கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இனி 2007.12

Page 1
Ngl;b-nfsrpdp
tHkk;
ehd; eyk;
jw;fhy Gul;rp
NghH nkhop
Þù¤
D
Dansk/tamilsk social­kultu

Þù¤
ISSN1901­273X
in i
3 D e c 20 0 7
ocial­kultur­og litteraturblad

Page 2
2
vJTk; vkf;F n
m
dGk;Njhoik
kPzLk rejpjJfn khjqfSfFs gyj rejpjJfnfhsSk;t
nrg lk gH kh Kfthpapidf nfhz mjid xl ba ef rigapdhYk;efuri jg gl l gy NtW fUj Jiuahly fs nrhwnghopthsUk;g urPl mtHfs x murpaythjpAk;nrh fhlhH mtHfs;,dnd nfhquh]nfhlly eljjpdH> ,uzL thagGf;fplbaJ. , jpushd nldp]kf ,ttpizthff fyeJ fye JiuahLk ji NtzLk.
,y iynadpy nfhOkgpypUeJ fi myyJ %J}hpypUeJ kffs;$Lfiyjy;v cqfSld fyeJ Ng
,it ahtpidAk thHjijapypUeJ rpw rkhf tpyFtjhf mwptpjjpUggJ r [dehafthjpfisAk thOk;rpwPyqfhtpy;N midtiuAk mjpH
(njh

vJTk; vkf;F njhiytpy;...
m
dGk;NjhoikAk;nfhzl ezgHfNs>
kPzLk rejpjJfnfhsfpNwhk> flej %dW hjqfSfFs gyjlit gy jiygGfspy; ejpjJfnfhsSk;thagGfs.
nrg lk gH khjk KOtJk ,dp fthpapidf nfhzbUfFk;tad efujjpYk; jid xl ba efuq fspYk gpuhe jpa igapdhYk;efurigapdhYk;xOqFgLj‐ g gl l gy NtWgl l ,izthf f Uj Jiuahly fs eilngw wd. rhwnghopthsUk;gjjphpifahsUkhd Ulrp rPl mtHfs xU re jHg gj jpYk > urpaythjpAk;nrhwnghopthsUkhd ehrH hlhH mtHfs;,dndhU rejHggjjpYk tad; fhquh]nfhllypy nrhwnghopTfis ljjpdH> ,uzL rejHggjjpYk NflFk; hagGf;fplbaJ. ,uzL rejpggpYk;ngUk; pushd nldp]kffs fyejpUejhHfs.
ttpizthff fyeJiuahlyfs cqfSld; ye JiuahLk jiygghf mike jpUff tzLk.
,y iynadpy rpwPyq fh jiyefH fhOkgpypUeJ fiyffggll jkpokffs; yyJ %J}hpypUeJ fiyffggll K]yPk; ffs;$Lfiyjy;vdw jiygghf mikeJ
qfSld fyeJ NgrpapUffyhk.
,it ahtpidAk;fleJ rkhjhdg;NgrR hHjijapypUeJ rpwPyqfh muR xUjiyggl‐ khf tpyFtjhf cj jpNahfG+Htkhf wptpjjpUggJ rkhjdtpUkgpfisAk; dehafthjpfisAk rpwPyqfhtpwF ntspNa hOk;rpwPyqfhtpy;NtHfisf nfhzbUfFk; idtiuAk mjpHrrpfFsshffpAssJ.
(njhlHrrp 59tJ gffjjpy)
Þù¤

Page 3
3
❍ cs;Ns...
mfjpfs;MAjk;V
❍ lhdpay;nrhdd
❍ tHk kUjJtk;
❍ nkhopapdhy; mi
❍ fwgfk;‐ (ftpij)
❍ Ajj ehlfspy;el
❍ ehd eyk! ePqfs
❍ ,U njddhggphp
❍ NrFNtuhTk;jwfhy
❍ Nglb ‐ nfsrpd Redaktion
T.Sathyadas
❍ ftpij ‐ ahopdp
Redigering
M.S.Kandasamy
md;gspg;G: gpujp xd;W – 25.Dkr ­ , ,yq;if> ,e
njhlHGfSf;F: Dantamil Dalgårds vej 271 6600 Vejen Denmark. Phone number ­ +45 41427562 e­mail: karavaithasan@yahoo.dk www.dantamil.blogspot.com
fhNrhiy tq;fpAk Thavara DanskeB 6600 Vej Denmark A/C 3737

mfjpfs;MAjk;Vejpdhy;
lhdpay;nrhdd fij
tHk kUjJtk;
nkhopapdhy; mikej tPL
fwgfk;‐ (ftpij)
Ajj ehlfspy;eljjy;
ehd eyk! ePqfs...?
,U njddhggphpff ftpQHfs;
NrFNtuhTk;jwfhy Gulrpfu ,affqfSk;
Nglb ‐ nfsrpdp
ftpij ‐ ahopdp
md;gspg;G: 25.Dkr ­ , ,yq;if> ,e;jpah ,yrtrk;
GfSf;F: Dantamil rds vej 271 600 Vejen Denmark. 41427562 yahoo.dk gspot.com
fhNrhiy mDg;gNtz;ba tq;fpAk;> ,yf;fKk;: Thavarasa Sathyadas DanskeBank 6600 Vejen Denmark. A/C 3737090698
Þù¤

Page 4
nygdhdpy ,UfFk gy]jd mfjpfs midtiuAk;gpbjJ teJ xU ,ljjpy;NghlL ngwNwy;Cwwp nfhSjj NtzLk!Æ ,uhZt KwWiffFsshd ÆeH vy gujÆ mfjpKfhkpy ,UeJ
ntspNawpfnfhzbUej ghy]jd mfjpfsplk nygdhd giltuHfs; $wpait.
Nk 2007> rHtNjr Clfqfspd; ftdk kzLk nygdhd gffk; jpUkgpaJ. ,kKiw fsjjpy epdw mzpfs gyhpd GUtjij caHjjpd. ,Jtiu Nfstpgglbuhj Ægjh my; ,]yhkÆ (,]yhkpa ntwwp) vdw ,affjJld> nygdhd ghJfhgGg; gilfs Nghhplljpy ,uzL gffKk; E}wWffzffhd tuhfs ,UejdH. MAjf;FOtpd Gfyplkhd eH vy;guj” mfjpKfhk gilapduhy;Rwwptisffg- glL ,U thu rkhpd gpddH ifggwwggl- lJ. mqNf trpjJ tej mgghtpg; gy]jd mfjpfs;ntspNaw epHggejpf-
4
‐fiyaurd
mfjpfs; MAjNke;jpdhy;
fgglld myifj ekgggl epukgpa nga&lb ,ttsT njhpagg ,]yhk Kisjj nygdhd ,Uejj ,ilapy Kjy mfjpKf ghHgNghk cUthd gy]jd clikf ntspNaw Nghdw m fyk Nf jkJ tL epidjj shf jh Kfhkfs UfFk;vd jpUffkh GFej x ehLfspd fuhyak; itjJ Njitah itjjpU ntspNa $ypNti GbjjtHf Ntiy n aHfs;,g

mfjpfs; MAjNke;jpdhy;
urd
gy]jd J teJ xU wp nfhSjj ffFsshd kpy ,UeJ
ghy]jd iltuHfs;
lfqfspd; hd gffk; jjpy epdw caHjjpd. Ægjh my; wwp) vdw ghJfhgGg; L gffKk; ,UejdH. eH vy;guj” wptisffg- fggwwggl- mgghtpg; epHggejpf-
fgglldH. Ægjh my ,]yhkÆ myifjhTld njhlHGilajhf ekggglljhy mnkhpff MAjqfs; epukgpa tpkhdk xdiw jiyefH nga&lbypUeJ mDggp itjjJ. ,ttsTkjhd Clfqfs ekfFj; njhpaggLjjpa nrajpfs. gjh my; ,]yhk vdw Gjpa ,affk vqfpUeJ KisjjJ? mjDld Nkhjpa nygdhdpa gilapd gffk epahak; ,Uejjh? gy]jdpa mfjpfs Vd; ,ilapy mfgglldH?
Kjypy nygdhdpy gy]jd mfjpKfhkfs cUthd tuyhwiwg; ghHgNghk. 1948y ,]Nuy vdw Njrk; cUthdNghJ eilngww Nghhpy gy gy]jd kffs jkJ tLfis> clikfis ,oeJ mfjpfshf ntspNawpdH. N[hHjhd> rphpah> nygdhd; Nghdw may;ehLfSfF Ngha milf- fyk NfhhpatHfs NghH Kbej gpdG jkJ tLfSfF jpUkgyhk vdWjhd; epidjjhHfs. Mdhy;IkgJ tUlqf- shf jhajijg ghHffhky mfjp KfhkfspNyNa fhyk;fopff Ntzbap- UfFk;vdW mgNghJ fdtpYk epidj- jpUffkhllhHfs. nygdhdpy jQrk; GFej xU ,ylrk mfjpfis Iffpa ehLfspd mfjpfSffhd caH]jhdp- fuhyak;gyNtW mfjp Kfhkfspy;jqf itjJ mtHfspd thofiffFj; Njitahd nrhwg gzk> capiug;gpbjJ itjjpUff klLNk NghJkhdJ. ntspNa Ngha Ntiy nratjhdhYk; $ypNtiyfis klLNk nraayhk. GbjjtHfs$l mtHfspd jFjpfNfwg Ntiy nraa KbahJ. ,ej gy]jdp- aHfs;,gNghJk;mfjp mej]JlNdNa
Þù¤

Page 5
thofpdwdH. mtHfSfF gpu[hThpik toqf nygdhd murhqfk kWjJ tUfpdwJ. ,yqif> ,ejpahtpypUeJ tlLg gzpahlfis itjjpUfFk; gzffhu nygdhdpaHfs $l xNu nkhopNgRk muG rNfhjuHfshd gy]jd mfjpfis NtiyfF vLgg- jpyiy. ,jjifa nfhLikfSfF Kfk nfhLfFk mfjpfs jtputhj ,affqfshy gy]jd mfjp KfhkfSfFs Eistij jil nraJssJ. Kfhkfspd ghJfhgig MAjNkejpa gy]jd tpLjiy ,aff cWggpdHfs nghWgngLjJssdH. KdG nygdhid ,]Nuypag gilfs; Mffpukpjj fhyjjpy elej rguh> rbyyh mfjpKfhk gLnfhiyfs; ghJfhggpd;mtrpajij typAWjjpaJ. mej Jau rkgtjjpwFg;gpwF ,tthzL jhd nygdhd gil mfjpKfhk; xdwpfFs;EiseJssJ. mdwpypUeJ ,dW tiu nygdhd kffSfFk; gy]jd mfjpfSfFkpilapyhd cwT gif KuzghLfisf nfhzLssJ. ,ejf;flLiuapd;Mukgjjpy;Fwpggpll nygdhdpa gil tuHfspd thHjijfs> tdkk vttsT J}uk NtNuhbapUf- fpdwJ vdgij njspthfFk.
tlfF nygdhdpy> jphpnghyp efUfF mUfpy;cssJ eH vy;guj;mfjpKfhk. mqNfjhd Nk khjk ,]yhkpath- jpfSfFk> nygdhd gilfSfFk; ,ilapy;rzil eilngwwJ. ,UjugGk; mbglLfnfhzljpy> ,ilapy;mfggll mgghtp mfjpfs ghpjhgkhf ,wff NehpllJ. gy ehlfs KwWiffFs; ,Uejjhy> ntspapypUeJ czTg; nghUlfs vJTk tuhjepiyapy> ,Wjpapy;mfjpfs;ntspNaw epHggejpf-
5
fgglld mfjpfi eljjpdH clgllJ reNjfj rpjjputi Ntjid mfjpfs NtzLn nfhzld nfhzl ,]yhkpa J}zbaJ Kbatpyi gjh jiytH 50tjkhd vdgJk mNugpah NrHej nfhzb rHtNjrp nfhzl Mukgj njhlHG tejNgh $WtJ N wJ vdw ltpyiy ,UeJ murhqf jpfs) k tejijA mnkhpf ÆepA+Nah mkgygg SfF nfhyyg nfil t
gjh m ,isQH khjhej C

gpu[hThpik fk kWjJ pahtpypUeJ jjpUfFk; $l xNu hjuHfshd yfF vLgg- ikfSfF jtputhj fggLtjpy;
ejk xdW jd mfjp ij jil ghJfhgig jiy ,aff jJssdH. ag gilfs; lej rguh> nfhiyfs; pAWjjpaJ. F ,tthzL fjpKfhk; dwpypUeJ ffSfFk; apyhd cwT hzLssJ. py;Fwpggpll hHjijfs> NuhbapUf- k. hyp efUfF mfjpKfhk. yhkpath- lfSfFk; . ,UjugGk; py;mfggll khf ,wff WiffFs; J czTg; jepiyapy> w epHggejpf-
fgglldH. KfhiktplL ntspNawpa mfjpfis nygdhd gilapdH Nkhrkhf eljjpdH. jplLfSfFk;trTfSfFk; clgllJ NghjhnjdW> gy ,isQHfs; reNjfjjpd Nghpy ifJnraagglL rpjjputij nraagglldH. ,jjifa Ntjidfis mDgtpjj gy]jd mfjpfs> nygdhdpaHfis gopthqf NtzLnkd kdjpwFs fWtpf; nfhzldH. nygdhdpa gilfs;eleJ nfhzl Kiw> ,isQHfis jtpu ,]yhkpa ,affqfSffhd Mjuitj; J}zbaJ. MfNt gpurrpid ,jNjhL Kbatpyiy. vjpHfhyjjpYk;njhlUk.
gjh my ,]yhk ,affjjpd; jiytH xU gy]jd mfjp vdgJk> 50tjkhd cWggpdHfs mfjpfs; vdgJk kWggjwfpyiy. Mdhy;rTjp mNugpah> rphpah kwWk nygdhidr; NrHej gpwNjr ,isQHfisAk; nfhzbUggjhy> mJ ,]yhkpa rHtNjrpajij rpejhejkhf thpjJf; nfhzl ,affk vdgJk czik. Mukgjjpy rphpa csTj JiwapdH njhlHG itjjpUejik njhpa tejNghjpYk> nygdhd murhqfk; $WtJ Nghy ,gNghJk;rphpah cjTfpd- wJ vdw FwwrrhlL CH[pjggLjjgg- ltpyiy. mjwF khwhf 2006k;Mzby; ,UeJ Nk 2007 tiuapy nygdhd; murhqfk;(mnkhpff rhHG murpayth- jpfs) khjejtwhky epjp nfhLjJ tejijAk> mej epjpapd ngUkgFjp mnkhpffhtpypUeJ tejijAk; ÆepA+NahHf ilk]Æ gjjphpif mkgyggLjjpapUejJ. ,UtUlqf- SfF KddH FzLntbggpy; nfhyyggll NfhB]tud rhl `hpAk; nfil toqfpa GutyHfspy;xUtd.
gjh my;,]yhk ,affjjpy;NrHej ,isQHfSfF rpy E}W nlhyHfs; khjhej Cjpakhf toqfggllJ. mjd
Þù¤

Page 6
jiytHfs flwfiuNahu Mlkgug; gqfshffspy;trpjJ tejdH. ,jwfhd epjp Æ`hp fpsgÆ gpy;,UeNj tejJ. mej ,affjij mnkhpffh Mjhpjjjd; fhuzk;vdd? nygdhdpy \pah K]yk; r%fjjpdH gpujpepjpjJtggLjjpa `p]Gyyh ,affjjpd nrythfif vdd KadWk Fiwff Kbatpyiy. mzikapy 2005k MzL ,]Nuypa ,uhZtk;fz%bjjdkhf FzL trpAk; `p]Gyyhtpd gyk Fiwatpyiy. NkYk \pah r%fjjpdiu ngUkghd- ikahff nfhzl nygdhd Njrpa ghJfhgGg gilapd nrythfifAk; khww Kbatpyiy. ,jdhy \pahff- Sld gif KuzghLfis nfhzl ,]yhkpa kjggphpthd Rddp K]yk; r%fjjpdH kjjpapy ,UeJ MAj- ghzpfFOnthdiw cUthff Ntzba mtrpak VwgllJ. ,tthW `p]Gy- yhtpwF Nghlbahf cUthffggl- lJjhd; gjh my;,]yhk.
mggbahapd flej Nk khj rzilapd;fhuznkdd? mnkhpffhtpd; nfhsifapy khwwk vggb VwgllJ? 2005k MzL Ajjjjpd;gpddH Gjpjhf cUthffggll murhqfk `p]Gy- yhit jejpukhf gjh my ,]yhk; ,affjJld NkhjtplL gpwpnjhU csehlL Ajjjij cUthff jpllkpll rjp gwwpa jftyfs; csthspfs %yk m]GyyhtpwF njhpatu> mjwNfwg NghHjjejpuqfis khwwp mikff m]Gyyh jpllkpllJ. jff jUzjjpy;,jid GhpeJ nfhzl mnkhpffh gjh my;,]yhk; ,affjij nygdhd;,uhZtjJld;NkhjtpLtjd; %yk> gy]jd mfjpfSfFk;nygdhd; kffSfFkpilapy;tphpriy cUthff #orrp cUthdJ. Mjd tpisTfs; jwNghJ midtUfFk njhpej nrajpfs;Mfptplld.
6
Kjyp ,]yhk; epjpia K topawW jphpgnghy isabj tpulbrn ghJfhg kzpNeu J nfhdwd Kfhkpy jiyik nygdhd ,tthW Mukgkh
gjh m mfjpKf rzila nygdhd ,isQH efHgGwr FLkgqf ,ttpaff tUtjhf murhqf tejhYk mgrp rphp vdgJ F my ,] flrpfFk mNj N rpjjhej myifj gLfpwJ. Tkpyiy. klLNk. m fspYk t r%fqfi vOejhy ,]yhk cjhuzk

u Mlkgug; H. ,jwfhd ejJ. mej jhpjjjd; pah K]yk; tggLjjpa rythfif batpyiy. ,]Nuypa FzL trpAk; watpyiy. ngUkghd- hd Njrpa thfifAk; y \pahff- s nfhzl
dp K]yk; eJ MAj- ff Ntzba W `p]Gy- thffggl-
Nk khj nkhpffhtpd; b VwgllJ? dH Gjpjhf k `p]Gy- y ,]yhk; gpwpnjhU cUthff jftyfs; GyyhtpwF ejpuqfis jpllkpllJ. peJ nfhzl ; ,affjij hjtpLtjd; k;nygdhd; y cUthff tpisTfs; njhpej
Kjypy;nygdhd;murhqfk; gjh my; ,]yhk; ,affjJfF nfhLjJ tej epjpia Kwwhf epWjjpaJ. ,jdhy;NtW topawW mttpaff cWggpdHfs rpyH jphpgnghyp efu tqfpnahdiw nfhs- isabjjdH. tqfpf nfhsisaiu tpulbrnrdw nygdhd csJiw ghJfhgG gilia NrHejtHfs rpy kzpNeu Jgghffpr;rkhpd;gpddH RlLf; nfhdwdH. njhlHeJ eymyguj;mfjp Kfhkpy css gjh my ,]yhk; jiyikafjij KwWifapLkhW nygdhd ,uhZtjjpwF cjjutpllJ. ,tthWjhd Nk khjr rzil MukgkhfpaJ.
gjh my ,]yhk; ,affk;gy]jd mfjpKfhkpy nraygglL tejhYk; rzilapy ,wej Nghuhspfspy gyH nygdhd NjrjjtH. ,ej nygdhdpa ,isQHfs ngUkghYk jpUgNghyp efHgGwr Nrhpfspy;trpjJ tUk;twpa FLkgqfspy ,UeJ tejtHfs. ,ttpaffjjpwF rphpah MjuT mspjJ tUtjhf> jwNghJk nygdhd; murhqfk njhlHeJk Fwwk rhlb tejhYk> ,affjjpd jiytH \fH mgrp rphpahtpy;NjlgglL tUk xUtH vdgJ FwpggpljjffJ. nygdhdpa gjh my ,]yhkpwFk> gy]jd gjh flrpfFkpilapy xU rkgejKkpyiy. mNj Nghy ,]yhkpa rHtNjrpa rpjjhejjij nfhzbUejhYk> myifjhtpd XH mqfkhf nraw- gLfpwJ. vdgjwFk MjhunkJ- Tkpyiy. vQrpapUggJ xNuxU czik klLNk. mfjpKfhkfspYk> NrhpgGwq- fspYk tWikapy thLk xLffggll r%fqfis NrHej ,isQHfs;nghqfp vOejhy vddhFk;vdgjwF> gjh my; ,]yhkpd Njhwwk xU rpwej cjhuzkhFk.
Þù¤

Page 7
E}y; Nf.lhdpay; nrhd;d fij.
m
dWk toikNghy Ntiy KbAk Neuk neUqf milejpUejhHfs. fuhrrpd ngUk fjtpy;xdW jpweJk; ,UejJ. murpaypy;tpjjpahrqfs;,Uej njhlHrrpahd mtuJ murpay;,yffpa eltbfi cwthlTk> rkfhy murpaypy mtuJ epahagghLfi murpay eilKiw rhHeJ NtW murpay ]jh khiyahdJk mtuJ fuhrR tstpy ,UfFk mej n murpay;tpthjqfspy; vdd tprak? ,qf nraa NtZk?Æ vd tpdhtpdhH. mtHfs; Nghpdt lhdpaYfF tpsff ntspffplL> ,Wjpapy;jhqfs; ahogghz E}yfjjpwF fhR NrHjJfnfhzL tU lhdpaypd;Kiw: mtH nrhddhH Ægpsisas;gbff vhpffpwJ myyJ fpopffpwnjdgJ Rjjf;fhlLk KejpfnfhzL Æmtqfs; jpllkplL vqfl tuy vyyhjijAk vhprrpUffpwhqfs ehqfsjhd cqfisg;Nghdw Mffspdu cjtp vqfSfF vgg Æ,Qr ghUqfs gpsisas; vOjp trrpUffpw G ehfhpfkpyyhj fhlLkpuhzbjjdkjhd; xjJfn Fiwahj tprakjhd;gsspf$ljJfF gbff nfhz gwprR fpoprR vhpffpwJk. ,j vqfl Mffsjhd vqf mbAk;tpsqftpyiy EdpAk;tpsqftpyiy. Æjkgpa vd epidffpwd. vOJklLthdpypYk> GjJ}hpY gpsisfspdu Vior rpWtHfspdu Gjjfjij cqfSfnfyyhk;gbgGf;NflFNjh vd Vsdkhf rejpapy NghlL vhprR vqfSfF mepahak nrajJ v
7

E}y; Nf.lhdpay; nrhd;d fij.
iy KbAk Neuk neUqfpteJ rf njhopyhsHfs tlil pd ngUk fjtpy;xdW rhjjgglLk;kwiwaJ ghjp
;tpjjpahrqfs;,UejhYk;mtuJ mdgpy;flLzLk; pay;,yffpa eltbfiffspy;tpkHrdqfis itjJ mtuJ epahagghLfis NfllwpaTk vkrpiag Nghdw NtW murpay ]jhgdqfspy ,UggtHfs $l tstpy ,UfFk mej ngQir epiwjJ ,UeJ nfhzL tH. y Neuqfs ezgHfSlDk;flrpNtiyfSffhf tUk; ueJ NghtJ toik. md Wk lhdpay gffjJ ej ezgHfSfF hfF XlH nfhLjJtplL fijjJf; k tshfjjpidr NrHej khzt> khztpaH rpyH ifapy; s;tejpUejhHfs. Nfh> vdd tprak? ,qf ,Uffpwt VjhtJ cqfSfF pdhH. mtHfs; Nghpdthjjjpd; nel^uqfisggwwp plL> ,Wjpapy;jhqfs;mur uhZtjjpdhy;vhpffggl NrHjJfnfhzL tUtjhf $wp epdwdH. ,gnghOJ dhH Ægpsisas;gbffpw myyJ thrpffpw Gjjfjij njdgJ Rjjf;fhlLkpuhzbjjdkjhd> tejtHfs; jpllkplL vqfl tuyhwWg; Gjjfqfs XiyrRtb whqfs ehqfsjhd ,jid flb vOgg NtzLk> u cjtp vqfSfF vggTk;Njit.Æ vdf $wp KbjjdH. ; vOjp trrpUffpw Gjjfqfis vhpffpwnjdwJ
bjjdkjhd; xjJfnfhsSwd> mJfF nrhlLk; $ljJfF gbff nfhzLNghw Gssass Gjjfjij vqfl Mffsjhd vqfSfF nrajtÆ tejtHfSfF
;tpsqftpyiy. Æjkgpait eqfs;NfstpgglbUggpas; LthdpypYk> GjJ}hpYk gbff gsspf$lk Nghd Hfspdu Gjjfjijg gwpjJ rhjp nrhyypg Ngrp flFNjh vd Vsdkhff;fijjJ ghlg;Gjjfqfis fF mepahak nrajJ vqfl Mffsjhd. Kjyy vOj
Xtpak ‐ nrsejH
Þù¤

Page 8
thrpffj;njhpa itffpw ghlg;Gj
Ntiyiar nraa NtZk thqf j ghHggk;gpwF E}yfjJfF Gjjf tejtHfs;tshfjijr;rh ghUq Nfh khwpfnfhz L ,dndhUtifahd JgguT mur ,Jfisg gwwp Ngrf njhlqfpdhH Ægpsisfs khjphpjjhd;ehqfs;fi ,Uffpwjpyiy. ,ij eq Æ
ahUfFk;njhlHrrpa ,Ufftpyiy. ,ilntspfis #dpak fttpf;nfhz
jf
fUj;juq;Fk; fye;JiuahlYk;
Æ,diwa ,yqifapy jkpohpd ajhHjj epiy rdpffpoik gp.gfy;14.00 kzpastpy;(nldkhHf) uz Kfthpapy mikeJss czNtaHf k mjidjnjhlHeJ fyeJiuahlYk;eilngwwJ j.Nahfuh[hTk mtuJ ezgHfSk xUqfpi jpU.jpUutprrejpud MrphpaH mtHfs newpggL tUifjejpUej tz.gpjh.fyhepjp. r.fjnghd toqfpdhH. fUjJiuahsH ,yqifjjkpoH epiy Gjjfqfis vOjpAsshH. mtwwpy ghjpfF kiyafjjkpoH epiyrhHeJ vOjggllit. mtu nrajpahf Nghpdthj muRk gphptpid NfhU mttgNghJ jkJ ngyjjpidf;fhlbfnfhss Fz Mdhy murpay jHtpD}lhfjjhd xU epuej FwpggplbUejhH. Nghpdthj fUjjpaYfF gypahfp r%fjjplk vkfF epiwaNt NtiyapUggjh GhpeJnfhss NtzLk vdTk FwpggpllhH. K.rp.fejrhkp> j.Nahfuh[h> fiuitjhrd> rpwggpjjdH. epfotpy fyeJ nfhzl midtUfF fgpnuf];epWtdk rpwWzb tiffisAk;FspHghd ,ggbahd fUjjuqFfspd;mtrpak FwpjJ jhd njhlHeJk ,JNghdw epfoTfSfF jkk tpUggqnfhzLssjhfTk;fgpnuf];chpikahs ,jd mtrpajjpid czHejtuhfNt midt mtHfspdhy;ghHitfFk> tpwgidfFk;jkpoE}y
8

jhpa itffpw ghlg;Gjjfqfis thqfpf;nfhLffpw r nraa NtZk thqf jkgpat mJfF Kjyy mYtyg; pwF E}yfjJfF Gjjfk;NrHggkÆ tHfs;tshfjijr;rhHejtHfshrNr ÆtuyhW ,gg h khwpfnfhz L NghFJ eq fs NgRtJ ifahd JgguT murpay. ehqfs;epidffpwk;,gg Jfisg gwwp Ngrf $lhnjdÆ lhdpay Ngrj; hlqfpdhH Ægpsisfs;jPehfFfspy mOffpyy mJ jphpjjhd;ehqfs;fijffpw tpraqfspyAk mOfF Uffpwjpyiy. ,ij eqfs tpsqfpf nfhzlhyr rhp.....
ahUfFk;njhlHrrpahf NflfNth> NgrNth tpUggk; s #dpak fttpf;nfhzlJ.
jfty;‐ K.rp.fejrhkp
fUj;juq;Fk; fye;JiuahlYk;
jkpohpd ajhHjj epiyÆ vdDk;jiyggpy;22.12.2008 zpastpy;(nldkhHf) uzH];efhpy> ]hkhd];Nfj 9
s czNtaHf kzlgjjpy fUjjuqFk; iuahlYk;eilngwwJ. epfotpid ebftpNdhjd; ezgHfSk xUqfpizjjpUejdH. epfotpid phpaH mtHfs newpggLjjpdhH. ,yqifapypUeJ jh.fyhepjp. r.fjnghdfyd mtHfs fUjJiu H ,yqifjjkpoH epiy rhHeJ ,UgjpwFk mjpfkhd
hH. mtwwpy ghjpfFk mjpfkhd Gjjfqfs; J vOjggllit. mtuJ NgrrpdpilNA kpjejpUej uRk gphptpid NfhUk jkpoUk> ,UjuggpdUk; pidf;fhlbfnfhss FzLfis ntbff itffyhk>
}lhfjjhd xU epueju jHtpwF tuKbAnkdf; fUjjpaYfF gypahfpgNghapUfFk ngUkghzikr; waNt NtiyapUggjhfTk ,ij xtnthUtUk; vdTk FwpggpllhH. fyeJiuahlypy xgGutH> h[h> fiuitjhrd> trejd MfpNahH fyeJ J nfhzl midtUfFk uzH];efhpy;mikeJss b tiffisAk;FspHghdqfisAk; toqfp kfpoejJ. pd;mtrpak FwpjJ jhd;tpUggq;nfhzltnudWk;
epfoTfSfF jkkhyhd cjtpfis nraa k;fgpnuf];chpikahsH fhejd;mtHfs;$wpdhH. HejtuhfNt midtUk fhzgglldH. xgGutH > tpwgidfFk;jkpoE}yfs;itffgglbUejd.
Þù¤

Page 9
jkpou; tho;tpaypy; tu;k kUj;Jtk;
mwpKfk;
Mqf Æ ,fflLiuahdJ kNyrpahtpy;2007
gpukhz A+iyapy ,lkngww cyfj jkpo;
Nghypik gzghlL ,aff 10tJ khehlLffhf
KOtJk tHk kUjJtH RgG ylRkp mtHfshy;
,Ullb jahhpjjspffggllJ.
kpfTk ,J khehlL kyhpy ,lkngwhj xU
tejpUf flLiuahFk. khehlLfF mtH xU
ehLfspy flLiuahsuhf mioffgglbUej
tiuai NghJk mjwfhd chpa VwghLfis
%dwhk khehlL Mz;VwghllsHfs;nrajpuhj
goffgg epiyapy xU gpNujjpNaf ,lnkhdwpy;
nraJ t ghHitahsHfs Fiwej ,lnkhdwpy;
epiy gww mtH epfojj NtzbajhapwW.
,yyhjJ tHkkÆ xU jwfhgG fiyahfNt
,dW gyuhYk mwpagglL tUfpwJ.
mwpaggL ,Jtiuahd ÆtHkkÆ gwwpa
Nghdw j ntspahfpapUfFk E}yfSk jwfhgG
fiyNa fiy gwwpajhfNt cssd. rpdpkh
tuyhwW csspll Clffqfs midjJNk
xgGfnf ,ejg NghfFfFj JizNghapUffpd-
mffiy wd vdwhy;mJ kpifahJ. Mdhy;tHkk;
msTfF vdgJ xU Neha;jHfFk;fiyAk;$l.
jkpoHfS Nehaww cyfKk> kdpjUk cyfpy;
Cllggl vqFkpyiy. ,jid KjyhspjJt
MAs reij jdfF rhjfkhf gadgLjjp
murhqf tUfpwJ. cyfpd kpfg nghpa
$l tH cwgjjpahfTk> reijahfTk>
Kffpaj EfHthfTk ,dW tsHejpUggJ ,ej
ftiyf Mqøfpy khjjpiuj njhopy.
FUF khjjpiuNa jHT vdfpw khiaia
kUjJt kpfTk;mOjjkhf fllikjjpUffpwJ
NjHejt KjyhspjJt reij. mej khiaia
,Jtiu tYggLjJtjpy;KjyhspjJtk;mjpfk;
teJss ntwwp fzbUffpwJ.
9

jkpou; tho;tpaypy; tu;k kUj;Jtk;
;
Mqfpy kUjJt reij rpahtpy;2007
gpukhzlkhf fllikjjpUffpw yfj jkpo;
NghypikfSfF Clhf cyfk; ehlLffhf
KOtJk;rpjj kUjJtjij gykhfNt p mtHfshy;
,UllbgigAk> mopjnjhopgigAk; kpfTk ElgkhfNt nraJ kngwhj xU
tejpUffpwJ. mNj Ntis jkJ F mtH xU
ehLfspy khjjpiu tpwgidapy;mjpf gglbUej
tiuaiwfis VwgLjjpfnfhzL wghLfis
%dwhk cyf ehLfis khjjpiufF s;nrajpuhj
goffggLjJfpdw ifqfhpajijAk; ,lnkhdwpy;
nraJ tejpUffpwJ. ,ej Mgjjhd ,lnkhdwpy;
epiy gwwpa tpopgGzHT jkpo;r%fjjpy; pwW.
,yyhjJ jhd kpfg;nghpa ghpjhg epiy. iyahfNt
,dW cyfk KOtJk; tUfpwJ.
mwpaggLfpdw Fq;G+ > kwWk;fuhjNj gwwpa
Nghdw jwfhgG fiy tbtqfspd;jha; k jwfhgG
fiyNa ,ej ÆtHkkÆ jhd;vdgij gy sd. rpdpkh
tuyhwW MrphpaHfs; idjJNk
xgGfnfhzLssdH. Mdhy; ghapUffpd-
mffiyfs;gwwp cyfk;mwpejpUfFk; dhy;tHkk;
msTfF ÆtHkkÆ gwwp Fiwejglrk; yAk;$l.
jkpoHfSffhtJ tpopgGzHT Uk cyfpy;
CllgglbUffpwjh vdwhy ,yiy. jyhspjJt
MAsNtj kUjJtjjpwF Nfus gadgLjjp
murhqfk toqfpapUffpw mqffhuk; fg nghpa
$l tHkjJfF jkpoehL muR ijahfTk>
KffpajJtk nfhLfftpyiy vdgJ pUggJ ,ej
ftiyffplkhd czik. njhopy.
FUFy Kiwapy 4 tUlqfshf tHk khiaia
kUjJtjij Kiwahf fwWj; jjpUffpwJ
NjHejtH RgGylRkp. ,ffiyia j khiaia
,Jtiu fhyk MzfNs fwW Jtk;mjpfk;
teJssdH. tHk kUjJtk gapdW
Þù¤

Page 10
mjd;%yk;gpzp jHfFk;xNu xU ngz;kUjJtuhf RgG ylRkp. mtuJ jkpo;MHtKk> jkpoH Fwpjj mf gzghlL khehlLffhf tHk kUjJtk;FwpjJ mwpar vLjJfnfhzl jtpu MHtKk mtH rkHggpjj nrafpwJ. tHk kUjJtjjpy etd kUjJt mw xdwpizjJ rpfprirspggjpYk> FzggLjJtjpYk RgGylRkp mtHfs. cyfj;jkpoH gzghlL ,aff k mtH mjJiwapy;css nghUshjhuk> Nghdwtwiw klLk kdpjdpd;thofiff capHehbia jhqFk;M vdwhy thotpay V MNuhffpajjpwF j ngupaJ vdgjwF rhd myyhky;tukk;vdw
Mdhy rpjj kU tukk njupaggltpy kUjJt Kiwfspy MuhaeJ mwpjy> c gQrG+jqfSld c thdpiy khwwqfS khwwk> khwwjjhy;clypy vwgLk;khwwk> mk NfhshWfs;mtwiw runraAk;Kiwfs;ghjpg czT KiwfisAk;$wpAssdu. NkYk;#oepi vtthW ghJfhff NtzLk;Nghdw EZffqfi myyhky mtwiw kffs vspikahf gadg mtwiw eilKiwgLjJk vspa rhjjpa K KdNdhufs. mdhy ehk ,dW ekJ ehfupf Nghdwtwiw Gykngaujy thofif #oepiy k Nghdw fhuzpfshy ,oeJ tUfpNwhk. Mifa FiwT vwgLtjhy thofif gpbggwW NghfpwJ. Njitahd ekJ ghukgupakhd tuk it ,fflLiuapd Nehffk;MFk.
10

Nu xU ngz;kUjJtuhf ,dW ekkjjpapy;kpypHfpwhH HtKk> jkpoH Fwpjj mffiwiaAk 10tJ cyfj;jkpo; kUjJtk;FwpjJ mwparnraa mtH jdpggll Kiwapy; HtKk mtH rkHggpjj flLiuAk ekik kiyffr; jpy etd kUjJt mwptpaiyAk Njitahd msT jpYk> FzggLjJtjpYk epiwaNt ntwwpngwWsshH ;jkpoH gzghlL ,aff khehlLffhf nrdwpUej NghJ hL mtH kjhd ftdjij VwgLjjpaJ. rpqfgG+hpy;,dW kUjJt rpfprir epiyajjpy mtUld fpiljj ;gadgllJ.
-vd.rutzd;
Kd;Diu
yhUfFk; thofifKiw> murpay> fiy ,yffpak> Nghdwtwiw klLk fUjjpy nfhsfpdwdH. kdpjdpd;thofiffF Kffpakhd rptk vdw capHehbia jhqFk;MNuhffpak clypy;,yiy vdwhy thotpay VJ? mttsT Kffpakhd MNuhffpajjpwF jkpoufspd gqF kpfTk; ngupaJ vdgjwF rhdwhf rpjj kUjJtk;klLk; myyhky;tukk;vdw itjjpaKiwAk;czL.
Mdhy rpjj kUjJtk njupaggll msT tukk njupaggltpyiy vdgJ czik. ekJ kUjJt Kiwfspy kdpjdpd clw$wiw MuhaeJ mwpjy> clypd nrayghL kwWk; gQrG+jqfSld clYfF css njhluG> thdpiy khwwqfSfF Vwg clypy vwgLk; py vwgLk;khwwk> mkkhwwjjhy;clypy vwgLk; nraAk;Kiwfs;ghjpgG vwglhky;jtpHggjwfhd pAssdu. NkYk;#oepiyfSfF vwg ekJ cliy
k;Nghdw EZffqfis edF mwpejNjhL klLk; s vspikahf gadgLjjTk ekJ goffjjpy; Jk vspa rhjjpa KiwfisAk $wpatu ek; hk ,dW ekJ ehfupfk> gzghL> itjjpaKiw y thofif #oepiy khwwk> kwWk;thofif Kiw J tUfpNwhk. Mifahy;rpWtajpNy MNuhffpa if gpbggwW NghfpwJ. ,diwa thofif KiwfF kgupakhd tuk itjjpajij tpsfFtNj MFk.
tu;khzpau; F.Rg;Gyl;Rkp
Þù¤

Page 11
tu;k tuyhW: ,dW cyfk vqFk; gutpfplfFk;khwW itjjpa KiwfSfs vyyhtw- wpfFk KdNdhbahf ,UggJ MAuNtjk vdW gyUk;fUJfpdwdu. Mdhy; MauNtjk Njhdwpa fhyjjpy;ekJ jkpofjjpy; toffjjpy ,Uej itjjpaKiw tuk kUjJtKiw MFk. ,jwF rhlrpahf fhQrpGujjpy; ,Uej ,ejpa ngsjjj; JwtpaUs xUtuhd Nghjpjuku; vdgtu Gjjkjjij gugGk gzpia NkwnfhzL fp.gp 520,y rdhtpwF nrdwhu. mqFss \hNthypd;Jwtpau; kljjpy;jqfp Gjjkj nfhsiffisg; guggpdu. mgNghJ mtH tukf;fiyapd; ElgjijAk KOikahf fwgpjjhu; vdgJ mej ehlL tuyhW $Wk; nrajpahFk. NkYk gy itjjpar; Rtbfs rk]fpUjk kwWk gyNtW nkhopfspy nkhopngauffgglljwF rhdWfs cssd. tukfiy vdW nghJthf mioffggLk;,ffiy ,U gpupTfis cilaJ.
tu;kf;fiy 1. tuk gapwrp
2. tuk itjjpak;
,ej tuk gapwrpahdJ xU jwfhgG kwWk Nghuf fiyahfTk; mffhyjjpy gadgLjjggllJ. kddufs jqfis vjpupfsplkpUeJ fhjJ nfhssTk ,ffiy gadgLjjggllJ. ,diwa jwfhgGfiyahd fhujNj Fq G+ Nghdw ,ffhy gapwrpfSfF Kd; cjhuzkhf ,UggJ tukffiy
11
Nghjpju;kH
gadLj fhyjj vdgjw ,yiy. Kjdik tHkjjp klLNk Nghfu> G fhyeNj itjjpa tuyhW $ rhuhy;F fwW nf
tukk vdW ng capuehb xNu ,l myy. m ,affj tukjjpw Mfhak fhyd> f Nghdw g nfhzLs Kbahj

k; a - f W y; a y; j k F y; j;
ghjpjuku; Gk gzpia rdhtpwF pd;Jwtpau; siffisg; f;fiyapd; fwgpjjhu; hW $Wk; itjjpar; k gyNtW gglljwF fiy vdW ffiy ,U
xU jwfhgG
yahfTk; jggllJ. splkpUeJ ,ffiy ,diwa Nj Fq G+ SfF Kd; ukffiy
MFk. tuk gapwrpapd;Elg- khd> Ntfkhd jhfFjiy NtW vej xU jwfhgGf- fiyAk;ngwwpUfftpyiy. vdwhy mJ kpifapyiy. Mdhy jwrkak ,jwfhd Rtbfs FiwthfNt cssd.
tuk gapwrpapd NghJ vwgLk kaffk> ,sgG> fhaqfs> if fhy nraw- Nghjpju;kH
glhj jdik Nghdwtwiw rup nraaTk mffhyjjpy; ,Nj tuk itjjpak; gadLjjggllJ. Mdhy ,J vej fhyjjpy NjhwWtpffggllJ vdgjwfhd KOikahd Mjhuk; ,yiy. vyyh RtbfSfFk; Kjdikahd Mrhd rptd vdWk; tHkjjpd Kjy FUthf mfjjpau; klLNk FwpggplgglLsshu. gpdG Nghfu> Gypgghdp Nghdw rpjjufshy; fhyeNjhWk FUFy topahf ,ej itjjpaKiw gpdgwwglL tejjhf tuyhW $WfpwJ. ,dWk xU Fwpggpll rhuhy;FUFy topahf tuk itjjpak; fwW nfhLffgglL tUfpwJ.
tu;k tpsf;fk;: tukk vdw nrhyYfF capuehb vdW nghUs. ekJ clkgpy css capuehb MdJ ,jak> %is Nghdw xNu ,ljjpy epiy nfhzLssJ myy. mJ cly;KOtJk;gutp clypd; ,affjij flLgLjJfpwJ. tukjjpwF rptk> fhwW> gpuhzd> thA> Mfhak> Rthrk> %rR> kukk> R+lrkk; fhyd> fhyk> vkk> tdkk> mlffk; Nghdw gyNtW fhuzg nghaufisf; nfhzLssJ. ,it fzfshy;ghuff Kbahj czu klLNk $baJ MFk.
Þù¤

Page 12
tukkhdJ eukG KbrR vdggLk; eukGfs xdNwhL xdW $Lk; ,lqfspy fzfSfF Gygglhj Gsspahf cssJ. ,it
1. cly;jirfs; 2. eukGfs; 3. vYkGfs; 4. %lLfs; 5. eukG KbrRfs;
,it xdNwhL xdW gpizeJ epwFk ,lqfs capu epiyfs; vdggLfpdwd.
,dWk fpuhkqfspy goffjjpy; css xU nrhwnjhlu mbffhNj glhj ,ljjpy glL tpLk. ,jpy;glhj ,lk vdW toffjjpy css nrhyypwF tukk;myyJ kukk;vdW nghUs. ,J glf$lhj mghafukhd ,lk;vdw mujjk;nfhzlJ. ,tthW tukjjpy vwgLk ghjpgG Nkhrkhd tpisTfis nfhLfFk. ,twiw ehk> thofif mDgtjjpy ghuffyhk. cjhuzkhf rpy Neuk tpgjJfspy; Nyrhf mbgglltu ,weJ tpLtJk; gyjj fhaqfNshL rpyu;jggp tpLtJk; tukjjpd nrhayghllhy vwgLtJ mFk.
tukqfs;108 vdw vzzpfifapy; cssd. mtwiw gpupjnjLfFk; Kiwapy;klLk;khwwk fhzggLfpwJ. tu;k gPuq;fp vd;Dk; E}ypy; cs;s gpupT
rpuR Kjy;fzlk;tiu 25
fzlk;Kjy;tapW tiu 45
ehgp Kjy;%yk;tiu 9
fhyfs; 15
iffs; 14
108
12
tu;kf; f rpuR Kj fzlk;K ehgp Kj fhyfs iffs;
jwNg gpupffgg
gL t
njhL
jlL
tH kdpj csggh NguwpQu itjjpU vwgLk khwwqf epiyfs thdpiy njhlui mjdgb gQrG+jj
,ej nrayghl KbfpwJ ,affj clkgpy; ghjpff Neubah ,awifa cij> Kjypai ,dW vjpughuh

R vdggLk; W $Lk; Gygglhj
gpizeJ epiyfs;
goffjjpy; mbffhNj ,jpy;glhj py css kukk;vdW ghafukhd J. ,tthW Nkhrkhd twiw ehk> huffyhk. pgjJfspy; J tpLtJk; ggp tpLtJk; vwgLtJ
zpfifapy; njLfFk; ggLfpwJ. ; cs;s gpupT
25
45
9
15
14
108
tu;kf; fz;zhbapy; cs;s gpupT rpuR Kjy;fzlk;tiu 36 fzlk;Kjy;tapW tiu 45 ehgp Kjy;%yk;tiu 9 fhyfs; 10 iffs; 10
108
jwNghJ 3 gFjpahf gpupffgglLssJ
gL tHkk; 12
njhL tHkk; 88
jlL tukk; 8
108 tHkk; nray;gLk; tpjk;: kdpjdpd clyikgigAk; csgghqifAk Kiwahf ek; NguwpQufshfpa Kdptufs mwpeJ itjjpUejdu. mtufs clypy; vwgLk gyNthW tsurrp khwwqfisAk #oepiy> jlg ntlg epiyfshy vwgLk khwwqfisAk> thdpiyfFk cly> kdepiyffhd njhluigAk;njspthff $wpAssdu. mjdgb ekJ clkghdJ gQrG+jjJld;njhluG cilAJ.
,ej gQr G+jqfspd;msT kwWk; nrayghllhy;jhd ehk;ruhf ,aqf KbfpwJ. ,twwpd msT kwWk; ,affjjpy khwwk VwgLk NghJ clkgpy;css capuepiyahfpa tukk; ghjpffggLk. tukjjpd ghjpgG NeubahfNth kiwKfkhfNth ,awifahfNth nrawifahNth mb> cij> FjJ> jlL> jhfF KjypaitAk mdW ghjpffggllJ. ,dW njhopypy 

Page 13
gQrG+jqfs; kdpj cly;cWgGfs
kz; kzzuy;
neUgG ,jak;
fhwW Rthrgig
eH rpWeufk;
Mfhak; fyyuy;
mjdhy mbgLjy cauej Rtufs; kuffpisfs;NghdwtwwpypUeJ jtwp tpOjy> xLk CujpfspypUeJ tpOjy; Nghdw gy tifahd nrayfshy; tukjjhdjjpy mbgLjy vdDk; epiyfNs ngUkghdikAk ,diwa tukNehafF fhuzkhfpdwd.
ek clkgpd;nrayghlhdJ xdiw xdW rhuejpUggJ> xU nry myyJ jirapd xU gFjpapNyh vwgLk; rpWkhwwk $l tukjij ghjpjJ clyepiy KOtijAk ghjpff thagG cssJ. mtthW vwgLk; ghjpgG ghjpffggll tukjjpd; vzzpfif> tukjjpd Fzk> tukjjpd ghjpggpd Ntfk Nghdw fhuzpfshy;epuzapffggLfpwJ.
cjhuzjjpwF nrtpfFjjp tukk;- ,J fhJfSfF mUfpYss rpWjzLg;
g m g g f g t j m N g v Nghdw gpurrid
t nghJ rpfprir vdgjw kpUJth Fzkhf FzggL epiyfF ,sfFK mioff Kjypy mwpaggL ,aYk;e csshu njupeJ n ghjpff mttuk Ntfk m
13

kdpj cly;cWgGfs; Ritfs;
kzzuy; ,dpgG
,jak; GspgG
Rthrgig frgG
rpWeufk; cgG
fyyuy; JtugG
j Rtufs; pUeJ jtwp eJ tpOjy; rayfshy; y vdDk; k ,diwa wd.
dJ xdiw ry myyJ h vwgLk; j ghjpjJ ghjpff W vwgLk; tukjjpd; Fzk> fk Nghdw LfpwJ.
jjp tukk;- rpWjzLg;
gFjpfF gffjjpy; mikejpUffpwJ. ,ej tukk; ghjpffggLk jdikfF Vwg ghjpffgglltUfF fz> tha> fhJ myyJ Kfjjpd xU gFjpNa nray ,oeJ tpl thagG cssJ. ,J jtWjyhf fddjjpy; mbggjhy ghjpffggLfpwJ. NkYk;ghjpffggll tukjjpd; ghjpffggll eukGfspd; vzzpfif kwWk jdik Nghdw fhuzpfis nghUjJ gpurridapd;jdik khWgLk.
tu;k rpfpr;ir Kiw nghJthf ,sfFjy vdW tuk rpfpriria $Wtu. ,sfFjy; vdgjwF jzpjjy> jsujJjy> kpUJthfFjy vDk nghUspy; FzkhfFtij FwpffpwJ. Nehiaf; FzggLjjp cWgGfisg gioa epiyfF nfhzL tUtJ vdgNj ,sfFKiw vdW nghJthf mioffggLfpwJ. tuk rpfprirapy; Kjypy Nehahspapd epiy mwpaggLfpwJ mjhtJ Nehahspfs; ,aYk;epiy myyJ ,ayhj epiyapy; csshufsh vdgij tukhzpau; njupeJ nfhsfpwhufs. ,uzlhtjhf ghjpffggll tukqfs> mttukqfspd jdikfs> ghjpggpd; Ntfk mfpatwiw njspthf mwpeJ
Þù¤

Page 14
,sf;FKiw
mlqfyKiw kUjJtKiw mbgll tukjdjpwF khwhd xU tuk
jdjjpy; kUjJt Kiwia
ifahSk; khwWkUjJt Kiw mLjjy; FjJjy; jlTjy; jlLjy;
kUjJt Kiw
erpak; k
CJjy;
xjjlk; fQrp
njhffzk;
cs nghllzk;
,N NtJ
vz
n nfhsfpwhufs. gpwF Neha> Nehahspd;
kh jdikfF vwg tuk ,sfFjy Kiw
f ifahsggLfpwJ. gpdG kUeJfs; erpak> xjjlk> csSfF kUeJ nfhLjjy Nghdw Kiwfs; ifahsgLfpdwd.
tu;k rpfpr;irapd; rpwg;G mk;rq;fs;: ♦ eukGfis nraygLjJk/ CfFtpwFk xNu itjjpaKiw tuk rpfprir mFk.
♦ ekJ clypd ehafdhd jiy kwWk %isapd ,affjij ruhffp clypd nrayghlNlhL ,izffpwJ.
♦ Rthrjij NkkgLjJfpwJ.
♦ clypy css ,Wffkhd jirfSfF ,sffk mspjJ mjd ,ayghd epiy kwWk; nrayghlil ngWfpwJ.
♦ ,uj
fopT erRj
♦ cly ruhf rfj
♦ %lL rtT ruhf ,af cjT
♦ gUt vwg cly cli nra cjT
14

sf;FKiw
kUjJt Kiw
erpak; kUjJt Kiw
CJjy;
xjjlk; kUeJ flL fQrp
njhffzk;
csSfF
G+Rjy; nghllzk;
,Nyfpak; NtJ
vznza; nea; nghb khjjpiu fpahok;
jlTjy; Njajjy; KOFjy; ePTjy;
> Nehahspd; Fjy Kiw kUeJfs; fF kUeJ Kiwfs;
mk;rq;fs;:
ygLjJk/ jjpaKiw
dhd jiy affjij yghlNlhL
fpwJ.
Wffkhd k mspjJ y kwWk; .
♦ ,ujj xllk ruhfpwJ> ,jdhy;
fopTg nghUlfs ntspahfp erRjjdik ntspNawwggLfpwJ.
♦ clypd;Ruggpfs> epzeu;ehsqfs; ruhf ,aqfp clYfF vjpugGr; rfjpia mspffpwJ.
♦ %lLfspy;css rtTfs;kwWk;
rtTg igfs> rtTeupd msT ruhf ,UggjwFk %lLfspd; ,affk ruhf ,UggjwF cjTfpwJ.
♦ gUt epiy khwwjjhy clypy;
vwgLk ghjpgGfis rupnraJ> cly;mjd;ntggepiyia ruhffp cliy kzLk gioa nrayghlbwF nfhzLtu cjTfpwJ.
Þù¤

Page 15
♦ ehk;MNuhffpakhf tho toptif nraAk itjjpaKiw mFk. KbTiu: Gyk ngauej jkpoufspd; thofif Kiw gytpjkhd khwwqfis ngwWtUfpwJ fhuzk; GykngaUk; ,lqfspy;css kdpj ,ayG> eljij> RwWGwk> khWk; #oepiyfs kwWk ehfufk> czT> cil goff toffjjpy css khwwqfs;MfpaitNa mFk. ,tthW clypy vwgLk khwwqfs clypd; ,affjjpwF gpurrpid MFk. mtthW VwgLk rpWgpurrpid $l ngUkghjpgGfis czlhff $baJ. mgghjpgGffis ru nraJ kzLk; clypd ,affjij gioa epiyfF nfhzL tuf;$ba xNu itjjpaKiw tuk itjjpak;mFk. ,ttsT rpwgG ngww ek jkpoufspd itjjpaKiw ,dW gyuhYk mwpagglhky cssJ. ,eepiyfF fhuzk fhyjjpd; khWghL mjhtJ Ntfkhd thofif
15
#oepiy fzfsh ekGkepi gadghL G+utkhd epGzuf tukE}y Rtbfs Mfpai gapwrp nghWik fwWnfh nfhLgg vzzpf fhuzpf epiyapy ,ttwpa fiyia kpfTk;m Kiwia KOtJk jkpohpd;

ho toptif
mFk.
kpoufspd; gytpjkhd
J fhuzk; ss kdpj wk> khWk; fk> czT> py css k. ,tthW s clypd; d MFk. rpid $l ff $baJ. J kzLk; a epiyfF jjpaKiw tsT rpwgG jjpaKiw y cssJ. fhyjjpd; thofif
#oepiyapy vyyhtwiwAk; fzfshy ghujjhy klLNk ekGkepiy> etd kUjJt fUtpfspd; gadghL ,dik> etd tpQQhd G+utkhd tpsffkpdik NkYk tuk epGzufspd vzzpfif FiwT> tukE}yfs goqfhy jkpopy css Rtbfspy klLk fhzggLk epiy MfpaitNa. kpfKffpakhf tuk gapwrp fbdkhdJ kwWk kpFej nghWik csstufs klLNk fwWnfhss KbAk. Mifahy fwWf; nfhLggtu> fwWfnfhsgtufspd; vzzpfif FiwT Nghdw gyNtW fhuzpfshy kpfTk eypTww epiyapycssJ ekJ tuk itjjpak. ,ttwpa nghffp\jij capufhfFk; fiyia> ,ffhy MNuhffpajjpwF kpfTk;mtrpakhd jkpoupd;itjjpa Kiwia ghJfhggJ> tsugJ> cyfk; KOtJk gutr nratJ XtnthU jkpohpd;flik mFk.
Þù¤

Page 16
nkhopapdhy; mike;j tPL
f
q;if Mw;wq;fiuapy; xU Nfht-
zhz;b 30 Mz;LfSf;F Nkyhf nksd tpujk; mDl;bj;J tUtjhfr; nrhy;yg;- gLfpwJ. nkhop xU ngha; vd;w fhuzj;jhy; mtu; nkhoptijNa epWj;jptpl;lhu; vd;W $wg;gLfpwJ. jhk; rhjpg;gijj; jhNk Nghjpf;f Kbahj ,f;fl;bDs; mtu; khl;Lg;gl;Ls;shu;. Nghjpj;jhy; (nkhope;jhy;)> jkJ epiyg;ghl;ilj; jhNk kWg;gjha; mike;JtpLk;. mJ xU jUf;f Kuz;ghlha; khwptpLk;. Mjyhy; mtUila mbahu;fs; mtUf;fhf nkhope;J tUfpwhu;fs;!
“nkhopapdhy; mike;j tPl;bNyNa kdpju;fs; tho;e;J tUfpwhu;fs;” (Russell R.W.Smith). nkhopapd; %yg; nghUl;fsha; mikAk; “nrhw;fspy; vdf;F ek;gpf;if ,y;iy. kf;fspd; xl;Lwtpy; mit FWf;fpLfpd;wd. nrhw;fspy; GijAz;bUf;Fk; nghUis tpLj;J nrhw;fspYk;> vk;ik jPz;b> cWj;Jk; mt Gyidr; nrYj;JfpNwhk;” (Pico Iyer). “ehk; g nkhopfpNwhk;. newpfis tpLj;J miw$ty;fis kj tpLj;J $upa rpe;jidfis Vw;fpNwhk;” (Eric Ben “thu;j;ijfis itj;Jf;nfhz;L [dq;fisg; (GJikg;gpj;jd;). “kdpju; Gypiaf; nfhd;why;> m nfhd;why;> mJ gaq;fuk;!” (Bernard Shaw). “ePq;fs nfhz;ljhfr; nrhd;dhy;> ePq;fs; flTis topg flTs; cq;fsplk; VjhtJ Ntz;bf;nfhz;ljhfr; n gpuik gpbj;jpUf;fpwJ vd;W fUj;J!” (Thomas Sz kw;wtu;fs; ck;ikg; nghUl;gLj;Jtjpy;iy vd;W
“ehq;fs; NgRtJ xNu nkhop my;y. Rje;jpuk tpLjiy Nghd;w gjq;fSf;F ehq;fs; nfhs;Sk; fUj;JfisNa mtu;fs; nfhs;Sfpwhu;fs;. J\;gpuNahfj;ijAk; fz;L ehd; nfhjpg;gilfpNwd
(Paul William Roberts)
16
‐kzp NtYggpsis

nkhopapdhy; mike;j tPL
gpsis
; xU Nfht-
Nkyhf nksd hfr; nrhy;yg;- ;w fhuzj;jhy; ptpl;lhu; vd;W ;gijj; jhNk ;bDs; mtu; ; (nkhope;jhy;)> k kWg;gjha; ;f Kuz;ghlha; la mbahu;fs;
pwhu;fs;! ;j tPl;bNyNa u;fs;” (Russell ; nghUl;fsha; f;F ek;gpf;if wtpy; mit nrhw;fspy; is tpLj;J > jPz;b> cWj;Jk; mtw;wpd; Mw;wypYk; ehk; mjpfk; (Pico Iyer). “ehk; ghi~ia tpLj;J gupghi~ia j;J miw$ty;fis kjpf;fpNwhk;. Neupa rpe;jidfis
Vw;fpNwhk;” (Eric Bentley). f;nfhz;L [dq;fisg; gaq;fhl;LtJ nuhk;g NyR” Gypiaf; nfhd;why;> mJ Ntl;il. Gyp kdpjiuf; (Bernard Shaw). “ePq;fs; flTsplk; VjhtJ Ntz;bf; ePq;fs; flTis topgl;bUf;fpwPu;fs; vd;W fUj;J. Ntz;bf;nfhz;ljhfr; nrhd;dhy;> cq;fSf;Fr; rpj;jg; ;W fUj;J!” (Thomas Szasz). “ePu; xU Gdpju; vd;why;>
l;gLj;Jtjpy;iy vd;W fUj;J- (Dorothy Day).
nkhop my;y. Rje;jpuk;> kdpjhgpkhdk;> kf;fshl;rp> f;F ehq;fs; nfhs;Sk; fUj;JfSf;F Nenujpu;khwhd ; nfhs;Sfpwhu;fs;. ,e;j nkhopj; jpUl;ilAk; ehd; nfhjpg;gilfpNwd;”
Þù¤

Page 17
(2) George Orwell vOjpa Nineteen Eighty­Fo Newspeak vd;W xU nkhop Ngrg;gLfpwJ. mJ In nkhop vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. Vida rpe;jid mjpy; me;jr; rpe;jidf;Fr; rhjfkhd Gjpa n gioa nrhw;fs; ,y;iy. khz;G> ePjp> mwk;> ru;tNj Nghd;w nrhw;fs; mjpy; ,y;iy. me;j nkhop xLf;Ftjw;Nf gad;gLj;jg;gLfpwJ. rpy vLj;Jf;f
joycamp (mbik Kfhk;) prolfeed (gpurhuk;) Minipax (Nghu; mikr;R) (Ministry of Peace goodthink (newpepw;wy;) crimethink (newpgpwo;jy;) 1949y; ntspte;j Nkw;gb E}ypy; Ml;rpahs fhzg;gLfpd;wd:
NghNu rkhjhdk; mbikj;jdNk Rje;jpuk; mwpahikNa gyk; George Orwell jkJ Animal Farm, Nineteen E ehty;fspYk; (];lhypd; Gupe;j) ru;thjpfhuj;i nrhy;yg;gLfpwJ. ru;thjpfhuj;jpd; fPo; ,lf;fulf;fy ftUk; tz;zk; vLj;Jf;fhl;bAs;shu;. kf;fshl;rpap Vd; cr;rf; fl;lj;ijNa vl;Lk; vd;gij mtu; f khl;lhu;. ,d;W vy;yh “Ml;rpahsUk; gilapdUk; ,y eatQ;rfkhd ,lf;fulf;fy;fisf; ifahz;L rpy vLj;Jf;fhl;Lfs; gpd;tUkhW:
,lf;fulf;fy; ,lf;fu; mlf;fy; jhf;Fjy; eltbf;if - Attack Operation gilnaLg;G Kd;$l;bNa jhf;Fjy; - Pre Invas Mf;fpukpg;G tpLjiy - Aggression Liberation Kd;NdWtjw;F Kd;du; - jiuia nkd;ikg;g -,lk;ngWk;; Fz;LtPr;R - Softening the ground Fbkf;fspd; capu;> gf;fthl;Lr; Nrjq;fs; -cilik ,og;Gfs; Collateral damage ,yf;Fitj;Jf; nfhy;Yjy; Nju;e;njLj;Jj; ­Targeted killings Surgical strike gLnfhiy - Massacre cUf;Fiyj;jy; - Degradation
17

jpa Nineteen Eighty­Four vd;w mq;fj ehtypy; p Ngrg;gLfpwJ. mJ Ingsoc vd;w rpe;jidf;F cfe;j ;sJ. Vida rpe;jidfisf;F mJ ,lk;nfhlhJ. r; rhjfkhd Gjpa nrhw;fNs cs;sd. ghjfkhd hz;G> ePjp> mwk;> ru;tNjrpak;> kf;fshl;rp> tpQ;Qhdk;> y;iy. me;j nkhop rpe;jidia tsu;g;gjw;fy;y> ;gLfpwJ. rpy vLj;Jf;fhl;Lfs;:
hk;)
r;R) (Ministry of Peace) y;) ;jy;) b E}ypy; Ml;rpahsu;fspd; miw$ty;fs; rpy
;jpuk;
nimal Farm, Nineteen Eighty­Four Mfpa ,U mq;fj Gupe;j) ru;thjpfhuj;ijNa vs;sp eifahbajhfr; j;jpd; fPo; ,lf;fulf;fy; NkNyhq;Ftij mtu; rpe;ij ;bAs;shu;. kf;fshl;rpapYk; ,lf;fulf;fy; NkNyhq;Fk;> l;Lk; vd;gij mtu; fw;gid gz;zpNa ghu;j;jpUf;f pahsUk; gilapdUk; ,yf;fzj;ij eifg;Gf;fplkhf;fp ;fy;fisf; ifahz;L tUfpwhu;fs;” (Russell Smith).
UkhW:
mlf;fy; Attack Operation
jhf;Fjy; - Pre Invasion - emptive attack Aggression Liberation
; - jiuia nkd;ikg;gLj;jy; - Softening the ground
thl;Lr; Nrjq;fs; ollateral damage jy; Nju;e;njLj;Jj; jhf;Fjy; ical strike
adation
Þù¤

Page 18
nfhQ;rk; nfhQ;rkhff; muhtpf; nfhl;Ljy; -nfhd;W jPu;j;jy; Attrition (3) ~~NghUf;F Kjypy; gypahtJ cz;ikNa|| vd;gJ xU ngau;Nghd $w;W (Hiram Johnson). Fwpg;gplyhk;: gpur;rhuj;Jf;F Kjypy; gypahtJ casualty of propaganda). ~~Clfq;fs; vjid cz;ikahfptpLk;. %d;W fpoikfspy; cyfk; mji Spengler). ~~kf;fs; xU rpwpa cz;ikiatpl xU tpUk;Gfpwhu;fs;|| (`pl;yu;).
kf;fspd; fUj;Jr; Rje;jpuk; vd;gJ kf;fspd MfpwJ. kf;fspd; fUj;ij cUthf;Ftjw;F Xu; C elj;Jtjw;Fg; gzk; Njitg;gLfpwJ. me;j ti Clf cilikahNyNa jPu;khdpf;fg;gLfpwJ. C CJFoy; (XJFoy;) MfpwJ. “CJNthUf;F gzj;ij vz;zpf; nfhLg;gtNu gz;izAk; Fwpj;Jf; nfhLf;fpwhu;” (He who pays the piper calls the tune ­ Oswald Spengler). Clfq ;fs; r%fj;ij Ml;bg; gilf;fpd;wd. mtw;wpd; epiyg;ghLfis ehk; Vw;Wf;n fhs;f pNwhk;. mit vz;zq;fis cw;gj;jpnra;J gpiof;fpd;wd. (Industrialization of thought ­ Harun Farocki).
[dhjpgjp G]; (2003 khu;r; 6k; jpfjp) ,l;l Nghu; Kof;fj;Jf;F mLj;j ehs; ntspte;j The Globe and Mail (Toro readies world for war (G]; cyfj;ijg; NghUf nrhy;ypj; jiyg;Gr; nra;jpahf ntspapl;bUe;jJ. mn thrfu;fis mzpjpul;Lk; Nehf;FlNdNa mJ mg mNj gj;jpupifapy; ntspte;j xU fbjj;jpy; Bu cyfj;ijf; ifg;gw;Wk; NghUf;F Maj;jkhfpwh thrfu; mjw;F kWj;jhd; nfhLj;jpUe;jhu;!
“gLNftykhd fhupaj;ij kpfTk; ,jkhd Ki rhzf;fpak;” (Isaac Goldberg). me;j tifapy; Ml;rpf; ftpo;g;G Nghd;w thb ifahz;lhy; mg;gbr; nra;tJ jg;G vd;gij me;jr
18

muhtpf; nfhl;Ljy; on ypahtJ cz;ikNa|| (Truth is the first casualty of war) w;W (Hiram Johnson). ,jid NtnwhU tpjkhfTk; ;F Kjypy; gypahtJ nkhopNa (Language is the first Clfq;fs; vjid tpUk;Gfpd;wdNth mJNt ikfspy; cyfk; mjid xg;Gf;nfhz;LtpLk;|| (Oswald pa cz;ikiatpl xU ngupa ngha;iaNa mjpfk;
;jpuk; vd;gJ kf;fspd; fUj;ij cUthf;Fk; Jiw cUthf;Ftjw;F Xu; Clfk; Njitg;gLfpwJ. Clfk; g;gLfpwJ. me;j tifapy; Clf Rje;jpuk; vd;gJ jPu;khdpf;fg;gLfpwJ. Clfk; vd;gJ cilikapd; fpwJ. j;ij zAk; e who tune ­ ;fs; pd;wd. ehk; it ra;J tion of
u;r; 6k; ;Jf;F he Globe and Mail (Toronto) gj;jpupif mjid Bush ; cyfj;ijg; NghUf;F Maj;jg;gLj;Jfpwhu;) vd;W f ntspapl;bUe;jJ. mnkupf;f Ml;rpahsUf;F Mjuthf ehf;FlNdNa mJ mg;gbf; Fwpg;gpl;lJ. mLj;j ehs; e;j xU fbjj;jpy; Bush readies war for world (G]; ghUf;F Maj;jkhfpwhu;) vd;W Patrick Venditi vd;w
fhLj;jpUe;jhu;! j kpfTk; ,jkhd Kiwapy; nra;tJk; nrhy;tJNk g). me;j tifapy; 

Page 19
fhl;bf; nfhLj;JtpLk; my;yth! Ml;rp khw;wk; v khw;wk; Nghd;w xU toikahd> epahakhd khw;w mZ MAjq;fs;> er;RthA MAjq;fs;> ,urhad Fwpg;gpl;lhy; vtUf;Fk; tpsq;Fk;. khngUk; mnku midj;J ty;yuRfsplKk; mit kz;bf; fplf njupAk;. Mdhy; mg;gbg; gr;irahff; Fwpg;gpLt jdpNa mj;jifa vjpuhf eltbf;if vLf;Fk;gb tptuk; njupahjtu;fs vq;Nf Ngha; Kl;LtJ? Mjyhy;jhd; mnkupf;f M itj;jpUf;Fk; NguopT tpistpf;Fk; MAjq;fs; kOg;gp te;jd. mjhtJ NguopT tpistpf;Fk; MA mLj;J mg;Gwk; tl nfhu vd;W nghUs;! ag;ghdpy; ,yl;rf; fzf;fhd kf mZf; Fz;Lfs; Nghd;wit ntWk; rpw;wopT tpi mnkupf;f> gpupj;jhdpag; gilfs; nfhwpag Nghd;W ,e;jg; Nghiu BBC Neu ahd> epahakhd khw;wk; NghyNt njd;gLk;. hA MAjq;fs;> ,urhad MAjq;fs; vd;W gr;irahff; q;Fk;. khngUk; mnkupf;f ty;yuR> ,];Nuy; cl;gl ; mit kz;bf; fplf;fpd;wd vd;gJ vy;NyhUf;Fk; gr;irahff; Fwpg;gpLtjpy; xU rpf;fy; ,Uf;fpwJ. kl;Lky;y> mj;jifa ty;yuRfs; midj;Jf;Fk; b tptuk; njupahjtu;fs; mrl;Lj;jdkhf Kof;fkpl;lhy; yhy;jhd; mnkupf;f Ml;rpahsUk; Clfq;fSk; mg;Gwk; tl nfhupahtpYk;... cs;s MAjq;fs; yl;rf; fzf;fhd kf;fisg; gypnfhz;l mnkupf;f t ntWk; rpw;wopT tpistpf;Fk; MAjq;fs; vd;f!
gilfs; nfhwpag; Nghu;> kj;jpa fpof;Fg; Nghu; C 

Page 20
Nghu; vd;w ABC-apd; thrfj;jpy;> mJ mjDs; jiyiag; Gijj;J tPypLfpd;wJ. gae;J ntlntlf;Fk; jha; jdJ iffshy; Fz;Lfisj; jLf;Fk; $dpf; FWfpf; Foe;ijia mutizf;fpd;whs;. c 20 fpNyh Fz;L tPrg;gLfpd;wJ. capu; fhg;Gg; gl ntbj;Jr; rpjwp vupfpd;wJ. xU Foe;ijapd; i cyq;F thD}u;jpapypUe;J glk;gpbj;Jf; fhl;lg;g tpae;J ifjl;b Muthuk; nra;fpwhu;fs; ghu;ita
Good Morning America vd;w jpiug;glj;ij tbtikj;jtNu fl;lhu; ehl;bd; jiyefu; Nlhf jfty; muq;if ($250,000 nrytpy;) tbti xspA+lfq;fs; ,e;jg; gilnaLg;ig xU jpiug;gl rhyTk; nghUe;Jk;. gl;lk; gjtp ngw;wtu;fspd; cWJ fUj;Jiufs; NtW! xU fl;lj;jpy; 2000 ,whj tPrg;gLk; vd;W jsgjp njhkp gpwhq;]; clDiwAk
20

fj;jpy;> mJ y vd;gJk; njupfpwJ. CNN mjhtJ Guerra mJ xU gilnaLg;G my;y vd;Wk;> ,ay;ghfNt ; fskhfpaJ vd;Wk; fhl;l Kide;jJ. mnkupf;fh ;nfhs;Sk; NBC Vida Clfq;fs; nra;jJ Nghd;W f;Fk; 

Page 21
journalists) thf;FWjpaspj;jhu;. rjhk; cNrd; jq;fpa mtw;iw tPRtjpy; jhkjk; Vw;gl;lJ. mjdhy; nghWikapoe;jhu;fshk;!
mnkupf;f ghJfhg;Gr; nrayhsu; Donald R Nkw;nfhz;l thd;topj; jhf;Fjiy fUizkpF bombardment) vd;W tu;zpj;jhu;! Marcus Gee vd;w ( murpay; Ma;thsu; mjid fUizkpFe;j Nghu; cUfpdhu;. mNj ehNsl;by; William Houston vd xU fz;ftu; Nghu; (A lovely war) vd;W tpsk;gpd tpku;rfu; David Warren mjid tpaj;jF Nghu; (A jhf;Fjy; Muk;gpj;j Nrjpia CNN epiya xypgu fisT (Disarmament) Muk;gpj;Jtpl;lJ vd;W nra;jpahsu;fSs; xUtuhfpa Walter Rodgers Kd Aaron Brown kpfTk; Neu;j;jpahdit (Terrific) Rodgers ,q;F ehd; ngupa Ntbf;ifiaf; fz;Lf great fun) vd;W nrhy;ypg; G+upj;jhu;. mg;Gwk; mj;j n jhz ;Lf ;Ff ; if khwhf [dhjpgjp G]; mtu;fis tpUe;Njhk;gp kfpo;e;jhu;!
khngUk; ty;yuR mjid mtu; Ntbf;if ghu;j;jhu; vd;Wk; njuptpj;jhu;. cldb VNjh xd;W cWj;jNt> xU nrhy;iy ,ilapy; ghu;j;jjhf ePl;bdhu;. mtu; ftiyNahL Ntbf;i ciuahly; njhlq;fpaJ. ,uz;L> %d;W Ngu; fy mtu;fis Ma;thsu;fs; vd;W mwpKfg;gLj;jpdhu xypgug;ghsupd; $w;iw Ml;Nrgpf;ftpy;iy! mJ m mnkupf;f-gpupj;jhdpa Ml;rpahsu; ; Vw;gl;lJ. mjdhy; clDiwe;j nra;jpahsu;fs;
r; nrayhsu; Donald Rumsfeld gf;jhj; kPJ jhk; hf;Fjiy fUizkpFe;j Fz;LnghopT (Humane ;jhu;! Marcus Gee vd;w (The Globe and Mail ehNsl;bd;) fUizkpFe;j Nghu; (Humane war) vd;W nrhy;yp ; William Houston vd;w NtNwhu; Ma;thsu; mjid ly war) vd;W tpsk;gpdhu;. The National Post ehNsl;L id tpaj;jF Nghu; (A fabulous war) vd;W nkr;rpdhu;. a CNN epiya xypgug;ghsu; Aaron Brown MAjf; uk;gpj;Jtpl;lJ vd;W mwptpj;jhu;. clDiwe;j 600 pa Walter Rodgers Kd;itj;j nra;jp mwpf;iffis eu;j;jpahdit (Terrific) vd;W tho;j;jpdhu;. mjw;F Ntbf;ifiaf; fz;Lfspj;J tUfpNwd; (I’m having G+upj;jhu;. mg;Gwk; mj;jifa nra;jpahsu;fs; Mw;wpa hf s
py; N s; h- ;j j; a g b uhf; tu;
; njuptpj;jhu;. cldbahf mtUila cs;sj;Js; nrhy;iy ,ilapy; nrUfp> mjidf; ftiyNahL ftiyNahL Ntbf;if ghu;j;jhh; NghYk;! mg;Gwk; uz;L> %d;W Ngu; fye;Jnfhz;lhu;fs;. xypgug;ghsu; ;W mwpKfg;gLj;jpdhu;. me;j Ma;thsu;fSs; vtUk; ;Nrgpf;ftpy;iy! mJ mnkupf;f - pahsu; mnkupf;fg; gilapdupd; py; myp ,];khapy; mg;gh]; vd;w 12 taJr; rpWtd; uidAk; jdJ iffs; ,uz;ilAk; ,oe;jhd;. Mark
Þù¤

Page 22
Hylen vd;w mnkupf;fg; gilapdd; ,d;ndhU Nt jhwpf; mrP]; cl;gl 55 Ngupd; Kf 5 ,yl;rk; rPl;Lf; fl;Lfs; tpepNahfpf;fg;gl;ld. my;yJ fhl;bf; nfhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W mwpt Ml;rpahsu; ruziltJ my;yJ fhl;bf; nfhLf;fg;g xU (rPl;L) tpisahl;L!
mj;jifa Ntbf;iffspd; tpisthfg; ghf;jh fz;L mnkupf;fhtpy; xUrpyu; tpk;kp mOjhu;fs;. Rumsfeld ghf;jhj; gw;wp vupatpy;iy. mjidj; njhlu;e;J v tutiof;fg;gl;ltu; (Fired by America for telling th telling it) vd;W mwptpj;jJ.
ehd; mnkupf;fhTf;F vjpuhd MSky;y> epfo;e;j fjpNa ,tu;fSf;Fk; epfo;e;jpUf;Fk;. nr messenger)!
mnkupf;fg; gilapdu; ghf;jhj;ijf; ifg;gw;wp vy;yhk; “ghf;jhj;jpd; tPo;r;rp” gw;wp tpyhthupahfr ghf;jhj;jpd; tPo;r;rp my;y vd;W vtUk; thjhlt gilapdu; aho;g;ghzf; Flhehl;ilf; ifg;gw;wpan Clfq;fs; gyTk; “aho;g;ghzj;jpd; tPo;r;rp” gw;wp t
22

lapdd; ,d;ndhU Ntbf;ifia> mjhtJ mtd; Xu; tpjj;ij ( mnkupf;f Ml;rpahsu; jkJ Nghu; tpuif khw;wpdhu;fs;. ;f ufrpaj;ij  mw;GjDf;Fk; epkyuh[Df;Fk; ;Fk; epfo;e;jpUf;Fk;. nrhy;thiuf; nfhy;tPu; (Kill the
hf;jhj;ijf; ifg;gw;wpa nghOJ nra;jp Clfq;fs; ;rp” gw;wp tpyhthupahfr; nra;jpfs; ntspapl;ld. mJ vd;W vtUk; thjhltpy;iy. 1995y; ,yq;if mur hehl;ilf; ifg;gw;wpanghOJ cs;ehl;L> ntspehl;L zj;jpd; tPo;r;rp” gw;wp tpupthf vLj;Jiuj;jd. mjidf;
Þù¤

Page 23
fz;L ntFz;nlOe;j “cLg;gpl;br; rpq;fk;” K.rptr tPo;r;rp my;y” vd;W fu;r;rpj;jhu;. tpLjiyg; Gypfsp tPo;r;rpahff;|| nfhs;s KbahJ vd;W Koq;fpdhu mur gilapdupd; ntw;wpia aho;g;ghzj;jpd; v mJ fz;L mtu; ntFz;nloTkpy;iy> fu;r;rpf;fTkpy “fUj;Jf;fs; Kuz;ghl;ilj; Njhw;Wtpf;fh> Njhw;Wtpf;Fk;” (khu;f;];).
“kf;f fl;Lg;gLj Robert H khj;jpuky kf;fspd tUfpwhu;f Clfq;fs Kz;L n fUjpr; Gj;jpkhd kf;fspd; Ml;rpahs tUfpwhu nfhz;Nl vd;whu; t jpUj;jkhf vkJ ji
nrhy;Y mr;nrhy;i nty;Y ,e;jf ciuiatpl Flaubert vOjpa ciu rhyr; rpwe;jJ mJ fhzg;gLfpwJ. mjidg; ngw;Wf;nfhz;l tpUk;Gtij vLj;Jiug;gjw;F xNunahU nrhy;Ny nfhLg;gjw;F xNunahU tpidNa ,Uf;fpwJ. mj ngauilNa ,Uf;fpwJ. me;jr; nrhy;iy> me;j t eP Njbg;gpbf;f Ntz;Lk;. mjw;F xj;jnrhy;iy nfl;bj;jdj;ijAk; iftz;zj;ijAk; fhl;br; rk cs;sij cs;sgb ciug;gjw;F nkhop xU Nghtjpy;iy. cs;sij cs;sgb ciuf;f Kw;gl tpistpf;Fk;. Mjyhy;jhd; Ml;rpahsUk; mur mtu;fSf;F cle;ijaha; tpsq;Fk; nra;jpkh tUfpwhu;fs;. nkhopj; jpupGthjpfs; fl;bnaOg;gpa kf;fs; thliff; Fbfsha; tho;e;J tUfpwhu;fs
23

g;gpl;br; rpq;fk;” K.rptrpjk;guk; mJ “aho;g;ghzj;jpd; ;jhu;. tpLjiyg; Gypfspd; Njhy;tpia ||aho;g;ghzj;jpd; hJ vd;W Koq;fpdhu;. mNjNtis kW jug;gpdNuh a aho;g;ghzj;jpd; vOr;rpahff; nfhz;lhbdhu;fs;. Tkpy;iy> fu;r;rpf;fTkpy;;iy. ,jpypUe;J njuptnjd;d? lj; Njhw;Wtpf;fh> Kuz;ghNl fUj;Jf;fisj;
“kf;fspd; rpe;jidiaf; fl;Lg;gLj;JNthu; ru;thjpfhupfNs|| vd;whu; Robert H.Jackson. ru;t hjpfhupf s; khj;jpuky;y> Ml;rpahsu; midtUNk kf;fspd; rpe;jidiaf; fl;Lg;gLj;jp tUfpwhu;fs;. Raeykpfshy; elj;jg;gLk; Clfq;fs; mj;jifa Ml;rpahsUf;F Kz;L nfhLj;J tUfpd;wd. Raeyk; fUjpr; nraw;gLk; nra;jpkhd;fs;> Gj;jpkhd;fs;> tpku;rfu;fs; ahtUk; kf;fspd; rpe;jidiaf; fl;Lg;gLj;Jtjpy; Ml;rpahsu;fSf;F cle;ijaha; tpsq;fp tUfpwhu;fs;. mtu;fisf; fUj;jpy; nfhz;Nl jd;neQ;R mwptJ ngha;aw;f vd;whu; ts;Stu; (293). mtu; mOj;jk; jpUj;jkhf typAWj;jpa NtnwhU tplak; vkJ jiyg;Gf;F kpfTk; nghUj;jkhdJ: nrhy;Yf nrhy;iyg; gpwpNjhu;nrhy; mr;nrhy;iy
nty;Yk;nrhy; ,d;ik mwpe;J (645). ,e;jf; FwSf;Fg; gupNkyofu; vOjpa pa ciu rhyr; rpwe;jJ. mtu; vOjpa xU fbjj;jpy; dg; ngw;Wf;nfhz;ltu; Maupassant: “eP nrhy;y w;F xNunahU nrhy;Ny ,Uf;fpwJ. mjw;F capu; pidNa ,Uf;fpwJ. mjid tpNrbg;gjw;F xNunahU e;jr; nrhy;iy> me;j tpidia> me;jg; ngauilia mjw;F xj;jnrhy;iy ,l;Lf;fl;lf; $lhJ. cdJ ;zj;ijAk; fhl;br; rkhspf;ff;$lhJ.” iug;gjw;F nkhop xUnghOJk; jilaha; ,Uf;fg; s;sgb ciuf;f Kw;glhjtu;fSf;Nf nkhop jlq;fy; ; Ml;rpahsUk; murpay;thjpfSk; tpku;rfu;fSk;> ; tpsq;Fk; nra;jpkhd;fSk; nkhopiaj; jpupj;J thjpfs; fl;bnaOg;gpa tPl;bNyNa gue;Jgl;l ghku
; tho;e;J tUfpwhu;fs;.
Þù¤

Page 24
fw;gfk; ntgg tyajjpy tsHeJ
ntaapy;kioapy eideJ mgggNgh mbfFk GaYfF
mQrh epiyapy;ePepdW vgNgh ghHjjhYk;eplilapy;
grirepwf;FilNghy thdpy; Kllj njhLKd thdGfio
vggbr nrhyNtd ehdjid
nfhlLk;kioapy eidahJ
Nfhil ntaapypy fhahJ flltPL khejHfF Xiykuk;
fhyk;fhykha;eP 

Page 25
m
J xU tajhdkuk. ntaapypy; epdwJ. mjd; epoypy;mthfs. mtHfs;mfjpfs. ,gNghJ mtHfSila tL mej kukjhd. mtd;jiytd. jiygghif flbapUejhd. cNuhkk; epiwej neQrpdd. taypy;VH gpbjJg;gpbjJ fhajj fujjpdd. jb Nghdw Njfk. gy khjkhf rhpahd Mfhukpdwp rwWj;jsheJ Nghaf; fhzggllhd. mts;jiytp. grirrNriy flbapUejhs. fpopeJNgha;ijay;Nghlggll ntsis Nkwrlil. FoptpOej fzfs. VWnewwp. GspAUzilasT FLkgp NghlbUejhs. tpwFjbNghy Njhs;vYkGfs;ntspNa njhpejd. ghjqfs;R+kgpapUejd. mtSk; grpahy;jpddggll xU gpwtpNghy NrhHeJ NghapUejhs.
mNjh mgghy............ Fejpf; nfhzbUeJ ghHjJf;nfhzbUf; fpwhhfNs..........mtHfs;,tHfspd; Gjjpuhfs. ntapypy;fhaeJNgha; vhpeJ fWjJf;fplejJ Njfk. gjJggjpndhU tajpUfFk. kzzpy; ,UeJ kzzpy;tpisahb kzzpy; gLjJ................GOjp gbejNjfk. fhlby;czTf;fiyejNghJ mtHfspd;iffspy Fjjpa Klfspd; fhaqfs fwyfs;gy MwpAk;rpy MwhkYk............fhtpgbej gwfs; MdhYk mtHfSila fWgGf;
25
Aj;jehl;fspy; elj;jy;
(mUTUt t
jkpo; ,yf mth;fs
mU ,g;gilg
fzfspy SfF m kujjba gpsisf thoejh nraagg Kbahj r nfhQrr xU kzF teJ xU FeJfpw Flk; eNu ,yi Nghy mJ ,gNghJ ifapy m vLjJfn elffj n Neujjpy mqNf a yhj mL Fljij nfhzNl kujjb n Mk;mt mej tl taYk m mJklL VUk; itjj t

Aj;jehl;fspy; elj;jy;
(mUTUt tbtk) m
J xU
jkpo; ,yf;fpacyfpy; Ky;iyA+uhd; hdkuk.
mth;fshy; mwpKfk; nra;ag;gl;l pypy; . mjd;
thfs. jpfs.
mUcUt tifiar; Nrh;e;jJ ,g;gilg;G. ,J ,irNahL $ba thndhyp tbtkhFk;. mej
. cNuhkk; ;VH jjpdd.
hf rhpahd
Nghaf; tp. s. gll pOej
ilasT jbNghy jhpejd. . mtSk; pwtpNghy
ejpf; hzbUf; Hfspd; JNgha; jfk. k. kzzpy; kzzpy; jfk. ghJ pa Klfspd;
wpAk;rpy gwfs; gGf;
fzfspy;fdfFk;xsp mJ mtHf- SfF mofhf ,UejJ. mej kujjbapy;jhAk;jfggDk;,uzL gpsisfSkha gy khjqfs; thoejhapwW. gffjNj 3 fwfshy; nraaggll mLgG. mjpy;vhpeJ Kbahj rpy Fiwad;flilfs. nfhQrr;rhkgy. mjwFg;gffjNj xU kzFlk. vqfpUeNjh gweJ teJ xU fhfk;mejf;Fljjpy FeJfpwJ.
Flk;rhpeJ cilfpwJ. mjwFs; eNu ,yiy. mtHfSila tapwiwg; Nghy mJTk;ntWkFlk. mtHfs; ,gNghJ vOfpdwhHfs. ifapy mej rpwpa Kbrir vLjJfnfhsfpwhd;mtd. mtHfs; elffj njhlqfpdhHfs. rwNw Neujjpy mej kujjb ntspffpwJ. mqNf ahUkpyiy. mej neUggpy- yhj mLgigAk;mej cileJNghd FljijAk;jtpu. mtHfs;eleJ nfhzNl ,UffpwhHfs. mej kujjb ntspapypUeJ tlLfF. tlh? Mk;mtHfSfFk xUtL ,UejJ. mej tlNlhL NrHjJ xU taYk mtHfSfF ,UejJ. mJklLkh...............?
VUk;xU NrhbkhLk;xopjJ itjj tpijneyYk;xU ehAk;
Þù¤

Page 26
mtHfSfF ,UejJ. CUfFs; ,uhZtr rpgghafs;JtfNfhL miyejNghJ mrrjjpy mtHfs; mfjpahf Xb teJ ,ej Chpy ,ej kujjbntspapy thoejhHfs.
Gy khjqfs;,ej kujjbntspNa mtHfsJ tlhapwW. njdgpyyhj thofif. eukgpyhj ,ujjk. gwitfisg;Nghdw vzzk. tpuyfs ,yyhj ifiag Nghdw ,ej thoit mtHfs;vqqdk; VwWf;nfhsthhfs. KbntLjJ tpllhHfs. tlil miltnjdW. mJjhd;jqfs;tlil Nehffp eleJnfhzbUffpwhHfs. mJ XU mHjjk;epiwej gazk.
epahakhd elfif. mtrpakhd efHT. Njitahd Njly. mtHfs; eleJ nfhzbUffpwhHfs. fhaeJfplejJ tjp. fhaeJfplejd fhNdhugg+ffs. ntaapy; nfhOjjpaJ. ntJkgpd kuqfs. Kfpyfs;,yyhky;thdk; ntWkifNahL. fhwWklLk; flyNghy trpaJ. mtHfSila mHjjKss mejg;gazjjpwF thojJr;nrhyypd tukGfs;klLk; epiwej tayfs. mtHfSila mejg gazk;epahakhdJ jhNd........! ntspNa vggb thotJ tL ,UfFkNghJ? ntspfs; cddjkhdit. Mdhy; tL kNfhddjkhdJ. mej tlbypUeJ Rjejpukha;ntspNa ghHfFk; NghJ............. mgNghJ mej ntspfSk;kNfhddjkhdit. ,gNghJ xU epoy;mjpy mtHfs; jhpjJf;nfhsfpwhhfs. ÆnfhQrk; ,jpy; ,UejplLgNghtkÆ.......................,J mts;jha;nrhdd ,Wjp thffuaqfs. epoypy;toejhs;
26
Rthrk;e mOjdH mtHfi nrjJff ,ujjkpy fztd.
mtd fhaeJf FtpjJ m fpljjpd njhlqF %ofpwJ fztDf grpiakl mts. nr ,Uejhy gQriz gpwjjy;e Gwhthf mej grp jfggDk elejdh tay;nt ,uTfis gfyfis njhlqf guggsT nrUfF. ,gNghJ ,UfFk epdwpUe Mlfis Mdhy;m eLqFJ jfggd. tphpjJg; NghHjjpa VNjh nr NjhwWg tpuyit mOjhd nrjJgN

fFs; NfhL
tHfs; hpy ,ej fs. jbntspNa gpyyhj
k. k. Nghdw qdk; tLjJ njdW. hffp . mJ XU
rpakhd tHfs; . Jfplejd
uqfs.
k;
ila jpwF s;klLk; ila jhNd........!
L bypUeJ Fk;
it. tHfs; fhQrk;
.......,J
jhs;
Rthrk;epdwJ. ÆmkkhÆ vdW mOjdH GjytHfs. jfggd; mtHfis flbfnfhzlhd. nrjJffplfFk;mtSila ,ujjkpyyhj tpopfis %btpllhd; fztd.
mtdJ if eLqfpaJ. mUNf fhaeJfplfFk;tpwFfis NrHjJf; FtpjJ mjpy;mtSila rpijiaf; fpljjpdH. jPtsHejJ. mts;vhpaj; njhlqFfpwhs. tpwFntbjjgbNa %ofpwJ. jhats;fpilfFk;Nrhwiw fztDfFk;gpsisfSfFk;jeJ grpiaklLk;jhd;mUejp kuzpjjhs; mts. nrhHffk;vdW xdW ,Uejhy;mtSfF mqNf xU gQriz NghLqfs. kWgbAk; gpwjjy;epfOnkdwhy;xU ntsisg; Gwhthf mts;gpwfflLk. japy; mej grpjjha;vhpeJnfhzbUff jfggDk;gpsisfSk;njhlHeJ elejdh;gy tdqfis flejdH. gy tay;ntspfisj;jhzbdH. gy ,uTfis tjpapy;fopjjdH. gy gfyfis eleJ KbjjdH. njhlqfpa NghjpUej mNj guggsT XHkk. miltJ vdw nrUfF. eleJ nfhzNl ,UejdH. ,gNghJ mtHfs;jqfs;tL ,UfFk;Chpd;vyiyapy; epdwpUejdH. CH njhpejJ. Mdhy; Mlfis fhztpyiy. tjp ,UejJ. Mdhy;mqNf RtLfs;,yiy. Æfhy; eLqFJ ,jpy ,UqNfhÆ vdwhd; jfggd. jiygghifia kzzpy; tphpjJg;gLjjhd. epoy mtidg; NghHjjpaJ. fzfs;Jbjjd. tha; VNjh nrhyy KadW NjhwWgNghdJ. %jjtd;%ffpy; tpuyitjJg;ghHjjhd. rpddtd; mOjhd.;rh........... jfggDk; nrjJgNghdhd. ghtk;mejf
Þù¤

Page 27
Foeijfs...... jbfis NrHjJ RkfFk;ghilnrajdH. NjHnraJ tpisahLk;gUtjjpy;ghil nrajdH. ghtqfs. gpzjij mjpy; tsHjjpdH. jiygghifia %jjtd;flbf;nfhzlhd.;gpzk; flbapUej Ntlbiaf;fpopjJ xU ntsisf;nfhbia jahHnraJ nfhzldH. kjp Ntlbahy;gpzjjpd; epHthzjij %bdH. ,gNghJ Njhspy;gpzk;ifapy;xU ntsisfnfhb. elejdH. toeJ NghaffplfFk;khkuk;xdiw fdpfs; RkggJNghy kwff Kbahf; ftpijNghy......... vhpffkdkpyyhj g+itgNghy................ ghHffKbahj fhwiwgNghy gfypy;epidfFk; ,uhffdhgNghy............. mtHfs; jqfs;jeijapd gpzjijr; Rkejgb CUs;EisejdH. Njhspy; gpzk;ifapy;ntsisfnfhb. fhyfshy;eil.
ghyk; mikg;NghUk; fUj;juq;Fk;
nldkhHf;ehlby;gyfiyffof jkpo;khz ghyk;mikggtH mikgG njhlHrrpahf ghyk;m ntspfnfhzLtUfpwhHfs. jkpoH murpay rf nfhzNl> r%fkhwwk> ,izthffk> ngzz jiyKiwfFk;jqfSfFkhd ,ilntspjJ}u jkpopy $wpfnfhss f\lggLfpw tplaqf tUfpwhHfs. mzikapy;etkgH khjjjpy;njhl fUjjuqFfis ntwwpfukhf elhjjp Kb jiyefuhd nfhngdNffd efhpy mike jiyKiwapdUfFk;,uzlhk;jiyKiwapdU jiyggpYk> xyNghefhpy mikeJss tshf jiyggpYk> Xnjd]r efhpy mikeJss jiyggpYk;fUjjuqFfis elhjjpAssdH. X fUjjuqfpy;ÆGykngaH ,uzlhk;jiyKiwa vDk;jiyggpy;gjjphpifahsH vd.rutzd;> c jiyKiwapdH vDk jiyggpy cstpayhsH t. fUjJiufis toqfp rpwggpjjhHfs.
,ej ehlfspy ,UejhY ,yyhtpl Vnddwh RLfUtp mNj fhty nfhzL epwfpwhN fleJjh tlLfF nrdWtp Mk.....m Vnddwh xdWNka tlilj cddjk kNfhdd
0
27

HjJ HnraJ l ij mjpy; a
.;gpzk; pjJ xU nraJ
;gpzjjpd; hJ
. toeJ iw fdpfs; f;
kpyyhj Kbahj fFk; Hfs; jr; H. Njhspy;
hb.
ghyk; mikg;NghUk; fUj;juq;Fk;
fiyffof jkpo;khztHfshy cUthffggll njhlHrrpahf ghyk;mikggtHfs;rQrpifapid fs. jkpoH murpay rfjpapy;,UeJ tpyfp epdW
,izthffk> ngzzpak> jypjjpak> Kjyj; Fkhd ,ilntspjJ}uk;vdTk;gyNtW tifahd \lggLfpw tplaqfspy flLilgGk nraJ ;etkgH khjjjpy;njhlHrrpahf %dW efuqfspy; pfukhf elhjjp KbjJssdH. nldkhHffpd; ffd efhpy mikeJss tshfjjpy Kjy; zlhk;jiyKiwapdUfFkhd KuzghLfs;vDk; py mikeJss tshfjjpy ngzzpak vdDk; efhpy mikeJss tshfjjpy fytp vdDk; is elhjjpAssdH. Xnjd]] efhpy;eilngww ,uzlhk;jiyKiwapdhpd;vjpHfhy rthyfsÆ fahsH vd.rutzd;> cstpay;Nehffpy;,uzlhk; yggpy cstpayhsH t.rpwfjpHfhkehjd;MfpNahH pwggpjjhHfs.
,ej ntsisfnfhb NghHffhy ehlfspy;gpujhdkhdJ. mejf;nfhb ,UejhYk RLthHfs; ,yyhtpllhYk;RLthHfs; Vnddwhy;mtHfs;jkpoHfs;mJTk; RLfUtp ,yyhj jkpoHfs.
mNjh!...............njhiytpy.......... fhtyuz;xdwpy;njhggp mzpeJ nfhzL JgghffpNahL xU rpggha; epwfpwhNd................mtidf; fleJjhd;mtHfs;jqfs; tlLfFr;nryy NtzLk; nrdWtpLthHfsh..........? Mk.....mtHfs;nrythHfs. Vnddwhy; mthfSfF xdWNkapyiy mtHfSila tliljjtpu. Æntspfs; cddjkhdit. MdhYk; tL kNfhddjkhdJ.Æ
01.07.01‐Kyiya+uhd
Þù¤

Page 28
ehd; ,q;F e ePq;fs; mq;F ey
‐rp.G]guh[h‐
ÆNla Ntisf rp
fulil %lb xU %dW jk;
VjjNtZ Kjyhs ,OjjpUff khllhd>
Ærhp m Nla fNz] ................... krpuhzb
ÆNla rpfullh gjjpfnfhzb epwfpwha> ehd;ehah fjjpwd;Nflftpyiyah?
ÆNtZ..!Æ nuf]iuy];Kjyhsp fjjpdhH.
Æ,yiyaziz rjjpakh NflftpyiyÆ
Ærhp th ,Qir> ,ej NehlBRfis nkwNwh thrypy;epzL nfhL> ahiuAk;jtwtplhij> ,gg njhlffk;gpdNduk;VO kzptiu FL> vqifahtJ Nghdpnazlhy; vdiu Fzk;njhpAkjhNdÆ
yh rggy;nkwNwh thrypy; epzLnfhzL tUNthH> NghNthUfF -,ejpa ,yqifj;jkpoHfis milahsk;fzL - tpskgu NehlB]; nfhLjJf;nfhzbUejhd;fNz]. NehlBir thqfpaTld;
elfFJ frffpnawpeJtplLg;NghNthUk>
gyiff Ntzlh ntWgGld;thqFgtHfSk>
ehisf ifiajjlbtplL
rhgghlL NghfpwtHfSkjhd;mjpfk. xU rpyNu vdd tpskguk;vdgghgghHfs. fNzRfF ,jpy;xdwpYk; ghjpggpyiy. mtDila Ntiy jddplk;nfhLffggll NehlBir ,ejpa> ,yqifj;jkpoHfSfF nfhLff NtzbaJjhd. jdJ flikia vJtpj czHTfSfFk; Kffpak;nfhLffhky;nrathd.
Ærhp m fNz QhapwW fjpUk;k fNz]; nfhzb ÆNla nfhzL
28

ehd; ,q;F eyk;. ePq;fs; mq;F eykh?
h[h‐
W jk;
rpuhzb fpwha> pyiyah? Kjyhsp
kh
ypy;epzL
j> ,gg ptiu zlhy; Æ
py; hNthUfF
s NehlB]; ;fNz].
thUk> gtHfSk>
. xU ghgghHfs.
tiy
hlBir fF dJ SfFk; thd.
ÆNla;fNz];ehisfF NtisfF thwpNa rhkhd;nfhQrk; VjjNtZkÆ tprad;gyrufFf;fil Kjyhsp.
Ærhp mziz thwdÆ ÆNla;fNz];nu]Nuhwdl;Ntiy
elfFJ> ,brR cilrr fyYfs> gyiffs;mss NtzLk> ,uzL ehisfF NtiyfF thwpNaÆ vkgaH rhgghlLf;fil Kjyhsp.
Ærhp mziz thwdÆ fNz];tej mLjj ehs; QhapwWf;fpoik. XaT vzlgbahy; fjpUk;kidtpAk;tlbypUejhHfs. fNz];njhiyffhlrp ghHjJf; nfhzbUejhd.
ÆNla;fNz];eyy NrhlLffs; nfhzLtejpUgghNa> ,gg rpNyhd;
Þù¤

Page 29
Nrhl> hPNrHlLffs;jhNd ]iuyhk; nfhQrk;fhlld..................Æ fjpH NflL tha;%ltpyiy> ,U thwd; vzL Nghdtd;vyyhtwiuAk; nfhzLteJ mtd;Kd;nfhlb> ÆeP ,jwFs gpbjj ,uzL > %zil vLÆ vd nrhyyp ghHjJf;nfhzbUejhd. rhejhTk;XbteJ > ÆmJ eyyhapUfF> ,J eyyhapUfFÆ vd nrhyyp tha+wp epdwhs.
fjpH jLkhwpg Nghdhd;. vyyhk; jpwkhfjjhd;,UfF. ,uzL NrHlil fNzrplk vLjJf;nfhLjj fjpH ÆNla;fNz] ,ij eP itrRfnfhs> kprrjij ehd; vLffpwd> gjpyhf ,qfjij NrHl; vdd tpiyahdhYk;ehd;cdfF thqfpjjhwd.Æ vdwhd.
fNz];jpifjJg Nghatpllhd. nfhOkG world market y;miyeJ Mirahf Njbj;Njb tpiy ghuhJ vLjj midjJk;fjpH klffp tpllhNd .
rhp vdfF gpuhdrpiy mtdjhNd> mtid ekgpjjhNd vyyhk; ,UfFJ> vd kdij xjjpf; nfhzlhd.
,uT rhggLtjwF Kd;fjpUk; fNzRk;tp]ffp FbjjhHfs. mjpfk; goffkpyiy fNz];mWffj; njhlqfpdhd.
Æeqfs;nfhzLtej nlhyH vyyhk ftdkha; itjjpUffpwpasjhNdÆ
ÆXk;rhejh vOE}W nlhyH> xzL$l nrytopffhky;mggbNa trrpUffpwd.Æ fNz];cswpdhd.
Æ,Qiraggh eqfs;VNjh NjitfF nlhyH NtZk; vzldpasyNyh> fNzrlil Ntzbf nfhzL mJfFg;gjpyh gpuhq;nfhLffyhkjhNd..................Æ
29
rhejh K XbgNgh nlhyiu ,ejh gp eqfs;j nlhyHÆ i mnkhpf fNz].
fNz khjqfs NghlNt nfhLff ,J gww filapY ,yqif itjjpU Ævdf tllby xUehs;
Æ,Q FLkgkh allocatio cdfF gpiorR nrhddh ÆNti Ntzbj Ævdf njhpQr xUjjU Nghatpl njhpahj mjpf tej rh itrrpU Ævddli nlhyiu cqfsl vdwtd nrdhpk( msspfn thqfpt

]iuyhk; fjpH
thwd; uAk;
hlb> ÆeP zil vLÆ
bUejhd.
fFÆ vd
;. vyyhk;
L f;nfhLjj P
hd;
j NrHl;
dfF
tpllhd.
yeJ ghuhJ ffp
tdjhNd> k; f;
fjpUk;
s. mjpfk; fj;
hyH
yH>
ggbNa wpdhd. jh
l ;gjpyh ...............Æ
rhejh Kbfftpyiy> fNz]; XbgNgha;vOE}W mnkhpffd; nlhyiuAk;vLjJteJ Ærhejh ,ejh gpb > vdfF gpuhqfhf gpwF eqfs;jhUqNfh> ,dp Vd;vdfF nlhyHÆ ifapypUej vOE}W mnkhpffd;nlhyiu njhiyjjhd; fNz].
fNz];teJ ,uzL khjqfshfpAk mtDfF tprh NghlNth> mfjpffhd tpzzggk; nfhLffNth fjpH Kawrpfftpyiy. ,J gwwpa tpguqfis tjpapYk> filapYk> g+qfhtpYk;fhZk; ,yqifj jkpohplk;NflL mwpeJ itjjpUejhd;fNz].
ÆvdfF tprh Nghl NtZk cdJ tllby;,Uggjhf xU fbjk;jhwpNaÆ xUehs;Nfllhd;.
Æ,Qir th fNz]> ehqfs; FLkgkhf gpsisfNshL ,Uggjhy; allocation familiale gzk;jUJ> cdfF fbjk;jejhy;mnjyyhk; gpiorRg;NghatpLk.” ngha; nrhddhd;fjpH.
ÆNtiw MhplilnazlhYk; Ntzbjjhtd>Æ
ÆvdfF Miualhggh njhpAk> njhpQrhYk;rhpahd f\llk> xUjjUk;jukhllhHfs.Æ fjpH Nghatpllhd. fNz];jpfFj; njhpahj fhlby.
mjpfhiy NtiyfFg;NghatplL tej rhejh ÆfNz];fhR itrrpUffpwpaNsÆ vdwhs. Ævddlil vqfhy fhR> nlhyiunayyhk; cqfsliljjhNd jeJlldÆ vdwtdplk;IeJ> gjJ> ,UgJ nrdhpk(rjk)rpyyiw fhRfis msspfnfhLjJ filapy;rhkhdfs; thqfptur;nrhddhs.
Þù¤

Page 30
fNz] jaqfp epwgijg;ghHjJ ÆntlfgglhijAqNfh ,qif rpyyiw nfhLjJ rkhdfs; thqFtJ rfrk;NghqNfhÆ
xU iffFlil epiwa rpyyiwAld;gffjjpypUej my[hpffhwd;filfFg;Ngha; rhejh nrhdd rhkhdfs; thqfpyplL> rpyyiwfis Nkirapy; nfhlbdhd. jpifjJgNghd filffhwd;VNjh fjjpdhd. fNzRfF xdWk tpsqftpyiy. mjdhy;Mqfpyjjpy;tpllhd. MSffhs;tpsqfhj nkhopapy Ngrp> jplb gpdG xUthW filffhwd; rpyyiwfis vzzp vLjJfnfhzL kpQrpaij fNz]; ifapy;trpdhd. rhejh ngha; nrhyyptpllhNs.
tu> tu fjpH tlby jdfF khpahij FiweJ nfhzL tUtij fNz];czHejhd. mNdfkhf gfypy;rhgghL ,UffhJ. fjpUk; kidtpAk;NtiyfFg;Nghtjhy; rikay;,UffhJ. fNzirggwwp mtHfSfF ftiyapyiy. fNzrplk;gzk;,UejhyhtJ rikjNjh> myyJ filapy;VjhtJ thqfpNah rhggplyhk> jpdKk;glbdp vdwhfpaJ. rpy ehlfspy;grp jhqfKbahky;Kjy;ehs;,uT rikjj ghidfFs;,UfFk;fUfpa mbrNrwiw ntzfhak> kpsfha; myyJ Njqfhar;nrhlLld; rhggLthd.
jpdKk;,utpyjjhd;rikay. fztDk;kidtpAk;Kjy; rhggplLtpLthHfs. gLffgNghFk; nghOJ rhejh ÆfNz]; ntlfgglhky;tbth NghlLr; rhggpLqNfhÆ vdr;nrhyypg;Nghths. FrpdpfFs;NghagghHjjhy; mbrrlbapy;nfhQrk;FokGk(kNdh>
30
,wrrpNa FokG k nfhQrk rhggpll mJjhd jhqf K rlbapy rhggpLt Ntiya
fNz rpdeJ V rpyyiw nlhyH g rwprrpd vjjid kilad epidtpy NfhgggL ehsi tnlyy fOtp ew NghJ fj ÆfNz ghidna jlb it
rdp> Q XantL MSfn Vtpfnf gpsisa

g;ghHjJ if ; Æ
j gha;
Nkirapy; d d. pyiy.
hd. opapy Ngrp>
hwd;
fNz]; ha;
F tUtij fkhf
jpUk; tjhy; rggwwp
. tJ y;VjhtJ Kk;glbdp
rp ,uT
k;fUfpa psfha;
d;
kay. ; gNghFk;
Lr; g;Nghths.
; Gk(kNdh>
,wrrpNah vJTk;,UffhJ> ntWk; FokG klLk) ,UfFk. ngaUfF nfhQrk;kuffwp ,UfFk. mtHfs; rhggpll gpd;kpQRtJ vJNth mJjhd;fNzRfFr;rhgghL. grp jhqf Kbahky> NtW topapyyhky; rlbapy;Nrhwiwg;NghlL gpireJ rhggpLtNj fNzrpd;jpdrhp NtiyahrR.
fNz];nryTfFg;gzk;Nfllhy; rpdeJ VRthd;fjpH> rpfulLfFf$l rpyyiw nfhLff gQrpggLthd. nlhyH gwwpf fijnaLjjhy; rwprrpdeJ> mjwF ehkk;NghlL vjjid ehshfptpllJ ,ej kilad;,ddKk;mijggwwp epidtpy;itjjpUffpwhNd vd NfhgggLthd.
ehsiltpy............. ÆNla;fNz]; tnlyyhk;$lb ff$] vyyhk; fOtp ewuhf itÆ NtiyfFg;NghFk; NghJ fjpH.
ÆfNz];Nfhtpffhky;rlb ghidnayyhk;fOtp> tnlyyhk;J}rp jlb itAqNfhÆ jd;gqFfF rhejh.
rdp> QhapW jkgjpfs; XantLjJfnfhzL MSfnfhUtuhf fNzir VtpfnfhzbUgghHfs. ÆNla;fNz]; gpsisaisf;$lbfnfhzL
Þù¤

Page 31
ghHfFfFg;Ngha th> eyyh tpisahltpLÆ fjpH.
fNz];ghHfFfF Ngha; tejJjhd;jhkjk > ÆfNz]; filfFgNgha;xU %lil muprp> xU %lil cUioffpoqF> xU %lil ntzfhak;Ntzb thwpaNsÆ rhejh.
Ntiyahy;tejTld ÆNla; fNz];ehNa> ,ggbahlh ff$]; fOTwJ> gs>gs vzL ,UffNtZk.Æ vdghd;fjpH. Æntlfgglhy;NghlLr; rhggpLqNfhÆ rhejh.
ÆgpuhdRfF tejhy; Nfhtpfff$lhJ> nghWikahf ,Uff NtzLk.Æ Ntiyfis VtptplLj;jpdKk;fjphpd Xrp mlit].
filj;njUffspy;mbffb fhZk;,yqifj;jkpog;nghbad; fNzRfF elghdhd. mtDk; mzikapyjhd;gpuhdRfF tejjhfTk;> mtDila mzzDld;,UggjhfTk;$wpdhd. ftiyapyyhky;,Uejhd. mtdjhd;nrhddhd ”Place Italy nkwNwhTfFg;NghqNfh> mqF VjhtJ xU tjpapd;ngaiuAk- VjhtJ xU tlbd;ekgiuAk; vOJqNfh> NeNu mqFss nghpa nghyp];epiyajJfFg;Ngha; gh]NghHlilf;nfhLjJ ehd; ,yqif mfjp ,ej Kfthpapyjhd; ,UffpNwd vdW nrhyYqNfh clNd %dW khjjJfF tp]h jUthHfs> mjwfpilapNy NtW ,lk;ghUqNfh> Mdhy;ftdk; VjhtJ mYtYfk> nghJ ,lqfspd; Kfthpia vLjJj;njhiyffhky> tLfspd;ekgH Kfthpah vLqNfhÆ KO tpguqfSk> cwrhfKk; nfhLjjhd;mtd.
31
fNz epidff %dW kh Æeqf tpzzg mfjpfs ghprypfF tpzzg gyH ,U ,Uffpw itd;Ng nfhLjj vyyhk; mwpTiu fNz vzgjj mgNghn vOj E} gpuhqFf vOJgt Md tprh tpzzg vdgij Nfllhd fhrpyi tpuypiy tpjJjj NflL j jdJ i mtNd c ,ijna itjjpU Nkhj ifapy;t klLk;n KZKZ
fNz KeE}W fjpH. me ghhprpy k NtW to

h
; ]; muprp> xU %lil sÆ rhejh. la; f$];
pH.
ahf s rp
ffb ghbad;
k;
;$wpdhd. .
e Italy qF uAk- Ak;
nghpa ha;
hd; papyjhd; Nfh p]h NtW dk; ,lqfspd;
ffhky> LqNfhÆ k;
fNz];fdtpiy $l epidfftpyiy. NghlNlhTk;xlb %dW khj tp]h mtd;ifapiy.
Æeqfs;,dp OFRA fF tpzzggpff NtzLk. mJjhd; mfjpfspd;tpzzggqfis ghprypfFk;mYtyfk. mej tpzzggk;vOj vqfil Mffs; gyH ,Uffpdk. vdfFj;njhpejtH ,UffpwhH> E}W gpuhqf;fhRk> xU itd;NghjjYk;kjjpahdrrhgghLk; nfhLjjhy;,Uej ,ljjpNyNa vyyhk;vOjpjjUthH.Æ ezgH mwpTiu $wpdhH.
fNz];gpuhdRfF vzgjjpapuzlhk;MzL tejhd. mgNghntyyhk;mfjp tpzzggk; vOj E}W gpuhqfpypUeJ maE}W gpuhqFfs tiuNa tpzzggk; vOJgtHfspd;$yp.
Mdhy;gzjJfF vqNf NghtJ. tprh NghllijAk> mfjp tpzzggk;vOj gzk;NtzLk; vdgijAk;$wp fjphplk gzk; Nfllhd fNz]. Ævddlil ,gNgh fhrpyiy> NtZnkzlhy;cdiu tpuypiy ,UfFk;Nkhjpujij tpjJjjhwd.Æ fjpH nrhddij NflL jpifjJtpllhd fNz]> jdJ ifapy;Nkhjpuk;,Uggij mtNd czutpyiy ,td; ,ijnayyhk;ghHjJ itjjpUffpwhNd?
Nkhjpujijf;folb fjphpd; ifapy;trpdhd fNz]. ÆNfhgk; klLk;nghjjpfnfhzL teJtpLkÆ KZKZjjgb fjpH Nghatpllhd.
fNzrpd xU gTz;NkhjpujJfF KeE}W gpuhqf;gzk;nfhLjjhd; fjpH. mepahakjhd;Mdhy;fNz]; ghhprpy kdpjdhf NtzLk vdwhy; NtW top ?
Þù¤

Page 32
mfjpffhd tpzzggk; vOjpahfptpllJ> Mdhy;Kfthp Kffpak. Rkkh xU tjpiaAk;
,yffjijAk;fhlb vLjj tprhtpd; Kfthpia ghtpff KbahJ. vjjidNah fbjqfs> mfjpffhd gz cjtpfs;tUk MfNt Kfthp khjj NtzLk. tjpapYk> filj; njUtpYk;fzl ezgd jdJ mzzdplk;$lbr;nrdwhd.
Æeqfs;jhuhskhf vdJ Kfthpiag;ghtpAqNfh> Mdhy; cqfSfF vdJ miwapy;,lk;ju KbahjJjhd;vd;ftiy..........Æ
ÆvdfF Kfthp jejhNy NghJkÆ FWffplLr;nrhddhd fNz].
Æmjpyiy eqfs;mqNfapUgGJ khpahijapyiy> vdJ &k;Kjyhsp jejJ> ,jwFs;vdJ jkgp KjyhspfFj;njhpahkyjhd; ,Uffpwhd. ehd;vggbAk;cqfSfF Ntiw ,lk;ghHffpNwd.Æ
32
xUk mDggp k fNz].
fjpU mzzd vyNyhU nraa Nt nghWff tjpapy;f njhpejt ,Wjpapy NrHejpU
tnl NghtJ r nrhddh ,ttsT NghfpNw nrhddi kdJfF Ævdf tuNtz ÆNla tp]ffpA MHtlL fzfnf Nghatpl rkwpffh jeJtpl Nghy;fz
fNz vllhtJ miwAk tL> ypt NghtNj mNdfk ,Uff N ghHjjhy tpOeJt rpwpa tl NgH . mi eilghi tlbd E gffjjp

;
fthp Ak;
j tprhtpd;
.
jpffhd Kfthp ilj;
J d.
dhy; ;,lk;ju .........Æ
NghJkÆ
]. apUgGJ ;Kjyhsp
p d;
qfSfF
xUkhjphpahf mfjp tpzzggk; mDggp kpf ekgpfifAld;,Uejhd; fNz].
fjpUfF klLkyy mtd; mzzd;jkgp nrhejk;vdW vyNyhUfFk;fNz];vLgpb Ntiy nraa NtzbajhapwW. ,jwF Nky; nghWff KbahJ vdw epiyay> tjpapy;fzltHfs> njhpejtHfisnayyyhk;nfQrp ,Wjpapy;gy ,isQHfs;xdwhf NrHejpUfFk;tlby;,lk;fpiljjJ. tnlhdwpy;,lk;fpiljJ jhd; NghtJ rkkejkhf fNz];fjphplk; nrhddhd. ÆcdfFjjpkpH ,qNf ,ttsT trjpapUeJk Nghfg; NghfpNwd;vdfpwhaÆ fjpH nrhddijf;Nflf fNzRfF kdJfFs;rphpgGjjhd;tejJ.
ÆvdfF ehd;jej nlhyhpiy tuNtzbajpiy nfhQrk;gzk jhÆ ÆNla;ehNa> rpfulLk> mbffb tp]ffpAk;vdW Fbjjnjyyhk; MHtlLf;fhrlh ? nlhyHf; fzfnfyyhk;vggNth KbeJ NghatpllJ> ,qNf eapUej rkwpffhR ntFtpiutpiy jeJtplNtzLkÆ gukgiuj;jpUld; Nghy;fzfFffhlbdhd;fjpH.
fNz];teJNrHej ,lk; vllhtJ khbapy;rpwpanjhU miwAk> FrpdpAk;nfhzl kpfr rpwpa tL> yptl;fpilahJ. gbfspy;Vwpg; NghtNj nghpanjhU Nghuhllk. mJ mNdfkhf iftplggll flblkhf ,Uff NtzLk. ntspj;Njhwwjijg; ghHjjhy mJ vej NeujjpYk;,beJ tpOeJtpLk;Nghy NjhdwpaJ. mej rpwpa tlby;fNzRld;NrHjJ VO NgH . miwapy> Frpdpapy> eilghijapy;vd gLff NtzLk. tlbd Eio thay;fjTfFg; gffjjpy;FtpejpUfFk
Þù¤

Page 33
midthpdJk;ghjzpfspd;ehwwk; Fliyg;gpLqFk. FspUffhf addyfs;milffgglL fhwWtrjpapyyhky> rikay;kzk; ehwwk;vLfFk. rikaypd;ehwwk; ntspNa NghLk;cilfspy; gpbjJtpLtjhy;nkwNwhtpYk> g]]pYk> nghJ ,lqfspYk;NghFk; nghOJ ehwwk;jhqf KbahJ ntsisr;rdqfs; KfjijrRspfFk. mNdf jkpoHfspd;thofif ,ggbjjhd; vdgjhy;fNz];jdDld; ,UggtHfs;kJ tUjjk;nfhss KbahJ> tUjjk;nfhstJkpyiy.
Ntiy NjLk;mfjpffhd (A.N.P.E) cjtpggzk;%dW khjk; tejpUffkhllhJ> mtdJ mfjp tpzzggk;epuhfhpffgglL Kfjjpy; trpaJ Nghy;jghy;nglbapy;teJ tpOejJ. mfjp mej]jJ Nfhhp NkyKiwaL xU khjjjpwFs;nraa NtzLk.
mfjp tpzzggk;vOJtJ> NkyKiwaL tpzzggk vOJtJ> nkhopngaHggJ vd xU $llNk jufHfistpl Nkhrkhf > kdrrhlrpNa ,yyhky;mNjNtis nghpa kfhuh[hffs;khjphp thar; rtlhyfs;tplLf;nfhzL ,qF miyfpwhHfs. ,tHfsplkjhd; fNz];Nghahf NtzLk. vyyhjJfFk;NrHjJ FiwejJ ehyhapuk;NtzLk. fNz];vqNf Nghthd;,ejj;njhiffF ?
fNzrpd;epiyia czHej &kpypUfFk;xUtd;ghzbrNrhp jkpoH xUthplk;tpguk;$wp fNzRfF cjtp Nfllhd. gpuhd];nkhopapy; mtH jpwikahfjjhd;,UejhH> Mdhy;,yqifjjkpoH gpurridNah> mfjp NkyKiwaL vggb nratJ vdgJ gwwpNah
33
njhpahj NtW to NkyKi fNz VwfdNt mtDff midjJ Kjy;te gFjp rk GLqfp v thlif czTr ,ayhky kwiwa mylbf gytdj njhlqf mid rikay cLgGf ff$\; Njitf rpWr epuejuk kzLk> nghbaN
mfj kdwjj mioff rlljju gzk;,y kdwjj nkhopAk mtd. m NrHeJ g xU jkpo rlljju nrajhH nrhyyp nghbas gzk;jd kdpjd;k gpLqfpn

;ehwwk; hf
y;kzk; ;ehwwk;
; pYk>
k;NghFk; hJ
bjjhd;
; fhss
kpyiy. d W khjk; mfjp Kfjjpy; py;teJ Nfhhp Fs;nraa
tJ> OJtJ>
lNk
jNtis p thar; ,qF jhd;
wejJ
;vqNf ? Hej rNrhp
fNzRfF
hopapy; ejhH>
iwaL
ah
njhpahjpUejhH. Mdhy;fNzRfF NtW topapyiy. vggbNah NkyKiwaL vOjp mDggpahapwW. fNzrpd;mfjp tpzzggk; VwfdNt epuhfhpffgglljhy; mtDffhd cjtpggzqfs; midjJk;epWjjggllJ. ,jwF Kjy;tej cjtpg gzjjpy;ngUk; gFjp rkwpf;fhR vd fjpH teJ GLqfp vLjJtpllhd. miw thlifapy;gfpHeJ nfhssNth> czTr;nrytpy;gfpHeJ nfhssNth ,ayhky;ntlfp epdwhd. &kpYss kwiwa nghbas;mJgwwp nghpjhf mylbfnfhsshtpllhYk> mejg; gytdjij edwhfg;gadgLjjj; njhlqfpdhHfs.
midtUfFk;fNz]; rikayfhwd;Mdhd> midtuJk; cLgGfs;Njhajjhd> tL $lb > ff$\;fOtpdhd> mtutH NjitfSfF mqFk,qFk;Xbdhd.
rpWrpW Ntiyfs;fpiljjhYk; epuejukhd tprh mtdplkpyyhjjhy; kzLk> kzLk;miwapYss nghbaNs mtDfFj;jQrk.
mfjpffhd NkyKwialL kdwjjhy;fNz];tprhuizfF mioffgglbUejhd. xU rlljjuzp itjJ thjhl mtdplk; gzk;,yiy> Nky;KiwalL kdwjjpy;Ngr mtDfF gpuQr; nkhopAk;njhpahJ> fyqfpg;Nghdhd; mtd. miwapYss nghbas;xdW NrHeJ gzk;NghlL nkop ngahgGfF xU jkpoiuAk;mtH %yk xU rlljjuzpiaAk;VwghL nrajhHfs. fNzrpd;epiyikia nrhyyp jhqfsjhd;cjTtjhf nghbas;nrhyypAk> rlljjuzp gzk;jdJ gzk;mJ ,J vd mej kdpjd;kdrrhlrpNa ,yyhky;gzk; gpLqfpnaLjJtpllhH.
Þù¤

Page 34
fNz];miwapYss nghbaSfF edwpAss xU ehahdhd. fhiyapy;vOeJ midtUfFk;NjdH nfhLjJ> gpd; reijfF Xb rhkhdfs;NtzbteJ rikjJ> jhDk;nfhQrk; rhgglLtplL> nghbas;FtpjJ itjj Cjij cLgGfis nkrpDfFf;nfhzLNgha;fOtp teJ> miwnayyhk;JgguT nraJ> mtutH vOjpa jghyfis Ngh]l; gzzp> gpd ,uT rikay;gzzp- ahUfFk njhpahky;fzzH tplL jpdKk;mtd;thoT fiuejJ. mfjpffhd NkyKiwaLk; epuhfhpffggllJld;E}yWej gllkhdhd;fNz]. ,ttsT fhyKk;fsthf Ntiy nraaf; $lhJ vd gaejpUejtd> mejg; gajij ,gNgh gwzpNywwpdhd. vggbahtJ> vqfhtJ vdd rkgsjJffhtJ Ntiy nraajJzpejhd.
vej tpj tprhTkpyiy> mfjpfSffhd ghJfhgG mYtyfk> NkyKiwaL kdwk vd kzLk; kzLk;tpzzggpjJ NrhHeJ Nghdhd. ifapy;NgggH ,yyhky; nghypRfFg;gajjpy;jphpejhd;
34
fNz]; jkpook; fNz kpffFi Mfptpl mDggg Nghtij vdwhfp
,yq tHjjf $ypfF Neuqfs miygt
n[a mOjhd ghjjpuk miojj ÆMzlt ekk fNz epwfpwhd fNz]; thoNt m ,ggbah fNz ezgHf fNzRk

jJ> gpd;
zbteJ
pjJ
fOtp T nraJ> Ngh]l; zzp-
H tplL jJ. Lk; ej T aaf; mejg; pdhd.
Ytyfk> Lk; eJ
yhky; hd;
fNz];> nghyp];gpbjjhy;NeNu jkpook;fhz NtzbaJjhd.
fNz]; jpUkgp Nghtijtpl ,J guthapyiy vdwhfp tpllJ mtdpd;epiy.
,yqif> ,ejpaj;jkpoHfspd; tHjjf tjpfspy;kpffFiwej $ypfF fNz];miyfpwhd. rpy Neuqfspy;mtidj;Njb miygtHfSk;czL.
n[afhejdpd;ÆahUffhf mOjhdÆ rpW fijapd;gpujhd ghjjpukhd NrhrgG miojjtHfSfnfyyhk; ÆMzltNdÆ vd KdteJ epwghd> ekk fNz];ÆmzizÆ vd KdteJ epwfpwhd. NrhrgG gbffhjtd> fNz];gbjjtd. NrhrgGtpd; thoNt mJjhd> fNzrpd;thoT ,ggbahf khwptpllJ.
fNzrpd;FLkgjjtHfs> ezgHfs;eyk;NflL vOJfpwhHfs> fNzRk;eynkd vOJfpwhd.
Þù¤

Page 35
35
mwpKfKk jkpohffKk;: t.fPjh - v].t
I. Nfnud; g;nu]; (Karan Press) njd;dhg;gphpf;fg; ngz; ftpQH. j ,dntwpahl;rpf;F vjpuhd Nghu njd;dhg;gphpf;f Nrhrypr mikg;Gf mtH> kf;fs; fy;tp njhlHghd gy mtuJ ftpijfs; espdkhdit. m njhdpapy; mtyk;> Nrhfk;> fspg;G czHTfis ntspg;gLj;Jgit. j njUf;fspilNa> thdj;jp ehd; nry;fpNwd;: vd;Dld; ciuahl mtw;Wf;F Neukpy
ehNl : cdJ epyh ntspr;rk; vd;idg; gUFt ehd; J}rpahf Ntz;Lkh? vdJ [d;diy eP jpwg;gjpy;iy. [d;dy; fz;zhb kPJ rha;e;J nfhz;b ,uT KOtJk; fly; fhfq;fSld; eP vdf;Ff; Nfl;fpwJ
ehd; xspkakhdts; XspA+LUt Kbahjts; cuj;Jr; nrhy;yg;glf; fhj;jpUf;Fk;; xU ke;jpur; nrhy;. ehNl> vdJ epoyhf khW ehd; cdJ clyhf mikNtd;.
(From the collection Home, P.O.Box 1384

Kk;: t.fPjh - v].tp.uh[Jiu
g;nu]; (Karan Press) : Mq;fpyj;jpy; vOJk; ,e;jj; phpf;fg; ngz; ftpQH. jdJ ,sikf; fhye; njhl;Nl hl;rpf;F vjpuhd Nghuhl;lq;fspy; Mdhy; mOj;jkhd mtyk;> Nrhfk;> fspg;G> ieahz;b> nksdk; Kjypa s ntspg;gLj;Jgit. jhd; tho NeHe;Js;s NeHikaw;w> d rKjhaj;jpy; jdf;Fk; jd; ftpijfSf;Fkhd ; kjpg;igAk; jf;fitj;Jf; nfhs;tijNa Kjd;ikahd Ujpf; ftpijfs; vOjp tUfpwhH. mtuJ %d;W kpohf;fq;fs; ,q;F jug;gLfpd;wd. ; FbAhpik ngw xU tpz;zg;gk;
u]; ­
; tphpAk; cdJ ehl;fs;
mizj;Jf; nfhs;Skh? j;jpUf;Fk; tHfs; cs;s xU miwapy; pNwd;. Uf;fspilNa> thdj;jpilNa ;: ahl mtw;Wf;F Neukpy;iy.
spr;rk; vd;idg; gUFtjw;fhf tz;Lkh?
eP jpwg;gjpy;iy. b kPJ rha;e;J nfhz;bUf;fpNwd;. fly; fhfq;fSld; eP Ngrpf;nfhz;bUg;gJ J
ts;
hjts; g;glf; fhj;jpUf;Fk;; hy;.
yhf khW yhf mikNtd;.
tion Home, P.O.Box 1384 Sea Point 8060, South Africa)
Þù¤

Page 36
19 Mk; E}w;whz;bd; ed;wpA -NfNud; g;Nu];-
fg;gy; jsgjpfs; ,q;Fjhd; tUtH eq;$uk; gha;r;r ,Uz;l F&uq;fis cz;L ngUj;j fdTfis ,wf;fp itj;jthW jkJ jhbfspypUe;J mw;gj;jdq;fspd; Jfs;fis jl;bAjpHj;jthW
mtHfsJ kidtpaH mikjpahd kz;izj; Njhz;Lfpd;wdH Foe;ijfis> gzpahl;fis> flTspd; fUiz vd;w nghwpfis tpijf;fpd;wdH rpWj;ijfSk; fhLfSk; mz;ltplhky; jpUg;gp mDg;gg;gLfpd;wd.
fufug;ghd FuYila Fjpiu tPudplkpUe;J thq;fg;gl;l rpq;fj;jpd; Gl;lk; Nghd;w epyk; tPLfspd; tuNtw;giwapypUe;J ghHj;J urpf;Fk; Nuh[h kyHfsha; Jz;LNghlg;gLfpd;wJ cs;@Hf; Fbfspd; mk;kzj;ij kiwf;f Milfs; nfhLf;fg;gLfpd;wd Mdhy; mtHfs; XahJ ,lk; khwpf; nfhz;Nl ,U
Gifapiyg; ig xt;nthd;iwAk; epug;GfpwJ efuhl;rp mjpfhuk;. flYq;$l ke;jkhf ,Uf;ff; fw;Wf;nfhz;Ls;sJ. ,utpy; kl;LNk %Lgdp vOfpd;wJ - kzy; kPJ nksd eil Nghl;lthW ghiwfspd; kPJ fg;gy;fs; Nkhjpr; rpjWtJ fz;$lhfj; njupfpwJ - %o;fpf; nfhz;bUg;gtHfspd; Xyj;ijf; Nfl;L fg;gy; jiytHfs; GUtj;ij newpf;fpwhHfs; mtHfsJ Ngug;gps;isfNsh me;jf; fhl;rpiag; ghHf;f $Lfpd;wdH kpl;lha; tz;zq;fspyhd NfhLfs; Nghl;l njhg;gpfis mzpe;jthW.
mtHfs; ahUf;NfDk; ed;wp nrhy;y Ntz;LNkh? J}f;fpyplg;gl;ltHfspd; kiyapypUe;J tPRfpwJ fhw;W ePq;fs; jhd; jg;gpj;Jtpl;BHfNs vd;gij epidTWj;jpathW.
36

Mk; E}w;whz;bd; ed;wpAzHT
; tUtH
ngUj;j fdTfis
;jdq;fspd; Jfs;fis
jpahd kz;izj;
> flTspd; fUiz d;wdH z;ltplhky;
u tPudplkpUe;J k; Nghd;w epyk; e;J ghHj;J urpf;Fk; lg;gLfpd;wJ ;ij kiwf;f d k; khwpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwhHfs;.
wAk; epug;GfpwJ
; fw;Wf;nfhz;Ls;sJ. fpd;wJ - hl;lthW Nkhjpr; rpjWtJ
; Xyj;ijf; Nfl;L j newpf;fpwhHfs; h
Lfpd;wdH fhLfs; Nghl;l
p nrhy;y Ntz;LNkh? yapypUe;J
Ns .
Þù¤

Page 37
nghJf; FspayiwfSf;Fr; nry;y mtHfis tz;bfspy; itj;J efHj;jpr; nry;fpd;wd fWg;Gf; iffs; mtu;fsJ kidtpkhu;fs; tpjtpjkhd rtkhiyfisj; njhLg;gJ vg;gb vdj; jkf;Fs;NsNa Ngrpf;nfhs;fpd;wdH mtHfsJ rUkj;ij nta;apy; chpj;njLf;fpwJ.
(From the collection Echo Location ­ A Guide to Sea Gecko Poetry,Umbilo, Durban 4001, South Africa)
mtisj; Njbf; nfhz;bUf;fpw - Nfnud; g;nu];
midtUk; nrd;w gpwF me;j ,lj;jpw;Fj; jpUk;gpte;jhd; kzypy; kz;bapl;Lj; Njhz;bdhd; mtis ntspNa vLj;Jtu.
rlyj;ijg; Gijf;fg; gad;gLj;Jk; kz;ntl;bahy Njhz;l Kbtijf; fhl;bYk; Mokhf cjpUk; kzy;> mf;Fs; tiu. mg;gbAk; mtdJ tpuypLf;FfSf;F mfg;gl;lnjy rpd;d nts;is ez;Lfs; kl;LNk
njhlHe;J Njhz;bdhd; iffshy; flNyhp KOtjpYk;> mtis epidj;J mOJnfhz kz;izg; gpa;j;J vwpe;jthW
mtsJ Rthrk; mtd; fhij neULfpwJ epkpHe;J ghH epkpHe;J ghH kufjg; gr;ir neQ;Rila Njd; rpl;bd; NknyOk;Gk; rpwfbg;gpd; kPJ ehd; gwe;J nfhz;bUf;fpNwd; epkpHe;J ghH> vd; md;Ng ehd; mg;nghONj jg;gptpl;Nld; vd;whs; mts; kdjpD}lhfj; Njhz;bf; nfhz;bUe;j mtDf;Ff; fhjpy; vJTk; tpotpy;iy mtd; epkpHe;J ghHg;gjw;fhf mts; fhj;Jf; nfhz;bUf;fpwhs;.
(From the collection ‘HOME’, P. O .Box 1384, Sea Po
37

; nry;y j;J
f; iffs;
; njhLg;gJ vg;gb fhs;fpd;wdH py; chpj;njLf;fpwJ.
cation ­ A Guide to Sea Point for Residents and Visitors, n 4001, South Africa) j; Njbf; nfhz;bUf;fpwhd;......
;jhd; ;bdhd; .
Lj;Jk; kz;ntl;bahy; k; Mokhf
u.
fSf;F mfg;gl;lnjy;yhk; l;LNk
fshy;
epidj;J mOJnfhz;Nl W
j neULfpwJ
Njd; rpl;bd;
d;
ld;
hz;bUe;j
potpy;iy
pwhs;.
’, P. O .Box 1384, Sea Point 8060, South Africa)
Þù¤

Page 38
,diwa #oypy> NrFthuhtpd; rpejidAk> eilKiwAk;nfhzLss KffpajJtk;gwwpg;NgRk;NghJ> mtuJ gulrpfu murpaiy mjd Fwpgghd jejpNuhgha hPjpahd gpuNahfjjpypUeJ NtWggLjJtJ mtrpak. mjhtJ 'MAjg Nghuhllk' vdw tbtjjpy; css> myyJ ,dDk Jyypakhff; $wpdhy> fpuhkg Gw nfhpyyh Ajj Kiw rhhej mtuJ jejpNuhgha hPjpapyhd gpuNahfjjpypUeJ NtWgLjjp ghhggJ Kffpak.
,ej NtWgLjjy KffpakhdJ> Vnddpy> Kjyhtjhf> Nr MAjg; Nghuhlljjpy;gqF nfhstjwF KdNg> xU GulrpahsuhfTk> Nfhlgh- llhsuhfTk ,Uejhh. ,uzlhtjhf> Nrapd rpejidapYk> eilKiwapY- Kss nttNtW epiyfisg ghprPypg- gjwF ,ej NtWghL cjtf $baJ. ehk;mthplk;gy ghpkhzqfisf fhz KbAk.
1. thff mikgG> Vfhjpgjjpajjpd; ghjjpuk> murpay mzpfs> tuyhwW mDgtqfs> rhtNjr> gpuhejpa> kwWk; Njrpa mstpyhd rfjpfSffpilNa
38
NrFthuhTk;> jw;fhy Gul;rpfu ,af;fq;fSk
­N[
epyTfpd mtuJ n 2. Nr eilKi Kjyhsp gFgghaT caphgg Fwpjj f
3. Nr eilKi xOqfpd wd. ,ji xtnthU gjwfhf mstpy tpisth cUthf tphpTgLj ikahfpd
Kjy Nrhrypr nghJthd Nghh Ki hPjpapyh gpdtUk ghHitf (ethics) k mtuJ kffSl cwT: m

Fthuhtpd; nfhzLss ghJ> mtuJ Fwpgghd fjjpypUeJ . mjhtJ tbtjjpy; yypakhff; pyyh Ajj ejpNuhgha NtWgLjjp
fpakhdJ> Nr MAjg; wF KdNg> Nfhlgh- zlhtjhf> lKiwapY- g ghprPypg- f $baJ. isf fhz
pgjjpajjpd; > tuyhwW jpa> kwWk; ffpilNa
NrFthuhTk;> jw;fhy Gul;rpfu ,af;fq;fSk;
­N[k;]; ngl;Nuh];­
epyTfpdw njhlhGfs;Nghdwit Fwpjj mtuJ nghJthd MaTfs;
2. Nrapd Gulrpfu rpejidAk> eilKiwAk> Vfhjpgjjpak kwWk; KjyhspjJtk;Fwpjj tpkhrd g+htkhd gFgghaTfis> Nrhrypr cUthffjjpy; caphgghf gqF nfhstJlDk> mJ Fwpjj fUjJfSlDk;,izjJssd. 3. Nrapd Gulrpfu rpejidAk> eilKiwAk> Nrhryprjij gjpa cyf xOqfpd $whf csslffpapUffpd- wd. ,jijifa Gjpa cyf xOqfpy> xtnthU GulrpiaAk mopjnjhopg- gjwfhf> Vfhjpgjjpa ehLfs cyf mstpy xdW jpuzLssd> ,jd; tpisthf rhtNjr hPjpahd Gulrpia cUthfFtJk> MjhpggJk> tphpTgLjJtJk Gulrpahshfspd fl- ikahfpdwJ.
KjyhspjJtk> Vfhjpgjjpak;kwWk; Nrhryprk vdgit FwpjJ Nrapd; nghJthd gFgghaTfSfFk;nfhpyyh Nghh Kiw gwwpa Fwpgghd jejpNuhgha hPjpapyhd epiygghlbwFk ,ilNa> gpdtUk tplaqfspy mtUila ghHitfs;fhzggLfpdwd: mwnewpfs; (ethics) kwWk;murpay;nrawghL Fwpjj mtuJ ghhitfs> xLffggll kffSld> Gulrpfu mikgGfSfFss cwT: murpay epWtdjjpwFk> Gw-
Þù¤

Page 39
epiyikfSfFk;,ilapyhd njhlhG: GulrpfFk VfhjpgjjpajjpwFk; ,ilapyhd mfj njhlhG: kwWk; jdpegh tpOkpaqfSfFk; (personal values) Gulrpfu nraYfFk ,ilap- yhd cwT Nghdwit fhzgglld.
jwfhy Gulrpfu murpaypy> Nrapd; KffpajJtkhdJ mdiwa Fwpgghd #oepiyfSfFNfwg mtuhy; gpuNahfpffggll jejpNuhgha hPjpapyhd fUjJfspYk ghhff murpay Fwpjj mtuJ nghJthd gFgghaTfspYk> murpay nray kwWk nghUshjhu mikgG njhlhghd mtuJ ika epiyf; fUjJfspYNk (middle level reflections) fhzggLfpdwJ vdW ehd thjpl NtzbAssJ. Nrapd Gulrpfu eilKiwapYss ,jjifa %dW nttNtW epiyfisAk;xdW fyggNjh myyJ mtuJ rpejidfis nfhpyyh myyJ Majg Nghuhllk Fwpjj mtuJ jejpNuhgha hPjpapyhd fUjJfspd;msTfFf;FWffptpLtNjh ,diwa epiyapy mtUfFhpa KffpajJtjij FiwggjhfTk> KwwpYk;jtuhf mhjjggLjJtjhfTNk mikAk.
Nrapd; nghJthd gFgghaTfs; kwWk;ikaepiyf fUjJfspypUeJ> "MAjg NghuhlljijAk"> nfhpyyhg; Nghh;KiwiaAk;csslffpa myyJ csslffhj gytpjkhd r%f murpay; %NyhghaqfisAk jejpNuhghaqf- isAk nraYffhd gytpj ]jhgd tbtqfisAk;xUth;cUthff KbAk. "MAjg NghuhllKk"> nfhpyyhg Nghh; KiwAk Fwpgghd #oepiyr rhhej jPhkhdqfspypUeJk> epfoTfspd; jdikapypUeJk cUthffggLtjhy; ,twwpd nryjifikAk; (utility)> KffpajJtKk tuyhwW hPjpahf vyiyfFlgllit. MfNt Kjyhsp- jJtk;kwWk Fwpgghf Vfhjpgjjpak;
39
Fwpjj N fFk Gw cwTfs fUjJf FtpggNj kpfTk;g
Vfhjpg ,aq;f
cyf tphpthf tpdpNahf vdgtw CLUtY r%f epf fUJfpd nghUsh ciogG cWjpA cUthf eltbf VfNghf murpay mirTf epWtdq Kj^ll kaggLj (public e ,d fLi glld. K vdgJ r cwT v "cyfk xOqfpd Nfglgh KuzgL tphpthf rhuhjJ NghfF fllik ,Uggjh vdWk;t Kjy

hd njhlhG:
pajjpwFk; hG: kwWk; ; (personal k ,ilap- zgglld. ypy> Nrapd; a Fwpgghd
mtuhy; a hPjpapyhd pay Fwpjj aTfspYk> ghUshjhu
ka epiyf; l reflections) hd thjpl Gulrpfu fa %dW W fyggNjh s nfhpyyh lk Fwpjj hPjpapyhd fptpLtNjh tUfFhpa ggjhfTk> JtjhfTNk
gghaTfs; fspypUeJ> > nfhpyyhg; fpa myyJ
%f murpay; uhghaqf- pj ]jhgd hff KbAk. pyyhg Nghh; yr rhhej pfoTfspd; fggLtjhy; ; (utility)> W hPjpahf Kjyhsp- hjpgjjpak;
Fwpjj Nrapd;Gulrpfu Ghpjy> mfepiy- fFk GwepiyfSfFk ,ilapyhd cwTfs gwwpa mtuJ ikaepiyf; fUjJfs vdgit gwwp ftdjij FtpggNj ,ej fyeJiuahlYfFhpa kpfTk;gaDss topKiwahf ,UfFk. Vfhjpgj;jpak; kw;Wk; Gul;rpapd; ,aq;fpay; cyfkakhf;fYf;F vjpuhf Nr cyf mstpy KjyhspjJtjjpd; tphpthffKk reijfs cwgjjp> tpdpNahfk> tqfpfs kwWk;Nritfs; vdgtwwpyhd mjd Mokhd CLUtYk; rhuhkrjjpy;xU murpay; r%f epfoT NghfF vdNw Nr fUJfpdhh. KjyhspjJtjjpd; nghUshjhu mirTfs> %yjdjjpwFk; ciogGfFk ,ilNa "nghUjjkhd" cWjpAss Ruzly r%f cwTfis cUthffpa murpay-,uhZt eltbfifapy jqfpapUejd. VfNghfjjpdhy Jhzlggll ,ej murpay r%f rlljjpwFs %yjd mirTfs ,lkngwwd> gyNjrpa epWtdqfs tphptilejd> ntsehlL Kj^llhshhfs jdpahh; kaggLjjggll murhqf epWtdqfis (public enterprised) thqfpdhhfs> IMF ,d fLikahd jpllqfs epiwNtwwg- glld. KjyhspjJtjjpd tphpthffk; vdgJ rhuhkrjjpy;xU murpay;mjpfhu cwT vdw Nrapd tpsffkhdJ> "cyfkakhffk" FwpjJ jhff xOqfpdwp NgRfpdw jwfhy NfglghllhshfspypUeJ $hikahf KuzgLfpdwJ. ,thfs;KjyhspjJt tphpthffk vdgJ> jdpegh tpUggk; rhuhjJ vdWk cyfshtpa epfoT NghfF vdWk mJ nghUshjhuf; fllikgGffspd xU tpisthf ,Uggjhy;gpdNehffpr;nryy KbahjJ vdWk;tpsfFfpwhhfs.
KjyhspjJt tphpthffk;vdgJ xU
Þù¤

Page 40
murpay r%f cwT vdw Nrapd; GhpjyhdJ Gwtifahd epfoTfs;vdw mhjjjjpy NgRfpdw jwfhy cyf kakhff NfhlghllhshfSld; KuzgLfpdwJ ,tNtWgll fUjjhffqfs;Vuhskhd tpisTfis nfhzLssd. Vnddpy cyf %yjd tphpthffjJfFhpa NjhwWthahf murpay mjpfhuk ,UffpdwJ vdW Nr milahsk fhzfpdwhh. mth; Vfhjpgjjpak vdw XU Jyypakhd gFgghaT fUjjhffjijAk; gadgLjJfpdwhh. cyf kakhfff; Nfhlghllhshfisg nghUjj tiu mthfs jqfsJ xOqfww nghpJk; tpsffggLfpdw tifiar;Nrhej (De­
scriptive Catagory) "cyf kakhffk" vdw fUjij epiyehlLtjwfhd ikagGsspiaf nfhzbUfftpyiy. ,uzlhtjhf> Vfhjpgjjpak vdgJ thffqfSfFk;muRfFk;,ilapyhd xU murpay> r%f cwntdWk> vdNt khwwjjpwFlgl NtzbaJ vdWk Nr tiuaWffpwhh. cyfkakhffyth- jpfNsh> cyfkakhffk vdgJ xU Gwepiyf;fllikgG vdWk> mJ jdJ mfjjhffjjpDhlhfg guTfpdwJ vdWk> vdNt khwwjij VwgLjJfpdw vejnthU r%f> murpay epWtdj-
40
ijAkm tpsfFf Vfhjpgj fFhpa t mjDi Njrpa K vdWk> Vfhjpgj nryfpdw khwhf> NehNfh fUjjhf nfhzbU tphpthff jdJ ] nryfpd thjpLfpw gpwNghff Rakhf- Kjyhs nfhzb Kiwik fpilapy klLNk cyfka Ruz shjhu c gpwF r%f Kiwik fhuzpah vdW Nr jpfNsh mfepiy njhlhf nraYf ,Uffpd Nriag;n Vfhjpgj cwTfs murpay vQrpapU cyfka Nkwgbf mjhtJ

w Nrapd; oTfs;vdw fhy cyf shfSld; tNtWgll pisTfis yf %yjd hwWthahf pdwJ vdW
whh. mth; yypakhd fjijAk; kakhfff; Ujj tiu ww nghpJk; Nrhej (De­
kakhffk" Ltjwfhd fftpyiy. pak vdgJ ,ilapyhd Wk> vdNt vdWk Nr khffyth- vdgJ xU > mJ jdJ guTfpdwJ gLjJfpdw epWtdj-
ijAkmJ mfwWfpdwJ vdWk; tpsfFfpdwhhfs Kdwhtjhf> Vfhjpgjjpak vdgJ> xU KuzghlL- fFhpa tuyhwW epfoTg;NghfF vdWk> mjDila tphpthffkhdJ> thff- Njrpa Kuzghlil NjhwWtpffpdwJ vdWk> ,jjifa KuzghNl Vfhjpgjjpajjpd KbTfFk ,lLr; nryfpdwJ vdWk;Nr fUJfpwhh. ,jwF khwhf> %yjd tphpthffk FwpjJ NehNfhlLj jdikahd (Linear) fUjjhffjij cyf kakhffthjpfs; nfhzbUffpwhhfs. ,jd gb Kyjd tphpthffkhdJ> Gjpa cyf xOqfpy; jdJ ]jpuj jdikia Nehffpr; nryfpdwJ vdW ,thfs; thjpLfpwhhfs. ,ffUjjpd;jPtpu kwWk; gpwNghffhd tbtjjpy> KjyhspjJtk; Rakhf-epiyjjpUfff $ba 'cyf KjyhspjJt Kiwikahf" khwpf; nfhzbUffpdwJ vdWk> ,jjifa KiwikfFs NtWgll epiyffSf- fpilapyhd (Locations) khwwqfs; klLNk ,lk ngWfpdwd vdWk; cyfkakhffthjpfs;thjpLfpwhhfs.
Ruzly jdik kpff r%f nghU- shjhu cwTfs;cUthfptpllnjdwhy; gpwF r%f xOqF kwWk nghUshjhu Kiwik vdgtwiw jPhkhdpfFk; fhuzpahf mfepiy mikeJ tpLfpwJ vdW Nr fUjpdhh. cyf kakhffth- jpfNsh nghUshjhu mikgGffs; mfepiyapd kPJ Mjpffk;nrYjJtJ njhlhfpdwJ vdWk r%fhPjpahd nraYfF rpwpa ,lk klLNk ,UffpdwJ vdWk fUJfpwhhfs. Nriag;nghWjjtiu> murpay;mjpfhuk; Vfhjpgjjpa Mjpffk kwWk thff cwTfs njhlhghd ghhpa Nfstpfs; murpay Kuzghlbd ikakhf vQrpapUffpdwd. mNjNtis jwfhy cyfkakhffthjpfs kjjpapNyh Nkwgbf Nfstpfs jPhffgglLtplld. mjhtJ mtHfisg nghWjjtiu>
Þù¤

Page 41
VfhjpgjjpajjpwFr ruzilaf;$ba tpjjjpyhd NgrRthhjijfis NkwnfhssTk> ",ej Kiwikapdhy" jiyaPL nraaggLfpdw rpwpa gFjpfFs ,aqFfpdw gyNtW jdpjJtkhd milahsqfisf; nfhzl gphptpduhy Mffpukpf fggL- fpdw r%fggugigAk> jkJ ghuhkghpa milahsqfisAk fUjjpy nfhzl fyhrrhu tpthjqfSfFkhd thagGfis toqFfpdw murpay; klLNk rhjjpankd fUJfpwhHfs. xNu thHjijapy;$wpdhy> nghyptpah kwWk; Mggphpff fpuhkqfspd Ezzpa klljjpy njhlqfp cyf Vfhjpgjjp- ajij Nr vjpHffpdw mNj Ntisapy> cyfkakhff thjpfspd fzNzhl- lkhdJ> kpifggLjjggll cyf KjyhspjJt Kiwikapd jiyaPlb- Yss rpwpa gFjpapy> gpd etPdjJt EzZyfjJld gpizeJssJ.
Nrapd murpaw fzNzhllkhdJ jkJ cyfjij khwwpaikggjwfhf NghuhbfnfhzbUffpw kffspd; GNuhkjpad vzzjij (Promathean image J}zLfpdwJ jwfhy cyfkakhffythjpfs;khwwkilfpdw KjyhspjJtk> myyJ NtWgll jdpjJtqfs gyfpg ngUFtijf; fzffplLf nfhzbUffpw gpdetPdjJt gPbgGss> eythoTffhd ekgpfiff; fzNzhlljjpd;mbgilapy mikej schopenhauer nraypdikiaj; J}zLfpdwhHfs. ,itaidjJk; KjyhspjJt ajhHjjjjpy;cWjpahf epiy nfhzLssd. ,dW mbggil- ahd NfhlghlL kwWk> murpay; KuzghL vdgJ njspthfNt Nrapd; GNuhkjpad fzNzhlljjpwFk; cyfkakhffythjpfspd schopenhauer nraypdikfFk kwWk myyJ mijnahjj ehqfs VwnfdNt "rhjjpakhd midjJ cyfqfspYk; kpfr rpwejjpy" thoeJ nfhzbUf-
41
fpNwhk Fwpjj gphptpdU
,dW nraiy fzNz mtrpak eilKi Gjpa Kjyhs cjTfpd cwTfs jqfpapU myyJ fspy Vw Nghffh Mukgpf kpfTk (Ntiy njhlqf Njr mur fs kwW xtnthU mikgGf
Nr: m
tprh Kiw vd %yk> jw Mwwpa Nehffp e ypd ik gll ]j
Nrapd Nrhtpaj rpjjhej epigone flrpfis mthfs> vdw nrayhw $wpdhhf Kjyhs

laf;$ba jijfis ikapdhy" w rpwpa gyNtW sqfisf; ukpf fggL- ghuhkghpa py nfhzl SfFkhd
murpay; pwhHfs. xNu ptpah kwWk;
Ezzpa Vfhjpgjjp- Ntisapy> fzNzhl- ll cyf jiyaPlb- etPdjJt ssJ.
hllkhdJ kggjwfhf
kffspd; Promathean jwfhy wkilfpdw NtWgll UFtijf; pdetPdjJt ekgpfiff; py mikej pdikiaj; aidjJk; ;cWjpahf mbggil- > murpay; Nt Nrapd; ljjpwFk; chopenhauer myyJ VwnfdNt
fqfspYk; fhzbUf-
fpNwhk vdW epidffpdw eythoT Fwpjj ekgpfifAss panglossian gphptpdUfFk ,ilapNy epyTfpdwJ.
,dW xUtH Gulrpfu murpay; nraiy neUqFtjwF mtH Nrapd; fzNzlljij njhpT nratJ mtrpakhfpdwJ. NfhlghlL MaT> eilKiwrnray vdgit njhlHghf Gjpa ghijfFhpa GsspahdJ> KjyhspjJt tphpthffjJfF cjTfpdw murpay kwWk tHff cwTfs; Fwpjj ghprPyidapy; jqfpapUffpdwJ. KjyhspjJtk; myyJ cyf Vfhjpgjjpa mikgG- fspy VwgLfpdw khwwqfspd epfoTg; NghffhdJ r%f cwTfspNyNa MukgpffpdwJ. ,rr%f cwTfs; kpfTk mbggilahd myFfspy; (Ntiyjjsk;cs@Hg;nghUshjhuk; njhlqfp cwgjjpj Jiwfs kwWk; Njr murpd;Clhf rHtNj epjp epWtdq- fs kwWk Vfhjpgjjpa muRfs tsu xtnthU klljjpYk KjyhspjJt mikgGffisj jhqfpg gpbffpdwd. Nr: mfepiy> Gwepiyikfs; kw;Wk; Gul;rp tprhuiz (inquiry) kwWk eil Kiw vdw top Kiwiag;gpdgwWtjd; %yk> jwfhy gulrpfu murpaYfF Nr Mwwpa ,uzlhtJ gpujhd gqfspgG Nehffp ehk jpUkGfpNwhk. khdpl nra- ypd ikak: gpufiQ> xOqfikffg- gll ]jhgdk> kwWk;rpjjhejj;njspT. Nrapd;fhyjjpy> mtuJ vjphpfshf> Nrhtpaj fka+dp]Lfspd; rpjjhejjijg gpdgwWgthfSk> epigonesfSk> r%f [dehaff; flrpfisr;NrhejthfSk;,Uejhhfs. mthfs> "cwgjjpr;rfjpfspd;tshrrp" vdw nfhsiffF Kddhy; nrayhwwpUfFkhW MNyhrid $wpdhhfs. mthfs> "Gulrpfu flrpfs; KjyhspjJtjjpd Kjphrrpia"
Þù¤

Page 42
Cfftpff NtzLk" vdW thjpllhhfs. ,tthW> njhopyhs thffkhdJ ,ddKk" mikgghffggLfpdw" (be­ ing formed) epfoTg NghffpNyNa ,Uggjhy> Gulrpfu nraiyg gpejpa flljjpwF xjjp itjjhhfs. ,jjifa vjphg Gulrpfu myyJ> rpwgghd 'rPhjpUjjthj' fzNzhllqfSfF vjpuhf Nr gy kWgGffisAk> khwWf; fzNzhlljijAk Kd itjjhh.
Kjyhtjhf> KjyhspjJtkhdJ NkYk mjpf njhopyhshfisr; RuzbAk> mthfspd ,UgGfF kpf mtrpakhd epiyikfis mopggjpDh- lhfTNk KdNdWfpdwJ vdW Nr thjpllhh NkYk KjyhspjJtkhdJ> "cwgjjpr rfjpfis tshggjwfhd" ghijapy> rkjJtkpdikia MoggLjjTk> thffqfSk> Njrqf- Sk Rakhfr nrawglf $ba Mw- wiyg gytPdggLjjTk nrafpdwJ vdW Nr thjpllhh. ,uzlhtjhf> kpff; fLikahd Ruzly epiyikfSk> JdgKk> Gulrpia rhjjpakhfff;$ba $lL mDgtKk VwfdNt epyTfpdw NghJ> n j h o p y h s h f S k > tptrhapfSk;jqfSila gulrpfu eltbfiffis NkwnfhstjwF Vd; fhjjpUff NtzLk? Vd; mtwiw xU "gpejpa rlljjpwF' xjjp itfff NtzLk? vdgjwfhd xU 'rpwej' (priori) fhuzjij Nrahy fhz Kbatpyiy. mtiug nghWjjtiu> vjjid ,aejpuqfSk> njhopyhshfSk; ,Uffpwhhfs;vdw msT hPjpahd tplak NfstpfFhpajhf ,Ufftpyiy. khwhf gzG hPjpahd tplaNk Kffpakhdjhf ,UejJ. VfhjpjjpakhdJ>
42
cwgjj fpilapy gLjjpAs r%f cU cssdt klLkyy Nrapd ,dWk fhzggL klLNk k jwNg rpjjhej Kjyhs Kjyhs khjphpfS vdW tpt jk (g ey Kjy Kjyhs ,ljij ,lJrhh nghUshj "rPhgLj "gutyh Royfpd ,jjif gpddhy (Vndd %is Mw myyJ vjphfhy cssJ. jpfs> ,

hjpllhhfs. hffkhdJ fpdw" (be­ hffpNyNa yg gpejpa . ,jjifa > rpwgghd lqfSfF Ak> khwWf; tjjhh. jJtkhdJ hshfisr; gGfF kpf mopggjpDh- vdW Nr JtkhdJ> ggjwfhd" kpdikia k> Njrqf- $ba Mw- rafpdwJ tjhf> kpff; ikfSk>
; d; pa ff xU ij iy. id Sk; pahd jhf gzG jhf dJ>
cwgjjpapd mbggil myFfSf- fpilapy thffqfisj JUtkag- gLjjpAssjh? RuzLk;thff cwTfs; r%f cUthffjjpd gpujhd mkrkhf cssdth? mggbahapd;gulrp rhjjpak; klLkyy> mtrpaKk $l.
Nrapd;fhyjjpy;,Uejijg Nghy> ,dWk ,ttpU jdikfSk; fhzggLfpdwd. ngahfSk> nkhopAk; klLNk khwpAssd.
jwNghJ> kjjpa- ,lJrhhp rpjjhejjijg gpdgwWgthfs> cyf KjyhspjJtjjpd;,diwa flljjpy> KjyhspjJtjjpd NtWggll khjphpfSffpilapyhd njhpNt rhjjpak; vdW tpthjpffpwhhfs: etPd jhuhsth- jk (gpwNghfF khjphp myyJ r%f ey KjyhspjJtk;(KwNghfF khjphp KjyhspjJtjjpwFs jkfFhpa ,ljij vLjJf;nfhzLss ,thfs> ,lJrhhpfspd ,gNghija gzpfs> nghUshjhujij "etPdkhfFjy" muir "rPhgLjJjy" kwWk murhqfjij "gutyhfFjy" vdgtwiw RwwpNa Royfpdwd vdW thjpLfpwhhfs. ,jjifa nghJthd KbTfSfFg; gpddhy> r%fg Gulrp rhjjpakwwJ. (Vnddpy cyfkakhffk- Ntj kejpuk- %is Mwwy ,yyhjjhy cUthdJ myyJ mJ njhiytpy css vjphfhyjjpwFhpaJ vdw fUjNj cssJ. ,Nj Ntis jwfhy jphpGth- jpfs> ,lJrhhpfspd;gzpahdJ> 'etPd' K j y h s p f S l D k > VfhjpgjjpajJl-
Dk $lLr; NrHeJ> ("Con­ cent ra ti on ") > cyfg nghU- s h j h u j j p y ; gqFnfhssf$ba Mwwy;ngww xU Nghlbg;nghUsh-
Þù¤

Page 43
jhujij cUthfFtJk 'kffSfF' r%f eydfis toqFtJNk vdW thjpLfpwhHfs>
Nrapd;fhyjjpy;elejijg;NghdNw jwfhy Gulrpfu $lLrrpejidah- sHfSk(Co­thinkers) ,fnfhsifia epuhfhpffpwhHfs. mjJld;vjhHjjjjpy; epyTfpdw KjyhspjJtjjpy ,UeJ NjhdWfpdw KuzghLfis mbggilahff nfhzl NtnwhU nfhsifia Kd;itffpwhHfs.
KjyhtJ> kpfTk;KdNdwpa etPd fUjJffSld;$ba Kjyhspfs;jhd; (,tHfs %yjdkpLtjpYk> VwWkjpapYk cwgjjpapYk kpfTk; KkKukhf ,UggtHfs %yjdk/ ciogG> cwT> rhhghf fLikahd RuzlyhsHfshf ,UffpwhHfs. vdgJ kpfTk;njspthdJ. ,uzlhtJ murpd; KO Mjpffjjpdhy cUthfpdw epiyikfspd;fPo> ,dW ,lk;ngWtJ Nghdw> "cwgjjpr rfjpfspd; tsHrrpahdJ"> njhopyhsH> tptrha ntF[dqfis gphpffTk> ntspNawwTk; nrafpdwNj jtpu (njhopy Elgjjp- Dhlhf gqFr reijfis thqFtjp- Dhlhf> csSH epWtdqfis thqFtjpDhlhf kypthd ,wfFk- jpfspDhlhf... > xU Gjpa xdwpizej njhopyhsH tHffjij cUthffNth tphpTgLjjNth ,yiy.
%dwhtJ> jphpGthjpfspd tpUggkhd "muir rPHjpUjjy" vdgJ eilKiwapy r%f NritapYss murhqf CopaHfis gpukhzlkhd mstpy ntspNawWtijAk xU rpwpa fUtstpyhd> ntspehlby gapwwggll njhopy ElgtpayhsHfspd (kwWk mur rhHgww epWtdqfspd nrythfF mjpfhpggijAk FwpffpdwJ. ,tHfs; Vfhjpgjjpajjpdhy Cjpak; toqfggLfpdw NtiyffhuHfshfNth myyJ mjDld;,izejtHfshfNth
43
nrawgl tHffjJ NrHejpUf ehdf r%f Nr nghWgi vJTkpy khwWfpd Jiwah epWtdj epWtdN epiyapy elite) epj
Nri jwfhyj tpkhrdj xU Nt fpwhHfs
Kjy murpay VwgLjJ mzp j eltbfi mtHfs; typAUj murpay Mjhukh
,uz ntspNa njhopyh kjjpapy mjpfhpff Iffpaj jtpu xggejq vdW mt ,ffUjj gtqfi isAk m
%dwh r%fjjpw Nghuhll SfFk>

'kffSfF' Nk vdW
jg;NghdNw pejidah- fhsifia jhHjjjjpy; jpy ,UeJ ghLfis NtnwhU hHfs. dwpa etPd hspfs;jhd; pLtjpYk> k kpfTk;
%yjdk/ fLikahd Hfs. vdgJ htJ murpd;
Uthfpdw lk;ngWtJ rfjpfspd; H> tptrha spNawwTk; py Elgjjp- thqFtjp- tdqfis ,wfFk- dwpizej UthffNth
tpUggkhd vdgJ tapYss khzlkhd k xU rpwpa gapwwggll kwWk mur nrythfF J. ,tHfs; Cjpak; uHfshfNth HfshfNth
nrawglL csehlL MSk; tHffjJlDk mjd muRlDlk $lL NrHejpUffpwhHfs.
ehdfhtJ> "gutyhffk" vdgJ r%f Nritfs kPJ muRfFss nghWgig nghUjjkhd %ytsqfs; vJTkpyyhj cs@H murhqfqfSfF khwWfpdwJ. mNj Ntis tUkhdj; JiwahdJ ikaggLjjggll epWtdjjpd fPo;FtpffggLfpdwJ. ,e; epWtdNk nghUshjhu hPjpahf caH epiyapy;csstHfSfF (Economics elite) epjpia toqFfpdwJ.
Nriaj jwNghJ gpdgwWgtHfs; jwfhyj jphpGthjpfs kPjhd jkJ tpkhrdjjpDhlhf murpay;nraYffhd xU NtWgll jsjij cUthfF- fpwhHfs.
Kjyhtjhf jwfhy NjHjy; murpayhdJ r%f khwwjij VwgLjJtjwFhpa xU jskyy> kffs; mzp jpuzL gqFgwWfpdw Neub eltbfif klLNk jhffKssJ vdW mtHfs;thjpLfpwhHfs. ,ejf;fUjij typAUjJtjwfhf flej 15 tUl fhy murpay nrawghlil mthfs; Mjhukhf nfhsfpwhHfs.
,uzlhtjhf RuzlgglLk; ntspNawwgglLk tUfpdw njhopyhshfSfFk tptrhapfSfFk; kjjpapy Mokilfpdw tWikAk; mjpfhpffpdw rkjJtkpdikAk;tHff IffpajijAk mtrpakhfFfpdwNj jtpu RuzlyhsHfSldhd r%f xggejqfis ("Concertation") myy vdW mthfs thjpLfpwhhfs. kPzLk; ,ffUjjhdJ mzika tuyhwW mD- gtqfisAk eilKiw mtjhdqf- isAk mbggilahff nfhsfpdwJ.
%dwhtjhf mthfs rptpy; r%fjjpwFs ,lkngWfpdw thffg; NghuhlljijAk;(epyr;nrhejffhuhf- SfFk> fpuhkgGwj;njhopyhshfSfFk
Þù¤

Page 44
,ilNaAk> xdwpideJss mjpfhhp- fSfFk;(Executives) $ypj njhopyh- sHfSfFk ,ilNaAk. etc mNjNghdW murpd;ikajJfFs;Gjpa jhuhsthjj;jpllqfis KdndLggJ njhlhghf ,lknghWfpdw KuzghLfisAk;Rlbf;fhlLfpwhhfs; NkYk mthfs xUgbjjhd> rpwgghd gzGfs nfhzl "rptpy r%fk" kwWk; nfhLukhd ntF[d muR (Evil popu­ list state) vdw fUjJfisAk; epuhfhpffpwhhfs.
ehdfhtjhf murpay eltbfif mikgghffggLtJk jhgdkaggLjjg- gLtJk flLgghlbwFlgLtJk;kwWk; murpay Nghjid %yk; topfhllggLtJk mtrpak vdW jwfhyg Gulrpahshfs typAWjJfp- whhfs. jddpayG kwWk;cahgphptpdhpd; (Elite) Njhjy xggejqfs Mfpa ,uzilAk;vjphffpwhhfs.
jwfhy jphpGthjpfSfFk; GulrpahshfSfFk ,ilapyhd NghullkhdJ KdG NrAfFk mtuJ vjphghshfSfFk ,ilNa epfoej tpthjqfs kwWk KuzghLfisg; gpujpgypffpdwJ. ,dW> Nrapd;Gulrpfuf; nfhsiffis "gpdgwWgthfs ahh? ehd;VwfdNt FwpggpllJ NghdW> ,ej tplakhdJ Jgghffpfspd; vzzpfifiaf; (,uhZtr;rkdghL fzffpLtjhy;jPHffgglg;Nghtjpyiy khwhf> Gjpa Gulrpfu r%f ]jhgdqfSfF topfhllf$ba murpay;kwWk;eilKiwfisg;GhpeJ nfhstjhNyNa jPHffggLk.
gpNu]pypYss epykww njhopyhsH ,affk; (MST) guFNtapYss tptrhapfs $llzp> nkf]pNfhtpd; ELLN nfhykgpahtpd; FARC, nghyptpahtpYss tptrhapfs; $llikgG> kwWk;Ruqff;$llikggpd; gphpTfs> neUffk UeJ M mhjjgg murpaY Neubah mtwwpd fPoglli Nkwg ghaqfi hPjpaww rpwgghd %fk" kwWk; (Evil popu­ JfisAk;
eltbfif kaggLjjg-
Jk;kwWk; %yk; pak vdW ypAWjJfp-
hgphptpdhpd; fs Mfpa . jpfSfFk; ilapyhd Fk mtuJ a epfoej ghLfisg; pd;Gulrpfuf; hfs ahh? ghdW> ,ej
hffpfspd; r;rkdghL ghtjpyiy pfu r%f hllf$ba isg;GhpeJ
. njhopyhsH NtapYss
]pNfhtpd; ; FARC,
ptrhapfs; llikggpd; ptrhapfsp-
dJk ,ejpahfspdJk $llzp> nfsjkhyhtpYss CUC vyrytNlhhp- Yss ADC, nlhkpdpffd Fbaurpy; css Gulrpfu rfjp NghdwtwwpypUeJ ehk;Mukgpffhyk.
,jjifa Gulrpfu FOffis> jphpGthjpfsplkpUeJ NtWgLjJtJ> MAjqfs;gwwpa Nfstp myy> khwhf murpay csslffKk murpay; topKiwfSNk (style) NtWgLjJfpd- wd. nghJthd murpay fzNzhllk> nghJthd murpay;kjpggpLfs> murpay; nraYffhd Gjpa ghij Fwpjj nghJf; fUjJ vdgitNa ,f FOffis NrFNtuhTld;,izffpdwd. mjhtJ cwgjjpapd r%f cwTfs> mfepiyNa tuyhwwpd;gpujhd ,aqF rfjp vdw cWjpgghL> mfepiyahdJ jhgdggLjjgglljhfTk;flLgghlhd KiwapYk ntspggLjJtjwfhd mtrpak Fwpjj fUjJ> tptrhapfs; kwWk njhspyhshfspd ehshe j NghuhllqfspUeJ xJqfp epwfpdw caH gphptpdhpd;Njhjy rhhej eltbfiff- spdhy mdwp> tptrhapfs njhopyh- shfspd;nrhej Neub eltbfiffspd; %ykhfNt mthfspd tpLjiyia VwgLjJtJ vdw murpaypd ikag; Gssp gwwpa fUjJ Nghdwit. vdpDk; ,ej czikfs;,gGulrpfs rfjpfs; Njhjy murpaypy jkJ murpay;epiyghLfSfF neUffkhfTss Njhjy;flrpfsplkp- UeJ Mjuit NjLtjpyiy vdNwh mhjjggl khllhJ. gjpyhf ,J Njhjy; murpaYk gythfff $lLffSk; Neubahd nray murpaYfFk; mtwwpd;jpllkpll epforrp epuyfSfFk; fPogllit vdgijf FwpffpdwJ.
Nkwgb MaT> NtWgll %Nyh- ghaqfisf nfhzbUffpdw MAj hPjpaww Nghuhll topKiwfspy; NtWgll FOffis xdW
Þù¤

Page 45
Nrhggjd %ykhf Nrapd rpejidap- Yss Gulrpfu "rhujij" "Ijhffp tpLfpdwJ" vdW xUth thjplyhk.
,jjifa tpkhrdjjpwFhpa gjpyhf Nrapd rpejidAk eilKiwAk; gdKfj;jdik nfhzlJ. rpffhydJ. rpy rejhggqfspy #oepiyapdhy; jPhkhdpffggllit vdgijNa ,fflLiu mbggilahff;nfhsfpdwJ vdw mkrNk jpUkgTk;typAWjjggLk. Nr rpy Fwpgghd tplaqfspy; jejpNuhgha hPjpapyhd jtWfisr; nrajpUej NghjpYk $l tuyhwW hpjpahd NtWghL kwWk; Gwepiy vjhhjjqfs;vdgit FwpjJ mth;jPtpu ,ffiw nfhzbUejhh. ,ej tpthjg; NghffhdJ Nrapd rpejid kwWk; eilKiwia vsssTk; Ijhfftpyiy> gjpyhf> mtuJ guej murpay rpejidia xdwpidffpwJ> tphpthfFfpdwJ. ,J ,uhZtthj FWffy fzNzhlljij epuhfhpjJ> guej NfhlghlLg Ghpjiy KjdikahfFfpdwJ. ,Jjhd NkNy Fwpggplggll ngUkghyhd r%f murpay;,affqfs;Vd;jkik Nrapd; NfhlghL kwWk eilKiwapd; thhpRfshf fhzfpdwd vdgjwfhd fhuzqfis tpsfFfpdwJ.
rHtNjrpathjk;: NrAk;> jw;fhy ,af;fq;fSk;. Nr> fpa+gh Gulrpia rHtNjrthjf; fzNzhlljjpypUeJ MukgpjJ xU Fwpgghd Njrpa kwWk cs@H gpuNjrjjpwfhd nraiy Nehffpr;nrdw mNjNtis> jwfhy Gulrpfu ,affqfs cs@H myyJ gpuhejpa klljjpy xU jplltllkhd jsjjpy; ,UeJ MukgpjJ Njrpa kwWk; rHtNjrpak;Nehffpr;nryfpdwd. Nrapd; rHtNjrpa rpejidahdJ mtuJ cs@H nrawghLfis tbtikjj mNjNtis ,dW r%f murpay;,affqfs;cs@H
45
klljj hPjpahf vddnt murpay Ghpjiy jhffq Vwglf$ vdgit nfhzb nrawgh cs@h;g nfhzl gytPdk ,jw ,affq mjpfhu
tHffqf kwWk Mwwyf Ghpjiy epiyik tpsffj
vdpD %Nyhgha ,ddK ,Uffpwh NrFN Nfhlgh gyKk> j csSH

rpejidap- " "Ijhffp hjplyhk.
hpa gjpyhf lKiwAk; rpffhydJ. piyapdhy; vdgijNa fhsfpdwJ WjjggLk. plaqfspy; tWfisr; tuyhwW ; Gwepiy mth;jPtpu ej tpthjg; id kwWk; vsssTk; tuJ guej pidffpwJ> uhZtthj epuhfhpjJ> Ghpjiy jhd NkNy yhd r%f
ik Nrapd; lKiwapd; dgjwfhd . k;> jw;fhy
;.
tNjrthjf; kgpjJ xU k cs@H hffpr;nrdw Gulrpfu J gpuhejpa d jsjjpy; pa kwWk; wd. Nrapd; tuJ cs@H mNjNtis fs;cs@H
klljjpy nrawgLfpdwd> rHtNjr hPjpahf rpejpffpdwd. ,jd tpisT vddntdwhy Nr Vfhjpgjjpa murpaypd jdik FwpjJ kpfr rpwej GhpjiyAk> Gulrpapd gdKfj; jhffqfs> jdJ vjphpfspdhy; Vwglf$ba mikgG hPjpahd mghaqfs; vdgit Fwpjj Moej ghhpitiaAk; nfhzbUej mNjNtis mtH jdJ nrawghlil KdndLjj Fwpgghd cs@h;gpuNjrqfs;gwwp Fiwej mwpT nfhzltuhfTk> jejpNuhgha hPjpahf gytPdkhdtuhfTk;,UejhH.
,jwF khwhf jwfhy Gulrpfu ,affqfs> gpuhejpa kwWk Njrpa mjpfhu mikgGffs RuzlggLfpdw
tHffqfspd Fwpgghd Nfhhpfiffs> kwWk mtwwpd jhgd hPjpahd Mwwyfs vdgit njhlHghd Moej Ghpjiy csslffpajhf cs@H epiyikfs gwwpa mbggil tpsffjijg;nfhzbUejdH.
vdpDk mtHfs;xUrHtNjrpathj %Nyhghajij cUthfFk tplajjpy; ,ddKk Mukgf flljjpNyNa ,UffpwhHfs.
NrFNtuhtpd rHtNjr MatpYss NfhlghL kwWk eilKiw rhHej gyKk> jwfhy Gulrpfu ,affqfspd; csSH nrawghLk;xdwpizAkhapd>
Þù¤

Page 46
KjyhspjJtjij Nrhryprkhf khw- Wtjwfhd epiyikfis cUthfF- fpdw gzpapy kpfTaHej %Nyhgha- jejpNuhgha kwWk mikgG hPjpahd Mwwyfs;cUthff;$bajhf ,UfFk. mwnewpfSk; murpaYk;
(Ethics and Politics) jwfhy Gulrpfu murpaiyg;nghWj- jtiu> KffpajJtk thaejJk; nrythfFr nrYjjf $bajhfTk; css ,dndhU gphpthf mwnewpfSk; murpaYk gwwpa NrFthtpd MaT mikfpdwJ. ,J gy tbtqfis vLf- fpdwJ. Kjyhtjhf jiytHfSfFk; gpdgwWgtHfSfFk; (Followers) ,ilNa epyTfpdw ,ilntspfF (gbepiy vjpuhd Nghuhl lKiw. , u z l h t j h f jiytHfSfFk; gpdgwWgtHfSfFk; ,ilNa fhzg- gLfpdw mjpfh- ujJtf;fll- ikgGfFk> r Y i f NtWghLfSf- Fk;vjpuhd Nghuhllk; gwwpa fUjJ. %dwhtjhf jiyik epiyfspy;csstHfs;mjpfhujijg; gadgLjJfpdw mNj Neujjpy;kffspd; ehshej gzpfspYk thofifapYk; gqFgwWfpdw eilKiw. ehdfhtjhf ,yfFfSk;topKiwfSk;neUffkhf css tpjjjpy;nrawgLjy. Iejhtjhf mjpfhu topapy myyhky Kdkhjp- hpahf miktjd %yk fwgpjjy.
mwnewp rhhej eilKiwfs vDk; NghJ> mit nghUshjhu ,UggpypUeJ tpLgll nfhsif hPjpahd fUjjhf- fqfs myy. tuyhwWg;nghUs Kjy; thjkhdJ eilKiwAld $lNt
46
nraYf cssl murpay nrythf ijAk> n cjTfpd fzNzh gwwpa m ghprPypfF Nrapd vspika nrythf dJk;jpu gpejpa m "gpdhll ,Ufft tHffjj KdNdw jdpggll fisAk ,ufft gpdgwWg jhu ,i NghJ> m fisg g Kfk n Njitf jiytH mjpfkhf Fiwth njhlHG Fiwej fzNz mjpfkhF nfhstj gthjpfs fhd ,l ghtpggj
,dW nghUsh eilKi terial con mikgGf

prkhf khw- cUthfF- %Nyhgha- gG hPjpahd hf ,UfFk. rpaYk; ics)
yg;nghWj- thaejJk; bajhfTk; wnewpfSk; tpd MaT fis vLf- tHfSfFk; Followers) lntspfF y vjpuhd l lKiw. l h t j h f HfSfFk; tHfSfFk; fhzg- pdw mjpfh- Jtf;fll- ikgGfFk> r Y i f NtWghLfSf- Fk;vjpuhd Nghuhllk; jiyik jpfhujijg; py;kffspd; fifapYk; hdfhtjhf ;neUffkhf Iejhtjhf Kdkhjp- gpjjy. wfs vDk; UggpypUeJ fUjjhf- hUs Kjy; d $lNt
nraYffhd nfhsiffisak; csslfFfpdwJ. jwfhy Gulrpfu murpay kPJ Nr nfhzLss nrythffpd murpay KffpajJtj- ijAk> njhlHrrpiaAk;GhpeJ nfhss cjTfpdw tuyhwWg;nghUs;Kjythj fzNzhllkhdJ> murpay;"mwnewpfs" gwwpa mtuJ fUjjhffjijAk; ghprPypfFk gb vkikf NfhUfpdwJ.
Nrapd;jdpggll thofif kpfTk; vspikahdJ> mtuJ murpay; nrythfF nrytjjpdJk rYiffsp- dJk;jpulrpapdhy;Vwglljyy. GulrpfF gpejpa mtUila thotpy rdbdp]lh "gpdhllh" (Sandinist ­Pinata) vJTk; ,Ufftpyiy. Gulrp vdgJ> KO tHffjjhYk KdndLffggll r%f KdNdwwqfshf ,UejNj jtpu jdpgglltHfspd; nrythfifAk;eyd- fisAk> caHjJtjwfhdjhf ,ufftpyiy. jiytHfSfFk; gpdgwWgtHfSfFk ,ilNa nghUsh- jhu ,ilntsp Fiwthf ,UfFk; NghJ> mtHfs;xNu tpjkhd gpurrpid- fisg gfpHe nfhstJk> CopaHfs; Kfk nfhLffpdw mNj tpjkhd Njitfs kwWk gpurrpidfisNa jiytHfSk Kfk nfhLggJk; mjpfkhfpdwJ. nghUshjhu ,ilntsp Fiwthf ,UfFk NghJ> Neubj; njhlHGfSfFk> neUffjjpwFk; Fiwej jilfNs cUthFk> gu]gu fzNzhllqfSffhd rhjjpak; mjpfkhFk nrhej eydfisg;Ngzpr; nfhstjwfhf> ghaeJ jphpfpdw rejHg- gthjpfs jkJ murpaiy eljJtjw- fhd ,lkhf> Gulrpfu ,affjijg; ghtpggjwFhpa thagG FiwthFk.
,dW> gu]guj jdik nfhzl nghUshaj epiyikfs;gwwpa Nrapd; eilKiwahdJ (Practice of shared ma­ terial conditions)> gpujhd> Gjpa gulrpfu mikgGffs midjjpYk eilKiwg
Þù¤

Page 47
gLjjggLfpdwJ. gpNu]pypd; MST jiythfs> nghyptpahtpd;nfhrhnyu- ]pd jiythfs> guFNtapd tptrha $llzpapd;jiythfs> jkJ ntF[d Mjuthshfs;trpffpdw mNj tifahd tPLfspy trpffpwhhfs> czT czfpwhhfs> Mil mzpfpwhhfs. jiyikapd kfporrp> nghUshaj rpwgGffspNyh> myyJ rYiffspNyh fhzggltpyiy> khwhf> ,affjjpd; jPtpu nrawghllsh;vdw xNu tifahd jifikapd fPo> xUthpd thofiff- fhd thagGffis cUthfFtjpYk> mjpfhpggjpYNk jiyikfFhpa kfporrp mikejpUffpdwJ. rpwej jiyik- ahdJ> flrp CopaHfs kjjpapy; nfsutpffggLtjd %yKk> kjpffggLtjd %yk> mjpfhuk toq- fggLtJ %yKk rpwggpffggLfpdwJ. MwwYk jpwikAk thaej mikgGffhfg Nghuhbajd %yKk> eilKiw gzpfspYk> cly; cioggpYk;CopaHfis ,J fLikahd ciogG (extra effort) kwWk; jdpgglltHfspd Kd Kawrp vdgtwiw mikgGffisAk> flLgghlilAk;Nfhhpd.
,diwa ntwwpfukhd> Gulrpfu ,affqfs kpfTk xOqfikffggl- litahf ,Uffpdwd> NkYk;nghJthd ,yfFfspdJk> eydfspdJk; mbggilapy> gpuhejpa kwWk cs@H KdKawrpfis mDkjpffpdwd. cjhuzkhf> MSTahdJ xU flLgghlhd xOqfikffggll ,affk>
47
,J jPt rhjpggi Njrpaj fpdwJ. , jpir t Neujjpy vjpHjJ gpuhejpa nrafpd mikgG fllik jPHkhdpf
gilg ductive ekgpfi kffspd nfhstj %iy kw xdwpiz fUjpdhH njho als) kw epyTfpd jfHggj Nkwnfh J}zLN vdgij tpUgGld xU Kf Nr fz eilKi ciogg cUthf epiyapd xdW Kffpak ,dW xNutif czT pfpwhhfs. ghUshaj iffspNyh
affjjpd; u tifahd thofiff- fFtjpYk> hpa kfporrp jiyik- kjjpapy;
%yKk> huk toq- gLfpdwJ. thaej jd %yKk>
> cly; gLjjpajd; gzpfspy; tHfSfF pD}lhTk" fSfFk" r njhlHr- jJtjjpwF hllkhdJ pyiy> ,J ffort) kwWk;
Kawrp ffisAk>
> Gulrpfu ikffggl- k;nghJthd dfspdJk; Wk cs@H jpffpdwd. J xU ll ,affk>
,J jPtpu tptrha rPHjpUjjk xdiw rhjpggij Nehffkhff nfhzl xU Njrpaj jiyikiaf nfhzbUf- fpdwJ. ,jNjrpaj;jiyik> nghJthd jpir topia toqFfpdw mNj Neujjpy> epyjijf ifggwWjy> vjpHjJ epwwy> cwgjjp Nghdwtwiw gpuhejpa mikgGffs xOqF nrafpdwd. NkYk csSH $lLwT mikgGffNs jkJ mff; fllikgigAk> nfhsiffisAk; jPHkhdpffpdwd.
gilgGjjpwDila Ntiyfs;(pro­ ductive work) FwpjJ> Nr cWjpahd ekgpfif nfhzbUejhH> mjhtJ kffspd;ehshej ftiyfisg GhpeJ nfhstjwfhd gpujhd jpwT Nfhyhf> %iy kwWk cly ciogGffis xdwpizggJ mikAk vdW Nr fUjpdhH.
njhopy;Jiw epGzHfs;(profession­ als) kwWk Gjjp[Ptpfs kjjpapy; epyTfpdw tHff kNdhghtqfisj; jfHggjpYk> fyhrrhu nrawghLfis Nkwnfhstjpy cghpahdJ vtthW J}zLNfhyhf mikejpUffpdwJ vdgij mtHfSfF tpsfFtjpYk;Ra tpUgGldhd ciogG (volunteer labour) xU Kffpa %yf$whf tpsqFtij Nr fzlhH. kpf mbggilahf ,ej eilKiwahdJ cly kwWk %is ciogghsHfspilNa gpizgGffis cUthfFtjpYk> Gjjp[Ptpfspd;caH epiyapd mbggilapy Gjpa tHffk; xdW cUthtijj jLggjpYk; KffpakhdJ vdW mtH fzlhH.
,dW Gjpa Gulrpfu ,affqfs; xNutifahd NghuhlljjpNyNa ,affjijf; fhggjwfhf Gjjp[Ptpfis csnsLf- fpdw mNjNtis> mtHfs; jkikjjhNk ,affjjpd Kddzpg; gphpthf epakpffhky ghHjJfnfhstJ.
Þù¤

Page 48
,ttifapy mur rhHgww epwtdq- fisr NrHej epGzHfSfFk Gulrpu r%f ,affjjpwFk ,ilapyhd NghuhllkhdJ jPtpu KuzghlbwFhpa jsqfspy xdwhf ,UffpdwJ> gy rejHggqfspy muR rhHgww epWtdqfisr NrHej epGdHfs; ,affqfis cilffpwhHfs. jkJ flLgghlbd fPo mtwiwf nfhzL tUfpwhHfs. murpay rhuhj nraw; jpllqfspy;mtwiw ,it> ntF[dj;jiytH-
fshy Kditffggll Nghuhlljij KdndLfFkhW Gjjp[Ptpfis mioffpdwd. rpy Gjjp[Ptpfs;VwWf; nfhsfpwhHfs> gyH gpdthqFfpwhhfs. Nrapd eilKiwapy jdpggll gzGfSk murpay gzGfSk; ,izffggLfpdwd rpahuh nk]luhtpy; ,ufrpag;nghypRffhf csT Ntiyapy; rpjjputijia NkwnfhstJ jLjJtpLk vdW Nr thjpllhh. NkYk rpjjputijia
48
Nkwnfh Jfpdw jptpLk mijNg nghJth ,ej r%f milahs tpLtpjj nrajth mjpfhhp jzlid Gulr r%fjjpw NtzLk eltbfi Nr fUj fpdwJ> v vjphfhy tbtik kdpjd" mbjjs Cffgg tpiyfi VjhtJ r%fjij ekgpfi nfhsst Njhwwjj Kjyhs cUthf rhpahf m fkA+d Kjyhs vOrrpi mth;vj nlhyiu flbai fh]NuhT $WtJ nghUsh Kffpak mhjjjj NghdW- KdNdw

epwtdq- Fk Gulrpu ilapyhd ghlbwFhpa pdwJ> gy rhHgww epGdHfs; fs. jkJ f nfhzL uhj nraw; JfpwhHfs. u murpay; fs. Gulrpfu pllqfis qfSila ;cWjpahf j;jiytH-
huhlljij jp[Ptpfis
pfs;VwWf; Ffpwhhfs. jdpggll gzGfSk; k]luhtpy; Ntiyapy; tyfisg; putijia ohfis Nr
Kiwapy; ndLffpdw jputijia k vdW Nr putijia
NkwnfhstjhdJ mijg gadgLj- Jfpdw Gulrpahshfis fiwggbj- jptpLk vdW mth thjpllhh. mijNghdW Gulrpfug Nghhpd NghJ nghJthd ifjpfshf gpbgllthfs; ,ej r%f mikggpd FwwthspNs vdW milahsggLjjp mthfis Nr mbffb tpLtpjjhh. mthfspy rpjjputij nrajthfSk> fLikahd Fwwkpiojj mjpfhhpfs klLNk kuz jzlidfFwgLjjggllhhfs.
Gulrpfu epWtdqfs> Gjpa r%fjjpwFhpa cwTfis cUthff NtzLk vdWk mjwfhd eltbfifapy vggb nraaggLfpdwJ vdgNj vjphfhyjjpy;vdd cUthFk;vdgij tbtikffpdwJ vdw fUjij "Gjpa kdpjd" vdw jdJ ekgpfifapd; mbjjskhf Nr nfhzbUejhh. kffis CffggLjJtjwfhf thjjf tpiyfis ephzapggNjh myyJ NtW VjhtJ JhzlyfNsh xU fkA+dpr r%fjij giljJtpLk vdw Nrhtpaj; ekgpfifia mth VwWf; nfhsstpyiy. khwhf mur nrhjjpd; NjhwwjjpwF mbapNy NrhtpajJffs; KjyhspjJt kNdhghtjij cUthffpf;nfhzbUffpdwd vdW Nr rhpahf mDkhdpjjhh. ,tthW Nrhtpaj; fkA+dprjjpd tPorrpiaAk; KjyhspjJt rpjjhejjjpd jpBh; vOrrpiaAk khngUk J}ujpU\bAld; mth;vjphghhjjhh. "kffspd;fzfspy; nlhyiuf fhlb nfhkA+dprjij eP flbaikff KbahJ" vdW NrAk; fh]NuhTk;typAWjjpdhhfs. ,tthW $WtJ Nrapd fzNzhlljjpy> nghUshaj KdNdwwqfs; Kffpakhditahf ,Ufftpyiy vdw mhjjjjpy myy. gjpyhf tpisitg; NghdW- mjhtJ nghUshjhu KdNdwwk- mJ milaggll KiwAk
Þù¤

Page 49
(rk Kawrpapd;mbggilapy;mikej $lL - KdNdwwjjpwfhd $lL Nghuhllk; KffpakhdJ vdgijNa Nr typAWjjpdhh.
,Nj fUjJffis ,dW yjjPd; mnkhpffhtpYss gy jwfhy Gulrpfu ,affqfs ntspggLjJfpdwd ,it ePjpahd KbTfis miltjwfhf newpjtwh topKiwfis ,izggjwFg; NghuhLfpdwd. mit epyk; muRlikahffggll gpddH xNunahU r%f epWtd tbtjijNa njhlu NtzLnkd jkJ mqfjjpdHfis twGWjjtpyiy. mit fwgpffpdwd. gpddH FLkgqfspd njhpTfF tplLtpLfpdwd. mit jkJ cWggpdHf- SfF epWtdkaggll $llqfspy; MNyhrid toqFfpdwd. kffspd; ngauhy;nrayhwWfpdw mwpnthspkpff NfhbyNyh (Enlightered Caudillo) vd mqF ahUk;,yiy. czikapy ,J vgNghJk gpdgwwggLfpdw xU nfhsifayy. gy kffs;,affqfspy; VidNahiu gypnfhLjJ jdfnfd rpwpa thagGffid ngWtjwF Kawrpffpdw Raeykpff nrayfspy; mtH tpN\l rYiffis Nfhutpyiy. czikapy;mtH jdidf; fLikahf tUjjpf nfhzlhH> kpf ePzl Neuk;Ntiy nrajhH. Fiwthfj; Jhqfpdhh. jdDila jtWfs kwWk; FiwghLfs FwpjJ fLikahf Ra tpkhrdk;nrajhh. fwwy;vdgJ xUtH vdd nrhddhh;vdgjpypUeJ klLkdwp mtH vdd nrajhh; vdgijAk; mbggilahff nfhzljhf mika NtzLk vdgNj mtuJ fwgpjjy; Kiwahf ,UejJ. fUjJffspd;kPjhd ekgpfifiaAk cWjpiaAk kffs; kpf mbffb ,oejhhfs. Vnddpy; xU jiytH vdd nrhddhh myyJ cWjpaspjjhH. vdgjwFk mtH thofpdw Kiw myyJ mtH czikapy murpaypy eleJ nfhzl tpjk vdgtwWfFk ,ilapyhd NtWghL- ,ulilj jdik- ,ej ekgpfifaPdjJfF fhuzkhapd. xU ntF[d ,affjijf flLtjwFk> nfhsif topggll epWtdjij cUthfFtjwFk> ekgpfifAk; cWjpAk mtrpak vd Nr fUjpdhh. ,ej Kbtpd gb> jiythfs; Kdkhjphpahf mikeJ fwgpff NtzLk; vdW Nr ekgpdhh.
,diwa Gulrpfuj jiythfs; Nrapd Nghjidfis eilKiwg; gLjJfpwhhfs: kfhehLfspd NghJ mthfs xNutifahd czit czfpwhhfs> xNu khjphpahd gLfifapNyh> JzpfspNyh> cwqFfpwhhfs. xNu khjphpahd Ntiy kwWk nrawghLfspy nraypd Kdthpirapy; epwfpdwhhfNs jtpu> jiyefhpy;css jiyikf fhhpahyajjpy> gjjphpfiffSffhd mwpfiffis ntspaplLf;nfhzLk> njhiyffhlrpg; Nglbfis toqfp nfhzLk; ,Ufftpyiy.
Þù¤

Page 50
Gjpa Gulrpfu ,affqfspd; ntwwpahdJ> xU msTfF> Nrapdhy; Kditffggll murpay kwWk; newpKiwfis eilKiwggLjjp- ajdhy;Vwgll tpisthf ,UffpdwJ. ntF[d mqfPfhuKk> gpdgwWjYk> gu]gu ekgpfifapd mbggilapy; fllggLfpdwd. mjhtJ> rkjJtk> jdpggll nghWgGzhrrp kwWk;khpahij vdw ngWkhdqfspd kPJ Gjpa r%fjjpwfhd nghUshaj mbj; jsqfs fllggLfpdwd vdw gu]gu ekgpfifapd mbggilapy; cUthffggLfpdwd.
NrAk;> MAjg; Nghuhl;lj;jpw;fhd je;jpNuhghaq;fSk; ,dW> Nrapd gqfspgGfspy kpff; Fiwej KffpajJtk ngWfpdw jskhf> nghpJk ,uhZt jejpNuhg- aqfNs mikfpdwd. fpa+ghtpy;mtuJ nfhpyyh Kiw ntwwp ngwwjwF gpujhdkhf> efuqfspy VwfdNt epytpa ntF[d mikgG> Fwpggpll gpuhejpaqfspy tptrhapfs; milejpUej tuyhwW hPjpapyhd murpay;kakhffk> kwWk;gply;fh]l- Nuhtpd %Nyhgha Mwwy vdgitNa mbggilahf mikejpUejd.
nfhqNfh kwWk nghyptpahtpy; NrapDila nrhej mDgtqfs> mjpfhujij ntdW nfhstjwfhd Nghuhlljij epiy epWjJtjwfhf KdndLffggll ntwwpailahj KawrpfshfNt nghpJk; mikejpUejd.
,tthW $WtJ> MAjg; NghuhllnkdgJ xU ntwwpfukhd Nyhghakhf ,Ufftpyiy vdw mhjjjjpy myy. (tpalehk> epffuFth> fpa+gh> rPdh> nkh]hkgpf;Nghdwit > NkYk> KffpajJtk ngww> MAj hPjpahd ntF[d ,affqfs ,dW epyttpyiy vdgJ $WtjhfTk;
50
mikah nkf]pf fgPyh Ngh Nrapd Kffpaj Kffpaj vQrpapU tpsfFf ,Uff N Kjy mtrpak Nr t (]ghb nghyptpa (tpale et nfhy ]ah.. > rpy> yjj fhzggL nkf]pf cjhuz Kf%bia ehlbd ,uhZt nrYjJf mJ ,Uf vdgJ> v Njhjyf muR rh ngUthd rhthjpf ,uzlh [deha czhej nghUsh mikfpd nfhstj FwpjJ N Vfhjpgj mJ> jd kwWk r Nghfpdw nfhsS vOggpd

ffqfspd; > Nrapdhy; y kwWk; wggLjjp- UffpdwJ. gwWjYk> ggilapy; rkjJtk> k;khpahij kPJ Gjpa j mbj; dw gu]gu
ggilapy;
;lj;jpw;fhd Sk;
fspy kpff; ngWfpdw jejpNuhg- htpy;mtuJ ngwwjwF VwfdNt > Fwpggpll
ptrhapfs; hPjpapyhd ply;fh]l- vdgitNa
d. yptpahtpy; Dgtqfs> stjwfhd Jtjwfhf wpailahj
nghpJk;
MAjg; wwpfukhd iy vdw > epffuFth> ghdwit > gww> MAj fs ,dW WtjhfTk;
mikahJ. (nfhykgpahtpy; FARC> nkf]pfNfhtpy ]ghb]lh> ]ahpy; fgPyh Nghdwit . ,jjifa jsqfspy> Nrapd vOjJffSfF css KffpajJtk vdd? tuyhwW KffpajJtk thaej epfothf vdd vQrpapUffpdwJ vdgit Fwpjj tpsfFfpdwNghJ xUth mtjhdkhf ,Uff NtzLk.
Kjyhtjhf> MAjg Nghuhllk; mtrpakhdjhf mikej epiyikfis Nr tpsffpdhh: rhthjpfhuk; (]ghb]lhtpd> fpa+gh> ghpadNlhtpd; nghyptpah > Vfhjpgjjpa MffpukpgG (tpalehk> nfsjkhyh > nfhydpjJt- et nfhydpjJt rhthjpfhuk (nfhqNfh> ]ah.. > ,dW ,jjifa epiyikfspy; rpy> yjjPd;mnkhpff ehLfs;rpytwwpy; fhzggLfpdwd. (ngU> nfhykgpah> nkf]pfNfh yjjPd mnkhpffhtpy> cjhuzkhf nfhykgpah Njhjy; Kf%biaf nfhzbUej NghjpYk> ehlbd kpfg ngUkgFjpia ,uhZtKk> nfhiyf FkgYk Mlrp nrYjJfpdw xU gaqfuthj murhfNt mJ ,UffpdwJ. nkf]pfNfhtpd;PRI vdgJ> vjphpfisg;gLnfhiy nrafpdw> Njhjyfis ,yyhky;nrafpdw flrp- muR rhthjpfhukhfNt ,UffpdwJ. ngUthdJ rptpypad - ,uhZt rhthjpfhujjpdhy MsggLfpdwJ. ,uzlhtjhf> KjyhspjJt [dehafjjpd vyiyfis Nr czhejpUejhh> jkJ mbggil nghUshjhu eydfSfF vjpuhf mikfpdw Njhjy KbTfis VwWf; nfhstjpy;KjyhspfSfFss tpUggk; FwpjJ Nr Nfstp vOggpdhh. myyJ Vfhjpgjjpajijg nghWjjtiuapy; mJ> jdJ KjyPLfs> fld t#ypgG> kwWk reij thagGfSfF vjpuhfg; Nghfpdw [dehafqfis VwWf; nfhsSkh vdgJ FwpjJk;mth;Nfstp vOggpdhh. ,tthwhd epiyikfspy
Þù¤

Page 51
Nrapd;epiygghlhdJ> mnkhpff ,uhZ- tk> [dehafg+htkhfj NjhenjLf- fggll mnyzNl (Allende) Mlrpiaj; JhffpnawpAk vd vjphgghhjjjhf ,UejJ.
Nrapd ,ej mtjhdqfs> mtuJ MAjg Nghuhllf;fzNzhlljjpwFhpa mbggilfis mikjjd> ,it ,dW tpthjjjpwFk> fyeJiuahlYfFKhpa jpwej tplaqfshfj njhlhfpdwd.
ntF[d ,affqfSld> MAjg; NghuhlljjpwFss cwT gwwpa mtuJ fUjjhffk;KffpajJtk;Fiwejjhf ,UffpdwJ. fpa+ghtpy;$l> efhgGwg; Nghuhllk; kwWk mjd MjuTg; gpddyfspd;Moej KffpajJtk;gwwp> Nr FiwjJ kjpggpllhh> jtwhfg;GhpeJ nfhzlhh. ,J FwpjJ> mth;,Wjpahf nghyptpahtpy mtuJ Kawrpfs; Njhytpailej NghJ jhd GhpeJ nfhzlhh.
nfhqNfh> nghyptpah> Mh[dBdh> kwWk ngUtpy> Nghuhlljjpwfhf Nr njhpT nraj ,lqfSk> ,jjifa
51
nrawgh rfjpfs mtuJ g itahf ngWtjw ond hand spYk gwwhfF ,UejJ FwpjJk ,Uffpw nfhzb ,UejJ mth n khjphpia jjhh ( kjpggPLf NtWtpj mth K jtwhdj fLika ,ej ,affq Nghjid mgNghj ,izgg rhjfqf ngwwpUf $wpdhy rpejid nghJg eilKi ntspgg ngWkjpA Gjpa tshjnj %Nyhgha GhpjYl vdgtwW kpff (C ciuah KbAk.

hpff ,uhZ- jhenjLf-
Mlrpiaj; ghhjjjhf
fs> mtuJ ljjpwFhpa ,it ,dW lYfFKhpa hfpdwd.
d> MAjg; wwpa mtuJ Fiwejjhf l> efhgGwg; MjuTg; jJtk;gwwp> whfg;GhpeJ h;,Wjpahf Kawrpfs; hd GhpeJ
h[dBdh> jpwfhf Nr ,jjifa
nrawghlLj jsqfspy epytpa rfjpfspd Fwpgghd cwTfs gwwpa mtuJ ghprPyidAk KwwpYk jtwhd- itahf ,Uejd. jftyfisg; ngWtjwfhf> NtwW eghfspYk;(Sec­ ond hand Sources) nghJthd kjpggPLf- spYk mth jqfpapUejjhdJ> gwwhfFiw kpff Kiwapayhf ,UejJ. cs@h kffspd mfepiy FwpjJk> vqnfqF Mjuthshfs; ,Uffpwhhfs vdgJ FwpjJk mth; nfhzbUej kjpggPL gpioahdjhf ,UejJ. xNu thhjijapy $wpdhy> mth nfhpyyh Ajjjjpwfhd xU khjphpia KiwggLjJtjwF Kawrp- jjhh (fpa+ghtpy ngww jtwhd kjpggPLfspd mbggilapy ,kkhjphpia NtWtpjkhd ehLfspy ghPlrpggjwF mth Kawrpjjhh. ,kKiwahdJ jtwhdjhf ,UejJ> ,jd;tpisTfs; fLikahf ,Uejd.
,ej mhjjjjpy> jwfhy Gulrpfu ,affqfs> Nrapd Gulrpfu Nghjidfisf fleJ nrytjwFk> mgNghjidfSld Gjpatwiw ,izggjwFk Vuhskhd jejpNuhgha rhjfqfisAk;rpwej mDgtqfisAk; ngwwpUffpdwd. ,dndhU tpjkhff; $wpdhy> NrFthuhtpd caph thOk; rpejidfs> mtUila rpwgG thaej nghJg gFgghaT> NfhlghL kwWk; eilKiw Fwpjj tpkhrdg+htkhd ntspgghLfs vdgtwWfFk jdpg; ngWkjpAzL. ,dW yjjPd mnkhpff Gjpa Gulrpfu ,affqfspdhy; tshjnjLffgglL gilgghwwy kpff %Nyhghaf fzNzhllk> Moej GhpjYld $ba nrawghLfs; vdgtwWfFk ,ilNa gilgghwwy; kpff (Creative)> tpkhrd g+hkhd ciuahly ,Uff NtzLk> ,Uff KbAk.
Þù¤

Page 52
S
iden krigen for
alvor brød løs på Sri lanka til nu, har og er der en stor udvandring fra landet. De udvandrede tamiler har bosat sig forskellige steder i verden, hvoribla ndt Europa, Canada og Australien har været nogen af de lande med størst interesse. Med årene der er gået, har tamilerne lært at indordne sig og er nu på mange må der velintegrerede i deres nye hjem, og dette viser sig nu bla ndt andet ved de ny udklækkede 2.generationsunge, som nu kommer ud på arbejdsmarkedet efter endt deres forskellige erhvervsuddannelser. Dette interview er lavet med henblik på en sådan ung kvinde, som netop er blevet færdig med sin lægeuddannelse i DK.
52
ud arbejde ­Sathya­
Præ Jeg hedder Go gammel. Jeg er født til Danmark som 7­ familie. Jeg har b hvor jeg gik i fo familie bor i Herning Gullestrup Skolen, og Herning Gym student i sommeren
medicin i febru Århus. Før jeg ko
gået i skole i Sr modersmålsunderv
færdiguddannet
Kardiologisk A
Hvorfor mene
Som menneske er de man lever i, og forho
rundt omkring. U opnå en sund og kri og livet. Jeg mener, af os er blevet skab udrette noget, gøre en har jeg am uddannelse som et livet og til at f

.
Præsenta tion af dig selv? Jeg hedder Gowsini Joseph og jeg er 26 år gammel. Jeg er født i Jaffna i Sri Lanka, og kom til Danmark som 7­årig i 1988 sammen med min familie. Jeg har boet i Herning fra 1988­2000, hvor jeg gik i folkeskole og gymnasium. Min familie bor i Herning. Her i landet har jeg gået på Gullestrup Skolen, Sønderagerskolen i Herning og Herning Gymnasium. Jeg blev matematisk student i sommeren 1999, og jeg startede at læse medicin i februar 2000, hvor jeg flyttede til Århus. Før jeg kom til Danmark, har jeg også gået i skole i Sri Lanka, og jeg har modtaget modersmålsundervisning her i landet. Jeg er nu færdiguddannet læge og ansat på Medicinsk­ Kardiologisk Afdeling A på Århus Sygehus.
Hvorfor mener du, at en uddannelse er vigtig? Som menneske er det vigtigt at forstå den verden man lever i, og forholde sig til de ting, der foregår rundt omkring. Uddannelse er et middel til at opnå en sund og kritisk holdning til omverdenen og livet. Jeg mener, at der er en grund til, at hver af os er blevet skabt her på Jorden. Jeg vil gerne udrette noget, gøre en forskel her i verden. Derfor har jeg ambitioner med mit liv. Jeg ser uddannelse som et redskab til at få mening med livet og til at føre ens ambitioner ud i livet.
Þù¤

Page 53
Uanset hvilken faglig retning man vælger at gå i, giver uddannelse en indgangsvinkel til at forstå vores medmennesker og de komplekse ting der foregår i verden. Uddannelse giver os mulighed for at danne os en identitet og indhold i livet. Når du præsenterer dig selv, fortæller du også hvilket job du har og dermed hvilken uddannelse du har taget. Det fortæller noget om ens personlighed, hvilken uddannelse man vælger at tage. Jeg har valgt at blive læge, fordi jeg gerne vil være med til at hjælpe andre mennesker, og fordi jeg finder det fascinerende at redde menneskeliv.
Hvorfor valgte du netop at læse til læge? Jeg har aldrig været i tvivl om at jeg skal være læge. Det har jeg villet siden jeg var barn. Det har altid fascineret mig at man som læge kan hjælpe andre og ændre fremtidsmulighederne for et andet menneske. Det at man kan give liv til et menneske der er døden nær, har jeg altid syntes, var fantastisk. At man som menneske kan gribe ind i noget så grundlæggende som døden, er noget enestående. Og det var mit ønske om at vaere med til at gribe ind i sygdomsprocesserne i kroppen der også var med til at træffe mit studievalg. Desuden har jeg interesseret mig meget for menneskekroppens biologiske processer mens jeg gik i folkeskolen og gymnasiet, og har derfor villet fordybe mig yderligere i disse.
53
O gene alle
Jeg ved, læser med det, fordi var det, s
håbe medicin,
det er me
at vigti spændend godt. E tamile lægeud en of d an hvilket i uddann samme tamil dere M selvb meget når de v
deres unge v hjertet til at arb skal ar og derfor for det unge ogs arbe

retning man ddannelse en forstå vores mplekse ting Uddannelse danne os en livet. Når du ller du også med hvilken Det fortæller hed, hvilken r at tage. Jeg rdi jeg gerne hjælpe andre eg finder det menneskeliv.
u netop at e til læge? ivl om at jeg har jeg villet Det har altid om læge kan re og ændre for et andet n give liv til nær, har jeg tisk. At man e ind i noget m døden, er g det var mit l at gribe ind kroppen der at træffe mit uden har jeg ig meget for s biologiske i folkeskolen derfor villet igere i disse.
Og hvad siger du til den generelle myte omkring, at alle tamiler ønsker at læse medicin? Jeg ved, at der er mange tamilere der læser medicin. Personligt har jeg gjort det, fordi det interesserede mig, og det var det, som jeg brændte mest for. Jeg håber, at mange af de, som læser medicin, også gør det af interesse. For det er menneskers liv man kommer til at arbejde med, så derfor er det vigtigt, at man syntes, at det er et spændende arbejde, og at man gør det godt. En af grundende til, at mange tamilere læser medicin, er også, at lægeuddannelser på Sri Lanka giver en offentlig ansættelse, og man er derfor sikret beskæftigelse og anseelse efter endt uddannelse, hvilket ikke var sikkert med de andre uddannelser. Det er nok nogen af de samme tanker der ligger bag mange tamilske forældres ønske om at se deres børn som læger i Danmark. Men unge nu om dage er meget selvbevidste og målrettede. De er meget gode til at vælge og sige fra, når de vedrører vigtige beslutninger i deres liv. Så derfor håber jeg, at de unge vælger deres uddannelse efter hjertet og efter hvad de selv har lyst til at arbejde med. Det er det, som de skal arbejde med resten af deres liv, og derfor er det vigtigt, at de brænder for det inders inde. Jeg håber, at de unge, der vælger at læse medicin, også gør det fordi de kan lide at arbejde med andre mennesker og hjælpe andre.
Þù¤

Page 54
Hvordan har dit uddannelsesforløb været? Hvad har du oplevet af forhindringer? Jeg startede på medicin i februar 2000. De store eksamener på første del af studiet ligger på 2. semester og 5. semester (Medicin studiet i Århus). Jeg tog de første 21⁄2 år på normeret tid. Det var en hård periode. Der var meget udenadslære. Jeg havde i gymnasiet lært at tænke selv og lære ud fra logiske sammenhænge, men medicinstudiet baserer sig meget på udenadslære. Jeg skulle lære mig nye læsevaner, og bygge en ny hverdag op. Men jeg kom helskindet gennem eksamenerne.
På 6. og 7. semester var der mange eksamener, i alt seks eksamener spredt over begge semestre. Grundet antallet af eksamenerne på disse to semestre og trætheden efter de store eksamener på 5. semester, valgte jeg at tage 6. og 7. semester over tre semestre, dvs. jeg i alt tog et halvt års pause. Og det var jeg glad for, at jeg gjorde. Medicin er et læsetungt studie, og det er vigtigt, at man selv kan se, hvornår man har brug for en kort pause.
Fagene på første del af studiet, var redskabsfag, der var meget udenadslære, og pensummet indeholdt meget teoretisk viden. Selv om jeg synes, at fagene blev mere og mere
54
spænd jeg under helt sikke
På 8. s Skejby først 100% læg meget kan j
sygehu patiente og sympto
hvad medicin Og jeg Det var 31⁄2 år siddet
Mange a pjækked fordi der
hold klinik, v ekstra tid i påskefe så spæ Jeg fik m
for mit e
Efter 8. s læ vikarie lave de Jeg havd følte mig

ordan har dit elsesforløb Hvad har oplevet af ndringer? cin i februar ner på første semester og iet i Århus). på normeret ode. Der var . Jeg havde i selv og lære hænge, men sig meget på ære mig nye n ny hverdag ndet gennem ksamenerne.
r der mange s eksamener tre. Grundet e på disse to fter de store er, valgte jeg ster over tre et halvt års ad for, at jeg et læsetungt , at man selv r brug for en kort pause.
f studiet, var er var meget et indeholdt Selv om jeg ere og mere
spændende frem til 7. semester, var jeg under den første del af studiet ikke helt sikker på, om studiet levede op til mine forventninger.
På 8. semester skulle jeg i klinik på Skejby Sygehusi Aarhus, og det var først på dette semester, at jeg blev 100% sikker på, at jeg skulle være læge, og jeg begyndte at brænde meget for mit fag. Jeg fik mit kald, kan jeg roligt sige. I klinikken har man meget patientkontakt på sygehusafdelingerne, man taler med patienterne, hører hvad deres klager og symptomer er, man skal finde ud af hvad de fejler, behandle dem med medicin og kirurgi. Det fangede mig. Og jeg blev meget fascineret af det. Det var meget forskellig fra de første 31⁄2 år på studiet, hvor vi kun havde siddet og læst om teoretiske emner.
Mange af de andre fra mit studiehold pjækkede af og til fra klinikopholdet, fordi der ikke var så mange læger, der holdt øje med os. Men under min klinik, var jeg tilstede paa sygehuset ekstra tid om aftenen, i weekenderne, i påskeferien, fordi jeg synes, det var så spændende at arbejde som læge. Jeg fik meget ros fra min overordnede for mit engagement og nysgerrighed.
Efter 8. semester begyndte jeg at tage lægevikariater, hvor jeg skulle vikariere for yngre læger. Jeg skulle lave det samme som en læge gjorde. Jeg havde i alt tre lægevikariater. Jeg følte mig mere og mere som læge, og
Þù¤

Page 55
jeg blev mere og mere overbevist om, at lægefaget er det, som jeg er bedst til og brænder mest for. Under mine lægevikariater har jeg fået ros fra såvel mine overordnede, kollegaer, sygeplejersker og patienter. Og det har skabt fryd i mig og bekræftet mig i, at jeg er god til mit fag.
Efter 10. semester valgte jeg at tage forskningsår. Det indebar at jeg tog 1 års orlov fra studierne. Det var svært at forklare om det til min familie og andre tamilere, fordi det er atypisk at tage et helt år fri fra studiet. Målet med forksningsåret var, at jeg ville finde ud af, hvad forskning gik ud på, og fordi jeg fra naturens hånd er meget nysgerrig. Det er ikke så velanset blandt tamilere at komme bagud med studiet. Men jeg så ikke sådan på det. Jeg forklarede min familie, at det var noget, jeg kunne bruge senere i mit liv, og at jeg ville fortryde det senere, hvis jeg ikke afprøvede mit ønske om at forske.
Jeg brugte det år på at lave forskning i sukkersyge og komplikationer til sukkersyge. Det var et meget spændende år, og det var fascinerende selv at være med til at skabe viden for sin faggruppe. Nu er jeg sikker på, at jeg gerne lave en ph.d., så jeg kan fordybe mig i et bestemt område, og selv være med til at skabe viden for andre.
55
Under m flere f skrevet e
bl medicins fået en min konf faglig mi samarbe forskellig De
fællessk
unge de
hjælp
Nu er sit de f medicinst de årgan mulighe nog
medicins i Årh nogen a med hi
kon ken samm hinande

ere og mere bevist om, at t er det, som r bedst til og der mest for. iater har jeg verordnede, og patienter. ryd i mig og er god til mit fag.
te jeg at tage r at jeg tog 1 et var svært in familie og er atypisk at tudiet. Målet r, at jeg ville ng gik ud på, rens hånd er et er ikke så re at komme n jeg så ikke rklarede min et, jeg kunne g at jeg ville hvis jeg ikke m at forske.
ve forskning likationer til var et meget fascinerende be viden for sikker på, at ., så jeg kan t område, og be viden for andre.
Under mit forskningsår har jeg holdt flere foredrag på dansk og engelsk, skrevet en artikel, som er på vej til at blive udgivet i et internationalt medicinsk tidsskrift. Desuden har jeg fået en pris for min redegørelse om min forskning på en international konference i Holland. Udover det faglige udbytte gav forskningsåret mig indblik i, hvordan det er at samarbejde med andre faggrupper og forskellige personer i løbet af kort tid. Det har jeg været lykkelig over.
Føler du, at der et fællesskab blandt de tamilske unge i DK? Fx er der ma nge der læser medicin, er det således sådan, at man hjælper hinanden på nogen måde? Nu er situationen den, at jeg var en af de første tamilere der startede på medicinstudiet. Hele min studietid har der ikke været tamilere på min årgang. Så derfor har jeg ikke haft mulighed for selv at prøve, om der er noget fællesskab blandt tamilske medicinstuderende.
Jeg kender nogen tamilske medicinstuderende på yngre semestre i Århus, og så vidt jeg ved, er der nogen af dem der har det meget godt med hinanden og hjælper hinanden. Blandt andre er der meget konkurrence og misundelse. Jeg kender både nogen som har læst sammen og har fået det gode ud af hinanden, og andre, hvor misundelse
Þù¤

Page 56
og konkurrencen har ødelagt samarbejdet.
Så jeg tror ikke, de indbyrdes relationer mellem tamilske studerende adskiller sig meget fra relationerne blandt danske studerende. Jeg fornemmer ikke, at der er et stærkere fagligt fællesskab blandt de tamilske studerende i forhold til de danske studerende. Konkurrence og misundelse eksisterer også blandt danskere, men jeg tror, at det er en anelse stærkere blandt tamilere, fordi tamiler kender hinanden meget og konkurrence præger de fleste tamilske unges opvækst.
Jeg har den holdning, at de tamilske studerende skaber et godt socialt miljø for hinanden. Det er meget vigtigt, for da jeg startede på studiet, var der ikke nogen tamilere som jeg kunne dele mine tanker omkring studiet med. Det ville have været rart at have nogen at diskutere med, om hvad man synes er svært, hvad man godt kan lide af fag osv. På det sociale område får de tamilske medicinstuderende meget ud af hinanden, fordi man kan udveksle bekymringer, tanker og ambitioner med nogen, som er i samme båd. Selv om der er mange tamilske studerende på medicin studierne i Danmark, tror jeg, at det i sidste ende er de enkelte studerende mentalitet der afgør, om man kan få det positive ud af, at der er andre tamilere på studiet.
56
sti tamilsk i f
erhver flere pi
a ud
Det er den meg jævnal mege benytte s en Pigerne de er derf
en tidl
am drenge tidspunkt
i den sam
vi forskel m mænd, sidde på d få tamils udda kom mellem d h
Hvor

urrencen har samarbejdet.
tror ikke, de es relationer nde adskiller nerne blandt g fornemmer rkere fagligt t de tamilske til de danske kurrence og også blandt , at det er en milere, fordi en meget og ste tamilske ges opvækst.
t de tamilske t godt socialt Det er meget e på studiet, ilere som jeg ker omkring ve været rart ere med, om rt, hvad man g osv. På det r de tamilske meget ud af an udveksle g ambitioner e båd. Selv e studerende anmark, tror er de enkelte er afgør, om ud af, at der re på studiet.
Hva d siger du til den stigende udvikling; at de tamilske drenge halter ba gud i forhold til pigerne med gennemføring af en erhvervsuddannelse samt, at flere piger end drenge vælger at læse en videregående uddannelse end drenge?
Det er vemodigt, at udvikling går i den retning. De tamilske piger er meget mere målrettede end deres jævnaldrende drenge. Drengene har meget frihed, og de formår ikke at benytte sig af friheden til at skabe sig en god uddannelse for sig selv. Pigerne opdrages meget varsomt, og de er derfor meget målbevidste og er i en tidlig alder meget selvsikre mht. valg af uddannelse og deres ambitioner i livet. Jeg håber, at drengene vil indhente pigerne på et tidspunkt. Hvis udviklingen fortsætter i den samme retning som den gør nu, vil der i fremtiden være en stor forskel mellem de tamilske kvinder og mænd, hvor de tamilske kvinder vil sidde på de høje poster i samfundet og få tamilske mænd have en akademisk uddannelse. Dette vil gøre, at der kommer en form for klassedeling mellem de tamilske mænd og kvinder, hvilket vil være en ulempe for fremtidens tamilske mænd.
Hvordan føles det at ha vde opnået sin drøm?
Þù¤

Page 57
Min drøm har ikke været at gennemføre min studie. For det har jeg altid været sikker på, at jeg kunne gennemføre. Min drøm og mine ambitioner bliver udrettet med min uddannelse som en grundpille. Min fremtidsdromme er at hjælpe en masse mennesker, redde mange fra døden, udrette noget og gøre en forskel her i verden. Jeg mener, at der er en grund til, at hver af os er født i denne verden. Der er en mening med hver vores liv. Derfor er der også mening med mit liv, og derfor har jeg store ambitioner i mit liv. Jeg vil gerne arbejde i udlandet og se glæden i ethvert menneske, såvel stort som småt, der bliver helbredt eller lindret for sin sygdom. Jeg ved, at der er mange mennesker, der har brug for min hjælp, især i de fattige lande. Jeg vil gerne tage til u­lande og hjælpe mennesker der, jeg vil gerne ud og se hvor meget, denne store del af verdensbefolkningen har brug for min hjælp. Jeg vil også gerne tage til Sri Lanka på et tidspunkt og arbejde dernede. Jeg har planer om at specialisere mig inden for hjertemedicin. Lige nu synes jeg børne­hjertemedicin er spændende. Jeg vil gerne specialisere mig inden for dette og arbejde for, at jeg kan sætte mit helt eget præg på specialet. Jeg vil gerne have, at nogen husker mig for noget godt, jeg har lavet, når min tid på jorden er forbi.
57
H
Det e kan hold have d meget j denne we
at samv periode er selvføl er ble mit liv ska uddann ambitio
d
Hvi mener
Jeg har Herning at jeg s da det for dem for min
sp fortælle
hvad de Det er
ma tingene, vig patie Derfor v bliver b glade, o

røm har ikke gennemføre udie. For det g altid været er på, at jeg røm og mine ttet med min ndpille. Min at hjælpe en e mange fra t og gøre en ener, at der f os er født i mening med r er der også erfor har jeg it liv. Jeg vil g se glæden vel stort som eller lindret ed, at der er har brug for e lande. Jeg de og hjælpe rne ud og se e store del af brug for min e tage til Sri t og arbejde planer om at ig inden for nu synes jeg spændende. re mig inden r, at jeg kan på specialet. ogen husker ar lavet, når den er forbi.
Hvordan er det at være færdig med livet som studerende? Det er skønt at tænke på, at jeg nu kan holde fri en hel weekend uden at have dårlig samvittighed over, hvor meget jeg kunne have læst i løbet af denne weekend. Jeg er meget glad for at jeg slipper for denne dårlige samvittighed og for de stressende perioder med eksamenslæsning. Jeg er selvfølgelig lykkelig over, at jeg nu er blevet læge, men for mig starter mit liv først nu. For målet med livet skal ikke være at gennemføre en uddannelse, men målet skal være de ambitioner, som man kan opnå med den uddannelse man har taget.
Hvilke fordele og ulemper mener du at ville opleve som tamilsk­dansk læge? Jeg har fra rigtig mange tamilere fra Herning fået at vide, at de er glad for at jeg som en tamiler er blevet læge, da det vil lette sproglige problemer for dem. Det vil være en stor fordel for mine tamilske patienter, som har sproglige problemer, at de kan fortælle mig på deres helt eget sprog, hvad de har af symptomer og klager. Det er meget vigtigt som patient, at man kan formulere og beskrive tingene, sådan som man føler det. Og vigtigst af alt er det, at man som patient føler sig forstået af lægen. Derfor vil de tamilske patienter, som bliver behandlet af mig, være meget glade, og det vil skabe fryd i mig, at
Þù¤

Page 58
se glæden i deres øjne over at føle sig forstået. Sådan som jeg har det nu, ser jeg ingen ulemper i at være tamilsk­dansk læge. Det jeg frygter mest er racistisk holdning til mig og mit virke som læge fra danske patienter. Under et af mine lægevikariater blev min pakistanske kollega udsat for racismen ved, at en dansk patient nægtede at blive behandlet af ham. Det ville gøre mig meget ked af det, hvis jeg blev udsat for noget af det samme. Men heldigvis sker det sjældent, og i så fald har jeg kolleger til at diskutere og tackle det.
Hvordan ser din fremtid ud nu? Hvad er det næste skridt i dit liv? Efter sommerferien, starter jeg på Medicinsk­Kardiologisk Afdeling A på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, hvor jeg skal gennemføre mit 11⁄2 års turnus. Herefter vil jeg søge uddannelsesstillinger for at videreuddanne mig inden for hjertemedicin. Jeg vil gerne skrive en ph.d.­afhandling inden for et spændende område. Herefter vil jeg gerne tage til forskellige lande og arbejde som læge for at få en masse erfaring. Selv om jeg kommer til at arbejde i udlandet, regner jeg med at have min base i Danmark, og blive overlæge og evt. professor inden for mit speciale.
58
Hva d tamil t Vælg en spænd har lyst ti
liv. fornuft. D
foræld uddann til at læ den tite uddannel
fag, som mere elle
uddann aty uddanne læst før. og hvad nogen evn som vi ik Det er æ sig af d find ud lyst til,
over fo engan tænke: j
Vi siger med benytte l

æden i deres er at føle sig forstået. som jeg har ser jeg ingen ­dansk læge. t er racistisk it virke som . Under et af ter blev min ga udsat for ansk patient dlet af ham. et ked af det, noget af det gvis sker det jeg kolleger g tackle det.
remtid ud te skridt i dit liv? tarter jeg på k Afdeling A ehus, Århus hvor jeg skal års turnus. vil jeg søge llinger for at ig inden for rne skrive en inden for et refter vil jeg lige lande og få en masse ommer til at r jeg med at ark, og blive sor inden for mit speciale.
Hva d vil du sige til de unge tamilske teenagere i forhold til valg af deres studie? Vælg en uddannelse, som du synes er spændende. En uddannelse, som du har lyst til at arbejde med resten af dit liv. Lyt til dit hjerte og lyt til din fornuft. Det vigtige er ikke, hvor lang eller kort uddannelsen er, om forældrene og familien kan lide den uddannelse, men om du selv har lyst til at læse det studie og arbejde med den titel og det job, du får efter endt uddannelse. Det er vigtigt, at det er et fag, som du kommer til brænde for i mere eller mindre grad­ for det er det, der gør dig lykkelig over din uddannelse. Også selv om, det er en atypisk uddannelse og det er en uddannelse, ingen andre tamilere har læst før. Find ud af hvad du er god til, og hvad du har lyst til. Hver af os har nogen evner, måske også nogen evner, som vi ikke har fået stimuleret endnu. Det er ærgerligt at man ikke benytter sig af de evner, man er født med. Så find ud af, hvad du kan, hvad du har lyst til, følg hjertets vej og vær ærlig over for dig selv. Det vil gøre, at du engang kan se tilbage på dit liv og tænke: jeg lyttede til mine ønsker, og det gjorde mit liv lykkeligt.
Vi siger mange tak til Gowsini for at medvirke i dette interview, og vil benytte lejligheden til at ønske hende held og lykke på det danske arbejdsmarked.
Þù¤

Page 59
59
(“vJTk;vkfFj;njhiytpy”.. 2Mk;gff Mrph
Vnddpy;jHkkhd Ajjk;xdwpid nraatpyiy kwiwaJ uhZthPjp gFjpfFk rhjjpakwwJ vd cyf mur njhlHeJ typAWjjp tUfpwhHfs. mN uhZthPjpahd jPHTfF nghUsh Nghhpdpy nfhba jPtpy;thOk kffis ,OjJr;nryf
,J jtpu> ,dp muR jkpokffs k euNtl ilia rl l mq fPfhuj elj jg NghfpwJ. mgptpUj jp ntspehLfspy;ngWk;fldfs;Ftpf flrpfs; midjjpidAk; xdW Nr ifitjjpUfFk; ClfjJiwapy; Nk jdJ Nghpdthj murpaYfF gypa ngUkghzikr;r%fjjpid jdJ fU krpa itjJ> xU ,dmopgG Nghi ghhpastpy;nfhzL eljjg;Nghfpw
vdNt NghH top Kiwapidf e Rjejpuk Iffpak vdDk mbggi chpikffhd [dehaf ntF[d khH juggplKk Ntzb KdnkhopfpdNwh fdd W nfhz bUf Fk ,dg rpffpjjtpfFk;,yqifahpd;jiyt murpayhf KdndLgjpy; css J ngUkghzikr r%fk tpsqFk t nrajy NtzLk. mLjJ ,yq gueJgll Iffpak> GhpeJzHT> flejfhy frgGzHTfSffgghy vyy flbnaOggggly NtzLk. nj tpjpapdwp top nraa NtzLk. MF
fle;j ,jopd; gpd; ml;ilapy; ntspte;j fi
jkpOf;F nkhopngaHj;jtH kzp Rg;uha gpuRhpf;fg;gl;likf;F tUe;JfpNwhk;. mk;nkhopng

tpy”.. 2Mk;gff MrphpaH jiyaqfj njhlHrrp)
d Ajjk;xdwpid ,ejjjPtpy;ahUk; wiwaJ uhZthPjpahd ntwwp ,U
kwwJ vd cyf murpay;MathsHfs; jjp tUfpwhHfs. mNjNtis ,jjPtpy; jPHTfF nghUshjhuhPjpahd tY LtHfs njhlHrrpahf kffs kPNj s. njhlUk Ajjk njhlHrrpahd yfSfFk> nfhba grp> glbdpfFNk
is ,OjJr;nryfpwJ.
dp muR jkpokffs kPJ eljjgNghFk;
rl l mq fPfhuj Jld nfhz L J. mgptpUj jp vd Dk Nghpy; gWk;fldfs;FtpffgglL> rpqfsf; jpidAk; xdW NrHjJ> VwnfdNt ; ClfjJiwapy; NkYk; if itjJ> j murpaYfF gypahfpgNghapUfFk; r%fjjpid jdJ fUjjpaYfF NkYk; U ,dmopgG Nghiu ,yqif muR zL eljjg;NghfpwJ.
top Kiwapidf epWjjp! [dehafk; k vdDk mbggilapy RaepHza ehaf ntF[d khHffjij midjJ b KdnkhopfpdNwhk. ,yqifjjPtpy; bUf Fk ,dg gpur rpidf Fs; yqifahpd;jiytpjpia vtnutNuh ndLgjpy; css Jdgpaiy Kjypy; r%fk tpsqFk tifapy; murpay; k. mLjJ ,yqifaH kjjpapy; pak> GhpeJzHT> tplLfnfhLgG
HTfSffgghy vyyh juggpudhplKk; ly NtzLk. njhiytpy vlLk; raa NtzLk. MFkh?.....
MH.
l;ilapy; ntspte;j fiyr;nry;tdpd; ftpijia
gaHj;jtH kzp Rg;uhad; vd;W jtWjyhf ;JfpNwhk;. mk;nkhopngaHg;Gf;F chpatH e.RrPe;jpud;
Þù¤

Page 60
è£ôñ: ÞÁî¤î îó Þìñ: ï¤ò£ò ê¬ð
âùè°ñ¤¬ì«ò
õ¤÷ñðóñ¢ (Üôô)
àùè°ñ¢
å1⁄4 Íùø£õ¶
«ïóñ: õ¤üòù¢«õ
ï£ñ¢Üé° è£îî¤ îù¤¬ñò¤ù¢2õ¬ añ÷ùñ¢âñè褬 å1⁄4 Íùø£õ¶ ñù âîî¬ù °öï¬î «î£¬÷»ñ¢o¬ôè 裬ô 2øø¤èaè£ ï£ù¢èîî¤òö õ¤1⁄4 ñù¤î¬ùð¢
'ï å1⁄4 ê¤ô âù¶ñ¢Üññ£î aè£î¶ 𤮠«ïêñ¢
1ùù «ð£ô
ê¤Á ¶÷¤ Þìñ à «õaøùù «èì«ìù èíí£®ê¢ê¤ô1⁄2 - ò£ö¤ù¤
æó£ò¤óñ¢ð¤2éè£ù 1¬îî¶ ¬õîî¤1⁄4 'Üöè£ò¤1⁄4ïî¶ â Þôô£¶õ¤ì®1⁄4ïî ñ£ìì£ò¢ àùù¤ìîô£ó Ü Ýù£ô, ÞùÁ Üõ ¬èððøø¤è¢aè£í îóð1 õöéèððì ́ ê¤îÁñ¢ê¬îî¶μ að£Áèè¤aò ́î¶ ã Þ¶ ÝÁîô¢aê£ô âùð¶ ñì ́ñ¢1ó¤è
*°«õù¤ - Þôé¬è Ì ï£ì¬ì袬èððøÁè¤ø£ù ñÁð® î¤1⁄4ñíñ¢aêòè¤ î¤1⁄4ñð¤ê¢aêôðõ÷¢è£ì®è
(for the country I more than it deser î¬ôð1 ïùø¤ : Ü grandniece and b The God of Small
60
1901­273X

è£ôñ: ÞÁî¤î îóð1 ï£÷¢ Þìñ: ï¤ò£ò ê¬ð õ¤÷ñðóñ¢ (Üôô) è°ñ¤¬ì«ò
àùè°ñ¢
å1⁄4 Íùø£õ¶
«ïóñ: õ¤üòù¢«õì¬ìò£ìð¢«ð£õîø° ï£ñ¢Üé° è£îî¤1⁄4ï«î£ñ¢Üïï¤òóèa÷ù, îù¤¬ñò¤ù¢2õ¬ó âñè° añ÷ùñ¢âñè褬ì«ò å1⁄4 Íùø£õ¶ ñù¤î¬ùð«ð£ô âîî¬ù °öï¬îè÷¢àù¬ùê¢2øø¤1⁄2ñ, «î£¬÷»ñ¢o¬ôè¬÷»ñ¢ðøø¤î¢aî£éè¤òð® 裬ô 2øø¤èaè£í ́ ïèó ï£ù¢èîî¤òö õ¤1⁄4ñð¤«ùù¢
êøÁ où1
«ï«ó õ÷óîî¤õ¤ì ́..
Üñóïî¤1⁄4ïî¶
°«õù¤*
õ¤ì£ñô¢
ñù¤î¬ùð¢
'ï å1⁄4 ê¤ô âù¶ñ¢Üññ£î£ù¤ô¬ôò£?'
aè£î¶ 𤮠«ïêñ¢
1ùù¬è «ð£ô
ê¤Á «õaøùù èíí£®ê¢ê¤ô1⁄2 ¶÷¤ Þìñ «èì«ìù àù õ¤¿ï¶ àùù¤ìñ..
ñ®ò¤ô¢
aîø¤ððîø° où1 - ò£ö¤ù¤
æó£ò¤óñ¢ð¤2éè£ùè÷¤ù ï¤êðîî¬î 1¬îî¶ ¬õîî¤1⁄4è°ñ£ø¢«ð£ô 'Üöè£ò¤1⁄4ïî¶ âù îõøôô«õ' âùè¤ø£ò¢ Þôô£¶õ¤ì®1⁄4ïî£1⁄2ñ¢Üõóè÷¤ìñ¤1⁄4ï¶ îðð¤îî¤1⁄4èè ñ£ìì£ò¢ àùù¤ìîô£ó Üóèè¤ Þ1⁄4ïî¤1⁄4ïî£1⁄2ñ.. Ýù£ô, ÞùÁ ÜõóèÀù¬ù Üóèè¤aòùè¤ø£óè÷¢ ¬èððøø¤è¢aè£íì¬î îéè÷î£ñ.. îóð1 õöéèððì ́ àóô¤ô¢î¬ôò¤®ðì ê¤îÁñ¢ê¬îî¶μè°è¬÷ «îéè£òî ¶1⁄4õaôù að£Áèè¤aò ́î¶ ãððñ¤ ́è¤ùøùó¢àù¶ °öï¬îè÷¢ Þ¶ ÝÁîô¢aê£ôô¤èaè£÷Àñ¢«õ¬÷òôô âùð¶ ñì ́ñ¢1ó¤è¤ø¶
*°«õù¤ - Þôé¬è Ìóõèè°®aò£ùø¤ù¢Üóê¤. õ¤üòù¢Üõ¬÷î¢î¤1⁄4ñío®î¶ ï£ì¬ì袬èððøÁè¤ø£ù. ð¤ùùó Üõ¬÷è ¬èõ¤ì ́ ï£òèè õñê Üóê¤aò£1⁄4îò ñÁð® î¤1⁄4ñíñ¢aêòè¤ø£ù. °öï¬îè¬÷è¢è£ðð£øø¤èaè£÷÷ îù¶ °®ò¤ùó¤ìñ¢ î¤1⁄4ñð¤ê¢aêôðõ÷¢è£ì®èaè£ ́îî ¶«ó£è¤aòùè¢è1⁄4îððì ́ Üõóè÷£ô¢aè£ôôðð ́è¤ø£÷.
(for the country I love, and for a life that demands us much more than it deserves..) î¬ôð1 ïùø¤ : Ü1⁄4ïîî¤ «ó£ò - 'The silence sat between grandniece and baby grandaunt like a third person' (pg.22), The God of Small Things
1901­273X
Þù¤