கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: 1978 புத்தகப் பட்டியல்

Page 1
1978
 
 

தகப் பட்டியல், ATALOGUE

Page 2

1978 පොත් නාමාවලිය புத்தகப் பட்டியல்
CATALOGUE
· අධායාපන පුකාශන දෙපාර්තමේන්තුව கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் EDUCATIONAL PUBLICATIONS DEPARTMENT

Page 3

පටුන உள்ளுறை CONTENTS
සිංහල
SINHALA
අනිවාර්ය පාඩම් පොත් - - - KO · -
Compulsory Text Books
සුචිය (සියලුම උසස් පංති පොත්වල කේත අංක, නම් හා මිල අඩංගු ලයිස්තුව}
Index (A List of all Higher Educational Publications with their Code
Numbers, Names and Prices)
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලා
Glossaries of Technical Terms
අධාපාපනය
Education
ආර්ථික විද්‍යාව
Economics
ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering
ඉතිහාසය---අපරදිග
History-Western
ඉතිහාසය-පෙරදිග
History-Eastern
උද්භිද විද්‍යාව o o
Botany
කෘෂිකර්මය
Agriculture
ගණිතය
Mathematics
ගෘහවිද්‍යාව wo w w a
Home Science
දර්ශනය, ආචාර ධර්මය සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය - R a -
Philosophy, Ethics and Logic
2525cs
Law
2-1 838 02457-5,010 (77I12)
පිටුව PAGE
33
35
37
38
39
4.
42
43
45
46
47

Page 4
පාරිභාෂික ශබ්දමාලා Glossaries of Technical Terms
පුජාචාරය සහ ආණඩුකූම Civics and Government
භූගෝල විද්‍යාව Geography 3.
භෞතික විදාසාව P. e. e.
Physics
රාසායන විදායාව
Chemistry වාණිජ විදායාව, පොත්ත(බීම සහ ගණක විදායාව Commerce, Book-Keeping and Accountancy විගණනය
Auditing
ජෛවදාස විදායාව-අපරදිග Medical Science-Western ජෛවදාස විදායාව-පෙරදිග Medical Science-Eastern
වාසාකරණය සහ වාග්විදායාව Grammar and Linguistics
ශබ්දකෝෂ
Dictionaries
ශිල්ප සහ කර්මාන්ත
Arts and Crafts
සංස්කෘත
Sanskrit
සංස්කෘතිය සහ මානව විදායාව ... Culture, and Anthropology
සත්ත්ව විදයාව
Zoology
සමාජ විද්‍යායාව ...
Sociology
සාමානාප විදායාව • . General Science
සාහිතා ඉතිහාසය P A & ... History of Literaturo ස්වස්ථතාව සහ කායික වීදායාව Hygiene and Physiology
හෙදකම pe Nursing
පිටුව PAGE
48
52
53
55
58
59
60
6.
62
63
64
66
67
68
69
70
72
73
74

தமிழ் TTAMIL
பாடப் புத்தகங்கள் a as 8 School Text Books
குறியெண் 8 Index
கலைச்சொற்ருெகுதிகள் . . Glossaries of Technical Terms
இரசாயனவியல் 8 - - Chemistry
உடனலவியலும் மருத்துவவியலும் Hygiene and Medicine
கணிதம்
Mathematics
கல்வி Education
கலைச் சொற்றெகுதிகள் . . . . . Glossaries of Technical Terms
குடிமையியலும் ஆட்சியியலும் * * Civics and Government
கைப்பணியும் கைத்தொழிலும் Arts and Crafts
தாவரவியல் a a 8 Botany
பண்பாடும் மானிடவியலும் us Culture and Anthropology
பயிர்ச்செய்கை
Agriculture
புவியியல் A Geography
பொது விஞ்ஞானம் - - General Science
tudšasih
EPA,
76
81
94.
97
98
99
O2
03
106
10
109
10
112
114

Page 5
பொருளியல் Economics
பெளதிகவியல் Physics
மனையியல் Home Science
மெய்யியல்
Philosophy
மொழிகளும் இலக்கியமும். . Languages and Literature
வரலாறு : (அ) கீழைத் தேச வரலாறு History : Eastern History
(ஆ) மேலைத்தேச வரலாறு
Western History
வணிகமும் கணக்குப் பதிவியலும் Commerce and Book-Keeping
விலங்கியல் Zoology
116
8
120
2.
122
23
124
26
2

පාසල්වල අනීවාර්ය භාවිතය සඳහා රජයෙන් පළ කරන ලද
පාඩම් පොත්
பாடசாலைகளிற் கட்டாயமாகப் பயன்படுத்தற்கு
அரசாங்கத்தாற் பிரசுரிக்கப்பட்ட
பாடப் புத்தகங்கள்
TEXT BOOKS
Published by the Government for
Compulsory use in schools

Page 6

e5)3)8
කේත
අංකය
2093 2042 2048 2052 2063 2030 2043 2049 2059 2060
සිංහල මුල් පොත සිංහල 1 සිංහල 2 සිංහල 3 සිංහල 4 සිංහල 5 සිංහල 6 éopGe 7. සිංහල 8 සිංහල 9 සිංහල 10
පොත් පෙළ - සිංහල මාධාන්‍යය
පහළ බහාලාශය පළමුවන දෝණිය දෙවන ගේණිය තුන්වන ශෝණිය හතරවන ගේණිr පස්වන හේණිය (c3లి5) అgళీడఁ හත්වන ගේණිය අටවන ගේණිය නවවන ගේණිය දහවන ශෝණිය
ගණිත පොත් පෙළ - සිංහල මාධ්‍යය
ගණිත පුහුණුව 2 ගණිත පුහුණුව 3 ගණිත පුහුණුව 4 ගණිත පුහුණුව 5 ගණිතය 6 ගණිතය 7 co-éisbcs 8 ගණිතය 9
2O. 2015 2024
2050
205.
2057
2058
දෙවැනි දේශුණිය තුන්වන ගේණිය හතරවන ගේණිය පස්වන ශෝණිය బలిజ అgళీడియా සත්වන ගේණිය අටවන ගේණිය නව වන ගේණිය
විද, පොත් පෙළ - සිංහල මාධනය
2041 දී විද්‍යායාව 6 2046& විද්‍යාව 7 2055, විද්‍යාව 8 2056 දී විද්‍යාව 9
සමාජ අධ්‍යයන පොත්
සමාජ අධ්‍යයනය 6 සමාජ අධායයනය 7 සමාජ අධ්‍යයනය 8 සමාජ අධාසයනය 9
204 2053
ఆఫ్రె
දෙමළ මුල් පොත දෙමළ 1 දෙමළ 2
3040 304
හයවන ගේණිය හත්වන ගේණිය අටවන ශේණිය නවවන ශේණිය
පෙළ - සිංහල මාධනය
හයවන ගේණිය හත්වන ගේණිය අටවන ගේණිය නවවන ගේණිය
පොත් පෙළ - දෙමළ මාධ්‍යය
පහළ බහාලාවංශය පළමුවන හේණිය అర్టిలిజ అgళీc
:
毒
2
4.
O
8 50
6 40 850
l

Page 7
s2.sa.
අංකය
3053 3062 3028 304 3048 305
諡{}{M} 3000 805 3022 80-9 8052 3060 306
SO42
3050 3058 3059
3043
$6äl 3056
3057
706
4019
දෙමළ 3 තුන්වන හේණිය
දෙමළ 4 හතරවන ගේණිය
දෙමළ 5 පස්වන දෙගුණිය
දෙමළ 6 (3లిడా అgశడండి
දෙමළ 7 හත්වන ගේණිය දෙමළ 8 (විශාලිත) අටවන ගේණිය
සංස්කරණය oede 9 නවවන ගේණිය
ගණිත පොත් පෙළ - දෙමළ මාධාන්‍යය
ගණිත පුහුණුව 2 දෙවන ගේණිය
ගණිත පුහුණුව 3 තුන්වන ගේණිය
ගණිත පුහුණුව 4 හතරවන ගේණිය
ගණිත පුහුණුව 5 පස්වන ගේණිය
ගණිතය 6 හයවන ශෝණිය
ගණිතය 7 හත්වන ගේණිය
ගණිතය 8 අටවන දෙගුණය
ගණිතය 9 නවවන ගේණිය
විද්‍යා පොත් පෙළ - දෙමළ මාධාන්‍යය
විදායාව 6 හයවන ශෝණිය
විද්‍යායාව 7 හත්වන ගේණිය
විද්‍යායාව 8 අටවන දෙගුණිය
විද්‍යායාව 9 නවවන ශෝණිය
සමාජ අධ්‍යයන පොත් පෙළ - දෙමළ මාධනය
සමාජ අධායයනය 6 හයවන ශේණිය
සමාජ අධාසයනය 7 හත්වන ශේණිය සමාජ අධ්‍යයනය 8 අටවන ශෝණිය සමාජ අධායයනය 9 නවවන ගේණිය
සමාජ අධායයනය පොත් පෙළ-ඉංග්‍රීසි මාධාසය සමාජ අධ්‍යයනය 9 නවවන ගේණිය
ඉංග්‍රීසි පොත් පෙළ
English Step One Grade 3
w802 - English Book 2 Grade 4
4003 4012 4014 015 406 () () 40.3
()
2
English Book 3 Grade 5 An English Course for Grade Six An English Course for Grade Seven An English Course for Grade Eight An English Course for Grade Nine An English Course for Grade Twelve Selected English Poetry for G.C.E. (O.L.) Selections of English Poetry for G.C.E. (A.L.)
0. 5 30 표99) 5 65
3 60 S 30 85
2 35 50 2 70 4, 25 445 4. 90 5 20 3 85 5 95 3 40

කේත
අංකය
2034
303 2040 3046
206 2066 2088 2062 2081 2064 2065 2082
3063 3079 3.064 3084 3083
7001
2045 3045
· වෙනත් පොත්
කෘෂිකර්මය (සිංහල) හයවන ගේණිය කෘෂිකර්මය (දෙමළ) හයවන හේණිය ජාතක කථා සංග්‍රහය (සිංහල) ස්වාමි විපුලානන්දගේ කෘති (දෙමළ)
ආගම් පොත්- සිංහල මාධ්‍යය
බුද්ධ ධර්මය හයවන ශෛද්ණය බුද්ධ ධර්මය හත්වන ගේණිය බුද්ධ ධර්මය අටවන ශෝණිය
කිස්තියානි ධර්මය (රෝ,ක.) అంటిలిజా అgళీc3 කිස්තියානි ධර්මය (රෝ,ක.) හත්වන ගේණිය ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (රෝ,ක.නො) හයවන ශෝණිය ඉස්ලාම් 6 හයවන ලේණිය ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (රෝ.ක-නො) හත්වන ගේණිය
ආගම පොත් - දෙමළ මාධ්‍යය
ශෛසෝවනෙරි 6 (හින්දු ධර්මය) හයවන ගේණිය ජෛසවනෙරි 7 (හින්දු ධර්මය) හත්වන ගේණිය ක්‍රිස්තියානි ධර්මය 6 (රෝ,ක.නො) හයවන ගේණිය ඉස්ලාම් 6 හයවන ශෝණිය
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය 6 (රෝ.ක.) හයවන ගේණිය
ආගම් පොත පෙළ - ඉංග්‍රීසි මාධනය
ඉස්ලාම් 6 හයවන ගේණිය ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (රෝ,ක.නො) හයවන ගේණිය
ප්‍රගති වාර්තා (සිංහල) ප්‍රගති වාර්තා (දෙමළ)
මිල ܀?Gt• G
a 95
岳 H8 5 so
4, 25 65 哇分@ 42号 6 4. 4 TF) 500
旨 翠拯
6 10 40
50 50

Page 8
ජාතික උසස් අධ්‍යාපන සහතික පත්‍ර විභාගය (එච්.එන්.සී. ඊ.) සඳහා සකස් කරන ලද ග්‍රන්ථ
සිංහල මාධාසය
කේත පොතෙත් නම අංකය
2067 ගණකාධිකරණය I 2084 ගණකාධිකරණය II 2068 සමාජ විද්‍යාව I 2086 සමාජ විද්‍යායාවII 2069 ආර්ථික විද්‍යාව I 2089 ආර්ථික විද්‍යාව II 2070 මනෝ විද්‍යාවේ මූලිකා•ග 1 2071 ඉතිහාසය I. 2087 ඉතිහාස 11 2072 සිංහල ජනකවි සංග්‍රහය 2073 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යායාත්මක ක්‍රම T 2074 ජීව විදායාව I 2092 SO &çosão III 2075 හොතික විදයාව 1 සහ II 2083 හොතික විද්‍යායාව III 2076 දේශපාලන වීදායාව I 2077 ගුගෝල විද්‍යාව I 2090 භූගෝල විද්‍යායාව II 2078 රසායන විද්‍යාව I 2091 රසායන විද්‍යායාව II 2079 වාණිජ විදායාව I 2085 ap-asses II 2080 ගණිතය 1
అర్జిలిe 9303C3
3U65 මනෝවිද්‍යායාවේ මූලිකා සංග I 3066 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රම I 3067 සමාජ විදායාව I 3068 ජීව විදායාව 1 3069 දේශපාලන විද්‍යායාව I 3070 ඉතිහාසය I. 3082 ඉතිහාසය TI 3071 ගණකාධිකරණය 1 3072 ජනකවි සංග්‍රහය 3073 හොතික විදායාව 1 සහ II 3081 හොතික විදායාව III 3074 රසායන විදායාව I 3085 රසායන විදායාව II
මිල
همن مک
50
2 40 30 70 350 385 2 30 3 65 3 85 3 00. 2 30
5 60 650 8 65 385 O5 3 40 680 8 00 5 45 50
70
O 65
485 4 85 6 O
8 50 2 05
3 I5
385 2 I5 罗*5 2 10
4 60 9 50 12 00

කේත පොතේ නම &ბ&
අංකය Gt- Gܘ
3075 ආර්ථික විදායාව 1 3 90 3076 භූගෝල විදායාව 1 695 3077 දෙමළ වාණිජාසය I. 280 3080 දෙමළ වාණිජාස II 90 3078 ගණිතය 1 13 50
ඉංග්‍රීසි මාධාසය
7003 හොතික විද්‍යාව I සහ II 385 7004. රසායන විද්‍යාව I O20 7005 ජීව විද්‍යායාව I 775 7006 ගණිතය I. «dà 7007 ආර්ථික ురి 4 20 7008 වාණිජාස 4 5 7009 ගණකාධිකරණය I , 3 05 7010 gaseoesos I 8 40 7011 භූගෝල විද්‍යාව It 7 75 7012 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යායාත්මක ක්‍රමය 1 50 7013 මනෝවිද්‍යායාවේ මූලිකා•ග T 35 7014 දේශපාලන විද්‍යායාව I S. 2 A5 7015 සමාජ විදායාව I 2 0.
4017 Reading with understanding an anthology of literature
in English 于4一4S– 4018 An English Cource for HNCE 4—95一
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය විභාගය
· සිංහල මාධාසය
2008 සිංහල සාහිතාසය I. O) 2009 සිංහල සාහිත්‍යය 11 28یه2010 සිංහල සාහිත්‍යය III 00 2019 හොතික විද්‍යාව I 285 2027 හෙලොතික විද්‍යාව IT 3 60 2032 හොතික විදයාව III 4 70 2014 රසායන විද්‍යාව I 2 40 2021 රසායන විද්‍යාව II 450 2036 රසායන විද්‍යාව III - 1 3 40 2039 රසායන විද්‍යාව III - 2 3. 85 2020 ජීව විදයාව I 3 20 2028 ජීව විදායාව TI 4 ) 2033 ජීව විදයාව III - 1 3 40 2037 ජීව විදයාව IIT - 2 4 45

Page 9
දෙමළ මාධාසය
කේත පොතේ නම අංකය
3038 දෙමළ සාහිතාපය (“අ” නිර්දේශය) 3039 දෙමළ සාහිත්‍යය (“ආ' නිර්දේශය) 3018 හොතික විද්‍යාව I 3025 හොතික විදායාව 11 3033 හෙෂතික විදායාව III 3013 රසායන විදායාව I 3024 රසායන විද්‍යාව II 3035 රසායන විදයාව II 1 - 1 3044 රසායන විදායාව TC1 - 2 43019 ජීව විද්‍යාව ^ 3027 ජීව විදායාව II
3032 ජීව විදායාව III - 1 3036 ජීව විදාසාවි III - 2
මිල Gz. C2 »
3 35 3. 49 4 90 245
3 30
4 25 4 25 2 90 595
A 90 6 4.

రియా
Index
කේත
අංකය 502 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-හස්ත කර්මාන්ත I-වඩු වැඩ සහ ලාක්ෂා
508
509
5直0
511
52
荔l3
54
515
516
කර්මාන්තය
Glossary of Technical Terms-Handicrafts I-Woodwork and
Lacquer Work
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-රසායන විදායාව
Glossary of Technical Terms-Chemistry
ඡාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-හෙණතවේදය සහ ජෛව රසායනය (සංශෝධිත)
Glossary of Technical Terms-Physiology and Biochemistry
(Revised)
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-උද්භිද විදායාව
Glossary of Technical Terms-Botany
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-හස්ත කර්මාන්ත II-රෙදි විවිම හා කුඹල්
කර්මාන්තය
Glossary of Technical Terms-Handicrafts TI-Weaving and
Pottery
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ගණිත අතිරේකය Glossary of Technical Terms-Mathematics Supplement
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-සත්ත්ව විද්‍යාපාව
Glossary of Technical Terms-Zoology
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ස්වස්ථතාව සහ කායික විදායාව
Glossary of Technical Terms-Hygiene and Physiology
(టిం@cdది5 త్రిత్రిలడం)
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ආර්ථික විදායාව
Glossary of Technical Terms-Economics
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-පොත් තැබීම Glossary of Technical Terms-Book-keeping
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ලෝහ කර්මාන්තය
Glossary of Technical Terms-Metal Work
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-කෘෂිකර්මය
Glossary of Technical Terms-Agriculture
උගැන්වීම පිළිබඳ සැලැකැවීම් කිහිපයක්-යුනෙස්කෝ
Some Suggestions Regarding Teaching-UNESCO
නිවර්තන කලාපිය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව-I-ධානියෙල් General Science for Tropical Schools-Book I-Daniel
මිල
0.
6z. Co.
60
80
50
10
60
00
8
45
30
10
0
60

Page 10
l'ottery-Part I-Somaratne
කේත මිල අංකය Cکa- 9ت = 517 පාඨශාලා විජ ගණිතය-I, II කොටස්-හෝල් 7 50
A School Algebra-Parts I, II-Hall 518 මූලික රසායන විදායාව-විල්කින්ස් 8 20
Fundamental Chemistry-Wilkins 520 මූලික ජායාමිතිය-බානාඩ් සහ චයිල්ඩ් 7 00
Elements of Geometry-Barnard and Child 521 මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශේව පුකාශනය-යුනෙස්කෝ 90
Universal Declaration of Human Rights-UNESCO 522 මූලික භෞතික විදායාව-වයිට්ලි lo 75
General Physics-Whitely V
· 523 බ්‍රිතානාය ඉතිහාසයේ අත්තිවාරම් (1688-1939)-වෝනර්, මාර්ටන් සහ
මුයර් 7 50 A Groundwork of British History (1688-1939)-Warner, Marten
and Muir
524 කලනය-අබේපිටිය - 2 10
Calculus-Abeypitiya " 525 වඩු කර්මාන්තය-ප්‍රථම භාගය-සෝමරත්න 2 60
Woodwork-Part I-Somaratne 526 වඩු කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-සෝමරත්න 2, 60
Woodwork-Part III—Somaratne 527 මූලික ඛණඩාරක ජායාමිතිය-අබේපිටිය 2 20
Co-ordinate Geometry-Abeypitiya 528 පාඨශාලා සහතික පත්‍ර වීජ ගණිතය-ඩපූරල් 6 70
A School Algebra-Durrel 529 පාඨශාලා සඳහා නවීන ජායාමිතිය-ඩපුරල් 23 70
A New Geometry for Schools-Durrel 530 ත්‍රිකෝණමිතිය 1-ලෝනි 12 O
Plane Trignometry I-Loney 531 පාඨශාලාවල භාවිතය සඳහා ගොවිකම 6 00
Agriculture for Schools 532 නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදාසා අභායාස මාලාව-I වැනි
පොත-ඇට්කින්සන් සහ ඩැනියල් 0 70 General Science for Tropical Schools-Work Book I-Atkinson
and Daniel 554 කොහු කර්මාන්තය-පුථම භාගය-එදිරිසිංහ S 95
Coir Work I-Edirisinghe 585 මැටි කර්මාන්තය-පුථම භාගය-සෝමරත්න 4 25

කේත මිල අංකය Cốt: 63.
536 නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදයාව දෙ වැනි පොත
ඩැනියල් 2 00 General Science for Tropical Schools-Book II-Daniel 537 ලාක්ෂා කර්මාන්තය-පුථම භාගය-සෝමරත්න සහ අබේවර්ධන 0 70
Lacquer Work-Part I-Somaratne and Abeywardena, 538 ලාක්ෂා කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය- සෝමරත්න සහ අබේවර්ධන 0 70
Lacquer Work-Part III—Somaratne and Abeywardena
539 ජෙෂ කර්මාන්තය-පුථම භාගය-විජේතුකාංග 5 70
Weaving-Part I-Wijetunga
540 කොහු කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-එදිරිසිංහ 4 50
Coir Work-Part III-Edirisinghe 541 ඉන්දියා ඉතිහාසය—I කාණඩය-සිංහ සහ බැනර්ජි 7 50
History of India-Part I-Singha and Banerjee 542 ප්‍රායෝගික රසායන විදායාව-බ්‍රවුනියං සහ ජෝසප් 5
Practical Chemistry-Browning and Joseph
543 සංක්ෂිප්ත ලංකා ඉතිහාසය- කොඩ්රින්ටන් 3 60
A Short History of Ceylon-Codringtan.
544 ගති විදායාව—ලෝනි 5 00
Elements of Dynamics-Loney
545 ආර්ථික විදායා පුවේශය-වීරවර්ධන සහ මැතිණිය 5 60
An Introduction to Economics-Dr. de Mrs. Weeravardhana
546 ලෝහ කර්මාන්තය-ප්‍රථම භාගය-ලියනාරච්චි 6 90
Metal Work-Book I-Liyanarachchi 547 බ්‍රිතානාප ඉතිහාසයේ අත්තිවාරම් (1485-1688)-වෝනර්, මාර්ටින් සහ
මියර් 5 00 A Groundwork of British History (1485-1688)-Warner, Marten
and Muir
548 උසස් විභාග සඳහා වාණිජ භූගෝල විදායාව-වෙළඳ ද්‍රවාස හා ලෝක
වෙළඳාම-ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් 6 90 Intermediate Commercial Geography-Commodity and World
Trade--Dudley Stamp
549 උසස් විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විදායාව-ආසියාව-ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් 4 50
Intermediate Regional Geography-Asia-Dudley Stamp 550 උසස් විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විදයාව-උතුරු අමෙරිකාව හා දකුණු
අමෙරිකාව-ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් 6 O Intermediate Regional Geography-Two Americas-Dudley
Stamp 551 උසස් විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විදයාව-යුරෝපය සහ මධායධරණි
රටවල්-ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් 5 80
Intermediate Regional Geography-Europe-Dudly Stamp

Page 11
යෙක්ත
අංකය
552
553
555
556
557
558
559
560
56.
562
563
564
565
566
567
568
10
පොත් තැබීම හා ගණක විදායාව-සමරකෝන් Book-keeping and Accountancy-Samarakoon
ද්‍රවස්ථිති විදයාව-ලෝනි
Elements of Hydrostatics-Loney
ලංකා භූගෝල විදයාව-කුක් Ceylon Geography-Cook
මූලික ශුද්ධ ගණිතය-නඩරාසර්
Elements of Pure Mathematics-Nadarasar
සංස්කෘත පුථම පුස්තකය-භාණඩාර්කර්
First Book of Sanskrit-Bhanderkar.
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ශාරීරික අධායාපනය Glossary of Technical Terms–Physical Educatien
මැටි කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-සෝමරත්න
Pottery-Part II-Somaratne
භාරතීය සංස්කෘතික ඉතිහාසය-රෝලින්සන් A Cultural History of India-Rawlinson,
ලංකා ආර්ථික සැලැස්ම-වීරවර්ධන An Economy of Ceylon-Weerawardhana
උද්භිද විද්‍යායා පාඨග්‍රන්ථය-ලෝසන් සහ සානි A Textbook of Botany-Lowson and Sahni.
මිල Ф• Сэ.
6
27
42
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදාසා අභායාස මාලාව-දෙ වැනි
පොත-ඇට්කින්සන් සහ ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Work Book II-Atkinson
and Daniel
ස්ථිති විදයාව-ලෝනි
Elements of Statics-Loney
3
10
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව-තුන් වැනි පොත
ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Book III-Daniel
2
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විද්‍යාව-තුන් වැනි (අ) පොත
-සෞඛාස විදයාව-ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Book II-Daniel
2
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව-හතර වැනි පොත
ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Book IV-Daniel
මිනිස් සිරුරු සිතුවම්-අරායි Anatomical Charts-Arai පුරායෝගික හෙදකම් හැදෑරීමට උපදෙස් - හුටන් Aids to Practical Nursing-Houghton
5
60
20
70
75
70
25
50
80
65.
50
00
20
O
80

කොස්ත
ళిe2503
569
572
573
574.
575
576
57.7
58
579
580
581
583
584
585
586
Y587
නිවර්තන කලාපීය ස්වස්ථතාව හැදෑරීමට උපදෙස්-නිකොල්ස්
Aids to Tropical Hygiene-Nicholls
වාසවවරේදය හා භෞතවේදය හැදෑරීමට උපදෙස්-ආම්ස්ටෝන් Aids to Anatomy and Physiology-Armstrong
විදායාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ යුනෙස්කෝ අත්පොත
UNESCO Source-Book for Science Teaching
යුරෝපා භූගෝල විදායාව-ගොට්මාන් Geography of Europe-Gottman
නූතන යුරෝපයේ විකාශය (1453-1939)-මැරියට්
Evolution of Modern Europe (1453-1939)-Mariott
සිතියම් වැඩ සහ ප්‍රායෝගික භූගෝල විදායාව-බයිගොට්
Mapwork and Practical Geography-Bygott
පාරිර්ගාෂික ශබ්ද මාලාව-ප්‍රජාචාරය හා ආණඩුක්‍රම
Glossary of Technical Terms-Civics and Government
පේෂ කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-විජේතුංග
Weaving-Part II — Wijetunge
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව—මොjටර් යාන්තික විදායාව
Glossary of Technical Terms-Motor Mechanism
පාඨශාලා සඳහා සාමාන්‍ය අංක ගණිතය-1, II කාණඩ--ඩපූරල්
General Arithmetic for Schools-Part I, II-Durrel
ඉන්දියා ඉතිහාසය-II කාණඩය-සිංහ සහ බැනර්ජි
History of India—Part III—Singha and Banerjee
එයංගලන්ත ඉතිහාසය-I කාණ්ඩය-ට්‍රිවිලියන්
History of England-Part II—Trevelyan
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-උසස් භූගෝල විද්‍යාව
Glossary of Technical Terms-Advanced Geography
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව--ගෘහාස විදාසාව
Glossary of Technical Terms-Home Science
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව- භෞතික විදයාව (දෙ වැනි සංස්කරණය) Glossary of Technical Terms-Physics (Second Edition)
මොjටර් රිය නඩත්තුව සහ අලුත්වැඩියාව (අ. ක. කා.)
Maintenance and Repairs of Vehicles
ආර්ථික විග්‍රහය-ජයසූරිය
Economic Analysis-Jayasooriya
භෞතික භූගෝල විදයාවේ මූලධර්ම-මොන්ක්හවුස්
Principles of Physical Geography-Monkhouse
කාබනික රසායන විදායා පුවේශය-හෝම්යාඩ් Introduction to Organic Chemistry-Holmyard
මිල
Cốt•
5
17
8
2
12
0.
80
00
30
5
50
20
60
50
3)
50
50
20
00
80
00
1.

Page 12
කේත
අංකය
589 ඩොනමෝර් වාර්තාව
Donoughmore Report
590 සංස්කෘත පාඨමාලා I-තිලකසිරි
Sanskrit Reader I-Tilakasiri
591 හෝජන විද්‍යාව-නිමලසූරිය
Dietetics-Ninalasooriya
592 සංස්කෘත ශික්ෂකය-පුථම පුස්තකය-ජයසූරිය
Sanskrit Course-First Book-Jayasuriya
593 කාබනික රසායනය-ඩරන්ට්
Organic Chemistry-Durrant
594 මධාසම රසායන විද්‍යායාව (අකාබනික සහ භෞතික)-පේස්කොට්
Intermediate Chemistry (Inorganic and Physical) Prescott
595 පුගතිහීන සමාජය- ෂාන්ක්ස්
The Stagnant Society-Shanks
596 මධාසම භෞතික විදාසා පාඨග්‍රන්ථය- පළමු වැනි කාණඩය-මුවර් A Textbook of Intermediate Physics-Part I-Moore
597 ප්‍රායෝගික භෞතික විදාසා පාඨග්‍රන්ථය-ඇලන් සහ මුවර් Textbook of Practical Physics-Allen and Moore
598 මධායම භෞතික විද්‍යාපාව-පළමු වන කොටස (පදාර්ථයේ ගුණ)-ස්මිත්
Intermediate Physics—Part II—(Properties of Matter)--Smith
599 බ්‍රිතානාප ආණඩු කූමය- වීරවර්ධන
British Constitution-Weeravardhana
600 දේශගුණ විදයාව-මිලර් Climatology-Miller
601 බ්‍රිතානාප ඉන්දියා ඉතිහාසය-I වැනි කාණඩය-රොබට්ස් History of British India-Part I-Roberts
602 අසිරිමත් ඉන්දියාව-බෂාම්
The Wonder that was India-Bashan
603 19 වන හා 20 වන ශතවර්ෂවල යුරෝපය- ලිප්සන්
Europe in the XIXth and XXth Centuries-Lipson
604 චරක සංහිතාව
Charaka Sanhitawa
605 සුශුබැත සංහිතාව
Sushruta Samhitawa
606 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-නිවර්තන කලාපීය ස්වස්ථතාව හැදෑරීමට උපදෙස් Glossary of Technical Terms-Aids to Tropical Hygiene
607 බුද්ධාගම හා ජාති පුග්නය-මලලසේකර සහ ජයතිලක
මිල Cốt ớề
40
30 00
6 40
4 20
7 70
5 00
O
15 20
0 35
70
Buddhism and The Race Question-Malalasekera and Jayatilleke
12

ෙක්ත මිල
අංකය Cốt. Gề>
608 මිල නියාය-ඉන්ද්‍රරත්න 5 0.
Price Theory-Indraratne.
609 වාණිජ අංක ගණිතය- දේවරාජන් 9 75
Commercial Arithmetic-Devarajan.
610 ඝන ජායාමිතිය-ලයින්ස් 6 25.
Solid Geometry-Lines
611 වාණිජ විදායා ප්‍රවේශය-රාජරත්නම් සහ ගුණවර්ධන 20 70
An Introduction to Commerce—Rajaratnam and Gunawardena
612 සත්ත්ව ජීව විද්‍යායාව- දෙගුනෝව් සහ නෙවෙල් 诏ö一66
Animal Biology-Grove and Newell
613 පාඨශාලීය හොතික රසායන විද්‍යායාව-හේස් 26 0
Physical Chemistry for Schools and Colleges-Heys
614 එයංගලන්ත ඉතිහාසය-II කාණඩය- ට්‍රිවිලියන් 20 00
History of England-Part II-Trevelyan
- . 615 ගාහාය විදායාව- කුමසාරු 929 40
Home Science-Cumasaru,
616 මධායකාලීන ලංකා සමාජය-ආරියපාල 10 30
Society in Mediaeval Ceylon-Ariyapala
617 ධාතිහාතාප හා නාරිවේදීය හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-ගේෂන් සහ හොලන්ඩ් 3 15
Aids to Obstetric and Gynaecological Nursing-Gration and
Hollard
618 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-මනෝවිදාරාසව හා අධායාපනය I I5
Glossary of Technical Terms-Psychology and Education
619 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-සත්ත්ව විද්‍යායාව (දෙවැනි සංස්කරණය) 8 00
Glossary of Technical Terms-Zoology-(Second Edition)
620 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-උද්භිද විද්‍යායාව (දෙවැනි සංස්කරණය) 3 O.
Glossary of Technical Terms-Botany (Second Edition)
621 පාරිභාෂක ශබ්ද මාලාව-රසායන විදායාව (දෙ වැනි සංස්කරණය) 8 80
Glossary of Technical Terms-Chemistry-(Second Edition)
622 මධායම හොතික විදයා පාඨග්‍රන්ථය- දෙ වැනි කාණඩය-මුවර් 6 4{}
A Textbook of Intermediate Physics-Part II-Moore
· 623 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-දර්ශනය 60
Glossary of Technical Terms—Philosophy
624 ආර්ථික භූගෝල විද්‍යායාව-ජෝන්ස් සහ ඩාකන්වෙනෝල්ඩ් 27 25
Economic Geography-Jones and Darkenwald
625 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-හෙපාතික විදායා-(සිංහල -ඉංග්‍රීසි) 5 50. Glossary of Technical Terms-Physical Sciences (Sinhala
English)
13.

Page 13
කේත
14
සිතියම් සහ රේඛා සටහන්-මොන්ක්හවුස් සහ විල්කින්සන් 16 Maps and Diagrams-Monkhouse and Wilkinson,
(svC අංකය Cố{- 63• 626 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ගෙනෙප්වීය විදායා-(සිංහල-ඉංග්‍රීසි) 2 15
Glossary of Technical Terms-Biological Sciences
(Sinhala-English)
627 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව---සමාජීය විදායා (සිංහල-ඉංග්‍රීසි) S 90
Glossary of Technical Terms-Social Sciences
(Sinhala-English) 628 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-හෙභෟතවේදය සහ ජෛව රසායනය
(අතිරේකය සමඟ) 20 Glossary of Technical Terms-Physiology and Biochemistry
(иvith addendит) 628 (අ) එම (අතිරේකය) O 65
(A) Do. (Addendum) 629 නිවර්තන කලාපීය ප්‍රාථමික පාසල්වල විද්‍යායාව ඉගැන්වීම-යුනෙස්කෝ 3 95 The Teaching of General Science in Tropical Primary Schools
-UNESCO
630 ගණිත වගු I 2 5
Mathematical Tables I
631 ගණිත වගු II පස්වැනි මුද්‍රණය 1976 , 3 25
Mathematical Tablo, 3 İl
632 සංගෘහික පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-භූගෝල විදයාව 80
Composite Glossary of Technical Terms-Geography 633 ලෙjහ කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-ලියනාරච්චි . 7 40
Metal Work—Book III—Liyanarachchi 634 ශලාස හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-ආම්ස්ටෝන් 5 05
Aids to Surgical Nursing-Armstrong 635 ඉතිහාසය ඉගැන්වීම පිළිබඳ උපදෙස්-(යුනෙස්කෝ)--හිල් 2 75
Suggestions on the Teaching of History-(UNESCO)-Hill 636 මහාභාරත පාඨයාවලිය-ජයසූරිය 3 90
Mahabharata Pathavaliya-Jayasuriya 637 බ්‍රිතානාප ඉන්දියා ඉතිහාසය-JI වැනි කාණඩය-රොබට්ස් , 7 40
History of British India-Part II-Froberts 638 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ශිල්ප සහ කර්මාන්ත-(සිංහල-ඉංග්‍රීසි) 3 40 Glossary of Technical Terms-Arts and Crafts (Sinhala-English) 1639 මාතෘ කර්ම සංග්‍රහය-ලිඩියාර්ඩ් 6 30
The Mothercraft Manual-Liddiard
· 640 ප්‍රාග් පරිණත ළදරුවා-කොස් 10 30
The Premature Baby-Crosse
641 ශාරධිගධර සංහිතාව 9 00
Sharangadhara Sanhitawa 够42 60

කේත
අංකය
643
644
645
647
648
649
650
652
653
654
656
657
658
659
660
661
හෙදවරියන්ට ඖෂධ සංග්‍රහය ඉගැන්වීම සඳහා උපදෙස්-ස්කුවිබ්ස් Aids to Materia Medica for Nurses--Squibbs
සීගිරි ගී-වියරණ-පරණවිතාන Sigiri Graffiti-Grammar-Paranavithana
අවකලන සමීකරණ-වික්‍රමසිංහ
Differential Equations-Wickramasinghe
· ලංකාවේ ස්තූප-පරණවිතාන
The Stupa in Ceylon-Paranavithana
තාක්ෂණික සමාජයක අධායාපනය-යුනෙස්කෝ
Education in Technological Society-UNESCO
මධායම හෙෂතික විදායාව-දෙ වන කොටස-ස්මිත් (තාපය) Intermediate Physics-Part II-Smith. (Heat)
උසස් පාඨශාලීය අකාබනික රසායන විදායාව-හෝම්යයාඩ් සහ පාමර්
A. Highe School Inorganic Chemistry-Holmyard and Palmer
ජායාමිතික හා යාන්තික ඇඳීම-ප්‍රනාන්දු Geometrical & Mechanical Drawing-Fernando
මානව වංශ වර්ග-ප්ලර්
The Races of Mankind-Fleure
දකුණු ඉන්දියා ඉතිහාසය-නිලකණඨ ශාස්ති
History of South India-Nilakanta Sastri
භාරතීය දර්ශන ඉතිහාසය-කළුපහන A History of Indian Philosophy-Kalupahana
පාඨශාලා හැර යාමේ වයස් සීමාව වැඩි කිරීම-(යුනෙස්කෝ)-කැන්ඩල් Raising the School Leaving Age—(UNESCO) Kandel
පළාත් ආණඩු නීතියේ මූලධර්මය-ජෙනිෆස්
Principles of Local Government Law-Jennings
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ප්‍රවේණි විද්‍යායාව-ගොසෙල විදායාව-පරිණාමය Glossary of Technical Terms-Genetics-Cytology-Evolution
බ්‍රිතානාප දූපත්වල ආර්ථික ඉතිහාසය-බර්නි An Economic History of the British Isles-Birnie
මූලික කලනය-රැම්සේ
Elementary Calculus-Ramsey
ජන්ම භූමිය, ආර්ථික කූමය සහ සමාජය-කේපාjඩ්
Habitat, Economy and Society-Ford
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-භිෂක්වේදය Glossary of Technical Terms-Pharmacology
පාඨශාලා සඳහා සාමානාප අංක ගණිතය-III කාණඩය-ඩපුරල්
General Arithmetic for Schools-Part III-Durrel
මිල
đốt. G3
10 85
19 40
10 35
11 15
15

Page 14
16
Animal Ecology-Dowdeswell
කේත මිල අංකය همن ماکی 662 නිවර්තන කලාපීය හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-කොකර් ’ 6 70
Aids to Tropical Nursing-Cocker 663 හෙභෟතික භූගෝල විද්‍යායාව-ලේක් 8 0.
Physical Geography-Lake 664 විශේලේෂ ජායාමිතිය-මෝහාලෝනි 3 35
Analytical Geemetry-Molony 665 විග්‍රහාත්මක වාග්විදායාව-සුගතපාල ද සිල්වා 9 75
Structural Linguistics-Sugathapala de Silva 666 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව—මහජන සෞඛාසය 50
Glossary of Technical Terms-Public Health 667 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාට-අධිකරණ චෛදාසය 0 85
Glossary of Technical Terms-Forensic Medicine 668 జె& geలడం–తంులిరణం) 4 直5
Textile Printing-Jayawardhane 669 සංක්ෂේප හොතික භූගෝල විද්‍යායාව-මාතොටෝන් 5 20
A Shorter Physical Geography-Martonne 670 ඛණඩාරක ජායාමිතිය-රැමීසේ 5 80
Elementary Co-ordinate Geometry-Ramsey 671 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ශාරීරික අධායාපනය (දෙ වැනි සංස්කරණය) 05
Glossary of Technical Terms-Physical Education
(Second-Edition) 672 මහජන සෞඛාස හෙදිය-මාගරිට් වේල්ස් O 40
The Public Health Nurse in Action-Marguerite Wales 673 මධායම ද්‍රවස්ථිති විදායාව-ප්‍රිඩල් 5 40
Intermediate Hydrostatics-Preidel 674 මහා බ්‍රිතානාසයේ අවුරුදු සියයක ආර්ථික සංවර්ධනය-ජෝන්ස් සහ පූල් 5 65 A Hundred Years of Economic Development in Great Britain
—Јопе8 атd Pool
675 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-බැක්ටීරිවේදය 2 있0
Glossary of Technical Terms-Bacteriology 676 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-පරපෝෂවේදය 10
Glossary of Technical Terms-Parasitology 677 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-බිම් මැනුම 2 30
Glossary of Technical Terms-Surveying 678 මහජන සෞඛාස හෙදකම-ගාඩ්නර් 5 35
Public Health Nursing-Gardner | 679 සත්ත්ව පරිසර විද්‍යායාව-ඩවුඩ්ස්වෙල් ገ 70

කේත დაბლs අංකය Cố. câ°
680 ටෙරාපමිගේ සමාගම් නීතිය-මොන්ට්ගොමරි සහ ටෙම්කින් 13 45
Topham's Company Law-Montgomery de Temkin 681 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-වායාධිවේදය 80
Glossary of Technical Terms-Pathology 682 සංස්කෘත කාවාස සාහිතාසය-බෙරිඩේල් කීත් 2 70
Classical Sanskrit Literature-Keith
683 එඉංගලන්ත ඉතිහාස පරිණාමය-විලියම්සන් 8 40
The Evolution of England-Williamson, 684 අෂ්ටා සංගහaදය සංහිතා–වාග්හට 26 50
Ashtanga Hurdaya Sanghitha-Wagbhata 685 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-වාසවට්ජේදය හා පටකවේදය (සංශෝධිත) 7 5. Glossary of Technical Terms-Anatomy & Histology (Revised) 686 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-මුද්‍රණ ශිල්පය 3 60
Glossary of Tehnical Terms-Printing 687 යුරෝපා ඉතිහාස සාරය--ග්‍රාන්ට් 20
Outline of European History-Grant 688 ආධුනික සංස්කෘත වායාකරණය-මැක්ඩොනල් 10 70
A Sanskrit Grammar for Students-Macdonell
689 ගෙවෙදාය හෙදකම හැදැරීමට උපදෙස්-මාගරට් හිච් 4 40
Aids to Medical Nursing-Margaret Hitch 690 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-පශු ව්‍යවච්ජේදය 3 90
Glossary of Technical Terms-Veterinary Anatomy 691 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව--සත්ත්ව පාලනය 95
Glossary of Technical Terms-Animal Husbandry 692 ආර්ථික සිද්ධාන්ත-ස්ටෝනියර් සහ හේග් 2 30
A Textbook of Economic Theory-Stonier de Hague 693 ආදි ග්‍රීක දර්ශනය-බර්නට් 22 00
്ല Early Greek Philosophy-Burnett 694 මධ්‍යම යන්ත්‍ර විද්‍යාව (ස්ථිතිකය සහ ද්‍රවස්ථිතිකය)-හම්ප්‍රි 13 00 Intermediate Mechanics (Statics and Hydrostatics)-Humphrey 695 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-පශු හෙෂතවේදය 2 45
Glossary of Technical Terms-Veterinary Physiology
696 නූතන බැරකු වායාපාරය-සේයර්ස් 6 60
Modern Banking-Sayers 697 ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ආණඩුකූමය-පෙරේරා 6 35
Parliamentary Government in Ceylon-Perera 698 සමාජ ආකෘතිය-හික්ස් 6 50
The Social Framework-Hicks
17

Page 15
කේත
අංකය Փլ.
C99 සංක්ෂිප්ත ජර්මන් සාහිතාය ඉතිහාසය-රොබට්සන් 8
Outlines of the History of German Literature-Robertson 700 ළදරුවා අවබෝධ කර ගැනීම-බිලේට්ස් 10
Understanding the Young Child-Blatz
701 කියවීමට ඉගැන්වීම-යුනෙස්කෝ 8
The Teaching of Reading-UNESCO
702 පැරණි සිංහල බිතුසිතුවම්-විජේසේකර 12
Early Sinhalese Painting-Wijesekara 703 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ගණිතය (සංශෝධිත විශාලිත මුද්‍රණය) 7
Glossary of Technical Terms-Mathematics
(Revised enlarged edition)
704 භූ ලක්ෂණාත්මක හා සංඛායාත්මක සිතියම්-බර්ව් 14
Maps, Topographical & Statistical-Birch
705 දහ අට වන ශත වර්ෂයේ එ•ගලන්තය-(1714-1815)-ප්ලම් 4
England in Eighteenth Centuary-(1714-1815) Plumb 706 උසස් පෙළ හා ශිෂාපත්ව පෙළ හෙභෟතික රසායනය-ඇඋගස් 15 Physical Chemistry (Advanced & Scholarship levels)-Angus
707 සිංහල භාෂාවේ වායාකරණය-ගයිගර් 4.
A Grammar of the Sinhalese Language-Geiger
708 ඉන්දියානු අර්ධද්වීපයේ ඓතිහාසික සිතියම් පොත-ඩේවිස් 8
An Historical Atlas of the Indian Peninsula-Davis
709 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-සංඛායානය 4.
Glossary of Technical Terms-Statistics 710 සිතියම් ප්‍රක්ෂේපණ අධාපයන ප්‍රවේශය-ස්ටියර්ස්
An Introduction to the Study of Map Projections-Steers
711 මධාසම භෞතික විදායාව (තෙවන කොටස-ප්‍රකාශ විදායාව)-ස්මිත් 25
Intermediate Physics (Part III-Optics)-Smith
712 රෝම ඉතිහාස සාරය-පෙලම් 9
Outlines of Roman History-Pelham
713 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-සිවිල් හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විදායාව 8
Glossary of Technical Terms-Civil and Mechanical Engineering 7.14 කිරි මොjරා හෙවත් ස්කොලියොඩොන්-තිල්ලයම්පලම් 6
Scoliodon (Tne Shark of the Indian Seas)-Thilayampalam 715 දිය මැඩියා-මාෂල් 6
The Frog-Marshall 7.16 මධායම උපාධි තර්ක ශාස්ත්‍රය-වෙල්ටන් සහ මොනහැන් 16
Intermediate Logic-Welton and Monahan 717 වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයින් සඳහා ප්‍රතීතාසක හොතරේව්දය-හැරිස්, ගිල්ඩියා සහ ස්මාට් 27
18
මිල
Practical Experimental Physiology-Harris, Gilding and Smart
75
70
35
35
45
60
40
30
50
80
65
55
90

థింబా5) මිල G2a3 G. ca.
718 සමාජවේදය හා හෙදකමේ සමාජ පුග්න-ලෙනන් 20 20
Sociology and Social Problems in Nursing-Lennon. 719 සංක්ෂිප්ත මුදල් විද්‍යායාව-කූව්දර් 10 75
An Outline of Money-Crowther 720 බ්‍රිතානාප අයවැය කූමය-බ්‍රිටන් 4 0.
British Budgetory System-Britain - 72:1 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-විදුලිය ඉංජිනේරු විද්‍යාව 7 00
722
723
了24
727
728
29
730
731
好32
733
734
735
Glossary of Technical Terms-Electrical Engineering
මධායම හොතික විදායා පාඨග්‍රන්ථය (තෙවැනි කාණඩය-චුම්බකත්වය, ස්ථිති
විද්‍යුතය, ධාරා විද්‍යුතය)—මුවර් 9 A Textbook of Intermediate Physics (Part III—Magnetism,
Static Electricity, Current Electricity)-Moore මධායම හොතික විදායාව (සිව් වන කොටස)—ධවනි විදායාව-ස්මිත් 9 Intermediate Physics (Part IV-Acoustics)-Smith විද්‍යාලයීය උද්භිද විද්‍යාව-fපුලර් සහ ටිපොග් 36 College Botany-Fuller and Tippo ග්‍රීසියේ ඉතිහාසය-රොබින්සන් - 17
A History of Greece-Robinson, පාරිභාෂික ශබ්දකෝෂය-රසායනය 8 Technical Dictionary-Chemistry මධාසම යාන්තූ විදායාව (ගතිකය)-හම්ප්‍රි 3 Intermediate Mechanics (Dynamics)-Humphrey පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-රසායනික ඉංජිනේරු විදාසාව Glosssry of Technical Terms-Chemical Engineering බ්‍රිතානාප අධිරාජාසයේ පාලන පද්ධතිය-ජෙෆාක්ස් 18 The Government of the British Empire-Jenks අග්නිදිග ආසියාව-ඩෝබි 0 South-East Asia-Dobby ගෙවෙදාය සිසුන් සඳහා වූ හීවර්ගේ පටකවේදය-භේපාස්ටර් 43
Heaver's Textbook of Histology for Medical Students-Foster විගණන මූලධර්ම-පෝලා 27 The Principles of Auditing-Paula පුජාසමූහ හා ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය-බැට්න් O Communities and their Development-Batten ආචාර ධර්මවාදයේ පඤචවිධ ප්‍රභේද-බෝඩ් 13
Five Types of Ethical Theory-Broad භූ රූප විදායාව-ලොබෙක් 53
Geomorphology-Lobeck
75
00.
0.
70
00
00
5
0.
45
95
25
90
60
.9

Page 16
doard මිල අංකය C3tه 0ک م
736 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-සමාජ විදායාව 6 60
Glossary of Technical Terms-Sociology
737 හවුල් වායාපාර නීතියේ මූලධර්ම-අන්ඩර්හිල් 3 80
Law of Partnership-Underhill
738 ඉන්දීය සාහිතාය ඉතිහාසය-වින්ටර්නිට්ස් 18 85
History of Indian Literature-Winternitz
739 ස්වස්ථතා සංග්‍රහය-රොබට්ස් 48 15
A Synopsis of Hygiene-Roberts
740 සෙ0ඛාස අධායාපනය-සිරිල් බිබි 13 70
Health Education-Cyril Bibby
741 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ගොඩනැඟිලි තැනිම 3 70
Glossary of Technical Terms-Building Construction 742 මධායම හෙභෟතික විදායාව-පස් වන කොටස-වුම්බකත්වය සහ විද්‍යුතය
ස්මිත් 32 00 Intermediate Physics-Part V-Magnetism and Electricity
Smith,
743 රාජාස මූලාප විග්‍රහය-ඒ. සී. පිගු 28 90
A Study in Public Finance—A. C. Pigou 744 නිවර්තන කලාපීය ද්විතීයික පාසල්වල සාමානාප විද්‍යායාව ඉගැන්වීම
එච්. ඇන්. සෝන්ඩර්ස් 4 50 The Teaching of General Science in Tropical Secondary Schools
-H. N. Saunders −
745 විදායාලයීය රසායනය-ලයිනස් පෝලියා 29 95
College Chemistry—Linus Paulin
746 ගැටුම් හා ඵල විපාක-මෝටිමර් විලර් O 95
Impact and Imprint-Mortimer Wheeler 747 ගුප්තයෝගි උද්භිද විදායාව-I-ගිල්බට් එම්- සමත් 50 00
Cryptogamic Botany-I-Gilbert M. Smith 748 ඇඟිලි සලකුණුවලින් ඇති පුයෝජනය හා එහි වර්ගීකරණය-සර් ඊ. ආර්.
හෙන්රි 7 75 Classification and uses of Fingerprints-Sir E. R. Henry 749 මූලික භූගෝල විදායාව-fපින්ච් ටෙවාතා, රොබින්සන්, හැමන්ඩ් 45 40 Elements of Geography-Finish Trewortha, Robinson, Hammond 750 සියැයුම-එරික් බ්‍ර‍ැටන් 4 10
Automation—Eric Bruton 751 නීතිය හා ආණඩුක්‍රමය-ජෙනිටෝස් 13 50
T'ho Law and the Constitution-Jennings 752 හින්දු සමය හා බුදු සමය-II-චාල්ස් එලියට් 16 G5
20
Hinduism and Buddhism-—-III—Charles Eliott

භූ විද්‍යායාව 8 Glossary of Technical Terms-Geology
කේත මිල අංකය Cốt• 6êe
753 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-නීතිය 10 00
Glossary of Technical Terms-Law 754 බියුකනන්ගේ වාසවච්ජේද සංග්‍රහය-I වන කාණඩය-එfප්. වුඩ් ජෝන්ස් 50 00
Buchanan's Manual of Anatomy-Part I-F. Wood Jones
755 ආසියාව හා බටහිර ආධිපතාසය-කේ. එම්. පනික්කාර් 5 25
Asia and Western Dominance-K. M. Panikkar
756 සමාජ පරිපාලනයේ සංවර්ධනය-ආර්. කේ. ගාර්ඩ්නර් සහ හෙලන් ඕ.ජඩ් 15 95 The Development of Social Administration-R. K. Gardiner and
H. O. Judd
· 757. නවීන විද්‍යායාව හා ජාතීන් පිළිබඳ පුග්නය-යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයකි 17 5
The Race Question in Modern Science-UNESCO Publication
758 බ්‍රිතානාප වායාප්තියේ කෙටි ඉතිහාසයක් (පැරණි යටත් විජිත අධිරාජාපය)-
ජේම්ස් ඒ. විලියම්සන් 2 30 A Short History of British Expansion-(The Old Colonial
Empire)-James A. Williamson 759 බිම් මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම පිළිබඳ ශිල්පීය රචනා සංග්‍රහය (මිනින්දෝරු
දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පිළියෙල කරන ලද්දකි) 14 O Surveying and Levelling (Prepared by the Surveyor General's
Department)
760 උෂ්ණ සංවර්ධිත රටවල ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය පිළිබඳ ගැටළු-රැග්නාර් නර්ක්ස් 6 50 Problems of Capital Formation in Under-developed Countries
-Ragnar Nurkse
761 ප්‍රායෝගික වාසවච්ජේදය පිළිබඳ කනි-හැම්ගේ අත්පොත-ඉහළ ගාතූය හා
පහළ ගාත්‍රය-T වෙළුම 55 00 Cunningham's Manual of Practical Anatomy-(Upper Limb
-Lower Limb)-Volume I
762 බියුකනන්ගේ වාසවච්ජේද සංග්‍රහය- II වන කාණඩය-එfප්. වුඩ් ජෝන්ස් 55 00
Buchanan's Manual of Anatomy-Part II-F. Wood Jones
763 යුරෝපයේ ආර්ථික ඉතිහාසය-1760-1939–ආතර් බර්නි 14 45
An Economic History of Europe-1760-1939-Arthur Bernie
764 මී මැසි පාලනය-එම්. එස්. ද සිල්වා 1, 65
Bee-keeping-M. S. de Silva
765 සේවා නියුක්තිය, පොළිය හා මුදල් පිළිබඳ පොදු නාසාය-ජේ. එම්.
කේන්ස් 3 25 General Theory of Employment Interest and Money-J. M.
Keyтes
766 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ඉතිහාසය හා පුරාවිදායාව 2 30
Glossary of Technical Terms-History & Archaeology
767 පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව
2.

Page 17
කෝත මිල අංකය ܘf- G3.
768 නිවර්තන ප්‍රදේශ සඳහා ප්‍රායෝගික උද්භිද විද්‍යායාව-ඩබ්. ඩී. හවත් සහ 2 05
එල්. ජී. ජී. වොjන් Practical Botany for the Tropics-W. O. Howarth and L. G. G.
ᏤᏤctfrᏈᏖe
769 දෙරjම-ලන්දේසි නීතිය ගැන හැදින්වීමක්-ආර්. ඩබ්ලිව්. ලී 62 00
An Introduction to Roman-Dutch Law-R. W. Lee 770 සමාජ විද්‍යායාව-ටී.බී. බොබෙටඩාමොටෝර් 28 I5 Sociology-Guide to Problems and Literature-T. B. Bottomore 771 ආචාර ධර්ම අත් පොත-ජෝන් එස්. මැකන්සි 29 50
A Manual of Ethics-John S. Mackenzie
772 ලංකාවේ ලන්දේසි බලය-ආචාර්ය එස්. අර්සරත්නම් 9 60
Dutch Power in Ceylon-Dr. S. Arsarathnam 773 ප්‍රධාන හෙදිය---ජින් බැරට් - 24 50
The Head Nurse-Jean Barrett
774 ගුප්තයෝගි උද්භිද විද්‍යාව (දෙවැනි වෙළුමාබියොපීටා සහ ටෙරිඩෝපීටා
-ගිල්බට් එම්. ස්මිත් 42 00 Cryptogamic Botany—Volume II (2nd. Edition) Bryophytes and Pteridophytos-Gilbert M. Smith 775 දකුණු අමෙරිකාව (ආර්ථික සහ ප්‍රාදේශික භූගෝල විදයාව) ඊ. ඩබ්ලිව්. පැනන් 18 85 South America-(An Economic and Regional Geography with an
Historical Chapter)-E. W. Shanahan, 776 රාජ්‍යය පිළිබඳ සිද්ධාන්තය හා වායවහාරය-හැරල්ඩ් ජේ. ලැස්කි 5 70.
The State in Theory and Practice-Harold J. Laski
777 අප්‍රිකාව-පුධාන පළාත් පිළිබඳ සමාජීය, ආර්ථික සහ , දේශපාලන
භූගෝල විදායාව-වෝල්ටර් fපිට්ස්ජෙරල්ඩි 21 00 Africa-A Social, Economic and Political Geography of its Major
Regions-Walter Fitzgerald
~ 778 තල සහ උසස් තිබෙකjණමිතිය පිළිබඳ නිබන්ධය-ඊ. ඩබ්ලිව්. හොබ්සන් 20 00 A Treatise on Plane and Advanced Trigonometry-E. W.
Hobson,
(779 ස්ටීවන්ස්ගේ වානිජාස නීතියේ මූලිකාවංග-ජී. ජේ. බොරි 40 00
Steven's Elements of Mercantile Law-Gordon J. Borrie 780 මුදල්, ආදායම හා සේවා නියුක්තිය-එරික් ග්නයිඩර් 12 25
Money, Income and Employment-Erich Schneider 781 කාර්මික විප්ලවය-(1760–1830)-බී. ටී. එස්." ඈෂ්ටන් 5 5.
The Industrial Revolution-(1760-1830)-B. T. S. Ashton
782 ඉංජිනේරුවන් සඳහා තල හා භූමිතික බිම් මැනුම (පළමු වන වෙළුම)
-ඩේවිඩ් ක්ලාක් 45 80 Plane and Geodetic Surveying for Engineers (Volume I)-David
Clarkc
783 ලංකාවේ වායවස්ථාදායක සභා (W වෙළුම) (1928–1948)--එස්. නමසිවායම් 8 SO
The Legislatures of Ceylon (Volume V) (1928-1948)
— S. Матаsірауат
22

An Introduction to Human Geography-J. H. G. Lebon
G මිළ අංකය రu. G. 784 කියවීම සහ ලිවීම ඉගැන්වීම-විලියම් එස්. ගේ 12 50
The Teaching of Reading and Writing-William S. Gray 785 ස්ථිති විදායා නිබන්ධය-එස්. එල්. ලෝනි 25 85
An Elementary Treatise on Statics-S. L. Loney 786 ඉන්දීය සාහිතාය ඉතිහාසය—I කාණඩය, II කොටස-එම්. වින්ටර්නිට්ස් 19 10 The History of Indian Literature-Vol. I, Part II-M. Winternitz 787 අතීතය හාරා බැලීම-සර් ලෙනාඩ් වූලි 6 25
Digging up the Past-Sir Lenard Woolley 788 ආණඩුකූම නීතිය-වේඩ් හා පිලිප්ස් 58 00
Constitutional Law-Wade de Phillips ,789 මුදල්-රොබට්සන් 85
Money-Robertson 790 ග්‍රීක දර්ශනය-ඒ. ඩී. පී. කලන්සූරිය 13 0.
Greek Philosophy—A. D. P. Kalansuriya 791 සංක්ෂිප්ත ශෛදේශික විශේලේෂණය-එලියේසර් 8 95
Concise Vector Analysis-Eliezer 792 පාරිභාෂික ශබ්ද කෝෂය-වාණිජ විදායාව 2 30
Dictionary of Technical Terms-Commerce 793 පුකාංගෙයෙතිහාසික ඉන්දියාව-ස්ටුවට් පිගට් 8 25
Pre-Historic India-Stuart Piggott 794 ඉංජිනේරු ඇඳීම 1-එfප්. පිකප්, එම්. ඒ. පාකර් 5 85
Engineering Drawing I-F. Pickup, M. A. Parker 1795 වැටුප්-මොරිස් ඩොබ් 8 60 - Wages-Maurice Dobb (س 796 සංක්ෂිප්ත ඉන්දීය දර්ශනය-ඇම්. හිරියන්න 4 75
Outlines of Indian Philosophy-M. Hiriyanna 797 ආදි මිනිසා පිළිබඳ නීතිය-ඊ. ඇඩම්සන් හෝබල් 25 50
The Law of Primitive Man-E. Adamson Hoebel 798 ආදි ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය--ග්‍රීමත් මෝටිමර් විලර් 19 00
Early India and Pakistan-Sir Mortimer Wheeler 799 නීති පිළිගැටුම-ආර්. එච්. ගේට්සන් 56 45
Conflict of Laws-R. H. Graveson,
800 සාමානාප සිතියම් විදයාව-අර්වින් රේස් 32 10
General Cartography-Erwin Raisz $01 මානව ජෛව රසායනය-ක්ලෙයිනර් සහ ඕටන් 65 00
Human Biochemistry-Kleiner de Oten 802 මානව භූගෝල විදාසා පුවේශය--ජේ. එච්. ජී. ලෙබන් 20

Page 18
කේත
අංකය
803
804.
807
808
809
SO
8.
... 812
813
814
815
816
87
818
89
820
24
පුබෙබෝධ රසායනය-රෝලින්ස්, ස්ට්‍රබල් සහ ගේට්වුඩ් Chemistry in action-Rawlins, Struble and Gatewood පන්ති කාමරයේදී-යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයකි n In the Classroom-A UNESCO Publication,
නවීන සමාජය හා නිලබල කූමය-පීටර් ඇම්. බ්ලවු
Bureaucracy in Modern Society—Peter M. Blau පෝෂණය-රෝගීන් මෙන් ම නිරෝගීන් ද සඳහා-කුපර්, බාබර්,
මිචෙල්, රින්බර්ජන් සහ ග්‍රීන් Nutrition in Health & Disease-Cooper, Barber, Mitchel,
Rynbergen and Green බටහිර දර්ශන ඉතිහාසය-බර්ටුන්ඩ් රසල් The History of Western Philosophy-Bertrand Russell දාර්ශනික පුග්න-ගුණපාල ධර්මසිරි
Problems of Philosophy—Gunapala Dharmasiri බැජට්ගෙන් පසු මහා බැෙකු ක්‍රමය-ආර්. එස්. සේයර්ස් Central Banking after Bagehot-R. S. Sayers සංස්කෘත ශික්ෂකය-ද්විතීය පුස්තකය-ඇම්. එච්. ඇfප් ජයසූරිය. Sanskrta Siksakaya-Part III.-M. H. F. Jayasuriya අවකල සමීකරණ හැඳින්වීම-එස්. එල්. ග්‍රීන් Introduction of Differential Equations-S.L. Green . නූතන ප්‍රංශයේ ඉතිහාසය-1 කාණඩය-ඇල්fපුඩ් කොබන් A History of Modern France-Vol. I-Alfred Colban ඉන්දීය දර්ශනය 1-රාධක්‍රිෂ්ණන් Indian Philosophy I-S. Radhakrishnan. ආණඩු ක්‍රම හා රටවැසියා-ආර්. එච්. එස්. කොස්මන් Government and the Governed-R. H. S. Crossman. නූතන රාජ්‍යයේ පවත්නා නිදහස–හැරල්ඩ්.ජේ. ලැස්කි Liberty in the Modern State–Harold J. Laski උෂන සංවර්ධිත රටවල ආර්ථික කටයුතු-පී. ටී. බවර් සහ බී. ඇස්. යැමී The Economics of Under Developed Countries-P. T. Bauer
and B. S. Yamey හෙලනිස්තික ශිෂ්ටාචාරය-ඩබ්. ඩබ්. ටාර්න් Hellenistic Civilisation-W. W. Tarn පාඨශාලීය ශබ්ද කෝෂය-ඉංග්‍රීසි-සිංහළ-ආචාර්ය ඊ. ඩබ්. අදිකාරම් English-Sinhala Dictionary for Students-Dr. E. W.
Aldikcaram, කේම්බ්‍රිජ් සංක්ෂිප්ත ඉන්දීය ඉතිහාසය-ජේ. ඇලන්, ටී. වුල්ස්ලි හේග්,
එච්. එච්. ඩොඩ්වෙල්, ආර්. ආර්. සෙරී The Cambridge Shorter History of India-H. H. Dodwell අග්නිදිග ආසියාවේ සංස්කෘතිය-රෙජිනල්ඩ් ලී මේ The Culture of South-East Asia-Reginald le May
මිල ه3:ت مaک
3 45
20 80
70:
40
24 25
5 60
10 40
O 50
17 00,
15 00
42 40
23. 80.
32
892;
82.
82.
82
82
82
82
82
83

2
5
B.
32
36
8ሽ
{-პლუ,
h di a.
නිව්ටන ආකර්ෂණ වාදය-ඒ. එස්. රැම්සේ 4()
An Introduction to the Theory of Newtorian Attraction-A. S.
Ramsey අංශුවෙකත් දෘඪ වස්තුවලත් ගතිකය-එස්. එල්. ලෝනි 29 80 An Elementary Treatise on the Dynamcis of a Particle aid of
Riigid bodies–S. L. Long විජීය ඝන ජායාමිතිය හැඳින්වීම—එස්. එල්. ගීන් 6 70
Algebraic Solid Geometry-S.L. Green විදුලිය කම්බි ඇදීම-ඉබට්සන් 22 90
Electric Wiring-Ibbetson බ්‍රිතාන්‍ය වායාප්තියේ කෙටි ඉතිහාසය-ජේම්ස් ඒ. විලියම්සන් 29 00 A Short History of British Expansion-James A. Williamson චිනය-පනස් කෝටියකගේ ජන්ම භූමිය-ජෝර්ජ් බී. කෙසී 25 80
Land of the 500 Million-A Geography of China-George B.
Cressy පාඨශාලා වීජ ගණිතය-තෙවැනි කොටස-එච්. එස්. හෝල් 4 10 A School Algebra--Part III— H. S. Hall විකසනාත්මක වාසවවසේදය-එල්. බී, ඒරි 22570
Developmental Anatomy-L. B. Arey ගණිත වගු-දෙවන මුද්‍රණය 1976 O 60
Mathematical Tables-1976 නූතන ප්‍රංශයේ ඉතිහාසය II-ඇල්fපුඩ් කොබන් 12 58)
A History of Modern France-Vol. II-Alfred Cobban
රූපිත විදායා ග්‍රන්ථාවලිය-විද්‍යාව-ජේ. බොනෙගාට්ස්කි, ජෙරල්ඩ් බැරි,
ජේම්ස් fපිෂර්, ජූලියන් හක්ස්ලි 37 50
Macdonald Illustrated Library SCIENCE-J. Bronowski, Gerald
Barry, James Fisher, Julian Huacley
නූතන බටහිර දර්ශනය-ඒ. ඩී. පී. කලන්සූරිය 12 70 Modern Western Philosophy-A. D. P. Kalansuriya තාපය I–එච්. එස්. ඇලන් සහ ආර්. එස්. මැක්ස්වෙල් 30 00
A Text Book of Heat–Part I–H. S. Allen and R. S. Maatell
ප්‍රායෝගික වාසවච්ජේදය පිළිබඳ කනි•හැම්ගේ අත්පොත (තෙවන වෙළුම) 149 75 Cunningham's Manuel of Pratical Anatomy (Third Edition)
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-මනෝ විද්‍යායාව 30 Glossary of Technical Terms-Psychology
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව—අධායාපනවිද්‍යායාව O 40 Glossary of Technical Terms-Education
ලී වැඩ ජායාමිතිය-එච්. එම්. සෝමරත්න • 90 Wood work Geometry-H. M. Somaratna
25
- 32.02457 (77112)

Page 19
කේත
අංකය
838
839
840
84.
842
843
844
845
846
84
848
849
850
851
852
853
854
855
856
26
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-ආර්ථික විදායාව Glossary of Technical Terms-Economics
රෝම වරුන්ගේ ලෝකය-මයිකල් ග්‍රාන්ට් The World of Rome-Michael Grant
ලී වැඩ-එච්. එම්. සෝමරත්න Wood Work-H. M. Somaratne
අධායාපන විදායා ලිපි-ජේ. ඊ. ජයසූරිය Essays on Education-J. E. Jayasuriya
අග්නිදිග ආසියාවේ ඉතිහාසය-ඩී. ජී. ඊ. හෝල් A History of South East Asia-D. G. E. Hall
ලංකාවේ ලන්දේසි බලය පිහිටුවීම-ආචාර්ය කේ. ඩබ්. ගුණවර්ධන
The Foundation of Dutch Power in Ceylon-Dr. K.
Goonαυαrάeγια ඉන්දියාවේ ඉතිහාසය-රොමිලා තාපර් A History of India-Romila Thapar කුකුළු රෝග-පී. සෙනෙවිරත්න
Diseases of Poultry-P. Seneviratna දේශපාලන සිද්ධාන්තයේ විකාශය-චාර්ල්ස් විරේකර් The Development of Political Theory-Charles Vereker ප්‍රායෝගික විගණනය-ස්පයිසර් සහ පෙග්ලර්-වෝල්ටර් ඩබ්. බිග් Spicer and Pegler's Practical Auditing-Walter W. Bigg මැද පෙරදිග-ඩබ්ලිව්. බී. fපිෂර් The Middle East-W. B. Fisher අධායාපන ක්‍රියාවලිය-ජෙරෝම් එස්. බුෂ්නර්
Process of Education-Jerome S. Bruner වටිනාකම හා ප්‍රාග්ධනය-ජේ. ආර්. හික්ස් * Value and Capital-J. R. Hicks රේඩියෝවේ හොතික මූලධර්ම-ජේ. ඒ. රැට්ක්ලිසීප් The Physical Principles of Wireless-J. A. Ratcliffe රෝම නීතියේ මූලිකාශග-ආර්. ඩබ්ලිව්. ලී The Elements of Roman Law—FR. W. Lee සංගෘහිත සම්මත පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව-නීතිය Glossary of Technical Terms-Law ආගණක 1-එfප්. බී. ලොවිස් Computers I-F. B. Lovis නාසාස 1-ජී. මැතිව්ස්
Matrices I-G. Matthews
තාපය II-එච්. එස්. ඇලන් හා ආර්. එස්. මැක්ස්වෙල් A Text Book of Heat II-H. S. Allen and R. S. Maavel
· මිල d. (3.
8 40
2, 60
8 30
14920
23 00
8 10
4920
25 50
28 0.
9585
62 40
40 50
18 00
33 50
pez අංක:
857
858
854
86
500
500

දේශපාලන මතාන්තර-ඩබ්ලිව්. ඒ. විශේව වර්ණපාල
Political Thoughts-W. A. Visva Warnapala
ආර්ථික වර්ධන අවස්ථා-ඩබ්. ඩබ්. රොස්ටොව් The Stages of Economic Growth-W. W. Rostow
නූතන පුන්සයේ ඉතිහාසය-ITI-ඇල්{පුඩ් කොබන් A History of Modern France III-Alfred Cobban
බිම් මැනුමේ මූල ධර්ම-ක්ලෙන්ඩිනියං සහ ඔලිවර් The Principles of Surveying-J. Olendinning and J. Oliver
බයිසිකල් පැදීම Hansel and Gretel
The Python එළිමහන් විදායාගාරය The Magic Pot මුල් පෙළට පහන් වැට The Foolish Boy Work and Uniform ಜ್ಷdಙ್ಗಗ್ಧ, పరీత్ప శిOSఆ25 ခိဆေးဝါခံ့စo, (සිංහල) කාර්මික අධායාපන තොරතුරු (දෙමළ) කාර්මික අධායාපන තොරතුරු (ඉංග්‍රීසි) G.C.E. (O.L.) Physics I, Chemistry I and Biology I-Question
Papers (Tamil) The lost Bell
Dances of the World The Bangle Seller How the whale got its throat Birds, Trees and Butterflies The Golden Peacock The Winning Entry The Rambuttan seed Orpheus and Euridyce අධායාපනයේ නව මග A Journey to the Stars ශ්‍රීමත් දොන් බාරොන් ජයතිලක ගුරු අත්පොත දෙමළ 1 පෘථිවිය
මිල
ба.
G. 19 5t)
26 00
50
75
75
75
75
75
75
75
00
00
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
20
50

Page 20
ෙක්ක
శింజా
5635 පොළොවෙන්විශේවයට
5036 ගුරු අත්පොත සිංහල 1
5037 වාසස්ථාන එදා සහ අද
g 予 ఖజెట్మిల్లి రబలి "సాష
6010 “ ජගත් සුරංගනා කථා
6011 නැවියාගේ බිරිඳ
6012 කුරියර් 1
6013 කුරියර් 11
6014 කුරියර් 111
6015 ළමා හා තරුණ පාඨක රුචිය
6016 ශ්‍රී ලංකාවේ මුද්‍රණ කටයුතු (ඉංග්‍රීසි)
6017 කුරියර් IV
6018 සිංහල සාහිත්‍ය සංග්‍රහය (ඉංග්‍රීසි) »6019 ආසියානු ජනකථා I (සිංහල)
6020 කුරියර් 2 කාණඩය, 1 කලාපය
6021 ආසියානු ජනකථා I (දෙමළ)
6022 කුරියර් 2 කාණඩය, 2 කලාපය
6023 ආසියානු ජනකථා 11 (සිංහල) *024 ආසියානු ජනකථා 11 (දෙමළ) b0%s 92ంత ఇ-3 A SC
بسته
6o. ) با لهجه هجدهم هیولاهج وی در لات) اداSC So o j േr S- 3. оо Sc OS - S.3 -3 co
ܠ 2 ഠം ഉടനെ ഭീഷ് നീഭ yఇవీ T S ہلال لاحS
రాంథిగా 6- 3 oo «حدح «S
لاSC اع گچی Aیح حریم (سربلایخی 3 ۹ز نSک
2 - 3 CÒ
Ç cecs - රැුකාංග ーじて
కం). జ466 m/n wచి - 1515ం
2 :
5
:
5
7
5
5

ක්ත
67
20
14
08
03
4.
83
23
76
95
90
12
පාරිභාෂික ශබ්ද මාලා
Glossaries of Technical Terms
ඉංග්‍රීසි - සිංහල English-Sinhala
අධිකරණ චෛදාසය Forensic Medicine
ආර්ථික විදායාව
Economics
උද්භිද විදාසාව
Botany උද්භිද විද්‍යායාව (දෙවැනි සංස්කරණය) Botany (Second Edition)
කෘෂිකර්මය Agriculture
ගණිතය (අතිරේකය) Mathematics (Supplement) ගණිතය (සංශෝධිත විශාලිත මුද්‍රණය) Mathematics (Revised Enlarged Edition) ගොඩනැඟිලි තැනීම Building Construction
ගෘහස විද්‍යායාව Home Science
දර්ශනය
Philosophy පරපෝෂවේදය Parasitology පශු හෙෂතවේදය Veterinary Physiology පශු වායවච්ජේදය Veterinary Anatomy පොත් තැබීම
Book-keeping gరులిరం దిప శిలటైడ్రాలి
Civics and Government
මිල G. G.
O 85
10
3 70
2 10
O 90
7 35
3 70
60
10
3 90
29

Page 21
කෝත
අංකය
656
675
677
660
58.
632
628
505
584
618
666
686
577
503
621
728
513
721
685
681
30
ප්‍රවේණි විදායාව-ගොසොල විද්‍යායාව-පරිණාමය Genetics-Cytology-Evolution බැක්ටීරිවේදය
Bacteriology
බිම් මැනුම
Surveying
භිෂග්වේදය
Pharmacology
භූගෝල විද්‍යායාව (උසස්)
Geography (Advanced)
භූගෝල විද්‍යායාව (සංගෘහිත)
Geography (Composite) භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය (අතිරේකය සමඟ) Physiology and Biochemistry (With addendum) භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය (සංශෝධිත මුද්‍රණය) Physiology and Biochemistry (Revised Edition)
භෞතික විදායාව(දෙ වන සංස්කරණය)
Physics (Second Editian) මනෝවිදායාව හා අධායාපනය Psychology and Education
මහජන සෞඛාසය
Public Health
මුද්‍රණ ශිල්පය Printing මොjටර යාන්තික විදායාව
Motor Mechanism රසායන විදාසාව
Chemistry රසායන විද්‍යායාව (දෙ වන සංස්කරණය) Chemistry (Second Edition) රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යායාව Chemical Engineering ලෝහ කර්මාන්තය Metal Work විදුලිය ඉංජිනේරු විදාසාව
Electrical Engineering
වාසවච්ජේදය හා පටකවේදය Anatomy and Histology
වායාධිවේදය Pathology
මිල ܀à- Gaܘ
35
85
20
8O
85
7 50
5 25
15
50.
3 60
50
80
8 80
7 15
10
gs.
අද

ක්ත
223
35
36
57
71.
53
766
767
709
509
619
69.
736
මනෝවිදයාව Psychology
අධායාපන විද්‍යායාව
Education
ආර්ථික විද්‍යායාව
Economics
සංගෘහිත සම්මත නීතිය
Law
ශාරීරික අධායාපනය Physical Education
ශාරීරික අධායාපනය (දෙවන සංස්කරණය) Physical Education (Second Edition)
නීතිය
Law
ඉතිහාසය හා පුරාවිදායාව History and Archaeology
භූ විද්‍යායාව Geology
සංඛායානය Statistics
සත්ත්ව විදායාව
Zoology සත්ත්ව විදායාව (දෙවන සංස්කරණය) Zoology (Second Edition)
සත්ත්ව පාලනය Animal Husbandry
සමාජ විද්‍යායාව Sociology
සිවිල් හා යාන්තික ඉංජිනේරු විදායාව
Civil and Mechanical Engineering
ස්වස්ථතාව හා කායික විද්‍යායාව
Hygiene and Physiology
{-ბლ}
11
O
18
8
3
හස්ත කර්මාන්තය අංක 1 (වඩු වැඩ හා ලාක්ෂා කර්මාන්තය) 0
Handicrafts No. I (Wood Work and Lacquer Work)
හස්ත කර්මාන්තය අංක 2 (රෙදි විවීම හා කුඹල් කර්මාන්තය) 0
Handicrafts No. II (Weaving and Pottery)
80
40
40
00
70
05
00
30
00
60
00
O0
95
60
80
60

Page 22
කේත
අංකය
626
625
638
627
726
32
සිංහල-ඉංග්‍රීසි
Sinhala-English
මිල ه3 هdک ජෛව විදාසා (උද්භිද විදායාව, සත්ත්ව විදායාව, ස්වස්ථතාව හා කායික විද්‍යායාව, කෘෂිකර්මය) 2 15
Biological Sciences (Botany, Zoology, Hygiene and Physiology, Agriculture
භෞතිය විද්‍යායා (ගණිතය, භෞතික විද්‍යායාව, රසායන විදායාව) 5 50 Physical Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry)
ශිල්ප සහ කර්මාන්ත (කුඹල් කර්මාන්තය, වඩුවාගැඩ, රෙදි විවීම, ලාක්ෂා කර්මාන්තය, ලෝහ කර්මාන්තය, මෝටර් යාන්ත්‍රික
විද්‍යායාව) 3 40 Arts and Crafts (Pottery, Wood Work, Weaving, Lacquer Work, Metal Work, Motor Mechanism)
සමාජීය විදායා (භූගෝල විදායාව, ආර්ථික විදායාව, පුජාචාරය, ආණඩුකූම, පොත් තැබීම) 3 90
Social Sciences (Geography, Economics, Civics, Government,
Book-keeping) අධායාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පළකර ඇති
ශබ්දකෝෂ Dictionaries Published by the Educational Publications Department
පාරිභාෂික ශබ්දකෝෂය-රසායන විද්‍යායාව 3 00 Dictionary of Chemistry

අධ්‍යාපනය
Education
තිහාසය ඉගැන්වීම පිළිබඳ උපදෙස්-සී. පී. හිල් uggestions on the Teaching of History-O. P. Hill
ක්සත් ජාතීන් හා ඔවුන්ගේ විශේෂඥ නියෝජ්‍ය මණඩලයන් ගැන උගැන්වීම පිළිබඳ සැලැකගැවීම් කිහිප යක්-යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයෙකි
ome Suggestions regarding Teaching about the United Nations and its Specialised Agencies—, UNESCO Publication.
බියවීමට ඉගැන්වීම—යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයෙකි 'he Teaching of Reading-UNESCO Publication
කියවීම සහ ලිවීම ඉගැන්වීම-විලියම් ඇස්. ගේ the Teaching of Reading and Writing-William S. Gray
හාක්ෂණික සමාජයක අධාපාපනය-යුනෙස්කෝ
පුකාශනයෙකි
ducation in a Technological Society—-UNESCO Publi
catiот.
නිවර්තන කලාපීය පුකාංරමික පාසල්වල විද්‍යාව ඉගැන්වීම
ඊ. ඩී. ජෝශප් "he Teaching of General Science in Tropical Primary
Schools-E. D. Joseph
Iන්ති කාමරයේදී-යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයෙකි in the Class Room-UNESCO Publication.
Iඨශාලා හැර යාමේ වයස් සීමාව වැඩි කිරීම-අයි. එල්.
කැන්ඩ්ල්-යුනෙස්කෝ පුකාශනයෙකි aising the School Leaving Age-I. L. Kandel-UNESC’
Publication.
මිල کu. අංකය
මිල ót.
අංකය
මිල 3 tم
අංකය
2。7ö
(335
0.60
55
8.85
70.
මිල රු. 12.50
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල ک. අංකය
}නිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශේව පුකාශනය-යුනෙස්කෝ මිල රු.
පුකාශනයෙකි Universal Declaration of Human Rights-UNESCO Publi
cation,
අංකය
784
丑。3{}
647
3.95
629
2.00
804
0.80
654
90
52直
33

Page 23
විදායාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ යුනෙස්කෝ අත්පොත UNESCO Source Book for Science Teaching
අධායාපන විදාසා, ලිපි-ජයසූරිය
Essays on Education-Jayasooriya
අධායාපන ක්‍රියාවලියProcess of Education
34
මිල රු. 5.30
අංකය 571
මිල රු. 18.30 අංකය 841
මිල රු. 5.50 අංකය 849

ආර්ථික විද්‍යාව
Economics
ආර්ථික විග්‍රහය-ඇfප්. ආර්. ජයසූරිය
Economic Analysis-F. R. Jayasooriya
ආර්ථික විද්‍යායා ප්‍රවේශය-ආචාර්ය අයි. ඩී. ඇස්. වීරවර්ධන
සහ මැතිණිය
An Introduction to Economics-Dr. de Mrs. I. D. S.
ИWeeraшpardһатта
ආර්ථික සිද්ධාන්ත-ඇල්rපුඩ් ඩබ්ලිව්. ස්ටෝනියර් සහ
ඩග්ලස් සී. හේග් A Text Book of Economic Theory-Alfred W. Stonier and
Douglas O. Hague උෂන සංවර්ධිත රටවල ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය පිළිබඳ ගැටළු-රැග්නාර් නර්ක්ස් ’
Problems of Capital Formation in Under-developed Count
ries–Ragnar Nurkse
කාර්මික විප්ලවය- (1760-1830) ටී. ඇස්. ඇෂ්ටන් The Industrial Revolution (1760-1830)-By T. S. Ashton
නූතන බැරකු වායාපාරය-ආර්. එස්. සෙයර්ස් Modern Banking-R. S. Sayers
පුගතිහීන සමාජය-මයිකල් ෂගැන්ක්ස් The Stagnant Society-Michael Shanks
බැජටගෙන් පසු මහා බැවකු කූමය Central Banking after Bagehot බ්‍රිතානාප අයවැය ක්‍රමය-සර් හර්බට් බ්‍රිට්න් British Budgetary System-Sir Herbert Brittain
බ්‍රිතානාප දුපත්වල ආර්ථික ඉතිහාසය-ආතර් බර්නි An Economic History of the British Isles-Arthur Bernie
මහා බ්‍රිතානාපයේ අවුරුදු සියයක ආර්ථික සංවර්ධනය
-ජෝන්ස් සහ පූල්
A Hundred Years of Economic Development in Great
Britain-Jones and Pool
මිල රු. 9.00 අංකය - 586 මිල රු. 5.60 අංකය 545
මිල රු. 12.30 අංකය 692
මිල රු. 6.50 අංකය 760
මිල රු. 5.15 අංකය 781 මිල රු. 6.60 අංකය 696
මිල රු. 7.70 අංකය 595 මිල රු. 8.70 අංකය 809 මිල රු. 14.10 අංකය 720 මිල රු. 11.15 අංකය 657 මිල රු. 5.65
අංකය 674

Page 24
මිල නියාය-ඒ. ඩී.වී. ද ඇස් ඉන්ද්‍රරත්න Price Theory-A. D. V. de S. Indraratna
මුදල්-රොබට්සන් Money-Robertson
මුදල්, ආදායම හා සේවා නියුක්තිය-එරික් ග්නයිඩර් Mioney, Income and Employment-By Erich Schneider
යුරෝපයේ ආර්ථික ඉතිහාසය- (1760-1939) ආතර් බර්නි
An Economic History of Europe (1760-1939)-Arthur
Bernie
රාජාස මූලාස විග්‍රහය-ඒ. සී. පිගු A Study in Public Finance-A. C. Pigou
ලංකා ආර්ථික සැලැස්ම-ආචාර්ය අයි. ඩී. ඇස්. වීරවර්ධන An Economy of Ceylon-Dr. I. D. S. Weerawardhana.
වැටුප්-මොරිස් ඩොබ් Wages-Morrice Dobb
සංක්ෂිප්ත මුදල් විද්‍යායාව-ජියෝපි කූව්දර් An Outline of Money-Geoffrey Crowther
සමාජ ආකෘතිය-ජේ. ආර්. හික්ස්
The Social Framework-J. R. Hicks
සේවා නියුක්තිය, පොළිය හා මුදල් පිළිබඳ පොදු නාසාය .
-කේන්ස්
The General Theory of Employment, Interest and Money
—Л. М. Keyте8
36
මිල ót. අංකය
මිල Kốt. లిండారని
මිල රු. අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
శిండం
මිල රු. අංකය
මිල cốt.
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල ک. අංකය
මිල රු. අංකය
5.0 608
11.85 789
12.25 780
14.45 763
28.90 743
4.80 560
8.60 795
10.75 719
6.50 698
13.25 765
ဏ္ဏဝဓိ( Engi
qంటి
82)
Plan
බිම් ఓటింg
surv
3c8! Auti

ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering
නේරු ඇඳීම 1-එfප්. පිකප්, එම්. ඒ. පාකර් මිල රු. 15.85 neering Drawing I-F. Pickup, M. A. Parker අංකය 794
නේරුවන් සඳහා තල හා භූමිතික බිම් මැනුම (පළමු මිල රු. 45.80 වෙළුම)-ඩේවිඩ් ක්ලාර්ක් අංකය 782
e and Geodetic Surveying for Engineers- (Volume I) -David Clark
මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම පිළිබඳ ශිල්පීය රචනා මිල රු. 14.70 හය-(මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පිළියෙල අංකය 759
}රන ලද්දකි)
veying and Levelling-(Prepared by the Surveyor Genel's Department)
යුම-එරික් බැටන් මිල රු. 4.10 omation—Eric Bruton #୦2ଶନ୍ଧcs 750
37

Page 25
ඉතිහාසය History
ඉතිහාසය ඉගැන්වීම පිළිබඳ උපදෙස්—සී. පී. හිල් Suggestions on the Teaching of History-C. P. Hill
අපරදිග ඉතිහාසය Western History
එයංගලන්ත ඉතිහාස පරිණාමය-පේ. ඒ. විලියම්සන් The Evolution of England-J. A. Williamson
එයංගලන්ත ඉතිහාසය-1 කාණඩය-ජී. ඇම්. ට්‍රිවිලියන් History of England-Part II—G. M. Trevelyan,
එයංගලන්ත ඉතිහාසය-11 කාණඩය-ජී. ඇම්. ට්‍රිවිලියන් History of England—Part II—G. M. Trevelyan
කාර්මික විප්ලවය (1760-1830)-ටී. එස්. ඇප්ටන් The Industrial Revolution (1760-1830)-By T. S. Ashton
ග්‍රීසියේ ඉතිහාසය-සිරිල් ඊ. රොබින්සන් A History of Greece-Cyril E. Robinson
දහ අට වන ශත වර්ෂයේ එයංගලන්තය-පේ. එච්. ප්ලම් 'Cngland in the Eighteenth Century-J. H. Plumb
19 වන සහ 20 වන ශත වර්ෂවල යුරෝපය-ඊ. ලිප්සන් Europe in the 19th and 20th Centuries-E. Lipson
නුතන යුරෝපයේ විකාශය (1453-1939)-ජේ. ඒ. ආර්.
මැරියට්
Evolution of Modern Europe (1453-1939)-J. A. R.
Morrott
බ්‍රිතානාප ඉතිහාසයේ අත්තිවාරම් (1485-1688)-වෝනර්,
මාර්ටන් සහ මුයර්
The Groundwork of British History (1485-1688)-Warner,
Marter, and Muir
38
මිල රු. 2.75 අංකය 635
මිල di. 8.40 අංකය 683
මිල රු. 12.50 අංකය 580
මිල රු. 20.00 අංකය 614
මිල රු. 5.15 අංකය 781
මිල රු. 17.70 02నాటి 725
මිල රු. 4.60 අංකය 705
ðG cóil. 11.10 අංකය 603
මිල රු. 12.50 අංකය 573
මිල රු. 5.00 අංකය 547
ම
ཧ་

නාන්‍ය ඉතිහාසයේ අත්තිවාරම් (1688–1939)-වෝනර්, මිල රු. 7.50
මාර්ටන් සහ මුයර්
e Groundwork of British History (1688-1939)-Warner, Marten and Muir
තානාප දුපත්වල ආර්ථික ඉතිහාසය-ආතර් බර්නි
Economic History of the British Isles-Arthur Birnie
තානාප වාසාප්තියේ කෙටි ඉතිහාසයක් 1 කාණඩය
- ජේ. ඒ. විලියම්සන්
Short History of British Expansion-Vol. I-J. A. Wίίίίαηλ8οη
හා බ්‍රිතානාපයේ අවුරුදු සියයක ආර්ථික සංවර්ධනය
-ජී. පී. ජෝන්ස් සහ ඒ. ජී. පූල්
Hundred Years of Economic Development in Great Britain-G. P. Jones and A. G. Pool
පුරෝපයේ ආර්ථික ඉතිහාසය (1760-1934)—බර්නි An Economic History of Europe (1760-1934)-Birnie යුරෝපා ඉතිහාස සාරය-ඒ. ජේ. ග්‍රාන්ට් Dutlines of European History-A. J. Grant රෝම ඉතිහාස සාරය-එච්. එfප්. පෙලම් Dutlines of Roman History-H. F. Pelham
ගොරjමවරුන්ගේ ලෝකය-මයිකල් ග්‍රාන්ට් The World of Rome-Michael Grant
· පෙරදිග ඉතිහාසය Eastern History
අතීතය හාරා බැලීම-සර් ලෙනාඩ් වූලි Digging up the Past-Sir Leonard Woolely
අසිරිමත් ඉන්දියාව-ඒ. එල්. බෂමාම් The Wonder that was India-A. L. Bashan
ආදි ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය-ග්‍රීමත් මොjටිමර් වීලර් Early India & Pakistan-Sir Mortimer Wheeler
ආසියාව හා බටහිර ආධිපතාසය-පනික්කාර්
Asia and Western Dominance-Panikkar
ඉන්දියා ඉතිහාසය-1 කාණඩය-නරේන්ද්‍ර ක්‍රිෂ්ණසිංහ සහ මිල රු.
අනිල් චන්ද්‍ර බැනර්ජි History of India-Part I-Narendra Krishna Sinha and
Anil Chandra Banerjee
අංකය 523
ẽG cố. 11.15 අංකය - 657 මිල රු. 21.30 අංකය 758
මිල රු. 5.65 අංකය 674
මිල රු. 14.45 අංකය 763 මිල රු. 11.20 අංකය 687 මිල රු. 19.50 අංකය 712 මිල රු. 21.60 අංකය 839
මිල රු. 6.25 අංකය 787
මිල cóil. 15.00 අංකය 602
මිල Cốt. 19.00 අංකය 798 මිල රු. 15.25 අංකය 755
7.50 අංකය 541
39

Page 26
“ඉන්දියා ඉතිහාසය-11 කාණඩය-නරේන්ද්‍ර කිෂ්ණසිංහ
සහ අනිල් චන්ද්‍ර බැනර්ජි history of India-Part II-Narendra Krishna Sinha and
Anil Chandra Banerjee ඉන්දියානු අර්ධද්වීපයේ ඓතිහාසික සිතියම් පොත
කොලින් ඩේවිස් An listorical Atlas of the Indian Peninsula-Collin Davies ගැටුම් හා ඵල විපාක (හිමාලයෙන් ඔබ ග්‍රීකයෝ)-
ග්‍රීමත් මෝටිමර් විලර් in act and Imprint-Sir Mortimer Wheeler දකුණු ඉන්දියා ඉතිහාසය-නීලකණඨ ශාස්ත්‍රි A listory of South India-Nilakanta Sastri
ප්‍රාගෙතිහාසික ඉන්දියාව-ස්ටුවට් පිගට් Pro Historic India-Stuart Piggot
බ්‍රිතානාප ඉන්දියා ඉතිහාසය-I වැනි කාණඩය-පී. ඊ.
රොබට්ස් intory of British India-Part I-P. E. Roberts ලංකාවේ ලන්දේසි බලය පිහිටුවීම-ආචාර්ය. කේ.
ඩබ්ලිව්. ගුණවර්ධන The Foundation of Dutch Power in Ceylon-Dr. K. W.
(Житаиvardene බ්‍රිතානාප ඉන්දියා ඉතිහාසය-II වැනි කාණඩය-පී. ඊ.
පොරොබට්ස් 1 listory of British India-Part III—P. E. Roberts භාරතීය සංස්කෘතික ඉතිහාසය-එච්. ජී. රොලින්සන් A (Sultural History of India-H. G. Rawlinson
මධයකාලීන ලංකා සමාජය-ඇම්. බී. ආරියපාල Society in Mediaeval Ceylon-M. B. Ariyapala ලංකාවේ ලන්දේසි බලය-ආචාර්ය එස්. අර්සරත්නම්
Dutch power in Ceylon-Dr. S. Arsaratnam
සංක්ෂිප්ත ලංකා ඉතිහාසය-එච්. ඩබ්ලිව්. කොඩ්රින්ටන් A Short History of Ceylon-H. W. Codrington
අග්නිදිග ආසියාවේ ඉතිහාසය-ඩී. ජී. ඊ. හෝල් "The History of South.East. Asia-D. G. E. Hall
ඉන්දියාවේ ඉතිහාසය-රොමිලා තාපර් liutory of India-Romila Thaper
4.()
මිල රු. 7.50 අංකය 579
මිල රු. 8.45 ¢oሯጭc5 708
මිල රු. 0.95 අංකය 46
මිල රු. 10.35 අංකය 652
· මිල රු. 18.25 రిందని 793
මිල රු. 7.80 අංකය 601
මිල රු. 23.00 අංකය 843
මිල රු. 7.40 අංකය 637
මිල රු. 27.50 අංකය 559
මිල රු. 10.30 අංකය 616 මිල රු. 9.60 අංකය 772.
මිල රු. 3.60 రిందింది 543
මිල රු. 149.20 අංකය 842
මිල රු. 18.10
අංකය 844

උද්භිද විද්‍යාව Botany
උද්භිද විද්‍යාපා පාඨග්‍රන්ථය-ජේ. ඇම්. ලෝසන් සහ
බිර්බල් සානි A Text Book of Botany-J. M. Louison and Birbal Sahni
ගුප්තයෙjගී උද්භිද විදායාව-I වැනි වෙළුම-ගිල්බට්
එම්. ස්මිත් -Cryptogamic Botany-Volume I-Gilbert M. Smith
ගුප්තයෝගී උද්භිද විද්‍යායාව (දෙ වන වෙළුම), (දෙ වන සංස්කරණය)-බ්‍රියොපිටා සහ ටෙරිඩෝපිටා)- ගිල්බට් එම්. ස්මිත්
Cryptogamic Botany (Volume III), (2nd edition)-Bryophy
tes and Pteridophytes-By Gilbert M. Smith
නිවර්තන පුදේශ සඳහා ප්‍රායෝගික උද්භිද විද්‍යායාව
ඩබ්ලිව්. ඕ. හවත් සහ එල්. ජී. ජී. වෙjන්
Practical Botany for the Tropics-W. O. Howarth and
JL. G. G. WWqገኀጌe
විද්‍යායාලයීය උද්භිද විදාසාව-හැරී ජේ. fපුලර් සහ
ඔස්වල්ඩ් ටිපොග් College Botany-Harry.J. Fuller and Oswald Tippo
මිල Cốt.
අංකය
මිල රු.
අංකය
లై@ రu.
අංකය
මිල óu.
రెం2003
මිල රු.
రించారని
42.00
56
50.00 747
42.00 774
12.05 768
36.10 724
41

Page 27
ක3ෂිකර්මය
Agriculture
පාඨශාලාවල භාවිතය සඳහා ගොවිකම Agriculture for Schools
මී මැසි පාලනය-එම්. එස්. ද සිල්වා Bee Keeping-M. S. de Silva
42
මිල රු. 6.00
අංකය 531
මිල රු. 1.65 අංකය 764

coéobooc3 Mathematics
අවකලන සමීකරණ-පී. එම්. වික්‍රමසිංහ Differential Equations-P. M. Wickramasinghe
අවකල සමීකරණ හැඳින්වීම-එස්. එල්. ග්‍රීන් Introduction to Differential Equations-S.L. Green.
කලනය-එච්. එම්. අබේපිටිය Calculus-H. M. Albepitiya
බණඩාරක ජායාමිතිය-ඒ. ඇස්. රැම්සේ Elementary Co-ordinate Geometry-A. S. Ramsey ගති විද්‍යායාව-ඇස්. ඇල්. ලෝනි Elements of Dynamics-S. L. Loney
ගණිත වගු (ලසුගණක, ත්‍රිකෝණමිතික වගු)
Mathematical Tables-(Logarithms, Trignometric Tables)
ගණිත වගු (ලසුගණක, ත්‍රිකෝණමිතික වගු) ගණිත
සූත්‍ර, නක්ෂත්‍ර වගු)
Mathematical Tables-(Logarithms, Trigonometric Tables,
Mathematical Formula, Astronomical Tables)
ඝන ජායාමිතිය-එල්. ලයින්ස් Solid Geometry - L. Lines
තල සහ උසස් ත්‍රිකෝණමිතිය පිළිබඳ නිබන්දය
ඩබ්ලිව්. හොබ්සන්
A Treatise on Plane and Advance Trignometry-By
E. W. Hobson,
තිතෙකjණමිතිය-I වැනි කාණඩය-ඇස්. ඇල්. ලෝනි
Plane Trignometry— Part II—-S. L. Loney
දාවස්ථිති විදායාව-ඇස්. ඇල්. ලෝනි Elements of Hydrostatics-S. L. Loney
පාඨශාලා වීජ ගණිතය-1 සහ II කොටස්-එච්. ඇස්.
GeodG A School Algebra-Part I and II-H. S. Hall
පාඨශාලා සඳහා නවීන ජායාමිතිය-සී. වී. ඩාපුරල් A New Geometry for Schools-O. V. Durrel
මිල රු. 3.90 අංකය 6.45
මිල රු. 11.70 අංකය 811
මිල 2.10 .که අංකය 524
මිල රු. 5.80 අංකය 670 මිල රු. 5.00 రెందారని 544
මිල රු. 2.15 రింపఁ 630
මිල රු. 3.25 අංකය 631
මිල රු. 6.25 අංකය 610
· මිල රු 20.00 අංකය 778
මිල රු. 12.10 අංකය 530 මිල රු. 4.80 අංකය 553 මිල රු. 7.50 අංකය 517
මිල රු. 23.70 අංකය 529
43

Page 28
පාඨශාලා සඳහා සාමානාප අංක ගණිතය-I සහ II
කාණඩ-සී. වී. ඩෆුරල්
General Arithmetic for Schools-Parts I and II-C. V.
Durrel
පාඨශාලා සඳහා සාමානාප අංක ගණිතය-III වැනි
කාණඩය-සී. වී. ඩෆුරල්
General Arithmetic for Schools-Parts II-C. V.
Durrel
පාඨශාලා සහතික පත්‍ර වීජ ගණිතය-සී. වී. ඩැපුරල් A School Certificate Algebra-O. V. Durrel මධාසම ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව-ඊ. ඊ. ප්‍රිඩ්ල් Intermediate Hydrostatics-E. E. Preidel මධාසම යාන්තූ විද්‍යායාව-(ගතිකය)-ඩී. හම්ප්‍රි Intermediate Mechanics-(Dynamics)-D. Humphrey මධ්‍යම යාන්ත්‍ර විද්‍යායාව-(ස්ථිතිකය සහ ද්‍රවස්ථිතිකය)-
ඩී. හම්ප්‍රි
Intermediate Mechanics-(Statics & Hydrostatics)-D.
Нитрhrey
මූලික කලනය-ඒ. ඇස්. රැම්සේ Elementary Calculus-A. S. Ramsey
මූලික බණඩාරක ජායාමිතිය-එච්. එම්. අබේපිටිය Co-ordinate Geometry-H. M. Abeypitiya
මූලික ජායාමිතිය-බර්නාඩ් සහ චයිල්ඩ් Elements of Geometry-Barnard and Child මූලික ශුද්ධ ගණිතය-ඇස්. නඩරාසර් Elements of Pure Mathematics-S. Nadarasar විශේලේෂ ජායාමිතිය-බී. සී. මොලෝනි Analytical Geometry-B. C. Molony සංක්ෂිප්ත ගෙදෙශික විශේලේෂණය-එලියේසර් Concise Vector Analysis-Eliezer ස්ථිති විදායා නිබන්ධය-එස්. එල්. ලෝනි An Elements Treatese on Statics-S. L. Loney
ස්ථිති විද්‍යායාව-ඇස්. ඇල්. ලෝනි Elements of Statics-S. L. Loney
ආගණක-I Matrices
2)SaesCc mputers - I
44
මිල ک.
రిందా63
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල óu.
Ë
· මිල dóir.
අංකය
මිල Cốt.
భండారని
මිල රු. අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
లిండారి මිල රු. రెండవాcs
මිල Gu.
අංකය
ঔCভ Cك.
రీంధాని මිල Cốt. අංකය මිල රු. අංකය
මිල که.
අංකය
මිල di.
අංකය
6.30 578
200
66.
6.70
528
5.40 673
3.00 727
3.00 694
6.75 658
2.20 527
7.00 520
16.70 555
3.35 664
8.95 791
25.85 785
10.50 563
4.5 854
4.55 855

ගෘහන්‍ය විද්‍යාව
Home Science
ගෘහාස විදයාව-ඇඩ්ලින් ද සේරම් කුමසාරු (EG díd. 29.40
Home Science-Aldline de Saram Cutmasaru c203 65

Page 29
දර්ශනය, ආචාර ධර්මය සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය
Philosophy, Ethies and Logic
ආචාර ධර්ම අත්පොත-ජෝන් එස්. මැකන්සි A Manual of Ethics-John S. Mackenzie
ආචාර ධර්ම වාදයේ පඤචවිධ ප්‍රභේද-සී. ඩී. බෝඩ් Five Types of Ethical Theory-C. D. Broad
ආදි ග්‍රීක දර්ශනය-ජෝන් බර්නට් Early Greek Philosophy-John Burnet
· ග්‍රීක දර්ශනය-ඒ. ඩී. පී. කලන්සූරිය Greek Philosophy-A. D. P. Kalansuriya
දාර්ශනික පුග්න-ගුණපාල ධර්මසිරි Problems of Philosophy—Gunapala Dharmasirèl
බටහිර දර්ශන ඉතිහාසය-බර්ට්‍රන්ඩ් රසල් History of Western Philosophy-Bertrand Russel
භාරතීය දර්ශන ඉතිහාසය-ජිනදාස කළුපහන History of Indian Philosophy-Jinadasa Kalupahana
මධායම උපාධි තර්ක ශාස්ත්‍රය-ජේම්ස් වෙල්ටන් සහ
ඒ. ජේ. මොනැහන් Intermediate Logic-James Welton and A. J. Monahan,
සංක්ෂිප්ත ඉන්දීය දර්ශනය-ඇම්. හිරියන්න Outlines of Indian Philosophy-M. Hiriyanne
හින්දු සමය හා බුදු සමය-II කාණඩය-චාල්ස් එලියට් Hinduism and Buddhism-Charles Eliot
46
මිල රු. අංකය
මිල dóu අංකය
මිල Cốt. අංකය
මිල රු.
#ందింది
මිල රු.
రెండSCS
මිල රු. අංකය
මිල کt;
අංකය
මිල Cốt.
భండారని
මිල G. අංකය
මිල රු. අංකය
29.50
77
3.90
734
22.00
693
13.0
790
10.90
808
25.00
807
5.40
653
16.35
716
14.75
796
16.65
752

&5c5
LaW
ආණඩු කූම නීතිය-වේඩ් සහ පිලිප්ස් Constitutional Law-Wade and Philips
ඇඟිලි සලකුණුවලින් ඇති පුයෝජනය හා එහි
වර්ගීකරණය-සර් ඊ. ආර්. හෙන්රි Classification and Uses of Finger Prints-Sir E. R. Henry
ටොපම්ගේ සමාගම් නීතිය-ජෝන් මොන්ට්ගොමරි
සහ සෙfප්ටන් ඩී. ටෙම්කින්
Topham's Company Law-John Montgomery and Sefton D.
Temkin
නීති පිළිගැටුම-ආර්.එච් ගේව්සන් Conflict of Laws-R. H. Graveson
නීතිය හා ආණඩු ක්‍රමය-සර් අයිවෝ ජෙනිටෝස් The Law and the Constitution-Sir Ivor Jennings
පළාත් ආණඩු නීතියේ මූලධර්ම-සර් අයිවෝ ජෙනි•ස්
Principles of Local Government Law-Sir Ivor Jennings
බ්‍රිතානාය අධිරාජ්‍යයේ පාලන පද්ධතිය-එඩ්වඩ් ජෙරාක්ස් The Government of the British Empire-Edward Jenks
රෝම ලන්දේසි නීතිය ගැන හැඳින්වීමක්-ආර්.
ඩබ්ලිව්. ලී An Introduction to Roman Dutch Law-R. W. Lee ස්ටීවන්ගේ වාණිජාස නීතියේ මූලිකාග-ගෝඩන් ජේ.
බොරි Steven's Elements of Mercantile Law-By Gordon J. Borrie
හවුල් වායාපාර නීතියේ මූලධර්ම-ජෝජ් හෙස්කත් Underhill's Law of Partnership-George Hesketh
මිල රු. අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල баඅංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
58.00 788
17.75 748
13.45 680
56.45 799
13.50 75.
5.80 655
8.30 729
62.00 769
40.00 779
13.80 737
47

Page 30
පාරීභාෂික ශබ්ද මාලා
Glossaries of Technical Terms
|ඉංග්‍රීසි - සිංහල English-Sinhala
අධිකරණ වෛද්‍යාස
Forensic Medicine
ආර්ථික විදාසාව
Economics
ඉතිහාසය හා පුරා විදයාව History & Archaeology
උද්භිද විදයාව Botany
උද්භිද විද්‍යායාව (දෙවන සංස්කරණය) Botany (Second Edition)
කෘෂිකර්මය Agriculture
ගණිත අතිරේකය Mathematic Supplement
ගණිතය (සංශෝධිත විශාලිත සංස්කරණය) Mathematics (Revised Enlarged Edition)
ගෘහාස විදායාව Home Science
ගොඩනැගිලි තැනීම Building Constructiou
(3c22)cs Philosophy
නිවර්තන කලාපීය ස්වස්ථතාව හැදැරීමට උපදෙස් Aid N to Tropical Hygiene
4N
මිල 6u.
අංකය
මිල ర.
අංකය
මිල cóil.
අංකය
මිල dól.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
අංකය
Šc du.
లిండాcS
මිල cốt.
අංකය
මිල کهu.
අංකය
මිල Cốt.
අංකය
මිල کaم
අංකය
මිල ర.
අංකය
0.85
667
1.45
51
2.30 766
10 506
3.70 620
2.10 514
0.90 508
7.35 703
3.70
74
1.60 623
0.35
606

නීතිය
Law
පරපෝෂවේදය Parasitology
පශු භෞතවේදය Veterinary Physiology පශු වාසවච්ජේදය Veterinary Anatomy
පොත් තැබීම Book Keeping
පුජාචාරය හා ආණඩු කූම
Civics and Government
පුවේණි විද්‍යායාව-ගොසොල විද්‍යායාව-පරිණාමය Genetics-Cytology-Evolution බැක්ටීරිවේදය
Bacteriology
බිම් මැනුම
Surveying
භිෂග්වේදය
Pharmacology භූගෝල විද්‍යායාව (උසස්) Geography (Advanced) භූගෝල විද්‍යායාව (සංගෘහිත) Geography (Advanced)
t විද්‍යාව
Geology
භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය Physiology and Biochemistry
හොතරේව්දය හා ජෛවරසායනය (සංශෝධිත මුද්‍රණය) Physiology and Biochemistry (Revised Edition)
භෞතික විදායාව (දෙ වන සංස්කරණය) Physics (Second Edition)
මනෝවිද්‍යායාව හා අධායාපනය Psychology and Education
මිල රු. 10.00
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල Cốt.
· අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල gi. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු.
శిఖీందారని මිල රු.
අංකය මිල Gu.
අංකය
මිල රු.
අංකය මිල රු.
లిండారి මිල රු.
අංකය
මිල ба
අංකය මිල کuه
రిందcటి මිල Cốt • අංකය මිල රු.
අංකය
මිල da.
අංකය
753
1.0
676.
2.45
695
3.90
690
1.30
512
0.80
575.
1.35
656
2.20 675
2.30
677
1.85
660
120
581
80
632
8.00 767
1.85
628
7.50
505
5.25
584
1.15
618
49

Page 31
මහජන සෞඛාසය
Public Health
මුද්‍රණ ශිල්පය
Printing
මොjටර් යාන්තික විදායාව Motor Mechanism
රසායන විදාසාව Chemistry
රසායන විද්‍යාව (දෙ වන සංස්කරණය) Chemistry (Second Edition)
රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යායාව
Chemical Engineering
ලෝහ කර්මාන්තය Metal Works
විදුලිය ඉංජිනේරු විදාසාව
Electrical Engineering
වාසවච්ජේදය හා පටකවේදය Anatomy and Histology
වායාධිවේදය Pathology
ශාරීරික අධායාපනය Physical Education
ශාරීරික අධාසාපනය (දෙවන සංස්කරණය) Physical Education (Second Edition)
සංඛායානය Statistics
සත්ත්ව පාලනය Animal Husbandry
සත්ත්ව විද්‍යායාව Zoology
සත්ත්ව විදයාව (දෙ වන සංස්කරණය) Zoology (Second Edition)
50
මිල Cốt.
අංකය
මිල Cốt.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල dt.
අංකය
මිල O.
අංකය
මිල ها که
අංකය
මිල di.
අංකය
ðce dia.
අංකය
මිල ót.
రెండSంది
මිල cốt.
අංකය
මිල که.
අංකය
මිල Ф.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල ک.
අංකය
මිල Cốt.
අංකය
මිල රු.
අංකය
1.50
666
3.60
686
1.50
577
1.80
503
8.80
62.
7.15 728
1.10
513
7.00
721
7.15 685
1.80 681
0.70
557
1.05
671
460
709
1.95 69
1.00
509
8.00 69

සමාජ විද්‍යාව ያ Sociology
සිවිල් හා යාන්ත්‍ර ඉංජිනේරු විදායාව Civil and Mechanical Engineering
ස්වස්ථතාව හා කායික විදායාව (දෙවන සංස්කරණය) Hygiene and Physiology (Second Edition)
හස්ත කර්මාන්ත I-වඩු වැඩ හා ලාක්ෂා කර්මාන්තය Handicrafts I-Woodwork and Lacquer Work
හස්ත කර්මාන්ත II-රෙදි විවීම හා කුඹල් කර්මාන්තය Handicrafts II-Weaving and Pottery
ජෛවීය විද්‍යායා (සිංහල-ඉංග්‍රීසි) Biological Sciences (Sinhala-English)
භෞතීය විද්‍යායා (සිංහල-ඉංග්‍රීසි) Physical Sciences (Sinhala-English)
සමාජීය විද්‍යායා (සිංහල-ඉංග්‍රීසි) Social Sciences (Sinhala-English)
ශිල්ප හා කර්මාන්ත (සිංහල-ඉංග්‍රීසි) Arts and Crafts (Sinhala-English)
මිල රු.
අංකය
මිල ótඅංකය
මිල Gu.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල Ot.
రెండవింటి
මිල රු. . අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල Cốt.
අංකය
මිල Gu.
భండారి
6.60 736
18.80 713
3.80 510
0.60 502
0.60 507
2.15 626
5.50 625
3.90 627
3.40 638
5.

Page 32
ප්‍රජාචාරය සහ ආණ්ඩු ක්‍රම
Civiles & Government
ආණඩු කූම නීතිය-වේඩ් සහ පිලිප්ස් Constitutional Law-Wade and Philips
ඩොනමෝර් වාර්තාව-ආණඩු කූමය පිළිබඳව පත්
කරන ලද විශේෂ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව Donoughmore Report
නීතිය හා ආණඩු කූමය-අයිවර් ජෙනිටෝස්
Law and the Constitution-Ivor Jennings
පුජාසමූහ හා ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය-ටී. ආර්. බැට්න්
Communities and their Development-T. R. Batten
බ්‍රිතානාප අධිරාජාසයේ පාලන පද්ධතිය-ජෙෆාක්ස් The Government of the Birtish Empire-Eduard Jenks
බ්‍රිතානාප ආණඩු ක්‍රමය-ආචාර්ය අයි. ඩී. ඇස්. වීරවර්ධන British Constitution-Dr. I. D. S. Weeravardhana
රාජාසය පිළිබඳ සිද්ධාන්තය හා වාසවහාරය-හැරල්ඩ්
ජේ. ලැස්කි The State in Theory and Practice-Harold J. Laski
ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ආණඩු කූමය-බී. සී. පෙරේරා
Parliamentary Government in Ceylon-B. C. Perera
ලංකාවේ වාසවස්ථාදායක සභා (1928–1948)-
එස්. නමසිවායම් The Legislatures of Ceylon (1928-1948)-.S. Namasivayam
දේශපාලන සිද්ධාන්තයේ විකාශය-චාර්ල්ස් විරේකර් Development of Political Theory-Charles Veraker
දේශපාලන මතාන්තර-ඩබ්ලිව්. ඒ. විශේව වර්ණපාල
52
මිල රු. 58.00
ଝ୦2ନ୍ଧcs 788
මිල රු. 7.40 අංකය 589
මිල රු. 13.50 අංකය 751
මිල රු. 10.25 අංකය 733
මිල රු. 18.30 අංකය 729
මිල රු. 17.70 අංකය 599
මිල රු. 15.70 අංකය 776
මිල රු. 6.35 రెండSంది 697
මිල රු. 8.50 අංකය 783
මිල රු. 25.50 අංකය 846
මිල රු. 19.50 අංකය 857

භූගෝල විද්‍යාව Geography
අග්නිදිග ආසියාව-ඊ. එච්. ජී. ඩොබි South East Asia-R. H. G. Dobby
අප්‍රිකාව−(පුධාන පළාත් පිළිබඳ සමාජීය, ආර්ථික සහ
දේශපාලන භූගෝල විදායාව)-වෝල්ටර් fපිට්ස්ජෙරල්
Africa-A Social, Economic and Political Geography of
its Major Regions-Walter Fitzgerald
ආර්ථික භූගෝල විදායාව-සී. එfප්. ජෝන්ස් සහ
ජී. ජී. ඩාකන්වෙනෝල්ඩ් Economic Geography-O. F. Jones and G. G. Darkenwald
උසස් විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විද්‍යායාව-ආසියාව
එල්. ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් Intermediate Regional
Geography-Asia-L. Dudley Stamp
උසස් විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විද්‍යායාව-උතුරු අමෙරිකාව හා දකුණු අමෙරිකාව-එල්. ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප්
Intermediate Regional Geography-Two Americas-L.
Dudley Stamp
උසස්විභාග සඳහා ප්‍රාදේශීය භූගෝල විද්‍යායාව-යුරෝපය
සහ මධ්‍යධරණී රටවල්-එල්. ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප් Intermediate Regional Geography-Europe-L. Dudley
8iатр උසස් විභාග සඳහා වාණිජ භූගෝල විද්‍යායාව-වෙළෙඳ
ද්‍රවාස හා ලෝක වෙළෙඳාම-එල්. ඩඩ්ලි ස්ටැම්ප්
Intermediate Commercial Geography-Commodity and
World Trade-L. Dudley Stanp
ජන්ම භූමිය, ආර්ථික ක්‍රමය හා සමාජය-ඩැරල් පොjඩ් Habitat, Economy and Society-Darrel Ford
දකුණු ඇමෙරිකාව (ආර්ථික හා ප්‍රාදේශික භූගෝල
විද්‍යායාව)-ඊ. ඩබ්ලිව් ෂානාන් South America (An Economic and Regional Geography with a Historical Chapter)—E. W. Sha nahan, දේශගුණ විදායාව-ඒ. ඔස්ටින් මිලර් Climatology-A. Austin Miller
මිල රු. 10.10 අංකය 730 මිල රු. 21.00 අංකය 777
මිල රු. 27.25 අංකය 624
මිල Cốt • 4.50 අංකය 549
මිල රු. 6.10 අංකය 550
මිල රු. 5.80
අංකය 55
මිල රු. 6.90 අංකය 548
මිල රු. 7.90 අංකය 659
මිල රු. 18.85 අංකය 775
මිල රු. 7.65 අංකය 600
53

Page 33
භූ රූප විද්‍යායාව-ඒ. කේ. ලොබෙක් Geomorphology-A. K. Lobeck
භූ ලක්ෂණාත්මක හා සංඛායාත්මක සිතියම්-ටී. ඩබ්ලිව්.
බර්ව් Maps : Topographical and Statistical-T. W. Birch
භෞතික භූගෝල විද්‍යායාව-පිලිප් ලේක් Physical Geography-Philip Lake
භෞතික භූගෝල විද්‍යායාවේ මූලධර්ම--එfප්. ජේ.
මොන්ක්හවුස් Principles of Physical Geography-F. J. Monkhouse
මානව භූගෝල විදාසා පුවේශය-ජේ. එච්. ජී. ලෙබන් An Introduction to Human Geography-J. H. G. Lebon
මූලික භූගෝල විද්‍යායාව—fපින්ච්, ටෙවාතා, රොබින්සන්,
හැමන්ඩ්. Elements of Geography-Finch, Trewartha, Robinson,
Hammond
යුරෝපා භූගෝල විද්‍යායාව-ජීන් ගොට්මයාන් Geography of Europe-Jean Gottman.
ලංකා භූගෝල විද්‍යායාව-එල්සි කේ. කුක් Ceylon Geography-Elsie K. Cook
සංක්ෂේප හොතික භූගෝල විද්‍යායාව-ඊ. ද, මාතෝන් A Shorter Physical Geography-E. de Martonne
සාමානාප සිතියම් විද්‍යායාව-අර්වින් රේස් General Cartografy-Ervin Raiyz
සිතියම් ප්‍රක්ෂේපණ අධාපයන ප්‍රවේශය-ජේ. ඒ. ස්ටියර්ස්
An Introduction to the Study of Map Projections-J. A.
Steers
සිතියම් වැඩ සහ ප්‍රායෝගික භූගෝල විදායාව-ජෝන්
බයිගොට් Map Work and Practical Geography-John Bygot
සිතියම් හා රේඛා සටහන්-එfප්. ජේ. මොන්ක්හවුස්
සහ එච්. ආර්. විල්කින්සන් Maps and Diagrams-F. J. Monkhouse and H. R. Wil
kinsот,
මැද පෙරදිග-ඩබ්ලියු. බී. fපිෂර් Middle East-W. B. Fisher
54
මිල රු. 53.60
අංකය 735
මිල රු. 14.60 లిండారని 704
මිල රු. 8.10 අංකය 663
මිල රු. 9.80 අංකය 587
මිල රු. 10.20 අංකය 802
මිල රු. 45.40 අංකය 749
මිල රු. 18.15 අංකය 572 මිල රු. 6.20 අංකය 554
මිල රු. 5.20 අංකය 669 මිල රු. 32.10 අංකය 800
මිල රු. 11.40 අංකය 710
මිල රු. 9.20 අංකය 574
මිල රු. 16.60 අංකය 642
මිල රු. 95.85 ¢°ሯsoc5 848

භෞතික විද්‍යාව
Physics
පුරායෝගික භෞතික විදාසා පාඨග්‍රන්ථය-එච්. එස්. ඇලන්
සහ එච්. මුවර්
A Text Book of Practical Physics—H. S. Allem de
H. Moore
මධාසම භෞතික විද්‍යයා පාඨග්‍රන්ථය (පළමු වැනි කාණඩය
පදාර්ථයේ ගුණ)-එච්. මුවර්
A Text Book of Intermediate Physics (Part I-Properties
of Matter)-H. Moore
මධායම හොතික විදාසා පාඨග්‍රන්ථය-(දෙවැනි කාණඩය
· –තාපය, ආලෝකය සහ ධවනිය)—එච්. මුවර්
A Text Book of Intermediate Physics (Part II-Hea',
Light and sound)-H. Moore
මධාසම භෞතික විදාසා පාඨග්‍රන්ථය-තෙ වැනි කාණඩය
වුම්භකත්වය, ස්ථිති විද්‍යුතය, ධාරා විද්‍යුතය) එච්. මුවර් A Text Book of Intermediate Physics (Part III—
Magnetism, Static Electricity, Current Electricity)- H. Moore
මධායම භෞතික විද්‍යාව-(පළමු වන කොටස
පදාර්ථයේ ගුණ)-සී. ජේ. ස්මිත්
Intermediate Physics (Part I-Properties of Matter)-
O. J. Smith,
මධාසම භෞතික විදායාව-( දෙ වන කොටස- තාපය)
-සී. ජේ. ස්මිත් Intermediate Physics (Part II-Heat)-O. J. Smith
මධායම හොතික විදායාව (තෙ වන කොටස- ප්‍රකාශ
විද්‍යායාව)—සී. ජේ. ස්මිත් Intermediate Physics (Part III—Opitics—C. J. Smith
මධායම හොතික විද්‍යායාව (සිව් වන කොටස-ධවනි
විද්‍යායාව)-සී. ජේ. ස්මිත් Intermediate Physics (Part IV-Acoustics) O. J. Smith
මිල රු. 16.40
අංකය 597
මිල රු. 6.75 අංකය 596
මිල රු. 6.40 අංකය 622
මිල රු. 9.75 අංකය 722
මිල රු. 4.20 අංකය 598
මිල රු. 8.95 . අංකය 648
මිල රු. 25.30 අංකය 711
මිල රු. 9.00 අංකය 723
55

Page 34
මධායම හොතික විදායාව (පස් වන කොටස- විද්‍යුතය
හා වුම්බකත්වය)-සී. ජේ. ස්මිත්
Intermediate Physics (Part V—Electricity and Magne
tism)-C. J. Smith
මූලික භෞතික විද්‍යාව-ඩබ්ලිව්. එල්. වයිට්ලි General Physics-W. L. Whiteley
56
මිල රු. 32.00 අංකය 742
මිල රු. 10.75 අංකය 522

රසායන විද්‍යාව Chemistry
උසස් පාඨශාලීය අකාබනික රසායන විද්‍යායාව-ඊ. ජේ.
හෝම්යාඩ් සහ ඩබ්ලිව්. ජී. පාමර්
A Higher School Inorganic Chemistry-E. J. Holmyard
and W. G. Palmer
භෞතික රසායන විද්‍යායාව (උසස් පෙළ හා ශිෂාපත්ව
පෙළ)-එල්. එච්. ඇගස්
Physical Chemistry (Advanced and Scholarship Levels)-
L. H. Angus
කාබනික රසායනය-පී. ජේ. ඩරන්ට් Organic Chemistry-P. J. Durrant
කාබනික රසායන විදාසා ප්‍රවේශය-ඊ. ජේ. හෝම්යයාඩ් Introduction to Organic Chemistry-E. J. Holmyard
පාඨශාලීය හොතික රසායන විදයාව—එච්. එල්. හේස් Physical Chemistry for Schools and Colleges-H. L. Heys
ප්‍රබෝධ රසායනය-රෝලින්ස් ස්ටුබල් සහ ගේට්වුඩ් Chemistry in Action-Rawlins, Strubble and Gatewood
පුකාංගෙයාගික රසායන විදායාව-බ්‍රවුනියා සහ ජෝසප් (මහාචාර්ය එරික් එල්. කේපාන්සේකා සහ ආචාර්ය පී. පී. ජී.ඇල්. සිරිවර්ධන විසින් සංස්කරණය කරන ලදි)
Practical Chemistry-Browning and Joseph (Revised by Prof. Eric L. Fonseka and Dr. P. P. G. L. Siriwardhane)
මධාසම රසායන විදායාව (අකාබනික සහ භෞතික)
ඇfප්. පෙස්කොට්
Intermediate Chemistry, Inorganic and Physical-F.
Prescott
මූලික රසායන විදායාව-එච්. විල්කින්ස් Fundamental Chemistry.-H. Wilkins
විද්‍යායාලයීය රසායනය-ලයිනස් පෝලි• College Chemistry-Linus Paruling
4一18802457(77/12)
මිල کt.
අංකය
මිල که.
අංකය
මිල ک.
අංකය
මිල би.
අංකය
මිල రu.
අංකය
මිල کt.
අංකය
මිල රු. අංකය
මිල би
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල Cốt.
අංකය
0.85 649
5.00 706
30.00 593
0.00
588
26.10 63
31.45. 803,
7.35 542
26.80 594
8.20
58
29.95 745
57

Page 35
වාණිජ විද්‍යාව, පොත් තැබීම සහ ගණක විද්‍යාව
Commerce, Book-Keeping & Accountancy
පොත් තැබීම’ හා ගණක විදායාව-ටී. ජේ. සමරකෝන් Book-Keeping and Accountancy-T. J. Samarakoon.
වාණිජ අංක ගණිතය-සී. ඇන්. දේවරාජන් Commercial Arithmetic-C. N. Devarajan
වාණිජ විද්‍යා ප්‍රවේශය-ඇන්. රාජරත්නම් සහ එච්. ඩී.
ජේ. ගුණවර්ධන
An Introduction to Commerce-N. Rajaratnam and
H. D. J. Gunawardhana
ස්ටීවන්ගේ වාණිජ්‍ය නීතියේ මුලිකාංග-ජී. ජේ. බොරි
Steven’s Elements of Mercantile Law-Gordon, J. Borrie
මිල රු. 22.60 අංකය 552
මිල රු. 9.75 #ందాంటి 609
මිල රු. 20.70 శింజాంది 61
මිල රු. 40.00 రెండSంది 779

විගණනය Auditing
විගණන මුලධර්ම-එfප්. ආර්. එම්. ද පෝලා The Principles of Auditing-F. R. M. de Paula
ප්‍රායෝගික විගණනය-ස්පයිසර් සහ පෙග්ලර් Practical Auditing-Speer and Pegler
වටිනාකම හා පුකාංගධනය-හික්ස් Walue and Capital-Hicks
මිල රු. 27.95
. අංකය 732
මිල රු. 28.10 අංකය 847
· මිල රු. 62.40
අංකය 850
59

Page 36
ජෛවද විද්‍යාව
Medical Science
අපරදිග -Western
පෙjෂණය-රෝගීන් මෙන්ම නිරෝගීන් ද සඳහා
· කුපර්, බාබර් මිචෙල් රින්බර්ජන් සහ ග්‍රීන් Nutrition in Health & Diseases-Cooper, Barber, Mitchel
Rynbergen and Green
· ප්‍රායෝගික වාසවචෂේදය පිළිබඳ කනි.හැම්ගේ අත් පොත ' (ඉහළ ගාත්‍රය හා පහළ ගාත්‍රය)−1 වෙළුම Cunningham's Manual of Practical Anatomy-(Upper
limb and Lower limb) Volume-I බියුකනන්ගේ වාසවච්ජේද සංග්‍රහය-1 වන කාණඩය
එfප්. වුඩ් ජෝන්ස් i Buchanan's Manual of Anatomy-Part I-F. Wood Jones
බියුකනන්ගේ වාසවච්ජෙදය සංග්‍රහය දෙවන කොටස
එfප්. වුඩ් ජෝන්ස් Buchanan's Manual of Anatomy Part II-F. Wood Jones
මානව ජෛව රසායනය-ක්ලයිනර් සහ ඕටන් Human Biochemistry— Kleiner and Oten,
මිනිස් සිරුරු සිතුවම්-මහාචාර්ය ඇස්. අරායි Anatomical Charts-Prof. S. Arai
· ජෛවදාස සිසුන් සඳහා වූ හීචර්ගේ පටකවේදය—සී. එල්.
බෝfපාස්ටර් Heaver's Text Book of Histology for Medical Students
-C. L. Foster ගෙවෙදාය ශිෂ්‍යයින් සඳහා ප්‍රතීතාසකු හෙණතවේදය
හැරිස්, ගිල්ඩින් සහ ස්මාට්
Practical Experimental Physiology-Harris, Gilding and
Smart
ස්වස්ථතා සංග්‍රහය-ලිවේලීන් රොබට්ස්
A Synopsis of Hygiene-Llywelyn Roberts
කනි•හැම්ගේ ප්‍රායෝගික වාසවච්ජෙදය 111-ඩැනියෙල්
ජෝන් කනියංහැම්
Cunningham's Practical Anatomy III-Daniel John
Сиптейтghат
60
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
శింజాంటి
මිල රු.
భండారని
මිල රු.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල ک.
#2వాంటి
මිල ک.
අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල Cố{-
අංකය
55.00
806
55.00
76.
50.00
754
55.00
762
65.00 80.
4.50
567
43.45 731
27.90
717
48.15
739
මිලරු. 149.75
අංකය
834

පෙරදිග - Easter
අෂ්ටාඩගහaදය සංහිතා-වාග්හට Ashtangahradaya Sanhitkaa-Vagbhata
චරක සංහිතාව Charaka Samhithawa
ශාර්ඩගධර සංහිතාව Sharangadhar Sanhithawa
සුශුරුත සංහිතාව Sushruta Sanhithawa
මිල රු. 26.50 අංකය 684
මිල රු. 15.20 අංකය 604
මිල රු. 9.00 අංකය 641
මිල රු. 25.85 අංකය 605
6.

Page 37
චන්‍යාකරණය සහ වාග්විද්‍යාව
Grammar and Linguistics
ආධුනික සංස්කෘත වාසාකරණය-ඒ. ඒ. මැක්ඩොනල් A Sanskrit Grammar for Students-A. A. Macdonell
විග්‍රහාත්මක වාග්විදායාව-සුගතපාල ද සිල්වා Structural Linguistics-Sugathapala de Silva
සිංහල භාෂාවේ වාසාකරණය-මහචාර්ය විල්හැම් ගයිගර්
A Grammar of the Sinhalese Language-Prof. Wilhelm
Geiger
සීගිරි ගී-වියරණ- (ලංකා පුරාවිද්‍යායා ගවේෂණයේ ශාස්ත්‍රීය
නිබන්ධ-1 වැනි කාණඩය, V වැනි කොටස) Sigiri Graffiti-Grammar-S. Paranavitana
62
මිල රු. 10.70
අංකය 688
මිල රු. 9.75 අංකය 665
මිල රු. 14.35 අංකය 707
මිල රු. 3.90 #02నాటి 644

ශබ්දකෝෂ
Dictionaries
පාඨශාලීය ශබ්ද කෝෂය (ඉංග්‍රීසි-සිංහල)-ආචාර්ය මිල රු. 15.00
ඊ. ඩබ්ලිව්. අදිකාරම් අංකය 818 School Dictionary (English-Sinhalese)--Dr. E. W. Adikaram
පාරිභාෂික ශබ්ද කොjෂය-රසායනය මිල රු. 3.00 Technical Dictionary-Chemistry 32నాటి 726
පාරිභාෂික ශබ්ද කෝෂය-වාණිජ විද්‍යායාව මිල රු. 2.30 Dictionary of Technical Terms-Commerce අංකය 了92
63

Page 38
· ශිල්ප සහ කර්මාන්ත Arts and Crafts
කොහු කර්මාන්තය-ප්‍රථම භාගය–පී. එදිරිසිංහ Coir Work—Part II-P. Edirisinghe
කොහුකර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-පී. එදිරිසිංහ Coir Work—Part II-P. Edirisinghe ජායාමිතික හා යාන්තික ඇඳීම-ඇම්. ඩී. පුනාන්දු Geometrical and Mechanical Drawing-M. D. Fernando
පිළි මුද්‍රණය-එච්. ඩබ්ලිව්. ජයවර්ධන Textile Printing-H. W. Jayawardhana
පේෂ කර්මාන්තය-ප්‍රථම භාගය-ඩී. එස්. විජේතුංග Weaving-Part I-D. S. Wijetunga
පේෂ කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-ඩී. එස්. විජේතුංග Weaving-Part II-D. S. Wijetunga
මැටි කර්මාන්තය-පුථම භාගය-එච්. එම්. සෝමරත්න Pottery-Part I-H. M. Somaratna
මැටි කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-එච්. එම්. සෝමරත්න
Pottery-Part III-H. M. Somaratna
මෝටර් රිය නඩත්තුව සහ අලුත්වැඩියාව (අ. ක. කා.
මඟින් පුකාශිත යි) Maintenance and Repairs of Motor Vehicles
ලාක්ෂා කර්මාන්තය-ප්‍රථම භාගය-එච්. එම්. සෝමරත්න
සහ කේ. එච්. අබේවර්ධන
Lacquer Work-Part II—H. M. Somaratna and K. H.
Abeyuvardena,
ලාක්ෂා කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-එච්. එම්.
සෝමරත්න සහ කේ. එච්. අබේවර්ධන
Lacquer Work-Part II-H. M. Somaratna and K. H.
Abeyuvardena,
ලෝහ කර්මාන්තය-පුථම භාගය-කේ. එච්. ලියනාරච්චි
Metal Work—Part III—K. H. Ligyanarachchö
64
මිල රු. 3.95 අංකය 534
මිල රු. 4.50 අංකය 540 මිල රු.19.40 අංකය 656)
මිල රු. 4.15 අංකය 668
මිල රු. 5.70 අංකය 539
මිල රු. 6.60 අංකය 576
මිල රු. 4.25 අංකය 535
මිල රු. 3.25 අංකය 558
මිල රු. 4.90 අංකය 585
මිල රු. 0.70 අංකය 537
මිල රු. 0.70 අංකය 538
මිල රු. 6.90 අංකය 546

ලෝහ කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-කේ. එච්. ලියනාරච්චි Metal Work-Part II-K. H. Liyanarachchi
වඩු කර්මාන්තය-පුථම භාගය-එච්. එම්. සෝමරත්න Wood Work-Part I.-H. M. Somaratna
වඩු කර්මාන්තය-ද්විතීය භාගය-එච්. එම්. සෝමරත්න Wood Work-Part II-H. M. Somaratna
ලී වැඩ ජායාමිතිය-එච්. එම්. සෝමරත්න Wood Work Geometry-H. M. Somaratna
ලී වැඩ-එච්. එම්. සෝමරත්න Wood Work-H. M. Somaratna
මිල රු. 7.40 අංකය 683
මිල රු. 6.00 (පොත පිටවී
නැත) අංකය 525 මිල රු. 2.60 අංකය 526
මිල රු. 1.90 අංකය 837 මිල රු. 8.50 අංකය 840

Page 39
සංස්කෘත
Sanskrit
ආධුනික සංස්කෘත වාසාකරණය-ඒ. ඒ. මැක්ඩෝනල් A Sanskrit Grammar for Students-A. A. Macdonell
මහාභාරත පාඨයාවලිය-ඇම්. එච්. ඇfප්. ජයසූරිය Mahabharata Pathavaliya-M. H. F. Jayasuriya
සංස්කෘත කාවාස සාහිතාපය-ඒ. බෙරිඩේල් කීත් Classical Sanskrit Literature-A. Berridale Keith
සංස්කෘත පාඨමාලා 1-ජේ. තිලකසිරි Sanskrit Reader I-J. Tilakasiri
සංස්කෘත ප්‍රථම පුස්තකය-ශීමත් ආර්. ජී. භාණඩාර්කර් First Book of Sanskrit-Sir R. G. Bhaderkar
සංස්කෘත ශික්ෂකය-ප්‍රථම පුස්තකය-ඇම්. එච්. ඇfප්.
ජයසූරිය Sanskrit Course-First Book-M. H. F. Jayasuriya
සංස්කෘත ශික්ෂකය-ද්විතීය පුස්තකය-ඇම්. එච්. ඇfප්.
ජයසූරිය Sanskrit Course-Second Book-M. H. F. Jayasurya
66
මිල රු. 10.70 to2S) 688
èC Gu. 3.90 අංකය 636 මිල රු. 2.70 లిం2503 682
මිල රු. 0.95 අංකය 590.
මිල රු. 3.75 අංකය 556
తొg Cốt. 3.35
අංකය 592
මිල රු. 20.80 రెండవింది 80

සංස්කෘතිය සහ මානව විද්‍යාව Culture and Anthropology
අතීතය හාරා බැලීම-සර් ලෙනාඩ් වූලි Digging up the Past-Sir Leonard Wooley
ජන්ම භූමිය, ආර්ථික ක්‍රමය හා සමාජය-ඩැරල් ඩේපාjඩ් Habitat, Economy and Society-Darrel Ford
නවීන විද්‍යාව හා ජාතීන් පිළිබඳ ප්‍රග්නය
(යුනෙස්කෝ ප්‍රකාශනයකි)
The Race Question in Modern Science (UNESCO
Publication)
පැරණි සිංහල බිතු සිතුවම්-නන්දදේව විජෙසේකර Early Sinhalese Painting-Nanda Deva Vjesekera
බුද්ධාගම හා ජාති පුග්නය-ගුණපාල මලලසේකර
හා කේ. එන්. ජයතිලක
Buddhism and the Race Question-Guinapala Malala
sekera and K. N. Jayatilake
භාරතීය සංස්කෘතික ඉතිහාසය-එච්. ජී. රොලින්සන් A Cultural History of India-H. G. Rawlinson
මධායකාලීන ලංකා සමාජය-ඇම්. බී. ආරියපාල Society in Medieaval Ceylon-M. B. Ariyapala
මානව වංශ වර්ග-එච්. ජේ. බෝප්ලර් The Races of Mankind-H. J. Fleure
ලංකාවේ ස්තූපය-(ලංකාවේ පුරාවිදායා ගවේෂණයේ ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධ W වැනි කාණඩය) - ඇස්.
පරණවිතාන The Stupa in Ceylon-S. Paranavitana
සීගිරි ගී-වියරණ (ලංකා පුරාවිදායා ගවේශණයේ ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධ-1 වැනි කාණඩය, W වැනි කොටස)-ඇස්. පරණවිතාන
Sigiri Graffiti-Grammer-S. Paranavitana
හින්දු සමය හා බුදු සමය 11-චාල්ස් එලියට් Hinduism and Buddhism-Chalse Eliot
මිල රු. 6.25 අංකය 787
මිල රු. 7.90 “ අංකය 659
මිල රු. 17.15 | අංකය 757
මිල රු. 12.00 අංකය - 702
මිල රු. 1.70 අංකය 607
මිල රු. 27.50 අංකය 559
මිල රු. 10.30 අංකය 66
මිල රු. 1.10 අංකය 65L
මිල රු. 5.45 අංකය 646
මිල රු. 3.90 අංකය 644
මිල රු. 16.65 අංකය 752
67

Page 40
සත්ත්ව විද්‍යාව Zoology
කිරි මෝරා හෙවත් ස්කොලියොඩොන්-ඊ. එම්.
තිල්ලෙයම්පලම් Scoliodon (The Shark of the Indian Seas)-E. M.
Thillayampalam
දිය මැඩියා-මිල්න්ස් මාෂල් The Frog-Milnes Marshall.
සත්ත්ව ජීව විද්‍යායාව-ශෝව් සහ නෙවෙල්
[පී. කීර්තිසිංහ (ඇම්. ඇස් සී.) සහ ආචාර්ය සී. එච්. පුනාන්දු (බි.
ඇස් සී., පී. එච් ඩී.) යන මහතුන් විසින් ලංකාවට සරිලන පරිදි විශේෂයෙන් අනුවාදිතයි..] (දෙවන මුද්‍රණය) Animal Biology-Grove and Newell Especially adapted for Ceylon by P. Kirtisinghe M. Sc and C. H. Fernando (B.Sc., Ph.D. (Second Edition) සත්ත්ව පරිසර විද්‍යායාව-ඩබ්ලිව්. එල්. ඩවුඩ්ස්වෙල්
Animal Ecology-W. H. Dowdeswell
කුකුළු රෝග-පී. සෙනෙවිරත්න Diseases of Poultry-P. Seneviratna
ජා. උ. අ. ස. ජීව විද්‍යායාව-1 වන කොටස
ජා. උ. අ. ස. ජීව විදායාව−2 වන කොටස
මිල රු. 6.65 අංකය 714
මිල රු. 6.55 අංකය 715
මිල රු. 35.00 · අංකය 612
` මිල රු. 7.70 අංකය 679
මිල රු. 49.20 අංකය 845

සමාජ විද්‍යාව Sociology
ආදි මිනිසා පිළිබඳ නීතිය-ඊ. ඇඩම්සන් හෝබල් The Law of Primitive Man-E. Adamson Horbel
නවීන සමාජය හා නිලබල ක්‍රමය-පීටර් ඇම්. බ්ලවු
Bureaucracy in Modern Society-Peter M. Blau
පුජා සමූහ හා ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය-බැට්න්
Communities and their Development-Batten
සමාජ පරිපාලනයේ සංවර්ධනය-ආර්. කේ. ගාඩිනර් සහ
むき)、@。ご意)
The Development of Social Administration--R. K.
Gardiner and H. O. Judd
සමාජ විදායාව-ටී. බී. බොවෙjමෙjර් Sociology- -
T. B. Botton-ore
මිල có. 25,50 tozoca 797
මිල රු. 4.80 අංකය 805
මිල රු. 10.25 අංකය 733
මිල රු. 15.95 අංකය 756
මිල රු. 28.15 අංකය 770
69

Page 41
සාමානන්‍ය විද්‍යාව
General Science
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාසා විදායා පොත්
කර්තෘගෙන් :
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විද්‍යායාව
පළමුවැනි පොත-ඇfප් ඩැනියල් General Science for Tropical Schools-Book I-F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව
· දෙවැනි පොත-ඇfප්. ඩැනියල් General Science for Tropical Schools-Book II-F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව
තුන් වැනි පොත-ඇfප්. ඩැනියල් Ge:neral Science for Tropical Schools-Book III-F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව
තුන් වැනි පොත (අ)-සෞඛාස විදයාව-ඇfප්. ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Book III(A) Health
Science-F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානය විදායාව
හතර වැනි පොත-ඇfප්. ඩැනියල් General Science for Trollical Schools-Book IV-F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විද්‍යයා
අභායාස මාලාව-1 වැනි පොත-ඒ. ඇට්කින්සන් සහ ඇfප්. ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Work Book I-A.
Atkinson, and F. Daniel
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විද්‍යායා අභායාස මාලාව-2 වැනි පොත-ඒ. ඇට්කින්සන්
5) ເfe3. ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Work Book III
A. Altkinson and F. Daniel
70
මිල රු. రెండSCS
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු. අංකය
මිල රු.
අංකය
මිල مک අංකය
Gese
3.30 56
2.00 536
2.00 564
2.20 565
5.10 566
0.70 532
3.65 562

නිවර්තන කලාපීය ප්‍රාථමික පාසල්වල විදායාව ඉගැන්වීම
-ඊ. ඩී. ජෝෂප් The Teaching of General Science in Tropical Primary
Schools-E. D. Joseph නිවර්තන කලාපීය ද්විතීයික පාඨශාලාවල සාමනාප
විද්‍යාව ඉගැන්වීම-එච්. එන්. සෝන්ඩර්ස් The Teaching of General Science in Tropical Secondary
Schools-H. N. Sounders විද්‍යායාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ යුනෙස්කෝ අත්පොත UNESCO Source Book for Science Teaching
මිල රු. 3.55 අංකය 629
මිල රු. 14.50
අංකය 744.
මිල රු. 5.30 අංකය 571

Page 42
සාහිත්‍ය ඉතිහාසය
History of Literature
ඉන්දීය සාහිතාන්‍ය ඉතිහාසය 1 කාණඩය-1 කොටස මිල රු. 18.85
-එම්. වින්ටර්නිට්ස් අංකය 738
The History of Indian Literature-Vol. I-Part I-M.
Winternitz
ඉන්දීය සාහිතාය ඉතිහාසය—1 කාණඩය-11 කොටස මිල රු. 19.10 -එම්. වින්ටර්නිට්ස් අංකය 786 The History of Indian Literature-Wol. I-Part II-M.
Winternitz
සංක්ෂිප්ත ජර්මන් සාහිතාය ඉතිහාසය-පේජ්. ජී. లై@ ర. 8.76 . -රොබට්සන් අංකය 699
Outline of the History of German Literature-J. G.
Robertson,
සංස්කෘත කාවාස සාහිත්‍ය-ඒ. බෙරිඩේල් කීත් මිල රු. 2.70
Classical Sanskrit Literature-A. Berridale Keith sa-aca 682
72

ස්වස්ථතාව සහ කායික විද්‍යාව Hygiene and Physiology
නිවර්තන කලාපීය ස්වස්ථතාව හැදෑරීමට උපදෙස්
-ඇල්. නිකොල්ස් Aids to Tropical Hygiene-L. Nicholls
නිවර්තන කලාපීය පාඨශාලා සඳහා සාමානාප විදායාව
තුන් වැනි පොත (අ) සෞඛ්‍ය විදයාව-ඇfප්. ඩැනියල්
General Science for Tropical Schools-Book III(A) Health
Science-F. Daniel
ස්වස්ථතා සංග්‍රහය-ලිවේලින් රොබට්ස් ’ A Synopsis of Hygiene-Livelyn Roberts
කායික විද්‍යායාව පිළිබද වෙනත් පොත් සඳහා හෙදකම යටතේ බලන්න.
මිල රු. 5.80 අංකය 569
මිල රු. 2.20 අංකය 565
මිල රු. 48.15 අංකය 739
73

Page 43
හෙදකම Nursing
ධාතිහාතාය හා නාරිවේදීය හෙදකම හැදෑරිමට උපදෙස්හිල්ඩා ඇම්. ගේෂන් සහ ඩොරති ඇල්. හොලන්ඩ් Aids to Obstetric and Gynaecological Nursing-Hilda
M. Gration and Dorothy L. Holland නිවර්තන කලාපීය ස්වස්ථතාව හැදෑරීමට උපදෙස්
-ඇල්. නිකොල්ස් Aids to Tropical Hygiene-L. Nicholls නිවර්තන කලාපීය හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්
-ඩෙයාරති. ඊ. කොකර් Aid to Tropical Nursing-Dorothy E. Cocker ප්‍රධාන හෙදිය-ජින් බැරට් The Head Nurse-Jean Barrett
පුකාංග-පරිණත ළදරුවා-වී. මේරි කොස් The Premature Baby-V. Mary Crosse
ප්‍රායෝගික හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-මාජරී හුටන් Aids to Practical Nursing-Majorie Houghton.
භෝජන විද්‍යාව-ආනන්ද නිමලසූරිය
Dietetics— Ananda Nimalasooriya
මහජන සෞඛාස හෙදකම-මේරි සෙවල් ගාඩ්නර් Public Health Nursing-Mary Sewald Gardner
මහජන සෞඛාස හෙදිය-මාගරිට් වේල්ස් The Public Health Nurse-Marguerite Wales
මාතෘකර්ම සංග්‍රහය හෙවත් ගර්භණී මව, කිරි මව සහ
බිළිඳාගේ පළමු අවුරුදු දෙක-මේබල් ලිඩ්යාර්ඩ් The Mothercraft Manual-Mabel Liddiard චෛද්‍ය හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-මාගරට් හිච් Aids to Medical Nursing-Margaret Hitch
වාසවච්ජේදය හා හොතරේදය හැදෑරීමට උපදෙස්
කැතරින් ඇfප්. ආම්ස්ටෝන් Aids to Anatomy and Physiology-Catherine F. Armstrong
74
මිල රු. 3.15; අංකය 617
මිල රු. 5.80 අංකය 569
මිල රු. 6.70 අංකය 662
මිල රු. 24.50 අංකය 773 මිල රු. 10.30 අංකය 640 මිල රු. 7,80. අංකය 568 මිල රු. 1.50 අංකය 59
මිල රු. 15.35 අංකය 678
මිල රු. 10.40 අංකය 672 මිල රු. 6.30 අංකය 639
ēc 6i. 14.40 අංකය 689
මිල 17.00 ۰ تن අංකය 570

ශලාප හෙදකම හැදෑරීමට උපදෙස්-කැතරින් එfප්.
ආම්ස්ටෝන් Aids to Surgical Nursing-Catherine F. Armstrong
සමාජවේදය හා හෙදකමේ සමාජ පුග්න-මේරි
ඉසිඩෝර් ලෙනොන්
Sociology and Social Problems in Nursing-Mary Isidore
Петот
සෙෂාඛාස අධායාපනය-සිරිල් බිබි Health Education-Cyril Bibby
හෙදවරියන්ට ඖෂධ සංග්‍රහය ඉගැන්වීම සඳහා උපදෙස්
එමී. ඊ. ඒ. ස්කුවීබ්ස් Aids to Materia Medica for Nurses-Army E. A. Squibbs
ළදරුවා අවබෝධ කර ගැනීම-විලියම් ඊ. බ්ලේට්ස් Understanding the Young Child-William E. Blatz
මිල රු. 5.05 අංකය 634
මිල රු. 20.20 రిండారని 718
මිල රු. 13.70 අංකය 740
මිල රු. 7.90 අංකය 643
මිල රු. 10.70 අංකය 700
75

Page 44
பாடப்புத்தகங்கள்
சிங்கள மொழிமூலம் હઝોર્ટો) மொழிப் புத்தகங்கள் ரூ. ச 2093 சிங்கள பாலர்வாசகம் 2 00 2042 கிங்களம் 1 1 50 2048 சிங்களம் 2 3 00 2052 சிங்களம் 3 3 85 2063 சிங்களம் 4 4 05 2030 சிங்களம் 5 4 45 2043 சிங்களம் 6 4 70 2049 திங்களம் 7 5 55 2059 ជឹគំgoTo 8 5 80 2060 திங்களம் 9 25 2031 கிங்களம் 10 2 40
கணிதப் புத்தகங்கள் 2007 கணிதப் பயிற்சி 2 4 00 2011 கணிதப் பயிற்சி 3 4 30 2015 கணிதப் பயிற்சி 4 3 75 2024 கணிதப் பயிற்சி 5 4 05 2050 கணிதம் 6 8 95 2051 கணிதம் 7 8 50 2057 கணிதம் 8 7 85 2058 கணிதம் 9 8 95
விஞ்ஞானப் புத்தகங்கள் 2041 விஞ்ஞானம் 6 ገ 85 2046 விஞ்ஞானம் 7 7 O5 2055 விஞ்ஞானம் 8 8 50 2056 விஞ்ஞானம் 9 4 15
சமூகக் கல்விப் புத்தகங்கள் 2044 சமூகக் கல்வி 6 640 8 50
2047 சமூகக் கல்வி 7 2053 சமூகக் கல்வி 8 9 80 2054 "சமூகக் கல்வி 9
சமயப் புத்தகங்கள்
2061 புத்த சமயம் 6 425 2066 புத்த சமயம் 7 7 65 2088 புத்த சமயம் 8 4 90 2062 கிறிஸ்தவம் உ. க. 8 4 25 2081 கிறிஸ்தவம் உ. க. 7 6 40 2064 கிறிஸ்தவம் (உ. க. அ.) 6 4 70 2005 இஸ்லாம் 6 5 00 2082 கிறிஸ்தவம் (உ. க. அ. 7 5 35
76

G西·°·E·母m。
இல .
2067 2084 2068 2086 2069 2089 2070
207 2087 2072 2073 2074 2092 205 2083 2076 207 7 2090 2078 2091 2079 2085 2080
கணக்கியல் 1
கணக்கியல் 2
சமூகவியல் 1
சமூகவியல் 2 பொருளியல் 1 பொருளியல் 2 உளவியல் மூலக்கோட்பாடு 1 வரலாறு 1
வரலாறு 2 நாட்டார் கவிதைகள் அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும் 1 உயிரியல் 1
உயிரியல் II
பெளதிகம் முதலாம், இரண்டாம் பகுதிகள்
பெளதிகம் 3 அரசியல் புவியியல் 1 பவியியல் 2 இரசாயனம் 1 இரசாயனம் 2 வர்த்தகம் 1 வர்த்தகம் 2 கணிதம் 1
க. பொ. த. (சாதாரணம்)
2008 2009 200 2019 2027 2032 2014 202 2036 2039 2020 2028 2033
2037
சிங்கள இலக்கியம் 1 சிங்கள இலக்கியயம் 2 சிங்கள இலக்கியம் 3 பெளதிகம் 1 பெளதிகம் 2 பெளதிகம் 3 இரசாயனம் 1 இரசாயனம் 2 இரசாயனம் 3-1 இரசாயனம் 3-2 உயிரியல் 1 உயிரியல் 2 உயிரியல் 3-1
உயிரியல் 3-2
ஏனைய புத்தகங்கள்
2034 2040
2045
விவசாயம் 6 ஜாதகக்கதைகள்
முன்னேற்ற அறிக்கை
&ඛ)
O
65
00 20
00
85 60
70
40 50
40
85 20
ሽO 40
40 10
50
77

Page 45
தமிழ்மொழி மூலம்
மொழிப் புத்தகங்கள்
ஆல.
3086 தமிழ் பாலர் வாசகம் 3040 தமிழ் 1
3047 தமிழ் 2
3053 தமிழ் 3
3062 தமிழ் 4
3028 தமிழ் 5
3041 தமிழ் 6
3048 தமிழ் 7 3054 தமிழ் 8 (திருத்திய பதிப்பு) 3055 தமிழ் 9 (திருத்திய பதிப்பு)
கணிதப் புத்தகங்கள்
3006 கணிதப் பயிற்சி 2 3009 கணிதப் பயிற்சி 3 3015 கணிதப் பயிற்சி 4 8022 கணிதப் பயிற்சி 5 3049 கணிதம் 6 3052 கணிதம் 7 3060 கணிதம் 8 3061 கணிதம் 9
விஞ்ஞானப் புத்தகங்கள்
3042 விஞ்ஞானம் 6 3050 விஞ்ஞானம் 7 3058 விஞ்ஞானம் 8 3059 விஞ்ஞானம் 9
சமூகக் கல்விப் புத்தகங்கள்
3043 சமூகக் கல்வி 6 3061 சமூகக் கல்வி 7 3056 °சமூகக் கல்வி 8 3057 “சமூகக் கல்வி 9
சமயப் புத்தகங்கள்
3063 சைவநெறி (இந்து சமயம்) 6 3079 சைவநெறி (இந்து சமயம்) 7 3064 கிறிஸவம் 6 (உ.க.அ.) 3084 இஸ்லாம் 6 3083 கிறிஸ்தவம் உ.க. 6
78
o
2
2
5
5
O
5
2
14
75
30
00
40
25
2O 45
55
70 30
20
65
60
30
85 20
30
OO
25 30
巫5

தே.உ.க சா
இல.
3065 3066 3067
3068 3087 3069 3070 3082 3071 3072 3073 308 3074 3085 3075 3076 3.077 3080 308
உளவியல் மூலக்கோட்பாடு 1 அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும் 1 சமூகவியல் 1
உயிரியல் I
உயிரியல் II
அரசியல் 1
வரலாறு 1
வரலாறு 2
கணக்கியல் 1 நாட்டார் கவிதைகள் பெளதிகம்-முதலும், இரண்டும் பெளதிகம் 3
இரசாயனம் 1
இசாயனம் II
பொருளியல் 1
புவியியல் 1
வர்த்தகம் 1
வர்த்தகம் 2
கணிதம் 1
க.பொ.த (சாதாரணம்)
3038 3039
3.018 3025 3033 303 3024 3035 3044 3019 S027 3032 SO36
தமிழ் இலக்கியம் (அ-பாடத்திட்டம்) தமிழ் இலக்கியம் (ஆ-பாடத்திட்டம்) பெளதிகம் 1
பெளதிகம் 2
பெளதிகம் 3
இரசாயனம் 1
இரசாயனம் 2
இரசாயனம் 3-1
இரசாயனம் 3-2
உயிரியல் 1
உயிரியல் 2
உயிரியல் 3-1
உயிரியல் 3-2
ஏனைய புத்தகங்கள்
3031 3046 3045
விவசாயம் 6 இலக்கியக் கட்டுரைகள் (உயர் திரு. விபுலானந்த அடிகள்) முன்னேற்ற அறிக்கை.
விலை
5 O学。
12 00
3 40 4 90 2 45 3 30 4 25 4:25 2 90 5 95 490 6 40
95 5 80 50
79

Page 46
ஆங்கில மொழி மூலம்
இல.
016
*சமூகக் கல்வி 9
ஆங்கிலப் புத்தகங்கள்
4019 4002 4003
4012 404 405 4016 4010
40且3 4011
இங்கிலிஷ் ஸ்ரெப் வன்
ஆங்கிலம் 2
ஆங்கிலம் 3 அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ கிறேட் சிக்ஸ் அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ கிறேட் செவன் அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ கிறேட் எயிற் அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ கிறேட் நைன் அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ கிறேட் ருவல்வ் ஆங்கிலக் கவிதைகள் (க. பொ.த.) சாதாரணம் ஆங்கிலக் கவிதைகள் (க. பொ. த) உயர்தரம்
சமயப் புத்தகங்கள்
700
7002
@@@ 6 கிறிஸ்தவம் (உ. க. அ) 6
தே. உ. க. சா.
7003 7004 ሽ005 7007 008 7009 700
701. 7012 ሽ018 ሽ014 ዝ015 Y1017
4.018
80
பெளதிகம்-முதலும், இரண்டும் இரசாயனம் 1
உயிரியல் 1
பொருளியல் 1
வர்த்தகம்
கணக்கியல்
வரலாறு
புவியியல் 1 அளவையியலும் விஞ்ஞான முறையும் 1 உளவியல் மூலக்கோட்பாடு அரசியல் 1
சமுகவியல் 1
sિી2%)
el. & .
0 00
35
50
70 25 45
90
20
85
95 40
尘
70
1
8
85 20
75
20 15 05 40 75
50 35 45 2 00
2
ரீடிங் வித் அன்டஸ்ரான்டிங்-அன்தலஜி ஃபோ லிற்றேச்சர் இன் இங்கிலிஷ்14 45
அன் இங்கிலிஷ் கோஸ் ஃபோ எச். என். சி. ஈ.
4.05

100
101
102
103
04
105
06
107
08
109
110
12
113
14
115
16
17
18
19
குறியெண்
கலைச்சொற்ருெகுதி-கணிதம்
Glossary of Technical Terms-Mathematics கலைச்சொற்ருெகுதி-இரசாயனவியல் 1 - -
Glossary of Technical Terms-Chemistry I கலைச்சொற்ருெகுதி-புவியியல்
Glossary of Technical Terms-Geography கலைச்சொற்ருெகுதி-பெளதிகவியல்
Glossary of Technical Terms-Physics கலைச்சொற்ருெகுதி-தாவரவியல் ..
Glossary of Technical Terms-Botany கலைச்சொற்ருெகுதி-கைப்பணி 1 w A Glossary of Technical Terms-Handicrafts I கலைச்சொற்றெகுதி-விலங்கியல்
Glossary of Technical Terms-Zoology கலைச்சொற்ருெகுதி-உடற்றெழிலியலும் உடனலவியலும் s s
Glossary of Technical Terms-Physiology and Hygine கலைச்சொற்ருெகுதி-மரவேலையும் அரக்கு வேலையும் Na Glossary of Technical Terms-Woodwork and Lacquerwork
கலைச்சொற்ருெகுதி-பொருளியல்
Glossary of Technical Terms-Economics கலைச்சொற்ருெகுதி-கணக்குப் பதிவியல் O
Glossary of Technical Terms-Book-keeping கலைச்சொற்ருெகுதி-உலோகவேலை
Glossary of Technical Terms-Metal Work
கலைச்சொற்றெகுதி-இரசாயனவியல் I (சேதனவுறுப்புப் பகுதி) Glossary of Technical Terms-Chemistry II (Organic Section) கலைச்சொற்ருெகுதி-உடற்கலை
Glossary of Technical Terms-Physical Education
ஐ. நா. அ. செ. பற்றிய குறிப்புரைகள்
Some Suggestions about the U. N. and its Agencies பொதுவிஞ்ஞானம்-முதலாம் புத்தகம்-தானியல்
General Science-Book I-Daniel
அகில உலக மனித உரிமை வெளியீடு-ஐ. நா. க. வி. ப. அவையம் அளித்த அறிவுவிருந்து - Universal Declaration of Euman Rights-UNESCO Publication ஆரம்ப இயக்கவியல்-லோனி
Elements of Dynamics-Loney
ஆரம்ப நிலையியல்-லோனி
Elements of Statics-Loney செய்முறை இரசாயனவியல்-பிறவுணிங்கும் யோசேப்பும்
Pratical Chemistry-Browning de Joseph
ரூ. ச.
1.90
.00
75
。9所
1,40
.75
。75
1.40
1.20
.40
.70
3.30
1.90
6.40
7.50
8

Page 47
இல.
120
122
123
24
25
26
127
28
29
30
3.
32
33
34
35
36
37
38
82
බෝරිශy
@ み。
அரக்கு வேலை- முதலாம் புத்தகம்-சோமசத்தினுவும் அபயவர்தனுவும் 1.35
Lacquer Work-Part I-Somaratna and Abewardena அரக்குவேலை--இரண்டாம் புத்தகம்-சோமரத்தினவும் glut
வர்தனவும் w Lacquer Work-Part II-Somaratna and Abewardena கலைச் சொற்ருெகுதி-பயிர்ச் செய்கை
Glossary of Technical Terms-Agriculture பொதுப் பெளதிகம்-உனவற்வி General Physics-Whiteley அடிப்படை இரசாயனவியல்-வில்கின்சு Fundamental Chemistry-Wiklins
திரிகோணகணிதம்-உலோனி we 8 s a
Plane Trigonometry-Loney பாடசாலைக்குரிய அட்சரகணிதம்-தியுரல் 参 >
A School Certificate Algebra-Durell பாடசாலைக்குரிய புதிய கேத்திரகணிதம்-தியுரல் 8
A New Geometry for Schools-Durell
ஆரம்ப உடனலவியல்-இலித்தர் A First Course in Hygiene-Lyster பொது விஞ்ஞானம்-பயிற்சி நூல் 1-டானியலும் அற்கின்சனும்
General Science Work-Book I-Daniel de Atkinson
பொது விஞ்ஞானம்-இரண்டாம் புத்தகம்-டானியல் Q XX
General Science-Book II-Daniel
தூயகணித மூலங்கள்-நடராசர் a Elements of Pure Mathematics-Nadarasar
இலங்கைப் புவியியல்-குக்கு is 9
Ceylon Geography-Cook மரவேலை-முதலாம் புத்தகம்-சோமரத்தின . .
Wood Work-Part I-Somaratna w
மரவேலை-இரண்டாம் புத்தகம்-சோமரத்தின 8
Wood Work-Part II-Somaratna,
கணக்குப் பதிவியல்-தேவராசன்
Book-Keeping-Devarajan பிரித்தானிய அடிப்படை வரலாறு, 1688-1939 உவாணரும்
மாட்டினும் மூரும் The Ground-work of British History-1688-1939
Warner, Martin, and Muir
தாவரவியற் பாடபுத்தகம்-உலோசனும் சானியும் X -
A Text Book of Botany-Lowson de Sahni. -
வேளாண்மை விளக்கம் As 0. a se -
Agriculture
1.35
35
.50
7.50
9.75
7.50
7.50
17.90
5.00

139
140
4.
42
43
144
145
46
47
48
49
150
15
52
153
54
155
56
வனைதற்ருெழில்-முதல் பாகம்-சோமரத்தின 0.
Pottery-Part I-Somaratna பொது விஞ்ஞானம்-மூன்ரும் புத்தகம்-டானியல் O General Science-Book III-Daniel பொது விஞ்ஞானம்-நாலாம் புத்தகம்-டானியல் General Science-Book IV-Daniel பொது விஞ்ஞானம் பயிற்சி நூல்-இரண்டாம் பாகம்-டானியலும் அற்கின்சனும் Q General Science Work-Book II-Daniel கலைச்சொற்ருெகுதி-பெளதிக விஞ்ஞானம்
Glossary of Technical Terms-Physical Science தும்புவேலை-இரண்டாம் பாகம்-எதிரிசிங்கா
Coir Work-Part III-Edirisingha நெசவுத்தொழில்-இரண்டாம் பாகம்-விசயதுங்கா P. P. Weaving-Part II-Wijetunga வனைதற்ருெழில்-இரண்டாம் பாகம்-சோமரத்தின
Pottery-Part II-Somaratna ஐரோப்பிய புவியியல்-சீ, கொற்மான்
Geography of Europe-J. Gottmann கலைச்சொற்றெகுதி-மோட்டார்ப் பொறிநுட்பவியல் Glossary of Technical Terms-Motor Mechanism கலைச்சொற்ருெகுதி-உயர்நிலைப் புவியியல் . .
Glossary of Technical Terms-Higher Geography கலைச்சொற்றெகுதி-குடிமையியலும் ஆட்சியியலும்
Glossary of Technical Terms-Ovice and Government நீர்நிலையியல்-உலோனி
Elements of Hydrostatics-L இந்தியா-ஒரு பண்பாட்டு வரலாற்றுச் சுருக்கம்-உரோலின்சன் A Cultural History of India-Rawlinson இலங்கையின் சுருக்க வரலாறு-கொட்றின்றன்
A Short History of Ceylon-Codrington இக்கால ஐரோப்பாவின் மலர்ச்சி-மரியற்று
The Evolution of Modern Europe-Mariott பிரித்தானிய அடிப்படை வரலாறு (1485-1888) உவாணர், மாட்டின்,
மூர் The Groundwork of British History, 1485-1688
Warner, Martin, and Muir
இடைநிலை வர்த்தகப் புவியியல்-வியாபாரப் பொருள்களும் உலக
வர்த்தகமும்-டட்டிலிதாம்பு . .
Intermediate Commercial Geography-Commodities
and World Trade-Dudley Stamp
assy
• کھیے .66
3.40.
5.00
7.30
2.80.
8.5
5.00
8.49
3.20.
18.80
70
3.40
20
9.80
18.35
4.45
9,90
5.00

Page 48
57
盘58
59
60
6.
62
63
丑64
65
66
67
68
69
170
172
73
174
175
6
84
இடைநிலைப் பிரதேச புவியியல்-ஆசியா-டட்டிலி தாம்பு Intermediate Regional Geography-Asia-Dudley
Stamp
பெளதிகப் புவியியற் றத்துவங்கள்-மங்கவுசு - 象。多
Principles of Physical Geography-Monk-house விஞ்ஞானங் கற்பித்தலுக்கான யுனெசுக்கோ ஆதார நூல்
UNESCO Source Book for Science Teaching
மனிதவுடற் படங்கள்-அராய் . . a Anatomical Charts-Aray மோட்டார் வண்டிகள் பேணலும் பழுதுபார்த்தலும் Maintenance and Repairs of Motor Vehicles
கலைச்சொற்றெகுதி-மனையியல் s so w
Glossary of Technical Terms-Home Science பொதுவிஞ்ஞானம் IIA ஆம் புத்தகம்-தானியல்
General Science-Book IIIA-Daniel
தும்புவேலை-1 ஆம் பாகம்-எதிரிசிங்கா
Coir Work I-— Edirisinghe நெசவுவேலை-முதலாம் பாகம்-விசயதுங்கா
Weaving-Part I-Wijethunga
தொடக்க ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம்-ராம்சே . .
Elementary Co-ordinate Geometry-Ramsey தொடக்க நுண்கணிதம்- ராம்சே
Elementary Calculus-Ramsey
கலைச்சொற்ருெகுதி-மெய்யியல் 1
Glossary of Technical Terms—Philosophy I கலைச்சொற்றெகுதி-மெய்யியல் II
Glossary of Technical Terms—Philosophy II
தொனமூர் அறிக்கை a w
Donoughmore Report
சேதனவுறுப்பிரசாயனவியல்-ஓமியாட்டு
Introduction to Organic Chemistry-Holmyar கலைச்சொற்ருெகுதி-உயிரியல் விஞ்ஞானம் w
Glossary of Technical Terms-Biological Sciences கலைச்சொற்றெகுதி-சமூக விஞ்ஞானம்
Glossary of Technical Terms-Social Science
வணிகம் (ஆரம்பநூல்)-தேவராசன்
Elements of Commerce-Devarajan. வர்த்தக எண்கணிதம்--தேவராசன் Commercial Arthmetic-Devarajan. கலைச்சொற்ருெகுதி-கைபணியுங் கைத்தொழிலும்
Glossary of Technical Terms-Arts and Crafts
விலை
ரூ. ச
7.00
3.35
7.80
4、50
8.0
3.30
1.35
5.00
5.80
910
.50
10.00
12.90
4.60
55
24。00
.50
3.20

இல.
77
Ι78
79
180
81
82
183
184
,185
86
187
188
89
90
.9
92
193
194
இலங்கையின் பொருளாதாரமுறை-வீரவர்த்தணு An Economy of Ceylon-Weerawardhane மனையியல்-குமசாறு
Home Science-Cumasaru கலைச்சொற்றெகுதி-கல்வியும் உளவியலும் Glossary of Technical Terms-Education and Phycho
logg பொருளியல் மூலகம்-வீரவர்த்தனவும் பாரியாரும் - - An Introduction to Economics-Dr. die Mrs. Weerawardhane
கணித வாய்பாடுகள்- II
Mathematical Tables—III கணித வாய்பாடுகள்- I
Mathematical Table-I உலோகவேலை-1 ஆம் பாகம்-இலியனராய்ச்சி
Metal Work-Part I-Liyanarachchi இடைநிலைப் புவியியல்-வடதென் அமெரிக்காக்கள்-டட்லி தாம்பு
Intermediate Regional Geography-Two Americas
Dudley Stamp படவேலையும் செய்முறைப் புவியியலும்- பயிக்கொற்று
Map work and Prcatioal Geography-Bygott பிரித்தானிய யாப்பு முறை-வீரவர்த்தணு
British Constitution-Weerawardena கலைச்சொற்றெகுதி-தாவரவியல் (மறுபிரசுரம்)
Glossary of Technical Terms-Botany (2nd Ed.) கலைச்சொற்ருெகுதி-உடற்கலை (இரண்டாம் பதிப்பு)
Glossary of Technical Terms-Physical Education
(Second Edition) - 19 ஆம் 20 ஆம் நூற்றண்டுகளில் ஐரோப்பா இலிப்சன்
Europe in XIXth and XXth Centuries-Lipson, கலைச்சொற்ருெகுதி-விலங்கியல் மறுபிரசுரம் •
Glossary of Technical Terms-Zoology (Second Edi
tion) கலைச்சொற்றெகுதி-இரசாயனவியல் (உயர்) - s
Glossary of Technical Terms-Chemistry (higher) இடைநிலைப் பெளதிகவியற் பாடநூல்-மூர் (மூன்ருந் தொகுதி
காந்தவியலும் மின்னியலும்) . . A Text Book of Intermediate Physics—(Part III
Magnetism and Electricity-Moore
பாடசாலைகளுக்கான பொது எண்கணிதம் தியுரல்- தொகுதி II
(Lug56) III - General Arithmetic for Schools—Vol. II (Part III)-
Durell
மக்கள் இனங்கள்-புளூவர் - The Races of Mankind-Fleure
sીટev
65 F.
9.80
20.90
4.50
2.30
4.70
9.0
0.10
14,30
6.70
1.40
12.20
8.35
12.35
4.60
1.85
85

Page 49
195
96
9.
98
199
200
20.
202
208
204
205
206
2O7
208
209
86
செய்முறைப் பெளதிகவியல்- அலனும் மூரும்
A Text Book of Practical Physics-Allen and Moore காலநிலையியல்-மில்லர் Climatology-Miller இடைநிலைப் பெளதிகலியற் பாடநூல்-மூர் (முதற்ருெகுதி-சடப்
பொருள் உடைமைகள்) - A Text Book of Intermediate Physics-(Part I
Properties of Matter)-Moore இடைநிலைப் பெளதிகவியற் பாடநூல்-மூர் (இரண்டாந் தொகுதிவெப்பம், ஒலி, ஒளி) II. K- s XA XA A Text Book of Intermediate Physics-(Part I -
Heat, Sound and Light)-Moore
பாடசாலைகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் உரிய பெளதிக இரசாயனம்
எயிசு a a Physical Chemistry for Schools and Colleges-Heys
இங்கிலாந்தின் வரலாறு-திரவெலியன் (பாகம் 1) History of England—(Part III)-Trevelyan இங்கிலாந்தின் வரலாறு-திரவெலியன் (பாகம் II) History of England-(Part III)-Trevelyan, இடைநிலைப் பிரதேச புவியியல்-ஐரோப்பா-டட்டிலி தாம்பு
Intermediate Regional Geography-Europe-Dudley
Astamp
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சிமிது (முதலாம் பாகம்-சடப்பொருள்
இயல்புகள்) P. a Intermediate Physics-(Part I-Properties of Matter)
-Sinaith,
இடைநிலை இரசாயனம் (அசேதன, பெளதிக இரசாயனம்)-பிறஸ்
கொற் a Km
Intermediate Chemistry (Inorganic and Physical)-
Prescott
கலைச்சொற்ருெகுதி- அளவையியல் O
Glossary of Technical Terms-Surveying இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சிமிது (நான்காம் பாகம்-ஒலியியல் .
Intermediate Physics-(Part IV-Sound) உயர்பாடசாலை அசேதன இரசாயனம்-ஓமியாட்டும் பாமரும் A Higher School Inorganic. Chemictry-Holnyard and
Painer
வியத்தகு இந்தியா-பசாம் Km KM Wonder that was India-Bhasam பெறுமதிக்கொள்கை-சங்கரப்பிள்ளை
Price Theory-Sangarapillai
9.80
12.70.
15.60
15。80
3.0
9.0
12.50
2000
3.05
50
2.5
8.35
7.0

ඉග).
20
2.
213
2I4
215
216
27
28
219
220
22.
222
223
224
225
கலைச்சொற்றெகுதி-பிறப்புரிமையில்-குழியவியல்-கூர்ப்பு
Glossary of Technical Terms—Geneties Cytology, Evolu
tion. பாடசாலைகளுக்கான பொது எண்கணிதம்-தியுரல்-தொகுதி 1,(பகு
I, III) - General Arithmetic for Schools-Volume I, (Parts I, II)
—O. V. Daurell,
அயனமண்டலப் பிரதம பாடசாலைகளில் விஞ்ஞானம் கற்பித்தல்-இ.
டி. ஜோசப் . a- a The Teaching of Science in Tropical Primary Schools
-E. D. Joseph இலங்கைத் துரபி-கலாநிதி செ. பரணவிதான
Stupa in Ceylon-Dr. S. Paranavithina
பிரித்தானிய இந்திய வரலாறு-முதலாம் பாகம் -உருெபேட்சு
History of British India-Part I-P. E. Roberts கலைச் சொற்ருெகுதி-கணிதம் (திருத்தி விரித்தபதிப்பு) Glossary of Technical Terms-Mathematics (Revised
and Enlarged Edition) அச்சியற் சொற்ருெகுதி Glossary of Printing Terms கலைச் சொற்ருெகுதி-உடற்றெழிலியலும் உயிரிரசாயனவியலும் Glossary of Technical Terms-Physiology and Biochemis
try இடைநிலைப் பெளதிகவியல் --சி. ஜே. சிமுது (மூன்றம் பாகம்
ஒளியியல்) - Intermediate Physics-(Part III, Light)--C. J. Smith பொருளாதாரப் புவியியல்-யோன்சும் இடாக்கன்வாழ்தும்
Economic Geography-O. S. Jones and G. T. Darken
uvald இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது- (இரண்டாம் பாகம்
வெப்பவியல்) Intermediate Physics-(Part II, Heat)-O. J. Smithமுன்னைச் சிங்கள ஓவியம்-கலாநிதி நந்ததேவ விசயசேகரா
Early Sinhalese Painting-Dr. Nanda Deva Wijesekera கலைச்சொற்ருெகுதி-நோயியல் . .
Glossary of Technical Terms-Pathology ஆதி கிரேக்க மெய்யியல்-யோன் பேணற்று
Early Greek Philosophy-John Burnet உலோக வேலை-2 ஆம் பாகம்-ஜே. எச்சு. இலியனாரய்ச்சி
Metal Work—Part III——J. H. Ligyamarachchi கலைச்சொற்ருெகுதி-மின்னெந்திரவியல் a O
Glossary of Technical Terms-Electrical Engineering
efalley
e. P.
S.65
9.50
疆2。20
9.80
1.85
8.05
6.25
3.35
12.00
44。25
11.55
15.20
3.05
15.00
5.75
87

Page 50
226
227
228
229
230
23.
232
233
234
235
236
237
238
39
240
241
242
243
244
88
இடைத்தரப் பொறியியல்-(தொகுதி 1, இயக்கவியல்)-டி. ஹம்பிறி
Intermediate Mechanics-(Volume I, Dynamics)-D.
Humphrey
கலைச்சொற்ருெகுதி-புள்ளிவிபரவியல்
Glossary of Technical Terms-Statistics படங்களும் வரிப்படங்களும்-மங்கசும் உவில்கின்சனும்
Maps and Diagrams-Monkhouse and Wilkinson. கலைச் சொற்ருெகுதி-பொது உடனலவியல்
Glossary of Technical Terms-Public Health கலைச்சொற்ருெகுதி-உடலமைப்பியலும் இழையவியலும்
Glossary of Technical Terms-Anatomy and Histology பொருளியற் பாகுபாடு-எடி. ஆர். சயகுரியா Economic Analysis-F. R. Jayasuriya திண்மக் கேத்திரகணிதம்- எல். லைன்ஸ்
Solid Geometry-L. Lines அயனமண்டலப் பாடசாலைகளுக்குரிய பொது விஞ்ஞானம்- ஆசிரியர்
கைந்நூல்-எயு. தானியல்
General Science for Tropical School-Teachers' Hand
Book-F. Daniel
கலைச்சொற்ருெகுதி-விலங்கு வேளாண்மை
Glossary of Technical Terms-Animal Husbandry பிரித்தானிய இந்திய வரலாறு-இரண்டாம் பாகம்-பீ.
உருேபேட்சு History of British India-Part II-P. E. Roberts கலைச்சொற்ருெகுதி-மருந்தியல்
Glossary of Technical Terms-Pharmacology கலைச் சொற்ருெகுதி-சட்ட மருத்துவம்
Glossary of Technical Terms-Forensic Medicine கலைச் சொற்ருெகுதி-ஒட்டுண்ணியியல்
Glossary of Technical Terms-Parasistology கலைச் சொற்றெகுதி-பற்றீரிவியயல்
Glossary of Technical Terms-Bacteriology கலைச் சொற்ருெகுதி-விலங்கு உடலமைப்பியல்
Glossary of Technical Terms-Veterinary Anatomy கிரேக்கதேச வரலாறு-சிறில் இ. உருெபின்சன்
A History of Greece-Cyril E. Robinson, கலைச்சொற்றெகுதி-விலங்கு உடற்றெழிலியல் Glossary of Technical Terms-Veterinary Physiology பகுப்புக் கேத்திரகணிதம்-பி. சி. மொலோனி Analytical Geometry-B. C. Molony
தவளை-வ. மாஷல்
The Frog-A. AMarshall
@ોર્ટો)
هجم •5ع
14。60
5.65
26.00
3.20
7.65
15.20
22.20
2.20
7.40
3.20
2.35
2.50
3.20
5.25
25.0
3.80
8.2ö
80

p 245
246
24
248
249
250
25.
252
253
54
255
256
257
258
259
260
இடைநிலைப் பொறியியல்-டி. ஹம்பிறி (தொகுதி 2, நிலையியலும்
நீர்நிலையிலும்) Intermediate Mechanics-(Volume II, Statics and
Hydrostatics)-D. Humphery
ஸ்கொலியொடொன்-ஈ. எம். தில்லையம்பலம் Scoliodon-E. M. Thillaiyampalam
உரோமானிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-பெல்க
Outlines of Roman History-Pelham கலைச்சொற்ருெகுதி-குடிசார் எந்திரவியலும் பொறிமுறை எந்தி
வியலும் Glossary of Technical Terms-Civil and Mechnica,
Engineering தளத் திரிகோணகணித உயர்நூல்-ஹொப்சன்
A Treatise on Plane and Advanced Trigonometry-E.
W. Hobson,
தென்னிந்திய வரலாறு-கே. எ. நீலகண்ட சாஸ்திரி A History of South India-K. A. Nilakanta Sastri
பொருளாதாரக் கொள்கைகள் பற்றிய பாடநூல்-எ. டபிள்யூ.
ஸ்டோனியரும் டி. சி. ஹேக்கும்
A Text Book of Economic Theory-A. W. Stoner and
D. C. Hague
ஐரோப்பிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-ஏ. யே. கிருன்ற் Outlines of European History-A. J. Grant
கல்லூரித் தாவரவியல்-எச். ஜே. புல்லரும் ஒ. திப்போவும்
College Botany-H. J. Fuller and O. Tippo
சமூகவியற் சொற்றெகுதி
Glossary of Technical Terms-Sociology
சமூக அமைப்பு-ஜே. ஆர். ஹிக்ஸ்
The Social Framework-J. R. Hicks
சேர்மானிய இலக்கிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-உருெபேட்சன்
History of German Literature J. G. Robertson பதினெட்டாம் நூற்றண்டில் இங்கிலாந்து-பிளம்
England in the Eighteenth Century-Plumb பிரித்தானியத்தீவுகளின் பொருளாதார வரலாறு-வ. பெர்னி
An Economic History of the British Isles A. Birne இரசாயன அகராதி (கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்)
Dictionary of Chemistry-(Educational Publications
Department)
பெளதிகப் புவியியற் சுருக்கம்-ஈ. த மார்த்தோன்
A Shorter Physical Geography-E. de Martonne
8802457 (Tዥ112)
anv
S is
00
28 25
O 55
20 00
14. 95
2 00
2 5
5. 90
5 00
35
20 55
8 40
8 00
00
3 05
so

Page 51
26
262
263
264
270
27
272
274
27,
276
27
278
279
90
ஆடவிளக்கப் படங்களும் புள்ளிவிவரப் படங்களும்-பேர்சசு
Maps. Topographical and Statistical-Birch இரசாயன எந்திரவியற் சொற்ருெகுதி
Glossary of Technical Terms-Chemical Engineering வடமொழி இலக்கியம்-நடராசா
History of Sanskrit Literature-Nadarasa இடைநிலை அளவையியல்-வெல்றனும் மொனகனும்
Intermediate Logic-Welton and Monahan விலங்குச ழலியல்-தவுடெஸ்வெல்
Animal Ecology- W. H. Dowdeswell வாழகம், பொருளாதாரம், சமூகம்-டாரில் போட் Habitat, Economy and Society-Darrel Ford
விலங்கு உயிரியல்-எ ஐே. குருெவும் ஜி. ஈ. நியுவெலும்
Animal Biology-A. J. Grove and G. E. Newell நீர்நிலையியல-ராம்சே
Hydrostatics-Ramsau அட்சரகணத நூல--சிமிது
Treatise on Algebra–Smith பெளத்தமும் இனப் பிரச்சினையும்
Buddhism and the Race Question இங்கிலாந்தின் வளர்ச்சி
The Evolution of England தற்கால பிரான்சின் வரலாறு
The History of Modern France கட்டட அமைப்பு
Glossary of Technical Terms-Building Construction வேலை, வட்டி, பணம் என்பவற்றின் பொதுக் கொள்கை
General Theory of Employment, Interests and Money உயிரியல் அகராதி
Zoology Dictionary இடைநிலைப் பெளவிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (ஐந்தாம் பாகம்
காந்தவியலும் மின்னியலும்) Intermediate Physics-(Part V-Magnetism and
Electricity)-O. J. Smith
ஐவகை ஒழுக்கவியற் கொள்கை
The Five Types of Ethical Theory
பெளதிகப் புவியியல்
Phvsical Geography பெரிய பிரித்தானியாவில் ஒரு நூற்றண்டுக்காலப் பொருளாதார
அபிவிருத்தி-யோன்சும் லும் A Hundred Years of Economic Development in Great Britain-(1840-1940)-G. P. Jones and A. G. Pool
હsોર્ટમ)
e5. dr.
3 15
13 0.
8 55
26 00
9 25
20 00
35 00
480
15 50
2 95
24 90
14 60
14 65
14 00
O 90
20 90
2 00
卫了45

280
28
282
283
28尘
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
சேதனவுறுப்பு இரசாயனம்-தியூரந்து
Organic Chemistry-P. J. Durrant
ஐரோப்பிய பொருளாதார வரலாறு-ஆதர் பெர்னி
An Economic History of Europe ( 1760-1939)-Arthur
Barnie பெளதிக இரசாயனம் (உயர்நிலையும் பரிசுத்தேர்வு நிலையும்)
-glibla, Gii) Physical Chemistry (Advanced and Scholarship levels
-L. H. Angus
துணிக்கை, விறைப்பு பொருள் இயக்கவியல்-லோனி
Dynamics of a particle and of Rigid Bodies S. L.
Loтеу பொரடேலின் அடிபபடை விலங்கியற் கைநூல-இயாப்பு
Borradaile's Manual of Elementary Zoology-W. B.
Yapp கலைச்சொற்ருெகுதி-புவிச்சரிதவியல்
Glossary of Technical Terms-Geology நிலையியல்-ராம்சே
Statics-A. S. Ramsey
',
முன்னை இந்தியாவும் பாக்ஸ்கிதானும்-வீலர்
Early India and Pakistan-Sir Mortomer Wheeler
பணவியற சுருக்கம்-ஜியோபிரி கிறவுதர்
An Outline of Money-Geoffrey Crowther
உயர்தர பிரயோக கணிதம்-கிறீன்
Advance Level Applied Mathematics-S. L. Green பொருளாதாரப புள்ளிவிபரவியல-அலன
Econominal Statistics-fi. s.". D. Allan சம்பளம-மொரிஸ் டொட
Wages-Maurice Dobb பஜெற் காலத்துக்குபபின் மத்திய வங்கியியல-சேயர்ஸ் Centra Bankrg After Bagehot-E. S. Sayers இடைத்தர நீர்நிலையியல்-பிரீடெல
Intermediate Hydrostatics-E E Preidel ஆசியாவும் மேனுட்டு ஆதிக்கமும்-பணிக்கர்
Asla and Western Dominance-K. M. Panikkar பிரித்தானிய ஆள்புலட படர்ச்சி-வில்லியம்சன்
A Short History of British Expansion-James A.
Williamson
நுண்ணெண் நுண்கணிதம்-லாம்ப்
An Elementary Course un Linfinıtesımal Caiculus
Horace Lant
eIða
ev5. 4V.
25 50
28 5
6 70
1750
33 00
6 00
5. 55
22 is
5 28
23 6)
11 55
1 10
25 00
4 O
52 0.
91

Page 52
29
98
艺99
30t)
30
302
303
304
305
S06
SO7
308
S09
S10
31
32
313
92
கிலேசசொற்றெகுதி-வரலாறு, தொல்பொருளியல்
Glossary of Technical Terms-Blistory and Archaeology
கேத்திரகணித, பொறிமுறை வரைவு-பர்ணுந்து
Geometrical and Mechanical Drawning-M. D. Fernando
கிறிபற்றேகமியாத் தாவரவியல், தொகுதி 1-அல்காகளும்
பங்கசுகளும்-ஸ்மித் Cryptogamic Botany, Vol. I-Algae and Fungi-Smith ஆரம்ப மக்கட் புவியியல்-ஐே. எச். ஜீ. லெபன்
An Lntroduction to Human Geography-J. F. G. Lebon பல்கலைக்கழகத் தூய கணிதம்-சி. நடராசா
University Pure Mathematics-S. Nararaser கலைச்சொற்ருெகுதி-சட்டம்
Glossary of Technical Terms-Law
அயனமண்டலச் சிரேட்ட பாடசாலைகளில் பொது விஞ்ஞானம் கற்
பித்தல்-எச். என். சோணடேஸ்
Teaching of General Science in Tropical Secondary
School-H. N. Saunders
வரலாற்று முன்னர் இந்தியா-ஸ்ருவாட் பிகற்
Pre Historic India-Stuart Piggot
பிரித்தானிய வரவுசெலவுத் திட்டமுறை-சேர் ஹேர்பட்
பிறிற்றெயின் The British Budgetary System-Sir Herbert Brittain அட்சரமுறைத் திண்மக் கேத்திரகணிதம்-எஸ். எல். கிறீன்
Algebraic Solid Geometry-S.L. Green
அரசாங்கமும் ஆளங்படுவோரும்-ஆர். எச். எஸ். குருெஸ்மன்
Government and the Governed-R. H. S. Crossman.
பொதுச சடப்பொருள் இயல்புகள்-சி. ஜே. சிமிது General Properties of Matter-C. J. Smith தென்கிழக்கு ஆசியா-ஈ. எச். ஜி. டொபி
South-East Asia-E. H. G. Dobby பொதுப் படம்வரைகலை-எர்வின் இறெயிசு General Catography-Eruvin Rainz உயர்தர மனைவியல்-செல்வி இ. சவுந்தர நாயகம்
Home Science for Advanced Level-Miss I. Savundra
тауаgат
ஆபிரிக்கா-வோல்ரர் பிற்ஸ்ஜெறல்ட்
Africa—Walter Fitsgediald கலைச்சொற்ருெகுதி-மருத்துவம்-கல்விவெளியீட்டுத் திணைக்களம்
వజీవు
ரூ. ச.
3 00
29 O
68 90
15 O
50 90
3 00
30 00
19 65
16 00
11 65
5 00
62 60
25 00
33 5
20 60
33 50
3 70
Glossary of Technical Terms-Medicine-Educational Publica
tions Department

314
315
316
37
S18
319
320
32.
322
323
324
325
326
327
328
829
330
331
332
இற்றைநாட்பெளதிகம்-எயு. ஒல்டாமும், இலங்றனும் Physics for Today-F. Oldham de E. Longton வளிமண்டல மின்னியல்-பி. எபு. ஜே. ஷொன்லந்து Atmospheric Electricity-B. F. J. Schonland கலன்ருவரங்கள்: உருவமும் தொழிலும்-பிறங்க். பி. சலிஸ்
பெரியும் ருெபேட் வி. பாக்கும் Vascular Plants-Frank B. Salisbury dør Robert V. Parks தென்கிழக்கு ஆசிய வரலாறு-டீ. ஜீ. ஈ. ஹோல்
A History of S. E. Asia-D. G. E. Hall தற்கால வங்கியியல்-ஆர். எஸ். சேயர்ஸ்
Modern Banking-R. S. Sayers பொருளியல்-சாமுவல்சன்
Economics-Samuelson இருபதாம் நூற்றண்டிற் புவியியல்-கிரிவிதுதெயிலர்
Geography in the 20th Century-Griffith Taylor காவிப்பகுப்புச் சுருக்கம்-சி. ஜே. எலியேசர் Concise Vector Analysis-C. J. Eliezer கலைச்சொற்றெகுதி- உளவியல்
Glossary of Technical Terms-Psychology நெப்போலியன் காலத்திலிருந்து ஐரோப்பா-டேவிட்தொம்சன்
Europe since Napoleon-David Thompson அரசியற் கொள்கையின் வளர்ச்சி-சாள்ஸ். சி. வெரேக்கர் The Development of Political Theory-C. Vercker இலங்கையின் பண்டைய நிலவாட்சியும் அரசிறையும்-எச்.
டபிள்யு. கொட்றிங்ரன்
Ancient Land Tenure & Revenue in Ceylon-H. W. Codrington
கிறிப்ற்றேகமியாத் தாவரவியல் 11-கில்பேர்ட் எம். சிமிது
Cryptogamic Botany II-Gilbert M. Smith
அபிவிருத்திகுறைந்த நாடுகளில் மூலதன ஆக்கப்பிரச்சினைகள்
-இறக்னர் நேச்சு
Problems of Capital Formation in Under-developed Countries
Ragner Nurkse இலங்கையின் சட்டமன்றங்கள்-எஸ். நமசிவாயம்
The Legeslatures of Ceylon-S. Namasivayam ஐரோப்பிய வரலாறு-பேடினன்ட் ஷெவில்
A History of Europe-Ferdinand Schevil வகையீட்டுச் சமன்பாடுகளும் அவற்றின் பிரயோகங்களும்
பற்றிய அடிப்படை நூல்-எச். ரி. எச். பியாகோ
An Elementary Treatise on Differential Equations and Their
applications-H. T. H. Piaggo
பொருளியல் வளர்ச்சிக் கட்டங்கள்-டபிள்யு. டபிள்யு. ருெஸ்ரோ
The Stages of Economic Growth-W. W. Rostow
ஆரம்பப் புவியியல்-பினிஸ் ரேவதா,ரொயின்சன், ஹமன்ட்
28 90
20 50
92 00
28 60
67 75
16 30
96 70
32 85
44 10
30 15
35 30
27 75
26 25
103 75
Elements of Geography-Fansh Tenuvartha, Robanéon, Hammond.
93

Page 53
216
205
10.
12
19.
230
13
188
107
27
11
238
10
00
215
79
248
150
05
108
237
104
94
கலைச்சொற்ருெகுதிகள்
ENGLISH-TAML
விலை
ரூ. ச.
அச்சியல் ... Printing w ... 6.25 அளவையியல் இரசாயன எந்திரவியல் .Surveying ... 3.05 இரசாயனவியல் 1 ...Chemistry II ... l.00 QTFTu6O76ÍMuuổ) 11 (355 6076gJŮ) ...Chemistry II (Organic) . . l. 20 இரசாயனவியல் (உயர்நிலை) ...Chemistry (Higher) 8.35 உடலமைப்பியலும் இழையவியலும் .Anatomy & Histology . 7.85 உடற்கலை ...Physical Education ... 0.40 உடற்கலை (இரண்டாம் பதிப்பு) ... Physical Education . . . 40
(Second Edition)
உடற்றெழிலியலும் உடனலவியலும் .Physiology & Hygiene .95 உடற்றெழிலியலும் உயிரிரசாயனவி
யலும் .Physiology &Bochemistry 3.35 உலோகவேலை ...Metal Work 1.40 ஒட்டுண்ணியியல் ... Parasitology 2.50 கணக்குப் பதிவியல் ... Book-keeping 75 கணிதம் ..Mathematics ... l. 90 கணிதம் (திருத்தி விரித்த பதிப்பு) ..Mathematics (Revised & Enlar
ged Edition) 8.05 கல்வியும் உளவியலும் ... Education & Physoloygy ... l.90
குடிசார் எந்திரவியலும் பொறி
முறை எநதிரவியலும்
குடிமையியலும் ஆட்சியியலும்
கைப்பணி 1 (நெசவுத் தொழிலும்
வனைதற்றெழிலும்)
கைப்பணி 1 (மரவேலையும் அரக்கு
வேலையும்)
சட்ட மருத்துவம்
தாவரவியல
...Civil and Mechanicai Enginee
0.55
...Civics & Government ... l.20 ..Handicrafts l (Weaving & Pot
ring
tery) 70 ...Handicrafts II (Wood-work
- and Lacquer work) 1.40 ... Forensic Medicine ... 2.35
Botan \ . 60

8.
222
22
239
262
210
O2
49
227
229
109
103
236
162
225
68
69
148
106
90
234
240
242
273
285
254
297
72
el2a
eü5. M7,
தாவரவியல் (விரிவான பதிப்பு) ... Botany (Composite Edition) 6.7) நோயியல் ...Pathology ... 3.05 பயிர்ச் செய்கை ...Agriculture ... 1.35 பற்றீரியவியல் ...Bacteriology ... 3.20 இரசாயன எந்திரவியல் ...Chemical Engineering ... 13.10 பிறப்புரிமையியல், குழியவியல் கூர்ப்பு ..Genetics-Cytology.Evolution 3,65 புவியியல் ...Geography . . ). 50 புவியியல் I (உயர்பிரிவு) ... Geography II (Higher) ... 3.40 புள்ளிவிவரவியல் ... Statistics ... 5.65
பொது உடனலம் ...Public Health ... 3.20 பொருளியல் ...Economics ... .75 பெளதிகவியல் ..Physics ... 7.75 மருந்தியல் விஞ்ஞானம் ...Pharmacology ... 3.20 மனையியல் .. Home Science ... 3.50 மின்னெந்திரவியல் ...Electrical Engineering .. 5.75 மெய்யியல் 1 . . Philosophy J . . .15
மெயபியல் ...Philosophy II . . . 50
மோட்டர்ப் பொறிநுட்பவியல் ...Motor Mechanism . . .70
விலங்கியல் ... Zoology 8 75 விலங்கியல் (இரண்டாம் பதிப்பு) ..Zoology (Sec. Edn.) ... 8.35
விலங்கு வேளாண்மை ...Animal Husbandry ... 2.20
விலங்கு உடலமைப்பியல் ...Veterinary Anatomy ... 5.25 விலங்கு உடற்றெழிலியல் ...Veterinary Physiology r 3.80 கட்டட அமைப்புக்கலை ...Building Construction .. 6.70 புவிச்சரித்தவியல் . ... Geology 7.00
சமூக விஞ்ஞானம் ... Sociology 5.00 வரலாறும் தொல்பொருளியலும்
சட்டவியல் (அச்சில்) ..History and Archaeology.. 3.00
TAMENGLISH
உயிரியல் விஞ்ஞானம் (தாவர Biological Sciences 4. 60
வியல், விலங்கியல், உடற்றெழி . (Botany, Zoology, Physiology
வியலும் உடனலவியலும், பயிர்ச் and Hygiene, Agriculture)
செய்கை)
95

Page 54
aflar
இல. E5. &.
176 soa5.cuaofurth 60550Asn A6) th Arts and Crafts 3-20
(வனைதற்ருெழில், மரவேலை, (Pottery, Wood Work, WeaG)s53-613 (0.57,56), by Jäg (Bay26, ving, Lacquer Work, Metal உலோகவேலை, மோட்டார்ப் Work, Motor Mechanism) பொறிநுட்பவியல்)
173 சமூக விஞ்ஞானம் (புவியியல், Social Sciences 7.55 பொருளியல், குடிமையியலும் (Geography, Economics, ஆட்சியியலும், கணக்குப் பதிவியல்) Civics and Government,
Book-keeping) 143 பெளதிக விஞ்ஞானம் (கணிதம், Physical Sciences 8.15 பெளதிகவியல், இரசாயனவியல்) (Mathematics, Physics,
Chemistry)
Dictionaries Published by the Educational Publications Department
259 Dictionary of Chemistry-(English-Tamil) ll. 00 275 Zoological Dictionary-(English-Tamil) 卫4。00
96

இரசாயனவியல் CHEMISTRY
அடிப்படை இரசாயனவியல்-எச். வில்கின்சு Fundamental Chemistry--H. Vilkins
இடைத்தர இரசாயனம் (அசேதன, பெளதிக இரசாயனம்)-
பிரஸ்கொற்
Intermediate Chemistry (Inorganic and Physical)- -
Prescott
இரசாயன அராதி (கல்வி வெளியீட்டுத் திணக்களம்)
Dictionary of Chemistry--(Eduéational Publications
Department)
உயர்தர, புலமைப் பரிசில்தர பெளதிக இரசாயனம் எல்.எச். அங்கஸ் Physical Cinemistry (Advanced and Scholarship levels)-
L. H. Augus. உயர்நிலைப் பாடசாலை அசேதன இரசாயனம்--இ. ஜே. ஒமியாட்டும்
ட்ப்ளியூ. ஜீ. பாமரும் ܟ A lighter School Inorganic Chemistry-E. J. Hoimyard
and W. G. Parner
செய்முறை இரசாயனவியல்-பிறவுனிங்கும் யோசேப்பும் Practical Chemistry-Browning and Joseph சேதனவுறுப்பு இர்சாயனம்-பீ. ஜே. தியூசந்து Organic Chemistry- P. J. Durrant சேதனவுறுப்பு, இரசாயனவியல் : தொடக்க நூல்-ஈ. யே, ஒமியா
ட்டு (ஒர் அறிமுக நூல்) Introduction to Organie Chemistry-E. J. Holnyard பாடசாலைகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் உரிய பெளதிக இரசாயனம்
-எச். எல். எயிசு Phycial Cheinistry for Schools and Colleges-H. L. Fieys
கலைச்சொற்ருெகுதி-இரசாயனவியல் 1 Glossary of Technical Terms-Chemistry கலைச்சொற்ருெகுதி-இரசாயனவியல் 11
(சேதனவுறுப்புப் பகுதி) Glossary of Teehnical "Terms—Chennistry II (Organie
Section) கலைச்சொற்ருெகுதி-இரசாயனவியல் (உயர்நிலை) Glossary of Technical Terms- Chemistry (higher) கலைச்சொற்ருெகுதி-இரசாயன எந்திரவியல் Glossary of Technical Terms-Chemical Engineering கலைச்சொற்ருெகுதி-பெளதிக விஞ்ஞானம்(தமிழ்-ஆங்கிலம்) Glossary of Technical Terms-Physical Sciences (Tamil
English)
↑
6-188 02457 (77 112)
விலை ரூ. இலக்கம் விலை ரூ. இலக்கம்
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
d 652s) ei. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம் 65)ზია) ლე. இலக்கம் விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம் 6ჩშal) ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம் விலை ரூ. இலக்கம் விலை ரூ. இலக்கம்
7.5
124
20.00 204
1.00
259
12.7&
20
4.4
19
25.5,
28
12.90
11
15.6 19
1.0 10
1.26;
12
8.35 19
18.0
262
8.15
143
·97

Page 55
உடனலவியலும் மருத்துவ்வியலும்
HYGIENE AND MEDICINE
ஆரம்ப உடனலவியல்-உரோபேட்டு எ. இலித்தர் A First Course in Hygiene-Robert A. Lyster
மனிதவுடற் படங்கள்-பேராசிரியர் எஸ். அராய் Anatomical Charts-Prof. S. Aray கலைச் சொற்றெகுதி-உடலமைப்பியலும் இழையவியலும் Glossary of Technical Terms-Anatomy and Histology கலைச் சொற்றெகுதி-உடற்றெழிலியலும் உடனலவியலும் Glossary of Technical Teras-Physiology and Hygiene கலைச்சொற்றெகுதி-உடற்றெழிலியலும் உயிரின இரசாயன
வியலும் lossary of Technical Terms-Physiology and Bios
chemistry கலைச்சொற்ருெகுதி-உயிரியல் விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்) ‘lossary of Technical Terms-Biological Sciences (Tamil
English) − கலைச்சொற்றெகுதி-சட்ட மருத்துவம் Glossary of Technical Terms-Forensic Medicine கலைச்சொற்ருெகுதி-நோயியல் glossary of Technical Terms-Pathology
wலைச்சொற்ருெகுதி-பொது உடனலவியல்
lossary of Technical Terms-Public Health
ஃலச்சொற்றெகுதி-மருந்தியல்
lossary of Technical Terms-Pharmacology
கலைச்சொற்ருெகுதி-மருத்துவம் falossary of Technical Terms-Medicine
93
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ, இலக்கம் "
விலை ரூ. இலக்கம்
ინlბი) ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம் விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
యజిణ అు.
இலக்கம்
5.60 128
链.50 160
7.65 있30
0.95
07
3.35
4.60
72
2.35 237
S.O.S 222
3.20 229
3.20 286
3.0 S13

கணிதம் MATHEMATICS
அட்சரகணித நூல்-சி. சிமிது A Trestise on Algebra-O. Smith
அட்சரமுறைத் திண்மக் கேத்திர கணிதம்-எஸ். எல். கிறீன் Algebraic Solid Geometry-S. L. Green
ஆரம்ப இயக்கவியல்-எஸ். எல். லோனி (இரண்டாம் பதிப்பு) Elements of Dynamics-S. L. Loney (Second Edition)
ஆரம்ப நிலையியல்-எஸ். எல். லோனி (இரண்டாம் பதிப்பு) Elements of Statics-S. L. Loney (Second Edition)
ஆரம்ப நீர்நிலையியல்-எஸ். எல். லோனி (இரண்டாம் பதிப்பு) Elements of Hydrostatics-S. L. Loney (Second Edition)
இடைத்தர நீர்நிலையியல்-ஈ. ஈ. பிறீடல்
Intermediate Hydrostatics-E. E. Preidel
இடைத்தரப் பொறியியல்-டி. ஹம்பிறி (தொகுதி 1, இயக்க
வியல்)
Intermediate Mechanics-D. Humphery (Volume I,
Dутатіс8)
இடைத்தரப் பொறியியல்-டி. ஹம்பிறி (தொகுதி 2 நிலையியலும்
நீர்நிலையியலும்) * Intermediate Mechanics-D. Humphrey (Volume II, Statics
and Hydrostatics)
உயர்தர பிரயோக கணிதம்-எஸ். எல். கிறீன் Advanced Level Applied Mathematics-S. L. Green
ܠܐܡ
கணித வாய்பாடுகள்
Mathematical Tables I-(Logarithms and Trigonometrio
Tables)
கணித"வாய்பாடுகள்-11
Mathematical Tables II–Log. Trig. Tables; Mathe
matical Formula and Astronomical Tables)
கேத்திரகணித, பொறிமுறை வரைவு-எம். டி. பர்ணுந்து Geometrical and Mechanical Drawing-M. D. Fernando
தளத் திரிகோண கணித உயா நூல்-ஹொப்சன்
A Treatise on Plane and Advanced Trignometry-E. W.
Hobsom W
விலை ரூ. 15.60 இலக்கம் 269
ი$)%) ლნ. 11.65 இலக்கம் 306
ი$ბის ლნ. წ.40
இலக்கம் 17
თ5)%) ლნ. 7.50
இலக்கம் 118.
விலை ரூ. 9.80 இலக்கம் 151
விலை ரூ. 11.10 இலக்கம் 293
விலை ரூ. 14.60 இலக்கம் 226
விலை ரூ. 13.15 இலக்கம் 245
იმზი) ლნ. 22.6ნ
இலக்கம் 289
விலை ரூ. 2.30 இலக்கம் 182
ఎబి) బ్రూ. 4.50 இலக்கம் 8.
விலை ரூ. 29.79
இலக்கம் 298
விஜல ரூ. 20.00 இலக்கம் 949

Page 56
தளத் திரிகோண கணிதம்-எஸ். எல். ல்ோனி Plane Trigonometry-S. L. Loney
திண்மக் கேத்திர கணிதம்-எல். லைன்ஸ் Solid Geometry-L. Lines
துணிக்கை. விறைப்புப் பொருள் இயக்கவியல்-எஸ். எல். லோனி
Dynamics of a Particle and of Rigid Bodies-S. L. Loney
தூய கணித மூலகங்கள்-சி. நடராசர் (இரண்டாம் பதிப்பு) Elements of Pure Mathematics-S, Nadarasar (Second
Edition)
தொடக்க ஆள்கூற்றுக் கேத்திர கணிதம்-ஏ. எஸ். ராம்சே Elementary Co-ordinate Geometry-A. S. Ramsey
தொடக்க நுண்கணிதம்-ஏ. எஸ். ராம்சே Elementary Calculus-A. S. Ramsey
நிலயியல்-எ. எஸ். ராம்சே Statics.--94. S. İ&anın 8e8ey
நீர்நிலையியல்-ஏ. எஸ். ராம்சே Hydrostatics-A. S. Ramsey
நுண்ணெண் நுண் கணிதம்-லாம்ப் An Elementary Course in Infinitesimal Calculus-Horace
Lamb r
பகுப்புக் கேத்திர கணிதம்-பி. சி, மொலோனி Analytical Geometry-B. C. Molony
பல்கலைக்கழகத் தூய க்ணிதம்-சி. நடராசர் University Pure Mathematics—S. Nadaraser
பள்ளிச் சான்றிதழ் அட்சரகணிதம்-சி. வி. தியூரல் A School Certificate Algebra-C. V. Durell
பாடசாலைகட்குரிய புதிய கேத்திரகணிதம்-சி. வி. தியூரல் A New Geometry for Schools-C. V. Durell
பாடசாலைகளுக்கான பொது எண்கணிதம்-சி. வி. தியூரல்
தொகுதி 1 (பகுதி 1, 11)
General Arithmetic for Schools-C. V. Durel-Volume I
(Parts I and II)
பாடசாலைகளுக்கான பொது எண்கணிதம்-சி. வி. தியூரல்
தொகுதி 11 (பகுதி III)
General Arithmetio for Schools—C. V. Durell-Volume II
(Part III)
00
Golზიის ლნ. 9.75
இலக்கம் 25
விலை ரூ. 6.75 இலக்கம் 232
იმზის ღეჟ. 17.5ი இலக்கம் 283
ఎఒు బ్రా, 7.50 இலக்கம் 13
விலை ரூ. 5,80 இலக்கம் 66
விலை ரூ. 9.10 இலக்கம் 16
விலை ரூ. 17.65 இலக்கம் 286 ఎజు బ్రా, 480 இலக்கம் 268
விலை ரூ. 52.10 இலக்கம் 29G
ašმზის) . ლნ. 8.25 இலக்கம் 243
იწ)%ს °ლნ. ნ0.90 இலக்கம் 30
விலை ரூ. 7.50 இலக்கம் 26
කෝණි) ෆ. 7.50 இலக்கம் 2.
იმზი, ღენ. 9.50 இலக்கம் 21
விலை ரூ. 4.60 இலக்கம் 193

கலைச்சொற்ருெகுதி-அளவையியல் Glossary of Technical Terms-Surveying
கலைச்சொற்ருெகுதி-கணிதம் Glossary of Technical Terms-Mathematics
கலைச்சொற்ருெகுதி-கணிதம் (திருத்த விரித்த பதிப்பு) Glossary of Technical Terms-Mathematics (Revised &
Enlarged Edition)
கலைச்சொற்றெகுதி-புள்ளிவிபரவியல் Glossary of Technical Terms-Statistics
கலைச்சொற்ருெகுதி-பெளதிக விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்)
Glossary of Technical Terms-Physical Sciences (Tamil
English)
7-1 38 02457 (77I12)
விலை ரூ. இலக்கம்
eამბის ლნ. இலக்கம்
GSმზის ლნ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
3.05. 205
190 OO
8.05
215
む。65 227
8.5 43
0.

Page 57
கல்வி
EDUCATION
அகில உலக மனித உரிமை வெளியீடு-ஐ. நா. க. வி. அவையம்
அளித்த அறிவுவிருந்து
Universal Declaration of Human Rights-UNESCO
Publication
ஐக்கிய நாடுகள் அவையத்தையும் அதன் சிறப்புச் செயற்குழுக்களை
யும் பற்றிக் கற்பித்தற்கான சில குறிப்புரைகள்
Some Suggestions about the United Nations and its
specialised Agencies-UNESCO Publication
கலேச்சொற்ருெகுதி-உடற்கலை
Glossary of Technical Terms-Physical Education
கலேச்சொற்ருெகுதி-உடற்கலை (இரண்டாம் பதிப்பு))
Glossary of Technical Terms-Physical Education (Second
Edition)
கலைச்சொற்றெகுதி-கல்வியும் உளவியலும் 4Glossary of Technical Terms-Education & Psychology
02
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
65}ზის ლნ. இலக்கம்
65მზის) ლნ. இலக்கம்
1.90 16
0.0 丑14
0.40 13
1.40 88
1.90 179

கலைச்சொற்ருெகுதிகள்
GLossARIEs oF TECHNICAL TERMS
શ્ર કંuિt)
Printing
அளவையியல்
Surveying
இரசாயனவியல் 1
Chemistry I
இரசாயனவியல் LT (சேதனவுறுப்புப் பகுதி)
Chemistry III—(Organic Section)
இரசாயனவியல் (உயர்நிலை)
Chemistry--(Higher)
இரசாயன எந்திரவியல்
Chemical Engineering
உடற்கலே
Physical Education
உடற்கலை (இரண்டாம் பதிப்பு)
Physical Education (Second Edition)
உடலமைப்பியலும் இழையவியலும்
Anatomy and Histology
உடற்றெழியலும் உடனலவியலும்
Physiology and Hygiene
உடற்றெழிலியலும் உயிரின இரசாயனவியலும்
Physiology and Biochemistry
உயர்நிலைப் புவியியல் Higher Geography
உயிரியல் விஞ்ஞானம் Biological Sciences
உலோகவேலை
Metal Work
கட்டட அமைப்பு Building Construction
იმზის ლნ. წ.25 இலக்கம் 26
விலை ரூ. 3.00 இலக்கம் 205
விலை ரூ. 1,00 இலக்கம் O
GSმზის ლნ. 1.20) இலக்கம் 112
65)%ს ლნ. 8.35: இலக்கம் 191
விலை ரூ. 13.10 இலக்கம் 282
விலை ரூ. 0.40 இலக்கம் 13
விலை ரூ. 1,40 இலக்கம் 88:
விலை ரூ. 7.65 இலக்கம் 230
விலை ரூ. 0.95 இலக்கம் 107
விலை ரூ. 3.35 இலக்கம் 27
விலை ரூ. 3.40 இலக்கம் 149
விலை ரூ. 4,80 இலக்கம் 72
«ინეზის ღწ. 1-40* இலக்கம்
விலை ரூ. 6,70 இலக்கம் 273
03

Page 58
கணக்குப் பதிவியல் Book-Keeping
கணிதம் Mathematics
கணிதம் (திருத்தி விரித்த பதிப்பு) Mathematics (Revised & Enlarged Edition) கல்வியும் உளவியலும் ' Education & Psychology
குடிசார் எந்திரவியலும் பொறி முறை எந்திரவியலும் Civil and Mechanical Engineering குடிமையியலும் ஆட்சியியலும்
Civics and Government
கைப்பணி-1 ஆம் பாகம்-நெசவுத் தொழிலும் வனதற்றெழி
லும்
Handicrafts-Part I.--Weaving and Pottery கைப்பணி-11 ஆம் பாகம் --மரவேலையும் அரக்குவேலேயும் Handicrafts-Part III—Wood Work and Lacquer Work
கைப்பணியுங் கைத்தொழிலும்(தமிழ்-ஆங்கிலம்) Arts and Crafts (Tamil-English)
சட்டம்
Law
சட்ட மருத்துவம்
Forensic Medicine சமூக விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்) Social Sciences (Tamil-English)
தாவரவியல் Botany
தாவரவியல் (இரண்டாம்ப திப்பு) Botany (Second Edition) நோயியல்
Pathology
பயிர்ச்செய்கை Agriculture
பிறப்புரிமையியல், குழியவியல், கூர்ப்பு Genetics, Cytology, Evolution
புவிச்சரிதவியல் Geology
104
விலை ரூ. 0.75 இலக்கம் 10
விலை ரூ. 1,90 இலக்கம் 100
விலை ரூ. 8.05 இலக்கம் 215
விலை ரூ. 1,90 இலக்கம் 179
விலை ரூ. 10.55 இலக்கம் 248
விலை ரூ. 1.20 இலக்கம் 150
GSiბou ლნ. 0.70 இலக்கம் 105
விலை ரூ. 1.40 இலக்கம் 08
விலை ரூ. 3.20 இலக்கம் 176
விலை ரூ. 3.00 இலக்கம் 302
e:მზau ლნ. 2.35 இலக்கம் 237
eßმბიის ლ5. 7.5ნ இலக்கம் 73
விலை ரூ. 0.60 இலக்கம் 104
60%), ლენ. ჩ.70 இலக்கம் 87
விலை ரூ. 3.06 இலக்கம் 222
விலை ரூ. 1.35 இலக்கம் 12
ašlბის ლნ. 3.65 இலக்கம் 210
விலை ரூ. 7.00 இலக்கம் 285
 

புவியியல் Ceography
புள்ளிவிபரவியல் Statistics
பொது உடனலவியல் Public Health
பொருளியல்
Economics
பெளதிக விஞ்ஞானம்--(தமிழ் ஆங்கிலம்) Phycial Sciences (Tamil-English)
பெளதிகவியல்
Physics
மருந்தியல்
Pharmacology
மருத்துவம்
Medicine
மனையியல்
Home Science
மின்னெந்திரவியல் Electrical Engineering
Guotius)ust) I
Philosophy I
மெம்யியல் II Philosophy II
மோட்டார்ப் பொறிநுட்பவியல் Motor Mechanism
வரலாறு, தொல்பொருளியல் History and Archaeology
விலங்கியல்
Zoology
விலங்கியல் (இரண்டாம்பதிப்பு) Zoology (Second Edition)
விலங்கு வேளாண்மை Animal Husbandry
«მზის ღნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
68)%ს ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
aß)ზი) ლენ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
651%ას ლენ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
I5()
102
5.65
227
3.20
229
0.75
109
8.15
43
7.75
103
3.20
236
3.70 313
3.50
162
5.75
225
1.15
68
0.50 69
0.70
148
3.00 297
0.75 106
8.35 190
2.0
234
05

Page 59
குடிமையியலும் ஆட்சியியலும்
CWCS AND GOVERNMENT
அரசாங்கமும் ஆளப்படுவோரும்-ஆர். எச். எஸ். குருெஸ்மன் Government and the Governed-R. H. S. Crossman,
தொனமூர் அறிக்கை Donoughmore Report
பிரித்தானிய யாப்புமுறைமை-கலாநிதி ஐ. தி. எஸ்.
வீரவார்த்தன British Constitution-Dr. I. D. S. Weeravardhana
பிரித்தானிய வரவுசெலவுத் திட்டமுறை-சேர் ஹேர்பட்
பிறிற்றெயின்
The British Budgetary System-Sir Herbert Brittain
கலைச்சொற்ருெகுதி-குடிமையியலும் ஆட்சியியலும் Glossary of Technical Terms-Civics and Government
கலைச்சொற்ருெகுதி-சமூக விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்)
Glossary of Technical Terms-Social Sciences (Tamil
English)
106
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
5.00 307
10.00 170
14.30 86
6.00 305
1.20
50
7.55 3.

கைப்பணியுங் கைத்தொழிலும்
ARTS AND CRAFTS
அரக்கு வேலை-1ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமரத்தினுவும் விலை ரூ. 1.35 கே. எச். அபயவர்த்தனுவும் இலக்கம் 120 Lacquer Work-Part I-H. M. Somaratna and K. H.
Abeuvardena
அரக்கு வேலை-1 ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமரத்தினவும், விலை ரூ. 1.35
கே. எச். அபயவர்தனவும் இலக்கம் 2. Laequer Work-Part III—H. M. Somaratna and K. H.
Abeguevardena.
உலோகவேலை-1 ஆம் பாகம்-ஜே. எச். இலியனுராய்ச்சி Gმ%u erნ. 4.70 Metal Work—Part I—J. H. Liyanarachchi, இலக்கம் 83
உலோக வேலை-1 ஆம் பாகம்-ஜே. எச். இலியானராய்ச்சி விலை ரூ. 9.75 Metal Work-Part III—J. H. Liyanarachchi இலக்கம் 224
தும்புவேலை-1 ஆம் பாகம்-பீ. எதிரிசிங்கா விலை ரூ. 1.35 ‘Coir Work—Part II-P. Edirisinghe இலக்கம் 164
தும்புவேலை-1 ஆம் பாகம்-பீ. எதிரிசிங்கா s a விலை ரூ. 5.00 Coir Work—Part II-P. Edirisinghe இலக்கம் 144
நெசவுவேலை-1 ஆம் பாகம்-டி. எஸ். விசயதுங்கா விலை ரூ. 5.00 Weaving-Part I-D. S. Wijethunga இலக்கம் 65
நெசவுவேலை-1 ஆம் பாகம்-டி. எஸ். விசயதுங்கா விலை ரூ. 8.40 Weaving-Part II-D. S. Wiethunga இலக்கம் 145
மரவேலை-1 ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமாத்தினு e:51%) ლნ. 4.60 Woodwork-Part II—HI. M. Somaratna இலக்கம் 133
மரவேலை-1 ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமரத்தின 6ნმზის ღწ. 4.20 Wood work–Part II–H. M. Somaratna, இலக்கம் 134
மோட்டார் வண்டிகள் பேணலும் பழுதுபார்த்தலும் விலை ரூ. 8.10 Maintenance and Repairs of Motor Vehicles இலக்கம் 61
(சர்வதேச தொழில் நிறுவனத்தினுல் பிரசுரிக்கப்பட்டது.)
Published by the International Labour Organisation.
வனதற்றெழில்-1 ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமரத்தின «Si2%) ტენ. 3.40 Pottery-Part I-HI. M. Somaratna இலக்கம் 139
O7

Page 60
வனைதற்றெழில் I-ஆம் பாகம்-எச். எம். சோமரத்தின Pottery-Part III-H. M. Somaratna
கலைச்சொற்ருெகுதி-அச்சியல் Glossary of Technical Terms-Printing
கலைச் சொற்றெகுதி-உலோகவேலை Glossary of Technical Terms-Metal Work
கலைச்சொற்ருெகுதி-கட்டடஅமைப்பு Glossary of Technical Terms-Building Construction
கலைச்சொற்ருெகுதி-கைப்பணி- 1 ஆம்பாகம்- நெசவுத் தொழி
லும் வனதற்றெழிலும்
Glossary of Teachnical Terms-Handicrafts-Part -
Weaving and Pottery
கலைச் சொற்ருெகுதி- கைப்பணி-1 ஆம் பாகம்-மரவேலையும்
அரக்குவேலையும்
Glossary of Technical Terms-Handicrafts Part II-Wood
Work and Lacquer Work
கலைச்சொற்றெகுதி- கைப்பணியுங் கைத்தொழிலும் (தமிழ்-ஆங்
கிலம்)
Glossary of Technical Terms-Arts and Crafts (Tamil
English)
கலைச்சொற்ருெகுதி-மோட்டார்ப் பொறி நுட்பவியல் Glossary of Technical Terms-Motor Mechanism
08
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இக்ைகம்
விஜல ரூ. இலக்கம்
30 146
6.25
216
1.40 11.
6.O 273
0.0 05
1.4f)
108
3.20 6
0.0 48

தாவரவியல்
BOTANY
கல்லூபித் தாவரவியல்-எச். ஜே. புல்லரும் ஒ. ரிப்போவும் College Botany-Harry J. Fuller and Oswald Tippo
கலன்ருவரங்கள் : உருவமும் தொழிலும்-சலிஸ்பெரி, பாக் Wascular Plants : Form and Function-Salisbury, Park
கிறிப்ற்றேகமியாத் தாவரவியல், தொகுதி - அல்காக்களும்
பங்கசுகளும்-சிமிது
Cryptogamio Botany, Vol. I-G. M. Smith-Algae and
Fungi
கிறிப்ற்றேகமியாத் தாவரவியல் தொகுதி II-கில்பேர்ட் எம்
சிமிது-பிரியோபீற்றுக்களும் செறிடோபீற்றுக்களும்
Cryptogamic Botany, Vol. II-Gilbert M. Smith
Bryophytes and Pteridophytes
தாவரவியற் பாடப்புத்தகம்-ஜே. எம். உலோசனும் பெர்பால்
சனியும் A Text Book of Botany.-J. M. Lowson, de Birbal sahni.
கலைச்சொற்ருெகுதி-தாவரவியல் Glossary of Technical Terms-Botany
கலைச்சொற்ருெகுதி-தாவரவியல் (மறுபிரசுரம்} Glossary of Technical Terms-Botany (Second Edition)
கலைச்சொற்றெகுதி-பிறப்புரிமையியல், குழியவியல், கூர்ப்பு Glossary of Technical Terms. - Genetics-Cytology
Evolution
விலை ரூ. இலக்கம்
அச்சில் இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
அச்சில் இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
54.90 258
68.90
299
44.10
326
丑7.90
!8ሽ
0.60 04
6.0
187
3.65
210
09

Page 61
பண்பாடும் மானிடவியலும்
CULTURE AND ANTHROPOLOGY
இலங்கைத் தூபி-கலாநிதி செ. பரணவிதான The Stupa in Ceylon-Dr. S. Paranavitana
பெளத்தமும் இனப்பிரச்சினையும்-குணபால மலலசேகராவும் கே.
என். ஜயதிலகவும்
Buddhism and the Race Question-G. P. Malalasekera.
and K. N. Jayatilleke
மக்கள் இனங்கள்-எச். ஜே புளூவர் The Races of Mankind-H. J. Fleure
முன்னைய சிங்கள ஓவியம்-கலாநிதி நந்ததேவ விசயசேகர Early Sinhalese Paintings-Dr. Nanda Deva Wijesekera
வடமொழி இலக்கிய வரலாறு (செம்மொழிக்காலம்) நவாலியூர்.
சோ. நடராசன்
History of Sanskrit Literature, Classical
S. Nadarasan.
வாழகம், பொருளாதாரம், சமூகம்-டாரில் போட் Habitat, Economy & Society-D. Forde
10
Period
விலை ரூ. இலக்கம்
ఐబిaు . இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
9.80
213
2.95
270
.85
94.
15.20
22
8.55
263
20.00
266

பயிர்ச்செய்கை
AGRICULTURE
வேளாண்மை விளக்கம் Agriculture
கலைச்சொற்ருெகுதி-பயிர்ச்செய்கை Glossary of Technical Terms-Agriculture
கலைச்சொற்ருெகுதி-விலங்கு வேளாண்மை
Clossary of Technical Terms-Animal Husbandry
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
5.00
38
35
22
2.20 234

Page 62
புவியியல்
GEOGRAPHY
ஆபிரிக்கா-வோல்ரர் பிற்ஸ்ஜெறலட Africa-Walter Fitzgerald
ஆரம்ப மக்கட் புவியியல்--ஜெ. எச். ஜி. லெபன் An Introduction to Hunnan Geography-J. H. G. Lebon,
இடவிளக்கவியற் படங்களும் புள்ளி விவரப்படங்களும்-பேர்ச்சு Maps-Topographical and Statistical-Birch,
இடைநிலைப் பிரதேச புவியியல்-ஆசியா-டட்டிலி தாம்பு Intermediate Regional Geography-Asia-Dudley Stamp
இடைநிலைப் பிரதேச புவியியல்- ஐரோப்பா-டட்டிலி தாம்பு
Intermediate Regional Geography--Europe-Dudley
Stamp
இடைநிலைப் பிரதேச புவியியல்- வட தென் அமெரிக்காக்கள்
டட்டலி தாம்பு
Intermediate Regional Geography-Two AmericasIDudley Stamp
இடைநிலை வர்த்தப் புவியியல்- வியாபாரப் பொருள்களும் உலக
வர்த்தகமும்-டட்டிலி தாம்பு
Intermediate Commercial Geography-Dudley Stamp
இலங்கைப் புவியியல்-குக்கு Ceylon Geography-Cook
ஐரோப்பியப் புவியியல்-ஜெ. கொற்மான் Geography of Europe-J. Gottmann
காலநிலையியல்-மில்லர் Climatology-Miller
தென்கிழக்கு ஆசியா-ஈ. எச். ஜி. டொபி South-East Asia-E. H. G. Dobby
படங்களும் வரிப்படங்களும்-மங்கவுசும் உவில்கின்சனும் Manos and Diagrams-Monkhouse and Wilkinson
படவேலேயும் செய்முறைப் புவியியலும்-யோகன் பயிக்கொற்று Mapwork and Practical Geography-John Bygott
12
விலை ரூ. 33.50 இலக்கம் 312
விலை ரூ. 15,70 இலக்கம் 300
விலை ரூ. 13.13 இலக்கம் 261
விலை ரூ. 7.00 இலக்கம் 157
விலை ரூ. 9.10 இலக்கம் 202
விலை ரூ. 9.70 இலக்கம் 84
விலை ரூ. 9.70 இலக்கம் 56.
விலை ரூ. 6.00 இலக்கம் 132
விலை ரூ. 18.80 இலக்கம் 4.
விலை ரூ. 13.25 இலக்கம் 96.
விலை ரூ. 25.00 இலக்கம் 309
விலை ரூ. 26.00 இலக்கம் 228
விலை ரூ. 10.10 இலக்கம் 185

பொதுப்படம் வரைகலை-ஏர்வின் இறெயிசு General Cartography-Eduvin Raisz
பொருளாதாரப் புவியியல்-யோன்சும் இடாக்கன்வாழ்தும் Economic Geography-Jones and Darkenwald
பெளதிகப் புவியியல்-பிலிப்பு இலேக்கு Physical Geography-P. Lake
பெளதிகப் புவியியற்றத்துவங்கள்-மங்கவுசு Principles of Physical Geography-Monkhouse
பெளதிகப் புவியியற் சுருக்கம்-இதெ மார்த்தோன் A Shorter Physical Geography-De Martorne
கலைச்சொற்ருெகுதி-உயர்நிலைப் புவியியல் Glossary of Technical Terms-Higher Geography
கலைச்சொற்றெகுதி-சமூக விஞ்ஞானம் (தமிழ், ஆங்கிலம்)
Glossary of Technical Terms-Social Sciences (Tamil
English)
கலைச்சொற்ருெகுதி- புவிச்சரிதவியல் Glossary of Technical Terms-Geology
கலைச்சொற்ருெகுதி- புவியியல் Glossary of Technical Terms-Geography
იჩბი) ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
იმზის) ლნ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
6Noiზის ლნ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
33.5 30
44.25
29
21.00
278
13.35 58
13,05 280
3.40 49
7.55
73
7.00 285
1.50 102
3.

Page 63
பொது விஞ்ஞானம்
GENERAL SCIENCE
அயனமண்டலச் சிரேட்ட பாடசாலைகளில் பொது விஞ்ஞானம் கற்
பித்தல்-எச். என். சோன்டேஸ்
Teaching of General Science in Tropical Secondary School
-H. N. Saunders
அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரிய பொது விஞ்ஞானம்-ஆசிரியர்
கைந்நூல்-எப். தானியல்
General Science for Tropical Schools-Teachers' Hand
book-F. Daniel
அயனமண்டலப் பிரதம பாடசாலைகளில் விஞ்ஞானம் கற்பித்தல்
இ. டி. ஜோசப்
Teaching of Science in Tropical Primary Schools-E. D.
Joseph
பொது விஞ்ஞானம்-அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரியது-1 ஆம்
பாகம்-எயு. தானியல் -General Science for Tropical Schools-Book I-F. Daniel
பொது விஞ்ஞானம்-அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரியது
IU ஆம் பாகம்-எயு. தானியல்
General Science for Tropical Schools-Book II-F.
Daniel
பொது விஞ்ஞானம்-அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரியது-III
ஆம் பாகம்-எயு. தானியல்
General Science for Tropical Schools-Book III-F.
Daniel
பொது விஞ்ஞானம்-அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரியது-III
A ஆம் பாகம்-எயு. தானியல்
General Science for Tropical Schools-Book III A-F".
Dатіе!
பொது விஞ்ஞானம்-அயனமண்டலப் பாடசாலைகட்குரியது
1 ஆம் பாகம்-எயு. தானியல்
General Science for Tropical Schools-Book IV-F.
Daniel
பொது விஞ்ஞானம் : பயிற்சி நூல் அயனமண்டலப் பாடசாலை
கட்குரியது- ஆம் பாகம்-எயு. தானியல்லும் அற்கின்சனும்
General Science for Tropical Schools-Work Book I-F.
Daniel and Aikiтвот
14
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ இலக்கம்
30.00
303
22.20
233
12.20
212
3.30
15
2.40
30
5.00 140
3.30
163
7.30 14
1。35
129

பொது விஞ்ஞானம் : பயிற்சி நூல்-அயனமண்டலப் பாடசாலை விலை ரூ. 2,80 கட்குரியது-11 ஆம் பாகம்-எயு. தானியலும் அற்கின்சனும் இலக்கம் 42.
General Science for Tropical Schools-Work Book II-F.
Daniel and Atkinson,
விஞ்ஞானம் கற்பித்தலுக்கான யுனெசுக்கோ ஆதார நூல் விலை ரூ. 7.80
UNESCO Source Book for Science Teaching இலக்கம் 59
5.

Page 64
பொருளியல் ECONOMICS
இலங்கையின் பொருளாதார முறை-ஐ. தி. எசு. வீரவர்த்தணு An Economy of Ceylon-Dr. I. D. S. Weeravardhana.
ஐரோப்பிய பொருளாதார வரலாறு-ஆதர் பேர்னி An Economic History of Europe-Bernie
சம்பளம்-மொரிஸ் டொப் Wages-Maurice Dobb
சமூக அமைப்பு-ஆரம்பப் பொருளியல்-ஜே. ஆர். ஹிக்ஸ் The Social Framework-J. R. Hicks
பணவியற் சுருக்கம்-ஜியோபிரிகிறவுதர் An Outline of Money-Geoffrey Crowther
பஜெற்காலத்துக்குப்பின் மத்திய வங்கியியல்-சேயர்ஸ் Central Banking after Bagehot-R. Sayers
பிரித்தானியத் தீவுகளின் பொருளாதார வரலாறு-ஏ. பேர்னி An Economic History of the British Isles-A. Birnie
பெரிய பிரித்தானியாவில் ஒரு நூற்றண்டுக்காலப் பொருளாதார
அபிவிருத்தி-ஜி. பி. ஜோன்சும் எ. ஜி. பூலும் A hundered years of Economic development in Great
Britain (1840-1940).Jones and Pool பெறுமதி கொள்கை-பொ. சங்கரப்பிள்ளை Price Theory.-P. Sangarapillai
பொருளாதாரக் கொள்கைகள் பற்றிய பாடநூல்-ஏ. டபிள்யு.
ஸ்டோனியரும் டி. சி. ஹேக்கும்
A Text Book of Economy Theory-A. Stonier and D. C.
Hague
பொருளாதாரப் புள்ளிவிபரவியல் ஆர். சி. டி. அலன் Economical Statistics-R. C. D. Allan
பொருளியல் மூலகம்-ஐ. தி. எசு. வீரவர்த்தனவும் பாரியாரும் An Introduction to Economics-I. D. S. Weerauardene
and Mrs. S. Weerawardene
பொருளியற் பாகுபாடு-ண்பு. ஆர். சயகுரியா Economic Analysis-F. R. Jayasuriya
116
விலை ரூ. இலக்கம் :
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
9.80 177
28.75
28
23.65
291
1.35
255
15.55
288
1.55 292
16.00 258
17.45 279
7.0 209
21.00
25
15.25
290
20.90 80
5.20
231

வலிை வட்டி பணம் என்பவற்றின் பொதுக் கொள்கை-யே. விலை ரூ. 14.65
எம். கீன்சு இலக்கம் 274 The General Theory of Employment, Interest and Money
- J.M. Keynes
கலைச்சொற்ருெகுதி-சமூக விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்) விலை ரூ. 7.55 Social Sciences (Tamil-English) இலக்கம் 173
கலைச்சொற்றெகுதி-பொருளியல் விலை ரூ. 0.75 Glossy of Technical Terms-Economics இலக்கம் 09
17

Page 65
பெளதிகவியல் PHYSICS
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (முதலாம் பாகம்
சடப்பொருள் இயல்புகள்)
Intermediate Physics-O. J. Smith (Part I-Properties
of Matter)
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (இரண்டாம் பாகம்
வெப்பவியல், Intermediate Physics-C. J. Smith (Part II-Heat)
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (மூன்றம் பாகம்
ஒளியியல்) Intermediate Physics-C. J. Smith (Part III-Light)
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (நான்காம் பாகம்
ஒலியியல்) Intermediate Physics-C. J. Smith (Part IV-Scoustics)
இடைநிலைப் பெளதிகவியல்-சி. ஜே. சிமிது (ஐந்தாம் பாகம்
காந்தவியலும் மின்னியலும்)
Intermediate Physics-C. J. Smith (Part V-Magnetism
and Electricity)
இடைநிலைப் பெளதிகவியற் பாடநூல்-எச். மூர் (முதற்ருெகுதி
சடப்பொருள் உடைமைகள்)
A Text Book of Intermediate Physics-H. Moore (Part I
-Properties of Matter)
இடைநிலைப் பெளதிகவியற் பாடநூல்-எச். மூர் (இரண்டாந்
தொகுதி-வெப்பம், ஒலி, ஒளி)
A Text Book of Intermediate Physics-H. Moore (Part II
-Heat, Sound and Light)
இடை பெளதிகவியற் பாடநூல்-எச். மூர் (மூன்ருந
தொகுதி-காந்தவியலும் மின்னியலும்)
A Text Book of Intermediate Physics-H. Moore (Part III
-Magnetism and Electricity)
இற்றைநாட் பெளதிகம்-ஒல்டாமும் லங்ற்றணும் Physics for Today-Oldham and Langton
செய்முறைப் பெளதிகவியல்-அலனும் மூரும் A Text Book of Practical Physics-Allen and Moore
18
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
68)%ს ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
651%u ტუწ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
2.50 203
1.55 220
2.00
2.
7.50 206
10.90 276
9.80 97
12.70. 198
12.35 192
28.90 34
5.00 195

பட்டப் பெளதிகம்-சி. ஜே. சிமிது (பகுதி -பொதுச் சடப்பொருள்
இயல்புகள்)
Degree Physics-(Part I-General Properties of Matter)
-C. J. Smith,
பொதுப் பெளதிகம்-டபிள்யு. எல். உவைற்வி (இரண்டாம் பதிப்பு) General Physics-W. L. Whiteley (Second Edition)
வளிமண்டல மின்னியல்-பி. எஃப். ஜே. ஷொன்லந்து Atmospheric Electricity—B. F. J. Schonland
கலைச்சொற்ருெகுதி-குடிசார் எந்திரவியலும் பொறிமுறை எந்
திரவியலும்
Glossary of Technical Terms-Civil and Mechanical
Engineering
கலைச்சொற்ருெகுதி-பெளதிக விஞ்ஞானம் (தமிழ்-ஆங்கிலம்) Glossary of Technical Terms-Physical Sciences (Tamil
English)
கலைச்சொற்ருெகுதி-பௌதிகவியல் (இரண்டாம் பதிப்பு Glossary of Technical Terms-Physics (ScCound Edition)
கலைச்சொற்ருெகுதி-மின்னெந்திரவியல் Clossary of Technical Terms-Electrical Engineering
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
6$მშal) ლნ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
62.6) 308
1.50 123
6.60 35
0.55 248
8.丑5w
43
7.75 03
5.75 225
19

Page 66
Džsorulusto
HOME SCIENCE
உயர்தர மனையியல்-செல்வி. இ. சவுந்தரநாயகம் eSiბის ლნ. 20.60
Home Science for Advanced Level-Miss. I. Savudra- goiásh
nayagan
மனையியல்-திருவாட்டி கொமிசாறு விலை ரூ. Home Science-Kumasaru இலக்கம்
கலைச்சொற்ருெகுதி-மனையியல் விலை ரூ. Glossary of Technical Terms-Home Science இலக்கம்
120
S.
9.50 178
S5 62

மெய்யியல்
PHILOSOPHY
ஆதி கிரேக்க மெய்யியல்-யோன் பேனற்று Early Greek Philosophy-John Burnet
இடைநிலை அளவையியல்-யேம்ஸ் வெல்றன்ம் எ. யே. மொன
கன்ம் Intermediate Logic-James Welton de A. J. Monahan.
ஐவகை ஒழுக்கவியற் கொள்கை-சி. டி. புருேட் Five Types of Ethical Theory-O. D. Broad
கலைச் சொற்ருெகுதி-மெய்யியல் 1 Glossary of Technical Terms-Philosophy I
கலைச் சொற்ருெகுதி-மெய்யியல் II Glossary of Technical Terms-Philosophy II
விஜல ரூ. 15.00 இலக்கம் 223
விலை ரூ. 26.08 இலக்கம் 264
விலை ரூ. 20.90 இலக்கம் 277
விலை ரூ. 1.15 இலக்கம் 168
விலை ரூ. 0.50 இலக்கம் 69
12.

Page 67
மொழிகளும் இலக்கியமும் LANGUAGES AND LITERATURE
சேர்மானிய இலக்கிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-உருெபேட்சன் ისების ლნ. 20.55 History of German Literature-J. G. Robertson இலக்கம் 256
122

வரலாறு HISTORY (அ) கீழைத் தேச வரலாறு
ஆசியாவும் மேனுட்டு ஆதிக்கமும்-பணிக்கர் Asia and Western Dominance-Pannikar
இலங்கையின் சுருக்க வரலாறு-எச். டபிள்யு. கொடிறின்றன் A Short History of Ceylon-H. W. Codrington
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
இந்தியா-ஒரு பண்பாட்டு வரலாற்றுச் சுருக்கம்-எச். ஜி. உரோலின் விலை ரூ.
&Fଶ୪t
A Cultural History of India-H. G. Rawlinson
தென்னிந்திய வரலாறு-கே. எ. நீலகண்ட சாஸ்திரி A History of South India-K. A. Nilakanta Sastri
பிரித்தானிய இந்திய வரலாறு-முதலாம் பாகம்- பி. ஈ. உருே
பேட்சு
History of British India-Part I-P. E. Roberts
பிரித்தானிய இந்திய வரலாறு-இரண்டாம் பாகம்-பி. ஈ. உருே
பேட்சு History of British India-Part II-P. E. Roberts
முன்னை இந்தியாவும் பாக்கித்தானும்-மோட்டிமர் வீலர் Early India and Pakistan-Mortimer Wheeler
வரலாற்று முன்னர் இந்தியா-ஸ்ருவாட் பிகற் Prehistoric India-Stuart Piggott
வியத்தகு இந்தியா-ஏ. எல். பசாம் Wonder that was India-A. L. Basham
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
25,00294
4.45 153
8.35 152.
14。95 250
1.35 24
7.40 235
16.00 28
19.65。
304
8.35 208.
23.

Page 68
(ஆ) மேலைத்தேச வரலாறு WESTERN HISTORY
இக்கால ஐரோப்பாவின் மலர்ச்சி-1453-1939-ஜே. ஏ. ஆர். மரி
யற்று
The Evolution of Modern Europe-1453-1939-J. A. R.
Mariott
இங்கிலாந்தின் வரலாறு-பாகம் 1-பி. எம். திரவெலியன் History of England-Part I-P. M. Trevelyan.
இங்கிலாந்தின் வரலாறு-பாகம் 11-பி. எம். திரவெலியன் History of England-Part II-P. M. Trevelyan
இங்கிலாந்தின் வளர்ச்சி-ஜே. ஏ. வில்லியம்சன் The Evolution of England-J. A. Williamson,
உரோமானிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-பெல்காம் (Outlines of Roman History-Pelham
ஐரோப்பிய பொருளியல் வரலாறு-ஆர்தர் பெர்னி An Economic History of Europe-Arthur Bernie
ஐரோப்பிய வரலாற்றுச் சுருக்கம்-ஏ. ஜே. கிருன்ற் (Outlines of European History-A. J. Grant
கிரேக்க வரலாறு-கிறில் இ. ருெபின்சன் History of Greece-Cyril E. Robinson.
தற்கால பிரன்சின் வரலாறு : முதலாம் பாகம்-அல்பிறெற்
கொபன்
History of Modern France : Vol. I-Alfred Cobban
பதினெட்டாம் நூற்றண்டில் இங்கிலாந்து-பிளம் England in Eighteenth Century-Plumb
19 ஆம் 20 ஆம் நூற்றண்டுகளில் ஐரோப்பா-இ. இலிப்சன் Europe in XIXth and XXth Centuries-E. Lipson
பிரித்தானிய அடிப்படை வரலாறு 1485-1688-உவாணரும்
மாட்டினும் மூரும்
The Groundwork of British History, 1485-1688-Warner,
Martin and Muir
24
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
விலை ரூ.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
് ഖെ கு.
இலக்கம்
விலை ரூ. இலக்கம்
ఎడిషు இலக்கம்
9.90 54
5.80 200
3.10 201
24.90 271
28.25 247
28.75 281
2.75 252
25.70 24
且4。60
272
8.40
257
2.20 89
5.00 155

பிரித்தானிய அடிப்படை வரலாறு 1688-1939-உவாணரும் விலை ரூ. 5,00 மாட்டினும் மூரும் இலக்கம் 136 The Groundwork of British History, 1688-1939-Warner,
Martin and Mair
பிரித்தானியரின் ஆள்புலப் படர்ச்சி-ஜ்ே. வி. வில்லியம்சன் விலை ரூ. 47.70
A Short History of British Expansion-James A. 96 disth 295
Williamson,
பெரிய பிரித்தானியாவில் ஒரு நூற்ருண்டுப் பொருளாதார விருத்தி விலை ரூ. 17.45 --யோன்சும் பூலும் இலக்கம் 279
A Hundred Years of Economic Development in Great
Britain—Јопез dè Pool
வரலாறு தொல்பொருளியற் சொற்றெகுதி - விலை ரூ. 3.00 Glossary of Technical Terms in History and Archaeology 9665th 29፯ ̆
25

Page 69
வணிகமும் கணக்குப் பதிவியலும்
COMMERCE AND BOOK-KEEPNG
கணக்குப் பதிவியல்-சி. ந. தேவராசன் விலை ரூ. 6.40 Book-Keeping-C. N. Devarajan இலக்கம் 135
வணிகம்-ஆரம்ப நூல்-சி. ந. தேவராசன் - eნ)&au ლნ. 24.00 Elements of Commerce-C. N. Devarajan இலக்கம் 174
வர்த்தக எண் கணிதம்-சி. ந. தேவராசன் aSiზის ლნ. 7.50 Commercial Arithmetic-C. N. Devarajan. இலக்கம் 175
கலைச்சொற்ருெகுதி-கணக்குப் பதிவியல் விலை ரூ. 0.75 Glossary of Technical Terms-Book Keeping இலக்கம் 10
கலைச்சொற்ருெகுதி-சமூக விஞ்ஞானம்-(தமிழ்-ஆங்கிலம்) விலை ரூ. 7.55 Glossary of Technical Terms-Social Sciences (Tamil- (36955th 73
English)
26

தவளை-மாஷல் Frog-A. Marshall
பொரடேலின் அடிப்படை விலங்கியற் கைந்நூல் புதுப்பித்தவர்
டபிள்யு. பி. இாப்பு M.A.
Boradaile's Manual of Elementary :Zoology-Revised by
W. B. Yapp, M.A.
விலங்கியல் அகாராதி (கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்) Zoology Dictionary (Educational Publications Depart
ment)
விலங்கு உயிரியல்-வ. ஜ்ே, குருேவும் ஜி. இ நியுவெலும்
விலங்கியல்
ZOOLOGY
Animal Biology-A. J. Grove and G. E. Newell
விலங்குச் சூழலியல்-டபிள்யு. எச். தவுடெஸ்வெல் Animal Ecology-W. H. Dowdeswell
ஸ்கொலியொடொன்-இ. எம். தில்லையம்பலம் Scoliodon-E. M. Thillaiyampalam
கலைச்சொற்ருெகுதி-உயிரியல் விஞ்ஞானம் (தமிழ் ஆங்கிலம்) Glossary of Technical Terms-Biological Sciences (Tamil
English)
கலைச்சொற்ருெகுதி-விலங்கியல்
Glossary of Technical Terms-Zoology
கலைச்சொற்ருெகுதி-விலங்கியல் (மறுபிரசுரம்) இரண்டாம் பதிப்பு Glossary of Technical Terms-Zoology (Second Edition)
விலை ரூ. 8.70 இலக்கம் 244
விலை ரூ. 33.00 இலக்கம் 284
იolბის ლნ. 14.00 இலக்கம் 275
ინ)%ს ლნ. 35.00 இலக்கம் 267
ଈଅର) ୧୭. 9.25 இலக்கம் 265
ინები) ღწ. 11.00 இலக்கம் 246
விலை ரூ. 4.60 இலக்கம் 172
6$)%) ლნ. 0.75 இலக்கம் 06
விலை ரூ. 8.35 இலக்கம் 190
27

Page 70

ඔබට අවශත ,
· පොත්
* දිවයිනේ ඕනෑ ම පොත් වෙළෙන්දකු ගෙන් මිලදී
ගන්නට පුළුවන
* නැති නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියා පදිංචි කළ
පොත් වෙළෙන්දකු මඟින් ඉල්ලූම් කරන්න
* කේත අංකය සඳහන් කිරීම නිවැරදි පොත ඉක්මනින්
ලබා - ගැනීමට රුකුලෙකි
රනෙ බෙදා ඌරිනfෙනJ'...'
අධාන්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙළෙද අංශය | 34|/37, ඕල්කට් මාවත,
කොළඹ |0
දුරකථනය :- 3213!
කොළඹ 2, මැලේ වීදියේ,
අධ්‍යාපන අමාතාන්‍යාශයේ තොරතුරු මධ්‍යසථානයෙන් ද ആരൊയ്ക്ക് 8ാർ,
දුරකථනය :- 356 6 8

Page 71
உங்களுக்குத் தேவையான
புத்தகங்களை
* இலங்கையிலுள்ள எந்தப் புத்தக வியாபாரியிட
மிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
* அல்லது இத்திணைக்களத்திற் பதிவுசெய்த புத்தக
வியாபாரி ஒருவர் மூலம் வரவழைத்துக் கொள்ளலாம்
* சரியான புத்தகத்தை விரைவாகப் பெறுவதற்குக்
குறியீட்டிலக்கத்தைக் குறிப்பிடுக.
ஏக விநியோகம் :
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், விற்பனைக் கிளை,
341/37, ஒல்கொற் மாவத்தை,
கொழும்பு-10.
தொலைபன்னி:- 32131
கொழும்பு 2, மலே வீதியில் உள்ள
கல்வி அமைச்சின்
தகவல் நிலையத்திலும் இப்புத்தகங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்
தொலைபன்னி:- 35668

All these
BOOKS
* Can be bought from any book - seller in the
island
* Or else, by ordering through a bookseller
registered at the Department
* Quoting the Code number assures the receipt
of correct book
Sole Distributors :
EDUCATIONAL PUBLICATIONS DEPARTMENT
Sales Division,
34||37, Olcott Mawatha,
Colombo 0
Telephone:-32131
Also Available ait:
information Centre, Ministry of Education, Malay St,
Colombo-2.
Telephone:-35668

Page 72


Page 73


Page 74
මෙම පොත් නාමාවලියේ සඳී මිල දී ගැනීමේ දී, වෙළෙඳ වට් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි " රජයේ හා පළාත් පාලන ආයතන සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේ සමුපකාර සුමිති, සමුපකාර ස
|* සමිතිවලටත් විග්ව විද්‍යාලය:
" ආයතනයන්ටත් පමණක් බව සු,
සියලු ම උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රකා |ෙවෙළඳ වට්ටමක් දෙනු ලැබේ.
ෙමම පොත් නාමාවලියේ සඳහන් පෙරදිග්), පශු ස්ංවේද්‍යය, ශ්‍ර විෂයයන්ගෙන් පළ වී ඇති ඕනෑ
ගූවිද්‍යුවරුන්, දෛවද්‍ය සිසුන්
හෙදකමට සම්බන්ධ විවෘත්තීන්ද්
* මේන්තුවේ වෙළෙඳ අංශයෙන්
නියමිත මිලෙන් සියයට 15ක් වෙල්
இப்புத்தகப் பட்டியலில் விவேக்கு வங்கும் போது, வி
களத்தில் பதிவு செய்துள்ள அரசாங்க, உள்ளூராட்சித் தர .Báb தாபனங்களுக்கும்) "ו,mי, களத்திற் பதிவு செய்துள் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ஆகியவ இச் சங்கங்களுக்கும், சர்வ கல்வித் தாபனங்களுக்கும் ! என்பதைக்கவனத்திற் solgfrit எல்ாே உயர்கல்வி வெள்ளியீ நூற்றுக்கு 15 வீத விர்பார் அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்து துவமானவர்கள் எற்கனவே ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், {!!! மருத்துவ விஞ்ஞானம் (மேலே வைத்தியம்: மருத்துவம் தா: வெளியிடப்பட்டுள்ள எந்தப் பு களத்தின் விற்பனேப் பகுதியி: போதுகுமிதித் விவேயில் இரு கழிவு கொடுக்கப்படும்.

xo - e1= golo). Joex2258 ටමක් දෙනු ලබන්නේ මෙම
වී ඇති පොත් වෙළෙඳුන්ටත් ,
უყუუქ"&უs! ძელქუ ჟუ-სქტეbუჭ-)%s* ම්න්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇති, og 10 egen opsco සමුපකාරී ත් වැනි උසස් අධ්‍යාපන (ලෝඩ්හුඩ් මෑනවි.
ශනයන් සඳහා සියයට 1.5ක)
}අපරදිග භූ( کچھ ماہرینی GEP-33 (3G) 31,78:2337 (3-7) ම පොතක්, රජයේ ලියාපදිංචි හා "සෙනො‍ෙබ්‍්‍ය සේවයට සහ 5 නියැළි භවතුන් දෙපාර්තමිල දී ගන්නා විට ඒවායේ
2ළඳ වට්ටමක් අඩුකරනු ලැබේ.
iள நூல்களே மொத்தமாக
LJILJIT Tiĥ 31, ĝi ĝin, இத்தினேக்
புத்தக வியாபாரிகளுக்கும், பங்களுக்கும், அரசாங்சூ, டுறவு அபிவிருத்தித் தி: கட்டுறவு இயக்கங்கள், iறிற்கும் பாசாவேக் கூட்டுற நாசா: போன்ற உயர் பாத்திரமே கொடுக்கப்படும் ளவும்.
டுகளேயும் பொறுத்தவரை க் கழிவு கொடுக்கப்படும். துள்ள மருத்துவர்கள் மருத் மருத்துவ, தாதித்தொழில் புத்தக்ப்பட்டியலில் To list, it த்தேச, கீழைத்தேச), மிருக
திப்பணி ஆகிய விடயங்களில்
த்தகத்தையும், இத்திணைக் விருந்து விவேக்கு வாங்கும்
து 15 சதவீதம் வியாபாரக்