கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கட்டியம் 2003.10-12

Page 1
@ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ Pd∆ Pd∆ Pd∆ Pd∆ Pd∆ ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... Theatre Jo
@∞π∞“ÂP‹ @∞π∞“ÂP‹ @∞π∞“ÂP‹ @∞π∞“ÂP‹ @∞π∞“ÂP‹ NP∞„i NP∞„i NP∞„i NP∞„i NP∞„i 01 01 01 01 01 ∎
06¶“ 06¶“ 06¶“ 06¶“ ¶“ 06
xg‚ÿ xg‚ÿ xg‚ÿ xg‚ÿ xg‚ÿ SP‹ SP‹ SP‹ SP‹ SP‹ ( ̊ ̃«v∞‚ ( ̊ ̃«v∞‚ ( ̊ ̃«v∞‚ ( ̊ ̃«v∞‚ ( ̊ ̃«v∞‚ , , , , , Â›Ó Â›Ó Â›Ó Â›Ó Â›Ó 2003) 2003) 2003) 2003) 2003) □ Pd‹ Pd‹ Pd‹ Pd‹ Pd‹ ¿∞v@ ̃ ¿∞v@ ̃ ¿∞v@ ̃ ¿∞v@ ̃ ¿∞v@ ̃ @Y\§ @Y\§ @Y\§ @Y\§ @Y\§ & & & & & ∏Tø ∏Tø ∏Tø ∏Tø ∏Tø TGY TGY TGY TGY TGY ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV & & & & & Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q

1 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
@ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ @ÀÂÃÓ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ uπ@ ́ Pd∆ Pd∆ Pd∆ Pd∆ Pd∆ ̊a_@ ̊a_@ ̊a_@ ̊a_@ ̊a_@ ∂¤TP‹ ∂¤TP‹ ∂¤TP‹
∂¤TP‹ ∂¤TP‹ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................
Theatre Journal of The Tamils
ÂP‹ÂP‹ÂP‹ÂP‹ÂP‹ 01i i 01 01
01 01 ∎
(P>Ÿ ∏nμ ̃„ ©ÀqÓ)
06¶“ 06¶“ 06¶“ 06¶“ ¶“ 06
g‚ÿ g‚ÿ g‚ÿ g‚ÿ g‚ÿ SP‹ SP‹ SP‹
SP‹ SP‹ ∞‚ ∞‚ ∞‚ ∞‚ ∞‚ , , , , , Â›Ó Â›Ó Â›Ó Â›Ó Â›Ó 2003) 2003) 2003) 2003) 2003) ∞v@ ̃ ∞v@ ̃ ∞v@ ̃ ∞v@ ̃ ∞v@ ̃ @Y\§ @Y\§ @Y\§ @Y\§ @Y\§ & & & & & ∏Tø ∏Tø ∏Tø ∏Tø ∏Tø ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV ̊G ̃@ÀvoV & & & & & Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q Pd‹¿∞q

Page 2
PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó
& @“}g‚ ́ PÓTM @“}g‚ ́ PÓTM @“}g‚ ́ PÓTM @“}g‚ ́ PÓTM @“}g‚ ́ PÓTM ̊k›∑
& œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa Ù§o› NPfi ̃® ́ Ù§o› NPfi ̃® ́ Ù§o› NPfi ̃® ́ Ù§o› NPfi ̃® ́ Ù§o› NPfi ̃® ́ ¿.¬ ́¢› ¿.¬ ́¢› ¿.¬ ́¢› ¿.¬ ́¢› ¿.¬ ́¢› & ©ao‚ p∫à @oπ ©ao‚ p∫à @oπ ©ao‚ p∫à @oπ ©ao‚ p∫à @oπ ©ao‚ p∫à @oπ ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY
N›. aœ⁄ N›. aœ⁄ N›. aœ⁄ N›. aœ⁄ N›. aœ⁄ ∂¤s ̃@Àqoa@÷
& ® ́¢ ƒfi ̊∫¬ ® ́¢ ƒfi ̊∫¬ ® ́¢ ƒfi ̊∫¬ ® ́¢ ƒfi ̊∫¬ ® ́¢ ƒfi ̊∫¬
SoVÃ ‚ SoVÃ ‚ SoVÃ ‚ SoVÃ ‚ SoVÃ ‚ & TqPoπ ̃@∞L ̊ TqPoπ ̃@∞L ̊ TqPoπ ̃@∞L ̊ TqPoπ ̃@∞L ̊ TqPoπ ̃@∞L ̊
‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ & ‚∞ ÿ ̊a_„ «P ‚∞ ÿ ̊a_„ «P ‚∞ ÿ ̊a_„ «P ‚∞ ÿ ̊a_„ «P ‚∞ ÿ ̊a_„ «P «›∞Ó¿∞ ́ «›∞Ó¿∞ ́ «›∞Ó¿∞ ́ «›∞Ó¿∞ ́ «›∞Ó¿∞ ́ uoaÃ∞vY
& ©“BÓ ©aÙÓ ... ©“BÓ ©aÙÓ ... ©“BÓ ©aÙÓ ... ©“BÓ ©aÙÓ ... ©“BÓ ©aÙÓ ...
¥.ÿ. P∞· ¥.ÿ. P∞· ¥.ÿ. P∞· ¥.ÿ. P∞· ¥.ÿ. P∞· & NPfiNz» ̊a_ NPfiNz» ̊a_ NPfiNz» ̊a_ NPfiNz» ̊a_ NPfiNz» ̊a_
‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ‚∞πÿ_@ ¿∞v@ T© ›LÓ
& ¿∞v@Nz» TMai ¿∞v@Nz» TMai ¿∞v@Nz» TMai ¿∞v@Nz» TMai ¿∞v@Nz» TMai
zV ©izV ©izV ©izV ©izV ©i & @∞ ́PzÍ ® ́¢& @∞ ́PzÍ ® ́¢& @∞ ́PzÍ ® ́¢& @∞ ́PzÍ ® ́¢& @∞ ́PzÍ ® ́¢& ‚a∞› ̃i ‚a∞› ̃i ‚a∞› ̃i ‚a∞› ̃i ‚a∞› ̃i „μ⁄P@q ̊∫¬@Ó
& ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷
 ̊ÓEÍ ̊ÓEÍ ̊ÓEÍ ̊ÓEÍ ̊ÓEÍ ΩY T© ›LÓ / ̊∫¬@Ó
& c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v «‚a∞. @. @}‚i «‚a∞. @. @}‚i «‚a∞. @. @}‚i «‚a∞. @. @}‚i «‚a∞. @. @}‚i @∞. ÿz ́ @∞. ÿz ́ @∞. ÿz ́ @∞. ÿz ́ @∞. ÿz ́ ∂z}Ó
& œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa œa∞›∞d ́ PÓTMa ¿∞v@gTMai
& ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ
N›. SV_ N›. SV_ N›. SV_ N›. SV_ N›. SV_ ‚is
& c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @o c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @o c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @o c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @o c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @o ̊ ̃r>g N‚fi... ̊ ̃r>g N‚fi... ̊ ̃r>g N‚fi... ̊ ̃r>g N‚fi... ̊ ̃r>g N‚fi...
∏. TYz ∏. TYz∏. TYz ∏. TYz∏. TYz & Pd‹ ̊oz ̃@∞n Pd‹ ̊oz ̃@∞n Pd‹ ̊oz ̃@∞n Pd‹ ̊oz ̃@∞n Pd‹ ̊oz ̃@∞n
¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003
¥.«j. @L ¥.«j. @L ¥.«j. @L ¥.«j. @L ¥.«j. @L

2
u÷Vv ̃@Ó
@Ó@Ó@Ó@Ó@Ó & @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í 0303030303
& œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í
Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa 0707070707
¿.¬ ́¢›∞d ¿.¬ ́¢›∞d ¿.¬ ́¢›∞d ¿.¬ ́¢›∞d ¿.¬ ́¢›∞d & ©ao‚ p∫à @oπQ>Í ©ao‚ p∫à @oπQ>Í ©ao‚ p∫à @oπQ>Í ©ao‚ p∫à @oπQ>Í ©ao‚ p∫à @oπQ>Í
¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY ¬ÂTπ∞ ́ «PvY 1515151515
N›. aœ⁄iaÍ N›. aœ⁄iaÍ N›. aœ⁄iaÍ N›. aœ⁄iaÍ N›. aœ⁄iaÍ Àqoa@÷ & ® ́¢ ƒfi ̊∫¬@Ó ® ́¢ ƒfi ̊∫¬@Ó ® ́¢ ƒfi ̊∫¬@Ó ® ́¢ ƒfi ̊∫¬@Ó ® ́¢ ƒfi ̊∫¬@Ó 2121212121
SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz 3232323232
‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞) ‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞) ‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞) ‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞) ‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞) ‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1) ‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1) ‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1) ‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1) ‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1) 4040404040
«›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ «›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ «›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ «›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ «›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ Y & ©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@ ©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@ ©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@ ©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@ ©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@ 6262626262
¥.ÿ. P∞·ÿÃø ¥.ÿ. P∞·ÿÃø ¥.ÿ. P∞·ÿÃø ¥.ÿ. P∞·ÿÃø ¥.ÿ. P∞·ÿÃø & NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r 9090909090
‚∞πÿ_@Ó ‚∞πÿ_@Ó ‚∞πÿ_@Ó ‚∞πÿ_@Ó ‚∞πÿ_@Ó © ›LÓ & ¿∞v@Nz» TMaioë¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY ¿∞v@Nz» TMaioë¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY ¿∞v@Nz» TMaioë¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY ¿∞v@Nz» TMaioë¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY ¿∞v@Nz» TMaioë¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY 106106106106106
zV ©izV ©izV ©izV ©izV ©i & @∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ @∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ @∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ @∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ @∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ 112112112112112
‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó ‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó ‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó ‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó ‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó ̊∫¬@Ó & ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ ̊Ygø ® ́P @÷ 118118118118118
 ̊ÓEÍ „©∞ ̊ÓEÍ „©∞ ̊ÓEÍ „©∞ ̊ÓEÍ „©∞ ̊ÓEÍ „©∞ ›LÓ / ̊∫¬@Ó & c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y c∆ ́¢ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y 121121121121121
«‚a∞. @. @}‚igTM÷oV «‚a∞. @. @}‚igTM÷oV «‚a∞. @. @}‚igTM÷oV «‚a∞. @. @}‚igTM÷oV «‚a∞. @. @}‚igTM÷oV
@∞. ÿz ́PÓTM @∞. ÿz ́PÓTM @∞. ÿz ́PÓTM @∞. ÿz ́PÓTM @∞. ÿz ́PÓTM
& œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ 127127127127127
ai & ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ ∂Í© P@LÓ 138138138138138
N›. SV_«@∞ N›. SV_«@∞ N›. SV_«@∞ N›. SV_«@∞ N›. SV_«@∞
& c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y
 ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz 154154154154154
∏. TYza ́iLÓ ∏. TYza ́iLÓ ∏. TYza ́iLÓ ∏. TYza ́iLÓ ∏. TYza ́iLÓ & Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@ ́iÍ Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@ ́iÍ Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@ ́iÍ Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@ ́iÍ Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@ ́iÍ
¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 ¿∞v@T∆∞ 2003 159159159159159
¥.«j. @L@a ́iL∞ ¥.«j. @L@a ́iL∞ ¥.«j. @L@a ́iL∞ ¥.«j. @L@a ́iL∞ ¥.«j. @L@a ́iL∞

Page 3
PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó PoπÃ_@Ó
@“}g‚ ́ PÓ
«Pÿà SL_@÷ P© ̃N@L ∂ uo∆g«‚∞q So}⁄P ∂Àv zÂz_@V∞@g ‚§}d ̃rÍGL. @ ¬a“@÷, «‚∞a∞Àv_@÷ ∂rÃo N›ÃY‚v ́ l“qrÍGL. SL_@» S⁄Pg TMÍÙπ ́iYP∞Í ufig ̊ovÃ∞V ́iY, ̊bTL ̃„[TY

3 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... πÃ_@ÓπÃ_@Ó πÃ_@ÓπÃ_@Ó πÃ_@Ó @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í
02.10.1911 & 06.10.2003
SL_@÷ P© ̃N@L ∂Àv ©aÙ@oV ̃ N@∞“Âfi ̃rÍGL. ∞q So}⁄P ∂Àv ©aÙ@÷, @∞π zV Ÿÿ√Y @oπ ∞@g ‚§}d ̃rÍGL. @∞πg «‚∞ ̃rY ¥n‚qÓ ©∞nG_@÷, «‚∞a∞Àv_@÷ ∂rÃoz «Pÿà SL_@oV ‚Yaoπ√Y l“qrÍGL. SL_@»Í ̊ovÃ∞VÓ „∫ ́P Tz∞P_@^Ó ÍÙπ ́iYP∞Í ufigN‚firÍGL. «Pÿà SL_@»Í ́iY, ̊bTL ̃„[TY ufiz∞L @oπzÂz_@^ ̃„ ́ P> ́P

Page 4
Sv¬“q. Sbzo@√Y @oπ@ SÃπ∞©Y «Pÿà SL_@»Í ̊ «‚∞rÍGL. uπ@©Ã©∞PY ~∆∑ Tz∞P_@÷ ‚Y«zμ «@∞}_@»Y ̊oπs u∆YTY (Diaspora) z∞[ ̊ovÃ∞V_@÷ Ùià ‚§©∞} ́iY Pd∆ @^ ̃@∞L @oπ zÂz_@ Sfi ̃rG¢. SŸN›∞Y ∂qPY ¶ÍG @oπ√Í N‚à ŸN›∞Y ∂@ ̃ @fiPπ SbTP{Y Nz»z⁄¢÷V P SoVÃ.‚ ́©¿∞P>Í ® ́¢ ‚n∫ ̊∫ ¶ÍG @oπzÂzÓ ‚n∫à Sa“v Sπ ̃rà Sπ ̃@} ©nμÓ z∞¤N© Pd∆§Í ̊a_@∞@ (
Theatre of Tz∞P_@÷ Pd‹Ÿ ~∆∑Y ¿v⁄¢÷ ¬oLz ‚Àv ∂¤«zq Sbzo@√
Sa“v∞√aÓ ∂“q ©aÙ r. ‘zÂTY’ Pd‹Ÿ ~∆∑Y ufigN‚G ́ NPt_„ ©ÍL @÷ Pd‹Ÿ ~∆∑ Pd{o› ©nμÓ Pd‹ ̃ @oπzÂz_ Sa∞©∞Ã} ̃ @oP@÷ Nz„›L ̊ ufigN‚nG¢. @Ó‚Í, TY∑g «©YPV ́iY ufiz∞L∞tÓ È‹ ́P SvÓ N‚nGL. Pd‹Ÿ ~∆∑Y ufiz © ̃@»Í u} s ́ PVÓ ›∞ ‚“‚∞À N›Yz∞ ̃„ ufiz∞L¢. S⁄Pg TMÍÙ iG⁄P Nz» ̊a_@Ó ¶Í‚«P ‘NP zÂzÓ ‚∞fl›∞ ⁄¢ ̊o∆ ̃@g‚Àv N›∞Y S{N‚∞fi÷ uovÃ∞P∞@ ̃ z∆_„Ó ¬Ãnÿ@^Ó ¿ovN‚nμ z
›_@ @∞πÓ NP∞v_r r.TM. 1 zÂTn„Ó ̊Pn„g TMÍ ufiz∞L „∫ ́¢ Tz∞ig‚¢ ∏ozÃ∞L¢. ‚Y uvY Sà ̃@_@÷ ∂rÃzn∫Y ® ́ uGs Sfig‚oP ̃ @∞}π∞Ó. NPÍ zÂz_@»Y S ́PÍo©oà ̃ @∞} ¬ N‚nG ƒg‚oL@÷ @∞π a@‹s T›Ã¿@a, ¿∞à ̃@ ©nμÓ ©a∞ÀÂà uov ̊o©gÙ@^Ó NPfi ̃ ® ́¢ uov ̊o©gÙ@^ ̃„Ó N¿fi ̃@© ÿnTM ©LiY ‚i⁄P uov ̊o©gTM u÷V uov ̊o©gTMn„Ó u÷V u uPsÓ.
Sbzo@√Y ÿn‚Ó, ® ́¢ ∂r Ù§⁄¢ N@∞÷Vπ∞Ó. Nz„›L ́ PV ́ uov ̊o©gÙ, «@∞√Y ÿn‚_@»

4
. Sbzo@√Y @oπ@÷ ‚n∫à ̊ ̃@oG ¶Í‚¢ PT ̃@ «Pÿà SL_@»Í ̊ovÃ∞V_@÷ ‚n∫ÃP∞@ ̊o©⁄¢ L. uπ@©Ã©∞PY ~∆∑Y Sbzo@ ̊ovÃ∞V_@÷ „∫ ́P ÷ ‚Y«zμ «@∞}_@»Y a@‹ ́Pg N‚μrÍGL. „ÂN‚à ⁄¢ ∆YTY (Diaspora) z∞[Ó «Pÿà SL ́iY @oπ@÷ ‚n∫à _@÷ Ùià ‚§©∞} ́iY N›ÃY‚qrÍGL. @^ ̃@∞L @oπ zÂz_@»Y ® ́¢ ¶Í‚¢ ¬PÍo©Ã∞LP∞L . SŸN›∞Y ∂qPY ¶ÍG ToLÃÂÃ∞@ ufiz∞L ® ́¢ ¶ÍG N‚à ŸN›∞Y ∂@ ̃ @fiPπ∞Ó. (S ́PÍo© „∫ ́P Tz∞P ́in„ Y Nz»z⁄¢÷V P∞ÿ·Ãø ̊z @»Í N›bT≥Ó ©¿∞P>Í ® ́¢ ‚n∫ ̊∫¬@ ̃ @Àqoa≥Ó uPz ̃ ®qÓ). ® ́¢ πzÂzÓ ‚n∫à Sa“v∞√aÓ ∂“q N›∞ng‚√Ys, ¿©¢ π ̃@} ©nμÓ z∞¤N©∞{ ©aTMY SvÓN‚nμ÷V¢. SPoL ̊a_@∞@ (
Theatre of Tamils
) zoaÃoag‚q ́i Tz∞i ̃„Ó ÷ Pd‹Ÿ ~∆∑Y ¿v⁄¢÷VL. «‚a∞. @∞. ÿz ́PÓTM ̊z @»Í
Àv ∂¤«zq Sbzo@√Y „∫gTMv ́P ̃@¢. ∞√aÓ ∂“q ©aÙ r.TM. 15∂Ó ΩnG∞“q ̃„g TMÍ Ùià d‹Ÿ ~∆∑Y ufigN‚G ́ NP∞v_râ. „ ©ÍL @÷ Pd‹Ÿ ~∆∑Y ∂Àÿ ¿v ́ià «‚∞¢, ›©∏rfiP ©aÙ nμÓ Pd‹ ̃ @oπzÂz_@»Y N›Yz∞ ̃„ N›t ́iâ. ‚aPÓ, ̃ @oP@÷ Nz„›L ̊VTY ‚azπ∞@ ̊∫Ãg‚qÓ ~∆Y G¢. @Ó‚Í, TY∑gÙ ́la∞ ∂r«Ã∞§Í ∂ ̃@_@÷ iY ufiz∞L∞tÓ È‹ ́PV ́iY ̊ ̃@oP@÷ ‚π zÂz_@»Y GL. Pd‹Ÿ ~∆∑Y ufiz∞@∞P @oP@÷. Pd‹ ̃ @oP@V∞√L. } s ́ PVÓ ›∞ ‚“‚∞Àq a@‹s@»Y S ̃@oP@^ ̃„ d„⁄P ufiz∞L¢. S⁄Pg TMÍÙπ ́iY ® ́¢ zÂzÓ, NPfi ̃® ́P∞L¢. » ̊a_@Ó ¶Í‚«P ‘NPfi’ ¶ÍG N›∞Yπ∞L¢. c∆ ́iY ̊«P fl›∞ ⁄¢ ̊o∆ ̃@g‚Àv¢. SÍoGà ̃ @∞πŸ~∆∑Y ‘NPfi’ ¶ÍG N‚∞fi÷ uovÃ∞P∞@ ̃ @fiPg‚Àq ̊Pn„ ©∞nμg N‚à @÷
Ãnÿ@^Ó ¿ovN‚nμ zfirÍGL. ∞πÓ NP∞v_r r.TM. 15∂Ó ΩnG∞“q zoa Sfi⁄P ® ́¢ ̊Pn„g TMÍ ufiz∞L NPfi ̃® ́¢ zÂTn„©∞L uGs@÷ ∞ig‚¢ ∏ozÃ∞L¢. ‚Y«zμ @∞π ©∞nG_@^ ̃„÷, ̊vs@÷, ̃@_@÷ ∂rÃzn∫Y ® ́in„Ó NPfi ̃® ́in„Ó N¿fi ̃@©∞L g‚oP ̃ @∞}π∞Ó. NPÍr∆ ̃@∞ÿà ¿∞q@»Í ∂Àv ̃ @oπ Y S ́PÍo©oà ̃ @∞} ¬Â≥Ó. SbzÂz_@»Y ÙiP∞@ SvÓ ‚oL@÷ @∞π a@‹s@»Í N›Yz∞ ̃„ ̃„ ∂À‚Àvoz. ¿∞à ̃@ ©nμÓ ©a∞ÀÂà ©ÍL @»Í ÿn‚_@»Y @∞}g‚qÓ ©gÙ@^Ó NPfi ̃ ® ́¢, ÃÀ›@∞LÓ, @P@» ∂rÃLzn∫Í ©gÙ@^ ̃„Ó N¿fi ̃@©∞L uGs Sfig‚oP ̃ @∞}¬ÂrG¢. Y ‚i⁄P uov ̊o©gTMn„Ó a‹ ́Pg‚qÓ @oπ zÂz_@»Y v ̊o©gTMn„Ó u÷V uGs, ̊bzÂz_@÷ ‚n∫à ٧Pt ̃„
@√Y ÿn‚Ó, ® ́¢ ∂rÃzn∫ov«Ã u÷V uGs aoπoà ÷Vπ∞Ó. Nz„›L ́ PV ́iY a@‹ ́Pg‚Àv @oπ zÂz_@»Í ©gÙ, «@∞√Y ÿn‚_@»Y SvÓN‚μz¢ N‚§¢Ó @zL ́iY

Page 5
N@∞÷V «z“Âà N›¤iÃ∞„Ó. ̊a ¶ÍG a@‹s@»Y @oπ√Í zÂz N‚μrÍGL. SÍoG ̃„ a@‹ ́Pg‚ N›Yz∞ ̃„@oV≥Ó Pͱ÷ N@∞ ¬[z¢Ó ‚Y«zμ ƒg‚oL © N‚nGPn@∞L ›∞Íμ@oV ̃ @∞}¬Â
@∞T§ NvYv∞ ‚„i, Pda‚afl SbzÂzÓ @∞πg«‚∞ ̃rY N›Yz ›_ÈPÓ ©nμÓ «zμ @oπ@÷ N›Yz @∞}π∞Ó. N@∞_„ ©“vπÓ, NP∞“ NP∞v ⁄¢ a@‹ ́Pg‚qrÍG¢.
«©n„∫gTMÀv ® ́¢ ‚n∫à TMÍ ®qÓ. SbzÂzÓ @∞π>à ̃ @∞πÓ N›ÃY‚Àv ¬oGo© ̃„Ó Ù§o› NP∞v Ù“q. ̊z ©oGozNÃ∞ ̊z o@ ̃N@∞“v ¬oGo©≥Ó ® ́ Tz∞Pg Ù÷»@oV ¬Íozg‚¢ ¥ @Àqoa@»Y PÓTMa∞Í ® ́oP ̃ o@ ̃ ¬ÍNLq ̃@g‚Àq÷VL.)
PÓTMa∞Í „qÓ‚Ó ‚π @oπ@o ® ́i∑fi⁄¢ NPfi ̃® ́in„ z⁄P „ ̊ovÃ∞V©∞L @“}g‚ PÓTMa∞Í ufiz∞ ̃rL∞ . ̊PoL TMÍzfi©∞μ & @∞π>à @∞π ̃ @oπ pÀÙ a PÓTMa∞L „qÓ‚«© ̊bzÂz ́o ̊_È@§ ̃@g‚Àv¢.
&¿z @∞π>à @∞π ̃ @oπpÀÙ a So} ́¢ ̃ N@∞“q, ̊PÍ ...πÓ PÓTMa∞Í ufiz∞ ̃rL∞ .
«©n„∫ ́P SfiPÍo©@»Í ‚ «‚∞¢, PÓTMa∞Í ̊z @»Í ‚_@ (‚∞ ̃@ SbTP‹ ∂z}g ‚„i√Y „∫gÙ).
c. rfie}¤Ã ¶Í‚z 1920 N›ÃY‚∞ÀÂY ¬ ̃rÃg ‚_@∞n∫ a@‹ ́iÃz . fi ̃©fl ̊fi“«vY ̊ ̊¢«z TMÍL ‘@π∞À«› ́ia©∞@’ z rfie}¤Ã 1930@»Y NP∞“ ‘©fl ̃N@∞Â’√Y ¶[i≥÷V∞ . P∞Ó Sbzo@ ©aÙ Sfi⁄P¢ „∫ ́¢Ó ‚is ̊a∏ ufiz∞ ̃rà @oπ ́¢oG√Y ¬[ ̊_È@∞aÓ P⁄¢, NPfi ̃® ́¢ „ N@∞“q zfiziY N‚fiÓ‚_@∞n∫

5 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
“Âà N›¤iÃ∞„Ó. ̊a∏ ufiz∞ ̃@Ó, ui§ © ̃@÷, Nz„›LÓ s@»Y @oπ√Í zÂz_@÷ ‚𠂧©∞}_@»Y ©∞nGÓ L. SÍoG ̃„ a@‹ ́Pg‚qÓ NPfi ̃® ́¢ «©n„∫ ́P ‚Y«zμ @oV≥Ó Pͱ÷ N@∞“Âfig‚oP ̃ @∞}π∞Ó. Pd∆@Ó ‚Y«zμ ƒg‚oL ©∞nG_@^vÍ S⁄a@‹s a@‹ ́Pg L ›∞Íμ@oV ̃ @∞}¬ÂrG¢. NvYv∞ ‚„i, Pda‚afl ‚„i, ozo@g ‚„i ∂rÃzn∫Y @∞πg«‚∞ ̃rY N›Yz∞ ̃r∆⁄PL. Sg‚„i@»Y @ ¿∞v@ μÓ «zμ @oπ@÷ N›Yz∞ ̃„vÍ i@‹⁄PoP S_„ ƒgTMÀq ̃ N@∞_„ ©“vπÓ, NP∞“ov ©“vπÓ ‚„i@»Y NPfi ̃ ® ́¢ a@‹ ́Pg‚qrÍG¢.
gTMÀv ® ́¢ ‚n∫à TMÍLfl, ® ́oPg Ù§⁄¢ N@∞÷V uPz ̃ zÂzÓ @∞π>à ̃ @∞πÓ, ¿œL @∞π>à ̃ @∞πÓ ∂rÃzn∫Y v ¬oGo© ̃„Ó Ù§o› @“}g‚ PÓTMa∞Í ̊z @^ ̃„Ó q. ̊z ©oGozNÃ∞À ¶[Pg‚qÓ S ̃„∫gTMY ® ́oP N@∞“v ¬oGo©≥Ó ® ́¢ ̊za∞Y N‚nG ̊_È@∞a¬Ó „∫ ́P ÷»@oV ¬Íozg‚¢ ¥nÙovÃP∞@ ̊o©≥Ó. (TMÍzfiÓ Sfi Y PÓTMa∞Í ® ́oP ̃ o@ ̃N@∞“v ¬oGo© „∫ ́P Tz∞P_@÷ @g‚Àq÷VL.) Í „qÓ‚Ó ‚π @oπ@oV≥Ó a@‹ ́ià „qÓ‚Ó. ‚∞oz ̃ ¢ NPfi ̃® ́in„ z⁄P „qÓ‚©. S ̃„qÓ‚ ́iÍ ¬ ̃ré∞L ©∞L @“}g‚ PÓTMa∞Í ̊z @÷, ® ́in„ Û ̊_È@∞a ́oP
∞ . ̊PoL TMÍzfi©∞μ NP∞„ ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. à @∞π ̃ @oπ pÀÙ a@‹s@÷ ¿ovN‚nG «‚∞¢ , Ù§o› „qÓ‚«© ̊bzÂz ́oPŸ ›§Ã∞@ ̃ o@Ã∞^Ó „qÓ‚©∞@ g‚Àv¢. π>à @∞π ̃ @oπpÀÙ a@‹s@»Y, ¿œL ̊a_«@∞q PÍoL N@∞“q, ̊PÍ ...πÓ SbzÂz ́in„ Ùià ̊_È@∞a ́oP ́ fiz∞ ̃rL∞ . ∫ ́P SfiPÍo©@»Í ‚π‚§©∞}_@oV ¿∞Ó Tz∞i ̃„Ó TMa∞Í ̊z @»Í ‚_@»go‚ ¿∞Ó Ù§⁄¢N@∞÷V ¬Â≥Ó. bTP‹ ∂z}g ‚„i√Y PÓTMa∞Í ¶[i≥÷V PÍ zaπ∞nμ ̃
e}¤Ã ¶Í‚z 1920@»Y ›i , ‚aP¿∞ÀÂé∞ ̃@g‚Àv ÂY ¬ ̃rÃg ‚_@∞n∫Ãz . P∞¬Ó ‚aPÓ ‚√Íμ ̊PoL . fi ̃©fl ̊fi“«vY ̊z @^vÍ So}⁄¢ N›ÃY‚Àvz . L ‘@π∞À«› ́ia©∞@’ zÂzÓ N‚nG¢. ¤Ã 1930@»Y NP∞“ov ©“vπ NPfi ̃® ́¢@oVg ‚n∫ Â’√Y ¶[i≥÷V∞ . P∞Ó TMG⁄P ©∞zÀv©∞L ifiN¿Y«z∑√Y aÙ Sfi⁄P¢ „∫ ́¢Ó ‚is N›¤¢÷V∞ . Sz 1950@»Y Pd∆@ ∞ ̃rà @oπ ́¢oG√Y ̊tzπa∞@ Sfi⁄¢ Ù§o› „[Tn„ ∞aÓ P⁄¢, NPfi ̃® ́¢ „∫ ́P ̊∫¬@ ́oP Nz„›LPV ́in„ fiziY N‚fiÓ‚_@∞n∫L∞ . Ù§o› ̃ „qÓ‚Ó, rfie}¤Ã

Page 6
NP∞v Ù ¶Í‚¢ NPfi ̃® ́¢ N‚μzPn„Ó z∞¤g‚∞@ ̊o©⁄ ¶[i≥÷V ∂_rπ, Pd‹ ̃ @Àq SPoL ̊∫à SÃtÓ. ¶L«z P «‚flÃo© ̃„ ̊ ̃„[Tn„ ̃ r ̊o©⁄ifi ̃rG¢ ¶Íμ @fiPπ∞Ó.
@∞π>à ©nμ© TMÍ @∞π>à ‚„ ¿z@∞π>à @∞π©∞rà SÍμ ® @“}g‚ PÓTMa∞Í ̊z @^ ̃„ T§z∞@g ‚is N›¤z¢ ¿∞Ó @ PoπÿG⁄P ̊k›∑Ã∞@ ̊o©≥Ó.
¿.¬ ́¢›∞d, œa∞›∞d «‚∞ÍG Tz∞P ́in„÷ N›Yπ ¬n‚ÀvL ufiz∞L¢. Sbzo©gÙ @“}g NP∞v ÙN@∞“q N›ÃY‚Àq z⁄ P ́NPq ́¢Ÿ N›ÃY‚qÓ iÀv ́oP ¿ @fii SÍμÓ N›ÃY‚ÀqzfirG∞ . @oπQÍ, ©ao‚ ́ «PqPY ¶ÍG a@ «@∞}_@»Y ̊B@π∞Ó.
&©ao‚ «©ÀÂo©g‚q ́i, (El ) ¿œL «Poz ̃„ u§Ã ‚“v©∞@ ©∞ &©ao‚ SÍoGà zV Ÿÿ«Ã∞q ¿.¬ ́¢›∞d ̊z @÷ ‚n∫Ã& T ∏ ́Pg‚q ́¢rG∞ . ̊PÍ ...πÓ ̊ «‚∞rG¢ ¶Í‚P∞„Ó. S ̃®noG @ So} ́¢g ‚∞ ̃„Ó«‚∞¢ „nGŸ›∞ ‚vTYoπ.
&¿.¬ ́¢›∞d ̊z »Í @“«}∞Àv ́i∑fi⁄¢, ̊za¢ Ã∞⁄X§@ / zGÀq ̊B„¬oGÃ∞@ P>©>P @»Í N›ÃY‚∞q ¶Í‚ ToVs@oV ̃ N@∞“«v ̊B@ PÓTMa∞Í uGs ¶Í‚¢ ©ao‚Ÿ N› ̊z @V∞Y @fiPg‚Àv¢. S_„ © ¬ ̃ré. ̊Ó©aÙ @∞g‚∞nGg‚Àv¢ z∞‹rG¢. S⁄a@‹s ̃„Ó ® ́¢g Pd‹Ÿ ›...@Ó ® ́¢g ‚ÀvoG ̃„ @“}g‚ PÓTMa∞>Í N›[o©oà Sbzo@ Tz∞P_@^ ̃„g Ù÷»Ã∞ ¶Í‚¢ ̊za¢ ©oGs «¿a ́iY ¿∞ N›¤iÃ∞@ ̊o©rG¢. PÓTMa∞Í N›¤≥Ó ̊k›∑.

6
¶Í‚¢ NPfi ̃® ́¢ ̊∫Ãg‚qz«P∞vÍ∫, ̊_È@∞aÓ „Ó z∞¤g‚∞@ ̊o©⁄P¢. rfie}¤Ã ‚π ~∆Y@»Y ∂_rπ, Pd‹ ̃ @Àqoa@oV NP∞„ ́¢ Nz»√qÓ «‚∞¢ ∫à SÃtÓ. ¶L«z PÓTMa∞Í „qÓ‚Ó ® ́¢ ̃ @oπoà © ̃„ ̊ ̃„[Tn„ ̃ rov ́P ̊_È@∞a«© ̊Âg‚ovÃ∞@
 ̃rG¢ ¶Íμ @fiPπ∞Ó. à ©nμ© TMÍ @∞π>à ‚„i@»Y ® ́¢ N‚nG ̊_È@∞a ́oP Tv à @∞π©∞rà SÍμ ® ́¢ N‚n∫fi ̃„Ó ̊_È@∞a ́in„Ó PÓTMa∞Í ̊z @^ ̃„Ó N¿fi_rà NP∞v Ù“q. SPoL ‚is N›¤z¢ ¿∞Ó @“}g‚ PÓTMa∞± ̃„Ÿ N›t ́¢Ó ̊k›∑Ã∞@ ̊o©≥Ó. ›∞d, œa∞›∞d «‚∞ÍGz @÷ ¿œL ̊a_rY, ©aÙ ‚n∫à n„÷ N›Yπ ¬n‚ÀvL . SPÍ ToVz∞@Ÿ ® ́¢g‚ÀvoG . Sbzo©gÙ @“}g‚ PÓTMa∞Í ̊z @«V∞q NP∞v ⁄¢ @∞“q N›ÃY‚Àq z⁄P¢/ zfirG¢. Ù§o› ̃ ra∞© ́oP ́ Ÿ N›ÃY‚qÓ iÀv ́oP ¿.¬ ́¢›∞d P©¢ @Ls@»Y ƒÍG∞@ ̃ Ó N›ÃY‚ÀqzfirG∞ . ¿œL ̊a_rY N›ÃY‚v TfiÓÙÓ ƒfi ©ao‚ ́ «PqPY ¶ÍG a@‹Tn„Ÿ N›YtÓ«‚∞¢, ̊PoL Sfi
Y ̊B@π∞Ó. «©ÀÂo©g‚q ́i, (Elite) ̊PÍ ̊Âg‚ovg ‚“Ù@oV S∆⁄¢, z ̃„ u§Ã ‚“v©∞@ ©∞nμPY.
SÍoGà zV Ÿÿ«Ã∞q, So} ́PY ›∞d ̊z @÷ ‚n∫Ã& T©§›L_@»Y ƒÍG∞@ ̊z ® ́oPŸ ¢rG∞ . ̊PÍ ...πÓ ̊PÍ ›∞aÓ, z∞›oL ¶Yπ∞Ó S∆⁄¢ Í‚P∞„Ó. S ̃®noG @“}g‚ PÓTMa∞Í N›ÃY@«V∞q ¿∞Ó ‚∞ ̃„Ó«‚∞¢ „nGŸ›∞Àq@^ ̃@∞L ∂P∞a_@÷ Sfig‚P∞@g . ¢›∞d ̊z »Í ̊aÿÃY @fi ́¢aoπ ¶ÍG Àv ́i∑fi⁄¢, ̊za¢ a@‹s@÷ ̊oL ́oP≥Ó ‚∞ ̃„Ó zGÀq ̊B„¬oGÃ∞@ SPoL ̃ @fiP SÃtÓ. ƒfi a@‹TY, @»Í N›ÃY‚∞q ¶Í‚¢, ̊⁄a@‹z∞Y ¥n‚qÓ ‚Y«zμ oV ̃ N@∞“«v ̊B@ «z“q©. ¿.¬ ́¢›∞d, @“}g‚ uGs ¶Í‚¢ ©ao‚Ÿ N›[o©g‚q ́¢z¢ ¶Íμ ¿.¬ ́¢›∞d Y @fiPg‚Àv¢. S_„ ©aÙ @∞g‚∞nGg‚qrG¢ ¶Í‚¢P∞Í Ó©aÙ @∞g‚∞nGg‚Àv¢. ̊¢ Ù§o› ›Ó‚⁄P PÓTMa∞L∞@ SÍμ . S⁄a@‹s ̃„Ó ® ́¢g‚ÀvoG ̃„Ó NP∞v Ù“q. SPn„ ́ @Ó ® ́¢g ‚ÀvoG ̃„ ¿Í∫ N›t ́P ̃ @vo©g‚Àq÷V¢. PÓTMa∞>Í N›[o©oà ›Ó‚⁄PÍ ̊z @»vÓ @∞}¬Â≥Ó. z∞P_@^ ̃„g Ù÷»Ã∞@ @“}g‚ PÓTMa∞Í ̊o©⁄ifi⁄P∞ za¢ ©oGs «¿a ́iY ¿∞Ó aoLs‚q ́i ̃ N@∞÷V «z“Âà ̊o©rG¢. PÓTMa∞Í ©ao‚g «‚∞nμz«P ¿∞Ó ̊zfi ̃„Ÿ k›∑.

Page 7
̊k›∑ ̊k›∑ ̊k›∑ ̊k›∑ ̊k›∑
œa∞›∞d ́ PÓTM Ù§o› NPfi ̃ ‚a
S⁄P ́ PoπgTMY @Àqoa @“}g‚ ́PÓTMa∞Í ¶[ioz ́¢÷ ¿∞_@÷ @“}g‚ ́PÓTMa∞«L∞q P@zY@÷P∞Í, S⁄P ̃ „∫gÙg „∫gÙgÙ ́P@ ́oP ¥nN@L«z ‚ ̊z«a∞q «‚ÿà «‚∞¢Ó ∂“q ̊“o©√Y ©oG⁄P
N@∞“Âfi⁄ifi ̃@π∞Ó. ∂L∞Y ¶_ ® ́¢ ̃@oπQ
¶ÍG @oπzÂz ́«P∞q ©ÀqÓP∞Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í
iNaV‚i ̊Ó©Í «@∞√Y aoLz∞@
NP∞vfiÓ«‚∞¢ ̊ ̃@oG√Ío© ifi.¿.¬ ́¢›∞d
›v_„ ́PÍo©oà ̊ov⁄¢ ̊ ̊z @÷ ¶[iÃ
o@TÀqTqz¢ «¿ rG¢. ̊o @Àqoa. @“}g‚
PÍo©oÃ≥Ó «¿ ́ioÃ≥Ó PÓTMa∞Í P©¢
JÀqziYP∞Í ¶_@÷ @zLÓ N›Í ∏Û§oPoà ̃
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞ÍP∞Í Ù§ „∫g«‚q ƒÍ∫Y
ufiz∞ ̃rÃz . ̊z ∂i√Y ƒ ¶[i≥÷V∞ .
Sfi⁄Pz . ∂L∞Y ̊zfiovà « ̊ ̃„∫g«‚q ̊ ̃„∫g«‚q ̊ ̃„∫g«‚q ̊ ̃„∫g«‚q ̊ ̃„∫g«‚q «¿ ́i≥vÍ Sfi⁄P¢ ¶Í‚oP ́ NP SbTP{Í SbTP{Í SbTP{Í SbTP{Í SbTP{Í ∂z}g ∂z}g ∂z}g
∂z}g ∂z}g ¥Í ̊z «P∞Y N‚∞Ó©π∞Àv ́oP ‚„i√Y ‚„i√Y ‚„i√Y ‚„i√Y ‚„i√Y N‚∞Ó©π∞ÀvÓ «@∞√Y ›v_„›∞a∞ ̊Ÿÿvg‚Àq÷V¢. ̊Ÿÿvg‚Àq÷V¢. ̊Ÿÿvg‚Àq÷V¢. ̊Ÿÿvg‚Àq÷V¢. ̊Ÿÿvg‚Àq÷V¢. ©ÀqÓ Sfi⁄P¢, «‚∞¢©∞L zfi© ̊ ̃„∫g«‚ÀÂY @∞BÓ P@zY@oV ̃ N@∞“q, Ù§o› NPfi® ́¢ ©ao‚g Ù§⁄¢ N@∞÷^Ó z∞¤go‚ S ̃@Àqoa PfirG¢.
z⁄P∞a∞? NPfi ̃® ́¢ iNaV‚i Sfig‚P∞Y @oπ«¿ ́ioà ̃ N@∞“ ̊i@ zfi©∞L ́oP cÀvπ∞Ó ¶ÍG @ Sfi ̃@π∞Ó. ̊z Tz›∞√Ã∞@s N@∞“q N›¤≥Ó ̊zfiovà Tz N@∞q ́ifi ̃„Ó ¶Íμ ¿Ó‚π∞Ó. S

7 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
k›∑k›∑k›∑k›∑k›∑
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞>Í Ù§o› NPfi ̃® ́¢g ‚aÓ‚oa
¿.¬ ́¢›∞d
 ́ PoπgTMY @Àqoa ¶[¢zPn„ 1982&z∞ ̃rY ifi. PÓTMa∞Í ¶[ioz ́¢÷V „∫gÙP∞Í ∂P∞a©∞@ Sfi ̃rG¢. “}g‚ ́PÓTMa∞«L∞q ‚π¬oG «‚ÿë‚∞¢ rov ́P P∞Í, S⁄P ̃ „∫gÙg Ù ́P@ ́itÓ Sfi ̃rG¢. S⁄P ̃ ́P@ ́oP ¥nN@L«z ‚∞ ́¢Ó ̊Yπ¢ ¥n@L«z ¿∞_@÷ «‚ÿà «‚∞¢Ó ∂“q@oV ÛaVs ̃„ ̊±©∞> ́¢ @“q ⁄ifi ̃@π∞Ó. ∂L∞Y ¶_@÷ ̊ ̃@oG@÷ ¶Yπ∞Ó NPfi ̃® ́¢ zÂz ́«P∞q ©ÀqÓP∞Í Sfi⁄P¢. V‚i ̊Ó©Í «@∞√Y@»Y NPfi ̃® ́¢ ƒfi ›v_@∞@ ́ «‚∞¢ ̊ ̃@oG√Ío© z›i√Ío© SznG∞Y ̊¢ NzμÓ Ío©oà ̊ov⁄¢ ̊nÙP©∞L TEÃ_@÷ ‚πznoG ̃ qz¢ «¿ rG¢. ̊oPŸ ›§g‚q ́i ̊PÍ TMa©∞“v ́ ≥Ó «¿ ́ioÃ≥Ó @∞g‚∞n∫ ̃N@∞÷rG TMa ̃oQoà YP∞Í ¶_@÷ @zLÓ N›ÍG¢. ›∞d ́ PÓTMa∞ÍP∞Í Ù§o› ‚aÓ‚oa√Y zfiÓ ® ́¢ ©ao‚ Ãz . ̊z ∂i√Y ƒfi «P∞Y N‚∞Ó©π∞Àv ̃ @oπQa∞@ . ∂L∞Y ̊zfiovà «P∞Y N‚∞Ó©π∞ÀvÓ ¶bzVs @oπ Í Sfi⁄P¢ ¶Í‚oP ́ NP§⁄¢N@∞÷zPn„ z{zo@@÷ SYoπ. «P∞Y N‚∞Ó©π∞Àv ́oP Tq ́¢ NPfi ̃® ́¢ ̃„ z⁄P∞ ? «P∞Y ÀvÓ «@∞√Y ›v_„›∞a∞©YNzμÓ N‚∞[¢«‚∞ ̃„ ̃ @oπÃ∞@ fi⁄P¢, «‚∞¢©∞L zfi©∞L ́oP ́ Pa∞PP∞Y NPfi ̃® ́¢ ̃„ NPfi ̃® ́¢ iNaV‚i ̊Ó©Í «@∞√oπŸ ›∞ ⁄¢ ›v_@∞@ @oπ«¿ ́ioà ̃ N@∞“q ‚π «@∞√Y@»Y ›v_@∞@ ¿v ́i ∞L ́oP cÀvπ∞Ó ¶ÍG @∞a} ́iL∞Y NPfi ̃® ́¢ ̃„ z⁄P∞a∞? Ó. ̊z Tz›∞√Ã∞@sÓ Sfi⁄P∞ . ¥§, r}μ SznoG ̃ ›¤≥Ó ̊zfiovà Tz›∞ÃÓ ÛaVs ̃„ ́P∞Í zfi©∞L ́oP ̃ ̃„Ó ¶Íμ ¿Ó‚π∞Ó. SoP ́ PTa ̊z ©⁄iaz∞iÃ∞@sÓ

Page 8
j∞πT ́oP ›Ó©⁄Pg‚Àvoz ¶Íμ ¿∞Í aoL ̃r«GÍ. ¥NL>Y yP∞Ó‚a xà N›¤≥Ó z∞≥øPÓ‚ ́oP ¿∞Í ‚∞ ́ifi ̃r«GÍ. Sg«‚∞¢ ¿œL j∞πT ́oP ̃ @oπQ @÷ N›¤≥Ó T ́oP@oV ¿∞Ó ‚∞ ̃r«G∞Ó. Sz ‚∏Ó‚∞Y @G⁄P∞Y ̊¢ uia©∞@ zfiӂŸ N›¤z∞a∞Ó. @÷oV a ́P©∞ ̃„z∞a∞Ó. ©a ́iY u÷V @∞¤@oV uiaŸN›¤z∞a∞Ó. œq@÷ ‚n∫ ¶§z¢«‚∞Y @∞“TMg‚∞a∞Ó. Sg‚ j∞πT ́oP@»Y «P ⁄P Szfi ̃„g N‚fiÓÙ@‹ Sfi⁄P¢.
Sfi⁄ifi ̃rG∞ . ̊oP ̊z P @nμ ̃N@∞“Âfi ̃rG∞ . „∆⁄oP@ «P∞EÓ Szn∫n„ ©⁄i§g‚¢, TMa› ∏@gTMa›zÓ ¥n‚qPzn@∞@ ¶“N «‚∞qz¢, «‚¤ TM ́Pz @^ ̃„g « ©⁄iaz∞PŸ N›ÃY@oVŸ N›¤z z⁄ifi ̃rG¢. ¿Ó‚ ¬ÂÃ∞P, P“ N›ÃY@oVŸ N›¤z¢ ̊zfiovà SozNÃYπ∞Ó ¿ÓTM ̃o@ ›Ó©⁄ P“`§Y ¿vg‚¢ «‚∞ÍG @∞§Ã N›∞YrG∞ @÷. S¢«‚∞ÍG @∞§Ã PÀÿ}∞... ́i PÓTMa∞±vÍ «› ⁄ z∞≥øPÓ‚Ó «‚∞ÍG @∞§Ã_@÷, j∞ aoL ̃r«GÍ. ¥NL>Y yP∞Ó‚a ‚∞ ́ifi ̃r«GÍ. Sg«‚∞¢ ¿œL T ́oP@oV ¿∞Ó ‚∞ ̃r«G∞Ó. S zfiӂŸ N›¤z∞a∞Ó. @÷oV a ́P© uiaŸN›¤z∞a∞Ó. œq@÷ ‚n∫ ¶ j∞πT ́oP@»Y «P ⁄P Szfi ̃„g j∞πT ́oP ̃@∞a @^ ̃„÷ ƒfizfi «‚∞tÓ, œa∞›∞d ́ PÓTMa∞oLg « N‚fi©ÀŒ§∑fi⁄¢ SÍNL∞fi j∞𠥧 ́ P“`§Í p¢ @ovT§ ́¢g zaπ∞Ó ¶ÍG N›¤ioÃg ‚agTML œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í ¥oaTÀqTÀq cq‚Àv «¿aÓ ̊zfiovà ©o T ́oP ̃@∞aÍ Ù§o› ¥§√Y @ovT «‚∞@TYoπÃ∞? ¶ÍμÓ «@Àv∞ ∑_@Ó @ÀÂ@÷ iL¬Ó ∑_@ ́in N@∞“qP∞Í ›∞g‚∞q. Sz Òojo «P∞»Y ©∞À ̃N@∞÷^Ó «j ©∞À ̃N@∞“q P>Ã∞@ oz ́i ©oLT√vÓ N@∞“qzaŸ N›∞Y∑ ÙGg‚Àq ¥§ ̃„g«‚∞L∞a∞Ó. ̊ Nz÷oV ̃@∞a ¥§√Y @ovT§ ́ Sfi⁄ifi ̃rG∞ . PÓTMa∞oL ̃ @“ z⁄¢TÀv∞ ! S«P∞! PÓTMa∞Í N›¤P∞ @V∞Ó. Sz ‚∞PaŸo›oà ̊ ¥∫ ¿v⁄P∞a∞Ó. ¥§√Í p¢ «‚∞À P“`§Í p¢ ¿v⁄P¢P∞Í NP§⁄ifi PÍ «P∞YToà ƒgÙ ̃N@∞“Âfi ̃ ̊i@∞§ Szfi ̃„ ›Í©∞LÓ ̊» ̃@ «z“v∞N©ÍμÓ da∞∏ ra∞©_@÷ T ̊⁄P zÀv∞a ́iY u÷V 121 ra∞ ra∞©_@÷ TM§ ́¢ ̃N@∞q ́¢ pPd ̊±@∞◊ ra∞© ́iY ‚∞i, ̊P PÓTMa∞± ̃„Ó, @s“v©∞ NPfi N@∞q ́P∞a∞Ó. ƒfida∞∏ ¶Í‚¢, ƒfi N¿Y, ̊oag‚  ̊§ÿ N@∞q ̃@«z

8
rG∞ . ̊oP ̊z PÍ P⁄oP ‚a∏a∞© ́ PÓTMa∞>vÓ “Âfi ̃rG∞ . „∆⁄oP@^ ̃„ ¥n‚qÓ @∞nμ, @μgÙ, ‚Àÿ zn∫n„ ©⁄i§g‚¢, TMa›z «zPoL√Y Sfi ̃„Ó N‚“@^ ̃„ Ó ¥n‚qPzn@∞@ ¶“N}¤ ©⁄i§ ́¢ ̃ N@∞qg‚¢, TÒi «‚¤ TM ́Pz @^ ̃„g «‚¤ ÛÀqz¢, „»›Ó @Àqz¢ «‚∞ÍG Ÿ N›ÃY@oVŸ N›¤z¢ ̊zfiovà z∆ ̃@©∞@ Sfi⁄¢ G¢. ¿Ó‚ ¬ÂÃ∞P, P“`§Y ¿vg‚¢ «‚∞ÍG ©⁄iaz∞PŸ VŸ N›¤z¢ ̊zfiovà z∆ ̃@©∞@ Sfi⁄¢ z⁄ifi ̃rG¢. π∞Ó ¿ÓTM ̃o@ ›Ó©⁄Pg‚Àv @∞§Ã_@÷. ¿Ó‚ ¬ÂÃ∞P ¿vg‚¢ «‚∞ÍG @∞§Ã ́oP≥Ó ̊z N›¤¢z⁄P∞ ¶Íμ @÷. S¢«‚∞ÍG @∞§Ã_@oV ́ Pͱovà P∞Ã∞iÃ∞L ́i PÓTMa∞±vÍ «› ⁄¢ N›¤¢z⁄ifi ̃rG∞ . jπøPÓ‚Ó, Ó «‚∞ÍG @∞§Ã_@÷, j∞πT ́oP ›Ó©⁄Pg‚Àvoz ¶Íμ ¿∞Í GÍ. ¥NL>Y yP∞Ó‚a xà N›¤≥Ó z∞≥øPÓ‚ ́oP ¿∞Í r«GÍ. Sg«‚∞¢ ¿œL j∞πT ́oP ̃ @oπQ @÷ N›¤≥Ó V ¿∞Ó ‚∞ ̃r«G∞Ó. Sz ‚∏Ó‚∞Y @G⁄P∞Y ̊¢ uia©∞@ N›¤z∞a∞Ó. @÷oV a ́P©∞ ̃„z∞a∞Ó. ©a ́iY u÷V @∞¤@oV z∞a∞Ó. œq@÷ ‚n∫ ¶§z¢«‚∞Y @∞“TMg‚∞a∞Ó. Sg‚ P@»Y «P ⁄P Szfi ̃„g N‚fiÓÙ@‹ Sfi⁄P¢. ̊⁄P ̃ @∞π ́iY P ̃@∞a @^ ̃„÷ ƒfizfi ̃N@∞fiz «‚∞ÀÂ@÷ Sfi⁄ifi ̃„Ó a∞›∞d ́ PÓTMa∞oLg «‚∞ÀÂ√Àq Nj√ ̃@ «z“qN©Íμ ∑fi⁄¢ SÍNL∞fi j∞πT ́oP ̃@∞a Ù§o› ̃„ z⁄¢, Ù§o› §Í p¢ @ovT§ ́¢g N‚∞fi÷@oV z∞_@ TfiÓÙ«z∞ ÍG N›¤ioÃg ‚agTML∞a∞Ó. zÃ∑Y u[¢N@∞“Âfi⁄P ÓTMa∞Í ¥oaTÀqTÀq, „» ́¢TÀq œqifiÓTM Òoj√Y «¿aÓ ̊zfiovà ©oLT pL∞ÀÿÃÓ©∞÷, ƒfi j∞π aÍ Ù§o› ¥§√Y @ovT§ ́ifig‚¢ ‚n∫≥Ó P∞_@÷ ̊Pn„g πÃ∞? ¶ÍμÓ «@Àv∞ @V∞Ó. PÓTMa∞Í@÷ œao›z @÷, Â@÷ iL¬Ó ∑_@ ́in„g Òoj ÙLø@∞a_@oV ¬Â ́¢ ̃ Í ›∞g‚∞q. Sz Òojoà ¬Â ́¢ ̃N@∞“q z∆ ̃@©∞@ Sz ©∞À ̃N@∞÷^Ó «j∞YL∞go‚oà ¶q ́¢ ́ «P∞»Y ∞“q P>Ã∞@ oz ́ifi ̃„Ó ƒfi «j∞ ‚∞P aŸo›@oV vÓ N@∞“qzaŸ N›∞Y∑ ̊oPg o‚√Y «‚∞Àq ̃N@∞“q ¥§ ̃„g«‚∞L∞a∞Ó. ̊⁄P zÀv∞a ́iÍ ̊i@∞§Ã∞L ƒfi @∞a ¥§√Y @ovT§ ́ifig‚oPg ‚∞ ́¢ ̃N@∞“q ̊_„ rG∞ . PÓTMa∞oL ̃ @“v¢Ó jL_@÷ S«P∞! PÓTMa∞Í ∞ ! S«P∞! PÓTMa∞Í z⁄¢TÀv∞ ! ¶Íμ ∂az∞aÓ ∞Ó. Sz ‚∞PaŸo›oà ̊fl⁄¢N@∞“q «¿«a P“`§Í «©Y ∞a∞Ó. ¥§√Í p¢ «‚∞ÀÂfi⁄P @ov ©oG⁄¢TÀv¢. Sz p¢ ¿v⁄P¢P∞Í NP§⁄ifi ̃rG¢. N‚fi©ÀŒ j∞πT ́oP ̃@∞a Toà ƒgÙ ̃N@∞“Âfi ̃rG∞ . uv«L ̊⁄P Nz÷oV ̃@∞a zfi ̃„ ›Í©∞LÓ ̊» ̃@ ¬Íz⁄P«‚∞¢, Sz PL ̃„ ›Í©∞LÓ ©ÍμÓ da∞∏ ra∞©_@÷ TÀv∞Y«‚∞¢Ó ¶ÍμÓ N›∞ÍL∞a∞Ó. ∞a ́iY u÷V 121 ra∞©_@»Y, ∂^ ̃„ ̊μ‚¢, ̊μ‚¢ TM§ ́¢ ̃N@∞q ́¢ pPdfi⁄P ra∞©©∞L N›¤Ã∞μ ̃„ ̊q ́P ra∞© ́iY ‚∞i, ̊P∞z¢ Nz÷V∞V NPfi œa∞›∞d ́ „Ó, @s“v©∞ NPfi N‚fi©ÀŒ ©⁄iaz∞i ̃„Ó TM§ ́¢ ̃ ∞Ó. ƒfida∞∏ ¶Í‚¢, ƒfiœÀq ̃„, Poπ ̃@Àq ̃„ ƒfi©a ̃@∞Y ag‚  ̊§ÿ N@∞q ̃@«z“qÓ. Ã∞Pz @÷ N©∞ ́P ́iY ∂q

Page 9
«P∞Y N‚∞Ó©π∞Àv ́i∑fi⁄¢ œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í NPfi ̃® ́¢ ̃„ ©∞∫ÃPn@∞L @∞a} ́oP ̃ @“q TMÂg‚Pn„ uPsÓ. SÍμ ¿© ̃„ ̊∫¬@©∞r√fi ̃„Ó N‚∞[¢«‚∞ ̃r∑fi⁄¢ ̊ÍoGà N‚∞[¢«‚∞ ̃„ d@sÓ ©∞μ‚ÀÂfi⁄P¢. N‚∞Ó©π∞Àv ́iY ‚∞ ozÃ∞V @÷ ‚∞ ́PoP«Ã ifiÓ‚ ́ifiÓ‚ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“q z⁄ifig‚∞ @÷. «©tÓ ̊¢ ‚∞ ozÃ∞V @÷ ‚_«@n„Ó zo@√Y SÍoGà ÿ>©∞oz ƒ ́P¢P∞Í. ∂L∞Y iNaV‚i ̊Ó©Í «@∞√∑Y ›v_@∞@ Sfi⁄P NPfi ̃® ́iY N©∞ ́P ra∞© ́iÍ © ̃@^ ̃„Ó ‚_«@nÙ Sfi⁄P¢.
ƒÍμÓ, u∆ ̃„ N¿¤, S¢ zfi› ifi©} ́iÍ«‚∞¢Ó ‚  ̊§ÿ≥Ó ̊}∞sÓ Pa«z“qÓ. Sg‚ PÓTMa∞± ̃„Ÿ ÿ ́P ¶ÍG N‚ÃfiÓ v±Ó Sfi⁄P œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í N‚∞ NPfi ̃® ́¢ ̃„ ́ ifiÓTML∞ ¶Í‚ @oπ ́PÍo© Nz»g‚qzPn„ ›⁄P g‚_@÷ «‚∞¢©∞LP∞@ SYoπ Sfi ̃„Ó NPfi ̃® ́iY ̊Pn„Ÿ › NPfi ̃® ́¢ ̃„ z⁄P∞ ¶Í«G N›∞Y
«©tÓ, ra∞© ́iÍ znÙμ ́Pπ ¶ÍμÓ N›∞YrG∞ @÷. Szfiovà ̊Ó©Í «@∞√Y ufiz∞√nμ ¶ÍμÓ ‚∞k›∞∑ ̊Ó©Í «@∞√oπ ufiz∞ Sfi ̃„Ó ƒfi @oπQoL«Ã P∞_ ›v_rY ® ́PL∞@sÓ ‚∞ ̃@ TfiÓTM ® ́¢ d@sÓ TMa‚π©∞@ Sfi⁄ifi SYπ∞P @∞π_@»Y P_@÷ Jfi ̃„ ® ́¢ ̃ @nμ ̃N@∞“q ̊a_«@nμz¢ @YÃ∞}Ó ¬P∑à ›v_„@»Y N›¤ @nμ ̃ N@∞“vz @^ ̃„Ó «zÀ «‚∞qz¢, P_@Ÿ ›_r∑@÷ ̊fl «©VP∞V ́¢vÍ N›¤Ãg‚qÓ. S Jfi ̃„Ó ƒfi ® ́¢ ̃„[ «z“qÓ ¶ ¶q ́¢ ̃N@∞÷Vπ∞Ó. œa∞›∞d ́PÓ @“}g‚ ́PÓTMa∞Í @∞π ́in„Ó ¶ÍL ©∞nGÓ z⁄ifi ̃rG¢ ¶Í‚oP
S¢sÓ «P∞Y N‚∞Ó©π∞ NPfi ̃® ́¢ ̃„ ©∞∫ÃPn@∞L @∞a} ¿© ̃„ ̊∫¬@©∞r√fi ̃„Ó N‚∞[ «‚∞ ̃„ d@sÓ ©∞μ‚ÀÂfi⁄P¢. N ‚∞ ́PoP«Ã ifiÓ‚ ́ifiÓ‚ ‚∞ ́¢ ‚∞ ozÃ∞V @÷ ‚_«@n„Ó zo@ ∂L∞Y iNaV‚i ̊Ó©Í «@∞√∑Y ra∞© ́iÍ © ̃@^ ̃„Ó ‚_«@nÙ Sfi ̊¢ N©∞ ́P ra∞© ́iÍ aπg‚ago N©∞ ́P ra∞© ́¢ © ̃@^Ó ‚∞ ́ia_ «@∞‚P∞‚_@÷, TfigÙ NzμgÙ@ ̊z @^ovà ©«L∞P ́¢z ́iY ƒ ∂“ÂY ¿v ̃„Ó ® ́¢ ̊q ́P ÿ ∂μPoπ ́PfiÓ ƒfi a@‹z∞@sÓ, PfiÓ @oPÃ∞@sÓ Sfi⁄¢ ̊z @÷ ¶ÍG∞tÓ TMn@∞π ́iY z⁄P ©∞nG_ ® ́¢Ó N‚∞[¢«‚∞ ̃„ ̊Ó› ́iY z⁄ifi ̃rG¢. ∂L∞Y «zμ z{√ PfiÓ ƒfi N‚∞[P∞@«z Sfi⁄ifi ̃r ‚q ̃o@ ̃„ ̊±gÙÓ@∞πÓ ̊¢. ¶L z∞¤go‚g ‚ovg‚∞nGt ̃„ ́ Pfi

9 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∆ ̃„ N¿¤, S¢ zfi› ́in„ ƒfi¬oG. ƒbNz∞fi œÀq ́ Í«‚∞¢Ó ‚  ̊§ÿ≥Ó, ƒfi «P_@∞≥Ó ƒfi ‚}Ó 2&1/2 Pa«z“qÓ. Sg‚ N›Yz∞ ̃„vÍ z∞‹⁄P œa∞›∞d ́ „Ÿ ÿ ́P ¶ÍG N‚ÃfiÓ Sfi⁄P¢. Sg‚ Ù@[Ó N›Yz∞ ̃„ P œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í N‚∞Ó©π∞ÀvÓ ∂qzoP TÀqTÀq ¥Í ̃„ ́ ifiÓTML∞ ¶Í‚Pn@∞L @∞a}Ó ̊zfi ̃„÷ Sfi⁄P o© Nz»g‚qzPn„g N‚∞Ó©π∞Àv ́in„ ̃ rov ́P ÷ «‚∞¢©∞LP∞@ SYoπNÃÍμÓ, iNaV‚i ̊Ó©Í ›v_@∞@ Pfi ̃® ́iY ̊Pn„Ÿ ›⁄P g‚Ó ̊i@Ó rov ̃„Ó ¶ÍμÓ ̃„ z⁄P∞ ¶Í«G N›∞Yπ ́ «P∞ÍμrG¢. Ó, ra∞© ́iÍ znÙμ ́Pπ∞YP∞Í Sz NPfi ̃® ́¢ ̃„ z⁄P∞ ∞YrG∞ @÷. Szfiovà @∞π ́iYP∞Í Ù§o›√Y ‚∞k›∞∑ ∞√Y ufiz∞√nμ ¶ÍμÓ N›∞YrG∞ @÷. ¶L«z P_@÷ J§Y Ó©Í «@∞√oπ ufiz∞ ̃rà ra∞© ́¢ jL_@÷ P_@÷ J§Y fi @oπQoL«Ã P∞_@÷ ‚∞k›∞∑ ̊Ó©± ̃„Ÿ N›¤≥Ó ́PL∞@sÓ ‚∞ ̃@ TfiÓTML∞ @÷ «‚∞tÓ. ̊⁄P ̃ @∞π@Àv ́iY Ó TMa‚π©∞@ Sfi⁄ifi ̃rG¢. ra∞©_@»Y ® ́¢g ‚fizÓ π_@»Y P_@÷ Jfi ̃„ ̃ ® ́¢ ̃ @oπQ @oV zazo∆ ́¢ ̃ ̃N@∞“q ̊a_«@nμz¢ ‚∆ ̃@©∞@ Sfi⁄ifi ̃rG¢. ra∞© ́iY ¬P∑à ›v_„@»Y N›¤z¢«‚∞π ›Ó‚⁄i ¬oG@»Y ® ́¢ ̃ “vz @^ ̃„Ó «zÀ  ̊_@zøiaÓ N@∞qg‚¢ «©∞iaÓ , P_@Ÿ ›_r∑@÷ ̊flTg‚¢ S⁄P ¬oG@÷ u“q. S¢ ¢vÍ N›¤Ãg‚qÓ. S«P«‚∞π Ù§o› ra∞© ́P∞ P_@÷ fi ® ́¢ ̃„[ «z“qÓ ¶Íμ TfiÓTM√fi ̃@ ̃ ®qÓ ¶Íμ ¿∞Ó ∞÷Vπ∞Ó. œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í @∞π ́in„Ó ¿«v› ́ PÓTMa∞Í, PÓTMa∞Í @∞π ́in„Ó Sov√Y ‚∞ ozÃ∞V @÷ © ́i√Y GÓ z⁄ifi ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó ¿∞Ó ‚∞ ̃@«z“qÓ.
Ó «P∞Y N‚∞Ó©π∞Àv ́i∑fi⁄¢ œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í ̃„ ©∞∫ÃPn@∞L @∞a} ́oP ̃ @“q TMÂg‚Pn„ uPsÓ. SÍμ ¬@©∞r√fi ̃„Ó N‚∞[¢«‚∞ ̃r∑fi⁄¢ ̊ÍoGà N‚∞[¢ @sÓ ©∞μ‚ÀÂfi⁄P¢. N‚∞Ó©π∞Àv ́iY ‚∞ ozÃ∞V @÷ à ifiÓ‚ ́ifiÓ‚ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“q z⁄ifig‚∞ @÷. «©tÓ ̊¢ V @÷ ‚_«@n„Ó zo@√Y SÍoGà ÿ>©∞oz ƒ ́P¢P∞Í. aV‚i ̊Ó©Í «@∞√∑Y ›v_@∞@ Sfi⁄P NPfi ̃® ́iY N©∞ ́P © ̃@^ ̃„Ó ‚_«@nÙ Sfi⁄P¢. ƒfi ‚∞aP ̃ ® ́¢ ¿v⁄PNPÍG∞Y P ra∞© ́iÍ aπg‚ago‚≥Ó ∂q@V©∞@ ¶q ́¢ ̃N@∞÷rG¢. ∞© ́¢ © ̃@^Ó ‚∞ ́ia_@V∞@ ©∞μrG∞ @÷. ̊z @^ovà _@÷, TfigÙ NzμgÙ@÷, ∂«z›_@÷ SPn„ Sv©» ́¢ và ©«L∞P ́¢z ́iY ƒfi ›©Í‚∞Àov ¥n‚q ́¢rG¢. ƒfi v ̃„Ó ® ́¢ ̊q ́P ÿπ ∂“q@^ ̃„ ̊z @^ ̃„ ©L PfiÓ ƒfi a@‹z∞@sÓ, ̊z @÷ «‚Ÿ∏ ̃„ uz©∞L_@oV ́ Ã∞@sÓ Sfi⁄¢ ̊z @÷ z∞‹ ̃o@√Y N‚fiÓ‚_„ zr ̃rG¢ TMn@∞π ́iY z⁄P ©∞nG_@oV oz ́¢ ̃N@∞“q ‚∞ ̃„Ó«‚∞¢, ∞[¢«‚∞ ̃„ ̊Ó› ́iY zoaÃoG ̃„ uÀ‚ÀvP∞@«z Sfi⁄¢ ¢. ∂L∞Y «zμ z{√Yoπ. ©∞oπgN‚∞[¢@÷ «›∞ oz ́ ‚∞[P∞@«z Sfi⁄ifi ̃rG¢. · ̃ra©∞@ Sfi÷...Â, · ̃ra©∞@g ̊±gÙÓ@∞πÓ ̊¢. ¶L«z N‚∞Ó©π∞Àv ́oPTv ®qPπ∞L ‚ovg‚∞nGt ̃„ ́ PfiÓ ƒfi @oπ zÂz©∞@ NPfi ̃® ́oP ̃

Page 10
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞± ̃„ ¿∞Í„ ©@Í@÷. ... ́P ©@Í a∞@z ́ PÓTMa∞Í, Sa“v∞z¢ ©@Í Tjà ́ PÓTMa∞Í, ...ÍG∞z¢ ©@Í rfie}PÓTMa∞Í, ¿∞Í@∞z¢ ©@Í ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í. Sz @^ ̃„gTMG„ Sa“q N‚“@÷. ̊z ® ́¢ ∂aÓTM ́P«‚∞¢ ̊zfiovà ©@Í@÷ ÿμz @÷. ¶L«z œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í ›∞ ́PÎ ra∞© ́iY Sfi⁄P PÍ SL ́«P∞ @oV ̃ N@∞“q @Ó› ›ÓR∞aÓ ¶Í±Ó ® ́oP ∂aÓTM ́P∞a∞Ó. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞±ovà ©∞dÃ∞ œq P“voa «›g‚∞ ̃@Ó. ÿ∫à ra∞©Ó. ̊¢ ...P∞oP@÷ Sfi⁄P SvÓ. TMG„ ̊z @÷ N›ÍoL√Y „«Ã∫ ƒnoGz∞ov ̊Ó©Í «@∞√Y NPfiTY zÿ ́¢ z⁄P∞ @÷.
@“q ̊z ® ́¢ ̃„ ©∞∫√fi ̃@ ¬ SNPYπ∞Ó œa∞›∞d ́ PÓTMa∞oL «@ÀqÓ ̊z TÀqŸN›ÍG ‚∞aÓ‚ ̊zoag ‚a‚agÙvL∞L ∏π‚ ́ ©Lg‚∞Ío© N@∞“v ƒfi @oπQa œa∞›∞d ́ PÓTMa∞± ̃„ ¿∞Í„ Sa“v∞z¢ ©@Í Tjà ́ PÓTMa∞Í ¿∞Í@∞z¢ ©@Í ¢oa›∞d ́ PÓ N‚“@÷. ̊z ® ́¢ ∂aÓTM ́P« ¶L«z œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í › SL ́«P∞ @oV ̃ N@∞“q @Ó› ›ÓR œa∞›∞d ́ PÓTMa∞±ovà ©∞dÃ∞ œ ̊¢ ...P∞oP@÷ Sfi⁄P SvÓ. TM ƒnoGz∞ov ̊Ó©Í «@∞√Y N ©ag‚ÀvoG√Y ©a©μ ̃„Ó z∞÷« TÃ∞‚∞a ́iY cq‚Àv∞ @÷. ƒfi @ © ̃@÷ TMo∆gÙ ́«P ‚Àv}Ó ̊qgÙ...À ›o© ́¢Ÿ ›∞gTMÀq ̊g«‚∞¢, @gTMŸ›∞oπ@÷ ÿz @Àqz∞ @V∞Ó. N‚∞i ...Àov@o ¢oG¬@ ́iY «› g‚¢ ̊z @÷ NP∞À iG⁄¢ ̊z @^ ̃„ u}s N S⁄P «¿a ́iY PÍ „qÓ‚ ́«P∞q ® ©∞dÃ∞ œÀq ̃„ z⁄¢ P_r Sfi⁄i P ©@ ́P∞ N›ÀÂÃ∞ ƒfiz @⁄P›∞d ›ÓR∞aÓ’ ® ́oP ∂vŸN›∞Y∑ ‚∞πrfie} «zvÓ P§ ́¢ ∂Â√ ‚i...Í«G∞ ̊Yπ¢ ‚iL∞Í«@∞. ƒfiz „ioap¢ ̊© ⁄¢ ̊ ‚∞πrfie}L∞@ ¿Â ́P a∞@z ́ «zE ́«P∞q ̊zoL ́l ̃r ́ PÍ „
 ̊z @^ovà ¬@z§oà T p“qÓ z⁄¢ a∞@z ́PÓTMa∞oL fi ̃rG∞ . uvÍ«‚∞L œa∞›∞d ́ ¶ ́PoL«‚ ¶Íμ T›∞§ ́P«‚∞¢, ¶Íμ N›∞Y∑ Sfi ̃rG∞ . ̊⁄P Nz ¿∞À@÷ N›ÍoL√Y Sfig‚∞ @÷ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í P∞_@÷ ‚k› ́i N‚¤P∞Y Jfi ̃„ ́ ifiÓTMTq«z∞Ó Nz÷oV ̃@∞a ̊z @÷ ¬g‚¢ «‚ N@∞qg‚P∞@ z∞ ̃@» ́¢, ̊PÍ‚ J ifiÓÙÓ«‚∞¢ ̊⁄P Nz÷oV P_@ ̃@∞gÙ ̊flT ́P∞a∞Ó. œa∞›∞ @⁄P›∞d «@∞√Y «PzP∞ÿ ƒfiz œ uov ©Â @Àqz¢ ‚n∫g ‚√nÿ N‚ Pͱovà „∫gÙg Ù ́P@ ́iY ¶ TM÷oV@÷ ¿∞Í„ «‚fi ̃„Ó ® ́iY PoπÿG⁄¢ z⁄PsvÍ P∞Ó «zEÓ „[TY Sfi⁄P ›∞ ́PÎ @∞a @^Ó

10
® ́¢ ̃„ ©∞∫√fi ̃@ ¬Â≥Ó ¶Í«G ¶“} ́«P∞ÍμrG¢. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞oL ƒfi ÿG⁄P @oπQa∞@ N›∞YzoP ̃ z TÀqŸN›ÍG ‚∞aÓ‚§Ã ́iÍ Pa ́oP ̃ @fi ́iY N@∞“qÓ ‚a‚agÙvL∞L ∏π‚ ́iY ›⁄«P∞›g‚ÀqTv∞P ∂a∞¤Ÿÿ
© N@∞“v ƒfi @oπQa∞@ ¶“} ́«P∞ÍμrG¢. ∞d ́ PÓTMa∞± ̃„ ¿∞Í„ ©@Í@÷. ... ́P ©@Í a∞@z ́ PÓTMa∞Í, ¢ ©@Í Tjà ́ PÓTMa∞Í, ...ÍG∞z¢ ©@Í rfie}PÓTMa∞Í, ©@Í ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í. Sz @^ ̃„gTMG„ Sa“q ̊z ® ́¢ ∂aÓTM ́P«‚∞¢ ̊zfiovà ©@Í@÷ ÿμz @÷. œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í ›∞ ́PÎ ra∞© ́iY Sfi⁄P PÍ @oV ̃ N@∞“q @Ó› ›ÓR∞aÓ ¶Í±Ó ® ́oP ∂aÓTM ́P∞a∞Ó. PÓTMa∞±ovà ©∞dÃ∞ œq P“voa «›g‚∞ ̃@Ó. ÿ∫à ra∞©Ó. oP@÷ Sfi⁄P SvÓ. TMG„ ̊z @÷ N›ÍoL√Y „«Ã∫ ov ̊Ó©Í «@∞√Y NPfiTY zÿ ́¢ z⁄P∞ @÷. ¬P∑Y G√Y ©a©μ ̃„Ó z∞÷«zoπ N›¤¢ z⁄P∞ @÷. TMG„ SfiÓÙ iY cq‚Àv∞ @÷. ƒfi @∞π@Àv ́iY ‚k›Ó ¥n‚Àq ̃ ra∞© o∆gÙ ́«P ‚Àv}Ó z⁄P∞ @V∞Ó. ›∞oπ Ûa_@»Y  ›o© ́¢Ÿ ›∞gTMÀq ̊_«@«Ã „Â≥Ó Sfi⁄P∞ @V∞Ó. , @gTMŸ›∞oπ@÷ ÿzg‚∞√fi ̃„Ó. ¶L«z ›∞ëzÀ V∞Ó. N‚∞i ...Àov@oV ̃ @[oPp¢ ¥n∫ ̃N@∞“q«‚∞¤ iY «› g‚¢ ̊z @÷ «zoπ. ̊a›∞_@Ó œi@»Y @kÿ ́ ⁄¢ ̊z @^ ̃„ u}s N@∞q ́ifi ̃rG¢. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞±Ó iY PÍ „qÓ‚ ́«P∞q ® ́¢ ̃„[oz≥Ó ̊o∆ ́¢ ̃N@∞“q Àq ̃„ z⁄¢ P_r Sfi⁄ifi ̃rG∞ . ̊g«‚∞¢ @⁄P›∞d «@∞√Y N›ÀÂÃ∞ ƒfiz @⁄P›∞d «@∞√∑Y œa∞›∞d ́ PÓTMa∞oL ‘@Ó› ® ́oP ∂vŸN›∞Y∑ Sfi ̃rG∞ . ̊iY a∞@z ́PÓTMa∞Í } «zvÓ P§ ́¢ ∂Â√fi ̃rG∞ . ̊g«‚∞¢ ̊zfi ̃„ zâ ∞ ̊Yπ¢ ‚iL∞Í«@∞. ̊g«‚∞¢ Nz÷oV ̃@∞a ›∞ j“À ioap¢ ̊© ⁄¢ ̊⁄P ̃ ® ́oPg ‚∞ ́ifi ̃rG∞ . }L∞@ ¿Â ́P a∞@z ́PÓTMa∞Í p¢ ̊ÍÙN@∞“q ̊⁄P q ̊zoL ́l ̃r ́ PÍ „ioap¢ oz ́¢ ̃N@∞“v∞a∞Ó. @^ovà ¬@z§oà T›∞§ ́¢ ̃N@∞“q N›Íμ ©μ¿∞÷ ⁄¢ a∞@z ́PÓTMa∞oL ́ ¢oG¬@ ́in„ ̊o∆ ́¢Ÿ N›Í∫ uvÍ«‚∞L œa∞›∞d ́PÓTMa∞>vÓ ̊zfiovà „[TY ‚ ¶Íμ T›∞§ ́P«‚∞¢, ̊z PÍ „qÓ‚ ́«P∞q ¬g‚¢ «‚
∑ Sfi ̃rG∞ . ̊⁄P Nz÷oV ̃@∞a ̊i@∞§ ̊z @÷ ¶ ́PoL ›ÍoL√Y Sfig‚∞ @÷ ¶Í‚oP≥Ó T›∞§ ́¢ Sfi ̃rG∞ . PÓTMa∞Í P∞_@÷ ‚k› ́in„g TMo∆ ̃@ z⁄ifig‚oP≥Ó ©o∆ fi ̃„ ́ ifiÓTMTq«z∞Ó ¶Í‚oP≥Ó N›∞Y∑√fi ̃rG∞ . ̊⁄P @∞a ̊z @÷ ¬g‚¢ «‚fi ̃„Ó ƒfi ©∞P ́in„ «z“Âà ̊§ÿ ∞@ z∞ ̃@» ́¢, ̊PÍ‚Â N›¤P∞a∞Ó. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í Ó«‚∞¢ ̊⁄P Nz÷oV ̃@∞a ̊i@∞§ a∞@z ́PÓTMa∞± ̃„ ́ ̊flT ́P∞a∞Ó. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í N›ÍoL√∑fi⁄P«‚∞¢ @∞√Y «PzP∞ÿ ƒfiz œa∞›∞d ́PÓTMa∞>vÓ ¿∞ÀÂà ́in@∞L Àqz¢ ‚n∫g ‚√nÿ N‚n∫fi ̃rG∞ ¶Íμ @“}g‚ ́PÓTMa∞Í „∫gÙg Ù ́P@ ́iY ¶[i≥÷V∞ . œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í PÍ ¿∞Í„ «‚fi ̃„Ó ® ́iY‚√nÿ ̊» ́ifi ̃rG∞ . TM÷oV@÷ z⁄PsvÍ P∞Ó «zEÓ @ÀqzoP TÀqTÀv∞a∞Ó. ® ́¢ ̃ fi⁄P ›∞ ́PÎ @∞a @^Ó zÃP∞rTÀv‚ÂÃ∞Y „[ozTÀqg

Page 11
‚∞aP T∆∞ ¿v⁄P«‚∞¢P∞Í ‚∞±@T ¶Í±Ó N‚§Ã Ùπz Ù§o›√Y ‚∞aPg TMa›_@Ó N›¤P∞a∞Ó. ̊g«‚∞¢P∞Í ›_ÈP ́«P∞q @T‚Âg‚¢ ¥n‚ÀvP∞Ó. ̊Pn„ ¬⁄i ∂©∞Ó Ò›∞§ ‚∞aPÓ ¿v ̃„©∞Ó. ̊P∞z¢ ̊⁄Pg Ò›∞§Ã∞Lz ƒfi N‚§Ã ©floà ̃ o@√Y oz ́¢ ̃N@∞“q ̊PÍ ¿∞oz ̊PÍ uv∑Y PÀ ́ P∞VdÀq @oPN›∞Yz∞a∞Ó. ‚∞±@T√vÓP∞Í Ù§o› ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ ‚∞aPÓ ‚∞vÓ @nμ ̃N@∞“v∞ .
TM§⁄¢«‚∞¤TÀv∞ @V∞Ó. SPn ¢oa›∞d ́PÓTMa∞Í, z[◊ ¬± PÓTMa∞Í, «©Y©∞ rfie} «©øi Ù§o› ∏gTMa∞à ́PÓTMa∞Í, @∞kÿÙ ‚Ÿo› ∂r«Ã∞ . ̊g«‚∞¢ @πo ∂qzPn@∞L ‘Saflà Tπ∞›Ó a∞@z ́PÓTMa∞Í Ù§o› ̃„ ̊o∆ ́¢ N›¤¢ ̊oP ̃ @nμ ∂v ́NP∞v_ ∂ ∏ ́ig‚Àq ©nμÓ ¿∞ ́«PzÍ ›§ ́iaÓ’ ¶Í±Ó SaflÃÍ zoP ̃ ¿∞Í„ ¿∞À@÷ ∂vg‚qrG¢. ¥ ∂vg‚ÀvP∞Ó. @πoz „©∞a›∞d ́ Ù§o› ̃ „[ ̃@÷ ∂qrÍGL. @πo ÿπ‚∞vY@÷ Pk›∞◊ ® ́itÓ, ∂L∞Y zv∂ ̃@∞q ® ́iY ƒ @√μ@^Ó TM ̃@g‚qrÍGL. S PLoL y©Í NPfi ̃@»Y TaÀ ̃N Sov√Y SbTP©∞@ ƒfi @√μ TM Sov√π∞L T«a∞PÓ ¬n∫ N@ Pqg‚Pn@∞@ Nz÷oV ̃@∞a @÷ S ¶Íμ N›∞YrG∞ @÷. Sg«‚∞¢ ̊¢ ƒfi u ́iÃ∞@g ‚ÃÍ‚q ́Pg‚qr NPfi ̃® ́¢ Nz„jL N‚∞[¢«‚∞ ̃ u ́i@÷ N‚∞¢TY ‚Ã}Ó N›¤ifi ¶Í‚oP≥Ó ̊PÍp¢ @Àqg‚∞q@ ¬oL⁄ifi ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó @∞ ∂aÓTM ́P ® ́¢ ƒfi ¬[ ©@∞‚∞aP ̃ ∂r√fi ̃„Ó ¶Íμ ¶“} ́ «P∞Í z⁄Pz∞ÿ a∞©›∞d uovÃ∞ , Ù¢g ‚a∏a∞© ́PÓTMa∞Í Sg‚ ‚π§vÓ @nμ} ⁄P∞ ¶ÍμÓ, ƒbNz∞fi ® ¶ÍμÓ ̊g«‚∞¢ ̊zfi ̃„ zâ ̊g«‚∞¢P∞Í Ù§o›√Y ‚∞aP ̃ « ‚∞aP ́ifiT∆∞ ¿v⁄PP∞@sÓ @“ N›∞YrG¢.
Sg‚ ‚∞aP T∆∞ ¿v⁄P«‚∞¢ Ù§o›√Y ‚∞aPg TMa›_@Ó N›¤P @T‚Âg‚¢ ¥n‚ÀvP∞Ó. ̊Pn„ ¬ ̊P∞z¢ ̊⁄Pg Ò›∞§Ã∞Lz ƒfi N@∞“q ̊PÍ ¿∞oz ̊PÍ uv∑ ‚∞±@T√vÓP∞Í Ù§o› ¬fi @nμ ̃N@∞“v∞ . ¬fi«@›¬P∑Ã∞ ¶_@^ ̃„g Ù§o›«Ã∞q NP∞v ¬iÃza∞L ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ œ ifi ̃r«G∞Ó. ∂L∞Y ̊z ‚∞aP ifi¬fi@ rfi‚∞L⁄P z∞§Ã∞ TMa ›∞ ⁄P¢P∞Í. ̊⁄P ̃ N@∞Ÿo›@o ∏z∞aøÃÓ Sfig‚oP ¶Y«π∞ ¬P∑Ã∞§vÓ @“}g‚ ́PÓTMa

11 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∞¤TÀv∞ @V∞Ó. SPn„÷ z⁄ifi⁄Pz @÷ Nz_„ÍGÓ PÓTMa∞Í, z[◊ ¬±›∞d ́PÓTMa∞Í, z[◊ ®±‚ ́ «©Y©∞ rfie} «©øi§, «›Pa∞„g‚Ó P∞›§@÷ ...Íμ«‚ , a∞à ́PÓTMa∞Í, @∞kÿÙaÓ @i «zt ́PÓTMa∞Í, u ́ia«©ß «Ã∞ . ̊g«‚∞¢ @πoz „©∞a›∞d ́PÓTMa∞Í ¥[ ¿∞À@÷ ∞L ‘Saflà Tπ∞›Ó’ ® ́oP ¶[i√fi ̃rG∞ . ̊zoa TMa∞Í Ù§o› ̃„ ̊o∆ ́¢ z⁄¢ ̊oP ƒfi¿∞÷ ® ́P∞@ ¶[PŸ oP ̃ @nμ ∂v ́NP∞v_r Sfi ̃rG∞ . SÍ±Ó Pk›∞◊§Y ‚Àq ©nμÓ ¿∞ ́«PzÍ „Â@∞q ∂rà J @»Y ‘TMa@π∞P Í±Ó SaflÃÍ zoP ̃ ® ́¢ ƒfi¿∞÷ SovNz» N@∞q ́¢ À@÷ ∂vg‚qrG¢. ¥n@L«z S_„Ó ̊¢ ¥[ ¿∞À@÷ P∞Ó. @πoz „©∞a›∞d ́ PÓTMa∞Í ¶[ià ® ́oP ́P∞Í SÍ±Ó ̃@÷ ∂qrÍGL. @πoz „©∞a›∞d ́PÓTMa∞Í ¶[ià ® ́iY @÷ Pk›∞◊ ® ́itÓ, zv∂ ̃@∞q ® ́itÓ Sfi ̃rG¢. v∂ ̃@∞q ® ́iY ƒfi @√μÓ Pk›∞◊ ® ́iY ...Íμ TM ̃@g‚qrÍGL. S«P«‚∞Y ‚q@V ́iÍ«‚∞¢ ¢§«Ã∞ Í NPfi ̃@»Y TaÀ ̃N@∞“q zfiÓ«‚∞¢ Sa“q «‚fi ̃„Ó bTP©∞@ ƒfi @√μ TM ̃@g‚qrG¢. Sa“q ‚∞ ́ia_@^ ̃„ ∞L T«a∞PÓ ¬n∫ N@∞oπÃ∞@ ¬Â⁄¢TqÓ. T‚ ́oP ́ ∞@ Nz÷oV ̃@∞a @÷ S⁄Pg‚∆ ̃@ ́oP ̃ N@∞“qz⁄P∞ @÷ YrG∞ @÷. Sg«‚∞¢ ̊¢ u ́«z@ ́oP ̊i@g‚q ́¢zPn@∞L Ã∞@g ‚ÃÍ‚q ́Pg‚qrG¢. SoPŸ N›∞YzPn„ ̃ @∞a}Ó Nz„jL N‚∞[¢«‚∞ ̃@∞@ Sfi⁄ifi ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó ̊PÍ ‚∞¢TY ‚Ã}Ó N›¤ifig‚¢ ̊PL∞Y ›∞ ́ié∞r√fi ̃rG¢ Ó ̊PÍp¢ @Àqg‚∞q@oV ̃ N@∞“q zfizPn„ ̊a›∞_@Ó ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó @∞ÀqzPn„ ́P∞Í. œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í ® ́¢ ƒfi ¬[ ©@∞‚∞aP ̃ ® ́P∞@ ©∞μzPn„ Sfi‚¢ ∂“q@÷ „Ó ¶Íμ ¶“} ́ «P∞ÍμrG¢. ¥NL>Y a∞@z ́PÓTMa∞Í, a∞©›∞d uovÃ∞ , Ù¢g‚∞ ̃@Ó ∏gTMa©fl ́PÓTMa∞Í ©nμÓ ÓTMa∞Í Sg‚ ‚π§vÓ ‚∞vY@÷ ¶[i z∞_r ‚∞aP ̃ ® ́oP ̃ ∞ ¶ÍμÓ, ƒbNz∞fi ® ́oP≥Ó P> ́P>Ã∞@ ¿v ́iz⁄P∞ g«‚∞¢ ̊zfi ̃„ zâ ¬g‚ ́oP⁄¢ ̃„÷ Sfi ̃„Ó ¶ÍμÓ P∞Í Ù§o›√Y ‚∞aP ̃ «@∞√Y @ÀÂÃP∞@sÓ, ̊g«‚∞¢P∞Í T∆∞ ¿v⁄PP∞@sÓ @“}g‚ ́PÓTMa∞>Í „∫gÙg Ù ́P@Ó .  ‚∞aP T∆∞ ¿v⁄P«‚∞¢P∞Í ‚∞±@T ¶Í±Ó N‚§Ã Ùπz
‚∞aPg TMa›_@Ó N›¤P∞a∞Ó. ̊g«‚∞¢P∞Í ›_ÈP ́«P∞q ¢ ¥n‚ÀvP∞Ó. ̊Pn„ ¬⁄i ∂©∞Ó Ò›∞§ ‚∞aPÓ ¿v ̃„©∞Ó. ⁄Pg Ò›∞§Ã∞Lz ƒfi N‚§Ã ©floà ̃ o@√Y oz ́¢ ̃ PÍ ¿∞oz ̊PÍ uv∑Y PÀ ́ P∞VdÀq @oPN›∞Yz∞a∞Ó. vÓP∞Í Ù§o› ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ ‚∞aPÓ ‚∞vÓ “v∞ . ¬fi«@›¬P∑Ã∞ ̊z @oV ¿∞_@÷ ‚∞ ́ifi ̃r«G∞Ó. g Ù§o›«Ã∞q NP∞v Ù“v∞L ∂aÓ‚@∞π_@»Y d@sÓ L ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ œÀÂY N›Íμ ̊z«a∞q «‚ÿ√fi⁄ ∞Ó. ∂L∞Y ̊z ‚∞aPgTMa›_@Ó N›∞Y∑ ̃«@ÀviYoπ. rfi‚∞L⁄P z∞§Ã∞ TMa›_@Ó N›∞YtÓ ‚∞fl ̊⁄P ©ao‚Ÿ ∞Í. ̊⁄P ̃ N@∞Ÿo›@oV uÀN@∞“v¢. ̊PnN@L ƒfi Ó Sfig‚oP ¶Y«π∞fiÓ u} ⁄ifi⁄P∞ @÷. ¬fi«@› vÓ @“}g‚ ́PÓTMa∞± ̃„g N‚fi©igÙ Sfi⁄P¢.

Page 12
ƒ«a ® ́iY ‚π‚∞ ́ia_@»Y ̊z @÷ iGo©@oV ̃ @∞“TM ̃@ ¬Â≥Ó ¶ÍG∞tÓ ‚∞ ́ia_@oVg N‚∞μ ́¢ ̊i@Ó ̊Yπ¢ „oGz∞L ›⁄P g‚_@÷ u“v∞rTqrÍGL. ¶L«z P>Ã∞@ a zr ̃@ ¬Â≥Ó ¶Íμ aoLg‚z @÷ TM§⁄¢«‚∞¤ P>Ã∞@ ̃ „[oz ́ NP∞v_rTqrG∞ @÷. S¢ ¶Yπ∞ ́ ¢oG@»tÓ «¿ rG¢. roV TM§⁄¢ N›YzP∞Y ¿v ̃rG¢. a∞@z ́ PÓTMa∞>Í PÓTM@»Y ƒfiza∞L rfie} PÓTMa∞Í Sov√Y ©LøP∞‚Ó ¥n‚Àq „[ozTÀqg TM§⁄¢ N›Íμ ›πoz ́ NP∞{π∞»@oV oz ́¢ ̃ N@∞“q ƒfi „[oz ̊o© ́P∞a∞Ó.
a∞@z ́PÓTMa∞Í Pͱovà ̊μ‚ ́o Pͱovà „[ozg ‚∞ ́¢ ̃N@ ƒg‚ov ́¢TÀq u√ ’ ́P∞ ¶Íμ @“}g‚ ́PÓTMa∞Í. ̊g«‚∞¢ ÿμNP∞“v , ›∞T ́i§, ©∞ ̃@“« ‚Àq z⁄P¢. z÷» ifi©} ́oP ¶[ ©∞ ̃@“«vÃoa ¶[iÃz ¿∞@Y ∂ ...π TÃ∞iÃ∞Y y ̃@g‚ÀÂfi⁄P∞ ƒg‚ov ́¢ Û¤sN‚nμ ̃N@∞“ ©a} ́Pμz∞√Y ¬fi«@› ¬P∑ ƒg‚ov ́P¢. ƒfi@∞Y ̊g‚Âg‚Àv Sfi ̃@g ‚∞ ́¢ ̃N@∞÷V ¬Â≥Ó ¶Í ƒbNz∞fizfiÓ P_@÷ iGo©@« N@∞“Âfi⁄P«‚∞¢ Pͱovà iG SvÓ S_„ SYoπ ¶Íμ ƒfiz ¶ ̊oP ƒ[_@∞@ z{g‚q ́i ›©z ›§Ã∞L ~‹aoπ SYπ∞P S N@∞“Âfig‚oP≥Ó ¿∞Ó u}a« ÿGg‚∞L Sv©» ̃@g‚q©∞L∞Y ̊«P«¿a ́iY SÍNL∞Í∫Y ∂vg‚q©∞L∞Y ̊⁄P ̃® ́¢ Û ‚» ̃@g‚qÓ ¶Íμ ¿ÓÙzPnrYo «‚∞rG∞ @«V∞ ̊⁄P J ̃@∞a @÷ za∞©Y «‚∞@π∞Ó. ƒ«a ® ́iY ‚π @∞“TM ̃@ ¬Â≥Ó ¶ÍG∞tÓ ‚∞ ́i „oGz∞L ›⁄P g‚_@÷ u“v∞rT ¬Â≥Ó ¶Íμ aoLg‚z @÷ NP∞v_rTqrG∞ @÷. S¢ ¶Yπ∞ ́ N›YzP∞Y ¿v ̃rG¢. a∞@z ́ PÓTMa PÓTMa∞Í Sov√Y ©LøP∞‚Ó ¥n ›πoz ́ NP∞{π∞»@oV oz ́¢ ̃ TMG„ J ̃@∞a @÷ © ́ÃøP ́iÍ « ›πoz ́ NP∞{π∞»@oV ̃ N@ N›∞Yπg‚qrG¢. ̊¢ ¥Í ¶Íμ N «‚∞ÍG Sov√Y @À ̃N@∞÷^Ó ̊z @»vÓ ¢fl ∏π‚©∞@ ̃ r ¶ÍL«z∞?) ̊⁄P ̃ @zoπ√YP∞ ¬fi«@› ¬P∑Ã∞§vÓ „[oz ƒg‚ N@∞÷V «z“Â√fi ̃rG¢.
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í @∞π ́it TM§⁄¢ N›ÍμTÀv∞ @÷ ¶Í‚oP ¬ TM§⁄¢ N›ÍG«‚∞¢ ¶⁄NP⁄P ̃ ‚ÀvNPÍμ NP§ÃTYoπ. S⁄P ̃ ‚∞aP ̃ ® ́¢g ‚∞vY@÷ z⁄Pz∞ ∏ga©“ÃPÓTMa∞Í, ‚a∏a∞© PÓTMa ‚π§vÓ ‚∞vY@÷ z∞_r ‚∞aP ̃ ® ̊π_@∞aÓ ©a ̃@Àov@»Y @“ N›¤Ãg‚Àv¢. Nz»Ÿ›Ó ©“N} ‚ ̃@¬Ó ¥@∞∑@÷ TM ́¢ ̃N@∞÷z

12
a∞Í Pͱovà ̊μ‚ ́oP⁄P∞z¢ zÃiY ©a}©ov⁄P«‚∞¢ à „[ozg ‚∞ ́¢ ̃N@∞÷^Ó‚Â ¬fi«@› ¬P∑Ã∞§vÓ TÀq u√ ’ ́P∞ ¶Íμ PÍ „∫gÙg Ù ́P@ ́iY ¶[¢rG∞ ́PÓTMa∞Í. ̊g«‚∞¢ ̊z @÷ „[TY z÷»ifi©}Ó, v , ›∞T ́i§, ©∞ ̃@“«và ∂rÃoz @nμ ̃N@∞“q ∂vg ¢. z÷» ifi©} ́oP ¶[iÃz «› ́Poa œaa∞@z∞Ÿ›∞§Ã∞ . vÃoa ¶[iÃz ¿∞@Y ∂Ÿ›∞§Ã∞ . ̊g«‚∞¢ a∞@z ́PÓTMa∞Í Ã∞Y y ̃@g‚ÀÂfi⁄P∞ . ® ́¢ ̃„[oz ́ PÍ PÓTM©∞ @»vÓ ¢ Û¤sN‚nμ ̃N@∞“v∞ . ̊oP ́ NP∞v ⁄¢P∞Í ̊z z∞√Y ¬fi«@› ¬P∑Ã∞§Í N‚∞μgTMY PÍ „[oz ¢. ƒfi@∞Y ̊g‚Âg‚Àv ƒfiza∞Y P∞Í „[ @oπ⁄¢«‚∞@∞©Y ́¢ ̃N@∞÷V ¬Â≥Ó ¶Íμ ̊z ¶“fl√fi ̃@π∞Ó. ¥NL>Y zfiÓ P_@÷ iGo©@«V∞q uŸ›@Àv ́iY «zoπ N›¤¢ ⁄P«‚∞¢ Pͱovà iGo© ¬[o©Ã∞@ Nz»g‚v «‚∞ià SYoπ ¶Íμ ƒfiz ¶“BzPn„ SvÓ ¥n‚ÀqTqrG¢. _@∞@ z{g‚q ́i ›©z∞¤gÙ@÷ zag‚∞ ́¢ ̃ N@∞÷zPn„ ~‹aoπ SYπ∞P Sv©∞@ ¿Ó¬ovà SvÓ Sfi⁄¢ g‚oP≥Ó ¿∞Ó u}a«z“qÓ. ƒfi ® ́iY ƒfizfi ̃„Ÿ Sv©» ̃@g‚q©∞L∞Y ̊⁄P ̃ ® ́¢ ¿v⁄¢N@∞“Âfi ̃„Ó iY SÍNL∞Í∫Y SÍNL∞fizfi ̃„ z∞¤g‚» ́¢ ∞L∞Y ̊⁄P ̃® ́¢ Û§v ́iY ¿v ́Pg‚qzPn„ z∞¤g Ó ¶Íμ ¿ÓÙzPnrYoπ. ¥NL>Y ¶⁄P Sv ́iY ® ́P∞vg «V∞ ̊⁄P J ̃@∞a @÷ ̊⁄P «¿a ́iY X ©∞>g‚iY ̊¢ ∞@π∞Ó. ƒ«a ® ́iY ‚π‚∞ ́ia_@»Y ̊z @÷ iGo©@oV ̃ ¬Â≥Ó ¶ÍG∞tÓ ‚∞ ́ia_@oVg N‚∞μ ́¢ ̊i@Ó ̊Yπ¢ ›⁄P g‚_@÷ u“v∞rTqrÍGL. ¶L«z P>Ã∞@ a zr ̃@ Íμ aoLg‚z @÷ TM§⁄¢«‚∞¤ P>Ã∞@ ̃ „[oz ́ qrG∞ @÷. S¢ ¶Yπ∞ ́ ¢oG@»tÓ «¿ rG¢. roV TM§⁄¢ ¿v ̃rG¢. a∞@z ́ PÓTMa∞>Í PÓTM@»Y ƒfiza∞L rfie} Sov√Y ©LøP∞‚Ó ¥n‚Àq „[ozTÀqg TM§⁄¢ N›Íμ P∞{π∞»@oV oz ́¢ ̃ N@∞“q ƒfi „[oz ̊o© ́P∞a∞Ó. @∞a @÷ © ́ÃøP ́iÍ «‚§Y ifiÓTM z⁄ifi ̃rG∞ . (® ́iY NP∞{π∞»@oV ̃ N@∞“v „[ ̃@÷ ¶Í‚¢ ̊ ̃@ qrG¢. ̊¢ ¥Í ¶Íμ NP§ÃTYoπ. @kÿ«‚∞Àq ‚∞z∞ov ov√Y @À ̃N@∞÷^Ó T§⁄P ̊o©go‚ ufiz∞ ̃„zPn„ Ó ¢fl ∏π‚©∞@ ̃ rov ̃rG¢ ¶Í‚P∞Y «‚∞t«©∞ ?) ̊⁄P ̃ @zoπ√YP∞Í a∞@z ́PÓTMa∞Í N›Yz∞ ̃„÷V P∑Ã∞§vÓ „[oz ƒg‚ov ́¢Ÿ N›ÍG∞ ¶Í‚Pn„Ó ̊ ́PÓ
“Â√fi ̃rG¢. ∞d ́ PÓTMa∞Í @∞π ́itÓ „[TY Sfi⁄P ›∞ ́PÎ ̃@∞a @÷ μTÀv∞ @÷ ¶Í‚oP ¬Í«‚ ‚∞ ́«P∞Ó. ›∞ ́PÎ ̃@∞a @÷ ›ÍG«‚∞¢ ¶⁄NP⁄P ̃ ® ́¢ ̃@÷ ̊ ̃„[TLa∞Y ∂vg μ NP§ÃTYoπ. S⁄P ̃ @Àv ́iY p“qÓ Tv∞¬ÃnÿÃ∞@ ́¢g ‚∞vY@÷ z⁄Pz∞ÿ a∞©›∞d uovÃ∞ , Ù¢g‚∞ ̃@Ó PÓTMa∞Í, ‚a∏a∞© PÓTMa∞Í ¿Â@ ‚∞vY ¶[¢‚z Sg‚Âg ∞vY@÷ z∞_r ‚∞aP ̃ ® ́oP ̃ @nμ} ⁄PL . ̊g«‚∞¢ ® ́¢ Ó ©a ̃@Àov@»Y @“}∞ ÙoP ́¢ «a ̃„@÷ ƒÀ v¢. Nz»Ÿ›Ó ©“N}“N}¤ XzÀ N@∞^ ́i Sa“q @∞∑@÷ TM ́¢ ̃N@∞÷z¢ z∆ ̃@©∞Ó. ̊Pn„ ¬ÍÙ ¬P∑Y

Page 13
@“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í PÓTM j∞Lra∞© PÓTMa∞±Ó Pͱovà ¿∞n‚ ́i«Ã∞a∞z¢ zÃiY @∞π©∞rTÀv∞ . Sz ¢§«Ã∞PL «zEÓ @ÀÂz⁄Pz . d@sÓ ̊fio©Ã∞@g ‚∞v ̃®ÂÃza∞Ó. ̊z ¶g‚ SG⁄P∞ ¶Í‚oP S_„ ̃ ®G∞©Y Sfi ̃@¬ÂÃTYoπ. ̊zfi ̃„ ÛoP (oRÀ«a∞N›Y) «¿∞¤ Sfi⁄P¢. Toa√Y ’ «@∞ ́¢ ̃ N@∞“Âfi ̃rGNPÍμÓ ̊oP Nz»«Ãn∫TÀv∞Y «¿∞¤ „}©∞rTqÓ ¶ÍμÓ N›∞Y∑ ƒfi ¿∞Àq oz ́iÃÍ ̊oP ƒfi @fiz¬÷oV ̃ N@∞“q „ ́iTÀv∞Í ¶ÍμÓ ̊PÍ @∞a}©∞@ ·‹TM ́¢ N‚∞oG«Ã∞Âg «‚∞√nNGÍμÓ ̊PÍ @∞a}©∞¤ SG⁄¢«‚∞L∞ ¶ÍμÓ N›∞YrG∞ @÷.
@Ó› ›ÓR∞aÓ ® ́¢ ̃ @nμ ̃N@∞“ ̊§P∞aÓ, ÿ@gÙ ̃„ @∞T ̃@Y, ¿∞© ̃ «@∞Yq ©fl, „∆∞¤ ©fl, jÓ‚ «P∞¤ ̃@g‚Àv¢. Nz»Ÿ›Ó St Ù_@_N@∞Àov ∂rÃznoG ∂ ¶q ́¢g TMV⁄¢ ̊⁄PŸ › ̃o@oà ̃ N Sv ́in„ Sa“q ÙG¬Ó ©a uπ TM§oß ∏n∫ ̊PÍ«©Y ›∞floÃg (›π∞ ›ÀÂ) oz ́¢ ̊iY ©}Y N@ ÿa∞¤@oV oz ́¢ ¿v⁄PP∞Ó. a∞@z ́PÓTMa∞Í @∞π ́in„Ó Sov N}¤ ̃„ ©∞nGÓ u“v∞rTÀv¢ ̊PÍTMG„ „∆∞¤ TV ̃„@÷ ¶g«‚∞P∞z¢ ¿œL «©ov TV ¿v ́Pg‚qrÍGL. S¢ ̊ ́Ã∞zÿà N@∞“qTÀqTv ̃®v∞¢ ¶Í‚iY
rfie} PÓTMa∞±Ó, Tjà P ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í ¿v ́iz⁄P∞ . Sa∞@z ́ PÓTMa∞>Í ¿∞Í@ rfie}PÓTMa∞±Ó ¬oG«Ã Sa“ PÓTMa∞>Í ... ́P ©@Í ¿«v› ́PÓTM ƒfi P_o@. ¢oa›∞d PÓTMa∞± ̃ PÓTMa∞±Ó ∂@ Sa“q ©@Í@^ ›«@∞Pa ÿπ ∂“q@÷ „[ozT p“qÓ ifiÓTM z⁄P∞a∞Ó. ∂L∞Y ¬g‚P∞z¢ zÃiY @∞π©∞rTÀv∞ PÓTM j∞Lra∞© PÓTMa∞±Ó PÍ @∞π©∞rTÀv∞ . Sz ¢§«Ã∞ ̊fio©Ã∞@g ‚∞v ̃®ÂÃza∞Ó. ̊ ®G∞©Y Sfi ̃@¬ÂÃTYoπ. ̊z Sfi⁄P¢. Toa√Y ’ «@∞ Nz»«Ãn∫TÀv∞Y «¿∞¤ „}© oz ́iÃÍ ̊oP ƒfi @fiz¬÷oV ̃ @∞a}©∞@ ·‹TM ́¢ N‚∞oG«Ã∞ SG⁄¢«‚∞L∞ ¶ÍμÓ N›∞YrG∞ «@zπ©∞L ̊ ́P ́iY N›∞Yπ ¶[¢r«GÍ. ̊«P«‚∞π NPfi ̃® ‚√ÍG ©fi ́¢z§vÓ j∞Lra∞© ‚∞a∞L∞Y SVÓ zÃiY SG⁄ifi TMn«‚∞ ̃„ ́ PL_@÷ ›...@ ́itÓ › «‚∞√fi ̃rG¢. ›...@Ó PÍ>v¬÷ «‚∞n∫g ‚∞¢@∞ ̃@ «z“qÓ ¶Íμ
P_@^ ̃„g N‚∞[¢«‚∞ ̃@ Sfi ̃„Ó ƒfi@oπ zÂz ́oP «¿∞ SoP ̃ @zL ́iY N@∞÷ziYoπ. S z⁄ifi ̃rG¢. ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞ zÃiY @∞π©∞L∞ . ̊_„ ́ PÓTMa∞ N‚“ «zEÓ @À ̃N@∞“q z⁄Pz N›∞YrG∞ @÷. ̊z§vÓ @“}g‚

13 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∞aÓ ® ́¢ ̃ @nμ ̃N@∞“q ∂Âë‚∞¢ ¬@ ́iY Ò∏zPn„ ÿ@gÙ ̃„ @∞T ̃@Y, ¿∞© ̃@ÀÂ, ©a ̃@§, uov@»Y ‚V‚VgÙ ̃„ fl, „∆∞¤ ©fl, jÓ‚ ·ÀÂ, ©Pa›∞à «›oπ, ‚§ ́iŸ›∞ÃÓ ‚Àv¢. Nz»Ÿ›Ó Stgo‚ ̃N@∞Àov, «zg‚_N@∞Àov, ∞Àov ∂rÃznoG ∂qrG N› ̃rÍ ‚[P∞L uπ ̃o@oà V⁄¢ ̊⁄PŸ › ̃o@oà ̃ N@∞^ ́i u“v∞ ̃„Ó Nz»Ÿ›Ó. ∂qÓ Sa“q ÙG¬Ó ©a uπ ̃o@oà ¿Àq «©nÙGÓ oz ̃«@∞n n∫ ̊PÍ«©Y ›∞floÃg TMo›⁄¢ oz ́¢ ̊PÍ p¢ ©“ ›À ) oz ́¢ ̊iY ©}Y N@∞À  ̊PÍ«©Y TMV⁄P N› ̃„π ̃o@Ÿ oz ́¢ ¿v⁄PP∞Ó. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í @∞π ́¢ ̃„Ó TMa∞Í @∞π ́in„Ó Sov√Y N› ̃„π ̃o@√∑fi⁄¢ ©“N}“ ©∞nGÓ u“v∞rTÀv¢ «‚∞tÓ, ̊PÍ TMG„ N‚À«a∞©∞ ̃ø „∆∞¤ TV ̃„@÷ Sg«‚∞¢ R∞«π∞jÍ TV ̃„@÷ z¢ ¿œL «©ov TV ̃„@÷ ‚ÃÍ‚q ́Pg‚Àq ® ́¢@÷ rÍGL. S¢ ̊ ́Ã∞zÿà «PozÃ∞r ̊i@gN‚∞fiÀN›πTY ÀqTv ̃®v∞¢ ¶Í‚iY d@sÓ @zL©∞@ Sfi ̃r«G∞Ó. } PÓTMa∞±Ó, Tjà PÓTMa∞±Ó ©a}©ov⁄P TMG„ „[oz PÓTMa∞Í ¿v ́iz⁄P∞ . Sz @“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í P⁄oP. PÓTMa∞>Í ¿∞Í@∞z¢ ©@Í. TjÃPÓTMa∞±Ó ÓTMa∞±Ó ¬oG«Ã Sa“v∞z¢ ...ÍG∞z¢ PÓTM@÷. rfie} ... ́P ©@Í ¿«v› ́PÓTMa∞Í ̊za¢ PÓTM PL‚∞Y PÓTMa∞Í. @. ¢oa›∞d PÓTMa∞± ̃„ @“}g‚ ́ PÓTMa∞±Ó j∞Lr ́ Ó ∂@ Sa“q ©@Í@^Ó ƒfi ©@^Ó. ¿«v› ́PÓTMa∞>Í ÿπ ∂“q@÷ „[ozTÀqg TM§⁄¢«‚∞¤ ÿπ @∞π_@{ ́¢ fiÓTM z⁄P∞a∞Ó. ∂L∞Y ÿ∫¢ @∞π ́in„g TMG„ Pͱovà zÃiY @∞π©∞rTÀv∞ . ̊«P«‚∞π @“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í ra∞© PÓTMa∞±Ó Pͱovà ¿∞n‚ ́i«Ã∞a∞z¢ zÃiY Àv∞ . Sz ¢§«Ã∞PL «zEÓ @ÀÂz⁄Pz . d@sÓ @g ‚∞v ̃®ÂÃza∞Ó. ̊z ¶g‚ SG⁄P∞ ¶Í‚oP S_„ ̃ fi ̃@¬ÂÃTYoπ. ̊zfi ̃„ ÛoP (oRÀ«a∞N›Y) «¿∞¤ Toa√Y ’ «@∞ ́¢ ̃N@∞“Âfi ̃rGNPÍμÓ ̊oP ∫TÀv∞Y «¿∞¤ „}©∞rTqÓ ¶ÍμÓ N›∞Y∑ ƒfi ¿∞Àq ̊oP ƒfi @fiz¬÷oV ̃ N@∞“q „ ́iTÀv∞Í ¶ÍμÓ ̊PÍ
·‹TM ́¢ N‚∞oG«Ã∞Âg «‚∞√nNGÍμÓ ̊PÍ @∞a}©∞¤ L∞ ¶ÍμÓ N›∞YrG∞ @÷. S_„ ¿∞Àq oz ́iÃÍ ¶Í‚¢ L ̊ ́P ́iY N›∞Yπg‚qrG¢. u÷VoP ́P∞Í ¿∞Í Í. ̊«P«‚∞π NPfi ̃® ́¢Ó ‚∞ ̃@g‚qrG¢. ¬oGÃ∞@g fi ́¢z§vÓ j∞Lra∞©Í oz ́iÃÓ ‚“fl ̃N@∞“Âfig SVÓ zÃiY SG⁄ifi ̃@ «z“ÂÃiYoπ. S«P«‚∞π ‚π ́ PL_@÷ ›...@ ́itÓ ›§ NPfi ̃® ́itÓ ›§ N‚∞oG«Ã∞Âg G¢. ›...@Ó PÍ>v¬÷V NPfi ̃® ́¢ ¶ÍG ̊§Ã @oπoÃg ∞¢@∞ ̃@ «z“qÓ ¶Íμ aoLg‚iYoπ. ^ ̃„g N‚∞[¢«‚∞ ̃@∞@ ∏z∞aøé∞@sÓ ∏π‚©∞@sÓ fi@oπ zÂz ́oP «¿∞ ̃rg «‚∞¤TqrG∞ @÷. ® ́P @^Ó L ́iY N@∞÷ziYoπ. S¢ @∞πÓ«P∞μÓ ¿ovN‚nμ ̃ N@∞“q G¢. ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í Pͱovà ̊μ‚ ́i Sa“v∞z¢ π©∞L∞ . ̊_„ ́ PÓTMa∞Í ¶Í‚z Sz @^ ̃„ ̊ ́oP©@Í. Ó @À ̃N@∞“q z⁄Pz . d@sÓ ÿGg‚∞L ∂Àv ̃@∞a ¶Íμ @÷. ̊z§vÓ @“}g‚ ́PÓTMa∞Í ̊⁄P ̃ @∞π ́iY TMa‚π©∞@

Page 14
¿.¬ ́¢›∞d N›ÍoL√Y SÃ_„Ó ® ́¢g‚ÀvoG ¿∞v@ ̃„[TÍ aμzL . Pd‹ ¿∞v@ zaπ∞n∫Y Szoa ́ PT ́¢ zaπ∞μ ¶[P ¬ÂÃ∞¢.
Sfi⁄P ¿∞v@_@oVg ‚∞ ́¢ S> PL ¶Íμ N›∞Y∑TÀv∞a∞Ó. P∞Í ‚∞ ∏go‚Ã∞ ‚∞@zP , ∏⁄Pa∞Ó‚∞ TM.¶ø.«@∞T⁄PÍ, «@.¥.P_@«zt PÓTMa∞Í „∫gTMÀÂfi ̃rG∞ . «‚∞@TYoπ. ¶L«z ̊_„ ́PÓTMa ¶ÍL ¶Íμ «@Àv∞a∞Ó. @“}g ̊ ∏L∞, ‚zV ̃N@∞Â, ¿YπP_@∞÷ ∂v«z“qÓ ¶Íμ Tfig‚Ó S ∂ÂL∞Y ® ́¢ ̃„[«z∞q ƒ ́¢o∆ S⁄P ¿∞v@_@oV ̃ @nμ ̃N@∞÷V ∂ @∞Y R∞ «©∞ÍÃÓ ® ́¢ ̃„[s ̃„ ® ́¢ ̃„ ̃ N@∞q ́P Nz„©i. œa ‚∆ ̃@ ́iY Sfi⁄P¢. a∞@z ́PÓTMa∞ z⁄P¢. Sg«‚∞¢ @∞Y R∞ «©∞Í «¿a ́iYP∞Í @Àov@V∞Y ∂L ›d ̃o@Ã∞Y oP ̃@g‚Àv ∂‚a ifi ̃rG∞ @÷. SoPg‚n∫ @“}g @À ̃N@∞“q „i ̃rG∞Í. SoP ¿v ̃„¢. Âa∞©∞ ¿v ̃„¢ ̊oP «@À„Ó«‚∞¢ ̊z ©L ̃ @ev ́o “@evg‚Àq ̃ „i ́¢Ó ‚π ¶ÍμP∞Í ¶Í ©LÓ «zμ‚Àv¢ Ù§o› ̃„[ ¿«v› ́PÓTMa∞Í @ ¬oG√Í o@ ̃„ z⁄¢TÀv¢. ̊g „[TY ∂vg‚Àqz⁄P¢. ̊g«‚∞ N‚“ «zEÓ @À ̃N@∞“q ¿ PÓTMa∞± ̃„g TMG„ N‚“ «zEÓ P ©“Æ£ ›∞aP∞, ‚ß @©πÓ «‚∞ÍG «©∞rg‚∞ @V∞Ó. ̊z Pͱ @∞›«¿∞√L∞Y ©a}©ov⁄P∞ . j zÃiY ©a}©ov⁄¢ TÀv∞ . @“}g‚ ́PÓTMa∞Í ∂rà ...z§Í PÓTMa∞>vÓ @nμ ̃N@∞“v ÿ ́P∞... @nμ ̃N@∞“v, zaPÍ, ∏ga©“à zr ́P∞ @÷. SPn„g TMG„ zfiÓ @ ¶[P «z“qÓ ¶Íμ aoL ̃r« ‚“ovà @oπ@÷ ÙigTM ̃@g‚Àv «‚∞ÍGz @»Í ‚∞ oz NPfi ̃® „[TÍ p¢ @zLÓ ifiÓTMâ. NP∞v_roz ́P «Pvoπ TÀqT ¶Íμ N›∞Yπ «z“qÓ. TMG„ z rfie}¤Ã @zLÓ ‚i⁄Pi «©Y‚Àv¢zoa. ¶_@÷ ‚∞ oz «¿ ⁄¢÷V¢. @“}g‚ ́ PÓTMa∞ Sg«‚∞¢ SoP aoLs‚q ́i ̃ N ¶Íμ aoL ̃r«GÍ.

14
@_@oVg ‚∞ ́¢ S> PL ̃„ ® ́¢ ∂qziY Tfig‚Ó SYoπ Y∑TÀv∞a∞Ó. P∞Í ‚∞ ́P ¿∞v@ ̃ @∞a @÷ ¶Íμ rÀvg‚∞, ‚∞@zP , ∏⁄Pa∞Ó‚∞÷, Tøz¿∞PP∞ø, N›Yπg‚∞, ∞T⁄PÍ, «@.¥.P_@«zt ¬P∑Ãz N‚à @oV ̃ @“}g‚ ́ „∫gTMÀÂfi ̃rG∞ . ̊⁄P «¿a ́iY ® ́¢Ó ›§Ã∞@g π. ¶L«z ̊_„ ́PÓTMa∞Í @“}g‚ ́PÓTMa∞>Í ̊TMga∞ÃÓ μ «@Àv∞a∞Ó. @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃«@∞ «@∞zπÍ, ̊Y∑ zV ̃N@∞Â, ¿YπP_@∞÷ «‚∞ÍG ¿∞v@_@oV ̃ @nμ ̃N@∞“q qÓ ¶Íμ Tfig‚Ó Sfi⁄P¢. SznoG≥Ó @nμ ̃N@∞“q ́¢ ̃„[«z∞q ƒ ́¢o∆g«‚Í ¶ÍG∞a∞Ó. ̊g«‚∞¢ ̊z @÷ _@oV ̃ @nμ ̃N@∞÷V ∂aÓTM ́ifi ̃rG∞ @÷. ̊g«‚∞¢P∞Í ©∞ÍÃÓ ® ́¢ ̃„[s ̃„g ‚∆ ̃@ ́iY z⁄PP∞Ó. S¢ ¿∞v@_@÷ N@∞q ́P Nz„©i. œa∞›∞d ́PÓTMa∞Í @∞π ́iY «P∞Y ∏i Sfi⁄P¢. a∞@z ́PÓTMa∞Í @∞π ́iY ∏igN‚À ‚∆ ̃@ ́¢ ̃„ g«‚∞¢ @∞Y R∞ «©∞ÍÃÓ ‚∆ ̃@ ́¢ ̃„ z⁄ifi ̃rG¢. S⁄P ∞Í @Àov@V∞Y ∂L ÿπ ∂‚a}_@oV TÀqTÀq ∞Y oP ̃@g‚Àv ∂‚a}_@oV ̃ o@ ̃N@∞÷V ∂aÓTM ́ @÷. SoPg‚n∫ @“}g‚ ́PÓTMa∞Í N›∞YtÓ«‚∞¢ “@Àov “q „i ̃rG∞Í. SoP Ã∞ ‚∞ ̃rG¢. z∞v∞ «‚›∞P‚vÓ Âa∞©∞ ¿v ̃„¢ ̊oPg ‚∞ ̃@π∞Ó” ¶Íμ «‚∏zoP ̃ ∞¢ ̊z ©L ̃ @ev ́oP ̊ov⁄P∞a∞Ó. vg‚Àq ̃ „i ́¢Ó ‚π @Àq@÷ @ÀÂ≥Ó ¿Yπ«‚ SYoπ ¶Í ©LÓ «zμ‚Àv¢” ¶ÍrG∞ . S⁄P ̃@∞π @Àv ́iY [ ¿«v› ́PÓTMa∞Í @“}g‚ ́PÓTMa∞Í@^ovà Poπ o@ ̃„ z⁄¢TÀv¢. ̊g«‚∞¢ ¿∞v@¬Ó NPfi ̃® ́¢Ó Ù§o› ̃ vg‚Àqz⁄P¢. ̊g«‚∞¢ ̊_„ ́ PÓTMa∞Í ¶Yπ∞ ̃ ® ́itÓ EÓ @À ̃N@∞“q ¿Â ́¢ ̃ N@∞“Âfi⁄P∞ . ¢oa›∞d ́ „g TMG„ N‚“ «zEÓ P§g‚oP «©nN@∞“v∞a∞Ó. ̊g«‚∞¢ ∞aP∞, ‚ß @©πÓ «‚∞ÍGz @«V Sz N‚“ «zv ́oP ̃ @“q ∞ @V∞Ó. ̊z Pͱovà ¿∞n‚ ́NPÀv∞z¢ zÃiY L∞Y ©a}©ov⁄P∞ . j∞Lra∞©±Ó PÍ ¿∞n‚ ́iNÃ∞a∞z¢ a}©ov⁄¢ TÀv∞ . ¿«v› ́PÓTMa∞Í, a∞ ̄ ́PÓTMa∞Í, ́PÓTMa∞Í ∂rà ...z§Í o@ ̃„ „[ z⁄¢TÀv¢. @“}g‚ ́ Ó @nμ ̃N@∞“v ÿ ́P∞... ©fl, ¬±›∞d, ¿«v› ́ PÓTMa∞>vÓ “v, zaPÍ, ∏ga©“ÃÍ ∂r«Ã∞ „[TY ¬ ̃rà ‚_„ ÷. SPn„g TMG„ zfiÓ @∞π@Àv ́oPg ‚n∫ «zμ @Àqoa√Y “qÓ ¶Íμ aoL ̃r«GÍ ∏P⁄iag «‚∞a∞Àv @∞π ́iY @oπ@÷ ÙigTM ̃@g‚Àv @∞π @Àv ́iYP∞Í c.rfie}¤Ã @»Í ‚∞ oz NPfi ̃® ́¢ ̃„ ́ ifiÓTMâ. „∫g‚∞@ Ù§o› p¢ @zLÓ ifiÓTMâ. @∞a}Ó ̊¢ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í oz ́P «Pvoπ TÀqTv∞©Y oz ́¢ ̃ N@∞“Âfi⁄P¢P∞Í ∞Yπ «z“qÓ. TMG„ zfiÓ Sa“q @∞π@Àv_@÷. ƒÍμ à @zLÓ ‚i⁄Pi∑fi⁄¢ ¶_@÷ @zLÓ ̊PÍ ¢zoa. ¶_@÷ ‚∞ oz ̊PÍ«©Y‚Àvi∑fi⁄¢ SÍμzoa ¢. @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í ©a}©ov⁄¢÷V S⁄P «¿a ́iY SoP aoLs‚q ́i ̃ N@∞÷z¢ ̊zfi ̃„Ÿ N›¤≥Ó ̊k›∑ L ̃r«GÍ.

Page 15
Ù§o› @“}g‚ PÓTMa∞Í „∫ ́¢ «‚a∞. N›.aœ⁄iaÍ ¶[i≥÷V ̊k›∑ ̃ @Àqoa S¢. @“}g‚ ́PÓTMa∞>Í ‚𠂧©∞}_@oVg Ù§⁄¢ N@∞÷^Ó zo@√Y S ̃@Àqoaoà ¶[i≥÷V∞ .
©ao‚ p∫à @oπ ¬ÂTπ∞ ́
ƒfi ©>P>Í ©a}Ó ̊Ó© ¶ÍG∞tÓ ̊Ó©>PoLŸ «› ⁄P «zPoLoÃ≥Ó u“q ‚“Br @oπQ>Í ©a}Ó ̊ ́Po@ÃP u“o©oà p∫, ©a}dπ∞g N‚fiz z∞‹ ̃o@. ̊ ́Po@à z∞‹ ̃o@oà SÍμ ¿Ódov«Ã SYoπ. ̊za N›t ́¢Ó ̊k›∑ ¶Yπ∞Ó NPfi ̃® ̊z§Í «Pvoπ«Ã ¿∞Ó ¿Ó¬ov «©nN@∞÷zoP ƒÀÂÃP∞„Ó.
¶[‚iÍ NP∞v ̃@ ́«P iY∑ ̃ u÷V «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í ¿∞v@ rov ́P¢. ̊gN‚∞[¢ «Pÿà ¿∞ ̊Y@∞ˆ ̊z @»Í ¿∞v@ ́ PÃ∞§g Ù§Pt ̃„ SÀqŸ N›ÍGL. ¶[‚ ¿œL¿∞v@ Sà ̃@_@»Y ‚_„ N@ ∂@øq ©∞PÓ @oπ›∞ ⁄P @fi ́¢ ̃@ SP‹ Nz»z⁄P¢. Pd∆ @^ovà NPfi ̃® ́¢g ‚n∫à @∞Àÿg ‚© «‚Ÿ∏ ̃@»Í ...πÓ ¶Í©LiY ® ́¢g‚ÀvoG ¿.¬ ́¢›∞d√Í ‘N PoπgTMY ozo@√Y (ozo@&2 NPfi ̃® ́oP ¬[o©Ã∞@ ̃ @∞}« ¥n‚q ́i√fi⁄P¢. 1978∂Ó ∂ NPÍLÓ‚Àq ̃ ra∞© ́in„ ́ NPfi NP∞v ⁄¢ ¶fiÓÒ ra∞© ́iY ‚∞a

15 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
©ao‚ p∫à @oπQ>Í ¬ÂTπ∞ ́ «PvY
N›. aœ⁄iaÍ
©>P>Í ©a}Ó ̊Ó©>P>Í z∞‹ozg Òa}©∞ ̃„rG¢ ̊Ó©>PoLŸ «› ⁄Pz @»ov«Ã ƒfi Nzn∫v ́oP≥Ó Ã≥Ó u“q ‚“BrG¢ ¶Í‚¢ u“o©. ∂L∞Y ƒfi Í ©a}Ó ̊ ́Po@ÃPYπ. ©a}Ó ¶Í±Ó ›∞∏zP©∞L à p∫, ©a}dπ∞g N‚fiz∞‹s z∞[Ó z∞‹ ̃o@«Ã @oπQ>Í ̊ ́Po@à z∞‹ ̃o@oà z∞‹⁄P Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í dov«Ã SYoπ. ̊za¢ ©oGozNÃ∞À ¿∞Ó ̊zfi ̃„Ÿ ̊k›∑ ¶Yπ∞Ó NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ√Í uÍLP ́oP «¿∞ ̃rà Pvoπ«Ã ¿∞Ó ¿Ó¬ovà «Pvπ∞@, ƒfi Pd∆>Í «Pvπ∞@ zoP ƒÀÂÃP∞„Ó. iÍ NP∞v ̃@ ́«P iY∑ ̃„g ÙπÓ N‚à ⁄P ¶L ̃„ ́ iY∑√Y à ¿∞v@g ‚÷»√Í ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃@oVg ‚∞ ̃„Ó z∞¤gÙ ̃ . ̊gN‚∞[¢ «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í Sà ̃„¿a∞@ Sfi⁄P z @»Í ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃@÷ ¶Í ©LiY ¿œL¿∞v@Ó ‚n∫à SÀqŸ N›ÍGL. ¶[‚¢@»Y Pd∆@Ó ¶_„Ó «P∞Í∫à Sà ̃@_@»Y ‚_„ N@∞÷V ©LÓ cq‚∞q N@∞“v¢. 1978 ∞PÓ @oπ›∞ ⁄P @fi ́¢ ̃@^ ̃«@Ã∞L @VL∞@ ‘Ã∞ ́a∞’TÍ ¬PY z⁄P¢. Pd∆ @^ovà Ùa∞PL©∞L i«ÃÀva∞@ TV_„Ó ¢g ‚n∫à @∞Àÿg ‚Â©Ó Nz_@À ›∞d¿∞P«L∞q a@‹ ́iÃ Í ...πÓ ¶Í©LiY ztgN‚n∫fi⁄P¢. ̊PÍTMÍL voG ¿.¬ ́¢›∞d√Í ‘NPfi ̃® ́¢ ̃„ uPT «Poz’ ¶Í±Ó ozo@√Y (ozo@&2 N›g& ̊ ̃, 1977) Nz»z⁄P @Àqoa oP ¬[o©Ã∞@ ̃ @∞}«z“qÓ ¶Í±Ó To∆oz ¶Í±÷ √fi⁄P¢. 1978∂Ó ∂“q «@∞ov Tq¬oG√Í«‚∞¢ Àq ̃ ra∞© ́in„ ́ NPfi ̃® ́¢g ‚∞ ̃@Ÿ N›Í«GÍ. ̊oP ́ ¶fiÓÒ ra∞© ́iY ‚∞aP ̃ ® ́ioL ¬[o©Ã∞@g ‚∞ ̃„Ó

Page 16
NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ©aTMY z⁄¢ «› ⁄¢÷V @›q@oV ’ ̃r, S∆⁄¢«‚∞L ©aTMÍ Nz»g‚∞q@oV pÀqfiz∞ ̃@Ó N›¤¢ NPfi ̃® ́oP ¶ÍμÓ z∞[Ó @oπÃ∞@ ©∞n∫à N‚fio© Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃„ ¶ÍμÓ u“q. S⁄iÃ∞Nz_„Ó ©aTMÍ «z @oV ̊∫⁄¢, ©aÙ ̃„Ó ¿œL ́¢ ̃„Ó Sov«Ã a@[Ó ƒÀqGTY ¿œL ̊a_o@ ufiz∞ ̃„Ó ¬Ãnÿ@÷ ¶“‚¢@»Y «P∞nGÓ N@∞÷V ́ NP∞v_rL.
z∞¤gÙ ̃ rÀÂâ. ̊gN‚∞[¢ Ù ∂qzoPg TMadgÙvÍ ‚∞ ́¢ ̃ Nz“Ùoa ̃@∞@ ̊μoz ÿrŸo› N‚ ¶fiÓÒ ra∞© ́iY ¿ovN‚nG NPfi @π⁄¢ N@∞÷VTYoπ. Ù§o› ¿« PÓTMa∞Í Sfizoa≥Ó NPfi ̃® ́¢ ̃ ¶Í±Ó ∂o› aoG«zG«z SYoπ PÓTMa∞>Í ©oGoz ́ Pd∆@Ó @ ¿«v› ́ PÓTMa∞± ̃„ ›© g‚}Ó’ ¶Í ¿«v› ́ PÓTMa∞>Í «@∞À«v∞Tà ́ 20&21, ©∞ Ÿ∏ ¥gaY, 80) Nz»z⁄P
S⁄ià ̊a_rÍ «z @oV ́ ztgN‚G ́ NP∞v_râ. ›_È ́ ¿∞v ¿∞ÀqgÙG &©aÙ z{ ̊a_@ ̃ @oπ ¿ovN‚G ¥n‚∞q N›¤¢z⁄P¢. ̊g o©Ã ́iÍ (India International Centre) ̊ z∞¤gÙ ̃ rov ́P¢. ̊Íμ Ù§o› @ @oπ ́ iGo©Ã∞Y ̊a_rY ∂‹ ́i√fi⁄P∞ . ̊Íμ Ù§o› @“} N‚fiÓ‚∞«π∞ NPÍLÓ‚Àq, ¶fiÓÒ ‚∆ ̃@Ó ∂Lz @«V. ̊ ́¢vÍ ‘à (SP‹ 14, N›g79) ¶Í±Ó @Àqoa ¬P∑Ã∞ ¶L ¶[i≥÷VPÍ TMo∆o PÓTMa∞Í ‚n∫à N›¤i@oV ‘Ã∞ ́a∞ Ù§o› @“}g‚ ›Ó‚⁄PÓ, N‚“ ©nμÓ ¶Y«π∞oa≥Ó ̊Íμ È›@ a@‹s ̃„g TMÍ «©ov ̃„Ÿ N›Íμ ¶ N›∞Y∑ ̃ N@∞÷^r«GÍ. Ù§o› @“ ¶L ̊o∆ ́¢g N‚fio© N@∞÷^r PÓTMa∞Í ® ́¢ ̃ „qÓ‚ ́¢÷ ¿∞± ¿ovN‚μrG«P∞ ̊_N@Yπ∞Ó ® ́ ¬oG≥Ó NPfi ̃® ́¢ a@‹oz ̃ @ @oπ√Í ©aÙ Nz»g‚∞q, Ù§o› @ Ù¢g‚§©∞}Ó N@∞÷^zoP ̃ @∞}
NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ©aTMY S∆⁄¢«‚∞L ©aTMÍ Nz»g‚∞q@o ¶ÍμÓ z∞[Ó @oπÃ∞@ ©∞n∫à N‚ ¶ÍμÓ u“q. S⁄iÃ∞Nz_„Ó ¿œL ́¢ ̃„Ó Sov«Ã a@[Ó ƒÀ ¬Ãnÿ@÷ ¶“‚¢@»Y «P∞nGÓ N ̊a_rÍ Nz»g‚∞q ® ́¢ ©aTMÍ r∆ ̃@ ́ià &«©n@ ́ià ̊a_@ ̃ @o ̊PÍ ToVz∞@ SbTfi @oπ ©a N›Yz∞ ̃„ ̊Yπ¢ P∞ ̃@Ó Szn∫ Nz»g‚∞v∞@ Sfi ̃@«z“qÓ ¶ Sfi ̃„Ó ® ́¢g‚ÀvoG ¿.¬ ́¢

16
rÀÂâ. ̊gN‚∞[¢ Ù§o› ¿«v› ́ PÓTMa∞Í «zEÓ @À TMadgÙvÍ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“Âfig«‚Í. @“flY ‚v ⁄P ̃@∞@ ̊μoz ÿrŸo› N‚nμz⁄P @∞a} ́iL∞Y NPÍLÓ‚Àq, a∞© ́iY ¿ovN‚nG NPfi ̃® ́iY Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í ∞÷VTYoπ. Ù§o› ¿«v› ́ PÓTMa∞Í, Ù§o› @“}g‚ ́ fizoa≥Ó NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπa@‹TY ƒfi«›a ̃ @∞}«z“qÓ o› aoG«zG«z SYoπ. ¶“‚iÍ NP∞v ̃@ ́«P Ù§o› ¿«v› ́ ©oGoz ́ Pd∆@Ó @“q N@∞÷V«z SYoπ. ‘SbTP‹ a∞± ̃„ ›© g‚}Ó’ ¶Í±Ó PoπgÙvÍ ÛTà ∂i...π ́iÍ TMa∞>Í «@∞À«v∞Tà ́oP ¬@g‚∞@ ̃ N@∞“q ‘Ã∞ ́a∞’ (SP‹ Ÿ∏ ¥gaY, 80) Nz»z⁄P¢. à ̊a_rÍ «z @oV ́ «PŸ N›YtÓ «‚∞ ̃„ ¶“‚¢@»Y NP∞v_râ. ›_È ́ ¿∞v ̃ ̊@∞NPd ‚π @fi ́Pa_@_@oV≥Ó &©aÙ z{ ̊a_@ ̃ @oπ a@‹s@oV≥Ó NP∞v ⁄¢ iY∑√Y n‚∞q N›¤¢z⁄P¢. ̊g‚ ƒfi @oπa@‹TY, ̊rπ S⁄ià ( dia International Centre) ̊a_rY È›@zPÓ NPfi ̃® ́¢g ‚∞ ̃„Ó ov ́P¢. ̊Íμ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í «zE_ @À ́ PÍ Go©Ã∞Y ̊a_rY u÷V ¶Y«π∞oa≥Ó TMadgTMY ⁄P∞ . ̊Íμ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í „[TY Sfi⁄Pz @÷ π∞ NPÍLÓ‚Àq, ¶fiÓÒ ra∞©_@»Y ® ́¢g ‚∞ ́P N‚∞[¢ Lz @«V. ̊ ́¢vÍ ‘Ã∞ ́a∞’TY “NPfi ̃® ́¢ Û ̊∫¬@Ó” N›g79) ¶Í±Ó @Àqoaoà ¶[iÃN‚∞[¢ @πoz „©∞a›∞d L ¶[i≥÷VPÍ TMo∆oß ∏À ̃@∞À ̃ @πoz „©∞a›∞d ́ n∫à N›¤i@oV ‘Ã∞ ́a∞’TÍ z∞›@ @^vÍ ‚r ⁄¢ N@∞“v }g‚ ›Ó‚⁄PÓ, N‚“ «zEÓ @ÀqÓ ©“B ¶Í±Ó ©fl «π∞oa≥Ó ̊Íμ È›@zPÓ a@‹TY ‚∞ ́P ©r‹Ÿÿ√Y, TMÍ «©ov ̃„Ÿ N›Íμ ¶Í ‚∞a∞Àq ̃@oV≥Ó z} ̃@ ́oP≥Ó @∞÷^r«GÍ. Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞oLg ‚∞ ́¢ ‘ ̊g‚∞’ ¢g N‚fio© N@∞÷^r«GÍ. ̊Í∫∑fi⁄¢ Ù§o› @“}g‚ ́ ® ́¢ ̃ „qÓ‚ ́¢÷ ¿∞±Ó ƒfizÍ ∂@ ̃ ® ́¢ ¶_N@Yπ∞Ó G«P∞ ̊_N@Yπ∞Ó ® ́¢g ‚∞ ̃@Ÿ N›Ytr«GÍ. ƒbNz∞fi Pfi ̃® ́¢ a@‹oz ̃ @∞BÓ N‚∞[NPYπ∞Ó NPfi ̃® ́¢ ̃ aÙ Nz»g‚∞q, Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í ® ́¢ a@‹TY }Ó N@∞÷^zoP ̃ @∞}¬Â⁄P¢. ̃® ́¢ ̃ @oπ ©aTMY z⁄¢ «› ⁄¢÷V @›q@oV ’ ̃r, L ©aTMÍ Nz»g‚∞q@oV pÀqfiz∞ ̃@Ó N›¤¢ NPfi ̃® ́oP [Ó @oπÃ∞@ ©∞n∫à N‚fio© Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃„ “q. S⁄iÃ∞Nz_„Ó ©aTMÍ «z @oV ̊∫⁄¢, ©aÙ ̃„Ó „Ó Sov«Ã a@[Ó ƒÀqGTY ¿œL ̊a_o@ ufiz∞ ̃„Ó ¶“‚¢@»Y «P∞nGÓ N@∞÷V ́ NP∞v_rL. ¿œL Pd‹¿∞v@ z»g‚∞q ® ́¢ ©aTMÍ uÍLP_@oV u÷z∞_rà ƒÍG∞@, &«©n@ ́ià ̊a_@ ̃ @oπ ©aÙ@^ ̃„ Sov«Ã a@[Ó uGsÓ, Vz∞@ SbTfi @oπ ©aÙ@^ ̃„÷ ƒÍGÍ p¢ ©nNG∞Í∫Í ̊Yπ¢ P∞ ̃@Ó Szn∫Í ToVz∞@ ufiz∞L ‚ovgTMÍ v∞@ Sfi ̃@«z“qÓ ¶Í‚iY ̊o›Ã∞P ¿ÓTM ̃o@«Ã∞q ® ́¢g‚ÀvoG ¿.¬ ́¢›∞d«Ã∞q So}⁄¢ N›ÃY‚v ́

Page 17
NPfi ̃® ́¢ Pd∆ @^ovà i«ÃÀv ¶Í±Ó ¶“}Ó ̊Íμ ‘¶[ ́¢’, ‘¿ov’ ¶L ¶[⁄P ÿμ‚ ́i§o@Ÿ ~∆∑Y ‚_„N‚nG ‚ovg‚∞»@÷, z∞›@ @÷ © ́i√Y ufiz∞√nμ. ©∞μPt ̃„À‚ÀqÓ ©∞G∞aoπ√Y ¿œL ¿∞v@za_@ ́ioL ufiz∞ ̃„Ó ¬Ãnÿ√Y cq‚Àq÷Vz @»Í ¶“fl ̃o@ T§zovà ́ NP∞v_râ. ÛTà @÷, ÿnTM@÷, So› ̃@oπQ @÷ ¶LŸ ›...@ ́iÍ ‚Y«zμ ‚Âaoπ@»Y u÷Vz @÷ Pd‹ ¿œL ¿∞v@ Sà ̃@ ́iY cq‚∞q N@∞÷V ́ NP∞v_rL .
NP∞v_rL∞ Ù§o› @“}g‚ ́ PÃ∞§gÙ ̃@»tÓ, ‚√nÿg ‚Àv NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ√Í uÍLP ́oP ¿œL Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÍ Nz»g‚ SÍNL∞fi ÙGÓ ¶Yπ∞zn∫n„Ó @oπÃ∞@ Nz»g‚q ́ià ©>Pa∞@ Nz»g‚q ́iL∞ . ©aÙÓ ¿œL¬Ó «P∞nGÓ N@∞“Âfig‚oP ̊zfiv ̊z ̊» ́¢÷V «‚ÀÂ@»tÓ @∞
1990SY ÿ_@gÒ P>¿∞v ∂rÃoP ƒÀÂ, Nz÷»T∆∞z∞@ ̊a›∞_@Ó ÿ_@gÒ ̃ @oπT∆∞ ƒ Pd‹¿∞ÀÂ∑fi⁄¢ Ù§o› @“}g‚ ÿ_@gÒ ¿@§Í ‚π ‚„i@»Y NPfi rov ́P¢. ̊gN‚∞[¢ ƒ»Ão© a@‹Ÿÿoà ̊∫¬@g‚q ́¢‚za N@∞“«v∞Ó. a@‹Ÿÿ ¬Â⁄¢ Pd ¶_@oVNÃYπ∞Ó PÓ œÀÂn„ SV_«@∞zÍ. ¶[ ́P∞V ¶ÍG ¬o N@∞÷zPn@∞@Ÿ ÿ_@gÒ z⁄ifi ̊bTfi⁄¢ ̃„ z⁄ifi⁄P∞ . Tfi⁄i «z«G. ̊gN‚∞[¢ «‚ŸN›Yπ∞ ‚n∫ÃP∞@ Sfi⁄P¢. «‚Ÿÿov«Ã ̊∫¬@Ó’ ¶Í±Ó @Àqoa√Y N›Yπg‚Àv y©Í «zE_@ÀÂÃz PzÓ N›¤≥Ó @∞Àÿ zfiÓzoa ̊b◊ PÍoL ́ PÃ∞ ‚q ́i ̃ N@∞÷^ ‚ ́P∞“q ̃„ «©π∞@ ©LiY oz ́ ¶g‚ ¶[Pπ∞Ó?” ¶L ̃ N@∞k›Ó @ @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. NPfi ̃® ¶[¢‚z>Í aoπg‚∞q „∫ ́¢Ó ©aÙ ̃ @oπ√Í, ›v_rÍ a@‹ ́¢@o ¶Í‚¢ „∫ ́¢Ó ¿∞Í ®∫à TV ̊ov⁄P∞ . ̊za¢ aoπg‚∞N S ́Po@à ui§ ́ P@zY@÷ «Poz NP∞„gÙ ̃@∞L ̊za¢ ̊B„¬ ∂¤TÍ ̊B„¬oG«Ã.
¶[‚¢@»Í Sμi√Y @∞⁄i ̃ ‚÷»√Í ‚√nÿg ‚ÀvoG ̊» ́ ¿.¬ ́¢›∞d√Í ® ́¢g‚ÀvoG, aj¿∞v@ Sà ̃@Ó ¶L ́ Pd∆@ ́iY SÍNL∞fi ÙGÓ&Sznμ ̃rov«Ã ¶Í±Ó ¶“}Ó ̊Íμ ‘¶[ ́¢’, ‘¿ ‚_„N‚nG ‚ovg‚∞»@÷, z∞›@ @ ‚ÀqÓ ©∞G∞aoπ√Y ¿œL ¿∞v@ cq‚Àq÷Vz @»Í ¶“fl ̃o@ T

17 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
L∞ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. ® ́¢g‚ÀvoG ¿∞v@ ́ @»tÓ, ‚√nÿg ‚ÀvoG@»tÓ ‚_«@n@sÓ N›¤P∞ . ̃ @oπ√Í uÍLP ́oP ́ «PqÓ ©aÙ ̃ @oπQL∞@ ƒfi ÙGÓ, ¿∞v@ ̊a_rÍ Nz»g‚∞ÀÂn„ ́ PÍ ‚_@»go‚Ÿ N›¤Pza∞@ ÙGÓ ¶Yπ∞zn∫n„Ó «©π∞@ ́ PÍz∞‹ ̃o@oëà ƒfi Nz»g‚q ́ià ©>Pa∞@ ́ PÍ ∂^o©oà , ‚ovg‚∞nGoπ ́iL∞ . ©aÙÓ ¿œL¬Ó ƒfi ∂^o©√Í SfiÙG©∞@ ̊z§vÓ @∞“Âfig‚oP ̊zfivÍ a@‹ ́ià @π⁄¢oaÃ∞vY@»tÓ ́¢÷V «‚ÀÂ@»tÓ @∞}π∞Ó. SY ÿ_@gÒ P>¿∞v∞@Ÿ ∏P⁄iaÓ N‚nμ 25∂“q@÷ ƒÀÂ, Nz÷»T∆∞z∞@ ̃ N@∞“v∞qÓ zo@√Y ÿ_@gÒ
ÿ_@gÒ ̃ @oπT∆∞ ƒÍμ ̃„ ¥n‚∞q N›¤ifi⁄P¢. ̊iY ∑fi⁄¢ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í „[TL @π⁄¢ N@∞“q @§Í ‚π ‚„i@»Y NPfi ̃® ́¢ a@‹Ÿÿ ¿v ́¢zPn„ z∞¤gÙ ̃ . ̊gN‚∞[¢ ƒ»Ão©g‚∞VL∞@ ¿∞±Ó, NPfi ̃® ́¢ @oπ à ̊∫¬@g‚q ́¢‚za∞@ ¿.¬ ́¢›∞d ̊z @^Ó @π⁄¢ ∞Ó. a@‹Ÿÿ ¬Â⁄¢ Pd∆@Ó ifiÓÙzPn„ ƒfi ¿∞÷ ¬ÍÙ ÃYπ∞Ó PÓ œÀÂn„ Tfi⁄¢ ̃„ ̊o∆ ́ifi⁄P∞ ¿“‚ Í. ¶[ ́P∞V ¶ÍG ¬oG√Y ÿ_@gÒ ̃ @oπ T∆∞TY @π⁄¢ n@∞@Ÿ ÿ_@gÒ z⁄ifi⁄P S⁄ia∞ ‚∞ ́P›∞ai ̊z @^Ó ¢ ̃„ z⁄ifi⁄P∞ . Tfi⁄iÍ J«v ©¢‚∞LÓ ̊fi⁄¢Ó un›∞@Ó gN‚∞[¢ «‚ŸN›Yπ∞Ó «‚∞oP√Í dPgTMY NPfi ̃® ́¢ Sfi⁄P¢. «‚Ÿÿov«Ã 1979SY ‘Ã∞ ́a∞’TY ‘NPfi ̃® ́¢ Û
¶Í±Ó @Àqoa√Y ‘J§Í ƒfi ...oπ ̃„ ̊o∆ ́¢Ÿ v y©Í «zE_@ÀÂÃz o@√Y @P∞≥P ́¢vÍ ¢§«Ã∞PLÍ Ó @∞Àÿ zfiÓzoa ̊b◊ ...oπ√Y aÍμ N@∞“q y„ ́¢ PÃ∞ ‚q ́i ̃ N@∞÷^rG∞ ’ ¶L ¿∞Í ¶[iâ „∫ ́¢, ̃„ «©π∞@ ©LiY oz ́ifi⁄PoP ̊v ̃@ ¬ÂÃ∞©Y “’ ̊oP Pπ∞Ó?” ¶L ̃ N@∞k›Ó @qo©«Ã∞q ¶Í>vÓ «@Àv∞ Ù§o› ́ PÓTMa∞Í. NPfi ̃® ́¢ ‚n∫à Tzao} ̃ @Àqoa Í aoπg‚∞q „∫ ́¢Ó, S ́Po@à P@zY@÷ ¶bz∞μ ƒfi √Í, ›v_rÍ a@‹ ́¢@oπ Tza} ́ NP∞„gÙ ̃„ zt◊ÀqÓ ∫ ́¢Ó ¿∞Í ®∫à TV ̃@ ́oP ̃ «@Àq ƒfiz∞μ ›©∞P∞LÓ . ̊za¢ aoπg‚∞NvYπ∞Ó ƒfiTza} ́ NP∞„gÙ ̃„ ui§ ́ P@zY@÷ «PozÃnGoz ¶Í‚oP Tv ƒfi Tza} ́ @∞L ̊za¢ ̊B„¬oGNÃYπ∞Ó ƒfi N›bTÃY ›∞ ⁄P B„¬oG«Ã. ¢@»Í Sμi√Y @∞⁄i ̃ ra∞© ́iY ¿ovN‚nG «Pÿà ¿∞v@g ‚√nÿg ‚ÀvoG ̊» ́P l“qPY ƒfi ÙGÓ, N›ÍoL√Y d√Í ® ́¢g‚ÀvoG, Q∞a√Í ‚§ ̃E∞, ¬.a∞©›∞d√Í Ã ̃@Ó ¶L ́ Pd∆@ ́iY ¿œL¿∞v@ ̃ „[ ̃@»Í N›Ãn‚∞q@÷ ÙGÓ&Sznμ ̃rov«Ã NPfi ̃® ́¢ Pd∆ @^ovà i«ÃÀv “}Ó ̊Íμ ‘¶[ ́¢’, ‘¿ov’ ¶L ¶[⁄P ÿμ‚ ́i§o@Ÿ ~∆∑Y ‚ovg‚∞»@÷, z∞›@ @÷ © ́i√Y ufiz∞√nμ. ©∞μPt ̃„À G∞aoπ√Y ¿œL ¿∞v@za_@ ́ioL ufiz∞ ̃„Ó ¬Ãnÿ√Y Vz @»Í ¶“fl ̃o@ T§zovà ́ NP∞v_râ. ÛTà @÷,

Page 18
¿œL ¿∞v@ Sà ̃@ ́«P∞q PÍoL ̊ovÃ∞Vg‚q ́P ́ NP∞v_rà @∞π@Àv ́«P, NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ̃„ zV_®Àv ́ P ̃@ zo@√Y ÙiP∞@ ̃ ® ́¢ ̃@oV≥Ó ¶[¢ziY ∂ zÓ N@∞“v∞ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. ‚∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚P ́oP ́ NPfi ̃® ́P∞@ ́ PÃ∞§ ̃„Ó ̊z§Í ¬Ãnÿ 1979@»«π NP∞v_rÃNP>±Ó, ‚∞ai ΩnG∞“ov ƒÀ«à aoG«z∫â. ‚∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ NPfi ̃® ́P∞@g ‚§}∞©Ó N‚nG«P∞q, «Pÿà ̊VTY ̊zfi ̃„ Sà ̃„¿ ¶ÍG ©igo‚≥Ó N‚nμ ̃ N@∞q ́P¢.
ÿnTM@÷, So› ̃@oπQ @÷ ¶LŸ u÷Vz @÷ Pd‹ ¿œL ¿∞v@ Sà ̃ ® ́¢g‚ÀvoG ̃@∞@ ÛTà rfie ...πÓ ¿œL ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃@»Y @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. «@.¶ø. N‚ «z∞YÀ TMNa ̃ÂÍ ‘The Cau P[zπ∞L ‘Nz÷oV zÀvÓ’ ¿∞v «©nN@∞“v∞ . ¿Yπ «zoVÃ∞@ ‚is¿∞v∞ ƒÍμ ® ́¢g‚ÀvoG√Y SozNÃYπ∞znμ ̃„Ó «©π i«ÃÀvfiÓ (Mapa Theatre) Ù§o› So}⁄¢ «¿∞‚Y ‚§∏ N‚nG N@ @∞ ̨Ã∞ ©∞ „ Nzø ̨Í (Cabr ©>PÍ’ (A Man with Huge Wings) ¶ PÃ∞§ ̃@g‚ÀvoPŸ N›∞Yπ «z ® ́¢g‚∞fl√Y SPoL ¿œL¿∞ @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃„ ¶ÍμÓ u“ ̊o©gÙ ̃@»Y ¿∞±Ó ‚∏‚i≥Ó ̊N©§ ̃@ ¿∞v∞rà N@∞πÓTMÃ∞TÍ x⁄P∞z¢ ̊rπ uπ@ ¿∞v@ T∆ ̊bT∆∞TY «©ov«Ã∫à d@Ÿ ÿG N›¤Ãg‚Àqg ‚∞a∞ÀqÓ N‚nG¢. ©∞oπ ̃ @∞ÀÿÃ∞@ S⁄¿∞v@Ó ¿∞À@∞Àÿ√Í«‚∞¢Ó ̊a_@Ó aaÓTM√fi⁄P¢ SÍ±Ó ¶Í ©LiY
¿œL ¿∞v@ Sà ̃@ ́«P∞q PÍ @∞π@Àv ́«P, NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ̃„ ® ́¢ ̃@oV≥Ó ¶[¢ziY ∂ zÓ N ‚∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚P ́oP ́ NPfi 1979@»«π NP∞v_rÃNP>±Ó «z∫â. ‚∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ «Pÿà ̊VTY ̊zfi ̃„ Sà ̃„¿ ‚∞“Ÿ«›§g ‚Y@oπ ̃@∆@ ́iÍ ©∞}z @^ ̃„ ́ NPfi ̃® ́ioL ̃ ̊Ó©∞}z @oV ̃ N@∞“«v ‚∞ai√ ¿œL ̊a_@∞@ «©ov«ÃnGsÓ N ‚÷» ©∞}z @^ ̃„Ó NPfi ̃® ́i ›‚P ́oP ́ NPfi ̃® ́P∞@ S⁄i N©∞{ u“q. ¿∞v@g ‚√nÿ√Í «‚∞¢ ̊z N©∞{ NP§Ã∞TÂ±Ó ̊ÓN©∞{√ SznoG SL_@“q ̊znoG ́ u ́«z@¬Ó & ̊zoa ̊Íμ «Pÿà «Pÿà ¿∞v@g ‚÷» ̃„ zfio@ P Sà ̃„¿a∞@, @oπQL∞@ ̊zoa «©π∞@ SbTfi¿∞v@g ‚÷»√Í «©ovÃ∞ ̃@ ́itÓ Sg‚÷»@»Y

18
So› ̃@oπQ @÷ ¶LŸ ›...@ ́iÍ ‚Y«zμ ‚Âaoπ@»Y ÷ Pd‹ ¿œL ¿∞v@ Sà ̃@ ́iY cq‚∞q N@∞÷V ́ NP∞v_rL . voG ̃@∞@ ÛTà rfie}... ́i Sà ̃rà ‘@∞»’ ¿∞v@ ́iÍ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃@»Y ‚_„ N@∞÷V ́ NP∞v_rL∞ Ù§o› ́ PÓTMa∞Í. «@.¶ø.a∞«j⁄iaÍ Sà ̃@ ́iY ufiz∞L À TMNa ̃ÂÍ ‘The Caucasian Chalk Circle’ ¶Í±Ó ¿∞v@ ́iÍ ‘Nz÷oV zÀvÓ’ ¿∞v@ ́in@∞L So›Ão© ̃„Ó N‚∞μgo‚ v∞ . ¿Yπ «zoVÃ∞@ SÍμ ‘Nz÷oV zÀv ́iÍ’ œÂ«Ã∞ ƒÍμ ® ́¢g‚ÀvoG√Y u÷V¢.
NÃYπ∞znμ ̃„Ó «©π∞@ 1996SY N@∞πÓTMÃ∞TÍ ©∞‚∞ Ó (Mapa Theatre) Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í „[TLfiÓ «¿∞‚Y ‚§∏ N‚nG N@∞πÓTMà ¶[ ́P∞Va∞L @∞g‚§«ÃY ∞ „ Nzø ̨Í (Cabriel Carcia Marquez) ‘N‚§Ã ÿG„ovà ƒfi Man with Huge Wings) ¶Í±Ó ÿμ@oPoà ¿œL¿∞v@©∞@ ́ ‚ÀvoPŸ N›∞Yπ «z“qÓ. ¬ ́¢›∞d«Ã∞q So}⁄¢ fl√Y SPoL ¿œL¿∞v@©∞@ ufiz∞ ̃rà N‚fio© Ù§o› PÓTMa∞± ̃„ ¶ÍμÓ u“q. S⁄¿∞v@ ́iÍ ƒ»& ̊a_@ a ©∞} @»Y ¿∞±Ó ‚∏‚i≥Ó @π⁄¢ N@∞“«v∞Ó. 1996SY π ́XÍ ¿∞v∞rà N@∞πÓTMÃ∞TÍ Poπ¿@a∞L ‚«@∞v∞TY ¿ovN‚nG ̊rπ uπ@ ¿∞v@ T∆∞TY S⁄¿∞v@Ó ‚_„ N‚nG«P∞q Y «©ov«Ã∫à d@Ÿ ÿG⁄P ‚ ́¢ ¿∞v@_@^÷ ƒÍG∞@ ©igyq qg ‚∞a∞ÀqÓ N‚nG¢. T∆∞TY NP∞v ŸÿÃ∞@ x⁄¢ ¿∞À@÷ ∞ÀÿÃ∞@ S⁄¿∞v@Ó «©ovÃ∞ ̃@Ó @“v¢. ƒbNz∞fi √Í«‚∞¢Ó ̊a_@Ó ‚ÍL∞Àq ¿∞v@ ∂ zπ @V∞Y ⁄P¢ SÍ±Ó ¶Í ©LiY ‚∏o©Ã∞@ u÷V¢.
¿∞v@ Sà ̃@ ́«P∞q PÍoL ̊ovÃ∞Vg‚q ́P ́ NP∞v_rà «P, NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ̃„ zV_®Àv ́ P ̃@ zo@√Y ÙiP∞@ ̃ ≥Ó ¶[¢ziY ∂ zÓ N@∞“v∞ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. ‚∞k›∞∑ ›‚P ́oP ́ NPfi ̃® ́P∞@ ́ PÃ∞§ ̃„Ó ̊z§Í ¬Ãnÿ π NP∞v_rÃNP>±Ó, ‚∞ai ΩnG∞“ov ƒÀ«à aoG ∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ NPfi ̃® ́P∞@g ‚§}∞©Ó N‚nG«P∞q, TY ̊zfi ̃„ Sà ̃„¿ ¶ÍG ©igo‚≥Ó N‚nμ ̃ N@∞q ́P¢. ›§g ‚Y@oπ ̃@∆@ ́iÍ ›_@aP∞ø∏z∞d@÷ ¿∞v@g ‚÷» ^ ̃„ ́ NPfi ̃® ́ioL ̃ @nμ ̃N@∞q ́P«P∞q ©Àq©Yπ∞©Y, @oV ̃ N@∞“«v ‚∞ai√Í ‚∞k›∞∑ ›‚P ́oP ́ NPfi ̃® ́P∞@, @∞@ «©ov«ÃnGsÓ N›¤P∞ . iY∑√t÷V «Pÿà ¿∞v@g z @^ ̃„Ó NPfi ̃® ́ioL ̃ @nμ ̃ N@∞q ́P«P∞q ‚∞k›∞∑ NPfi ̃® ́P∞@ S⁄i N©∞{√Y «©ov«Ãn∫à N‚fio© ̊zfi ̃„ @g ‚√nÿ√Í «‚∞¢ ̊z @∞ÀÂà ÿa ́oP≥Ó ̊ ̃@oG≥Ó S⁄i §Ã∞TÂ±Ó ̊ÓN©∞{√Í@“ uoG⁄¢ rv ̃„Ó ∏i, P∞VÓ SL_@“q ̊znoG ́ iGÓ‚v Nz»g‚q ́P To∆≥Ó Ó & ̊zoa ̊Íμ «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í ©∞}z @»ov«Ã @g ‚÷» ̃„ zfio@ PfiÓ Sà ̃„¿ @»ov«Ã d@gN‚fiÓ @, @oπQL∞@ ̊zoa uà ́i ̃@∞ÀÂL. ¶Yπ∞znμ ̃„Ó bTfi¿∞v@g ‚÷»√Í NPfi ̃® ́¢g ‚√nÿg ‚ÀvoG√tÓ @ ́itÓ Sg‚÷»@»Y ‚√tÓ ©∞}T@^ ̃„ «zEÓ @À ̃

Page 19
N‚fi_@ÀŒ Sa∞j«@∞‚∞Y PÓ¬ovà P@g‚L∞ Sa∞©∞Ã} ̃ @oP@oV ̃ ® ́P∞@ ¿v ́iÃP∞@sÓ, ∂n@∞q ©∞zÀv_@»Y Sa∞©∞Ã} ́oP ̃ ® ́P∞@ ¿v ́¢Ó ©aÙ Sfi⁄ifi ̃rG¢ ¶Íμ N›∞ÍLoP≥Ó S_„ aoLs‚q ́i ̃ N@∞÷V TfiÓÙr«GÍ.
® ́P∞ ¿Âg‚Pn„ z∞¤gÙ ̊» ́P PÍoL Nz»g‚q ́i ̃ N@∞“v ® ́P∞qzoP ̃ @∞“‚z @^ ̃„ «P∞ÍG∞¢. «Pÿà ¿∞v@g ‚÷» Sà ̃@ ́iY «©ov«Ã∫à ‚∞k›∞∑ ¿œL ́¢z ̊a_@ ̃ @oπ Nz»g‚∞ ¿∞v@g ‚÷»√Y ¿ovN‚nG ‚Àv© ‚Àv©»gÙ uoa ̃„g TMÍ «Pÿà ¿ ‚π SfigTM±Ó ‚∞k›∞∑ ›‚P ́ NPfi «z“qÓ ¶Í‚iY «‚a∞ zÓ @ ‚Àv©»gÙ T∆∞ ̃„[TL . ̊z iY∑√Í «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√ P⁄ifi⁄P ̊oLzfi ̃„Ó ‚∞ oz ̊a_@©∞L NPfi ̃® ́iÍ œ ÃÓ Ù ©@∞‚∞aPÓ NPfi ̃® ́¢ ̃ @o ›v_rÍ ® ́¢ ̃@oπ zÂz©∞@ Sa∞©∞Ã}Ó ® ́P∞@ ́ «P∞nGÓ N @∞afl@oV ∂¤s ̃„ uÀ‚q ́i√ Sa∞©∞Ã} ́oP ̃ ® ́P∞@ ¶[i a@ ©∞zÀv_@»Y u“v∞ ¶Í‚Pn@ «z“qÓ. 1998SY «@∞π∞πÓÒ§Y Sa∞©∞Ã}Ó & ©@∞‚∞aP ̃ @fi ́P N›∞nN‚∞{s ∂nμzPn@∞@ z⁄ifi Sa∞j«@∞‚∞Y PÓ¬ovà P@g‚L ¿v ́iÃP∞@sÓ, ∂n@∞q ©∞zÀ ¿v ́¢Ó ©aÙ Sfi⁄ifi ̃rG¢ ¶Íμ N@∞÷V TfiÓÙr«GÍ. ∂L∞Y SÓ Sfi⁄¢ ©oG⁄¢TÀv¢ ¶Í«G N ® ́P∞@ ∂ ̃„Ó ©ao‚ ́ P∞«L N u ́«z@ ́iÍ u⁄¢Pπ∞Y ¶“‚¢@ ‘ ̊±©Í l¢’ ¶L Sa∞©∞Ã}g ̊znoG ̃ ra∞©gÙG_@»Y ƒfi ¿ Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. ÿ_@gÒ ̃@oπT∆∞TY «©o ƒ»Ão©g‚∞VL∞@ Sfi⁄«PÍ.
1990@^ ̃„g TMG„ N‚fiÓ‚ PT ́¢, ® ́ioL ¿v ́iŸ N›Yt N›ÃY‚v ́ NP∞v_rL∞ . o@√Y uÀ@∞ ⁄¢ N@∞“q ® ́¢ ̃@∞L ‚∞ ® ́ioL ¶Y«π∞fiÓ @“q @» ̃„ ¿v ́i ©_@VÓ ‚∞ ¬Âg‚iY Ù§ ̊z«a. ¬@ƒg‚oL, uov ̊π_@ TMÍ‚∞Àq, z›LÓ, ̊vs ¶L uÍLP ́oP ¿∞ÂÃz . ƒfi¬oG ® ́ N©VL„fi«z∞q Ù§o› @“} ¿ovN‚nG«‚∞¢ ̊iY @π⁄¢N@∞

19 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Âg‚Pn„ z∞¤gÙ ̊» ́PPÍ ...πÓ ©aÙ p∫à @oπQL∞@sÓ z»g‚q ́i ̃ N@∞“v∞ . SÍμ N‚“@÷ @Àov @À oP ̃ @∞“‚z @^ ̃„ S¢ ƒÍμÓ N‚fiÓ ›∞PoLÃ∞@ ́ . «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Y Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í Y «©ov«Ã∫à ‚∞k›∞∑ ›‚P ́iÍ NPfi ̃® ́¢ ́ PÃ∞§gTMÍ ̊a_@ ̃ @oπ Nz»g‚∞Àov u} ⁄P @∞a} ́iL∞Y, «Pÿà »√Y ¿ovN‚nG ‚Àv©»gÙ T∆∞TÍ ̊Íμ, ̊Y@∞ˆ√Í Ù uoa ̃„g TMÍ «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í uÍLP ́ PÃ∞§gÙ@÷ ±Ó ‚∞k›∞∑ ›‚P ́ NPfi ̃® ́¢ ¿∞v@ ́ PÃ∞§g«‚ «©ov«ÃG ¶Í‚iY «‚a∞ zÓ @∞ÀÂL «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í Ù T∆∞ ̃„[TL . ̊z @V¢ ¶i ‚∞ gÙ œ“«‚∞@TYoπ. «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Í ‚Àv©»gÙ T∆∞Tn„ zfio@ ̊oLzfi ̃„Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ ¶Y«π∞fi ̃„Ó Pd∆>Í
NPfi ̃® ́iÍ œ ÃÓ Ùπg‚Àv¢. ‚∞aPÓ NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπÃ∞@, iNaV‚i ̊Ó©Í z{‚∞ÀqŸ ® ́¢ ̃@oπ zÂz©∞@g ‚aTà ̊Vs ̃„ ́ Pd∆@ ́iY Ó ® ́P∞@ ́ «P∞nGÓ N@∞“q © ̃@»ov«Ã ‚az∞o© ̃@∞L V ∂¤s ̃„ uÀ‚q ́i√fi ̃@ «z“qÓ Pd‹®μÓ ¿Ytπ@Ó. ́oP ̃ ® ́P∞@ ¶[i a@‹ ́i ̃ @∞ÀqÓ ©aÙ zv, NPÍL∞n@∞q @»Y u“v∞ ¶Í‚Pn@∞L ›∞ÍG∞P∞a_@oV ́ «P ̃ @∞} . 1998SY «@∞π∞πÓÒ§Y ¿ovN‚nG Sa“v∞z¢ ̊rπ uπ@ Ó & ©@∞‚∞aP ̃ @fi ́Pa_rY NPfi ̃® ́¢g ‚n∫Ÿ ÿGgÙŸ s ∂nμzPn@∞@ z⁄ifi⁄P NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπQ N‚fi_@ÀŒ ‚∞Y PÓ¬ovà P@g‚L∞ Sa∞©∞Ã} ̃ @oP@oV ̃ ® ́P∞@ ∞@sÓ, ∂n@∞q ©∞zÀv_@»Y Sa∞©∞Ã} ́oP ̃ ® ́P∞@ aÙ Sfi⁄ifi ̃rG¢ ¶Íμ N›∞ÍLoP≥Ó S_„ aoLs‚q ́i ̃ fiÓÙr«GÍ. ∂L∞Y SÓ©aÙ ¶“‚¢@»Y ¬n∫tÓ z∆ ̃rY oG⁄¢TÀv¢ ¶Í«G N›∞Yπ«z“qÓ.Sa∞©∞Ã} ́oP ̃ ̃„Ó ©ao‚ ́ P∞«L NP∞v_r oz ̃@ «z“qÓ ¶Í±Ó Í u⁄¢Pπ∞Y ¶“‚¢@»Y Sfi⁄¢ ‘z∞∑zPÓ’, ‘S⁄iaf ́’, l¢’ ¶L Sa∞©∞Ã}g ‚„i@oV ̃ ® ́P∞@ ¶[iëP∞q ra∞©gÙG_@»Y ƒfi ¿∞À ® ́P∞@ ¿v ́i Nzn∫≥Ó @“v∞ “}g‚ ́ PÓTMa∞Í. Sz§Í ‘S⁄iaf ́’ NPfi ̃® ́¢ ̃@oπT∆∞TY «©ov«Ã∫à N‚∞[¢ ̊Pn„ ¿∞Í
‚∞VL∞@ Sfi⁄«PÍ. @^ ̃„g TMG„ N‚fiÓ‚∞tÓ «zEÓ @À ̃ ® ́P∞qzoP ́ ® ́ioL ¿v ́iŸ N›YtÓ z∞ ́iÃ∞a∞@, ̊“}∞TÃ∞@Ÿ ́ NP∞v_rL∞ . o@√Y P∞V ̃@fiT«Ã∞q ® ́¢g ‚πo@√Y N@∞“q ® ́¢ ̃@∞L ‚∞vY@oVŸ ∏i TM›@∞©Y ‚∞qz«P∞q ¶Y«π∞fiÓ @“q @» ̃„Ó zo@√Y ® ́ioL ́ NP∞¤TÍ∫ @VÓ ‚∞ ¬Âg‚iY Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃„ So} @ƒg‚oL, uov ̊π_@∞aÓ, R∞ «©∞>Ã, dfiP_@z∞ÿgÙ, , z›LÓ, ̊vs ¶L ̃® ́iÍ ƒbNz∞fi ̊Ó› ́itÓ P ¿∞ÂÃz . ƒfi¬oG ® ́¢g‚ÀvoG ̃„ z⁄ifi⁄P «‚a∞ÿ§Ã fi«z∞q Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í @π⁄¢oaÃ∞vY G«‚∞¢ ̊iY @π⁄¢N@∞÷^Ó z∞¤gÙ ¶L ̃„ ̃ rov ́P¢.

Page 20
«‚a∞. ¿.aœ⁄iaÍ NvY∑ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́iY NPÍ>⁄ià N©∞{@»Í Poπo©g «‚a∞ÿ§Ãa∞@ (
Dean
) Sfi ̃rG∞ . Pd‹¿∞v@ ́ ¢oG√Y NP∞v ⁄¢ N›ÃY‚qÓ Pd‹g «‚a∞ÿ§Ã .
c∆ ́¢ zv«©∞Â, NPÍ«©∞ ̃ ® ́ ‚∞fl√Y «‚a∞ÿ§Ã N©VL„fi ‚∞qzoPŸ ∏À ̃@∞ÀÂëP∞q, NPfi ̃® ́¢ So›√Í ̊¿∞PÓ ¶ z∞‹ ̃o@ ¶L «zμ‚∞ÂÍ∫, ¶Y So›√Í ß‚©∞@ SÃ_rà ٧o› TMadgo‚ u“q ‚“} ̃®Ââ. ¶[i z⁄P«P∞q, PÓ ® ́¢ z∞ NP∞v_rL∞ . ̊za¢ uoaà ¶[ ́¢zÂzÓ N‚G∞©«π ƒ∑, ƒ u÷VL. ̊zfiovà z∞‹ ̃o@ ‚ ‚q ́Pg‚v «z“qÓ. ¥NL>Y ̊z ¶Í±Ó N‚çY NPfi ̃® ́¢ a@‹s @oπQ ©nμÓ @oπzV Ÿÿ ©Í @Àov ̃ ® ́¢ ¶L SgN‚∞[¢ ̊o∆ @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í ̊z @»vÓ ‘¿∞N©Yπ∞Ó ƒfi ¿∞÷ «‚∞rG @Ào ¶ÍG∞ . ¶L ̃„ ̊i Ÿÿ ©Àq©Yπ © ́iÃ, ©∞aπ ̊a∏ ›_ÈP ¿∞v ∂rÃznoGg Ù§o› @“}g‚ ́ P ›§, ̊PÍTMÍL ̊zoa ̃ @“qN@ NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπoÃ, ̊PÍ «©Í @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í. 1998SY ‚∞§ ̨ ©∞P @oπ T∆∞TY (Festival of I „[TL§Í ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ® ́i ̊o© ́¢ ̊zoag N‚fio©g‚q ́i PÓ¬ovà ® ́¢ ̃@oπÃ∞Y Ù§o› zoa‚v ́iY ƒfi aa⁄ia Sv ́oP, ̊z z∞‹⁄P @∞π ́iY NPfi ̃® ́ «z“qÓ ¶Í±Ó ̊z§Í ∂o› ƒ @“}g‚ ́ PÓTMa∞oL, ƒfi @oπQ rov ́PNPYπ∞Ó iY∑ ÃP∞ ́P∞ ¶Í±Ó ƒfi ∂z}g‚v«©. N‚Í«LøzaÍ Ù§o› N›ÍGN N‚∞fiÀ‚q ́P∞¢ ∂z}g‚v ́ P⁄P«P∞q, NPfi ̃® ́ioL«Ã PÓ z Sg‚v ́iÍ ...πÓ ¿© ̃„ ̃ «@∞ÂÀ ‚Ã}Ó ¬ÂsnG∞tÓ, ̊z z∞ @oπ√Í pP∞L «PvY ¬ÂznG¢ ̊_@©∞@ ́ «P∞nGÓ N@∞“q÷V ̊za¢ z∞‹sÓ ¶ÍμÓ ̊{TYπ∞

20
«©∞Â, NPÍ«©∞ ̃ ® ́¢g ‚∞vY@oV, ̊_„g ‚∞vgN‚μÓ «‚a∞ÿ§Ã N©VL„fi ‚∞ ̃@∞ÀÂà N‚∞[¢ ∏i SYπ∞©Y Ÿ ∏À ̃@∞ÀÂëP∞q, ∏i ©∞P∞ P∞VÓ TMP∞ &Soz«Ã ¢ So›√Í ̊¿∞PÓ ¶L ́ NP»s‚q ́iL∞ . NPfi ̃® ́¢, ¶L «zμ‚∞ÂÍ∫, ¶Yπ∞zn∫n„Ó ̊¿∞P©∞@ TV_„Ó ß‚©∞@ SÃ_rà ٧o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞>Í aoLz∞nGY u“q ‚“} ̃®Ââ. P∞Ó a@‹ ́i zfiÓ ® ́¢ ̃@oP@oV P«P∞q, PÓ ® ́¢ z∞‹TÍ ̊±‚z_@oV ¶[i za ́ L∞ . ̊za¢ uoaÃ∞vY@÷, «‚ÀÂ@÷ ‚π SÍ±Ó zÓ N‚G∞©«π ƒ∑, ƒ» ¿∞v∞z∞@«z ® ́¢g‚ÀvoG√Y zfiovà z∞‹ ̃o@ ‚n∫à N›¤i@÷ ¬[z¢Ó ∂z}g «z“qÓ. ¥NL>Y ̊za¢ z∞‹«z ƒfi @oπ. @Àov ̃ ® ́¢ ‚çY NPfi ̃® ́¢ a@‹s@÷ u ̃raÓ N‚nμ ̃ @Àov ̃ ® ́¢ ̃ nμÓ @oπzV Ÿÿ ©ÍGÓ N›Ãn‚v ́ NP∞v_rà N‚∞[¢ ́¢ ¶L SgN‚∞[¢ ̊o∆ ̃@g N‚μzPÍ «Poz „∫ ́¢g Ù§o› ́ PÓTMa∞Í ̊z @»vÓ ¿∞Í «@Àv N‚∞[¢ XTa «z@ ́iY, Ó ƒfi ¿∞÷ «‚∞rG @Àov@÷ ¿∞© ∂qG ® ́¢ @Àov ̃ ® ́¢’ L ̃„ ̊i Ÿÿ ©Àq©Yπ TÃgÙÓ ®v. Ã, ©∞aπ ̊a∏ ›_ÈP ¿∞v@ ̊@∞NPd Tfi¢, @oπ©∞©fl Tfi¢ Gg Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞± ̃„ z∆_r ̃ N@VaT ́P«P∞q ÍL ̊zoa ̃ @“qN@∞÷V«z SYoπ. ∂L∞Y Pd∆@ ́iÍ ¢ ̃ @oπoÃ, ̊PÍ «©Ío©oà uπ@©∫à N›¤Pz Ù§o› PÓTMa∞Í. 1998SY ‚∞§ ̨Y ‚Í>fi¿∞q@÷ @π⁄¢N@∞“v ƒfi T∆∞TY (Festival of Imagination) Ù§o› @“}g‚ ́ PÓTMa∞Í Í ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ® ́ioL ́ NP∞v ̃@T∆∞ ¿∞v@ a@‹z∞@ zoag N‚fio©g‚q ́iâ TMa∞Í∏ ¿∞Àqg ‚“‚∞Àq ́¢oG. ® ́¢ ̃@oπÃ∞Y Ù§o› ̃„ ́ Pd∆@ ́iÍ NPfi ̃® ́¢ ̃@oV Y ƒfi aa⁄ia Sv ́oP, aoπ ́P N‚Ãoa SvÓN‚G N›¤Pz . ⁄P @∞π ́iY NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπ ̃@∞L ‚÷» ƒÍμ NP∞v_@ ¶Í±Ó ̊z§Í ∂o› ƒfi @Lz∞@«z SÍ±Ó u÷V¢. Ù§o› PÓTMa∞oL, ƒfi @oπQoL aoLs N@∞÷^zPn„ ¿© ̃„ ̃ PYπ∞Ó iY∑ ÃP∞ ́P∞ N‚Í«Løza>Í
‘A Profile of Doyen’ ƒfi ∂z}g‚v«©. 1998SY Sg‚v ́oP ́ PÃ∞§ ̃@g zaÍ Ù§o› N›ÍGN‚∞[¢ PÓ uvY¿π ̃„oGoz≥Ó q ́P∞¢ ∂z}g‚v ́ PÃ∞§gÙ ̃„ ¬[ ƒ ́¢o∆go‚ ́ , NPfi ̃® ́ioL«Ã PÓ z∞‹TÍ «Pvπ∞@ «©nN@∞“q÷VoP Í ...πÓ ¿© ̃„ ̃ «@∞ÂÀq ̃ @∞ÀÂ≥÷V∞ . ̊za¢ z∞‹TÍ ÂsnG∞tÓ, ̊z z∞‹ ̃o@Ã∞@ ̃ N@∞“v NPfi ̃® ́¢ ̃ pP∞L «PvY ¬ÂznG¢. Pd∆>Í ‚“‚∞Àq z∞‹TÍ Û ́ «P∞nGÓ N@∞“q÷V NPfi ̃® ́¢ ̃ @oπoÃg «‚∞π«z,
‹sÓ ¶ÍμÓ ̊{TYπ∞P¢; ̊©a ́¢z©∞L¢.

Page 21
∂¤s ̃ ∂¤s ̃ ∂¤s ̃ ∂¤s ̃ ∂¤s ̃ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷ ̊ozÃv ̃@Ó ‘® ́¢’ ¶ÍG ...Íμ ¶[ ́¢@V∞Y ¶_„_ @∞}g‚vTYoπ. ® ́iÍ N u÷V¢. ∂¤z∞V @÷ ‚π TV ̃ ¬Âz∞LP∞@ ¶oP≥Ó N@∞÷V¬ zaπ∞nμ ̃„Ó ¬⁄ià N›∞Yπ∞ ̃@ NP∞Ío© Ù§rG¢.
® ́¢ ia∞Tv N©∞{@^ ̃„ @∞}g‚qrG¢. ©oπÃ∞VÓ, @ÍLv ¶ÍG N›∞Y z∆ ̃rY u÷V¢. Ù§⁄¢N@∞÷Vπ∞Ó. N›∞Y N‚∞¢ ‚ÀvL«z. ƒbNz∞ÍμÓ ̊⁄P⁄P S
® ́¢ ‚Yrg N‚firg ‚a⁄¢ T @∞πÓ ‚π ® ́¢ zo@@÷ ® ́P∞Àv ¶ÍG N›∞Yt ̃„ ¿ov¬oG√Y N‚ SPn@∞L @∞a}_@oVŸ ›...@ zaπ∞ z ̃@g TM§ToL@÷ ¶LŸ ›...@Ó ¶L z∞‹ ̃o@ ¬oG@÷ «zμ‚qÓ«‚ ∂rÃznμ ̃„ uÀ‚qÓ«‚∞¢Ó; N ¥n‚qÓ«‚∞¢Ó; ›...@ ©∞nG_@÷ ∂øi«a∑Ã∞ & @ÍN‚a∞TY @oπ& @π∞Ÿ›∞a Sπ ̃rà @fi ́Pa_rY ‚ ̃@g‚Àv¢
©∞nG_@÷ «P∞Í∫TqrÍGL. @∞π Ù„⁄¢TqrÍGL.
‘‚o∆ÃL @{PtÓ ÙiÃL Ù„ (¿ÍÎY 462) ¶Lg N‚∞ ́PÓN‚∞¢

21 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
¤s ̃ ¤s ̃ ¤s ̃ ¤s ̃ ¤s ̃ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷ @Àqoa@÷
@Àqoa@÷ @Àqoa@÷ ® ́¢ Û ̊∫¬@Ó
SoVÃ ‚ ́©¿∞PÍ
 ̃@Ó ¶ÍG ...Íμ ¶[ ́¢@V∞Y ∂L N›∞Yt ̃„, «z ŸN›∞Y zaπ∞μ, g‚vTYoπ. ® ́iÍ N›∞Yπ∞ ̃@Ó SÍ±Ó Ù§Ã∞P Ùia∞@«z ¤z∞V @÷ ‚π TV ̃@_@oV ́ P⁄¢÷V∞ @÷. ∂L∞tÓ, ∞@ ¶oP≥Ó N@∞÷V¬ÂÃTYoπ. ® ́¢, Pd‹ Sπ ̃rà „Ó ¬⁄ià N›∞Yπ∞ ̃@©∞@«z NP§rG¢. ¶L«z , ® ́iÍ Ù§rG¢. ia∞Tv N©∞{@^ ̃„g N‚∞¢z∞L N›∞Yπ∞ ̃@©∞@sÓ G¢. ©oπÃ∞VÓ, @ÍLvÓ, NPt_„ ∂rà N©∞{@»tÓ ® ́¢ Y z∆ ̃rY u÷V¢. SPL∞tÓ ® ́iÍ NP∞Ío©oÃg ÷Vπ∞Ó. N›∞Y N‚∞¢z∞@ Sfi⁄P∞tÓ ∂vY@÷ «zμ . ƒbNz∞ÍμÓ ̊⁄P⁄P SL ́iÍ ̊ovÃ∞V©∞@ u÷V¢.
Yrg N‚firg ‚a⁄¢ T§⁄¢ zV ⁄P¢. ∂L∞Y, @∞π ́in„ ̃ ® ́¢ zo@@÷ ® ́P∞Àvozoà TÀq ©oG⁄¢«‚∞√L. ® ́¢ t ̃„ ¿ov¬oG√Y N‚∞fi^Ó ∏fi_r ̃N@∞“«v z⁄¢÷V¢. ∞a}_@oVŸ ›...@ zaπ∞n∫Y @∞}π∞Ó. NP∞{n TM§ToL@÷, ToL@÷ ¶LŸ ›...@Ó TMVs‚qÓ«‚∞¢Ó; ra∞©Ó, ‚Àv}Ó o@ ¬oG@÷ «zμ‚qÓ«‚∞¢Ó; Nz»Ã∞ ∂i ̃@Ó, N›Yz∞ ̃„ ̃„ uÀ‚qÓ«‚∞¢Ó; NP∞{YOÀ‚ zV ŸÿÃ∞Y ‚∞igÙ@÷ ‚∞¢Ó; ›...@ ©∞nG_@÷ a@[Ó«‚∞¢Ó; @oπzÂ_@»tÓ «P∞Í∫TqrÍGL. @∞πzo@√L∞«L ‚o∆ÃL @{⁄¢ ÙiÃL rÍGL.
L @{PtÓ ÙiÃL Ù„PtÓ z[zπ, @∞πzo@√L∞«L’ 62) ¶Lg N‚∞ ́PÓN‚∞¢z∞@ ‘z[zπ’ ¶Íμ ®G¬ÂÃTYoπ.

Page 22
® ́¢ ̃„Ó ¿∞v@ ́¢ ̃„Ó u÷V NP∞v o‚g Ù§⁄¢N@∞÷V∞¢, ‘® ́¢ ¶ÍG∞Y ¿∞v@Ó’; ‘® ́¢ «zμ, ¿∞v@Ó «zμ’; ¶ÍG Tz∞P_@^Ó NP∞v rÍGL. ¿∞v@ ́ Pdo∆ ̊∫⁄¢N@∞÷zPn„Ó ® ́iÍ ‚∆Ó N‚∞fioV ̃ @∞}«z“qÓ. @∞π ́P∞Y ¥n‚Àv ©∞nG_@oV≥Ó @fi ́iY N@∞“q ® ́oPg Ù§⁄¢N@∞÷V «z“qÓ. SÍoGà «Poz ̃„ ¥n‚ ® ́oP zo@g‚q ́P «z“qÓ. ® ́¢ ¶ÍG N›∞Yoπ ̊PÍ ¬[o©Ã∞L N‚∞fi»Y ‚ÃÍ‚q ́P «z“qÓ. ® ́¢ pÀNvq ̃@g‚v«z“qÓ.
ÙiÃL Ù„Pπ∞Y ¿Ío©≥Ó ¥n‚ ÙiÃL Ù„⁄Pz∞noGg Ù§⁄¢ P∞ ̃@_@oV ̊∫ëz“Â≥÷V¢. @V∞@, œ§Ã ́¢vÍ zV ⁄P @oπ@ ̊aÿÃ∑Y ¥n‚qÓ ©∞nG_@V∞t ̊v ̃@g‚ÀqTqrÍGL. Sbz∞G Pd‹g‚“ «@∞√Y@^ ̃„÷ P ̃@o «Pz∞a So› ¶ÍG∞rTÀv¢. ̊_ ‚“ Pq©∞μrG¢. So› ́Pd[ ̃ NP§Ã∞©Y «‚∞¤TÀv¢. So› ́Pd TÀv¢. ® ́¢Ó ra∞©_@^ ̃„÷ ƒ¢ ∂vg‚qÓ ∂Àv_@^Ó ¿∞v@ ‚“BvÍ ƒÍ∫ ̃ @π⁄P ® ́i u÷V∞ ̃@g ‚vTYoπ. Sb ∂ N›∞Y∑Í ‘‚∆Ó N‚∞fi÷’ «Pvg‚q ‘‚∆Ó N‚∞fi÷’ «Pvt ̃„Ó ƒfi ̊Yπ¢ ƒfi «Pÿà SLÓ ̊v ̃„¬ ̊PÍ ‚∆ÓN‚fio©@oV≥Ó «P ̃ ̊Yπ¢ «Pÿà SL TqPoπ√ ‚aP¿∞ÀÂà ́iÍ ©μ©π Ÿÿ S⁄i TMÍLfl√Y a@‹⁄P¢P∞Í. Pd ©∞ ̃@g‚Àv¢. ∂L∞Y, ® ́iÍ © ‚aP ́oP≥Ó ® ́¢zo@Ã∞@ ̃ ›∞øia ́oP ́ «PÂg ‚aP ́oP p @“v∞ @÷ ¶Í‚¢ «zμ TvÃÓ) ® S⁄ià «Pÿà TqPoπ√Y ® ́¢ ̃„÷^Ó NPfi ̃® ́¢ ̃„÷^ ¬[o©Ã∞L ©μ©π ŸÿÃ∞@∞¢. «Pv∑Í ∂aÓ‚Ó. ® ́oP ¬[o©Ã N‚∞fioV’ pV ̃ @“qN@∞÷z¢Ó P ƒfi ®G∞„Ó. Pd‹ ́ «Pÿà SL ̊ TqPoπ≥Ó ƒÍoG ƒÍμ ›∞ ⁄Po ® ́¢ ̃„Ó ¿∞v@ ́¢ ̃„Ó u÷V ¶ÍG∞Y ¿∞v@Ó’; ‘® ́¢ «zμ, ¿ NP∞v rÍGL. ¿∞v@ ́ Pdo∆ ̊ N‚∞fioV ̃ @∞}«z“qÓ. @∞π ́P N@∞“q ® ́oPg Ù§⁄¢N@∞÷V ® ́oP zo@g‚q ́P «z“qÓ. ® ́ N‚∞fi»Y ‚ÃÍ‚q ́P «z“qÓ. ®
® ́¢g ‚n∫Ã, ∂¤z∞V @» ∂¤soa ‘ ̊∫¬@N¿∫¬oG√Y’ « ¬Âs@÷ ̊Yπ. T§z∞L Tz∞ N›Yπ«z“qÓ. Tz∞P_@÷ NP∞v ∂¤s ̃„ ̊ ́PV©∞„Ó.

22
Pπ∞Y ¿Ío©≥Ó ¥n‚vπ∞Ó, Xo©≥Ó ¥n‚vπ∞Ó. ∂@«z, „⁄Pz∞noGg Ù§⁄¢N@∞÷V«z“Â≥÷V¢. ̊zn∫Í V ̊∫ëz“Â≥÷V¢. ƒfi @∞π ́iY SL ́iÍ ̊ovÃ∞V_ à ́¢vÍ zV ⁄P @oπ@^Ó, ̊znμ ̃@∞L @oπŸN›∞n@^Ó, ¥n‚qÓ ©∞nG_@V∞tÓ, SLÓ PÍL∞i ̃@Ó S∆g‚P∞tÓ ÀqTqrÍGL. Sbz∞G∞@g ‚“BÓ ® ́¢Ó ¬v ̃@g‚ÀvL. «@∞√Y@^ ̃„÷ P ̃@oz ̃@g‚Àq÷V¢. ‚“flo› ¶ÍG∞Y o› ¶ÍG∞rTÀv¢. ̊_„Ó, «znμ So›@»Í Jqfizπ∞Y ∞μrG¢. So› ́Pd[ ̃„Ó Pd‹g ‚∞Àq ̃„Ó «zμ‚∞q «‚∞¤TÀv¢. So› ́Pd‹ ¶ÍG∞Y Pd{Y ‚∞qz¢ ¶ÍG∞r ́¢Ó ra∞©_@^ ̃„÷ ƒ¢ ̃@g‚ÀqTÀv¢. ra∞©_@»Y SÍμ Ó ∂Àv_@^Ó ¿∞v@_@^«© ‘® ́¢’ ¶ÍG∞rTÀvL. ƒÍ∫ ̃ @π⁄P ® ́iÍ zaπ∞μ Sbsoa√Y ∂¤s ̃„ g ‚vTYoπ. Sb ∂¤soa√Í zaÓÙ ̃„÷ ® ́¢ ¶ÍG ‘‚∆Ó N‚∞fi÷’ «Pvg‚qrG¢. N‚∞fi÷’ «Pvt ̃„Ó ƒfi zaπ∞nμ ̃ @∞afl u“q. ƒfi «P›Ó fi «Pÿà SLÓ ̊v ̃„¬oG ̃„ ¶ia∞@ ̃ rV ⁄¢ ¶[Ó«‚∞¢, N‚fio©@oV≥Ó «P ̃ @“qN@∞÷^rG¢. ̊znoG ́ «Pÿà Pÿà SL TqPoπ√Í u⁄¢› ̃iÃ∞@ ̃ N@∞÷^rG¢. à ́iÍ ©μ©π Ÿÿ S⁄ià «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞Àv ́iÍ Y a@‹⁄P¢P∞Í. Pd∆ ›ia∞ÀvÓ S⁄ià ‚aP¿∞ÀÂà v¢. ∂L∞Y, ® ́iÍ ©μ©π Ÿÿ ̃„ SÀqŸ N›YπTYoπ. Ó ® ́¢zo@Ã∞@ ̃ @∞} ¬Ãnÿ ̃@TYoπ. ¿∞ÀÂà P ́ «PÂg ‚aP ́oP p÷@∞} ¬Ãnÿ ́P¢ «‚∞π, (¶oP ̃ ¶Í‚¢ «zμ TvÃÓ) ® ́oP ́ «P pV∞ ̃@Ó N›¤ÃTYoπ. Pÿà TqPoπ√Y ̊¢ ›∞ ́ié∞@TYoπ. ¿∞Àq ̃ ^Ó NPfi ̃® ́¢ ̃„÷^Ó ©ÀqÓ ©μ©π Ÿÿ @∞“‚¢ ® ́iÍ ∞L ©μ©π ŸÿÃ∞@∞¢. ̊¢, ̊a_rY Pd{L ̊ovÃ∞V ́ aÓ‚Ó. ® ́oP ¬[o©Ã∞@ ̃ @∞}«z“qÓ. ® ́¢, ̊PÍ ‘‚∆Ó ’ pV ̃ @“qN@∞÷z¢Ó Pd‹ ́ «Pÿà SL ̊ovÃ∞V ́ «Pv∑Í Ó. Pd‹ ́ «Pÿà SL ̊ovÃ∞V ́ «PvtÓ Pd‹ ́ «Pÿà SL Ó ƒÍoG ƒÍμ ›∞ ⁄Poz«Ã. „Ó ¿∞v@ ́¢ ̃„Ó u÷V NP∞v o‚g Ù§⁄¢N@∞÷V∞¢, ‘® ́¢ ∞v@Ó’; ‘® ́¢ «zμ, ¿∞v@Ó «zμ’; ¶ÍG Tz∞P_@^Ó GL. ¿∞v@ ́ Pdo∆ ̊∫⁄¢N@∞÷zPn„Ó ® ́iÍ ‚∆Ó ̃ @∞}«z“qÓ. @∞π ́P∞Y ¥n‚Àv ©∞nG_@oV≥Ó @fi ́iY ® ́oPg Ù§⁄¢N@∞÷V «z“qÓ. SÍoGà «Poz ̃„ ¥n‚ @g‚q ́P «z“qÓ. ® ́¢ ¶ÍG N›∞Yoπ ̊PÍ ¬[o©Ã∞L ‚ÃÍ‚q ́P «z“qÓ. ® ́¢ pÀNvq ̃@g‚v«z“qÓ.
‚n∫Ã, ∂¤z∞V @»Í TV ̃@_@oV ¶i N@∞“q, Sb ‘ ̊∫¬@N¿∫¬oG√Y’ «©nN@∞÷Vg‚qrG¢. Soz ¬Âz∞L ̊Yπ. T§z∞L Tz∞P ́in„Ó N›Ãn‚∞Àq ̃„Ó SÀqŸ “qÓ. Tz∞P_@÷ NP∞vaÀqÓ. ƒbNz∞fi ∂¤sÓ SÍNL∞fi ̊ ́PV©∞„Ó.

Page 23
¿∞v@©∞@ ̊Yπ¢ ¿vL©∞@ ́P∞Í ® ́¢ ›∞P∞a}©∞@ Tz§ ̃@g‚qrG¢. ∂L∞Y xà ́¢ ̃rvdYπ∞©Y S¢ ̊znμ ̃„Ó «©π∞LP∞@ u÷V¢. SŸN›∞Y∑Í N‚∞fioVŸ ›v_„ (ritual) ›∞ ⁄P ~∆∑Y oz ́¢ ̃ @∞}«z“qÓ. ® ́¢, ®s ¶ÍG N›∞Y∑Í ̊ ƒn∫g TMG⁄P∞@«z NP§rG¢. ®s ¶ÍG ToL√Í ̊ÂÃ∞@ ̃ ®T ̊o∆ ́PY ̊Yπ¢ uPT ̃„ ̃ ®gTMqPY ¶ÍG N‚∞fi»Y ® ́¢ N‚Ãa∞rG¢. ® ́oP Nz∫ ̃ ®zπ∞@ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó.
® ́¢Ó „i≥Ó
® ́¢ ¶ÍG ¬Â ̃„, ‘„i’ ̊ÂÃ∞„
® ́¢ ¶ÍG N›∞Y „i ¶Í „i ́P∞qz¢P∞Í ® ́¢ ¶Í 1978). ia∞Tv «z ŸN›∞Y ̊@a∞i√Y ¥¢Ó „∫ ̃@g‚vTYoπ; „i N@∞÷Vg‚vTYoπ ¶L «‚a∞ÿ§Ã
The root of the word ku ̄ttu (® not been taken as a derivative etc’. (DED: 1419). [DED-Burr Dictionary] (Sivathamby 1981 „i ¶ÍG N›∞Y∑Í ̊ÂÃ∞@ N@∞÷zPn„ ∂P∞aÓ Sfig‚P∞@ ́ o@Tvg‚Àv¢. ∂L∞Y, „i ́PtÓ ® ́¢Ó ›v_„Ó
¿∞v@©∞@ ̊Yπ¢ ¿vL Tz§ ̃@g‚qrG¢. ∂L∞Y xà ́ «©π∞LP∞@ u÷V¢. SŸN›∞Y∑Í N oz ́¢ ̃ @∞}«z“qÓ. ® ́¢, TMG⁄P∞@«z NP§rG¢. ®s ¶ÍG ̊Yπ¢ uPT ̃„ ̃ ®gTMqPY ¶ÍG Nz∫ ̃ ®zπ∞@ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. TV ̃@_@»tÓ ‚∞ ̃@ ̃ ® ́iÍ N UTMG∞ø@∞ (Richard Armando Frasc ) ¶ÍG ›v_„ TMG⁄P @oP ®μrG∞
It is most often described sim much more. Etymologies attem simply references to the same logical Dictionary. The lack of d from grappling with the conc looking at the term in the conte ronment. It appears that ku ̄ttu root ku ̄vu(®s) which has a sen “calling out”, .... ku ̄ttu (® ́¢ cry”, relating it directly to the therefore, a much denser term conveys... (Frasca 1990, 21). ‘‚“ovà ›v_rY Sfi⁄¢ ¿∞v Sfi‚P∞Ó ΩnG∞“ÂÍ ¬PnP›∞gP ́ ∂¤z∞V @÷ ¬ÍN©∞{⁄P∞ @÷ ∂¤z∞V @»Í ̊ÂNÃ∞n∫ ∂¤s ∂¤z∞V @^Ó, ›v_rY Sfi⁄ z⁄¢÷V∞ @÷. S¢ ƒfi z ƒgÙT ̃@g‚qrG¢.

23 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
i≥Ó ÍG ¬Â ̃„, ‘„i’ ̊ÂÃ∞„Ó ¶L ƒfi@fi ́¢ ¬Í oz ̃@g‚Àv¢ ́¢ ¶ÍG N›∞Y „i ¶ÍG ToLÃÂ√∑fi⁄¢ TMG⁄P¢. ¶L«z ́P∞qz¢P∞Í ® ́¢ ¶ÍG ¬Âs N‚Gg‚qrG¢ (ÿ_@a∞à 8).
«z ŸN›∞Y ̊@a∞i√Y, ® ́¢ ¶ÍG N›∞Yt ̃„ ̊ŸN›∞Y ̃@g‚vTYoπ; „i ¶Í‚iÍ ̊ÂÃ∞@g TMG⁄PP∞@sÓ vTYoπ ¶L «‚a∞ÿ§Ã @∞.ÿz ́PÓTM ®μz∞
oot of the word ku ̄ttu (® ́¢) is not mentioned in DED (1570). It has een taken as a derivative of Kuti („i) which means ‘to jump, leap, (DED: 1419). [DED-Burrow and Emeneau, A Dravidian Etymological onary] (Sivathamby 1981, 364). ÍG N›∞Y∑Í ̊ÂÃ∞@ ̃ ® ́¢ ¶ÍG N›∞Y TMG⁄P¢ ¶L ̃ „ ∂P∞aÓ Sfig‚P∞@ ́ NP§ÃTYoπ ¶L, S ̃@fi¢«@∞÷ Àv¢. ∂L∞Y, „i ́PtÓ ® ́iÍ ƒfi ‚„iP∞Í. v_„Ó
∞@ ̊Yπ¢ ¿vL©∞@ ́P∞Í ® ́¢ ›∞P∞a}©∞@ ‚qrG¢. ∂L∞Y xà ́¢ ̃rvdYπ∞©Y S¢ ̊znμ ̃„Ó @ u÷V¢. SŸN›∞Y∑Í N‚∞fioVŸ ›v_„ (ritual) ›∞ ⁄P ~∆∑Y @∞}«z“qÓ. ® ́¢, ®s ¶ÍG N›∞Y∑Í ̊ ƒn∫g z NP§rG¢. ®s ¶ÍG ToL√Í ̊ÂÃ∞@ ̃ ®T ̊o∆ ́PY PT ̃„ ̃ ®gTMqPY ¶ÍG N‚∞fi»Y ® ́¢ N‚Ãa∞rG¢. ® ́oP zπ∞@ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ¶L«z, ̊@a∞i@»Y ®Gg‚qÓ »tÓ ‚∞ ̃@ ̃ ® ́iÍ N‚∞fi÷ ̊v ́iÃ∞L¢. Sbz∞G∞@ (Richard Armando Frasca) ®zY ¶ÍG ›v_rÍ ̊ÂÃ∞@ ̃ ® ́¢ „ TMG⁄P @oP ®μrG∞
most often described simply as ‘drama’ or ‘dance’ when it is clearly more. Etymologies attempted have not been etymologies at all, but ly references to the same word ku ̄ttu (® ́¢) in the Dravidian Etymo- al Dictionary. The lack of direct evidence appears to have deterred many grappling with the concept. We can, however gain some insight by ng at the term in the context of a very graphically described ritual envi- ent. It appears that ku ̄ttu (® ́¢) is a nominal form of a Tamil verbal uvu(®s) which has a sense of “summoning”, “crying out for help” or ing out”, .... ku ̄ttu (® ́¢) would, therefore, be “frenzied call or out- relating it directly to the ecstatic process of summoning ... ku ̄ttu is, fore, a much denser term and concept than its dictionary definition eys... (Frasca 1990, 21). và ›v_rY Sfi⁄¢ ¿∞v@Ó «P∞Í∫â’ ¶ÍG «@∞À‚∞Àov nG∞“ÂÍ ¬PnP›∞gP ́iY «@ÓTM∫Ÿ (Cambridge) ©∞>vTÃY @÷ ¬ÍN©∞{⁄P∞ @÷(Schechner 1993,265). «@ÓTM∫Ÿ @»Í ̊ÂNÃ∞n∫ ∂¤s@÷ «©nN@∞“v c∆ ́ Pd‹ ̊a_@ @^Ó, ›v_rY Sfi⁄¢ ® ́¢g TMG⁄P¢ ¶ÍG ¬Âs ̃„ @÷. S¢ ƒfi z∞¤‚∞v∞@«z ‚πa∞tÓ SÍμ ‚qrG¢.

Page 24
‘®zY’ ¶ÍG N›∞Yt ̃„ ̃ ®T ̊o∆ ́PY ¶LgN‚∞fi÷ @∞}g‚qrG¢. ›v_„ a@‹TY ©Àq⁄P∞Í ©>P ®TL ¶L ̃ ®G¬ÂÃ∞¢. ®sPY „an ‚ÃÍ‚∞ÀqvÍ z⁄¢TqrG¢. SPoL ̃ ‘® ̃„aY’ ¶ÍμÓ „∫gTMvπ∞Ó. ›v_„ a@‹TY Nz∫ ∂ ̃ ®T ̃ „aY ozg‚P∞Y, ®s ¶ÍG N›∞Y ̊Â√Y ® ́¢ ¶ÍG N›∞Y TMG⁄P¢ ¶L ̃ N@∞÷zPn„Ÿ N›∞nTMGgÙ ∂¤s ¥¢Ó Sfig‚P∞@sÓ NP§ÃTYoπ. ® ́¢ ̃„Ó ›v_rn„Ó u÷V uGoz ©μ ́P∞tÓ, ®zt ̃„Ó ® ́¢ ̃„Ó u÷V NP∞v o‚ ©μ ̃@¬ÂÃ∞¢.
N› ̃L (Schechner) ¶ÍG ̊N© ‘...π ̃’«@∞À‚∞q@oV ©μ ̃rG∞ . «‚∞ÍG ‚π ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@» ƒÍ∫∑fi⁄¢ SÍNL∞Íμ «P∞Í ƒÍμ ̃N@∞Íμ NP∞v Ùovà P> ́
I am not going to replace the C theories are irrelevant to unde ritual from the study of the p activities related to theater. Th music. The relation among the - from any one to any other( genre shares wtih the others,. reason to hunt for “origins” or form, the intermixing among g tion from “primitive” to “soph ̊a_rn„Ó ›v_rn„Ó u÷V u Sfi @fi ́¢@÷ u÷VL. ̊oz «© ©>P SÃYo‚≥Ó N›Ãoπ≥Ó «¿∞ ̃@«z“qÓ. SÃno@≥v±Ó, N@∞“v uGTY, ® ́iÍ zV Ÿÿ ‚ÿoÃ≥Ó, uGs ̃„g ‚à ́oP≥Ó u ̊Yπ¢ «z“qPπ∞«π∞ ‚ÀÂ> r ‚ÿ ©>P SÃYÙ. ̊¢ «‚∞π«z ∂v SÃYÙ. SÃY‚∞¤ ® ́¢g TMG ̃rG¢ ‚∞z_@÷ TMG ̃rÍGL. ‚ÿ TaP©∞z ∂@π∞Ó. ›v_„Ó, ©>P SÃno Nz»g‚∞qP∞Í. ›v_„ P∞Í«P∞Í ̊Yπ. ¶zn∫∑fi⁄¢ ¶oz «P∞Í @π⁄PL, ̊ ̃@πoz@»Y ¶ÍL «P N‚∞μ ́Pzoa ‚ñovâ. S_„, uGs ‚n∫à ¶L¢ @fi¢«@∞oV≥Ó ∂¤s ̃„ uÀ‚q ́Pg‚v «z“ «©nN@∞÷Vg‚vTYoπ. ® ́¢Ó ®ztÓ
‘®zY’ ¶ÍG N›∞Yt ̃„ ̃ ® ‚qrG¢. ›v_„ a@‹TY ©Àq⁄P∞ ®sPY „an ‚ÃÍ‚∞ÀqvÍ z⁄¢T „∫gTMvπ∞Ó. ›v_„ a@‹TY Nz ¶ÍG N›∞Y ̊Â√Y ® ́¢ ¶ÍG N›∞nTMGgÙ ∂¤s ¥¢Ó Sfig‚ ›v_rn„Ó u÷V uGoz ©μ ́P NP∞v o‚ ©μ ̃@¬ÂÃ∞¢.
‚k›©aÙ Sa“v∞Ó ‚„i ¬Í @s“v ̊aLa_@ ́NP∞o@ Ω ¶q ́¢ ̃@∞ÀqrG∞

24
(Schechner) ¶ÍG ̊N©§ ̃@ ̊a_@ ∂¤z∞V Sbzo@Ã∞L ∞À‚∞q@oV ©μ ̃rG∞ . ToVÃ∞vY, So›, ¿vLÓ, ¿∞v@Ó π ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@»Y ›v_o@≥Ó ƒÍG∞@g ‚∞ ̃rG∞ . ⁄¢ SÍNL∞Íμ «P∞Í∫â ¶L ̃ N@∞÷V∞©Y, ̊znoG ∞Íμ NP∞v Ùovà P> ́¢z©∞L zÂz_@V∞@ ̃ @∞“rG∞
not going to replace the Cambridge origin theory with my own. Origin ies are irrelevant to understanding theater. Nor do I want to exclude l from the study of the performative genres. Ritual is one of several ities related to theater. The others are play, games, sports, dance, and c. The relation among these I will explore is not vertical or origionary m any one to any other(s) - but horizontal: what each autonomous shares wtih the others,... These activites are primeval, there is no n to hunt for “origins” or “ derivations”. There are only variations in , the intermixing among generes, and these show no long-term evolu- from “primitive” to “sophisticated” or “modern” (Schechner 1998,6). n„Ó ›v_rn„Ó u÷V uGTY ∂¤z∞V © ́i√Y ¬a“‚Àv @÷ u÷VL. ̊oz «©tÓ ∂¤s N›¤Ãg‚v«z“ÂÃoz. Yo‚≥Ó N›Ãoπ≥Ó ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃N@∞“q ® ́oP “qÓ. SÃno@≥v±Ó, P© ̃„÷^Ó ©>P SLÓ ¥n‚q ́i ̃ uGTY, ® ́iÍ zV Ÿÿoà ̃ @∞}«z“qÓ. SÃYÙ ̃„g , uGs ̃„g ‚à ́oP≥Ó uP∞a}©∞@ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ‚à ́P∞«π∞ “qPπ∞«π∞ ‚ÀÂ> rv⁄¢ TaPÓ Sfig‚¢ ›v_„; ∂L∞Y, ÃYÙ. ̊¢ «‚∞π«z ∂vtÓ ®ztÓ «‚∞πŸ N›¤z¢Ó ©>P ÃY‚∞¤ ® ́¢g TMG ̃rG¢. ¥oLà NP∞v Ù@»Y ‚ÃÓ «‚∞ÍG TMG ̃rÍGL. ‚ÿ TaP©∞z¢ «‚∞π, ∂vtÓ ‚∞vtÓ ›v_rn„Ó ›v_„Ó, ©>P SÃno@≥vÍ ¥n‚q ́i ̃N@∞“v uGTÍ qP∞Í. ›v_„ P∞Í«P∞Í∫≥Ó ̊Yπ; ® ́iÍ «P∞nμz∞≥Ó n∫∑fi⁄¢ ¶oz «P∞Í∫L ¶Í‚oP Tv ¶znμvÍ ¶oz ̃@πoz@»Y ¶ÍL «P∞Í∫L ¶L ∂¤s N›¤z¢ ® ́oPg oa ‚ñovâ. S_„, ® ́in„Ó ›v_rn„Ó Sov√t÷V à ¶L¢ @fi¢«@∞oV≥Ó ¬Íoz ́¢÷«VÍ. ̊oz ∂∆©∞L uÀ‚q ́Pg‚v «z“ÂÃoz. SiY, ̊oz ‚n∫à ∂¤s Vg‚vTYoπ. ztÓ ’ ¶ÍG N›∞Yt ̃„ ̃ ®T ̊o∆ ́PY ¶LgN‚∞fi÷ @∞}g v_„ a@‹TY ©Àq⁄P∞Í ©>P ®TL ¶L ̃ ®G¬ÂÃ∞¢. an ‚ÃÍ‚∞ÀqvÍ z⁄¢TqrG¢. SPoL ̃ ‘® ̃„aY’ ¶ÍμÓ ∞Ó. ›v_„ a@‹TY Nz∫ ∂ ̃ ®T ̃ „aY ozg‚P∞Y, ®s Y ̊Â√Y ® ́¢ ¶ÍG N›∞Y TMG⁄P¢ ¶L ̃ N@∞÷zPn„Ÿ Ù ∂¤s ¥¢Ó Sfig‚P∞@sÓ NP§ÃTYoπ. ® ́¢ ̃„Ó Ó u÷V uGoz ©μ ́P∞tÓ, ®zt ̃„Ó ® ́¢ ̃„Ó u÷V
©μ ̃@¬ÂÃ∞¢. aÙ Sa“v∞Ó ‚„i ¬Í±oa√Y «z.a∞.NP¤zÿ@∞©fl ̃ ̊aLa_@ ́NP∞o@ Ω∑∑fi⁄¢ ® ́¢ ̃„ Sπ ̃@}Ó ÀqrG∞

Page 25
ÿπg‚i@∞aÓ Tz§ ̃„Ó ‘® ́PŸ ›∞ ̃o@ÃÍ’ ∂Âà ‘N@∞ÀŸ «›PÓ’ ® ́¢Ó, ©∞PTÃ∞ ∂Ââ «‚∞π, P> ƒfiz ∂ÂëP. ® ́PŸ ›∞ ̃o@à P> ́¢ ∂Âà ® ́¢@»∑fi⁄¢ «zμ‚q ́i ̃ @∞Àv«z, ›∞ ̃o@à @÷ ‚π «› ⁄¢ ∂ÂÃoP ̃ ‘®Â ∂ÀvÓ’ ¶Íμ ®∫L∞ @«V∞ ¶L ¶“} ́ «P∞ÍμrG¢.
®TÃ∞vY ® ́NPLg N‚μ« S_„, ®T ¶Í‚Pn„g N‚∞fi^
“®zNπ r}«G «Ã∞o›” ∂P∑Í ®zY Ûo›NÃÍ So›«Ã∞o› N›¤¢ ̊Yπ N‚∞fiV¢ (XXVIII). So›≥vÍ ∂vY So}≥Ó «‚∞ afi ́P©∞«©’ (
XIX
), ¶Í±Ó ‚aP ~ ́ ® ́¢Ó ®Â ∂Àv¬Ó
®T ∂qz¢ ̊Yπ ® ́¢; ®Â ∂ œ.‚.@∞.∏⁄PaL∞ .
®Â ∂qz¢ ® ́¢ ®¢ (® ́ u÷V¢. ®¢& ® ́¢; ®¢, ® ÛNa[ ́¢ ƒfi N›∞Y. ®q, ® ¶Í‚L “®” ¶Í±Ó «z z{ ∂qz¢ ® ́¢; ®T ∂qz¢ ®μz¢ ¥q ¶[i«Ã∞ TMo∆ ‘®Â ∂qz¢ ® ́¢’ ¶Í‚PoL ̊Íμ ∂ÂÃP∞@ Tz§ ̃@g‚Àv › ® ́¢@^Ó ̊z Poπ ̃«@∞∑Ã∞@ ́ „√t¿fiÓ ®Â ∂ÂÃz @V∞@ ̃ @fl
ÿπg‚i@∞aÓ Tz§ ̃„Ó ‘® ́P ® ́¢Ó, ©∞PTÃ∞ ∂Ââ «‚∞π, P P> ́¢ ∂Âà ® ́¢@»∑fi⁄¢ «zμ «› ⁄¢ ∂ÂÃoP ̃ ‘®Â ∂ÀvÓ’ «P∞ÍμrG¢.
‘®Â ∂ÀvÓ’ ¶ÍG ›∞ ̃o@à ® ́ ‚π ›∞ ̃o@à @V∞Y ®Â ∂vg‚q ̊o©⁄P ® ́¢@÷. ̊znoG ©oπà P> ∂÷ ® ́¢Ó u÷V¢. SÍμ ̊o P>o© ¢o}o© So}o© @oP ̃@» @∞gTMÃÓ ® ́¢ ̊ ¶Í‚PL∞tÓ ̊∫Ãπ∞Ó.
®Â ∂ÂL∞Y ® ́¢ ¶ÍG ®noG P> ́«P∞ ‘®T ∂vY ® ́NPLg N‚ ® ́¢Ó zo@≥Ó
œ.‚.@∞.∏⁄PaL∞ ® ́¢g ‚n∫ « ... ® ́¢ ¶Í‚¢ @oP ́ P[T „aoz ̃ ® ́¢, ̊©oπ ̃ ® @‚∞πÓ,„v ̃ ® ́¢ ¬P∑à ® ́¢@÷ ƒfi ¬[ ̃ @oP ́ P P[T a@‹ ́Pg‚Àvoz (19 ‘® ́¢@÷ ƒfi ¬[ ̃ @oP ́ P[T

25 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Ã∞vY ® ́NPLg N‚μ«© (1975, IX)
T ¶Í‚Pn„g N‚∞fi^Ó ®Gg‚qrG¢ zNπ r}«G «Ã∞o›” ¶Í‚¢ ̊fiÓN‚∞fi÷ TV ̃@Ó ∑Í ®zY Ûo›NÃÍ±Ó N‚∞fiV¢. ®T ¶Í‚¢ ›«Ã∞o› N›¤¢ ̊Yπ¢ ‚∞Àq Ûo› N›¤¢ ¶Í±Ó fiV¢ (XXVIII).
Í ∂vY So}≥Ó «‚∞«P ® ́¢ a@‹rG¢. ‘So›≥vÍ ¿vLÓ ©’ (
XIX
), ¶Í±Ó ‚aP ~ ́ia ́oP S_„ ƒgÙ«¿∞ ̃@π∞Ó.  ∂Àv¬Ó qz¢ ̊Yπ ® ́¢; ®Â ∂qz«P ® ́¢; ¶L ̊ ́¢ ̃ ®μrG∞ PaL∞ .
∂qz¢ ® ́¢ ®¢ (® ́¢) ¶ÍG zÂzÓ @ÍLv N©∞{√Y V¢. ®¢& ® ́¢; ®¢, ® ́¢& Szn∫n„ «z & “®” ¶Í±Ó a[ ́¢ ƒfi N›∞Y. ®q, ®“q, ®Àq, ®ÓÙ, ®gÙ, ®‹@÷ ‚L “®” ¶Í±Ó «z z{«Ã TMG⁄Poz. ®& ®q; ¶L«z ®Â z¢ ® ́¢; ®T ∂qz¢ ® ́¢ ¶Íμ ̊aLa_@ ́ NP∞o@ ΩY z¢ ¥q ¶[i«Ã∞ TMo∆... (1991, 42) qz¢ ® ́¢’ ¶Í‚PoL «¿∞ ̃„«z∞Ó. ÿπg‚i@∞a ©∞PTÃ∞ ÃP∞@ Tz§ ̃@g‚Àv ›∞⁄i ̃ ® ́¢@^Ó ‚iNL∞fi zo@ ̃ ̊z Poπ ̃«@∞∑Ã∞@ ́ P> ́«P ∂ÂÃoz. z∞aÓ‚∞q¿fiÓ ®Â ∂ÂÃz @V∞@ ̃ @fl ̃@g‚v©∞Àv∞ @÷. @∞aÓ Tz§ ̃„Ó ‘® ́PŸ ›∞ ̃o@ÃÍ’ ∂Âà ‘N@∞ÀŸ «›PÓ’ PTÃ∞ ∂Ââ «‚∞π, P> ƒfiz ∂ÂëP. ® ́PŸ ›∞ ̃o@à à ® ́¢@»∑fi⁄¢ «zμ‚q ́i ̃ @∞Àv«z, ›∞ ̃o@à @÷ ‚π ÂÃoP ̃ ‘®Â ∂ÀvÓ’ ¶Íμ ®∫L∞ @«V∞ ¶L ¶“} ́ ¢. ÀvÓ’ ¶ÍG ›∞ ̃o@à ® ́¢ SÍμÓ «@aV ́iY ® ́PÓ‚π_@»Y @à @V∞Y ®Â ∂vg‚qrG¢. ̊oz ›©ørfiP N©∞{√Y ́¢@÷. ̊znoG ©oπÃ∞V N©∞{√Y TV ̃r ̃ ®μÓ zo@√Y ́¢Ó u÷V¢. SÍμ ̊oP ‘›∞ ̃o@à ® ́¢’ ¶ÍrG∞ @÷. o© ¢o}o© So}o© ‚Ío© P ̃@» @∞gTMÃÓ ® ́¢ ̊μ zo@«Ã (® ́P ΩY 1987,23)
Ó ̊∫Ãπ∞Ó. ÂL∞Y ® ́¢ ¶ÍG ®noG ¥nμ ̃N@∞÷V ¬ÂÃTYoπ. ®Â«Ã∞
T ∂vY ® ́NPLg N‚μ«©’. o@≥Ó .∏⁄PaL∞ ® ́¢g ‚n∫ «©tÓ ®μrG∞
 ́¢ ¶Í‚¢ @oP ́ P[T ̊o© ̃@g‚Àv¢. ¶&q z÷» ̃ ® ́¢, oz ̃ ® ́¢, ̊©oπ ̃ ® ́¢, ∂§Ã ̃ ® ́¢, N@∞qN@∞ÀÂ, πÓ,„v ̃ ® ́¢ ¬P∑ÃL @oP ́ P[T ̊o© ̃@g‚ÀvL. ¢@÷ ƒfi ¬[ ̃ @oP ́ P[T, ̊Yπ¢ @oP√Í ƒfi a@‹Ÿÿ T a@‹ ́Pg‚Àvoz (1991, 24). ÷ ƒfi ¬[ ̃ @oP ́ P[T’ zfiÓ, ¶ÍG @fi ́oPg ‚∞ ̃@π∞Ó.

Page 26
©∞PTÃ∞ S⁄iaT∆∞TY ‚iNL∞fi zo@ ̃ ® ́¢@oV ∂qrG∞ , ̊a› ¬Í ̊a_«@nG ́iY ›∞⁄i ̃ ® ́¢@oV ∂qrG∞ . ̊z T«¿∞P ̃ ® ́¢@oV ∂qziYoπ. T«¿∞P ̃ ® ́¢zo@@oV ∂vNzÍμ ‘S{ „π ́«P∞oa z„ ́PL ’ (81). Sbz∞G∞@ ̃ ® ́¢ ∏ ́P ∂Àv©∞@ ̊o©Ãπ∞Ó; ‚∞z ́¢vÍ ̊o©Ãπ∞Ó; «›P©∞@ ̊o©Ãπ∞Ó; @oP≥v±Ó ̊o©Ãπ∞Ó;
‘N›∞ ̃@Ó N©¤«Ã ÃT¿Ã ¿∞v@Ó ®Gg‚qrÍGL. ̊znμ÷ ¿∞v@Ó, P[z∞¢ zfizL (ÿπg 1950, 80). ¶Lg N‚∞¢z∞@ ̃ N@∞“v∞Y, @oP
@oP√Í ƒfi a@‹Ÿÿ ‘«›PÓ’ ¶L
∂§Ã⁄ PdN∆±k · ¿v da ∂i ̃ @oPoà Ãzn∫n N@∞ «›i ́iqz¢ «›PN©Í G∞„ ® ́PŸ ›∞ ̃o@à ∂Âà N@∞q ¶Lg‚qÓ (560). ∂§Ã⁄ PdN∆±k ∂§Ã ̃ ® ́¢. ©∞PTÃ∞ ∂Âà ‚iN ̊oz Pd{Y ∂vg‚Àv zo@ ̃ ® ́
©∞PTÃ∞ S⁄iaT∆∞TY ‚i ̊a› ¬Í ̊a_«@nG ́iY ›∞⁄i ̃ ® ́¢@oV ∂qziYoπ. T«¿∞P „π ́«P∞oa z„ ́PL ’ (81). S ̊o©Ãπ∞Ó; ‚∞z ́¢vÍ ̊o©Ãπ∞ ̊o©Ãπ∞Ó; ‚π zo@ ́¢.
‚k›©aÙ Ω∑Y ® ́¢ zo@@÷ ‚ ̊§Ã ifi ́P∞“ vzÓafi „aozz§ «@∞πÓzo@ ® ›∞⁄i T«¿∞PÓ zo@ ̃® Û ⁄¢}⁄«P∞ a∞¤⁄P so ‚∞vt ̃„ ̊o©Ã ® ́oP zo@g P∞“vzÓ, afi ́PÓ, ¿∞ÀÂÃÓ ∂ „aoz, z§, «@∞πÓ ∂rà ...Í zo@ (‚iNL∞fi zo@ ∂vY) ∂@ ¥[ ® ́¢Ó ...ÍG∞@ z„ ̃@ ® ́¢ zo@@÷ ‚n∫ ́ NP»z∞@ ̃ SovŸ N›fi@Y, PzG∞L ‚∞vY, ¶Í P∞“vzÓ, afi ́PÓ, ¿∞ÀÂà ¶ÍG∞ . ∂L∞Y ∂μ ©Àq Ùπz «©tÓ ›∞⁄i, T«¿∞P N›∞firÃπ∞ ®∫≥÷V∞ . SÃn∫≥÷VoP ¿Í„ ̊∫à œ.‚.@∞. ∏⁄PaL∞ , ® ́¢ zo@√ @∞} ́Pz∫ ̃ ® ́¢zo@ ®μÓ ‚∞v S⁄iaT∆∞TY ©∞PTÃ∞ ∂Ââ
T§z∞@ ̃ ® ́¢ zo@@÷ ‚n∫ S ¶ÍG zaÓo‚ pμzP∞„Ó. ÿπg‚i zo@ ̃ ® ́¢’, ‘‚iNL∞fizo@ ̃ ® ́¢ ∂¤z∞V @V∞tÓ ®Gg‚ÀvLz T§z∞L ∂¤s N›¤Ãg‚v«z“q

26
N©¤«Ã ÃT¿Ã ¿∞v@Ó’ ¿∞Í„Ó ‘›∞⁄i ̃ ® ́¢’ zo@@V∞@ ̃ ÍGL. ̊znμ÷ ¿∞v@Ó, @oP ́ P[T zfiz¢; ¥oLÃ, @oP fizL (ÿπg 1950, 80). ∂@«z, ® ́¢ ¶Í‚oP ̃ ‘®T ∂vY’ ¢z∞@ ̃ N@∞“v∞Y, @oP ́ P[T≥Ó P[z∞©tÓ zfiÓ. Í ƒfi a@‹Ÿÿ ‘«›PÓ’ ¶Lg‚qÓ. Ã⁄ PdN∆±k · ¿v da“Â±Ó ̃ @oPoà Ãzn∫n N@∞g‚Ÿ ́iqz¢ «›PN©Í G∞„Ó (ÿπg 1950, 89) ›∞ ̃o@à ∂Âà N@∞qN@∞À ̃ ® ́¢, ‘N@∞ÀŸ «›PÓ’ (560). ∂§Ã⁄ PdN∆±k · ¿v da“Â±Ó ›∞ ̃o@à ∂Ââ ¢. ©∞PTÃ∞ ∂Âà ‚iNL∞fi∂vY@^Ó ‚iNL∞fi«›P_@÷. {Y ∂vg‚Àv zo@ ̃ ® ́¢@÷. Ã∞ S⁄iaT∆∞TY ‚iNL∞fi zo@ ̃ ® ́¢@oV ∂qrG∞ , ̊a_«@nG ́iY ›∞⁄i ̃ ® ́¢@oV ∂qrG∞ . ̊z T«¿∞P ̃ ∂qziYoπ. T«¿∞P ̃ ® ́¢zo@@oV ∂vNzÍμ ‘S{ a z„ ́PL ’ (81). Sbz∞G∞@ ̃ ® ́¢ ∏ ́P ∂Àv©∞@ Ó; ‚∞z ́¢vÍ ̊o©Ãπ∞Ó; «›P©∞@ ̊o©Ãπ∞Ó; @oP≥v±Ó Ó; ‚π zo@ ́¢.
Ù Ω∑Y ® ́¢ zo@@÷ ‚n∫ ƒfi ‚∞vY u÷V¢ ̊§Ã ifi ́P∞“ vzÓafi ́P ¿∞ÀÂÃÓ „aozz§ «@∞πÓzo@ ® ́«P‹ & ‚asd¢ ›∞⁄i T«¿∞PÓ zo@ ̃® ́ NPL...ÍG∞ Û ⁄¢}⁄«P∞ a∞¤⁄P soa (1991,355)
„ ̊o©Ã ® ́oP zo@g‚q ́ig ‚∞ ̃@π∞Ó zÓ, afi ́PÓ, ¿∞ÀÂÃÓ ∂rà ...ÍμÓ & ›∞⁄i ̃ ® ́¢ , z§, «@∞πÓ ∂rà ...ÍμÓ & T«¿∞P ̃ ® ́¢ ‚iNL∞fi zo@ ∂vY) & zo@ ̃ ® ́¢
® ́¢Ó ...ÍG∞@ z„ ̃@g‚qrÍGL. o@@÷ ‚n∫ ́ NP»z∞@ ̃ ®μÓ Sg ‚∞voπ œ.‚.@∞. ∏⁄PaL∞ , fi@Y, PzG∞L ‚∞vY, ¶ÍrG∞
vzÓ, afi ́PÓ, ¿∞ÀÂÃÓ, „aoz, z§, «@∞πÓ ¶L ̃ ® ́¢ ¥‹ G∞ . ∂L∞Y ∂μ ©Àq«© ®∫≥÷V∞ . Sov√Y N›∞firà z «©tÓ ›∞⁄i, T«¿∞PÓ, ¶Íμ ®∫TÀq ...Íμ zo@Ã∞@sÓ ∞firÃπ∞ ®∫≥÷V∞ . ‚∞vY SÃnG ́ NP§Ã∞Pz ƒfiz
n∫≥÷VoP ¿Í„ ̊∫Ãπ∞Ó (1991, 355). . ∏⁄PaL∞ , ® ́¢ zo@√Y ‘zo@’ ¶L ƒfi zo@ Sfig‚oP ̃ ̃ ® ́¢zo@ ®μÓ ‚∞voπ ̃ @qo©Ã∞@ T© ÿ ́¢TÀv∞ . ∞TY ©∞PTÃ∞ ∂Ââ zo@ ̃ ® ́¢. @ ̃ ® ́¢ zo@@÷ ‚n∫ S_„ ∂¤s N›¤z¢ ̊∫¬@N¿∫¬oG o‚ pμzP∞„Ó. ÿπg‚i@∞aÓ ®μÓ ‘Sfi zo@ ̃ ® ́¢’, ‘‚π ¢’, ‘‚iNL∞fizo@ ̃ ® ́¢’ ∂rÃL ‚n∫ uoaÃ∞ÿ§Ã @V∞tÓ @V∞tÓ ®Gg‚ÀvLznoG pV∞¤s ̃„ uÀ‚q ́i «©tÓ
¤s N›¤Ãg‚v«z“qÓ.

Page 27
N›∞n@»Í ¬PNπ[ ́¢ ̃@»Í «› ̃o@Ã∞Y ‘‚aPÓ’ ¶ÍG, ƒfi «› ̃o@ŸN›∞Y (acronym) ufiz∞L¢ ¶L ¥nμ ̃ N@∞“v∞Y, ® ́¢ ¶ÍG N›∞Yt ̃„Ó ̊bz∞G∞L ƒfi TV ̃@ ́oP ̃ N@∞q ̃@ ¬Ãnÿ ̃@π∞Ó. ‘®T ∂vY ® ́NPLg N‚μ«©’ ¶ÍG ® ́iÍ Sπ ̃@} ́iY, ¬P∑Y ®T ¶ÍG N›∞Y∑Í ‘®’ ¶ÍG ¬PNπ[ ́oP ¶q ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊q ́¢ ∂vY ¶ÍG N›∞Y zfirG¢.
® ́¢Ó ‚aP¬Ó& I
‚∞zÓ, a∞@Ó, P∞VÓ ...ÍμÓ N›∞n@»Í ‘‚ + a+ P’ ∂rà ¬PY ¶ «› ̃o@Ÿ N›∞Y (acronym) ‘‚aPÓ’ ¶ ‚aP¿ ́Pr@÷ ‚πa∞Y z∑≥μ ́Pg‚ ‚∞z«©∞ Âa∞@⁄ P∞VdÓ ... ‚@ zP∞n ‚aPN©Í μoag ∂zP∞ ©∞i à ̃@a ̃ „∫«Ã
Ão©⁄iq ¿∞©dPn„ According to the frame work o teacher of theatre arts. But the as signifying in its three constit and dance based on emotion, m The term “Bharata” [Sanskrit] the art: “Bha” from Bhava (exp “ta” from Tala (time measure) Bharatanatyam which is the cu of Tamil Nadu is said to have d Secondly, ‘Bharata’ itself mean gated by Vedanta Desikar dec acrostic comprised of the syll stand for ‘bhava’ (facical ex (rhythm); these three certainly and there can be no dispute rega 1981, 72). ‚aP›∞ ́iag ‚∞voπg «‚a∞ÿ @∞À ̃ ®μz∞
‚aP ́oP ̃ „∫ ́¢ ƒfi ÿπ ‚∞z ́oP≥Ó, ‘a’ a∞@ ́oP≥Ó ¿∞ÀÂà Ωt ̃„g ‚aPÓ ¶ÍG
‚∞z«©∞ Â@∞a⁄ P∞VdÓ ‚@ zP∞Y ‚aPN©Í μoa ¶ÍGL ̊a‚ ́P ¿∞zπ . @∞a} ́P∞«π«Ã ‚aP ¬>z 310) Sbz∞G∞@, N›∞n@»Í ¬PNπ[ ƒfi «› ̃o@ŸN›∞Y (acronym) ufi ¶ÍG N›∞Yt ̃„Ó ̊bz∞G∞L ƒfi ‘®T ∂vY ® ́NPLg N‚μ«© ®T ¶ÍG N›∞Y∑Í ‘®’ ¶ÍG ¬PNπ ∂vY ¶ÍG N›∞Y zfirG¢.
∂Àv ́in„g ‚π N›∞n@÷ «P ∏À ̃ @∞ÀqrG∞
In the Tevaram hymns, dance is Naitam, Layam, Kuttu, Adal, T

27 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
aP¬Ó& I
a∞@Ó, P∞VÓ ...ÍμÓ So}⁄P«P ‘‚aPÓ’ ¶ÍμÓ, ...Íμ ‘‚ + a+ P’ ∂rà ¬PY ¶[ ́¢ ̃@oVŸ «› ́¢ ufiz∞ ̃@g‚Àv N›∞Y (acronym) ‘‚aPÓ’ ¶ÍμÓ; @oπ Sπ ̃rà ∂¤z∞V @÷, @÷ ‚πa∞Y z∑≥μ ́Pg‚Àq÷V¢
«©∞ Âa∞@⁄ P∞VdÓ ...ÍμÓ @ zP∞n ‚aPN©Í μoag‚
P∞ ©∞i à ̃@a ̃ „∫«Ã o©⁄iq ¿∞©dPn„ (‚aP›∞ ́iaÓ 1952, 6).
rding to the frame work of the text [Natyasastra], Bharata is the sage- er of theatre arts. But the word bharata also means actor and is taken nifying in its three constituent syllables, the three arts of drama, music ance based on emotion, melody and rhythm (Raghavan 1993, 19). erm “Bharata” [Sanskrit] was derived from three essential aspects of t: “Bha” from Bhava (expression), “ra” from Raga (musical mode) and rom Tala (time measure) (Sarabhai 1979, 19) tanatyam which is the cultural heritage of Southern India, especially il Nadu is said to have derived this name form Bharata Muni himself. dly, ‘Bharata’ itself means dance. Yet another school of thought propa- by Vedanta Desikar declares that the word ‘Bharata’ is actually an tic comprised of the syllables ‘bha’ ‘ra’ and ‘ta’ which respectively for ‘bhava’ (facical expression), ‘raga’ (musical note) and ‘tala’ m); these three certainly form the essential aspects of Bharatanatyam ere can be no dispute regarding their importance (Chitra Visweswaran 72). iag ‚∞voπg «‚a∞ÿ§Ã ozÃ∞Ù§gTM÷oV «©n«@∞÷ z∞ ́oP ̃ „∫ ́¢ ƒfi ÿπ Tza_@÷ NP§ÃzfirÍGL. ‘‚’ ́oP≥Ó, ‘a’ a∞@ ́oP≥Ó ‘P’ P∞V ́oP≥Ó u} ́¢Ó. SPL∞Y Âà Ωt ̃„g ‚aPÓ ¶ÍG N‚à z∆_„zP∞√nNGÍ‚ . ‚∞z«©∞ Â@∞a⁄ P∞VdÓ ...ÍμÓ ‚@ zP∞Y ‚aPN©Í μoag‚
GL ̊a‚ ́P ¿∞zπ . S⁄¿∞ÀÂà ΩoπŸ N›¤Pz S ̃ } ́P∞«π«Ã ‚aP ¬>z ¶Lg‚Àv∞ ¶Íμ N@∞÷z (1998, ) G∞@, N›∞n@»Í ¬PNπ[ ́¢ ̃@»Í «› ̃o@Ã∞Y ‘‚aPÓ’ ¶ÍG, @ŸN›∞Y (acronym) ufiz∞L¢ ¶L ¥nμ ̃ N@∞“v∞Y, ® ́¢ t ̃„Ó ̊bz∞G∞L ƒfi TV ̃@ ́oP ̃ N@∞q ̃@ ¬Ãnÿ ̃@π∞Ó. vY ® ́NPLg N‚μ«©’ ¶ÍG ® ́iÍ Sπ ̃@} ́iY, ¬P∑Y N›∞Y∑Í ‘®’ ¶ÍG ¬PNπ[ ́oP ¶q ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊q ́¢ G N›∞Y zfirG¢.
in„g ‚π N›∞n@÷ «Pz∞ag ‚∞vY@»Y zfizoP ¿∞@›∞d qrG∞
Tevaram hymns, dance is called by various names-as Nrittam, nakam, m, Layam, Kuttu, Adal, Tullal etc., (Nagaswamy 1989,3).

Page 28
® ́¢ ̃„Ó ¢÷Vt ̃„Ó u÷V uGs Ù§rG¢. ̊¢ NP§⁄P zaπ∞nμ ̃„Ó ¬⁄iâ. ‚∞vt ̃„ ∂vY So}≥Ó N›∞Y. ̊¢ «‚∞π ®zt ̃„ ́ ¢÷VY @∞π ́P∞Y N‚∞fi⁄¢Ó. ∂@«z, ‘®T ∂vY’ ¶Í‚itÓ ®T ́ ¢÷VY N‚∞fi ́P©∞„Ó. ®ztÓ ¢÷VtÓ «› ⁄P«P ® ́¢. NP∞Ío©@fii ‘®T ́ ¢÷VY ® ́NPLg N‚μ«©’ ¶L ̃ ® ́¢ Sπ ̃@} ́oP z„ ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó.
S_„, ¢÷VY ¶ÍG Pd‹Ÿ N›∞ ∂vY. ̊PÍ N‚∞fioV TV ̃@ ‘z∞L ¶L ́ «Pz∞a ́i∑fi⁄¢ «©n«@∞÷ @ ¿∞ÀÂY SÍμÓ ‘¢÷VY’ ¶ÍG ® ́¢ NP∞Y@∞gTMÃÓ N›¤≥»ÃY, Ã∞g‚fi ΩY@»Y ®Gg‚qÓ N›g‚Y, ̊@z Ûo›@»Y ¢÷VY ∂vt ̃@∞L Û TV ̃r ̃ ®μz∞ . ›_@@∞π TG∑ ∂vY@÷ @∑Ã∞gTMY ¢÷VY Ûo› SÍ±Ó TMÍL∞Y ‚∞ ̃@«z“qÓ ¶
...it could be said, with reaso connections with dance and should not confine such danc prototype to kali to this perio been existing for a very lon dances of the vir.al is and perf which we hear just the menti also in the meter, or more pr mances. In conclussion it should be n today associated with dancin as ottam tul.l.al, Pa ̄mpin tul.l.a 257) ® ́¢ ̃„Ó ¢÷Vt ̃„Ó u÷V uG ¬⁄iâ. ‚∞vt ̃„ ∂vY So}≥Ó @∞π ́P∞Y N‚∞fi⁄¢Ó. ∂@«z, ‘® N‚∞fi ́P©∞„Ó. ®ztÓ ¢÷VtÓ « ¢÷VY ® ́NPLg N‚μ«©’ ¶ N@∞÷Vπ∞Ó.
®T ¶Í‚iY ‘®’, ¢÷VY ¶Í‚ ‘® + ́+¢’ ¶ÍG ...Íμ ¶[ ́¢@»Í ¶ÍG «› ̃o@Ÿ N›∞Y (acronym N@∞“q®À ̃ N@∞“v N‚∞fi÷P∞ ¥¢Ó SYoπ. ∂L∞tÓ ‘‚aPÓ’ N‚∞fi ́P©∞@ Sfi ̃rG¢. N‚∞fi÷ z ® ́¢Ó ‚aP¬Ó& II
‚aPÓ ufiz∞L zaπ∞n∫Y ›⁄« ¶ÍG ƒfi N‚∞fi÷ ®Gg‚qrG¢. ¿ N‚nG∞a∞? ‚∞P¬> @∞a}g N‚ SÃn∫ÃP∞Y ‚aPÓ ∂LP∞, ̊Y «› ̃o@Ã∞Y ‚aPÓ ∂LP∞? ‚aP › ̊Yπ¢ ‚aP ¶ÍG N‚Ãa∞Y ƒfiz« ∂¤z∞V @V∞Y ¬a“‚∞v∞L ‚π ‚aPÓ ¶L ƒfi «› ̃o@Ÿ N›∞Y ufiz Pd‹, ›©ørfiP ̃ @oπ Sπ ̃rÃ

28
¢÷VY ¶ÍG Pd‹Ÿ N›∞Yoπ ̃ @z> ̃@π∞Ó. ¢÷VY ¶ÍG∞Y Í N‚∞fioV TV ̃@ ‘z∞Lz ̃„_ @∞“‚§P∞r aÍG ¢÷Voπ’ ∞a ́i∑fi⁄¢ «©n«@∞÷ @∞Àvg‚qrG¢ (Tamil Lexicon). «@aV μÓ ‘¢÷VY’ ¶ÍG ® ́¢ zÂz ́oP ̃ @∞}π∞Ó (Sharma 1982). ÃÓ N›¤≥»ÃY, Ã∞g‚fi_@π ̃ @∞§o@ «‚∞ÍG Pd‹ Sπ ̃@} Gg‚qÓ N›g‚Y, ̊@zY, ¢÷VY, ¢}_@Y ∂rà ¿∞Yzo@ ¢÷VY ∂vt ̃@∞L Ûo› ¶Lg «‚a∞ÿ§Ã @∞. ÿz ́PÓTM μz∞ . ›_@@∞π TG∑à , «@∞Âà ∂vY@÷, ÿπg‚i@∞a @∑Ã∞gTMY ¢÷VY Ûo›√Y zfizL, ̊zn∫Í NP∞v ̃@ ́oP ÍL∞Y ‚∞ ̃@«z“qÓ ¶ÍμÓ ®μz∞
could be said, with reasonable certainty, that kali metre has had nections with dance and drama. It should also be said that we uld not confine such dance dramas which were performed in the totype to kali to this period [s i l appatika ̄ram] alone. It must have n existing for a very long time and it is quite possible that the ces of the vir.al is and performances of the Ko ̄ t..iyar and others, of ich we hear just the mention and nothing about the content, were in the meter, or more probably, Kali arose out of such perfor- nces.
onclussion it should be noted that tul.l.al the kali rhythm is even ay associated with dancing in Kerala, and is seen in such names ttam tul.l.al, Pa ̄mpin tul.l.al and ko ̄lam tul.l.al (Sivatham by 1981, ) „Ó ¢÷Vt ̃„Ó u÷V uGs Ù§rG¢. ̊¢ NP§⁄P zaπ∞nμ ̃„Ó ∞vt ̃„ ∂vY So}≥Ó N›∞Y. ̊¢ «‚∞π ®zt ̃„ ́ ¢÷VY N‚∞fi⁄¢Ó. ∂@«z, ‘®T ∂vY’ ¶Í‚itÓ ®T ́ ¢÷VY ∞„Ó. ®ztÓ ¢÷VtÓ «› ⁄P«P ® ́¢. NP∞Ío©@fii ‘®T ́ ́NPLg N‚μ«©’ ¶L ̃ ® ́¢ Sπ ̃@} ́oP z„ ́¢ ̃ Ó. Í‚iY ‘®’, ¢÷VY ¶Í‚iY ‘¢’, Ù} ́P Sov√Y ‘ ́’, ∂rà ¶ÍG ...Íμ ¶[ ́¢@»Í «› ̃o@Ã∞Y, ®T ́ ¢÷VY ‘® ́¢’ ̃o@Ÿ N›∞Y (acronym) ∂L¢ ¶L ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. S¢ À ̃ N@∞“v N‚∞fi÷P∞Í. SPn„ ∂fl ́Pa©∞L ∂P∞a_@÷ oπ. ∂L∞tÓ ‘‚aPÓ’ ∂L @oP√tÓ ‘® ́¢’ ∂L @oP ∞@ Sfi ̃rG¢. N‚∞fi÷ z{ d@sÓ N‚∞fi⁄¢rG¢. aP¬Ó& II
fiz∞L zaπ∞n∫Y ›⁄«P@_@÷ u÷VL. ‚aP ¶ÍG∞Y ¿Â@ N‚∞fi÷ ®Gg‚qrG¢. ¿Â@a∞L‚ÂÃ∞Y ‚aP ¶ÍG N‚Ãoag ? ‚∞P¬> @∞a}g N‚Ãa∞, ̊Yπ¢ SÃn N‚Ãa∞? ‚aP ∞Y ‚aPÓ ∂LP∞, ̊Yπ¢ ‚∞z, a∞@, P∞VÓ ∂rÃzn∫Í ∞Y ‚aPÓ ∂LP∞? ‚aP ›∞ ́iaÓ ¶ÍG∞Y ¿Â@ @»Í ›∞ ́ia©∞, P ¶ÍG N‚Ãa∞Y ƒfiz«a∞ ̊Yπ¢ ‚π«a∞ SÃn∫à ›∞ ́ia©∞? @V∞Y ¬a“‚∞v∞L ‚π @fi ́¢@÷ ®Gg‚qrÍGL. «©tÓ, ƒfi «› ̃o@Ÿ N›∞Y ufiz∞L¢ «‚∞π, «zμ «› ̃o@Ÿ N›∞n@÷ ørfiP ̃ @oπ Sπ ̃rà zaπ∞n∫Y u÷VLz∞? «› ̃o@Ÿ

Page 29
ƒÍ∫∑fi⁄¢ ƒÍμ «P∞Í∫â ¶ÍG∞Y ¬a“‚∞v∞@ ́ «P∞ÍμÓ. TMGgÙ ¶Í‚oP ƒÍμvÍ ®ÂzfiÓ ¶Lg N‚∞fi÷ N@∞÷V«z“qÓ (Tamil Lexicon). So› ¶ÍG∞Y ∂vtÓ «› ⁄P«P. So›√∑fi⁄¢ TM§ ̃@¬ÂÃ∞P¢ ∂vY. Sfi ©>P SÃYÙ@V∞rà So›≥Ó ∂vtÓ So}⁄P«P ® ́¢. TMÍ ¿∞»Y So› P> ́¢Ó SÃ_@ ́ NP∞v_râ NP∞{n TM§ToLÃ∞„Ó.
N›∞n@÷ (acronym) ufiz∞zPn Sπ ̃@} zoaÃoG@÷ ®Gg‚Àq÷ «z“qÓ.
‘‚aP’ ¶ÍG N›∞Yoπ ...Íμ ¶[ N©∞{√Y @∞}, Pd{Y ‘‚aPÓ’ ¶ ®Gg‚qrG¢
‚aP π ̃E}Ó & ‚@∞aÓ ‚∞ P∞V©∞„Ó, ©@∞aÓ ∏fiià (©@∞‚aP ~v∞©fl 1994, 5)
N›bTà ‚aP N©Íμ N›gÙ¿ ©bNz± N©∞n«G ...π ©⁄ ¶ÍμÓ, ¿∞Í„ ¶[ ́¢ ̃@^ ̃„Ó NP ‚@a«© TMa©Í ©∞ÃÍ ‚“N‚ P@a«© M›Í ©b«z › ̃i√Í ‘‚a’ ¶ÍG∞Y uà ⁄P ¶ÍG ƒfi ∂vY ¶Lg N‚∞fi÷‚qÓ. ‘‚a + PÓ’ ¶Lg N‚∞fi÷ N@∞÷Vπ∞Ó. ¥oLà ¶L ̃ @fl ̃@g‚Àv¢ ‚aPÓ. ‚aPÓ, TaTà T«¿∞PÓ’ ¶L ∂μ T«¿∞ 1950,1991).
‚aPÓ ¶Í‚¢ ƒfi N›∞Yπ∞? «› ̃o@Ã∞, ...Íμ ¶[ ́¢ ̃@»Í « So}g‚∞ ¶ÍG «@÷T@÷ ¶[rÍ ‘PÓ’ ¶Í‚oP ̊o›Ÿ N›∞Yπ∞@ ̃ & ‚aPÓ ÿGgo‚ ̃ „∫ ̃„Ó. ̊bz∞ «¿∞ ̃@π∞Ó. ̊znμ ̃„Ó ÿGgÙ ®Gg‚qrG¢ (Tamil Lexicon). ∂voπ≥Ó uà ⁄P ∂vY zÂz_@V «zμ N‚à @V∞Y ̊o∆ ̃@g‚Àv∞ ‚aPÓ ∂rÃznμ÷ ƒfiNP∞v Ÿÿ Sfi ©Àq©Yπ, ›_@@∞πÓ ¬PY SÍμ NP∞v ŸÿoÃ≥Ó @∞}π∞Ó. S¢ @∞πzoa ̃„ ¬ÍLP∞@sÓ Sfi ®Gg‚qrÍGLzn∫Y „∫ ̃@g‚qÓ ¬Í«P ̃ „aoz≥Ó TMÍ«P ̃ ̊znμ ̃„ ̊g‚∞tÓ N›Yππ∞Ó. ‘ N‚∞¢z∞L N›∞Y. „aoz ¬PY ‚aP ® ́¢Ó ‘®’ sÓ
‘®’ ¶ÍG∞Y So›
Ûo›√Y TMG⁄P¢ So›√ So›√Y TMG⁄P¢ ∂Àv ́ ∂ÀvÓ TMG⁄P¢ ‚∞ÀvÓ . ƒÍ∫∑fi⁄¢ ƒÍμ «P∞Í∫â ¶

29 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
acronym) ufiz∞zPn„ ́ Pd{Y ̊Yπ¢ ›©ørfiP ́iY oaÃoG@÷ ®Gg‚Àq÷VLz∞? Soz ‚n∫ T§z∞L ∂¤s
ÍG N›∞Yoπ ...Íμ ¶[ ́¢@»Í N›∞Yπ∞ ̃@©∞@ ›©ørfiP @∞}, Pd{Y ‘‚aPÓ’ ¶L ¿∞Í„ ¶[ ́¢@»Í «› ̃o@Ã∞@ ̃
¢
π ̃E}Ó & ‚@∞aÓ ‚∞z©∞„Ó, a@∞aÓ a∞@©∞„Ó, P@∞aÓ ©∞„Ó, ©@∞aÓ ∏fiiÃ∞„Ó; Soz ¿∞tÓ ®Ââ ‚aPÓ. ∞‚aP ~v∞©fl 1994, 5)
Tà ‚aP N©Íμ N›gÙ¿∞Í N@[ ́¢ V⁄P Nz± N©∞n«G ...π ©⁄iag N‚∞fiVP∞„Ó Í„ ¶[ ́¢ ̃@^ ̃„Ó NP¤z_@^Ó ®Gg‚qrÍGL «© TMa©Í ©∞ÃÍ ‚“N‚Í‚ a@a⁄ PÍoL «© M›Í ©b«z › ̃i√Í ®GP∞„Ó (‚aP ›∞ ́iaÓ 1952, 10)
G∞Y uà ⁄P ¶ÍG ƒfi N‚∞fi÷ u“q. ‘PÓ’ ¶ÍG∞Y P∞VÓ; N‚∞fi÷‚qÓ. ‘‚a + PÓ’ ¶ÍG∞Y, uà z∞L ∂vY,ÿG⁄P ∂vY fi÷ N@∞÷Vπ∞Ó. ¥oLà ∂vY@^vÍ ƒgÙ«¿∞ ̃rŸ ÿG⁄P¢ @g‚Àv¢ ‚aPÓ. ‚aPÓ, ÿG⁄P ∂vY ¶ÍG N‚∞fi»Y ‘‚aPÓ «¿∞PÓ’ ¶L ∂μ T«¿∞P ̃ ® ́¢@÷ ®Gg‚qrÍGL (ÿπg. ). ¶Í‚¢ ƒfi N›∞Yπ∞? (i§N›∞Y), ¿∞Í„ ¶[ ́¢ ̃@»Í , ...Íμ ¶[ ́¢ ̃@»Í «› ̃o@Ã∞ ̊Yπ¢ Sa“q N›∞n@»Í ¶ÍG «@÷T@÷ ¶[rÍGL.
‚oP ̊o›Ÿ N›∞Yπ∞@ ̃ N@∞“v∞Y (Tamil Lexicon), ‚a +PÓ go‚ ̃ „∫ ̃„Ó. ̊bz∞«G ‘TGY’, ‘›i ’ ¶ÍG N›∞n@oV≥Ó Ó. ̊znμ ̃„Ó ÿGgÙ, N‚fio©, uà s ¶Íμ N‚∞fi÷ G¢ (Tamil Lexicon). ∂@«z TG∑à ∂voπ≥Ó ›i
uà ⁄P ∂vY zÂz_@V∞@ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. @∞π «zμ‚∞Àv∞Y @V∞Y ̊o∆ ̃@g‚Àv∞tÓ, TG∑à ∂ÀvÓ, ›i ∂ÀvÓ, znμ÷ ƒfiNP∞v Ÿÿ Sfig‚oP ̃ @∞}π∞Ó. N‚∞fiÀNP∞v Ÿÿ , ›_@@∞πÓ ¬PY SÍμzoa ̊μ‚v∞P ƒfi ‚∞aÓ‚§Ã ́iÍ oÃ≥Ó @∞}π∞Ó. S¢ ›_@@∞πÓ ¶L ̊∫Ãg‚qrÍG „ ¬ÍLP∞@sÓ Sfi ̃@π∞Ó. ›_@@∞π ¶[ ́¢@V∞@ ̃ GLzn∫Y „∫ ̃@g‚qÓ ‚π ›_@i@÷ @∞π ́P∞Y ¬⁄iÃoz. „aoz≥Ó TMÍ«P ̃ „aoz≥Ó, ¢}_o@≥Ó Nz∫≥Ó ̊g‚∞tÓ N›Yππ∞Ó. ‘® ́¢’ ›@π zo@Ã∞L ∂vY@^ ̃„Ó N›∞Y. „aoz ¬PY ‚aPÓ zoa Ã∞sÓ ® ́¢÷ ̊v_„Ó. ’ sÓ G∞Y So› Ûo›√Y TMG⁄P¢ So›√Í u√ g«‚ So›√Y TMG⁄P¢ ∂Àv ́¢ SÃY«‚ (® ́P ΩY 1987, 2) ∂ÀvÓ TMG⁄P¢ ‚∞ÀvÓ .... (23) fi⁄¢ ƒÍμ «P∞Í∫â ¶ÍG∞Y ¬a“‚∞v∞@ ́ «P∞ÍμÓ. TMGgÙ

Page 30
® ́P ‚∞ ́ia©∞r & ∂_r@Ó, z∞ÿ@Ó, ∂@∞§ÃÓ, ›∞ ́T@Ó & ∂rà ¿∞Í„ TP ̊TM¿Ã_@V∞tÓ, ƒfi @oPoÃ, ›Ó‚z ́oP ̊Yπ¢ ƒfi @fi ́oP ́P∞±Ó ̊a_@∞ ̃„z¢ ¿∞v@©∞„Ó. ¿∞v@ ́iY ® ́P ‚∞ ́ia©∞@ «z“qÓ. SÍoGà ‚∞ oz√Y ®μzP∞L∞Y, ‘¿Âgo‚ Jv@©∞@ ̃ N@∞“q ̊oz ̃„ ∂nμÓ @oπ ¿∞v@©∞„Ó’. ¿∞v@Ó ‚πzo@@V∞@g ‚Yrg N‚fir u÷V¢.
¶Í‚oP ƒÍμvÍ ®ÂzfiÓ ¶Lg N con). So› ¶ÍG∞Y ∂vtÓ «› ⁄ ∂vY. Sfi ©>P SÃYÙ@V∞rà So ¿∞»Y So› P> ́¢Ó SÃ_@ ́ NP∞v ‘®’ ¶ÍG N›∞Y, ® ́, ®¢, ® ∂¤s «z“qÓ. ® ́¢Ó ¿∞v@¬Ó
¶_„ ¶g«‚∞ ® ́¢ ∂vg‚Àv N‚∞[oPg «‚∞ ̃@, ∂L⁄P ́oP ̃ T∆∞ ̃ @∞π_@»Y, ›v_rY, ¶Lg ‚ ¬nG_@»tÓ, ¬ÍGY@»tÓ, NPfi «©ÀÂtÓ, ›⁄oP ®qÓ Sv_@»t @V§@»tÓ ¶L © ̃@÷ ®qÓ Sv ∂vg‚qrG¢.
›@π zo@Ã∞L ®T ∂vY@^ ̊Íμ ̊o∆ ̃@g‚ÀvL. SÍμÓ ® ́¢@÷ ‚π zo@√L. ̊oz ƒb u÷VL. ̊znμ÷ ¿∞v@¬Ó ƒfi zo ÿz±Ó uo©≥Ó ∂ÂÃP∞Y ̊o∆ ̃@g‚ÀvL
® ́iY ÿG⁄P¢ ® ́PÍ ® ® ́iY @>⁄P¢ ® ́i√Í ‘∂vÍ ©@» ’ N‚∞¢z∞@ ̃ ‘¿∞v@«© ́¢Ó ¿∞v@ ̃ @flo@’ ¶Íμ
ufig‚ÿ S⁄iaÍ ¬Í ∂ÂÃ¢Ó ∂@«z, ® ́P ∂Âà ¿∞v@Ó ¶¢ ¿∞v@Ó ¶ÍG∞Y ‘@oP ́ P[T N‚∞{gÙoa√Y TV ̃@Ó ®Gg‚q ¶Í‚¢ @zL ́in„ u§Ã¢. ¬[ ̃@ ¿∞v@«© ́¢ N©ÍG¢& .... ¥ ́ uoagTM±Ó ̊o©≥Ó (20) ‚i«L∞a∞vtÓ «›PÓ ¶ÍG∞„ ¶L«z «›P¬Ó ¿∞v@©∞rG¢. © ¿∞v@Ó.
® ́P ‚∞ ́ia©∞r & ∂_r@Ó, z ¿∞Í„ TP ̊TM¿Ã_@V∞tÓ, ƒfi @fi ́oP ́P∞±Ó ̊a_@∞ ̃„z¢ ¿∞v «z“qÓ. SÍoGà ‚∞ oz√Y N@∞“q ̊oz ̃„ ∂nμÓ @oπ ¿ ‚Yrg N‚fir u÷V¢. ¿∞ÀÂà ›∞ø ̊Yπ¢ ‘u‚ß‚@_@÷’ ‚n∫«Ã∞ S © ́i√Y u÷V ¿∞v@_@÷ ‚n∫à N@∞“qÓ zo@g‚q ́Pπ∞Ó. u

30
ÍμvÍ ®ÂzfiÓ ¶Lg N‚∞fi÷ N@∞÷V«z“qÓ (Tamil Lexi- › ¶ÍG∞Y ∂vtÓ «› ⁄P«P. So›√∑fi⁄¢ TM§ ̃@¬ÂÃ∞P¢ ©>P SÃYÙ@V∞rà So›≥Ó ∂vtÓ So}⁄P«P ® ́¢. TMÍ › P> ́¢Ó SÃ_@ ́ NP∞v_râ NP∞{n TM§ToLÃ∞„Ó.
ÍG N›∞Y, ® ́, ®¢, ® ́¢ ∂L¢, ¶Í‚Pn„Ÿ N›∞nTMGgÙ “qÓ. ∞v@¬Ó ¶g«‚∞ ® ́¢ ∂vg‚Àv¢ ¶Í‚¢ d@sÓ T§z∞L «PvY. g «‚∞ ̃@, ∂L⁄P ́oP ̃ N@∞“v∞v, ¢ ̃@ ́oP ́ NP§T ̃@, _@»Y, ›v_rY, ¶Lg ‚π ›⁄P g‚_@»Y ® ́¢ ∂vg‚Àv¢. tÓ, ¬ÍGY@»tÓ, NPfi ̃@»tÓ, zÃY Nz»@»tÓ, @V ́¢ , ›⁄oP ®qÓ Sv_@»tÓ, ©“v‚_@»tÓ «@∞√Y@»tÓ, Ó ¶L © ̃@÷ ®qÓ SvÓ ¶_„Ó ® ́¢ ∂vg‚Àv¢. SÍμÓ G¢. o@Ã∞L ®T ∂vY@^Ó ® ́¢ ¶ÍG ƒfi N‚∞¢Ÿ N›∞Yπ∞Y ∆ ̃@g‚ÀvL. SÍμÓ ‚π ̊bz∞«G ̊o∆ ̃@g‚qrÍGL. π zo@√L. ̊oz ƒbNz∞Íμ ̃„Ó Nzb«zμ N‚à @÷ znμ÷ ¿∞v@¬Ó ƒfi zo@.
uo©≥Ó ∂ÂÃP∞Y, ¬oG«Ã ® ́PÍ, ® ́i ¶L ‚ÀvL ® ́iY ÿG⁄P¢ ® ́PÍ ® ́¢ ® ́iY @>⁄P¢ ® ́i√Í ® ́¢ (® ́P ΩY 1987, 24)
©@» ’ N‚∞¢z∞@ ̃ ® ́i ¶Lg‚ÀvL . ̊z @oV ¢Ó ¿∞v@ ̃ @flo@’ ¶ÍμÓ ®∫L (ÿπg 1950, 2) ÿ S⁄iaÍ ¬Í ∂ÂÃ¢Ó ¿∞v@Ó ¶L ̃ ®Gg‚qrG¢ (174)
, ® ́P ∂Âà ¿∞v@Ó ¶¢ ¶ÍG «@÷T ¶[rG¢.
¶ÍG∞Y ‘@oP ́ P[T zfiÓ ® ́¢’ ¶Íμ ÿπg‚i@∞a a√Y TV ̃@Ó ®Gg‚qrG¢ (1950, 80). S_„ ‘@oP ́ P[T’ L ́in„ u§Ã¢. ¬[ ̃@oPÃ∞@ za«z“qÓ ¶Í‚PYπ. @«© ́¢ N©ÍG¢& .... ¥ ́¢ ¿∞v@N©L ©∞∫g ‚i«L∞a∞vπ∞ ̃r agTM±Ó ̊o©≥Ó (20) ∞a∞vtÓ «›PÓ ¶ÍG∞„Ó (¥π«z TV ̃@g‚Àq÷V¢ 5&3). ›P¬Ó ¿∞v@©∞rG¢. ©∞PTÃ∞ S⁄iaT∆∞TY ∂ÂâÓ
‚∞ ́ia©∞r & ∂_r@Ó, z∞ÿ@Ó, ∂@∞§ÃÓ, ›∞ ́T@Ó & ∂rà P ̊TM¿Ã_@V∞tÓ, ƒfi @oPoÃ, ›Ó‚z ́oP ̊Yπ¢ ƒfi ∞±Ó ̊a_@∞ ̃„z¢ ¿∞v@©∞„Ó. ¿∞v@ ́iY ® ́P ‚∞ ́ia©∞@ . SÍoGà ‚∞ oz√Y ®μzP∞L∞Y, ‘¿Âgo‚ Jv@©∞@ ̃ oz ̃„ ∂nμÓ @oπ ¿∞v@©∞„Ó’. ¿∞v@Ó ‚πzo@@V∞@g fir u÷V¢. ¿∞ÀÂà ›∞øia_@÷ ®μÓ ‘P›ß‚@_@÷’ ‚n∫«Ã∞ ‚ß‚@_@÷’ ‚n∫«Ã∞ S_„ TV ̃@g‚vTYoπ. S¢ Pd∆ u÷V ¿∞v@_@÷ ‚n∫ëP. ¿∞v@ ́oP, ̊PÍ zÂz ́oP ̃ zo@g‚q ́Pπ∞Ó. u÷Vv ̃@ ́oP ̃ N@∞“qÓ zo@g

Page 31
S ̃@Àqoaoà ¶[i≥÷V SoVÃ.‚ ́©¿∞PÍ ∂ø ́i«a∑Ã∞TY z∞[Ó Pd∆ . Pd‹ ̊a_@ zaπ∞n∫Y, ‘PL ̃N@L ƒfi ¬oG√Ãoπ ̃ @“qTM ́Pz ’ ¶Íμ ‚is N›¤Ã ́P ̃@ N‚fio©d ̃@z .
‚q ́Pπ∞Ó. ® ́oPg «‚∞π ¿∞v N›∞Yπ∞„Ó. ¿∞v@ ́¢vÍ «zμ So}≥Ó«‚∞¢ ̊¢ «zμ N‚à ©ÀqÓ ® ́¢vÍ N‚∞fi ́ig ‚∞ ¿∞v@¬Ó, ¿∞v@ ́iY ƒfi zo@Ã∞@
¿∞Àq ̃ ® ́¢ ¶Íμ Pd ̆∆ ́it @∞π ́P∞Y S{aoπ ̃„ ́ P÷Vg‚ ̊o∆ ̃@g‚Àv¢. ̊i«π @oP≥Ó u ¿∞v@ ́oP, ¥oLà ¿∞v@_@»∑fi⁄ pÀNvq ̃@sÓ, ‘¿∞v@ ̃ ® ́¢’ ¶Íμ ‚Ó©Y ›Ó‚⁄P ¬P∑Ã∞ ‘¿∞v@ ̃ ® ¶ÍG N‚à @sazÓ d ̃@P∞@sÓ @∞π ́in„ ¥n‚g N‚ÃfiÓ ©∞G « ̊Pn@∞@g N‚∞fi⁄P∞P N‚Ãoa z∑
‚∞ ÿ ¿∞v@_@»Í ‚∞ig‚∞Y «©ov≥Ó So› ¿∞v@_@^Ó Pd∆@ ¶q ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚ÀvL. ® ́¢g‚∞ So›≥Ó @ ¿∞v@ Sa∞@_@»Y ̊ So›oÃ≥Ó ‚∞i ́P¢. Sa“q ¿∞v ƒgÙ«¿∞ ̃r ∂¤sN›¤Ã «z“q ©ÍL @^Ó Pko›oà ∂“v @ @^v±Ó ƒgÙ«¿∞ ̃@ «z“qÓ.
∂_rπ ¿∞v@_@»Í ‚∞ig‚∞Y z›L ¿∞v@_@÷ «P∞Í∫L. So «©ov≥Ó, @∞Àÿ ̊o©gÙÓ, do@ „oG⁄PP∞¤ z›L ¿∞v@_@÷ ̊o© So› ¿∞v@ ́oP z›LÓ Sov√ z›L ¿∞v@ ́oPg ‚∞vY Sov√Àv So› ¿∞v@ ́iY ∂ÀvÓ ̊nμg«‚ „oG⁄¢ ¬nG∞@ ©oG⁄P¢. ¿∞v@ ∂L∞tÓ, ¿∞v@ ̃ ® ́¢, So› ¿∞v@ ̊oz ¿∞v@ zo@@÷. S_„ ® ́¢v ¶q ́¢ ̃N@∞÷Vg‚Àv¢. ¬[o ‚vTYoπ.
 ̊znμvÍ ‘¿∞ÀÂà ¿∞v@Ó’ ¶L ¿vL ¿∞v@ ́oP≥Ó ® ́iÍ zo@à ‘¿∞ÀÂà ̃ ® ́¢’ ∂rà N›∞n@»Í N SiY ¶[g‚g‚Àv «@÷T@^ ∂∆©∞L ∂¤s@÷ «©nN@∞÷Vg‚ «z“qÓ. S¢ NP∞v ⁄¢ ‚Âg‚Pn@

31 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
. ® ́oPg «‚∞π ¿∞v@¬Ó, ̊PÍ ̊VTY ƒfi N‚∞¢Ÿ Ó. ¿∞v@ ́¢vÍ «zμ zÂz_@÷ ̊Yπ¢ u÷Vv ̃@_@÷ «‚∞¢ ̊¢ «zμ N‚à N@∞÷^rG¢. S_„, ¿∞v@ zÂzÓ ́¢vÍ N‚∞fi ́ig ‚∞ ̃@g‚qrG¢. ® ́¢÷ ƒfi TM§z∞@ ¿∞v@ ́iY ƒfi zo@Ã∞@ ̃ ® ́¢Ó zfizoP ̃ @∞}π∞Ó.
® ́¢ ¶Íμ Pd ̆∆ ́itÓ, NPfi ̃® ́¢ ¶Íμ Pd∆@ ́itÓ S{aoπ ̃„ ́ P÷Vg‚Àv ¿∞v@Ó, N‚∞¢z∞@ ̃ ® ́¢ ¶L Àv¢. ̊i«π @oP≥Ó u“q ®T ∂qPtÓ u“q. ®T ∂qÓ , ¥oLà ¿∞v@_@»∑fi⁄¢ TM§ ́P∫ÃsÓ, S{⁄P N‚ç∑fi⁄¢ sÓ, ‘¿∞v@ ̃ ® ́¢’ ¶Íμ ̊o∆ ̃@π∞Ó. @oP ́ P[Tà ® ́oPg ⁄P ¬P∑Ã∞ ‘¿∞v@ ̃ ® ́¢’ ¶ÍrG∞ (1962,6). ‘¿∞v@ ̃ ® ́¢’ @sazÓ d ̃@P∞@sÓ N‚∞fi÷ N‚∞i⁄PP∞@sÓ u÷V¢. ¥n‚g N‚ÃfiÓ ©∞G «z“qÓ N‚∞fi^Ó ©∞G«z“qÓ. N‚∞fi⁄P∞P N‚Ãoa z∑⁄¢ N@∞÷V«z“qÓ ¶Í‚PYπ. ¿∞v@_@»Í ‚∞ig‚∞Y T ̃«a∞∫à (Victorian) ‚vŸ›Àv So› ¿∞v@_@^Ó Pd∆@ ́iY Ù„⁄PL. ® ́iY Sfi⁄¢ @oP@÷ @∞÷Vg‚ÀvL. ® ́¢g‚∞fl ¿ÂgÙÓ ∂vtÓ o@Tvg‚ÀvL. ¿∞v@ Sa∞@_@»Y ̊o© ̃@g‚ÀvL. So› ¿∞v@Ó, ® ́¢ Ó ‚∞i ́P¢. Sa“q ¿∞v@ zÂz_@^Ó «zG∞Loz. ̊znoG r ∂¤sN›¤Ã «z“qÓ. ¿∞à ̃@ ©ÍL @^Ó, ©a∞ÀÂÃ Ó Pko›oà ∂“v @∞π ́iY ¶[Pg‚Àv So› ¿∞v@_ ƒgÙ«¿∞ ̃@ «z“qÓ.
¿∞v@_@»Í ‚∞ig‚∞Y ‚ ́Pz @÷ ©Àv ́iY, ‚Àv}_@»Y @_@÷ «P∞Í∫L. So› ¿∞v@ ́oPg «‚∞π«z ‚vŸ›Àv , @∞Àÿ ̊o©gÙÓ, do@ ¿ÂgÙÓ N@∞“vP∞¤ ∂L∞Y So› ¤ z›L ¿∞v@_@÷ ̊o© ̃@g‚ÀvL. ∞v@ ́oP z›LÓ Sov√Àv ‚∞vY d ̃@ ¿∞v@Ó ¶L ̃ ®Gπ∞Ó. ́oPg ‚∞vY Sov√Àv z›LÓ d ̃@ ¿∞v@Ó ¶L ̃ ®Gπ∞Ó. ́iY ∂ÀvÓ ̊nμg«‚∞L¢. z›L ¿∞v@ ́iY So› N©Yπ ̃ nG∞@ ©oG⁄P¢. ¿∞v@Ó «zμ ® ́¢ «zμ ¶ÍG∞rTÀv¢. ¿∞v@ ̃ ® ́¢, So› ¿∞v@Ó, z›L ¿∞v@Ó ¶Yπ∞«© ¿∞v@ÓP∞Í. @ zo@@÷. S_„ ® ́¢vÍ NP∞v Ù‚q ́i«Ã ¿∞v@Ó ∂¤s ̃„ @∞÷Vg‚Àv¢. ¬[o©Ã∞L ¿∞v@ ∂¤s «©nN@∞÷Vg . vÍ ‘¿∞ÀÂà ¿∞v@Ó’ ¶L SÍμ ̊o∆ ̃@g‚qÓ (‚aP ¿∞ÀÂÃÓ) ́oP≥Ó ® ́iÍ zo@Ã∞@ ̃ @∞}«z“qÓ. ‘ ̊T¿Ã ̃ ® ́¢’. ́¢’ ∂rà N›∞n@»Í N‚∞fi÷ @“q, o@ ̃N@∞÷V «z“qÓ. [g‚g‚Àv «@÷T@^ ̃„Ó ›⁄«P@_@^ ̃„Ó ¬ÍL«©«Ã ¤s@÷ «©nN@∞÷Vg‚ÀÂfi ̃@π∞Ó. ̊znoG ́ «PÂg ‚ ̃@ S¢ NP∞v ⁄¢ ‚Âg‚Pn@∞L ƒfi ̊∫¬@Ó.

Page 32
c∆ ́iY a@‹⁄¢ N@∞“Âfi ̃„Ó ̊a_@ ¬Ãnÿ@oV S ̃@Àqoa ́ NP»s‚q ́¢rG¢. S ̃@Àqoa Nz»Ÿ›Ó ‚zV SP{Y (2001) Nz»√vg‚Àv¢. ©μNz»Mq N›¤Ãg‚qrG¢. Nz»Ÿ›Ó SP[ ̃„ ̃ @ÀÂÃÓ ¿Í∫ ‚∞a∞ÀqrG¢.
TqPoπ ̊a_rÍ
‚∞
TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «P N@∞÷zPn@∞L ¬Í a‚⁄PoLÃ∞@ ¿ ̊PÍ ›...@ ̊aÿÃY ‚§}∞© ́iY ̊
ƒfi © ̃@÷ ®ÀvÓ P∞Ó S¢ N‚∞fiV∞P∞a ÿ ́P∞⁄P ́itÓ ̊⁄P ̊ÂÃ∞@ ¶[⁄P @π∞Ÿ›∞ag ‚“‚∞À TqPoπÃ∞„Ó. ∂Ó TqPoπ ¶Í
S⁄PŸ ›...@ ©∞nGÓ Sg«‚∞¢P∞ TvéYπ! ¥n@L«z ©>P ›... z⁄¢÷V¢. S⁄PŸ ›...@ ©∞nG_@»« TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Pozoà ›©ÃŸ ›v_@∞@ ̊a_„ Sfi⁄ ∏Ã∞XL©∞@g ‚_„ N@∞“v∞ @÷.. © ̃@÷ Ã∞«‚fiÓ ®Â u} Ÿÿ «© ›∞ ⁄P ©∞nG_@oV «z“ ua ́¢ ̃ d@sÓ u} s Ò z©∞@sÓ... N@∞“v∞ @÷.
© ̃@÷ ®Àv∞@Ÿ «› ⁄¢ Sb ¶⁄PTP Pov≥Ó Sfi ̃@TYoπ. ›@ ̊a_rY ‚_„N@∞“q... ›...@ ƒfi ¿Yt} s@oVg N‚nμ... z∞‹s ̃ ©>PL¢ z∞‹Tn@∞L «‚∞§Y d„
S⁄P u} sgÒ z©∞L ‚_@»g @π∞Ÿ›∞a ́oP≥Ó... «©Y aoπ ̃„ z

32
TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz
‚∞πÿ_@Ó (¶ø.‚∞π∞)
π ̃@∞L ̊a_rÍ «Poz ¶ÍL? SoP ¿∞Ó NP§⁄¢ @∞L ¬Í a‚⁄PoLÃ∞@ ¿∞Ó TqPoπ ¶ÍG∞Y ¶ÍL? ¶Í‚oP
 ̊aÿÃY ‚§}∞© ́iY ̊∫⁄¢N@∞÷z¢ ̊zÿé∞rÍG¢! ̃@÷ ®ÀvÓ P∞Ó S¢zoa @ovgTM ́¢ z⁄P ̊aÿÃY ∞a ÿ ́P∞⁄P ́itÓ ̊⁄P ̊aÿÃY N‚∞fiV∞P∞a ÿ ́P∞⁄P ́iÍ [⁄P @π∞Ÿ›∞ag ‚“‚∞ÀÂtÓ ƒfi ©∞nG ́oP «z“ an‚«P ∞„Ó. ∂Ó TqPoπ ¶Í‚¢ Û ›...@ ©∞nG©∞„Ó. ›...@ ©∞nGÓ Sg«‚∞¢P∞Í ¶Ó©∞Y ÙiP∞@ ̃ «@∞ag‚qÓ ƒfi ! ¥n@L«z ©>P ›...@Ó ‚π ©∞nG_@^ ̃„ u÷V∞r«Ã . S⁄PŸ ›...@ ©∞nG_@»«π ̊a_rÍ ‚_o@ ∂a∞≥Ó «‚∞¢P∞Í @∞L ̊a_rÍ «Pozoà ¿∞Ó u} ⁄¢ N@∞÷V¬Â≥Ó. ›v_@∞@ ̊a_„ Sfi⁄P @∞π ́iY... © ̃@÷ Sb ̊a_rY @g ‚_„ N@∞“v∞ @÷... iG⁄P Nz»@»Y ‚oG ƒ∑ So› ̃@ ‚fiÓ ®Â u} Ÿÿ «©∑v ∂Â≥Ó ‚∞Â≥Ó P©¢ z∞‹TÃY G_@oV «z“ ua ́¢ ̃ „aY N@∞q ́¢Ó X‚ ƒ»@oV ¥n∫≥Ó, } s Ò z©∞@sÓ... ∏P⁄ia©∞@sÓ... ̊a_rY ‚_„ @÷. ®Àv∞@Ÿ «› ⁄¢ Sb ̊a_rY ‚_„N@∞÷V ̊z @^ ̃„ ov≥Ó Sfi ̃@TYoπ. ›@π © ̃@^Ó d„⁄P u} Ÿÿ Ò z©∞@ _„N@∞“q... ›...@ ƒfio©g‚∞Àov zV ́¢ ©>PÓ ‚n∫à @oVg N‚nμ... z∞‹s ̃@∞L P©¢ ¿ÓTM ̃o@oÃg ‚πg‚q ́i
∞‹Tn@∞L «‚∞§Y d„⁄P u} «z∞q ‚_„ N@∞“v∞ @÷. } sgÒ z©∞L ‚_@»g«‚ ©>P ›...@ ́iÍ ‚“‚∞Àov≥Ó... oP≥Ó... «©Y aoπ ̃„ zV ́¢Ÿ N›ÍG¢.

Page 33
SPL∞Y ‚∞ ozÃ∞V ̊a_„ ¶L © ̃@»vdfi⁄¢ ̊a_„ TM§ ̃@g‚Àv¢. ∂nμo@Ã∞V © ́i√tÓ @P∞¿∞Ã@Í, ¢o}¿Â@Í ¶ÍG TMVs@÷ ufiz∞ ̃@g‚Àv¢vÍ... ̊a_„ ∂nμo@Ã∞V @»Í ›...@ u} s@÷ ̊{ ̃@g‚Àq, ̊z @÷ © ́i√«π @π∞Ÿ›∞a
·a{s@oV ufiz∞ ̃rÃPÍ ...πÓ ̊a_„ ∂nμo@Ã∞V @÷ © ̃@»vdfi⁄¢ TM§ ̃@g‚Àv∞ @÷.
Sbz∞μ ›©Ã ̃ @∞a}_@ov ‚∞v∞L¢, © ̃@»Í ®Àq ©Ãg‚ aπ ́itÓ © ̃@»tÓ ̊Vg‚§Ã ‚∞ ¿ÓTM ̃o@oà ¥n‚q ́i ̊z @oV «PvtvÍ uo∆go‚ zV ́¢Ÿ N›Y ‚_@»go‚Ÿ N›t ́iâ.
S⁄P ̊∫TÃY ›∞ ⁄P uo∆g ¢oG@»Y ©∞N‚fiÓ ©∞nG ́oP ¥n‚ zV ́oP d„⁄P uà aoπ ̃„ SÀq
SgN‚∞fiV∞P∞a zV ŸÿÃ∞L¢ zV Ÿÿ ̊ovß N›¤PPÍ ...π ©∞nG ́oP ¥n‚q ́iâ. SbzV z ̃@Ó, ̊Âo© z ̃@Ó ¶ÍG TM§ ‚} ̃@∞a ¿∞q@÷ ¶ÍG «‚P ́oP≥Ó S¢zoa @∞π¬Ó © ̃@^vÍ S z∞‹s ̃@∞@ ∏P⁄ia©∞@Ÿ N›Ãn‚À ›...@ «©π∞“o© ̃„ uÀ‚Àv¢.
 ̊a_rÍ ›...@ zÍo©oÃg z ̃@ ́iL ̊a_o@≥Ó © ̃@oV ∂aÓTM ́PL .
›©ÃŸ ›v_„@÷ ¶ÍG ̊Âg‚ ‚_„N@∞“v ̊a_„ ∂^Ó z u÷V∞L¢.
∂^Ó z ̃@ ́iÍ ̊±›ao ∂i ̃@ ́oP aμTà TMa∞©flÃÓ. ›v_„@oV © ̃@»vdfi⁄¢ TM§ ́¢ ∂ N›ÍG¢vÍ © ̃@^ ̃„g Ù§Ã∞P ‚∞o ›©ÃŸ ›v_„@oV © ̃@»vdfi⁄¢ ∂^Ó z ̃@ ́iLa∞Y ̊a_„ u N›Yπg‚Àv¢.
SPL∞Y ‚∞ ozÃ∞V ̊a_„ ‚Àv¢. ∂nμo@Ã∞V © ́i√t TMVs@÷ ufiz∞ ̃@g‚Àv¢vÍ.. u} s@÷ ̊{ ̃@g‚Àq, ̊z @ ufiz∞ ̃rÃPÍ ...πÓ ̊a_„ TM§ ̃@g‚Àv∞ @÷.
 ̊ ́«P∞q ©ÀqÓ ∂^Ó z ̃@ ́ aÍμTvTYoπ. ̊a_@ ̃@oπ © ̃@»vdfi⁄¢ ̊a_o@g TM§ ̃@ ¬
ƒfi ‚ ̃@ ́iY ̊a_o@ © ̃@»v ©μ‚ ̃@ ́iY ̊a_rÍ ‚“‚∞Àq ©π∞ ̃r ̊a_@ ̃@oπoà NzμÓ © ̊Âo©g‚q ́Pg‚Àv © ̃@»Í ̊ ¬ÃtÓ ›...@ «©π∞“o© z ̃@ ́i ̊a_@ ̃@oπ ∂ ̃@g‚Àv¢.

33 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
μ ›©Ã ̃ @∞a}_@ov∞@ u√ ́NP[⁄P ̊a_@Ÿ N›Ãn © ̃@»Í ®Àq ©Ãg‚q ́Pg‚Àv z∞‹ozg ‚πg‚q ́i... © ̃@»tÓ ̊Vg‚§Ã ‚∞› ́oP JÀÂ... uo∆gTMÍ p¢ ‚π©∞L à ¥n‚q ́i ̊z @oV uo∆ ̃@ oz ́P¢vÍ ̊∫TÃY ›∞ ⁄P uo∆go‚ zV ́¢Ÿ N›YziY ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞v∞L¢ d„⁄P ‚Ÿ N›t ́iâ.
∫TÃY ›∞ ⁄P uo∆gTMÍ zV ŸÿÃ∞L¢ NP∞{Y ›∞ ⁄P ©∞N‚fiÓ ©∞nG ́oP ¥n‚q ́i... ©>P ›...@ ́iÍ N‚∞fiV∞P∞a „⁄P uà aoπ ̃„ SÀqŸ N›ÍG¢. ∞fiV∞P∞a zV ŸÿÃ∞L¢ ©>P ›...@ ́oP z ́P@ ́¢oG√Y ovß N›¤PPÍ ...πÓ o@ ́NP∞{Y ¢oG√Y ©∞N‚fiÓ ¥n‚q ́iâ. SbzV Ÿÿ ©>P ›...@ ́in„÷ N‚∞fi^vo© Âo© z ̃@Ó ¶ÍG TM§oz≥Ó ¿∞q@^ ̃„÷ ¥o∆ ¿∞q@÷, ∞q@÷ ¶ÍG «‚P ́oP≥Ó ∂∆g‚q ́iâ. a @∞π¬Ó © ̃@^vÍ Sa“vG ̃ @π⁄¢, © ̃@»Í ©r‹z∞L @ ∏P⁄ia©∞@Ÿ N›Ãn‚Àv ̊a_„ N‚∞fi^vo©Ã∞V @»Í ∞“o© ̃„ uÀ‚Àv¢.
Í ›...@ zÍo©oÃg Ù§⁄¢N@∞“v ›...@ «©π∞“o© ̊a_o@≥Ó © ̃@oV≥Ó TM§ ̃„Ó «¿∞ ̃„vÍ N›Ãn‚v L . ›v_„@÷ ¶ÍG ̊Âg‚ov√Y ›@π © ̃@^Ó ∏P⁄ia©∞@g v ̊a_„ ∂^Ó z ̃@ ́iLa∞Y N‚fiÓ ©∞nG_@^ ̃„ .
z ̃@ ́iÍ ̊±›ao}«Ã∞q ›©ÃŸ ›v_„@»Y P©¢ P aμTà TMa∞©flÃÓ... © ̃@«V∞q So}⁄¢ aÍG ›©ÃŸ © ̃@»vdfi⁄¢ TM§ ́¢ ∂πà ́iÍ ...π ́P∞L ́in„ ̃ N@∞“q © ̃@^ ̃„g Ù§Ã∞P ‚∞o›√Y ›v_„@oV a@‹ ́iÃPÍ ...πÓ „@oV © ̃@»vdfi⁄¢ aa⁄Pa©∞@«z TM§ ́PL . ̊ ́«P∞q ̃@ ́iLa∞Y ̊a_„ uà ́Pg‚Àv «©ov ̃„ ̃ N@∞“q v¢. Y ‚∞ ozÃ∞V ̊a_„ ¶L © ̃@»vdfi⁄¢ ̊a_„ TM§ ̃@g nμo@Ã∞V © ́i√tÓ @P∞¿∞Ã@Í, ¢o}¿Â@Í ¶ÍG ufiz∞ ̃@g‚Àv¢vÍ... ̊a_„ ∂nμo@Ã∞V @»Í ›...@ ̊{ ̃@g‚Àq, ̊z @÷ © ́i√«π @π∞Ÿ›∞a ·a{s@oV ÃPÍ ...πÓ ̊a_„ ∂nμo@Ã∞V @÷ © ̃@»vdfi⁄¢ v∞ @÷. q ©ÀqÓ ∂^Ó z ̃@ ́oPŸ ›∞ ⁄P ›...@ «©π∞“o©Ã∞V @÷ TYoπ. ̊a_@ ̃@oπoà S{›L @oπÃ∞ ̃r «©tÓ fi⁄¢ ̊a_o@g TM§ ̃@ ¬ÃÍGL .
@ ́iY ̊a_o@ © ̃@»vdfi⁄¢ TM§ ̃@ ¬ÃÍG ̊«P«zoV Y ̊a_rÍ ‚“‚∞Àqg ÙaÀÿ ̃@∞L ̊ ́PV ́oP SYπ∞ a_@ ̃@oπoà NzμÓ ©r‹z»gÙ zÂz©∞@ ©∞n∫âvÍ, q ́Pg‚Àv © ̃@»Í ̊Âo© z∞‹oz aa⁄Pa©∞LP∞@ ∂ ̃@ @ «©π∞“o© z ̃@ ́iÍ ‚“‚∞Àqg TMaŸ›∞a ›∞PL©∞@sÓ π ∂ ̃@g‚Àv¢.

Page 34
TMn@∞π ́iY «P∞Í∫à ÿ>©∞ ̃@oπ ¿∞v@ ́in@∞L ƒfi ›z∞π∞@«z zV ⁄¢z⁄P¢. © ̃@÷ © ́i√«π ÿ>©∞ ̃@oπ d„⁄P N›Yz∞ ̃o@g N‚nG¢. ‚a⁄¢‚Àv © ̃@»Í ¿ov... uov.. ‚∞zoL «‚∞ÍG ‚“‚∞Àov ufiz∞ ̃„ziY ÿ>©∞ d@sÓ ¬ ̃ré∞L ‚_o@ zr ́P¢vÍ ÿ>©∞ ̃ @oπQ @^Ó © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P N›Yz∞ ̃„÷Vz @V∞@ ́ i@‹⁄P∞ @÷.
Sbz∞μ ̊a_@∞L¢ ›...@ «©π o@@»Y ÿ ̃r ‚a⁄¢‚Àv © ̃@^ ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L Sfi⁄P¢.
TMn@∞π ́iY @∞gTMÃÓ, ÿμ@oP ¶L @oπ@÷ zV ŸÿÃov⁄P «‚ ‚a⁄¢‚Àv © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P ©∞N‚fiÓ ©r‹z»gÙŸ ›∞PL© d„⁄P zV Ÿÿoà ̃ @“q÷V S © ́i√«π... ̊a_rÍ ∂^o© ̊Âg‚ov ̃ @∞a}_@oV ∂a∞¤z «Pozoà ¿∞Ó NP»z∞@ TV_r ̃ ∂i@∞π ́i∑fi⁄¢ ∂aÓ‚©∞L @agÙ ̃ ® ́¢, ̊“}∞T ©aÙ ̃ ® (Drama) ÂG∞©∞ ¶Lg ‚Y«zμ ‚ ÿ>©∞s ̃„÷ N›Íμ @π⁄P¢.
TMn@∞π ́iY «P∞Í∫à ÿ>©∞ ̃ zV ⁄¢z⁄P¢. © ̃@÷ © ́i√«π N‚nG¢. ‚a⁄¢‚Àv © ̃@»Í ¿ov.. ufiz∞ ̃„ziY ÿ>©∞ d@sÓ ¬ ̃ @oπQ @^Ó © ̃@÷ © ́i√«π i@‹⁄P∞ @÷.
¿Â@ @»Í N‚ç«π ©ÍG_@÷ ̊ g‚fl ̃„Ó ̊Vs ̃„ ÿ>©∞ ̃@ ≥ovÃP∞@ Sfi⁄P¢.
Sbz∞μ © ̃@÷ © ́i√«π d ÿ>©∞ ̃@oπÃ∞Y © ̃@÷ © ́i√«π N›Yz∞ ̃„Ÿ N›t ́P ¬Â⁄P«P PTa œ‹ ́P ¬ÂÃTYoπ ¶Í‚Pn„ ̃ r ›∞ÍG∞P∞a©∞@ u÷V¢.
@v⁄P xÓ‚¢ zfiv@∞π ra∞© ‚∞ ́P∞Y ¿∞Ó SoP ́ NP»z∞@g Ù
1950@»Y Ã∞‹g‚∞} ́¢ ̊ T.T.oza¬ ́¢sÓ ̊za¢ „ N‚nGz @V∞@ u÷V∞ @÷.
oza¬ ́¢ „[TL§Í N@∞Àvo © ́i√«π d„⁄P N›Yz∞ ̃„g N Sa“v∞√aÓ Pvoz ̃„ «©Y Sz © ́i√«π «©ov√vg‚Àv¢vÍ, «‚›g‚qrÍG¢.
 ̊ ́¢vÍ N@∞Àvo@ ̃ ® ́¢ ̃ @ NzÀq ̃„V ́¢ Sa ́iLÓ, ¿n„ oP§Ã¿∞PÍ «‚∞ÍG @oπQ @÷ © Ãz @V∞@ Sfi⁄P∞ @÷.

34
μ ̊a_@∞L¢ ›...@ «©π∞“o© N@∞“v ̊i@∞a z ̃@ ́iÍ ÿ ̃r ‚a⁄¢‚Àv © ̃@^ ̃„ ¶ia∞@Ÿ N›Ãn‚Àv «‚∞¢Ó, Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L uGs d@sÓ ‚πÓ z∞¤⁄PP∞@«z
 ́iY @∞gTMÃÓ, ÿμ@oP, ¿∞zY, @ToP, ioag‚vÓ, œÂ«Ã∞ ÷ zV ŸÿÃov⁄P «‚∞¢Ó, ̊a_rÍ ∂^o© SÍμzoa © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P N›Yz∞ ̃„g N‚nGP∞@«z u÷V¢. Ó ©r‹z»gÙŸ ›∞PL©∞L ÿ>©∞ ́¢oG≥Ó œÂ«Ã∞ ¢oG≥Ó Ÿÿoà ̃ @“q÷V SÍoGà ~∆∑tÓ ‚a⁄¢‚Àv © ̃@÷ ... ̊a_rÍ ∂^o© SÍμzoa ‚π©∞@ Sfig‚Pn„§Ã ̃ @∞a}_@oV ∂a∞¤zPÍ ...π«© TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ ¿∞Ó NP»z∞@ TV_r ̃ N@∞÷V¬Â≥Ó. π ́i∑fi⁄¢ ∂aÓ‚©∞L ̊a_@ ›©Ã ̃@∞a}_@ov∞@ zV ⁄¢ ¢, ̊“}∞T ©aÙ ̃ ® ́¢, ¿∞Àq ̃ ® ́¢, N@∞Àvo@ ̃ ® ́¢ G∞©∞ ¶Lg ‚Y«zμ ‚§©∞}_@oV ̊ov⁄¢ Sμi√Y „÷ N›Íμ @π⁄P¢.
 ́iY «P∞Í∫à ÿ>©∞ ̃@oπ ¿∞v@ ́in@∞L ƒfi ›z∞π∞@«z ⁄P¢. © ̃@÷ © ́i√«π ÿ>©∞ ̃@oπ d„⁄P N›Yz∞ ̃o@g a⁄¢‚Àv © ̃@»Í ¿ov... uov.. ‚∞zoL «‚∞ÍG ‚“‚∞Àov ziY ÿ>©∞ d@sÓ ¬ ̃ré∞L ‚_o@ zr ́P¢vÍ ÿ>©∞ ̃ ^Ó © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P N›Yz∞ ̃„÷Vz @V∞@ ́ ÷. »Í N‚ç«π ©ÍG_@÷ ̊o© ́¢... ¿Â@ @^ ̃@∞@ ́ PÓo©«Ã „Ó ̊Vs ̃„ ÿ>©∞ ̃@oπ © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P z∑o© Sfi⁄P¢. μ © ̃@÷ © ́i√«π d@sÓ z∑o©≥vÍ zV ⁄¢ z⁄P πÃ∞Y © ̃@÷ © ́i√«π z∞‹⁄¢ N@∞“Âfi⁄P ̊a_rÍ p¢ Ÿ N›t ́P ¬Â⁄P«P PTa ̊a_rÍ z∑o©oà © ̃@÷ © ́i√«π ÃTYoπ ¶Í‚Pn„ ̃ ra∞© ́¢ ̊a_„@»Í zaπ∞μ ¶© ̃„Ÿ ©∞@ u÷V¢. xÓ‚¢ zfiv@∞π ra∞©gÙG ́¢ ¿∞v@ zaπ∞noG ¶q ́¢g
∞Ó SoP ́ NP»z∞@g Ù§Ãπ∞Ó. »Y Ã∞‹g‚∞} ́¢ ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞À«π ¿Â@©fl a¬ ́¢sÓ ̊za¢ „[TLfiÓ d„⁄P ¬ ̃rà ́¢zÓ V∞@ u÷V∞ @÷. ́¢ „[TL§Í N@∞Àvo@ ̃ ® ́¢ ̃@÷ (So› ¿∞v@Ó) © ̃@÷ d„⁄P N›Yz∞ ̃„g N‚n∫fi⁄PL... rÀv ́PÀv (2000) aÓ Pvoz ̃„ «©Y Sz @V¢ ‘ ̊§Ÿ›⁄ia∞’ ¿∞v@Ó © ̃@÷ «©ov√vg‚Àv¢vÍ, SÍμÓ S⁄¿∞v@Ó © ̃@÷ © ́i√«π ÍG¢. Í N@∞Àvo@ ̃ ® ́¢ ̃ @oπQ @V∞L ©∞ ̃@“q, oza¬ ́¢, V ́¢ Sa ́iLÓ, ¿n„}Ó, ‚ÒÍ ÿÍL ́¢oa, N›YzÓ, Í «‚∞ÍG @oπQ @÷ © ̃@÷ © ́i√«π d„⁄P N›Yz∞ ̃„ov
Sfi⁄P∞ @÷.

Page 35
¿∞v@ ¬Ãnÿ@»Í ...πÓ ̊a_rn@∞@ ́ PÓo©«Ã ̊ g‚fl ́P ‚π ̊nÙP©∞L @oπQ @÷ ra∞©g ÙG_@»«π «P∞nGÓ N‚nG∞ @÷. ̊z @»Y Ù¢oz ̊Í‚Í, «Ã∞@a∞›∞, N›Yπ ́¢oa „}a∞›∞ «‚∞ÍG z @^Ó «@∞“v∞ToπŸ «› ⁄P ›‚∞, ›⁄ia„πÿ_@Ó, Sa∞›aÀ}Ó, «PzÍ ̄zaÀ}Ó, rfie}a∞›∞ «‚∞ÍGz @^Ó ̊VNzÀÂoß «› ⁄P «PT, zi§oß «› ⁄P Sa∞›¢oa, @aNzÀÂoß «› ⁄P @L@a ́iLÓ, @πÀÂoß «› ⁄P P ©∑_@Ó, ¿∞z∑w ¿∞.N›Yπ ́¢oa «‚∞Í«G∞ „∫gTMv ́P ̃@z @V∞z .
y.w.ÿÍLg‚∞ ‚∞@zP , iÃ∞ «‚∞Í«G∞ @»Í ÿ>©∞ ̃@÷ oz N›Yz∞ ̃„ N›t ́ië‚∞¢Ó ¿Â ̊z @V¢ ¿∞v@_@^ ̃„Ó P> © ́i√«π Sfi⁄¢÷V¢.
›©@∞π ́iY @oπÃa∏ N›∞ } ‚∞fl√Y PÃ∞§ ́¢ «©ov«Ãn∫ © ́i√«π N›Yz∞ ̃„N‚nGL.
Sbz∞G∞L ̊a_@Ÿ N›Ãn‚ Ã∞‹g‚∞} ́¢ ra∞©g ÙG_@»«π ∂ ra∞©_@»tÓ ufiz∞rL. S⁄P ¿∞v ¿∞v@_@oV «©ov√ÀvL.
«©n®∫à ¿∞v@_@»Í «©∞ NP¤z©π , „©}Í, N©[„z ©Í>gÙ, ¿YπX gÙ, P∞¤¿∞q, ÿr u÷VÓ «‚∞ÍG ¿∞v@_@^Ó © ̃@ Pvoz@÷ «©ov√vg‚ÀvL.
«©n®∫à zo@ ¿∞v@_@oV≥Ó ›...@gTMaŸÿoL@oV ̊Âg‚ov © ́i√«π Û ÙaÀÿ@a ©∞nG ́oP ¥ @∞rPgÙ∑@÷, xÃ∞ «©ov ̃„ z ̊zπ_@÷ (Soz Sa“q NP∞v_rTÀv∞ @÷, SfiÀÂ>Y TaY@^Ó «‚∞ÍG ¿∞v@_@^Ó «©ov√vg‚Àv¢vÍ ÿ>©∞g‚∞fl ¬oG√Y PÃ∞§ ̃@g‚Àv «©n® ÿ>©∞g‚∞fl ¿∞v@ ̃@oπQ @ T{gÙ} oz≥Ó «P∞nμT ́PL.
«©n®∫à ¿∞v@_@÷ Ã∞sÓ ©∞zÀv ́itÓ, zv©a∞Ÿÿg‚„i@» ̊a_@ ¬Ãnÿ@V∞„Ó. Soz P S ̃@∞πg‚„i√«π «©n®∫à Sv_
S⁄P ¿∞v@ ¬Ãnÿ@»Í ...πÓ ‚π ̊nÙP©∞L @oπQ @÷ ra∞© ̊z @»Y Ù¢oz ̊Í‚Í, «Ã∞@ z @^Ó «@∞“v∞ToπŸ «› ⁄P «PzÍ ̄zaÀ}Ó, rfie}a∞›∞ «‚ «PT, zi§oß «› ⁄P Sa∞›¢oa @πÀÂoß «› ⁄P P ©∑_@Ó, ¿∞ „∫gTMv ́P ̃@z @V∞z .
Sz @÷ PTa T.¶Ó.„@a∞j∞s ̊a_rÍ zV Ÿÿ ̃„ d„⁄P ‚_@ @oπQa∞z∞ . Sza¢ ̊a_@Ÿ N›¤Ãg‚v«z“qÓ.
Sbz∞μ z∑o©Ã∞L ÿ>©∞ ̃ © ̃@÷ © ́i√«π, d„⁄P N›Yz∞

35 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ÍLg‚∞ ‚∞@zP , iÃ∞@a∞j∞ ‚∞@zP , Â.∂ .©@∞∑_@Ó @»Í ÿ>©∞ ̃@÷ oza¬ ́¢ ̃ „[TL§Í ¿∞v@_@»«π N›t ́ië‚∞¢Ó ¿Â@©fl oza¬ ́¢ „[TLfi ̃„Ó, ¿∞v@_@^ ̃„Ó P> ́¢z©∞L N›Yz∞ ̃„ Pd‹ © ̃@÷ Sfi⁄¢÷V¢. ́iY @oπÃa∏ N›∞ }∑_@Ó ̊z @÷ ‘x«a∞gTMà ÂG∞©∞’ PÃ∞§ ́¢ «©ov«Ãn∫à ¿∞v@_@^Ó, ‚Âg‚ÂÃ∞@ © ̃@÷ N›Yz∞ ̃„N‚nGL.
G∞L ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@»Í ToVz∞@ 1960@»«π ́¢ ra∞©g ÙG_@»«π ∂√a ̃@} ̃@∞L ¿∞v@ ©ÍG_@÷ ›@π tÓ ufiz∞rL. S⁄P ¿∞v@©ÍG_@÷ ÿ>©∞g‚∞fl√π∞L ‚π V «©ov√ÀvL. ∫à ¿∞v@_@»Í «©∞›©∞L ÿ>©∞ ́PL_@oV ¶i ́¢ , „©}Í, N©[„z ́i, ’ßnμ, ¿Yπ~q, iÃ∞@Ÿ∏v , ¿YπX gÙ, P∞¤¿∞q, ÿr§ ́PoπzÍ, ›¬P∞à ©∞nG ́i«π, là ∞ÍG ¿∞v@_@^Ó © ̃@÷ © ́i√«π d@sÓ ‚a‚agÙvÍ ‚π «©ov√vg‚ÀvL. ∫à zo@ ¿∞v@_@oV≥Ó T© ›LÓ N›¤Pz∞μ ›©@∞π ̊aÿÃY ŸÿoL@oV ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“q ‚a⁄¢‚Àv © ̃@÷ Û ÙaÀÿ@a ©∞nG ́oP ¥n‚q ́¢Ó «¿∞ ̃„vÍ @⁄PÍ @fio}, @÷, xÃ∞ «©ov ̃„ z∞G∞ , ‚voπ ́ iG ̃rG¢, @ÿgÙ, (Soz Sa“q NPfiNz» ̊a_„@÷) ÿ⁄i ̃@ ́ TÀv∞ @÷, SfiÀÂ>Y, „fiÀv∞ÀvÓ, ifiT∆∞, TV ̃„Ó «‚∞ÍG ¿∞v@_@^Ó © ̃@÷ © ́i√«π ‚π Pvoz@÷ g‚Àv¢vÍ ÿ>©∞g‚∞fl√∑fi⁄¢ Tπr ¬n∫tÓ «zμ‚Àv PÃ∞§ ̃@g‚Àv «©n®∫à ¿∞v@_@÷ © ̃@÷ © ́i√tÓ ∞fl ¿∞v@ ̃@oπQ @÷ © ́i√tÓ ¿∞v@Ó ‚n∫à Û
oz≥Ó «P∞nμT ́PL. ∫à ¿∞v@_@÷ Ã∞sÓ 1960@»∑fi⁄¢ 1985zoa Ã∞‹ tÓ, zv©a∞Ÿÿg‚„i@»tÓ ¶L ̃„ ́ NP§⁄Pzoa ¿ovN‚nG Ãnÿ@V∞„Ó. Soz PTa Ωnμ ̃ @} ̃@∞L ¿∞v@_@÷ „i√«π «©n®∫à Sv_@»Y «©ov√vg‚Àq÷VL. ∞v@ ¬Ãnÿ@»Í ...πÓ ̊a_rn@∞@ ́ PÓo©«Ã ̊ g‚fl ́P ©∞L @oπQ @÷ ra∞©g ÙG_@»«π «P∞nGÓ N‚nG∞ @÷. Ù¢oz ̊Í‚Í, «Ã∞@a∞›∞, N›Yπ ́¢oa „}a∞›∞ «‚∞ÍG «@∞“v∞ToπŸ «› ⁄P ›‚∞, ›⁄ia„πÿ_@Ó, Sa∞›aÀ}Ó, aÀ}Ó, rfie}a∞›∞ «‚∞ÍGz @^Ó ̊VNzÀÂoß «› ⁄P §oß «› ⁄P Sa∞›¢oa, @aNzÀÂoß «› ⁄P @L@a ́iLÓ, Ÿ «› ⁄P P ©∑_@Ó, ¿∞z∑w ¿∞.N›Yπ ́¢oa «‚∞Í«G∞ P ̃@z @V∞z . ÷ PTa T.¶Ó.„@a∞j∞sÓ ̊za¢ „[TLfiÓ ra∞©gÙG ́¢ zV Ÿÿ ̃„ d„⁄P ‚_@»go‚Ÿ N›t ́iÃ Û uÍLP©∞L z∞ . Sza¢ ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@÷ P>Ã∞@ ∂¤s
«z“qÓ. μ z∑o©Ã∞L ÿ>©∞ ̃@oπoÃ≥Ó p∫ ̊a_@ ̃@oπÃ∞L¢ i√«π, d„⁄P N›Yz∞ ̃„g N‚nμ u√fiÓ uvtÓ «‚∞π

Page 36
ra∞©gÙG ́¢ © ̃@÷ øP∞‚L_@ov∞@ ́ «P∞nμT ̃@g‚Àv ¿∞v@ ©ÍG_@ov∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚Àv ¿∞v@_@»Y ̊ ̃ra∞© ́¢ SoVQ @«V @oπQ @V∞@g ‚_„N@∞“v∞ @÷. ¥oLÃz @÷ ƒ ́io@ ∂aÓTM ̃g‚Àv @∞π ́i∑fi⁄¢ ¿∞v@Ó «©ov«ÃμÓ zoa ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́P∞ @÷
© ̃@V¢ z∞‹«z∞q Sa“vG ̃@π⁄ ¶ÍL?
© ̃@÷ © ́i√«π TMn@∞π ́iY ÿ>©∞& œÂ«Ã∞ «‚∞ÍG @oπg‚ Ã∞Va∞@sÓ ∏ozQ @V∞@sÓ ‚ovgÙ ̃@»Y © ̃@V∞Y ‚_@∞V @ ∂L∞Y ̊a_@ ̃ @oπ«Ã∞q © ̃ @V∞@sÓ N›Ãn‚Àv∞ @÷.
ra∞©gÙG ́¢ © ̃@÷ øP∞‚L_ ©ÍG_@ov∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚Àv ¿∞ @oπQ @V∞@g ‚_„N@∞“v∞ @÷ @∞π ́i∑fi⁄¢ ¿∞v@Ó «©ov«Ã ¿∞v@ ́iÍ ‚∞ ́ia_@«V∞q P∞¬ ‚∞ ́ia_@«V∞q P∞¬Ó «› ⁄¢ ‚∞ ́ia_@«V∞q P∞¬Ó So}⁄¢ P N›¤rÍG ‚∞ ́ia_@oV © ̃@÷ Nz
Sbz∞μ S⁄¿∞v@_@»Í @oP aÍμ PÓo© SL_@∞} ¬ÃÍG∞ ...πÓ © ̃@÷ Û ∂∆©∞L ‚“‚∞À
SoP SÍoGà ̊a_@ ́¢oG ¿∞v@_@»Í PzG∞@«z ‚∞ ̃rÍ ¬Ãnÿ@oV ¿∞v@_@V∞@ ̊_È P∞ @÷...
P ̃@|iÃ∞@g ‚∞ ̃„Ó«‚∞¢ ¶© ̃„g‚qrÍG¢. ra∞©gÙG ́ ÿ>©∞ ́PL_@÷ aoG⁄PP∞@«z © ̃@^ ̃„dov√π∞L u√«a∞ ̊Âg‚ov√∑fi⁄¢ ¶∆TYoπ N@∞÷V«z“qÓ.
ra∞©_@»«π PÃ∞§ ̃@g‚Àv «©ov«ÃnμÓ zoa d@sÓ uÍ TMo∆@oV ∂nμo@Ã∞V @«V∞qÓ P∞«© ¿∞v@ ́iY ©∞nG_@oVŸ N›¤ ©∞P_@V∞@ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg‚n∫ TM ̃@∞P @fi ́¢ ̃@÷ ¿∞v@ ́iY Sv Tv∞¢ Pq ́¢ aμ ́iL∞ @÷.
S_«@ @fi ́iÃY |iÃ∞@ © ̃ ¶Í‚PYπ TMaŸ›oL...! ¿∞v@Ó © ̃ ToVoz ¥n‚q ́¢rÍG¢ ¶Í‚ © ̃@÷ P©¢ z∞‹s ̃@∞L ƒfi ›∞PL z∞‹s ̃„ ¶ia∞L¢ ¶L ́ PÓ©∞Y NP∞q ̃rÍG∞ @÷.
Sbz∞μ P© ̃„ ¥ia∞L¢ ¶L u} sgÒ z©∞L SÍNL∞fi «‚∞§ ©√πfl Á¬fi@Í T ́iÃ∞πà ́

36
∞‹«z∞q Sa“vG ̃@π⁄¢ SÍμzoa Sfig‚Pn@∞L @∞a}Ó
© ́i√«π TMn@∞π ́iY «P∞Í∫à @ToP &ÿμ@oP & ¿∞zY& «Ã∞ «‚∞ÍG @oπg‚ovgÙ@÷ © ̃@oV NzμÓ ‚∞ oz Ó ∏ozQ @V∞@sÓ ©Àq«© oz ́ifi⁄P¢. S ̃@oπg @»Y © ̃@V∞Y ‚_@∞V @V∞@Ÿ N›Ãn‚v¬ÂÃTYoπ;
 ̊a_@ ̃ @oπ«Ã∞q © ̃@÷ ‚∞ ozÃ∞V @V∞@sÓ ‚_@∞V N›Ãn‚Àv∞ @÷.
ÙG ́¢ © ̃@÷ øP∞‚L_@ov∞@ ́ «P∞nμT ̃@g‚Àv ¿∞v@ v∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚Àv ¿∞v@_@»Y ̊ ̃ra∞© ́¢ SoVQ @«V ∞@g ‚_„N@∞“v∞ @÷. ¥oLÃz @÷ ƒ ́io@ ∂aÓTM ̃g‚Àv fi⁄¢ ¿∞v@Ó «©ov«ÃμÓ zoa ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́P∞ @÷. ‚∞ ́ia_@«V∞q P∞¬Ó ƒÍ∫ ́¢ aÍG∞ @÷... ̊[rÍG «V∞q P∞¬Ó «› ⁄¢ ̊[P∞ @÷.... ÿ§ ̃@ oz ̃„Ó «V∞q P∞¬Ó So}⁄¢ PÓo© ©G⁄¢ ÿ§ ́P∞ @÷, TYπ ́PLÓ ‚∞ ́ia_@oV © ̃@÷ Nzμ ́P∞ @÷... μ S⁄¿∞v@_@»Í @oPÛÀv ́«P∞q © ̃@÷ P∞¬Ó ƒÍ∫ ́¢ © SL_@∞} ¬ÃÍG∞ @÷. Sbz∞μ SL_@∞} ¬ÃÍGPÍ ÷ Û ∂∆©∞L ‚“‚∞Àq ©∞nG ́¢ ̃„ u÷V∞L∞ @÷. SÍoGà ̊a_@ ́¢oG ›∞ ⁄P @YTÃ∞V @÷ ra∞©g ÙG ́¢ Í PzG∞@«z ‚∞ ̃rÍG∞ @÷. ¶L«zP∞Í ra∞© ́¢ ¿∞v@ V ¿∞v@_@V∞@ ̊_È@§ ̃@ ©μ ́¢ ̊znoGg ÙG ̃@fl ́
iÃ∞@g ‚∞ ̃„Ó«‚∞¢ SgÙG ̃@flgÙ aÃ∞é∞LP∞@«z qrÍG¢. ra∞©gÙG ́¢ ¿∞v@ ¬Ãnÿ@÷ N‚fiÓ‚∞tÓ L_@÷ aoG⁄PP∞@«z Sfi⁄PL. ∂L∞Y ̊a_rn„Ó dov√π∞L u√«a∞Àv©∞L uGs ÿ>©∞ ́PL_@»Í v√∑fi⁄¢ ¶∆TYoπ ¶ÍG u“o©oà ¿∞Ó @fi ́iY
“qÓ. @»«π PÃ∞§ ̃@g‚Àv ¿∞v@_@oV © ̃@÷ ƒ ́io@√∑fi⁄¢ nμÓ zoa d@sÓ uÍ>g‚∞@g ‚∞ ́P∞ @÷. ̊PÍ ›§ ∂nμo@Ã∞V @«V∞qÓ, N¿∫Ã∞V«a∞qÓ uoaÃ∞ÂL∞ @÷. @ ́iY ©∞nG_@oVŸ N›¤P∞ @÷. «©ov√vg‚Àv TMÍÙÓ ‚π @ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg‚n∫ ́ P© ̃„÷ uoaÃ∞ÂL∞ @÷. P© ̃„g fi ́¢ ̃@÷ ¿∞v@ ́iY SvÓ N‚nG∞Y ̊⁄P ¿∞v@ ́oP «©ov√v ́¢ aμ ́iL∞ @÷.
@fi ́iÃY |iÃ∞@ © ̃@»Í ¿vz ̃o@ ›§Ã∞... TMo∆Ã∞ TMaŸ›oL...! ¿∞v@Ó © ̃@V¢ ©L_@»«π d@sÓ P∞ ̃@©∞L ¥n‚q ́¢rÍG¢ ¶Í‚«P u“o©Ã∞L TMaŸ›oL. ̊a_o@ ¢ z∞‹s ̃@∞L ƒfi ›∞PL©∞@ ¥nμ÷V∞ @÷. ¶L«zP∞Í P©¢ ¶ia∞L¢ ¶L ́ PÓ©∞Y @fiPg‚qÓ ̊a_o@ ¶i ́¢g «‚∞ G∞ @÷. μ P© ̃„ ¥ia∞L¢ ¶L ̃ @fiià ̊a_„vÍ © ̃@÷ ¿v ́ià z©∞L SÍNL∞fi «‚∞§Í aÃ∞à ́oP S_«@ ¿∞Ó ‚∞ g«‚∞Ó. Á¬fi@Í T ́iÃ∞πà ́iY 1982∂Ó ∂“q @∞πg‚„i√Y

Page 37
© ̃@÷ ̊a_@∞@Ÿ N›Ãn‚Àq z⁄P ra∞dà ̊a_„@oV ¿∞v@ ́¢oG ›∞ ⁄P @YTÃ∞V @÷ NzμÓ ÿ>©∞ ́PL_@÷ ¶L ƒ¢ ̃r ́ P÷»ÃPÍ ...πÓ ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L u√«a∞Àv©∞L uGoz≥Ó ƒ¢ ̃r ́P÷»L .
PÃ∞§ ̃@g‚Àv ‘ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_r @ÀqzÍ SoVQ @V∞Y PÃ∞§ ̃@ ¿∞v@¬Ó «©ov√vg‚ÀvL.
‘ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_rTÀv∞ @ ‘ÿGN@∞Â⁄P ‚Goz’ ¿∞v@Ó ∂aÓ‚
‘ÿGN@∞Â⁄P ‚Goz@÷’ ¿∞v @P∞¿∞Ã@±Ó @∞P∑ ̃rÍG∞ @÷. ̊ ¶Í‚oP ̊∫⁄P TYπÍ PL¢ ̊Âà @P∞¿∞Ã@oL ̃ @ioa«Ã∞q @À o Ù§rÍG∞Í... N‚“}∞@ ¿Â ́P¢Ó @Àqg‚∞Àov p∫ÃP∞@«z Sfi⁄P¢ S ̃@∞Àÿ ¿v ̃„Ó «‚∞¢ ‚∞ oz ∂«z›©∞@ ¶[⁄¢ ‘u⁄P ̃ @[›o ∂ ́ia ́«P∞q @ ́iL∞. uv«L ‚ ¿∞v@ ́oP aμ ́¢©∞μ „aY N@∞q ́
 ̊ ̃ra∞© ́iÍ ›L›...@ aoπ ÛÂL∞ @÷... ‘ÿGN@∞Â⁄P ‚Goz@÷ @P∞¿∞Ã@oL≥Ó TÀÂÀq «©ov√ ̊ ̃ra∞© ́¢ SoVQ @V∞Y S> ¶L ¶Ÿ›§ ̃o@ N›¤Ãg‚Àq ̊⁄P ¿
Sbz∞G∞L ‚π ›Ó‚z_@÷ r ‚azπ∞@ ¿v⁄¢÷VL. SŸ›Ó‚z_ rfi ̃„Ó N¿fi ̃@©∞L uGoz ¶© ̃„
 ̊a_„vÍ © ̃@^ ̃rfi ̃„Ó S⁄ PÃ∞§ ̃@g‚Àv ¿∞v@_@^vL∞L «©π∞@ © ̃@V¢ u√a∞L z∞‹ uÍLP©∞L uGz∞@«z ̊a_rn„Ó Sbz∞μ © ̃@÷ ̊a_@∞@Ÿ N› ¿∞v@ ́¢oG ›∞ ⁄P @YTÃ∞V @÷ P÷»ÃPÍ ...πÓ ̊a_rn„Ó © ̃ uGoz≥Ó ƒ¢ ̃r ́P÷»L .
Sbz∞G∞L ra∞dà ̊a_„@» ÿG⁄P @πQ @oV≥Ó ÙG ̃@fl ́P∞ ̊a_rÍ «Pozoà ¿∞v@ ́¢oG u} ⁄P«‚∞¢Ó... ̊Pn„Ÿ N›ÃY ©Ãg‚q ́P ̊z @V∞Y ¬ÂÃTYo ∂L∞Y © ̃@^ ̃„Ó ̊a_rn„ ƒfi ÿπ © ̃@»Í PoV ’ ̃@ ́i ÿGg‚∞@g ‚ÃÍ‚q ́i u÷V∞ @÷ P∞›>Í ·LŸ ›∞ Ù ̃@Ów>ø @Àÿ «‚∞fi ̃„ © ̃@oV ̊fliaÀq PÃ∞§ ̃@g‚Àv ‘@⁄PÍ @fio}’ ¶ © ́i√«π d„⁄P ¶[Ÿÿoà ¥n‚q
›∞iNz∫ N@∞“v uà ›∞iŸ ›... ∂≥P ‚π∞ ́@∞a ́iÍ ...πÓ ̊v

37 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚Àv ‘ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_r TÀv∞ @÷’ ¿∞v@¬Ó ÙÍL∞oπ ̃ SoVQ @V∞Y PÃ∞§ ̃@g‚Àv ‘ÿGN@∞Â⁄P ‚Goz@÷’ ¶ÍG «©ov√vg‚ÀvL.
@ ́ NP∞v_rTÀv∞ @÷’ ¶ÍG ¿∞v@Ó ¬Âzov⁄P¢Ó P ‚Goz’ ¿∞v@Ó ∂aÓ‚©∞L¢. ∞Â⁄P ‚Goz@÷’ ¿∞v@ ́iY ƒfi N‚“o} TYπ±Ó Ó @∞P∑ ̃rÍG∞ @÷. ̊z÷ @P∞¿∞Ã@oL ́P∞Í @∞P∑ ̃rG∞÷ ∫⁄P TYπÍ PL¢ ̊ÂÃ∞À@÷ ...πÓ Sfizoa≥Ó @v ́i z⁄¢ L ̃ @ioa«Ã∞q @À oz ́¢ TÀq @P∞¿∞Ãr p¢ ‚π∞ ́@∞aÓ ... N‚“}∞@ ¿Â ́P¢Ó ∂“ ¶Í‚P∞Y S⁄P ̃@∞Àÿ N@∞k›Ó ov p∫ÃP∞@«z Sfi⁄P¢. ÿ ¿v ̃„Ó «‚∞¢ ‚∞ ozÃ∞V © ́i√«π Sfi⁄P ƒfi ̊Ó©∞ @ ¶[⁄¢ ‘u⁄P ̃ @[›oG ¿∞v@ ́oP ag‚∞Àq_«@∞v∞’ ¶L P∞q @ ́iL∞. uv«L ‚∞ ozÃ∞V @÷ ¶Y«π∞fiÓ ¶[⁄¢ aμ ́¢©∞μ „aY N@∞q ́PL . ∞© ́iÍ ›L›...@ aoπà a z∞r@÷ «©ovoà «¿∞ ̃r ... ‘ÿGN@∞Â⁄P ‚Goz@÷’ @oπQ @÷ @ioa«Ã∞q @À oz ́P
L≥Ó TÀÂÀq «©ov√Í TMÍ ÙG ́P∞Y ÛÀvN©q ́P∞ @÷. ∞© ́¢ SoVQ @V∞Y S>«©Y S⁄P ¿∞v@ ́oPg «‚∞v ̃®v∞¢ ̃o@ N›¤Ãg‚Àq ̊⁄P ¿Â@ TqT ̃@g‚Àv∞ .
G∞L ‚π ›Ó‚z_@÷ ra∞©gÙG ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@»Y v⁄¢÷VL. SŸ›Ó‚z_@÷ ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞ÀqvÍ © ̃@^ ̃ ¿fi ̃@©∞L uGoz ¶© ̃„ ¶q ́¢oa ̃rÍGL. vÍ © ̃@^ ̃rfi ̃„Ó S⁄P uGoz NzμÓ ÿ>©∞ ́PL_@^vÍ ‚Àv ¿∞v@_@^vL∞L uGz∞@ ¿∞Ó @fiP¬ÂÃ∞¢. ̊Pn„Ó ̃@V¢ u√a∞L z∞‹Tà ̃@ ́«P∞q TMo} ̃@g‚Àv Û L uGz∞@«z ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L uGs u÷V¢. μ © ̃@÷ ̊a_@∞@Ÿ N›Ãn‚Àq z⁄P ra∞dà ̊a_„@oV G ›∞ ⁄P @YTÃ∞V @÷ NzμÓ ÿ>©∞ ́PL_@÷ ¶L ƒ¢ ̃r ́ ...πÓ ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L u√«a∞Àv©∞L ƒ¢ ̃r ́P÷»L . G∞L ra∞dà ̊a_„@»Y PÓo©«Ã ̊ g‚fl ́¢Ÿ N›Ãn‚Àv @oV≥Ó ÙG ̃@fl ́P∞ @÷. SPÍ @∞a}©∞@ TqPoπ ̃@∞L «Pozoà ¿∞v@ ́¢oG ›∞ ⁄P @YTÃ∞V ÿ ́P∞⁄P|iÃ∞@ ‚∞¢Ó... ̊Pn„Ÿ N›ÃY zÂzÓ N@∞q ́¢ ̊a_o@ © ̃@÷
 ̊z @V∞Y ¬ÂÃTYoπ. © ̃@^ ̃„Ó ̊a_rn„dov√π∞L uGozg Ù§⁄¢N@∞“v © ̃@»Í PoV ’ ̃@ ́in@∞L «‚∞§Y Sbza_o@ d@sÓ ‚ÃÍ‚q ́i u÷V∞ @÷. 1960@»Í ¿qg‚„i√Y ›“¬@ LŸ ›∞ Ù ̃@Ów>ø @ÀÿÃ∞Y ¬ÍNLq ̃@g‚Àv ›∞i ¶i gÙg © ̃@oV ̊fliaÀqÓ «¿∞ ̃„vÍ ̊Ó‚π ́P∞Â@V∞Y ‚Àv ‘@⁄PÍ @fio}’ ¶ÍG ¿∞v@Ó ƒq ̃@g‚Àv ›∞i√L d„⁄P ¶[Ÿÿoà ¥n‚q ́iâ.
∫ N@∞“v uà ›∞iŸ ›...@ ́oPŸ ›∞ ⁄Pz @÷ S⁄P ¿∞v@ ́oP ∞ ́@∞a ́iÍ ...πÓ ̊v ̃@ ¬ÃÍμÓ ̊¢ ¬ÂÃTYoπ...

Page 38
«@∞“v∞TY, SBTY, ufiÓTMa∞¤, ÙÍL∞oπ ̃ @ÀqzÍ ‚„i@»«π 1980@»Í ∂aÓ‚ ́iY ¿ovN‚nG z∫à ®∑ © ̃@»Í ®∑ uà sg «‚∞fi ̃„ S⁄P ¿∞v@«© ̊Âg‚ovÃ∞@ Sfi⁄P¢vÍ, S⁄P ¿∞v@Ó a@‹ ́Pg‚Àv ›@π ra∞©_@»tÓ ‘ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@’ roV@÷ «P∞nGÓ N‚nGL.
Sbza_@Ÿ N›Ãn‚∞Àv∞V @÷ ‚ÃÍ‚q ́ià «zY, ~πÓ «‚∞ÍG ∂ ®Âà ¬oG√Y SfiÓÙ ̃ @ÓTM@V∞Y ¬oG√Y u“o©Ã∞L ∂≥P_@ cq‚Àv∞ @÷ ¶Í‚¢ d@sÓ ¬ ̃rÃ
 ̊¢©Àq©Yπ 1970@»Í ¿q ‚ovÃ∞@ Sfi ̃„Ó aπgTMaŸÿo ©∞nG ́i«π’ ¶ÍG ¿∞v@Ó PÃ∞§ ̃@
Ã∞‹g‚∞} ́¢ ra∞©gÙG_@»« ‚q ́Pg‚Àv ̊a›∞_@ ̃ @∞fl@÷ S aπ©nG Tz›∞√@oVg ‚π∞ ́@∞a©∞ © ̃@oV ̃ «@∞§Ã¢.
1977∂Ó ∂“q S⁄P ¿∞v@ ́o ƒfi aπ©nG ®∑ Tz›∞√ ̊q ́P ¿∞ aπÓ ¶L SLÓ@∞}g‚Àv aπ ́i âvÍ ¿∞v@ N¿∫Ã∞Vfi ̃„Ó PL¢
uv«L SbTvà ́iY Poπ√Àv aoπà ́¢vÍ NP∞v Ù N@∞“q ‚iL∞Í„ „qÓ‚_@÷ ̊_«@ „« Pq ̃@ z⁄P N‚∞∑›∞fiv±Ó © ̃@÷
SPÍ @∞a}©∞@ ̊ ̃@∞fl√Y ̊ „qÓ‚_@÷ „«ÃnGg‚Àq ̊ ̃ra 1979SY z∫à ®∑© ̃@÷ © uo∆g‚∞V ›_@g’ TMaŸ›∞a ́in@∞ TÀv∞ @÷’ ¿∞v@Ó ‚π ra∞©_@» ̊z @V¢ TMaŸÿoL ̃@∞@ ̊z @o «@∞“v∞TY, SBTY, ufiÓTM 1980@»Í ∂aÓ‚ ́iY ¿ovN‚n «‚∞fi ̃„ S⁄P ¿∞v@«© ̊Âg‚ a@‹ ́Pg‚Àv ›@π ra∞©_@»tÓ «P∞nGÓ N‚nGL.
Sbz∞μ © ̃@^ ̃„Ó ̊a_rn © ̃@»Í TqPoπ ¶[Ÿÿ ̃„ Sb ̊ N›Ãn‚∞Àv∞V @÷ ra∞©gÙG ̊ uP∞a}_@÷ ...πÓ ›...@ ©∞nG ́i SL_@∞ÀÂ≥÷VL .
SPÍ NP∞v ŸÿÃ∞@ 1985 @∞πg TqPoπg «‚∞fi ̃„Ó © ̃@^ ̃„do «‚∞oa ¬oLgÙvÍ ¬ÍNLq ́ SÍμzoa ¬ ̃rà ́¢zÓ N‚n«G u
SoPŸ ›§Ã∞@g Ù§⁄¢N@∞“ ©aÙ@oV≥Ó l ̃r œÿTÀq, ̊a ›∞PL©∞@ © ̃@÷ © ́i√«π ¶q ̊nÙP©∞L ‚π ›∞PoL@oV © ̃@÷

38
Ÿ N›Ãn‚∞Àv∞V @÷ ̊oLzfi«©... S⁄¿∞v@ ́iY ià «zY, ~πÓ «‚∞ÍG ∂≥P_@oV ›“ov ̃„Ó ‚ÃÍ‚q ́P ̃ √Y SfiÓÙ ̃ @ÓTM@V∞Y PÃ∞ N›¤¢... «‚∞fi ̃„Ó ∂à ́P©∞L u“o©Ã∞L ∂≥P_@^vÍ Sb ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞ÀÂY @÷ ¶Í‚¢ d@sÓ ¬ ̃ré∞L ƒfi Tvé∞„Ó.
q©Yπ 1970@»Í ¿qg‚„i√Y ›∞igTMaŸ›oL ̃„ ̊Âg Sfi ̃„Ó aπgTMaŸÿoLoà o©Ã©∞@ oz ́¢ ‘›¬P∞Ã π’ ¶ÍG ¿∞v@Ó PÃ∞§ ̃@g‚Àv¢.
∞} ́¢ ra∞©gÙG_@»«π «@∞{ ̃@∞Y @YtvÍ ̊ovÃ∞Vg v ̊a›∞_@ ̃ @∞fl@÷ Sfig‚oP SL_@∞ÀÂ, S ̃ @∞fl@»Y z›∞√@oVg ‚π∞ ́@∞a©∞@ ̃ „«ÃμÓ‚Â S⁄¿∞v@Ó z∫à ®∑
@∞§Ã¢. Ó ∂“q S⁄P ¿∞v@ ́oP ufiÓTMa∞√Y ‚∞ ́P ¿«v∏ ¶Í±Ó G ®∑ Tz›∞√ ̊q ́P ¿∞÷ @∞oπ«Ã N‚∞ ̃@o}√Y ̊a›∞_@ SLÓ@∞}g‚Àv aπ ́iY ƒfi N@∞ÀÂoπg«‚∞Àq „«Ã∫ v@ N¿∫Ã∞Vfi ̃„Ó PL¢ N›Ãoπ ̊∫T ́P∞ .
SbTvà ́iY Poπ√Àv N¿∫Ã∞V ̊za¢ ra∞© ́¢ ›L›...@ vÍ NP∞v Ù N@∞“q SoVQ @oV ƒÍμ iaÀ «©tÓ „qÓ‚_@÷ ̊_«@ „«ÃnGg‚Àv¢vÍ... S ̃„«ÃnG ́oP ́
N‚∞∑›∞fiv±Ó © ̃@÷ «‚∞a∞ÂL∞ @÷. ∞a}©∞@ ̊ ̃@∞fl√Y ̊a›∞_@ ́iÍ ...πÓ «©tÓ 40 aπ©nG „«ÃnGg‚Àq ̊ ̃ra∞©Ó ƒfi ©∞i§ ̃ ra∞©©∞@ ufiz∞L¢. Y z∫à ®∑© ̃@÷ © ́i√«π ufiz∞ ̃@g‚Àv ‘ra∞dà ›_@g’ TMaŸ›∞a ́in@∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚Àv ‘ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_r ’ ¿∞v@Ó ‚π ra∞©_@»«π z∫à ®∑ © ̃@oV ƒÍ∫o} ́¢ TMaŸÿoL ̃@∞@ ̊z @oVg «‚∞a∞v ́ l“Ââ.
∞TY, SBTY, ufiÓTMa∞¤, ÙÍL∞oπ ̃ @ÀqzÍ ‚„i@»«π ∂aÓ‚ ́iY ¿ovN‚nG z∫à ®∑ © ̃@»Í ®∑ uà sg S⁄P ¿∞v@«© ̊Âg‚ovÃ∞@ Sfi⁄P¢vÍ, S⁄P ¿∞v@Ó Àv ›@π ra∞©_@»tÓ ‘ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@’ roV@÷ ‚nGL. μ © ̃@^ ̃„Ó ̊a_rn„©∞L uGoz ›§Ã∞@ SL_@“q qPoπ ¶[Ÿÿ ̃„ Sb ̊a_o@g ‚ÃÍ‚q ́P ¬oL⁄P ̊a_@Ÿ v∞V @÷ ra∞©gÙG ̊a_@Ÿ N›Ãn‚∞q@oV «©n®∫à @÷ ...πÓ ›...@ ©∞nG ́in@∞L ̊a_„@V∞@ ©∞nG ¬Â≥N©L
≥÷VL . P∞v ŸÿÃ∞@ 1985 @∞πg‚„i√∑fi⁄¢ SÍμzoa ¶©¢ «Pÿà «‚∞fi ̃„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L uGozg ‚πg‚q ́i... ¶©¢ oLgÙvÍ ¬ÍNLq ́¢Ÿ N›YziY Sb ̊a_rÍ ‚_„ ¬ ̃rà ́¢zÓ N‚n«G u÷V¢.
›§Ã∞@g Ù§⁄¢N@∞“q aé ̊a_@ zÂz_@oV≥Ó, Ó l ̃r œÿTÀq, ̊a_o@ © ̃@»Í ©LgÙaÀÿ ̃@∞L ƒfi © ̃@÷ © ́i√«π ¶q ́¢Ÿ N›YtÓ«‚∞¢, ̊a_@∞L¢ ‚π ›∞PoL@oV © ̃@÷ © ́i√«π aŸ›Ã©∞@ ¥n‚q ́¢Ó.

Page 39
‚∞π∞ ¶Íμ ̊o∆ ̃@g‚qÓ ‚∞πÿ_@Ó ̊z @^vÍ a@‹ ́ià uoaÃ∞vY SbTP{Y SvÓ N‚nμ÷V¢. (‚∞ ̃@ SbTP{Y SvÓ N‚nμ÷V uoaÃ∞vY&
II
)
 ̊a_o@ © ̃@»Í TqPoπ ̃ ¬Ãnÿ ̃„Ó«‚∞¢, ̊a_rÍ ̊o© @fi ́¢ aoπ√tÓ ©∞nG_@÷ d@s ̊a_@ ∂nμo@Ã∞V @÷ So ̊a_rÍ ©aÙ@oV ́ l ̃r œÿTÀq ›§Ã∞@ u} ⁄¢, ̊⁄P ́ «Poz√ ¬oGo©@oV ̃ @“v∫⁄¢ ¬oL © ̃@÷ © ́i√«π ̊nÙP©∞L ©∞nG
¥NL>Y © ̃@÷ ̊oLzfiÓ ̊±‚z_@oV≥Ó P© ̃„÷ ‚r ̊a_„©Àq«© © ̃@^ ̃„÷V¢.
¶L«zP∞Í ̊a_rn„Ó © ̃@^ uGz∞@ SÍμzoa u÷V¢. ̊a_rÎ ̊⁄Pg «‚∞ˆgTMÎv∞@ © ̃@÷ uμ ̊@nμÓ N›Ãn‚∞ÀÂY u} sgÒ aoπÃ∞L¢ © ̃@»Í ‚“‚∞ÀÂY zfirÍG¢. ¶L«zP∞Í ¶⁄PŸ › ̃ ̊a_o@g TM§ ̃@ ¬ÂÃTYoπ.
 ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π ̊a_rÍ «Poz ‚n∫à @fi ́iÍ o© TqPoπ ¶Í‚¢ ̊aÿÃY ›∞ ⁄ ̊¢‚a⁄¢‚Àv © ̃@»Í ©LgÙaÀÿ ‘ƒfi Nzn∫@a©∞L ̊aÿÃY Ù ‚“‚∞Àqg ÙaÀÿ a@∆«z“Â≥ ÿPÓ‚a¿∞PÍ ̊z @»Í ®nμ SÍ N@∞÷Vg‚v «z“Âà ƒfi Tvé ©“o} «¿ÿ ̃rÍG, © ̃@oV « Û uà ⁄P ‚“‚∞Àov ̃ N@∞“ TqPoπg «‚∞oa Nzn∫@a©∞@ ¿v
z ́P@ ›...@g ‚“‚∞Àq ©∞o P©¢ z∞‹oz S∆⁄¢ N@∞“ ‚“‚∞Àq ̃„÷V∞r ›...@ uG TM§ ́NPq ́¢ ́ P> ́P> ́Xs@V∞@ ́ Sbz∞μ P> ́P>Ã∞@g TM§⁄¢a TMaŸÿoL@oV ̊z @^ ̃„ TV X TY ̊z @V¢ ‚_o@≥Ó ∂nGo ®ÀqŸ › ̃iÃ∞@ ¶∆Ÿ N›¤ziY SÍ u÷V¢.
TqPoπ ̃@∞L @∞πÓ @>⁄¢÷ ̊a_rÍ «Pozoà u} ⁄¢ S⁄P N›Ãn‚∞Àv∞V @^Ó ƒÍ∫o} ©aÙ@oV≥Ó l ̃r œÿTÀq ›... N›Ãn‚∞ÀÂY ƒÍμ‚ÀqŸ N›Ãn‚q ¶© ̃„ ̃ rov ̃„Ó.

39 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
@ © ̃@»Í TqPoπ ̃@∞L J ̃rÃ∞@ ¿∞Ó ‚ÃÍ‚q ́P Ó«‚∞¢, ̊a_rÍ ̊o©gTMtÓ N›Ãn‚∞ÀÂtÓ a›oL‚n∫à π√tÓ ©∞nG_@÷ d@sÓ ̊zÿé∞rÍG¢.
∂nμo@Ã∞V @÷ SoPŸ ›§Ã∞@g Ù§⁄¢N@∞“q... aé aÙ@oV ́ l ̃r œÿTÀq TqPoπ ̃@∞L ̊a_rÍ «Pozoß } ⁄¢, ̊⁄P ́ «Poz√Í ̊Âg‚ov√Y Ùià Ùià ̊a_„ oV ̃ @“v∫⁄¢ ¬oLgÙvÍ N›Ãn‚qÓ«‚∞¢ ̊a_@∞L¢
√«π ̊nÙP©∞L ©∞nG_@oV aŸ›ÃÓ ¥n‚q ́¢Ó. Y © ̃@÷ ̊oLzfiÓ ƒÍμ®Â P©¢ u} Ÿÿ@oV≥Ó @oV≥Ó P© ̃„÷ ‚r ⁄¢ N@∞÷zPn@∞L Sv©∞@ SÍμ q«© © ̃@^ ̃„÷V¢. P∞Í ̊a_rn„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L uGs NP∞gTM÷N@∞ Íμzoa u÷V¢. ̊a_rΫv © ̃@÷ «‚∞ˆ ̃@g‚qrÍG∞ @÷. ∞ˆgTMÎv∞@ © ̃@÷ uμiN‚nμ P©¢ z∞‹s ̃@∞L Pov@oV ›Ãn‚∞ÀÂY u} sgÒ z©∞@g ‚_N@q ̃rÍG∞ @÷. S⁄P ¢ © ̃@»Í ‚“‚∞ÀÂY ©∞N‚fiÓ ©∞nG_@oV ¥n‚q ́i . ¶L«zP∞Í ¶⁄PŸ › ̃iÃ∞tÓ SÍμzoa © ̃@»vdfi⁄¢ TM§ ̃@ ¬ÂÃTYoπ. n„Ó © ̃@^ ̃„dov√π∞L S⁄P uGs aoπ«Ã TqPoπ ̃@∞L
Poz ‚n∫à @fi ́iÍ o©ÃgÙ÷»Ã∞@ u÷V¢. π ¶Í‚¢ ̊aÿÃY ›∞ ⁄P «‚∞§Y ©ÀqÓ P_r an@TYoπ. ‚Àv © ̃@»Í ©LgÙaÀÿ√«π«Ã N‚§¢Ó P_r≥÷V¢.
zn∫@a©∞L ̊aÿÃY ÙaÀÿ ¿ovN‚μzPn„ ¬Í‚∞@ ƒfi g ÙaÀÿ a@∆«z“Â≥÷V¢ d@ d@ ̊zÿé∞L¢’ ¶ÍG Í ̊z @»Í ®nμ SÍoGà ¶©¢ ~∆∑Y d@sÓ @zL ́iY v «z“Âà ƒfi Tvé∞@ u÷V¢.
«¿ÿ ̃rÍG, © ̃@oV «¿ÿ ̃rÍG, ©>P ́¢z ́oP «¿ÿ ̃rÍG P ‚“‚∞Àov ̃ N@∞“v © ̃@÷ ®Àv ́iLa∞«π«Ã Û «‚∞oa Nzn∫@a©∞@ ¿v∞ ́i ¬Â ̃@ ¬Â≥Ó. ›...@g ‚“‚∞Àq ©∞oà ̃„÷ œ‹⁄¢... z“} ̃ @Ls@»Y ‹oz S∆⁄¢ N@∞“Âfi ̃„Ó © ̃@÷ SÍμ ̊⁄aé∞PY ̃„÷V∞r ›...@ uGT∑fi⁄¢ PÓo© ¬nμ¬[P∞@g ¢ ́ P> ́P> ́Xs@V∞@ ́ PÓo© ∂ ̃r ̃ N@∞“q÷V∞ @÷. μ P> ́P>Ã∞@g TM§⁄¢an„Ó © ̃@oV ƒÍμiaÀ  ̊z @V¢ @oV ̊z @^ ̃„ TV_@oz ́¢, ̊gTMaŸÿoL@^ ̃@∞L @V¢ ‚_o@≥Ó ∂nGoπ≥Ó © ̃@^ ̃„ u} ́i © ̃@oV ƒfi iÃ∞@ ¶∆Ÿ N›¤ziY SÍμ ̊a_rÍ ‚_«@ d@sÓ ¬ ̃ré∞@
π ̃@∞L @∞πÓ @>⁄¢÷V SÍoGà ~∆∑Y TqPoπ ̃@∞L «Pozoà u} ⁄¢ S⁄P ©“flY z∞[Ó ̊oL ́¢ ̊a_@Ÿ v∞V @^Ó ƒÍ∫o}⁄¢ aé ̊a_rÍ zÂz_@oV≥Ó ≥Ó l ̃r œÿTÀq ›...@ ©∞nG ́in@∞L © ̃@÷ ̊a_@Ÿ ÂY ƒÍμ‚ÀqŸ N›Ãn‚qz∞«aÃ∞L∞Y TqPoπ d@ ToaTY ov ̃„Ó.

Page 40
‚∞ ÿ ̊ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ
«›∞Ó¿∞ ́ „gP∞ S⁄i√Y ¶[iÃ
The Parsi Theatre: Its Orgins and Development
∂_rπ ∂_rπ ∂_rπ ∂_rπ ∂_rπ N©∞{N‚à N©∞{N‚à N©∞{N‚à N©∞{N‚à N©∞{N‚à g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í ¬Í ¬Í ¬Í ¬Í ¬Í 1853 ∂Ó ∂“q ́ NP∞v ̃@ ̊oL ́¢g ‚„i@»tÓ, NPÍr S⁄iÃ∞TtÓ ‘‚∞ ÿ ̊a_„ N›Yπ ̃®Âà zo@√π∞L ¿∞v@ ¥G ́P∞∆ z_@, ©a∞ÀÂà ¿œL @∞π@Àv ́iY ‚∞ ÿ ̊a_„Ó «
¶ÍG ΩY KATHRYN HANSEN ̊z @V∞Y
SANGEET NATAK
(›_ÈP ¿∞v@ ̊ ̃@∞Pd Nz»√qÓ SP‹) SP{Y ∂_rπ ́iY ∏fi ̃r
«‚∞Í«G Sg ‚∞ ÿ ̊a_rtÓ „ N©∞{@oV«Ã o@Ã∞“v∞ @÷. S ÙNa∞·>à (Proscenium) ̊a_@ ̃ ® ioaŸ ·oπ@oV≥Ó, P⁄ia ̃ N@∞“vL . ̊ ̃@∞π ́¢ ∂_rπ ̊ ‚∞ ozÃ∞V @»ov«Ã «‚a∞Pa @∞Àÿg ‚©_@oV≥Ó, ̊ N©∞{N‚à ̃@g‚Àq
›∞ ⁄ifi⁄PL . ̊«P ›©ÃÓ, Sbz ...Íμ SP‹@»Y (
Vol
(Realism) u ́i ¬oG@oV≥Ó XXXVI-No-1, No-2, and
 ̊ ̃@∞π@Àv ́iY ¿ov¬oGg ‚ No.3&4, 2001
)
 ̊a_@ a@‹s@»∑fi⁄¢ ©∞μ‚À Nz»√vg‚Àv¢. @Àqoaoà ¬oLz ̊§©VÓ ̊§©VÓ ̊§©VÓ ̊§©VÓ ̊§©VÓ ∏.‚ ́©¿∞‚Í ∏.‚ ́©¿∞‚Í ∏.‚ ́©¿∞‚Í ∏.‚ ́©¿∞‚Í ∏.‚ ́©¿∞‚Í N©∞{Ã∞ ̃@Ó N›¤¢÷V∞ . S ̃@Àqoa NP∞v Sa“q SP‹@»Y SvÓ N‚μrG¢.
S ̃
zÂz ́in@∞L ©∞nG ́oP ¿∞v 1930@»Y ioag‚v_@»Í z TM ́¢ ̃N@∞“v «‚∞itÓ S S∆⁄¢TvTYoπ. ©∞G∞@ ́ NP
⁄¢
NPÍ r∆ ̃„ ∂ÿà ̊a_@ ̃ @oπ z Jv@©∞L ioag‚v_@»tÓ d ¬ ̃rà ́¢z ́oP aoπ aμ ́i ̃ N

40
‚∞ ÿ ̊a_„ «P∞nG¬Ó zV Ÿÿ≥Ó (1)
«›∞Ó¿∞ ́ „gP∞
©∞{N‚à ©∞{N‚à ©∞{N‚à ©∞{N‚à ©∞{N‚à g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í g‚∞V§Í ¬Í±oa ¬Í±oa ¬Í±oa ¬Í±oa ¬Í±oa ∂Ó ∂“q ́ NP∞v ̃@ ́iY @∞π> ∂i ̃@ ́in„À‚Àv ‚„i@»tÓ, NPÍr∆ ̃„ ∂ÿà ¿∞q@»tÓ, „∫g‚∞@, tÓ ‘‚∞ ÿ ̊a_„’ ̊bzg«‚∞¢ SvÓN‚à ⁄¢ Âà zo@√π∞L ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>Ã∞@ zV Ÿÿ N‚nG¢. z_@, ©a∞ÀÂà ¿œL ̊a_„@÷ «P∞nGÓ N‚nG ̊«P ́iY ‚∞ ÿ ̊a_„Ó «P∞ÍGπ∞√nμ. ̊bza_„@oVg Sg ‚∞ ÿ ̊a_rtÓ „ja∞ ́i, ufi¢, S⁄i ¶L zÀv∞a V«Ã o@Ã∞“v∞ @÷. Sbza_rL x«a∞gTMà zÂTπ∞L (Proscenium) ̊a_@ ̃ ®μ@oV≥Ó, uà ⁄P, z“}©Ã©∞L oπ@oV≥Ó, P⁄ia ̃ @∞Àÿ@oV≥Ó PÍ zé∞ ̃r ̃ . ̊ ̃@∞π ́¢ ∂_rπ ̊a_o@g «‚∞Í«G Sbza_rLfiÓ ∞V @»ov«Ã «‚a∞Paozg N‚μzPn„ ̃ @“B ̃r>à ‚©_@oV≥Ó, ̊nÙP ̃ @∞ÀÿÃo©gÙ@oV≥«© L . ̊«P ›©ÃÓ, Sbza_rL ©aÙ@oV≥Ó, ¶P∞ ́PTÃY u ́i ¬oG@oV≥Ó ̊∫¬@g‚q ́iL . ̊PÍ ...πÓ v ́iY ¿ov¬oGg ‚q ́Pg‚ÀÂfi⁄P iG⁄PNz» ¿œL ‹s@»∑fi⁄¢ ©∞μ‚Àv ƒfi Ùià ¿@ gÙG ̊a_@ ̃@oπ @∞L ©∞nG ́oP ¿∞v@ zaπ∞n∫Y ‚is N›¤P∞ @÷. ioag‚v_@»Í zfio@ ‚∞ ÿ ̊a_rÍ Sv ́oPg @∞“v «‚∞itÓ Sbza_„ PÍ ¬ ̃rà ́¢z ́oP TYoπ. ©∞G∞@ ́ NP∞v ⁄¢ ’“v @∞π ́in„ ́ NPn„, „ ∂ÿà ̊a_@ ̃ @oπ zÂz_@»tÓ, TMÍL z⁄P Nz„›L ioag‚v_@»tÓ d@g N‚fiÓ P∞ ̃@ ́oPŸ N›t ́i ́ PÓ z ́oP aoπ aμ ́i ̃ N@∞“q÷V¢.

Page 41
„∫gÙ SÓN©∞{N‚à gTMY ¿∞v@Ó ¿ovN‚μÓ SvÓ ̊a_@Ó ¶ÍμÓ ©nμ© ̊a_@Ó (
Theatre
) ¶ÍG @oπŸ N›∞Yπ∞@sÓ N©∞{Ã∞ ̃@Ó N›¤Ãg‚Àq÷V¢. SvÓ @fii N‚∞fi÷ N@∞÷^©∞μ «z“qr«G∞Ó.
S⁄ià ̊a_@ zaπ∞n∫∑ ‚∞ ÿ ̊a_@Ó d@ ̃ „∫gTMv ́P ̃@ Sv ́oPg N‚μrG¢. S⁄iÃ∞TY ¿ovN‚μÓ ̊a_@ ¬Ãnÿ@÷, ioag‚v_@÷ ∂rÃznoGg Ù§⁄¢ N@∞÷V ‚∞ ÿ ̊a_@Ó ‚n∫à ٧PY «Poz. S ̃@Àqoa ‚∞ ÿ ̊a_@Ó „∫ ́P T§z∞L ̊∫¬@ ́oP ́ PfirG¢. (ÿ& )
SÍoGà aoπ√tÓ @oπ ́¢oG√L , ioag‚vÓ, @oπQ @÷, ̊∫Q @÷, ∂¤z∞V @z ⁄i[ ̃„Ó ©∞N‚fiÓ › ̃iÃ∞ «Pÿà ¿∞v@g ‚÷»√Y @∞πkN› ̊±‚zÓ d ̃@ @oπQ @÷ ®v ‚∞ ÿ ̊a_@ ̃ @oπ z cq‚q ́Pg‚ÀvL . ̊bz∞«G i ‚∞aÓ‚§Ã ́in„Ó ioag‚v ̃ @ NP∞v Ù@oV ̃ @“v∫à N@∞“Âfi ̃rÍGL . ¥oL«Ã ‚∞vY@V∞Y @z ⁄i[ ̃@g‚À «‚flg ‚∞¢@∞ ̃„Ó ¬Ãnÿ@»Y S ̃@oπ zÂz ́oP S{z∞LP∞@ SL ́PzfiÓ ®v ́ P_@»Í N‚fio©d ̃@ S ̃@oπ ́ iG>Í
S⁄iÃg ‚“‚∞Àq zaπ∞n So}gÙŸ ›_r∑Ã∞@ TV_„Ó PzG∞@g Ù§⁄¢ N@∞÷Vg‚Àq ¬ ̃ré∞L ̊a_@ ̃ @oπ zÂz @oV≥Ó ‚n∫ ́ NP»z∞@ ̊∫⁄¢ ¿Ó‚@©∞L P@zY@÷ PoπÃ∞ ΩnG∞“q ́ NP∞v ̃@ ́iY ›©@∞π ̊∑(1917), › ̃«›L∞ (1924), Ã∞¡ ©i ̃@gN‚μÓ ¬ ̃ré∞L ∂z RÍN›Í (1992, 1998), @Ò (1995), @∞π OÀ‚©∞L ∂¤s@^ ̃„ ¬ d@sÓ „oG«zÃ∞„Ó. Sbz∞ Nz»Ã∞L «›∞Ó¿∞ ́„gP∞TÍ ‘ S⁄i N©∞{√πo©⁄P Ωoπ« ̊π@∞‚∞ ́ «π∞ ̃‚∞ai ga@∞EÍ ‚∞ ÿ ̊a_@ zaπ∞n∫Í NP∞v ̃@ ƒ«a ΩY „gP∞TÍ S⁄Ω«π ¶L ∂_rπ ̊a_„ ̊∫¬@©∞zPn„ ΩnG∞“q ́ NP∞v ̃@g‚„i zo ®μrG¢.2 ‚∞ ‚∞ ‚∞ ‚∞ ‚∞ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ̊a_rn„ ̊a_rn„ ̊a_rn„ ̊a_rn„ ̊a_rn„ ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà aoπ aoπ aoπ
aoπ aoπ @v⁄P @∞π ́iÍ ¬Â«z a@‹ ̊Pn„ ¬⁄oPà ̊a_@ ̃ @oπ zÂz ̊P±ovà ¬⁄oPà zÂzÓ 177 ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ (
Bombay Theat
) zÂz©∞„Ó. 1784SY r∆ ̃r⁄i ̊tzπa∞L j∞ÍU‚∞ gø (John ̊a_„ „∫ ́P ¬PÍo©Ã∞L ∂P∞a @Àqoa√Y ‚Ó‚∞oÃTÀq ́

41 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
oGà aoπ√tÓ ®v ̊a_@ ̃ @oπQ @÷, G√L , ioag‚vÓ, TMG Nz„›L Jv@_@oVŸ ›∞ ⁄P ÷, ̊∫Q @÷, ∂¤z∞V @÷ ¶L ̊oL ́¢ ́ PagTMLoa≥Ó ̃„Ó ©∞N‚fiÓ › ̃iÃ∞@ Sg‚∞ ÿ ̊a_„ i@‹rG¢. iY∑ @g ‚÷»√Y @∞πkN›ÍG ©∞øv UTMP∞ RH«›Í «‚∞ÍG d ̃@ @oπQ @÷ ®v SÍoGà ‚∞ ozÃ∞V @^ ̃@∞L a_@ ̃ @oπ zÂz ́oP pÀqfiz∞ ̃@Ó N›¤Ã g‚ÀvL . ̊bz∞«G ioag‚v ́¢oG ̊∫Q @^Ó ¿∞v@g ́in„Ó ioag‚v ̃ @oπ zÂz ́in„©∞L uGs@oV, @oV ̃ @“v∫à ¬n‚ÀqŸ N›ÃY‚Àq ̃ fi ̃rÍGL . ¥oL«Ã∞ , ‚∞ ÿ ̊a_„ NP∞v ‚∞L ∞Y @z ⁄i[ ̃@g‚Àq, @∞πÓ @v ̃„¬Í ̊znoGg ∞¢@∞ ̃„Ó ¬Ãnÿ@»Y cq‚ÀÂfi ̃ rÍGL . ƒfi @∞π ́iY, Âz ́oP S{z∞LP∞@ ̃ @fii ̊PoL ƒ¢ ̃r ́ P÷»Ã ‚∞ ÿ fiÓ ®v ́ P_@»Í @zL ́oP ́ P_@^ovà ‚∆Ó
 ̃@ S ̃@oπ ́ iG>Í ‚ ̃@Ó ifigTM≥÷VL .1 Ãg ‚“‚∞Àq zaπ∞n∫Y ‚∞ ÿ ̊a_„ ƒfi › ̃i z∞¤⁄P Ÿ ›_r∑Ã∞@ TV_„Ó u“o© ¶g«‚∞¢Ó ©μ ̃@g‚ÀqÓ, Ù§⁄¢ N@∞÷Vg‚ÀqÓ zfirG¢. S⁄aoπ√Y, S⁄P ∞L ̊a_@ ̃ @oπ zÂz ́iÍ zaπ∞noG≥Ó, a@‹ ́¢PY ‚n∫ ́ NP»z∞@ ̊∫⁄¢N@∞÷V ∂_rπ ́iY u÷V d@sÓ L P@zY@÷ PoπÃ∞à «PozÃ∞@ u÷VL. Sfi‚P∞Ó ́ NP∞v ̃@ ́iY ›©@∞π ¿∞v@ «¿∞ ̃@ @V∞L (observers) w∏g ), › ̃«›L∞ (1924), Ã∞¡> ̃ (1933) «‚∞Í«G∞ SÍGVsÓ ‚μÓ ¬ ̃ré∞L ∂z}_@oVg ‚is N›¤¢÷V∞ @÷. (1992, 1998), @Ò (1995), TY© (1999) ∂r«Ã∞§Í ̊“o© ̃ ‚©∞L ∂¤s@^ ̃„ ¬ÍL Sbza_„ „∫ ́P ∂¤s@÷ oG«zÃ∞„Ó. Sbz∞¤z∞V @÷ ̊oLzfi«© 1981&SY «›∞Ó¿∞ ́„gP∞TÍ ‘‚∞ ÿ ̊a_„’ (Parsi Theatre) ¶Í±Ó ∞{√πo©⁄P Ωoπ«Ã ...π©∞@ ̃ N@∞“vL . S⁄ΩY ́ «π∞ ̃‚∞ai ga@∞EÍ aμzL ́P∞Y ‚igTM ̃@g‚Àv¢. @ zaπ∞n∫Í NP∞v ̃@ @∞π ́oPg ‚n∫Ã∫à zo@ N›¤≥Ó „gP∞TÍ S⁄Ω«π ¶L ̃ „∫gTMvπ∞Ó. S⁄ΩY ‚Ó‚∞√Y a_„ ̊∫¬@©∞zPn„ ¬⁄oPà @∞π ́i∑fi⁄¢ Sfi‚P∞Ó ́ NP∞v ̃@g‚„i zoa√π∞L ¿∞v@ zaπ∞noGg ‚n∫ ̃
_rn„ _rn„ _rn„ _rn„ _rn„ ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà ¬⁄oPà aoπ aoπ aoπ aoπ aoπ1 P @∞π ́iÍ ¬Â«z a@‹@∞πÓ ¶Í‚¢«‚∞π ‚∞ ÿ ̊a_„Ó oPà ̊a_@ ̃ @oπ zÂz ́i∑fi⁄¢ «P∞Í∫à ƒÍ«G ¶Lπ∞Ó. à ¬⁄oPà zÂzÓ 1776 ∂Ó ∂“«π«Ã «‚›g‚Àq÷V ̊a_„’ (
Bombay Theatre
) ¶L ̊o∆ ̃@g‚Àv ̊a_@ ̃ @oπ Ó. 1784SY r∆ ̃r⁄ià ̃ @ÓN‚>√∑fi⁄¢ Û¤sN‚nG L j∞ÍU‚∞ gø (John Forbes) ¶Í‚∞ ¶[ià @Àqoa ‚Ó‚∞¤ ́P ¬PÍo©Ã∞L ∂P∞a_@»Y ƒÍG∞@ Sfi ̃rG¢. ̊z P©¢ Y ‚Ó‚∞oÃTÀq ́ P∞Ó N›ÍG«‚∞¢ Sfi⁄P ‚Ó‚∞¤

Page 42
¿@a ́i∑fi⁄P ‚π @ÀÂv_@»Í N‚ d@sÓ ̊∆„ N‚∞fi⁄ià @ÀÂv ̊tzπ_@oV≥Ó, ̊o©gÙ@oV≥ ‚¢vÍ ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ Sfi⁄PoP≥
U‚∞ g ̨Í @fi ́in„ zt ̃® P©¢ z∞‹ ̃o@ zaπ∞n∫Y ÿπz o©Ãg‚„i√Y ‚∏o© ¶ÍG N‚ç ̊g‚∏o©g ‚„ioß ∏n∫ d@g @Óya©∞L «P∞nG ́¢vÍ TV_„rÍ œq@÷, ̊a∏ ́ ¢oG aμzL_@÷ zπgÙG ́iY ̊_@∞Â, ̊¢ NP∞v_ @g‚Àv @Óya©∞@ ̃ @∞Àÿû ̃„Ó ̊
1818SY Nz»Ã∞L ‘ƒfi ‚∞i§ ¶Í±Ó Ω∑∑fi⁄¢ 1776∂Ó ∂ @∞}∞©n«‚∞L¢ ¶L Jr ̃@g ∂“«π«Ã ‚Ó‚∞¤ z⁄¢ «› ⁄P « ̊a_„’ ‚n∫ ̃ „∫gTMvg‚vTY ‘r∆ ̃r⁄ià ̃ @vn‚Ã}Ó’ ¶±Ó Ω
‘‚∏o©’ ¶Lg‚qÓ ‚a⁄P N znoG≥Ó Tz§ ̃„Ó „«a∞ø ‘‚Ó PaTYoπ. 4 ̊gN‚ëa Ω∑Y SvÓ
1833&∂Ó ∂“ÂY ‘‚Ó‚ ¬ÂNzq ́P «‚∞¢ ̊PÍ zaπ∞μ ‚n N‚nGL. ̊g«‚∞oPà ̊a∏Ÿ N›Ã “‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ ¶ ́Po@à zoa a ©∞fl ̃@g‚Àq SÃ_r z⁄P¢” ¶ «@∞§ ‚Ó‚∞¤ ¿@a∞Àÿ ̃„ ̃ @ÂPÓ ¶ “zfiz∞¤ ́¢oG aπ ̊Voz ̊i@ P_rà @ÓN‚> ̃„Ÿ N›∞⁄P©∞L ̊Pn@∞L z∞vo@«Ã∞, ƒgÙo@«Ã ‚Àq÷V¢”6 ¶Íμ NP§T ́P¢.
S⁄P zo@√Y TY∑ÃÓ aw ¶[ià @ÂPÓ d@ ¬ ̃ré∞L¢ ‚flÃ∞n∫ÃPÍ ...πÓ ¿∞Í Sbz «©π∞@ ́ NP∞v ÙovÃzÍ. ¿∞L∫⁄ ‚∞∆ov⁄P „VÓ ƒÍ∫fi⁄P Sv ̊bza_@Ó @Àvg‚Àv¢; 18 zÂzo©gTMY ¶L¢ @∞π ́i«π @Àvg‚Àv¢. ̊ÍoGà @∞π @Àv ́ ©igo‚ ¬ÍL Sfi⁄ia∞P ̊Vs ›...@ ́iLa∞Y ̊gN‚∞[¢ N›¤ ̊g«‚∞oPà «©π∞V @^ ̃„ ̃ ®v „∫gTMqz¢ d@sÓ N‚∞fi ́P©∞@ S z⁄P ̊⁄P SvÓ ̊a∏Ÿ N›∞ ́P∞ ̊

42
⁄P ‚π @ÀÂv_@»Í N‚∞¢z∞L «P∞nG ́oP TV ̃„Ó «‚∞¢, ∆„ N‚∞fi⁄ià @ÀÂv_@»Y SÃ_rz⁄P ‚π ̊a∏›∞ oV≥Ó, ̊o©gÙ@oV≥Ó, ‚ovœq@oV≥Ó „∫g TMÀÂfig ‚∞¤ ̊a_„’ Sfi⁄PoP≥Ó „∫gTMqrG∞ .2 g ̨Í @fi ́in„ zt ̃®ÀqÓ z“}Ó dY‚ “ ¶Í‚∞fiÓ ̃o@ zaπ∞n∫Y ÿπznoG ̃ ®μrG∞ . “‚Ó‚∞¤ ¿@§Í i√Y ‚∏o© ¶ÍG N‚çY d@sÓ ‚a⁄P Nz» ƒÍμ u÷V¢. g ‚„ioß ∏n∫ d@g N‚§Ã, «¿ ́iÃ∞@ ̃ @Àvg‚Àv «P∞nG ́¢vÍ TV_„rÍG ‚π @Àvv_@÷ u÷VL. dq ̃@∞L a∏ ́ ¢oG aμzL_@÷, ©∞P∞ «@∞√Y, ̊PÍ z∞√t ̃„ Y ̊_@∞Â, ̊¢ NP∞v_„dv ́iY d@ «¿ ́iÃ∞@ zÂzo© ̃ ya©∞@ ̃ @∞Àÿû ̃„Ó ̊a_@Ó (
Theatre
)”3 ¶Íμ Tz§ ̃rG∞ . SY Nz»Ã∞L ‘ƒfi ‚∞i§Ã∞§Í ∂ÿà ∂gTM§ ̃@g ‚Ã}_@÷’ ∑∑fi⁄¢ 1776∂Ó ∂“Ân„ ¬ÍL«a ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ «‚∞L¢ ¶L Jr ̃@g‚qrG¢. Sg‚∞i§Ã∞ 1775∂Ó «Ã ‚Ó‚∞¤ z⁄¢ «› ⁄P «‚∞¢Ó ®v ̊za¢ ‚ovgTMY ‘‚Ó‚∞¤ n∫ ̃ „∫gTMvg‚vTYoπ. «j.¶Ÿ. „«a∞ø ¶Í‚∞§Í ̃ @vn‚Ã}Ó’ ¶±Ó ΩY Sa“v∞z¢ ›∞ÍG∞@ ̊o©rG¢. ©’ ¶Lg‚qÓ ‚a⁄P Nz»oÃ≥Ó ̊PoLŸ ∏n∫≥÷VL Tz§ ̃„Ó „«a∞ø ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ ‚n∫à „∫gÙ ¶oP≥Ó . ̊gN‚ëa Ω∑Y SvÓN‚GTYoπ.
&∂Ó ∂“ÂY ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_@’ ́oP Tn‚oL N›¤Ã P «‚∞¢ ̊PÍ zaπ∞μ ‚n∫à T›∞ao}≥Ó, ∂a∞¤Ÿÿ≥Ó SvÓ g«‚∞oPà ̊a∏Ÿ N›Ãπa∞@ Sfi⁄P j∞Í ‚∞ ̃ø ¶Í‚z ̊a_„’ ¶ ́Po@à zoaÃoG@»Í ̊Âg‚ov√Y ∂i√Y g‚Àq SÃ_r z⁄P¢”5 ¶Í‚¢ „∫ ́P P@zY@oV ̊» ̃„Ó‚Â ∞¤ ¿@a∞Àÿ ̃„ ̃ @ÂPÓ ¶[iL∞ . ̊Pn„g ‚iπ» ́P ¿@a∞Àÿ, ¢oG aπ ̊Voz ̊i@∞§√Í ‚i«zq@»Y ‘ ̊¢ «©Ío© N‚> ̃„Ÿ N›∞⁄P©∞L¢ ¶ÍμÓ ̊aÿLa∞Y ƒfi «‚∞¢Ó z∞vo@«Ã∞, ƒgÙo@«Ã∞ N‚Gg‚vTYoπ ¶ÍμÓ „∫gTMvg
” ¶Íμ NP§T ́P¢.
zo@√Y TY∑ÃÓ awÍR∞Ó ¶Í‚∞ @z L r«Vfi ̃„ PÓ d@ ¬ ̃ré∞L¢ “ƒfi «©π∞Va∞@ S⁄P ̊a_@ ́iY ÃPÍ ...πÓ ¿∞Í Sbza_@ ́«P∞q Sfi‚P∞“q@^ ̃„Ó P∞v ÙovÃzÍ. ¿∞L∫⁄P zoa√Y 1776∂Ó ∂“Ân„ ¬Í „VÓ ƒÍ∫fi⁄P Sv ́iY ›⁄P∞, ¿ÍN@∞ov ...π©∞@ Ó @Àvg‚Àv¢; 1817SY SÍoG ̃„ ̃ @∞}g‚qÓ TMY ¶L¢ @∞π ́i«π«Ã ›...@ ́iÍ N›πTY p“qÓ ¢. ̊ÍoGà @∞π @Àv ́iY ̊Pn@∞L N›πs ́ NP∞o@ ̊PÍ ÍL Sfi⁄ia∞P ̊Vs ̃„ uà ́iâ. S⁄P Sa∞jP∞>√Í a∞Y ̊gN‚∞[¢ N›¤Ãg‚Àv ̊gN‚fikN›πs ‚n∫ à «©π∞V @^ ̃„ ̃ ®v ƒÍμ«© NP§Ã∞¢ ¶Í‚PoL S_„ ̃ ¢ d@sÓ N‚∞fi ́P©∞@ Sfi ̃„Ó. «›nμaπÓ ¶L ̃ @fiPg‚Àq SvÓ ̊a∏Ÿ N›∞ ́P∞ ̊Yπ¢ P>Ã∞fi ̃„Ÿ N›∞⁄P©∞LP∞

Page 43
‚Ó‚∞¤ ¿@aÓ SÍμ÷V¢ «‚∞Y Sfi ̃@TYoπ. ƒbNz∞ÍμÓ P> ¬ ̃rà ́¢zÓ z∞¤⁄P ...Íμ Xs@V∞@ ̊¢ TM§⁄ifi⁄P¢. øN‚√Í, «‚∞ Ÿ∏ ̃@Y, TMa∞Í∏, S_rπ∞⁄¢ ∂rà ¿∞Àq ̃@∞a @÷ ‚Ó‚∞¤ ̃„ z⁄P∞ @÷.
 ̊Yπ¢ Ã∞fiovà ̊±‚z ́iπ∞z ®v ̊z @÷ Ã∞fi ̃„Ó ‚π ∂“ Poπo©Ÿ N›Ãπ ̊tzπ@g ‚i 1789∂Ó ∂“ÂY ¿∞Í SPoL ̃ ∂^¿ R∞ “TM (Hornby) ̊z z∆_@g‚ÀqÓ, TMÍL ̊PÍ NP∞v ̊z @V∞Y ̊» ̃@g‚Àv ̊± @^ ̃ro›Ã SÃ_„Ó zo@√Y ∏z „∫gTMqrG¢.
awÍR∞Ó ̨Í ‚PT ̃@∞πÓ ̊a_rÍ «©ov√Y ̊z ƒfi«‚ P„i z∞¤⁄P «©π∞V ¶ÍG z ®Àv_@»Í ¿vz ̃o@@oV≥Ó, ¬ ¬oG√Y ‚is N›¤¢÷V∞ . «Po ¿ÍN@∞ov@oV z∆_„Ó‚Â «z“ ∂ov ̊fl@πÍ@÷ ¥n‚∞q N›¤ u}s, ‚∞LÓ z∆_„Ó zo@√ ̊bza_„ N‚fiÓ‚∞tÓ ̊zfi ∂rTÀv¢ ¶Lπ∞Ó.
 ̊ ̃@∞π ́ià ‚Ó‚∞¤ ¿@aÓ ƒbNz∞ÍμÓ P> ¬ ̃rà ́¢z TM§⁄ifi⁄P¢. øN‚√Í, «‚∞ Ÿ ¿∞Àq ̃@∞a @÷ ‚Ó‚∞¤ ̃„ z⁄P∞ @ ©Àq«© ̊_«@«Ã P_r√fig‚iY „qÓ‚ ́iL§Í @ÂP_@»∑fi⁄¢Ó ›...@ ́iÍ „«ÃnGÓ ƒfi d@Ÿÿ∫à ̊z @^ovà N‚∞[¢«‚∞ ̃„@ ¶Í‚¢Ó NP»z∞@ ́ NP§rG¢. ̊ „Íμ@»Y ¬ÃY «zÀovÃ∞qPY ∂rÃLznoG«Ã N›¤¢ z⁄P∞ @÷ «@» ̃o@@^ ̃@∞@ ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_o Sbza_rÍ zaπ∞μ ‚π @Àv zoa√π∞L ¬PY @Àv ́iY ÿπ P@ ¿∞÷ ‘‚Ó‚∞¤ ®§Ã ’ SP{Y Nz» ƒÍG∞@ Sfi ̃@ ̃ ®qÓ. ̊bz∫ ̃o NE§v>Í, ‘The School for Scandal’ ¿∞ ∂L∞Y ̊⁄ΩnTMai ̊z @»vÓ S TMai ƒÍμ «Poz ¶L «z“q« ‚∞ ́¢g ÙLao©g‚Pn@∞@ ...vg‚À ‘The Road to Ruin’
¿∞v@ a@‹svÍ p“ ¿∞»Àv ‘‚∞Ó«‚ N@›À’ “«¿∞≥nG Sfi⁄Pz @÷ PTa ¿Ó ›...@ ́ ‚∞ ozÃ∞V @÷” ¶L ̊a_rn„ z

43 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∞fiovà ̊±‚z ́iπ∞z¢ Sfi⁄PP∞ ¶Í‚¢ ‚n∫à ́ P@zY@÷ @÷ Ã∞fi ̃„Ó ‚π ∂“q@÷ zoa NP§ÃTYoπ. ̊a∏ ́ N›Ãπ ̊tzπ@g ‚i«zq@oVg ‚∞ oz√ÀvPÍ ...πÓ ∂“ÂY ¿∞Í SPoL ̃ @“v∫⁄«PÍ. ̊P∞z¢ ̊⁄P SvÓ ∞ “TM (Hornby) ̊z @»Í ̊±©i√Í «‚§Y ¬oGÃ∞@ ÀqÓ, TMÍL ̊PÍ NP∞v ŸÿÃ∞@ ∂^¿ N©«v∞ø (Meadows) Y ̊» ̃@g‚Àv ̊±©i√Í ...π¬Ó ̊aÿÍ Tfig‚_ à SÃ_„Ó zo@√Y ∏z∞XLg‚q ́Pg‚Àv¢”7 ¶Íμ S ̃ @ÂPÓ G¢.
R∞Ó ̨Í ‚PT ̃@∞πÓ ¬g‚P∞“q@÷ ’ ́¢Ó ®v ‚Ó‚∞¤ «©ov√Y ̊z ƒfi«‚∞¢Ó «P∞Í∫ÃiYoπ.8 ∂√±Ó ƒfi ⁄P «©π∞V ¶ÍG zo@√Y d@sÓ @zL ́¢vÍ „[ ̃ Í ¿vz ̃o@@oV≥Ó, ¬Âs@oV≥Ó ¿∞À„∫gÙ@»Y ›§Ã∞L ‚is N›¤¢÷V∞ . «PozÃ∞L «‚∞¢ ̊z aioà «z“ @oV z∆_„Ó‚Â «z“q«@∞÷ Tq ́¢÷V∞ . ¿Â@ @^ ̃@∞L @πÍ@÷ ¥n‚∞q N›¤z¢vÍ ̊z @^ ̃„ ́ «PozÃ∞L ∞LÓ z∆_„Ó zo@√tÓ N‚∞μgÙ@oV zr ́P∞ ̊z . N‚fiÓ‚∞tÓ ̊zfiovà ©L ́inr>à NP∞{π∞@«z ¢ ¶Lπ∞Ó.
∞π ́ià ‚Ó‚∞¤ ¿@aÓ SÍμ÷V¢ «‚∞Y Sfi ̃@TYoπ. μÓ P> ¬ ̃rà ́¢zÓ z∞¤⁄P ...Íμ Xs@V∞@ ̊¢ P¢. øN‚√Í, «‚∞ Ÿ∏ ̃@Y, TMa∞Í∏, S_rπ∞⁄¢ ∂rà a @÷ ‚Ó‚∞¤ ̃„ z⁄P∞ @÷. ∂L∞Y, Sμi√Y ∂_r«πà @÷
_«@«Ã P_r√fig‚iY Nzn∫ @“v∞ @÷. N‚π∞ÿø (
Belassis
) L§Í @ÂP_@»∑fi⁄¢Ó, ∂z}_@»∑fi⁄¢Ó ∂_r«πß „«ÃnGÓ ƒfi d@Ÿÿ∫à a∞Bz ̊Âg‚ov√π∞L¢ ¶Í‚¢Ó, ovà N‚∞[¢«‚∞ ̃„@^Ó ®v zoaÃμ ̃@g‚ÀÂfi⁄PL P»z∞@ ́ NP§rG¢. ̊z @÷ œq@»Y ·Àv∞qPY, ©π‚∞ ̃ ¬ÃY «zÀovÃ∞qPY, ‘P∞L∞’ zoa „ioa ›z∞§ N›¤PY noG«Ã N›¤¢ z⁄P∞ @÷. ̊z @»Y ÿπ ƒÍμ «› ⁄¢ P_@÷
^ ̃@∞@ ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_o@’ a ©∞fl ́ifi ̃@ «z“qÓ. a_rÍ zaπ∞μ ‚π @Àv_@oV ̃ N@∞“v¢. 1776 ¬PY 1819 L ¬PY @Àv ́iY ÿπ P@zY@÷ u÷VL. 1793 jæoπ 27∂Ó ∞¤ ®§Ã ’ SP{Y Nz»√vg‚Àv Û ̊∫ ̃o@«Ã d@ ¬⁄ià fi ̃@ ̃ ®qÓ. ̊bz∫ ̃o@√Í ...πÓ, ̊a_rÍ «©π∞V @÷ , ‘The School for Scandal’ ¿∞v@ ́oP «©ov«ÃnG TfiÓÙzP∞@sÓ ⁄ΩnTMai ̊z @»vÓ SYπ∞PP∞Y ̊ŸÿY z⁄¢÷V ̊⁄Ω∑Í «Poz ¶L «z“q«@∞÷ Tq ̃@g‚Àv¢. 1818SY ‚[¢ Lao©g‚Pn@∞@ ...vg‚Àv ̊a_@Ó, 1919SY R∞Y ra∞UgÂÍ
in’
¿∞v@ a@‹svÍ p“qÓ iG ̃@g‚Àv¢. 1819 ›Lz§ 6∂Ó ∞Ó«‚ N@›À’ “«¿∞≥nGz @÷, d@sÓ ̊z›a©∞L ‚fl√Y @÷ PTa ¿Ó ›...@ ́iL ̊oLzoa≥Ó u÷Vv ̃rà V @÷” ¶L ̊a_rn„ z⁄Pz @oVg ‚n∫ ̃ „∫gTMqrG¢.

Page 44
‘N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó’ ∂_rπg ‚∞fl√Y @Àvg‚Àv¢. ∂√±Ó ̊PÍ uÀ‚„i ‘Àa§ «πÍ ̊a_rÍ’ P∞ ̃@ ́oPg N‚nμ TV_râ. ∏©∞ 72 ¿‚ @÷zoa ‚ÃÍ‚q ́P ̃ ®Âà ƒg‚oL ̊oG@÷ ̊PÍ @oπÃa_o@Ÿ ∏n∫tÓ T§zov⁄ifi⁄PL. ̊a_@ ́iÍ È‹ ́PVÓ ̊μ‚ ́oP⁄¢ ‚∞ ozÃ∞V @÷ ̊©a ̃ ®ÂÃP∞@sÓ, ‚ ̃@Àq@V∞@ ̊o©⁄P «©YPÀÂY (@∞π§) 200 Sfi ̃o@@÷ N@∞“vP∞@sÓ TV_râ.
Sa“v∞z¢ @Àv ́iY ‘‚Ó‚ øv∞À ¶YUTMÍø«v∞Í ̊z @ ¥a∞V©∞L SÍTMÃY ¿∞v@_@o ̊a_rn„ ̃ N@∞ovÃ∞@ ̊» ́¢Ó Ù§⁄¢Ó, ̊ ́¢vÍ ̊a_rn„ ́ « «‚fiPT Ù§⁄P∞ . ̊z ‚Ó‚∞oà T Rivals’ ¶Í±Ó ‚ovgo‚ ̊bza_r
¶YUTMÍø«v∞± ̃„g TMG„ aoG⁄P Sfi“v «©@_@÷ ‚Ó‚∞¤ ̊ ...‹r SμiÃ∞@ ̊a_rÍ @Àvv ́o j∞ÓNEÀf ff‚∞¤ ̊oP ß.50,00 ifigTMŸ N›t ́ià TMÍ ß.27,379/& ¬P‘q N›¤Ãg‚Àv¢. ∏©∞ ‚ ́P∞“ TMÍL N‚∞¢© ̃@÷ ̊a_„ p“qÓ ̊PoL ‚Ó‚∞¤ ‚ ́i§o@@^Ó ¬ ̊a∏ Ùià ̊a_@Ó ƒÍoG ̃ @Àq √∑fi⁄¢ N‚nG aioà TqT ́P ƒfiza∞L j@⁄¿∞ ́ ›_@ «› ́ N¿ ̊a_rn@∞@ ¿ÍN@∞ovÃ∞@ z∆_r X ©∞> ̃@g‚Àq Ùià ̊a_@ ́iÍ Sμi√Y, 1846 TMgaz§ 10∂ Grant Road Theatre) iGgÙT∆∞ @“ ¿∞v@_@«V ̊a_«@nGg‚ÀvL. ‚ Fort
)g ‚„i@»∑fi⁄¢ ÛaVsNP ∂_r«πÃg ‚∞ ozÃ∞V @÷ ̊_ «z“Â√fi⁄P¢. Sbza_@ ́iY P ¶L ̊oLzfiÓ P_@^ovà @»gTMπ∞‹ ́iL .
‘N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó’ ∂_r ̊PÍ uÀ‚„i ‘Àa§ «πÍ ̊a_rÍ 72 ¿‚ @÷zoa ‚ÃÍ‚q ́P ̃ ®Âà ƒ ∏n∫tÓ T§zov⁄ifi⁄PL. ̊a_@ Ã∞V @÷ ̊©a ̃ ®ÂÃP∞@sÓ, ‚ (@∞π§) 200 Sfi ̃o@@÷ N@∞“ SvÓN‚μÓ ‚∞vY@^Ó uoaÃ∞v zfi ̃„Ó ¢Y∑é∞@ ̃ «@À„Ó zo
N‚fi©Vs NP∞o@ @ÀvvŸ N z›i«Ã SYπ∞P aoπ ¥n‚ÀvP∞ „oGz∞@«z Sfi⁄PL. ∂√±Ó S_rπ∞⁄i∑fi⁄¢ N‚fi©VTY Ùi N›¤P∞ .11 ‘TM§Àve S⁄ià @Lz Gentleman’s Gazzatte) ̊PÍ ̊∆o@≥Ó ‚ ́i§o@@«V∞ P_@÷ ̊ifig TMaeÃ∞TÍ ̊a› z∞Y© PÓ ›

44
v∞z¢ @Àv ́iY ‘‚Ó‚∞¤ ̊a_„’ ‚Ó‚∞¤ @z L ©s“À YUTMÍø«v∞Í ̊z @V∞Y N‚§¢Ó @∞ ̃@g‚Àv¢. ̊z
SÍTMÃY ¿∞v@_@oV≥Ó, ¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@_@oV≥Ó ̃ N@∞ovÃ∞@ ̊» ́¢Ó, ¿∞v@ a@‹s@oVg ‚∞ ̃@ zfio@ ̊ ́¢vÍ ̊a_rn„ ́ «PozÃ∞L ai≥PToà z∆_r≥Ó §⁄P∞ . ̊z ‚Ó‚∞oà TÀqŸ N›YtÓ a@‹ŸÿoÃNÃ∞ÀÂ
‘The ±Ó ‚ovgo‚ ̊bza_rL «©ov«Ãn∫L .
TMÍø«v∞± ̃„g TMG„ P„i√Ío©≥Ó, ̊πÀÿÃg«‚∞ ̃„Ó fi“v «©@_@÷ ‚Ó‚∞¤ ̊a_o@Ÿ ~‹⁄ifi⁄PL. ̊a_„ @v>Y Ã∞@ ̊a_rÍ @Àvv ́oP Tn@ ¬ÂNzq ̃@g‚Àv¢. 1835SY f ff‚∞¤ ̊oP ß.50,000/& ̃„ z∞_rL∞ . @vÍ@oVNÃYπ∞Ó ›t ́ià TMÍ ß.27,379/& pP©∞r, ̊ ́NP∞o@ ̊a∏ ̃ @} ̃rY ¤Ãg‚Àv¢. ∏©∞ ‚ ́P∞“q@^ ̃„ ̊a_„ ...vg‚Àv¢. ̊PÍ ∞¢© ̃@÷ ̊a_„ p“qÓ iG ̃@g‚v «z“qÓ ¶L z∑≥μ ́P Ó‚∞¤ ‚ ́i§o@@^Ó ¬[o©Ã∞@ ∂P§ ́PL. ̊PÍ ‚ÃL∞@, ̊a_@Ó ƒÍoG ̃ @ÀqzPn„g ‚o∆à ̊a_rÍ Tn‚oL N‚nG aioà TqT ́P¢. ‚Ó‚∞√Í ¬ÍLfl zfl@ @»Y j@⁄¿∞ ́ ›_@ «› ́ N¿qk›∞oπ√Y ̊o©⁄P Û Sv ́oP @ ¿ÍN@∞ovÃ∞@ z∆_rL∞ . ̊a_rn@∞L SvÓ Sbz∞G∞@ ́ g‚Àq Ùià ̊a_@ ́iÍ @Àq©∞Lg ‚fl NP∞v_râ.
√Y, 1846 TMgaz§ 10∂Ó ¿∞VÍμ ‘N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó’ (The heatre) iGgÙT∆∞ @“v¢. NP∞v ̃@ ́iY S_„ ∂_rπ V ̊a_«@nGg‚ÀvL. ‚Ó‚∞√Í ‚∏o©, «@∞Àov (Green and i@»∑fi⁄¢ ÛaVsNP∞oπTY ̊a_@Ó Sfi⁄P «‚∞itÓ g ‚∞ ozÃ∞V @÷ ̊_„Ÿ N›Yπg N‚fiÓ Pov@oV ̃ @v ̃@ fi⁄P¢. Sbza_@ ́iY P∞Í ‚∞ ÿ@÷, S⁄¢ ̃@÷, ca∞>à @÷ LzfiÓ P_@^ovà ¿∞v@_@÷ ...πÓ N‚∞¢© ̃@oV ̃ ‹ ́iL .
k›∞oπ ̊a_@Ó’ ∂_rπg ‚∞fl√Y @Àvg‚Àv¢. ∂√±Ó „i ‘Àa§ «πÍ ̊a_rÍ’ P∞ ̃@ ́oPg N‚nμ TV_râ. ∏©∞ zoa ‚ÃÍ‚q ́P ̃ ®Âà ƒg‚oL ̊oG@÷ ̊PÍ @oπÃa_o@Ÿ §zov⁄ifi⁄PL. ̊a_@ ́iÍ È‹ ́PVÓ ̊μ‚ ́oP⁄¢ ‚∞ oz ̊©a ̃ ®ÂÃP∞@sÓ, ‚ ̃@Àq@V∞@ ̊o©⁄P «©YPÀÂY 00 Sfi ̃o@@÷ N@∞“vP∞@sÓ TV_râ.9 «©ov√Y Ó ‚∞vY@^Ó uoaÃ∞vY@^Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ ƒbNz∞fi
Y∑é∞@ ̃ «@À„Ó zo@√Y ƒ∑Ão©gÙ Sfi⁄P¢.10 ©Vs NP∞o@ @ÀvvŸ N›πTn„ ∂rTÀv aoπ√tÓ, ai Yπ∞P aoπ ¥n‚ÀvP∞tÓ @∞Àÿ ́ioaÃo©gÙ@÷ d@sÓ «z Sfi⁄PL. ∂√±Ó ifi©i ̧ ̃@Y (Mrs. Deacle) ¶Í‚∞
∑fi⁄¢ N‚fi©VTY Ùià @∞Àÿ ́ ioa@oV ́ PfiT ̃@ ¥n‚∞q ‘TM§Àve S⁄ià @Lz∞Í@»Í N@jÀ’ (The British Indian zzatte) ̊PÍ ̊∆o@≥Ó «¿ ́ioÃ≥Ó Ù@‹⁄P¢; ∂L∞Y ©nG @«V∞ P_@÷ ̊ifigioà Nz»g‚q ́iL. ƒfi¬oG Í ̊a› z∞Y© PÓ ›@∞ ̃@^vÍ ̊a_rY ̊© ⁄ifi⁄P∞ .

Page 45
∂^¿ , uà ̊i@∞§@÷ ∂r«Ã∞a∞Y ∂P§ ̃@g‚Àq z⁄P zoa Sbza_@Ó «©YPÀq © ̃@÷ zfio@Ã∞Y aoG⁄ifi⁄P¢. ∂√±Ó, ̊¢ ‘ra∞ÍÀ «a∞q’ ¶±Ó ›∞oπ√Y ̊o©⁄ifi⁄PP∞Y ̊z @»Í zfio@ „oGà ́ NP∞v_râ. ÿπ r∫ ́Pz «‚∞P@ @^Ó S⁄P ̊a_roL ƒ[ ̃@©nG¢ ¶ÍμÓ ’i N¿∫@^ ̃„g ÙGÓ‚∞L¢ ¶ÍμÓ ®∫ ¶i gÙ ́ NP§T ́P∞ @÷.
ifiz∞V Nvø›∞g‚∑Í ̊∆„d ̊∆„G ́ XÀvg‚vv @∞Àÿ ́ioa Ã∞V @÷ o@PÀ ∂az∞aÓ N›¤P N@∞“Âfi⁄P @√μ ̊μ⁄¢ ¬[ ́ N¿∞μ_râ.12 S⁄a@‹Ÿÿ ‚∞ oz N›¤i ́P∞÷@÷ S⁄a@‹Ÿÿoà d@s
uovÃo©gTMY ̊πÀÿÃg « ¿∞v@ ́¢vÍ ƒ ́ifi⁄PL. R∞dYv «‚∞ q UTMÍ ̊Yπ¢ i @∞ >e Na ¶±Ó ¿∞v@ ́oP ̊a_«@n∫à N‚ ¬n∫tÓ Ùià ioaŸ ·oπ, u a@‹ ́PgN‚μÓ.13 SfigTM±Ó ‚∞ Ão©gÙ@oV≥Ó, JP∞§ ́PL©∞ „aNπ[gTML . S_rπ∞⁄iÍ @ ‚»ŸÿqÓ ÿzgÙ aG ̃ @∞Y ›Ào iπo©⁄P N©Y∑à ‚Àq ́ ¢fl√ Nz“o© aGg ‚∞z∞ov@oV≥Ó a z∞r@oV ̃ @qo©Ã∞@ ̃ @“vL @g‚Y J{à @÷ @L ́P ¬aÀq ́P ¶ÍμÓ ‚∞z∞ov@oV ̊z @÷ „∫gTMÀv∞ @÷. T© ›L_@÷ d@ ̃ ¬oG√tÓ, ©Lg «‚∞ ̃rtÓ d@s
NP∞v ̃@ ́iY ¶“N}¤ TV ƒ»wÀvg‚Àv ̊a_@ ́iY TMn@ ‚ÃÍ‚q ́Pg‚ÀvL. 1847∂Ó ∂“ N@∞q ̃„Ó a@‹ŸÿoÃNÃ∞À  ̊a_ ƒ»wÀvg‚Àv¢. SfigTM±Ó S ¬[o©Ã∞L ̊∫s a z∞r@^ ̃ ̊z @V∞Y ¬[o©Ã∞@g ‚ÃÍ‚q
1854∂Ó ∂“q ¥gaY ©∞P ƒ»Ão©gÙ ̊«P ∂“q ›ӂ © d@sÓ ‚§P∞‚@a©∞L ƒ»Ão©gÙ ‘N¿qk›∞oπ ̊a_„’ iG z∞vo@√Yπ∞ ̃ „ ́Po@ ̃„ ̊¢ Ã∞@sÓ, @∞zY¢oG ¬¢aoπ ’i uμgTML @V∞L Nj@⁄¿∞ ́ ›_@ « SfizfivÍ «› ⁄¢ ƒfi a z∞@ ̃ „ TMG„ S ̃„[Tn„Ó ifi©i ̧ ̃@ ¥n‚Àq, ̊a_@Ó ...ÍG∞“q@^ ̃„ N‚∞fiV∞P∞ag TMaŸÿoL@÷ NP «@∞§ ̃o@ñgTM ̊¢sÓ aa∞@§ ̃ @Àvv ́oP ¥πÓ Tv «z“Âà a j@⁄¿∞ ́ ›_@ «› ́ ̊PoL Toπ ̊a_„’ (The Grant Road Theatre) ̊zfi

45 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Nvø›∞g‚∑Í ̊∆„d„⁄P ̊oG√Í @∞Àÿ z“} ́iY Àvg‚vv @∞Àÿ ́ioa «©ov√Y SG ̃@g‚Àv¢Ó ‚∞ oz o@PÀ ∂az∞aÓ N›¤P∞ @÷. i ̧NaÍμ, ioaoà ́ P∞_r ̃ ⁄P @√μ ̊μ⁄¢ ¬[ ́ioa≥Ó ‚π ́P Ûo›«Ã∞q T[⁄¢ ¢. S⁄a@‹Ÿÿ ‚∞ ozÃ∞V @oV ̃ N@∞ig‚ovß N›¤P¢. ÷@÷ S⁄a@‹Ÿÿoà d@sÓ @qo©Ã∞@ T© ›LÓ N›¤PL.
Ão©gTMY ̊πÀÿÃg «‚∞ ̃„ aπTâvÍ ̊§P∞@«z ̊oz Í ƒ ́ifi⁄PL. R∞dYvÍ «j ̃@g, W.H.TY ̨±ovà ‘i π∞
Í ̊Yπ¢ i @∞ >e Na ̃@ ’ (The Larboard Fin or The cornish wrecker) @ ́oP ̊a_«@n∫à N‚∞[¢ Sbz∞μ TVÓ‚aÓ N›¤P∞ ; Ùià ioaŸ ·oπ, uov@÷, ̊π_@∞a ́¢vÍ ¿∞v@Ó ‚μÓ.13 SfigTM±Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ N‚∞fi ́P©nG uov oV≥Ó, JP∞§ ́PL©∞L N›πs@oV≥Ó ¶i ́¢ ua ́P TML . S_rπ∞⁄iÍ @∞ >e SL ̃ @g‚Y ‚flÃ∞V @÷ ÿzgÙ aG ̃ @∞Y ›Àov@oV≥Ó, ‚V‚V ̃„Ó ÿzgÙ aG ́ N©Y∑à ‚Àq ́ ¢fl√Y ̊∆„G ̊o©⁄P @oa≥vÍ u÷V aGg ‚∞z∞ov@oV≥Ó ̊fl⁄¢ ¿Â ́P∞ @÷.14 S¢ „∫ ́¢, V ̃ @qo©Ã∞@ ̃ @“vLÓ N›¤P T© ›@ @÷ @∞ >e SL ̃ à @÷ @L ́P ¬aÀq ́PL©∞L ∂ov@oV«Ã ̊flz∞ @÷ ∞z∞ov@oV ̊z @÷ ̊G«z Nzμg‚z @÷ ¶ÍμÓ ∞ @÷. T© ›L_@÷ d@ ̃ @qo©Ã∞@ Sfi⁄P«‚∞itÓ , ̊⁄¿ov
, ©Lg «‚∞ ̃rtÓ d@sÓ P∞©P©∞@«z ©∞nGÓ ¥n‚Àv¢. ̃@ ́iY ¶“N}¤ TV ̃„@V∞tÓ, N©[„ z ́i@V∞tÓ ‚Àv ̊a_@ ́iY TMn@∞π ́iY z∞≥ TV ̃„@÷ (Gas Lights) Pg‚ÀvL. 1847∂Ó ∂“ÂY ∂^¿§Í ©oLT ̃„ za«znÙ ̃ a@‹ŸÿoÃNÃ∞À  ̊a_@Ó ¬[z¢Ó Sbz∞≥ TV ̃„@V∞Y g‚Àv¢. SfigTM±Ó SgÙià @“qTMÂgÙ@oVg ‚n∫à ∞L ̊∫s a z∞r@^ ̃„ SYπ∞PP∞«π∞ ¶ÍL«z∞ SPoL Y ¬[o©Ã∞@g ‚ÃÍ‚q ́i ̃N@∞÷V ¬ÂÃTYoπ. ∂Ó ∂“q ¥gaY ©∞P ‘‚Ó‚∞¤ N@jÀ’ v∞Y ‚∞a∞ÀvgN‚nG Ù ̊«P ∂“q ›ӂ ©∞P ‘‚Ó‚∞¤ Nv∑ra∞g, ®§Ã ’ SP∆∞Y P∞‚@a©∞L ƒ»Ão©gÙ ¶Íμ zfifl ̃@g‚Àv¢.
k›∞oπ ̊a_„’ iG ̃@g‚Àv«‚∞¢ ifi©i ̧ ̃@t ̃„ Yπ∞ ̃ „ ́Po@ ̃„ ̊¢ Tvg‚ÀÂfi⁄P¢.15 zfiz∞¤ ’i‚i ∞zY¢oG ¬¢aoπ ’i‚iÃ∞@sÓ Sfi⁄P ‘‘ N@¤À’ S⁄ià @V∞L Nj@⁄¿∞ ́ ›_@ «› ́, @ NEÀ f j∞Ó NEÀ f ∂rà «› ⁄¢ ƒfi a z∞@ ̃ „[ ̊o© ̃@g‚Àv¢. ÿπ ¿∞À@^ ̃„g „[Tn„Ó ifi©i ̧ ̃@t ̃„Ó Sov«Ã @fi ́¢ «znμo© a_@Ó ...ÍG∞“q@^ ̃„ z∞vo@ ̃„ Tvg‚Àv¢. SfigTM±Ó P∞ag TMaŸÿoL@÷ NP∞va«z ̊a∏ ̃„ ai≥PT «@Àq ̃ ñgTM ̊¢sÓ aa∞@§ ̃@g‚Àv¢. Sμi√Y 1855SY ̊a_@ ̃ P ¥πÓ Tv «z“Âà aoπ ̃„ a z∞@ ̃ „[ P÷Vg‚Àv¢.16 _@ «› ́ ̊PoL Toπ ̃„ z∞_rÃPÍ ...πÓ ‘N¿qk›∞oπ Grant Road Theatre) ̊zfi ̃„Ÿ N›∞⁄P©∞L N›∞ ́P∞@ ©∞∫â.17

Page 46
ƒfi ¿Â@ P∞«© «‚ÿ ̃N@∞÷^Ó (
Solilogny
) @∞Àÿ√Y ›©@∞πg TMaŸÿoL „∫ ́«P∞, ¬ ̃ré∞L ©>Poag ‚n∫«Ã∞ ̊Yπ¢ ƒfi ¬ ̃ré∞L a@‹oz ̃ „∫ ́«P∞ ¿ ̃@Y, o¿Ã∞“ N›¤≥Ó N‚∞[NPYπ∞Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ o@N@∞À ∂ g‚§ ́¢Ÿ ÿ§ ́P∞ @÷.
 ̊z SG⁄P¢Ó ̊za¢ z∞§›∞L TMG„ ̊z ©oLT ifi©i πÀ∏ u§o©Ã∞râ. 1885SY ̊PoL ∂oπ ̃„’ (
The Western Indian Flour ∂^¿ , uà ̊i@∞§@÷ ∂ Sbza_@Ó «©YPÀq © ̃@÷ zfio ‘ra∞ÍÀ «a∞q’ ¶±Ó ›∞oπ√Y ̊ „oGà ́ NP∞v_râ. ÿπ r∫ ́ ƒ[ ̃@©nG¢ ¶ÍμÓ ’i N¿∫@^ ̃ NP§T ́P∞ @÷. S ́Po@à ¶i N›¤i ́P∞V∞L ‘i ۧÓvY ¿∞v@_@oV Sbz∞μ @qo©Ã∞@ zfl@ ̃ @g‚Y J{à @÷, zfl@ © ̃@«V ̊a_@ ́in„ zaπ∞L∞ @ Ù§⁄¢, P_@»Í Ùo@ TM ́Pπ∞ N›¤P∞ @÷. a@‹Ÿÿ@÷ P∞©P©∞ ©§Ã∞oP≥Ó ·a{à ́ NP∞v_r J{à @^Ó, ÿg‚∞¤@^Ó N‚ N@∞“v∞ @÷. ̊bzg«‚∞¢ ƒ zazo∆g‚¢ ̊zÿÃÓ ¶ÍG aoπ P∞Í TMn@∞π ́iY ‚∞ ÿ ̊a_rLa∞
N¿qk›∞oπ ̊a_rY ¿Â@ ¿Â@ @V∞@«z Sfi⁄PL . ̊a_r ̊zfiovà ›@∞z∞L N›YT. rV∞a @oπQ @V∞@ Sfi⁄¢Ó ®v ̊N©Ÿ~ Sfi ̃„Ó‚Â «@∞§L∞ @÷. Û ̊ @Y@ ́P∞, ∂øi«a∑Ã∞, ·L∞ «‚ zfiÓN‚∞[NPYπ∞Ó a@‹Ÿÿ z Sg‚∆ ̃@Ó ‚π ∂“q@^ ̃„ ’ ́P ‚Ó‚∞¤ aÿ@ @÷ do@ ¿ÂgÙ ¿ P¢ÓÙÓ ¿∞v@_@oV≥Ó (Farces), ›© @∞“‚oP«Ã N‚§¢Ó TfiÓTML∞ ‚Yz ∑Àv>Í ‘The Lady of Lyon ∂ ¿o@Ÿ∏oz≥Ó do@ ¿ÂgÙÓ @π⁄¢ ̊a_rÍ d@sÓ TM ́P©∞L N‚à N ̧ ̃@Y ®∫â «‚∞Íμ ‚o∆à ©¢ ‚ Tfi ́iÃovrG¢. ∂L∞Y Ùià ‚ P∞©P©∞@ z⁄¢ «› rG¢.19 ƒfi ¢Í ̊PoL ¬[o©Ã∞@ a@‹ ́¢z¢ SPL∞Y «E ̃øTMà u÷‚v TMG ¿ ‚Àq ̃ @∞Àÿ@÷ a@‹ ́Pg‚ÀvL @∞ÀqÓ zo@√Y ¿o@Ÿ∏oz, S ¬ÂÃ∞Pz∞μ Sov√ov«Ã «› ̃@ ‚iπ∞@Ÿ N›Ãoπ≥Ó, ̊TM¿Ã ́oP≥ ̊z @÷ ¥a∞V©∞L ‚∞vY@÷, u

46
P¢Ó ̊za¢ z∞§›∞L T¿∞à ̃ ›_@ «› ́¢ ̃„Ó ̊zfi ̃„g ©oLT ifi©i πÀ∏d ‚∞¤ T¿∞à ̃ ›_@ «› ́¢ ̃„Ó râ. 1885SY ̊PoL ̊⁄P ̊Óo©Ã∞ ‘«©nr⁄ià ©∞s (
he Western Indian Flour Mills
) Tn‚oL N›¤P∞ .18 ¿ , uà ̊i@∞§@÷ ∂r«Ã∞a∞Y ∂P§ ̃@g‚Àq z⁄P zoa Ó «©YPÀq © ̃@÷ zfio@Ã∞Y aoG⁄ifi⁄P¢. ∂√±Ó, ̊¢ a∞q’ ¶±Ó ›∞oπ√Y ̊o©⁄ifi⁄PP∞Y ̊z @»Í zfio@ P∞v_râ. ÿπ r∫ ́Pz «‚∞P@ @^Ó S⁄P ̊a_roL ¢ ¶ÍμÓ ’i N¿∫@^ ̃„g ÙGÓ‚∞L¢ ¶ÍμÓ ®∫ ¶i gÙ ́ ∞ @÷. S ́Po@à ¶i gÙ@»Y ¬PÍo©Ã∞@ TV_rà ∞V∞L ‘i ۧÓvY r∫øÂÃÍ øN‚ ̃«vÀv ’ S⁄¢ V Sbz∞μ @qo©Ã∞@ ¶i ́¢ ¶[iâ. SPÍ ToVz∞@ g‚Y J{à @÷, zfl@ @÷, «‚∞ œa @÷ ¶L ̃ È‹ ́PÀq a_@ ́in„ zaπ∞L∞ @÷. È‹ ́PÀq © ̃@÷ ©Àq«© zfio@ _@»Í Ùo@ TM ́Pπ∞Y ̊a_o@«Ã ¢ ¿∞nGÓ ̊ovß ÷. a@‹Ÿÿ@÷ P∞©P©∞@ ́ NP∞v_@ ∂aÓTM ́PL; ̊a_rÍ ≥Ó ·a{à ́ NP∞v_râ. „ÂNz∫√Y zfiÓ @g‚Y Ó, ÿg‚∞¤@^Ó N‚“@»vÓ d@sÓ «©∞›©∞@ ¿v⁄¢ @÷. ̊bzg«‚∞¢ ƒ[_o@ aoπ¿∞Àvg «‚∞‘›∞oa ‚¢ ̊zÿÃÓ ¶ÍG aoπ NP∞v_râ. S ́P„ ‚∞ ozÃ∞V @÷
π ́iY ‚∞ ÿ ̊a_rLa∞Y ∏œ@§ ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚ÀvL . k›∞oπ ̊a_rY ¿Â@ @÷ z∆ ̃@©∞@ ́ NP∞{Y¬oG ›∞ ⁄P @«z Sfi⁄PL . ̊a_rÍ „ ́Po@P∞aa∞L ifi©i ̧ ̃@Y, à ›@∞z∞L N›YT. rV∞a∞ ¶Y∑ø Sfizfi«© NP∞{Y ¬oG ̃ ∞@ Sfi⁄¢Ó ®v ̊N©Ÿ~ ¿Â@ @oV≥Ó P_@^ ̃„ uPTÃ∞@  «@∞§L∞ @÷. Û ̊ÃY¿∞Àq ¿Â@«a∞ ¿∞v@ ̃„[«z∞ ∂øi«a∑Ã∞, ·L∞ «‚∞ÍG Sv_@^ ̃@∞@Ÿ N›Yπ ‚Ó‚∞¤ [NPYπ∞Ó a@‹Ÿÿ z∆_„zPn@∞@ ̊_„ P_„z∞ @÷.
‚π ∂“q@^ ̃„ ’ ́P¢. ∞¤ aÿ@ @÷ do@ ¿ÂgÙ ¿∞v@_@oV≥Ó (Melo drama) ¿o@Ÿ∏oz v@_@oV≥Ó (Farces), ›©@∞π ∂_rY ̊a_rY u÷V¢ «‚∞π ̃ «Ã N‚§¢Ó TfiÓTML∞ @÷. ©∞ Àv>Í ‘Speed the Plough’ , v>Í ‘The Lady of Lyons’ ∂rà Sa“q ¿∞v@_@^Ó ̊zn∫Í ≥Ó do@ ¿ÂgÙÓ @π⁄¢ TV_rà PÍo©@V∞Y N¿qk›∞oπ @sÓ TM ́P©∞L N‚à N‚nG ¿∞v@_@V∞@ ́ i@‹⁄PL. ifi©i â «‚∞Íμ ‚o∆à ©¢ ‚ ̃„zg‚q ́Pg‚Àq @∞π ́P∞Y «©tÓ vrG¢. ∂L∞Y Ùià ‚πÍ@«V∞ π“vÍ «©ov√∑fi⁄¢ z⁄¢ «› rG¢.19 ƒfi ¢ÍTMÃY ¿∞v@«©∞, SÍTMÃY ¿∞v@«©∞ [o©Ã∞@ a@‹ ́¢z¢ ̊bzg«‚∞¢ SÃπ∞©n «‚∞L¢. E ̃øTMà u÷‚v TMG ¿∞v@_@»Í ‚„i@÷ «P ⁄NPq ̃@g Àÿ@÷ a@‹ ́Pg‚ÀvL. «zμ‚Àv @∞Àÿ@oVg N‚∞fi ́i ̃ o@√Y ¿o@Ÿ∏oz, So›, SÍLTMG «@» ̃o@@÷ PT ̃@ ∞μ Sov√ov«Ã «› ̃@g‚ÀvL. ‚∞ ozÃ∞V @÷ «‚Ÿÿn„g ›Ãoπ≥Ó, ̊TM¿Ã ́oP≥«© N‚§¢Ó TfiÓTML∞ @÷. „∫g‚∞@, a∞V©∞L ‚∞vY@÷, u} Ÿÿ©Ã©∞L ∂vY@÷, «@∞©∞» ́

Page 47
‘‚∞ ÿ ̊a_„’ ¶Í‚¢ ‚∞ ÿ SL © ̃@V∞Y @Àvg‚Àq a zr ̃@g‚qÓ ¿∞v@ ̊a_„@÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@_@÷, ‚∞ ÿ «©ov@÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷, ‚∞ ÿ ¿Â@ @÷, ‚∞ ÿ Sà ̃„¿ @÷ ¶L ̊oL ́oP≥Ó „∫ ̃„Ó N›∞Yπ∞„Ó. ‚∞ ÿ SL ́oPŸ ›∞a∞P, ∂L∞Y ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@»Y Jià ́in@∞@g ‚fl Ù§⁄P ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ ¿Â@ @÷ ¬P∑«Ã∞fiÓ SiY ̊v_„z .
PL©∞L N›¤o@@÷ ∂rÃznoG« @»tÓ ®v ̊i›Ã ̃ @∞Àÿ@÷, Sà Natural), ̊XP©∞L @n‚oL@÷ ∂ «@∞§L . ¥G ́P∞∆ S_rπ∞⁄itÓ ¿ ¶Lπ∞Ó.
ƒfi ¿Â@ P∞«© «‚ÿ ̃N@∞÷ TMaŸÿoL „∫ ́«P∞, ¬ ̃ré∞L ¬ ̃ré∞L a@‹oz ̃ „∫ ́«P∞ ¿ ̃@ ‚∞ ozÃ∞V @÷ o@N@∞À ∂ g ‚∞q@»Y a@‹@∞πŸ N›¤i@»Í ... ̊_@Ó zr ́PY ¶Í‚¢ SÍ∫Ão© ¿∞v@ ̊a_@ ́iÍ a@‹¬oG, uov, ƒg‚oL, o¿⁄¢«‚∞L ‚∞ ozÃ∞V @÷, ̊z PÓ a›oL N›∞ ́¢@V∞@ z⁄¢ «› ⁄PL. S „oG@oVNÃYπ∞Ó aoπ ̃@VL∞@ S⁄Pg ‚∞aÓ‚§Ã ̃ ®μ@oV ̊ ¶ÍLNzYπ∞Ó N›¤P¢, ¶g‚ S ̃@Àqoa√Í @figN‚∞fiV∞@ ̊o ‚∞ ÿ ̊a_rÍ «P∞nμz∞¤@÷ ‚∞ ÿ ̊a_rÍ «P∞nμz∞¤@÷ ‚∞ ÿ ̊a_rÍ «P∞nμz∞¤@÷ ‚∞ ÿ ̊a_rÍ «P∞nμz∞¤@÷ ‚∞ ÿ ̊a_rÍ «P∞nμz∞¤@÷
‘‚∞ ÿ ̊a_„’ ¶Í‚¢ ‚∞ ÿ ‚qÓ ¿∞v@ ̊a_„@÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@ «©ov@÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@ ¶L ̊oL ́oP≥Ó „∫ ̃„Ó N›∞Yπ ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@»Y Jià ́ ¿Â@ @÷ ¬P∑«Ã∞fiÓ SiY ̊ ›∞a∞Pz @^Ó, ‚Ó‚∞¤ ¿@az∞ÿ@ ̊zn∫Í ¬Pπ∞»@÷,¿Â@ @÷ ∂ NP∞v ÙovÃz @÷ ¶L ̃ @∞À ̃ ‘‚Ó‚∞oß «› ⁄P’ ¶ÍG ̊ovN©∞{ @} ̃rNπq ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚qz TMa«P› ́iY (¬⁄oPà x ̃rà ©∞@ ƒÍμ PL¢ N‚Ãoa ‘i jHTM∑ SÓ ‚Ó‚∞¤’ (The Jubilee Imperial Thea N@∞“v¢. ‚Ó‚∞¤ @ÓN‚>@^ „∫gTMqzPÍ ...πÓ ̊i@g Ù@o∆ ¿ÓTM ̃o@√Y SPÍ N‚çY N@∞“v∞ @÷.
ra∞“À ›∞oπ√Y ̊o©⁄P ra∞“À ›∞oπ ̊a_@Ó, ›_@ «P› ¶ÍNGYπ∞Ó ̊o∆ ̃@g‚Àv¢. Sbza_rY a@‹ ́Pg‚Àq z⁄PL; @»Í Tfig‚ ́iY ©∞nGÓ ¥n‚ ¶“fl ̃o@√Y ¿∞v@ a@‹Ÿÿ@

47 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
›¤o@@÷ ∂rÃznoG«Ã TfiÓTML∞ @÷. ∂∆©∞L ¿∞v@_ v ̊i›Ã ̃ @∞Àÿ@÷, SÃno@ ̃„ ̊g‚∞n‚Àv @∞Àÿ@÷ (Super XP©∞L @n‚oL@÷ ∂rÃL «Poz ¶Íμ ‚∞ ozÃ∞V @÷ G ́P∞∆ S_rπ∞⁄itÓ ¿∞v@ ́in„ S«P aoπo©«Ã Sfi⁄P¢
¿Â@ P∞«© «‚ÿ ̃N@∞÷^Ó (Solilogny) @∞Àÿ√Y ›©@∞πg „∫ ́«P∞, ¬ ̃ré∞L ©>Poag ‚n∫«Ã∞ ̊Yπ¢ ƒfi a@‹oz ̃ „∫ ́«P∞ ¿ ̃@Y, o¿Ã∞“ N›¤≥Ó N‚∞[NPYπ∞Ó ∞V @÷ o@N@∞À ∂ g‚§ ́¢Ÿ ÿ§ ́P∞ @÷. ¿∞v@ Nz»g a@‹@∞πŸ N›¤i@»Í ...π ̃®μ@«V ¬ ̃ré∞L N‚∞fiV∞@
 ́PY ¶Í‚¢ SÍ∫Ão©Ã∞P¢. ̊a_@ ́iÍ a@‹¬oG, ¿Âo@@÷ ‚nG∞ ̃„oG, N‚∞fi ́P©nG g‚oL, o¿⁄¢«‚∞L @∞Àÿ ́ ioa@÷, ¿q ́Pa z ̃@g V @÷, ̊z PÓ a›oL «‚∞ÍG ̊oL ́¢Ó ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ∞@ z⁄¢ «› ⁄PL. Sbz∞μ, ‚Ó‚∞¤ ̊a_rÍ aoG, NÃYπ∞Ó aoπ ̃@VL∞@ ̃ N@∞“q ‚∞ ÿ ̊a_„ @∞\Í∫â. aÓ‚§Ã ̃ ®μ@oV ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“v ‚∞ ÿ ̊a_„ Yπ∞Ó N›¤P¢, ¶g‚ÂNÃYπ∞Ó N›ÃY‚Àv¢ ¶Í‚«P a√Í @figN‚∞fiV∞@ ̊o©rG¢. _rÍ «P∞nμz∞¤@÷ rÍ «P∞nμz∞¤@÷ _rÍ «P∞nμz∞¤@÷ rÍ «P∞nμz∞¤@÷ rÍ «P∞nμz∞¤@÷2020202020 ÿ ̊a_„’ ¶Í‚¢ ‚∞ ÿ SL © ̃@V∞Y @Àvg‚Àq a zr ̃@g ̊a_„@÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷, ‚∞ ÿ ¿∞v@_@÷, ‚∞ ÿ , ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷, ‚∞ ÿ ¿Â@ @÷, ‚∞ ÿ Sà ̃„¿ @÷ ́oP≥Ó „∫ ̃„Ó N›∞Yπ∞„Ó. ‚∞ ÿ SL ́oPŸ ›∞a∞P, ∂L∞Y @ ̃ @ÓN‚>@»Y Jià ́in@∞@g ‚fl Ù§⁄P ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ ¬P∑«Ã∞fiÓ SiY ̊v_„z . «©tÓ, ‚∞ ÿ SL ́oPŸ ^Ó, ‚Ó‚∞¤ ¿@az∞ÿ@V∞@sÓ SYπ∞P ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷, ¬Pπ∞»@÷,¿Â@ @÷ ∂r«Ã∞ P∞_@÷ ‚∞ ÿ ̊a_„vÍ vÃz @÷ ¶L ̃ @∞À ̃ N@∞÷^Ó TP ́iY P_@÷ N‚ÃfivÍ Ÿ «› ⁄P’ ¶ÍG ̊ovN©∞{oÃ≥Ó „∫gTMqÓ «‚∞¢ ̊z @^Ó q ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚qz∞ @÷. ¶q ́¢ ̃@∞Àv∞@, u ́Pag Y (¬⁄oPà x ̃rà ©∞@∞}_@÷) «P∞Í∫à ¿∞v@ ̃ @ÓN‚> N‚Ãoa ‘i jHTM∑ SÓy§ÃY i«ÃÀv§ ̃@Y @ÓN‚> ∂Ug e Jubilee Imperial Theatrical company of Bombay) ¶Íμ oz ́¢ ̃ . ‚Ó‚∞¤ @ÓN‚>@^vÍ NP∞v Ùovà @ÓN‚> ¶Íμ PÍ ...πÓ ̊i@g Ù@o∆≥Ó ‚πÍ@oV≥Ó ̊ovÃπ∞Ó ¶ÍG √Y SPÍ N‚çY ‘of Bombay’ ¶Í‚oP≥Ó So} ́¢ ̃ @÷.
À ›∞oπ√Y ̊o©⁄P ∂_rπ zÂTπ∞L ¿∞v@ ̊a_@Ó, ∞oπ ̊a_@Ó, ›_@ «P› ́iÍ ‚o∆à ̊a_@Ó, a∞ÃY ̊a_@Ó ∞Ó ̊o∆ ̃@g‚Àv¢. NP∞v ̃@ ́iY ∂_rπ ¿∞v@_@«V Y a@‹ ́Pg‚Àq z⁄PL; ∂L∞Y N©Yπ N©Yπg ‚∞ ozÃ∞V
g‚ ́iY ©∞nGÓ ¥n‚Àv¢. ‚∞ ÿ@÷, S⁄¢ ̃@÷ ̊i@ @√Y ¿∞v@ a@‹Ÿÿ@^ ̃„ za ́ NP∞v_@«z ̊gÙiÃ

Page 48
‚Ó‚∞¤ ¿@aŸ N›¤i ́P∞÷@»Y, ‘‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ „[’,‘ ‚∞ ÿ ¿∞v@ ›o‚’, ‘‚∞ ÿ ¿∞v@Ó’ ∂rà PoπgÙ@»Í È‹ ̊bzg«‚∞¢ TVÓ‚a_@÷ Nz»√vg‚ÀvL. S⁄Pg N‚à @oVNÃYπ∞Ó ƒ«a ̊o©go‚ ̃ „∫ ́PLz∞ ̊Yπ¢ ̊oz P> ́P> @ÓN‚>@^ ̃„Ÿ N›∞⁄P©∞LP∞ ¶Í‚oP ̊∫à SÃno@√«π«Ã ∂ zÓ ¶[rG¢.
‚∞ ozÃ∞V @»Í a›oL ̃«@n‚ ¬ ̃rà ́ «PozÃ∞√nμ. 1853 ∂ S⁄¢øP∞> N©∞{ ¿∞v@_@÷ Sb
“1853∂Ó ∂“q ̊ ̃«v∞‚ ¿∞v@ ̃ „[TL ra∞ÍÀ ›∞oπ ̊ ¶Íμ PoπgÙ ̃ N@∞“v ƒfi „j S⁄¿∞v@ ̃ @oP UTM P∞ÿÍ ‘E∞¿∞© ‘i ‚∞Ó«‚ Nv∑ra∞Ug ©nμÓ ®§Ã ¿∞VÍμ ‘ˆÃ∞z ̃E∞TÍ TMGgÙ’ ¶± ¿∞v@Ó ‘i ̃«@ @∞±Ó’ ¿ovN‚μÓ ¶ ƒfi TVÓ‚aÓ ‘i ‚∞Ó«‚ ovÓø S⁄¿∞v@¬Ó ‘E∞¿∞©∞’ oz ̊Âg‚o ¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@«©∞ ¿z∞Ù@»Í ̊o©⁄P¢. 1854 «© 18 ¿∞»À ‘ˆÃ∞z ̃E∞’ Sa“v∞Ó ‚∞@Ó ‚flÃ∞V @^Ó’, ‘U‚›tÓ i ̃«@@∞ a@‹ ́Pg‚qÓ ¶L TVÓ‚aÓ N› T©§›L ́oPg N‚nG¢.22 1854 jæÍ a@‹ozg ‚n∫à ©nNG∞fi TVÓ‚ Sbz∞μ NP∞v ¿∞v@ a@‹s@^vÍ TMaP∞L©∞L ¿∞v@_@÷ „ja∞ ́i√ ¿∞v@_@÷ S⁄¢øP∞>√tÓ ¶[P SL ́oPŸ ›∞ ⁄P SoVQ @V∞z N‚à @÷ ̊∫Ãg‚vTYoπ; ƒ zÂz_@^Ó Nz»√vg‚v∞©« N¿qk›∞oπ ̊a_r«π«Ã a@‹ ́P ̊ ̃@∞π ́¢ ‚Ó‚∞¤ ¿@aŸ N› ‚∞ ÿ ¿∞v@ ›o‚’, ‘‚∞ ÿ ¿∞v@Ó’ ∂ TVÓ‚a_@÷ Nz»√vg‚ÀvL ̊o©go‚ ̃ „∫ ́PLz∞ ̊Yπ¢ N›∞⁄P©∞LP∞ ¶Í‚oP ̊∫à S ‘Pkÿ‚∞¤ ‚«vY’ 1853SY ufi „∫go‚ ́ PfirG∞ .23 S⁄P ̃ @Ó @kÿ‚∞¤ ©∞øv SPÍ aμzL TV_rL∞ .24 ¿∞L∞‚∞¤ a>L∞ B.N©R«a∞Íf, TM ̃@∞ ‚∞¤ K.©ø Ria∞Ó, TMn@∞π ́iY @∞z∞øf „ N@∞ÊPfi ∂r«Ã∞ ©nG ¿Â@ @V „ f±Ó P_@÷ z∞‹¿∞»Y N‚fiÓ‚ @{ ́PL . SbzoL ́¢ ‚∞ ÿ N‚nGz @V∞@ TV_rL . ‚∞t„ ̊⁄P ̃ @ÓN‚>√Í u§o©Ã∞V a zrg‚Pn„Ó, «©n‚∞ oz√qz ¿s«a∞f, @ «EÀf N.@∞©∞, ∂ «P Dr.‚∞sPfπ∞ ́ ∂r«Ã∞oa ̃ N@∞“

48
∞V @»Í a›oL ̃«@n‚ a@‹Ÿÿ@»Y ©∞nG_@÷ ¥n‚qz¢ PozÃ∞√nμ. 1853 ∂Ó ∂“q ¬PY ©a∞ ́i, „ja∞ ́i, > N©∞{ ¿∞v@_@÷ Sbza_rY SvÓ N‚Gπ∞√L. 3∂Ó ∂“q ̊ ̃«v∞‚ ©∞PÓ 27, 31∂Ó «Pi@»Y ƒfi ‚∞ ÿ TL ra∞ÍÀ ›∞oπ ̊a_@ ́iY ‘aøvÓ jÙ∑≥Ó «›∞aÙÓ’ πgÙ ̃ N@∞“v ƒfi „ja∞ ́i ¿∞v@ ́oP a@‹ ́iL∞ @÷. @oP UTM P∞ÿÍ ‘E∞¿∞©∞’ T∑fi⁄¢ ¶q ́P∞Vg‚Àv¢ ¶Íμ Nv∑ra∞Ug ©nμÓ ®§Ã ’ NP§T ̃rG¢. 1854 «© ©∞PÓ 18∂Ó Ã∞z ̃E∞TÍ TMGgÙ’ ¶±Ó ¿∞v@¬Ó, S⁄¢øP∞> ¿o@Ÿ∏oz «@ @∞±Ó’ ¿ovN‚μÓ ¶Íμ ‘‚∞ ÿ ̊a_„’ ¶±Ó Poπg«‚∞q ‚aÓ ‘i ‚∞Ó«‚ ovÓø’ ‚ ́i§o@√Y Nz»√vg‚Àv¢. 21 Ó ‘E∞¿∞©∞’ oz ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“v¢; ∂√±Ó ©nNG∞fi ¿∞v@«©∞ ¿z∞Ù@»Í z∞‹ ̃o@oà o¿Ã∞“ N›¤zP∞@ . 1854 «© 18 ¿∞»Àv ‘i ‚∞Ó«‚ ovÓø’ ®nμg‚ E∞’ Sa“v∞Ó ‚∞@Ó, ‘E∞f dÃ∞±Ó ̊zfiovà @^Ó’, ‘U‚›tÓ i ̃«@@∞±Ó’ ¶Í±Ó ¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@ ́¢vÍ qÓ ¶L TVÓ‚aÓ N›¤Ãg‚Àv¢. S⁄¿∞v@Ó ›∞P@©∞L oPg N‚nG¢.22 1854 jæÍ 2∂Ó ¿∞÷ ‘i ‚∞Ó«‚ ovÓø’ ¿∞v@ ‚n∫à ©nNG∞fi TVÓ‚aÓ Nz»√Àv¢. S⁄P ƒfi ‚fiz ́iY P∞v ¿∞v@ a@‹s@^vÍ ‚∞ ÿ ̊a_„ ¢z ̃r oz ̃@g‚Àv¢. L ¿∞v@_@÷ „ja∞ ́i√tÓ, ¿o@Ÿ∏oz ̊Yπ¢ «@» ̃o@ S⁄¢øP∞>√tÓ ¶[Pg‚ÀvL. ̊oL ́¢ ¿Â@ @^Ó ‚∞ ÿ ›∞ ⁄P SoVQ @V∞z . ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @»Í (
Playwrights
) ̊∫Ãg‚vTYoπ; ƒfi@∞Y ¿∞v@_@^Ó, ¿o@Ÿ∏oz Ó Nz»√vg‚v∞©«π Sfi⁄ifi ̃@ ̃ ®qÓ. ̊oL ́¢Ó π ̊a_r«π«Ã a@‹ ́Pg‚ÀvL. ∞π ́¢ ‚Ó‚∞¤ ¿@aŸ N›¤i ́P∞÷@»Y, ‘‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ „[’,‘ @ ›o‚’, ‘‚∞ ÿ ¿∞v@Ó’ ∂rà PoπgÙ@»Í È‹ ̊bzg«‚∞¢ @÷ Nz»√vg‚ÀvL. S⁄Pg N‚à @oVNÃYπ∞Ó ƒ«a ‚ ̃ „∫ ́PLz∞ ̊Yπ¢ ̊oz P> ́P> @ÓN‚>@^ ̃„Ÿ LP∞ ¶Í‚oP ̊∫à SÃno@√«π«Ã ∂ zÓ ¶[rG¢. ‚«vY’ 1853SY ufiz∞L ‘‚∞ ÿ ¿∞v@ ©“v∑’ ‚n∫à PfirG∞ .23 S⁄P ̃ @ÓN‚>oà ufiz∞ ̃rà N‚øPÍf ©∞øv SPÍ aμzL ©Àq©Yπ∞¢ SiY ƒfi ¿Â@a∞@sÓ ∞ . ¿∞L∞‚∞¤ a>L∞, P∞P∞‚∞¤ ¶∑ÃÀ, ©∞kN› E∞& ∞Íf, TM ̃@∞ ‚∞¤ K.©ø, Dr.@z∞øf H.TM∑«©∞∑Ã∞, Dr. R.H. n@∞π ́iY @∞z∞øf „ fÍ ¶LgÙ@‹N‚nG @z∞øf ¿EÍf ∂r«Ã∞ ©nG ¿Â@ @V∞z . ¿∞L∞‚∞¤ a>L∞sÓ @z∞øf _@÷ z∞‹¿∞»Y N‚fiÓ‚„ioà ̊a_„ ¿vz ̃o@@»«π«Ã . SbzoL ́¢ ‚∞ ÿ@^«© ̊z @÷ @∞π ́iY Ù@‹ V∞@ TV_rL . ‚∞t„ø ¶ÍG UTM«aÓf „øP∞f Pπ∞Y N‚>√Í u§o©Ã∞V ∂z∞ . @ÓN‚>oà ¬oGÃ∞@ n„Ó, «©n‚∞ oz√qzPn„Ó z›iÃ∞@ «‚a∞ÿ§Ã . P∞P∞‚∞¤ @ «EÀf N.@∞©∞, ∂ «PE F.©ø, jR∞_È ‚ «j∞ f zŸ›∞, π∞ ́ ∂r«Ã∞oa ̃ N@∞“v ƒfi a z∞@ ̃ „[ ̊o© ̃@g‚Àv¢.

Page 49
1846∂Ó ∂“ÂY ‘S⁄¢ ¿∞v@Ó’ ¶Í±Ó N‚çY ›©ørfiP ́i∑fi⁄¢ N©∞{N‚à ̃@g‚Àv ¿∞v@_@÷ a@‹ ́Pg‚Àq ‘N@Àzi ̊a_@Ó’ d@sÓ XTa©∞@ SÃ_r z⁄P¢. ̊«¿@©∞@ Sbza_@Ó ¿∞ÀqgÙG ©aTMY, ¿∞ÀqgÙG ‚∞fl√Y ̊o©⁄P iG⁄P Nz» ̊a_@Ó ∂„Ó.
È‹ ̃@∞BÓ TVÓ‚a ̊∫ ̃o@ @∞UgP ’ ¶±Ó ‚∞ ÿ N©∞{ N›¤i ‚∞ ÿ ̊a_„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃ ‚∞ ÿ ̊a_„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃ ‚∞ ÿ ̊a_„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃ ‚∞ ÿ ̊a_„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃ ‚∞ ÿ ̊a_„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃ ‘‚∞ ÿ ¿∞v@ ©“v∑’ PL N‚Gg «‚∞zoPg N‚∞¢© ̃@^ ̃ TMgaz§ 27∂Ó ¿∞÷ N¿q ¿∞v@_@÷ a@‹ ́PgN‚μÓ.
‘ ̊a›Í U ̊ ́¢vÍ „l@πÓ
‘~a ́i∑fi  ̃N@À Toπ@÷ ß. 2.50, 1 1856SY ̊¢ ̊a_«@n∫à @oP≥Ó ‘E∞¿∞©∞’T∑fi⁄«P ¶q ́ „∫gTMvg‚vTYoπ.
‚∞ ÿ ̊a_rÍ XTa ́ PÍo© ƒfiz ‘S⁄¢ ̊a_roL’≥Ó @z ̊a_„ ̃„ ́ «PozÃ∞L un›∞ ́ ̊» ́¢÷V¢. 1846SY Nz»z⁄P ‘ ∂Ug @∞«© ø’ SP[Ó TMÍ zfi©∞ ‚Ó‚∞√Y NP∞Ío©Ã∞L ‘S⁄ ƒfi ¬Ãnÿ ̊“o©√Y ¶q ̃@g‚À ’fiTM ̃@g‚ÀÂfi ̃rG¢ ¶ÍG N›¤ ƒÍμÓ ̊∫Ã∞©∑fi ̃rÍGL . SÓ √Y u÷V ̊a_@ ́iÍ «©ovoà Sfi ̃o@@»Y ©igÙ d ̃@, cq‚∞q o©⁄P @÷ ›∞i ›©Ã «‚PdÍ∫ ‘NR∞Naø TY›Í’ z∞›@ @^ ̃ z∞¤⁄P¢ ¶ÍG N›¤i ÙiÃPYπ. ¿∞v@Ó ƒfi TMa∞©} ̊∫Qa∞Y ›© ‚Àv¢; ̊z ̊Íμ «©ov√tÓ ¿∞v@_@»Y «P∞Íμz¢ «‚∞Íμ «@∞a«Z∞ «©ov√Y «P∞Í∫ a@‹s@oVŸ ∏fi ̃@©∞@ TV ̃rg uovÃfl⁄¢ d@sÓ ‚@Àv∞@ ¿Â ¿∞v@Ó ¬[zitÓ, ∂∆©∞L @∞À Poπ√Àq ́ P©¢ ¿o@Ÿ∏ozoÃ≥ Nz»g‚q ́¢rG∞ .25
Sbz∞μ, 1846∂Ó ∂“ ›©ørfiP ́i∑fi⁄¢ N©∞{N‚à ‘N@Àzi ̊a_@Ó’ d@sÓ XTa©∞@ ¿∞ÀqgÙG ©aTMY, ¿∞ÀqgÙG ‚∞fl ∂„Ó; ‚∞ ozÃ∞V @÷ ̊© PY, ¿ SÓ©aÙ z{g‚Àq ̊o©⁄PL. ‘

49 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
@∞BÓ TVÓ‚a ̊∫ ̃o@ 1855 TMgaz§ 25∂Ó ¿∞»Àv ‘aøq
±Ó ‚∞ ÿ N©∞{ N›¤i ́P∞»Y Nz»√vg‚Àv¢. _„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃@∞@ _„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃@∞@ _„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃@∞@ _„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃@∞@ _„ ∏«P› ¿π ai≥PT ̃@∞@
ÿ ¿∞v@ ©“v∑’ PL¢ ‚Í>a“v∞z¢ a@‹Ÿÿ SvÓ ∞zoPg N‚∞¢© ̃@^ ̃„ ́ NP§T ́¢ ̃ N@∞÷rG¢. az§ 27∂Ó ¿∞÷ N¿qk›∞oπ ̊a_@ ́iY È‹ ̃@∞BÓ
a@‹ ́PgN‚μÓ.
‘ ̊a›Í U‚«av>Í @oP’ ̊ ́¢vÍ „l@πÓ aoG⁄P ¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@Ó ‘~a ́i∑fi⁄¢ z⁄P ifivÍ’ @À Toπ@÷ ß. 2.50, 1.50, 1.25 Poa ß.1 SY ̊¢ ̊a_«@n∫à ‘Rustan are Ekdast’ ¶Í±Ó ¿∞v@ ́iÍ ∞¿∞©∞’T∑fi⁄«P ¶q ́P∞Vg‚Àv¢. ¿∞v@ ∂ÿ§Ã N‚à ‚vTYoπ.
 ̊a_rÍ XTa ́ PÍo©oÃg Ù§⁄¢ N@∞÷V «z“q©∞√Í ⁄¢ ̊a_roL’≥Ó @z> ̃@ «z“qÓ. ¥NL>Y, ‚∞ ÿ ́ «PozÃ∞L un›∞ ́oP≥Ó, J ̃@ ́oP≥Ó Sbza_„Ó V¢. 1846SY Nz»z⁄P ‘i ‚∞Ó«‚ ovÓø’ ¿∞»P[Ó, ‘i j LY
© ø’ SP[Ó TMÍ zfi©∞μ NP§T ̃rÍGL ∞√Y NP∞Ío©Ã∞L ‘S⁄¢ ¿∞v@’ ́in„g Ù ́¢√ gÙ ̊» ̃@ ̊“o©√Y ¶q ̃@g‚Àq ̊¢ d@ uà ⁄P Nzn∫ N‚nG¢ ¶L ‚ÀÂfi ̃rG¢ ¶ÍG N›¤i ‚n∫g N‚∞¢z∞@ ¿Ó z∞›@ @÷ ∫Ã∞©∑fi ̃rÍGL . SÓ¬Ãnÿ «©nN@∞÷Vg‚Àv ‘N@Àzi’ ̊a_@ ́iÍ «©ovoß ∏n∫tÓ z§o› z§o›Ã∞@ Sfi⁄P »Y ©igÙ d ̃@, cq‚∞qovÃ, @“flÃÓ aoG⁄P ©“flÍ ›∞i ›©Ã «‚PdÍ∫ Ωnμ ̃@} ̃rY ̊© ⁄ifi⁄PL . TY›Í’ z∞›@ @^ ̃„ ‘S⁄¢ ¿∞v@Ó’ d@sÓ NP∞Ío© ¶ÍG N›¤i ÙiÃPYπ. ‘N@Àzi’ ̊a_@ ́iY ¿Â ̃@g N‚nG fi TMa∞©} ̊∫Qa∞Y ›©ørfiP ́i∑fi⁄¢ N©∞{ N‚à ̃@g z ̊Íμ «©ov√tÓ «P∞Í∫L∞ . ƒfi zo@√Y r«a ̃@ Y «P∞Íμz¢ «‚∞Íμ NP∞v ̃@ ́iY ƒfi ‚UÒ«L∞ ̊Yπ¢ «©ov√Y «P∞Í∫ ̊_„ a@∆ Sfi ̃rG ¬ ̃ré∞L VŸ ∏fi ̃@©∞@ TV ̃rg ‚∞qrÍGL . ̊q ́¢, ̊nÙP©∞@ ⁄¢ d@sÓ ‚@Àv∞@ ¿Â@ @÷ «P∞Í∫ ¿∞v@Ó ¿@ rÍG¢. [zitÓ, ∂∆©∞L @∞Àÿ@»tÓ ®v ‚UÒÍ ̊bzg«‚∞¢ ́ P©¢ ¿o@Ÿ∏ozoÃ≥Ó, ̊n‚ ́PL©∞L N›¤o@@oV≥Ó ́¢rG∞ . 25 z∞μ, 1846∂Ó ∂“ÂY ‘S⁄¢ ¿∞v@Ó’ ¶Í±Ó N‚çY ́i∑fi⁄¢ N©∞{N‚à ̃@g‚Àv ¿∞v@_@÷ a@‹ ́Pg‚Àq a_@Ó’ d@sÓ XTa©∞@ SÃ_r z⁄P¢. ̊«¿@©∞@ Sbza_@Ó ©aTMY, ¿∞ÀqgÙG ‚∞fl√Y ̊o©⁄P iG⁄P Nz» ̊a_@Ó ozÃ∞V @÷ ̊© PY, ¿Â@ @÷ «©ov√Y «P∞ÍGY ¬P∑ÃL {g‚Àq ̊o©⁄PL. ‘N@ÀTi’ ©a∞ ́i ̃„ ̊fi@∞o©√Y

Page 50
NP∞v ̃@ ¿∞À@»Y ‚∞ ÿ ̊a_rL ›⁄i ́P d@gN‚fiÓ ›z∞Y Ã∞NP>Y ¿∞v@ ̊a_@_@»Í @qÓ ‚nG∞ ̃„oG«ÃÃ∞„Ó. 1853SY ‚Ó‚∞√Y N©∞ ́PÓ Sa“«v ̊a_@_@÷ ©ÀqÓ Sfi⁄PP∞@ ́ «P∞ÍμrG¢. ƒÍμ N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó; ©nNG∞Íμ ‘N@Àzi ̊a_@Ó’ ¶Í±Ó ¿∞ÀqgÙG ©aÙ z{g‚Àv ¿∞v@_@^ ̃@∞@ ́ iG⁄P Nz» ̊a_@Ó. SPÍ @∞a}©∞@, ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷ P_@÷ ¿∞v@_@oV ’“v @∞π ́in„ a@‹ ́P SÃπTYoπ.
Sfig‚P∞Y ¿∞v@_@÷ ©a∞ ́i Jr ̃@π∞Ó. ¥NL>Y N‚∞[¢ a@‹ ́Pg‚qrÍGL. ‘›©ørfiP NR∞«aø TY›Í, ̊iY ‘›©ø ‘S⁄¢ ̃@»Í ̊a_„’ ¶Íμ „∫gTMÀ Si∑fi⁄¢ o@Ã∞Vg‚ÀÂfi ̃@π∞Ó 1853SY ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¶[Ÿÿ ̃„ ¬ iGÓ N‚nμ TV_râvÍ, ̊PÍ Ù N©∞{√«π«Ã a@‹ ́Pg‚Àq z⁄P ̊a_rn„ aŸ›Ã©∞@ u⁄¢ › ̃ioÃ
1861SY ‚π ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @Ó ‚Ó‚∞√Y aoπ N@∞“q N‚fiz∞§ N@∞“Âfi⁄PL. ̊⁄a@‹Ÿÿ@÷ à a@‹ ́Pg‚ÀvL. ̊zn∫Y N‚fi ̊N©Ÿ~ @ÓN‚>@«VÃ∞„Ó. ¶Y ›_@ ́iL ∂_rπ ¿∞v@_@÷ ̊ @oV«Ã a@‹ ́i z⁄PL . Sfi „ja∞ ́i√tÓ, «Pozg‚qÓ S⁄¢øP∞>√tÓ ®v SvÓ N‚nG ›_@Ó’ ‘S⁄ià ̃„Ó ̊Í>à ∂Àÿ our Firangi Raj men mugabla) ¶ÍG S⁄ 1858 z∞ ̃rY ‘S⁄ià ¿∞v@Ÿ ufiz∞ ̃@g‚Àv¢. ̊z @÷ ‘¿ a@‹ ́iL∞ @÷. 1857∂Ó ∂“ @P∞¿∞Ã@L∞@ ̃ @fiPg‚Àv ̊«P „∫gTMvg‚Àq÷Vz . P_@^ovà Nz»g‚q ́¢Ó zo@√Y ‚∞ ÿ ̊o∆ ́P∞ @÷.
¥ N@∞q_«@∞πÍ ¿∞L∞«z!
’ ƒfi «©∞›©∞L N uÍoLŸ ›∞ ⁄Pz @^ ̃„ ¢«
¿Ó¬ovà N@Va ̊g‚∞T © ̃@^ ̃„ ›∞oz za
‚∞T«Ã, ifiv«L uͱovà N›ÃY‚∞q@÷ ao ∂L∞Y ’ «©∞›©∞ S⁄¿∞v@Ó d@gN‚fiÓ Ù@o∆ ‚∞vY@»Y ÿπ ‚∞vg‚ÀvL. ‚∞ ÿ ¿∞v@_@÷ SÍμ ¶_„«© @∞}g‚ ̊oz ̊ŸÿY Nz»Mq N›¤Ãg‚ ̊_„d_„©∞@ ̃ rov ̃„Ó „∫g ca∞>Í zaπ∞μ „∫ ́«P «‚a∞ ̊z @^ovà @P∞¿∞Ã@ @V∞@g

50
Y ¿∞v@_@÷ ©a∞ ́i N©∞{√Y ¿v⁄ifi ̃@ ̃ ®qÓ ¶L Ó. ¥NL>Y N‚∞[¢ «‚∞ ̃„@÷ «Poz@^ ̃«@n‚«z qrÍGL. ‘›©ørfiP ¿∞v@Ó’ ‚n∫à ΩY ƒÍoG ¶[ià TY›Í, ̊iY ‘›©ørfiP ̊a_„’ ¶Íμ „∫gTMv∞©Y Í ̊a_„’ ¶Íμ „∫gTMÀÂfi ̃rG∞ . ‘S⁄¢ ¿∞v@Ó’ ¶±Ó ‚PÓ o@Ã∞Vg‚ÀÂfi ̃@π∞Ó ¶Íμ «P∞ÍμrG¢. ¶bz∞G∞√±Ó ∞ ÿ ̊a_rÍ ¶[Ÿÿ ̃„ ¬ÍL ‚Ó‚∞√Y ‘S⁄¢ ̊a_„’ d@sÓ TV_râvÍ, ̊PÍ Ù@‹ z∞¤⁄P ¿∞v@_@÷ Ã∞sÓ u÷o π«Ã a@‹ ́Pg‚Àq z⁄PL ¶Í‚¢ uμi. S⁄Pg «‚∞ ̃«@ ‚∞ ÿ
aŸ›Ã©∞@ u⁄¢ › ̃ioà ̊» ́ifi ̃@ «z“qÓ. SY ‚π ‚∞ ÿ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@^Ó, ‚∞ ÿ ¿∞v@Ÿ ›_@_@^Ó aoπ N@∞“q N‚fiz∞§Ã∞L ›∞©∞>à © ̃@oV ©r‹T ́¢ ̃ ⁄PL. ̊⁄a@‹Ÿÿ@÷ Ã∞sÓ N¿qk›∞oπ ̊a_@ ́i«π«Ã ÀvL. ̊zn∫Y N‚fiÓ‚∞π∞Loz NP∞{Y ¬oG ›∞a∞P @ÓN‚>@«VÃ∞„Ó. ¶YUTMÍø«v∞Í @Y\§√Y SÃ_rz⁄P ∂_rπ ¿∞v@_@÷ ̊itÓ „∫g‚∞@ «E ̃øTMà ¿∞v@_ a@‹ ́i z⁄PL . SfigTM±Ó, N‚fiÓ‚∞π∞L ¿∞v@_@÷ tÓ, «Pozg‚qÓ N‚∞[¢ ̊§Ã ›⁄P g‚_@»Y >√tÓ ®v SvÓ N‚nGL. 1858SY ‘NZ∞«a∞ø§ÃÍ ¿∞v@Ÿ ià ̃„Ó ̊Í>à ∂Àÿà ̃„Ó Sov«ÃÃ∞L «‚∞ÀÂ’ (Hindi men mugabla) ¶ÍG S⁄¢øP∞> ¿∞v@ ́oP a@‹ ́iL∞ @÷. 26 ̃rY ‘S⁄ià ¿∞v@Ÿ ›_@Ó’ ¶ÍG ƒfi Ùià @ÓN‚> g‚Àv¢. ̊z @÷ ‘¿∞L∞›∞rg’ ¶ÍG ƒfi ¿∞v@ ́oP ∞ @÷. 1857∂Ó ∂“ÂY a@‹⁄P TqPoπg «‚∞a∞Àv ́iÍ L∞@ ̃ @fiPg‚Àv ̊«P ‘¿∞L∞’ P∞Í S⁄¿∞v@ ́ PoπgTMY ‚Àq÷Vz . P_@^ovà T∏z∞› ́oP TM§ÀÂe ̊a›∞_@ ́in„ ́¢Ó zo@√Y ‚∞ ÿ@÷ S⁄¿∞Ã@oL ̃ È‹ ̃@“vz∞μ @÷. ∞q_«@∞πÍ ¿∞L∞«z!
’ ƒfi «©∞›©∞L N›ÃoπŸ N›¤ifi ̃rG∞¤ LŸ ›∞ ⁄Pz @^ ̃„ ¢«a∞@Ó N›¤P∞¤,
¿Ó¬ovà N@Vaz ́oP S{s‚q ́iL∞¤ ∞T © ̃@^ ̃„ ›∞oz zazo∆ ́P
‚∞T«Ã, ifiv«L, X“v ́ P@∞Pz«L ovà N›ÃY‚∞q@÷ aoπ ́ifi ̃rÍGL
∂L∞Y ’ «©∞›©∞L ¬Âoz Ãovz∞¤27 ∞v@Ó d@gN‚fiÓ Ù@o∆ ̊ov⁄P¢. ‚∞ ÿ © ̃@÷ œq@»Y SPÍ ÿπ ‚∞vg‚ÀvL. ‚∞ ÿ ̊a_@∞Y a@‹ ́Pg N‚nG NP∞v ̃@ @∞π SÍμ ¶_„«© @∞}g‚vTYoπ ¶Í‚¢ ¢ai evz›©∞L¢. ÿY Nz»Mq N›¤Ãg‚v∞©Y Sfi⁄ifi ̃@π∞Ó. SfigTM±Ó, „©∞@ ̃ rov ̃„Ó „∫gÙ@»∑fi⁄¢ ‚∞ ÿ@÷ ¬PͬP∑Y aπ∞μ „∫ ́«P «‚a∞ zÓ @∞ÀÂL∞ @÷ ¶L ́ NP§rG¢. và @P∞¿∞Ã@ @V∞@g ‚∞a·@ ́iÍ ©ÍL @oV≥Ó, N‚fiÓ

Page 51
‚∞ ÿ ̊a_rÍ zV Ÿÿ ̃ @Àv ́iY ‚Ó‚∞√Y a ©∞fl ̃@g‚Àv ¿∞v@ ̊a_@_@÷ d@d@ ¬ ̃ré∞Loz. Sfi⁄P«‚∞itÓ, Sbza_@_@÷ ¶gN‚∞[¢ @Àvg‚ÀvL, ̊zn∫Í uÀÙG, Nz»gÙG zÂzo©gÙ@÷, «P∞nG_@÷ ¶bz∞∫fi⁄PL ¶Í‚¢ „∫ ́NPYπ∞Ó N‚fiÓ‚∞tÓ ¶¢sÓ NP§ÃTYoπ. SÍμ ̊oz Ã∞sÓ N‚fiÓ‚∞π∞@ S ̃@g‚ÀqTÀvL ̊Yπ¢ ÿ>©∞ ̊a_„@V∞@ ©∞nG©ov⁄¢TÀvL.
œa @oV≥«© ufiz∞ ̃r ̃ N@∞“ @oP@oV ̃ o@Ã∞“v∞ @÷. ‚∞ ÿ@V∞Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿ ‚∞ ÿ@V∞Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞ ‚∞ ÿ@V∞Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿ ‚∞ ÿ@V∞Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞ ‚∞ ÿ@V∞Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞ NP∞v ̃@ ¿∞À@»Y ‚∞ ÿ ̊ Ã∞NP>Y ¿∞v@ ̊a_@_@»Í @ ‚Ó‚∞√Y N©∞ ́PÓ Sa“«v ̊a_@ ƒÍμ N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó; ©n ¿∞ÀqgÙG ©aÙ z{g‚Àv ¿∞v@_@ @∞a}©∞@, ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷ P a@‹ ́P SÃπTYoπ. N¿qk›∞oπ ƒbNz∞fi z∞a¬Ó z∞vo@ ̃„ T @NVYπ∞Ó «›∞ÓTM ̃ rv ̃@ «z“ zfiz∞¤ «¿∞ ̃rtÓ ̊a_@ ́i ~‹aoπoà ́ «P∞nμT ́P¢. @zLN©Yπ∞Ó Sg‚nG∞ ̃ „oGoà ’ ̊B„¬oGoà ̃ o@Ã∞“v∞ @ ̊i@©∞L a@‹Ÿÿ@oV a@‹ ́ià S @∞Àÿ ́ioa@÷, «©ov ̃@∞L ∂rÃznμvÍ J Ja∞@g ‚Ãfl ́ N@∞“v∞ @÷. SPÍ ...πÓ P_@ NP∞v ⁄¢ a@‹ ́P ̃ ®Âà z∞¤gÙ@o a@‹Ÿÿ@÷ ∂“ÂÍ N‚∞fi ́P©∞L ‚„i@»tÓ SvÓ N‚Gπ∞√L.
‚∞ ÿ ̊a_rÍ zV Ÿÿ ̃ @Àv ́ ̊a_@_@÷ d@d@ ¬ ̃ré∞Lo ¶gN‚∞[¢ @Àvg‚ÀvL, ̊zn∫Í «P∞nG_@÷ ¶bz∞∫fi⁄PL ¶Í‚¢ NP§ÃTYoπ. SÍμ ̊oz Ã∞sÓ ̊Yπ¢ ÿ>©∞ ̊a_„@V∞@ ©∞ ©∞L_@÷ „∫ ́P P@zY@÷ @∞π aoπ√Y, È‹ ̃@∞BÓ P@zY@÷ ̊ ¶Àz q ̊a_@Ó ¶Àz q ̊a_@Ó ¶Àz q ̊a_@Ó ¶Àz q ̊a_@Ó ¶Àz q ̊a_@Ó 1850 SÍGVsÓ @Y‚∞«PT ›∞oπ√Y a «‚∞π«z S¢sÓ ·ao© ̃@g‚Àq ́ P ‚Àq zfirG¢. S_„ „ja∞ ́i ¿∞v
¶YUTMÍø«v∞Í ̊a_@Ó ¶YUTMÍø«v∞Í ̊a_@Ó ¶YUTMÍø«v∞Í ̊a_@Ó ¶YUTMÍø«v∞Í ̊a_@Ó ¶YUTMÍø«v∞Í ̊a_@Ó ‚Ó‚∞√Í Ù@‹N‚nG @z L§Í P@zY@^Ó rov ̃@gN‚GTYoπ.
¶Ó‚à ̊a_@Ó ¶Ó‚à ̊a_@Ó ¶Ó‚à ̊a_@Ó ¶Ó‚à ̊a_@Ó ¶Ó‚à ̊a_@Ó 1908SY ̊G ̃@ÀvoV ̃ „[© ́in„ u§o© ̊G_@∞zπ @V∞@ c.Â. ›~Í @ÓN ¥.«j TM∑«©∞§Ã∞ ∂rà Sfizfi N@∞“v¢ Sbza_@Ó. 1930 ∂Ó ∂ r_ ̃’ ioa√vg‚qÓ zoa, S

51 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
≥«© ufiz∞ ̃r ̃ N@∞“q ̊Pn«@n‚ ‘E∞¿∞©∞’ T∑fi⁄¢ ̃ o@Ã∞“v∞ @÷. Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞v@ ̊a_@_@÷ Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞v@ ̊a_@_@÷ Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞v@ ̊a_@_@÷ Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞v@ ̊a_@_@÷ Y @Àvg‚Àv ‚Ó‚∞¤ ¿∞v@ ̊a_@_@÷2828282828 v ̃@ ¿∞À@»Y ‚∞ ÿ ̊a_rL ›⁄i ́P d@gN‚fiÓ ›z∞Y ¿∞v@ ̊a_@_@»Í @qÓ ‚nG∞ ̃„oG«ÃÃ∞„Ó. 1853SY N©∞ ́PÓ Sa“«v ̊a_@_@÷ ©ÀqÓ Sfi⁄PP∞@ ́ «P∞ÍμrG¢. k›∞oπ ̊a_@Ó; ©nNG∞Íμ ‘N@Àzi ̊a_@Ó’ ¶Í±Ó ©aÙ z{g‚Àv ¿∞v@_@^ ̃@∞@ ́ iG⁄P Nz» ̊a_@Ó. SPÍ , ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷ P_@÷ ¿∞v@_@oV ’“v @∞π ́in„ ÃπTYoπ. N¿qk›∞oπ ̊a_@Ó „∫gTMÀv ƒfi @ÓN‚> ̃„ z∞a¬Ó z∞vo@ ̃„ Tvg‚Àv N‚∞[¢ ¥oLà @ÓN‚> Ó «›∞ÓTM ̃ rv ̃@ «z“Â√fi⁄P¢. TÃ∞‚∞a |iÃ∞@sÓ, «¿∞ ̃rtÓ ̊a_@ ́in@∞L ‚k›Ó N‚fiÓ ÿ ̃@π∞L, à ́ «P∞nμT ́P¢. ¶L«z, @ÓN‚> ¬Pπ∞»@»Í π∞Ó Sg‚nG∞ ̃ „oGoà ’ ̃„ziY ifiÓTMâ. ̊z @÷ Sa“q Goà ̃ o@Ã∞“v∞ @÷. ‚Ó‚∞√Y P_@V∞Y ¬Â⁄Pzoa a@‹Ÿÿ@oV a@‹ ́ià S ̃@ÓN‚>@÷,TMÍL P_@÷ ¿Â@ @÷, a@÷, «©ov ̃@∞L @∞ÀÿÃo©gÙ@÷, N‚∞fiÀ@÷ vÍ J Ja∞@g ‚Ãfl ́¢ ¿∞v@Ó a@‹ ́¢Ó ̊a_@∞@ ©∞n∫ ̃ @÷. SPÍ ...πÓ P_@÷ ¿∞v@_@oV ’“v @∞π ́in„ ́ a@‹ ́P ̃ ®Âà z∞¤gÙ@oV ufiz∞ ̃r ̃ N@∞“vL . S ́Po@à ∂“ÂÍ N‚∞fi ́P©∞L ‚fiz @∞π_@»Y ¿∞ÀÂÍ ‚Y«zμ Ó SvÓ N‚Gπ∞√L. ̊a_rÍ zV Ÿÿ ̃ @Àv ́iY ‚Ó‚∞√Y a ©∞fl ̃@g‚Àv ¿∞v@ ÷ d@d@ ¬ ̃ré∞Loz. Sfi⁄P«‚∞itÓ, Sbza_@_@÷ @Àvg‚ÀvL, ̊zn∫Í uÀÙG, Nz»gÙG zÂzo©gÙ@÷, ÷ ¶bz∞∫fi⁄PL ¶Í‚¢ „∫ ́NPYπ∞Ó N‚fiÓ‚∞tÓ ¶¢sÓ oπ. SÍμ ̊oz Ã∞sÓ N‚fiÓ‚∞π∞@ S ̃@g‚ÀqTÀvL >©∞ ̊a_„@V∞@ ©∞nG©ov⁄¢TÀvL. ̊zn∫Í @Àq „∫ ́P P@zY@÷ @∞π ̃ra©©∞@ ́ NP∞„ ̃@g‚v SÃπ∞P È‹ ̃@∞BÓ P@zY@÷ ̊@a z§o›√Y Pag‚Àq÷VL.
q ̊a_@Ó q ̊a_@Ó q ̊a_@Ó q ̊a_@Ó q ̊a_@Ó 1850&60SY ( ̊«¿@©∞@ ̃) @Àvg‚Àq @Y‚∞«PT ›∞oπ√Y aoπ ́¢ u÷V¢. TMG ̊a_@_@oVg ¢sÓ ·ao© ̃@g‚Àq ́ PnN‚∞[¢ ÿ>©∞Tn„g ‚ÃÍ‚q ́Pg G¢. S_„ „ja∞ ́i ¿∞v@_@÷ a@‹ ́Pg‚ÀvL. TMÍø«v∞Í ̊a_@Ó TMÍø«v∞Í ̊a_@Ó TMÍø«v∞Í ̊a_@Ó TMÍø«v∞Í ̊a_@Ó TMÍø«v∞Í ̊a_@Ó 1853∂Ó ∂“q z∞ ̃rY @Àvg‚Àq Ù@‹N‚nG @z L§Í N‚à oz ̃@g‚Àv¢. «zμ ¶⁄P ́ Ó rov ̃@gN‚GTYoπ.29 à ̊a_@Ó Ã ̊a_@Ó Ã ̊a_@Ó Ã ̊a_@Ó Ã ̊a_@Ó 1908SY @Àvg‚Àq, ‚Ó‚∞¤ ¿@a ¬Í«LnG V ̃ „[© ́in„ u§o©Ã∞ ̃@g‚Àv¢; S ̃„[© ́iÍ ¬ ̃rà π @V∞@ c.Â. ›~Í @ÓN‚>√Í ¿∞PÍ, v∞v∞ ̊“q ›Í ̨Í «©∞§Ã∞ ∂rà SfizfiÓ Sfi⁄PL . ∂√aÓ Sfi ̃o@@oV ̃ Sbza_@Ó. 1930 ∂Ó ∂“ÂY ¬PY «‚∏Ó ‚vÓ ‘«z@ ‚∞“À a√vg‚qÓ zoa, Sbza_rY NP∞v ⁄¢ ¿∞v@_@÷

Page 52
a@‹ ́Pg‚ÀvL. 1948SY ‘«› ́ « ©μa ©∞}Ó N›¤¢ ioaÃa_@∞@ u
ca∞ø ̊a_@Ó ca∞ø ̊a_@Ó ca∞ø ̊a_@Ó ca∞ø ̊a_@Ó ca∞ø ̊a_@Ó ‘ˆÃ∞z ̃ E Sbz∆@∞L ̊a_@Ó › Ÿ «@À ø«v ß‚∞¤ N›πTY a ©∞fl ̃@g‚À TMÃYÙ@oV S∆⁄¢Tv∞¢ ‚Ó‚∞√ i@‹rG¢. SÍoG ̃„ S¢ ƒfi ioa ¶øTMV«¿À ̊a_@Ó ¶øTMV«¿À ̊a_@Ó ¶øTMV«¿À ̊a_@Ó ¶øTMV«¿À ̊a_@Ó ¶øTMV«¿À ̊a_@Ó ‘¿∞ ̃a∞U«‚∞ q ©∞ ̃N@Àq ̃„ ̊fi Sbza_@Ó. u ́«Pj ̃rÍ ̊oL ́¢ Sak«›∞ ́‚∞¤ uPÃa∞dÍ ’“v @z ⁄P ‘ ̊§Ÿ›⁄ia∞’ ¿∞v@Ó „∫gTM N›Ãπa∞@sÓ Sfi⁄P o@ ̃„e«a∞ @ PÓo© ©LgÒ z©∞@sÓ ¬[o© @ÓN‚> ∏©∞ ¬g‚ ́oP⁄¢ ∂“q „oG⁄P @∞π ̊VTn@∞z¢ ‚ÃÍ‚
N@√À  ̊a_@Ó N@√À  ̊a_@Ó N@√À  ̊a_@Ó N@√À  ̊a_@Ó N@√À  ̊a_@Ó SPÍ u§o ∂L∞Y ̊z ƒfi ¿∞v@ ̃ @ÓN‚> ̃ ‚n∫à P@zY ¶¢sÓ NP§ÃTYoπ S«P N‚çY Û ̊a_@ ́oP ̃ @À ∑fi⁄¢ z⁄P ¿∞v@ ̃ @ÓN‚> a@‹ ́iL∞ @÷. S_„P∞Í ∂_ ¶i§ovÃ∞@ ́ ‘i R>...Í’ ¿∞v@ ́ ¿Â ́P∞ .32
ra∞“À ̊a_@Ó ra∞“À ̊a_@Ó ra∞“À ̊a_@Ó ra∞“À ̊a_@Ó ra∞“À ̊a_@Ó ‚∑z∞π ©nNG∞fi ̊a_@Ó S¢. S⁄P ́ iÀv N›πz{ ́¢, ̊PÍ @∞a}©∞@g N‚ PT ́PP∞@ ̃ ®Gg‚qrG¢. ‚∑z∞ ¢Ãa_@÷ ¶gN‚∞[¢Ó P> ́¢ zfiz ›∞Ó‚π∞r ©“«}∞q ©“}∞L ¶ø.¶Ó. ¶Àz Àø Sbza_@ NP§T ̃rG∞ .
N@∞YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó N@∞YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó N@∞YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó N@∞YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó N@∞YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó ¶Í‚za∞Y N@∞YTMP∞Tn„ ¶i gÙ ‘N‚ ÿÃÍ NZ∞«a∞øÀ§ÃÍ ›_@ S_„P∞Í SÃ⁄ia ©Ã©∞L ioa@^ ‘«‚∞π∞ ́‚⁄ ́’ SvÓ N‚nG¢.33
S⁄i ¿∞v@ ̊a_@Ó S⁄i ¿∞v@ ̊a_@Ó S⁄i ¿∞v@ ̊a_@Ó S⁄i ¿∞v@ ̊a_@Ó S⁄i ¿∞v@ ̊a_@Ó P∞ @Àvg‚Àv¢. P∞i‚«vY T ̃«v∞§Ã N‚∞[¢, P∞P∞ ‚∞¤ ¢⁄i ƒfi Ùià Ùià ̊a_@ ́oP aμzsÓ ¬Âs N œÀov z∞_r ̊⁄P zV∞@ ́i± NP∞v_rL∞ . S_„ ¬PÍ ¬P∑Y @ga∞TÍ „ja∞ ́i ¿∞v@©∞L ‘U

52
ÀvL. 1948SY ‘«› ́ «@@efi «©∞Â’ ¬[o©Ã∞@ SPoL
Ó N›¤¢ ioaÃa_@∞@ ufi©∞n∫L∞ .30
 ̊a_@Ó ̊a_@Ó ̊a_@Ó ̊a_@Ó ̊a_@Ó ‘ˆÃ∞z ̃ E @Ó‚P∞’ z∞Y 1937SY @Àvg‚Àv¢. L ̊a_@Ó › Ÿ «@À ø«vE± ̃„ ¶i gÙG ́iY πÀ› ̃@} ̃@∞L ›πTY a ©∞fl ̃@g‚Àv¢. S¢ SÍGVsÓ PL¢ ÿGg V S∆⁄¢Tv∞¢ ‚Ó‚∞√Í PoπÿG⁄P ̊a_@_@»Y ƒÍG∞@ ́
SÍoG ̃„ S¢ ƒfi ioaÃa_@∞@g ‚ÃÍ‚q ́Pg‚qrG¢.31 TMV«¿À ̊a_@Ó V«¿À ̊a_@Ó TMV«¿À ̊a_@Ó V«¿À ̊a_@Ó TMV«¿À ̊a_@Ó ‘¿∞v@ u ́«Pj ̃ ©“v∑’Ã∞Y SÍoGà q ©∞ ̃N@Àq ̃„ ̊fi@∞o©√Y ©a ́P∞Y @Àvg‚Àv¢ Ó. u ́«Pj ̃rÍ ̊oL ́¢ ¿∞v@_@^Ó S_„ a@‹ ́Pg‚ÀvL. ‚∞¤ uPÃa∞dÍ ’“v @∞πÓ a@‹ ́Pg‚Àv ̊oLzoa≥Ó §Ÿ›⁄ia∞’ ¿∞v@Ó „∫gTMv ́P ̃@¢. @ÓN‚>√Í aμzLa∞@sÓ sÓ Sfi⁄P o@ ̃„e«a∞ @ga∞ S⁄¿∞v@ ̊a_@ ́oP ̃ @ÀqziY gÒ z©∞@sÓ ¬[o©Ã∞@sÓ cq‚q ́i ̃ N@∞“v∞ . S ̃ ©∞ ¬g‚ ́oP⁄¢ ∂“q@÷ zoa ’ ́P¢; Sbz∞μ Sbza_@Ó
π ̊VTn@∞z¢ ‚ÃÍ‚ÀÂfi ̃@ ̃ ®qÓ. À  ̊a_@Ó À  ̊a_@Ó À  ̊a_@Ó À  ̊a_@Ó À  ̊a_@Ó SPÍ u§o©Ã∞V PÃ∞‚∞¤ «P∞YZ∞f ∂z∞ ; z ƒfi ¿∞v@ ̃ @ÓN‚> ̃„ Sà ̃„¿a∞@Ÿ N›ÃY‚Àv∞a∞ ¶Í‚¢ Y ¶¢sÓ NP§ÃTYoπ. ¬P∑Y ¿· ¶Í‚z S«P Sv ́iY §Y Û ̊a_@ ́oP ̃ @ÀÂL∞ . ̊iY (N@√ÀÂ) S_rπ∞⁄i ⁄P ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@÷ ̊z @^ovà ¿∞v@_@oV ∞ @÷. S_„P∞Í ∂_rπ ¿Âo@ ∂ ̃Lø TM Ÿ›«L∞s ̃„ ∞@ ́ ‘i R>...Í’ ¿∞v@ ́iY «P∞Í∫ ¿· d@sÓ Nzn∫@a©∞@
“À ̊a_@Ó “À ̊a_@Ó “À ̊a_@Ó “À ̊a_@Ó “À ̊a_@Ó ‚∑z∞π∞z∞Y N¿qk›∞oπ√Y @Àvg‚Àv a_@Ó S¢. S⁄P ́ iÀv ́in@∞@ ̊z ¥a∞V©∞L ‚} ́oPŸ ¢, ̊PÍ @∞a}©∞@g N‚fiÓ N‚∞fiV∞P∞a N¿fi ̃@Â√Y ÿ ̃r ́ ̃ ®Gg‚qrG¢. ‚∑z∞π∞ d@sÓ oP§Ã©∞Lz ¶ÍG∞tÓ ¶gN‚∞[¢Ó P> ́¢ zfiziYoπ. Sbza_@Ó XgTM ́¢ ¶§⁄¢ ©“«}∞q ©“}∞L¢. 1907SY @∞zY ¢oG ∂o}à ¶Àz Àø Sbza_@ ́oP ́ iG⁄¢ oz ́PP∞@ Ea∞Ug G∞ . YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó YTMP∞ ¿∞v@ ̊a_@Ó N‚øPÍf UTM«aÓf N‚π∞À N@∞YTMP∞Tn„ ¶i gÙG ́iY @Àvg‚Àv¢. ̊z ¥n‚q ́ià NZ∞«a∞øÀ§ÃÍ ›_@’ ́in@∞@ Sbza_@Ó @Àvg‚Àv¢. SÃ⁄ia ©Ã©∞L ioa@^vÍ a@‹ ́Pg‚Àv Ù@‹N‚nG ¿∞v@Ó ⁄ ́’ SvÓ N‚nG¢.33
¿∞v@ ̊a_@Ó ¿∞v@ ̊a_@Ó ¿∞v@ ̊a_@Ó ¿∞v@ ̊a_@Ó ¿∞v@ ̊a_@Ó P∞P∞‚∞¤ a ́PÍf ¢⁄i ¶Í‚za∞Y ¢. P∞i‚«vY T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_rÍ N‚∞μgo‚ ¥nμ ̃ N@∞“v ∞P∞ ‚∞¤ ¢⁄i ƒfi Ùià @ÓN‚>oà ́ «P∞nμT ́P¢vÍ ƒfi @ ́oP aμzsÓ ¬Âs N›¤P∞ . N¿qk›∞oπ√Y ƒfi N‚§Ã ∞_r ̊⁄P zV∞@ ́i±÷«V«Ã ¿∞v@ ̊a_@ ́oP ̃ @Àv ́ ∞ . S_„ ¬PÍ ¬P∑Y a@‹ ́Pg‚Àv ¿∞v@Ó o@ ̃„e«a∞ „ja∞ ́i ¿∞v@©∞L ‘U‚«aPÍ’ ∂„Ó. ̊q ́¢, ufi¢TY

Page 53
‘N‚jÍ&©>«j’, ‘N‚Lÿ &‚ ́N Sμi√Y P∞Ó ƒfi N‚§Ã N›Yz⁄P§ SÃπ∞P aoπ√Y P∞P∞‚∞¤ ƒg‚ov ́¢TÀv∞ .
¿∞zY  ̊a_@Ó ¿∞zY  ̊a_@Ó ¿∞zY  ̊a_@Ó ¿∞zY  ̊a_@Ó ¿∞zY  ̊a_@Ó Ù@‹N‚n ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>√Í ¬[o©Ã∞L u ‚∑z∞π∞ ¶Í‚za∞Y «‚∞§‚⁄P Sfi⁄P iv∑Y @Àvg‚Àv¢. Oo∆ 1.50 ∂@sÓ, Poa ̃„ ƒfi ̊}∞ ̊oL ́¢ zo@g ‚∞ ozÃ∞V @“q@» ̃„Ó‚Â Sfi ̃o@ z›i@ ®nμg‚ Sbza_@Ó 1887SY ‘¶ ̃N›Yÿà ̊a_@Ó’ @∞Àÿû ̃r
§g‚Í ̊a_@Ó §g‚Í ̊a_@Ó §g‚Í ̊a_@Ó §g‚Í ̊a_@Ó §g‚Í ̊a_@Ó S¢ ‚n∫à a∞ÃY ∂N‚a∞ Rsø a∞ÃY ∂N‚a∞ Rsø a∞ÃY ∂N‚a∞ Rsø a∞ÃY ∂N‚a∞ Rsø a∞ÃY ∂N‚a∞ Rsø ©L πÀ›Ó ß‚∞¤ N›πTY ‘jR∞_È @Àvg‚Àv¢. ‚∞“À©Í @ÓN‚ @Àq©∞Lg ‚fl ̃@∞L ∂«π∞›oL
1887SY @Àvg‚Àv ¿∞zY  ̊a_„ & ¬Óo‚ T ̃«v∞§Ã∞ ›¢ ̃@ ́¢ ̃„ ¶i«a u÷V¢.

53 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
>«j’, ‘N‚Lÿ &‚ ́Na¬> ’ ∂rÃL a@‹ ́Pg‚ÀvL. ∞Ó ƒfi N‚§Ã N›Yz⁄P§vÓ z∞_rà @voL ́ ifigTMŸ N›t ́P aoπ√Y P∞P∞‚∞¤ ¢⁄¢ ̊a_@ ́oP ̊z§v«© ¢TÀv∞ . Y  ̊a_@Ó Y  ̊a_@Ó Y  ̊a_@Ó Y  ̊a_@Ó Y  ̊a_@Ó Ù@‹N‚nG ¿Â@fiÓ, ƒfi ›©ÃÓ T ̃«v∞§Ã∞ N‚>√Í ¬[o©Ã∞L u§o©Ã∞Va∞@sÓ TV_rà „ «EÀf ¶Í‚za∞Y «‚∞§‚⁄P Ùo@z“ aoπà ́in„ ¬ÍL∞Y ∑Y @Àvg‚Àv¢. Oo∆s ̃ @Àv}Ó ̊a_@ ́iY ß.1.00, ß. Ó, Poa ̃„ ƒfi ̊}∞ ©ÀqÓ ¶LsÓ oz ̃@g‚ÀÂfi⁄P¢. zo@g ‚∞ ozÃ∞V @^Ó ›© ̊VTY a@‹Ÿÿoà ̃ „Ó‚Â Sfi ̃o@ z›i@÷ ̊o©⁄¢ Sfi⁄PL. ‚∞ ÿ TMa@∞e Sbza_@Ó 1887SY @Àvg‚Àv¢. SÍμ SP>v ́iY
 ̊a_@Ó’ @∞Àÿû ̃rG¢. Í ̊a_@Ó Í ̊a_@Ó Í ̊a_@Ó Í ̊a_@Ó Í ̊a_@Ó S¢ ‚n∫à P@zY ¶¢sÓ ̊∫Ãg‚vTYoπ.34
∂N‚a∞ Rsø ∂N‚a∞ Rsø ∂N‚a∞ Rsø ∂N‚a∞ Rsø ∂N‚a∞ Rsø ©L_@zfiÓ S⁄P ̊a_@Ó ∏©∞ ¥∆oa ∞¤ N›πTY ‘jR∞_È f U‚ ¢Íf @a ̃@∞’ ¶Í‚za∞Y v¢. ‚∞“À©Í @ÓN‚>√Í «©∞§ø ‚∞“À ©Í S⁄P ̃ ‚fl ̃@∞L ∂«π∞›oL@oV z∆_rL∞ . 1925∂Ó ∂“ÂY

Page 54
aoGzov⁄P S ̃@ÀvvÓ, ‚ ́P∞ ©∞nGg‚Àv¢.
iNz∞∑ ̊a_@Ó iNz∞∑ ̊a_@Ó iNz∞∑ ̊a_@Ó iNz∞∑ ̊a_@Ó iNz∞∑ ̊a_@Ó ‘T ̃«v∞ aoπÃÓ) aoπà ́in„ ¶i gÙG ́ @Àvg‚Àv¢; PnN‚∞[¢ S⁄P S ̊tzπ@Ó u÷V¢. S¢ 1886SY ¥n ‚n∫ uμiÃ∞@ ́ NP§ÃTYoπ. «¿ ‘∂YUTMNaÀ ¿∞v@ ©“v∑’ ̃@∞@ ̃ @
T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_@Ó T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_@Ó T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_@Ó T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_@Ó T ̃«v∞§Ã∞ ̊a_@Ó 186 @ÓN‚> ufiz∞ ̃@g‚Àv«‚∞¢ ̊P± ¶ÍG «@÷T ¶[⁄P¢. 1870SY @ÓN ̊z ƒfi Ùià ̊a_@ ́oP a ©∞fl N¿qk›∞oπ√Í zπgÙG ́iY Sfi⁄ a@‹ ́P ¶bTP Sovwμ@÷ S S ̃@ÓN‚>P∞Í ̊ ̃@∞π ́ià d z“}¬Ó Sbza_@Ó @Àvg‚Àv¢
NzY∑_vÍ ̊a_@Ó NzY∑_vÍ ̊a_@Ó NzY∑_vÍ ̊a_@Ó NzY∑_vÍ ̊a_@Ó NzY∑_vÍ ̊a_@Ó «› @Àvg‚Àq 1925SY ‚Ó‚∞¤ ∂ oz ̃@g‚Àv¢. S¢sÓ 1930SY io ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v NP∞v ̃@@∞πg ‚∞ ÿ ̊a_r ̊oLzfiÓ ‚∞ ÿ SL ́Pz«a ¶ ‚ovgÙ@oV ̃ „ja∞ ́i√«π«Ã ¶ ¬PY ¿∞v@ ́iÍ TMai«Ã∞, ̊ @∞}g‚vTYoπ. S«P @∞π@Àv ¶Í±Ó ©nNG∞fi ¿∞v@Ó a@‹ ́ „ja∞ ́iÍ @ovÿ S⁄¢ ©ÍLa∞L ¿Â@ @^ ̃„ ¬oGÃ∞L N›ÃY‚∞q z“}Ó S⁄¢ ̃@»Í aÙ} ́¢ ‚q ́¢rÍG ›v_„@^Ó, @∞ÀÿÃo SÓ¬Ãnÿ N‚fiÓ Nzn∫ N‚nG¢. ∂ ̊∫à ¬ÂÃTYoπ. S ́NP∞v ̃@@∞ ¶Lπ∞Ó. ̊ozÃoL ́¢Ó o@Nà @∞πg«‚∞ ̃rY ÿoP⁄ifi ̃@ ̃ ®qÓ ‚Àv ¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@_@÷, ̊zn∫ S«P aoπP∞Í ¥n‚Àv¢ ¶Lπ∞Ó „∫g‚∞@ S⁄¢øP∞>√«π«Ã ¶ ∂ÿ§Ã @÷ Ã∞zfiÓ ‚∞ ÿ@«V Ã∞z „∫gTMv ́P ̃@ ̊VTY ‚ ́NP∞ ̊a_„ ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ „∫ ́P ¬ÂrG¢.
1. a>L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf 1. a>L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf 1. a>L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf 1. a>L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf 1. a>L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf ‚∞ ÿ ›...@ ́iÍ d@sÓ ¿Í@∫ Sz ¬ÓN©∞{@»Y ̊o©⁄P ̊

54
⁄P S ̃@ÀvvÓ, ‚ ́P∞“q@^ ̃„g TMG„ ioaÃa_@∞@
¢. ∞∑ ̊a_@Ó ∞∑ ̊a_@Ó ∞∑ ̊a_@Ó ∞∑ ̊a_@Ó ∞∑ ̊a_@Ó ‘T ̃«v∞§Ã∞ Nv dLø’ (‚o∆à «‚∞§‚⁄P aoπà ́in„ ¶i gÙG ́iY ‘@Íz f ‚ ̃iz∞π∞’ ¶Í‚za∞Y ¢; PnN‚∞[¢ S⁄P Sv ́iY ‘i ovÓø ∂Ug S⁄iÃ∞’ u÷V¢. S¢ 1886SY ¥n‚Àv¢; ∂L∞Y S¢ @Àvg‚Àv @∞πÓ Ã∞@ ́ NP§ÃTYoπ. «¿ ́iÃnG, ∂à ́P ¿∞v@ ̊a_@©∞@ S¢
À ¿∞v@ ©“v∑’ ̃@∞@ ̃ @Àvg‚Àv¢. v∞§Ã∞ ̊a_@Ó v∞§Ã∞ ̊a_@Ó v∞§Ã∞ ̊a_@Ó v∞§Ã∞ ̊a_@Ó v∞§Ã∞ ̊a_@Ó 1868 ∂Ó ∂“ÂY T ̃«v∞§Ã∞ ¿∞v@ ̃ fiz∞ ̃@g‚Àv«‚∞¢ ̊P±ovà ¿∞v@_@oV ¶_„ a@‹ ́¢z¢ ¶[⁄P¢. 1870SY @ÓN‚> P∞i‚«v∑Í N‚∞μgTMY z⁄P¢Ó, Ùià ̊a_@ ́oP a ©∞fl ̃„Ó «Ã∞›oLoà ¬Í oz ́P∞ . π√Í zπgÙG ́iY Sfi⁄P ƒfi ‚a⁄P aπg ‚agTMY,¿∞v@_@oV bTP Sovwμ@÷ SYπ∞P z“}¬Ó, ̊«P «¿a ́iY P∞Í ̊ ̃@∞π ́ià d@gN‚§Ã ƒÍμ ¶Í‚oP aμsÓ Sbza_@Ó @Àvg‚Àv¢. ∑_vÍ ̊a_@Ó ∑_vÍ ̊a_@Ó ∑_vÍ ̊a_@Ó ∑_vÍ ̊a_@Ó ∑_vÍ ̊a_@Ó «› ́ aøvÓ f «P∞agf ¶Í‚za∞Y 1925SY ‚Ó‚∞¤ ∂^¿ ‘Nπø∑ TY›L∞Y’ iG⁄¢ v¢. S¢sÓ 1930SY ioaÃa_@∞@ ©∞nμfig N‚nG¢. rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ rÍ ¬PÍo©Ã∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ 3535353535 ̃@@∞πg ‚∞ ÿ ̊a_rÍ ¬ ̃ré∞L ¿∞v@ ∂ÿ§Ã @÷ Ó ‚∞ ÿ SL ́Pz«a ¶Í‚iY xÃdYoπ. ̊z @÷ P©¢ V ̃ „ja∞ ́i√«π«Ã ¶[iL∞ @÷. 1853SY a@‹ ́Pg‚Àv @ ́iÍ TMai«Ã∞, ̊oP ¶[iÃz N‚ëa∞ ¶_„Ó TYoπ. S«P @∞π@Àv ́iY @Íz f ¿·a∞Y ‘@aÍ «@«π∞’ nNG∞fi ¿∞v@Ó a@‹ ́Pg‚ÀvP∞@ ̃ „∫gTMvg‚Àq÷V¢. @ovÿ S⁄¢ ©ÍLa∞L ‘@aÍ’ ‚n∫à S⁄¿∞v@ ́iY ‚∞ ÿ „ ¬oGÃ∞L N›ÃY‚∞q@oV a@‹ ́i ̃ @∞Àv ̊∫sμ ́¢Ó S⁄¢ ̃@»Í aÙ} ́¢z ́oP≥Ó, iGÍ@oV≥Ó Nz»g G ›v_„@^Ó, @∞ÀÿÃo©gÙ@^Ó SvÓ N‚n∫fi⁄PL. ¿·§Í N‚fiÓ Nzn∫ N‚nG¢. ∂√±Ó S⁄¿∞v@ ́iÍ ∂ÿ§Ã Ã∞NaL TYoπ. S ́NP∞v ̃@@∞π ¿∞v@_@÷ ¶¢s«© ̊Ÿ«›GTYoπ ̊ozÃoL ́¢Ó o@NÃ[ ́¢g TMai@V∞@ Sfi⁄¢, TMÍL
rY ÿoP⁄ifi ̃@ ̃ ®qÓ. S⁄¿∞v@_@oV ƒÀ«à a@‹ ́Pg ∏oz ¿∞v@_@÷, ̊zn∫Í ∂ÿ§Ã @÷ ‚n∫à P@zY@^ ̃„Ó P∞Í ¥n‚Àv¢ ¶Lπ∞Ó. S⁄¿o@Ÿ∏oz ¿∞v@_@VoL ́¢Ó S⁄¢øP∞>√«π«Ã ¶[Pg‚ÀÂfi⁄P «‚∞¢Ó, Szn∫Í
Ã∞zfiÓ ‚∞ ÿ@«V Ã∞z . TMv ́P ̃@ ̊VTY ‚ ́NP∞Í‚P∞Ó ΩnG∞“ÂY ‚Ó‚∞√Í ‚∞ ÿ v@ ∂ÿ§Ã @÷ „∫ ́P P@zY@oV ̃ È‹ ̃@“vz∞μ ̊∫Ã
L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf L∞, ¿∞L∞‚∞¤ aøvÓf (Ranina, Nanabhai, Rustamji) (1832&1900) ›...@ ́iÍ d@sÓ ¿Í@∫Ãg‚Àv ¶[ ́P∞V @^÷ ƒfiza∞L N©∞{@»Y ̊o©⁄P ̊@a∞i ̃@∞L ̊oL ́oP≥«© „∆⁄oP

Page 55
@^ ̃@∞L ΩY@»∑fi⁄¢ o@Ã∞“ ̊o©gÙ@»tÓ uμgTMLa∞@g ‚ ‚fl@»tÓ d@sÓ XTa©∞@Ÿ N›¤i ́P∞÷ ƒÍ∫Í ∂ÿ§Ãa∞@ ̊Ÿ›@ ́oP≥Ó ¿v ́iz⁄P∞ . «E «E ̃øTMÃ§Í ‘@∞N©Â ∂Ug ¶ a @»∑fi⁄¢Ó Pπ∞ ƒbNz∞fi ̊_@ ́ N›¤¢ N@∞q ́P∞ . SbTfi ¿∞v@_ Nz»√vg‚ÀvL.36 a>L∞ ...Í jH∑ÃÀ’ ¿∞v@ N©∞{Ã∞ ̃@Ó 187 Nz»√vg‚Àv¢. N©∞{N‚à g‚ ̊Ÿÿvg‚Àv¢.
a>L∞TÍ TMG ¿∞v@_@÷ (1 shall you Reap),( 2) @∞π∞ «©⁄P∞ (B Play never thrives
)37, (4) ¿j∞͈§Í, ›i ›∞T ́i§ ∂rÃLz∞„Ó. @ > ¿∞L∞‚∞¤ «@∑Ÿ∏oz«Ã∞q ®Âà ( ¶[¢zitÓ zYπz ¶Í‚oP ̃@∞ „∆⁄oP ́ ifi©} ́oP o©Ãg‚q ́ ƒfi N‚∞fi ́P©∞L ©}©@oL ̃ ‚qrG∞ @÷. N‚“flÍ N‚n«G∞o ¬Ãnÿ ̃„Ó zo@√Y ©}©@>Í ∂L∞Y Sμi√Y ̊z @»Í ~‹Ÿÿ @oPÃ∞L ‘›i ›∞T ́i§’oà ̊ ̃@ ¿∞v@©∞@ SÃn∫ÃPn@∞L u“o ÿ ́i§ ̃rG∞ .
2. 2. 2. 2. 2. «@∞§, «@∞§, «@∞§, «@∞§, «@∞§, ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf j∞Ó j∞Ó j∞Ó j∞Ó j∞Ó NEÀ NEÀ NEÀ NEÀ NEÀ ¶v∞Yf «@∞§ 1865SY ‚÷» ‚ÂgÙÓ, ¶[ ́¢Ó Sza¢ Sa ́P ́i« Nj ©> ‚Ÿ«›> πv∞¤ (
The Fra ‚Ÿ«›> πv∞¤ (The Asian - Turkey W ∂rÃL Szfiovà „ja∞ ́i N© ‚ovgÙ@÷ ∂„Ó.
«@∞§Ã∞Y „ja∞ ́i√Y ¶ TMÍL∞»Y ∂aÓ ¶Í‚∞ S⁄¢ø «@∞§√±ovà ¿∞v@_@^ ̃@∞L @ÓN‚>@÷ uovo©Ã∞ ̃r ̃ N@∞“ ¶[Pg‚Àv ÿGgÙ d ̃@ ∂_rπ ¿∞ i «π ∂Ug πÃÍø’ ¶Í± ¬Pn‚ovg‚∞„Ó; ̊¢ ‚Ó‚∞¤ ¿ N‚nG¢. ‘UTM«aÓ a∞ø „øP∞ ́ f P NjÍÂY«©Í ̊N©Ÿ~ ø @ÓN ̊ ̃@ÓN‚>Ã∞«π«Ã a@‹ ́PsÓ ‚

55 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ΩY@»∑fi⁄¢ o@Ã∞“q ¶[iL∞ . ¶“}nG ›‚∞ ̃@»tÓ, »tÓ uμgTMLa∞@g ‚flÃ∞n∫à Sz ›...@ ¬Í«LnGg Ó d@sÓ XTa©∞@Ÿ N›ÃY‚Àv∞ . ‚Yπ∞“q@^ ̃„Ÿ ÷ ƒÍ∫Í ∂ÿ§Ãa∞@g ‚flÙ§⁄P Sz N›∞⁄P©∞@ Û P≥Ó ¿v ́iz⁄P∞ . «E ̃øTMà ¿∞v@ ©“v∑ ̃@∞@ a>L∞ §Í ‘@∞N©Â ∂Ug ¶ a ø’, ‘ƒ ́NPY«π∞’ ∂rà Sfi¿∞v@_ Ó Pπ∞ ƒbNz∞fi ̊_@ ́oP „ja∞ ́i N©∞{√Y N©∞{Ã∞ ̃@Ó q ́P∞ . SbTfi ¿∞v@_@^Ó 1860SY ∂e@a∞ ̊Ÿ›@ ́P∞a∞Y g‚ÀvL.36 a>L∞ ...ÍG∞zP∞@ ¶[ià ‘«a∞d«Ã∞ ̊“À ¿∞v@ N©∞{Ã∞ ̃@Ó 1876SY U«‚∞ À TM§“Â_ TMaøZ∞Y
‚Àv¢. N©∞{N‚à g‚∞V§Í N‚à ‘NvYv∞’ (
Delta
) ¶Íμ Àv¢.
∞TÍ TMG ¿∞v@_@÷ (1) @ > «PT‚ u ́P > (As you Sow, So ),( 2) @∞π∞ «©⁄P∞ (Black Sheep), (3) «R∞Ó «π∞ R∞b (Cheating
es
) 7, (4) ¿j∞͈§Í, (5) «z©∞¤∑ j∞ (
Suspicious Gaze
), (6) § ∂rÃLz∞„Ó. @ > «PT ‚ u ́P >≥Ó, ¿j∞Í ˆ§±Ó «@∑Ÿ∏oz«Ã∞q ®Âà (Satire)SÍ‚TÃY (Comedy) ¿∞v@_@oV Ó zYπz ¶Í‚oP ̃@∞ÀqzLz∞@ ̊o©⁄PL. ‘¿j∞Í ˆ§Í’ ifi©} ́oP o©Ãg‚q ́ià SÍ‚TÃY ¿∞v@Ó. ƒfi N‚n«G∞
 ́P©∞L ©}©@oL ̃ @“q ̊∫Pn„g N‚§¢Ó @zoπg ÷. N‚“flÍ N‚n«G∞oa ́ P_@÷ N›Yz ́oP ̃ N@∞“q @za Ó zo@√Y ©}©@>Í „qÓ‚ ́iL @vÍ z∞_„rG∞ @÷; μi√Y ̊z @»Í ~‹Ÿÿ Nz»g‚qrG¢. Ù@‹ z∞¤⁄P Ùa∞} ̃ ‘›i ›∞T ́i§’oà ̊ ̃@oP√Í ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“«v SÃn∫ÃPn@∞L u“o©@oV PÍ ¬@soa√Y ¿Ã©∞@Ÿ ∞ . ∞§, ∞§, ∞§, ∞§, ∞§, ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf ¶v∞Yf j∞Ó j∞Ó j∞Ó j∞Ó j∞Ó NEÀf NEÀf NEÀf NEÀf NEÀf (Khori, Edalji Jamshedji) (1847&1917)38 Yf «@∞§ 1865SY ‚÷» Sμi z„go‚ ¬Â ́P∞ . ¶>±Ó, [ ́¢Ó Sza¢ Sa ́P ́i«π«Ã Sfig‚P∞@ ́ NP§rG¢. ‘TMa∞Í∏ Ÿ«›> πv∞¤ (
The France-German War, 1871
)’, ‘∂ÿÃ∞Í ¢fi ̃r v∞¤ (The Asian - Turkey War, 1878)’, ‘ ̊>©Y «π∞ (Animal Lore 1880)’ zfiovà „ja∞ ́i N©∞{√πo©⁄P uoa¿ov (Non-fiction)
∂„Ó. Ã∞Y „ja∞ ́i√Y ¶[Pg‚Àv ¿∞v@_@÷ ‚πznoGg Y ∂aÓ ¶Í‚∞ S⁄¢øP∞>√Y N©∞{Ã∞ ̃@Ó N›¤P∞ . ovà ¿∞v@_@^ ̃@∞L u§o©@oVg ‚Y«zμ ¿∞v@ ̃ ÷ uovo©Ã∞ ̃r ̃ N@∞“Âfi⁄PL. ‘ÙYNz ∑ÀvÍ’ ¶Í‚∞a∞Y v ÿGgÙ d ̃@ ∂_rπ ¿∞v@ ́oP ́ P[T Sza∞Y ¶[Pg‚Àv ‘ ∂Ug πÃÍø’ ¶Í±Ó ¿∞v@«© ̊«¿@©∞@ Sza¢ g‚∞„Ó; ̊¢ ‚Ó‚∞¤ ¿@a© ̃@»vÓ d@g N‚fiÓ ∂Paozg TM«aÓ a∞ø „øP∞ ́ f Pπ∞Y (‚t „ø)’ Poπo©√πo©⁄P ‘i ©Í ̊N©Ÿ~ ø @ÓN‚>’ ̃@∞@ S⁄ ¿∞v@Ó ¶[Pg‚Àq >Ã∞«π«Ã a@‹ ́PsÓ ‚Àv¢.

Page 56
‘T ̃«v∞§Ã∞ i«ÃÀv§@Y @ÓN‚>’oà aμTà N‚fio© @ga∞foà ©Àq«© «›fiÓ. S ̃„[Tn@∞@ 1869SY ‘N‚jÍ ̊Í ©>«j’ ¶Í±Ó PÍ ¬PY ¿∞v@ ́oP, UTM P∞ ̨√Í ‘E∞¿∞©∞’ T∑fi⁄¢ ƒfi @oPoà ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“q, „ja∞ ́i√Y ‚ov ́P∞ . ̊¢ ¶i ‚∞ ́P ̊Vs Nzn∫oà a@‹ ́¢P∑Y N‚GTYoπ ¶Íμ ®Gg‚qrG¢.
Szfiovà Sa“v∞z¢ ¿ UTM P∞ÿ√Í, ‘E∞¿∞©∞’ oz ̊Âg‚ ¶[Pg‚Àv¢. ∂ÿ§Ã ̊⁄¿∞v@ ́ ß‚∞¤ ̃„ Tnμ, 1870SY ̊ Nz»√vg‚Àv¢. ‘P∞i‚«vY ∂ N©∞{N‚à ́P¢vÍ, ‘aøvÓ’ @P∞‚
Szfiovà ...ÍG∞Ó ¿∞v@Ó S⁄¿∞v@Ó Nzn∫N‚GTYoπ ¶Íμ ‘„v∞‚ ̃e’ NZ∞«a∞øÀ§ÃÍ i«Ã 1871SY Nz»√vg‚Àv¢. ̊PÍ ¶Í±Ó SoVQÍ N›YzÓ d ̃ N‚“}∞L ‘‚∞§ ‚∞±’ozg ‚n N@∞÷rG∞Í. ̊zoV ̊ovà «z ZU‚∞fiX>vÓ Nz»g‚q ́¢r ZU‚∞fiX±Ó ‚∞§‚∞±TÍ p¢ @ SbTfi ¿“‚ @^Ó ‚o@z @V∞ N‚∞fiÀq SfizfiÓ ’“v ‚Ã} ́ N@∞÷oVà @÷ ̊z @oV ́ P uovo©@oV≥Ó, uPTÃ∞V @oV «¿∞ ̃@ ́oP aoG«zn∫ ̃N@∞÷zP N@∞÷oVà @»Y ƒfizL∞L ‘„v∞‚ ‘¿i E∞’oz ̃ @“v∞Y ̊ovÃ∞VÓ N@∞÷rG∞Í. ̊zÍ ¿i E∞z∞@ © z⁄¢ «› rG∞Í. PL¢ zk›@ ́P∞t ‚∞§‚∞±oz ©}Ó Ù§⁄¢ N@∞÷rG «@∞§√Í x⁄P∞z¢ ¿∞v@©∞L price of Gold) 1871SY Nz»√vg‚À ¿∞v@Ó ¶L ufi¢ N©∞{ ̊∫Q @V U‚ ¢Íf ©∞ ø‚∞Í’ ¶Í‚ N‚à ̃@g‚Àv¢. P∞i ‚«v∑Í S S¢ a@‹ ́Pg‚Àv¢. Ù@‹N‚nG ‚ ‘„ ˆ ́’ ‚∞ ́ia ́oP ¥nμ ¿Â ̃@, ̊z „ ˆ ́iÍ P⁄oPÃ∞@ ¿Â ́P∞ . S⁄¿ ̊i›√ ̃@ ́P ̃@ ̊Ó›Ó ¶ÍLNzÍ ¿∞v@ ́iY ©@V∞@ ¿Â ́P ̊zfio Tn@g‚Àq, ©}z∞‹ ̃o@ ̃„Ó P÷
∂G∞z¢ ¿∞v@Ó Ω jR∞o N‚à ́P∞ . ̊⁄¿∞v@Ó ‘¶YUTMÍ a@‹ ́Pg‚Àq, 1872SY Nz»√v «v∞Í, T ̃«v∞§Ã∞ ∂rà Sa“ ∂rà Sfiza∞tÓ ®Àv∞@ ¿v ́P PoπÿG⁄P ¿Â@ @^Ó ¿∞v@_@» oRPa∞‚∞ ́iÍ Poπo© ̊o©Ÿ› @∞} ̊o∆ ̃@g‚ÀÂfi⁄P∞ . ¿∞v@ ‚«voπ≥Ó ̊z PÓ „[TLoa Tq ́P∞ .

56
ovà Sa“v∞z¢ ¿∞v@©∞L ‘aøvÓ ̊Í «›∞ag’, Í, ‘E∞¿∞©∞’ oz ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃N@∞“q x⁄¢ ̊_@_@»Y v¢. ∂ÿ§Ã ̊⁄¿∞v@ ́oP T ̃«v∞§Ã∞ @ÓN‚> ̃„ ¬⁄Ωμ Tnμ, 1870SY ̊⁄¿∞v@Ó ‘∂e@a∞ TMaø’Z∞Y ‚Àv¢. ‘P∞i‚«vY ∂aÓ’ ̊⁄¿∞v@ ́oP S⁄¢øP∞>√Y
 ́P¢vÍ, ‘aøvÓ’ @P∞‚∞ ́ia ́oP≥Ó P∞«© ¥nμ ¿Â ́P∞ . ovà ...ÍG∞Ó ¿∞v@Ó ‘RZÓ z ́ ̊Í P ̃Lz∞ø’ (1871). Nzn∫N‚GTYoπ ¶Íμ ®Gg‚qrG¢. ̊q ́¢ z⁄P ¿∞v@Ó ’ NZ∞«a∞øÀ§ÃÍ i«ÃÀv§@Y @ÓN‚> ̃@∞@ ¶[Pg‚Àq z»√vg‚Àv¢. ̊PÍ @oP N‚§¢Ó ΩPL©∞L¢. ‘¿i E∞’ oVQÍ N›YzÓ d ̃@ v©∞ø@ø „qÓ‚ ́oPŸ «› ⁄P L ‘‚∞§ ‚∞±’ozg ‚n∫ ̃ «@÷T≥nμ, ̊z÷ p¢ @∞PY Í. ̊zoV ̊ovà «z“qÓ ¶ÍG PL¢ ∂o›oà ¿“‚Í >vÓ Nz»g‚q ́¢rG∞Í. ̊oL ́oP≥Ó «@Àv∫⁄P ±Ó ‚∞§‚∞±TÍ p¢ @∞PY N@∞÷rG∞Í. SPÍ ToVz∞@ “‚ @^Ó ‚o@z @V∞rG∞ @÷. P_@÷ @∞P∑oà ̃ @∞BÓ SfizfiÓ ’“v ‚Ã} ́oP «©nN@∞÷rG∞ @÷. z{√Y ÿπ à @÷ ̊z @oV ́ P∞ ̃„rG∞ @÷; SfizfiÓ, P_@÷ oV≥Ó, uPTÃ∞V @oV≥Ó S∆⁄¢TÀv «‚∞itÓ, P_@÷ P aoG«zn∫ ̃N@∞÷zPn@∞@g ‚Ã} ́oP ́ NP∞v rÍGL . @»Y ƒfizL∞L ‘„v∞‚ ̃e’, ‚∞§‚∞±TÍ N‚n«G∞ @^ ̃„ z ̃ @“v∞Y ̊ovÃ∞VÓ NP§Ã∞¢ ¶ÍG u“o©oÃg Ù§⁄¢ Í. ̊zÍ ¿i E∞z∞@ ©∞μ«zvÓ Ò“q v©∞ø@ø ¿@fi ̃„ G∞Í. PL¢ zk›@ ́P∞tÓ, P⁄ia ́P∞tÓ Nzn∫@a©∞@ ̊zÍ z ©}Ó Ù§⁄¢ N@∞÷rG∞Í. √Í x⁄P∞z¢ ¿∞v@©∞L ‘∏L∞> ¬Y> „ ˆ ́’ (
Kurshed for the ) 1871SY Nz»√vg‚Àv¢. ufi¢ N©∞{√Y z⁄P ¬Pπ∞z¢ ufi¢ N©∞{ ̊∫Q @V∞Y @fiPg‚Àv S⁄¿∞v@Ó ‘N‚ ̈a∞Óf ©∞ ø‚∞Í’ ¶Í‚za∞Y S⁄¢øP∞>√Y N©∞{ ‚Àv¢. P∞i ‚«v∑Í Sà ̃@ ́iY ‘T ̃«v∞§Ã∞ @ÓN‚>’Ã∞Y Pg‚Àv¢. Ù@‹N‚nG ‚∞ ÿ ¿Â@a∞L ‘‚∞∑z∞π∞’ @P∞¿∞Ãr ́ia ́oP ¥nμ ¿Â ̃@, ̊za¢ P⁄oPÃ∞L ‘©k«› f ‚∞∑z∞π∞’ P⁄oPÃ∞@ ¿Â ́P∞ . S⁄¿∞v@Ó d@d@g TMa‚π©ov⁄P¢. SPÍ ́P ̃@ ̊Ó›Ó ¶ÍLNzÍG∞Y P⁄oP T§ ́P zoπ√Y œ‹⁄P ©@V∞@ ¿Â ́P ̊zfiovà u“o©Ã∞L ©@Í ‚∞∑z∞π∞ , ©}z∞‹ ̃o@ ̃„Ó P÷Vg‚Àv∞Í ¶ÍG u“o©Ã∞„Ó. z¢ ¿∞v@Ó Ω jR∞oL ∂aÓ S⁄¢øP∞>√Y N©∞{ . ̊⁄¿∞v@Ó ‘¶YUTMÍø«v∞Í i«ÃÀ§ ̃@Y @ÓN‚>’Ã∞Y Àq, 1872SY Nz»√vg‚Àv¢. ̊ ̃@∞π ́iY ¶YUTMÍø ̃«v∞§Ã∞ ∂rà Sa“q @ÓN‚>@^«© ¿ ̨ , P∞i‚«vY za∞tÓ ®Àv∞@ ¿v ́Pg‚ÀvP∞Y Sa“q @ÓN‚>@»Í ¿Â@ @^Ó ¿∞v@_@»Y ‚_„ N‚nμ ¿Â ́¢ z⁄P∞ @÷. ́iÍ Poπo© ̊o©Ÿ› › ›π∞ j_ ̃ Ω jR∞Í ¿∞v@ ́oP ̃ ∆ ̃@g‚ÀÂfi⁄P∞ . ¿∞v@ a@‹z∞Y N‚§¢Ó @zag‚Àv ̊z Ó ̊z PÓ „[TLoa≥Ó oRPa∞‚∞ ́ zfiÓ‚Â ̊o∆gÙ

Page 57
‘NZ∞«a∞ø§ÃÍ ¿∞v@ ©“v j∞ ’ „ja∞ ́i√«π«Ã ̊o©⁄PP P∞>√Y N©∞{Ã∞ ̃@Ó N›¤P∞ . ̊ ¶[ià N©∞ ́PÓ ‚iNLÀq ¿∞v@_ N©∞{N‚à ́P∞ . @ga∞f, o@„e«a∞, ¿s«a∞f ( @ga∞f, o@„e«a∞, ¿s«a∞f ( @ga∞f, o@„e«a∞, ¿s«a∞f ( @ga∞f, o@„e«a∞, ¿s«a∞f ( @ga∞f, o@„e«a∞, ¿s«a∞f (
¿∞v@ Sπ ̃rà ́in„Ó, «©o o@„e«a∞ @ga∞f Û ̊Ò z©∞L ÿG⁄P ‚∞ ÿ ¿∞»P∆∞L ‘a∞øÀ @ ∂ÿ§Ãa∞@sÓ Sfi⁄P«P∞q ©ÀqdÍ i@‹⁄P∞ .
‘T ̃«v∞§Ã∞ i«ÃÀv§@Y @Ó ©Àq«© «›fiÓ. S ̃„[Tn@∞@ 186 ¬PY ¿∞v@ ́oP, UTM P∞ ̨√Í ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“q, „ja∞ ́i Nzn∫oà a@‹ ́¢P∑Y N‚GTYo
1870SY p“qÓ T ̃«v∞§Ã ‚ov ́P∞ . S¢sÓ, ‘E∞¿∞©∞’oz ...π ́i∑fi⁄¢ d@sÓ ©∞μ‚Àq ¬Í±oa√Y @ga∞f TMÍ zfi©∞μ
“Sfi⁄P∞tÓ Sa“q @oP@^ u÷VL. N‚j>Í @oP ¬[o© j∞ÓNEÀÂÍ @oP ¬[z¢Ó @fi «@» ̃o@ aoG⁄PNPÍG∞Y Sa“v @oP ¶ÍG∞Y Sa“v∞z¢ N‚§ «@∞YÀød ́ ®v ¿∞v@ ́oP ¿Í@∫ d@sÓ ¶»P∞L N›ÃY ¶Íμ @fi¢ ©∞nμfiz∞ ̃@Ó N›¤zoP ̃ @∞À Ã∞@sÓ, S>ÃP∞@sÓ ©∞nGÓ N N‚j±ovà @oP√Y ¿∞v@ ́i ~‹aoπ@oV≥Ó d@sÓ ¶»P∞@ @oP... ƒfi @oP ̃„g N‚∞fi ́P© TMÍLfl√Y, j∞ÓNEÀ @∞PY z SvÓN‚GTYoπNÃÍG∞Y, ‘j∞ ‘E∞¿∞©∞TÍ’ d@sÓ zGÀÿÃ∞L ƒ
©ÍLÍ j∞ÓNEÀÂÍ ©LÓ ‚Àv¢. ̊@⁄oP @∞a}©∞@ ́ PÍo ̊z±ovà ∂Àÿ√Y @π@Ó, ÙaÀÿ ¿∏ ̃@g‚Àq, zμo©√Y z∞  ̊ @oPoà SŸ›∞P∞a} z∞ ́oP@o Tvπ∞Ó. Sfi⁄P∞tÓ, UTM P∞ÿ j∞Ó ÿG⁄P N›ÃY@oV≥Ó ‚n∫à ƒfi ̊ Sfi⁄P«‚∞itÓ ƒfi ¿∞v@ ́iY a@ ¬ ̃ré∞Loz ¶Í‚P∞Y S ́P@z

57 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∞«a∞ø§ÃÍ ¿∞v@ ©“v∑’ ̃@∞@ ¶[Pg‚Àv «@∞§√Í ‘jπ∞Ó ∞ ́i√«π«Ã ̊o©⁄PP∞„Ó. TMÍL ̊PoL ∂aÓ S⁄¢ø ©∞{Ã∞ ̃@Ó N›¤P∞ . ̊¢ 1876SY Nz»√vg‚Àv¢. «@∞§ ∞ ́PÓ ‚iNLÀq ¿∞v@_@»Y ƒÍ‚oP ∂aÓ ufi¢ N©∞{√Y
 ́P∞ . @„e«a∞, ¿s«a∞f ( @„e«a∞, ¿s«a∞f ( @„e«a∞, ¿s«a∞f ( @„e«a∞, ¿s«a∞f ( @„e«a∞, ¿s«a∞f (Kabraji, Kaikhushro, Navrojji) 1842&1904 ) 1842&1904 ) 1842&1904 ) 1842&1904 ) 1842&1904
Sπ ̃rà ́in„Ó, «©ov zV Ÿÿ ̃„Ó N‚fiÓ ‚_@∞n∫≥÷V ∞ @ga∞f Û ̊Ò z©∞L ©>Pa∞z∞ . ̊z , ¬PÍo©Ã∞L, ÿ ¿∞»P∆∞L ‘a∞øÀ @∞UgP ’ SP{Í u§o©Ã∞Va∞@sÓ, sÓ Sfi⁄P«P∞q ©ÀqdÍ∫ ́ P„iz∞¤⁄P ¿∞v@ ∂ÿ§Ãa∞@sÓ
v∞§Ã∞ i«ÃÀv§@Y @ÓN‚>’oà aμTà N‚fio© @ga∞foà ›fiÓ. S ̃„[Tn@∞@ 1869SY ‘N‚jÍ ̊Í ©>«j’ ¶Í±Ó PÍ @ ́oP, UTM P∞ ̨√Í ‘E∞¿∞©∞’ T∑fi⁄¢ ƒfi @oPoà Ã∞@ ̃ N@∞“q, „ja∞ ́i√Y ‚ov ́P∞ . ̊¢ ¶i ‚∞ ́P ̊Vs a@‹ ́¢P∑Y N‚GTYoπ ¶Íμ ®Gg‚qrG¢. SY p“qÓ T ̃«v∞§Ã∞Tn@∞@ ‘j∞Ó NEÀ’ ¿∞v@ ́oPg . S¢sÓ, ‘E∞¿∞©∞’oz ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“v «‚∞itÓ ⁄¢ d@sÓ ©∞μ‚Àq ̊o©⁄ifi⁄P¢. ¿∞v@ ́in@∞L Y @ga∞f TMÍ zfi©∞μ TV ̃„rG∞ ⁄P∞tÓ Sa“q @oP@^ ̃„ Sov«Ã≥Ó ÿπ «zμ‚∞q@÷ N‚j>Í @oP ¬[o©≥Ó ÿfi_@∞a a› ́iY ̊o©⁄P∞Y, ÂÍ @oP ¬[z¢Ó @fi}∞ a› ́iY ̊o©rG¢. ¬Pπ∞z¢ aoG⁄PNPÍG∞Y Sa“v∞z¢ ̊∫soa aoG⁄P¢. ¬Pπ∞z¢ G∞Y Sa“v∞z¢ N‚§¢Ó zaπ∞μ; ¶L«zP∞Í Ù@‹d ̃@ ́ ®v ¿∞v@ ́oP ¿Í@∫⁄P ¶[ ́P∞Vfi ̃„ ¿∞v@Ó ¶[¢z¢ P∞L N›ÃY ¶Íμ @fi¢rG∞ ; SfigTM±Ó, N‚jÍ @oPoà ∞ ̃@Ó N›¤zoP ̃ @∞ÀÂtÓ j∞ÓNEÀ @oPoà ̃ «@» ̃o@ S>ÃP∞@sÓ ©∞nGÓ N›¤PY d@ ̃@qo©Ã∞L ‚flÃ∞„Ó. và @oP√Y ¿∞v@ ́in„ ́ «PozÃ∞L a@‹s@oV≥Ó, oV≥Ó d@sÓ ¶»P∞@ ̃ @∞}¬Â≥Ó;... ∂L∞Y j∞ÓNEÀ fi @oP ̃„g N‚∞fi ́P©∞L a@‹s@÷ SYπ∞P ƒfi zaπ∞μ. Y, j∞ÓNEÀ @∞PY zoπ√Y ÿ ̃@oz ̃@g‚Àv TEÃÓ TYoπNÃÍG∞Y, ‘j∞ÓNEÀ’ @oP aoLTY an„Ó
Í’ d@sÓ zGÀÿÃ∞L ƒÍG∞@ ̃ @fiPg‚ÀÂfi ̃„Ó. Í j∞ÓNEÀÂÍ ©LÓ ̊zÍ ̊i@∞a ́P∞«π«Ã T[_@g @⁄oP @∞a}©∞@ ́ PÍoL ̃ @vsV∞@ ̃ @fii ̃ N@∞“vP∞Y à ∂Àÿ√Y @π@Ó, ÙaÀÿ Nz ́P¢. TMÍL , «P∞n@ ̃@g‚Àq, q, zμo©√Y z∞  ̊zÍ ©∞“v∞Í. UTM P∞ÿÍ ̊∆@∞L Ÿ›∞P∞a} z∞ ́oP@oV ̃ N@∞“«v ¬[o©Ã∞@Ÿ N›∞Y∑ fi⁄P∞tÓ, UTM P∞ÿ j∞ÓNEÀÂÍ ̊fio©oÃ≥Ó, ̊z±ovà Y@oV≥Ó ‚n∫à ƒfi ̊nÙP©∞L TV ̃@ ́oP ́ P⁄ifi ̃rG∞ ; itÓ ƒfi ¿∞v@ ́iY a@‹s@oV ̃ @∞ÀÂtÓ TV ̃@_@÷ d@ Loz ¶Í‚P∞Y S ́P@zY@÷ ¿∞v@ zÂz ́oP ̃ @Àvo© ̃@g

Page 58
N‚§P∞@g ‚ÃÍ‚vTYoπ. uà NEÀÂÍ Ù@‹d ̃@ ∂Àÿ√Y, ̊ @∞a}©∞@ ¿v⁄P a@‹Ÿÿ@÷ ¶oz ̊zoL ¶i ́¢g N‚∞¢© ̃@÷ @ ∂Àÿ√∑fi⁄¢ TaÀÂâ ̃„Ó @∞a TEÃ_@oV≥Ó ‘r∆ ̃@ ́ià «R TÀÂfi ̃rG∞ . Soz@»Í SYπ∞ ‘E∞¿∞©∞’ ¶ÍG Ω∑Y ̊±©i ́P ›Ó‚z_@oVg ‚∞ ozÃ∞V @^ ƒfiz PT ̃@ ¬ÂÃ∞¢.
∂@«zP∞Í, S⁄¿∞v@ ́iY j ̊oL ́¢Ÿ ›Ó‚z_@oV≥Ó @“v ̊a›g ‚PT ̃„ UTM P∞ÿ ¶ÍL TV ̃r√fi⁄P∞tÓ, ̊oPTv «© @oV ̃ @n‚oL√∑fi⁄¢ ufiz∞ ̃r «z“Â√fi⁄P¢. ∂}z ́P∞Y j∞Ó Ã∞¢? ̊¢ ¶bz∞μ a@‹⁄P¢? S⁄P ̊ ̃@oG ¶q ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚Àv¢; S ∏fi ̃@©∞@ Tz§ ̃r«GÍ. ¬P∑Y, ̊ «P∞nG ́P∞tÓ N‚nG N›{gÙ, ̊i@ PoπÿG⁄PzL∞@ ̃ @fii ̃ N@∞“ N@∞“v∞Í. ̊z±ovà ∂}z ¬@ ́¢i@V∞Y N@∞[⁄¢TÀNv zoπ√Y ÿ ̃rà ‚∞¢E∞ @vsV∞@ u“o©Ã∞L ©L ́¢vÍ ¥nμ ̃ N@ ∏ÿπ ́in@∞@ ‚∞¢E∞TÍ ̊@⁄o ¶bz∞μ aP∞L©∞@ zV ⁄¢ N@∞ ¬Ãnÿ ́¢÷«VÍ.
Sbz∞μ, ̊a›Í ̊g‚∞T@^ aμ ́Pg‚qrG∞Í; NP∞oπ «¿∞ ̃@∞ ¢ai ev aoπ @“q ©L¬ov⁄ ¬ ̃ré∞@, ̊z±ovà ̊o©Ÿ› ̊z±ovà ∂}z ́oPg«‚∞ ̃@ « ‚Àq÷VL... SμiÃ∞@ ̊z±ov N‚nμ, ̊zÍ PÍ @vs÷ PÍo©o @YT, ̊i@∞aiÍ p¢ oz ́P ¿ÓTM @»vdfi⁄¢ TπrŸ N›YrG∞Í; ̊∫soa@oV z∆_rÃP∞Y PÍ o ̊z @oV TÀq Nz„ NP∞oπs N ̊∫soa≥Ó uPT≥Ó SÍ∫ „ ~‹aoπ√Y PÍoL ̃ @∞“rG∞Í. Sμi√Y ©L©∞nGÓ ¥n‚Àq zfi⁄ ̊a›∞Àÿoà S∆⁄¢, ̊oπ⁄¢ S{aoπ ̃„ ́ P÷Vg‚qrG∞Í. S⁄ ›∞ÍG∞@ ̃ @ ∞Àvg‚qrG¢.39

58
‚ÃÍ‚vTYoπ. uà ⁄P @vsV∞Y aÃd ̃@g‚Àv j∞Ó Ù@‹d ̃@ ∂Àÿ√Y, ̊a›>Í ©LÓ Sbz∞μ T[_@g‚v ̃ ¿v⁄P a@‹Ÿÿ@÷ ¶oz? ̊zÍ ̊@⁄oP zÃg‚Àv«‚∞¢, i ́¢g N‚∞¢© ̃@÷ @π@Ó N›¤ÃsÓ, Sμi√Y ̊zoL fi⁄¢ TaÀÂâ ̃„Ó @∞a}©∞L a@‹s@÷ Ã∞oz? S⁄P ¶Yπ∞ V≥Ó ‘r∆ ̃@ ́ià «R∞© ’ PL¢ z∞›@ @»Í @n‚oL ̃«@ G∞ . Soz@»Í SYπ∞o©oà @TQ @»Í ̊a›Í «‚∞ÍG ¶ÍG Ω∑Y ̊±©i ́P∞tÓ, ƒfi ¿∞v@ ́iY Soz«‚∞ÍG oVg ‚∞ ozÃ∞V @^ ̃„ ¬Í N@∞“q z⁄¢ aμ ́¢zoP
 ̃@ ¬ÂÃ∞¢. zP∞Í, S⁄¿∞v@ ́iY j∞ÓNEÀÂÍ ∂Àÿ ̃„ ́ NP∞v ‚∞L ›Ó‚z_@oV≥Ó @“v∫à «z“Â√fi⁄P¢. j∞ÓNEÀÂÍ PT ̃„ UTM P∞ÿ ¶ÍLP∞Í ¢ ̃@@a©∞L ¬Âoz ̃ ®∫ ⁄P∞tÓ, ̊oPTv «©tÓ ®qPπ∞L ¢ ̃@@a©∞L @∞a}_ ‚oL√∑fi⁄¢ ufiz∞ ̃r S⁄¿∞v@ ́iÍ SovSov«Ã Ù„ ́P fi⁄P¢. ∂}z ́P∞Y j∞ÓNEÀ ∂Àÿoà S∆⁄PPn„g N‚∞fi÷ ¶bz∞μ a@‹⁄P¢? S⁄P TEÃ_@oV ¿∞v@ ́iY @∞Àv d@sÓ q ́¢ ̃ N@∞÷Vg‚Àv¢; SgN‚∞[¢, ¶Í±ovà iÀv ́oP ¿∞Í Tz§ ̃r«GÍ. ¬P∑Y, ̊a›±ovà ƒ[ ̃@ ́P∞tÓ, @Óya©∞L tÓ N‚nG N›{gÙ, ̊i@∞aÓ, ∂vÓ‚aÓ ∂rÃznG∞Y PÍoL ́ PzL∞@ ̃ @fii ̃ N@∞“vP∞Y ̊zÍ @ z¬Ó ∂}z¬Ó Í. ̊z±ovà ∂}zÓ ÿ∫¢ ÿ∫P∞@ zVa, ̊zÍ @ zÓ V∞Y N@∞[⁄¢TÀNv§Ã ́ NP∞v_râ. ¬@ ́¢i ¶±Ó ÿ ̃rà ‚∞¢E∞ @vsV∞@ ́ PÍoL ̃ @fiiÃoP ‚π ̊g‚∞T@÷ ∞L ©L ́¢vÍ ¥nμ ̃ N@∞“v∞ @÷. ÿ𠥩∞nμg «‚ z{@÷ @∞@ ‚∞¢E∞TÍ ̊@⁄oPoà «©tÓ zV ́¢ TÀv∞ @÷; S¢ P∞L©∞@ zV ⁄¢ N@∞“«v z⁄P¢ ¶Í‚oP ̃ @∞Àv ¿∞Í ÷«VÍ.
∞μ, ̊a›Í ̊g‚∞T@^ ̃„Ó ∏ÿπz∞i@^ ̃„Ó Sov√Y rG∞Í; NP∞oπ «¿∞ ̃@∞V @^Ó ̊∫z∞»@^Ó ̊z±ovà aoπ @“q ©L¬ov⁄Pz @V∞@ ̃ @∞Àvg‚ÀÂfi ̃rG∞ @÷. @, ̊z±ovà ̊o©Ÿ› @^Ó ̊∫sd ̃@ ∂«π∞›@ @^Ó Ã ∂}z ́oPg«‚∞ ̃@ «©nN@∞“v ¬Ãnÿ@÷ ¬Í>μ ́Pg ... SμiÃ∞@ ̊z±ovà ∂}zÓ N@∞q_«@∞Ío© zÂzÓ zÍ PÍ @vs÷ PÍo©oà znÙμ ́P ́ NP∞v_r, Pͱovà @∞aiÍ p¢ oz ́P ¿ÓTM ̃o@Ã∞Y PÍ ̊∫z∞ ⁄P ∂«π∞›@ ¢ TπrŸ N›YrG∞Í; ̊z± ̃„ ¶i ©oGÃ∞@ ́ «P∞Í∫à oV z∆_rÃP∞Y PÍ o@@V∞@sÓ @∞Y@V∞@sÓ TV_rà TÀq Nz„ NP∞oπs N›Íμ TqrG∞Í. «PozÃ∞L «¿a ́iY Ó uPT≥Ó SÍ∫ „}g‚q ́P SÃπ∞P uPTÃnG ƒfi Y PÍoL ̃ @∞“rG∞Í. ̊z±ovà ̊@⁄oP N©¢z∞@ ̊fir L©∞nGÓ ¥n‚Àq zfi⁄¢Ó «‚∞¢ @∞πÓ @v⁄¢TqrG¢. PL¢ oà S∆⁄¢, ̊oπ⁄¢ i§≥Ó ƒfi TMŸo› ̃@∞aÍ ¶Í±Ó „ ́ P÷Vg‚qrG∞Í. S⁄P SÃno@Ã∞L ¬Âs S⁄¿∞v@ ́iY @ ∞Àvg‚qrG¢.39

Page 59
Refe Gupt, Somnath. Hindi Natak Sahitya K 2d ed. Jalandhar: Hindi Bhavan, 1949
Gupt, Somanth. Parsi Thiyetar: Udbha Deveopment). Allahabad: Lokbharati P
Hansen, Kathryn. Grounds for Play: The 1993.
Hansen, Kathryn. ‘Stri Bhumika: Fem Stage’, Economic and Political Weekly
Hansen, Kathryn. ‘Parsi Theatre, Urd edge: A Bibliographic Essay’, Annual o
Kapur, Anuradha. ‘The Representation Drama’,. In Vasudha Dalmia and H. V The Construction of Religious Traditio 401- 419.
Mehta, Kumudini A. ‘English Drama in tury and in the Nineteenth Century’. P
Mody, Nawaz B., ed. The Parsis in Wes lishers, 1998.
Nami, Abdul Alim. Urdu Thetar (The Ur e Urdu Pakistan, 1962-1975.
Patel, Dhanjibhai N. Parsi Natak Takh Bombay: Kaisar-i Hind press, 1931.
Saksena, Ram Babu. A History of Urdu 1940 (orig. 1924)
Sharof, Shyavaksha Dar asha. Purano Pa Kaisar-i Hind Press, 1950.
Willam, David. ‘Theatricality, Mediation in South Asian Cultural History’. Ph.D.
Yajnik, Y.K. The Indian Theatre. Londo
Yusuf Ali, A. ‘The Modern Hindustani Literature, 2d s., 35 (1917): 79-99
1. [Gupt’s Chapter 1. Gupt drew m
Kumudini A. Mehta’s unpublishe Stage in the Lat Eighteenth Cen of Bombay, 1960). Gupt’s miss rected and English names spe documents have been compare as given there. Anglicized spelli

59 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
References Cited . Hindi Natak Sahitya Ka Itihas (History of Hindi Dramatic Literature), ar: Hindi Bhavan, 1949.
. Parsi Thiyetar: Udbhav aur Vikas (The Parsi Theatre: Its Origins and Allahabad: Lokbharati Prakshan, 1981.
n. Grounds for Play: The Nautanki Theatre of North India. Delhi: Manohar,
n. ‘Stri Bhumika: Female Impersonators and Actresses on the Parsi ic and Political Weekly of India, 29 August 1998, 2291-2300.
n. ‘Parsi Theatre, Urdu Drama, and the Communalization of Knowl- raphic Essay’, Annual of Urdu Studies 16:1 (2001), 43-63.
a. ‘The Representation of Gods and Heroes in the Parsi Mythological sudha Dalmia and H. Von Stietencron (eds.), Represention Hinduism: on of Religious Traditions and National Identity (Delhi: Sage, 1995),
ini A. ‘English Drama in the Bombay Stage in the Late Eighteenth Cen-
Nineteenth Century’. Ph.D. thesis, University of Bombay, 1960.
., ed. The Parsis in Western India: 1818 to 1920. Bombay: Allied Pub-
m. Urdu Thetar (The Urdu Theatre). 4 v ols. Karachi: Anjuman-e Taraqqi- n, 1962-1975.
ai N. Parsi Natak Takhtani Tavarikh (A History of the Parsi Theatre), r-i Hind press, 1931.
Babu. A History of Urdu Literature, 2d ed. Allahabad: Ram Narain Lal, 24)
sha Dar asha. Purano Parsi Natak Takhto (The Old Parsi Stage). Bomba y, ress, 1950.
‘Theatricality, Mediation and Public Space: The legacy of Parsi Theatre Cultural History’. Ph.D. thesis, University of Melbourne, 1999.
e Indian Theatre. London: George Allen and Unwin, 1933.
he Modern Hindustani Drama’. Transactions of the Royal Society of ., 35 (1917): 79-99
Notes hapter 1. Gupt drew most of this chapter’s contents and citations from i A. Mehta’s unpublished Ph.D. thesis, ‘English Drama on the Bombay the Lat Eighteenth Century and in the Nineteenth Century’ (University ay, 1960). Gupt’s missepllings and errors of citation have been cor- nd English names spelled as in Mehta’s text. passages from English ts have been compared against their originals in Mehta and rendered there. Anglicized spellings of Parsi names have been added in square

Page 60
brackets following their Hindi tr
2. John Forbes, Oriental Memoirs,
3. W. Milburn, Oriental Commerce
4. J.H. Grose, Voyage to the East I
52.
5. General Department, vol. 38-A/
6. Ibid., 15.
7. Ibid., 16-18.
8. [Wiliam Newnham served the g the Governor’s Council and later Bombay Theatre for more than
9. The Bombay Courier, 10 May 18
10. [V.M. Pitale, Shrimanta Namda
Hyanche Charitra (Bombay, 191
11. The British Indian Gentleman’s
12. The British Indian Gentleman’s
13. The Bombay Telegraph and Cou
14. The Bombay Times, 30 July 185
15. [Mrs. Deacle was a professiona
England to the Sans Souci The was a member of the Committe Mehta, 132]
16. The Bombay Times and Courier
17. Foras Salt Batty, vol. 8, for 185
18. Foras Transfer File, Register No
19. The British Indian Gentleman’s
20. [Gupt’s Chapter 2, titled ‘Parsi
chapter’s only sub heading]
21. The Bombay Times, 2 May 185
22. The Bombay Times, 23 May 18
23. Dhanjibhai N. Patel, Parsi Natak
1931), 2.
24. Patel, 393.
25. The Bombay Times and Journa
and 4.
26. Patel, 191.
27. Ibid.
28. [The first section of Gupt’s Cha
29. Shyavaksha Darashah Shar of, Pu
Press, 1950), 22

60
following their Hindi transliterations as found in Gupt]
rbes, Oriental Memoirs, 4 vols., London, 1813; Vol. 1, 152.
rn, Oriental Commerce, 2 vols., London, 1813; Vol. 1, 170.
se, Voyage to the East Indies, 2 vols., 2nd edition, London 1761. Vol. 1,
Department, vol. 38-A/370A for 1836, 13-14.
.
-18.
Newnham served the government for thirty years, first as Secretary to rnor’s Council and later as Chief Secretary. He was associated with the Theatre for more than twenty years. Mehta, 49.]
bay Courier, 10 May 1842, and Bombay Courier, 8 May 1845.
ale, Shrimanta Namdar Jugonnath Sunkersett Urfa Nana Sunkersett
Charitra (Bombay, 1916), 316. Mehta, 11, 145)
ish Indian Gentleman’s Gazette, 30 May 1846.
ish Indian Gentleman’s Gazette, 1 May 1846.
bay Telegraph and Courier, 17 July 1851.
bay Times, 30 July 1851.
acle was a professional actress who had originally been brought from to the Sans Souci Theatre in Calcutta by J.H.Stocqueler. Stocqueler ember of the Committee of Management of the old Bombay Theatre.
32]
bay Times and Courier, 28 August 1855.
lt Batty, vol. 8, for 1858-68. Foras Salt Batty, vol. 7 for 18778-85.
ansfer File, Register No. 103.
ish Indian Gentleman’s Gazette, 12 Feb. 1846.
Chapter 2, titled ‘Parsi Theatre’. My chapter title corresponds to the s only sub heading]
bay Times, 2 May 1854.
bay Times, 23 May 1854.
ai N. Patel, Parsi Natak Takhtani Tavarikh (Bombay: Kaisar-i Hind Press, .
3.
bay Times and Journal of Commerce, February 1846, 316, columna 3
1.
t section of Gupt’s Chapter 3, ‘The Development of the Parsi Theatre’.]
sha Darashah Shar of, Purano Parsi Natak Takhto (Bombay: Kaisar-i Hind 950), 22

Page 61
30. Sharof, 22-23.
31. Sharof, 23.
32. Sharof, 23.
33. Kaisar-i Hind, 2 December 1928
34. [The former Ripon Theatre is no
35. The second section of Gupt’s Ch
me into major and minor. The m mate chronological order, accor date of publications. The mino order.]
36. Parsi Prakash, vol. 2, 172.
37. [These three English subtitles a
Gujarati Printed Books in the Lib
38. [Dates supplied from Pila Bhikaj
436.]
39. [Preface, Jamshed (Mumbai: Ash
and Kathryn Hansen.]

61 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
2-23.
3.
3.
ind, 2 December 1928.
er Ripon Theatre is now the Alfred Talkies on Grant Road.]
nd section of Gupt’s Chapter 3. The playwrights have been divided by major and minor. The major playwrights have been listed in approxi- ronological order, according to both date of birth, when known, and ublications. The minor playwrights have been listed in alphabetical
kash, vol. 2, 172.
hree English subtitles are from J.F.Blumhardt, Catalogue of Marathi & Printed Books in the Library of the British Museum (London: 1892)]
pplied from Pila Bhikaji Makti, Parsi Sahitya no Itihas (Navsari: 1949),
Jamshed (Mumbai: Ashkara Press, 1870). Translated by Samira Sheikh ryn Hansen.]

Page 62
uoaÃ∞vY uoaÃ∞vY uoaÃ∞vY uoaÃ∞vY uoaÃ∞vY ¥.ÿ.P∞·ÿÃø P∞· ¶ÍμÓ ©∞øv ¶ÍμÓ ̊Í‚∞@ ̊o∆ ̃@g‚qÓ P∞·ÿÃø, d@sÓ ̊Ò z©∞L @oπQ . ̊a_rY N›ÃY‚v«z“Âà ¿∞v@ @»Í u} s ́ PV ́oP ̊nÙP©∞@ ̃ @“qTM ́¢, ̊PoL a@‹z∞ ̃„ziY aÙ} . @ÀÂÃÓ SP‹ Nz»zfizPn„ ...π@∞afl. SbsoaÃ∞vY Pd‹ ̊a_rÍ, „∫g‚∞@ c∆ ̊a_rÍ ‚π
¿∞v@_@»Y ®qPπ∞@g ‚_«@ ¶ÍG∞tÓ, TMÍÙ ra∞©gÙG_@ @oπ@÷, ÿ ́P ©aÙ ¶Íμ PÍ ©“o}≥Ó& ©ao‚≥Ó SÍμ zo ‚fl@»Y ̊znoG SvÓ N‚GŸ N@∞[ÓTMY Sfi⁄P «‚∞¢Ó TMTMÿ√ NP∞oπ ̃@∞ÀÿNÃÍμ «zoπ@» zo@√Y NP∞v ⁄¢ ¿∞v@ ́«P ‚√nÿÃ∞@«z∞, PÃ∞§g‚∞@«z ‚qrG¢. c∆ ́Pd∆ @»Í ¿∞v@g ¶g«‚∞¢Ó N›∞Yπg‚qrG¢. «PozÃ∞LznoGg N‚nμ, ̊zn zfiÓ P∞·ÿÃø, «©n@ ́ià ¿∞v@ SÍμÓ, Sz§vÓ ‚√nÿ N‚ NP∞v ⁄¢ «©nN@∞÷zoP ́ P© ¿∞v@g ‚√nÿ ©Àq©Yπ∞¢ ¶[ ́ Sz . PL¢ ¿ÂgTMn@∞@sÓ, Sà ̃ Tfi¢@÷ N‚nGz .
©
...Ÿ

62
a̰vYa̰vYa̰vYa̰vYa̰vY
c∆ ́¢ ¿∞v@ zaπ∞n∫tÓ ÙπÓ N‚à ⁄P Pd∆ @»Í ¿∞v@ ¬Ãnÿ@»tÓ ¥.ÿ.P∞·ÿÃø N›¤P ‚_@»gÙ @fl›©∞L¢. ¿∞v@ ́oP ...Ÿ›∞@ ̃ N@∞“q ¶oP≥Ó uà PV ́iY «©n N@∞“v N© ̃rÍov§vÓ ‚√nÿ N‚nGz Sz . ∂_rπ z{ Y ®qPπ∞@g ‚_«@nμ ̊ ̃@oπ√oL ̊∫à ¬Â⁄P¢ , TMÍÙ ra∞©gÙG_@^ ̃„Ÿ N›Íμ ® ́¢@÷, ¿∞Àv∞ ÿ ́P ©aÙ ¶Íμ PÍ «Pvoπ ́ NP∞v ⁄P TMÍ, Pd‹ Ó& ©ao‚≥Ó SÍμ zoa N‚§P∞@ aoL ́¢ ́ PL¢ ¿∞v@g ̊znoG SvÓ N‚GŸ N›¤¢ zfirG∞ . @YT ̊i@∞§Ã∞@ Y Sfi⁄P «‚∞¢Ó TMTMÿ√Y ‚flÃ∞n∫à «‚∞¢Ó, z∞NL∞∑, ∞ÀÿNÃÍμ «zoπ@»Y cq‚ÀÂfi⁄P «‚∞itÓ ¥«P∞ Û NP∞v ⁄¢ ¿∞v@ ́«P∞q PÍoL So} ́¢ ̃ N@∞“q @«z∞, PÃ∞§g‚∞@«z∞ Sz NP∞v z¢ ¬ ̃ré∞@g c∆ ́Pd∆ @»Í ¿∞v@g ‚√nÿNÃÍG∞Y P∞·ÿÃø N‚Ã Ó N›∞Yπg‚qrG¢. ÿ ́P ©aTM∑fi⁄¢ a@‹@oπ ̃„ ́ LznoGg N‚nμ, ̊znoG ¿∞v@g ‚√nÿ ̃„g ‚ÃÍ‚q ́i ÿÃø, «©n@ ́ià ¿∞v@ ¬oGo©@oV≥Ó ¿Í„ ̊∫⁄Pz . Sz§vÓ ‚√nÿ N‚nG ‚π ¿∞v@Ÿ N›ÃY‚∞q@oV «©nN@∞÷zoP ́ P©¢ ›⁄Pi Tfi ́iÃ∞@ ̃ @fi¢rG∞ . nÿ ©Àq©Yπ∞¢ ¶[ ́¢, Sà ̃@Ó, ¿ÂgTMtÓ cq‚Àvz ¢ ¿ÂgTMn@∞@sÓ, Sà ̃@ ́in@∞@sÓ jL∞i‚i (Sπ_o@) N‚nGz .
©“BÓ ©aÙÓ ...Ÿ›∞@...!
¥.ÿ.P∞·ÿÃø

Page 63
‚§©∞}_@oVg Ù§⁄¢N@∞÷V uPsÓ ̊§Ã ∂z}©∞@ ̊o©⁄¢÷V¢.
›p‚ ́iY ∏TÀ› π∞⁄in„ Sà ̃„¿ @÷ yÀv TMaøπ , Û ›⁄i ́i«PÍ. ̊z @÷ P∞·ÿÃÿ ©i ́P¢ „∫gTMv ́P ̃@P∞„Ó. TMaøπ . ∏Tø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y ...πÓ Ù¢ ̊±‚z_@÷ N‚nGP∞ «Ã∫à ‚π ¿∞v@_@^ ̃„g ‚√ ̊⁄¿∞Àq © ̃@^ ̃„ ̃ N@∞“q N› Sza¢ ‚√nÿ ̊B„¬oGoà ̃ 700z¢ ∂“ov ̃ N@∞“v∞Âà « ¬ ̃rà Sv©» ́P∞ @÷. ÙπÓ N ‚∞v ́iÀv ́itÓ Jv@_@»t ∏TÀ› π∞⁄iY Sa“q ¿∞À@÷ «©«π∞_@g «‚ÿâ, ‚∞ ̃@∞À «‚ÿ ̃ @∞ÀÂÃ¢Ó «¿ @∞}∑Í « c∆ ́¢ ¿∞v@ zaπ∞n∫Y Ã∞‹g‚∞ ‚_rfig‚P∞@g ‚πfiÓ ®μrG∞ @÷. Sfi⁄¢÷≤ @÷. ̊ ̃@Y\§ ¶g‚  ̊o©⁄PL?
 ̊⁄P ̃ @Y\§oà ̃ „∆⁄oP © ‚Ó©Y ›Ó‚⁄P ¬P∑Ã∞ ¿∞v@ ©a N›∞ }∑_@ ́iÍ ©∞}z . ̊zfio N@∞“v ƒfi «‚a∞ÿ§Ã . ̊z P∞Í «P∞nμT ́P∞ . ¿∞±Ó ̊zfiÓ ¿∞ ƒÍG∞@Ÿ N›¤Pz @÷. ̊g«‚∞¢ P ‚√nÿ@oV ̃ @“v∞ . TMG„ ƒfi ¿∞ ’_@÷ Ã∞‹g‚∞} © ̃@^ ̃„ S N›∞ÍL∞ . N@∞[ÓTM∑fi⁄¢ 250 z∞a∞z∞aÓ N›Íμ zfiz¢ @ÂL©∞ ̊i@∞§. aoGà N‚∞μgÙ@÷ N@∞“ «‚Ÿo› ́ PÀvsÓ ©LdYoπ.
“’_@÷ @Y\§oà ∂aÓTM≥ za«zno‚g N‚∞μ ́¢ TMG„ ¬Âs @⁄PzLÓ, @∞oa ∏⁄PaÓTM÷oV, ¬ ̃ré∞Lz @^vÍ So}⁄¢ NP∞v_r√fi⁄P∞ . ›“¬@∑_@Ó ¶ ≥ovÃz ¶Í‚oP ̃ „∫gTMv T P>NÃ∞fiza∞@ ̃ ®v ́ NP∞v_r So} ́¢ ̃ N@∞“q NP∞v_râ ̊_„g ‚√nÿ ̃@∞@g «‚∞√fi⁄«PÍ «‚∞¤Ÿ «› ⁄«PÍ. a√Y ‚Ã}Ó, TVÓ‚aÓ N›¤ifi⁄P∞ @÷. ̊∫⁄P pÀv la¬÷V i§«@∞}©oπ, @∞ Nz„la©∞L ‚„i√∑fi⁄¢Ó ’“ z⁄ifi⁄P∞ @÷. ̊z @»Y ‚π ¬ ¿∞v@ ̊±‚zÓ N@∞“vz @÷. ̊z

63 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ́iY ∏TÀ› π∞⁄in„g «‚∞√fi⁄P «‚∞¢, ∏Tø ¿∞v@ @÷ yÀv TMaøπ , ÛÀ«v∞ Ræg‚ «‚∞ÍGz @oVŸ Í. ̊z @÷ P∞·ÿÃÿÍ ¿∞v@g ‚√nÿ@oVg N‚§¢Ó ∫gTMv ́P ̃@P∞„Ó. ‘Strong theatre personality’ ¶ÍG∞ yÀv ∏Tø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ ©∞}z @÷ Sza¢ ‚√nÿ@÷ ̊±‚z_@÷ N‚nGP∞@Ÿ N›∞ÍL∞ @÷. ∏T ̨Y «©ov ¿∞v@_@^ ̃„g ‚√nÿÃ∞Va∞@ Sfi⁄¢, Pd‹ ©ao‚ © ̃@^ ̃„ ̃ N@∞“q N›Yπ @∞a}©∞@sÓ Sfi⁄ifi ̃rG∞ . nÿ ̊B„¬oGoà ̃ @“v ∏Tø@∞a @÷ ̊⁄P ¿∞Àq “ov ̃ N@∞“v∞Âà «‚∞¢ @π∞Ÿ›∞ag TM§TY Szfi ̃„ v©» ́P∞ @÷. ÙπÓ N‚à ⁄P ¿∞q@»Y ufiz∞ ̃@g‚qÓ v ́itÓ Jv@_@»tÓ ‚_«@nμ zfiÓ P∞·ÿà ̨vÓ ∞⁄iY Sa“q ¿∞À@÷ «‚ÿ«L∞Ó. ̊bzg«‚∞¢ u} Ÿÿ g «‚ÿâ, ‚∞ ̃@∞ÀÂâ, ∂ ̃@∞ÀÂâ,z›L_@oVg ÂÃ¢Ó «¿ @∞}∑Í «‚∞¢ SvÓ N‚nGL. @ zaπ∞n∫Y Ã∞‹g‚∞} ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§ ̃„ ¬ ̃rà ∞@g ‚πfiÓ ®μrG∞ @÷. ’_@÷ ̊iY ¬ ̃rà ‚√nÿûg‚za∞@ @÷. ̊ ̃@Y\§ ¶g‚ NP∞v_@g‚Àv¢? ‚√nÿ@÷ ¶g‚Â
 ̃ @Y\§oà ̃ „∆⁄oP ©.›“¬@∑_@Ó NP∞v_rL∞ . ̊z ‚⁄P ¬P∑Ã∞ ¿∞v@ ©ao‚ c∆ ́iY «P∞nμT ́P, @oπÃa∏ @ ́iÍ ©∞}z . ̊zfiovà ¿∞v@_@»Y ‚_«@nG ̊±‚z¬Ó fi «‚a∞ÿ§Ã . ̊z P∞Í Ã∞‹g‚∞} ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§oà ́ P∞ . ¿∞±Ó ̊zfiÓ ¿∞v@Ó NP∞v ‚∞L Û uà @YToà ›¤Pz @÷. ̊g«‚∞¢ Pd‹, ÿ_@V © ̃@^ ̃„ ¿∞Í ̊» ̃„Ó ̃ @“v∞ . TMG„ ƒfi ¿∞÷ “Ã∞‹g‚∞} ́in„ z∞fi_@÷ ̊_„ ‹g‚∞} © ̃@^ ̃„ S⁄Pg ‚√nÿoà ́ P∞fi_@÷” ¶Íμ . N@∞[ÓTM∑fi⁄¢ 250 o©Y la¬÷V Ã∞‹g‚∞} ́in„ N›Íμ zfiz¢ @ÂL©∞@ ́ NP§⁄P¢. ¿∞Í N@∞[ÓTMY @YT oGà N‚∞μgÙ@÷ N@∞“v ‚PT. ̊«P «¿aÓ ›“¬@∑_@ ́iÍ ÀvsÓ ©LdYoπ.
÷ @Y\§oà ∂aÓTM≥_@÷ ‚√nÿoà ́ NP∞v_„«z∞Ó. g N‚∞μ ́¢ TMG„ ¬Âs N›¤Ãπ∞Ó” ¶Í«GÍ. ̊z , @TQ @∞oa ∏⁄PaÓTM÷oV, z÷»¿∞Ã@Ó, Sa∞©∑_@Ó «‚∞ÍG Lz @^vÍ So}⁄¢ ̊⁄P ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§oà ́ fi⁄P∞ . ›“¬@∑_@Ó ¶g«‚∞¢Ó ®Àq ¬Ãnÿ√Y ¿ÓTM ̃o@ ¶Í‚oP ̃ „∫gTMv TfiÓÙr«GÍ. ̊z aoL ́ifi⁄P∞Y za∞@ ̃ ®v ́ NP∞v_r√fi ̃@ ¬Â≥Ó. ∂L∞Y ‚πoa≥Ó N@∞“q NP∞v_râ ¬ ̃ré∞LP∞„Ó. ¬PY z∞aÓ ¿∞Í nÿ ̃@∞@g «‚∞√fi⁄«PÍ. Nz÷» Sas ÙGg‚Àq ›> @∞oπ ⁄«PÍ. a√Y ‚Ã}Ó, ̊Pn„ ¬Í«‚ ¿∞v@g ‚√nÿ ‚n∫ N›¤ifi⁄P∞ @÷. ̊∫⁄Pz @÷ N¿q⁄XT∑fi⁄¢, 170 r«π∞ ÷V i§«@∞}©oπ, @∞Àqg‚„iÃ∞L ¬Yoπ ́ Xs... Sg‚ ∞L ‚„i√∑fi⁄¢Ó ’“v... TMaÃ∞} ́oP «©nN@∞“qÓ @÷. ̊z @»Y ‚π ¬g‚¢ ∂“q@÷, ¿∞n‚¢ ∂“q@÷ ‚zÓ N@∞“vz @÷. ̊z @÷ ƒfi ¬oGÃ∞L ‚√nÿoÃg N‚G

Page 64
¶_@^ ̃„ ¬Í ∂μ¬@ ¿∞zπ Sfi⁄P∞ . ̊z Nz÷oV ̃@∞a @^vÍ N¿fi ̃@©∞@ Sfi⁄P∞ . TT∑à ́oP Pd{Y N©∞{ N‚à ́P«P∞q ̊¢ ‚n∫à «@÷T ‚ioπ≥Ó N©∞{ N‚à ́¢ ̃ N@∞q ́P∞ . S«P «‚∞Y o›z @^ ̃„Ó ƒfi TL∞&Tov PÃ∞§ ́P∞ . ̊z P∞Í ® ́¢, „Â≥vÍ Sfig‚oP ̃ @“q, „Âoà ƒ{ ̃@ ® ́oP≥Ó P÷» oz ́P∞ . Sg‚ o›z @oV ̃ @Àqg‚q ́ià ̊z , r∫øPz @oV ̃ @Àqg‚q ́P ¬ÂÃTYoπ. ∂@«z r∫øPz @÷ ̊⁄P ̃ ® ́oP ̃ @∞g‚∞n∫L∞ @÷.
TfiÓTMâ ¶L ̃„ ©r‹ŸÿÃ∞@ Sfi ̊ao›Ã∞.. ̊«P «‚∞Y ÿμz @^Ó «‚∞¤ ̃ N@∞“Âfi⁄«PÍ. z∞aÓ Sa“ N@∞“Âfi ̃„Ó «‚∞¢ ƒfi ¿∞÷ SL œÀÂY ¿∞_@÷ «›oπoà SqgTM Nz»«Ã∫ u√ TMo∆ ́«P∞Ó.
TMG„ ̊_„ ¶Í ©oLT T© ∂‚ ́NPL u} ⁄¢ Ã∞‹g‚∞} ́i uà s N‚G ∂μ ©∞P ∂ÿ§Ãg‚fl ̊ SoPŸ ›∞ ̃@∞@ oz ́¢ ̃ N@∞“q ‚√nÿoà ¿ÍG∞@Ÿ N›¤Ã ¬Â⁄P¢ ̊» ̃@ ¬Â⁄P¢. z∞a ¿∞À@»Y «@.¶Ó.z∞›@ ¶ÍG z∞NL∞∑ Pà ̊P∞z¢ ̊z ¶L ̃„ ¥P∞z¢ z zfiÓ‚Â N›∞Yz∞ . ̊Pn@∞@ a√Y TMÍLfl√Y ‚√nÿ N‚nG ©∞}z N@∞“Âfi ̃rG∞ @÷ ̊Yπ¢ © N@∞“Âfi ̃rG∞ @÷. ’_@÷ ̊» ́P ‚√nÿ SÍμÓ ‚ ‚√nÿû ́X @÷? ¶g‚  ̊» ́X @÷ ¿∞Í r∫øPz „qÓ‚ ́iY TMG ¶_@^ovà ©“flY r∫øPz @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢ ¶g‚sÓ ‚∞vg‚ cq‚qzPn„ S¢sÓ ƒfi@∞a}Ó. z «‚∞rGz @÷ @∞Y¿ovÃ∞@ ¶_@÷ «‚∞¢ @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢g‚∞vY@o ‚π ΩnG∞“q@V∞@ ¿ovN‚μÓ N©Àq@÷ ƒfi ¢÷VY ¿ov«‚∞ T[⁄P‚«à Sfi ̃„Ó. ¿∞±Ó ̊⁄ zfiÓ‚ ̃P«@∞Â@^ ̃„ ra∞© ́Pz J§Í ¬Í>oπ√Y z⁄¢ N@∞“ ÛÂz⁄¢ ¶ ́PoL «‚ ¶Íμ J PÃ∞a∞„Ó. ̊z @÷ J z⁄¢ «› PÃ∞a∞rTqÓ. ̊q ́¢ Sa“q © Nz√∑Y zfi‚z @^ ̃„ ¿∞_@÷ o z⁄¢ PÃ∞a∞@ oz ́ifig«‚∞Ó. ̊g« @∞∑YP∞Í zfiz∞ @÷. S¢ ƒfi ›...@ @“N@∞÷V∞ ̃@∞Àÿ. S⁄Pg ‚Ã} Sg‚∞vY@oV ̊oLzfiÓ ‚∞ ̃ ÿ>©∞ ‚∞Àq rovÃ∞¢. Sg‚  ̊∫¬@©∞râ ƒÍμ r∫ø¢z ©aÙ r∫ø¢z ©aTMY ¶ÍL ¿v⁄P¢ ¶Íμ
¶_@^ ̃„ ¬Í ∂μ¬@ ¿∞z @^vÍ N¿fi ̃@©∞@ Sfi⁄P∞ . TT∑ ̊¢ ‚n∫à «@÷T ‚ioπ≥Ó N©∞

64
¶L ̃„ ©r‹ŸÿÃ∞@ Sfi⁄P¢. uP∞a}Ó ¶.§.N‚∞ͱ ́¢oa, ̊«P «‚∞Y ÿμz @^Ó z⁄ifi⁄P∞ @÷. ƒbNz∞fi z∞a¬Ó ∞“Âfi⁄«PÍ. z∞aÓ Sa“q ¿∞÷ ‚√nÿ ¿v ̃„Ó. Sg‚ ¿v⁄¢ ̃„Ó «‚∞¢ ƒfi ¿∞÷ SL ̃@πzaÓ Nz ́P¢. ƒfi «¿aÓ ¶L¢ _@÷ «›oπoà SqgTMY @À ̃ N@∞“q jÍLY z{Ã∞@ u√ TMo∆ ́«P∞Ó. ̊_„ ¶Í ©oLT T©π∞oz≥Ó ©@÷ @TP∞sÓ Sfig‚¢ u} ⁄¢ Ã∞‹g‚∞} ́in„g «‚∞L∞ @÷. S⁄P «¿aÓ ‚PT ∂μ ©∞P ∂ÿ§Ãg‚fl ̊±‚zÓ «PozNÃÍμ N›∞ÍL∞ @÷. @∞@ oz ́¢ ̃ N@∞“q ¿∞±Ó Ã∞‹g‚∞}Ó z⁄¢ TÀ«vÍ. ¿ÍG∞@Ÿ N›¤Ã ¬Â⁄P¢. «PozÃ∞L «‚∞¢ z∞a ¿∞À@»tÓ Â⁄P¢. z∞a ¿∞À@»Y a√Y ...πÓ z⁄¢ «‚∞zoP ̃ ®v ›@ ¶ÍG z∞NL∞∑ PÃ∞§g‚∞V ¶»o©g‚q ́i√fi⁄P∞ . z ¶L ̃„ ¥P∞z¢ z∞NL∞∑g ‚fl P⁄¢ ̊oPŸ N›¤¢ ›∞Yz∞ . ̊Pn@∞@ a√Y ̊±©i≥Ó N‚nμ ́ P⁄P∞ . S⁄Pg Y ‚√nÿ N‚nG ©∞}z @÷ SÍμ zoa ¿∞v@ ́oPŸ N›¤¢ ̃rG∞ @÷ ̊Yπ¢ ©nGz @^ ̃„g ‚√nÿ ̊» ́¢ ̃ rG∞ @÷.
 ́P ‚√nÿ SÍμÓ ‚πa∞Y «‚›g‚qrG¢. ̊g‚ ¶ÍL X @÷? ¶g‚  ̊» ́X @÷? r∫øPz „qÓ‚ ́iY TMG⁄¢ r∫ø¢z ra∞© ́iY z∞‹⁄PzÍ. à ©“flY r∫øPz ̃ ® ́¢ «‚∞qz∞ @÷. ̊Ã\§Y Í ® ́¢ ¶g‚sÓ ‚∞vg‚Àq ̃ N@∞“Âfi ̃„Ó. ¶L ̃„ ® ́iY „ S¢sÓ ƒfi@∞a}Ó. znG∞gTM÷oV, @i @∞©Ó «@∞Tt ̃„g @÷ @∞Y¿ovÃ∞@ ¶_@÷ Joa ̃ @v⁄¢ «‚∞z∞ @÷. «‚∞„Ó za∞ÃÍ ® ́¢g‚∞vY@oVg ‚∞«ÃP∞Í «‚∞z∞ @÷. S¢ “q@V∞@ ¿ovN‚μÓ ‚Ã}Ó. S⁄P ̃ @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢ ƒfi ¢÷VY ¿ov«‚∞ÍG¢. S¢ ¶Í @∞iY ¶g«‚∞¢Ó «Ã Sfi ̃„Ó. ¿∞±Ó ̊⁄P ¿ovoà ¿v⁄¢ ‚∞ g«‚Í. Jfi ̃„ @∞Â@^ ̃„ ra∞© ́Pz @÷ u}s ‚§©∞μ«z∞Ó. ̊P∞z¢ >oπ√Y z⁄¢ N@∞“Âfi ̃„Ó «‚∞«P ÿμz @÷ ̊∫⁄¢ ́PoL «‚ ¶Íμ J§Y N›∞Yz∞ @÷. uv«L ›∞g‚∞q ̊z @÷ J z⁄¢ «› ⁄¢ o@, @∞Y @[T ¬Â ̃@ ›∞g‚∞qÓ qÓ. ̊q ́¢ Sa“q ©fl «¿a ́iY «zNG∞fi „[ zfiÓ fi‚z @^ ̃„ ¿∞_@÷ o@, @∞Y @[szPn„ ́ P“` N@∞“q ∞@ oz ́ifig«‚∞Ó. ̊g«‚∞NPYπ∞Ó N›figÙ SYπ∞©Y NzμÓ zfiz∞ @÷. S¢ ƒfi ›...@ ́NP∞“q «‚∞π ¿v ̃„Ó. ̊¢ ¶L ̃„ ∞ ̃@∞Àÿ. S⁄Pg ‚Ã}Ó ¬Â⁄¢ ‚π ©∞P_@÷ ∂L TMÍÙÓ oV ̊oLzfiÓ ‚∞ ̃ N@∞“Âfig«‚∞Ó. ̊g«‚∞NPYπ∞Ó Àq rovÃ∞¢. Sg‚ ¶L ̃„ Sfi zo@Ã∞L @oπ ©aÙ râ ƒÍμ r∫ø¢z ©aÙ, SÍNL∞Íμ S⁄¢ ©aÙ. aTMY ¶ÍL ¿v⁄P¢ ¶Íμ N›∞Yt_@«VÍ? ^ ̃„ ¬Í ∂μ¬@ ¿∞zπ Sfi⁄P∞ . ̊z Nz÷oV ̃@∞a fi ̃@©∞@ Sfi⁄P∞ . TT∑à ́oP Pd{Y N©∞{ N‚à ́P«P∞q «@÷T ‚ioπ≥Ó N©∞{ N‚à ́¢ ̃ N@∞q ́P∞ . S«P «‚∞Y

Page 65
N@∞[ÓTMY ∏©∞ ¶[‚¢ ∂_rπ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ@»Y cq‚Àq TMÍ ¶Í±ovà P∞¤N©∞{ ¿∞v@ ́in„ ́ ifiÓÙÓ «‚∞¢ ¿∞Í ¶Í±ovà ©aTMY ∂∆©∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ ¶Íμ TfiÓTM«LÍ. ∂_rπ ¿∞v@Ó N›¤z¢ ¶»NPÍμ‚Àv¢. ̊P∞z¢
Well made plays N›¤z¢ N‚§Ã ›z∞Y SYoπ ¶Íμ aoL ́«PÍ. ∂@«z ra∞©Ó ra∞©©∞@g «‚∞¤ ¿©¢ ® ́¢ ©nμÓ TMG zÂz_@oV ̃ @n@ ́ NP∞v_r«LÍ.
o›z @^ ̃„Ó ƒfi TL∞&Tov P Sfig‚oP ̃ @“q, „Âoà ƒ{ ̃@ o›z @oV ̃ @Àqg‚q ́ià ̊z TYoπ. ∂@«z r∫øPz @÷ ̊⁄P c∆ ́iÍ NPÍ‚∞_„ ® ́¢ ©ao‚ o ©ao‚ ̃ @∞g‚∞n∫à ›⁄«P∞EÓ ¶ ∂ÿ§ÃÓ aoGà u“q. SoP ‚∞ ̃@∞Àqz∞ . ¿©¢ ‚∆⁄Pd‹ S ‚∞ ̃@∞Àqz∞ . ¿©¢ ‚∆⁄Pd‹ Sπ ‚Âg‚∫TYπ∞ ra∞©z∞ÿÃ∞Y ‚ r∫ø¢z @÷ P_@÷ @oPoÃg Ù„ S¢ c∆ ́Pd∆§Í ©aÙ P∞Í. ’_@÷ ©ao‚ ́ «P ra∞©Ó ra∞©©∞@g
N@∞[ÓTMY ∏©∞ ¶[‚¢ ∂_ ¶Í±ovà P∞¤N©∞{ ¿∞v@ ́in ©aTMY ∂∆©∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ N›¤z¢ ¶»NPÍμ‚Àv¢. ̊P∞z SYoπ ¶Íμ aoL ́«PÍ. ∂@«z ©nμÓ TMG zÂz_@oV ̃ @n@ ́ N «@.¶Ó.z∞›@ “uL¢ «Pvoπ «‚∞ ̃„za ́oPg ‚∞ ́¢ ̃ N@∞÷ Sfi⁄P¢. ̊g«‚∞¢P∞Í ÿ ́P©aTMÍ N‚n«GÍ. ƒfi ¿∞÷ ̊⁄Pg ‚√nÿo «‚∞¢ ∏‚ÿ_@ ¶ÍG ÿ_@Vz ...∑o ̊z z⁄¢ “¶ÍL N›¤ÃG?” ¶Í ¶Í«GÍ. ̊z , “SYoπ S¢ NzμÓ „÷V∞@ zfiÓ uvn ‚√nÿoß «‚ÿë‚∞¢ ̊z @“  ̊a›fiov ̊∫⁄«PÍ. TMG„ ̊z PL¢ ̊ ́PoL≥Ó Pd‹ ¶L ̃„ ¶¢s N›∞ÍLoP ©Lg‚∞vÓ N›¤¢ N@ ...π ́i∑fi⁄¢ ...Ÿ∏ ‚√nÿoà ¶g‚ ...Ÿo› ©Àq©Yπ∞¢ ’oa≥Ó ...πÓ N›∞ÍL∞ . @nμÓ P⁄P∞ . N›∞Y∑ ́ xÓÙπÍ@oV≥Ó ̊v ̃r TÀq @∞n ƒfi Ù¢&P> ̊±‚zÓ. ƒbNz∞fi oÃ≥Ó ∏‚ÿ_@ ́ivdfi⁄¢ P∞Í N oz ́iÃÓ ¶Í‚oP u} ⁄«PÍ. x @oV≥Ó ̊z P∞Í N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ ‚ra«z∞ N›∞Y∑ ́Pa«z∞ «z“v∞ @Y\§ ̃„ xÓN‚∞∫ ‚√nÿ√Y ÿπ ̊oPŸ N›¤Ã ̃ ®ÂÃP∞@sÓ, ̊± ‚∞ ̃@ ¬Â⁄P¢. ∂L∞Y ...πÓ z{ Ã∞fi ̃„Ó N›∞Y∑ ́Pa ¬ÂÃTYo @∞BÓ «‚∞¢ ̊z @»vÓ S⁄Pg ¬Â⁄P¢.

65 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ̃„Ó ƒfi TL∞&Tov PÃ∞§ ́P∞ . ̊z P∞Í ® ́¢, „Â≥vÍ ̃ @“q, „Âoà ƒ{ ̃@ ® ́oP≥Ó P÷» oz ́P∞ . Sg‚ V ̃ @Àqg‚q ́ià ̊z , r∫øPz @oV ̃ @Àqg‚q ́P ¬Âà @«z r∫øPz @÷ ̊⁄P ̃ ® ́oP ̃ @∞g‚∞n∫L∞ @÷. SPL∞Y PÍ‚∞_„ ® ́¢ ©ao‚ o›z @÷ o@TqÓ‚ÂÃ∞L¢. ¬P∑Y ∞g‚∞n∫à ›⁄«P∞EÓ ¶L ̃„Ó u“q. ̊Ó©aTMY ̊@zY, aoGà u“q. SoP SÍμÓ Û c∆ ́¢ ̃ ra∞© ́¢z∞ÿ qz∞ . ¿©¢ ‚∆⁄Pd‹ Sπ ̃rà ‚afl, @{N¿Âπ ¶ÍG∞tÓ qz∞ . ¿©¢ ‚∆⁄Pd‹ Sπ ̃rà So› ©aÙ. ̊ ́PoLoÃ≥Ó ƒfi Yπ∞ ra∞©z∞ÿÃ∞Y ‚∞v ¬Â≥Ó. TMG„ S⁄P ̃ @oπ√Y @÷ P_@÷ @oPoÃg Ù„ ́i TÀv∞ @÷. ∂L∞Y u“o©√Y d∆§Í ©aÙ P∞Í.
‚ ́ «P ra∞©Ó ra∞©©∞@g «‚∞L¢ ¶g«‚∞¢ ¿v⁄P¢? [ÓTMY ∏©∞ ¶[‚¢ ∂_rπ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ@»Y cq‚Àq TMÍ Ã P∞¤N©∞{ ¿∞v@ ́in„ ́ ifiÓÙÓ «‚∞¢ ¿∞Í ¶Í±ovà ∆©∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ ¶Íμ TfiÓTM«LÍ. ∂_rπ ¿∞v@Ó
»NPÍμ‚Àv¢. ̊P∞z¢
Well made plays
N›¤z¢ N‚§Ã ›z∞Y Íμ aoL ́«PÍ. ∂@«z ra∞©Ó ra∞©©∞@g «‚∞¤ ¿©¢ ® ́¢ zÂz_@oV ̃ @n@ ́ NP∞v_r«LÍ. SoP ̃ «@÷Tg‚Àv ∞›@ “uL¢ «Pvoπ z∞NL∞∑ ̃@∞@g ‚is N›¤Ã ¿∞Í a ́oPg ‚∞ ́¢ ̃ N@∞÷r«GÍ” ¶ÍG∞ . d@sÓ uPTÃ∞@ ̊g«‚∞¢P∞Í ÿ ́P©aTMÍ ...Ÿ∏g ‚√nÿoà ̊∫≥Ó z∞¤gÙg ƒfi ¿∞÷ ̊⁄Pg ‚√nÿoà ̃ @∞oπ√Y N›¤¢ N@∞“Âfi ̃„Ó _@ ¶ÍG ÿ_@Vz ...∑o@ ‚∫g‚Pn@∞@ z⁄¢ N@∞“Âfi⁄P∞ . ¢ “¶ÍL N›¤ÃG?” ¶ÍG∞ . “∏Ó©∞ N@∞k›Ó uvn‚√nÿ” ̊z , “SYoπ S¢ NzμÓ uvn‚√nÿ√Yoπ ÿ ́P oz ́ià ́in fiÓ uvn ‚√nÿoß N›¤rG∞¤” ¶ÍG∞ . TMG„ ̊zfivÍ ¢ ̊z @“  ̊a›fiovà ©fi ́¢z§Í z{ ́«P∞ÍGY ¶Íμ . TMG„ ̊z PL¢ oz ́iß ∏zÂ@oV ̃ @∞ÀÂL∞ . ≥Ó Pd‹ ¶L ̃„ ¶¢sÓ ‚ ̃@ za∞¢ ¶L¢ ¬Í«L∞ @÷ P ©Lg‚∞vÓ N›¤¢ N@∞“q TÀ«vÍ ¶ÍG∞ . ̊z P∞Í ⁄¢ ...Ÿ∏ ‚√nÿoà ¶g‚ N›¤z¢ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃ N@∞q ́P∞ . q©Yπ∞¢ ’oa≥Ó ...πÓ z{ u÷^ ̃N@q ̃@π∞Ó ¶Íμ ̊z . @nμÓ P⁄P∞ . N›∞Y∑ ́ P⁄Poz ̊oL ́¢Ó Pd{Y Sfi⁄P¢. oV≥Ó ̊v ̃r TÀq @∞noG ...π ́P∞Y N@∞“q zfirG ‚√nÿ > ̊±‚zÓ. ƒbNz∞fi ÙπoL≥Ó @Àqg‚q ́¢rG ‚√nÿ ÿ_@ ́ivdfi⁄¢ P∞Í N‚n«GÍ. Soz ¶Yπ∞«© Pd‹ ÿ ́P ¶Í‚oP u} ⁄«PÍ. xÓN‚∞∫, xÓÙπÍ, ‚k›ÒPÓ ‚√nÿ z P∞Í N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ . ̊g«‚∞¢ ̊z ÿπznoG Ã∞§v¬Ó ›∞Y∑ ́Pa«z∞ «z“v∞Ó ¶ÍG∞ . ∂L∞Y ∏Tø Pd‹¿∞v@ ̃ xÓN‚∞∫ ‚√nÿ√Y ÿπznoG ̊» ́P «‚∞¢ ̊z @÷ uv«L ¤Ã ̃ ®ÂÃP∞@sÓ, ̊±‚zÓ N‚G ̃®ÂÃP∞@sÓ Sfi⁄PoPg Â⁄P¢. ∂L∞Y ...πÓ z{ N›¤Ã ̃ ®Âà ‚√nÿoà S¢zoa N›∞Y∑ ́Pa ¬ÂÃTYoπ. ›p‚ ́iY jg‚∞>Ã, ·L ©ao‚ ̃ ‚∞¢ ̊z @»vÓ S⁄Pg ‚k›ÒPg ‚√nÿ Sfig‚oP ̊∫Ã

Page 66
«Pv∑Y @i @∞¬ ̊“}∞TÃ∞ ¶Í‚zoaŸ ›⁄i ́«PÍ. ̊zfi ̃„ ̊g«‚∞¢ zâ 82. @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢ ̊“}∞TÃ∞ ̊z . ̊z ƒfi ® ́oPg ‚n∫g «‚ÿ TÀq SÍNL∞ÍoGg «‚∏Ó «‚∞¢ PL¢ N@∞“ovoà ̊T‹ ́¢ Tqz∞ . TMG„ ¬Âg‚∞ . «‚∏z∞ . S¢ ‚π¬oG ¿v⁄PTMÍ ̊z§vÓ «@À«vÍ. “¶ÍL ̊“}∞TÃ∞ ̊ ̃@ N@∞“ovoà ̊T‹ ́¢ TqrÌ @÷?” ̊z N›∞ÍL∞ “‚∞qÓ ƒbNz∞fi ́PfiÓ ƒbNz∞fi ‚∞ ́iaÓ ©∞μÓ«‚∞¢ SoPŸ N›¤Ã «z“qÓ” ¶ÍG∞ .
@oπ zÂz_@oV ́ «PÂâ?
Ã∞‹g‚∞} ́iY «@∞“v∞T @oPoà ̊∫à ¬Â⁄P¢. ̊¢ d@sÓ ¿v ́iÃz @÷ P∞‹ ́Pg‚Àv z„go «@.¶Ó. z∞›@ uPT«Ã∞q z ̊ ̃@oπoà a@‹ ́ià © ̃@^ ̃„ ¿∞À@÷ ̊z @^vÍ Sfi⁄¢ S⁄P ̊z @^ ̃„ aoGà ®Ÿ›Ó Pà ̃@ @oπoà ¬[o©Ã∞@ a@‹ ́i ̃ @∞À ¶ÍG @Àqg‚∞q@÷ Ti ́¢ ̃ N@∞÷ «P«LÍ. ©ÍL∞ ©∞zÀv ́iY ¿μT∑ ̃ „VÓ. ̊⁄P ̃ ra∞© ́iY Nz»√Y ¶_„Ó «‚∞v ©∞Àv∞ @÷ SoP z∞NL∞∑√Y «‚∞vg«‚∞r« N›¤¢ ·Àq ̃„t ̃rg «‚∞ÀqP∞Í ra∞©Ó ¶Í‚¢ „∫gTMv ́P ̃@¢. ̊ Sz ©¢oa Pd‹Ÿ ›_@ ́iY ‚“ ‚ÃÍ‚q ́ià ¶[ ́P∞fl SÍμÓ ̊ ¶[¢zP∞@ Sfi⁄P∞Y ̊oP oz ́¢ ©ÍL∞ ® ́¢ zÂz a∞@_@»Y ̊o Sfi⁄PL. ̊Pn„ ...Íμ ̊q ̃„ « TMaP∞>@÷, © ̃@÷ ¬oG«Ã «©∑fi SoπNÃ∞Íμ TM§⁄P ©∞i§ «©ov ̊ ® ́oP oz ̃@ «z“qÓ ¶ÍG∞Y ‚_«@n„Ó Tfi⁄¢ ¿ovN‚μÓ. TM ® ́¢ ¬ÂrG «¿aÓ ©_@Va∞›∞ Sfig @∆Àv∞©Y J «@∞√∑Y ‚∞ TMÍP ̊z œÀÂn„g «‚∞¤ u“vTMÍ ̊ ©∞zÀvÓ ©∞«P∞Àvg‚∞_rY Sfi ̃
S⁄P ́ «Pv∑Y @i @∞¬ ̊“ ̊zfi ̃„ ̊g«‚∞¢ zâ 82. @∞ ́P ̊z ƒfi ® ́oPg ‚n∫g «‚ÿ TÀ N@∞“ovoà ̊T‹ ́¢ Tqz∞ . TM ¿v⁄PTMÍ ̊z§vÓ «@À«vÍ. N@∞“ovoà ̊T‹ ́¢ TqrÌ @÷ PfiÓ ƒbNz∞fi ‚∞ ́iaÓ ©∞μÓ«‚ ̊z PL¢ 12 zÃiY ‚∞π @∞ ́Pz zâ P∞ ́P∞ ® ́¢ N›∞Y∑ ̃ N@∞q zâ ‚∞aÓ‚§Ã¬÷V ® ́oP ƒfiz @nμ ̃ N@∞“«vÍ. ̊i∑fi⁄¢ ¿∞Í ̊z ∂qrG ® ́iY cŸ›Ó PÂoà ¶ ©∞i§ @Àqz∞ @÷. ’“v cŸ›Ó P ¬oG ∂qrGz ¶Íμ N‚∞fi÷. ∂qrG∞ ¶Íμ N‚∞fi÷. x⁄¢ ̊Y @∞π©∞@ ∂v ̃ ®ÂÃz ¶Íμ N‚∞fi

66
_@oV ́ «PÂâ? g‚∞} ́iY «@∞“v∞TY ¶ÍG Sv ́PY ¿v⁄P «@∞zπÍ ∫à ¬Â⁄P¢. ̊¢ d@sÓ T ́iÃ∞›©∞@ Sfi⁄P¢. ̊⁄P ̃ ® ́oP @÷ P∞‹ ́Pg‚Àv z„go‚Ÿ «› ⁄Pz @÷. SoPg ‚is N›¤¢ ∞›@ uPT«Ã∞q z∞NL∞∑√Y ƒ∑‚agTM«L∞Ó. S¢ à a@‹ ́ià © ̃@^ ̃„ ƒfi Poπad oz ̃ N@∞q ́P¢. x⁄¢ z @^vÍ Sfi⁄¢ S⁄Pg ‚ioz «©nN@∞“«vÍ. ¬P∑Y ̃„ aoGà ®Ÿ›Ó Pà ̃@Ó Sfi⁄P¢. TMG„ ¶L ̃@∞@ ̊⁄P ̃ [o©Ã∞@ a@‹ ́i ̃ @∞ÀÂL∞ @÷. ¿∞Í S¢ ©ÀqÓ ̊¢ ©ÀqÓ g‚∞q@÷ Ti ́¢ ̃ N@∞÷V∞©Y ¶Yπ∞ @oπ zÂz_@oV≥Ó . ©ÍL∞ ©∞zÀv ́iY ƒfi ̊∆@∞L ̊o©iÃ∞L ra∞©Ó VÓ. ̊⁄P ̃ ra∞© ́iY ƒfi ® ́oP oz ́ifi⁄P∞ @÷. ̊oP ¶_„Ó «‚∞v ©∞Àv∞ @÷. ¿∞Í ̊z @»vÓ ̊oPg‚∞ ́P TMÍ L∞∑√Y «‚∞vg«‚∞r«GÍ ¶Í«GÍ. J ®Âg «‚ÿ ›v_„ q ̃„t ̃rg «‚∞ÀqP∞Í ¬ÂsN›¤P∞ @÷. ̊¢ ƒfi r∫ø¢z ‚¢ „∫gTMv ́P ̃@¢. ̊⁄P ̃ ® ́oP ¶[iÃz @g§«ÃY @T. a Pd‹Ÿ ›_@ ́iY ‚“ÂP ‚ÀvÓ N‚nGz . ̊z ¶[Pg ià ¶[ ́P∞fl SÍμÓ ̊⁄P ̃ „qÓ‚ ́iY Sfi ̃rG¢. ¥P∞z¢ @ Sfi⁄P∞Y ̊oP oz ́¢ ̃ È∫ TÀqP∞Í TMG„ ¶[¢rG∞ @÷. ́¢ zÂz a∞@_@»Y ̊o©⁄P ̊⁄P ̃ ® ́iY aoGà ›v_„@÷ ̊Pn„ ...Íμ ̊q ̃„ «©ov ‚ÃÍ‚q ́Pg‚Àv¢. ̊a›Í, , © ̃@÷ ¬oG«Ã «©∑fi⁄¢ È∆∞@ «©ov ‚ÃÍ‚q ́Pg‚Àv¢. Íμ TM§⁄P ©∞i§ «©ov ̊o©gÙ Sfi⁄P¢. ∂aÓ‚a∞›∞ ¶Í‚z z ̃@ «z“qÓ ¶ÍG∞Y ̊Pn„ ¬ÍLP∞@ œÀq ̃N@∞fiz
Tfi⁄¢ ¿ovN‚μÓ. TMÍP∞Í ̊zoa ̊o∆ ́¢ zfiz∞ @÷. G «¿aÓ ©_@Va∞›∞ Sfig‚∞ . ̊z ® ́¢ ¬Â⁄P¢Ó uovoà ̃ J «@∞√∑Y ‚∞ TMÍP∞Í œÀq ̃„g «‚∞z∞ . J ¬[z¢Ó n„g «‚∞¤ u“vTMÍ ̊z u“‚∞ . Sg‚ÂÃ∞L ® ́¢ ©ÍL∞ ©∞«P∞Àvg‚∞_rY Sfi ̃rG¢. ́ «Pv∑Y @i @∞¬ ̊“}∞TÃ∞ ¶Í‚zoaŸ ›⁄i ́«PÍ. ̊g«‚∞¢ zâ 82. @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢ ̊“}∞TÃ∞ ̊z . ® ́oPg ‚n∫g «‚ÿ TÀq SÍNL∞ÍoGg «‚∏Ó «‚∞¢ PL¢ oà ̊T‹ ́¢ Tqz∞ . TMG„ ¬Âg‚∞ . «‚∏z∞ . S¢ ‚π¬oG ̊z§vÓ «@À«vÍ. “¶ÍL ̊“}∞TÃ∞ ̊ ̃@ oà ̊T‹ ́¢ TqrÌ @÷?” ̊z N›∞ÍL∞ “‚∞qÓ ƒbNz∞fi ́ z∞fi ‚∞ ́iaÓ ©∞μÓ«‚∞¢ SoPŸ N›¤Ã «z“qÓ” ¶ÍG∞ . 12 zÃiY ‚∞π @∞ ́Pza∞ÃÍ «zEÓ «‚∞Àv «‚∞¢, ¶[‚¢ P∞ ® ́¢ N›∞Y∑ ̃ N@∞q ́PP∞@Ÿ N›∞ÍL∞ . ̊g«‚∞ ...⁄Ωμ ‚§Ã¬÷V ® ́oP ƒfiz N›∞Y∑ ́ PfirG∞«a ¶ÍG ©ig«‚∞q “«vÍ. ̊i∑fi⁄¢ ¿∞Í N›¤rG ¿∞v@ ́iÍ p¢ ‚ ̃i z⁄P¢. rG ® ́iY cŸ›Ó PÂoà ¶q ́¢ ÿμ ÿμ ¢“q@V∞@ NzÀ ‚À z∞ @÷. ’“v cŸ›Ó P«Ã∞q ƒfi ‚À  ̊fl⁄ifi⁄P∞Y ¬PY rGz ¶Íμ N‚∞fi÷. Sa“q ‚ÀÂNÃ>Y Sa“q ¬oG ¶Íμ N‚∞fi÷. x⁄¢ ̊Yπ¢ ¥[ ‚À Sfi⁄P∞Y ̊z ’“v
v ̃ ®ÂÃz ¶Íμ N‚∞fi÷.

Page 67
r∫ø¢z @÷ ® ́iY ›∞ig‚∞„‚∞q ‚∞ ̃@∞PP∞Y ̊⁄Pg TMaŸÿoL«Ã SYoπ. ∂L∞Y S⁄¢ ̃ ® ́¢@÷ ¶Íμ zfirG «‚∞¢ «zV∞V ¶Lg‚Àvz @÷ ® ́¢ ̊firY «‚∞@ ©∞Àv∞ @÷. la ́i∑fi⁄¢ P∞Í ‚∞ g‚∞ @÷ ̊Yπ¢ P_@÷ œÀÂn„ ̊o∆ ́¢ ® ́¢ ‚∞ g‚∞ @÷. ̊g«‚∞¢ ©nGz @÷ za©∞Àv∞ @÷. ̊g‚ÂÃ∞L ƒfi ‚∞aÓ‚§ÃÓ Sfi⁄P¢.
’_@÷ ‚∞ ́P ® ́¢ ̃@»Y ‚∞ ozà ̊© Tv_@÷ ¶g‚  ̊o©⁄ifi⁄PL? S⁄¢ ̃@÷ ® ́¢ ̃„ S⁄¢ ̃ r∫ø¢z @÷ ® ́¢ ̃„ S⁄¢ ̃ S⁄¢ ̃@»vÓ ¶Yπ∞ @vs÷@oV≥ Sfi ̃rG¢. ∂L∞Y r∫ø¢z @» ̊Yπ¢ «Pz›@∞ÃÓ TM÷oV ¿∞v@Ó «‚fiÓ TMn‚∞Àqg ‚∞qz∞ @÷. r∫ ̊Pn«@n‚ ® ́itÓ ›©Ã P ̃@Ó ¿v ©∞i§≥Ó ÿπ «¿aÓ «P∞ÍμÓ S¢ «¿aÓ ›“ovÃ∞@sÓ ¬Â⁄P¢. P∑ ́¢@»Í ‚_«@nÙ ¶g‚  ̊o©⁄P r∫ø¢z @÷ ® ́iY ›∞i TMaŸÿoL«Ã SYoπ. ∂L∞Y S «zV∞V ¶Lg‚Àvz @÷ ® ́¢ ̊ P∞Í ‚∞ g‚∞ @÷ ̊Yπ¢ P_@÷ œ ̊g«‚∞¢ ©nGz @÷ za©∞Àv∞ Sfi⁄P¢. c∆ ́¢ «zV∞V @÷ Pd∆ zazo∆ ́¢g ‚∞ ́P∞ @÷ ¶ÍG∞Y © ̃@»vÓ Sfig‚P∞Y ›r ̃@ ¬Âà N@∞“q z⁄¢ ‚∞ ̃„Ó‚ÂÃ∞L¢ ¬P∑Ã∞ „[, ›_@aP∞ø ∏z∞d@÷ «¿aÓ P∑ ́¢@÷ uÀ@∞ ⁄¢ ¿∞v_@ ‚∞ ̃@ «z“Âà aoπ Sfi⁄P¢. ›§... ©ao‚ ́ «P ra∞©Ó ra∞©©∞@g
ƒÍμ ÿÍL zÃi∑fi⁄ Sa“q ‚÷», @Y\§@ cq‚Àq TMÍ N@∞[ÓÙ «‚∞L «‚∞¢ PÃ∞§gTMY cq‚∞q, ∂_rπ ¿∞v ̊±‚z ́oP ́ P⁄P∞tÓ ‚§©∞ ̊⁄Pa ́iY an‚¢ ©∞i§ u} s. «z§∑fi⁄¢ ¿∞Í za«z“qÓ. ¿∞ ¿∞Àq ̃ ® ́oPg ‚∞qÓ «‚∞¢ ∂_r«πà @÷ aÿ ̃rG∞ @÷ ¶ÍG Pa ̃®v∞¢? ©nG¢ ¶_@V¢ ‚∞v ¶Í‚z , “N@∞k›Ó ©∞n∫ SznoG ®v∞¢? ¬Â⁄P∞Y N›¤≥©¤Ã∞ ¿∞VÍμÓ Jfi ̃„g «‚∞«zÍ. ̊Ó© ̊⁄P ¿∞v@Ó «‚∞À«vÍ ¶Í«‚Í. TÀq @ovÿ√Y «@À‚∞÷ “’ ¶“ NP§⁄¢z_@^ ̃„ ¿∞v@Ó «‚∞vg «Ã∞ÿ ́«PÍ. ƒfi r∫ø¢©ø ̊Íμ N© ̃@Íov§v¬Ó N›∞Í«LÍ. “S S⁄Pg TMÍLfl√Y P∞Í ¿∞Í ra∞©©∞@g «‚∞«LÍ.

67 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ́P ® ́¢ ̃@»Y ‚∞ ozÃ∞V @÷ Ã∞a∞@ Sfi⁄P∞ @÷. ̊z @»Í @÷ ¶g‚  ̊o©⁄ifi⁄PL?
 ̃@÷ ® ́¢ ̃„ S⁄¢ ̃@÷ ©ÀqÓP∞Í ‚∞ ozÃ∞V @÷ @÷ ® ́¢ ̃„ S⁄¢ ̃@^Ó zfiz∞ @÷. ¥NLÍG∞Y vÓ ¶Yπ∞ @vs÷@oV≥Ó P_@÷ @vsV∞@ ¥nrG ƒfi ‚“Ù . ∂L∞Y r∫ø¢z @»vÓ ̊g‚ SYoπ. ifi’π@“vÍ z›@∞ÃÓ TM÷oV ¿∞v@Ó ® ́¢ ̃„ zfiÓ S⁄¢ ̃@÷ ̊bzVs ‚∞Àqg ‚∞qz∞ @÷. r∫øPz @^Ó TMn‚∞Àqg ‚∞qz∞ @÷. ® ́itÓ ›©Ã P ̃@Ó ¿v ̃„Ó. ©∞©Í o© ́¢L ToVÃ∞Àq ÿπ «¿aÓ «P∞ÍμÓ S¢ ›⁄«P∞E©∞@ Sfi ̃„Ó «zoV, ƒfi ovÃ∞@sÓ ¬Â⁄P¢. Í ‚_«@nÙ ¶g‚  ̊o©⁄P¢?
¢z @÷ ® ́iY ›∞ig‚∞„‚∞q ‚∞ ̃@∞PP∞Y ̊⁄Pg «Ã SYoπ. ∂L∞Y S⁄¢ ̃ ® ́¢@÷ ¶Íμ zfirG «‚∞¢ ¶Lg‚Àvz @÷ ® ́¢ ̊firY «‚∞@ ©∞Àv∞ @÷. la ́i∑fi⁄¢ ‚∞ @÷ ̊Yπ¢ P_@÷ œÀÂn„ ̊o∆ ́¢ ® ́¢ ‚∞ g‚∞ @÷. ©nGz @÷ za©∞Àv∞ @÷. ̊g‚ÂÃ∞L ƒfi ‚∞aÓ‚§ÃÓ c∆ ́¢ «zV∞V @÷ Pd∆@ ́¢ ¿∞v@ ̃ @ÓN‚>@oV c∆ ́¢ ̃„ ¢g ‚∞ ́P∞ @÷ ¶ÍG∞Y P_@»vÓ SYπ∞P ƒÍμ ƒ¢ ̃@g‚Àv Sfig‚P∞Y ›r ̃@ ¬ÂÃTYoπ. ∂@«z S⁄iÃ∞T∑fi⁄¢ z⁄¢ ‚∞ ̃„Ó‚ÂÃ∞L¢. ̊g‚ z⁄P¢ P∞Í ‚Ó©Y ›Ó‚⁄P „[, ›_@aP∞ø ∏z∞d@÷ ¿∞v@ ̃ „[. Sg‚ z⁄P «¿a ́iY ÿπ ́¢@÷ uÀ@∞ ⁄¢ ¿∞v_@oV ̃ @∞} ¬ÂÃ∞©Y aÍμ ©Àq«©
“Âà aoπ Sfi⁄P¢. ‚ ́ «P ra∞©Ó ra∞©©∞@g «‚∞@ «z“qÓ ¶Íμ ¥Í aoL ́X @÷? ÿÍL zÃi∑fi⁄«P ® ́¢ ¶ÍoL ̃ @z ⁄P¢. q ‚÷», @Y\§@»Y ∂_rπ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ@»Y Í N@∞[ÓÙ «‚∞L «‚∞¢Ó ̊_„ ∂_rπ ¿∞v_@»Í ‚√nÿ Y cq‚∞q, ∂_rπ ¿∞v@g ‚ÂgÙ... ¶Yπ∞«© uπ@ ¿∞v@ oP ́ P⁄P∞tÓ ‚§©∞} ́oPg N‚nG∞tÓ ¶g‚sÓ Û
an‚¢ ©∞i§ u} s. ¿∞Í Ã∞ ? ¶Í±ovà ©aTM∑fi⁄¢ ¢ ¿∞Í za«z“qÓ. ¿∞Í @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́¢ ∂qÓ «‚∞¢, ́oPg ‚∞qÓ «‚∞¢ ∂_rπ ¿∞v@_@÷ ‚∞ g‚z @÷, @÷ aÿ ̃rG∞ @÷ ¶ÍG∞Y ¥Í ¶Í±ovà ¬[o©oÃ≥Ó ? ©nG¢ ¶_@V¢ ‚∞vY zÂz_@÷ ®v, N@∞v ̃ N@∞Ó‚a∞ N@∞k›Ó ©∞n∫ SznoG ¶Y«π∞fiÓ ‚∞ ̃„Ó ‚ ¥Í N›¤Ã ̃ ¬Â⁄P∞Y N›¤≥©¤Ã∞?” ¶ÍG∞ . ƒbNz∞fi r∫ø¢©ø Jfi ̃„g «‚∞«zÍ. ̊Ó©∞TvÓ ¿∞Í S⁄P ¿∞v@Ó «‚∞À«vÍ, @Ó «‚∞À«vÍ ¶Í«‚Í. ¶Yπ∞znoG≥Ó ̊o©iÃ∞@ ̃ «@Àq vÿ√Y «@À‚∞÷ “’ ¶“ov ̃„ ¶ÍoLg«‚∞π Pd‹ ©ÀqÓ _@^ ̃„ ¿∞v@Ó «‚∞vg«‚∞rG∞¤” ¶ÍG∞ . ¶Yπ∞znoG≥Ó Í. ƒfi r∫ø¢©ø ̊Íμ i ̧NaL ¬ÂNzq ́¢ ̊oP ¥ LøÀ v§v¬Ó N›∞Í«LÍ. “S¢P∞Í P ©Ó” ¶Íμ ̊z N›∞ÍL∞ . ÍLfl√Y P∞Í ¿∞Í ©ao‚«¿∞ ̃rg «‚∞«LÍ. ra∞©Ó g «‚∞«LÍ.

Page 68
¿∞Í z∞NL∞∑√Y @oπ@oV ©ÀqÓ SvÓ N‚GŸ N›¤Ã∞©Y ¿∞Í N‚nG ̊±‚zÓ, © ̃@»Í ̊ÍÙ, u‚›§ ́P TPÓ ¶Yπ∞znoG≥Ó SvÓ N‚GŸ N›¤«PÍ. SoP ̃«@Àv © ̃@÷ ’_@÷ @oπ@oVg ‚is N›¤P«P∞q ¶_@»v¬Ó ‚∆r– @÷ ¶_@oVg ‚n∫≥Ó N›∞Í– @÷ ¶Íμ ©r‹⁄P∞ @÷. ̊PL∞Y ¶_„ «‚∞L∞tÓ Sa“q ...Íμ ¿∞À@V∞z¢ P_@ «z“ z⁄P¢. ¶L ̃„ ̊g«‚∞¢ rov ́P «©πi@∞§@^Ó uPTÃ∞@ Sfi⁄P∞ @÷.
‚is N›¤Poπ ¶g‚ «©nN@∞“ ̧ @ ¿∞Í ¶gN‚∞[¢Ó ƒÍoG ́ N ƒfiz NP§Ã∞PoP ̊oa„oGÃ∞@Ÿ ̊g‚«Ã∞ ¶§Ÿ›oπ ¿∞Í TMGfi ̃ ̊∫⁄¢ , NP»s N‚nμ ́Pa«z TfiÓ ¿vLÓ ¶oP≥Ó ¶»iY @n@sÓ uP «‚∞¢ N›∞Y∑ ́Pfi‚z @÷ iG⁄P P⁄P∞ @÷. ¿∞±Ó @“ ¿vL ́in„ Sfi ̃rGP∞? ¶Íμ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“« ra∞©gÙG ̃ @oπQ§vÓ, © ̃@»vÓ ¶g Sfi⁄PP∞?
¶⁄P Sv ́itÓ ¶L ̃„g z∞NL∞∑√Y @oπ@oV ©ÀqÓ ̊±‚zÓ, © ̃@»Í ̊ÍÙ, u‚›§ ́ N›¤«PÍ. SoP ̃«@Àv © ̃@÷ ’_ ¶_@»v¬Ó ‚∆r– @÷ ¶_@o ©r‹⁄P∞ @÷. ̊PL∞Y ¶_„ «‚∞L «z“ z⁄P¢. ¶L ̃„ ̊g«‚∞¢ Sfi⁄P∞ @÷. ̊PL∞YN‚∞μo©Ã ∂ ́©∞oz ̃ N@∞“q za ¬Â⁄P «‚∞@∞©Y, @oπ ›∞ ⁄P TMG TEÃ_ Sfi⁄P¢. © ̃@÷ ƒfiz«a∞q ƒfiz ‚∆„rG∞ @÷ ¶Í‚oP≥Ó SvÓ N‚ @n«GÍ. SÍμ ®v ‚√nÿ√Í «‚∞ ¿∞Í «zμ ©∞i§, zâ T ́iÃ∞›d c∆ ́iY ÙiÃP∞@ ® ́P∞v TfiÓÙÓ ƒfi ¬ÍÙ N›∞ÍL NP∞v ̃@ a∞ ¬÷Vz @V∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ. @ovÿ a∞j∞ Sfi N‚“v∞À ̃@∞a Sfi⁄P∞Y J N›{ ̃@∞¢ ¶ÍG ¿Ó PÍoLŸ ∏ ́P©∞@ oz ́¢ ̃ N@∞÷V @∞ ́Pza∞ÃL∞@ ¿Âg‚z ¢ev z∞¤gTMYoπ. ¥NLÍG∞Y ̊zoa ƒ ‚∞ ̃rG∞ @÷ . ¿Yπ «‚ ¶q ́PzL ®gTMqz∞ @÷. ̊PL∞Y P∞Í ¶ ‚ovg‚∞ @«V∞ ̊g‚ S⁄P ©>P z⁄ifi ̃rG¢. J§Y PnN›Ãπ∞@g TM ̊_„ ̃ ® ́¢ ¿ovN‚G ¬Â ©o∆√YoπNÃÍG∞Y, “® ́P∞vT ¶Í‚∞ @÷. “ ̊PL∞Y J N›{ ̃@T c∆ ́¢ ̃ ® ́¢ ©aTMY N‚“@^ ̃„ ¶⁄P ∂“ uo∆ ́¢ @oV ́¢g «‚∞ ̊z @÷ ‚ ́Pz ¶Í‚oP Tv ‚∞v «¿aÓ, ̊_„ J © ̃@÷ ia“q @∞V ́¢vÍ zfiz∞ @÷. ÿπ ÿμ ÿ

68
oπ ¶g‚ «©nN@∞“ ̧ @÷? ¶g‚ @nÌ @÷? ¶gN‚∞[¢Ó ƒÍoG ́ NP»z∞@ ̊∫Ã∞©Y N›¤Ã ©∞À«vÍ. Ã∞PoP ̊oa„oGÃ∞@Ÿ N›∞YtÓ «‚∞¢ ¶L ̃„ ¶§Ÿ›Y zfiÓ. ∞ ¶§Ÿ›oπ ¿∞Í TMGfi ̃„ ́ PaTfiÓ‚TYoπ. ∂@«z ¿∞Í »s N‚nμ ́Pa«z TfiÓTM«LÍ. ¿∞Í @nG ¥∆∞“q @∞π @“ P≥Ó ¶»iY @n@sÓ uPTâ. ̊g‚ ¿∞Í ›§Ã∞@g TM ̃„Ó Y∑ ́Pfi‚z @÷ iG⁄P ©L«P∞q ›⁄«P∞E©∞@Ÿ N›∞Y∑ ́ ¿∞±Ó @“ ¿vL ́in„Ó «zμ zÂz_@^ ̃„Ó ¥P∞z¢ uGs ? ¶Íμ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“«v Sfi⁄«PÍ. @oπQ§vÓ, © ̃@»vÓ ¶g‚ uGz∞– @÷? ¥P∞z¢ TMaŸ›oL
Sv ́itÓ ¶L ̃„g TMaŸ›oL SYoπ. @∞a}Ó, ¿∞Í √Y @oπ@oV ©ÀqÓ SvÓ N‚GŸ N›¤Ã∞©Y ¿∞Í N‚nG © ̃@»Í ̊ÍÙ, u‚›§ ́P TPÓ ¶Yπ∞znoG≥Ó SvÓ N‚GŸ SoP ̃«@Àv © ̃@÷ ’_@÷ @oπ@oVg ‚is N›¤P«P∞q Ó ‚∆r– @÷ ¶_@oVg ‚n∫≥Ó N›∞Í– @÷ ¶Íμ ÷. ̊PL∞Y ¶_„ «‚∞L∞tÓ Sa“q ...Íμ ¿∞À@V∞z¢ P_@ ⁄P¢. ¶L ̃„ ̊g«‚∞¢ rov ́P «©πi@∞§@^Ó uPTÃ∞@ ÷. ̊PL∞YN‚∞μo©Ã∞@Ÿ N›¤Ã ¬Â⁄P¢; ̊z @»Í ̃ N@∞“q za ¬Â⁄P¢. ∂@«z NzμÓ ‚iz∞@ ©ÀqÓ @oπ ›∞ ⁄P TMG TEÃ_@oV≥Ó N@∞“q z⁄P¢ ifigiÃ∞@ © ̃@÷ ƒfiz«a∞q ƒfiz ©LÓ TÀq, @÷V_@‚ÂYπ∞©Y @÷ ¶Í‚oP≥Ó SvÓ N‚GŸ N›¤«PÍ. SoPNÃYπ∞Ó ¿∞±Ó Íμ ®v ‚√nÿ√Í «‚∞¢P∞Í ¿∞Í ∂›∞Í, pi «¿aN©Yπ∞Ó ©∞i§, zâ T ́iÃ∞›dÍ∫ ‚∆@ ¬ÃYr«GÍ.
P∞@ ® ́P∞v TfiÓÙÓ ƒfiz ¶g‚ @nμ ̃ N@∞÷V ¬Â≥Ó?
N›∞ÍL NP∞v ̃@ a∞j∞, @ovÿ a∞j∞ SfizfiÓ ƒ[ ̃@ V∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ. ∏ ́P©∞Lz @V∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ. ∞ Sfi N‚“v∞À ̃@∞aL∞@sÓ, ›“ov «‚∞qrGzL∞@sÓ J N›{ ̃@∞¢ ¶ÍG ¿ÓTM ̃o@ © ̃@»vÓ Sfi⁄P¢. ̊PL∞Y ́P©∞@ oz ́¢ ̃ N@∞÷V «z“qÓ ¶ÍG ¶“}dfi ̃„Ó. ‚∞π ÃL∞@ ¿Âg‚z ¢evL∞@ Sfi⁄P∞Y ̊_„ ̊zfi ̃„ π. ¥NLÍG∞Y ̊zoa ƒfi ¿Yπ @∞§Ã ́in„ ƒfi ›„LÓ «‚∞Y @÷ . ¿Yπ «‚ ¶q ́PzL∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ. ̊zoL ́P∞Í @÷. ̊PL∞Y P∞Í ¶ÍL«z∞, ›∞d ̃„ ¶g‚ ¬P∑Y @«V∞ ̊g‚ S⁄P ©>P @^ ̃„ ̃ N@∞q ̃„Ó ‚∆ ̃@Ó Sfi⁄¢ ¢. J§Y PnN›Ãπ∞@g TMaŸÿoLNÃÍG∞Y TMaŸ›oL XfiÓ zoa ® ́¢ ¿ovN‚G ¬ÂÃ∞¢. ® ́P∞vTYoπNÃÍG∞Y, πNÃÍG∞Y, “® ́P∞vTYoπ ̊PL∞Y ©o∆ N‚¤ÃTYoπ” . “ ̊PL∞Y J N›{ ̃@TYoπ” ¶Í‚∞ @÷. ¢ ©aTMY N‚“@^ ̃„ ¶⁄P ©∞i§Ã∞L SvÓ ̊» ̃@g‚ÀÂfi⁄P¢?
uo∆ ́¢ @oV ́¢g «‚∞¤ P∞Í ® ́¢g ‚√nÿ ̃„ zfiz∞ @÷.  ́Pz ¶Í‚oP Tv ‚∞v ̃ ®ÂÃz @÷. ® ́¢g ‚√nÿ ¿v ̃rG „ J © ̃@÷ ia“q Tqz∞ @÷. N‚“@÷ ‚∞¤, j© ̃ zfiz∞ @÷. ÿπ ÿμ ÿμ «zoπ@÷ N›¤¢ N@∞“«v ® ́¢g

Page 69
®qPπ∞@ © ́PVÓ, ›Yπ∞§, j∞Ya∞,›_„, ÿaÀov(N@∞Àv∞_„Ÿÿ), @vn@oa√Y Sfi ̃„Ó ÿYt@÷, ›∞Ó‚Y aG ́iY Sfi ̃„Ó ̊znoGg ‚ÃÍ‚q ́¢z∞ @÷. ¥«P∞ ƒfi ©a ́iÍ ‚ÀovoÃg ‚ÃÍ‚q ́¢z∞ @÷. ̊¢ @TMπ aG ́iY N©Ío©Ã∞@ Sfi ̃„Ó. ̊ ́P∞Y ‚π ́P ›gPÓ zfiÓ. ƒfi T ́iÃ∞›©∞LP∞@ Sfi ̃„Ó. ¿∞Í z∞NL∞∑√Y ® ́oP ƒ∑ ‚agÙÓ «‚∞¢ z∞ ́ià ̃ @fiT@÷, ‚∞Àq@»Í a∞@_@÷, ̊“}∞T©∞ @÷ ‚n∫... ¶Íμ ‚πznoG≥Ó N›∞Y∑Ÿ N›∞Y∑ PÃ∞§ ́«PÍ. ̊PL∞Y a@‹Ÿÿ ÿGg‚∞@ Sfi⁄P¢.
‚√nÿoÃg ‚∞ g‚∞ @÷, «@Àq ̃ P÷», TM÷oV@÷, ¿ovN‚μÓ ® ́¢ N@∞“Âfig‚∞ @÷. ̊“}∞Tà ̊±gTM TM÷oV@^ ̃„ ́ «Pozà ‚oL«Ã∞oπoà ̃ N@∞^ ́i ̊z TV ̃„@»Y, Xg‚⁄P_@»Y N‚§Ã ‚∞vY@÷ ©Lg‚∞v©∞@TYoπNÃÍ a∞s ̃„g ‚∞vdfi ̃„¢ œÀqπ, ¿∞o œÀv ̃@∞ag N‚“@÷ ∂“@^ ̃„ ¶ÍG∞Y ̊q ́P ¿∞÷ ›§Ã∞@ zfiÓ. ¿v ̃rG¢. ¥NLÍG∞Y ̊q ́P ¿∞÷ ®v∞PYπz∞? N‚“@»Í ‚_o N‚“@»Í «¿aÂg ‚_«@nÙ SYo ® ́iÍ So› ̃ @fiT@V∞@ ̊g«‚∞¢ ¶
®qPπ∞@ © ́PVÓ, ›Yπ∞§, j @vn@oa√Y Sfi ̃„Ó ÿYt@÷, › ‚ÃÍ‚q ́¢z∞ @÷. ¥«P∞ ƒfi ©a ́ ̊¢ @TMπ aG ́iY N©Ío©Ã∞@ S ƒfi T ́iÃ∞›©∞LP∞@ Sfi ̃„Ó. ¿ «‚∞¢ z∞ ́ià ̃ @fiT@÷, ‚∞Àq@» ¶Íμ ‚πznoG≥Ó N›∞Y∑Ÿ N› ÿGg‚∞@ Sfi⁄P¢. © ̃@÷, ra∞©_@÷ © ̃@^ ̃„Ó ©r‹Ÿÿ. ∂@«z ¶ÍL cq‚v ¬Â⁄P¢. ̊PL∞Y SÍμ ® ́¢g‚∞vY@÷ SYπ∞©Y a@‹ ́Pg ~∆Y ©∞∫≥÷ViY ©r‹ŸÿP∞Í. ¶Í‚oP≥Ó ®∫ ̃N@∞÷r«GÍ. ∂_r«πà @÷ ¿∞v@g ‚√nÿ ̊» ̊z @^vÍ So}à ¬Â⁄PP∞?
§Ÿ› À NE ̃L ¶ÍG ̊N© ̊o∆ ́ifi⁄P∞ @÷. ̊z ̊_„ zÂz_@oV ̃ @∞Àq_@÷ ¶ÍG∞ . ¿ @oπ zÂz_@oV≥Ó ̊z ÿ_ @∞À«L∞Ó. ¶Yπ∞znoG≥Ó ‚∞ Sfi ̃rG¢” ¶ÍGz “∂ ́©∞oz ́ « ¶Íμ TÃ⁄P∞ . «©tÓ ¿∞Í ...Ÿ∏g ƒbNz∞ÍoG≥Ó T§z∞@ ̃ «@Àv N©∞{√t÷V Ûπ_@oVŸ N›¤¢ @ «‚∞¢ ¶_@^ ̃„÷ ƒ Jv∞ÀvÓ ¿ ƒfi¿∞÷ ‚√nÿ ̃„ z⁄Pz , ¶_ N@∞[ÓTMY ̊za¢ ‚√nÿ√Y ¿∞_ p“qÓ u_@»Í ∂aÓ‚ @∞πÓ ‚n∫à ‚n∫≥Ó ̊¢ u_@÷ ¿ÂgÙ ̃„ uPTà «‚a∞PoLg ‚Y@oπ ̃@∆ ́i ¿∞v@_@÷ Àa∞Ó N›∞ ̃ ¶ÍrG N

69 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
g ‚∞ g‚∞ @÷, «@Àq ̃ N@∞“Âfig‚∞ @÷. ‚ ̃@ ́iY ›nμ ́ oV@÷, ¿ovN‚μÓ ® ́¢g ‚√nÿoà ̃ «@Àq ̊z @÷ ‚∆r ̃ g‚∞ @÷. ̊“}∞TÃ∞ ® ́oP ¿ÍG∞@ ̊∫⁄P ƒfizoa ÷oV@^ ̃„ ́ «PozÃ∞LznoGŸ N›∞Y∑ ́ Pa N›∞Yz∞ . oπoà ̃ N@∞^ ́i ̊z @÷ ‚∆r ̃ N@∞“Âfi ̃@ ̊§ ̃«@Í Y, Xg‚⁄P_@»Y N‚§Ãz @÷ ‚√nÿ N‚μz∞ @÷. ÿπ «¿aÓ Lg‚∞v©∞@TYoπNÃÍG∞Y ̊“}∞TÃ∞ N›∞Yz∞ . “«v¤ ∞vdfi ̃„¢ œÀqπ, ¿∞oV ̃„ ́ P∞L∞ zfiÓ ¶Í‚∞ ”. ̊P∞z¢ g N‚“@÷ ∂“@^ ̃„Ÿ N›∞Y∑ ́ Pfiz∞ @÷. P∞VÓ TMG^¢ q ́P ¿∞÷ ›§Ã∞@ zfiÓ. ̊P∞z¢ Sa“v∞z¢ ‚√nÿ œÀÂY ¥NLÍG∞Y ̊q ́P ¿∞÷ PÍ ÙfiEoLg ‚∞ ́¢ TMG ÿ§ ̃@ ̃ z∞? N‚“@»Í ‚_o@ Sg‚Ÿ N›∞Yππ∞Ó. ̊g«‚∞¢
«¿aÂg ‚_«@nÙ SYoπ. ∂L∞Y Sg«‚∞¢ Sfi ̃rG¢. › ̃ @fiT@V∞@ ̊g«‚∞¢ ¶ÍNLÍL Sfi⁄PL? π∞@ © ́PVÓ, ›Yπ∞§, j∞Ya∞,›_„, ÿaÀov(N@∞Àv∞_„Ÿÿ), Y Sfi ̃„Ó ÿYt@÷, ›∞Ó‚Y aG ́iY Sfi ̃„Ó ̊znoGg ¢z∞ @÷. ¥«P∞ ƒfi ©a ́iÍ ‚ÀovoÃg ‚ÃÍ‚q ́¢z∞ @÷. aG ́iY N©Ío©Ã∞@ Sfi ̃„Ó. ̊ ́P∞Y ‚π ́P ›gPÓ zfiÓ. ∞›©∞LP∞@ Sfi ̃„Ó. ¿∞Í z∞NL∞∑√Y ® ́oP ƒ∑ ‚agÙÓ ià ̃ @fiT@÷, ‚∞Àq@»Í a∞@_@÷, ̊“}∞T©∞ @÷ ‚n∫... znoG≥Ó N›∞Y∑Ÿ N›∞Y∑ PÃ∞§ ́«PÍ. ̊PL∞Y a@‹Ÿÿ fi⁄P¢. © ̃@÷, ra∞©_@÷ ‚∆ ̃@ z∆ ̃@_@÷ ‚n∫Ÿ N›∞ÍLiY Ó ©r‹Ÿÿ. ∂@«z ¶ÍL∞Y NP∞v ⁄¢ ÿGg‚∞@ ƒ∑‚agTMY Â⁄P¢. ̊PL∞Y SÍμ c∆ ́iY ¶⁄P ¿∞v@ ́itÓ ¿∞Àq ̃ Y@÷ SYπ∞©Y a@‹ ́Pg‚qziYoπ ¶Íμ N›∞Yt©Vs ̃„Ÿ ≥÷ViY ©r‹ŸÿP∞Í. SPn„ ¿∞Í ©Àq«© N‚∞μg‚Yπ Ó ®∫ ̃N@∞÷r«GÍ.
@÷ ¿∞v@g ‚√nÿ ̊» ́P«‚∞¢ u_@^ ̃„ ¶g‚ Sfi⁄P¢? Í So}à ¬Â⁄PP∞?
À NE ̃L ¶ÍG ̊N©§ ̃@ ¿∞v@ ̃ @oπQoa Sπ_o@ ̃„ ⁄P∞ @÷. ̊z ̊_„ z⁄P«‚∞¢, ¬P∑Y u_@÷ @oπ V ̃ @∞Àq_@÷ ¶ÍG∞ . ¿∞±Ó PÓ©j∞„sÓ «› ⁄¢, ¿∞Í Pd‹ ̃ z_@oV≥Ó ̊z ÿ_@V ̃ @oπ zÂz_@oV≥Ó N›¤¢ Ó. ¶Yπ∞znoG≥Ó ‚∞ ́P ̊z , “¶L ̃„ ¶Yπ∞Ó ÙiÃP∞@ ” ¶ÍGz “∂ ́©∞oz ́ «PqÓ ‚√nÿoà ¶g‚Ÿ N›¤X @÷” ⁄P∞ . «©tÓ ¿∞Í ...Ÿ∏g ‚√nÿoß N›¤¢ @∞ÀÂë‚∞¢ ̊z
oG≥Ó T§z∞@ ̃ «@Àv∫⁄P∞ . wPa∞L ̊z PL¢ hgfi ÷V Ûπ_@oVŸ N›¤¢ @∞À ‚r ⁄¢ N@∞“v∞ . S¢ NP∞v ⁄P @^ ̃„÷ ƒ Jv∞ÀvÓ ¿v⁄P¢. d@ ¿ÍG∞@ So}à ¬Â⁄P¢. ‚√nÿ ̃„ z⁄Pz , ¶_@^vÍ ...Íμ ¿∞À@÷ Sfi⁄P∞ . Y ̊za¢ ‚√nÿ√Y ¿∞_@÷ @π⁄¢ N@∞“q aoGà @n«G∞Ó.
@»Í ∂aÓ‚ @∞πÓ ‚n∫à ƒfi «@÷T, ’_@÷ N‚nG ¿ÂgÙg ‚√nÿ ¢ u_@÷ ¿ÂgÙ ̃„ uPTâ ‚n∫≥Ó N›∞Yt_@«VÍ? ∞PoLg ‚Y@oπ ̃@∆ ́in„g «‚∞L uv«L ̊_„ ∂_rπ Àa∞Ó N›∞ ̃ ¶ÍrG N‚çY «‚a∞.∂ør NRY«‚ N›¤¢

Page 70
‚√nÿ√Y „∫g‚∞@Ÿ N›∞YzP∞@ Sfi⁄P∞Y ¶ÍoL ¿∞Í u}fiPY, P∞V πà ́oP ̃ @“qTM ́PY, P∞V πÃÓ ¶Í‚¢ uvt ̃@∞L §PÓ ̊Yπ, ∂ ́©∞s ̃@∞L §PÓ. ̊oP ¿∞Ó @“qTM ̃@ «z“qÓ. @“qTM ̃„Ó «‚∞¢ uvoπ zfi ́i ̃ @“qTM ̃@sÓ «z“ zfiÓ. ̊⁄P «¿aÓ ©«L∞‚πÓ z∑o©Ãov≥Ó. uP∞a} ́in„ “Taoπ ©ÀqÓ Sμ ̃„Ó «‚∞¢ ©fl ̃@Àq Sμ@ ̃ ®v∞¢” ¶ÍG∞ .
N@∞“Âfi⁄P∞ . ̊iY «›a «z“q N›∞ ̃rY «› ⁄¢ ¿∞v@g ‚√nÿ√Y c Sfi⁄P¢. aoGà ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ@ ‘ ̊ÍNv∞ a∞’ ̊iY ¿∞Í uPT P @∞ ̃r√Í ‘N‚À UÙ ez∞’, «π ‘SÍN› Ÿ ∂Ug ÿ ̃ø«@a ̃v ø’.. ̊oz T ́iÃ∞›©∞L ̊±‚_@V∞@ «©ov a z∞@ ́itÓ cq‚v«z Tfi ‚πznoG≥Ó @nμ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊g«‚∞¢ ∏.T ́Ã∞L⁄PÓ ƒfi ® ́¢ N›¤P «¿aÓ,¿∞±Ó «‚∞¤ @π⁄¢ N TM ̃@TYoπ. ‘ÛÀa∞ ÛÀa∞’ ¶Íμ ¿∞v@ ́oP ̃ @nμ ̃ N@∞“Âfi ̃rG∞¤ zfi ́PÓ P∞Í, ∂L∞tÓ «‚∞¤ TÀ« zaTYoπ. ̊oP ¿∞Í N›¤P «‚∞¢ N@∞[ÓÙ ̃„ N© ̃@Íovoag ‚∞ ̃ @ÂPÓ N@∞q ́¢ TÀÂfi⁄P∞ . ¿∞Í ̊ «‚∞«LÍ. ̊_„ ¿∞v@ ƒ ́io@√ N© ̃@Íov ƒfi ∏g|Ó «@∞ À ’i‚i ‚∞ ́P «‚∞¢ ¶L ̃„g ‚é∞@ Sfi⁄ TÀ«vÍ. TMG„ ƒfi ¿∞÷ i ̧NaÍμ ¿ z⁄P¢. “¿∞Í ¶ NLø N© ̃@Íov ¶ÍG∞ . “NRY«‚ @ÂPÓ N@∞q ́¢ ¶Íμ «@Àv∞ . “¿∞Í z a ́¢ ̃„ P ‚∞ ́¢ ̊z§vÓ «› ⁄¢ N@∞“«v “¿Â ̃@g «‚∞rG∞Ã∞?” ¶ÍG∞ . ‘SYo ‚√nÿ N‚μrG «¿aÓ «©«π «‚∞¤ «z“qÓ ›§Ã∞L «¿a ́iY SG ¶“fl ̃o@≥Ó ƒÍG∞@ Sfi ̃@ ∂aÓ‚©∞rG¢” ¶ÍG∞ . ¬PY ¿∞÷ N›∞Y∑TÀq Sas ¬[z¢Ó ·Í@o ›§Ã∞L «P∞÷ z∑. ̊q ́P ¿∞÷ SG ̃r«LÍ. ̊za∞Y ¿Ó‚ ¬ÂÃT z∞ ́oP zfiÓ ¶Íμ aoL ́«PÍ. N›¤zoPg ‚∞ ́¢ TÀq, “uÍ ...Ÿ∏ ¶ÍG∞ . TMG„ i ̧NaL ƒfi ¿∞÷ “oπÀÂ_ ¶L ̃„ ́ NP§Ã∞¢” ¶Í« «‚∞¤Ÿ N›¤” ¶ÍG∞ . ¿q ̃@Ó P∞Í OÀ‚©∞@ ̃ @z> ́¢ z⁄PP∞Y uPT ...Ÿ∏TqÓ ‚√nÿoà Tv∞©Y N© ̃@Íov ‚∞ ́P∞ . TMG„ ƒfi ¿∞÷ ¶ÍG∞ . ̊g‚ Sg‚ aoGà «z TÀv∞ . ‚√nÿ√Y „∫g‚∞@Ÿ N u}fiPY, P∞V πà ́oP ̃ @“qTM §PÓ ̊Yπ, ∂ ́©∞s ̃@∞L §PÓ. @“qTM ̃„Ó «‚∞¢ uvoπ zfi ́i «¿aÓ ©«L∞‚πÓ z∑o©Ãov≥Ó. u

70
⁄P∞ . ̊iY «›a «z“qN©Íμ TfiÓTM«LÍ. ̊PL∞Y Àa∞Ó › ⁄¢ ¿∞v@g ‚√nÿ√Y cq‚À«vÍ. ̊¢ ¶L ̃„ T ́iÃ∞›©∞@ oGà ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ@»tÓ ‚_«@n«GÍ. ̊zn∫Y ƒÍμ a∞’ ̊iY ¿∞Í uPT PÃ∞§g‚V∞a∞@ Sfi⁄«PÍ. ©∞ ̃ÿÓ ‘N‚À UÙ ez∞’, «π∞à Nvg ́ø’, TMa∞“vY«π∞TÍ ∂Ug ÿ ̃ø«@a ̃v ø’... Sg‚ ÿπ ¿∞v@_@÷ «‚∞À«v∞Ó. iÃ∞›©∞L ̊±‚_@V∞@ Sfi⁄PL. ¿∞Í ¶Yπ∞ ¿∞v@_@»tÓ ∞@ ́itÓ cq‚v«z TfiÓTM«LÍ. ¥NLÍG∞Y ̊g«‚∞¢P∞Í Ó @nμ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊g«‚∞¢ ¶L ̃„ ‚iNLÀq zâ. .T ́Ã∞L⁄PÓ ƒfi ® ́¢ ̃ „[oz ̊o© ̃@ ¿Â@ @oV ́ «P s Ó,¿∞±Ó «‚∞¤ @π⁄¢ N@∞“«vÍ. ∂L∞Y ̊¢ ̊zfi ̃„g oπ. ‘ÛÀa∞ ÛÀa∞’ ¶Íμ ‘’ ƒfi Pd∆ÍP∞Í. ̊_„ ∂_rπ @nμ ̃ N@∞“Âfi ̃rG∞¤ ̊oP TÀq Tv∞«P’ ¶ÍG∞ . ¶L ̃„ Í, ∂L∞tÓ «‚∞¤ TÀ«vÍ. «‚a∞PoL√Y ƒfi¿∞÷ ƒfi¿Â@ . ̊oP ¿∞Í N›¤P «‚∞¢Ó ̊±‚zÓ ¿ÍG∞@ Sfi⁄P¢. TMG„ „ N© ̃@Íovoag ‚∞ ̃@g «‚∞„Ó «‚∞¢ «‚a∞.NRY«‚ ƒfi q ́¢ TÀÂfi⁄P∞ . ¿∞Í ̊⁄P ̃ @ÂP ́«P∞q «πLY Nz“q ̃„g ̊_„ ¿∞v@ ƒ ́io@√Y cq‚ÀÂfi⁄P∞ . ̊g«‚∞¢ ̊z
ƒfi ∏g|Ó «@∞ À ’i‚ioà ́ iÀ ̃ N@∞“Âfi⁄P∞ . ̊oPg ¢ ¶L ̃„g ‚é∞@ Sfi⁄P¢. ̊PL∞Y N©¢z∞@ ¿[Tg «‚∞¤ G„ ƒfi ¿∞÷ i ̧NaÍμ ¿∞Í «zoπ N›¤rG Sv ́in„g «‚∞Í Í ¶ NLø N© ̃@Íov @oP ̃r«GÍ” ¶ÍG∞ . “ÛÓ NP§≥Ó” RY«‚ @ÂPÓ N@∞q ́¢ TÀv∞«a ¥Í N@∞“q zaTYoπ” v∞ . “¿∞Í z a ́¢ ̃„ P∞Í Sfi ̃«@Í” ¶Í«GÍ, TMG„ «‚∞¤ §vÓ «› ⁄¢ N@∞“«vÍ. “¶ÍL ‚∆@g «‚∞rG∞¤” ¶ÍG∞ . ∞rG∞Ã∞?” ¶ÍG∞ . ‘SYoπ ¶Í«GÍ’. TMG„, “ƒbNz∞fi¿∞^Ó μrG «¿aÓ «©«π «‚∞¤ S⁄P z›LÓ zfirG «‚∞¢ ·Í@÷, ›§Ã∞L «¿a ́iY SG_@ «z“qÓ. uL¢ ...Ÿ∏Ó uL¢ @≥Ó ƒÍG∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ. SÍμ uL¢ ‚√nÿ G¢” ¶ÍG∞ . ¬PY ¿∞÷ ‚Ã_@a ́iÀq, TMG„ @∞zπ∞»√vÓ q Sas ¬[z¢Ó ·Í@oV ¥nμz¢ SG ̃„z¢©∞@ Sfi⁄«PÍ. P∞÷ z∑. ̊q ́P ¿∞÷ ̊z N›∞ÍL «‚∞¢ N›∞ÍL‚ . ̊za∞Y ¿Ó‚ ¬ÂÃTYoπ. “It is ok” ¶ÍG∞ . TMG„ ¿Yπ fiÓ ¶Íμ aoL ́«PÍ. zaTYoπ. ̊q ́Pq ́¢ ¿∞Í «zoπ ‚∞ ́¢ TÀq, “uÍ ...Ÿ∏g ‚√nÿ ›§zfirG¢ «‚∞Y Sfi ̃rG¢” G„ i ̧NaL ƒfi ¿∞÷ ƒ»Ão©go‚Ÿ N›¤ÃŸ N›∞ÍL∞ . ¶L ̃„ ́ NP§Ã∞¢” ¶Í«GÍ. “SÍ> ̃„ ̊zÍ za©∞Àv∞Í ¤” ¶ÍG∞ . ¿q ̃@Ó P∞Í ∂L∞tÓ N›¤«PÍ. ¿∞Í ¶oP≥Ó @z> ́¢ z⁄PP∞Y uPTÃ∞@ Sfi⁄P¢. ›§Ã∞L P∞V ́«P∞q ‚√nÿoà Tv∞©Y N›¤¢ z⁄«PÍ. SoPNÃYπ∞Ó ‚∞ ́P∞ . TMG„ ƒfi ¿∞÷ “’ S⁄P ¿∞v@ ́in„ uPT Sà ̃„¿ ” g‚ Sg‚ aoGà «zoπ P⁄¢ PÍLÓTM ̃o@oà zV ́¢ √nÿ√Y „∫g‚∞@Ÿ N›∞YzP∞@ Sfi⁄P∞Y ¶ÍoL ¿∞Í P∞V πà ́oP ̃ @“qTM ́PY, P∞V πÃÓ ¶Í‚¢ uvt ̃@∞L , ∂ ́©∞s ̃@∞L §PÓ. ̊oP ¿∞Ó @“qTM ̃@ «z“qÓ. „Ó «‚∞¢ uvoπ zfi ́i ̃ @“qTM ̃@sÓ «z“ zfiÓ. ̊⁄P ∞‚πÓ z∑o©Ãov≥Ó. uP∞a} ́in„ “Taoπ ©ÀqÓ Sμ ̃„Ó

Page 71
̊«¿@©∞@ ¿∞Í xa∞_r> «›aÿ_@Tvdfi⁄¢P∞Í N‚n∫fi ̃@ «z“qÓ. ̊z P∞Í Sg‚ÂÃ∞L ...Ÿ∏g ‚√nÿ@»Y cq‚ÀÂfi⁄P∞ . N© ̃@Íov ̊i@©∞@ ¿∞v@Ó, ̊a_@Ó ¶Íμ Sfi⁄P∞ . ̊zfiovà ∂@Ÿ ÿGgÙ ¶ÍLNzÍG∞Y „aY zfiÓ ...Ÿÿ∑fi⁄¢ i§Ã∞©Y SovÃG∞©Y, ƒ∑NÃ[gTM ̊g‚«à «©Nπ[gÙÓ ÿGgo‚ N›¤Ã, «zNG∞fiza∞Y ¬ÂÃ∞¢ ¶Íμ aoL ̃r«GÍ. ...ŸÿYπ∞©Y ...Ÿÿ∑fi⁄¢ „aY ƒ∑NÃ[gTM ‚v∞ ¶Íμ an„Ó.
«‚∞¢ ©fl ̃@Àq Sμ@ ̃ ®v∞¢” ¶ “¿∞Í SPn„ ́ P„iÃ∞LzÍ SYo Sμ„¢” ¶Í«GÍ. z⁄¢ ‚∞ ́Pz N›¤rG∞¤” ¶ÍG∞ . ̊Pn„g TMG P> ́P>Ã∞@ SÃ_@Ÿ N›¤Ã ¬Â⁄P SÍNL∞fi Sv ́oP ́ PV z∞@sÓ o
 ̊⁄P aoπ√Y Sfi⁄¢ N@∞“ uP∞a} ́in„ ∂À@oV ́ ifiÓTMg ‚ ƒfi @∞§Ã ́oPŸ N›¤zPn„ ̊⁄Pg xÓN‚∞∫@oV≥Ó xÓÙπÍ@oV≥ N@∞“q ...Ÿ∏g ‚√nÿoà «©nN@∞ SoP ̃ „[z∞@Ÿ N›¤rG «‚∞¢Ó ‚∞Àov u}aπ∞Ó. ̊g«‚∞¢ ©nG N›¤ÃsÓ PÃ∞a∞r Tq«z∞Ó; TMG„ PÃ∞a∞r Tq«z∞Ó ¶ÍrG aoπNà S⁄Pg ‚√nÿ@oV ̊» ́P¢ N© ̃@Ío ̊«¿@©∞@ ¿∞Í xa∞_r> « «z“qÓ. ̊z P∞Í Sg‚ÂÃ∞L N© ̃@Íov ̊i@©∞@ ¿∞v@Ó, ̊a_ ÿGgÙ ¶ÍLNzÍG∞Y „aY zfiÓ ƒ∑NÃ[gTM ̊g‚«à «©Nπ[g ¬ÂÃ∞¢ ¶Íμ aoL ̃r«GÍ. ...ŸÿY ‚v∞ ¶Íμ an„Ó. SoP ̃ «@À zoaÃπ∞Ó. ƒfi Ù÷»√∑fi⁄¢ ̊ TÃ∞TM ̃„Ó PÍo©. ¶L ̃„ Sg‚ ÿ_@Vz ¶ÍG∞Y Nz»¿∞q «‚ Pd∆ @^ ̃„ z∞¤gÙ rov ́P«P @sÍÿY ø@∞π ˆg Pd∆fi ̃„ ̃ r ‚√ÍG ÿ_@Vz @÷ ¶_@^ ̃„ ̃ @ S⁄P xÓN‚∞∫, xÓÙπÍ ‚√nÿ ¶Í±ovà «z . ̊oP≥Ó Ù§⁄¢ N Sfi⁄P¢. ®v«z Ù ́PTM ̃„@»vdfi ‚Y@oπ√Y ‚ ̃„Ó«‚∞¢ ‚π SznoGNÃYπ∞Ó Tv ¿Ó¬ovà oz ́ià ©∞ rÀv≥Ó «‚∞@ ́ NP∞ ‚∞ ̃r«GÍ. ̊oP≥Ó SoP≥Ó S TEÃ_@÷ rov ́PL. N‚§Ã PÍL oz ́ià @»Y Poπo©Ã∞ÿ§Ãa∞@ ∂L∞Y ̊za¢ N›ÃY‚∞q@»Y ƒfi ¬oG ̊zoa ƒ∑g‚is ̃@∞@ ̊o∆ N›∞Y∑ TÀq z⁄P∞ . ̊z ƒfi @∞a}Ó ¿Yπ «¿a©∞Ó. Sπ_o@ z∞N ›∞Yoz,‚Àq «zÀ uq ́i√ oz ́ifi⁄P∞ . ¿∞Í ̊zoa ̃ @v⁄¢ « ifiÓTMg ‚∞ ́P∞Y N© ́PÓ«‚∞Y. “¶ “ø... SP ’_@÷ o¿Ã∞“ ‚“

71 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ̃@Àq Sμ@ ̃ ®v∞¢” ¶ÍG∞ . ¿∞Í ...Íμ ©∞P ́in„g TMG„, „ ́ P„iÃ∞LzÍ SYoπ” ¶Í«GÍ. “¶L ̃„ ©fl ̃@ÀqÓ Í«GÍ. z⁄¢ ‚∞ ́Pz N›∞ÍL∞ “ ̊«v¤ ’ ›§Ã∞@ ́P∞Í ” ¶ÍG∞ . ̊Pn„g TMG„ uv∑Í ƒbNz∞fi ‚„ioÃ≥Ó ∞@ SÃ_@Ÿ N›¤Ã ¬Â⁄P¢. ̊PL∞Y Û§v ́oP Sμ ̃@©∞@sÓ Sv ́oP ́ PV z∞@sÓ oz ̃@ ¬Â⁄P¢. aoπ√Y Sfi⁄¢ N@∞“q ‚π ¿Yπ @∞§Ã_@oVŸ N›¤Ãπ∞Ó n„ ∂À@oV ́ ifiÓTMg ‚∞ ̃@ oz ̃@π∞Ó. «©tÓ «Poz ̃@∞@ oPŸ N›¤zPn„ ̊⁄Pg ‚√nÿ ¿© ̃„÷«V z⁄¢ TqÓ. TMG„ oV≥Ó xÓÙπÍ@oV≥Ó ̊v ̃r, ̊⁄P ́ PV ́iY Sfi⁄¢ Ÿ∏g ‚√nÿoà «©nN@∞÷rG «¿aÓ ƒfi P∞V πÃÓ rov ̃„Ó. z∞@Ÿ N›¤rG «‚∞¢Ó P>Ã∞@Ÿ N›¤rG «‚∞¢Ó ƒfi@Àqg }aπ∞Ó. ̊g«‚∞¢ ©nGz @^vÍ So}⁄¢ ̊v_r «zoπ PÃ∞a∞r Tq«z∞Ó; TMG„ ∂^o©«Ã∞q P>Ã∞@Ÿ N›¤ÃsÓ q«z∞Ó ¶ÍrG aoπNÃ∞Íμ zfiÓ. ÿ@oV ̊» ́P¢ N© ̃@Íova∞? @©∞@ ¿∞Í xa∞_r> «›aÿ_@Tvdfi⁄¢P∞Í N‚n∫fi ̃@ ̊z P∞Í Sg‚ÂÃ∞L ...Ÿ∏g ‚√nÿ@»Y cq‚ÀÂfi⁄P∞ . ̊i@©∞@ ¿∞v@Ó, ̊a_@Ó ¶Íμ Sfi⁄P∞ . ̊zfiovà ∂@Ÿ LNzÍG∞Y „aY zfiÓ ...Ÿÿ∑fi⁄¢ i§Ã∞©Y SovÃG∞©Y, TM ̊g‚«à «©Nπ[gÙÓ ÿGgo‚ N›¤Ã, «zNG∞fiza∞Y Íμ aoL ̃r«GÍ. ...ŸÿYπ∞©Y ...Ÿÿ∑fi⁄¢ „aY ƒ∑NÃ[gTM μ an„Ó. SoP ̃ «@ÀrG u} oz ̃ N@∞“q ‚vÓ ®v . ƒfi Ù÷»√∑fi⁄¢ ̊g‚«à T§ ́¢ ̃ N@∞“q «‚∞¤ Ó PÍo©. ¶L ̃„ Sg‚ÂÃ∞L ‚√nÿ@÷. S¢ ̊§Ã z∞¤gÙ. ¶ÍG∞Y Nz»¿∞q «‚∞¤ @n@ aoGà z∞¤gÙ rov ́P¢. ̃„ z∞¤gÙ rov ́P«P SYoπ. uP∞a} ́in„ TM§ÀÂe @∞π ˆg Pd∆fi ̃„ ̃ rov ́P«P SYoπ. ¿Yπ «zoVÃ∞@ @Vz @÷ ¶_@^ ̃„ ̃ @nG ‚√nÿ@oV ̊» ́P∞ @÷. ∂@«z ‚∞∫, xÓÙπÍ ‚√nÿ√Y ÿG ̃@ ¬Â⁄PPn„ ̃ @∞a}Ó, «z . ̊oP≥Ó Ù§⁄¢ N@∞“q «‚∞LP∞Y ¶L ̃„ uPTÃ∞@ v«z Ù ́PTM ̃„@»vdfi⁄¢ uŸ›∞vLÓ N›¤zoP ̃ @n«GÍ. Y ‚ ̃„Ó«‚∞¢ ‚π Ù ́PTM ̃„ ¿“‚ @÷ Sfi⁄P∞ @÷. ÃYπ∞Ó Tv ¿Ó¬ovà ̊“}∞T©∞ rÀv≥Ó ¿Ó«©∞v ∞ rÀv≥Ó «‚∞@ ́ NP∞v_râ. d@ ¬ ̃ré∞L ƒÍG∞@g Í. ̊oP≥Ó SoP≥Ó So} ̃rG «¿aÓ ¶L ̃„g ‚π Ùià rov ́PL. N‚§Ã PÍLÓTM ̃o@≥Ó ¥n‚Àv¢. ̊⁄P ́ Pd‹ »Y Poπo©Ã∞ÿ§Ãa∞@ Sfi⁄P N© ́PÓ«‚∞Y ƒfi r∫ ́¢z . za¢ N›ÃY‚∞q@»Y ƒfi Pd‹ ́PÍo© zÂzÓ Sfi ̃„Ó. ƒfi a ƒ∑g‚is ̃@∞@ ̊o∆ ́P Q∞‚@Ó. ‘›§ z «aoL¤Ã∞’ ¶Íμ Àq z⁄P∞ . ̊z ƒfi ©fl«¿aÓ ¬ÍLP∞@ z⁄¢ TÀv∞ . π «¿a©∞Ó. Sπ_o@ z∞NL∞∑ aoπà z∞›∑Y ƒfiN‚§Ã ‚Àq Àq «zÀ uq ́i√fi⁄P∞ . N‚§Ã ›⁄PLg N‚∞Àq ∞ . ¿∞Í ̊zoa ̃ @v⁄¢ «‚∞„Ó «‚∞¢ “z} ̃@Ó xÃ∞” ¶ÍG∞ . ∞ ́P∞Y N© ́PÓ«‚∞Y. “¶ÍLg‚∞ N©∞ ́P©∞L NP∞fi N‚∞Àq”, ’_@÷ o¿Ã∞“ ‚“} ̃ ®v∞¢” ¶ÍG∞ . ̊g‚ÂÃ∞L

Page 72
¿ÍG∞@ ¶[Pg‚Àv Sg›Í, NvÍ> ̨ TY∑ÃÓ, ∂ø@∞ ƒ√Yq, ∂ P dYπ , NRÍ∫ Një›L∞ ¿∞v@_@»Y ƒfi ÿGg‚∞L @Àvo©gÙ Sfi ̃„«© ̊¢ ¿© ̃„ ́ NP§⁄P¢. ̊g‚ÂÃ∞L ¿∞v@_@oV ¶g‚ ́ NP∞v_r, ¿qaoπg‚q ́i ̃ N@∞“q «‚∞¤, uŸ›aoπoà ¶g‚  ̊ovà «z“qÓ. ̊Pn„ So› ¶g‚ zaπ∞Ó, ¿ÂgÙ ¶g‚  ̊o©Ãπ∞Ó, NP∞> ¶g‚ Sfi ̃@ «z“qÓ ¶Íμ ‚πznoG So} ̃rG «¿ ́i & zÂzo©gÙ ̃„ ¿∞Í N© ̃@ÍovÃoa ́P∞Í N›∞Y«zÍ.
«P∞ao}√YP∞Í ̊z ¶Í±vÍ oz ́iÃÓ NP∞v ‚∞@ ‚πznoGŸ N› N›∞Yz∞ @÷ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃ ̊“}∞T@V∞@ Sfi ̃rGz @÷ ∏‚ÿ_@ ̊z Pd∆ ̊Yπ. ÿ_@Vz ¶L ̃„Ÿ N›∞Y∑ ́P⁄P∞ . ̊oz ¬[ N›∞ÍL∞ . ̊z P∞Í ...Ÿ∏g ‚√nÿ ¶qg‚oP N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ .
N© ́PÓ«‚∞Y ...Ÿ∏g ‚√nÿoà › ̃i z∞¤⁄P¢. N›¤≥Ó «‚∞¢ o@ ∏q N@∞gÙVÓ zfiÓ. ̊g‚ ¶L ̃ N‚fiÓ‚∞tÓ Ã∞fi ̃„Ó Pa ©∞À«v ̊Yπ¢ ‚Ãg‚qz∞ @÷. ̊PL∞Y ̊ N@∞q ̃@ «¿ ⁄P¢. N© ́PÓ«‚∞∑ ®ÂÃoz. „∫g‚∞@ z√nμgTMaŸ› o©Ã∞L¢ ¶Í‚∞ . N¿n∫ ̃„Tgo‚ SÍμ ¶ÍL∞Y ...Ÿ∏g‚√nÿoÃg ‚√nÿ@÷ ...πÓ ‚π ‚πÍ ̊ N© ́PÓ«‚∞Y, ¿∞Àq oz ́ià @÷ « Sg«‚∞¢ N© ̃@Íov ‚n∫à TEà ́ N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ ?
 ̊z ƒfi Ã∞‹g‚∞} ́Pd∆ «‚À§ ̃ ̨Y ‚ ́ifi ̃rG∞ ¶Íμ ÛÀÂÃ∞@ Sfi⁄P∞ . T©∞Lg ‚o «zoπoà TÀq TÀq ¿∞v@ ́¢o ‚√nÿ N›¤P∞ . d@ ¬ ̃ré∞L ¿∞ Pd∆Í, ∂L∞Y ̊zNL∞fi ¿∞v@ Û¤z∞@ ∂øi«a∑Ã∞TY Sfi ̃r N›¤¢ N@∞“Âfi⁄P «‚∞¢ «©n„ Sfi⁄P¢. ‚π ¿∞v@_@oV «©ov« Û¤Nzqg‚Pn„ ̊g«‚∞¢ ̊z @ N© ̃@ÍovçvÓ ‚r ⁄¢ N@∞ ̊z @^ ̃„g ‚flTov N›¤¢ ‚r aoGà ̊∫à ¬Â⁄P¢. ’_@÷ ̊ ̃@ N© ̃@Íov§Í ¿∞v@ N›∞YrÌ @÷. ̊¢ ¶g‚  ̊o©⁄P¢?
¿ÍG∞@ ¶[Pg‚Àv Sg›Í, N ∂ P dYπ , NRÍ∫ Një›L∞ ¿ Sfi ̃„«© ̊¢ ¿© ̃„ ́ NP§⁄P¢ NP∞v_r, ¿qaoπg‚q ́i ̃ N@∞“ «z“qÓ. ̊Pn„ So› ¶g‚ zaπ ¶g‚ Sfi ̃@ «z“qÓ ¶Íμ ‚πz Ù ̃„ ¿∞Í N© ̃@ÍovÃoa ́P∞Í N@∞“q «‚∞„Ó«‚∞¢ ̊g‚«à SG ̃„z∞ . ̊⁄P ́ PÍo©oà ‚πfiÓ

72
YP∞Í ̊z ¶Í±vÍ ‚∆@ ́ ¢z_rL∞ . ̊z P∞Í ¿∞Àq NP∞v ‚∞@ ‚πznoGŸ N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ . “¶ÍoL rμ ̃@Í” ¶Íμ @÷ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃ N@∞“«v Sfi⁄P∞ . zÍ>√Y @V∞@ Sfi ̃rGz @÷ @nμ ́ P⁄P∞ @÷. ̊z @»Y ƒfiz z Pd∆ ̊Yπ. ÿ_@Vz . ∂L∞Y Pd‹g ‚∞v_@oVg ‚ ́¢ ›∞Y∑ ́P⁄P∞ . ̊oz ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ Pd‹ ¿∞Àq ¬oG@÷ ¶Íμ . ̊z P∞Í ...Ÿ∏g ‚√nÿ√Y „∫g‚∞@ ...πÓ z{ ’oa u÷^ ̃„ N›∞Y∑ ́ P⁄P∞ . PÓ«‚∞Y ...Ÿ∏g ‚√nÿoà ̃ o@≥vÍ So} ́¢ ̊» ́Pg ‚√nÿ P¢. N›¤≥Ó «‚∞¢ o@ ∏qÓ, ̊g‚«à ÿ∫¢ «¿aÓ NP∞v ⁄P∞Y zfiÓ. ̊g‚ ¶L ̃„ z⁄P¢. ¿∞Í ̊⁄Pg ‚√nÿoÃ Ó Ã∞fi ̃„Ó Pa ©∞À«vÍ. ̊g‚ P⁄P∞Y ƒÍμ iÀqz∞ @÷ g‚qz∞ @÷. ̊PL∞Y ̊PÍ › ̃ioà ̃ „oG ́¢ ́ P∞Í @nμ ̃ «¿ ⁄P¢. N© ́PÓ«‚∞∑Í ‚π ‚√nÿ@÷ «¿∞oà TaÀv ̃ „∫g‚∞@ z√nμgTMaŸ›oL. ›⁄PLgN‚∞Àq ¬ ̃rÃÓ. „» ¶Í‚∞ . N¿n∫ ̃„Tgo‚ ̃ @“}∞@g ‚∞ ̃@ «z“qÓ ¶Í‚∞ . L∞Y ...Ÿ∏g‚√nÿoÃg ‚πfi ̃„ ̊» ̃@ ¬ÂrG¢. ̊za¢ ...πÓ ‚π ‚πÍ ̊ov⁄ifi ̃rG∞ @÷ ¶ÍG∞Y ̊¢ ∞Y, ¿∞Àq oz ́ià @÷ «‚∞ÍGz @»vÓ @nμ ̃ N@∞“v¢P∞Í. © ̃@Íov ‚n∫à TEà ́in„ zfi«z∞Ó. ̊z ¬P∑Y Ã∞ ? ¶ÍL ⁄P∞ ?
ƒfi Ã∞‹g‚∞} ́Pd∆ . «@∞g‚∞¤ Pd∆ . ̊z N›√“À Y ‚ ́ifi ̃rG∞ ¶Íμ aoL ̃r«GÍ. ̊z ƒfi T©∞L Sfi⁄P∞ . T©∞Lg ‚ov√Y ‚ ́¢ ∂“q@÷ ‚fl ̃„g TMÍ TÀq TÀq ¿∞v@ ́¢oG ̃„ z⁄P∞ . «©oπ¿∞q@»Y aoGà P∞ . d@ ¬ ̃ré∞L ¿∞v@ Sà ̃„¿a∞@ N@∞[ÓÙ ifiÓTML∞ . L∞Y ̊zNL∞fi ¿∞v@Í. d@gN‚fi©iÃ∞L ¿∞v@Í. SÍμ øi«a∑Ã∞TY Sfi ̃rG∞ . ̊z Sπ_o@√Y ¿∞v@_@÷ ∞“Âfi⁄P «‚∞¢ «©n„π@ ¿∞q@^vÍ ̊zfi ̃„ ́ NP∞v Ù π ¿∞v@_@oV «©ov«Ãn∫ TÀq, Sπ_o@ ̃„ zfiz∞ @÷, ‚Pn„ ̊g«‚∞¢ ̊z @÷ P_@»Í PÃ∞§gÙ ̊±‚z_@oV vçvÓ ‚r ⁄¢ N@∞÷z∞ @÷. ̊⁄P «¿a_@»Y ¿∞Í „g ‚flTov N›¤¢ ‚r Poπ ̃ «@À«‚Í. ̊¢ Û ̊±‚zÓ. à ¬Â⁄P¢. ̃@ N© ̃@Íov§Í ¿∞v@g ‚√nÿû ̃„Ó ¬oG ‚n∫ uà z∞@Ÿ ÷. ̊¢ ¶g‚  ̊o©⁄P¢? ∞@ ¶[Pg‚Àv Sg›Í, NvÍ> ̨ TY∑ÃÓ, ∂ø@∞ ƒ√Yq, π , NRÍ∫ Një›L∞ ¿∞v@_@»Y ƒfi ÿGg‚∞L @Àvo©gÙ ̊¢ ¿© ̃„ ́ NP§⁄P¢. ̊g‚ÂÃ∞L ¿∞v@_@oV ¶g‚ ́ ¿qaoπg‚q ́i ̃ N@∞“q «‚∞¤, uŸ›aoπoà ¶g‚  ̊ovà ̊Pn„ So› ¶g‚ zaπ∞Ó, ¿ÂgÙ ¶g‚  ̊o©Ãπ∞Ó, NP∞> ̃@ «z“qÓ ¶Íμ ‚πznoG So} ̃rG «¿ ́i & zÂzo©g N© ̃@ÍovÃoa ́P∞Í N›∞Y«zÍ. ̊g‚ uŸ›aoπ ̃„ ̃ ‚∞„Ó«‚∞¢ ̊g‚«à N‚∞ ́NPÍμ SG ̃@∞©Y ‚Âg‚ÂÃ∞@ . ̊⁄P ́ PÍo©oà ‚πfiÓ ‘ ̊v’ ¶Íμ P∞Í «‚∏z∞ @÷. S¢ ƒfi

Page 73
‚ ́¢ «‚ z⁄ifi ̃„Ó «¿a ́iY ¿∞Í P∞©P©∞@ z⁄P∞Y ‚ ́¢
X
‚ ́¢ adEÓ uo∆gÙ ̊_„ ̊aÃ∞é∞@g «‚∞rG¢. ¶L ̃@∞@ ̃ @∞ ́ifi ̃rG «¿aÓ u_@«V∞v ©L∏ ̃„÷V z a ÿÍLŸ ÿÍL ¶§Ÿ›Y@÷. ̊oz u_@oV ›§Ã∞@, ¬[o©Ã∞@ cq‚v ́ P∞©Pg‚q ́¢Ó. «©tÓ ¿∞Í P∞©P©∞L @∞a}Ó N›∞ÍL∞Y ¶Í «©Y ‚§P∞‚g‚qœ @÷. ̊⁄Pg ‚§P∞‚ u} «z∞q ’_@÷ N›¤z¢ ›§‚Àq za∞¢. ̊g«‚∞ ¿∞Ó ¶Y«π∞fiÓ «¿a ́in„ zfi«z∞Ó ¶Í‚∞ . ¿∞±Ó ̊oP ¥nμ N›ÃY‚q ́i zfir«GÍ.
‚∞∑ÃY ̊±‚zÓ «‚∞ÍG¢, ̊PÍ aÍμ ∏r ̃@ «z“qÓ. ̊⁄PŸ SYoπNÃÍG∞Y ∏oz«Ã Sfi ̃@∞¢ PTa «zμ Ã∞§v¬Ó ¿∞Í @∞}T «‚∞¢ ̊zoa ́ P∞Í aoLg«‚Í. Sfi⁄¢ zfirG∞ . ›p‚ @∞π©∞@ ̊zo ̊a_rY (Instant Theatre) aoGà T ́iÃ∞›©∞L¢. ̊_«@≥Ó ̊z ̊a_rY ¶¢ ¶¢ ¶⁄P ̊Vs Sfi N›ÃY¬oGg‚q ́¢z¢ ¬ ̃ré N›¤z∞ ... u÷z∞_@Ÿ N›¤z∞ . «©ov√Y ®Àv ́oP ̃ @∞Àqz ¿Â@ @oV oz ́¢ ̃N@∞“q N‚§Ã oz ́¢ ÿ∫ÃP∞@sÓ ̊z ¥n‚q ́ ®ÂÃL. ̊za¢ ‚_@»gÙ, ‚√nÿ@ «‚›g‚qrÍGL. Sπ_o@√Y ¶⁄P ¶q ́¢ ̃ «@Àv∞tÓ N© ̃@Íov ‚∞ u_@oVg ‚n∫Ÿ N›∞YtÓ «‚∞¢Ó ¶oP≥Ó ›§Ã∞@Ÿ N›¤Ã «z“qÓ ¶Í ¶ÍrG∞ @÷. ̊g‚ÂÃ∞L ̊B„¬oG ¶L ̃„ N© ̃@Íov ¬P∑Y P⁄ «zoπ. ̊z«a∞ ¶oP≥Ó Sg N›∞Yπ©∞Àv∞ . “¶L ̃„ S⁄P «z N‚∞fiÀ@÷ Sfi ̃rÍGL. N›¤≥_« Poa√Y ¬Àv Tv ̃®v∞¢. ̊PL∞Y ...Íμ ©fl zoa ‚√nÿ N›¤«PÍ. ‚√nÿ N›¤«PÍ. ÿπ «¿aÓ N›¤¢ ¬ ¬oG Sfi ̃rG¢ ¶Í‚∞ . ̊oP ¿Ó¬ovà ¬oGoÃ≥Ó So} ́¢ SÃ⁄ia @iÃ∞¤ N›¤P∞Y ‘›§√Yoπ ¶Í‚∞ . “¶itÓ ƒfi P∞V πÃÓ TMÂz∞PÓ. ̊⁄P ́ P∞V πÃÓ Pd{∑fi⁄¢ N‚nG N›ÃY¬oG ̃@∞@ ̊z N›∞ÍLP∞?
 ̊zfi ̃„Ó Pd‹ «zoπ¬oG zâ ¬PnN@∞“«v N@∞[ÓTMY z PnN›Ãπ∞@g «‚ÿL∞Y ̊za¢ Pd ̊B„¬oG@»Y ®qPπ∞@ «©n@ «©n@ ́ià ¿∞v@ uπ«@∞qÓ ̊zfi ̊N©§ ̃@∞TY, S_rπ∞⁄iY «© N@∞[ÓTMY «©ov«Ãnμz∞ . N© ̃@Íov§Í @“ÂgÙ ¶g‚Âg‚À ̊z P∞Í @∞a}©∞?
aŸ›Ã©∞@. @∞a}Ó ¶L ̃N N›¤z«P∞q N›∞YπsÓ N›¤z∞ .

73 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
±‚zÓ «‚∞ÍG¢, ̊PÍ ¬Âs N‚∞ ́NPÍμ T[zPYπ. ̊_«@ ̃@ «z“qÓ. ̊⁄PŸ ∏oz «‚∞ÍG¢. ¿∞v@ uŸ›aoπ ÍG∞Y ∏oz«Ã Sfi ̃@∞¢. ̊g‚ÂÃ∞L Û ̊B„¬oG ̊zoa ́ Ã∞§v¬Ó ¿∞Í @∞}TYoπ. SÍμÓ ¿∞Í ̊g‚Ÿ N›¤≥Ó oa ́ P∞Í aoLg«‚Í. SÍμÓ ̊z ¶L ̃„ z{@∞ÀÂÃ∞@ rG∞ . ›p‚ @∞π©∞@ ̊zoa aoLg‚¢ „oGs. @∞a}Ó. uvL ( stant Theatre) aoGà N›¤r«GÍ. ̊P±ovà «‚∞ ̃„ ∞L¢. ̊_«@≥Ó ̊z P⁄P PÍLÓTM ̃o@ uPsrG¢.∂@«z ¢ ¶¢ ¶⁄P ̊Vs Sfi ̃@ «z“qÓ ¶Íμ u} ⁄¢ ̊∫⁄¢ Gg‚q ́¢z¢ ¬ ̃ré∞@ ̊o©⁄P¢. ƒ∑&ƒ»oà u}aŸ . u÷z∞_@Ÿ N›¤z∞ . Sg‚ aoGà N›∞Yππ∞Ó. «©tÓ ®Àv ́oP ̃ @∞ÀqzPn„ „oG⁄P ¶“fl ̃o@√π∞L oz ́¢ ̃N@∞“q N‚§Ã ®Àv ́oP≥Ó «©ov aoGà ∂À@oV ÃP∞@sÓ ̊z ¥n‚q ́¢Ó @∞Àÿ@÷ TMadgo‚ ¥n‚q ́P ̃ za¢ ‚_@»gÙ, ‚√nÿ@÷ Pd‹, ÿ_@V ¿∞v@ ̊a_rY SÍμÓ ÍGL. Sπ_o@√Y ¶⁄Pg N‚§Ã ¿∞v@ ̃@∞a , ÿ>©∞ ̃@∞aoa
Àv∞tÓ N© ̃@Íov ‚∞igo‚Ÿ N›∞Yz∞ @÷. ‚n∫Ÿ N›∞YtÓ «‚∞¢Ó ¿∞v@ ̊a_rY d@sÓ @“Âg‚∞Lz , Ã∞@Ÿ N›¤Ã «z“qÓ ¶Íμ aoLg‚∞ . SYoπ«ÃY «@∞‚Ó zfiÓ
. ̊g‚ÂÃ∞L ̊B„¬oG N© ̃@Íov§vdfi⁄¢ z⁄ifi ̃„©∞? „ N© ̃@Íov ¬P∑Y P⁄P «zoπ, ioaŸ ·oπ@oV ̃ È{G ̃„Ó ̊z«a∞ ¶oP≥Ó Sg‚Ÿ N›¤ ̊g‚Ÿ N›¤ ¶Íμ Àv∞ . “¶L ̃„ S⁄P «zoπ aoG«z∫Ã∞@BÓ. ̊Pn@∞L Sfi ̃rÍGL. N›¤≥_«@∞?” ¶Í‚∞ . ̊⁄P ́ ioaŸ ·oπoà ́ Àv Tv ̃®v∞¢. ̊PL∞Y ¿∞Í Sas ̊_«@ P_r TÂÃn@∞oπ zoa ‚√nÿ N›¤«PÍ. ̊P∞z¢ ioaŸ ·oπoà ¥n∫ SG ̃r «PÍ. ÿπ «¿aÓ N›¤¢ ¬Â ́P TMG„ «©n„πrY Sg‚ÂÃ∞L ƒfi ̃rG¢ ¶Í‚∞ . ̊oP ¿∞Ó ‚§«›∞i ́¢ «Pozg‚Àv∞Y ¬oGoÃ≥Ó So} ́¢g ÙiÃP∞@Ÿ N›¤Ãπ∞Ó. ÿπ «¿aÓ Ã∞¤ N›¤P∞Y ‘›§√Yoπ’ ¶Í‚∞ . “¶oP≥Ó ̊±‚T ́¢Ÿ N›¤” ¶itÓ ƒfi P∞V πÃÓ Sfi ̃@ «z“qÓ” ¶Í‚¢ ̊za¢
πÃÓ Pd{∑fi⁄¢ N‚nGP∞? ̊Yπ ¿∞v@ ́in@∞LP∞? ̊Yπ¢ ̃@∞@ ̊z N›∞ÍLP∞?
 ̃„Ó Pd‹ «zoπ¬oG ̃„Ó NP∞v TMYoπ. @∞a}Ó ̊z ÿμ N@∞“«v N@∞[ÓTMY z∞‹⁄Pz . ̊z Pd‹ «‚∏z«P ̊§¢. g «‚ÿL∞Y ̊za¢ Pdo∆ ¿∞_@÷ «@∑ N›¤«z∞Ó. ̊za¢ G@»Y ®qPπ∞@ «©n@ ́ià ¬oG@oV ̃ @∞}π∞Ó. ›©@∞π ¿∞v@ uπ«@∞qÓ ̊zfi ̃„ ́ NP∞v Ù Sfi⁄P¢. uP∞a}©∞@ ∞TY, S_rπ∞⁄iY «©ov«ÃμÓ ¿∞v@ ́oPŸ ›© @∞π ́iY
«©ov«Ãnμz∞ . §Í @“ÂgÙ ¶g‚Âg‚Àv¢? u_@»vÓ @“ÂgÙ Sfig‚Pn„ ∞a}©∞?
©∞@. @∞a}Ó ¶L ̃N@∞fi z{@∞À  ̊z . ¿YπP∞@Ÿ q N›∞YπsÓ N›¤z∞ . ‚ ́¢ «‚ z⁄ifi ̃„Ó «¿a ́iY ¿∞Í

Page 74
̊o›s@÷ ®v ¶g‚ zaπ∞Ó ¶Íμ N›∞Yz∞ . ̊z ¶g‚sÓ ‚∞ ozÃ∞V±Ó, «©ov≥Ó ¶Íμ N›¤rG ̊⁄P ¿∞π∞z¢ ioa (
Fourth Wall
) @“}∞ ́ ioa, ̊⁄P ̃ @“}∞ ́ ioa ̃„ ̊g‚∞Y ¿Âg‚¢, ¿Â@± ̃„ ́ NP§Ã∞¢, ∂L∞Y ̊g‚∞Y Sfi ̃rGzÍ ¶_@^ ̃„÷ ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“Âfi ̃rG∞Í. ̊z± ̃„ ¶Yπ∞Ó NP§Ã «z“qÓ. ∂o@Ã∞Y ̊Pn«@nG ©∞i§ ¿∞v@ ́oP ̃ N@∞“q «‚∞ziY ̊z NP»z∞@ Sfig‚∞ .
‚ ́¢ P∞©P©∞@ z⁄P∞Y ‚ ́¢
X
ad «‚∞rG¢. ¶L ̃@∞@ ̃ @∞ ́ifi ̃rG ÿÍLŸ ÿÍL ¶§Ÿ›Y@÷. ̊oz u P∞©Pg‚q ́¢Ó. «©tÓ ¿∞Í P∞© ‚§P∞‚g‚qœ @÷. ̊⁄Pg ‚§P∞‚ za∞¢. ̊g«‚∞ ¿∞Ó ¶Y«π∞fiÓ «¿a ¥nμ N›ÃY‚q ́i zfir«GÍ. ¿∞ Sà ̃„¿ z∞¤ iG ̃@ ̃ ®v∞¢. ̊g« ¶ÍNLÍL «›Àov@÷, ® ́¢@÷ ̊zfi ̃„ ¬ÍL∞Y ›∞gTMÀq ›∞gTM N›¤¢ @∞Àqz∞ @÷. Sà ̃„¿ ¥« “z∞¤ iG ̃@ ̃ ®v∞¢” ¶Í‚∞ @÷. ¿∞ ¿Â@ @^Ó ¶L ̃„Ÿ N›¤P∞ @÷, N›¤P∞ @÷. ¶Yπ∞Ó ¬Âk∏ TM§ÃG ©Í> ́¢ Tq«z∞Ó. N© ̃@Íov ƒfi TMaioà ¶g‚ ́ « ¶Í‚oPŸ N›∞Yt_@«VÍ?
 ̊N©§ ̃@∞, S_rπ∞⁄¢ ¿∞q@ ¿∞v@ ́oP Sπ_o@√Y «‚∞v « ¿∞v@ ́oP «©ov«ÃnG ̃ ®Âà ∂ ¶Í‚oP ̃ @∞Àv «z“qÓ ¶Íμ ¬Âz∞L¢Ó ̊P±ovà ∂ ́©∞oz TMÍ uvLÂÃ∞@ ́ Pd{tÓ, ÿ_@V TEÃ_@÷ Sfi ̃rÍGL. ̊znoG «©ov«Ãnμ_@÷ ¶Í‚∞ . ̊g ÿ_@V ́iY ¿v ́i≥÷V∞ . ¿∞v@ u ÿÍLŸ ÿÍL @Àv©∞@g TM§g‚∞ . TM ‚n∫g «‚∏z∞ . ‚∞ ́ia ufiz∞ ̃@ N@∞qg‚∞ . ƒfi ‚∞ ́iaÓ SÍNL∞fi ‚∞ ̃„Ó.
«zNG∞fi ‚∞ ́ia ́oPg ‚∞ T ́iÃ∞›Ó Sfi ̃„Ó. ̊oPNà ̊o›s@÷ ®v ¶g‚ zaπ∞Ó ¶Í Ã∞V±Ó, «©ov≥Ó ¶Íμ N›¤r @“}∞ ́ ioa, ̊⁄P ̃ @“}∞ ́ NP§Ã∞¢, ∂L∞Y ̊g‚∞Y S N@∞“Âfi ̃rG∞Í. ̊z± ̃„ ¶Y ̊Pn«@nG ©∞i§ ¿∞v@ ́oP ̃ N Sfig‚∞ . ̊g«‚∞¢ u÷«V zfiÓ« ̊z N›∞Ytz∞ . ¶L ̃„ S¢P∞«L ƒfi ̊ TMͱ ̃N@q ̊_rfi⁄¢ z∞ «©ov ̃„ Nz»√π ƒfi «@∞q « NP∞v_„¢, ¥NLÍG∞Y ‚ ̃@ ́iY PÀ ́ ioa ̃„ ̊fir«π z⁄P TMG„P SYπ, ̊⁄P ̃ «@∞Àq ̃„ Nz»√«π ̊¢ ̃„÷V za «¿aÓ ¬PY, ̊⁄P ́

74
z⁄P∞Y ‚ ́¢
X
‚ ́¢ adEÓ uo∆gÙ ̊_„ ̊aÃ∞é∞@g ¶L ̃@∞@ ̃ @∞ ́ifi ̃rG «¿aÓ u_@«V∞v ©L∏ ̃„÷V z a L ¶§Ÿ›Y@÷. ̊oz u_@oV ›§Ã∞@, ¬[o©Ã∞@ cq‚v ́ ́¢Ó. «©tÓ ¿∞Í P∞©P©∞L @∞a}Ó N›∞ÍL∞Y ¶Í «©Y qœ @÷. ̊⁄Pg ‚§P∞‚ u} «z∞q ’_@÷ N›¤z¢ ›§‚Àq «‚∞ ¿∞Ó ¶Y«π∞fiÓ «¿a ́in„ zfi«z∞Ó ¶Í‚∞ . ¿∞±Ó ̊oP Y‚q ́i zfir«GÍ. ¿∞v@Ó ¬Â⁄P TMG„ ¿v ̃„Ó Tfi⁄iY ∞¤ iG ̃@ ̃ ®v∞¢. ̊g«‚∞¢ ƒ ́io@√Í ¬PY ¿∞÷ NP∞v_r «›Àov@÷, ® ́¢@÷ N›¤P∞«a∞, N@∞iŸ›∞«a∞ ̊znoG, ¬ÍL∞Y ›∞gTMÀq ›∞gTMÀq ToVÃ∞Àv∞@ ̊ ́PoL «‚fiÓ qz∞ @÷. Sà ̃„¿ ¥«P±Ó TV ̃@Ó N@∞q ̃@ ÙGg‚Àv∞Y, @ ̃ ®v∞¢” ¶Í‚∞ @÷. ¿∞_@÷ ̊zfi ̃„Ÿ N›¤PoP ¶Í±ovÃ Ó ¶L ̃„Ÿ N›¤P∞ @÷, N›¤rG∞ @÷. ¶Yπ∞ ¿∞v@_@»tÓ . ¶Yπ∞Ó ¬Âk∏ TM§ÃG «¿aÓ @ÀÂÃo} ́¢ ¶Yπ∞znoG≥Ó
q«z∞Ó.
ƒfi TMaioà ¶g‚ ́ «P s N›¤rG∞ ? ¶g‚ iÀvdqrG∞ N›∞Yt_@«VÍ?
§ ̃@∞, S_rπ∞⁄¢ ¿∞q@»Y ̊a_«@μrG «¿aÓ, ¿∞¬Ó ̊⁄P Sπ_o@√Y «‚∞v «z“qÓ ¶Í‚∞ . ¥NLÍG∞Y ̊⁄P «©ov«ÃnG ̃ ®Âà ∂^o© ¿Ódov√tÓ Sfi ̃rG∞ @÷ @∞Àv «z“qÓ ¶Íμ N›∞Ytz∞ . ̊g‚ ¿∞v@g TMai Ó ̊P±ovà ∂ ́©∞oz ¶_@^ ̃„ TV ̃„z∞ . ¿∞v@Ó ¬Â⁄P ÂÃ∞@ ́ Pd{tÓ, ÿ_@V ́itÓ ̊Pn„Ÿ ›©©∞L ¶ ́PoL«Ã∞ Sfi ̃rÍGL. ̊znoG ́ iaÀq_@÷, iaÀ TÀq ¿∞v@ ́oP nμ_@÷ ¶Í‚∞ . ̊g‚ uvLÂÃ∞@ NRÍ∫ Një›L∞ ¿v ́i≥÷V∞ . ¿∞v@ ufiz∞ ̃@ ́oPg N‚∞μ ́Pzoa TMaioà L @Àv©∞@g TM§g‚∞ . TM§ ́¢ ‚∞ ́ia u÷©LÓ, N›ÃY‚∞q@÷ ∏z∞ . ‚∞ ́ia ufiz∞ ̃@ ́in@∞L z{¬oG@oVŸ N›∞Y∑ ̃ . ƒfi ‚∞ ́iaÓ SÍNL∞fi ‚∞ ́ia ́oP ¶⁄P ̃ @“«}∞Àv ́iY
G∞fi ‚∞ ́ia ́oPg ‚∞ ̃„Ó ̊⁄Pg ‚∞ oz√«π ¶ÍL Ó Sfi ̃„Ó. ̊oPNÃYπ∞Ó ̊z TV_@g‚q ́¢z∞ . ®v ¶g‚ zaπ∞Ó ¶Íμ N›∞Yz∞ . ̊z ¶g‚sÓ ‚∞ oz «©ov≥Ó ¶Íμ N›¤rG ̊⁄P ¿∞π∞z¢ ioa (
Fourth Wall
) ioa, ̊⁄P ̃ @“}∞ ́ ioa ̃„ ̊g‚∞Y ¿Âg‚¢, ¿Â@± ̃„ ́ , ∂L∞Y ̊g‚∞Y Sfi ̃rGzÍ ¶_@^ ̃„÷ ‚∞ ́¢ ̃ ̃rG∞Í. ̊z± ̃„ ¶Yπ∞Ó NP§Ã «z“qÓ. ∂o@Ã∞Y G ©∞i§ ¿∞v@ ́oP ̃ N@∞“q «‚∞ziY ̊z NP»z∞@ ̊g«‚∞¢ u÷«V zfiÓ«‚∞¢, ¶⁄P ̃ @∞Y oz ̃@ ̃ ®v∞¢ ¶Íμ tz∞ . ¶L ̃„ S¢P∞«L SÃY‚∞ zfi¢ ¶ÍG∞Y ‘›§ ¶ÍL«©∞ ͱ ̃N@q ̊_rfi⁄¢ z∞a «¿a ́¢π ̊⁄P ̃ @∞Y zaBÓ’. ©nG¢ Nz»√π ƒfi «@∞q «‚∞ÀÂfig‚∞ . ‘u_@v ¿ÂgÙ ̊_«@ , ¥NLÍG∞Y ‚ ̃@ ́iY T[rG ̊⁄P ́ ioa Sfi ̃„«P ̊⁄P ́ a ̃„ ̊fir«π z⁄P TMG„P∞Í ÿπ «‚fi ̃„ ‚∞ ́ia ́ PÍo© zfiÓ. P ̃ «@∞Àq ̃„ Nz»√«π«Ã ̊⁄Pg ‚∞ ́ia ́in„÷V z∞a∞¤. za «¿aÓ ¬PY, ̊⁄P ́ ioa ̃„ ¿ÂŸÿ, ̊⁄Pg ‚∞ ́ia ́oP«Ã

Page 75
¶L ̃„ Ã∞ N›¤P Ù“flë©∞ ©nGz @oV Tv ¿∞Í ¿Yπ∞ za¬Âk∏¢. ¿Yπ «zoVÃ∞@ ¶L ̃„ ¿Yπ N¿∫Ã∞V rov ́P∞ . ¿Yπ ¿“‚ @÷ ©@∞@T, ¬fio@ÃÍ, SoVà ‚ ́©¿∞PÍ, ›“¬@Ó, ¬ ́¢∑_@Ó, ›ŸÿP∞L⁄PÍ, @∞. ÿz‚∞πÍ Sg‚ÂNÃYπ∞Ó ¿Yπ ¶[ ́P∞V @÷, ¿“‚ @÷ rov ́P∞ @÷. ¿Âg‚Pn„ ¿Yπ ∂À@÷ rov ́P∞ @÷. ̊⁄P ̃ N@∞ov@V∞Y TMÍL ¿∞Í aoL ́PznoG Nz»√Y N@∞“q za¬Â⁄P¢.
N@∞“q z⁄¢TÀq ̊Pn„g TMG„ ̊g‚«à ¬[o©Ã∞@ ̊_„ z Sfi⁄P∞ . ̊¢NzYπ∞Ó ¶L ̃„ ̊¢@oVNÃYπ∞Ó ¶Í±ovà ¶Í±ovà u ́i ¶Í±ovà ‚∞ o ƒfi «©ov ̃«@nG uPT@÷ @nμ ̃N@∞“«vÍ. ̊g‚∞ ́ia_@ ‚ ̃@ ́iY oπÀov ¶g‚ oz ́ifi ©nG oπÀ ¶g‚ ¶⁄P «¿aÓ zaB z⁄¢ ToVÃ∞ ̃ N@∞“Âfi ̃@ ̃ ® ®v∞¢. ̊iNπYπ∞Ó ̊z d@ ̃ @z @∞Àÿ ̊o©gÙ N›¤ÃG «¿a ́i«π« TÀqqz∞ . ̊g‚ ƒfi ¿∞t @∞À piNÃYπ∞Ó S«π›∞rTqÓ. ̊ N@∞“Âfi ̃rG «‚∞¢, ∂aÓ‚ ́¢ TM÷oV ̃„, TV ̃„z¢ «‚∞π N‚∞ N@∞“«v∞«©∞ ¶Í‚oP ̃ «@Àq ́ ̊z TV ̃„Ó «‚∞¢ u_@^ ̃„ ̃ @fi Sv©»g‚∞a∞?
NP∞v ̃@ ́iY ¿∞_@÷ ∏Ó©∞ « ¬Âk›g TMÍ ¿∞_@÷ «‚∞¤ ¶_@^ ∂Ó ›§, ̊g‚ ̊P zŸ∏ ̃ N@∞“q S ‚√nÿ ̊¢ ƒfi N‚∞¢z∞L ‚√nÿ ̊ u_@^ ̃„ ́ P>Ã∞L TEà ́¢π TM TMaŸ›oL ̃„ ¥nG ©∞i§ ›§ N›¤ N¿∫Ã∞Va∞@ ̊z Sfi⁄P∞ . ̊«P ̊g«‚∞¢ ¶_@^ ̃„ ́ NP§≥Ó ̊ ¶ÍμÓ, ¶g«‚∞¢ ̊z ©∞μz «Pozoà aoG«znGπ∞Ó ¶Í‚¢Ó N@∞k›Ó @qo©Ã∞@ Sfi ̃„Ó. ̊P P∞ÿ Sg‚ NπgÀq ̃„ ́ ifiÓ‚g « Sfi ̃„Ó” ̊g‚Âͱ «@À‚∞ . ›§Ã NP∞v ̃@ ́i«π, “ÛÓ ¶_@^ ̃„g ¶ÍG∞Y ̊zfi ̃„g TM ̃@∞¢. N› «z“Âg N‚∞¤ N›∞Í–_@÷. Ù§ NP§⁄¢ NP§k∏ N›¤≥_«@∞” ¶Í‚ ¶ÍL∞Y aoLŸ∏g ‚∞ ̃@ ¬ÂÃTY ©nGz @oV Tv ¿∞Í ¿Yπ∞ za¬ N¿∫Ã∞V rov ́P∞ . ¿Yπ ¿“ ‚ ́©¿∞PÍ, ›“¬@Ó, ¬ ́¢∑_ Sg‚ÂNÃYπ∞Ó ¿Yπ ¶[ ́P∞V @÷ ¿Yπ ∂À@÷ rov ́P∞ @÷. ̊ aoL ́PznoG Nz»√Y N@∞“q ’_@÷ ufiz∞ ̃„Ó ¿∞v@_@»Y ¿Â Sfig‚P∞@g‚qrG¢. ∂L∞Y N© ̃@Í ¶⁄P ̊Vs Sfi⁄P¢?

75 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
⁄¢TÀq ̊Pn„g TMG„P∞Í u÷^ ̃„ z∞a∞¤. ̊g‚ ‚∞ ́iaÓ ¬[o©Ã∞@ ̊_„ zfiÓ’. Sg‚  ̊z d@ ̃ @zL©∞@ . ̊¢NzYπ∞Ó ¶L ̃„g ‚∞vÓ. ƒfi ‚∞v©∞@ ̊o©⁄P¢. NÃYπ∞Ó ¶Í±ovà ¿∞v@ ́iY «› ́¢ ̃ N@∞“«vÍ. à u ́i ¶Í±ovà ‚∞ oz Sfi⁄P∞tÓ, Sg‚ÂÃ∞L uPT@÷ ov ̃«@nG uPT@÷ ̊z§vdfi⁄¢ aoGà aoGà ̃ “«vÍ. ̊g‚∞ ́ia_@÷ zfiz¢, an‚¢, ‚∞ g‚¢ ¶⁄Pg πÀov ¶g‚ oz ́ifi ̃@ «z“qÓ. ©nGg‚ ̃@Ó ifiÓTML∞Y ¶g‚ ¶⁄P «¿aÓ zaBÓ. ∂L∞Y ¶Yπ∞ «¿a¬Ó oπÀq@÷ VÃ∞ ̃ N@∞“Âfi ̃@ ̃ ®v∞¢. ̊¢sÓ oπÀ zfiz¢ NP§Ã ̃ iNπYπ∞Ó ̊z d@ ̃ @zL©∞@ Sfi⁄P∞ . ∂L∞Y ÿÍLNP∞fi ©gÙ N›¤ÃG «¿a ́i«π«Ã ̊z SNPYπ∞Ó ¶_@^ ̃„g ‚∆ ̃r ∞ . ̊g‚ ƒfi ¿∞t @∞Àÿ ̊z ̊o©Ÿ› TMG„ ¶_@^ ̃„ ∞Ó S«π›∞rTqÓ. ̊z ƒbNz∞fi @∞ÀÿÃ∞@Ÿ N›¤¢ ̃rG «‚∞¢, ∂aÓ‚ ́¢π d@ ̃ @evg‚qz∞ . ƒfi „∆⁄oP , TV ̃„z¢ «‚∞π N‚∞μo©«Ã∞q TV ̃„z∞ . ̊z Ù§k∏ ∞«©∞ ¶Í‚oP ̃ «@Àq ́ ifigTM ́ ifigTM TV ̃„z∞ . „Ó «‚∞¢ u_@^ ̃„ ̃ @fi ́¢ Sfi⁄P∞Y ̊oPŸ N›∞YzPn„ ̊z ∞a∞? v ̃@ ́iY ¿∞_@÷ ∏Ó©∞ «‚ÿ ̃ N@∞“Âfi ̃rG «¿aÓ N›∞Yππ∞Ó, Í ¿∞_@÷ «‚∞¤ ¶_@^ ̃„Ÿ ÿπ @ev_@÷ Sfi⁄P¢ ¶ÍG∞Y, g‚ ̊P zŸ∏ ̃ N@∞“q S>Ÿ N›¤«z∞Ó. ∂L∞Y ¿∞_@÷ P⁄P ƒfi N‚∞¢z∞L ‚√nÿ ̊¢ u_@^ ̃„ Sfi ̃@ «zBÓ, TMGsÓ ́ P>Ã∞L TEà ́¢π TMaŸÿoL@÷ Sfi ̃rGNPÍG∞Y, ̊⁄Pg ̃„ ¥nG ©∞i§ ›§ N›¤z∞ . ƒfi d@ N¿r‹s ́PÍo©≥÷V ∞@ ̊z Sfi⁄P∞ . ̊«P «¿aÓ ̊z§vÓ Sμ ̃@¬Ó Sfi⁄P¢. ¶_@^ ̃„ ́ NP§≥Ó ̊zfiovà Sμ ̃@Ó ¶_«@ Sfi ̃rG¢ ¶g«‚∞¢ ̊z ©∞μz∞ ¶ÍμÓ ¶g«‚∞¢ ¶_@^ovà aoG«znGπ∞Ó ¶Í‚¢Ó ¶_@^ ̃„ ́ NP§≥Ó. ∂aÓ‚g ‚√nÿ @qo©Ã∞@ Sfi ̃„Ó. ̊Pn„g TMG„ ̊z«a N›∞Ytz∞ . “∂Ó NπgÀq ̃„ ́ ifiÓ‚g «‚∞Ì 45 Âr§√Y oπÀ ¶ÍL ©∞i§ ̊g‚Âͱ «@À‚∞ . ›§Ã∞L ‚iY N@∞qg«‚∞Ó. ̊g‚ ¿∞_@÷ i«π, “ÛÓ ¶_@^ ̃„g Ù§k∏¢” ¶Íμ N‚∞¤ N›∞Í«L∞Ó zfi ̃„g TM ̃@∞¢. N›∞Yz∞ , “‚∞ ́X_@V∞ ¬@ø¢i ̃@∞@ N‚∞¤ N›∞Í–_@÷. Ù§ÃYπ ¶ÍG∞Y «@^_«@∞. «@Àq ́ §k∏ N›¤≥_«@∞” ¶Í‚∞ . ̊g‚ÂÃ∞Lg ‚√nÿ ¶L Sg«‚∞¢ oLŸ∏g ‚∞ ̃@ ¬ÂÃTYoπ. ¶L ̃„ Ã∞ N›¤P Ù“flë©∞ V Tv ¿∞Í ¿Yπ∞ za¬Âk∏¢. ¿Yπ «zoVÃ∞@ ¶L ̃„ ¿Yπ rov ́P∞ . ¿Yπ ¿“‚ @÷ ©@∞@T, ¬fio@ÃÍ, SoVà , ›“¬@Ó, ¬ ́¢∑_@Ó, ›ŸÿP∞L⁄PÍ, @∞. ÿz‚∞πÍ Yπ∞Ó ¿Yπ ¶[ ́P∞V @÷, ¿“‚ @÷ rov ́P∞ @÷. ¿Âg‚Pn„ @÷ rov ́P∞ @÷. ̊⁄P ̃ N@∞ov@V∞Y TMÍL ¿∞Í noG Nz»√Y N@∞“q za¬Â⁄P¢.
z∞ ̃„Ó ¿∞v@_@»Y ¿Â@ @÷ ‚_@»gÙŸ N›¤Ã z∞¤gÙ@÷ g‚qrG¢. ∂L∞Y N© ̃@Íov ¿∞v@_@»Y ̊Pn@∞L z∞¤gÙ@÷ Sfi⁄P¢?

Page 76
¿∞Í N›∞ÍL¢©∞i§ ̊z ‚ ¿∞_@÷ ̊g‚«à ¥nμ ̃N@∞÷« Sg‚ÂNÃ∞fi TMaŸÿoL Sfi ̃rG¢ «Ã∞ÿ ́PoP p“qÓ NP»z∞ ̃„z N›∞YzoPŸ N›¤z¢Ó ƒfi ›z Sfi ̃rG¢. N© ̃@Íovà ¿∞v@_@÷ , «©n„ ¿ ¥P∞z¢ T ́iÃ∞›g‚ÀÂfi⁄PP∞?
 ̊z PÍ ‚∞fl√Y ‚πTP «©n„π ́«P∞q ƒgTMqÓ «‚∞¢ ¿∞ ¶_@»Y ›§Ã∞@Ÿ N›¤Ã ¬ÂÃTY @“Âg‚∞@ Sfi⁄P∞ . ̊PL∞Y P∞ ∂ÿ§Ã @÷, ÿ_@V ¿∞v@ ¶[ ́P∞V N© ̃@ÍovÃfiovà ©∞}z @÷P∞ ›a ́›⁄ia∞ uÀ‚vz∞?
SYoπ. ̊z ƒfi T ́iÃ∞› ›a ́›⁄ia∞ ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ra∞dà z ̊zfi ̃„Ó, «©n„ ̃„Ó NP∞v TMYo uPTL. N© ̃@Íovà ©∞}z @»Y ’_@÷ ©
¿∞Í„ «‚ Sfi⁄«P∞Ó. ∂L∞ aÍμ TÀv∞ @÷. ¶ÍL∞Y @ov N© ̃@Íovà @ovÿ√Y N‚ «v∞Y ¿∞v@ ́oP ́ Pd{Y N›¤Ã Tfi N‚à g‚∞V§Í TMÂz∞P ́P∞Y ̊¢ ¶_@»Í ›©@∞πgTMaŸÿoL@oV ̃ N N©∞{ N‚à ́Pz SoP≥Ó TfiÓ‚ dY∑ÃÍ ß‚∞¤ ‚} ́oP ́ Pfiz ‚√nÿ√Í TMÍ ¬PY «©ov«ÃnG N›ÍoL ¶Íμ ‚π T§z∞L iÀ N›¤Ãg‚Àq ‚√nÿ@»tÓ cq‚ ©∞À«vͱ N›∞ÍL¢Ó N© ̃@Í ¶ÍG∞ . ̊¢ ¿∞Í ̊z «©Y o uà ́iâ. N© ̃@Íov ¿∞v@ ́in@∞L ‚∞ ozà ¿∞v@_@oV ¶i N@∞“v∞ @÷?
 ̊zfiovà ¿∞v@_@÷ ∂_ N@∞[ÓTMY ∂_rπÓ NP§⁄Pz @÷ @oπ ́¢oG√Y ∂_rπÓ NP§⁄P NP§⁄Pz @÷ ¶Íμ ‚π PagTML . ¿∞v@Ó «‚∞Àv∞tÓ ̊_„ Sfig‚ Ã∞fiÓ Sza¢ ¿∞v@_@oV ́ PzG N›∞Yπ «z“qN©ÍG∞Y uŸ›’i©Í ̊a∏ ¶[¢ ToLQ ¶Íμ zfiz∞ ‘ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́iÃ∞?’ ¶Í

76
N›∞ÍL¢©∞i§ ̊z ‚√nÿÃ∞@ N›∞Y∑ ́ PfirG «¿a ́iY g‚«à ¥nμ ̃N@∞÷«z∞Ó. ‚√nÿ ¬Â⁄P TMG„ “N© ̃ ∞fi TMaŸÿoL Sfi ̃rG¢” ¶Íμ Tz∞i ̃@π∞Ó. ̊z P∞Í P p“qÓ NP»z∞ ̃„z∞ . ∂L∞Y ¶oP≥Ó ƒfi‚√nÿ ̃@∞@ PŸ N›¤z¢Ó ƒfi ›z∞Y. ̊oPŸ N›¤≥Ó«‚∞¢Ó @nGY .
à ¿∞v@_@÷ , «©n„ ¿∞q@»Í ¿∞v@_@^vÍ ƒgTMqÓ«‚∞¢ iÃ∞›g‚ÀÂfi⁄PP∞?
PÍ ‚∞fl√Y ‚πTP©∞@Ÿ N›¤ifi ̃rG∞ . ∂L∞Y ¿∞Ó P∞q ƒgTMqÓ «‚∞¢ ¿∞v@ ́iY «›∞ov «‚∞r«G∞Ó ̊Yπ¢ §Ã∞@Ÿ N›¤Ã ¬ÂÃTYoπ ¶ÍG N›∞Y za ̃ ®v∞¢ ¶Í‚iY @ Sfi⁄P∞ . ̊PL∞Y P∞Í Sπ_o@√Y u÷V ¬ ̃rà ¿∞v@ , ÿ_@V ¿∞v@ ¶[ ́P∞V @÷, ¿∞v@ N¿∫Ã∞V @÷ ¶Yπ∞fi«© Ãfiovà ©∞}z @÷P∞Í. uÀ‚vz∞?
π. ̊z ƒfi T ́iÃ∞›©∞L ¬oG√∑fi⁄¢ z⁄Pz . v∞ ̃v ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ra∞dà zÂz_@^ ̃„÷ «‚∞¤ ¶[⁄¢ z⁄Pz . , «©n„ ̃„Ó NP∞v TMYoπ. ∂L∞Y oπÀÂ_ «‚∞ÍGozP∞Í
à ©∞}z @»Y ’_@÷ ©ÀqÓP∞Í Pd∆a∞? „ «‚ Sfi⁄«P∞Ó. ∂L∞Y ¶ÍoL ́ PTa ©nGz @÷ Sov√Y v∞ @÷. ¶ÍL∞Y @ovÿ zoa ̃„Ó aÍμ TM ̃@ ¬Â⁄P¢. à @ovÿ√Y N‚ «v∞YÀ TMNa ̃ÂÍ ‘@∞@ÿÃÍ ›∞ ̃ › r÷’ ¶ÍG ́ Pd{Y N›¤Ã TfiÓTML∞ . ¶i ‚∞a∞TP©∞@ N©∞{ V§Í TMÂz∞P ́P∞Y ̊¢ aoG«zGTYoπ. ̊⁄P ¿∞v@ ́iY ©@∞πgTMaŸÿoL@oV ̃ N@∞“q zfizPn„ ́ iÀvdÀÂfi⁄P∞ . ́Pz SoP≥Ó TfiÓ‚TYoπ. SPn@∞@ «©n„ Nj ©> ƒfi ß‚∞¤ ‚} ́oP ́ PfizP∞@ Sfi⁄P¢. ¿∞_@÷ ¿∞Í„ ©∞Pg TMÍ ¬PY «©ov«ÃnGin„g TMÍ ÿ_@gÒ , ©«πÿÃ∞ TMG„ ¶Íμ ‚π T§z∞L iÀv_@÷ Sfi⁄PL. ¿Â@ @÷ «P s Àq ‚√nÿ@»tÓ cq‚ÀÂfi⁄«P∞Ó. N©∞{ N‚à g‚∞V ± N›∞ÍL¢Ó N© ̃@Íov , ‘P∞ÿ TqzÓ, @∞∏ N‚§ÿYπ’ ̊¢ ¿∞Í ̊z «©Y oz ́ifi⁄P ©§Ã∞oPoÃg ‚Í©v_„
.
¿∞v@ ́in@∞L ‚∞ ozÃ∞V @÷ Ã∞ ? ̊z @÷ ¶g‚  ̊zfiovà V ¶i N@∞“v∞ @÷? fiovà ¿∞v@_@÷ ∂_rπ N©∞{ ¿∞v@_@÷ ∂L‚ÂÃ∞Y ∂_rπÓ NP§⁄Pz @÷, @“Â√Y ∂_rπÓ NP§⁄Pz @÷, G√Y ∂_rπÓ NP§⁄Pz @÷, Ã∞‹g‚∞} ́iY ∂_rπÓ @÷ ¶Íμ ‚π PagTML . Sz @÷ ¶Yπ∞Ó ¶_„ N© ̃@Íov
∞Àv∞tÓ ̊_„ Sfig‚∞ @÷. uà ‚PT@»Y Sfi⁄Pz @÷ a¢ ¿∞v@_@oV ́ PzG∞©Y ‚∞ g‚∞ @÷. uP∞a} ́«P∞q “qN©ÍG∞Y uŸ›’i©ÍG ’i‚i@÷ NP∞v_r ∂_rπ ∑rP , ToLQ ¶Íμ zfiz∞ @÷. Sza¢ ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́¢ TÀq @ ́oPg ‚∞ ́iÃ∞?’ ¶Íμ ∂_rπÓ «‚∏‚z @÷ P_@^ ̃„÷

Page 77
¿∞Í ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ¿∞v@ ̊a_@ ́oPŸ «› ⁄PzÍ. ∂L∞Y S⁄Pg ‚aP¿∞ÀÂÃÓ ̊NPYπ∞Ó ‚∞ ̃rG «¿a ́iY ‚∞ ́¢g TMad ́¢÷«VÍ. ‚aP¿∞ÀÂà ́oP ̃ @nμ ̊oP ¿∞_@÷ N@∞“q z⁄¢ «©ov√Y ¥nGπ∞Ó. «©ov ̃„÷ ¶g‚ N@∞“q zaπ∞Ó ¶Íμ ∂o›g‚q‚zÍ ¿∞Í.
«‚ÿ ̃ N@∞÷rG aoπNÃ∞Íμ Sfi NP§Ã∞TÀv∞tÓ N© ̃@Íov ¿∞v zfiz∞ @÷. i«ÃÀvoag ‚∞ ̃@ zfi Sbz∞μ «©n@ ́ià ¿∞v@ ́iY ‚∞ ́ia ̊Yπ¢ «zμ zo@@»Y TMaŸÿoL@÷ ‘ø‚ v@ø’, ‘ ̄∑Ãø·› ’ « uV|iÃ∞L u÷«©∞PY@÷ Sfi⁄PL
 ̊«P «¿aÓ ›©@∞πg TMaŸÿoL ̊oz ¶_@^ ̃„÷ ƒfi ÿÍL ‚∞ ́iaz∞ gÙ@÷ T ́iÃ∞›g‚qÓ. Sfi ̃@TYoπ. ƒfi «zoV ∏P⁄iaÓ @ovTM ́PP∞@ Sfi ̃@π∞Ó. ‚∞ o z∞‹ ̃o@oà ¥nμ ̃ N@∞“Âfi⁄P SYoπ ¶Í«G @fi¢r«GÍ. ƒfi ¿∞v@ ́oP ¶ ́PoL ¬oG «©ov«
...Íμ z∞a ́in„ ̃ „oGz∞ „oGs. ƒ«a Sv ́iπ∞?
«zμ «zμ Sv_@»tÓ ¿vg‚ ‚∞ ozÃ∞V @»Í zfio@ ¶g‚ Sfi ...Íμ z∞a ́in„Ó ‚∞ ozÃ∞ ‚ ́¢ ¬oG ®v ‚∞ g‚∞ @÷. ̊⁄P ̊ ÿπ ¿∞v@ @oV ̃ N@∞“q ̊z ufi TMadg‚∞@ Sfi ̃„Ó. Sg‚ÂÃ∞Lz zfiz¢“q. N@∞[ÓTMY ¬Â⁄P¢Ó ...Íμ ¿∞÷ ¶Íμ a@‹Ÿÿ@÷ ¥n‚ «‚∞qrG aoπ Sfi ̃@TYoπ. @“ ¿vL ́in„ zfi«z∞Ó. ’_@÷ N@ ̊⁄P ¿vL ́oPg ‚√ÍÌ @÷. ¥Í @“
¿∞Í ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ¿∞v@ ̊ ‚aP¿∞ÀÂÃÓ ̊NPYπ∞Ó ‚∞ ̃rG ‚aP¿∞ÀÂà ́oP ̃ @nμ ̊oP ¿∞_@÷ «©ov ̃„÷ ¶g‚ N@∞“q zaπ∞ ¿vL ̧Ÿ› ørÀvg«‚∞¤, ̊⁄P v ̃v ̃N@“q ¿∞v@ ́¢π za ̃®Âà ¶Í«‚Í... ̊z_@ uvLÂÃ∞@Ÿ Ù>P©∞L ∂ÀvÓ. SP ¿∞_@÷ NP∞Àq ̃„ÓTMÀq ̊π∞§gÙ, jXø zaπ∞Ó. afi ́P ́i«π ⁄¢, afi N@∞“Âfi ̃@ «z“qÓ’. ∂L∞Y ̊gN‚∞[¢ ¿∞Í ¥P∞zNP∞fi ∂À za«z“qÓ ¶Íμ aoL ́«PÍ. ¿» Sfi ̃rG¢, @“ ¿vL ́iY ̊«P ̊PnN@ÍL ̊oPg«‚∞¤ ̃ @n«‚∞

77 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
÷rG aoπNÃ∞Íμ Sfi⁄P¢. ¿∞v@Ó N›¤rG ‚π ∂_rπÓ v∞tÓ N© ̃@Íov ¿∞v@_@»Y «¿ ́ioà ̃ @∞} @Àv∞é∞@ . i«ÃÀvoag ‚∞ ̃@ zfiz∞ @÷. ©n@ ́ià ¿∞v@ ́iY ‚∞ ́ia«©nμ ¿Â ̃„Ó «‚∞¢ uVTÃY |iÃ∞@ μ zo@@»Y TMaŸÿoL@÷ Sfi⁄PLz∞?
v@ø’, ‘ ̄∑Ãø·› ’ «‚∞ÍG ¿∞v@_@»Y ‚_«@nG«‚∞¢ u÷«©∞PY@÷ Sfi⁄PL. «¿aÓ ›©@∞πg TMaŸÿoL@oVg «‚∏Ó ¿∞v@_@V∞@ Sfi⁄P∞Y _@^ ̃„÷ ƒfi ÿÍL ©∞nG ́oP ́ PfiÓ. „μ ̃Èq@÷, gÙ@÷ T ́iÃ∞›g‚qÓ. N‚∞¢z∞@ ¶_@^ ̃„÷ TMaŸÿoL@÷ oπ. ƒfi «zoV ∏P⁄iaÓ N‚nμ ¶Yπ∞znoG≥Ó ∂_rπ ́iY PP∞@ Sfi ̃@π∞Ó. ‚∞ ozÃ∞V @÷ ¶ÍG |iÃ∞tÓ ∂_rπ à ¥nμ ̃ N@∞“Âfi⁄PP∞Y ̊¢ ƒfi N‚§Ã TMaŸÿoLÃ∞@ «G @fi¢r«GÍ. oP ¶ ́PoL ¬oG «©ov«Ãnμœ @÷?
z∞a ́in„ ̃ „oGz∞@ ̊z @÷ ¿∞v@_@oVg «‚∞Àv¢
π∞?
«zμ Sv_@»tÓ ¿vg‚¢“q. @»Í zfio@ ¶g‚ Sfi ̃„Ó? z∞a ́in„Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ zfiz∞ @÷. ‚π x⁄¢ ¬oG, ®v ‚∞ g‚∞ @÷. ̊⁄P ̊Vs ¿∞v@ ́iY «¿ ́i Sfi ̃„Ó. ƒfi @oV ̃ N@∞“q ̊z ufiz∞ ̃„Ó „[ ̃@∞Àÿ@÷ N‚fiÓ‚∞tÓ Sfi ̃„Ó. Sg‚ÂÃ∞LznoG ̃ @∞“‚Pn«@ ‚π ¢oG√L q. N@∞[ÓTMY ¬Â⁄P¢Ó @“Â√Y ƒfi z∞aÓ, Ã∞‹g‚∞} ́iY ¶Íμ a@‹Ÿÿ@÷ ¥n‚∞v∞„Ó. Û§v ́iY ƒfi ¿∞÷ ©ÀqÓ oπ Sfi ̃@TYoπ. ́in„ zfi«z∞Ó. ’_@÷ N@∞[ÓTMY Sfi ̃„Ó «‚∞¢ P∞Í ¥∆∞“q@÷ oPg ‚√ÍÌ @÷. ¥Í @“ ¿vL ́oPg ‚√π TfiÓTM– @÷? ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ¿∞v@ ̊a_@ ́oPŸ «› ⁄PzÍ. ∂L∞Y S⁄Pg Ó ̊NPYπ∞Ó ‚∞ ̃rG «¿a ́iY ‚∞ ́¢g TMad ́¢÷«VÍ. ́oP ̃ @nμ ̊oP ¿∞_@÷ N@∞“q z⁄¢ «©ov√Y ¥nGπ∞Ó. ¶g‚ N@∞“q zaπ∞Ó ¶Íμ ∂o›g‚q‚zÍ ¿∞Í. ̊g‚, ørÀvg«‚∞¤, ̊⁄P ¿∞À@»Y ‘ ̊Ó©∞ ÿπ ¢“q@÷, q ¿∞v@ ́¢π za ̃®ÂÃoP ¶g‚ ¿∞_@÷ N@∞“q zaπ∞Ó?’ .. ̊z_@ uvLÂÃ∞@Ÿ N›∞Ytz∞_@ ‘ ̊vg‚q‚∞T S¢ ∂ÀvÓ. SP ¿∞_@÷ ¢z_@GP∞@ Sfi⁄P∞Y, ¿∞_@÷ ÓTMÀq ̊π∞§gÙ, jXøzaÓ N›¤¢P∞Í TMG„ z } ́¢ ̃„ afi ́P ́i«π ⁄¢, afi ́ià ́¢ ̃„ zfiÓzoa ’ @∞ ́¢ ̃ ̃@ «z“qÓ’. ∂L∞Y ¿∞v@Ó @∞ ́¢ ̃ N@∞“Âfi ̃@∞¢. ¢ ¿∞Í ¥P∞zNP∞fi ∂Àv zÂz ́oP ̊a_@ ́in„ ̃ N@∞“q Ó ¶Íμ aoL ́«PÍ. ¿»L¬Ó Sfi ̃rG¢. ̊«P ›©ÃÓ œa¬Ó , @“ ¿vL ́iY ̊«P∞v ›∞@Z_@^Ó aoGà Sfi ̃rG¢. L ̊oPg«‚∞¤ ̃ @n«‚∞Ó. @oπ ̃N@ÍL aG¬Ó, N©∞{≥Ó.

Page 78
∂L‚ÂÃ∞@ ̊oPg«‚∞¤ ̃ @n@ Ù„ ́i«LÍ. Sg«‚∞¢ uP∞a} NP∞v_rL... uvLÂÃ∞@ v ̃„± ̊ ¿vL_@÷P∞Í. @“ ¿vL zÂz_ ¿∞Í„ «‚∞qz¢, ¶Àq «‚∞qz¢ @“ ¿vL ́¢π≥Ó Sfi ̃„¢. @ } @“ ¿vL ́¢π≥Ó Sfi ̃„¢. TMÍ ©∞›Ó ¿∞Í ƒfi ra∞© ́i«π «‚∞ Sfi ̃„¢, TÀqÀq ¿∞Í «‚∞@ ¶Í±ovà NP∞{Y «zG ra∞© ́i NP∞{Y. ̊g‚ N@∞[ÓTM«π√fi⁄¢ ̃ ¿vL ́oPg ‚∆rL∞Y, ̊oP S«π ‚∆@π∞Ó ¶Íμ ‚∞ ́«PÍ. ̊g‚ ̊¢ ©∞i§ uPT N›¤P¢. SgN‚∞[¢ ¿vL ́¢π N›¤iÀq, S_@ ̃ ® ́¢ ̃ ̊Â@÷ ̊ ozgÙ@÷ ©∞nGÓ Sfi ̃ ¶Í‚∞ . ¿∞Í @“ ¿vL ́¢π ¶ «‚∞vBÓ’ ¶Íμ N›∞Ytz∞ . ̊iY ¿∞Í ‚∆r ¬Â ́¢ TÀv‚ÂÃ∞Y ¶L «‚∞q, ›¢aÓ «‚∞q«zÍ. ¿À› ́ NPfi ̃® ́iY u÷VoP ¶Yπ∞Ó @“ P∞Í ¿∞Í «‚∞«LÍ. Sg‚ ’_@ ¥[ zfiEÓ ¬ÂŸ› TMG„ ̊a_«@nGÓ ©∞i§, ¥P∞z¢ a@‹Ÿÿ S
 ̊¢ ƒfi «›∞@©∞L @oP. @∞a} ¿vL ∂ÿ§Ã &@“Â√±ovà S ra∞©Ó. ̊¢ @“Âà ¿vL ́in„g N N‚à «‚∞L ƒfi ́Pfiovà ©@Í& « P∞Í ¶Í±ovà @“ ¿vL ∂ÿ§Ã ƒÍ∫n@∞@ @“ ¿vLÓ ¥n‚∞q ‚∞ ́P @YT ́ ¢oG ›∞ TMY ¿∞Í @ ̊g‚ Szfiovà ¿vL ̃„[ ̊⁄P z ƒfi ́P zaTYoπ. ̊z PoπoÃg ¿∞Í ̊zfiovà ©∞}zÍ. ̊z ¶ÍLNzÍG∞Y ¿∞Í ƒfi @YT ̊ «‚∞«LÍ, ©nGz @»vÓ N›∞Y∑ ¥NLÍG∞Y ¶L ̃„ ́ NP§≥Ó ̊⁄ N@∞“q ¿∞Í «‚∞¤ ∂ TÀq S z⁄¢Àv∞L∞ ¶ÍG∞ „fi. ̊z_ ¶ÍGL . ̊z @“ @π_r TÀv∞ ¿∞Í u_@v ©∞}zÍ ¿∞Í z⁄¢ S⁄ Ã∞fi ∂vG¢ ̊z N¿r‹⁄¢ «‚∞L @zLN©q ́P∞ . Sa“q zfiEÓ N›∞ÍL∞ . ©nGz @^ ̃N@Yπ∞ u_@»Í ̊a_«@nGÓ ¶_@^ov ra∞© ́iY ¿v ̃@ «zBÓ. ¿vL ́iÍ

78
∞@ ̊oPg«‚∞¤ ̃ @n@g «‚∞«LÍ. ̊oP ̃N@∞“q z⁄¢ Í. Sg«‚∞¢ uP∞a} ́in„g ÙiÃz @^vÍ N›¤Ã ́ ... uvLÂÃ∞@ v ̃„± ̊⁄P ̊oπÃ∞@g ‚∞¤G¢ ¶Yπ∞Ó @“ P∞Í. @“ ¿vL zÂz_@÷ ¶L ̃„ uPTÃ∞@ Sfi⁄PL. ©nG¢ ∞qz¢, ¶Àq «‚∞qz¢ S¢@NVYπ∞Ó ® ́¢π Sfi ̃„, ̊¢ ́¢π≥Ó Sfi ̃„¢. @ }Ó «‚∞qG¢ ® ́¢π Sfi ̃„¢. ̊¢ ́¢π≥Ó Sfi ̃„¢. TMÍ ® ́¢g «‚∞¤g ‚Âg‚Pn„ ∂«G[ ƒfi ra∞© ́i«π «‚∞¤ ́ P_@ «zBÓ. ¶L ̃„ ́ NP∞{Y TÀqÀq ¿∞Í «‚∞@ ¬ÂÃ∞¢. ̊¢ N@∞[ÓTM«πP∞Í, à NP∞{Y «zG ra∞© ́i«π, «zG ¿@a ́i«π ©∞nG ¬ÂÃ∞P g‚ N@∞[ÓTM«π√fi⁄¢ ̃ ® ́¢g ‚∆„z¢ @evÓ. ̊g‚ ̃ @“ ‚∆rL∞Y, ̊oP S«π›∞@ ̃ N@∞“q ̊¢ ̃„gTMG„ ® ́oPg Íμ ‚∞ ́«PÍ. ̊g‚ ̊¢ ¶L ̃„, u“o©√«π«Ã ¶i ‚∞ ́P T N›¤P¢. SgN‚∞[¢ @ }_@÷ N›¤ÃGNPYπ∞Ó @“ N›¤iÀq, S_@ ̃ ® ́¢ ̃„ z⁄¢ @ }Ó N›¤ÃG «¿aÓ ƒfi ÿπ ozgÙ@÷ ©∞nGÓ Sfi ̃„«© PTa, ©nG‚ S«π∏. ¶Àq «‚∞q ¿∞Í @“ ¿vL ́¢π ¶Àvg «‚∞q«zÍ. ‘ ̊oP Sg‚Âg ’ ¶Íμ N›∞Ytz∞ . ̊iY N@∞k›Ó P∞«L ©∞nGÓ. ∂L∞Y ̊oP ¬Â ́¢ TÀv‚ÂÃ∞Y ¶L ̃„ ̊¢ TMaŸÿoLÃ∞@ SYoπ. ›¢aÓ aÓ «‚∞q«zÍ. ¿À› ́iaÓ «‚∞q, ¿À› ́iaÓ «‚∞q«zÍ. Y u÷VoP ¶Yπ∞Ó @“ ¿vLÓ ¶L ̃„ uPTâ. ̊Pn@∞@ ́ «‚∞«LÍ.
¥[ zfiEÓ ¬ÂŸ› TMG„ «©ov«ÃnGÓ , ̊P∞z¢ ‚aP¿∞ÀÂÃ Ó ©∞i§, ¥P∞z¢ a@‹Ÿÿ Sfi⁄PP∞? ƒfi «›∞@©∞L @oP. @∞a}Ó ¶ÍLNzÍG∞Y ¶Í±ovà @“ §Ã &@“Â√±ovà Sa∞jP∞fl. ¬¢_«@∞ ́f ¶ÍNG∞fi ¢ @“Âà ¿vL ́in„g N‚à «‚∞L ra∞©Ó. ̊⁄P ̃ ra∞© ́iY L ƒfi ́Pfiovà ©@Í& «›∞©‚∞π ¬¢Í«@∞ ́«@ ¶Í‚z , ̊z
ovà @“ ¿vL ∂ÿ§Ãa∞@ Sfi⁄P∞ . ƒfi Pvoz @fi ́Pa_„ @“ ¿vLÓ ¥n‚∞q N›¤«P∞Ó,¿∞Í ̊i@∞§Ã∞@ «zoπ T ́ ¢oG ›∞ TMY ¿∞Í @“ ¿vL ©∞}zL∞@ Sfi ̃rG «¿aÓ ovà ¿vL ̃„[ ̊⁄P za«znÙ ¿vLÓ ∂v «z“qÓ. Ã∞«a∞ aTYoπ. ̊z PoπoÃg «‚∞Àq TM¤ ́¢ ̃ N@∞“q Sfi ̃rG∞ . fiovà ©∞}zÍ. ̊z ¶Í>vÓ z⁄¢ «@À‚Pn„g ‚ÃÓ G∞Y ¿∞Í ƒfi @YT ̊i@∞§, ̊z ∂ÿ§Ã , ¿∞Í u÷«V , ©nGz @»vÓ N›∞Y∑ uqg‚ ́ P∞fi_«@∞ ¿∞Í ∂v«GÍ. Y ¶L ̃„ ́ NP§≥Ó ̊⁄P ∂ÀvÓ. ¿∞Í uqgo‚g «‚∞Àq ̃ ∞Í «‚∞¤ ∂ TÀq S_@∞π z⁄«PÍ. z⁄¢Àv∞L∞, ̊zÍ L∞ ¶ÍG∞ „fi. ̊z_@ N›∞ÍL∞_@, SYπ, P∞· ∂ÂL∞
z @“ @π_r TÀv∞ . ¶ÍL Sg‚ ’_@ z⁄¢ N›k·_@. v ©∞}zÍ ¿∞Í z⁄¢ S⁄P «¿a ́¢π ∂vTYoπ ¶ÍG∞Y «zμ ¢ ̊z N¿r‹⁄¢ «‚∞L∞ . ̊Pn„g TMG„ ¿vL ́in„ ̃ ®qPY ́P∞ . Sa“q zfiEÓ z„gÙ@÷ ¿v⁄PL. ̊Pn„gTMG„ . ©nGz @^ ̃N@Yπ∞Ó S_„ ̊a_«@nGÓ N›¤Ã«GÍ. ̊a_«@nGÓ ¶_@^ovà œÀ«π«Ã ¿v ̃@ «zBÓ. ¶L¢ ¿v ̃@ «zBÓ. ¿vL ́iÍ, @ovÿ√Y È‹Ÿ ÿ_@V ¿∞Àq ¿vLÓ

Page 79
¿∞Í ¿∞v@ ́ «Pv∑Y cq‚ÀÂfi⁄P «¿aÓ PnN›Ãπ∞@ ¿Yπ oz ́ià @÷, ¿Yπ ÿ ́P @oVŸ ›⁄i ̃„Ó z∞¤gÙ rov ́P¢. ̊iY ̊oz NzμÓ «¿∞¤ X g‚oz ̊Yπ. ƒfi P> ́¢z©∞@ z∞∆, ¿©¢ @oπ@oVŸ ÿGg‚∞@ z∆_@ ¿©¢ ÿ ́P oz ́ià ́iY, ÿ ́P ©fi ́¢z ¬oG@»Y z{@÷ Sfig‚oP ̃ @“«vÍ.
(@“ ¿vL zo@@»Y ƒÍμ). N¿fi ¶q ̃rG¢. ̊P ¿∞_@÷ ¶_@v oz ̃@«zBÓ. ƒfi ›v_@∞@ a@‹ ¿∞_@÷ „∫ ́¢ oz ́¢ ̃ N@∞“q S SLgTMaŸÿoL NP∞v_rÃP∞Y «z“ÂÃP∞√nμ. ¿∞Í ›aŸ›⁄ia∞T ¿Â ̃@ Sfi⁄«PÍ. ̊⁄P z∞¤gÙÓ «‚ ̊a_«@nG¬Ó SYπ∞©Y «‚∞¤TÀ z⁄¢ TÀ«v∞Ó. S¢ ¶L ̃„ ©Àq Pd∆fi ̃„Ó, ̊z @÷ NP∞v_rà ¶ ‚∞i ‚∞iÃ∞ aÍμ «‚∞¤ TÀv¢. @“ ¿vL ́«P∞v ÿGgÙ¶ÍL? @“ ©∞nG_@oV ̃ N@∞“q z⁄P¢?
¥ ©>P«L! ’ ƒfi ÿμ ©>PL TMa‚k› ́oP aoG ̃@ ̃ ®ÂÃzÍ. ̊ ¬ÍL∞Y aY, ̊z @oV ƒfi«©ov aoGk› PÍLÓTM ̃o@oà ́ P⁄P¢. u“o©. ¶Í±ovà «zfi ̃„÷«V @oπ√Í ̊∆„, ̊P>Í iGo©, ̊P N@∞“q za ¬Â⁄P¢. ƒfi ‚∞ ́ia©∞ aoG ̃@π∞Ó. ∂L∞Y @“ ¿vLÓ ‚ ‘¥¤ z∞L ́¢ ̃„g «‚∞, Òd ̃„ ̃ PÍLÓTM ̃o@ P⁄P¢. S⁄P ̃ o@oà ́ «¿a«© ‚∞fi_@ ƒfi ÿ_@Ó an‚¢ « ¶Í‚iY ƒfi dq ̃„ «z“qÓ ¶Í ̊⁄P ̃@∞Yπ ̊⁄PŸ «›z∑Í dq ̃„ ̊ÍL ́iÍ ¿ov«zBÓ ¶Íμ N N›∞ÍLiYπ. ̊¢P∞Í ̊oP ¶L ¶L ̃„÷ zV ́P¢. ¿Ó¬ovà @oπ zÂz ́oP≥Ó, @“ ¿ ¬Â≥©∞?
 ̊⁄P ∂¤s ̃„÷ ¿∞Í «‚∞@ T uà sŸ ÿ ̃@«π∞ ( ̊) P∞‹sŸ ÿ «P∞ÍG∞ ̃ @∞π ́«P ... ́P Pd‹ ¶Í ¶_@^ ̃„÷ N›∞Y∑ ̃ N@∞÷rG N›∞YrG «¿aÓ, @“ ¿vLÓ ¬Í z⁄PP∞? ¶Íμ ƒfi «@÷T z⁄ S¢@NVYπ∞znoG≥ÓTv Sa“ ¿∞_@÷ cq‚À«v∞«©NÃ∞{à TfiÓ‚TYoπ. ̊g‚Âg «‚∞√fi⁄ S⁄Pg Ù ́P@ ̃@∞a @÷ Sfi ̃rG «@∞À‚∞Àv∞VL∞@ Sfi⁄ifig«‚Í
∂L∞tÓ ƒÍoGŸ N›∞YπŸ N¿fi ̃@©∞√fi⁄P¢. N¿fi ̃@©∞@ S ® ́¢ ̃„Ó @“ ¿vL ́¢ ̃„Ó Sov

79 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
L zo@@»Y ƒÍμ). N¿figÙ T[_r ¶q ̃rG¢. ‚⁄PÓ T[_r . ̊P ¿∞_@÷ ¶_@v J§π ƒfi N‚V }d ¿∞VÍμ BÓ. ƒfi ›v_@∞@ a@‹ ́i ¿∞_@÷ ̊PŸ N›¤«z∞Ó ¶Íμ ́¢ oz ́¢ ̃ N@∞“q Sfi⁄«P∞Ó. ¢aiev z›Ó, ¶_@^ovà ÿoL NP∞v_rÃP∞Y ¿∞_@÷ ‚π io›@»Y ÿPG ∞√nμ. ¿∞Í ›aŸ›⁄ia∞TÍ ‘©L«©’ ¶ÍG ÿ_@V ¿∞v@ ́iY ®v ⁄«PÍ. ̊⁄P z∞¤gÙÓ «‚∞¤TÀv¢. S⁄P aoπ√Y ¶Í±ovà ¬Ó SYπ∞©Y «‚∞¤TÀv¢. ¶Yπ∞fiÓ «zμ «zμ Sv_@^ ̃„ «v∞Ó. S¢ ¶L ̃„ ©Àq©Yπ, ¶L¢ ©“flY u÷V ¶Yπ∞ ́ Ó, ̊z @÷ NP∞v_rà ¶ ́PoL«Ã∞ @∞§Ã_@÷ Sov√ov√Y
∞ aÍμ «‚∞¤ TÀv¢. ́«P∞v ÿGgÙ¶ÍL? @“ ¿vLÓ u_@»vÓ ¶ÍL ©∞i§Ã∞L V ̃ N@∞“q z⁄P¢?
P«L! ’ ƒfi ÿμ ©>PLYπ, ’ z∞L ́oP ́ NP∞v ̃®ÂÃzÍ, ’ P aoG ̃@ ̃ ®ÂÃzÍ. ̊⁄P ́ PÍLÓTM ̃o@«Ã∞q ¶Yπ∞fi ̃„Ó Y, ̊z @oV ƒfi«©ovoà aoGg‚Pn„ ƒfii«ÃÀv§øq ̃„ ÍLÓTM ̃o@oà ́ P⁄P¢. ¶L ̃„ ̃ @“ ¿vLg ‚√nÿ. ̊¢P∞Í Í±ovà «zfi ̃„÷«V√fi⁄¢ ¶Í±ovà ̊∆„. ¶Í±ovà ∆„, ̊P>Í iGo©, ̊P>Í N›[o© S¢@÷ ¶Yπ∞znoG≥Ó a ¬Â⁄P¢. ƒfi ‚∞ ́ia©∞@ zfirG «¿a ́iY ¿∞Í PnN›Ãπ∞@sÓ Ó. ∂L∞Y @“ ¿vLÓ ‚√π ́ NP∞v_rà ¬PY ¿∞»«π√fi⁄¢ ́¢ ̃„g «‚∞, Òd ̃„ ̃ È«∆ «‚∞, ‚ ̃@ ́P∞«π aagÙ’ ¶Íμ o@ P⁄P¢. S⁄P ̃ o@oà ́ l ̃„G «¿a«© ‚∞fi_@, ad ⁄¢ a ̃rG fi_@ ƒfi ÿ_@Ó an‚¢ «‚∞Y, ƒfi «›zY an‚¢ «‚∞Y, «›zY fi dq ̃„ «z“qÓ ¶Íμ N›∞Ytz∞ . ̊⁄P ̃ @∞oπg ‚∞ . π ̊⁄PŸ «›z∑Í dq ̃„ «zBÓ. ̊⁄P ̊ÍL ́oPg ‚∞ , ̊⁄P Í ¿ov«zBÓ ¶Íμ N›∞Ytz∞ . ̊g‚«à ∏Ó©∞ ̊z Yπ. ̊¢P∞Í ̊oP ¶L ̃„ ́ P⁄P¢. ̊⁄P ́ PÍLÓTM ̃o@oÃ
V ́P¢. @oπ zÂz ́oP≥Ó, @“ ¿vL ́PoP≥Ó ¥«P∞ ƒfi zo@√π ƒgTMv
∂¤s ̃„÷ ¿∞Í «‚∞@ TfiÓ‚TYoπ @∞a}Ó, ¶_@^ ̃„ Û ̃@«π∞ ( ̊) P∞‹sŸ ÿ ̃@«π∞ NP§Ã∞¢. @Y «P∞Í∫ ©“ @∞π ́«P ... ́P Pd‹ ¶ÍμÓ, ̊¢ ... ́P @oπ ¶ÍμÓ ¿∞_@÷ ÷ N›∞Y∑ ̃ N@∞÷rG PÍo©NÃ∞Íμ Sfi ̃rG¢. ̊g‚Ÿ ¿aÓ, @“ ¿vLÓ ¬Í± ̃„ z⁄PP∞? S⁄P ¿vLÓ ¬Í± ̃„ ¶Íμ ƒfi «@÷T z⁄P∞Y ̊¢ TMaŸÿoLÃ∞@ Sfi ̃„Ó. π∞znoG≥ÓTv Sa“ov≥Ó ¿ÍG∞@ ̃ @n«‚∞Ó ¶Í‚iY cq‚À«v∞«©NÃ∞{à S⁄P Tz∞P ́in„ ¿∞Í «‚∞@ oπ. ̊g‚Âg «‚∞√fi⁄P∞Y ¿∞Í aoL ̃r«GÍ, Sg«‚∞¢÷V ́P@ ̃@∞a @÷ Sfi ̃rG∞ @«V ̊z @»Y ƒfi ́Pa∞ ¿∞Í v∞VL∞@ Sfi⁄ifig«‚Í. ∞tÓ ƒÍoGŸ N›∞YπŸ N›∞Ytr«GÍ. Sa“q ̃„©∞L uGs √fi⁄P¢. N¿fi ̃@©∞@ Sfi ̃„¢ ‚a¿∞ÀÂà ́oPTv ¶L ̃„ ̃ @“ ¿vL ́¢ ̃„Ó Sov√π aoGà N¿fi ̃@ ́oP ¶ÍL∞Y @∞}

Page 80
...Ÿ∏g ‚√nÿ√Í «‚∞¢ NP∞Y@∞gTMà ́iÍ zY∑LÓ, N©Y∑LÓ, Sov√LÓ ¶_„ ¶g‚ NP∞{n‚qrG¢ ¶ÍμÓ N›∞Í«LÍ. Sg‚ ‚πzo@@»Y ‚√nÿû ̃@, ∂aÓ‚ ́iY «zμ ©∞i§ aoL ́Pz @÷ ®v SzÍ ›a ̃«@∞q z⁄ifi ̃rG∞Í ¶ÍG ¿ÓTM ̃o@oà ̃ N@∞q ́P¢. ‚πznoGŸ N›¤¢ N@∞“q «‚∞„Ó «‚∞¢, ...Ÿ∏Ó, ©L ̃„TgÙÓ ‚√nÿ≥Ó ƒÍμvÍ ƒÍμ «›fiÓ «‚∞¢ ¿∞_@÷ ‚π Nzn∫@oV ̃ @“«v∞Ó.
¬ÂrG¢. ∂L‚ÂÃ∞Y P∞Í ƒfi @∞ ¿∞v@ ́¢π ® ́¢ ∂Àv ́oPg ‚∆ ̃r «‚∞@ ¬Â⁄P¢. Sg«‚∞¢ p“qÓ Ã∞‹ ¿∞v@ ̊a ̊ ̃@Y\§√Y ̊» ́P ‚√nÿ c∆ ́¢ ¿ ‚iz∞r≥÷V¢. ÿπa∞Y SÍμÓ «‚ ‚_«@nGz @÷ ‚n∫Ÿ N›∞Yt_@÷?
¿∞Í ¿∞v@ ́ «Pv∑Y cq‚ oz ́ià @÷, ¿Yπ ÿ ́P @oVŸ ›⁄i NzμÓ «¿∞¤ X g‚oz ̊Yπ. ƒfi ÿGg‚∞@ z∆_@ ¿©¢ ÿ ́P oz ́ià ́ Sfig‚oP ̃ @“«vÍ. ̊¢ ¶L ̃ u} ⁄«PÍ ¶ÍG∞Y ̊¢ Pd∆Í Pd u} ⁄«PÍ. ∂_rπ ©ao‚ ̃ @nGzÍ ©aTMÍ P> ́¢zÓ ¶Í>vÓ z⁄ «‚∞@π∞N©ÍG ¿ÓTM ̃o@ ¶L ̃„ ‚ov√«π«Ã ®qPπ∞@ ¶Í±ovà NP∞v_r«LÍ. ̊Pn„ ̃ @“ ¿vL uPTL. ∂L∞tÓ ¿∞Í ¶Í«z§Y ¶Í±ovà «zfivÍ Pd‹ © ̃@» ̊z @V∞Y ̊ovÃ∞VÓ @∞}sÓ ¬Â≥Ó ¶ÍG ¿ÓTM ̃o@«Ã∞q P N›Í«GÍ. ̊g«‚∞¢ ƒfi ¿Â@fi ̃„ ¬oG@÷ ...π©∞@ ̃ @nμ ̃ N@∞“ oz ́iìoG@oV ƒÀÂ≥Ó Pa ¬ o@√Y «©n„ ƒfi o@√Y ¿©¢ T «‚∞@π∞Ó ¶ÍμÓ ‚Àv¢. S⁄Pg ‚√ PfirG «¿aÓ, ‘S¢ «©n@ ́ià aoL ́Pz @÷ ®v ¿©¢ «zfi ̃„÷ N@∞÷z∞ @÷ ¶Íμ ¶L ̃„ ́ NP§≥Ó ‚√nÿ Sfi⁄Pz @^Ó ̊zÍ N›¤z N›¤Ã ́ NP∞v_rL∞ @÷. ̊z @» ̊oPg ‚∞ ́P ÙiÃz @÷, ∂Ó ̊g ¿∞_@÷ Tv ̃®v∞¢ ¶Íμ Û z ¶»P∞@ ̊o©⁄PL. ...Ÿ∏g ‚√nÿ√ N©Y∑LÓ, Sov√LÓ ¶_„ ¶g‚ Sg‚ ‚πzo@@»Y ‚√nÿû ̃ Pz @÷ ®v SzÍ ›a ̃«@∞q z N@∞q ́P¢. ‚πznoGŸ N›¤¢ ©L ̃„TgÙÓ ‚√nÿ≥Ó ƒÍμv Nzn∫@oV ̃ @“«v∞Ó. „∫g‚∞@ u_@÷ ‚√nÿ@oV ̃ @nGz
„∫g‚∞@ ¿∞v@ @÷,«‚Ÿ›∞V ¿∞Í ¿∞v@ ́¢oG√Y cq‚Àv‚Âà ©nG¢ ÿπ P>g‚Àv TMaŸÿoL@÷

80
L‚ÂÃ∞Y P∞Í ƒfi @∞π ́iY ¶L ̃„ N©∞VL„fi z⁄¢ ƒfi ® ́¢ ∂Àv ́oPg ‚∆ ̃rL «¿aÓ ¶ÍL∞π S«π›∞@ ̊Pn„÷ P¢. p“qÓ Ã∞‹ ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§ ̃„ zfi«z∞Ó. ’_@÷ Y ̊» ́P ‚√nÿ c∆ ́¢ ¿∞v@ zaπ∞n∫Y ¬ ̃ré∞L ƒÍG∞@g V¢. ÿπa∞Y SÍμÓ «‚›g‚qrG¢. ’_@÷ ̊⁄Pg ‚√nÿ√Y @÷ ‚n∫Ÿ N›∞Yt_@÷? ¿∞v@ ́ «Pv∑Y cq‚ÀÂfi⁄P «¿aÓ PnN›Ãπ∞@ ¿Yπ ÷, ¿Yπ ÿ ́P @oVŸ ›⁄i ̃„Ó z∞¤gÙ rov ́P¢. ̊iY ̊oz ∞¤ X g‚oz ̊Yπ. ƒfi P> ́¢z©∞@ z∞∆, ¿©¢ @oπ@oVŸ ∆_@ ¿©¢ ÿ ́P oz ́ià ́iY, ÿ ́P ©fi ́¢z ¬oG@»Y z{@÷ ̃ @“«vÍ. ̊¢ ¶L ̃N@∞fi P> ́¢z ́oP ́ PfiÓ ¶Íμ ¶ÍG∞Y ̊¢ Pd∆Í Pd∆>Í «z§∑fi⁄¢ N‚G ¬Â≥N©L . ∂_rπ ©ao‚ ̃ @nGzÍ, ÿ_@V ©ao‚ ̃ @nGzÍ, ¿Ó¬ovà ́¢zÓ ¶Í>vÓ z⁄P∞Y ̊P«L∞q ¿∞Í ¬Í± ̃„g ©ÍG ¿ÓTM ̃o@ ¶L ̃„ z⁄P¢. ̊gN‚∞[¢ ̊⁄P ̊Âg «Ã ®qPπ∞@ ¶Í±ovà ...Ÿ∏g ‚√nÿ@oV ̊i@©∞@ ¶[g‚ ́ LÍ. ̊Pn„ ̃ @“ ¿vLÓ uPTâ. «©n@ ́ià ¿∞v@ ¬oG@÷ L∞tÓ ¿∞Í ¶Í«z§Y uμiÃ∞@ aÍμ N@∞“«vÍ. TMG„ «zfivÍ Pd‹ © ̃@»vÓ «‚∞rG «¿aÓ, ̊⁄P «z @oV Y ̊ovÃ∞VÓ @∞}sÓ ©∞L·@©∞@ u} ⁄¢ N@∞÷VsÓ ÍG ¿ÓTM ̃o@«Ã∞q P∞Í ̊⁄Pg ‚√nÿ@oV ̃ N@∞“q ̊g«‚∞¢ ƒfi ¿Â@fi ̃„ ¶ÍL ‚√nÿ «Poz ¶Í‚oP «©n„ π©∞@ ̃ @nμ ̃ N@∞“Âfi⁄PP∞Y, ̊⁄P ́ «Pozoà ¿©¢ oG@oV ƒÀÂ≥Ó Pa ¬Â≥Ó ¶Íμ ‚Àv¢. ̊«P «¿aÓ ƒfi n„ ƒfi o@√Y ¿©¢ TEÃ_@÷ ¶Íμ uà ́i ̃ N@∞“q ÍμÓ ‚Àv¢. S⁄Pg ‚√nÿ@oV ¿∞Í ¶Í±ovà © ̃@^ ̃„ ́ aÓ, ‘S¢ «©n@ ́ià ‚√nÿ, ¶L ̃„ «z“v∞Ó’ ¶Íμ @÷ ®v ¿©¢ «zfi ̃„÷ ¿∞Í «‚∞rG «¿aÓ ¶ÍoL ¥nμ ̃ ÷ ¶Íμ ¶L ̃„ ́ NP§≥Ó. ̊«P ©∞i§ ¿∞v@ ́iY ‚π ∂“q@÷ ⁄Pz @^Ó ̊zÍ N›¤ziY ¥«P∞ TEÃÓ Sfi ̃rG¢ ¶Íμ ∞v_rL∞ @÷. ̊z @»Í zfio@ ¶L ̃„ ́ NPÓ‚∞@ Sfi⁄P¢. ́P ÙiÃz @÷, ∂Ó ̊g‚ÂNÃÍG∞Y ¶_@»Í «z ¶ÍG∞Y v ̃®v∞¢ ¶Íμ Û z⁄P∞ @÷. ̊PL∞Y ¶L¢‚√nÿ@÷ o©⁄PL. ...Ÿ∏g ‚√nÿ√Í «‚∞¢ NP∞Y@∞gTMà ́iÍ zY∑LÓ, , Sov√LÓ ¶_„ ¶g‚ NP∞{n‚qrG¢ ¶ÍμÓ N›∞Í«LÍ. zo@@»Y ‚√nÿû ̃@, ∂aÓ‚ ́iY «zμ ©∞i§ aoL ́ v SzÍ ›a ̃«@∞q z⁄ifi ̃rG∞Í ¶ÍG ¿ÓTM ̃o@oà ̃ . ‚πznoGŸ N›¤¢ N@∞“q «‚∞„Ó «‚∞¢, ...Ÿ∏Ó, ÙÓ ‚√nÿ≥Ó ƒÍμvÍ ƒÍμ «›fiÓ «‚∞¢ ¿∞_@÷ ‚π ̃ @“«v∞Ó. _@÷ ‚√nÿ@oV ̃ @nGz @÷ Ã∞ ? Ã∞ ? ‚∞@ ¿∞v@ @÷,«‚Ÿ›∞V @÷, ‚÷» ∂ÿ§Ã @÷... ¥NLÍG∞Y ́¢oG√Y cq‚Àv‚ÂÃ∞Y ̊z @÷ @π⁄¢ N@∞“v∞ @÷. P>g‚Àv TMaŸÿoL@÷ u÷V ∂À@÷ uv∑ÃY |iÃ∞L ÿπ

Page 81
̊⁄P «¿aÓ, NP∞qrG «‚∞¢ & ̊¢ uÍoL ‚π©ovß N›¤≥Ó. ¶L¢ πà ́¢vÍ uL ̃„÷ Sfi ̃„Ó ¿Yπ ‚πÓ ¶L ̃„÷ zfiÓ. ©∞G∞@ uL ̃„÷ ‚πœLÓ N‚§P∞@ Sfi⁄P∞Y ̊¢ uv«L NP§⁄¢ TqÓ. S⁄P ©∞i§Ã∞L ‚√nÿ TEÃÓ ¶Í ̊Ó©∞s ̃„Ó NP§Ã z⁄P¢. ̊Ó©∞s ̃„g TM ́P«P∞ ¶ÍL«z∞ ‘an‚∞Àvv∞ PÓTM, o‚ ́ià ̃@∞aÍ ¶Íμ aoL ̃@g «‚∞G∞_@÷ SYπ∞À ¥«P∞ ›∞dg «‚∞ ̃„ ¶Íμ aoL ̃@g «‚∞G∞_@. «z}∞Ó TÀqq’ ¶Íμ N›∞YG ̊Vs ̃„ ̃ ®v ̊¢ z⁄P¢.
TMaŸ›oL@÷. uP∞a}©∞@& S⁄P ̊ S«π›∞@g «‚∞@π∞Ó. S> ∂ø¢© „oG ̃@π∞Ó. ¥NLÍG∞Y ¶_@^ ̃ ∂ø¢©∞«z∞q u÷VzÍ ¿Â ̃@ z zfi„¢, ̊g«‚∞¢ ̊oP ¶ÍL ©∞i ¿Â ̃@ «zBÓ. S[ ́¢ S[ ́¢ ̃ N@ ̊zÍ ¿Â ̃@ «zBÓ. TMG„ ‚∞∑ Sfi⁄Pz @÷ ̊oP ́ X g‚Pn@ „oG‚∞q@÷ u÷VzÍrÀv ‚∞∑ |iÃ∞L ÿπ „oG‚∞q@÷ u÷VzÍ ¿∞Í ̊zoL ́ P>Ã∞@ ̃ ®gTMÀqg ¿∞_@÷ Sg‚ÂÃ∞L ƒfi ‚√nÿoß ›§Ã∞@ ¶¢sÓ NP§Ã∞©g «‚∞rG ©∞i§≥Ó N›∞Yz¢“q. ̊¢ ̃„g TÀq ÿπ Sv_@^ ̃@∞LoPŸ N›∞Y ̊PŸ N›∞Y∑√fi ̃«@Í.
u_@ o@ «©Y ¿∞Í ¶Í±o Òd«Ã∞v≥Ó, Òd«Ã∞v ̊PÍ › ̃i ∏n«G∞ÀvoP uL¢ o@√π ¶q ́¢ ’ zÂz∞@Ÿ N›¤¢ N@∞“Âfi ̃rG « Û ‚„iÃ∞rG∞¤, Û ̊Bz∞rG zÂz∞@g Ù§⁄¢ N@∞÷^Ó. ̊⁄P ~∆oπ aa∞@§ ̃@∞¢. ̊⁄P «¿a ‚π©ovß N›¤≥Ó. ¶L¢ πà ́ ¶L ̃„÷ zfiÓ. ©∞G∞@ uL ̃„÷ ‚π NP§⁄¢ TqÓ. S⁄P ©∞i§Ã∞L ‚√ z⁄P¢. ̊Ó©∞s ̃„g TM ́P«P o‚ ́ià ̃@∞aÍ ¶Íμ aoL ̃@g «‚∞ ̃„ ¶Íμ aoL ̃@g «‚∞G∞_ ̊Vs ̃„ ̃ ®v ̊¢ z⁄P¢. ¬ÍL ƒfi ¬oG«‚∏Ó «‚∞¢ ‚√nÿ uGs N¿r‹z∞@ Sfi⁄PP∞@Ÿ N›∞Í–
 ̊¢ ¶ÍL ¿v⁄P¢ ¶ÍG∞Y u N@∞[ÓTM«π√fi⁄¢ z∞a z∞aÓ ¿∞v Nz÷» Sas zfi«zÍ. a√oπ TÀ ̊g‚¿∞Í ›∞g‚∞q N@∞“q za¬ ‚∞} ́¢ ̃„ z «aÍ, ̊z_@ Tfi⁄ N@∞“q z⁄P∞Y ̊ ̃@ zfiz∞ @ uÀ@∞ G «¿aÓ, ¶Y«π∞fi«© Pͱ ƒfi Soπoà ́ l ̃r ̃ N@∞“q ƒbNz∞fir÷^ ¶L ̃„ ¶q ́¢g «‚ ¶q ́¢ ̃ N@∞“q zfi«zÍ. ¶q ́¢ ̃ ›∞g‚∞q rov ̃„Ó ̊Yπ¢ ÿπ «¿a ¶L ̃„Ÿ ›∞g‚∞q ¶q ́¢ ̃ N@∞“q ƒfi ‚∞ ›Y N@∞“q z⁄PLÍ ¿∞Í PÀq ƒ“qÓ Sfi ̃„Ó. SznoG

81 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
÷. uP∞a}©∞@& S⁄P ̊dπgTMaŸ›oL Sfi ̃„ ́P∞«L. S¢ «‚∞@π∞Ó. S> ∂ø¢©∞ u÷V ∂À@^ ̃„ ̊oP S«π›∞@ ̃ ∞Ó. ¥NLÍG∞Y ¶_@^ ̃„ ̊⁄Pg TMaŸ›oL@÷ z⁄PNPÍG∞Y, «z∞q u÷VzÍ ¿Â ̃@ z∞a«¿aÓ ̊z± ̃„Ÿ ÿπ ›_@v_@÷ g«‚∞¢ ̊oP ¶ÍL ©∞i§ ́ Pfl ̃@π∞Ó. ¥NLÍG∞Y NP∞v ⁄¢ BÓ. S[ ́¢ S[ ́¢ ̃ N@∞“q ̊zÍ ¿Â ̃rG¢ @evÓ ‚∞zÓ ̃@ «zBÓ. TMG„ ‚∞∑ÃY NP∞v ‚∞@ ‚π TMaŸÿoL@÷ @÷ ̊oP ́ X g‚Pn@∞L z{@÷ ÿπ Sfi ̃rÍGL. ÿπ @÷ u÷VzÍrÀv ‚∞∑ÃY ©Àq©Yπ «zG «zG uVTÃY π „oG‚∞q@÷ u÷VzÍrÀv ̃®v S⁄Pg ‚√nÿ@»Í «‚∞¢ L ́ P>Ã∞@ ̃ ®gTMÀqg «‚∞¤ Sg‚ÂÃ∞L ƒfi „oG‚∞Àq ̃„ g‚ÂÃ∞L ƒfi ‚√nÿoß N›¤Ãπ∞Ó. ÿπ «¿aÓ, ‘ ̊z PL ̃„Ÿ sÓ NP§Ã∞©g «‚∞rG «‚∞ ̃rπ N›∞Y∑Àqg «‚∞G∞ ’. S⁄P N›∞Yz¢“q. ̊¢ ̃„g TMG„ ÿπ ¬Í«LnG_@oVg ‚∞ ́¢ Sv_@^ ̃@∞LoPŸ N›∞Y∑ Tqr«GÍ. ÿπ N‚“@^ ̃„ ̃ ®v
∑√fi ̃«@Í.
o@ «©Y ¿∞Í ¶Í±ovà o@oà oz ̃„Ó «‚∞¢ ̊P∞z¢ ≥Ó, Òd«Ã∞v ̊PÍ › ̃ioà uL ̃„÷ u÷z∞_r ̊⁄P ̃ @∞⁄P oP uL¢ o@√π ¶q ́¢Ó, ~‹aoπ√Y ̊⁄PŸ ∏n«G∞Àv ́oP Ÿ N›¤¢ N@∞“Âfi ̃rG «¿aÓ ’ SÃno@√Y TMa‚k› ́¢ ̃„÷V ∞rG∞¤, Û ̊Bz∞rG∞¤& ̊⁄Pg ‚„i Pͱovà ~∆oπ Ù§⁄¢ N@∞÷^Ó. ̊⁄PŸ ~∆«π∞q ƒÀ ̃ N@∞÷^Ó. ̊⁄PŸ a∞@§ ̃@∞¢. ̊⁄P «¿aÓ, NP∞qrG «‚∞¢ & ̊¢ uÍoL Ÿ N›¤≥Ó. ¶L¢ πà ́¢vÍ uL ̃„÷ Sfi ̃„Ó ¿Yπ ‚πÓ fiÓ. ©∞G∞@ uL ̃„÷ ‚πœLÓ N‚§P∞@ Sfi⁄P∞Y ̊¢ uv«L qÓ. S⁄P ©∞i§Ã∞L ‚√nÿ TEÃÓ ¶Í ̊Ó©∞s ̃„Ó NP§Ã Ó©∞s ̃„g TM ́P«P∞ ¶ÍL«z∞ ‘an‚∞Àvv∞ PÓTM, @∞aÍ ¶Íμ aoL ̃@g «‚∞G∞_@÷ SYπ∞À ¥«P∞ ›∞dg Íμ aoL ̃@g «‚∞G∞_@. «z}∞Ó TÀqq’ ¶Íμ N›∞YG
®v ̊¢ z⁄P¢. ¬oG«‚∏Ó «‚∞¢ ‚√nÿ ¶q ̃@ zfirGz @^ ̃„Ó u_@^ ̃„©∞L ‹z∞@ Sfi⁄PP∞@Ÿ N›∞Í–_@÷. ̊¢ ¶g‚  ̊o©⁄ifi⁄P¢? ¶ÍL ¿v⁄P¢ ¶ÍG∞Y uP∞a} ́¢ ̃„Ÿ N›∞Yr«GÍ. ̊g‚ ¿∞Í «π√fi⁄¢ z∞a z∞aÓ ¿∞v@ ̃ @Y\§ ̃„g ‚√nÿ N@∞qg‚Pn@∞@ as zfi«zÍ. a√oπ TÀq ̊g‚«à ‚√nÿ ̃„ z⁄¢q«zÍ. ›∞g‚∞q N@∞“q za¬ÂÃ∞¢. N@∞[ÓTM«π√fi⁄¢ Ã∞‹g „ z «aÍ, ̊z_@ Tfi⁄«P∞Ó‚∑Y N‚à «‚∞Lz @÷. u}s ⁄P∞Y ̊ ̃@ zfiz∞ @÷. ̊g‚ ¿∞_@ ©iÃÓ ›∞gTMqzPn„ ¿aÓ, ¶Y«π∞fi«© Pͱovà N‚∞Àvπ ́oPg TM§g‚∞_@. ¿∞Í oà ́ l ̃r ̃ N@∞“q ( ̊) ƒfi PÀov ́ l ̃r ̃ N@∞“q r÷^ ¶L ̃„ ¶q ́¢g «‚∞q_«@∞& ̊ ́PoL «‚ rÀv≥Ó ¿∞Í @∞“q zfi«zÍ. ¶q ́¢ ̃ N@∞“q z⁄P∞Y ¶L ̃„ ́ P∞a∞V©∞L ov ̃„Ó ̊Yπ¢ ÿπ «¿a ́¢π ¶ÍL ¿v ̃„N©Ív∞Y, ÿπ «‚ ∞g‚∞q ¶q ́¢ ̃ N@∞“q z⁄¢qz∞_@, ¶ÍL xÃ∞ u_@^ ̃„ N@∞“q z⁄PLÍ ¿∞Í, ›⁄«P∞EÓ P∞fi_«@∞, ƒfi Nznμ ́ qÓ Sfi ̃„Ó. SznoG aoGŸ∏ ́ P⁄P ƒfi ›∞g‚∞Àq ́PÀq

Page 82
N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢Ó ¶ÍG ¿∞v@Ó SL ̊Âg‚ov√Y ¿∞_@÷ ¶_@^ovà N©∞{ ¿∏ ̃@g‚qzoP ¶_@^ovà ›©ÃÓ ¿∏ ̃@g‚qzoP, @YT ¿∏ ̃@g‚qzoP ‚∞ ́¢Ó ‚∞a∞P¢Ó «‚∞π Sfi⁄«P∞Ó. ̊oPg‚n∫ «‚ÿL∞Y , ’ SLNz∫ÃÍ, ¶ÍG Sv¢›∞§@oV ¬n«‚∞ ̃„ z∞i@oV «πTMY ƒÀqG¢ ̃„ ́ PÃ_@TYoπ. ∂L∞Y ¿∞Í ̊oP ¶i ̃@ «z“qN©Íμ TfiÓTM«LÍ.
Sfi ̃„Ó ƒbNz∞fi ́P ̃rÀv≥Ó ›∞g‚∞Àov S¢ ̃„÷V «‚∞q_«@∞ ̊g‚«à ¶q ́¢ ̃ N@∞“q «‚∞G «zμ «zμ z{@V∞Y & ̊P∞z¢ Sz ¬ÂÃ∞¢ ¶Íμ la ́i«π Sfi⁄P ›∞gTMÀv∞ . ›∞gTMÀq ¬Âk∏g ©oLT«Ã∞, P_o@«Ã∞ P∞«Ã∞ Ã∞ ¶Ía N‚Ãa∞«π ¿Í∫oß N›∞Y∑ ̃ rÀv z⁄P¢. S¢ ›∞g‚∞Àovg ¶_@^ ̃„÷«V≥Ó N¿fi ̃@Ó za« «¿a ́¢π ‚√nÿNÃYπ∞Ó ¬Â ́¢ T PnN›Ãπ∞@ ƒfiz œÀq ̃„g « N›∞Ytz∞÷ & ¿∞Í N@∞q ́¢ T N›∞Í–_@V∞Ó ’_@÷ zfiœ @÷ ¶ ¿∞Í. ̊g‚ S⁄Pg o‚ëL∞q, ̊⁄P ̊⁄P uGs ¿Â@«a∞q ©Àq©Yπ∞© ¶L ̃„ ̊¢ N‚§Ã Nzn∫Ã∞@ Sfi⁄ o@TvTYoπ. ¥NLÍG∞Y ¶Í± ̊z±ovà „qÓ‚ ́¢ ̃„÷«V≥Ó √fi⁄P¢. ¿∞Í ̊¢ ̃„g TMG„... ifi ¿∞_@÷ «‚∞G «¿aÓ ¿∞_@÷ uvL ©r‹ŸÿÃ∞L ̊±‚zÓ ̊¢. Ã∞‹ ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§√Y ¶bzV «‚ u_@»vÓ ‚√nÿ N‚nG∞ @÷?
Sa“q ̊Yπ¢ Sa“voa zfi ƒbNz∞fi z∞a¬Ó «‚∞¤ ̃ N@∞ ©μ ̃@∞©Y «‚∞@ «z“Âà ƒfi @ ©oπ√∑fi⁄¢ N¿q⁄Xsπ√fi⁄¢ ¿∞»∑fi⁄«P ‚Ã}k N›¤¢ ¶Ío ¿∞Í ¥©∞ ́P ̃ ®v∞¢. ∂L‚ÂÃ∞Y ®v ¿∞Í ©∞ ́ioa «‚∞qG¢ rovà ¶g‚ S⁄Pg ‚√nÿoà ́ NP∞v_r« «‚∞qG ‚∆ ̃@Ó ¶L ̃„ SYoπ. So «z“ÂÃ, ¶Í ©oLT≥Ó, ¿∞±Ó ƒ ¥n‚Àv¢& ...Íμ zfiEÓ ©fi⁄¢ › ̊¢ ÙG ́P∞Y z⁄P ƒfi P∞ ̃@ ́P∞Y ›∞ 63 zÃP∞rG¢. ¿∞Í ©fi⁄¢ «‚∞À ∂L‚ÂÃ∞Y S⁄Pg ‚√nÿ @∞π ́iY ƒfi @∞a}Ó Sfi ̃@TYoπ. ¥P∞z ©oLT«Ã «‚∞¤ ̃ N@∞÷z∞÷. ‚ ƒ[_@∞@, ̊g‚ ̊⁄P ¿ÓTM ̃o@ ¶_ ‚√nÿ ¶Àq ©∞› ́in„g TMG„ ƒfi ÿ ©∞i§ N›¤√G¢_rG ‚√nÿ@oV @»tÓ cq‚À«v∞Ó. ̊⁄P «¿a ́ ¿∞v@ ́oP ́ PÃ∞§ ́«P∞Ó. ̊⁄Pg N ̊Âg‚ov√Y ¿∞_@÷ ¶_@^ovÃ

82
bNz∞fi ́P ̃rÀv≥Ó «‚∞«zÍ ¶L ̃N@∞fi r÷^ u_@v v S¢ ̃„÷V «‚∞q_«@∞. Si«π√fi⁄¢ ƒfi r÷^ ¶q_«@∞. ¶q ́¢ ̃ N@∞“q «‚∞G «¿aÓ ¿∞Í ¥nμ ̃ N@∞÷Vg‚À«vÍ. z{@V∞Y & ̊P∞z¢ Szfi ̃„ ̃ @} ̃„ ́ NP§≥Ó rÀvg«‚∞@ Íμ la ́i«π Sfi⁄P TM÷oV@÷ ®v, ¶L¢ ›∞g‚∞ÀovŸ . ›∞gTMÀq ¬Âk∏g «‚∞G «¿aÓ, PÃs N›¤¢ u_@v ∞, P_o@«Ã∞ P∞«Ã∞ Ã∞ S⁄PŸ ›∞g‚∞ÀovŸ N›¤¢ P⁄PL«©∞, a∞«π ¿Í∫oß N›∞Y∑ ̃ N@∞÷^_«@∞ ¶Íμ N@∞k›Ó rÀv ̃ P¢. S¢ ›∞g‚∞Àovg ‚ra «z“qÓ ¶Í‚itÓ ‚∞ ̃@ ÷«V≥Ó N¿fi ̃@Ó za«z“qÓ ¶Íμ SoPŸ N›¤«PÍ. ÿπ √nÿNÃYπ∞Ó ¬Â ́¢ TÀq ...Íμ, ¿∞Í„ ©∞P ́in„g TMG„ @ ƒfiz œÀq ̃„g «‚∞L∞Y ̊⁄P ̊Ó©∞ PnN›Ãπ∞@Ÿ ∞÷ & ¿∞Í N@∞q ́¢ TÀv ›Ó‚Y ¿Yπ∞ Sfi⁄P¢ ¶Íq V∞Ó ’_@÷ zfiœ @÷ ¶Í‚PL∞Y ̊g‚ ƒfi ›Ó‚Y N›¤PLÍ S⁄Pg o‚ëL∞q, ̊⁄P ∂ÿ§Ã«a∞q N›∞Yt«zÍ. ̊g«‚∞¢ ¿Â@«a∞q ©Àq©Yπ∞©Y ̊⁄P ̃ „qÓ‚ ́i«π≥Ó «‚∞√Àv¢. N‚§Ã Nzn∫Ã∞@ Sfi⁄P¢. ̊Pn„g TMG„ ̊⁄P ¬oGoà ¿∞Í oπ. ¥NLÍG∞Y ¶Í±ovà ¿Â@«L∞q P>Ã∞@ SYπ∞©Y à „qÓ‚ ́¢ ̃„÷«V≥Ó «‚∞G¢, ¶L ̃„g N‚§Ã ifigiÃ∞ ∞Í ̊¢ ̃„g TMG„... ifi©}©∞L TMG„... ¶Í±ovà ©oLT ‚∞G «¿aÓ ¿∞_@÷ uvLÂÃ∞ ¥nμ ̃ N@∞÷Vg‚À«v∞Ó. d@
L ̊±‚zÓ ̊¢. ̊a_@ ̃ @Y\§√Y ¶bzVs @∞πÓ ‚√nÿ N@∞q ́X @÷, ¶ ́PoL
vÓ ‚√nÿ N‚nG∞ @÷? q ̊Yπ¢ Sa“voa zfiEÓ ̊⁄Pg ‚√nÿoà ̃ N@∞q ́«P∞Ó. z∞a¬Ó «‚∞¤ ̃ N@∞q ́«P∞Ó. ¥NLÍG∞Y ¶L ̃„ ¿∞Í «‚∞@ «z“Âà ƒfi @vo© Sfi⁄P¢. @∞a}Ó i§«@∞} fi⁄¢ N¿q⁄Xsπ√fi⁄¢ ̊bzVs ‚}Ó N@∞q ́¢ ¬PY «P ‚Ã}k N›¤¢ ¶ÍoL ¿ÓTM @∞ ́¢ ̃ N@∞“q z Gz_@oV P ̃ ®v∞¢. ∂L‚ÂÃ∞Y ¿∞Í «‚∞¤ ̃ N@∞“«v Poπ√ ̃„ ̃ ∞ ́ioa «‚∞qG¢ rovÃ∞¢. ¿∞Í Sfi‚ ́iÃ∞μ zÃi«π√fi⁄¢ g ‚√nÿoà ́ NP∞v_r«L«L∞ ̊i«π√fi⁄¢ ¿∞Í ©∞ ́ioa ̃@Ó ¶L ̃„ SYoπ. Sov√π ƒfi @∞π ́¢π ¿∞Í ¶§k∏ «‚∞@ ¶Í ©oLT≥Ó, ¿∞±Ó ƒfi X T‚ ́¢π ÿ ̃@«z“Âà ƒfi aoπ ...Íμ zfiEÓ ©fi⁄¢ ›∞gTMv «z“Âà @Àv∞ÃÓ ¥n‚Àv¢. ∞Y z⁄P ƒfi P∞ ̃@ ́P∞Y ›∞gTMÀ«v∞Ó. ̊¢ ̃„g TMG„ Sg‚ ̃ ®v G¢. ¿∞Í ©fi⁄¢ «‚∞Àv¢ ©∞ ́ioa «‚∞Àv¢ rovÃ∞¢. Y S⁄Pg ‚√nÿ @∞π ́iY ®v ¿∞Í «‚∞@∞©Y Sfi ̃@ «z“ÂÃ Ó Sfi ̃@TYoπ. ¥P∞z¢ T«E›_@÷ ¶ÍG∞Y ¶Í±ovà «‚∞¤ ̃ N@∞÷z∞÷. ‚√nÿ ̃„ ¿∞Í «‚∞¤ ̃ N@∞÷«zÍ. ̊g‚ ̊⁄P ¿ÓTM ̃o@ ¶_@^ ̃„÷ Sfi⁄P¢. Sa“voa zfiv q ©∞› ́in„g TMG„ ƒfi ÿπ ¿∞v@_@oV≥Ó ¶q ́¢... ̊P ¶ÍL √G¢_rG ‚√nÿ@oV≥Ó N@∞q ́¢... ̊¢ ̊⁄P PÃ∞§gÙ q‚À«v∞Ó. ̊⁄P «¿a ́¢π P∞Í ‘N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢Ó’ ¶ÍG ́ PÃ∞§ ́«P∞Ó. ̊⁄Pg N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢Ó ¶ÍG ¿∞v@Ó SL √Y ¿∞_@÷ ¶_@^ovà N©∞{ ¿∏ ̃@g‚qzoP ¶_@^ovÃ

Page 83
›©ÃÓ ¿∏ ̃@g‚qzoP, @YT ¿∏ ̃@ Sfi⁄«P∞Ó. ̊oPg‚n∫ «‚ÿL∞Y ¬n«‚∞ ̃„ z∞i@oV «πTMY ƒÀq ̊oP ¶i ̃@ «z“qN©Í zaπ∞nμ|iÃ∞@Ÿ ›∞ ́œ@g «‚∞ «‚∞a∞Àv ́¢π√fi⁄¢, ÿ_@V ̊a∏ ƒg‚⁄P_@÷ & @ovÿÃ∞ f.∂ .Nj z⁄¢ ufiz@g ‚q ́i ̊⁄P ¿∞v@ ́ NP∞{π∞» uGs P>o© Sfi⁄ z∞ ̃rÃ_@^Ó © ̃@^ ̃„ ́ NP§ N›∞Yπg‚Àv ÿπ ÿπ ¬ ̃ré∞Lo ¿v⁄¢ N@∞“Âfi ̃rG... ̊⁄P zV Ÿ «‚∞sÓ ¶Íμ ¿∞Í ¶i ‚∞ ́P zÂz @Àv∞é∞@ ƒfi N‚§Ã › ̃i Nz ̃„ N›¤Ã«G∞Ó ¶Íμ NP§Ã∞© P ́P ÛÂg«‚∞¤ ̊z rÀ«v«Ã ‚∞¢ «‚∞TLÓ. Nz»Ãπ «‚∞G¢Ó, «‚∞a∞»@V∞@ ́ ia÷z∞ @÷. ̊_„ Ù¢zÂzÓ ¶q ́¢, TqPoπg Ù∑ «‚∞rG¢ ¶Íμ ¿∞Í ¶“}∞TYoπ ∂o›g‚À«vÍ. N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢ SYoπ. ƒfi‚∞i ¿v⁄P¢, ©μ‚ ∂o›g‚À«v«L∞ ̊¢ ¿v ̃„¢. ̊ «E ̃øTMà , NvÍ> ̨ TY∑ÃÓ, d Tv N‚ «v∞Yq TMNa ̃Âvdfi⁄¢ N›∞Yππ∞©∞?
 ̊zfiovà ¿∞v@ ̊Ó›_@o ¶_@^ovà ...π ́i∑fi⁄¢ ¶_@^ ¶Í‚Pn„ uμiÃ∞@ z{@∞ÀÂL N›∞Y«zÍ. TMa ̃À rÀv ¿∞Í «‚ zÂz_@÷rÀv P∞Í «‚∞«LÍ. ̊ ¶Yπ∞fiÓ ‚∞ ̃@π∞Ó. ¥NLÍG∞Y ¶Ódvdfi⁄¢ ¿∞Í ¶q ́P¢... ¶Í T© ›@± ̃„, ̊¢sÓ ‚ ̃rG T© ∂@ ́P∞Í NP§≥«©NÃ∞{à ¶Í± ¿∞Í N‚nGP∞@g‚v∞¢. ¥NLÍG ©§Ã∞oP SYoπ. ¿∞Í N@∞“q ¶Í±ovà ® ́¢ ̃ @oπQÍrÀ T© ›@ @@÷ TMNa ̃ov ∂_rπ ́i ‚∞ ̃rG∞ @÷. ‘ ̊«v ©ovÃ∞ ’ « ‚∞aPÓ Sfi ̃„, Sa∞©∞Ã}Ó S TMad ̃@ ́P ̃@ ̊VTY N@∞“q N@∞q ̃@π∞Ó’ ¶Íμ ¿∞Í NP§⁄¢ N ©μ‚Â≥Ó ‚√nÿ ̃„ zfi«z∞Ó. ’_@÷ ‚√nÿÃ∞L¢ c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ za ¥n‚q ́i≥÷V¢.

83 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ̃@g‚qzoP, @YT ¿∏ ̃@g‚qzoP ‚∞ ́¢Ó ‚∞a∞P¢Ó «‚∞π . ̊oPg‚n∫ «‚ÿL∞Y , ’ SLNz∫ÃÍ, ¶ÍG Sv¢›∞§@oV z∞i@oV «πTMY ƒÀqG¢ ̃„ ́ PÃ_@TYoπ. ∂L∞Y ¿∞Í i ̃@ «z“qN©Íμ TfiÓTM«LÍ. ¶_@^ovà |iÃ∞@Ÿ ›∞ ́œ@g «‚∞a∞ÀvÓ N›Yz¿∞Ã@ ́iÍ ›∞ ́œ@g ́¢π√fi⁄¢, ÿ_@V ̊a∏ ̊aÿÃYz∞i@«V∞vŸ N›¤rG Sa@ÿà ÷ & @ovÿÃ∞ f.∂ .NjÃz ́PL∞ ̊bzVoz≥Ó N@∞“q z@g ‚q ́i ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ¶[i«LÍ. ̊iY ƒfi ¬Pπ∞» » uGs P>o© Sfi⁄P¢. ̊iY N›∞Yπg‚Àv ̊ ́PoL @^Ó © ̃@^ ̃„ ́ NP§≥Ó. ̊¢ ¶_@^ovà zaπ∞n∫Y Àv ÿπ ÿπ ¬ ̃ré∞Loz@÷ ¶Íμ N›∞Y∑... ƒfi @Àv ́¢π “Âfi ̃rG... ̊⁄P zV ŸÿoÃ≥Ó @∞À S> S¢ ¶ÍL ©∞i§g Íμ ¿∞Í ¶i ‚∞ ́P zÂz ́oP≥Ó ¿∞Í N@∞q ́«PÍ. ̊iY ¿∞Í @ ƒfi N‚§Ã › ̃i Nz ̃„Ó. © ̃@÷ ÿP∫ Ûqz∞ @÷. ÿπ ¶ÍL ∞Ó ¶Íμ NP§Ã∞© P ́P»g‚∞ @÷. ̊_«@ an‚∞ @÷. ÿπ ¤ ̊z rÀ«v«Ã ‚∞¢@∞gÙ «Pqz∞ @÷. ÿπ Nz»√π . Nz»Ãπ «‚∞G¢Ó, u÷^ ̃„ a ̃rGoP≥Ó ÿπ «‚ V∞@ ́ ia÷z∞ @÷. ̊_„ S¢ ¿v ̃„Ó. ̊Íμ Sg‚ c∆ ́i«π ¶q ́¢, TqPoπg Ù∑@»Í Poπo©√Y ̊g‚«à ¿v ̃@g Íμ ¿∞Í ¶“}∞TYoπ. ∂L∞Y ̊g‚ ¿v ̃@ «z“qN©Íμ «vÍ. N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢Ó, ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ¿v⁄PP∞ ¶ÍG∞Y ƒfi‚∞i ¿v⁄P¢, ©μ‚∞i ¶g‚ ¿v ̃@ «z“qÓ ¶ÍG
«v«L∞ ̊¢ ¿v ̃„¢. ̊g‚ ̊¢ ›⁄«P∞E©∞ Sfi ̃„¢.
, NvÍ> ̨ TY∑ÃÓ, dYπ «‚∞ÍGz @»vdfi⁄¢ ¶q ́PoP v∞Yq TMNa ̃Âvdfi⁄¢ aoGà ¶q ́¢ ̃ N@∞“ ̧ @÷¶Íμ ©∞? fiovà ¿∞v@ ̊Ó›_@oV ¿∞Í aoGà ¶q ̃@TYoπ. ∂L∞Y à ...π ́i∑fi⁄¢ ¶_@^ovà zÂz_@oV ¿∞_@÷ ¶q ̃@π∞Ó uμiÃ∞@ z{@∞ÀÂLz N‚ «v∞Yq TMNa ̃À ¶ÍμP∞Í Í. TMa ̃À rÀv ¿∞Í «‚∞@«z√Yoπ @} ̃@ & ¶Í±ovà rÀv P∞Í «‚∞«LÍ. ̊z z{@∞ÀÂL∞ . ∂L∞Y ›∞Ãoπ ‚∞ ̃@π∞Ó. ¥NLÍG∞Y ̊z z⁄¢ ¶q ́¢ ̃ N@∞“q «‚∞L¢ ⁄¢ ¿∞Í ¶q ́P¢... ¶Í±ovà «z§∑fi⁄¢ ∂L∞Y ‚∞ ̃rG ̃„, ̊¢sÓ ‚ ̃rG T© ›@ @^ ̃„ ̊¢ N‚ ̃«v∞Yq TMa ̃À NP§≥«©NÃ∞{à ¶Í±ovà ® ́¢ @oπQÍrÀ«v√fi⁄¢ GP∞@g‚v∞¢. ¥NLÍG∞Y ̊oPŸ N›∞ÍL∞Y ̊z @^ ̃„ SYoπ. ¿∞Í N@∞“q «‚∞L¢ TMa ̃À rÀv√fi⁄¢ ̊Yπ, à ® ́¢ ̃ @oπQÍrÀv Sfi⁄¢... ∂L∞Y ¶Í±ovà @÷ TMNa ̃ov ∂_rπ ́iY ‚ ́¢ TÀq ̊«P ̊Vs«@∞^vÍ @÷. ‘ ̊«v ©ovÃ∞ ’ «zBN©Ív∞Y S«P∞ o‚TM÷ Sfi ̃„, fi ̃„, Sa∞©∞Ã}Ó Sfi ̃„ ̊oP ¬[›∞@ ́ i«ÃÀv§Y P ̃@ ̊VTY N@∞“q zaπ∞Ó. ̊¢ ̃„ ƒfi „μ ̃ÈÀov ̃
∞Ó’ ¶Íμ ¿∞Í NP§⁄¢ N@∞“v¢ TMNa ̃ÂvÓ Sfi⁄¢ P∞Í. ‚√nÿ ̃„ zfi«z∞Ó. ’_@÷ N@∞q ́P ̊⁄P Sa“voa ∂“q@∞πg ¢ c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ zaπ∞nμπ ¶ÍL ©∞i§Ã∞L ‚∞igÙ@oV ÷V¢.

Page 84
‘Ùià NP∞fi œq’ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃„ ©ÍL∞ @vY, uvgÙ, ¬Yoπ ́ Xs «‚∞ÍG Sv_@»Y «›@§ ́P TEÃ_@÷ uPTL. ©ÍL∞ ‚„i@»Y «‚∞¤Ÿ «›@§ ̃„Ó «‚∞¢, ‚vrY ¥∫ pLz @^vÍ «‚∞«L∞Ó. ̊z @÷ zoπ «‚∞Àq ‚∞qÓ ‚∞Àq@oV ̃ «@À«v∞Ó. ¿∞_@^Ó ÿπ ‚∞vY@oVg ‚∞vŸ N›∞Í«L∞Ó. ‚∞ÂL∞ @÷. Sg‚ «›@§ ́Poz aoGà uPTL.
¶ÍL ©∞i§g ‚∞igÙ@o › ́ié∞@ ́ NP§Ã∞¢. ¶Í±ovà ¶Í‚¢Ó ¶L ̃„ ́ NP§Ã∞¢. ∂L ¶Í±ovà ® ́P∞Â@÷..., ¶Í±ov ‚∞ oz«Ã∞q ‚∞ ̃@ ́ NP∞v_r√fi ¿∞Í N@∞q ́P ‚√nÿNÃÍμ ̊oP ¥ ̊oz Pd‹ «z§∑fi⁄¢ N‚nGoz ¬ÂÃ∞¢. ¿∞Í N›¤P¢, @∞π ́iÍ @fi Sg«‚∞¢ ¿∞v@ ufiz∞ ̃@ ́¢ ̃„ zfi ’_@«V ¶[i√fi ̃rÌ @÷. ƒfi¿∞v@ ∂ ̊gÙG©∞ ©R∞ @T√Í «@∞ov « ufiz∞ ̃r√fi ̃È_@. ¿∞v@ ufiz∞ N›∞Yt_@«VÍ?
Sg«‚∞¢ ¿∞_@÷ ∂_rπ N© ̃rÍov N›∞ÍL∞ Pd‹ ∂À@ «‚∞_«@∞, ÿ_@V ∂À@÷ z⁄¢ ÿ ¶Íμ, ¿∞Í Pd‹ ¿∞v@ ́¢ ̃„ z⁄P u ƒfi z∞NL∞∑ ¿∞v@Ó & ƒfi ©fl «¿ ‘‚∞’ ¿∞v@ ́oP Ã∞«a∞ ƒfi ́P ... ¿“ @Nπ ̃va∞ Sfi⁄¢ SG⁄¢ «‚∞√Àv∞ z⁄¢ P⁄P∞ . SPg‚∞fi_«@∞ ¶Íμ ©r‹ŸÿÃ∞@ Sfi⁄P¢. ƒfi ›∞P∞a} ra∞© ́¢ z∞‹ ̃o@ ̃„ ¶ÍoL S[ ¶bzVs ›⁄«P∞E©∞@ Sfi ̃„¢, SP oz ̃rÍG «¿aÓ & ̊¢ NzμÓ ‚∞ ¿∞ «©ov zÂzÓ N@∞q ̃@ «z“qÓ. N›∞Í«L«L... ƒbNz∞fi @Àv «©ov√∑fi⁄¢ ‚∞ ̃@ ¶g‚ N@∞ ¶g‚Âg ‚∞ ̃@ «z“qÓ, ̊¢ ̃„ ¿ ̊¢ ̃„÷V N@∞q ̃@«z“qÓ... ̊⁄ «zBÓ... ̊¢@oVNÃYπ∞Ó ‚ÃÍ ÿ ́P oz ́ià ¬oG@÷, ¿∞ÀqÙG @o ¶⁄P ̊Vs uPTL?
‘Ùià NP∞fi œq’ ¿∞v@ ́ PÃ∞§ Xs «‚∞ÍG Sv_@»Y «›@§ ́P TE «‚∞¤Ÿ «›@§ ̃„Ó «‚∞¢, ‚vrY ¥∫ zoπ «‚∞Àq ‚∞qÓ ‚∞Àq@oV ̃ « ‚∞vŸ N›∞Í«L∞Ó. ‚∞ÂL∞ @÷. S ©“o}≥Ó ¿∞v@ ́ «Poz ̃«@n ¿∞v@_@÷ Nzn∫Ã∞ ¶ÍG∞Y... ∂Ó @evg‚À«v∞Ó.
‘@⁄PÍ @fio}’ SͱN©∞fi T ›∞iÃg «‚∞a∞Àv ́oP ¬Í>fi ́i ¿∞v@Ó. SoVà ‚ ́©¿∞PÍ J§Y ̊ TÀv¢ ©Àq©Yπ∞©Y «zμ ‚π J

84
©∞i§g ‚∞igÙ@oV ¥n‚q ́i⠶͂¢ ¶L ̃„Ÿ ́ NP§Ã∞¢. ¶Í±ovà ‚√nÿ P∞Í ‚∞igÙ ¥n‚q ́iâ L ̃„ ́ NP§Ã∞¢. ∂L∞Y, ¿∞Í ‚∞ ̃rG ‚∞ oz «‚∞π«z ® ́P∞Â@÷..., ¶Í±ovà ¿∞v@ N¿∫Ã∞V @÷... ¿∞Í ‚∞ ̃rG ∞q ‚∞ ̃@ ́ NP∞v_r√fi ̃@BÓ ¶Í‚¢P∞Í u“o©. ∂L∞Y ́P ‚√nÿNÃÍμ ̊oP ¥nμ ̃ N@∞÷V ©∞À«vÍ. ¥NLÍG∞Y ‹ «z§∑fi⁄¢ N‚nGoz. ̊Pn„ ¿∞Í P>Ã∞@ u§o© «@∞a
∞Í N›¤P¢, @∞π ́iÍ @fiTÃ∞@Ÿ N›ÃY‚Àv¢P∞Í. ∞v@ ufiz∞ ̃@ ́¢ ̃„ zfi«z∞Ó. ‘N‚∞μ ́P¢ «‚∞¢Ó’ ¿∞v@ ́oP i√fi ̃rÌ @÷. ƒfi¿∞v@ ∂ÿ§Ãa∞ ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ¶[i√fi ̃È_@. R∞ @T√Í «@∞ov «‚∞ÍG ‚Y«zμ ¿∞v@_@oV S_«@ fi ̃È_@. ¿∞v@ ufiz∞ ̃@ ̊±‚zÓ ¶g‚ Sfi⁄P¢ ¶Íμ «VÍ?
‚∞¢ ¿∞_@÷ ∂_rπ ¿∞v@_@oVŸ N›¤ÃG «¿aÓ... v N›∞ÍL∞ Pd‹ ∂À@÷ z⁄¢ Pd‹ ¿∞v@_@oVŸ N›¤Ãg ÿ_@V ∂À@÷ z⁄¢ ÿ_@V ¿∞v@_@÷ N›¤Ãg «‚∞_«@∞ Pd‹ ¿∞v@ ́¢ ̃„ z⁄P uvLÂÃ∞@ ¶L ̃„ ̃ o@√π rovŸ›¢ ∞∑ ¿∞v@Ó & ƒfi ©fl «¿a ‘‚∞’ ¿∞v@Ó, ‘«@∞ov’, ̊g‚ ̊⁄Pg oP Ã∞«a∞ ƒfi ́P ... ¿“‚ ÿ_@∞a«zt ¶Íμ..., ̊z ƒfi Sfi⁄¢ SG⁄¢ «‚∞√Àv∞ . ÿÍL zÃi«π«Ã... ̊z N@∞“q . SPg‚∞fi_«@∞ ¶Íμ... ̊oPg ‚∞ ́P uvLÂÃ∞@ N‚§Ã @ Sfi⁄P¢. ƒfi ›∞P∞a} ra∞© ́¢ z∞‹ ̃o@... Ã∞‹g‚∞} ̃ ∞‹ ̃o@ ̃„ ¶ÍoL S[ ́¢ ̃ N@∞“q «‚∞L¢. ̊«vÃg‚∞ ⁄«P∞E©∞@ Sfi ̃„¢, SPŸ N›¤«z∞Ó. ̊g«‚∞¢ ̊oPŸ N›¤Ã «¿aÓ & ̊¢ NzμÓ ‚∞ ¿∞v@Ó & z∞NL∞∑ ¿∞v@Ó & ̊¢ ̃„ S> zÓ N@∞q ̃@ «z“qÓ. ̊¢ ̃„ N© ̃@Íov§vÓ ‚ ́P ¿∞Í L... ƒbNz∞fi @Àv©∞@ ¶q ́¢, ̊oP zÂzg‚q ́i, fi⁄¢ ‚∞ ̃@ ¶g‚ N@∞q ̃@ «z“qÓ, ‚∞ ozÃ∞VÍ ̊oP ̃@ «z“qÓ, ̊¢ ̃„ ¿∞_@÷ ¶ÍL ©∞i§Ã∞L u} s÷V N@∞q ̃@«z“qÓ... ̊⁄P u} s@oV ¶g‚ ̃ @À ¶[g‚ ̊¢@oVNÃYπ∞Ó ‚ÃÍ‚q ́i«LÍ. ¿Yπ ‚πÍ rov ́P¢. à ¬oG@÷, ¿∞ÀqÙG @oπ zÂz ́ «PvY@÷ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃„ uPTL?
NP∞fi œq’ ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ̃„ ©ÍL∞ @vY, uvgÙ, ¬Yoπ ́ Sv_@»Y «›@§ ́P TEÃ_@÷ uPTL. ©ÍL∞ ‚„i@»Y @§ ̃„Ó «‚∞¢, ‚vrY ¥∫ pLz @^vÍ «‚∞«L∞Ó. ̊z @÷ q ‚∞qÓ ‚∞Àq@oV ̃ «@À«v∞Ó. ¿∞_@^Ó ÿπ ‚∞vY@oVg Í«L∞Ó. ‚∞ÂL∞ @÷. Sg‚ «›@§ ́Poz aoGà uPTL. Ó ¿∞v@ ́ «Poz ̃«@n‚ N@∞q ́«P∞Ó. ̊g‚ ́ PÃ∞§ ́P Nzn∫Ã∞ ¶ÍG∞Y... ∂Ó Nzn∫ P∞Í. ̊Pn@∞@ ¿∞_@÷ d@sÓ
v∞Ó.
@fio}’ SͱN©∞fi T ́iÃ∞›©∞L ¿∞v@Ó. ¶_@÷ ¿∞ÀÂY ∞a∞Àv ́oP ¬Í>fi ́i ∂πÃg TMa«z›Ó N›¤Ã «‚∞vg‚Àv Và ‚ ́©¿∞PÍ J§Y ̊z @÷ P_@V¢ «@∞√Y@oV ́ iG⁄¢ q©Yπ∞©Y «zμ ‚π J @»tÓ «@∞√Y iGgÙ ̃@∞@ ̊⁄P

Page 85
¿∞Í ©nG ¢oG√Lfi ̃„ ¥P∞z¢ ̊» ́«P«L∞ ¶ÍL«z∞ ¶L ̃„ ́ NP§Ã∞¢. ¿∞Í TMG ¢oG√L§vdfi⁄¢ aoGà N‚nμ÷«VÍ. ¿Yπ uGsÓ Sfi⁄P¢. „∫g‚∞@ Ã∞fiv±Ó So}⁄¢ N›ÃYÙ§ziY TMaŸ›oL√Yπ∞©Y Sfi⁄P¢.
¿∞v@ ́oPg «‚∞ÀvL . ̊¢ x⁄¢ ¿∞v@ ́oP p“qÓ N›¤ÃŸ N›∞ÍL « ¿∞v@Ó «‚∞a∞Àv zÂz©∞@ Sfi ̃ ‚ ́©¿∞P>vÓ @∞ ́Pza∞ÃÍ N©À Q∞LÓ a∞¤ πÓ‚ À ©ÍL∞§∑fi⁄¢ ©Àv ̃@VgTM∑fi⁄¢ N©VL„fi ∂ @“ ¿vL ́¢vÍ ¿∞Í «‚∞«LÍ. ¶ NP∞v_r«L∞Ó. @TQ ÿz∞L⁄PÓ N©VL„fi, ¿∞Í ¶Y«π∞fiÓ «› ®Àv∞@Ÿ N›ÃY‚Àq ‘@⁄PÍ @fio} ƒfi ›...@g TMa ̃Qoà ́ P⁄P¢ ¶Í ¿∞v@Ó ‚∞ ́P o@π∞›‚i, “’ ƒfi ¿ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́P Û ∂_ @fi ́Pa_rY ̊oPg ‚n∫ ̃ „∫gTM ÿπznoGŸ N›∞ÍL «‚∞¢ d@sÓ ©r @fio}’ ¿∞v@Ó ‚n∫ aoGà «‚›g‚ N© ̃@ÍovfivÍ Sfi⁄P«‚∞¢ ‚π ∂_ ÿπ N©∞{N‚à gÙ ¿∞v@_@oV≥Ó N› ¿∞v@_@÷ N›¤ÃTYoπ?
ƒfi N©∞{ N‚à gÙ ¿∞v@ ́o ÿ_@V ¿∞v@_@oV ́ Pd{Y N›¤ifi «z“v∞Ó‘ ¶ÍG N‚çY Pd{Y ̊Ù›∞TÍ ¿∞v@Ó. Q∞LÓ a∞¤ Nzb«zμ z“}Ó N@∞“v PoπÃo}oà So} ́¢ d@ ¶»o ‚∞ ozÃ∞V @÷ P∞Ó Sfig‚P∞@ ¬Â⁄PTMÍ «P’ Tfi⁄P» ́P aeà N›πs N›¤¢ PÃ∞§ ́P ¿∞v@ ́oP ÿÓTMV∞@ N›¤¢ œÀ ̧ @÷’ ¶ÍG∞ ¿∞v@ ́¢oG√Lfi ̃„Ó, TMG ¢oG√L
¿∞Í ©nG ¢oG√Lfi ̃„ ¥P∞z NP§Ã∞¢. ¿∞Í TMG ¢oG√L§vdfi Sfi⁄P¢. „∫g‚∞@ Ã∞fiv±Ó S √Yπ∞©Y Sfi⁄P¢. ̊z @oVg «@.¶ø.ÿz ̃„©aÍ, Nj÷πÍ, ©R∞@T,@∞⁄PÍ «‚∞Í«G∞fivÍ Jv∞Àv ́oP ̃ „∫gTMÀqŸ N›∞Yππ ’_@÷ ¿∞v@Ó N›¤¢ N@∞“Âfi⁄P ¿∞v@_@oVg «‚∞Àq ̃ N@∞“Âfi⁄P
® ́¢ zÂTY N©VL„fi, ¿œ Rp¢; @oπÃa∏ N›∞ }∑_@Ó N ›“¬@∑_@Ó; ‚∞aÓ‚§Ã ¬oG√Y ∏z∞d@÷ ‚∞fl√Y ¿Â@©fl oza «‚∞Àq ̃ N@∞“Âfi⁄PL . ©oπà ¶Íμ ¶Yπ∞ Sv_@»tÓ ¥P∞z¢ ®

85 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
g «‚∞ÀvL . ̊¢ x⁄¢ ©fl«¿a ¿∞v@Ó. ¶Í>vÓ ̊⁄P p“qÓ N›¤ÃŸ N›∞ÍL «‚∞¢, x⁄¢ ©fl«¿aÓ ̊i@Ó ¶ÍμÓ, ∞a∞Àv zÂz©∞@ Sfi ̃@ «z“qÓ ¶ÍμÓ ®∫«LÍ. SoV vÓ @∞ ́Pza∞ÃÍ N©Àq@oVg «‚∞Àq ́ PaŸ N›∞Í«LÍ. πÓ‚ À ©ÍL∞§∑fi⁄¢ ∂Àv zÂz_@oV ̃ N@∞“q z⁄P∞ . TM∑fi⁄¢ N©VL„fi ∂vY, ‚∞vY@oV ̃ N@∞“q z⁄P∞ . ́¢vÍ ¿∞Í «‚∞«LÍ. ¶Yπ∞znoG≥Ó «› ́¢ ‚√nÿ@oV ́ L∞Ó. @TQ ÿz∞L⁄PÓ, @TQ ¬fio@ÃÍ, ¿∞. ∏⁄Pa∑_@Ó, , ¿∞Í ¶Y«π∞fiÓ «› ⁄¢ ‚∞vY@÷ ¶[i«L∞Ó. Sg‚ ›ÃY‚Àq ‘@⁄PÍ @fio}’oà Nzn∫Ãovß N›¤«P∞Ó. ̊¢ TMa ̃Qoà ́ P⁄P¢ ¶Íμ N›∞Yππ∞Ó. T{gÙ} s P⁄P¢. ́P o@π∞›‚i, “’ ƒfi ¿Yπ @∞§ÃÓ N›¤ifi ̃rG∞¤” ¶ÍG∞ . @ ́oPg ‚∞ ́P Û ∂_r«πà ›p‚ ́iY π“v>Y ¿v⁄P Y ̊oPg ‚n∫ ̃ „∫gTMÀv∞ . ¿∞Í ¶[⁄¢ ̊¢ NP∞v ‚∞@ N›∞ÍL «‚∞¢ d@sÓ ©r‹⁄P∞ . TMG„ ̊ ̃@fi ́Pa_rY ‘@⁄PÍ ∞v@Ó ‚n∫ aoGà «‚›g‚Àv¢. fivÍ Sfi⁄P«‚∞¢ ‚π ∂_rπ N©∞{ ¿∞v@_@oVŸ N›¤¢÷≤ @÷. ‚à gÙ ¿∞v@_@oV≥Ó N›¤¢÷≤ @÷. Pd{Y ¥Í N©∞{ N‚à gÙ N›¤ÃTYoπ?
©∞{ N‚à gÙ ¿∞v@ ́oP ́ PnN›Ãπ∞@Ÿ N›¤ifi ̃r«GÍ. ÿπ @_@oV ́ Pd{Y N›¤ifi ̃r«G∞Ó. ƒfiaeà ¿∞v@ ́oP ‘TMŸo› ‘ ¶ÍG N‚çY Pd{Y N›¤ifi ̃r«GÍ. ̊¢ ̊Nπ ̃«Z ¿∞v@Ó. Q∞LÓ a∞¤ πÓ‚ À Pd{Y P⁄P∞ . SfiÙG¬Ó z“}Ó N@∞“v j© ̃@∞V ́oP aμ ́i SfiÙG¬Ó oà So} ́¢ d@ ¶»o©Ã∞@ ufiz∞ ̃r Sfi⁄«P∞Ó. ̊iY V @÷ P∞Ó Sfig‚P∞@ aoL ̃„Ó ‚ Sfi⁄P¢. ¿∞v@Ó «P’ Tfi⁄P» ́P aeà ̊i@∞§ ‘¿∞_@÷ ‚π πÀ›Ó ß‚∞¤ ¤¢ PÃ∞§ ́P ¿∞v@ ́oP ’_@÷ ƒfi j© ̃@∞VÓ N@∞“q ‚q
›¤¢ œÀ ̧ @÷’ ¶ÍG∞ . √Lfi ̃„Ó, TMG ¢oG√Lfi ̃„©∞L Jv∞ÀvÓ ¶g‚ Sfi⁄P¢? ©nG ¢oG√Lfi ̃„ ¥P∞z¢ ̊» ́«P«L∞ ¶ÍL«z∞ ¶L ̃„ ́ ∞Í TMG ¢oG√L§vdfi⁄¢ aoGà N‚nμ÷«VÍ. ¿Yπ uGsÓ „∫g‚∞@ Ã∞fiv±Ó So}⁄¢ N›ÃYÙ§ziY TMaŸ›oL Sfi⁄P¢. ̊z @oVg N‚§¢Ó ©i ́«PÍ. o@π∞›‚i, z ̃„©aÍ, Nj÷πÍ, Nv∞d> ̃ ̄z∞, @TQ ÿz∞, ∞⁄PÍ «‚∞Í«G∞fivÍ ¿∞±Ó ̊z @÷ ¶Í±v±Ó Sfi⁄P
P ̃ „∫gTMÀqŸ N›∞Yππ∞Ó. @Ó N›¤¢ N@∞“Âfi⁄P «‚∞¢ «zμ Ã∞ Ã∞ ¶⁄P ©∞i§Ã∞L
g «‚∞Àq ̃ N@∞“Âfi⁄PL ? zÂTY N©VL„fi, ¿œL ¿∞v@ ́iY ¿∞.∏⁄Pa∑_@Ó, ∏«R πÃa∏ N›∞ }∑_@Ó N›¤P ¿∞v@_@oVg «‚∞Y „∆⁄oP @Ó; ‚∞aÓ‚§Ã ¬oG√Y P>z{√Y @oπg«‚aa∏; ›_@aP∞ø ‚∞fl√Y ¿Â@©fl oza¬ ́¢. Sg‚ ‚πfiÓ ¿∞v@_@oVg @∞“Âfi⁄PL . ©oπÃ@ ́iY @∞©Í ® ́¢, ©ÍL∞§Y ® ́¢ ∞ Sv_@»tÓ ¥P∞z¢ ® ́¢ ¿v⁄¢ N@∞“Âfi⁄P¢ ¶ÍG∞tÓ

Page 86
π“v>Y ‚πTP©∞L ¿∞v@_@oV≥Ó @∞} ¬Â⁄P¢. TMTMÿ√Y «zoπ ‚∞ ́P «‚∞¢ ÿπfivÍ So}⁄¢ TMTMÿ @oπ ̃„[oz ́ NP∞v_r«L∞Ó. ̊iY ¿∞v@Ó N›¤Ã z∞¤gÙ rov ́P¢. «zμ ÿπ Sv_@»Y ¿ovN‚nG N›ÃY‚∞q@^v±Ó ¶ÍoL So} ́¢ ̃ N@∞“q N›ÃY‚À«vÍ. S⁄P «¿a ́iY P∞Í SoVà ‚ ́©¿∞P>Í ‘p“qÓ ‚∞aPÓ p“qÓ a∞©∞Ã}Ó’ ¿∞v@ ́oP «©ov«Ãn∫«L∞Ó.
N@∞[ÓTMY ¿ovN‚nG a@‹Ÿÿ@^ ̃ ̊g‚ Jv@Ó ...πÓ ®qPπ∞@ SL_ ∂L∞Y ¶ÍoL Tv iGo©Ã∞ «zoπ@oVŸ N›¤¢ N@∞“Âfi⁄P∞ ¿Â@ ƒÍ∫ÃÓ ¶g‚ ufiz∞L¢? ̊ N@∞[ÓTMY ‘¿∞«v∞Â@÷’ ¶Í P_@a∞¡, ›ŸÿP∞L⁄PÍ, ›“¬@Ó, SvÓ N‚n∫fi⁄«P∞Ó,‘® ́P∞Â@÷’ ¶ ÿz∞L⁄PÓ, ›_@aÿ@∞©fl «‚∞ ‘ ̊Ó‚π ́P∞Â@÷’ „[oz SoVà N©VL„fi ©Àv ̃@Vgo‚ o©Ã©∞@ ̊oLzfiÓ ƒÍ∫o} ́¢ ¿∞v ‚∞ ozÃ∞V @oV ́ «P s N›¤Ã ƒÍ∫ÃÓ. ̊«P «¿aÓ ‘aÿ@ ̊o ufiz∞ ̃r«L∞Ó. ¿∞_@÷ ©∞PÓ ƒfi uμgTMLa∞@ ‚}Ó @Àv «z“qÓ ∂√aÓ «‚ zoa ̊©a ̃®Âà ̊a_ ‚∞ ozÃ∞V @÷ ia“v∞ @÷. ̊P @“Â√∑fi⁄¢Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ ‚πa∞tÓ ̊_È@§ ̃@g‚Àv Û ̊o rov ́P Nzn∫ ¶Íμ P∞Í N› ‚∞«π⁄ia∞sÓ PL¢ ‘ ̊oz ̃ @∞n «‚∞Àq ̃ N@∞“Âfi⁄P∞ . o¿ ̄§Ã∞TY N@∞k› @∞πÓ z∞‹⁄X N›ÃY‚∞q@oV «©nN@∞÷V ¬Â⁄PP∞ o¿ ̄§Ã∞ «‚∞¤ uo∆ ́¢ ‚} ¿∞v@ zV∞@Ó @Àvπ∞Ó ¶ÍμP iÀv ́iYP∞Í o¿ ̄§Ã∞ «‚∞√fi Sπ_o@√Y aoπo© PoπÈ∆∞r T NP∞v_r TÀv∞ @÷. Pd‹g ‚„ ¶_@V∞tÓ c∆ ́¢ ̃„g «‚∞@ ¬Âà UÙπ∞> ¶ÍG ¿∞«v∞ ̃ „[ ̃@» ̊¢ ƒfi T ́iÃ∞›©∞L @oπzÂzÓ
©∞q@oV ÛÀ ̃ N@∞“q J ®v∞aÓ ̊o© ́¢ TV ̃„@oVg N‚∞ N¿figo‚Ÿ ∏n∫ ∂qzP∞@ Sfi ̃„Ó ÛaVs «› ⁄¢ Sas ̊z @^vÍ ̊z @V¢ @oπ@«V∞q ̊z @» ¬Â⁄P¢. S⁄P «¿a ́iY ›o©ÃY ¶§ T©π∞ ¶§⁄¢ N@∞“Âfi⁄P∞÷. ¿∞± ©oLToà o@TqÓ aoπ√Y S TMG„ ¿∞Í TMÂz∞P©∞@ «©πi@Ÿ ÿr π“v>Y Sfi ̃„Ó «‚∞¢ ’_@÷ « ‚∞i ́PP∞@ ̃ «@÷Tg‚À«vÍ. ̊P ̊o©⁄ifi⁄PL?

86
¿ovN‚nG a@‹Ÿÿ@^ ̃„ Jv@ ́iY aoGà SvÓ Pag‚Àv¢. @Ó ...πÓ ®qPπ∞@ SL_@∞}g‚Àvz @^÷ ¿∞±Ó ƒfizÍ. ÍoL Tv iGo©Ã∞Lz @÷ «zμ ‚„i@»Y Sfi⁄¢ VŸ N›¤¢ N@∞“Âfi⁄P∞ @÷ ¶Í‚oPŸ N›∞Yπ «z“qÓ.
ÃÓ ¶g‚ ufiz∞L¢? ̊PL∞Y ¶ÍL ¿v⁄P¢? ÓTMY ‘¿∞«v∞Â@÷’ ¶ÍG „[TY @∞.ÿz‚∞πÍ, N›YoπÃ∞. ŸÿP∞L⁄PÍ, ›“¬@Ó, ¬ ́¢∑_@Ó, ¿∞Í u÷»Àv ‚πfiÓ ∫fi⁄«P∞Ó,‘® ́P∞Â@÷’ ¶ÍG N‚çY ¿∞. ∏⁄Pa∑_@Ó, @TQ
, ›_@aÿ@∞©fl «‚∞ÍGz @÷ SvÓ N‚n∫fi⁄P∞ @÷. ∞Â@÷’ „[oz SoV ́©¿∞PÍ ¿v ́i ̃ N@∞“Âfi⁄P∞ . ©Àv ̃@Vgo‚ o©Ã©∞@ ̃ N@∞“q N›ÃY‚Àq z⁄P∞ . ¿∞_@÷ Ó ƒÍ∫o} ́¢ ¿∞v@_@oV ́ NP∞v ⁄¢ Paπ∞«©, V @oV ́ «P s N›¤Ãπ∞«© ¶Íμ ufiz∞L¢ P∞Í ¿Â@ ̊«P «¿aÓ ‘aÿ@ ̊oz’ ¶ÍG N‚çY Û ̊o©go‚≥Ó L∞Ó. ¿∞_@÷ ©∞PÓ ƒfi ¿∞v@Ó «‚∞q«z∞Ó. aÿ@ ̊oz√Y @ ‚}Ó @Àv «z“qÓ. S⁄P ¬Ãnÿ ̃„ ¶“Æ£μ «‚ ¬PY zoa ̊©a ̃®Âà ̊a_rY Sfi ¿∞À@÷ ¿∞v@_@÷ «‚∞qÓ‚Â V @÷ ia“v∞ @÷. ̊Pn„ ̃ N@∞[ÓTM∑fi⁄¢ ©Àq©Yπ∞©Y ⁄¢Ó ‚∞ ozÃ∞V @÷ z⁄P∞ @÷. ̊PL∞Y, ¿Â@ ƒÍ∫ÃÓ _È@§ ̃@g‚Àv Û ̊o©g‚∞@ TV_râ. ̊¢ ¶_@^ ̃„ ̃ Nzn∫ ¶Íμ P∞Í N›∞Yπ «z“qÓ. S⁄P ̃ @∞π ́iY ∞sÓ PL¢ ‘ ̊oz ̃ @∞nμ ̃ @∆@ ́oP ́’ NP∞v_r ¿∞v@_@÷
@∞“Âfi⁄P∞ . Y N@∞k› @∞πÓ z∞‹⁄X @÷. ̊_„ ¥P∞z¢ ¿∞v@Ó NP∞v ‚∞L oV «©nN@∞÷V ¬Â⁄PP∞? §Ã∞ «‚∞¤ uo∆ ́¢ ‚}Ó N@∞“q z⁄¢ ‚πfiÓ «› ⁄¢ ƒfi ∞@Ó @Àvπ∞Ó ¶ÍμP∞Í ¬ÂNzq ́ifi⁄«P∞Ó. ̊⁄P ́ P∞Í o¿ ̄§Ã∞ «‚∞√fi⁄«PÍ. «‚∞L ...ÍG∞“q@^ ̃„÷ Y aoπo© PoπÈ∆∞r TÀv¢. © ̃@÷ ÿP∫ io›NÃ_„Ó Ûv ́ TÀv∞ @÷. Pd‹g ‚„i@÷ ¿∞›g‚q ́Pg‚ÀvL. ̊PL∞Y c∆ ́¢ ̃„g «‚∞@ ¬ÂÃTYoπ. o¿ ̄§Ã∞TY Sfi ̃„Ó «‚∞¢ ÍG ¿∞«v∞ ̃ „[ ̃@»Í @oπzÂz_@oV ̃ @∞} ¬Â⁄P¢. ́iÃ∞›©∞L @oπzÂzÓ.
oV ÛÀ ̃ N@∞“q J Ja∞@g «‚∞„Ó «‚∞¢ Sas «¿a ́iY o© ́¢ TV ̃„@oVg N‚∞fi ́i ∂Âg‚∞qz∞ @÷. ̊⁄P ∂ÀvÓ ∏n∫ ∂qzP∞@ Sfi ̃„Ó. ¿∞Í SoP ̊∫⁄¢ ‚π „[ ̃@^vÍ ⁄¢ Sas ̊z @^vÍ P_r ̊⁄P ̃ @oπ@oV ̃ @“«vÍ. @oπ@«V∞q ̊z @»Í z∞‹ ̃o@ @π∞Ÿ›∞a ́oP≥Ó ̊∫à ⁄P «¿a ́iY ›o©ÃY ¶§z∞≥ ÿ∑“v Nz ́¢ ¶Í ©oLT ⁄¢ N@∞“Âfi⁄P∞÷. ¿∞±Ó ̊iY ÿ ̃r ̃ N@∞“«vÍ. v∞ ̃v @÷ o@TqÓ aoπ√Y Sfi⁄PoP ̊∫⁄¢ ̊i ŸÿÃov⁄«PÍ. TMÂz∞P©∞@ «©πi@Ÿ ÿrŸo› ̃@∞@ S_rπ∞⁄¢ ÙGg‚À«v∞Ó.
Sfi ̃„Ó «‚∞¢ ’_@÷ «©n@“v uvL  ̊a_@Ó ‚πoa≥Ó ̃ «@÷Tg‚À«vÍ. ̊PÍ ̊∫¬@Ó, N›ÃY‚∞q@÷ ¶g‚ PL?

Page 87
¬P∑Y ¿∞ «z ¿∞Àq ̃„g«‚∞«LÍ. TMG„ TMa∞Íø, ̊q ́¢ Nj ©>, i ̧NaL ƒfi ¿∞÷ ∏TÀ› π∞⁄i∑fi⁄¢ ̊o∆gÙ z⁄P¢. ̊¢ ¶L ̃„ ́ ifigÙ¬oL ¶Íμ ®vŸ N›∞Y«zÍ. ̊ÍaÍ, ›“¬@P∞ø ¶ÍoL u§o©«Ã∞q ̊o∆ ́P∞ @÷. ̊_„ ÛÀ«v∞ ©nμÓ yÀv TMaøπ «‚∞ÍGz @^vÍ So}⁄¢ ‚π PÃ∞§gÙ@»Y cq‚À«vÍ.
π“v>Y ‚πTP©∞L ¿∞v@ «zoπ ‚∞ ́P «‚∞¢ ÿπfivÍ NP∞v_r«L∞Ó. ̊iY ¿∞v@Ó N Sv_@»Y ¿ovN‚nG N›ÃY‚∞q@ N›ÃY‚À«vÍ. S⁄P «¿a ́iY P∞Í p“qÓ a∞©∞Ã}Ó’ ¿∞v@ ́oP © ̃@^ ̃„ ̊ovÃ∞VÓ @∞ÀÂâ PÃ∞§gTMÍ «‚∞¢ ‚_«@n‚∞V @» zfiÓ‚Â ̊PÍ p¢ «zoπ N›¤« ‚∞ ́«P∞Ó. c∆ ́¢Ÿ ›Ó‚z_@oV N›ÃY‚À«v∞Ó. ̊«P «¿aÓ ̊@i@V ¬oGÃ∞@ ‚πznoGŸ N›¤≥Ó ~∆∑ ¬Ãnÿ@oV «©nN@∞“«v∞Ó. ‚_« „qÓ‚Ó, c∆ ́iY ƒfi „qÓ‚Ó... TM ¬Â⁄P uPT, PnN›Ãπ∞@ Nz» P⁄ifi⁄P∞Y ̊Pn„Ó uo∆ ̃@ ∂ z¬÷Vz @÷ P∞Í za¬Â≥Ó. ¶g‚ ÿGg‚∞@Ÿ N›¤«z∞Ó ¶Í N›¤ziY ®qPY @zLÓ N›t ́i «Poz ̃«@n‚ ufiz∞L¢ P∞Í uvL ¶_@÷ @∞iY T[Ó c∆ ́¢ TEà Tz∞i ̃@g‚Àq a@‹ ́Pg ‚ÀvL. ¬Â⁄Pzoa «P s N›¤¢ So} aoπo©oà © ̃@»vÓ N@∞“q N «Ã∞ÿ ̃@ oz ́«P∞Ó. ̊PL∞Y ‚πfi ̊@i@÷ S ́PoL «zoπ N›¤¢ @“Nvq ̃@ @qÓ uo∆gÙvÍ l ̃@ «zoπ√∑fi⁄¢ «¿aÂÃ∞@ ƒ ́io Ã∞a∞z¢ ƒfiz u}s N@∞“q z ¶q ̃„Ó @fi u} s©Ã©∞L¢ ¶Í u} oz ̃ „oG ̃@ ÿπ ‚√nÿ@÷ N ‚∞ ozÃ∞V @oV ̊∆«z∞ & ©LÓ ¿Â@ @÷ ̊∆ ̃ ®v∞¢. ̊g‚ ‚∞i ̃@∞©Y «‚∞@ ̃ ®qÓ. ∂@«z «Poz. ̊Pn„ ́ P∞Í ‚√nÿ@÷. π“vÍ PTa «zμ ‚π ¿∞q@^ ̃„Ó N PÃ∞§gÙ@»Y cq‚qzP∞@ ̊∫r«GÍ
¬P∑Y ¿∞ «z ¿∞Àq ̃„g Nj ©>, i ̧NaL ƒfi ¿∞÷ ∏TÀ› ¶L ̃„ ́ ifigÙ¬oL ¶Íμ ®v ¶ÍoL u§o©«Ã∞q ̊o∆ ́P∞ @÷ «‚∞ÍGz @^vÍ So}⁄¢ ‚π P TMNa ̃ov aÿ ́Pz @÷ ¶Í‚P∞Y ¶»iY Ù§⁄¢ N@∞“v∞ @÷. TM «zoπ N›¤Ã ¬Â⁄P¢. TMG„ ̊z @ ‚√nÿû ̃@ ̊o∆ ́P∞ @÷. ̊Í

87 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
v>Y ‚πTP©∞L ¿∞v@_@oV≥Ó @∞} ¬Â⁄P¢. TMTMÿ√Y ∞ ́P «‚∞¢ ÿπfivÍ So}⁄¢ TMTMÿ @oπ ̃„[oz ́ «L∞Ó. ̊iY ¿∞v@Ó N›¤Ã z∞¤gÙ rov ́P¢. «zμ ÿπ ¿ovN‚nG N›ÃY‚∞q@^v±Ó ¶ÍoL So} ́¢ ̃ N@∞“q vÍ. S⁄P «¿a ́iY P∞Í SoVà ‚ ́©¿∞P>Í ‘p“qÓ ‚∞aPÓ ∞©∞Ã}Ó’ ¿∞v@ ́oP «©ov«Ãn∫«L∞Ó. ̊¢ ¶_@oV ̊ovÃ∞VÓ @∞ÀÂâ. ̊⁄P ¿∞v@g ‚√nÿ√Í «‚∞¢, «‚∞¢ ‚_«@n‚∞V @»Í ̊±‚z_@oV Nz» ̃N@∞“q ̊PÍ p¢ «zoπ N›¤«P∞Ó. TMG„ ̊±‚z_@oVŸ N›¤¢ Ó. c∆ ́¢Ÿ ›Ó‚z_@oV a@‹ ́i ̃ @∞ÀvsÓ ¬Âs N›¤¢ v∞Ó. ̊«P «¿aÓ ̊@i@V∞L ¿∞_@÷ ̊i@g‚}Ó N›πz{ ́¢ ‚πznoGŸ N›¤≥Ó ~∆∑Y SYoπ. ̊PL∞Y ̊Pn«@n‚ ¿∞v@ V «©nN@∞“«v∞Ó. ‚_«@nG ̊@i@÷ ‚πfi ̃„ π“v>Y ƒfi ∆ ́iY ƒfi „qÓ‚Ó... TMG„ ©“B ̃„g «‚∞a∞qrGz @^ ̃„ PT, PnN›Ãπ∞@ Nz»¿∞q za ¥Nj“Àq ̃„g ‚}Ó Y ̊Pn„Ó uo∆ ̃@ «z“qÓ. Sg‚ÂÃ∞L ~∆∑Y Vz @÷ P∞Í za¬Â≥Ó. ̊z @^ ̃„g ‚√nÿ P⁄¢ ¿∞v@ ́oP g‚∞@Ÿ N›¤«z∞Ó ¶Íμ ‚∞a∞©Y, TEà ́oPŸ ›§Ã∞@Ÿ ®qPY @zLÓ N›t ́i«L∞Ó. ~∆Y ̊g‚  ̊o©⁄PP∞Y n‚ ufiz∞L¢ P∞Í uvL  ̊a_@Ó. S⁄P uvL i«ÃÀv§Y iY T[Ó c∆ ́¢ TEÃ_@÷, c∆ ́i∑fi⁄¢ zfiÓ @ÂP_@÷ g‚Àq a@‹ ́Pg ‚ÀvL. ̊Pn«@n‚ ¿©¢ @oπzÂz_@oV≥Ó a «P s N›¤¢ So} ́¢Ÿ N›¤«P∞Ó. SPÍ ...πÓ c∆ ́¢ à © ̃@»vÓ N@∞“q N›Yπ ¬Â⁄P¢. ̊¢ ‚n∫ ̊z @oV z ́«P∞Ó. ̊PL∞Y ‚πfiÓ ›...@ u} svÍ N›ÃY‚À«v∞Ó. S ́PoL «zoπ N›¤¢ N@∞“q ¿∞v@ ́in„Ó «¿a ́oP ̃ @ @qÓ uo∆gÙvÍ l ̃@ ́oP≥Ó S∆ ̃@ «z“Â√fi⁄P¢. ‚π
fi⁄¢ «¿aÂÃ∞@ ƒ ́io@ ¿v ̃„Ó Sv ́¢ z⁄¢ Tqz∞ @÷. ƒfiz u}s N@∞“q zfiz∞ . ‚r ⁄¢ u“«‚∞Ó. ¿∞_@÷ fi u} s©Ã©∞L¢ ¶Í‚P∞Y ¿Â@ @÷ ‚_«@n„Ó «‚∞¢ „oG ̃@ ÿπ ‚√nÿ@÷ N›¤«P∞Ó. ̊PL∞Y ¿Â@ @÷ ̊∆∞©Y V @oV ̊∆«z∞ & ©LÓ @} ̃@«z∞ N›¤Ã ¬Â⁄P¢. «©ov√Y ̊∆ ̃ ®v∞¢. ̊g‚  ̊[P∞Y ‚∞ ozÃ∞V @oV ̊¢ Y «‚∞@ ̃ ®qÓ. ∂@«z ©L uμi @Àqg‚∞q ¿Â@ @^ ̃„ ́ Pn„ ́ P∞Í ‚√nÿ@÷.
a «zμ ‚π ¿∞q@^ ̃„Ó N›Íμ ¿∞v@g ‚√nÿûg‚P∞@ ¿∞v@ ́ Y cq‚qzP∞@ ̊∫r«GÍ... Y ¿∞ «z ¿∞Àq ̃„g«‚∞«LÍ. TMG„ TMa∞Íø, ̊q ́¢ i ̧NaL ƒfi ¿∞÷ ∏TÀ› π∞⁄i∑fi⁄¢ ̊o∆gÙ z⁄P¢. ̊¢ figÙ¬oL ¶Íμ ®vŸ N›∞Y«zÍ. ̊ÍaÍ, ›“¬@P∞ø §o©«Ã∞q ̊o∆ ́P∞ @÷. ̊_„ ÛÀ«v∞ ©nμÓ yÀv TMaøπ
@^vÍ So}⁄¢ ‚π PÃ∞§gÙ@»Y cq‚À«vÍ. ̊z @÷ aÿ ́Pz @÷ ¶Í‚P∞Y ¶L¢ (r∆ ̃@ ́iÃ) ©ao‚ ̊z @÷ §⁄¢ N@∞“v∞ @÷. TM ́¢Ó Sfi⁄P¢. ̊PL∞Y N¿fi ̃@©∞L ¤Ã ¬Â⁄P¢. TMG„ ̊z @÷ ¿v ́¢Ó ‚√πa_„@^ ̃„ ¶ÍoLg ̃@ ̊o∆ ́P∞ @÷. ̊Ía±Ó ̊Pn„g «‚∞@ «z“qN©L

Page 88
¶g‚ uπ@ ́ Pd‹ ©∞¿∞q ¿v ̃rG«P∞, ̊g‚ uπ@ ́ Pd‹ ¿∞v@ ©∞¿∞q ¿v ̃@ «z“qN©L TfiÓÙr«GÍ. Sπ ̃rà ©∞¿∞q@^ ̃„ cv∞@ ¿∞v@ ©∞¿∞q@÷ ¿ovN‚G «z“qÓ. ¿∞_@÷ ̊aÿÃY ÙaÀÿ ¿v ̃rG ̊«P «¿aÓ @oπgÙaÀÿ≥Ó ¿v ̃@ «z“qN©L aoL ̃r«GÍ. ¶_@^ ̃„ c∆ ́iY ̊aÿÃY ÙaÀÿ ¿v⁄¢ N@∞“Âfi ̃rG¢. S⁄P «¿aÓ @oπ√tÓ Ù¢zÂzÓ ¶q ̃@ «z“qN©L aoL ̃r«G∞Ó.
®∫L∞ . ∂ÿà ̃ @fig‚ @V∞L ¿ @∞ÀvsÓ ¬Ãnÿ N›¤«P∞Ó. ¿∞_@÷ ¿∞v@Ó ...πÓ N›∞Í«L∞Ó. ̊ ̊TMg‚a∞Ã_@oV ©∞nGsÓ ¬Â⁄ NP∞oπ ̃@∞Àÿ, z∞NL∞∑ «‚∞ÍGo ¿∞q@»Y ¶Yπ∞Ó ¶_@oVg ‚n∫ «‚∞¤Ÿ «› ⁄PL. ̊Pn„ ́ ¢o}Ù ‚√nÿû ́P ¿∞v@Ó. ’“v @∞π ∏Tø@∞a @÷ So}⁄¢ Pd‹ &N N@∞“v ¬ÓN©∞{ ¿∞v@©∞@ ̊o rov ́P¢. x«a∞gTMà ¿∞q@÷ ¬[ ¬oG√Y Ù§⁄¢ N@∞÷V S¢ uPT @π∞Ÿ›∞aÓ Sfi ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó N ̊ ̃@ ∏Tø za z∞¤gÙ rov ́ ‘‚∞“vz @^Ó rVsø ¬>zfiÓ ̊⁄¿∞v@ ́in„g ‚√nÿû ̃„Ó N N›ÃY‚∞q@÷, ∏Tø PL¢ 700z¢ @π∞Ÿ›∞a a@‹Ÿÿ@oV ¿v ́¢Ó „[ N‚GŸ N›¤P¢. TMG„ ∏Tø Pd‹ ¿∞ cq‚À«vÍ. ∏Tø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ ©∞}z N‚fio©«Ã∞q ®μrG «¿aÓ z∞‹ ̃o@ ̃ ‚n∫...
 ̊ÍaÍ Poπo©«Ãnμ ¿v ́ @∞oa∏⁄PaÓ TM÷oV, SoVà ‚ ́©¿ «zt. ›az}Í «‚∞ÍG ‚π ‚√n ¶L¢ ‚√nÿ@oV ̊» ̃@ z∞¤gÙ r ̊«P «¿aÓ TMaŸ›oL@V∞@sÓ ̊o u“o©oÃg «‚›sÓ ̊z @÷ ¬Ã ¬Âz¢Ó u“q. ¶ÍLv∞ S¢ Sg‚ ›∞Àvg‚Àv¢Ó u“q. ∂@«z TMaŸ Pd∆@ ¿∞v@Ó „∫ ́¢ ¶ÍL N›∞Yœ @ ¶g‚ uπ@ ́ Pd‹ ©∞¿∞q ¿ ©∞¿∞q ¿v ̃@ «z“qN©L TfiÓÙ ¿∞v@ ©∞¿∞q@÷ ¿ovN‚G «z“qÓ «¿aÓ @oπgÙaÀÿ≥Ó ¿v ̃@ «z c∆ ́iY ̊aÿÃY ÙaÀÿ ¿v⁄¢ N@ Ù¢zÂzÓ ¶q ̃@ «z“qN©L aoL ̊aÿÃY ÙaÀÿ SYπ∞TÀv∞tÓ Pd ƒÍμ «›fi«z∞Ó. N©∞{Ã∞, @oπ @∞a}Ó ¶ÍLNzÍG∞Y 46 ¿∞q@»Y u_@oV SLÓ @∞}«z“qÓ. ‘«©n@ ́ià ¬oGoà ̃ @nμ ̃ N@∞“ zfirG «¿aÓ... x«Ã∞ ̊oP ́ P∞«L ¿Ó¬ovà Pd‹ So›«Ã∞q ¿Ó¬

88
∂ÿà ̃ @fig‚ @V∞L ¿∞_@÷ iGo©Ã∞Lz @÷ ¶Í‚oP ̃ Ãnÿ N›¤«P∞Ó. ¿∞_@÷ c∆ ́oP TÀq ¥Í Û z⁄«P∞Ó ¶Íμ πÓ N›∞Í«L∞Ó. ̊PÍ ...πÓ ∏Tø © ̃@»Í PgÙ _@oV ©∞nGsÓ ¬Â⁄P¢. SPn„ ̊_@ ́ià ̊Ÿ∏ Jv@Ó, ∞Àÿ, z∞NL∞∑ «‚∞ÍGoz uPTL. ̊oP Tv Nj ©Í «‚∏Ó ¶Yπ∞Ó ¶_@oVg ‚n∫à ¿∞Àqg TMaŸ›oL ‚n∫ TEÃ_@÷ ⁄PL. ̊Pn„ ́ ¢o}Ù§⁄P ¿∞v@Ó ‘Á›π∞d’. ¿∞Í ¶[i ́P ¿∞v@Ó. ’“v @∞πÓ ‚√nÿû ́¢ Pd‹ ̃ @oπQ @÷& @÷ So}⁄¢ Pd‹ &Nv∞¤Ÿ& ∂_rπÓ ∂rà N©∞{@÷ ÓN©∞{ ¿∞v@©∞@ ̊oP ufiz∞ ̃r«L∞Ó. ¿Yπ za«znÙ . x«a∞gTMà ¿∞q@÷ ¬[¢Ó c∆ ́ Pd∆ @oV ©>P∞TM©∞L Ù§⁄¢ N@∞÷V S¢ uPTâ. Pd∆ @»vÓ N›[o©Ã∞L ©aÙ Sfi ̃rG¢ ¶Í‚oP≥Ó NP§Ãg‚q ́i«L∞Ó. SoP ́ NP∞v ⁄¢ Tø za z∞¤gÙ rov ́P¢. TMG„ ¿∞Í ® ́¢ zÂTY ¶[ià @^Ó rVsø ¬>zfiÓ’ ¶ÍG ¿∞v@ ́oP ̊ÍaÍ Sà ̃rL∞ . in„g ‚√nÿû ̃„Ó N‚∞μgo‚ ¿∞Í ¥n«GÍ. Sg‚ÂÃ∞L @÷, ∏Tø PL¢ 700z¢ ∂“ov ̃ N@∞“v∞Âà «‚∞¢ ̊PÍ @‹Ÿÿ@oV ¿v ́¢Ó „[TY ̊ÍaoL≥Ó ¶ÍoL≥Ó SvÓ P¢. TMG„ ∏Tø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ ̃„g ‚√nÿ ̊»g‚itÓ
. ¿∞v@ ̃ @Y\§ ©∞}z @÷ ’_@÷ ̊» ́P ‚√nÿ ‚n∫ d@sÓ ∞q ®μrG «¿aÓ z∞‹ ̃o@ ̃„Ó ̊oz ¢o} Ù§⁄PP∞@ ̃ ®∫L . ̊¢
aÍ Poπo©«Ãnμ ¿v ́ià S⁄P ¿∞v@ ̃ @Y\§√Y «‚a∞. Ó TM÷oV, SoVà ‚ ́©¿∞PÍ, ÛTà ©fi¢, «‚a∞. ÿz ́PÓTM, }Í «‚∞ÍG ‚π ‚√nÿ√Y z„gÙ@»Y cq‚ÀvL . ¿∞±Ó ÿ@oV ̊» ̃@ z∞¤gÙ rov ́P¢. ‚√nÿ@÷ ¿Ío©Ã∞@ ¬ÂrG TMaŸ›oL@V∞@sÓ ̊o©rG¢. @∞a}Ó «¿ o©Ã∞@g «‚›sÓ Ãg «‚›sÓ ̊z @÷ ¬ÃtrG «¿aÓ ›...@ ́iY ̊¢ ∂‚ ́P∞@ “q. ¶ÍLv∞ S¢ Sg‚ uov ́¢g «‚∏rG∞Í. ¶Íμ „nGÓ v¢Ó u“q. ∂@«z TMaŸ›oL@^Ó zfiÓ.
Ó „∫ ́¢ ¶ÍL N›∞Yœ @÷?  uπ@ ́ Pd‹ ©∞¿∞q ¿v ̃rG«P∞, ̊g‚ uπ@ ́ Pd‹ ¿∞v@ ̃@ «z“qN©L TfiÓÙr«GÍ. Sπ ̃rà ©∞¿∞q@^ ̃„ cv∞@ q@÷ ¿ovN‚G «z“qÓ. ¿∞_@÷ ̊aÿÃY ÙaÀÿ ¿v ̃rG ̊«P πgÙaÀÿ≥Ó ¿v ̃@ «z“qN©L aoL ̃r«GÍ. ¶_@^ ̃„ aÿÃY ÙaÀÿ ¿v⁄¢ N@∞“Âfi ̃rG¢. S⁄P «¿aÓ @oπ√tÓ ¶q ̃@ «z“qN©L aoL ̃r«G∞Ó. Pd∆@ ́oPg N‚∞μ ́Pzoa aÀÿ SYπ∞TÀv∞tÓ Pd∆fi ̃@∞L ƒfi ÙaÀÿ ¿v ́¢_@÷ ¿∞Ó «z∞Ó. N©∞{Ã∞, @oπÃ∞ ƒÍμ «›fi«z∞Ó. SoPŸ N›∞Yπ LNzÍG∞Y 46 ¿∞q@»Y c∆ ́Pd∆ @÷ z∞‹rG∞ @÷. ̊z @÷ SLÓ @∞}«z“qÓ. ¶oP oz ́¢ SLÓ @∞} ¬Â≥Ó. ¬oGoà ̃ @nμ ̃ N@∞“q ̊oPg«‚∞Y ¶oPÃ∞z¢ N@∞“q aÓ... x«Ã∞ ̊oP ́ P∞«L S_„ ¿∞Í ‚∞ ̃r«GÍ’ ¶Í‚∞ @÷. Pd‹ So›«Ã∞q ¿Ó¬ovà Pd‹ ¿∞v@ ́«P∞q S_„ z∞

Page 89
«¿ @∞}t ̃„ uPTà ̊ÍaÍ N‚∞Ía∞›∞, «@.¶Ó.§.‚∞π„©∞ , T ̃«v∞§Ã∞, ¿⁄Pd‹ ¿_o@, ¿∞«@⁄iaÍ ∂r«Ã∞fi ̃„ ¿Í∫ (ÿ. ̊.)
SbsoaÃ∞voπ a@‹ ́iÃz ifi.ÿ. ̊“}∞©oπ ÿ. ̊“}∞©oπ ÿ. ̊“}∞©oπ ÿ. ̊“}∞©oπ ÿ. ̊“}∞©oπ ̊z @÷. Pd‹ SP‹@»Y ‚Y¢oG „∫ ́¢Ó ¶[izfi‚z . ̊a_@Ó NP∞v ‚∞L ‚√nÿ N‚nGz .
 ̊oP ́P∞Í ¿∞_@÷ «@Àr«G∞Ó. TMad ̃@ ́P ̃@P∞@ Sfi ̃„Ó. ∂μ « Nz»√∑fi ̃„Ó ƒfi «@∞ Pd Pͱovà @oπoÃ≥Ó @∞ÀqzN ̊⁄P ∂μ «@∞Â≥Ó ¶_@«V∞q Sfi ̃„Ó? ∂@«z Pd‹¿∞Àq ́ za«z“qN©L aoL ̃r«GÍ. ̊ SiY ƒfi ∏ÿπÓ ®v Sfi ̃rG¢ ¶Í zfiÓ «‚∞¢ ¿∞_@÷ S_@ ́iÃz @ @oπoÃ’ ¶Íμ ∏.T ́iÃ∞L⁄ ¬Â≥N©ÍG∞Y, zÍ>√Y Ù¢ «‚∞ÍGz @÷ ra∞©Ó ra∞©©∞@ « N›¤Ã ¬Â≥N©ÍG∞Y, SfiPà N©VL„fiz∞Y N›¤Ã ¬Â≥N©ÍG ›“¬@∑_@ ́P∞Y ƒÍoG ̃ @ÀÂNà ra∞©Ó ra∞©©∞@ zLÓ zL©∞¤ « u√fi ̃„g ‚ÃdYπ∞P z›iÃ∞L © @oπoà ̃ N@∞“q z⁄¢ ¶_@^vÍ N›∞Yz¢? ̊oPŸ N›¤Ã «z“qÓ u_@»Í „qÓ‚Ó ‚n∫ ¶¢s«© N›∞Y
T©π∞s ̃„Ó ¶L ̃„Ó ifi©} cq‚∞q SYoπ. TMÍÙ ¶L ̃@∞@ ́ @∞ÀÂL∞ . ‚√nÿ ̃@∞@ ̊ ̃@ N P∞«L ›©∞» ́¢ ̃ N@∞“q „qÓ‚ ́o TM÷oV@÷, „qÓ‚ ́in„ ̃ @Àqg SYπ∞©Y ¶ÍL∞Y ¶oP≥Ó N›¤ N›¤≥Ó«‚∞¢ ¿∞v@ ́iY ‚∞Â√fi ̃ N›¤PY, ƒg‚oL ̃„ uPsPY, N›ÃY‚Àq÷V∞ . ÿπ «¿aÓ ¿∞_ ¿Â@ @^ ̃„ u}◊ÀÂ≥Ó uPT≥ ¶L¢ ¿∞v@ ̃ „qÓ‚Ó P∞Í. @∞ ƒg‚ov ́P ̊“}∞T©∞ @÷, ›“¬@∑_@Ó, S> ¶Í ›⁄Pi T @Y\§, Sπ“vÍ @V§, Nj ©> Sg‚ ¶L¢ „qÓ‚Ó N‚§Ã „qÓ‚ Pd∆@ ¿∞v@ @÷ uÀ‚v Ωnμ ̃@} „qÓ‚Ó ƒÍG∞@ So}⁄¢, uπ@ ́ P ̊_«@ ®Â ̃„π∞z «z“qÓ. ̊g« @Ls P∞Í ¿Lz∞@π∞Ó P∞«L?

89 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
¿∞_@÷ «@Àr«G∞Ó. ̊g‚ zfirG «‚∞¢ ¶_@»Í ‚πÓ ̃@P∞@ Sfi ̃„Ó. ∂μ «@∞ Pd∆ @÷ ̊_rfi⁄¢ N@∞“q, fi ̃„Ó ƒfi «@∞ Pd∆ @÷P∞Í Pͱovà „aoπ≥Ó @oπoÃ≥Ó @∞ÀqzNPÍG∞Y SoPg‚n∫ ¶ÍL N›∞Yz¢? «@∞Â≥Ó ¶_@«V∞q Sfi ̃„N©ÍG∞Y ¶bzVs ‚π©∞@ ∂@«z Pd‹¿∞Àq ́ Pd∆ @÷ P_@^ovà @oπ«Ã∞q N©L aoL ̃r«GÍ. ̊g‚ zfiÓ «‚∞¢ ¶_@÷ ‚πÓ ®qÓ. ÿπÓ ®v Sfi ̃rG¢ ¶Íμ N›∞Yππ∞Ó. ̊g‚ Pd‹ ̃ @oπ@÷ ¢ ¿∞_@÷ S_@ ́iÃz @»vÓ N›∞Yππ∞Ó ‘S«P∞ ‚∞ ¶_@÷ ¶Íμ ∏.T ́iÃ∞L⁄P ́P∞Y P÷V∞P zÃitÓ N›¤Ã G∞Y, zÍ>√Y Ù¢oz ̊Í‚Í, ‚∞π∞ ©∞øv , a„ @÷ ra∞©Ó ra∞©©∞@ «‚∞ ̃@∞π_@»tÓ œi ¿∞v@_@oVŸ Â≥N©ÍG∞Y, SfiPà ̊μoz ÿrŸo› N›¤¢ N@∞“v z∞Y N›¤Ã ¬Â≥N©ÍG∞Y, ¶⁄P z›i≥Ó SYπ∞©Y „∆⁄oP @ ́P∞Y ƒÍoG ̃ @ÀÂNÃ[g‚ ¬Â≥N©ÍG∞Y ÿPÓ‚a¿∞PL∞Y ∞©©∞@ zLÓ zL©∞¤ «‚∞¤ ́ NP∞“q N›¤Ã ¬Â≥©∞L∞Y... ‚ÃdYπ∞P z›iÃ∞L ©“fl∑fi⁄¢ Pd∆@ ̃ @oπQ @÷ ¿©¢ N@∞“q z⁄¢ ¶_@^vÍ ‚_rv ¬ÂÃTYoπNÃÍG∞Y ¶ÍL
 ̊oPŸ N›¤Ã «z“qÓ. qÓ‚Ó ‚n∫ ¶¢s«© N›∞YπTYoπ«Ã? ∞s ̃„Ó ¶L ̃„Ó ifi©}Ó ∂rà «‚∞¢ ̊zfi ̃„ ¿∞v@ ́iY Yoπ. TMÍÙ ¶L ̃@∞@ ́ PÍoL ̃ @oa ́¢ ̃ N@∞“q cq‚∞q . ‚√nÿ ̃@∞@ ̊ ̃@ Nz»¿∞q «‚∞„Ó«‚∞¢ ‚π©∞P_@÷ » ́¢ ̃ N@∞“q „qÓ‚ ́oPg ‚∞ ́¢ ̃ N@∞÷z∞ . Sa“q N‚“ , „qÓ‚ ́in„ ̃ @Àqg‚Àvz @÷. Sz @»Í ƒ ́¢o∆gÙ ¶ÍL∞Y ¶oP≥Ó N›¤Ã ¬ÂÃ∞¢. N@∞[ÓTMY ¿∞v@_@÷ ∞¢ ¿∞v@ ́iY ‚∞Â√fi ̃rG∞ T©π∞. „[s ̃„ u}s ¥n‚∞q ƒg‚oL ̃„ uPsPY, ∂ov PÃ∞§ ̃@ uPsPY ¶Íμ q÷V∞ . ÿπ «¿aÓ ¿∞_@÷ ƒg‚oL«Ã∞q Sfi ̃„Ó «‚∞¢ „ u}◊ÀÂ≥Ó uPT≥÷V∞ . S> ¶L¢ „qÓ‚Ó ¶ÍG∞Y @ ̃ „qÓ‚Ó P∞Í. @∞πÓ @∞π©∞@ @∞ ́¢ z⁄¢ ¶Í>vÓ P ̊“}∞T©∞ @÷, N© ̃@Íov , ©R∞@T, „∆⁄oP _@Ó, S> ¶Í ›⁄Pi Tfi ́iÃ∞@ Ã∞‹g‚∞} ¿∞v@ ̊a_@ ̃ π“vÍ @V§, Nj ©> «a©Í, ∏Tø ̊ÍaÍ N‚∞Í a∞›∞... ¢ „qÓ‚Ó N‚§Ã „qÓ‚Ó. S⁄P ¶Í±ovà ® ́¢ ̃ „qÓ‚ ́iY v@ @÷ uÀ‚v Ωnμ ̃@} ̃@∞Lz @÷ ̊v_„z∞ @÷. S⁄P ̃ ÍG∞@ So}⁄¢, uπ@ ́ Pd‹ ¿∞v@ ©∞¿∞q@÷ ¿v ́P «z“qÓ, ̃„π∞z «z“qÓ. ̊g«‚∞¢ ¶L¢ „qÓ‚Ó @π@πgÙg N‚μÓ. ¿Lz∞@π∞Ó P∞«L?

Page 90
ifi ‚∞πÿ_@Ó ̊z @V¢ @Àqoa SbTP{Y ¬ÍL Nz»Ã∞r≥÷V¢. Sza¢ ¿∞v@ ¬Ãnÿ@oV Ù§⁄¢ N@∞÷V ̊ ̃@Àqoa≥Ó SbsoaÃ∞vtÓ uPsrG¢. Sz c∆ ́iY Pn«‚∞¢ z∞‹⁄¢ zfirG∞ .
NPfiNz» ̊a_@Ó
NPfiNz» ̊
«
Pd‹π ¿∞v@ ́¢oG ›∞ ‚∞@ ¶_@÷ «‚∞ TMÍÙÓ «‚∞a∞Àv @∞π@Àv ́i«π≥Ó N@∞k›Ó u_@oVg ‚n∫Ÿ N›∞Yt_
¿∞Í z⁄¢ «@∞g‚∞√π... ›∞ ¶Í±ovà „qÓ‚Ó ƒfi z∫à ̊v ̃„¬oG@^ ̃„Ó ƒq ̃„ ¬ ̊Âg‚ov√πP∞Í ¿∞Í «@∞g‚ zoa ̃„Ó ‚Ÿ›Í. ̊¢ ̃„ «©π „qÓ‚ ́¢π ¶L ̃„ ̃ rov ̃@Yπ. ∂ P∞ ̃@_@^Ó ̊v ̃„ ¬oG@^Ó ƒq ƒfi ∂V∞ ©∞ ́iŸ∏. ¶Í±ovà z∞‹ ̃o@√Ív ∂aÓ‚Ó ̊aÿà 1968∂Ó ∂“q Sπ_o@ ›“¬ Sfi⁄«PÍ. ̊Pn®v∞@ ́P∞Í ¶Í«L
¿∞Í ¶g‚sÓ ¿∞v@L∞@ S ©Àq⁄P∞Í Sfi⁄PÍ. ̊z«a∞v ¿ ¿∞v@Ó ƒÍq ¿v⁄P¢. ¿∞v@_@÷ ‚∞ g‚Í. ̊⁄P ¿∞v@_@«V∞v N SY«π. ¶L¢ ›...@Ó «©t ̃„ «z ‚∞fl√π∞L ¿Âgo‚ ¥ ́¢ ̃rGiY ‚∞ g‚Í. ¶ÍoL ¿∞v@ ́¢oG ¿z∞∑Ó}∞T ÿÍL ́¢oa ©n Sz @NVYπ∞Ó ¿∞v@ ́¢oG√π ¶ ¿∞v@ ©ÍG ́¢π ¿v⁄P Sa“q ¿∞v ¶Í±ovà ̊aÿÃ∑à ̃@Ó ›∞ ‚∞@ PÃ∞§ ̃@ «z“Âà ƒfi ~∆Y ¥n‚

90
NPfiNz» ̊a_@Ó «¿∞ ̃r...
‚∞πÿ_@Ó
@ ́¢oG ›∞ ‚∞@ ¶_@÷ «‚∞a∞Àv @∞π@Àv ́iY z⁄¢ ̊¢ ̃„ ¬ÍÙÓ ∞a∞Àv @∞π@Àv ́i«π≥Ó ¿∞v@_@÷ N›¤¢N@∞“q z∞|_@÷.
_@oVg ‚n∫Ÿ N›∞Yt_«@∞? z⁄¢ «@∞g‚∞√π... ›∞P∞a} ¥o∆ ̃„qÓ‚ ́¢π TMG⁄PÍ. à „qÓ‚Ó ƒfi z∫à „qÓ‚Ó. ›¬P∞à ́iY Q∞é∞L G@^ ̃„Ó ƒq ̃„ ¬oG@^ ̃„Ó ‚∆r z⁄PzÍ. S⁄P √πP∞Í ¿∞Í «@∞g‚∞√π r∫øPz ̃ @Y\§√Y Û.¶Y. ‚Ÿ›Í. ̊¢ ̃„ «©π ‚ ̃rG¢ ̃@∞L z›i z∞¤gÙ@÷ ¶L ̃„ ̃ rov ̃@Yπ. ∂L∞Y ¿∞Í ‚Ÿ› @∞π ́¢π ¶L ̃rfi⁄P Ó ̊v ̃„ ¬oG@^Ó ƒq ̃„ ¬oG@^Ó ¶ÍoL ̊Pn„ ¶ia∞L ©∞ ́iŸ∏. ¶Í±ovà u“o©Ã∞L z∞‹ ̃o@√Ív... ›...@ √Ív ∂aÓ‚Ó ̊aÿÃY z∞‹ ̃o@Ã∞@ ́P∞Í ∂aÓTMŸ∏¢. ∂“q Sπ_o@ ›“¬@P∞Z“v @Ów>øÀ ‚∞ ÀÂ√π . ̊Pn®v∞@ ́P∞Í ¶Í«L∞v ›...@ z∞‹ ̃o@ ∂aÓ‚©∞L¢.
¶g‚sÓ ¿∞v@L∞@ Sfi ̃@√Y«π. ∏Ó©∞ ƒfi Saÿ@L∞@ Sfi⁄PÍ. ̊z«a∞v ¿∞Í Sfi⁄P @∞π ́¢π ¶_@Ív J π q ¿v⁄P¢. ¿∞v@_@÷ «‚∞ ‚n∫â. ̊oP ¿∞Í TfiÓTMg ̊⁄P ¿∞v@_@«V∞v N‚§Ã @fi ́¢ uvÍ‚∞q@÷ Sfi ̃rG¢ L¢ ›...@Ó «©t ̃„ «zoπ ̃„ z⁄P‚Â√L∞Y ̊¢π ÿ>©∞ L ¿Âgo‚ ¥ ́¢ ̃rGiY«π... ∂L∞Y ̊⁄P ¿∞v@_@oV ¿∞Í ¶ÍoL ¿∞v@ ́¢oG√π TMaP∞L©∞@ cq‚q ́iL¢π }∞T ÿÍL ́¢oa ©nG¢ ̊z«a∞v Sfi⁄P P ©∑_@Ó... π∞Ó ¿∞v@ ́¢oG√π ¶ÍoL cq‚q ́iLz @÷. Ù>P «©§ ́¢π ¿v⁄P Sa“q ¿∞v@ ́¢π ¿∞Í ¿ÂŸ›¢. 1977∂Ó ∂“q ̊aÿÃ∑à ̃@Ó ›∞ ‚∞@ j∞igTMaŸÿoLoà zŸ∏ ƒfi ¿∞v@Ó z“Âà ƒfi ~∆Y ¥n‚Àv¢. ̊g‚ ¿∞v@Ó PÃ∞§ ̃@ ̃ ®ÂÃ

Page 91
∂À@÷ ¶_@^ovà ra∞©gÙ Sfi ̃o@√Y«π. ̊g‚ ̊¢ ̃@∞@ ¿ ¶Í±ovà ¬PY ¿∞v@z{g TMa«z ¶ÍL ¿∞v@Ó ̊⁄P ¿∞v@ ́«P∞v «‚o
›¬P∞à ©∞nG ́i«π. ̊¢P TMa«z›Ó. ›ӂ 1976∂Ó ∂“q Pvoz «©ov ¥∫L¢. ̊¢ ̃„g TM TÀqÀq ©nG¢ ∏P⁄iag «‚∞a∞Àv ©nG¢ @Ów>øÀ ‚∞ À«Ã∞v ¶ ¿∞Í ̊i«π ⁄¢ Tπr S⁄P ̃ r © ̃@»“v TMaŸ›oLoà Nz» ̃N@ ̊oz@÷ © ́i√π ra∞dà uo «zoπN›¤Ã ∂aÓTM ́PÍ ¿∞Í. ¿∞ ̊⁄P «zoπ ̃„ ¶_@^ ̃„ ̃ ra∞© ›Ó‚⁄P©∞ ‚agÙoa N›¤¢ ̊ ‚q ́PG¢ ̃@∞L u} oz ¥n‚q ́ «Pozg‚Àv¢. ̊¢ ̃„ z⁄¢ ̊Âg NP∞v_rTÀv∞ @÷’ ¶ÍG ¿∞v@ ́o ra∞dà uo∆g‚∞V @^ovà TMaŸ ̊o©g‚∞@ ©∞nG«z“Âà ̊z ¶Í±ovà Sa“v∞z¢ ¿∞v@g TMa ̊⁄P ¿∞v@Ó ¶⁄P ©∞i§Ã∞L P∞ ̃@ ́o ̊⁄P ¿∞v@Ó ¶_@oVg N‚ ¥ ́i«L∞Ó ¿∞_@÷. o› ̃rYπ... « ¿∞_@÷. ̊¢ «©ov ¿∞v@©∞@ Sfi ©ÀqÓ ¿∞_@÷ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg «zoV√π «©ov z∞¤gÙ@÷ SYπ Sv_@÷V... ¶Yπ∞ ́i«π≥Ó «‚∞À
 ̊⁄P ¿∞v@Ó aoGà P∞ ̃@_@o ¿∞v@ ́i±ovà ToVs ¶“q ‚∞} ́¢π ̊⁄P ¿∞v@Ó «‚∞Àv S roV@oV ufiz∞ ̃r ̊⁄P ̃ ra∞© ¥n‚q ́i ́ P⁄P¢. Sa“v∞z ̊o©go‚g ‚πg‚q ́iL¢π uPT ¶Yπ∞Ó 80@÷V ›∞ig «‚∞a∞ÀvÓ ƒ «‚∞a∞Àv©∞@ ©∞∫L¢. ̊g‚ zŸ›¢«π≥Ó... ̊g‚ ̊⁄Pg N@∞q ́P¢«π≥Ó... ̊⁄P ¿∞v@ ́«P ®∑ © ̃@÷V ¶[Ÿÿ u} oz≥Ó N@∞k›Ó ›...@ u} sÓ u÷V So ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@ ́iÍ ‚ ̃@ ̊⁄P © ̃@»Ív ‚ ̃@Ó... © ̃@^o l“qG ̊Vsπ ̊⁄P ¿∞v@Ó ƒfi P⁄P¢.

91 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
¶_@^ovà ra∞©gÙG ́¢π... ̊⁄Pg TMa«P› ́¢π Y«π. ̊g‚ ̊¢ ̃@∞@ ¿∞v@Ó ƒÍq N›¤PÍ ¿∞Í. ̊¢P∞Í
¬PY ¿∞v@z{g TMa«z›Ó. @Ó ̊⁄P ¿∞v@ ́«P∞v «‚oaŸ N›∞Yt_«@∞ ∞à ©∞nG ́i«π. ̊¢P∞Í ¶Í±ovà ¬Pπ∞z¢ ¿∞v@g ›ӂ 1976∂Ó ∂“q N›¤PÍ ¿∞Í. ̊¢ rÀv ́PÀv 50, 60 ov ¥∫L¢. ̊¢ ̃„g TMG„ ¿∞Í ̊⁄Pg ‚ ̃@ ́oP TÀqÀvÍ. nG¢ ∏P⁄iag «‚∞a∞ÀvÓ ̊¢@»L∞Y ¥n‚Àv ‚∞igÙ@V∞Y w>øÀ ‚∞ À«Ã∞v ¶L ̃„ ¥n‚Àv ¬a“‚∞ÀÂL∞«π≥Ó «π ⁄¢ Tπr S⁄P ̃ ra∞©g ÙG_@÷V z∞‹G z∫à ®∑ TMaŸ›oLoà Nz» ̃N@∞}a «z“qÓ ¶ÍG ̊Âg‚ov√π... © ́i√π ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@Ó ƒÍoG ufiz∞ ̃r ¤Ã ∂aÓTM ́PÍ ¿∞Í. ¿∞±Ó SÍLÓ ÿπ ¿“‚ @^Ó. ̊g‚ π ̃„ ¶_@^ ̃„ ̃ ra∞©Ó ra∞©©∞@ ̊z @^ovà TMaŸÿoL ‚agÙoa N›¤¢ ̊z @^ ̃„ ƒfi øP∞‚L zÂzg @∞L u} oz ¥n‚q ́PG¢ ̃„ ¶_@^ ̃„ ƒfi @oπzÂzÓ v¢. ̊¢ ̃„ z⁄¢ ̊Âg‚ovÃ∞@ 1979∂Ó ∂“q ‘ÿ⁄i ̃@ ́ Àv∞ @÷’ ¶ÍG ¿∞v@ ́oP ́ PÃ∞§ ́«PÍ. ̊¢ ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ o∆g‚∞V @^ovà TMaŸ›oLoà o©Ã©∞ zŸ∏ ̊z @oV ƒfi @ ©∞nG«z“Âà ̊zÿà ́oP z∑≥μ ́i«LÍ. ̊P∞Í
Sa“v∞z¢ ¿∞v@g TMa«z›Ó. Ó ¶⁄P ©∞i§Ã∞L P∞ ̃@ ́oP ufiz∞ ̃rL¢?
¿∞v@Ó ¶_@oVg N‚∞μ ́P zoa√π 126 Pvoz «©ov ¿∞_@÷. o› ̃rYπ... «©∞Àv @∞ π... zŸ∏ «©ov ¥ ́iLÓ ¢ «©ov ¿∞v@©∞@ Sfi⁄P∞tÓ ®v ̊oP ¿∞_@÷ «©ov√π _@÷ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg «‚∞voπ. ¥ÍL∞ ra∞©_@÷V ÿπ «©ov z∞¤gÙ@÷ SYπ∞P Sv_@÷V... «©ov «‚∞v¬ÂÃ∞P ... ¶Yπ∞ ́i«π≥Ó «‚∞ÀvÓ ¿∞_@÷... ¿∞v@Ó aoGà P∞ ̃@_@oV ̃ ra∞©_@÷V ¥n‚q ́iL¢. ̊⁄P ovà ToVs ¶“q ‚∞ ̃@g «‚∞L∞Y... ¿∞_@÷ Ã∞‹g ̊⁄P ¿∞v@Ó «‚∞Àv Sv_@÷V ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@ ̃ ufiz∞ ̃r ̊⁄P ̃ ra∞©_@«V∞v NP∞v Ù@oV ¶_@^ ̃„ ́ P⁄P¢. Sa“v∞z¢, ra∞dà uo∆g‚∞V @^ovà g ‚πg‚q ́iL¢π uPTL¢. ...ÍG∞z¢, Sg‚ ̊⁄Pg ‚„i√π @÷V ›∞ig «‚∞a∞ÀvÓ ƒÍμ ¿v⁄P¢. ®∑g «‚∞a∞ÀvÓ ›∞ig ©∞@ ©∞∫L¢. ̊g‚ ̊⁄Pg «‚∞a∞Àv ́oP ́ NP∞v ̃r ≥Ó... ̊g‚ ̊⁄Pg «‚∞a∞Àv ́¢ ̃„ ƒfi u} oz ̃ «π≥Ó... ̊⁄P ¿∞v@ ́«P∞v ¬ ̃ré∞L ‚_„. „∫g‚∞@ z∫à V ¶[Ÿÿ u} oz≥Ó ̊⁄P © ̃@÷ © ́i√Y Sfi ̃@ ̃ ®Âà ...@ u} sÓ u÷V SoVQ @oV ¶_@»“v ‚ ̃@Ó... ̊⁄P ̃ o∆g‚∞V ›_@ ́iÍ ‚ ̃@Ó SYπ∞À  ̊⁄PŸ ›...@ ́iÍ ‚ ̃@Ó... »Ív ‚ ̃@Ó... © ̃@^ovà TMaŸÿoL@oVŸ ÿ⁄i ̃rG¢ ̃„ Vsπ ̊⁄P ¿∞v@Ó ƒfi N‚§Ã Nzn∫oà ́P∞Í ¶_@^ ̃„ ́

Page 92
¶¢ S⁄P ̃ @∞π@Àvg ‚„i?
S¢ z⁄¢ 80&@÷V. 80∑fi⁄¢ S⁄P ¿∞v@ ́oPg «‚∞ÀvÓ ¿∞_@÷. ¿∞v@Ó aÍv¢ ̃„ ̃ @∞a}Ó, ̊⁄PŸ z⁄P¢. 83∂Ó ∂“q ̊⁄Pg TMaŸÿ «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞ÀvÓ, ̊⁄P ¶[ ̊NPYπ∞Ó N@∞k›Ó @qo© SPL∞NπYπ∞Ó ¿∞_@÷ ¿@a¬ÂÃ∞ «‚∞a∞ÀvÓ ƒfi ¬oLgÙg N‚G ́ ¢ ̊P∞«π ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ̃ N@∞“ ¶_@^ ̃„ ̃ rov ̃@√Y«π. ¿∞_@ ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ́ PÃ∞§Ÿ∏ rÀv ́ zoa ̃„Ó ¿∞_@÷ «‚∞ÀvÓ. ‚ ́P“}∞«z∞v @⁄PÍ @fio}. «‚∞vg‚Àv ¿∞v@_@÷; ̊g‚ S¢@»
@⁄PÍ @fio}«Ã∞v NP∞v ‚∞ ́ifi ̃r«G«L PTa ¶L ̃„ ̊ SYoπ. ¥NLÍμ N›∞ÍL∞Y 8 ¬a“‚∞q@÷ z⁄¢TÀv¢. ̊z ›“¬@P∞›“v ∂V∞. ¿∞Í ̊z „[«z∞v ¬a“‚Àq ̃ N@∞“q ¿ ¿∞v@_@oVg ‚∞ ̃rG z∞¤gÙ ¿∞v@_@«V∞v NP∞v Ù ¶L ̃„ ̃ r «¿∞ ̃@Ó z⁄¢ ƒfi ›...@ ̊aÿÃY ¿∞v@ ́ ¢oG√π cq‚v«zBÓ ‚ ̃@ ́¢π u÷V ̊⁄PŸ ÿ⁄PoL ¶L ∂aÓ‚ ́¢π @⁄PÍ @fio} «‚∞ «‚∞vg‚Àv¢ TMG„P∞Í 80@÷V ¿∞ œaÿ_@Ó «R∞Yπ «©ov ¥nGg‚À ≥ ̃i√π N@∞“q zag‚Àv¢.
∂aÓ‚ ́¢πP∞Í ¿∞v@ ́oPg ‚ «‚∞ÀŸÿL©Y«π∞ ÿza∞j∞ ∂À@ ‚∞ ́PÍ ¿∞Í. ̊g‚P∞Í ̊⁄P ¿∞ ̊¢ ̃„gTMG„ z⁄¢ ¶L ̃„ ̊⁄P ¿∞v ¿∞v@ ́iÍ z{Ã∞@ ̃ ®v z⁄¢ a ∂À@«V∞v NP∞v Ù@÷ rov a ́iÃ∞L⁄P«L∞v NP∞v Ù Sfi⁄P „∆⁄oP ›“¬@∑_@Ó Sz @«V∞ ¿∞Í ̊⁄P ¿∞v@ ́iÍ ‚ ̃@Ó N@∞k ¬[ ̃@ ̊_@∞π SYoπ. ̊P∞π ¿∞Í
¶Í ¿∞v@ ́i«π ¶Í±ov PÃ∞§ ̃@g‚Àv¢P∞Í. ¶_@^ovà TMaŸ›∞ag‚q ́iÃPn@∞@ ́ PÃ∞§ ̃ ‚agÙoaP∞Í ¬ ̃ré∞L¢. ra∞ ¬ ̃ré∞L „∫ ̃«@∞V∞ Sfi⁄P«P P

92
∞π@Àvg ‚„i?
⁄¢ 80&@÷V. 80∑fi⁄¢ rÀv ́PÀv 83∂Ó ∂“q zoa ̃„Ó ́oPg «‚∞ÀvÓ ¿∞_@÷. TMG„ 83∂Ó ∂“q ̃„g TMG„. ̊⁄P v¢ ̃„ ̃ @∞a}Ó, ̊⁄PŸ ~∆Y 81,82 «π≥Ó N@∞k›Ó TMaŸÿoL
Ó ∂“q ̊⁄Pg TMaŸÿoL @qo©Ã∞L¢. oπg «‚∞a∞ÀvÓ, ̊⁄P ¶[Ÿÿ@÷... Yπ∞Ó N@∞k›Ó @qo©Ã∞L¢. PovŸ›Àv_@÷ ̊¢@÷... π∞Ó ¿∞_@÷ ¿@a¬ÂÃ∞P‚ aoπ ¥n‚Àv¢. «P› TqPoπg ƒfi ¬oLgÙg N‚G ́ ¢z_„rG 83∂Ó ∂“q ̃„g TMG„... ⁄P ¿∞v@ ́oP ̃ N@∞“q z⁄¢ «‚∞v ̃ ®Âà z∞¤gÙ@÷ ̃ rov ̃@√Y«π. ¿∞_@ ~∆Y ›§Ã∞L TMG„ 1985∂Ó ∂“q @ ́oP ́ PÃ∞§Ÿ∏ rÀv ́PÀv 87∂Ó ∂“q ƒg‚⁄PÓ z G ¿∞_@÷ «‚∞ÀvÓ. «z∞v @⁄PÍ @fio}. ›∞ià ̊Âg‚ovÃ∞ zŸ∏ ̃ N@∞“q
¿∞v@_@÷; ̊g‚ S¢@»π u_@^ ̃„ NP∞v Ù Sfi⁄PP∞?
@fio}«Ã∞v NP∞v Ù Sfi⁄P¢. ©nG ¿∞v@_@oV ¿∞Í r«G«L PTa ¶L ̃„ ̊oz@«V∞v N¿fi ̃@©∞L NP∞v Ù NLÍμ N›∞ÍL∞Y 80@÷V ̊T@«V∞v ¶L ̃„Ÿ ÿπ @÷ z⁄¢TÀv¢. ̊z @Ów>øv∞@ ́P∞«L Sfi⁄Pz . ›“v ∂V∞. ¿∞Í ̊z«a∞v ¬a“‚Àq ̃ N@∞“q ̊⁄P ̃ ¬a“‚Àq ̃ N@∞“q ¿∞_@÷ «zoπ N›¤PÓ. ̊P∞π ̊⁄P Vg ‚∞ ̃rG z∞¤gÙ rovŸ›«P PTa N‚§›∞ ̊⁄P ∞v NP∞v Ù ¶L ̃„ ̃ rov ̃@oπ. Sa“v∞z¢ ¶L ̃„ ¬[ ⁄¢ ƒfi ›...@ ̊aÿÃY ÿ⁄PoLÃ∞ ́P∞Í Sfi⁄P«P PTa ƒfi oG√π cq‚v«zBÓ ̊oP zV ́NPq ̃«@∞±Ó. ̊⁄Pg
÷V ̊⁄PŸ ÿ⁄PoL ¶L ̃„ SYoπ.
@⁄PÍ @fio} «‚∞v√ ̃rYπ ›...@Ÿÿ⁄PoLÃ∞@ ́P∞Í ¢ TMG„P∞Í 80@÷V ¿∞v@ ̃ @Y\§ ∂aÓTM ̃@g‚Àv¢. ifiÓTM R∞Yπ «©ov ¥nGg‚Àq ̊PÍ ¬[zÂzÓ ©∞nGg‚Àq Ùià ∞“q zag‚Àv¢. ‚ ́¢πP∞Í ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́PÍ ¿∞Í. ›∞ig «‚∞a∞Àv @∞π ́¢π L©Y«π∞ ÿza∞j∞ ∂À@÷ ¿ÂŸ›¢. ̊g‚P∞Í ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg ∞Í. ̊g‚P∞Í ̊⁄P ¿∞v@ ́¢π cq‚∞qÓ ¶L ̃„ Sfi⁄P¢. G„ z⁄¢ ¶L ̃„ ̊⁄P ¿∞v@ ́¢oG√𠛬P∞à ©∞nG ́i«π ¶ÍG z{Ã∞@ ̃ ®v z⁄¢ a ©π∞ a ́iÃ∞L⁄PÍ ©nG ‚∞«π⁄ia∞ v NP∞v Ù@÷ rovŸ›¢. ‚∞«π⁄ia∞ozTv a ©π∞ P«L∞v NP∞v Ù Sfi⁄P¢. TMG„ N©VL„fi, ÿPÓ‚a¿∞PÍ, ¬@∑_@Ó Sz @«V∞v NP∞v Ù rovŸ›¢. ̊¢ ̃„g TMG„ ¿∞v@ ́iÍ ‚ ̃@Ó N@∞k›Ó z⁄P∞tÓ ¶Í±ovà cq‚∞q@÷
@∞π SYoπ. ̊P∞π ¿∞Í ¿∞v@ ́¢π ›§Ã∞ za√Y«π. ¿∞v@ ́i«π ¶Í±ovà «¿∞ ̃@Ó z⁄¢ ‚agÙoa ̃@∞@ ́ Àv¢P∞Í. ¶_@^ovà N@∞÷o@oV ¿∞_@÷ © ̃@÷ © ́i√π q ́iÃPn@∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚Àv¢ P∞Í. ̊g‚ ̊«P∞v«Ã ∞Í ¬ ̃ré∞L¢. ra∞© uo∆g‚∞V ›_@⁄P∞Í ¶L ̃„ „∫ ̃«@∞V∞ Sfi⁄P«P PTa ¿∞v@Ó ƒfi „∫ ̃«@∞V∞@ SYoπ.

Page 93
«Pÿà TqPoπg «‚∞a∞Àv So}gÙ z⁄¢ ¶L ̃„ ∂aÓ‚ ́i«π«Ã Sfi⁄P¢. ̊P∞z¢ ›“¬@P∞ø ∂À@«V∞v ¿∞Í ¬a“‚Àq ̃ N@∞“q z⁄P¢ ̃„ ̃ @∞a}Ó ̊⁄Pg ‚ ̃@⁄P∞Í. ̊P∞z¢ S⁄P z ̃@ TqPoπ... z ̃@ TqPoπ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃N@∞“q ¿∞_@÷ a ̃rGÓ. ∂L∞Y «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞ÀvÓ ¬oLg‚∞ «‚∞¤ ̃ N@∞“Âfi ̃rG¢. ̊g‚ S¢π z⁄¢ @Ów>ø@«V∞v ‚_„ ¶ÍL? ¶Íq @fiiP∞Í ¬a“‚∞Àqπ z⁄P ¿∞Í. ∂L∞tÓ ¶L ̃„ Sà ̃@_@«V∞v Na∞Ó‚g N‚§Ã uvÍ‚∞q@÷ Sfi ̃o@√Yπ.
Sg‚ S⁄P ̃ @∞π@Àv_@÷V ’_@ Nz» ̃rvÌ_@.
87 ∂Ó ∂“q ̃„g TMG„... ¶L ̃„Ÿ ÿπ N¿fi ̃@Â@÷ ¥n‚Àv ›Ó‚⁄P©∞L ÿπ N¿fi ̃@Â@÷ . x.TM.«@.¶Ug. ¶Í‚¢ S⁄ià ̊o©ig ̊o©ig‚ov z⁄PP∞π. ̊¢ rÀv ¶⁄PŸ ›...@ T›Ã ́i«π≥Ó cq‚ TMG„ ra∞© uo∆g‚∞V ›_@Ó ¶Yπ ∂À@NVYπÓ Nz»¿∞Àq ̃„g « ¶Yπ∞Ó Tq‚Àqg «‚∞Ÿ∏. TMG„ ̊ ¶“v aoπg‚∞ÀÂπ Nz» ̃rÀv N@∞÷»G¢ ̃„Ó ̊⁄PŸ ›...@ «zo S⁄P ¿∞v@ ́oP ¿v ́P ́ NP∞v_r« ra∞©_@^ ̃„÷V «‚∞v ́ NP∞v_r ¶ÍL, TMaŸ›oL@V Poπ¿@a ́¢ ̃„ N
¶Í«L∞v TMaŸ›oLNÃYπ uo∆g‚∞V @÷ ̊z_@^ovà T ¶⁄P z ̃@ ́i∑fi⁄¢ z⁄P«L∞ ̊ N@∞“qP∞Í ¿∞v@Ó Sfi⁄P¢. ̊g TMG„ ¶Í«L∞v @fi ́¢@÷ zV ⁄¢ S ¬oGoà zŸÿ ̃N@∞“q Sg‚ ́ NP∞v ŸÿÃ∞ N›¤«P∞Ó. ̊¢sÓ ƒfi N@∞“qÓ ©nG¢ ®Â z∞‹«z∞Ó o©Ã©∞@ oz ́¢ ¶[Pg‚Àv¢ ƒ“q ̊¢. TMG„ @Yπ∞¤ ©>Pa∞¤ «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞ÀvÓ ›Ó rÀv ́PÀv 88π N›¤P ¿∞v@Ó. ¥Í ’_@÷ ̊⁄P «Pÿà TqPoπg «‚ z ̃@g «‚∞a∞Àv ́«P∞v aÍq N@∞“ ...π©∞@ ̃ @fi ́¢@oVŸ N›∞Y∑ ̃ N@∞“ «‚∞a∞Àv ́in„...
«Pÿà TqPoπg «‚∞a∞Àv S Sfi⁄P¢. ̊P∞z¢ ›“¬@P∞ø ∂ z⁄P¢ ̃„ ̃ @∞a}Ó ̊⁄Pg ‚ ̃@⁄P z ̃@ TqPoπ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃N@ TqPoπg «‚∞a∞ÀvÓ ¬oLg‚∞ z⁄¢ @Ów>ø@«V∞v ‚_„ ¶ÍL ¿∞Í. ∂L∞tÓ ¶L ̃„ Sà ̃@_@« Sfi ̃o@√Yπ. ¥NLÍv∞Y ̊Í Sv¢›∞§ ÿ⁄PoL. ̊g‚ ̊⁄Pg Sfi⁄P¢. „∫g‚∞ Ù∑@«V∞v ¶L ̃ Sfi ̃@«π. ̊g‚ ̊⁄P «¿a ́¢π N@∞k Sv¢›∞§ @fi ́¢ ̃@«V∞«v «z ̊o©gÙ@«V∞v ÿÍLŸ ÿÍL NP∞

93 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ̃ @∞π@Àv_@÷V ’_@ ¶⁄P ¿∞v@ ́oP ¬[o©Ã∞@Ÿ N›¤Ã _@. Ó ∂“q ̃„g TMG„... x.TM.«@.¶Ug. zfio@ ̃„g TMG„... π N¿fi ̃@Â@÷ ¥n‚Àv¢. ¶Í±ovà @v⁄P@∞π z∞‹ ̃o@
ÿπ N¿fi ̃@Â@÷ . g. ¶Í‚¢ S⁄ià ̊o©ig‚ov P∞«L? ig‚ov z⁄PP∞π. ̊¢π z⁄¢ ¿∞Í rÀv ́PÀv ƒfi zfi›_ ›...@ T›Ã ́i«π≥Ó cq‚voπ. «‚›∞© Sfi⁄PÍ ¿∞Í. ̊¢ ̃„g uo∆g‚∞V ›_@Ó ¶Yπ∞Ó uovk∏... ¶_@«V∞v «zπN›¤P πÓ Nz»¿∞Àq ̃„g «‚∞¤... ̊_@_«@ Sfi ̃@... ̊PL∞π q‚Àqg «‚∞Ÿ∏. TMG„ ̊⁄P ̊o©go‚ ́ ifiÓ‚ NP∞va«zBÓ πg‚∞ÀÂπ Nz» ̃rÀv ¿∞Í ̊⁄PŸ ›...@ ́«P∞v NP∞v Ù ̃„Ó ̊⁄PŸ ›...@ «zoπoà ∂aÓTMg‚Pn„©∞L Jv@©∞@ ́oP ¿v ́P ́ NP∞v_r«LÍ. ̊¢ ̃„g TMG„P∞Í ¿∞v@ ́oP ̃
 ̃„÷V «‚∞v ́ NP∞v_r«L∞Ó. ›oL@V Poπ¿@a ́¢ ̃„ N@∞“q«‚∞@oπÃ∞? L∞v TMaŸ›oLNÃYπ∞Ó ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ̊⁄P ̃ ra∞dà @÷ ̊z_@^ovà TqPoπÃ∞@ ́P∞Í Sfi⁄P¢. Sg‚¿∞Í @ ́i∑fi⁄¢ z⁄P«L∞ ̊⁄Pg TMÍLfloà ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ Í ¿∞v@Ó Sfi⁄P¢. ̊g‚ ¿∞Í ̊g‚ÂÃ∞L ¿∞v@Ó N›¤PÍ. L∞v @fi ́¢@÷ zV ⁄¢ Sg‚ ~§ÃÍ «‚∞ÍG ¿∞v@_@oV @YT zŸÿ ̃N@∞“q Sg‚ ́oPà Pzμ@oV zŸÿ ̃ N@∞“q ∞ N›¤«P∞Ó. ̊¢sÓ ƒfi @YT ¬oGoà ̊Âg‚ovÃ∞@ zŸ∏ ̃ ©nG¢ ®Â z∞‹«z∞Ó ¶ÍG ®Àq ©Ãg‚Àv z∞‹ ̃o@oà oz ́¢ ¶[Pg‚Àv¢ ̊¢. ©“fl«π TMa“q zV ⁄P . TMG„ @Yπ∞¤ ©>Pa∞¤ ¶Íμ ©∞n∫ «©ov«Ãn∫LÓ ¿∞_@÷. Poπg «‚∞a∞ÀvÓ ›Ó‚⁄P©∞L ƒfi ¿∞v@©∞@ zfi¢. ̊¢ 88π N›¤P ¿∞v@Ó. ̊⁄P «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞Àv ́¢ ̃„g «‚∞–_@÷. ’_@÷ ƒfi a∞Àv ́«P∞v aÍq N@∞“q ̊PÎv∞@ © ̃@÷ © ́i√Y ¿∞v@ ́iÍ fi ́¢@oVŸ N›∞Y∑ ̃ N@∞“Âfi⁄P ’_@÷ TMG„ ¥Í «P› TqPoπg in„...
TqPoπg «‚∞a∞Àv So}gÙ z⁄¢ ¶L ̃„ ∂aÓ‚ ́i«π«Ã P∞z¢ ›“¬@P∞ø ∂À@«V∞v ¿∞Í ¬a“‚Àq ̃ N@∞“q @∞a}Ó ̊⁄Pg ‚ ̃@⁄P∞Í. ̊P∞z¢ S⁄P z ̃@ TqPoπ... Poπ ¶Íμ N›∞Y∑ ̃N@∞“q ¿∞_@÷ a ̃rGÓ. ∂L∞Y «Pÿà «‚∞a∞ÀvÓ ¬oLg‚∞ «‚∞¤ ̃ N@∞“Âfi ̃rG¢. ̊g‚ S¢π >ø@«V∞v ‚_„ ¶ÍL? ¶Íq @fiiP∞Í ¬a“‚∞Àqπ z⁄P ∞tÓ ¶L ̃„ Sà ̃@_@«V∞v Na∞Ó‚g N‚§Ã uvÍ‚∞q@÷ Yπ. ¥NLÍv∞Y ̊ÍoG ̃„ Sfi⁄P ÿ⁄PoL u} s@÷ ÿ⁄PoL. ̊g‚ ̊⁄Pg ‚ ̃@Ó Ã∞fi«© SYoπ ¶ÍG aoπ ∫g‚∞ Ù∑@«V∞v ¶L ̃„ ¶⁄P TP©∞L uG«z∞ NP∞v «‚∞ ̊g‚ ̊⁄P «¿a ́¢π N@∞k›Ó ra∞©_@^ ̃„÷«V ¶Yπ∞Ó P_r @fi ́¢ ̃@«V∞«v «zoπ N›¤P EPRLF, ÙV∞À «‚∞ÍG «V∞v ÿÍLŸ ÿÍL NP∞v Ù@÷ ̊∫¬@_@÷ Sfi⁄P«P PTa,

Page 94
¶Yπ∞ ́ ¢oG@^ ̃„÷«V≥Ó ¶L ̃„ ́ NP∞v Ù@÷ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“vPn„ ¿∞v@ ́oP ́ P∞Í Jv@©∞@g ‚∞T ́PÍ ¿∞Í. ̊¢ ̃„g TMG„ @Yπ∞¤ ©>Pa∞¤ ¶ÍG ¿∞v@Ó ¶Íov ra∞© ́¢g o‚ÃÍ@^ ̃„Ÿ N›¤PÍ ¿∞Í. ¶Í±ovà ra∞© ́¢g o‚ÃÍ@^ ̃„ ̊⁄P ¿∞v@ ́iÍ Jv∞@ ́P∞Í ¶L ̃„ ́ «P›TqPoπg «‚∞a∞Àv ́«P∞v uGs...
∂L∞ ̊oz√v ́¢Ÿ ›§Ã∞L uv TqPoπg«‚∞a∞Àv ́¢π z⁄¢ ÿ⁄ ∂“q ̃„g TMG„ 85∂Ó ∂“qπ ©∞nG_@÷ N›¤PÍ ¿∞Í. ¶g‚ÂNà «‚∞a∞ÀvÓ z⁄¢ z∫à ®∑ © ̃@^ «zBÓ ¶Ív ‚ ̃@ ́oP ¿∞_@ ‚“ SoP≥Ó ƒfi@TP∞ a@‹oz≥Ó N›¤ ¶ÍLÍq N›∞ÍL∞Y ̊¢ z∫à ® So}à ́ PÃ∞a∞√fi ̃rGÓ ̊g‚ ̊ N›∞ÍL∞Y... TMaŸÿoL ›Ó‚⁄P©∞L © ́i√Y «zoπ N›¤√G¢ ̃@∞L ƒfi ¶ÍrG iÀv ́oP ̊⁄P ¿∞v@ ́iY 90∂Ó ∂“Ân„g TMn‚∞q x. S¢@NVYπ∞Ó uovk› TMG„ ¶Y ¶[Ÿÿ «P∞ÍG ́ NP∞v_râ. ̊g‚ «‚∞GÍ. ̊g‚ ̊¢ ̃„÷V «‚∞√ «P›TqPoπ Sà ̃@Ó ›∞ ⁄¢ Sà ̃ N‚∞¢z∞@ ́P∞Í N›¤PÍ ¿∞Í.
 ̊oPTv r∫øPz ¿∞v@_@o ra∞©Ó z{à ¶L¢ NP∞v Ù@o ®gTMÀq ̊⁄P ̃ ra∞© ́i«π«Ã ¥n‚q ́i ̃ N@∞÷GÍ. r∫ ́Pz Sg‚ÂÃ∞L ƒfi aoπ√∑fi⁄¢ ›... NP∞v Ù ̃@∞L Jv@©∞@ ́P∞Í ¿ ̊¢πP∞Í aoGà ¿∞v@_@÷ N›¤P ¿∞v@_@÷ N›¤PÍ ¿∞Í. ‘«j∞L∞ø ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘ ̊ N›¤PÍ ¿∞Í... ‘ƒ» „∫ ́¢’ ¶ÍNG
«zG ®ÀqGs ¢oG ›∞ ⁄P Sfi⁄P¢. ¿œL ¿∞v@g «‚∞À ̃„ ¿∞Í. Sg‚ ‘ÿoG ¶ÍNG∞fi ¿∞v@ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. © ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞ ̊oz ̃„ ́P∞Í N›¤P¢. ®ÀqGs ¢ ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘©∞§≥Ó v∞± ®ÀqGs ›∞ ⁄P ¿∞v@_@÷. Sg‚ NP∞v Ù@÷ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“v ‚∞T ́PÍ ¿∞Í. ̊¢ ̃„g TMG„ @Y ra∞© ́¢g o‚ÃÍ@^ ̃„Ÿ N›¤ o‚ÃÍ@^ ̃„ ̊⁄P ¿∞v@ ́iÍ J «‚∞a∞Àv ́«P∞v uGs... Ù∑@«V∞ ̊oz ¥n‚v√ ̃rπ 90&92∂ P∞Í Sfi ̃«@∞BÓ ›§Ã∞@ ́ NP§Ã T∆∞Tn„ ƒfi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞ «©ov ¿∞v@Ó. ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄P¢. TMG„ ̊⁄P ¿∞v@Ó Ù∑@»

94
z√v ́¢Ÿ ›§Ã∞L uvÍ‚∞q@÷ Sfi ̃o@√Yπ. ∂L∞ «P› «‚∞a∞Àv ́¢π z⁄¢ ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_rTÀv∞tÓ ®v 83∂Ó g TMG„ 85∂Ó ∂“qπ PÃ∞§ ̃o@√π ̊⁄P ¿∞v@ ́¢π ÿπ N›¤PÍ ¿∞Í. ¶g‚ÂNÃÍμ N›∞ÍL∞Y ̊⁄P ́ «P›TqPoπg z⁄¢ z∫à ®∑ © ̃@^ovà TMaŸ›oLoà ̃ @zL ́iY ¶q ̃@ Ív ‚ ̃@ ́oP ¿∞_@ ‚“flLÓ. ̊⁄P ̃ @∞π ́iπ ¿∞_@^Ó fi@TP∞ a@‹oz≥Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ̊g‚ ̊¢π ¿∞_@÷ N›¤P¢ N›∞ÍL∞Y ̊¢ z∫à ®∑ © ̃@oV≥Ó S⁄Pg «‚∞a∞Àv ́¢π PÃ∞a∞√fi ̃rGÓ ̊g‚ ̊oP≥Ó ’_@÷ So} ̃rÌ_@÷ ¶Íq ... TMaŸÿoL ›Ó‚⁄P©∞L X oz ¬Íoz ̃«@∞BÓ. ̊Yπ¢ ̊¢ zoπ N›¤√G¢ ̃@∞L ƒfi«zoπ ́ iÀv ́oP ¬Í oz ̃«@∞BÓ v ́oP ̊⁄P ¿∞v@ ́iY ¿∞_@÷ N›¤PÓ. ̊g‚«à z⁄¢ 87, “Ân„g TMn‚∞q x.TM.«@.¶Ug. z⁄¢ ̊⁄P ̃ ra∞©Ó π∞Ó uovk› TMG„ ¶Yπ∞ Sv ́i«π≥Ó ƒfi «P›TqPoπ ∞ÍG ́ NP∞v_râ. ̊g‚ ̊⁄P ¶[Ÿÿ«Ã∞v ¿∞±Ó ̊¢ ̃„÷V g‚ ̊¢ ̃„÷V «‚∞√ ̃ @Yπ∞¤ ©>Pa∞¤ ¿∞Í N›¤P¢, π Sà ̃@Ó ›∞ ⁄¢ Sà ̃@ ́«P∞q ›Ó‚⁄Pg‚Àq ¿∞Í N›¤ÃYπ ́P∞Í N›¤PÍ ¿∞Í. PTv r∫øPz ¿∞v@_@oVŸ N›¤ifi ̃r«GÍ. ¥NLÍG∞Y Sg‚ {à ¶L¢ NP∞v Ù@oV ¥n‚q ́PG¢ ̃„ SoVQ @oV ̃ ̊⁄P ̃ ra∞© ́i«π«Ã ¿∞v@Ó N›¤ifi ̃rGÍ. ¿ÀÙ@oV ̃ N@∞÷GÍ. r∫ ́Pz ‚fl@^ ̃„Ó N›¤¢ N@∞qg‚Í. ƒfi aoπ√∑fi⁄¢ ›...@TÃt ̃@∞L ƒfi Jv@©∞@... ›...@ ́ @∞L Jv@©∞@ ́P∞Í ¿∞Í ¿∞v@ ́oP ¶q ́¢ ̃ N@∞“vÍ. aoGà ¿∞v@_@÷ N›¤PÍ ¿∞Í. r∫øPz ¿∞v@_@÷ ƒfi 3, 4 N›¤PÍ ¿∞Í. ‘«j∞L∞ø’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘ß ́’ ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘ ̊o∆ ̃@g‚Àvz @÷’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó
Í... ‘ƒ» „∫ ́¢’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í.
®ÀqGs ¢oG ›∞ ⁄Pz @«V∞v NP∞v ÙN@∞÷V «z“ ¿œL ¿∞v@g «‚∞À ̃„÷«V≥Ó ƒfi 6,7 ¿∞v@_@÷ N›¤PÍ ‘ÿoG ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘ƒfiz ‚πfi ̃@∞@’ ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ©nG¢ ‘ ̊i@∞aÓ «¿∞ ̃r ̊¢ N›YtÓ’ ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ©nG¢ ‘®Â ¿∞Ó z∞‹«z∞Ó’ P∞Í N›¤P¢. ®ÀqGs ¢oG ›∞ ⁄P ¿∞v@Ó. ‘¿∞}ÃÓ’ ¶ÍNG∞fi ¤PÍ ¿∞Í. ‘©∞§≥Ó v∞±vÍ’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó. ̊NPYπ∞Ó ∞ ⁄P ¿∞v@_@÷. Sg‚ ¶Yπ∞ ́ ¢oG@^ ̃„÷«V≥Ó ¶L ̃„ ́ ÷ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“vPn„ ¿∞v@ ́oP ́ P∞Í Jv@©∞@g ¿∞Í. ̊¢ ̃„g TMG„ @Yπ∞¤ ©>Pa∞¤ ¶ÍG ¿∞v@Ó ¶Íov o‚ÃÍ@^ ̃„Ÿ N›¤PÍ ¿∞Í. ¶Í±ovà ra∞© ́¢g ̃„ ̊⁄P ¿∞v@ ́iÍ Jv∞@ ́P∞Í ¶L ̃„ ́ «P›TqPoπg «P∞v uGs... Ù∑@«V∞v uGs ¥n‚q¢. z ¥n‚v√ ̃rπ 90&92∂@ Sfi ̃«@∞BÓ... 90∂Ó ∂“v∞@ ́ «@∞BÓ ›§Ã∞@ ́ NP§ÃYπ. Ù∑@»Í ¬Pπ∞Ó ∂“q aoGs ƒfi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘∂T√Y S>Ãz«V’ ¶ÍG ƒfi @Ó. ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó ®v TMaŸÿoLg‚Àq ́ P∞Í Nz»√π G„ ̊⁄P ¿∞v@Ó Ù∑@»Í „aπ∞@g «‚∞v SÃπ∞¢ @evÓ

Page 95
@∞PY z∞‹s ̃„÷V «P› TqPoπ ƒq ̃„¬oG ¶g‚ ¶g‚ ¶Yπ∞Ó TMaŸÿoL@oV ufiz∞ ̃r ̊oz@»Ív z∞‹ ̃o@g ‚∞oPoà ¶bz∞μ io› ifigÙNPÍq N›∞Y∑... ̊¢ ̃„g TMG„ ‘z∞fi_«@∞’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í.
∂L‚Â√L∞π ¿∞v@ ́¢π ©∞nG ́o ¿∞Í N›∞ÍLÍ ̊¢ ›∞ ́iÃdYπ ©∞ TMG„ ¶ÍLN›∞ÍL∞Na“q N›∞ÍL «‚∞Àq «©ov√π N@∞“q z⁄¢ «‚ ¿∞_@ P∞«a∞Ó ¶Íq N›∞Y∑, ̊g‚ ¿ ¿∞v@Ó PÃ∞§g‚¢. ̊oz ®gTM ¥NLÍq N›∞ÍL∞Y Ù∑@»Í „a TMaŸÿoL@oV ufiz∞ ̃„Ó ¶Íμ ∂“q ̊VsπP∞Í ¿∞Í @ }g ‚“ ̊oz@V∞ z⁄¢ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“ Sfiz z⁄¢ «›firLÓ. ̊g‚ ̊oz z⁄P TMn‚∞q ›©∞P∞L ́oPg ‚n∫ ¿∞Í N›¤P ‘NPfi Nz»’ ¿∞v@Ó. ¬ ra∞dà uo∆g‚∞V ›_@ ́¢oπ 19 N›¤√G∞_@ ̊zπ_@÷ ¶Íμ N› uo∆g‚∞V @^ovà TMaŸÿoL@o ̊¢@÷ S¢@÷ Sg‚ÂÃ∞L TMaŸÿo N@∞“Âfi ̃rLÓ. SoP ́ «P› TqP ¶q ̃@ «zBÓ ¶Íμ N›∞Y∑. ¶Í±ovà NPfiNz» ¿∞v@Ó , S ∂√a ́¢ NP∞÷V∞√a ́¢.. S⁄Pg « «‚Ÿ∏ z∞ ́oP@÷ P∞Í.
«‚Ÿ∏ z∞ ́oP@^Ó ̊¢ ̃„ ‚“v∞& N›Yz∞ ƒg‚⁄P ́¢π ∂aÓTM ∂L ƒfi zaπ∞nμg TMÍLfl«Ã∞ za«zno‚g N‚nG‚ÂÃ∞Y Sz @÷ N@∞“v∞ @÷. Sg‚ ’_@÷ ¶⁄PTP©∞L ¶ ́PoL ¿∞
 ̊«L@©∞@ S_@ z⁄P TMG„ ‚agÙoaÃ∞@ 12 NPfiNz» ¿∞v@Ó ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ z⁄¢ SÍoGà ̊ @∞π@Àv ́¢ ̊aÿÃY ~‹aoπ @∞π@Àv ́¢π N›∞Yπ «z“Âà N SP∞ ́P∞Í N›¤P¢.
¿∞Í S_@ z⁄P TMG„ ‘uGsg ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ ¿z∞∑ N› zŸ∏ ¶[iL¢. ̊oP ozŸ∏ ̃ N@ z∞ ́oPoà ozŸ∏ ̃ N@∞“qÓ ©nG PÃ∞§ ́PÍ ¿∞Í. ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@ ¶ÍG Sa“q ‚∞ ́ia_@^ ̃„ So z∞‹s ̃„÷V «P› TqPoπ ƒ TMaŸÿoL@oV ufiz∞ ̃r ̊oz@» io› ifigÙNPÍq N›∞Y∑... ̊¢ ̃„ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄P Sπ_o@√Ív SLgTMaŸÿoL ¶ @ ́P∞ ̃@÷ Ã∞NaÍvoP o©Ã©∞ z

95 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
L∞π ¿∞v@ ́¢π ©∞nG ́oPŸ N›¤ÃŸ N›∞Y∑ «@Àvz . ̊g‚ LÍ ̊¢ ›∞ ́iÃdYπ ©∞nG ¬ÂÃ∞¢Í± N›∞Í«LÍ. ̊¢ ̃„g N›∞ÍL∞Na“q N›∞ÍL∞Y ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ’_@÷ PÃ∞§ ́¢g ov√π N@∞“q z⁄¢ «‚∞q_«@∞. PÃ∞§gÙŸ N›πoz ¶Yπ∞Ó a∞Ó ¶Íq N›∞Y∑, ̊g‚ ¿∞_@÷ ¶_@÷ ©ÍG ́iÍ Jv∞@ ́P∞Í Ã∞§g‚¢. ̊oz ®gTMÀq «‚∞Àv ©∞i§ ́P∞Í «‚∞Àv¢. N›∞ÍL∞Y Ù∑@»Í „aY Jv∞@g «‚∞Àv∞Y ›...@ ́¢π ÿπ @oV ufiz∞ ̃„Ó ¶Íμ N›∞Y∑... ̊¢ ̃„g TMG„ 93∂Ó sπP∞Í ¿∞Í @ }g ‚“‚∞Àq @∆@ ́«P∞v ¶L ̃„ ́ NP∞v Ù... z⁄¢ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“v¢. Ù¢oz ̊Í‚Í, ̊Í‚a›Í ¶ÍG ¢ «›firLÓ. ̊g‚ ̊oz ̃„ z⁄¢ ¿∞Í 94∂Ó ∂“q ›⁄i§@∞ ∞q ›©∞P∞L ́oPg ‚n∫ ¿∞v@⁄ PÃ∞§ ̃@Ÿ N›∞Y∑ ¬PY ¬PY ‘NPfi Nz»’ ¿∞v@Ó. ¬PY ¿∞÷ N›¤P ‘NPfi Nz»’ ¿∞v@Ó. o∆g‚∞V ›_@ ́¢oπ 1984 ∂Ó ∂“qπ... NPfiNz» ¿∞v@Ó @ ̊zπ_@÷ ¶Íμ N›∞Y∑. ̊¢ ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ ra∞dà @^ovà TMaŸÿoL@oV ́P∞Í. @π∞Ÿ›∞aŸ ·a{sg TMaŸ›oL @÷ Sg‚ÂÃ∞L TMaŸÿoL@÷ S⁄P © ̃@÷ ̊aÃ∞é∞¤ «‚∞¤ ̃ ̃rLÓ. SoP ́ «P› TqPoπg «‚∞a∞»@÷ @Àv∞ÃÓ @zL ́iY BÓ ¶Íμ N›∞Y∑. TMG„ 94∂Ó ∂“q Sa“v∞z¢ à NPfiNz» ¿∞v@Ó , Sfi÷ ~‹⁄¢ ÙπfizPn„... ̊¢ z⁄¢ P∞÷V∞√a ́¢.. S⁄Pg «‚Ÿ∏ z∞ ́oP@÷. ̊i“v theme z⁄¢ ́oP@÷ P∞Í. ∏ z∞ ́oP@^Ó ̊¢ ̃„ ¿v⁄P N@i@^Ó ̊¢ z⁄¢ S⁄P ›Yz∞ ƒg‚⁄P ́¢π ∂aÓTMŸ∏ ›⁄i§@∞√Ív ƒg‚⁄PÓ zoa ̃„Ó zaπ∞nμg TMÍLfl«Ã∞v¢. ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó ̊«L@©∞L g N‚nG‚ÂÃ∞Y Sz @÷ ¶ÍoL ́ P_@«V∞ov«Ã So} ́¢ ̃ @÷.
¶⁄PTP©∞L ¶ ́PoL ¿∞v@_@÷ N›¤rÌ @÷? @©∞@ S_@ z⁄P TMG„ ¿∞_@÷ 95∂Ó ∂“qπ Sfi⁄P ∞@ 12 NPfiNz» ¿∞v@Ó N›¤ifi ̃rGÓ. ̊g‚ ̊⁄P ̊a_„@÷ [ ̃@ z⁄¢ SÍoGà ̊aÿÃY ~‹aoπ@oV... ̊⁄P⁄P ̃ ¢ ̊aÿÃY ~‹aoπ@oV... o©Ã©∞@ zŸ∏ ̊⁄P⁄P ̃ ¢π N›∞Yπ «z“Âà N›¤i@÷ ̊¢@oVŸ N›∞YG¢ ̃@∞L N›¤P¢. S_@ z⁄P TMG„ ‘uGsgÒ’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó PÃ∞§Ÿ›Í ¿∞Í. ¿∞v@Ó z⁄¢ ¿z∞∑ N›Í yÀv ø › Ÿ∏π ¿v⁄P ›Ó‚z ́oP L¢. ̊oP ozŸ∏ ̃ N@∞“qÓ ̊⁄Pg TMÍLfl√«π «‚Ÿ∏ à ozŸ∏ ̃ N@∞“qÓ ©nG¢ ‘Sfi“v z{ ̃„’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó ¿∞Í. ̊g‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ ƒfi @∞PY @oP. ̊aÿ ̊a›Í q ‚∞ ́ia_@^ ̃„ Sov«Ã ¥n‚qrG @∞PY. ̊⁄P ̃ @∞PY ÷V «P› TqPoπ ƒq ̃„¬oG ¶g‚ ¶g‚ ¶Yπ∞Ó @oV ufiz∞ ̃r ̊oz@»Ív z∞‹ ̃o@g ‚∞oPoà ¶bz∞μ ÙNPÍq N›∞Y∑... ̊¢ ̃„g TMG„ ‘z∞fi_«@∞’ ¶ÍNG∞fi¿∞v@Ó ∞Í. ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄P TM§ ́P∞>ÃfiÍv zfio@√Y Sfi⁄¢ Ív SLgTMaŸÿoL ¶g‚Â∂aÓ‚©∞L¢, ̊PÍv ∂aÓ‚ ̃ Ã∞NaÍvoP o©Ã©∞ zŸ∏... ̊⁄P ¿∞v@Ó N›¤¢, ̊¢ Na“v∞

Page 96
Ã∞‹g‚∞L ́¢π z⁄¢ Sa∞Bz ́iL ‚∞∑ÃY ƒq ̃„¬oG N›¤ÃG¢ ¶ÍG @fi ́¢ Sfi⁄P¢ P∞«L. ¿∞_@ ¶g‚  ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ¶q ́PÓ± N›∞ÍL∞Y SLz∞P Sa∞Bz ¿vz ̃o@√π ∂≥P ¿vz ̃o@ ©Àq©Yπ, ƒfi SL ̃@πgÙ ¥n‚q ́¢rÍG ‚∞∑ÃY uGs@^Ó ƒfi ¬ ̃ré∞L ‚_o@ ∂n∫√fi⁄P¢.
z⁄P¢. ƒ“q z⁄¢ ∂aÓ‚ ́i«π ⁄ z⁄¢ TMG„ Pd ̆∆Ó ¶ÍG ̊o©gÙ ¶ÍvNP∞fi @fi ́ioL≥Ó ̊¢π S ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘‚à u} oz z⁄¢ ¶_@»Ív z∞‹ ̃o zŸ∏ z⁄P¢.
«‚∞a∞ÀvÓ ̊¢ SNPYπ∞Ó ‚ S⁄PgTMaŸÿoL@oV ¶Yπ∞Ó u ̊Ÿ›dYoπ ̃„g TMG„ ‘›¬ ́ia ́i N›¤PÍ ¿∞Í. S⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ ¿∞ „«Ã∫ ̊_rfi⁄¢ ¢a ́Pg‚Àv uoaÃ∞Â... ̊oz@»Ív TMaŸ PÃ∞§Ÿ›Í¿∞Í. ̊¢ ¬[ ̃@ ¬[ ̃ Pd‹ © ̃@^Ó @π⁄¢ z∞{G Sv_@ ‚ÀÂLÓ... ¶⁄P «¿∞ ̃@ ́in@∞@ ̃ „ Sz_@÷ ¶g‚ aoGs N›¤TŸÿL © ̃@^ ̃„Ó ¥n‚Àv ¬a“‚∞q@ TMÍLfl@÷ ¶ÍL ©∞i§ Sfi⁄P¢ Sfi⁄P¢ . S¢ ̃„gTMG„ ‘Ò©o∆ N‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ z⁄¢ P @YT ́ ¢oG√π, z∞‹ ̃o@ ́ ¢ ¶_@^ovà ÿ⁄PoL@÷ ¶g‚ S ¶_@^ ̃„ ̊¢ PfiÓ ¶ÍvoP ¬i«Ã∞ @÷ ¶g‚ TqPoπ N‚nG ‚∞ ̃@g‚qÓ, N‚∞fiV∞P∞aŸ ÿ⁄Po ̊_„g ‚∞ ̃@g‚qÓ ¶ÍG TEÃ_ ¿∞v@ ́oPŸ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊¢ ̃„ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊¢π z⁄¢ Sπ_o@√ ̊∫¬@g‚q ́Pg‚Àv¢. ¶¢ ̃„ z∞ ̃„§o©Ã∞tÓ S⁄P ́ «P P∑L ©∞i§ SLz∞PÓ zV ⁄¢ z⁄P¢; Pd‹ ́ «P› uπ@Ó ¶⁄P ©∞i§Ã∞L ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ 4, 5 Pvoz «© @ÂPÓ ¶Yπ∞Ó ¶[i ̊⁄P ¿ «‚∞v¬ÂÃYπ. TMG„ Ã∞‹g‚∞} S ¿∞Í. ‘ ̊«›∞@zL ̃ @oP’ NÃÍμ ¶q ́PÍL∞, Sg‚ Ã∞‹g‚∞L ́¢ ƒq ̃„¬oG N›¤ÃG¢ ¶ÍG @fi ́¢ ¿∞v@ ́oP ¶q ́PÓ± N›∞ÍL∞Y SL ¿vz ̃o@ ©Àq©Yπ, ƒfiSL ̃@π ƒfi ¬ ̃ré∞L ‚_o@ ∂n∫√fi⁄P Sa∞Bz ́oP ̊±g‚√ ̃rYπ ̊z_ N›∞ÍL∞Y, SÃπ ̃®Âà ̊Vs ̃„ @ g‚ziÃ∞ ̃„_@÷ ¶Íμ N›∞Y∑ SLN©Íq ̊oz ̊z_@»Ív ∂ÓTMoV ̃„§Ã SLÓP∞Í zfiÓ «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞Àv ́¢π

96
q z⁄¢ ∂aÓ‚ ́i«π ⁄¢ Sπ_o@√Í SLgTMaŸ›oL zoa Pd ̆∆Ó ¶ÍG ̊o©gÙ z⁄P TMG„ © ̃@÷ ¶g‚ z∞[z∞ @÷ @fi ́ioL≥Ó ̊¢π Sfi⁄P¢. ̊¢ ̃„g TMG„ ̊Ÿ›dYoπ ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ‘‚ÃÓ’. ̊P∞z¢ ¶_@»Àv Sfi ̃rG ‚à z⁄¢ ¶_@»Ív z∞‹ ̃o@oà ̊{ ̃„Ó ¶ÍG @fi ́oP o©Ã©∞
. ∞ÀvÓ ̊¢ SNPYπ∞Ó ‚ÃgTMqz∞⁄P∞«L ̊⁄Pg ‚ÃÓ z⁄¢ ÿoL@oV ¶Yπ∞Ó ufiz∞ ̃„Ó ¶Íq N›∞Y∑... TMG„ π ̃„g TMG„ ‘›¬ ́ia ́iNπ∞fi ›§ ́iaÓ’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó Í. S⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ ¿∞Í ©}π∞nμg ‚ ̃@Ó «‚∞¤ ̊_@∞π ̊_rfi⁄¢ ¢a ́Pg‚Àv © ̃@oV ›⁄iŸ∏... ̊oz@«V∞v ... ̊oz@»Ív TMaŸ›oL@oV ¶q ́¢ ̊⁄P ¿∞v@Ó ¿∞Í. ̊¢ ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ „«ÃnGg ‚„i ÿ_@V © ̃@^Ó Ó @π⁄¢ z∞{G Sv_@÷V ÿ_@V © ̃@÷ ¶g‚ „«ÃnGg ¶⁄P «¿∞ ̃@ ́in@∞@ ̃ „«ÃnGg‚ÀÂLÓ... ̊⁄P «¿∞ ̃@ ́oP g‚ aoGs N›¤TŸÿLÓ... ̊P∞π ÿ_@V © ̃@^ ̃„Ó Pd‹ Ó ¥n‚Àv ¬a“‚∞q@÷, ›Ÿ›as@÷ ̊¢π u÷V ̊aÿÃY ÷ ¶ÍL ©∞i§ Sfi⁄P¢ ¶Í‚¢ ‚n∫ ́P∞Í ̊⁄P ¿∞v@ ́¢π S¢ ̃„gTMG„ ‘Ò©o∆ N‚∞{≥¢’ ¶ÍG ¿∞v@Ó ¶[iLÍ ¿∞Í. Ó ¬[ ̃@ ¬[ ̃@ z⁄¢ Pd ̆∆Ó ̊o©⁄P TMn‚∞q ¶_@^ovà oG√π, z∞‹ ̃o@ ́ ¢oG√π, N‚∞fiV∞P∞a ́ ¢oG√π à ÿ⁄PoL@÷ ¶g‚ Sfi ̃„Ó ¶g‚ÂÃ∞L z∞‹ ̃o@ ¬oG ̊¢ PfiÓ ¶ÍvoP zŸ∏ ̊⁄P ¿∞v@Ó N›¤PÍ ¿∞Í. ÷ ¶g‚ TqPoπ N‚nG «P› ́i«π z∞‹rG∞ @÷. @∞PY ¶g‚ Ó, N‚∞fiV∞P∞aŸ ÿ⁄PoL ¶g‚ Sfi ̃„Ó, uo∆gÙ ¶g‚  ̃@g‚qÓ ¶ÍG TEÃ_@oV zŸ∏ ‘Ò©o∆ N‚∞{≥¢’ ¶ÍG Ÿ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊¢ ̃„g TMG„ ‘«P PY’ ¶ÍNG∞fi ¿∞v@Ó Í. ̊¢π z⁄¢ Sπ_o@√Y ̊∫¬@g‚q ́Pg‚Àv «P PY ¥Í q ́Pg‚Àv¢. ¶¢ ̃„ ̊∫¬@g‚q ́Pg‚Àv¢ › zjL Ã∞tÓ S⁄P ́ «P P∑L∞tÓ @∞π ́¢ ̃„ ̃ @∞πÓ S_@ ¶⁄P z∞PÓ zV ⁄¢ z⁄P¢; ̊⁄P SL z∞P ́oP zV ̃rG¢ ̃„ uπ@Ó ¶⁄P ©∞i§Ã∞L ‚_@»gÙ@oVŸ N›¤ifi⁄P¢; ̊g‚ Ó z⁄¢ 4, 5 Pvoz «©ov«Ã∫L¢. TMG„ ̊oPg‚∞ ́¢Àq Yπ∞Ó ¶[i ̊⁄P ¿∞v@ ́oP ́ Pov N›¤iÀÂLÓ... Yπ. TMG„ Ã∞‹g‚∞} SvÓ N‚à s ̃„ ƒfi ¿∞v@Ó N›¤PÍ ›∞@zL ̃ @oP’ NÃÍμ ̊g‚ ̊¢π z⁄¢ ¶ÍL ‚∞ ́iaÓ ∞, Sg‚ Ã∞‹g‚∞L ́¢π z⁄¢ Sa∞Bz ́iL ‚∞∑ÃY G N›¤ÃG¢ ¶ÍG @fi ́¢ Sfi⁄P¢ P∞«L. ¿∞_@ ¶g‚  ̊⁄P ¶q ́PÓ± N›∞ÍL∞Y SLz∞P Sa∞Bz ¿vz ̃o@√π ∂≥P ©Àq©Yπ, ƒfiSL ̃@πgÙ ¥n‚q ́¢rÍG ‚∞∑ÃY uGs@^Ó ©∞L ‚_o@ ∂n∫√fi⁄P¢. ‚∞røP∞Í, r∆ ̃„ ‚∞røP∞± ̃„ oP ̊±g‚√ ̃rYπ ̊z_@ N›∞Y∑TÀv∞_@V∞Ó. ¶ÍNLÍq , SÃπ ̃®Âà ̊Vs ̃„ r∆ ̃„ ‚∞røP∞>Y N‚“@oV ̃ ∞ ̃„_@÷ ¶Íμ N›∞Y∑. ̊g‚ TMG ̃rG „∆⁄oP@÷ ¶ÍL ̊oz ̊z_@»Ív SLN©“q N›∞Yπ SÃπ∞¢. ̊¢ ̃„§Ã SLÓP∞Í zfiÓ. ̊g‚ SL ̃@πgo‚ ¥n‚q ́PG¢Ó Poπg «‚∞a∞Àv ́¢π ¬ ̃ré∞L ‚_„ ¶Íμ zŸ∏ ̊⁄P

Page 97
¿∞v@ ́i«π≥Ó N‚fiÓ‚∞tÓ @z>Ÿ·_@ÍL∞ NP§≥Ó. Sa“q«‚fiovà z›L_@÷ ¶Yπ∞Ó N@∞k›Ó @ToP ¿ov√«π zfiÓ. ©nG z›L_@÷V∞ ̊g‚ zaoπͱ aoL ̃rGÍ ¿∞Í. ©nG¢ ̊⁄P Sa“q ‚∞ ́ia_@^Ó «zμ‚Àv ¿ov√Y u÷V ‚∞ ́ia_@÷.
¿∞v@ ́oPŸ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊⁄P ¿ ̊¢ ̃„g TMG„ . ̊g‚«à z⁄¢ Sg‚ ¿∞v@Ó N›¤PÓ. Sg‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó @∞π@Àv ́¢π ̊⁄Pg ‚ov√L«a∞ JqfiT P∞ ̃„PY ¿v ̃„Ó P∞«L. o©Ã©∞ zŸ∏ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPŸ ̊¢ ̃„gTMG„ Sa“q «©ov ¿∞v@ ƒÍμ ¶ÍL?
‘¿Àv ¿i√Y Ò ́P Nz÷oV «a N¿k›_@÷’. u_@v ¿∞v@_@÷V ¿∞Í ‚∞ ́¢ © Sπ ̃rà ́¢oG√Y cq‚∞q ®ÂL ∂V Sπ ̃rà ́¢oG z⁄¢ ̊P∞Í ¿∞ ∂L∞Y Sπ ̃rà ́¢oG√π a›o z∞ÿg‚Í Ù ́P@_@÷ z∞ÿg‚Í ¿∞ cq‚∞q Sfi⁄P¢. ¿∞ÍTfigTMg ‚ ›§ ́ia ¿∞zY@÷. @ToP ¶[iG @TQL∞ ̊∫¬@©∞@Yπ. ∏Ó©∞ ¶ @ÂPÓ ¶[iGNPÍv∞tÓ @ToP√ ¶[iGNPÍv∞tÓ @ToP√Y ¶[¢ ∂L∞Y ‚ ́i§o@√π ƒfi ¿∞^Ó @ÂPÓ ¶[iGNPÍv∞tÓ @ToP√ u_@v ¿∞v@ ́¢π ‚∞ ̃rG N‚∞[¢ „∫ ¿ovÃ∞@ ́P∞Í Sfi ̃„¢. Ã∞P∞ ́P ¿∞_@÷ ›∞P∞a}©∞@g «‚Ÿ∏ z∆ ̃rY @T ¿ovÃ∞L N©∞{√π ¥Í ‚∞T ̃rÌ
’_@ ¶Í±ovà ¬[ ¿∞v@¬ ¿∞v@ ́oPg ‚∞ ́X_@ÍL∞ ̊PÍv © ̃@÷. ̊¢ ¬[ ̃@ ̊⁄P ̃ @oP√ ¿∞v@Ó ©∞i§ ¶[iL¢. ·§Ã›∞L TM ©nG¢ ̊«P ©∞i§P∞Í ̊∆„ Pd ®vg‚ÃÍ‚q ́iL¢. S⁄P ¿∞v@⁄P a ́L∞à ̃@∞s ̃„g TMG„... ̊⁄P ́ «P PÃ∞§ ̃@Ÿ N›∞Y∑ «@Àvoz. ̊⁄ TMaŸÿoL ©L∏π ¶g‚sÓ Sfi⁄¢ N Nz»¿∞Àov ¿∞Í „∫Mv∞ ́P∞Í ‚ ‚∞fl√«π≥Ó @n‚oL @oP ©∞i§≥ ̊g‚ ̊_@ ufiz∞L ‚∞ ́iaÓ ¶Y ‚∞ ́iaÓ ¶Yπ∞ ́¢ ̃„«© ¿∞Í z ¿ov ̃„ ©∞ ́iLÍ ¿∞Í. S⁄P ¿
·_@ÍL∞ NP§≥Ó. Sa“q«‚fiov ¿ov√«π zfiÓ. ©nG z›L_@÷V∞ ©nG¢ ̊⁄P Sa“q ‚∞ ́ia_@^Ó « S⁄P Sa“q «‚oa≥Ó ¿∞Í z⁄ @∞Pπ @V∞@ ́P∞Í ¶q ́PÍ ¿∞Í. ÿ_@Vzoa≥Ó Pd∆oa≥Ó @∞P

97 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Ÿ N›¤PÍ ¿∞Í. ̊⁄P ¿∞v@Ó «‚∞vTYoπ. PovN›¤P∞Ÿ∏. G„ . ̊g‚«à z⁄¢ Sg‚ ¿∞_@÷ ‘„nG ́iY zYπa∏’ ¶ÍNG∞fi ¤PÓ. Sg‚ ̊⁄P ¿∞v@Ó z⁄¢ S_@ ›©∞P∞L ́¢ ̃„ uÀ‚Àv ¢π ̊⁄Pg ‚ov√L«a∞v JqfizY Sfi⁄P¢ P∞«L... S_@ ∞ ̃„PY ¿v ̃„Ó P∞«L... @∞q z{Ã∞... ̊⁄Pg TMaŸÿoLoà Ÿ∏ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPŸ N›¤PÓ. ‘„nG ́iY zYπa∏’ ¶Íμ. G„ Sa“q «©ov ¿∞v@_@÷ ’_@÷ ‚∞ ́P¢.
? ¿i√Y Ò ́P Nz÷oV «a∞j∞’. Sg‚Ÿ N›¤P¢ ‘N¿figo‚Ÿ ∏©⁄P ’. @_@÷V ¿∞Í ‚∞ ́¢ ©ÀqÓ Sg‚ N›∞Yπ«zBÓ... @ToP@÷ oG√Y cq‚∞q ®ÂL ∂V∞ rà ́¢oG z⁄¢ ̊P∞Í ¿∞Í N›∞ÍLÍP∞«L ›...@ cq‚∞qP∞Í. π ̃rà ́¢oG√π a›oL ¶ÍG ƒÍμ Sfi⁄P¢. @ToP@÷ Ù ́P@_@÷ z∞ÿg‚Í ¿∞zY z∞ÿg‚Í. ¿∞zYπ ¶L ̃„ ¿Yπ fi⁄P¢. ¿∞ÍTfigTMg ‚ ̃rG ¿∞zY ¶Íμ N›∞ÍL∞Y ̊rπÍ zY@÷. @ToP ¶[iGNPÍq Sfi⁄PÍ ¿∞Í. ∂L∞ N‚§›∞ ∫¬@©∞@Yπ. ∏Ó©∞ ¶[¢zÍ. ¶Í±ovà TM÷oV@^ ̃„ ̃ iGNPÍv∞tÓ @ToP√Y ¶[¢zÍ. ¿“‚ @^ ̃„ ̃ @ÂPÓ v∞tÓ @ToP√Y ¶[¢zÍ. ̊g‚ÂÃ∞L PÍo©@÷ Sfi⁄P¢. ́i§o@√π ƒfi ¿∞^Ó @ToP ¶[PY«π. ¶Ív ©±ˆ ̃„ ̃ iGNPÍv∞tÓ @ToP√π ¶[¢zÍ. @ ́¢π ‚∞ ̃rG N‚∞[¢ „∫g‚∞@ uoa¿ov z›L¿ov z⁄¢ @ToP P∞Í Sfi ̃„¢. Ã∞P∞ ́P ¿∞v@_@÷ N‚fiÓ‚∞tÓ ¶»Ã ̊P∞z¢ P∞a}©∞@g «‚Ÿ∏ z∆ ̃rYP∞Í Sfi ̃„Ó. N‚fiÓ‚∞tÓ ’_@÷ z⁄¢ ∞L N©∞{√π ¥Í ‚∞T ̃rÌ_@÷ ¶Í±ovà ¬[ ¿∞v@¬Ó ‚∞ ̃@oπ. ‘@Yπ∞¤ ©>Pa∞¤’ ¶Ív g ‚∞ ́X_@ÍL∞ ̊PÍv ‚∞ ́ia_@÷ ¬[ ̃@ ra∞dà ›∞P∞a} ¢ ¬[ ̃@ ̊⁄P ̃ @oP√π zfiÓ. ̊¢ rÀv ́PÀv ƒfi comedy i§ ¶[iL¢. ·§Ã›∞L TMaŸ›oL ÿ§gÙ ¿∞v@©∞@sÓ Sfi⁄P¢. P ©∞i§P∞Í ̊∆„ Pd{Y... ¥ÍL∞ ̊⁄P ̃ @ToP ¿ov ‚q ́iL¢. S⁄P ¿∞v@⁄P∞Í ’_@ ‚∞ ́P¢. @∞a}Ó ¶ÍLÍL∞ ∞s ̃„g TMG„... ̊⁄P ́ «P PY Pq ̃@g‚Àv TMG„... ̊⁄P ¿∞v@Ó N›∞Y∑ «@Àvoz. ̊⁄P ¿∞v@ ́i«π≥Ó ̊⁄P Nz»¿∞Àqg ©L∏π ¶g‚sÓ Sfi⁄¢ N@∞“«v Sfi ̃rG¢. ̊g‚ ̊i«π≥Ó v ¿∞Í „∫Mv∞ ́P∞Í ‚ÃÍ‚q ́iLÍ. ̊oP ¿∞Í „∫MÀqg ≥Ó @n‚oL @oP ©∞i§≥Ó ̊oP ufiz∞ ̃@ Nz» ̃rÀvÍ ¿∞Í. @ ufiz∞L ‚∞ ́iaÓ ¶Yπ∞Ó @n‚oLg ‚∞ ́iaÓ. ̊¢π u÷V Yπ∞ ́¢ ̃„«© ¿∞Í z›L ¿ov ©∞nG ́oPŸ N›¤¢ @ToP ∞ ́iLÍ ¿∞Í. S⁄P ¿∞v@ ́i«π≥Ó N‚fiÓ‚∞tÓ @z>Ÿ P§≥Ó. Sa“q«‚fiovà z›L_@÷ ¶Yπ∞Ó N@∞k›Ó @ToP zfiÓ. ©nG z›L_@÷V∞ ̊g‚ zaoπͱ aoL ̃rGÍ ¿∞Í. P Sa“q ‚∞ ́ia_@^Ó «zμ‚Àv ¿ov√Y u÷V ‚∞ ́ia_@÷. q «‚oa≥Ó ¿∞Í z⁄¢ ¿∞v@ ́¢π ∂aÓ‚ ́¢π z⁄P ƒfi ∞@ ́P∞Í ¶q ́PÍ ¿∞Í. ¶L ̃„g TMG„ ƒfi TMaŸÿoL z⁄P¢. a≥Ó Pd∆oa≥Ó @∞Pπ @V∞@ So}Ÿ›¢π ÿ ̃@Y@oV ̃

Page 98
¶Í±ovà ¿∞v@g TM÷oV@oVg N‚∞μ ́P zoa√π ...Íμ TP©∞L aoπ@oV ́P∞Í ‚∞ ̃r«G∞Ó. ¬ÍÙ ¶L ̃„ ¶ÍL TMaŸÿoL ¶Ív∞Y... ƒfi ¿∞v@ ̃@∞aÍ ¬P∑Y ƒfi ©>PL∞@ Sfi ̃@ «zBÓ ̊z«L∞v ̊ÍÙ, ‚∞›Ó, «¿›Ó ¶zfi ̃„Ó TÀq ̃ N@∞q ́¢ ©±Ea∞ Sfi ̃@B_rG¢ Sfi ̃„. ̊⁄Pg‚ ̃@ ́¢π ¿∞_@÷ ̊oz@oV ufiz∞ ̃@G¢ ̃@∞L ƒfi ¬Ãnÿ≥Ó «Poz. Sa“v∞z¢ z⁄¢ ’_@ N@∞q ̃rG ‚√nÿ ¿∞±Ó N@∞q ̃rGÍ... ∂L∞Y «‚∞ià ̊Vs ‚√nÿ@÷ N@∞q ̃rG¢ ̃@∞L z∞¤gÙ@÷ rov ̃rGiYπ.
N@∞“v¢. ̊g‚ ̊¢ ̃@∞@ ¿∞Í ‚∞ ́ ¿∞Í. ̊⁄P ̃ @∞Pπ @V∞@sÓ TMaiai@V∞@sÓ @∞ÀvG¢. ƒfi @ Pd∆Í ¶Íμ N›∞ÍL∞Y ̊z ƒfi „ TqPoπ ‚n∫≥Ó «‚∏z∞Í PÍv Ù ́iaL∞ ̃@ ̊z @÷ ®v ÿ_@V ‚∞ ̃rG¢. ̊g‚  ̊⁄Pg ‚∞ ́ ‚∞q@^ ̃„§ÃP∞@ ̊oP ̃ N@∞“ ‚∞ ́ia_@oV ƒfi ÃP∞ ́Pg ‚∞ ́ia uoa@oV≥Ó ©∞ ́iÀvÍ ¿∞Í. ̊q ’_@ N›∞ÍL ©∞i§ S⁄P ¿∞v@ ́¢π ̊⁄P N›∞Y ¿ÂgÙπ ƒfi TMaŸÿoL N©∞{≥Ó Sfi ̃„¢ ©nG¢ z∞¤ N©∞{√«π≥Ó ¿ÂgN‚∞Íq Sfi ̃ @nμ ̃ N@∞÷V «zBÓ. ̊⁄P z «‚›oz ̃@ «zBÓ ¶ÍqP∞Í ̊⁄P za∞¢ ¶ÍLÍq N›∞ÍL∞Y... ¿∞ ̊g‚ «‚∏«z∞Ó ¶Íq NP∞v_„« ¿∞v@ ́oP Tq_«@∞ ¶Íμ N›∞Y∑. ‚∆ ̃@ ́oP ¥n‚q ́ig «‚∞ÀvÓ... ̊ ̊iL∞π ∂∆©∞ «‚∞¤ ifiÓ‚ N «‚∞√qTLÓ. «›∞ ⁄P uv«L ¿ ¿∞v@ ́i«π≥Ó ¶L ̃„ ̊g‚ ƒfi ̊ S⁄P Sμi ¿∞v@ ́¢π ‚∞ ́Pg‚ a@‹ N@∞“q z Ì_@, a@‹s@÷ ‚is@÷ z zÂzg ‚∞ ́ia_@oV ̃ N@∞“q z Ì z⁄¢ ‚√nÿ@÷ ¶q ́P ̊⁄P «¿a ́iπ a@‹s@oV ̃ N@∞q ̃rG¢_rG¢. z N@∞q ̃@ «z“Ââ ̊zÿÃÓ. a@‹s@^ ̃„÷V P∞Í Soz@÷ ·T ̃ a@‹s@oVg ‚∞ ̃rLÓ. ̊z @« ̊±‚TŸÿfi ̃rLÓ. ̊PL∞π ̊oz „∫MÀq zÂz_@oV ̊iÍv @Li ̃„ ¶Í±ovà ¿∞v@g TM÷oV@o aoπ@oV ́P∞Í ‚∞ ̃r«G∞Ó. ¬Í ƒfi ¿∞v@ ̃@∞aÍ ¬P∑Y ƒfi ©>PL ‚∞›Ó, «¿›Ó ¶zfi ̃„Ó TÀq ̃ N@∞q ̊⁄Pg‚ ̃@ ́¢π ¿∞_@÷ ̊oz@o «Poz. Sa“v∞z¢ z⁄¢ ’_@ N@ ∂L∞Y «‚∞ià ̊Vs ‚√nÿ@ rov ̃rGiYπ. Si«π ¶L ̃„ ¥n N›∞Yπ±Ó± N¿oL ̃rGÍ. ‚√nÿ «‚∞o@√π ÙGaoπ@V∞Y ¥n‚Àv ToVs@÷... ¿∞_@÷ ¶i ‚∞ ̃„ ©LŸ«›∞ s ̊ov⁄¢TÀvÓ. ¥n ¶Ív∞Y N@∞k›Ó T ́iÃ∞›©∞L

98
. ̊g‚ ̊¢ ̃@∞@ ¿∞Í ‚∞ ́ia_@oV ©∞ ́i ©∞ ́i N@∞“q z⁄PÍ P ̃ @∞Pπ @V∞@sÓ @∞ÀvG¢. ›∞P∞a} © ̃@^ovà ∞@sÓ @∞ÀvG¢. ƒfi @fi ́iÍ „∫Mv∞@sÓ @∞ÀvG¢. Sg‚ μ N›∞ÍL∞Y ̊z ƒfi „∆g‚©∞L @fi ́¢ ̃„ u§Ãz . ƒfi ̃@∞ n∫≥Ó «‚∏z∞Í PÍv z∞‹ ̃o@ ‚n∫≥Ó @oPg‚∞Í. ÿ_@V @ ̊z @÷ ®v ÿ_@VzÍv ∂À@«V∞v TMaiaiÃ∞@sÓ . ̊g‚  ̊⁄Pg ‚∞ ́ia_@oV ‚Y«zμ TP «P∞nGg „§ÃP∞@ ̊oP ̃ N@∞“qza Nz» ̃rÀv ‚ÂÃ∞Y ̊⁄Pg V ƒfi ÃP∞ ́Pg ‚∞ ́ia©∞@ oz ̃@Y«π... ̊PL∞π ̊P>Ív ≥Ó ©∞ ́iÀvÍ ¿∞Í. ̊q ́Pg ‚ ̃@ ́¢π ¶L ̃„Ÿ ÿ ̃@Y Sfi⁄P¢. L ©∞i§ S⁄P ¿∞v@ ́¢π TMn@∞π ́¢π ¶L ̃„ cq‚∞q z⁄P TMG„ Y ¿ÂgÙπ ƒfi TMaŸÿoL Sfi ̃@Y«π∞. ¿ÂgÙπ z⁄¢ uvY Sfi ̃„¢ ©nG¢ z∞¤N©∞{≥Ó Sfi ̃„¢. ̊g‚ z∞¤ π≥Ó ¿ÂgN‚∞Íq Sfi ̃„¢. ̊g‚ ̊⁄P ¿Âgo‚≥Ó ¿∞_@÷ ∞÷V «zBÓ. ̊⁄P z›L ́P ̃„ ƒfi ©∞μPoπ ¥n‚q ́i «zBÓ ¶ÍqP∞Í ̊⁄P ¬Ãnÿ@÷ N›¤P¢. ¶_@^ ̃„ ÿ ̃@Y LÍq N›∞ÍL∞Y... ¿∞_@÷ ƒfi z›L ́oP Sg‚ «‚›sÓ ∏«z∞Ó ¶Íq NP∞v_„«z∞Ó. S_@∞π Sg‚ ƒfi TMa› zfiÓ Tq_«@∞ ¶Íμ N›∞Y∑... ̊_@∞π ̊z_@^ ̃„Ó ¿∞_@÷ ƒfi ¥n‚q ́ig «‚∞ÀvÓ... ̊⁄P øN‚EY ¿∞v@_@÷ «‚∞Àq ̊g‚ ∂∆©∞ «‚∞¤ ifiÓ‚ Nz» ̃rÀv uv«L ̊T@÷ «›∞ ⁄¢ LÓ. «›∞ ⁄P uv«L ¿∞_@÷ o@TÀqμzÓ. S⁄P Sa“q π≥Ó ¶L ̃„ ̊g‚ ƒfi ̊±‚zÓ rovŸÿ¢.
¿∞v@ ́¢π ‚∞ ́Pg‚ a@‹s@^Ó ̊⁄P ̃ „∫MÀq zÂz SoP≥Ó Ì_@, a@‹s@÷ ‚is@÷ z⁄¢ NP∞v Ùg ‚q ́PG¢ ̃@∞L „∫MÀq ia_@oV ̃ N@∞“q z Ì_@. S¢ u“o©√«π«Ã N›¤√G¢ ̃„ ÿ@÷ ¶q ́P ̊⁄P «¿a ́iπP∞Í ¥G ̃„oGà ›©‚π ́«P∞v zfiÓ. ̃ N@∞q ̃rG¢_rG¢. z⁄¢ S_@ ́ià ¿Â@ @^ ̃„Ÿ N›∞Y∑ ̃ «z“Ââ ̊zÿÃÓ. ¥NLÍq N›∞ÍL∞Y ̊g‚Âg‚Àv „÷V P∞Í Soz@÷ ·T ̃rLÓ... z∞{LÓ... ∏n∫za a@∆G ̊⁄P g ‚∞ ̃rLÓ. ̊z @«V ̊⁄P a@‹s@oVŸ N›∞⁄P©∞@ fi ̃rLÓ. ̊PL∞π ̊oz@^ ̃„g TMaŸÿoL SYoπ. ̊gÙGÓ Âz_@oV ̊iÍv @Li ̃„ „∫gTMÀv ‚√nÿ@÷ N›¤X_@V∞?
ovà ¿∞v@g TM÷oV@oVg N‚∞μ ́P zoa√π ...Íμ TP©∞L ́P∞Í ‚∞ ̃r«G∞Ó. ¬ÍÙ ¶L ̃„ ¶ÍL TMaŸÿoL ¶Ív∞Y... @∞aÍ ¬P∑Y ƒfi ©>PL∞@ Sfi ̃@ «zBÓ ̊z«L∞v ̊ÍÙ, Ó ¶zfi ̃„Ó TÀq ̃ N@∞q ́¢ ©±Ea∞ Sfi ̃@B_rG¢ Sfi ̃„. ́¢π ¿∞_@÷ ̊oz@oV ufiz∞ ̃@G¢ ̃@∞L ƒfi ¬Ãnÿ≥Ó a“v∞z¢ z⁄¢ ’_@ N@∞q ̃rG ‚√nÿ ¿∞±Ó N@∞q ̃rGÍ... ‚∞ià ̊Vs ‚√nÿ@÷ N@∞q ̃rG¢ ̃@∞L z∞¤gÙ@÷ Yπ. Si«π ¶L ̃„ ¥n‚Àv u} oz ¿∞_@÷ u_@^ ̃„Ÿ ± N¿oL ̃rGÍ. ‚√nÿ ¶Yπ∞Ó N@∞qg«‚∞Ó... N@∞q ́¢rÀq ÙGaoπ@V∞Y ¥n‚Àv P∞ ̃@ ́P∞π ̊⁄Pg ‚√nÿ√±ovà ... ¿∞_@÷ ¶i ‚∞ ̃„G ̊Vs ̃„ zaTYoπ ¶ÍrGP∞π s ̊ov⁄¢TÀvÓ. ¥nN@L«z ¶Í«L∞v Sfi⁄P ¿Â@ @÷ @∞k›Ó T ́iÃ∞›©∞L u} s@÷ z⁄ifi ̃„Ó. ¿∞_@ ›...@

Page 99
¬⁄i ƒfi ¿∞v@ ́¢π z⁄¢ ...Íμ ©∞›©∞ ƒfi @∞P∞¿∞Ã@Í «©ov«Ã ́P SYπ∞© Sfi⁄P¢. ∂aÓTM ̃@π∞Ó ¶Íq Sfi ̃@ ̊z ƒ[_@∞L «¿a ́¢π zaTYoπ ¶ÍG¢Ó ̊zoa ag‚∞ÀÂg«‚∞Àq Ù¢›∞ ƒfi ∂^ ̃„g ‚√nÿ N@∞q ́¢ ¿∞v@Ó «‚∞Àv∞ ̊“}∞. ̊⁄P ¿∞v@ ́¢π Sμi zoa ̃„Ó ̊zoaŸ «› ̃@«z SYoπ.
u} s u÷Vz @V∞@sÓ ¿∞v@ u Sg‚ ¿∞_@ ∂∆©∞¤ «‚∞¤ a ̃@√ ¬⁄i ¶_@»Ív ¿∞v@ ́¢π ¿ÂŸ› ∂À@V∞@ SYoπ. ∂@ œÀπ ¶ ́P NP∞{oπ TÀqÀq... TMaŸÿoL@o ›Ó‚zÓ PL ̃„Ó ¿v⁄ifi ̃„ ̊o ̊g‚ Sg‚ ¶Íμ ¿∞_@÷ «‚∞L ¢a ́iL∞Y «‚∞@©∞Àv∞ . TYπ_@© «@Àq ¶_@oVŸ «› ́¢ ̃ N@∞÷^ ̊g‚ SYoπ. ¿∞_@^Ó S_@ ›Ó‚ aÍL uv«L œÀv «‚∞L∞_rG¢P∞ ƒfi N‚§Ã TMaŸÿoL Sfi ̃„iY @qo©Ã∞L TMaŸÿoL z⁄P∞ @ovÿ ¿∞v@ ́¢π z⁄¢ ...Íμ ©∞›©∞ ƒfi Sfi⁄P¢. ∂aÓTM ̃@π∞Ó ¶Íq Sfi ̃ ¶ÍG¢Ó ̊zoa ag‚∞ÀÂg«‚∞Àq ¿∞v@Ó «‚∞Àv∞ ̊“}∞. ̊⁄P «› ̃@«z SYoπ. ̊ ̃@∞ z⁄¢ «@ ©nG¢ ©fi©@g TM÷oV@÷ ¶Yπ∞Ó z ̊z ̊⁄P afiz∞@Ó X ©∞LÓ ¶ N›∞Y∑ ̊⁄P ̃ ra∞©«© «@Àq ̃ N@ ∂L∞ S_@ ¶L ̃„ ̊g‚Â√ ¶“v∞Y ̊g‚  ̊±g‚ SÃπ∞¢. ¶ÍG∞tÓ ¶L ̃„ ¬Âk› ̊B„¬ NzÍq ¶q ̃@ «z“q©∞L∞Y Nzμ ©>P @V∞@ ∂ ̃@ «zBÓ... S⁄P ¿∞v@_@oVŸ N›∞Í–_@÷, NP «¿a_@÷V ¥n‚vv ̊±‚z_@oVŸ N ̊¢ ¿∞Í u_@^ ̃„Ÿ N›∞ u“o©√Y ¿∞Í ¶[P«zBÓ. ∂ aoGà Sfi ̃„. «›∞@©∞L ›Ó‚z © ̃@«V∞v ©nG¢ ›⁄«P∞›©∞L TE ‘›¬ ́ia ́iNπ∞fi ›§ ́iaÓ’ ¿∞v@Ó ‚∞ ́ia ́oP ̃ N@∞“q z⁄PÍ ¿ @oP ̃@√ ̃rYπ ̊zÍ @[«©∞ ́i @ÿgÙ ̃ @∞¤Ÿÿ @ÿgÙ o› ̃r÷π z⁄ @∞oa z∞_r z“Â√π z⁄PzÍ. ̊¢ u“o©Ã∞L ›Ó‚z©∞
 ̊¢ u“o©Ã∞L ›Ó‚zÓ. © „À©fl√Ív ƒfi π∞§√π «›∞v ̊zoL ́P∞Í ¿∞Í S¢π N@∞“q z «©ov ̃«@ z⁄iÀv¢ ̊ ̃rG¢ ̃„. N@∞“qP∞Í ∂÷«‚∞L¢. ƒfi z⁄iÀv¢. ’ Pd‹g N‚ÂÃL∞@ S N›∞Y∑g«‚∞√fi ̃„. ̊g‚ÂÃ∞L ‘Ò©o∆ N‚∞{≥¢’ ¶ÍG ¿∞v@Ó ›§Ã

99 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
÷Vz @V∞@sÓ ¿∞v@ u} s uovÃz @V∞@sÓ Sfi⁄PÓ. @ ∂∆©∞¤ «‚∞¤ a ̃@√π ÿÍL uP∞a} ́¢ ̃„Ÿ N›∞Yππ∞Ó. »Ív ¿∞v@ ́¢π ¿ÂŸ› ∂À@÷ ¶Yπ∞fiÓ ƒfi NP∞{Y›∞ Ù SYoπ. ∂@ œÀπ ¶ ́PoL«Ã∞ TMaŸÿoL@÷... ÿ ̃@Y@÷... ÀqÀq... TMaŸÿoL@oV TÀqÀq «¿ ́¢ ’_@ N›∞ÍL©∞i§ L ̃„Ó ¿v⁄ifi ̃„ ̊oz@÷V ¿∞_@÷ N@∞k›Ó Poπ√Àq ‚ ¶Íμ ¿∞_@÷ «‚∞L∞ ’_@÷ ¿∞v@ ́¢ ̃„ zag‚v∞¢ ¶Íq «‚∞@©∞Àv∞ . TYπ_@©∞@ Sfi⁄P∞tÓ ©μ¿∞÷ z⁄¢ ©Í>gÙ @oVŸ «› ́¢ ̃ N@∞÷^_«@∞ͱ «@ÀTMLÓ. ∂L∞Y S_@ oπ. ¿∞_@^Ó S_@ ›Ó‚VÓ ›§g‚v∞¢Íq ̊g‚ Sg‚Âͱ L œÀv «‚∞L∞_rG¢P∞Í Sfi ̃„. ̊g‚ Sfi ̃o@rπ ¶L ̃„ TMaŸÿoL Sfi ̃„iYoπ. Sg‚ ¿∞Í ¿∞v@ ́¢π ›§Ã∞L TMaŸÿoL z⁄P∞ @ovÿ zoa ̃„Ó Tv©∞À«vÍ. ¬⁄i ƒfi z⁄¢ ...Íμ ©∞›©∞ ƒfi @∞P∞¿∞Ã@Í «©ov«Ã ́P SYπ∞© aÓTM ̃@π∞Ó ¶Íq Sfi ̃@ ̊z ƒ[_@∞L «¿a ́¢π zaTYoπ zoa ag‚∞ÀÂg«‚∞Àq Ù¢›∞ ƒfi ∂^ ̃„g ‚√nÿ N@∞q ́¢ ∞Àv∞ ̊“}∞. ̊⁄P ¿∞v@ ́¢π Sμi zoa ̃„Ó ̊zoaŸ SYoπ. ̊ ̃@∞ z⁄¢ «@Àvoz... ̊ ́P∞Í z⁄¢ «@Àvz ... @g TM÷oV@÷ ¶Yπ∞Ó z⁄¢ «@Àvz ... ̊z z⁄¢ «@Àvz ... afiz∞@Ó X ©∞LÓ ¶q ́¢ ̊zoag «‚∞v«zBÓ ¶Íq ⁄P ̃ ra∞©«© «@Àq ̃ N@∞“v¢Ó ¿∞Í TvTYoπ.
S_@ ¶L ̃„ ̊g‚Â√Yoπ. S_@ ̊g‚ÂNÃ∞fi TMaŸÿoL g‚  ̊±g‚ SÃπ∞¢. ̊Pn@∞L ›∞ ́ià ̃ ®μ@^Ó SYoπ. ¶L ̃„ ¬Âk› ̊B„¬oG ¶ÍNLÍq N›∞ÍL∞Y Sz @oV ̃@ «z“q©∞L∞Y NzμÓ ¿∞v@ ̃@∞a @V∞@ ©ÀqÓ ∂ ̃@∞©Y @ ∂ ̃@ «zBÓ...
@oVŸ N›∞Í–_@÷, NPfiz{ ¿∞v@_@oV ’_@÷ N@∞“q«‚∞G ¥n‚vv ̊±‚z_@oVŸ N›∞Yt_@. ¿∞Í u_@^ ̃„Ÿ N›∞Ytz¢ ¶Ív∞Y N‚§Ã TEÃÓ. Y ¿∞Í ¶[P«zBÓ. ∂Ÿ›§Ã ́in„§Ã ̊±‚z_@÷ ¶Yπ∞Ó fi ̃„. «›∞@©∞L ›Ó‚z_@÷ Sfi ̃„. ¿∞v@_@÷V SYπ. ©nG¢ ›⁄«P∞›©∞L TEÃ_@÷ Sfi ̃„. Sg‚ uP∞a} ́¢ ̃„ Nπ∞fi ›§ ́iaÓ’ ¿∞v@Ó «‚∞v√ ̃rπ ̊⁄P ̃ @[©Y ¶ÍNG∞fi P ̃ N@∞“q z⁄PÍ ¿∞Í. ̊⁄P ̃ ra∞© ́¢π ¿∞Í «‚∞¤ rYπ ̊zÍ @[«©∞ ́iÃ∞Í ∂aÓ‚ ́¢π ÿz ́PYπ SG_r Ÿÿ @ÿgÙ o› ̃r÷π z⁄¢ TMÍÙ «©∞Àv o› ̃r÷π z⁄¢ TMG„ r z“Â√π z⁄PzÍ. ©Ã∞L ›Ó‚z©∞ u“o©Ã∞L ›Ó‚zÓ. ©nG¢ ̊zÍv N‚k›∞i≥Ó ̊z±Ó Ív ƒfi π∞§√π «›∞v∞ ̊ÂgTMŸ∏ Ta«Ã∞rŸ›z_@ ̊g‚ ∞Í ¿∞Í S¢π N@∞“q z⁄PÍ. «©ov√π Sfi ̃o@√π ƒfi∂÷ z⁄iÀv¢ ̊ ̃rG¢ ̃„. TMG„ ›L_@÷ ¶Yπ∞Ó TMŸ∏ S[ ́¢ ̃ ∞Í ∂÷«‚∞L¢. ƒfi r∆T @YNπq ́¢ ̃ N@∞“q rÀv . ’ Pd‹g N‚ÂÃL∞@ SYπ∞À uÍoL ̃ „ ́iq«zÍ ¶Íq ‚∞√fi ̃„. ̊g‚ÂÃ∞L ̊±‚z_@÷ ¶Yπ∞Ó ¿v⁄ifi ̃„. ∞{≥¢’ ¶ÍG ¿∞v@Ó ›§Ã∞L Nzn∫oà ́ P⁄P¢.

Page 100
NPfiNz» ̊a_@ ́¢π un›∞@©∞@g ‚_„ N@∞“v¢ ©∞i§ «©ov ¿∞v@ ́¢π ̊bzVs un@∞@©∞@g ‚_„ N@∞÷V SÃπ∞¢. ¶_@v NPfiNz» ̊a_@_@÷ ¿Â@oL ¶g‚s«© ¿∞v@ ́oPsÀq ¢a ́P«z SYoπ. ∂L∞ ¿∞_@ «‚∞Àv «©ov ¿∞v@Ó ƒfi zfiE ́¢π ¿Â@ @oV ¿∞v@ ́oP TÀq ¢a ́iÀv¢.
¿∞_@÷ ̊⁄P ¿∞v@N©Yπ∞Ó u“q. ¿∞v@Ó «‚∞ÀqÀq ∏Ó©∞ œ ¥LÓ©∞ ̊∆Ì_@ͱ «@À@... SYo zfiÓ ¶Íμ N›∞Y∑. zâ«‚∞L ƒfi ¬i«Ã∞ SYπ ́¢π zŸ∏ ›⁄«P∞E© z∞_r ̃ N@∞qgTMLÓ... ©r‹Ÿÿà ¿∞_@÷ @∞ÀÂLÓ. ̊g‚ N¿oGà ¿∞v@ ́i«π≥Ó ¶_@^ ̃„ ̊⁄P ̊ ̊a_@ ́¢π ¶ÍL TMa«Ã∞jLÓ N›ÍGovrG¢. a ́L«zt. ¿∞v@ ‚ÀÂfigy_@. ̊⁄P ¿∞v@Ó œ‹Ÿ @ovÿÃ∞ ‚∞fi_«@∞ ¿Yπ∞ zfiÓ Jv∞ÀvÓ Sfi ̃@Y«π∞... ̊⁄P ̃ @ «zV∞Voag ‚∞ ́¢ ́P∞Í ¿ÂgTM ©Lu} s@^Ó ‚∞z_@÷ N‚§Ã u NPfiNz» ̊a_@ ́¢π un›∞@ ¿∞v@ ́¢π ̊bzVs un@∞@©∞@ NPfiNz» ̊a_@_@÷ ¿Â@oL ¶ SYoπ. ∂L∞ ¿∞_@ «‚∞Àv «©o ¿∞v@ ́oP TÀq ¢a ́iÀv¢. ̊ ‚∞ ́«P∞Ó. ¶ÍNLÍq N›∞ÍL∞Y «‚∞Àv∞Y ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg ‚n∫ ¿Â@oLg ‚n∫ ̊z_@«V∞v z⁄¢ ̊a_@Ó ¬Âk› uv«L ̊zoL N@∞k›Ó N‚∞ÂÃÍ_@÷ ag‚∞_@ agTMLÓ... zÃP∞L ∂À@÷ agTML ¿v ̃„Ó. ̊¢ SÃYÙP∞«L. ̊g‚ N@∞q ́P¢. S¢ ¶ÍL ¿v ̃„¢ ¶Í «‚∞Àv∞Y ̊⁄P «©ov ̊fi«@ ƒfi «©ov ¿∞v@_@÷V...
«©ov¿∞v@_@÷V ̊g‚ ̊ NP∞v Ù ¢gÙaz∞ ̊μ⁄¢ «‚∞„¢ ¬Âk›¢Ó ̊zÍP∞Í @∆ÀvG∞Í ̊z± ̃„ ƒfi un›∞@Ó SYoπ. ‚∞ ́P∞tÓ ̊oPg‚ ́i ̊zÍ @o z∞G¢dYoπ. ̊PL∞π S⁄P ¿∞v@ z ̊z±Ó ̊¢π cq‚vG¢ ̃„ ̊z± Sg‚ S«P «@÷Toà ¿∞Í Ù¢oz ̊ SÍoG ̃„g N‚∞μ ́Pzoa√π Sπ_o ¶ÍG ©∞i§Ã∞L ƒfi @fi¢«@∞oV zŸÿ ¿∞v@Ó SYoπ. Sg‚ N@∞[ÓTM«π≥ Sg‚Â≥Ó u“q ¶Íμ N›∞Y∑ ÿπ zÍ>√π «‚∞vG ¿∞v@_@÷V ∏ «‚∞G∞_@÷. SoPg ‚n∫ u_@V“v ¶ÍoLg N‚∞μ ́Pzoa√π ¿ ¶Í±ovà ̊TMga∞ÃÓ. Sg‚ ›§ TMaŸ›oL... ¿∞v@Ó Sa“q z{√π

100
÷ ̊⁄P ¿∞v@N©Yπ∞Ó «‚∞Àq ‚Ã⁄¢«‚∞L ∂À@NVYπ∞Ó v@Ó «‚∞ÀqÀq ∏Ó©∞ œÀv «‚∞«z∞Ó. ̊⁄P ̊Ó©∞ ̊[P∞ ∆Ì_@ͱ «@À@... SYoπ PÓTM Sg‚ÂNÃ∞fi @∞πÓ ¶_@^ ̃„ N›∞Y∑. zâ«‚∞L ƒfi «¿a ́¢π ̊oz@oV ̃ N@∞“q«‚∞¤ Yπ ́¢π zŸ∏ ›⁄«P∞E©∞ ‚∞ ̃rL©Yπ. xø r|Ó «zBÓÍL∞ @∞qgTMLÓ... ©r‹ŸÿÃ∞@ zŸÿfi ̃rLÓ ¶Íq N›∞Y∑P∞Í ÀÂLÓ. ̊g‚ N¿oGà ̊±‚z_@÷ ̊¢π Sfi ̃„¢. ¶Yπ∞ π≥Ó ¶_@^ ̃„ ̊⁄P ̊±‚zÓ Sfi ̃@. S⁄P ́ NPfiNz» π ¶ÍL TMa«Ã∞jLÓ ¶Íμ N›∞ÍL∞Y © ̃@oV ̊¢ rG¢. a ́L«zt. ¿∞v@Ó @ovÿÃ∞ ‚∞ ́ifi⁄P∞ @zoπg _@. ̊⁄P ¿∞v@Ó œ‹Ÿÿ ̊ovkÿÀv¢. S⁄P ¿∞v@ ́¢π ‚∞fi_«@∞ ¿Yπ∞ zfiÓ... ¥kN›∞Yt_@ ‚∞g‚Ó... ̊⁄P Sfi ̃@Y«π∞... ̊⁄P ̃ @∞fi... Soz@÷ ¿Â ̃o@√ ̃rYπ @∞fi ag ‚∞ ́¢ ́P∞Í ¿ÂgTMLÓ. ̊g‚ ̊oz√Ív §Ã∞ ̃EÍ @^Ó ‚∞z_@÷ N‚§Ã un›∞@ ́oP ̃ N@∞q ̃„Ó. Nz» ̊a_@ ́¢π un›∞@©∞@g ‚_„ N@∞“v¢ ©∞i§ «©ov ̊bzVs un@∞@©∞@g ‚_„ N@∞÷V SÃπ∞¢. ¶_@v ̊a_@_@÷ ¿Â@oL ¶g‚s«© ¿∞v@ ́oPsÀq ¢a ́P«z L∞ ¿∞_@ «‚∞Àv «©ov ¿∞v@Ó ƒfi zfiE ́¢π ¿Â@ @oV TÀq ¢a ́iÀv¢. ̊¢ ̃„ ̃ @∞a}Ó ¿∞_@÷ ∂a∞¤kÿ . ¶ÍNLÍq N›∞ÍL∞Y NPfiNz» ̊a_@Ó ¶Íμ ¿∞_@÷ ̊⁄P ¿∞v@ ́oPg ‚n∫... ̊⁄P ̊a_@Ó ‚n∫. ̊iY ¿Â ́P ‚n∫ ̊z_@«V∞v z⁄¢ ¿∞t ‚ ́¢ «‚a∞z¢ @oPgTMLÓ. ̊⁄P Âk› uv«L ̊zoLŸ ∏ ́i N@∞k›Ó ∂À@÷ agTMLÓ. N‚∞ÂÃÍ_@÷ ag‚∞_@... N@∞k›Ó N‚∞Ó‚Vg TM÷oV@÷ zÃP∞L ∂À@÷ agTMLÓ ¶Yπ∞g ‚ ̃@ ́i«π≥Ó ̊⁄P ̃ @oP ¢ SÃYÙP∞«L. ̊g‚ S¢ ̊z± ̃„g N‚§Ã un›∞@ ́oP ̃ . S¢ ¶ÍL ¿v ̃„¢ ¶Íq N›∞ÍL∞Y... S⁄P ¿∞v@Ó ¿∞_@÷ ̊⁄P «©ov ̊fi«@ ƒfi ›πL¬Ó Sfi ̃@∞¢. @_@÷V... v¿∞v@_@÷V ̊g‚ ̊z± ̃„Ó ‚∞ ozÃ∞V± ̃„©∞L ¢gÙaz∞ ̊μ⁄¢ «‚∞„¢. ra∞© ́¢π «‚∞vGdYπ... ¿∞v@Ó ̊zÍP∞Í @∆ÀvG∞Í ̊_„ «zμ ƒfi ́PfiÓ SYoπ. ̊g‚ ƒfi un›∞@Ó SYoπ. ̊⁄P S¢ SYoπ. Ù¢›∞ ƒÍ±Ó ̊oPg‚ ́i ̊zÍ @oP ̃rG¢Ó SYoπ. «‚∞G¢Ó SYoπ. π. ̊PL∞π S⁄P ¿∞v@ z∞‹ ̃o@√Y ̊zÍ Nzμg‚ov√G∞Í. ¢π cq‚vG¢ ̃„ ̊z± ̃„ «zμ ƒfi un›∞@Ó «zB©Y«π∞. «@÷Toà ¿∞Í Ù¢oz ̊Í‚>vÓ zŸ›Í. Ù ́i ̄T@÷ © ́i√π N‚∞μ ́Pzoa√π Sπ_o@√Y ¶⁄P ƒfi ¿∞v@¬«© ¿v ̃@√Yoπ Ã∞L ƒfi @fi¢«@∞oV zŸÿfi ̃rLÓ. ̊P∞z¢ z⁄¢ Ã∞‹g‚∞} ́¢π oπ. Sg‚ N@∞[ÓTM«π≥Ó ¿∞v@Ó SYoπ. r∆ ̃„π ̊g‚Â≥Ó “q ¶Íμ N›∞Y∑ ÿπ ® ́¢@oVg «‚∞v ¿∞_@÷ ©nG¢ S_@ «‚∞vG ¿∞v@_@÷V ∏Ó©∞ @∞Àq ̃@ ́PY «‚∞Àq ̃ N@∞“q . SoPg ‚n∫ u_@V“v ̊TMga∞ÃÓ ¶ÍL? Lg N‚∞μ ́Pzoa√π ¿∞Í «Ã∞ÿ ̃rG¢ ¶ÍLÍq N›∞ÍL∞Y à ̊TMga∞ÃÓ. Sg‚ ›§«Ã∞ TMo∆«Ã∞... Tz∞P ́in„§Ã . ¿∞v@Ó Sa“q z{√π ¿v⁄¢ N@∞“Âfi ̃rG¢.

Page 101
∂aÓ‚ ́i«π«Ã ‚∞ ́P∞Y ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§ @∞afi ̃„Ó ‚∞«π⁄ia∞ ∂À@^ ̃„Ó @qÓ ¬a“‚∞q... ƒfi ́Pfi ̃N@∞fi ́P TMaŸÿoL. ̊i∑fi⁄¢ N@∞÷o@oà ¿∞Í ¥nμN@∞÷VÍ. ‚∞«π⁄ia∞ ∂À@÷ z⁄¢ N©∞{N‚à gÙ ¿∞v@_@oV«Ã N›¤Pz . S_@ ƒfi ¿Yπ TMai SYoπ ¶ÍG ¬a“‚∞q Sfi⁄P¢. ∂L∞Y ¬a“‚∞ÀÂn„ ̊g‚∞«π ƒfizfi ̃N@∞fiz P> ¬a“‚∞q Sfi⁄P¢. ›§P∞Í ̊g‚ÂÃ∞L TMaŸÿoLNÃYπ∞Ó Sfi⁄P¢. ̊¢«‚∞π SÍov ̃„Ó ¿∞Í ‚∞ ̃„GÍ.
Sg‚ ¿∞v@Ó ƒfi TqPoπ ̃@ ®v ̊oz@»Ív ¿∞v@ ́¢π ©r‹z Sfi ̃rÍG¢ ¶ÍvoP ́ PTa ̊⁄P « ¿∞v@Ó ¿v ̃o@√Yoπ ¶Í ¿v ̃„¢. ¿∞v@Ó ¿v⁄¢N@∞“qP∞Í ¿∞v@Ó ¿v⁄¢ N@∞“qP∞Í Sfi N@∞“qP∞Í Sfi ̃„¢. ∂aÓ‚ ́i ¶ÍNLÍv∞Y N›∞ }∑_@Ó ›∞ ¶g‚sÓ ¿∞v@ ́oP ́ PÃ∞§ ̃rG Pà ¶ÍG ®Àv ́oP ©LiY zŸÿ ̃ N@∞ ̊¢ z⁄PTMG„ ‚Y@oπ ̃@∆@Ÿ ̊oz√nG Sfi ̃rGz @÷ ¶Yπ∞ SYπ∞À T ́iÃ∞›©∞L ∂À@V∞ «‚∞Àv @∞π ́i«π ⁄¢ ¶L ̃„ ƒfiN ¶ÍNLÍq N›∞ÍL∞Y, ∂aÓ‚ ́i« @∞afi ̃„Ó ‚∞«π⁄ia∞ ∂À@^ ̃„Ó TMaŸÿoL. ̊i∑fi⁄¢ N@∞÷o@o ∂À@÷ z⁄¢ N©∞{N‚à gÙ ¿∞v@ TMai SYoπ ¶ÍG ¬a“‚∞q Sfi⁄ ƒfizfi ̃N@∞fiz P> ¬a“‚∞ TMaŸÿoLNÃYπ∞Ó Sfi⁄P¢. ̊¢«‚ Sz_@÷V ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y ›“ „∆⁄oP›“¬@∑_@Ó ›∞fi ̃„g TMa ›§P∞«L ›ÿPa± ̃„Ó Szfi ̃„Ó TMaŸÿoL oz ́ià ›_@a ∂À@^ ̊T@^ ̃„÷«V«Ã N‚§Ã ¬a“ ̊PL∞π ̊T@oVg N‚∞μ ́P zo ¿∞v@ ́oP zV ̃rG¢ ̃@∞ N‚ ¬Ãnÿ@«V∞v ¶Ív ¬Ãnÿ ‚ÃL» ¿∞v@ ̃ @oπQ @^ ̃„ Sov√Y ƒfi ̊_È@§ ̃rG PÍo©. ƒfiz SÍNL∞ PÍo©...
 ̊_È@§ ̃rG PÍo©. Sg«‚∞o ¿∞_@÷ ̊oPg ‚n∫ ̃ @oPg«‚∞Ó. N@∞÷o@ ¬a“‚∞v∞ P ̃r ̃@ Nz» Sfi ̃rGz @^ ̃„ zVa ̊¢ uPs ̊¢ ƒfi ©L ¬a“‚∞v∞@«z u÷ «@∞eÂ√Y ƒfizoaŸ ›⁄iŸ∏ @o T© ›L©∞@ ́P∞Í Sfi ̃„Ó. ̊P∞z¢ Sz @÷ ¿∞v@ ́oP focus ‚“ focus ‚“fl ̃rLÓ...
 ̊g‚ SP∞π ̊oz√Ív ¿ TMaŸÿoLÃ∞ rv ̃„¢. ¶_@oVg ®Ÿ›Y «‚∞vG«©∞ ¶ÍL«©∞... ̊ ¿∞v@ ́P∞π aoGà ›∞iŸÿfi ̃@Ó. ¶_

101 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
¿∞v@Ó ƒfi TqPoπ ̃@∞L Jv@Ó ¶Íq N›∞Yπg‚Àv∞tÓ @»Ív ¿∞v@ ́¢π ©r‹z» ̃„Ó ̊Ó›_@÷ ®v Sfi ̃„¢. ®v ¢ ¶ÍvoP ́ PTa ̊⁄P «¿∞ ̃@¬Ó ̊¢z∞ Sfi ̃rÍG¢.
Ó ¿v ̃o@√Yoπ ¶Íμ ¿∞Í N›∞Yπ za√Yoπ. ¿∞v@Ó ∞v@Ó ¿v⁄¢N@∞“qP∞Í Sfi ̃„¢. ©nG¢ ©Àv ̃@VgÙ«π≥Ó ⁄¢ N@∞“qP∞Í Sfi ̃„¢. S_@∞«π≥Ó ¿∞v@Ó ¿v⁄¢ ∞Í Sfi ̃„¢. ∂aÓ‚ ́i«π«Ã TMaŸÿoL Sfi⁄P¢. ¶L ̃„ ∞Y N›∞ }∑_@Ó ›∞ ∂À@÷ ¿∞v@Ó ƒÍ±Ó PÃ∞§ ̃@Yπ ∞v@ ́oP ́ PÃ∞§ ̃rG PÃ∞§g‚∞V± ̃„ ́ Pͱovà aÿ@ @÷ ́oP ©LiY zŸÿ ̃ N@∞“qP∞Í ¿∞v@Ó PÃ∞§ ̃rG∞Í. ̊g‚ TMG„ ‚Y@oπ ̃@∆@Ÿ ~∆Yπ ¿∞v@ ́oP ̃ PÃ∞§ ̃rG∞Í. Sfi ̃rGz @÷ ¶Yπ∞Ó Ù ́i ̄T@V∞@ ́P∞Í Sfi ̃rLÓ. T ́iÃ∞›©∞L ∂À@V∞@ Sfi ̃@BÓ. S>≥Ó ¿∞±Ó ¿∞v@Ó ́i«π ⁄¢ ¶L ̃„ ƒfiN‚§Ã «@÷T≥©∞L TMaŸÿoL Sfi⁄P¢. N›∞ÍL∞Y, ∂aÓ‚ ́i«π«Ã ‚∞ ́P∞Y ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @Y\§ ‚∞«π⁄ia∞ ∂À@^ ̃„Ó @qÓ ¬a“‚∞q... ƒfi ́Pfi ̃N@∞fi ́P
 ̊i∑fi⁄¢ N@∞÷o@oà ¿∞Í ¥nμN@∞÷VÍ. ‚∞«π⁄ia∞ ¢ N©∞{N‚à gÙ ¿∞v@_@oV«Ã N›¤Pz . S_@ ƒfi ¿Yπ π ¶ÍG ¬a“‚∞q Sfi⁄P¢. ∂L∞Y ¬a“‚∞ÀÂn„ ̊g‚∞«π @∞fiz P> ¬a“‚∞q Sfi⁄P¢. ›§P∞Í ̊g‚ÂÃ∞L ÃYπ∞Ó Sfi⁄P¢. ̊¢«‚∞π SÍov ̃„Ó ¿∞Í ‚∞ ̃„GÍ. Sg‚ ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y ›“¬@P∞ø ›∞«a∞v ̊⁄P ¬oGo©«Ã∞v ¬@∑_@Ó ›∞fi ̃„g TMaŸÿoL ̊¢ N‚§Ã TMaŸÿoL& SY«π. ›ÿPa± ̃„Ó Szfi ̃„Ó TMaŸÿoL. ̊T@^ ̃„÷«V ƒfi oz ́ià ›_@a ∂À@^ ̃„Ó ›∞d ∂À@^ ̃„Ó TMaŸÿoL ÷«V«Ã N‚§Ã ¬a“‚∞q@÷... ÿ ̃@Y@÷... TMaŸÿoL@÷. T@oVg N‚∞μ ́P zoa√Y ¶Í±ovà TMaŸÿoL. ̊T@÷ zV ̃rG¢ ̃@∞ N‚§Ã ¬Ãnÿ@÷ N›¤√LÓ. ̊⁄P ∞v ¶Ív ¬Ãnÿ ‚ÃL» ̃@«zBÓ ¶Íq aoL ̃rGÍ. ̊⁄P πQ @^ ̃„ Sov√Y ƒfi ƒfio©g‚∞Àov...
PÍo©. ƒfiz SÍNL∞fizfi ̃„÷V TEÃ_@oV ̊_È@§ ̃rG
@§ ̃rG PÍo©. Sg«‚∞oP ̃„ ƒfi N@∞÷o@oà oz ̃„¢ÍL∞ oPg ‚n∫ ̃ @oPg«‚∞Ó. aoπg‚∞Àov≥Ó ¿∞_@÷ ‚∞ g‚Ó. a“‚∞v∞ P ̃r ̃@ Nz» ̃rÀv∞ ̊¢ ¶_@^ ̃„Ó uPsÓ . È«∆ @^ ̃„ zVa ̊¢ uPsÓ. ̊Pn„÷V ¬a“‚∞v∞@ SYπ∞©Y L ¬a“‚∞v∞@«z u÷V¢. ÿπ «zoV ¿∞_@÷ ¿∞t«‚ Y ƒfizoaŸ ›⁄iŸ∏ @oP ́P∞Y ̊¢ ©nGzoag ‚n∫à @qÓ
@ ́P∞Í Sfi ̃„Ó.
@÷ ¿∞v@ ́oP focus ‚“}∞© Sz @oV individual&∂@ ́ P_@oV ̃rLÓ...
SP∞π ̊oz√Ív ¿∞v@Ó Nz»√π z∞a∞¢... ›§Ã∞L ∞ rv ̃„¢. ¶_@oVg N‚∞μ ́P zoa√«π ¿∞_@÷ @∞Àq ̃ ∞vG«©∞ ¶ÍL«©∞... ̊¢ ¶_@^ ̃„ ́ NP§Ã∞¢. ∂L∞Y aoGà ›∞iŸÿfi ̃@Ó. ¶_@v @∞Àq ̃ ®Ÿ›oπg ‚∞ ́¢Àq ́P∞Í

Page 102
uπ@ ¿∞v@ ̊a_@ zaπ∞μ Nz»√Àv ‚∞π∏„©∞aÍ Sg‚ ́P∞Í z∞ÿŸ›∞ . ¶_@oV z∞ÿ ̃@oπͱ aoL ̃rGÍ. Pd‹ ¿∞v@Ó ¶ÍG∞Y u÷«V ¿∞v@_@oV ́ PTa Nz»√Y «zG ƒÍμ«© SYoπ ¶Íμ N›∞Y∑ 1994, 1995&Y ¶[PG∞ . ̊z «zBÓL∞ ¶g‚Â≥Ó N›¤Ãπ∞Ó. zÍ>√«π≥Ó S¢«‚∞π ‚π ¬Ãnÿ@÷ ¿v ̃„¢. ̊_„«‚∞@ z∞¤gÙ@÷ rov ̃@oπͱ N›∞ÍL∞tÓ ¿∞Í ¥nμ ̃ N@∞÷zPnrYoπ.
¶[⁄¢ ̊ ̃rG∞Í. ¿∞_@ ¿∞v ¶ ́PoL«Ã∞ «‚ «zÍπ ¥∫√fi ̃r
S⁄PgTMaŸÿoLoÃg ‚n∫ ‚ra_@©∞@ ́P∞Í @oP ̃rGÍ ¿∞Í. ¿ ¶g‚s«© «¿ o©Ã∞@ Sfi ̃@«zB zÀv_@oV zŸ∏ ̃N@∞“q ̊T@ Nz»g‚q ́P ̃ ®v∞¢... ¶ÍL...
uπ@ ¿∞v@ ̊a_@ zaπ∞μ Nz z∞ÿŸ›∞ . ¶_@oV z∞ÿ ̃@oπͱ u÷«V ¿∞v@_@oV ́ PTa Nz»√ 1994, 1995&Y ¶[PG∞ . ̊z zÍ>√«π≥Ó S¢«‚∞π ‚π ¬Ãn rov ̃@oπͱ N›∞ÍL∞tÓ ¿∞Í ¥ u√oa ̃ N@∞q ́P∞z¢ zÍ> ̃„ ¬Ãnÿ@oVg ‚∞ ̃«@∞BÓ. ¬ ̊z @^ ̃„ ̊±g«‚∞BÓ. S¢ ¶Y zaπ∞nμ ̃„÷V P_@^ ̃„§Ã N¿ ¶ÍL ́¢ ̃@∞@Ÿ N›¤√LÓ ¶Íq 1994&Ó ∂“q N@∞[ÓTM«π ƒfi ¿∞ S⁄iÃ∞T∑fi⁄¢ Sa∞©±jÓ ©nG¢ ©nG¢ ¬ ́¢›∞d... ® ́¢g‚ÀvoG
® ́¢g‚ÀvoG STNÃYπ∞Ó «V ⁄¢ Á@«}›Í ©nG¢ N©VL„ Tz∞iŸ›z . @Àqoa ›© gTMŸ›z u“o©√«π«Ã ¶_@oV ́P∞Í ¿∞v@N©Ív∞Y ¶ÍLͱ NP§Ã ® ́oP≥Ó ∂ ̃N@∞“q z∞GÓ... ¶ ‘xÃ∞ «©ov ̃„ z∞G∞ ’, ‘@∞rPg Ù∑ ‘©>PfiÓ dfi@«©’, ̊g‚ ¶ ‚∞ ́ifi ̃r«G∞Ó. ©nG¢ ‚∞«π⁄ia z∞ gÙ ̃@÷’, ‘≥@ P ©Ó’ Sg‚ ¶ ́ ̊¢@÷ ¶Yπ∞ ́oP≥Ó TÀqÀq... ‘©“ ∏©⁄P «©>à ’, ‘N‚∞¤ ̃@∞Y „ ‘©∞oÃ’ NPfiNz» ¿∞v@Ó ¶Íμ N› S¢ ¶_@^ ̃„ ̃ ®v ƒfi T iâ... ̊g‚ ¿∞_@÷ S¢ ̃„ ¶i |iÃ∞@... ̊¢ ̃„ ¶ia∞@g «‚› l“ ∂©∞Ó
SNPYπ∞Ó ¿∞_@÷ «‚›∞©Y S university «‚∞L ¿∞Í... «‚∞√ ̃@ «@ ƒfi ̃@∞ NP∞„ ́¢ ¶[¢_«@∞Í NP∞„ ̃„G¢ ̃„Ó ©nG¢ ̃„Ó ¶L ̃ ƒfi «¿∞ ̃@Ó Sfi ̃„... N@∞÷o@ Sfi ̊bzVsP∞Í. ¶Í«L∞v «¿∞ ̃@

102
 ̃rG∞Í. ¿∞_@ ¿∞v@Ó «‚∞Àq ¬ÂÃG¢ ̃„÷«V«Ã ∞ «‚ «zÍπ ¥∫√fi ̃rG∞Í. gTMaŸÿoLoÃg ‚n∫ ¿∞Í u_@÷Àv ©ÀqÓ SYπ. ́P∞Í @oP ̃rGÍ ¿∞Í. ¿∞v@ ∂¤z∞V ¶Íμ Nz» ̃rvGzÍ «¿ o©Ã∞@ Sfi ̃@«zBÓ... ¶ÍL... ̊zÍ PL ̃N@L ÿπ V zŸ∏ ̃N@∞“q ̊T@^ ̃@∞@ ́ PÍoL ƒfi ∂¤z∞VL∞ ́P ̃ ®v∞¢... ¶ÍL...
¿∞v@ ̊a_@ zaπ∞μ Nz»√Àv ‚∞π∏„©∞aÍ Sg‚ ́P∞Í ¶_@oV z∞ÿ ̃@oπͱ aoL ̃rGÍ. Pd‹ ¿∞v@Ó ¶ÍG∞Y @_@oV ́ PTa Nz»√Y «zG ƒÍμ«© SYoπ ¶Íμ N›∞Y∑ 5&Y ¶[PG∞ . ̊z «zBÓL∞ ¶g‚Â≥Ó N›¤Ãπ∞Ó. ≥Ó S¢«‚∞π ‚π ¬Ãnÿ@÷ ¿v ̃„¢. ̊_„«‚∞@ z∞¤gÙ@÷ ͱ N›∞ÍL∞tÓ ¿∞Í ¥nμ ̃ N@∞÷zPnrYoπ. ¶ÍL. ∂L∞Y @∞q ́P∞z¢ zÍ> ̃„Ó ̊¢ ̃„Ó «‚∞«@∞BÓ... ¿∞v@ Vg ‚∞ ̃«@∞BÓ. ¬Ãnÿ@oVg ‚∞ ́¢ ›§ TMo∆@oV „ ̊±g«‚∞BÓ. S¢ ¶Yπ∞ ́oP≥Ó aa∞@§Ÿ∏g «‚∞Àq, ¿∞v@ „÷V P_@^ ̃„§Ã N¿∫@oV ̃ N@∞“qz B©∞ ̊Yπ¢ @∞@Ÿ N›¤√LÓ ¶Íq NP§ÃYπ. S«P ©∞i§ ƒfi ̃@∞ ¿∞Í “q N@∞[ÓTM«π ƒfi ¿∞v@ ̊a_@ ̃ @fi ́Pa_„ ¿v⁄P¢. ̊¢π fi⁄¢ Sa∞©±jÓ ©nG¢ a∞jH ¶ÍG TMGÍ©oπ ̃ ® ́¢ ̃@∞a . ¢›∞d... oG g‚ÀvoG STNÃYπ∞Ó z⁄Pz . ©nG¢ Nzb«zμ Sv_@÷ @«}›Í ©nG¢ N©VL„fi ›∞ aoGà «‚ ¿∞v@ ́oPg ‚n∫ . @Àqoa ›© gTMŸ›z . ¶Yπ∞fiÓ ¿∞v@ zaπ∞nμ ̃„÷V «π«Ã ¶_@oV ́P∞Í Tqz∞ . ¿∞_@÷ ra∞© ́¢ ̃„÷V v∞Y ¶ÍLͱ NP§Ã∞¢. @∞Àq ̃ ®Ÿ›oπ≥Ó ÿ>©∞ ̃ ∂ ̃N@∞“q z∞GÓ... ¶_@oV TqzÓ. Sg‚ ‘@⁄PÍ @fio}’, v ̃„ z∞G∞ ’, ‘@∞rPg Ù∑@÷’, ©nG¢ ‘SfiÀÂ>Y „fiÀv∞ÀvÓ’, dfi@«©’, ̊g‚ ¶ ́PoL«Ã∞ ¿∞v@_@oV ¿∞_@«V «G∞Ó. ©nG¢ ‚∞«π⁄ia∞TÍv ‘›§«Ã∞ TMo∆«Ã∞’, ‘@“}∞ ’, ‘≥@ P ©Ó’ Sg‚ ¶ ́PoL«Ã∞ ¿∞v@_@÷ ¿v⁄ifi ̃@Y«π∞ π∞ ́oP≥Ó TÀqÀq... Pd‹ ¿∞v@ zaπ∞μ ¶Íq N›∞ÍL∞Y «©>à ’, ‘N‚∞¤ ̃@∞Y „ioa’, ©nG¢ ‘u√ ́P ©>P ® ́¢’, fiNz» ¿∞v@Ó ¶Íμ N›∞ÍL∞Y ‘©∞oÃ’ ©Àq⁄P∞Í. ¶_@^ ̃„ ̃ ®v ƒfi Ta ̃ioÃ≥Ó «zPoLoÃ≥Ó ¥n‚q ́ g‚ ¿∞_@÷ S¢ ̃„ ¶ia∞@ ¶_@oV ̊∫Ã∞©Y... o› ̃«@∞
¢ ̃„ ¶ia∞@g «‚› l“q«P∞ SYoπ«Ã∞.
Yπ∞Ó ¿∞_@÷ «‚›∞©Y Sfi ̃@ SÃπ∞PY«π∞... ̊ÍoG ̃„ ̃ ®v ‚∞L ¿∞Í... «‚∞√ ̃@ «@Àvz . u_@^ovà ̊±‚z_@oV NP∞„ ́¢ ¶[¢_«@∞ͱ N›∞Y∑. ¿∞Í N›∞Í«LÍ. ¢ ̃„Ó ©nG¢ ̃„Ó ¶L ̃„ «zoπ SYoπ ¶ÍL... ¶L ̃„ͱ Ó Sfi ̃„... N@∞÷o@ Sfi ̃„... ¿∞Í ̊¢ ̃@∞@ ¿∞v@Ó «‚∞vGÍ. P∞Í. ¶Í«L∞v «¿∞ ̃@Ó aoG«zμrG zoa ̃„Ó... ›∞rG

Page 103
zoa ̃„Ó uo∆ ́¢ ̃ N@∞“«v S Sfi ̃rG. uL ̃„ ́ NP∞{Y S¢P TfiÓ‚∞À ¶[P∞«P. ̊¢ ̃@∞@ ̊z ¶[⁄iÀv∞ . ÿz ́PÓTM ›∞ a ̃@√ ̃@ z∞v∞... ¿∞Í uͱov zaSYoπ. ¿∞Í ‚∞ ́¢ ́P∞Í ¶[ SÃπ∞¢. ’_@«V ¿∞Í S⁄P⁄P ¿∞v ¿∞Í dŸ› ́oP ¶[PGÍ ¶Íq N›∞Y z⁄PzÍ ¿∞Í. ∂L∞Y ¶[i ̃ N@∞q S_rfi⁄¢ «‚∞L ∂À@»vÓ N›∞Y N›∞ÍL∞Í ¶[i ́P«aͱ ¶[i ́P ̊¢ ’_@«V ¶[PÀv∞Ó ‚∞ ́¢ ¶Í «j∞irÀv N›∞Y∑rÀq rv ̃„¢ Sg‚ ̃ rv ̃„... Sz Sg‚ÂN›∞ ¶Íq N›∞Y∑. Sg‚ S¢@÷ ¶Yπ∞Ó ¿∞Í u_@oV ̃ «@À„GÍ. Sg‚ PVT«π ƒfi NzμgÙ ¥ ́PG©∞i§ ¶Ív∞±_«@∞ u“o©√π ̊Í ‚πTP©∞L ©>P @«V∞v u} ‚πTP©∞L ©>P @^ovà ‚πœL ̊⁄P ̃ @oπ@^ ̃@∞L ̊Âg‚ov ‚πTP©∞L u} s@^ ̃„÷ aÍ u} s@oV≥Ó ̊zÍ ¥nμg N‚∞μ ®ÂÃzÍ P∞«L ¿∞v@L∞@ Sfi ̃@ ¬ ¿∞Í aoL ̃rGÍ ¶i @∞π ́¢π ¿ uP∞a}©∞@. ¶L ̃„ Sg‚ ƒfi ̊± ̊d ⁄P¿∞Ã@Ó ¶Íμ N›∞Y∑ ƒfi¿∞v@ ̊g‚ ̊¢π ¿∞Í @P∞¿∞Ã@Í. ¶Í± Jfi›LÓ ¬[ ̃@ z⁄ifi⁄¢ ¶_@«V ¬Âk›√ ̃@ S¢ Sg‚ Sfi ̃«@∞BÓ ©∞i§. ̊g‚ N›∞Y∑TLÓ. ̊z«a∞ ̊Ó©∞sÓ ∂À@^Ó Sg‚ ¿∞±Ó ̊“} ̊Ó©∞ TV ̃„©∞ ́P∞π ¶_@ Na“q « «zoπ@oVg ‚∞ ... ®vg N‚∞G⁄Pz_ ¶Íμ Sg‚ «@ÀqgTMÀv∞ . ugTM @π⁄P¢_@.
r∫øPz ©P ́iL ƒbNz∞fi ©∞› «‚∞ÀÂÃ∞@. ¶_„Ó ›L©∞@ ́P∞Í Sfi ̃ «‚∞vG∞_@ͱ N›∞ÍL∞Y ¿∞_@÷ ¶[ÓTM a“q TMaŸ›∞aÓ ‚“BÓ. ̊g ̊g‚ÂÃ∞L ›“ov@÷ ›Ÿ›as@÷ Sfi SYoπ«Ã∞ ¶Íμ SÍoG ̃„Ó @oPg ¿∞v@«© SYoπ. ̊¢ ÿ>©∞ ¶ÍNv ¿∞v@ ́oPŸ ÿ>©∞z∞ ̃rL. ̊⁄Pg ‚“ ¿∞v@ ́¢oG ̃„ SYoπ«Ã ¥Í?

103 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
uo∆ ́¢ ̃ N@∞“«v Sfig‚Í. SoP ¶[PG¢ ̃„ ́P∞«L ’ uL ̃„ ́ NP∞{Y S¢P∞«L. ̊¢ uÍv ¢oG S¢P∞«L.  ¶[P∞«P. ̊¢ ̃@∞@ ¶ÍoL ¶[PŸ N›∞Y∑ «@V∞«P... iÀv∞ . ÿz ́PÓTM ›∞ ¶ÍoL ̃ «@Àvz ... ̊_@ «‚∞¤ z∞v∞... ¿∞Í uͱovà ¿∞v@_@oVg ‚∞ ̃@√Yπ. ̊_@ . ¿∞Í ‚∞ ́¢ ́P∞Í ¶[P«zBÓ. ∂L∞Y Sg‚ ¶ÍL∞π ’_@«V ¿∞Í S⁄P⁄P ¿∞v@_@oVg «‚∞ÀvÍ ¶Íμ ¶[i ́P∞ oP ¶[PGÍ ¶Íq N›∞Y∑... ¿∞Í ¶[i ́P∞aÍ ¶Íq N›∞Y∑ Í. ∂L∞Y ¶[i ̃ N@∞q ̃@Yπ. ¶L ̃„ «¿a_rov ̃@Yπ. ̊g‚ «‚∞L ∂À@»vÓ N›∞Y∑√fig‚ «‚∞π rv ̃„ .‚∞πÿ_@Ó ¶[i ́P«aͱ ¶[i ́Paoπ. ̊¢ ̃„ Sz N›∞Y∑√fi ̃rLÓ. V ¶[PÀv∞Ó ‚∞ ́¢ ¶Íμ N›∞Y∑√fi ̃rG∞ . ̊¢P∞Í «¿ ́¢ N›∞Y∑rÀq rv ̃„¢. ‚∞πÿ_@ ́oPg ‚∞ ́X_@V∞ ¥Í v ̃„... Sz Sg‚ÂN›∞Y∑g«‚∞Àvz ¶ÍL @ÓgwÀva∞ ∑. Sg‚ S¢@÷ ¶Yπ∞Ó ƒfi ©∞}z± ̃„ ̊∆«@∞ ¶ÍqP∞Í oV ̃ «@À„GÍ. Sg‚ S⁄P aoπoà ¿∞v@ ́oPg N‚∞μ ́ fi NzμgÙ ¥ ́PG©∞i§P∞Í Sfi ̃„ ¶ÍL... S⁄P ¿∞v@Í «@∞ u“o©√π ̊Í‚∞L ©±Ea∞ Sfi ̃«@∞±Ó. ̊z L ©>P @«V∞v u} s@oV≥Ó Ù§⁄¢ N@∞÷V«zBÓ. ©>P @^ovà ‚πœL_@oV≥Ó NP§⁄¢ N@∞÷V «zBÓ. π@^ ̃@∞L ̊Âg‚ov@oV TV_r ̃ N@∞÷V «zBÓ. L u} s@^ ̃„÷ aÍq ̊zÍ z∞‹⁄PzÍ. ̊g‚ ¶Yπ∞ V≥Ó ̊zÍ ¥nμg N‚∞μ ́¢ ̊zÍ ̊Pn„§Ã z∑oà ̃ @∞Àv ̃
∞«L ¿∞v@L∞@ Sfi ̃@ ¬Â≥Ó. ̃rGÍ ¶i @∞π ́¢π ¿∞v@Ó z⁄¢ © ̃@÷ ©Ãg‚v«zBÓ. @. ¶L ̃„ Sg‚ ƒfi ̊±‚zÓ Sfi ̃„¢. ¿∞_@÷ 1968∂Ó ̊“q @Ó ¶Íμ N›∞Y∑ ƒfi ¿∞v@Ó ¿v ́¢LÓ . ̊¢ ‚o∆à ÿ>©∞ ¿∞v@Ó. ¿∞Í @P∞¿∞Ã@Í. ¶Í±ovà ̊“}Í @P∞¿∞Ãr. ¶_@ ra∞© [ ̃@ z⁄ifi⁄¢ ¶_@«V∞v«Ã Sfi ̃„Ó. Sg‚ ¿∞v@Ó ¿v⁄¢ S¢ Sg‚ Sfi ̃«@∞BÓ. ̊¢ ›§√Yoπ ¶ÍG P_@^ ̃„ ¶nG  N›∞Y∑TLÓ. ̊z«a∞ ∂©∞©Íq ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“q Sfi⁄Pz . À@^Ó Sg‚ ¿∞±Ó ̊“}∞sÓ
love
·Í ̊g‚∞ ƒ«a N@qTM N›¤Ã „©∞ ́P∞π ¶_@ Na“q «‚oa≥Ó ̊Ÿÿ N‚∞μ ̃r@÷ u_@VÍv g ‚∞ ... ®vg N‚∞G⁄Pz_@÷ ̊“}Í PÓTM ¶Ív S¢ SYπ∞©Y  «@ÀqgTMÀv∞ . ugTM  ̊⁄P «¿a ́Pπ ©∞GsÓ © ̃@÷ Sa“vG ̃ .
Pz ©P ́iL ƒbNz∞fi ©∞›¬Ó ¿∞v@Ó «‚∞Àq ̃ N@∞“«v Sfig‚Ó. . ¶_„Ó ›L©∞@ ́P∞Í Sfi ̃„Ó. ̊g‚ ̊_@ ¶_@v ra∞© ́¢π ¿∞v@g ͱ N›∞ÍL∞Y ¿∞_@÷ ¶Yπ∞Ó TMaŸ›∞aÓ ‚“BzÓ... ra∞©«© q TMaŸ›∞aÓ ‚“BÓ. ̊g‚ ∂L∞tÓ ̊⁄P ¿∞v@Ó ¶_@^ ̃„÷V ›“ov@÷ ›Ÿ›as@÷ Sfi ̃@ SYπ. ¿∞v@Ó «‚∞ÀvÓ ̊¢ ¿∞v@«©∞ ¶Íμ SÍoG ̃„Ó @oPgTMLÓ. ̊oP SÍoG ̃„ ¥n@Yπ. ̊¢ Yoπ. ̊¢ ÿ>©∞ ¶ÍNvYπ∞Ó N›∞YtTLÓ. ¥Ív∞ ÿ>©∞sπ ÿ>©∞z∞ ̃rL. ̊⁄Pg ‚“Ù, © ̃@÷ ©Ãg‚q ́PtÓ SÍoG ̃„ ¿œL
 ̃„ SYoπ«Ã ¥Í?

Page 104
&π University
¿∞v@Ó ƒfi @YT ́¢oGÃ∞ ©∞∫ Ã∞‹g‚∞} ́¢π ‚Y@oπ ̃ @∆@Ó z⁄¢ Ã∞‹ ‚Y@oπ ̃@∆@Ó ¶g‚ ¿∞v@Ó «‚∞v ́ NP∞v_rŸ«›∞, ¿∞v@ ́oPg ‚ ́i ¶Íov ̃„ ̃ @oP ̃@ ́ NP∞v_rŸ«›∞ ̊“ov√∑fi⁄¢ ¿∞v@Ó «‚∞@ ́ NP∞v_rfiŸ∏ T∆ ́NP∞v_rfiŸÿ.
SÍoGà @∞π@Àv ́¢π ’_@ ¿∞v ®qPπ∞L ‚ÀvP∞§@÷ Nz»√Y ¿∞v@ ́i±ovà zV Ÿÿg «‚∞ ̃„ SÍoG ̃„ ̃ ®Â√fi ̃«@∞BÓ. ∂L∞ u_@ ̃ @flgÙπ N›∞Yt_«@∞
 ̊g‚ N›∞Yπ SÃπ∞¢. ̊g ∏Ó©∞ Sfi⁄PÓ. ’_@÷ 70π z∞‹⁄ N@∞“v∞Y Ù¢oz ̊Í‚ N›YzÓ Sfi⁄P¢. ¶L ̃„ ̊g‚ ∂v ́ NP§ ›∞ ́PL∞fi ̃„ ¿ÂŸ›z . ¶L ̃„ ̃ „© N›∞ÍL∞Y ̊¢ SzaÍv ‚∞ ́ia⁄P
@kÿ√Yπ∞© zμo©√π ̊¢ ‚∞ ́PÍ ¿∞Í. ̊g‚ «@∞“v∞TY ‚P ̃@Ó ̊⁄Pg Ù ́lfi ̃„÷«V«Ã Sfiz u÷VÓ, a∞ja ́iLÓ «@÷T ¿∞v@ ̃ @ÓN‚> «@∞“v∞Tπ N›∞Í ̊¢ S¢ ̃N@Íq N@∞“v∞Y ̊¢ ̃„ ¿∞v@ ̃ @oπQ @÷ ¶Yπ∞Ó Sfi⁄Pz ufiÓTMa∞¤ ¶q ́¢ ̃ N@∞“ «@∞g‚∞¤ ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y ¶ ́PoL«Ã∞ ¿∞v@ ̃ @oπQ @÷ ¶ ¿∞v@©∞ ¿∞_@ ¶q ́¢ ̃rvoπÍL∞ ∂L∞ ƒbNz∞fi ¬oG≥Ó ¿∞v@ ́¢ ƒfi S¢ N›¤Pz . ugTMÂNÃYπ ¶[ ́P∞V @÷ Sfi⁄Pz_@÷. ̊z ÿ>©∞ozg ‚∞ ́¢ ¶[iL∞tÓ @ SÍoG ̃„ ¶ ́PoL«‚ N›¤√ SfigTMLÓ. ̊g‚ ̊oP ¿∞© ¶ÍL ‚Ÿ∏g «‚∞Àq TMG„ ‚÷» ̃ ®v ́ z„gÙ@»«π≥Ó ‚ÂgTM ̃rG¢ ̃@ ¶ÍoLg N‚∞μ ́Pzoa ̃„Ó ¿∞v@Ó N¿oL ̃rGÍ. Sg‚ S_@ ®v ¿∞_ Sfi ̃rG‚Â√L∞Y ¿Yπ∞g «‚∞„ «‚∞@BÓ.
University&π ¿∞v@Ó ƒfi @Y ‚Y@oπ ̃ @∆@Ó z⁄¢ Ã∞‹ ‚Y NP∞v_rŸ«›∞, ¿∞v@ ́oPg ‚ ́i ̊“ov√∑fi⁄¢ ¿∞v@Ó «‚∞@ ́ N «¿aÓ T ́i ›∞ Sfi⁄ifi⁄P∞Y S¢ z ¥NLÍv∞Y ̊zoa ¿∞Í ©G ̃@ ©∞ ÿπ ¿∞v@ ́oPg «‚∞Àvg‚ z⁄¢ ‚ Sfi ̃„Ó. ∂L∞ ®v∞¢Í± N›∞Yπ Sfi ̃„ͱ N›∞Y∑ z⁄¢ N›¤¢ @∞ P∞«L z⁄¢ N›¤¢ @∞Àqz SoVQoa ̃ ®À N›¤¢ N@∞“q @YTÃ∞VfiÓ SÍov ̃„ zaTYoπ

104
@∞π@Àv ́¢π ’_@ ¿∞v@¬Ó ƒfi @YT N¿∫ ¬oGo©Ã∞@ ̃ ‚ÀvP∞§@÷ Nz»√Y z⁄¢ N@∞“Âfi ̃rLÓ. Sg‚ S⁄P ovà zV Ÿÿg «‚∞ ̃„Ó S⁄P ́ PÃ∞§gÙ@»Í ¶“fl ̃o@ ̃ ®Â√fi ̃«@∞BÓ. ∂L∞ Sg‚ ®Â√fi ̃@∞ ̊Yπ¢ ¶gTMÂNÃÍq
gÙπ N›∞Yt_«@∞  N›∞Yπ SÃπ∞¢. ̊g‚ SYoπ. ¿∞_@ 68 @∞πg‚„i√Y ⁄PÓ. ’_@÷ 70π z∞‹⁄ifigTMÃ÷. Ù ́¢√ ¶Íμ ¶q ́¢ ̃ Ù¢oz ̊Í‚ N›YzÓ Sfi ̃@∞§Yoπ«Ã∞ Sz Àv ¿∞v@Ó ¶L ̃„ ̊g‚ ∂v ́ NP§Ã∞¢. Sz z⁄¢ „©}Íπ · ́PoπŸ ̃„ ¿ÂŸ›z . ¶L ̃„ ̃ „©}Í ¿∞v@ ́¢π ÙŸ› ‚∞ ́iaÓ ¶Íq
 ̊¢ SzaÍv ‚∞ ́ia⁄P∞Í. √Yπ∞© zμo©√π ̊¢ ¿Yπ∞ ¿Â ̃„Ó. ̊⁄P ¿∞v@Ó N¿q@g ∞Í. ̊g‚ «@∞“v∞TY „©}Í ©nG¢, NP¤z©π , P_@g ⁄Pg Ù ́lfi ̃„÷«V«Ã ¶ÍL. ‚rÂoà ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y VÓ, a∞ja ́iLÓ «@÷Tg‚ÀÂfi ̃È_@÷V ̊z_@ ¶Yπ∞Ó ƒfi N‚> «@∞“v∞Tπ N›∞ÍL∞ Sg‚ a∞ja ́iLÓ a∞P∞ ̊π∞sXÍ @Íq N@∞“v∞Y ̊¢ ̃„÷V ¿∞v@Ó. ̊¢ Sg‚ ¶ ́PoL«Ã∞ πQ @÷ ¶Yπ∞Ó Sfi⁄Pz_@÷.
TMa∞¤ ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y ̊¢ ̃„÷V N¿q@ ¿∞v@Ó... ¶q ́¢ ̃ N@∞“v∞Y ̊¢ ̃„÷V N¿q@ ¿∞v@Ó. Sg‚ Ã∞ ¿∞v@ ̃ @oπQ @÷ ¶Yπ∞Ó Sfi⁄Pz_@... ̊oPNÃYπ∞Ó ∞_@ ¶q ́¢ ̃rvoπÍL∞ ¿∞_@ Sg‚ ́P∞Í ¥nμ ̃r«G∞ÓL∞, Nz∞fi ¬oG≥Ó ¿∞v@ ́¢ ̃@∞@ ́ P“flÃ∞ N›πz{Ÿ›z ¥«P∞ ›¤Pz . ugTMÂNÃYπ∞Ó ¿∞v@_@÷ N›¤Pz_@. ¶ ́PoL @÷ Sfi⁄Pz_@÷. ̊z«a ÿ>©∞ozg ‚∞ ́¢ ¶[iLz . g ‚∞ ́¢ ¶[iL∞tÓ @n‚oL ¶Íq ƒÍq Sfi ̃@Y«π∞. ̊¢ ¶ ́PoL«‚ N›¤√LÓ. ∂L∞Y aoGà ‚ÀvP∞§@÷ . ̊g‚ ̊oP ¿∞© ¶ÍLÍq N›∞ÍL∞Y ¿∞v@ ́¢π ‚Àv ́oPg ∞Àq TMG„ ‚÷» ̃ ®v ́¢π ¿∞v@ ́oP ̃ N@∞“q za¢ ¶Yπ∞ «π≥Ó ‚ÂgTM ̃rG¢ ̃@∞@ ̊¢ «Poz√Yoπ. ¶ÍL. Sg‚ ‚∞μ ́Pzoa ̃„Ó ¿∞v@Ó N¿oGà zV ŸÿÃv⁄ifi ̃„ͱ P∞Í GÍ. Sg‚ S_@ ®v ¿∞_@ Sfi ̃rG‚Â√L∞Y N@∞k›Ó «‚ Â√L∞Y ¿Yπ∞g «‚∞„¢. SYπÍL∞ ̊P∞Í ra∞© ́¢ ̃„g .
ity&π ¿∞v@Ó ƒfi @YT ́¢oGÃ∞ ©∞∫ Ã∞‹g‚∞} ́¢π @∆@Ó z⁄¢ Ã∞‹ ‚Y@oπ ̃@∆@Ó ¶g‚ ¿∞v@Ó «‚∞v ́ «›∞, ¿∞v@ ́oPg ‚ ́i ¶Íov ̃„ ̃ @oP ̃@ ́ NP∞v_rŸ«›∞ ∑fi⁄¢ ¿∞v@Ó «‚∞@ ́ NP∞v_rfiŸ∏ T∆ ́NP∞v_rfiŸÿ. ÿπ ›∞ Sfi⁄ifi⁄P∞Y S¢ zV ⁄ifi ̃„Ó ¶Íμ ¿∞Í aoL ̃rGÍ. Y ̊zoa ¿∞Í ©G ̃@ ©∞À«vÍ. ¥NLÍq N›∞ÍL∞Y ¿∞_@÷ oPg «‚∞Àvg‚ z⁄¢ ‚∞ ́Pz . ̊¢ ÿ>©∞ ‚∞flÃ∞@ ́P∞Í ∂L∞ ®v∞¢Í± N›∞Yπ©∞Àv∞ . ¿Yπ∞ Sfi ̃„ Sg‚  ̊g‚Â
N›∞Y∑ z⁄¢ N›¤¢ @∞Àqz∞ . L z⁄¢ N›¤¢ @∞Àqz∞ . Sg‚ ̃ ra∞©Ó ra∞©©∞ z⁄¢ a ̃ ®À N›¤¢ N@∞“q z⁄Pz . ̊g‚ S⁄P aoπ ̃„ ¶⁄P ̃ fiÓ SÍov ̃„ zaTYoπ. Sg‚ ̊T@÷ ¶ÍL N›¤ifi ̃@BÓ

Page 105
S⁄P uoaÃ∞voπ @ÀÂÃÓ SP[ ̃@∞@ a@‹ ́iÃz @ÀÂÃÓ SP‹g N‚∞μg‚∞ÿ§Ã ifi. ̊ÍaÍ N‚∞Ía∞›∞. SPoL ƒ∑g«‚o∆√∑fi⁄¢ N‚à ́¢ ¶[iÃz ‚.„}∏⁄P§ ∂¤z∞V , Pd‹ Sπ ̃rà ́¢oG , N›ÍoL ‚Y@oπ ̃@∆@Ó.
NPfiNz» ̊a_„
¶Íq N›∞ÍL∞Y S¢ ¿∞v@Ó SYπ «‚∞q ¿∞v@ ́oPg Sg‚ N›¤Ã∞ ’_@÷ ¶Yπ∞Ó ¿∞v@Ó N›¤¢ N@q N›¤≥_«@∞Íq N›∞Y∑ N›∞YtT Ù§Ãa¢ SYoπ. ƒÍqÓ TV_„GiY iÀvÓ ¿∞v@Ó ¶ÍvNP∞fi N‚§¤ SÃπ∞¢. @nTM ̃rG z∞ ́iÃ∞fi ¶g ¶ÍG¢ ƒfi N‚§Ã TEÃÓ ̊¢ ¶Y ƒfi ́PfiÓ ‚∞e‚“G∞_@÷ SYoπ. TEÃÓ. ̊¢ ¶Y«π∞a∞«π≥Ó SÃπ ¬Â≥Ó ¶ÍG aoπoà ̃ N@∞“q «‚∞G¢ ̃„ ›∞P∞a} ∂À@NVYπ aoL ̃rGÍ. Sg‚ ¿∞_@ ̊oP p∫ z ƒfi ¿∞v@L∞@ za∞©Y ƒfi N@∞ N@∞÷o@«Ã∞v z⁄PÓ ¿∞_@÷. ¶ N@∞÷o@ Sfi⁄P¢. ∂L‚Â√L∞ N›¤PÓ. TMÍL ¶Ív∞Y ¿Yπ TV_rGiYπ TV_rGiYπ ¶ÍG ‚∞Àq ̃„ ÿ⁄i ̃@ ́ NP∞v_rg«‚∞À sity&π u÷Vz_@^ ̃„ TV_@Yπ.

105 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
L∞Y S¢ ¿∞v@Ó SYπ. S¢ NPfi ¿∞v@Ó SoP ̃ „go‚√π @ ́oPg Sg‚ N›¤Ã∞i_«@∞ ¿∞v@ ́oP ̃ N@q ̃@∞X_«@∞ π∞Ó ¿∞v@Ó N›¤¢ N@q ̃@∞X_«@∞, ¿∞v@Ó ¶Ív∞Y Sg‚Ÿ ∞Íq N›∞Y∑ N›∞YtTLÓ. ̊NPYπ∞Ó ¶_@^ ̃„ ƒÍ±Ó oπ. ƒÍqÓ TV_„GiYoπ. ̊g‚ ¿∞_@÷ ¶ÍL N›¤zP∞@ ́ v@Ó ¶ÍvNP∞fi N‚§¤Ã TEÃÓ. ̊¢ ¿Ó©∞π ¶ÍL∞«π nTM ̃rG z∞ ́iÃ∞fi ¶g‚ ©∞}zoL NzfiÀvG∞«L∞. © Ÿ N‚§Ã TEÃÓ ̊¢ ¶Y«π∞a∞«π≥Ó SÃπ∞¢. ̊⁄P ©nŸo› ‚∞e‚“G∞_@÷ SYoπ. S¢©∞i§ ¿∞v@Ó ¶ÍG¢Ó ƒfi N‚§Ã ¢ ¶Y«π∞a∞«π≥Ó SÃπ∞¢ ̊¢. ∂a∞z¢ ƒfi aÙ}L∞πP∞Í ÍG aoπoà ̃ N@∞“q z⁄P∞Ÿ∏. ̊P∞«L ¿∞v@ ́¢ ̃rÀv ›∞P∞a} ∂À@NVYπ∞Ó ‚Ãg‚qTLÓ, ¶ÍqP∞Í ¿∞Í . Sg‚ ¿∞_@ ̊oP p∫ z⁄PPn„ ̃ @∞a}Ó ¶ÍLÍv∞Y ¿∞_@÷ L∞@ za∞©Y ƒfi N@∞÷o@«Ã∞q z⁄PÓ ¿∞_@÷. ›...@ ̃ Ã∞v z⁄PÓ ¿∞_@÷. ¶_@^ ̃„ ¿∞v@ ́¢ ̃„÷«V≥Ó ƒfi Sfi⁄P¢. ∂L‚Â√L∞π ̊ ́PoL≥Ó p∫ ¿∞_@÷ ¿∞v@Ó TMÍL ¶Ív∞Y ¿Yπ ̊±‚zÓ Sfi⁄P¢. S⁄P ¿∞v@Ó Yπ TV_rGiYπ ¶ÍG ƒfi TMaŸÿoL Sfi⁄P¢P∞«L ¿∞_@÷ ⁄i ̃@ ́ NP∞v_rg«‚∞Àv ¿∞v@_@÷V @L ©ro©@÷ univer- z_@^ ̃„ TV_@Yπ.

Page 106
¿∞v@ ¿∞v@ ¿∞v@ ¿∞v@ ¿∞v@ T© T© T© T© T© ›LÓ ›LÓ ›LÓ
›LÓ ›LÓ ¿∞v@Nz» TM «¿∞ ̃r ́ ifi
Pd‹ ÿn∫P‹ ~∆∑Y «‚ TEÃ_@÷ ‚π. ̊Pn„ ̃ @∞a}_ Sπ ̃rÃg o‚ ́iÃÓ TM ́¢ TMPn∫ ̃ › ́P ́iY ›p‚@∞π_@»Y @∞}∞©Y N©VL ́in„ Nz» ̃@∞a}_@oV @oVg ‚∞ g‚¢ ̊zÿÃÓ.
ioag‚v_@»Í zfio@o N¿fi ̃@ ̃„÷V∞L¢ Nz»g‚ov ¥nμ ̃N@∞÷Vg‚v∞©Y ƒ¢ ̃@g‚ ̊oL ́iÍ p¢Ó ¥Í P ́¢zŸ ÿ⁄Po ‚∞ala©∞Loz. ¿∞v@ ́oPg N‚ PÍo©≥Ó «@©a∞TÍ Sà ̃@ ́ PÍ S∆ ̃@ ̃ @∞a}©∞L¢ ¶Íμ N›∞Yπ ioag‚v_@÷ @v ́i ̃ N@∞“ p“qÓ S[ ̃@ ¿∞v@Ó o@ ̃N@∞ ¶Í‚P∞rg«‚∞L¢. ̊g‚Â≥Ó ¿∞ Ã∞V @÷ ifiÓ‚∞©Y «‚∞L¢Ó ‘N Poπ√Y ‚{ SG ̃r oz ̃@g‚ÀqT
TMa@π∞PÍ TMa@π∞PÍ TMa@π∞PÍ TMa@π∞PÍ TMa@π∞PÍ ›§ ́iaÓ ›§ ́iaÓ ›§ ́iaÓ ›§ ́iaÓ ›§ ́iaÓ ¶ÍG ¿∞v@Ó ® ́¢g ‚ÀvoGÃ∞Y a@‹ ́Pg‚Àv¢. ̊⁄¿∞v@ ́in„ ifi zV ©i ¶[ià T© ›LÓ.
Nz„© ̃@»Í TMaP∞L @o aoπ√∑fi⁄¢ È{G_rà ̊«P «¿a ́ N@∞“q ̊z @»vdfi⁄¢ P>o @^ ̃@∞LP∞@ ©∞∫g«‚∞L¢. SP N›πTL_@^ ̃„ U‚s“«vEÍ ›∞ ⁄ifi ̃„Ó aoπ≥Ó ufiz∞r√fi u ́«z@ ́iY ¶zoa≥Ó ›∞a∞¢ Sfi ̃rG∞ @÷ ¶Í‚oP≥Ó „∫gTMÀ

106
v@ v@ v@ v@ v@ T© T© T© T© T© ›LÓ ›LÓ ›LÓ
›LÓ ›LÓ ¿∞v@Nz» TMaioà «¿∞ ̃r ́ ifiÓÙPY
zV ©i
ÿn∫P‹ ~∆∑Y «‚›g‚v∞©Y N©VLÓ @∞ ̃@g‚qrG ÷ ‚π. ̊Pn„ ̃ @∞a}_@^Ó ‚π. ƒÀqN©∞ ́PŸ ~∆t«© o‚ ́iÃÓ TM ́¢ TMPn∫ ̃ N@∞“Âfig‚¢ ©ÀqÓ aP ›LÓ. S⁄P p‚@∞π_@»Y @∞}∞©Y «‚∞√fi ̃„Ó ƒfi Nz»& ¿∞v@Ó. S⁄P n„ Nz» ̃@∞a}_@oV TÀqTÀq ̊Pn«@≥§Ã @∞a}_ g‚¢ ̊zÿÃÓ. g‚v_@»Í zfio@oà ƒÀ«à ¬PͬPπ∞@ ¿∞v@Ó „÷V∞L¢ Nz»g‚ov. NP∞v ̃@ ́iY ƒfi @oπ zÂz©∞@«z ∞÷Vg‚v∞©Y ƒ¢ ̃@g‚ÀvoP≥Ó p∫ TMG @oπzÂz_@÷ p¢Ó ¥Í P ́¢zŸ ÿ⁄PoL p¢Ó ®v ̊¢ N›t ́ià P∞ ̃@_@÷ Loz. ¿∞v@ ́oPg N‚∞μ ́Pzoa√Y, ÿ>©∞TÍ @∞Àÿ ́ «@©a∞TÍ Sà ̃@ ́ PÍo©≥Ó ̊¢ PÍ ‚∞ ozÃ∞V @oV a}©∞L¢ ¶Íμ N›∞Yππ∞Ó. g‚v_@÷ @v ́i ̃ N@∞“q«‚∞L ‚∞ ozÃ∞V @oV PÍ ‚ ̃@Ó [ ̃@ ¿∞v@Ó o@ ̃N@∞“v u ́i, P∞±Ó @∞Àÿ©Ã©∞z¢ g«‚∞L¢. ̊g‚Â≥Ó ¿∞v@ ́iÍ ‚ ̃@Ó ¬ÍÙ«‚∞Y ‚∞ oz ifiÓ‚∞©Y «‚∞L¢Ó ‘Nz„© ̃@»Í «@qN@Àv a›oL√Í’
{ SG ̃r oz ̃@g‚ÀqTÀv¢.
© ̃@»Í TMaP∞L @oπ zÂz_@^÷ ƒÍG∞@ Sfi⁄P ⁄¢ È{G_rà ̊«P «¿a ́iY, ‘uà ’ @oπÃ∞@ PÍoL uà ́i ̃ ̊z @»vdfi⁄¢ P>o©g‚Àq, «©Àq ̃„ ‚∞ ozÃ∞V P∞@ ©∞∫g«‚∞L¢. SPÍ ToVz∞@, a@‹ ́Pg‚qzPn„§Ã @^ ̃„ U‚s“«vEÍ@oV≥Ó Àaøq@oV≥Ó ̊ao›≥Ó „Ó aoπ≥Ó ufiz∞r√fi ̃rG¢. (SoP≥Ó p∫, PÓ P>g‚Àv iY ¶zoa≥Ó ›∞a∞¢ SÃ_r ̃ N@∞“Âfi ̃„Ó ÿπfiÓ @÷ ¶Í‚oP≥Ó „∫gTMÀv∞@ «z“qÓ).

Page 107
S⁄aoπ√Y ¿∞v@Ó PL¢ ¬ zr ́¢ z⁄P TMaP∞L ‚∞ ́ia ́o ÿ>©∞ozg «‚∞Íμ @∞Àÿ©Ã©∞z «@÷T@oV¶[gTMg ‚∞ g‚¢ ̊z 22&31) N›ÍoL ̊Y∑Ã∞Íø U Sø«a∑à ¿∞v@ Sà ̃„¿ rY ∂ “TMa@π∞P ›§ ́iaÓ” ¿∞v@ ́oP ¬Í
Pk›∞◊oaŸ ∏n∫≥÷V ra∞© ‚Àq z⁄P, Sg«‚∞¢ ¥G ̃„oGà ©o NPfi ̃® ́¢ ¿∞v@ ́oP ̊Âg‚ovà ¶i N@∞÷^Ó TP©∞@ ¶[Pg‚À ̊∫Tg«‚∞q ̊a_«@nGg‚Àv @∞ÀÂ√fi ̃rG¢?
¬P∑Y, Sà ̃@Ó. ® ́iÍ z∞ov«Ã SYπ∞© √fi ̃rG∞ Sà ̃„¿ . ¬PY @∞À ›o©⁄¢, «‚∞¤TqrG∞Í (TMai√Y ̧ ̃@ovg «‚Ÿ›∞@sÓ ƒfi @∞À ToVÃ∞ ̃N@∞“«v uoaÃ∞q «©π∞@, TMai√Y @“v TEÃ_@ TPÓ ÿGg‚∞@ Sfi⁄P¢. ...Íμ @∞À ‘π∞zi TM÷oV N‚μÓ @∞À ̊© ⁄P aoπ zoa√Y SfiÙG¬ aoπ√Y P∞_r√fig‚z @÷ NP ̊an∫, ̊π∫ ̃N@∞“«v È{G_r «‚∞¢ TMa@π∞PÍ TMG⁄¢TqrG∞ uŸ› ́i∑fi⁄¢ NP∞v_r, ̊¢ z ©r‹ŸÿÃ∞@, Poa√Y ‚ÂzP∞@ ̃ @∞ ÿ>©∞TÍ P∞ ̃@ ́iÍ ›∞ „∫gTMvπ∞Ó. ƒÍμ, @∞Àÿ√Í « ‚∞ ozÃ∞V @oV «¿∞ ̃r≥Ó ©n a∞@ ́ PÓo© «¿∞ ̃r≥Ó. Sa“q, Sà ̃@©∞@ (‚fi“o© Sà ̃@Ó& Sà ̃@Ó &
inner intense movement
, S aÍ∫fig‚z @»vdfi⁄¢, ̊© ⁄i SG_„Ó Sà ̃@©∞@ (
movement a P∞ ̃„gTM ́¢ P∞Ã∞@ ufigN‚μÓ S ÿ ́i§ ́ifig‚¢. (ioa√Y Û ̊o› 24 UTM«aÓ@÷ & ̊o›Ã∞ ufiz_ ioaufiz ́iÍ ̊Âg‚ov; ÿ>©∞ age
. SPÍ TMG«@ @∞da∞TÍ ̊o›T
Sμi ̃ @∞Àÿ. Êa“à zPÓ ∂L∞tÓ ̊fio©Ã∞L TP ́iY @∞ (TMai√Í ÿπ ‚„i@oV ©Àq«© ‚∞ ozÃ∞V @^ ̃„ ¬¢o@ ̃ @

107 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
oπ√Y ¿∞v@Ó PL¢ ¬⁄oPà Sv ́oP & @oπ zÂz_@»Y ⁄P TMaP∞L ‚∞ ́ia ́oP p“qÓ ̊ovz¢ ›∞ ́ié∞? g «‚∞Íμ @∞Àÿ©Ã©∞z¢ ̊Pn„ ¶⁄P ̊VTn„ uPsÓ ¶ÍG V¶[gTMg ‚∞ g‚¢ ̊zÿé∞@ Sfi ̃rG¢. ›p‚©∞@ (jHoπ ›ÍoL ̊Y∑Ã∞Íø Uga∞Í«›√Y, ¿.¬ ́¢›∞d SÃn∫, ¿∞v@ Sà ̃„¿ rY ∂πÍ Sà ̃rÃ, ® ́¢g ‚ÀvoG√Í ›§ ́iaÓ” ¿∞v@ ́oP ¬Íoz ́¢ SoP S_„ To∆r«GÍ. ∞◊oaŸ ∏n∫≥÷V ra∞©_@»Y ‚πΩnG∞“q@V∞@ a@‹ ́Pg , Sg«‚∞¢ ¥G ̃„oGà ©oG⁄«P«‚∞¤TÀv “TMa@π∞P ›§ ́iaÓ” ¢ ¿∞v@ ́oP ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃ N@∞“q, Pn@∞π ́¢ ¿œL ©LoP ^Ó TP©∞@ ¶[Pg‚Àv TMai ̊Yπ¢ Sà ̃@g‚Àv¢ ¶ÍG ‚∞q ̊a_«@nGg‚Àv ¿∞v@Ó ¶g‚ÂÃ∞@ ̊oPŸ N›¤¢ ̃rG¢?
Y, Sà ̃@Ó. Í z∞ov«Ã SYπ∞©Y ¬n∫tÓ ¿œL ‚∞fl√Y ∂ ̃r Sà ̃„¿ . ¬PY @∞Àÿ√«π«Ã @ÀÂÃ_@∞aÍ @Yπ∞¤Ÿ ‚∞¤TqrG∞Í (TMai√Y @ÀÂÃ_@∞aÍ @ovÿzoa zfirG∞Í). «‚Ÿ›∞@sÓ ƒfi @∞Àÿ (TMai√Y S¢ «›z@ @÷ P∞ÃÓ Â ̃N@∞“«v uoaÃ∞qzP∞@ Sfi ̃rG¢).¶Yπ∞znμ ̃„Ó ai√Y @“v TEÃ_@oV Sà ̃„¿ @∞Àÿg‚q ́i√fi⁄P @∞Àÿg‚q ́i√fi⁄P @∞Àÿg‚q ́i√fi⁄P @∞Àÿg‚q ́i√fi⁄P @∞Àÿg‚q ́i√fi⁄P ‚∞@ Sfi⁄P¢. ...Íμ @∞Àÿ@oV ̃ „∫g‚∞@Ÿ N›∞Yπ«z“qÓ. zi TM÷oV N‚μÓ @∞Àÿ. ‚Â@÷«‚∞π aÍG aoπ√∑fi⁄¢ oπ zoa√Y SfiÙG¬Ó z§o›Ã∞@ an„Ó ¿Â@ @÷. aÍG P∞_r√fig‚z @÷ NP∞v_r, ‘π∞zi TMa›z «zPoLoà π∫ ̃N@∞“«v È{G_r zfirG∞÷. ̊z÷ ioa ̃„ z⁄¢«›fiÓ @π∞PÍ TMG⁄¢TqrG∞Í. TM÷oVg«‚noG, «zPoL√Í ⁄¢ NP∞v_r, ̊¢ zÂ⁄¢, „∆⁄oPoà ̃ @“v ̊o©iÃ∞@, ∞@, Poa√Y ‚ÂzP∞@ ̃ @∞Àÿg‚q ́i√fig‚¢ ̊fio©. ©∞TÍ P∞ ̃@ ́iÍ ›∞P@©∞L ̊Ó›©∞@ S ̃@∞Àÿoà ̃ ∞Ó. ƒÍμ, @∞Àÿ√Í «@∞}Ó (camera angle «‚∞π) ‘π∞zi ∞V @oV «¿∞ ̃r≥Ó ©nG ¿Â@ @÷ (N›T∑à @÷?) ¶iNai © «¿∞ ̃r≥Ó. Sa“q, Sà ̃@Ó (movement). TM÷oVg«‚noG @ (‚fi“o© Sà ̃@Ó&physical movement, ∂‹⁄P u÷¬@©∞L
ner intense movement
, Sa“q©∞@) z∑√Í uŸ› ́i∑fi⁄¢, z @»vdfi⁄¢, ̊© ⁄ifig‚z @»vÓ Pfl≥Ó, ‚Âg‚ÂÃ∞@ Sà ̃@©∞@ (
movement as duration
), TMa›z «zPoLoà ́ P∞_r, ́¢ P∞Ã∞@ ufigN‚μÓ Sà ̃@©∞@ (
movement as endurance, change
) g‚¢. (ioa√Y Û ̊o›≥Ó ufizÓ T[zPn„, ƒfi N¿∞Â√Y Ó@÷ & ̊o›Ã∞ ufiz_@÷ ¿@a«z“qÓ. S¢«z ̊o›≥Ó
 ́iÍ ̊Âg‚ov; ÿ>©∞TÍ ̊Âg‚ov ̊π@∞L
movement im- TMG«@ @∞da∞TÍ ̊o›TÃ ̃@Ó).
 ̃ @∞Àÿ. Êa“à zPÓ ¿Â ́¢ ̃ @∞Àvg‚v∞©Y, N›¤iÃ∞@, ̊fio©Ã∞L TP ́iY @∞Àÿ ß‚©∞@ a@‹ ́i ̃ @∞Àvg‚Àv¢. ÿπ ‚„i@oV ©Àq«© «P s N›¤¢ Sà ̃r√fi ̃rG∞ @÷). ∞V @^ ̃„ ¬¢o@ ̃ @∞À z§o›√Y an„Ó ¿Â@ @÷.

Page 108
̊z @V¢ ›Àov@oV «©«π ufi ̊z @÷ ¬Í«L≥÷V @figÙ ́ ¿aÿÓ©oLg «‚∞Íμ, Poπ¬Â T§ N‚fiÓ «©VÓ ƒÍμvÍ © ́i√Y z ƒbNz∞fi ̊Ó›¬Ó ¿[Tg «‚∞zo N›∞Y∑, ƒbNz∞Íμ ̃„Ó «©V ́ T[rG¢. @ovÿ ́ ‘l“’ T[Ó«‚ N‚“ ¿Â@ @÷ «› ⁄¢ u÷«V T[ «‚∞π. ÿ>©∞TÍ @∞ÀÿÃo©gÙ SoÃ⁄¢ ̊o©⁄P @∞Àÿ√¢.
TMa@π∞PoLg N‚nNGqg‚Pn Êa“Ã>vÓ ̊±©i N‚G ¿∞aP z ¿Â@§Í Poπg‚∞o@√Y Sa“q N ufiz@Ó ...πÓ @∞À TqrG∞ ioa√qÓ ‚v_@»Y TEÃÓ Ù ‚∞ ozÃ∞V @oV aoL◊ÀqÓ T J¢‚ ́i@oVg ‚∞ ́¢, ¿©¢ «©Àq aoL ́¢ ÿ§ ́PoP S_„ ̃ „∫gTM ufi„Ó «‚Ÿ∏Ó, ›∞¢ Ã¬Ó Êa“ zP∞@ ¿Â ́¢ ̃ @∞Àvg‚qrG¢.
SÓ...Íμ @∞Àÿ@^Ó ¿∞v@ N ̊Ó›_@oVŸ ›§Ã∞L TP ́iY @∞Àq‚oz. ¿∞v@ Nz»≥Ó io ‚Àvoz ¶Í‚oP TV ̃r ̃ N@∞“ ¿∞v@Nz» uv∑Í Sà ̃@ ́oP, ̊ «¿Nai§«π«Ã, ̊z @^ovà Sà ̃„zP∞@ u÷Vv ̃rÃP∞@ S ufiz_@V∞π∞L ̊o›≥Ó ufiz «@∞}_@÷, UTM«aÓ@oV ̃ N Nz» ̃«@≥§Ã uvY&uV Sà ̃@ ́ ̊i s@oV ́ PfizP∞@sÓ, ¶i ‚∞ ∂ ̃@gÒ z©∞LP∞@sÓ Sfi ̃„Ó.
 ̊g‚ÂÃYπ∞©Y, Ùiâ ÙoL OÀ‚_@oV Oo∆g‚Pn@∞L @∞a} NP∞{YOÀ‚©∞@ , u ́iÃ∞@, ¢fi ra∞© ́¢ ©fi ́¢zŸÿ, ‘π∞zi√ ©fi ́¢zŸÿ z{ T›∞§ ̃@, ¿Â@ @÷ SÍNL∞fi ¿Â@oa („∆⁄oP@÷? N@∞“Âfi ̃rG∞ @÷. SiY, Sà ̃@ ©Ã ̃@Ó ufiz∞ ̃r ̃ @∞Àvg‚Àv rV ́P∞P ̃ @∞ÀÿÃ∞@ ́ NP∞ ̃ N›∞YzNPÍG∞Y, ̊XP, ∂‹⁄P u÷ ‚fi“o© Sà ̃@Ó ©Àq«© ¢fi ̊Âg‚ov ̊π„&S_„ ¢fi ́i ̃N@

108
›Àov@oV «©«π ufiT, Poπ√Y @T‹ ́¢,ƒ»Ão©g‚∞Y ¬Í«L≥÷V @figÙ ́ ioa√Y l“«‚∞ÍG TMÓ‚_@÷. g «‚∞Íμ, Poπ¬Â T§ ́¢, @“@÷ T{ ́¢, ƒfi ¿Â@ o@√Y VÓ ƒÍμvÍ © ́i√Y z⁄¢ aÍμ, Êa“ÃÍ N‚nG za ́iÍ ̊Ó›¬Ó ¿[Tg «‚∞zoP ̊a_@Ó ̊ifiÓ „a∑Y @`NaÍμ bNz∞Íμ ̃„Ó «©V ́oP ̊ia oz ̃@, ƒbNz∞fi l}∞@ @ovÿ ́ ‘l“’ T[Ó«‚∞¢, «©ov ̃„ Nz»«Ã Sfi⁄¢, Sfi
@÷ «› ⁄¢ u÷«V T[rG∞ @÷ &ÿ>©∞TÍ
Out the frame shot ©∞TÍ @∞ÀÿÃo©gÙ ¿∞v@Nz»√Í uvY ̊i «z∞q o©⁄P @∞Àÿ√¢. π∞PoLg N‚nNGqg‚Pn„ ¬Í‚∞@ ‘π∞zioß ›⁄i ́¢Tv vÓ ̊±©i N‚G ¿∞aP zfiÓ @∞Àÿ. ¿∞aP§Í ›∞¢ à „} ́oP, πg‚∞o@√Y Sa“q N@∞^ ́ià J¢‚ ́i@oVŸ N›∞fir ƒfi ...πÓ @∞À TqrG∞ Sà ̃„¿ . (ioag‚v Sà ̃@_@÷ ‚v_@»Y TEÃÓ Ù§Ã∞©«π«Ã Ù§⁄P¢«‚∞π ÿ§ ̃„Ó V @oV aoL◊ÀqÓ TP ́iY, S ̃@∞Àÿ√Í«‚∞¢ ¿∞aP§Í oVg ‚∞ ́¢, ¿©¢ «©Àq ̃„Âg ‚∞ ozÃ∞V @÷ ‘@∞N©Â’Ã∞@ ÿ§ ́PoP S_„ ̃ „∫gTMÀv∞@ «z“qÓ). NP∞v ⁄¢ ̊za¢ Ÿ∏Ó, ›∞¢ Ã¬Ó Êa“ñ ̃„ uvY TM ́¢TÀq uoaÃ∞q ¢ ̃ @∞Àvg‚qrG¢. Íμ @∞Àÿ@^Ó ¿∞v@ Nz» ̃„÷ ioaNz»√Í& ÿ>©∞TÍ VŸ ›§Ã∞L TP ́iY So}g‚Pn@∞L ›∞ ́iÃ_@oV ̃ z. ¿∞v@ Nz»≥Ó ioaNz»≥Ó ̊Âg‚ov√«π«Ã ©∞μ ¶Í‚oP TV ̃r ̃ N@∞“Âfi ̃@ ́ «Poz√Yoπ. ∏fi ̃@©∞@, uv∑Í Sà ̃@ ́oP, ̊PÍ ̊i s@oV, ‚∞ ozÃ∞V @»Í π«Ã, ̊z @^ovà uvY&uV ̊i s@oV S[g‚P∞@, ∞@ u÷Vv ̃rÃP∞@ Sfi ̃rG¢. ioaNz»√Í ̊o›Ã∞ ∞π∞L ̊o›≥Ó ufiz_@÷, ̊P∞z¢ Sà ̃@Ó, @∞da∞ ̃ ÷, UTM«aÓ@oV ̃ N@∞“qzfiÓ«‚∞¢, ̊oz ¿∞v@ ≥§Ã uvY&uV Sà ̃@ ́«P∞q SoÃ⁄ifi ̃„Ó ‚À› ́iY, Ùià V ́ PfizP∞@sÓ, ¶i ‚∞ ́ia∞P ›∞ ́iÃ_@oV ́ iGg‚P∞@sÓ,
©∞LP∞@sÓ Sfi ̃„Ó. ‚ÂÃYπ∞©Y, Ùiâ ÙoL≥Ó Tfig‚Ó ©Àq«© ioaNz»√Í V Oo∆g‚Pn@∞L @∞a}©∞@ Sfi⁄P∞Y, ̊¢ ‘@“B ̃r>Ã’ À‚©∞@ , u ́iÃ∞@, ¢fi ́i ©Àq«© an„Ó. uP∞a} ́in„, ©fi ́¢zŸÿ, ‘π∞zi√Í ̊a“©oLoà ́ «PqÓ @∞Àÿ. ÿ z{ T›∞§ ̃@, ¿Â@ @÷ «©ov√Í „μ ̃«@ (diagonaly) o@√Y ¿Â@oa („∆⁄oP@÷?) l ̃r ̃N@∞“q N©VL©∞@ ¿v⁄¢ ̃rG∞ @÷. SiY, Sà ̃@Ó «‚∞ÍG (z§o› O@ s) ƒfi @∞Àÿ fiz∞ ̃r ̃ @∞Àvg‚Àv∞tÓ, ¶⁄PTP©∞@ ̊i s@oV≥Ó ̃ @∞ÀÿÃ∞@ ́ NP∞ ̃r anrG¢. SÍ±Ó „∫g‚∞@Ÿ ÍG∞Y, ̊XP, ∂‹⁄P u÷ Sà ̃@©∞@ SYπ∞©Y, ̊i s@VnG Sà ̃@Ó ©Àq«© ¢fi ́i anrG¢. Sà ̃@Ó&ÿ>©∞TÍ ̊π„&S_„ ¢fi ́i ̃N@∞“q ƒfi u ́iÃ∞@ ©Àq«© anrG¢.

Page 109
¿∞v@Nz»√Í ̊Âg‚ov ioaNz»√Í @∞Àÿ ́PÍo©oÃ≥ Ò z©∞L ›∞ ́iÃg‚∞q@oV ́ iG⁄ ‚∞ ozÃ∞V @÷ ¿∞v@ ́in„ ́ ifi ¶[rG¢.
¿∞v@Nz»√Í SÍNL∞fi ̊ SPn„ uPz ̃®qÓ. ¿∞v@Ó ̊Âg‚o N›∞YπY@^«© ƒfi ›...@ ́iÍ/ ›... ̊Ÿ›...@ ́iÍ ̊±‚zŸ «›@a¬Ó, ̊ @oVg ‚n∫Ã, ›∞i ́P TEÃ_@oV ®G∑Y ̊Ÿ›...@ ́iÍ/ „[© ́iÍ T “TMa@π∞P ›§ ́iaÓ” ∂i≥Ó ̊ a@‹⁄P ƒfi@oPoß N›∞YzP∞@ ̊ ΩnG∞“q@^ ̃„ ¬⁄oPà ›...@ ̃ „ ƒÍμ. TMa@π∞PoLg«‚∞π Xo© ̃„ ̊ ®v∞¢); Xo© ¶Í‚¢ ̊i@∞a ́oP @T‹g‚¢, z∑o©Ã∞L¢; ̊PL∞Y ¿Yπ¢ ¶Í‚¢ ¶Yπ∞ ́ ¢Í‚_@oV «‚∞π) ¶Í‚¢ «‚∞ÍG ©igyq@oV «‚∞i ́¢ z⁄P ƒÍμ. S⁄P ©igy ‚az› ́«P∞q ‚∞ ́¢ aÿ ́P ‚∞ Sfi⁄PP∞Y ̊z @^Ó ®ÀvÓ ®Àv ∂L∞Y, @v⁄P SfiΩμ ∂ ©∞nG_@«V∞q «› ⁄¢ S⁄P ©igyq NP¤œ@ ̊fi÷ N‚nGP∞@ SÍμ ¶z ÿμ «@÷TÃ∞z¢ «@À‚¢Ó, „o Nz»≥Ó SÍμ ¶Y«π∞ ¬Í±Ó aoπ√Y ¬⁄Ωμ ∂“q@^ ̃„ ¬ ©igyq@^ ̃„Ó N‚∞fi ́P©nG ©i P∑Y ‚∞ ozÃ∞V @÷ ¶g‚ ƒÍμ SPL∞Y, S¢«‚∞ÍG @oP ‚“‚∞ÀqŸ N›∫sd ̃@ NPfi ̃® ́ N©∞ ́P©∞@ ̊g‚«à o@@[TTv © ̃@»v ́iY SoG¿ÓTM ̃o@≥Ó S¢ N@∞“Âfi ̃rÍGL ¶ÍG ÃP∞ ́P aÃ∞Ã_@÷ SÍL¬Ó Sfig‚oP u}
SÍμ aπsÓ ©igyq@»∑fi N@∞“v ‚∞ ozÃ∞V @»Í ›p‚@∞ S ̃@oP@oV ©μz∞ÿgÙ (
reint ̊z @oV c ̃„Ó. SPn„g ‚π uP ¶Ó.∂ .a∞P∞&TÍ ¿∞v@_@oV d@Ÿ
¿∞v@Ó PL¢ N¿fi ̃@Â√∑fi Ão©gÙ@oV «¿∞ ̃rŸ N›YzoP ̃ @∞ SÍμ ̊zÿé∞L¢. SÍoGà z∞‹ ®Àq aoLs@»Í pP∞L ToL

109 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Nz»√Í ̊Âg‚ov ́ PÍo©«Ã∞q SoÃ⁄PTP ́iY √Í @∞Àÿ ́PÍo©oÃ≥Ó Sà ̃@ ́oP≥Ó So}g‚¢ ∂ ̃@g ›∞ ́iÃg‚∞q@oV ́ iG⁄¢TqÓ ¶ÍG«‚∞itÓ, SPL∞«π«Ã V @÷ ¿∞v@ ́in„ ́ ifiÓTMTqz∞ @V∞ ¶ÍG «@÷T uvÍ
Nz»√Í SÍNL∞fi ̊Âg‚ov ̊Ó› ́oP aoLs ® z¢ ̃®qÓ. ¿∞v@Ó ̊Âg‚ov√Y ƒfi @oPN›∞YπY. ¶Yπ∞ @oP ^«© ƒfi ›...@ ́iÍ/ ›...@ ̃ „[© ́iÍ ®Àq ©LÓ ›∞ ⁄Poz. Í ̊±‚zŸ «›@a¬Ó, ̊¢ ¶i N@∞“v/¶i N@∞÷^Ó ›z∞Y ∫Ã, ›∞i ́P TEÃ_@oVg ‚n∫à aoLs®GY. S⁄P aoLs
›...@ ́iÍ/ „[© ́iÍ T[dÃ_@^Ó N‚∞i⁄ifi ̃„Ó. π∞P ›§ ́iaÓ” ∂i≥Ó ̊⁄P¬Ó N›∞Yπ¬ÂÃ∞P ƒfi @∞π ́iY @oPoß N›∞YzP∞@ ̊∫T ́¢ ̃N@∞“q, „oG⁄P¢ ƒfi...Íμ @^ ̃„ ¬⁄oPà ›...@ ̃ „[©_@»Í T[dÃ_@oV ¬Íoz ́P π∞PoLg«‚∞π Xo© ̃„ ̊‚flÃ∞ifi ̃@ «z“qÓ («‚∞a∞v ̃ o© ¶Í‚¢ ̊i@∞a ́oP ̃ ( ̊i@∞aÓ NP¤œ@ ̊fi÷ N‚nG¢) z∑o©Ã∞L¢; ̊PL∞Y z∑â Nzμ ̃@ ́P ̃@¢ (Êa“ÃÍ); ‚¢ ¶Yπ∞ ́ ¢Í‚_@oV≥Ó N‚∞μ ́¢g«‚∞PY (TMa@π∞PoLg ‚¢ «‚∞ÍG ©igyq@oVg ‚ ̃ig «‚∞ oz√Y @∞πÓ @∞π©∞@ z⁄P ƒÍμ. S⁄P ©igyq@÷, ̊ ̃@∞π_@»Y SoP ‚ ̃ig ∞q ‚∞ ́¢ aÿ ́P ‚∞ ozÃ∞V @»Í ©igyq@V∞@sÓ ̊z @^Ó ®ÀvÓ ®Àv©∞@ z⁄¢ ‚∞ ́¢g ‚az›©ov⁄PL . ∞Y, @v⁄P SfiΩμ ∂“q@»Y a@‹⁄¢÷V ¶“}nG ∞q «› ⁄¢ S⁄P ©igyq@^Ó ©∞∫√fi ̃rÍGL. ̊i@∞a ́oP fi÷ N‚nGP∞@ SÍμ ¶zfiÓ ‚∞ g‚iYoπ. ̊oP ¶i ́¢ ƒfi Ã∞z¢ «@À‚¢Ó, „oG⁄P¢ ̊g‚ ̃ «@À‚Pn@∞L ‚a⁄P SÍμ ¶Y«π∞ ¬Í±Ó ¶_„Ó T§⁄ifi ̃rG¢. S ́Po@à ⁄Ωμ ∂“q@^ ̃„ ¬⁄oPÃ, SÍoGà ¿©¢ z∞‹Tn„Ó ̃„Ó N‚∞fi ́P©nG ©igyq@oV ¬Íoz ̃„Ó ƒfi a@‹ ́¢ zÃ∞V @÷ ¶g‚ ƒÍμ@π ̃@¬Â≥Ó! ∞Y, S¢«‚∞ÍG @oP@oV, ̊znoG a@‹ ́i ̃ @∞ÀqÓ Ÿ N›∫sd ̃@ NPfi ̃® ́¢ «‚∞ÍG @oπzÂz_@oV, ƒÀq ̊g‚«à o@@[TTv «z“qÓ ¶ÍμÓ ∂rTv∞¢. Nz„ Y SoG¿ÓTM ̃o@≥Ó S¢«‚∞ÍG @oP@^Ó SÍL¬Ó uπT ̃ ̃rÍGL ¶ÍG ÃP∞ ́P«© SznoG ̃ o@√Nπqg‚Pn@∞L
SÍL¬Ó Sfig‚oP u} ́¢Ó. aπsÓ ©igyq@»∑fi⁄¢, Nz„© ̃@»Í ̊Yπ¢ Sπ ̃@∞@ ̃ ∞ ozÃ∞V @»Í ›p‚@∞π ®Àq aoLs@»∑fi⁄¢ NP∞v_r,
V ©μz∞ÿgÙ (
reinterpret
) N›¤¢@∞ÀqÓ a@‹ ́¢PY@«V c ̃„Ó. SPn„g ‚π uP∞a}_@oV ̃ @∞Àv¬Â≥Ó ¶ÍG∞tÓ P∞&TÍ ¿∞v@_@oV d@Ÿ ÿG⁄P uP∞a}©∞@ ̃ „∫gTMv ¬Â≥Ó. Ó PL¢ N¿fi ̃@Â√∑fi⁄¢ pV, ÿ>©∞ozNÃ∞ ́P @∞Àÿ V «¿∞ ̃rŸ N›YzoP ̃ @∞ÀÂtÓ, TMaioà «¿∞ ̃r ́ ifiÓÙz«P ÿé∞L¢. SÍoGà z∞‹TÍ, ©igyq@»Í, ̊±‚z_@»Í, Ls@»Í pP∞L ToLÃ∞@ ̊Yπ¢ ¶i ToLÃ∞@, zπ¢

Page 110
*zÂzÓ ∂nGY ¶±Ó«‚∞¢ u÷Vv ̃@Ó zÂzÓ ¶Í‚«P∞q N‚∞fi ́i, u÷Vv ̃@«© ∂nGY ¶Í‚P∞@g Ù§⁄¢N@∞÷^Ó z∞¤gÙ“q. ̊g‚ÂÃÍμ. ∂nGY ¶Í‚¢ u÷Vv ̃@Ó, N›∞Yπg‚qÓ N›¤i ̊Íμ. ∂nGY ¶Í‚¢ Sà ̃@Ó. Sà ̃@Ó ¶±Ó«‚∞¢ ̊XP u÷»Ã ̃@Ó, ∂‹⁄P u÷ov∞L ̊i s@÷. ∂nGY ¶g«‚∞¢Ó zÂzÓ N@∞÷z¢. u√ ƒfi zÂzÓ. ©∞±v u√§v ́iY ∂nGY ̊GTÃY ©igyq@V∞@sÓ ̊oπsμrG¢. Szn∫Y ÿπ «P_r ́ PovÃ∞@ Sfig‚¢“q; ¬Í«L∞ ̃rŸ N›Y‚ozÃ∞@ NP∫g‚oz≥Ó u“q.
 ̊Yπ¢ Sv¢ ¶Íμ ¥«P∞ ƒfi ›∞ ̊Yπ¢ ‚o∆à TMai@oV ©μz∞ÿ «Poz.
S ̃«@∞§ ̃o@√Í‚Â aÍμ ¿ ¶±Ó TMai p¢ @zL ́oP ́ i NPfi ̃® ́¢@»Y a@‹ ́Pg‚Àq z ©μz∞ÿgTMn„ uÀ‚q ́Pg‚ÀÂfi ̃
d@ ́XTa©∞L ƒfi self-re ifi ̃rG¢. ∂aÓ‚«©, ‘S ̃@∞π ́i ¿ÓTM ̃o@ S∆⁄¢TÀv∞ @÷; ̊P v∞ @÷’ ¶ÍG NP»z∞L ƒfi NP∞v_„rG¢.
¬PY @∞Àÿ√«π«Ã ...Íμ ̊a∏ ́ig‚Àq Êa“ÃÍ@^Ó, ƒ ÙÂo› Êa“ÃoL ́ ¢a ́i ̊ Êa“ÃÍ@÷, ‘π∞zi@÷, TMa@π∞P Êa“ÃÍ, ‘π∞zi, TMa@π∞PÍ ¶ z⁄¢TqrG¢. ¿@a ́¢ ÿμz @÷ Sfi ̃rG∞ @÷. u“o© ¶¢ ¿@Y ¶¢ ̊P∞z¢, TMa@π∞P>Í @o ‚π@∞π©∞@ ‚π zÂz_@»Y (NPfi ̃ z⁄ifi ̃rG«P, ̊zn«G∞q S⁄Pg TM ¶⁄Pg TMa@π∞P>Í @oPoß N TMa@π∞PÍ@÷&Êa“ÃÍ@÷, Ã∞ zÂz |iÃ∞L ifiÓTMg‚∞ ́P«π ̊o©⁄ifi ̃rG¢. z∆o©Ã∞L Pov‚v∞©Y S ́PoL≥Ó «› ́¢Ÿ N TMa@π∞P>Í @oP√Y SÍo SYπ∞P aoπ√Y, ̊«P @oPoà ¿ÓTM ̃o@√Ío©oÃ≥Ó ¶g‚ «› ¶i N@∞÷V TMai o@ ̃N@∞“v z PfiÓ ∂nGY∂nGY∂nGY∂nGY∂nGY * ¶ÍLz∞L¢? ©a‚ N©∞{Ãg‚Àv ©igyq@^Ó, ‚ ̃i ∂nGπ∞@ Sfi⁄P¢. ̊¢ ©oG⁄¢ NP∞v_„Ó TMai√Y, ©∞nG∞@ ¶ÍL
TMai NP∞v ̃@ ́iY TqÓ ̊∫T Ã∞fiÓ ‚∞ ̃@ za©∞Àv∞ @÷) ©Àq©Yπ∞©Y, TMai≥«© u√§Í ƒgÙ ̃N@∞÷^Ó z∞ ̃„...π©∞@ «P∞ÍμrG¢. TMai√Y ‚o∆à ©i SYoπ. Ùià ¬Í«L∞ ̃rŸ N›Yt ‚vsÓ SYoπ. ‚o∆ÃLzn∫∑fi «P ¬Íoz ̃„Ó ¬Ãnÿ≥Ó SYo
SoP zoV ́¢Ÿ N›YtÓ u ¶q ́¢ ̃N@∞“Âfi ̃rG¢ ¶Íμ N›∞

110
v¢ ¶Íμ ¥«P∞ ƒfi ›∞ ‚∞@, Ùià TMai@oV ufiz∞ ̃„z«P∞ o∆à TMai@oV ©μz∞ÿgÙ N›¤¢ @∞Àqz«P∞P∞Í SÍoGÃ
@∞§ ̃o@√Í‚Â aÍμ ¿. ¬ ́¢›∞d√Í “TMa@π∞P ›§ ́iaÓ” i p¢ @zL ́oP ́ ifigTMÃ∞@ «z“qÓ. SgTMai√Y, ¢@»Y a@‹ ́Pg‚Àq z⁄P TMa@π∞P ›§ ́ia_@÷ ¶g‚ÂÃ∞@
n„ uÀ‚q ́Pg‚ÀÂfi ̃rÍGL? XTa©∞L ƒfi self-reflexivity&x ̃ N@∞“vP∞@ TMai ̊o©⁄ . ∂aÓ‚«©, ‘S ̃@∞π ́iY S¢«‚∞ÍG @oP@»Í p¢ © ̃@÷ S∆⁄¢TÀv∞ @÷; ̊PL∞Y, S>≥Ó SoP ̃ @∞} za©∞À ¶ÍG NP»z∞L ƒfi zo@√Y ›§Ã∞L ̊∫Tg«‚∞q
G¢.
@∞Àÿ√«π«Ã ...Íμ Êa“ÃÍ@÷ zfirG∞ @÷. Sa“q Àq Êa“ÃÍ@^Ó, ƒfi ÙÂo› Êa“ñÓ. @ÀÂÃ_@∞aÍ a“ÃoL ́ ¢a ́i ̊±gTMTqrG∞Í. TMG„Ó ¿∞Í„ @÷, ‘π∞zi@÷, TMa@π∞PÍ@÷ zfirG∞ @÷. Ã∞ u“o©Ã∞L , ‘π∞zi, TMa@π∞PÍ ¶Íμ ̊z @^ ̃„÷«V«Ã ›⁄«P@¬Ó G¢. ¿@a ́¢ ÿμz @÷ ̊ ́PoL«‚fi«© TMa@π∞PÍ@V∞@ @÷. u“o© ¶¢ ¿@Y ¶¢ ¶Íμ Tz∞i ̃rG∞ @÷. z¢, TMa@π∞P>Í @oP ‚Y«zμ J @»Y,‚πTP©∞@, @ ‚π zÂz_@»Y (NPfi ̃® ́¢ ©Àq©Yπ∞©Y) a@‹ ́PgN‚nμ G«P, ̊zn«G∞q S⁄Pg TMai≥Ó «› ⁄¢ N@∞“qTÀv«P, SiY @π∞P>Í @oPoß N›∞Yz¢ ¶Íμ NP∞v_r, ¶ ́PoL @÷&Êa“ÃÍ@÷, Ã∞ ̊›π∞Lz @÷ ¶ÍG zo@√π∞L ƒfi ∞L ifiÓTMg‚∞ ́P«π∞q (formalistic self- reflexiveness) TMai ̃rG¢. z∆o©Ã∞L TMa@π∞P ›§ ́ia ́oPŸ N›∞Yz¢ Y S ́PoL≥Ó «› ́¢Ÿ N›∞YrG¢. π∞P>Í @oP√Y SÍoGà @∞π ́iY ¶zfi ̃„Ó ¿ÓTM ̃o@ oπ√Y, ̊«P @oPoà ¶g‚ ́ ifiÓ‚Ÿ N›∞Yz¢, S⁄P Ío©oÃ≥Ó ¶g‚ «› ́¢Ÿ N›∞Yz¢ ¶ÍG TMaŸÿoL@oV V TMai o@ ̃N@∞“v zÂzÓ S¢. ∂L∞Y, zÂz ́in„ u√ GYGYGYGYGY ¶ÍLz∞L¢? ©a‚∞L zÂz ́iY, @oP√Îv∞@ ¬Í Àv ©igyq@^Ó, ‚ ̃i≥Ó ̊Pn„ u√ PfiÓ, ̊ ́PÓ PfiÓ Sfi⁄P¢. ̊¢ ©oG⁄¢ «‚∞¤TÀv¢ ¶Íμ ƒgÙ ̃N@∞“q
TMai√Y, ©∞nG∞@ ¶ÍL ∂nGY Sfi ̃rG¢? NP∞v ̃@ ́iY TqÓ ̊∫Tg«‚ (SiY ¿ÓTM ̃o@ «‚∞¤TÀv¢, ∞ ̃@ za©∞Àv∞ @÷) TMa@π∞P>Í @oP√Í ©a} ́oP ∞©Y, TMai≥«© u√§Í∫, ∂nG∑Í∫ TMG⁄P¢ ¶Í‚oP≥Ó ∞÷^Ó z∞ ̃„...π©∞@sÓ Sfi ̃rG¢ ¶Í«G N›∞Yπ ́ G¢. TMai√Y ‚o∆à ©igyq@÷ «@÷T ̃„÷V∞ ̃@g‚vsÓ ià ¬Í«L∞ ̃rŸ N›YtÓ ©igyq@÷ ¶¢sÓ ¬Íoz ̃@g oπ. ‚o∆ÃLzn∫∑fi⁄¢ ∂ ̃@gÒ z©∞L ©igyq@oV ́ z ̃„Ó ¬Ãnÿ≥Ó SYoπ.
zoV ́¢Ÿ N›YtÓ u ́iÃ∞@«z TMai
self-reflexiveness
&x ∞“Âfi ̃rG¢ ¶Íμ N›∞Yππ∞Ó. ¿œL ́¢vÍ SÍNL∞fi ¬@Ó

Page 111
** ‘ÙaÀÿÃ∞V @÷’ ©Í> ̃@. «zμ ƒfi ¿∞oV ›ÀNvÍμ N›∞Yπ ́ «P∞ÍGTYoπ. TMak∏g ÙaÀÿ ̃„ T ́iÀv ‚∞øÂY ÿoG ́ P@ gÙ «‚∞ÍG ƒfi ›Ó‚z ́oP ¿©¢ ~∆∑Y aoLs®G ¬ÂÃTYoπ. S⁄i ¶i gÙ iÃ∞r@÷ aoLs¿∞÷, Nz“©fl ́ iÃ∞r@÷ aoLs¿∞÷, ‚∞‚ ©~i SÂgÙ ¶Íμ, ƒ«a ¢ ̃@ ¿∞À@V∞@ ́P∞Í zfirG¢. S⁄P 15x≥Ó ®v ƒfiz @μgÙ iLÓ ¶ÍG N›∞Y∑g «‚∞¤TÀv∞ . ¶ÍL N›¤z¢!
zV ©i Pd‹Ÿ ÿμ‚ ́i§ ̃o@ zÀv∞a ́iY ̊∫Ãg‚Àvz . Pd{Y ÿa ́oPÃ∞@ ¶[¢‚z @»Y SzfiÓ ƒfiz .
TMa@π∞PÍ ›§ ́iaÓ
S¢& ar∑›Ó (nihilism). SPL∞ Sg‚ÂÃ∞LozP∞Í ¶Íμ ¬Âs@ ¶ÍG zÂz ́oP«Ã ‚§·πoL N ƒfi«zoV u√ gÙ÷VP∞@ ̊o©Ã ¥n@L«z N›∞Yπg‚ÀqTÀv PT ́¢ p“qÓ ÙiP∞@Ÿ N›∞Y TMa@π∞PoL TYπL∞@sÓ, Êa“ z∆ ̃@©∞L ‘PoπÈ‹’ u ́i@÷ PT o©Ã∞L ƒfi ‚ioπŸ N›∞Yz¢ ¶ ¶[¢zP∞@«z Sfi ̃„Ó. ̊¢ S_ N›∞Y∑ PgTM ́¢, ƒfi ÙioaŸ N›∞Y
ifiÓ‚Ÿ N›∞YtPY ¶g«‚∞¢Ó (Repetition includes difference). ifiT∆ N@∞÷rG¢.ifiÓ‚sÓ a@∆«z ¬Â a@‹ ́i ̃ @∞ÀqrÍGL. uP∞a} ́i TqPoπ N‚nG a@‹oz aoLs® N›¤≥Ó ¿∞«V∞ ̊Íμ. ©∞G∞@, S⁄i ̊g‚«à a@‹ ́Pg‚v ¬ÂÃ∞P ∂@øq&15@oV≥Ó ¬Í®À«à i Sfi ̃rG¢.

111 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∑›Ó (nihilism). SPL∞Y, ¶Yπ∞ self-reflexive u ́i@^«© LozP∞Í ¶Íμ ¬Âs@ÀÂTvsÓ «z“ÂÃiYoπ. ® ́¢ z ́oP«Ã ‚§·πoL N›¤≥Ó TP ́iπ∞L ƒfi a@‹ ́¢PY
u√ gÙ÷VP∞@ ̊o©Ãπ∞Ó. L«z N›∞Yπg‚ÀqTÀv @oP@oV
self-reflexiveness
¶ÍG u ́i p“qÓ ÙiP∞@Ÿ N›∞Yπ «zμ z{@÷ Sfi ̃rÍGLz∞? L TYπL∞@sÓ, Êa“ÃoL h«a∞z∞@sÓ ©∞n∫Ÿ N›∞YtÓ ‘PoπÈ‹’ u ́i@÷ PT ́¢ ©∞nμ z{@÷ u“v∞? ‚fi“ ƒfi ‚ioπŸ N›∞Yz¢ ¶Í‚¢ ‚fi“o©Ã∞L ƒfi TMaioà @«z Sfi ̃„Ó. ̊¢ S_„ ›∞ ́iÃdYoπ ¶Íμ ƒfi ›∞ ̃o@Ÿ gTM ́¢, ƒfi ÙioaŸ N›∞Y∑ ¬Â ́¢ ̃ N@∞÷V TfiÓÙr«GÍ.
‚Ÿ N›∞YtPY ¶g«‚∞¢Ó T ́iÃ∞› ́¢vÍ ifiÓ‚Ÿ N›∞YtPY ludes difference). ifiT∆∞ ̃@»Y S¢ NP»z∞@ Nz»g‚∞q .ifiÓ‚sÓ a@∆«z ¬ÂÃ∞P ƒÍoG ̊oz ifiÓ‚ ́ ifiÓ‚ ∞ÀqrÍGL. uP∞a} ́in„, ∂@øq& 15** ¶ÍG ¿∞÷ S⁄iÃ∞ N‚nG a@‹oz aoLs®μÓ ¿∞«V∞, ̊oPg TMaiai ́¢zÓ ∞«V∞ ̊Íμ. ©∞G∞@, S⁄ià TqPoπ ¶ÍG a@‹«z, ifiÓ‚sÓ a@‹ ́Pg‚v ¬ÂÃ∞P ̊⁄a@‹«z, zag«‚∞rG ¶Yπ∞ 5@oV≥Ó ¬Í®À«à ifiÓ‚sÓ a@‹ ́i ̃ N@∞“v∞qzP∞@ .
© Photo: Mohan Das V.Vadakara

Page 112
Australian Society of Graduate Tamils- ∂ø ́i«a∑Ã∞ @oπ ̃ @PÓ‚Ó&2003SY a@‹ ́ià ¿∞v@Ó ‚n∫à T© ›LÓ. S⁄¿∞v@g TMaioà ufiz∞ ̃rÃz SoVà ‚ ́©¿∞PÍ.
@∞ ́PzÍ
Û ̊
® ́¢ ¬Â⁄¢ œq «¿∞ ̃r z SgN‚∞[¢ SoP ¶[¢Ó N‚∞[¢Ó Tv©∞À«vÍ” ¶ÍG ‚∞vY z§ ̊g‚ÂÃ∞L ƒfi P∞ ̃@ ́oP ̃ ‘@∞ ́Pz ‚πfiÓ @∞ ́P∞Í ® ́oP (@∞ ́P ̊Yπ¢ ̊∫⁄«P∞ Sfig«‚∞Ó. ∂L ® ́oP, ÿÀ> «©ov√Y ‚∞ ̃@ 7.6.2003 ›> ̃r∆o© Sas 10.30 ©fl ® ́¢’ ∑À@Ó ≥ ̃r«G>ÃÍ © ‘SÍoGâ’ ¶Íμ ̊∫¬@Ó N›¤Ã ̊O‚zÓ. ‚∞Àq, Sovg‚∞Àq, ¬@ ÿ_, ‚oG, R∞ «©∞>ÃÓ @π@πg‚∞@ ̃ ® ́¢ ∂aÓ‚©∞râ ƒ ́io›z∞@ z∞ÿ ́P∞ @÷. ∂aÓ‚ ̃ TÀv¢. TμTμg‚∞L ‚∞vY@^v ® ́P @÷ «©ov√Y ∂v ́ NP∞v_„ ¬Â⁄P¢. ̊⁄P ƒÍ«G@∞Y ©fl «¿ ̊o›Ã∞©Y ̊g‚«à Sfi⁄P¢. “ ¶Y«π∞fiÓ T{ ́ifi⁄¢ ‚∞ g‚∞ ¥n‚Àv¢.
‚o∆à @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́oP Sfi⁄ifi ̃„Ó. ÙiP∞@g ‚∞ g‚z @ ›nμ ̃ @ÂL©∞@ Sfi ̃„Ó. @∞ ́P ‚∞ ́ia_@÷. ̊fio© ©@Í, @oπ@ z∞∆«zBÓ ¶Íμ TfiÓÙÓ Û SπÀÿÃz∞i ©@Í, ©∞oπoà ́ «P ©G ̃„Ó‚Â ̊ÍoL «z“qrG∞÷ @ÀvoV@÷ SqrG∞÷, ̊⁄Pg «‚o

112
@∞ ́PzÍ ® ́¢& Û ̊O‚zÓ
‚a∞› ̃i ∏⁄Pa∑_@Ó
¬Â⁄¢ œq «¿∞ ̃r zfiÓ N‚∞[¢Ó, z⁄P TMÍLfiÓ, ¥Í, ¢ SoP ¶[¢Ó N‚∞[¢Ó®v, “¿∞Í Tv©∞À«vÍ, ̊Ó©∞ ¿∞Í vÍ” ¶ÍG ‚∞vY z§@÷ @∞¢@»Y |_@∞adqrÍGL. L ƒfi P∞ ̃@ ́oP ̃ ‘@∞ ́PzÍ ® ́¢’ ©LiY ¥n‚q ́iTÀv¢.
Ó @∞ ́P∞Í ® ́oP (@∞ ́Pza∞ÃÍ ¿∞v@Ó) ‚∞ ́«P∞, «@À«v∞ ∫⁄«P∞ Sfig«‚∞Ó. ∂L∞Y, ̊⁄P ̃ ® ́¢ zÂTY «zμ ƒfi À> «©ov√Y ‚∞ ̃@¬Â≥Ó ¶Íμ aoL ́ifig«‚∞©∞? > ̃r∆o© Sas 10.30 ©fl ̃„, SoVà ‚ ́©¿∞P>Í ‘@∞ ́PzÍ À@Ó ≥ ̃r«G>ÃÍ ©“v‚ ́i«π «©ov«Ã∫â. S¢ ’ ¶Íμ ̊∫¬@Ó N›¤Ãg‚Àv¢. S¢ ¶Y«π∞fi ̃„Ó ƒfi Ù¢ ‚∞Àq, Sovg‚∞Àq, P∞VÓ, uq ̃„, dfiP_@Ó, @kÿa∞, ‚oG, R∞ «©∞>ÃÓ ¶Íμ ̊“}∞TÃ∞ ∂^o©√Y @ ̃ ® ́¢ ∂aÓ‚©∞râ. z∞ ́ià ̃ @oπQ @÷ ¶Y«π∞fiÓ ∞@ z∞ÿ ́P∞ @÷. ∂aÓ‚ ̃ N@∞À«π«Ã @oV@Àv ́ NP∞v_r μTμg‚∞L ‚∞vY@^vÍ, Toaz∞L @∞Àÿ ©∞nG_@«V∞q, ©ov√Y ∂v ́ NP∞v_„rG∞ @÷. ›§Ã∞@g 11.45©fl ̃„ ® ́¢ ̊⁄P ƒÍ«G@∞Y ©fl «¿aÓ ©“v‚ ́iY aoG⁄ifi⁄P ®ÀvÓ Y ̊g‚«à Sfi⁄P¢. “J§«π TÂÃTÂà ̃ ® ́¢ ¿v ̃„Ó. Ó T{ ́ifi⁄¢ ‚∞ g‚∞ @÷” ¶ÍG aoLsP∞Í ̊gN‚∞[¢ .
à @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́oPg ‚∞ ́Pz @^ ̃„ S¢ „∆g‚©∞@ „Ó. ÙiP∞@g ‚∞ g‚z @^ ̃„«© N›¤ioÃg Ù§⁄¢N@∞÷z¢ L©∞@ Sfi ̃„Ó. @∞ ́Pz±Ó P∞Ã∞fi«© S_„g TMaP∞L ÷. ̊fio© ©@Í, @oπ@÷ ‚π @nμ, u ́P©L∞@, ©ig«‚∞q Ó ¶Íμ TfiÓÙÓ Û ̊ÍoL. @YT @nμ z⁄P ̊⁄P ∞i ©@Í, ©∞oπoà ́ «PÂg «‚∞z¢P∞Í @oP. S⁄P ©∞oπoà ̊ÍoL «z“qrG∞÷. ©@>Í ©LoP ́ io›ifig‚g ‚π ÷ SqrG∞÷, ̊⁄Pg «‚oP. ©@«L∞ Toaz∞@sÓ ÿGg‚∞@sÓ

Page 113
S⁄P ©∞oπ«Ã∞ ‚o∆à @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́i«π ¿∞Ó ‚∞ ́P ∂§Ãg Ò©∞oπ ¶ÍG ̊∆rà ¿_o@ ̊Yπ. ©∞oπoà ƒfi N›∞Y∑Y “SπÀÿÃÓ” ¶Íμ ®∫Tvπ∞Ó. ∂L∞Y, “©∞oπoÃg N‚nGz P∞Í, J ∂^Ó u§o© N‚nG∞ ” ¶Í‚iY ̊aÿÃY ̊i@∞a ́oP ̃ @∞“r«G∞Ó. ̊⁄P ©∞oπoà ̊ov≥Ó «‚∞a∞Àv«© @[©a©∞@ ¬Í anrG¢.
@ÀvoV@oV aoG«znμrG∞Í. ∂L∞Y N@∞“v N@∞÷o@√Y uμ ¬ÂÃTYoπ«Ã, ̊Ó©∞ ¿∞Í Tv© ¶Íμ P∞Ã∞oa «z“qrG∞Í. ©∞o ̊ÍoL ̃„ ́ NP§≥Ó. ̊z÷ ̊[ @[©a ́oP «¿∞ ̃rg «‚∞rG∞Í. ¥μrG∞Í ¶Íμ @oP ¬ÂrG¢. ̊ ‚o∆à @oP√Y zfizLP∞Í. ∂L∞
S_«@ @[©a¬Ó ©∞oπ≥Ó @fi& o©ÃÓ. ® ́¢ ∂aÓTM ̃„Ó N ¶Íμ ̊∫sμ ́Pg‚qrG¢. ‚∞ «z“Âà «Poz ‚o∆à @oP NP§ N‚∞fi÷ Ùi¢, ∏oz Ùi¢. @∞π ́in @oP√Í N‚∞fi^Ó ©∞∫TÀv¢.
S⁄P ©∞oπ«Ã∞ ‚o∆à @∞ ́P Ò©∞oπ ¶ÍG ̊∆rà ¿_o@ ̊Yπ ¶Íμ ®∫Tvπ∞Ó. ∂L∞Y, “©∞ u§o© N‚nG∞ ” ¶Í‚iY ̊aÿà ©∞oπoà ̊ov≥Ó «‚∞a∞Àv«© ̊ovà @[©a ́iY ¥∫«Ã ∂@«z“
“©∞oπ ¶ÍG N›∞Y z›LÓ P∞ ̃„rG¢. S⁄P ̃ @[©a ́iY ¶ ́ ©∞oπÃfl⁄P” u√ @÷ ¶ ́PoL! «PÂgN‚nG “©∞oπ@÷”. ∏nG¬Ó @[«zμÓ TqPoπ œa @÷.
S⁄P œa @÷ ›∞©∞Íà @÷ SπÀÿÃÓ aoG«zμÓzoa PT ́ «z“v∞Pz @÷; SYπGz∞‹oz≥ d ̃@ ∏ ́P œa @÷; @∞ ́Pz @÷. ufizr ̃@g‚qrG∞ @÷. ̊⁄P Sπ ̊z @«V∞ SÍμ @[©a ́iY.
N‚∞fi¬@ ¶{>≥Ó, ̊PÍ „∫Mq
«PqrLÓ «PqrLÓ ∂i P∞« «PqrLÓ «PqrLÓ ∂i P∞« ¶L ̃ ® ́iÍ ∂aÓ‚ ́iY N‚∞fi¬@ ¶{>√Í (Jq@∞“ ̊‚Ã@a ́¢vÍ ufiz∞ ́ «P∞nμr P∞Ã∞@ @∞ ́Pz>Í ̊Ó©∞z∞@ zfi @∞Àÿ ̃„g TMÍ) ̊«P ¬ÂP§ ́P N‚∞fi¬@ ¶{>oà TÀq Nz»z ufiz∞ ¿v©∞ ́ ifi¿vLÓ J{ ̃® ́¢ ̃ @∞“‚NPg‚∞ ∂ ∂i P∞√Í J{ ̃® ́¢ ̃ @∞ ¿∞v@Ó ¬ÂrG¢.
∂i P∞«Ã ̊ÍoL«Ã Pd«∆ Ûi u}a ƒfi zaÓ P∞

113 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
oV aoG«znμrG∞Í. ‚∞›Ód„ ̊ÍoLoÃg ‚flrG∞Í, @∞“v N@∞÷o@√Y uμiÃ∞@ Sfi ̃rG∞Í. “©∞oπoà ©G ̃@ oπ«Ã, ̊Ó©∞ ¿∞Í Tv©∞À«vÍ, ̊Ó©∞ ¿∞Í Tv©∞À«vÍ” ∞oa «z“qrG∞Í. ©∞oπ≥vÍ @[©a¬Ó ®vg TMG⁄P¢ ¶Íμ „ ́ NP§≥Ó. ̊z÷ ̊[¢ ÙπÓ‚,©@Í ©∞oπoà ̊ovà P «¿∞ ̃rg «‚∞rG∞Í. ̊zÍ SπÀÿà œaL∞@ ̃ @[©aÓ ¶Íμ @oP ¬ÂrG¢. ̊ÍoL√Í @ÀvoV@^Ó @[©a¬Ó P√Y zfizLP∞Í. ∂L∞Y S_«@ «‚›g‚qÓ Tza_@÷ «zμ. @ @[©a¬Ó ©∞oπ≥Ó „∫Mq S⁄P ̃ „∫MqP∞Í @oP√Í Ó. ® ́¢ ∂aÓTM ̃„Ó N‚∞[«P “@oP ̃„÷«V @oP Sfi ̃„” ∫sμ ́Pg‚qrG¢. ‚∞ ozÃ∞V @÷ uÍ>g‚∞@ Sfi ̃@ «Poz ‚o∆à @oP NP§⁄P @oP. ‚∞ai ‚∞Ââ«‚∞Y, S_«@ i¢, ∏oz Ùi¢. @∞π ́in„ ¥nG zo@√Y @V¬Ó ©∞∫TÀv¢.
‚∞fi^Ó ©∞∫TÀv¢. ©∞oπ«Ã∞ ‚o∆à @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́i«π ¿∞Ó ‚∞ ́P ∂§Ãg ÍG ̊∆rà ¿_o@ ̊Yπ. ©∞oπoà ƒfi N›∞Y∑Y “SπÀÿÃÓ” Tvπ∞Ó. ∂L∞Y, “©∞oπoÃg N‚nGz P∞Í, J ∂^Ó ‚nG∞ ” ¶Í‚iY ̊aÿÃY ̊i@∞a ́oP ̃ @∞“r«G∞Ó. ̊⁄P ̊ov≥Ó «‚∞a∞Àv«© @[©a©∞@ ¬Í anrG¢. ©∞oπoà ©a ́iY ¥∫«Ã ∂@«z“qÓ ̊¢ Ti. S¢ ∂∆©∞L ̊aÿÃY. oπ ¶ÍG N›∞Y z›LÓ” «zμ ƒfi N‚∞fi»Y ÿ⁄oPoà ́ . S⁄P ̃ @[©a ́iY ¶ ́PoL u√ g‚∑@÷! “P∞@Ó X ̃„Ó ⁄P” u√ @÷ ¶ ́PoL! ̊z @÷, ̊⁄P Sͱ√ @÷, P∞«© G “©∞oπ@÷”. ∏nG¬Ó SL¬Ó ÙπÓ‚, iv©∞L ÿ ́P ́¢vÍ TqPoπ œa @÷. œa @÷ ›∞©∞Íà @÷ ̊Yπ & ©¢oz≥Ó ©∞oP≥Ó P_@÷ aoG«zμÓzoa PT ́Pz @÷; N‚∞ÍoL≥Ó N‚∞fioV≥Ó z @÷; SYπGz∞‹oz≥Ó TMn«‚∞Àv ¢GT@÷; ̊@ ́ l¤o© œa @÷; @∞ ́Pz @÷. Sz @«V „∫Mv∞@ ̃ @∞ ́PzL∞@ g‚qrG∞ @÷. ̊⁄P SπÀÿà œa @oV S_«@ P§ÿ ̃r«G∞Ó. ∞ SÍμ @[©a ́iY. fi¬@ ¶{>≥Ó, ̊PÍ TMÍ«L ufi ̃N@∞÷^Ó ∂iP∞≥Ó
rLÓ «PqrLÓ ∂i P∞«Ã & © ̃@÷ rLÓ «PqrLÓ ∂i P∞«Ã ̃ ® ́iÍ ∂aÓ‚ ́iY @a@N©ÀÂY NP∞vfiÓ ‚∞vt ̃„g ¶{>√Í (Jq@∞“ ioa) TMÍ«L ¬Â P§ ́P P∞¤ vÍ ufiz∞ ́ «P∞nμrG∞ . ̊z«a ¬Â SYπ∞¢ ›∞P∞a} ́ ́Pz>Í ̊Ó©∞z∞@ zfirG∞ . ¿∞v@ ́iÍ ¬ÂTtÓ (@[©a ̃ g TMÍ) ̊«P ¬ÂP§ ́P P∞¤, ̊‚Ã@aÓ, ufiz∞vY; ̊z
¶{>oà TÀq Nz»zaTYoπ. ̊«P @a@g ‚∞vY
∞ ¿v©∞ ́ ifi¿vLÓ & ̊Ó©∞ ̃® ́¢ ̃ @∞“‚NPg‚∞ ∂i P∞«Ã
P∞√Í J{ ̃® ́¢ ̃ @∞“‚NPg«‚∞ ¶ÍG «@∞§ ̃o@≥vÍ ÂrG¢.
P∞«Ã ̊ÍoL«Ã Pd«∆ u}a ƒfi zaÓ P∞

Page 114
S⁄P ̃ ® ́oP ∂q‚z @÷ ‚o∆à @∞ ́Pza∞ÃÍ ©aÙ ̃ ® ́oP ©G ̃@TYoπ. ¿∞_@÷ u“o©√Y @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́oP ́P∞«L ‚∞ ̃r«G∞Ó ¶Í±Ó TMao© ¥n‚qrG¢. ∂L∞Y “® ́¢ ̃„÷ ® ́¢” Ω∑o∆Ã∞@ ÛqrG¢. Sg‚ ƒfi ® ́oPŸ ÿ⁄i ́¢, ¶[i, Sà ̃rà ̊“}∞TÃ∞ SoVà ‚ ́©¿∞PÍ ©“o} ©G ̃@∞¢ ̊a_rY zaπ∞μ ‚ov ̃rG∞ & ̊z ©“flÍ o©⁄PÍ.
¶L ̃ ® ́iÍ ∂aÓ‚ ́iY ¢i ® ́iÍ ¬ÂTY NP»z∞rG¢. ∂i
S⁄P ̃ ® ́oP ∂q‚z @÷ ©G ̃@TYoπ. ¿∞_@÷ u“o© ‚∞ ̃r«G∞Ó ¶Í±Ó TMao© ¥n‚ Ω∑o∆Ã∞@ ÛqrG¢. Sg‚ ƒfi ̊“}∞TÃ∞ SoVà ‚ ́©¿∞PÍ ‚ov ̃rG∞ & ̊z ©“flÍ o©⁄ SV_«@∞oz≥Ó z÷^zoa ¶©¢ SÍoGà ‚∞aioÃ≥Ó S⁄P ̃ z{√«π z⁄P ∂ÿ§ÃfiÓ ¿∞¬Ó, ̊ œafiÓ, S⁄P ̃ ® ́i«π ƒÍG∞@ ÿπg‚i@∞a ̃ @fi ́¢@÷ ...πÓ ® ́i Toπ©@VYπ, ̊z÷ @oπ©@«V ® ́ià N‚fio© ‚∞Â, ̊a_«@nμ @ ® ́iÃ§Í ∂ov ∂‚a}_@oV≥ NP∞v ⁄¢ ©¢TÍ «@Àov≥Ó, @v«π∞ ́ iaTÃÓ «PÂà Pd∆ P ́P» ̃„Ó aoπoà ̃ @∞Àqr ‚“Ù@oVŸ ›∞a©∞@g TM{⁄NPq N›∞n@»Y, ¶»o©Ã∞L So›√Y, ∏ ® ́¢ ̃„ ̃ rov ́P Nzn∫. @∞ ́PzÍ rov ́P¢. S¢ ƒfi ÿG⁄P ̊a_@g ‚ovgÙ©∞„Ó.
“«‚∞nμ¢Ó «‚∞nμ¢Ó i_@ z§@«V∞q ∂aÓTM ́¢ “P“N}∞» zfiPπ∞Í” ¶ÍμÓ “Q∞√oGg «‚∞ ÿπg‚i@∞a ́¢÷ Oo∆⁄¢ “›∞Ã∞g zfiPπ∞Í” ¶ÍμÓ SÍoGà ̊aÿà ∏P⁄iaÓ ›© ́¢zÓ’ ¶Í±Ó ©>P ‚ov ́ P ́¢z ́oPg «‚∞nμz«P∞q @∞ ́PzoL ̃ @YT@n@ ̊±g «‚∞i ̃@ ifi ̃„GoV ́ ¢o} ̃„ ¶_„Ó N‚nμz∞ @nG∫s” ¶Íμ ‚ ‚∞vY@÷ “©oπ z∞o∆ ̊Yπ«z∞ ÿÍLz±Ó ¿ÀTMÍ ÿGgÙg ‚n∫g ‚ ̊@¿@ ¿À‚¢ ¿À‚∞„Ó” ¶L ́ ‚∞ ̃r«G∞Ó. zoaTYπ∞ uGs N@∞ @∞¤ N@∞÷^Ó uGs, SfiÀÂY ~¢‚n∫ ̃ ®μÓ«‚∞¢ “«z“v∞Ó T[_rà pÍ” ¶LsÓ ifi ̃„G÷ ‚
¬@©∞v ƒfi¬@ ¶{>≥©∞v Ù„⁄P∞v zπ ̃@∞Y ¬Í di ́P ̊¬PY ¬Âzoa ̊fl©fl ̊«‚∞Àq z⁄P∞a∞Ó ¶{> ¶ÍG “ioa«¿∞ ̃„” z§@÷ ÿπg‚i ¶Í‚PoL aoL◊ÀqzL. “ ̊ ƒ ́NPÍμÓ SPn„g N‚à . S⁄P ƒ ́

114
® ́iÍ ∂aÓ‚ ́iY ¢ig‚∞v∑Y «z“Âà za ́iÍ «¿∞ ̃@Ó ÂTY NP»z∞rG¢. ∂i P∞oà SL_@“q N@∞÷^r«G∞Ó.
 ̃ ® ́oP ∂q‚z @÷ ‚o∆à @∞ ́Pza∞ÃÍ ©aÙ ̃ ® ́oP oπ. ¿∞_@÷ u“o©√Y @∞ ́Pza∞ÃÍ ® ́oP ́P∞«L ∞Ó ¶Í±Ó TMao© ¥n‚qrG¢. ∂L∞Y “® ́¢ ̃„÷ ® ́¢” ∞@ ÛqrG¢. Sg‚ ƒfi ® ́oPŸ ÿ⁄i ́¢, ¶[i, Sà ̃rà Ã∞ SoVà ‚ ́©¿∞PÍ ©“o} ©G ̃@∞¢ ̊a_rY zaπ∞μ
& ̊z ©“flÍ o©⁄PÍ. «@∞oz≥Ó z÷^zoa≥Ó ÿ ́P @oV≥Ó ƒVozÃ∞oa≥Ó, oGà ‚∞aioÃ≥Ó S⁄P ̃ ® ́iY ‚∞ ̃r«G∞Ó. ¶©¢ ¬⁄oPÃ
⁄P ∂ÿ§ÃfiÓ ¿∞¬Ó, ̊⁄P SπÀÿà Nz∫N@∞“v TqPoπ ⁄P ̃ ® ́i«π ƒÍG∞@ So}r«G∞Ó. ® ́ià ÿGgo‚ a ̃ @fi ́¢@÷ ...πÓ ® ́iY N@∞“qzfiÓ ∂ÿ§Ã , ® ́iÃ
Yπ, ̊z÷ @oπ©@«V ¶Íμ ©∞PToà ©LiY oz ́¢ ̃ ‚fio© ‚∞Â, ̊a_«@nμ @∞oP√Y zfiÓ «©ov ̃ @∞ÀÿoÃ≥Ó, ∂ov ∂‚a}_@oV≥Ó So} ́¢ ̃ @∞Àÿg‚q ́¢rG∞ . ©¢TÍ «@Àov≥Ó, «‚∞oP ‚n∫≥Ó ‚∞qrG∞ . ioa iaTÃÓ «PÂà Pd∆ SÍμ io› NP§Ã∞¢ ̊@i@V∞@ ́ Ó aoπoà ̃ @∞ÀqrÍG∞ . ¶©¢ @π∞Ÿ›∞a Sπ ̃rÃg Ÿ ›∞a©∞@g TM{⁄NPq ́¢ ̃ ® ́¢ zÂz ́iY, ¶»o©Ã∞L , ¶»o©Ã∞L So›√Y, ∏oz‚vg ‚∞qz¢Ó ∂qz¢Ó, S⁄P ̃ rov ́P Nzn∫. @∞ ́PzÍ ® ́¢g ‚±zoπg ‚ ̃„Ó z∞¤gÙÓ . S¢ ƒfi ÿG⁄P ̊a_@g ‚ovgÙ ©Àq©Yπ, ÿG⁄P Sπ ̃rÃg ∞„Ó.
nμ¢Ó «‚∞nμ¢Ó i_@oVg «‚∞nμ¢Ó” ¶ÍG ÿπg‚i@∞a ∂aÓTM ́¢ “P“N}∞» œÿv«z ›©∞P∞LÓ Nz“ N@∞ÂÃ∞¤ ” ¶ÍμÓ “Q∞√oGg «‚∞nμ¢Ó «‚∞nμ¢Ó” ¶Íμ ifiÓ‚sÓ a ́¢÷ Oo∆⁄¢ “›∞Ã∞g ‚ÀNv∞»Ã∞¤ ∏P⁄iaÓ ÛÃ∞NPL ” ¶ÍμÓ SÍoGà ̊aÿÃY @∞π@Àv ́in„÷ Ù„⁄¢ ‘›©∞P∞LÓ © ́¢zÓ’ ¶Í±Ó ©>P«¿Ã ̃ @fi ́¢@oV, z∞‹TÍ ̊Âg
z ́oPg «‚∞nμz«P∞q ∂aÓ‚g ‚∞vY ¬ÂrG¢. zoL ̃ @YT@n@ ̊±gÙÓ ̊ÍoL ¶©¢ T[dÃ_@oVg ifi ̃„GoV ́ ¢o} ̃„ ̊o∆ ̃rG∞÷. “@n«G∞ ̃„Ÿ ÿGgÙ nμz∞ @nG∫s” ¶Íμ ‚∞qrG∞÷. SͱÓ, @YT‚n∫g ‚π “©oπ z∞o∆ ̊Yπ«z∞” ¶ÍμÓ NP∞v rÍGL. @∞ ́Pz±Ó Ó ¿ÀTMÍ ÿGgÙg ‚n∫g ‚∞qrG∞ @÷ “¬@¿@ ¿À‚¢ ¿À‚Íμ, ‚¢ ¿À‚∞„Ó” ¶L ́ ifi ̃„G÷ “¿ÀÙ” ̊i@∞a ́oP«Ã Ó. zoaTYπ∞ uGs N@∞÷z∞ ‚n∫ ̃ ®μÓ«‚∞¢, “N‚∞fi^ ̃ ÷^Ó uGs, SfiÀÂY TM}⁄P[zY «‚∞π∞„Ó” ¶LsÓ ®μÓ«‚∞¢ “«z“v∞Ó ~¢ NzÍG∞tÓ NzÍGz l“ÂY pÍ” ¶LsÓ ifi ̃„G÷ ‚∞vÓ NP∞v rG¢.
∞v ƒfi¬@ ¶{>≥©∞v & ® ́ià P∞v zπ ̃@∞Y ¬Í di ́P∞v
PY ¬Âzoa ̊fl©flÃ∞v &® ́ià ‚∞Àq z⁄P∞a∞Ó ¶{> TÀv∞v a«¿∞ ̃„” z§@÷ ÿπg‚i@∞a ©∞PT ∂Âà “ ̊⁄Pa ̃ N@∞Àq” aoL◊ÀqzL. “ ̊⁄Pa ̃ N@∞ÀNvÍμÓ ¬@N©ÍμÓ Ó SPn„g N‚à . S⁄P ƒ ́¢ ∂Âà TMÍLaYπ¢ ufis@∞Àqo@

Page 115
ioa «¿∞ ̃rY “∂v ∂v” ¶L ́ NP∞vfiÓ ‚∞v∑Y ® ́ià ̊_@_@oV z fl ̃@∞¢ ∂‚a}_@oV ƒbNz∞ÍG∞@ ̃ @∞ÀqrG∞ . Ta›Ó PT ̃@g‚qrG¢. S ́PoL ∂‚a}_@V∞ ¶Íμ TMadgÙ ¥n‚qrG¢.
z∆ ̃@Yπ ¶ÍGz∞μ” ¶L ̊fiÓ‚Ps «¿∞ ̃rY “∂v ∂v” ¶L ́ NP∞v z fl ̃@∞¢ ∂‚a}_@oV ƒb PT ̃@g‚qrG¢. S ́PoL ∂‚a} S⁄P ̃ @∞Àÿ, ® ́¢ ̃„ ¿Yπ TμTμ ~P∞Àv ́iY NP∞v rG¢. @∞ ́Pz> ¶ ̃@»go‚≥Ó ® ́iÃ§Í “«P∞nμT @∞À anrÍGL. ̊z @»Í ∂À Nz»g‚qrÍGL.
Toπ©@«V SYoπ ̊Ó©∞
 ̊Ó©∞«z ® ́iëa & ’≥Ó @oπ©@V∞¤ z∞‹z∞¤ ̊Ó©∞
¶_@÷ @oπŸ N›YzÓ ̊Ó©∞
 ̊Ó©∞«z ® ́iëa &Ã∞s u_@÷ z∞‹«zP∞Í ̊Ó©∞ ¶Íμ ® ́ià N‚fio© ®∫, ̊z ›∞ ́iÃÓ.
«‚∞oP√Í Xo©oà TV ̃@ Xo©” ¶ÍG ‚∞vtÓ SPn«@n‚ ∂v J „ N@q ̃@z⁄P ›“v∞V ́ Joa TÀ«v ÛÀÂq«z∞Ó «‚ ¶ÍG z§@»Y, “∏n∫ aYπ∞«P «‚∞ ‚∞ai ∂«z›©∞@g ‚∞qz¢ aoLs
“ioa@vY ÛÂ≥Ó iaTÃÓ N›YzŸ ÿGgÙg ‚n∫à ƒVozÃ∞ «@Àr«G∞Ó. NP∞vfiÓ @g‚Y ‚ ̊@i ̃«@∞πÓ, ̊@g‚v∞¢ «‚∞L ̊zπ_@oV ̃ @∞“r«G∞Ó.
“@∞πoL ̃ @∞π∞Y uoPg«‚Í “ ̊Ÿ›dYoπ ̊Ÿ›dYoπ ̊Ÿ›N©Í ∏P⁄ia ¬∆ ̃@ ́oPg «‚∞a∞» ÿ∑ g‚ovr«G∞Ó.
S⁄P ̃ ® ́iÍ ‚∞ ́ia ́ «P sÓ ̊“}∞TÃ∞ ƒfi Ù¢o©oß N ̊z§vÓ TovN‚G zfiÓ @∞ ́Pz ¿Â@ @÷) zfirG∞ @÷. ̊z @÷P∞ P∞Ã∞§Í ƒbNz∞fi @ÀvoVoÃ≥ @∞ ́PzoLg (¿Â@ @oVg) ‚∞ ̃r zfirG¢. SPL∞Y ∂vY ‚∞v∑t ›∞a∞Ãg ÒPfiÓ @π@πgo‚ ¥n‚ ÿGg‚∞@g ‚∞Â≥Ó ∂Â≥Ó ¿Â ́P∞
P∞Ã∞a∞@ ¿Â ́Pz ‚n∫ ̃ „∫g ¿ÂgÙ. Û ̊ÍoL√Í ‚∞› ́oP≥ @“Âgo‚≥Ó, cn∫Y ̊z§Í o ¬@ ́itÓ „a∑tÓ ̊o›TtÓ ‚√ÍGz ¶Í‚¢ ̊z§Í ƒb«z ̊ÍoL√Í ƒg‚∞§ N¿ko›TÀq

115 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
¶ÍGz∞μ” ¶L ̊fiÓ‚PsoaÃ∞ÿ§Ã TV ̃r ̃ ®μz∞ . ioa “∂v ∂v” ¶L ́ NP∞vfiÓ ‚∞v∑Y ® ́ià ̊_@_@oV ¢ ∂‚a}_@oV ƒbNz∞ÍG∞@ ̃ @∞ÀqrG∞ . Ta›Ó qrG¢. S ́PoL ∂‚a}_@V∞ ¶Íμ TMadgÙ ¥n‚qrG¢. ÿ, ® ́¢ ̃„ ¿Yπ TμTμgo‚ ¥n‚q ́¢rG¢. S⁄P TμTμgÙ Y NP∞v rG¢. @∞ ́Pz>Í “NzÍμTÀ«vÍ” ¶ÍG z§@÷ ‚≥Ó ® ́iÃ§Í “«P∞nμTÀ«vÍ” ¶ÍG z§@÷ ∂P_@ ́oP≥Ó rÍGL. ̊z @»Í ∂Àv ́itÓ ¬@‚∞z ́itÓ ̊oz@÷
rÍGL.
©@«V SYoπ ̊Ó©∞ Ó©∞«z ® ́iëa & ’≥Ó ©@V∞¤ z∞‹z∞¤ ̊Ó©∞
÷ @oπŸ N›YzÓ ̊Ó©∞
Ó©∞«z ® ́iëa &Ã∞sÓ ÷ z∞‹«zP∞Í ̊Ó©∞ ià N‚fio© ®∫, ̊zoa z∞‹ ́P Û SπÀÿÃz∞i ̃«@
P√Í Xo©oà TV ̃@sÓ “«‚∞oP NP∞Àv∞«π NP∞vfiÓ G ‚∞vtÓ SPn«@n‚ ∂vtÓ NP∞v rG¢.
 N@q ̃@z⁄P ›“v∞V ́ ¢«a∞r & uÍoL a TÀ«v ÛÀÂq«z∞Ó «‚∞ «‚∞ «‚∞
»Y, “∏n∫ aYπ∞«P «‚∞! ‚o@«Ã, ¢÷»zfi„¢ «zY” ¶Íμ z›©∞@g ‚∞qz¢ aoLs ̃„ zfirG¢. a@vY ÛÂ≥Ó iaTÃÓ «Pq” ¶ÍG P∞Ã∞§Í @ÀvoV√Y GgÙg ‚n∫à ƒVozÃ∞ ‚∞vY ̊Â@oV≥Ó ifi ̃„GoV≥Ó ∞Ó. NP∞vfiÓ @g‚Y ‚∞ÀÂY “ ̊@g‚Àqg «‚∞L∞«π∞ ∞πÓ, ̊@g‚v∞¢ «‚∞L∞Y ›∞TÍ «@∞πÓ” ¶L ¶Ó©z§Í
V ̃ @∞“r«G∞Ó. oL ̃ @∞π∞Y uoPg«‚Í” ¶ÍG ‚∞aiÃ∞§Í œa∞«z› ́«P∞q π ̊Ÿ›dYoπ ̊Ÿ›N©Í‚ iYoπ«Ã” ¶ÍG ‚∞aiÃ∞§Í œa ∆ ̃@ ́oPg «‚∞a∞» @∞ ́Pz>Í uμi√Y ‚∞ ́¢Ÿ vr«G∞Ó. ̃ ® ́iÍ ‚∞ ́ia ́ «P sÓ ÿGg‚∞@ ̊o©⁄¢÷V¢. S_«@≥Ó Ã∞ ƒfi Ù¢o©oß N›¤¢÷V∞ . P∞Ã∞a∞@ zfi‚zfiÓ, TovN‚G zfiÓ @∞ ́PzL∞@ zfi‚zfiÓ NP∞v ⁄¢ ( ̊«P zfirG∞ @÷. ̊z @÷P∞Í S⁄P ̃ ® ́iÍ ¬ ̃rà ‚∞ ́ia_@÷. ƒbNz∞fi @ÀvoVoÃ≥Ó aoG«znμÓ N‚∞[¢ Nzb«zμ g (¿Â@ @oVg) ‚∞ ̃r«G∞Ó. ÿÍLzÍ ‚∞ ́ia¬Ó ©∞∫©∞∫ SPL∞Y ∂vY ‚∞v∑tÓ ‚Yzo@ «zμ‚∞q rov ̃rG¢. PfiÓ @π@πgo‚ ¥n‚q ́iL∞ . Sz @÷ ¶Y«π∞fi«© ‚∞Â≥Ó ∂Â≥Ó ¿Â ́P∞ @÷. a∞@ ¿Â ́Pz ‚n∫ ̃ „∫g‚∞@Ÿ N›∞Yπ «z“qÓ. d@sÓ ÿG⁄P ̊ÍoL√Í ‚∞› ́oP≥Ó ‚§PTgo‚≥Ó ̊_@π∞¤go‚≥Ó ≥Ó, cn∫Y ̊z§Í o@Ã∞π∞@∞ ́ PÍo©oÃ≥Ó, ̊z§Í „a∑tÓ ̊o›TtÓ ‚∞ ́¢ Saÿ ́«P∞Ó. Sz ‚aPÓ ¶Í‚¢ ̊z§Í ƒb«z∞ ̊o›TtÓ ‚»ŸÿÀv¢. ̊⁄P Í ƒg‚∞§ N¿ko›TÀq ’_@∞¢.

Page 116
¬PY @∞Àÿ√Y z⁄P ̊⁄P ̃ „∆⁄oP√Í ∂Àv ́i«π«Ã ® ́¢ ̃ @oV@ÀÂTÀvNPÍμ ®G«z“qÓ. @∞ ́PzL∞@ (©fl uqgTMY) NP∞v ⁄¢ ¿Â ́Pz ∂vtÓ ‚∞vtÓ ‚∞aÓ‚§Ã ̃ ® ́oPg ‚∞ ̃„Ó u} oz ¥n‚q ́i ̃ N@∞“«v Sfi⁄P¢. SπÀÿà œaL∞@ ©∞μÓ @∞ ́Pz>Í ¿Âgo‚ T«›E©∞@ ̃ „∫gTMv«z“qÓ.
® ́iÃa∞@ z⁄Pz§Í ¿ÂgÙÓ Sfi⁄PL. ‚∞ ́ia ́in„ ¥n‚ Sfiz ÿGg‚∞@ ̊o©⁄PPn„ ̊¢sÓ ƒfi @ ® ́ià N‚fio©@oVg TMG ®G ̃ « TÃgÙ ¶Íμ ©∞∫ ©∞∫ PÍ u} Ÿÿ ‚∞π @∞ ́PzL∞@ (©fl uqgTM ‚∞vtÓ ¬@‚∞z¬Ó @Óya¬Ó ¶Y @∞Àÿ√Y z⁄P ̊⁄P ̃ „∆⁄oP√Í TÀvNPÍμ ®G«z“qÓ. @∞ ́P ¿Â ́Pz ∂vtÓ ‚∞vtÓ ‚∞aÓ ¥n‚q ́i ̃ N@∞“«v Sfi⁄P¢. S ¿Âgo‚ T«›E©∞@ ̃ „∫gTMv«z“ ¢fl«z∞q @[©aÓ «¿∞ ̃r oz ̃„ aÍμ @∞ÀqÓ œa∞«z›Ó & SozP∞ @∞Àÿ ¶Óo© N©¤ ÿ∑ ̃@ oz ́¢T N@∞“v N@∞÷o@ ©∞G∞P
@ ©«Ã∞@Ó ̊Ó©∞ S¢ P“voL@÷ P∞_ran„Ó
iÃ∞@ ́PzÓ ̊Ó©∞ S¢ N› ́P∞tÓ ©∞G∞P
ÿ ́P«Ã∞@Ó ̊Ó©∞ S¢ T ́P∞rg «‚∞L∞tÓ
«z Tq«© ̊Ó©∞ S¢ ¶ÍG z§@÷ @“flY ’oa zfi ©L ̃@“flY «P∞Í∫L∞ @÷.
@∞Àÿ ̊o©gÙÓ ¶»o©Ã∞ ioa@^ ̃„ Jv∞@g ‚∞ ́ia_@ TMa«z› ́iÍ «‚∞¢ o@gTM ́ ioa TMÍ«L ‚∞ ́ia_@÷ ©oG⁄¢ z⁄¢, ¬oG√Y ioa ›∞YozÃ∞z¢Ó, TP ioa) ¶L ¶ ́PoL z } ́ ioa@÷ S¢ Ù¢o© ∂L∞Y ¶©¢ ‚∞aÓ‚§ ‚∞aÓ‚§Ã_@oVg N‚∞fi ́P©∞L ̊“}∞TÃ∞ o@Ã∞^zoPŸ ÿGg ‚ ́¢ ̊ uÃa ̃ ®a∞L ©aÓ «©ov ̃„ Nz»«Ã ƒfi ‚ ̃@ ́iY ∂aÓTM ̃„Ó ¬ÍL«a aμ ́Pg‚ÀÂfi «©ovÃ∞@ ́ «P∞n∫â. ©a ́i @Àvg‚ÀÂfi⁄P¢, ∂aÓ‚ ́i«π« ¶Í‚¢Ó, ∂q@V ́iÍ ƒfi ‚„i ¶ @[©a ̃ @∞Àÿ «©ov ̃„ Nz»«Ã «Ã∏¿∞Pa∞@Ÿ ÿtoz√Y P§ÿ ́«P∞ ÿπ «zoV@»Y, P∞VÓ TM›r ̊Â@^Ó Pq©∞∫ z⁄PL. ∂L∞t ›©∞» ́P∞ . ® ́¢ ¬Â≥¬Í ¿Â@ PT ́ifi ̃@π∞Ó. ∂vtÓ ‚∞vt ̊a_«@nG©∞@ ̃ N@∞“q «©t ¬[o©Ã∞@ Nz» ̃N@∞“q za«z

116
Ãa∞@ z⁄Pz§Í ¿ÂgÙÓ ∂vtÓ ‚∞vtÓ ‚∞ ́ia ́¢vÍ ƒÍ∫ ‚∞ ́ia ́in„ ¥n‚ SfizfiÓ ‚aPÓ ‚√ÍGz . ioa «¿∞ ̃„ o©⁄PPn„ ̊¢sÓ ƒfi @∞a}Ó. ~P∞Àv ́iY «P∞nGN‚∞[¢Ó fio©@oVg TMG ®G ̃ «@ÀvN‚∞[¢Ó, Sa ̃@Ó, «›∞@Ó, ¿Í∫, μ ©∞∫ ©∞∫ PÍ u} Ÿÿ@oV Nz»g‚q ́iL∞ . @∞ ́PzL∞@ (©fl uqgTMY) z⁄P „∆⁄oP√Í ¢÷VY ¿ov≥Ó @‚∞z¬Ó @Óya¬Ó ¶Y«π∞oa≥«© z·@§ ́¢TÀv¢. ¬PY z⁄P ̊⁄P ̃ „∆⁄oP√Í ∂Àv ́i«π«Ã ® ́¢ ̃ @oV@ÀÂ μ ®G«z“qÓ. @∞ ́PzL∞@ (©fl uqgTMY) NP∞v ⁄¢ ∂vtÓ ‚∞vtÓ ‚∞aÓ‚§Ã ̃ ® ́oPg ‚∞ ̃„Ó u} oz ̃ N@∞“«v Sfi⁄P¢. SπÀÿà œaL∞@ ©∞μÓ @∞ ́Pz>Í «›E©∞@ ̃ „∫gTMv«z“qÓ. ƒfiœa± ̃„§Ã @Óya©∞L ¿ov. @[©aÓ «¿∞ ̃r oz ̃„Ó ƒbNz∞fi ̊Â, ƒbNz∞fi ‚Â√tÓ qÓ œa∞«z›Ó & SozP∞Í ® ́iÍ uŸ›@ÀvÓ. ̊⁄P ̃ @[©a ̃
© N©¤ ÿ∑ ̃@ oz ́¢TÀv¢.
v N@∞÷o@ ©∞G∞P ©«Ã∞@Ó ̊Ó©∞ S¢ oL@÷ P∞_ran„Ó Ã∞@ ́PzÓ ̊Ó©∞ S¢
∞tÓ ©∞G∞P ́P«Ã∞@Ó ̊Ó©∞ S¢ ∞rg «‚∞L∞tÓ z Tq«© ̊Ó©∞ S¢
z§@÷ @“flY ’oa zfiT ́¢TÀvL. T ́P∞rg «‚∞Lz @÷
Y «P∞Í∫L∞ @÷. ̊o©gÙÓ ¶»o©Ã∞@ ¿ÍG∞@ Sfi⁄P¢. Sfi z }g TMÍ „ Jv∞@g ‚∞ ́ia_@÷ zfiz¢Ó «‚∞z¢Ó ‚∞ ́iag Í «‚∞¢ o@gTM ́ ioa TM ́¢ Sfiz ∂ zfiz¢Ó, ̊PÍ ́ia_@÷ ©oG⁄¢ z⁄¢, ioa Tπ ̃r ́ «P∞nμz¢Ó, «P∞nμÓ oa ›∞YozÃ∞z¢Ó, TP∞L©∞z¢Ó, ‚»_@∞z¢Ó (Jq@∞“ ¶ ́PoL z } ́ ioa@÷, ¶ ́PoL zo@ ́ «P∞nG_@÷. SÍμ ∂L∞Y ¶©¢ ‚∞aÓ‚§Ã ̊a_rn„ Soz d@sÓ ‚o∆ÃL. _@oVg N‚∞fi ́P©∞L Sv_@»Y N‚∞fi ́P©∞L ¬oG√Y Ã∞ o@Ã∞^zoPŸ ÿGg‚∞@ ̃ „∫gTMv «z“qÓ. ̊ uÃa ̃ ®a∞L ©aÓ ƒÍμ, ‚ ̃@Àq@^vÍ So} ́¢, Nz»«Ã ƒfi ‚ ̃@ ́iY, ‚∞ ozÃ∞V ¬Í>oπ√Y, ® ́¢ Ó ¬ÍL«a aμ ́Pg‚ÀÂfi⁄P¢. ̊¢ «©ov ̃„ Nz»«Ã ƒfi ÿμ @ ́ «P∞n∫â. ©a ́iÍ uŸÿ√Y ƒfi ÿzgÙ ́ ¢fl≥Ó fi⁄P¢, ∂aÓ‚ ́i«π«Ã @zL ́oP c ́P¢. ̊¢ @[ ©aÓ ∂q@V ́iÍ ƒfi ‚„i ¶Í‚¢Ó @ovÿ√«πP∞Í TV_râ. Àÿ «©ov ̃„ Nz»«Ã a@‹⁄P¢. ƒfi @Àv ́iY @∞ ́PzoL @Ÿ ÿtoz√Y P§ÿ ́«P∞Ó. S¢ ® ́iÍ uŸ›Ó.
zoV@»Y, P∞VÓ TM›râ, ∏fii≥Ó ›nμg TM›râ, ‚∞vY Pq©∞∫ z⁄PL. ∂L∞tÓ, Sovg‚∞Àq ̃@∞a ifi ́ig ‚∞Ÿ . ® ́¢ ¬Â≥¬Í ¿Â@ «©ov ̃„ ̃ „μ ̃«@ «‚∞LoP≥Ó ̃@π∞Ó. ∂vtÓ ‚∞vtÓ SÍ±Ó ‚“‚v«z“qÓ. SoP G©∞@ ̃ N@∞“q «©tÓ ‚√Íμ ¿Â@ @»Í iGo©oÃ
@ Nz» ̃N@∞“q za«z“qÓ.

Page 117
ƒ∑, ƒ» SÍ±Ó ÿGg‚∞@ ® ́iÃfiÓ Sovg‚∞Àq ̃@∞afiÓ ̊ P∞Ã∞fiÓ ©@± ̃„ uov ifi ́¢ ©∞ÀÂTÀv∞ . «©ov ̊O‚zÓ ‚πznoG ̃ ®Gπ∞Ó, ∂L∞Y ̊oz „oG ́¢TvTYoπ. ® ́¢ ¬Â⁄P o© ̃rÍoaà «‚∞ÍGz @÷ ‚∞a∞ÀÂÃoP ̃ @∞}¬Â⁄P¢.
S¢ ƒfi ¿Yπ ¬Ãnÿ. S⁄P NP∞v ⁄¢Ó «©ov«ÃnG «z“q «z“Âà ® ́¢. SoP ́ Pd∆ c∆ ́itÓ ̊a_«@nG «z“qÓ.
‘TM.TM.ÿ. ∏⁄P∞’ ¶Íμ ̊∫Ãg‚Àv ∏⁄Pa∑_@Ó& ‚a∞› ̃i PÓ‚ià Pd‹ uπ@Ó ¿Í„ ̊∫⁄Pz @÷. @oπ@»Y d„⁄P cq‚∞qd ̃@ ifi©i ‚a∞› ̃i ̊z @÷ SbT© ›L ́oP ¶[i≥÷V∞ .

117 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ƒ» SÍ±Ó ÿGg‚∞@ Sfi⁄ifi ̃@π∞Ó. ƒ∑ Pz∫à «‚∞¢ Sovg‚∞Àq ̃@∞afiÓ ̊oP ¶i N@∞“v¬oG N©Ÿ› ́P ̃@¢. ©@± ̃„ uov ifi ́¢z¢ «‚∞π, T[⁄P ƒ∑z∞_roà v∞ . «©ov ̊O‚zÓ NP§⁄P¢. Sg‚Ÿ ÿμ ÿμ Pzμ@÷ ̃ ®Gπ∞Ó, ∂L∞Y ̊oz Ã∞sÓ ® ́iÍ Pa ́oP ¶⁄P zo@√tÓ vTYoπ. ® ́¢ ¬Â⁄P¢Ó, ... ́P ¿∞v@ ̃ @oπQ @÷, ifi. aà «‚∞ÍGz @÷ «©ov ̃„÷ z⁄¢ ® ́P @oVg oP ̃ @∞}¬Â⁄P¢. ƒfi ¿Yπ ¬Ãnÿ. S⁄P ̃ ® ́oP S ́¢vÍ aμ ́iTv∞¢, Ó «©ov«ÃnG «z“qÓ. S¢ Pd∆ @÷ ¶Y«π∞fiÓ ‚∞ ̃@ ® ́¢. SoP ́ Pd∆ ÙπÓN‚à ⁄P ¿∞q@»Y ©Àq©Yπ ̊a_«@nG «z“qÓ.
@∞ ́PzÍ ® ́iY ƒfi @∞Àÿ

Page 118
„μ⁄P@q „μ⁄P@q „μ⁄P@q „μ⁄P@q „μ⁄P@q ̊∫¬@Ó ̊∫¬@Ó ̊∫¬@Ó
 ̊∫¬@Ó ̊∫¬@Ó ̊
®
P_@V¢ ̊ovÃ∞V_@oV aoπ ¿∞ N@∞“q «z @V∞ ̃r ̃ N@∞“q zVa
ÙπÓ N‚à ⁄P c∆ ́Pd∆ @÷ P ̊zn∫Í ‚§}∞© zV Ÿÿoà «©N ¬Ãnÿ@^Ó P>«Ã «¿∞ ̃@ zYπ¢.
øTÀ› π∞⁄in„ 25,000 «‚ Pd∆ @÷, a@‹@oπÃ∞L ¿∞v@ ́ TMo} ́¢ ̃ N@∞“q÷VL ¶ÍrG a ® ́P∞Â, ΩY ©nμÓ ‘ ̊Ygø ® ́P∞ z∞√π∞@ ̊∫à ¬ÂrG¢.
¿∞v@ ̃ @oπ ...πÓ ̊z @ N@∞“vP∞≥÷V¢. ¬Pπ∞zP∞@ ̊z ∏Tø Pd‹ ¿∞v@ ̃
z∞√π∞@ N¿fi ̃@©∞L uGToL ¥ @Y\§ ufiz∞ ̃r≥÷V
¿v⁄«P∫√fi ̃@ z∞¤gTMYoπ ¶Í ‘„μ⁄P@q’ „∫ ́P
@oπQ @^ ̃„Ó ̊_„ ̊@i@V∞¤ ̊∫¬@Ó
dov«Ã @oπ ©nμÓ ‚“‚∞Àq ‚§z
„μ⁄P@q

118
μ⁄P@q ̊∫¬@Ó μ⁄P@q ̊∫¬@Ó μ⁄P@q ̊∫¬@Ó μ⁄P@q ̊∫¬@Ó μ⁄P@q ̊∫¬@Ó
 ̊Ygø ® ́P @÷
 ̊ÓEÍ „©∞
N›∞⁄P ©“fl∑fi⁄¢ TM§⁄P «zPoL ƒfi ÙGÓ; ÙπÓ N‚à ⁄P ¿∞ÀÂY z∞‹ ̃ o@oà ¶⁄P Sv ́i∑fi⁄¢ NP∞v_„z¢ ¶ÍrG aŸ›Ã dÍo© ©μÙGÓ. uπ@ ©Ã©∞PY ¶Í±Ó N‚∞fiV∞ P∞a ̊Ÿ∏μ ́PY ƒfi ÙGÓ; ÙπÓ N‚à ⁄¢ an„Ó ©>P @÷ ovÃ∞V_@oV aoπ ¿∞ÀvsÓ P_@V¢ ›⁄Pi√L ̊znoG @V∞ ̃r ̃ N@∞“q zVa «z“q«© ¶ÍrG ‚§PTgÙ ©μÙGÓ. N‚à ⁄P c∆ ́Pd∆ @÷ P_@V¢ ∏Ã_@oV pÀq ̃ N@∞÷zitÓ §}∞© zV Ÿÿoà «©Nπq ́¢ N›YzPn„©∞L ̊ ̃@oG@^Ó Ó P>«Ã «¿∞ ̃@ zYπ¢.
› π∞⁄in„ 25,000 «‚ @^ ̃„ «©Y ÙπÓ N‚à ⁄¢÷V c∆ ́ a@‹@oπÃ∞L ¿∞v@ ́¢vÍ P_@oV d„⁄P cq‚∞ÀqvÍ N@∞“q÷VL ¶ÍrG aP ›LÓ ‘@ÀÂÃÓ’ SP‹, ‚>©oπ√Y Y ©nμÓ ‘ ̊Ygø ® ́P∞Â@÷’ ¶ÍrG v∞„N©“v§ ∂rÃzn∫Í
∫à ¬ÂrG¢. ̃ @oπ ...πÓ ̊z @÷ N›¤¢zfiÓ ̊μzov ‚ͬ@Ó ≥÷V¢. ¬Pπ∞zP∞@ ̊z @÷ ∏Tø ¿∞ÀÂLfivÍ ¿∞v@ ́iÍ ¿fi ̃@©∞L uGToL ¥n‚q ́i≥÷VL . S¢ ¿∞v@Ó SÍ∫ fi ̃@ z∞¤gTMYoπ ¶Íμ NP§rG¢. SbsGs øTø ¿∞v@ ̃ ̃„Ó ̊_„ ̊@i@V∞¤ z∞[Ó Pd‹ ¿∞v@ ̃ @oπQ @^ ̃„ π ©nμÓ ‚“‚∞Àq ‚§z ́PoLÃ∞@ ©∞∫≥÷VoP ¿o@Ÿ∏oz

Page 119
¿∞v@g ‚÷» ©∞}z @÷ P_@»Í ¿∞v@g ‚ÂgTMÍ «‚∞¢, ̊Óo©«Ã ̊g‚∞ ƒgTMπ∞ ©fl«Ã, ¶§©oπg Ò ̃@÷, @vπÓ©∞, ©oπÃg‚∞ ∂rà ¿∞Í„ ¿∞v@_@oV «©ov«Ãn∫≥÷VL . SfiN©∞{, Sfi @π∞Ÿ›∞aÓ ¶Íμ «z TÀq÷V SŸ~∆∑Y ToaTY ƒfi Pd∆ Nv∞Ÿ ¿∞v@N©∞ÍoG Sà ̃„Ó z∞¤gÙÓ Sfi ̃rG¢ ¶ÍrG ¿ÓTM ̃o@ ̊z @»vÓ «P∞nμT ̃@g‚Àq÷V¢.
So∆≥vÍ S⁄P v∞„N©“v§√Í Pd‹ ∂rà Sfi N©∞{@»tÓ ¿∞v z∞‹rÍG Pd∆ @oV ̊“o©√Y z∞¤gÙ. Pd∆ @»Í N©¤Ã∞L ¿∞ ‚√nÿ@÷ PasÓ, ¿∞v@_@»Y ‚_ SPÍ z∞√π∞@ S⁄P ¿∞v@_@»Y o@«@∞ ́¢÷VL.
‚∞aÓ‚§Ã ® ́ioL u ́«z@ «P∞Í∫≥÷V¢ ¶Í‚oP ̃ „∫ ̃„Ó rVsø ¬>zfiÓ’ ¿∞v@ ́iÍ NP∞v_„rG¢. øTø Pd‹ ¿∞ ‚Ã} ́oP ́ NP∞v_râ. ‘Á›π∞d @oπ√Í zÂz |iÃ∞L TMaŸ›oL ̊oP ¶q ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊«P › ©ÀqdÍ∫ @v⁄P 500 zfiv_@V ƒÂ ̃N@∞“Âfi ̃„Ó ‚§P∞‚ ́io Ù§⁄¢N@∞÷Vπ∞Ó. S¢ ¬P∑Y S_ TMÍL N‚§Ã ̊VTY ∂ÀvÓ, ‚∞ øTÀ› π∞⁄iY «©ov«ÃnGg‚À ¶_rtÓ ¿Â ̃@g‚Àv S⁄ ¿∞v@Ó ̊ TMa∞_„@÷ Na∞ ̃@g ‚§o›≥Ó N Sg‚§o›g N‚nG¢Ó ̊¢«z ¬PY ©nNG∞fi¿∞v@Ó ‘‚∞“vz @^Ó r ƒ ́io@ SPn„ Pag‚Àv¢. ̊μ‚ ́ ©nNG∞fi ¿∞v@Ó ‘x«Ã∞’ øTø@∞a N@∞“v ̊@i ¬@∞dY ¿∞v@Ó ¿v u} Ÿÿg Ò z©∞L P∞ ̃@ ́¢vÍ ÛÀ«v∞ RHg‚ ∂r«Ã∞ ¿∞v@ Sà SŸ~∆∑Y ifigÙ¬oLÃ∞@ ƒfi ›ÓTMaP∞é∞L ¬oG√Y ¿∞v@_@÷ ‚∞ai @oπ ̃ „[, z∞LTY @oπ ̃ @“}P∞›Í @oπ ©ÍGÓ «‚∞ÍG P∞_@^Ó N›Óo©≥G «z“ Sz S ́Po@à ƒfi N¿fi ̃@Ó ¥n‚Àv @^ ̃„Ó ¿œL ́ Pd‹ ¿∞v@ ̃ @oπ zoa NP∞v ⁄¢ N@∞“qP∞Í Sfi ̃
TMÍL øTø Pd‹ ¿∞v@ ̃ uvY ‚√nÿ@^ ̃„ ¿Â@ @÷ PÃ∞a ‚√nÿ@÷ øTø z∞‹ ̃o@oà ́ P ̃ P_@^ ̃„ ∂^o©oà ́ P⁄¢÷ „}ÿ_@Ó, ̊«›∞ ̃, @oπŸN›YzÍ ‚πz∞G∞≥Ó P_@^ ̃„ uPT≥÷ √∑fi⁄¢ øT ̨n„g ‚√nÿ ̊» ›az}Í, ̊z @÷ 22 ©fl«¿a

119 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
S⁄P v∞„N©“v§√Í ÿπ @∞Àÿ@»Y @∞}¬ÂrG¢. Nv∞Ÿ, à Sfi N©∞{@»tÓ ¿∞v@_@÷ ¿v ́Pg‚qrÍGL. ̊@i@V∞¤ Pd∆ @oV ̊“o©√Y ‚∞ ̃@ øTø © ̃@^ ̃„ S¢ ƒfi d∆ @»Í N©¤Ã∞L ¿∞v@ cq‚∞q ̊z @oV Tà ̃@ oz ́¢ PasÓ, ¿∞v@_@»Y ‚_«@n@sÓ un›∞@g‚q ́i√fi ̃rG¢. π∞@ S⁄P ¿∞v@_@»Y r∆ ̃@ ́ià ©aÙÓ TMa ̃ÂÍ ‚∞fl≥Ó ¢÷VL.
‚§Ã ® ́ioL u ́«z@©∞@ ̃ N@∞“q øTø Pd‹ ¿∞v@Ó ÷V¢ ¶Í‚oP ̃ „∫ ̃„Ó ¬@©∞@ «©ov√Y ‘‚∞“vz @^Ó >zfiÓ’ ¿∞v@ ́iÍ ® ́¢ ̃@∞Àÿ@^vÍ v∞„N©“v§ rG¢. øTø Pd‹ ¿∞v@Ó ‘Á›π∞d’ (1980)≥vÍ PÍ ́ NP∞v_râ. ‘Á›π∞d’ ̊⁄aà ©“flY a@‹ ́Pg‚qÓ ƒfi zÂz |iÃ∞L TMaŸ›oL@^ ̃„ ƒfi X s @∞BÓ ¬ÃnÿÃ∞@ ́¢ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó. ̊«P ›©ÃÓ c∆ ́ Pd∆ @»Í ÙπÓ N‚à PY ∫ @v⁄P 500 zfiv_@V∞@ Pd‹ SLÓ SvÓ TÀq SvÓ “Âfi ̃„Ó ‚§P∞‚ ́ioL @zL ́iY N@∞“v ¿∞v@©∞≥Ó ÷Vπ∞Ó. S¢ ¬P∑Y S_rπ∞⁄iY ∂_rπ ́iY ¿Â ̃@g‚Àv¢ §Ã ̊VTY ∂ÀvÓ, ‚∞vY, z›LÓ ©nμÓ ¿œL u ́i@^vÍ ∞⁄iY «©ov«ÃnGg‚Àv¢. ̊μ‚¢ Pvoz ̃„«©Y øTø ¿Â ̃@g‚Àv S⁄ ¿∞v@Ó ̊⁄¿∞ÀÂÍ ÿG⁄P ¿∞v@ ́in@∞L 7000 ÷ Na∞ ̃@g ‚§o›≥Ó N‚nG¢ «znμN©∞{ ¿∞v@Ó ƒÍμ g N‚nG¢Ó ̊¢«z ¬PY Pfi}©∞„Ó. ̊PÍ TMÍ „∫gTMv ́P ̃@ ∞v@Ó ‘‚∞“vz @^Ó rVsø ¬>z @^’Ó (1995). ƒfizfiv Pn„ Pag‚Àv¢. ̊μ‚ ́iNÃÀq ¬oG@÷ «©ov«ÃnGg‚Àv ¿∞v@Ó ‘x«Ã∞’ øTø@∞aÍ, Pd∆Í, Sa∞flÃÍ ∂r«Ã∞oa ̃ @i ¬@∞dY ¿∞v@Ó ¿v ̃rG¢. S¢ ̊@i@»Í TMaŸ›oLoÃ Ò z©∞L P∞ ̃@ ́¢vÍ Nz»g‚q ́iâ. yÀv TMaøZ , Hg‚ ∂r«Ã∞ ¿∞v@ Sà ̃@_@»Y uμ¢o}Ã∞@ aÍGz @÷. ifigÙ¬oLÃ∞@ ƒfi a@‹Ÿÿ ¿ovN‚nG¢. ̊¢@∞μÓ ©∞L ¬oG√Y ¿∞v@_@÷ ¿v ́i z⁄P Pd‹ ¿∞v@ ̃ „[ ̃@V∞L π ̃ „[, z∞LTY @oπ ̃ „[, øTø Pd‹ ©∞}z ©ÍGÓ, Í @oπ ©ÍGÓ «‚∞ÍG „[TL SgÙià ¬Ãnÿoà ̃ @“q N›Óo©≥G «z“ Sz @oV ̊BrL . Pd‹¿∞ÀqŸ ~∆∑Y ƒfi N¿fi ̃@Ó ¥n‚ÀviYoπ. N›ÍoL ›‚∞ ¿∞v@ ̃@∞a œL ́ Pd‹ ¿∞v@ ̃ @oπQ @^ ̃„ dov«Ã≥÷V TMVs SÍμ v ⁄¢ N@∞“qP∞Í Sfi ̃rG¢. L øTø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ «P∞Í∫â. @qo©Ã∞L ©L, ÿ@^ ̃„ ¿Â@ @÷ PÃ∞a∞L∞ @÷. ©∞}z ‚∞ø@ S⁄¿∞v@g øTø z∞‹ ̃o@oà ́ P ̃@ zo@√Y ¥nμ ̃N@∞÷^Ó zo@√Y ∂^o©oà ́ P⁄¢÷VP∞@ ́ NP§T ̃rG∞ . PÃ∞»> , ̊«›∞ ̃, @oπŸN›YzÍ, ‚∞π„©∞ ∂r«Ã∞fiÓ Sg‚√nÿ@÷ ≥Ó P_@^ ̃„ uPT≥÷VP∞@ ́ NP§T ̃rG∞ @÷. Ù¢oz øT ̨n„g ‚√nÿ ̊» ̃@Ÿ N›ÍG ¿∞v@ Sà ̃„¿ «zt , ̊z @÷ 22 ©fl«¿a uo∆go‚ ›Ó‚∞ ́iÃÓ N‚∞fiÀq

Page 120
„μ⁄P@q „∫ ́P ̊∫¬@ ́oP ¶[i≥÷V ̊ÓEÍ„©∞ , ioag‚vÓ „∫ ́P ∂¤s@oV «©nN@∞÷‚z . ÿπ ∂z}g‚v_@oV≥Ó, ÿπ ioag‚v_@oV≥Ó ufiz∞ ̃r≥÷V∞ .
N›πTÀq pPdfi⁄P «¿a_@»Y ¿ ¶Íμ ®μzi∑fi⁄«P ¿∞v@ ̃ @oπQ NP§rG¢. Pd‹ ̊a_@ ́oP«Ã Sg Sà ̃„¿ ̊.©_o@ @fi ́¢ NP§T ̃
¿∞v@g ‚÷» ©∞}z @÷ ̊Óo©«Ã ̊g‚∞ ƒgTMπ∞ ©fl ©oπÃg‚∞ ∂rà ¿∞Í„ ¿∞v@_@o Sfi @π∞Ÿ›∞aÓ ¶Íμ «z TÀq÷V ¿∞v@N©∞ÍoG Sà ̃„Ó z∞¤g ̊z @»vÓ «P∞nμT ̃@g‚Àq÷V
øTø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ S ¿∞v@ Sà ̃@ ́iÍ TMP∞©@Í ¶L N‚∞Ía∞›∞TÍ X ̃@ P§›L«© S ‚q ́i≥÷V¢. c∆ ́ Pd‹ ¿∞v@g N¿∫Ã∞V ¥.ÿ. P∞·ÿÃø, @no@ @∞.ÿz ́PÓTM, ¿∞v@∞ÿ§Ã SoVà Sa∞›¢oa ©nμÓ ‚π§Í ‚_@»gÙ
SznoGNÃYπ∞Ó @∞Àÿg v∞„N©“v§. ‘@ÀÂÃÓ’ SP‹ ̊o∆ N›ÍG ¬ÍL∞Và ® ́¢g‚ÀvoG ¶[i≥÷Vzfi©∞L ÿ. ̊“}∞© Sà ̃r≥÷V∞ . ¥n@L«z øTø ¶q ̃@g‚ÀÂfi⁄P œÂ«Ã∞svÍ ̊ So} ́¢ ¥.¶ø. ‚ ́©∞zi√Í ¶Â ‚vÓ ufiz∞r≥÷V¢. ( ̊PÍ v∞„N©“v§≥Ó PÃ∞a∞r≥÷V¢ T§ ̃rG¢.
¥P∞z¢ ƒfi ¿∞v@ ́iÍ ¬[ N@∞q ́ifi⁄P∞Y ¶ ́Po@ÃP∞L P ‚qrG¢ ¶ÍrG ̊±‚zÓ ‚vÓ ‚∞ @∞Àÿ@÷ Ã∞sÓ ¢“q ¢“v∞@ N›∞YzoP ©Àq«© ¥nμ ̃ N@÷V ¿∞Àqg ‚∞ ozÃ∞V @»Í «¿ ‚ÀÂfi⁄P∞Y Pd∆ & øTø ‚§©∞}_@÷ «¿§ovÃ∞@ Nz»g‚ 1980 zoa x«a∞gTMà ©“fl N‚μÓ ¶Í‚oP ¶zfiÓ aoL ́¢ øTø ¿∞v@ Sà ̃@ ́iÍ @ÂL uo «P∞∆o©√Í ...πÓ ̊¢ SÍμ ›∞ ́i

120
pPdfi⁄P «¿a_@»Y ¿∞v@ ̃ @Y\§√Y ‚√nÿ N‚nG∞ @÷ i∑fi⁄«P ¿∞v@ ̃ @oπQ @»Í uo∆gÙ ©ÀqdÍ∫ iÃ∞@¬Ó Pd‹ ̊a_@ ́oP«Ã Sg‚√nÿ@÷ ufiz∞ ̃r√fig‚P∞@ ¿∞v@ ̊.©_o@ @fi ́¢ NP§T ̃rG∞ . @g ‚÷» ©∞}z @÷ P_@»Í ¿∞v@g ‚ÂgTMÍ «‚∞¢, ̊g‚∞ ƒgTMπ∞ ©fl«Ã, ¶§©oπg Ò ̃@÷, @vπÓ©∞, ∞ ∂rà ¿∞Í„ ¿∞v@_@oV «©ov«Ãn∫≥÷VL . SfiN©∞{, ∞aÓ ¶Íμ «z TÀq÷V SŸ~∆∑Y ToaTY ƒfi Pd∆ Nv∞Ÿ ÍoG Sà ̃„Ó z∞¤gÙÓ Sfi ̃rG¢ ¶ÍrG ¿ÓTM ̃o@ Ó «P∞nμT ̃@g‚Àq÷V¢. ø Pd‹ ¿∞v@ ̃ @Y\§ Sà ̃„¿ ̊ÍvÍ N‚∞Ía∞›∞. øTø ̃@ ́iÍ TMP∞©@Í ¶L«G Szoa ̃ „∫gTMvπ∞Ó. ̊ÍvÍ ∞TÍ X ̃@ P§›L«© SÍμ øTø c∆ ¿∞v@ ́oP ›∞ ́iÃg V¢. c∆ ́ Pd‹ ¿∞v@g‚agTMY „∫gTMv ́P ̃@za∞L ¿∞v@ ¥.ÿ. P∞·ÿÃø, @no@ N¿∫ z„gÙ@÷ ¶q ́P «‚a∞ÿ§Ã TM, ¿∞v@∞ÿ§Ã SoVà ‚ ́©¿∞PÍ, ¿∞ÀÂà ∂ÿ§oà ¿V∞√> ©nμÓ ‚π§Í ‚_@»gÙ@^Ó ̊VTvn@§Ãoz. noGNÃYπ∞Ó @∞Àÿg ‚©_@V∞@ aaY ‚v N›∞YrG¢ v§. ‘@ÀÂÃÓ’ SP‹ ̊o∆gTMÍ «‚§Y TMgaz§ 2003SY øTø L∞Và ® ́¢g‚ÀvoG ¿Â@fiÓ, @fiP ́P ̃@ ¿∞v@ ΩY@÷ zfi©∞L ÿ. ̊“}∞©oπ, S⁄P v∞„N©“v§oà ¶[i V∞ . ¥n@L«z øTø ¿∞v@_@oVg ‚π©fl «¿a_@÷ ÀÂfi⁄P œÂ«Ã∞svÍ ̊z ¶q ́¢÷V «¿ ¬@_@oV≥Ó ¥.¶ø. ‚ ́©∞zi√Í ¶ÂÀÂ_ «©n‚∞ oz√Y 42adv «¿ag z∞r≥÷V¢. ( ̊PÍ ∏fi ̃@©∞@ 15adv «¿a ∂_rπ v§≥Ó PÃ∞a∞r≥÷V¢.) ‚vÓ ƒfi ›@∞gP ́ioL«Ã ¿Ó¬Í . z¢ ƒfi ¿∞v@ ́iÍ ¬[ ̃@∞ÀÿoÃ≥Ó ‚v ́iY ̊g‚«à ⁄P∞Y ¶ ́Po@ÃP∞L Pd‹ ¿∞v@Ó øT ̨Y «©ov«ÃnGg ÍrG ̊±‚zÓ ‚vÓ ‚∞ g‚z @^ ̃„ ̃ rov ́ifi ̃„Ó. ¿∞v@ ̃ Ã∞sÓ ¢“q ¢“v∞@ z⁄¢ «‚∞zP∞Y z }oLÃ∞V P ©Àq«© ¥nμ ̃ N@÷V«z“Âà aoπ ¥n‚qrG¢. øTø ∞ ozÃ∞V @»Í «¿ @∞}Y@^Ó SiY So} ̃@g ∞Y Pd∆ & øTø © ̃@^ ̃rov«ÃÃ∞L ¿YtGTÍ @÷ «¿§ovÃ∞@ Nz»g‚ÀÂfi ̃„Ó.
zoa x«a∞gTMà ©“flY Pd‹¿∞v@Ó T«›E©∞L ∂^o© ‚oP ¶zfiÓ aoL ́¢ ̃ ®v ‚∞ ́ifi ̃@ ¬ÂÃ∞¢. ∂L∞Y @ Sà ̃@ ́iÍ @ÂL uo∆gTMÍ ...π¬Ó øTø ¿∞Àvz @»Í Í ...πÓ ̊¢ SÍμ ›∞ ́ié∞√fi ̃rG¢.

Page 121
ΩY ̊∫¬@Ó ΩY ̊∫¬@Ó ΩY ̊∫¬@Ó ΩY ̊∫¬@Ó ΩY ̊∫¬@Ó
c∆ ́¢ ́ Pd‹ ̊a_rÃY ¢o «‚a∞. @.@}‚igTM
«‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV SvÓN‚μrÍGL. Soz ¬ÍL NP∞„i@V∞@sÓ, “›_r∑” (195 z⁄Poz. ∏⁄PaÓ ¶_«@? «‚a∞PoL NP∞„i ƒÍ∫Y 1998SY Nz»√ Nz»Ã∞L¢. ̊iY SvÓN‚μÓ ¿ SvÓN‚μÓ ¿∞v@_@«V∞ (1952) ¶ ¶Í‚¢ NP»TYoπ. ∂L∞Y, ¿∞L ‚„i√Y ¶[Pg‚ÀÂfi ́PY «z“ ¶[Pg‚ÀÂfi ́PY «z“qÓ. “N‚∞ «z“qÓ.∏P⁄iaÓ ¶_«@? 1955∂ ¶[Pg‚Àv¢. ¢«a∞r@÷ 1956∂ ¶[Pg‚Àv¢. S⁄P @∞πzaͬo |iÃ∞L ƒfi zV aoπ√oL ̃ @∞} «¿∞ ̃„«z∞Ó.
@⁄P›∞dgTM÷oV @}‚igTM÷ ‚Y@oπ ̃ @∆@ ̃ @Y\§√Y ‚√ 1935S∑fi⁄¢ NP∞v ⁄¢ 1965z Pd‹ ́¢oG√Y @vo©Ã∞n∫L∞ za∞@sÓ TMÍL Pd‹g «‚a∞ÿ SoVg‚∞∫L∞ . Szfiovà Ùπo Pd{Ãn Ùπo© ́¢oG√Y, Pd‹ ̃ @ ®Gg‚v∞©Y NP∞v_@∞¢. aoGs Ão©i ‚n∫à ¬PY ∂¤s Sz ΩnG∞“q ́ Pd∆@ @YNzÀq ̃@» ‚Àv ∂¤ToL 1935SY Sπ“vÍ
«‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV ¿∞v@ ́iaÀq ¬PY‚igÙ 2003
Nz»Mq „©aÍ Ù ́P@ SYπÓ 201, v∞Ó œi, N@∞[ÓÙ&12 NP∞.«‚ÿ. 4213888 &&&&&&&&&&&&&&& 3, N©¤o@ T¿∞Ã@ NPfi, „©aÍ @∞π>, N›ÍoL &26
Toπ ß.950/&
(Sπ_o@)

121 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Y ̊∫¬@Ó Y ̊∫¬@Ó Y ̊∫¬@Ó Y ̊∫¬@Ó Y ̊∫¬@Ó
c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ ̊a_rÃY ¢oG√Y «‚a∞. @.@}‚igTM÷oV
@∞. ÿz ́PÓTM
∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV ¶[ià ‚ ́¢ ¿∞v@_@^Ó SiY rÍGL. Soz ¬ÍL “¿∞L∞v@Ó”, “Sfi ¿∞v@Ó” ¶ÍG ∞@sÓ, “›_r∑” (1956) ¶ÍG P>g TMa∏a©∞@sÓ Nz» ∏⁄PaÓ ¶_«@? «‚a∞PoLg ‚Y@oπ ̃@∆@ ́¢ ́ Pd‹Ÿ ›_@ ́¢ Í∫Y 1998SY Nz»√vg N‚nG¢. “¿∞L∞v@Ó” 1940SY ¢. ̊iY SvÓN‚μÓ ¿∞v@_@«V∞ ̊Yπ¢ Sfi¿∞v@ ́iY Ó ¿∞v@_@«V∞ (1952) ¶⁄NP⁄P zfiv_@»Y ¶[Pg‚Àvoz »TYoπ. ∂L∞Y, ¿∞L∞v@ ́iÍ ¿∞v@_@÷ 1935, 40@∞πg ¶[Pg‚ÀÂfi ́PY «z“qÓ. “PzG∞L ¶“}Ó” 1950SY Âfi ́PY «z“qÓ. “N‚∞fi«V∞ N‚∞fi÷” ̊Pn„ ¬⁄iÃP∞PY ∏P⁄iaÓ ¶_«@? 1955∂Ó ∂“ÂY ̊a_«@nGg‚qzPn@∞@ v¢. ¢«a∞r@÷ 1956∂Ó ∂“q ̊a_«@nGg‚qzPn@∞@ v¢. S⁄P @∞πzaͬoGoà «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ ¿∞v@g N‚∞fi÷ fi zV aoπ√oL ̃ @∞}π∞Ó. S¢‚n∫ ›nμgTMÍL T§z∞@ ∞Ó. ∞dgTM÷oV @}‚igTM÷oV (1903&1968) ̊z @÷ Sπ_o@g @∆@ ̃ @Y\§√Y ‚√Íμ Nz»¿∞Àqg ‚√nÿ N‚nμ ⁄¢ NP∞v ⁄¢ 1965zoa Sπ_o@g ‚Y@oπ ̃@†∆@ ́iY G√Y @vo©Ã∞n∫L∞ . T§soaÃ∞Va∞@sÓ ¢oG ́ Poπ TMÍL Pd‹g «‚a∞ÿ§Ãa∞@sÓ @vo©Ã∞n∫ 1965SY ∫L∞ . Szfiovà Ùπo© ́iGÍ Pd‹ uπ@∫⁄P ƒÍG∞„Ó. πo© ́¢oG√Y, Pd‹ ̃ @YNzÀv∞a∞¤Ÿÿ zaπ∞μ Sz N‚Ã
Y NP∞v_@∞¢. aoGsG∞¢. Pd‹ ̃ @YNzÀq@»Í N©∞{ n∫à ¬PY ∂¤s SzfiovÃP∞„Ó. r.TM. 7∂Ó, 8∂Ó ́ Pd∆@ @YNzÀq ̃@»Í N©∞{ ‚n∫à Pͱovà @π∞aig
oL 1935SY Sπ“vÍ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́in„ ›© gTM ́P∞ .

Page 122
«‚a∞ÿ§Ã @.@}‚igTM÷oV ‚ovg‚∞nGY aaÓTMà ƒfiza∞@ TV_rL∞ . Pd‹g Ùπo©√Í ƒfi Nz»g‚∞q N›¤≥»ÃnGY ¶Í‚¢ Sza¢ ̊o› ̃@¬ÂÃ∞P ¿ÓTM ̃o@Ã∞„Ó. “ls¢Ó ©π«a” ¶ÍG @ToP ́ NP∞„i, “©∞fl ̃@©∞oπ” ¿∞v@ ́iY zfiÓ N›¤≥÷@÷, ΩYzÂTY za∞P “·PL ̃ @∞oP” ∂rÃoz Sza¢ N›¤≥÷ ∂ ̃@_@V∞„Ó.
Sπ_o@√Y Pd‹ ̃ @YNzÀq Szfi ̃„ ƒfi ¬ ̃rà SvÓ u“q N©∞{aoπ ©∞nG_@»tÓ zV Ÿÿ√ ›...@ zaπ∞n∫tÓ Sz ∂ zŸ ÿa ̊za¢ @“v∫ ̃o@@÷ ‚π ̊ uP∞a}©∞@, NP∞Y@∞gTMà Ωo N@∞÷V∞¢ Nzb«zμ @∞π_@»Y ¿∞Írn„ «©n‚v∞P ∂ÿ§Ã @V∞Y ¶Í‚¢ Sza¢ @fi ́¢. (S ̃@fi ́i Pd∆∞¤z∞V @∞dY øzπTMY ¶q ́ ›©ørfiP ́¢vÍ ‚∞∑, NPt_„, ©o r«a ̃@Ó, π ́XÍ ∂rà N©∞{@»t
Pd‹ ∂¤TÃ∑Y uà Sπ ©∞ ́ia©Yπ∞¢, ̊Âaoπ © ̃@÷ ›∞Íμ@oV≥Ó ¬PÍo©g‚q ́iL ¿∞Àv∞ z∆ ̃@∞n∫ÃY ∂¤TY d z∆ ̃@∞n∫Ãoπ ́ Pd‹ ÿGgÙg ‚À zaπ∞nG∞ zÓ @∞a}©∞@ ›∞P∞a} a P©¢ ∂¤sg N‚∞fiV∞@ ̃ N@∞“v∞ N›∞Yπ∞vY@oV ́ P©¢ ¿∞v@ ́iY
«‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV√ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́iY ∂aÓTM ́¢ oz ∏z∞d TÙπ∞¿⁄P§Í ©∞}za∞@ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́iY Pd‹g «‚ Poπo©oÃ&a z∞@g N‚∞μgo‚ z∆_rà u⁄¢PtÓ Sza¢ ¶ ∂¤TÃoπ ̊∫TÃY Ò z©∞LP ›∞fiÓ. Sπ_o@ ́ Pd‹ Sπ ̃rÃ_@ Sπ ̃rà zaπ∞n∫Y N‚μÓ ÿG znÙμ ́iL∞ . “Pd‹ Sπ ̃rà z Sπ_o@g ‚Y@oπ ̃@∆@ ́i«π«Ã N Pd‹ ¿∞@§@ zaπ∞μ, ¿∞Àv∞ z∆ ̃@ zvN©∞{ ̊∫oz≥Ó SÍNL∞fi ia ©∞ ̃rL∞ . ¿œL Sπ ̃rà ́oP ̃ @ S⁄Pg ‚∞aÓ‚§Ã ́iÃÎv∞@ z S⁄iÃ∞TtÓ «©Y¿∞q@»tÓ @fl «‚∞nGg‚qrÍGL .
«‚a∞ÿ§Ã @.@}‚igTM÷o TV_rL∞ . Pd‹g Ùπo©√Í ƒfi Sza¢ ̊o› ̃@¬ÂÃ∞P ¿ÓTM ̃o@à NP∞„i, “©∞fl ̃@©∞oπ” ¿∞v@ ́iY “·PL ̃ @∞oP” ∂rÃoz Sza¢ N›
ÙoL@oP ́ ¢oG√Y N©∞{N N›∞⁄P ∂ ̃@_@oV≥Ó ¶[iL T«¿∞P_@÷” ¶Í‚L Sza¢ ÙoL@

122
o@√Y Pd‹ ̃ @YNzÀq ̃@oV z∞ÿ ́¢g ‚igTM ́Po©√tÓ ƒfi ¬ ̃rà SvÓ u“q. S⁄P ∂¤s@»Í Jv∞@ Pd{Í ©∞nG_@»tÓ zV Ÿÿ√tÓ Szn∫n„g TMÍÙπ©∞@ ̊o©⁄P ∞n∫tÓ Sz ∂ zŸ ÿa ́oP N@∞“Âfi⁄P∞ . ¢aievz›©∞@ “v∫ ̃o@@÷ ‚π ̊ŸÿY Nz»za∞©Y «‚∞¤TÀvL. ∞@, NP∞Y@∞gTMà Ωoπ Ωπ∞ÿ§Ã ƒfiz§Í ∂ ̃@©∞@ ̃ Nzb«zμ @∞π_@»Y z∞‹⁄P Sa“Ân„ „oGÃ∞P ...Íμ, «©n‚v∞P ∂ÿ§Ã @V∞Y ¶[Pg‚ÀvP∞@ ̃ N@∞÷V «z“qÓ za¢ @fi ́¢. (S ̃@fi ́ioL ̊“o© ̃ @∞π ́¢ «©L∞Àq ́ V @∞dY øzπTMY ¶q ́¢ ̃ ®∫≥÷V∞ ) ̊ ́¢vÍ Sz Pd‹ ¢vÍ ‚∞∑, NPt_„, ©oπÃ∞VÓ, @ÍLvÓ, «j ©Í, TMNak∏, ́XÍ ∂rà N©∞{@»tÓ @fl›©∞L «P Ÿÿ N‚n∫fi⁄P∞ . ∂¤TÃ∑Y uà Sπ ̃rÃ_@»Í uà aoπŸ ›∞Íμ@oV π∞¢, ̊Âaoπ © ̃@÷ aoπg‚Àv ¿∞Àv∞ z∆ ̃@∞n∫Ãn ≥Ó ¬PÍo©g‚q ́iL∞ . SPÍ @∞a}©∞@ Sπ_o@ ́ Pd‹ ∆ ̃@∞n∫ÃY ∂¤TY d„⁄P @zLÓ N›t ́iL∞ . ¿∞Àv∞ Ãoπ ́ Pd‹ ÿGgÙg ‚Àv ́in@∞L ƒfi ‚∞v©∞ ̃rL∞ . N©∞{ zÓ @∞a}©∞@ ›∞P∞a} aoπ√Y «‚›g‚qÓ N©∞{ z∞ ̃roL ́ g N‚∞fiV∞@ ̃ N@∞“v∞ . ̊⁄Pg «‚Ÿ∏ z∆ ̃„ N©∞{√«π«Ã Y@oV ́ P©¢ ¿∞v@ ́iY ‚is N›¤P∞ .
ÿ§Ã @}‚igTM÷oV√Í d@gN‚§Ã ›∞PoL ̊z Sπ_o@g ∆@ ́iY ∂aÓTM ́¢ oz ́P Pd‹ ∂¤TÃn ‚∞aÓ‚§Ã©∞„Ó. π∞¿⁄P§Í ©∞}za∞@ Sfi⁄P Sz TÙπ∞¿⁄P Sπ_o@g @∆@ ́iY Pd‹g «‚a∞ÿ§Ãa∞@ Sfi⁄P«‚∞«P ¢oG ́ Ã&a z∞@g N‚∞μgo‚& ¥n∫fi⁄P∞ . ∏z∞d TÙπ∞¿⁄P u⁄¢PtÓ Sza¢ ¶“} ́¢flsÓ @∞a}©∞@ ́ Pd‹ π ̊∫TÃY Ò z©∞LP∞@ N¿∫g‚q ́ià N‚fio© SzoaŸ _o@ ́ Pd‹ Sπ ̃rÃ_@»Í zaπ∞μ N‚∞¢g‚ovÃ∞L Pd‹ zaπ∞n∫Y N‚μÓ ÿGg‚∞L Sv ́oP≥Ó Sz N‚§¢Ó L∞ . “Pd‹ Sπ ̃rà zaπ∞μ” ¶±Ó ‚∞vÓ ¬PÍ ¬P∑Y ‚Y@oπ ̃@∆@ ́i«π«Ã NP∞v_@g N‚nG¢. @YNzÀv∞a∞¤Ÿÿ, @ zaπ∞μ, ¿∞Àv∞ z∆ ̃@∞n∫ÃY ∂rÃLznoG ©∞ ́ia©Yπ∞¢ ̊∫oz≥Ó SÍNL∞fi ia∞TvN©∞{ ̊∫oz≥Ó ̊ ́iÃ∞zÿà . ¿œL Sπ ̃rà ́oP ̃ @no@ N¿∫ ̃„÷ «› ́¢ ̃N@∞“v∞ . aÓ‚§Ã ́iÃÎv∞@ z⁄P ©∞}z @÷ ‚π Pd∆@ ́itÓ tÓ «©Y¿∞q@»tÓ @fl ̃@g‚v ́P ̃@ Pd‹ ∂¤z∞V @V∞@g
rÍGL . ÿ§Ã @.@}‚igTM÷oV ‚ovg‚∞nGY aaÓTMà ƒfiza∞@ . Pd‹g Ùπo©√Í ƒfi Nz»g‚∞q N›¤≥»ÃnGY ¶Í‚¢ › ̃@¬ÂÃ∞P ¿ÓTM ̃o@Ã∞„Ó. “ls¢Ó ©π«a” ¶ÍG @ToP ́ ∞fl ̃@©∞oπ” ¿∞v@ ́iY zfiÓ N›¤≥÷@÷, ΩYzÂTY za∞P
P” ∂rÃoz Sza¢ N›¤≥÷ ∂ ̃@_@V∞„Ó. @oP ́ ¢oG√Y N©∞{N‚à gÙ@oV≥Ó P[zY aoπg‚Àv ̃@_@oV≥Ó ¶[iL∞ . “Òk«›∞oπ”, “z∞‹ ̃o@√Í ÷” ¶Í‚L Sza¢ ÙoL@oP@V∞„Ó.

Page 123
«‚a∞ÿ§Ã @.@}‚igTM÷oV ¿∞v@Ó ¬ ̃ré∞LP∞„Ó. Sz ¶[ „∫gTMoL ́ NP∞v ̃@ ́i«π«Ã ‚ TMaP∞L©∞@ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́ Pd‹ ¿v ́¢Ó ƒÍμ®vY iL ́PÍ«G ¿∞v@ ©∞∫TÀv¢. ̊PÍ TMÍL , ¿∞v@ ́ P>a@‹ŸÿÃ∞@ ¿ovN‚G ́ NP∞v ¿∞v@_@÷ ¶Yπ∞«© ̊bz∞μ P>¿ 1935, 40@»Y ̊a_«@nGg‚ aoLs®μÓ«‚∞¢ «‚a∞ÿ§Ã ƒfi¿ ̊⁄P ̃ @∞π ́iY w>«zÿn∫g ≥§Ã Tvé∞@ Sfi⁄P¢. ›... ©∞}z @÷ z⁄P∞ @÷. Sov ©∞}z @^ ̃„_®v, ‚Y@o ¿ÀÙ ̃ rov ́¢TqÓ. ̊⁄P ̃ uà ©Àv ́Pz P_@oV d N@∞÷z∞ @÷. ̊z @À„ à ‚∞ g‚¢Ó ̊⁄Pg «‚Ÿ∏ z∆ ̃o z∞‹ ̃o@√Í aoLs@oV ̃ ̊znoGg ‚∞ ́¢ ÿ§ ́¢ ©r Ã∞‹g‚∞}Ó ̊z @À„, N ¬oGÃ∞@ ́ NPÍ‚Àv¢. Sza¢ S⁄P ̃ ®noG N©¤gTM N‚∞fi^Ó ̊o©rG¢. “uovÃ∞ d ̊PoL ̃ @∞ÀqrÍGL. S⁄P aoπ ̊aÿÃY z∞ov œ› ́ NP∞v_„z @∞}π∞Ó. «‚a∞ÿ§Ã§Í ̊aÿÃY ¿ ̊za¢ ›...@ ¿∞v@_@»Y zfiÓ ̊zÿé∞„Ó. ̊ ́Po@à ¿∞v@_@ N‚∞fiV∞@ ̊o©zoP ́ @∞}π∞Ó. N‚“ N@∞q ̃@ ¬ÃYz¢Ó ̊Pn@∞@ Tz∞@ ́ NP∞v TMoL ́ PT g‚¢Ó N
“∏⁄PaÓ ¶_«@?” ¿∞v@Ó 19 ‚Àv«‚∞¢ ̊¢‚n∫ ¶[ià ƒfiT© S⁄P ̃ @∑Ã∞}g TMaŸÿoLoë ¶[iL∞ . ̊¢‚n∫ uoaÃ∞ ̃ N@∞ ̊z ̊⁄P ¿∞v@_@oV ¶[ià @∞π O“flÃP∞@ TV_r√fi⁄P∞ ¶Í S⁄P ̊aÿÃY TMaŸÿoL SYπ∞P ao TMaŸÿoL ¶ÍL? ̊¢ @∑Ã∞}©Yπ N›∞ ́¢zaoz, ›...@ ̊⁄PøoP a TV_„rG¢. ̊aÿÃoπ TÀq T ƒÍ∫n„÷ Ã∞‹g‚∞} TMa«P› ́iÍ ̊v ̃rTvπ∞Ó. @YT PfiÓ ¬Í«L

123 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ÿ§Ã @.@}‚igTM÷oV√Í ‚ovgÙ ́iGÍ Nz»g‚∞q@»Y ré∞LP∞„Ó. Sz ¶[i≥÷V ¿∞v@_@»Í @∞πzaͬoG ̃ ́ NP∞v ̃@ ́i«π«Ã ‚∞ ́«P∞Ó. Szfiovà ¿∞v@_@÷ @ ‚Y@oπ ̃@∆@ ́ Pd‹ ©∞}z @÷ zfiv ́¢ ̃N@∞fi¬oG μ®vY iL ́PÍ«G ¿∞v@ ́oP ¿Â ̃rÍG ƒfi ©aÙ 1947, 48@»Y . ̊PÍ TMÍL , ¿∞v@ ́ PÃ∞§gÙ ¶Í‚¢ Pd‹Ÿ ›_@ ́iÍ ƒfi Ã∞@ ¿ovN‚G ́ NP∞v_rnμ. “N‚∞fi«V N‚∞fi»∑fi⁄¢” ¶Yπ∞«© ̊bz∞μ P>¿∞v@_@V∞@ ̊a_«@nGg‚Àvoz«Ã. , 40@»Y ̊a_«@nGg‚Àv ¿∞v@_@»Í ~∆Y P∞ ̃@Ó ‚n∫
Ó«‚∞¢ «‚a∞ÿ§Ã ƒfi¿∞÷ ®∫ÃP∞z¢ ̃ @∞π ́iY w>«zÿn∫g ‚ÂgN‚Í‚¢ d@d@Ÿ ÿπfi ̃«@ Tvé∞@ Sfi⁄P¢. ›...@ ́¢ uà ©Àv_@»Y Sfi⁄«P z @÷ z⁄P∞ @÷. Sovaoπ, ̊Âaoπ√∑fi⁄¢ z⁄P z @^ ̃„_®v, ‚Y@oπ ̃@∆ ́in„ z⁄P¢Ó uà ©Àv rov ́¢TqÓ. ̊⁄P ̃ @∞π ́iY N@∞[ÓTMY z∞‹⁄P ©Àv ́Pz P_@oV d@ uà ⁄Pz @V∞@ ̃ @fii ̃ z∞ @÷. ̊z @À„ Ã∞‹g‚∞} ́¢ z∞‹ ̃o@oÃg ‚¢Ó ̊⁄Pg «‚Ÿ∏ z∆ ̃o@ «@À‚¢Ó P∞_@÷ TÀqz⁄P ̃o@√Í aoLs@oV ̃ N@∞qg‚ozÃ∞@ ̊o©⁄PL. oGg ‚∞ ́¢ ÿ§ ́¢ ©r‹⁄P∞ @÷. ©r‹⁄¢ ÿ§ ́P∞ @÷ g‚∞}Ó ̊z @À„, NP∞oπTt÷V ƒfi z∞‹ ̃o@
Ã∞@ ́ NPÍ‚Àv¢. ¢ S⁄P ̃ ®noG N©¤gTM ̃„Ó zo@√Y Sza¢ ¿∞v@_@»Í ̊o©rG¢. “uovÃ∞ dq ̃„”, “@“} ̃ ® ́¢” «‚∞ÍGoz ∞ÀqrÍGL. S⁄P aoπo© ©∞∫ «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v@_@»Y ∞ov œ› ́ NP∞v_„zoP ́ “PzG∞L ¶“} ́i∑fi⁄¢” «‚a∞ÿ§Ã§Í ̊aÿÃY ¿∞v@_@÷ ‚n∫ «¿∞ ̃„zPn„ ¬ÍL
@ ¿∞v@_@»Y zfiÓ TvÃg N‚∞fi÷ ‚n∫g ‚∞ g‚¢ „Ó. ̊ ́Po@à ¿∞v@_@÷ ¶Yπ∞zn∫tÓ Tz∞@«© ¬ ̃rà ̊o©zoP ́ @∞}π∞Ó. uà aoπ√Y u÷V ©∞gTM÷oV ̃„ ̃@ ¬ÃYz¢Ó ̊Pn@∞@ P_@VVs z›iÃnG P_@÷ uGTLa¢ ∞v TMoL ́ PT g‚¢Ó N‚∞fiV∞@ ̊o©rG¢. aÓ ¶_«@?” ¿∞v@Ó 1955SY Ã∞‹g‚∞} ́iY ̊a_«@nGg ̊¢‚n∫ ¶[ià ƒfiT© ›@ «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v@_@÷ ¶Pn@∞@ Ã∞}g TMaŸÿoLoëà o©Ã©∞@ ̃ N@∞÷rÍGL ¶Íμ ̊¢‚n∫ uoaÃ∞ ̃ N@∞“Âfi⁄P«‚∞¢ «‚a∞ÿ§Ã ®∫Ãoz ¿∞v@_@oV ¶[ià @∞π ́¢ Ã∞‹g‚∞}Ÿ ›...@ ́oP ¶ ́¢o} ∞@ TV_r√fi⁄P∞ ¶Í‚oP ̃ @∞ÀqrG¢. ̊z N›∞ÍL∞ & Y TMaŸÿoL SYπ∞P aoπ√Y Ã∞‹g‚∞} ›...@ ́iÍ TMaP∞L ÍL? ̊¢ @∑Ã∞}©Yπz∞? @∑Ã∞}ÓP∞Í ›...@ uà ŸÿoÃ, oz, ›...@ ̊⁄PøoP a }√ ̃rÍG › ̃iÃ∞@ TV_râ& ¢. ̊aÿÃoπ TÀq TÀqg ‚∞ ́P∞Y @∑Ã∞}Ó ¶ÍG Ã∞‹g‚∞} TMa«P› ́iÍ ›...@g TMaŸÿoL@÷ ¶Yπ∞znoG≥Ó π∞Ó. @YT PfiÓ ¬Í«LnGÓ, ̊⁄P ¬Í«LnG ́P∞Y rov ̃„Ó

Page 124
“PzG∞L ¶“}Ó”, “›_r∑”, “¢«a∞r@÷” ∂rà ...Íμ ¿∞v@_@oV≥Ó ƒfi_„«›a «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ «‚a∞ÿ§Ã§Í ̊aÿÃY ¿∞v@_@À@∞L @fi ́¢ ́ PVÓ Ùπ∞LrG¢. PzG∞L ¶“} ́iY ¿∞@Ù§√Y ¿vg‚P∞@ ̊z ®∫â 1947, 50 @∞πg ‚„i√Y Ã∞‹g‚∞} ́iY Pd‹ ̃ @∞_rao›≥Ó Pd∆a∏ ̃ @ÀÿoÃ≥Ó o©Ã©∞@ ̃ N@∞“q aπTà ̊aÿÃY ~∆«πÃ∞„Ó.
›...@ uà s, ‚Âg‚∞Y u ́i«Ã∞@Ó N ̊za¢ ›«@∞Pa @^Ó P_@÷ ao oz ́¢ ̃ N@∞÷^PY, ·PL ̃ N@∞q Ã∞‹g‚∞} ›...@ ́iY @∑Ã∞}Ó NP∞v ŸÿoÃg ‚π NP∞v Ÿÿ@÷ ̊ ̊zP∞> ̃@π∞Ó.
«‚a∞ÿ§Ã ®∫à @fi ́¢ d@ ¬ Ù¢ ̃ „qÓ‚ ́oP ́ «P∞nμT ̃„Ó ƒ ̊Ó›_@»Y ¶bTP TMaŸÿoL@ N›¤Ãg‚vY «z“qÓ ¶Í‚¢ ̊ ¬ ̃ré∞L ƒfi NP∞{n‚∞v∞„Ó.
Tz∞@g TMaŸÿoLoà o ̊ ̃@∞π ́iY aπTà ›...@ ̊i@∞a ̊⁄P u ́i«Ã∞@_@÷ ‚ÃÍ‚q ́ ›ao}Ã∞@ Sfi⁄P ›...@ ƒ[_„¬ SÃYÙvÍ Nz» ̃N@∞}ag‚qrÍ
Sπ_o@ ́ Pd‹ ¿∞v@ ¶[ ́ ̊aÿÃY ¿∞v@_@÷ (Political Play ) Sza¢ ¿∞v@_@»Í zV Ÿÿ√Ϋ ̊aÿÃY ¿∞v@ zV Ÿÿ√n «‚a∞ÿ SvÓ zr ̃rG∞ . (Szoa ́ NP∞v ⁄ ¶[i≥÷Vz „∆⁄oP ©.›“¬@∑ “PzG∞L ¶“}Ó”, “›_r∑ @oV≥Ó ƒfi_„«›a «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ @fi ́¢ ́ PVÓ Ùπ∞LrG¢. PzG∞L ¶ ®∫â 1947, 50 @∞πg ‚„i√Y à Pd∆a∏ ̃ @ÀÿoÃ≥Ó o©Ã©∞@ ̃ N@ ̊ ̃@∞π ́iY Ã∞‹g‚∞} ́iY ‚π Sv¢›∞§@»Í aoπo©g ‚n∫≥Ó “PzG∞L ¶“} ́iY” r“vtÓ «@ Sfi⁄P∞tÓ Pd‹ aoπg‚Àv ∂ ¢Y∑é∞@ ́ NP§rÍGL.
›_r∑ ƒfi zaπ∞nμ ¿∞v@Ó „aπ∞@ ̊o©zoP ̃ @∞}π∞Ó. z N@ia∞L Pd‹ aoπg‚Àv ̊z TV_„rG¢. ›_r∑oà ̊z Ωπ Pd∆§Í zaπ∞μ ‚n∫à ƒfi ’“v Nz»√Àv∞ . ̊ ̃@ÀqoaÃ∞ ̃@ ́iÍ Sfi⁄Po©Ã∞Y ̊za¢ ̊aÿÃY a z∞¤gÙ ¶L ̃„ Sfi⁄P¢. S¢ ‚Y Sfi⁄P¢.
S ́Pd‹ ́ «Pÿà aoπg‚ ¢«a∞r@V∞„Ó. ¢«a∞r@÷ 1956SY ¬oVTÀq 1980SÍ ¿q ̃®n∫Y

124
, ‚Âg‚∞Y u ́i«Ã∞@Ó N‚GY, u ́i«Ã∞@Ó @∞a}©∞@ ̊zfiÓ @∞Pa @^Ó P_@÷ aoπ ̃„ «©t÷V aoπ√Y @∑Ã∞}Ó @∞÷^PY, ·PL ̃ N@∞qg‚Ls@÷ ∂rÃL ¶Yπ∞zn∫n„Ó ›...@ ́iY @∑Ã∞}Ó ƒfi o©ÃgÙ÷» S⁄P u“o©√Í Ãg ‚π NP∞v Ÿÿ@÷ ̊μ ́¢TÀv aoπ√n ®v (2002) ¿∞Ó @π∞Ó. ÿ§Ã ®∫à @fi ́¢ d@ ¬ ̃ré∞LP∞„Ó. Tz∞@Ó ¶Í‚¢ ƒfi ‚ ́oP ́ «P∞nμT ̃„Ó ƒfi ¬ÃnÿÃ∞„Ó. ›...@, N‚∞fiV∞P∞a Y ¶bTP TMaŸÿoL@^Ó SYπ∞P zo@√Y ̊⁄Pg ‚fl vY «z“qÓ ¶Í‚¢ ̊Ÿ›...@ ́iÍ @“«}∞Àv ́iY d@
ƒfi NP∞{n‚∞v∞„Ó. ∞@g TMaŸÿoLoà o©Ã©∞@ oz ́¢ ¶[¢rÍG«‚∞¢ Y aπTà ›...@ ̊i@∞a ¬oGo©, ̊Pn@∞L u ́i«Ã∞@_@÷, «Ã∞@_@÷ ‚ÃÍ‚q ́Pg‚Àv ¬oGo©. Szn∫n„ ̊± @ Sfi⁄P ›...@ ƒ[_„¬oG ∂rÃL ‚n∫à P@zY@÷ d ̃@
Nz» ̃N@∞}ag‚qrÍGL. o@ ́ Pd‹ ¿∞v@ ¶[ ́¢ ̃@oV ¶q ́¢g ‚∞ ̃rÍG«‚∞¢ ∞v@_@÷ (Political Plays) ¶Íμ ®G ́P ̃@Lz∞L ƒfi zo@‚∞q @_@»Í zV Ÿÿ√Ϋv @∞} ̃rv ̃rÍG¢. Sπ_o@ ́ Pd‹ ∞v@ zV Ÿÿ√n «‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV d@ ¬ ̃ré∞L rG∞ . (Szoa ́ NP∞v ⁄¢ d@ ¬ ̃ré∞L ̊aÿÃY ¿∞v@_@÷
z „∆⁄oP ©.›“¬@∑_@Ó ∂z∞ ). G∞L ¶“}Ó”, “›_r∑”, “¢«a∞r@÷” ∂rà ...Íμ ¿∞v@_ fi_„«›a «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ «‚a∞ÿ§Ã§Í ̊aÿÃY ¿∞v@_@À@∞L Ó Ùπ∞LrG¢. PzG∞L ¶“} ́iY ¿∞@Ù§√Y ¿vg‚P∞@ ̊z 47, 50 @∞πg ‚„i√Y Ã∞‹g‚∞} ́iY Pd‹ ̃ @∞_rao›≥Ó ÀÿoÃ≥Ó o©Ã©∞@ ̃ N@∞“q aπTà ̊aÿÃY ~∆«πÃ∞„Ó. Y Ã∞‹g‚∞} ́iY ‚πÓ z∞¤⁄P ƒfi › ̃iÃ∞@ TV_rà »Í aoπo©g ‚n∫≥Ó ƒfi ∏z∞aÿé∞L „∫gÙ zfirG¢. “} ́iY” r“vtÓ «@∑≥«© «©«π∞_r an„Ó NP∞>Ã∞@ Ó Pd‹ aoπg‚Àv ∂ z¬Ó ̊¢ ‚n∫à ÿa ́oP≥Ó d@ ́ @ ́ NP§rÍGL. ∑ ƒfi zaπ∞nμ ¿∞v@Ó ¶ÍG∞tÓ ̊¢ Pd‹ ́ «Pÿà ́iÍ o©zoP ̃ @∞}π∞Ó. zV ⁄¢ zfiÓ ÿ_@V «©π∞“o© ̃ Pd‹ aoπg‚Àv ̊za¢ ‚ovg‚∞ ̃@g ‚iz∞@ ›_r∑ ¢. ›_r∑oà ̊z Ωπ∞@ Nz»g‚Àv«‚∞¢ zv Sπ_o@ ́ aπ∞μ ‚n∫à ƒfi ’“v ∂¤s ̃ @Àqoaoà ¬Í±oaÃ∞@ ∞ . ̊ ̃@ÀqoaÃ∞ ̃@ ́iÍ N‚∞[¢ ‚ ¶[¢Ó N‚∞μgÙ ¶L ̃„ Ã∞Y ̊za¢ ̊aÿÃY aoπg‚∞Àov «¿aÂÃ∞@ ̃ @“v∫≥Ó L ̃„ Sfi⁄P¢. S¢ ‚Y@oπ ̃@∆@ Ù„¬@ z„gÙg ‚∞v©∞@
d‹ ́ «Pÿà aoπg‚∞ÀÂÍ uŸ› ̃@Àv©∞@ ̊o©z¢ ∞„Ó. ¢«a∞r@÷ 1956SY ¶[Pg‚Àv¢. 1970@»Í TMn®n∫Y q 1980SÍ ¿q ̃®n∫Y ztgN‚nG Pd‹ SoVQ @»Í

Page 125
«‚a∞ÿ§Ãa¢ ¿∞v@_@oV ̊a_@ ́ PÃ∞§gÙ@÷ ¶ÍG ¬oG√Y «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ ̊oz N‚fiÓ‚∞tÓ N›∞Yπ∞vY aoπg‚ÀvozÃ∞@ ̊o©zoP ̃ @∞}π∞Ó. Soz ÃP∞ ́P aoπg‚Àv N›∞Yπ∞vY ̊a_o@ ́ ›∞ ⁄P ̊a_@∞„Ó.
 ̊aÿÃY ¶[Ÿÿ@oV 1956«π«Ã « ¶[i√fi ̃„Ó ¬oGo©√Y « ÙπL∞rÍG¢.
Sπ_o@ ́ Pd‹ ̊a_rY, 195 ¿∞v@_@÷ ia∞Tv ¬Í«LnG ̃ ̊o©⁄ifi⁄PL. œa‚∞“Âà ̃ @À TMÍL N‚fiÓ‚∞π∞L ̊aÿÃY ¿ ifi⁄PL. ® ́iÍ pÀTMÍ TMÍL ® ́ ¶[¢Ó ƒfi ©aÙ Sfi⁄P¢. ›“¬@ (1984) ̊⁄aoπo©oà ©∞n∫ TMÍ‚ ƒfi zÂz ́oP ¬Í oz ́PL.
›...@ T©§›L_@V∞@ ̊o© @}‚igTM÷oV ̊aÿÃY T© ›L ¿ aoGs N›¤rG∞ . ¢«a∞r@»Í TM ¶[PTYoπ.
«‚a∞ÿ§Ãa¢ ¿∞v@_@oV ̊ «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ ̊oz N‚fiÓ‚∞t ̊o©zoP ̃ @∞}π∞Ó. Soz ÃP∞ ›∞ ⁄P ̊a_@∞„Ó. (©∞fl ̃@©∞oπ ÿ∫¢ «¿∞ ̃„«z∞Ó). Sza¢ ¿∞v@_ ‚§Ÿ›Ã©∞L ̊_@Ó (Act) @∞Àÿ ¬ ∂aÓ‚@∞π ¿∞v@_@÷ d@Ÿ ÿμÿμ @ ̊¢‚n∫L ̊a_@∞nμo@ ̃@∞L ÿ Sfi ̃rÍG¢. S⁄PŸ ÿa©g‚∞q@ ¿∞v@_@»Y ̊i@Ó SYoπ ¶Lπ∞
u“o©√Y «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v PÃ∞§ ́¢ ̊» ̃„Ó ¬oG 1946,4 ‚∞π∞L ¿∞v@_@÷ ‚Y@oπ ̃@∆@ ∏.T ́iÃ∞L⁄PÍ ̊z @÷ ̊⁄Pg ‚Y@oπ ̃@∆@Ó «‚a∞PoL ̃„Ÿ N›Í PÃ∞§ ̃@g‚v ́ NP∞v_rL. @“  ̊a_r«π«Ã ¿∞v@_@÷ ̊» ̃@g Nz»Ã∞L¢. 1954¬PY «‚a∞ÿ§ ‚∞}Ó, ifi©oπ, ©Àv ̃@VgÙ ∂ ¥n‚Àv¢. PzG∞L ¶“}Ó, ∏⁄PaÓ ̊» ̃@gN‚nGL. PzG∞L ¶“} ©“v‚ ́iY ̊» ̃@gN‚nG¢. ̊ ¶[ià T©§›LÓ (¢aifievz›©∞ «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v@Ó ¥n‚q ́i N@∞} ⁄P¢.
©∞fl ̃@ ©∞oπ «‚a∞ÿ§Ã N›¤≥»ÃnGY iGoL≥Ó Nz» ̃ a ́L∞z»oà ©∞fl ̃@©∞oπ ¶L « ¿∞v@ ́iÍ ‚“o‚ ̊Pn„ ¶[i

125 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
[Ÿÿ@oV 1956«π«Ã «¿«a ‚∞ ́¢ ̃ N@∞“Âfig‚z «‚∞π ̃„Ó ¬oGo©√Y «‚a∞ÿ§Ã§Í ̊aÿÃY XÀ›“ÃÓ G¢.
o@ ́ Pd‹ ̊a_rY, 1956&80 ̃ @∞πg ‚„i√Y z⁄P ̊aÿÃY ia∞Tv ¬Í«LnG ̃ @∆@ ́iL§Í ¿∞v@ ̊o©gTM«π«Ã ⁄PL. œa‚∞“Âà ̃ @ÀvN‚∞Ó©Í ioag‚v©∞@ z⁄PPÍ ‚fiÓ‚∞π∞L ̊aÿÃY ¿∞v@_@÷ ̊g‚∞fl√«π«Ã ̊o©⁄ ́iÍ pÀTMÍ TMÍL ® ́¢ ¬oGoÃg TMÍ‚n∫ ̊aÿÃY ¿∞v@Ó fi ©aÙ Sfi⁄P¢. ›“¬@∑_@Ó PL¢ ©“ ∏©⁄P «©>ÃfivÍ aoπo©oà ©∞n∫ TMÍ‚n∫à ©aÙ ® ́¢ ©aÙ ∂rà So}⁄P oP ¬Í oz ́PL. T©§›L_@V∞@ ̊o©≥Ó ¿∞v@_@oV ¶[P ́ NP∞v_rà ÷oV ̊aÿÃY T© ›L ¿∞v@ ¶[ ́¢vÍ P©¢ ¿∞v@g ‚floà ¤rG∞ . ¢«a∞r@»Í TMÍÙ «‚a∞ÿ§Ã ¶⁄P ¿∞v@ ́oP≥Ó
π. ÿ§Ãa¢ ¿∞v@_@oV ̊a_@ ́ PÃ∞§gÙ@÷ ¶ÍG ¬oG√Y ‚∞¢ ̊oz N‚fiÓ‚∞tÓ N›∞Yπ∞vY aoπg‚ÀvozÃ∞@ P ̃ @∞}π∞Ó. Soz ÃP∞ ́P aoπg‚Àv N›∞Yπ∞vY ̊a_o@ ́ _@∞„Ó. (©∞fl ̃@©∞oπ SPn„ TiTπ ̃„. ̊¢ ‚n∫g TMÍL
„«z∞Ó). Sza¢ ¿∞v@_@÷ 1920&30@»Y ∂_rπ ̊a_„ ̃„ L ̊_@Ó (Act) @∞Àÿ ¬oGo©oà ̃ N@∞“vLz∞@ u÷VL. ¿∞v@_@÷ d@Ÿ ÿμÿμ @∞Àÿ@oV ̃ N@∞“vozÃ∞@ Sfig‚¢. ̊a_@∞nμo@ ̃@∞L ÿa©g‚∞q@oVg Ùπg‚q ́¢zLz∞@ ¢. S⁄PŸ ÿa©g‚∞q@÷ PzG∞L ¶“} ́iÍ TMÍ zfiÓ Y ̊i@Ó SYoπ ¶Lπ∞Ó. o©√Y «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v@_@oV ́ P>g‚Àv ̊∫ ̃o@@V∞@ ́ ̊» ̃„Ó ¬oG 1946,47@»∑fi⁄«P NP∞v_„rG¢. N‚fiÓ ∞v@_@÷ ‚Y@oπ ̃@∆@ ̊∫ ̃o@@V∞@ ̊o©⁄PL. @π∞ai L⁄PÍ ̊z @÷ ̊⁄Pg ‚floà «©nN@∞“v∞ . Sπ_o@g ∆@Ó «‚a∞PoL ̃„Ÿ N›ÍGPÍ TMÍL (1952) ̊_„ ¿∞v@_@÷ ‚v ́ NP∞v_rL. @“ ¿@§«π i§ ́¢z ̃ @Y\§ ©“v‚ «Ã ¿∞v@_@÷ ̊» ̃@gN‚nGL. 1953SY uovÃ∞ dq ̃„ ¢. 1954¬PY «‚a∞ÿ§Ã§Í ¿∞v@_@oV N@∞[ÓÙ, Ã∞‹g fi©oπ, ©Àv ̃@VgÙ ∂rà Sv_@»Y ̊a_«@nμÓ z∆ ̃@Ó PzG∞L ¶“}Ó, ∏⁄PaÓ ¶_«@?, ¢«a∞r@÷ ∂rÃL ̊bz∞μ ‚nGL. PzG∞L ¶“}Ó 1954SY Ã∞‹g‚∞} ¿@a›o‚ Y ̊» ̃@gN‚nG¢. ̊Pn„ Sπ_o@à «@∞Í c∆«@›§√Y ©§›LÓ (¢aifievz›©∞@ ̊PÍ TMai Sg«‚∞¢ o@z›dYoπ) §Í ¿∞v@Ó ¥n‚q ́ià P∞ ̃@ ́oP d@Ÿ ÿGg‚∞@ Nz» ̃ ¢.
 ̃@ ©∞oπ «‚a∞ÿ§Ã ̊z @»Í zvN©∞{ ̊∫oz≥Ó nGY iGoL≥Ó Nz» ̃N@∞} ⁄P ƒÍG∞„Ó. R ›±ovà à ©∞fl ̃@©∞oπ ¶L «‚a∞ÿ§Ã P[T ́ P⁄¢÷V∞ . S⁄P ...π ‚“o‚ ̊Pn„ ¶[ià ¬Í±oa√Y „∫gTMÀq÷V∞ .

Page 126
(TMÍ>o}gÙg ‚∞ ̃@). «‚a∞ÿ N©∞{Ÿ ÿGgÙg ‚∞v©∞„Ó. ›©ørfi ̊PoL ©∞fl ̃@©∞oπ ¿Í„ Ùπg ̊a_„ ̊» ̃o@Ã∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚v iGoLg N‚∞μ ́Pzoa√Y ©∞fl ̃ ̊iY ‚Y«zμ Ã∞gÙ zÂz_@»Y «‚a∞ÿ§Ã§Í Ã∞gTMπ ̃@} ́P∞vL
‚Y@oπ ̃@∆@ ́¢ ̃„ Nz» ‚ÃÍ‚q ́ià «‚a∞ÿ§Ãa¢ ¿∞v@Ó N›∞ }∑_@Ó „[ToLŸ ›∞ ⁄Pz ›∞z@Ÿ«›§ œaÿ_@Ó, ›. ›“¬@¿ N›Yza ́iLÓ ∂r«Ã∞ uovà @oπÃa∏ N›∞ }∑_@ ́iÍ ¿∞v SvÓN‚μz¢ „oGs. ¿∞v@Ó ¶Í @fi ́¢ N›∞ }∑_@ xÃ∞Tvdfi ̊z @÷ R∞øà ¿∞v@©∞@ ̊» ̃o S ̃@Àqoa ∂ÿ§Ãfi ̃„ ̃ ®∫≥÷V ‚fizoaz∞L S⁄P ̃ „∫gÙ@o zV Ÿÿ√Y «‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷ «‚a∞ÿ§Ã ̊z @÷ c∆ ́¢ ¿œ aoπg‚Àv ¿∞v@ zV Ÿÿg «‚∞ ÙπL∞„Ó. ›Ó‚⁄P ¬P∑Ã∞ z{z Sπ_o@√Y @oπÃa∏ N›∞ }∑_ TM÷oV ̊z @«V∞ c∆ ́iÍ ¿œL ÿ ́i§ ́¢ ›...@ ̊aÿÃY T© ›L ́ NP∞v ̃r zV ́¢ aoGsGŸ N›¤r zaπ∞nμ ∂z}_@V∞@ ̊o©rÍ @∞π ́iY S_rπ∞⁄iY TMaP∞L Sv ̊a_roL u÷z∞_r PL¢ ¿∞v@g‚ ∂L∞Y, ¢«a∞r@÷ ¶[¢Ó«‚∞ ÙaÀÿ ̃@∞π ́¢ ¶[ ́¢ ̃@oV aoL◊ NP»s. ̊b«zoV√Y ̊a_o@ @∞}g‚qrG¢. S⁄P ̊Ó›Ó ¿ ̊“}∞ ́¢oa zoa @∞}g‚qzP∞ c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ zaπ∞n N@∞÷zPn„©∞L ̊ ́iÃ∞zÿà z∞
«‚a∞. @}‚igTM÷oV ¿∞v@ ́iaÀq Ωt ̃„g «‚a∞.@∞.ÿz ́PÓTM ¶[i≥÷V ¬Í±oa S_„ ©μNz»Mq N›¤r«G∞Ó. Ω∑Y Nz»√Àv „©aÍ ‚ig‚@ ́in„ ¿Í∫.

126
gÙg ‚∞ ̃@). «‚a∞ÿ§Ã§Í ¬PY ‚ÀvÓ S⁄«P∞ &∂§Ã gÙg ‚∞v©∞„Ó. ›©ørfiP ́iY ̊zfi ̃„ ∂∆©∞L ̊∫s“q. ∞fl ̃@©∞oπ ¿Í„ Ùπg‚q ́¢rG¢. ©∞fl ̃@©∞oπ S¢zoa ̃o@Ã∞@ ́ PÃ∞§ ̃@g‚vTYoπ. «‚a∞ÿ§Ã§Í N›¤≥»ÃnGY ‚∞μ ́Pzoa√Y ©∞fl ̃@©∞oπ d@ ¬ ̃ré∞L ƒÍG∞„Ó. zμ Ã∞gÙ zÂz_@»Y N›¤≥÷@oV SÃn∫≥÷V∞ . SiY §Í Ã∞gTMπ ̃@} ́P∞vLÓ d@Ÿ ÿGg‚∞@ Nz» z⁄¢÷V¢. oπ ̃@∆@ ́¢ ̃„ Nz»«Ã u÷V ̊a_rL , N‚§¢Ó ià «‚a∞ÿ§Ãa¢ ¿∞v@Ó uovÃ∞ dq ̃„ ∂„Ó. @oπÃa∏ @Ó „[ToLŸ ›∞ ⁄Pz @÷ S⁄P ¿∞v@ ́ioL ¿Â ́¢÷V∞ @÷. œaÿ_@Ó, ›. ›“¬@¿∞PÍ (›∞L∞). TMn@∞π ́iY TP∞oL LÓ ∂r«Ã∞ uovÃ∞ ‚∞ ́ia ́oP ¥nμ ¿Â ́¢÷VL . N›∞ }∑_@ ́iÍ ¿∞v@ ©aTMY Ã∞‹g‚∞} «‚Ÿ∏N©∞{ z¢ „oGs. ¿∞v@Ó ¶Í‚¢ N›⁄N¿∫ ©aÙ ̃„§ÃPÍμ ¶ÍG ∞ }∑_@ xÃ∞Tvdfi⁄P¢. uovÃ∞ dq ̃„ ¿∞v@ ́oP ∞øà ¿∞v@©∞@ ̊» ̃o@ N›¤PL ¶ÍG @oπÃa∏ ̊z @«V a ∂ÿ§Ãfi ̃„ ̃ ®∫≥÷V∞ .
oaz∞L S⁄P ̃ „∫gÙ@oV ©LiY N@∞“q c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ «‚a∞ÿ§Ã @}‚igTM÷oV N‚μÓ SvÓ ‚n∫ «¿∞ ̃„Ó«‚∞¢ ̊z @÷ c∆ ́¢ ¿œL Pd‹ ¿∞v@ ́iÍ ƒfi „∫gTMÀv v ¿∞v@ zV Ÿÿg «‚∞ ̃roL ¶q ́¢ ̃@∞ÀqrG∞ ¶Í‚¢ . ›Ó‚⁄P ¬P∑Ã∞ z{zfiÓ Pd‹ ¿∞v@ ¿œL ©Ã©∞ ̃@ ́oP Y @oπÃa∏ N›∞ }∑_@Ó N@∞“qza,«‚a∞ÿ§Ã @}‚ig z @«V∞ c∆ ́iÍ ¿œL Pd‹ ¿∞v@Ó ¿∞ÀÂÍ z∞‹ ̃o@oß ›...@ ̊aÿÃY T© ›L ́iY cq‚qÓ ̊a_@ ¬oGo©√oL ́ V ́¢ aoGsGŸ N›¤rG∞ . ̊za¢ ›...@ ¿∞v@_@÷, ›...@ z}_@V∞@ ̊o©rÍGL. «‚a∞ÿ§Ã S_rπ∞⁄iY ‚ ́P _rπ∞⁄iY TMaP∞L SvÓ N‚n∫fi⁄P N‚ }∞ÀE∞T±ovà u÷z∞_r PL¢ ¿∞v@g‚fl√oL ́ NP∞v_„zoP ̃ @∞}π∞Ó. ¢«a∞r@÷ ¶[¢Ó«‚∞¢ ̊zoa≥Ó ̊∫Ã∞©«π aeÃg ́¢ ¶[ ́¢ ̃@oV aoL◊ÀqÓ ƒfiza∞@ ¬r‹ ̃rÍG∞ ¶Í‚¢ b«zoV√Y ̊a_o@ Tz∞P «©ovÃ∞ ̃„Ó ƒfi ‚“ÙÓ rG¢. S⁄P ̊Ó›Ó ¿∞v@ zaπ∞n∫Y N›NL ̃@∞ ¬PY ¢oa zoa @∞}g‚qzP∞„Ó. ¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ zaπ∞noG ́ NP§⁄¢ N@∞÷zPn„Ó Ù§⁄¢ „©∞L ̊ ́iÃ∞zÿà z∞ÿgÙ@»Y S ́NP∞„i≥Ó ƒÍμ.

Page 127
∂z}Ó∂z}Ó∂z}Ó∂z}Ó∂z}Ó
œa∞›∞d ́ PÓ z∞‹⁄P z
@“}g‚ PÓTMa∞Í ̊z @÷, P_@V¢ „[ ‚n∫ ¶[ià PÍzaπ∞nμ ̃ „∫gÙ. 55 ‚ ̃@_@»Y ƒfi «¿∞ÀÂY ¶[i≥÷V∞ . ¶[ ́¢g TMo∆@oV ©ÀqÓ ’ ̃rTÀq S_„ ̊ŸÿÀq÷«V∞Ó. NP∞v ̊o©go‚ ©∞nGTYoπ.

127 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
z}Óz}Óz}Óz}Óz}Ó
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í z∞‹⁄P zaπ∞μ

Page 128
œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í PL¢ P⁄o N@∞“v∞ . „∆⁄oP@^ ̃„ ̃ @∞nμ, ¶“N}¤ ©⁄i§g‚¢. TÒi TMÂg‚ @Àqz¢& S¢«‚∞ÍG TEÃÓ PÀÿ}∞... ́i PÓTMa∞Í, Sfiz§Í ‚π zo@@÷. Òa} ‚s }d√Y, j Òoj «‚∞qz¢. Sg‚ ¶Yπ∞Ó zfizoPg «‚∞π @÷V a ́P©∞z¢ «‚∞πsÓ& œq ‚n∫ ¶§z¢ «‚∞πs Szoa ∂Ya∞‚∞¤ ¶Íμ ̊o∆g‚∞ „ioap¢ N›Yz¢ z∆ ̃@Ó. ¶g«‚ Sfig‚¢ z∆ ̃@Ó. ̊iY ÛoπŸ ∏z P“voa «›g‚∞ ̃@Ó & ÿ∫à ra∞© ̊z @÷ N›ÍoL√Y „«Ã∫ ƒ „Â√fi⁄¢&©ag‚ÀvoG√Y z∞÷ « N›¤P∞ @÷.
œa∞›∞d ©⁄iaÓ @nG«P∞q «P ‚∞vY@÷ Sa∞©∞Ã} È ́PoL@ w§∑fi⁄¢ ∏nμgÙG ra∞© © ̃@÷ ¶“N}¤& X‚Ó& @Y N› ̃„, N¿Y „ œÀÂY TMÍ ¿ov√Y Sfi⁄P¢.
Sz ©⁄iaz∞i ¶Íμ Ã∞z ra∞© ́iÍ ‚k›∞à ́¢ ®ÀvÓ Sz &©aÙ@÷& 40 œÀq ̃@∞a @÷ Ù§o› ©aTML @oV ÿ ́P œq ¶Íμ ̊o∆ aπ ́itÓ ÿ ́PÍ @∆>. ÿ ́PÍ „V SÍ±Ó ̊¢ ©∞GTYoπ. ∏q@∞q ozg‚iYoπ &ÿ ́PÍ ›©∞i& SÍμ PÓTMa∞oa & «‚∞ÀÂ√v & N‚fi_@À z⁄¢ & ¶_@÷ J ¥§. ̊¢ N‚§ Sov√Y u÷V¢. Ù§o› ¥§. ̊i &›a ̃„ z∞_„‚z zaπ∞Ó ¶Íμ «‚ SoP ̃@∞} @} ̃@nG ®ÀvÓ. «z ∂n@∞q ∂Àÿ√Y u÷V ƒfi Nz÷ TÂà @∞πÓ @ov«‚∞Àv «¿aÓ 8 zaTYoπ. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í N@∞“Âfi⁄P∞ . ̊Íμ 8 ©fl ̃N@ „» ́¢ ¥n@πgo‚ ¶q ́¢ ̃ N@∞“ ©oLT& pL∞C ̊Ó©∞÷ ¥§ Poπ√vTYoπÃ∞ ¶ÍG«‚∞¢, « Sfi ̃„Ó ©a ̃@Àov ‚∞PaoËoà N@∞q ̃@, ̊oP Òoj√Àq& ¶q N›ÍG«‚∞¢, jL_@÷ ƒ«a SoaŸ› ¶ÍG∞ @V∞Ó. Sz N›Íμ& Nz÷oVÃoa≥Ó ©nμÓ ̊oLzo Sfi⁄P& «j∞YL∞ o‚√Y Sfi⁄¢ ©a

128
∞d ́ PÓTMa∞Í PL¢ P⁄oP ‚a∏a∞© PÓTMa∞§vÓ ©⁄iaÓ @nμ ̃ . „∆⁄oP@^ ̃„ ̃ @∞nμ, @figÙ, ‚Ë«P∞EÓ, TMa›z «zPoL ©⁄i§g‚¢. TÒi TMÂg‚¢&«‚¤gTM ́Pz & ÛÀqz¢& „»›Ó S¢«‚∞ÍG TEÃÓ @nμ «©nN@∞“q PÍ P∞Ã∞i& ́i PÓTMa∞Í, Sfiz§Í ƒ ́¢o∆g«‚∞q «©nN@∞“v ©⁄iaÓ . Òa} ‚s }d√Y, jπ ́iY SG_r& jπ ›Ó‚LÓ N›¤z¢ & qz¢. Sg‚ ¶Yπ∞Ó N›¤¢, ‚∏Ó ‚∞Y @a⁄P∞Y uia©∞@ «‚∞π @÷V a ́P©∞z¢. ©a ́it÷V @∞¤ ui ⁄¢ Tqz¢ œq ‚n∫ ¶§z¢ «‚∞πsÓ Sg‚ ÿπ TEÃ_@÷ ¿v ́iL∞ . a∞‚∞¤ ¶Íμ ̊o∆g‚∞ @V∞Ó. Sz Nz»w N›YzNPÍG∞Y N›Yz¢ z∆ ̃@Ó. ¶g«‚∞¢Ó «P∞»Y & «j∞YL∞ o‚ ©∞À ∆ ̃@Ó. ̊iY ÛoπŸ ∏z Sfi ̃„©∞Ó& Szfi ̃„ ©∞dÃ∞ œq ›g‚∞ ̃@Ó & ÿ∫à ra∞©Ó& ...P∞oP@÷ Sfi⁄P SvÓ. TMG„ ›ÍoL√Y „«Ã∫ ƒ ́Pz∞ov ̊Ó©Í «@∞TY œi√Y &©ag‚ÀvoG√Y z∞÷ «zoπ N›¤¢ TMG„ SfiÓÙ TÃ∞‚∞aÓ
. ∞d ©⁄iaÓ @nG«P∞q «P∞Y N‚∞Óo© ∂ÀvÓ ¿v ́i z⁄P∞ . Sa∞©∞Ã} È ́PoL@÷. ̊g«‚∞¢ SoPg ‚∞ ̃@ Nz» ∏nμgÙG ra∞© © ̃@÷ zfiz∞ @V∞Ó. ̊g«‚∞¢ Stgo‚ & X‚Ó& @Y N› ̃„, N¿Y „ ́¢z¢& ¢π∞Ó ¥∫ dig‚¢& ¶_@÷
¿ov√Y Sfi⁄P¢. ©⁄iaz∞i ¶Íμ Ã∞zfiÓ& ©§Ã∞oP«Ã∞q ¿v ́¢z∞ @÷. ‚k›∞à ́¢ ®ÀvÓ Sz œÀÂY P∞Í ®qz∞ @÷. PÓTMa∞Í 40 œÀq ̃@∞a @÷ Ù§o›√Y z∞‹⁄ifi ̃rÍG∞ @÷. œa∞›∞d V ÿ ́P œq ¶Íμ ̊o∆g‚∞ @÷. SÍL¬Ó ̊¢ ©∞GTYoπ. ÿ ́PÍ @∆>. ÿ ́PÍ „VÓ& ÿ ́PÍ ¥§& ÿ ́PÍ «P∞gÙ ¶Íμ. ¢ ©∞GTYoπ. ∏q@∞q& P>. ©nNG∞fiz TM«aPÓ ̊_„ oπ &ÿ ́PÍ ›©∞i& SÍμÓ ̊PÍ‚Â ¿v⁄¢ zfirG¢. œa∞›∞d & «‚∞ÀÂ√v & N‚fi_@ÀŒ§Y Sfi⁄¢ ƒfi ©⁄iaz∞i Ù§o› ̃„ @÷ J ¥§. ̊¢ N‚§Ã¥§. N›¤Ã∞μ ̃„Ó z⁄Pz∞ÿ ̃„Ó ÷V¢. Ù§o› ¥§. ̊iY jπ ́iÍ p¢ @ov «‚∞qzP∞@sÓ „‚z zaπ∞Ó ¶Íμ «‚∞À SÀv @∞πÓ. Nz÷oVÃÍ ∂Àÿ. @} ̃@nG ®ÀvÓ. «z ̃o@ @∞} z⁄Pz @÷. ̊g«‚∞¢ zv Àÿ√Y u÷V ƒfi Nz÷oVà „ioa p¢ ‚∞ ̃@ z⁄P∞a∞Ó. Ó @ov«‚∞Àv «¿aÓ 8 ©fl zoaÃ∞„Ó. «‚∞À ̃„ Ã∞fiÓ . œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í PÍ aπ ́oP. ¥n@À u[¢ ⁄P∞ . ̊Íμ 8 ©fl ̃N@Yπ∞Ó ¥oa TÀq TÀq r}n∫Y @πgo‚ ¶q ́¢ ̃ N@∞“q z⁄¢ Òoj N›¤≥Ó ›©ÃÓ ̊z pL∞C ̊Ó©∞÷ ¥§√Y ¿v ̃„Ó TEà ́in„ & ’ YoπÃ∞ ¶ÍG«‚∞¢, «‚∞L∞Y «‚∞a∞¢ & «j∞YL∞ o‚√Y a ̃@Àov ‚∞PaoËoà ¶q ¶Íμ N›∞ÍLsvÍ, ¶q ́¢ ̃ ̊oP Òoj√Àq& ¶q ́¢ ̃ N@∞“q ¥§ ̃„ ÙGg‚ÀqŸ ¢, jL_@÷ ƒ«a SoaŸ›π∞@ œa∞›∞d PÓTMa∞Í z⁄¢ TÀv∞
∞Ó. Sz N›Íμ& ra∞© ¬>·gÙ ̊_„ z⁄¢÷V oa≥Ó ©nμÓ ̊oLzoa≥Ó z} ̃@Ó N›¤¢& PÍ «P∞»Y ∞YL∞ o‚√Y Sfi⁄¢ ©a ̃@Àov ¶q ́¢ È‹ oz ́¢, jπ ́oPg

Page 129
NP∞Àq ¿©ø@§ ́¢ @∞∑Y ‚∞P œa∞›∞d zfir«GÍ ¶Íμ N›∞Y∑ ¿v⁄PsvÍ. ¶i§ @ov ©oG⁄¢ TÀv∞ . N‚fi_@ÀŒ ©⁄iaz∞i≥ P[T ̃ N@∞“v∞a∞Ó. J © ̃@÷ & NP§Ã∞P∞ ¶ÍG∞ @V∞Ó. uv«L z N@À ̃@∞a @÷. u_@^ ̃„ ¶ÍL ¶L ̃„ N‚∞Í N‚∞fi÷ «z“v∞Ó «‚∞¢ & ©nG ©⁄iaz∞i≥Ó ̊z N Sa“q «‚fi ̃„Ó 121 ra∞©Ó ̊ P ̃rLz∞μ ‚_rÀq ̃ N@∞q ́¢ d N›¤Ã∞μ ̃„ ̊q ́P ̊q@∞◊ . ̊i @s“v©∞ œi, N‚fi_@ÀŒ ©⁄i P⁄oP ¢oa›∞d PÓTMa∞ Sfi ̃„Ó da∞∏ ¶ÍL ¶ÍL da∞∏ ¶ÍL ¶ÍL da∞∏ ¶ÍL ¶ÍL da∞∏ ¶ÍL ¶ÍL da∞∏ ¶ÍL ¶ÍL
œÀq ̃„ Pπ ̃@Àq ̃„ & 3 ‚ Ã∞Pz∞÷, Sovà , ∂q ƒÍ ifi©} ́in„g ‚  ̊§ÿ& ƒfi « S¢P∞Í ra∞© da∞∏. N¿Y& ̊§ Pfiz∞ @÷. S⁄P¬oG œa∞›∞d ̊ ¿v⁄«P∫ z⁄P¢. ¿∞Yz @÷, TM S[ ̃@∞@ ¶“fl & ‚π «@zπ© TÀq TÀv∞ @÷. Sg«‚∞¢ ¶Í> TÀ ̧ ¶ÍμÓ «@ÀrÍG∞ @÷. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í ® ́¢ ∂aÓ‚ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í ® ́¢ ∂aÓ‚ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í ® ́¢ ∂aÓ‚ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í ® ́¢ ∂aÓ‚ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í ® ́¢ ∂aÓ‚ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í So›«Ã∞ ozg‚oP≥Ó ‚∞ ́¢ ra∞© ́i zYπz @^Ó Sfi⁄ifi ̃rÍG∞ «zY¬P∑Ã∞ P⁄oP. ̊z œa∞ ozg‚¢«‚∞Y & ∂À@^ ̃„ ̃ @n N›∞Yπ, ̊Pn„ ¬Ãnÿ ¶q ́P «‚∞¢ ›⁄Pi. ¿∞Í„ TM÷oV@^ ̃„g TM÷oV@÷& ÿμz @÷ 1. ... ́P©@Í 3. rfie} ́ PÓTMa∞Í, 4. ¢oa›∞d SL ́«P∞ ›∞ ́PÎ ra∞© ́iY Sfi z∞_@Y u“q. ̊z @oV ̃ N@∞“ N›¤P∞ . ̊g«‚∞¢ ¬@Ó Ò∏zP @Y¿∞© ̃@À S¢P∞Í. ©a ̃@§ ÙjÓ&‚P ̃@Ó& @YÃ∞} ¬fi ̃@Í © ¬ ́P∞›∞§ N›¤¢ N@∞q ́Pz . uo jg‚ ·ÀÂ. ©P‚ ›∞à «›oπ. ‚§ ́ NPfiTY ∂v& Nz»Ÿ›Ó ̊g«‚ &«zg‚_N@∞Àov, Ù_@_ N@ ‚∆o©Ã∞LoP. TMV⁄¢ oz ́¢ ∂ ¿Àq «©Y ÙGÓ oz ̃«@∞Y TM§ ∏n∫ p¢ ©“›π∞ oz ́¢, ̊iY ©}Y

129 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
©ø@§ ́¢ @∞∑Y ‚∞PaoË ̊fl⁄¢ ¶i§oà ̃ „a∑Àq, zfir«GÍ ¶Íμ N›∞Y∑ jπ ́iY ¿v⁄P∞a∞Ó& ‚ ́P ¶q ́¢ Í. ¶i§ @ov ©oG⁄¢ «‚∞¤TÀv¢. œa∞›∞d ifiÓTM z⁄¢ ‚fi_@ÀŒ ©⁄iaz∞i≥Ó ®Àv ́iY z⁄¢ œa∞›∞doà z}_r @∞“v∞a∞Ó. J © ̃@÷ & ¶_@÷ J§Y ÿ ́P œa∞›∞d Sfig‚¢ ¶ÍG∞ @V∞Ó. uv«L z⁄ifi⁄P Nz÷oVÃÍ ’_@÷ SfizfiÓ ∞a @÷. u_@^ ̃„ ¶ÍL «Poz ¶Íμ «@Àv«‚∞¢ œa∞›∞d ‚∞Í N‚∞fi÷ «z“v∞Ó da∞∏ ra∞©_@÷ TÀv∞«‚∞¢Ó ¶ÍG nG ©⁄iaz∞i≥Ó ̊z N›∞Yz¢ «‚∞Y N›¤Ãπ∞Ó ¶ÍG∞a∞Ó. ‚fi ̃„Ó 121 ra∞©Ó ̊iY ∂^ ̃„ 60 ra∞©Ó. ̊z @^ ̃„ μ ‚_rÀq ̃ N@∞q ́¢ d„i ƒfi J . ̊¢ ¶⁄P ra∞©Ó ¶ÍG∞Y „ ̊q ́P ̊q@∞◊ . ̊iY ‚∞i Nz÷V∞V ́ NPfi. œa∞›∞d ̃„Ó ∞ œi, N‚fi_@ÀŒ ©⁄iaz∞i ̃„Ó S¢ Poπ¬oGÃ∞¤ ¶L¢
a›∞d PÓTMa∞ Sfi ̃„Ó zoa ¿v⁄¢ z⁄P¢. ¶ÍLL ¶ÍLL ¶ÍLL ¶ÍLL L ¶ÍL
 ̃„ Pπ ̃@Àq ̃„ & 3
1⁄2
‚Â TMÂ ́P &©a ̃@∞Y N¿Y.
1⁄2
‚  ̊§ÿ. , Sovà , ∂q ƒÍμ u∆ ̃„ N¿¤. ƒbNz∞fi œÀq in„g ‚  ̊§ÿ& ƒfi «P_@∞¤& ƒfi ‚}Ó Na“voaÃ}∞. ra∞© da∞∏. N¿Y& ̊§ÿ, ∂q zfiv ́¢ ̃„ ƒfi¬oGP∞Í . S⁄P¬oG œa∞›∞d ̊z @÷ ©@Í@÷ ¿∞YzfiÓ. Sfi⁄Pzoa z⁄P¢. ¿∞Yz @÷, TM÷oV@÷& ̊z @÷ @∞π ́iY SoP ¶“fl & ‚π «@zπ©∞¤g «‚∏rG∞ @÷ ¶ÍμÓ «‚∞@∞©Y v∞ @÷. Sg«‚∞¢ ¶Í>vÓ N‚§Ã ©±E∞÷. ¥Í da∞∏ TÀq
μÓ «@ÀrÍG∞ @÷. PÓTMa∞Í PÓTMa∞Í PÓTMa∞Í PÓTMa∞Í PÓTMa∞Í ® ́¢ ® ́¢ ® ́¢ ® ́¢ ® ́¢ ∂aÓ‚Ó ∂aÓ‚Ó ∂aÓ‚Ó ∂aÓ‚Ó ∂aÓ‚Ó ›∞d ́ PÓTMa∞Í So›«Ã∞q ‚∞qzoP≥Ó «P∞YN‚∞Óo© ∂À P≥Ó ‚∞ ́¢ ra∞© ́iY N‚§Ã ©±E∞÷& @T@÷ ‚∞v ^Ó Sfi⁄ifi ̃rÍG∞ @÷. o›z «zV∞V @÷, ̊z @»Y Ã∞ P⁄oP. ̊z œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í «P∞Y N‚∞Óo© ∂v ‚∞Y & ∂À@^ ̃„ ̃ @nμ ̃ N@∞q ́¢& ® ́¢ ¿v ́Pπ∞Ó ¶Íμ Pn„ ¬Ãnÿ ¶q ́P «‚∞¢ PL ̃„ ¿∞Í„ TM÷oV@÷, 2 N‚“@÷& ∞Í„ TM÷oV@^ ̃„g TMG„ TMG⁄Pz @÷ N‚“@÷ ¿∞Í„ & ÿμz @÷ 1. ... ́P©@Í & Sa∞@z PÓTMa∞Í, 2. Tjà PÓTMa∞Í, ́ PÓTMa∞Í, 4. ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í . œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í & PÍ ›∞ ́PÎ ra∞© ́iY Sfi⁄P∞ @÷. œa∞›∞d ̃„ N‚“ N@∞q ̃@Y “q. ̊z @oV ̃ N@∞“q @Ó››Ó@∞aÓ ¶Í±Ó ® ́¢ ∂aÓ‚Ó ̊g«‚∞¢ ¬@Ó Ò∏zPn„ @Y ̊§P∞aÓ& ÿ@gÙ ̃„ & @∞T @À S¢P∞Í. ©a ̃@§ ©a ́P∞Y N›¤Ãg‚Àv¢. r|vÓ @Ó& @YÃ∞} ¬fi ̃@Í ©aÓ& œa∞›∞d @∞π ́iY Sfi⁄P &‚a∏a∞© N›¤¢ N@∞q ́Pz . uov ̃„, ‚V‚VgÙ. «@∞Y©fl „∆∞©fl. Â. ©P‚ ›∞à «›oπ. ‚§ ́¢ ›∞ÃÓ& S¢ Sov ̊π_@∞a_@V∞Ó. ∂v& Nz»Ÿ›Ó ̊g«‚∞¢ & ¶“N}¤. Stg‚ ̃N@∞Àov N@∞Àov, Ù_@_ N@∞Àov& ∂qrÍG ©aN› ̃„. ̊¢ LoP. TMV⁄¢ oz ́¢ ∂qÓ Sv ́iY SfiÙG¬Ó ©a uπ ̃o@ ÙGÓ oz ̃«@∞Y TM§ ∏n∫ ›∞}Ó TMo›⁄¢& aaÓ‚ oz ́¢ ̊PÍ π∞ oz ́¢, ̊iY ©}Y N@∞ÀÂ, N› ̃„ ©aŸ › ̃o@oà oz ́¢

Page 130
N@∞^ ́i ̊PÍ Nz»Ÿ› ́iY @Ó› ƒfi @∞πÓ ‚k›Ó ¥n‚Àq& ¿∞Àq © «a∞q@»Y ̊qgÙ ...ÀÂ& ›o NPfi¬[¢Ó& ÿ@gÙ ©“ ›∞à «z @[oPp¢ N@∞“q z⁄¢ ∂ ‚§ NP∞À @ÀÂ& ‚§©∞∫L∞ @V∞Ó „qÓ‚ ́«P∞q PÍ @ÓN‚> ∂À@o œÀÂY P_r Sfi⁄P«‚∞¢, @⁄P›∞d @Ó››Ó@∞aÓ ¶Í±Ó ® ́oP oz ́P ‚∞π rfie} «zvÓ P§ ́¢ ¿Â ́Po p¢ z⁄¢ ‚∞ ́P«‚∞¢ rfie}L∞@ «zv ́«P∞q l ̃r „ioap¢ oz ́¢ N@∞“q ©μ¿∞÷ z⁄¢ ̊o∆ ́¢ ̃ uvLÂÃ∞@ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í N „[TY ¶ ́PoL«‚ ¶ÍG«‚∞¢, P ©∞PÓ 30 «‚fi ̃„Ó ̊§ÿ N@∞qg‚ œa∞›∞d PÍ J ifiÓÙÓ «‚∞¢ N ̊flT ́P∞a∞Ó. ̊oPg N‚nμ J @⁄P›∞d «@∞TY «PzP∞ÿ œa∞›∞d ©Â @Àqz¢ ‚√nÿ N‚nG∞ @V∞Ó. œa∞›∞d TM÷oV@÷ ¿∞Yzfi ̃ z⁄P∞ @÷. TM÷oV@÷& PoπÿG⁄¢ TÀq TÀv∞ . z«Ã∞i@Ó ∂ ›∞ ́PÎa∞ @÷ TM§⁄¢ TÀv∞ @ Sfi⁄Pz @÷.) N‚à , J N‚à , J N‚à , J N‚à , J N‚à , J
Nz“„ÍGÓ& ¢oa›∞d ́ PÓ z[◊ & ®±‚ ́ PÓTMa∞Í, «©Y© P∞›§@÷ 3 «‚ , Ù§o› & ∏ga∞à PÓTM u ́ia ©Y\ & ‚Ÿo›.
 ̊g«‚∞¢ @πoz „©∞a›∞d ́ ̊zoa a∞@zÍ PÓTMa∞Í Ù§o› ̃„ ‚∞ÂÃoP Û ¿∞÷ ® ́P∞@ ̊o© ́¢ a∞@zÍ PÓTMa∞Í.
p“qÓ Tv∞¬ÃnÿÃ∞@ ‚ a∞©›∞d uovÃ∞ , Ù¢g‚∞ ̃@Ó ∏g ¿Â@ & ‚∞vY ¶[¢‚z ) Sg‚ ‚π @nμ} ⁄P∞ . ƒbNz∞fi ® ́¢Ó P> zâ 35 ̃„÷ Sfi ̃„Ó. ̊g«‚∞ @ÀÂÃP∞@sÓ, Ù§o›√Y ‚∞aP ́ ifi & ©fl ∂À ̃ N@∞“q N›∞YtÓ ©a ̃@Àov@»Y. @“}∞Â& Ùj ̊g«‚∞¢& Nz»Ÿ›Ó ©“N}“N ¥@∞∑ TM ́¢ ̃ N@∞÷z¢ z∆ ̃@Ó. Ù§o› ‚∞aPT∆∞ ¿v⁄P«‚∞ TMa›_@Ó. TMa›_rÃ∞ ¶LsÓ ›_ÈP ́«P∞q @T ‚Âg‚¢ ¥n‚ÀvP

130
 ̊PÍ Nz»Ÿ› ́iY @Ó›Í zoP ® ́¢ ¿v ́iL∞a∞Ó. œa∞›∞d, ‚k›Ó ¥n‚Àq& ¿∞Àq © ̃@÷& ‚Àv}Ó &TMo∆ ̃@ z⁄P∞ @÷. Y ̊qgÙ ...ÀÂ& ›o© ́¢ ›∞gTMÀq „Â√fi⁄P∞ @V∞Ó. Ó& ÿ@gÙ ©“ ›∞à «zÀ @Àqz∞ @V∞Ó. N‚∞i...Àov& N@∞“q z⁄¢ ∂ ‚§Y& ̊§ÿ «›∞PoL, œi@»Y @kÿ ́ ÀÂ& ‚§©∞∫L∞ @V∞Ó. ̊g«‚∞¢ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í PÍ P∞q PÍ @ÓN‚> ∂À@oV ̊o∆ ́¢ ̃ N@∞“q PÍ ©∞dÃ∞
r Sfi⁄P«‚∞¢, @⁄P›∞d «@∞TY P ©@ ́P∞ N›ÀÂÃ∞ ̊z . Ó ¶Í±Ó ® ́oP oz ́P∞ . ̊iY a∞@z PÓTMa∞Í 13, 14 zâ. } «zvÓ P§ ́¢ ¿Â ́PoP ̃ @“v Nz÷V ̃@∞a ›∞ ›“q, „ioa ∞ ́P«‚∞¢ rfie}L∞@ ¿Â ́P & a∞@zÍ p¢ ∂o› u“v∞r& q l ̃r „ioap¢ oz ́¢ ̃ N@∞“v∞a∞Ó. Sfi ̃„dvÓ «@Àq ̃ μ¿∞÷ z⁄¢ ̊o∆ ́¢ ̃ N@∞“q ∂ ‚fi ̃„Ÿ N›ÍμTÀv∞ . @ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞Í N›Íμ ‚∞ ́P«‚∞¢ Nz÷oVÃÍ& uÍ ́PoL«‚ ¶ÍG«‚∞¢, PÍ „qÓ‚ ́«P∞v 30 «‚ ¶ÍG∞ . ƒfi ‚fi ̃„Ó ̊§ÿ N@∞qg‚P∞@ ̃ @ÀvoV SÀq N@∞q ́¢ z⁄¢. Í J ifiÓÙÓ «‚∞¢ Nz÷oVÃÍ, a∞@z± ̃„ P_@ ̃ @∞gÙ ∞a∞Ó. ̊oPg N‚nμ J z⁄P∞ . N›ÍoL√Y Sfi ̃„Ó «‚∞¢ @∞TY «PzP∞ÿ œa∞›∞d ́ PÓTMa∞L∞§vÓ, ‚aP ¿∞ÀÂÃÓ uov, ¢ ‚√nÿ N‚nG∞ @V∞Ó. ›∞d TM÷oV@÷ ¿∞Yzfi ̃„Ó& Tv∞¬ÃnÿÃ∞¤& @oπoà ¿v ́i . TM÷oV@÷& PoπÿG⁄¢ z⁄Psv«L& P∞Í «zEÓ P§g‚oP Àv∞ . z«Ã∞i@Ó ∂LP∞Y @ÓN‚>√Y «› ⁄ifi⁄P ∞ @÷ TM§⁄¢ TÀv∞ @÷. (P>Ã∞@ SPn„÷V∞@«z z⁄¢
÷.)
„ÍGÓ& ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í, z[◊ & ¬>›∞d ́ PÓTMa∞Í, ±‚ ́ PÓTMa∞Í, «©Y©∞& rfie} «©ø ́i§, «›Pa∞ „g‚Ó& «‚ , Ù§o› & ∏ga∞à PÓTMa∞Í, @∞kÿÙaÓ& @i «zY PÓTMa∞Í, \ & ‚Ÿo›.
‚∞¢ @πoz „©∞a›∞d ́ PÓTMa∞Í Sa“à Tπ∞›Ó ‚∞ÂL∞ . @zÍ PÓTMa∞Í Ù§o› ̃„ ̊o∆ ́¢ z⁄¢ Sa“ÃÍ 7 ¿∞÷ @oP Û ¿∞÷ ® ́P∞@ ̊o© ́¢ ̃ N@∞q ́P∞ . ̊oP ̃ @nμ ¿v ́iL∞
TMa∞Í. qÓ Tv∞¬ÃnÿÃ∞@ ‚∞aPÓ, ® ́¢g ‚∞vY@÷& z⁄Pz∞ÿ ovÃ∞ , Ù¢g‚∞ ̃@Ó ∏ga©“à PÓTMa∞Í, (‚a∏a∞© PÓTMa∞Í Y ¶[¢‚z ) Sg‚ ‚π§vÓ &‚∞vY@÷ z∞_r& ‚aP ̃ ® ́oP. ∞ . ƒbNz∞fi ® ́¢Ó P> ́ P>Ã∞¤ ¿v ́i z⁄P∞ & ̊g«‚∞¢ „÷ Sfi ̃„Ó. ̊g«‚∞¢P∞Í Ù§o›√Y & ‚∞aP ̃ «@∞TY sÓ, Ù§o›√Y ‚∞aP ́ ifiT∆∞ ¿v⁄PP∞Ó. ∂©∞Ó Ò›∞§ ‚∞aPÓ À ̃ N@∞“q N›∞YtÓ z∆ ̃@Ó. ̊g«‚∞¢ ® ́¢ ̊π_@∞aÓ v@»Y. @“}∞Â& Ùj ́¢ «‚ ̃„@÷. ƒÀ ∂ÂL∞ @÷. & Nz»Ÿ›Ó ©“N}“N}¤ XzÀ N@∞^ ́i Sa“q ‚ ̃@Ó &
 ́¢ ̃ N@∞÷z¢ z∆ ̃@Ó. › ‚∞aPT∆∞ ¿v⁄P«‚∞¢∞Í ‚∞±@T ¶Í±Ó N‚§Ã Ùπz
TMa›_rÃ∞ ¶LsÓ ©fl ∂ÀŸ N›∞YzoP Tq ́¢ ∞q @T ‚Âg‚¢ ¥n‚ÀvP∞Ó.

Page 131
Sa∞@z PÓTMa∞Í, Tjà PÓTM PÓTMa∞Í, Sa∞@ PÓTMa∞L∞fi ̃„& 3 N TMG⁄¢ SG⁄¢TÀv¢. Tjà PÓTMa∞ rfie} PÓTMa∞Í. „©∞a . ¿«v› ƒÍμ. ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í „©∞aÍ& N‚“ ¿∞Yz ›«@∞P§, @L@Ó© ‚∞πÓ©∞÷, ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í&‚
Sa∞@z PÓTMa∞Í & ›«@∞Pa ¿«v› PÓTMa∞Í, a∞jH PÓTMa∞Í, j∞Lra∞© PÓTMa∞Í, ̊_@¬ ́¢ P Nz“„ÍGÓ& ¢oa›∞d PÓTMa∞Í „
¥«@∞TM ́¢ ¿v⁄¢ z⁄P «‚∞¢ @Àÿ ¥n‚Àq @ÓN‚>oà TÀqg @nμ ̃ N@∞q ́P∞ , TMG„ J§Y u÷ ...z @÷& TM÷oV@÷ ̊TMgTMa∞Ãg SYπ∞¢ Âaø, uYπÍ ¢fl@V∞Y, N z÷» ifi©}Ó, ÿμ ́NP∞“v , ›∞T N@∞“v∞ @÷. ̊g«‚∞¢ «zμ Ã∞fi
z÷» ifi©}Ó & Ù¢g‚∞ ̃@ ›∞T ́i§& «P ́¢oa œaa∞@z ∂ ∂Ÿ›∞§Ã ƒÍμ‚Àq ¿v ́iz ...πTÃ∞iÃ∞Y y ̃@g‚Àq, PÓTM N‚nμ 65 zâ. @v⁄P T‚z zfiv ¬fi«@› ¬P∑Ã∞§vÓ @ÓN‚> u ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ & ‚∞±@TÃ∞§ ›v«@∞‚g TM÷oV√vÓ @nGz . @nGz . ̊zoa ¬P∑Y id§, π N›∞YtÓ‚Â N›¤¢ oz ́P∞ . ̊iY ® ́¢. ¿∞q ¶_„Ó ‚aTnμ.
¬P∑Ã∞ ÿGgÙvÍ «‚ N‚ ̊z§vÓ ƒg‚ov ́P∞ . TMG„ rfi SfizfiÓ ©a}Ó ̊ov⁄P∞ @÷. TMG z⁄P∞ . ¿«v› PÓTMa∞L∞ ›«@∞P Nz»g‚Àq «‚∞¤ TÀq p“qÓ z ̊ov⁄P∞ .
¢oa›∞d ́ PÓTMa∞L∞ & 62 z ¶Í‚z ¶_@^ ̃„ ̊ ́oP ©@Í. ¿∞ ‚∞ ́¢ TMG„& ¶L ̃„ ® ́¢ ∂v S ¿‚ @÷& rÀvg‚∞& ∏go‚Ã∞ ‚ N›Yπg‚∞& «@∞T⁄P∞& «@.«@.P_ ›§Ã∞@ ¶Í NP∞{Y «‚∞ziY ¶Í „ ̊Y∑ ̊ Ÿ∏LÍ& ‚zV ̃N@∞Â, ¿Y ® ́¢ ̃„ ƒ ́¢o∆g«‚Í ¶Í«GÍ. «‚∞Y N›¤ ¶Íμ ̊⁄P ¿∞v@Ó @n ‚∞ ̃ø z⁄P¢. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞L∞ @∞π ́iY ∏i N‚ÀÂ.

131 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
z PÓTMa∞Í, Tjà PÓTMa∞Í, rfie} PÓTMa∞Í, ¢oa›∞d ́ Sa∞@ PÓTMa∞L∞fi ̃„& 3 N‚“@÷ ∂“ ›⁄Pi SYoπ. ƒfi ©@Í ⁄¢TÀv¢. Tjà PÓTMa∞Í& „©∞aÍ &a∞jH PÓTMa∞Í ƒfiz«a. ÓTMa∞Í. „©∞a . ¿«v› PÓTMa∞Í, PL‚∞Y PÓTMa∞Í, N‚“ a›∞d ́ PÓTMa∞Í „©∞aÍ& @“}PÓTMa∞Í/ j∞Lra∞© PÓTMa∞Í. z ›«@∞P§, @L@Ó©∞÷& „©∞aÍ, ̊_@¬ ́¢, N‚“& , ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞Í&‚∞§Ã∞÷.
z PÓTMa∞Í & ›«@∞Pa ...z @«V∞qÓ. ̊z @÷ Ù ́ia @÷ a∞Í, a∞jH PÓTMa∞Í, PL‚∞Y PÓTMa∞Í. @“} PÓTMa∞Í, PÓTMa∞Í, ̊_@¬ ́¢ PÓTMa∞Í, ÿ ́P∞... P_@«zY ¿∞≥q, GÓ& ¢oa›∞d PÓTMa∞Í „©∞a , a∞jH, „©∞aÍ&¬±›∞d ∞TM ́¢ ¿v⁄¢ z⁄P «‚∞¢ rfie} PÓTMa∞Í PÍ ›«@∞Pa«a∞«v q @ÓN‚>oà TÀqg TM§⁄¢& P>Ã∞¤ z“}∞oa oz ́¢& q ́P∞ , TMG„ J§Y u÷Vz ƒÍμ‚v oz ́¢, ¿v ́ià «‚∞¢ TM÷oV@÷ ̊TMgTMa∞Ãg ‚Â& ©a ́P∞Y N›¤Ãg‚Àv ›∞©∞Í@÷ aø, uYπÍ ¢fl@V∞Y, Nz÷oV ÿμ ©fl@V∞Y& oP ̃@g‚Àq ©}Ó, ÿμ ́NP∞“v , ›∞T ́i§& ©∞ ̃ @“«vÃÓ S¢@÷ @nμ ̃
@÷. ̊g«‚∞¢ «zμ Ã∞fiÓ S ̃ ® ́¢ ∂Ââ rovÃ∞¢.
ifi©}Ó & Ù¢g‚∞ ̃@Ó ∏gTMa©“à PÓTMa∞Í, › ́iÃz∞Í «P ́¢oa œaa∞@z ∂Ÿ›∞§Ã∞ , ©∞ ̃@“«vÃÓ, ¿a@Y ƒÍμ‚Àq ¿v ́izfiÓ ›©ÃÓ, Sa∞@z PÓTMa∞L∞ Ã∞Y y ̃@g‚Àq, PÓTM©∞§vÓ @ÓN‚> ƒg‚ov ́¢, Û¤s zâ. @v⁄P T‚z zfivÓ 4∂Ó «Pi u√ ’ ́P∞ . ̊g«‚∞¢ P∑Ã∞§vÓ @ÓN‚> u©¢ N‚∞μgN‚Íμ u√ ¢G⁄P∞ . P∑Ã∞ & ‚∞±@TÃ∞§vÓ ‚∞vÓ N‚nGz . So› & Ù§o› TM÷oV√vÓ @nGz . a∞@z PÓTMa∞L∞§v¬Ó ∏i ‚∆ ̃@Ó zoa ¬P∑Y id§, π∞π∞ «‚Àov√Y TMa›_@Ó ‚∞aPÓ Â N›¤¢ oz ́P∞ . ̊iY Sfi⁄¢, Ù§o›Ã∞ TMa›_@Ó. Ù§o›Ã ¶_„Ó ‚aTnμ. Ã∞ ÿGgÙvÍ «‚ N‚nGP∞Y, Sμi @∞π ́iY @ÓN‚>oà ƒg‚ov ́P∞ . TMG„ rfie} PÓTMa∞Í, Tjà PÓTMa∞L∞ & a}Ó ̊ov⁄P∞ @÷. TMG„ ¢oa›∞d PÓTMa∞L∞ „[oz ¿v ́i «v› PÓTMa∞L∞ ›«@∞Pa ÿπzfivÓ @ÓN‚>√Y Sfi⁄¢ q «‚∞¤ TÀq p“qÓ z⁄¢ ÿπ@∞πÓ Sfi⁄¢ 30 zÃiY ©a}Ó . ›∞d ́ PÓTMa∞L∞ & 62 zÃi«π«Ã ©a}©∞L∞ . ̊_@¬ ́¢ _@^ ̃„ ̊ ́oP ©@Í. ¿∞_@÷ ¿v ́i zfiÓ «‚∞¢ & Âa∞©∞ozg „& ¶L ̃„ ® ́¢ ∂v SevÓ SYoπ. ¿∞ÍÂa∞©∞TY @“v rÀvg‚∞& ∏go‚Ã∞ ‚∞@zP & ∏⁄Pa‚Í& Tøz¿∞PÍ& & «@∞T⁄P∞& «@.«@.P_@«zπÍ. ® ́iY Tfig‚Ó SYoπ& NP∞{Y «‚∞ziY ¶Í „oGoà ̃ «@Àv∞ . ¶L ̃„&«@∞zπÍ& Ÿ∏LÍ& ‚zV ̃N@∞Â, ¿Yπ P_@∞÷& S¢@÷ @nμ ̃ N@∞“v∞Y& ́¢o∆g«‚Í ¶Í«GÍ. uÍ Tfig‚g‚ ¿v ́Pπ∞Ó& ¿∞@|@Ó ¶Íμ ̊⁄P ¿∞v@Ó @nμ ̃ N@∞“«v∞Ó. ̊g«‚∞¢P∞Í @∞Y ¢. œa∞›∞d ́ PÓTMa∞L∞ @∞π ́iY «P∞Y ∏i. a∞@z PÓTMa∞L∞ i N‚ÀÂ.

Page 132
Âa∞©∞ @nμ ̃ N@∞“v «‚∞¢ z⁄P¢. ¶L ̃„ NPfi ̃® ́¢ ¥Í TM @Àov ̃ @À ̃r± „i ̃rG∞Í& So ¿v ̃„¢. Âa∞©∞ ¿v ̃„¢ ̊oPg ‚ @ev ́oP ̊ov⁄P¢. @evg‚Àq „ SYoπ ¶ÍμP∞Í ¶Í ©LÓ «zμ‚
Âa∞©∞sÓ NPfi ̃®P¢Ó ¿v⁄ ¶Yπ∞ ® ́itÓ N‚“ «zvÓ ¿Âg‚ N‚“ «zvÓ ¶q ́¢ ̃ N@∞“vz , P Szoa ̃ @“q ̊k∏z∞ . ̊ ́P ©a}¬nG∞ . TMG„ & ¶Í ›«@∞P zYπzÍ&¢§«Ã∞PL «zvÓ ÿG ̊ov⁄P∞Í.
¿«v› PÓTMa∞Í, a∞jH PÓTMa∞Í @nμ ̃ N@∞q ́P TM÷oV@÷. ÿ ́P∞... @nμ ̃N@∞q ́P zaPÍ, ∏ga©“ÃÍ z⁄«P∞Ó.
S.rfie} xà , ›∞©V∞ Sz N@∞“q Ù§o› ̃„ z⁄¢ ¿∞v@ ́oPg
SPn„ ¬Í «a«Ã∞ aoπà ́ N@∞“q ¶_@oV «a«Ã∞TY ‚ ›«@∞PaÍ SG⁄P TEà ́iY ¿∞Í ¶ Sfi⁄«PÍ& «a«Ã∞TY ‚∞ÂÃz @ ∂L∞Y ̊“}∞›∞d ƒfi a‚⁄Po ƒbNz∞fi ® ́iY, ƒ«a ‚∞Àq& ̊ «z“qÓ ¶ÍG∞ . Sz @÷ Sfizfi ¥Í .@ev ́iY Sfi ̃rG∞Í ¶ÍG ¶ «vg N@Àqg«‚∞Ÿ∏&T‚aÓ NP§ÃT NPfi ̃ ® ́¢ ̃@∞@ ¬Ãnÿ N›¤Pz . N›Íμ. ’ ∏Ó©∞ Sfi⁄P∞ ¿ovN‚G Sfig‚P∞@ aoL ́¢ ̃ N@∞÷ ¶Í ̊oG ̃„Ÿ N›Í«GÍ. ̊“}©∞ N›∞Y∑... ¶Àq¿∞÷ ‚∞Àq@÷...
«z⁄P ¶Yπ∞Ó ®Â TYoπ z uv«L › ©∞ ¶ÍoL o@Nà ¿«v› PÓTMa∞L∞oa ̊o∆ ́¢Ÿ N›Y N‚nμ z⁄P∞ ,,
©μ‚Â≥Ó S.rfie} xà «a ¿v⁄P¢. ̊g«‚∞¢ ¿«v› PÓTMa∞L∞ ¿Â ́«P∞Ó. TMG„ ÿπ ©∞PÓ @{ ́¢ ¶ÍoL≥Ó ̊o∆ ́¢ Saflà T N@∞ ́P©_@πÓ & Sfi ›«@∞P§@^Ó ...πÓ «@∞ÃÓÙ ́l N›Íμ @∞©a∞j ¿∞Í N›ÍoL z⁄P«‚∞¢& ¿«v› PÓ NP§T ̃@∞©Y › ©∞ Sfi⁄P J§Y N›∞YπTYoπ«Ã ¶Íμ ›⁄«P@g‚

132
∞ @nμ ̃ N@∞“v «‚∞¢ ›d ̃o@ uov TMa‚Yé∞¤ ¿v⁄¢ ̃„ NPfi ̃® ́¢ ¥Í TM ̃@∞©Y «‚∞L¢ ¶ÍG∞Y ® ́P∞ &  ̃r± „i ̃rG∞Í& SoP Ã∞ ‚∞ ̃rG¢& z∞v∞ «‚›∞P ‚vÓ a∞©∞ ¿v ̃„¢ ̊oPg ‚∞ ̃@π∞Ó ¶Íμ «‚∏Ó «‚∞¢ ©LÓ ̊ov⁄P¢. @evg‚Àq „i ́¢Ó ‚π @Àq@÷ @ÀÂ≥Ó ¿Yπ «‚
μP∞Í ¶Í ©LÓ «zμ‚Àv¢,,, ∞sÓ NPfi ̃®P¢Ó ¿v⁄¢ z⁄P«‚∞¢. SiY ̊_„ ¶Í‚z tÓ N‚“ «zvÓ ¿Âg‚z & ¢oa›∞d ́ PÓTMa∞L∞fi ̃„g TMG„ Ó ¶q ́¢ ̃ N@∞“vz , P“Æ£ ›∞aP∞ ‚Œ & @©πÓ, N‚“@«V @“q ̊k∏z∞ . ̊ ́Po@Ãz @∞›«¿∞Ã∞Y &48 zÃiY ∞ . TMG„ & ¶Í ›«@∞PaÍ j∞Lra∞©Í & ‚π a∞@Ó ‚∞v ¢§«Ã∞PL «zvÓ ÿGgÙG N›¤PzÍ &41 zÃiY ©a}Ó
. › PÓTMa∞Í, a∞jH PÓTMa∞Í Ã∞±Ó ...zfiÓ @ÓN‚> ¿v ́i ¿∞Í q ́P TM÷oV@÷. ÿ ́P∞... Pfl, ¬±›∞d& ¿«v› PÓTMa∞L∞ q ́P zaPÍ, ∏ga©“ÃÍ ¶Y«π∞fiÓ @ÓN‚> Tv∞¢ ¿v ́i
e} xà , ›∞©V∞ Sz @÷ o©π∞gÒ & › ©∞oz ̊o∆ ́¢ ̃ §o› ̃„ z⁄¢ ¿∞v@ ́oPg ‚∞ oz√ÀqŸ N›ÍG∞ @÷. „ ¬Í «a«Ã∞ aoπà ́iY ̊“}∞›∞d ¶Í‚z › ©∞oz ̃ _@oV «a«Ã∞TY ‚∞voz ́P∞ @÷. ̊g«‚∞¢& ¶L¢ SG⁄P TEà ́iY ¿∞Í ¶oP≥Ó @“q N@∞÷V∞©Y& @ev ́iY & «a«Ã∞TY ‚∞ÂÃz @÷& ¿«v› PÓTMa∞Í& a∞jH PÓTMa∞Í & “}∞›∞d ƒfi a‚⁄PoL SÀv∞ . ‚∞aP ¶Àq ¿∞÷ ® ́¢ ® ́iY, ƒ«a ‚∞Àq& ̊iY SÍL ® ́¢ ¶Íμ T‚aÓ NP§Ã ¶ÍG∞ . Sz @÷ Sfizfi«©& ¶ÍoL @π⁄¢ N@∞÷VTYoπ. ́iY Sfi ̃rG∞Í ¶ÍG ¶“}«©∞. ̊z @÷ ‚∞ÂÃiY 60 ̊ g«‚∞Ÿ∏&T‚aÓ NP§ÃTYoπ ¶ÍG∞ @÷. › ©∞s ̃„ zfi ́PÓ. ¢ ̃@∞@ ¬Ãnÿ N›¤Pz . TMG„ ¶ÍoL NP∞oπTY ̊o∆ ́¢Ÿ ∏Ó©∞ Sfi⁄P∞ ¿ovN‚G∞¢. @ev ́oPg ‚∞a∞©Y ‚∞q. PÓTM @ aoL ́¢ ̃ N@∞÷ ¶Íμ ∂μPY ®∫L∞ . uv«L ‚∞qÓ N›Í«GÍ. ̊“}©∞ Sfizoa≥Ó TMÍ ‚∞Àq ‚∞qÓ ‚ ¶Àq¿∞÷ ‚∞Àq@÷... P ¶Yπ∞Ó ®Â TYoπ zoV ̃rÍG& L › ©∞ ¶ÍoL o@NÃ[ ́¢g «‚∞v ̊o∆ ́P∞ & ̊“}∞ a∞L∞oa ̊o∆ ́¢Ÿ N›Yt_@÷ ¶Í«GÍ. ̊z N›Íμ ‚}Ó ∞ ,, Â≥Ó S.rfie} xà «a«Ã∞ aoπà ́iY iNaV‚oP ́ ¢rY g«‚∞¢ ¿«v› PÓTMa∞L∞ & ¢Ÿ›∞PLÍ& ¿∞Í iNaV‚oPÃ∞¤ TMG„ ÿπ ©∞PÓ @{ ́¢ ̊“}∞›∞d ¿«v› PÓTMa∞L∞oa≥Ó Ó ̊o∆ ́¢ Saflà Tπ∞›Ó «vg§ ̃@∞ q N›¤¢ ̊oP @πÓ & Sfi ›«@∞P§@^Ó «a«Ã∞TY ‚∞ÂL∞ @÷. ›_@ ́iÍ ÓÙ ́l N›Íμ @∞©a∞j ¬Í>o√Y ¿v ́i«L∞Ó. SaflÃÍ& L z⁄P«‚∞¢& ¿«v› PÓTMa∞±Ó & a∞jH PÓTMa∞±Ó ¶L ̃„ ́ ©Y › ©∞ Sfi⁄P J§Y& ® ́¢ ¿v ́iL∞ @÷. ¿∞Í ¿© ̃„Ÿ oπ«Ã ¶Íμ ›⁄«P@g‚qÓ «‚∞¢ uÍoLg TM§ ́¢ @ÓN‚>

Page 133
¿v ́Pg «‚∞rG∞ @V∞Ó ¶Íμ ÿ N›∞Yπ∞¢ ® ́¢ ¿v ́iL∞ @÷. @nGz @÷ «‚∞@TYoπ. TMG„ ¿∞Í J§Y ƒÍμ‚vŸ N›¤P∞ @÷. ›_@ ́ ¶q ́¢ z⁄¢@q@ΧY ¿«v›, a∞ ß‚∞oÃg ‚_rÀq ̃ N@∞“v∞ @÷ ¶Í>vÓ u“o©oß N›∞Y∑T ©nGoz 500 › ©∞ ¿«v›± ̃„ ra∞© ́P∞§vÓ NP§⁄¢ ¿∞Í J «@À«vÍ& N‚§Ãz @÷ ¶q ́¢Ÿ TM÷oV@^ ̃„& ∂÷ ƒÍμ ̃„ 10 ß‚ ̊Pn„ ¿∞_@÷ › ©∞TvÓ @vÍ z∞_ N›ÍoL z⁄¢ › ©∞oz ̃ «@Àv ¶_@^ovà Poπz ¢«a∞@Ó @“}± ̃„ 200& ß‚∞¤ ̃„ ¿« N›∞Yr«G∞Ó ¶ÍG∞ . ¶L ̃„ ‚∞“ TÀ«vÍ. ƒfi zfivÓ @{ ́¢ › ©∞o p“qÓ o©π∞gÒ§Y Sfi⁄¢& › ̃@ ̊z§vÓ › ©∞ @“}oL ƒÍμ‚ N›Yπ& ƒ«a SL©∞LP∞Y& ƒgÙ ̃N@ &2, ©∞PÓ Âa∞©∞¿v ́iTÀq œq z⁄ z⁄¢ Sz Ã∞ ¶Í‚¢ NP§Ã∞¢. «@ «‚ÿTÀq& ƒÍμ‚Àq Sfig‚¢ ¿Y ¿∞Í Pfir«GÍ ¶Íμ & Nz„ ̊∆@∞@ ∂L∞Y ¿∞Í ›Ó©i ̃@TYoπ. ¶_ TEÃÓ N›ÍG¢. ̊z ̊Íμ S oz ́P∞ . ̊i∑fi⁄¢ & ƒÍμ‚Àq ¿ › ©∞ Ù§o› ̃„ z⁄P∞ . ̊z ¶Í> SPn„ ¬Í«‚ ...Íμ zfiv©∞¤ aÍμTÀv∞ . ¿∞Í ̊zoa ̊o∆ ́¢ ̊o∆ ́¢ z∞«aÍ& ¶ÍG∞ . ¿∞Í ̊ ¿∞Í zfi«zÍ ¶Íμ&ÂY∑& N›Yt «‚∞¢ a∞jH za ¬ÂÃ∞¢ ¶ÍG ̊g‚ÂÃ∞L∞Y& ¿∞Í za¬ÂÃ∞¢ ̊o∆ ́¢ z⁄P∞ . N›YtÓ«‚∞¢ ¿ «zB©∞L∞Y & ¬Í SaflÃÍ& ̊ ¶Í«GÍ& ̊z ›Ó©i ́¢& ¿«v› ¿v ́PÀqÓ ¶ÍG∞ . › ©∞ S¢ ›© N›Í«G∞Ó. ̊_«@ ¬PY ¿∞÷ iN @÷.¿∞Í ¢§«Ã∞PLL∞@ ¿Â ́«P p“qÓ ¿«v› PÓTMa∞± ̃„& ̊zfi ̃ N›ÍG«‚∞¢ Szfi ̃„ 300 N@∞q ́ ©§Ã∞oP N›¤PP∞Y& @πzaÓ ¥n‚À ›©∞P∞LÓ N›¤¢ TÀv∞ & ∂^ ̃„ PÓTMa∞Í, a∞jH PÓTMa∞Í Sfizfi N@∞q ́¢ TÀv∞ . @ÓN‚> TÀq

133 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚∞rG∞ @V∞Ó ¶Íμ ÿπ ®∫L∞ @÷. ©μ‚Â≥Ó ¶L ̃„Ÿ ® ́¢ ¿v ́iL∞ @÷. ̊Pn„ ¶ÍoLŸ ›∞ ⁄P, ¶Í>vÓ «‚∞@TYoπ. TMG„ ¿∞Í P>Ã∞@ @ÓN‚> ¿v ́i«LÍ. TMG„ μ‚vŸ N›¤P∞ @÷. ›_@ ́iY Sfi⁄¢ 700 ß‚∞¤ z⁄PoP. › ©∞ ¢@q@ΧY ¿«v›, a∞jH Sfizoa≥Ó ̊o∆ ́¢ z⁄¢700. ‚_rÀq ̃ N@∞“v∞ @÷& ÿπ ©∞PÓ @{ ́¢ a∞jH PÓTMa∞L∞ u“o©oß N›∞Y∑TÀv∞ & ¥Í a∞jH PÓTMa∞L∞ &200, 00 › ©∞ ¿«v›± ̃„ N@∞q ́PP∞Y SoP ̊∫⁄¢ @qÎ §vÓ NP§⁄¢ ¿∞Í J ®ÀvÓ oz ́¢ «@Àv«‚∞¢ ¿∞Í & N‚§Ãz @÷ ¶q ́¢Ÿ N›∞Yt_@÷. ¿ÓdvÓ z⁄ifi ̃„Ó ̃„& ∂÷ ƒÍμ ̃„ 10 ß‚∞¤ N@∞q ́P∞Y ¶ÍL ¶Íμ «@À«vÍ. @÷ › ©∞TvÓ @vÍ z∞_r«L∞Ó ¶ÍG∞ @÷. ‚k›∞à ́P∞fivÍ z⁄¢ › ©∞oz ̃ «@Àv«‚∞¢ @vÍP∞Í ¶ÍG∞ . ̊Pn„. và Poπz ¢«a∞@Ó ¶ÍG∞ . › ©∞ Sg‚ Sfi⁄P∞tÓ „ 200& ß‚∞¤ ̃„ ¿«v› PÓTMa∞oL ‚∞“q ¶[i PaŸ ∞Ó ¶ÍG∞ . ¶L ̃„ ‚∞“q «z“v∞Ó ¶Íμ P>Ã∞¤ TM§⁄¢ ƒfi zfivÓ @{ ́¢ › ©∞oz& uÍL∞Y TM§⁄P¢ ¶Íμ ‚πfiÓ ®G ©π∞gÒ§Y Sfi⁄¢& › ̃@oa ̊¤Ã & ¶_@ J§Y „ Sfi⁄P∞ & ©∞ @“}oL ƒÍμ‚vŸ N›¤Ã «z“qN©Íμ & N›∞Y∑Ÿ a SL©∞LP∞Y& ƒgÙ ̃N@∞“v∞ . ¿∞Í «›π ́iY  ̃@À «‚∞Àq a∞©∞¿v ́iTÀq œq z⁄P«‚∞¢& › ̃@oa ̊¤Ã ¶Í œÀq ̃„ Ã∞ ¶Í‚¢ NP§Ã∞¢. «@÷T u“q ¶Íμ z⁄Pz ÿ∫¢ «¿aÓ & ƒÍμ‚Àq Sfig‚¢ ¿Yπ¢. ‚}Ó uL ̃„ «›a«z“ÂÃoP GÍ ¶Íμ & Nz„ ̊∆@∞@g «‚ÿ& Joa ƒÍμ «› ́¢ oz ́P∞ . Í ›Ó©i ̃@TYoπ. ¶_@÷ & ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ SvÓ S¢ ›ÍG¢. ̊z ̊Íμ Sa«z Sfizoa≥Ó & ƒÍμ‚v& ® ́¢ i∑fi⁄¢ & ƒÍμ‚Àq ¿v ́i z⁄«P∞Ó ÂY∑& ® ́¢ ̃„Ÿ N›Yπ. › ̃„ z⁄P∞ . ̊z ¶Í>vÓ & ÂY∑ N›YtÓ «Pi NP§T ́P∞ . Í«‚ ...Íμ zfiv©∞¤ & a∞jH PÓTMa∞L∞ ® ́oP TÀq & ∞ . ¿∞Í ̊zoa ̊o∆ ́¢Ÿ N›Yπ «z“qÓ ¶Í«GÍ. › ©∞ ¿∞Í ∞«aÍ& ¶ÍG∞ . ¿∞Í ̊g«‚∞«P ®∫TÀ«vÍ, ̊z z⁄P∞Y zÍ ¶Íμ&ÂY∑& N›YtÓ ¬ÍL∞÷ & › ©∞ TvÓ N›Íμ «@Àv jH za ¬ÂÃ∞¢ ¶ÍG∞Í. ¿∞Í z⁄¢TÀ«vÍ ¶ÍG∞ & L∞Y& ¿∞Í za¬ÂÃ∞¢ ¶Í«GÍ. TMG„ › ©∞& ∂z N›Íμ z⁄P∞ . N›YtÓ«‚∞¢ ¿∞Í& TMa@π∞PL∞@& ¿Â ̃@©∞À«vÍ& ∞Y & ¬Í SaflÃÍ& ̊Yπ¢ TMÍ SaflÃÍ& ¿v ́¢«zÍ & ̊z ›Ó©i ́¢& ¿«v› PÓTMa∞L∞§vÓ ®v ̊z ̊z«L ¶ÍG∞ . › ©∞ S¢ ›©ÃÓ TÀq ̃ N@∞q ¶ÍG∞ . ›§ ¶Íμ . ̊_«@ ¬PY ¿∞÷ iNaV‚oP ́ ¢rY oz ́¢ ̃ N@∞“v∞
§«Ã∞PLL∞@ ¿Â ́«PÍ. ©μ¿∞÷ TMa@π∞PL∞@ ¿Â ́«PÍ. v› PÓTMa∞± ̃„& ̊zfi ̃„ ̃ N@∞q ́P∞ @÷. ÂY∑√Y ̊g«‚∞¢ ¢ Szfi ̃„ 300 N@∞q ́PiY & @ÓN‚>√Y u÷Vzfi ̃„ & ›¤PP∞Y& @πzaÓ ¥n‚Àv¢. ̊oPg ‚∞ ́P ›∞ai xà ƒfiz & N›¤¢ TÀv∞ & ∂^ ̃„ ƒfi ¢“q N@∞q ́¢& SPn„÷ ¿«v› a∞jH PÓTMa∞Í Sfizfi ̃„Ó › ©∞ xà TMÍEÍ z∞_r ̃ TÀv∞ . @ÓN‚> TÀq TM§⁄P«‚∞¢ TMG„ & ¶ø.Â.∏⁄PaÓ&

Page 134
›_@ ́iY u÷Vz @÷ ̊oLzo ̊oLzoa≥Ó Ù§o› ̃„ zazo∆ ́ ¥nμ ̃ N@∞“v∞ . ¿∞Í ¶Pn„ ¶Íμ ∂L∞Y ̊zfi ̃„Ó ¶L ̃„Ó ̊i@ T ¶ÍoL ¢Ÿ›∞PL∞@ & @Àv N›∞ÍL∞ «@À@ ¿«v› PÓTMa∞Í ÿnGg‚∞ TM @ÓN‚>√Y SYπ∞ @∞a}Ó ¶Í ¿v⁄PoP ̃ ®G «@ÀqŸ N›Íμ ̊q N›¤¢ TÀv∞ @÷. ̊q ́P ∂“q ̊g«‚∞¢ jÀjH ̊z @÷ «©ov ̃„ ̊i@Ó ∂v∞©Y z∞ ́oP «‚∏_@÷ œÀÂn„ zaŸ N›∞ÍL∞ . Ã∞±Ó › «‚ÿ&@ }Í P∞LÓ PaŸ«›&TMa‚⁄P ¿ÍG∞¤ Sfi⁄ifi ̃„Ó ¶ÍG∞ . @ &«zEÓ @oπ ̃@Ÿ N›ÍG«‚∞¢& ¿. SÍ±Ó ‚πfiÓ z⁄¢ ¶Í p¢ ̊ÍÙ ¶Í«GÍ& ¿∞_@÷ Nz»¿∞q ¶ÍG ‚}Ó ‚§∏ P⁄P∞ @÷ & N›Íμ T «‚Àov√Y ® ́¢ ∂qÓ Sv ́iY «P∞»Y o‚≥vÍ SaTY z⁄P∞ . ̊zÍ ® ́iY «›aTYoπ. œa∞› ‚∞ ́¢TÀq N›ÍμTÀv∞ . & ÿπ© zfiÓ‚Â P‚∞Y ̊±gTML∞ . ¿∞Í P ̊PÍ‚Â zv‚∆> «@∞TY ̊fi@∞o z⁄¢ ¶ÍoL≥Ó ¶Í N‚§Ã ©@ N›ÍG∞ @÷, @∞ÿ «‚∞øv∞yÿY « N›Í«GÍ. @∞«πÿ «a∞ÀÂY. ® ́¢ zoa⁄¢ Sfi⁄P¢, u÷«V N›Í«G œa∞›∞d& ̊o∆ ́¢Ÿ N›Íμ& ̊©a ®ÀvÓ ®Ââ. ÿπ & ® ́oPg ‚n∫ ¬Í>oπ√Y& ̊©aoz ́¢ ©∞oπ ‚∞vNP§T ́P∞ @÷. ‚∞«LÍ ∂ SoP ¶Í>vÓ N@∞q ́P∞ @÷ N‚n P∞_@÷ ƒfi N¿Ó‚a∞@ Sfi ̃@ N@∞q ́P∞ @÷& ¿∞Í& ©@Í @∞ÿoà z⁄¢ «› ⁄«PÍ. ÿπ©∞PÓ @{ ́¢& N›Íμ §Ÿ«›À. TMa∞ø ̃. Sfi⁄P SvÓ Sfi⁄¢ z⁄Pz & Sz NPfi ̃® ́¢ NP§T ́P∞ . Saflà ̃ ® ́¢ & N‚À
ÿπ ¿∞÷ @{ ́¢ §Ÿ›À ¶Í TEÃÓ ¶Í>vdfi⁄¢ N‚nμ ̃ N@ «@©a∞«z∞q z⁄¢ ‚vÓ TMÂg‚∞ zfivÓ ∂L¢. ‚∞Àq@÷ ¶[i≥Ó N N@∞q ́«PÍ. SPn„ ¶ÍL ̃„ §Ÿ› 60ß‚∞¤ N@∞q ́P∞ ¶Í«GÍ. ̊ ¶ÍG∞ @÷.

134
u÷Vz @÷ ̊oLzoa≥Ó jÀjH «@∞„π rfie}Í a≥Ó Ù§o› ̃„ zazo∆ ́P∞ & ̊PÍ N›πs ̊z«a& ̊¢ ›©ÃÓ “v∞ . ¿∞Í ¶Pn„ ¶Íμ «@À«vÍ&@∞a}Ó u“q ¶ÍG∞ & zfi ̃„Ó ¶L ̃„Ó ̊i@ Tøz∞›Ó u“q. ̊z @÷ z⁄P«‚∞¢& ›∞PL∞@ & @Àv N›∞ÍL∞ ¿Â ́«PÍ. ¶ÍoL Ã∞ ¶ÍG jÀjH › PÓTMa∞Í ÿnGg‚∞ TM÷oV& ¶ÍG∞ @÷. ̊Pn„ S¢zoa Y SYπ∞ @∞a}Ó ¶ÍLNzÍμ «@À@ & ̊Pn„ ̊z @÷ ®G «@ÀqŸ N›Íμ ̊q ́P ©∞P«© N‚ÍEÍ ¶L ̃„ ¬Âs v∞ @÷. ̊q ́P ∂“q& @oπ©∞©fl ‚ÀvÓ ̊» ́P∞ @÷. jÀjH ̊z @÷ «©ov ̃„ z⁄¢& z∞ ́oP ¿ÍG∞¤ Sfi ̃rG¢. v∞©Y z∞ ́oP «‚∏_@÷ ¶ÍG∞ ¿Â ́¢ ¬Â ́PsvÍ ©μ¿∞÷ aŸ N›∞ÍL∞ . Ã∞±Ó › ̃@oa xÃfiÓ N›Í«G∞Ó. d@ ÿGgÙG Í P∞LÓ PaŸ«›&TMa‚⁄PÓ ̊i@Ó N›∞Y∑ Sfi⁄P∞Y d@sÓ fi⁄ifi ̃„Ó ¶ÍG∞ . @oπz∞} ̊a_@ ́iY ¿v⁄P TMG„ oπ ̃@Ÿ N›ÍG«‚∞¢& ¿.¬ ́¢›∞d, œa∞›∞d, rfie}... ́i, πfiÓ z⁄¢ ¶Í p¢ ̊ÍÙ @∞ÀÂ& «‚ÿL∞ @÷& ’_@÷ ¶⁄P J
¿∞_@÷ Nz»¿∞q ¶ÍG∞ @÷ ̊bzVsP∞Í. ̊z @÷ ÿπ & P⁄P∞ @÷ & N›Íμ TÀv∞ @÷& ÿπ ©∞PÓ @{ ́¢ & ¶vg Y ® ́¢ ∂qÓ Sv ́iY & œa∞›∞d ¶Í‚z P∞ po›≥©∞¤& ‚≥vÍ SaTY z⁄P∞ . ¶Í©@Í& ›Ó‚⁄P«L∞q& ̊g«‚∞¢ iY «›aTYoπ. œa∞›∞d& ¶_@«V∞q Sfi⁄¢&5 ¿∞v@Ó q N›ÍμTÀv∞ . & ÿπ©∞PÓ @{ ́¢ ¿.¬ ́¢›∞d N›ÍoL ̃„ ‚∞Y ̊±gTML∞ . ¿∞Í P_„dvÓ ̊z @^ ̃„ ̊±gTM«LÍ. v‚∆> «@∞TY ̊fi@∞o©√Y ¶Í©@Í „ Sfi⁄P∞Í. ̊_„ oL≥Ó ¶Í N‚§Ã ©@Í @∞ÿoÃ≥Ó& @∞§Y ̊o∆ ́¢Ÿ ÷, @∞ÿ «‚∞øv∞yÿY «zoπ ‚∞ ́¢ zfirG∞Í. ̊z«L∞q . @∞«πÿ «a∞ÀÂY. ® ́¢g‚ÀvoG& ¶Íμ ¬@gTMY «‚∞ q fi⁄P¢, u÷«V N›Í«GÍ. ¬ ́¢›∞d& ¶vg«‚Àov ̃„ z⁄P ̊o∆ ́¢Ÿ N›Íμ& ̊©aoz ́P∞ @÷. ÿπ «¿a ́inN@Yπ∞Ó & â. ÿπ & ® ́oPg ‚n∫g «‚ÿL∞ @÷. TMG„ ¶ÍoL ¶Y«π∞ √Y& ̊©aoz ́¢ ©∞oπ ƒÍoG& ¶L ̃„ ̊flT ́¢& ‚∞vY ́P∞ @÷. ‚∞«LÍ ∂«LÍ ¶L ̃„ ́ P∞ÓÙπÓ& ‚∆Ó& @z
vÓ N@∞q ́P∞ @÷ N‚nμ ̃ N@∞“«vÍ. ® ́¢g ‚ÀvoG√Y fi N¿Ó‚a∞@ Sfi ̃@ «z“qN©Íμ & ¥q& ¶[ ́P∞fl @÷& ¿∞Í& ©@Í @∞ÿoà o@NÃ[ ́¢g «‚∞vŸ N›∞Í«LÍ. œq «PÍ. ÿπ©∞PÓ @{ ́¢& ¬ ́¢›∞d ̊z ¶ÍoL ̊o∆ ́¢Ÿ ›À. TMa∞ø ̃. Sfi⁄P SvÓ ̊o∆ ́¢Ÿ N›Íμ. Sz ̊©§ ̃@∞TY Pz & Sz NPfi ̃® ́¢ ∂a∞¤Ÿÿ N›¤Ã z⁄ifi ̃rG∞ ¶Íμ
. Saflà ̃ ® ́¢ & N‚À dfiP_@ ́ «P∞q ‚∞«LÍ. ∞÷ @{ ́¢ §Ÿ›À ¶Í œÀÂn„ z⁄¢ ̊_o@«Ã P_r ÿπ Í>vdfi⁄¢ N‚nμ ̃ N@∞“q ¿∞Í ® ́¢ ∂qÓ SvN©Yπ∞Ó ∞q z⁄¢ ‚vÓ TMÂg‚∞ . ‚∞Àq ̃@oV ¶qg‚∞ . Sg‚ ƒfi L¢. ‚∞Àq@÷ ¶[i≥Ó N@∞q ́«PÍ. ̊Pn„ ̊@a∞i≥Ó ¶[i ̃ Í. SPn„ ¶ÍL ̃„ §Ÿ›À ¶ÍL N@∞q ́P∞ ¶ÍG∞ . z∞aÓ N@∞q ́P∞ ¶Í«GÍ. ̊Pn„ ÿπ S«P∞q aμ ́i ̃ N@∞÷ .

Page 135
® ́¢g‚ÀvoG√Y ® ́¢g‚ÀvoG√Y ® ́¢g‚ÀvoG√Y ® ́¢g‚ÀvoG√Y ® ́¢g‚ÀvoG√Y
¶Í ©@Í @∞ÿ, ›Ó‚⁄PÍ, ¿Â ́P∞ @÷. ƒfi ¿∞÷ ‚ ́©∞ ∏ga© TM÷oV@oV ̊o∆ ́¢ ̃N@∞“q& ‚∆rÃz @÷. N›ÍG«‚∞¢, Sz @÷ Sfizfi ̃„Ó ® ́¢ ∂v ́ NP§≥©∞ ¶Íμ N›∞Yπ ©LÓ SYπ∞¢ PÃ_r« u_@^ ̃„g TMÍ, S ́NP∞{∑Y c ̊q ́¢ zfiÓ «‚∞¢ ¿Yπ «›i. «@ ̊oP ̃ «@Àv ›Ó‚⁄PÍ. ¶Í±vÍ ® ́¢g ‚ÀvoG√Y «› ⁄Pz @÷. ‚ ra∞© ́iY, («Pÿà ¿∞v@g ‚√nÿ ¬ ‚ ̃@ oz ́P∞ @÷. ̊_„ ̃ @nμ ̃N@ ›_@ ́iÍ ...πÓ ¿v ́iL∞ . NvY∑ ‚ ́P∞Í ® ́oPg ‚n∫, SPn„ ® ́
® ́¢g ‚ÀvoG ¶Í N‚ç oz ́P∞ @÷. ̊g«‚∞¢ ¿«v› PÓTM Sfi ̃@ ¶g‚ Sz N‚à «‚∞vπ∞N ©LÓ «‚Pg‚Àv¢.
ÿπ ∏gTMa©flà ‚∞aiÃ∞ «z“qN©ÍG∞ . ¶Í©@Í ›Ó‚⁄P ¿v ́¢r«GÍ ¶ÍGoP. «‚g‚§Y Nz ¬Ãnÿ N›¤¢. NPfi ̃® ́¢ ‚∞fl√ SoP «vg§ ̃@∞ q N›¤Ã ¬Ãnÿ «a«Ã∞TY (23.11.79) È›@Í zP TMG⁄P ¿∞÷ N@∞“v∞vg‚Àv¢ ̊o∆ ́«PÍ. ̊z ©@Í& Pn«‚∞¢ zfizPn„ SYoπ ¶Íμ N›ÍμTÀ TMG⁄P ¿∞÷ N@∞“v∞ p“qÓ Sa N›¤Ãg‚Àv¢. §Ÿ›À ‚is N›¤¢ N Sfi¿P∞ @÷& ̊g«‚∞¢& ¬ ́¢›∞d ¬Â⁄P¢Ó Ã∞§v¬Ó N›∞Yπ∞¢ N ra∞© ́iY ® ́¢ ̃„ P∞ÓÒπÓ N‚ ¶Í>vÓ Sfi⁄P & ©floà (©“B ̊z z⁄P∞Y ¿∞Í zfi«zÍ ¶Í ®∫L∞ @÷ ̊z J§Y P∞«L z⁄ ̊z ¶oP≥Ó N›∞Yπ∞¢ ® ́oP aμ @ÓN‚> ¿v ́i z⁄«PÍ.
§Ÿ›À, NP∞YN‚∞fi÷ ∂a∞¤ ̊∫¬@g‚q ́iL∞ . ̊z ¶ÍoL z z›LÓ «‚› oz ́¢ ¶ÍoL (@_o @ }Í ® ́¢ ¿v⁄P¢ ̊za∞Y. ©¢o Sa“q ® ́¢ ¿v ́i«LÍ& ̊z & ¶[i ̊±gTML∞ . ̊z , TM÷oV@^ 700 ̊±gTML∞ @÷. ̊oP ̃ N@∞“q zfiÓ «‚∞¢ ©¢oa√∑fi⁄¢ ¬. S

135 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
voG√Y voG√Y voG√Y voG√Y voG√Y ©@Í @∞ÿ, ›Ó‚⁄PÍ, PÓTM ©@Í ©fl Sz @÷ «› ⁄¢ . ƒfi ¿∞÷ ‚ ́©∞ ∏ga©“ÃÓ ̊z @oV ̃ @∞}Ÿ N›Í«GÍ. V ̊o∆ ́¢ ̃N@∞“q& SPn„¬ÍL«© ̊z @÷. ¿ÍG∞@g ÷. N›ÍG«‚∞¢, Sz @÷ Ã∞ ¶ÍG∞ .¶Í ©@Í@÷ ¶Í«GÍ. Ó ® ́¢ ∂v ́ NP§≥©∞ @nμ ̃ N@∞q ́Xa∞ ¶ÍG «‚∞¢ SYoπ π ©LÓ SYπ∞¢ PÃ_r«LÍ. ̊z @÷ ¶g‚ÂÃ∞z¢ ƒfizoa g TMÍ, S ́NP∞{∑Y cq‚vŸ N›¤Ã «z“qÓ ¶ÍG∞ @÷. Ó «‚∞¢ ¿Yπ «›i. «@÷Tg‚v «z“qN©Íμ NP§T ́P∞ . Àv ›Ó‚⁄PÍ. ¶Í±vÍ ® ́iY z⁄¢ «› ⁄P∞Í. ̊Pn„÷& voG√Y «› ⁄Pz @÷. ‚}Ó uPT N›¤¢, ›Ó‚⁄PoL @∞⁄i , («Pÿà ¿∞v@g ‚√nÿ ¬@∞Ó ¿v⁄P¢. ̊iY ¿∞v@g ‚√nÿ ̃„) P∞ @÷. ̊_„ ̃ @nμ ̃N@∞“v ‚∞k›∞∑ ›‚P ́oP, N›ÍoL√Y ...πÓ ¿v ́iL∞ . NvY∑√Y ¿v ́iL∞Í. «@aV∞TtÓ N›Íμ
 ́oPg ‚n∫, SPn„ ® ́¢g‚ÀvoG ‚} uPT N›¤P¢. g ‚ÀvoG ¶Í N‚çY «¿∞À ̧ø SÀq @ }Í ® ́¢ ÷. ̊g«‚∞¢ ¿«v› PÓTMa∞Í ©@Í ∏gTMa©“ÃÍ, ¶L¢ P⁄oP ‚ Sz N‚à «‚∞vπ∞N©Íμ rV Ÿÿ ¬Â ̃rL∞ . ̊i∑fi⁄¢ g‚Àv¢.
∏gTMa©flà ‚∞aiÃ∞ ‘‚∞k›∞∑ ›‚PÓ’ NPfi ̃® ́P∞ ̃@ ÍG∞ . ¶Í©@Í ›Ó‚⁄PÍ NvY∑√Y... SoP ́ NPfi ̃ ® ́iY Í ¶ÍGoP. «‚g‚§Y Nz»√Àq TÀv∞ @÷. ̊oP ƒfizfivÓ ¤¢. NPfi ̃® ́¢ ‚∞fl√Y ‚∞ ¬Â ́«PÍ. ¬ ́¢›∞d ̊z @÷, § ̃@∞ q N›¤Ã ¬Ãnÿ ́P «‚∞¢, N›ÍoL√Y, ∂∑⁄iÃ∞ Y (23.11.79) È›@Í zPÓ ‚∞ ¬Â⁄P¢. ̊Íμ ¶L¢ «‚ ́i ÷ N@∞“v∞vg‚Àv¢. ̊“}Í ¿«v› PÓTMa∞L∞oa Í. ̊z ©@Í& Pn«‚∞¢ zfizPn„ SYoπ. «vg§ ̃@∞Ân„ SYoπ ¶Íμ N›ÍμTÀv∞ @÷. ©nGzoa ̊o∆ ́¢Ÿ N›Íμ N@∞“v∞ p“qÓ Sas. (‚∞aiÃ∞ ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ‚is v¢. §Ÿ›À ‚is N›¤¢ N›ÍG∞ ) ̊g‚∞ TM÷oV≥Ó ̊_„ z⁄¢ ÷& ̊g«‚∞¢& ¬ ́¢›∞d ‚π TEÃÓ ®∫≥÷V∞ . «vg§ ̃@∞ q Ã∞§v¬Ó N›∞Yπ∞¢ N›ÍμTÀv∞ @÷. N›ÍG «‚∞¢ lÿ ® ́¢ ̃„ P∞ÓÒπÓ N‚nμŸ N›Íμ ¶L ̃„ ́ NP§T ̃@∞©Y, fi⁄P & ©floà (©“B›∞d uovÃ∞ ) ̊o∆ ́P∞ @÷. ̊zÍ, P∞Y ¿∞Í zfi«zÍ ¶ÍG∞Í &TMG„ ¶Yπg‚ PÓTMa∞§vÓ ̊z J§Y P∞«L z⁄¢ Sfi ̃rG∞ NP§T≥_@÷ ¶ÍG∞ & ≥Ó N›∞Yπ∞¢ ® ́oP aμ ́iTÀv∞ @÷. & ̊i∑fi⁄¢ P>Ã∞¤, v ́i z⁄«PÍ.
, NP∞YN‚∞fi÷ ∂a∞¤Ÿÿ ¿∞@›∞d√vÓ ¶ÍoLg ‚n∫ q ́iL∞ . ̊z ¶ÍoL zazo∆ ́¢ ÿπ ‚∞Àqg ‚∞vŸ N›∞Y∑, › oz ́¢ ¶ÍoL (@_o@ N@∞“v «›∞∆ÙaÓ ¶ÍG Sv ́iY) ¢ ¿v⁄P¢ ̊za∞Y. ©¢oa√Y, ifi©oπ ¿∞à ̃@ & ©∞»o@√Y ́¢ ¿v ́i«LÍ& ̊z &ÂY∑√Y @©π∞ «PT ̃„ ¶ÍoLg ‚n∫ gTML∞ . ̊z , TM÷oV@^ ̃„ ̃ ® ́¢ ̃ @nμ ̃ N@∞q ̃@ ©∞>ÃÓ TML∞ @÷. ̊oP ̃ N@∞“q J g TM÷oV@^ ̃„ @nμ ̃ N@∞q ́¢ ¢ ©¢oa√∑fi⁄¢ ¬. Sa∞©›∞d ¶Í‚z z⁄P∞ . ̊z ¿Í„

Page 136
‚ ́Pz . z⁄P∞ NPfi ̃® ́¢ ̃ @n zøia ‚a} ́iY& ¢Ÿ›∞PLÍ «zv ¿Â ́P∞ . ̊g«‚∞¢& ›_@ ́in„ zfizP∞@ ̃ ®∫ ¶_@÷ & Poπz ¿v ́i«LÍ. ̊g«‚∞¢ ® ́¢g ‚À Â.T.¿∞a∞Ã}›∞d P⁄i ̊±gTMTÀ ÿGgÙvÍ ¿v⁄P¢. ¬.Sa∞©›∞d ̊ ¬@∞Ó ¥n‚∞q N›¤¢ ¶ÍoL za SfizfiÓ ƒfi z∞aÓ NPfi ̃® ́ «zP∞›π ́oP≥Ó uvÍ ̊o∆ ́¢Ÿ N ¿ovN‚nG¢. ‚√nÿ ¬ÂTY 1⁄2 ©fl SiY NPfi ̃® ́¢ ∂a∞¤ŸÿÃ∞V ̊
NvY∑ @©π∞«PT N›Ío ©μ¿∞÷&‚∞aiÃ∞ ‚∞k›∞∑ ›‚P ›_@ ́iÍ ...πÓ N‚Gπ∞Ó ¶Íμ. Sg«‚∞¢ Pa SÃπ∞¢& ¿v ́¢_@÷ &¿.¬ ́¢›∞d, NjÃa∞©oL ̊o∆ ¿∞Ã@ ́oPg ‚∞ ́¢ ̊z @»vÓ „ «‚∞Í«‚ÿ ¶_@»vÓ ›_@ ́iY Sfi ̃r«GÍ, 400& N‚nμ ̃ N@∞÷V TÀq z⁄¢ @vÍ ‚Àq uov@÷ ›_@ ́iY Â.T.¿∞a∞Ã}›∞d ̊z ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ¿v ́i«LÍ. N›Í ‚ÀvoG ‚}Ó uPT N›¤P¢. ® uPTL∞ @÷ . Sa“q ¬oG uov N ›‚PÓ ̊a_«@nG uPT ©G ̃@ ¬Âà uv«L ‚∞“Â√Y & ̊a›∞_@ P_r & ̊Íμ 9 ©flÃVTY ∂a TÀ«v∞Ó. ̊«ñ ̃„g N‚∞ÍL aoπà ́iY ©∞oπ 4©flÃVTY ∂ TÀ«v∞Ó& ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ.
NvY∑√Y ‚∞aiÃ∞ ΩnG∞“ NvY∑√Y ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ¿v ́i«L
 ̊“}∞& ¿«v› PÓTMa∞L∞oa @ÓN‚>√π N›Íμ «› ⁄P∞ . «zvÓ o@ za∞¢ «‚∞√nμ. uv«L z⁄P «@÷Tg‚Àq N›Íμ ‚∞ ́«PÍ. ̊o TÀv∞ . PÍ ©@oL≥Ó ‚∞ ́P∞ , « Sfi⁄¢, ©μ¿∞÷ & N›ÍoL za «z“ ...Íμ ¿∞÷ @{ ́¢ ¶L¢ @ÓTM>√ za«z“qN©Íμ P‚∞Y z⁄P¢. ̊Í ‚ø aoπà ́iY z⁄¢ Sfi⁄«P∞Ó. ¿ P⁄oP SG⁄¢ TÀvP∞Y Ù§o› ̃„ ›Ó‚⁄PoLg ‚∞ ́¢TÀq ̊g‚∞ ›Ó‚⁄PÍ Û z⁄¢ ¶Í>vÓ NP§T @∞ÿ ̃„ ∂yÿY «‚∞Í N›¤«PÍ.

136
z⁄P∞ NPfi ̃® ́¢ ̃ @nμ ̃ N@∞÷V. ̊zfi ̃„& iNaV‚oP& } ́iY& ¢Ÿ›∞PLÍ «zv_ @nμ& 20 & ¿∞»Y ‚√nÿ N‚nG∞ . ̊g«‚∞¢& ›_@ ́in„ ́ NP§T ́¢& Â.T. ¿∞a∞Ã}›∞d ̃ ®∫ ¶_@÷ & Poπz & ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ Poπo©√Y . ̊g«‚∞¢ ® ́¢g ‚ÀvoGÃ∞ & ̊oLzfiÓ z⁄P∞ @÷. }›∞d P⁄i ̊±gTMTÀv∞ uvY ¿πÓ ›§√Yoπ ¶Íμ. ® ́¢ ¿v⁄P¢. ¬.Sa∞©›∞d ̊z @÷ ©¢oa√Y NPfi ̃® ́¢g ‚√nÿ ‚∞q N›¤¢ ¶ÍoL zazo∆ ́¢ ¿∞±Ó ¶Í ©@Í ›Ó‚⁄PÍ ƒfi z∞aÓ NPfi ̃® ́¢ ‚√nÿ ̊» ́«P∞Ó. ¶Í±vÍ P≥Ó uvÍ ̊o∆ ́¢Ÿ N›Í«GÍ @fi ́Pa_„ uoaÃ∞vY ‚√nÿ ¢. ‚√nÿ ¬ÂTY 1⁄2 ©fl«¿aÓ ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ¿v ́i«L∞Ó. ̃® ́¢ ∂a∞¤ŸÿÃ∞V ̊∫sov¿ÓTM≥Ó @π⁄¢ N@∞“v∞ . ∑ @©π∞«PT N›ÍoL z⁄¢& ¶ÍoLg «‚ÀÂ@“q& ∞aiÃ∞ ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ¿v ́P, uov@^ ̃„ z{ SYπ∞¢ ...πÓ N‚Gπ∞Ó ¶Íμ. Â.T. ¿∞a∞Ã}›∞doà ̃ «@À«vÍ. Pa SÃπ∞¢& ¿v ́¢_@÷ TMG„ N›¤r«G∞Ó ¶ÍG∞ . p“qÓ d, NjÃa∞©oL ̊o∆ ́¢ N@∞“q @YT ̊o©Ÿ› ̊a_@ g ‚∞ ́¢ ̊z @»vÓ „oGoà ̃ ®∫«LÍ. ̊z ›_@ ́in„ ¶_@»vÓ ›_@ ́iY N›Íμ «@^_@÷ ¿∞Í NP§T ́¢ , 400& N‚nμ ̃ N@∞÷Vπ∞Ó ¶ÍG∞ . ̊PÍ‚Â& ©±N@∞q ́¢ ¢ @vÍ ‚Àq uov@÷ PÃ∞ N›¤¢ @YT ̊o©Ÿ›oa≥Ó .T.¿∞a∞Ã}›∞d ̊z ¬Í>oπ√Y dwÿÃÓ i«ÃÀv§Y ›‚PÓ ¿v ́i«LÍ. N›ÍoL√Y ̊a_«@nGÓ N›¤Ã ® ́¢g }Ó uPT N›¤P¢. ® ́¢‚ÀvoG SPn„ ¬Íioaz∞_@ ÷ . Sa“q ¬oG uov N›¤zPn„ uPTL∞ @÷. ∂@ ‚∞k›∞∑ «@nG uPT ©G ̃@ ¬ÂÃ∞P ƒÍμ. L ‚∞“Â√Y & ̊a›∞_@ ...π©∞@Ÿ N›Íμ &‚∞aiÃ∞ œÀÂY Íμ 9 ©flÃVTY ∂aÓ‚Ó N›¤¢ 12 ©flÃVTY ¬Â ́¢ ̊«ñ ̃„g N‚∞ÍL∞ov P§ ́P∞ @÷. ©μ¿∞÷& «a«Ã∞ ©∞oπ 4©flÃVTY ∂aÓ‚Ó N›¤¢ 5 ©flÃVTY ¬Â ́¢ ‚∞k›∞∑ ›‚PÓ. ∑√Y ‚∞aiÃ∞ ΩnG∞“q T∆∞TY&@©π∞«PToà ̊o∆ ́¢
‚∞k›∞∑ ›‚PÓ ¿v ́i«L∞Ó. È›@zPÓ & ‚vÓ TM ́P∞ @÷. }∞& ¿«v› PÓTMa∞L∞oa PÍ ©@Í ̊o∆ ́¢ N›Íμ ¿ ©∞‚÷VÓ π N›Íμ «› ⁄P∞ . «zvÓ@À ∂qÓ ›©ÃÓ ̊zfi ̃„ ƒfi @∞Y «‚∞√nμ. uv«L z⁄Pz∞ÿ ∂ø‚ ́i§√Y z⁄ifig‚oP ̃ q N›Íμ ‚∞ ́«PÍ. ̊o∆ ́«PÍ. @“T{ ́¢g ‚∞ ́¢ @“` Í ©@oL≥Ó ‚∞ ́P∞ , «‚›¬ÂÃTYoπ. ̊Íμ ‚@Y ¬[¢Ó ¿∞÷ & N›ÍoL za «z“Âà ̊z›aÓ Sfi⁄P¢, z⁄¢ TÀ«vÍ. @{ ́¢ ¶L¢ @ÓTM>√Y Sfi⁄¢ P∞∆Îfi ̃„ ¿∞v@Ó ¿v ́P N©Íμ P‚∞Y z⁄P¢. ̊Íμ Ã∞±Ó ©@Í ›Ó‚⁄P±Ó ÙGg‚Àq ́iY z⁄¢ Sfi⁄«P∞Ó. ¿«v› PÓTMÃ∞ SoVà ©@Í ¥[©oπ. ⁄¢ TÀvP∞Y Ù§o› ̃„ za ‚ø aoπà ́iY z⁄¢ Sfi⁄P∞ . g ‚∞ ́¢TÀq ̊g‚∞& @∞π©∞L∞ P⁄i z⁄P¢ ¶ÍG∞Í.  z⁄¢ ¶Í>vÓ NP§T ́P∞Í. @ev©ov⁄¢ ¶Í N‚§Ã ©@Í yÿY «‚∞Í N›¤«PÍ. 1⁄2 ©fl«¿a ́iY z⁄¢ TÀv∞Í. uv«L

Page 137
N›Íμ Ùe‚Ó, «›oπ ¶q ́¢ ̃ N@∞ ©fl ̃„g Ù§o› ̊ov⁄«PÍ. «a∞À TM«aPÓ ¶qg‚Pn„ ¬fi«@› ¬P∑ «z“qÓ ¶Íμ ®∫TÀv∞ & ¿∞Í ¬oG√Y ¶q ́«P∞Ó. ¬fi«@› ¬P SzoL ̃ o@Tv ̃ ®v∞¢. ’≥Ó TM ̊PÍ‚Â & ›v_„@^ ̃„ N›¤Ã u TYoπ. ›©∞i @Àv N›Í«GÍ ©μ TÀqTÀ«vÍ. SPn„÷ ÿπ @π@Ó ¥n‚∞q N›¤«PÍ. ‚⁄¢ ̃@÷ J N›¤P«‚∞¢, ƒÀq uGs SYπ∞ Sevg‚ N›¤ ¶ÍG∞ @÷. ̊PÍ‚ Sas ¶Í @ÓN‚>√Y ̊§Ÿ›⁄ia TÀ«v∞Ó. ̊“}Í uGs ̊“}«
S ̃„∫g«‚Àov Nz»√v z∞¤g‚» ́P ¿.¬ ́¢›∞d ©nμÓ @“}g‚ @∞ÿ, @“}g‚ ›Ó‚⁄PÓ ∂r«Ã∞fi ̃„ ¿Í∫.

137 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚Ó, «›oπ ¶q ́¢ ̃ N@∞“q 6 ©fl ̃„g ÙGg‚À«v∞Ó. Sas 9 Ù§o› ̊ov⁄«PÍ. «a∞ÀÂY ¶ÍoL ¶i ‚∞ ́¢ Sfi⁄P∞ @÷. qg‚Pn„ ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ @“}Í z⁄P TMG„P∞Í ¶q ̃@ ¶Íμ ®∫TÀv∞ & ¿∞Í N›ÍG¢Ó & ¶Y«π∞fiÓ ®Â ¿Yπ ¶q ́«P∞Ó. ¬fi«@› ¬P∑Ã∞ ∏gTMa©flÃ>vÓ ¶Í>vÓ o@Tv ̃ ®v∞¢. ’≥Ó TM§Ã ̃®v∞¢ ¶Íμ a‚⁄PoL N›¤P∞ . ›v_„@^ ̃„ N›¤Ã uvÍ‚À«vÍ& ̊Pn„ ̊zÍ ›Ó©i ̃@ ©∞i @Àv N›Í«GÍ ©μ ́P∞Í. ƒfizfivÓ ∂@ÀqN©ÍG∞Í& vÍ. SPn„÷ ÿπ @π@Ó ¥n‚Àv¢. @∞§ÃÓ P>Ã∞¤ N›¤zP∞¤ ›¤«PÍ. ‚⁄¢ ̃@÷ J§Y u÷Vz @oV ̃ ®À ƒÍμ‚v ¢, ƒÀq uGs SYπ∞¢ «‚ÿL∞Í. J§Y u÷Vz uÍ N›¤ ¶ÍG∞ @÷. ̊PÍ‚Â P>Ã∞¤ @∞§ÃÓ ¿v⁄«P∫â. ̊Íμ @ÓN‚>√Y ̊§Ÿ›⁄iaÍ ® ́¢ ¿v ́i«LÍ ̊«P∞qTM§⁄¢ . ̊“}Í uGs ̊“}«L∞q «‚∞√nμ.

Page 138
¿∞v@g ¿∞v@g ¿∞v@g ¿∞v@g ¿∞v@g TMai TMai TMai
TMai TMai ∂Í©
∂nμo@√Í TMÍ ¶[ ́¢fiz∞r o@Ã∞Vg‚ÀvPÍ @∞a}©∞@ ¶[ ́¢fi ¥n‚Àv¢. ∂√±Ó, TMa∏a©∞„Ó SP ∏fi ̃r≥÷«V∞Ó. ‘∂Í© P@LÓ’ ̊a_ N›¤Ãg‚qzPn@∞@ ̃ ®Àq ¬Ãnÿ√ NP∞v_r ¬Â≥Ó zoa N‚§Ã ©“o oz ̃@g‚Àv¢. @∞Àÿ√Y «Poz ̃«@ S⁄¿∞v@ ́oP ́ PÃ∞§ ̃@ ¬oL≥Ó @n‚oL ̃„ ¥n‚ «©ov ̊o›s@÷ X
ioa Tπ„Ó«‚∞¢ ©“ov ‘∂ ́©∞’ PoπT§ «@∞π©∞¤ ̊© SoV«Ã∞ ¶oP«Ã∞ «P  ̊oπrÍ ∂ ́©∞ ¶Í ∂ ́©∞TÍ ̊oπr«GÍ, ̊⁄ SoV«Ã∞ 1 ¿∞_@÷ SoVÃz SoV«Ã∞ 2 ¶Í ∏ÃÓ, ¶Í ¬
¶_«@? ¶_«@? SoV«Ã∞ 3 u©¢ ̊±©i√Í Nz»Ÿ›Ó
∂ ́©∞ ¶_@V¢ SfigTM ‚z∑
ƒb«z∞ ÙG¬Ó ¬ SP{Y Nz»z⁄P ¿∞v@g TMai√Í ©μNz»Mq. ̊bTP[ ̃„ ¿Í∫.
SoV«Ã∞ 4 z∞‹s ̊ ́P©nG SoV«Ã∞ 3 z∞LÓ Òdoà ̊ ‚©©∞¤ ¶_@V @ToP@÷.

138
v@g TMai v@g TMai v@g TMai v@g TMai v@g TMai
∂Í© P@LÓ
N›. SV_«@∞ (¶[ ́¢fisÓ NP∞„gÙÓ)
o@√Í TMÍ ¶[ ́¢fiz∞rà ‚ovgÙ S¢. NP∞v @∞Àÿg ‚©_@÷ ÀvPÍ @∞a}©∞@ ¶[ ́¢fiTY ̊znoG Tz§ ̃@ «z“Âà «Poz ∂√±Ó, TMa∏a©∞„Ó SP{Í T§zkÿ SÃÍGzoa ̊znoGŸ V∞Ó. ‘∂Í© P@LÓ’ ̊a_@ N›Ãn‚∞Àq ̃ „[TL∞Y ∂nμo@ zPn@∞@ ̃ ®Àq ¬Ãnÿ√Y ufiz∞L¢. ∂nμo@√Í«‚∞¢ ̊¢ Â≥Ó zoa N‚§Ã ©“ov«Ã∞q ƒÍμ «©ov√Í TMÍ © ́i√Y v¢. @∞Àÿ√Y «Poz ̃«@n‚ ̊PÍ ̊o©s@÷ X ©∞> ̃@g‚ÀvL. oP ́ PÃ∞§ ̃@ ¬oL≥Ó N¿∫Ã∞V @÷, ∂nμo@Ã∞V @»Í
¥n‚ «©ov ̊o›s@÷ X ©∞> ̃@g‚vπ∞Ó.
@∞Àÿ 1@∞Àÿ 1@∞Àÿ 1@∞Àÿ 1@∞Àÿ 1 Tπ„Ó«‚∞¢ ©“ov«Ã∞Àovg TMÍLflÃ∞@ ̃ N@∞“q oπT§ «@∞π©∞¤ ̊© ⁄ifi ̃rG¢. N©[„Ÿ∏v ¥⁄iÃ
¶oP«Ã∞ «P  ̊oπrÍGL .
¶Í ∂ ́©∞TÍ „aY ̊¢. Òdg ‚⁄NP_„Ó ¿∞Í ̊oπr«GÍ, ̊⁄P§ ̃r«GÍ. 1 ¿∞_@÷ SoVÃz @÷, ¿∞_@÷ SoVÃz @÷. 2 ¶Í ∏ÃÓ, ¶Í ¬@Ó, rV ⁄NP[Ó ¶L¢ u} s@÷
¶_«@? ¶_«@? 3 u©¢ ̊±©i√Í∫«Ã ̊oz @Vz∞vg‚ÀqTÀvL.
¶_@V¢ SfigTMÍ «Poz≥Ó ∏P⁄ia¬Ó J§Í ƒb«z∞ ÙG¬Ó ¬ÂŸÿμr ̃ rv ̃rG¢. 4 z∞‹s ̊ ́P©nGP∞¤ ¶Í aoLs@»Y NP∫ ̃rG¢. 3 z∞LÓ Òdoà ̊¬ ̃„rÍGP∞¤ u÷^} s. ›∞‚ ́iÍ ‚©©∞¤ ¶_@V¢ z∞‹TÍ N‚∞fi÷ ÿP∫à u√ ̃ @ToP@÷.

Page 139
SoV«Ã∞ 1 ¿∞_@÷ SoVÃz SoV«Ã∞ 2 ¿∞Ó ©>P ! ∂P ¬ÂÃ∞¢? ¶_@÷ ov@÷ ¥Í PTq SoV«Ã∞ 3 Sg‚ÂNÃ∞fi ¿∞
©[_r, S{TL So}⁄¢ ¢fls SoV«Ã∞ 4 @∞πŸ› ̃@a ́oP
ufi“v¢. ¿ÓTM ̃o@≥Ó uμi≥Ó N›Ã SoV«Ã∞ @^Ó ∂ ́©∞sÓ Nz» @∞@∞À@∞@∞À@∞À ‚∞v@ „[ ‚∞v@ „[ ‚∞v@ „[ ‚∞v@ „[ ‚∞v@ „[ l ̃@Ó @oπ⁄P¢ @∞nμ &PÍoLŸ ~∆sÓ Xo©@÷ @“v¢ @∞nμ ¢Í‚Ó d„⁄P¢ @∞nμ & NP∞qÓ
·nGÓ d„⁄¢ ¶[⁄P¢ @∞nμ œaÓ d„⁄P¢ @∞nμ & N¿q T“o} ̊V⁄¢ zV ⁄P¢ @∞nμ ~oGNÃLg N‚Ãa ~ &¶_„Ó œÿ Tÿ∫ ¶∫⁄P¢ @∞nμ.
©∞⁄P ÿπ ‚ÿà aG ̃N@∞Â@ ›∞ ́¢z . › ̃@aN©∞ÍoGg TMaÃ∞o› ©“ov«Ã∞q ̊@_@∞a ́¢vÍ ¬Í @√μvÍ Nz»zfiz∞ . ̊z§Í TMÍL P§ ́Pz ƒ{(»)⁄ifig‚∞ . ©“ov« œ∏Ó. NzÓo© ̊ ̃„Ó. ©∞⁄P X ‚Àv aπ ́iY œ‹⁄¢ ¢Âg‚ . ∂√±Ó, ‚Ÿo Sg«‚∞¢ ©∞⁄P§Y ÿπ ¶q ́¢oaQa ¶q ́¢oaQ 1 Sg‚ ́P∞Í S¢
©∫ ̃@, ¶“flà ... ¶q ́¢oaQ 2 N›⁄N¿Y ©fl@o
@{@oV ̃ „{√n ¶q ́¢oaQ 3 ÒdoÃg ‚ͬ
¥s@o}@÷, ’ Nz»√tÓ @∞zY Ùa^Ó. «›∞Pa © «¿∞¤@÷ ‚aTg ‚ ©“ov«Ã∞ÀÂÍ NzÓo© P∞_@∞¢ © ‚n∫Ãz∞μ ©∞⁄P ƒfiz an‚∞ . zYπa∞›∞ («@∞‚ ́¢vÍ) P∞ P∞› (Nz»√∑fi⁄¢ Û zYπa∞›∞ Ó!... (› ̃@a ́oP «

139 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
1 ¿∞_@÷ SoVÃz @÷! ¿∞_@÷ SoVÃz @÷. 2 ¿∞Ó ©>P ! ∂Pπ∞Y ¥Í S⁄P z∞± ̃„ ƒ»wÀv ¬ÂÃ∞¢? ¶_@÷ u} s@oVŸ ÿoGoz ́P «@∞À ov@÷ ¥Í PTqN‚∞ÂÃ∞@∞¢? 3 Sg‚ÂNÃ∞fi ¿∞»Y uGs@÷ ÿoP⁄¢, u} s@÷
©[_r, S{TL∞Y u∆ÍG uπ@©iY, N©∑Ãz So}⁄¢ ¢flsvÍ ad ⁄¢ ¶i N@∞÷V ¬oL⁄PL . 4 @∞πŸ› ̃@a ́oP N¿ÓTM ́ P÷»L . ufi“v¢. ̊¢
ufi“v¢. ≥Ó uμi≥Ó N›ÃY ¬oLgÙÓ N@∞“«v∞a∞¤ ∞ @^Ó ∂ ́©∞sÓ Nz»«Ãμz
@∞Àÿ &2 @∞Àÿ &2 @∞Àÿ &2 @∞Àÿ &2 @∞Àÿ &2 [
π⁄P¢ @∞nμ &PÍoLŸ
©@÷ @“v¢ @∞nμ ⁄P¢ @∞nμ & NP∞qÓ ⁄¢ ¶[⁄P¢ @∞nμ P¢ @∞nμ & N¿q ̊V⁄¢ zV ⁄P¢ @∞nμ
g N‚Ãa ~ &¶_„Ó ¶∫⁄P¢ @∞nμ. P ÿπ ‚ÿà aG ̃N@∞Â@^vÍ TMa«zÿg‚ . aπ ́in„g ‚Ÿo› ̃@aN©∞ÍoGg TMaÃ∞o›≥vÍ P÷» zfiz . ̊PÍ ¶iNa∞∑Ã∞@ ∞q ̊@_@∞a ́¢vÍ ¬Í«L z⁄¢ z{©∫ ̃„Ó. zYπa∞›∞ ‚∞› ̃ z»zfiz∞ . ̊z§Í TMÍL∞Y Sa∞BzŸ ·fiov≥Ó ©k›^ov≥Ó {(»)⁄ifig‚∞ . ©“ov«Ã∞q ¬Í«¿∞ ̃r ¿@ ⁄¢za XŸ∏z∞oπ@÷ o© ̊ ̃„Ó. ©∞⁄P X ‚Àv¢«‚∞Y ¢Âg‚ . ‚Ÿo› ̃ N@∞Â@÷ ¶§≥Ó ⁄¢ ¢Âg‚ . ∂√±Ó, ‚Ÿo› ̃ N@∞Â@oV uà ́i«Ã oz ́ifig‚ . ∞⁄P§Y ÿπ ¶q ́¢oaQa∞¤ ©∞μz . Q 1 Sg‚ ́P∞Í S¢ ¿v⁄P¢. T“flY aπTÍ zaoz
©∫ ̃@, ¶“flà ...vÍ ∏z @NV[gTML∞Í. Q 2 N›⁄N¿Y ©fl@oVŸ «›n∫Y ̊d‹ ́iL ; @fig‚_
@{@oV ̃ „{√n ÙoP ́PL . Q 3 ÒdoÃg ‚ͬoG X¤ ́ivzYπ ∂≥PÓ P∞_rà ¥s@o}@÷, ’§Y aπ ́iY ∂∆ ̃rv_rY z∞L Nz»√tÓ @∞zY rv ̃„Ó. ‚∞oπ√Y N›⁄aG ∂μ@÷ Ùa^Ó. «›∞Pa © ́i√Y Ò›Y zVfiÓ. ¿Ÿ∏ ©fi⁄¢@÷ «¿∞¤@÷ ‚aTg ‚ÀÂ>g ‚k›¬Ó ©∞⁄Poa u“BÓ. ∞ÀÂÍ NzÓo© P∞_@∞¢ ©∞⁄P ÿπ Nz»«ÃG, › ̃@a ́oP Tv∞©Y
©∞⁄P ƒfiz an‚∞ .
(«@∞‚ ́¢vÍ) P∞›«a! (Nz»√∑fi⁄¢ ÛÂz⁄¢) ›∞d... Ó!... (› ̃@a ́oP «¿∞ ̃r o›o@ N›¤z∞ )

Page 140
› ̃@a ́in@∞@ P∞›fiÓ SoVÃz±Ó S N›Yπg‚qÓ zYπa∞›∞ ¬[¬Pn@vs÷
 ̊o›Ã∞¢. ÿ⁄ig uπ@ z∞‹TÍ pP ¿∞ÍP∞Í. ‚∞› ̃@√noG œÿ Òd‚⁄oP ̊iY ÿ ̃@ zYπa∞›∞ Nzn∫! Nzn∫! uπ P∞› Sfiz ‚G⁄P ́¢ z⁄¢ zYπa∞ P∞›Í 1 xëL...! P∞›Í 2 ›∞d, ̊nÙPÓ P∞›Í ƒfizÍ N‚∞iNÃ∞ÍoG ̃ N N‚∞i√∑fi⁄¢ ÿ∫à ©“ov«Ã o@ûg‚∞ . zYπa∞›∞ P∞›«a! SPoL ̃
ToP. ̊oLzfiÓ ‚πÓ N‚μz∞¤. Ó zYπa∞›∞ Nz»«Ãμz∞ . P∞› 1 ›∞ToVŸ›Y ‚∞v@ ∂ ̃@∞“ ∂ ̃@∞ ∂z∞aÓ Ò ∂ ̃@∞ ¶_«@ ¶_«@ ¬À @Yoπ ́ ¢oV ́¢ @v«π∞aÓ ¬Àov SÀv¢ ¿∞t ¬Ào N‚∞§ ́P¢ ...B „ ... ́P „k∏ ̃„ So ...B ©oπ ∏n∫ z SoVà „k∏ ̃„ S ¥[©oπ ∏n∫ z⁄ ‚∞ ́ifi⁄P „k∏ ̃ ‚zV©oπ ∏n∫ z ÙYπμ ́P∞Í ÙπTn„ @∞¤ iÍ ©∞à ̃„G ́i ©@Í z{©∫ ́¢ ̃ @“fl @∞∑a“qÓ @“fl ÿGra“qÓ ©∞a ¿∞L[P @“`fiÓ ¶Í „k›[P @“` z∞¤ ̃@∞Y z{«Ã z{g«‚∞ ̃@ @∞Y ©k›^ ̃„g ‚∞¤k ©∫ ́¢P∞Ó @“` ©∫ ́¢P∞Ó @“`

140
@ P∞›fiÓ SoVÃz±Ó S[‚∫g‚qz . › ̃@aÓ P∞›a∞Y ̊‚@§ ́¢Ÿ
¬[¬Pn@vs÷ ¿∞Í. ¿∞>Í∫ SbsπrY ÛaBsÓ ̊o›Ã∞¢. ÿ⁄ig‚zÍ ¿∞Í. N›Ãn‚q ́¢‚z ’_@÷. uπ@ z∞‹TÍ pP∞L u_@V¢ ‚nμ ̃@oV ̊μg‚z±Ó ¿∞ÍP∞Í. G œÿ Òd‚⁄oP ̊iY ÿ ̃@oz ́¢ PÍ z›g‚q ́¢z∞ .
Nzn∫! Nzn∫! uπ@Ó ¶Í z›Ó P∞› @«V! ‚G⁄P ́¢ z⁄¢ zYπa∞›∞TÍ @∞Y@»Y T[z .
xëL...! ›∞d, ̊nÙPÓ zÍ N‚∞iNÃ∞ÍoG ̃ N@∞q ́¢TÀq Nz»«ÃG, zYπa∞›∞ ⁄¢ ÿ∫à ©“ov«Ã∞Àov ¶q ́¢ ©k›^ovP∞›>vÓ .
P∞›«a! SPoL ̃ N@∞“q«‚∞¤ uL¢ «P›N©_„Ó ToP. ̊oLzfiÓ uÍoL ©“Â√qz . ̊g«‚∞¢ ’ ‚πÓ N‚μz∞¤. Ó... z»«Ãμz∞ .
›∞ToVŸ›Y ∂ ̃@∞“ ∂ ̃@∞“ ∂z∞aÓ Ò ∂ ̃@∞“ ¶_«@ ¶_«@ ¬Àov√Àv∞¤ @Yoπ ́ ¢oV ́¢ @v«π∞aÓ ¬Àov√À«vÍ SÀv¢ ¿∞t ¬Àov N‚∞§ ́P¢ ...B „k∏ ... ́P „k∏ ̃„ Soa«P ...B ©oπ ∏n∫ z⁄«PÍ SoVà „k∏ ̃„ Soa«P ¥[©oπ ∏n∫ z⁄«PÍ ‚∞ ́ifi⁄P „k∏ ̃„g ‚zV©oπ ∏n∫ z⁄«PÍ ÙYπμ ́P∞Í ÙπTn„ @∞¤ iÍLg«‚∞o@√«π ©∞à ̃„G ́i ©@Í z{©∫ ́¢ ̃ @“floz ́P∞Í. @∞∑a“qÓ @“fl√«π ÿGra“qÓ ©∞a ̃@ ¿∞L[P @“`fiÓ ¶Í „k›[P @“`fiÓ z∞¤ ̃@∞Y z{«Ã∞ z{g«‚∞ ̃@ @∞Y @[T ©k›^ ̃„g ‚∞¤k∏ ©∫ ́¢P∞Ó @“`«a ©∫ ́¢P∞Ó @“`«a...

Page 141
SoV«Ã∞ ÿπ ̊zπ ̃„aY ¶[g zYπa ̃@ ÿπ z⁄¢ ̊z @oV Ù§Ãg‚qz∞÷. ÿoGg‚Àv ©La Nz»g‚q ́Pπ∞Ó. SoVQÍ 1 ¶ÍoL ƒ“qk NP§Ã∞¢. ¶L ̃ N SoVQÍ 2 ¿∞>Yoπ. ¿∞>Y œÿNÃ∫Ãg‚Àv N‚“ ad z∞÷. Û N‚“ ¿∞Í Sg«‚∞¢
©“flY Sfi⁄¢ ¿ ¶ÍoLŸ ~∆ ∏z Ã∞fi«© @∞}∞ z∞LN¿q⁄NP∞o zfi«zÍ. @ÓTM ̃ @“¬oV ́¢, ¿∞ ∏ÀNv§ ́P ›∞Ó‚ ui ́¢ ›k·T u√ ́NP[«zÍ N‚“BÓ SoVQfiÓ Nz»«Ãμz .
@∞À@∞À@∞À@∞À@∞À zYπa∞›∞ ¥VLŸ ÿ§gÙvÍ u÷Oo ‚∞ ́¢ zYπa∞›∞ ̊ ÿμ ̃r ... Ó... (TMG„ ‚∞ g«‚∞oag ‚∞ ́¢) SoV ©⁄ia_@oV uŸ›∞vLÓ N›¤z∞ . NP NP∞v_„Ó. TMÍzπP∞Y, Poπ√Y ‚v ƒÍμ «P∞ÍμÓ. zYπa∞›∞ ÛŸN›Í zYπa∞›∞ SÍaN¿À, N›¤©i ¶q ́¢oaQ ̊a_r±÷ Oo∆z∞ . ¶q ́¢oaQ u“o© i§ ́iv
z∞NL∞∑ ©nμk ©∞⁄Poa ́ PÀ P∞› @÷ u÷VL ¶q ́¢oaQ Nz»«ÃG... zYπa∞›∞ z∞Loπoà Jq PÍLÓTM ̃o@oà u“q‚“B. ∏à «‚∞... zYπa∞›∞ Nz»«ÃG ÿπ⁄i o@@oV ÿπ⁄i NzY ̃@Ó ¶b§N u_@oV ̊o∆ ̃r SVo© ̃„ Tfi⁄ @«©∞Í...? ∂o› z{≥Ó z∞∑‚ ÿπ zoVz , N

141 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ÿπ ̊zπ ̃„aY ¶[gTM «©ov√Y T[⁄¢ ¢Âg‚ . ÿπ z⁄¢ ̊z @oV zoPg‚ . N‚“ ƒfi ́i zYtGs ∞÷. ÿoGg‚Àv ©Laoπ „∆ÓTMà aoπoà ¥oL«Ã∞ Pπ∞Ó. 1 ¶ÍoL ƒ“qk N›¤Ã∞oP≥_«@∞. ¶L ̃N@∞“q⁄
NP§Ã∞¢. ¶L ̃ N@∞“q⁄ NP§Ã∞¢. 2 ¿∞>Yoπ. ¿∞>Yoπ... ∂...
‚Àv N‚“ ad z∞÷. Û © ́¢vÍ TMa@vLÓ N›¤z∞÷
¿∞Í Sg«‚∞¢ SG⁄«PÍ. ¶Í „fii uoG⁄P SÓ ©“flY Sfi⁄¢ ¿∞oV ¿∞Í u√ g«‚Í. ’ TfiÓTML∞Y ¶ÍoLŸ ~∆ ∏zNa[gTM ÿoG ̃®“Ân P÷Vπ∞Ó. Ã∞fi«© @∞}∞©Y ioa√Àq ...vπ∞Ó. ’a∞ ̃r z∞LN¿q⁄NP∞oπTY œ›π∞Ó. ∂L∞tÓ, ¿∞Í zfi«zÍ. @ÓTM ̃@Psov ́¢, @n∏z§Í «©YP∞T, @“¬oV ́¢, ¿∞zV ́¢, o@¬oV ́¢, @ÀvT‹⁄¢, ∏ÀNv§ ́P ›∞Ó‚∑Í y> ̃ø ‚GozNÃL „fii ́¢» ui ́¢ ›k·T ©∞©oπ√Í @∞nμ∫kÿ ¿∞Í u√ ́NP[«zÍ. SoVQfiÓ Nz»«Ãμz .
@∞Àÿ &3 @∞Àÿ &3 @∞Àÿ &3 @∞Àÿ &3 @∞Àÿ &3 ¥VLŸ ÿ§gÙvÍ u÷Oo∆z∞ . N‚“ Nz»«Ã∫à io›oÃg
 ̊ ÿμ ̃r ... Ó... g«‚∞oag ‚∞ ́¢) SoVQ @÷ ∂‚ ́P∞Lz @÷. Tv ̃®v∞¢ V uŸ›∞vLÓ N›¤z∞ . NP∞v ÙŸ ›∞PLg ‚§©∞nG ƒ∑@÷ «@À@ ́ . TMÍzπP∞Y, Poπ√Y ‚vgTMÂgÙ ̃ @fiToà ́ P∞_r ÿπ⁄i ÍμÓ. zYπa∞›∞ ÛŸN›Íμ za«zn‚∞ .
SÍaN¿À, N›¤©i ∂@∞... ̊a_r±÷ Oo∆z∞ . Q u“o© i§ ́ivg N‚∞¤@÷ ‚ag‚Ÿ N›¤i aμzLÓ. z∞NL∞∑ ©nμk ÿ ́ia_ @∞ÀÂqk ›∞PL¬“q. ©∞⁄Poa ́ PÀ  ̊v ̃rNÃ∞q ̃@ ́ «P›Ó ‚πT±Ó P∞› @÷ u÷VL . Nz»«ÃG...
z∞Loπoà JqfiTŸ N›Y. SoV«Ã∞oa z›g‚q ́¢. PÍLÓTM ̃o@oà uov. yioà ToP. „∆g‚_@oV u“q‚“B. ∏é∞¤ ƒfi ́Poa≥Ó ÿ⁄i ̃@ Tv∞oP... «‚∞... Nz»«ÃG ÿπ⁄i o@@oV ̊@π T§ ́¢ ¬Í«LμÓ.
NzY ̃@Ó ¶b§N‚∞Â, ‘ÿ_@ ̃ „ÀÂ@»Í N›∞ ̃@Ù§ u_@oV ̊o∆ ̃rG¢’. ‘SÍaN¿n’∫Y PovÃnG ‚Ã}Ó. SVo© ̃„ Tfi⁄¢. ∂“o© ̃„Ÿ ›z∞Y. @«©∞Í... @«©∞Í...? Ó z∞∑‚ ÿπ zoVz , N¿»z , „o∆z .

Page 142
SoVQÍ 1 ¶«v¤! ’πg‚v©∞ SoVQÍ 2 za∞©Y Tqz«L SoVQÍ 3 ∂@∞... ̊nÙP Sa SoVQÍ 4 ¶L ̃„ ¶_o@ ¶
N›¤√¢. ¶Y«π∞fiÓ J... ∂... ÿπ⁄i Boys and Girls @«©∞ z∞∑‚ ÿπ⁄i zoπ√Y ÿ ̃r N©¤©G ƒfiz u÷VÓ N@∞÷oV Sa“v∞©z ‘aŸ’ ‚“`Àq¢ ̊q ́Pz N›∞ ̃@«© S_@P ©nGz Q∞L ̃ @“«} i ÿπ⁄i ̊oLzoa≥Ó N@∞“q Nz»« ‚∞v@ „[ SoV«Ã∞§Í SPÃÓ @ ‚∞qz . (‚∞vY@oV ́ NP§s N ∏P⁄ia ́in„Ó u§Ã¢. NP§s N›¤ z“} ̃ @Ls@oVg TMai‚∑ ̃@ ̃ ®Â ‚∞vt ̃„ ¥n‚ z“} ̃ @Ls@»Y ∂z«π∞q ‚∞ ́PY. ©¢‚∞L ‚ @∞Àÿg‚q ́Pg‚qÓ. ̊z @÷ SG⁄¢ N‚“, ÿμzÍ ¶Í‚znoGg ÙG «¿∞ ̃@¬n‚qÓ z∞∑‚Í p¢ ©nG z∞ TÃ∞‚∞§√Í TMÍ±Ó @z Ÿÿg N‚“ TÃ∞‚∞§ «‚∞¤ø ̊ÍÀ «@ ©Í©PÍ ¶Ía ‚k›z } „ioaoà ̃ N@∞“
@∞@∞@∞@∞@∞ SoVÃzÍ ƒfizÍ TMÍ Sv ́iÍ J ̊gTM√fi ̃„Ó. la ́iY ¶oP«Ã∞ @“ SoVÃzÍ ¿∞Í ¶_@ «‚∞GÍ
«‚∞¤ ̃N@∞“Âfi P÷» ̃ N@∞“q «‚∞... «‚∞... ¶ PoπNÃYπ∞Ó ƒ« ¥«P∞ NP∞_„¢. ®gTMq¢. ¶L ̃„ Sfi ̃rGÍ? ‚à ́iY TMÍL@ ⁄¢ Nz»«ÃG, zYπ zYπa∞›∞ © ́i© ́i√Y u÷V yv ́iY ¬∆_„Ó. zYπa∞›∞ @Lz∞Í@«V! u_
¶L«z, ∂‚ ́P ̊±gÙ_@÷. ‚

142
1 ¶«v¤! ’πg‚v©∞Ó ’ z«aYoπ«Ã∞? 2 za∞©Y Tqz«L. 3 ∂@∞... ̊nÙP Sas@V∞Ó. «©> ÙYπ§ ̃r¢. 4 ¶L ̃„ ¶_o@ ¶_o@«Ã∞ ¶ÍL ¶ÍLNzYπ∞«©∞
N›¤√¢. J... ∂... Boys and Girls @«©∞Í @«©∞Í ⁄i zoπ√Y ÿ ̃r N©¤©Gg‚
u÷VÓ N@∞÷oV «‚∞„«P z ‘aŸ’ ‚“`Àq¢
N›∞ ̃@«© S_@P∞Í Q∞L ̃ @“«} iG⁄iÀq¢ zoa≥Ó N@∞“q Nz»«ÃμÓ. SoV«Ã∞§Í SPÃÓ @z ⁄P ¢÷»o› ÿ>©∞g ‚∞vY@oVg ‚∞vY@oV ́ NP§s N›¤z¢ N¿∫Ã∞V§Í @n‚oL ̃„Ó, „Ó u§Ã¢. NP§s N›¤Ãg‚qÓ ÿ>©∞g‚∞vY@÷ SoVQ§Í
s@oVg TMai‚∑ ̃@ ̃ ®ÂÃozÃ∞@ ̊o©PY «z“qÓ) ¥n‚ z“} ̃ @Ls@»Y z∞∑‚ dP ́PY. @z Ÿÿg ‚v_@oV ‚∞ ́PY. ©¢‚∞L ‚∆ ̃@Ó, @∞PY z›g‚qPY ¶Í‚oz Pg‚qÓ. ̊z @÷ SG⁄¢ «‚∞Lz§Í uvY, JÍμ«@∞Y ¥⁄ià zÍ ¶Í‚znoGg ÙG ̃@flg‚ . SznoG ̊±P∞‚ ́¢vÍ qÓ z∞∑‚Í p¢ ©nG z∞∑‚ T›Lg‚qz . ̊π@_@∞ag ‚“v Í TMÍ±Ó @z Ÿÿg N‚“flÍ TMÍ±Ó z∞∑‚ ̊oπz .
«‚∞¤ø ̊ÍÀ «@ ÷ø, @«©∞Í ¶Ía ‚k›z } ̃r» ‚G ̃r¢. ‚k› @YÃ∞fl ̃ „ioaoà ̃ N@∞“q z∞_«@∞, N@∞“q z∞_«@∞.
@∞Àÿ&4 @∞Àÿ&4 @∞Àÿ&4 @∞Àÿ&4 @∞Àÿ&4 ƒfizÍ TMÍ Sv ́iÍ Jv∞@ ©Í © ́i ̃„ zfiz∞Í. ‚ÃÓ ¬@ ́iY Ó. la ́iY ¶oP«Ã∞ @“q ‚Ãg‚q‚zÍ «‚∞π Sfig‚∞Í.
¿∞Í ¶_@ «‚∞GÍ ¶“q ¶L ̃„ ́ NP§«ÃYoπ. ∂L∞Y «‚∞¤ ̃N@∞“Âfi ̃r«GÍ. Ã∞«a∞ @[ ́iY TMŸ∏ ́ P÷» ̃ N@∞“q «‚∞G¢ «‚∞π, @∞¢ ̃„ ̃ rÀv a“q «‚∞... «‚∞... ¶“q @ ́iG¢ «‚∞π ƒfi u} s. PoπNÃYπ∞Ó ƒ«a SoaŸ›π∞ ̃ rv ̃„. ¶L ̃„ ¬ÍL∞𠥫P∞ NP∞_„¢. @μg‚∞¤ ̃ rv ̃„¢. ̊¢ ¶ÍoL ̃ ®gTMq¢. ¶L ̃„g ‚é∞ ̃rv ̃„¢. ¿∞Í ¥Í Sg‚ Sfi ̃rGÍ? L@ ⁄¢ Nz»«ÃG, zYπa∞›∞ u÷«V TMa«zÿg‚∞ . © ́i© ́i√Y u÷V yv ́iY z⁄¢ ¥μz∞ . ̊Pn«@n‚ z∞ ́iÃ_@÷
@Lz∞Í@«V! u_@÷ TM÷oV@÷ ∏μ∏μg‚∞Lz @÷. ¶L«z, ∂‚ ́P∞Lz @÷. ̊z @oVg ‚÷» ̃„ ̊±gÙ_@÷. ‚Pg‚Àq Tqz∞ @÷. ̊z @^ ̃„

Page 143
∂_rπÓ @nTM≥ PÃ∞ ‚q ́¢_@÷ zYπa∞›∞ P∞›«a!... (P∞›
@YT ̃„ S> S N©∞{Ã∞„Ó. ‚Y NP§≥P∞... Ó... ¿v SfizfiÓ Nz»«Ãμz ‚∞v@ „[ @zÂà̃@ @z o@@∞Y ¬∫Ã, o@ @zÂà̃@ @z o@@∞Y ¬∫Ã, o@
@∞t ̃„ ©fi⁄¢ « ©∞Ó‚Àov ©fiPÓ NzVz∞Y ÛÂà N ÒÓ‚Àov Ù»ÃÓ ‚Àv}Ó ‚Àv} TM÷oV@÷ un›∞@©∞¤ @‚ ToVà P∞› ’VgTMaÓÙvÍ z⁄¢ P∞› ‚÷» ̃„g «‚∞@ (‚∞ g«‚∞oa «¿ ‚ÀÂÃoπ, zπà ́ S⁄Pg N‚∞ÂN‚∞À PoπÈ∆∞g TMaÀ @ioa@^ ̃„∂ @zLÓ. (TMG„ TM (TM÷oV@oV ∂ N›Yz∞ ) ‚∞v@ „[ zÀq ̃«@∞Àov√ z«zπ± ̃N@∞fi ‚“o}√«π ÿπ ̊_„ÓuÓ‚∞ S_ ̊_„Ó S_„Ó u zÀq ̃«@∞Àov√ z«zπ± ̃N@∞fi ‚“o}√«π ÿπ ̊_„Ó zb zb ̊_„Ó S_„Ó z P∞› TM÷oV@oV aμ ́¢z∞ . TMÍ& P∞› NaÂ... øa∞À. ©L«¿∞Ã∞»@oV TM÷oV 1 ›g‚©Y„©∞aÍ z
‚a∞ ̃ra©‚∞„ z z⁄P∞Í. ...ÍG∞ TM∑fi⁄¢ @“Â

143 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∂_rπÓ @nTM≥_@÷. uπ@ ›⁄oP ̃„ ̊z @oV ́ PÃ∞ ‚q ́¢_@÷. P∞›«a!... (P∞› ÛÂz⁄¢ ‚bTé∞¤ an@) Sπz› ̃ @YT ̃„ S> Sv«©√Yoπ. ∂_rπÓ «‚∞PL∞ N©∞{Ã∞„Ó. ‚Y@oπ ̃@∆@_@÷ P>Ã∞ z›©∞„Ó. NP§≥P∞... Ó... ¿v ́¢_@÷. z»«Ãμz
@zÂà̃@ @zÂà̃@ o@@∞Y ¬∫Ã, o@@∞Y ¬∫à @zÂà̃@ @zÂà̃@ o@@∞Y ¬∫Ã, o@@∞Y ¬∫Ã
@∞t ̃„ ©fi⁄¢ «P ̃@Àq ©∞Ó‚Àov ©fiPÓ ‚Àov NzVz∞Y ÛÂà NPÍLÓ‚Àov ÒÓ‚Àov Ù»ÃÓ‚Àov ‚Àv}Ó ‚Àv}Ó... un›∞@©∞¤ @‚ ToVÃ∞qz . TMaÓÙvÍ z⁄¢
‚÷» ̃„g «‚∞@∞©Y a“q ® ́P ̃r∫Ã÷ ¶ÍL! (‚∞ g«‚∞oa «¿∞ ̃r) u⁄Pg ‚÷» ̃„Ÿ N›Yπ∞«P∞ ‚ÀÂÃoπ, zπà ́P∞ ∏}_@∞©Y PÃ∞ N›¤Ã«zBÓ. S⁄Pg N‚∞ÂN‚∞ÀovÃV Nz»√π TÀv∞Y uπ@ ́oP PoπÈ∆∞g TMaÀÂg «‚∞qz∞_@÷. TMG„, u⁄P ̃ @ioa@^ ̃„∂‚ ́¢. N›∞Y∑g«‚∞À«vÍ @zLÓ. @zLÓ. (TMG„ TM÷oV@oVg ‚∞ ́¢) ¶[ÓÙ_«@∞v∞ (TM÷oV@oV ∂q©∞q@÷ «‚∞Y ›∞¤ ́¢ ̃ N@∞“q N›Yz∞ ) zÀq ̃«@∞Àov√π z«zπ± ̃N@∞fi ‚“o}≥“q ‚“o}√«π ÿπ ©∞q@÷ u“q ̊_„ÓuÓ‚∞ S_„Ó uÓ‚∞ ̊_„Ó S_„Ó uÓ‚∞ uÓ‚∞ zÀq ̃«@∞Àov√π z«zπ± ̃N@∞fi ‚“o}≥“q ‚“o}√«π ÿπ ¿∞¤@^“q ̊_„Ó zb zb S_„Ó zb zb ̊_„Ó S_„Ó zb zb zb zb V@oV aμ ́¢z∞ . TMÍ&
NaÂ... øa∞À. (TM÷oV@÷ P ́PÓ @∞§Ã_@oV ©L«¿∞Ã∞»@oVg «‚∞πŸ N›¤Ã ́ NP∞v_„z ) ›g‚©Y„©∞aÍ z⁄P∞Í. Ùz«L@‚∞„ z⁄P∞Í. ¬Pπ∞Ó ‚a∞ ̃ra©‚∞„ z⁄P∞Í. Sa“v∞Ó ‚a∞ ̃ra©‚∞„ z⁄P∞Í. ...ÍG∞Ó ‚a∞ ̃ra©‚∞„ z⁄P∞Í. N@∞[Ó TM∑fi⁄¢ @“ ̃„g «‚∞L∞Í. @“Â√∑fi⁄¢

Page 144
N@∞[ÓÙ ̃„ z⁄ z⁄P∞Í. zÍ> ̃„ (©LLÓ N›¤¢ ƒgÙT ̃„Ó TM÷oVà TM÷oV 2 ƒ“, Na“,...“, Ûoπ ̃@∞Y ·oπ ̃ (uvn‚√nÿ N›¤z¢ «‚∞Y ‚∞zoL TM÷oV 3 Û... TV_„¢,TV (z„gTMY ¶Yπ∞ ́¢ ̃„Ó PoπÃ∞ÀqÓ TM÷oV 4 (@∞Y@^ ̃rov√
Û ́i§z∞ ) TM÷oV 2 (TM÷oV 4&x ©∫ ́ TM÷oV 4 ¿∞Í z«aYoπ. ¶ TM÷oV 3 ToVÃ∞Àqg «‚ TM÷oV 4 ¶L ̃«@π∞, øN‚E TM÷oV 5 «v¤ S_r∑e «v TM÷oV 4 «¿adYoπ «‚g‚ TM÷oV 5 (TM÷oV 6xg
N‚ÂëV∞v «› N‚∞fiNVY«π. ̊gN‚“ ¶Yπ∞zn∫ ̃„Ó PoπÃ∞À PoπÃ∞Àqz . @oV ́¢ ƒfiz p¢ ƒ N@∞÷z . zYπa∞›∞oz P∞› ̊o∆ ́ ¶Y«π∞oa≥Ó ƒÀqN©∞ ́P©∞¤g ‚∞ g P∞› «› ! iGÓ xÀvÓ ¶ zYπa∞›∞ ƒbNz∞fiza¢ PoπoÃ≥Ó zYπa∞›∞ J„Ó (ifigiÃn P∞› «› ! S⁄P xÀvÓ ( zYπa∞›∞ · · ∏©∞ P∞› S⁄P ufig‚ÂoÃg zYπa∞›∞ ©Àq ©Àq (P∞› «›∞ z∞ . TMÍ ©nNG∞fizoa ̃ P∞› ©“ov ̃@∞¤ «›
zYπa∞›∞oz uPT Sfizfi©∞¤ l ̃r aμ ́¢z . zYπa NP§≥Ó. P∞› ¶g‚ «› «zoπ zYπa∞›∞ „À Nj∞g. u© ̃„ P∞› ƒfi ̃@∞ Naøn ‚“ zYπa∞›∞ Sπ_o@√Í ∂i TM÷oV 1 TjÃÍ z⁄P∞Í. „
N‚“o} ©}⁄

144
N@∞[ÓÙ ̃„ z⁄P∞Í . N@∞[ÓTMY Sfi⁄¢ zÍ> ̃„ z⁄P∞Í. zÍ> ̃„ z⁄¢... z⁄¢ ... z⁄¢... ¤¢ ƒgÙT ̃„Ó TM÷oVÃ∞@ Sz Sfig‚∞ )
ƒ“, Na“,...“, ¿∞Y Ûoπ ̃@∞Y ·oπ ̃@∞Y &2 ÿ N›¤z¢ «‚∞Y ‚∞zoL N›¤z∞ )
Û... TV_„¢,TV_„¢. ̊ ̃@∞oP≥_«@∞ z∑ ̃„¢. Yπ∞ ́¢ ̃„Ó PoπÃ∞ÀqÓ TM÷oV)
(@∞Y@^ ̃rov√Y o› ̃r÷ ·noG oz ́P z“}Ó Û ́i§z∞ ) (TM÷oV 4&x ©∫ ́¢) Pd‹ ́iLg «‚∞ÀÂÃ∞Ó ¿∞Í z«aYoπ. ¶L ̃„ «v ̃ rV∞ø Sfi ̃„¢. ToVÃ∞Àqg «‚∞ÀÂÃ∞Ó z«aYoπ«Ã? ¶L ̃«@π∞, øN‚EY rV∞ø Sfi ̃„¢. «v¤ S_r∑e «vÃ∞Ó. «¿adYoπ «‚g‚ rV∞∏ ̃„ «‚∞@«zBÓ. (TM÷oV 6xg ‚∞ ́¢) N‚π ́¢Ÿ ÿ§ ̃@g‚v∞¢. N‚ÂëV∞v «›agTMv∞¢. ¿∞oV ̃„ Toπg‚qrG N‚∞fiNVY«π. Yπ∞zn∫ ̃„Ó PoπÃ∞Àqz∞÷. ¶Y«π∞fiÓ «› ⁄¢ «z@©∞@ ́ z . @oV ́¢ ƒfiz p¢ ƒfiz T[z . „GÀov TÀq a ́ioa≥Ó Yπa∞›∞oz P∞› ̊o∆ ́¢ zfiz . zYπa∞›∞ ¿q© ́i√Y aÍμ ≥Ó ƒÀqN©∞ ́P©∞¤g ‚∞ g‚∞ .
«› ! iGÓ xÀvÓ ¶Yπ∞Ó Sfi ̃„¢. bNz∞fiza¢ PoπoÃ≥Ó ∏“Âg‚∞ g‚∞ .
J„Ó (ifigiÃnμ PoπÃ∞Àqz∞ ) «› ! S⁄P xÀvÓ (SÍNL∞fizoL ̃ @∞Àv)
· · ∏©∞ S⁄P ufig‚ÂoÃg ‚∞fi_«@∞ ©Àq ©Àq z∞ . TMÍ ©nNG∞fizoa ̃ @∞ÀÂ)
©“ov ̃@∞¤ «› ( ̊zoL ¶[g‚ ¬ÃÍμ, «P∞n‚∞ . zYπa∞›∞oz uPT «@À‚∞ ) N@Yg «› . l ̃r aμ ́¢z . zYπa∞›∞TÍ ¬@ ́iY ifigi ̃@∞L ̊∫„∫
¶g‚ «› «zoπ? „À Nj∞g. u© ̃„g ÙG«©∞EÍ aŸ›ÃÓ. ƒfi ̃@∞ Naøn ‚“flg‚∞fi_«@∞zÍ. Sπ_o@√Í ∂i ̃„Â@÷ Ã∞ ? TjÃÍ z⁄P∞Í. „«z>oà ̃ @oπ ́¢TÀq ‚∞“ÂÃg N‚“o} ©}⁄P∞Í. ¶[Ωμ «P∞∆ @^Ó ¶[Ωμ

Page 145
‚∞“ÂÃg N‚“ z⁄P∞Í. 1∂Ó T z⁄P∞Í. 3∂Ó T ›⁄i ́P∞Í. @“ N@∞[ÓTMY Sfi⁄ Ã∞∆g‚∞}Ó «‚∞ z⁄P∞Í. zÍ> ̃„ zYπa∞›∞ N@ ̃@ÀvdÀqŸ ÿ§g‚∞Í. zYπa∞›∞ SoVQ @÷ Sg
«‚∞a∞ÀvÓ Ã∞sÓ o@@oV N¿§g‚∞ . Sg«‚∞¢ TM÷oV@÷ ‚∞ ́ia aoπ u} Ÿÿ@oV Nz»g‚q ́¢z . SoVQÍ 1 Sg‚ ́P∞Í S ‚qrG∞ @÷. ¬@Ó @[szPn@∞@s Pn@∞@sÓ ¿∞Í N›¤r«GÍ. SoVQÍ 3 ¶L¢ ̊Ãoπg ‚
¶L ̃„ ¶¢s«© ¿i@oV≥Ó ©oπ ¿∞Í ¿Í„ ̊∫«z SoVQÍ 4 ’_@÷ ¶ÍoL ́
a ©∞flg‚Pn@∞ @∞@«z ¶Í‚oP ¿ SoVQÍ 6 ¶oP≥Ó P∞_„Ó
¢flznG, Nz ̃@ ¿∞Í ufiz∞ ̃@g‚ SoVQÍ 2 PÃsN›¤¢ ¶L uPq@V∞Y ©∞ ́ TÀ«vÍ. SoVQÍ 1 ¶_@^ ̃„ z∞∆
¶ÍG∞Y, ‚∞v›∞o @∞LoP ¿∞_@«V SoVQÍ 1 ÿ⁄PoL z›g‚Àq an@ N©¢z∞¤ Oo∆⁄¢ ¥zπ∞Voa SoV zYπa∞›∞ iÀv_@oV ̃ N@q
l“ TqrG∞¤ SoVQÍ ...v«L! zaπ∞
@∞ ́ifi ̃rG¢. zYπa∞›∞ ca∞ ̃rtÓ S⁄«P∞ ÛÂÃoP aoLTn SoVQÍ N¿k›g TMV⁄¢, „ @∞πÓ ƒÍμ zfiÓ

145 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚∞“ÂÃg N‚“@oV ©}⁄P∞ @÷. ›gÙ©Y „©∞aÍ z⁄P∞Í. 1∂Ó TjÂ∞„ z⁄P∞Í. 2∂Ó TjÂ∞„ z⁄P∞Í. 3∂Ó TjÂ∞„ z⁄P∞Í. @“ ©ÍLoLŸ ›⁄i ́P∞Í. @“Â√Y Sfi⁄¢ N@∞[ÓÙ «‚∞L∞Í. N@∞[ÓTMY Sfi⁄¢ @“ ̃„ z⁄P∞Í. @“Â√∑fi⁄¢ Ã∞∆g‚∞}Ó «‚∞L∞Í. Ã∞‹g‚∞} ́i∑fi⁄¢ zÍ> ̃„ z⁄P∞Í. zÍ> ̃„ z⁄¢ ... z⁄¢... z⁄¢.... N@ ̃@ÀvdÀqŸ ÿ§g‚∞Í. TMG„ (ÙG ́«P)
SoVQ @÷ Sg‚ ufiz∞rL∞Y, rV Ÿÿ, ÙaÀÿ, «‚∞a∞ÀvÓ Ã∞sÓ... ¿§g‚∞ . TM÷oV@÷ ‚∞ ́ia aoπ√Y Sfi⁄¢ Tq‚Àq P©¢ u÷V ́¢
V Nz»g‚q ́¢z . 1 Sg‚ ́P∞Í SÍoGà SoVQ @÷ ufiz∞ ̃@g ‚qrG∞ @÷. ¬@Ó NP§Ã∞P ¶z±ovà «@∞go‚@oV ̃ @[szPn@∞@sÓ ©π ̃ „{@oVŸ ∏ ́PÓ N›¤P Pn@∞@sÓ ¿∞Í S_«@ ›gÙ©Y„©∞aoL ©LLÓ N›¤r«GÍ. 3 ¶L¢ ̊Ãoπg ‚n∫, uGs@oVg‚n∫, «P› ́oPg ‚n∫ ¶L ̃„ ¶¢s«© NP§Ã∞¢. ∂L∞Y, «©n„πrÍ ¿i@oV≥Ó ©oπ@oV≥Ó ̊PÍ ’V ̊@π_@oV≥Ó ¿∞Í ¿Í„ ̊∫«zÍ. 4 ’_@÷ ¶ÍoL ́ PÃ∞ N›¤z¢ ¶L¢ «P› ́oP a ©∞flg‚Pn@∞@ ̊Yπ. «©n„π ›⁄oP√Y Tn‚Pn @∞@«z ¶Í‚oP ¿∞Í aŸ›ÃÓ ̊∫«zÍ. 6 ¶oP≥Ó P∞_„Ó z∑o©≥Ó PÍLÓTM ̃o@≥Ó SYπ∞P ¢flznG, Nz ̃@g‚qrÍG Û ̊∆„g N‚∞Óo©Ã∞@ ¿∞Í ufiz∞ ̃@g‚qr«GÍ. 2 PÃsN›¤¢ ¶L ̃„ z∞∆ ̃@nμ ́ P∞fi_@÷. NzμÓ uPq@V∞Y ©∞ ́ia«© ÿ§ ́¢ ¿∞Í ›∑ ́¢g «‚∞¤ TÀ«vÍ. 1 ¶_@^ ̃„ z∞∆ ̃ @nμ ́Pa u_@V∞Y ¬ÂÃTYoπ ¶ÍG∞Y, ‚∞v›∞oπ@oV S[ ́¢ ...q_@÷ ¶_@^ ̃ @∞LoP ¿∞_@«V ufiz∞ ̃r ̃ N@∞÷«z∞Ó. 1 ÿ⁄PoL z›g‚Àq an@, ¥oL«Ã∞ Nz»«Ãμz . zYπa∞›∞
o∆⁄¢ ¥zπ∞Voa SoVQÍ p¢ ¥sz∞ .
iÀv_@oV ̃ N@q ̃rG∞¤. SoVQ @oV ̃ „∆gÙG∞¤, l“ TqrG∞¤. ...v«L! zaπ∞n∫Í „go‚ ́NP∞À uL ̃@∞@ ̃ @∞ ́ifi ̃rG¢. ca∞ ̃rtÓ S⁄«P∞«LÿÃ∞TtÓ SoVQ§Í Sa ́P ∂μ ÛÂÃoP aoLTnN@∞÷. N¿k›g TMV⁄¢, „aYzoV√Y Sv∫, ¿∞TY Nz ̃rÍG @∞πÓ ƒÍμ zfiÓ. ̊g«‚∞¢ «@÷.

Page 146
SoVQoL œÿNÃ∫⁄¢TÀq ©n ̊zLfirY Û z⁄¢ ‚Pμz∞÷ ...P∞À «©∞«L... a∞›∞...
N@∞“q «‚∞∫Ã÷ ÙG ́«P√fi⁄¢ ƒfi „aY, ‘∂ S⁄P o¿ ...P∞À ۩v∞ Û©v∞ u SYoπ.... SYoπ Sg‚ ̊⁄Pa ́iπ a u_@v ...P∞oP. u ƒfi ̃@∞ ́ ifiÓTMg ̊⁄P z∞‹ ̃o@... (...P∞À N‚fi...Ÿ∏vÍ ¬Í SvP∞Y N TMÍ zπP∞Y Nz»«Ãμz∞Í)
@∞À@∞À@∞À@∞À@∞À (TMÍ SviY Sfi⁄¢ Sfiz «P∞fl ƒ «P∞fl ̃@∞a ¥«π«π∞ ¥«π∞ ‚∞v@ ¥πzo𠥫π∞ «P∞fl ̃@∞a Ûzoπ ÛzY Ûz Sbz∞μ ©∞∫©∞∫g‚∞v «P∞fl ̃ © ́i© ́i ̃„za ̊z @»Í TMÍL∞Y ¬i ¿ov√Y zfiz∞ . «P∞fl ̃@∞a P÷^ «P∞fl ̃@∞a ‘«‚∞Àqz∞GÓ ̊g ̊gÙ ̊... ̊.. (TovN «P∞fl ̃@∞a «P∞fl√Y ¥∫ ̊PoL z ‚∞v@ „[ P∞«LLÍ«L P∞«
P∞LLÍL∞«L ®PY „» z∞Àv ®Âzπ S[ ́P«‚ N‚∞_r zfiÓ ̊o ¢fl⁄¢ z⁄«P∞Ó N‚∞_@∑Í∫ ¶_@ ’«ÃÃÓ©∞ ƒÀÂg«‚∞L z√ @“viYoπ«Ã & rv⁄PiYoπ«Ã ƒÀ uGz∞ z∞[ ¶_@÷ z∞‹T«π ‚À«Ã∞q ‚∞tÓ ƒÂÃY TMÀqÓ „a N@∞¤Ã∞ .... N@∞¤ ‚∞vt ̃„ ¥n‚, zÃY «zoπ N›¤PY,

146
œÿNÃ∫⁄¢TÀq ©nGz @÷ Nz»«ÃG ...P∞À ƒfi ́i Û z⁄¢ ‚Pμz∞÷
«©∞«L... a∞›∞... (‚∞ g«‚∞oag ‚∞ ́¢) ¶_o@Ãv∞ N@∞“q «‚∞∫Ã÷? ¶_o@Ãv∞ N@∞“q «‚∞∫Ã÷? ⁄¢ ƒfi „aY, ‘∂ S⁄P o¿Í§’ ¶o} Nz»√π «‚∞. N@iÃ∞g «‚∞ Û©v∞ Û©v∞ u_@^ ̃„ ¶ÍoL ́ NP§Ã∞¢P∞Í SYoπ.... SYoπ... z›iÃ∞ ©G⁄¢ «‚∞>Ã÷. ̊¢P∞Í Sg‚ ̊⁄Pa ́iπ a“q „iŸ∏ ̃ N@∞“q a ̃r∫Ã÷. ¿∞Í u_@v ...P∞oP. u_@v ¬Í«L∞ @»Ía z∞‹ ̃o@oà ƒfi ̃@∞ ́ ifiÓTMg ‚∞fi_«@∞. «zfiÓ T[¢©∞¤ z∞‹⁄P ̊⁄P z∞‹ ̃o@... ‚fi...Ÿ∏vÍ ¬Í SvP∞Y Nz»«ÃG SoVQ±Ó N©¢z∞¤ ¶[⁄¢
Nz»«Ãμz∞Í)
@∞Àÿ &5 @∞Àÿ &5 @∞Àÿ &5 @∞Àÿ &5 @∞Àÿ &5 Y Sfi⁄¢ Sfiz «P∞fl ƒÍoG ́ P÷»TqÓ ‚∞zoL√Y an‚ )
a ¥«π«π∞ ¥«π∞ ¥πzo𠥫π∞ a Ûzoπ ÛzY ÛzπÓ©∞ ¥«π∞ ©∞∫©∞∫g‚∞v «P∞fl ̃@∞a «P∞floà ́ P÷» ̃N@∞“q za ̊z @»Í TMÍL∞Y ¬iÃz ƒfiz ̊z @oVg ‚∞ ́P‚ PV fiz∞ . «P∞fl ̃@∞a P÷^zoP aμ ́i ́ ifiÓTMg ‚∞ ́¢& a ‘«‚∞Àqz∞GÓ ̊gÙ’
 ̊... ̊.. (TovN@∞qg‚ ) «P∞fl√Y ¥∫ ̊PoL z∑ ́¢Ÿ N›Yz¢ «‚∞Y ‚∞zoL N›¤z∞
P∞«LLÍ«L P∞«LLÍL∞«L (2) P∞LLÍL∞«L ®PY „» z∞Àv ¿∞¬Ó ©Â‚q ́«P∞«© ®Âzπ S[ ́P«‚∞¢ ©LÓ ©r‹⁄«P∞«© N‚∞_r zfiÓ ̊oπ ¿q«z ¢fl⁄¢ z⁄«P∞Ó P∞«ÃÃÓ©∞ N‚∞_@∑Í∫ ¶_@÷ z∞‹TY ̊o©iP⁄P∞¤ ’«ÃÃÓ©∞ ƒÀÂg«‚∞L z√noG ¿∞¬Ó @“viYoπ«Ã & ∏fi“q rv⁄PiYoπ«Ã ƒÀ uGz∞ z∞[Ó ¶_@÷ z∞‹T«π ¶_@÷ z∞‹T«π ‚À«Ã∞q ‚∞tÓ «P±Ó ƒÂÃY TMÀqÓ „a ̃@Í ©∞sÓ N@∞¤Ã∞ .... N@∞¤Ã∞.... n‚, zÃY «zoπ N›¤PY, @vt ̃„Ÿ N›YtPY, ÿμzfi ̃„ «zÀov

Page 147
@nTM ́PY «‚∞ÍG SÍ«L∞aÍL ...P∞ PÓ @n‚oL ̃„ ¥n‚ @∞Àÿg‚q ́Pπ∞Ó ÿμzÍ 2 (ÿμ ©a ̃@ÍμvÍ ̊gÙ ÛÓ! ÛÓ!! ÿμz uPT≥vÍ @ÍoG ¿qPY ÿμzÍ 2 S¢ ¥Lo} ̊g ̊gÙ ¶_@v ›⁄Pi ̃„ «‚∞G N›∞ ́Pv∞ « ÿμzÍ 1 ’ @L @∞πÓ Sfig ̊gÙ ∂... ∂.. ©“o} ÿμz @÷ zagÙÃa ’ uÃfi
’ uÃa N¿YtÃfi N¿YtÃa ̃ „Âu „ uÃa ̃ «@∞Í ÿμzÍ 2 ̊gÙ ¬ÃY ÛqP ÿμz 2,3 ÈŸ∏ ©∞Ÿ∏ PÓ‚VÓ
rÃ∞ ©∞Ã∞ PÓ‚V ©∞Ÿ∏ ©∞Ÿ∏ PÓ‚V ©∞Ã∞ ©∞Ã∞ PÓ‚V (¬Í SvP∞Y ...P∞À @v@ ́¢vÍ z ̊gÙ ̊_o@ ›∞g‚∞qÓ ̊oLzfiÓ ...P∞ÀÂoß ~‹⁄ifi ̃@ ̊Ÿ›©ÃÓ ¬a∏Ÿ› ́PÓ «@À„Ó. ƒfiz ÿÍL∞Ÿÿ œÀ ̊o}@Àv ÛÂz «P∞fl ̃@∞a ̊gÙ ¿∞_@÷ ¬P ̊gÙ aÍμ TovN@∞q ̃@ ̊oLz cq‚qz . ƒfiz ̊¢ «‚∞vg«‚∞v ̊q ́Pz ̊gÙoz ̃ ®gTMq ƒfiz N›ÍG ̊gÙoz ̊o∆ ́¢ zfi TMGgTMg‚¢Ó ‚fl@÷ «z@©∞@ ¿vg Povg‚ÀvoP P©¢ ̊o›s@÷ ...πÓ „l@∑g‚ . ̊gÙ N©¢z∞... N©¢z
›nμ ¬Í«L ¿v z“}Ó È«∆ ›§ ̊gÙ ̊⁄P ©a ̃@“
N@∞÷^_«@∞ ( ̊ ©nGz @÷ ̊gÙ...!! ̊gÙozg ‚ ̃„z©∞¤ ̃ o@@»Y ¥⁄

147 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚∞ÍG SÍ«L∞aÍL ...P∞oPÃ§Í NP∞{Y ¬Ãnÿ@oV N¿∫Ã∞V
 ̃„ ¥n‚ @∞Àÿg‚q ́Pπ∞Ó.
(ÿμ ©a ̃@ÍμvÍ z⁄¢) ̊gÙ «@Àv∞NÃo} ÛÓ! ÛÓ!! T≥vÍ @ÍoG ¿qPY
S¢ ¥Lo} ̊gÙ? ¶_@v ›⁄Pi ̃„... u_@^ ̃„ ¿∞_@÷ TÀqTÀqg «‚∞G N›∞ ́Pv∞ «©∞oL. ’ @L @∞πÓ Sfig‚∞Ão} ̊gÙ ∂... ∂.. ©“o}g «‚∞q_«@∞ zagÙÃa ’ uÃfiÓ ’ uÃa N¿YtÃfiÓ N¿YtÃa ̃ „ÂuÃfiÓ „ uÃa ̃ «@∞Í uÃfiÓ ̊gÙ ¬ÃY ÛqPo} ÈŸ∏ ©∞Ÿ∏ PÓ‚VÓ rÃ∞ ©∞Ã∞ PÓ‚VÓ ©∞Ÿ∏ ©∞Ÿ∏ PÓ‚VÓ ©∞Ã∞ ©∞Ã∞ PÓ‚VÓ ∞Y ...P∞À @v@ ́¢vÍ zfiz∞ )
 ̊_o@ ›∞g‚∞qÓ z⁄iÀq¢. ...P∞ÀÂoß ~‹⁄ifi ̃@ ̊z÷ u}oz ̃ „o∆ ́¢ z∆_„z∞÷. a∏Ÿ› ́PÓ «@À„Ó.
ÿÍL∞Ÿÿ œÀqg‚ ̃@Ó ∂μ N‚fi ̃N@q ̃„¢. ̊o}@Àv ÛÂz∞_«@∞... ∞a ̊gÙ ¿∞_@÷ ¬PY «‚∞GÓ. ’ «‚⁄¢ z∞o}.
TovN@∞q ̃@ ̊oLzfiÓ N›Íμ ̊o}@ÀqÓ ‚∞zoL√Y
 ̊¢ «‚∞vg«‚∞v uov ̃„¢. ̊gÙoz ̃ ®gTMqzÓ. ¥¢Ó u‚∞Ã_@÷ N›¤z∞ . ÍG ̊gÙoz ̊o∆ ́¢ zfiz∞ . So› ̃«@n‚ ̊gÙ u ́Pas@oVg Ó ‚fl@÷ «z@©∞@ ¿vg‚¢Ó J© ́iY a@‹ ́Pg‚qÓ. ’ ƒÀvÓ oP P©¢ ̊o›s@÷ ...πÓ Nz»g‚q ́¢z . ̊gÙoz «P∞»Y l ̃r .
N©¢z∞... N©¢z∞... ( ̊gÙoz SG ̃r Tqz . ̊z ›nμ ¬Í«L ¿v⁄¢ N›Yz∞ . TMG„ N¿ko›g TM ́P z“}Ó È«∆ ›§z∞ ) ̊⁄P ©a ̃@“ovg ‚Àqg«‚∞@∞©Y ‚∞ ́¢ ̃ N@∞÷^_«@∞ ( ̊gÙTÍ u√ TM§PY) ̊gÙ...!! ‚ ̃„z©∞¤ ̃ o@@»Y ¥⁄i Nz»«Ã N@∞“q N›Yz . ...P∞ÀÂ

Page 148
̊z @÷ N›YzoPg ‚∞ ́Pz“}Ó a ...P∞À ¶Yπ∞ ́oP≥Ó ¢o ̊ÍTMYoπ. uGT zÃY@oV≥Ó, ©a u_@v ›⁄Pi ̃„ «‚∞∫Ã÷. u_@ NP§≥¢. ̊{k u_@oV T[_ ‚∞oP√πP∞Í ’_ (...P∞À Nz»«Ã∫Ÿ N›Yz∞÷. TMÍ ̊_„d_„Ó ∂  ̊v_„Ó)
@∞@∞@∞@∞@∞ © ́i © ́i√Y N›∞ ́¢ ̃@»Í „TÃ∑Í © ́i zπ¢ Jv∞@ ƒfiz P∞∑ ̃@√n∫ ®ÀÂn„ ¬ÍL∞Y N‚“ ƒfi ́i ¢Ãa ©∞gTM÷oV√Í P@g‚Í ̊∆@∞L N‚“flfi ̃@∞, N›∞Yt_«@∞, «@À N‚∞ÂÃÍ, Ùo@ „ ƒ“qÓ ©} diŸ›∞Y ÙYtÓ ›∞@∞¢. (‚∞ g«‚∞oag ‚∞ ́¢) ©flà ́P∞ «@Àqg‚∞aÍ. Pa@ 1 ...“q πÀ›Ó ©∞gTM÷oV√Í P@g‚Í Ó... Ó... Pa@ 2 ¿∞t πÀ›Ó, ¿o@ P@g‚Í @∞}∞¢, ̊zÍa Pa@ 1 ¥[ πÀ›Ó, ¿o@ ¿ ©∞gTM÷oV ̊g‚∞, ̊g‚ N‚∞ ©∞gTM÷oV√Í P@g‚Í N‚∞ G∞, N‚∞ G∞ ÒdÃ∞÷z∞ . ›§ › Pa@ 2 25 πÀ›¬Ó «P∞À ©∞gTM÷oV√Í P@g‚Í ¶L¢ ̊fio© ̃ „
SvÓ Sfi ̃„) «@^ Pa@ 1 40 πÀ›Ó Pa@ 2 («›∞ ⁄¢ TMÍ z∞_ P@g‚Í Ó, Ó TMÂÃv∞ @√μ ©∞gTM÷oV ‚√Yz∞Í«‚∞π ¿v⁄ N‚“flÍ @[ ́iY @√oG œ∏z∞ . ̊oLzfiÓ uoGaoπ√Y Sfi ̃@ TM ̊z§Í ©@Í©∞ ¶Íμ @fiP ́P ̃@ Sfi zfiz . ̊z N@k∏z∞ . zâ ¬i ⁄Pz Tq_«@∞v∞

148
YzoPg ‚∞ ́Pz“}Ó an‚∞ . TMG„ ‚∞ g«‚∞oa «¿∞ ̃r z⁄¢... ¶Yπ∞ ́oP≥Ó ¢oπŸ∏g«‚∞Àq a ̃r∫ëV. u_@»Àv ̊ÍTMYoπ. uGTYoπ. u_@^ ̃@∞@ ̃ „V_@oV≥Ó, zÃY@oV≥Ó, ©a_@oV≥Ó ¿∞_@÷ TÀÂÀqg«‚∞LÓ. u_@v ›⁄Pi ̃„ ’_@÷ ¶oP TÀÂÀqg «‚∞@g «‚∞∫Ã÷. u_@v ¶i @∞πÓ ¶Ía ©L ̃@“flY NP§≥¢. ̊{k∏ «‚∞@g «‚∞∫Ã÷. aπÓ TMV⁄¢ u_@oV T[_@g«‚∞„¢. SoVâ@oV u⁄Pg ‚∞oP√πP∞Í ’_@÷ ®À ̃N@∞“q «‚∞∫Ã÷. z»«Ã∫Ÿ N›Yz∞÷. TMÍ © ́i√t÷V ©“ov«Ã∞q ƒfi@}Ó Ó ∂  ̊v_„Ó)
@∞Àÿ&6 @∞Àÿ&6 @∞Àÿ&6 @∞Àÿ&6 @∞Àÿ&6 Y N›∞ ́¢ ̃@»Í „TÃ∑Í «©Y ¶tÓÙ ̃®q ƒÍμ ̊© ⁄ifi ̃„Ó. v∞@ ƒfiz P∞∑ ̃@√n∫Y ©@oL ̃@À S[ ́¢ zfiz∞ . ¶tÓÙ ̃ ÍL∞Y N‚“ ƒfi ́i ¢Ãa ́¢vÍ ̊© ⁄ifig‚∞÷. V√Í P@g‚Í ̊∆@∞L ̊Ó›©∞L Òg«‚∞ÍG ƒfi ̃@∞, N›∞Yt_«@∞, «@ÀqŸ N›∞Yt_«@∞... P_@g ‚s}∞L , Ùo@ „ ƒ“qÓ ©} ̃@∞¢. SVo© Jk›π∞qrG zâ.
YtÓ ›∞@∞¢.
ag ‚∞ ́¢) ©flà ́P∞ ¶Íoa ©@± ̃„ uÍoa ©@oV ƒfi ̃@∞ Í.
...“q πÀ›Ó V√Í P@g‚Í Ó... Ó... @∞}∞¢ «@^_«@∞
¿∞t πÀ›Ó, ¿o@ ¿Àq, «P∞Àv ̃ @∞fl≥Ó. @∞}∞¢, ̊zÍa ‚ÂgÙŸ N›πs ̃«@ @∞}∞¢. ¥[ πÀ›Ó, ¿o@ ¿ÀqÓ N›∞ ́¢Ó. V ̊g‚∞, ̊g‚ N‚∞ÓTMoV SYoπ«Ã∞ V√Í
N‚∞ G∞, N‚∞ G∞ PÓTM, ̊z›ag‚v∞oP, N‚∞μ ́P∞ ÒdÃ∞÷z∞ . ›§ ›§ ’_@÷ «@^_«@∞. 25 πÀ›¬Ó «P∞ÀvÓ ¢asÓ V√Í
¶L¢ ̊fio© ̃ „ko› N¿fi_„∫Ã÷ (SÍ±Ó «@ ̃@ SvÓ Sfi ̃„) «@^_«@∞. 40 πÀ›Ó («›∞ ⁄¢ TMÍ z∞_„z∞ ) Ó, Ó TMÂÃv∞ @√μ. «‚∞¤ ̃ @Àvv∞ P∞∑ V ‚√Yz∞Í«‚∞π ¿v⁄¢ N›Íμ l ̃„@√oG œ∏z¢ «‚∞π
@[ ́iY @√oG œ∏z∞ .
uoGaoπ√Y Sfi ̃@ TMÍ SviY Sfi⁄¢ z«Ã∞i‚ ƒfizoa Í©∞ ¶Íμ @fiP ́P ̃@ Sfiz Sa ̃@©nG ¬oG√Y P÷» ̃N@∞“q
N@k∏z∞ . ⁄Pz Tq_«@∞v∞! Tq_«@∞v∞! Tq_«@∞v∞!

Page 149
TM÷oV 1 «‚∞¤ ́NP∞o TM÷oV 2 ©} ̃„¢ zâ ¬i ⁄Pz ƒfi ...oπ√
N‚ ́P ̊g‚Í TM÷oV 1 uÍLÀv S zâ ¬i ⁄Pz ̊oP ́P∞Lv
«‚∞ÀÂÃ÷ Sfi TM÷oV@^Ó S> uÍoL (@[ ́iY TM ́¢ ́ P÷» Tqz ) (›...@ «¿∞ ̃„ovà SoVQÍ ƒfizÍ ‚∞ g‚∞Í) SoVQÍ ¶_@oV Sg‚ za∞ ̃@z∞ ∂o› ƒfizL∞ ̃@z∞ Sfi ̃„. ‚é∞¤ S ∏q@∞v∞¤ ©∞Gg« (SoVQ±Ó ©nGz @^Ó Nz»«Ãμ
@∞À@∞À@∞À@∞À@∞À zYπa∞›∞ TMÍ SvP∞Y Oo∆⁄¢ y ‚∞ g‚∞ . ÿπ ©a_@oVg «‚∞Y ∂ zYπa∞›∞ u_@÷ «P›Ó d ©a_@^Ó «Poz z∞±Ãa ̃ @À ‚ë©Í. u_@÷ @ ∏ozÃ∞L p± ̊oL ́oP≥Ó ¥n (zYπa∞›∞ ¬Í zπin„Ÿ N›Yπ, TM zfiÓ. ©a_@V∞¤ aÍ«G∞ ∂  ̊π Nz ́PP∞¤ ©∞μÓ (SoP ̃ @∞Àÿ u§Ã¢) ›...@ ©>PÍ «P«a∞Âà œi@»
@»Y ¶_@V¢ ‚Ÿ
@∞À@∞À@∞À@∞À@∞À ‚∞v@ „[ N›⁄N¿figTMoL ́ ‚∞ N›¤PNP∞ ̃„ ̊Ÿ N›⁄Poag‚ag N¿figTM>Y Ùo@ NP∞gÙ ̊Yπ NP∞ ̊P>ovgÙG∞ X√Í z∞√Í ’ N u“‚«P∞ ÿ⁄oP Nz⁄¢ z⁄P N›⁄¿ z∞√Í ’ PÍoL

149 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
«‚∞¤ ́NP∞oπ ©} ̃„¢ ⁄Pz ƒfi ...oπ√Y Sfi⁄iÀqg «‚∞GÍ. u_@oVg
N‚ ́P ̊g‚Ía∞ ¿∞Í ¶Nv¤... ¶Nv¤.. uÍLÀv S> ¶ÍL rv ̃„¢? ⁄Pz ̊oP ́P∞Lv∞ ’_@÷ Na“q «‚fiÓ ¶q ́¢g
«‚∞ÀÂÃ÷ V@^Ó S> uÍoL ¶ÍL ́¢ ̃„  ́¢ ́ P÷» Tqz ) „ovà SoVQÍ ƒfizÍ ̊fizfigÙ ∂P_@ ́¢vÍ ̊oLzoa≥Ó
¶_@oV Sg‚ za“q «‚∞L ©L ́oP uovà za∞ ̃@z∞ ∂o›g‚q∫Ã÷? ¶ÍoL Sg‚Âg‚Àv ƒfizL∞ ̃@z∞ ̊zig‚q∫Ã÷. ¶L ̃„ ¥ ̃@©∞¤ Sfi ̃„. ‚é∞¤ Sfi ̃„ ¿∞Í ¶Ÿ›§ ̃r«GÍ. S⁄P aπÓ ∏q@∞v∞¤ ©∞Gg«‚∞„¢. ̊⁄P∞ @[„@÷ zfirÍGL. Ó ©nGz @^Ó Nz»«Ãμz )
@∞Àÿ & 7 @∞Àÿ & 7 @∞Àÿ & 7 @∞Àÿ & 7 @∞Àÿ & 7 TMÍ SvP∞Y Oo∆⁄¢ yv ́iY ¥∫ aÍμ NP∞oπ«¿∞ ̃rÃ∞Y π ©a_@oVg «‚∞Y ∂  ̊o›⁄P‚  ̊a_r±÷ TMa«zÿg‚ .
u_@÷ «P›Ó d@ ̊∆@∞L¢. ̊Pn„ „V_@^Ó ©a_@^Ó «PozÃnG¢. ̊{ ́¢Tq_@÷ ̊znoG. z∞±Ãa ̃ @ÀÂv_@oV ̃ @Àq_@÷. Ã∞dfi ̃@g ‚ë©Í. u_@÷ @vY@÷ zVÓ d ̃@L. SG∞tÓ, ¿“qÓ ∏ozÃ∞L p±Ó ̊⁄aß N›π∞zfl PfizL. ̊oL ́oP≥Ó ¥nμ©i N›¤≥_@÷. ∞ ¬Í zπin„Ÿ N›Yπ, TMÍ Svi∑fi⁄¢ «v∞› @÷ SaŸ›tvÍ @V∞¤ aÍ«G∞ ∂  ̊π∫ œ‹z . ‚Ÿo› aπÓ ‚∞VÓ ‚∞V©∞¤ ¤ ©∞μÓ (SoP ̃ @∞Àÿg‚q ́¢z¢ N¿∫Ã∞V§Í @n‚oL ̃„
Í «P«a∞Âà œi@»Y ‚∞VÓ Nz ̃rG¢. ̊bNzÂgÙ
@»Y ¶_@V¢ ‚Ÿo› Sa ́PÓ uoGrG¢.
@∞Àÿ & 8 @∞Àÿ & 8 @∞Àÿ & 8 @∞Àÿ & 8 @∞Àÿ & 8 N›⁄N¿figTMoL ́ P@q N›¤¢ ‚∞ N›¤PNP∞ ̃„Ó ̊Ÿ N›⁄Poag‚agÙ & ̊⁄ N¿figTM>Y Ùo@ ia“v NP∞gÙ ̊Yπ NP∞gÙG∞ ̊P>ovgÙG∞ X√Í z∞√Í ’ N‚∫±Ó u“‚«P∞ ÿ⁄oP ®az∞¤ Nz⁄¢ z⁄P N›⁄¿∞√Í z∞√Í ’ PÍoL

Page 150
’NaL ¿bT ¿∞T ¿ ̃ra ̃„«© N@∞i©}Y „Â’ «PŸN›YtÓ ®À N›∞Àv∞@ ¿∞ ̃rY Tqz «›∞ z . TM P∞›fiÓ zfiz . ®ÀvÓ TMÍL∞Y S[‚ zYπa∞›∞ zfi@! zfi@! ¶Í
ufi„¢. ¢Ã ¢o ›LÓ 1 Nz÷oV a∞›∞, ¿Y ›LÓ 2 N@∞ov z÷VY zYπa∞›∞ o›o@ N›¤z∞ P∞›«a ... Ó N›∞Yz∞ . P∞› „qÓ‚ ̃ @∞À«v∞o TMV∞ø ̃ N‚∞fi÷@÷ Ta«Ã∞ «‚∞Àvz“}Ó N‚∞fi÷@^vÍ ›L SoVQoLg ‚∞ ́¢.. zYπa∞›∞ Ó... TM («@∞go‚ P∞› ¶ÍL ¬oG ̃rÌ ? ƒÍμdYoπ ¶Í‚¢«‚∞Y ̊zÍ N›YtÓ. ›L_@÷ P ́P©¢ ‚“v_ TMÂg‚ . „ ́¢g‚qz . T[⁄¢ ¶[z «¿∞ ̃„z∞Í. ›L_@÷ @oVg‚∞¤ œ‹ zYπa∞›∞ N‚§Ã P“` @∞±vÍ zYπa∞›∞ ©μo@√Y ‚Í– Ÿ N› P“`fi ̃„ ̊zig‚qÓ. P∞› oπÍ... oπÍ... zYπa∞›∞ ƒbNz∞fiza¢ ¿∞ ̃rtÓ ‚ ¥©∞nG ́¢vÍ N›Yπ P∞› ̊z @ a@‹ ́Pg‚vπ∞Ó. ›L_@÷ ̊oL «@∞‚ ́¢vÍ N›Íμ P“` ̃ @∞oL P“fl ̃ @∞±vÍ S[‚∫g‚qz . zYπa∞›∞ ‚Ã_@az∞PÓ SoVQÍ S¢ ¶_@v aπÓ
¶§ ́PzÍ ’. zYπa∞›∞ ¶¢ ̃„ ’ S⁄Pg «
@ ́i ́ NP∞oπ ̃rG SoVQ ¶_@V∞Y SÃÍG ua ̃@ ̃ @ ́¢«z∞Ó zYπa∞›∞ @ ́¢_@÷.. @ ́¢_ (SoVQoL uoP ́¢ œ‹ ́i TÀq z ¶q ́¢oaQ 1 uπrÍ ̊ ́PoL
i§⁄¢÷V∞Í. uπ ∏oz ́¢g ‚fir≥÷

150
’NaL ¿bT ¿∞TL∞Y ¿ ̃ra ̃„«© „Â’ «PŸN›YtÓ ®ÀvÓ Û§v ́iY „{ «P∞“ JμÓ ’oa ¿∞ ̃rY Tqz «›∞ z . TMV∞ø ̃ N‚∞fi÷@^vÍ zYπa∞›∞sÓ z . ®ÀvÓ TMÍL∞Y S[‚v ƒfiz ©∞ ́iaÓ ̊o›Ã∞ .
zfi@! zfi@! ¶Í „Â@«V, uÓ ¢Ã «@Àq ¶Í N¿k∏Ó ufi„¢. ¢Ã ¢ov ̃@ ¿∞Í Û«v∞ z⁄«PÍ. Nz÷oV a∞›∞, ¿Yπ a∞›∞ N@∞ov z÷VY ›o@ N›¤z∞ P∞›«a ... Ó... P∞› ¶Y«π∞oa≥Ó z§o›√Y an@Ÿ
„qÓ‚ ̃ @∞À«v∞ov z∞_«@∞ N‚∞fi÷@÷ Ta«Ã∞r ̃@g‚qÓ. zYπa∞›∞s ̃„ „ÓTMq }Ó N‚∞fi÷@^vÍ ›LÓ N›YtÓ . ̊firY N›Yπ∞©Y aÍG g ‚∞ ́¢..
Ó... TM («@∞go‚oà iflg‚∞ ) ¶ÍL ¬oG ̃rÌ ? π ¶Í‚¢«‚∞Y ̊zÍ PoπÃo›g‚∞Í. z∞@LÓ ÙGg‚ÀqŸ L_@÷ P ́P©¢ ‚“v_@oV ©nGzfivÍ ƒgTMÀqŸ ›“ov ́¢g‚qz . T[⁄¢ ¶[z . SoVQÍ «zPoL≥vÍ SznoG
. ›L_@÷ @oVg‚∞¤ œ‹⁄¢ ‘P“fl... P“fl...’ ¶Í‚ . N‚§Ã P“` @∞±vÍ TMa«zÿg‚∞ . P∞›Í ®v zfiz∞Í. ©μo@√Y ‚Í– Ÿ N›Óo‚ oz ́ifig‚ . ›L_@÷ ¶[⁄¢ ̊zig‚qÓ.
oπÍ... oπÍ... ƒbNz∞fiza¢ ¿∞ ̃rtÓ ‚Í– Ÿ N›Ó‚∞Y ’ NP»g‚∞ . ›L_@÷ vÍ N›Yπ P∞› ̊z @»vÓ @∞∏ ‚∫g‚∞ . Soz J© ́iY vπ∞Ó. ›L_@÷ ̊oLzfiÓ Nz»«Ã∫Ÿ N›Yπ SoVQÍ N›Íμ P“` ̃ @∞oLg ‚nμz∞Í. zYπa∞›∞sÓ SoVQ±Ó ±vÍ S[‚∫g‚qz .
‚Ã_@az∞PÓ S¢ ¶_@v aπÓ. S¢ ¶_@v ’ . ¶_@v «P› ́oP ¶§ ́PzÍ ’. ¶¢ ̃„ ’ S⁄Pg «‚Ÿo› ¶q ̃rG∞¤? @∞¢ ̃@firY aÍμ @ ́i ́ NP∞oπ ̃rG∞¤? uÍL∞oπ ¶ÍL N›¤Ã ¥tÓ. ¶_@V∞Y SÃÍG z{@»Y ¿∞_@÷ ©∞>v ¶Í‚oP ua ̃@ ̃ @ ́¢«z∞Ó. @ ́¢_@÷.. @ ́¢_@÷! «‚∞v∞... L uoP ́¢ œ‹ ́i TÀq zYπa∞›∞sÓ P∞›±Ó Nz»«Ãμz )
1 uπrÍ ̊ ́PoL ¿i«Ã∞a_@»tÓ ©>PÍ ¿v⁄¢ i§⁄¢÷V∞Í. uπrÍ ̊ ́PoL ¿i@»Í ’oa≥Ó ©>PÍ ∏oz ́¢g ‚fir≥÷V∞Í.

Page 151
¶q ́¢oaQ 2 zÃY@»Y N›t
 ̊o}@oV ¶[g ∂nGY ToVT ́ ¶q ́¢oaQ 1 ©>PoL «‚∞ÿ ́
Ù>P ¿i@»Y ̊∫Ã∞o©Ã∞π∞. SoVQ (¶[⁄¢) SYo
z∞⁄i«‚i ¥n‚ ©π_@{g‚PL∞Y ¶q ́¢oaQ 2 Sg‚ SoVQfi z{@∞Àv «z“ N@∞“q P_@v ̊ ‚∞v@ „[ P ́iL ́PL ́P ́P∞
P∞>L ́PL ́P ́P P∞>L ́PL ́P ́P P∞LÍ«L @“vz ¿q¿q_ ›“v ©∞fiPÓ ƒq @L@ ›o‚ piY z∞G P∞a“«} ¬“v@Í ¬„⁄P ̊“v @oV NzÍ ÙÃœa ‚ ́ia∏z∞d P∞LÍ«L! @ioa@oV ̃ @∞t ̃rov√Y N@∞q ́P ̊o›⁄¢ zfiz . @ioaÃ∞Y SG_r «‚∞ÍG «zoπ@oVŸ N›¤z . Nz»√∑fi⁄¢ ƒfi „aY xÃ∞... x ̊i@∞§ ̊ÂÃ∞ @»Ía „a
ÛŸN›Íμ @ioaoà ̃ @ÀÂgTM ́ ƒfizÍ ÛÂz⁄¢ PÍ ¢Ã N›∞Yz∞Í SoVQÍ xÃ∞! ¶ÍoL ̃ „
NP§Ã∞¢ ̊oπ SoVQ @÷ z ̊L ́PÓ zag«‚ ƒbNz∞fi ̊i@∞§oÃ≥Ó NP∞Àq ut „GÀov Tqz . SoVQÍ ¶L ̃„ ¿Yπ z{o SoVQÍ «›∞ z∞Í. ‚∞v@ „[ pV∞ ̊Âo© u© ̃
TMGoa «z“v∞« ...V∞ ́ X«‚∞Y u÷ ¬@ ́P∞Y d@ z∞Â

151 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Q 2 zÃY@»Y N›t ́ig ‚√ @oV ToVT ́¢÷V∞Í. ̊o}@oV ¶[gTM ́ «P ̃r ©∫ ́¢g N‚∞∫@oV Sà ̃r ∂nGY ToVT ́¢÷V∞Í. Q 1 ©>PoL «‚∞ÿ ́P ©∞¿i@÷ SÍμ zG“q NP§z¢Ó Ù>P ¿i@»Y ¢ ¿∞nGÓ Ùa÷z¢Ó ©>P>Í ̊∫Ã∞o©Ã∞π∞. (¶[⁄¢) SYoπ ¿“‚«L. ¬Pπ∞» ́¢z ́in„ z∞⁄i«‚i ¥n‚Àq ¬[ ©∞>v SL ́iÍ p¢Ó ©π_@{g‚PL∞YP∞Í. Q 2 Sg‚ SoVQfiÓ «P›¬Ó ÿoGg‚ÀÂfi ̃@ ¶_@^ ̃„ z{@∞Àv «z“ÂÃoz @ioa@oV ̃ @ÀÂgTMŸ∏ ̃ N@∞“q P_@v ̊i@∞a ́oP ̃ @∞À ̃ N@∞“Âfi ̃rLÓ. P ́iL ́PL ́P ́P∞L∞ P∞>L ́PL ́P ́P∞L∞ P∞>L ́PL ́P ́P∞L∞ P∞LÍ«L @“vz ¿q¿q_@ ›“v ©∞fiPÓ ƒq_@ @L@ ›o‚ piY z∞G P∞a“«} ¬“v@Í ¬„⁄PL∞i ̊“v @oV NzÍG «›∞i ÙÃœa ‚ ́ia∏z∞d P∞LÍ«L! ̃ @∞t ̃rov√Y N@∞q ́P z“}Ó ̊i@∞§@÷ ...z ‚∞vt ̃„ ¥n‚ fiz . @ioaÃ∞Y SG_r ∂^ ̃@∞÷ i§oz ́PY, P@q oz ́PY oπ@oVŸ N›¤z . fi⁄¢ ƒfi „aY xÃ∞... xÃ∞.
 ̊ÂÃ∞ @»Ía „aY «@À„¢. «‚∞¤ ¶[⁄Pfi»√fig‚Ó.
@ioaoà ̃ @ÀÂgTM ́P z“}Ó „GÀov Tqz . SoVQÍ z⁄¢ PÍ ¢Ã N›∞Yz∞Í.
xÃ∞! ¶ÍoL ̃ „∆g‚_@÷ ~‹⁄¢÷VL. «‚∞„Ó z{ NP§Ã∞¢ ̊oπr«GÍ. ¶L¢ «P›Ó ¶§rG¢. SoVQ @÷ z“} ̃ @Ls@»Y dP ̃rÍGL . ̊L ́PÓ zag«‚∞zP∞¤ ¶Í ©L¢ S ́¢oa ̃rG¢. ̊i@∞§oÃ≥Ó NP∞Àq utgTM z{ «@À‚∞Í. ̊z @÷ NP∞v ⁄¢ qz .
¶L ̃„ ¿Yπ z{oà ̃ @∞Àq_@÷, „∆g‚ ́oP ́ Xfi_@÷. «›∞ z∞Í.
pV∞ ̊Âo© u© ̃«@ ∂V∞¤ TMGoa «z“v∞«© ...V∞ ́ X«‚∞Y u÷«V @LÍμ ¬@ ́P∞Y d@ z∞Â

Page 152
∂V∞¤ Sfi ̃„Ó ̊ ̊YπY N›∞ÍL ̃@ z∞∆∞_r√figy z∞‹⁄¢ «‚∞i«a SoVQÍ (ÿLÓ d ̃@zL∞¤ Q∞L ̃@“ SYo «‚∞r«GÍ. SoVQÍ Nz»«ÃG ¬n‚v& ̊i@∞§ (©nGz @oV ́ P TMÂ≥_«@∞. ¿∞ TV_rÀq¢. ‚∞¤ ©nG Sfi ̊i@∞§@^Ó ‚∞¤⁄P ́¢ So @ioa@oV ́ l ̃r ̃ N@∞“q ‚¢_rg ̊i@∞§ 2 ¶«v¤! ¶«v¤! «Ã∞ÿg‚∞Í. u⁄P ̊i@∞§ 3 ¿∞t @∞∏o∆ ́¢ ¿ ̊i@∞§ 2 @∞q @aÓo‚NÃ_„ ̊§Ã∞›L ́iY ̊ @“ ̧«a∞. ̊i@∞§ 3 ̊¢ ̃N@∞fi ...oV
NP§⁄P∞Y «‚∞¢Ó S>g‚∞¤ ̃ @oP ́¢ SoVQoL © ́ zfiz∞ . ̊i@∞§ 2 ’ a∞›∞z∞L∞Y ¶ yv ́iY SoVQoL ¥n∫Tqz . ̊i@∞§ 3 N@∞ÓTMwÀv @
u© ̃„g «‚∞ÀÂà ©“ov«Ã∞ÀÂÍ TMai‚∑gÙ Nz SG_„Ó l ̃„ ̃ @√μ. ̊i@∞§@÷ P ̊ov⁄¢ Nz»«ÃG, ∏fi ̃„ SoVQ> SoVQÍ ¶ÍoL Tq_«@ Tq_«@∞ ... x«Ã SoVQÍ l ̃rY NP∞_@ ›...@Ó @∞À ufizÓ @«©∞Í «‚TM @«© ̊bsfizÓ z∞oV Û_r TM÷oV Sfiz «z@©∞¤ ÛÂz⁄¢ TM÷oVoà SoVQÍ ’›«L! ufizÓ SoVQ±vÍ «©∞i ́«P∞n« ‚ ̃„z©∞¤ SG ̃r ¬Í «©ov ̃„Ÿ ∏©⁄ ‚∞v@ „[ X√Í SÃY«‚ ƒ»
 ̊P>v ́«P N¿¤ ̊P>v ́«P N›⁄’

152
∂V∞¤ Sfi ̃„Ó ̊ÂÃ∞ P_@÷ ̊YπY N›∞ÍL ̃@∞Y z∞∆∞_r√figy ifiz∞ߧY z∞‹⁄¢ «‚∞i«a (ÿLÓ d ̃@zL∞¤) uÓdvÓ ̊fi÷ SYoπ. uÓdvÓ Q∞L ̃@“ SYoπ. u© ̃„ SPë© SYoπ. ¿∞Í «‚∞r«GÍ. z»«ÃG ¬n‚v&
(©nGz @oV ́ PÀÂNÃ[gTM) ̊zoLg TMÂ≥_«@∞, TMÂ≥_«@∞. ¿∞›Ó N@Àq¢. ̊z± ̃„ T›ÃÓ TV_rÀq¢. ‚∞¤k∏ TMÂ≥_«@∞. i@∞§@^Ó ‚∞¤⁄P ́¢ SoVQ>vÓ N›Yπ, ̊i@∞§ 1 ©nGz @»Í ́ l ̃r ̃ N@∞“q ‚¢_rg ‚¢_r Nz»«Ãμz∞ .
¶«v¤! ¶«v¤! ¥Í Sg‚ ∂∆©∞¤ ¶Yπ∞Ó «Ã∞ÿg‚∞Í. u⁄P uPz∞ ̃@oaŸ ÿ⁄PoLoà Tq. ¿∞t @∞∏o∆ ́¢ ¿∞n‚P∞¤g N‚fi ̃@ z{‚∞ . @∞q @aÓo‚NÃ_„Ó ̊oπ⁄¢ «©>oÃg Ù“}∞ ̃@∞¢, ̊§Ã∞›L ́iY ̊©a z{‚∞fiÓ. ̊¢ N© ́PŸ ∏@Ó @“ ̧«a∞. ̊¢ ̃N@∞fi ...oV≥Ó «Poz√Yoπ. N¿»s ∏{s@÷ NP§⁄P∞Y «‚∞¢Ó. ̊oP ¿∞_@÷ u© ̃„Ÿ N›∞Y∑ ́P∞GÓ. @oP ́¢ SoVQoL © ́i © ́i√t÷V yv ́oP «¿∞ ̃r ̊o∆ ́¢
’ a∞›∞z∞L∞Y ¶© ̃„g N‚fio©P∞«L. ¥μÓ, ¥μÓ. VQoL ¥n∫Tqz .
N@∞ÓTMwÀv @nμ, SÍaN¿ÀÂY Ù„⁄P∞ z∞fiÓ. u© ̃„g «‚∞ÀÂÃ∞ ƒfi ́PfiÓ Sa∞ . ∞ÀÂÍ TMai‚∑gÙ Nz»zfiÓ N@∞qz∞÷ ufizÓ «©∑fi⁄¢ ̃„ ̃ @√μ. ̊i@∞§@÷ P©¢ ›∞PoLoà aoL ́¢g ÙV@∞_rPÓ z»«ÃG, ∏fi ̃„ SoVQ>Í @[ ́iY ©∞Àvg‚qÓ.
¶ÍoL Tq_«@∞ ¶ÍoL Tq_«@∞, ¶ÍoL z∞∆ Tq_«@∞ ... x«Ã∞... ̃rY NP∞_@ ›...@Ó @∞ÀÂà z{√Y ÿμTM÷oVNÃÍμ ‚Ãfl ̃„Ó
@«©∞Í «‚TM @«©∞Í. z∞oV Û_r TM÷oVoÃg ‚nμÓ. ›...@ «¿∞ ̃„ovà SoVQ
©∞¤ ÛÂz⁄¢ TM÷oVoà S[ ́NPqg‚ .
’›«L! VQ±vÍ «©∞i ́«P∞n«G∞v SoVQ l ̃r∑vg ‚ÀvzoLg SG ̃r ¬Í «©ov ̃„Ÿ ∏©⁄¢ zfiz . TMÍ Nz»«Ã N@∞“q N›Yz .
X√Í SÃY«‚ ƒ» X ¶§@ ̊P>v ́«P N¿¤ N›∞§rÍ«G∞Ó ̊P>v ́«P N›⁄’ N‚∞{rÍ«G∞Ó

Page 153
̊Pn„ «z÷T N X«Ã aÍoLg «‚ X«Ã aÍoLg«‚ XŸ›ÀÂ≥vÍ SoVQ TMa«zÿg‚ . SoV«Ã∞Í 1 ¶_@V¢ Sa ́P ́i
¶i @∞π z∞‹ ̃o uÓo© ¶Ÿ›§ ̃r« SoV«Ã∞Í 2 ’_@÷ ufiz∞ ̃r
@Àvo©gÙ@^Ó ∂ ̃r ̃ N@∞“Âfi SoV«Ã∞Í 3 ̊ÍÙÓ uGsÓ S
ufiz∞ ̃r∫Ã÷. SoV«Ã∞Í 4 ¶©¢ SPÃ_@»Y ‚∞v@ „[ ƒfi Ùià Òd ¶[
«zμ ƒfi Ùià u z∞L ́iY ̊o©i ̊∆„Gg N‚∞∫ ̃@ ̊k›∞o© d ̃@« Sa“v∞Ó Poπ¬ TqPoπ «zÀo@ ¶oP≥Ó „}g‚q uμi≥vÍ ‚n∫ ̃ ¿Ó Sa ́P ́itÓ u Tv∞©Y ¢Â ̃@À ‚∞v∑Í «‚∞¢ TMÍ SviY Sfi⁄¢ ‚ zfiz . @∞πŸ› ̃@a ́oP Sfiz «z@© uà ́ig TMÂg‚ . TMÍLfl√Y N@∞ ̊© z . SoV«Ã∞Í 2 ¶_@V¢ ̊ÍÙ ̃
o@®gTM ́ NP∞[r SoV«Ã∞Í 3 ©igÙ, Ù@‹, ̊ ¶_@oV ́ P÷V∞o SoV«Ã∞Í 4 „qÓ‚ ́ioπ≥Ó
ufiz∞ ̃r ́P∞_« SoV«Ã∞Í 1 u_@V¢ SPÃ_@ SoV«Ã∞Í 1x ́ PTa ̊oLzafiÓ « SoV«Ã∞Í SμiÃ∞@ ¶k∏z
 ̊zÍ TMÍ «¿∞ ̃r o@oà ̃ @∞Àv, TMÍ ¬Í «¿∞ ̃r zfiÓ. ‚ÿ≥vÍ P∞ov TÀÂG_r ‚∞ g«‚∞fivÍ @πg‚ .

153 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 ̊Pn„ «z÷T N›¤rÍ«G∞Ó X«Ã aÍoLg «‚∞Y ¶©¢÷VÓ ∏v Tq@ X«Ã aÍoLg«‚∞𠶩P∫s @Lt@. Í SoVQ TMa«zÿg‚ . Í 1 ¶_@V¢ Sa ́P ́iÍ p¢ Nz⁄¢ «‚∞L ©L_@»Í p¢, ¶i @∞π z∞‹ ̃o@√Í p¢, ~P∞ÀvÓ ¿v ́¢‚z @«V! uÓo© ¶Ÿ›§ ̃r«G∞Ó. Í 2 ’_@÷ ufiz∞ ̃r zŸÿfi ̃rG ‚÷»@^Ó ̊i@∞a ̃ @Àvo©gÙ@^Ó ‚“‚∞qÓ ¶_@oVg ‚∞oπzL©∞¤ ∂ ̃r ̃ N@∞“Âfi ̃rG¢. Í 3 ̊ÍÙÓ uGsÓ SYπ∞P ƒfi ›vgN‚∞fiV∞¤ ¶_@oV
ufiz∞ ̃r∫Ã÷. Í 4 ¶©¢ SPÃ_@»Y ...“Nv[Ó X uÓo©Ÿ ~[Ó.
ƒfi Ùià Òd ¶[⁄¢ zaÀqÓ «zμ ƒfi Ùià uπ@Ó TMG ̃@ÀqÓ z∞L ́iY ̊o©i ¶Í‚¢ ̊∆„Gg N‚∞∫ ̃@g‚vÀqÓ ̊k›∞o© d ̃@«P∞ Sa“v∞Ó Poπ¬oG Nz»zaÀqÓ TqPoπ «zÀo@ aaÓTMà © ̃@÷ zVaÀqÓ ¶oP≥Ó „}g‚q ́¢Ó ̊∆„Ó uμi≥vÍ ‚n∫ ̃ N@∞÷^Ó z∑o©≥Ó ¿Ó Sa ́P ́itÓ u√§tÓ Tv∞©Y ¢Â ̃@ÀqÓ. ‚∞¢ TMÍ SviY Sfi⁄¢ ‚Ÿo› ̃ N@∞Â@÷ ¥⁄ià ©∞⁄P œμvÍ πŸ› ̃@a ́oP Sfiz «z@©∞¤ ufiÀ zfiz . Poπ ̃„ «©Y ̊PoL Âg‚ . TMÍLfl√Y N@∞Â@÷ ̊o›≥Ó. SoV«Ã∞ ©“Â√Àq
Í 2 ¶_@V¢ ̊ÍÙ ̃„§Ãz @«V! u_@oV ©“Â√Àq o@®gTM ́ NP∞[r«G∞Ó. ¶_@»Í @fio} @∞Àq_«@∞. Í 3 ©igÙ, Ù@‹, ̊⁄Pø¢ ¶ÍG ©∞à zoπ ̃„÷V
¶_@oV ́ P÷V∞oP≥_«@∞. Í 4 „qÓ‚ ́ioπ≥Ó, ›...@ ́ioπ≥Ó ¿Yπ uGoz ufiz∞ ̃r ́P∞_«@∞. ¿∞_@÷ u_@v TM÷oV@÷. Í 1 u_@V¢ SPÃ_@÷ @>Ã∞¢ «‚∞L∞Y Í 1x ́ PTa ̊oLzafiÓ «©ov√Í SfiÙG¬Ó Tπ@ Í SμiÃ∞@ ¶k∏z¢ S¢P∞Í. S¢©ÀqÓ P∞Í.
«¿∞ ̃r o@oà ̃ @∞Àv, TMÍ © ́i√Y aÍG ©“ov«Ã∞q ̊πGtvÍ r zfiÓ. ‚ÿ≥vÍ P∞ov@÷ ̊o›≥Ó ∂nμ«z∞ «©ovoà ‚∞ g«‚∞fivÍ @πg‚ .

Page 154
‚is‚is‚is‚is‚is
c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ ~∆∑Y ̊ N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚
1970@»Y NP∞v_rà c∆ ́ SÍNL∞fi PV ©∞nG ́in„÷V∞rG TMai‚πL∞@ Sg ‚“Ù aoπ ©∞nG © ̃@÷ ©Ãg‚Àv @oπzÂz©∞@ ¿∞ ¿∞v@Ÿ ~∆∑Y ¥n‚ÀÂfi⁄P T{g PL∞t«© S¢ ›∞ ́ié∞√nμ. S «©>à ’ ¿∞v@ ́oP ̃ „∫gTMvπ∞Ó © ̃@÷ P[Tà «‚∞a∞Àv©∞@ ©∞nGÓ S⁄ ¿∞v@Ó © ̃@÷ © ́i√Y ‚az za«zno‚g N‚nG¢. SPÍ T§ «P∞nGÓ N‚nGL.
1990@»Y Pd‹g TMa«P› ̊@i@»Í N‚fi ̃@Ó, TPoz@»Í «‚∞ ̃@∞π ̊zπ_@»Í TMÍLfl ufizÓ, u÷Vv ̃@Ó ¶L Sa“Ât «Pÿß ~∆Y ¬[zitÓ «‚∞ N‚μ«‚G∞@ ÿ_@V ¿∞v@_@»Y z∞‹s @figN‚∞fiV∞@ ©∞μrÍ ̊zπ_@÷ «©∞Âo©g‚q ́Pg‚Àv ‚“TMÍ ̊Âg‚ov√Y «‚›g‚v ‘ ̊ ̃>g N‚fi...Ÿ∏’
aπ∞⁄P>Í TMaiÃ∞ ̃@ ́itÓ NjÛ a@‹oz
N›¤Ãg‚Àv ‘ ̊@i@»Í @oP’ ¶Í ̊Âg‚ovÃ∞@ ̃
‘N‚∞¤Ã∞L ›©∞P∞L ́P∞Y „∆gTM N@∞“q ̊“o© ̃@∞π
‚∞@_@»tÓ ̊Âo©@V∞¤ ̊@i@V c∆ ¿∞v@Ÿ ~∆oπ
ÃP∞ ́Pg ‚“TMLÂg‚ov√Y S⁄ Sg‚is
ÃP∞ ́P ́oP Sa“q z{Ã∞ Nz»g‚q ́¢rG¢.
›@π PV ́itÓ o@Ã∞“v „∆⁄

154
s
‚is &1 c∆ ́¢ ¿∞v@ ̃ @oπŸ ~∆∑Y ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ƒfi ‚∞ oz
∏.TYza ́iLÓ
0@»Y NP∞v_rà c∆ ́¢ ́ Pd‹ ¿∞v@ T{gÙ, 1980@»Y PV ©∞nG ́in„÷V∞rG¢. Pd‹ ́ «PÿÃg «‚∞a∞ÀvŸ ~∆∑Í ∞@ Sg ‚“Ù aoπ ©∞nGÓ Nz»g‚∞q N@∞÷rÍG¢. ¶>±Ó g‚Àv @oπzÂz©∞@ ¿∞v@Ó Sfig‚PL∞tÓ ¥n@L«z Pd‹ ∆∑Y ¥n‚ÀÂfi⁄P T{gÙ Ùià ~∆«π∞q So}s N@∞“v S¢ ›∞ ́ié∞√nμ. SPn„Ÿ ÿG⁄P uP∞a}©∞@ ‘©“∏©⁄P ¿∞v@ ́oP ̃ „∫gTMvπ∞Ó. Pd‹ ́ «Pÿà TqPoπg «‚∞a∞ÀvÓ Tà «‚∞a∞Àv©∞@ ©∞nGÓ ¶¤P «z“qÓ ¶Í‚oP z∑≥μ ́iÃ Ó © ̃@÷ © ́i√Y ‚azπ∞@ ¶q ́¢Ÿ N›Yπg‚Àq N‚fiÓ ‚g N‚nG¢. SPÍ T§z∞ ⁄P ‚§©∞}©∞@ œi ¿∞v@_@÷ ‚nGL. 0@»Y Pd‹g TMa«P›_@»Y a@‹⁄P SvgN‚à s@÷, N‚fi ̃@Ó, TPoz@»Í ̊i@§gÙ ¶Lg ‚π Pag‚ÀvLz∞L π ̊zπ_@»Í TMÍLfl√Y TM∫NP∞fi ‚“Ù aoπ ©∞nGÓ ÷Vv ̃@Ó ¶L Sa“ÂtÓ Nz»g‚∞q N@∞÷rÍG¢. c∆ ́¢ ́ ∆Y ¬[zitÓ «‚∞ ̃@∞π ̊zπ_@÷ u}ag‚ÀvPÍ @ ÿ_@V ¿∞v@_@»Y ®v ̊@i@»Í, TPoz@»Í ̊zπ figN‚∞fiV∞@ ©∞μrÍG¢. ̊Pn«@n‚ ÃP∞ ́P z∞‹TÍ «©∞Âo©g‚q ́Pg‚Àv ‚∞fl√Îv∞@ ̊Yπ∞©Y ÃP∞ ́Pg ̊Âg‚ov√Y «‚›g‚v «z“Âà «Poz ufiz∞rÍG¢. TMaiÃ∞ ̃@ ́itÓ NjÛ_@§Í N¿∫Ã∞÷o@√t©∞@ ̊» ̃o@ v ‘ ̊@i@»Í @oP’ ¶Í±Ó ¿∞v@Ó SPn„ uP∞a}Ó ∂„Ó. ›©∞P∞L ́P∞Y „∆gTMTvg‚Àvz @V∞Y, Òd√Í ¶Yπ∞g Ó ̊Âo©@V∞¤ ̊@i@V∞¤ ̊z©∞Lg‚q‚z @»Í’ @oPoà ‚“TMLÂg‚ov√Y S⁄ ¿∞v@Ó Nz»g‚q ́iâ.
 ́P ́oP Sa“q z{Ã∞@ u÷z∞_r, ©∞nG ́in@∞L ̊a_o@ itÓ o@Ã∞“v „∆⁄oP ©.›“¬@∑_@ ́iÍ ‘P∞≥©∞¤

Page 155
«‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ ̊zπ_@÷ TMaP∞Lg‚Àq an„Ó ›©@∞π @oπŸ ~∆∑Y «Pz∞L⁄iÍ ‘ ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏’ ¿∞v@ ́iÍ ¬ ̃ré∞@ ̃ @} ̃rNπq ̃@g‚v «z“Âà ƒfi ¿∞v@©∞„Ó. ÿ_@V, Pd‹ TMa«P›_@»Y N‚fiÓ za«zno‚g N‚nG ‘À«a∞jÍ N‚“@÷’ «‚∞π«z ‘ ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏’ ¿∞v@¬Ó ‚azπ∞@ «©ov«ÃnGg‚Àv¢.
¿∞≥©∞L∞ ’, ‘¶⁄oP≥Ó P∞≥Ó’ Ù@∑v_@»tÓ ¬iÃz @V∞L N‚n PV ́iY aÍμ «‚ÿL. zvÙπ ́iY © ̃@»Í ̊zπ z∞‹oz ‘ ̊@i@÷’ ¶ ¬ø‘Ó @oπQ ƒfiz Nz» ̃N Â.vTM÷w.≥. Nz∑ ̃@V ¶ÍG @ ...TL_@oV≥Ó «› ⁄P © ̃@»Í ̊ ¶ÍrÍG ¿∞v@ ́iÍ ...πÓ Nz» ̃N ~∆∑Y ›@π SL_@^Ó ¶¤ià ̊ aÍ«G «‚ÿL ¶Í‚¢ ©L_N@∞÷V
Pd‹ ÿ_@V ¿∞v@Ÿ ~∆Y Nz»g‚∞q N@∞“vo© ̃„ Sͱ N‚“@÷’ ¿∞v@ ́oP ̃ „∫gTMvπ∞Ó N©∞{Ã∞ ̃@ ¿∞v@©∞rà SPo ‚“v∞a¿∞à ̃@ PÃ∞§ ́¢ N¿∫Ã∞÷ N©_„Ó ‚azπ∞@ S⁄ ¿∞v@Ó «© PovoÃ≥Ó P∞“ Pd‹g TMa«P›_ N‚nGPn@∞L @∞a}Ó «‚∞ ̃@∞π TPoz@V∞ ̃@g‚Àv N‚“@»Í ̊ ¢ÍTMëπ∞q N‚∞fi ́ig ‚∞ ̃„ ifi⁄P¢. ¶_„Ó, ¶⁄P ̃ @∞π ́it ¶Í‚¢ «‚∞ ̃@∞πŸ ~∆∑Y N‚“ «›∞@ ́oP, S¢ u} ́i aÍGo ioag‚v_@»tÓ «‚∞ ̃@∞π z∞ TP∞L«@, «›∞©a ́L i›∞¿∞à ̃@∞, ∏ aoLTY N@∞÷V «z“qÓ. ÿ_ §TLà (‚§∏) ‘ÿ«L@ ›©fiÍ’ (u ‚_@»gTML∞Y Â.vTM÷w. w.Nz P ̃@z @÷.
Sbz∞G∞@, «‚∞ ̃@∞π z∞‹T ›©@∞π @oπŸ ~∆∑Y «Pz∞L⁄i ¬ ̃ré∞@ ̃ @} ̃rNπq ̃@g‚v «z TMa«P›_@»Y N‚fiÓ za«zno‚g ‘ ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏’ ¿∞v@¬Ó ‚ ƒ ̃«a∞‚ 29, 30∂Ó i@i@»Y N ¿ovN‚nG ÿ_@V & Pd‹ @oπ ̃®v aÿ@ @÷ ¿qTY «©ov«ÃnGg‚Àq N‚“@÷’ «‚∞π«z S⁄ ¿∞v@Ó TPoz@»Í ̊zπ_@oV≥Ó @∞ ÿ⁄¢Ó P∞¤©∞ @»Í ¢Ãa_@oV≥ o©Ã ̃ @fi ́P∞@ So∆«Ã∞ an‚ N‚“@»Í ¢ÃaÓP∞Í. «‚∞a∞» ‚Ãfl@V∞@ z⁄¢ «‚∞rÍG∞ @÷. @V∞@ ̃ @∞Àvg‚qÓ „∫Mq ®v ̊ ¢ÍTMÃ∑Í ̊±‚z©∞@«z u÷ «‚∞a∞»@»Í ¶i N@∞÷V ́ PÃ∞a ®v ̊oP≥Ó p∫ ¿∞v@Ó P⁄ NP∞n∫ ̃N@∞÷rÍG¢. ̊¢ PzG

155 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
∞ ’, ‘¶⁄oP≥Ó P∞≥Ó’ «‚∞ÍG ¿∞v@_@÷ P∞Ã@ ́itÓ tÓ ¬iÃz @V∞L N‚n«G∞ @»Í o@Ãμ aoπoà ÃP∞ ́P ́ Íμ «‚ÿL. zvÙπ ́iY Sfi⁄¢ Nz»«ÃnGg‚Àv ¬ø‘Ó zπ z∞‹oz ‘ ̊@i@÷’ ¶ÍG ‚∞v›∞oπ ¿∞v@Ó ...πÓ ©∞ ́PoV oπQ ƒfiz Nz» ̃N@∞} ⁄P∞ . ÿ_@V ¿∞v@g ‚agTMY .≥. Nz∑ ̃@V ¶ÍG @oπQ ̊@i ¬@∞Ó@»Y z∞[Ó V≥Ó «› ⁄P © ̃@»Í ̊zπ z∞‹oz ‘R⁄Psfi’ ( ̊@i¬@∞Ó) ∞v@ ́iÍ ...πÓ Nz» ̃N@∞} ⁄P∞ . Sbz∞G∞@ «‚∞ ̃@∞πŸ π SL_@^Ó ¶¤ià ̊zπ_@÷ ÃP∞ ́Pg ‚“Ù ̃@V ́iY ÿL ¶Í‚¢ ©L_N@∞÷Vg‚v «z“Ââ.
ÿ_@V ¿∞v@Ÿ ~∆Y Sa“ÂtÓ «‚∞ ̃@∞π ̊zπ_@÷ q N@∞“vo© ̃„ SÍ±Ó ÿG⁄PNz∞fi uP∞a}©∞@ ‘À«a∞jÍ ¿∞v@ ́oP ̃ „∫gTMvπ∞Ó. r«a ̃@ zaπ∞nμ ¿∞v@ ́iÍ ÿ_@V ̃@ ¿∞v@©∞rà SPoLŸ ÿ_@V ̃ @oπQa∞L P ©ÿÌ Ã ̃@ PÃ∞§ ́¢ N¿∫Ã∞÷o@ N›¤P∞ . ÿ_@V, Pd‹ TMa«P› ‚azπ∞@ S⁄ ¿∞v@Ó «©ov«ÃnGg‚Àv¢. N©∞{ |iÃ∞L Ó P∞“ Pd‹g TMa«P›_@»Y S⁄ ¿∞v@Ó N‚fiÓ za«zno‚g ∞L @∞a}Ó «‚∞ ̃@∞πŸ ~∆∑Y ¿@aN©∞Í∫Y (À«G∞¤) ∞ ̃@g‚Àv N‚“@»Í ̊zπ ́oP S¢ «‚ÿâ. ¶©¢ ›©@∞π ́ ∞q N‚∞fi ́ig ‚∞ ̃„Ó zo@√Y SPÍ ̊» ̃o@ ̊o©⁄ ¶_„Ó, ¶⁄P ̃ @∞π ́itÓ ̊a› ‚ov@÷ ¶Í‚¢, Sa∞BzÓ ∞ ̃@∞πŸ ~∆∑Y N‚“@oV ¶bTPÓ o@Ã∞^Ó zaπ∞nμŸ , S¢ u} ́i aÍGo©«ÃÃ∞„Ó. S«P zo@√Y ÿ_@V @»tÓ «‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ ̊zπ_@oVg «‚∏Ó TMa›ÍL «›∞©a ́L i›∞¿∞à ̃@∞, ∏>Y ∂§Ãa ́L «‚∞Í«G∞oa≥Ó ¿∞Ó N@∞÷V «z“qÓ. ÿ_@V ́ NP∞oπ ̃@∞Àÿ ¿∞v@_@»tÓ §∏) ‘ÿ«L@ ›©fiÍ’ (uGTÍ Q∞‚@_@÷) «‚∞ÍGzn∫Í L∞Y Â.vTM÷w. w.Nz∑ ̃@π «‚∞ÍG ‚πfiÓ „∫gTMv ́ .
∞G∞@, «‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ ̊zπ_@÷ TMaP∞Lg‚Àq an„Ó πŸ ~∆∑Y «Pz∞L⁄iÍ ‘ ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏’ ¿∞v@ ́iÍ ̃ @} ̃rNπq ̃@g‚v «z“Âà ƒfi ¿∞v@©∞„Ó. ÿ_@V, Pd‹ »Y N‚fiÓ za«zno‚g N‚nG ‘À«a∞jÍ N‚“@÷’ «‚∞π«z N‚fi...Ÿ∏’ ¿∞v@¬Ó ‚azπ∞@ «©ov«ÃnGg‚Àv¢. 2003, 29, 30∂Ó i@i@»Y N@∞[ÓÙ Ùià ¿@a ›o‚ ©“v‚ ́iY ÿ_@V & Pd‹ @oπ ̃®vY Sa“v∞Ó ¿∞÷ Sas Pd‹, ÿ_@V qTY «©ov«ÃnGg‚Àq ¿Yπ za«zno‚g N‚nG¢. ‘À«a∞jÍ «‚∞π«z S⁄ ¿∞v@Ó «‚∞ ̃@∞πŸ ~∆∑Y z∞‹T∆⁄P Í ̊zπ_@oV≥Ó @∞}∞©n«‚∞L ÙPYz ̃@∞@ ̃ @“` ©∞ @»Í ¢Ãa_@oV≥Ó P∞Í ̊¿∞P©∞@ ̃ N@∞“v¢. SPÍ ́P∞@ So∆«Ã∞ an‚¢ «‚∞ ̃@∞π z∞‹TY ‚∞igÙnG ¢ÃaÓP∞Í. «‚∞a∞» SoVQ @÷ ƒfi ÙGÓ TÂÃt ̃@∞L ∞@ z⁄¢ «‚∞rÍG∞ @÷. ̊_„Ó ̊z @÷ ÿtoz ∏©g‚z Àvg‚qÓ „∫Mq ®v ̊PÍ NP∞Í© ̊ovÃ∞VÓ ∏©⁄¢ zfiÓ Í ̊±‚z©∞@«z u÷V¢. ¿∞v@Ó ¬Âzov≥Ó «‚∞¢ »Í ¶i N@∞÷V ́ PÃ∞a∞L ÙGg‚∞v∞@Ÿ ÿ ́i§ ̃@g‚Àv∞tÓ P≥Ó p∫ ¿∞v@Ó P⁄P ¢ÍTMÃY ̊±‚z«© ¶ÓdY @∞÷rÍG¢. ̊¢ PzGYπ. P>NÃ∞fi ©>P>Í ¢ÍTMÃY

Page 156
̊±‚z©∞@ ̊Í∫ ƒfi ›...@ ́i TMÍLflN@∞“v¢. ̊PÎv∞@ ́ NP ̊Pn@∞L X Tn@∞L ©L uo∆Ÿ N@∞“v¢. ‘À«a∞jÍ N‚“@÷’ S ́Po@ëP. ¶L«z ̊ ̃r>g N‚ ¶Í‚¢«z ¶L¢ @flg‚∞„Ó. ¿∞v@ N‚fi...Ÿo›«Ã ∏À ̃ @∞À anrÍ
„∆⁄oP ©.›“¬@∑_@Ó PÃ∞§ ́¢ PL¢ N¿∫Ã∞÷o@√Í PV©∞@ ̃ N@∞“q «Pz∞L⁄ ́ PL¢ N›¤P¢ S⁄ ¿∞v@Ó. N¿∫Ã∞÷o@√ ¿∞v@Ó ƒÍ∫n@∞L TMaioà P∞«L ¿∞v@ ́oP ̊» ̃o@ N›¤zPn@∞L N›¤Pzn„§Ã N¿∫ ¬oG@oV © ¶[¢zPn@∞L z∞¤gÙ ̊_«@ u „÷«V«Ã ÿoG≥“q TqrÍG N z∞¤g‚Àq ¬oGo© ̃„÷^Ó za ∂L∞Y «Pz∞L⁄in„ ̊ ́Po@ N¿∫Ã∞÷o@√tÓ «¿aTYoπ. S ¶Í‚oP S_«@ ¿∞v@ ̊» ̃o@√Y TfiÓÙrÍ«GÍ.
ƒfi «‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ, ›... ioaTπ ̃@g‚qzPÍ ¬Í‚∞@ « «‚∞a∞Àv ́i«π∞ ̊Yπ¢ «‚∞§L ̊ ̃@oG N@∞÷V∞P ›...@Ó. ∂“@ ÒŸ∏ ̃@«V∞q ̊z @»Í ̊q ́P ¶ «‚§Y ̊±P∞‚Ó ̊nG ̊«P «¿aÓ @∞À«à P©¢ Sfigo‚ ́ P ̃@ oz ́ Sz @»Í ¿q«z Ù“B“v «P› ́ N‚∞¢ ©>PÍ. ̊zL¢ ̊o∆go‚ TπrŸ N›YtÓ ƒfi Ù ́i ̄T ¶g«‚∞¢Ó „∫Ã∞√fi ̃„Ó ̊a ¶Y«π∞fi ̃„Ó @ÀÂà ̃@∞aÍ ƒfiz TMÍL uÀN›YtrÍG∞Í. ioa ̃„ ›...@ ́iÍ Nz»«Ã an‚z @÷ ¶Í‚ Tπ„Ó«‚∞¢ «‚∞ ̃@∞πŸ ›...@ ́iÍ ̊@ ́iÍ ¢ÃaÓ, ƒfi ÿ∫à œÀÂÍ N‚“, @}zÍ @∞}∞©Y «‚∞¤TÀ TPoz, Sg‚ÂÃ∞@ S⁄Pg «‚∞ ̃@∞ ¢ÃaÓ «P∞¤⁄P ̊@_@÷ @L ́¢g«‚ ̊@_@÷ „∫ ́¢ @zoπg‚v∞P › ©>P @÷, TPoz@÷ «‚∞π. T TPoz ̃ «@∞π ́i«π«Ã N‚“@o ̊a∏ ›∞ ‚nG aμzLg TMaiai@« @} ̃rÀq N›Ãn∫Àv_@÷ (p anrÍG N‚“flÍ ¢ÃaÓ X“vg PL¢ @ioa√Y ©ÀqÓ „∫Ã∞¤ „at ̃„Ó ¶[⁄¢ aÍμ ‚Y∑»

156
∞@ ̊Í∫ ƒfi ›...@ ́iÍ ¢ÍTMÃY ¶Í‚¢ ƒfi zaπ∞nμg @∞“v¢. ̊PÎv∞@ ́ NP∞nGoz ̃@g‚qÓ ¢ÍTMÃY ̊±‚zÓ, X Tn@∞L ©L uo∆Ÿ›oπ ¶Ódv ́«P ¶[gÙÓ ∂nGY . ‘À«a∞jÍ N‚“@÷’ ¿∞v@Ó ¶© ̃„ ́ P⁄P ̊±‚z¬Ó «P. ¶L«z ̊ ̃r>g N‚fi...Ÿ∏ ¿∞v@Ó ƒfi ¢ÍTMÃY ¿∞v@«© ¶L¢ @flg‚∞„Ó. ¿∞v@ ́iÍ PoπgÙ ̃ ®v ̊⁄P ́ ¢ÍTMÃ∑Í ›«Ã ∏À ̃ @∞À anrÍG¢. oP ©.›“¬@∑_@Ó ̊z @»Í ¿∞v@gTMai@oV pV ́ PL¢ N¿∫Ã∞÷o@√Í È‹ ̊» ̃o@ N›¤P, ̊±‚z ́oP ́ @∞“q «Pz∞L⁄ ́ PL¢ TMaiÃ∞ ̃@ ́oP ́ P∞«L N¿∫Ã∞÷o@ ⁄ ¿∞v@Ó. N¿∫Ã∞÷o@√Y ̊±‚zÓ N‚nG ƒfi ¿∞v@Í PL¢ ∫n@∞L TMaioà P∞«L ¶[i ̃ N@∞÷z¢ ¶Í‚¢Ó, ƒfi ÿG⁄P ̊» ̃o@ N›¤zPn@∞L z{¬oGÃ∞„Ó. ¥NL>Y ̊» ̃o@ „§Ã N¿∫ ¬oG@oV ©LiY Sfi ́iÃz∞«G ¿∞v@g TMai @∞L z∞¤gÙ ̊_«@ u“q. ∂L∞Y „∫ ́PNP∞fi ‚∞fl ̃ ÿoG≥“q TqrÍG N¿∫Ã∞VÍ ƒfiz>Í TMaiÃ∞ ̃@Ó ƒfi q ¬oGo© ̃„÷^Ó zaÓÙg‚q ́i ̃ N@∞÷VsÓ ¥¢z∞„Ó. Pz∞L⁄in„ ̊ ́Po@à T‚ ́¢ SPÍTMaiÃ∞ ̃@ ́itÓ @√tÓ «¿aTYoπ. S> ̊za¢ TMai ̃„ zfi«z∞Ó. TMai _«@ ¿∞v@ ̊» ̃o@√Y Sfi⁄¢ ¢“q‚q ́P∞©«π«Ã @∞Àv «GÍ. «‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ, ›...@ ́iÍ TMaiai@÷ ∂rà ‚∞ ́ia_@÷ @g‚qzPÍ ¬Í‚∞@ «©ov√Y anrÍG∞ @÷. ƒfi ÙGÓ ́i«π∞ ̊Yπ¢ «‚∞§L∞Y ‚∞i ̃@g‚Àvz @÷ Tvà ́i«π∞ @∞÷V∞P ›...@Ó. ∂“@^Ó, N‚“@^©∞@ ¬@ ́oP ©oG ́P ∞q ̊z @»Í ̊q ́P ¶i ...oπ√Y ‚∞i ̃@g‚Àv ›...@ ́iÍ P∞‚Ó ̊nG ̊«P «¿aÓ ̊⁄Pg ‚∞igo‚Ÿ ›...@ ́iÍ «‚§Y ©¢ Sfigo‚ ́ P ̃@ oz ́¢ ̃N@∞÷^Ó ̊a∏ ›∞a∞ aμzL_@÷. ¿q«z Ù“B“v «P› ́iÍ „∫Mv∞¤ «‚∞§L∞Y @∞ÃÓ ‚Àv PÍ. ̊zL¢ ̊o∆go‚≥Ó aa∞@§ ́¢ ̊zoL ́ X“v ©μ ́¢ ›YtÓ ƒfi Ù ́i ̄T PL¢ @ioaoà ̃ @∞g‚∞nμzi«π Ó „∫Ã∞√fi ̃„Ó ̊a› ̊i@∞§. Sz @oV ∂aÓ‚ ́iY „Ó @ÀÂà ̃@∞aÍ ƒfizÍ z⁄¢ ̊∫¬@g‚q ́i oz ̃rÍG∞Í. N›YtrÍG∞Í. ioa ̃„ Nz»«Ã Sz @÷ an‚¢ ¶Í‚¢ ®v Nz»«Ã an‚z @÷ ¶Í‚PoL u} ́¢Poπ ̃ N@∞“v¢. ioa ∞¢ «‚∞ ̃@∞πŸ ›...@ ́iÍ u÷«V ¢ÃaÓ, ̊@ ́iÍ ¢ÃaÓ, N‚“ ÃaÓ, ƒfi ÿ∫à œÀÂÍ @g‚Â√Y Sfi⁄¢ @zoπ N@∞÷rÍG zÍ @∞}∞©Y «‚∞¤TÀv∞Í. ̊z^ovà P∞¤, ̊z^«©∞ g‚ÂÃ∞@ S⁄Pg «‚∞ ̃@∞πŸ ›...@ ́iÍ u÷«V ¶ ́PoL œq@÷, ¤⁄P ̊@_@÷ @L ́¢g«‚∞L «›∞@ ́iÍ ∏o©P∞_r@V∞L ©>P „∫ ́¢ @zoπg‚v∞P ›...@ ́iÍ ÙG«©∞Â@V∞L ÒŸ∏ ¬@ , TPoz@÷ «‚∞π. TPoz ¶Íμ «@∑ ‚“B‚z @V∞@ «@∞π ́i«π«Ã N‚“@oV oz ́¢g ‚∞ ̃@ TfiÓÙ‚z @V∞@ nG aμzLg TMaiai@«V∞ ƒfi ÙGÓ ›...@ ́iÍ ÿoPs@oV ̃ N›Ãn∫Àv_@÷ (project) PÃ∞§g‚z @V∞@, TPozÃ∞¤ ‚“flÍ ¢ÃaÓ X“vg‚v∞Pz @V∞@ ̊a› ̊i@∞§ ƒfiz
a√Y ©ÀqÓ „∫Ã∞¤ PL¢ uà yv ́Pz§Í NP∞oπ«‚ÿ ̃ ¶[⁄¢ aÍμ ‚Y∑» ́¢ ∂©∞Ó «‚∞q‚za∞@, ∂L∞Y

Page 157
¿∞v@ ́iÍ d@ ¬ ̃ré∞L ̊Ó›©∞@ So›oà ̃ „∫gTMv «z“qÓ. NG∞«‚ÀqÓ, ∏@ÍÃ∞sÓ PfirÍG ‚∞vY@^Ó, øza z§o› ̃ «@∞ oz@÷ PfiÓ ¥nG SG ̃@ ́¢vÍ ®Âà πÃ¬Ó ‚∞ ozÃ∞V @»Í ©LaoπoÃ Û uÍLP©∞L PV ́iY ¢Ã PfiÓ ̊±‚z ́iY l ̃r oz ́ifi⁄P¢.
 ̊“o©√Y aÍμ PL¢ „oG@o N›T©q ̃@∞Pza∞@, Sz @»Í ¿q SoVQ @÷.
Sz @÷ ¶Y«π∞§L¢Ó ¿q ¶Yπ∞ ́ ¢Ãa_@»n„Ó P§›L©∞L «P›Ó. ¶Yπ∞ œq@»tÓ ̊zL¢ ̊zL¢ ≥ ́PÓ ›©∞P∞L ́in@∞L ≥ ́ «‚∞fi ̃„g ‚∑Ã∞Lz @»Í Sμ Nz÷oV T§gÙ ¬[z¢Ó Sa ́P ̃ Sa∞Bz ́ «PvY@÷, N‚“@÷ pP∞ @∞}∞©Y «‚∞PY@÷, @∞}∞©Y «‚ PL¢ ÙPYzoL ̃ N@∞“q N›ÍG à P∞¤, ̊Pn@∞@ ̊z÷ N@∞q ̃rÍG io›oà ̃ @“vovà ̊z÷ N@∞q ́ o©⁄PoL ̃ ®TÃo∆ ̃o@√Y ¶Y ‘ ̊Ó©∞’ ¶Íμ „aY PfirÍG o©⁄P «‚∞L ̊oLz @»L¢Ó P∞¤, o©⁄P @»L¢Ó TPoz@»L¢ Ù@∑v©∞L P∞¤o©, ƒÀqN©∞ ́P ́ ̊oπrÍG P∞√Í @oP. ƒfi S⁄i ufiz@©∞@ So} ̃@g‚Àq÷V¢.
S⁄P TP©∞@ «‚∞ ̃@∞πŸ ~∆∑ ¢Ãa©∞@ ¿∞v@Ó ¬[z¢Ó ̊¿∞P «P› ́iÍ ufiz@©∞@sÓ P∞¤o© i@ @oP√Y zfiÓ P∞¤ N@∞q ̃rÍG T T§s N@∞÷rÍG¢. Sbz∞μ T§z TMai @Àvo© ̃@g‚Àq÷V¢. ̊ ́¢v ¶ÍrÍG ÃP∞ ́PŸ ÿ ́P§gTMn„ S ¿œL «©∞Âg‚q ́PY ¶Lg ‚πTP ¿ ƒÀq} sg ‚∞flÃ∞@ ©∞∫ ̊±‚z ́oP ́ PfirÍG¢. Collag ¶ ƒÀq¬oGg ‚∞_„ ›©@∞π ́ Pd‹ ̊±‚zÓ ¶ÍrÍG ƒÍoG≥Ó ‚ Nzn∫ @∞BrÍG¢.
¿∞v@ ́iÍ d@ ¬ ̃ré∞L ̊ NG∞«‚ÀqÓ, ∏@ÍÃ∞sÓ PfirÍG ‚ PfiÓ ¥nG SG ̃@ ́¢vÍ ®Âà πì uÍLP©∞L PV ́iY ¢Ã PfiÓ ¿∞v@ ́iÍ ̊ ¿∞P ́ NP∞>√oL ¶Í«G ̊oPŸ N›∞Yπ «z“qÓ. ¿∞ ¿Âo@@÷ ̊oLzfi«© P©¢ ‚∞@_ TPozg N‚“}∞@ ¿Â ́P ∏‚∞_r ∏P∞f>, SÍNL∞fi P∞¤g‚∞ ́iaÓ ‚∞ ́ia_@V∞@ ¿Â ́Pz @÷ ̊oL u} ⁄¢ Nz»g‚q ́iL∞ @÷. P∞¤ ©∞}T@÷ P∞Í ¶L ¿Ó‚ ¬ÂÃ∞P Sfi⁄P∞ @÷. ̊i@∞§Ã∞@ ¿Â ́P @©

157 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Y aÍμ PL¢ „oG@oV ¬oG√qÓ N‚“flÍ „aoπŸ ∞Pza∞@, Sz @»Í ¿q«z ÿtoz ∏©⁄¢ ̊oπ≥Ó «‚∞a∞» ÷.
@÷ ¶Y«π∞§L¢Ó ¿q¿∞Ã@©∞@ «‚∞aa ̃@Í zfirÍG∞Í. Ãa_@»n„Ó P§›L©∞L SzÍ uπsÓ «P›Ó ÙoP„{@»Í π∞ œq@»tÓ ̊zL¢ Sa ́P ̃ @oG‚Â⁄P o@ÃovÃ∞VÓ. ́PÓ ›©∞P∞L ́in@∞L ≥ ́PÓ. Nz÷oV ́ ioa T§gTMÍ TMÍ«L ‚∑Ã∞Lz @»Í Sμi ́ ¢ÂgÙ@÷. Sa ́PÓ ÿ⁄¢PY@÷, §gÙ ¬[z¢Ó Sa ́P ̃@oG, ÙoP„{@»Í «P› ́iY «©tÓ «PvY@÷, N‚“@÷ pP∞L zͬoG@÷, ÙPYz ,ÙPYTÃ§Í «‚∞PY@÷, @∞}∞©Y «‚∞«L∞oa ́ «PÂÃoπ≥Ó P∞¤©∞ @÷, zoL ̃ N@∞“q N›ÍG Ã©Í «‚∞L io›oà ́ «PÂÃoπrÍG @∞@ ̊z÷ N@∞q ̃rÍG Toπ@÷, @ovÿÃ∞@ Ã©Í «‚∞L @“vovà ̊z÷ N@∞q ́P Toπ PL¢ @“@÷, @“fl∆⁄Pz÷ ̃ ®TÃo∆ ̃o@√Y ¶Yπ∞g ÙoP„{@»Y Sfi⁄¢Ó ‘ ̊Ó©∞’, μ „aY PfirÍG o©⁄P @÷. ̊z÷ Ã∞fiovà P∞¤? @∞}∞©Y oLz @»L¢Ó P∞¤, z∞‹T∆⁄P TPoz@^ ̃„Ó P∞¤, L¢Ó TPoz@»L¢Ó P∞¤©∞ @»L¢Ó ¢Ãa_@»Í P∞¤o©, ƒÀqN©∞ ́P ́ P∞¤o©. Ã©Í «‚∞L io›oà ́ «P P∞√Í @oP. ƒfi S⁄ià ¿∞ÀqgÙG ́¢ ̃ @oP ¬[ N©∞ ́P So} ̃@g‚Àq÷V¢. TP©∞@ «‚∞ ̃@∞πŸ ~∆∑Y N‚“@÷ ‚qÓ ̊zπÓ P∞¤o©√Í ∞v@Ó ¬[z¢Ó ̊¿∞P ́ NP∞>Ã∞@ So∆«Ã∞qrÍG¢. ¶©¢ fiz@©∞@sÓ P∞¤o© i@‹rÍG¢. ̊Pn«@nGz∞μ ¿∞ÀqgÙG ̃ fiÓ P∞¤ N@∞q ̃rÍG Toπ ƒfi «P›Ó N@∞q ́P ToπÃ∞@sÓ ÷rÍG¢. Sbz∞μ T§z∞ ́PÓ N@∞÷zPn„ ̊o©z∞@ ¿∞v@g © ̃@g‚Àq÷V¢. ̊ ́¢vÍ «‚∞ ̃@∞πiY N‚“@÷‚qÓ ¢ÃaÓ P∞ ́PŸ ÿ ́P§gTMn„ So}z∞@, do@g‚v∞©Y ® ́¢ ©aÙ, g‚q ́PY ¶Lg ‚πTP ¿∞v@g ‚∞_„@»Í ›©TrP @πoz Û g ‚∞flÃ∞@ ©∞∫ ƒfi ƒÀqN©∞ ́P©∞L Jμ‚v∞P P ́ PfirÍG¢. Collage ¶ÍrÍG ƒÀq ¬oG ÛTÃÓ «‚∞ÍG g ‚∞_„ ›©@∞π ́ Pd‹ ¿∞v@_@»Y PzGTvg‚qrÍG @oπ ¶ÍrÍG ƒÍoG≥Ó ‚∞ ozÃ∞Vfi ̃„ ́ NP∞nG ozg‚iY
rÍG¢. ́iÍ d@ ¬ ̃ré∞L ̊Ó›©∞@ So›oà ̃ „∫gTMv «z“qÓ. Ó, ∏@ÍÃ∞sÓ PfirÍG ‚∞vY@^Ó, øza z§o› ̃ «@∞ oz@÷ SG ̃@ ́¢vÍ ®Âà πÃ¬Ó ‚∞ ozÃ∞V @»Í ©Laoπoà Û
L PV ́iY ¢Ã PfiÓ ̊±‚z ́iY l ̃r oz ́ifi⁄P¢. ̊ ¿∞P ́ NP∞>√oL pÀqrÍG ¢ÍTMÃπ∞L ∏@∞±‚zÓ PŸ N›∞Yπ «z“qÓ. ¿∞v@ ́iY ‚_„ N@∞“q ¿Â ́P ¿Â@ @÷, ̊oLzfi«© P©¢ ‚∞@_@oVŸ ÿGgÙGŸ N›¤ifi ̃rÍG∞ @÷. ‚“}∞@ ¿Â ́P ∏‚∞_r, TPoz√Í P∞¤ ‚∞ ́iaÓ ¥nμ ¿Â ́P ÍNL∞fi P∞¤g‚∞ ́iaÓ ¥nμ ¿Â ́P ÿÌakÿ>, ©nμÓ N‚“ V∞@ ¿Â ́Pz @÷ ̊oLzfiÓ ‚∞ ́ia ́iÍ u} s aoπoà z»g‚q ́iL∞ @÷. P∞¤©∞ @V∞@ ¿Â ́Pz @÷ ‚Y@oπ ̃@∆@ P∞Í ¶L ¿Ó‚ ¬ÂÃ∞P ̊VTn„g ‚∞ ́ia_@V∞@«z ©∞∫ ÷. ̊i@∞§Ã∞@ ¿Â ́P @©π¿∞P>Í ¿ÂgÙÓ ̊‚∞aÓ. ¶Í.f.ƒ.

Page 158
Pd{Y ‚Y«zμ zo@Ã∞L ̊a_rÃY ‚§©∞}_@÷ ufiz∞ ̃@Ó N‚μrÍGL. ∂√±Ó ¶Yπ∞ ̊a_rÃY ¬oG@÷ ̊Yπ¢ ‚∞fl@»Y ©L_N@∞÷Vg‚v «z“qz¢ ̊¢ PfiÓ @oπ ̊±‚z«© ∂„Ó. ̊PoL S∆⁄¢TÀv∞Y ¶⁄Pg ‚§©∞}¬Ó ̊∆„N‚G ©∞Àv∞.
c∆ ́iÍ d@sÓ „∫gTMv ́P ̃@ @TQ TYza ́iLÓ
 ̊i@∞§@V∞@ ¿Â ́Pz @»L¢Ó ¿ ›@π ‚∞ ́ia_@^Ó ¥nμ ¿Â ́Pz N›¤ifi⁄PL . «›∞ov «‚∞@∞o© «¿§ÃP∞@ ̊o©⁄Po©.
¿∞v@ ́iÍ N©∞{Ã∞vtÓ, S N¿fivY ‚n∫≥Ó „∫gTMv «z“qÓ ©@^vÍ uoaÃ∞qÓ «‚∞¢ Sà ©@oV≥Ó ‚n∫ ̊oz√L ̃„Ÿ ¶q ́¢oag‚¢Ó ›nμ N¿fivπ∞ SÃYÙ ́PÍo© N@Àq TqrÍG¢. ›∞P∞a} SÃYÙ N©∞{√Y ¶q ́¢ N©∞{¿ov Sa“q aoπ@^ ̃„ ‚∞ ́ia_@÷ ¬ÍoLà ¿∞v@_ ¶q ́¢oaQ @÷ «‚∞π ©∞μrÍG S @fiP ̃ ®Âà aoπ≥÷V¢. TMa ̃oQ ¿∞v@ ́iÍ Sμi ̃@Àv ́iY SoVQ ¶ÍG ‚∞_rY TÂÃt ̃@∞L ¶i N›Ãno@ ́PLÓ NPÍ‚qrÍG¢ Sfi⁄¢Ó @∞}∞©Y «‚∞Lz @÷ ÿ ̊Yπ¢ ̊Ó©∞, ̊Ó©∞ ¶Íμ ®T Ã∞@«z∞ ¿∞v@Ó ¬Â⁄ifi⁄P∞Y Û ¢Ãa_@»Í N‚fi...Ÿo› ¶Ó¬Í ¶ ∂L∞tÓ N›Ãno@g ‚∞_@∞L @∞ÀqPoπ≥Ó TvsÓ @LiÃ∞L « ̊±‚z_@»Í N©∞{√«π«Ã u ¬Âoz≥Ó p∫ ¶Ó¬÷ @∞} ́¢Â ̃ ̊±‚zÓ P∞Í, ¶Í‚«P u“o©.
SμiÃ∞@ ƒÍμ, Pd{Y ‚Y«z ufiz∞ ̃@Ó N‚μrÍGL. ∂√±Ó ‚∞fl@»Y ©L_N@∞÷Vg‚v «z ∂„Ó. ̊PoL S∆⁄¢TÀv∞Y ¶⁄ uP∞a}©∞@, @YTwÀvY ¶Í‚«P ¶Í‚P∞Y ¿∞v@ ©Ã©∞ ̃@\v∞@ ̃ @ ̊a_„ ¶ÍrÍG ƒÍoG ́ «P∞n @π∞Ò z©nGP∞@ ̊o©⁄¢ TÀv∞ ̊oPg«‚∞π«z ›v_rY Sfi⁄¢ ¿∞ o©Ãg‚q ́ià u} s aoπoà u ©∞n∫ ̃ @∞“‚¢Ó @∞Àqz¢Ó PzG Nzn∫ N‚nμ TÀv∞Y ̊oP«Ã N@∞÷zP∞@ ©∞∫ ƒ«a ‚∞fl ̃„÷ Sbz∞G∞L ƒ«a ‚∞fl ̃„÷ ÿo ©∞nG_@oV u÷z∞_r ¿@fiÓ z @∞}g‚qrÍG∞ . «‚∞ ̃@∞π ¢Ã ̊a_„ ¶ÍG ƒÍoG «¿∞ ̃r ̊z ̊za¢ ‘∂ N@∞«π∞ ›¢a ’ «‚›g‚q Ùià PV_@÷ «¿∞ ̃rÃ, Ùià ̊± ̊ g‚fl ́¢ ¿∞v@ ́oP ƒfi ›...@ ¬ÍNLq ̃@ «z“qÓ ¶Í‚¢ ¶L¢

158
∞@ ¿Â ́Pz @»L¢Ó ¿Âg‚∞nGY N©Ÿ› ́P ̃@¢. N©∞ ́P ́iY a_@^Ó ¥nμ ¿Â ́Pz @÷ ̊oLzfi«© «›∞ov «‚∞@∞©Y L . «›∞ov «‚∞@∞o© ̃„ ¬ ̃rà ̃ @∞a}Ó ‚∞ ́ia ́NP§s ̊o©⁄Po©. @ ́iÍ N©∞{Ã∞vtÓ, Sμi ̃@∞ÀÿÃo©gTMtÓ Sfi⁄PNP∞fi n∫≥Ó „∫gTMv «z“qÓ. TPozg N‚“flÍ P∞Ã∞@ ¿Â ́Pz
uoaÃ∞qÓ «‚∞¢ SÃY‚∞LP∞@sÓ TMÍL PÍoL≥Ó ‚n∫ ̊oz√L ̃„Ÿ N›∞YtÓ«‚∞¢ Pa∞Pa N©∞{√Y g‚¢Ó ›nμ N¿fivπ∞@ Sfi⁄P¢. Si«π ‚∞ ́ia ́iÍ o© N@Àq TqrÍG¢. ∂aÓ‚ ́iY zfiÓ @ÀÂà ̃@∞aÍ ®v ÃYÙ N©∞{√Y ¶q ́¢oagÙŸ N›¤o@√Y ̊_«@ P∞√Í v Sa“q aoπ@^ ̃„÷ ©∞μz¢ N‚∞fi ́P©nG¢. Si«π ÷ ¬ÍoLà ¿∞v@_@÷ ‚πzn∫Y (Sg«‚∞¢Ó ®v) Q @÷ «‚∞π ©∞μrÍG SÃY‚nG PÍo©√Í ‚∞ig«‚∞ ¶L ̃ à aoπ≥÷V¢. TMa ̃oQ Ò z©∞@ S¢ PT ̃@g‚v «z“qÓ. Sμi ̃@Àv ́iY SoVQ @÷ ®Â ̊fl ¿ov, N@∞ TM ́PY rY TÂÃt ̃@∞L ¶i s ®GY ¶ÍG ‚∞_rY ƒfi TP ́PLÓ NPÍ‚qrÍG¢ uμ ́Pπ∞@ u÷V¢. ÙoP„{@»Y ∞}∞©Y «‚∞Lz @÷ ÿtoz P∞_r pVsÓ ¿vg‚P∞@«z∞ Ó©∞, ̊Ó©∞ ¶Íμ ®T ̊o∆ ̃rÍG „aY@»Í «› ̃o@ ∞v@Ó ¬Â⁄ifi⁄P∞Y Û SÃY‚∞L SÍ±Ó TÂÃ∞P z∞‹TÍ Í N‚fi...Ÿo› ¶Ó¬Í ¶[gÙrÍG ƒÍG∞@ ̊o©⁄ifi ̃„Ó. N›Ãno@g ‚∞_@∞L ¿ÓTM ̃o@ PfiÓ ¬Âoz z∑⁄¢ ≥Ó TvsÓ @LiÃ∞L «‚∞ ̃@∞π z∞‹TÍ ¢ÍTMÃoπ ̊PÍ @»Í N©∞{√«π«Ã u}a ̊±©ig‚¢ P∞Í, u“o©√Y p∫ ¶Ó¬÷ @∞} ́¢Â ̃rÍG So›√Í ¢Ã«a∞Âo}⁄¢ aÍG P∞Í, ¶Í‚«P u“o©.
Ã∞@ ƒÍμ, Pd{Y ‚Y«zμ zo@Ã∞L ̊a_rÃY ‚§©∞}_@÷ Ó N‚μrÍGL. ∂√±Ó ¶Yπ∞ ̊a_rÃY ¬oG@÷ ̊Yπ¢ ©L_N@∞÷Vg‚v «z“qz¢ ̊¢ PfiÓ @oπ ̊±‚z«© PoL S∆⁄¢TÀv∞Y ¶⁄Pg ‚§©∞}¬Ó ̊∆„N‚G ©∞Àv∞. ∞@, @YTwÀvY ¶Í‚«P zG“v ¬oGo© ̃„À‚Àq TÀv¢ ¿∞v@ ©Ã©∞ ̃@\v∞@ ̃ @YTwÀvY ¶ÍrÍG ƒÍμ @YT√ÃY ÍrÍG ƒÍoG ́ «P∞nμT ̃@ ̊bTP ̊a_@ ¬oGo© nGP∞@ ̊o©⁄¢ TÀv∞Y zGÀÿ ̃„ «©Y zGÀÿÃ∞r TqÓ. ∞π«z ›v_rY Sfi⁄¢ ¿∞v@Ó «P∞Í∫⠶͂Pn„Ÿ ›v_o@ ́ià u} s aoπoà ufiNz[Ÿÿ«Ã ¿∞v@Ó ¶ÍG ƒÍG∞@ “‚¢Ó @∞Àqz¢Ó PzG∞L ̊B„ ¬oGÃ∞„Ó. Szn∫Y ÿπ ‚nμ TÀv∞Y ̊oP«Ã NP∞v ŸÿÃ∞@g ‚n∫g TM ́¢ ̃ @ ©∞∫ ƒ«a ‚∞fl ̃„÷, ¬oGo© ̃„÷ ÿoGg‚q ́i TqÓ. L ƒ«a ‚∞fl ̃„÷ ÿoG≥“q Tv∞©Y Ùià PV_@»Y V u÷z∞_r ¿@fiÓ zYπza∞@ „∆⁄oP. ©.›“¬@∑_@Ó rÍG∞ . «‚∞ ̃@∞π ¢Ãa_@»Í ̊[ ́PÓ, ›©∞P∞L ́in@∞L ÍG ƒÍoG «¿∞ ̃r ̊zoa SÀq z⁄ifig‚Pn@∞L ƒÍG∞@ N@∞«π∞ ›¢a ’ «‚›g‚qrÍG¢. ̊oPg«‚∞π «Pz∞L⁄ ́¢Ó @÷ «¿∞ ̃rÃ, Ùià ̊±‚z_@÷ «¿∞ ̃rà «Pvt ̃„ ́ PÓo© ́¢ ¿∞v@ ́oP ƒfi ›...@ z∞‹TÃt ̃@∞L Sà ̃@©∞@ ©∞n∫ @ «z“qÓ ¶Í‚¢ ¶L¢Ó @∞π ́iL¢Ó «z“q«@∞÷ ∂„Ó.

Page 159
Sπ“v>Y SÃ_rzfiÓ Sbzo©gÙ TMgaz§ 2003SY ¿∞v@T∆∞ ƒÍoG ¿v ́iâ. ̊bT∆∞TY Nz»√Àv ÿμNz»MÀÂ∑fi⁄¢ Sg‚„i ¿Í∫≥vÍ ©μNz»Mq N›¤Ãg‚qrG¢.
Pd‹ ̊oz
@oπ ̃ @∆
¿∞v@T
 ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó Û ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó Û ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó Û ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó Û ̊oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó Û
70@»Í TMn‚„i√« S_rπ∞⁄i«π ¬oLgÙv ›∞⁄P„}Ó ®∫Ã¢Ó ©r @∞π ́oP pÀ@ ́ NP∞v_r« ‚∞«π⁄ia∞, ∂L⁄Pa @oπQ @»Í un›∞@ ́ ̊oz ̃@∞nμ @∆@Ó «P∞ NaÍL ̨ TY∑ÃÓ ̨Í ©“v‚ ́iY «©ov«Ã∫à N‚nG¢vÍ, N@∞[ÓTMtÓ Sπ_o@ z∞NL∞∑√tÓ z∞ gÙ@oV ́ NP∞v ⁄¢ TMa ̃nÂÍ “≥@P ©Ó”, «π ¿∞v@_@^Ó «©ov«ÃnG ̊oz ̃@∞nμ Ã∞‹g‚∞} ́i«π«Ã ÿ PzGTYoπ. Ã∞‹g‚∞} ÙG ̃@fl ́¢, ̊⁄aà ¿∞v@ ̊PÍ p¢ @o} NP∞q ®Ÿ›oπg N‚∞fiÀ‚q ́P∞ ‚floà ́ NP∞v ⁄P¢. SÍ Û zo@ T{gÙ} Ÿÿ « z„ ́Pz @»Y ̊oz ̃@∞n ¶Í‚oP ‚ ̃@Ÿ›∞ g‚nGz

159 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
‚is &2
Pd‹ ̊oz ̃@∞nμ @oπ ̃ @∆@ ́iÍ ¿∞v@T∆∞ 2003
¥.«j. @L@a ́iL∞
oz ̃@∞nμ ̃ oz ̃@∞nμ ̃ oz ̃@∞nμ ̃ oz ̃@∞nμ ̃ oz ̃@∞nμ ̃ @∆@Ó @∆@Ó @∆@Ó @∆@Ó @∆@Ó Û Û Û Û Û „∫gÙ „∫gÙ „∫gÙ
„∫gÙ „∫gÙ 70@»Í TMn‚„i√«π «P∞Í∫à ̊oz ̃@∞nμ @∆@Ó SÍμ _rπ∞⁄i«π ¬oLgÙvÍ N›ÃY‚Àq zfirÍG¢ ¶L ¿“‚ ∞⁄P„}Ó ®∫Ã¢Ó ©r‹sn«GÍ. ̊⁄P u⁄P∑«π @v⁄P ∞π ́oP pÀ@ ́ NP∞v_r«LÍ.
‚∞«π⁄ia∞, ∂L⁄Pa∞fl, a ©π∞ a ́iÃ∞L⁄PÍ «‚∞ÍG oπQ @»Í un›∞@ ́iL∞tÓ, uo∆gTML∞tÓ P∞Í oz ̃@∞nμ @∆@Ó «P∞Í∫â. ̊PÍ ¬PY ̊» ̃o@Ã∞@ aÍL ̨ TY∑ÃÓ ̨Í “@“}∞ z∞ gÙ@÷” œaÿ_@Ó “v‚ ́iY «©ov«Ã∫ÃP∞@ Q∞‚@Ó. ̊¢ ‚azπ∞@ ‚∞a∞Àq ‚nG¢vÍ, N@∞[ÓTMtÓ TMÍL Nzn∫@a©∞@ «©ov«Ã∫â. π_o@ z∞NL∞∑√tÓ ̊¢ ƒ∑‚ag‚g‚Àv¢. @“}∞ ∞ gÙ@oV ́ NP∞v ⁄¢, S⁄ia∞ ‚∞ ́P›∞ai√Í ©o∆”, a ̃nÂÍ “≥@P ©Ó”, «π∞ @∞TÍ “ƒfi ‚∞oπœq” «‚∞ÍG ∞v@_@^Ó «©ov«ÃnGg‚ÀvL.
 ̊oz ̃@∞nμ @oπ ̃@∆ ́iÍ N›ÃY‚∞q@÷ ∞‹g‚∞} ́i«π«Ã ÿπ › ›o›@oV≥Ó rVgTMTv ́ zGTYoπ. Ã∞‹g‚∞} ́iY ¬oVTÀv ¿∞v@_@oVg G ̃@fl ́¢, ̊⁄aà ¿∞v@_@oV ̊¢ «©ov«Ãn∫ zfizP∞@ PÍ p¢ @o} NP∞q ̃@g‚Àv¢. r}nμ ́ PzoV@»Í Ÿ›oπg N‚∞fiÀ‚q ́P∞¢, ̊oz ̃@∞nμ @oπ ̃@∆@Ó PL¢ floà ́ NP∞v ⁄P¢. SÍμ Ã∞‹g‚∞} ́iY ¿∞v@ ́¢oG√Y zo@ T{gÙ} Ÿÿ «P∞Í∫√fi ̃rGNPÍG∞Y ̊Pn„ z{ „ ́Pz @»Y ̊oz ̃@∞nμ @∆@ ́in„Ó zaπ∞nμg ‚_„“q Í‚oP ‚ ̃@Ÿ›∞ g‚nGz @÷ N‚∞¢z∞@ ¥nμ ̃ N@∞÷z .