கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: மல்லிகை 1978.03

Page 1
re.
|
閭中
and 197s
இவர்கள் எழுதுகின்
கார்த்தி தேச தி வத்தம்பி
LTool Ui அன்ரனி
** 'சபா ஜெயராசா
 
 
 
 
 
 

முருசகரன்
ി
憎言。)。(Tá、
SqSqSqS Du u uuu DDD D DDSDD DSDS

Page 2
나 }!
已噴噴é n 『屬鳴層蠟**』劇 Q島 ョョ』『』シ『『Ed』d J』 日』真屬噴*『鳳嘯曹真唱*』|-
IỆūsųoguqingsfè o
sælgı,solas Log)) ąsysoņTimog asrı ( qoyisessasố 7
Isū sū u qo qo: courts : * "Img劑唱唱圖r恆, ! Hıņụum, qımızı,sono,
"ዛ" " Iዘዞ" "iluuuዞ""ዛnluዘዞ"'ዛዛ-ዘዞ።""ዛ1ካዘዞዞ" "ዛHዘዞ*
早日劇唱h固七um}* ựssures ląsúğqjes souri suo := + 5} துபசுநிற்கு ஒரு "டியா
Lae ----' + s + i + + '!o
+စို့။
■』』三院m事
喙,量*責*事
Lț¢ £ € ©, u - so s
fÊQğı,o q-itęs LT-9 agos įsigrulo �
 
 
 

七**七LnTTn T*1匾真屯**廊唱扇攝 聲enrhn 4*唱*mn順R4。『增七口」匾 *u*迴'n'*馬壩n 處書』 *』目hnn隱 シg ョ鳴Jシ シ シ 」シ」 シ シ シ ***歸』。唱虛魔*廊**「增唱n『** 11T* nmu*『』。』上噴鳴迴唱喻*劑f』 重 역仁高等學高等學長生 *활확r, *闇電***區域是『JH隱*h『員r種Jg噂 シミg シ シ壩道藏 『上g』『シコ』偲 シ ョシ
*屬*隱 *n****&****
■壩止』***「km「*T蒙*W軍事「T**력활
|-『L屬 * シ』に*『隱唱隱噴tu 實***
***偏m*噴***」 **** *_*口*T雪nn@_*噴e真雪 ****為鬼隱喻hn。*真***劑 *魔鳥」雪wn磨劑***** *** "******圖r劑摩寧傳 當上電*真屬唱信n『*n隱*劇場」聖**驅 **********隱 *** 屬*「引n****n *屬醫n配 **團*In****シ 七*員真雪*噴射*隱劑』 橋』」隱*七事隱 ***讀唱唱Ann噴劑真• *****é』劑*尋騙fn *聞 *********h 屬*** 鳴鳴鳴鴞」 『シ * シ』 『L@
***** 확Tr”다. 학」rg
■■轉畫電電 **『シ』=== ) ----- 驅*『驅- 科學高等「. 1 ==『』屬 鱷**T T.TT후 「圖』『』『 *****增電電『驢|----欄_----_----|-|- - km활을 볼 「龍 : :넓 ****r다.** *- *를 '불활 * -學科, *******動.m***as *lattu, saepg***「*-m* *日 『』『***=†Y, ITIŴ Ŵ『*
ouįzpēPsae sijų suosựɔɑsso išo),„społįįpyy,
su o
鸣寺
七上*屬卡* 長屬哺 隱聖屬壘 生高野) - 4werTrT「T볼 *WA확불구T&니rCD---- *T-*"*m 『事 Lシ」コ Q韓』

Page 3
மல்லிகை
ல்லிகை
லிகை
6.
"ஆம்! தன் கையே தனக்குதவி!"
கைத்தொழில்கள் பழகுங்கள் வெளிநாடுகளில் வேலைகள் பெற,
Golani sivuņši, un rẩy, Gurg-G3Lurr, P. M. G. \போன்ற பயிற்சிகள்.
National Institutes - 57, பாங்சோல் வீதி, ኣ
யாழ்ப்பாணம்.
* நாவுக்குச் சுவையான உணவு வகைகளுக்கு
* சுத்தமான பலகாரங்களுக்கு, சிற்றுண்டிகளுக்கு * தரமான மதிய போசனத்திற்கு
சிறந்த ஹோட்டல்
திறி கொயின்ஸ் ஹோட்டல் 73, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

தேசத்தின் மனக் கதவைக்
கலைஞர்கள் உரத்துத் தட்டவேண்டும்!
இந்தத் தேசத்தில் இருக்கும் சகல துறைக் கலைஞர்களும் ஒன்று திரளக் கூடிய காலம் வந்து விட்டது.
கலை இலக்கியத் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் கடந்த காலங் களில் போராடிப் பெற்ற அவர்களினது பல உரிமைகள், மெல்ல மெல்ல அவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு விடுமோ என்ற அபாயம் வேறு எந்தக் காலத்தையும் விட, இன்று அதிகரித்து வருகின்றது. இலக்கியத் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் கடந்த காலங்களில் மிகத் துணிச்சலுடன் போராடி பல வெற்றிகளைக் கடந்த அரசாங் "கத்தில் நடைமுறைப் படுத்தியதை இந்த நாடே அறியும்.
அதில் முக்கியமானது தரங் கெட்ட சாக் கடைச் சஞ்சிகை களின் - ஆபாசப் புத்தகங்களின்- இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்தி. பிரபலமான சஞ்சிகைகளில் கணிசமான ஒரு பகுதியை மாத்திரம் நமது நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கக் கூடி ய ஒரு நடைமுறையைக் கையாள வேண்டிய அவசிய நடவடிக்கையாக மேற்கொண்டதுதான். இதனுல் இந்த நாட்டில் ஆரோக்கியமான இலக்கியச் சூழ்நிலை முகிழ்ந்து வரக் கூடிய வாய்ப்பும் பரவி வந்தது;
முக்கியமாக இந்த நாட்டுப் படைப்பாளிகள் மிக உத்வேகத் துடன் தமது படைப்புக்களை நூலுருவில் ஆக்க வழி சமைத்தது. ஆனல் இன்று நிலைமை வெகு வேகமாகப் பின் தள்ளப்படுகிறது. இந்த நாட்டுப் படைப்பாளிகள் பொது இடங்களில் மனங் குமுறிக் கொந்தளிக்கின்றனர். இதைப் போலவே நமது நாட்டில் முளைவிட்டு அரும்பி வளர -ر முயற்சிக்கும் தமிழ் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட, கலைஞர்களும் போர்க் கொடி தூக்கியுள்ளனர்.
அவர்கள் இது நாள் வரை சிரமப்பட்டு வளர்த்தெடுக்க முயற்சித்த நமது தேசியச் சினிமாத் துறைக்கு புது உருவத்தில் பேராபத்து வந்திருப்பதைத் தினசரிப் பத்திரின் ககளில் நாம் பார்க் கக் கூடியதாக இருக்கிறது. அதை எதிர்த்து அவர்கள் தமது கண். டனக் குரலை எழுப்பியதையும் நாம் படித்துப் பார்த்தோம்.
இப்படி இந்த நாட்டுக் கலை, இலக்கியவாதிகள் துொட்டம் தொட்டமாக - குழுக் குழுவாக - எதிர்ப்புத் தெரிவிப் பதை விடுத்து, சகல கலைஞர்களும் கூட்டர்கச் சேர்ந்து தமது ஒத்த கண்டனத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால்தான் தமது உரிமைகளை வென்றெடுக்க முடியும்; 1

Page 4
அறுபது நிறையும் தமிழ் அறிஞர்
பேராசிரியர்
நா. வானமாமலை
செ. யோகநாதன்
பிரபல படைப்பாளரும், விமர்சகருமான க. கு அழகிரிசாமி பேராசிரியர் நா. வானமாம?' ஷ்றி பின் , நிப்பிட் டுள்ளார்; ' நா. வானமாம.ே : மிழ்ப்ப" ; : , ஏட்டுப் பிரதிகளை அச்சேற்றி அவற்றிற்கு சாகாவரம் அளித்த டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரின் தமிழ்ப்பணிக்கு அடுத்தபடியாகச் சொல் லத்தக்கது என்று சொன்னுல் அது மிகையாகாது." மிக ஆழ்ந்து ஆராய்கின்றபோதிலே இந்தக் கருத்துக்கூட பேராசிரியர் நா. வான மாமலையைப்பற்றிய ஒரு பக்கப்பார்வையே என்பது தெரியவரும் , பேராசிரியர் நா. வானமாமலை பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் மட்டும் ஆராய்வு செய்து புலமைபெற்றவரல்ல அவர் பழமையைப் பற்றி ஆராய்ந்தவர்; புதுமையில் சரியான திசையினை இனங்கண்டவர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தத்துவார்த்த அடிப்படையிலேயே எல் லாவற்றையும் நுணுகி ஆராய்ந்தவர் தத்துவங்களே சமுதாய . உறவுகளே உண்டாக்குகின்றன என்ற விஞ்ஞா ன ரீ தி யா ன கண்ணுேட்டத்துடனேயே அவரின் சிந்தனைகள், எழுத்துக்கள் மிளி ருகின்றன. தமிழ் ஆராய்ச்சித்துறையில் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதத்தையும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல் வாதத்தையும் அணுகுமுறையாயுக் ஆய்வுமுறையாயும் கொண்டவர். உழைக்கும் வர்க்கத்தின் சார்பிலே நின்று அவ்வர்க்கக் கண்ணுேட்டத்தில் தத் துவத்துறையை ஆரா ந் து, விமர்சனத்துறையில் மிகச்செழுமை யான போக்கினைத் துரிதப்படுத்தியவர் பேராசிரியர். அவருக்கு அறுபது வயது நிறைகின்ற இவ்வாண்டிலே, அவரின் பணிகள் சில வற்றை இங்கே எடுத்துப்பார்க்கலாம். W
தமிழக நாட்டுப் பண்பாட்டியல் துறைக்கு பேராசிரியரின் பங் களிப்பு மிகவும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லத்தக்கதாகும் வெறும் ரசனை முறை யி ல் திருத்தல்கள் அடித்தல்களுடன் வெளியாகிக் கொண்டிருந்த நாட்டுப்பாடல்களின் தொகுதிகளோடு, பேராசிரி யர் அவர்கள் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள "தமிழ்நாட்டுப் பாமரர் பாடல்கள்", "தமிழ் நாட்டுப் பாடல்கள்" ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற போதிலே இந்த உண்மை தெரியவரும். தமிழ்நாட் டுப் பாடல்களை அறிமுகப் படுத்துகிறபோதிலே, அப்பாடல்கள் தோன்றக் காரணமயிருந்த வரலாற்றுப் பின்னணியையும் சமூக, மானிடவியல் அம்சங்களையும் சேர்த்து ஆராய்கின்ற முறையினைத் தொடக்கிவைத்தவர் பேராசிரியர் அவர்களே. அவர் பலநாட்டுட் பாடல்களையும், கதைப் பாடல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிருர், இந்த முயற்சியிலே மேலும் பலரை ஈடுபட வைத்திருக்கின்றர். அவரின் உற்சாகத்தாலும் வழிநடத்தலாலும் பெருந்தொகையானேர் இத் துறையில் ஈடுபட்டிருப்பதனை இன்றைக்கு நாங்கள் கண்ணுரக்கண்டு
4.
 
 

வருகின்றேம். நாட்டுப் பண்பாட்டின் ஒரு படைப்பான வில்லுப் பாட்டினை சாதாரண மக்களினது போராயுதமாக ஆக்குவதிலும் அவர் பெருந்த அக்கறை கொண்டிருப்பவர். ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அவர் பின்வருமாறு கூறியிருக்கின்ருர், 'நாட்டுப் பண்பாட்டின் மல் கிராமீய குறுக்கிய வட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு தேசியப்பெரு வெளிக்கு வருமாறு செய்தல் வேண்டும்" w
தமிழிலக்கியத் துறையிலே தத்துவ ரீதியிலான பார்வயினை விசாலப்படுத்துவதில் பேராசிரியரின் பங்கு மிக அபரிமிதமானது. அவரின் சிறந்த ஆய்வுகளாக இத்துறையிலே பின்வரும் கட்டுரை களைக் குறிப்பிடலாம். ஹிப்பிகளும் சமுதாயமும், மணிமேகலை யின் பெளத்தம், திருவள்ளுவரின் அறிவுக்கொள்கை, புதுக் கவிதையின் உள்ளடக்கம், ப்ராய்டிஸம், பழந் தமிழ் இலக்கியத் தில் பொருள்முதல் வாதக் கொள்கை. மார்க்சியநூல்களைக் கற் பதில் இடையரு த ஆர்வமுள்ள பேராசிரியரின் ஆய்வின் அடிப்ப டையின் மார்க்ஸிய சித்தாந் தந்தான், ‘வேதாந்தப் பிரபஞ்சம்' என்னும் நூலுக்கு அவர் எழுதிய விமர்சனம், மார்க்சிய மெய்ஞா னத்திலும் இயற்கை விஞ்ஞானத்திலும் அவர் கொண்டிருந்த புல மையினைப் புலப்படுத்துகின்றது துணிந்து தனது கருத்தினை அவர் நிறுவும் வன்மை பெற்றமைக்கு இந்த அடிப்படையே காரணமாக அமைந்ததென்பது பொருத்தமுடையதாகும்.
தற்காலிப் படைப்பிலக்கியத் துறையில் அவருக்குள்ள ஈடுபாடு மிகவும் வியத்தற்குரியது. சிறு தை, கவிதை, நாவல் ஆகியதுறை களில் முற்போக்குச் சிந்தனை:ோடு ஈடுபட்டு வருகின்றவர்களுக்கு இவர் பிரியமான தோழனும் ஆ சா னும் விமர்சகருமாவார். புதிய சிந்தனைகளைப் புகுத்தி 1 ' இயக்கத்திற்ா வலுவூட்ட எழுதுபவர்களை அவர் தட்டிக்: டுப் பதில் முன்: பவர். தமிழ் நாட்டின் முற்போக்கு இயக்கங்கள், கலை இலக்கியத்துறையில் பெருத்தசாதனை ஆற்றவேண்டுமென்று துடிப்பு நிறைந்த இவரின் ஆராய்ச்சி இதழ் தமிழிலக்கி:த் துறையினுக்கு வனப்பும் வலிவும் கொடுத்து வெளியாகிவருகின்றது. ருஷ்யமொழியில் வெளியாகின்ற "ஆசியா ஆபிரிக்கா" என்ற சஞ்சிகையில் துரு பின க் கோ வா குறிப்பிடும் கருத்து மிகவும் பொருத்தமுடையதாகும். அவர் பின் வருமாறு சொல்கிருர், "புதிய விஞ்ஞான ப் பத்திரிகையான "ஆராய்ச்சி" யின் தோற்றம் - தென் இந்தியாவின் கல் T ச் சார வாழ்வில் ஒரு பிரதான நிகழ்ச்சியாகும்"
言
எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் சிறப்பான விஷயம் இதுதான் பேராசிரியர் ஒரு க்ம்யூனிஸ்ட் என்பதுவே அது. அவர் மக்களை மிகவும் நேசிக்கின்ற மனிதாபிமானி. ஏராளமான நண்பர்களும், தோழர்களும் உள்ள வாய்ப்பைப்பெற்றவர். அவரின் சிந்தனையால், சக்திமிக்க எழுத்துக்களால் அவருக்கு மாணவரானேர் தமிழ் வழங் கும் இடமெல்லாம் வாழ்கிருர்கள் இல் 1ளவுக்கும் நடுவே அவர் மிகவும் அமைதியாக அடக்கமாகப் ப:ை *ள் புரிகின்ருர், தமிழுல கின் பலதுறைகளும் மேன்ம்ைபெற உ ைழ க் கி ன் ரு ர். அறுபது நிறைகின்ற இந்தவேளையில் அவர் மென்மேலும் இத் துறை யில் சாதனைகள் புரிய முற்போக்காளர் அனைவரும் வாழ்த்துகின்ருேம்!

Page 5
சரிவு நிலையிற்
புனைகதைகள்
சபா. ஜெயராசா
இது வரை சிருஷ்டிக்கப் பட்ட புனே கதை களை த் தொடர்ந்து ஏதோ ஒருவித தெவிட்டல் நிலை எழுவதும், குறிப்பிட்ட சில வாய்பாடுகளுக்குள் 6 (680 9ریf அடங்கி ைந ந் து நிற்பதும் அரைத்த மாவை அரைக்கும் சலிப்பும், அலுப்பும் ஏற்படுவ தும் அனுபவிக்கக் கூடிய நிகழ்ச் சிகளாகும். செக்கிழுக்: b மாடு போல் விடிய விடிய 1ா வ்ட் 1.த்துக்குள் கதைகளும், நாவ லும் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற னவே என்று வெதும்புகின்ற அபிப்பிராயங்களையும் கேட்கின் ருேம். சதா வாசித்துப் பழக் கப்பட்ட "வாசகன் புனைகதை களின் ஈடாட்டத்தை எக்கத் தோடு உணர்கின்றன்.
தனிமனித உறவுகளை அடிப் படையாகக் கொண்ட கதை களிற் கூடலும் ஊடலும், ஊட லும் கூடலும், அன்பும், அன் பில் விரிசலும் இணைதலும் பிரி தலும், காதலில் வெற்றியும் தோல்வியும். தும் துறப்பதும் வெறுப்பதும், முதுமை ஏக்கமும், கழி ந் த நாட்களைப் பற்றிய கவின் கன வுகளும், இன்ப துன்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஏ தோ தத்துவங் களை (?) ஆசிரியர்கள் கெரட்டி வயிற்றெரிச்சலைத் தீர்க்க முனை வதும், என்றவாறு எளிமையாக வகுக்கக் கூடிய வாய்பாடுகளுக் குள்ளே கதைகளை அளந் து
படிக்கும் போது,
உலகை அணைப்ப
கொட்டிவிடலாம் என்று எண்ணு மளவுக்கு அவை மலினமடை கின்ற போக்கு பரவலாகின்றது.
கடையிலே வாங்கிய பதங் கெட்ட பாணின் நிலை கதை களுக்கும் வந்து விடாமலிருப்ப தற்காக "புதுமை புகுத்தல்" என்ற குடு காட்டலும் இடை யிடையே நடைபெற்றும் வரு கின்றது. ஆளுல் இதுவரை நடைபெற்ற புதுமைகள் கூட நைந்து ப்ோன வாய்பாடுகளுக் குள்ளே அகப்யட்டு நிற்கின்ற ச் லிப்பையும் உணராகவர்
え
உளவியல் நெறி பிறழ்வும். மலர் விட்டு n இது தாவும் வண்டு களை ஒத்த மனுே வி ய ல் 11
படைத்த கதா பாத்திரங்களும்
சமூகத்தின் வரம்புகளை மீறும் காம உணர்வுகளும். ஏதோ புதுமையான 'அபூர்வராகங்கள்" "று எண்ணிய நிலையும் தடக் :ேடித்துக் கொண்டு விழுந்து Gi?il 657 .
கதைகளிலே ம ர் மங்கள் ஆட்சி செய்த காலமும், காதல் ஈெங்கோல் செலுத்திய பொற் மும், உள வி ய ல் நெறி ழ்வு உச்ச ஆதிக்கம் செலுத் திய நாட்களும், பரிசோதனை கள் கொடிகட்டிப் பற ந் த செயல்களும், நாய்க்கு வீசப் பட்ட கற்கள் போன்று தேடு வாரற்றுக் கிடக்கின்றன.
6

மக் க ளின் உண்மையான போராட்டங்களுடனும், கலந்த போராளிகளின் இலட்சி யங்களுடனும், புனைகதைகள் இணைந்து செல்லாமல், புளித்த, சுவைத்துச் சுவைத்துச் சலித்த விஷக் சூழல் வட்டத்துக்குள் கதை பண்ணுதலை அகப்படு தி விட்ட செய்கைகளினலும் அலுப் புத் தோன்றியிருக்கலாம்.
இந்த அலுப்புநிலை ன் றைய புனைகதைகளுக்கு ப ஃப ரும் அறை கூவலாகும். இததச் சூழல் வட்டத்தைப் பற்றிச் சிந்
திக்காமல், இந் நூற்ருண்டு "வ.
லின் யுகமென்றும், லே தலைசிறந்த இலக்கியக் மென்றும் அறையிலிருந்து :ாங் கம் வரை கூறிக் கொண்டி ப்ய திலே பயனில்லை.
மேற்கொண்டும் ந: , கள 6ழுத வேண்டியதில்லை, ற்க னவே எழுதப்பட்ட ந 1 வ ல் களைத் துண்டு துண்டாக வேட் டிப் புதிது புதிதாகப் பொருத் திக் கொள்ளலாம் என்று கூறு வதிலும் ஏதோ அா , தம் பொதிந்துள்ளது. வ ள ந் த வாசகர்கள் மட்டுமன்றி, சிறு வர்களும் புனைகதையின் நைந்து போ ன பிரயோகங்களினலே தாக்கப்பட்டு வருகின்ருர்கள் எ ன் ப ைத உணரும் போது மேலும் பரிதா படமாக இருக்கின் f).
நி! .
"அம்புலிமாமாவில் வரும் கதைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி யானதாக இருக்கின்றன" என்று ஒரு சிறுவன் கூறும் பொ' து அதனை ஒரு சிறுபிள்ளைக் கூறு எ ன் று நாங்கள் அலட்சியம் செய்து விட முடி 1து. க. வி வளர்ச்சியிஞற் பேலும், ன் றைய சிறுவர்கள் இலக்சியங்களை மிகவுன்னிப்பாக 607 it.
புனைகதையாளரின் 6 5 6.
ப்லவி ஓவியர்களினலும்,
வீரங்
கிரீட
புளித்த மண்டிய
விரிப்புகளுக்குக்
நோக்குகின்ற
திரைக் கதாசிரியர்களின் பல வீனங்கள் நெறியாளர்களினு லும் இடையிடையே மூடி மறைக் கப்படுகின்றன. அன்ருெருநாள் வீரகேசரியில் வெளிவந்த கதை யொன்றைப் படித்த பொழுது, படத்தில் இரு ந் த கவர்ச்சி, கதையில் இல்லையே என்று எண் ணத் தோன்றியது.
கதையாசிரியர், புனே கதை களை விறுவிறுப்பாக வளர்ப்ப தற்குரிய வழி, முரண்படும் மனுேநிலை கொண்ட பாத்திரங் களை (எ ம து இரசிகர்களின் மொழியிற் கூறுவதானுல் - வில் லன்களை) வளர்த்து விடுதலா
கும். கதையை வளர்ப்பதற்கு வில்லன்களை வளர்க்கும் முறை
(3 шр лт 6» гт ий போலச் சலித்து வருகின்றது. சில சமயங்களில் வில்லன்களை வார்க்கும் முறைகள் கேலிக்கிட Լճn 6ծr 5 T պւք , அருவருப்பான தாயும் அமைந்து வருகின்றன,
புனைகதைகள் நைந்து சலிப் புத் தருவதற்கு பி றி தொ ரு காரணம் "பார்த்த சாரதியார் பாணி"யாகும். வளவளவென்று உப்புச்சப்பற்ற தத்துவங்களைக் கதைகளெங்கும் பரவிவைத்து விடுவதாகும். நாவலிவேதான் இந் த அலங்கோலம் என்ற அளவுடன் நிற்கவில்லை. மின் வெட்டுப் போன்ற சிறிய உரு வம் என்று கூறப்படுகின்ற சிறு கதைகளிலும் தத்துவப் பாப் குறைவில்லை. குருவிகளின் தலையிலே கோடரி யைக் கட்டி விடுதல் போன்று. சிறுகதைகளிலும் தத்துவங்கள் கட்டி விடப்பு , கின்றன,
இவ ற் ைற எ ல் a r ம்
தொகுத்து நோக்கும் பொழுது
புனைகதைகளுக்கு மங்குதசை பிடித்து விட்டதோ என்ற ஐயப் பாடுகளும் எழுகின்றன. புனை கதைகளின் வீழ்ச்சி நிலையிலே

Page 6
ளிலே நா வ லை யும் தனியாதிக்கம் கட்டுரை வடிவத்
வாசகனுக்கு மீட்சி கொடுக்கக்
கூடிய கலை வடிவமாக கட்டுரை களும் புனை கோள்களும் எழுச்சி பெறக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் இருப் பன போன்று தெரிகின்றன.
ஒரு காலத்திற் புனைகதை களுக்கு அளித்த முக்கியத்து வத்தை இப்பொழுது கட்டுரை களுக்கு அளிப்பதிலே பத்திரி கைகள் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு
நிற்கின்றன. ஃ3 +தைகள் இல் லாத சஞ்சி انیہD : ', ப, திரி கைகளும் வழு இன்றன. ஆஞற் கட்டுரைகள் :லாத சஞ்சிகை களோ பத்தில் ககளே ஸ்ஃ. அறிவு வளர்ச்சியும், கலையும் இணையக் கூடிய ருவ அமைதி கட்டுரை :ளுக்கு . லிமையளிப்ப
தாகவும் கொள்ள முடியும் வி வியலிலிருந்து கலைநயம் : அதன் வீச்சு நீண்டதாக இருப் பதால், நைந்து போவதற்குரிய குறுகிய பார்வைகள் தகர்க்கப் படுகின்றன. நாளாந்த வாழ் விலே கட்டுரைகள் மூலமான தொடர்புகள் நீக்கமற நிறைந்து வருவதையும் அவ த ர னி க் க முடிகிறது.
அப்படிய ல் , அ டு த் யுகத்தின் இலக்கிய உருவங்.
மிஞ்சி:
துக்கே கிடைத்தும் விடலாம் ஏ ற் கனவே எழுத்தாளர்கள் கட்டுரைகளை வாலாயம் பண்ண வும் தொடங்கி விட்டார்கள். எத்தகைய கலை : டி வ மா ச. இருப்பினும் ஆற்றலுடையவனு டைய ைக படும் பொழுது மினுங்கித்தான் தீரும். ஆணுலும் குழலுக்குப் பொருந்தக் கூடிய னவே எஞ்சி நிற்கும்; - Y
இங்குக் கூறப்பட்டவை வெறுமனே உருவப் போராட் டம் என்று கொள்ளு த ல்
பொருத்தமுடையதன்று. புனை
கதைகள் சமூகத்துடன் இணைந்து
உறவாடாமையிஞல் எழுந்த சலிப்பே முன்வைக்கப்பட்டுள் ளது. 盛· auri", | || ||۱۱||۱۱|||||||||||| !!!!!""ዛuዛ!ኮነ"ዞካባuuህህ"ሀlዛuህ լյtitllՍւլ:
பூட்டுக்களின் மூட்டுக்கள் தெறிக்கும்
முற் 1 க்துக் கதவு மூடி , டேக்கிறது பழங்காலப் பூட்டொன்று பருத்துக் கிடக்கிறது அன்ருெரு நாள். அதுபற்றி அம்மாவைக் கேட்டேன் ஏனம்மா முற்றக் கதவு இன்றும் மூடிக்கிடக்கிறது * பிஞ்சுக் குழந்தை நீயோ பிசகிற்ருல் பாத தன்னில் வண்டிகள் உன்னை மோதும்
> வம்புகள் கூடிப் போகும்
ஆதலால் அன்பே கதவு அடைபட்டே கிடக்க வேண்டும்
உந்தனின் தந்தை பிஞ்சு உருவின் இருக்கும் போது பாட்டனர் இந்தப் பூட்டைப் பூட்டினுராழ் கேள்விப் v பட்டேன் பாட்டஞர் போட்ட இந்தப் பூட்டின உடைத்தல் கூடா' நீட்டமாய் பாட்டமொன்றைப் போட்டனள் எந்தன் அம்மா. பாதையைப் பார்த்துப் போகும் பருவத்துள் இருக்கும் என்னை பூட்டினல் தடுக்கும் இந்தப் புதுமையை நோக்குகின்றேன்
பாட்டனுர் போட்ட அந்தப் பழங்காலப் பூட்டு தன்னின்
மூட்டுக்கள் தம்மைத் தேட முயல்கின்றேன்! வெற்றி காண் பேன்.
ஏ கே. எம். நியாஸ்

நஸ்ருல் இஸ்லாம் கவிதைகளின்
புதிய பதிப்பு
M
இருபதாம் நூற்ருண்டின் இந்தியக் கவிதை உலகில் புகழ்
மிக்கவரும், மக்கள் தலைவரும், வளம் கொழிக்கும் கற்பனைகளு டன் உணர்ச்சிப் பிழம்பாகத்
திகழ்ந்தவருமான நஸ்ருல் இஸ் லாமின் கவிதைகள் ஹிந்துஸ் தான் துணைக் கண்டத்தில் வெகு காலத்திற்கு முன்பே நாடு தழு விய புகழ்பிெற்று விட்டன. காஜி
நஸ்ருல் இஸ்லாம் இயல்பிலேயே
புரட்சிக்காரர்; ' போர்க்குணம் மிக்கவர்; வாழ்க்கை முழுவதி லும் நீதியிலேயே நா ட் டம் கொண்டிருந்தவர்; சமூகத் தீமை களே எதிர்த்துப் போராடியவர்: அழகினை நேசித்தவர். ஹிந்துஸ் தா ன த் து தொன்மை மிக்க நாகரிகத்தை மரபுரிமையாகப் பெற்றவர்களும், பிரமாண்ட மான மாற்றங்களுக்கு சாட்சி யாக இப்போது விளங்குபவர் களுமான இந்துஸ்தானத்து மக் களின் விசேட இயல்புகளை அவர் அற்புதமாகச் சித்திரித்துக் காட் டிஞர். அவர் வங்காளி இலக்கி யக் கருவூலத்திற்கு தனது பங் கினை வழங்கியது மட்டுமல்லா un áãi, ஹீந்துஸ்தானத்தினைச் சேர்ந்த பல்வேறு ம க் க ளின் பொது விழிப்புணர்வையும், தே சி ய விழிப்புணர்வையும், மேம்படுத்தவும் செய்தார்.
ஹிந்துஸ்தானத்து எ ல் ஃ களுக்கு வெகு தொலைவுக்கப்ப? லும் நஸ்ருலின் புகழ் நீண் ட காலத்திற்கு முன்பே நிலைபெற்று விட்டது; அவரது கவிதைகள் அவருக்கு மேன்மேலும் நண்பர் களைத் தேடித் தந்தன; போரா டும் மனித குலத்தின் இதயம் களிலும் உள்ளங்களிலும் இடம்
தோர்ச்சின்ஸ்கி
ά
பிடித்துவிட்ட ஒன. ே யூனியனில் அ வ ர து நூல்கள் பெரிதும் பாராட்டப் படுகின் றன. குதே7 ஜெஸ்த்வென்னயா லித்தரேசுரா பதிப்பகமானது "நம்பிக்கை" எ ன் னு ம் மகுட மிட்டு அவரது கவிதைகளை அண்மையில் வெளி யிட் ட து இதற்கு ஓர் உதாரணமாகும். இக் கவிதைகள் பிரபல. சோவி யத் கவிஞர் மிகையில் குர்காந்த் செவ்வினுல் வங்காளி மொழி யிலிருந்து பெயர்க்கப்பட்டவை
இந் த த்
ச வி ய த்
தொகுப்பில் 35 கவிதைகள் உள்ளன. இவை ஆசிரியரின் பரந்தகன்ற அறி வாற்றலை வெளியிட வல்லவை. தத்துவக் கவிதைகள் புரட்சிப் பாடல்கள், உள்ளங் கவரும் பாடல்கள், கிராமியப் பாடல் கள் முதலானவை இத் தொகு தியிலுள்ளன. புரட்சிக்காரன், "நிறுத்து", "மாலுமி", "இந்து முஸ்லிம் கலகம்" முதலான அவ ர்து கவிதைகள் உத்வேகமூட்டு கின்ற சமூகக் கவிதைகள், மற் றும் தனது தாயகத்தின் கதிப் போக்கு, வாழ்க்கை, ஆழமான மனித உணர்ச்சிசன் ஆகியவை பற்றி அவரது இதயத்தின் அடி யாழத்திலிருந்து எழும்பிய தத் துவ காதல் கவிதைகளும் பாடல் சளும் இதிலுள்ளன.
"நஸ்ருல் இஸ்லாம் கவி ை கள் ஆழமான் தத்துவப் பொருள்
செறிந்தவை; : rர்ச்சிம!!!9r னவை; உருவத், ம், ( ரி யீட்டிலும் செம்மையும், ப் பும் 1மி க் க ைவ* ன் : த் ெத ப் பின் மு. . . . சில்
மொழிபெயர்ப்பாளர் குர் க.ந்த் செவ் எழுதியுள்ளார்.
t .

Page 7
உலகின் கவனத்தில் அமெரிக்கப் பத்திரிகையினது *ஜேம்ஸ்பாண்ட்'டுகள்!
விளநிமிர் ஸிமருேவ்
ஒரு சி ல மாதங்களுக்கு மு ன் ன ர் துறைப் பணிக்காக புலிட்ஸர் பரிசைப் பெற்ற கார்ல் பெர் னஸ்டின் சி. ஐ ஏயின் சேவை யில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள அமெ ரிக்கப் பத்திரிகைகள் பல அதி ர் ச் சித் தகவல்களை வெளியிட்ட பொழுது, சிலரே இவற்றை வார்ட்டர்கேட் ஊழல் விவகா ரத்தின் போது சி. ஐ. ஏயை "கொட்டிய நமைச்சல் தீராது, தன்னையும், தனது தொழிலை யுமே "கொட்டிக்" கொண்டுள்ள ஒரு தேள் என பெர்னஸ்டீனைப் பலர் வர்ணிக்கவுஞ் செய்தனர்
ஆணுல் பெர்னஸ்டீனை இவ் வாறு வர்ணித்தவர்கள் இன்று வாயடைத்து நிற்கின்றனர்! அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கமி ஷன் விசாரணையின்போது, மாஜி சி. ஐ. ஏ. டைரக்டர் வில்லியம்
கொல் பி, தாம் விரும்பாவிட்டா
ஆலும், சில உண்மைகளை வெளி யிட நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார். செல்வ1 க்குமிக்க பத்திரிகைகளை சில்லறை உளவு வேலைகளுக்கா கப் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு தாமாக அமர்த்திக் கொள்ளு வதில் சி. ஐ. ஏ க்கு எதுவித கஷ்டமும் இருக்கவில்லை எனவும் பல புகழ்பெற்ற அமெரிக்கப் பத்திரிகையாளர்கள் சி. ஐ. ஏ. யின் இர க எமிய ஏஜண்டுகள்
என்ற அந்தஸ்தினைப் பெற்றிருந் சி
பத்திரிகைக் கலைத்
பற்றிப்
ஒ ரு .
நம்பினர்.
இன்னும் சிலர்
தனர் என்றும் கொல்பி கூறி இருந்தார்.
சி. ஐ ஏயின் சேவையில் அமர்ந்திருந்த இந்தப் பத்திரி கையாளர்களின் திருப்பணிகள் பல்வேறு பட்டனவாக இருந்த ண வர்ம். சிலர் கூலிக்காக சர்வ தேச "முச்சந்தி அரட்டை" களி லிருந்து செய்திகளைப் பொறுக்கி
எடுத்துக் கொடுக்கும் "பொறுக் கிகளாக"
ருந்துள்ளனர்; சிலர் தமது பத்திரிகைகளின் உளவு பார் ப்பு வட்டாரங்களினுள் வெளிநாட்டு நிருபர்களே ஈர்த் திருப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தனர்; சி. ஐ. ஏயினது ஆதாயங்களுக்கு இசைந்தவிதத் தில் செய்திகளைத் திரித்து எழுதி தமது பக்தங்களை நிர ப் பி க் கொண்டிருந்தனர். *ருேலிங் ஸ்டோ, ஸ்" பத் தி ரி ைக யி ல் கார்ல் பெனஸ்டிக் வெளியிட் டுள்ள தகவல்களின் பிரகாரம்,
கடந்த 25 ஆண்டு காலத்தில்,
ஏறத்தாழ 4. U அமெரிக்கப் பத்திரிகை நிருபர்கள் த ம து வேலை நேரத்தை பத்திரிகைப் பணிக்கும் உளவுப் பணிக்குமா கப் பகிர்ந்து கொண்டு வந்துள் 6Y7 GTIT” ,
சுயாதீனமான அபிப்பிரா ய த் துக் கும். பாரபட்சமற்ற கருத்துக்களுக்கும் களம் அமைத்
துக் கொடுக்கும் சுதந்திர உல
கத்தினது பத்திரிகை வட்டத்தி னுள் ஊடுருவல் செய்வதற்கு ஐ. ஏ. அப்படியொன்றும்

பகீரதப் பிரயத்தனங்களே வேண் டியிருக்கவில்லே. கொலம்பியா வாஞெலி டெலிவிஷன் கம்பனி யின் தலைவர் வில்லியம் பலே
போன்ற தகவல்துறை ஜாம்ப
வான்கள் தங்க ளே "ஜேம்ஸ் பாண்டு" களாகப் பாவனை பண் ணிக்கொண்டு தாமாகவே சி. ஐ. ஏக்குச் சேவகம் புரிய முன் வந்தனராம் , உதாரணமாக கொலம்பியா வானெலி தொலைக் காட்சி நிறுவனத்தின் செய்தி இலாகாவின் ஆசிரியர்களில் ஒரு வ ர |ா ன ஸிக் மைக்கேல்ஸன் வீதியிலுள்ள டெலிபோன் பூத்" ஒன்றிலிருந்து சி. ஐ. ஏ. அதிகா ரிகளுடன் பேச வேண்டியிருக்கி றதே என தமது மேலதிபர் வில்லியம் பலேயிடம் பிரலாபித் தாராம். உடனடியாக மைக் கேல்ஸன்னின் செளகரியத்தை முன்னிட்டு சி. ஐ. ஏ. தலைமை அலுவலகத்துடனுன ஒரு விசேஷ நேரடி டெலிபோன் இணைப்பு செய்து கொடுக்கப்பட்டது. "நியூயார்க் டைம்ஸ்" மு த ல் ரோமிலிருந்து வெளி யா கும் அமெரிக்கன்" பத்திரிகை வரை ஏறத்தாழ 1000 முக்கிய பத்தி ரிகைகள், சஞ்சிகைகள், செய்தி ஏஜன்ஸிகள் ஆகியவற்றுக்கும் சி. ஐ. ஏ. அலுவலகத்துக்கு மிடையில் நேரடித் தொடர்பு இணைப்புகள் உள்ளன என இப் போது தெரிய வந்துள்ளது.
அமெரிக்கப் பத்திரிகையாசி ரியர்கள் மீது உளவு ஸ்தாபனங்
கள் செலுத்தும் மேலாதிக்கம்
தொடர்பான இந்தப் பரபரப்
பூட்டும் தகவல்கள் பத்திரிகைச்
சுதந்திரம் என்ற அமெரிக்கக் கருத்துருவத்தினது வங்குருேத் துத்தனத்தின் இறுதி எல்லையைக் கோடிகாட்டி விட்டுள்ளன. இத் தகவல்கள் பகிரங்கப்படுத்தப் பட்ட பின்னர் உளவுக்காரப் பத்திரிகையாளன் யார் அல்லது
நேர்மையான பத்திரிகையான"
எ ன பத்திரிகையாசிரியர்களை
இலகுவில் இனங்கண்டு கொள்ள
முடியாது அமெரிக்க வாசகர் கள் அவதிப்படுகிருர்கள். கருதி துச் சுதந்திரம், பத்திரிகைச் சுதந்திரம் ஆ கி ய வ ற் றி ன் கோட்டை என சுய - புகழ்ச்சி யிலும் சுய - ಟ್ವಿಟ್ಜೆನ್ಗಿ உளறிக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க ஜனநாயகம் அதாவது அதிகா ரத்தை எத்தனே ஜேம்ஸ்பாண்ட் ரக் புழுக்கள் அரித்து வந்துள் ளன என்பதை அறியாது போய் விட்டது போலும்!
அமெரிக்கப் பத்திரிகையா
ளர்களின் உளவு ஊழல் பற்றிய விவகாரங்களுக்குச் சப்பைக்கட் டுப் போடுவதற்காக சில அமெ ரிக்கப் பிரசாரகர்கள் முன்வைக் கும் வாதங்கள் கேலிக்கிடமான வையாக உள்ளன. அமெரிக்கப் பத்திரிகை உலகில் சி. ஐ. ஏ. ஊடுருவல் செய்துள்ளமையே பத் தி ரி ைக ச் சுதந்திரத்தின் உன்னத வெளிப்பாடாக உளது என்று "நியூயார்க் டைம்ஸ்" எழுதியுள்ளது.
உ ள வு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான காங்கிரஸ் தெரி வுக் கமிட்டியில் அமெரிக்கப் பத்திரிகைகளுக்கும் சி. ஐ. ஏ. ஸ்தாபனத்துக்குமிடை யி லான *திருட்டு உறவு' பற்றி சூடான விவாதங்கள் நடைபெற்று வரு கின்றன. இவ் விவாதங்கள் பற் றிய விபரங்களும் பத்திரிகை களில் வெளியாகிய வண்ணமுள் ளன. ஆனலும், சி. ஐ ச. எதற்கும் அசைந்து போவதா கத் தெரியவில்லை.
பத்திரிகையாளர் க ளு டன் பகிரங்கமாகக் கூட்டங்களையும் பேட்டிகளையும் நடாத்தும் புதிய தந்திரங்களை அது ைக யா ள ஆரம்பித்துள்ளது.
慧惠
twelva

Page 8
مسلمجه، صبسسمجتی۔
_ళ్ళీ . జో
சின்க யன் பேயறைந்தவன் போல் பேச வேண்டியது, பேசக் கூடாதது எதுவென்று புரியா மல் அமைதி குலேந்த உள்ளத் rே Tடு விதானையார் முன் நிற்
சிருன். ஒரு கிழமைக்குள் இந் தக் காணி - இல்லை என்ரை காணி. . . அவஞல் அந்தச்
சொல்லைக் கிரகிக்க முடியவில்லை.
அேது எப்பிடி ஐயா முடியும் நான் வேறு எங்கை போறது? இந்தக் குழந்தையளையும் இழுத் துக் கொண்டு இணைச்ச உடன வெளியிலைபோக" விதானையார்
எதிர்பார்க்கவில்லைச் డrడిగru னின் இந்தப் பதிலை.
"என்னடாப்பா குழந்தைப்
பிள்ளையஸ் மாதிரிக் கதைக்கிருய்? அந்த மனிசனும் இப்ப எத்தினை rளாய்ச் சொல்லிப் போட்டுது. வளிக்கிட்டுப் போய் இருக்க டமில்லாட்டி எங்கையேன் 4 1சை மாறியாவது இந் த க் காணியை எழுதப்பாரன், அதுக் "ாம் அந்தாள் சம்மதம்தானே" **#யனின் உதடுகள் லேசாக கியுடன் பிரிந்து ஒட்டுகின்
{}#;
` முடிவு ஏற்படலாம்
(з5 1q 65) з
Mrs Mamar M- arr man حیحہ محسوسہ
கே. வி. மகாலிங்கம்
*சின்னையா உஇரை நிலமை எனக்குத் தெரியாதெண்டு நினைக் கிறியே? நான் என்ன செய்யச் சட்டமெண்டு தண் டு இருக்
கேக்கை”
*ச ட் டம் எல்லாருக்கும் ஒண்டுதானே? கேக்கிறன் எண்டு கு ைற நினைக்காதையுங்கோ, இப்பவெல்லாம் கனகாலம் குடி யிருந்தால் அதீதக் காணி இருக் கிறவைக்குத் தானம் சொந்தம்" தனக்குச் சாதகமான ஏதாவது என்னும் நம்பிக்கையில் கேட்டுவிடுகிருன் , எப்படியும் சின்னையனை ஒரு கிழ 6) Lo di g5 sir காணியைவிட்டு எழுப்பி விடலாம் என்று இது வரை உறுதியாக நம்பியிருந்த விதானையாருக்கு சின்னையனின் உரிமைக் கதைகள் குட்டைக் கிளப்பி விடுகின்றன.
*சி ன் னை யா நான் உன் னுேடை இஞ்சை ஞாயம்கதைக்க வரல்லை. இதோடை ரண்டாம் முறையும் அந்த மரியாதையான மணிசன்ரை முறைப்பாட்டால் வந்து சொல்லிப்போட்டன். நீ நியாயம் கதைக்கிறதெண்டாம் கோட்டுக்குப்போ" تمھی
 
 

க r ன்னி ைய ப்
ஒரு பய உணர்வு சின்னைய னேச் சுண்டத் தொடங்க். "நான் ஈம்மா உங்களோடை." என்று முடிவதற்கிடையில் விதானையார் சைக்கிளில் ஏறி உ ழ க் கத் தொடங்கிவிட்டார்.
கிே ைற யும் வரை அவரையே
அ வர்
பார்த்துக் கொண்டு நின்றவன்
சட க்கெனத் திரும்பி தனது பனைகள் அடர்ந்த ஆறுபரப் க் பரிதாபமாகப் பார்க்கிருன். அவனுக்குத் தெரி யும் விதான யார் இனி சும்மா இருக்க மாட்டாரென்று. பெஞ் சனியர் சாமிக்குமாரு இப்போ கரும்பை முள்ளாகவும், விதானை யார் சூரை முள்ளாகவும் இருக் கப் போருர்கள் என்பதை சின் னையன் உணர்ந்து கொள்ளு கின் முள்.
தனது பரம்பரையின் அர வணைப்பில் சொந்தம் என்ற உரிமைக்குள் இருந்து விட்ட அந்த ஆறு பரப்புப் பனங்காணி யும் தன்னுடைய காலத்தில் கை நழுவப் போகிறதே என்ற எண்ணத்தில் அவ ன் இதயம் குமுறுகிறது. அந்த ஆறுபரப்புப் புழுதிப் பூமி அவனைப் பார்த்துச் சிரித்தது. மூளை மரத்துப்போன நிலையில் தலைப்டாரத்தை நாடிக்கு முண்டுக் கொடுத்த கைகளில் செலுத்திவிட்டு to 687 LTI 1. uj 4 : og தைக் கொட்டித் தீர்க்கும் முயற்
சியில் சிந்தனைக்குள் மூழ் கி விடுகிருன்.
இருபத்திரண்டு வருடங்க ளின் முன், சின்னையணுக்குப் பத்துவயது நடந்து கொண்'
ருக்கிறது. வழக்கம்போல் :ெ ; சன் சாமிக்குமாரு வீட்டு வயல்க் கரையில் இருக் கும் இருபத் தைந்து ய ர ப் புக் காணியின் வேலிகள் அடைத்து முடித்து விட்டு அவனும் தகப்பனுமாக
பெஞ்சணியர் வீட்டு கீழ் வாசல்
படியில் தட்டுவத்தில் சாப்பிட் (do கொண்டிருந்தனர். gFrı
பிட்டு முடித் த தகப்பனும் பெஞ்சணியரும் வெற்றி லை போட்டபடியே பலதும் பத்து மாகக் கதைத்துக் கொண்டிருக் கிருர்கள். "அது சரி கந்தன் இப்ப காணி எழுதுறத்திற்கு என்ன அவசரம்? எழுதினு லென்ன எழுதாட்டாலென்ன அந்த ஆறுபரப்பும் உன் ைர குடும்பத்துக்கெண்டே விட்டிட் டன், பிறகு நீ வீணய்க் கதைக் கிருப்" "எண்டாலும் கமக்கா ரன் எங் , க்கும் காலம் நெருங் கிக் கொண்டு வருகுது. இப் பவோ பையவோ எண்ட நில்ை பிறகு செத்துக் கெட்டுப் போன லும் இருக்கிற புள்ளையஞக்கை வீண் சச்சரவுகளை." இல்லா மையிலும் ஏதோ ம 17 டா ய் உழைத்துழைத்து இரு க் கிற காணி ஆறு பரப்புக்கும் வருசம் வருசம் கழிச்சு முடித்த துணி வில் கந்தன் தனது காலத்தி லேயே கால்வைத்து நிற்கவே நில:ஜ்ற தனது குடும்பத்திற்கு ஆறு. ரப்பையும் சொந்தமாக் கிப்போடலாம் என்று நினைப் 1 தி ல் அவனுக்கே பெருமை
Tਹੰ. . . . .
"அது சரிய.ா க ந் த ன் டு பேரும் என்ன ஒரே (மே சரி ஈப்போறம், நீ செத் fbi } எ ன் ன விடப் (نی ، رئی. போறனே. உந்தக் கவலேயை விடு உதை ஆறுதலாப் பார்ப் பம் ஏதோ வயித்துக்கு அன் முடம் கஞ்சி ஊத்துறவராச்சே, * க்தனுல் கட்டாயப்படுத்த முடி இல்லை. பெஞ்சணியரின் அடி
} க்கு நஞ்சு அவனுக்கு எப்ப
* புரியப்போகிறது?
சின்னையன் முகத்தில் கவ்வி யிருந்த ஒரு கலவரம் சற்று விலகி 'வன் முகத்தில் மெல் லிய ஒ ரிப் ப 1. ல ம் பரவத் தொடங்கிற்று. வீட்டு வேலை யின்றி எனது குடும்பம் பட்டி ணியில் மடிந்தாலும் பறுவா

Page 9
யில்லை. மனதைத் திடப்படுத்
தி க் கொண் டு நிமிர்ந்து நிற்
கின்ருன்
முற்றிய இலைகள் உதிர்ந்து புதுத்துளிர்களாக சின்னையனின் குறிச்சியில் பல இள் வட்டங் கள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தன. இந்தத் துளிர்களுக்கெல்லாம் துளிராக, அந்தக் கிராமத்தின் பல தாலும் பின்தங்கிய அத்தக் குறிச்சியில் நிமிர்ந்து நிற்கிருரன். பரம ஏழையான .சின்னையன்
குடும்பமே உலகமென்று தனது
வயிற்றுக்கு உழைப்பதே வாழ் வென்று இருந்த சாலங்கள் ஏழு வருடங்களின் முன் தகப்பனின் இறப்போடு கழிந்துவிட இப்
போது ஒரு புது உலகையும்
வாழ்வையும் உணர்கிருன். யுகக் கணக் கா க நடந்து முடிந்த தனது பரம்பரையின் சாக்கடை வாழ்க்கை தன்னுடைய தன்னைப் போன்றவர்களுடைய காலத்தி லாவது முற்றுப் பெற வேண்டும்.
முழு மனித வாழ்க்கையைக் காண வேண்டும் என்ற உத் வேகத்தில் சின்னையன் படிப்
படியாக பெஞ்சணியர் வீட்டில் அடிமை வேலையைத் தவிர்த்துக் கூலிக்கு மட்டும் வேலை செய்யத் தொடங்கினன். முன்பு ஒய்வு நேரம் பெஞ்சனியர் வீட்டிலேயே கழித்தது இப்போ நூல் நிலை யங்களிலும், கூட்டங்களிலும் ஏதும் முற்போக்கான விடயங் களை விமர்சிப்பதிலுமே செலவா கின்றது. சின்னையனின் இந்த வளர்ச்சி பெஞ்சனியரை வாட் டாமல் வாட்டியது. கணக்கற்ற காணிகள் வேலியற்று பற்றை முளைத்துக் காடாகவும், மாடு வள ரி ப் புத் தேய்ந்தும் வரத் தொடங்கியதில் கவலை யற்றிருந்தாலும் சின்னையனின்
அறிவு வளர்ச்சியே அவ ைர.
பொருமைத் தீயில் அவித்துக் கொண்டிருந்தது. அவன் மட்டு மென்ருல் அவர் வேறு குடும்!
தெரிகிறது.
ஆடு ,
மொன்றையாவது தனது குடும் பக் கூலியாக அமர்த்திப்போடு வார். நிலைமை அப்படியில்லையே. அவனுடன் இன்னும் சில மட் டங்களு மாக மாறிக்கொண்டிருக் கும்போது அவரின் த டி த் த உள்ளம் துடிக்காமல் இருக்க (урьф шуіп т?
சின்னையா கொ ப் பரி ன் சாவோடை நீ யும் நல்லாய்க் கெட்டுக் கொண்டிருக்கின்ருய் கேட்பாரில்லையெண்ட் துணிவு உனக்கு உப்பிடி ஊதாரி பாய்த் திரிந்தால் உன்ரை பெண்சாதி மூன்று புள்ளையளின்ரைநிலமை என்ன? சின்னையன் லேசாகக் கொடுப்புக்குள் சிரித்துக் கொண் LsrøT . . .
"ஏன் கமக்காரன் அப்பிடி நான் எந்தவன்கயில் கெட்டுப் போகிறனென்று நினைக்கிறியள்"
பெஞ்சனியரும் சிரிக்கிழுர், தெறித்துப் பறக்கும் எ ச் சில் ஒவ்வொரு துளியும் விஷத்துளி க ளா க வே சின்னேயனுக்குத்
· 'ersirøðru-fTL lfr பூனை பால்குடிச்ச கதை மாதிரி. உனக்கேன் உந்த வாசிகசாலை,
கூட்டம், கொட்மிற்றி எல்லாம்.
அது ஆரேன் வேலையற்றவன் காசுக்காரன் பாக்கிற வேலையை, உனக்கிருக்கிற வேலைக்கு வேறை ஆருமெண்டால் உப்பிடித் திரி வினமே?"
"என்ன கமக்காரன் உவ்வ ளவு வயது வந்தும் உப்பிடிக் கதைக்கிறியள் காசுக்காறரும் வேலையில்லாதன்வயும் அறிவை வளத்துக் கொண் டா ல் காணுமே? எங்களைப்போல கஷ் டப்பட்டு உழைக்கிறவைக்கும்
இப்பிடி ஏதுமொரு ஆறுதலெண்
ட்ால்தானே அலுப்பும் தீரும், ஊர்விசயமும் அறியலாம்" கமக் காரன் என்று சொல்லும்போது தூண்டி விட்ட விளக்கு மாதிரிப் பிரகாசம் கொட்டிய பெஞ்சணி
赢得

யர் முகம், சின்னையனின் நிதா னமான பதிவில் தணிகிறது. "ஊரைப்பற்றி அறிஞ் சு என்ன விதானை பெரிசாய் வரப் போறியளே? சும் மா போய் உங்கடை வேலையைப் பாருங் கோவன். வயல்க்கரை வளவு வே வியன், மண்விழுந்தான் வேலியள் எல்லாம் சீரழிஞ்சு போய்க் கிடக்குது. நீ என்னு னண்டால் யும் கூட்டிக்கொண்டு வாசி சாலைக் கூட்டம் அது இது எண்டு திரியிருய். . இனி இல்லையென்டு வந்தாலும் நாலு மணியோடை போய்விடுகிருய். மாடு ஆடுகள் அப்படியே கிடந்த கிடை"
"அவங்களைக் கேட்டனுன் கமக்காரன். அவன்கள் தங்க
ளுக்குச் சாப்பாடு வேண்டாமாம்
பெஞ்சனியர் வீட்டுக்கு முற்ரு
நிக்கிற
கப் போகாமல் விடவில்லை. எப்பிடியாகிலும் பெஞ்ச னி ய ரைப் பகைக்கக் கூடாது என்ற எண்ணம் அவனுக்கோ அவன் குடும்பத்திற்கோ வயிறிருக்கும் வரை வந்துதாஞக வேணும் ஆனல் வயிற்றுக்காகத் தனது இலட்சியத்தின் கழுத்தில் கயி றைப் போட அவனுல் முடியாது. காரசாரமான சம்பாசனையின் பிரதிபலிப்பாக முதல் மும்றை யாக விதானையார் வந்து அந்தக் குண்டைத் தலையில் போட்ட போது சின்னையணுக்கு வந்த ஆத்திரத்தில் உடனே போய் பெஞ்சணியருடன் கதைத்துத் தான் இருப்பான். ஆ ஞ ல்
தவணையில்லாமல் சொன்னபடி
எட்டு மணிக்கு வந்து தாலு.
மணிக்குப் போய்விடுவாங்களாம் எட்டு ரூபா கூலி தரவேணுமாம்" என்னடா அது புது 1ெழக் காயிருக்கு, சாப்பாடென்ன நஞ் சாமே! ஏன் எட்டை விட்டிட்டு பத்தாய் வாங்கச் சொல்லன். பொறுக்கித் தின்னியள். அந்த நாயன் போகட்டும் நீ என்ன சொல்லுருப் பெஞ் சனியர் தணலில் நிற்பது போல் துடிக் Sagi.
"அவங்களுக்கு மாருப் நான் எப்படிக் கம்க்காரன் வர்முடியும். அவங்களைப் போலதானே.
"ஒமடா நீ எப்பிடி வரமுடி யும், த லே வணு ப் இருக்க கொண்டு. என்னிஃல உள், ! புழ்ை" கால் செருப்புச் சத் அவரின் இதயச் துடிப்பின் ையக் காட்டி:ம் வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தார் சாமிக குமாரு - .
இரண்டு மூன்று மாதங்க ளுக்குமுன் நிகழ்ந்த இந்த ச் சம்பாசனையின் பின் சின்னையன்
i
மட்டும் பக்கவாட்டில்
டுகள்
யால் பெஞ் சனி யர் தன்னை வெருட்டுதலுக்காக இப்படி ஒரு நா - க ம் என்றுதான் நினைத் தான்
வெளிக் கேட்டின் டடர் என்ற சத்தம் சாமிக்குமாருவின் காதுகளைக் குடைகிறது. கட்டி லில் கிடந்தபடியே த லே ைய சரித்து வாசல் பக்கம் கண்களை எறிகி (o fi . பதட்டமடையவில்லை; எதிர்பார்த்ததுதான். அலட்சிய மாகக் கேற் சத்தம் கேட் 'ம் கேளாததுமாக, அந்த மாளிகை யின் வெளி விருந்தையில் கட்டி லில் நிமிர்ந்து கிடக்கிருர் . உத விலகாத ஒரு ஏளனச்
சிரிப்பு. கிட்டத்தட்ட பத் து
யார் தூரத்தில் சின்னையன் முற்றத்தில் நிற்கிருன், இதயம்
வேகமாகத் துடிக்கிறது. கண் களில் சுய ஒளியில்லை. கால்
ளிேல் பதட்டம் ,
"கமக்காரன்! உடலிலுள்ள சக்தியத்தனையும் சின்னையஞல் கமக்காரன் என்ற ஒரே சொல் லுடன் வெளியேற்றப்பட்டு விட்
டதா? செ வி ப் படா ைற க ள்
18

Page 10
அதிர் நது உடலெங்கும் ஏதேt மின்சாரம் பாய்ந்து விட்டாற் போன்று தலையைத் திருப்பிப் பார்க்கிருர் பெஞ்சனியர். அவ ரின் கண்கள் கூசத் தொடங்கி
யது, மேல் மூச்சுக் கீழ்மூச்சு வாங்க முற்றத்தில் நிற்கு ம் சின்னையன் கண்கள் நெருப்புக் குண்டுகளாகச் சுழலுகின்றன.
அந்தக் கண்களின் குரூரப் பார் வையைச் ச கி க் க முடியாமல் பென்சனியர் பார்வையை மறு பக்கம் திருப்பிக் கொள்கிருர், "என்ன சின்னயா இந்த நேரம்" "வருகிற நேர ச்சு வந் துட்டன்" w
"அப்பிடியென்ன அவசரம் விளங்கச் சொல்லன்"
விளங்கிவிட்டது அதனுல்தான் வந்திருக்கிறன் . விதானையார் வந்து. * இன் இது யனின் குரல் தளதளக்கிறது. உடலை அ3 சத்து முழு உடம் பையும் சி: ஸ்னயன் பக்கமாகத் திருப்பிக் கொள்கிருர் பெஞ்ச னியர். "ஓ 'வ அதுக்கு இப்படி ஏன் து; க்கிருய். உனக் குத்தானே ஒரு கிழ மை தவனே தந்திருப்பார் தானே. தி கி டையில் க. சை மாறி கன ஒபிய எழுதப்பாரன். இல்லாட்டில் அப்பிடி இன்னுெரு இடம் குடி யிருக்கக் கிடையாதே, எனக்கும் இஞ்சாலை மூத்தவன் நெருக்கி
"எனக்கு
ருன் ச ரி வ ச காரணமாகக் கூறிக்கொண்டே டிலில் எழுந் திருக்கிருர்,
*கமக்காரன உது அநியா யம், ஆறுபரப்புக்கும் அ ப் பு முந்தியே கா சு. தந்திட்டார். செத்துப்போட்டார் எண்டாப் போல். . உப்பிடியெல்ல்ாம் துரோகம் செய்யக் கூடாது. நான் கஷ்டப்பட்டினன். ஒரு குளி நிலம் கூட இல்லாதவன்"
16
(Մ) ւգ, Ավ ւb.
து டி த் துப்
பெஞ்சணியர் போய்விட்டார். ஒரு கணம் அவர் முகத்தில் குடிகொண்ட
கலவரம் மறுகணமே மறைந்து விட்டது. இப்படி எத் தனை பேரைக் கட்டி அவிழ்த்த அவ ருக்கு இது ஒரு பிரச்சனையா? குபிரென்று கட்டில் விட்டு எழு
கிழுர், "என்ன, என்ன சொல் கிருய், நா ன் உங்களிட்டை கா சு வாங்கினஞளுே? Si போடா வெளியிலை, இனியும்
உன்ஃன. விட்டு வைக்கேலாது. இண்டைக்கே காணிக் கா ை ந ைட ைய க் கட்டிப்போட வேணும் கட்டுமீறிய கோபக் காரன் போல பெஞ்சனியர் விருந் * தயில் அங்குமிங்குமாக துடிக் கிருர், தெரிந்த முடிவென்ருலும் அந்த நேரத்தில் பெஞ்சனியரின் அந்த வார்த்தைகளைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை.
அது எப்படிப் பெஞ்சணியர் உங்களுக்குத்தான் சட்டம் தெரியுமெண்டு நினைக் காதையுங்கேர். என க் கு ம் கெஞ்சம் விளங்கும். கந்தன்ரை '6:ம் கந்தனுேடையே செத் ஆப் போச்சு சின்னையனின் ஆக் ரோசமான பதில் பென்சனிய
ரின் இதயத்தைக் குலுக்குகிறது.
"ஒமடா போடா உன்ரை சட்டம் உன்ளுேடை: என்ரை உ ப் பை த் திண்டிட்டு எளிய சாதியள். கதைக்கிருன் கதை. எல்லாம் நானும் பாக்கத்தானே போறன் போடா காணிக்காலை;
சின்னையணுல் அன்றி ரவு உறங்கிக் கொள்ள மூடியவில்லை. ப்ெஞ்சனியரை எதிர்த்து வழக் காட வேண்டியதைத் திடமாக் கிக் கொண்டான். இ ைத ப் பற்றிய சிந்தனேயோடு நேற்
றைய தினம் பொழிந்து தள்
ளிய மழையில் அவனும் மனை வியும் மூன்று குழந்தைகளும்

அந்த ஓட்டைக் குடிசைக்குள் நித்திரையின்றி ஒழுக்குக்கு வில கிச் சிவராத்திரி கொண்டாடிய 1.யமும் மறுபுறமாக வ ந் து அவனின் நித்திரைக்கு முற்றுப் புள்ளி வைக்கின்றன ஆத்திய டிப் பிள்ளை யாரே! இன்றைக்கு மட்டும் மழையில்லாமல் இருந் தால் போதும். விடிய எப்படி யும் வீடு மேயவேண்டும். தலை மாட்டில் கிடந்த புகையிலைச் சு ரு ட் டை எடுத்து மூட்டிக் கொள்கிருன் சிறிது நேரம் கண் மூ டி த் திறக்கும்போது எட்ட எட்டக் கேட்கும் சேவல் களின் கூவல் சத்தம் விடிவை அறிவிக்கின்றது. அரையும் குறை யுமாகக் கிழக்கு வெளித்திருக் கும்போதே, மனைவியையும் கூட் டிக்கொண்டு அரை மைல் துலை வில் உள்ள சரவணமுத்தர் வீட் டில் கிடுகு கட்டப் புறப்பட்டு விட்டான் சின்னையன்,
சிேன்னையாண்ணை எப்பிடியும் வெயில் உச்சிக்கு வரக்கிடையில்
மேஞ்சு போடவேணும், வேறை சொன்னனியே
ஆரிட்டையும் ஆட்கள் வேணும்தான்ே" னேயனுடன் செல்லுப)
சின் அt ல்
வீட்டுக் குணத் தா ன் கேட் கிமு ன். w
இரண்டாம் முறையாகச்
சின்னையன் முன்னுக்குவர கிடு குக் கட்டுகளை மூவரும் கொண்டு வருகிருர்கள் வீட்டை அண்மித் து க் கொண்டிருக்கும் போது, வீட்டிற்குக் கிட்டத்தட்ட ஐம் பது யா ர் தூரத்திலிருக்கும் ம ண ல் ஒழுங்கைச் சந்தியில் பரபரப்டோடு நிற்கும் சனக் s, u-tb glskråðrau6ör g; sárs shá) ஒளியை கூட்டுகிறது. கணகளைக் கூர்மைப் படுத்திக் கொள்கிருன் ,
"குணம் எ ட் டி மிரியடT ஏதோ சனமாய்க் கிடக்குது" சின்னையன் கு ர லி ல் தெரியும் கர க ரப்பு குணத்தானுக்கு
பிளக்கின்றது.
சந்தாதாரர்களுக்கு
உங்களது வீடு தேடி மல்லிகை வந்து சேர, தவருமல் மல்லிகை இதழ்களை ஒரு ங்கு சே ர் த் து வைத்திருக்க, தொடர்ந்து இச் சஞ்சிகையைப் படிப்பதினுல் ஏற் படும் சிந்தனைத் தெளிவை வலுப் படுத்த, நம் நாட்டில் ஏற்பட்டு வரும் இ லக் கி ய வளர்ச்சியின் தாக்கத்தைச் ச ரி யான தி சை வழியில் தெரிந்து கொள்ள, ஒரு தரமான இலக்கிய சஞ்சிகையின்
இதய உணர்வுகளைச் சகோதர பாசத்துடன் தெரிந்து கொள்ள ஒரே வழி- சந்தாதாரராகுவ
தேயாகும்.மல்லிகைக்குடும்பத்தில் உங்களையும் ஒர் அங்கத்தவ ராக இந் த ப் புது வருடத்தில் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்
ஏதோ விபரீதம் நடக்கிறதோ ானக் கலவரத்தை ஊட்ட கால் களை எட்டி வைக்கிருன்.
சனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் கிடுகுக் கட்டு கள் போட்ட வேகத்தில் கயிறுகள் அறுந்து கிடுகுகள் சிதறிக் கிடக்கின்றன. சின்னையனின் முற்றத்தில் மூன்று நான்கு பொலிஸ்காரரும் விதா னையாரும், பெஞ்சணியரும் அவ ரின் பிள்ளைகுட்டிகளுமே நிற்பது தெரிகிறது. குடிசையென்ருலும் சின்னையனுக்குக் கோபுரமாகத் தெரிகிற அவன் குடிசை பூமித் தாயின் மடியில் புரண்டு கிடக் கிற அந்தக் காட்சி அவனை மட் டும்ல் ல அந்தச் சந்தியில் நிற்கும் அனை வ ரின் இதயங்களையுமே சின்னேயனின் இதயத்தை சூடேற்றுகிறது. அவனில் முட்டிக் கொண்டிருந்த ஒரு பொறி இப்போது சுவாலை விடத் தொடங்கியிருக்கும்போது
தன் 2. யி ரை யும் இழக்கத் தயாராகி விட்டான். 哆
17

Page 11
முழுமையான கல்விப் போதம்
நாகரிக மேம்பாட்டின் நிஜமான அடையாளம்
"ஒருவருடைய செல்வமோ அல்லது அவர் வாழும் நாட்டி லுள்ள பெரு நகரங்களோ முக் கியமல்ல; ஒரு மனிதன் தனது ச மா ஜ த் தி ஞ ல் எவ்வாறு வளர்த்து ஆளாக்கப்படுகிருன் என்பதுதான் முக்கியம்" என 19-ம் நூற்ருண்டின் அமெரிக்
கா த் தத்துவார்த்தா , ருல்ஃ
எமர்ஸன் கூறினர். கூற்று முற் றிலும் உண்மையே. ஆணுல், எந்த வகையான ஆளுமையுள் ளவனுக ஒருவன் உருவாக்கப் படுகிருன்? இந்த ஆளுமையைக் கட்டிவளர்ப்பதற்கான வழிவகை கள் என்ன? இந்த வழிவகை கலே மேலும் மேலும் சிறப்பாக் (tpւգսյLDIT? ,
ஒருவனை வழிநடத்துகின்ற ஆசான்களின் ஆளுமையையும், இவர் கள் கொண்டுள்ள இலட்சி யங்களையும் பொறுத்தே இந்த விஞக்களுக்கு விடை கூற முடி யும். "பலருக்கு மனிதன் ஒரு கிழிந்த அரை- காட்டுமிராண்டி யாகவே படுகின்றன்; மற்றவர் பால் ஆக்கிரமிப்புணர்வும் விரோ தமும் கொண்ட பகுததறிவற்ற ஒரு வ சூற க வே படுகின்றன் , இரக்கம்ென்பது ஒரு மாயை அ ல் ல து முகமூடியே அன்றி
வேறேதுவுமில்லை’ எ ன் ப து பி ப் டி ன் வாதம். இந்த வாதம் எந்தளவுக்கு கற்பித
மானது என ஆராய்வது வேறு
அடியாதாரமாகக்
Gosodiu லொப்ரோவ்
விஷயம்; ஆஞல் மேற்குலகில் இது பரவலாக வழக்கிலிருப்ப
தாகவே படுகின்றது.
"ஒடு மனிதன் நல்லியல்பு களைக் கண்டறிவது "எப்போதும் க ஷ் ட மா ன காரியமாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது" பிரபல சோவியத் கல்வியாளர் "அன்ரன் மகரென் கா ஒருதடவை கூறி யிருந்தார். "ஒரு மனிதன் நல் லியல்புகளை ஒரு வ ர் தூக்கிக் காட்ட வேண்டும்; அவனை அவர் நம் பி க் ைக யு டன் அணுக வேண்டும்" -
நல்ல வ்ளர்த்தெடுப்பு மூலம் பக்குவப்படுத்த முடியாத மணி
தர்கள் இல்லை என்பதை விஞ்
ஞானம் மட்டுமன்றி நாளாந்த வாழ்க்கையே நிரூபித்துள்ளது. இவ் வா று வளர்த்தெடுக்கும் முறையினையே சோவியத் கல்வி அமைப்பு ஆரம்பகாலம் முதல் ெகா எண் டு
வந்திருக்கின்றது. வெறுமனே
கல்வி புகட்டுவது மட்டும்ன்றி
மாணவர்களின் ஆத்மாக்களை ஸ்வரனையுள்ளனவாக, கருணே மிக்கனவாக, தீ ய வ ற் றி ன வெறுத்தொதுக்கும் இ ய ல் பு கொண்டனவாக ஆக் கு வ தே ஆசிரியர்களின் கடமை என்ற உண்மையினை சோவியத் கல்வி யாளர்கள் நன்கு புரிந்து கொண் டுள்ளனர் "கடந்த காலங்களின்
18

அநியாயங்களையும் அதர்மங்களை யுமன்றி, க ட ந் த சந்ததியின் பெறுமதியான பிதுரார்ஜிதங் களை உதயமாகும் தலைமுறைக் குச் சொத்தாக்குவதே ஆசிரியர் களின் புனித கடமையாகும்" ான சோவியத் தேசத்தின் முத லரவது கல்வி அமைச்சர் அன தொலி லுனுசார்ஸ்கி கூறி ய வார்த்தைகள் இவ்விடத்தில் மனங்கொள்ளத் தக்கனவாகும்.
காலாதி காலமாக சமுதா
யத் தி ல் வேரோடிவிட்ட சில குணபாடுகளை முற்ருகக் களைந் தெறிந்து விடுவது சுலபமான
ஒரு காரியமில்லை. இக் குறை பாடுகள் மேலும் தற்கான சூழ்நிலைமைகள் பல வும் நிலவத்தான் செய்கின்றன.
இவற்றினல்
யுத்தங்கள்.
ஏற்பட்ட சீரழிவுகள் ஆகியவற்
றின் மத்தியிலும் கடந்த ஆறு தஸாப்தங்களில் சோவியத் யூனி யன் இவற்றிஞலேற்பட்ட பாத க ம |ா ன விளைவுகளை இல்லா
தொழிப்பதில் வெற்றிகண்டுள் ளது. நா க ரீ க வரலாற்றில் ஈடும் இணையுமற்ற ஒரு புதிய
ரக சமுதாயத்தை அது உருவாக் கியுள்ளது. நெருக்கடிகள், எதிர் காலத்தைப் பற்றிய அவநம் பிக்கை, வேலையில்லாப் பிரச் சனை, சுரண்டல் ஆகியவையற்ற ஒரு சமுதாயம் வளரும் தலை மு ைற நீதியான - நேர்மை யான முறையில் “சிந்திக்கவும், உழைக்கவுமான வாய்ப்புக்களை உருவாக்கியுள்ளது. அத்துடன், இது புதிய தலைமுறையின் மத்தி யில் மற்றவர்களுக்கு துணை நிற்
கும் கூட்டுணர்வு, இதர மக்க
ளின் பாலான நேச உணர்வு ஆகியவற்றினையும் உருவாக்கி உ ள் ளது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, புதிய சோவியத் சமு தாயத்தின் முக்கிய சி ருஷ் டி என்னவெனில், ஒரு புதுமையான
நிலைத்திருப்ப
பிரச்சனைகளை
தீர்வு காண வேண்டியது
சமதர்ம உ ல க நோக்கினைக் கொண்ட - ஒழுக்க சீலமும் அறி வாற்றலும் கொண்ட - ஒரு மனிதனே.
எந்த ஒரு விஷயத்திலும் ஒரு சில விதிவிலக்குகள் இருப் பது வழக்கமே. எனினும் தாரி மீகரீதியில் சோவியத் சமுதா யம் உறுதியானது என்ற உண் மையை எ வரும் மறுப்பதற் கில்லை. மேம்பட்ட நல்லிலட்ச்சி யங்களை நோக்கிய மார்க்கத்தி லுள்ள தடைகளைத் த க ர் த் தெறிந்து. மேலும் முன்னேறும் சக்தி அதற்கு உண்டு.
மனிதனே, வெறுமனே லாப
மீட்டுவதற்காகப் பயன்படுத் தும் ஒரு கருவியாக அல்லது. அவனை சர்வ சமூக இருக்கையி
னதும் உ ஸ் ள ர் த் த மா க க சாரம்சலட்சமாக - ஆக்கவேண் டுமென்று நீண் . காலமாக தத்துவகர்த்தாக்கள் கனவுகண்டு வந்திருக்கின்றனர். இந்தக் கன வினை நனவாக்குவதே சோவியத் கல்வி முறையின் அடிப்படை நோக்கமாக உள்ளது. -
ஒரு மனிதன் பன்முக வளர்ச் சியானது மேலும் மேலும் பல சமுதாயத்தின் முன் வைக்கிறது. இவற்றுக்குத் சமு தாயத்தின் பொறுப்பாகிறது. இதற்கு முக்கியமாய்த் தேவைப் படுவது ஒரு சர்வாம்ச ரீதியி லான அணுகுமுறையே ஆகும். தத்துவார்த்த - அ ர சி ய ல், தொழில், தார்மீக கல்வியினை ஒருசேர ஒரு மாணவனுக்கு ஊட் டுவதே இந்த அணுகுமுறையின் அடிப்படையாகும்.
கல்வியினை மேலும் ஒரு முழு மையான அடிப்படையில் மாண வர்களுக்கு வழங்குவதற்கு இன் னும் பல செய்யப்பட வேண்டி யுள்ளன. கல்வி புகட்டும் கலைக்கு
惠鼠

Page 12
புது வடிவமும், உள்ளடக்கமும் கொடுக்கும் பணியில் சோவியத் கல்வியாளர்கள் பெருஞ் சிரத்தை காட்டி வருகின்றனர்.
சோவியத் யூனியனில் உயர் நிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுக் கல்வி தவிர, தொழி லகங்களில் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டமொன்று அமுல் செய்யப் பட்டு வருகின்றது விடுமுன்றக் காலங்களில் சோவியத் மாண வர்கள் கூட்டுப் பண்ணைகளில் வேல்ை செய்கின்றனர். இவ் வகையில் தொழிலகங்களும், கூட்டுப் பண்ணைகளும் சோவியத் கல்வி ஸ்தாபனங்களுடன் ஸ்த் திரமான முறையில் ஒத்துழைத்து வருகின்றன.
ஒரு தலைமுறை தனது வித் தைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு புகட்டி வரும் இந்தச் சிரமம் மேலும் விரிவான வடிவங்களை இப்போது பெற்று வருகின்றது: தற்போது 380 லட்சம் உயர் நிலை மாணவர்கள் பொருளா தாரத் துறை பற்றிய போதத் தையும் 20 லட்சம் மாணவர் கள் அர சி ய ல் கல்வியையும் பெற்று வருகின்றனர்.
சோவியத் யூனியனில் சுய க் ல் வி முறையும் விஸ்தாரம் பெற்று வருகின்றது. இவ்வகை யில் சோவியத் யூனியனிலுள்ள 330, 000 நூலகங்களும், வாசிக
நகைச்சுவை உலகில் தனித்துவச் சஞ்சிகை
மானது என்பதையும்
சாலைகளும் பெருந்துனே செய்து வருகின்றன. "யூனெஸ்கோ" வின் புள்ளி விவரங்களின் பிரகாரம் அதிகம் வாசிப்போர் தொகை கூடியநாடு சோவியத் யூனியனே. கல்வி. கலாசாரத்துறையில் உ ய ர் மட்டத்தினை எய்தாத பட்சத்தில் மக்களின் ம ஞே நிலை ைய முதிர்ச்சியடையச் செய்வதும், அவர்கள் மத்தியில் கடமையுணர்விஃன உருவாக்கு வதும் கடினமான காரியம் என் பதை சோவியத் கல்வியாளர் கள் உணர்ந்து கொண்டுள்ளனர். புதிய சமுதாயத்தை - கம்யூ னிஸ் சமுதாயத்தை நிர்மாணிக் கும் பணிக்கும் இது முக்கிய அவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.
மக்களுக்கு முழுமையான கல்வி வழங்குவது தொடர்பான மேலும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் பொறுப்பினை சோவியத் சமுதாயம் "எ தி ர் கொண்டுள்ளது. ஒரு தனி மணி தனின் அனைத்து ஆற்றல்களை யும் ஒருங்கே விருத்தி செய்வ தற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக் கித் தருவது ஒரு புனிதமான மஹோன்னதமான பணியாகும். இப் பணியினை செவ்வனே நிறை வேற்ற சோவியத் கல்வியாளர் கள் தம்மாலான அனைத்தையுஞ் செய்து வருகின்றனர்.
WM
هم هم محبیب میمگیاهانههای ماه حجمهایع ه. عمومی جبهه
தொடர்ந்து படித்துப் பாருங்கள்
*Yo

சிவனுக்கு ஒரே எரிச்சலாக இருந்தது. தலையைக் கைாயால் சொறிந்து ஒருமுறை சிலுப்பிக் கொண்டான். கால்களால் தரை யில் உதைந்து கொண்டான். மேசையில் சிதறிக்கிடந்த புத்த கங்களை க் காரணமில்லாமல் "தொப்" பென்று தூக்கிப் போட் டான். ஏதோ ஒரு அந்தரமாer மன உளைச்சல்,
அ ைற வாசவினுர .ாக, முன் ஹோலில் அவள் ஏதோ
அலுவலாக நடமாடியதும், பின்
சமையலறைக்குள் சென்றதும் அவன் கவனத்தில் பட்டது. போகும் போது தன்னை அவள் திரு ம் பிப் பாரித்துவிட்டே போகிருள் என்பதையும் அவன் கவனிக்கத் தவறவில்லை. தனது அவலமான மன நிலையையும், அந்த அக உணர்வின் வெளிப் பாடுகளாகப் புறநிலையில் தோன் றும் அ ங் க சேஷ்டைகளையும் அவள் ஒரளவுக்கு அவதானித் திருப்பாள். ஆணுல்.
அவன் அழைத்து இவ்வளவு நேரமாக அவள் அவனருகில் வரவில்லை. சற்று முன் அவன் எழுதிய அந்தக் கவிதை மேசை யில் அவன் முன் கிடந்து காற் றில் படபடக்கிறது. அதனைப் படி த் து க் காட்டுவதற்காகத் தான் அவளை அழைத்திருந்தான். ஆணுல், அவள் இன்னமும் வர வில்லை. ஹோலில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளைக்
கவனித்து அவர்களுக்கு ஆக வேண்டியதைச் ச ய் த 7 ன். அறைக்குள் படுத்திருந்த வயது போன - உடல் நலம் இல்லாத தாயைக் கவனித்து மருந்து கொடுத்துவிட்டு வந்தாள். சமை.
யலறைக்குள் சென்று இரவுச் சாப்பாட்டுக்கான ஆயத்தங்க ளையும் செய்து கொண்டிருந்
தாள். அதற்கிடையில் கிணற்ற டியில் உடுப்புக்களைத் தோய்த் துப் போட்டுவிட்டு வந்ததையும் நாளைக்குக் கல்லூரிக்கான உடுப் புக்களை இஸ்ரி செய்து வைத் ததையும் : :ன் அவதானித்தி ருந்தான் அவள் பம்பரமாகச்
ஏக்கங்கள்
கோப்பாய் சிவம்
சுழன் று கொண்டிருக்கிருள். இவன் மனமும் பம்பரமாகத்
தான். அவன் அந்தக் கவிதையை எடுத்து ஒருமுறை மெல்லிய
குரலில் வாசித்துப் பார்க்கிருன்
அவனுக்கு அந்தக் கவிதை மிகவும் பிடித்திருந்தது. உடனே அவளிடம் அதைப் படித்துக் காட்டிவிட வேண்டும் என்று ஒரு ஆவல். அவள் மலர்ச்சி யோடு அ ைத ப் பாராட்டித் தானும் ஒருமுறை வாசித்துக் காட்ட வேண்டும். அதில்தான் அவனுக்குத் திருப்தி,
"இப்போது அவள் ஏன் வர வில்லை? கன்னப் பொட்டுக்களை அவன் உரஞ்சிக் கொண்டான். மேசையில் குப்பையாகச் சித றிக் கிடந்த புத்தகங்களை ஒரு புற ம் தூக்கிப் போட்டான். முன்பெல்லாம், அவன்து மேசை இப்படி இருப்பதில்லை, காலையில்

Page 13
காய்
ஒரு தடவை, மாலையில் ஒரு தடவை அ வ ள் அங்கிே வந்து அவற்றை ஒழுங்காக அடுக்கி
வைத்துவிட்டுப் போவாள். அவ
னைப் பார்த்து ஒரு பொய்க் கோபத்தோடு, "சீ. சுத்த GSLD mraFlib . குழந்தைப் பிள்ளை
மாதிரி எல்லாத்தையும் குப்பை யாய்க் கிளறிவைக்கிறது. ஒழுங்
 ைவ க் கத் தெரியாது!" என்று ஏசி விட்டுப் போவாள். சில வேளைகளில் செல்லமாக
ஒரு குட்டும் கொடுப்பாள் "ஓ! அதில்தான் எத்தனை இன்பம்!"
இப்போதெல்லாம் அவளுேடு
இன்பமாகப் பொழுது போக்க
அவளுக்கு நேரம் ஏது?. அவள் ஒரு ஆசிரியை. தினமும் பள்ளிக் கூடத்தில் பிள் ளை க ளு டன் போராட்டம். மாலையில் உள்ள ஓய்வு நேரம் மறுநாளைய ஆயத்
தத்தில் போய்விடும். மீதி நேரத்
தில் சமையல். சாப்பாடு, பிள் ளைகள், பெற்றேர். ஓ! அவ ளுக்குத்தான் எத்தனை பொறுப் புக்கள்.
இவை எல்லரவற்றையும் அவளுல், உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனல், அவள் தன் ஜனவிட்டு விலகிப் போகிருளோ என்று ஒருவித ஏக்கம். இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலையாகி விட்டது. தான் எழுதிய கவிதை அடிகள் போலவே - மறுநாளில் மணம் வாடி உதிர்ந்து விடுகிற மலர்களைப்போலத் தனது மண வாழ்க்கையும் சில நாட்களி லேய்ே சுவை கெட்டுவிட்டது போலத் தோன்றியது அவனுக்கு
கல்யாணமான புதிதில் அவர் கள் இருவரும் தத்தமது கலைத் திறமைகளை எவ்வளவு மகிழ்ச்சி யுடன் பரஸ் பரம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் எழுந்து விடும் அவள் இவனது பாதங்களைத் தொட்டு வணங் கும்போதே இவனுக்கும் விழிப்பு
அதிகாலையில்
வந்துவிடும். ஆஞல், அவள் காலைக் கடமைகளை முடித்து
விட்டு சங்கீத சாதகத்தை ஆரம்
பிக்கும் போதுதான் இவன் எழும்
புவான். அவளது பாடல்களை இரசித்துக் கேட்டுக் கொண்டே காலைக் க ட ன் களை முடித்து
விட்டு அவளருகில் அமர்ந்து அந்த இசையைப் பருகும்போது அன்றைய தி ன ம் மனநிறை
வோ டு ஆரம்பிக்கிறதென்று
அர்த்தம். இவனது கவிதைகளை
- சாகித்தியங்களை அவள் இசை
யமைத்துப் பாடுவாள். அதில்
தான் எத்தனை பெருமிதம் ,
பகல் பொழுது இருவருக் குமே உத்தியோகத்தில் கழிந்து விடும். இரவுப் பொழுது இவ னுக்குரியது. தான் புதிதாகப் படைத்திருக்கும் க வி ைதக đầr Gề tu nr, சிறுகதைகளையோ தனக்கேயுரிய கம்பீர்யமான குரலில் அவன் வாசித்துக் காட் டுவான். அவள் அவனுக்கு முன் ஞல், மேசையில் கை களை க்
குவித்து அதில் நாடியை முட்
டுக் கொடுத்துக் கொண்டு விழி களால் அவனை விழுங்கியவண் ணம் மிக் க அவதானமாக அவன் படிப்பதைக் கேட்பாள். இவன் அவள் விழி களை யே பார்த்தபடி சொல்லிக் கொண் டிருப்பான். இடையிடையே சில சுவையான இடங்களை ரசம் ததும்ப மீண்டும் வாசித்துக் காட்டி அவள் முகத்தில் ஏற்ப டும் ரசபாவ மாற்றங்களை அனு பவிப்பான். ga) Galian saidi) அவனது கவிதைகளை அவள் வாங்கித் த ர னு ம் அவற்றை இசையோடு பாடிக் காட்டுவாள்.
ஓ! எளிதில் மறந்துவிடக் கூடிய நாட்களா அவை? இந்த நாட்கள் ஏன் அப்படி இல்லை? வெறுமனே "சப் பென்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்தச் சுவை யும் இனிமையும் திருமணத்தின் பின் மூன்று நான்கு வருடங்கள்
a

நீடித்தன. அதற்குப் பிறகு-? அதற்குப் பிறகு.?
அதற்குப் பிறகும் கூட அவர் களது உள்ளங்களிலோ, உணர் வுகளிலோ எதுவித மாற்றமும்
ஏற்படவில்லே . ஆணுல், சூழ்நிலை.
கள் தான் எவ்வளவு மாறிவிட்
... 6. இதற்கிடையில் தாயார் உடல் நலம் குன்றியது. வீ ட் டு ப் பொறுப்புக்கள் யாவும் அவள் தலையில் வந்தன. பர்டசாலையி
லிருந்து அலுத்துக் களைத்து வரு
பவளுக்கு வீட்டிலும் சுமைகள்
காத்திருந்தன. அளவுக்கு மீறிய
சுமைகளினுல் அவளும் ஓரளவு அலுத்துக் கொள்ளத் தொடங்
கிளுள். இன்பமான பொழுது போக்குகள் குறைந்தன. இயந் திரமயமான வாழ்க்கை ஒடத்
தொடங்கியது.
அவன் ஏதா வது எழுதி விட்டு அவளை அழைத்த அவள் வருவதற்கே முடியாய்' இருக்கும். சில சமயம் அரை குறையாக அலுவலைப் போட்டு விட்டு சேலைத் தலைப்பில் கைக ஃபத் துடைத்துக் கொண்டு ஓடி வந்து கதவில் சாய்ந்து நின்ற படி கடமைக்காகக் கேட்பவள் போலக் கேட் டு விட் டு ப் போவாள். முகத்தில் ஆயாசம் தன் தெரியும், முன்பிருந்த அந்த ஒளிவீசும் ஆர்வம் எங்கே போயிற்று என்று அவன் தேடு
of T 6
எப்போதர் வது அவன் அவர் ளைப் பா டு ம் படி கேட்பான். பாடுவதற்கேற்ற ஒய்வான சூழ லும், அமைதியான மனநிலேயும் இருக்காது. ஒழுங்காகச் சாதகம் செய்யாததால் குரல் பிசிறு தட்
டும், சுருதி பேதம் ஏற்படும். அரைவாசியில் விட்டுவிட்டுக்
குழந்தையின் அழுகையைச் சமா தானப் படுத்த ஓட நேரிடும்.
சில வேளைகளில் சலிப்பான அவ.
இரண்டு "குழந்தைகள் "இந்த இனிய
கொண்டு
கற்ற
ளின் பாடலைக் கேட்க முடியா மல் நிறுத்து" என்று அவனே கத்துவான். அவள் ஏக்கத்துடன் கண்கலங்க அவனைப் பார்த்தபடி எழுந்துபோவாள். அவனது கண் கலங்கும். இரண்டு பெருமூச்சுக் கள் நீண்டு கலந்து தேயும் அவ சாரீரமும் உற்சாகம் ததும்பும் இசையும் எங்கு போயின?
வாஞெலியில் ஒலிக்கும் அவ னது படைப்புக்களை அவள் கையலுவல்களைச் செய்துகொண் டும் - குழந்தைகளின் சினுங்கல் களைச் சமாதானப் படுத்திக் கொண்டும் கேட்டு அந்த அள வில் திருப்தி கொள்ளுவாள். பத்திரிசைகளில் வரும் அவனது விஷயங்களைப் பாடசாலையில் ஓய்வு நேரங்களில் படித்துவிட்டு இரவில் படுக்கையில் படுத்துக் விளக்கை அணைப்ப தற்கு முந்திய சில நிமிடங்களில் அவர்களுக்குக் கிடைக்கின்ற அந்த ஒரே ஒரு மிகச்சிறிய நேரத்தில் தனது அபிப்பிராயங் களை அவனது கா துக் குள் கூறுவ்ாள்.
அடுத்தடுத்த வரும் மிக நீண்ட விமர்சனங் கள் மூலமாகவோ அல்ல أق நேயர்களிடமிருந்து வரும் கணக் பாராட்டுக் கடிதங்கள் மூலமாகவோ பெறமுடியாத ஒர்
இதழ்களில்
இ ரிய மகிழ்ச்சியை இ ரவு ப்
படுக்கையில் வைத்துக் காதில் விழும் அவளது இந்த இரண் டொரு வசனங்கள் மூலமா அவன் பெற்றுக் கொள்வான். இத்தனை இயந்திரப் பாங்கான வாழ்க்கையிலும் இந்த ச் சிறு சம்பவம் ஒன்றே தன்னை இன் னும் எழுத்தாளஞனுக வாழ ச் செய்கிறதோ என்று சில வேளை களில் அவன் நினைப்பான்;
அன்று அவன் வேலை முடிந்து வந்ததிலிருந்தே அவளை அவதா
岛ó

Page 14
சித்தான். அவள் வழன் மயே விடச் சோர்வாக இருக்கிருள். முகத்தில் ஏதோ சோக உண்ர்வு அப்பிக்கொண்டிருக்கிறது. அடிக் கடி பெருமூச்சுக்கள் வெளிவந் தன. அவன் எதுவும் கேட்க வில்லே, வழமையான அலுவல் கள் யாவும் முடிந்துவிட்டன. அவன் அறையில் படுத்திருக்கி முன், அவள் நுழைகிருள்
அன்று வெளியான பாது சஞ்சிகை ஒன்று அவள் கரங்கி ல் இருக்கிறது. அவருகில் வந்து அமர்ந்தவள் நிமிர்ந்து பார்க்கிருள் கன்கள் கலங்கியிருந்தன் அவளது கலங் திய கிரேக்ஃன்க் கான் போது இதயத்தைக் கசக்கிப் பிழிவது போல இருந்தது.
gill i। சனுள். நன்று கொண்டு விழிகளேக் கீழே தாழ்த் தினுள் மீதி வாக்கியம் முடிக்கு முன் விசும்பல் எழுந்தது கள் விளிர் பொபொஸ்வென்று பெரு கியது. அவள் அவன் ம்ார்பில் முகம் புதைத்துக் கு ஒதுங்கிக் குலுங்கி அழுதாள்.
臀 பிரி
அவனுக்கு விஜயம்
விட்டது. அந்த
து சி பி தி
வந்த அவனது
வேருென்றுமல்ல
நன்ன்ப்யா ஓ க்க ம் தான். தமது வாழ்க்கைப் பிரச்சினோறு - தினமும் தாம் அதுபவிக் கின்ற அந்த இயந்திரப் பாங் கான் வாழ்க்கையினூடு இறந்த
காலத்தில் இனி நினவுகளே
ਨੇ । ரேச்சஃப் அவன் தயார்
வடித்திருந்தான் ஆகும் அவ எனது சிறுகதை அவனது கோளத்
திலிருந்து மட்டுமே எழுதப்பட் டிருந்தது ஒர் எழுத்தாளன் தனது மனேவியால் உதாசீனப்
படுத்தப்படுவது போன்ற அம் ரமே அக்கதையில் அ தி சும்
i gyfrifolisi,
தொனித்தது. அவளது மனநி3 புலப்படுத்தப் படவில்வே அந் தத் தவறை ப்போது அவன் புரிந்து கொள்கிருன்
தன் மார்பில் துவண்டுபோய் விம்பிக் குருங்கி கொண்டிருக் கும் அவளே அவன் அநுதாபத் தோடு பார்த்தான் தலேயை மெல்ல வருடி விட்டவாறு அவ ளேச் சமாதானப் படுத்துகிருன்,
சந்திரா என்னம்மா இது குழந்தைப்பிள்ளே மாதிரி இப்பு ான் நடந்திட்டுது வெறும் கதையைப் படிச்சிட்டு இப்பி டியா அழுகிறது"
இல்லே படங்கு டை மன நிலயை நீங்க இலக்கியத்தில் வபுச்சுக் காட்டுறிங்கள். அதி ஒசில அது உங்களுக்கு ஒரு வடி
காலாயும் இருக்கும் ஆணுல், ாடுத்துச் சொல்வத் தெரியாமல் நா ஒன்
தவிக்கிறன். இத்தனே பொறுப் புக்கள் - கஷ்டங்களுக்கிடையிலே பும், நாங்கள் வாழ்ந்த அந்த ஆரம்ப வாழ்க்கையை நான் மறுக்கேல்: அதுக்காக தாறும்
செய்யிறன் அதோடை உங்களிட ஏக்கத் தைத் தீர்க்க முடியேல்லே எண் டும் தவிக்கிறன். ಪ್ಲೆಕ್ಟಿ TGET ஒே ஒண்டும் முப்ப முடி பேல்லேயே ." என்று விம் மியபடி கூறிய் அவள் அவரே நிமிர்ந்து பார்த்தாள். அவன் சுரங்கள் அவள்து கண்ணீரைத் துண்டத்து விட்டன.
அவன் தனது ஏக்கத்தை இலக்கியமாகப் படைத்துவிட் டான். அவள் தனது ரங்கத்தை
அழுகையால்தானே Fil முடியும். அவருல் புரிந்து தெT ஸ் எ ப் படாதவனல்ல.
ஒரு அவசரத்
ஞல், ஏதோ 露 அப்படி ஒரு கதையை எழுதி
விட்டான், இந்தச் சந்தர்ப்பத்
T

தில் ஏக்கங்கள் இரண்டும் Lü量 பரம் பரிமாறப்பட்டு LEGIFEF விட்டுப் பேசு என்ற அந்தி 5' (தேள் மூலமாக இதயச் கனத்தை இறக்கிவைத்து, ாள் ஒரு மனநிலவிய அ'- நின்றன்ர் அவர்கள்
சில விநா டி மொழி அவன் தனக்குள் சிந்திக்கிருன்
எத்தனே சாதார அபு' பிரச்சின்ே. இதற்குப்போய் 器 வளவு ஆர்ப்பாட்-மார் -- their தான் த்ெ தண்ணிர் 'டுங்றே பிறந்த வள் நானும் அழில்ாமா படத்தனம் இது? ॥ தன் விழிகளேத் துடைத்திச் அவள் முக க் விதி ಟ್ವಿಟ್ಟಿ அவள் மெதுவா நிக் கேட்கிருள்
நான் வேலேயை LJalar GGsTL "GL?"
அதன் மூலம் இந்தப் கினேயில் ஒரு கணிசமான பங்கு நீர்க்கப்பட்லாம் என்ற தில் அவள் :ே கேள்வி அவளத் துணுக்கு i
5 TT 马、 வி#ரே நான் 昂 击n r,鸭 கதையை -
ārā 芭凸 T3 டு வேஃபும் விடப்போறனெண்டு றியே? இப்ப ாங்களுக்கென்ன குறை?"
தானே |- தவன் தன்
砷、 பம் ஒன்று ஏற்பட்டதும் கும் சேர்த்து தேடிக் வாழ்க் கைத் தத்துவங்களே நினத்து பார்க்கிருன்
இஞ்சையார் 画恩匹、 F Gil Grit á குழந்தையாயிருந்து
|al-քվիլեւոiն ஆசிரியரைச் சந்திக்கும் முகவரிகள்
ஒவ்வொரு மாதத்தினுடைய ஒ சி வாரத்தில் ஆசிரியர் கொழும்பில் கீழ்க்கண்ட முகவ வில் தங்கியிருப்பார் I
82 முதலாம் குறுக்குத்தெரு : கதிரே தி ரீதி, தொலேயே 20717
- மணிக்கு முன் பி. 11 5 மணிக்குப் பின் சு TTů Tři
அம்மா அப்பா வின்னது மடியில் கொஞ்சி விாபர்டிறத்திலே எவ் வில் இன்பம் இருக்கு ஆஆ. அதுக்காக நெடுக அப் இருக்க முடியுமே இப்ப நாங் 蔷、 தயாயிருக்க முடியேங்கிலயெண்டு ஏங்கிறத் நியா பமிங்கிலத்தானே?
அது போ வித்தான் இதுகும்
ஒரு நாலுத்தில் நாங்கள் அப்படி ாேழிறத்திலே, சந்தோஷப்பட் டம் இப்பவும் அதையே நினைக்க
முடியாது இப்பு ாங்கண்ட நிவே - குழந்தையளின் ரை திர்காலமும் இவர்கள் வளர்த் தெடுக்கிற கடமையும்தான் Tři இருக்குப் பரிசு அல நிறை ள்ேநிறுதிலேதான் எங்களுக்க *、*
茜* வனும் 鬣 நெடுகிலும் ஒரே 江」山丐 @互*,*靈 பில்லோ 飙rr?”中 ன் று துரத்துடன் கேட்கும், கவத் தின் மனத்தில் ਨੂੰ தெரிவு 岛、
"தயைவைத்துப்
து பார்பில் L、 நந்திராவும் இப்
、*° ருமூச்சு
விடுகிருள்

Page 15
வானம் எப்போதும்
இருண்டு கிடப்பதில்லை
டானியல் அன்ரனி
கொ. திறந்து அதற்குள் கிடந்த சுருடடு ஒன்றை எடுத்துப் பற்றி கொண்டே ஆ கா ய த் ைத நிமிர்ந்துபார்த்தான் அந்தோனி.
வானம் வெடித்துக் கவிழ்ந்து விட்டதுபோல் இரவு முழுவதும் மழை பெய்தும் கருக்கொண்ட மேகக் கூட்டங்க்ள் கலையவில்லை. அடுத்த மழைக் காக ஆரவாரப் பட்டுக்கொண் டிருந்து. அங்கும் இங்குமாகச் சில ஒளிப் பொட்டுகள், குப் புறத்து மேகத்திரைக்குள் சற்று வெலுப்பு விடிவெள்ளி அதற்குள் தான் முளைத் திருக்க வேண்டும்.
இருள் கவிந்திருத்த நீர்ப் பரப்பில் சருநிழல்களின் அசைவு தோனிகளின் சலசலப்பில் கடல் இருவாளித்தது. பலவிதமான மனிதக் குரல்களின் சமிக்கை ஒலிகள், அங்கங்கே களங்கட்டி வலை இழுப்புக்கள் தொடங்கி விட்டன.
"நல்லா வெள்ளாப்புக் குடுத்
திற்று. . மழை மூடத்துக்க நேரம் தெரியாமல் கிடந்திற் AD6żiv ... ... சா. எல்லாரும் வை இழுக்கிருங்க"
அந்தோனி கையில் கருகிக் கொண்டிருந்த சுருட்டை ஒரு
டப் பெட்டியைத்
இன்னும்
கிழக்
தடவை தம்பிடித்து இழுத்து விட்டு நீருக்குள் வீசி எறிந்தான். தோணியின் அணியப்பக்கம் போட்டிருந்த எல்லணியைத் தேடி அவன் பார்வை திரும்பி LJ90 a.
அந்தக் குறுகலான பாய்க் கொட்டிலுக்குள் சாக்கிளுல் உடல் முழுவதையும் இழுத்துப் போர்த்துக் கொண்டு குறண்டிப் போய்க் கிடந்தான் அவனுடைய கடைக்குட்டி சே வி ய ர், அந் தோனியின் மனம் வேதனையி ஞல் வெதும்பியது.
"சா.. என்ன தரித்திரம் பிடித்த சீவியம். மூசி மூசி மு றி ஞ் சு உழைச்சாலும் ஒரு நாள் பொழுது போறதே பெரும் பாடு. இதற்குள்ள இ வ ன ட படிப்பயும் நிறுத்திப்போட்டு குளிருக்க கொண்டுவந்து வாட் டுறன்"
அந்தோனியின் இறு கி ய தசை நார்களே குளிரில் விறைத் தது. எலும்புக் குருத்தை உசிப் பிக் கொண்டிருந்த வாடைக் கச்சான், கடலுக்குள் இறங்கி சில நா ட் க ளே கடந்திருந்த சே வி ய ரி ன் பக்குவப்படாத உடலை எப்படி விட்டுவைக்கும்.
அந்தோனி விரக்தியிஞல் மனம் புழுங்கினன். அவன் எப் போதுமே இப்படிக் கலங்கியவன்
26

அல்ல. பெரும் a gy 68 ub ś சு ைமயை தனி ஒருவளுகவே எதிர்த்து நின்று போராடி வந் தவன். தனது கடின உழைப் புக்கு எப்போதாவது பல ன் கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவன். ஆ ஞ ல் நேற்று அந்தி வேளையில் கோவில் (தருமனேயில் சுவாமியார் தலே மையில், உவர்ப் பெரியவர்கள் முதலாளிகள் மத்தியில் சங்கி டுத்தாம் சந்தியோ தந்த தீர்ப்பு. அவன் தலைநிமிர்ந்து எப்படி ஊருக்குள் நடக் க முடியும். நில குலைந்துதான் போய்விட்
டான்.
"அந்தோனி . இந்த விசயத் நில நாங்கள் ஒண்டும் இனி செய்ய ஏலாது, நீர் கல்யாணத் க்கு முதல் குடுத்த வாக்க ன் னும் காப்பாற்றலில்லை. ஒரு தோணியும், பத்துத் தங் கப்பவுணில நகையும் கைக்காசு இரண்டாயிரமும் குடுக்கிறன் எண்டு எங்களுக்கு முன்னுலதான் சொன்னனீர். நீர் பே சிய படி குடுக்கிறவர உ ன் ர பெண்ண உன்ளுேட வச்சிருக்க வேண்டி யதுதான்"
மூத்த பெண் மெக்டலின்' பெரியவளாகி பத்து வருசத் துக்கு மே லா. க வீட்டோடு இருந்தவள். ஏதோ "ஆசை" ப் பட்டுவிட்டாள் என்று தொம் da n si சம்மாட்டியினுடைய மகனை பேசி முடித்துச் செய்து கொடுத்தான் அந்தோனி.
மூத்த பெண்ணை எப்படியா வது கரைசேரத்துவிட வேண்டும் என்ற குமர்களை வைத்திருக்கும் தந்தையின் பதைபதைப்யில் கூடவே "பெரிய இடத்திலை" கிடைத்துவிட்ட அந்தரத்தில் ஏதேதோ வாக்குறுதிகளை தனது இயல்புக்கு மீறிக் கொடுத்து விட்டது உண்மைதான்.
, குள் வைத்தான்.
அதற்கு இப்படி ஒரு அவ மானம் ஏற்பட வேண்டுமா ? அந்தோணியும் என்னதான் செய் வான். இன்னும் இரண்டு குமரி கள் வீட்டில். அடுத்துப் பய முறுத்திக் கொண்டிருக்கும் சில பொட்டைக் குஞ்சுகள். இருப்ப தெல்லாம் அரப்பரப்புக் காணித் துண்டும் ஒரு ஒலைக் கொட்டி லும் தான். இதையும் ஒரு த் திக்கே தார்ைவார்த்துவிட்டால் அவன் குடும்பம் நடுத்தெருவில் தான்.
'தம்பி. சேவியர் எழும்பு மோன. நல்லா விடிஞ்சுபோச் சுது. அங்கால எல்லாரும் வல இழுத்துப் போட்டு வெழிக்கிடு கினம். .
அந்தோணி மகனின் உடலில் மெதுவாகத் தட்டினன். உடல் சற் று அசைந்தது, மெல்லிய முனகல். தேகத்தைப் போர்த்தி ருந்த சாக்குத் துண்டு மாத்தி ரம் விலகவில்லை. உடல் வெட வெடத்தது. இன்னும் சாக்குத் துண் ைட இழுத்துப் போர்க்க எத்தனித்தான்.
அந்தோனி விட வி ல் லை. சேவியர் புறுபுறுத்துக் கொண்டு படுக்கையைவிட்டு எழுந்தான். அவன் திடுமென எழுந்த வேகத் தில் தோணி ஒருபக்கம் சரிந் தது. ஒரு கணம் தடுமாறியவன் டக்கென்று தோணிக்குள் குற் திக் கொண்டான். ச ள ச ள வென்று இருபக்கமும் நீ ைர அடித்துக் கொண்டே தோணி சமநிலைக்கு வந்தது.
அந்தோனி ஒ ல் ல னி யை அவிழ்த்து பாயை சுற்றி கடை யாலுக்குள் வைத்தான். அணி யப் பலகையில் செருகியிருந்த மரக்கோலையும்இழுத்து தோணிக் படுக்கைக்கு விரித்திருந்த கடிப்பு வலையை உதறிச் சுற்றி கடலுக் குள் போட்டான், உ டு த் தி கு ற் த

Page 16
சாரத்தை அவிழ்த்து தலையில் கட்டிக்கொண்டு கமிசத்துடன் குனிந்து கடல் நீரைத் தொட்டு சிலுவை அடையாளம் டுக் கொண்டு கட ல் விஞன். −
நீரில் இன்னும் லெழுப்புத் தெரியவில்லை. மினுக் மினுக் கென்று ஒளியுடன் மீன் க ள் அங்கும் இங்குமாக ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ வலைக்குள் நன்ருகத்
சேவியருக்கு அவற்றைப் பார்க்க. சந்தோசமாகத் தான் இருந்தது. எவ்வளவு நேர ம் த எ ன் அவற்றைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியும். மேலில் போட்டிருந்த "சேட்" ட்ை க் கழற்றினன். உடல் வெட வெடத்தது. உதடுகள் ஒன்று டன் ஒன்று அடித்துக் கொண் டன. சாரத்தைக் களைந்து தலை யில் கட்டிக் கொண்டு "தொப்" என்று கடலுக்குள் இறங்கினன். அந்தோனிக்கு இவன் இறங்கிய தோரணையை அவதா னித்ததும் சுள் என்று கோபம் வந்துவிட்டது. அந்தோனி பல தொழில் அனுபவங்களை இவ ணுக்கு அவ்வப்போது சொல் லித் தந்திருக்கிருன் , அ ைவ ள்ல்லாம் சேவியருக்கு நினைவில் இருந்தது, நடைமுறையில்தான் பழக்கத்துக்கு விரவில்லை. அதற் காக அப்புவிடம் வசவுகளும் திட்டுக்களையும் தினமும் வாங் கிக் கொண்டிருத்தான்.
கனக் கட்டித் தொழிலில் அந்த ஊரிலேயே பேர்போன வன் அந் தோ னி. நீர், நிலை பார் த் து பாடுபிடித்து வலை பாய்ந்தால் அதன் சீரே வேறு தான் என்று ஊரில் வெளிப் படையாகவே பேசிக் கொள்வது அந்தோனிக்குத் தெரியும். அதில் இவனுக்கும் தலைகனத்த பெரு மைதான். பத்து வயதில சின் னப்புக் கிழவனுடன் பட்டிவல்
போட் இறங்
தரிந்தது.
நேற்று த ட ந் த
இழுக்க வெளிக்கிட்டவன் ஐம் து வருச அலுபவம் சும்மா லேசுப்பட்டதா? எத்தனை காற் றையும் கடலடியையும் குழுவளி யையும் பார்த்திருக்கிருன்.
ஆஞல் இன்னும் அவ ன் வாழ்ே நிலை ஒரு தேரினி யைத் தன் னு ம் சம்பாதிக்க முடியாமல், ஒரு பெண்ணேத் தன்னும் சீதனம் கொடுத்துக்
கரைசேர்த்து வைக்க முடியாத
அவலம்தான்.
சேவியருக்கு நீர் மட் டம் கழுத்தளவு நின்ற து. அலை எழுந்து உவர் நீரை வாய்க்குள் புகுத்துவதற்கு எத்தனித்தது. வ லை க் கம்புகளில் பிடித்துக் கொண்டே வாசல் வழியே , வில்லு" வலைக்குள் புகுந்தான்
வலைக்குள் நின்று அடைந்து கிடந்த சாதாளைகளை வழித்து எடுத்து வெளியில் வீசிக்கொண் டிருக்க அப்புவின் முகம் வாட்ட
முற்று இருப்பதை சே வியர்
கொண்டான்.
அக்காவின் திருமணப் பிரச்சினை அப்புவை நன்ருகப் பாதித்து விட்டது
அவதானித்துக்
என்பது அவனுக்குத் தெரியும்.
அத்துடன் இ ன் று வலைக்குள்
மச்சச்சாதியின் அசுமாத்தங்க
ளும் குறைவாக இருந்தது.
போன சனிக்கிழமை அப்பு காவலுக்கு வ ர |ா த நேரம், முகத்துவாரத்தில் நின்ற மற் ருெரு கூட்டம் வலையை யாரோ
இரவில் கழவாடிச் சென்று விட்
டனர். விடி வெள்ளாப்பில் வலை இழுக்கச் சென்ற அப்பு வையும் ம க னை யும் வெறிச்
சோடிய கடவில் ஊன்றி நின்ற
Gl nu y ub வேற்றன:
இரண்டு கூ ட் டம்
கம்புகள்தான் வர
su ano
இருந்தபோதே பெரும் திண்
டாட்டம். இப்போது ஒன்றைத் தனியணுக எப்படிச் சமாளிப்பது.

அந்தோனியும் ம க ரூறு ம் கடிப்பால் வலையை இழுக்கத் தொடங்கிஞர்கள். குள் ஒரு மச்சச் சாதியும் இல்லை.
பட்டி வலைக்குள் சில முரற் குஞ்
சுகள், ஐந்து ஆறு திரளி மீன் கள், சி ல தெறித்தன. வலையில் ஊர்ந்து வெளியே ஏறிக் கொண்டிருந்த நண்டுக் குழுவன் ஒன்றை அந் தோனி கையிஞல் பொத்திப் பிடித்துக் கொண்டான்.
இவர்கள் வலையை இழுத்
துக் கொண்டு தோணியி. யபோது வா ன ம் தொடங்கிவிட்டது. ம ைழ த் துளிகள் இங்குமங்குமாகப் பட்
ஏறி
டட் என்று கடலில் விழுந்தன.
குளிரின் கடுகடுப்பு இன்னும் அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. காக்கதீவுச் ச ந் தை ைய நோக்கித் தோணி வந்து.ொண் டிருந்தது, தோணியைத் தாங் கிக் கொண்டிருந்த அந்தோனி தூரத்தில் சந்தையைப் பார் ச் துக் கொண்டான். சந்தை: சனக்கூட்டம் இன்னும் ( mய வில்லை. இருள் ம~ டேர் " அந்த இடத்தை ய்த்து: கொண்டிருந்த காகக் கூட்டங் கள் செவிடுபடக் % த்து ைது வெகு தூரத்துக்கு ஒப்பாலும் கேட்டது. V−
க ளத் துக் கு வந்துவிட்ட
தோணியின் முதுகுட்புறத்தை சரசரவென்று சாதாளைகள் உர
சின; மனிதக் காலடிகள் பட்டு
சிதம்பிய சேற்றின் மூக்கைத் துளைத்தது.
கரையில் நின்ற தோணி களில் குந்தியிருந்து கொண்டு பல தொழிலாளர்கள் மீன்களைத் ெத ரிந்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களுடைய தோணிகளைச் சுற்றி கடைவாயில் எ ச் சில் காய்ந்து, கண்களில் பீளைதள்ளி, கிழித்த அழுக்குத் துண்டுகளே
நாற்றம்
*வில்லு" க்,
வெள்ளை முல்கள்.
குமுறத்
இடுப்பில் சுற்றிக் கொண்டு கிழி ந் த உமல்களுடன் அந்த மீன்களில் தங்களுக்கும் "ஏதா வது கிடைக்காதா என்ற ஏக் கத்துடன் மீன் பொறுக்கும் சிறுவர்கள் அவற்றையே உற் று ப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த øst rf .
அந்தோனியின் தோ னி கரைதட்டியது. இவர் களில் சிலர் முண்டி அடித்துக்கொண்டு ஒடிசி து அதை மொய்த்தனர். அங்கு வெறுந் தோணியைக் கண் ட தும் ஏமர் ற்றத்துடன் அடுத்த தோணிகளுக்கு நகரிற் தனர்.
அந்தோனி தலையில் கட்டி யிருந்த து ஸ்ர ைட அவிழ்த்து காய்ந்து போயிருந்த முகத்தை அழு த் தி த் துடைத்துவிட்டு கமிசாணத்துக்கு மேலால் சுற் றிக் கொண்டு தோணியைவிட்டு
இறங்கி றியையும் மீனையும் காவிக்.ே வீண்டு ச ந் ைத க் கு நடந்தான்
ஆ னு சி, தாரத்தில் வரு பா,ே அவனு டைய பறியின் னப் பிருந்தே
அந்தோனிக்கு இன்று வாய்க்க வில்லை என்று அாகித்துக் கொண் ட ன். அவளுடைய முகம் சுருக் கென்று இழுத்துக் கொண்டது; உழைப்புக் குறைந்து விட்டால் தன்னு ைட ய வ ரு வா யு ம் குறைந்துவிடும் என்பது அவ ளுக்குத் தெரியும்.
அந்தோனி அவளுடைய
சுளகில் மீன்களை கொட்டிவிட்டு,
அருகருகே கொட்டிக்கிடந்த h றத் தொழிலாளர்களின் pப்புக்களை அவ தா னி த் த: கன். அவர்கள் முகங்களிலும் உற்சாகமில்லை.
சேவியரும் அப்புவுக்கு அரு கில் வந்து நி ன் று கொண் டு வழமைபோல் Lulur lura leiw
鹰9

Page 17
இயங்கிக்கொண்டிருந்த சந்தை Guum unrurš São Desir 6MT நெளிவு சுவிவுகளே அவதானித்தான். -
"ஆச்சி. இத என்ன Gy; குவினம். "சக்கிள் வியா
ாரி மணியத்தின் முதல் கேட்டது பருமனுன நீன்களைத் தட்டி மேலே ng tù để கொண்டிருந்த ஆஞசி த நிமிர்ந்து ர்க்காமலே உரத் துக் கூவினுள்
இப்பதான் ஐஞ்சுரூபாக் போருள். ஆரெண்டாலும் சிே ரூபாக்காறர் தூக்குங்க.
சந்தைக் குத்தகைக்காரர் சிலுவமுத்து கையில் க்ணக்கு எழுதும் கொப்பியுடன் அருகே வந்தார். இயந்திரி கெதியில் :ள் கைமாறிக் கொண்டி முந்த அந்த வியாபாரத்தின் மத்தியில் பல தொழிலாளர்க ளின் மீன் விற்பனைக் கணக்கு களை பிசகாமல் பதிந்துகொண்டு இடையிடையே தரகாக" நின்று களின் விலகளையும் தீர்த்து வைப்பார். அவருடைய அதி ககரம்தான் அந்த இடத்தில்
நவர்லி மேரி
"என்ன கேக்குவினம் ஆனசி
இந்தக் கூரை"
'நாலு நான் கேக்கிறன் , ஆரெண்டாலும் எடுங்க.."
oril. ... ஆரெண்டாலும் ஐஞ்சுக்காறர் தூக்குங்க"
குத்தகைக்காரரின் 血可岛岛 குரல்கட்டளையாகப் பிறந்தது. சைக்கிள் கார lp 6in u Cup ub. நவாலி மேரியும் ஏக காலத்தில் குனிந்து அந்த மீன் சுளகைத் க்க எத்தனித்தனர். சில நிமிட்ங்கள் இகுவிரும் இழிபறி:
துடன் தூசண வார்த்தைகளால் அவனைத் திட்டித் தீர்த்துக்
raro Gas Tepše (90
குரல்தான்
கு எனியின் மீன் விற்ற கேட்டி ற் று ப்
கடவைச்சு
போன்ற தனது பருத்த உடல் டு மல்ல மெல்ல அசைத்துக் கொண்டே, அடுத்த சுளகுக்கு
நகர்ந்தாள் Gorf.
மணியமும் விட்டுவிடலை, அ வளி ன் மிதமிஞ்சிய உடல் தசையைப் பற்றி அவன் ܘLܚܬܝܝܶ விரசமான பகிடியைக் கேட்ட தும் சுற்றி நின்றவர்கள் * Gasrr6ño”
என்று திரித்துவிட்டார்கள் .
த்தகைக்காரர் அந்தோ பணத்தை வாங்கி தன்து பங்கான பத்தில் ஒன்றைக் கழித்து ஏடுத் கொண்டு மிகுதியைக் Garr(9š தான். அந்தோனி மெளனமாக பணத்தை வாங்கி மடியுக்குள் செருகி வைக்க எத்தனித்தவன் ஆஞசியின் பார் ைவ யின் பொருளை ஊகித்துக் கொண்டு அதில் ஐம்பது சத்த்தை அவ
இல்°போட்டுவிட்டு வெறும்
தியைத் தூக்கிக் கொண்டு தடந்தான். சேவியரும் தகப்பச் ஜனத் தொடர்ந்து 19 sér (G) á சென்ருன் S.
சில அடிகள் எடுத்து வைத் திருக்கமாட்டான் , திடீரென அந்தோனியின் தோ ளை ப் 3டித்து இழுத்து அதிகாரத்து ட்ன் நிறுத்தியது ஒரு சம் அந்தோனி ' துணுக் குற்று "மிர்ந்து பார்த்தான். காார் தேவசகாயம் நெஞ்சை நிமிர்த்திக் கொண்டு நின்றர்.
சான்ன காணும் பறயாமல் பேசாமல் நழுவப்பாக்கின்றீர்? Lக் காசு குடுக்கிறது மறந்து ீரேர், நாங்கள் இவ்வளவு பணத்த விசிக்குக் குடுக்கிறது
நீங்க தின்னிறதுக்கோ.
தேவசகாயத்தின் வார்த்
தைகளைக் கேட்டதும் அந்தோ Qoff சளைத்துவிட்டாள். G3 suš
தின் உடல் ஒரு கணம் அவ மானத்தால் கூனிக் குறுகியது. எதையோ எடுத்துக் கையும் asaray Lorras பிடிபட்டு விட்டது
so

m۳۰ab சுற்றி நின்றவர்கள் لا ق) இவனைப் பார்த்த பார்வை.
'தம்பி. . G3g58Qu8F gs 1 r u. tb கொஞ்சம் ம ட் டு மரியா த Guru Gu di b, dllbul di நா ய் தின்ஞக் காசு. ஏதோ
வேணுமெண்டு செய்ததுமா ? . மனுசர மதிச்கக் கதயும். f தாரும் உம்மட காசு புடி , '
அந்தோணி ஒரு ரூபாவை எடுத்து அவன் முன்னுல் வீசி எறிந்துவிட்டு விடு விடு என்று தோணியை நோக்கி நடந்தாள்.
"ஒரு புள்ளைக்கு சீத ன ம்
குடுத்து கலியாணம் .ெ து குடுக்க வக்கில்லாத பல து களுக்கு ரோசம் மட்டும் மு. கு
நீளத்தில வந்துவிடும்"
அவனுடைய பேச்சு விே யரின் சாதுகளிலும் அதிர்ந் . இப்போது சேவியருக்கு . பு வின் மேல்தான் கோபம் கோப மாக வந்த து. அவனுடைய திமிருக்கு ஓங்கி இரண்டு குடுக் காமல் வந்தது இவனுக்கு எரிச் சலாக இருந்தது.
"இவர் ஏன் இப்பிடி எல் லாருக்குமே பயந்து சாகிருi
சேவியருக்கு விளங்கவில்லை.
இது மாத்திரம்தான. அவன் உழைக்கின்ற மனிதர்களுடன் ஊசலாடத் தொடங்கியதிலி
ருந்து பல ஐயங்கள் அவன் மன தில் குடையத் தொடங்கியிருந் தது. அநை அப்புவிடமே இன்று எப்படியாவது கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டுவிட வேண்டும் என்று தீர்மானத். கு வந்துவிட்டான்.
呼·
அந்தோணி கடலில் இருந்து திரும்பி வந்ததும் குழிக்கக்கூட இல்லை. அப்படியே திண்ணையில் கிடந்த வலைக் குவியலு மேல் சாய்ந்துவிட்டாள் அடித்துப்
போட்டதுபோல் உடம்பு சோர் வடைந்திருந்தது. அ டி க் கடி வரும் நெஞ்சு நோ, இ ட. து பக்க மார்பில் , கள் கள் என்று நாரிப்பக்கமும் சற்றுப் பிடித் தது. இரவு முழுவதும் மழை பெய்ததினுல் ஒ ல் வ ணியில் கிடந்தவனுக்கு நித்திரை வர பில்லே, 7.ண்க்ளும் எரிவுகண் அபபடியே க எண் களை டிஞன்.
நேற்று நடந்த சம்பவங் விரும், காலெயில் சந்தையில் நடந்த சச்சரவுகளும், அவனு டைய துல்லியமான வாழ்க்கை .ெ) ஏற்பட்டுவரும் நெருக்காடி ரும், நிர்ப்பந்தங்களும் அவ த் தூங்க விடாமல் அறுத் துக் கொண்டிருந்தன. ஏன் இப் படி ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு,
“-eylül | . 67ÖlplbUever. 355 திண்டுபோட்டுப் படண"
அந்தோணி தலையை நிமிர்த்
(lp
திப் பார்த்தான். மூத்தவள் மெக் ட லி ன் இரண்டு முறி அவித்த கிழங்கும், அரைத்த
மிளகாய்ச் சம்பஃலயும் தட்டில் வைத்துக் கொண்டு அரு கே நின்ருள். V
அ வ ஃள க் கண்டதும் அந் தோனியின் இதயத்தில் சுருக் கொன்று மீன் முள்ளுக் குத்தி விட்ட நெருடல். அவள் புருச ஞல் சீதனத்துடன் வரச்செல் லித் துரத்தப்பட்டு மூன்று மாதத்துக்கு மேல் கடந்துவிட் டது, வயிற்றிலும் தாய்மையின் பூரிப்பு வேறு அவளுக்கு நீதி கேட்டு ஊர்ப் பெரியவர்கள் மத்தியில் தீர்ப்புக்குப் போய் அவமானப்பட்டு, எல்லா வழி களுமே அடைபட்டு விட்ட
னவா?
* புள்ள errig as
போனவ?"
ஆச்சி

Page 18
"கோவிலுக்குப் போயிருக் асуу a a
"தேகமெல்லாம் அலுப்பா
இருக்கு, கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வைச்சுத்தா மோன"
அந்தோணியின் நா த ழு தழுத்தது. அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு, மெக்டலின் கிழங் குத் தட்டை அப்படியே வைத்து விட்டு த ைEை சுடவைக்க அடுப்படிக்கு நகர்ந்தாள்.
М ‘குஞ்சும் குரும? மாக வீடு நிறைந்து கிடக்கு: பிள்ளை கள் ஒன்றையும் காணவில்லை. "அவங்களும் ேவி . نف:زمرہ:منڈان،رڈنز، ڈین فننزئی، شITل 3ھ) نازع تقلی [[8ھ
அவங்களுதான் பூசை பிரார்த் தனை எண்டு நா 3: ' போய் வருகின: **}
"தேவன்" தான் இன்னும் , ங் குகிருர் இல்ல எங்களுக்கு"
அந் தோனியின் வாய்
மெளனமாக, உடல் மT 13 : வலைக்குவியல் ல் ச t asahrais6ifei Lib; i tè. படலையைத் யாரோ வழு அசுமாத b . தலையைச் சரித்துப் பார் ''' முன், அது சூசைப்பில் 7 ம் &Fibuorrug. . GuDá - Gölóór Lorrum ஞர். கூலிக்கு இவனுக்கு தோணி தந்தவரும் அவர்தான்.
"என்ன காணும். ல வரேயுக்க காச குடுத்துப்போட்டு வரும் ாண்டெல்லோ சொல்லி வச்ச ஞன், ஒரு ரூபா மசிர்க் காசுக் கா க உம்மட வீடு வேண்டுமோ
to :
சூசைப்பிள்ளையரின் முகத் தில் வேண்டாத வீட்டில் கால் வைத்துவிட்ட அருவருப்பு. பல
நாட்களுக்குப் பின் அங்கு வத்
திருந்தார்
28
زن) - لوقا فتنہ ۔
அந்த த் தே க்
தேடிவர
og)aut phwšistr6 g)6Nusir பிள்ளையைச் சொல்லி சமாதா னப் படுத்தி விட ஏ லா த ரா. என்ன பெரிய மனுசர் இவரே
மகனத் தூண்டி விட்டிருப்பார் :
அந்தோணி மனதில் பொரு -ر மிக் கொண்டான். வார்த்தை கள் எதுவும் புேசாமலே மெளன மாக தோணிக் காசை எடுத் துக் கொடுத்துவிட்டு தலையைக் கவிழ்த்து நில ஃதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். h
"இனி ஒழுங்க்ாக தோணிக் காசு வராட்டா தோணியப் புடிச்சுக் கட்டிப்போ டுவள்"
சூசைப்பிள்ளையர் ஆத்திரத்து டன் விடு விடென ந, ந்தார். குசினிக் குன் மெக்டலின் சிணுங் கல் ஒலி கேட்டது. அந்தோணி யின் இதயத் - ல் பலவிதக் குழப்
பங்கள் குடைந்து கொண்டிருத்
தன.
"எங்க்ட நிலைக்கு மேலால மாப்பிள்ள எடு நினைச்சதால glj வில்லங்கL, எங்களுக்கு 3 gli séin untl-b'
அன்னம்மா எதிரே
-- வந்து நீன் ருள்.
g6) 57 îlesråbnru rit
வீ. ** வந்து ஆவேசத்துடன்
.ெ பறியதையும் வரும் போதே கண்டவள். அன்னம்மா நீலன் பெருமூச்சு விட் டுக் .ெ1 ன்டே அந்தோனிக்கு அரு கில் வந்து குந்திக் கொண்டாள்.
"என்னண. கூ ப் பன் :மான் வேண்டவேணும் ஏதும் கிடந்தால் தாவண்ண"
அந்தோணி அப்பொழுது த அ***ம்மா அருகே இருந்
தடிச்சத அந்ந்து கொண்டவனுக
த லை மை நிமிர்த்திப் பார்த்
ான் அவன் கைகள் மடியுக் :ள் செ ரு கி வைத்திருத்த உழைப்பில் மிகு தி இரண்டு ரூபாவையும் எடுத்துக் கொடுத்
தன.

'இதுதாஞண உழைப்பு. இது என்னத் தக் காணும்"
"நான் என்ன செய்ய.
ஐஞ்சு ரூபா கிடைச்சுது, குத்
தக் காசு, க ைப. யு க் கா சு, தோணிக் காசு, கூறியன் காசு எல்லாம் குடுத்து இதுதான் மிச்சம்"
சாருக்குள் இருந்து கடலின் உவர் நீர்ப்பட்டு பொருக்குப் படர்ந்திருந்த உடல் முழுவதும் எண்ணை தடவி உருவிக் கொண் டிருந்த சேவியர் எல்வாவற்றை
யும் அவதானித்துக் கொண்டி ,
மெதுவாக எழுந்து
ருத்தான். வந்து அமைதியாக
"என்ன மோன"
"அப்பு
"நாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்
பட்டு, காத்துக்கேயும், மழை யுக்கேயும் கிட ந் து முறிஞ்சு உழைச்சுக் கொண்டு வாறத இவங்களுக்கு எல்லாம் குடுத் திற்ரு நமக்கு என்ன மிச்சம்
வரும்? இவங்களுக்கு குடுக்காட் டியா இ வி ய என்ன செய்து G3LumrGQ6É?6asr LD ʼ
அந்தோனியின் முகத்தில் அதிர்ச்சியின் விறைப்பு. இப்படி ஒரு கேள்வியை இவனிடத்தில் இருந்து அந்தோணி சற் றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. பல நாட் அள ர க தன்னையே அரித்துக் கொண்டிருந்த அந் த விளுக் குறிகளுக்கு விடைகாண முடி யாமல் தவித்த தவிப்பு.
அந்தோணி மகனே ஆச்சர் யத்துடன் பார்க்கிருன் அவன் முகத்தின் விரக்தி க ல ந் த மென் கிரிப்பு,
"தம்பி. நாம என்ன செய்
யிறது. இங்க எல்லாம் அவங் srbštest
கட கையில இருக்கு. கஷ்டத்துக்குக் காரணம் இவங்க தா ன் குற்றவாளிகளான
வார்த்தைகளின்
இ ங்களே எங்களுக்குத் தர்ப்பு தடிகிறவர்களாக இருக்கினம்"
அந்தே னி சொன்னதின் பொருள் சேவியருக்கு அவ்வள வாக விளங்கவில் அவளுல் பொறுக்க முடியவிர்ைல. சூடான s son t' | * si) தேகம் கடு கடுத்தது.
"அப்ப. நாங்க தானண செய்யிறது
*அதப்பத்தித்தான் மோன தானும் யோசிச்சுக் கொண்டி ருக்கிறன் . இனிமேலும் இந்த எளிய சீவியம் சீவிக்க ரலாது”
அந்தோனி மறு படி யும்
என்ன
வலைக் குவியலுக்கு மேல் சரிந் தான். அவன் பார்வை பட
லைக்கு அப்ப7 ல் தூரத்தில் கடற்
கரையைத் தேடி, -
'ஏல ஏல துக்குங்கடா.
எட சரிய விடாதீங்கடா"
பெருத்த ஆரவாரத்துடன் ஒரு தோளியைச் சு ம ந் து தொழிலாளர் கூ ட் ட ம் வீறு நடைபோட்டு அலைகளை எதிர்த் 岛g ·
அதற்கு மேலே - வெழுத் துக் கொண்டிருந்த நீல வானம் மழை மூடம் விலகி, காற்றும் திசைமாறிக் கொண்டிருந்தது.
YAr
யாழ்தேவியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டுருக்தேன். அனு ராதபுரம் ஸ்டேசனில் சற்று நே
ரம் தாமதி நில் 1 . . அப்போது என் அருகி அப 11:குந்த சிறு வன் ஒருவன் எ ன் 60 ட ம் கூறி னுன் 'மாமா பெல் ?: அடியுங் க்ோ; ர யி ல் வெளி:), கிடட்டும். சி. வி. த.
8Ꭿ

Page 19
புவிய மரமே புளிய மரமே, ஏன் austrijiġbru 999" மரமாய்
. தெரியான் Q)L回匈
வைத விவாள் (L ■
i தொடர் * h
*、 i.
இதிலே
கருத்து பல
டுள்ள குருங்
விடயத்தைப் பற்
蔷 ü呜T町
நீக்'இந்த விவாதம் தந்து
gg:TLEi ஐயமில்ே
திகளின்
வள ச் ெ 團
Birgil I fii LI. L. @リ cmarリ al ஆக்க ஆட்டது. சென்று இத்தில்
TIL
恒上 一、
தாக்கத்திருதும் இலக்கியம்
ur ( ) " ...,
ஆற்றலிலும் நமது செழுமைப்படுத் 岳、
அதே சமயம் புளியமரம் ஆங்கிச் + חקן 嵩 f ,、山凸市、
இருந்ததினுள் அதன்
鬣 * 、 *、 *T町°
蚤、 *
என்று புள்ளார்
*、 円 蔷(Lú一歳 °晕
சிலர் குறிப்பிட்ட சில விம
、
尚リ திந் தின்
i tij. Ai
、“
این بالا برای III a. šiii . "
- 扈、 *、“ 。エリー リリ 璧、L) 、
一。恆山
முருகையன்
الهلال القادري بيت للجزر
| 1 பேது உண்மையே இனி தும் உண்மையில் இந்த விாை
- gрлі T
குமிடயேயுள் -II G 禹s一
III i Air TIEJ கொண்டு கருத்துக முன்வைப்பது
霹、一击திலே பயன்தரும்
ருத்துகிாே பட' *、* HEF FF JF பன், இது
구 부 | ன் கதைகளும் விதை ரும் நாடங்கு கிய இவர்
ஆகுபவன் அவனே அவ3 இன்றி ஒர் அஆம்
பொது-இ
ப் புலத்
இங் i ولقت التي تلك ان يتم தி இேநம்பும் lä
- ݂ ݂ ݂ ݂ 钴、 if,
"----
|ւբ - սա தள் ரங்பவை வழி நூல் கரும் சார்பு நூல்களுயே I gylhगाajar fift:Jär | நாவல் 鬣 wá 颚 Giff சின் எழுதும் விமரிசனம் | நூல் விருன் ப நடக் கும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விதை முதல் நூல் விமரிசன்
ாகும் விமரிசனம் நூல் நாடகாசிரியன் இயற்றும் 禹、 *
ாக்கியும் 吕) செய்தும் விமரிக்கும் விரி ம்ே
|
நிவே இரண்டாம் இபடி இருப்பதுதான் இ面、 鄞、、、臀
ா இடங்களிலும்
cmエリ எந்திருக்கி II if IFrir II ஷேக்ஸ்பிய = آبائي.[| யுேம் மகாகவிருள் என்று : 骷,蟹) ஆ ஒல் -- ஒ பும் 고 புரியும்
'ள் இராம.கி ருஷ்ணனும் ஆ
:பும் ।
பட்சமானவர்கள் prit a +ன் படைப்பாளிகள் ETT ETT in ॥ புளியமரமாகச் துவிட்டானே ਤੇ ga i"rr FT vfl G82 Gl ਸੰ இயே
। エ面山エ
鲇 、
என்ரி ரிே- מוז, ק
- தாரே! நம்மைத் தா" |
颐、中一" ॥ LA LITT GIFT
ਨੇ புரிய 靛、 岛) 、 岳 哥「r,*四 '一 于茜茜 |- வேரூன்றும் அது
凸高、T * לו-ירחון
in 、Trrān蔷凸 ° ° :ள் உள்ளன ஆ'ே
*)、
岛、
இலக்கியப் படைப்ாளிகள் ) 凰、 ° கட்டிப் பின் சென்றது ரன் அடுத்தபடியில் வைத்துச் | ப்பட்டது தள் இரண்டாம் 山、 * இவர்கள் திவடைந்தது அல் ଜଳl of 'ர்களின் ஆர்களேயும் பாராட் 卤一凸。而T、 ஒருபேந்தும் இவர்களாகப் படைப்பாளி ரங் மாறி ஒர்கள் அணிந் எழுத்தாளர் । F-마'. 蔷、°魔 i ITF ட்ம்தினித்த ார்களா இல்லேயே
அப்படியானுர், எவ்வாறு 、_r、 LFF gih?
|L
■、呜,蔷臀
| பெருமைப்பட்டு கொள்ளும் அதே வேளேயில்,
:ளின் புளியமரத் துன் நபர் கு ைற் கூறுவதிலே முரண்பாடு டி டல்லவா? ாள் விமரிசனம் தாக்கமும் ஆற்றிலும்
ாஞல் அந்ந நனத்
ாமப்பட்டது நன்மையானுல்
臧,、 துறையின் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் பரிசகர்
蔷 、 西页" பெருன்பப்பட வேண்டும் விமரி 颚蔷ā asf、 L) அடப்பாளிகள் முணுமுணுப் 山、 நிலும் பொருந் 島子g, 5 *平豈_器黜 go 'LIFEFL if T " 무 ஐமயைக் ாட்டிக் கொடுத்து விட்டது: ਨੇ GiFTF?" ாடாகவே ஒலித்துள் எாது,
岛、马 பலவீனத்துக்கு நிவார ைம் யாது விமரிச த்ெதை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஒரு
பன்மை ஒரு முக்கிய ராம் பக்குவமும் பண்பும் வேண்டும்
ਜ அதைக் கண்டு திர ன் து
*
நிஞவே நமது ॥

Page 20
>ཕུ་ཁ་ལག་ཁང་ க்ளிடம் , வீரம் இல்லையா? என்று சொல்வது போலிருக்கிறது இந்த துணிச்சல்காரரின் பேச்சு! அல்லாம இம்.
தென்னிந்தியாவிலிருந்து எவ்வளவு வெளியீடுகளும் இங்கே வர
ல்ாம். ஆணுல் இங்கிருந்து எந்த வெளியீடும் அங்கே போக 1:1ாது? என்ற நிலைமைதான் இப்போது இருக்கிற யாராவது ஒ
சல் பேர்வழி பெரிய முதலீடு செய்து தென்னிந்திய வெளியீடுகளேடுே போட்டி போடப் புறப்பட்டால் என்ன நடக்கும்? அவருடைய 'மார்க் கெட் சுற்றிச் சுற்றி இந்த ஈழத் தமிழகத்துள்ளே தான் இருக்கும். தென்னிந்திய வெளியீடுகளோ, அந்தப் பரந்த தமிழகமெங்கும் விற் பனையாவதோடு, ஈழத் தமிழகத்திலும் காலேலை'க்கும். போட்டி டோட முடியுமர்?
இன்னுமொரு வழியில் நோக்கினுல்
இங்கேயிருந்து அங்கே போவது, தடுக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கே யிருந்து இங்கே வருபவற்றைக் கையேந்தி வரவேற்பதில் ஒரு தன்மா னப் பிரச்சினையும் இருக்கிறது!
இன்றைய நிலைமை ஈழத்துத் தமிழ்த் தேசிய இலக்கியத்துக்கு மிக ஆபத்தான ஒரு நிலைமை. புத்தக வெளியீட்டுத்துறையை வைத் திருக்கின்றவன் என்பதால் இதை என்னல் நன்ருக, தெளிவாக உணர முடிகிறது. இன்றைய ஆபத்தான நிலையைப் போக்க ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதையும் வி"ைாகச் செய்ய வேண்டும்.
- வரதர்
இந்திய சஞ்சிகை இறக்குமதி பற்றி ஒரு பத் தி ரி ைகயாள ன் என்ற முறையில் கங்கள் மனக்குழறல்களை பெப்பிரவரி 1ழில் கண் டேன். உங்களது அதே கருத்1க்களே , வாசகர்ா :ெ நாங்:னர். உணர்கிருேம். சில பத்திரிகை.ாப்படிப்பது :ே ஒன்று , நுழைவது போன்று இருக்கும் சில பத்திரிகைகளைப் படிப்பதோ ஒரு விபச்சாரவிடுதிக்குள் நுழைவது போலிருக்கும்’ என்று ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் கூறினர். இந்த இரண்டா ந் தரமான வெளியீடுகள்தான் தடையற்ற இந்திய தமிழ்ச் சஞ்சிகைகள் என்ற பெயரில் புத்தகக்கடை களே புதிதாக வந்து நிரப்ப ஒரு சராசரி வாசகனது பார்வையை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதை சமீபகாலங்களில் அவதானிக்க முடிகிறது. இப்படி ஒரு வாசகனது பார்வையைத் திருப்புவதற் "* : கீழ்த்தா மன விகார கதைகள் "கேவலமான சித்திரங்களுடன் சி' நடிகர்கள் பற்றி வீண் செய்திகள், துணுக்குகள், விவாதங்கள், கண்ணைக்குத்தும் படங்கள் (குடும்பப்பத்திரிகை என்ற இ ஈ இன்டாந்தர பத்தி ரிகைகளின் அடக்கம் இதுதான். ஒரே குடைய ஊறிய மட்டை கள், வெவ்வேறு பெயரில் வந்தாலும் வி ஷ யம் இவ்வளவுதான்) பாசிலர் கூக்குரலிடுவதுபோல இவற்றைத் தடுப்பதால் ‘கலாசாரப் லம், உடைந்துபோகுமா? உண்மையைச் சொ. லப்டோனுல், இவை பிறந்த நாட்டிலேயே இளந்தலைமுறையினரின் மனவளர்ச்சிக்கு விஷம் வைக்கின்றனவே என்று அந்நாட்டு அறிவியலாளர்களே மனங்குமுறிக் கொண்டிருக்கிருர்கள். இந்திய நாட்டின் தரமான இலக்கிட, கலை, விஞ்ஞான சிறு பத்திரிகைகள் இந்த விஷச்சுழலால் திக்கு முக்காடி பிறந்தவீட்டிலேயே சாகவேண்டியிருக்கிறதே என அவற்றின் ஆசிரி
母3

:ர்கள் மலங்குமைகிறர்கள். விஷயம் இப்படி இருக்க எம்ந்ாட்டு பத்திரிகை, நூல் வெளியீட்டு வளர்ச்சிகள் இவற்றல் பாதிக்கப் tாட்டாது என்று வாதாடுபவர்களின் மூ ளே க் ளை ப் பற்றி நாம் தான் சொல்ல :ம்! எமக்கு துவேஷம் கிடையாது. பயனுள்ள விஞ்ஞான, இ, , ,ய நூல்களை வரவேற்போம், வளம் பெறு 1. ஆணுல் கண்ட கண்ட குப்பைகள் வேண்டாம். அரசாங்கம் வற்றை நிச்சயம் தடுக்க வேண்டும். அவர்கள் செய்யாவிட்டால் 1ாகட்டும், வாசகர்களே! நாங்க்ள் நினைத்தால் செய்யவைக்கலாம். 'மற்ற குப்பைகளை தீண்டாமல், தரமுள்ள, உங்கள் பணத்திற்கு 1றுமதியுள்ள வெளியீடுகளை வாங்கிப்படியுங்க்ள். இது ஒரு பொறுப் ாள நற்பணி. தயவு செய்து எமது பத்திரிகைகளை ஆதரிப்பதால் கு நற்பணியில் நீங்களும் பங்கு கொள்ளுங்கள்.
செ. சண்முகதாஸ்
*
கலையங்கம் படித்தேன். இன்றைய இககட்டான நிலையில் ஈழத்
ல்ே உள்ள சிறிய சஞ்சிகைகளுக்கு பாதுகாப்பும் ஆதரவும் தேவை oன்று கருத்தி?ன முன் வைத்திருந்தீர்கள். தேசப்பற்றுள்ள இந்த நாட்டின் ஒல் வாரு இலக்கிய நெஞ்சங்களும் அவ்விதமே எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றன. இரண்டொரு மாதத்தில் பார்த்து வி ட் டு இ : மூடிவிடலாம் என்று பார்க்கிறேன்! எ ன் று நம்நாட்டுப் ப, கக்காரர் ஒருவர் கூறியதாகக் கேட்க -எந்தப் பத்திரிகைக் காரரோ துக்கமாயிருக்கிறது. நிச்சயமாக அந்தளவிற்குக் தன்னம்பிக் க்ை இழந்த பத்திரிகைக்காரராக மல்லிகை ஆசிரியர் ஜீவா இருக்க மாட்டார் என்று நம்புகின்றேன்.
தமிழகத்து இலக்கிய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் நல்லதொரு கடித $தினை எழுதியுள்ளீர். அவர்களில் சிலர் எங்கள் நாட்டு கலைஇலக்கி யத்தை எவ்வளவு கேவலமாகக் கருகிருர்கள் என்பதை அறிய வருத்த மாக இருக்கிறது. எவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் மல்லிகை யைத் தமிழ் நாட்டுக்குப் பரிமாற்றம் செய்கிறீர்கள் என்பதை அறிய ஆச் சரியமாக இருந்தது. பொன்மணியைப் பகிடி பண்ணியவர்களுக்கு ந பதிலடி கொடுத்துவிட்டீர்கள். தங்களுக்கு எனது மனப்பூர்வ பt 3' பாராட்டுக்கள்.
'நண்பர்க ன் நட்புத் தொடர்புகள் மூலம் சில மாற்றுப் பிரதிகளை (மல் கை) மாற்றுப் பிரதிகளாக தமிழ் நாட்டுக்கு அனுப் பப் படுகின்றன. நிச்சயமாக இந்த நிலை நீடிக்கமுடியாது’ என்று கூறிய ;ந்தி: ; `ர் 7 ஸ் நாடு கடைப்பிடிக்கும் தீவிர கட்டுப்பாடு களுக்கு மத் பூ:புப் ஏன் செய் கிறீர்கள்? சில பத்துப் பேருக்கு இ கியத் தீனிபோடவா? பேசா ம ல் நிறுத்திவிடுங்கள். அவர்களுக்கு பி "டர் மல்லிகை தேவையாய் இருந்தால் அவர் கள்மீது வாஞ்சல், யுள்: இலங்கையர் யாராவது மல்லிகையை 70 சதம் கொடுத்து வாங்கி 80சதம தபால்களை ஒட்டி அன்பளிப்பாக அனுப் பிவைக்கட்டும்,
ஏகேஎம். நியாஸ்
39

Page 21
குவியத்
தரமான இலக்கியச் சஞ்சிகைகளே இவற்றில் தேடிப்பார்த்தாலும் கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது.
குடும்பப் பத்திரிகைத்ள் எனத் தமக்குத் தாமே பெயர் சூட்டிக் கொண்டவைகளும் கிளுகிளுப்பை பாக்குவிக்கும குளுகுளு வன்னச் சஞ்சிகைகளும் வாசகர் நெஞ்சைக் வரும் நோக்குடன் கடைகளில் தொங்குகின்றன.
அரசாங்கம் அறிவித்த சிறுகயைப் பா வித்து வர்த்தகர்கள் பூந்து விரேயாடும் சித்து விளயாட்டின் ஒரு பகுதிதான் இது படித்த பண்பட்ட சிலரும் தமது சொந்த நலன் சு ருதி இப்படி யான அழுக்குத் தாங்களேக் கண்டிக்காமல் வாய் முடி மெளரியாக் இருப்பது கவலேக் குரியது மாந்திரமல்ல, கண்டிக்கப் படத் தக்கது List(ULL;
இந்த நாட்டில் கடந்த காலங்களில் இ லக்கி ய இயக்கங்களும் கலேஞர் நிறுவனங்களும் போராடிப் பெற்ற வெற்றிகள் இன்று தள்ளப் பட்டுச் சிதைக்கப்பட ஆரம்பித்து விட்டன.
தரக் குறைவான சாக்கடைச் சஞ்சிகைகளே டன டி யா சுத் தடுத்து 岛) வேண்டுயென்று இயக்கத்திற்கு ஆதரவளிக்க நாம் எல்லோரும் ஒருங்கு திர வேண்டும்.
ஆகசி"
ILD FOLIGIO
ரயிலில் என் நண்பராருவர் தன் கோணர்சிற்றில் பாக்கை"
வைத்துவிட்டு கன்சினுக்குப் போளூர் சிறிதுநேரத்தில் வேருெருவர் நண்பரின் பாக்கைத் தள்ளிவைத்துவிட்டு அதில் உட்கார முற்பட் டார். அதில் ஆள் இருப்பதாக நான் சொன்னபோது, "ஆட்கள்
ருக்கிறதற்குத்தான் சிற் இருக்கிறதேயொழிய பாக் வைப்பதற்
ல்லே' என்றவாறு உட்கார்ந்தார் சற்நேரத்தின்பின்னர் தன்னு லுடைய பாக்கைத் தன் இருக்கையில் வைத்துவிட்டு எங்கோ சென் ரூர் சிறிது நேரத்தில் என் நண்பனும் வந்தான். அப்போ நான் நீடந்தவற்றைக் கூறினேன் நண்பனும் அந்த ஆசாமியின் பாக்கை நள்ளிவைத்துவிட்டு அதில் ட்ட்காந்தான். சற்று நேர த் தி ஸ் அவர் வந்தார்: "சே இது நாளிருந்த இடம் பாக்கை வைச்சிட் டுப் போன்ஞன் எழும்பும்' என்ருர் அப்போ என் நண்பன் சொன்குன் "ஐசே ஆட்கள் இருக்கிறதற்குத்தான் சிற் இருக்கி நதேமொழிய பாக் வைக்கிறதிற்கில்ல்ே"
மா கருணுதிநி
 
 
 
 
 
 
 

இந்தபேயங்கம் சிவ நெற் றிச் சுழிப்புக்களுக்கும் நேத்திர அற்சிகளுக்கும் இடம் கொடுக் கவாம், ஆளுல் உண்மையில் இலங்கையிலிருந்து தமிழகம் செல்லும் இலங்கைத் தமிழன் ஒங்வொருவனும் தன்து அநுப வங்களேத் தனது அறிவு விளக் சூத்துள் இனேத்துக் கொள்ளும் பொழுது இத் தயங்கமே - ருது கோள் அ | ம ப் பின் அச்சான்னியாக அமைகின்றது.
மொழியும் பண்பாடும் தரும் ஒருமைப்பாடு தமிழகத் தின் இந்தியத் தவத்தை மறந்த
மளிக்குமேல் அம் முடி புக ஸ்
அறிவு நிலயில் ஏற்புடையன
வாக இருத்தல் முடியாது
பதினுெரு
ம் ஒருவன் என்ற முறையில் : : பும் மாற்றங்களேயும் வளர்ச் சிச் செல்நெறிகளேயும் சமூகவரலாற்றுப் பின்னணியில் வைத்துப் பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தின் இப் பண்பு 「 - Jrā山吊 Eauà முதல் இவக்கிய அரசியள் வரை -
இந்தியாவில் தமிழ்
、
முடியும்
அநுமானங்கள் என்னைக் கருத்துக்களுக்கு இட
பின்னர் இந்தியாவிற்குச் செல்
-
தமிழகத்தின் தற்போதைய சுல்ே இலக்கியச் செல்நெறிகள்
பற்றிய இந்தியனல்லாத தமிழன் ஒருவனின் நோக்கு
கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
அதன் இந்தியத்துவத்தையே வற்புறுத்துவது அவசியமென்றே சுருதுகின்றேன். தி.மு. கவும், இ. தி முகவும் இந்திய அரசியற்றேனவகளே. குருதிப் 马、山 வானம்பாடிகளும் இந்திய வெளிப்பாடுகளே. இந் தியாவை விவரிக்காத இந்தியத் தமிழ் நாவல் இல்ல்ே எம்.ஜி. ஆரும் கருளுநிதியும் தமிழ்த் தில்ேவர்கள் தன் ஆஞல் இந்தி யாவில் மாந்திரமே - இந்தியத்
தமிழகத்தில் மாத்திரமேட் இத்
தகைய தவ ைதோன்ற
醬 சமஷ்டியமைப்பின் பிரச்சினேகள் என்ற கலப்பினேப்
பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்திய சமூக விஞ்ஞானக் கழகம் கல்கதி
தரவில் நடத்திய ஐந்தாவது
அகில இந்திய சமூக விஞ்ஞா மிர் நாட்டி ல், இலங்கையில் சமஷ்டிக் கோரிக் リ ー "cm リ - cmrエ கட்டுரையொன்றினே (பன்முகப் பண்பாடுகளும் அரசியல் ஒரு ) சமர்ப்பிப்பதற் リリ QLリ みリ நாட்டில் பெற்ற கில்ே, இலக் கிய அநுபவங்களே. அகில இந்

Page 22
தியப் பின்னணியில் வைத்து நோக்குவது தவிர்க்க முடியாத வொரு அறிவியல் முயற்சியா யிற்று.
அம் மகாநாட்டின் in பாட்டுத் துறையின் அறிக் யாளனுக பராசிரியா பருன் டே தலேமையில் அமர்ேந்து குஹா வுடனும், திரு சி. பி. நாராய னெனுடனும் கடன்மயாற்றும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. இந்தி யப் பண்பாடு பற்றிப் பல்வேறு நோக்கு நிவே நின்று எழுதப் பட்ட ஆராய்ச்சிக் சட்டுரைகளி டையேயுள்ள ஒருமை நிலபிளேக் கண்டறிந்து அவற்றி மகா நாட்டில் அதிகாரப்பட்டு நின்ற மற்றைய துறைகளுடன் (அரசி புல், பாருளாதாரம்) இந்து அறிக்கை தயாரிக்கும் பொது பினே ற் றுந் தொடர், தமிழ் நாட்டின் கவே இலக்கியர்
Q、一鲇
தேசியப் பின்னரியிந் பர்ர்ப்பு
தற்கான அரசியல் பின்ன்னிய
சுலபமாக ஏற்படுத்தியுள்ளது
இந்தியச் சமஷ்டியமைப்பின்
முக் கி ய பண்பாட்டமிசமாக மகாநாட்டி எடுத்துக் கூறப் இந்தியாவின் பன்
மொழியமைப்பே தேசியப் பிரச் சினே பற்றிக் குறிப் பிடும் பொழுது வேறுபடு வரலாற் துச் சூழல் ரிஸ் தேசிய இன்ப் பிரச்சின்ே யானது வெவ்வேறு வழிமுறைகளிலே கொள்ளப்பட முடியுமெனினும்
இன்றைய இந்திய நியிேல் இப்
ரச்சியானது மொழி - பன் பாட்டுக் கட்டங்களின் பிரச்சி
PET fi III, LILI | என்று நாம் டுேத்துச் சிறியது மகாநாட்டின் பூரன் ரத்தையும் பெற்றது. இப் பண் LmLö 、 、
ரின் இந்திய என்பது பல் வேறு மதங்கரின் சமஷ்டியன்று
d
தி ர்த் துக்
அது விசேட பண்பாட்டமிசங்
களின் சமஷ்டியாகும்" என்ற சுற்று மேலும் விளக்கும். சமஷ் பண்பாட்டமைப்பில் மொழி நிைேமபற்றிய ஆப்வே முக்கிய இடம் பெற்றது. அகில் இந்தியப் புகழுண்ட்ய பேராசிரி பர்கள் ஏ. ஆர். கா மதி பருன்டே எஸ். கே. செள் பி. ஆகியோருடனும், இந்திய அர சியற்றவேவர்களான நம்பூதிரி பாட் ரனதிவே ஆகியோருட
தும், அகில இந்திய முக்கியத்
துவமுடைய பத்திரிகை ஆசிரி
பர்களான என் ராம் 'நன்றிந்து
சென்ளே), பி. கோவிந்தபிள்ள
யோருடனும் கல் தி தாவின்
॥ ATUA இந்திய அரசியற் LLKYYYZu LLL u S S u uu L L T L மொழிப் பிரச்சிக்னமும், மொழிப்
பிரதேசங்களின் பிரச்சிகளும்
என்பது தெரிய வந்தது போது அடைமைக் கட்சிகள் தமது இயக்கங்காேப் பிரதேச குறள் கருக்கேற்ப அமைந்து தேசிய மட்டத் தி ல் ஒன்றிப்பதி
ஆள்ள இடர்பாடுகாேப் பற்றி
பும்ஆர் பக்டியதாகவிருந்து இவ்வாறு நோக்கும் பொழுது தமிழகத்து மொழி முக்கியத்து வம் இந்திய அரசியற் பின்ன ணிையின் பொது அம்சம் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் தமிழ்
முன்னர் எடுத்தோதி வரப் GLijstj GIJFTIGruff, Griffier ரஸ்பர்தார் பிரச்சிகே என்பது கூடத் தமிழ்நாட்டு சமூர்திக் பி பாத்திர பல பரா புரம் போன்ற பிரதே
ஆம் முக்கியத்துவமடைவதை
பும் ஆராயக் கூடியதாகவிருந் தது. இதவே நன்கு விவரித்த சிெயில் ஒம்வெல்ட்டுக்கு எனது நன்றிகள்
 

பிரதேச நிலயிலும்,
மாந்ங்கள் மொழித்
ந்ெதியாவின் சமன ற் ற -s ( ás"T* ாந் தொழிற்துறை விவசா பத்துறைகளில் ஏற்படும் மாற் நங்களும், இம் மாற்றங்கள் பிரதேச உப குழுக்கள் நியிேலும் ஏற் படுத்தும் சமூக ரசியல் Ti i Li | iii குழுக் ரூ க்கும் முக்கியத் துவமளிக்கின்றன் என்ற எனது வாரம் படுத்த வாத விவா 蚤、。、
}
தி ரி க் ங், சுக்
ஆரோஷ் முன்ஷி போன்ருேர்
ஆதரிக், பேராசிரியர் காலக் நில்மே எடுத்தோத, உன் மெயில் இந்தியாவின் சமகாலப் பாட்டுப் பிரச்சினேகள் அதற்குரிய ਜ
।।।।
|-
பெற்றுக் கொண்ட இந்த அறி
வப்போதம் தமிழ் நாட்டிற்கு ாடும் வந்து, தமிழகத்தின் நதி இளக்கிப் பற்றிப் பல்வேறு மட்டங்களில்
ரேயாடிய பொழுது தெளி வான் ஒரு விளக்கத்தைப் பெற் றபி கொள்ளவும் விளக்கவும்
தமிழகத்து எழுத்தாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆராய்ச்சி ஆனால்ாவிய தற்பெற்ற அநுபவங்களிளேத்
ராக்குறிப்பு முறையிற் சிறு எது சுலபனிெனும் அத் தி விவரம் தமிழகத் תשל{E ו שהשור=
திங் மாறிவரும் இலக்கிய நெறி ா விளங்கிக் கொள்வதற்கான்
। எளினும் முதலில் ஆத்தி ாய அநுபவங்கள்ால் பெற்றும் கொண்ட ஆ நுமான்ங்களே நிரற் படுத்திப் பார்ப்போம்
இம்முறை எனது பயணம் 鸥s * *T円 தாகவே அமைந்தது. வரலாற்று மானவன் என்று முறையில்
கோவில்களுக்குள்ளும் வணக்கள் தங்களுள்ளும்
காவெடுத்து வேங்க முடியவிலேயே என்ற கவலேயுண்டு முற்று முழுதான சமயச் சார்பற்று இப்பயணச் குவிங் க்ளே இலக்கியப் பயில் பற்றிய சி தகவல்கள் தெரிவர்சின் கலே, இலக்கி யம் என்று பொதுப்படையாகக் |- சினிமா, இசை பற்றிய அநுபவங்களேயே இங்கு குறிப் । அது வும் சென்னே, திருச்சி ஆகிய நகரங் களிற் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அநுபவங்களே இங்கு எடுத்துக் கூறப்படுகின்றன. சென்னே, திருச்சி அநுபவங்கள் தமிழ் நாட்டு அரபவங்களாக மாட்டா ாங் பதுமையே திருநெல் | । | | 5में | । If நா. வான்மாப்வேயின் முத ன் மைப்பாட்டின் வழியியங்கும் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் ரைச் சந் நிக் த த் நீர்மானித்திருந்தும், சந்திக்கமுடியாது போன்மையை மிகுந்த மனவிருத்தத்துடனும்" ஆழ்ந்தி இழப்புண்ர்வுடனும் இங்கு நினேவு கூருகின்றேன்; ஆலும், சென்னே திருச்சி அதுபவங்கள் தமிழக அநுபவத் LL) சோற்றின் சராசரி அவிழ்களாக அமையும் என்ற சமூகவியலுண் பாபினே வற்புறுத்திக் கூறு வேண்டுவதும் அவசியமே.
இயக்கியத் துறையினப் பொறுத்த வரையில், மிக முக் சியமான பண்பு அங்கு வெகு ான வாவிப்புவட்டம் ஒன்று தோன்
றியுள்ளமையேயாகும். 岳品 இங்கிய எழுத்துக்கு ன்ேறு வெகுசன் வாசிப்பு அடிப்படை
பொன்றுண்டு எழுத்தாளர் -

Page 23
இலக்கிய ஆர்வலர் என்ற நிதி
நின்று நேர்க்கும் பொழுது இங்
ਲਕਸ਼ ਨੇ பெருவகைப்பட்ட குழுக்காேத் தோற்றுவித்துள்ள தைக் காணலாம் 1. வெகுசன வாச அடிப்பு பையின் தவிர்க்க முடியா வர்த்தக அடிப்படைய ஏற்றுக் கொள்பவர்கள்
2,函亞亞*亞血」á豆 垂吊壘一 வர்த்தக (வர்த்தக - இக் கிய) த்தை எதிர்ப்பவர்கள்
இரண்டாவது மேலும் உப- பிரிவுகளாக வகுத்துக் கொள்ளாம்
(அ) அழகியல் நில கொண்டு (இலக்கியத்தின் அழகியல் முதன்மையை அழுத்திக் கூறி) இவ் வர்த்தகமய பா: நிர்ப்பவர்கள்
(ஆ) அரசியல் நிவே கொண்டு எதிர்ப்பவர்கள் இவ்விரு உப- பிரிவினரும் த ம் முள் தாம் கருத்து வேறு பாடுடையவர்களாவர்.
தமிழகத்துச் சிறு சஞ்சிகை களின் இல்க்கிய முக்கியத்து வத்தை இப் பின்னணியில் வைத்தே நோக்கல் வேண்டும். எனது பயனத்தின் பொழுது "ஆ" பிரிவினருடனேயே எனது தொடர்பு அதிகமாகவிருந்தது.
品 ாணிதாக ஆராய்ந் ...?॰: யும் இரு கருத்து நிவேகளேக் காணலாம். முதலாவது குழுவி னர் முற்போக்கு இலக்கியத்தின் பொதுப்பணியான் வளர்ச்சியில் அக் கறை காட்டுவார்கள் இரண்டாவது குழுவினர் சமூ கப் பிரச்சினோள் பற்றி எழுதப் படும் ஆக்க இலக்கியம், எழுது ப வர் எத்தகைய இலக்கியக்
-
வது
கோட்பாட்டின உடையவராயி குப்பினும் வரலாற்றுப் பொருள் முதல் வாதக் கோட்பாட்டினடிப் படையில் எழுதப்பட்டிருக்கி வேண்டுமெனக் கருதுவர்கள். இந்திர பார்த்தசாரதியின் குரு
நிப்புனல் பெற்ற சாஹித்திய
அக்கெடமிப் பரிசில் பற்றிய உரையாடல்களில் இப் பண்பு
இலக்கிய ஆர்வலர்களினப் பொறுத்தனரயில் இலக்கிய
விமர்சனம் (2 ஆம் பிரிவில் அ ஆ உப - பிரிவுகளுக் செய்யப்படுவதைக் | երգիrgլյորքի,
இரண்டாவது முக்கிய இலக் கியப் பண்பாகக் குறிப்பிடத்தக் எழுத்தாளர்களின் நட் சத்திர முக்கியத்துவமாகும். திரைப்படத்தின் சன் ரஞ்சகம் வழி குத்த நட்சத் தி ர உயர்ச்சி முறைமையை வெகு சன் இலக்கிய எழுத்துச் சஞ்சி கைகள் படிப்படியாக இலக்கிய வகத்துள்ளும் கொண்டு வந் துள்ள ஜெயகாந்தன், இந் நிைேய நன்கு பயன்படுத் திக்கொள்ள அகிலன் பார்த்த சாரதி இந்நிைேயத் தவறவிடு
தவறெனக் கிருது கி. வா. ஐ. போன்றவர்கள் தமக்குத்தாமே அத்தகைய நிஃப் யைத் தோற்றுவிக்க முனேவ தைக் காண்லாம். வெகுசனச் சஞ்சிகைகளே இந்த இலக்கிய நட்சத்திரப் பெறுமான்ங்களே நிநிேறுத்துவதில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. இந்த அமளி துமரிக்குள் இந்திரா பார்த்த சாரதி, நீல பத்மஞ்பன் ஆகி போர் பெயரும் அடிபடுவது சுவாரசியத்ன் த மேலும் அதிக ரிக்கின்றது. ஆளுன் இதற்கி டையே இழையோடும் சோகக் ள்ேவிக் கூத்துக்களும் இல்லாமல் இவ்சில். உதாரணம் கிருபான்ந்த வாரியார் போன்ருேர் தமிழ்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆராய் ச் சி விற்பன்னராகப் போற்றப் படுவதாகும் இலக் ' பிரதினொஸ்" ஆகும் தன்மை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சில உற்பத்திக் சிம்பெனிகளுக்கு வியாபார தற்கான விளம்பர இயக்கம் ஏற்படுவது இயற்கையே. எனி லும் அண்மைக்கால் விளம்பர வெளிச்சத்துக்காட்படுத் தி ப் டாத, தியொன் மவுகள்ள உற் பத்தி நிறுவனங்களப் போன் நிருப்பவர்களும் உள் இ ன் ர். உதாரனம் தி ஜான்சிராமன்
ரகுநாதன்.
மூன்ருவது பண்பாக বুঢ়Tািন அவதானித்தது இலக்கிய விர் சீன முறைமையில் = முக்கிய மாசு அதன் முக்கியத்துவத்தி லும் பயில்வாளர் நிலயிலும் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றமாகும், பந்து வருடங்களின் முன்ர்ே தற்கான இலக்கியம் பற்றிய விமர்சனம் இலக்கியக் பாட்டுத் தெளிவுடைய ஆக்சு எழுத்தாளர்களின் தனியுரிமை பாவே இருந்தது. அந்நாட் ஒளி ஒரு பக்கக்கழகக்காரர் கள் தாம் எழுதிய பாடபுத்து கங்களுடன் அத்து மீறி இவ் வெல்லேக்குட் பிரவேசஞ் செய்ய முனேந்ததுண்டு ஆணுல் அது 町品、 H血蛭,** ைத யும் ஏற்படுத்து lī, ஆகுல், இப்பொழுது தமிழில் 遁而f ) (G 属ā 壹T 凸 T、 (எம். ஏ. பிஎச் டி.) ஆராய்ச் சிகள் கிளர்ந்தெழுந்துள்ளன தற்காலத் தமிழ் இல் க்சிய ஆய்வு கல்வித்தேவையாக இடங்களில் சம்பள உயர்ச்சித் தேவையாக மாறியுள்ளது இதனுள் புதிய ஆராய்ச்சி மான் வர் பரம்பரையொன்று தோன்றி
புள்ளது. பெரும்பாலானுேர் அடிப்படை
மவுசு ஏற்படுத்துவ
臀)二。卡
பங்கவேக்கழகத்தில்
இவர்களிடையேயும்
HF T F. இல்க்கிய ஆர்வமின்றி qT இலக்கியத்தை ஆய்வுப் பொரு தொண்டனரெனினும் படிப்படியாக இலக்கி ஆர்வ மும் ஆக்க ஈடுபாடும் கொண்ட இளைஞர்கள் பவர் உயர் ஆப் வில் இறங்கியுள்ளனர். இத்த 凰 、 Gmü பார்வை செய்து வழிநடத்து வதற்குப் *、 ) ü亡 'காங் இலக்கியப் பார்சயருடயோர் இல்லேயெ இனும் எல்க்குக் குறைவாகவேயுள் ார் என்று சுறள் வேண்டும் அம் மாணவர்களது தேடல்கள் நான் இலக்கிய முக்கியத்துவ நடையர்வாகின்றன.
Gir i'r Trwy rh) .
SqMS SSAS T SATSDD SKAS SS AAS S S AAS _=പ്പ= fപ്പ=
சந்தா விபரம்
ஆண்டு சந்தா 12 - 0
மலர் உட்பட
தனிப்பிரதி இந்தியா, மலேசியா
(தபாற் செலவு உட்பட)
- 7
-

Page 24
ஸ்ட்ராஸ்பர்ந் தீர்ப்பும்
மனித உரிமையும்
鲇L) *山山
தான விரன்களும் விக்கும் 豐*@ *j *。
*
,蒿 o: நீதிமன்ற * 、 、 անան եւ : சர்வதேச நீர்ப்பை * * El
। ... எரின் கவனத்தை ஈர்ந்துள்ளது
ჭ"წშუშები, (அயர்ாந்து - - - 『孚 சின் கீழ்ப்புக்கு முன்வைக்கப் கி அதிர் ந்ெ தின் - 1-11- விஷயம். 臀 、
சட்டம் ಕ್ವಿರಾ? பட்டதுதான் சி 『リリエーリ ಸ್ಥಿತ್ಯ' :இம்.' ±臀莹 、 | քոլլի டவர்கெ
மன்றம் தவறி விட்டது. °”、
上, மனித உரி ைமி
@鹹 「Dú 區L醯a* ருந்தன. நீதி மன்றம் இதை
平呜匣 க்ன்டித்து நி பிட்டிருக்கலாம் ஆகுல் ரதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்வே
மனித அடிப்பாட திரங்கள் பற்றிய ஐரோப்
नानि வென்சின் ஷரத்தின்படியே ஐரோப்பிய்
ಙ್ಕ್ಷ್
வழக்கு நடக்கும்போது
டித்து நிறுத்தும்ப்டிகட்கிள்
எஸ். எப்ாம் வாஹர்
Try III
in
செய்யப்பட் 一リ km "エーリエ
鬣*蒿*、* இங்கிர்ந்து நடைபெற்றது . மிஷனின் பிரதான் முடிவு
. , 1.¬
தான் ஐரோப்பிய மனித உரி in חווחה
| 마 마- ಙ್ ਸ਼ இாத்தானது. இந்த ஆரத்தின்
ம் எந்த நபரையும் சித் திர
o.
। ।।।। புது என்பதாகும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இந்த விவகாரம் வழக்கு | ii | பெப்ரவரி 3ந் திகதி ஆரம்பமர்
க்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் அட
புக் கொண்டார் ஆகு ■■ பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்தால் வழக் செய்யப் | Այլի ட்டுறியங்கள் JL LLL LI: 、 ■ அவர் பாதித்தார்.
— ყდუეტს அயர்லாந்து அட் L厅、 G
ாது போதிய சாட்சியம் சம
டர்னி ஜென்ரல் எஸ். கிேன் குற்றச்சாட்டுகள் சரியென் ஒப்
SeS S S e S q ee e A q q AAA A S AAA AA AAAA A AASMS
பாஸ் போட் விசா ஏற்பா ளுேடன் தமிழ் நாட்டுப் புனித ந்ேதிரங்களுக்குப் போய் வர "ಅ" செய்து கொடுக்
கப்படும்
}} (
Gr 100 ஆஸ்பத்திரி வீதி யாழ்ப்பாணம்
தெறிந்தார். இந்த அட்டுழியங் ,**,、 、
■ 、 、 சுந்துக்கிடமின்றி திரு °、 三、 யார்ஜிதம்
இப்பட்ட நோயில் அறிக் arrias, கையை சரித்து போது து *憩靛 பிரிட்டதுக்கு ஏற்படும் சர்வதேச ச்ட்ட அறிஞர்கள் * 壹,、 、 ஆச்சரியத்தி ஏற்ப பாய் இருக்கும் 呜 ந்ேதியது கா பிரிட்ட என்
இந்த வாகா சித்திரவதை இப்பிருந்து பி துக் காப்டன் என்
உார்ந்த பிரிட்டிஷ் அட்டர் ஜொங் குற்றம் செய்த நபர் கள் மீது நண்டரே விதிக்கப் படுவதை தகர்க்க படு பிரயத்
வழக்கு விசாராயின்றி நடுப் சிங் பிங் வேப்பது மனித உரிடிய மீறும் நடத்த *) 、 lil LI தடுக்கவும் 呜
புறக்கு சுமார் ஒரு வருஷம்
। கப்பட்டா முதலியவற்றுக்கு இாயர்களின் சாட்சிய
முடியாதென்பிற் கமிஷனின் ப் பின்
■f 莒、 ா நாடுகள் வாக்களித்
Կeմ ե տ թ டுகள் , ք ի մյոց լե,
அவுஸ்திரியாவும் -சாதகமாக வாக்களித்தன.
என்பின் மீறி குற்றம் புரிந்த நபர்கருேக்கு இனே விதிக்கும் ப்டியாவது நீதிமன்றம் கட்டளேயிட மறுத்துவிட்டது.
மையுைம் மதிக்கும் அனேவருக் கும் இந்நீர்ப்பு பெரும் ஏமாற் மத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில்
பந்தையும் மனித prif

Page 25
தீனுபவமுத்தி
பிரமுகரின் கடிதம்
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்.
அந்த 10 தத்தி இதழ் முடிவடைந்: ஆனல் அட்டைக் பரத்தில் ஒரு பக்க கொண்டு நின்றது. விள ம் ய ர ம் கி ைட க் க.
மல்லிகை விட்டது. விளம் ši 岛 از هنر به منسوی ஒரு பக்க < - fof 14.41 fT& $ Kខំបry அது கிடைத்து. அந்த வி * if டன் அட்டை அச் டால் அம் மாதி வந்து விடும்.
வெளி
அபிமான
மல்லின : முள்ள ஓர் அது 8: எனக்குத் தெரியு அந் சம யத்தில் அவரு Lகப் பெரிய செல்வாக்கு இருந்தது, அவரும் எப்போவோ ஒரு 3 பாஷணை யில் மல்லிகை பக் க "விளம்பரம் " ஒத் தருவதாக
வும் வாக்கி. ருந்தார்.
8&;&:
་་༔
இந்த லாக்குறுதி ஞாபகம் வர அவரைத் தேடிச் சென் றேன். அவரும் வீட்டில் இகுத் தார். எனது வேண்டுகோளைச் செவிமடுத்த அவர், யாழ்ப்பா ணத்திலுள்ள ஒரு பிரபல நிறு வனத்திற்குத் தான் ஒரு கடிதம் தருவதாகவும் அதைக் கொண்டு போப் அந்த i 11ண நிர்வா கியிடம் கொ ல் நிச்சய மாக ஒரு விளம்பரம் கிடைக் கும் என வும் சொல்லி, ஒரு கடிதம் எழுதித் தந்தார். "இந்த அதிபருக்கு நான் என்னுலியன்ற பல உதவிகளைச் செய்திருக்கின் றேன். இவர் எனக்குக் மைப்
48
12
பட்டுள்ளதாகப் பல தட்ட ைவ செல்வி இருக்கிருர், நிச்சியம் இவர் இந்தி உதவியைச் செய்
வார், நான் தாற இந்தக் கடி தத் ை மாத்திரம் அவரிடம் ருடுத்தால் போதும்"
நானும் சந்தோஷத்துடன் :* குறிப்பிட்டுச் சொன்ன
ws
த ந வனத்துக்குச் சென்று 8. ஈரித்தன்
ஒரு நாள் - இரண்டாம் நாள் - மூன்ரும் நாள்
மூன்ரும் நாள் வாகி இருந்தார். யாரு ட:ே பேசிக் கொண்டிருந்தார். அவ. பேசிக் கொண்டிருந்தவர் களெல்லாம் போகுமட்டும் நான் ஒது 'கி இருந்தேன். பின்னர் மெ வாக அவர் முன் சென்று அந்தக் கடிதத்தை அவரிடம் கொடுத்தேன்.)
என்னை ஏற இறங்கப் பார்த்
தார் அவர்,
3ğyiʼi: J 7 L—fT ! அந்த தி
பின்னர் மெதுவாக அந்தக் கடிதத்தைக் விரித்தார் :
நீண்ட மீசையை ஒருபக்கம் மாறி மற் ருெரு பக்கமாக்த் திருகி விட்டுக் கொண்டார்.
மீண்டும் என்னை ஒருதடவை ஏற இறங்கப் பார்த்தார்.
கடிதத்தை மே ைச மீ து போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்த அவர் கேட்டார்! உங்களுக்கெல்லாம்

வேறை வேலை ଖଅ.) இல்லையே? என்ன புஷ்தகமும் பேரும்? இவையெல்லாம் வே மினைக்
கெட்டவங்சுளின் ரை வே %ல யெல்லோ - ம். ந்தக் காலத்துப் பேய்ப் பொடிய ளுத்கு நாலு காசைச் சரியாக உழைக்க வக்கில்லை. சும்மா டே!ப்பரெண்டும் புஷ்தகமெண் டும் திரியுமுன் கள்." சொல் லிக் கொண்டே லாச்சியைத் திறந்தார். "சாப்பிடுறதுக்குக்
காசு வேண்டுமெண்டால் இந்தா ஐஞ்சு ரூபா தாறன். எடுத்துக் கொண்டுபோய் ஏதாவது சாப்
பிடலாம் அ ைத விட்டுட்டு
இதென்ன விசர் வேலையெல்
யெல்லாம். ..."
ஐ ந் து நோட்
டொன்றை எடுத்து மேசை மீது போட்டார்.
எனக்கோ இது புதிய அணு பவம்தான்.
முன்னைய ஆளாக இருந்தால் கெம்பிக் கொதித்திருப்பேன். "ஒய்! நானென்ன பிச்சைக் கார னெண்ட நினைப்பா, உமக்கு? கெளரவமா மணி த ர் களை உணர்ந்து பேசும், பிச்சைக்காரத் தனத்தோடை பழகுற உமக்கு பிச்சைக்காரப் புத் தி தானே வரும் நீரும் உம்முடைய காசும்!" எனக் கண்டபடி பேசி, ஆக்ரோ சமாகக் கத்திவிட்டு வெளியே வந்திருப்பேன்,
ஆணுல் இப்பொழுது நான் பொறுப்பு வாய்ந்த ஆள். சிறி யதோ பெரியதோ ஒரு பத்திரி கையை நடத்துபவன்; அந்தச் சஞ்சிகையின் ஆசிரிய பீடத்தில் இருப்பவன். இதையெல்லாம் எண்ணியெண்ணி என்னை நானே தினசரி பண்படுத்தி வருகின் றவன்.
எனவேதான் நான் எந்த வித மா ன உணர்ச்சிகளையும்
முகத்தில் காட்டாமல், "தயவு
செய்து நான் தந்த அந்தக் கடிதத்தைத் தருகிறீர்களா?" எனக் கேட்டுக் கையை நீட்டி
னேன்.
a
உடன் அவர் அந்தக் கடிதத் " . . ܐ ܐ தைத் திருப்பித் தரத் தயங் கினர்.
என்னுடைய குரல் ஓங்கி ஒலித்தது.
அக்குரலில் இருந்த தார்மீ கக் கோபத்தைப் புரிந்து கொண் டாரோ என்னவோ தெரியாது, கடிதத்தை எடுத்து என் முன்னே வீசி எறிந்தார்.
கடிதம் தந்த பிரமுகரைத் தேடி அந்த வேகத்துடனேயே சென்றேன். கடிதத்தை அவரி டம் சமர்ப்பித்து விட்டு, நடந்த சம்பவங்களை அவரிடம் விவரித் தேன். அந்தப் பிரமுகர் அப்ப டியே விக்கித்துப் போய்விட் t - тiћ. . .
இப்பொழுது கூட இ ைத நினைக்கும் பொழுது எனது மன தில் ஒரு எண்ணம் உருவாகின் றது. மனிதர்களில் தான் எத் தனை எத்தனை வகையானவர் கள்; எத்தன எத்தனை வித மானவர்கள்; எத்தனை எத்தனை.
ዘዞቦ"”lካካ፡፡፡፡፡ዞ"ካዛt።ዞዞ"ካካu፡፡፡ዞ"ዛካu፡ዘዞ"ካካዛu፡ዞ"ካካዛ;
கொழும் பிலுள் ள எனது நண்பர் ஒரு வர் ஆர்வத்துடன் புத்தகங்கள் சேர்த்து வருகிருர் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் அவர் எழுதியுள்ள வா க் கி யம் இது
தான்: 'படிப்பது நன்று கிழிப் பது நன்றன்று'
சி. வீ. த.
"ካumዞዞ"ዛካututዞ"ካዛutህዞ"ዛዛዛmዞ"ካካuሡ"ካካካuሡ"
A9

Page 26
கேள்விகள் புதுமையாக இருக்கட்டும்.- தரமானவையாக அவை அமையட்டும். உங்களது கேள்வியின் ரசனே எமது
பதிலுக்கு உற்சாகமூட்டட்டும்.
啤 ਸੰਸ ਟੈਨਾ நான் நேரில் பார்த் ததில்லை என்னைப் போலப்
பலர் உள்ளனர் உங்க ள து புகைப் படத்தைத் தலையங்கத் துடன் பிரசுரித்தால் என்ன?
புதுளை, எஸ். சரோஜினி கருத்துக்கள் தான் மு க் கி யமே தவிர, படமல்ல. படம்
தான் முக்கியமென்ருல் நடிக, மக்கள் திலகங்களின் பேக்கப் படங்களைப் பர் க் + க் திருப்திப் பட்டுக் கொள்ள வேண்டியது தான் இலக்கிய உலகத்துக் குத் தனி நபரின் முகத்தை வட், அக் கருத்துக்களே முக்கியமான தாகும்.
உங் 7ளது கடும்பத்தைப் பற்றிக் கொஞ்சம் சொல் ) Iš 3, Giu ヘシ
சங்கானை, பி. ராஜயோகி
மிகச் சாதாரண ஒரு கத்தோ லிக்கக கிறிஸ்தவக் குடும்ப்த்தில் பிறந்தவன் நான். தாய் தந்தை யர் மறைந்து விட்டனர். சகோ தரர்கள் மூவர், சகோதரி ஒரு வர். இரண்டு பெண் குழந்தை
களும் ஓர் ஆண் குழந்தையும் யும் இருக்கின்றனர். ஆண் கு ழ ந் தை த ன் கடைசிக் (கழந்தை. தகவல்கள் போது மென நினைக்கின்றேன். * L?rrue) தமிழக அரசியல் த%லவர் கல்யாணசுந்தரம் இலங்கை வருகிருராமே, நீங் கள் அவரை யாழ்ப்பாணத்திற்கு வரவழைக்க உங்களது செல் வா க்கை ப் பயன்படுத்திஞல் stଟit ଜr ? ''
சுன்னுகம். ஜ. நடராசன்
அவரை யாழ்ப்பாணத்திற்கு அழைத்து இங்குள்ள முற்போக்கு
6 T67 obytíř 1டைத்தவர்களுக்கு அவரது சுருக்தக்களைக் கேட்க வைப்பதில் உங்களைப் போல
எனக்கும் அவல் தான். ஆ ைல் , சூழ்நிலை இதற்குச் சாத்தியப் படுமா எனச் சொல்ல முடி யாது. ஆனல் ஒன்று நிச்சயம். சய்ய முயற்சிப்பேன் அவரை மல்லிகை சார்பில் பேட்டி கண்டு ஒரு பெரிய பேட்டிக் கட்டு ரையை மல்லிகையில் வெளியிட ஆவன செய்வேன்.
 

* சமீபத்தில் நீங்கள் படித்த நல்ல நாவல்கள் ஏதாவது Ah, 6387 L-T?
உடுவில். ந. சேணுதிராசா
நேரம் கிடைக்கவில்லை. அத் துடன் தரமான நல்ல நாவல் கள் சமீபத்தில் வெளிவந்ததாக வும் ஞாபகம் இல்லை. அத்துடன் தமிழகத்திலிருந்து வரும் நாவல் களின் விலையை அறியும்பொழுது இலக்கிய உணர்வு அப்படியே மங்கிப் போய், பொருளாதார உணர்வுதான் மேலோங்கி விடு கின்றது.
* 1960-ல் இருந்த இலக்கிய
ஆர்வமும் உற்சாகமும் இப் போது இல்லை என்று உணரு கின்றேன். உங்களைப் பொறுத்த
வரை இதைப்பற்றி எ ன் ன கருதுகின்றீர்கள்?
Guay6ofu unr மா. சிகாமணி
0-க்களில் இலக்கிய ஆர்வ உ ணர் வு ஒரு வேகமாகவும் சாதனையாகவும் இருந்தது உண் மைதான். அன் று இலக்கிய வட்டாரத்து இளந் தலைமுறை யினரிடம் இரு ந் த படைப்பு வேக ஆற்றல் இன்றுள்ள இள சுகளிடம் இல்லை. வளரவேண் டும், புதிது புதிதாகச் சாதிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அடிக் கடி தோன்றுவதல்ல. பிரச்சினை களின் தாக்கமும் சூழ்நிலையும் ஏற்படும்போதுதான் இப்பபுயான ஆர்வ உந்துதல், கள் தோன்ற முடியும். * :
* கண்ணதாசன் சமீப கால
it எல்லாச் சஞ்சிகை
ளிலும் எழுதத் தலைப்பட்டிருக் கிருரே, என்ன காரணம்?
பலாலி.
தி, நவசிவாயம் சண்ணதாசனும் ஒரு தமிழ்
வாணன் ஆ க முனைகின் முர் .
அது மாத்த ரமல்ல.... எழுதுவது.
போராட்டச்
எதைப் பற்றியும் எழுதுவது இன்று தமிழ் நாட்டில் பணம் பண்ணுவதற்குரிய குறுக்கு வழி எ ன் ப ைத க் கவிஞர் நீண்ட சாகத்திற்குப் பின்னர் புரிந்து கொள்வதுதான் வேடிக்கை. * உங்களைத் தாக்குபவர்கள் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்.
ச. செல்லையா
அவர்களைப்பற்றி நான் ஒன் றுமே நினைப்பதில்லை. வே லை செய்பவர்கள்தான் தவறு விடு வார்கள். வேலை 7 துவுமே செய்ய வக்கற்றதுசள் மற்ற வர்களைப் பற்றி வம்பு பேசுவ தும் தரமற்றுத் தாக்குவதுமான இழிந்த வேலைகளைக் கொஞ்சக் காலத்துக்குச் செய்து வருவார் கள். ஆஞல் காலம் இவர்களது வாய்ச் சவடால் பேச்சுக்களைக்
கேட்டுக் கொண்டு தேங்கி நின்று
விடுவதில்லையே,
* கவர்ச்கிகரமான ந ல் ல அழகி, கண்ணைப் பறிக்கும் வண்ணம் கொண்ட புஷ்பக் கொத்து இரண்டையும் ஒரு கலைஞன் பார்த்தால்...
தெஹிவளை. $。 திருநாவு பார் த் து ரவிக்கலாம் --
பார்த்து மட்டும் ரஸிக்கலாம்.
* நீங்கள் கஸ்னர் வி ட் கி
அழுதிருக்கிறீா உளா ?
9. Liu .
ஆம். குழந்தையாயிருக்கும் போது.
* நான் வாழ்க்கையில் முன்
னே ற விரும்புகின்றேன். எனக்கு உங்களுடைய அறிவுரை என்ன?
நெடுந்தீவு. ச. தருமதுரை,
உழை க் கப் பழகுங்கள். பனம், வாக்கு, காயம் அத்த
is

Page 27
னை யை யு ம் ஒருங்கிணைத்து உழைப்டாது ஒன்றேதான் அதற்கு ஒரே வழி.
* முக்கியமான இந்தக் கால
கட்டத்தில் பல எழுத்தாளர் கள் புரட்சிப் பாதையினின்றும் விலகிப் போயிருக்கிருர்களே, இதன் யதார்த்தமான காரணம்
67667?
வதிரி. க. பூறிரங்கநாதன்
சாதகமான சூழ்நிலையில் புரட்சி என்றும், சோஷலிஸம் என்றும் பல எழுத்தாளர்கள் வாய்ச் சவடால் அடித்ததை இந்த நா டு அறியும். அப் பொழுது அப்படிப் பேசுவதுதான் நாகரிகம். அத்து டன் சில வாய்ப்பு வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளவும் இது வாய்ப்பாக அமைந்தது. ஆன ல், அதே வாய்ப்பாட்டுக் கூட்டம் இன்று சந்தர்ப்பம் தமக்கப் பாதகமாக அமைந்திருப்பதால் ஒதுங்கிக் கொள்ள முயல்கின்றது.
இதில் ஒன்றை அவதானிக்க முடிகிறது. பார் யார் எவர் எ வர் எப்படிப் பட்டவர்கள் என்பதை அறிந்து வைப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமல் லவா? * சமீபத்தில் நீங்கள் படித்த நல்ல சிறுகதை ஒன்றைப் பற்றிச் சொல்ல முடியுமா? மன்னர்" பல மரியன்
சென்னையிலிருந்து வெளி
வரும் முற்போக்கு இலக்கியச்
சஞ்சிகையான ரசிகரம்" என்ற மாத இதழில் பா: ஜெயப்பிர காசம் எழுதிய 'அக்கினி மூலை" என்ற சிறுகதை என்னை க் கவர்ந்தது. ஆர்வமுள்ள இலக் கிய நண்பர்களுக்கு இப்படியான சஞ்சிகைகள் கிடைக்காமலிருக் கலாம், முயன்று டாருங்கள்.
அத்துடன் இந்தச் ஜெயப்பிரகா சம் என்ற பெயரை எப்டொழு தும் ஞாபகத்தில் வைத்திருங்கள்
* இலங்கையிலுள்ள கலைஞர் கள் மத்தியில் - எழுத்தா ளர், நாடகத் துறையினர். சினி மா சம்பந்த பட்டோர் கள் - கருத்தொ ற் று ைம யும் போராட்ட ஐக்கியமும் இல்லா திருக்கின்றதே இதை அகற்ற எல்ல" (ர் மத்தியிலும் அன்பாக வும் சோதர பூர்வமாகவும் பழ கும் நீங்கள் முன் கையெடுத்து வேலை செய்தால் என்ன?
கொழும்பு. ம. சதாசிவம்
பல கலைஞர்களை இது சம்பந் தமாக நேரில் கண்டு கலந்துரை யாடி வருகின்றேன், தனி மணி தன் எவ்வளவுதான் கெட்டிக் காரணுக நல்லவகை இருந்து விட்டால் மாத்திரம் இப் பிரச் சினைக்குத் தீர்வு கண்டுவிட முடி யாது. கூட்டு முயற்சி சேவை
அதற்கான காலம் முகிழ்ந்து வருகின்றது. எல்லா c கலைஞர் களும் ஒருங்கு கூடிப் பிரச்சி
னையை விவாதித்து ஒரு முடி வுக்கு வர வேண்டும் எ ன் ற கருத்து மே.ோங்கி வருகின்றது" கூடிய சீக்கிரம் நல்ல செய்தி பைக் கேள்விப்படுவீர்கள்.
* மல்லிகையால் இதுவரை என்ன லா ப ம் பெற்றுக் கொண்டீர்கள்?
பரந்தன். ப. ராமநாதன்
அருமையான நல்லெண்ண முள்ள நண்பர்களைப் பெற்றுக் கொண்டேன் இத பக் கணிவுள்ள அந்த நண்பர்கனின் நே சம் மல்லிகையின் வள ர் ச் சிக் கே அடிப் பசளையாகும். விளம்ப ரத்தை விரும்பாத அவர்களின் மெளன உதவிகள் வெளியே சொல்லக் கூடியவைகளல்ல,

೨॥ ") \
கொழும்பு றெஸ்ரோரன்ற் 77። கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
1. - - - . . . . . . * , − . *
^ ° 、 , , Y.

Page 28
青
ummang
-
li l-AL, HT ாக படி
பாபா ங் .ܕܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ
ா காந்து = fall ாடப்புெ

March 1978
ميسيسيبيسي بي سيسيبي في في التي تم تن - - - -
D Ses Ol.
Agencies Box 1693 MBO.
انساېي
" நாள் யாப்பு
பா" FT1 1_11 ܩܢܒܪܐ ܩܢܘܼܕ݂܂ 2 ܒܩܝܬܪܐ ܨܧܦܗ ܦ ாாரு புது =