கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தா. இராமலிங்கம் நீங்காத நினைவுகள்

Page 1
யா/மீசாலை வீரசிங்க இளைப்பாறிய அ அமரர் தி இராம
அவர்க நீங்காத நி
O5.10
 
 
 

LMeseeeSYeeeS eAeAeeeeSeeeeeLSeeeeeLSLeTeYkeOese ATAeYeeLLeS AMeesees
ம் மகாவித்தியாலய
திபர், கவிஞர்
லிங் கம் B. A. (Hons) ளின் s னைவுகள்
2008

Page 2
மண்ணிலே மாணிக்கம் தோன் மண்வெட்டி அலவாங்கு பிக்க மலையேறும் கூட்டத்தை கண் எழுந்தது ஒரு நம்பிக்கை மனத்தினை அகழ்ந்து சென்ற மாணிக்கம் அகப்படாதோ? மேசையில் நூல்கள் பழையதும் புதியதும் குவிந்தன தாள்களின் கட்டுகள் நிறைந்த அகழ்ந்தேன்.அகழ்ந்தேன். கிடைத்தது ஒரு கல் பத்திரமாய் அறுத்து பக்குவமாய்த் தேய்த்துப் LITTi-Cricit நான் என்ன பசுக்கன்றோ? துள்ளிக்குதிக்கிறனே! அதனுள் என்ன காலையோ? 蠶 சூரியனைக் காண்கின்றேனே!

ஆமாரிந்தும் ானோடு டபோது

Page 3
பிறப்பு 16. O8.933
* அமரர் திரு. தாமோதரம்பிள்ை இளைப்பாறிய அ மீசாலை வடக்கு
"தோன்றின் புகழொடு
தோன்றலின் தோ
என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கல் தேர்ந்தவர் அமரர் தா. இராமல பெற்ற கல்வி வளத்தை மற்ற மாற்ற கடினமாக உழைத்து மறுபுறம் கவிதைத் துறையில் அ "நவீன கவிதை மூலவருள் ஒ பெற்றுக் கொடுத்தது என்றால் மி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இறப்பு 25.08.2008
IGIT JUDGóróasib B.A. (Hons)
திபர், கவிஞர் , கொடிகாமம்
தோன்றுக அ.திலார் ன்றாமை நன்று”
மைய பல்கலையும் கற்றுத் Sங்கம் அவர்கள். இவர் தான் வர்களிற்கு பயன் உள்ளதாக
அதில் வெற்றி கண்டவர். அவர் ஆற்றிய பங்கு அவருக்கு ஒருவர்” என்ற கெளரவத்தை லிகையாகாது. s

Page 4

கல்வி இதிகாரிகளுடன்
காரைக்கால் அம்மையார் விழாவில் செல்வி தங்கம்மா இப்பாக்குட்டி, அதிபர் திரு. தா.இராமலிங்கம், புலவர் குமாரசாமி, திரு. நீருமதி நடரசா
திருமதி. க. சிவபாதசுந்தரம்

Page 5
tho;f;ifr; RtLfs; ngah;: jhNkhjuk;gps;is ,uhkypq;fk; Njhw;wk;: 16.08.1933 gpwe;j ,lk;: fy;tay; tlf;F> rhtfr;Nr je;ijngah;: jhNkhjuk;gps;is jha; ngah;: rpd;dg;gps;is
Muk;g> ,ilepiyf;fy;tp: ah/rhtfr;Nrh
gy;fiyf;foff;fy;tp: - fy;fj;jh rpw;wp n B. A. (Hons) - nrd;id gr;ira
jpUkzk;: 1959k; Mz;L GFe;j ,lk;: kPrhiy tlf;F> nfhbfhkk kidtp ngah;: kNf];thp
fy;tp fw;gpj;j ghlrhiyfs;: 1959-1968 - ,uj;jpdGhp Gdpj nrd;Y}f;fh 1968 - ah/ kPrhiy tPurpq;fk; kfhtpj;jpa
(Mrphpah;> cgmjpgh;) 1982 - mjpguhf gjtp cah;T>
ah/kPrhiy tPurpq;fk; kfh tpj;jpa 1993 - fy;tpr; Nritapy; ,Ue;J ,isg;g
,tUila 'GJnka;f; ftpijfs;"(1964)> ' vd;W ,uz;L ftpijj; njhFg;Gfs; ntspa jtpuTk; 1984,y; ntspahd 'gjpndhU rhtfr;Nrhp
hjuk;gps;is g;gps;is
yf;fy;tp: ah/rhtfr;Nrhp ,e;Jf;fy;Y}hp
;tp: - fy;fj;jh rpw;wp nfhyp[;
- nrd;id gr;irag;gd; fy;Y}hp
Mz;L iy tlf;F> nfhbfhkk; Nf];thp
rhiyfs;: dGhp Gdpj nrd;Y}f;fh fy;Y}hp tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyak; gmjpgh;) jtp cah;T>
tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyak; tapy; ,Ue;J ,isg;ghwy;
a;f; ftpijfs;"(1964)> 'fhzpf;if"(1965) jj; njhFg;Gfs; ntspahfpapUf;fpd;wd. tspahd 'gjpndhU d 'kuzj;Js; tho;Nthk;" ftpijj; ,tUila ftpijfs; ntspahfp hpd; Nkyjpf Mf;fq;fis fPo;tUk; ; ngw;Wf;nfhs;syhk;. amalingam.blogspot.com ww.ramalingam.co.nr
1

Page 6
ngUe;jd;ikf;F ,yf;fzkhf
epiwe;jtu; Kd;dhs; mjpgu; jpUthsu; jh.,uh kiwT Mo;e;j ftiyiaAk; mjpu;r;rpiaA kf;fSf;F kl;Lky;y njd;kuhl;rp kf;fSf;N khdhf tpsq;fpdhu;.
1968k; Mz;L tPurpq;fk; kfh tpj khztdhf fy;tp fw;Wf;nfhz;bUe;j fh fzpj ghlMrpupauhf tha;f;fg; ngw;Nwd fw;gpj;jypy; cs;s Mw;wYk> mf;fiwAk;> kdj;ijAk; njhl;Lf; nfhz;lJ. jdpahu; mw;w me;jf;fhyj;jpy; Cu;g;gps;isfis k jdJ tPl;bw;F mioj;J ,ytrkhff; fw rpj;jpngwitj;J ,d;gk; fz;l ngUkfdhu;.
fiyg;gl;ljhhpahfpa ,th; jkpowp ngw;wtuhf tpsq;fp cau;ju tFg;Gf;fspy; Mfpa ghlq;fisAk; rpwg;ghff; fw;gpj;J ngwitj;jhu;. ,tuplk; fw;w khztu;f ngw;wtu;fshfTk;> cau;gjtpfs; Nkd;epiyaile;jtu;fshfTk; tpsq;Ffpd;w ehDk; xUtdhNtd;. ,tuJ ew;gzpf;F gps;isfs; lhf;lu;fshf> nghwpapayhs tpw;gd;duhf> fy;tp Nfs;tpfspy; tpsq;FtJld; jFjpahd gq;fhsu;fisAk FLk;gkhf tpsq;Ffpd;whu;fs;.
,tu; ah tPurpq;fk; kfh tpj;jpahya Mrpupauhf> cg mjpguhf mupa gzpahw;w 11 Mz;Lfs; mjpguhfTk; flikahw;Wk; g Vwj;jho fhy;E}w;whz;L fhyk; ,g;ghlrhi gzpia Mw;wpAs;shu;. ,tu; mjpgu fhyj;jp;Yk;> gy ,uhZt eltbf;i ghjpf;fg;gl;l NghjpYk;> ,tuJ mauhj kPz;Lk; fl;bnaOg;gg;gl;L Nkd;ikg;gLj;j ,tUf;Fz;L.
/
2

;ikf;F ,yf;fzkhf epidtpy;
epiwe;jtu; jpgu; jpUthsu; jh.,uhkypq;fk; mtu;fsJ yiaAk; mjpu;r;rpiaAk; je;jJ. kPrhiyA+u; njd;kuhl;rp kf;fSf;Nf gad;ngWk; fy;tp
;L tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyaj;jpy; ehd; fw;Wf;nfhz;bUe;j fhyk;> vdJ FUthf hf tha;f;fg; ngw;Nwd;. ,sikj;Jbg;Gk;> Mw;wYk> mf;fiwAk;> jpwikAk; vy;Nyhu; f; nfhz;lJ. jdpahu; fy;tp epiyaq;fs; py; Cu;g;gps;isfis kl;Lkd;wp vd;idAk; oj;J ,ytrkhff; fw;gpj;J> vy;NyhiuAk; ;gk; fz;l ngUkfdhu;. hhpahfpa ,th; jkpowpT> rkawpT epuk;gg; cau;ju tFg;Gf;fspy; jkpo;> ,e;Jehfupfk; k; rpwg;ghff; fw;gpj;J cau; rpj;jpfisAk; uplk; fw;w khztu;fs; gyu; ey;ywpT ;> cau;gjtpfs; tfpg;gtu;fshfTk;> u;fshfTk; tpsq;Ffpd;wdu;. me;jtupirapy; d;. ,tuJ ew;gzpf;Fr; rhd;whf mtuJ u;fshf> nghwpapayhsuhf> fiyj;Jiw y;tp Nfs;tpfspy; cau;e;jth;fshf pahd gq;fhsu;fisAk; nfhz;l ey;ynjhU pd;whu;fs;. rpq;fk; kfh tpj;jpahyaj;jpy; 14 Mz;Lfs; jpguhf mupa gzpahw;wpaikahy; njhlu;e;J uhfTk; flikahw;Wk; ghf;fpaj;ijg; ngw;W z;L fhyk; ,g;ghlrhiyapy; rpwe;j fy;tpg; ;shu;. ,tu; mjpguhf flikahw;wpa ,uhZt eltbf;ifahy; ghlrhiy pYk;> ,tuJ mauhj Kaw;rpahy; kPz;Lk; ;gg;gl;L Nkd;ikg;gLj;jpa ngUik vd;Wk;
2

Page 7
,tuJ fhyj;jpy; ghlrhi ngWNgw;wpy; cau;e;J ,Ue;jJld; ,izghltpjhd nraw;ghLfspYk; ngUikia epiyehl;bAs;shu;. ve;j Nti cau;r;rpiaNa rpe;jidahff; nfhz;L nra ed;F mwpNthk;.
,tuJ flikAzu;thy; ngw;Nwhu Mrpupau;fs; kl;Lkd;wp fy;tp mjpfhupfspil mjpgu;fspilNaAk;> fy;tpkhd;fspilNaAk ngw;wpUe;jhu;. Neuk; jtwhik> yPT ngw;Wf; jpl;lq;fs; jtwhJ xOq;F Kiwahf Nghd;wtw;why; rpwe;j Xu; epu;thfpahf rpe;jidahsuhf> kfj;jhd gzpnra;j xUt Xu; Mj;kPfthjpahfTk;> rpwe;j vOj;jhsdhf (etPd ftpij) tpsq;fp ,iwtdb Nru;e;Js;s ,tuJ Mj;kh mikjpail ,iwQ;Rfpd;Nwd;.
ah/kPrhiy tPurpq;fk;
(,tuJ t
3

fhyj;jpy; ghlrhiyahdJ fy;tpg; u;e;J ,Ue;jJld; Vida vy;yh nraw;ghLfspYk; ,g;ghlrhiyapd; l;bAs;shu;. ve;j NtisapYk; ghlrhiy idahff; nfhz;L nraw;gl;likia ehk;
kAzu;thy; ngw;Nwhu;fs;> khztu;fs;> ;wp fy;tp mjpfhupfspilNaAk; Vida rf fy;tpkhd;fspilNaAk; ey;y kjpg;igg; jtwhik> yPT ngw;Wf; nfhs;shik> rl;l xOq;F Kiwahf ele;Jnfhs;sy; e;j Xu; epu;thfpahf> czu;thsuhf> j;jhd gzpnra;j xUtuhf tpsq;fpaJld; k;> rpwe;j vOj;jhsdhfTk;> ftpQdhfTk; ;fp ,iwtdb Nru;e;Js;shu;.
j;kh mikjpaila ,iwtid
jpU.F.rpthde;jk;> Kjy;tu;. ah/kPrhiy tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyak;. (,tuJ top epd;w khztd;)
3

Page 8
kwf;f Kbahj epidTf jpU. jhNkhjuk;gps;is ,uhky mkuj;Jt nra;jp Nfl;L Mo;e;j ftiyail ,wg;GKz;L vd;w cz;ikia ahtU vk;Kld; ePz;l ehl;fs; md;ghfg; Ngr vk;iktpl;Lk;> ,t;Tyif tpl;Lk; gphpe;J Jd;gk; #o;e;J thl;LtJk; ,ay;Ng!
mkuh; jpU. jh. ,uhkypq;fk; mth;f vd; vz;zj;jpNy miyNkhj> mth;gw;wp mw ,j;jUzj;jpy; gfph;e;J nfhs;stpUk;GfpNwd ehd; ,uj;jpdGhpapy; gh;Frd; kfsph; c cjtp Mrphpauhf flikahw;wpa fhyj;jpy;> gpugy;akhd xU fy;Y}hpapy; jpU. jh. ,uh cjtp Mrphpauhff; flikGhpe;J te;jij 1978k; Mz;L ijkhjk; ah/kPr kfhtpj;jpahyaj;jpw;F khw;wyhfpr; nrd;wN FOtpy; mtUld; Nrh;e;J gzpahw;Wk; r ,g;ghlrhiyapy; cjtp MrphpiaahfTk;> mjpguhfr; Nritahw;wpa fhyj;jpy; flikahw;wpaikahy; Vwf;Fiwa gjp mtUld; gofpaijf; nfhz;L> mth mwpe;Jnfhz;l tplaq;fisf; Fw fpilj;Js;sJ.
njd;kuhl;rpapNyNa xU gpugy;ak tsh;r;rp ngw;w ,g;ghlrhiyf;F Xh; , Vw;gl;lJ. 1978y; ,g;ghlrhiyf;Fg; Gjpjh mjpgUf;nfjpuhf> Xh; vjph;g;Gg; Nghuhl mq;fpUe;j Mrphpah; FOtpy; rpyNu jhk; khzth;fisf; fUtpahff; nfhz;L ghlr nraw;gLj;jpdh;. khzth; tUif Fiwe;j tsh;r;rpapy; jpBh; vd tPo;r;rp Vw;gl;lJ. M jq;fpapUf;Fk; Ntisfspy;> ,t;tplak; g vd;d nra;ayhk; vd;w tplaq;fs; gw;wpAk; f ,Jgw;wpj; jpUthsh; ,uhkypq;fk; mth;fs mwpaKbatpy;iy mth; mq;F mik
4

wf;f Kbahj epidTfs;
khjuk;gps;is ,uhkypq;fk; mth;fspd; l;L Mo;e;j ftiyaile;Njd;. gpwg;Gz;Nly; cz;ikia ahtUk; mwpe;jpUe;jhYk;> hl;fs; md;ghfg; Ngrpg;gofpa Xh; cwT yif tpl;Lk; gphpe;J nrd;wJk; vk;ikj; tJk; ,ay;Ng! jh. ,uhkypq;fk; mth;fs; gw;wpa epidTfs; iyNkhj> mth;gw;wp mwpe;j rpy Fwpg;Gfis ;J nfhs;stpUk;GfpNwd;. 1967k; Mz;L ; gh;Frd; kfsph; cah;ju ghlrhiyapy; likahw;wpa fhyj;jpy;> mjd; mUNf ,Ue;j y;Y}hpapy; jpU. jh. ,uhkypq;fk; mth;fSk; ; flikGhpe;J te;jij mwpNtd;. gpd;dh; ijkhjk; ah/kPrhiy tPurpq;fk; ;F khw;wyhfpr; nrd;wNghJ> mq;F Mrphpah; Nrh;e;J gzpahw;Wk; re;jh;g;gk; fpilj;jJ. jtp MrphpiaahfTk;> gpd; mkuh; mth;fs; ahw;wpa fhyj;jpy; cg mjpguhfTk; y; Vwf;Fiwa gjpd;%d;W Mz;Lfs; jf; nfhz;L> mth; gw;wp NehpNyNa tplaq;fisf; Fwpg;gpLk; tha;g;Gf;
pNyNa xU gpugy;akhd ghlrhiyahf g;ghlrhiyf;F Xh; ,Us; #o;e;;;j fhyk; g;ghlrhiyf;Fg; Gjpjhf epakpf;fg;gl;l Xh; Xh; vjph;g;Gg; Nghuhl;lk; elhj;jg;gl;lJ. ; FOtpy; rpyNu jhk; gpd;dzpapy; epd;W> tpahff; nfhz;L ghlrhiyg; Gwf;fzpg;ig zth; tUif Fiwe;jJ. ,g;ghlrhiyapd; d tPo;r;rp Vw;gl;lJ. Mrphpah; Xa;tiwapy; sfspy;> ,t;tplak; gw;wpAk; Nkw;nfhz;L ;w tplaq;fs; gw;wpAk; fye;JiuahLthh;fs;. h; ,uhkypq;fk; mth;fspd; nfhs;if gw;wp mth; mq;F mikjpahfNt ,Ug;ghh;.
4

Page 9
mg;nghOJ mth; Xh; cjtp Mrphpah;. cah;ju ,e;J ehfhpfk;> irtrkak;> fzpjk; Mfpa g jdJ Xa;T Neuq;fspy; Gj;jfq;fs; thrpj;Jf fhyr;rf;fuj;jpd; Ntfk; Vwf;Fiwa e Xbkiwe;jd. jpU ,uhkypq;fk; mth;fs; epakpf;fg;gl;L> gpd; mjpgh; gjtpf;F cah;j;jg;gl;lhh; vd;W $Wtijtpl kPz;Lk; fl;b vOg;gp> mjd; tsh;r;rpiaf; ftdpf;F ifapy; xg;gilf;fg;gl;lJ vd;Nw $wNtz gyh; ,t;tjpgh; gjtpf;Fg; Nghl;bapl;ld ,uhkypq;fk; mth;fs; nksdkhfNt> xJq;f ngw;whh; Mrphpa rq;fKk;> fpuhkkf;fSk Kaw;rpapdhy;> ,th; ,g;gjtpia Vw;Wf;nfhz 'md;W ,g;ghlrhiyapd; juk; tPo fz;fshNy ghh;j;Jf;nfhz;bUe;NjNd! tsh;r;rpf;Fhpa nghWg;ig vd; jiyapy; Rk Vw;gl;Ls;sNj!" vd;W mth; $wpa kwf;fKbatpiy. Vwf;Fiwa gjpndhU mjpguhf ,Ue;J vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpapd ghlrhiyapd; cah;r;rpia ehk; fhzf;$ mtUila jsuh Kaw;rp gw;wpa rpe;ji frg;ghd epfo;TfisAk; epidT $uitj;jJ
mkuh; ,uhkypq;fk; mth;fs; Njhw;wKilath;. ghlrhiyf;Fk; c itgtq;fSf;Fk;> mth; mzptJ fWg;Ge nts;is epw Nkw;rl;ilANk. (Black Pants & Vida itgtq;fSf;Fj; J}a nts;is N Nkw;rl;ilANk mzpthh;. ,JNt mt Njhw;wj;ijj; njhptpj;J epd;wJ.
mth; mikjp> Neh;ik> md;G> n fz;zpak;> fl;Lg;ghL vd;gdtw;iwNa nfhz;bUe;jhh;. vdNt jhd; eph;thfj;jpy; jp tpsq;fpdhh;. jd;Dld; Nrit Ghpe;j cj fy;tpj; juhjuj;jpw;F kl;Lkd;wp> mth;fs kjpg;gspj;J> mth;fSf;Nfw;w nghWg
5

cjtp Mrphpah;. cah;ju tFg;Gfspy; jkpo;> rkak;> fzpjk; Mfpa ghlq;fNs fw;gpg;ghh;. py; Gj;jfq;fs; thrpj;Jf;nfhz;Nl ,Ug;ghh;. tfk; Vwf;Fiwa ehd;F Mz;Lfs; ,uhkypq;fk; mth;fs; cjtp mjpguhf ; mjpgh; gjtpf;F cah;j;jg;gl;lhh;.. $Wtijtpl kPz;Lk; ,g;ghlrhiyiaf; tsh;r;rpiaf; ftdpf;Fk; nghWg;Gk; mth; ;gl;lJ vd;Nw $wNtz;Lk;. ntspapypUe;J jtpf;Fg; Nghl;bapl;ldh;. Mdhy; jpU. ; nksdkhfNt> xJq;fpapUe;jhh;. Mdhy; q;fKk;> fpuhkkf;fSk; vLj;Jf;nfhz;l
g;gjtpia Vw;Wf;nfhz;lhh;. hlrhiyapd; juk; tPo;r;rpailtij vd; ;Jf;nfhz;bUe;NjNd! ,d;W ,jd; g;ig vd; jiyapy; Rkf;fNtz;ba epiy d;W mth; $wpa thh;j;ijfis wf;Fiwa gjpndhU Mz;Lfs; mth; ;Jf;nfhz;l Kaw;rpapd; gad;> ehsiltpy; ;r;rpia ehk; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. Kaw;rp gw;wpa rpe;jidfNs> Nkw;$wpa Ak; epidT $uitj;jJ. kypq;fk; mth;fs; kpf vspikahd ghlrhiyf;Fk; cj;jpNahf G+h;t th; mzptJ fWg;Gepwf; fhy;rl;ilAk; ;ilANk. (Black Pants & White Shirts) kw;Wk; f;Fj; J}a nts;is Ntl;bAk; nts;is pthh;. ,JNt mthpd; vspikahd ;J epd;wJ. p> Neh;ik> md;G> nraw;jpwd;> flik> hL vd;gdtw;iwNa mzpfyd;fshff; t jhd; eph;thfj;jpy; jpwik nfhz;ltuhf d; Nrit Ghpe;j cjtp Mrphpah;fspd; kl;Lkd;wp> mth;fspd; jpwd;fSf;Fk; h;fSf;Nfw;w nghWg;igf; nfhLj;J>
5

Page 10
eph;thfj;jpw;Fhpa gzpfis Ghpa itj ghlrhiyAk; tsh;r;rpg; ghijapy; Mrphpah;fSf;fpilNaAk; fUj;J NtWghLf jPh;j;Jf;nfhs;Sk; jpwd; nfhz;lth;. khzth Mdhy; md;Gld; gofp mth;fis top elhj 'rka tho;tpypUe;J xJq;fp , tho;tpy; MWtUlq;fis tPzbj;Jtpl;N $wpf;ftiyg;gl;lij mwpNtd;. Mdhy; gpd gw;wp tpsf;fk; jUk; rpwe;j rka mwpQuhf Nkij lhf;lh; ,uhjh fpU\;zdpd; jj mbf;fb $Wthh;. mkuh; ,uhkypq;fk rpe;jidahsh;. jkpo;nkhopg;gw;whsh;. rpwe mLf;Fnkhop Ngrp my;yy;gLj;jkhl;lhh fUj;Jf;fis nkJthfNt ms;spj; je;J Nf itg;ghh;. ehlfk;> ftpij fl;Liufs; vd M Kaw;rpapy; ntsp te;jitNa. ghlrhi tpohf;fspy; Nkil Vwpa ehlfq;fspd; ne $ba ftdk; nrYj;Jthh;. fiy epfo;r xj;jpif ghh;j;jgpd;Ng Nkil Vw mD tpohtpy; ghpRfs; ngWk; khzth;fs; xO ghprpy;fs; thq;FtjpYk;> gpd; ,wq;fpj; jk mkh;tjpYk; xOq;fhf ,Uf;fNtz;Lk; ,Ug;ghh;. tpohf;fs;> tpisahl;Lg; N epiwNtwpaJk;> Mrphpah; $l;lj;jpy; jdf;F mj;jidNgUf;Fk; ed;wp $Wthh;.
Neuf;fl;Lg;ghl;by; kpff; fz itgtkhdhYk;> gpujk tpUe;jpdh; t gpe;jpdhYk; ,th; itgtj;ij njhlq;fp it vd;w ngaiug; ngw;wth;. Mrphpah;fSf;F FLk;gg;gpd;dzpapy; rpy Jd;gq;fs; Vw;g mth;fSf;Nfw;g rpy rYiffis toq;fp m rpwe;j mjpgh;.
mth; jk; FLk;gj;jpy; Kw fzpf;fg;gl;lhh;. mq;Fk; xU NjitAlNdNa $wNtz;Lk;. jdJ gps;isfis
6

zpfis Ghpa itj;jhh;. mjd; gad; h;r;rpg; ghijapy; nrd;wJ. jdf;Fk; aAk; fUj;J NtWghLfs; Vw;gl;lhYk; Ngrpj; pwd; nfhz;lth;. khzth;fSld; fz;bg;Gld;> fp mth;fis top elhj;jpath;. ;tpypUe;J xJq;fp ,Ue;jikahy; vdJ q;fis tPzbj;Jtpl;Nld;." vd;W mth; j mwpNtd;. Mdhy; gpd;dh; mth; Md;kPfk; ; rpwe;j rka mwpQuhf tpsq;fpdhh;. jj;Jt uhjh fpU\;zdpd; jj;Jtf; fUj;Jfis mkuh; ,uhkypq;fk; mth;fs; rpwe;j po;nkhopg;gw;whsh;. rpwe;j nrhw;nghopthsh;. p my;yy;gLj;jkhl;lhh;. rpwe;j Mo;e;j hfNt ms;spj; je;J Nfl;Nghh; kdjpy; gjpa tpij fl;Liufs; vd Mf;fq;fs; gy mthpd; te;jitNa. ghlrhiyapy; ,lk;ngw;w Vwpa ehlfq;fspd; newpahs;ifapy; kpff; j;Jthh;. fiy epfo;r;rpfis gy Kiw ;Ng Nkil Vw mDkjpg;ghh;. ghprspg;G ngWk; khzth;fs; xOq;fhf Nkil Vwp pYk;> gpd; ,wq;fpj; jk; ,Uf;iff;F nrd;W ;fhf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W fz;bg;ghf s;> tpisahl;Lg; Nghl;bfs; rpwg;ghf phpah; $l;lj;jpy; jdf;F xj;Jiog;Gj; je;j d;wp $Wthh;. ;ghl;by; kpff; fz;bg;ghdth;. ve;j gpujk tpUe;jpdh; tUif jUtjw;Fg; tgtj;ij njhlq;fp itj;J elhj;Jk; mjpgh; w;wth;. Mrphpah;fSf;Fk;> khzth;fSf;Fk; ; rpy Jd;gq;fs; Vw;gLk; re;jh;g;gq;fspy; rYiffis toq;fp mDrhpj;J ele;j xU
; FLk;gj;jpy; Kw;Nfhgf;fhuh; vd;W ;Fk; xU NjitAlNdNa nraw;gl;lhh; vd;Nw dJ gps;isfis ey;yghijapy;
6

Page 11
newpg;gLj;jpaikahy;> gps;isfisf; fy;tpa itj;jhh;. rKjhaj;jpw;F ew; gpuirfisf; n je;ij vd;w ngaiuAk; ngw;Wf;nfhz;lhh;.
mth; xU Njrg;gw;whsh;. jd;id t mikjpahfj; jd; fUj;Jf;fis ftpijfs me;j tifapNyNa 1985,y; ntspahd 'ku vd;w ftpijj; njhFjpapy; mth; vOjpa ft Kfj;jpy; fz;zhb> Kd;N fl;bagbNa> Gd;rphpg;Gld; epw;fpd;whNu mth mjpgh; mkuh; jpU. jh. ,uhkypq;fk; mth;fs;.
mjpgh; mth;fs; ghlrhiy ehl;fspy; mk;Kw;wj;jpy; Gd;rphpg;Gld; epw;Fk; fhl;rp> m vd; fz;fis tpl;L mfytpy;iy. kwf;fKba
mkuh; jpU. jh. ,uhkypq;fk; m FLk;gj;jpd; rhh;gpy; mQ;rypfisr; rkh;g;gpf;fp rhe;jp ngw vy;yhk; ty;y ,iwtid Nt FLk;gj;jpdUf;F vkJ Mo;e;j m njhptpj;Jf;nfhs;fpNwhk;.
rhe;jp! rhe;jp!! rhe;jp!!!
jpUkjp Re Xa tPurpq;fk
7

;> gps;isfisf; fy;tpapy; gl;lq;fs; ngw pw;F ew; gpuirfisf; nfhLj;j ey;ynjhU k; ngw;Wf;nfhz;lhh;.
rg;gw;whsh;. jd;id tpsk;gug;gLj;jhkNy Uj;Jf;fis ftpijfshf ntspapl;lth;. 1985,y; ntspahd 'kuzj;Js; tho;Nthk;" jpapy; mth; vOjpa ftpijfs; %yk; mth; j gilf;Fk; ftpQh;fspy; xUtuhf> ,d;W
hiy tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyak; mjd; d;G ,Uf;Fk; Kw;wj;jpy; mlh;e;j U gyhkuk;. mjd; mUNf xU Njf;fkuk;> ; xU nkype;j Njhw;wk; njhpfpwNj! fWg;G fj;jpy; fz;zhb> Kd;Nd iffs; kbj;J ;Gld; epw;fpd;whNu mth; ahh;? Mk; mJNt
,uhkypq;fk; mth;fs;. s; ghlrhiy ehl;fspy; jpdKk; fhiyapy; pg;Gld; epw;Fk; fhl;rp> mj;Njhw;wk; ,d;Dk;
fytpy;iy. kwf;fKbatpy;iy.
jh. ,uhkypq;fk; mth;fSf;F vdJ Q;rypfisr; rkh;g;gpf;fpd;Nwd;. mth; Mj;kh ty;y ,iwtid Ntz;Lfpd;Nwd;. mth; vkJ Mo;e;j mDjhgq;fisAk; hk;.
he;jp! rhe;jp!! rhe;jp!!!
jpUkjp Re;juh rptghjRe;juk;. Xa;Tngw;w cgmjpgh;> tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyak;.
7

Page 12
epidtpy; ePL tho;thu
mkuu; jhNkhjuk;gps;is ,uhkypq ,yf;fpaq;fs; Rl;bf;fhl;Lk; “FU” ,yf;fzj;Jf;F cjhuzkhf tho;e;j cj Mw;wYk; Mo;e;j GyikAk;> mwptpidj ehl;lKk; nfhz;l ngUe;jifahf tpsq;fpd fuq;fis myq;fupf;fhj nghOjpid MWjyhf ele;J mikjpahfr; nraw;gl;L> nfhz;L> Nehf;ff;fl;Lg;ghl;bw;fika fli mtruk; Muthuk; vd;w nrhw;fs; mtuJ ,tu; xU tFg;gpy; fw;gpf;Fk; Ntis m Mrpupau;fs; ,y;yhjNghJk; tof;fkhd Fo tFg;Gf;fSk; mikjpahf ,Ug;g Mr;rupag;gl;lJz;L. mtu; Fuiy cau;j;j fbe;J nfhs;tNjh ,y;iyahapDk;> kh gagf;jpald; ele;J nfhz;ldu;.
tPurpq;fk; kfh tpj;jpahy cau;epiyf;F mbj;jskpl;l rpw;gpfspy; mtu;fs; Kd;dplk; tfpf;fpd;whu;. fli nfhs;ifg; gpbg;Gld;> rkj;Jt mZFK nraw;gl;L te;jikapdhy; ed;wp kpf;fnj guk;giuia tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;jpy
mjpgUf;Fupa jkJ flikf; $W rpe;jpj;J nrt;tNd jpl;lkpl;L> gjw;wkpd;wpg ghuhl;Lf;FupaJ. gy;NtW fhuzq;fis K flik Neuj;jpy; ghlrhiyia tpl;L n epyTfpd;wNghJk;> ,tu; mj;jifa elt jtpu;j;J te;jhu;. tsq;fisj fy;tpj;jpizf;fsj;Jf;F mtu; nrd;wj tsq;fis fpilf;Fk; NghJ Vw;Wf;n tsq;fspd; cr;r gad;ghl;bid C rKjhaj;jpd; Nkk;ghl;Lf;fhf ciog;Nghk; v
8

epidtpy; ePL tho;thu;
hjuk;gps;is ,uhkypq;fk; mtu;fs; jkpo; l;bf;fhl;Lk; “FU” vDk; gjj;jpd; jhuzkhf tho;e;j cj;jku; Mthu;. mwpTk; GyikAk;> mwptpidj; njhlu;e;J NjLk; gUe;jifahf tpsq;fpdhu;. E}nyhd;W mtu; upf;fhj nghOjpid ehk; fz;ljpy;iy. ikjpahfr; nraw;gl;L> fhyj;ijf; fUj;jpw; l;Lg;ghl;bw;fika flikahw;wpa fu;ktPud;. d;w nrhw;fs; mtuJ mfuhjpapy; ,y;iy. ; fw;gpf;Fk; Ntis may; tFg;Gf;fspy; NghJk; tof;fkhd Fog;gepiyapd;wp vy;yh ikjpahf ,Ug;gJ fz;L ehk; . mtu; Fuiy cau;j;jpg;NgRtNjh md;wpf; ,y;iyahapDk;> khzhf;fu; midtUk; nfhz;ldu;. pq;fk; kfh tpj;jpahyaj;jpd; ,d;iwa j;jskpl;l rpw;gpfspy; mkuu; ,uhkypq;fk; k; tfpf;fpd;whu;. flikNa fz;ndDk; d;> rkj;Jt mZFKiwia mDrupj;J apdhy; ed;wp kpf;fnjhU ey;y khztu; k; kfhtpj;jpahyaj;jpy; cUthf;fpdhu;. a jkJ flikf; $Wfisj; jPu;f;fkhfr; jpl;lkpl;L> gjw;wkpd;wpg;> gzpahw;wpa ghq;F y;NtW fhuzq;fis Kd;dpl;L mjpgu;fs; ghlrhiyia tpl;L ntspNaWk; Nghf;F ,tu; mj;jifa eltbf;ifia mwNt hu;. tsq;fisj; Njb mtu; ;Jf;F mtu; nrd;wjpy;iy. fpilf;Fk; f;Fk; NghJ Vw;Wf;nfhs;Nthk;. cs;s gad;ghl;bid Cf;Ftpj;J khzt hl;Lf;fhf ciog;Nghk; vDk; nfhs;ifiaf;
8

Page 13
filg;gpbj;J te;jhu;.
gy;yhz;L fhykhf kPrhiyg; gpu Nritf;Fj; jd;id mu;g;gzpj;J ey;yhr mjpguhfTk;> gy;NyhUk; Nghw;w tho;e;j tho;it ePj;jhYk; njd;kuhl;rp kf;fspd; kd vd;gJ cWjp.
mtuJ gpupthy; JaUWk; cw;whUf vdJ Mo;e;j mDjhgq;fs;. mkuupd; Mj;k gpuhu;j;jidfs;
jpUkjp. G];g Kd;dhs; gpujpf
9

hykhf kPrhiyg; gpuNjrj;jpd; fy;tpr; mu;g;gzpj;J ey;yhrpupauhfTk; rpwe;j hUk; Nghw;w tho;e;j md;dhu; ,t;Tyf jd;kuhl;rp kf;fspd; kdjpy; ePL tho;thu;
hy; JaUWk; cw;whUf;Fk; cwtpdUf;Fk; hgq;fs;. mkuupd; Mj;k rhe;jpf;fha; vdJ
jpUkjp. G];gtjp fNzrypq;fk;. Kd;dhs; gpujpf;fy;tpg;gzpg;ghsu;> njd;kuhl;rp.
9

Page 14
,d;Gw;W tho;f ,iwtd
 jkpo;> fzpjk;> fw;gpg;gjw;F Mrphpauhf epakpf;fg;gl;lhh;. g gpd; mjpguhfTk; ,dpNj flikahw;wp tsh;r;rpf;fhTk;> ehl;bd; eyDf;fhfTk; ghlrhiyapy; elf;Fk; vd;d tpohthf ,Ue xd;W$l;b MNyhrid nra;J kpfTk; rpwg;g nfhz;lth;. ghlrhiyfSf;fpilapy; N ghl;Lf;fs;> ehlfq;fSf;F ftpijfs; vy;yh clNd jUk; Mw;wy; nfhz;lth;.
Xa;T ngw;w gpd;Gk; XahJ jkpi Ma;e;jNthh; xg;gw;w rpe;jidahsd;. jkpi ey;nyhOf;fj;ijAk; tsh;j;J flik> f vd;gtw;iwf; filg;gpbj;J> tPurpq;fk; tsh;j;j nghpahh;fspd; thpirapy; ,tU mikjpahd Rghtk; cs;sth;.
md;gpd; ciwtplkha; gz;gpd; gpwg;gplkha; ghrj;jpd; ,Ug;gplkha; FLk;g mfy;tpsf;fha; juzp Nghw;Wk; je;ijaha; juzp Nghw;Wk; Mrphpadha; juzp Nghw;Wk; ey;mjpguha; juzp Nghw;Wk; r%f Nritahsdha
10

;Gw;W tho;f ,iwtdplk;
ik epiwe;j njd;kuhl;rpapy; jPe;jkpOk; ioj;Njhq;Fk; fy;tay; Chpy; gpwe;jth; jpU. pah;. ehd; mwpe;jstpy; 1948k; Mz;L y;Y}hpapy; vd;Dld; 6k; tFg;gpy; gbj;jth;. ;Qhd gPlj;jpYk; ehd; fiyg;gPlj;jpYk; ;Njhk;. gpd;G tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;jpy; Mw;Wk; nghOJjhd; ,tUld; gofNeh;e;jJ. rpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;jpy; cah;ju hfhPfk;> jkpo;> fzpjk;> Kjypa ghlq;fisf; uhf epakpf;fg;gl;lhh;. gpd;G cgmjpguhfTk;> ,dpNj flikahw;wpdhh;. ghlrhiyapd; hl;bd; eyDf;fhfTk; mUk; ghLgl;lth;. k; vd;d tpohthf ,Ue;jhYk; Mrphpah;fis d nra;J kpfTk; rpwg;ghf elhj;Jk; jpwik hiyfSf;fpilapy; Nghl;bfs; ele;jhy; Sf;F ftpijfs; vy;yhk; kpf mofhf vOjp
; nfhz;lth;.
gpd;Gk; XahJ jkpioAk;> irtj;ijAk; rpe;jidahsd;. jkpioAk; irtj;ijAk; ; tsh;j;J flik> fz;zpak;> fl;Lg;ghL g;gpbj;J> tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;ij pd; thpirapy; ,tUk; xUtuhth;. ,th; ; cs;sth;. wtplkha; ;gplkha; Ug;gplkha; ;tpsf;fha;
k; je;ijaha; k; Mrphpadha; k; ey;mjpguha; k; r%f Nritahsdha;
10

Page 15
jpfo;e;j Xh; ey;y kdpjiu ,oe;J jtpf;Fk; gps;isfSf;Fk; cw;whh;> cwtpdh;fSf;F rhh;gpy; Mo;e;j ftiyiaAk;> njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.
rhT vd;gJjhd; ep[khd t
Xk; rhe;jp Xk; rhe;jp Xk; r
jpUkjp Mr;rpg;g
Xa;T n tPurpq;fk
mjpgh; jh. ,uhkypq;fk; kNf];thp
11

pjiu ,oe;J jtpf;Fk; kidtpf;Fk; md;Gg; w;whh;> cwtpdh;fSf;Fk; vd; FLk;gj;jpd; ftiyiaAk;> mDjhgj;ijAk; ;Nwd;.
vd;gJjhd; ep[khd tho;T
rhe;jp Xk; rhe;jp Xk; rhe;jp
jpUkjp Mr;rpg;gps;is FkhuRthkp Xa;T ngw;w ,irahrphpah;> tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyak;> kPrhiy
uhkypq;fk; kNf];thp jk;gjpfs;
11

Page 16
,aw;ifapd; epajp.
ez;gdhf> cwtpddhf> Mrpupadhf> mjpgu mtu;fisg; ghu;j;jpUf;fpNwd;.
mtUila xNu xU Kfk; vd; fz;fSf;F
cd; ez;gdhtjw;F cd; vjpupf;F Mapuk; r Mdhy; cd; ez;gDf;F vjpupahtjw;F nfhLf;fhNj. ,JNt mtuplk; ehd; ghu;j;j K ez;gdhf NjhoikAld; goFthu; cwtpddhf ghrj;Jld; goFthu; Mrpupadhf MOikAld; goFthu; mjpguhf Mw;wy; kpf;ftuhf kpf md;ghfT Mrpupau;fSlDk; khztu;fsplk; gz;ghfT ele;J nfhs;thu;.
jpU ,uhkypq;fk; mtu;fs; fy;taypy; gpwe CUf;Nf rpwg;ghd rkag;gw;Wk; irtrkag nfhz;ltu;. mJNt ,e;Jtpd; khzt tpsq;fpw;W. nrd;idg; gy;fiyf;fofk; mt Mf;fpw;W.
ahu; vtu; vd;W ghu;f;fhJ ve;j cjtp N kWf;fhJ kdKte;J nra;thu;. Nfl;Ltpl;lhu jg;ghd ghijapy; nry;y mDkjpf;f khl;l ty;yik nfhz;ltu;.
kdpj Neak; kpf;ftu;> gz;ghsd;> jkpo; Mu;t rka mwpTk; nfhz;ltu;> mwpthsp> Mw;wy;k
khztu;fSf;F ngUikkpf;f fzpj Mrpupa
12

,aw;ifapd; epajp.
hf> Mrpupadhf> mjpguhf jpU ,uhkypq;fk; f;fpNwd;.
Kfk; vd; fz;fSf;F ,d;Wk; njupfpwJ.
cd; vjpupf;F Mapuk; re;ju;g;gj;ijf; nfhL> ;gDf;F vjpupahtjw;F xU re;ju;g;gNkDk;
mtuplk; ehd; ghu;j;j Kfk;. Ald; goFthu; ld; goFthu; Ald; goFthu; pf;ftuhf kpf md;ghfTk; vspikahfTk; hztu;fsplk; gz;ghfTk; gf;FtkhfTk;
tu;fs; fy;taypy; gpwe;J tsu;e;jjhy; me;j rkag;gw;Wk; irtrkag; gof;ftof;fq;fOk; t ,e;Jtpd; khztdhdJk; rpwg;Gw;W g; gy;fiyf;fofk; mtiug; gFj;jwpthsd;
hu;f;fhJ ve;j cjtp Nfl;lhYk; jaq;fhJ nra;thu;. Nfl;Ltpl;lhu;fNs vd;W ahiuAk; ry;y mDkjpf;f khl;lhu;. njspT gLj;Jk; u;.
u;> gz;ghsd;> jkpo; Mu;tKk; Mokhd jkpo; ;ltu;> mwpthsp> Mw;wy;kpf;f gFj;jwpthsd;.
ikkpf;f fzpj Mrpupau;.
12

Page 17
ez;gu;fSf;F mwpthd MNyhrfu;. gps;isfSf;F md;ghf newpg;gLj;Jk; je;ij kidtpf;F rpwg;ghd fztd;.
itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thD nja;tj;Js; itf;fg; gLk;.
vd;w FwSf;fika tho;e;J fhl;b Gf ,uhkypq;fk; vd;Dk; ngUk;jifNahd;.
vy;NyhUf;Fk; ey;ytuhfTk; ty;ytuhfTk fhl;batu;. ,d;Dk; rpwpJ fhyk; tho;e;jpUf;f kidtpf;F Mw;w vJTk; vk; ifapy; ,y;iyNa> ,JNt ,aw
el;GKiwahYk; cwTKiwahYk; njh Jd;gj;jpy; gq;Fnfhs;Sk;
jpUkjp nry;i
Xa
13

d MNyhrfu;. hf newpg;gLj;Jk; je;ij. fztd;.
ho;thq;F tho;gtd; thDiwAk;
tf;fg; gLk;. Fws;: 50
tho;e;J fhl;b Gfo; ngw;W tpl;lhu; ngUk;jifNahd;.
tuhfTk; ty;ytuhfTk; ,Ue;J tho;e;J pwpJ fhyk; tho;e;jpUf;fyhk;> FLk;gj;jpw;F og;G> kidtpf;F Mw;w Kbahj Jd;gk;> y;iyNa> ,JNt ,aw;ifapd; epajp.
wTKiwahYk; njhopy; JiwahYk; ;Sk;
jpUkjp nry;iyah Nahfuj;jpdk;. Xa;T ngw;w Mrphpia
13

Page 18
,uhkypq;f ts;sNy
GJnka;f; ftpijfs; vOjpa Gytdha gjkha;g; ghlk; nrhy;ey; Mrpupadha; gpd;dhs; tPurpq;fj;J ey;y mjpgdha; jd;dhNy gzp nra;jha; Nahfpaha;> Q
cikj;jpdk; tho;j;Jk; ckJ khztH jikawpah gzp nra;Ak; MrpupaH mj vj;jid NgH ,d;Wk; tPurpq;fj;jpy; rj;jpaj;ij eP tpijj;Nj jj;Jtkha;
mjpgH yhr;rpapy; Mapukha; Ftpe;jpUf mitnay;yhk; trjpf; fl;lzq;fs; m njhlkhl;lha; Ie;J&gh MrpupaH re;j mjidAk; kjpaj;jpy; tPl;bUe;J jUt
mlf;fkhf vj;jidNah tpohf;fs; Kd mit rpwf;f mwpTilg; ngupNahH gy mUe;JthH rpw;Wz;b %f;ifj; Jisj MdhYk; eP ahTNk jtpHg;gha; cg;G ciwg;G vz;nza; ,y;yh cz cskwpe;J nra;jhy; mjid Vw;gha;.
mWgjhk; tajpy; guprspg;G ,Wjp tpo muq;fj;ij ehk; tHzk; jPl;lth? MrpupaH ehk; NrHe;J Nfl;Nlhk; ck;k MrpupaH gz epiy vdf;Fj;jhd; nju Ie;J rjKk; nrytopf;f tplkhl;Nld mlk;gpbj;Nj ntw;wp ngw;wha; eP ngupa me;j khjpup tpohtpd; epfo;r;rpfs; mUikaha; mike;jd fiy epfo;Tf mLj;jehs; eP nrhd;d thHj;ijfs; n vLj;jplf; Fiwtpyh ,d;gkha; epiwA
14

,uhkypq;f ts;sNy
jfs; vOjpa Gytdha; ; nrhy;ey; Mrpupadha; ;fj;J ey;y mjpgdha; nra;jha; Nahfpaha;> Qhdpaha;.
ho;j;Jk; ckJ khztHfs; p nra;Ak; MrpupaH mjpgHfs; d;Wk; tPurpq;fj;jpy; tpijj;Nj jj;Jtkha; xspHe;jha;.
py; Mapukha; Ftpe;jpUf;Fk;
; trjpf; fl;lzq;fs; my;yth? Ie;J&gh MrpupaH re;jhtg;Ngh paj;jpy; tPl;bUe;J jUthNa.
;jidNah tpohf;fs; Kd;ndLj;jha;
wpTilg; ngupNahH gyHte;Nj ;Wz;b %f;ifj; Jisj;njLf;Fk; TNk jtpHg;gha; vz;nza; ,y;yh cz;b a;jhy; mjid Vw;gha;.
py; guprspg;G ,Wjp tpoh k; tHzk; jPl;lth?
rHe;J Nfl;Nlhk; ck;kplk; piy vdf;Fj;jhd; njupAk; rytopf;f tplkhl;Nld; tw;wp ngw;wha; eP ngupad;! pohtpd; epfo;r;rpfs; ike;jd fiy epfo;Tfs; nrhd;d thHj;ijfs; ngUkdjha;
tpyh ,d;gkha; epiwAjlh.
14

Page 19
md;gdha;> mjpgdha;> mwpQdha;> mz;z mj;jidAk; vd; rpj;jj;Js; epiwe;jjlh VO gpwg;Gf;fs; kdpjUf;F cupajhk; VohtJf;Fs; ,ize;jpl Ntz;Lkhk; ,Jjhd; ,ufrpak; ,Jjhd; cz;ikAk mjdhy; ,q;F kPjk; ,d;wpNa mj;jid my;yYk; mDgtpj;Nj jPHj;jh
gzpnra gps;isfs; kUj;JtH gyupUe;J gf;fk; Jiztp Rw;wk; cwtpUe;Jk; ghulh g+kpapy; VJjhd; epiyNahlh Nfhbl;lha; FLk;gk; RlHtpl Ntz;Lnkd
ghlk; nrhy;ypah gLf;ifapy; ,Ue;jid ghujg; Nghupdpy; tP\;kiug; NghyNt NeNu ck;ik muDk; mizj;jjhy; epk;kjp nfhz;BH ,uhkypq;f ts;sNy!
jpUk
ah kPrhiy tPurpq;fk; /
15

dha;> mwpQdha;> mz;zdha;>
rpj;jj;Js; epiwe;jjlh dpjUf;F cupajhk; ze;jpl Ntz;Lkhk; k; ,Jjhd; cz;ikAk;
Pjk; ,d;wpNa k; mDgtpj;Nj jPHj;jha;.
fs; kUj;JtH gyupUe;Jk; Rw;wk; cwtpUe;Jk; Jjhd; epiyNahlh ;gk; RlHtpl Ntz;Lnkd;W.
gLf;ifapy; ,Ue;jid? tP\;kiug; NghyNt uDk; mizj;jjhy;
,uhkypq;f ts;sNy!
jpUkjp nj.fpU\;zrhkp. ,ir Mrpupia> ah kPrhiy tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyak;>. /
15

Page 20
Gfo; G+j;j ez;g
fy;tp mwpTkpf;f rhd;Nwhh;fs; thO gpwe;j ngUikf;Fhpath; ePq;fs;. ey;ytiuA ed;F njhpe;jth;. flikAk; NritAk; cq tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;jpy; Gfo;G+j;j m xUth;. vkJ rkaj;jpy; ~rhjp| vd;w mbf;fNtz;Lk; vd;W $WtPh;fs;. nrhy tho;e;J fhlbath; ePq;fs;. cq;fs; fy;t gz;gpw;Fk;> Nritf;Fk; ,iwtd; mspj;j gh cq;fs; eyNd jq;fs; eyd; vd;w R md;ig ehd; ed;F mwpNtd;. 'nghd;Dk; n jhd; tpUk;gpa ngz;Nz Nky;" vd;w jha Nghw;;Wjw;Fhpath;fs;. ,th;fspd; Nkyhd tho;tpd; MzpNtuhfg; gue;J> md;G k ey;yNjhh; FLk;gj;ij cUthf;fp> ngUk tsh;e;J cyfpy; Xq;fp cau itj;jnjdy ey;yhrhd;fisAk;> ez;gh;fisAk;> cwtpd NkYk; cq;fs; tsh;r;rpf;F cu%l;banjdy ez;gNu! vkJ gl;lg;gbg;Gf; fhy ,d;W Nghy; kdjpy; gjpe;Js;sJ. ,UtuJ ,d;Wk; ed;whf epidtpUf;fpwJ. ehk; nghw;fhyk;. vkJ ghJfhtyh; NghyTk;> ,Ue;J vkf;F cjtp nra;j jpU. M. rpd;i mth;fs; mg;NghJ nruk;g+h; fy;Y}h Nkw;nfhz;bUe;jhh;. mth;jhd; vq;f 'rpw;wpf;nfhyp[;" ,y; ,lk; vLj;J je;Jjt vkJ gl;lg;gbg;Gf;fhyk;. Xa;T Ntisapy; vkJ rkak;> r%fk; gw;wp rpe;jpj;j fhyk;. nfhs;if tsh;e;j fhyk;. ftpij cq;f fhyk;. vkJ el;Gk; tsh;e;j fhyk;. 1955,y cs;s gr;irag;gd; fy;Y}hpf;F B.A.(Fin ehd; fy;fj;jhtpy; gl;lg;gbg;ig njhlh;e;Njd tsh;e;jJ. fy;Y}hp tpLKiw ehl;fspy re;jpj;Jf;nfhz;Nlhk;. vdJ rNfhj
16

Gfo; G+j;j ez;g
kpf;f rhd;Nwhh;fs; thOk; fy;tay; kz;zpy; path; ePq;fs;. ey;ytiuAk;> ey;ydtw;iwAk; likAk; NritAk; cq;fsJ ,U fz;fs;. pahyaj;jpy; Gfo;G+j;j mjpgh;fspy; ePq;fSk; aj;jpy; ~rhjp| vd;w muf;fidj; Juj;jp d;W $WtPh;fs;. nrhy;ypYk;> nraypYk; ePq;fs;. cq;fs; fy;tpf; FLk;gk; cq;fs; ;Fk; ,iwtd; mspj;j ghprpy;. Nd jq;fs; eyd; vd;w Raeykpy;yhj jhapd; mwpNtd;. 'nghd;Dk; nghUSk; Ntz;lhk;. ;Nz Nky;" vd;w jhahUk; rNfhjuh;fSk; ;. ,th;fspd; Nkyhd md;Ng jq;fs; hfg; gue;J> md;G kidtpiag; ngw;W> ;ij cUthf;fp> ngUk; fy;tp tpUl;rkhf q;fp cau itj;jnjdyhk;. ,it kl;Lkd;wp ez;gh;fisAk;> cwtpdh;fisAk;> ngw;wik ;r;rpf;F cu%l;banjdyhk;. kJ gl;lg;gbg;Gf; fhyk; gr;irg;gNrnyd> ; gjpe;Js;sJ. ,UtuJ 16> 18 taJg;gUtk; pidtpUf;fpwJ. ehk; ez;gh;fshf ,Ue;j ghJfhtyh; NghyTk;> rNfhjuh; NghyTk; tp nra;j jpU. M. rpd;idah(epahaJue;juh;) nruk;g+h; fy;Y}hpapy; gl;lg;gbg;ig h;. mth;jhd; vq;fspw;F fy;fj;jh ; ,lk; vLj;J je;Jjtpdhh;. 1952-1957 tiu hyk;. Xa;T Ntisapy; vkJ jha; je;ijah;> ; gw;wp rpe;jpj;j fhyk;. cq;fs; gFj;jwpTf; fhyk;. ftpij cq;fspw;Fs; cjakhd tsh;e;j fhyk;. 1955,y; ePq;fs; nrd;idapy; ; fy;Y}hpf;F B.A.(Final) gbf;fnrd;wPh;fs;. l;lg;gbg;ig njhlh;e;Njd;. MdhYk; ek; el;G p tpLKiw ehl;fspy; xUtiunahUth; hk;. vdJ rNfhjhpia fhjypj;J
16

Page 21
fuk;gpbj;jgpd; el;G xUgb cah;e;J> c nfhz;lnjdyhk;.
Raeykhd> jdf;F kpQ;rpa Mir rWf;fp tpOe;j gy FLk;gq;fis ehk; mwp gw;wpg; gpbj;J xq;fp tsh;e;j gy FLk;gq;f vy;yhkpUe;Jk; xd;Wk; vQ;rhky; mope;j eh nja;t md;ig ed;F Ghpe;J nfhs;shj kdpjh vg;gb mope;jhh;fs; vd;gij vz;zpg; g cyfk; Raeythjpfspd; gpbapy; rpf ,iwtd;Nky; nfhz;l gf;jpAk;> rhpahdtw;i mwpTk;> gFj;jwpTk; cq;fis Nkd;ikAwr kpifahfhJ.
ePq;fs; jpahd thapyhf Qhdj;ij Nj ,iwtNd cq;fis Nahfj;jpy; gy ehl;fs tho;tpd; mepj;jpaj;ij ed;F Ghpa itj;J> , ePq;fhj;Japypy; itj;jhh; NghYk;. tho;f cq Mj;kh ,iwtDld; rhe;jpailag; gpuhh;j;jpf
,isg;ghwpa rhtfr;Nrhp ,e;Jf;fy
rpyhgk; rh;tNjrg
17

xUgb cah;e;J> cwit gykhf;fpf;
jdf;F kpQ;rpa Mirfshy; Juj;jg;gl;L FLk;gq;fis ehk; mwpNthk;. rhpahdijg; tsh;e;j gy FLk;gq;fisAk; mwpNthk;. k; vQ;rhky; mope;j ehLfisg; ghUq;fs;. Ghpe;J nfhs;shj kdpjh;fSk;> rkaq;fSk; vd;gij vz;zpg; ghUq;fs;. ,d;iwa pfspd; gpbapy; rpf;fpj; jtpf;fpwJ. ;l gf;jpAk;> rhpahdtw;iw Ghpe;J nfhz;l cq;fis Nkd;ikAwr; nra;jJ vd;why;
thapyhf Qhdj;ij NjbdPh;fs;. ,Wjpapy; Nahfj;jpy; gy ehl;fshf mkh;j;jp> cyf j ed;F Ghpa itj;J> ,Wjpapy; cq;fis ;jhh; NghYk;. tho;f cq;fs; ehkk;. cq;fs; rhe;jpailag; gpuhh;j;jpf;fpd;Nwd;.
jq;fs; md;gd;> k. mUzhryk;> rhtfr;Nrhp ,e;Jf;fy;Y}hp Jizmjpgh;> rpyhgk; rh;tNjrg; ghlrhiy mjpgh;.
17

Page 22
kjpg;Gld; tho;e;j ngupa
r%fj;ij cau;epiyf;F cU $lq;fis Kfhikj;Jtk; nra;Ak; mjpgu; gzpfspYk; ghu;f;f kpfTk; rpwg;ghdJ. cu Nehf;fpg; ghlrhiyr; r%fj;ij topelj;j vy;NyhupdJk; ghuhl;LjYf;F cupatuhfpd;w ah/kPrhiy tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyaj;jp mjpguhf 14 Mz;LfSk; mjpguhf 11 Mz mkuj;Jtk; mile;j jpU. jh. ,uhky Nritia kf;fSk;> fy;tpr; r%fKk; ed;F
fy;taiyg; gpwg;gplkhf tjpg;gplkhfTk; nfhz;l ,tu; mjpguh fpilj;j re;ju;g;gj;ij kpfTk; gaDs;s K mjpgu; gzpiar; rpwf;fr; nra;jtu;.
gy;NtW f\;lq;fs;> trjpaPdq;fs; vjpu;nfhz;L> gy khztu;fs; gy;fi fhuzkhfj; jpfo;e;jtu;. ,tUila fhyj;j ,yq;ifapYk;> ntspehLfspYk; cau tfpf;fpd;wdu;.
,tupd; fhyj;jpy; ghlrhiy tsu;r;rp ngw;wJ. mkuu; jpU. jh. ,uhkypq;f fhyj;jpy; ehd; gpujp mjpguhff; fl ghlrhiy njhlq;F Kd; 7:30 kzpf te;JtpLthu;. ghlrhiy tpl;l gpd; khi tpLKiwjpdq;fspYk;> ghlrhiyf;F te;J Neuj;ij mu;g;gzpj;J> ghlrhiyapd; Nkk;g cioj;jtu;.
Nghu;r; R+oy; fhuzkhfg; gy neUf Ntisfspy; ghlrhiyia jpwk;gl epu;tf juj;ijg; Ngzpa ngUikf;Fupatu;.
epiwe;j ,iwgf;jpAk;> Nrit kd cw;whu;> cwtpdu;> ez;gu;fSf;F cWJiz
18

pg;Gld; tho;e;j ngupahu;
cau;epiyf;F cUthf;Fk; fy;tpf; j;Jtk; nra;Ak; mjpgu; gzpahdJ Vida kpfTk; rpwg;ghdJ. cupa fy;tp ,yf;if r; r%fj;ij topelj;jpr; nry;Yk; mjpgu; ;LjYf;F cupatuhfpd;whu;. ,e;j tifapy; k; kfh tpj;jpahyaj;jpy; Mrpupauhf> cg fSk; mjpguhf 11 Mz;LfSk; gzpahw;wp e;j jpU. jh. ,uhkypq;fk; mtu;fspd; ;> fy;tpr; r%fKk; ed;F mwpAk;.
aiyg; gpwg;gplkhfTk; kPrhiyia fhz;l ,tu; mjpguhff; flikahw;wf; j kpfTk; gaDs;s Kiwapy; gad;gLj;jp f;fr; nra;jtu;.
;lq;fs;> trjpaPdq;fs; vd;gtw;iw vy;yhk; khztu;fs; gy;fiyf;fofk; nry;y tu;. ,tUila fhyj;jpy; fy;tp fw;w gyu; tspehLfspYk; cau;thd gjtpfis
pd; fhyj;jpy; ghlrhiy gy JiwfspYk; kuu; jpU. jh. ,uhkypq;fk; mjpguhf ,Ue;j gpujp mjpguhff; flikahw;wpAs;Nsd;. ;F Kd; 7:30 kzpf;Nf ghlrhiyf;F hiy tpl;l gpd; khiy NtisfspYk;> k;> ghlrhiyf;F te;J gzpahw;wp jd; ;J> ghlrhiyapd; Nkk;ghl;bw;fhf mauhJ
; fhuzkhfg; gy neUf;fbfisr; re;jpj;j iyia jpwk;gl epu;tfpj;J ghlrhiyapd; Uikf;Fupatu;.
wgf;jpAk;> Nrit kdg;ghq;Fk; cs;stu;. z;gu;fSf;F cWJizahf ,Ue;jtu;.
18

Page 23
“jf;fhu; jftpyu; vd;gJ mtutu; vr;rj;jhy; fhzg;gLk;” vd;gJ ts;Stu; thf;F. ,tUila ew;g gps;isfs;> kUkf;fs;> ahtUk; fy;tpapy gjtpfis tfpf;fpd;wikiaf; fhzf;$bajh md;dhupd; kiwtpdhy; JaUw;Wf md;dhuJ FLk;gj;jtu;fSf;F vdJ Mo;e njuptpg;gJld;> md;dhupd; Mj;kh rhe;jpai tpehafg; ngUkhid Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwd;.
jpU Xa;T n ah/kPrhiy tPurpq;fk;
19

pyu; vd;gJ mtutu; zg;gLk;”
hf;F. ,tUila ew;gzpfshy; ,tupd; s;> ahtUk; fy;tpapy; cau;e;J ngUk; ikiaf; fhzf;$bajhf ,Uf;fpd;wJ.
iwtpdhy; JaUw;Wf; fyq;fp epw;Fk; tu;fSf;F vdJ Mo;e;j mDjhgj;ijj; hupd; Mj;kh rhe;jpaila vy;yhk; ty;y Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwd;.
jpU. Nt. ehfuhrh J.P, Xa;T ngw;w gpujp mjpgu;> ah/kPrhiy tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyak;.
19

Page 24
fy;tpg;gzp Ghpe;j Vw;wkpF ey mkuh; jhNkhjuk;gps;is ,uhk kuzr;nra;jpia mwpe;J> ehq;fs; n ftiyAk; mile;Njhk;. md;dhhp neUq;fpg;goFk; tha;g;G 1982k; Mz;L fpilj;jJ> ,j;njhlh;G ,d;Wtiu njhlh ngUik milfpd;Nwhk;.
mkuh; ,uhkypq;fk; mth;fs; rht fy;tay; fpuhkj;ijg; gpwg;gplkhff; nfhz Nrh;e;j gyh;> fy;tpj;Jiwapy; Kd;Ndw Ghpe;Js;shh;fs;.
,th; xU ey;yhrphpadhf> rpwe;j vOj;jhsuhf> FLk;gj;jiytdhf;> je;ij tpsq;fpdhh;. kPrhiy tPurpq;fk; kfht tUlq;fs; mjpguhf ,Ue;J> gzp Mw;wp> juj;ij cah;j;jpa ngUikf;Fhpath;. Mrp ngw;Nwhh;fs;> kj;jpapy; xU ey;Ywitg ,t;tpj;jpahyaj;jpy; ,Ue;J> gy khzth;f gbj;Jg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; nry;tjw tpsf;fhfj; jpfo;e;jth;.
,tUf;F ftpij ,aw;Wk; Mw;wy;> , jkpo;> rkak;> jkpoh; gz;ghL Kjypatw;wp jdJ khzth;fSk;> Mrphpah;fSk;> ,g;gpuNj ghuk;ghpaj;jpidg; gpd;gw;wNtz;Lk; vd;W tp
gtze;jp Kdptuhy; $wg;gl;l ey gz;Gfs; vy;yhk; ,thplk; fhzg;gl;lJ. , rpwe;j gz;GfisAk; cah;e;j Nehf;f kwf;fKbahJ.
,th; kPrhiy tlf;ifr; Nrh;e;j> M kfis kze;J> elj;jpa rpwe;j ,y;ywt mtUila gps;isfs; tpsq;Ffpd;wdh;.
'ngWktw;Ws; ahkwptjpy;iy mwptwpe;j kf;fl;Ngwy;y gpw" vd;w ts;Sth; ngUkhdpd; FwSf;F , gps;isfs; mwptpw; rpwe;J tpsq;Ffpd;wdh;.
20

zp Ghpe;j Vw;wkpF ey;yhrhd;
Nkhjuk;gps;is ,uhkypq;fk; mth;fspd; mwpe;J> ehq;fs; nghpJk; mjph;r;rpAk;> le;Njhk;. md;dhhpd; FLk;gj;NjhL ha;g;G 1982k; Mz;L Kjy; vq;fSf;Ff; lh;G ,d;Wtiu njhlh;tij ,l;L ehq;fs;
hk;. kypq;fk; mth;fs; rhtfr;Nrhpapy; cs;s> g; gpwg;gplkhff; nfhz;lth;. ,f;fpuhkj;ijr; ;tpj;Jiwapy; Kd;Ndwp> msg;ghpa gzp
y;yhrphpadhf> rpwe;j mjpguhf> ftpQuhf> ;gj;jiytdhf;> je;ijahf> MNyhrfdhf y tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyaj;jpy; gy ,Ue;J> gzp Mw;wp> ,t;tpj;jpahyaj;jpd; ngUikf;Fhpath;. Mrphpah;fs;> khzth;fs;> papy; xU ey;Ywitg; Ngzp tsh;j;jth;. ; ,Ue;J> gy khzth;fs; cah;ju tFg;gpy; ;fofj;jpw;Fr; nry;tjw;F xU fyq;fiu th;.
pij ,aw;Wk; Mw;wy;> ,ay;ghfNt ,Ue;jJ. h; gz;ghL Kjypatw;wpy; Cwpj;jpisj;jth;. ;> Mrphpah;fSk;> ,g;gpuNjrkf;fSk;> ,j;jkpo; pd;gw;wNtz;Lk; vd;W tpUk;gpath;.
dptuhy; $wg;gl;l ey;yhrphpaDf;F chpa thplk; fhzg;gl;lJ. ,tuJ Neh;ikiaAk;> Ak; cah;e;j Nehf;fq;fisAk; ek;khy;
y tlf;ifr; Nrh;e;j> MWKfk; jk;gjpfspd; lj;jpa rpwe;j ,y;ywtho;tpd; vr;rq;fshf>
s; tpsq;Ffpd;wdh;. s; ahkwptjpy;iy f;fl;Ngwy;y gpw" gUkhdpd; FwSf;F ,yf;fzkhf ,tuJ rpwe;J tpsq;Ffpd;wdh;.
20

Page 25
,tNuhL ciuahLk;NghJ mth; Kjph;e;j epiwe;jth; vd;gij mwpaf;$bajhf ,Ue;jJ
md;dhhpd; gphpthy; JaUWk; mtu kf;fs;> kUkf;fs;> cw;whh;> cwtpdh;> FL midtUf;Fk; vq;fs; Mo;e;j mDjhgj;j njhptpj;J mtUila Mj;kh rhe;jpail ,iwtidg; gpuhh;j;jpf;fpd;Nwhk;.
nghpajk;gpg;gps;i
21

k;NghJ mth; Kjph;e;j mwpT> Qhdk; mwpaf;$bajhf ,Ue;jJ>
phpthy; JaUWk; mtuJ md;G kidtp> cw;whh;> cwtpdh;> FLk;g cWg;gpdh;fs; s; Mo;e;j mDjhgj;jpid NtjidAld; a Mj;kh rhe;jpaila vy;yhk; ty;y pf;fpd;Nwhk;.
Gyth;kzp> nghpajk;gpg;gps;is tp[anuj;jpdk;> nfhOk;G
21

Page 26
vspikkpF gilg;ghsp vq;fs
ehd; khztdhf ,Ue;j fhy ,uhkypq;fk; mth;fsJ rpy ftpijfisg; xU ftpQh; vd;w tifapy; vd;dhy; m ,Ue;jhh;. vdJ khztg; gUtj;jpNyNa m njhFg;Gfs; ntspte;Jtpl;bUe;jd. mth fy;taypy; gpwe;J tsh;e;jth;. MapDk; mti re;jpj;jpUf;ftpy;iy. vq;fsJ Kjy; re;jpg kfh tpj;jpahyaj;jpw;F ehd; khw;wk; ngw;Wr Muk;gj;jpy; epfo;e;jJ. xd;gJ Mz;Lfs Mrphpag; gzpapid mq;F Nk vdjpUgjhz;Lfhy Mrphpag; gzpapy; Nghw;WjYf;Fk; chpa kdpjuhf> mjpguhf m epidTfspy; nfhz;bUf;fpd;Nwd;. xU rpwe rhh;e;j eph;thfpahf> rf Mrphpah;fSld; k mjpguhf mth; tpsq;fpdhh;. mtuJ vspik mth; rhh;e;j midj;J mk;rq;fspYk eilAil ghtidapYk; ciua ftpijthpfspYk; vspikahd> ,jkhd e Ngzp te;jhh;.
jpU. ,uhkypq;fk; mth;fs gbj;jpUe;jikapdhy; kpfg; ghpr;rakhd ez Kjypy; re;jpj;j Nghjpy; NkNyhq;fpapUe;jJ ftpijfis vdJ Xa;T Neuq;fspy; jl;lr nghwpj;J Mtzg;gLj;Jk; gzpapidAk; n mtuJ ftpijfspy; kpFe;j neUf;fk; nf ftpijfspd; kPJ Mh;tk; nfhz;l xU thrf mtuJ ftpijfs; gw;wp fUj;Jr;nrhy;y> tpk gf;Ftk; NghjhJ. MapDk; mthpd; ftpijf kdg;gjpTfisAk; fpsh;r;rpfisAk; nrhy gw;wpa vd; Ghpjy;fis ntspg;gLj;j tpU ftpij ,yf;fzq;fSf;Fs; mfg;glhky; r
22

kpF gilg;ghsp vq;fs; ftpQh;
tdhf ,Ue;j fhyq;fspy; jpU. jh. sJ rpy ftpijfisg; gbj;jik fhuzkhf tifapy; vd;dhy; mwpag;gl;ltuhf mth; ztg; gUtj;jpNyNa mtuJ ,U ftpijj; pte;Jtpl;bUe;jd. mth; vdJ maY}uhd sh;e;jth;. MapDk; mtiu ehd; Neh;Kfkhfr; . vq;fsJ Kjy; re;jpg;G kPrhiy tPurpq;fk; pw;F ehd; khw;wk; ngw;Wr; nrd;w vz;gJfspd; J. xd;gJ Mz;Lfs; tiuapy; mtUld; pid mq;F Nkw;nfhz;bUe;Njd;. Mrphpag; gzpapy; vdJ kjpg;Gf;Fk; pa kdpjuhf> mjpguhf mtiu ,d;Wtiu vd; ;bUf;fpd;Nwd;. xU rpwe;j Mrphpauhf> jif rf Mrphpah;fSld; kpf ey;YwT nfhz;l q;fpdhh;. mtuJ vspikahd tho;f;ifKiw dj;J mk;rq;fspYk; epiyngw;wpUe;jJ. idapYk; ciuapYk; vOj;jpYk; spikahd> ,jkhd eilKiwapid mth;
hkypq;fk; mth;fspd; ftpijfis ; kpfg; ghpr;rakhd ez;gh; Nghd;w czh;T hjpy; NkNyhq;fpapUe;jJ. gpd;dhspy; mtuJ Xa;T Neuq;fspy; jl;lr;rpy; gy gpujpfshfg; Lj;Jk; gzpapidAk; nra;jpUe;Njdhifahy; ; kpFe;j neUf;fk; nfhz;bUe;Njd;. mtuJ h;tk; nfhz;l xU thrfd; vd;gjidj; jtpu w;wp fUj;Jr;nrhy;y> tpkh;rdk; vOj vdf;Fg; apDk; mthpd; ftpijfs; gw;wpa vdJ rpy fpsh;r;rpfisAk; nrhy;tjd; %ykhf mth; is ntspg;gLj;j tpUk;GfpNwd;. ghuk;ghpa Sf;Fs; mfg;glhky; rKjhak; rhh;e;j jd;
22

Page 27
ghh;itfisAk; r%fj;jpd; Nghypj;jdq;fi thh;j;ijfspy; etPd ftpijfshf mth; tb tho;tpy; ,sikg;gUtj;jpypUe;J KJik r%fk; rhh;e;j murpay; rhh;e;j khw;w tof;fkhdJ. mkuh; mth;fSk; jhd; mt;tg khw;wq;fis cs;thq;fp> mit mt rpe;jidfis ftpijfshf gpujpgypj;jhh;. k vd;fpw mth mthpd; thpfspy; ,isNahLf tdg;GkpF fhl;rpfis kq;ifaiu vd ajhh;j;jj;Jf;F nghUj;jkw;w uridfspy; mth;fs; Mh;tk; nfhz;bUf;ftpy;iy. jk gpur;ridfis caph;g;Gld; mZfpajhy; mt vk;Ks; Mokhd czh;Tfis cUthf thpfis jl;lr;rpLifapy; mit nrhy;Yk; jlit nrayw;W ,Ue;Js;Nsd;. rpq;fs ,uh xU jkpo; kfd; caph;tpLk; jUzj;j Xykpl;lNghJ kdpj Neakpf;f ,d;ndhU rpq;f jd; ,Uk;G njhg;gpf;Fs; ePNue;jp te;J gUff;n gbj;j ftpQh; vOjpa ftpijapd; rhuk; , kwf;f ,ayhjjhf ,Uf;fpd;wJ.
jkpo; kf;fspd; tpbTf;fhf jkpo;j;Nj nfhz;bUe;j ek;gpf;ifia ftpijf nray;topfspy; mth; ntspg;gLj;jpdhh;. g r%fk; rhh;e;Jk; gy;NtW topfspy; jkpo;j; gy xj;Jiog;Gf;fis mth; jaf;fkpd;wp t rhh;e;j vdJ nraw;ghLfSf;F mth; k Ghpe;jhh;.
Vwj;jho fhy;E}w;whz;Lfhy kfhtpj;jpahyaj;jpy; Mrphpag;gzpia gy e me;j ngUkdpjh; ,aw;if va;jpaik nfhLq;fuq;fshy; Rw;wptisf;fg;gLk; td;d jw;Nghija ,lg;ngah;T mtyq;fspd; Nghjpy Jiztpahh;> kUj;Jtf; fyhepjp kf fpspnehr;rpf;F ,lk;ngah;e;j Ntisapy; mth
23

fj;jpd; Nghypj;jdq;fisAk; vspikahd ftpijfshf mth; tbj;jhh;. xUth; jdJ Utj;jpypUe;J KJiktiu gytpjkhd urpay; rhh;e;j khw;wq;fis fhz;gJ mth;fSk; jhd; mt;tg;NghJ vjph;nfhz;l ;thq;fp> mit mtUs; Vw;gLj;jpa jfshf gpujpgypj;jhh;. khw;wq;fs; Ntz;Lk; ; thpfspy; ,isNahLfpd;wJ. kiyfis> s kq;ifaiu vd fw;gid tpQ;rpa> Uj;jkw;w uridfspy; jpU. ,uhkypq;fk; fhz;bUf;ftpy;iy. jkpohpd; tho;tpaypd; ;g;Gld; mZfpajhy; mthpd; ftpij thpfs; czh;Tfis cUthf;Ffpd;wd. mtuJ fapy; mit nrhy;Yk; mh;j;jq;fshy; gy e;Js;Nsd;. rpq;fs ,uhZtj;jhy; Rlg;gl;l caph;tpLk; jUzj;jpy; jz;zPUf;fhf eakpf;f ,d;ndhU rpq;fs ,uhZtj;jpdd; s; ePNue;jp te;J gUff;nfhLj;j nra;jpiag; pa ftpijapd; rhuk; ,d;Wtiu vd;dhy; Uf;fpd;wJ.
d; tpbTf;fhf jkpo;j;Njrpaj;jpd; kPJ mth; ;gpf;ifia ftpijfspy; kl;Lkd;wp h; ntspg;gLj;jpdhh;. ghlrhiy rhh;e;Jk; tW topfspy; jkpo;j; Njrpaj;jpd; ghyhd mth; jaf;fkpd;wp toq;fpdhh;. mt;tif w;ghLfSf;F mth; kpFe;j xj;jhirfs;
fhy;E}w;whz;Lfhyk; tPurpq;fk; ; Mrphpag;gzpia gy epiyfspy; toq;fpa ,aw;if va;jpaik Nghpdthjj;jpd; w;wptisf;fg;gLk; td;dpkz;zpy;. mJTk; h;T mtyq;fspd; Nghjpy; ky;yhtpapypUe;J ;Jtf; fyhepjp kfd; MfpNahUld; gah;e;j Ntisapy; mth; ,aw;if va;jpdhh;
23

Page 28
vd;gJ kpfj;Jah; jUk; nra;jpahf cs;s Nritahy; tsk;ngw;w fy;tpepiyaKk; n r%fKk; mtUf;F Neh;Kfkhfj; nrYj;jf;$l ,ayhjthW epiyikfs; vd;gJ NkYk; ftiyia mjpfhpf;fpd;w Nerpj;j Xh; cd;dj gilg;ghsp. mth; kw jd;Nritfs; thapyhf njd;kuhl;rp kf;f cs;sq;fspYk; vOjpa etPd ftpijfs neQ;rq;fspYk; vd;Wk; epiyj;j kdTzh;TfSld; mtuJ ftpij xd;w mth; nrhd;d rpythpfis ,q;Nf gjpt Fwpg;gpid Kbf;fpd;Nwd;.
,isQh;fNs vr;rhpf;if Gay; vOe;J tPrplyhk; cah;kuq;fs; Kwpe;jplyhk; FbapUf;Fk; tPl;Lf; $iu gwe;jplyhk; tPzhfr; rf;jpapid tpoYf;fpiwahky; thUq;fs; ,isQh;fNs te;njhd;W NrUq;fs; fhw;wbf;Fk; fhykpJ iftpsf;if ek;gp ,dp ,Ul;by; Ngh
24

Uk; nra;jpahf cs;sJ. mkuhpd; cahpa w;w fy;tpepiyaKk; njd;kuhl;rp kPrhiyr; ;F Neh;Kfkhfj; jkJ mQ;rypia hjthW epiyikfs; mike;J Nghapd iyia mjpfhpf;fpd;wJ. mth; kf;fis gilg;ghsp. mth; kwf;fg;gl Kbahjth;. pyhf njd;kuhl;rp kf;fspd;> khzth;fspd; jpa etPd ftpijfs; Clhf fNdhth;> Nah;kdp.
24

Page 29
vd; jkpo; Mrhd;> ftpQh; jh.,u
,g;nghOJ mbf;fb mQ;ry vOJk;gbahfp tpl;l fhykpJ. k nfhz;bUf;fpNwhk; vd;gJ cz;ik. , njhpe;jth;fs;> vd;Dld; neUf;fkhf mjpfkhNdhh; ,we;J nfhz;bUg;gJ ,g epfOfpd;wJ NghYk;.
kuzr; nra;jpfs; vd;id neUq;fp mbf;fb fhw;W thf;fpy; nrhy;ypr; nry;fpd vd;w cz;ikapypUe;Nj Mo;e;j jj;Jtq;fs vOJtjhy; kuzj;jpd; xNu gf;fj;ijNa vOJfpd;Nwhk; vd;w czh;Tk; te;J nfhz te;J Nrh;e;j nra;jpjhd; Mrphpah; jh.,uhk nra;jpAk;. ,Wjpahf> fpspnehr;rpapy; tho;e xUtifapy; Gyk;ngah;e;J tho;e;jpUf;fpwhh jkpoUf;Fk; VNjh xUtifapy; Vw;gl;bUf;Fk Neha; vd;Wk; Nfs;tp. gaq;fu epidTfis k trjpahff; fpilj;j ghJfhg;G kd muz;; –d NghYk; mJ.
jh.,uhkypq;fk; ftpQuhf Kfpo Mz;LfSf;F Kd;Gk;> Kfpo;j;jNghJk; re;jpf;Fk; re;jh;g;gk; fpilj;jJ. ,uj;jpdGh fy;Yhhpapy; mth; fw;gpj;Jf; nfhz;bUe;j gbj;Jf; nfhz;bUe;j khztd; Rg;gpukzpa $l;br; nrd;whh;. mg;nghOJ jh.,uhk jpUkzkhfpa GjpJ. ,isQh;. Kg;gJ taJ ,uj;jpdGhpf;F mth; fw;gpf;f te;Jk; nfh aho;g;ghzk; rhtf;fr;Nrhpiar; Nrh;e;j fy Nrh;e;jth;. nrd;idg; gy;fiyf; fofg; gl fw;wth;. mijNa fy;Yhhpapy; fw;gpj;Jf; n mtUila tPl;Lf;Fr; nrd;wNghJ> Nkirapy Rthpy; ts;Sth;> nghpahh;> mz;zhj;Jiu g
25

Mrhd;> ftpQh; jh.,uhkypq;fk;
mbf;fb mQ;rypf; Fwpg;Gf;fs; ;l fhykpJ. kuzj;Js; tho;e;J vd;gJ cz;ik. ,Ue;Jk; vdf;Fj; d;Dld; neUf;fkhfg; gofpath;fs; nfhz;bUg;gJ ,g;nghOJ mbf;fb
pfs; vd;id neUq;fp vd; fjitj; jl;b ;fpy; nrhy;ypr; nry;fpd;wd. kuzk; epj;ak; ;Nj Mo;e;j jj;Jtq;fs; vOe;jd. mtw;iw pd; xNu gf;fj;ijNa jpUk;gj; jpUk;g czh;Tk; te;J nfhz;bUf;fpd;wJ. mg;gb pjhd; Mrphpah; jh.,uhkypq;fj;jpd; kuzr; > fpspnehr;rpapy; tho;e;;jpUf;fpwhh;. mtUk; ah;e;J tho;e;jpUf;fpwhh;. mJ vy;yh Kfpo;j;jNghJk; vdf;F mtiur; fpilj;jJ. ,uj;jpdGhpapy; Gdpj Yhf;fh fw;gpj;Jf; nfhz;bUe;j NghJ> mthplk; khztd; Rg;gpukzpak; vd;id mthplk; mg;nghOJ jh.,uhkypq;fk; Mrphpah; ,isQh;. Kg;gJ taJ kl;by; ,Uf;Fk;. ; fw;gpf;f te;Jk; nfhQ;rf; fhyk;; jhd;. r;Nrhpiar; Nrh;e;j fy;tay; fpuhkj;ijr; ; gy;fiyf; fofg; gl;ljhhp. fzpjtpay; y;Yhhpapy; fw;gpj;Jf; nfhz;Lk; ,Ue;jhh;. ; nrd;wNghJ> Nkirapy; jpUf;Fws; Ehy;> hpahh;> mz;zhj;Jiu glq;fs;. mth; irt
25

Page 30
czTf;fhuh;> ehj;jpfh; vd;Wk;> jpUkzk ele;jJ vd;Wk;> jpuhtplf; nfhs;iffs; mtiug; gw;wp Rg;gpukzpak; vdf;F Vw;nfdN
kpfTk; mlf;fkhd> mikjpahd> $ espdKk; nkd;ikAk; nfhz;lth;. vdf;Fj fUj;Jf;fshy; ftug;gl;l khzth;fs; m jq;fs; fUj;Jf;fis kw;wth;fsplk; cu NtfKk; jPtpuKk; nfhz;;lth;fs;. ghl gbf;Fk; NghJ> Fk;gplhky; iffl;bf; n ,tNuh kpfTk; mikjpahf ,Ue;jhh;. goe; j Mh;tk; cs;stuhfj; njhpe;jhh;. jkpopy; vk gbj;Jf; nfhz;bUg;gjhfr; nrhy;ypapUe;jh cz;ikah ,y;iyah vd;W vdf;Fj; njhpa
rpy khjq;fSf;Fg; gpwF mt ghlrhiyapy; ehDk; Nky; tFg;G khz vd;gNjh mth; vq;fSf;Fj; jkpo; fw;gpg;ghh; vdf;Fj; njhpahJ. me;jg; ghlrhiyap vr;.v];.rp tFg;G ,Uf;ftpy;iy. vq;fs njhlq;fg;gl;lNj me;j tFg;G vd;Wk; n rpj;jpaile;J nrd;wTld; me;j tFg;Gk; mJNt> kiyafj;jpy; ,ay;ghd epfo;T. k gl;l epfo;Tfs; eilngw;wjpy; vJTk; fhuzk;> Nky; tFg;Gg; gbf;Fk; khz Mrphpah;fSk; tl> fpof;F khfhzj;ijr; mq;F Nrit nra;a tUk; gl;ljhhp khfhzq;fspy; Ntiy fpilf;fhjth;fs ngWgth;fs;. ntsp khfhzq;fspy; rpy Mz Ntz;Lk; vd;w jpizf;fsj;jpd; eph;g;ge;jj gpd;dJ> gapw;wg;gl;l Mrphpah;fSf;Fk; nghU
jh.,uhkypq;fk; jkpo; Mrhdhf vq vdJ ghf;fpak; vd;Nw nrhy;Ntd;. fw;gpg;Ngh fw;gth;fs; my;y. Mdhy;> Mrphpah; ,uhkyp
26

pfh; vd;Wk;> jpUkzk; $l mg;gbj;jhd; puhtplf; nfhs;iffs; nfhz;lth; vd;Wk; kzpak; vdf;F Vw;nfdNt nrhy;ypapUe;jhh;.
;fkhd> mikjpahd> $r;r Rghtk; nfhz;l> k; nfhz;lth;. vdf;Fj; njhpe;j> jpuhtplf; ug;gl;l khzth;fs; mjpfk; NgRgth;fs;> s kw;wth;fsplk; cuj;Jr; nrhy;gth;fs;. ; nfhz;;lth;fs;. ghlrhiyapy; Njthuk; k;gplhky; iffl;bf; nfhz;L epw;gth;fs;. jpahf ,Ue;jhh;. goe; jkpo; ,yf;fpaq;fspy; ; njhpe;jhh;. jkpopy; vk;.V. gl;lk; vLg;gjw;F ;gjhfr; nrhy;ypapUe;jhh; Rg;ukzpak;. mJ
h vd;W vdf;Fj; njhpahJ.
;fSf;Fg; gpwF mth; fw;gpj;j mNj k; Nky; tFg;G khztdhfr; NrUNtd; Sf;Fj; jkpo; fw;gpg;ghh; vd;gNjh mg;nghOJ . me;jg; ghlrhiyapy; mjw;F Kd;dh; ,Uf;ftpy;iy. vq;fs; ehY NgUf;fhfj; e;j tFg;G vd;Wk; nfhs;syhk;. ehq;fs; ;wTld; me;j tFg;Gk; %lg;gl;lJ Nrhfk;. py; ,ay;ghd epfo;T. kiyafj;jpy; mg;gbg; ilngw;wjpy; vJTk; Mr;rhpak; ,y;iy. Fg;Gg; gbf;Fk; khzth;fSk; FiwT. fpof;F khfhzj;ijr; Nrh;e;jth;fs;. mg;gb a;a tUk; gl;ljhhp Mrphpah;;fs; nrhe;j iy fpilf;fhjth;fs;. Kjy; epakdk; khfhzq;fspy; rpy Mz;Lfs; Ntiy nra;a zf;fsj;jpd; eph;g;ge;jj;jpdhy; te;jth;fs;.
Mrphpah;fSf;Fk; nghUe;Jk;.
;fk; jkpo; Mrhdhf vq;fSf;Ff; fpilj;jJ w nrhy;Ntd;. fw;gpg;Nghh; gyh; NkYk; NkYk; dhy;> Mrphpah; ,uhkypq;fk; khzth;fSld;
26

Page 31
Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L fw;Fk; ,ay;Gs;sth gy;fiyf; fofj;jpw;Fr; nry;y vz;zp> gy k vd; Nghd;w khzth;fSf;F risf;fhky fw;gpg;gjw;fhf kl;Lk; fw;fhky; mwpTj;jhfk fw;gpj;jhh; vd;Nw nrhy;y Ntz;Lk;. fw;gpg;gjw;Fj; Njitahd Ehy;fis nfhO te;jhh;. mg;gb thq;fp te;j Ehy;fshy; vq Ehyfk; xd;Nw Vw;gl;lJ. vy;yhk; GJg; G mJtiu ghh;f;fhj rq;f Ehy;fs; gyTk; njhy;fhg;gpak;> ed;Dhy;> ,yf;fzr; RU fpilj;jd. ,yf;fzj;ij mtw;wpypUe;Nj v fw;gpj;jhh;. jpUf;Fws;> esntz;gh> fypq;fj;J rgjk;> ,yf;fpa tuyhW> rq;fg; ghly;f fijfs; vd;W gytw;iw vq;fSld; $lNt fw;gpj;jhh;. fw;gpj;jy; $l> khzth;fSf;F fye;Jiuahly; Kiw. khzth; ikak; nfhz fw;Nwhk;. ,uz;L tUlq;fs; nrwpthd> MoK fw;wy;. gy;fiyf; fofj;jpy; ehd; fw;w jkpo Mfpait Vw;nfdNt ,thplk; fw; vOg;gg;gl;lNj. ,g;nghOJ epidf;Fk;NghJ ,Uf;fpwJ.
mjw;F Kd; mtUila etPd mz;zhj;Jiu> K.tujuhrd; Nghd;wth;fS vd;Nw epidf;fpNwd;. vq;fSf;F ,yf;fpa ntspf;fpl;lTld; GJikg;gpj;jd;> n[afhe;jd ftpQh;fs; gyh; m gug;gpy; Nrh;;e;J nfhz;lhh;fs;. Mdhy;> GJf; f mwpKfkhftpy;iy. mj;Jld; mf;fhyj;j ftpijfs; mwpKfkhfp ngUk; miyah Nt&d;wj; Jtq;fpaJ. vd;Dld; neUf;fkh K.nghd;dk;gyj;jpdhy; vdf;F GJf; f fpilj;jJ. K.jisarpq;fj;jpw;F 'vOj;J nfhz;bUe;jJ. mjpy; K.ngh. ftpij vO Mrphpah; ,uhkypq;fj;jpw;Ff; nfhz;L te;J f
27

;L fw;Fk; ,ay;Gs;sth;. Ntfkhff; fw;W r; nry;y vz;zp> gy kzp Neuk; cioj;j h;fSf;F risf;fhky; mtUk; fw;whh;. ; fw;fhky; mwpTj;jhfk; nfhz;Lk; fw;whh;> nrhy;y Ntz;Lk;. khzth;fSf;Ff; ahd Ehy;fis nfhOk;G nrd;W thq;fp p te;j Ehy;fshy; vq;fs; tFg;G epuk;gp> l;lJ. vy;yhk; GJg; Gj;jfq;fs;. ehq;fs; rq;f Ehy;fs; gyTk; mq;Nf fpilj;jd. ;Dhy;> ,yf;fzr; RUf;fk; Nghd;wit j;ij mtw;wpypUe;Nj vq;fSf;Ff; frlwf; ;> esntz;gh> fypq;fj;Jg; guzp> ghQ;rhyp uyhW> rq;fg; ghly;fs;> GJikg;gpj;jd; w;iw vq;fSld; $lNt fw;whh;. Mokhff; ; $l> khzth;fSf;F topfhl;bahfNt. . khzth; ikak; nfhz;l Kiw. Mokhf lq;fs; nrwpthd> MoKk; tphpTk; nfhz;l fj;jpy; ehd; fw;w jkpo; nkhop> ,yf;fpak; Nt ,thplk; fw;w mbg;gilapy; hOJ epidf;Fk;NghJk; mJ gpukpg;ghf
; mtUila etPd ,yf;fpa mwpT ujuhrd; Nghd;wth;fSld; epd;wpUe;jJ ;. vq;fSf;F ,yf;fpa tuyhW fw;gpf;f kg;gpj;jd;> n[afhe;jd;> rpjk;gu uFehjd;> ;> ftpQh;fs; gyh; mtUila thrpg;Gg; ;lhh;fs;. Mdhy;> GJf; ftpijfs; mtUf;F mj;Jld; mf;fhyj;jpy; jhd; GJf; hfp ngUk; miyahf jkpo; ehl;by; . vd;Dld; neUf;fkhfg; gofpa ftpQh; y; vdf;F GJf; ftpij mwpKfk; arpq;fj;jpw;F 'vOj;J' rQ;rpif te;J ; K.ngh. ftpij vOjpapUe;jhh;. mij ;jpw;Ff; nfhz;L te;J fhl;bNdd;. mtw;iw
27

Page 32
thrpj;J GJf; ftpijfspy; Mh;tk; n FQ;nrhd;iw nghe;jpil itj;jJ' Nghd;wNj jPtpukhf ,Jtiu tpj;jpahrkhd> eilapy; vOjg;ngw;w ftpijfis cs;sl xd;W 'Mirf;Fr; rhjpapy;iy' vd;w ftpij.
Ntshsh; Fbg;gpwe;J gpwh; Mrhu Kl;ilapNy kaph; gpbf;Fk; Nkw;rhjp ehd; vd;whYk; kUe;Jf;F ey;ynjd;why; fs; mUe;Jtjpy; vd;d Fw;wk;? ...
28

pijfspy; Mh;tk; nfhz;lhh;;. 'mf;fpdpf; pil itj;jJ' Nghd;wNj me;j epfo;T. mjpy; xt;nthU ehSk; gy ftpijfs; vOjpf; Sf;F fUk;gyifapy; vOjpAk;> thrpj;Jk; gy;fiyf; fofj; Njh;T vOjpa gpd;dh; gy ; Rk;kh fhyj;ijf; flj;jpf; nfhz;bUe;j epidf;fpNwd;. xU MW khjj;jpw;Fs;; gy Uf;f Ntz;Lk;. (mf;fhyj;jpy; mg;gbahd fg; gj;jphpifapy; ntsptuhj fhyk;. vkJ ftpijfs; vOjpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. Jf; ftpijSf;nfjpuhf tpkh;rdk; itj;Jf; mJ 1964 vd;W epidf;fpNwd;. mtw;iwf; ;L Ngha; mth; fpuhkj;ijr; Nrh;e;jtUk; tUkhd ftpQh; ,.KUifadplk; fhl;b> ij mtNu –jh.,uhkypq;fk;- jd; nrytpy; g;gbj; jd; nrytpy; ntspapLtJk; ;fhyj;jpy; -,f;fhyj;jpYk; -Gjpa tpraky;y. nka;f; ftpijfs;' vd;w njhFg;G. aho;g;ghz hzg;gLk; Nghypg; gz;ghL> rhjpag; fpatw;iw> ,Jtiu ,yf;fz hky;> tpj;jpahrkhd> Gjpa GJf; ftpij ;w ftpijfis cs;slf;fpaJ mJ. mjpy; jpapy;iy' vd;w ftpij.
g;gpwe;J
lapNy k; ;
y;ynjd;why;
; vd;d Fw;wk;? ...
28

Page 33
,d;Wq; $l> mg;gbahd jdpj;Jtkhdit. kughh;e;j nra;As; ahg;i ftpijfs; jhk; mit. Mdhy;> GJf; ftpij jd;ikNah #f;FkkhdNjh> gbkq;fs; epuk;g nrhy; mLf;FfNsh> ngha;ahd Nrhbg;GfNsh cs;SiwfSld; ,ay;ghfNt ntspg mtUila ftpijfs; efy; vLf;f K Kad;why; NghypahfNt Mfp tpLk; Mgj jdpj;jd;ik mit mth;; mfj;jpypUe;J tUg my;y. mtUila mfk; mtUilaNj. mth ngUk;ghYk; r%f Vw;wj; jho;TfisNa ika aho;g;ghzj;jthpd; Nghypg; gz;ghLfisNa r
mtUila ,uz;lhtJ ftpi 'fhzpf;if' mLj;j Mz;Nl te;jJ. mjw;F Kd;Diu mspj;jhh;. mf;fhyj;jpy; mtUf MfpNahUld; njhlh;G Vw;gl;lJ. mth;fS ,uj;jpdGhpapy; ,Ue;jth;fs;. mf;fhyj;jpy; j Kk;Kukhfj; jd; Qhdj;Njliy Muk;gpj;J K.ngh> ehd; vd;W VO Ngh; Qhd FUtplk jpahdk;> rj; rq;ff; $l;lk;> Mj;k tprhu ,aq;fj; Jtq;fpNdhk;. mjpy; jpahdj;jpy MokhfTk; ePz;l gy kzpj;jpahyq;fs; ,ay;ghfNt jPtpukhd ciog;ghsp. fy; g typahYk; mythq;fhYk; cilj;J fpz tuz;l g+kpiaNa nrOikahf;fp gaph; aho;g;ghzf; fkf;fhudpd; ciog;Gg; Ngh Qhdj; NjlYk;. fz; JQ;rhj> fUkNk fz Qhdj; Njly; mtUilaJ my;y. jpahdj;j ,Ue;J tpLthh;. mtUf;Fs; ,Ue;j ntspf;fhl;baJ rpy ftpijfshYk;> m Fwpg;Gf;fshYk; vd;Nw epidf;fpd;Nwd;. mf jdf;fhfNt vOjp itj;jhh;. mtw;iw m khl;lhh;; vd;Nw epidf;fpNwd;.
29

$l> mg;gbahd GJf;ftpijfs; ughh;e;j nra;As; ahg;ig cilj;j GJf; t. Mdhy;> GJf; ftpijfs; Nghy; Ghpahj; hdNjh> gbkq;fs; epuk;gpaNjh> Xq;fp tpOk; ngha;ahd Nrhbg;GfNsh ,y;yhj> nka;ahd ,ay;ghfNt ntspg;gl;lit mit. fs; efy; vLf;f Kbahjit. mjw;F Nt Mfp tpLk; Mgj;J Vw;gLk;. mjd; th;; mfj;jpypUe;J tUgit. Nghypahdit fk; mtUilaNj. mth; vOjpa ftpijfs; ;wj; jho;TfisNa ikakhff; nfhz;lit. ghypg; gz;ghLfisNa rhbait.
,uz;lhtJ ftpijj; njhFg;ghd Mz;Nl te;jJ. mjw;F K.jisarpq;fk; ;. mf;fhyj;jpy; mtUf;F K.j.> K.ngh. h;G Vw;gl;lJ. mth;fSk; mf;fhyj;jpy; ;jth;fs;. mf;fhyj;jpy; jh.,uhkypq;fk; kpf hdj;Njliy Muk;gpj;Jk; tpl;lhh;. K.j.> VO Ngh; Qhd FUtplk; jPl;i\ngw;Nwhk;. ; $l;lk;> Mj;k tprhuk; vd;W jPtpukhf hk;. mjpy; jpahdj;jpy; kpf NtfkhfTk; gy kzpj;jpahyq;fs; Mo;e;jth; ,tNu. d ciog;ghsp. fy; g+kpiaNa jd; Ga ;fhYk; cilj;J fpzW ntl;b fha;e;j> nrOikahf;fp gaph; cz;lhf;fp tho;e;j hudpd; ciog;Gg; Nghd;wNj mtUila ; JQ;rhj> fUkNk fz;zhdth;. gFjp Neu ilaJ my;y. jpahdj;jpy; xLq;fp Mo;e;J mtUf;Fs; ,Ue;j Njliy mth; y ftpijfshYk;> mth; vOjpa rpy w epidf;fpd;Nwd;. mf;Fwpg;Gf;fis mth; itj;jhh;. mtw;iw mth; ntspapl;bUf;f f;fpNwd;.
29

Page 34
mtiu mjd; gpwF xUKiw re;j 'ehd; ahh;?' vd;w tprhuj;jpy; Mo;e;J Ngh NghyNt mtUk; jdpahf jd;dpiy cz mf;fhyj;jpy; mth; Muk;g Qhd F Vkhw;wkile;J jd;Ds; Mo;e;J Ngha; ,Ue;j
gpd;dh; aho;g;ghzj;jpw;F khw;wyhf mth; mf;fhyj;jpy; vOjpdhYk; $l> nts Mh;tk; fhl;ltpy;iy. mthplk; Njbr; nrd thq;fpg; gpuRhpj;jth; 'miy' Mrphpah; m.N rpy ftpijfs; m.NaRuhrh> vk;.V.E/khd; 'kuz njhFg;gpYk; ntspte;jd. mtUila , njhFg;ig ntspf; nfhzu gj;gehg Iah; r nra;jjhfTk;> mJ ntsptutpy;iy gpw;fhyj;jpy; mth; ftpij vOjpaJ ce;JjyhNyNa. mit mthpd; Njlypd; n kw;wth;fspd; Njitf;fhfNth gpuRuj vOjpath; my;y. mtUila kdepiy gpd Nahf epiyapy; mg;gb vOj KbahJ v Mdhy;; gpd;dh; ntspte;j mtUila ftpi Aj;jj;jpd; ghjpg;Gk; fhuzq;fSk; Jhf Mdhy; mJty;y mtUila cs;kdj; N vd;Nw epidf;fpd;Nwd;. mtUila cz vOjpait ntspte;jhy; mth; NtW xspapy
K.j.tpd; kuz nra;jp mwpe;J m te;jpUe;jhh;. (1973) mg;NghJ mtiu ehd vdf;Ff; fpilj;jJ. 'jisarpq;fk;> mUfhikapy; kdpjd; tho;e;J nfhz;b ed;whfNt czh;e;jth;' vd;W vq;Nfh Mo jhNd nrhy;tJ Nghy nkJthfr; nrhd;dh mzpe;jpUe;j Mokhd fz;zhb mtUs; mfj;ijf; fhl;Lk; gspq;F Nghy fh kpd;dpaJ.
30

d; gpwF xUKiw re;jpj;jNghJ> ukzupd; tprhuj;jpy; Mo;e;J NghapUe;jhh;. ukziug; dpahf jd;dpiy czh;e;jtuhf ,Ue;jhh;. h; Muk;g Qhd FUtpd; nray;fspy; ;Ds; Mo;e;J Ngha; ,Ue;jhh;.
;g;ghzj;jpw;F khw;wyhfpr; nrd;W tpl;lhh;. ; vOjpdhYk; $l> ntspapLtjpy; mj;jid y. mthplk; Njbr; nrd;W rpy ftpijfis h; 'miy' Mrphpah; m.NaRuhrh. mtUila NaRuhrh> vk;.V.E/khd; njhFj;j 'gjpndhU ;' njhFg;gpYk;> 'kuzj;Js; tho;Nthk;' pte;jd. mtUila ,d;ndhU ftpijj; nfhzu gj;gehg Iah; rpy Kd;ndLg;Gf;fs; J ntsptutpy;iy vd;Wk; mwpfpNwd;. ; ftpij vOjpaJ mthpd; cs;shh;e;j it mthpd; Njlypd; ntspg;ghLfs; my;y. itf;fhfNth gpuRuj;jpw;fhfNth mth; tUila kdepiy gpd;dh; ,ay;ghfp tpl;l g;gb vOj KbahJ vd;Nw epidf;fpNwd;. pte;j mtUila ftpijfspy;> mRuh;fspd; k; fhuzq;fSk; Jhf;fyhfNt cs;sd. mtUila cs;kdj; Njlypd; gilg;Gf;fs; ;Nwd;. mtUila cz;ik xspapypUe;J
;jhy; mth; NtW xspapy; fzpf;fg;gLthh;.
uz nra;jp mwpe;J me;j epfo;Tf;F mth; mg;NghJ mtiu ehd; re;jpf;Fk; tha;;g;G J. 'jisarpq;fk;> kuzj;jpw;F kpf pjd; tho;e;J nfhz;bUf;fpwhd; vd;gij th;' vd;W vq;Nfh Moj;jpypUe;J jdf;Fj; y nkJthfr; nrhd;dhh;. mth; vf;fhyKNk hd fz;zhb mtUs; Mo;e;J NghapUe;j ; gspq;F Nghy fhiy ntspr;rj;jpy;
30

Page 35
gRikahd cah;e;j kiyfshy; r+o efhpYs;s ghlrhiyapy; mthplk; gb ez;gh;fSld; rj; rq;fj;jpy; ,ize;J> mtUld; xNu jlj;jpy; ele;j fle;j fhy ,dpikahd epfo;Tfs;> mtiu epidj;jN kPz;Lk; kPz;Lk; miy NkhJfpd;wd. epj;a N Mrphpah; jh.,uhkypq;fk; Nfty Qhdj;ij Njbr; nrd;W nfhz;bUe;j rhjfh;. mtUf kuzkpyhg; ngUtho;T tha;j;jth; mth;.
v
n
31

ah;e;j kiyfshy; r+og;ngw;w ,uj;jpdGhp yapy; mthplk; gbj;j fhyk;;> rpy rq;fj;jpy; ,ize;J> Qhdj; Njlypy; ;jpy; ele;j fle;j fhyk;;> jPtpuk; epiwe;j fs;> mtiu epidj;jNghJ> epidtpy; y NkhJfpd;wd. epj;a Nahfj;jpy; epd;w vd; ;fk; Nfty Qhdj;ij –g+uz Qhdj;ij- ;bUe;j rhjfh;. mtUf;F kuzk; ,y;iy. ;T tha;j;jth; mth;.
vd;. Nf. kfhypq;fk;> gioa khztd;> nrd;Y}f;fh fy;Y}hp.
31

Page 36
$lj;Jf; ftp tps 'ftpij vOj;jhsu; fhykhdhu gj;jpupifr; nra;jpj;jiyg;G vd;dpl czu;r;rpfs; gy. jh.,uhkypq;fk; fpspn nra;jp mjd; %ykhfNt Kjy; mwpaf;$ba
,UtUNk gpwe;j ,lk; fy;tay; jhd vd;dhy; epiwaNt $w KbAk;. jiyr mjpguhfTNk gyUk; mtiu mwpthu;fs;. m jdpj;Jtk; kpf;f ftpQd; vd;gijj; jkpo mwpe;jtu; $l kpfkpfr; rpyNu. 'miy' vd;w rupahf mse;J milahsk; fz;L nfhz;lJ
mikjpAk; mlf;fKk; GJnka;f; ftpijfs;> fhzpf;if Mfpa njhFjpfs; %yk; jd;id ,dq;fhz Moj;ijAk; R+oiyAk;> R+oy; ghjpg;igAk;> kpfkpUJthf ,ioj;J epoyhLk; mu;j;j k nkhop cUtpy; gpwg;ngLf;f itf;Fk; fhzg;gl;l jdpr;rpwg;G.
r%ftpay; rpe;jidAk;> jkpo rpe;jidAk; mtu; vz;zf; fUf;fshf tps mit ftpj;Jt tPr;R kpf;fdthfTk; tpsq;f “Flj;J tpsf;F” vd;W mtiu “$lj;Jf; ftp tpsf;F” vd;why; kpifad;W. gw;wpa kjpg;gPL rupahf Kd;itf;fg; gilg;Gf;fs; midj;Jk; xU KOikah Ntz;Lk;.
mtu; gpupthy; fyq;Fk; FLk;gj MWjYk; mry; cz;ikAk; ,J jhd;. mtiu epr;rak; thoitf;Fk;.
32

$lj;Jf; ftp tpsf;F Oj;jhsu; fhykhdhu;' vd;w 'tyk;Gup' ;jpj;jiyg;G vd;dplj;jp;y; Vw;gLj;jpa jh.,uhkypq;fk; fpspnehr;rpapy; fhykhd fNt Kjy; mwpaf;$bajhf ,Ue;jJ. pwe;j ,lk; fy;tay; jhd; mjdhy; mtu; gw;wp $w KbAk;. jiyrpwe;j MrpupauhfTk; ; mtiu mwpthu;fs;. mtu; Xu; mw;Gjkhd – tpQd; vd;gijj; jkpo; ,yf;fpa cyfpy; pfr; rpyNu. 'miy' vd;w VL kl;Lk; mjidr; lahsk; fz;L nfhz;lJ. kjpAk; mlf;fKk; epiwe;j gz;ghsu;. s;> fhzpf;if Mfpa ,uz;L ftpijj; jd;id ,dq;fhz itj;jhu;. jj;Jt Ak;> R+oy; ghjpg;igAk;> fiy tbtj;ijAk; j;J epoyhLk; mu;j;j kpF moNfhL Rakhd pwg;ngLf;f itf;Fk; Mw;wy; mtuplj;Nj
;G.
rpe;jidAk;> jkpo;Njrpa tpLjiyr; z;zf; fUf;fshf tpsq;fpa mNj Ntis
kpf;fdthfTk; tpsq;fpd. psf;F” vd;W mtiur; nrhy;tij tpl ;F” vd;why; kpifad;W. tpku;rfu;fshy; mtu; upahf Kd;itf;fg; gltpy;iy. mtuJ j;Jk; xU KOikahd njhFg;ghf;fg;gl
hy; fyq;Fk; FLk;gj;jhu;f;Ff; $wf;$ba z;ikAk; ,J jhd;. mtuJ vOj;Jf;fs; itf;Fk;.
ngupa murb> fy;tay;> rhtfr;Nrup> Nt. Fkhurhkp.
32

Page 37
Mj;k ,ir murpaiyAk; Mj;kPfj;ijAk; ,izj;Jg; ghu;j;jtu; - ,uhkypq;fdhu; 

Page 38
kz;zpd; G+j;j ftpg;G+ xd
rhtfr;NrhpapYs;s fy;tay; vDk gpwe;j jh. ,uhkypq;fk; mth;fspd; ftpMS tpopg;Gw nra;jJ.
,thpd; ftpijfs; vspikahdit. ,thpd; ftpijapd; njspit rpwg;Gw ekJ t GJnka;f; ftpijfs;(1964) fhzpf;if(1965) E}y;fs; %yk; fpilf;fpwJ.
1960y; ,Ue;J ftpijfs; vOj njhl rkh; Nghd;w rpw;wpjo;fspy; vOjpa ftpij NaRuhrh> jpU. gj;kehgIah; Nghd;Nwhh; n tho;Nthk;" njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;sd.
ePz;lehl;fshfNt ,Ue;Jtpl;l f NaRuh[htplKk;> uhijadplKk; Nfl;bUe fpilf;ftpy;iy. ftpQhpd; Mo;e;j nksdk; je;jjpy; tpag;gpy;iy.
ghlrhiy mjpguhf ,Ue;j ,thpd; Gyik> kdpjNeak;> ,tw;wpw;Fk; Nkyhf jk mjpf mf;fiw ,thpd; ftpijfspy; njhpe;j vOjpapUf;fyhNkh vd;w Vf;fk; vk;kplk ftpthhpir cUthf;fpapUf;fyhk; jhd;. 'Q jd;id kwe;jepiyapy; tho;e;jpUf;fpwhh; vd %yk; mwpe;jNghJ Ntjidahf ,Ue;jJ> , Mh;tyh;fs; ftpQhpd; ftpijfis Njbg;gbj
25.08.2008 mkuj;Jtk; mile;j fpspnehr;rp (jkpoPok;) kz;zpy;; 2 nra;ag;gl;Ls;sJ.
kuzk; ep[k; vdpDk; tho;j;jY ,y;yhj #oypy; mthpd; kuzk; gy nr nry;fpwJ. mth; vOjpa KOf; ftpij ntspapLtJ jhd; ,yf;fpa cyfk;. rkh;g;gzkhFk;.
34

;zpd; G+j;j ftpg;G+ xd;wpd; kuzk;
pYs;s fy;tay; vDk; fpuhkj;jpy; 1933y; ;fk; mth;fspd; ftpMSik vk;ik vy;yhk;
spikahdit.
jspit rpwg;Gw ekJ thrpg;Gf;F ;(1964)
f;fpwJ.
ftpijfs; vOj njhlq;fpa ftpQh; miy o;fspy; vOjpa ftpijfspy; rpy jpU. m. ehgIah; Nghd;Nwhh; njhFj;j 'kuzj;Js; py; ,lk;ngw;Ws;sd.
hfNt ,Ue;Jtpl;l ftpQh; gw;wp ez;gh; hijadplKk; Nfl;bUe;Jk; mg;NghJ gjpy; pQhpd; Mo;e;j nksdk; vkf;F mjph;r;rpiaj; . jpguhf ,Ue;j ,thpd; r%fNehf;F> Mo;e;j ,tw;wpw;Fk; Nkyhf jkpo;j; Njrpak; Nkyhd pd; ftpijfspy; njhpe;jhYk; epiwa ,d;Dk; vd;w Vf;fk; vk;kplk; cz;L. jdf;fhd ;fpapUf;fyhk; jhd;. 'Qhgfkwjp" Nehapdhy; apy; tho;e;jpUf;fpwhh; vd;gij mtuJ kfd; tjidahf ,Ue;jJ> ,d;iwa ,isa ftp
; ftpijfis Njbg;gbj;jy; Ntz;Lk;. mkuj;Jtk; mile;j ftpQhpd; clyk; poPok;) kz;zpy;; 26.08.2008 jfdk;
k; vdpDk; tho;j;jYf;fhd cWjpg;ghL thpd; kuzk; gy nra;jpfis nrhy;ypr; vOjpa KOf; ftpijfisAk; njhFj;J ,yf;fpa cyfk;. mtUf;Fr; nra;Ak;
Ky;iy mKjd;> yz;ld;.
34

Page 39
Mj;k rhe;jp
fhiy vOe;jTld; gbg;G fdpT nfhLf;Fk; ey;y ghl;L khiy KOJk; tpisahl;L cd;id tof;fg;gLj;jpf; nfhs;S ghg;gh vd;Dk; ghujpjhrd; fdit edthf;fpl
ey;yhrhd; vDk; ngah;jidj; jhq;fp tPurpq;fk; kfh tpj;jpahyak; jdpy; ghujpapd; fdNt KO%r;rha; Kad;w Kjy;td; vq;fs; ,uhkypq;fk;
fhyk; vJTk; fUjhJ fz;Zk; fUj;Jkha khzth; Kd;Ndw;wj;ijf; fUj;jpw; nfhz;L kfpo;Tld; kw;wth; kdk; NfhzhJ rydkpy;yhJioj;j Kjy;td; vq;fs; ,uhk
kiyaJ vjpNu te;jpbDk; kfpo;Tld; vjph;j;Nj ntd;wplZk; - vd khzth; f];lk; mj;jidAk; fisg;gpd;wp fise;j Kjy;td; vq;fs; ,uhkypq;fk;
xOf;fk; tpOg;gk; jUnkd;W xOf;fk; mjid khztUf;F xOq;fha; mjid vLj;jpak;gp xOf;frPyuhf;fpa Kjy;td; vq;fs; ,uhkyp
vq;fs; ey;vjpu;fhyk; xd;Nw Fwpf;Nfhsha; jq;fs; tho;ehs; mjid mh;g;gzpj;J jq;fs; fhyk; KOJk; Nrit nra;j jtrPyd; Kjy;td; vq;fs; ,uhkypq;fk;
Mrhd; vd;Dk; moFnkhop nfhz;L md;Gld; mioj;j vq;fs; ,uhkypq;fk; Mr ,d;W viktpl;L gpupe;j nra;jp kLj;J Jd;gf;flypy; Jtz;L epw;;fpd;Nwhk;
fhyk; mJ nra;j tpjpjhNdh fhyk; mij ntd;whh; cyfpYz;Nlh fhyj;jhy; ePtPh; nra;j cjtp jid ek; fhyk; cs;ssTk; kwf;fkhl;Nlhk;
Rf;fpyk; mJ kiwe;jhYk; ePtPh; nra; ey;jUkj;jhy; #l;Rkk; vd;Dk; cdjUik Mj;khit ,iwtd; jd;tag;gLj;jplNt ,iwtid ehKk; ,iwQ;Rfpd;Nwhk;
Xk; rhe;jp! Xk; rhe;jp!! Xk; rh
tPurpq;fk; gioa khzt
35

Mj;k rhe;jp
gbg;G y;y ghl;L sahl;L j;jpf; nfhs;S ghg;gh
fdit edthf;fpl
ah;jidj; jhq;fp pahyak; jdpy; O%r;rha; q;fs; ,uhkypq;fk;
J fz;Zk; fUj;Jkha; ;ijf; fUj;jpw; nfhz;L
dk; NfhzhJ Kjy;td; vq;fs; ,uhkypq;fk;
;jpbDk;
ntd;wplZk; - vd ;jidAk; fisg;gpd;wp vq;fs; ,uhkypq;fk;
Unkd;W hztUf;F
Lj;jpak;gp jy;td; vq;fs; ,uhkypq;fk;
; xd;Nw Fwpf;Nfhsha; jid mh;g;gzpj;J k; Nrit nra;j vq;fs; ,uhkypq;fk;
Fnkhop nfhz;L vq;fs; ,uhkypq;fk; Mrhd;
pe;j nra;jp kLj;J ;L epw;;fpd;Nwhk;
tpjpjhNdh
hh; cyfpYz;Nlh ;j cjtp jid k; kwf;fkhl;Nlhk;
;jhYk; ;jhy; djUik Mj;khit
j;jplNt iwQ;Rfpd;Nwhk;
;jp! Xk; rhe;jp!! Xk; rhe;jp!!!
Purpq;fk; gioa khzth; rq;fk;; - fdlh
35

Page 40
kPSk; epidTfs;......
vk; ,dpa mj;jhNd! fhyNk fdpthfp ftpijNa nkhopahfp Qhyj;jpy; tho;e;jtNu! nksdkha; tpoprpe;Jk; ePUld; ePs; njhiytpy; ,Ue;J vOJfpd;Nwhk;!
me;j ,dpa ehl;fs; ,d;Wk; vk; kdjpy;! kzths Nfhyj;jpy; cd; kpLf;fhd Njhw cjpuhd cd; md;Gg; Gd;dif tw;whj cd; mwpTf;fly; cjtj; Jbj;jpLk; cd; ,U fuq;fs; ghrkhd ,sfpa kdk; ,d;Dk; vj;jid vj;jid.................. mj;jidAk; gRkuj;jhzpahf vk; epidtp
cyfde;j ngUkhSf;Nf jrhtjhuk; Mdhy;........ cdf;nfj;jid mtjhuq;fs md;Gf; fztdha; mwpTj; je;ijaha; ghu;Nghw;Wk; ghtydha; mwpT+l;Lk; Mrhdha; ey;yjpguha; vkf;nfy;yhk; Mir mj;jhdha; ,y;iy> ,y;iy cld; gpwth mz;zdha tho;e;J fhl;ba fyq;fiu tpsf;F eP!
tpjp nrhd;d fij Nfl;L tpoptw;wpg; NghNdhk; ehk; mj;jhd;> mj;jhd; vd;W ehSf;F ehw;gJ jlit cr;rupj;j eh tuz;L fplf;fpwJ ,d;W
36

kPSk; epidTfs;......
!
hfp
Nu! ;Jk; ePUld; Ue;J vOJfpd;Nwhk;!
; ,d;Wk; vk; kdjpy;! y; cd; kpLf;fhd Njhw;wk; ;Gg; Gd;dif f;fly; cd; ,U fuq;fs; dk;
............... ;jhzpahf vk; epidtpy;!
f;Nf jrhtjhuk; ;nfj;jid mtjhuq;fs; Iah!
;
ha; a;
r mj;jhdha;
ld; gpwth mz;zdha; yq;fiu tpsf;F eP!
Nfl;L k; ehk; vd;W lit cr;rupj;j eh ,d;W
36

Page 41
ePtpu; ele;j top KOtJk; eP vq;Nf vd Nfl;f tpoprpe;Jk; ePUld; cd; ,Ug;gplk; NjLfpd;Nwhk; vk; ,ja miwAs; ,uz;lwfye;jtNu vk; ,dpa mj;jhNd kz;Zk; tpz;Zk; cs;stiu mopahJ cd;ehkk; kwNthk; ehk; ck;ik.
- ikj;Jdpkhu; -
37

tJk;
fpd;Nwhk; ,uz;lwfye;jtNu
cs;stiu
k.
- ikj;Jdpkhu; -
37

Page 42
fy;taypd; nrhy;Nyh; co
%j;jtdha; te;njq;fs; FLk;g KJnrhj;N mj;jhndd;w nrhj;jhd thh;j;ijapd; Mz vj;jhYk; kwthJ kdJs; epidf;fitj rj;jhd fy;tp Nfs;tpfspy; vk;ik epiwf epj;jk; vq;fs; tho;tpd; epoy;kukha; itaj;Js; viknay;yhk; tho;thq;F thoitj;j nja;tNk ,uhkypq;f IaNd moitj;J vk;ik tpl;L Vd; mfd;wha;
rg;gpufKth khfhzj; jiy efuhk; ,uj;jpdGhpapNy Mrhdha; Nrit nra;jPh rptndhspghj kiy Kfl;by; #hpaid vkf;nfy;yhk; fhl;b kfpo;tpj;jPh; md;ghy; Miraha; ms;sp mizj;J gz;ghy; ghrj;jhy; gFj;jwpthy; epiwj;J ,d;gkha; ePq;fs; vk;NkhL tho;e;j ehspi Jd;gk; kwf;f Jizahf nfhs;NthNk
kwf;f KbaiyNa Xb kiwfpwNj cwf;fk; vy;yhk; cd; epidthy; fly; fle;J tho;e;jhYk; fyf;fk; milA clYzh;tpy; vk;Njr cwTf;Fs; NtWgh Xbte;J ghh;f;fTk; cd;Kfj;jpy; tpopf;f Njb topghh;j;Njhk; Njrepiy khwtpy;iy Nghhpd; gpbf;Fs; Nghf;fplkw;W kf;fs; Nghf;F tutpy;yh Vf;fk; jLf;fpwJ
fy;taypd; nrhy;Nyh; coth fhy;fhl;Lk; epyj;ij ftp fhl;Lk; juj;i ,yf;fpaj;jpd; ngUk;gug;gpy; cd; GJf;ft ,yq;Fk; mjpgNd> ftpQNd> fUj;jhsNd rPuhsh rptjkpo; njhz;lh rkag; Nguhsh ngU mUshs ngWtha; Kj;jp
ikj;Jdh; t
38

;taypd; nrhy;Nyh; coth!
q;fs; FLk;g KJnrhj;Nj ;jhd thh;j;ijapd; Mz;ltNd kdJs; epidf;fitj;J s;tpfspy; vk;ik epiwf;f o;tpd; epoy;kukha; ay;yhk; tho;thq;F Nk ,uhkypq;f IaNd tpl;L Vd; mfd;wha;
zj; jiy efuhk;
rhdha; Nrit nra;jPh; y Kfl;by; #hpaid ;b kfpo;tpj;jPh; a; ms;sp mizj;J
; gFj;jwpthy; epiwj;J vk;NkhL tho;e;j ehspid
zahf nfhs;NthNk
Xb kiwfpwNj cd; epidthy; ;e;jhYk; fyf;fk; milAk;
jr cwTf;Fs; NtWghby;iy
; cd;Kfj;jpy; tpopf;fTk; k; Njrepiy khwtpy;iy Nghf;fplkw;W kf;fs;
Vf;fk; jLf;fpwJ
yh; coth
j ftp fhl;Lk; juj;ij Uk;gug;gpy; cd; GJf;ftpij ; jkpo; GJf;ftpij ehafNd ; kfhtpj;jpahya > ftpQNd> fUj;jhsNd
jhz;lh rkag; shs ngWtha; Kj;jp
ikj;Jdh; tp[aghyd; FLk;gk;> yz;ld;
38

Page 43
kq;fh capNuhtpak; mLj;j tPl;L epfo;T> m mT];jpNuypahtpypUe;J mwpe;j NghJ> El;gj;ij tpaf;fhky; ,Uf;f Kbah nra;tjwpahJ epd;Nwhk;. Jau;Njha;e;j mr;n Muk;gk;. (Beginning of an end)
epoiy ep[nkd;W kaf;f epiya RoYk; G+k;ge;jpy; tho;e;J nfhz;bUf;fpd;N ngha;j;Njhw;wj;ij nka;ahf epidj;J vj;ji muq;fpy; epy;yhjdtw;iw epiy vd epidg;G mofpa xtpak; Nghd;wJ mtuJ tho;T kq nray; tPuu;. (They simply fade away) jd Mthu;. Mifahy; mtuJ tho;f;if gpw jPq;fwpahJ. Ma;e;Njha;e;J vLj;j fUk Kbf;Fk; Mw;wy; mtUf;F ifte;j fiy. jhd; rupnad czu;e;jij ve;j re;ju;g ctj;jy; ,d;wp Jzpe;J nrhy;gtu;> gpionadf;fz;lijr; nra;aNt khl;lhu;. ed;whfg; gofpatu;fs; $l gpioahdijr; jaq;Ftu;.
ehd; mtUld; 34 Mz;Lfs; Kw;WKOjhf mwpa Kbatpy;iy. “Njhs fz;lhu;” mtu; xU gy;gf;f gl;il jPl;lg;gl;l gf;fKk; xt;nthU moF. mtuJ tho;T (Multifaceted life) mtu; vj;jidNah NgU MapDk; mtu; tho;tpypUe;J ehk; gbf;f Nt mjpfk;. vq;fs; FLk;gj;jpw;F kjpg;G kpF topfhl;bahfTk; ,Ue;jhu;.
ey;yJ nra;Njhiu Neupy; ghuhl;L cz;L. mg;gbg; ghuhl;lg;gl;l Mrpupia xUt Kd; epfo;e;j me;epfo;r;rpia vd;dplk; $wp k gfpu;e;J nfhz;lhu;. ,tuJ tho;T xU g Nghd;W J}aJ. ,tu; Ez;khz; EioGy ,tUf;Fj; Jd;gk; nra;j Nghnjy;yhk; jhNd
39

kq;fh capNuhtpak;
Pl;L epfo;T> mLj;j fz;lk; e;J mwpe;j NghJ> jfty; gupkhw;w ky; ,Uf;f KbahJ. nra;jpawpe;J hk;. Jau;Njha;e;j mr;nra;jp xU Kbtpd; f an end) nkd;W kaf;f epiyapy; kpfNtfkhfr; ho;e;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. nka; vDk; ka;ahf epidj;J vj;jid nraw;ghL ,e;j w;iw epiy vd epidg;G.
;wJ mtuJ tho;T kq;Fthupd;wp kiwahu; simply fade away) jd;idj;jhd; fhjyd; mtuJ tho;f;if gpwUf;F kdj;jhYk; jha;e;J vLj;j fUkj;ijf; fr;rpjkhf Uf;F ifte;j fiy.
u;e;jij ve;j re;ju;g;gj;jpYk; fha;jy;> Jzpe;J nrhy;gtu;> nra;gtu;. jhd; r; nra;aNt khl;lhu;. Mjdhy; mtNuhL s; $l gpioahdijr; nra;AkhW Nfl;fj;
ld; 34 Mz;Lfs; gofpAk; mtiu Kbatpy;iy. “Njhs; fz;lhu; NjhNs y;gf;f gl;il jPl;lg;gl;l ituk;. Xt;nthU moF. mtuJ tho;Tk; mt;tz;zNk. mtu; vj;jidNah NgUf;Fg; gbg;gpj;jhu;. pypUe;J ehk; gbf;f Ntz;ba ghlq;fNsh Lk;gj;jpw;F kjpg;G kpF MNyhrfuhfTk; e;jhu;. ;Njhiu Neupy; ghuhl;Lk; gz;G ,tuplk; l;lg;gl;l Mrpupia xUtu; 20 Mz;LfSf;F ;r;rpia vd;dplk; $wp kl;byh kfpo;r;rpiag; ,tuJ tho;T xU gw;ww;w JwtpapdJ tu; Ez;khz; EioGyk; kpf;ftu;. gpwu; ra;j Nghnjy;yhk; jhNd tUe;Jthu;. gpwu;
39

Page 44
Neha; jd;Neha; Nghy; czu;e;jtu;. ,tu; je;ij fztu;> ez;gu;> Mrpupau;> mjpgu;> K tpyhrk; kpf;f ftpQu; Mfpa gy ghj;jpuq;fi Vw;W jpwk;gl mtw;wpw;F epahak; toq;fp cs
,tu; xU gpwtpf; ftpQu;. ,tuJ ntspt E}y;fs; ,jw;Fr; rhd;W. ,tUld; gofpa kPl;gJ Jf;fj;Js; vy;yhe;jiy. “Sorrows' crown of sorrows is the remembran gpwUf;F tpOe;J tpOe;J cjtp nra;Ak; gps;isfs;> je;ijahu; vj;jifa jf;fhu; v cjhuzq;fs;.
fiyaUs; jkpopirnahL ftpd;ngW KUnfd Fotpfs; Ie;Jk; mUikkpF ,y;yf; fpoj;jpAk; mikag;ngw;Nwhd;> gyUk; cte;Njj;Jk; gy;fiy kUkf;fs; mtu;jk; fz;kzp gj;Jld; ey;Rw;wj;JlDk; “q” Nghy; tise;J tho;e;Nj epd;ehkk; epykpir ePL tho;f.
Xk; rhe;jp ! rhe;jp ! rhe;j
jpUNfhzkiy tlf;F>
jiyikr; nra
Kd;dhs; murhq;f mjpgupd; me
40

hy; czu;e;jtu;. ,tu; nghWg;Gzu;r;rp kpf;f ;gu;> Mrpupau;> mjpgu;> Kfhikahsu;> ftpjh u; Mfpa gy ghj;jpuq;fis ,e;ehlf cyfpy; pw;F epahak; toq;fp cs;shu;.
ftpQu;. ,tuJ ntspte;j ,uz;L ftpij rhd;W. ,tUld; gofpa ,dpa epfo;Tfs; y;yhe;jiy.
orrows is the remembrance of happier things” pOe;J cjtp nra;Ak; ,tuJ vr;rq;fs; -
hu; vj;jifa jf;fhu; vd;gjw;F thOk;
nahL ftpd;ngW Ie;Jk; ; fpoj;jpAk;
k; gy;fiy kUkf;fs;
j;Jld; ” Nghy; tise;J epykpir ePL tho;f.
; rhe;jp ! rhe;jp ! rhe;jp !
f.ehfypq;fk;> pUNfhzkiy tlf;F> fpof;F khfhzrig> jiyikr; nrayhsu; mYtyfj;J Kd;dhs; epUthf mYtyUk; murhq;f mjpgupd; me;juq;f nrayhsUk;.
40

Page 45
kwf;fKbatpy;iy tPl;bw;F FLk;gj; jiytdha; md;G fhl;Lk; ehafdha; fz;bg;G> fUiz cs;sk; nfhz;l je;ijaha; fijfs;> ghl;Lfs; nrhy;ypf; nfhLf;Fk; jhj;jhtha; kUkf;fis Kfkyh;r;rpAld; tuNtw;Fk; khkdhuha; tho;e;j tho;f;ifia kwf;fKbat
Ntz;Lk; nghOjpy; rikay; Ntiyf;F cjtp nra;jpLk; Nrtfdha; NehAw;w Ntisapy; ,Ufuk; jhq;fpLk; md;Gj; jhjpaha; tho;e;j ehl;fs; kwf;fKbatpy;iy
vg;gbAk; thoyhk; vd;W thohky; ,g;gbj;jhd; thoNtz;Lk; vd;W NfhL Nghl;L tuTf;Fs; nryT nra;J tho;e;j tho;f;ifia kwf;fKbatpy;iy
jiykfid ,oe;J tPNl xspapoe;J ,Us; #o;e;j NghJ ek;gpf;if xsp Vw;wp tho;tpy; ntw;wp ngw;wij kwf;fK
irt Mrhug;gb xOfp mwnewpg;gb tho;e;jij Neuk; fpilf;fpd;w Nghnjy;yhk; 'gftj; fPij"apd; jj;Jtg; nghUs 'cgeplj;jpd;"Mo;nghUspy; %o;fp ,Ue;jij jpahdj;jpy; ,iwtDld; xd;wpapUe;jij ,g;NghJ ,iwtDld; ,uz;lwf; fye;Jtpl;ljid ek;gKbatpy;iyNa.
41

kwf;fKbatpy;iy Lk;gj; jiytdha;
k; ehafdha; Uiz cs;sk;
;ijaha; hl;Lfs; nrhy;ypf; jhj;jhtha;
Kfkyh;r;rpAld; khkdhuha; o;f;ifia kwf;fKbatpy;iy.
ghOjpy; iyf;F ;jpLk; Nrtfdha; isapy; ,Ufuk; d;Gj; jhjpaha; ;fs; kwf;fKbatpy;iy
hoyhk; vd;W thohky;
; thoNtz;Lk; Nghl;L nryT nra;J tho;e;j a kwf;fKbatpy;iy
,oe;J poe;J ;j NghJ sp Vw;wp tw;wp ngw;wij kwf;fKbatpy;iy
ug;gb xOfp
tho;e;jij f;fpd;w Nghnjy;yhk; j"apd; jj;Jtg; nghUspy; d;"Mo;nghUspy;
;jij
; ,iwtDld; ij iwtDld; fye;Jtpl;ljid py;iyNa.
kidtp
41

Page 46
epd;gzp njhlh;Nthk
'fw;f frlwf; fw;git fw;wgpd; epw;f mjw;Fj; jf"
vd;w ts;Sth; thf;Ff; fika E}y;fi mjd;top xOf;f newpapy; tho;e;jth;fs; e
'kq;fyk; vd;g kidkhl;rp kw;W ed;fyk; ed;kf;fl; NgW"
vd;w FwSf;fika ew;gz;Gila kid ey;y kf;fisg; ngw;W ,y;ywj;ij ey;y elj;jpdPh;fs;.
'je;ij kfw;F Mw;Wk; ed;wp mi Ke;jp ,Ug;gr; nray;"
vd;w ts;Sth; FwSf;fika vk;i Nfs;tpfspy; Jyq;fr; nra;jPh;fs;. mJk Vo;ikaha; ,Ue;j vj;jidNa ey;topg;gLj;jpdPh;fs;. khztndhL kh fw;gpf;Fk; Mw;wy; cq;fSf;Nf chpj;jhd
'ed;wp kwg;gJ ed;wd;W ed;wy;y md;Nw kwg;gJ ed;W"
vd;w Fwspy; $wg;gl;ljw;fika ePq;fSk mwpTiu mspj;jPh;fs;.
cq;fsplk; ,Ue;J fw;wit ngw md;Gf;fztdha;> je;ijaha;> khkdha nra;aNt;zba mj;jid flikfisAk Kbj;j cq;fspw;F ntspehl;by; ,Ue;j nra;aKbahky; Nghd Nrhfk; vd;Wk; vk cq;fs; md;G kidahSk;> ,isakfd nrt;tNd nra;J Kbj;jhh;fs; vd;w nra;j 'Flk;ig jzpe;J xopa Gd;gwe;j clk;nghL caphpil el;G"
vDk; ts;Sth; thf;if epidj;J NjW
gps
42

epd;gzp njhlh;Nthk;
lwf; fw;git fw;wgpd; w;Fj; jf"
hf;Ff; fika E}y;fis fw;Wj; njspe;J> newpapy; tho;e;jth;fs; ePq;fs;. vd;g kidkhl;rp kw;W mjd; ed;kf;fl; NgW"
a ew;gz;Gila kidahisg; ngw;W> ngw;W ,y;ywj;ij ey;ywkhf top
fw;F Mw;Wk; ed;wp mitaj;J g;gr; nray;"
FwSf;fika vk;ik vy;yhk; fy;tp q;fr; nra;jPh;fs;. mJkl;Lky;y fy;tpapy; Ue;j vj;jidNah khzth;fis ;fs;. khztndhL khztdhf fPopwq;fp
; cq;fSf;Nf chpj;jhd jdpg;gz;G. g;gJ ed;wd;W ed;wy;yJ wg;gJ ed;W"
g;gl;ljw;fika ePq;fSk; thoNtz;Lk; vd;W
;fs;.
e;J fw;wit ngw;wit Vuhskg;gh. ;> je;ijaha;> khkdha;> Ngudha; ,Ue;J j;jid flikfisAk; nrt;tNd nra;J ;F ntspehl;by; ,Ue;j vk;khy; ,Wjpf;fld; ghd Nrhfk; vd;Wk; vk;ik tUj;Jk; mg;gh. dahSk;> ,isakfd; FLk;gKk; jk;fld; Kbj;jhh;fs; vd;w nra;jp Nfl;Nlhk;.
jzpe;J xopa Gd;gwe;jw;Nw
caphpil el;G"
thf;if epidj;J NjWjy; ngWfpd;Nwhk;.
gps;isfs;> kUkf;fs;>
42

Page 47
epidTj;Jsp mjpgh; jh. ,uhkypq;fk; mth;fs; vd kpfTk; fz;bg;G kpf;fth;. ehDk; ,tUi KUfDk; cwTld; $ba ez;gh;fs;.
1986k; Mz;L vd epidf;f Nghuhl;lj;jpd; vOr;rpf;fl;lk;> jpBh; j fiyepfo;r;rpfs;> ehl;Lf;$j;Jf;fs;> elf rdpf;fpoik gpd;Nduk; tPurpq;fk; gs;spf;$l vd;W Nfs;tpg;gl;Nlhk;. me;j tajpw;Fhpa Jb ehDk; KUfDk; vd; jk;gp guDk; mq;F nrd ,uz;L kzp ,Uf;Fk; khkd mYtyfj;ij ghh;j;Jf;nfhs;Sq;fs;. G+l ahUk; njhpe;jth;fs; te;jhy; kl;Lk; jpwTq;f 10 epkplq;fspy; te;JtpLNtd; vd;W $wptpl;L
ahUk; ,y;yhJ mYtyfj;Js; epd Njly;fspw;F ney;ypurg; Nghj;jy; xd;W vLj;J xt;nthUtUk; xU kplW F njhlq;fpaJ. xUth; $lf; Fbj;jjhfTk;> k $lf; Fbf;fNtz;Lk; vd;Wk; thf;Fthj Nghl;Lf;nfhz;L ,Ue;j vkJ fz;fspw;F NtW njd;gl;ld. vy;yhtw;iwAk;> vLj;J njhlh;e;Njhk;. 3/4 gq;F Nghj;jiy Kbj;Jtpl;Nlhk;. ehk; gpbglhky; ,Uf;f thapypy; fhtypy; itj;J tpl;L> kw;w xt;nthUtUk; khwp khwp fhtypy; epd;Nwhk;. jpBnud fjT kl;Lk; rj;jk; Nfl;lJ. fhtY te;J khkh jpUk;gp te;Jtpl;ljhff; $wpdhd;. rPdp> Glass, ney;ypurk; vd;gdtw;i ,lj;jpy; itj;Jtpl;L fjit jpwe;Njhk;. kh ehq;fs; %tUk; nespe;J nfhz;L nt kdJf;Fs; gak;. MdhYk; G+rp nkO ek;gpf;ifapy; ,Ue;Njhk;.
fiyepfo;r;rp njhlq;fpaJ. 3 ghh;j;Jf;nfhz;bUe;Njhk;. xUth; Xb
43

epidTj;Jsp uhkypq;fk; mth;fs; vdf;F khkdhh; Kiw. f;fth;. ehDk; ,tUila ,isa kfd;
ba ez;gh;fs;.
;L vd epidf;fpd;Nwd;. khzth; r;rpf;fl;lk;> jpBh; jpBnud $l;lq;fs; hl;Lf;$j;Jf;fs;> elf;Fk; fhyk;. xU k; tPurpq;fk; gs;spf;$lj;jpy; ehl;Lf;$j;J ;. me;j tajpw;Fhpa Jbg;G> Mty; kjpaNk jk;gp guDk; mq;F nrd;Wtpl;Nlhk;.
p ,Uf;Fk; khkdhh; te;J ,e;j ;Jf;nfhs;Sq;fs;. G+l;btpl;L epy;Yq;fs; te;jhy; kl;Lk; jpwTq;fs;. ehd; ,d;dKk; tpLNtd; vd;W $wptpl;L Ngha;tpl;lhh;. hJ mYtyfj;Js; epd;w vk; fz;fspd; purg; Nghj;jy; xd;W njd;gl;lJ. mij Uk; xU kplW Fbj;Njhk;. rz;il ; $lf; Fbj;jjhfTk;> kw;wth;fs; ,d;Dk; k; vd;Wk; thf;Fthjg;gl;Nlhk;. Nghl;b e;j vkJ fz;fspw;F rPdp> Glass vd;gd y;yhtw;iwAk;> vLj;J fiuj;J Nghl;bia gq;F Nghj;jiy ntF ,yFthf k; gpbglhky; ,Uf;f xUtiu mYtyf itj;J tpl;L> kw;wth;fs; Fbj;Njhk;. hwp fhtypy; epd;Nwhk;. Nghl;b njhlh;e;jJ. ; rj;jk; Nfl;lJ. fhtYf;F epd;w gud; Xb e;Jtpl;ljhff; $wpdhd;. ney;ypurk; vd;gdtw;iw Ntfkhf ,Ue;j fjit jpwe;Njhk;. khkh cs;Ns te;jhh;. espe;J nfhz;L ntspNa nrd;Nwhk;. MdhYk; G+rp nkOfptpl;Nlhk; vd;w hk;. p njhlq;fpaJ. 3 NgUk; ,Ue;J ;Njhk;. xUth; Xbte;J KUfid
43

Page 48
mioj;Jr;nrd;whh;. VNjh mYtyhf;Fk; epfo;r;rpAld; xd;wpg; NghapUe;Njhk;. 10 epk mOJnfhz;L fd;dj;ijg; nghj;jpf;nfhz;L te;J mg;gh cq;fis $l;bf;nfhz;L tur;n 3 NgUkhf NghNdhk;. thpirapy; epw;g ghlrhiy gzj;jpy; thq;fpa ney;y Fbf;f$lhJ vd;W epidj;Jj;jhd;> jhd Fbf;f nrd;W te;jjhfTk;> ePq;fs; g thq;fpaij ve;j NahridAk; ,y;yhJ vd;W Ngrpdhh;.
fiyepfo;r;rp Kbe;J khkhTk fijj;Jf;nfhz;L epd;whh;fs;. vkJ jpU fijf;fpwhh;fNsh? vd;W Xl;Lf;Nfl;f Ka mbNtz;lNtz;Lk; vd KbntLj;J tPLt gak; njspa rpy fpoikfs; vLj;jd. vd mg;ghtpw;F nrhy;ytpy;iy. m ed;wpAilatdhNtd;.
m];jkdk; cjaj;Jf;f
fy;taypw; gpwe;J gUtj;Nj fiy ngw;W fy;tpapNy fiy khzpahfp Kd;dh; nra; ey; tpidahy; mUs; ngw jkpo; jiy epkpu epd; fld; nra;J ,ir mfj;jpNy ,d;Gw tho;e;J - jhd; jd; tPl;bw;F Tea e;jjhfTk;> ePq;fs; ghlrhiy gzj;jpy; NahridAk; ,y;yhJ Fbj;jpUf;fpwPh;fNs
;rp Kbe;J khkhTk; vd; mg;ghTk; epd;whh;fs;. vkJ jpUtpishly; gw;wpjhd; vd;W Xl;Lf;Nfl;f Kaw;rpj;J> Vd; mq;Nf ; vd KbntLj;J tPLte;J Nrh;e;Jtpl;Nld;. poikfs; vLj;jd. vdpDk; ,Wjptiu vd; rhy;ytpy;iy. mjw;fhf vd;Wk; d;.
ghuj; mUzhryk;.
];jkdk; cjaj;Jf;fhf
gUtj;Nj fiy ngw;W
hzpahfp tpidahy; mUs; ngw;W pd; fld; nra;J d;Gw tho;e;J - 

Page 49
MY GRANDFATHER My grandfather lived with us till my age of fi appathaththa. He taught me Tamil. I still c stories and songs he used to tell me. When my pa used to stay with my appathaththa and appam little brother Karthe liked him very much. He h grandfather.
Udhish
OUR DEAR APPAPA
I have known my grandfather from my ch visit my grandfather in the summer vacation because of the war. I was his first granddaugh called me poonchelvi, it is combined with my always remember when he carried me around. I passed away.
Kastho
I MISSED YOU
We planed to meet him during last s could not visit to Sri Lanka because of wa famous writer in Tamil. He wrote stories an to understand those, when I grow up.
Karveri
45

MY GRANDFATHER
with us till my age of five. I called him as ught me Tamil. I still can remember some sed to tell me. When my parents were at work I appathaththa and appamma. Myself and my ked him very much. He had been a wonderful
Grandson Udhishtran Arudchelvam
UR DEAR APPAPA
grandfather from my childhood. I wanted to in the summer vacation but I couldn't go was his first granddaughter. My grandfather , it is combined with my parent's name. I will en he carried me around. I am very sad that he
Granddaughter, Kasthoori Thamilchelvan
I MISSED YOU
t him during last summer. But we Sri Lanka because of war. He was a
il. He wrote stories and poems. I will try hen I grow up.
Granddaughter Karveri Thamilchelvan
45

Page 50
etPd ftpij %yth;fspy; xUt
jh. ,uhkypq;fk; mth;fspd; njhFg;gpy; ,Ue;J cq;fs; uri
Mf;fq;fs;. 1. rhTk; ehKk;
(jd; %j;j kfid gwp nfhLj;j gpd 2. rh tpisr;ry; 3. neQ;R gjWFJ 4. mfhy kuzq;fs; 5. fUj;J xd;WgLNthk; 6. nfhbNaw;wk;
rhTk; ehKk; rhT ,g;NghJ vkJ rfNjhod; nrhe;jk; ghuhl;b ,uT gfyhf vk;NkhL jq;fpepd;w epj;jk; mtDf;F Fk;khsk; tpisahl;L
ehk; NghFk; ghijnay;yhk; jl;L kwpj;Jj; jLj;J tpisahLfp;whd; Ml;lj;jpy; ty;y tPuh;gyh; tPo;r;rpAw ntw;wpf;FNky; ntw;wp 

Page 51
gpizg;Ngh ngUk;gpizg;G@ xNu ,iyapy; ehq;fs; xd;whf cz;ZfpNwhk; xNu ghapy; ehq;fs; xl;b cwq;F if Nfhh;j;Jf;nfhz;L filtPjp Rw;WfpNwhk;
rhT vkJ rfNjhod; ,g;NghJ
rhtpisr;ry; Flhehl;by;,g;NghJ nfhSj;JFJ Nfhilntapy;!
MidapwT cg;gsj;jpy; cg;Gf; Ftpay;fs; gspq;Ff; Fd;Wfs; rhpj;jpuk; fhzhj rhtpisr;ry;! rhtpisr;ry;!!
ma;Nah thb tPNl eP tij$lk; MdhNa!
eff;fz;fs; CL ePl;Lrp khl;Lfpwha; Fz;lhe; jbahNy Fjpf;fhy; gpsf;fpd;wha; tpuypy; ,io ,Wf;fp jiyfPoha;j; J}f;Ffpwha; kpsfha;g; GifapdpNy %r;nrLf;f itf;fpd;wha;
ma;Nah thb tPNl eP tij$lk; MdhNa
47

h ngUk;gpizg;G@
apy; ehq;fs; xd;whf Nwhk;
; ehq;fs; xl;b cwq;FfpNwhk; ;j;Jf;nfhz;L filtPjp
k;
rfNjhod; ,g;NghJ
rhtpisr;ry; y;,g;NghJ FJ Nfhilntapy;!
T cg;gsj;jpy; tpay;fs; Fd;Wfs; fhzhj ;ry;! rhtpisr;ry;!!
hb tPNl
; MdhNa!
s; CL l;Lfpwha; jbahNy
; gpsf;fpd;wha; io ,Wf;fp
;j; J}f;Ffpwha; GifapdpNy
itf;fpd;wha;
hb tPNl
; MdhNa
47

Page 52
Fwpapd; Jthuj;jpy; ryhif ,Wf;Ffpwha; fjwp fisg;Gw;W tplha; kpf;F ePh; Nfl;lhy; the;jp vLj;J tapW tha; Gz;zhf fly; ePh; gUf;Ffpwha;
tpLjpnad ,dp cd;id ahh; ek;gp tUthh;fs;? fjwy; mywy; vy;yhk; fhw;wpy; gjpe;J fly;fle;J Nf
mlf;FKiw nfhe;jspj;Jg; ngUf;nfLj;Jg; gha;fpwJ!
tisFlh Aj;jj;jpy; vz;izf; Fjq;fs; vy;yhk; jPg;gw;wp vhpfpwJ!
ghy];jPdj;ij ,];Nuy; tpOq;fptpl;L %r;nrLf;f Kbahky; Kl;L itj;J Kd$J
nts;is ,dj;J ntwpah; Ml ,Uz;l fz;lj;jpy; vOfpd;w mty xyp fhw;wpy; kpje;J fly;fle;J Nf
ma;Nah thb tPNl ePAk; nfhiy$lk; MdhNa!
48

Jthuj;jpy; ,Wf;Ffpwha; isg;Gw;W
pf;F ;lhy;
Lj;J ha; Gz;zhf ; gUf;Ffpwha;
d ,dp cd;id ;gp tUthh;fs;?
ywy; vy;yhk; gjpe;J fly;fle;J Nfl;fpwJ!
iw nfhe;jspj;Jg; Lj;Jg; gha;fpwJ!
h Aj;jj;jpy; f; Fjq;fs; vy;yhk; vhpfpwJ!
Pdj;ij
; tpOq;fptpl;L f;f Kbahky;
tj;J Kd$J
,dj;J ntwpah; Ml;rpapy; fz;lj;jpy;
mty xyp kpje;J fly;fle;J Nfl;fpwJ!
thb tPNl
$lk; MdhNa!
48

Page 53
neQ;R gjWFJ fy;tPLk; fl;bf; fjTf;Fk; ntspehl;Lg; G+l;L!
vd;whYk; vd;d?
khhp kpFe;J epyk; frpe;J xl;LFJ XL frpe;J rpe;j xspAk; mizfpwJ!
Nfhop FoWFNj!! kuzha;jhd;! kuzha;jhd;!! Fowf; Fowf; nfhz;L NghF
fjitj; jpwg;gk; vd;why; neQ;R gjWFJ!!
vkJ}jh; te;J Jtf;F KidapdpNy fjitj; jpwntd;W nfhz;NlFk; Neuk; kio Xa;e;J vd;d?
neQ;R gjWFJ
jpf;nfy;yhk; rpjwpj; njwpf;fpwJ!
gw;wp vhpfpwJ gdq;$ly; fhNthiyg; nghwpfs; fhw;wpy; gwf;fpwJ fhw;W vOe;J NkhJFJ gid Rod;W MLFJ
tPl;by; tpOe;Jtpl;lhy;...? neQ;R gjWFJ!
49

neQ;R gjWFJ PLk; fl;bf; f;Fk; pehl;Lg; G+l;L!
hYk; vd;d?
kpFe;J
; frpe;J xl;LFJ frpe;J rpe;j
k; mizfpwJ!
p FoWFNj!! ha;jhd;! kuzha;jhd;!! f; Fowf; nfhz;L NghFJ!!
tj; jpwg;gk; vd;why; ;R gjWFJ!!
}jh; te;J ;F KidapdpNy tj; jpwntd;W ;NlFk; Neuk; Xa;e;J vd;d?
;R gjWFJ
fy;yhk; pj; njwpf;fpwJ!
vhpfpwJ gdq;$ly; hiyg; nghwpfs; py; gwf;fpwJ
vOe;J NkhJFJ Rod;W MLFJ
y; tpOe;Jtpl;lhy;...? ;R gjWFJ!
49

Page 54
mfhy kuzq;fs; nts;nsd nty;yhk; ntwpr;Nrhbf; fple;J ntWQ;rhk;gy; Nklha;j;jhd; jhprdk; je;jJ.
kjpak; jpUk;gpaJk; fl;il mLf;fptpl;Lf; fhj;Jf; fplf;fpd;whh;
ePW G+j;j Fwq; nfhs;spf; fl;i fhw;W Cj fz; Kopj;Jg; ghh;f
,g;g nty;yhk; mfhy kuze;jhNd mjpfk; xUNtis if$lhj; jpUkzj;jhy; fhjyh; jw;nfhiyNah rhjp kj Ngjk; jLj;j nfhLikapNjh!
mNjh ghh;! Jz;Lg;gpuRuk; njUnty;yhk; xl jz;bif fhtpr; rdk; jpuz;L t
'Fz;L Jisj;Jr; FUjp Fspg;ghl;l rtkhfr; rha;e;;jhYk; rhfhky; thOfpwha; tpLjiy Nts;tpapNy cly; jPf;F 

Page 55
fUj;J xd;WgLNthk
$bj; njhopw;gLNthk; thUq;fs; kPz;lhYk; ntw;wpAld; kPs;Nthk; tPo;e;jhYk; tPuKld; tPo;Nthk;!
$Wgl;Lr; rKjhak; E}W FOj; Njhd;wp khWglr; rpe;jpj;jhy; tPo;r;rpjhd;
ghl;lk; ghl;lkha; kionfhl;lg; Nghtjid %bf;fplf;Fk; Kfpw;$l;lk; fhl;LFJ vkf;F Xiyf;Fbir vd;whYk; xJq;fp ,Uf;f ,lk; Ntz;Lk; thUq;fs; fUj;J xd;WgLNthk; ifNfhh;j;J epw;Nghk; ghJfhg;G Vw;ghL gyg;gLj;jpf; nfhs;Nthk;
G+urk; Fsk; nfhba uj;jf;fsk; Mdfij eturj;jpy; xd;whf epd;Wtplf; $lhJ me;jf; nfhiyfhud; Nfhukha; epd;wh mtdJ jhbAk; kPirAk; rpq;fj;jpd; mtdJ ghh;itapy; rd;dq;fs; rpjwpd mtdJ ve;jpuj; Jg;ghf;fp glk; vLj;J MbaJ
51

fUj;J xd;WgLNthk;
LNthk;
w;wpAld; kPs;Nthk; Kld; tPo;Nthk;!
jhak; hd;wp pj;jhy;
ha; Nghtjid
hl;LFJ
vd;whYk;
;
LNthk; pw;Nghk; hL fhs;Nthk;
;fsk; Mdfij
;whf hJ fhud; Nfhukha; epd;whd; k; kPirAk; rpq;fj;jpd; rhaiyf; fhl;bd tapy; rd;dq;fs; rpjwpd j; Jg;ghf;fp
baJ
51

Page 56
fhiyg; gpbj;Jf; fjwp mOjtUk; jiyrpjwpr; nrj;jhh;fs; cilikfis it vd;whd; itj;jhh;fs; thpirapy; epy; vd;whd; epd;whh;fs; ,uj;jg;ngUf;fpy; xt;nthd;wha;r; rha;e;Jtpor; rd;dk; KbAkl;Lk; rd;djk; Mbepd;whd;
klf;fp mtid kz;ft;t itg;gjw;F Jzpe;njOe;j ,isQDk; Jiz fpilf;fhjjpdhy; jzpe;Jtpl;lhd; vd;w tptfhuk; vy;yhk; ntw;wpiy thiar; rptg;ghfp RitA+l;Lk; Rz;zhk;gha; KbahJ jpl;lkpl;l tho;Tf;Fj; J}z;Ljyha; mikal;Lk;
thUq;fs; fUj;J xd;WgLNthk; ifNfhh;j;J epw;Nghk; ghJfhg;G Vw;ghL gyg;gLj;jpf;nfhs;Nthk;.
52

f; k; rj;jhh;fs;
it vd;whd;
; vd;whd;
py;
; rha;e;Jtpor; l;Lk; pd;whd;
kz;ft;t
,isQDk; ;fhjjpdhy;
; vd;w hk; iar;
A+l;Lk; KbahJ ;Tf;Fj; mikal;Lk;
LNthk; pw;Nghk; hL hs;Nthk;.
52

Page 57
nfhbNaw;wk;
New;Wk; $l ,e;jf; Nfzpapy; njw;Fg; gf;fj;J Nkw;fl;bypUe;J gbfspD}L ghh;itiar; nrYj;jp jPh;j;j ePhpy; njwpj;Jj; njhpAk; re;jpu xspapy; xd;wp ,Ue;Njd;
,d;Nwh Nfzp rpjwptpl;lJ
,isQiu ,jDs; nfhzh;e;J epWj;jp Fz;lhy; jfh;j;J gbf;fl;L vy;yhk; ghwpg;gpse;jd ,uj;jg; ngUf;fpy; jPh;j;jk; rpte;jJ
mk;kh gjwp Nkw;F cyF XbeP caph;gpio vd;W ehbiaj; jlt> ghujk; Ngh eP NkNy gb vdj; je;ijahh; $w mJtiu vd;Dld; nfhOk;gpy; te;jpU Ms;Nthh; jatpy; Mgj;J ,y;iy vd;whh; nfhOk;G khkh
gjw;wNkh tutu mjpfhpj;jJ rpwpJ Neuk; mlq;fp XAk;
53

nfhbNaw;wk;
; Nfzpapy; kw;fl;bypUe;J iar; nrYj;jp
j; njhpAk; ;wp ,Ue;Njd;
;
P
;
;whh;
jpfhpj;jJ p XAk;
53

Page 58
kWgb vOe;J mbj;JtPRk; Gjpjha; G+j;j kyh;fSq; $l cjph;e;J kz;zpy; rpjwptpOk; ,jdhy; mLj;j Chpy; rpw;wd;id tPl;by; jq;fptUtha; rpyjpdk; vd;W nehe;J rdq;fs; J}q;fp topa mire;J te;j ,. Ngh. r tRtpy; mk;kh vd;id topaDg;gpdhs; Mdhy; mJNth ,iltopapy; ,aq;f kWj;J epd;Wtpl;lJ
kf;fs; ,wq;fp %l;il Kbr;Rld; cs;@h; thfdk; Njb miya ehd; Xh; epoypy; jq;fpapUe;Njd; mg;nghOJ mq;F ,isQh;fs; $bdh; Nth;j;J topa ghiwfs; J}f;fp nyhwpapy; Vw;wpdh; ehDk; Nrh;e;J Vw;wpf; nfhLj;Njd; nyhwpapy; Vwp mkh;e;J nfhz;ldh; ehDk; mth;fNshL Vwp mkh;e;Njd; vq;Nf NghfpNwhk; njhpAkh vd;w Nfs;tpia vOg;gpr; nrhy;yj; njhlq;fpdhh; mth;fspy; nghpath;
Nghh;j;Jf;NfaH Ml;rpapNy GijFopf;Fg; Ngha;tpl;l jhapd; jpUTUtk; Njhz;b vLj;Jj; J}a;ikg;gLj;jpAs;Nshk;
54

bj;JtPRk; h;fSq; $l y; rpjwptpOk;
w;wd;id tPl;by;
jpdk; vd;W J}q;fp topa . Ngh. r tRtpy; opaDg;gpdhs; ,iltopapy; pd;Wtpl;lJ
; Njb miya jq;fpapUe;Njd;
,isQh;fs; $bdh;
nyhwpapy; Vw;wpdh; w;wpf; nfhLj;Njd;
kh;e;J nfhz;ldh; hL Vwp mkh;e;Njd; ; njhpAkh vd;w pr; ;fpdhh; th;
l;rpapNy ha;tpl;l
; ; s;Nshk;
54

Page 59
vkJ ciog;gpy; vkJ kz;zpy; vkJ %ytsq;fspy; Nfhapy; vOg;gpg; gpujpl;il nra;jpl rpw;gty;Yeh; newpg;gLj;jypy; ghiw gpsg;gth; xUGwk; Vw;wpg; gwpg;gth; xUGwk; fl;bnaOg;GNthh; xUGwk; ,uTgfyha;j; jpUg;gzp Ntiy njhlh;e;J elf;FJ
Nghh;g;glF vhpe;J %o;f Aj;j tpkhdk; tPo;e;J nehUq;f gpuq;fp gpse;J ftpo thapw;NfhGuk; tsh;e;J nrd;W cr;rpapy; nfhbAld; Jyq;Fk; vd;W Kbj;jhh;.
nyhwp Xbf;nfhz;bUe;jJ gykha;f; fhw;W tPrpf;nfhz;bUe;jJ.
55

y;
;gLj;jypy;
Gwk; Gwk; UGwk;
jhlh;e;J elf;FJ
o;f ;J nehUq;f o ;e;J nrd;W ; Jyq;Fk;
Ue;jJ
pf;nfhz;bUe;jJ.
55

Page 60
tPurpq;fk; kfhtpj;jpahya t
=khd; tPurpq;fk; mth;fs; kPrhiy 1840k; Mz;bw;Fk; 1915k; Mz;bw;Fk; , rPtpj;jpUe;jhh;fs;. ,th; kPrhiy Ntjhuzpahpd; kfd;. tl;Lf;Nfhl;il aho fy;tp fw;wth;. epahaJue;juuhtw;fhd gbg
mth; rPtpj;jpUe;j fhyj;jpy; ,g fy;tpawpT Fiwe;jth;fsha; , ,sikg;gUtj;jpypUe;Nj ,g;gFjpapYs mwpT cs;sth;fshf;f Kad;whh;. me;jf kp\dhpkhh; murpdh; cjtpNahL fpuhkq;fs cz;lhf;fpf; fy;tp fw;gpj;Jte;jhh;f kPrhiyapy; ,Ue;J Gj;J}Uf;Fg; NghF njUitr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; jd;D ghlrhiy itj;J elhj;Jtjw;Ff; n ghlhrhiy kPrhiy Kr;re;jpg; ghlrhi kp\dwpkhhpd; ghlrhiy Mf 1924k; M Kba eilngw;W te;jJ.
fpwP];jt kp\dhpkhh; Muk;g fy;t fpwP];jt rkaj;ijAk; Nghjpg;gijAk ,g;gFjpapYs;sth;fs; mbmbahff; irtrkag;gw;W> fpwP];jth;fspd; fy;tpa mtUf;F kpf tUj;jkhf ,Ue;jJ.
'jhd; trpf;Fk; Cuth;fSk;> jd cs;sth;fSk; fy;tpawpNthL irtr cilath;fshf tuNtz;Lk;" vd;gJ Nehf;fkhf ,Ue;jJ. kfh guhjj;jpy; t jd;Dila Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjw;f nra;tjpy;iy" vdTk; tpujk; G+z;Lshh;.
,g;gbahfr; irtrkag; gw;Wk;> mij NritAk; mtUf;F aho;g;ghzj;J ey;Y ngUkhdpd; Kd;khjphpahy; te;jJ vdyh
56

;fk; kfhtpj;jpahya tuyhW
rpq;fk; mth;fs; kPrhiy tlf;Fg; gFjpapy; ; 1915k; Mz;bw;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; ,th; kPrhiy tlf;fpy; ,Ue;j d;. tl;Lf;Nfhl;il aho;g;ghzf; fy;Y}hpapy; haJue;juuhtw;fhd gbg;Gk; gbj;jth;.
pj;jpUe;j fhyj;jpy; ,g;gFjpapYs;sth;fs; iwe;jth;fsha; ,Ue;jhh;fs;. jk; pUe;Nj ,g;gFjpapYs;sth;fisf; fy;tp hf;f Kad;whh;. me;jf;fhyj;jpy; mnkhpf;f h; cjtpNahL fpuhkq;fspy; ghlrhiyfis y;tp fw;gpj;Jte;jhh;fs;. mth;fSf;F ;J Gj;J}Uf;Fg; NghFk;njU - fz;bj; ;Fk; ,lj;jpy; jd;Dila fhzpiag; ;J elhj;Jtjw;Ff; nfhLj;jhh;. me;jg; y Kr;re;jpg; ghlrhiy vdf; fpwP];jt rhiy Mf 1924k; Mz;L Mtzp khjk; te;jJ. kp\dhpkhh; Muk;g fy;tp fw;gpg;gjd; %yk; ;ijAk; Nghjpg;gijAk; mth; fz;lhh;. h;fs; mbmbahff; iff;nfhz;Lte;j fpwP];jth;fspd; fy;tpahy; ghjpf;fg;gLtJ
;jkhf ,Ue;jJ. pf;Fk; Cuth;fSk;> jd; gpwe;j tk;rj;jpy; fy;tpawpNthL irtrkag;gw;W gz;ghL tuNtz;Lk;" vd;gJ xd;Nw mtUila J. kfh guhjj;jpy; te;j tPl;Lkh Nghyj; j;ij epiwNtw;Wtjw;fhf mth; ' tpthfk; Tk; tpujk; G+z;Lshh;.
rkag; gw;Wk;> mij tsh;g;gjpy; mauhj ;F aho;g;ghzj;J ey;Y}h; MWKfehtyh; hjphpahy; te;jJ vdyhk;. kuzkhFk; tiu
56

Page 61
epj;jpag; gpukrhhpahfTk; fy;tpr; Nr Nehf;fkhfTk; nfhz;L Nrit nra;J te;jhh Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhf 1 kPrhiy tlf;Fg; gFjpapy; cs;s Ntk;g jd;Dila Mjdj;jpy; Xh; irtg; ghlrhi elj;jpdhh;. mg;ghlrhiyia jhd; jiyik NtW Mrphpah;fisAk; epakpj;J elj;jpdhh;. Ntjdj;ij jd; nrhe;jr; nrythfNt nra ghlrhiy kPrhiyf; fpuhkj;jpy; Kjypy; te;j MFk;. mjpy; fy;tp fw;wth; rpyh; ,g;nghO ,Uf;fpwhh;fs;.
me;jf; fhyj;jpy; fpwp];jt kp\d gzcjtp nfhLg;gij mth; fz;lhh;. jd;D ghlrhiy Mrphpah;fSf;Fk; murpdh; cjt mf;fhyk; ey;Y}h; MWKf ehtyg; n ghlrhiyfs; murpdh; cjtp ngw;Wte;j rhtfr;Nrhpapy; tpRtehjh; jhNkhjuk; rkag;ghlrhiy cz;lhf;fp murpdh; elj;jpte;jhh;. jhNkhjuk; gps;is mth ifthq;fpy; fyhrhiy Mf ele;J te;jJ rhtfr;Nrhpr; rq;fj;jhidapy; eilngWk; j mth;fspd; irthq;fpy; fyhrhiyiag kPrhiyapy; elj;j Kaw;rpj;jhh;.
kPrhiy Kw;re;jpapy; ele;Jnfhz ghlrhiyf;F mUfpy; cs;s jd;Dila Nt Xh; cWjpahd fw;fl;blk; mikg;gpj;jhh irthq;fpy; fyhrhiy vd xU ghlrhiyi mg;ghlrhiyf;Fj; jhd; jiyik Mrphpauhf gz;bjh; Vfhk;guehjd; mth;fisj; jkpo rhtfr;Nrhpapy; cs;s nry;yj;Jiu vd;g fdfrig vd;gtiuAk; Mq;fpy Mrphpah;fs ,th;fs; vy;yhUf;Fk; Ntjdk; mtuhNyNa ,e;j> tPurpq;fj;jhUila irthq;fpy kuzghpae;jk; murpdh; cjtpapd;wpNa eiln
57

hfTk; fy;tpr; NritiaNa KO ;L Nrit nra;J te;jhh;.
epiwNtw;Wtjw;fhf 1860k; Mz;lstpy; Fjpapy; cs;s Ntk;gpuha;f; Fwpr;rpapy; ;jpy; Xh; irtg; ghlrhiyia Muk;gpj;J hiyia jhd; jiyik Mrphpauhf ,Ue;J k; epakpj;J elj;jpdhh;. Mrphpah;fSf;fhd he;jr; nrythfNt nra;J te;jhh;. me;jg; fpuhkj;jpy; Kjypy; te;j irtg; ghlrhiy p fw;wth; rpyh; ,g;nghOJk; rPte;jh;fshf
j;jpy; fpwp];jt kp\dwpkhUf;F murpdh; j mth; fz;lhh;. jd;Dila itr rkag; Sf;Fk; murpdh; cjtp ngwg; ghLgl;lhh;. MWKf ehtyg; ngUkhdpd; irtg; pdh; cjtp ngw;Wte;jd. mJ Nghyr; pRtehjh; jhNkhjuk; gps;is irt z;lhf;fp murpdh; cjtpAk; ngw;W khjuk; gps;is mth;fsJ ghlrhiy y Mf ele;J te;jJ. 'tPurpq;fj;jhUk; hidapy; eilngWk; jhNkhjuk; gps;is q;fpy; fyhrhiyiag; Nghy xd;W
aw;rpj;jhh;. w;re;jpapy; ele;Jnfhz;bUe;j fpwP];jt y; cs;s jd;Dila NtnwhU Mjdj;jpy; ;fl;blk; mikg;gpj;jhh;. mjpy; kPrhiy y vd xU ghlrhiyiaj; njhlq;fpdhh;. hd; jiyik Mrphpauhf ,Ue;J kPrhiyg; jd; mth;fisj; jkpo;g;gz;bjh; MfTk; ;s nry;yj;Jiu vd;gtiuAk;> kPrhiy Ak; Mq;fpy Mrphpah;fshfTk; epakpj;jhh;. k; Ntjdk; mtuhNyNa nfhLf;fg;gl;lJ. Uila irthq;fpy fyhrhiy mth;
h; cjtpapd;wpNa eilngw;wJ.
57

Page 62
,g;ghlrhiyapy; fy;tp fw;w my;yhiu> fr;rha;> ke;Jtpy; fpuhkq rPte;jh;fsha; ,Uf;fpwhh;fs;. 1965y; , kz;lyj;jhhpd; ,yf;fpag; ghpR ngw;w rpdidah mth;fs; ,g; ghlrhiyapd; Mth;. ,g; ghlrhiyf;F murpdh; cjtpg gythW Kad;whh;. murpdhpd; mf;fhyf; n kp\dwpkhUf;F cjtpaha; ,Ue;jJ> 1 rhtfr;Nrhpr; rq;fj;jhidapy; eiln fyhrhiyapYk; Mq;fpyg; gphpit nra;jhh;fs;. mjd; gpd;dh; mg;ghlrhiyA MfNt eilngw;wJ.
tPurpq;fj;jhh; jd;Dila tNahj jdf;Fg; gpd;Gk; ,e;jg; ghlrhi fy;tpiaAk; tsh;f;fj;jhd; Vw;ghL jd;Dila Mjdq;fspd; tUk ,g;ghlrhiyia elj;jp te;jhh;. m nay;yhk; ,g;ghlrhiyf;Fj; jUk mtw;iwg; guhkhpj;Jg; ghlrhiyia e rigiaAk; rl;l jpl;lq;fSld; epakpj jd;Dila ghlrhiy vf;fhyKk; ed;F fpuhkthrpfs; ahtiuAk; irtg; gz;g MfTk;> fy;tp mwpT cilath;fs; Ntz;Lk;." vd;Dk; xNu jpahdj;Jld; 191 rptgjk; mile;jhh;.
mth; fz;lJ fdthftpy;iy. epidNt tPurpq;fk; tpj;jpahrhiy.
(aho;. kPrhiy tPurpq;fk; kfhtpj;jpa Njhw;wk; ngw;wJ vd;gJ gw;wpa j kWgpuRukhfpwJ.)
58

iyapy; fy;tp fw;wth;fs; kPrhiy> ha;> ke;Jtpy; fpuhkq;fspy; ,g;NghJk; Uf;fpwhh;fs;. 1965y; ,yq;if rhfpj;jpa ,yf;fpag; ghpR ngw;w fr;rhA+h;g; Gyth; ;fs; ,g; ghlrhiyapd; gioa khzhf;fh; iyf;F murpdh; cjtpg; gzk; ngw mth; h;. murpdhpd; mf;fhyf; nfhs;if fpwp];jt cjtpaha; ,Ue;jJ> 1915k; Mz;lstpy; q;fj;jhidapy; eilngw;w irthq;fpy Mq;fpyg; gphpit murpdh; %lr; ; gpd;dh; mg;ghlrhiyAk; jkpo;g;ghlrhiy ;wJ.
;jhh; jd;Dila tNahjpgj;ij czh;e;jhh;. k; ,e;jg; ghlrhiy irtj;ijAk; sh;f;fj;jhd; Vw;ghL nra;jhh;. mth; Mjdq;fspd; tUk;gbfspypUe;Nj elj;jp te;jhh;. me;j Mjdq;fis hlrhiyf;Fj; jUk rhjdQ;nra;jhh;. pj;Jg; ghlrhiyia elj;j Xh; ghpghyd jpl;lq;fSld; epakpj;jhh;. 'kPrhiyapy; hiy vf;fhyKk; ed;F eilngw;W may; htiuAk; irtg; gz;ghL cilath;fs; mwpT cilath;fs; MfTk; Mf;Fjy; ; xNu jpahdj;Jld; 1916k; Mz;L mstpy; hh;.
;lJ fdthftpy;iy. mtuJ cWjpahd k; tpj;jpahrhiy.
tPurpq;fk; kfhtpj;jpahyak; vt;thW ;wJ vd;gJ gw;wpa jfty;fs; ,q;F J.)
58

Page 63
59

59

Page 64
||||1xo uựrşıærarveo ui i
4函9] ს 9gágეmზkპტĻ9@g9I09@@@e q1109$$úÐIIÉNo qī£IĘIQ9Qeligi"辯就 十十十十象 Bosniņos@ qimoĝIIú@@@je 1ņ9@IgĪGIĢII•■os,*முனடி9யம9ஐனsúođìło 139úrtoņ19og)sijos 1ņ9úĘĝigiseliigsåș091ņ9úrtoņ1933)|Ig]ரயEgேe *****|| 1ņ909IITIÚĝqjeua9因吗ue 914的四9因unn9罚|1909ų9ȚIIIIĞrtog) • LIGIqlossus o 十十十十十 ழா9q98ஐயாஜ1ņ909IITIGIĻĢĒĢTiñ83ıú@Ųrtoq 9??)ơi qsorgiosoruń,3ılgıqlısıpırı€) soos@$191,9ự 的 î–1–1î—* & †++ |Ĵīreuoqire|
• Ilgiqıloņ9IITIG) + qī£đDIỮNo s• 1909ų9Ļıņ1091ņ9Ę + 11909ų9ȚIqıíoŘIIơig)]]$ o

LoŲ9ụfi டி98ரபுயல் 4十
(1ņ9œ@fī)) 9R909EQ的L函田
1ņ9osnog) 1ņ99ĒĻIII??)
+
ழ9ாடுஓடு 十 (IIĘíllo)
Ļ9ọ9€@$±09@ +
டி9ஒேe
முஅதியபிடு l9ഢഴ്ന്നI® A
1ņ91069||?
III,09ộU9@? JIR98)]]? ųIIÊQ1998
+
@cooloog)īgif 十 (恒9巨9014@) qıfloợ9£e) șĝigisō
+
1ņ9ńfnơi
1ņ9ľno@@@ųII? 1ņ9ńőığı9$-os
+
Ļ9Țnıiıı99Ì 十
(1ņ919€II(1@) 1ņ919ọ9e071@@
+
(恒9巨9巨99) 1ņ919ọ980) ș090998 s
+
写99949明与时 II?Q9Q) úsẾgio
man ríưzorts ~ ~~~ ı ı --

Page 65
e0eLLLLL eeSL SLLLL LseSLLLLLeeeLSsLLLM ese LL LLLLeTSMLASLLeeLSLLALiLLLSLLLLL LSLLLLLLiiLLLiiSLLLTLLTLLTLTLALLeLTLTTLLLLS
நண்நிற
எமது தந்தையாரின் மர
நேரில் வந்து ஆறுதல்
தொலைபேசி மூலமும் அனுதாபம் சிதரிவித்
சகலவிதமான உ புரிந்தவர்க
இந்நூலிந்கு ஆக்கங்கள் ஆசிரியர்கள், எழுத்தாள
easavage
இந்நூலை அச்சி OHM Printing 6g
இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பு கனடா வாழ் மீசா Dabaragößau arasu uap
குழாத்தி
எமது இதயம் தனிந்த சிதரிவித்துக்கொ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாணச்செய்தி கேட்டு,
கூறியவர்களிற்கும்,
, E-mail epasyb தவர்களிந்கும்,
தவி, ஒத்தாசை ளிற்கும்,
தந்துதலிய அதிபர், ர்கள், உறவினர்கள் }க்கும்
ட்ரு உதவிய வனத்தினருக்கும்
ந நடத்த உதவிய லை வீரசிங்கம் ut Abéfu udarau
ந்கும்
நன்றியநிதலைத் ஸ்கின்றோம்.
தினர்
ASL TLLLLS SSLqLLYLLLLY YLLLL LLL SL AYL TAALSL L L SqL eAL AL ASLLLLLLLL LqqLLLLLSLLL MLqLLLL LLLLLLLA qqS LMLLTLLTML LLTLAYLMSTLTTLMALLLkTLLLLLTkSMLLLLLSLSLLLSLSLLTSLLLLLLLAL

Page 66

டிமினுங்கும்
ல் முற்றத்து Wாடிப்
ஒன்றில் குடியிருந்த ke stod
ழாவுகையன்
உதிக்குக்டத்துண
27/12/742.2/22.

Page 67
எது நடந்ததோ,
அது நன்றாகவே எது நடக்கிறதோ,
அது நன்றாகவே எது நடக்க இருக்கிறதே அதுவும் நன்றாக உன்னுடையது எதை
எதற்காக நீ அழு எதை நீ கொண்டு வந்த அதை நீ இழப்பத் எதை நீ படைத்திருந்த அதை வீணாகுவ எதை நீ எடுத்துக்கொன அது இங்கிருந்தே எதை கொடுத்தாயோ,
அது இங்கேயே ( எது இன்று உன்னுடை
அது நாளை மற் மற்றொருநாள் அது வே இந்த மாற்றம் உ
 
 
 
 

நடக்கிறது 5IT, வே நடக்கும் இழந்தாய் கிறாய்?
5Tu?
தற்கு
Tմն,
தற்கு
tjLITOSuIT 5 எடுக்கப்பட்டது
கொடுக்கப்பட்டது யதோ, றொருவருடையதாகிறது றொருவருடையதாகும் லக நியதியாகும்.
-கீதாசாரம்