehk; ,J gw;wp gpd;dH fijg;Nghk; vd;W $wp mij Qhgfj;jpy; itj;J> gpd;dH cupa Neuj; jpy; fijf;f Ntz;Lk;. my;yJ rupahd
gjpiyj; Njb gpd;dH gps;isfSf;Ff; $w Ntz;Lk;. ngw;NwhUf;Fr; re;jHg;gk; fpilf;Fk; Ntis vy;yhk; ngw;NwhH mtHfSld; fijf;fyhk;. cjhuz khf> njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp ghHf;Fk; nghOJ> fHg;gtjpahd xUtiug; ghHf; Fk; nghOJ> my;yJ tpyq;Ffs; Fl;b mj;Jld; ngw;- whH ghypay; tplaj;ijj; jpwe;j kdJ ld; jk;Kld; fijf;fj; jhahuhf ,Uf; fpd;wdH vd. ngw;NwhUf;Fk; gps;isf; Fk; nrsfupakhf czUk; vt;Ntis apYk; ,U jug;gpdUk; fijf;fyhk;.
Nfs;tpfSf;F tpil $Wk; nghOJ ehq;fs; vd;d $w Ntz;Lk;? tpilfisr; rupahf> ,yFthf tpsq; ff; $ba tpjj;jpYk;> gps;isfspd; tajpw;F tpsq;ff; $ba nrhw;fisAk; fUj;Jf;fisAk; cs;slf;fpa tpilf isg; gfUjyhdJ> njhlHe;J gps;isf Sld; njhlHghlYf;F rhjfkhf mik Ak;. jkJ FLk;gk;> fyhr;rhuk;> rkak;> Nghd;wtw;wpy; Kf;fpakhdJ> ngWkjp
ahdJ vd gw;wp gps;i yhk;. ePz ciuahly fsJ Nf Jld; nr Nfl;gij Sf;Fj; n Nfs;tpfs Wj;JtJl toptFj;J Nfs;tpfs khf> jdpg
ngw;Nwhupd Nfs;tpfS mJ> xUt fSf;F tplak; v cjhuzk tha;top fs;. rpy Uf;Fk; c ,JTk; x xUtUlD cq;fSf;F ,Uf;Fk;; ePAk; kw tpUk;g k yhk;.
,Jjhd; Xt;nthU apd; jd Nfw;w tpj ifahsy

;isfspd; Nfs;tpfisf;
ifahSk; Kiw
Hfis tsHj;jy; (Raising Sexualy Health Children )
gFjp 2
- 33 -
fSf;Ff; re;jHg;gk; ngw;NwhH cjhuz ghHf;Fk; ug; ghHf; fs; Fl;b is vd jUzk; mt;tt; ps;isfs; fl;lhag; fl;fyhk;
f;fpwha;? ; my;yJ H ,g;gbf; upatUk;. ld; ngw;- ;j kdJ hf ,Uf; gps;isf; t;Ntis yhk;.
l $Wk;
;d
f tpsq; ;isfspd; ;fisAk; tpilf gps;isf hf mik ;> rkak;> ngWkjp
ahdJ vd;W ngw;NwhH fUJk; tplaq;fs; gw;wp gps;isfSf;Fr; nrhy;ypf; nfhLf;f yhk;. ePz;l mwpTiufisAk; Nfhgkhd ciuahly;fisAk; jtpUq;fs;. mtH fsJ Nfs;tpfis caHe;j vz;zj; Jld; nrtpkLj;J> mtu;fs; mt;thW Nfl;gij ePq;fs; tuNtw;gij gps;isf Sf;Fj; njupag;gLj;Jq;fs;. mtu;fsJ Nfs;tpfs; tuNtw;fg;gLtij typA- Wj;JtJld;> njhlHe;J fijg;gjw;F toptFj;Jf; nfhLq;fs;. gps;isfsJ Nfs;tpfs; ngw;NwUf;F kpfTk; rq;fl khf> jdpg;gl;l tplakhf mikifapy;
ngw;Nwhupd; nrhe;j ghypaYwT gw;wpa Nfs;tpfSf;F tpilaspf;Fk; nghOJ mJ> xUtupd; jdpg;gl;l tplak;; mtH fSf;F kl;Lk; cupa ,ufrpakhd tplak; vd;W Gupaitf;f KaYq;fs;. cjhuzkhf “vdf;Fk; mg;ghTf;Fk; tha;top cwT gw;wp Nfs;tp Nfl;lePq;- fs;. rpy tplaq;fs; vq;fs; ,Ut Uf;Fk; cupa jdpg;gl;l tplak;. mjpy; ,JTk; xd;W. ,ij ehq;fs; NtW xUtUlDk; gfpHe;J nfhs;s khl;Nlhk;. cq;fSf;Fk; rpy jdpg;gl;l tplaq;fs; ,Uf;Fk;; ,Uf;fyhk;. ,t;tplaq;fis ePAk; kw;wtUld; gfpHe;J nfhs;s tpUk;g khl;Bu;fs;” vd;W gjpyspf;f yhk;.
,Jjhd; rupahd tpilnad ,y;iy. Xt;nthU gps;isAk; Nfl;Fk; Nfs;tp apd; jd;ikf;Fk; R+oy; re;jHg;gj;jpw; Nfw;w tpjj;jpYk; ngw;NwhH tpilfisf; ifahsyhk;.
Nfs;tpfSf;F vt;thW tpil $w Ntz;Lk;? ngw;whuplk; gps;isfs; Nfs;tpfisj; njhLf;Fk; nghOJ Nfl;fpd;w tplak; gw;wp VNjh xU tplaj;ij mwpAk; Mt- ypy; Nfs;tp njhLg;ghHfs;. vdNt> gps;isaplk; ,itgw;wp Vw;fdNt vd;d mwpe;Js;sha;> vd;d njupAk;> eP vd;d czHfpd;wha; vd gps;isapd; vjpH ghHg;ig mwpa KaYjy; ed;W.
gps;isfspd; Nfs;tpfSf;F vg;gb tpil $wyhk; vd Neuk;vLj;J Nahrpf;fyhk;. ngw;NwhH jk; gps;isfSf;F tpil $WtJ jhd; Kf;fpakhifahy;> mJ rpy epkplq;fspd; gpd;duhfNth my;yJ rpy ehl;fspd; gpd;duhfNth ,Uf;fyhk;. Nfs;tp fbdkhf ,Ue;jhy;> mjw;F vt; thW gjpy; nfhLf;fyhk; vd;gJ gw;wp NtU ahUldhtJ fye;Jiuahlyhk;. gps;isfspd; Nfs;tp ngw;NwhUf;F mnrsfupakhf my;yJ rq;flkhf czH e;jhy; rq;flkhf cs;sJ vd njuptpf;f yhk;. my;yJ rq;fl czHit xg;Gf; nfhs;syhk;. tpil ngw;NwhUf;Fj; njupahtpl;lhy; gpioahd tpil nfhLf; fhJ> tpil njupahjij ntspg;gLj;j yhk;. ngw;NwhH jk; gps;isapd; Nfs;tpf;F cupa tplak; mlq;fpa Gj;jfk; xd;iwf; fz;Lgpbj;J mg;Gj;jfj;ij gps;isAld; NrHe;J thrpg;gJ ed;W.
Mjhuk;: nuhud;Nuh nghJr; Rfhjhuf; ifNaL.

Page 34
- 34 -
tPl;Lj; JhrpAk; xt;thikA
tPl;Lj;J}rp vd;gJ FbapUg;gtupd;
lh. rhjhuz fpUkp ehrpdpfshy;
ePupyhd MNuhf;fpaj;Jf;F gq;fk; tpistpf;fpwJ
,tw;iw mopf;f KbahJ. Neha;tha;g;gl;ltiuAQ;rup
cq;fSf NtWghbd;wpg; ghjpf;fpwJ. cq;fs; tPl;b nyhUtUf;F tUlk; G+uhTk; %f;filg;G>
xU fpuhk; J}rpapy;
eph;g;gPldf; fs; ,Uf ePh; tbjy;> Jk;ky;> fz;zpy; ePh; tbjy;> GUtq;fspy; mupg;G Nghd;w mwpFwpfs;
Vwj;jho
rk;ge;jkhd ngWq;fs;. ,Ug;gpd; mjd; Kf;fpa fhuzk; tPl;Lj;
%yk; m J}rpahy; tUk; xt;thik fhuzkhf tpUf;fyhk;. ,j;J}rp rpyUf;F njha;T>
19>000 l];l; ikw;];
ijf; fz ,uj;jg; ,Uky;> Rthrf; NfhshWfisAk; cU thf;fyhnkd;W kUj;Jth;fs; fUJ
,Uf;fpwnjdTk;>
nfhs;s N
fpwhh;fs;.
cq;fs;
tPl;Lj; J}rp vd;gJ gy Ez;gjhh;j;jq;
ruhrupahf
ntd;W f xopg;gjw;f fspd; fyitNa. tPl;Lf;F tPL ,f; fyit NtWglyhk;. jsghlq;fs;>
100 njhlf;fk; 500
Ntz;Lk;. fis xo tsh;g;Gg; gpuhzpfs;> kdpj
fpUkpfs;
fpUkpfis tuyhk;. rUkj;jpd; cjpu;Tfs;> gpuhzpfspd; Kbj;Jfs;fs;> Ez;Zapupfnsdf;
xU fpuhkpy; (xU
• fUjg;gLk; nghbfs; ikw;];> Nghd;wtw;iwf; gf;Bupah> fhzyhk;. G+Q;rzg;
Ngg;gh; fpspg;gpd; ,tw;wpy; xd;wpw;Nfh my;yJ gyjpw;Nfh xUth; xt;thik milayhk;.
vil xU fpuhk;) Nkw;nrhd;d xt;thik ,Ug;gjdhy; cq;fs; tPL mRj;jkhdJ> J}rp epiwe;
,Uf;fpd;wdntd;Wk; jJ vd;gJ nghUsy;y. Rj;jkhf itj;jpUf;Fk; tPl;bYk; ,g;gbahd J}rp fs; NruNt nra;Ak;. MdhYk; rhjhuz
Ma;Tfs;
Jg;GuT nra;Ak; KiwfNsh my;yJ ghtpf;fpd;w cgfuzq;fNsh ,j;J}rp
$Wfpd;wd. fis mfw;w KbahjpUf;fyhk;. cjhuz khf vg;gbahd Kiwfisg; gpd;gw;wpdh Yk;> fk;gsj;jpDs;Sk;> jiyaizf spYk;> nkj;ijfspYk; kiwe;JiwAk; l];l; ikw;]; (dust mites) vd;w Ez;Z-
G+Q;rzg; nghb apupfis mfw;WtJ ,yFthd fhupa ky;y.
,it nghJthf ntspf; fhw;wpNyNa
,e;j l];l; ikl;]; vd;gd muhf;dpl;]; vd;w FLk;gj;ijr; Nrh;e;j vz;fhy; Ez;fpUkpfshFk;. XusT ntg;gkhd> mit gw;wpf;nfhs;s VJthd gyiffs;> rl;lq;fs;> Rth;fSKs;s ,lq;fspYk; nghJthf tho;fpd;wd. kuk;> Jzp Nghd;w nghUl;fs; ,tw;iw kpfTk; fth;fpd;wd. fz;Zf;Fj; njup ahj nghbfisf; fhw;wpy; gug;Gtjd; %yk; mit guk;gyilfpd;wd. ,g;nghb fSk; Nkw;nrhd;d xt;thikia cU thf;Ffpd;wd.
nfhz;lth;fs;. 45 tPjkhd njha;T Neha; fz;l ,isQh;fs; ,f;fpUkpf;F
fug;ghd; g+r;rpfspd; vr;rq;fs;
xt;thik nfhz;lth;fnsdf; fzpf;fg; gl;Ls;sJ. nghJthf jiyaizfspy; fhzg;gLk; ,f;fpUkpfspd; clw;fopT fNs xt;thikf;Ff; fhuzkhfpd;wd
gy tPLfspy; Ez;zpa fug;ghd; g+r;rp apd; Jfs;fSk; fhw;wpd; tag;gl;bUf; Fk;NghJ Rthrj;jpD}L GFe;J xt;thik
ghujp
24
ghujp ,irf kzpN
vd;W kUj;Jth;fs; $Wfpwhh;fs;. jiyaiz> nkj;ij> fk;gsk; Mfpa tw;wpy; fhzg;gLk; ,f;fpUkpfs; tPL Jg;Guthf;Fk; NghJ fhw;wpy; kpjf;f thuk;gpf;Fk;. jiyaizapy; Kfk; Gijj;Jf; nfhz;L epj;jpiu nfhs;Sk; kdpjh;fs; ngUk;ghYk; ,f;fpUkpfSf;F xt;thikia cUthf;fpf; nfhs;fpwhh; fs;. ,th;fsJ tho;tpy; %d;wpnyhU gq;F %f;filg;NghL fopAk; vd;fpwhh; fs;.
xU fpuhk; J}rpapy; Vwj;jho 19>000 l];l; ikw;]; ,Uf;fpwnjdTk;> ruhrup ahf 100 njhlf;fk; 500 fpUkpfs; xU fpuhkpy; (xU Ngg;gh; fpspg;gpd; vil xU fpuhk;) ,Uf;fpd;wdntd;Wk; Ma;Tfs; $Wfpd;wd. xt;nthU fpUkpAk; 30 ehl;fs; caph;thOk;. kdpj rUkj; Jfs; fisAk; nghLFfisAk; cz;L ,it caph; thOfpd;wd. ,tw;Wf;F xt;thik nfhs;shNjhiu ,it Jd;GWj;j khl;
% Rouge V ia cUthf;Ffpd;wd. gioa> gd;khbf; fl;blq;fspy; ,it ntF rhjhuzkh fg; ngUFk;. czTk;> Mf];l; khjq;fspy; cr;rkhf ,Uf;fpwnjd;Wk; brk;gh; khjj; jpy; xt;thik cr;repiyf;Fg; Nghfpw njd;Wk; mwpag;gLfpwJ. mNj Ntis
ngg;u Muk;g G+Q;rzg; nghbfspdhy; tUk; xt;thik Nfhil fhyq;fspy; cr;repyf;Fg; Nghfp wJ. fug;ghd; g+r;rpapdhy; tUfpd;w xt;thik gUt fhyq;fSf;Nfw;g NtW
, gLtjpy;iy.
ntg;gf; fhw;wpdhy; R+Nlw;Wk; tPLfspy; (Forced Air Heating Systems) fhw;Wld; ,e; Ez;Zapupfs; gwe;J te;J Rthrj; jpy; Nrh;fpd;wd. ,jdhy; xt;thik
41 tpahjpAs;sth;fs; jkJ tPLfspy; RL
gUj;jp yhd j nraw;i my;yJ fs;. nk ug;gh; % tpLq;f fisg; ePupy; f
•

nfhs;s Ntz;b Vw;glyhk;.
cleanerfisg; ghtpj;J J}rpfis mg;Gwg;gLj;Jq;fs;. Kf%bfisg; cq;fs; xt;thikf;F fhuznkd;d
Nghl;Lf;nfhz;L tPLfisj; Jg;Gu- ntd;W fz;Lgpbj;jJk; mf; fpUkpia
thf;FtJ ey;yJ. xopg;gjw;fhd toptiffisf; ifahs k; 500
Ntz;Lk;. l];l; ikl;]; Nghd;w fpUkp fis xopg;gJ ,yFtpy;iy vdpDk;> gpd;tUk; rpy eilKiwfspdhy; ,f; fpUkpfisf; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L
•
gLf;ifaiwfspy; fk;gsj;ij mfw;wp tpl;L gyif epyq;fis mikg;gJ ey;yJ.
tuyhk;.
•
J}rpiaj; jf;fitj;Jf; nfhs;Sk; (xU
•
pd;
gUj;jp MilfisNah> mtw;wpdh yhd jiyaizfisNah ghtpf;fhJ nraw;ifahd (synthetic) Milfis
nghUl;fis mfw;Wq;fs;. kuj;jpdh yhd my;yJ Njhypdhyhd jsgh- lq;fis cgNahfpAq;fs;.
hk;)
ntd;Wk;
my;yJ Jzptiffisg; ghtpAq; fs;. nkj;ijfisg; gpsh];bf; my;yJ ug;gh; %ykhd ciwfspdhy; %b tpLq;fs;. fOtf;$ba Nghh;it
•
Fsph; rhjdj;ijg; ghtpj;J tPl;bDs; 
24 kzpNeu ,ir epfo;r;rp
ghujp fiyf;Nfhapypd; ,irf;FO> rpwg;ghd ,sk; ,irf; fiyQHfisf; nfhz;lL njhlHr;rpahd 24 kzpNeu ,ir epfo;r;rp xd;wpid elhj;jp ,jd; %yk; NrHf;fg; gLfpd;w ed;nfhil ahTk; Rouge Valley Centenary hospital (Neilson & Ellesmere) ,w;F toq;fg;gltpUf;fpwJ.
24 kzpNeu ,ir epfo;rpf;F mDkjp ,ytrk;.
ngg;utup 16k; jpfjp kjpak; 12 kzpf;F Muk;gkhfp 17k; jpfjp kjpak; 12 kzpf;F epiwTngWk;.
,lk; - Iag;gd; fiy kz;lgk;.
635 Middlefield Ave. Scarborough (Middlefield & Finch)
416-529 2821> 416-457 8424

Page 35
jha;tPL • [dtup 2008 fj;jp ,d;wp...
29k; gf;fj; njhlHr;rp...
•
cq;fs; fpnwbw; wpg;Nghu;l;il xU Fwpg;gpl;lfhy ,ilntspfspy; fpnwbw; `p];uwp vg;gb ,Uf;fpwJ vd;gijAk; mjpy; ,Uf;Fk; fld; tpguq;fisAk; rupahdjh vd;gijAk; ghu;j;Jf; nfhs; Sq;fs;.
•
cq;fs; fzdp njhlf;fk; tq;fpf; fzf;F tiuapyhd mikg;Gfspd; gh];Ntl;Lfis kpfg; ghJfhg;ghf itj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
•
Kd;du; $wpa cq;fisg; gw;wpa jdpg;gl;l 7 fhuzpfisAk; Kbe;j tiu kw;wtu;f;F KOikahfj; njup ahjgb ghJfhj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
•
cq;fisg; gw;wpa jfty;fisj; njhiyNgrp %ykhff; nfhLg;gjidg; nghJthfj; jtpu;j;JtpLq;fs;. Kbe;j mstpw;F Neubahf mtw;iwg; gup- khwpf;nfhs;sf;$ba trjpfis Vw; gLj;jpf;nfhs;Sq;fs;. (njhiyNgrp apy; jfty;fisf; $Wk;NghJ> mLj;j Kidapy; ,Ue;J ahu; ahnuy; yhk; Nfl;Lf;nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;W mwpa KbahJ.)
•
cq;fSf;F tUk; jghy;fs;> njhiy efy;%yk; tUk; fhfpjq;fisj; Njit apy;yhky; Fg;igf; $ilf;Fs; Nghl;L tplhjPu;fs;. Kbe;jtiu shredders %yk; kPsTk; xd;W Nru;j;J thrpf;f Kbahjgb fpopj;J> gpd;du; Fg;ig Ald; Nru;j;JtpLq;fs;. Bank Bills, Bank Statments, Properpy Tax Statm- ents, Nghd;w Kf;fpakhdtw;iwg; ghJ fhg;ghd ,lj;jpy; gj;jpug;gLj;jg; gofpf; nfhs;Sq;fs;.
•
cq;fs; tq;fp ml;il my;yJ fld; ml;ilapy; xUFwpg;gpl;l rpwpa njhif -f;F Nky; xNu ehspy; vLf;fKbahj trjpapid mjDld; njhlu;ghd epW tdj;Jld; xg;ge;jj;ij Vw;gLj;jpf;
nfhs;Sq;fs;.
•
cq;fSila Porch (wallet) ,y; vd;d vd;d ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjid Kd;dNuNa jPu;khdpj;Jf;nfhs;Sq;
fs;. cjhuzkhf. Canadian Citizen Card, Sin number, passport ,d; gpujp vd;git mbf;fb ghtidf;F cl;gLj; jg;glhjit. mtw;iw cq;fs; Porch (wallet),Ds; itj;jpUg;gijj; jtpu;j;J tpLq;fs;.
•
cq;fs; ngau;fis Mailing list,y; ,Ue;J mfw;wptpLq;fs;. mfw;wptpLt jhy; gy epWtdq;fs; mDg;Gk; Pre approved cards, jpBnud ntw;wpngw;w jhff;$wp> cq;fisg; gw;wpa Nkyjpfj; jfty;fis mwpa tpUk;Gk; epWtdq; fis ,jd;%yk; fl;Lg;gLj;jpf; nfhs;syhk;.
Face •
b vd;gtw dj; N ftdk;
fzdpap cq;fis jfty;fs
Nruhky; vLf;fNt Kiwfs
•
cq;fs Fiwe;j ,yf;fq vOj;Jf Jld;> 2 khw;wpai Sq;fs
•
Virus /s Ue;J

...
- 35 -
y; vd;d d;gjid fhs;Sq;
n Citizen d; gpujp cl;gLj; s; Porch ; jtpu;j;J
g list,y; w;wptpLt g;Gk; Pre w;wpngw;w Nkyjpfj; epWtdq; g;gLj;jpf;
•
Face book, My space, You Tube
fis gjptpwf;fk; nra;tJld; mtw; vd;gtw;iw cUthf;Fk;NghJ jpBnu-
iw update nra;Jnfhs;tJ mtrpak;. dj; Njhd;Wk;; jfty;fspy; kpFe;j
•
Fire walls fis mikg;gJ kpfkpf ftdk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
Kf;fpak;.
fzdpapypUe;J
•
Njitapy;yhky; njupahjtu;fSf;Fg; gjpy; mDg;GtjidAk; mdhtrpakhd cq;fisg;gw;wpa jfty;fs; kw;wtu;fisr;
 ,g; gbg;gl;l #oy;fspy; gy Remote serv- ice settings cq;fs; fzdp elg;G fisf; ftdpg;gjw;Fupa nkd;nghUl; fSld; mikf;fg;gl;bUf;Fk;.
•
cq;fSf;F ,dpNky; Njitapy;yhj my;yJ xUtu; ghtpj;j fzdpia NtnwhUtUf;Ff; nfhLf;Fk;NghJ me;jf; fzdpapy; ,Uf;Fk; Hard drive I khw;wPL nra;tJ ey;yJ.
jpdKk; ehk; nra;Ak; Ntiyf;fhd Cjpaq;fs; mNdfkhf tq;fpfs; %ykh Nruhky; ,Uf;f> ehk; vLf;fNtz;ba ghJfhg;G Kiwfs;
fNt vq;fis milfpd;wd. ,e;j Electronic money my;yJ Emoney ve;jms tpw;Fg; ghJfhf;fg;glyhk; vd;gNj ,d;W cyfpy; ,Uf;Fk; Kf;fpakhd Nfs;tp. Kbe;jtiu> vq;fisr; Rw;wp xU
•
cq;fs; fzzpfspy; pass word fis
ghJfhg;G tyaj;ij Vw;gLj;jpf;nfhs; Fiwe;jJ 6 ,ypUe;J 8 tiuahd
Nthk;. vq;fisr; Rw;wp elf;Fk; Kf;fpa ,yf;fq;fisAk; ,ilntsp;fisAk;
khd jfty; gupkhw;wj;jplk; ftdj;ijr; vOj;Jf;fisAk; cilajhf mikg;g
nrYj;jpf;nfhs;Nthk;. Jld;> 2,ypUe;j 3khjj;jpy; xU jlit khw;wpaikf;Fk; Kiwiaf; iff;nfhs;
cq;fs; tq;fpapypUf;Fk; gzj;ij> tq;fp Sq;fs;.
apd; ,Ug;gplk; njupahkNyNa fj;jpapy;
•
Virus /spyare /Moleware Nghd;wtw;wpyp Ue;J ghJfhf;ff;$ba nkd;nghUl;
yhky;> uj;jkpy;yhky; nfhs;isabf; Fk; cyfpd; fij ,J!

Page 36
- 36 -
cyfj;jpy; thOk; kf;fs; vy;NyhUk; Foe;ijfspd; tsh;r;rpapy; Nghf;Ftuj;J trjpfs; mgptpUj;jpaile;jpUg;gjhYk;> vkJ cly; eyj;jpw;F xt;thj gytifahd czTfis cz;gjhYk;> tspkz;lyk; mRj;jg;gl;bUg;gjhYk;> Neukpy;yhky; kf;fs; rpukg;gLtjhYk;> jkJ Foe;ij fis vg;gb tsh;g;gJ vd;W njhpahky; jpzwpg;NghAs;sdh; ngw;Nwhh;. gps;is tsh;f;Fk;NghJ mth;fs; clYk;> cs;s Kk; tsu tif nra;a Ntz;Lk;.
‘MSk; tsuZk; mwpTk; tsuZk; mJjhz;lh tsh;r;rp”.
vt;tsT nghpa tplaj;ij vt;tsT RUf;fkhff; $wpAs;shh; ,g;ghly; Mrphpah;! rpWgps;isfs; tsh;r;rp vd;gJ cly; tsh;r;rp> cs tsh;r;rpAld; mth;f spd; r%fk; gw;wpa mwpTk;> nghJ mwp Tk; Vw;gl Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; vkJ gps;isfs; Nehaw;wth;fshfTk;> mth;fs; thOk; r%fj;jpYs;s Vw;wj; jho;Tfs;> ey;yjw;F> nfl;ljw;F ahopiriatpl ,dpikahdJ vd;gJ nghUs;. vdNt ehk; rpWth;fs; NgRtJ ,dpaitahf ,Uf;f Mtd nra;a Ntz;Lk;. gpwUld; vkJ rpwhh; NgRk; NghJ ,dpa nrhw;fis md;Gld; Ngr Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; ngw;NwhUf;F kl;Lky;y - mth;fs; Ngr;irf; Nfl;Fk; midtUk; kfpo;tilth;.
gpwh; vk;ik RLnrhw;fshy; jpl;bdhYk; vkJ Foe;ijfs; RL nrhw;fis cg Nahfpf;ff; $lhJ. ,sk; tajpy; Foe;ij fs; gy nkhopfisf; fw;ff;$bath; fshf cs;sdh;. Ie;J taJf; Foe;ij Ie;J nkhopfisf; fw;Wf; nfhs;sf; $ba jpwDilaJ vd;gJ cstpay; Ma;tpdh; fUj;J. ‘,sikapw; fy;tp rpiyapy; vOj;J” vd;gJ gonkhop. ,sk; tajpy; xU Foe;ijapd; %is kpfTk; rf;jp tha;e;jJ. mJ Nfl;Fk;>
jpUf;FwSk; gps;istsh;g;G
ghyh ,uhN[e;jpud;
c∫Ô^ ÷_È›]–^o· ∑wKD ÔVuo≈V‚¶›Á> ∑›>\V¬ ̨ ∑›>\VTM goÈVƒÁTMÔ”¶[
• Heavy duty equipment • Real high presure cleaning • Remove mold
NATHAN:
Dir:
gbf;Fk; nrhw;fis ,yFtpy; kdjpy; gjpa itj;Jf; nfhs;Sk;. vdNtjhd; Foe;ijfs; Nfl;Fk;gb ehk; gpwiug; gw;wpj; jtwhfg; NgrNth> RL nrhw; fis cgNahfpf;fNth RlhJ. rpy ngw;Nwhh; jkJ Foe;ijfs; mUfpy; cs;sNghJ gpwiug; gw;wpf; Fiw$wy; mwNt $lhJ. Vnddpy; Foe;ijfs; kdjpy; mit mg;gbNa gRkuj;jhzp Nghw; gjpe;JtpLfpwJ. Fwpg;gpl;l egh; fisf; fhZk;NghJ> mf;Foe;ij mth;fisg; gw;wpa nfl;l vz;zj;Jld; tsh;tJld; mth;fspilNa jhk; Nfl;l tw;iwf; $wTk; $Lk;.
rw;W tsh;e;j gps;isfs;
‘je;ij kfw;fhw;Wk; cjtp mitapy; Ke;jpapUf;fr; nray;”
‘kfd;je;ijf; fhw;Wk;cjtp ,td;je;ij vd;Ndhw;whd; nfhy;nyDk; nrhy;”
jdJ gps;isiaf; fw;Nwhh; mitapy; Ke;jpapUf;fr; nra;jy; xU ngw;Nwhhpd; flik. mjhtJ mth;fs; jq;fs; gps;isfisf; fw;wth;fs; cs;s rigapy; Kd;dpUf;fr; nra;a Ntz;Lk;. vdNt fy;tp Gfl;LtJ ngw;NwhUila Kf;fpa flikahfpwJ. ,t;tplaj;jpy; ngw;Nwhu; fhl;Lk; fupridapNyNa je;ijf;fhd ngUikiag; gps;isahy; ngw;Wf;nfhLf;f KbAk;.
‘ mg;gps; isiag; ngw;wNghJ ,Ue;j kfpo;r;rp iatpl mjpf kfpo;r;rp ngWfpwhs;. ,J ngw;Nwhh; ,UtUf;Fk; nghUe;Jk;. vdNt ngw;Nwhh; Mfpa ehk;> vk; gps;isfis ey;yth;fs; vd;W gpwh; nrhy;Yk;gb tsh;f;f Ntz;Lk;.
NkYk;> vt;tsT nghpa gjtpapy; ,Ue; jhYk;> vt;tsT gbj;jpUe;jhYk; vt;t sT mjpfhuk; ,Ue;jhYk;
‘fhl;rpf; nfspad; fLQ;nrhy;yd; my;yNdy;
kPf;$Wk; kd;dd; epyk;” vd;gJ Nghy> vtd; xUtd; nghpa gbg;G> gjtpapypUe;jhYk; gpwh; mtidr; re;jpj;Jg; NgrTk;> re;jpf;fTk; tpUg;g Ks;stdhf ,Uf;fpwhNdh> mjhtJ ngUik> Mztk;> kkij ,d;wpg; gpwiu kjpj;J> ve;jg; ghugl;rKkpd;wp> jd; flikiar; rhptu vtd; nra;fpwh Ndh mtd; kf;fshy; kjpf;fg;gLfpwhd;. mtd; nrhy;tij kf;fs; Vw;Wf; nfhs;thh;fs;.
vkJ gps;isfis ey;yth;fshfTk;> ty;yth;fshfTk; kdpj Neak; cs;sth; fshfTk;> Vio> vspa kf;fSf;F cjtp nra;Ak; kdk; cs;sth;fshfTk;> gpwUf;F cjtNt ,iwtd; vkf;F ey;y cly;eyk;> gzk;> gjtpiaj; je;Js;shd;. ,iwtd;> jhd; nra;a
416.893.8363, 41
Ntz;bat gz;ghsh;> nra;tpf;fpw gLk;NghJ fpwhNdh fhz;fpwhh
‘mO
Vjk
nghwhik Fj; Jd;g nghwhik khl;lhh;fs fis ng rhjpj; JN thor; nr
‘mjd Kfdkh;e;J
6068
KARUNA

f;FwSk; gps;istsh;g;Gk;
416.893.8363,
Tel:
o≈V‚¶›Á> ∑›>\V¬ ̨ ∑›>\VTM ÔVuÁ≈ ∑kVE¬Ô kakz¬ ̨[o≈VD. ∂–√kD t¬Ôk ̇ÔπTMV_ > ́\VÔ°D
goÈVƒÁTMÔ”¶[ ÌΩB W>VTM\VTM oƒÁk
sure cleaning • Remove mold yest and bacteria • We use state of art technique • Individually cleaning all vents
jha;tPL • [dtup 2008
; kdjpy; dNtjhd; ; gpwiug; L nrhw; J. rpy mUfpy; iw$wy; e;ijfs; kuj;jhzp pl;l egh; ;Foe;ij ;zj;Jld; hk; Nfl;l
fs;
mitapy;
td;je;ij
hy;”
mitapy; w;Nwhhpd; jq;fs; cs;s Ntz;Lk;. whUila plaj;jpy; apNyNa ;isahy;
d;kfidr;
ey;ytd; > mg;gps; kfpo;r;rp hs;. ,J k;. vdNt ;isfis hy;Yk;gb
py; ,Ue; k; vt;t
;nrhy;yd;
; nghpa mtidr; ; tpUg;g mjhtJ ,d;wpg; ;rKkpd;wp> nra;fpwh ;gLfpwhd;. Vw;Wf;
shfTk;> cs;sth; ;F cjtp shfTk;> ; vkf;F jtpiaj; ; nra;a
Ntz;batw;iw ey;y ,jak; gilj;j gz;ghsh;> kdpj NeaKs;sth;fs; %yNk nra;tpf;fpwhh;. vdNt kdpjh;fs; Jd;gg; gLk;NghJ ahuq;F Xbr;nrd;W cjT fpwhNdh mtdpy; kf;fs; ,iwtidf; fhz;fpwhh;fs;.
‘mOf;fhw;wpd; my;yit nra;ahk; ,Of;fhw;wpd; Vjk; gLghf;F mwpe;J”
nghwhik vd;Dk; jPa newpahy; jkf; Fj; Jd;gk; cz;lhjiy mwpe;;jtu;fs; nghwhiknfhz;L ghtq;fisr; nra;a khl;lhh;fs;. vdNt ehk; vk; gps;is fis nghwhik> jd;dyk;> ,d> kj> rhjpj; JNtrk; VJk; ,y;yhjth;fshf thor; nra;aNtz;Lk;.
‘mjdkh;e;J nra;ahd; ciwAk; Kfdkh;e;J
ey;tpUe;J Xk;Gthd; ,y;”
vtndhUtd; jd;tPl;bw;F tUk; tpUe;jp diu cgrhpf;fpwhNdh mtd; tPl;by; jpUkfs; tpUk;gpj; jq;fpapUg;ghhs;.
ts;Sth; thf;Fg;gb tpUe;jpdiu mfKk; KfKk;kyu tuNtw;W cgrhpg;gth; tPl;by; jpUkfs; tpUk;gp tho;ths;. ,q;F jpUkfs; vd;W Fwpg;gpLtJ nry;tj;ij Nah> my;yJ nry;tj;jpd; mjpgjpahfpa ,yf;FkpiaNah my;y. mt;tPl;by; kfpo;r;rp FbapUf;Fk; vd;gNj nghUj;j khdJ.
,d;Dk; vt;tsNth nrhy;yyhk;. Neu Kk; ,lKk; fUjp ,j;Jld; epWj;J fpNwd;.
INC.
•Industrail •Commercial • Residential
• Storm Doors
• French Doors
• Patio Doors
• Porch Enclosures
• Thermal Windows
• Vinyl Windows
• Aluminum Windows
• Glass & Screen
All work Guaranteed
Vinyl and Aluminum Replacement Windows
FREE ESTIMATE
6068 Netherhart Rd Unit # 5, Mississauga, ON KARUNA 905•796•9292/ 416•892•7070
416.286.2416,
www.megaduct.com

Page 37
jha;tPL • [dtup 2008
7313 tpw;gidfSld; etk;ghpy; rhjid gilj;jdh;. ,Jtiu 88>695 tpw;gid fs; eilngw;wd. 2005k; Mz;by; tpw;w 84<145 vd;w vz;zpf;ifia tpl mjpfk; Vw;fdNt tpw;whfptpl;lJ. ,J Nt ,Jtiu vkJ rhjidahf ,Ue; jJ. brk;gh; ,Wjpapy; Kjy; jlitahf 90>000 tpw;gid vz;zpf;ifiaj; jhz;btpLk;. 2007k; Mz;L KbTWe; jWthapYk; nuhwd;Nuh ngUk; ghfj;jpy; tPl;L tpw;gidr; re;ij vg;NghJk; Nghy MNuhf;fpakhf cs;sJ. etk;ghpd; tpiy khw;wkpy;yhky; ruhrhp nlhyh; 393>747 Mf> mjhtJ nrd;w khjk; gjpag;gl;l tpw;gidahd nlhyh; 394>646I tplr; rw;Wf; FiwthFk;. ,J 2006 etk;ghpy; gjpag;gl;l nlhyh; 355>727I tpl 11tPjk; mjpfk;. ,jw;fpilapy; re;ijg;gLj;jg;gl;l ehl;fs; 32 MfTk; tpw;gid tpiyf;fpilapy; ,Ue;j tpfpjh rhuk; 98tPjk; MFk;.
tzpf epytuk; (etk;ghpy; 90>000 rJu mb Fj;jiff;F tplg;gl;lJ)
vg;NghijAk; tplr;rpwe;j etk;gU
rpwe;j tUlKk; MFk;.
S.K.ghNy];
- tPL tpw;gid KftH -
tpw;gid 895>632 rJumb ,lk; nuhwd;Nuh MLS Kiwapy; %yk; ,d;ndhU Fj;jiff;F RWRWg;ghd tplg;gl;ljd; khjk;
Kf;fpat
,Ue;jjhf TREB mq;fj;jth;fs; mwpt- pj;jhh;fs;. ,J xf;Nuhgh; vz;zpf;ifahd 821>889 Itpl xd;gJ tPjk; mjpfkhFk;.
etk;gh; ahdjhf nra;Js;sd fs;)
k
njhopy;,lk; xU rpW tpj;jpahrj;jpy; njhlh;e;Jk; etk;ghpy; tpw;gidahdJ. (rfy gphpTfSk;) ruhrhp nlhyh; 5.63sfn. th;j;jfr; rpy;yiw ,lk; nlhyh; 14.63sfn. mJTk; toikahd tuk;Gf;Fs; tpw;gid ahdJ.
,tw;Ws; 3 mstpYk; 137>32 rJ my;yhj n rJu mb
nkhj;j tpw;gidtpguk;
v
pf
;i
f
k
l
;l
k
u
h
r
u p
t
;g
i
d
28
;
z
;z
h
t
r
pw
Nkw;F khtl;lq;fs;
$362, 272 2,725
14
kj;jpa khtl;lq;fs;
$519, 641 1,529
jha;
tp
23
tl khtl;lq;fs;
$417, 967 1,354
21
fpof;F khtl;lq;fs;
$315, 738 1,705

- 37 - ;NghijAk; tplr;rpwe;j etk;gUk;
rpwe;j tUlKk; MFk;.
uh MLS g;gl;ljd; khjk; s; mwpt- xf;Nuhgh; xd;gJ
pahrj;jpy; dahdJ. h; 5.63sfn. ; 14.63sfn. ; tpw;gid
guk;
tpw;gidr; re;ijapd; Kf;fpatpguq;fs;.
etk;gh; khjk; 71 nrhj;Jf;fs; tpw;gid ahdjhf TREB mq;fj;jth;fs; gjpT nra;Js;sdh;.(njhopy;> th;j;jfr; nrhj;Jf; fs;)
,tw;Ws; 37 njhopy; nrhj;Jf;fs; (vy;yh mstpYk; cs;sit) ruhrhp nlhyh; 137>32 rJu mbahf tpw;wd. ,ij MLS my;yhj nrhj;Jf;fs; tpw;w nlhyh; 96.30 rJu mb vd;w tpiyAld; xg;gplyhk;.
t
cyfj; r%f E}yfk; jkpou;
cq;fis miof;fpwJ!
Gyk;ngau; ehLfspNyNa kpfg; ngupa E}yfk;! 15>000f;Fk; Nkw;gl;l jkpo; E}y;fs;! rpWtu; Kjy; ngupNahu;tiu gad;ngwf;;$ba E}y;fs;! tUlnkhd;wpw;F 200f;Fk; Nkw;gl;l Gj;jfq;fis
pw
;g
i
d
thrpf;ff;$ba mjpu;];lk;! ,izaj;jsk; www.tamillibrary.ca Ig; ghu;itapLq;fs;. 2,725
,d;Nw mq;fj;jtuhfpg; gad; ngWq;fs;.
1,529
jha; tPL gj;jpupifapy; tpsk;guk; nra;tPH.
njhlu;GfSf;F: tzpfj;jpd;
39, Cosentino Dr.
1,354
vy;iyfis tpupthf;FtPH!
Scarborough, ON M1P 3A3 Midland & Progress 1,705
416-400-6406
Tel: (416) 335 0622

Page 38
- 38 -
gdp jdJ tUlhe;j tpLKiwf;fha; tUfpwJ. tl G+kp jd; nts;isg; Nghh;itf;Fs; gJq;fpf; nfhs;SKd; kdpjh;fs; jj;jk; jahupg;Gfisr; nra;t jw;fha; mtfhrk; nfhLj;jpUe;jJ mJ.
rhtfhrkha; vOe;jpUj;jy; ,dp MfhJ. gdptopf;fr; rpyTk;> nkJ eilf;Fr; rpyTnkd epkplq;fs; gy Njit. MNtrj;NjhL tPRk; gdpg;GaYk; vjph; ghuhJ tuyhk;. vdNt Kd;J}q;fpg; gpd;ndOjy; ,dp MfhJ.
cz;L nfhOj;J Cd; gpJq;fp ‘thlh ntl;b’ aha; tho;jy; ekf;Fg; gpbf;Fk;. nghupj;Jk; gpul;bAk; tjf;fpAk; thl;bAk; vz;izapy; Fspj;j vkJzT gw;wp kUj;Jth; nrhd;dhYk; ‘,jak;’ nrhy;Yk; NghJjhd; vLgLfpwJ. rpyUf;Fj; jz;l id kuzk;. vdNt FspUf;F Kd;dNu itj;jpaiug; ghh;j;J itg;gJ ey;yJ. Fsph; ,th;fSf;F vjpup. vLj;jhw;Nghy; gdp topf;fntd;W VFjy; ,dp MfhJ. vdNt jahupg;gpw;fhf> gy Nfs;tpfisr; RakhfNt NfSq;fs;.
Vw;fdNt ,Ujak; ghjpf;fg;gl;ljh? ,uj;j cauOj;jk; my;yJ ‘fhy];l; Nuhy;’ kpjkhf ,Uf;fpwjh? Gif gpbg;gth;fsh? mirahJ Xuplj;Nj ciwAk; ghq;fpduh?
mg;gpbahfpy;>
ePq;fs; xU Kjpatuhapd;> xU khzt iuNah my;yJ njhz;lh; Nritia Nah mZfp gdp topj;jiy mth;fsplk; tpl;L tpLq;fs;. rpy lhyh;fs; cq;fs; capiuNa jf;f itf;Fk;. KbAkhapd; rhg;ghl;bw;Fg; gpd;dh; XupU kzpj;jpah- yq;fs; gdpia topAq;fs;. mg;NghJ
Fspu;fhyj;ij vjpu;nfhs;sy
fhg;gp Nghd;w ghdq;fisAk; Gifj;j
NghJ eh iyAk; jtpUq;fs;. gdp topg;gjw;F
vYk;G gpr Kd;dh; cliyj; jahh; nra;Aq;fs;. gy epkplq;fSf;F tPR eil ele;J cliyj; jFe;j ntg;gepiyf;Ff; nfhz;L thUq;fs;. ke;jfjpapy; Muk;gpj;J 5-7 epkplq;fSf;F topj;j gpd;dh; 2-3 epkplq;
gdp t fSf;F Xa;ntLq;fs;. gpd;dh; mNj fjpapy; njhlUq;fs;.
Vw;gLk
gdp topf;Fk;NghJ Vw;gLk; ePupog;ig
 ifAiw fis cgNahfpAq;fs;. ey;y Gij kpjp- fis (boots)g; ghtpAq;fs;. mjp Kf;fpakhf> gdpr; Nruiy thupfshy; ms;spj; J}f;fhjPh;fs;. khwhf> thupf- shy; js;spf; nfhz;LNgha; mg;Gwkhf tpl;L tpLq;fs;. ghukhd gdpr; Nrh;f;- ifia thupfshy; ms;spj; J}f;Fk;
Fs;shFf NghJ eh fSf;F m Sk; ,ay

jha;tPL • [dtup 2008 spu;fhyj;ij vjpu;nfhs;sy; ;;;
; Gifj;j
NghJ ehup> ,Lg;G Nghd;wtplq;fspy; opg;gjw;F
vYk;G gprfp gyh; epue;jukhd tpahjpf; a;Aq;fs;. ele;J ; nfhz;L ;gpj;J 5-7 -3 epkplq;
gdp topf;Fk;NghJ h; mNj
Vw;gLk; ePupog;ig
ePupog;ig
 thupf- g;Gwkhf pr; Nrh;f;- J}f;Fk;
Fs;shFfpwhh;fs;. ghuj;ijj; J}f;Fk; NghJ ehupiaj; jhf;fhJ Koq;fhy; fSf;F mg;ghuj;ij topkhw;wpf; nfhs; Sk; ,ay;igg; gofpf; nfhs;Sq;fs;.
- j. rptjhrd; -
,Lg;gpd; mfyj;jpw;Fg; ghjq;fisg; gug;gpf; nfhs;tjhy; cWjpahf epw;gJ rhj;jpakhfpwJ. J}f;Fk;NghJ tapw;Wj; jirfisr; RUf;f ,Wf;fpf; nfhs;Sq; fs;. J}f;Fk;NghNj cliy KWf;fh jPh;fs;. gdpthupia clYf;F kpf mUNf itj;jpUq;fs;. ,jdhy; nek;Gk; tpidj;jpwd; mjpfkhfpwJ.
gdpr; Nrh;f;ifia thupapdhy; ms;sp tPrhjPh;fs;. gdpr; Nrh;f;if Mokhf tpUf;Fk;NghJ 1-2 mq;FyksTf;F rpwpJ rpwpjhf thupf; nfhs;Sq;fs;. gdp ciwe;J tOf;f Muk;gpj;jhy; cg;ig Nah kziyNah J}tp tOf;fiyj; jtph;f;fg; ghUq;fs;.
,Wjpahf> gdp thuy; clYf;F kpfTk; ghjpg;igj; jUk; njhopw;ghL. ,Ujaj; jpw;F mOj;jk; juf;$baJ. fisg;G ntg;gtpog;G> ciw ntbg;G Nghd;W cliyg; ghjpf;Fk; jd;ikaJ. gdp thUk;NghJ cq;fSf;Fg; gpd;tUk; mwpFwpfs; Vw;gl;lhy; clNd 911 ,yf;fj;ij mioAq;fs;. khh;G> Nkw; iffs;> fOj;J Nghd;wtplq;fspy; jirapWf;fk;> ghuk; Nghd;w czh;T Vw;gly;. tof;fkw;w Kiwapy; Rthrk; FWFjy;> Rthrg; igfs; epuk;ghjJ Nghd;w mtjp cz;lhFjy;. kaf;fk;> jiyr; Rw;wy; Nghd;w czh;T Vw;gLjy;. msTf;fjpfkhf tpah;j;jy;> the;jp vLf;fNtz;Lk; Nghd;w czh;T Vw;gLjy;.
gdp jd; tpLKiwf;Nf te;jpUf;fpwJ> jq;fptplg; Nghtjpy;iy vd;gij Qhgfj;jpy; itj;jpUq;fs;. ,isath;f splk; cjtp Nfl;gjpy; jtwpy;iy!

Page 39
jha;tPL • [dtup 2008
c∫Ô^ T‚|¬ÔVTM ~‚|¬Ô¶[ o>Á
∂–√kD - ÂD∏¬ÁÔ - ÂV
“Debt is the Slavery of the Free. Our A
~‚|¬Ô¶[ xÔk ́VÔ sÚDA ̨S ̇Ô·V? T‚|¬ÔVTM ~‚|¬Ô¶[ xÔk ́VÔ kÚk>uz ¿∫Ô^ sÚDA ̨[S ̇Ô·V? T‚|¬ÔVTM ~‚|¬Ô¶[ √u§•D ∂ÁTM›m goÈVƒÁTMÔÁ•D, Ô_s•D ÿ>V¶ ̇flEBVTM √luE•D ®D\V_ kw∫Ô©√| ̨[≈TM. ÷[o≈ ®Dx¶[ ÿ>V¶ ̇A ÿÔV^”∫Ô^.
Want to become a Mortgage Consultant? We provide you free workshops, training and seminars to become a certified Mortgage
1920 Ellesmere Road, Suite 111, Toronto, ON M1H 2V6 Tel:
416.548.7475
, Fax: 416-548.7496 Toll Free: 1.800.952.1366
• Mortgages
• Re-Finance
• Seminar
• Workshops
ww
www.bmsic.com, info@bmsic.com
xNu gpshrhtpy; ehd;F jdpg
kpfg;gpukhz;lkhd (15>000 r
f
midj;J (orthope
100
www.spimporters.ca

|¬ÔVTM ~‚|¬Ô¶[ o>ÁkÔ”¬z
∏¬ÁÔ - ÂVBD - oƒÁk
Free. Our Ambition is Your Freedom”
s
• Seminar e
• Workshops
www.bmsic.com
one stop solution for all your mortgage needs
htpy; ehd;F jdpg;ngUk; ];jhgdq;fs;
hz;lkhd (15>000 rJu mb) fhl;rpaiw nfhz;l jsghl khspif
fz; fth; jsghlq;fs; Solidwood Bedroom set, Solidwood Diningroom Set, Leather Sofa Set, Kids Bedroom sets and more..
midj;J tajpdUf;Fk; Njitahd nkj;ij tiffs; (orthopedic, CiroPedic, Poster Pedic mattress andmore..)
$
100 OFF
with purchase of $1500 of furniture
mporters.ca
- 39 -

Page 40
- 40 -
ÿÔVΩB oƒt©A¶[ ÌΩB W ́Õ> ́ g•‚ÔV©AÆ]
oÂV (Universal Life Insurance)
(Critical Illn Ák›]B© √ˆoƒV>ÁTM ÷_ÈV> ÔV©AÆ]
zwÕÁ>Ôπ[ (Non Medical Life Insurance)
(RESP)
ÔTM¶Vs[ E≈Õ> ÔV©AÆ] WÆkTM∫Ôπ¶tÚÕm c∫Ô^ kƒ]¬ ÿ√uƬ ÿÔV^·°D \uÆD ÔV©AÆ] ƒD√Õ>\VTM ∂ÁTM›m g
∂ÁTMkÚ¬zD ®\m ÿ√V∫Ô_ kVμ
2007 gıΩ_ ®TMm WÆkTM›]_ E≈Õ> ÔV©AÆ] xÔk
kVΩ¬ÁÔBV· ̇Ô^, ∂[√ ̇Ô^, g> ́kV· ̇Ô^, c≈s ƒÔ ÔV©AÆ] xÔk ̇Ô^ ∂ÁTMkÚ¬zD ®TMm ÷>B Ø ̇k kVμ›m¬ÔÁ·•D ÿ>ˆs›m¬ÿÔV^
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
ÔV©AÆ] xÔk ̇ (Insurance Brok 416.918.9771
759 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407
c∫Ô”¬zD, c∫Ô^ z|D√›]TMÚ¬zD

¬zD ®\m ÿ√V∫Ô_ kVμ›m¬Ô^
›]_ E≈Õ> ÔV©AÆ] xÔk ́VÔ sÚm ÿ√≈ Ák›> ®TMm
^, g> ́kV· ̇Ô^, c≈sTM ̇Ô^, a¶ÔsBÈV· ̇Ô^,
Ú¬zD ®TMm ÷>B Ø ̇k\VTM Â[§ÁB•D, A›>Vı| Á·•D ÿ>ˆs›m¬ÿÔV^” ̨o≈[.
AÆ]
©AÆ]
ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ] (Critical Illness Insurance) zwÕÁ>Ôπ[ cB ̇ Ô_s¬ÔVTM oƒt©A› ]‚¶D (RESP)
∫Ôπ¶tÚÕm c∫Ô^ kƒ]¬oÔu√ zÁ≈Õ> ÿƒÈs_ ÔV©AÆ] ] ƒD√Õ>\VTM ∂ÁTM›m goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
 ́[ mÁ ́ ́V¤V
] xÔk ̇ (Insurance Broker) 416.918.9771
us:416-759-5453 x:407
∫Ô^ z|D√›]TMÚ¬zD { ̇ √VmÔV©A...
jha;tPL • [dtup 2008

Page 41
jha;tPL • [dtup 2008
THINKING OF BUYING OR SELLING PROP
f o r p r o f e s s i o n a l , r e l i a b l e a n
• Residential-Commercial-Industrial-Investment
• List Your Home (Low Commission)
• Mortgage, Lawyer, Home Inspection
Manickanadarasa Karunahkara
Dir: 647.272.8
1345 Morningside Ave., Suite: 8, Toronto, ON M1B 5K3, Office: 41 BROKERAGE
I'm here to get your mortgage smarter and faster. c∫Ô”¬z ∂]Ô Ô¶[ √” ÷ÚÕ>V_ ∂ÁTM›Á>•D zÁ≈Õ> ŒÚ \V>¬Ô‚¶›]_ ÿÔVı|kÚkm¶[ c∫Ô”¬z ∂]Ô √›Á>•D oƒt¬Ô c>°ok[.
• Residential
• Industrial
• Commercial 1st, 2nd, 3rd Mortgages Upto 100%...
k∫ ̨ k‚Ω T>›Á> s¶ zÁ≈Õ>·° k‚Ω T>D
¿∫Ô^ k∫zo ́V›m¬z W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^ √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[
z§›> ÷Èkƒ goÈ ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\
When i Mortg
need
an
NO FEE FOR RESIDENTIAL MORTGAGES
• Rate discount up to 3%
• Give me a call for free consultation
• Mortgages without no down pay- ment
We do the best for you
∂ ̨ÈV ÿƒÕ]_ Akila Senthil
, AMP Senior Mortgage Consultant, Team Leader, Platinum Award Winner A Challenging Prosperity Long Term Experienced Team Leader Cell: 416.895.4321 104-5770 Hurontario St., Mississauga, ON L5R 3G5 Fax: 905-283-3339, Web: www.mortgageprincess.ca, E-mail: akilasenthi Head Office: Invis Inc., 100-480 University Ave., Toronto, ON M5G 1V2

ING OF BUYING OR SELLING PROPERTY
r e l i a b l e a n d h o n e s t s e r v i c e
ment
ction
nadarasa Karunahkaran Sales Representative Dir: 647.272.8597
nto,ON M1B 5K3, Office:416.759.6000 fax:416.759.6005 www.veedu.com
¿∫Ô^ k∫zo ́V›m¬z o√VlÚÕ>VKD W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^. BVÚo\ W ́VÔˆ¬Ô© √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD >z]BVTMk ̇Ô^. zÁ≈Õ> k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[ ÿ√uƬÿÔV^·°D, Ô¶[Ô^
z§›> ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂ÁTMk ́mD
ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\VTM ∂ ̨ÈV ÿƒÕ]ÁÈ ∂Áw•∫Ô^
When it comes to finding the Right Mortgage Solution to meet your
needs, Please call ME befor making
any Decision!!!
Our interest rates starts from 0%
• First-time Buyers
• Renewal
• Refinancing
• Pre-Approval
• Self Employed
• Bankruptcies
• Poor Credit
• New Immigrants
• Debt. Consolidation
• Construction Loans
ou
ÿƒÕ]_
il
nced Team Leader 95.4321
G5 s.ca, E-mail: akilasenthil@invis.ca oronto, ON M5G 1V2
- 41 -

Page 42
- 42 -
∂ ̇©√Ë©A¶[ ÌΩB oƒÁk
UPROPERTIES.COM
UTHAYAN NADA
Cell: .416.7
Credit Valley Real Estate Brokerage 104-44 Peel Centre Drive, Brampton, L6T 4B5. Tel: 905.793.5000
$289,900
Brock/Hwy 2 4 Bedrooms, 3 Washrooms, Beautiful Home On Quiet Cul De Sac. Family Oriented Neighborhood. Walk To Plaza On Brock Rd And Close To All Amenities. $319,900
Burnhamthorpe/ Hwy10 2 Bedrooms, 2 Washrooms, Bright Northwest Exposure, Trimph Model Corner Unit 880 Sq Ft. 9 Foot Ceiling. Lots Of Windows. Open Balcony. Upgraded Wood Floor And Granite Counter Top

∂ ̇©√Ë©A¶[ ÌΩB oƒÁk
UPROPERTIES.COM
iful De Sac.
To Plaza se To All
rpe/
Hotels For Sale!!!
,Trimph 80 Sq Ft.
f
Comfort Inn 78 Rooms One Hour From GTA ony. or And
UTHAYAN NADARAJAH Broker
Cell: .416.727.9945
Hotels For Sale!!!
Clarion Inn & Suite 48 Rooms Hour and a Half From GTA
jha;tPL • [dtup 2008

Page 43
jha;tPL • [dtup 2008
jkpopy; ,yf;fpa tpkHrdk; gw;wpg; Ngr Kw;gLk; ehq;fs;> mjd; Njhw;wk; kpf mz;ikf;fhyj;Jf;Fhpanjd;gij epid tpy; nfhs;sy; ntz;Lk;. jkpopy; xOq; fhd ,yf;fpa tpkHrdk; vd;gJ> (Lite- rary criticism proper) ehw;gJ my;yJ Ik;gJ tUlq;fSf;FNky; nry;yhJ vd;Nw nrhy;yyhk;. jkpo; Mjpnkhop fspy; xd;nwd;Wk; mJ gy nkhopfspd; jhahf ,Ue;jpUf;fpwnjd;Wk; mjd; goik gw;wpg; Ngrg;gLtjpy; cs;s fzpr khd cz;ik> mjd; tpkHrdj;Jiwf; Fg; nghUe;jhJ vd;gij ehk; mWjp apl;Lf; $wyhk;. v];.itahGhpg;gps;is mtHfs; jkpohpd; ,yf;fpaj; njhd;ikf;F vjpuhf Kd;itj;j gpioahd jPtpu mOj;jj;ij ehk; mjd; tpkHrdj; Jiw apd; njhd;ikf;F vjpuhfNt mOj;j Ntz;Lk;. er;rpdhHf;fpdpahH> ghpNkyofH Nghd;NwhH thpirapy; tUk; ciufis Ak; ef;fPuhpd; ‘Fw;wNk Fw;wk;” Nghd;w fijfisAk; ehk; jkpo; ,yf;fpa tpkHrdj;JiwapypUe;J xJf;fp tpl;lhy; ekf;F vQ;RtJ vJTkpy;iynad;Nw nrhy;yptplyhk;. ,e;epiyapy; itahGhpg; gps;is mtHfs; jkpo; ,yf;fpaj; njhd;ikf;F vjpuhf Kd;itf;Fk; mOj;jq;fs; rhpNah> gpioNah> me;j mOj;jq;fspy; njhdpf;Fk; gw;wpd;ik> tpQ;Qhd Nehf;fpw;Fhpa Gwepiy Ma;T> (Objective) Nghd;wtw;iw jkpo; ,yf;fpa tpkHrdj;Jiwapd; Muk;gf; fUf;$l;ly;- fshff; nfhs;syhk;. ntWk; Muk;gf; fUf;$l;ly; khj;jpuNk. gyjsg;ghHitf; nfhz;l ngUk; tpkHrdg; gha;r;ry; jkpopy; Vw;gl ,d;Dk; gy tUlq;fs; ,Ue;jd.
,r;re;jHg;gj;jpy; ehk; xd;iwj; njspT gLj;j Ntz;Lk;. mjhtJ ehd; NkNy Fwpg;gpl;l gy jsg;ghHit nfhz;l fiy ,yf;fpa tpkHrdg;ghHit jkpo;ehl;by; Vw;gltpy;iy> Kjd;Kjypy; vkpq;Nt fhy ,yf;fpaq; fisg; gw;wpf; $Wk;NghJ> Mz;ikia Ak;> tPuj;ijAk; vjpHghHf;Fk; xU tpufjhgKs;s ngz;izg;Nghy; INuhg;gh Tk; ,dp mnkhpf;fhit Nehf;fpj;jhd; GjpatPuKk; Mz;ikAKs;s ,yf;fpaj;Jf; fhf Vq;fpf;fplf;Fk; vd;W ctkpj;jhH” vd;W $WfpwhH. ,f;$w;W ,f;fhy xU ngUk; Rw;W tl;lnkhd;iwNa Nghl;L cyf ,yf;fp- ag; Nghf;Ffs; gytw;iw Ma;T nra;Jk; mtw;iwf; Nfs;tpf;Fs;shf;fpAk; mtw;Wf; Fk; mg;ghy; NghFk; Mw;wy;fisf; fhl;LtjhfTk; mike;jJ. kpFe;j nrhw;g fhyg; gFjp. Mdhy; rhjid msg;ghp- aJ. njhopw;Gul;rp %yk; ePz;l 250 tUlfhyg; gFjpapy; Nkw;FyF Vw;gLj;- jpa mgptpUj;jpia> ];uypd; fhy u\;\pah jpl;lkply; nghUshjhuj;jpd; %yk; 50 tUlq;fspy; epiwNtw;wp epkpHe;jij xj;j nray; ,J. Mdhy; ,Nj fhyj;jpy; ];uypd; fhy u\;ahtpy; kdpjj;jpd; tpLjiy Kfq;fs; ntspg; gLk; rhjdq;fshd Ngr;Rk; vOj;Jk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l fiy ,yf;fpa
rhjdq;fs; midj;Jk; mlf;fp xLf;fp eynkLf;fg;gl;ld. rHthjpfhuj;jpd; cr;r ntspf;fhl;ly; mq;F epytpw;W. kdpjk; %r;Rtpl KbahJ jpzwpw;W. Mdhy; ,q;Nf mNj ];uypd; fhy u\;\pahtpd; mDjhgpfsha; ,Ue;j ekJ ‘Kw;Nghf;F vOj;jhsH” vd;Nghuhy; filg;gpbf;fg;gl;Lte;j xU ghhpa ,yf;- fpar; rHthjpfhuk; mWgJfspd; Muk;gj; jpy; Kwpabf;fg;glj; njhlq;fpw;W. ,yf;fpa tpLjiy Kfq;fhl;lypd; fPw;Wf;fs; njhpa Muk;gpj;jd.
mWgJfspy; ,Ue;J ghaj; njhlq;fpa ,t;tpyf;fpa tpkHrd tPr;Rf;F Kfk; nfhLf;f Kbahky; Kw;Nghf;F ,yf;- fpar; rHthjpfhuk; tPo;e;jnjd;gJk; gpd;dH rpije;jnjd;gJk; ,f;fhyj;jpy;
epfo;e;j mk;rNk. mWgJfs gputfpj;j , Nehf;fk; jhf ,Ue jhf ,U gf;fq;fS aha; ,Ue Fkhud; N ,yf;fpa

- 43 -
fu;fshfpa cq;fSila MjuTld;; njhlu;e;J jha; tPL nraw;gl;LtUfpd;wJ. jw;NghJ jha; tPL rpwg;G kyu; cq;fs; iff;F tUfpd;wJ. ,e;j KjyhtJ rpwg;G kyu; vkJ K.jisarpq;fk; mtu;fSf;F kjpg;gspf;Fk; tifapy; mikfpwJ. mtUila xl;Lnkhj;j tiyaj;jpd; MjuTld; njhFj;J Gq;FLjPT gioa khztu; rq;fk; ,k;khjk; 26 jpfjp gUk; nghUl;nrytpy; mike;j ,e;j Kaw;rpf;Fk; jha; tPL gj;jpupifapd; thoj;Jfs;.
cq;fspd; tuNtw;igg; ngWk; vd;W ek;Gfpd;Nwhk;. NjitAk; tha;g;Gk; fUj;jpy; nfhz;L ;fSld; gfpu;e;J nfhs;Nthk;.
rfu;fSf;F jukhd ,yf;fpaq;fs; gw;wpa mwpKfk; kw;Wk; mtw;iw thrpg;gjw;fhd
ilntspia epug;Gk; Kaw;rpahf ,J ,Uf;Fk;. Fwpg;ghf fdlh tho; kw;Wk; vOgJtiu
ntspf;nfhzutpUf;Fk; Nfhl;ghl;L hPjp a tPr;Rk;
gputfpj;j ,t;tpyf;fpa tpkHrdg; Nghf;fpd;
ahd fUj;JUthf;fj;Jf;F ehd; NkNy jf;fjhf
Nehf;fk; gue;j ,yf;fpa Nehf;Fila
Fwpg;gpl;l tpkHrfHfNs NghJkhdtHf k; Rw;W
jhf ,Ue;jJ. gygf;fj;js tphpTila
shf ,Ug;gNjhL ,tHfs; gw;wpa ,yf;fp-
jhf ,Ue;jJ. mj;NjhL vy;yhg;
Ma;tpy;> vd;dhy; tpLgl;L epw;gHfSk; nra;Jk;
gf;fq;fSk; tpLjiy KfKilait
jkf;Fhpa ,lq;fisf; fhzf; $ba ; mtw;Wf;
aha; ,Ue;jd. Mdhy; ,itaidj;Jk;
tha;g;Ngw;gLk; vd;Wk; ek;GfpNwd;. y;fisf;
 rp.R.nr Nghd;wtHfis XH mzpahfTk; ifyhrgjp> fh.rptj;jk;gp Nghd;wtHfis ,d;NdhH mzpahfTk; ilahd cUt cs;slf;f
nfhz;lhy; kpQ;RgtH K.jisarpq;fNk. mjhtJ K.jisarpq;fk; %d;whk; mzpahf epw;fpwhH. ,d;iwa etPd khw;wq;fisf;
,aq;fpay; ghi\apy; nrhy;tjhdhy; Kjyhk; mzp Thesis MfTk; ,uz;lhk; mzp Antithesis MfTk; epd;why; ; $bajhfTk; me;j khw;wq;fs;
K.jisarpq;fk; ,t;tpU Nghf;Ffspd; Synthesis (,izg;ghf) MfTk; mijf; ;bg;NghhpYk; mij EfHNthhpYk;
flg;gtuhfTk; epw;fpwhH!
%d;whk; gf;fj;Jf;Fhpatuhd K.jisa ; $badthfTk; ,Uf;Fnkd
rpq;fj;jplkpUe;J jhd; ehd; Vw;fdNt Fwpg;gpl;l Nfs;tp vOe;jJ. mjhtJ mtH ek;GfpwhH.
ekJ fiy ,yf;fpaq;fs; kdpjDf;Fj; jilah tpLjiyah vd;Dk; Nfs;tp. ,f; Nfs;tpia Nehf;fpNa mtuJ tpkHrd fiy ,yf;fpag; gilg;Gf;fis>
Ma;Tfs; mtiu ,l;Lr; nrd;W> ,Wjp apy; ,tw;Wf;F tpil fhZk; Nfhl;ghL fshfNt epiwnta;Jfpd;wd. mWgJ- d;W GJg;ngahpl;liof;fpwhH.
fspypUe;J vOgJtiu gputfpj;j K.j. tpd; ,yf;fpa tpkHrdk; ,jd; rhjid ahfNt epw;fpd;wJ. mthpd; Ma;tpd; KbT ,d;iwa fiy ,yf;fpaq;fs; p xLf;fp
 jtpHf;f
flj;jpg; NghLfpd;wd vd;gNj. ,jw;Fg; ; Muk;gj;
Kbahj tifapy; ,f;fhyj;jpy; tpkHrfH
ghpfhukhf mtH jd;idj;jhd; topg;g- lq;fpw;W.
fshf tpsq;fpa f.eh.R> rp.R.nr>
Lj;jpa Nfhl;ghl;L hPjpahf Kd;itf;Fk; ;fhl;lypd;
f.ifyhrgjp> fh.rptj;jk;gp> K.jis-
fUj;Jf;fNs ‘fiyia mopf;Fk; fiy! arpq;fk; Nghd;wtHfs; Nky; vkJ
,yf;fpaj;ij mopf;Fk; ,yf;fpak;!” ghHitiar; nrYj;j itf;fpwJ. NkYk;> jhlq;fpa
V.N[.fdfuj;jpdh> v];.nghd;Dj;Jiu>
mjhtJ ,d;W kdpjdhy; fiy vd;Wk; ;F Kfk;
thdkhkiy> ntq;fl; rhkpehjd;> jHK
,yf;fpak; vd;Wk; nfhz;lhlg;gLgit> ;F ,yf;-
rptuhK> fdf.nre;jpehjd;> Nf.v];.rpt
,d;iwa mtd; Njitfspd; mbg;gil jd;gJk;
Fkhud; Nghd;wtHfSk; ,f;fhyj;J jkpo; ;fhyj;jpy;
,yf;fpa tpkHrdj;jpw;F gq;fspg;Gr;
45k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 44
- 44 Mj;khh;j;jkhd -
Xh; gpugQ;r jhprdj;i Njbath; K.jisarpq;fk;
EhW Mz;Lfs; tho;e;jth;fspYk; ghh;f;f 37 Mz;LfNs ,t;Tyfpy; tho;e;j K.jisarpq;fk; mjpfk; Ngrg;glf;$ba tplaq;fisr; nra;Jtpl;Lr; nrd;wpUf; fpwhh;. vj;jid Mz;Lfs; tho;e;jhh; vd;gjy;y Kf;fpak;. vijr; nra;jhh; vd;gNj Kf;fpak;. mth; tho;e;jjhy; rpe;jidAk;> mwpTk;> kdpj tpOkpaq;f- Sk; Nkk;ghL mile;jpUf;fpd;wdth vd;g
,yf;fpathjp fij> ftpij> eht tw;iwf; nfhz;Nl mth; tho;e;jhuh vd;g- ijf; fhz Ntz;Lk;. mthpd; tho;f;if> rpe;jidfs;> nray;fs;> vOj;Jf;fs;
vOJgtd; vd;W jd;idf; FWf;fpf kdpj ehfhPfj;jpw;F cjtp ,Uf;fpd;- wdth vd;gNjNa ghh;;f;f Ntz;Lk;.
K.j.tho;e;jJf;fhd milahsq;fs;
r%f> nghUshjhu> murpay;> Mj
mthpd; vOj;Jf;fs; kl;Lky;y. mthpd; nraw;ghLfSk; mlq;Fk;. mj;Jld;> mtUld; gofpath;fs;> mthpd; khzth;
midj;jpYk; khw;wk; nfhz;Ltu ci
fs;> cwtpdh;fs;> Ch; kf;fs; midt- hpd; kdjpYk; ,d;Dk; mopahj> md;ghd cUtkhf ,Uf;fpwhh; vd;gJk; milah-
rj;jpaj;ij cs;Eiof;f Nt
sq;fNs.
mth; Gq;FLjPtpNy gbg;gpj;jJ xU Ie;J
rj;jpajhprdkw;wtd; vy;yhj; Ji
tUlq;fNs. mq;F tho;e;jJk; mg;nghOJ jhd;. (mjw;F Kd; ,uj;jpdGhpapy; tho;e;jth;) r%f Nritapy; rf;jpahf> epWtdkhf vg;gb te;jhh; vd;gjw;F mJ xU rpwpa fpuhkk; vd;g- Njh> mq;Fs;s kfh tpj;jpahyj;jpy; rpwe;j> vtUk; tpUk;Gk; Mrphpauhf ,Ue; jhh; vd;gNjh kl;Lky;y fhuzq;fs;. cz;ik> Neh;ik> jd;dykw;w nray; fs;> mtUf;F me;j trPfu MSikiaf; nfhLj;jpUf;fpd;wd.
jPtpuk;> rpe;jid> Ntfk;> vl;bg; gpbj;J mile;Jtpl Ntz;Lk; vd;w mtruk;> tpWtpWg;G> Jbg;G> tpNtfk;> $h;ik ahd Nrhk;gyw;w mwpT> Njly;> vij Nah mtrukhf vLf;fg; NghFk; mtjp> mijj; jd;dhy; gpbj;J tpl KbAk; vd;w mghukhd jd;dk;gpf;if> mjw; fhf vijAk; Jwg;gjw;Fj; jaq;fhj kdk;> Mgj;Jf;fis> tpisTfis fzf;fpy; vLf;fhj nghWg;gpd;ik (Mgj;Jf;fisg; gw;wpa ftiyapd;ik>
Siva Shanmuganathan Sales Representative Direct:416.545.7482
jd;dk;gpf;ifapd; ghw;gl;ljhf ,Uf;f- yhk;)> vijAk; jd; mwpthy;> ek;gpf;if ahy;> Neh;ikahy;> jd;dykpd;ikahy; ntd;W tplyhk; vd;w Xh; xg;gw;w vz;zk;. nghUs;> gzk;> cwTfs;> njhopy;> ghrk; vd;gd jilfs; vd;w Fzk;. mJ xU Gul;rpthjpapd; cz;ikahd Fzhk;rk;. Jwtpahfg; Nghff; $ba kNdhghtk;.
ePw;Nr Mgj;jhf tho; (live dangerously) vd;W $wpdhNu mJNghy tho;e;jth; K.j. gzk;> nghUs;> epyk;> nrhj;J vtw;iwAk; vJtpj ftiyAk; ,d;wp> gpd; tpisTfs; gw;wpa mr;rKk; ,d;wp> kidtp> kf;fs; epiy vd;dthFk; vd;w rhjhuz FLk;g];jdpd; nghWg;gpd;wp> ms;spj; jhdkhff; nfhLf;ff;$ba>
nfhLj;j> mrhjhuzkhd> mjprakhd Fzhk;rk; nfhz;lth;. cly; cghij- fisf; $l> (,ilf;fpil Jd;GWj;Jk; M];Jkhit) jilahf vz;zhky; jd; Qhdj;Jf;F Vw;gl;l Nrhjid> mtw;iw Ak; flf;f Ntz;Lk; vd;W mbf;fb $wpath;> nraw;gl;lth;. mf;fhyj;Jk; $l> jpahdk;> vOj;J Nghd;wtw;wpy; mjpfk; ,yf;fpaj;ijNa Jwf;FksTf;F te;J
HomeLife Future Realty Inc Independently owned and o 416.264.0101
vkJ fiyQu;fspd; gilg;GfSf;F
tpLk; vd vd;whh;. ‘ nghpjhf e wpnyy;yhk epd;W Nt jpahd; Ng tsh;j;jpU
rhjhuz cyfhAjj mth;fspd ypUe;J ‘gpwj;jpah fSf;F , xd;W> Nt Fk; gz;G ,Ue;jJ.
Fk; gz;G. aj;jhy; t Nkw;fj;ij ,sikapN tsh;;r;rpapd my;yJ V ghd;iki whh;. jpah jhNd.
ijhpak; m cUtk;. m jd;dk;gpf 1971 M Ch;fhtw;W rp... f;F
Joy H
D

jha;tPL • [dtup 2008
,Uf;f- ek;gpf;if ;ikahy; vz;zk;. py;> ghrk; mJ xU zhk;rk;. hghtk;.
gerously) ho;e;jth; nrhj;J k; ,d;wp> k; ,d;wp> Fk; vd;w Wg;gpd;wp> ;ff;$ba>
jprakhd cghij- ;GWj;Jk; hky; jd; mtw;iw mbf;fb ;fhyj;Jk; ;wtw;wpy; dj;Jf;F pd;wdNth ;W mbf; hdj;ijj;
JwT> ;F te;J
tpLk; vd;gij ,g;NghJ czh;fpNwd;’ vd;whh;. ‘rhjhuz kdpjd; vij vij nghpjhf epidj;J tpLgl;L> ntspNa epd;W Ntbf;if ghh;j;Jr; rphpf;Fk; gpwj;- jpahd; Nghf;if vd;dpy; ,yf;fpag; gw;W tsh;j;jpUf;fpwJ’ vd;whh;.
rhjhuz kdpjd; vd;W mth; $wpaJ cyfhAjj;jpy; ek;gpf;if itj;jth;fis. mth;fspd; cyfpay; Mirfis. mtw;wp ypUe;J tpLgl;L> my;gh;l; f%tpd; ‘gpwj;jpahd;’ Nghf;F ,yf;fpathjp fSf;F ,Uf;f Ntz;ba jifikfspy; xd;W> Ntw;whdhf epd;W Ntbf;if ghh;f; Fk; gz;G mJ. mJ mthplk; epiwaNt ,Ue;jJ. mjhtJ> $h;;e;J mtjhdpf;-
Fk; gz;G. %d;whktuhf epw;wy; ,yf;fp- aj;jhy; te;jJ vd;fpwhh;. mJ mtUf;F Nkw;fj;ija ,yf;fpag; ghpr;rpaj;jhy; ,sikapNyNa te;J tpl;lJ. me;j tsh;;r;rpapd; gad;jhd; mthpd; JwT my;yJ Vw;fdNt ,Ue;j JwT kdg;- ghd;ikia mJ fz;Lgpbj;jJ vd;fp whh;. jpahdk; vd;gJk; Mor; rpe;jpj;jy; jhNd.
ijhpak; mthpd; cld;gpwg;G. kpf nkype;j cUtk;. mjw;Fs; ,Ue;j tPuk;> mwpT> jd;dk;gpf;if mjprag;glf; $bait. 1971 Mz;lhf ,Uf;f Ntz;Lk;. Ch;fhtw;Wiw nghyp]; ,d;];ngf;uh; rp... f;F Kd;dhy; epw;fpwhh;. r%fg; hh;j;jkhd Xh; gpugQ;r jhprdj;ijj;
Njbath; K.jisarpq;fk;
- vd;.Nf. kfhypq;fk; -
gpur;rpidapy; ,tiuAk; ,d;Dk; rpy ,isQh;fisAk; (ehd; cl;gl) ,d;];- ngf;uh; mioj;Jr; nrd;wpUe;jhh;. ,d;];ngf;uh; Nfl;l Nfs;tpfSf;F ,th; ifia Nkirapy; Cd;wpf; nfhz;L gjpy; nrhy;fpwhh;. ,d;];ngf;uh; jd; ehl;lz;ik iaf; fhl;Ltjw;F NkirapypUe;J ifia vLj;J> epkph;e;J epw;Fk;gb ,tiu Mq;fpyj;jpy; mjl;Lfpwhh;. ‘ehd; vg;gb epw;f Ntz;Lk; vd;gij ePh; vdf;Fr; nrhy;ypj; ju Ntz;ba mtrpakpy;iy’ vd;W Mq;fpyj;jpNyNa gjpyspf;fpwhh;> ,th;.
mNj ,d;];ngf;uiuj;jhd; Gq;FLjPT fz;zif mk;kd; Nfhtpy; eph;thfpf Sk; gQ;rhaj;jpdUk; (1971) yQ;rk; nfhLj;J tpLjiyapy; mDg;gp tpl;L> jp fij> ftpij> ehty;> fl;Liu
NtW nghyp];fhuiuf; nfhz;L jisa- rpq;fj;ijAk; mthpd; khztuhd ftpQh; R.tpy;tuj;jpdj;ijAk; ,uT fhsp Nfhtp d;W jd;idf; FWf;fpf; nfhs;shky;
ypy; mikjpahfj; jpahdj;jpy; ,Ue;J rj;jpahf;fpufk; nra;J nfhz;bUf;if- apy; (jho;j;jg;gl;lth;fisf; Nfhtpy; shjhu> murpay;> Mj;kPf jsq;fs;
fpzw;wpy; jz;zPh; ms;s tpl Ntz;Lk;> NfhapYf;Fs; topgltpl Ntz;Lk; vd;W Nfhhp) ieag; Gilj;J mg;NghJ mKypy; hw;wk; nfhz;Ltu ciof;f Ntz;Lk;.
,Ue;j mtrufhyr; rl;lj;jpd; fPo;> (NrFNtuhg; Gul;rp Kbe;j fhyk;) mth; fisf; ifJ nra;J aho;g;ghzk; j;ij cs;Eiof;f Ntz;Lk;.
Nfhl;ilapy; rpiwapy; milj;jdh;. mth; fs; rpiwapy; ,Ue;j ehl;fspy; N[.tp.gp. jiyth; Nwhfz tpN[tPuTk;> jkpo; kw;wtd; vy;yhj; JiwfspYk; jd;
 R.tp apd; cwtpdh;fs;. cwTfSf;F mg;ghw;gl;l gzr; nrUf;Fk; mjpfhuKk; MztKk;> NfhapYk; flTSk; jq;fs; jdpAilik vd;w kd mgf;FtKk; jhd; mth;fsp- lk; fhzg;gl;l Fzq;fs;.
tpNtfhee;jh;> mutpe;jh; Nghd;w jPtputhjp fs; jhd; cz;ikahd JwtpfshfTk; KbAk;. fhe;jpiag; Nghd;w rj;jpaj;ij %h;f;fj;jdkhf ek;gpa gpbthjf;fhu kdpjuhy; jhd; ,e;jpa Rje;jpuj;jpw;fhf rhj;tPf Kiwapy; NghuhlTk; KbAk;. jd;id ,of;fj; jahuhd xUtuhy;jhd; rj;jpaj;ij> Qhdj;ijj; jhprpf;fTk; KbAk;. cyfj;ijNa nty;yf; $ba gakw;w gyKk; tUk;. cz;ikahd nghJ- Tilikthjp cyfhAj tho;itAk; Jwf;fj; jahuhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;whh;> K.j. mJjhd; cz;ikiaAk; NguwpitAk; gykhff; nfhz;L> ve;jr; rh;thjpfhuKkpd;wp -fl;rpr; rh;thjpfhuNkh>
HomeLife Future Realty Inc. Independently owned and opereted 416.264.0101
pd; gilg;GfSf;F Mjutspg;Nghk;
athan Joy H.Selvanayagam Sales Representative Direct:416.358.6928
45k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 45
jha;tPL • [dtup 2008 Mj;khu;j;jkhd Xu;...
44k; gf;fj; njhlHr;rp...
njhopyhsh; rh;thjpfhuNkh- cyfj;ij cz;ikahf cah;j;j cjTk; vd;whh;. mq;Fjhd; rkjh;kk; epiyf;Fk;> rj;jpa Afk; tUk;> $l;L Kf;jp midtUf;Fk; fpilf;Fk; vd;whh;.
,yf;fpathjp fij> ftpij> ehty;>
,tUld;
ciuahlj; njhlq;fpa
rpwpJ Neuj;jpNyNa
mtUila
trPfuj; jd;ikahy;
vtUk;
ftug;gl;L tpLth;.
nghpath;fshapDk; rhp>
rpwpath;fshapDk; rhp.
mtUila khzth;fs;
mtuhy;
ftug;gl;lJ
Mr;rhpag;gLtjw;fpy;iy.
khzth;fis md;ghy;
mizj;jth;. jl;bf;
nfhLj;J Cf;Ftpj;jth;.
fl;Liu vOJgtd; vd;W jd;idf; FWf;fpf; nfhs;shky; r%f> nghUshjhu> murpay;> Mj;kPf jsq;fs; midj;jpYk; khw;wk; nfhz;Ltu ciof;f Ntz;Lk;. rj;jpaj;ij cs;Eiof;f Ntz;Lk;. rj;jpa jhprdkw;wtd; vy;yhj; JiwfspYk; jd; Mztj;ijNa ntspf;fhl;lNt Kidthd; vd;whh;.
nka;As; vd;Dk; gpugQ;r ajhh;j;jj;jpy; ,e;jg; Nghypg; gphpTfs; ,Uf;f khl;lh vd;whh;. rj;jpaj;ij cs;slf;fkhff; nfhz;l mJ mjw;Fhpa cUtj;ijAk; vLj;Jf; nfhs;Sk; vd;whh;. nghJthf
K.jTk; ,
43k; gf;f
mij nka;As; vd;Nw mioj;jhh;.
jd; rpe;jidAk; jhprdKk; midtUf; Fk; GhpAk; vd;W fhyj;ijAk; fle;J rpe;jpj;j xU jkpo; ,yf;fpathjp xUth; K.j.thfj;jhd; ,Ug;ghh;. ,yf;fpag; gphpT fisf; fle;J rpe;jpj;jth;. nray;glj; Jbj;jth;. me;j Mj;khitg; Ghpe;J nfhs;tjw;F> mtiug; Nghyg; ngUk; fdT fz;lth;fisg; Ghpe;J nfhs;t- jw;F> ehKk; ngUk; fdTfSk; ,yl;rp- aq;fSk; nfhz;lth;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.
kidtp> kf;fs;> cwtpdh;> tPL> nkhop> rkak;> ehL> gzk;> cly;> Neha;> vd;W rpW rpW tl;lq;fSf;Fs; cwq;fpr; Rw;wpr; Rw;wp tUk; vkf;F mtw;iw vy;yhk; fle;J tho Ntz;Lk;> kf;fs; midt- Uk; tpNkhrdk; ngw Ntz;Lk; vd;W Jbj;j Xh; Mj;khitg; Ghpe;J nfhs;tJ fw;gidf;F mg;ghw;gl;lJjhd;. me;jf; fw;gid> fdT Njhy;tpaile;jhYk; me;jg; ngUk; fditf; fhz;gjw;Nf ngU kdKk;> Ngh; Mj;khTk; Njit.
Kjypy; xU Ngh; kdpj ,dk; Njhd;Wk; vd;W mutpe;jh; $wpdhh;. Ngh; kdpj ,dj;jpy; KjyhJ Ngh; kdpjdhf K.j. jd;idAk; jd;Dld; nraw; gl;lth;fis Ak; epidj;jhh; vd vz;z ,lKz;L. r%fj;jpy; QhdpfSf;F mLj;jgbahfj; jahh; gLj;jf; $bath;fs; fiyQh;fs;> rpe;jidahsh;fs;> vOj;jhsh; Nghd;Nwhh; vd;whh; K.j. Ngh; kdpj ,dk; Njhd;W tjw;F ,th;fsplk; milahsq;fSk; rkpf;iQfSk; ,Uf;fpd;wd vd;W ek;gpdhh;.
gutyhf kdpj Fyk; KOtJk; NguwpTf; Fs;,wq;Fk; rj;jpa Afky;yth ,dp tug; NghfpwJ vd;W ngUq; fdTfz;lhh; K.j.
‘GJAfk; Qhd miyapd; mwpFwpfs; nky;ypa mbkd ce;jyhfNt rh;tNjr fiy ,yf;fpa jj;Jt gug;ngy;yhk; rpjwpf; fplf;fpd;wd’ vd vOjpdhh;. vd;Nd ek;gpf;if!
‘Nkjh tpyhrj;Jf;Fk; mw;ghASf;Fk; mg;gb vd;djhd; ekf;F vl;lhjgb ufrpa cwNth? me;jthpirapy; jkpopYk; ghujp> GJikg;gpj;jd;> F.g. uh[Nfhghyd;> F.mofphprhkp> K.jisarpq;fk; vd;W vj;jid ,og;Gf;fs;’ vd;w gLKbr;ir mtpo;f;f Kbahky; mt];ijg;gLtJ Re;ju uhkrhkp kl;Lky;y ehq;fSk; jhd;. (N[.N[. rpy Fwpg;Gf;fs; -ehty;) me;j Nkjh tpyhrj;ij mwpa tpUk;G tJ ,ay;GjhNd? K.j. ,sikapy; fhykhdJ jkpOf;Fk; rpe;jidf;Fk; ngUk; ,og;G.
jkpo; ,yf;fpag; gilg;ghspahf Muk;- gpj;J> jPtpu tpkh;rfuhf Kfpo;j;J> gpugQ;r jhprdj;ijj;; Njba xU rpe;jidahsdhf tho;e;jth;> K.j. mthpd;; KOg; gilg;- Gf;fSk; 2007 ,y; ‘K.jisarpq;fk; gilg;Gf;fs;;’ vd ntspahfp cs;sJ. Vwf;Fiwa 1100 gf;fq;fs;.
apy; it mfj;ij g ,l;Lr; n ay;y. k epiyg;gLj khiaf;F K.jtpd; f gl Ntz mopg;gJ? dhy; kd ,yl;rpaj thog;gzpf cUthf;f kdpjd; j tJ Nghy fiy> , nrhy;tJN Nghd;w N fiy ,y fiyahf Nghfpd;wd Fk; fi ,yf;fpak ,ij etPd mtH> mt fiyQHf etPd rj fpd;whH.
,f;fUj;i jhd; it tUlq;fS cyfpy; K tpsq;fpf; Ma;Tf;F khwhf ‘ Jtf; f rpe;jid” Nghd;wtH gl;ld. M nka;iaA ciufy;. itj;j f Vw;gLj;jpA fiy> , NshL xj fis G ghy; Nghf
mg;gbahd Nfhl;ghl;i tpkHrdj;i kha; ,Ue ,e;j KbT vkJ mL Kf;fpakh khf fhl
•
,d;W khHf;rPa
•
,d;Ws
•
,it ajhHj;j Nfhl;gh
•
,tw;wh mtw;i fs;> Vw
,f;Nfs;t fUj;Jf;f
®\m ÔÁÈQ ̇ÔÁ·•D ∂k ̇>D √Á¶©
go ́V¬ ̨B\VTM ƒx
Guna Selliah Life Insurance Broker 416.371.7776

Xu;...
na Selliah nce Broker .371.7776
- 45 -
;jhh;.
idtUf; k; fle;J jp xUth; pag; gphpT ray;glj; ; Ghpe;J g; ngUk; nfhs;t- ; ,yl;rp- ,Uf;f
> nkhop> ha;> vd;W pr; Rw;wpr; vy;yhk; midt- k; vd;W nfhs;tJ ;. me;jf; k; me;jg; f ngU
.
Njhd;Wk; h; kdpj hf K.j. ;lth;fis lKz;L. gbahfj; yQh;fs;> ghd;Nwhh; ; Njhd;W sq;fSk; vd;W
; NguwpTf; ,dp tug; ;lhh; K.j.
wpFwpfs; rh;tNjr ;ngy;yhk; h;. vd;Nd
ASf;Fk; gb ufrpa k; ghujp> fhghyd;> k; vd;W Kbr;ir jg;gLtJ hq;fSk; ; -ehty;) tpUk;G sikapy; kpOf;Fk;
f Muk;- > gpugQ;r ahsdhf g; gilg;- arpq;fk; cs;sJ.
K.jTk; ,d;iwa Nghf;F...
43k; gf;fj; njhlHr;rp...
•
khHf;rPak; mbg;gilahd khw;wj;jf;
apy; itj;Jg; ghHf;Fk;NghJ> mtd; mfj;ij gz;gLj;jp mtid caHepiyf;F ,l;Lr; nry;Yk; Mw;wy; nfhz;lit ay;y. khwhf mtid mg;gb caH epiyg;gLj;Jgitahf epidf;f itf;Fk; khiaf;Fs; tPo;j;Jfpd;wd. ,Jjhd; K.jtpd; fUj;J. MfNt mit mopf;fg; gl Ntz;Lk;. Mdhy; ,tw;iw vg;gb mopg;gJ? ,tw;iw mopf;fNtz;Lkh dhy; kdpjid mtd; mthtpw;Fk;
nfhz;LtUk; jj;Jtkhf ,Ue;jpUe; jhy; mJ mbg;gilahd cUt cs;s lf;f khw;wj;ij fiy ,yf;fpaj; jpYk; nfhz;L te;jpUf;f Ntz;Lk;. Mdhy; mJ mg;gb vijAk; nra;a tpy;iy. khwhf mJ fiy ,yf;fp aj;jpy; filg;gpbj;j ‘r%f ajhHj;jf;” Nfhl;ghL Vw;fdNt INuhg;gpa mwpT thjk; Kd;itj;j ajhHj;j thjj;jpd; xU jphpGk; vr;rKNk.
,yl;rpaj;Jf;Nfw;g> tpLjiyf;Nfw;g thog;gzpf;Fk; GJf;fiy ,yf;fpatif
•
cUthf;fg;gl Ntz;Lk;. mj;jifa> kdpjd; jhd; nrhy;tJ NghyTk;> vOJ tJ NghyTk; thoTk; J}z;Lk; GJf; fiy> ,yf;fpatifNa ,d;Ws;s - nrhy;tJNghy; thog;gzpf;fhj> cz;ik Nghd;w Nghyp epoy; tpLj;Jk; - Nghyp fiy ,yf;fpaq;fis mop mopf;Fk; fiyahfTk; ,yf;fpakhfTk; ,dptug; Nghfpd;wd. ,itNa fiyia mopf; Fk; fiy! ,yf;fpaj;ij mopf;Fk; ,yf;fpak;! ,Jjhd; K.jtpd; fUj;J. ,ij etPd fyhrhug; Gul;rpahff; fhZk; mtH> mtw;iw Nehf;fp Mw;Wg;gLj;Jk; fiyQHfisAk; vOj;jhsHfisAk; etPd rj;jpar; nrq;fhtyH vd;wiof; fpd;whH.
,f;fUj;ijAk; mjw;Fg; gf;fgykhfj; jhd; itj;j Nfhl;ghl;ilAk; K.j. 25 tUlq;fSf;F Kd;dH mij ahUk; tpsq;fpf; nfhs;sNth NeHikahd Ma;Tf;Fl;gLj;jNth Kad;wjpy;iy. khwhf ‘,it gpw;Nghf;F Kjyhspj; Jtf; fUj;Jf;fs;! mnkhpf;f C.I.A rpe;jid” vd ifyhrgjp> rptNrfuk; Nghd;wtHfshy; xNuabahf epuhfhpf;fg; gl;ld. Mdhy; fhye;jhd; ngha;iaAk; nka;iaAk; curpg;ghHf;Fk; NeHikapd; ciufy;. mjdhy; ,d;W K.j Kd; itj;j fUj;Jf;fs; gutyhd tpopg;ig Vw;gLj;jpAs;sNjhL> ,d;iwa etPd fiy> ,yf;fpa> jj;Jt Nfhl;ghLf NshL xj;Jk;> mtw;wpd; Nghjhj;jd;ik fis G+uzg;gLj;jpAk; mtw;Wf;Fkg; ghy; Nghf tpiotdthfTk; cs;sd.
mg;gbahdhy; K.j.it ,j;jifa xU Nfhl;ghl;il Nehf;fp jdJ ,yf;fpa tpkHrdj;ij tsHj;Jr; nry;yf; fhuz- kha; ,Ue;j fhuzpfs; vd;d? mtH vg;gb ,e;j KbTfSf;F tUfpwhH vd;gitNa vkJ mLj;j fl;lg;ghHitahFk;. ,jw;F Kf;fpakhfg; gpd;tUtdtw;iw RUf;f khf fhl;lyhk;.
•
,d;W eilKiwapYs;s fUj;J Kjy; Nfhl;ghLfs; kuG topte;j fhyq; fle;j Mrhuq;fisAk; rlq;Ffis Ak; J}f;fpg;gpbf;fpd;wd. ,tw;wpd; NghH itapy;> mopf;fg;gl Ntz;ba Kjyh spj;Jtg; Nghf;Ff;Fr; Nrtfk; nra;fpd; wd. ,j;jifa $l;Lnkhj;j Raeyj; ijg; Ngzp tsHf;Fk; fUtpfshfNt ,d;W fiy ,yf;fpaq;fs; cs;sd.
•
,d;Ws;s fUj;J Kjy; Nfhl;ghL fspd; rpwe;j fz;Lgpbg;ghf ,Ug;gJ> Nkw;Fyfpd; ‘,Ue;jypay;” Nfhl;ghNl. ‘Gyd; czHTf; nfhs;if” ngh]pw;- wptp]k; Nghd;w Nkw;Fyf tpQ;Qhd jj;Jt kugpypUe;J> mtw;iw kPwpna Oe;j Nkw;Fyfpd; rpwe;j jj;Jtf; Nfhl;ghlha; ,ijf; nfhs;syhk;. Mdhy; kdpj ,Ug;gpd; Moj;ij mwpahJ> ,ilj;jhpg;ig ,Ug;ngdf; nfhs;tjhy; ,J G+uzkilahj xd;W.
,tw;Wf;nfy;yhk; gjpyhf K.j.Kd;itg; gJ nka;Kjy;thjk; vd;Dk; Nfhl;ghlh Fk;. ,J ,d;iwa cyfpy; mbg;gil khw;wj;ijf; nfhz;Ltuf; $bajhfTk; mjdhy; ,Uj;jypay; Nghf;fpd; G+uz tsHr;rpahfTk; epw;fpwJ vd;fpwhH K.j.. mjdhy; fiy ,yf;fpa cyfpYk; ,J mbg;gilahd cUt cs;slf;fkhw;wq; fisf; nfhz;Ltuf; $bajhfTk; me;j khw;wq;fs; mijr; rpU\;bg;NghhpYk; mij EfHNthhpYk; Vw;gLj;jf; $bad thfTk; ,Uf;Fnkd mtH ek;GfpwhH. mj;jifa fiy ,yf;fpag; gilg;Gf; fis> ‘nka;As;” vd;W GJg;ngahpl;l- iof;fpwhH. ,e;j ‘nka;As;” thHg;GfisNa mtH fiyia mopf;Fk; fiyahfTk; ,yf;fpaj;ij mopf;Fk; ,yf;fpakhfTk; gpufldg;gLj;JfpwhH. ,jw;F cjhuz khf mtuJ ‘nka;As;” E}ypy; ,lk; ngWk; ‘fiyQdpd; jhfk;”> ‘mz;il tPLfs;” NghHg;giwapy; ,lk; ngWk; gy ‘fl;Liu” ‘fij” ‘ftpij”fisAk; ehk; nfhs;syhk;. ,tw;iwg; gbf;Fk;NghJ> tpkHrdkhfTk;> cstpay; Ma;thfTk;> jj;JtkhfTk;> fiyahfTk; gd;Kf mHj;jKilaitaha; ,Ug;gJ njhpa ,d;W eilKiwapYs;s kuGhPjpahd
tUk;. khHf;rPag; ghHit.
•
,d;Ws;s fUj;jKjy; Nfhl;ghLfs;
,j;jifa KbTfSf;F mtiug; gbg;
•
,it Kd;itf;Fk; eilKiwapYs;s ajhHj;j r%fajhHj;j ,yf;fpaf; Nfhl;ghLfs;.
•
,tw;why; ,tw;iw vOJNthhplj;Jk; mtw;iwg; gbg;Nghhplj;Jk; khw;wq; fs;> Vw;gl;Ls;sdth vd;w Nfs;tpfs;.
gbahf nfhz;LtUtjw;F ce;J rf;jp ahf ,Ue;j Nghf;Ffs; ekJ fiy ,yf;fpa cyfpy; gutyhfr; nrwpe;J fple;jd. ,it gw;wpa Ma;Tf;F ehk; kPz;Lk; K.j.tpd; rkfhy ,yf;fpa tpkHrfHfs;> rpU\;bahsHfs; gf;fk; jpUk;g Ntz;Lk;. ,f;Nfs;tpfs; %yk; mtH te;jilAk; fUj;Jf;fs; gpd;tUkhW mikfpd;wd.
 ̇ÔÁ·•D ∂k ̇>D √Á¶©A¬ÔÁ·•D ÿÔ· ́s©√>[ JÈD go ́V¬ ̨B\VTM ƒxÔÿ\V[Á≈¬ Ô‚ΩÿBø©AokVD
759 Warden Ave., Toronto, Ontario, M1L 4B5 Tel:416.759.5453 ext:401 Fax: 416.759.6220 E-mail: guna@lilandinsurance.com

Page 46
- 46 -
“jw;fhyk; xU GJ Afj;ij Nehf;fp khwpf;nfhz;bUf;fpwJ. ehk; ,U cyfq; fSf;fpilNa fple;J Nghuhbf; nfhz;b Uf;fpNwhk;. xd;W nrj;Jf; nfhz;bUf; fpwJ kw;wJ gpwf;f Kad;Wnfhz;b Uf;fpwJ”
K.j. vd;W ,yf;fpa cyfk; milah- sg;gLj;jpa K.jisarpq;fk; Gq;FLjPT kf;fSf;F kpfTk; me;epakhdth;. ghujp> GJikg;gpj;jd; tupirapy; mLj;J cl;fhUk; ,e;jr; rpe;jdhthjpf;Fupa ,lk; ‘Nghh;g;giw’> ‘nka;As;’> ‘ahj;jpiu’> ‘fy;fp Guhzk;’ vd;W gy E}y;fSk; gw;gy fl;LiufSk; ,tuJ rj;jpa miog;gpd; tbtq;fs;. ,tuJ vOj;Jf;fs; rh;r;irfisAk; ryryg;Gf; fisAk; ,yf;fpa thjpahfNth> r%fthjpahfNth my;yJ FWq;fhy murpay;thjpahfNth my;yJ rpyh; fz;fspy; ‘xU gdpadhfNth’ ghh;f;fg;gl;bUf;fyhk;. mg; ghh;itfSf;F mth; nfhLj;j juprdk; NtW. cyfr; rpe;jdhthjpfSf;F mth; nfhLj;j jupr dk; NtW. mth; cyhte;j gy;NtW kdj;jsq;fis mwpAk;NghJjhd; mtupd; fUj;Jyfk; gw;wp KOjhf mwpe;J nfhs;Sk; ghf;fpaj;ij ehk; ngWNthk;.
‘K.jisa Fupa gpur E}w;whz;L gLj;j K gpur;rpidf nry;Yk;Ng jdJ rk tw;wpd; ngw;W> Kd Rkf;fhky th;. gpur nfhs;tjw gw;w Mu jhz;b jU
fisf; $ jpd; mb kiwe;j mth;fs;
,j;jifa kdpjh; vk vd;gij Ntz;ba
 jdJ nkhop> jdJ rkak;> jdJ ,yf;fpak; Mfpa tw;wpd; tl;lq;fspypUe;J tpLjiy ngw;W> Kd; jPh;khdq;fspd; nrhr;rq;fis Rkf;fhky; cz;ikfisj; Njbr; nrd;w th;. gpur;rpidfs;> mtw;iwg; Gup;e;J nfhs;tjw;fhd jahupg;G> tpUg;G ntWg;- gw;w Muha;r;rpfs;> czh;T epiyfs; jhz;b jUf;f nkhopapy; jd; vz;zq;-
ghh;j;jhh;.
,q;Fjhd; K.j. tpd; Roy; tPr;R tpkh;- rdk; Muk;gkhfpwJ. gy Kw;Nghf;F> ew;Nghf;F> NjrPa ,yf;fpaf; fhg;ghsh;- fs; vd;W gyh; ,t;tPr;rpy; mbgl;L tPo;e;jhh;fs;. ‘fiy fl;rpf;fhf’ vd;W fiyiar; rpj;jhe;j mwpT topapy; kl;Lk; fhl;b ,yf;fpaj;ij ntWk; ,ae;jpu Kaw;rpahf epWj;jp itj;jpUe;j gyuhy; K.j. it vjph;nfhs;s Kbahkw; NghdJ. jk;khy; KbahjNghJ K.j. tpd; Roy; tPr;R tpkh;rdg; gazj;jpw;F mbf;fb fl;il Nghl;Lf; nfhz;lhh;fs;. ,it vtw;wpdhYNk mtuJ gazj;ij jLf;fNth epWj;jNth ,ayhkw; NghdJ. ‘,d;wa kdpjdpd; gupzhk epiyapy; G+uzkpd;ikNa mtdJ Neha; vd;Wk; mjw;fhd jPh;itj; juty;yJ rh;Nthj ag; nghJTlikNa’ vd;W fh;r;rpj;j K.j. tpd; nka;Kjy;thjf; Nfhl;ghL tPjpAyh te;jJ.
Gpuha;l;> khh;f;];> Vq;nfy;];> N`fy; kl;Ly;yhJ ,e;jpa gz;ghl;bd; Moj;ij Ak; mwpe;J itj;jpUe;jth; K.j. fiy ,yf;fpak;> tpQ;Qhdk;> rka Qhdk; vd;W gy fsq;fspYk; mth; ,yFth fg; nghUe;jf;$bath;. k`hj;kh fhe;jp> tpNdhghghNt> mutpe;jh; ukzh; Nghd;w th;fspd; rj;jpa kuig mth; tupj;Jf; nfhz;lJ ntWk; tpgj;jy;y.
“vg;NghJ kdpjd; cz;ikapd;- rj;jpaj;jpd; - moifj; juprpf;f Muk;gpf;fpwhNdh mg;nghOJjhd; cz;ikahd fiyAk; cjakhfpwJ.
tho;f;ifNa vy;yhf; fiyfspYk; cah;e;jJ. G+uzj;Jtj;Jf;F rkPgpj;J tpl;l kdpjNd cah;e;j fiyQd;. cah;e;j tho;f;if gw;wpa vy;iyfSk;> fisf; $wy;. ,itjhd; jisarpq;fj;
mit gw;wpa cukhd mbg;gilAkw;w jpd; mbg;gilahd gz;Gfs;.’ vd;W
fiy vjw;fhf?’ vd;w k`hj;kh fhe;jp kiwe;j vOj;jhsh; Re;ju uhkrhkp
apd; thrfq;fNs K.j. tpd; tho;it mth;fs; Fwpg;gpLthh;.
tsg;gLj;jpait. jhd; ek;gpa> tupj;Jf; nfhz;l jj;Jtj;ijj; jd; tho;tpNy ,j;jifa gz;Gfisf; nfhz;l xU
guPl;rpj;Jg; ghh;j;j gpd;dNu mijr; kdpjh; vk;kj;jpapy; tho;e;J kiwe;jhh;
r%fj;jpy; gpuNahfpj;jth; K.j. ,jdhy; vd;gij cyfk; Rl;b ehk; ghh;f;f
kuG rhh;e;j ,yf;fpa eilKiwfis Ntz;ba flg;ghL.
mth; gy jlitfspy; fl;Lilj;jhh;. ‘nka;As;’ vd;w mtuJ gilg;G ,j;jif ehty;> ftpij> fl;Liu thjpfspd; jj;Jtg;gpbapy; mfg;gl;bUf;
vd;w ghFghLfis cilj;Jk; fle;Jk; Fk; fhyj;jpNyNa rj;jpa MAjj;ijr;
nry;Yk; cUtk; mJ. “,Jfhytiu Row;wpf;nfhz;L gpuNtrpf;fpwhh; K.j.
As;s ,yf;fpa cUtq;fs; vy;yhk; gy;NtW gpur;rpidfshy; rQ;ryg;gLk;
ngUk;ghYk; fw;gidj; jsq;fSf;Fupa kdpjdpd; cldbj; jPh;thf nghOJ
itNa. fw;gidf; Nfhyq;fs; midj;- Nghf;F ,yf;fpak; vd;w Nghh;itapy; fiyiaAk; ,yf;fpaj;ijAk; mth;fs;
51k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 47
jha;tPL K.jisarpq;fKk; • [dtup 2008
nka;apaYk;
nfsryh
,yf;fpathjp> r%fg;Nghuhsp vdg; gyK fq;fis ntspg;gLj;jpAs;s K. jisa rpq;fk; gw;wp vdf;F mwpKfkhfpf;nfhz;l nka;apayhsuhf mtiu Nehf;FtJ nghUe;Jk; vd vz;Zfpd;Nwd;. rhpj;jpug; ghh;itiaAk;> ghpzhkk; my;yJ $h;g;- gpd; mbg;gilapYk; ,th; mwpjpapLf; $Wk; nka;apaiy> mjpy; jhf;fj;ij Ak; njhlh;igAKila Vida rpy nka;apay; $WfisAk; RUf;fkhfj; njhl;Lr;nry;y Kw;gLfpNwd;.
/gpuha;bd; kdj;jsq;fs; gw;wpa Nfhl;- ghl;by; ghpzhk tsh;r;rpiaAk; rhpj;jp uj;ijAk; Md;kpf epiyapy; nghUj;jp apUf;Fk; xU ntspg;ghNl K.j $Wk; Ngh;kdepiy my;yJ G+uz rh;Nthjak; vdf; nfhs;syhk;. jw;fhy murpay;> nghUshjhu Mjpf;fk; rhh;e;j cyfka khjy; Njhw;wk;Nghy xl;Lnkhj;j cyf- Kk; xNu jsj;jpy; mjhtJ mth; fUjpaJk; rkaq;fs; Fwpg;gpl;lJkhd Nguhde;jepiyapy; nghUe;Jk; fhyj;jpw; fhd #oy; gpwe;Jtpl;lJ vd;gijNa jpUk;gj;jpUk;g mth; vOj;Jf;fs; $W- fpd;wd. kdj;jpd; ,d;ndhU jsj;jpy; ,J epfOk; rhj;jpaq;fis ‘khpahij” vd;w nrhw;fspDs; r%fj;- jpd; Njf;fj;jpdhy; Vw;gLk; gpw RopT fNshL xj;NjhLgth;fis
1. ,Jtiuahf czug;gl;l cz;ik fis fl;Lg;ngl;bahf NgZgth;fs;
2. ntWk; Nghypfs; vdTk; ,tw;iw cilj;Jf; nfhz;L Gjpa cz;ikiaj; NjLk; gilg;ghspfs; kugpypUe;J jk;ik tpLtpj;Jf; nfhz;L Gjpa Nfhzj;jpy; r%fj;jpw;F fUj;Jf;fisf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;fpwhh;. ‘ghl;Lj; jpwj;jhNy ,t;itaj;ijg; ghypj;jply; Ntz;Lk;” vd;w ghujpapd; $w;iw NkYnkhU gb nrd;W rlk;> caph;> kdk; epiyfisj; jhz;ba Nguwptpd; Ngh;kdepiyf;F jahh;g;gLj;Jk; nghWg;ig gilg;G th;f;fj;jplk; xg;gilf;fpwhh;. r%f> murp ay;> nghUshjhu khw;wq;fis Vw;gLj; Jk; tifapy; gilg;Gf;fs; mikjy; gw;wpAk; mjw;fhf vOj;jhsh;fs; cz;ik ia Nehf;fp tho;f;ifiaAk; vOj;ij Ak; jpUg;Gjiy typAWj;Jfpwhh;.
;xl;Lnkhj;jkhf cyfpy; ntspg;gLk; mjpUg;jpfs; jdpkdpjhpypUe;J FO> ,dk; ‘nka;AspYk;”; fhzyhk;. rhpj;jpuj;jpy; Vw;gLk; Njf;fk; mLj;j gha;r;rYf;fhd fUf;$l;ly; vd;gJ ,th; fUj;J. ,ij Na 1956 tiuahd ,yf;fpa jsj;jpYk; thjpLfpwhh;. mnkhpf;fh Nghd;w nghUshjhu tsh;r;rp fz;l ehLfspy; cs;s gPl;dpf;];> `pg;gP]; kf;fspd; epiyAk; ehshe;j tho;f;if
apy; me;epakhfpg; NghFk; kdq;fspd; epiyAk; $l ,e;j epiwtpd;ikapd; ntspg;ghNlahFk;. epiwtpy;yh ,dKk; kdKk; Nghuhl;l Fzj;ijf; nfhz;bUf; Fk;. Nghuhl;lk; vd;gJ Njlypd; xU tbtkhapUf;Fk;. Mdhy; Nghuhl;lq;fs; ngwf;$ba epiwntd;gJ ‘rj;jpaj;ij czh;jy;> rj;jpakhf khWjy;” vd;gij epWTfpd;whh;.
K.j $Wk; fle;j gpuk;kepiy vd;gjw;F mth; te;j topfshf ,Jtiuahd nka;apayhsh;fspd; fUJNfhs;fis vLj;jhz;Ls;shh;. ,Wjpapy; vy;yhr; rkaq;fSk; $wtpisAk; ,Wjpg; Nguhde;jepiyia jw;fhy tpQ;Qhd mbg;gilapy; Nky; kdj;ijf; fle;j Ngh;kdepiy vd;fpwhh;. ,g;Ngh;kdepiy
apy; ,Jtiuahd tuyhW> nkhop> fiy> gz;ghL ahTk; nghUsw;Wg;Nghd jd;ik epyTk;. mt;Tz;ik epiyia tpsf;f jw;fhy nkhop gad;glhJ. jw; fhy mwpTj;jsj;jpw;F vl;lhj epiyapy; ,Ug;gjhy; mr;rj;jpa Ngh;kdepiyapd; ,Uj;jiy kWf;fKbahJ. Mjyhy; mij czh;e;J nfhs;sf; $ba mUl;- ly;fs; ,g;nghOJ eilngWtjhf $Wgth; mt;tg;NghJ Njhd;wpkiwAk; Qhdpfis ,t;tUl;lYf;F rhd;whf; Ffpwhh;.
rhh;j;jhpd; Kuz;gly;> Nghuhly;> mh;g;- gzpj;jy;(Gjpa epiyf;F) vd;w fUj;ij K.j vLj;Js;s kOr; rl;lfkhff; nfhz;lhy; n`fypd; tuyhw;W ,aq;fp ay; ,jd; cs;Nshl;lkhff; fhzg;gL fpwJ. khh;f;]paj;jpd; nghUs;Kjy; thjk; cz;ikj; Njlypd; xU gbahf ,Ue;jNghjpYk; mfk; rhh;e;j Md;kPfg; gFjpia xJf;fpajhy; mjdhy; ntw;wp- aila Kbatpy;iy vd;fpwhh;. khh;f;]pd; khw;wk; khwh tpjp vd;gij mj;jj;Jtk; cs;nsLf;fhjjhy; msit kPwpr; nry;y mjdhy; Kbatpy;iy.,t;thNw rkaq; fSk; Md;kPfj;ij Kd;epWj;jptpl;L eilKiw cyf murpay; nghUshjhu
khw;wj;ij ikaila ntspg;ghL tpise;j vLj;jpUj;j
mikjpAk Njf;fkha mwpahiki Ruz;liy fpwJ Mj fSk; c fl;l ef vd;gJ ,t
ngsj;jk; D}lhf ep ,th; ghh
cs;sJNg nkrpahf;f ,th; vO nrhy;yhl gFg;Gf;fs fw;gpf;Fk; jpd; ghjpg fs; cUg mjpypUe;J AfnkdTk kdepiyi epiyia wJ. rlk fSf;F k ghh;f;Fk; kdijf; njhl;L r K.j rhj fhuzq;fs Nfs;tpahf Zilaj ,y;yhnjh Nwhhpd; ,Ue;jhYk thpirg; xj;Js;si MStjw;F fpl;yh; cU

K.jisarpq;fKk; nka;apaYk;
- 47 -
dq;fspd; pd;ikapd; ,dKk; fhz;bUf; ypd; xU hl;lq;fs; ;jpaj;ij vd;gij
vd;gjw;F tiuahd hs;fis vy;yhr; ,Wjpg; tpQ;Qhd f; fle;j ;kdepiy
nkhop> w;Wg;Nghd epiyia lhJ. jw; epiyapy; epiyapd; Mjyhy; a mUl;- gWtjhf pkiwAk; rhd;whf;
y;> mh;g;- fUj;ij ;lfkhff; ,aq;fp fhzg;gL Us;Kjy; gbahf Md;kPfg; ; ntw;wp- khh;f;]pd; j;jj;Jtk; pr; nry;y w rkaq; j;jptpl;L hUshjhu
khw;wj;ij xJf;fpajhy; ,d;Dk; KO ikailatpy;iy. vdNt rkaj;jpd; Gw ntspg;ghLfis tpLj;J mJ $w tpise;j cz;ikfis khh;f;]pak; vLj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
mikjpAk;> rkhjhdKk; ntWk; r%fj;- Njf;fkhapd; mJ xU th;f;fj;jpd; mwpahikiaAk;> Mztj;ijAk;> mjd; Ruz;liyAk; epue;jukhf;Ftjhf mik fpwJ Mjyhy; Nghuhl;lq;fSk; Gul;rp fSk; cz;ikia Nehf;fpa mLj;j fl;l efh;itj; Jhpjg;gLj;Jfpd;wd vd;gJ ,th; fUj;jhFk;.
ngsj;jk; $Wk; cyfhaj epiyfsp D}lhf eph;thzj;ij miljy; vd;gij ,th; ghh;it xj;jpUe;jhYk; iggpspy;
cs;sJNghd;W flTspd; tUiff;fhd nkrpahf;fspd; Kd;mwptpj;jy;fs; Nghd;W ,th; vOj;Jf;fspYk; mbf;fb tUk; nrhy;yhly;fs; fhzg;gLfpd;wd. Afg;- gFg;Gf;fspYk; rhjpg;gFg;gpw;F ,th; fw;gpf;Fk; fhuzk; Kw;WKOjhd Ntjj; jpd; ghjpg;igNa fhl;Lfpd;wd. rlepiy fs; cUg;ngWk; fhyk; xU AfnkdTk; mjpypUe;J caph;j;Njhw;wk; mLj;j AfnkdTk; ,th; $Wk; thpirg;gb kdpjh; kdepiyiaf; fle;j Nguwptpd; Ngh;kd epiyia miltJ ,dptUk; Afkhfp wJ. rlk;> caph;> kdk; vDk; epiy fSf;F kdpj Fzq;fisg; nghUj;jpg; ghh;f;Fk; epiyAk; ,t;thwhdNj. kdijf; fle;J mwptpd; vy;iyiaj; njhl;L rpe;jpf;Fk; epiyapy; tho;e;j K.j rhjpg; gFg;Gf;Ff; $wpapUf;Fk; fhuzq;fs; vy;yhtw;iwANk kPsTk; Nfs;tpahf;fp mth; $wte;jtw;iw Ku- Zilajhf;fp kdpjhgpkhdj;ijNa ,y;yhnjhopj;Js;sJ. mutpe;jh; Nghd;- Nwhhpd; jhf;fq;fs; ,tUs; epiwa ,Ue;jhYk; nka;Qhdepiyf;F ,dq;fis thpirg; gLj;jpAs;sik ePl;N\ia xj;Js;sij kWf;fKbahJ. cyif MStjw;Fr; rpwg;ghd ,dKz;L vd fpl;yh; cUthff; fhuzkhd fUj;jpay;
,JthFk;.
,Jtiuahd cyf nka;apay; ntspg;- ghLfis cs;thq;fpAk; mtw;iw NktpAk; mtw;wpypUe;J fle;j my;yJ Ntwhd xU nka;apay; jsj;ij epWtp jd;id xU nka;apayhsdhff; fhl;L tjpy; K.j ntw;wpaile;Js;shh;. Mdhy;
th;zg;ghFghl;bw;fhd fhuzj;jpy; mijj; Njhw;fbf;fpwhh;. ,g;gFjp gw;wp K.j gw;wpf; $wpte;j vtUk; Fwpg;gplhjJ Mr;rhpaj;ijAk; gy Nfs;tpfisAk; vOg;GfpwJ. rj;jpaAfj;jpw;fhd Maj;jg; gLj;jypy; fiyQh;fs;> rpe;jidahsh; fs;> tpQ;Qhdpfs; Kd;dzpapy; cs;s th;fs; vd;W fhl;ba th;f;fNtWghl; ilf;$l mwptpd; mbg;gilapy; vd;W xU thjj;jpw;fhff; nfhz;lhYk; ehy;- th;zg; ghFghl;il epahag; gLj;jp apUg;gij vd;dntd;gJ. ,th;fisj; jtpu kf;fs; $l;lj;jpy; vtUk; mwpit milaKbahjh? mg;gbahdhy; ,th; $Wk; mwpT vd;d? GydwpNth> fhl;rpawp Nth md;wp rkzk; Fwpg;gpLk; NftyQhd mwpT. kdepiyapypUe;J cs;mUl;lyp- dhy; Vw;gLk; kdq;fle;j NguwpT epiy vd;Nw Fwpg;gpLfpwhh;. mt;thwhapd; ,th; Fwpg;gpLk; mt;twpT jd;dpiy awpAk; vtUf;Fk; chpaJk; vl;lf; $baJNk.
‘nka;Na nka;apy; nfhz;L nka;awptpy; nry;Yq; NfhNd” vd;fpwhh; ,ilf;fhl- ;Lr; rpj;jh;. ,J K.jtpd; vOj;Jf;fsp Yk; kPz;Lk; kPz;Lk; xypj;jhYk; ,il- apilNaahd Kuz;ghLfSk; ,y;yhk ypy;iy. rlk;vd;gJ ,d;iwa tpQ;Qhdj; jpd;gb rf;jpia cs;slf;fpa epiyNa mjhtJ mjDs;shd mZTk; mjw; fhd rf;jpAk; vDk; ,tuU tpsf;fk; xU vLj;Jf; fhl;lhFk;. ,ijg; gz;ila jkpoh; mwptpaYk; vy;yhk; gpuk;kj;jpd; tbT vDk; rkaf; fUj;jpaYk; $wp As;sd.
tuyhw;W ,aq;fpay; vt;thW ,Ue;jJ? ,dp vt;thW ,Uf;fg;NghfpwJ? vd;g jdbg;gilapy; ,Jtiuahd Nfhl;ghL> kjpg;gPL> nka;apay; ntspg;ghLfspypUe; Jk; mtw;iw kPwpAk; vOk; rpe;jid ,dptUk; nka;apay;j; jskhf ,Uf;Fk; vd;gNj ,thpd; vz;zg;ghlhfpwJ. Kw;W KOjhf xJf;fKbahjjhd epiyia Ak;> xNu KOikahf Vw;Wf; nfhs;s Kbahj ,U rhj;jpag;ghlw;w vjph;ik- epiyfSf;fpilNaahd KOikahd epiyapd; ,Ug;gplk; - rhj;jpag;ghl; ilNa K.j Nfhhp epw;fpd;whh;. mjhtJ nghUs;Kjy;thjk;> fUj;JKjy;thjk; vd;gJ Ngha; ,dp nka;Kjy;thjj;jpw; fhd fhyk; vd;fpwhh;.
,g;G+uz epiyia rq;fuhpd; mj;it jkhfTk;> ts;syhhpd; xU gpuk;k Mj;k xspahfTk;> Gj;jhpd; eph;thzkhfTk; mk;Ngj;fhhpd; rNfhjuj;Jt rkj;Jtkhf Tk;> khh;f;]paj;jpd; nghJ clik ahfTk; jkpopd; ahJk; CNu ahtuk; Nfsph; MfTk; ,d;dgpwthfTk; czu Kidayhk;.

Page 48
- 48 -
md;W kuzj;ij kpf mUfpy; re;jpj; Njd;. mJ> ghij fle;Jnfhz;bUe;j vd;idj; Njb> xU Ntfkhd thfdj; jpy; te;jJ. vd;idr; Rw;wpNahu; fhw;Wr; Ropia cz;Lgz;zptpl;L vd; Kd;Nd Xh; rptg;G tpsf;ifg;Nghy epd;W rpupj;jJ. mJ> jd;idg;gw;wpNa rpe;jpj; Jf;nfhz;bUe;j vd;id kpf mUfpy; te;J cw;Wg; ghu;j;jJ. mij Vw;wpte;j thfdk; vd;idj; jhz;br; nrd;w gpd;Dk;> mJ vd;NdhL xU neLehs; ez;gidg;Nghy ciuahbf;nfhz;bUe; jJ. Nja;e;J NghfhjitfSk;> fl;bgl;Lg; NghfhjitfSkhd Gjpa thu;j;ij fisj; Njb ehq;fs; Ngrpf;nfhz;b- Ue;Njhk;....
me;j ehl;fspy; ,e;j cyfj;jpd; kPjpUe;j ek;gpf;ifia nfhQ;rk; nfhQ;r khf ,oe;Jnfhz;bUe;Njd;. cyf tu yhw;W ,aq;fpay; epiyfis Muha;e;j kpfg; gpe;jpa Nfhl;ghl;L tbtq;fspd; ‘GJAfj;ij’ vjpu;nfhs;s Kbahik apd; tpistpdhy; cUthfpg; gupzkpj;J epw;Fk; gpur;rpidf; $Wfisf; fhtp- epw;Fk; $l;lq;fSf;Fs; ehd; ve;jf; $l;lk; vd;fpd;w tpdhf;fspypUe;J tpL- gl;L vdf;fhdNjhu; jj;Jtg; gpd;Gyj; ij ehd; fz;lila Ntz;ba Njit nahd;W ,Ue;jJ.
vdJ jg;gpNahly; epfo;e;J nfhz;bUf; Fk;NghJjhd; vd;Kd;Nd Xh; rptg;G tpsf;ifg;Nghy; kuzk; te;J epd;wJ. kuzj;Jldhd md;iwa ciuahly; vdf;Fs; ,Wfpf;fple;j gy fl;Lf;fis mtpo;j;Jtpl;lJ. kuzj;jpypUe;J gpd;- Ndhf;fpa vdJ gha;r;ry;> cs;Szu; tpd; ce;jy;fSf;F fiytbtk; nfhLf; Fk;; cj;jpia ehd; ifapnyLf;fr; nra;jJ. MapDk;> vOJjYf;Fk; fpopj;jYf;Fk; ,ilapyhd vd; ,Uj;jw; fzq;fs; kpfTk; mupjha; ,Ue;jd. vdf;Fs;spUe;j xUtd; vOjpf;nfhz;b- Uf;f> ,d;ndhUtd; fpopj;Jf;nfhz;b- Ue;jhd;.
vd; vOj;Jf;fspy; cUthfp> rpy fzq;fNs jiyfhl;bg;Nghd ghj;jpuq;- fs; gy> kpfTk; nkd;ikahd nts;is epwg; Nga;fsha; vd; fdTfspy; te;J FRFRj;jd.
ehd; vdf;Fs; nts;isepwg; Nga;fis cUthf;Ftjw;fhfNt vOjpf; fpopj;Njd;. fdTfisj; J}uj;jpy; epd;Nw jPu;kh- dpf;Fk; Xu; miytupirapy; ehd; ,ize;Jnfhz;Nld;.
GwTyfpd; gbkq;fsha; gy fdTfs; vdf;Fs; te;J Ftpe;jd. vd; fdT fspy; te;j Gspakuq;fspy; rk;kdRfs; J}f;fpyplg;gl;bUe;jd. Nfhopfis cupg; gJNghy; rk;kdRfspd; ,wFfs; rlrlf;f ahu;ahNuhnty;yhk; cupj;Jf;- nfhz;bUe;jdu;. filthahy; rk;kdRf; fwp tope;njhOf rk;kdR jpd;d vd;id Ak; mioj;jhu;fs;. mg;NghJ gw;fspd; mf cyfpd; fhyq;fs; khWtjpy;iy. epfo; fhyj;ijj; njhluhkNyNa vd; ,we;j fhyq;fs; vjpu;fhyq;fspd; kPJ gha;r;ry; epfo;j;jpd. kuzj;ij kpf mUfpy;; te;jpj;J mjDld; ciuahly; epfo;j;- JtJk; xU nrwpTkpf;f fiynad;W
mg;NghJjhd; vdf;Fg; Gupe;jJ. kuzj;- Jld; ehd; ciuahbf;nfhz;bUe;j me;jf; fzq;fspy; tho;f;if vdf;Fs; ghjq;fspypUe;J cr;rptiu Kl;bf; nfhz;L epd;wJ. tho;f;ifapd; tPr;rpid rka Qhdj;jpd; mbj;jsj;jpy; cUthd vdJ jj;Jthu;j;j epiyapy; curp> GwTyFf;fhd jPu;Tfis Kd;itf;f Kide;Jnfhz;bUe;Njd;. kuzNkh kpFe;j mikjpahf vd; Kfj;ijNa ghu;j;Jf;nfhz;L epd;wJ.
me;j tPjpapy; Cjpg; nghUkp te;j NgUe;J xd;wpy;> mJ vq;Nf nry;fpd; wJ vd;gijg; ghu;f;fhkNyNa Vwp mku;e;Jnfhz;Nld;. ehd; jw;nrayha; Vwpa NgUe;J> ehd; nry;yNtz;ba rupahd ,lj;Jf;Fj;jhd; nry;fpd;wJ vd;gij vdJ ,Uf;ifapd; Kd;Nd mku;e;jpUe;j ‘ey;yrptk;’ vd;w kdpjup- lk; Nfl;L mwpe;Jnfhz;Nld;.
ey;yrptj;ij Kd;du; vg;NghNjh> vq;Nf Nah fz;bUf;fpd;Nwd;. Mdhy;> vq;Nf> vg;NghJ vd;Wjhd; epidtpy; ,y;iy. mtu; vd; gazk;gw;wp tprhupj;jhu;.
ehd; kuzj;Jld; ciuahbf;nfhz;b- Ue;jijAk;> Gjpa jj;Jtnkhd;iwf; fz;lila efu;e;J nfhz;bUg;gijAk; mtuplk; nrhd;Ndd;. vy;yhtw;iwAk; Nfl;ltu; vd;Dld; Ngrpdhu;.
“eP thOk; cyfj;jpd; td;Kiwg; Nghf;Fk;> ,t;Tyfj;ij kWj;J kW cyif typAWj;Jk; gioa Kiwr; rkag; Nghf;Fk; ,ize;J kuzj;Jl dhd cd; ciuahlYf;F ce;J rf;jp- aha; mike;jpUf;fpd;wd vd;W e;pidf;fpd;Nwd;” vd;whu;.
“Mkhk;> Tyfpd; fSf;fhd cyfj;jpy Kbahjth cilj;Jf jpwe;J t Nghija fspd; Ng njupfpwjy
,ijj;jhd jpw;Fr; nr
vy;yhr; rp kdk; ts MapDk;> ahUk; c ,tu;fs; ghLfisj Nrhryprj;i mijj; j KbahJ. NjhL> m ghLfisA jhz;bdhw
K.jisa
E}y;

jw;nrayha; Vwpa NgUe;J
jha;tPL • [dtup 2008
il tPrpf; thu;;j;ij- ; kdRf;- ;. kdk; tsu;e;
hy> mf y. epfo; ; ,we;j gha;r;ry; mUfpy;; ; epfo;j;- ynad;W
. kuzj;- z;bUe;j vdf;Fs; Kl;bf; tPr;rpid cUthd ; curp> d;itf;f kuzNkh fj;ijNa
kp te;j nry;fpd; Na Vwp ;nrayha; Ntz;ba y;fpd;wJ Kd;Nd kdpjup-
h> vq;Nf ;> vq;Nf> ,y;iy. ;jhu;.
;nfhz;b- khd;iwf; g;gijAk; w;iwAk;
d;Kiwg; j;J kW Kiwr; uzj;Jl e;J rf;jp- vd;W
“Mkhk;> rupahfr; nrhd;dPu;fs;. ,g;Gw- Tyfpd; kpfTk; rpf;fyhd gpur;rpid- fSf;fhd jPu;it Kd;itf;f vd; mf cyfj;jpy; NjLfpd;Nwd;. ahUk; kWf;f KbahjthW kdk;; tsu;e;J> cliy cilj;Jf;nfhz;L ‘gpukue;jpuj;ij’j; jpwe;J tpupj;jthW ,Uf;fpd;wJ. ,g; Nghija epiyapy; ek;kplKs;s jj;Jtq; fspd; Nghjhik kpfTk; Jy;ypakhfj; njupfpwjy;yth?’ vd;Nwd;.
,ijj;jhd; ehd; vd;Nwh ,e;j cyfj;- jpw;Fr; nrhy;yptpl;Nldy;yth?
vy;yhr; rpiwfisAk; cilj;Jf;nfhz;L kdk; tsu;tij ahUk; jLf;f KbahJ. MapDk;> mjd;; Muk;g vOr;rpiaf;$l ahUk; czu;e;jjhfj; njupatpy;iyNa. ,tu;fs; epidg;gJNghy> tu;f;f NtW- ghLfisj; jhz;ba – nghJTlikr; Nrhryprj;ij kl;Lk; mile;jhy; NghjhJ. mijj; jdpahff; nfhz;L tUtJk; KbahJ. nghJTlikg; Nghuhl;lj;- NjhL> mfj;Nj fhzg;gLk; FzNtW- ghLfisAk; mNjrkak; KOr; r%fKk; jhz;bdhw;jhd; cz;ikahd Nrhryp-
- nkypQ;rp Kj;jd; -
rKk;> cz;ikahd Qhd vOr;rpAk; ru;NthjaKk; mLj;j fl;l kdpjg; gupzhkKk; tu KbAk; vd;whu;.
gioa jj;Jtq;fspd; ed;ikfisf; fwe;Jnfhz;L> mtw;wpd; cUtq;fis mopf;fNtz;Lk;. ,d;DnkhU ngUk; jj;Jtj;jhy; mijr; rpijf;f Ntz;Lk;. cUthFk; jj;Jtk; rpe;jidastpy; ,Ue;jhy; kl;Lk; NghjhJ - tho;f;if- ia khw;wp tsu;f;Fk; nray; nrwpe;j
rpe;jid. mJNt jj;Jtk;. mJNt ehd; fz;lile;j ‘nka; Kjy; thjk;’ vd;whu;.
ehd; jiyairj;Njd;. nka;Kjy; thjj; jpd; $u;ikahd Gupjy;fspd; mbj;jsj;- jpypUe;J ek;ik tsu;j;njLj;J> ,e;j cyfj;jpd; gpur;rpidfSf;fhd jPu;itf; fz;lila Ntz;Lnkd;W KbntLj;- Njd;. ehq;fs; nrd;Wnfhz;bUe;j NgUe;J rpwF Kisj;J NkNy NkNy gwe;Jnfhz;bUe;jJ.
K.jisarpq;fk; gilg;Gfs; E}y; ntspaPL:
Gq;FLjPT gioa khzth; rq;fk;
Scarborough McCowan & Civic Ellesmare
Certre
150 Borough Drive Toronto, ON
];fhgNuh rptpf; nrd;lh;
fhyk;: 26.01.2008
Neuk;: gp.g. 1.00 - 6:00 tiu
416-887 6715, 647-892 3448, 416-888 8650.

Page 49
jha;tPL • [dtup 2008
gilg;gpD}lhf K.j.Tk; gilg;ghspia
mtuJ ‘GJAfk; gpwf;fpwJ’ rpWfijfS
 tsu;f;fg; gLtJk; mtrpakhd fhupaq;fNs. ,lJ- rhup murpay; ,af;fj;jpd; xU Kd;dzpg; Nghuhspahf Kw;Nghf;F ,yf;fpak; tsu;e;jjpd; jhw;gupak; ,Jjhd;. Nguhrp- upau;fs; fh.rptj;jk;gpAk;> f.ifyhrgjpAk; mjd; tpku;rdg; gpjhkfu;fsha; ,Ue;- jhu;fs; vd;gJjhd; ,f; fhyfl;lj;jpa tpN\rk;. mtu;fs; Kw;Nghf;Fr; rhu;e;j vOj;jhsu;fisj; J}f;fyhfg; Ngrpdhu;- fNs jtpu> mj; jsj;jpypUe;J tpLgl;- bUe;j my;yJ khwhd gilg;ghspfis Kw;WKOjha;g; Gwf;fzpj;jhu;fs; vd;gJ tprhuizf;Fupa tptfhuk;.
,d;W Nguhrpupau; fh.rptj;jk;gp kPJ v];.nghd;Dj;Jiu rhl;Lk; jd;id Kw;W KOjhf mtu; Gwf;fzpj;jhu; vd;w mgthjk; cz;ikaw;wJ vd;gNj vdJ fUj;J. v];.ngh. ,f; Fw;wr;rhl;bidj; njuptpj;j mf; Fwpg;gpl;l Neu;fhzy; xU rQ;rpifapy; ntspte;jjd; gpd;du;> cldbahfNt xU Njlypy; ,wq;fpa NghJ> mtu; kPjhd kjpg;Gtha;e;j vd; kjpg;gPl;lsTf;F fh.rptj;jk;gpAk; $wptpl;- bUe;jij mwpa Kbe;jJ. K.j. tp\aj; jpYk; ,J cz;ikNa. MdhYk; K.j.tpd; gilg;ghSikf;F Nkyhd tp\aq;fspYk; mtuJ Nkd;ikia epiyehl;l tUkplq;fspy; Kuz;fNs vQ;Rk;.
K.j.tpd; gilg;ghSik jkpo;;ehl;by; njupa te;j vz;gJfspd; Muk;gj;jpy;> mJ ,d;ndhU gilg;ghspahd Re;ju uhkrhkp %ykhfNt ntsptu Kbe; jpUe;jJ. mJ xU rupahd mZFKiw
Ak;jhd;. Mdhy; ,uz;lhkhapuj;jpd;
Fk; xU Kjy; jrhg;jj;jpd; Kw;gFjpapy; Cl;b
nraq;nfh Njtfhe;jd;
apy; K.j.tpd; gilg;Gfs; Fwpj;j
tuyhw;wpy fUj;juq;F eilngw;wNghJ mjpy;
gl;ljha;f ntspaplg;ngw;w fUj;Jf;fs;> Re;ju
nkhj;j jk uhkrhkp ntspapl;l fUj;Jf;fspd;
ghspfis mZFKiw rhu;e;jjha; ,Uf;ftpy;iy.
gl;bUg;gj fs;? 2002,y; ,f; fUj;juq;F eilngw;w NghJjhd; uh[eha`j;Jf;Fk; fUj;-
vd;Dila juq;F mikg;ghsu;fSf;Fk; ,ilNa
fspd; gpd eilKiw Fwpj;jhd gpur;rpid Njhd;wp
v];.ngh.T aJ. ,iza jsq;fspy; mJ Fwpj;j
gilg;ghs tpthjq;fs; ele;jd. xUtifapy; ehd;
rpWfijj; vOjpa fl;Liunahd;W mt;tpthjq;
tprhupg;gNj fspd; KbTg; Gs;spahdnjdpDk;> rpy
fhd tpupe ez;gu;fis ehd; ,of;f Neu;e;jjpd;
ehdwpNtd fhuzkhAk; mike;jJ. fUj;juq;fpd;
iuf; fh eilKiw xOq;F Fwpj;Nj
vdf;F K uh[eha`j;Jf;Fk; mikg;ghsu;fSf; Fk; ,ilNa Kuz; Njhd;wpapUg;gpDk;>
xt;nthU tpthjk; NtW jsj;Jf;F efu;e;jJ
,aq;fpf; Ju;g;ghf;fpak;. mij mg;NghJ fhyr;
tPjkhd Rtl;NlhL- R.uh.NthLk;jhd;- Ngjg;gl;-
mg;ghw;gl bUe;jtu;fSk; tpUk;gtpy;iy vd;gNj
jhd; mW ep[k;. Mdhy; gpur;rpid mJty;y>
rpay; mg vd;dstpy;.
xU gil fNt ,J khu;f;]Pak; xU etPd rpe;jidahf murpay; r%f jsj;jpy; cyt Muk;-
Muk;g fh gpj;j fzj;jpy; xg;gJk; kpf;fJk;
rpWfijj ,y;yhjjhfj;jhd; ,Ue;jJ. mJ cld-
Nfhl;il> bahf midj;Jr; rpe;jidahsu; gilg;-
Nghd;wit ghspfspdJk; Mju;\j;ijg; ngw;wJ.
tupirapy Kjy; Nrh\ypr Fbaurhd Nrhtpaj;-
,d;W ,f Jf;F vjpuhd mnkupf;fhtpd; fUj;jpay;
thrpg;igr; Aj;jj;jpd; taJ Rkhu; vOgj;ije;J
GJAfk; Mz;Lfs;. mJ n[ak; nfhz;ljh ,g;
mjd; tu NghJk; vd;gJ tpthj jsj;jpy; epr;rag;
,ay;ghdJ gLj;jg; gLtjw;Fupajy;y. Mdhy; ,e;j
thrpg;Gk;> miyNahL jkpo;ehl;by; xU khiaf;
tJ jtpu;f fUj;JyF tpupe;jJ. me;j tiyapd; xU fapwhfj;jhd; ,yf;fpaj; Jiw fUjg;
‘njhOif gl;lJ. mjw;fhjuthdth;fs; epr;rakhf
tpOfpw m ed;whfNt cioj;jdu;. ,e;j ciog;-
‘,uj;jk;’ m gpd; milahsk;jhd; K.j. Cl;b fUj;-
mbjhd;. juq;F. ,J ifyhrgjpia mtu; jsj;jp ypUe;J ,wf;Ftjw;fhd Kaw;rpAkhFk;.
njhOif ntspaPlhf ifyhrgjp-rptj;jk;gp fhyk;tiuapy;
jpf;Fk;> m gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; khu;f;]Pa
Ue;j gpuj tpku;rd Kiwik Xu; mq;fPfupf;fg;gl;l
fpwJ. m tpku;rd Kiwahf Mftpy;iy. jkpo;
ghu;f;f v ehl;by;$l. eh.thdkhkiy> rpjk;gu
jhd;. Md uFehjd; Nghd;Nwhu; Vw;fdNt ,t;
gjpTf;fhf tpku;rdj; Jiwapy; gy;fiyf;fof kl;lj;Jf;F khu;f;]Pa
,uj;jk; r tpku;rdj;ij ,tu;fshYk; Kd;ndLf;f
fj;jhd; Kbatpy;iy. r%f epiyg;gLk; me;j
tiuf;Fk tpku;rd Kiw ngUtof;fha; Mdjpd;
vLj;jJNg gpd;dNu rpjk;gu uFehjdpd; ‘gQ;Rk;
fhu;f;fp x grpAk;’> nghd;dPydpd; ‘fhdy;’ Nghd;wd
xU Jg;g jFe;j ,lk; ngw;wd vdr; nrhy;yy;
njhlq;fpd Ntz;Lk;. ,jw;fhf jp.[hdfpuhkdpd;
mJ nt ‘NkhfKs;’is mtu;fs; Gwf;fzpj;jhu;
tpl;lhy; fs; vd;wpy;iy. mtu;fs; fy;fpiaAk;>
tplhNj’ v eh. ghu;j;jrhujpiaAk;> rhz;by;aidANk
fj;jhd; , xJf;fpdu;. ,e;j msTtiu jPtpu
apYk; fk ,yf;fpathjpfSf;Fk; cld;ghlhfNt
fs; tUk ,Ue;jik ep[kh> ,y;iyah? MdhYk;
KOf; fi ,e;j tpku;rd MSikfs; Ez;zurp
rpwe;j rpW ay; rhu;e;j ,yf;fpa cyfpy; gpupag;glj;
apy; mjd jf;fjha; ,Uf;ftpy;iy. vdNt K.j.>
kNy ,Ue v];.ngh. gpur;rpid fpsg;gg;gl;lJ.
,df;fyt K.j.tpd; Kiw Kba> v];.ngh.it
nfhLikf mtu; jsj;Jf;F Nkyhfj; J}f;Ftjw;
,uj;jpdGu

- 49 - K.j.Tk; }lhf gilg;ghspia mtuJ
mwpjy;;:
fk; gpwf;fpwJ’ rpWfijfSk;
hapuj;jpd; py; Cl;b Fwpj;j mjpy; ;> Re;ju ;Jf;fspd; ;ftpy;iy.
ilngw;w ; fUj;- ,ilNa Njhd;wp Fwpj;j apy; ehd; ;tpthjq; Dk;> rpy eu;e;jjpd; j;juq;fpd; Fwpj;Nj hsu;fSf; pUg;gpDk;> efu;e;jJ fhyr; Ngjg;gl;- vd;gNj Jty;y>
;jidahf t Muk;- kpf;fJk; J cld- u; gilg;- ngw;wJ. Nrhtpaj;- Uj;jpay; gj;ije;J ;ljh ,g; ; epr;rag; hy; ,e;j khiaf; tiyapd; w fUjg; pr;rakhf ciog;- l;b fUj;- u; jsj;jp pAkhFk;.
;tiuapy; khu;f;]Pa upf;fg;gl;l y. jkpo; rpjk;gu Nt ,t; e;jhYk;> khu;f;]Pa ;ndLf;f k; me;j Mdjpd; ; ‘gQ;Rk; Nghd;wd nrhy;yy; fpuhkdpd; ;fzpj;jhu; ;fpiaAk;> ;aidANk u jPtpu ;ghlhfNt MdhYk; Ez;zurp pupag;glj; t K.j.>
J.
;.ngh.it }f;Ftjw;
Fk; xU Kaw;rp ele;jJ. Mdhy; mJ nraq;nfhs;stpy;iy. v];.ngh.Tk; xJf;fg; gl;ljha;f; Fuy; nfhLj;jtu;fs;> xl;L nkhj;j jkpopyf;fpa tuyhW ,g; gilg;- ghspfis xJf;fp jkpofj;jpy; vOjg;- gl;bUg;gjw;F vd;d nrhy;yg;Nghfpwhu; fs;?
vd;Dila tpthjnky;yhk; ,e;j tiy fspd; gpd;dzp ,y;yhkNy K.j.Tk;> v];.ngh.Tk; rpwe;j MSikngw;w gilg;ghspfs; vd;gJjhd;. mt;tifapy; rpWfijj; Jiwapy; K.j.tpd; gq;if tprhupg;gNj vd; Kaw;rp. MdhYk; mjw; fhd tpupe;j jsk; ,Jty;y vd;gijAk; ehdwpNtd;. xU NkNyhl;lkhd gUt- iuf; fhl;rpia Kd;itg;gNj ,q;F vdf;F KbAk;.
xt;nthU gilg;gpYk; xU Ez;zurpay; ,aq;fpf; nfhz;bUf;fpwJ vd;gJ E}W tPjkhd cz;ik. jhd; murpaYf;F mg;ghw;gl;ltu; vd gilg;ghsp vt;tsT jhd; mWjpapl;Liuj;jhYk; ,e;Ez;zu- rpay; mg;gilg;gpy; ,Uf;fNt nra;Ak;. xU gilg;igf; fl;ltpo;j;jy; %ykh fNt ,J fz;Lzug;gLfpwJ.
Muk;g fhyq;fspy; ‘GJAfk; gpwf;fpwJ’ rpWfijj; njhFg;gpy; njhOif> Nfhl;il> GJAfk; gpwf;fpwJ> ,uj;jk; Nghd;wit vd; tpUg;gj;Jf;F ,ire;j tupirapy; ey;y fijfshf ,Ue;jd. ,d;W ,f; fl;Liuf;fhfNt xU kPs;- thrpg;igr; nra;jNghJ ,uj;jk;> njhOif> GJAfk; gpwf;fpwJ> Nfhl;il vd;W mjd; tupirf; fpukk; khwpte;jJ. mJ ,ay;ghdJjhd;. vd; tsu;r;rpapy; ,e;j thrpg;Gk;> mjd; tupirf; fpuKk; khW tJ jtpu;f;ftpayhj mk;rk;.
‘njhOif’ r%f mirtpaf;fjpd; kPJ tpOfpw mbahff; fUjg;gl Kbe;jhy;> ‘,uj;jk;’ mjd; mirtpWf;fj;jpy; tpOfpw mbjhd;.
njhOif mjd; Muk;gj;jpy; muR ntspaPlhf te;jNghJ nfhz;bUe;j gpu- jpf;Fk;> mJ f;upah gjpg;ghf te;jNghjp- Ue;j gpujpf;Fk; tpj;jpahrkpUg;gJ njup- fpwJ. mt;tpuz;bidAk; xg;gpl;Lg; ghu;f;f vdf;Fs;s trjpaPdk; ftiy jhd;. MdhYk; ,e;j Qhgfj;ij xU gjpTf;fhfr; nrhy;ypitf;fpNwd;.
,uj;jk; rpWfij kpfr; rhjhuzkhdjh- fj;jhd; ,Ue;jJ rkPgj;jpa fhyk; tiuf;Fk;. Mdhy; jpBnud tp];t&gk; vLj;jJNghy; mJ cau;e;J epw;fpwJ. fhu;f;fp xUKiw nrhd;dhuhk;> ‘Rtupy; xU Jg;ghf;fp ,Ug;gjhfr; rpWfij njhlq;fpdhy; fij Kbtjd; Kd;du; mJ ntbj;Nj MfNtz;Lk;. ,y;yh tpl;lhy; Jg;ghf;fpiag; gw;wpg; Ngrp tplhNj’ vd;W. mJ xUtifapy; rupah- fj;jhd; ,Uf;fpwJ. ,uj;jk; rpWfij- apYk; fkyj;jpd; tirahf rpythu;j;ij fs; tUk;. me;j tirit Kd;itj;Nj KOf; fijAk; efu;e;jpUf;Fk;. ,J xU rpwe;j rpWfijahf MfpapUe;j Ntis apy; mjd; murpay; fl;Lilf;fg;glh- kNy ,Ue;jpUf;fpwJ ,Jehs; tiuapy;.
,df;fytu fhyj;jpy; epfo;e;j td;- nfhLikfspd; rhl;rpak; fkyk;. ,uj;jpdGupapy;> NrhK Ntiyghu;f;Fk;
mNj ,lj;jpy;jhd; fkyj;jpd; fztd; nfh^ukhff; nfhy;yg;gl;lJk;> mtNs td;Gzu;r;rpf;F Mshf;fg;gl;lJk;. Mdhy; ,d;Dk; xU Nghypj; jdj;jpy; mijNa ciog;gjw;fhd ,lkhff;nfhz;L NrhK jpUk;GtJ gw;wpa tirNa rpWfijapd; Muk;gj;jpy; fkyj;jpd; thapypUe;J tUtJ. ‘,d;Dk; ,e;jg; G... mtq;fl... C... Nghwhq;fs;’ vd;w tirtpd; thu;j;ijfs;> fij Kbtpy; NrhKtpd; vz;zkhf> fUj;jpayhf khWfpwJ.
‘Njrpak;> Njrpa xw;Wik vd;nwy;;yhk; mtd; NgrpapUf;fpwhd;. mJTk; gpur;rpid iaf; flj;jpj; js;spg;Nghl;Lj; jg;gg; ghu;f;Fk; mNj kdg;ghd;ikjhdh?’ vd mtdJ rpe;jidj; njhlu; Jtq;fp> ‘fr;Nrupabapy; cl;fhu;e;Jtpl;L> ,uz;L fpoik jhbtsu;j;J topj;Jtpl;L mtd; jpUg;jpg;gl;bUf;fpwhd;. mNj jg;Gk; kdg; ghd;ikjhdh?’ vd;W mr; rpe;jidj; njhlu; KbtilfpwJ. Mf ,yq;ifj; Njrpak; Nfs;tpahfpa mNjNghjpy;> jkpo;j; Njrpaj;jpd; rhj;tPfKk; K.j.Tf;F cld;ghlw;wjhfj; Njhd;wpapUf;fpwJ vd ehk; Rygkhf xU KbTf;F tuyhk;.
ru;Nthjak; rhu;e;J mtu; vt;tsTjhd; gpd;dhspy; vOjpapUe;jhYk;> ,r; rpW fij cUthd fhyj;jpy; xU jkpo;j; Njrpathjpahf jd;id czu;e;Js;shu; K.j. mJTk; ,Wf;fkhd eltbf;if fs; mtrpankd;w fUj;Jf; nfhz;L.
mg;gbapy;iynad;W thjhLtnjy;yhk; tPz;.
Mr;rpapd; mwpTiuapd;gb xU rhJthf tsu;e;jpUf;Fk; NrhK> ,e;j eLj;ju tu;f;j;J mlq;Fjiy gpd;dhy; kpff; fhl;lkhf tpku;rpg;ghd;. ‘NrhKit VNjh Fj;jpw;W. jpBnud;W Mr;rp fhl;ba tho;f;ifapy;> fyhr;rhuj;jpy;> VNjh Fiw nahd;W ,Ug;gJNghy; Kjd; Kjyhf mtDf;F VNjh xd;W czu;j;jpw;W.’ ,J mr; r%fj;jpd; mlq;F> gzpth- apU> mJjhd; tho;f;iff;F ey;yJ vd;w ke;jpu thrfj;ijf; Nfs;tpf;Fs;- shf;Fk; tupfs;. ,JNt vd;Nwh xU jiyKiwapd; rpe;jidapy; neUg;G tpOe;Jtpl;lijj; njuptpf;fpw tupfS khFk;.
K.j.tpd; xl;Lnkhj;jg; gilg;Gk; ,f; fUj;ij cWjpg;gLj;jhJjhd;. Mdhy; mJth Kf;fpak;? mf; fUj;J xU fhy fl;lj;jjha; ,Ue;jJ fz;lilag;gl;lh- Yk;jhd; NghJkhdJ. ehd; Kd;Nd nrhd;dJNghy K.j.tpd; ,yf;fpaj; jifik ehw;gJ Mz;Lfspd; Kd;dNkNa ];jhgpjkhfptpl;lJ. ,d;W fl;ltpo;g;gpd; %yk; fhzf;$ba mk;rq;fs;jhd; ftdk; ngw Ntz;bait.

Page 50
- 50 -
nfhupy;yh ‘Jwtp”
*
K.jisarpq vd;Dk; mtu; tho;e;J nraw;gl;Lr; nra;Jtpl;Lr; nrd;w gjpT fSk; nfhQ;rkhfNt ,Ug;gjhYk; mtw;iw kl;Lk; itj;Jf; nfhz;L mtu; Xu; jkpopd; rpe;jid kuGf;Fupa milahsk; my;yJ gpujpepjp vd;W nrhy;yTk; KbahJ. xUtUila rpe;j- idj;j jpwj;ij vilNghLtjw;F mtU ila ePz;l tho;ehs; Njitaw;wjh apDk; ntspg;ghLfs; NjitahapUf;- fpd;wd.
,uz;lhtjhf mtUila vOj;Jf;fspy; fpilg;gtw;wpy; Kjypy; ntspte;j Vohz;L ,yf;fpa tsu;r;rp kw;Wk; njhlf;f fhyg; gilg;Gf;fspy; ,yf;fpak; Jhf;fp epw;fpwJ. Mf kpQ;rpapUf;Fk; vOj;Jf;fspy; nka;apay; rpe;jid vd;w mstpy; ghu;g;gjw;F ntspg;gilahf cs;sit %d;Nw Ehy;fs;jhd;.
mijitj;Jf;nfhz;L kl;Lk; xUt- Uila rpe;jidg; Nghf;ifg; glk; Nghl;Lg; ghu;j;JtplKbahJ vd;whYk; K.jtpd; JUj;jpf;nfhz;L ntspj;njup Ak; fUj;Jf;fs; nrhy;gtw;iw milah- sk; fhz KbfpwJ.
K.jtpd; ntspg;ghLfis ,U epiyf- shfg; gpupf;fyhk;.
xd;W: ,yf;fpaf; fhyfl;lk; (episteme?). ,uz;L: nka;apay; fhyfl;lk;.
,uz;lhk; gFjpapy; mtu; epd;w ePz;l fhyk; nraw;gl;bUg;ghuhdhy; Kw;W KOjhd Md;kPf thjpahf khwpapUg;- ghNuh vd;W Iak; jUk;gb vOj;Jf;f spy; Fwpg;Gf;fs; fpilf;fpd;wd.
MapDk; mtuJ gpw ntspg;gLj;jy; fspy; mtUila Njly; jpwd; gy ,lq;fspy; ntspg;gl;bUg;gijAk;; ehk; fzKbAk;. me;jj; Njly;jpwk; mtiu Xu; Md;kPf thjpahf Kw;WKOjhf mKq;fpg;Ngha;tpl tpl;bUf;fhJ vd;w Cfpf;fTk; ,lKz;L.
Kj.tpd; ,yf;fpaf; fhyfl;lj;jpy; vOjpa tw;iw Kd;Gs;s gFjpfspy; mtUila ghu;itfshfg; ghuj;jpUf;fpNwhk;. mit tpkpuprdkhapDk; mtw;Wf;F mLj;j epiyapy; mjhtJ Vohz;L ,yf;fpa tsu;r;rpf;Fg;gpw;ghL> mtu; vt;tif ,yf;fpak; kdpjUf;Fj; Njit vd;gij Kd;itf;fpwhu;.
nka;Aspy; mtu; vLj;j vLg;gpNyNa ,yf;fpak; vd;why; vd;d? vg;gbapUf;f Ntz;Lk;? mJ vjw;fhf? Nghd;w tpdhf;fSld; Gwg;gLfpwhu;. ,e;j ,lj;- jpy; xd;iwf; ftdpf;f Ntz;Lk;. K.jtpd; nka;apay; vd;gJ ek; fl;l- ikg;gpy; cUthtJ. mtu; nra;jJ my;y.
mtu; jdJ vOj;Jf;fis ,yf;fpaj; jpd; mLj;j fl;lkhfj;jhd; vOjpte;jhu;.
me;jtifapy; G+uz ,yf;fpak; vd;gNj ,yf;fpaj;jpd; cz;ik Nehf;fj;ij epiw Ntw;Wk; jd;ikAilaJ vd;W Kd; itf;fpwhu;.
G+uz ,yf;fpak; jdJ r%fj;ijf; Fzg;gLj;jNtz;Lk; vd;fpwhu;. NehAw;w r%fj;Jf;F G+uz ,yf;fpak; Fzg;- gLj;jy; vd;w tifapy; gzpahfr; nra;a tpUg;git kdpj Fyj;Jf;F Njit vd;fpwhu;. r%fj;jpd; Neha;fisj; jPug;g- Nj ,yf;fpaj;jpd; gzp. mjidr; nra;aj; jFjpAilaNj G+uz ,yf;fpak;.
cs> nghUshjhu> r%f NtWghLfs; cs;s epiyapy; mij Vw;Wf;nfhz;L thOk; kdpju; Nehahspfs;jhd; vd;fpwhu;. mjw;F jPu;T ju khu;f;rpaj;jhy; KbahJ vd;fpwhu;. cyfpy; cs;s gpw Nfhl;ghL fs; NghJkhditay;y.
mtiug;nghWj;jtiu ,Uf;Fk; ve;j xU mZFKiwAk; r%fj;jpd; xl;Lnkhj;j NehiaAk; jPu;f;f ty;yJ my;y. me;epiyapy; xl;Lnkhj;j rpf;fiyAk; jPug;gjw;F xl;Lnkhj;j mZFKiwr; Nru;f;ifapyhd xd;W Njit.
kdpjiu gpuha;L ghu;j;jJNghyNth (cs NtWghl;Lr;rpf;fy;fis kl;Lk; kikakhf;f nfhz;L) khu;f;]; ghu;j;jJ NghyNth (nghUshjhuh mbg;gilapyhd NtWghLfis kl;Lk;nfhz;L - tuyhw;W - ,aq;fpay;) my;yJ kjq;fspd; jdpg; gl;l mZFKiwfis kl;Lk;nfhz;L cyfpd; rpf;fy;fs; jPuf;fg;glKbahjit.
Mf mjw;fhd topKiwfshf me;je- ;jr; r%fj;jpy; cs;s Md;kPf my;J kughf topte;j kdpjNea mZFKiw
fs; kw;W cs;spl;l xl;Lnkhj ikg;ig thf tho
khu;f;] Gjpa Huxley ‘...fUj;J mbthd tpupj;J gupzhk KbTf;F nfhz;L jj;Jtk Kwia ru;Nthj miof vd;fpwh
Mf cy ey;ygb t nfhs;iff mtw;wpy; mtw;iw mjd;topa topgpwf;F aj;ij c gilg;Ng K.j.tpd;
‘...,yf kUe;jh ,dpNky mJ f khw;wg; gf;:33)
‘G+uz rfy gupzkpf jhsd; njhlu;G (nka;A
‘murpay shf f ,Uf;fh shfTk ke;jpup nlhU fSk;> ,Ue;jh kj;jpay gaq;fu ,Uf;Fk

upy;yh ‘Jwtp”
*
K.jisarpq;fk; d;Dk; vfy; (Hegel) mutpe;ju;> Gjpa mwptpay; mwpQu;fs; (Julian Huxley Teilhard de Chardin )MfpNahuJ ‘...fUj;Jf;fNshLk; ,izj;J GJ mbthdq;fisj; njhLk; tifapy; tpupj;J tsu;g;gNj ,d;iwa rupj;jpu> gupzhk tsu;r;rpr; Roiy mjd; KbTf;Fk; mLj;j Roy; jsj;Jf;Fk; nfhz;Ltuf;$ba KOikahd G+uz jj;JtkhfTk; Guz tho;f;if KwiahfTk; ,Uf;Fk;.”... ‘mijNa ru;Nthjag; nghJTlik vd;W ehd; miof;fpNwd;”. (nka;As;> gf;: 32) vd;fpwhh;.
Mf cyF ey;ygb ,Uf;f kdpju; ey;ygb tho ,Uf;Fk; Nfhl;ghLfs; nfhs;iffs; topfhl;ly;fs; NghjhJ. mtw;wpy; khw;wk; rPu;jpUj;jk; Ntz;Lk;. mtw;iw khw;wp njhFf;fNtz;Lk;. mjd;topahf kdpju; kfpo;tha; tho topgpwf;Fk;. me;j Xu;kj;Jld; ru;Nthj- aj;ij cUthf;Fk; Xu;kj;Jld; ,Uf;Fk; gilg;Ng G+uz ,yf;fpak; vd;gJ K.j.tpd; fUj;J.
‘...,yf;fpaj;ij kl;Lk; Neha; jPu;f;Fk; kUe;jhf Vw;Wf;nfhz;lhy; NghjhJ... ,dpNky; vy;yhj; njhopy;fisANk mJ fiyahfTk; ,yf;fpakhfTk; khw;wg; NghuhlNtz;Lk;...” (nka;As;> gf;:33)
‘G+uz ,yf;fpa tsu;r;rp r%fj;jpd; rfy Jiwfspd; tsu;r;rpahfTk; gupzkpf;Fk;. mjdhy; ,d;iwa vOj; jhsd; murpaNyhL kpf neUf;fkhd njhlu;Gilatdhf ,Uf;fNtz;Lk;.” (nka;As;> gf;:35)
‘murpay;thjpfspd; ifg;nghk;ikf- shf fiyQu;fSk; vOj;jhsu;fSk; ,Uf;fhky; mtu;fNs murpay;thjpf- shfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. xUehl;bd; ke;jpup rigapy; Fiwe;jJ ,uz;- nlhU murpay; thjpfshd fiyQu; fSk;> vOj;jhsu;fSk; ,dpNky; ,Ue;jhy;jhd;> G+uz KOikf;fhf kj;jpay; xg;gilf;fg;gLk; mjpfhuk; gaq;fukhd ru;thjpfhukhf khwhky; ,Uf;Fk;.” (nka;As;> gf;:37)
‘G+uz ,yf;fpaKk; G+uz tho;f;if Ak; ,tw;NwhL kl;Lk; kyuhJ. xt; nthUtDk; jd; mf Moj;ij fz;L gpbf;fhj tiuf;Fk; KOikAk; G+uzj;JtKk; tug;Nghtjpy;iy.” (nka;As;> gf;:38)
‘xU r%fj;jpd; capu;j;Jbg;ig> mjd; cz;ikahd kuGj;Jbg;igj; njhLk; vOj;jhsu;fs; ,d;W KO cyfg;gpur;rpidfSf;Fk; topfhZk; Jzpitf; nfhz;ltu;fshf ,Uf;fpd; wdu;.” (nka;As;> gf;:97)
( gf;:97)
K.jtpd; Kw;$wy; xd;W vt;thW kpfr; rupahf ,Uf;fpwJ vd;W ghUq;fs;:
‘ vNjh Xu; mu;j;jj;jpy; Nghu; vd;w xd;Wf;F jahu;g;gLj;jJtjhfNt ,Uf; fpwJ. Mjd; $l;Lkdj;jpy;> ,ilj; jsj;jpy;> mbj; jsj;jpy; vq;Fk; Vnjh Xu; tifapy; Nghu; vd;w xd;w cUg;ngw;Wf;nfhz;L ,Uf;fpwJ.” (nka;As;> gf;:99)
ve;j xU ,lj;jpYk;; ‘,J NghJk;” vd;W mtu; vijAk; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y tpy;iy vd;gJjhd; mtiu Xu; nka;apa yhsuhf fUj ,lkspf;fpwJ. nka;apa yhsUf;F ,Uf;fNtz;ba njhlu;e;j mLj;jfl;lj; Njly;> kPz;Lk; kPz;Lk; Nfs;tp vd;gd K.jtplk; jpUk;gTk; jpUk;gTk; vOfpd;wJ.
51k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 51
jha;tPL • [dtup 2008 nfhupy;yh ‘Jwtp’...
50k; gf;fj; njhlHr;rp...
K.jtpd; nka;apiyr; RUf;fpg; gpd;tU khW nrhy;yhk;:
r%fj; jpidf; Fzg;gLj;j Ntz;b apUf;fpwJ. ,J midj;Jj; jsq;fsp Yk; elf;fNtz;Lk;. mJ ,yf;fpa topahfr; rhj;jpak;. G+uz ,yf;fpa topahfr; rhj;jpag;gLk;. Mu;ju;.rp fpshu;f; fpd; vOj;Jf;fs; vt;thW gy Nfhl;ghL fSf;F toptFf;fpd;wdNth mNjastpw; fhtJ ,yf;fpak; r%fj;jpy; tpisitj; jUk;.
,e;jg; G+uz ,yf;fpak; vij mbg;gil ahf itj;J cUthf;fg;glNtz;Lk; vd;w Njly; Ntz;Lk;. mjw;F nghUs;Kjy;- thjNkh my;yJ fUj;JKjy;thjNkh jdpahfg; gyd;juhJ. mjhtJ ,J- tiuf;Fkhd kjq;fs; rhu; topKiwfs; my;yJ khu;f;rpa topKiwfs; Nghjh- ikAilad.
Qhdg; nghJTlikAk; nghUshjhug; nghJTlikAk; xd;iw xd;w jOtp tsuNtz;Lk;. (nka;As;> gf;:67)
‘,uz;lhapuk; tUlq;fSf;F Kd;Ng
mtw;wpd;% njsptpypU milag;n
mt;thW t ia mid vd;fpwhu;.
‘ru;Nthja
rfy k Jiwfs wJ.” (n
‘mwpT> m nghJT Nru;e;J vOr;rp vOr;rpa (nka;A
jisarpq njd;dpe;j vOe;jit apd; ed ,y;iy. , fz;Lgpbg khdplj;jpd Ntz;Lk;
,e;jtif ahsu;fspy
ijAk; jfh;j;Jf; nfhz;L epj;jpa rj;jpaj;ij Nehf;fpa Neub mDgtuPjp ahd CLUty;fSf;Fupa fiy ,yf;fpa tbtNk ‘nka;As;” vd mth; jdJ Kd;Diuapy; $Wfpwhh;. “G+uzkpd;ikNa ,d;wa kdpjdJ Neha;. ,yf;fpak; G+uzkilAk;NghJ mJ Neha; jPh;f;Fk; kUe;jhfpwJ. mjd; nghUl;L
rfy njhopy;fSNk fiyahfTk; ,yf;fpakhfTk; khw;wg;gl Ntz;Lk;. ,jw;fhf ,d;wa xt;nthU vOj;jhs Dk; jd;id mh;g;gzpf;f Ntz;Lk;” vd;W mth; thjpLfpwhh;.
K.j. Gq;FLjPTf;F khw;wyhfpaJ mtuJ Ra G+uzj;Jtj;jpd; ,Wjpf;fl;l khfNt vd;Wk; r%f khw;wj;Jf;fhd mtuJ Kaw;rpfSf;Fk;> Nghuhl;lq; fSf;Fk; nray; tbtk; nfhLg;gjw;fhd gzpg;gpd; tbtNk ,e;j ,lkhw;wk; vd;Wk; ,g;NghJ ek;gNtz;bapUf;fpwJ. ,f;fhy fl;lj;jpy; mth; gy ,isQh;fisj; jd; trk; nghJTlik topia ,Jtiu ek;gpajpy;iy. mNj Nghy; topia ek;gpa nghJTlikthjp fNsh ,Jtiu ,iwtid ek;gpa- jpy;iy. mjdhy; ,uz;Lk; G+uzkhf ntd;wjpy;iy.” (nka;As;> gf;:66-67)
vdNt Md;kPf mbg;gilapyhd Gupj Yld; Kd;nrhd;d ,uz;ilAk; cs; thq;fpa %d;whtJ my;yJ Gjpa mZFKiw Ntz;Lk;. ,e;jg; Gjpa mZF Kiw Ngu;Qhdj;ij mjhtJ njspthd Nguwpitj; jUk;.
,JNt nka;Kjy; thjk; vd;W mtu; ngaupLtJ.
,jw;fhf mtu; Jizf;F miog;gJ ,e;jpahtpd; jw;Nghijar; rpe;jidfis cs;thq;fp tpOq;fptpl;l rq;fu mj;J itjk; vd;Wk; xUikapaiyj;jhd;.
fUj;Jk; nghUSk; xd;Wjhd; vd;gij mOj;j mtu; gpuk;kkNk rf;jp my;yJ rf;jpNa gpuk;kk; vd;w xUikapay; Nfhl;ghl;il vLf;fpwhu;. K.jisarpq;fk;: ,e;j Afj;jpd; rj;j
46k; gf;fj; njhlHr;rp...
rhj;tPff; fl;Lf;Fs; mfg;gl;lJ Mr;rupa
tPfg; Ngh khftpUe;jJ.
Gq;FLjPT Kfq;fis Md;kPfj;jpd; %yk; nghUis ehLk;
fhl;baJ. fUj;J Kjy;thj Mrhu kuig epuh-
nra;ag;gl fupj;j mNj Ntis nghUs; %yk;
gl;lhh;. , Md;kPfj;ij ehba nghUs; Kjy;thjj;
gpufhuj;jpy ijAk; epuhfupj;jjd; %yk; ,t;tpuz;bw;
 nghUs; Kjy;
gpugy ‘ thjq;fshy; mjpUg;jpaile;jpUe;j gy
ntl;fj;Jf ,isQh;fs; ,tuplk; Gfyplk; fz;ldh;. rh;Nthja ,af;fj;ij Muk;gpj;J gy
jdJ nk Mj;kPfg; gapw;rpfis ,isQh;fSf;F
gpuNahfpj mspj;Jte;jhh;. ,tuJ rh;Nthja ,af;fk;
jPit vL Mupauj;jpdhtpd; guhkupg;gpypUe;j-
kf;fspd; r%fg; gzpfspy; kl;LNk FtpT ngw;w
mth;fsJ - ,af;fky;y. khwhf> tpNdhghghNt
mjPj gw;W apd; Md;kPf kugpidj; jOtpa rhj;tPf
Na Ngh; Fztpay;Gfis Kjd;ikg;gLj;Jk;
mij M rh;Nthja ,af;fkhfNt ,Ue;jJ.
nka;Kjy;t ,jdhNyNa mth; Mj;kPfg; gapw;rpfis
gz;gl;l Kd;dpd;W elhj;jpdhh;. ,tuplk; fy;tp
Njh;e;jjpy fw;w khzhf;fh;fs; kl;Lky;yhJ ,ju gzpfis Nkw;nfhz;l gy ,isQh;
Gq;FLjPT fSk; ,ize;J xU Md;kPfg; Nguiy
nghJthf ahf cUntLj;jJ.
fNt ,Ue fhyq;fsp jdJ rj;jpa Nridapd; tpupT gLj;j
td;KiwN ypd; MAjkhf mth; fiy ,yf;fpaj;
fpidNa ijg; ghtpj;jhh;. ‘mjpUg;jpahsNd Nghuhl
Gup tho;f tUthd;> mjpUg;jpahsh;fspy; fiyQh;
gy;fiyf fs; El;gkhd czh;TfSk;> mfykhd
GfSila kd tpupTfSk;> Mokhd rpe;jidAk;
mtuJ r nfhz;lth;fs;. mLj;j fl;lg; gupzhk
ikj;jd. tsh;r;rpf;Fupa miyfs; mth;fsplNk
rpyupd; Ng cz;L’vd;W K.j. ek;gpdhh;. R.tpy;tuj;-
fglq;fs; jpdk;> K.nghd;dk;gyk;> ‘G+uzp’ kfh-
fj;jpy; n ypq;fk; Nghd;w gyh; mtuJ Ntl;if
gpDk; fi iaj; jzpj;jdh;. 1970y; ‘rj;jpak;’ vd;w
murpaiy gj;jpupif ,tuhy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.
Jwtpahfp Nkk;ghl;b rh;Nthjaf; Nfhl;ghl;bd; gpuNahfg;gLj;
G+uzj;Jt jypd; mLj;j fl;lkhf Gq;FLjPitNa
mth; cz kPz;Lk; xU jlit fskhf;fpf; nfhs;fp
,yf;fpaf whh; K.j. 1971k; Mz;L fz;zif
my;yJ v ak;kd; Nfhtpy; ed;dPh;f; fpzWfspy;
G+uzkpd;i jho;j;jg;gl;lth;fs; jz;zPh; ms;S
NghJ j tjw;F top nra;J nfhLf;Fk;gb rhj;-
ngWthd;

- h ‘Jwtp’...
51 -
khu;f;]; vdg; gl;bay; njhlu;fpwJ. mwptpayhsu; vd;w tifapy; ,Utiu mbf;fb jdJ vOj;Jf;fspy; Fwpg;gpL fpwhu;. Mr;rupag;gLk; tifapy; ,UtUk; J vd;W
$u;g;gpidg;gw;wpg; Ngrpatu;fs;. mjpYk; Kjyhktu; xU Jwtp. Teilhard de ; me;j Njtuhr;- topia j Nghy; ikthjp ek;gpa- G+uzkhf f;:66-67)
Chardin vd;Dk; gpuQ;rj; Jwtp. NaR rigiar; Nru;e;j ,tiuAk; mtuJ vOj;Jf;fisAk; mg;Nghija Nghg; jil nra;J itj;jpUe;jhu;. mtu; ,we;j gpd;G 1955,y; jhd; mtuJ vOj;Jf;fs; ntspaplg;gl;ld. kw;wtu; Alduos Huxley ,d;; cld;gpwg;ghd Julian Huxley. ,tu;jhd; And];Nfhtpd; Kjy; jiy- hd Gupj
tUk; vd;gJ cgupr; nra;jp. k; cs; Gjpa g; Gjpa mjhtJ
Kd;nrhd;d r%f Md;kpfr; rpe;jid ahsu; NghyNt ,e;j mwptpay; mwpQu; ,UtUk; me;jf; fhyj;jpd; kpfg;gpu- gyq;fs; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.
;W mtu;
K.jtpd; Kd;itg;Gf;fspd; kPJ tpkupr dq;fs; ,Uf;fpd;wd. ,tiug;gw;wp iog;gJ idfis u mj;J ;jhd;.
vOjpa vOj;Jf;fspd; kPJk; cs;sd. mNj Nghy mtUila vOj;Jf;fspy; cs; Kuz;ghLfs; cs;sd vdTk; vz;z ,lKz;L.
vd;gij p my;yJ
(,J xU fl;Liuapy; ,Ue;J gpupj;- njLf;fg;gl;l< RUf;fg;gl;l gFjp.) ikapay;
nfhupy;yh ‘Jwtp” * (nka;As;> gf;:33):
Mr;rupa
ehLk; ig epuh- ; %yk; jy;thjj; ;tpuz;bw; hftpUe;j hfg; gpu- s; Kjy; Ue;j gy fz;ldh;. pj;J gy h;fSf;F ,af;fk; ;gpypUe;j- pT ngw;w hghghNt rhj;tPf g;gLj;Jk; ,Ue;jJ. pw;rpfis k; fy;tp hJ ,ju ,isQh; ; Nguiy
T gLj;j yf;fpaj; Nghuhl fiyQh; fykhd ;jidAk; gupzhk h;fsplNk .tpy;tuj;- p’ kfh- Ntl;if k;’ vd;w l;lJ.
hfg;gLj; jPitNa ; nfhs;fp z;zif Wfspy; ms;S ;gb rhj;-
mtw;wpd;%yk; kf;fs; ngWk; nka;Kjy; njsptpypUe;Nj kdpj Fyj;jpd; tpLjiy milag;ngwyhk;.
mt;thW tUk; kdpjf;Fyr; rpwg;G epiy- ia midj;Jk; fpilf;Fk; ru;Nthjak; vd;fpwhu;.
‘ru;Nthjak; vd;why; vd;d?
rfy kf;fspdJk; vOr;rpiaAk; rfy JiwfspdJ tsu;r;rpiaANk Fwpf;fp- wJ.” (nka;As;> gf;:131)
‘mwpT> md;G> rkj;Jtk;> rNfhjuj;Jtk;> nghJTlik” Mfpad midj;Jk; Nru;e;J ,e;jj; jsj;jpy; Vw;gl;l vOr;rp nfhz;LtUk; my;yJ tUk; vOr;rpapy; cUthfpapUf;Fk;. (nka;As;> gf;:61)
II
jisarpq;fk; itj;j fUj;Jf;fspy; gy njd;dpe;jpar; rpe;jidfspd; jhf;fj;jpy; vOe;jit. mNjNtis nghJTlik apd; ed;ikfis mtu; czuhky; ,y;iy. ,e;epiyapy; mwptpaypd; Gjpa fz;Lgpbg;Gf;fisAk; mtu; vLj;J Gjpa khdplj;jpd; Kd;Ndw;wj;Jf;F ciof;f Ntz;Lk; vd;fpwhu;.
,e;jtifapy; mtiug;ghjpj;j rpe;jid ahsu;fspy; mutpe;ju; Kjyhf NaR> arpq;fk;: ,e;j Afj;jpd; rj;jpa...
tPfg; Nghuhl;lk; xd;iw elhj;jpdhh;.
gilapy; mth; ,aq;fpdhh;. jdJ rj;jpa Gq;FLjPT kf;fs; rpyupd; mNfhukhd
,af;fj;jpd; %yk; vijAk;> vtiuAk; Kfq;fis ,g; Nghuhl;lk; cyFf;Ff;
G+uzkhf;f KbAk; vd;gjpy; mth; fhl;baJ. fhtw;Jiwapduhw; ifJ
mirf;f Kbajk ek;gpf;if itj;jpUe; nra;ag;gl;L kpfTk; Nkhrkhfj; jhf;fg;
jhh;. mjdhy; mtuJ Kfhkpw;F ahh; gl;lhh;. ,Nj Nghd;W fhsp Nfhtpw;
tUfpwhh; ahh; Nghfpwhh; vd;gjpy; mth; gpufhuj;jpy; rhj;tPfg; Nghuhl;lj;jpy;
mjpfk; mf;fiw fhl;ltpy;iy. tho;f;if
Yk; mtuJ gupNrhjidapy; mtUf;Ff; Na Ngh; ,yf;fpak; vd;w tifapy;
fpilj;j ntw;wpfistplTk; fpilj;j mij Mw;Wg;gLj;jypd; Njitahf
vjpupfNs mjpfk;. nka;Kjy;thjj;ijg; gpuNahfpf;f kpfTk; gz;gl;l jskhf Gq;FLjPit mth;
mtuJ ,Wjpf;fhyj;ij mtrug;gLj;jp Njh;e;jjpy; tpag;gpUf;f KbahJ.
aJk; ,g;gbahd epfo;Tfs;jhNdh vd;w Iak; vdf;F vOtijj; jtph;f;f Kba Gq;FLjPT kf;fspd; murpay; ghuk;gupak;
tpy;iy. mtuJ rj;jpa gupNrhjidapy; nghJthf jkpouRf; fl;rpapd; epoyh-
KbNjbg; NghfhJ mbNjbg; Nghdjhy; fNt ,Ue;J te;jJ. K.j. jd; ,sikf;
jhd; mth; tp\;Zthf Kbe;jJ vd;gJ fhyq;fspy; jkpoupd; tpLjiyf;fhf
kl;Lk; jpUg;jp. td;KiwNa xNu top vd;fpd;w Nghf;- fpidNa filg;gpbj;J te;jhh;. ,uj;jpd
‘fUj;Jfs; Vw;fg;gLtJk; epuhfupf;fg;gL Gup tho;f;ifAk;> mijj; njhlh;e;J
tJk;> mtw;wpy; fhZk; cz;ikf;fhf gy;fiyf;fofj;jpy; gy;tpj Fztpay;
my;y. vJ nrsfupakhdJ> vJ jdf; GfSila khzth;fspd; ghjpg;Gk;
Fg; ghJfhg;ghdJ vd;gijg; nghWj;Nj mtuJ rpe;jidj; jsq;fis khw;wpa
fUj;Jf;fs; Vw;fg;gLtJk; epuhfupf;fg; ikj;jd. fiy ,yf;fpag; Ngh;topfs;
gLtJk; epfo;fpd;wd. ,jd; fhuzkh- rpyupd; Nghypj;jdk;> murpay;thjpfspd;
fNt epWtdk; rhh;e;jit> fl;rp rhh;e;j- fglq;fs; vy;yhNk mtuJ cUthf;
it> rhjp rhh;e;jit> ,iur;ry; gyk; fj;jpy; ngUk; gq;F ngWtd. ,Ug;
rhh;e;jit> rYiffs; rhh;e;jit gpDk; fiy ,yf;fpaj;ijNah my;yJ
Vw;fg;gLfpd;wd. jdpkdpjdpd; Fuy; murpaiyNah mth; epuhfupj;Jtpl;L
vLgLtjpy;iy’ vd;W tpkh;rfh; ntq;fl; Jwtpahfptpl Kaw;rpf;ftpy;iy. kdpj
Rthkpehjd; mth;fs; nrhy;thh;fs;. Nkk;ghl;bw;F rpe;jidj; njspTk; G+uzj;Jtk; ngWtJNk xNu top vd;W
K.jisarpq;fk; xU rj;jpa fhtyh;. mth; cz;ikapNyNa ek;gpdhh;. fiy
mth; jdJ rlTliy tpl;L R+f;Fk ,yf;fpaf; fhuNdh> murpay;thjpNah
clypy; ‘mJ’ NthL Mj;k thjk; my;yJ ve;jnthU rhjhuz kdpjNdh
Gupe;J nfhz;bUf;fpwhh;. njhg;Gs; nfhb G+uzkpd;ik vd;w jdJ Nehia czUk;
,d;Dk; mWf;fg;gltpy;iy. kPz;Lk; NghJ jdJ Nghuhl;lj;jpy; ntw;wp
tUthh;. ek;gpf;if ,Uf;fpwJ. ngWthd; vd;w ek;gpf;ifapd; mbg;

Page 52
- 52 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 53
jha;tPL • [dtup 2008
fle;j ,jopy; ehk; thOk; Gtpapd; gy;NtW ghfq;fspy; ntt;NtW fhyq; fspy; fhyepiy khw;wq;fs; Vw;gl;L te;Js;sd vd;W Nehf;fpNdhk;. ,f; fhyepiy khw;wq;fs; njhlh;ghf Muha;tjw;F ehLfspd; murhq;fq;f spd; Ntz;LNfhSf;fpzq;f cyf tspkz;lytpay; mikaj;jhYk; (World Meteolorogica Organization-WMO) If;fpa ehLfs; #oy; jpl;lj;jhYk; (United Nations Environment Program –UNEP) fhyepiy khw;wk; njhlh;ghd murhq;fq;fl;fpilapyhd FOthdJ (The Intergovernmental Panel on Climate Change -(IPPC)) 1988 ,y; jhgpf;fg;gl;lJ. ,f;FOthdJ Fwpg;ghf kdpj eltbf; iffshy; Vw;gLk; gr;ir tPl;L thAf; fspd; tpistpdhy; Vw;gLk; fhyepiy khw;wk; njhlh;ghf Muha;jy;> kjpg;gp ly;> mwpf;if gpuRhpj;jy; Nghd;wtw;wpy; efu> gpuNjr tspkz;lyj;jpd; jho;gilapy; (khwy; kz;ly –Troposphere) XNrhdpy; Vw;gLk; mjpfhpg;ghdJ Fwpg;ghf ifj;njhopy; ehLfspy; ntg;gf; fjph;tPriy mjpfhpg;g jhy; gr;ir tPl;L thA tpisTfis 20% jhy; mjpfhpg;gjw;F fhuzkhf
Gtp ntg;gkiljYk; gr;irtPl;L tpis (Global warming and Green House
[Pth jpiruh[h
N.K.S
Drapery & Blinds Fabric LTD
]≈Á\BVTM oƒÁkBV_ √È sÚmÔÁ· ÿ√u≈ WÆkTMD
c∫Ô^ T‚|¬z–› o>ÁkBVTM ƒÔÈs> B[TM_ ]Á ́ kÁÔÔÁ·•D, oÔ‚Ω[ mË kÁÔÔÁ·•D tÔ°D \okVTM sÁÈl_ ÿ√uƬ ÿÔV^· ∂Áw•∫Ô^.
oÔ>V ¶ ́V¤V 416.321.6420
Ketha Nadarajah (President) Tel: 416.321.6420, 905.944.0218 Fax: 416.321.2217 www.nksdrapery.ca
Drapery & Blinds Fabric Ltd., 210 Silver Star Blvd., Unit #825, Scarborough, ON M1V 5J9
cs;sJ vd;gij vLj;Jf; fhl;baJ.
tspkz;ly thAf;fs; cs;tUk; #hpa fjph;tPrYf;F toptplf;$bajhfTk; mNj
Neuk; Gtpia mile;J gpd; ntspNa Wk; GtpNkw;gug;G ntg;gf; fjph;fSf;F jilahfTk; ,Uj;jNy gr;irtPl;L tpisT vdg;gLfpd;wJ. nghJthf
jhtuq;fs fhyepiy fspDs; j fz;zhb
cs;tutpl tplhJ gh fs; vd;W jpd; rpy t ia nts ,tw;iw miog;gh;
gr;ir tPl 1827 ,y; (Baron Jea tpthpf;fg;g ayhsh; apd; CLG Nghd;W n whh;. gr;i nuhl;irl FNshNuhG nraw;gLf
njhopw;rhi ntspNaWk mjpfstpy RtPld; eh mh;Nfdpa E}w;whz;L Vw;gLk; k Ys;s f ,ul;bg;gi ia 5 nr tFf;Fk;
nts;spf; nrt;tha;f Gtp Vw;w fhzg;gLt tpisNta kpfTk; m tspkz;ly Nkw;gug;gpy epiyiaf khdJ kpf tspkz;l vkJ Ki ntg;gepiy
vdNt , mjpfhpf;F ifa tpi Cfpf;fyh iel;u];

tg;gkiljYk; gr;irtPl;L tpisTk; arming and Green House Effects)
- 53 -
;baJ.
k; #hpa Tk; mNj
ntspNa ph;fSf;F r;irtPl;L ghJthf
jhtuq;fs; ,ay;ghf tsu Kbahj fhyepiyapy; ,j;jifa fz;zhb tPL fspDs; jhtuq;fis tsh;g;ghh;fs;. ,f; fz;zhb tPLfs; Vw;w ntg;gepiyia
cs;tutpl;L gpd; mtw;iw ntspNaw tplhJ ghJfhf;Fk;. ,it gr;ir tPL fs; vd;W miof;fg;gLk;. tspkz;lyj; jpd; rpy thAf;fs; ,t;thW ntg;gepiy ia ntspNaw tplhJ nray;gLtjhy; ,tw;iw gr;ir tPl;L thAf;fs; vd miog;gh; (Green House Gases)
gr;ir tPl;L tpisthdJ Kjd;Kjypy; 1827 ,y; ‘gud; [Pd; gg;b]; /T+wpah;’ (Baron Jean Baptise Fourier) vd;gtuhy; tpthpf;fg;gl;lJ. ,g; gpuhd;rpa fzpjtp ayhsh; tspkz;lykhdJ xU ngl;b apd; CLGff; $ba fz;zhb %biag; Nghd;W nraw;gLfpd;wJ vd;W $Wfpd; whh;. gr;irtPl;L thAf;fshf fhgdP- nuhl;irl;> kPNjd;> iel;u]; xl;irl;> FNshNuhGNshNuh fhgd;fs; vd;gd nraw;gLfpd;wd.
njhopw;rhiyfs;> thfdq;fspy; ,Ue;J ntspNaWk; thAf;fs; fhgdPnuhl;irl;il mjpfstpy; nfhz;bUf;fpd;wd. 1896,y; RtPld; ehl;L tpQ;Qhdpahd ‘];thd;Nl mh;Nfdpa];’ (Svante Arrhenius) gy E}w;whz;Lfshf njhopw;rhiyfshy; Vw;gLk; khriljyhdJ tspkz;lyj;jp Ys;s fhgdPnuhl;irl;bd; msit ,ul;bg;gilar; nra;J Gtp ntg;gepiy ia 50 nry;rpah;]; My; mjpfhpf;f top tFf;Fk; vd;W $Wfpd;whh;.
nts;spf; fpufk; mjpf ntg;gkhfTk;> nrt;tha;f; fpufk; mjpf FspuhfTk; vkJ Gtp Vw;w ntg;gepiyiaf; nfhz;Lk; fhzg;gLtjw;F fhuzk; gr;ir tPl;L tpisNtahFk;. nts;spf; fpufkhdJ kpfTk; mlh;j;jpahd fhgdPnuhl;irl; tspkz;lyj;ijf; nfhz;Ls;sJld; mjd; Nkw;gug;gpy; fdyLg;igg; Nghd;w ntg;g epiyiaf; nfhz;Ls;sJ. nrt;tha; fpuf khdJ kpfTk; nky;ypa fhgdPnuhl;irl; tspkz;lyj;ijf; nfhz;Ls;sJld; vkJ KidTf; Fsph;fhyepiyia xj;j ntg;gepiyiaf; nfhz;Ls;sJ.
vdNt ,e;j gr;ir tPl;L thAf;fs; mjpfhpf;Fk;NghJ vkJ Gtpap;Yk; vj;j ifa tpisTfs; Vw;gLk; vd;gij ehk; Cfpf;fyhk;. fhgdPnuhl;irl;> kPNjd;> iel;u]; xl;irl;> FNshNuhGNshNuh
fhgd;fs; #hpaf; fjph;fis cl;GftpL ksTf;F ntspNaw tpLtjpy;iy. ,it tspkz;lyj;jpy; msTf;F mjpfkhf NrUkplj;J GtpNkw;gug;G ntg;gk; mjpf-
hpf;f toptFf;fpwJ.
,t;thAf;fspd; mstpNyw;gLk; khw;wq; fisAk; ,it fhyepiyapy; vj;jifa jhf;fq;fis Vw;gLj;Jfpd;wd vd;gij mwpAKfkhfTk; Gtpapd; njd;Kid tpYk; `thapd; ‘NkhdhNyhth’ (Mauna Lova) vhpkiyg; gFjpapYk; tspkz;ly mtjhdpg;G epiyaq;fs; Vw;gLj;jg;gl;ld. Nkhdh Nyhthtpyp Ue;J 1958,y; vLf;fg;gl;l KjyhtJ mtjhdpg;gpd;gb fhgdPnuhl;irl;lhdJ tspkz;lyj;jpd; Vida thAf;fSld; fye;J 315ppm (Parts per million- gj;J ,yl;rj;jpy; gj;J gq;F) Mf mtjhdpf; fg;gl;lJ. 1988,y; ,jdsT 350 ppm Mf mjpfhpj;Js;sJ. ,jdsT tUlht Ulk; 1.5ppmMf mjpfhpg;gJ mtjhdpf; fg;gl;Ls;sJ. ifj;njhopy; Gul;rpiaj; njhlh;e;J ,jd; nrwpT 25%jhy; mjpf hpj;Js;sJ. 2100Mk; Mz;lstpy; fhgdP nuhl;irl;bd; nrwpthdJ ifj;njhop Yf;F Ke;jpa fhyg;gFjpia tpl 2y; ,Ue;J 3 klq;fhf mjpfhpf;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.
fhgdPnuhl;irl; mjpfhp;g;ghy; Vw;gLk; ntg;g mjpfhpg;ghy; KidTg; gdpf;fl;b fs; cUFtjhy; Qhapw;Wf; fjph; tPry; njwpf;fg;gl;L GtpNkw;gug;Gf;F ntspNa mDg;gg;gLtJk; Fiwthf ,Ug;gJk; Gtp Nkw;gug;G ntg;gj;ij mjpfhpf;fr; nra;t Jld; ePuhtp mjpfhpg;Gk; gr;irtPl;L tpisit mjpfhpf;fr; nra;fpd;wJ.
rJg;G epy thA vd miof;fg;gLk; kPNjdhdJ xl;rprd; ,y;yhj #oypy; thOk; gf;Bhpahtpdhy; cw;gj;jp nra;ag; gLfpd;wJ. rJg;G epyq;fspd; mbg;ghfq; fspYk; ney;YkpapYk; tpyq;Ffspd; rpWFlypYk; Fwpg;ghf ,iu kPl;Fk; kpUfq;fspd; rpWFlypYk; kPNjd; (Methane) cUthfpd;wd. ,iu kPl;Fk; ML> khL> xl;lfk; Mfpatw;wpd; tapw;wpd; Kd;gFjpapy; gf;Bhpah tPhpak; kpFe;jjhf ,Uf;Fk;. ,it Gy;ypd; rkpghlilahj nrYNyhir cilTwr; nra;fpd;wJ. khLfs; kPNjd; thAit fzprkhdsT ntspNaw;Wfpd;wd. fhy;
1V 5J9 54k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 54
- 54 - Gtp ntg;gkiljYk;...
53k; gf;fj; njhlHr;rp...
nghUl;fs; vhpjy;> kdpj tpyq;Ff;;
eilfspd; tspkz;lyjjpy; msT kPNjd; mjpfhpg;gjw;Nfw;g thAtpd; msTk;
fopTfs; kz;lyj;ij Nghd;wtw;wpy; milfpd;wJ.
,Ue;Jk; tsp
mjpfhpf;fpd;wJ.
Nkw;$wg;gl;l thAf;fis tpl Vida
Fg;igfs; mOFk;NghJk; tpwFk; Vida jhtuq;fs; vhpAk;NghJk; kPNjd; ntsp tplg;gLfpd;wJ. thAf;Foha;fs;> epyf; fhpr; Ruq;fq;fs;> Vida jiuf;fPo; %yhjhuq;fspy; ,Ue;J kPNjd; frpT Vw;gLfpd;wJ. Gtp ntg;gkilAk;NghJ tlf;NfAs;s jz;luhf; fhLfspy; (Tundra) milgl;Ls;s mjpfstpyhd kPNjd; ntsptplg;gl;L tspkz;lyj;ij miltjhy; gr;ir tPl;L tpisT NkYk; mjpfhpf;Fk;.
gr;ir tPl;L thAf;fshd FNshNuh- GNshNuh fhgd;fs; (CFCs)> N`yd;fs; (Halons) Mfpait kdpj trjpfl;fhf nraw;ifahf cUthf;fg;gl;litahf cs;sd. FNshNuhGNshNuh fhgdhdJ 1930 fspy; Fsph;rhjdg; ngl;bfisAk; fhw;Wr; rPuhf;fpfisAk; Fsp&l;Lk; Clfkhfg; gad;gLj;jg;gl;lJ. ,jid Njhk]; kpl;nryp (Thomas Midsely) vd;gth; fz;Lgpbj;jhh;. Muk;gj;jpy; ,t;thA gaDs;sjhf fUjg;gl;lNghjp Yk; ,it gr;irtPl;L tpisit
tspkz;lyj;jpw;F ntsptplg;gLk; kPNjdpd; msit kjpg;gpLtJ fbdkhFk;. 1978y; Muk;gpj;j tspkz;ly mtjhdpg;GfS ld; gdpf;fl;b cl;gFjpfspy; Nkw;nfhs; sg;gl;l Ma;Tfs; fle;j 200tUlq;f
mjpfhpf;fr; nra;fpd;wd vd;gJ fz;l- wpag;gl;Ls;sJ. jw;Nghija FspUl;b fspy; ,tw;wpd; ghtid fl;Lg;gLj; jg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; tspkz;lyj; jpy; ,tw;wpd; msT Fiwf;fg;gl;Ls;sJ.
spy; 0.65ppm ,ypUe;J 1.7ppm Mf kPNjd; mjpfhpj;Js;sNghjpYk; fle;j jrhg;jj;jpy; 5%jhy; Fiwtile;jJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.
Nkw;$wg;gl;l thAf;fs; ntg;gepiyia mjpfhpf;f toptFf;Fk; mNjNtis tsp kz;ly J}R Jzpf;iffs; ntg;gj;ij rpjwitg;gjd; %yk; Fspuhf;fy; nray;
,aw;ifahf Njhd;WtjhfTk; kdpj eltbf;iffshy; Vw;gLtjhfTk; cs;s ,d;Ndhh; gr;ir tPl;L thA iejurd; xl;irl; MFk; (N2O). ,J gw;rpfpr;irf; fhd kaf;f kUe;jhfg; gad;gLj;jg;gl; lJ. ,J nkypjhf NghijA+l;Ltjhf ,Ug;gjhy; ‘rphpg;G+l;Lk; thA’ vdTk;
Kiwia Vw;gLj;Jfpd;wd. gpd&Ngh vhpkiy ntbg;gpdhy; (Mt.Pinatubo) tsp kz;lyj;jpDs; ntspNaw;wg;gl;l J}RJfs; fs; ntg;gj;ij njwpf;f itj;jjpdhy; jw;fhypfkhf 1992-1993 ,w;fpilg;gl;l fhyj;jpy; 0.40 nry;rpah;]hy; ntg;gepiy Fiwtile;jJ.
miof;fg;gLfpd;wJ. ,t;thAthdJ gpujhdkhf vhpnghUl;fs; vhpjy;> epyk; gaph;r;nra;iff;fhf gz;gLj;jg;gly;> iejurd; grisfs; kw;Wk; jhtug;
ry;Ngw; Jfs;fs; ntg;gj;ij njwpf;fr; nra;tjhy; gr;irtPl;L thAf;fspd; ntg;gNkw;wj;ijf; fl;Lg;gLj;Jfpd;wd. ,jd; fhuzkhfNt tl mnkhpf;fhtpd;
fpof;Fg; Mrpah M spy; ry;N mkpy ki fhuzkhf
fdlhtpd jrhg;jq;fs Fiwtil ry;Ngw; n Naw;wj;ij Nkyjpf K fspd; tpi
fhyepiy fhyepiy jpy; fhye vd;gij v fhy fhy vjph;T (P gb> Gtp nkJthf 4.50 CMy $wg;gLfpd ntspNaw ,e;j tPj KbAk; vd ntg;g mj 3.50 CMf fpd;wJ.
tlkj;jpa epiyfs; 50 CMy; E}w;whz;b mjpfhpf;F mNjNti fs; 3 C vjph;T$wg
Gtpapy; m (Precipitat nkdTk; yhq;Ffs

jha;tPL • [dtup 2008
tpyq;Ff;; ;Jk; tsp
Vida NshNuh- yd;fs; jpfl;fhf ;litahf hgdhdJ fisAk; sp&l;Lk; ,jid Midsely) uk;gj;jpy; ;gl;lNghjp pisit fz;l- FspUl;b l;Lg;gLj; pkz;lyj; l;Ls;sJ.
epiyia is tsp tg;gj;ij y; nray; gpd&Ngh ubo) tsp J}RJfs; j;jjpdhy; pilg;gl;l tg;gepiy
njwpf;fr; Af;fspd; ;Jfpd;wd. hpf;fhtpd; ljYk;...
fpof;Fg; gFjp> INuhg;gh> njd;fPo;
apy;) khhpapy; mjpf kz; gdptPo;r;rp fhzg; jrhg;jq;fspy; fzprkhdsT ntg;gepiy
gLk; vdTk; mNjNtis ePz;l mjp Fiwtile;J tUtjw;Ff; fhuzk;
jPtpukhd tul;rpAk; fhzg;gLk; vdTk; ry;Ngw; ntspNaw;wkhFk; ry;Ngw; ntsp
$wg;gLfpd;wJ. Naw;wj;ijf; fl;Lg;gLj;j vLf;fg;gLk; Nkyjpf Kaw;rpfs; gr;ir tPl;L thAf;
,t;thwhd khw;wq;fis ehk; vkJ fspd; tpistpid mjpfhpf;Fk;.
tho;f;iff; fhyj;jpNyNa mtjhdpf;ff; $bajhfTs;sij ehk; ,d;W mwpa fhyepiy khjphpfs; (Climate Models)
yhk;. fdlhtpy; ePz;lfhykhf tho;gth; fhyepiy khjphpfs;> mjhtJ vjph;fhyj;
fs; Kd;ida fhyj;ijg; Nghy; ,d;W jpy; fhyepiy vt;thW mike;jpUf;Fk;
Fsph; mjpfkhf ,y;iy vd;Wk; gdp vd;gij vLj;Jf; fhl;Lk; khjphpfs; vjph;
tPo;r;rp rpyrkak; Kd;diu tpl mjpfkhf fhy fhyepiy khw;wq;fis njhlh;e;J
cs;sJ vd;Wk; $Wtij ehk; Nfl;ff; vjph;T (Predict) $Wfpd;wd. ,tw;wpd;
$bajhfTs;sJ. ,tw;wpw;F $Ljyhf gb> Gtp ntg;gkilAk; tPjkhdJ>
kdpj eltbf;iffshy; Vw;gLk; gr;ir nkJthf mjpfhpj;J 2100 Mk; Mz;by;
tPl;L thAf;fSk; mtw;wpd; tpisthy; 4.50 CMy; ntg;gepiy mjpfhpf;Fk; vdf;
Vw;gLk; Gtp ntg;gkiljYNk fhuzkh $wg;gLfpd;wJ. J}R Jzpf;iffspd;
Fk; vd;gij ehk; mwpe;J nfhs;syhk;. ntspNaw;wk; njhlh;e;J mjpfhpj;jhy; ,e;j tPjj;ij 25% jhy; Fiwf;f
tspkz;ly thAf;fs; cs;tUk; #hpa KbAk; vd;Wk; vjph;ghh;f;fg;gLk;. Njwpa
fjph;tPrYf;F toptplf;$bajhfTk; mNj ntg;g mjpfhpg;G 2100 ,y; 1 ,ypUe;J
Neuk; Gtpia mile;J gpd; ntsp 3.50 CMf mjpfhpf;Fk; vdf; $wg;gL
NaWk; GtpNkw;gug;G ntg;gf; fjph; fpd;wJ.
fSf;F jilahfTk; ,Uj;jNy gr;ir tPl;L tpisT vdg;gLfpd;wJ. nghJthf tlkj;jpa fdlhtpy; tUlhe;j ntg;g
jhtuq;fs; ,ay;ghf tsu Kbahj epiyfs; ,e;E}w;whz;bd; eLg;gFjpapy;
fhyepiyapy; ,j;jifa fz;zhb 50 CMy; mjpfhpf;Fk; vdTk; mLj;j
tPLfspDs; jhtuq;fis tsh;g;ghh;fs;. E}w;whz;bd; kj;jpa gFjpapy; 80 CMy;
,f; fz;zhb tPLfs; Vw;w ntg;gepiy mjpfhpf;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.
ia cs;tutpl;L gpd; mtw;iw ntsp mNjNtis Rw;wpAs;s rKj;jpug; gFjp
Naw tplhJ ghJfhf;Fk;. ,it gr;ir fs; 30 C MNyNa ntg;gkilAk; vd
tPLfs; vd;W miof;fg;gLk;. tspkz;lyj; vjph;T$wg;gl;Ls;sJ.
jpd; rpy thAf;fs; ,t;thW ntg;g epiyia ntspNaw tplhJ nray; Gtpapy; mjpfhpj;j ruhrhp gbTtPo;r;rp
gLtjhy; ,tw;iw gr;ir tPl;L thAf; (Precipitation- Rain, Snow, etc) Vw;gL
fs; vd miog;gh; (Green House Gases) nkdTk; tlmiuf;Nfhsj;jpd; cauf- yhq;Ffspy; (Kidit mz;ba gFjp

Page 55
jha;tPL • [dtup 2008
• SCIENCE
• CHEMISTRY
• PHYSICS
• BIOLOGY
• DATA MANAGEMEN
• ENGLISH
• FRENCH
Call Kuna Today
Tel:
416-291-4684, 905-507-8470, 647-295-5862,
Fax:
416.264.6306
O
ver
Tutors
100
E-mail: info@brillianttutor.com
W e w i l l v i s i t y o u r h o m e
JK to GRADE 8
$8000/
MONTH
79 Eastvale Drive, Markham, ON, L35 4R9
Markham, Scarborough, Mississauga, Toronto, Etobicoke, Brampton, North York, East York, Richmond Hill, Ajax, Malton, New Market, Vaughan
1 ON 1 OR GROUP
9 to University 2nd Year
$9000/
MONTH
>tμ \Vk ̇Ôπ[ ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ T √V¶∫ÔÁ· Œ[ ́VˆoBV √V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B
• MATH
• CALCULUS
• ALGEBRA & GEOMETRY

Connectiong tutors & students in the GTA
[ ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ T|Ô”¬z ÿƒ[Æ
√V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B Ôu∏›m kÚ ̨[o≈VD.
• DATA MANAGEMENT
4 4
• ENGLISH
• FRENCH
10
ampton, North York, an
h h
6
2
2 a
b ,
O
ver
Tutors
100
c
versity 2nd Year 90 /
MONTH
O
1500 Students ver
AO Preparation
EQ
- 55 -

Page 56
- 56 -
caukhf tsu;tjw;F top cz;lh
,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd;
Gj;jhz;L rpwg;G gFjp. Nfs;tp - gjpy;
2007 ,y; thrfh;fs; Nfl;l Nfs;tpfs; rpytw;wpw;F gjpy;fisj; njhFj;Jf; nfhLj;Js;Nsd;. 2008 Mk; Mz;L MNuhf;fpak; nfhopf;Fk; Mz;lhf tpsq;fl;Lk;.
cz;ikahfNt ePhpopT (ryNuh fk;)> ,uj;j mOj;j Neha;fisf; Fzg;gLj;j KbAkh?
,uhkrhkp> Nfl;Nt> GTA
ePhpoptpy; ,uz;L tif cz;L. ,jpy; ,uz;lhtJ tif (,d;Rypd; rhuhjJ) ryNuhfk; Fzg;gLj;jf; $baJ. ,uj;j mOj;jk; epr;rak; Fzkhf;f KbAk;. fhprhiy> fUth> fUQ;rPufk;> frfrh ,itfspy; VNjDk; ,uz;il jpde; NjhWk; ,UNtis cl;nfhz;L> clw; gapw;rp nra;J> xOq;fhf Xa;Tk; vLj;Jf; nfhz;lhy; ,uz;L Neha;fisAk; Fzg;gLj;jyhk;.
cyfpNyNa rpwe;j Neha; jPh;f; Fk; rpfpr;ir Kiw xd;W $w ,aYkh?
rhe;jp> Kipling, GTA
rphpAq;fs;! kUj;Jth;fs;> Nehahspfs;> jj;JtQhdpfs; vy;NyhUk; fz;lwpe;j kWf;f Kbahj NgUz;ik> rphpg;Gjhd; - rpwe;j kUe;J.
rphpg;G> ,uj;j mOj;jj;ijf; Fiwf;fpd; wJ. kdmOj;jj;ij Vw;gLj;Jk; `hh;Nkhd;fisf; Fiwf;fpd;wJ. jirf spd; tise;J nfhLf;Fk; jd;ikia mjpfkhf;Ffpd;wJ. Neha; vjph;g;ghw;wiy mjpfhpf;fpd;wJ. T-Cells vd;W miof;fg; gLk; fpUkpfisj; jhf;fp mopf;Fk; nry;fis cw;gj;jp nra;fpd;wJ. fhkh B –nry; mjhtJ Nehia vjph;f;Fk; GNuhl;bd;fis mjpfg;gLj;Jfpd;wJ. vdNt Neha;fis mopf;Fk; antibodies cw;gj;jp ngUf;fk; milfpd;wJ. vd;lhh; gpd; (Endorphin) vd;gJ ekJ clypy; Ruf;Fk; ,aw;ifahd typ epthuzp (Pain killer) ,e;j vz;lhh;gpid Ruf;fr; nra;Ak; ty;yik rphpg;gpw;F cz;L.
rphpg;G vspjpy; vtiuAk; njhw;wpf;
416-
nfhs;Sk;. vy;yhj; jd;ikfisAk; vsp jpy; cilf;Fk;. rphpg;G - ,J cyfg; nghJnkhop. ,e;jpahtpy; ,jw;fhd rq;fq; fs; ed;F nray;gLfpd;wd. yad;]; fpsg;> Nuhl;lhp fpsg; ,itfis tpl (Humor club) rphpg;G rq;fq;fs; ngUfp tUtjd; ,ufrpak; vd;d? gf;f tpisT ,y;yhj rpwe;j itj;jpak; rphpg;G. ‘A Brief Smile brings closer’ vd;w gonkhop rphpg;gpd; %yk; cwtpd; neUf;fj;ij czh;j;Jfpd;wJ.
vdf;F taJ 36. ,uz;L Foe;ij fs;. rkPgfhykhf khh;gfq;fs; njha;tile;J fhzg;gLfpd;wd. ,jw;fhd jPh;T MA+h;Ntj kUj; Jtj;jpy; cz;lh?
gpNukh ,uhN[];thp> thl;lh;Y}
epiwa jPh;Tfs; cz;L. cq;fs; cauk;> vil> FUjptif> NtW VjhtJ kUe;J fs; jw;NghJ gad;gLj;JfpwPh;fsh? vd;w jfty;fs; Ntz;Lk;. jtpuTk; NtW ntspg;Gw nry;Yyhapl; njugp> fphPk;
kw;Wk; vz;nza; tif kUe;JfSk; cz;L. jdpg;gl;l MNyhrid ngWjy; ed;W.
lhf;lh;> vdJ kfSf;F taJ 21. cauk; 130 nr.kP. mts; cau khf top VjhtJ cz;lh?
,yypjh nrhh;znry;tk;> kp]p]hfh.
21taJ tiu cly; tsh;r;rp epr;rakhf cz;L. ‘New Height Method’ vd;w Kiwapy; cq;fs; kfs; ,d;Dk; 6khjq; fspy; 6nr.kP tsu KbAk;. mjhtJ ruh rhpahf khjk; xd;wpw;F 1 nr.kP vd;w tpfpjj;jpy; tsuyhk;. jtpu> mf;A+gq;rh;
%yKk; rpwe;j gaid ngw KbAk;. 22 tJ tajpw;Fg; gpd; mt;tsthf gyd; vjph;ghh;f;f KbahJ.
ehd; jw;nghOJ ypgplhy; (LIPI- DOL) jpde;NjhWk; vLj;J tUfpd; Nwd;. ,jdhy; gf;f tpisTfs; cz;lh?
epj;jpahde;jk;> ];fhgNuh
ePq;fs; cq;fs; nfhy];l;uhiyf; fl;Lg; ghl;bw;Fs; itg;gjw;fhf ‘ypgplhy;’ vLj;J tUfpd;wPh;fs;. Fzg;gLj;Jtjw; fhf my;y. mjhtJ cq;fs; tho;f;if apd; ,Wjptiu ,g;gbg;gl;l kUe;jpid vLf;Fk; eph;g;ge;jj;jpw;F Mshf;fg;gl;L tpl;Bh;fs;. LIPIDOL njhlh;e;J vLg;gJ gy gf;f tpisTfisf; nfhL;f;Fk;. mjpy; Fwpg;gplj;jf;fJ jiyr;Rw;wy; kw;Wk;> fy;yPuy; ghjpg;G. tho;f;ifKiw ia khw;wp mikg;gNjhL (Life style) rpy Fwpg;gpl;l khw;W czTtiffisr; (Food Supplement) Nrh;j;Jf; nfhs;tjd; %yk; ehd;Fkhjq;fspy; nfhy];l;uhiyf; Fzg;gLj;jyhk;. rpe;jpAq;fs;> nray; gLq;fs;.
vdJ kfs; rhpahff; ftdk; nrYj;jp gbf;f khl;Nld; vd; fpwhs;. Qhgf rf;jp tsu kUe;J nrhy;y KbAkh?
,yjh Rg;gpukz;ak;> gpnskpq;ld;> GTA.
cq;fs; kfspd; taij ePq;fs; Fwpg;gpltpy;iy. 12 tajpw;Fs; ,Ue; jhy; ‘VCMAS’ vd;w gapw;rpf;F mDg; Gq;fs;. ty;yhiuiaj; jpde;NjhWk; cztpy; Nrh;j;Jf; nfhLq;fs;. ,q;F ‘Genius’ vd;w kUe;J fpilf;fpd;wJ. ,J jtpu ‘Brahmi’ vd;w kUe;J MAh;Ntjj;jpy; cz;L. kpf kpf Kf;fpa khd tp\ak; vd;dntd;why; fhiy
czT nfhLj;J xNkfh -3 ntz;ilf jhy; Qhgf ld; jpah tha;g;ghl;L nfhLq;fs
vdf;F fpd;wJ.
Kb cjph mtw;Ws; `hh;Nkhd jtwhd (m jy;> vz;n FiwTgl;l tuhky; Nghd;wit
MAh;Ntj kUe;J c ty;yhiu> whlk; Nrh N`h;Mapy fk;ngdpap kw;Wk; Ha gyidj; vd;w Food nfhs;Sq Sf;Fr; n
vdf;F % tUlq;f Ntjj;jpy

aukhf tsu;tjw;F top cz;lh?
jha;tPL • [dtup 2008
e;JfSk; ngWjy;
aJ 21. ; cau h?
p]p]hfh.
pr;rakhf ’ vd;w k; 6khjq; htJ ruh .kP vd;w f;A+gq;rh;
bAk;. 22 hf gyd;
y; (LIPI- tUfpd; sTfs;
;fhgNuh
f; fl;Lg; ypgplhy;’ Lj;Jtjw; tho;f;if Ue;jpid hf;fg;gl;L vLg;gJ fhL;f;Fk;. yr;Rw;wy; ;ifKiw ife style) ffisr; fhs;tjd; ;l;uhiyf; nray;
ftdk; d; vd; kUe;J
d;> GTA.
ePq;fs; s; ,Ue; ;F mDg; e;NjhWk; ;. ,q;F f;fpd;wJ. kUe;J Kf;fpa ; fhiy
czT 7.30 kzpf;Fs; jtwhky; nfhLj;J tpLq;fs;. Kl;il kw;Wk; xNkfh -3 (Omega -3) kpfTk; ey;yJ. ntz;ilf;fha; kw;Wk; kPd; rhg;gpLt jhy; Qhgfrf;jp ed;F mjpfhpf;Fk;. mj;J ld; jpahdg; gapw;rpAk; mspf;fyhk;. tha;g;ghl;L (my;yJ) eldk; fw;Wf; nfhLq;fs;.
vdf;F Ntfkhf Kb cjph; fpd;wJ. ey;y jPh;T $wKbAkh? epNyhkp jdrh;thq;f> ];fhgNuh
Kb cjph;tjw;F gy fhuzpfs; cz;L. mtw;Ws; rpytw;iwf; Fwpg;gpLfpd;Nwd;. `hh;Nkhd; khWjy;> nts;isg;gLjy;> jtwhd (my;yJ) mbf;fb \hk;G ghtpj; jy;> vz;nza; jtph;j;jy;> fz;tpopj;jy;> FiwTgl;l czT> khjtplha; xOq;fhf tuhky; ,Uj;jy;> nghLF (nrhLF) Nghd;wit.
MAh;Ntjj;jpy; ‘rjhthp’ vd;W xU kUe;J cz;L. fhprhiy> fwpNtg;gpiy> ty;yhiu> Omega -3 Nghd;wtw;iw md; whlk; Nrh;;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. m];tpdp N`h;Mapy; gad;gLj;jyhk;. mNk]hd; fk;ngdpapd;; Biofen> kw;Wk; Hair folic ,itnay;yhk; ey;y gyidj; jUk;. ,itfSld; Spirulina vd;w Food Supplement mtrpak; vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. mofhd $e;jy; cq;f Sf;Fr; nrhe;jk;.
vdf;F %l;Ltyp (Arthritis) ,uz;L tUlq;fshf cs;sJ. MAh; Ntjj;jpy; ,jw;F vd;d kUe;J
vLf;fyhk;?
gthdp Mk;];l;Nuhq;> Montreal
cq;fs; taJ> vil> ve;jtif Arthritis vd;w tpguq;fis ePq;fs; Fwpg;gpl tpy;iy. Auroyog vd;w khj;jpiu kw;Wk; ntspg;G+r;Rj; jputk; ,itfNshL VjhtJ xU Anti oxidant njhlh;e;J vLj;J te;jhy; ey;y Kd;Ndw;wk; fpl;Lk;. JizkUe;jhf Shila Calcin –R vd;w khj;jpiuia Nrh;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ‘Arthritis’ vd;gJ MAh;Ntjj;jpy; ‘thj’ tif NehahFk;. mjhtJ ‘fhw;W’ jd;ik clypy; kpFe;J tpLtjhy; Vw;gLk; xU Neha;. ngz;fSf;F khjtp lha; Row;rp epw;Fk; fhyj;jpy; mNdfkhf ,g;gbg;gl;l Neha;fs; Vw;gl tha;g;G cz;L. Mz;fSf;F 40 tajpw;F Nky; ngUk;ghYk;; ,e;Neha; jhf;Ffpd;wJ.
thrfh;fs; Nfs;tpfis mDg;Gk; nghOJ taJ> cauk;> vil> FUjptif ,it fisf; Fwpg;gpl;L Nehapd; mwpFwpfs;> kw;w tpguq;fisAk; njspthf vOjp mDg;gpdhy; ehq;fs; KOikahd MNyh- ridfis toq;f KbAk;. midj;J jug;gpdUk; gad;glj;jf;f tifapy; njhpT nra;ag;gl;l Nfs;tpfSf;F gjpiyj; je;Js;Nsd;. ‘jha; tPL’ thrfh;fs; njhiyNgrp %ykhfTk; jFe;j MNyhridfisg; ngwyhk;.
,dpa Gj;jhz;L tho;j;Jf;fs;!
eyk; ngWf! tsk; ngWf!
416-995 0416

Page 57
jha;tPL • [dtup 2008 ehd;F fhyq;fSf;Fk;..
78k; gf;fj; njhlHr;rp...
tpLtNjhL mjidr; Rj;jg;gLj;Jf.
•
FspNuw;wpapid ghpNrhjpf;f. nghJ khjj;jpw;F xU Kiw Rj;jg;gLj;Jf
thf ,uz;L tUlj;jpw;F xU Kiw my;yJ khw;Wf.
my;yJ Kd;W tUlj;jpw;F xU jlit
•
mRj;jf; fhw;iw ntspNaw;wp Rj;j
gOJ ghh;f;f Ntz;Lk;. khd fhw;iw cs;thq;Fk; gFjpfshd
•
Fsp&l;bapy; fhzg;gLk; tbfl;b (ventilation system) Rj;jf;fhw;iw GFj;
apid Rj;jg;gLj;Jf my;yJ khw;Wf. Jk; rhjdk; (recovery ventilator)> tb fl;b (filters) vd;gtw;iw ,Ukhjj; jpw;F xUKiw ghpNrhjpj;jy; Ntz;Lk;.
•
 rpye;jp tiyfs; ,Ug;gpd; mtw;iwr; Rj;jg;
ePhf;; frpTfs; ; $iuapd; NkNy gdpAk; Njq;fpf;fp le;jhy; attic ,w;Fs; fhw;Nwhl;lk; rhp
•
epyf;fPo; miwapd; epyj;jpYs;s ePiu mfw;Wk; gFjpapd; (floor drain) trap ,y; ePh; cs;sjh vdg;ghh;j;J Njit Naw;gbd; ePiu epug;gp tpLf.
•
Mil cyh;j;jpAld; ,idf;fg;gl;
ahf eilngwtpy;;iy vdNt ,jw; nfd gapw;r;rp ngw;wth;fsplk; fye;jh Nyhrpf;f.
bUf;Fk; lf; (duct),id fow;wp Jzp fspypUe;J cUthFk; xU tif ahd Jhrpid lf; dryer ,Ds; Jzp NghLk; ,lj;ijr; Rw;wp ,Uf;Fk;
,sNtdpy;:
gFjp ntspapYs;s dryer vent hood vd;gtw;wpypUe;J vacuum cleaner ,dhy; Rj;jg;gLj;jp tpLf.
•
nfhjp ePH;j;jhq;fpapd; owner’s manual
•
$iuapy; Vwp my;yJ igdhFyhp ,id thrpj;j gpd;dh; ntg;g mKf;f
dhy; $iuapy; VjhtJ njha;Tfs; thy;tpid ftdkhfg; ghpNrhjpf;f.
fhzg;gLfpd;wjh vdg;ghpNrhjpf;f. (ftdpf;f: ,g; ghpNrhjidapd; NghJ
njha;Tfs; fhzg;gbd; mJ $iu nfhjpePh; ntspNawyhk;.)
apd; mikg;gpy; VjhtJ gpur;ridfs;
•
vhpA+l;bapd; tbfl;bapid xt;nthU
,Ug;gjw;fhd mwpFwpahFk;. khjj;jpw;F xU Kiw Rj;jg;gLj;Jf my;yJ khw;Wf.
•
mRj;jf; fhw;iw ntspNaw;wpr; Rj;j
jha; tPL gj;jpupifapy; khd fhw;iw cs;thq;Fk; gFjpf
tpsk;guk; nra;tPH. shd(ventilation system) Rj;jf;fhw;iw
tzpfj;jpd; GFj;Jk; rhjdk; (recovery ventilator)>
vy;iyfis tbfl;b (filters) vd;gtw;iw ,Ukhjj;
tpupthf;FtPH! jpw;f xUKiw ghpNrhjpj;jy; Ntz;Lk;.
•
vhpA+l;bAldhd 

Page 58
- 58 -
fhw;W khRgLtjhy; kdpjUf;F ngUk; Rfhjhug; gpur;ridfs; Vw;gLfpd;wd. mjpHr;rp mspf;ff; $batifapy; ghuhJ}u khd tpisTisnay;yhk; ,J Vw;gLj; Jfpd;wJ.
fhw;W ntspapy; kl;Lk; khRgLtjpy;iy. tPl;Lf;Fs; ,Uf;fpd;w fhw;Wk; khRgL fpd;wJ. Ma;Tfspd; gb ntspapy; cs;s fhw;iw tpl tPl;Lf;Fs; cs;s fhw;Nw mjpf mstpy; khrile;J fhzg;gLfpd; wJ. ,jdhy; kdpjupd; clypy; gy gpur;ridfs; cUthfpd;wd. Fwpg;ghf Ie;J taJf;F Fiwe;j Foe;ijf- spw;F Rthrg;igfspy; ngUk; gpur;rid- fis Vw;gLj;Jfpd;wJ vd;W fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;thW fhw;W khR gLtjhy; cyfk; KOtjpYkhf> tUlk; xd;Wf;F ,uz;L kpy;ypad; Foe;ijfs; ,wf;fpd;wdH vd;w nra;jp cq;fSf;F epr;rak; mjpHr;rpahf ,Uf;Fk;.
cyf Rfhjhu mikg;gpd; (World Health Organization),t;tpjkhf tPl;Lf;Fs; cs;s fhw;W khrhtjhy; Vw;gLk; Neha;fs;> Vida Neha;fSld; xg;gpLk; NghJ vl;lhtJ ,lj;jpy; cs;sJ.
fhw;wpy;cs;s khR fhuzkhf Foe;ij fSf;Fk;> rpWtH> rpWkpfSf;Fk; Rthrg ;ig njhlHghd Neha;fs; Vw;gLtjw;F ngUk; tha;g;Gfs; cs;sd vd;Wk; cyf Rfhjhu mikg;G vr;rupf;if nra; fpd;wJ. mNj rkak; ,e;j khrile;j fhw;wpd; fhuzkhf taJ te;jtHf Sf;F Rthrg; Gw;WNehAk; Vw;glyhk; vd;W ,t;tikg;Gf; $Wfpd;wJ.
Gw;W Neha; Vw;gLtJtjw;fhd fhuzq; fis Muha;fpd;wNghJ> tPl;Lf;Fs; ,Uf; Fk; khrile;j fhw;wpdhy; Vw;gLfpd;w Gw;WNeha; ehd;fhk; ,lj;jpy; cs;sJ vd;W> 1987k; Mz;L U.S Environmental Protection Agency (EPA) , jdJ Ma;tpd; mbg;gilapy; mwpf;if rkHg;gpj;jJ.
Vd; ,e;j epiyik?
tlmnkupf;fhtpy; ngUk;ghyhd kf;fs; jkJ fhyj;ij tPl;Lf;Fs;NsNa fopf; fpd;whHfs;. cjhuzj;Jf;F $Wtjh dhy;> fypNghHdpah kf;fs; jk;Kila xUehspy; (24 kzpNeuj;jpy;) 87tPjj;ij tPl;Lf;Fs;NsNa fopf;fpd;wdH. ntspapy; cs;s fhw;iw tpl> tPl;Lf;Fs; cs;s fhw;Nw khrile;J> clYf;F nfLjp tpistpf;ff; $ba epiyikapy; cs;sJ. rpy khRf;fs; ntspf;fhw;wpy; cs;sij tpl tPl;Lf;Fs; ,uz;L klq;fpy; ,Ue;J Ik;gJ klq;F kl;Lk; mjpfkhf cs;sJ vd;W fz;lwpag;gl;Ls;sJ. tPl;Lf;Fs; cs;s fhw;W ,t;thW khrile;J ,Uf;F Nkahdhy; me;jf; fhw;iwNa jkJ tho;f;ifapd; ngUk;ghd;ik Neuj;jpw;F Rthrpg;gjdhy; Vw;gLk; cly; ghjpg;G kpf Nkhrkhfj;jhd; ,Uf;Fk;.
ve;jtifahd khRf;fs; tPl;Lf;Fs; cs;sd?
•
tPl;Lf;Fs; ,Uf;Fk; fhw;W khRgLt tUlhe;jk; 2 kpy;ypad; Foe;ijfs; ,we;JNghfpd;w
tPl;Lf;Fs; rpfnul;> RUl;Lg; Gifg;gj dhy; cUthFk; ,urhadf; fopTfs;.
,it •
fhuzkhf Rthrg;ig njhlH ghd Neha;fs; rpWtHfSf;Fk; ngupa tHfSk; Vw;gLtJld;> Rthrg;ig Gw;WNeha; kw;Wk; ,ja Neha;fs; Vw;gLk; tha;g;GfSk; cs;sd.
•
,aw;if thA (Gas) ghtpj;J rikg; gjdhYk;> tPl;Lf;Fj; Njitahd ntg;gj;ij cUthf;FtjpdhYk;> kw;Wk; tPl;Lf;Fj; Njitahd RL ePiu cUthf;Fk; NghJ cUthFk; fhgNdhH xl;irl; tPl;Lf;Fs; ,Uf; fpd;wJ. ,J gLf;ifapNyNa cap iug; gwpf;fpd;w eQ;R thA.
•
ehq;fs; tPl;Lf;Fs; ghtpf;fpd;w rpy Gas ghtpj;J gad;gLj;jg;gLk; cgfu- zq;fshy; cUthFk; iejurd; xl;irl;bdhy; rpWtHfSf;F Rthrk; njhlHghd rpf;fy;fs; Vw;gLk;.
•
tPl;by; ghtpf;fpd;w Aerosol sprays, sol- vents, cleaning agents, pesticides, Paints, Air fresheners fhuzkhf cUth fpd;wd Organic chemicals. ,it rpWePufk;> kw;Wk; %isapy; ghjpg;ig Vw;gLj;JtJld; NtWgl;l Gw;W Neha;fSf;Fk; fhuzkhf cs;sd.
•
,tit jtpu plywood kw;Wk; wallpa-
per Ngh NrUk; fSk; G
•
rpful;> fireplac
cUth fspYk Irritation apy; nj
•
tPl;Lf;F Fungi, a reaction fhuzk
•
Asbesto fhuzk %is> fis V Gw;WNeh
tPl;Lf;Fs fhy ghj apYk; i ePz;lfhy Neha;fis jyhk;. m khd mst Mgj;jpYk khf tPl;L

f;Fs; ,Uf;Fk; fhw;W khRgLtjhy; tUlhe;jk; 2 kpy;ypad; e;ijfs; ,we;JNghfpd;wdu;
jha;tPL • [dtup 2008
g njhlH k; ngupa thrg;ig Neha;fs; d.
;J rikg; itahd jpdhYk;> hd RL UthFk; s; ,Uf; Na cap
pd;w rpy k; cgfu- iejurd; Rthrk; k;.
prays, sol- es, Paints, cUth . ,it isapy; NtWgl;l huzkhf
k; wallpa-
per Nghd;wtw;wpdhy; tPl;Lf;Fs; te;J NrUk; formaldehyde ,dhy; mNyIpf;F fSk; Gw;WNehAk; tuyhk;.
•
khf mjpfupf;fpd;w fhgNdhH xl;irl;il (carbon monoxide) Rthrpg;gjhy; kuzk; epfo;tijf; $wyhk;.
rpful;> tPl;by; cs;s J}R kw;Wk; fireplace, aerosol sprays fhuzkhf
,e;j tPl;Lf;Fs; cs;s khR vy;Nyhiu Ak; xNu msthfg; ghjpg;gJk; ,y;iy. rpy tifapdiu mjpf cj;Ntfj;Jld; ,e;j khRf;fs; jhf;Ffpd;wd. Foe;ij fisAk;> tNahjpgHfisAk; mj;NjhL Vw;fdNt ,jaj;jpYk;> Rthrg;igfsp Yk; Neha; cs;stHfs;> m];kh Neha; cs;stHfs;> kw;Wk; ,urhadg; gjhHj; jq;fSf;F sensitivityahf cs;stHfis Ak; ,e;j khRf;fs; mjpf tPupaj;Jld; jhf;Ffpd;wd.
,e;j mghafukhd khRf;fs; tPl;Lf;Fs; cUthfhky; vd;d nra;ayhk;?
ePq;fs;; ghtpf;fpd;w nghUl;fs;> kw;Wk; Glues njhlHghf tpopg;ghf ,Uq;fs;. ,aw;ifahd gjhHj;jq;fisf; nfhz;L nra;ag;gl;l Vuhskhd nghUl;fs; ,g;NghJ tpw;gidapy; cs;sd. mit gw;wpa mwpit tsHj;Jf; nfhs;Sq;fs;. kypT tpiyapy; fpilf;fpd;wJ vd;gjw; fhf cq;fs; tPl;by; khir Vw;gLj;jf; $ba nghUl;fis gad;gLj;jhjPHfs;.
ghtpf;fpd;w nghUl;fis vg;gb ghtpf;f Ntz;Lk; vd;w Fwpg;ig ftdkhfg; gbj;J mjd; gbnra;Aq;fs;. tPl;Lf;Fs; ,j;jifa nghUl;fis ghtpj;jhy; ad;dy;fis vy;yhk; jpwe;J fhw;Nwhl;lk; Vw;gl top nra;Aq;fs;.
rpfnul; Gifj;jy; tPl;Lf;Fs; fz;bg;ghf nra;af; $lhJ. Gifg;gpbg;gtiu kl;L ky;y tPl;Lf;Fs; cs;s vy;NyhiuAk; ,e;j Gifapy; cs;s gy eQ;Rg;nghUl; fs; ghjpf;fpd;wd.
Gas mLg;Gfs;> fireplaces, heating system
cUthFk; Respirable Particles fz; fspYk;> %f;fpYk;> njhz;ilapYk; Irritation Vw;gLtJld; Rthrj; njhFjp apy; njhw;Wf;fs; Vw;glyhk;.
- rpth Rg;uh -
Nghd;w gas cgNahfpj;Jg; ghtpf;fpd;w tw;iw tUlhe;Jk; Jg;guTnra;a Ntz; Lk;. mjw;F mq;fPfupf;fg;gl;l CopaH fis mioAq;fs;.
•
tPl;Lf;Fs; guTk; Bacteria, Viruses, Fungi, animal Dander vd;gd Allergic reactions, Influenza tUtjw;Ff; fhuzkhf mikfpd;wd.
rikay; miwapYk;> Fspay; miw apYk; ,Ue;J fhw;iw ntspNa js;Sk; Exhaust fans vg;NghJk; xOq;fhf Ntiy nra;fpd;w epiyikapy; itj;jpUf;f
•
Asbestos Rthrg;ig Gw;WNeha;f;Ff;
Ntz;Lk;. fhuzkhfTk;, Lead euk;G kz;lyk;> %is> kw;Wk; njhz;il apYk; irritationI Vw;gLj;Jfpd;wd.
gw;wPupah> gq;f];> itu];> g+idapd; ePz;lfhy ghjpg;ghf Rthrj; njhFjpapy;
ckpo; ePH> vypfspd; rpWePH> fug;ghd; Neha;fisAk;> Gw;WNehiaAk; Vw;gLj;
g+r;rp> kfue;j kzpfs;> J}R vd;gdTk; jyhk;. mNj rkak; msTf;F mjpf
tPl;Lf;Fs; fhw;W khriltjw;Ff; khd mstpyhd khR cldbahd capH
fhuzq;fshFk;. Mgj;jpYk; Kbfpd;wJ. ,jw;F cjhuz khf tPl;Lf;Fs; jpBnud msTf;F mjpf

Page 59
jha;tPL • [dtup 2008

- 59 -

Page 60
- 60 -
647.281.1315

jha;tPL • [dtup 2008

Page 61
jha;tPL • [dtup 2008

- 61 -

Page 62
- 62 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 63
jha;tPL • [dtup 2008
khq;fpspAk; kuk; nfhj;jpAk
- c jpU kNfrd;
“ts;spf;fl;L rgup kiyf;F fy;Yk; Ks;Sk; fhYf;F nkj;ij”
‘khq;fpspAk; kuq;nfhj;jpAk;’ gazf; fl;Liu vOjpaJk; NghJk;> njhiy Ngrp miog;GfSf;Fg; gjpy; mspj;jJk; NghJk;!
nrnwd;bg; l;uty;]; ,d; tuyhw;wpNyNa xNu ehspy; mjpf njhiyNgrp miog;G fSf;Fg; gjpyspj;J rhjid gilj;J tpl;lhu;fs; ekJ mYtyfj;J md;ghd gpuahz Kftu;fs;. kiyahsj;jpy; $l ‘giwa’ Ntz;bajhfptpl;lJ! mlk;gpbj;J> xw;iwf; fhypy; epd;W 19 Ngu; FOthf GJtUlj;ijf; nfhz;lhl 25k; jpfjp Nfush gazkhfptpl;lhu;fs;. gyu; ‘NghLq;fs; Gf;fpq;’ vd;Wtpl;L $l;lk; Nru;j;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. Nfush tpw;F kTR $btpl;lJ. ‘jk;gp> khu;fop Nfhapy; rPrd;. cq;fs; fl;Liuapy;
Nfhapy;fisg;gw;wp vOJq;Nfh” vd;W Kjpatu;fs; gyupd; nry;ykhd njhiy Ngrp miog;G. flTspd; rpU\;bahd Nfus kz;zpy; Myaq;fspd; kfpik iar; nrhy;yth FiwapUf;Fk;?
ve;jf; Nfhapypy; njhlq;fyhk; vd;w Tld; fhjpy;; te;J tpOe;jJ “ts;spf; fl;L rgup kiyf;F fy;Yk; Ks;Sk; fhYf;F nkj;ij” ghly;jhd;. khu;fop kNfhw;rtj;jpy; Kf;fpa gq;F tfpg;gJ rgup kiyf;Fr; nry;tJ. fWg;G Mila zpe;J> khiyazpe;J> 41 ehl;fs; tpuj kpUe;J kiyNawp> jkJ ghtq;fisf; fopf;f ngz;fSk; Mz;fSk; $l;lk; $l;lkhf - fdlhtpypUe;J$l - Gwg;gl; Lf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. cynfq;Fk; cs;s tpkhd epiyaq;fspy; Iag;g gf;ju;fSf;F vd tpNrl ftdpg;GfSld; gazq;fis Nkw;nfhs;s tpkhd epW tdq;fs; Kd;dpw;fpd;wd. nuhnwhd;Nuh gpau;rd; tpkhd epiyaj;jpy;$l Iag;g gf;ju;fSf;fhf Toronto Airport Authorities tpNrl xOq;F Kiwfisf; filg;gpbg; gJ kdjpw;F kfpo;r;rpiaj; jUfpwJ. Iag;gdpd; kfpikNa kfpik. 18Mk; gb jhz;b Iag;gidf; fhzg; Nght njd;gJ tho;f;ifapd; ngUk;NgNw.
,e;jpag; gj;jpupiffs; Iag;gidf; fhz kf;fs; 12 kzp Neuj;jpw;F Nky; tupir apy; epd;Wjhd; ,t;thz;L Iag;gd; juprdk; fhzyhk; vd;fpd;wd vd;why;
mtdJ kfpikia vz;zpg; ghUq;fs;. vdNt> me;j `up`u Gj;jpudpd; Mya kfpikia cq;fSld; gfpu;tjpy; kdjpy; vt;tsT gutrkhf ,Uf;fpwJ! fhu;j;jpif> khu;fop> ij khjq;fspy; njd;dpe;jpahtpd; rdj;jpus; $ba Myaq;fspy; Kjd;ikahfj; jpfo;tJ jhd; rh];jhtpd; kzpfz;ldpd; Mya ngUikahFk;. FWfpa fhyj;jpy; mjpf gf;ju;fis cs;slf;Fk; Myak; vd;w ngUikiaAk; rgupkiyNa ngw;Wf; nfhs;fpwJ.
KUfg; ngUkhidg; Nghd;Nw Rthkp Iag;gDf;Fk; mWgiltPLfs; cs;sd. mitahtd: mr;rd; Nfhtpy;> #upaq; fhT> Fsj;Jg;Gio> ge;jsk;> vupNkyp> kw;Wk; rgupkiy. NfusG+kpapy; nkhj;jk; 108 ,lq;fspy; guRuhku; jpUf;Nfhtpy; fis mikj;jhuhk;. mtw;Ws; 18 Nfhtpy;fspy; Rthkp Iag;gd; tpf;fpufj; ijg; gpujp\;il nra;Js;shu;. rgupkiy jpUf;Nfhtpypy; Rthkp Iag;gd; tpf;fpu fj;ij gpujp\;il nra;jtUk; guRuhkNu. Rthkp Iag;gd; G+Nyhfj;jpy; jdJ mtjhu Nehf;fk; Kbtile;jJk; (12k; tajpy;) ,e;j tpf;fpuf;jpy;jhd; If;fpa khdhu; vd;gJ Guhz $w;W.
= ju;k rh];jhthdtNu rgupkiyapy; Ff;Fl Mrdj;jpy; mku;e;J Rthkp Iag;gdhf mUs;Gupfpwhu;. fypAf nja;tkhd Rthkp Iag;gid topgl rfytpjkhd Jd;gq;fSk; ePq;fp> tho; tpy; tre;jk; tPRk; vd;gu;. ehd;F Afq;f Sf;Fk; mjpgjp Rthkp Iag;gd;. Mjp rh];jh vl;L mtjhuq;fs; vLj;jjhfg; Guhzq;fs; $Wfpd;wd. mtw;Ws; xd;W fy;ahz tuj rh];jh. ,tu; gpuk;kdpd; Gjy;tpfshf G+uiz> G\;fiy Mfp-
Nahiu k fspy; fhz gpwNf ,t gpukr;rupa kNk cU ,JNt r vd;gu;.
,q;F M Xbf;nfhz ePuhb> g Iag;gid Nthk;. j fu;g;gf;fpuf Ntag;gl;l ehl;fs; clk;ik iuia t njk;ig fy;Y Ks jPgq;fs; Iag;gdpd n[hypf;F gpwtpfs;
,q;Fs;s Kdptu;fs tz;zq;f tUk; k fliyg; thL Nghl
,itnay juprdk; me;j N[h jpf;Fk; xy xyp ek;

hq;fpspAk; kuk; nfhj;jpAk;
- cy;yhrg; gazf; fl;Liu -
- 63 -
hUq;fs;. pd; Mya fpu;tjpy; Uf;fpwJ! jq;fspy; ; $ba jpfo;tJ d; Mya py; mjpf ak; vd;w ngw;Wf;
Rthkp cs;sd. ;> #upaq; vupNkyp> nkhj;jk; f;Nfhtpy; ;Ws; 18 tpf;fpufj; rgupkiy ; tpf;fpu uRuhkNu. ; jdJ Jk; (12k; ; If;fpa
pkiyapy; Rthkp fypAf topgl ;fp> tho; ;F Afq;f d;. Mjp j;jjhfg; s; xd;W puk;kdpd; y Mfp-
Nahiu kzk;nra;j fijia Guhzq; fspy; fhzyhk;. ,e;j mtjhuj;Jf;Fg; gpwNf ,tu; Rthkp Iag;gdhf mtjupj;J> gpukr;rupa tpujk; filg;gpbj;J> mju; kNk cUthd kfp\pia mopj;jhu;. ,JNt rh];jhtpd; filrp mtjhuk; vd;gu;.
,q;F Mz;L KOtJk; tw;whky; Xbf;nfhz;bUf;Fk; Gz;zpa ejpapy; ePuhb> ghtq;fisf; fise;Jtpl;L> Iag;gidf; fz;Fspuf; fhzr; nry; Nthk;. jhkpuj; jfLfshy; Ntag;gl;l fu;g;gf;fpufj;ijr; Rw;wp> jq;f XL Ntag;gl;l gpuhfhuk; mike;Js;sJ. 41 ehl;fs; tpujk; ,Ue;j fisg;Ng clk;ik tpl;L mfYfpwJ. ,f;fl;L- iuia tiuAk;NghJ clypy; xU GJj; njk;ig czuKbfpwJ. vj;jidNah fy;Y Ks;Sfisj; jhz;b 18 gb Vwp jPgq;fs; epiwe;j xsp nts;sj;jpy; Iag;gdpd; tpf;fpufk; jfjfntd n[hypf;Fk; fhl;rpiaf; fhz nghupAk; gf;jpAzu;N thL Nghl;L kfpo;fpd;wdu;.
,itnay;yhw;Wf;Fk; Nkyhf kfuN[hjp juprdk; fhzf; fz;Nfhb Ntz;Lk;. me;j N[hjp Njhd;Wk; Neuj;jpNy vl;Lj; jpf;Fk; xypf;Fk; ‘rhkpNa ruzk; Iag;gh’ xyp ek; clypy; xU mjpu;tiyia
Vw;gLj;Jtij mDgt thapyhf czu Iag;gd; juprdk; fhzg; Gwg;gLNthk;.
xUGwk; Iag;gh Nfh\k; vd;why; Nfushit gf;jpkag;gLj;Jk; ,d;ndhU Nfh\k; “FUthA+ug;gh”. FUthA+ug;gd; kfpikia ek;NkhL te;j gyu; gytpj khf czu;e;jpUf;fpwhu;fs;.
FUthA+ug;gd; fpU\;zhtpd; mtjhukh ff; fUjg;gLfpwJ. ,;t;thyaj;jpy; fhzg;gLk; = fpU\;zu; tpf;fpufkhdJ> thRNjtuhYk; NjtfpahYk; Jthufh tpy; topglg;gl;lJ vd;w ngUikiaj; jhq;fpepw;fpwJ. ,jdhy;jhd; ePs;rJu tbtpy; mike;jpUf;Fk; ,t;thyak; ‘jf;\yh Jthufh’ vd;Nw fUjg;gLfpwJ. ,e;j Myaj;jpNyNa mjpf msT jpUkzq;fs; elj;jg;gLtjhf mwepiy aj; Jiwapdu; fzpg;gpl;Ls;sdu;. Foe;ijfSf;F NrhW}l;l ,e;ehspy; Ftpfpd;whu;fs;. ,e;epfo;thdJ Foe;ij fSf;F xU Gdpj epiyiaj; Njhw;W tpg;gjhff; fUjg;gLfpwJ. ,e;epfo; thdJ fpd;d]; (Guinness world record) cyf epfo;Tfspy; Fwpg;gplg;gLfpwJ.
33.5 kPw;wu; cauj;jpyhd jq;fj;jhy; nra;ag;gl;l nfhbj;fk;gkhdJ Myaj; jpw;F mo$l;LfpwJ. 7 kPw;wu; cauj;jp yhd 13 mLf;Ffspy; epu;khzpf;fg;gl;l jPg];jk;gk; tpsf;Nfw;wg;gLk; NghJ Njhd;Wk; moiff; fz;L gf;jp gutrk; nghq;Fk; kf;fs; ‘FUthA+ug;gd;’ vd;W Nfh\nkOg;gp topgLk;NghJ Gy;yupf; Fk;. ,e;j Myaj;jpDs;Ns ,e;Jf;fs; kl;LNk mDkjpf;fg;gLfpwhu;fs;. ,J fl;Lg;ghLfs; kpfTk; epiwe;j Myakh Fk;. FUthA+ug;gdpd; moifAk; mUisAk; ngw epr;rak; xUKiw nrd;Nw MfNtz;Lk;. Gd;dj;J}u; nfhl;lh FUthA+ug;gd; Myaj;jpypUe;J 2fp.kP. J}uj;jpy; mike;Js;sJ. Myaj; jpw;F toq;fg;gLk; ahidfs; ,q;Fjhd; tsu;f;fg;gLfpd;wd. epr;r;akhf ,e;j ,lj;ijg; ghu;f;fj; jtwNt $lhJ. Nfushtpd; Mya gazk; nra;gtu;fs; epr;rakhf gy E}W Myaq;fspd; jup rdj;ijg; ngWk; ghf;fpak; ngw;wtu; fshtu;.
rgupkiy Iag;gd; mUs; juprdj;NjhL njhlq;fpa ,g;gazf; fl;Liu Md; kpff; fl;Liuahf mike;jJk; ,iwtd; mUNs. rfyUf;Fk; rfy nrsghf;fpaq; fSk;> RgPl;rKk;> mikjpAk;> rkhjhd Kk; 2008Mk; Mz;by; fpilf;f Mz;l td; mUis Ntz;bepw;fpd;Nwhk;.

Page 64
- 64 -
ROOMS / BASEMENT RENT
MORNINGSIDE & MILLER 2 B/R Basement for Rent Separate Entrance near All Facilities


Page 65
 Call: 416 283 1984
MARKHAM & ELLESMERE 3 B/R Banglow House 3 B/R Basements for Rent


Page 66
 Call: 416 433 6344
MORNING SIDE & OLD FINCH
2 BR Walk-out Basement for Rent (Park, Cable, Laundry)


Page 67
 Call: 416 284 6226
MCGOWAN & FINCH 2 B/R Basement for Rent (Large rooms – Separate Entrance)


Page 68
 Call: 416 412 0406
MCGOWAN & MCNICOLL 1 B/R Basement for Rent $325.00


Page 69
 Call: 416 491 9364
MARKHAM & MCGOWAN 1 B/R Room for Rent Separate Entrance


Page 70
 Call: 416 297 7770
BRIMLEY & STEEL 2 B/R Basement for Rent Separate Entrance Near All Facilities (T.T.C, No frills)


Page 71
 Call: 905 947 8018
NEILSON & MORNING SIDE 2 B/Room Basement for Rent (Separate Entrance)


Page 72
 Call: 416 854 5403
MCGOWAN & !4
_______
NEAR 1 B/
_______ NEILLSON & FINCH 2 B/Room Basements for Rent 2 W/R full washrooms
STE 2 B/
New Basement (Separate Entrance)


Page 73
 Call: 416 609 2226
_______ Call: 9
MARKHAM & ELLESMERE 1 Room for Rent
KENN Walk-ou 10 Tuxedo Court 1 Car Park
_______


Page 74
 Call: 416 430 0140
NE 2 B/Room BRIMLEY & ELLESMERE 2 B/R Basement for Rent 1 Car Park, Sc.Centre, TTC
_______ __ HOUS No Smoke


Page 75
 Call: 416 430 0035 / 416 917 8336
MARK
3 O HON PARK & LAWRENCE 2 B/Room Basement for Rent
3BD + Com
Separate Entrance
New


Page 76
 Call: 416 701 0667
_______ WITBY New House 3B/Room, 2 W/Room for Rent


Page 77
 Call: 416 291 3997
2000 Sq.
_______ DAN FORTH & EGLIN TON 2B/Room Walk out Basement for Rent
MO Call: 416 451 6895 2 Broom Basement for Rent
(1) Separate Entrance


Page 78
 Call: 416 898 1469
(2) Co
16
th
AVE & MARKHAM
Call: 9
Wanted 1 Room for Rent


Page 79
 Call: 416 523 8142
1 S COLF. & LAWRENCE
Quiz
2 R/Room Basement for Rent


Page 80
 Call: 416 439 4489 / 647 284 8494
_______
93, 92 BRAMPTON th
LANE 1 B/Room Basement for Rent Call: 905 201 0067 Markham & brimoton
2 B/Room basement for Rent Separate Entrance


Page 81
 Call: 905 913 0857 / 416 566 5628
_______ Call: 9
91
_______ 27
3 B/Room Basements for Rent
BRIMLEY & STEEL (Separate Entrance)
2 B/Room Basements for Rent
94


Page 82
 Call: 416 433 6344
Cree Cable – Separate Entrance Call: 905 947 8018
_______
93 $u
_______
96 full Load
_______ Call: 4
fdlh etPd fiy> ,yf;fpaj; njhFg;G
2008 gdpf;fhy Muk;gj;jpy; ntsptutpUf;fpwJ.
njFg;gpw;fhd rpWfij> ftpij> tpku;rdf; fl;Liu> E}y;
kjpg;Giu> nkhopngau;g;G Mf;fq;fs; tuNtu;f;fg;gLfpd;wd.
njhlu;GfSf;F 416 458 9426> 416 551 0087> 416 500 9016.

jha;tPL • [dtup 2008
CH
ent
rance)
______
MERE
______
ERE t
8336 ______
RENCE ent
______
for Rent
______
TON or Rent
nt
______
HAM
t
______
NCE ent
8494 ______
ent
5628 ______
EL
ent nce


Page 83

NEAR KENNEDY SUBWAY 1 B/Room Basement for Rent


Page 84
 Call: 647 280 3719
STEEL & WARDEN 2 B/Room Basement for Rent Separate Entrance


Page 85
 Call: 905 944 9982 / 416 887 5315
KENNEDY & LAWRENCE Walk-out Basement for Rent from Feb.


Page 86
 Call: 416 994 9635
NEILSON & FINCH 2 B/Room + 3 B/Room Basements for Rent


Page 87
 

Page 88
______ Call: 416 335 0136
HOUSE / CONDO FOR SALE
MARKHAM & 9
416.264.8798
njhFg;G
.
> E}y;
fpd;wd.
0 9016.
92 HONDA ACCORD


Page 89
 EX 279Km. Call: 416 298 5952
96 HONDA ACE


Page 90
 Ex – 279KmCall: 416 712 0801
91 HONDA ACC


Page 91
 Ex-R- 293KmCall: 416 293 3690
95 PONTIAC MONTANA,


Page 92
 91 Honda Civic, Call: 416 878 4453
th
LANE 3 B/Room House for Sale 180Sq.feet, 3BD + Computer Room, 2Full W/R + ? W/R
94 TOYOTA CAMRY


Page 93
 260 Km. LE, Call: 905 947 8452
New House (6
th
months Old)
97 TOYOTA COROLLA ($$$ Up grate)


Page 94
 Call – 905 554 2596


Page 95
 230Km, Gold, Call: 647 832 9934
COLOMBO
2003 HONDA CIVIC EX. 147 Km $8850.00, 2000 Sq. feet Building (2 Story) For Sale


Page 96
 Call: 1-514 389 2064


Page 97
 Call: 416 274 5847
MORNINGSIDE & SHEPPARD (1) 3 B/Room House for Sale (Near Wal-Mart)
2002 HON. ACC.


Page 98
 Ex R,. Silver ____
-285Km. Call: 905 554 0707
OTHERS
Finished Basement (2) Convinces Store Self (For Sale) Call: 905 479 6086 / 647 444 2209
CLOTHS & FOOT WEAR for Sale Imported from State
AUTO FOR SALE


Page 99
 Call: 416 615 5555
1997 NISSAN
HELPER WANTED FOR Quiz Van (7 Passenger) 105 km
SENIOR CITIZEN


Page 100
 Call: 416 876 6914


Page 101
 Call: 416 208 7361
93, 92 TOYOTA COROLLA
NEW MARKET


Page 102
 Call: 905 471 7373 / 416 402 1124
Wanted Cleaners $12.00
91 TOYOTA CAMRY


Page 103
 270Km, Call: 905 294 2461


Page 104
 Call: 416 707 1265
6 PICES DINING TABLE,
94 MERCURY VAN Villagers $500.00


Page 105
 Call: 905 887 7845
SWING ME CHINE


Page 106
 Call – 416 724 6311
DZ DRIERS WANTED 93 NISSAN VAN (Small Eng) $u


Page 107
 Call: 416 818 8905
(O Haw9 for Truck Drivers)


Page 108
 Call: 416 854 7307
AZ DRIVER FOR 96 HONDA ACC EX full Loaded, Good Condition $300.00


Page 109
 Call: 416 695 4909 / 647 402 4909
CALIFORNIA (Expert Needed)


Page 110
 Call: 416 821 8530
MODERN OFFICE FOR SALF
etPd trjpfs; cs;s mYtyfk; tpw;gidf;F cz;L
MARKHAM & 401
416-833 0152

Page 111
jha;tPL • [dtup 2008 Foe;ijfs; njhiyf;fhl;rpf;F K
nryTnra;Ak; Neuk; mjpfk
kQ;Rsh uh[ypq;fk;
ngUk;ghyhd Foe;ijfs; gs;spf;$lk; Nghtjw;F Kd;dhNyNa njhiyf;fhl; rpf;F mbikahfp tpLfpwhu;fs;. rhjh- uz ehl;fspy;> xU Foe;ij guhkupg;G epiyak; $l 70 rjtpfpj Neuj;ij njhiyf;fhl;rp ghu;g;gjw;fhf Foe;ij fSf;F xJf;fp tpLfpd;wd. xU tUlj;- jpy;> xU Foe;ij> ruhrupahf 900 kzp Neuq;fis gs;spf;$lj;jpYk;> 1023 kzpj;jpahyq;fis njhiyf;fhl;rpapd; Kd; cl;fhu;tjpYk; nrytopf;fpd;wJ.
mnkupf;fhtpy; ,aq;Fk; AAP vdg;gLk; American Academy of Pediatrics epWtd khdJ Nkw;nfhz;l Muha;r;rpapy;> mnkupf;fhtpy; thOk; Foe;ijfs; ruhrup 4kzp Neuq;fis njhiyf;fhl;rp ghu;g;gjpy; nrytopg;gjhff; fz;L gpbj; Js;sd. Mdhy; AAP ,d; fzpg;gpd;gb> ,uz;L tajpw;F Nkw;gl;l Foe;ijfs; xU ehisf;F> xd;W my;yJ ,uz;L kzpj;jpahyq;fSf;F Nky; ey;y epfo;r; rpfshapUe;jhYk;> ghu;g;gJ MNuhf;fp akhdjy;y vd;W typAWj;Jfpd;wd. mNj Ntis xJf;fg; gl;Ls;s gbg;gpd; tiuaWg;gpd;gb> ,uz;L tajpw;Ff; Fiwe;j Foe;ijfSf;F ,Wtl;L> njhiyf;fhl;rp> glg;gpujpfs;> fzzpg; ghtid> my;yJ ifalf;f ,af;Fk; tpisahl;Lr; rhjdq;fs; (Video games)> mjhtJ jpiu rk;ge;jg;gl;l ve;j nghOJ Nghf;F rhjdq;fSNk rYifaspf;fg; glf;$lhJ> Vnddpy;> ,uz;L taJf; Fl;gl;l fhyfl;lj;jpy; jhd; %is rupahd tsu;r;rpia Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;Fk;. me;Neuq;fspy;> njhiyf; fhl;rp ghu;g;gJ Nghd;w rk;gtq;fs;> fw;Fk; jpwd;> jd;idj;jhNd ntspg; gLj;jpf; nfhs;Sk; jdpj;Jtk;> ngw;Nwh UlDk;> gpwUlDk; goFtjpYk;> tpisah LtjpYk; Neuj;ijr; nrytpLjy; Nghd;w tw;iw kOq;fbj;J tpLk;. ,e;j khjpup Neuj;ijr; nrytpLtjpy; jhd; tsUk; Foe;ijfspd; jdpj;Jtk;> cly;uPjp> kduPjpahf kw;Wk; nghJg;ghu;itapy; ntspg;gLk; Kf;fpa fhyfl;lkhFk;.
njhiyf;fhl;rp ghu;g;gJ xUtpjj;jpy; ey;y tplak;jhd;. ghyu;tFg;Gf; Foe;ij fs; vOj;Jj; jpwid njhiyf;fhl;rp ghu;g;gjd; %yk; tsu;j;Jf; nfhs;syhk;. mNjNghy;> ngupa tFg;Gf;fspy; gbf;Fk; gps;isfs;> ,aw;ifiaAk;> mjd; R+oypy; thOk; capupdq;fisg; gw;wpAk; jhuhskhff; fw;wwpayhk;. ,jw;Fk; Nky; xUgb Ngha; nrhy;tnjd;why;> ngw;Nwhu;fs; $l njhiyf;fhl;rpapidg; ghu;g;gjd; %yk;> md;wd;iwf;Fupa nra;jpfis mwpayhk;. epr;rakha; njhiyf;fhl;rp ghu;g;gijg; gw;wp ve;j xU vjpu;f;fUj;J ,Ug;gpDk; $l> njhiyf;fhl;rp xU tpjj;jpy; xU rpwg;ghd Mrpupau; kl;Lkpd;wp> xU ey;y nghOJ Nghf;fhsUk; $l. rup> ,J xU gf;fk; ,Uf;fl;Lk;. njhiyf;fhl;rp ghu;g;gjpYs;s rpy jPikfis rpwpJ Muha;Nthkh?
xU ehisg;Nghy;> ehSf;F ehs; ruhrup 2kzpj;jpahyq;fSf;Fk; $Ljyhf njh iyf;fhl;rpiaNa Kiwj;Jf; nfhz;b Uf;Fk; rpWFoe;ijfs;> ruhrup vilia tplf; $Ljy; vilia tpQ;rp tpLfpd ;wd vd Muha;r;rpfs; njuptpf;fpd;wd.
flj;jy;> nfhiy Nghd;w td;Kiwf; fhl;rpfis jpdk; njhiyf;fhl;rpapy; ghu;f;Fk; Foe;ijfs; cyfk; kpfTk; gaq;fukhdJ vdTk;> jkf;Fk; tho;f; ifapy; ,g;gb mrk;ghtpjk; vJTk; ele;JtpLk; vdTk;> jkf;Fs; gaj;ij Ak;> fw;gidiaAk; tsu;j;Jf; nfhs;fpd; wd.
njhiyf;fhl;rp ghu;f;Fk; Foe;ijfs; kdjpy; ,dj;JNt\k;> Mz;> ngz; ghy; tpj;jpahrq;fs; Nghd;witAk; tpj;jpahr khd tp];jPuzq;fspy;> Nfhzq;fspy; kdj;jpy; gjpe;J tpLfpd;wd.
,e;j njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfs; Foe;ij fSld; rk;ge;jg; gLtJ gw;wp gytpj fUj;Jf;fs; ghFgLj;jg; gLfpd;wd. Foe;ijfs; gbf;Fk; ghlj;jpidf; fUj; jpy; nfhz;L> $Ljyhd kzp Neuq;f isf; Foe;ijfs; njhiyf;fhl;rp ghu;f;f nrytpLjtpy; jg;gpy;iy vd;fpd; wdu; xU rhuhu;. kWrhuhu;> njhiyf; fhl;rp epfo;r;rpfisg; ghu;g;gij mwNt fl;Lg;gLj;jp ghu;f;fhkNy tply; jhd; Foe;ijfs; tsu;r;rpf;F eyk; gaf;Fk; vd;fpd;wdu;. ,ijnay;yhk; jhz;b ,d;DnkhU rhuhu;> gbg;gpd; Njitiag; nghWj;J Foe;ijfs; njhiyf;fhl;rp ghu;g;gjpy; gpur;rid vJTk; ,y;iy vd;w $w;iw Kd;itf;fpd;wdu;. njhlu;r;rp ahd ghtidahf ,y;yhky;> ,Ue;jp Ue;J vg;nghONjDk; njhiyf;fhl;rp iaj; jpUFtjpy; jg;gpy;iy vd;fpd;wJ mtu;fs; thjk;. ,jdhy; jhd; Foe;ij fs; njhiyf;fhl;rp ghu;f;Fk; Kiwia ngw;Nwhu; fl;Lg;gLj;j Ntz;Lk;> tiu aWf;f Ntz;Lk;. mg;nghOJ jhd;> mtu;fs; jq;fs; taJf;Fj; jFe;j> kw;Wk; fy;tp rhu;e;j epfo;r;rpfisj;jhd; ghu;f;fpd;whu;fs; vd;w epk;kjp ngw;Nwh Uf;F Vw;gLk;. kw;Wk; jq;fs; ez;gu; FohKld; tpisahlTk;> VNjDk; xU Gj;jfj;ij thrpf;fTk;> clw;gapw;rp Nghd;wtw;wpy; rpwpJ Neuj;ijr; nryt- spf;fTk;> Foe;ijfs; jhkhf Neuj;ij xJf;fj; jiyg;gLk;.
vt;tsT jlit td;Kiwf; fhl;rpfis gpwe;j fhyk; njhl;L> xU Foe;ij njhiyf;fhl;rpapy; mtjhdpf;fpd;wJ vd;gjw;F xU rpwpa fzf;nfLg;G xd;W mnkupf;fhtpdhy; epWtg;gl;lJ. mjpy; mtu;fs; mwpe;j jfty; vd;dntdpy;> xU ruhrup mnkupf;ff; Foe;ij gpwe;j jpypUe;J> 18 taJ G+u;j;jpahFk;tiu>
ruhrup , tiuapyh njhiyf;f upak;> M rpyNtis fhl;rpfs; ;Kiwr; n jkf;Fj; rhjpj;Jf;
ngw;Wf; vz;zj;i fpd;wJ. ghjpg;igA Foe;ijf re;ju;g;gq;f
mj;Jld; njhlu;fs gpbj;j e td;Kiwi td;Kiwf fhl;lg;gLt my;yJ m vd;w fhuz Kiwfs;$ fSf;Fs; nra;jhy; Fk; vd;w fsplk; k cijg;gJ aq;fs; v njhiyf;f guys” vd fhl;rpfspy $w;iwNa nra;J t fhl;rp epf nfl;ltd; Jk; jz;b mtd;jhd ghdtd; v jpy;iy v
Foe;ijf Sk; td fs; kdj gak; kw;W gjpar; nr $w;Wf;fs Fl;gl;l gaq;fu gag;gLtJ cUtq;fi ,Uj;jpf; khjpup ga apy; cy

;ijfs; njhiyf;fhl;rpf;F Kd;
ryTnra;Ak; Neuk; mjpfk;
- 65 -
d;Kiwf; ;fhl;rpapy; ; kpfTk; k; tho;f; ; vJTk; gaj;ij nfhs;fpd;
e;ijfs; gz; ghy; tpj;jpahr q;fspy;
; Foe;ij p gytpj Lfpd;wd. df; fUj; p Neuq;f yf;fhl;rp vd;fpd; njhiyf; mwNt y; jhd; ; gaf;Fk; jhz;b itiag; yf;fhl;rp ,y;iy njhlu;r;rp ;> ,Ue;jp yf;fhl;rp d;fpd;wJ ; Foe;ij Kiwia k;> tiu jhd;> jFe;j> sj;jhd; ngw;Nwh ; ez;gu; Dk; xU lw;gapw;rp ; nryt- Neuj;ij
hl;rpfis Foe;ij pf;fpd;wJ g;G xd;W . mjpy; ntdpy;> j gpwe;j Fk;tiu>
ruhrup ,uz;L ,yl;rk; jlitfs; tiuapyhd td;Kiwf;fhl;rpfisj; njhiyf;fhl;rpapy; ghu;f;fpd;wjhk;. Mr;r upak;> Mdhy; cz;ik mJjhd;. rpyNtisfspy; ,k;Kiwahd td;Kiwf; fhl;rpfs; Foe;ijfs; kdjpy;> td ;Kiwr; nray;fisr; nra;tjpd; %yk; jkf;Fj; Njitahd fhupaq;fisr; rhjpj;Jf; nfhs;syhk;> mjpfhuj;jhy;
ngw;Wf; nfhs;shk; vd;w mirah vz;zj;ijAk; Mokhf Nt&d;wp tpL fpd;wJ. ,J kdjpy; xU ngupa ghjpg;igAk;> xU rPuw;w vz;zj;ijAk; Foe;ijfs; kdjpy; Njhw;Wtpj;J tpLk; re;ju;g;gq;fs; epuk;gNt cs;sJ.
mj;Jld; rpy jpiug;glq;fspYk;> Vd; njhlu;fspYk; $l> Foe;ijfSf;Fg; gpbj;j ebfu;fs; Nghd;Nwhu; jhd; td;Kiwiaj; njhlf;FtjhfTk;> my;yJ td;Kiwf; fhl;rpfspy; my;yJ mtu; xU gpugy;akhd ebfu; vd;w fhuzj;jpdhy;> mtu; nra;Ak; td; Kiwfs;$l rupNa vd;wvz;zk; Foe;ij fSf;Fs; gjpe;JtpLk;. mjhtJ> mtu; nra;jhy; vy;yhk; rupahfj; jhd; ,Uf; Fk; vd;w epidg;G. ngw;Nwhu; Foe;ij fsplk; kw;wtu;fis mbg;gJ> fbg;gJ> cijg;gJ> Nghd;wit jg;ghd fhup aq;fs; vd;W vLj;Jiuj;jhYk; $l> njhiyf;fhl;rpr; nra;jpfNsh> “good guys” vdg;gLgtu; ,e;j td;Kiwf; fhl;rpfspy; $lhjtd; my;yJ nfl;ltd; mtd; nray;fSf;F xUNgh Jk; jz;bf;fg; gLtjhfNth> my;yJ mtd;jhd; xU Fw;wr;nraYf;Fg; nghWg; ghdtd; vd;Nwh ,Wjpapy; fhl;lg;gLt jpy;iy vd;gJk; xU mepaha tpthjk;.
Foe;ijfs; kdjpy; cs;thq;fpf; nfhs; Sk; td;Kiwf; fhl;rpfshdJ> mtu; fs; kdjpy; mjpu;r;rpiaAk;> fytuk;> gak; kw;Wk; nfh^u kdg;Nghf;ifAk; gjpar; nra;J tpLfpd;wd. Muha;r;rpf; $w;Wf;fspd;gb> 2tajpypUe;J 7taJf; Fl;gl;l Foe;ijfs; jhd; nghJtpy; gaq;fu cUtfq;fisg; ghu;j;Jg; gag;gLtJ kl;Lky;yhky;> mk;khjpup cUtq;fis kdjpYk; G+jhfukhf ,Uj;jpf; nfhs;fpd;wd. Mdhy; ,e;j khjpup gaq;fukhd cUtq;fs; cz;ik apy; cyfj;jpy; ,y;iy vd;W ahUk;
mtu;fSf;F vLj;Jr; nrhd;dhYk;> Foe;ijfspd; gpQ;Rkdij me;jf; $w;Wf;fs; vt;tpjj;jpYk; rkhjhdg; gLj;Jtjpy;iy. Vnddpy; Foe;ijfs; jhNd> mtu;fSf;Fs;s fs;skpy;yh kdjpy;> cz;ikf;Fk;> fw;gidf;Fk; cs;s tpj;jpahrq;fs; nghJtpy; ntspg;gLtjpy;iy.
8tajpypUe;J 12taJf;Fl;gl;l gps;is fs;> td;Kiwf;fhl;rpfs;> ,aw;ifapy; Vw;gLk; mdu;j;jq;fs;> Foe;ijf; nfhLik fs; Nghd;witfs; jpiuapy; my;yJ fijg;Gj;jfq;fspy; te;jhy;> my;yJ nra;jpfspy; fhl;lg;gl;lhy;> md;wpy; cz;ikr; rk;gtq;fshf rpj;jpupf;fg; gl;bUe;jhYk; $l> mtw;iwg; ghu;j;J kdjpy; jhkhf fw;gidf; NfhLfisf; fPwp kdjpy; gaj;ij tsu;j;Jf; nfhs;fpd; wd. ,e;j tajpd; fhyfl;lj;jpy;> mtu; fsplk; ,jpYs;s rup>gpiofis vLj;Jr; nrhy;yp> kdij khw;WtJ mt;tsT xU rpukkhd fhupakhf ,Uf;fhJ. vd;d rk;gtkhfj; jhd; ,Uf;fl;LNk> gps;isfis ,k;khjpup epfo;r;rpfisj; njhiyf;fhl;rpapy; ghu;f;fhky; mwNt jtpu;f;fr; nra;tJ jhd; Gj;jprhypj;jd khd nrayhFk;.
mrhj;jpa> mrl;Lj;jdkhd gof;ftof;fq;fs; rpy njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfSk;> tpsk; guq;fSk;> rpy mrl;Lj; jdkhd> rup- nad;W thjpl> epidf;ff;$ba rpy nra;jpfisf; nfhz;L tUtJz;L. mjhtJ> Mz;>ngz; cwT kw;Wk; Nghij t];Jf;fs; Nghd;wd ghtpg;gJ Nghd;w fhl;rpfisr; rpj;jupg;gJ> xU cw;rhfkhd nghOJ Nghf;Fk; rk;gtq;- fnsd ek;Gk;gb Foe;ijfs; kdjpy; gjpe;JtpLk;. mk;khjpup fhupaq;fspy; jhKk; kJ mUe;Jjy;> Gif gpbj;jy;> Nghij t];Jf;fisf; ifahSjy; Nghd;w fhl;rpfspYs;s ey;yJ> nfl;lJ fis ngw;NwhUk;> gps;isfSkhf xUq;Nf mku;e;J> jhk; ngw;w gps;isfsplNk tpthjpj;;jhy; epr;rak; ey;y gyidAk;> khw;wj;ijAk; Foe;ijfsplj;Nj fhzyhk; vd;gjpy; vt;tpj IaKkpy;iy.

Page 112
- 66 -
(kP)Njd; te;J ghAJ fhjpdpN
 Fspu;thA> I]; kPNjd; vd;w gy gpw nghJg; ngau;fshy; miof;fg;gLk; ,jd; cz;ik Ntjpap ay; ngau; kPNjd; IjNuw;W vd;gjhFk;.
nfhs;sptha;g;Napd; fhuzKk; ,JNt.
cz;ikapy; ‘nfhs;sp tha;g;Ngah’ my;yJ ‘nfhs;sp thA’ vd;gjh vd;Wk; jkpoha;Tf;F xU ,lKz;L. rpj;ju;- kugpy; te;j gFj;jwpTld; $ba jkpou; mwptpay; xd;wpd; njhlu;r;rp vkf;F cs;sijAk; xg;GNehf;fNtz;Lk;. ,t; thA jpBnud;W jPg;gw;wp fhl;by; vup-
tjhy; nfhs;spthA vd;w fhuzg; ngaiu vk; Kd;Ndhu; ,l;bUg;gu; vd;Nw fUJfpNwd;.
ciwgdpf; fyitahf ,J epyf;fPo; GtpaLf;Ffspy; ,it cs;sJ. mjpf fhu;gd; - fupakpy cs;sPL nfhz;lJ.
mjpfstpy; Gtpapy; nghjpe;jpUf;fpd;wJ. ,J flYf;fbap;y; rhk;gy; fye;j nts;is epwj;jpy; rpy Ntisfspy; fe;jfj;Jld; ,Uk;G Nghd;wtw;Wld; Nru;tjhy; ntspwpa kQ;rs; epwj;jpy; ntspg;gilahfTk; mupjhfj; njd;gL- fpwd;wJ.
ciwepiyapy; ePUk; kpNjd; thATk;
re;jpf;Fk; itg; gd fplf;fpwJ. gdpapy; ePupy; cs IjNuw;wh Moj;jpy;
,jw;F xU ,e;jf; F cs;s jl vd;W K gpd;du;jhd apy; cs vd;W fz
guthyhf $baJk; j gpbg;Gf;fs
Kiwahd Fspu; kPNj epiyahf nry;rpaR Kiwahd

jd; te;J ghAJ fhjpdpNy...
jha;tPL • [dtup 2008
a;g;Ngah’ h vd;Wk; . rpj;ju;- a jkpou; p vkf;F ;Lk;. ,t; ;by; vup-
fhuzg; ;gu; vd;Nw
epyf;fPo; J. mjpf fhz;lJ.
f;fpd;wJ. ; fye;j isfspy; ;wtw;Wld; epwj;jpy; njd;gL-
thATk;
re;jpf;Fk; NghJ mq;F cUthFk; fy itg; gdpapy; kpNjd; thA nghjpe;J fplf;fpwJ. gpd;du; gyEhw;whz;Lfs; gdpapy; nghjpe;jpUf;Fk; me;j thA ePupy; cs;s IjurDld; fye;J kPNjd; IjNuw;whf khWfpwJ. ePupd; mb Moj;jpy; ,Ug;gjhy; fpl;Lk; mKf;fKk;
,jw;F xU fhuzpahfpwJ. ,e;jf; Fspu; kPNjd; gpw Nfhs;fspy; cs;s jl;ntl;g epiyapy;jhd; Njhd;Wk; vd;W Kd;G mwptpayhsu; ek;gpdu;. gpd;du;jhd; 1970fspy; ,J flYf;F mb apy; cs;s #o;epiyapYk; cUthFk; vd;W fz;Lgpbj;jdu;. Mdhy; ,t;tsT
guthyhf cs;sJk; vspjhf vLf;ff; $baJk; jw;Nghija - mz;ika fz;L gpbg;Gf;fs;jhd;.
Kiwahd mOj;jk; ,Ug;gpd; ,e;j Fspu; kPNjd; my;yJ kPNjd; IjNuw;W epiyahf - ghjpg;gilahky; 18 ghif nry;rpaR tiuapYk; ,Uf;Fk;. mjhtJ Kiwahd mKf;fj;Jld; ,ijf; ifapy;
- kh%yd; -
itj;jpUf;fyhk;. vupahJ. mKf;fk; Fiwe; jhy; jhdhf tspAld; Nru;e;J vupaj; njhlq;fptpLk;.
Gjpa vupnghUs; kPjhd Gtp murpay;:
,J Nkw;F ehLfSf;F xU tifapy; tpisahl;Lg; nghUs; Nghd;wJ. Mdhy; nghUshjhuj;jpy; Nkw;F ehLfis tpiue;J gpd;js;spf;nfhz;bUf;Fk; rPdh> ,e;jpah> njd;nfhupah> jha;thd; Nghd;wtw;wpw;F ,e;j vupnghUs; %y MAjk;. ,e;j tupirapy; Nru;j;Jf; nfhs;sf;$ba xU ehL ,yq;if. mjhtJ jkpoupd; epyg;gFjp - INuhg;gpa xd;wpak; Nghd;w ehLfspd; je;jpuk; xUgf;fk; ,jw;Ff;
67k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 113
jha;tPL • [dtup 2008
66k; gf;fj; njhlu;r;rp... fhuzk;. rpwpa ehLfs; $l ,e;j
vupnghUis tsg;gLj;jpdhy; nghUsh jhu eyk; ngw;Wj; jq;fs; ifg;gpbapy; ,Ue;J Ngha;tpLNkh vd;w gak;.
Rw;wr; #oy; ghjpg;G ele;JtpLk;vd;w gak; kw;whU gf;fk; jilahf ,Ue;J tUfpd;wJ. ,e;jg; gak; Njitaw;wJ vd;gJ jw;NghJ gy tiffspYk; ep&gpf;fg;gl;L tUfpd;wJ.
Nau;kdpapd; fly;ts Ma;T ikaj;- jpidr;Nru;e;j fpsh]; thy;khd; vd;gtu; Rw;Wr;#oy; ghjpg;igj; jLf;fTk; mNj Ntis Fspu;kPNjd; thAitg; gad; gLj;jp vuprf;jpiag; ngwTk; gpd;tUkhW top nrhy;fpwhu;.
jw;Nghija Rw;Wr;Roy; ghjpg;igj;jUk; thAthd fhgdPnuhl;irl;L thAit Fspu; kPNjDf;Fs; nrYj;jpdhy; mJ fhgdPnuhl;irl;il ehY klq;fhf Fiwj;JtpLk; jd;ik nfhz;lJ.
,e;j topKiwia type;J cyfpy; Kd;itj;jhy; ahUk; Vw;Wf; nfhs;sg; Nghtjpy;iy. ,J Neubahf vspjhf me;j vupnghUis vLf;fhky; jiyiar; Rw;wp %f;ifj;njhLk; fijahFk;.
Mdhy; mtNu gpd;tUkhW nrhy;fpwhu; ‘,e;jpahTk; rPdhTk; Nkw;Fyf ehLfs; jq;fs; tpiuthd kpNjd; gad;ghl;ilj; jLf;fpd;wd vd;W ,jdhy; mQ;rf;$Lk;’.
1ypw;wu; Fspu; kPNjdpy; 168ypw;wu; kPNjd; thA> mjhtJ vupnghUs; ,Uf;Fk;.
400f;F mUNf 15Ropfisg; Nghl;Lf; nfhs;Sq;fs;. cyfpy; ,d;wpUf;Fk; vupnghUistpl ,j;jid klq;F mjpf khd msT kPNjd; IjNuw;W flypy;
nghjpe;Js;sJ.
mjhtJ Vwf;Fiwa 4000 Mz;Lf;fhd cyfpd; vupnghUs; Njit epiwtile;J tpLk;.
,e;j epiyapy; kw;WnkhU fUj;Jk; Kd;ndOfpwJ. kdpj Fyk; kpfTk; Fiwe;j NjitfSld; thOk; epiy Vw;glyhk;. vupnghUSf;fhd nryT FiwAk; NghJ kPjp midj;Jf;Fkhd tpiyAk; FiwAk; epiytUfpwNj! fdT fhZk; Cj;Njhgpahit cUthf;f xt;- nthU ehLk; Kidayhk;?
fpspd;ud; Ml;rpapy; ,Ue;j fhyj;jpy; mnkupf;fhtpy; epiwNtw;wg;gl;l rpwg;Gr; rl;lk;(vz;2000) gy;fiyf;fofq;fis Ak; Ma;T epWtdq;fisAk; ,e;;j Fspu; kPNjd; my;yJ kPNjd; INjw;Wit 2015 MtJ Mz;by; vuprf;jpahfg; gad;gLj;j toptif nrhy;YkhW Nfl;Lf;nfhz;lJ. mnkupf;fhtpd; Nkw;Ff; fiuNahuq;fspy; $l ,J fpilf;fpwJ. ( fpspd;ud; muR nra;j ,njy;yhk; njupahj mz;zhr;rp Gr; vz;izg; gpur;rpidia kiwKf khf Kd;itj;J 

Page 114
- 68 -
Carlyle Group (Ex President’s Club), Bin Laden Group and Halliburton Group ,e;j epWtdj;jpy; nrg;nuk;gh; 11d; epfo; tpd; NghJ gpd; yhldpd; cwtpdh;fspd; Rkhh; 2.4 kpy;ypad; nlhyh; Muk;g KjyPL ,Ue;jjhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;lJ. Carlyle Partners II Fundy; Rkhh; 103 Nfhb KjyPL ,Ue;jJ. ,e;j midj;J KjyP Lk; gpd; yhld; FLk;gj;Jf;Nf cupa> gpd;yhld; epWtdj;Jf;Fupajhf ,Ue;jJ. ,e;j epWtdk; Nghh; tpkhdk; jahupf; Fk; 29 epWtdq;fis jq;fs; iff;Fs; itj;jpUe;jJ. Carlyle Groupf;F nrhe;j khf Rkhh; 164 epWtdq;fs; cynfq; Fk; cs;sd. ,jd; nkhj;jr; nrhj;J 17>650 Nfhb nlhyh;fshFk;. G]; ,e;j epWtdj;jpd; Board of Directors Mf flikahw;wpdhh;. ,th;; ,e;j epWtdj;jpw; fhf Ngrpa Ngr;rpw;fhf xt;nthU Ngr;rpw; Fk; 80>000nlhyupy; ,Ue;J 100>000nlhyh; tiu fpilj;jJ.
,e;j epWtdk; mnkupf;f ,uhZt MNyhrfuhf flikahw;wpAs;sJ.
Mnaj;Jyh nfhnka;dpia jiyia gpa;;j;Jf; nfhs;fpd;whh;fs;. Mg;fhd; Nghupd; gpd;dh; Rkhh; 320 Nfhb tUkhdj;ij ,uhZt MNyhridf; fhf kl;Lk; ngw;Ws;sJ ,e;j epWtdk;.
vz;nza;ia ,uj;jkhf khw;Wk; kha nfh^u Ntiyapy; KO %r;rhf rt+jp mur FLk;g mDruidAld; 5 kpy;ypad; nlhyh; tUkhdk; ngw;w epWtdj;ij Rkhh; 50 Nfhbf;F tsh;j;jhh;. 1950fspy; Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j epWtdk;> gy n`hl;ly;fs;> ghupa fl;blq;fs; Nghd;w gytw;iw fl;bAs;sJ. je;ij nkhfkl; gpd; yhldpd; Kd;Ndhh;fs;> njw;F Nakd; ehl;by; ,Ue;J Fb ngah;e;jdh;. 1979y; nkf;fh efiu etPdkakhf;fy; ,e;j epWtdj;Jf;Ff; fpilj;jJ. mjidj; njhlh;e;J ,th;fsJ yhupfs; efUf;Fs; Rje;jpukhf tuj;njhlq;fpd. mg;nghOJ MAjq;fis Rje;jpukhf jPtputhjpfs; flj;jpdh;. 1988y; 4300 mnkupf;f ,uhZt tPuh;fs; jq;Ftjw;fhf upahj;Jf;F mUfpy; fl;ba fl;blj;jpy; ,Ue;J mnkupf;fhTf;Fk;> gpd; yhld; FW}g;gpw;Fk; njhlh;Gfs; njhlq;fpd. ,e; epWtdk; Rkhh; xU kpy;ypad; nlhyh; Harvard Law Schoolf;Fk; Harvard’s Gra- duate School of Design f;Fk; nfhLj; Js;sJ> 1979y; [dhjpgjp G\;\pd; KjyhtJ tpahghukhd Arbusto Energyy; ghj; vd;w G];]pd; ez;gh; 50>000 nlhyh; KjyPL nra;jhh;. ,th;> gpd; yhld; epWtdj;jpd; mnkupf;f Kftuhf nray;gl;lth;. mnkupf;f rupj;jpuj;jpy; eilngw;w kpf Nkhrkhd tq;fp Nkhrb nra;j tq;fp Bank of Commerce and Credit International (BCCI). Rkhh; 10kpy;ypad; nlhyh; kf;fs; gzj;ij nfhs;isabj;jJ. ,e;j tq;fp Ald; ghj;Jf;Fk;> gpd; yhld; epWtdj; Jf;Fk; njhlh;G ,Ue;jJ.
HARKEN ENERGY CORPORATION
Made shady deals together. See details.
Binladen Group's Frien
Adnan Khashoggi Long-time business partners
Kd;dhs; fhl;lUf;F Bin Laden gzj;ij toq;fpai
1990y; Fi rjhikAk FWhg; G] gzKk; t 2001y; ar U.N.y; Ng Naw;WkhW ghsUk;> khd Giuli gzKk; t
Halliburto
Governme Nfhb nlh ikf;Fk; Nghl;bAkp ,jw;fhd fSk; ngw
 v Nghd;wdt Rkhh; 8 toq;fg;gl Jld;> Rkh Ws;sJ. 4 ajhf mu
Geo In
L O
b inve
H.W ven

yfpd; ‘jiyrpwe;j’ ;isf;fhu [dhjpgjpfs;
N
laden Group's Friends
jha;tPL • [dtup 2008
epWtdk;
jiyth; ;lhsh;fd; ra;tjhf
ooks for
jiyth; Federal ’s (FCC) perability iytuhf
worth of nron was
n Global
illiam E. nder and of Global
;isfspy; t+jp mur kpy;ypad; tdj;ij 1950fspy; k;> gy ; Nghd;w nkhfkl; njw;F ah;e;jdh;. akhf;fy; pilj;jJ. yhupfs; hlq;fpd. e;jpukhf 8y; 4300 tjw;fhf l;blj;jpy; ; yhld; hlq;fpd. d; nlhyh; ard’s Gra- nfhLj;
jyhtJ ghj; vd;w ; KjyPL tdj;jpd; y;gl;lth;. gw;w kpf ;j tq;fp ernational h; kf;fs; e;j tq;fp epWtdj;
ntWk; 14>000 nghjpfisNa toq;fpAs; Kd;dhs; mnkupf;f [dhjpgjp [pk;kp
sJ. fhl;lUf;F> gpd; yhldpd; jk;gp> Bakr M. Bin Laden Rkhh; xU kpy;ypad; nlhyh;
 
mq;F Ntiy nra;Ak; njhopyhspfSf;F rjhikAk; ntspNaw;WkhW> gpd;yhld;
ntWk; 50 rjq;fisNa xU kzpf;F FWhg; G];]pd; je;ijiaf; Nfl;L ngUk;
toq;fpAs;sJ. gzKk; toq;fpaJ. mNj Nghy; Mtzp 2001y; arPh; mughj; epANahhf; efupy;
Rkhh; 85>000 uf;Ffs; nraypoe;Js;sd. U.N.y; Ngr te;j nghOJ> mtiu ntsp
JUf;fp> gpypg;igd; njhopyhsh;fSf;F Naw;WkhW> jw;Nghija [dhjpgjp Ntl;
vr;rpy; gz;lq;fis czthf toq;fpAs; ghsUk;> Kd;dhs; epANahh;f; NkaU
sJ. khd GiulianiI gpd; yhld; FWhg; Nfl;L gzKk; toq;fpaJ.
 tpz;zg;gq; fSk; ngwtpy;iy.
dh;. gpioahd Kiwapy; Njhz;bAs; shh;fs;. xU ehisf;F vz;nza; Vw;W kjp 5 kpy;ypad; lhyh;fs; ,jdhy; vz;nza;> tPL> Nghf;Ftuj;J Nghd;wdtw;iw Vw;ghL nra;tjw;fhf Rkhh; 8 gpy;ypad; lhyh;fs; xg;ge;jk; toq;fg;gl;lJ. ,jid rupahf nra;ahj Jld;> Rkhh; 40 tpfpjk; mjpfkhfTk; ngw; Ws;sJ. 42>000 czT nghjpfs; toq;fp
Halliburton went from paying $302 million in company taxes in 1998 to getting an $85 million tax refund in 1999. fj;jpuPdh thy; ghjpg;gile;j gFjpfis Rj;jpfupf;f fypNgl;;ld; Ntiy mDkjpg; gj;jpuk; ,y;yhjth;fis Ntiyapy; mkh;j;jpAs;sdh;. ajhf murplk; gzk; ngw;w epWtdk;>
Adnan Khashoggi Long-time business partners
George H. W. Bush In the 1970's, Salem Bin Laden, the eldest of Osama Bin Laden's 55 brothers and sisters, invested heavily in George H. W. Bush's first business venture, Arbusto Energy.
James Baker Binladen Group and Baker are part- ners in the Carlyle Group.
Mark Lombardi Lombardi's drawings pur- port to document finan- cial and political frauds by power brokers. His 1999 drawing, entitled George W. Bush, Harken Energy and Jackson Stephens, ca 1979-90, shows the proven co...
69k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 115
jha;tPL • [dtup 2008
Frank Carlucci Department of Health, Education and Welfare - 1970’s
Deputy Director, CIA - 1978-81 Deputy Secretary of Defense -198182
National Security Director - 1987-89
George Bush CIA Director - 1976-77
Vice President of the United States - 1981-89
President of the United States - 1989-93
James Baker Chief of Staff - 1981-85
Secretary of the Treasury - 1985-89 Secretary of State - 1989-93
Dick Darman Former White House Budget Chief
William Kennard Former Head, FCC
Arthur Levitt Former Head, SEC
John Major Former Prime Minister, Britain
Bush
Former US President and Vice President Former Director of the CIA
Carlyle Senior Advisor Retired 10/03 Shareholder
Meet The Carlyle Group
Former World Leaders and Washington Insiders Making
Carlyle Groupd; MNyrfh;fshfTk;> gpd;tUk; murpay; mjpfhupfs; fli
Carlucci
Former Secretary of Defense and Deputy Director of the CIA
Carlyle Chairman Emeritus Retired 03/05
Baker
Former Secretary of State and Sec. of Treasury
Carlyle Senior Counselor Retired 2005
Fidel Ram
Afsaneh
Anand Pa
Karl Otto
Louis Vuit
Park Tae J
Alwaleed bin Abdu
George So
Fred Male
Norman P
Darm
Wh Budg Bush Adm
Car Managin

eet The Carlyle Group
ington Insiders Making Billions in the War on Terrorism
Major er
Former British State
Prime Minister easury
yle
Carlyle Europe unselor
Chairman 05
yrfh;fshfTk;> mjpfhupfshfTk; ; mjpfhupfs; flikahw;wpAs;sdh;.
70’s Fidel Ramos Former Philippine President
Afsaneh Beschloss Treasurer & Chief Investment Officer of the World Bank
Anand Panyarachum Former President, Thailand
Karl Otto Pohl Former President, Bundesbank
Louis Vuitton French Aerobus Company
Park Tae Joon Former South Korean Prime Minister
Alwaleed Sin Talal bin Abdulaziz Alsaud Saudi Arabian Prince
George Soros New World Order/Bilderberg luminary & int’l financier
Fred Malek George Bush Sr’s campaign manager
Norman Pearlstine Editor-in-chief of Time (1995-2005)
Darman
White House Budget Advisor Bush / Clinton Administrations
Carlyle Managing Director
Ramos
Former President of the Philippines
Carlyle Asia Advisory Board
- 69 -

Page 116
- 70 Fspay; -
miw kWrPuikg;G nra
Fspay; miw> rikay; miw Mfpad vt;thW guhkhpf;fg; gl;Ls;sd vd;gJ xU tPl;bd; re;ijg; ngWkhdj;ij eph;zapf;Fk; fhuzkhf mikfpd;wJ vd;gJ mbg;gil cz;ikahFk;. vdNt xU tPl;il rPuikg;G (renovation) nra;Ak;NghJ ,t;tpU gFjpfisAk; gw;wpf; $ba ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;.
xU Fspay; miwia Gdh; eph;khdk; nra;tjw;F kpff; Fiwe;jJ 4>000 nlhyh;fs; Njit. kpfTk; Mlk;gukhd khspiffspy; ,e;j miwia kPsj; jpUj;jp mikg;gjw;F xU ,yl;rk; nlhyh; fSf;F mjpfkhf nryT Vw;gLfpd;wJ. ve;j tiff; Fspay; miwAk; mbg; gilahd rpy mikg;Gf;fisf; nfhz;b Uf;f Ntz;baJ mtrpak;. mNj Ntis rhpahd jpl;lkply;> rpwe;j tbtikg;G vd;gd ,e;j miwf;F kpf mofhd Gwj;Njhw;wj;ij Vw;gLj;J tjhf mikAk;.
nghJthf Fspayiwj; jiu my;yJ Rthpy; mikf;fg;gl;Ls;s XLfs; (Tiles)> foptfw;wp> Fspay;j; njhl;b (Bath Tub) ePh;nrhhp fUtp (Shower) Mfpad vt;thW Njhw;wk; mspf;fpd;wd vd;gjd; mbg;gilapNyNa ,e;j miw Gdh; eph;khzk; nra;ag;gl Ntz;Lkh ,y;iyah vd;W Xh; tPl;L chpikahsh; KbT nra;tJ tof;fk;. mNj rkak; Rth;fspy; rpuha;T> rhak; kq;fpf; fhzg; gLjy; vd;gdTk; mtjhdpf;fg;gly; mtrpak;. ve;j xU Fspay; miwapYk; mjd; Mjhuj; njhFjp me;j miwapd; Plumping mikg;G KiwahFk;. mjpy; ve;jtpj frpjy; my;yJ NtW ghhpa FiwghLk; ,y;iy vd;gjid Kjypy; cWjp nra;j gpd;dNu me;j miwapd;
Gwj; Njhw;wk; njhlh;ghd jpUj;j Ntiy fspy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;.
Fspay; miw jpUj;j Ntiy njhlh; ghf mtjhdpf;fg;gl Ntz;ba gpujhd tplaq;fs; fPNo Fwpg;gplg;gLfpd;wd.
jiug; gFjp (Flooring)
cq;fsJ Fspayiwapd; jiuapy; fy;> fspXL (ceramic tile) my;yJ khgps; (porcelain) Mfpa ve;jtpj XLfisAk; gjpf;fyhk;. jf;if (cork) K Mfpatw;i nra;Ak;Ng

pay; miw kWrPuikg;G nra;jy;
- kNfd; rpq;fuh[h -
jha;tPL • [dtup 2008
;j Ntiy k;.
njhlh; gpujhd d;wd.
ng)
apy; fy;> khgps; fisAk; pg;G vjph;g; fhuzj;jp mikg;ig tOtOg; Fk;NghJ vd;gJ ;Lk;.
tOf;Fk; jd;ik FiwTilaJ vd;w fhuzj;jpy; Mosaic XLfisg; gjpf;Fk; KiwAk; jw;NghJ gpugykhfp tUfpd; wJ. mNj Ntis Fspay;j; njhl;b> Kfk; fOTk; njhl;b (Sink) Mfpatw;iw Gjpadthf khw;wPL nra;Ak;NghJ mit nts;is epwk;
cilajhf ,Uj;jy; rpwe;jJ. ePh;r; row;rp tifahd (whir pool type) Fspay; njhl;b (Bath tub) ia mikf;f
tpUk;gpdhy; toikahd mikg;Gf; nfhz;ljhd my;yJ fhw;W tpir (Air- Jet) mikg;Gilajhd VjhtJ xU tifiaj; njhpT nra;ayhk;.
xspaikg;G (Lighting)
rikay; miwg;gFjpiag; Nghd;W Fsp- ay; miwapYk; xsp mikg;G nghUj;j khdjhf mikf;fg;gl Ntz;baJ mtrp ak;. Fwpg;ghf Kfk; fOTk; njhl;bf;F NkNy mike;Js;s kpd; Fkpo;fs; Kfj;jpw;F NkNy mike;Js;s kpd; Fkpo;fs; Kfj;jpw;F xsp glr;nra;t jw;F Vw;wjhf mikf;fg;glNtz;Lk;.
71k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 117
jha;tPL • [dtup 2008
ePh;f;Foha (Plumbing
,e;j ehl Vw;gLti miwapy; frpTj; j
cWjpg; g
fhw;Nwhl
Fspay; m Njitg;gL my;yJ C mikf;fg fhyq;fsp vd;gd , jg;gLjiy
kpd; ,i
kpd;rhu m jw;fhf F vdg;gLk; fg;gLfpd;w fUtp> K Nghd;wd rpwpa kpd Fk;NghJ Vw;gLk; Ntisfs ,Uf;f G fhg;G to ahd kpd tij e nfhs;s N
fsQ;rpag
Kfk; fO
Fspay; mi
70k; gf;f

- 71 -
ePh;f;Foha; njhFjp (Plumbing)
,e;j ehl;by; gdpf;fhyj;jpd;NghJ frost Vw;gLtijj; jtph;g;gjw;F> Fspay; miwapy; cs;s Foha;fs; ntg;gf; frpTj; jLg;G ciladth vd;gjid
cWjpg; gLj;Jjy; mtrpak;.
fhw;Nwhl;lk; (Ventilation)
Fspay; miwapy; rpwe;j fhw;Nwhl;lk; Njitg;gLtjhy; rpy rkaq;fspy; Rthpy; my;yJ Ceiling gFjpapy; kpd; tprpwpfs; mikf;fg;gLtJ tof;fk;. Mdhy; rkPg fhyq;fspy; kpd;tprpwp – kpd;Fkpo;fs; vd;gd ,ize;j mikg;Gf;fs; nghUj; jg;gLjiy mtjhdpf;f Kbfpd;wJ.
kpd; ,izg;G
kpd;rhu mjph;r;rpapy; ,Ue;J ghJfhg;g jw;fhf Fspayiwr; Rth;fspy GFCI vdg;gLk; ntspNaW Jisfs; mikf; fg;gLfpd;wd. jiykapiu cyh;j;Jk; fUtp> Kfr; rtuk; nra;Ak; fUtp Nghd;wd kpd; cgfuzq;fis my;yJ rpwpa kpd;rhuf; fUtpfis cgNahfpf; Fk;NghJ mit ePUld; njhLif Vw;gLk; tha;g;G cz;L. mt;thwhd Ntisfspy; kpd;rhu mjph;r;rp Vw;glhky; ,Uf;f GFCI ntspNaW Jisfs; ghJ fhg;G toq;Ffpd;wd. vdNt ,e;jtif ahd kpd; mikg;Gfs; nghUj;jg;gL tij ePq;fs; epr;rak; fUj;jpy;f; nfhs;s Ntz;Lk;.
fsQ;rpag; gLj;jy; (Storage)
Kfk; fOtjw;fhd njhl;bapd; fPNo
cs;s gFjpia rpwe;j Kiwapy; gad;gLj;jp mtrpakhd nghUl;fis Nrfhpj;J itf;fyhk; ,e;jg; gFjpapy; Jtha;fs;> rth;f;fhuk;> rk;G+ vd;gd tw;iw xOq;F gLj;jyhk;. cq;fsJ Fspay; miwapy; Closet mikf;fg;gl;b Ue;jhy; Nkw;Fwpg;gpl;l nghUl;fis me;jg; gFjpapy; ntt;NtW jl;Lf;fspy; kpf mofhf mLf;fp itf;fyhk;. rikayiw mikg;G jpl;l
kpLjy; (Kitchen Planning)
rikay; miw vt;thW mika Ntz; Lk; vd;gjw;F mbg;gilahd gUkd; msTfSk; nghJ tpjp KiwfSk; cs;sd. ve;j xU rikay; miwap Yk; mLg;G> Fsph;rhjdg; ngl;b> fOTk; njhl;b Mfpa %d;Wk; Kf;Nfhz mbg;gilapy; mikjy; Ntz;Lk;. vd;gNj kpfTk; Kf;fpakhd tpjpahFk;. rikay; miwapy; gpujhdkhdjhd ,e;j %d;W cgfuzq;fSk; mq;F gzpGhpth; vtUk; tl;lkhd row;rpg; ghijapy; ,yFthf miraf; $bajhf mikf;fg;gl Ntz;Lk;. mj;Jld; cgfuzq;fSf;fpilapy; 30” ,ilntsp mtrpak;. Fwpg;gpl;l Xh; cgfuzj;ij rikayiwapy; xU %iyapy; itf;f Ntz;ba Njit Vw;gl;lhy;> me;j %iyf;Fk; cgfuzj;jpw;Fk; ,ilapy; Fiwe;jJ 9” ,ilntsp Njit.
ve;jtpjkhd kPsj; jpUj;jy; Ntiy fis Muk;gpg;gjw;Fk; rhpahd tifapy; jpl;lkply; mtrpak;. etPd khw;wq;f Sf;F Vw;wjhd Gjpa vz;zq;fis ed;F gad;gLj;jpdhy; ePq;fs; thOk; ,y;yj;ijg; GJg;nghypTilajhf khw;w KbAk;. mj;Jld; cq;fs; ,y;yj;ij tpw;gjw;F KbT nra;Ak;NghJ ePq;fs; vLj;j Kaw;rp;f;F Vw;g cq;fsJ ,Ug;gplj;jpd; re;ijg; ngWkhdKk; mjpfhpf;Fk;.
Fspay; miw kWrPuikg;G
...
70k; gf;fj; njhlHr;rp...

Page 118
- 72 -
• Loans
• Mortgages
• Insurance Claims
• Traffic Ticket
• Auto/Life Insurance
- fld; - mlkhdf;fld; - fhg;GWjp
• Scholarship Plan (RESP)
• Real Estate Related
• Credit Counselling
• Accounting
• Tax Services

Plan (RESP) Related selling
s
;GWjp
jha;tPL • [dtup 2008

Page 119
jha;tPL • [dtup 2008
Ignoring furnace maintenance can be a serious risk to your family. fNdba fLk; Fsph; Muk;gpj;J tpl;lJ. Ngz];rhy; (Furnace) Vw;glf;$ba tw;iw tpsf;FtJ ,f; fl;Liuapd; gpujhd Nehf;fkhf cs;sJ.
fhrpy; (Gas)my;yJ xapypy; (Oil) ,aq;Fk; ntg;gkhf;fpia guhkhpf;fhJ tply; my;yJ mit jdJ KO tpidj;jpwdpy; (Top efficiency ,aq;fh jpUj;jy; Njf MNuhf;fpa (health Hazard)ghjpg;ig cq;fs; KOf; FOk; gj;Jf;Fk; Vw;gLj;jyhk;.
Ngz]; khj;jpuky;y. Gasy;; Ntiy nra;Ak; ePh; ntg;gkhf;fp (water heater), Fire place $l ghhpa tpisTfis Vw;gLj;jyhk; rhpahf Ngzg;ghltpbd;.
guhkhpg;G vd;gJ vd;d?
guhkhpg;G vd;gJ xU rpy ,lq;fspy; gpy;uiu khw;Wjy; J}R jl;Ljy;> Ngzrpd; mUfpy; ,Uf;Fk; nghUl; fis mfw;Wjy; vd;gjy;y.
,ijtpl ,J NgzRld; rk;ge;jg;gl;l igg; (duct) Gif Nghf;fp> Fire place vd;gtw;iw cs;slf;fpajhFk;.
ntg;gkhf;fpia guhkupf;fhky; tpl;l
ghupa tpisTfis Vw;gLj;Jk;
,e;j NgzRf;Fs; vd;d eilngWfpd;wJ?
,e;j NgzRf;Fs; Gask; tspAk; (Air) rhpahd fyitapy; G+uz vhpTf;F cl;gly; Ntz;Lk;.
miuFiwahf vhpag;gl;lhy; ,J car- bon monoxide vd;w er;Rj;jd;ik tha;e;j thAit cw;gj;jp nra;ayhk;. ,e;j miu Fiwthd vhptpw;F frpT (leak) jilg;gly; (Blockage) vd;gd fhuzkhf mikayhk;.
cq;fs; vy;NyhUf;Fk; njhpAk; %ba fuh[;f;Fs; fhiu ];uhl;by; tpl;L
ePz;l Ne vd;d tpi
,f;fl;Li Carbon m njd;gjhF
Carbon mo (fhpakpy vd;why;
1) epwkw;w
2) cly fhTk; j jd;ik n
,e;j th Vw;gLk; m
1) jiyt 2) Fkl;ly 3) jiyR 4) tpiut Palpitation
kf;fs; t
,e;j mwp tPl;il t gLf;iff;F

;gkhf;fpia guhkupf;fhky; tpl;lhy; ghupa tpisTfis Vw;gLj;Jk;
- 73 -
; vd;d
pAk; (Air) vhpTf;F
,J car- j;jd;ik ra;ayhk;. pw;F frpT e) vd;gd
k; %ba y; tpl;L
ePz;l Neuk; fuh[;f;Fs; ,Ue;jhy; vd;d tpisT vd;gJ.
,f;fl;Liuapd; Nehf;fk; tPl;bw;Fs; Carbon monoxideI vg;gb jtph;g;g njd;gjhFk;.
Carbon monoxide (fhpakpy (nkhNdh) thA vd;why; vd;d?
1) epwkw;w er;Rj;jd;ikahf thA.
2) clypd; ,uj;jj;jpy; xf;rprid fhTk; jd;ikia Fiwj;JtpLk; jd;ik nfhz;lJ.
,e;j thAtpdhy; clypy; Vw;gLk; mwpFwpfs; vd;d?
1) jiytyp (headache) 2) Fkl;ly; (Nausea) 3) jiyRw;wy; (Dizziness) 4) tpiuthd ,jaj Jbg;G (Heart Palpitation) vd;gdthFk;.
kf;fs; tpLk; gpio vd;d?
,e;j mwpFwpfis Flu vd epidj;J tPl;il tpl;L ntspNa Nghfhky; gLf;iff;F NghtjhFk;.
uQ;rd; FkNuirah
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
xt;nthU tUlKk; tl mnkhpf;fh tpy; 1500 kuzq;fSk;> 10>000f;Fk; Nkw;gl;l kf;fSf;F itj;jpa cjtp Ak; ,e;j thAtpdhy; Vw;gLfpd;wd.
vg;NghJ gpur;ridfs; cUthFk;?
ed;whf milf;fg;gl;l tPl;by; J}a tsp rhpahd vhpjYf;F (Proper Combustion)f;F fpilf;fhjpUg;gJ gpur; rpidf;Fhpa tplakhFk;.
•
Furnance roomf;Fs; Ntiy jsj;ij (work shop)I cUthf;Fjy;.
•
Ngz]; &ik Rthpdhy;> fjT fspdhy; milj;jy;. ,J Nghd;w nraw;ghLfspdhy; fhw;W Xl;lj;ij kl;Lg;gLj;jp KOikailahj ntg;g khf;Fjiy cUthf;fp mjdhy; Co thAit cUthf;Fjy;.

Page 120
- 74 -
∂[o√! ÷Õ> √¶∫ÔÁ·© √V ̇ ÂV∫Ô^ Ô‚¶VB\VÔ ÷k ̇ÔÁ·›>V[ ∂Áw¬Ô okı|D....
613.
Weddings • Portfolio • Modeling

613.290.5773 www.iDigitEyes.com
Weddings • Portfolio • Modeling • Executive • Parties • Glamour
jha;tPL • [dtup 2008

Page 121
jha;tPL • [dtup 2008
GJtPL thq;Fgtu;fs; ftdj;jpw;F J.D.Power & Associate Ma;Tnra;J gpd;tUk; tPLfl;Lk; fl;bl epWtdq; fis mtutu; jpwikapd; mbg;gilapy; tupirg;gLj;jpAs;sdu;:
• GJtPL thq;Fgtu;fs; ftdj;j
Trubirte Communities
•
Mattamy Homes
•
Brookfield Homes
•
Arista Homes
•
Great Gulf Homes
•
Green Park Homes
•
Starlane Homes
•
Acorn Homes
•
Monarch Homes
•
Paradise Homes and
•
Heathwood Homes
,e;j tupirapy; Vwj;jho 28 fl;bl epWtdq;fis (Builders) tupirg;gLj;jp As;sdu;. Nkyjpf tptuq;fis jdpow- er.com ,izaj;jsj;jpy; ghu;itapl yhk;.
J.D.Power epWtdkhdJ fle;j 8 tUlq;;fshf ,e;j Ma;it epfo;j;jp tUfpd;wdu;. ,e;j epWtdj;jpdu; cau; njhlu;khbf; fl;bl epWtdj;jpdiuAk; rpwpa fl;bl epWtdq;fisAk; jkJ Ma;tpy; Nru;j;Jf; nfhs;tjpy;iy. ,jpy; Mr;rupak; vd;dntd;why; ,tu;fs; Ma;
A-Z SOLUTIONS
To Every Human Problem, There is only
A - Z
∂ÁTM›m¬zD y ̇° \M>M[ ŒÀÿkVÚ ∏ ́flEÁTM¬zD ÷ÈzkVTM ŒÚ y ̇ok cı|. ŒÚ zÁ¶l[ ˇμ c∫Ô^ ∂ÁTM›m© ∏ ́flEÁTMÔ”¬zD y ̇° ̨‚| ̨[≈m.
"" ®TMm ÿ√uo≈VÚ¬z kw∫Ô©√¶V]ÚÕ> ÿ√[ƒ[ c>s›ÿ>VÁÔ 22,000n ÷ ́ı| kV ́∫Ôπ_ ÿ√uÆ›>Õ>TM ̇''
- ∏ ́√È Á ¿∫Ô^ 59 kBÁ>› >VıΩs‚œ ̇Ô·V? ÿ√[ƒ–¬z› >z]BVÔÈVD. T‚Ω_ ÷Ú∫Ô^ ÿ√[ƒ[ o>ΩkÚD.
¿∫Ô^ 65kB]uz¬ zÁ≈Õ>k ́V? CPP Disability ÿ√[ƒ–¬z› >z]BVÔÈVD
¿∫Ô^ Ô¶M_ Jμ ̨s‚œ ̇Ô·V? *”k>uÔVTM kaÔ^ ®Dt¶D cı|. 15 kÚ¶ ∂–√kD ∂Áw•∫Ô^ ÿ¤BV 416.431.0707
√È ±uƬÔ¬ÔVTM k∫zo≈V›m WÁÈÁ\Ô^ (Bankruptcies) ∏ ́A ÁÔBVı¶ ÿ√V[TMD√ÈD
∂–√kD - ∂Áw•∫Ô^
416.431.0707
nry;th nry;tj;Jiu
- tPL tpw;gid Kftu; -
tpy; njupTnra;ag;gl;ltu;fshy; %d;wpy; xU gq;FtPLfNs nuhnwhd;Nuh ngUk; ghfj;jpy; fl;lg;gl;Ls;sJ. kpFjp %d;wpy; ,uz;L gFjp tPLfSk; Ma;tpy; Gwf;fzpf;fg;gl;ltu;fshy; fl;lg;gl;lJ. ,e;j Gwf;fzpf;fg;gl;l fl;bl epWtdq; fspy; rpyu; njupT nra;ag;gl;ltu;fis tpl kpfTk; ed;whf fl;Lgtu;fshff;$l ,Uf;fyhk;. Mifapdhy; ,e;j Ma;T xU fUj;Jf; fzpg;Ng jtpu> ,ij mbg;gilahf itj;J tPL thq;Fgtu; fs; jkJ Kbitj; jPu;khdpf;fj; Njitapy;iy vd;gijAk; typAWj;j tpUk;GfpNwd;.
kw;Wk; GJtPL thq;Fjy; vd;gJ ek; ktu;f;F xU GJikahd mDgtk;. rpyu; GJtPL thq;Ftjhy; jkf;F ve;jtpjkhd gpur;rpidfSk; thuhJ vd vz;zp> ahUila MNyhridfisAk; ngwhJ thq;Ffpwhu;fs; vd mwpe;J ehd; kpfTk; ftiyg;gLfpNwd;.
gyu; GJtPL thq;Fk;NghJ (Agreement of purchase sale) xg;ge;jg; gj;jpuj; ijf;$l jkJ rl;lj;juzpaplk; fhz; gpj;J mjd; cs;slf;fj;ij Muhahky; tpLfpwhu;fs;. ,J kpfTk; xU ghuJ}u khd tpisTfis Vw;gLj;Jk; vd;gJ vdJ mgpg;gpuhak;. Mifapdhy; xU rl;lj;juzpaplk; ,e;j gj;jpuj;ijf; fhl;b MNyhrid ngwTk;.
rpyu;> GJtPL thq;Fk;NghJ tPLtpw;gid Kftu;;fis mZfp MNyhrid Nfl;g jpy;iy. Vnddpy;> mtu;fs; jtwhd xU mgpg;gpuhak; xd;iw itj;jpUf;fp whu;fs;. mjhtJ> gioa tpLfs;thq; fj;jhd; (Re sale homes) tPL tpw;gidg;
gpujpepjpfs jtW. ePq xU Kft nry;Yjy ehl;by; e nra;tjhd As;s x (mj;Jiwa
gLjy; ed GJtPL t khf ftd rpytw;iw
•
vq;F t Kf;fpa tpw;gid tPL fl Fk;. M Sjy; K ,lk; v wJ v

- 75 - PL thq;Fgtu;fs; ftdj;jpw;F
; %d;wpy; h ngUk; kpFjp ; Ma;tpy; ;lg;gl;lJ. epWtdq; ;ltu;fis shff;$l ;j Ma;T u> ,ij hq;Fgtu; ;khdpf;fj; ypAWj;j
;gJ ek; mDgtk;. jkf;F huhJ vd fisAk; mwpe;J ;.
greement gj;jpuj; k; fhz; uhahky; ghuJ}u ; vd;gJ hy; xU ;jpuj;ijf;
tpw;gid d Nfl;g jtwhd j;jpUf;fp Lfs;thq; pw;gidg;
gpujpepjpfs; Njit vd;W. Mdhy;> mJ
Kf;fpakhd tplakhFk;. jtW. ePq;fs; ey;y mDgtk; tha;e;j xU Kftiu cq;fSld; mioj;Jr;
• nry;Yjy; xU ey;y tplakhFk;. ,e;j ehl;by; ePq;fs; ngupa KjyPLfs; vJ nra;tjhdhYk; cq;fSf;F ek;gpf;if As;s xU mDgtk; tha;e;jtUld; (mj;Jiwapy;) njhlu;Gnfhz;L nray;
gLjy; ed;W. GJtPL thq;Fk;NghJ kpfTk; Kf;fpa khf ftdpf;fg;gl Ntz;ba tplaq;fs; rpytw;iw ,q;F Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd;.
•
fl;bl tiuglj;ijAk; (Floor plan) mjd; gupkhzj;ijAk; mwpe;Jnfhs; Sjy; Kf;fpakhFk;. rpy Floor plans cq;fSf;F cq;fs; Njitf;F> kw;Wk; kPs; tpw;gidf;F cfe;jjhf ,Uf; fhJ. rpy rkaq;fspy; ePq;fs; me;j tPl;ilj; jpUg;gp tpw;gjw;F fiur;ry;
glyhk;.
•
Mortgage – Builder jUk; tq;fpj; jfty;fs; rpy rkaq;fspy; kpfr; rpwe;jjhf ,Uf;fhJ. Mifahy;> mij NtW ,lq;fspy; tprhupj;J vq;F tPL fl;lg;glg; NghfpwJ vd;gJ
nra;aTk;. Kf;fpak;. (Location) rpy rkaq;fspy; tpw;gid epiyak; xU ,lkhfTk;>
• tPL fl;Lkplk; xU ,lkhfTk; ,Uf; Fk;. Mifahy; mij mwpe;J nfhs; Sjy; Kf;fpak;. mj;Jld; tPL fl;Lk; ,lk; vg;gb> mq;F vd;d tug;Nghfp wJ vd;gij mwpe;J nfhs;Sjy;
tPl;bw;Fj; Njitahd up grading nra;Ak;NghJ kpfTk; ftdkhf ,Uf; fTk;. rpy tplaq;fs; ePq;fs; fl;lha khf Builder %ykhf nra;a Ntz;Lk;. rpytw;iw ePq;fs; Ngha; rpy tUlq;f Sf;Fg; gpd;Gk; nra;Jnfhs;syhk;.
A-Z SOLUTIONS
blem, There is only one easy solutions
°
y ̇ok cı|. D y ̇° ̨‚| ̨[≈m.
√¶V]ÚÕ> ÿ√[ƒ[
Ôπ_ ÿ√uÆ›>Õ>TM ̇''
- ∏ ́√È Ák›]B ̇ >VıΩs‚œ ̇Ô·V?
∫Ô^ ÿ√[ƒ[ o>ΩkÚD.
√[ƒ–¬z› >z]BVÔÈVD.
kaÔ^ ®Dt¶D cı|. BV 416.431.0707
≈V›m WÁÈÁ\Ô^
Real Estate √V[TMD√ÈD
kD - ∂Áw•∫Ô^
Ô‚Ω¶fl ÿƒV›m¬Ô^
• Buying or Selling
• Mortgage arrangement 31.0707
• Free Consultation
• Free Market Evaluation
Insurance ÔV©AÆ]
• Life Insurance
• Wills and Estate
• RESP
• Mortgage Protection

Page 122
- 76 -

jha;tPL • [dtup 2008

Page 123
jha;tPL • [dtup 2008
MAl;fhg;GWjp epWtdq;fs; xUtUf;F kuzk;; Vw;gl;lTld; fhg;GWjpf;fhd njhifia jUthh;fsh? my;yJ MAl; fhg;GWjp epWtdk; Bankrupt Mfptpl; lhy; vd;d nra;tJ? my;yJ rpwpa fhg;GWjp epWtdq;fs; fhzhky; Ngha; tpl;lhy; vd;d nra;a KbAk;? ,g;gbg; gl;l gytpjkhd Nfs;tpfs; kf;fsp ilNa ,Uf;fpd;wJ. ,d;Dk; rpyh; ,g;g bg;gl;l mr;rj;jhy; fhg;GWjp nra;tjw;F Kd;tUtjpy;iy.
MAl;fhg;GWjp epWtdq;fs; midj;ij Ak; ghJfhg;gjw;fhfTk; fhg;GWjp nra;Js;s kf;fis ghjpf;fg;glhky; ghJfhg;gjw;fhfTk; COMPCORP my;yJ ASSURISvd miof;fg;gLk; epWtdk; ,Uf;fpd;wJ. ,e;j epWtdk; COMP- CORP vd Kd;G miof;fg;gl;lJ. jw; NghJ ASSURIS vd miof;fg;gLfpd; wJ. COMPCORP- Canadian Life And Health Insurance Compensation Corpora- tion. mjhtJ ePq;fs; fhg;GWjp ngWk; epWtdk; xU COMPCORP my;yJ ASSURIS mq;fj;Jt epWtdkhf ,Ue; jhy;> cq;fs; fhg;GWjpj; jpl;lk; ghJfhg; ghdJ. fhg;GWjp epWtdk; Bankrupt Mfpg; Nghdhy; my;yJ %btpl;L fhzhky; Ngha;tpl;lhy; COMPCORP my;yJ ASSURIS epWtdk; cq;fs; fhg;GWjpj; njhiff;F nghWg;ghf ,Ug;ghh;fs;.
oƒt©A¶[ ÌΩB W ́Õ> ́ g•‚ ÔV©AÆ] (Universal Life Insurance)
• ÷›]‚¶D g•‚ÔVÈD kÁ ́ ¿Ω¬zD
• \V>VÕ>¬ Ô‚¶D ®©o√VmD ∂]Ôˆ¬ÔVm
• 10, 15 ∂_Èm 20 kÚ¶∫Ô^ \‚|o\ √D ÿƒK›> okı|D
• ∂>[ ∏[A Ô‚ΩB √›Á> *·© ÿ√≈ xΩ•D
Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM ÷_ÈV> ÔV©AÆ] c∫Ô^ kB>VTM ÿ√uo≈VÚ¬z Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM ÷[§ ÔV©AÆ] ÿƒFm ÿÔV^· xΩ•D. okÆ WÆkTM∫Ô·V_ W ́VÔˆÔ© √‚¶k ̇Ô”D ÷ÁÕm ÿÔV^·ÈVD.
zwÕÁ>Ôπ[ cB ̇ Ô_s¬ÔVTM oƒt©A› ]‚¶D
(RESP)
ÔTMΩB ∂ ́ETMV_ kw∫Ô©√|D 20 - 40 ƒ>T> \VMB›m¶[ ®\m WÆkTM›>V_ 15 ƒ>T> ƒKÁÔB•D ∂]Ô\VÔ kw∫Ô©√|D. ∂›m¶[ 500 ÿ¶VÈ ̇ Canada Learning Bond ∂ ́ETMV_ kw∫Ô©√| ̨[≈m.
ÔV©AÆ] ƒD√Õ>\VTM ∂ÁTM›m goÈVƒÁTMÔÁ·•D >zÕ> s·¬Ô›m¶[ ÿ√uƬ ÿÔV^· ÿ>V¶ ̇A ÿÔV^”∫Ô^.
koBV]√ ̇Ô”¬ÔVTM ÔV©AÆ] tÔ¬ zÁ≈Õ> ÿƒÈs_.
rpwPjud; Jiuuh[h
- MAl; fhg;GWjp Kftu; -
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
ÔV©AÆ] xÔk ̇ (Licensed Insurance Broker) 416.918.9771
759 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407
•ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ] • ~‚|¬Ô¶[ ÔV©AÆ] • Ák›]
MAl;fhg;GWjp
MAl;fhg;GWjp $200,000 tiuAk; Nrkpg; Gj; jpl;lq;fs; $60,000 tiuAk; ,th;fs; ghJfhg;ghh;fs;. vdNt fhg;GWjp ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ cq;fs; fhg;GWjp epW tdk; ASSURIS my;yJ COMPCORP ,y; mq;fj;jtuh vd;gij mtjhdpf;f Ntz;Lk;. mz;ikf;fhyq;fspy; Vuhs khd epWtdq;fs; MAl;fhg;GWjp tpw;g idapy; ÿƒÈs_...
mÁ ́ ́V¤V
8.9771
53 x:407
V©AÆ] • Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM ÷_ÈV> ÔV©A≈] • RRSP • RESP
ÿÔV^· VD.
500
- 77 -
k; Nrkpg; ; ,th;fs; p ngw;Wf; ;GWjp epW MPCORP tjhdpf;f y; Vuhs jp tpw;g epWtdq; COMP-
mwpe;J py; fhg;G ; vy;Nyh mDkjpg; k;. ,J d;uhwpNah e;j mD s; rhujp ) Nghd;W
Dkjpg;gj; q;fSf;F
xUKiw GJg;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. mj;J ld; fhg;GWjp Kfth;fs; ,e;j mDkjpg; gj;jpuj;ijg; ngWtjw;F Kd;dh; LLQP vdg;gLk; xU ghPl;irapy; rpj;jpaile; jpUg;ghh;fs;. (LLQP- LIFE LICENCE QUALIFICATION PROGRAM) mjd; gpd;G xt;nthU tUlKk; xU Fwpg;gpl;l Neuk; fhg;GWjpj; Jiwapy; juKah;j;J tjw;fhf fy;tp fw;f Ntz;Lk;. ,J CE CREDITS vdf; $wg;gLk;. fhg;GWjp Kfth; xUthplk; fhg;GWjp ngw;Wf; nfhs;
tjw;F Kd;G mthplk; rhpahd fhg;GWjp mDkjpg;gj;jpuk; ,Uf;fpwjh vd;gij Nfl;gjpy; jtwpy;iy. fhuzk; fhg;GWjp mDkjpg;gj;jpuk; ,y;yhky; fhg;GWjp toq;f KbahJ.
fhg;GWjp Kfth;fisAk; thbf;ifah sh;fisAk; ghJfhg;gjw;fhf xU fhg;GW jpj; jpl;lKk; cs;sJ. mjhtJ fhg;GWjp Kfth;fs; ,e;j fhg;GWjp ,y;yhky; fhg;GWjp tpw;gid nra;a KbahJ. ,e;j jpl;lj;ij (Error & Omissions Liability Insurance) vd miog;ghh;fs;.
vdNt ,e;jf; fhg;GWjpj; jpl;lk; xU fhg;GWjp Kfth; VjhtJ jg;G nra;J my;yJ jtW nra;jjhy; Vw;gLk; ghjpg;GfspypUe;J ghJfhf;Fk;. mjhtJ xUtUf;F fhg;GWjp epWtdk; fhg;GWjp Kfth; tpl;l jtwpdhy; gzk; nfhLf;f Kbahj fl;lj;jpy; ,e;j (Error & Omissions) jpl;lk; 2 kpy;ypad; nlhyh; tiu ghJfhg;Gj; jUk;. vdNt fhg;GWjp ngWk; NghJ fhg;GWjp mDkjpg; gj;jpuk; cs;s xUthplk; ,Ue;J fhg;GWjp nra;tJld; me;j Kfthplk; mjw;fhd mDkjpg; gj;jpuk; rhpahf ,Uf;fpd;wjh vd;gij ghpNrhjpj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
fhg;GWjpj; jpl;lk; vd;gJ fhg;GWjp epWtdj;jpw;Fk; cq;fSf;Fk; cs;s xU xg;ge;jkhFk;. ,e;j xg;ge;jkhdJ ePq;fs; xU Fwpg;gpl;l gzj;ij (Premium) khjhe;jk; my;yJ tUlhe;jk; nrYj;j Ntz;Lk;. mjw;F gjpyhf fhg;GWjp epWtdk; cq;fSf;F kuzk; Vw;gl;l Tld; ePq;fs; gyd; ngWgtuhf Fwpg; gpl;ltUf;F fhg;GWjpapd; njhifia toq;Fthh;fs;. cq;fs; FLk;gj;jt Uf;F (Beneficiary) fpilf;Fk; fhg;GW jpg; gzj;jpw;F murthp vJTk; nrYj;j Ntz;bajpy;iy (Tax Free). mj;Jld; fld; fhuh;fSf;F jpUg;gpf; nfhLf;f Ntz;b aJk; ,y;iy. mjhtJ ,we;jthpd; fld; ml;ilfs;> tq;fpf; fld;fs; Nghd;wit fhg;GWjpg; gzk; fpilj;jthplk; ,Ue;J mwtpl KbahJ. Insurance death benefits are tax free and creditor – proof.

Page 124
- 78 -
vkJ rKjhaj;jpy; jkJ NjitfSf;F Vw;wthW tPLfis thq;FtJk; tpw;gJ Tk; xU rhjhuz epfo;Tfshfptpl;ld. Mdhy; thq;fpa tPl;il vq;fspy; vj;j id Ngh; xOq;fhfg; guhkhpf;fpd;Nwhk;?. xU tPl;ilg; guhkhpg;gJ vd;why; $l;L jy; Jilj;jy; kl;LNk my;y. fdlh itg; nghWj;jtiu ehd;F fhyq;fSf; Fk; Vw;wthW tPl;ilg; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;. fhyk; jtwhJ tPl;ilg; ghpNrhjpj;J mjw;Nfw;wthW tPl;ilg;guh khpg;gJ cq;fsJ kpfg;nghpa KjyPl; ilg; ghJfhf;Fk; xU ey;y nray; - KiwahFk;. mj;Jld; tPl;il tpw;Fk; nghOJ ey;y tpiyf;Fk; tpw;fyhk;. fhy ml;ltizg;gb xt;nthU fhyj; jpw;Fkhd guhkhpg;igr; nra;tjdhy; nghJthf Vw;gLk; my;yJ mjpf nryT kpf;f gOJfis mit Vw;gLk; Kd;Ng jLf;fyhk;. Njit Vw;gbd; gOjile;j gFjpfs; vd ePq;fs; fUJk; gFjp fisg; glnkLj;J mtw;iw chpath; fsplk;fhl;b mtw;wpw;Fhpa jpUj;j Ntiy fisr; nra;ayhk;.
,f;fl;Liuapd; %yk; 1. cq;fsJ kpfg;nghpa KjyPl;ilg; ghJfhg;gJ vg;gb! 2. ePq;fs; thOk; tPl;il vt;thW ghJfhg;ghfTk; RfhjhukhdjhfTk; NgZtJ! vd;gtw;iw ePq;fs; mwpe;J nfhs;syhk;.
fhyq;fSf;F Vw;w tPl;Lg; guhkhpg;G
ngUk;ghyhd tPl;Lg;guhkhpg;ghdJ fhyq;fSf;F Vw;wthW nra;ag;gLfpd; wJ. ,iyAjph; fhyg;gFjpapy; Fsph; fhyg;gFjpf;F cq;fs; tPl;ilj; jahh; gz;zyhk;. Fsph; fhyg;gFjpahdJ tPl;ilg; ngUk; jhf;fj;jpw;F cs;shf; Fk; xU fhyg;gFjpahFk; vdNt Fsph; fhyg;gFjpapy; fl;lhakhf Kiwahd guhkhpg;igr; nra;jy; Ntz;Lk;;. mjh tJ tPl;bd; gFjpfisg; ghpNrhjpj;J VNjDk; gpiofs; fhzg;gbd; mtw;iw cldbahfj; jpUj;Jjy; Ntz;L;k;. ,s Ntdpw; fhyg;gFjpapy; Fsph; fhyj;jpy; Vw;gl;l gOJfisj; jpUj;JtNjhL ntg;g fhyj;jpw;F tPl;ilj; jahh; gz;Zjy; Ntz;Lk;. Nfhil fhyj;jpy; tPl;bd; cs; ntspg;;gFjpfis guhkhpg;gNjhL tPl;bd; GifNghf;fp $iufisg; ghpNrhjpj;jy; Ntz;Lk;.
ehd;F fhyq;fSf;Fk; Vw;wthW tPl;ilg; guhkhpj;jy;
jud; ul;zk; - tPl;Lg; gupNrhjfu;; -
washroo ngUk;ghyhd tPl;Lg;guhkhpg;ghdJ fhyj; jpw;Ff; fhyk; nra;jhYk; rpy guhkhpg;
khjKk Gf;fis mbf;fb nra;jy; Ntz;Lk;. mitahtd:
Fwpg;G: 6| fl;lhakh nghUj;Jj
•
•
cq;fs Fsph;fhyg;
jhy; t vy;yhk vd;gij gFjpahdJ tPl;ilg;
Lk;.
• ngUk; jhf;fj;jpw;F
cs;shf;Fk;
xU fhyg;gFjpahFk;
vdNt
Fsph; fhyg;gFjpapy;
fl;lhakhf
Kiwahdguhkhpg;ig
nra;jy; Ntz;Lk;;.
tPl;bd; gFjpfisg;
ghpNrhjpj;J VNjDk;
gpiofs; fhzg;gbd;
mtw;iw
cldbahfj;
jpUj;Jjy; Ntz;L;k;.
gbf;fl dth v Ntz;L
,dp x tPl;Lg;guhk fisg; gh
,i
•
vhpA+l;b %l;Lk; thA v xU Ki xU t Njh;r;rpn gOJ g
•
furnace jpwe;J nra;jy
•
vhpA+l;b fpd;wjh wjh vd wpapd; Rj;jg;gL
Fwpg;G: N Kjypy; e
•
ntg;g% air filte ghpNrhj Vw;gbd
•
mRj;jf khd fshd ijg; G tilator)> ,Ukhj cs;> ntspg;gFjpfSf;fhd fhw;Nwhl;
jy; Nt lg; gFjpfs; gdp Fg;igfshy;
• jilg;gl;Ls;sdth vd;gijg; ghh;j;J mtw;iw mfw;wp tpLjy; Ntz;Lk;.
•
Gas fur tplTk;.
•
Electric Range hood filters fis xt;nthU
mOf;F khjKk; ghpNrhjpg;gJld; Rj;jg;gLj;j
Rj;jg;gL Tk; Ntz;Lk;.
•
•
vhpA+l;b cq;fs; tPl;by; fhzg;gLk; Ground
fg;gl;l fault circuit interrupters (,J XU
Ak;. F tifahd Plug MFk;. nghJthf
fis % Frpdp> fuh[>; tPl;bd; ntspg;gFjpfs;>
fhw;Wf
]Ú©]BVTM ÷_ÈD; xøÁ\
Thavaraj Logasundaram Sales Representative
thavarajl@yahoo.ca Cell: 416 277 1453

d;F fhyq;fSf;Fk; Vw;wthW
tPl;ilg; guhkhpj;jy;
57k; gf;fk; ghu;f;f...
]Ú©]BVTM ÷_ÈD; xøÁ\BVTM ƒÕo>V≠D
asundaram
453
jha;tPL • [dtup 2008
J fhyj; guhkhpg; Ntz;Lk;.
fhw;Nwhl; gfshy; g; ghh;j;J z;Lk;. xt;nthU ;jg;gLj;j
; Ground J XU ghJthf ;gFjpfs;>
washroomfspy; fhzg;gLk;.) xt;nthU
fis vacuum clearner ,dhy; Rj;jg; khjKk; ghpNrhjpj;jy; Ntz;Lk;.
gLj;jTk;.
• Fwpg;G: 6| ,w;Fs; ePh; gLk; ,lq;fspy; fl;lhakhf GFCI Plug fisg; nghUj;Jjy; ghJfhg;ghdjhFk;.
•
Nfhil fhyj;jpy; ntg;gj;ij GFj; Jk; rhjdk; (Heat recovery ventilator) %lg;gl;L ,Ug;gpd; mjd; cl;gFjp tbfl;b vd;gtw;iw Rj;jg;gLj;j Ntz;Lk;. mj;Jld; vhpA+l;bapypUe;J cq;fs; tPl;by; rpW gps;isfs; ,Ue;
fopT ePuhtp ntwpNaWk; gpsh];bf; jhy; tPl;by; cs;s Electrical outlets
Fohiag; ghpNrhjpf;f. (,J HRV vy;yhk; ghJfhg;ghdjhf cs;sdth
,d; mbg;ghfj;jpypUe;J ntspNaWk;).
Pl;ilg;
vd;gij mbf;fb ghpNrhjpj;jy; Ntz;
•
Jhf;fpr; nry;yf;$ba fjT fs;> skylight vd;gtw;iw ,Wf;fkhf %b tpLf.
•
ntspg;gFjpAs;s Fsp&l;bapd; gFjp furnace humidifier damper ,idj;
apid %b tpLf. jpwe;J humidifier ,idj; Jg;guT nra;jy; Ntz;Lk;
•
•
tPl;ilr; Rw;wpAs;s jiug;gFjpahdJ mj;jpthuj;jpy; ,Ue;J ntspg;gFjp vhpA+l;bapd; tprpwpapd; ehlh mir
Nehf;fp rhpthf cs;sjh vd;gij fpd;wjh my;yJ rj;jk; Vw;gLj;Jfpd;
rhpghh;f;f. ,jdhy; tPl;bd; epyf;fPo; wjh vdg; ghpNrhjpf;f Ntz;Lk;. tprp-
miwADs; ePh; nry;tijj;jLf;f wpapd; blades ,Ys;s mOf;Ffis
yhk;. Rj;jg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.
•
Fwpg;G: Nkhl;lUf;fhd kpd;dpizg;ig Kjypy; epWj;j Ntz;Lk;.
•
ntspNa ePl;bf;nfhz;bUf;Fk; $iug; gFjpapy; ,izf;fg;gl;bUf;Fk; ePh; tbfhy;> $iug;gFjp ,Ys;s Fg;ig fisr; Rj;jg;gLj;j Ntz;Lk;. $iu apypUe;J tope;NjhLk; ePh; ntspNaWk; ntg;g%l;Lk; fhyg;gFjpapy; furnace
Foha;fs; rhpahf cs;sdth vdg; air filter ,id xt;nthU khjKk;
ghh;j;jy; Ntz;Lk;. ghpNrhjpj;J Rj;jg;gLj;JtJld; Njit Vw;gbd; mjid khw;wyhk;.
•
•
GifNghf;fpahdJ (chimney) gwitf spd;$L Nghd;wtw;wpdhy; jilg;gl;Ls; mRj;jf; fhw;iw ntspNaw;wp Rj;j
sjh vd;gijg; ghh;j;jy; Ntz;Lk;. khd fhw;iw cs;thq;Fk; gFjp fshd (ventilation system) ntg;gj;
•
ijg; GFj;Jk; rhjdk; (recovery ven- tilator)> tbfl;b(filters) vd;gtw;iw ,Ukhjj;jpw;f xU Kiw ghpNrhjpj; jy; Ntz;Lk;.
•
ntspapy; ghtpf;Fk; ePh; gha;r;Rk; Foha; fspYs;s ePiu mfw;wp mtw;iw %lg;gl;l ,lj;jpy; itf;fTk;.
•
tPl;bd; ntspg;gFjpapYs;s ePh; gha;r; Rk; Foha;fSf;fhd thy;tpid %b
Gas furnace pilot light ,idg; Nghl;L tplTk;.
tpLf.
•
•
ntspg;gFjpapYs;s jsghlq;fis
Electric baseboard heaters ,ypUe;J mOf;Ffis vacuum cleaner ,dhy; Rj;jg;gLj;jTk;.
ghJfhg;ghd ,lq;fspy; itf;fTk;. Njhl;lg;gFjpiaAk; rpwpa kuq;fis Ak; Fsph;fhyj;jpw;F Vw;wthW jahh;g;; gLj;Jf.
•
vhpA+l;bapypUe;J ntspg;gLk; R+lhf; fg;gl;l fhw;W miwfisr; nrd;wil Ak;. Fsph;fhw;W kPs;top Jthuq;
Fsph;fhyk;:
fis %Lk; fk;gpj;jLg;Gfis mfw;wp
•
fhw;Wf;Foha;fspd; (duct)cs; gFjp
vhpA+l;bapd; tbfl;bapid xt;nthU
HomeLife/Future Realty Inc.
Brokerage
Independently Owned and Operated, REALTOR ® 262 Markham Road, Scarborugh Ontario, M1J 3C5 Tel: 416.264.0101 Fax: 416.261.1519

Page 125
jha;tPL • [dtup 2008
www.inayam.ne
ÔÁÈ swV¬Ô^ ®øflE WÔμ°Ô^ aÏflƒ∫Ô Œ[Æ̶_Ô^ ]ÚswV¬Ô^ ÿÔVı¶V‚¶∫Ô^ ¶TM, ÂV¶Ô, ÷Áƒ swV¬Ô^ z|D√ WÔμ°Ô^ \ ́fl ƒ¶∫z WÔμ°Ô^ ®mkVTMVKD,
÷ÁBD
.net
JÈ\VÔ›
inayam.net
÷_ ÿ>ˆB©√|›m∫Ô^.
√]° ÿƒFmÿÔV^k>[ JÈD
c∫Ô”¬z ∂–ÌÈ\VTM ÷¶D, ÔVÈD, o ́∫Ôπ_ ∞ÁTMB WÔμ°Ô^ ]‚¶t¶©√‚|^·TMkV
x[Ì‚ΩoB
∞ÁTMB WÔμ°Ôo·V| o√V‚ΩÔ^ cÚkVzkÁ>› >sÏ›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.
®[√Á> x[Ì‚ΩoB
c∫Ô^ WÔμ°Ô^ ]Ú©]Ô ́\VÔ ∂§ÕmÿÔVı| c∫Ô^ WÔμ°ÔÁ·
¶Õo>Æk>uz √Ùzÿ√ÆD WÏl›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.
\¬Ôπ[ ∂–ÌÈD x¬ ̨B\VTMm
xu§
c∫Ô^ ÔTM° ÷_È›Á> ∂Á¶k>uÔVTM kaÔV‚Ω
Chandrakumar Vythilingam Sales Representative Dir:416.953.1570
1008 Midland Ave. Scarborough, ON M1K 4G6, Canada www.veedu.com Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005 cvythilingam@trebnet.com
K.S.TRUCK &
A l l
S

ww.inayam.net
oB
inayam.net
÷_ mÿÔV^k>[ JÈD Ôμ°Ôo·V| o√V‚ΩÔ^
Á>› >sÏ›m¬ Ô^.
Ôμ°Ô^ ]Ú©]Ô ́\VÔ
>uz √Ùzÿ√ÆD ∂–ÌÈD x¬ ̨B\VTMm.
÷Á>¬ ÔÚ›]u ÿÔVı| cÚkV¬Ô©√‚¶ ŒÚ∫ ̨Á©A› >·o\
inayam.net
xBuE ÿƒF•∫Ô^! xu§KD ÷ÈkƒD
416
•
400
•
6406
Ô^ ÔTM° ÷_È›Á> ¶k>uÔVTM kaÔV‚Ω...
drakumar Vythilingam
Tech.Eng tive .953.1570
1008 Midland Ave. Scarborough, ON M1K 4G6, Canada www.veedu.com Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005 thilingam@trebnet.com
Tel: 416-836-1946, 416-423-5057
40 Crockford Blvd., Scarborough, ON, M1R 3C3
24 hrs Service
SAM Mobile Mechanic
K.S.TRUCK & CAR TRAILER REPAIR A l l A u t o m o t i v e R e p a i r s
Specializing in Mechanical, Body, Electrical Repairs & Wheel Spring
{‚|TM ̇ 20 kÚ¶ √luEBπ©∏_
∂–√kD
M.T.O Approved beginner driver education course provider
• Manual transmission driver training
• G1 exit course
• G2 exit cours
• Winter driving course Please contact Mala
• Advanced defensive driver Office :416 757 7444 Cell: 905 409 9099
training
• Special offers for high school students
- 79 -

Page 126
- 80 -
cq;fsplk; (ePq;fs; vLj;j) mofhd Gifg;glq;fs; ,Uf;fpd;wdth? mtw;iw ehq;fs; gpuRupf;f tpUk;GfpNwhk;. Gifg;glk; vLj;jtupd; ngaH> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;> kpd;dQ;ry;> Gifg;glk;> vLf;fg;gl;l fhl;rp my;yJ vLf;fg;gl;ltUila tpguq;fs; vd;gtw;Wld; ePq;fs; vLj;j Gifg;glj;ijAk; mDg;gpitAq;fs;. mit ,e;jg; gFjpapy; gpuRukhFk;.
,k; khj Gifg;glf; fiyQh;
uhFyd; rpwpjud;
yz;ldpy; trpf;Fk; ,tH tiufiy> gj;jpupif> fzpdp- njhopy;El;gk;> Gifg;glk; Mfpa Jiwfspy; MHtk; fhl;b tUfpwhH.
NEW CREDIT - BAD CREDIT - NO CREDIT BANKRUPT - NO PROBLEM
On Line - Credit Approvel, All kind of Credit Repairs c∫Ô^ sBV√V ́ x>‹| T‚| x>‹| g ̨BkuƬÔVTM √›o>ÁkÔ^ c¶[ Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Shan Kanapathipillai 416.890.2300
e-mail: shankana@juno.com
PROTECT YOURSELF
Product we serve:
• Accident Death Insurance •
• Disability Income Insurance
• Pet Insurance • Term Life In
We provide free training and pre Now hiring at Ocean Mortgage Include
Call today 416-321
• Real
• Bu
2100 Ellesmere R Scarborough, O Tel: 416•26 Fax: 416•26

PROTECT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES!
t we serve:
ent Death Insurance • Affordable Life Insurance • Critical Illness Insurance ility Income Insurance • Mortgage Insurance • Permanent Life Insurance surance • Term Life Insurance • Travel Insurance • No Medical Exam Insurance
ovide free training and prepare you for the certification ring at Ocean Mortgage Include: Marketing Specialist, Sales Reps.
Get the best rate online @ Call today 416-321-2300
www.insuranceocean.com
• Real Estate Law
• Business Law
2100 Ellesmere Rd., Suite 202 Scarborough, Ont. M1H3b7 Tel: 416•265•3456 Fax: 416•265•2770
∏ ́√È √_ Ák›]B WA ̇ ¶V¬¶ ̇ g]Ô√] oƒV\∑Õ> ́D
416.750.9969 2191 Warden Ave., Suite 3000, Scarborugh, ON
jha;tPL • [dtup 2008