கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கையிற் கலை வளர்ச்சி

Page 1


Page 2


Page 3
இக்பூ தென்னிந்திய சி என்னும் நூ6
க. நவரத்தினப்
இயற்றப்
ஈழகேசரிப் பொன் வெளியீட்டு குரும்பசிட்டி,
1 95

கையிற்
வr i ஆர்
நூல் ற்ப வடிவங்கள் வின் ஆசிரியர்
ம் அவர்களால்
.[نئی ۔ا۔ ال۔
ானையா நினைவு
மன்றம்
இலங்கை
Թ

Page 4
ஈழகேசரிப் பொன்னையா கினேவு வெளியீட்
உரிமை பதிவுெ
194

டுமன்றப் பிரசுரம் - 1
சய்யப்பட்டது.
ானகம், திருமகள் அழுத்தகத்தில்
அச்சிடப்பட்டது.

Page 5
வெளி
ஈழ5ாட்டில் கடந்த கால் கலாசார முன்னேற்றத்துக்கும், டாற்றிய பெருமக்களில், 'ஈழகேச அவர்கள் முன்னணியில்வைத் தமிழகம் அறிந்த ஒன்று.
سية * கற்றலிற் கற்முாை வழிபட திரு. நா. பொன்னையா அவர்கள் புதிய முறையில் உயரிய தமிழ் நூ மொழி, கலை ஆகிய பயிர்களை வளர் கருதாது செய்த பணிகள் தமிழ் குரியன. இதனல், தமிழ்ப்பயிரு செழித்து வளர்ந்தன. ஆயின், அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்வை ஒரு பருவம் தோன்றிற்றெனல் மிகைய
* வாழையின் கீழ்க் கன்று நா. பொன்னையா அவர்களது களும் பொன்னையா அவர்களின் பி முதுவேனிலை இளவேனிலாயாவ ஈழகேசரிப் பொன்னயா நினைவு ெ ருடைய கழகமொன்றினை ஆரம்பி தொண்டினைத் தம்மாலியன்ற அ6
அக் கழக நோக்கங்கள் :
(1) இக்கால ஆராய்ச்சி முை களும், சிறந்த மொ முயலுதல்.
(2) சிறந்த நூல்களை எழு
பொருளுதவி புரிந்து
(3) மன்ற வெளியீடுகளின்
ழில் உ யர்தர ஆராய்ச்

பீட்டுரை
நூற்றண்டாக தமிழ் வளர்ச்சிக்கும், அரசியற் சுதந்தாத்துக்கும் தொண் ’ அதிபர் திரு. நா. பொன்னையா, . P.
தெண்ணப்படத்தக்கவர் எனபது
ல் சிறந்தன்று ” என்பதற் கிணங்க தமிழ்ப் புலவர் பலரை ஆதரித்தும், ல்கள் பல வெளிவர முயற்சிசெய்தும், க்கும் பருவக் கார்மேகம்போலப் பயன் மக்கள் என்றென்றும் நினைவுகூரற் ம் கலைப்பயிரும் ஈழத் தமிழகத்திற் 30-3-51இல் திரு. நா. பொன்னையா விய பின் தமிழுலகுக்கு முதுவேனிற்
ாகாது.
ம் கனி உதவும் அன்றே ! திரு. பத்தினியும், புத்திரியும், நண்பர் ரிவால் ஈழத் தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்ட து ஆக்க முயன்று 27-3-54இல் வளியீட்டு மன்றம்' என்னும் பெய ந்து அதன் மூலம் அப் புெரியாரது rவு தொடர்ந்து நடாத்த விரும்பினர்.
றகளைத் தழுவித் தமிழிற் புதிய நூல் ஜிபெயர்ப்பு நூல்களும் வெளிவர
தி உதவும் அறிஞர்களே இயன்ற கெளரவித்தல்.
மலம் கிடைக்கும் ஊதிபத்தை, தமி 9 முறைகளிற் கல்விகற்க விரும்பும்

Page 6
மாணவர்களுக்கு உதவி பல்கலைக் கழகங்களிற் என்பனவாம்.
தமிழ்மொழி, தமிழ்ப் விஞ்ஞானம் முதலிய துறைக அன்பர்களது ஒத்துழைப்பை பார்க்கின்றது.
W இம் மன்றத்தின் பணில் மென்பது நமது பெரு விருப்ட
கலா ரசிகரும், தமிழன்ப நண்பருமாகிய திரு. க. 156 நூலை, இம் மன்றத்தின் முத கின்ருேம்
குரும்பசிட்டி, தெல்லிப்பழை.

iv , இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம், இந்திய கல்வி பெற இயன்றளவு உபயோகித்தல்;
பண்பாடு, கலை, சமயம், சரித்திரம், 5ளில் நூல்கள் எழுதும் விருப்புடைய இம்மன்றம் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்
யைத் தமிழகம் ஏற்று ஆதரிக்கவேண்டு புக்களுள் ஒன்று. ரும், திரு. நா. பொன்னையா அவர்களது
வரத்தினம் அவர்கள் யாத்துதவிய இக் ற் பிரசுரமாக மகிழ்ச்சியுடன் வெளியிடு
வணக்கம்.
ஈழகேசரிப் பொன்னேயா நினைவு வெளியீட்டுமன்றத்தார்,

Page 7
p
வித்துவசிரோமணி பி
இலகுதமிழ் மொழியினெ
மிணையில்பெரு யாழ்ப்பான 5ாட்டிலு இயம்புருவ ரத் இயைந்தவன் ெேறன் றிசைநூலை (p6 “இலங்கையிற் கலைவ இக்கா வியற்றிய
அலகில்வள முற்றிடும் ଗ,
அமைந்தபொன் அறிஞர்வாழ்டசன்னை
அமைதது5ற ற. அச்சிற் பதித்துமுய
அறிவுதரு புத்தி அதிபன யிருந்தங்கு
ஆற்றினே னினை
குலவுமுதல் வெளியீட்ட தா கூறு தமி ழாங்கி கொண்டபெரு நூலெ குரையாழி சூழி: கோவேந்தர் மன்றிலே கோதிலுயர் சாக் குணமதே வடிவாய é காமான்றன் ற2
உலகுகிகழ் சகவருட மாயி . டுற்றவெழு பத்,ே ஒன்றிவருஜயவருட
லோரெட் டதாக்
உறுதினம் வைத் உயர்கலா சாலையிற் ப
ஒதிமகிழ் வித்தன

புப்பாயிரம்
மழரீ சி. கணேசையர் அவர்கள்
டு மாங்கிலக் தன்னிலுறு நூல்களாய்ந்தோன் துறு வண்ணை5கர் வாழ்பவன் னெப்பேர் னிந்த்ய சிற்பவடி வங்களென் ாசெய்தவன் w ார்ச் சி’ப்பெயர்கொ னுரலொன்றை தனை
தன்மயிலை தோன்றினேன் 2aOT UITEITLDGðir s பம் பதியினிலொ ர ச்சகம் மிழ் நூல்களை ரீழகே சரியெனும் ரிகையை நடாத்தியும் பெருகன்மை வுமன்றின் -
கவிங் காக்கியே
லத்தில்
லாங் கற்றபே ரறிஞணுய்க்
லங்கைக் - - ா ரமைச்சமாய் விளங்குல்ோன் தமென்னுங் சிறிநடேச பிள்ளையாங் லமைதன்னில்
ரத் தெண்ணுரருெ தழினில் முறுமாசி மதிதன்னி தேதியில் ன் வாரநிகழ் சிவராத்ரி தீஸ்வர ண்டிதர்கள் சபையினிை ானரோ,

Page 8


Page 9
l.
8
10.
1.
GLII C5
வெளியீட்டுரை மதிப்புரை முன்னுரை இந்தியாவும் இலங்கையும்
இலங்கை மக்கள் - பூர்வீக தென்னிந்தியாவும் - தென்னி நூல்களும் ஈழமும் - இலங்ை இலங்கையிற் சிற்ப வளர்ச்சி
அநுராதபுரக் காலம் - பெ முறை - குப்த சிற்பமுறை - இலங்கையிற் சிற்ப வளர்ச்சி பொலகறுவாக் காலம் :- சிற்ப முறை : கண்டிருகர்க் க முறைகள் கொழும்புககர்க் தாது கோபங்கள்
தாதுகோப அமைப்புமுறைபெளத்த சிற்ப வடிவங்கள்
புத்தரின் திருவடிவம் - புதி பிரமாணம் - வேறு சிற்ப வ சைவ சிற்ப ஆலயங்களும் வ பெளத்த ஆலயங்களும் சை யிற் சைவத்தின் தொன்ை ஆலயங்களின் காலமும் வர யாழ்ப்பாணத்திற் சைவ ஆ இலங்கை ஓவியங்கள் கலையும் கைத்தொழிலும்
கைத்தொழில் முறை - தெ வகைகள் - இக்கால கிலை - இந்திய கலா தத்துவம்
ஐரோப்பிய கலையும், இந்திய படங்களின் விளக்கம்

ளடக்கம்
இலங்கை மக்கள் - திராவிடரும் iந்தியாவும் பிறநாடுகளும் - தமிழ்
கயிற் சைவமும் பெளத்தமும்.
(l) : pளரிய சிற்பமுறை - ஆந்திர சிற்ப - பல்லவ சிற்ப முறை.
(2) . . . சோழ சிற்ப முறை - பாண்டிய ாலம் :- விஜய நகர நாயக்க சிற்ப
காலம்.
- வாகல்கடங்கள் - வாயில்கள்.
ந்தர் வடிவங்களின் அளவுப் படிவங்கள் - சிற்பத் தூண்கள். டிவங்களும் வத் திருவுருவங்களும் - இலங்கை ம - சைவ ஆலயங்கள் - சைவ லாறும் - சைவத் திருவடிவங்கள்.
லயங்கள்
ாழிலும் கலைகளும் - கைத்தொழில் எதிர்காலம். ・ ×
கலையும்.
பக்கம்
IX ΧΙ
15
24
3.
37
46
50
54
64
69

Page 10
القوي
டக்டர் ஆதக்தக் குமாரசுவா
வாழ்க்கைச் சுருக்கம் - அவர் சிறப்பாகச் செய்துள்ள பணி
மேற்கோள் நூல்கள்
அரும்பொருள் அட்டவணை
巽
O
l
T1.
2.
14. 15. I6.
தூபா ராம தாதுகோபம் ரூவான்வெலிசா யா தா சேதவனராம தாதுகே “கந்தக சைத்திய தாதுே சிராவத்தியின் அற்புத மாயாதேவியின் கனவு தொலுவிலா புத்தர் வடி
தம்பதிகள். சந்திரவட்டப் படிக்கல் யானைச் சித்திரங்கள்
மனித வடிவமும் குதில் நாலந்தா கெடிகே
இரண்டாம் சிவாலயம் கிரிவிகார தாதுகோபL இலங்கைத் திலக ஆல
சேதவன ராம விகாரம்
16 a. தூபா ராம ஆலயம்
17。
கல்விகாரை வடிவங்க
17 a, பராக்கிரமபாகு
18R.
19.
20.
வட்டதாகே ஹட்டதாகே
லதா மண்டபம்

νι
பந்தம் பக்கம்
. S) 8.
வெளியிட்ட நூல்கள் - அவர் - புகழுரைகள்.
93
95
ங்கள்
துகோபம் s 8 p. "பம் காபம் '' ச் செயல் ● 够曾 III
..
உவம் 8 V
bg : 姆 姆 W
3) - so is ge:
W
ரைத் தலையும் 99 to a WI
a VIII
o 8 8 WII
யம் . X
)
8
1ள் . M. Ko X
XI
8 Y () XII
& XIV
99

Page 11
21.
22.
23.
25.
26. கண்டி புத்த தந்த ஆலய
28.
29. 31. 32. 33.
. துவாரபாலகர்
புத்தர் திருவடிவம் முதலாம் சிவ தேவாலய யாப்பகவா அரண்மனை இலங்காதிலக விகாரை கடலதேனிய விகாரை
எம்பக்க தேவாலயச் சி களனியா விகாரை பொன்னம்பலவாணேள்
வாகல் கடம்
99 நீள்சதுரக் கல்
வாயில்
5ாகராஜ துவாரபாலகர்
கைப்பிடி வரிசை
புத்தர் திருவடிவம் (=
99 99 (l 9 99 (g 39 (கல்விக 99 (6.
மைத்திரேய போதி சத் பத்தினி
5. சிற்பத் தூண்கள்
நீராடு துறை
முருகன் ஆலயம் சுந்தர மூர்த்தி நாயனர்
திருஞானசம்பந்த மூர்
திருநாவுக்கரசு நாயன சண்டேசுவர நாயனர்
சிவமூர்த்தம்

νii
fò 8 . . . .
○ン。
பம்
த்திரம்
ஸ்வரம் se s
·g
அபயகிரி) . . . .
பங்குளியா)
கல்விகாரை)
5ாரைக் கர்ப்பக்கிரகம்)
வட்டதாகே)
த்துவ
:
த்தி நாயனர் p ge e p
ії ....
பக்கம்
XV
XVI XVII
99
xvi II
99 XIX
99
XX
39 XXI
9$y XXII
XXI
XXIV
99
XXV
99
XXVI
گو و
xxyII : XXVIII
99
XXIX
99
XXX
XXX
XXXII
XXXIII.
9.

Page 12
53.
54. 55.,
572 58.
59.
60. 6.
62.
5டராஜ வடிவம் திரு~ோண்மலைத் திரு அநுமார் வாயிற்படிக்கல்லு கஜலஷ்மி சிகிரியா ஒவியம் திவங்க ஆலய ஒவியம் சிம்மாசனம் வெள்ளி மயிலும் திருவி மரச் சித்திர வேலை
l. இலங்கை - புராத
: 2. தாதுகோபத்தின் ட 3. டக்டர் ஆநந்தக் @
28, 20, 48, 49, 50,
எண்களையுடைய படங்க
யாவும் இலங்கைப் புர
பகுதியாரால் உதவப்பட

viii
பக்கம்
is dep e se XXXIV வடிவங்கள் 8 8 8 · XXXV •
• . . XXXVI
8 Ab e XXXVII.
8 - ) 99
• • • XX xv III xxxix
is a XL. வாசியும் • oo 99.
d XLI
நன நகரங்கள் . 8 பகுதிகள் 26 மாரசுவாமி s 8.
51, ნ2, 54, 55., 56., 61., 62 ளைத் தவிர ஏனைய படங்கள் ாதனப் பொருள் ஆராய்ச்சிப் ட்டன.

Page 13
தமி இலங்கையின் தபால் ஒ: 3.கெளரவ'சு:ந்டேசபிள்ஃா
ID
பரத நாட்டின் கலை கட கம்பேரடியா என்ற தேசங்களிற் பர ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இலங்கை முன்னரே வளர ஆரம்பித்தது. அே புத்திரியாகிய சங்கமித்திரையும் இலங் புத்த சமயத்தை நிலை நிறுத்தினர் எ லிருந்து, இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் இடங்களிலும், பாரத நாட்டைப் பின் ஆலயங்களையும் தாபித்தனர். அவற்றி நிலையில் இருக்கின்றன. ஆயினும் ளாக விளங்குகின்றன. அநுராதபு நகரிலும் காணப்படும் புத்த விக்கிரக பொருந்தியவை. சிகிரியா என்ற குன் லுள்ள அற்புத ஒவியங்களை நிகர்த்தன இன்றும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
இலங்கையின் கலை புத்த சமய படினும் சைவ சமயச் சார்பும் கலந்துெ இலங்கையில் ஆதிக்கஞ் செலுத்திய 8 கட்டப்பட்ட சிவாலயங்கள் அழகிய கருகில் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிய பொருட்காட்சிச்சாலையில் வைக்கப்பட் விற்பன்னர்களின் உள்ளத்தைக் கவ மூர்த்தி விக்கிரகம் பக்திப் பரவச நி3 தாக விளங்குகிறது. இவ் விக்கிரகங் காலத்தைக் குறிக்கும்.
இலங்கையின் கலை வளர்ச்சிக்கு தார்கள் எனக் கருதுவதற்கு ஆதாரம் ஆலயத்தில் கருங்கல்லிற் செதுக்கப்ப இடத்திலுள்ள கருங்கல் ஆலயமும்

) அறிஞரும், பரப்புப் பகுதி அமைச்சருமாகிய 3. A., B. L., f. R. E.G. அவர்களது .
lil LGD) J
ல் கடந்து இலங்கை, சாவகத்தீi சீயம், விய வரலாறு பாரத நாட்டுச் சரித்திரத்தில் யில் அக்கலை இரண்டாயிர ஆண்டுகளுக்கு சாக மன்னரின் புத்திரனுன மஹிந்தனும், கையில் கி. மு. மூன்றுவது நூற்றண்டில் ன்பது சரித்திரப் பிரசித்தம். அக்காலத்தி ாது தலைநகரமாகிய அநுராதபுரத்திலும் வேறு பற்றி, புத்த சிலைகளையும் தாகோபா என்ற ற் பெரும்பாலானவை இப்பொழுது சிதைந்த அவை இலங்கையிற் பூர்வீக கலைச் சின்னங்க. ரத்திலும், பொலன்னறுவா என்ற புலத்தி ங்கள் அதிசயிக்கத்தக்க சிற்ப இலக்ஷணம் ாறில் தீட்டப்பட்ட ஓவியங்கள் அஜண்டாவி வாய், இலங்கையின் பூர்வீகக் கலைச் சிறப்பை
5தோடு அதிகம் தொடர்புற்றதாகக் காணப் Tளது. சோழ மன்னரும் பாண்டிய மீன்னரும் ாலத்தில், அவர்களால் பொலன்னறுவாவில் சிற்பத் திறம்வாய்ந்தவை. அவ்வாலயங்களுக்' ாளராற் கண்டெடுக்கப்பட்டுக் கொழும்புப் டுள்ள பஞ்சலோக விக்கிரகங்கள் கலா வனவாகும். அவற்றுள் ஒன்ருகிய சுந்தர யைப் படிவத்திற் காட்டும் திறனில் நிகரற்ற ள் தமிழ்க் கலை உச்சநிலை அடைந்திருந்த
தமிழ்ச் சிற்பிகளே பெரிதும் துணைசெய் இருக்கிறது. அநுராதபுரத்தில் ஈசுவரமுனியா ட அழகிய சிற்பமும், நாலந்தா என்ற பல்லவர் காலத்திலிருந்த தமிழ் நாட்டுச்

Page 14
சிற்பிகளின்-கைவண்ணத்தைக் காட் அரசன் பொலன்னறுவாவிற் கட்டிய என்பது எளிதிற் முலப்படும். கண் பெளத்தாலயம் முழுதும் தமிழ் மு இரண்டாம் இராஜசிங்கன் என்ற சி என்ற இடத்திற் சிதைந்த நிலையில் கருங்கற் கட்டிடமாக அமைந்து தt யின் தென்கோடியிலுள்ள கட்ற்கை பெற்று விளங்கிய விஷ்ணு ஆலயம் என்பதற்கு இப்பொழுது அங்குக் றுரண்கள் சான்று பகரும். கருங் பரையாகப் பல நூற்றண்டுகளாக இலங்கையில் அன்றும் இல்லை,
இலங்கை மன்னர்களால் தமிழகத் இலங்கையின் கலைச் செல்வத்தைப் uß6035 LITbT 5.
இலங்கையிற் கலைச் செல்வத்ை துணையாகத் திரு. க. நவரத்தினம் இந் நூலை எழுதி வெளியிடுகின்றர் நீக்கும் வகையில் திரு. நவரத்தின சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தென்ன இவர்கள் வனப்பு மிக்க முறையில் தமிழில்-முதன்முதலாக வெளிவந்த நூல், தமிழகச் சிற்பக்கலையின் கரு புகழ்பெற்ற இலங்கைப் பெருமகனு சிறப்பை உலகம் அறிந்துகொள் பெற்றனர். அவர் காட்டிய வழியை வாயிலாகச் செய்துவரும் கலைத்தெ இலங்கையிற் கலைவளர்ச்சி' எ காண்பதற்குக் கண்கொடுத்துதவு! ப்ரர்க்கின்றேன்.
கொழும்பு, 30-II-54,

Χ
டுகின்றன. முதலாம் பராக்கிரமபாகு என்ற ஆலயங்கள் தமிழ்ச் சிற்பமுறையைத் தழுவியன நகரத்துக்கு அண்மையிலுள்ள கடலதெனியா றையை அநுசரித்த கருங்கற் கட்டிடமாகும். கள மன்னன் கட்டிய சிவாலயம் சீதாவகா உள்ளது. அதன் விசாலமான அடித்தளங்கள் ழ்ச் சிற்பமுறையைக் காட்டுகின்றன. இலங்கை ரப் பட்டினமாகிய தேவிநுவரையில் பிரசித்தம் கருங்கல்லால் தமிழ் முறையிற் கட்டப்ப்ட்டது காணப்படும் சிற்பவேலைப்பா டமைந்த கற் ற் சிற்பத்திற் கைதேர்ந்த குடும்பங்கள் பரம் த் தமிழ் நாட்டில் இருந்து வருவதுபோல் இன்றும் இல்லை என்று துணிந்து கூறலாம். னிென்று அழைக்கப்பட்ட தமிழ்ச் சிற்பிகளே படைத்துத் தந்தார்கள் என்று சொல்வது
தப் பற்றித் தமிழ் மக்கள் அறிந்துகொள்வதற்குத் அவர்கள் இலங்கையிற் கலைவளர்ச்சி' என்ற கள். கலைநூல்கள் தமிழில் இல்லாத குறையை ம் அவர்கள் தனிச்சிறப்புப் பெற்றுள்ளார்கள். ரிந்திய சிற்ப வடிவங்கள் ' என்ற ஒரு நூலை ) இயற்றித் தமிழகத்துக்கு உதவியுள்ளார்கள். விரிவான கலைநூல் இது என்றே கூறலாம். இந் வூலமாக அமைந்துள்ளது. கலாயோகி என்று ஆநந்தக் குமாரசுவாமி பாரதநாட்டுக் கலையின் வதற்குக் கண்கொடுத்துதவிய பெருமையைப் ப் பின்பற்றித் திரு. நவரத்தினம் தமிழ்மொழி "ண்டு, தமிழ்மக்களின் பாராட்டிற் குரியதாகும். ன்ற இந்நூல் இலங்கையின் கலை வனப்பைக் கலைநூலாக வரவேற்கப்படும் என்று எதிர்
5. நடேசபிள்ளை

Page 15
முன்
சென்றிடுவி ரெட்டுத் தி
செல்வங்கள் யாவுங் ெ
இலங்க்ையும் இந்தியாவும் க அயல் நாடுகள் என்பதை இக்காலத் இருநர்ட்டுக் கலைகளும் ஒரேசிகரத்தி பேரருவிகளெனலாம். எவ்விதம் இந் தம், சமணம் ஆகிய சமயங்களுக்குப் களுக்கும் இருப்பிடமாக விளங்குக் யும் பெளத்தம், சைவம் ஆகிய ச தொடர்புடைய கலைகளுக்கும் இருப்
எல்லா நாட்டு மக்களும் தங்கள் கலைச் செல்வத்தின் சிறந்த இயல்புக வளர்த்தல் வேண்டும். முற்போக்கு பண்டைய கலைப்பொருள்களையும், க வதை நாம் நன்கு அறிவோம். பண வாழும் மனப்பான்மை ஆங்கில ப உளப்பண்பாகும். அவர்களிடத்தே காரணம், அவர்கள் சிறுபராயக் ெ முறையாகக் கற்று வருவதேயாகும்
இலங்கை மக்களாகிய நாம், எப யாவற்றையும் மறந்து, பிறநாட்டு 6 இக் நிலைக்குக் காரணம் எமது நா அன்னியர் ஆதிக்கத்தில் இருந்தமை திரத்தை இன்று பெற்றுவிட்டோம இன்னும் பெறவில்லை. நாம் இன்று கலாசாரப் பண்பு, கல்விமுறை ஆ அன்னியர்களாகவே வாழ்கின்ருேரம் சமயத்தையும், கலாசாரப் பண்புக இன்னும் உருப்பெறவில்லை.

pIS) I
க்கும்- ܨܶܬܫ ○ジ ாணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர்.
லேப்பொக்கிஷங்கள் நிறையப்பெற்ற தில் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வர் லிருந்து ஊற்றெடுத்துப் பாயும் இரு தியா சைவம், வைணவம், பெளத் , அவற்றேடு தொடர்புடைய கலை ன்றதோ, அவ்விதமே, இலங்கை மயங்களுக்கும், அச் சமயங்களோடு பிடம்ாக விளங்குகின்றது.
r முன்ஞேர்கள் விட்டுச் சென்ற ளை ஆர்வத்துடன் கற்று, போற்றி டைய மேலைத்தேச மக்கள் தங்கள் லா நிலையங்களையும் போற்றி வாழ் iண்டைப் பெருமையினைப் போற்றி மக்களிடத்தே காணப்படும் சிறந்த ந இப் பண்பு விளங்குவதற்குக் தாட்டே நாட்டின் சரித்திரத்தை
மது பண்டைய நாகரிகச் சிறப்புகள் ாகரிகத்தில் மயங்கி வாழ்கின்ருேம். டு ஏறத்தாழ 400 வருடங்களாக யேயாகும். நாம் அரசியல் சுதந் ாயினும், கலாசாரச் சுதந்திரத்தை 1ம் எமது நாட்டில் உடை, உணவு, கியனவற்றைப் பொறுத்தமட்டில், . காட்டின் கல்விமுறை எமது ளேயும் வளர்க்கக்கூடிய விதத்தில்

Page 16
காட்டில் கலாசார வாழ்வு இங்கிலை மாறுதல் அடைய வே திர வரலாற்றையும், கலை வள நாட்டில் தோன்றுதல் வேண்டு பின்பற்றித் தமிழிலும், சிங்களத் திரம் முதலிய துறைகளிற் பல இலங்கையின் சரித்திர வரலா படவில்லை. இன்று காணப்படு கூட மாணவர்களின் தேவைக் யாகும். அவையும் பெரும்பா
பெற்றிருக்கின்றன.
இலங்கையிற் கலைகள் எவ் அக்கலைகளின் சிறந்த இயல்பு எடுத்துக் கூறுவதே இந் நூலில் தமிழில் வெளிவரும் முதல் நு இலங்கையின் கலை வளர்ச்சிை இல்லையென்றே கூறுதல் வே. அவர்கள் * இடைக்காலச் சிங் Art) 676ôt 3plb oCB 1572a) 1908 நூல் கண்டி அரசர்களுக்கு பற்றியே கூறுகின்றது.
இலங்கையின் கலை வளர் பட்ட விரிந்த ஆங்கில நூல்க சென்ற் ஏ. ஸ்மித் (Vincent * இந்திய இலங்கை நுண்கலை in lndia and Ceylon) GT 6ör SM). சுவாமி அவர்கள் தமது இங் கலைகள் வரலாறு’ (History லும் நூலிலும், பேர்சி பிற *இந்திய கட்டடக்கலை ' (Indi பெஞ்சமின் றவுலண்ட் (Benjar கலைகளும், கட்டடக் கலையும் " அனும் நூலிலும், டக்டர் வோகல்

xii
மறுமலர்ச்சி யடைய வேண்டுமாயின், 1ண்டும். இலங்கையின் பூர்வீக சரித் ர்ச்சியையும் எடுத்துக்கூறும் நூல்கள் ம்ெ. இக்கால ஆராய்ச்சி முறைகளைப் ந்திலும் கலை, சமயம், கலாசாரம், சரித் ல நூல்கள் வெளிவருதல் வேண்டும். று சிறந்த முறையில் இன்னும் எழுதப் ம் சரித்திர நூல்கள் ய்ாவும் பள்ளிக் காகச் சுருக்கமாக எழுதப்பட்ட்னவே
லும் ஆங்கில மொழியிலேயே ஆக்கப்
விதம் வளர்ச்சிபெற்றன வென்பதையும், கள் எவை யென்பதையும் சுருக்கமாக ன் நோக்கமாகும். இப் பொருள்பற்றித் ால் இதுவேயாகும். ஆங்கிலத்திலும், >யத் தொடர்ந்து கூறும் தனிநூல் ண்டும். டக்டர் ஆகந்தக் குமாரசுவாமி 56ITé 53955ir ' (Medieval Singhaiese 3ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டார்கள். அக்
ப் பிற்பட்ட காலச் சிங்களக் கலைகளைப்
rச்சி, இந்திய கலைகளைப்பற்றி எழுதப் 1ளில் தனியிடம் பெற்றுள்ளது. வின் A. Smith) 376öTUTi, 5 Tüb 67 (4.5 uj ) 6) 7 apitga ' (History of Fine Art ம் நூலிலும், டக்டர் ஆநந்தக் குமார தியாவினதும், இந்திய - ஆசியாவினதும் of Indian & Indonesian Art) 67 Gör 3yaőr (Percy Brown) 5 Tübi G7 (ų Suu an Architecture) of air adith pit 696) r, nin Rowland) தாம் எழுதிய ‘இந்தியக் (Indian Art and Architecture) at air
(Dr. Vogel) தாம் எழுதிய பெளத்த

Page 17
as%)' (Buddhist Art) 67 air spite
எழுதிய * இந்தியாவினதும், 8 a go)T p) ' (History of Indian a நூலிலும் இலங்கையின் கலைகளு யுள்ளார்கள்.
மேலே கூறப்பட்ட அறிஞர்க ஆதாரமாகக் கொண்டே இந்நூல் கணங்க்ளை நன்கு ஆராய்ந்து முடி பின்பற்றியே நாமும் இலங்கையின் வளர்ச்சியோடு தொடர்புபடுத்திக்
இலங்கையிற் காணப்படுங் க யத்தையும், சைவ சமயத்தையும் இவ்விரு சமயப் பண்புகள் யாவும் பரவியன என்பது சரித்திரம் சமயப் பண்புகள் தமிழ்நாட்டுக்கு உலகமெங்கும் பரவின. சைவச லிருந்தே பிற நாடுகளுக்குப் பர ளுக்கும் தாயகமாக விளங்குவது யாகும.
இந்திய நாட்டிற்கும், இல கலாசாரம் ஆகிய துறைகளில் ட நெருங்கிய தொடர்பு பண்டைக் இலங்கையின் கலைகளில், இந்திய மாகக் காணப்படுகின்றன. இந்தி தற்கு இலங்கையின் கலைப்பொரு விளங்குகின்றன வெனக் கூறின் கலையையும், ஒருகாட்டுக் கலையாக !
இந்நூல் சித்திரம் கற்பிக்கு வர்களுக்கும், ஏனைய மக்களுக்கு எழுதப்பட்டுள்ளது. இலங்கைச் களில், நாட்டிற் பலதிறப்பட்ட ஆதலால், இந் நூலிற் கூற்ப்பட்டு

xiii
நூலிலும், டக்டர் பேர்குசன் தர்ஷ் ழ்ே நாடுகளினதும் கட்டடக் கலை
nd Eastern Architecture) at air oped க்குத் தனி இடம் கொடுத்து விளக்கி
ள் ஆராய்ந்து கண்ட உண்மைகளை எழுதப்பட்டது. இந்தியக்கலை இலக் -வுகண்ட பேரறிஞர்களின் கருத்தைப் ன் கலைவளர்ச்சியை இந்திய கலைகளின்
கூறியுள்ளோம்.
லைப் பண்புகள் யாவும் பெளத்த சம ஆத்ாரமாகக் கொண்டே வளர்ந்தன. இந்தியாவிலிருந்தே பிறநாடுகளுக்குப்
கூறும் உண்மையாகும். பெளத்த 5 வடக்கேயுள்ள பிரதேசங்களிலிருந்து மயப் பண்புகள் யாவும் தமிழ்நாட்டி வின. எனவே, இவ்விரு பண்பாடுக
இந்திய நாடாகிய பரதகண்டமே
ங்கைக்கும் சமயம், சமூக அமைப்பு, மற்றெல்லா நாடுகளிலும் பார்க்க, மிக காலக் தொடக்கம் ஏற்பட்டிருந்ததால், கலைகளின் அம்சங்கள் மிக விளக்க நிய கலா தத்துவத்தைக் கற்று அறிவ ள்களும் இன்றியமையாச் சாதனமாக அது மிகையாகாது. இருகாட்டுக் மதித்தே இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
ம் ஆசிரியர்களுக்கும், கற்கும் மாண ம் உபயோகப்படக்கூடிய முறையில்
சரித்திர சம்பந்தமான விஷயங் அபிப்பிராயங்கள் காணப்படுகின்றன.
ள்ள முடிபுகள் சிந்தித்துத் தெளிதந்

Page 18
குரியன. இந் நூல் தமிழ் மக்கள் ஏதுவாக அமைதல் வேண்டு மெ.
இந்தியக் க்லைகளையும், இலங் ஏற்றி வைத்த பெரியார் டக்டர் ஆ அவர் ஒர் இலங்கைத் தமிழ்மக அறியார்கள். காலஞ்சென்ற இ. சேனநாயக அவர்கள், 88 இலங்ை இயல்புகளையும் பாராட்டும் மன சுவாமி அவர்களிடமிருந்தே கற் தகைய ஒரு பெரியாரைத் தமிழ் மென்பது சொல்லாமலே அை மலர்ச்சிக்கு வழி கோலியவர் ஆ அன்னுரின் சீவிய சரித்திரம், இ இந் நூலில் இடம் பெறுவது மி தனல், அதை அநுபந்தமாகச்
இலங்கையிற் காணப்படும் பலராலும் மதிக்கப்படுவனவற்றி வெளியிட்டுள்ளோம். அப் பட இலங்கைப் புராதனப் பொரு
ளுக்கும், கொழும்பு நூதனப் ளுக்கும் எமது நன்றி உரியதா
இலங்கையின் கலைப்பொரு எழுதும் வண்ணம் எம்மை இன எமது பிரிய நண்பர் திரு. நா. நூல் வெளிவரும் இதுகாலை, அ துக்கமான நிலையாகும். ஆயினு மன்றத்தாரால் முதல் வெளியீட அக் குறையைத் தீர்க்கின்றதெ
இக் நூலைச் சிரமத்தோ வெளியிடுவதற்கு வேண்டிய ட வரும், திருமகள் அழுத்தக

Χίν
, வ்கையின் கலைகளைக் கர் in, இலங்கையின் கலைகளைக் கற்பதற்கு ன்பதே எமது பெரு விருப்பாகும்,
கைக் கலைகளையும் கலையுலக அரங்கில் நந்தக் குமாரசுவாமி அவர்களேயாவர். ன் என்பதை இக்கால மாணவர்கள் லங்கைப் பிரதமர் கெளரவ டி. எஸ். கைமக்கள் தமது கலைகளையும், ஆத்மீக பபானமையை டகடா ஆகEதக குமார ருரர்கள் ” எனக் கூறியுள்ளார். அத் உலகம் 5ன்கறியவேண்டியது அவசிய மயும். இலங்கையிற் கலைகளின் மறு பூநந்தக் குமாரசுவாமி அவர்களேயாவர். }லங்கையின் கலைகளைப்பற்றிக் கூறும் கப் பொருத்தமெனப் பலர் விரும்பிய சேர்த்துள்ளோம்.
கலைப்பொருள்களிற் சிறந்தனவெனப் ன் படங்களை மாத்திரமே இந்நூலில் உங்களைப் பிரசுரிக்க அனுமதியளித்த ள் ஆராய்ச்சிப்பகுதி அதிபர் அவர்க பொருட்காட்சிச்சாலை அதிபர் அவர்க
கும.
ள்களைப் பற்றிய ஒரு நூலைத் தமிழில் டவிடாது தூண்டியவர் காலஞ்சென்ற
பொன்னையா அவர்களேயாவர். இக் வர் இதனை வரவேற்க இல்லாதிருப்பது ம், இந் நூல், அவரது ஞாபகப் பிரசுர ாக வெளியிடப்படுவது ஒர் அளவுக்கு
னலாம்.
S கண்கவர் வனப்புடன் அச்சிட்டு ல ஒழுங்குகளைச் செய்து உதவிய அதிபரும், எமது நண்பருமாகிய

Page 19
XV
திரு. கோ. அப்பாக்குட்டி அவர்களு தெரியப்படுத்தக் கடமைப்பட்டுள்ே
கையெழுத்துப் பிரதியை அன் பட்ட வழுக்களைத் திருத்தி உதவிய கும், அச்சுப்பிரதிகளை வாசித்துப் பி கேசரி’ப் பதிப்பாளர் திரு. மு. நன்றி உரியதாகும்.
தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்காகப் பவரும், இலங்கையில் தபால் - ஒலிட யாற்றுபவருமாகிய கெளரவ திரு. வேண்டுகோளுக் கிணங்கித் தமது நூலுக்கு ஒரு மதிப்புரை எழுதி !
என்றும் கடப்பாடுடையேம்.
இந் நற்பணியில் எம்மைப் புகு வரை எமக்குத் தோன்ருத் துணை னது திருவடிகளை மன மொழி பெ
* சாந்திநிகேதன் யாழ்ப்பாணம்
15-12-54
திருத்தம் :
(20, 40ஆம் பக்கங்களிற் பாகு ’ என்பதை மூன் கொள்க)

நக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியைத்
a
போடு வாசித்து, அதனுட் காணப்
பண்டிதர் வ. 5டராஜன் அவர்களுக்
ழைகளைத் திருத்தி உதவிய ஈழ Fபாரத்தினம் அவர்களுக்கும் எமது
5YTLD.
பல வழிகளிலும் உழைத்து வரு பரப்புப் பகுதி அமைச்சராகப் பணி சு. நடேசபிள்ளை அவர்கள் எமது பல அலுவல்களுக்கிடையில் இக் உதவிய பெருந்தகைமைக்கு நாம்
நத்தி, இது இனிது முடிவெய்தும்
பாகவிருந்த பூரீ நடராசப் பெருமா 2ய்களால் வழுத்துகின்றேம்.
இங்ங்னம், க. நவரத்தினம்.
காணப்படும் ' இரண்டாம் பராக்கிரம மும் பராக்கிரமபாகு ' எனத் திருத்திக்

Page 20


Page 21


Page 22
8
 
 
 
 

பாராம தாதுகோபம்

Page 23
முதலாம் அ
இந்தியாவும்
இந்திய நாடு, ஈழமெனப்படும் தொன்றுதொட்டுத் தொடர்புடைய தொடர்பை விளக்கும் சான்றுகள், ! சிலாசர்சனங்களிலும், கர்ண பரம்ப காணப்படுகின்றன.
இலங்கை மக்கள் : சிங்களரும் தமிழ
இலங்கை மக்களிற் கூடிய தெ களுக்கு அடுத்தபடியாகத் தொகையி
கி. p. 500 ஆண்டுகட்கு முன்ன சகாக்களும் இந்தியாவின் வட பகுதி ளென்பதும், சிங்களர் அவர்களி வம்சம் முதலிய பெளத்த நூல்கள் சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர், மகாவ விஜயன் வரலாற்றை அப்படியே
காலத்திற்குக் காலம் இலங்கைக்கு வக் ளெனப் பொதுப்படக் கூறுகின்ற களின் வழித்தோன்றல்களே எனினு கலப்பும் உண்டென்று கூறுகின்றன
வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த வி: நாடாகிய பாண்டி நாட்டுப் பெண்க பாண்டி நாட்டுப் பெண்களோடு : வந்து குடியேறின. அக் கலப்பினல் ரெனக் கெர்ள்ளுதல் மகாவம்சம் மு பொருத்தமான முடிபாகும். இலங்ை ரான டக்டர் ஜி. சி. மென்டிஸ் பின் 6 சிங்கள சாதிக்கு ஆக்கம் கெ திராவிடராவர். அத் திராவிடர் இத்

த்தியாயம் இலங்கையும்
இலங்கையுடன் பல துறைகளிலும் நாக இருந்து வருகிறது. இத் இரு நாட்டுச் சரித்திரங்களிலும்,
ரைக் கதைகளிலும் ஏராளமாகக்
ரும்
ாகையினர் சிங்கள ராவர். ga* ற் கூடியோர் தமிழர்களே.
τη விஜயன் என்பவனும், அவன் யிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்தார்க ன் சந்ததியாரென்பதும் மகா
கூறும் வரலாருகும். ஆனல், பம்சம் முதலிய நூல்களிலுள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாது, சிங்களர்கள் த ஆரியர்களின் வழித்தோன்றல்க ர்கள். சிலர், சிங்களர் ஆரியர் ம், அவர்களிடத்துத் திராவிடக் *fᎢ.
ஜயனும் அவன் சகாக்களும், தமிழ் ளை மணஞ் செய்தார்கள். அப் தமிழ் நாட்டுக் குடும்பங்களும் ஏற்பட்ட சந்ததியினரே சிங்கள மதலிய நூல்களின் கருத்துக்குப் கச் சரித்திர ஆராய்ச்சி வல்லுன ாவருமாறு கூறுகின்ருரர் :
"டுத்த இன்னுமொரு சாதியினர் தீவில் எப்போது குடியேறினர்க

Page 24
2 * இலங்கையிற்
ளென்பதற்குரிய சான்றுகள் கிை நோக்கமாகவும், சமாதானக் குடி மிகப் புராதன காலக் தொடங்கி
ஆரம்பக் தொடங்கிச் சில நூற்று சாதியின் ஆக்கத்திற்குத் துணை
பூர்வீக இலங்கை மக்கள்: இயக்கரு
பூர்வீக இலங்கையில் இய என்றும், அவர்கள் நாகரிக இ இருந்தனர் என்றும் நாம் : அ. வம்சம் முதலிய நூல்களிற் மக்களைச் சிங்களர், த ராச்சர், ப்ே பலிபோஜகர் என்னும் பிரிவுகளா இப் பிரிவுகள் விஜயன் வரு ஏனெனில், நாகர், இயக்கர் எ6 எனவே இயக்கர், நாகர் இப் பி வேண்டும். . . . .
நாகர் என்பார், ஒரு காலத் இந்தியநாடு முழுவதிலும் பரவியி நூல்களால் அறிகின்ருேரம். வட திற்கும், இதிகாச காலத்திற்கும் வலுப்பெற்றிருந்தது; மகத நாட்ட களின் சிறிய பிரிவுக்குத் தலைவஞ றது. கி. மு. 544 இல் அரசுக்கு * சேர்ந்தவனுவன்.* நாகர்களுடைய பாட்டுப் பொருள்கள் பலவும் இந்தி இன்றும் விரவி நிற்பதை நாம் கால சிற்பங்களில் எல்லாம் நாக இலங்கையின் வடபகுதி நாகதீட தீபத்தின் அரசர்களிருவரது வா!
1. இலங்கைப் பூர்வ சரித்திரம் 2. History and Culture of the

கலை வளர்ச்சி
டயா. இலங்கையைக் கைப்பற்றும் களாகவும் திராவிடர் இலங்கைக்கு வந்தார்கள். கிறிஸ்த சகாப்தத்தின் "ண்டுகளாகத் திராவிடர் சிங்களச் ா புரிந்தே வந்திருக்கின்ருர்கள்.”
ம் நாகரும்
க்கரும் காகரும் வாழ்ந்து வந்தனர் இயல்புகள் பொருந்தியவர்களாகவே நுமானிக்கக்கூடிய ஏதுக்கள் மகா காணப்படுகின்றன. இலங்கை ாரியர், கலிங்கர், இலம்பகர்ணர், க வகுத்து மகாவம்சம் கூறுகின்றது. கைக்குப் பிந்தியனவாதல்வேண்டும். ன்னும் பெயர்கள் இவற்றுள் இல்லை ; ரிவினர்களுக்கு முந்தியவர்கள் ஆதல்
திெல் - புத்தர் காலத்துக்கு முன் - ருந்தனர் என்பதை இந்திய சரித்திர இந்திய சரித்திரத்தில், வேத காலத் பின்பு, நாக அரசர்களின் ஆதிக்கம் டில் சிசு நாகன் என்ற அரசன் நாகர் ரக இருந்தான் எனக் கூறப்படுகின் வந்த பிம்பிசாரன் பெரிய பிரிவைச் சமயக் கொள்கைகள் பலவும், வழி iய சமய வழிபாட்டு முறைகளுக்குள் அறிவோம். பெளத்த சமய ஆரம்ப ாது வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. 1ம் என்று அழைக்கப்பட்டது. நாக குெவாதத்தைத் தீர்ப்பதற்காகப் புத்தர்
- பக். 12.
Indian People - Vol. II — p. 19.

Page 25
இந்தியாவும்
இலங்கையின் வட பகுதிக்கு வர் நூல்கள் கூறுகின்றன. இவ்வாறு நாகர்களின் பிற்கால வரலாறு எட் அறியக்கூடியதாகவில்லை.
இராவணனின் சந்ததியாரே சந்தித்த குவேனி என்பாளும், அ பைச் சேர்ந்தவர்களென்பதும் ஒரு
மகாவம்சம் கூறும் சிங்களர் யாரென்பது அவ்வவர்களின் பெய களர் விஜயனது வம்சத்தினர் ; மே கலிங்க தேசத்தினர். த ராச்சர், என்போர் யார் யார் என அறியக்க திராவிடர் தென்னிந்தியாவில் கு! ளினத்தைச் சேர்ந்தவர்களாயிருத மென்டிஸ் கூறுகின்ருர்.
திராவிடரும் ெ தன்னிந்தியாவும்
திராவிடர்கள் பிறநாட்டிலிருந்: என்னும் கருத்தை எல்லோரும் ஏ ஆங்கில ஆராய்ச்சி முறை இந்தியாவி மேற்கு ஐரோப்பாவுக்கும், இங்கில ஐரோப்பாவிலிருந்துதான் சென்ற நாடுகளுக்கும் நாகரிகம் பிற நாடு வேண்டுமெனக் கருதுகின்றனர்போ தைப் பற்றிய முடிபான கருத்து ( தின் பண்டைய நாகரிகச் சின்ன லிருந்தே நாகரிகம் உலகம் முழுவதி நாகரிகப் பற்றுடிையோர், இந்திய யாவும் ஆரிய மக்களின் வழிவந்தன பற்றுடையோர், திராவிடரே உல மொழியே உலகின் முதன்மொழி
1. இலங்கைப் பூர்வ சரித்திரம் -

இலங்கையும் 3.
தாரென்று இலங்கைப் பெளத்த வாழ்ந்த நாதுதீபத்தின் மக்களர்கிய படி முடிவெய்தியதென்பதை நாம்
இயக்கர் என்பதும், விஜயன் வள் கூட்டத்தினரும் இயக்கர் வகுப் சாரார் முடிபு.
t
, மோரியர், கலிங்கர் என்பார் ர்களிலிருந்து விளங்குகின்றது. சிங் ரியர் மெளரியநாட்டினர்; கலிங்கர் இலம்பகர்ணர், பலிபோஜகர் الما -டியதாயில்லை. இக் கூட்டத்தினர், டியேறமுன் அங்கு வாழ்ந்த மக்தி ந்தல் வேண்டும், என்று டக்டர்
து தென்னிந்தியாவுக்கு வந்த மக்கள் ற்றுக்கொள்வதில்ை (ه. இக் கருத்து பிற் புகுந்தபின்புதான் தோன்றியது. ாந்துக்கும் நாகரிகம் தென்கிழக்கு தி எனவே, அவர்கள், எல்லா கெளிலிருந்துதான் சென்றிருத்தல் லும். மக்களின்' ஆதித் தோற்றத் இன்னும் அறியப்படவில்லை. எகிப் “ங்களை ஆராய்ந்த் ப்லர், எகிப்தி லும் பர்வியதென்கின்றனர். ஆரிய
நாட்டின் நாகரிகப் பண்புகள் rவே யென்கின்றனர். திராவிடப் கின் ஆதி மக்க்ளென்றும், தமிழ் யென்றும் கூறுகின்றனர். \ இவ்
பக், 8.'

Page 26
4 > இலங்கைய
வேறுபட்ட கருத்துக்களுள் எ யிட்டுக் கூற இயலாதென்பது சமயாபிமானம், பாஷாபிமானம் பலதிறப்பட்ட கருத்துகளுக்குச்
தமிழ் நாட்டுப் பழைய லாவது, தமிழ் மக்கள், பிற யேறினர்கள் என்ற கருத்துக் விடர்கள்) ஆதிகாலக் தொட் வருகிருரர்களென்றும், அங்கி சென்று வியாபாரம் நடாத்தி தோர் பலர் அறுதியிட்டுக் கூறு டுத் திராவிடர்கள் தென்னிந்தி நாம் கொண்டால், தென்னிந்தி யேறிய தராச்சர், இலம்பகர்ண மக்களே யென்பது பொருந்து
தென்னிந்தியாவும் பிற நாடுகளு தமிழ் நாட்டின் பூர்வீக
தமிழர்களே வட நாட்டினர்
மக்களா யிருத்தல்கூடுமென
பழந் தமிழர் கி. மு. 3000 ஆ? பாரசீகம் முதலிய நாடுகளுட சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் கூறு 4000 ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட என்னும் பட்டினத்தில், தெ6 பட்டன என்றும், கி. மு. 3' னிந்திய கருங்காலி, யானைத் த வாணிபப் பொருள்களாக உப றனர்.2 கி. மு. 5000 ஆண் மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பு
1. Dravidian lndia - Vol.
History of the Tamils -
43 - 36 .لا -- بوده 6 .

9ற் கஜல வளர்ச்சி
rது உண்மையென்பதை எவரும் அறுதி மத்திரம் நிலையான உண்மையாகும். , தேசாபிமானம் முதலியனவே இவ்வித
5 காரணங்களாகும்.
கதைகளிலாவது, சங்க இலக்கியங்களி ாட்டிலிருந்து தென்னிந்தியாவிற் குடி குச் சான்றுகளில்லை. தமிழர்கள் (திரர -டுத் தென்னிந்தியாவிலேயே வசித்து ருந்து உலகின் பல பகுதிகளுக்குஞ் வந்தனரென்றும் இத்துறையில் ஆராய்க் கின்றனர். எனவே, ஆதிகாலக்தொட் யாவிலேயே வசித்து வருகின்ருர்களென தியாவிலிருந்து வந்து இலங்கையிற் குடி ார், பலிபோஜகர் என்போர் தமிழ்நாட்டு ܀b
th
சரித்திர வரலாறும், திராவிடர்களாகிய வருமுன், இலங்கையிற் குடியேறிய நாம் கருதுவதற்கு இடமளிக்கின்றது. ண்டுகட்கு முன்னர் சுமேரியா, எகிப்து, ன் வாணிபம் நடாத்தி வந்தனரெனச் 1கின்றனர். அவ் வாராய்ச்சியாளர் கி. மு. சுமேரியத் தலைநகராகிய ஊர் (Ur) ண்ணிந்திய தேக்கமரத் துண்டுகள் காணப் 000 ஆண்டுகட்குமுன் எகிப்தில், தென் நந்தம், பருத்தி நூற் புடைவை முதலியன யோகிக்கப்பட்டன என்றும் கூறுகின் டுகட்கு முந்தியனவாகக் கருதப்படும் பா நகரங்களில் திராவிட நாகரிகச்
p. 24 - 64; p. 3.

Page 27
இந்தியாவு
சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன பொருள்களை ஆராய்ந்தோர் கூறு
எனவே, இற்றைக்கு 5000 பாகங்களிலும் நாகரிக முறையில் கி. மு. 600 வரையிற்ருரன் - தப பிற்காலத்தில் அயலகமாகவும் வி யிருப்புநர்களெனக் கூறுதல் பெ. யெனப் பெயரிய ஈழம், ஒரு கால சேர்ந்து ஒரே நிலப்பரப்பாய் கருத்து. அக் காரணம் பற்றியே, ! என்று கூறத் துணிந்தோம்.
பண்டைக் காலத்து உலகமெங் ஈழத்தையும் நன்கு அறிந்து அ யிருப்பார்கள் என்பதில் எள்ளளவு ள ரசங் கிளைகளுடன் யாழ்ப்பா துறையொன்றில் இறங்கினர் என் அத் துறை, சுளிபுரத்திற்குப் பக்க லுள்ள கோதை மழுவை மழுவை பிற்காலத்திற் 'கோன நிகழ்ச்சி ஒன்றே, தென்னிந்திய தொடர்பு, கி. மு. மூன்றும் நூ
உண்மைப்படுத்துகின்றது.
தமிழ் நூல்களும் ஈழமும்
ஈழத்துப் பூதங்தேவனர் எ வாழ்ந்தாரெனச் சங்கநூல்கள் க பட்டினப்பாலையில் :
' கங்கை வாரியுங் க ஈழத் துணவுங் கா சிலப்பதிகாரத்தில் :
* கடல்கு ழிலங்கைக்

இலங்கையும் 5
வென அந் நகரங்களின் புதை கின்றனர்.
ஆண்டுகட்கு முன் உலகத்தின் பல வாணிபம் நடாத்திய தமிழ் மக்கள் க்கு ஒரு காலத்தில் தாயகமாகவும், ளங்கிய - இலங்கையிற் குடியேறி ருத்தமற்ற முடிடாகும். இலங்கை த்தில் தென்னிந்திய தமிழ் நாட்டுடன் இருந்ததென்பது நில நூல் வல்லார் 5ாம் ஈழத்தைத் தமிழர்களின் தாயகம்
கும் கப்பலோட்டிச் சென்ற தமிழர், 2தனுடனும் வாணிபம் நடாத்தியே ம் சந்தேகமில்லை. சங்கமித்தா வெள் ணக் குடாநாட்டின் வட பகுதித் அறு பெளத்த நூல்கள் கூறுகின்றன. 5த்திலுள்ள திருவடிநிலைக்கு அருகி என்னும் துறையாகும். போதி தை மழுவை ’ எனத் திரிந்தது. இக் ாவுக்கும் வட இலங்கைக்குமுள்ள ற்முண்டிற்கு முந்திய தென்பதை
ன்னும் புலவர் பெருமகன் மதுரையில் அறுகின்றன.
விரிப் பயனும் முகத் தாக்கமும்’
என வரும் அடிகளாலும் ;
கயவாகு வேந்தனும் ”
என வரும் அடியாலும் ;

Page 28
6 ༤ இலங்கைய
மணிமேகலையில் :
* ஈங்கித னயகலத தோங்குயர் ÷ሠDባ அறவியங் கிழ6ே பிறவி யென்னும் மறவி தாவா யா என வரும் அடிகளாலும் ஈழப டிருப்பது காண்க. ஈங்கிதன் எனவும், மணிபல்லவம் என நாட்டையே குறிக்கின்றது ( என்பது தென்னிலங்கையையு மலையையும் குறிக்கின்றன.
இலங்கையிற் சைவமும் பெளத்த
இலங்கையில் மிகப் பண் பரவியிருந்த தென்பதற்கு, மகா திருமுறைகளிலும் சான்றுக இராவணன் சைவசமயத்தைச் கருத்து. தேவாரங்களில் இரா
துக் ஆடிறப்பட்டுள்ளான்.
தமிழ்நாட்டிற் சிறப்படை பல்லவ மன்னர்கள் தங்கள் ஆ ஞர்களென இரு நாட்டுச் சரி ஆளுகைக்குள் இலங்கை கொள்கைகளும், நிலையங்களு தொடர்பின் பயனகத்தான் ! தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்கும் ஒரு
கி. மு. மூன்றும் நூற்( பெளத்த சமயம் இலங்கையி வரையும், சிங்களருடைய சம பெளத்த மதம் இலங்கையிற்

ற் கலை வளர்ச்சி
கித்தின வேத் தத் துச்சி மீமிசை ா னடியினை யாகிய
பெருங்கடல் ங்குள தாதலிற்’ ாகிய இலங்கையைப்பற்றிக் கற்ப்பட் ’ என்னும் சொற்ருெடர் நாகதீபம் பும் வழங்கப்படும் யாழ்ப்பாணக் குடா என்பது துணிபு. இரத்தின தீவம் ம் சமந்தம் என்பது சிவனுெளிபாத
(pth எடைக்காலக் தொடக்கம் சைவசமயம் வம்சம் முதலிய நூல்களிலும், தேவாரத் ளுள. இராமாயணத்திற் கூறப்பட்ட சேர்ந்தவன் என்பது சைவ அறிஞர் வணன் சிறந்த சிவபக்தனுகச் சிறப்பித்
$து வாழ்ந்த சேர, சோழ, பாண்டிய, பூதிக்கத்தை இலங்கைமீதும் செலுத்தி த்திரங்களும் கூறுகின்றன. அவர்களது இருந்த காலங்களில், சைவசமயக் ) இலங்கையிற் பரவின. அத்தகைய இன்றும் இலங்கை சைவசமயத்திற்கும், சிறந்த நிலைக்களமாக விளங்குகின்றது.
*ண்டில், தேவநம்பியதீசன் காலத்திற் ) புகுந்தது. அன்று தொடக்கம் இன்று பம் பெளத்த மதமாகவே இருக்கின்றது. பரவியபோதே பெளத்த கலாச்சாரப்

Page 29
இக் தியாவும்
பண்புகளும் பரவின. இந்தியாவி வாழ்க்கைக்குத் தேவைப்பட்ட கலா தையே ஆதரமாகக்கொண்டு வள, கலை, சமூக அமைப்பு என்பனவும் கின்றன. இத்தகைய இயல்புகள் எ வந்த பெளத்த மதமும் அம் முறை கலைப் பண்புகளையும் வளர்த்தது. த காலத்தில் இந்தியாவில் பெளத்த விளங்கியதோ, அவ்வித சிறப்புக்களு தெனலாம். சமயத் தொடர்பின் ட பயனுகவும் சிற்பம், ஒவியம், இலக் இரு நாடுகளுக்கும் நெருங்கிய ஒற்
இலங்கையிற் பரவிய பெளத்த வைப்பெருமளவிற் பெற்றுக்கொண்ட இலங்கையில் அது நன்கு வள -சைவ, வைணவ சமயங்கள் மேம்பட் கலைப்பண்புகள் சிதைவுற்றன. ஆகு இன்றும் கின்று நிலவுவது மகிழ் சமயத்தையும், அதனேடு தொட காலத்தில் நன்கு தெரிந்து கெ முதலிடம் பெற்று விளங்குகின்ற

இலங்கையும் ~ - 7
சில் அக்காலத்தில், மக்களுடைய ' 9F9FTT t ) புண்புகள் யாவும், சமயத் ர்ந்தன. அரசியல், கல்விமுறை) சமய வளர்ச்சிக்குத் துணை புரிந்து வாய்ந்த நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு 0யைப் பின்பற்றிச் சமயத்தையும், ர்ம சக்கரவர்த்தியாகிய அசோகன்
மதம் எவ்வித சிறப்புக்களுடன் டன் இலங்கையிலும் அது விளங்கிய பயனுகவும், அரசியற் ருெடர்பின் கியம் முதலிய கலைத் துறைகளில்
1றுமை ஏற்பட்டது.
s
மதம், சிங்கள அரசர்களின் ஆதர -தால், மற்றெந்த நாட்டிலும் பார்க்க ர்ந்து கிலைபெற்றது. இந்தியாவில் -டு விளங்கிய காலத்திலே பெளத்த ல்ை, அப் பண்புகள் இலங்கையில் ச்சிக்குரிய காரியமாகும். பெளத்த ர்புடைய கலைப் பண்புகளையும் இக் ாள்வதற்கு இலங்கையே உலகில்
ملخيك (

Page 30
இரண்ட
இலங்கையிற்
இவ் வத்தியாயத்தில் இ என்பன எவ்விதம் வளர்ச்சி வாம். கட்டடக் கலையையும் 65%vou ub (Sculpture) 9.55. அத் தொழில்களைச் செய்வோ ருரர்கள். அவ் வழக்கைப் பி. என்னுஞ் சொற்கள் வழங்கட்
இலங்கைச் சிற்ப வளர்ச் நெருங்கிய தொடர்புடையதா கணங்களையே அடிப்படையாக எங்ஙனம், இந்திய சிற்பங்கள் படுகின்றனவோ, அங்ங்னடே தொடர்புடையனவாக அமை
இலங்கையிலுள்ள பெள படும் சிற்ப வடிவங்களும், இந் இலங்கை, யாவா, சுமாத்திர காணப்படும் சிற்பங்களை இ பெரும் பிரிவில் வைத்தே, க காரணம் பற்றியே, இலங்ை இந்திய சிற்ப வரலாற்று இலங்கைச் சிற்பம், இந்திய அது மறுக்கமுடியாத உண இந்தியாவிற் காணப்பெருத வெனினும், அவை இந்திய யாகக் கொண்டுள்ளன.
இலங்கையில் உபயோகி ரூபாவளியும் ஆகும் என
கூறுகின்ருரர்கள். மயமதம்

rம் அத்தியாயம்
சிற்ப வளர்ச்சி (1)
}லங்கையிற் கட்டடக் கலை, சிற்பக் கலை பெற்றனவென்பதைச் சுருக்கமாக ஆராய் (Architecture) உருவங்கள் அமைக்கும் ப நாட்டு மொழிகளில் சில்பம்’ என்றும், ரைச் சில்பிகள் என்றும் அழைக்கின் ன்பற்றித் தமிழிலும் சிற்பம், சிற்பிகள்
படுகின்றன.
சி, இந்திய நாட்டின் சிற்ப வளர்ச்சியோடு கும். இரு நாடுகளும் ஒரே கலை இலக் 5க் கொண்டு கலைகளை வளர்த்துவந்தன.
சமயத் தொடர்புடையனவாகக் காணப் ம, இலங்கையிலும் சிற்பங்கள் சமயத் ந்துள்ளன.
த்த சமய நிலையங்களும், அவற்றிற் காணட் திய சிற்ப முறைகளைத் தழுவியனவேயாம். ா, பாலி, கம்போடியா முதலிய நாடுகளிற் lögu u GFshlutid (Indian Art) GT 6ör Goyto லைப் புலவர்கள் ஆராய்கின்றனர். இக் க முதலிய நாடுகளின் சிற்ப வளர்ச்சி நூல்களில் எடுத்துக் கூறப்படுகின்றது. சிற்பத்தின் ஒரு பிரிவெனக் கூறின் ண்மையாகும். இலங்கைச் சிற்பங்களில், பல புதிய அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன சிற்ப இலக்கணங்களையே அடிப்படை
க்கப்பட்ட சிற்ப நூல்கள் மயமதமும், டக்டர் ஆ5க்தக் குமாரசுவாமி அவர்கள் 1837-ம் ஆண்டில் வடமொழியிலிருந்து

Page 31
அவுகை ரிழிா" *தம்ட o 鹦 ,W تعهدان
A
குருநாக்கல்
o LDsr தம்ப்தேனியா. 

Page 32


Page 33
10 \
இலங்கை
இலங்கையிற் பெரும்பாலு பகவானதே. அநுராதபுரத்தி பெரும் தாதுகோபங்கள் பல சிறந்த சிற்ப வடிவங்கள் காண குட்டையான மனித வடிவங் வடிவங்களையும் வாசற்படிக் கட பிகள் கைதேர்ந்தவர்களாக விள சந்திர வட்டப் படிக் கல்லுகளை வழக்கம், இலங்கையிற் காணப் இலங்கையிலுள்ள காகதுவார மில்லையென்றே கூறுதல்வேண்
அநுர
மெளரிய சிற்ப முறை
அநுராதபுரக் காலம் தே நூற்ருரண்டின் இறுதியோடு GA ஒரு விகாரத்தையும், அநுராதL (படம் ) கட்டுவித்தான். இன் தீசன் கட்டிய தாதுகோபம் மகியங்கணத் தாதுகோபமும் கின்றது. ஈசுரமுனிய விகா காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட கு
துட்டகைமுனு (கி. மு. என்னும் தாதுகோபத்தையும், மாளிகை (விரத இல்லம்) யை தாதுகோபம் இந்தியாவிலுள்: அமைக்கப்பட்டது. துட்டகை செய்வதற்கு வேண்டிய ஞ நாட்டிலிருந்து தருவித்தானெ
1. А Short History of Ce 2. Buddhist Remains in Ar

பிற் கலை வளர்ச்சி
Iம் காணப்படும் சிற்ப வடிவம் புத்த லும் பொலநறுவாவிலும் அழகு வாய்ந்த உண்டு. அத் தாதுகோபங்களுக் கருகில் ப்படுகின்றன. நகைச்சுவை பொருந்திய களையும், யாளி, யானை, சிங்கம் முதலிய ட்டுகளில் அமைப்பதில், இலங்கைச் சிற். ங்கினர்கள். ஆலயங்களின் வாயில்களில் ா அழகிய சிற்பங்களுடன் அமைக்கும் பபடும் விசேட அம்சங்களி லொன்று. பாலகர்களைப் போன்றன எந்நாட்டிலு
ாடும்.
ாதபுரக் காலம்
நவநம்பியதீசன் காலங் தொடங்கி 9ஆம் டிவடைகின்றது. தீசன் மிகுந்தலையில் புரத்தில் தூபாராம தாதுகோபத்தையும் :று காணப்படும் தூபா ராம தாதுகோபம், அழிந்த பின்பு கட்டப்பட்டதாகும். இவனுற் கட்டப்பட்டதெனக் கூறப்படு ரையும், வேசகிரி விகாரையும் இவன் கைக் கோவில்களாகும்.
10 -77) ரூவான்வெலிசாயா (படம் 2) லோகமகாபாயா என்னும் உபோசாத யும் கட்டுவித்தான். ரூவான்வெலிசாயா ள சாஞ்சித் தாதுகோபங்களைப் பின்பற்றி முனு ரூவான்வெலிசாயாவில் அடக்கஞ் ாபக அஸ்திச் சின்னங்களை, ஆந்திர ான்று கூறப்படுகின்றது.* மிரிசவதி
ylon - p. 14. idhra - p. 14l.

Page 34
இலங்கையிற் சிற்ப வ
தாதுகோபமும் துட்டகைமுனுவாற் க "அபயன் காலத்தில் (கி. மு. 43) அபய ாாமா தூபமும், எல்லாராவின் சமாதி துட்பமும் கட்டப்பட்டன. முதலாம் என்ற ரூவான்வெலிசாயாவுக்குச் சில சி வித்தான். அவன் சகோதரனன மகாதா மலை உச்சியில் ஒரு தாதுகோபத்தை (கி. 195) அபயகிரி தாதுகே அலங்காரங்களைச் செய்வித்தான். கனி அபயகிரிக்கு வாகல்கடவைகளைக் க (படம் 3) தாதுகோபம் கி. பி. 4ஆம் கட்டப்பட்டது. இதுவே புத்த உலகத் மாகும்.
1934ஆம் ஆண்டு காணப்பட்ட மிகுர் தாதுகோபம் இலங்கையிலுள்ள மிகட் ஒன்முகும். இத் தாதுகோபத்தைக் கட்டி கூடியதாயில்லை. கி. மு. 59 - 50 ஆண்ட தாதுகோபத்தைப் பெருப்பித்துச் சி னென மகாவம்சம் கூறுவதினல், இத் திற்கு முந்தியதாக வேண்டும். கந்தக வாகல்கடவைகள் மிகச் சிறந்த சிற்ட அவற்றுள் கிழக்குப் பக்கத்து வ சித்திரங்களும் சிதைவுருது நல்ல நிலையி
ஆந்திர சிற்பமுறை
இந்தியாவில் அசோக அரசருக்கு போற்றிவளர்த்த பெருமக்கள் ஆந்தி அமராவதி, நாகார்ச்சுன குண்டம் ( சிறந்த பெளத்த சிற்பங்கள் காணப்படுகி 225 வரை ஆண்ட சதவாகன அரசு ஆந்திர நாட்டுக்குப் பிற நாட்டுத் தெ மன்றி, பெளத்த சமயமும் அந்நாட்டிற் நாட்டில் பெளத்த சமயம் சிறக்து

്
ளர்ச்சி (1) 7 11
ட்ட்ப்பட்டது. வத்தகாமணி கிரி தாதுகோபமும், இலங்கா யெனக் கருதப்பட்ட தக்கின பாத்திகாபயன் மகாதூபம் ற்ப அலங்காரங்களைச் செய் "ட்டிக மகாநாகன் மிகுந்தலை க் கட்டுவித்தான். கயவாகு ாபத்தைப் பெருப்பித்துச் சில ஷ்டதீசன் (கி. பி. 226-244) ட்டினன். சேதவனராமா நூற்ருரண்டில் மகாசேனனுற் திெல் மிகப் பெரிய தாதுகோப
தலை கந்தகசைத்திய(படம் 4) பழைய தாதுகோபங்களில் உயவர்கள் யாரென்பது அறியக் டளவிலிருந்த வஞ்சதீசன் இத் ல திருத்தங்களைச் செய்தா தாதுகோபம் அவன் காலத் சைத்தியத்திற் காணப்படும் நுட்பங்கள் பொருந்தியன. ாகல்கடத்தின் விமானமும், ல் இருக்கின்றன.
தப் பின், பெளத்த மதத்தைப் நாட்டு மன்னர்களேயாவர். முதலிய இடங்களில் இன்றுஞ் ன்றன. கி. மு. 225 - கி. பி. பரம்பரையினர் காலத்தில் ாடர்பு ஏற்பட்டது மாத்திர சிறப்பெய்தியிருந்தது. ஆந்திர
விளங்கிய காலத்திற்ருரன்,

Page 35
12 > இலங்கை
இலங்கையிலும் அது சிறப்புட6 பல தொடர்புகளிருந்தனவென
* இலங்கையில் பெளத்த பட்ட காரணத்தால் அக்காட்( டிதர்களும் சென்றனர். 15ாக டுடன் தொடர்புள்ளவர்களாயிரு புத்த தத்தரும் அக்காட்டு என ஒர் அறிஞர் கூறுகின் ஆந்திரச் சிற்ப முறை இலங்ை
சிராவத்தியின் அற்புதக் கனவையும் (படம் 6) விளக் படும் பழமை பொருந்திய சிற்ட முறைய்ைத் தழுவிச் செய்யப் காட்சிச்சாலையில் அவற்றை : இனத்தைச் சேர்ந்த வேறு சித் லுள்ளன. கந்தக சைத்தியத் சிற்ப அம்சங்கள் பொருந்தியி விதான அவர்களின் கருத்து. சிற்பங்கள் இலங்கையிற் செ நாகரீஜனையும், உபதேசிக்கும் வங்களாகும். ரூவான்வெலிசா நின்ற பாவனையுடைய உ அமைப்பு முறையில் அமராவ
குப்த சிற்ப முறை
ஆந்திரருக்குப் பின் வ குப்தர்களேயாவர். குப்தர் 8 பட்டன. குப்த அரசர்கள் தையும் சமமாக வளர்த்தனர்
1. Buddhist Remains & Anc 2. Büddhist Art – 84.

யிற் கலை வளர்ச்சி
ன் வளர்க்கப்பட்டது. இரு நாடுகளுக்கும் ச் சரித்திரம் கூறுகின்றது.
சமய நூல்கள் ஏராளமாகச் சேகரிக்கப் டுக்கு அநேக யாத்திரிகர்களும், பண் ார்ச்சுனரும், ஆரிய தேவரும் அங்காட் ருந்தனர். பிற்காலத்தில் புத்த தேவரும், நூல் நிலையங்களைப் பயன்படுத்தினர்” ரர். இத்தகைய தொடர்பின் பயனுக கையிற் பரவியதெனலாம்.
# செயலையும் (படம் 5), மாயாதேவியின் கும் சித்திரங்களே, இலங்கையிற் காணப் வடிவங்களாகும். அவை ஆந்திரச் சிற்ப பட்டன. கொழும்பு நூதன பொருட் இப்பொழுதும் காணலாம். அவற்றின் 3திரங்கள் சேதவனராமா தாதுகோபத்தி திலுள்ள சித்திரங்களிலும் அமராவதிச் ருக்கின்றன வென்பது, டக்டர் பரண சேதவனராமா தாதுகோபத்திலுள்ள Fதுக்கப்பட்டன. அவற்றுள் சிறந்தன போதிசத்துவரையும் குறிக்கும் வடி rயா தாதுகோபத்தின் பக்கத்தில் மூன்று, ருவங்கள் எடுக்கப்பட்டன. அவையும் திச் சிற்பங்களை ஒத்தன.?
- இந்தியாவிற் சிறந்து விளங்கியவர்கள் 5ாலத்தில் கலைகள் போற்றி வளர்க்கப் பெளத்த சமயத்தையும், இந்து சமயத் 聆 குப்தர் காலத்துச் சிற்ப முறையி ராதபுரத்திற் பல உள. கொழும்பு
thra History - p. 141.

Page 36
இலங்கையிற் சி ம்
நூதன பொருட்காட்சிச்சாலையில் இ புத்தர் வடிவம் (படம் 7) இலங்கை சிறந்த தென்பது கலைப்புலவர் கருத் முண்டுக் குப்தர் சிற்ப முறையில் அ6 குமாரசுவாமி அவர்கள் கருத்து. கு இரண்டு உருவங்களின் தலைகள் கெ சாலையிற் காணப்படுகின்றன. அ.ை ரேயரதும் ` தலைகளாகும். ஈசுரமு தம்பதிகளின் சிற்பமும் (படம் 8), வாசற் சந்திர வட்டக் கற்படியும் (படப் துள்ள சிற்ப வடிவங்களாகும்.
இலங்கையின் பல பாகங்களில் போதிசத்துவ வடிவங்களும், பிற காலத்தனவும், அதற்குப் பிந்தியனவி
பல்லவ சிற்ப முறை
குப்தர் காலத்திற்குப் பின் இந்
தொடங்கியது. சைவ, வைணவ ச தன. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கு யது. அரசியல் துறையில் மாத்திரே கள் ஏற்பட்டு வந்தன. அரசியல் வைணவ சமயங்கள் நாட்டிற் பரவி
இரண்டாம் காசியப்பன் மக இரண்டாம் தாதோபதீசனுல் (6 பல்லவ அரசனன முதலாம் Bே பல்லவ அரச சபையில் வாழ்ந்து இலங்கைக்கு அரசனனன். பல்லவ காலத்துச் சிற்ப முறை இலங்கையி
ஈசுர முனிய விகாரையிலுள்ள ப காணப்படும் யானை யுருவங்கள் (படம்
தாரச் சிற்ப உருவங்களை நினைவூட்(

ப வளர்ச்சி (1) ” 13
ன்று காணப்படும் தொலுவிலா பிற் காணப்பட்ட வடிவங்களுட் து. இவ் வடிவம் நாலாம் நூற் மைந்திருக்கின்றதென்பது ஆநந்தக் குப்த சிற்ப முறையைச் சேர்ந்த ாழும்பு நூதன பொருட்காட்சிச் வ, போதிசத்துவர தும் மைத்தி ன்ரிய் விகாரையிற் காணப்படும் அநுராதபுரத்து இராணிமாளிகை 9) குப்த சிற்ப முறையில் அமைக்
இன்று காணப்படும் பழைய மகாயன வடிவங்களும் குப்தர் புமாம்.
தியாவில் பெளத்தமதம் மறையத் மயங்கள் புத்துயிர்பெற்று எழுக் முள்ள சமயத் தொடர்பு குன்றி ம காலத்திற்குக் காலம் தொடர்பு
தொடர்பின் பயனுகச் சைவ,
ଘ୪T •
ன் மானவர்மன், (641 - 650) 50 - 65S) முறியடிக்கப்பட்டு, ரக்திரவர்மனிடம் சரணடைந்து, , அவனுதவியால் மறுபடியும் ர்களது தொடர்பினல், பல்லவர் ற் பரவ நேர்ந்தது.
fறையின் பிளவுக் கிருபக்கத்திலும் 10) மகாபலிபுரத்திலுள்ள கங்காவ கின்றன. இப் பாறையின் மேற்

Page 37
14 ܪ ܟ இலங்
புறத்தே செதுக்கப்பட்ட மனி பல்லவ சிற்ப முறையில் அமை (படம் 12) என்னும் ஆலயம் விகாண்ாக்குச் சிறு தூரத்திலு யானைகளும், மீன்களும் நிறை, டுள்ளது. அதுவும் பல்லவ
அநுராதபுரக் காலத்தி தூண்களும் மாத்திரமே கரு பகுதிகள் மரங்களாலும், செங் பள்ளிகளினதும், அரசர் மாள
அழிந்த நிலையில் அநுராதபு
1. History of Indian & Inc

கையிற் கலை வளர்ச்சி
கவடிவமும் குதிரைத்தலையும்(படம் 11) ந்துள்ளன. நாலந்தாவிலுள்ள கெடிகே' பல்லவமுறையி லமைந்தது. ஈசுர முனிய ள்ள ஒரு சிறு குளத்தின் கற்பாறையில் தே ஒரு தாமரைத் தடாகம் செதுக்கப்பட் சிற்ப முறையில் அமைந்துள்ளது.
o O o s محت O ல், கட்டடங்களின் அடித்தளங்களும், நங்கற்களால் அமைக்கப்பட்ட்டன. மேற் கற்களாலும் கட்டப்பெற்றன. அறவோர் கைகளினதும் அடித்தளங்களை இன்றும் ரத்திற் காணலாம்.
pnesian Art - p. 162.

Page 38
மூன் ரும் இலங்கையிற் கி 11 பொலந
சோழ சிற்ப முறை
தென்னிந்தியாவிற் பல்லவர் வலுப்பெற்றனர். முதலாம் இர மன்னருள் முதன்மைபெற்று விள வெற்றிகொண்டு பொலநறுவையை சோழ ராதிக்கம் இலங்கையிற் ப முறையும், சைவசமயமும், சோழ இராஜராஜன் வானவன்மாதே கொண்ட ஒரு சிவாலயத்தை (சி கறுவாவிற் கருங்கற்றிருப்பணியா தொடங்கப்பட்ட அவ் வாலயம் திரனல் முற்றுவிக்கப்பட்டது. { (1020-1042), ஆதிராஜேந்திரன. பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. இராஜர இராஜராஜேஸ்வரம் என்னும் தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருக்ே தலமாகும்.
இலங்கையிற் சோழர்களது பு பராக்கிரமபாகுவும், (1153 - 1 ரும் பொலநறுவாவிற் சிறந்த டெ களையும், மாளிகைகளையும் அமைத் நறுவாத் தாதுகோபங்கள் அமைப்பி போன்றன. ஆனல் ஆலயங்களும், சோழ சிற்ப முறையைப் பின்ட களின் அடித்தளங்கள் கருங்கற் ளாலும் அமைக்கப்பட்டன. அபு வடிவங்களும், யாளி, சிங்கம், பு அலங்காரச் சித்திரங்களாகச் செ

அத்தியாயம் ற்ப வள்ர்ச்சி (2)
றுவாக் காலம்
ஆதிக்கம் அழிந்த பின் சோழர் ாஜராஜன் (993-1014) சோழ ங்கினன். அவ்வரசன் இலங்கையை த் தலைநகராக்கி, ஆண்டுவந்தான். வியபோது அவர்களின் அரசியல் சிற்ப முறையும் பரவத்தொடங்கின. வி ஈசுரமுடையார் எனப் பெயர் வதேவாலயம் 2) (படம் 13) பொல க அமைத்தான். இராஜராஜனல் அவன் மகன் முதலாம் இராஜேந் இவ் வாலயத்தில் இராஜேந்திரனதும் தும் (1070) வரலாற்றுச் சாசனங்கள் ாஜன். காலத்தில் மாதோட்டத்தில்
ஒரு சிவாலயம் கட்டப்பட்டது. கேதீஸ்வரமே மாதோட்டத்திலிருந்த
ஆதிக்கம் அழிந்த பின்னர், முதலாம் S6), அவனுக்குப் பின் ஆண்டோ பளத்த ஆலயங்களையும், தாதுகோபங் து நகரைச் சிறப்பித்தார்கள். பொல வில் அநுராதபுரத்திலுள்ளனவற்றைப்
சிற்ப வடிவங்களும் பெரும்பாலும் 1ற்றி அமைக்கப்பட்டன. ஆலயங் களாலும், மேற்றளங்கள் செங்கற்க உத்தளங்களில் குட்டையான மனித பானை முதலிய மிருக வடிவங்களும்
துக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Page 39
16 இலங்கையி
பராக்கிரமபாகு மகாதூப, வழங்கப்படும் மிகப் பெரிய தாது இன்று அத் தாதுகோபம் முடி? யளிக்கின்றது. கிரிவிகார (படம் கட்டப்பட்டது. உருக்குலையா காணப்படும் பழைய தாதுகோட
பராக்கிரமபாகுவினுல் அ6 உருவத்திற் பெரியனவாயும், ெ கட்டப்பட்டனவாயுமுள்ளன. இ இலங்கையிலுள்ள மிகப் பெரிய செய்யப்பட்டட 40 அடி உயர கத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது Temple ) (LJU - Úh 16) வட்ட்தா விகாரை, டொத்கல் விகாறை கட்டப்பட்டன. அவ்வரசனது உருக்குலைந்து கிடக்கின்றன. திருந்த லோகமகாபாயா எ6 அமைத்தான் எனவும் கூறப்ப
தூபாராம ஆலயம் திரா பொலநறுவாவில் உள்ள பெள காணப்படுஞ் சிற்ப வேலைப்பாடு லுள்ள சிற்ப வேலைப்பாட்டை யாவும் சோழ சிற்ப முறைை வென்பது இரண்டாம் சிவாலி ஒப்புநோக்கி ஆராய்வார்க்கு நன் பற்றி, பேர்சி (9Jay6öt (Percy E பின்வருமாறு கூறுகின்ருர் :
தூ பாராம ஆலயம் சோழர் திராவிட சிற்ப முறையி ல!ை யிற் கருங்கற்களாற் கட்ட வேறுபாட்டைத் தவிர, மற்ெ சோழர் முறையைப் பின்பற் சிறப்பு இதன் கண் பொருந்த
1. Indian Architecture - Vol

கலை வளர்ச்சி
என்றும் தமிழ மகாசய வென்றும் *கோபத்தைக் கட்டத் தொடங்கினன். படையாத நிலையில் திடலாகக் காட்சி 14) என்னும் தாதுகோபமும் அவனற் த நிலையில் இன்று இலங்கையிற் ம் இதுவேயாகும்.
மைக்கப்பட்ட பெளத்த கோவில்கள் சங்கல், சுண்ணும்பு ஆகியனவற்ருரற் இலங்கைத்திலக (படம் 15) ஆலயம், பெளத்த ஆலயமாகும். செங்கற்களால் முள்ள புத்த திருவடிவம் கர்ப்பக்கிர து. சேதவன ராம விகாரம், (Northern கே, உத்தரா ராம என்னும் கல் முதலியனவும் பராக்கிரமபாகுவினுற் மாளிகையும், அத்தாணி மண்டபமும் அவன் அநுராதபுரத்திற் பழுதடைந் ன்னும் விரத இல்லத்தையும் திருத்தி டுகின்றது.
விட சிற்ப முறையில் அமைந்துள்ளது. ாத்த ஆலயங்களின் புறச் சுவர்களிற் ]கள், தென்னிந்திய கோயிற் சுவர்களி நினைவூட்டுகின்றன. அவ்வாலயங்கள் யப் பின்பற்றியே அமைக்கப்பட்டன யத்தையும், பெளத்த ஆலயங்களையும் கு புலனகும். துர்பாராம ஆலயத்தைப் rown) என்னும் ஆங்கிலக் கலைப்புலவர்.
ாளமைத்த சிவாலயங்களைப் பின்பற்றித் க்கப்பட்டிருப்பினும், அமைப்பு முறை ப்படாத வேறுபாடுடையது. இவ் றல்லாவிதத்திலும் தூ பாராம ஆலயம் பியதாயினும், சோழர் ஆலயங்களின் Øග් ඊඛy. 1
l. p. 205.

Page 40
இலங்கையிற் சிம்
கல்விகாரையில் (படம் 17) கின்றன. அங்கு சுகாசனத்திலமர்ந் பரிநிர்வாண நிலையடைந்துள்ள 46 மும், அவரது சீடர் ஆநந்தருடை பக்கத்திற் காணப்படுகின்றன. புடன் காட்சியளிக்கின்றன. பர் பகவான், தலையணையின் மேலுள்ள கண்களுடனும், மலர்ந்த முகத்து துக்கமும், சாந்தமும் நிறைந்த மு போடு அணைத்த நிலையில், நட மறந்து குருதேவரின் தலைப்பக்கத் சூழ்நிலையில் மெளன அழகு டெ திருவடிவங்களைக் காண்பவருள்ளப் ஆனந்தமுறும்.
பொத்கல் விகாரைக்குச் ச கப்பட்டுள்ள வடிவமும் இலங்கை ஒன்ருரம். அது முதலாம் பர கருதப்படுகின்றது. அவ் வடிவம் காட்சியளிப்பதால், அது புலஸ்தி வாருமுளர். பழைய நூல்களில் வும் பெயர்பெற்றுள்ளது. அவ் பதை இதுவரை எவரும் அறுதி ஒரு முனிவரின் வடிவத்துடன் நிற்பதின் காரணம் யாதென்பதற் ன்வரும் கூறவில்லை. அவ் வடிவம் 'எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற எனக் கொள்ளுதற்கும் இடமில்லை. அகத்திய முனிவரின் சிலை ே ஆனல், அச் சிலையிற் காணப்படுட் சிலையிலும் காணப்படுவதால் இரு ணத்தை அடிப்படையாகக்கொண் மாத்திரம் துணிபாகலாம்.
3

ப வளர்ச்சி (2) 17
அழகிய சிற்ப வடிவங்கள் காணப்படு திருக்கும் இரு புத்தவடிவங்களுண்டு. அடி நீளமுள்ள புத்தரின் வடிவ ய வடிவமும், விகாரையின் இடது அவ் வடிவங்கள் கண்கவர் வனப் பூரண நிலை யடைந்துள்ள புத்த T - வலது காத்தின் மேல், மூடிய -னும் படுத்திருக்கின்ருரர். ஆநந்தர் மகத்துடன், இரு கைகளையும் மார் ந்திருக்கும் நிகழ்ச்சியில் தன்னை தில் நிற்கின்ருரர். அமைதி நிறைந்த பாலிய அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இத் 2 அன்மதியும் இன்பமும் பெற்று
சமீபத்திலுள்ள பாறையிற் செதுக் பிலுள்ள சிறந்த சிற்ப வடிவங்களுள் ாக்கிரமபாகுவின் வடிவம் எனக் , ஒரு முனிவரின் தோற்றத்துடன் ய முனிவரின் வடிவமெனக் கருது பொலநறுவா, புலஸ்திய நகரமென வடிவம் யாரைக் குறிக்கின்றதென் பிட்டுக் கூறவில்லை. பராக்கிரமபாகு ஏட்டைத் தாங்கிய கைகளுடன் குத் தகுந்த சமாதானம் இதுவரை ஒரு முனிவரின் வடிவம் என்பதை )னர். அது அகத்தியரின் வடிவம் ஏனெனில் யாவாவில் அகப்பட்ட வறுவிதமாகக் காணப்படுகின்றது. சிற்ப அம்சங்கள் பொலநறுவாச் சிலைகளும் ஒரே சிற்ப இலக்க டே அமைக்கப்பட்டன வென்பது

Page 41
18 * இலங்கையி
பொலநறுவாவிலுள்ள வட் கிரமபாகுவால் அமைக்கப்பட்டு பட்டது. அது இலங்கையிலு தலைசிறந்த தென்பது பெல் (
அவ்வாலயம் நான்கு வாச துள்ளது. ஆலயத்தின் மத்தியில் காணப்படுகின்றது. அத் தாது வாசல்களுக்கும். நேரே நான்கு வாசற்படிகளின் இரு பக்கங்கள் நிறைந்த நாகதுவாரபாலக உ கர்ப்பக்கிரகத்தைச் சுற்றியுள்ள அமைக்கப்பெற்ற அலங்காரச் படிகள் ஒவ்வொன்றிலும் படிகளுக்கு முன்பாக நான் வட்டக் கற்படிகள் வைக்கப்பட் வனப்பையும், வேலைத்திறனையு செயலாகும். சிற்பக் கலையில் புறுவதே பொருத்தமாகும். அளித்து, எமது நாட்டிற்கு உட் சிற்பிகளை நாம் மறவாது போ
முதலாம் பராக்கிரமபாகு: சிற்ப நிலையங்களை அமைத்துக் மல்லனவான். அவன் ஹட் யத்தையும் கிசங்கமல்ல லதா கொத விகாரமென்னும் தாது வட்டதாகே ஆலயத்திற்குப் ட
வடமேற்கு மாகாணத்தில் படும் பதினறடி உயரமுள்ள படும் காற்பத்தாறடி உயரமுன
1. Indian & Indonesian Art.
2. "The most beautiful s
Ceylon."

ற் கலை வளர்ச்சி
டகாகே (படம் 18) முதலாம் பராக் ப் *பின் நிசங்கமல்லனல் திருத்தப் ள்ள பெளத்த சிற்பக் கட்டடங்களுள்
Bel) என்னும் அறிஞர் கருத்து.*
ல்களையுடையதாய் வட்டமாக அமை i. உருக்குலைந்த ஒரு சிறிய தாதுகோபம் கோபத்தின் முன்புறத்திலுள்ள Rான்கு புத்த வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. ரிலும் அலங்காரமான வேலைப்பாடுகள் ருவங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சுவர்களின் புறப்பக்கத்திற் பூக்களால் சித்திரங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. அலங்காரச் சித்திரங்களுள. கீழ்ப் கு வாசல்களிலும் நான்கு சந்திர டிருக்கின்றன. அவ்வாலயத்தின் சிற்ப b எழுத்தில்ை வர்ணிப்பது முடியாத ஆர்வமுடையோர் நேரிற் கண்டு இன் இவ்வரிய சிற்பங்களைக் கலையுலகிற்கு யர்வையும், புகழ்ையும் தேடிக்கொடுத்த ற்றுதல் வேண்டும். -
விற்குப் பின் பொலநறுவாவில் அழகிய கலையை வளர்த்த மன்னன் கிசங்க உதாகே (படம் 19) என்னும் தக்த ஆல மண்டபத்தையும் (படம் 20), இரங் கோபத்தையும் கட்டுவித்தான் (1187). ல சிற்பச் சிறப்புகளையும் அமைத்தான். சேசறுவா என்னும் இடத்திற் காணப் புத்த வடிவமும், அவுகனவிற் காணப் rள புத்தர் சிலையும் (படம் 21) பொல
- p. 165. . ecimen of Buddhist stone architecture in

Page 42
இலங்கையிற் சிற்
கறுவாக் காலத்துச் சிற்ப முறையி
ஆநந்தக் குமாரசுவாமி அவர்கள் கரு இலங்கையில் மாத்திரமன்றி, ஆசியா வடிவங்களில் ஒன்று என்பது பலர் பாகுவால் அமைக்கப்பட்ட தெ6 டக்டர் பரணவிதான, அவ் வடிவ தழுவியதாகக் காணப்படுவதால் அ முந்தியது என்கின்ருரர். வடிவத்ை இருப்பினும் அதன் சிற்ப அமைப் போற்றும் தரத்தன. மைசூரைச் விற் காணப்படும் கோமடேஸ்வரர் வடிவம் சிறியதாயினும், கலை வ கருதப்படுகிறது.
பொலநறுவையிற் காணப்படும் (Lotus tank) Gpih, 9 Taia Ld2aotš தடாகமும் சிற்ப வனப்புப் பொருங்
முதலாம் பராக்கிரமபாகு கட் திவங்க ஆலயத்தில் புத்த சாதகக் காணப்படுகின்றன. அவ்வாலயத்தி திரிபங்க நிலையுடையதாகவு மமைக் இவ் வாலயம் ‘திவங்க ஆலயம்
பாண்டிய சிற்ப முறை
பொலநறுவைக் காலத்தின் @ கம் இலங்கையில் ஒரு சிறிது ஏற்பட் பாண்டியரின் சிற்ப முறை நாட்டிற் முதலாம் சிவாலயம் பாண்டிய சிற மாகும். அவ் வாலயம் 12ஆம் நூ லது 13ஆம் நூற்ருரண்டின் முற்பகுதி வேண்டும். சிலர் இவ் வாலயம் 1ஆம் தென்றும் வேறு சிலர் நிசங்கமல்லணு
1. J. R. A. S. Ceylon-Vol. XXIV.

ப வளர்ச்சி (2) 19
ல் அமைந்தன வென்பது டக்டர் 3த்து. அவுகன புத்த திருவடிவம் முழுவதிலுமுள்ள சிறந்த புத்த கருத்து. அவ்வடிவம் பராக்கிரம *பது கர்ணபரம்பரைக் கதை. ம் அமராவதிச் சிற்ப முறையைத் து 12ஆம் நூற்றுண்டிற்கு மிக தப்பற்றிய கால நிர்ணயம் எப்படி பும், கலை வனப்பும் எல்லோரும் சேர்ந்த சிரவண பெல்கொலா
திருவடிவத்திலும் பார்க்க இவ் னப்பில் அதனிலும் சிறந்ததாகக்
கருங்கற் தாமரைத் தடாக கோட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள தியன.
டிய சேதவனராம எனப்படும் கதைகளை விளக்கும் ஒவியங்கள் ன் மூர்த்தி மிக உயரமானதும், துள்ளது. அக் காரணம்பற்றியே எனவும் பெயர்பெற்றுள்ளது.
இறுதியிற் பாண்டியர்களின் ஆதிக் .டது. அத் தொடர்பின் பயணுகப் பரவியது. பொலநறுவாவிலுள்ள ம்ப முறையிற் கட்டப்பட்ட ஆலய ற்முண்டின் பிற் பகுதியிலோ அல் தியிலோ கட்டப்பட்டதாக விருக்க பராக்கிரமபாகுவினுற் கட்டப்பட்ட் ம் கட்டப்பட்டதென்றும் கூறுவர்.
No. 68, 1915 - p. 9o.

Page 43
20. - இலங்கை
அவ் வாலயம் LJT6örig u சிற்ட பராக்கிரமபாகுவின் காலத்தில் கட்டப்பட்டதென நம்புதல் பெ டியர்கள் துணையோடு பொல அவனேயாவன்.
- 1ஆம் சிவாலயம் (படம் 22 ளெல்லாம் தலைசிறந்து விளங்கு
கொழும்பு நூதன பொரு கும் சைவத் திருவுருவங்கள் சிவாலயத்திலிருந்தும் எடுக்கப் ஆலயங்கள் இருந்தனவென்பத சிவாலயங்களைத் தவிர மற்றெல் வாவி லிருந்து ஆட்சி புரிந்த சமயமும் வளர்ந்து சிறப்டெ காணப்படும் சைவ ஆலயங்களு திருவுருவங்களும் போதிய மேஸ்வரத்தில் ஒர் ஆலயத் மெனப் பெயரிட்டான் என்றும் களைக் கட்டிக் களித்த அவ் 6 -யமை அவனது விரிந்த மன விளக்குகின்றதன்முே 1
III. கண்
விஜய நகர நாயக்க சிற்ப மு:
கண்டி நகர்க் காலமென ருண்டில் ஆரம்பமாகி 18ஆம்
I. ’ The Siva Devalaya No. 1. is Polonnaruwa, if not throughc
’ The Siva Devalaya No.
2. A Short History of Cey

பிற் கலை வளர்ச்சி
முறையி லமைந்திருத்தலால், 2ஆம் அல்லது அவன் காலத்திற்குப் பின் ாருத்தமாகக் காணப்படுகின்றது. பாண் 5றுவாவில் அரசு வீற்றிருந்த மன்னன்
) இலங்கையிலுள்ள இந்து ஆலயங்களு நவதாகும்.
நட்காட்சிச் சாலையில் வைக்கப்படடிருக்
1ஆம் சிவாலயத்திலிருந்தும் 5 ஆம் பட்டவை. பொலநறுவாவிற் பல இந்து ற்குப் பல சான்றுகளுள. 1ஆம், 2ஆம் லாம் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. பொலநறு அரசர்களின் காலத்தில் காட்டிற் சைவ பய்தி யிருந்ததென்பதற்கு அந் நகரிற் நம், அங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட சைவத் சான்றுகளாகும். நிசங்கமல்லன் இரா தைக் கட்டி அதற்கு நிசங்கேஸ்வர கூறப்படுகின்றது.* பெளத்த ஆலயங் பாசன சைவாலயம ஒனறையும கடடி ப்பான்மையையும் சமய சமரசத்தையும்
டி நகர்க் காலம்
றைகள்
நாம் குறிப்பிடும் காலம் 14ஆம் நூற் நூற்ருரண்டுடன் முடிவடையும்.
the choicest example of a Hindu Temple found at ut the lsland. “ -- Sir P. Arunachalam.
1. is the finest Hindu Shrine in Ceylon.' - Dr. Ananda Coornaraswamy.
lon — P. 63

Page 44
இலங்கையிற் சி,
பொலநறுவாக் காலத்தின் பி6 தேனியா, குருநாக்கல், யாப்பகூட வாக்கை, இராயகம முதலிய இ தனர். கடைசியாக, சுதந்திர இ6 மறைந்தது. கண்டியிற் புத்த கர் விமலதர்ம சூரியா வென்னும் அர இரண்டடுக்கு மாடங்களுள்ள ஆல
பதினலாம் நூற்ருண்டின் பி ஆலயங்கள் அமைக்கப்படவில்லை. ததினல் அரசர்கள் அடிக்கடி தை ஒவ்வொரு நகரமும் சிறிய காலத்தி யால் அந் நகரங்களிற் பெரும் -ளாவது, மாளிகைகளாவது அமை,
நான்காம் விஜயபாகுவால் (1 பட்ட அரண்மனையின் சில பகுதி படுகின்றன. அங்குக் காணப்படும் யென்று கருதப்படுகின்றன. யாப் சிற்ப முறையில் அமைந்துள்ளன. தலைகள், தூண்கள், கூடுகள், 5ட டியர் காலச் சிற்பங்கள் போன்றன
பதினன்காம் நூற்ருரண்டில் 15 அவனது சேனதிபதியாகிய .ே கழ்பளைக்குச் சமீபத்தில் ஒரு சிறு தைக் (படம் 24) கட்டுவித்தான். துள்ளது. பொலநறுவாக் காலத்தி போலவே இதனமைப்பு இருப்பி இரண்டு மண்டபங்கள் அமைக்க நிலப் படத்தை நோக்கும்போது அ அர்த்தமண்டபம் ஆகியவற்றுடன் நினைவூட்டுகின்றது. கர்ப்பக்கிரகத்தி பிரகாரத்தில் வேறு தெய்வங்க -டிருக்கின்றன.

ற்ப வளர்ச்சி (2) 21
ன் இலங்கை அரசர்கள் தம்ப әт, கம்ப2ள, கோட்டை, சீதா டங்களிலிருந்து அரசு செய்துவக் லங்கை யரசு கண்டி நகரிலிருந்து *த ஆலயத்தைக் கட்டுவித்தவன்' తాత్రాagir. அவ் வாலயம் அவனல் duJLDTé5á5 35 -L-LJ JL-L-gl.
வின் இலங்கையிற் சிறந்த சிற்ப அரசியல் நிலை சீர்குலைந்து இருந் லநகரங்களை மாற்றி வாழ்ந்தனர். ற்கே இராசதானியாக விளங்கியமை தாதுகோபங்களாவது, விகாரைக க்கப்படவில்லை.
271 - 73) யாப்பகூவாவிற் கட்ப்ே
ه لس نما:
கள் (படம் 23) இன்றும் கா6
சிற்பப் பகுதிகள் மிகச் சிறந்தனி பகூவாச் சிற்பங்கள் பாண்டிய
அங்கு காணப்படும் கஜ சிம்மத் னச் சிற்பங்கள் முதலியன பாண்
T
ான்காம் புவனேகபாகு காலத்தில் சன இலங்காதிகார என்பான், குன்றில் இலங்காதிலக விகாரத் அது செங்கற்களால் அமைக் ல் அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களைப் னும், மூலஸ்தானத்திற்கு முன் ப்பட்டுள்ளன. அவ் வாலயத்தின் து கர்ப்பக்கிரகம், அக்தராளம், அமைந்துள்ள ஒரு சைவாலயத்தை ல் புத்த திருவடிவமும், உட்சுற்றுப் வடிவங்களும் வைக்கப்பட்

Page 45
22 . இலங்ை
கடலதேனியாவிலுள்ள பாகுவின் காலத்திற் கட்டட் என்னும் தென்னிந்திய சிற்பி றது. அது முழுவதும் கருவி கருங்கற்களால் அமைக்கப்ப
கண்டி அரசர்களின் க திலும் (படம் 26), எம்பக் சித்திரங்கள் பலவுள. கண் களும், தந்த ஆலயத் தூண்க யன ; அவை தென்னிந்திய யொத்தவை. தென்னிந்திய கண்டித் தூண்கள் மரத்தின
கம்பளையிலுள்ள எம்பச் தாணி மண்டபத் தூண்களு தில் எம்பக்க தேவாலயம் கட் வேலைப்பாட்டின் சிறப்பிற்கு விளங்குகின்றது.
IV. (ostr(
பத்தொன்பதாம் நூற்ரு முறையிற் கட்டப்படவில்லை கோபங்களும் திருத்தப்பட் (படம் 28) முற்முகப் புதுப் வெலிசாயா புதுப்பிக்கப்பட் லுள்ள கருங்கற் பகுதிகள் திற் செய்யப்பட்டவை. கள யில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வழைக்கப்பட்டனர். இதன் முறையில் அமைக்கப்பெற்றி
கொழும்பு நகரிலுள்ள ( (படம் 29) முழுவதும் ச இராமநாதனுல் அமைக்கப்ட

கயிற் తాడి) வளர்ச்சி
விகாரமும் (படம் 25) நான்காம் புவனேக பட்டது. அவ்வாலயம் கணேஸ்வராசாரி யினுற் கட்டப்பட்டதென்று கூறப்படுகின் பகற்களால் அமைந்துள்ளது. இலங்கையிற் ட்ட பெளத்த விகாரம் இதுவேயாகும்.
ாலத்தில் அமைக்கப்பட்ட தந்த ஆலயத் க தேவாலயத்திலும் (படம் 27) மரச் ாடியிலுள்ள அத்தாணி மண்டபத் தூண் ளும் ஒரே விதமான அமைப்புப் பொருந்தி நாயக்க மன்னர்கள் கட்டிய தூண்களை தூண்கள் கல்லாலமைக்கப்பட்டுள்ளன ; 1ல் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
$க தேவாலயத் தூண்கள், கண்டி அத் க்கு முந்தியன. கம்பளை அரசர் காலத் டப்பட்டது. மத்திய கால மரச் சித்திர இவ் வாலயம் ஒர் எடுத்துக்காட்டாக,
ழம்பு நகர்க் காலம்
7ண்டின் பின் பெளத்த ஆலயங்கள் பழைய . ஆனல், பழைய ஆலயங்களும், தாது டு வருகின்றன. களனியா விகாரம் பிக்கப்பட்டுள்ளது. அநுராதபுர ரூவான் டு வருகின்றது. ரூவான்வெலிசாயாவி சில தென்னிந்திய சிற்பிகளால் இக்காலத் னியா விகாரை, தென்னிந்திய சிற்ப முறை
சிற்பிகள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வர மர வேலைப் பகுதிகள் கண்டி நகர்க் கால ருக்கின்றன. ,
பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் சிவாலயம், ருங்கற் றிருப்பணியாகச் சேர் பொன். ட்டது. அவ்வாலயத் திருப்பணி முற்ருய்

Page 46
இலங்கையிற் சிற்ப
முடியவில்லை. திருகோணமலையைச் யாழ்ப்பாணத்திலும், பிறவிடங்களிலு -கால தென்னிந்திய சிற்ப முறையை கர்ப்பக்கிரகங்களும் அமைக்கப்பட்டு
சுதந்திர இலங்கையில், பெள தங்கள் புராதீன ஆலயங்கள்ைத் திரு னும் நினைவுள்ளவர்களாகக் காணப்படு செய்யும்பொழுது இந்திய இலங்கைச் செய்வார்களாயின் இலங்கையில் மறுட கலையும், சிற்பக் கலையும் மறுமலர்ச்8 அவ்வழியில் எல்லோருக்கும் முன்ம இராமநாதன் அவர்களின் கலை ஆர்வு
ாாலும் பாராட்டத்தக்கனவாகும்.

வளர்ச்சி (2) 23
சேர்ந்த தம்பலகாமத்திலும், முள்ள * சைவாலயங்களில், இக் ப் பின்பற்றிக் கோபுரங்களும், வருகின்றன.
த்த மக்களும், சைவ் மக்களும் நத்தி யம்ைத்துவரவேண்டுமென் கிென்றனர். அவ்விதம் அவர்கள் சிற்ப இலக்கணங்களுக்கமையச் படியும் எமது சொந்தக் கட்டடக் P யடையும் என்பது திண்ணம். ாதிரியாக வாழ்ந்த சேர் பொன். வமும், சமயப் பற்றும் எல்லோ

Page 47
நான்க
திTது
தாதுகோபமே பெளத் கின்றது. தாதுகர்ப்ப எ * தாதுகோப' என வழங்கப்பு சமய சம்பந்தமான சின்ன
Chamber) 67 6öTU5T(5b.
இறந்தவர்களின் ஞாபகத் விடங்களிற் கற்கள் நாட்டி, யன ஆற்றி வருதல் மிகப் “ட வழக்கங்களி லொன்று. பூர் ளிடையே இவ்வழக்கம் இடம்ெ களையும் வழிபடும் வழக்கம் தொல்காப்பியம் முதலிய சங் ளுள. தமிழ்நாட்டு வீர வழிப
* காட்சி, கால்கோ ை
சீர்த்தகு சிறப்பிற் என்னும் தொல்காப்பியச் சூத்தி அகநானூறு, மணிமேகலை அரசர்களுக்கும், அருந்தவர்க்கு வீரக் கற்களும் (நடு கற்களு நிகழ்ச்சிகள் கூறப்படுகின்றன
புத்தரது காலத்திற்கு ( அமைக்கும் வழக்கம் இருர் அர்கதர், சக்கரவர்த்திகள் மு விக்கப்பட வேண்டியவர்கள்" நிர்வாண சூத்திரம் கூறுகி
1. தென்னிந்திய சிற்ப வ 8. Stupa in Ceylon – p.

ம் அத்தியாயம்
கோபங்கள்
த சமயத்தின் சிறந்த சின்னமாக விளங்கு ன்னும் சொற்ருெரடர் பிற்காலத்தில் தாதுகர்ப்ப என்பதின் பொருள் • لوگئی۔سJL-L வ்கள் வைக்கப்பட்ட அறை (Relic
திற்காக அவர்கள் உடலைப் புதைத்த அக் கற்களுக்கு வழிபாடு, விழா முதலி ண்டைக்காலக் தொடக்கம் காணப்படும் வீக இந்தியாவில் ஆரியரல்லாத மக்க பெற்றிருந்தது. வீரர்களையும், சான்றேர் பழந் தமிழ்நாட்டிலிருந்த தென்பதற்குத் க இலக்கியங்களிற் போதிய சான்றுக ாட்டுக்கு இலக்கணமாக னிர்ப்படை நடுதல்
பெரும்படை வாழ்த்தல்” திரப்பகுதி அமைந்துள்ளது. புறநானூறு, முதலிய நூல்களில், வீரர்களுக்கும், கும், அவரவர் புதைக்கப்பட்ட இடங்களில்
ம்), மண்டபங்களும் அமைக்கப்பட்ட
முன்பு வடநாட்டில் தாதுகோபங்கள் 3துவந்தது. ‘புத்த நிலையடைந்தோர், தலியோர் தூபிகள் அமைத்துக் கெளர
எனப் புத்தர் கூறியதாக மகாபரி ன்றது.? இதனல் புத்தர் காலத்தில்
படிவங்கள் - பக்கம் 15-17
2.

Page 48

睿

Page 49


Page 50
தாதுகோ
பெரியோர்களுக்குத் தூபிகள் அமை வந்ததென்பது அறியக்கிடக்கின்றது
வைதிக நெறிக்கு மாறுபட்ட வளர்ச்சி பெற்றது. ஆரம்பத்தில் வுள்ள மக்களிடையேதான் பரவிய விருட்சங்களையும் சமய வழிபாட்டுக் தமையால், அவர்கள் பெளத்த சம பொழுது, தாங்கள் முன் கைக்கொ புதிய சமயத்துட் புகுத்தி வணங் பாட்டை வற்புறுத்தாவிடினும், அe பெயரால் தாதுகோபங்களையும், வி பெளத்த சமயச் சின்னங்களாக அ செய்துவந்தனர்.
புத்தர து உடல் தகனஞ்செய்யப் யனவற்றைத் தாதுகோபங்களில் வை. பின் அவர் சீடர்களது எலும்பு முத களில் வைத்து வழிபட்டுவந்தார்களெ காட்டில் தொடங்கிய அவ்வழக்கம், நாடுகளிலும் பரவியது. அசோக ட அமைத்தமை சொல்லப்படுகின்றது கோபங்கள் இன்று நாட்டிற் காண தாதுகோபங்கள் எப்படி அமைந் தோன்றிய கற்சித்திரங்களிலிருந்தே தேசத்து எல்லைப்புறத்திலுள்ள லுள்ள தாதுகோபமே இந்தியாவி மாகும்.
இந்தியாவிலுள்ள மிகப் பெரிய
பர்கத்திலும் காணப்படுகின்றன. அ
அமராவதியிலும், அநூராதபுரத்தி பட்டன.
1. The Story of the Stupa –
4.

பங்கள் " 25
க்கும் வழக்கம் நாட்டில் இருந்து
நெறியாகவே பெளத்த சமயம் அது வைதிக நெறிக்குப் புறம்பாக து. அம் மக்கள் உருவங்களையும், குச் சாதனங்களாகக் கொண்டிருந் யத்தைப் பின்பற்றத் தொடங்கிய ண்டுவந்த சமய சாதனங்களையும், கிவந்தனர். புத்தர் உருவ வழி வரைப் பின்பற்றியவர்கள் அவரின் பிருட்சங்களையும், ஆலயங்களையும்
மைத்துக் கிரியா வழிபாட்டைச்
பட்டபின் அவரது எலும்பு முதலி த்து வணங்கிவந்தனர். அவருக்குப் லிய சின்னங்களையும், தாதுகோபங் ான அறியக்கிடக்கின்றது. இந்திய
பெளத்த சமயம் பரவிய ஏனைய மன்னன் 84000 தாதுகோபங்களை து. அவ்வரசன் கட்டிய தாது ாப்படவில்லை. அவன் காலத்துத் தன என்பதைப் பிற்காலத்தில் அநுமானிக்கவேண்டும். நேர்பாள பிப்பிராவ என்னும் கிராமத்தி லுள்ள மிகப் பழைய தாதுகோப
தாதுகோபங்கள் சாஞ்சியிலும், புத் தாதுகோபங்களைப் பின்ப்ற்றியே
லும் தாதுகோபங்கள் அமைக்கப்

Page 51
26 - இலங்ை
தாதுகோப அமைப்பு முறை தாதுகோபம் மூன்று
(1) அடித்த (2) அண்டம் (3) தூபி
அடித்தளத்தில். முதல அப்பிரகாரத்தைச் சுற்றிக் ! எனப்படும். வேதிகைக்கு சுற்றுப்பிரகாரம் எனலாம். அமைக்கப்படுதல் வழக்கம். அலங்கார வரிசைகள் (Terra பட்டிருக்கும். கீழ்வரிசை புஷ்ட பீடமாகவும் உபயே வேதிகை யிருந்தமையால், யோகிக்கப்பட்ட தென்றே ெ புஷ்புங்கள் வைக்கப்பட்டை அழைக்கப்பட்டுவந்தன.
அடித்தளத்தின்மேல் , முட்டையின் மேற்பகுதியின் டத்தின் புறப்பகுதி முழுவது ஒண்ம்பாற் பூசப்பெற்றுள்ளது
அண்டத்தின்மேல் துரட் களை யுடையதாகக் கட்டட் பகுதி ஹதரஸ் கொட்டுவ அப் பீடத்தின்மேலுள்ள ப அதன்மேலுள்ள பகுதி சே சத்த அல்லது குடை அை கப்படும். சிகரம் கறல்ல
அத்ராதபுரம், பொல லுள்ள தாதுகோபங்களில் லே (மதிரகிரியா) என்னும்

கயிற் கலை வளர்ச்சி
அங்கங்களையுடையது. அவை :-
፵፬ { {O
b
என்பனவாம். (பட்ம் 30).
ாம் சுற்றுப்பிரகாரம் அமைந்திருக்கும் ; கட்டப்பட்ட சுவர் வேதிகை (Railings) வெளியேயுள்ள வெளியை இரண்டாம்
அப்பிரகாரத்தைச் சுற்றியும் வேதிகை அடித்தளத்தில் வேலைப்பாடமைந்த மூன்று ces) ஒன்றின்மேலொன்முக அமைக்கப் பிரதகNண பாதையாகவும், மேலிரண்டும் ாகிக்கப்படுவன. அடித்தளத்தைச் சுற்றி கீழ் அடித்தளம் சுற்று வீதியாக உப காள்ளுதல் வேண்டும். மேல் வரிசைகளிற் மயால் அவை புஷ்பகானங்கள் என
அண்டம் அமைக்கப்படும். அண்டம் ஒரு வடிவில் அமைக்கப்படுகின்ற்து. அண் தும் செங்கற்களாற் கட்டப்பெற்றுச் சுண் J. Հv
பி அமைக்கப்படும், தூபி ஐக்து அங்கங் படுகின்றது. அண்டத்தின் மேலுள்ள அல்லது சதுர கோட்டம் எனப்படும். குதி தேவதா கொட்டுவ எனப்படும். 5ாட்ட எனப்படும். கோட்டத்தின்மேல் மக்கப்படும். அதன்மேல் சிகரம் அமைக்
என்றழைக்கப்படும்.
3றுவா, மிகக்கலை கெலிய விடங்களி அறுவTத குருத முத o: பதிகைகள் காணப்படவில்லை. மண்டல் கிரி இடத்திலுள்ள தாதுகோபம் ஒன்றில்

Page 52
தாதுகே
மாத்திரமே வேதிகை காணப்படுகி
/*୮୪ a o
தாதுகோபத்திலுள்ள வேதிகையை
பொருந்தியதாகக் காணப்படுகின்ற
சாஞ்சித் தாதுகோபத்தில் கின்றன. தூபியைச் சுற்றியும் ரூவான்வெலிசாயா தாதுகோபத் வேதிகைகள் இருந்தனவாக மகா கொட்டுவ 'வைச் சுற்றி அமைக் யென்றும், அடித்தளத்தைச் சு யென்றும் அழைக்கப்பட்டன.
வாகல்கடங்கள்
சாஞ்சித் தாதுகோபத்தின் அ நான்கு வாசல்களிலும் அலங்கார காணப்படுகின்றன. அத் தோரண மிகக் கலைவனப்பு வாய்ந்தன வெ6 இலங்கையிலுள்ள தாதுகோபங்க செய்யப்பட்ட சித்திரவேலைப்பாட வாகக் கருதப்படுகின்றது.
சாஞ்சித் தாதுகோபத்திற் கா தோரணங்களுக்குப் பதிலாக, இe நான்கு திக்குகளிலும், நான்கு அவை வாகல்கடங்கள் (படம் வாகல்கடங்கள் இலங்கையில் அவற்றை அமைக்கும் வழக்கம் இ 'றிய தென்பது அறியக்கூடியதா மிரிசவெதி தாதுகோபத்திலும், மி எனப்படும் தாதுகோபத்திலும் மி படுகின்றன (படம் 32).
வாகல்கடங்களின் கீழ்ப்பகுதி பகுதிகளாகிய விமானங்கள்
1. The Stupa in Ceylon - 64.

ாபங்கள் ・。 2;
ன்றது. அவ் வேதிகை சாஞ்சித்
பப் போன்ற சிற்ப அமைப்புப் து.
மூன்று வேதிகைகள் காணப்படு
ஒரு வேதிகை யிருக்கின்றது: தில் ஆதிகாலத்திலே இரண்டு வம்சம் கூறுகின்றது. ‘ஹதரஸ் கப்படும் வேதிகை முத்தவேதி ற்றியுள்ள வேதிகை குச்சவேதி
புடிப்பாகத்திலுள்ள சுற்று வீதியின் வேலைப்பாடமைந்த தோரணங்கள் ங்களிற் காணப்படும் சித்திரங்கள் ன்பது கலைப் புலவர்களது முடிபு. ளின் வாசல்களிலும் மரத்தினற் மைந்த தோரணங்கள் இருந்தன
ணப்படும் சித்திரவேலைப்பாடமைந்த லங்கையிலுள்ள தாதுகோபங்க்ளின் விமானங்கள் அமைக்கப்பட்டன. 31) என அழைக்கப்பட்டன. மாத்திரமே காணப்படுகின்றன. இலங்கையில் எப்பொழுது தோற் கவில்லை. அநுராதபுரத்திலுள்ள குந்தலையிலுள்ள கந்தக சைத்திய
கப் பழைய வாகல்கடங்கள் காணப்
கள் முழுவதும் கற்களாலும் மேற் செங்கற்களாலும் அமைக்கப்பட்

Page 53
28 . இலங்கை
டிருக்கும். இன்று காணப் விமானங்கள் அழிந்துவிட்ட சதுரமான உயர்ந்த கற்கள் (துர வாகல்கடங்களின் இருபக்கங் ராச வடிவங்கள், பூக்களை பூரணகும்பங்கள் முதலியன ( கற்களின் சித்திர வேலை சா தூண்களை நினைவூட்டுகின்றது. முற்பக்கத்திலிருக்கும் சிற்ப கின்றன. முதலாம் சுற்று வி கடங்களுக்குப் பின்னல் அை
வாயில்கள்
வாகல்கடங்களின் முன்ஓ ஏறிவருவதற்குப் படிக்கட்டுகளை கான்கு அங்கங்களை யுடைய6 1. சந்திர வட்ட 2. சித்திரங்கள் 3. துவாரபால 4. கைப்பிடி வி
கீழ்ப்படிக்கு முன்னல் சுற்றி யானை, யாளி, எருது, சித்திரங்களைக் கொண்ட வழக்கம். பெளத்த சமய நி:ை வாயில்களில் சந்திரவட்டப் காணப்படும் விசேஷ அம்சங்க
உயரத்திற்குத் தக்கவிதப ஒவ்வொரு படியிலும், குட்டை வடிவங்கள் அல்லது மிருகங்க
சந்திரவட்டப் படிக்கல் வரிசைக்கு முன்பாக இரு துவ

யிற் கலை வளர்ச்சி
படும் வாகல்கடங்களின் மேலுள்ள ᏧᏈᎢ . சித்திரவேலைப்பாடமைந்த நீள் "ண் போன்றவை - Stele) (படம் 33 ) பகளிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கும். 5ாக மந்த கொடிகள், தாமரை மலர்கள்? இக் கற்களிற் செதுக்கப்படுவன. இக் ஞ்சித் தோரணங்களிற் காணப்படும் விமானத்திற்குக் கீழுள்ள பகுதியின் வரிசைகளிற் சித்திரங்கள். காணப்படு திேக்குப் போவதற்குப் படிகள் வாகல் மக்கப்பட்டிருக்கும். 4.
றுள்ள இரண்டாம் சுற்று வீதிமேடைக்கு “யுடைய வாயில்களுள. அவ்வாயில்கள் ன (படம் 34) :
-i Uly.ii.5ós) (Moonstone) ாமைந்த U19.5ait (Steps) asiá56r (9)J 6ó76) (Guard Stones) பரிசைகள் (இரண்டு) (Balustrades)
தாமரைப்பூவை நடுவிலும், அதனைச் சிங்கம், அன்னம், பூக்கொடி முதலிய சந்திரவட்டக்கல் வைக்கப்படுதல் லயங்களிலெல்லாம் அதன் முன்னுள்ள
படிக்கல்லை வைப்பது இலங்கையிற். 5ளிலொன்ரு கும்.
மாகப் படிகளின் தொகைகளிருக்கும். டயான நகைச்சுவை பொருந்திய மனித ள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும்.
லின் இருபக்கங்களிலும் கைப்பிடி ாரபாலகர்கள் (படம் 35) அல்லது பூரண

Page 54
" தாதுகோ
கும்பங்கள் செதுக்கப்பட்ட இரு கற்க பெற்றிருக்கும். சில கற்களில் குட் (படம் 36) காணப்படும். பெரும்பா பாலக வடிவங்களே அமைக்கப்பட்டி
படிகளின் இருமருங்கிலும், யானை முதலிய மிருகங்களின் தலை: வரிசைகள் (படம் 37) அமைக்கப் கைப்பிடி வரிசைகள் அநுராதபுரம் காணப்படுகின்றன.
தாதுகோப வீதியில் அல்லது அவரின் சீடர்களதும் திருவடிவங் ளுண்டு. அவை பிலிமகே என தைச் சுற்றியுள்ள கோட்டங்களிற் ச திருக்கும். பெளத்த சங்கியாசிகள் எனப்படும். ஒரு சங்கிராமத்தில் தர்மசாலா (பிரசங்க மண்ட்பம்), இல்லம்), முறகே (காவல் இல்லம்), நிலையம்), பொக்குண (குளம்) முதலி
அநுராதபுரத்திற் காணப்படும் மேற்கூறப்பட்ட கட்டடங்களின் வரிசைகளும் காணப்படுகின்றன. கருங்கற் றூண்கள் காணப்படுகின்ற பட்ட பகுதிகள் அழிந்துபோயின. கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடுக்கு பது மகாவம்சம் முதலிய நூல்களா ராதபுரத்திலுள்ள பித்த8ள மாளிை விரத இல்லம் ஒன்பது மாடங்களை ! யுடையதாகவும், பித்தளைத் 应 இருக்தது.
பண்டைக்காலத்தில் ஆலயங்களை வழக்கம் தமிழ்நாட்டிலும், இலங்ை

பங்கள் 29
fair (Guard Stones) 9/60 LD55 ட்டையான மனித வடிவங்கள் லான் கற்களில் நாகராச துவார
ருக்கும்.
கைபிடித்தேறுவதற்காக யாளி, களையுடைய சித்திரக் கைப்பிடி படும். சாதாரண மட்டமான
மிகுந்தலை முதலிய இடங்களிற்
அதற்குச் சமீபத்தில் புத்தரதும், கள் . வைக்கப்பட்ட விகாரைக அழைக்கப்படும். தாதுகோபத் FäGTTuDub (Monastery), 9/60)LDë வசிக்கும் இடம் சங்கிராமம் காதுகோபம், பிலிமகே, உபோசத மண்டபம் (விரத போதி கோட்டம் (வெள்ளரசு சிய நிலையங்கள் அமைந்திருக்கும்.
தாதுகோட்பங்களுக்கு அருகில் அத்திவாரங்களும், அடித்தள
சில அடித்தளங்களின் மேல் ன. தூண்களின்மே லமைக்கப் தூண்களின் மேலுள்ள அமைப்பு 5 மாடங்களாக விருந்தனவென் ால் அறியக்கிடக்கின்றது. அது D5 (Brazen Palace) of 60T'il (5th புடையதாகவும், 1000 அறைகளை Iகட்டினல் வேயப்பெற்றதாயும்
உலோகத் தகட்டி ஞல் வேயும் கெயிலும் . இருந்தது. பொன்

Page 55
30 இலங்ை
னம்பலம் எனப் பெயர்
பொன் தகட்டினல் வேயப்பு பட்டுளது. 5டராசர் மண் கருங்கற்களா லமைக்கப்பெற். கப்பெற்று மிருத்தலை நாம் இ
பொலநறுவாவிலுள்ள தளத்திற் கருகிலும் கிரிவிக கருகிலுமுள்ள எட்டு மூலைக காணப்படுகின்றன. அவற். வடிவம் வைக்கப்பட்டிருந்தத
தாதுகோபங்கள் பலவித சில மணி வடிவுடையனவ வாகவும், சில நெற்குவிய6 தூபா ராம தாதுகோபமும் பிறவும் மணி வடிவுடையன. முதலிய தாதுகோபங்கள் : வுள்ளன. நெற்குவியல் போ
தூபியின் சிகரம் (Pinr ஞல் அல்லது பளிங்கினுற் ே

கயிற் கலை வளர்ச்சி
ாண்ட சிதம்பரம் நடராசர் மண்டப்ம் ட்ட தென்று சரித்திரங்களிற் கூறப் ாடபத்தின் அடித்தளமும் தூண்களும் றும் மேல் விமானம் மரத்தினுல் அமைக் ன்றும் காணலாம்.
இரங்கொத தாதுகோபத்தின் அடித் ாரைத் தாதுகோபத்தின் அடித்தகாத்திற் ளிலும் எட்டு விக்கிரக மண்ட்பங்கள் றுள் ஒவ்வொன்றிலும் புத்தரது திரு ாகத் தெரிகின்றது.
மான் உருவங்களில் அமைக்கப்பட்டன. ாகவும், சில முட்டை வடிவுடையன ல் வடிவுடையனவாகவும் இருக்கின்றன. மிகுந்தலை அம்பஸ்தல தாதுகோபமும் ரூவான்வெலிசாயா, அபயகிரி, இரங்கொத முட்டையின் பாதி வடிவுடையனவாக ‘ன்றனவும் இலங்கையில் உண்டு.
acle) தங்கத்தால் அல்லது வெள்ளியி செய்ய்ப்பட்டிருக்கும்.

Page 56
ஐந்தாம் பெளத்த சி.
பெளத்த மதம் ஆரப் கிரியைகள் முதலியன் இல்லாத கியது. மறு ச் சமயங்களிற் கீறப் பெளத்த மதத்திற் கூறப்படவில் சமயத்தவர்கள் பெளத்த மதத்தை கண்டிக்கிருரர்கள். உருவ வழிப சின்ன வழிபாடு முதலியன இல் கின்றன. இக் கொள்கைகள் யா டன. இது புறச்சமயக் கிரியா தென்றே கூறுதல் வேண்டும்.
புத்தரின் திருவடிவம்
புத்தருக்கு உருவமமைத்து இரண்டாம் நூற்முண்டுகளின் பி. ஆராய்ச்சியாளர் கருத்து. ஆரம் சின்னங்களாகிய அரச்மரம், தி சக்கரம் முதலியனவே வழிபாட் ஆனல், புத்தருக்கு வடிவங்கன் கோவில்களும், விழாக்களும், 呜4 தோன்றின.
இலங்கையிற் காணப்படும் ம பக்வானது திருவடிவங்களேயாகு 'வதிச் சிற்ப முறையில் அமை
சிற்ப நூல்களிற் கூறப்பட்ட செய்யப்படுகின்றன. இலங்கையி திருவடிவம், நின்ற திருவடிவம்
பிரிவாக வகுக்கலாம்.
இருந்த வடிவங்கள் 4 சாந்த( துடன் கண்கள் , மூக்குநுனிை

அத்தியாயம் ற்பவடிவங்கள்
பத்தில், ஆலயங்கள், உருவங்கள், சன்மார்க்க நெறியாகவே தொடங் படுவ்து போன்ற கடவுள் வழிபாடு லை. இக்காரணம் பற்றியே சைவ ப் புறப்புறச் சமயங்களுள் வைத்துக் டு, விருட்ச வழிபாடு, ஞாபகச் Траш பெளத்த மதத்திற் காணப்படு வும் புத்தருக்குப் பின்பே ஏற்பட் வழிபாட்டின் கலப்பினல் ஏற்பட்ட
வழிபடும் முறை கி. பி. முதலாம், ன்பே நாட்டில் ஏற்பட்ட தென்பது பத்தில் புத்தரை ஞாபகப்படுத்தும் ருப்பாதங்கள், தா துகோபம், தீர்ம டிற்குச் சாதனங்களாக இருந்தன. i அமைக்கப்படவே அவற்றிற்குக்
ாதனைக்கு வேண்டிய கிரியைகளும்
கெச் சிறந்த சிற்பவடிவங்கள் புத்த 2. மிகப் பழைய வடிவம் அமரா $துள்ளது. புத்தரது வடிவங்கள் அளவுப் பிரமாணங்களுக்கமையச் ம் காணப்படும் வடிவங்களை, இருந்த கிடந்த திருவடிவம் என மூன்று
به " : اهری نام ம்ெ, கருணையும் கினிறந்த வதனத் பப் பார்த்தவண்ணமாக, இடது

Page 57
32 இலங்கை
காலின் மேல் வலது காலை வைத்து, அதன்மேல் வலது தியானத்தில் அமர்ந்து இருக்
நின்ற பாவனை யுடைய யுயர்த்தி, இடது கரத்தைத் காணப்ப்டுகின்றன. நின்ற பாவனையில் அமைந்துள்ளன.
கிடந்த திருவடிவங்கள் கரத்தின்மீது தலையை வை: கீட்டி வைத்த பாவனையை எனப்படும். ۱
இருந்த திருவடிவங்கள் விலும் காணப்படுகின்றன. தி பிறநாட்டுப் புத்த வடிவங்கள 'சங்கள் காணப்படுகின்றன.
வடிவம் (படம் 7) இலங்கையி
இந்தியா, யாவா மு "வடிவங்கள் பத்மாசன மிட்டு கப்பல்டுள்ளன. ஆனல் இ மில்லாது, இடதுபாதத்தின் மாக அமர்ந்திருக்கின்றன. இலங்கையில் மாத்திரமே காணப்படும் புத்த தியான களைப் போற் சிறந்தனவல்ல,
நின்ற திருவடிவங்கள் அவுகன என்னும் இடத்திலு
46 அடி உயரமுடையது.
அநுராதபுரத்திற் காண கிரியா வடிவமும் (படம் : இலங்கையிலுள்ள தியான வ.

ாயிற் கலை வளர்ச்சி
வைத்து, மடியின்மேல் இடது கையை கையை வைத்து, சாந்த சொரூபியாகத் ாகும் பாவனை யுடையன.
வடிவங்கள் பலவுள. வலது கரத்தை தொங்கவிட்ட நிலையில் இவ்வடிவங்கள் திருவடிவங்கள் அநுக்கிரகஞ் செய்யும்
."م
தலையணையின் மேல் வைத்த வலது த்து இடதுகாத்தைத் தேகத்தின்மேல் யுடையன. இந்நிலை பரிநிர்வானநிலை
பல அநுராதபுரத்திலும், பொலநறுவா யான நிலை பொருந்திய இவ் வடிவங்களில், ரிற் காணப்பெருரத பல சிறந்த கலை அம் அநுராதபுரத்து தொலுவிலா புத்த லுள்ள வடிவங்களுட் சிறந்ததாகும்.
தலிய விடங்களிற் காணப்படும் புத்த S அமர்ந்திருக்குக் தன்மையில் அமைக் இலங்கையிலுள்ள வடிவங்கள் அவ்வித மேல் வலது பாதத்தை வைத்து, சுக
இவ் வாசனத்திலிருக்கும் வடிவங்கள் காணப்படுகின்றன. பொலநறுவாவில் வடிவங்கள் அநுராதபுரத்து வடிவங்
அநுராதபுரத்திலும், பொலநறுவாவிலும், ம் காணப்படுகின்றன. அவுகன வடிவம்
"ப்பட்ட தொழுவிலா வடிவமும், அபய S), பங்குளியா வடிவமும் (படம் 39) டிவங்களுட் சிறந்தன. இவற்றிற்கு அடுத்த

Page 58
பெளத்த சி.
படியாக வைத்து மதித்தற்குரியன வங்களும் (படம் 40, 41), வட்டத
புத்தர் வடிவங்களின் அளவுப் igiDT
நின்ற பாவனையுடைய புத்த அமைக்கப்படுகின்றன. 13 அங் மெனட்படும். ஒரு வடிவத்தின் உ 9 முகமும் அரைப்பாகமுமாகும்.
இருந்த பாவனையுடைய வடிவ கொண்டதாக விருக்கும். 123?" தசதாலம் எனப்படும். தியான யோ, கண்கள், மூக்கு நுனியையும், கை நுனிகளையும் நோக்கியவண்ணமாக வடிவத்தின் உயரம் உச்சி தொட மாகும். இதைப் பஞ்சதாலமென.
உருவம் இருக்கும் பீடத்தின் மூன்றிலொன்ரு ய் அல்லது நான்கி முய் இருத்தல்வேண்டு மென்பது
பரிநிர்வாண நிலையில் (Recur நீட்டிய அங்கங்களை யுடையதாக இ அமைக்கப்படும் கர்ப்பக்கிரகத்தின் பிரிக்கப்படுதல் வேண்டும். தலைப் இரண்டு பாகங்களை நீக்கி, உருவத் லும் அடக்கி அமைத்தல்வேண்டும் பிரிக்கப்பட்டு, 32ப் பாகங்களில், உரு கப்படுதல் வேண்டும்.
வேறு சிற்ப வடிவங்கள்
புத்தரது வடிவங்களை விடப் பெ வடிவங்கள், புத்தரது சீடர்களின் வ.
1. Medieval Singhalese Art–p.

ப வடிவங்கள் 33.
பொலறுேவாக் கல்விகாரை 6մ էջாகே வடிவமுமாம். (படம் 42).
OTh
வடிவங்கள் உத்தம தசதாலத்தில் குலம் ஒருமுகம் அல்லது தால யாம் 1234 அங்குலம் அல்லது,
ம் ஐந்து தாலம் அல்லது முகங் அல்லது 124 ' உயரமே உத்தம கத்தில் அமர்ந்துள்ள வடிவங்களின் ப் பெருவிரல்களையும், குதிகளின் நிமிர்ந்திருத்தல் வேண்டும். இவ் ங்கிப் பீடம் வரை 62 அங்குல ச் சிற்ப நூல்கள் கூறும்.
உயரம், உருவத்தின் உயரத்தின் லொன்முய் அல்லது ஐந்திலொன்
விதி.
nbent) அமைக்கப்படும் வடிவம் ருத்தல் வேண்டும். இவ் வடிவம் * நீளப்பகுதி 16 பாகங்களாகப் பக்கத்திற்கும் கால்பக்கத்திற்குமாக தை மிகுதியான 14 பாகங்களி,
அகலப் பகுதி 7 பாகங்களாகப்
வம் படுத்திருக்கும் பீடம் அழைக்/
ௗத்த விகாரங்களிற் போதிசத்துஷ்
டிவங்கள், அரசர்களின் வடிவங்கள்
22.

Page 59
34 இலங்கை
முதலியனவும், நாகராஜ துவ யோடுங் கூடிய குட்டையான சிங்கம், குதிரை, அன்னம், பூ களும் காணப்படுகின்றன. பி சித்திரங்களாக அமைந்துள்ள
குட்டையான மனித வடிவ முதலியன வாசற் படிக்கட்டுக லும் அமைக்கப்படுகின்றன. இ ளது அலங்காரச் சித்திர ஆ வடிவங்களை ஒரு சிறிது கினை
மகாயான பெளத்த பி வடிவங்கள் கொழும்பு நூதன பட்டுள்ளன. அவற்றுட் சிறந்த யாகும் (படம் 43). அவ்வ முத்திரைகளுடன் அமைக் நூற்ருரண்டைச் சேர்ந்ததாயிரு
இலங்கையிற் காணப்பட் உருவம் இப்பொழுது லண்டனி யொன்று கொழும்பிலு முன் எனப் பலரும் கூறுவர். அது ஒரு மகாயான பெளத் இடமளிக்கின்றது. அதன் வேண்டும்.
சிற்பத் தூண்கள்
தாதுகோபங்களின் சுற்று காணப்படும் நாற்சதுரத் து பரவியுள்ள ஏனைய நாடுகளிற் அசோகன் காலத்துத் தூண் தூண்களின் போதிகைகளில்,
காணப்படுகின்றது. இத்த புரத்திலும், பொலநறுவாவி,

பிற் கலை வளர்ச்சி
ாரபாலகர் வடிவங்களும், நகைச்சுவை மனித வடிவங்களும், யானை, யாளி, ரண கும்பம் முதலியனவற்றின் வடிவங் ன் கூறப்பட்டன யாவும் அலங்காரச்
მბTe,
பங்கள், யானை, யாளி, சிங்க வடிவங்கள் ளிலும், கட்டடங்களின் அடித்தளங்களி இலங்கையிற் காணப்படும் துவாரபாலகர்க அமைப்பு ஒய்சால (Hoysala) சிற்ப வூட்டுகின்றன,
பிரிவைச் சேர்ந்த பல போதிசத்துவ : ப் பொருட்காட்சிச்சாலையில் வைக்கப் து மைத்திரேய போதிசத்துவ வடிவமே டிவம் திரிபங்க நிலையில் விதர்க்க வரத திருக்கின்றது. அது ஆருரம், ஏழாம் க்கவேண்டு மென்று கருதப்படுகின்றது.
ட ஒரு பெண் தெய்வத்தின் வெண்கல லிருக்கின்றது. அதன் பிரதி (படம் 44) ண்டு. அதைப் பத்தினியின் வடிவம் ஆனல் அவ் வடிவத்தின் அமைப்பு, த தேவியின் உருவமெனக் கருதுவதற்கு 5ாலம் 8ஆம் நூற்ருரண்டா யிருத்தல்
வீதிகளிலும், அறவோர் பள்ளிகளிலும் ண்கள் போன்றவை, இந்திய சிற்பம் 5ாணப்படவில்லை. இலங்கைத் தூண்கள் களைப் பின்பற்றியனவாதல் வேண்டும்.
மிருக வரிசை அல்லது பூ வரிசை )கய தூண்கள் (படம் 45) அநுராத வம் காணப்படுகின்றன.

Page 60
பெளத்த சி
பொலநறுவாவிலுள்ள தூ முதலிய ஆலயங்களின் புறச்சுவர் சோழர் ஆலயத் தூண்களை ெ மல்ல லதா மண்டபத் தூண்க: அமைப்புப் பொருந்தியனவாக வி
பொலநறுவாக் கோவில் .ே ஒரு க்ட்டடம் காணப்படுகின்றது பிரசாத என அழைக்கின்றனர். முன்பக்கத்திலும் செங்கற்களால் காணப்படுகின்றது. அக் கட்டட சேர்ந்ததாக விருக்கலாம். ஒவ்ெ கத்தையும், அவ்வடுக்குகளிற் க உலகத் தலைவர்களையும் குறிப்பி கட்டடம் இலங்கையிற் காணப்பட திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பெல் போடியா நாட்டுச் சிற்ப முறையில்
நாகதுவாரபாலகர்களின் 6ð நுட்பமான வேலைப்பாடமைந்த ட பட்டிருக்கின்றன. இலங்கைச் கும்பங்களைச் செய்வதில் ஆற்றலு
சந்திாவட்டப் படிக்கல்லிற் 8 மிருக வரிசைகளும் பிறவும் பார்ட் இலங்கையிலுள்ள சந்திர வட்ட உலகத்தில் ஒரு சிறந்த இடத்ை வென்பதில் ஐயமின்று.
அநுராதபுரத்தில் அழகிய துறைகள் (Baths) பல காணப் காணப்படும் நீராடுதுறை (படப் கற்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. .
I. Buddhist Art - p. 87.

ப வடிவங்கள் 35
ாராம, இலங்காதிலக, திவங்க 5ளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தூண்கள் பாத்தன. பொலநறுவா நிசங்க ா தாமசைத் தண்டைப் போன்ற ளங்குகின்றன.
5ாட்டத்தில் ஏழு அடுக்குகளுள்ள
அதை இப்பொழுது சத மகால்
ஒவ்வொரு அடுக்குச் சுவரின் அமைக்கப்பட்ட வடிவம் ஒன்று ம் மகாயான பெளத்த சமயத்தைச் வாரு அடுக்கும் ஒவ்வொரு உல ாணப்படும் வடிவங்கள் அந்தக்த டுவனவாக இருத்தல் கூடும். அக் ாத ஒரு சிற்ப முறையில் அமைக் என்னும் ஆராய்ச்சியாளர் அது கம் அமைந்திருப்பதாகக் கூறுகின்றர்.
ககளில், பூரணகும்பங்கள் மிக புட்ப அடுக்குகளுடன் அமைக்கப் சிற்பிகள் புட்ப அடுக்குகளுடைய
1ள்ளவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.
ாணப்படும் தாமரை இதழ்களும், பவர் மனத்தைக் கவரும் தரத்தன. ப் படிக்கல்லு(படம் 9)கள் சிற்ப தப் பெறும் பெருமை யுடையன
படித்துறைக ளமைந்த ரோடு படுகின்றன. அரச நந்தவனத்திற். 46) கண்கவர் வனப்புடன், கருங் அபயகிரி சங்கிராமத்துக்குச் சேர்ந்த

Page 61
36 |- இலங்கை
இரு நீராடும் கேணிகள் இ
さ சிறந்தனவென மதிக்கற்பாலன
பூர்வீக அநுராதபுரம், களும், நந்தவனங்களும், நீ அக்காலத்தில் விளங்கிய ெ கிடக்கும் கட்டடங்களின் Зj4 அலங்காரச் சித்திரங்கள் . .அங்கு காணப்படுகின்றனவெ ஆர்வம் எத்துணைச் சிறப்புட
வேண்டுமா ?

யிற் கலை வளர்ச்சி
இலஜ்கையிற் காணப்படும் கேணிகளுள் r. `
பெளத்த சங்கிராமங்களும், அரண்மனை ராடு துறைகளும் நிறைந்த நகரமாக தன்பதற்கு, இன்று அங்கு அழிக் து டத்தளங்களே அழியாச் சான்றுகளாகும். அமைந்த மலகூடப் படிக்கல்லுகளும் பனின், அக்காலத்து மக்களின் கலை -ன் விளங்கிய தென்பதைக் கூறவும்

Page 62
ஆரும்
சைவ சிற்ப ஆலய
பௌத்த ஆலயங்களும் சைவத் தீ
இலங்கை மக்களுள் பெரும் இலங்கை நாடே பெளத்த ச யானத்திற்கு நிலைக்களமாக இன்று தாதுகோபங்களையும், புத்தரது ெ எங் நாட்டிலுமில்லை யெனக் சமயத்திற்குரிய உயர்ந்த பண்புகை
இலங்கையில் பெளத்த சமய வளர்ச்சி பெற்றுள்ள சமயம் ை வங்கள் பெளத்த விகாரங்களிலு விஷ்ணு, கதிர்காம வேலவர் வணங்கிவருகின்றனர். கதிர்காம ளிடையே மிகப் பண்டைக்கா கதிர்காம ஆலயம் இன்றும் ெ இருப்பதே நாம் கூறுவீதற்குப் ே
இலங்கையிற் சைவத்தின் தொன்ை
சைவ சமயத்திற்கும் இலங் ஏற்பட்ட தென்பதை நாம் இன். பழந்தமிழ் நாட்டில் மாயோனே! வந்தார்கள். மலைநாடுகளில் Gp(b னிலங்கையிலுள்ள கதிரைமலையில் நாட்டு வழக்கத்துக்குப் பொருந்திய திற்கு முன்னிருந்தே கதிரைமலை விளங்கிய தென்பது சரித்திர எனவே, தென்னிலங்கையில் த மிகப் பண்டைக்காலத்திற் சிறப் சாது கூறலாம்.

அத்தியாயம்
. . .\ o ங்களும வடிவங்களும்
ருவுருவங்களும்
பகுதியினர் பெளத்த சமய்த்தவர்கள். மயப் பிரிவுகளுள் ஒன்முகிய ஈன விளங்குகின்றது. இக்காட்டிலுள்ள படிவங்களையும் போன்ற வடிவங்கள் கூறுதல் மிகையாகாது. பெளத்த ள இலங்கையில் இன்றுங் காணலாம்.
பத்திற்கு அடுத்த படியில் சிறப்பாக சவ சமயமேயாம். சைவத் திருவுரு லும் காணப்படுகின்றன. கணேசர், முதலியோரைப் பெளத்த மக்கள் வேலவர் வழிபாடு பெளத்த மக்க லந் தொடக்கம் இருந்துவருகிறது. பெளத்தர்களின் பரிபாலனத்தின் கீழ் போதிய சான்ருகும்.
கைக்குக் தொடர்பு எந்தக் காலத்தில் று அறுதியிட்டுக் கூற முடியாது. பும், முருகனையும் மக்கள் வணங்கி க வழிபாடு வழக்கிலிருந்தது. தென் முருகவழிபாடு காணப்படுவது தமிழ் தொன்முகும். துட்டகெமுனு காலத் ஆலயம் மக்கள் வழிபடும் நிலையமாக வாயிலாக அறியப்படும் உண்மை. மிழ்ப் பண்பும், முருக வழிபாடும் புற்று விளங்கியனவென நாம் அஞ்

Page 63
38 r இலங்கை
யாழ்ப்பாண வைபவமா மயில்வர்கனப் புலவர் விஜய (கீரிமலைக்கருகில்) திருத்தம்ப:ே கோணேசர் கோவிலையும், தெற் கோவிலையும், மேற்கில் திருக்கே
ணும் ஒரு கன்னபரம்பரைக் கன
தேவநம்பியதீசன் கால மக்கள் வசித்தார்க ளென்பது கைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட லொன்முகிய சம்புகோளம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. கி. காட்டிலிருந்து சமந்தகூட மெ வந்து சென்ற பெளத்தர்கள், கூடாகச் சென்றனர் என்ப
மூலம் அறிகின்ருேம்.
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டி தார்களென மகாவம்சம் 4 காலத்திற் மாணியக்கிக 6 லிருந்து பெளத்த சமயத்திற் வோடு தொடர்புடைய பழங் வழிபாடுடையோர் என்பது உண்மை. எனவே, வட இல மிருந்த மக்கள் புத்தர் காலத ராகவே யிருந்தார்களென முடிபாகும்.
1. Other Primitive Tribes like the country extending from Kelaniy must have migrated from South
(Historical Back Ground of Sin pages 172 - 173 of Ceylon Hi
(நாகர்களைப் போலவே, ே களனியா தொடங்கி நாகதீபம் இப்பூர்வீக மக்கள் விஜயன் இல! யேறியவர்களாதல் வேண்டும்.)

ற் கலை வளர்ச்சி
p என்னும் நூலின் ஆசிரியராகிய "இலங்கைக்கு வந்தவுடன், வடக்கில் ஸ்வரன் கோவிலையும், கிழக்கில் திருக் ல் - மாத்தறையில் - சந்திரசேகரன் நீச்சார்கோவிலையும் கட்டுவித்தான் என் தயைத் தமது நூலிற் கூறியிருக்கின்ருரர்.
திெல், யாழ்ப்பாணக் குடாளட்டில்
துணிபு. அவன் காலத்தில் இலங் வெள்ளரசம் முளைகள், வடதுறைகளி அல்லது சம்பல்துறையில் இறங்கின பி. இரண்டாம் நூற்றண்டில் தமிழ் னக் கூறப்பட்ட சிவனுெளிபாதமலைக்கு
நாகதீபமாகிய யாழ்ப்பாணப் பகுதிக் தை 8 மணிமேகலை யென்னும் நூலின்
உல், புத்தர் காலத்தில், நாகர்கள் வசித் கூறுகின்றது. களனியாவில் புத்தர் ான்னும் அரசன், இந்து சமயத்தி கு மாற்றப்பட்டான் என்பது களனியா
கதைகளில் ஒன்று. நாகர்கள் சிவ இதிகாச புராணங்களால் அறியப்படும் ங்கையிலும், தென்மேற்கு இலங்கையிலு திற் சைவ சமயத் தொடர்புடையோ
5ாம் கொள்ளுதல் பொருத்தமுடைய
Nagas were, for certain, living along a belt of as far as Nagadipa near Mannar. These people india long before Vijayan invasion-. altese. Foreign Relations - :orical Journal - Vol. 1. No. 1.) 1று இனத்தைச் சேர்ந்த பூர்வீக மக்களும் பரையுள்ள கடலோரத்தில் வசித்துவந்தனர். கைக்கு வருமுன் தென்னிந்தியாவிலிருந்து குடி

Page 64
சைவ சிற்ப ஆலய
இலங்கையின் பல பகுதிக மிகப் பண்டைக் காலத்தில் இ புலவர், அவ்வாலயங்களோடு கன்னபரம்பரைக் கதைகளைத் வேண்டும்.
திருக்கோணேசர் ஆலயத்தி, திற்கும் தேவாரப் பாடல்கள் இ ஏழாம் நூற்ருரண்டிற்கு முந்திய அக் காலத்திற் பலவிதமான சிற் விளங்கியமை சரித்திரத்திற் கூற
சைவ ஆலயங்கள்
இலங்கையிற் சிற்ப வேலைப் of ஆலயங்கள், பொல52 முடையார் ஆலயம் (சிவ தேவால மட்டக்களப்புப் பகுதியிலுள்ள என்பனவாம். திருக்கோவில் சோழர் அல்லது பாண்டியர் சி காணப்படுகின்றது. எங்ங்னம், ே னுடன் தொடர்புள்ள கதைகள் திருக்கோவில் சிவாலயத்திற்கும் வாய கதைகள் கூறப்படுகின்றன.
சைவ ஆலயங்களின் காலமும் வர6
திருக்கேதீச்சார் ஆலயம் அழகுபெறக் கட்டப்பட்டது. கற்களாற் குளக்கோட்டன் 6 தென்பர். அவன் காலம் எதுவெ கோவிலுக்குரியனவும், திருகோண பட்டனவுமான திருவடிவங்க அவ்வாலயம் பாண்டியர் காலத
ஊகிக்க இடமுண்டு. ,
1. இலங்கைத் தமிழ் விழா மல

ங்களும் வடிவங்களும் 39
ளிலும் சைவ சமய ஆலயங்கள் ருந்தமையால்தான், மயில்வாகனப் விஜயனைத் தொடர்புபடுத்தியுள்ள தமது நூலிற் குறிப்பிட்டிருத்தல்
ற்கும், திருக்கேதீச்சரர் ஆலயத் ருப்பதனல், அவ்வாலயங்கள் கி. பி. னவாகவேண்டும். அவ்வாலயங்கள் பச் சிறப்புகள் பொருந்தியனவாக ப்பட்டுள்ளது.
பாடுகளுடன் இன்று காணப்படும் வவா வானவன்மாதேவி ஈசுவர யம் 2), சிவ தேவாலயம் இல, 1, திருக்கோவில் முருகன் ஆலயம் ஆலயம் (படம் 47), பிற்காலச் ற்ப முறையைப் பின்பற்றியதாகக் கோணேசர் ஆலயத்திற்கு இராவண
கூறப்படுகின்றனவோ அங்ங்னமே,
இராவணனுடன் தொடர்புடையன
0ாறும்
முதலாம் இராஜராஜன் காலத்தில் திருக்கோணேசர் ஆலயம் கருங் 7ன்னும் அரசனற் கட்டப்பட்ட ன்பது அறியக்கூடியதாயில்லை. அக் னமலையில் நிலத்துட்கிடக் தெடுக்கப் சிற்ப அமைப்பிலிருந்து ததா யிருத்தல் கூடுமென நாம்
ர் - பக். 14 - 16.

Page 65
40 இலங்கையிர்
பதின்மூன்ரும் நூற்ருரண்டி வீரபாண்டியன் என்பான், இல கொண்டு திருகோணமலையில் தன தைப் பொறித்தான் என்று 4 கோட்டை வாசலின் இருமருங்கி இன்றும் காணப்படுகின்றன. எடுத்த கற்களாலேயே திருகோண ஜடவர்மன் வீரபாண்டியன் கால
புடன் விளங்கியிருத்தல் வேண்டு
பொலநறுவா முதலாம் சி பாகுவின் காலத்தில்-'அல்லது அ கட்டப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். கல்லுறவு பூண்டு, பாண்டிநாடு தந்தத்தைப் பெற்று வந்து, னெனச் சரித்திரங் கூறுகின்றது தந்த ஆலயம்’ எனவும் ஒரு ெ பாகுவின் காலத்தில் புத்த தொடர்பு ஏற்பட்டிருத்தல் கூடு
பொலநறுவாவிலுள்ள இர லுள்ள மிகப் பழைய சோழர் வாலயம், இராஜராஜன் மனைவி கியது. அவ்வம்மையாராகிய வ இராஜேந்திர சோழனவான். ( நகரிற் கட்டப்பட்ட சிவாலயம், இ கப்பட்டது. இலங்கையின் தலைநக திரனுல் முற்றுவிக்கப்பட்ட சிவ அழைக்கப்பட்டது. எவ்விதம் த பிற்காலத்தெழுந்த கோவில்களுக் கிலையமாக விளங்கிற்றே, அவ்வித வன்மாதேவி ஈசுவரமுடையார் ஆ வாவிலெழுந்த பெளத்த சைவ சி காட்டியாக அமைந்து விளங்கியது

கலே வளர்ச்சி
ன் முற்பகுதியிலிருந்த ஜடவர்மன் ங்கை அரசன் ஒருவனை வெற்றி து மீன் கொடியின் அடையாளத் hறப்பட்டுள்ளது. திருகோணமலைக். லுமுள்ள கற்களில் அச்சித்திரங்கள் கோணேசர் ஆலயத்தை இடித்து ாமலைக் கோட்டை கட்டப்பட்டது. த்திற் கோணேசர் ஆலயம் சிறப்
ம்.
வாலயம், இரண்டாம் பராக்கிாம. புதற்குச் சொற்ப காலத்திற்கு முன்
அவ் வாசன் பாண்டியருடன் சென்று, அவர்களிடமிருந்த புத்த பொலநறுவாவிலிருந்து ஆண்ட்ரி 7. முதலாம் சிவாலயத்திற்கு புத்த பயருண்டு. இரண்டாம் பராக்கிரம. தந்தத்திற்கும், சிவாலயத்திற்கும்
De
ண்டாம் சிவாலயமே இலங்கையி " காலத்துக் கட்டடமாகும். அவ்” யாரின் பெயரையுடையதாக விளங் ானவன் மாதேவியாரது மகனே சோழர் ܫ தலைநகராகிய தஞ்சைமா ாாஜராஜேஸ்வரம் எனவும் அழைக் ராகிய ஜனநாதபுரத்தில் இராஜேக் ாலயம், அவன் தாயின் பெயரால் மிழ் நாட்டில் இராஜராஜேஸ்வரம்: கெல்லாம் முன்மாதிரியான சிற்ப மே, பொலநறுவாவிலுள்ள வான” ஆலயம், பிற்காலத்திற் பொலநறு ற்ப ஆலயங்களுக் கெல்லாம் வழி?

Page 66
சைவ சி ற்ப ஆலய
ஜனநாத மங்கல வான என்பது அங்கு கோவில்கொண் பொலநறுவா, சோழர் காலத் என்றும் வழங்கப்பட்டது. புல புலைநகரி என்று பிற்காலத்தில் வள நாட்டுப் புலை5ரியான ஜன! வாவேயாம்'."
الب
இரண்டாம் சிவாலயம் க மண்டபம், விமானம் முதலிய மகாமண்டபம் அழிந்துவிட்டது. பிரகாரச் சுவரின் அத்திவாரமு சுவர்களின் மேலிருந்த கல் நந்: யத்திலுள்ள சிவலிங்கத் திரு. அர்த்தமண்டபத்திலுள்ள மேற் ப அதிஷ்டானத்திற்குக் (Base)
மறைந்துவிட்டது.
W கர்ப்பக்கிரகத்தின் வெளிப்பு 9* அடிச் சதுரம். அர்த்தமண் 5 அங்குல நீளமும், 9 அடி 4
விமானம் இரண்டு தளங் நான்கு மூலைகளிலும் கர்ண கூடு கப்பட்டிருக்கின்றன. கர்ண கூரைகள் பல்லவர் காலத்துக் கூன் சிற்ப முறை பல்லவர் காலத யேழுந்த தென்பது, பொலா முடையாா ஆலயததையும, ம ஒப்புநோக்குவார்க்கு நன்கு புல
முதலாம் சிவாலயத்திற் சு காணப்படுகின்றன. கர்ப்பக்கிர கட்டப்பட்டதாதலால் அது முற்ரு
1. Polonnaruwa Bronzes.
6

பங்களும் வடிவங்க ளும் 41ご
வன் மாதேவி ஈசுவர்முடையார் ண்டெழுந்தருளிய மூர்த்தியின் பெயர். தில் புலைBரியான ஜனநாதபுரம் ஸ்தியசகர் என்ற பூர்வீகப் பெயரே, வழங்கப்பட்டது. 8 நிகரிலி சோழ 5ாதபுரம்’ எனப்பட்டதும் பொலநறு
ர்ப்பக்கிரகம், அந்தராளம், அர்த்த
அங்கங்களுடன் விளங்குகின்றது, அதன் அத்திவாரமும், சுற்றுப் மும் காணப்படுகின்றன. பிரகார்ச் திகள் உடைந்துகிடக்கின்றன. வுருவம் பழுதடையாதிருக்கின்றது ாவுகல்லுகள் சில உடைந்துவிட்டன
கீழுள்ள உபபீடம் மண்ணுள்
றம் 20 அடிச் சதுரம், உட்புறம் ாடபத்தின் வெளிப்புறம் 15 அடி அங்குல அகலமும் உடையது.
களையுடையது. முதற் தளத்தின் இகளும், நடுவில் சாலைகளும் அமைக்
கூடுகளினதும், சாலைகளினதும் ரைகளை யொத்தன. சோழர் காலத்துச் ந்துச் சிற்ப முறையைப் பின்பற்றி 3றுவா வானவன் மாதேவி ஈசுவர ாமல்லபுரத்துக் கல் இரதங்களையும் குைம். s ४
வர்கள் மாத்திரமே அழிந்த நிலையில் கத்தின் விமானம் செங்கற்களால் 7ய் அழிந்துவிட்டது. கர்ப்பக்கிரகத்தி

Page 67
42 இலங்கையி
னதும், அர்த்தமண்டபத்இனது மகாமண்டபத்தின் மேற்பகுதிக மண்டபத்தின் வடக்குப் ப உடைந்து கிடக்கின்றது. கர் தகதிணமூர்த்தியின் சிலையின் அர்த்தமண்டபத்தின் வாசலின் ளது வடிவங்கள், மேற்பகுதி ! சிவலிங்கம் உடைந்து கிடக்கில
பொலநறுவாச் சிவாலயங் பீடங்கள் சதுர வடிவாகக் கா திற்கு அரைக்கல் தூரத்தில் காணப்படுகின்றன. விஷ்ணு காணப்படுகின்றது. சிவாலயத் இருக்கின்றது.
முதலாம் சிவாலயத்தின் சிவாலயத்தின் வேலைப்பாடுகளி அடுக்குகள் விரிவாயும், நுண் முள்ளன. வெளிப்புறச் சுவர் சோழருக்குப் பின் தோன்றியன தெற்கு வாயிலுக்கு முன்பாக: கருங்கற்களால் அமைந்த மேை உப பீடம் (அடித்தளம்) முற்(
சைவத் திருவடிவங்கள்
கொழும்பு நூதன பொ கும் சைவத் திருவடிவங்களிற் பட்டிருந்தவையாகும். எனவே யைப் பின்பற்றி 13ஆம், 14ஆ பின்பும் செய்யப்பட்டனவாத 5ஆம் சிவாலயத்திலும் பல ை அச் சிவாலயத்தில் எடுக்கப்ட சிற்ப அமைப்பிலும், முத6

ió கலை வளர்ச்சி
ம் மேற் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. ள் முற்ரு ய் அழிந்துவிட்டன. மகா குதியில் தேவியின் சிலை யொன்று ப்பக்கிரகத்தின் தெற்குப் பகுதியில் அடிப்பகுதி காணப்படுகின்றது. இருபக்கங்களிலும் துவாரபாலகர்க உடைந்த நிலையிற் காணப்படுகின்றன. rறது. - Ve
களிற் காணப்படும் சிவலிங்கங்களின் ணப்படுகின்றன. முதலாம் சிவாலயத் ஒரு சிவசலயமும், விஷ்ணு ஆலயமும்
ஆலயத்தில் மூர்த்தியின் வடிவம் தின் இலிங்கத்தின் பீடம் சதுரமாகவே
சிற்ப வேலைப்பாடுகள், இரண்டாம் லும் சிறந்தனவாயிருக்கின்றன. சிற்ப ணிய வேலைப்பாடுகள் உடையனவாயு களிலுள்ள ஸ்தம்பங்கள் (Pilasters) ாவற்றை யொத்தன. மகாமண்டபத்தின் வும், தகஷிணமூர்த்திக்கு முன்பாகவும் டகள் காணப்படுகின்றன. ஆலயத்தின் ரய் மண்ணுள் மறைந்துவிட்டது.
ருட்காட்சிச்சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக் சில, முதலாம் சிவாலயத்தில் வைக்கப் , அவ் வடிவங்கள் சோழ சிற்ப முறை பூம் நூற்ருரண்டுகளின் முற்பகுதியிலும் ல் வேண்டும். பொலநறுவாவிலுள்ள |சவத் திருவடிவங்கள் எடுக்கப்பட்டன. ட்ட வடிவங்கள் கலை வனப்பிலும், pாம் தேவாலயத்தில் எடுக்கப்பட்டன

Page 68
சைவ சிற்ப ஆலய
வற்றிலும் சிறந்தனவாகக் காணப்ப லிருந்த வடிவங்கள் எவையும் அக
ஐந்தாம் சிவாலயத்தில் எடுக்க திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமி யோரின் வடிவங்களைப் போன்ற
னிந்தியாவிலும் கிடைப்பது அரித திருவடிவம், உலகத்திலே சிறந்த
கலைப்புலவர்கள் கருத்து. அவ் மூர்த்தமும் சிறந்த சிற்பங்களுள் 8
சுந்தரமூர்த்தி நாயனுர்
தம்பிரான் தோழர் என்று அ (படம் 48) இறைவன் அவரைத் தி இறைவனது திருவருளின் பெருவ மெய்ம்மறந்துகின்ற நிலையைக் குறிக் னலும் உணர்த்துதற்கரிய பேரின் ரெவரும் எளிதில் உணர்ந்து திருவுருவம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்றுபடுத்தி, நுகர நுகரத் ெ வாழும் பக்தர்களது உள்ளப் பாங் வடிவங்களைச் செய்த சிற்பிகளின்
ஐந்துபே ரறிவுங் கண்களே கொள் சிந்தையே யாகக் குணமொரு மூன் விந்துவாழ் சடையா டுைமா னந் வந்தபே ரின்ப வெள்ளத்துட் டிளைத் எனச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் வி கண்களாற் கண்டு, உள்ளத்தில் அ. இவ் வடிவத்தின் முன்னின்று பெற
திருஞானசம்பந்தமுர்த்தி நாயனுர்
பால் மணம் கமழுந் திருவா
சம்பந்தரைக் குறிக்கும் இவ் வடி
வேறு சம்பந்தர் வடிவம் எங்கு

ங்களும் வடிவங்களும் 43
டுகின்றன. இரண்டாம் சிவாலயத்தி ப்படவில்லை.
ப்பட்ட சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், 5ள், சண்டேஸ்வர நாயனுர் முதலி சிறந்த சிற்ப வடிவங்கள் தென் ாகும். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளது சிற்ப வடிவங்களுள் ஒன்றென்பது வாலயத்தி லெடுக்கப்பட்ட சிவ ஒன்று.
அழைக்கப்படும் சுந்தரர் திருவடிவம் நடுத்தாட்கொண்டவமையத்து அவர் மையை நினைந்து, அருள்வயப்பட்டு கின்றது. வாக்கினலும் எழுதுகோலி ப நிலையைக் கலை அறிவுடையா இன்புறக் கூடிய விதத்தில் இத்
இறைவன் திருவடிக்கண் தம்மை தவிட்டாத இன்பத்தை நுகர்ந்து கினை வெளிக்காட்டும் விதத்தில் திறன் பெரிதும் போற்றத்தக்கதே !
ாள வளப்பருங் கரணங்க ணுன்குஞ் ன்றுந் திருந்துசாத் துவிகமே யாக த வெல்லையி றணிப்பெருங் கூத்தின் ந்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார் ாக்கிய பேரின்ப நிலையை ஒருவர் நுபவிக்க விரும்பினுல், அந்நிலையை
16tt De
பினல் இறைவனைப் பாடிய ஞான வத்தை (படம் 49) விடச் சிறந்த தமில்லை. அம்பிகை செம்பொற்

Page 69
இலங்கை
44
கிண்ணத் தமுத ஞானங் ெ மணிந்த கையிற் பொற்ருள சேர்ந்த அரைஞாணும், உ முத்தாரமும், கழுத்தில் உரு மனத்திற் பால உருவினைச் சேக்கிழார் பாட்டினல் விளக் கலத்தில் "அமைத்துக் கர்ட்டி கலையின் நோக்கம்!
திருநாவுக்கரசு நாயனுர்
அப்பர் சுவாமிகளது வடி பெறுவது, திருக்கோவணந்த ஏந்தி விளங்கும் திருக்கரங்க அணிந்த மார்பினையும், கடவு: மெலிந்த திருமேனியையும் திருக்கோலம் இச்சிலையிற் சி
சண்டேசுவர நாயனுர்
பக்தி நெறிக்கு வேண்டிய யும், வணக்க நிலையையும், உள்ளூரத்தையும் நன்கு விள வடிவமும் (படம் 51) ஒன்று
சிவமூர்த்தம்.
இவ்வடிவமும் (படம் 5 களுள் ஒன்று. நடராஜ வடிவம்
' நடராஜ வடிவத்திற்குக் கண் (படம் 53) பொறிக்கப்பட வாய்ந்த வடிவமாகத் தோன்ற ராஜபுரம், 'ப்ேரூர், திருநெல் 15டர்ாஜ வடிவங்களின் அ வடிவத்திற் காண்ப்படவில்லை

பிற் கலை வளர்ச்சி
5ாடுப்ப அழுகைதீர்ந்த வாயும், கங்கண ஆம், இடையிற் கிண்கிணி மணிகள் ச்சிமீது சுற்றிய சிகையும், மார்பில் த்திராக்கமணியுமாகிய யாவும், பார்ப்பவர் சிறப்புறக் காட்டுகின்றன வன்றே ! கிக் காட்டிய திருவடிவை, சிற்பி வெங் யுள்ளான். இதுவன்ருே உண்மைக்
டவங்களுள் இதுவே (படம் 50) முதன்மை }த்த இடையையும், உழவாரத்திண் படை ளையும், உருத்திராக்கத் தாழ்வட்டங்கள் ள் திருவடியில் வைத்த சிந்தையினையும், உடைய அப்பராய பெருந்தகையார் றந்து விளங்குவதைக் காணலாம்.
உடல்நிலையையும், புலன் அடக்கத்தை இறைவன் திருவடியிலே சரணடைந்த க்கிக் காட்டும் சிற்ப வடிவங்களுள் இவ்
கும்.
2) சிறந்த தென்னிந்திய சிற்ப வடிவங்
கூறப்பட்ட அம்சங்கள் யாவும் இதன் ட்டிருக்கின்றன வெனினும், சிற்ப வனப்பு வில்லை; சென்னை, தஞ்சாவூர், கோணேரி /での லி கலி w ଦାମ୍ପି w 8 ፅን வேலி முதலிய இடங்களிற் காணப்படும்
வ்க அமைப்பும், கலை வனப்பும் இவ்

Page 70
சைவ சிற்ப ஆலயங்:
திருகோணமலைத் திருவடிவங்கள்
இற்றைக்குச் சில ஆண்டுகளு சைவத் திருவடிவங்கள் கண்டெடுக் அழகும், கலை வனப்பும் பொருந்திய வடிவங்கள் திருக்கோணேசர் ஆ 1950ஆம் ஆண்டு கண்டெடுக்கப்பட் பார்வதியின் வடிவமும், சந்திரே வாய்ந்தன (படம் 54). சந்திரசேக போற் காணப்படுகின்றது. மற்றை வடிவங்களைப் போன்றனவாகக் கான
ஆலயம் 1624ஆம் ஆண்டு போத்து
அநுமார்
இலங்கையில் எடுக்கப்பட்டு ( கப்பட்டிருக்கும் அநுமாரது வடிவம் சிற்பவடிவங்களில் ஒன்ருகும். மிரு ளாகிய தாழ்மை, பக்தி, அடக்கட் காட்டும் இய்ல்பில் இவ் வடிவம் 8 பாங்கினுக் கேற்ப உடல் அமைவு! சிற்ப உண்மையை இவ் வடிவம் :
கொழும்பு நூதன பொருட்க பல பகுதிகளிலுள்ள பெளத்த சைவி கலை வனப்பும் பொருந்திய சை கின்றன. அவற்றையெல்லாம், சி. அத்துறையில் ஆராய்ச்சி செய்ே இன்புறுவதே பொருத்தமுடைத்தா வொன்றையும் விரித்து எழுதுவது
இலங்கையிற் காணப்படும் சைவி களில் இந்நாட்டில் வாழ்ந்த சைவச் சி சில வடிவங்கள் தமிழ் நாட்டிலிரு யாழ்ப்பாணத்தில் இன்றும் சைவச் தொழிலைச் செய்துவருகின்றன. ஆ
பண்டைய வடிவங்களைப் போன்ற க

களும் வடிவங்களும் 45
க்கு முன் திருகோணமலையிற் சில $கப்பட்டன. அவை சிறந்த சிற்ப பனவாகக் காணப்படுகின்றன. அவ் ஆலயத்தைச் சேர்ந்தவை. அவை டன. சோமாஸ்கந்த வடிவமும், சகரர் வடிவமும் மிகவும் அழகு ர வடிவம் மிகவும் பழமையானது ய இரண்டும் பாண்டியர் காலத்து 2ணப்படுகின்றன. திருக்கோணேசர்
க்கேயரால் அழிக்கப்பட்டது.
இப்பொழுது பாரிஸ் நகரில் வைக் > (படம் 55) தமிழ் நாட்டுச் சிறந்த நக வடிவத்தில், மனித குணங்க ம் என்பனவற்றைப் பொருத்திக் சிறந்து விளங்குகின்றது. உள்ளப் லுதல்வேண்டு மென்னும் பெரும் :ன்கு விளக்கிக் காட்டுகின்றது.
ாட்சிச்சாலையிலும், இலங்கையின் வ ஆலயங்களிலும், சிற்பத் திறமும், வத் திருவடிவங்கள் காணப்படு ற்பக் கலையில் ஆர்வமுள்ளோரும், வாரும் சென்று கேரிற் கண்டு கும். ஒரு சிறிய நூலில் ஒவ்
இயலாத காரியமாகும்.
பத் திருவடிவங்களை, அவ்வக் காலங் சிற்பிகளே செய்திருத்தல் வேண்டும். ந்தும் தருவிக்கப்பட்டிருக்கலாம். * சிற்பிகளின் குடும்பங்கள் இத் னுல் அவர்கள் செய்யும் வடிவங்கள் லை வனப்பு உடையனவல்ல.

Page 71
ஏழாம் யாழ்ப்பாணத்திற்
யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு இலங்கைச் சரித்திரத்தில் வழ காலத்திலும் அதற்கு முன்பும், தும் இலங்கை வரலாற்று நூல்
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிற்கு என்னும் நகரங்கள் முறையே காலம் விளங்கினவென யாழ்ப்பா ஆதிக்கம் சிறந்து விளங்கிய கா தலைநகராக விளங்கியது.
கதிரைமலையில் தேவநம்பிய சமயமும் பரவியிருந்த தென்பது சிற்ப வடிவங்களும், வேறு பெ தேவநம்பியதீசன், நாகதீபத்தில் திசமகா விகாரையையும், பா? கூறப்பட்டுள்ளது.*
“எட்டாம் நூற்ருரண்டில் க சிங்கன் கதிரைமலையைக் கவ இவனே மாருதப்புரவீகவல்லி மணந்து அவளின் விருப்பத்திற்கி கோவிலைக் கட்டுவித்தவன். இ6 பருத்தித்துறைக்கு அணித்தாயுள் ஒரு நகரை அமைத்து அதற்கு அங்கிருந்து நாட்டை ஆண்டுவந்த ஆரம்பத்தில் சோழநாட்டை ஆ
1. யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம் -
2. Nagadipa and Buddhist Rui
Vol. XXVI. No. 7o. p. ii.

அத்தியாயம் *சைவ ஆலயங்கள்
பண்டைக் காலத்தில் நாகதீபம் என வ்கப்பட்டுவந்த தென்பதும், புத்தர் மக்கள் அங்கு வசித்தார்க ளென்ப களால் அறியக்கிடக்கின்றன.”
]க் கதிரைமலை, சிங்கைசகர், நல்லூர்
இராசதானிகளாகக் காலத்திற்குக் ணச் சரித்திரம் கூறும். நாகர்களது லத்தில் கதிரைமலை (கந்தரோடை)
தீசன் காலத்திற்குப் பின் பெளத்த 5ற்கு அங்கு காணப்பட்ட பெளத்த ாருள்களும் தக்க சான்றுகளாகும். ) சம்புகோள விகாரையையும், சின விகாரையையும் கட்டினமை
லிங்கதேசத்து அரசனுகிய உக்கிர *ந்து, நாகதீபத்திற்கு அரசனுஞன். யென்னும் சோழ இராசகுமாரியை 1ணங்கி மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி பவரசன் சிறிது காலத்திற்குப் பின், ள வல்லிபுரம் என்னும் இடத்தில் ச் சிங்கைநகர் என்னும் பெயரிட்டு ‘ன். பன்னிரண்டாம் நூற்ருரண்டின் ண்ட முதலாம் குலோத்துங்கன்
பக். 29.
is in Jaffna. J. R. A. S. (Ceylon) -

Page 72
யாழ்ப்பாணத்திற்
தன் சேனதிபதியாகிய கருணுக இலங்கையை வென்ற நிகழ்ச்சி அ6 பரணியிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
யும் வெட்டுவித்து, இப்பொழுது
பிள்ளை யார் கோவிலையும் கட்டுவித் அரசனுகிய குணவீரசிங்க ஆரிய சிங்கை நகரிற் கடைசியாகச் சி வைான். இராமேச்சரக் கர்ப்பக்கிர
கொண்டு கி. பி. 1414ஆம் ஆண்
பரராசசேகரன் மகன் க காலத்தில் (1450) கோட்டை அ யாழ்ப்பாணத்தைக் கைப்பற்றுமா செண்பகப்பெருமாளை அனுப்பிீ அழித்து அரசனையும் வெற்றிே அநுமதியோடு செண்பகப்பெருமாள் சிங்கைககர் பாழாகிவிட்டதினுல், பூரீசங்கபோதி புவனேகபாகு பெருமாள் 17 வருடங்களாக ஆ கந்தசுவாமி கோவிலைக் கட்டுவி ஆரும் பராக்கிரமபாகு இறந்தபின் புவனேகபாகு வென்னும் பெயரு
பாணத்திற்கு அரசனக விஜயபா
விஜயபாகுவின் காலத்தில்
லிருந்து சேனையுடன் வந்து, விஜ அரசனஞன். கனகசூரியனுக்குப் பரராசசேகரன் கி. பி. 1478ல்
சைவ ஆலயங்களும், மாட மாளின் இவ்வரசன் நகருக்கு வடபாலில் கிழக்கில் வெயிலுகந்த பிள்ளையா கைலாசநாதர் கோவிலையும், பே பதியையும் அழகுபெறக் கட்டுவி
1. Ancient Jaflna. —pp. 266— 26

சைவ ஆலயங்கள் 47
ரத் தொண்டைமானை அனுப்பி வன் சர்சனங்களிலும், கலிங்கத்துப் கருணுகரன் தொண்டைமாஞற்றை
உரும்பராயிலிருக்கும் கருஞகரப் தான். கி. பி. 1410ஆம் ஆண்டில் 1ன் எனப்படும் பரராசசேகரனே மப்புடன் அரசு செலுத்திய மன்ன கத்தைத் திருகோணமலைக் கற்களைக் டிற் கட்டுவித்த அரசனும் இவனே.
னகசூரியசிங்க ஆரியன் ஆட்சிக் ரசனுகிய ஆரும் பராக்கிரமபாகு அறு தன் சேனைத் தலைவனன ன்ை. செண்பகப்பெருமாள் நகரை கொண்டான். பராக்கிரமபாகுவின் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அரசனன்ை"
நல்லூரை இராசதானியாக்கி என்னும் பெயருடன் செண்பகப் ண்டுவந்தான். இவனே நல்லூர்க் த்தவன். கோட்டை அரசனகிய ', இவன் அங்கு சென்று ஆறும் 5டன் அரசனக இருந்து, யர்ழ்ப் கு என்னும் ஒருவனை நியமித்தான்.
கனகசூரியன் தென்னிந்தியாவி யபாகுவை வென்று கல்லூருக்கு பின் அவன் குமாரன் சிங்கைப் அரசனுஞன். இவனே கல்லூரைச் கைகளும் நிறைந்த நகரமாக்கியவன். ) சட்டநாதர் திருத்தளியையும், ர் ஆலயத்தையும், தென்பாலில் 2ற்கில் வீரமாகாளி அம்மன் திருப் த்தான். கந்தசுவாமி கோவிலுக்கு
7.

Page 73
48 இலங்கை
அருகில் ஒரு திருக்குளம்
பெயரிட்டான். இக்குளம் (
சிங்கைப் பரராசசேகர ஆலயங்கள் யாவும் போத்துக் அவ் வாலயங்கள் எத்தகைய அமைக்கப்பட்டன வென்பை
கின்ருேம்.
உக்கிரசிங்கனல் 8ஆம்
புரம் கந்தசுவாமி கோவி பரீசங்கபோதி புவனேகபாகும் கோவிலும் போத்துக்கேயரா கூறப்பட்ட இடங்களிற்
ஆண்டிற்குப் பின்னும், ஆ கட்டப்பட்டன்வேயாகும். ய இடித்து எடுத்த கற்களைக்கெ யைப் போத்துக்கேயர் கட்டி அத்திவாரத்திற் காணப்படும் வாயிற் படிக்கல்லே அழியாச்
இப்பொழுது நல்லூரிலி குளத்தை வெட்டியபொழுது, தெடுக்கப்பட்டன. அவை: (படம் 57) வள்ளி தெய்வயா என்பனவாம். உமாதேவியி இருக்கின்றது. மற்றைய வடி காட்சிச்சாலையில் வைக்கப்ப சிங்கைப் பரராசசேகரன் அதற்குப் பிந்தியனவும், ே மாதல் வேண்டும். நல்லூர் கிய காலத்தில், தமிழ்நாட் விஜயநகர சிற்ப முறையேயாகு காணப்பட்ட திருவடிவங்களு
இருத்தல்வேண்டும்.

யிற் கலை வளர்ச்சி
அமைத்து அதற்கு யமுனரி என்னும் இன்றும் கல்லூரிற் காணப்படுகின்றது.
ற்ை கட்டப்பட்ட இப் பெரிய சைவ கேயரால் தரைமட்டமாக்கப்பட்டதல்ை,
சிற்பச் சிறப்புகள் பொருந்தியனவாக த நாம் இன்று அறிய முடியாதிருக்
ܐܙ
நூற்றண்டில் கட்டப்பட்ட மாவிட்ட லும், செண்பகப்பெருமாள் என்னும் வாற் கட்டப்பட்ட கல்லூர்க் கந்தசுவாமி ல் அழிக்கப்பட்டன. இன்று மேலே காணப்படும் ஆலயங்கள் 1793ஆம் ஆங்கிலேயர் அரசாட்சிக் காலத்திலும் ாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சைவ ஆலயங்களை 5ாண்டே யாழ்ப்பாணத்துக் கோட்டை னர் என்பதற்கு, இக் கோட்டையின் தாமரைப்பூச் சித்திரம் செதுக்கப்பட்ட சான்முகும் (படம் 56).
ருக்கும் சட்ட5ாதர் ஆலயத்தின் திருக் சில திருவடிவங்கள் மண்ணுள் கிடக் உமாதேவி, தக்ஷிணமூர்த்தி, கஜலக்ஷ்மி, னை சமேத மயில்வாகனர், சனீஸ்வரன் ன் திருவடிவம் கோவிலில் இன்றும் வங்கள் யாழ்ப்பாணத்து நூதன பொருட் ட்டிருக்கின்றன. இத் திருவடிவங்கள் காலத்தனவாதல் வேண்டும். அல்லது பாத்துக்கேயர் காலத்திற்கு முந்தியனவு யாழ்ப்பாணத்து இராசதானியாக விளங் டிற் சிறப்பெய்தியிருந்த சிற்ப முறை 5ம். எனவே, சட்டநாதர் ஆலயத்திற் ரும் இம்முறையைச் சேர்ந்தனவாகவே

Page 74
யாழ்ப்பாணத்திற் ை
யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு மிக சைவ சமயத்திற்கு நிலைக்களமாக வி கலைச் சிறப்புகளை நாம் அறியக்கூடி சான்றுகள் இன்று அகப்படவில்லை பொருள்களுக்குச் சான்றுகளாக ஆலய வடிவங்களே யாகும். வல்லி நாகர்கோவிலிலும், நல்லூரிலும், ஏ ஆராய்ச்சிப்பகுதியினர் சிரத்தையே ளாயின், பண்டைய யாழ்ப்பாணக் சிற்பப் பொருள்களும் வேறு பல இவ் வழியில் அரசினரும், கலா 6 செலுத்துதல் மிகவும். விரும்பத்தக்க

சைவ ஆலயங்கள் 49
ப் புண்டைக்காலங் தொடக்கம் பிளங்கிங்போதிலும், அக்காலத்துக் ய வகையில் எமக்குப் போதிய 2. கல்லைநகர்க் காலத்துச் சிற்பப்
அகப்பட்டுள்ளன சட்டநாதர் புெரத்திலும், கந்தரோடையிலும், %னய பகுதிகளிலும் புதைபொருள் ாடு ஆராய்ச்சி நடத்துவார்க குடாநாட்டிலிருந்த ஆலயங்களின் பொருள்களும் அகப்படக் கூடும். விருத்தி நிலையங்களும் கருத்துச்
5 செயலாகும்.

Page 75
எட்டாம் t இலங்கை
கட்டடக் கலை, சிற்பம் மு புகழ்பெற்றிருந்ததோ, அவ்வி: விளங்கியது. இந்தியாவில் வளர்ச் பரவியது. குப்தர் காலத்து அஜ உலகப் பிரசித்திபெற்றவை. அ வைத்து மதிக்கப்படுதற்குரியன
தென்னிந்தியாவில் பெளத் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பெளத் ளும் அமைக்கப்பட்டன. ம பெளத்த மயமாய் விளங்கிய எளிதில் உணரக்கூடிய உண்ை மாநகரிலும் பெளத்த சமயத் ஒவியங்கள் வரையப்பெற்றிருந்த மேகலை’ அடிகளால் அறியலா
* சாலையுங் கூடமுக்
கோலங் குயின்ற ெ * கோலங் குயின்ற கொள் வரையப்பெற்ற மண்டபங்களை கோவலன் தந்தையாகிய மாசா தவச்சாலையில் சித்திரங்கள் எ( கூறுகின்ருர், தென்னிந்தியாவி திலும், சித்தன்ன வாசல் கு வரர் ஆலயத்திலும் பல்லவி காணப்படுகின்றன.
துட்டகெமுனு கட்டிய ( லோகமகாபாயா என்னும் விர, கப்பட்டிருந்தன. லோகமகாட மாடங்களில் ஒவியங்கள் அழ மகாவம்சம் கூறுகின்றது.

அத்தியாயம்
ஒவியங்கள்
மதலியனவற்றிற்கு எவ்விதம் இலங்கை தமே ஒவியக் கலையிலும் சிறந்து சிபெற்ற ஒவியக் கலை, இலங்கையிலும் ந்தா ஒவியங்களும், பாக் ஒவியங்களும் ஜந்தா ஒவியங்களுக்கு அடுத்தபடியில் சிகிரியா (படம் 58) ஒவியங்களேயாகும்.
த சமயம் பரவிய காலத்தில், நாட்டின் த விகாரங்களும், அறவோர் பள்ளிக ணிமேகலை’யிற் கூறப்பட்ட தமிழ்நாடு தென்பது, அந் நூலைப் படிப்போர் ம ஆகும். காஞ்சிபுரத்திலும், வஞ்சி தவச்சாலைகளிலுள்ள மண்டபங்களில் என வென்பதை பின்வரும் 8 மணி fo :
தமனியப் பொதியிலுங் காள்கை யிடங்களும்.' கை யிடங்கள்’ என்பது ஒவியங்கள் க் குறிப்பதாகும். வஞ்சிமாநகரில் த்துவான், தவஞ்செய்துகொண்டிருந்த ழதப்பெற்றிருந்தன வென்று ஆசிரியர் பில், காஞ்சி கைலாசநாதர் ஆலயத் கையிலும், தஞ்சை இராஜ ராஜேஸ் 1ாதும் சோழர்களதும் ஒவியங்கள்
நவான்வெலிசாயா தாதுகோபத்திலும், த இல்லத்திலும் ஒவியங்கள் அமைக் பாயா விரத இல்லத்தின் மேல் குபெற அமைக்கப்பட்டிருந்தனவாக

Page 76
இலங்கை
கம்புள்ளாவிலுள்ள குகைக்ே காணப்படுகின்றன. அக் குகைக் கி. மு. முதலாம் நூற்ருரண்டிலி என்னும் அரசனுவான். அங்கு நிசங்கமல்லனுற் புதுப்பிக்கப்பட்ட யாசர் காலத்தில், அவை புதுப்பிக்க அக் குகையில் இன்னுஞ் சில காணப்படுகின்றன.
பொலநறுவாவிலுள்ள இலங் ஆலயத்திலும், கல் விகாரையிலு காணப்படுகின்றன. சோழர்கள் போற்றி வளர்த்தார்கள். பொலநறு. எனப்படும் இலங்கைக்கு, இராசத காலத்தில், அந் நகரிலுள்ள நிலையங் இருந்தனவாதல் வேண்டும். ே
பல்லவர்களது ஒவிய முறையைப் பி
முதலாம் பராக்கிரமபாகு அமைத்தபோது, தான் அமைத்த சமய சம்பந்தமான ஒவியங்களை பெளத்த ஆலயங்களில் இன்று 4 ப்ாலும் அவன் காலத்தில் ஆலயத்திற் காணப்படும் சில ஒ ஒவியங்களை நினைவூட்டுகின்றன.
ஹிந்தலாகலா, மகியங்கண, கல்கே முதலிய இடங்களிலும் L கின்றன. மகியங்கண போதிசத்து சத்துவ வடிவத்தைப் போலிருக்கின் Itaff 2},Of Los ஏழாம நூறருரண படுகின்றன. வடமத்திய மாகாண ஒவியங்களும் அக்காலத்தனவே.
1. Singhalese Art and Culture – b

வியங்கள் 51
காவில்களில் பெளத்த ஒவியங்கள் காவில்களை முதல் அமைத்தவன் நந்த வத்தகாமனி அபயன் காணப்படும் ஒவியங்கள் பின் ன. அதன் பின்னர், கண்டி பட்டனவாகக் காணப்படுகின்றன. இடங்களிற் பழைய ஓவியங்கள்
கைத்திலக விகாரையிலும், திவங்க ம் அக் காலத்து ஒவியங்கள் ஒவியக் கலையையும் பெரிதும் வை, மும்முடிச் சோழமண்டலம் "ணியாக விளங்கியமையால், அக் 5ளிலும் சோழர்களது ஒவியங்கள் Fாழர் காலத்து ஒவிய முறை வின்பற்றி வரையப்பெற்றன.
பொலநறுவாவைச் சிறப்பாக கோவில்களிலெல்லாம் பெளத்த அமைத்தான். அந் நகரிலுள்ள ாணப்படும் ஒவியங்கள் பெரும் அமைக்கப்பட்டனவே. திவங்க வியங்கள் (படம் 59), அஜந்தா
திம்புலாகலா, பொலிகொட ழைய ஓவியங்கள் காணப்படு வ ஒவியம், அஜந்தா போதி றது. ஹிந்தலாகலா குகை ஓவி டச் சேர்ந்தனவெனக் கருதப் த்திலுள்ள திம்புலாகலா குகை
Dr. S. Parana vitane.

Page 77
52 இலங்கை
ஹிந்தலாகலா, மகியங்க தம்புள்ளா, பொலநறுவா முத6 சமய சம்பந்தமுடையன. ஆ வாழ்க்கையி லீடுபட்ட ம காணப்படுகின்றன. சிகிரிய
குறிக்கின்றன வென்பதை
அங்கு காணப்படும் வடிவங் வேண்டுமெனச் சிலர் கூறு காசியப்பன் அரண்மனைப் கின்றனர்.
இலங்கையிற் காணப்படு களும், சுவர் ஒவியங்களுமாம் ஹிந்தலாகலா, திம்புலாகலா குகை ஒவியங்களாகும். களனியா முதலிய இடங்க 6TITG5lb (Murals).
இலங்கையிலுள்ள ஒவிய போல அபிநயச் சிறப்பு வாய் உடல் நெளிவினுலும், விரல் இயல்பில், இலங்கை ஒவிய மனத்தின் நிலையை வரிகளா சிறந்த இயல்பு. இத்தன்மை: முள்ள ஒவியங்களில் நன்கு யத்திலும், மகியங்கணவிலுள் தும் பிரகாசிக்கின்றது. இத் படவில்லை. களனியா ஒவிய வனப்புப் பொருந்தியனவாக
பொலநறுவாக் காலத்து அபிவிருத்தி அடையவில்லை
சிற்ப வடிவங்களுக்கு இருந்தது. கட்டடங்களின்

2ற் கலை வளர்ச்சி
ா, திம்புலாகலா, பொலிகொடகல்கே, ய இடங்களிற் காணப்படும் ஒவியங்கள் ல், சிகிரியா ஒவியங்கள், அரண்மனை தர்களைக் குறிக்கும் ஒவியங்களாகக்
ஒவியங்கள் என்ன நிகழ்ச்சியைக் எவரும் அறுதியிட்டுக் கூறவில்லை. 5ள் அப்சர ஸ்திரிகளாக விருத்தல் கின்ருரர்கள். வேறு சிலர் அவைகள் பெண்களும் தாதிகளும் எனக் கூறு
ம் ஒவியங்கள் யாவும் குகை ஒவியங் சிகிரியா, தம்புள்ளா, கல்விகாரை, முதலிய இடங்களிற் காணப்படுவன பொலநறுவா, கண்டி, மகியங்கண, ளிற் காணப்படுவன சுவர் ஒவியங்க
ங்கள் யாவும், இந்திய ஓவியங்களைப் ப்ந்தன. உணர்ச்சிபொருந்திய நிலைகளை, முத்திரைகளினலும் வெளிக்காட்டும் 1ங்கள், இந்திய ஒவியங்களை ஒத்தன. ற் காட்டுவது இலங்கை ஒவியங்களின் ள், பொலநறுவாவிலும், மகியங்கணவிலு காணப்படுகின்றன. திவங்க ஆல ா வடிவங்களிலும் ஆத்மீக இயல்பு பெரி தன்மை சிகிரியா ஒவியங்களிற் காணப் களும், தம்புள்ளா ஒவியங்களும் கல்ை
காணப்படவில்லை.
க்குப் பின், இலங்கையில் ஒவியக்கலை
என்றே கூறுதல் வேண்டும்.
ர்ணந்தீட்டும் வழக்கமும் இலங்கையில் மரவேலைப்பாடுடைய பகுதிகளுக்கு

Page 78
இலங்கை
வர்ணங்கள் அமைத்தலும் பழைய தந்தஆலயத்து மரவேலைப்பகுதிகள்
இன்றுங் காணலாம்.
சிகிரியா ஒவியங்களையும், தம் பழைய ஓவியங்களும் அழிந்த கின்றன. பழைய ஓவியங்களின் முடியருத நிலையில் இன்று இருக் களின் வரிகளைக்கொண்டும், உட யைக்கொண்டும், அவற்றின் சிறப் மானித்துக்கொள்ளுதல் சாலும்.
கட்டுரைகளினலும், படங்கள் ஒவியங்களின் தனிப்பெருஞ் சிறப்பி அவ் வோவியங்களை நேரிற் கe நுகர்தலே பொருத்தமுடைய ஒவியங்களின் சிறப்பினை கேரிற் நாட்டு மக்கள், எங்கள் நாடு 5ே1 எமது நாட்டிலுள்ள கலைப்பொரு மனப்பான்மை யற்றவர்களாக வ உள்ளத்தில் வளர்க்கும் நோக்கப் வளர்ச்சிபெற்றமையே இந்நிலைக்கு

ஒவியங்கள் 53
வழக்கங்களில் ஒன்று. கண்டி வர்ணந்தீட்டப்பட்டிருப்பதை நாம்
புள்ளா ஒவியங்களையும்விட எல்லாப் நிலையில்தான் இன்று காணப்படு சிறப்பினை நாம் பூரணமாக அறிய கின்ருேம். ஆனல், அவ்வோவியங் ல்கள் அமைந்திருக்கும் தன்மை பியல்புகளை ஒரளவுக்கு நாம் அது
ரின் உதவியாலும், நாம் பழைய னை அறிந்துகொள்ளுதல் இயலாது. ண்டு, அவற்றின் கலை வனப்பை செயலாகும். இலங்கையிலுள்ள கண்டு இன்புறும்வண்ணம் பல ாக்கி வருகின்றனர். ஆனல், நாம் ள்களை நேரிற் கண்டு இன்புறும் ாழ்கின்ருேம். கலைப் பண்புகளை 2 அற்ற கல்வி முறை நாட்டில் க் காரணமாகும்.

Page 79
ஒன்பத
கலையும்
நாம் இதுகாறும் இல துக்குக் காலம் வளர்க்கப்பட் பொருள்களின் சிறந்த அம்சம் காணப்படும் பண்டைய கலைப் ஆராய்ந்தோம். கலைகள் சிறக் சாதகமாக அக்காலத்திலிருந் முறைகளையும் ஆராய்வதே இ
கைத்தொழில் முறை
பூர்வீக இலங்கையில் ெ செய்யப்பட்டுவந்தன. கிராமம் இருப்பதை நாம் காண்கின்( கையாளப்பட்டுவந்தன. .ை யாகவே இருந்தது. மகன் த கற்று வந்தான்.
சிற்ப சாத்திரங்களிற் கூ தங்கள் வாழ்க்கையை கடத்தி பிரமணங்களுக் கமையவே வந்தனர். * இடைக்காலத்தில் மிக்கோ ராயும், புதிய முறைக துடன், சமயக் கணக்கரோடு
’ என ஒர் அறிஞர்
ஞர்கள்
டக்டர் ஆநந்தக்குமாரசுவ கல்வி முறையைப் பின்வரும
« உண்மையான வேலைத் படுவதோடு வளர்க்கவும் படு சீடனுமாகின்ருரன். அவன் உலகிலுள்ள எந்தத் தொ
1. Indian Sculpture and Pa,

rம் அத்தியாயம்
ண்கத்தொழிலும்
ங்கையிற் கலைகள் எவ்விதம் காலத் டனவென்றும், இலங்கையின் கலைப் பகள் எவை என்றும், இன்று நாட்டிற் பொருள்கள் எவை என்றும் சுருக்கமாக த முறையில் வளர்ச்சி பெறுவதற்குச் த சமூக அமைப்பையும், தொழில் வ் வத்தியாயத்தின் நோக்கமாகும்.
தாழில்கள் யாவும் குடிசைகளிலேதான் பகளில் இன்றும் அந் நிலைமை மாரு து ருேம். தொழில்கள் குலவித்தையாகக் கத்தொழிற் கல்வி பரம்பரைக் கல்வி ந்தையிடமிருந்தே தொழிற் கல்வியைக்
றப்பட்ட முறைப்படி கைவினைஞர்கள் வந்ததோடு, அந் நூல்களிற் கூறப்பட்ட கலைப்பொருள்களையும் அமைத்து வாழ்ந்த கைவினைஞர்கள், அறிவில் ளைக் கையாள வல்லோராயு மிருந்த சமநிலை யுடையோராயும் விளங்கி கூறுகின்முர்.
ܝ
ாமி அவர்கள் பண்டைய கைத்தொழிற் அறு விளக்குகின்ருர் :
தலத்தில் கைவினை மாணவன் பயிற்றப் கின்ருரன். அவன் தன் தந்தையின் இந்த நிலைமைகளை இழக்க நேரிடின், Nற் கல்வியும் அதற்கு ஈடு செய்ய
nting - p. 183

Page 80
கலையும் ை
முடியாது. வேலைத்தலத்தில்,
உண்மைப் பொருள்களோடும் உ தொடர்புள்ளதாக, பணிசெய்வத தொண்டாற்றுவதன் மூலமும்
படுவது தொழில்முறைமட்டுமன்! உளது. அது மாணவனுக்கு உ அடிப்படைத் தத்துவங்களின் அ தொழின் முறையைக் காட்டிலும்
இக் காலத்திற் காணப்படும் பாகுபாடு அக் காலத்தில் இரு சேர்ந்து ஒரு பொதுத் தொழிற் அக் காலத்தில் இல்லை. ஒவ்வொ சாலையாகவும், குடும்பத் தலைவன் மக்கள், உறவினர் தொழிலாளிகள
நாட்டிலுள்ள மக்கள் எல்லே விரும்பிச் செய்யும் வழக்கம் பட்ட மக்கள், குறிக்கப்பட்ட ெ யாகச் செய்துவந்தனர். அவ் ெ வேலையில்லாத நிலை ஏற்படாதிரு வாழ்வதற்கு வேண்டிய சொந்தத் அக் காலத்தில் ஒரு கூட்டத்தின டத்தினர் செய்ய முயற்சிக்கவில்ை குலத்துரோகிகள் எனக் கருதப்ட "சாதியிற் கெட்டவன்’ என்னும் எழுந்தது போலும். ஒவ்வொ வித்தையை, நன்கு போற்றி வளர்
கம்மாளிர் வகுப்பைச் சேர் இடம் சமூகத்தில் அளிக்கப்பட்டி மனைகளையும், பொது மக்கள் இல் அவ் வேலைகளில் ஈடுபடும் கைவி நடத்தப்பட்டு வந்தனர். அந்நிலை
1. Indian Craftsman - p. 84.

5த்தொழிலும் 55
ஆரம்பமுதல் தொழில் முறை, ண்மை நிகழ்ச்சிச் சூழல்களோடும் ன் மூலமும், ஆசானுக்கு நேரில் கற்கப்படுகிறது. அங்கு கற்பிக்கப் வ. வேலைத்தலத்தில் வாழ்க்கையே ளப் பண்பாட்டோடு வாழ்க்கையின் மிவையும் அளிக்கின்றது. கலைக்குத் இவையே இன்றியமையாதன. "
முதலாளி, தொழிலாளி என்னும் க்கவில்லை. எல்லோரும் ஒருங்கு சாலையில் வேலைசெய்யும் வழக்கமும் ரு குடிசையும் ஒவ்வொரு தொழிற்
முதலாளியாகவும், அவன் மனைவி, rாகவும் விளங்கினர்கள்.
லாரும் ஒரே விதமான தொழிலையே அக் காலத்தில் இல்லை. குறிக்கப் நாழில்களைப் பரம்பரை பரம்பரை வாழுங்கின் பயனுய் மக்களிடையே ந்தது. ஒவ்வொருவருக்கும் உயிர்
தொழில் ஒன்று இருந்தேவந்தது. ரின் தொழிலை வேருெரு கூட் 0. அவ்விதஞ் செய்ய முற்படுவோர் ட்டனர். 'தன்தொழில் விட்டவன்
பழமொழி இக் காரணம்பற்றியே ரு குலத்தினரும், தங்கள் குல த்துக் கெளரவத்துடன் வாழ்ந்தனர்.
ந்த கைவினைஞர்களுக்குச் சிறந்த ருந்தது. கோவில்களையும், அரண் லங்களையும் அமைக்குங் காலங்களில், னைஞர்கள், தக்க கெளரவத்துடன் பங்களோடு தொடர்புடைய எல்லாக்

Page 81
56 இலங்கைய
கிரியைகளிலும், அவர்கள் முத யெல்லாம் பெளத்த நூல்கள்.
இக் காலத்தில் வழக்கிலி இருந்ததில்லை. பண்டமாற்று முறையாகும். கிராம மக்கள் தானியங்களையும், புட்ைவைகை மாகக் கொடுத்து வந்தனர். மானவையும், சமூக சம்பந்த வேளைகளில், அந்நிகழ்ச்சிகளு ளுக்குப் போதிய சன்மான ஒழுங்கு முறை, கிராம மக்க போல நடந்துகொள்ளத் து
ஒற்றுமையையும், அன்பையும்
இந்தியாவிலும், இலங்.ை பெரும் ஆலயங்களையும், தாதுே களேயாவர். பெருந் திருப்பணி காலங்களில், அவ்வேலைகளுக்கு ஞர்களை, நாடெங்கும் ஆராய் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் கொடுத்துத் திருப்பணியைத் ( களுக்கு ஒரு குறித்த கிராமத் பதும் வழக்கமாக இருந்தது. ஆசாரிக்கு முழுக் கிராம பண்ணிய நிகழ்ச்சிகளும் கூற
தொழிலும் கலைகளும்
பொருள்கள் கலை நூல்கள் கிணங்கவே அமைக்கப்பட்ட பொருள்களாக விலக்கப்பட்ட உடைந்தனவற்றையும் உபயே
1. The Indian Craftsman -
2. ைெடி m um
VM

ற் கலை வளர்ச்சி
ல் இடம் பெற்றனர். இவ் விபரங்களே லும், தமிழ் நூல்களிலும் காணலாம்.
நக்குஞ் சம்பள முறை அக் காலத்தில் முறையே அக் காலத்துச் சம்பள தாங்கள் பெறும் பொருள்களுக்குத் ாயும், பிற பொருள்களையும் சம்பள இதைவிட, இல்லங்களிற் சமய சம்பந்த மானவையுமான கிரியைகள் கடக்கும் க்கு வேண்டப்படும் கைவினைஞர்க ங்கள் வழங்கப்பெற்றன. இத்தகைய ள ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ணைபுரிந்ததுமன்றி, அவர்களிடையே
வளர்த்து வந்தது.
கயிலும் இன்று காணப்படும் பழைய கோபங்களையும் கட்டுவித்தவர்கள் அரசர் ரிகளை அரசர்கள் செய்யத் தொடங்கும் 5 வேண்டிய திறமைபடைத்த கைவினை Iந்து தேடி எடுத்து, அவர்களுக்கும், வேண்டிய பல வசதிகளை அமைத்துக் தொடங்குவார்கள். அக் கைவினைஞர் $தின் வருவாயை மானியமாக அளிப் கைவினைஞர்களின் தலைவனுக விளங்கும் த்தையும் சொந்தமாகச் சன்மானம் ப்பட்டுள்ளன.*
ரிற் கூறப்பட்ட அளவுப் பிரமாணத்திற் ன. பிரமாணக் தவறியன அமங்கலப் ா. விகாரவடிவுடைய பொருள்களையும், "கிக்க மக்கள் விரும்பியதில்லை. அத்
pp. 5 - 6. p. 33 - 34.

Page 82
கலையும் கை;
காரணத்தில்ை, உபயோகத்திலிருந் பிரமாணமுடையனவாயும், கலை இருந்தன. அக்காலத்து மக்கள் தி உபகரணங்கள் இக் காலத்து 15க ( Art Galleries ) - goya) išJ45 IT IT " @L பட்டிருப்பதை நாம் அறிவோம். கைவினைஞர்களது வேலைத்திறனை 15ன்கு அநுமானித்துக்கொள்ளலாம்
அக் காலத்தில் எப்பொருளுட் பட்டதன்று. எல்லாப் பொருள்க பொதுமக்கள் ஆகியோர் பெரும்பா யோகிப்பதற்காகவே செய்யப்பட்ட தியானத்திற்கும் மாத்திரமே செ சிவாலயங்களும் கடவுள் வழிபாட் அர்ப்பணமாகவும் அமைக்கப்பட்டன
ஒவ்வொரு பொருளிலும் ! அழகும் ஒன்றுபட்டு விளங்கின. வாழ்க்கையாலும், சிற்பநூற் புல பண்படுத்தப்பட்ட தமது உள்ள அழகு பொருந்திய உருவங்களையே மகிழ்ந்தனர். அக்காலக் கைவினை ளுடன் தம்மை ஒன்றுபடுத்தி அமைத்தனர் என்பது கலைக்கண கண்ணுறுவார்க்கு நன்கு புலகுைப்
も外
ஒரு பொருளானது கலை அட வேண்டுமாயின், அப் பொருளை அ கலை உள்ளம் படைத்தவகை வி வெறுங் கைச்சாதுரியத்தாலும், ! ஏற்படுவதன்று. உள்ள மலர்ச்சி கலைப் பண்பாகும். அங்கிலை ஆ ஐம்புல இன்ப நிலைக்கு அப்பாற்பட லாதது. சடப்பொருள்கள் மூலம்
8

க்தொழிலும் 57
த பொருள்கள் யாவும் அளவுப் வனப்பிப் பொருந்தியனவாயும் னசரி வாழ்க்கையில் உபயோகித்த ரங்களிலுள்ள சித்திர சாலைகளில் ாருள்களாகக் காட்சிக்கு வைக்கப் இதிலிருந்து அக் காலத்துக்
யும், கலைப் பண்பையும் நாம்
ம் காட்சிப் பொருளாகச் செய்ய! 5ளும் அரசர்கள், செல்வர்கள் லும் தினசரி வாழ்க்கையில் உப் 30T, திருவடிவங்கள் பூசைக்கும், ய்யப்பட்டன. தாதுகோபங்களும், டிற்குச் சாதனமாகவும், தெய்வ
07
உபயோகத்தன்மையும் (Utility)
கைவினைஞர்கள் ஒழுக்கமான மையாலும், சமயப் பற்றினலும் ங்களில், தாம் எழுதிக் கண்ட வெளிப்பொருள்களில் அமைத்து ரூர் தாம் அமைக்கும் வடிவங்க நின்றே அவற்றைத் திறம்பட ண்கொண்டு அப் பொருள்களைக்
ம்சங்கள் பொருந்த அமைக்கப்பட மைக்க முன்வரும் கைவினைஞன், ருத்தல்வேண்டும். கலைப் பண்பு, தொழிற் பயிற்சியாலும் மாத்திரம் பின் பயனுய் ஏற்படும் நிலையே ந்மிகத் தன்மை பொருந்தியது ; ட்டது; சடத்துவம் எதுவும் இல் பிரகாசிக்கும் ஆத்மீக இன்ப

Page 83
58 - . இலங்கை
நிலையே கலைப் பண்பாகும். தியான யோகத்திலும், ஒழுக்க இருத்தல்வேண்டு மெனக் கூற குணமும், ஒழுக்கமான வா பொருந்திய ஒருவனே கலைப்
விளங்குதல் கூடும். கலையின்பத் லன்றி, அதனைப் புறப்பொருள் இயலாது. இயந்திரங்கள் மூ இயலாத காரியமென அறிஞ. யாகும். "இயந்திரம் மனித மன்றி, மனிதன் அதற்கு
அழகையும் வாழ்க்கையில் இ அதை அதற்குரிய இடத்தில் என சேர் ஜோர்ஜ் பேட்வுட் (
கடவுள் பக்தியும், உயரிய ( விருப்பமும் நாட்டிற் பரவின "தென்பது திண்ணம். எல்ல மாத்திரமே நோக்கமாகக்கொண் கலை வளர்ச்சிக்கு இடையூருரன பூரணத்துவமே வாழ்க்கையி தெழில்கள் யாவும் அங்கோ அமைதல்வேண்டு மென்றுங் ெ இத்தகைய கருத்துச் சிறந்து 6 கண்டு இன்புறும் கலைப் ெ இந்தியாவிலும்) அமைக்கப்பெற்.
கலையாற் பண்படுத்தப்பட் சமய் அறிவும், கடவுள் பக்தி ఓు அனுபவம் என்னும் இ பெற்ற இரு பெயர்களாகும் குமாரசுவாமி அவர்கள். * ஸ சகோதரத்துவம் பூண்டது”
... i. Dance of Shiva - pp. 35.

பிற் கலை வளர்ச்சி
இக் காரணம்பற்றியே சிற்பியானவன் நெறியிலும் தேர்ச்சி அடைந்தவனுய் ப்படுகின்றது. சிறந்த கல்வியும், நற் ழ்வும், சாந்தமுடைய மனநிலையும் பண்பு நிறைந்த ஆற்றலுடையவனய் தைக் கைவினைஞன் தான் அனுபவித்தா களில் விளங்கும் விதத்தில் அமைத்தல் லம் கலைப் பொருள்களை அமைத்தல்
கூறுவதும் இக் காரணம்பற்றியே னுக்கு அடிமையாக இருக்கவேண்டு அடிமையாகக் கூடாது. இயந்திரம் ன்பத்தையும் வளர்க்கக்கூடியதன்று. வைத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும்” Sir George Birdwood) J-2) Saitori.
நோக்கும், எளிமையான வாழ்க்கையில் }லன்றி, கலை சிறந்த இடம் பெரு ாத் தொழிலும், சீவனுேபாயத்தை டிருத்தல்வேண்டு மென்னுங் கருத்து, மனநிலையாகும். ஆத்மீக இயல்புகளின் ன் முக்கிய நோக்கமென்றும், க்கத்திற்கு முரண்படாத முறையில் ாள்ளும் கருத்து நிலைத்தல் வேண்டும். விளங்கிய காலத்தில்தான், நாம் இன்று பாருள்கள் யாவும் (இலங்கையிலும், )6ԾTo
ட உள்ளத்தில்தான் உண்மையான யும் மலரும். * சமய அனுபவம், ாண்டும் ஒரே அனுபவத்திற்கு இடப் ’ என்கின்ருர் டக்டர் ஆநந்தக் "நுபவம் அபேதப் பிரமானுபவத்தோடு என்கின்ருர் சாகித்திய கர்ப்பண
. 36.

Page 84
கலேயும் கைத்
நூலாசிரியர். இக் கருத்துக்களுக்கொ காணலாம். ஏழிசையாய், இசைப் * பாட்டில் பண்ணுய் ' என்றும், 8 s அப்பரும் கூறுவது காண்க. இறை வீணைக்கு ’ ஒப்பிடுவதோடு * தமிழோடு என்றுங் கூறுகின்ருரர் அப்பர் சு அடைவதற்குக் கலை மிகவும் துணைய நம் முன்னேர்கள் எமது ஆலயங்களை அமைத்து இறைவனை வழிபட்டனர். வேண்டுமாயின், கலைகள் மறுமலர்ச் நாம் இதுகாறும் கூறியனவற்ருற்
கைத்தொழில் வகைகள்
தென்னிலங்கையிலும், வட இ குடிசைக் கைத்தொழில்கள் இன்று யாவும், மிகப் பண்டைக்காலக் தெ லிருந்து வரும் கைத்தொழில்களாகு மலிந்த நாடாக விளங்கியது. கலையுண தொழில்கள் வளர்க்கப்பட்டன. பண் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பொரு தாமே தமது நாட்டில் உற்பத்தி செய் சிற்பத் தொழில், கட்டடத் தொழில் ணங்கள் அமைக்குக் தொழில், இை நுண்ணிய தொழில்கள் யாவும் நாட்
பொற்கொல்லர், அழகு வாய்ந்த ெ மணிகள் இழைத்த ஆபரணங்களையுட் ராய்த் திகழ்ந்தனர். அத்தகையோர் இ
வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு முத6 நிறைந்த பொருள்களைச் செய்வதிே நாடெங்கு மிருந்தனர். கண்டியிலு இடங்களிலும் அலங்காரமான தட்ட ஆபரணப் பெட்டிகள் முதலியனவற் வினைஞர்கள் இன்றுங் காணப்படுகின்

தொழிலும் 59.
த்த கருத்தைத் தேவாரத்திலும் பயனுய் ' என்று சுந்தரரும், ஒசை ஒலியெலாம்’ என்றும் வனின் திருவடி நிழலை 8 மாசில் } இசை பாடல் மறந்தறியேன்” வாமிகள். பேரின்ப நிலையை ான கருவி என்பதை உணர்ந்தே அழகொழுகும் கலை நிலையங்களாக சமயம் மறுமலர்ச்சி அடைய சி அடைதல்வேண்டு மென்பது, பெறப்படும் உண்மையாகும்.
இலங்கையிலும் பல வகையான 1ங் காணப்படுகின்றன. இவை ாடக்கம் இந் நாட்டில் வழக்கி’ 5ம். பூர்வீக இலங்கை கலை ார்ச்சியை ஆதாரமாகக்கொண்டே டைய இலங்கை மக்கள் தங்கள் நள்களின் பெரும் பகுதியைத் து வந்தனர். ஒவியத் தொழில், ல், நெசவுத் தொழில், LJU சத் தொழில் முதலிய சிறந்த டிற் சிறந்து வளர்ந்தன.
பான் வெள்ளி ஆபரணங்களையும், ம் திறமையுடன் செய்யவல்லோ ன்றும் நாட்டில் ஆங்காங்குளர். லிய உலோகங்களிற் சித்திரங்கள் ல திறமை படைத்த பலர் ம், யாழ்ப்பாணத்திலும், பிற உங்கள், பன்னீர்ச் செம்புகள், றை வெள்ளியிற் செய்யவல்ல றனர்.

Page 85
6O ათ. இலங்கை
சிங்களப் பொற்கொல்லரி காட்டாக விளங்குவது கண்டி அது கொழும்பு நூதன பெ பட்டிருக்கின்றது.
களனியா, கண்டி முதலிய பொன்னினலும், வெள்ளியிஞ செய்யப்பட்ட அட்டைகளையு அவ்வழகிய வேலைகளைச் .ெ வந்தோர் பலர் இன்றுக் ெ
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள ே வாகனங்களும் (படம் 61), பீ லிழைத்த தங்க ஆபரணங்களுட் கல்லிலும் செம்பிலும் சிற்பசாத் வல்ல சிற்பிகள் பலர் இன்றும் வருகின்றனர். சீலைகளிற் சித் இன்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் அ
மாக்கொத்து வேலையிலு அமைப்பதிலும் தென்னிலங்கு கண்டி அரசர் காலத்திற் ெ சித்திரப் பொருள்கள் நாட்டிற் ஆலயத்து மரச் சித்திர வேை
யாழ்ப்பாணத்தில் இற்ை செய்யப்பட்ட சித்திரங்கள் நி கின்றன. மாவிட்டபுரம், ப லுள்ள தேர்களின் சித்திரங்க அமைப்பும் பொருந்தியனவாக
இக்கால நிலை
குடிசைக் கைத்தொழில் சிறந்த நுண்ணிய கலைகளும், ஆலைத்தொழிற் பொருள்களோ

பிற் கலை வளர்ச்சி
ன் சிறந்த வேலைத்திறனுக்கு எடுத்துக் டிஅரசர்களது சிம்மாசனம் (படம் 60). ாருட்காட்சிச்சாலையில் இன்று வைக்கப்
இடங்களிலுள்ள பெளத்தகோவில்களில் )லும் மிக நுண்ணிய சித்திரவேலைகள் டைய சமய நூல் ஏடுகள் Lബഖണ്. சய்த கைவினைஞர்களின் பரம்பரையில் தன்இலங்கையிற் காணப்படுகின்றனர்.
5ாவில்களில் வெள்ளியாற் செய்யப்பட்ட டங்களும், மகர தோரணங்களும் கல் b இன்றும் உபயோகத்திலிருக்கின்றன. திரமுறைப்படி திருவுருவங்களைச் செய்ய யாழ்ப்பாணத்தில் அத்தொழிலைச் செய்து திரங்களை வரையக்கூடிய கைவினைஞர் அத் தொழிலைச் செய்துவருகின்ருரர்கள்.
லும், ஆனைத்தந்தத்தில் உருவங்கள் கை மக்கள் சிறந்து விளங்கினர்கள். சய்யப்பட்ட பல அரிய ஆனைத்தந்தச் பல பாகங்களிலுமுள. கண்டி புத்த தந்த லகளும் மிக அழகுவாய்ந்தனவாகும்.
றக்கு நூஅறு வருடங்களுக்கு முன் றைந்த மரத் தேர்கள் பல காணப்படு முளாய், சுதுமலை முதலிய இடங்களி 5ள் கற்சித்திரங்களை ஒத்த அழகும்
விளங்குகின்றன.
) மூலம் நாட்டிற் செழிப்புற்றிருந்த கலைப் பொருள்களும், மேலைத்தேசத்து டு போட்டியிட முடியாது மறைந்து

Page 86
டிகலையும் கை
விட்டன. மேல்நாட்டுக் கல்வி ('Aoi எம்மிடையே புதிய விருப்பங்கை ஏற்படுத்திவிட்டன. இப் புதிய t மீதே எமது விருப்பம் இன் புதிய பொருள்களை ஆக்குக் திறன் மாட்டு இல்லை. ஒரு சிலர் அவற்: அழகும் உபயோகத்தன்மையும்
இந்நில்ை எமது நாட்டுக் கைத் நிலையையும், இதனுல் ஏற்படும்
சுவாமி அவர்கள் மிக நயம்பெற எ
* உடை, உணவு, கட்டட அ ஐரோப்பியரின் வாழ்க்கை முறை அவசியமற்றவையும், உண்மை ஐரோப்பிய போகப் பொருள்களை டோம். தீமை பயக்கும் இந்த நமது நாட்டிற் செய்யப்புகுந்த
வதிலும் பார்க்க, மிகவும் மட் பெரும் ஆலைகளை அமைத்தல், உடைமையாக்கிக்கொண்ட முத
ஆகியவற்றின் மூலம் நாம் மேலை வேண்டா. தொழிற் புரட்சியால் பலன்களாற் குலங்கள் சிதையும் ;
பெரும் தொழிற்சாலைகள் தோன்று மடியும்; பெரும் வியாபார நிலைய வேலை இல்லாதோர் தொகை பெ தோர் தொகை விரியும். இன் இந்த இன்னல்களை எல்லாம் யாம்
கலை சம்பந்தமான கைத்தொ வில்லை என்பதை எவரும் மறுக்க மக்களிடையே பரவவேண்டுமாயின் நாட்டில் வளர்ச்சி பெறவேண்டும்.
1. Essays in National ladealism -

க்தொழிலும் 61
'ಅತಿರಿ, வாழ்க்கை நோக்கங்களும் ாயும், வாழ்க்கை ஒழுங்குகளையும் லைக்கு வேண்டப்படும் பொருள்கள் று சென்றுகொண்டிருக்கின்றது. எமது பரம்பரைக் கைவினைஞர் றைச் செய்யினும் அப் பொருள்கள் பொருந்தியனவாக அமைவதில்லை. தொழிலை அழித்துவிட்டது. இக் பயனையும் டக்டர் ஆகந்தக்குமார மக்கு எடுத்து அறிவுறுத்துகின்றர்.
மைப்பு முதலிய பல துறைகளிலும் 5ளைப் பின்பற்றுதலின் விளைவாக, யில் தீங்கு தருவனவுமான உபயோகிக்கத் தொடங்கிவிட் ந உதவாத பொருள்களை, நாம் ால், ஐரோப்பாவிற் செய்யப்படு டரகமாகவே அவை அமையும். உற்பத்திப் பொருள்களைத் தமது லாளிகளைத் தோன்றச் செய்தல் நாட்டினரோடு போட்டியிடுதல் ஏற்படும் தொல்லைதரும் "பலா சிறு தொழிற்றளங்கள் அழியும் 3 பம் ; தேகநலம் அழியும்; அழகு ங்களின் கூட்டணிகள் தோன்றும். ருகும். வேலை கொடுக்க முடியா ன பிற தீமைகள் தோன்றும்.
அடைதல் வேண்டா.”
Nலில் நாம் முன்னேறிச் செல்ல முன்வரார். கலாசார வாழ்க்கை , கலை சம்பந்தமான கைத்தொழில்
p. 167.

Page 87
எதிர்காலம்
எமது நாட்டுக் கலைகளும், யுடன் விளங்க வேண்டுமாயி நாம் அமைத்தல் வேண்டும். காலத்திற்கேற்ற விதத்திற் புத் ஆராய்ந்து அறிதல் வேண்டும். இத்துறையிற் பெருந் தொண்ட
கலை அழகு இல்லாட் உற்பத்திபண்ணிக்கொள்ளலாம். விளங்கவேண்டுவனவற்றைக் ஆக்குதல் வேண்டும். ஒரு ச சிறப்பும் வெறும் பொருளாதா. வில்லை. சமயம், கலை, பண்ப வேண்டப்படும் சாதனங்களாகு வளர்த்தற்கும் சமூகத்தில் வச,
பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நோக்கங்களையும், முறைகளையும் எமது எதிர்காலம், எமது பண் கொண்டே அமைவுறுதல் 6ே நாட்டில் அமைக்கப்பட்ட தம உடைகளையும், அணிகளையுமே கலைக் கொள்கை போல அனு: கூறுகின்றர்.
அழிந்து வரும் குடி5ை தந்து ஆதரித்தலும், சீர்கெ த்ொழில்களைச் சீர்திருத்தி அை ஒன்றுக்கும் உதவாப் போக செய்தலைத் தடுத்தலும் நமது 8 எமது நாட்டிற் கலைகள் சி வாழ்வின் எல்லாத் துறைகளி வேண்டும்.

ற் கலை வளர்ச்சி
கைப்பணிகளும் பண்டைய பெருமை ன், அவற்றிற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை எமது அருங் கலைகளுக்கு எவ்விதம் துயிர் அளித்தல்வேண்டு மென்பதை
கல்லூரிகளும், கலைக் கழகங்களும் -ாற்றலாம்.
பொருள்களை -ஆலைகள் மூலம் ஆனல், கலை வனப்பு மிக்கனவாய் குடிசைக் கைத்தொழில் மூலமே மூகத்தின் வளர்ச்சியும், பெருமையும், ர அமைப்பில் மாத்திரம் தங்கிநிற்க ாடு என்பனவும் சமூக நலத்திற்கு கும். எனவே, இச் சாதனங்களை திகள் ஏற்படுத்தல் அவசியமாகும்.
15ாம் வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கை முற்முக மாற்றிவிடுவது சுலபமன்று எடைய சிறந்த இயல்புகளை ஆதாரமாகக் வண்டும். 8 இந்திய மக்கள் சொந்த து சொந்தக் கலைப் பண்பு நிறைந்த அணிதல் வேண்டும். இதனை ஒரு Fரித்தல் வேண்டும்” என ஒர் அறிஞர்
க் கைத்தொழில்களுக்குப் புத்துயிர் ட்ட நிலையிலுள்ள குடிசைக் கைத் மத்தலும், வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பொருள்களை இங்கு இறக்குமதி டமைகளாகும். சுருங்கக் கூறுமிடத்து றந்து விளங்க வேண்டுமாயின், எமது லும், கலை உணர்ச்சி ஊடுருவி நிற்றல்

Page 88
கலையும்
இலங்கையின் பண்டைய எடுத்துக் கூறுவதில் மாத்தி நாட்டுக் கலை இலக்கணங்களுக் பொருள்களை ஆக்குவதிலும் 15 இதுவே, அழியாக் கலைச்செல் எம் முன்னேர்களுக்கு, நாம் செ
மாகும்.

கத்தொழிலும் 63
கலைப் பொருள்களின் பெருமையை ம் நரி, திருப்தியடையாது, எமது மைய, இக் காலத்திற்கேற்ற கலைப் ம் ஆர்வங்கொள்ளுதல் வேண்டும் வங்களை எமக்கு அளித்துச் சென்ற ப்யக்கூடிய கைம்மாறும் காணிக்கையு

Page 89
பத்தாம்
ಶಿಫ್ಟಿ இந்திய இலங்கையின் கலைகளை
56) iT தத்துவத்தைப்பற்றியும் கலைகள் இந்திய கலா தத்துவ வளர்ச்சிபெற்றமையால், இந்தி
கூறுவன யாவும், இலங்கைச் துணிபாம்.
இந்திய இலங்கைக் கலைக திலும் மேல்நாட்டுக் கலைகளைப் ( சாதனமாகவே பெரும்பாலும் பட்டுவந்தன. கலையைக் கலைக் நோக்கம் எமது நாட்டில் எக்க ஓவியம், இசை என்பன யாவு காகவே உபயோகிக்கப்பட்டன. மாகக்கொண்டு விளங்கும் கலைக கூடிய சிற்றின்ப நுகர்ச்சிகளை * யோகிக்கப்படும் கலைகளுக்குமி
இயல்பேயாகும்,
ஐரோப்பிய கலையும், இந்திய கல்ை
இரோப்பிய சிற்பம், ஒவி புறத் தோற்ற அமைப்பையும், வதையே தமது இலக்காகக் கெ கண்ணிற்கு எவ்விதம் தோன். றினைப் புனைவதுதான் மேல்நாட ஆங்கிலத்தில் ‘lயலிவRம்” (Real படும். ஆனல், இந்தியக் கலைகள பின்பற்றுகின்றன. இயற்கைட் கலையின்பத்தை எழுப்பக்கூடிய இந்திய கலைகளின் நோக்கமாகு

அத்தியாயம்
கலா தத்துவம்
ப் பற்றிக் கற்க விரும்புவோர், இந்திய அறிதல் அவசியமாகும். இலங்கையின் வத்தையே அடிப்படையாகக்கொண்டு ய கலா தத்துவத்தைப் பற்றி நாம் 5 கலைகளுக்கும் அமையும் என்பது
ள், அமைப்பு முறையிலும், நோக்கத் போன்றனவல்ல. பேரின்பநெறிக்குச் கலைகள் இருநாட்டிலும் கையாளப் sits, (Art for Art Sake) 6.6Tidi(g) ாலத்திலாவது இருந்ததில்லை. சிற்பம், ம், ஆத்மீக வாழ்வைப் பெருக்குவதற்
5ளுக்கும், உலக வாழ்க்கையி லேற்படக் ப் பெறுவதற்குச் சாதனமாக உப டையில் வேறுபாடு காணப்படுதல்
}եւյմ பம் முதலியன இயற்கையின் வெளிப் அழகையும் உருவகப்படுத்திக் காட்டு ாண்டுள்ளன. இயற்கைப் பொருள்கள் றுகின்றனவோ, அவ்விதமே, அவற்றி ட்டுக் கலையின் இலக்கணமாகும். இது sm) - பிரகிருதிவாதம் - எனக் கூறப் ா, இதற்கு மாறுபட்ட இலக்கணத்தைப் பொருள்களை, பார்ப்பவர் மனத்தில், விதத்தில், திரிபுபண்ணி அமைத்தலே ம். அவ்விதம் பொருள்களை அமைத்தல்,

Page 90
இந்திய கலா
* ஐடியலிவRம்’ (idealism) - மனேக
கருத்துக்களை டக்டர் முல்க்ராஜ்
கின்ருர் :
* இந்திய கலைகளின்கண்ணே மா
உண்டு. மனித வாழ்க்கையின் எல் கருத்தே கொள்ளப்படுகின்றது. க3 உருவங்கள், மரங்கள், மலர்கள், இயற்கையிலிருந்தே எடுக்கப்படுவ வாழ்வின் இயல்பினைக் காட்டுக் படுகின்றன. ஒவியத்திலாயினும், லாயினும் பொறிக்கப்படும் சிறி கடவுளை எப்பொருளினுங் காண் விளக்குவதுமன்றி, கடவுள் எல்லா இயல்பினை அளித்திருக்கின்றர் னுக்கு அறிவிப்பதாகின்றது. பொருள்களையும் பேரின்ப உண அதன் கண்ணே, ஐரோப்பியராற் திற்கு இடமேயில்லையெனக் கொள்
இலங்கையிற் காணப்படும், Թ, பூ இதழ்) பூரணகும்பம், துவாரபா தியானபுத்தவடிவம் முதலியனவற் விளக்கியுள்ள கருத்துக்களின் •ඝ இலங்கைக் கலைகளின் சிறந்த தத் இலங்கைச் சிற்பங்களிற் காணப்படு மிருகங்கள் யாவும் இயற்கை அ பார்ப்பவர் மனதில் கலையின்ப வென்பதை எக் கலைஞனும் ஏற்றுக் Yè 'ஐரோப்பிய கலையானது, பட்சியைப்போல் மேலெழாது,
மாத்திரமே அறிகின்றது. இந்திய உச்சியுட் புகுந்து, மனம் வாக்கிற் அழகை நிலவுலகிற்கு இழுக்கப் பு
1. Hindu View of Art - p. 4o.
2. Indian Sculpture & Painting -
9

தத்துவம் 65
ற்பிதம் - எனக் கூறப்படும். இக் ஆநந்திர் மிகவும் நயமாக விளக்கு
"றுதலடையாத ஒரு சமய கோக்கம் லாத் தன்மைகளுக்கும், தெய்வீகக் லப்பொருள்களாகக் காட்டப்படும் பறவைகள் என்பன யாவும், னவாயினும், அவை விண்ணுலக தன்மையுள்ளனவாக அமைக்கப் சிலையுருவிலாயினும், மட்குடத்தி ப ஒரு சித்திரந்தானும் மனிதன் ாகின்ருன் என்னும் உண்மையை 'ப் பொருள்களுக்கும் ஒரு தெய்வீக என்னுஞ் செய்தியையும், மனித இந்திய கலையானது, எல்லாப் ர்ச்சியோடு நோக்குகின்றமையால் கொள்ளப்படும், பிரகிருதிவாதத் rs.'l
ற்பப் பொருள்களாகிய, தாமரைப் லகர்கள், சந்திரவட்டப்படிக்கல்லு, ஆகந்தர் துணையோடு கூர்ந்து நோக்கின், துவத்தை நாம் நன்கு அறியலர்கும். ம், மரங்கள், கொடிகள், மலர்கள், ! மைப்புக்கு அப்பாற்பட்டு நின்று, உணர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன கொள்வான்.
இறகுகள் கத்தரிக்கப்பெற்ற நிலப்பரப்பிலுள்ள அழகினை பக் கலையோவெனில் பிரபஞ்சாதீத கெட்டாத உண்மைப் பொருளின் பிரயத்தனப்படுகின்றது.'2
pp. 8 - 9.

Page 91
66 இலங்கையி
என ஹவல் என்னும் கலைப் கலைகளையும், கீழ்காட்டுக் கலை ஆராய்ந்ததின் பயனுய்த் தமக் ஆங்கில கலைப்புலவர் மிகச் சிற " கான் கீழைத் தேசத்தில் இருந்து, இந்திய, சிங்கள, 4 ஜாவானிய கலைகளைத் தொடர் மெல்ல, என்னை அறியாமலே, கண்டேன். மனிதனின் உள்ள யைக் கீழ்காட்டுக் கலைகளின் கின்றது. இத்தன்மையை, 8 தரிது - சில புராதன கிரேக் இப்பொழுது நான் எல்ஜின் ப ருவது அல்லது "பேர்கமம்" முன்னின் ருவது அவற்றை ே படுத்தியுள்ள சாதாரண மானிட கண்டு வியக்கின்றேனன்றி, உ தில்லை. அவ் வடிவங்கள் அழகு படுத்துவதோடு மாத்திரம் கி எக்காலத்திற்கும், எத்தேசத்திற் விளங்குவதில்லை ; பார்ப்பவர் தன்மையும் இல்லை. ஆனல், கீ கான் பார்க்கும்போது, என் ஐ கின்றது. என் அகக்கண், த அப்பாற்பட்ட வொன்றைக் இந்திரியக் காட்சியால் ஏற்படு அநுபவத்தையும் பெறுகின்றே
மேலே கூறப்பட்ட தத்து வைத்துக்கொண்டே பூர்வீக இல் யும், ஒவியங்களையும் நாம் ே ளின் சிறந்த இயல்புகளை நாம் இயலாது. பலமுறையும் கூர் பழகுதல் வேண்டும். அவ்வி பொருள்களின் தத்துவங்கள் கண்ட உண்மையாகும்.
1. The Culture of South

ற் கலை வளர்ச்சி
புலவர் கூறுகின்ருரர். மேல்நாட்டுக் )களையும் பலவருடங்களாக நுணுகி கு ஏற்பட்டுள்ள மனமாறுதலை, ஓர் ப்பாக எடுத்து விளக்குகின்ருரர் :
இருபத்தைந்து வருடகாலம் தங்கி சீன, கம்போடிய, சீய ஜப்பானிய, ந்து ஆராய்ந்ததின் பயனுக, மெல்ல என்னுள்ளம் மாறுதலடைந்ததைக் த்தில் ஒளிர்வதாகிய தெய்வத்தன்மை ஆத்மீகத் தன்மை வசீகரப்படுத்து ரேக்க நாட்டுக் கலைகளிற் காண்ப க கலைப்பொருள்களிற் காணலாம். ptiu96it Gi) ” (Elgin Marbles) gp6raisir (Pergamum) ஆலயச் சிற்பங்களின் 15ாக்கும்போது, அவற்றில் உருவகப் . உறுப்புக்களின் அழகினே மாத்திரமே ள்ளத் திருப்தியுடன் கான் திரும்புவ வாய்ந்த ஒரு ஐரோப்பியனே உருவகப் ன்றுவிடுகின்றன. அவையினிடத்தே கும் பொருந்தும் தெய்வத் தன்மைகள் உள்ளத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் ழைத்தேசத்து அழகிய கலைவடிவங்களை ம்புலனேடு, ஆன்மாவும் திருப்தியடை 5ன் இயல்புக்கேற்ப, தூாலருபத்திற்கு கண்டு இன்புறுகின்றது. கானும், ம் தூல அழகினுக்கப்பாற்பட்ட ஒரு ன்.
ரவக் கருத்துக்களை எமது நினைவில் லங்கையில் அமைக்கப்பட்ட சிற்பங்களை நாக்குதல் வேண்டும். கலைப்பொருள்க b ஒருமுறை பார்த்தவுடன் அறிதல் $து நோக்கிப் பார்த்துப், பார்த்துப் த பழக்கத்தின் பயனகவே கலைப் விளக்கமுறுமென்பது அநுபவத்திற்
East Asia - introductory : p. 21.

Page 92
VM- , , , இந்திய
இலங்கைச் சிற்ப வடிவங் வடிவங்களைப் போலில்லாதிருட் நோக்குவோர்க்கு நன்கு புலஞ பிடிப்புள்ளனவாயும், பொருத் தடிப்புள்ளனவாயும், வெளிக் காணப்படும். இலங்கையிலு மென்மையான தோலையுடைய களை ய்டையனவாயும், உள்ள நன்கு பொருந்தியனவாயும் களை, கலைகளின் தன்மைகளை தானித்தல் வேண்டும். ஹாஸ் தம்), சாந்தம் (சமநிலை) ஆகி தன்மையில் இலங்கைச் சிற்ப
இலங்கையிற் காணப்படுப் புத்த தியான வடிவங்களும், மனித வடிவங்களும் கலையு; நாகராஜ வடிவத்தின் மென்டை அலங்காரமும், இன்பம் அருப் தைக் கவருந்தரத்தன. அவ் யின் மென்மையான வளைவு அலங்காரச் சித்திரமும் கிருமருங்கிலும் காணப்படும் ஹ பார்க்குக்தோறும் நகைச்சுவை:
இத்தகைய சிற்பச் செல்ல நேரிற் கண்டு இன்புறுதலே ச1 சுவையை ஒருவர், பிறர்சொல் இயலாத செயலோ, அவ்விதே ளின் சிறந்த தன்மைகளையும், இயலாதென்பதை நாம் வற்புழு
இக்காலத்தில் நாட்டிற் சி. கையாளப்பட்டுவருகின்றன. ஏ களை வரைந்துவருகின்றனர்.

கலா தத்துவம் 67
வரின் உடலமைப்பு, மேல்நாட்டுச் சிற்ப பது, இருநாட்டு வடிவங்களையும் ஒப்பு ]கும். மேல்நாட்டு வடிவங்கள் தசைப் துக்கள் பருமனுள்ளனவாயும், தோல் காட்டும் காம்புகளை யுடையனவாயும் ம், இந்தியாவிலுமுள்ள வடிவங்கள் னவாயும், தூலத் தன்மையற்ற அங்கங் மலர்ச்சியை வெளிக்காட்டுக் தன்மை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ் இயல்பு ஆராய்ந்து அறிய விரும்புவோர் அவ பம் (நகை), சோகம், வீரம் (பெருமி கிய ரஸங்களை உருவகப்படுத்திக் காட்டுக் நீங்கள் சிறப்படைந்துள்ளன.
சாந்தமும், கருணையும் பொருந்திய் ஹாஸ்ய ரஸம் பொருந்திய லகிற் சிறந்த இடம் பெற்றுள்ளன. மயும், கெம்பீரமும் பொருந்திய அபிநய Dபும் உள நிலையும் பார்ப்பவர் மனத் வடிவத்தின் கையிலிருக்கும் பூங்கொடி ம், குடத்தின் மேலுள்ள பூக்களின் வசீகரம் பொருந்தியன. கால்களுக் றாஸ்ய வடிவங்கள் பார்க்குந்தோறும், யை எழுப்பவல்லனவன்ருேர !
பங்களையெல்லாம், கலைவிருப்புடையோர், லச்சிறப்புடைத்தாகும். சர்க்கரையின் லக் கேட்டு அநுபவித்தல் எவ்விதம் மே எங்கள் நாட்டின் கலைப்பொருள்க நூலின் மூலம் அறிந்து அநுபவித்தல் பத்த வேண்டுவதில்லை.
ற்பமும், ஒவியமும், தொழில்முறையில் ருசிலர், கலையின் விருப்பினுல் ஒவியங் ஆனல், இன்று நாட்டில் அமைக்கப்

Page 93
68 w . இலங்d
படும் ஒவியங்கள் பெரும்ப கமையவே அமைக்கப்படுகி இலக்கணமுடிபுகளே கற் அடைதல் வேண்டும். இக் பொதுமக்களும் அறியக்க உருப்பெறுதல் வேண்டும்.
அம்சங்களை எமது கலைக்
தக்கதே யெனினும், எமது கைவிடுதல் விரும்பத்தக்கத

கயிற் கலை வளர்ச்சி
"லும் மேல்நாட்டுக்கலை இலக்கணங்களுக் ன்றன. கல்லூரிகளில் மேல்நாட்டுக்கலை பிக்கப்படுகின்றன. இந்நிலை மாறுதல் தியக் கலை இலக்கணங்களையும், மாணவரும் டிய விதத்தில் நாட்டிற் கலைக் கல்வி மேல்நாட்டுக் கலைகளிற் காணப்படும் சிறந்த கல்வியுடன் சேர்த்துக்கொள்வது விரும்பத்
சொந்தக்கலை இலக்கணங்களை முற்ருய்ச் ତ0T.g}} •

Page 94
பதினே. படங்க
துபாராம தாதுகோபம் (படப்
தேவநம்பியதீசன் கட் விடத்தில் இத் தாதுகோபப் குறுக்களவு 59 அடி இட
ரூவான்வெலிசாயா தாதுகோப
இத் தாதுகோபம், அ டப்பட்டது. குறுக்களவு 2.
சேதவனராம தாதுகோபம் (ட
இது மகாசேனனற் கட கத்திலுள்ள மிகப் பெரிய த
இடம் : அநுராதபுரம், கந்தக சைத்திய தாதுகோபம்
இதைக் கட்டிய அ கி. மு. 59 - 50-ல் இரு
செய்துள்ளான் எனக் கூறட
சிராவத்தியின் அற்புதச் செயல்
இச் சிற்பம் கொழும்பு கின்றது. இதுவே இலங்ை மாகும், ஆந்திர சிற்ப முன்
மாயாதேவியின் கனவு (படம்
இதுவும் கொழும்பு
படுகின்றது. ஆந்திர சிற்ப லொன்று.

ராம் அத்தியாயம்
ளின் விளக்கம்
1)
டிய தாதுகோபம் அழிந்த பின்பு, அவ் ) , கட்டப்பட்டது. மணிவடிவுடையது .ம்: அநுராதபுரம்.
ம் (படம் 2)
நுராதபுரத்தில் துட்டகைமுனுவாற் கட் 98 அடி.
டம் 8)
ட்டப்பட்டது. இதுவே பெளத்த Ꭶ2 -ᎧᎧ ாதுகோபமாகும். குறுக்களவு 370 அடி.
(படம் 4) ரசன் பெயர் அறியக்கூடியதாயில்லை. ந்த வஞ்சதீசன் சில திருத்தங்களைச் ப்பட்டுள்ளது. இடம்: மிகுந்தலை.
ம் (படம் 5)
நூதன பொருட் காட்சிச் சாலையிலிருக்
கயிற் காணப்பட்ட மிகப் பழைய சிற்ப றையி லமைந்துள்ளது.
6)
ாதன பொருட் காட்சிச் சாலையிற் காணப் முறையைத் தழுவிய பழைய சிற்பங்களி

Page 95
70 இலங்கை
தொலுவிலா புத்தர் வடிவம் (ப நாலாம் நூற்றண்டு (g இச் சிற்ப வடிவம், அநுராத எடுக்கப்பட்டது. இப்பொழுது சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கி
தம்பதிகள் (படம் 8)
குப்தர் காலத்துச் சிற்ப அஆதுராதபுரத்து ஈசுர முனிய இன்று காணப்படுகின்றது. இ ளுள் இதுவுமொன்முகும். சந்தீரவட்டக் கற்படி (படம் 9) குப்தர் சிற்ப முறையி ( புரத்து இராணி மாளிகை வ யானைச் சித்திரங்கள் (படம் 10 இவை பல்லவர் சிற்ப மு ஈசுர முனிய விகாரையிலுள்ள செதுக்கப்பட்டுள்ளன.
i . மனித வடிவமும் குதிரைத் தலையு இவையும் பல்லவர் சிற்ட புரத்து ஈசுர முனிய விகாரைய கப்பட்டுள்ளன.
கெடிகே (படம்.12) ->
இது காலந்தாவிலுள்ள g யில் அமைந்துள்ளது.
இரண்டாம் சிவாலயம் (படம் 1:
இவ்வாலயம் முதலாம் Ull-gil. இதன் பெயர்,

பிற் கலை வளர்ச்சி
(7 מt- ப்தர் சிற்ப முறையில் அமைந்துள்:- புரத்துத் தொலுவிலா சங்கிரமத்தில் 1 கொழும்பு நூதன பொருட்காட்சிச் ன்றது.
முறையில் அமைந்துள்ள இச் சிற்பம் விகாரையின் சுவரின் வெளிப்புறத்தில் }லங்கையிலுள்ள அழகுவாய்ந்த சிற்பங்க
லமைந்துள்ள இக் கற்படி, அநுராத ாசலிற் காணப்படுகின்றது.
)
றையைச் சேர்ந்தன. அநுராதபுரத்து பாறையின் பிளவுக் கிருபக்கங்களிலும்
üb (UL —üb 11)
முறையைத் தழுவியன. அநுராத பின் பாறையின் மேற்பக்கத்திற் செதுக்
ஓர் ஆலயம். பல்லவர் சிற்ப முறை
3)
இராஜராஜ சோழனுற் கட்டுவிக்கப் வானவன்மாதேவி ஈசுரமுடையார்.

Page 96
படங்களி
இலங்கையிலுள்ள மிகப் பழைய முழுவதும் கருங்கற்களாற் கட நூற்ருரண்டின் முற்பகுதி. இட கிரிவிகார தாதுகோபம் (படம் 14
இத் தாதுகோபம் முதலா
உருக்குலையாத நிலையில் • لاسt பழைய தாதுகோபம் இதுவேயா
இலங்கைத்திலக ஆலயம் (படம்
இதுவே இலங்கையிலுள்ள உயரமுள்ள புத்தர் திருவடிவம் ச ளும், திருவடிவமும் செங்கற்கள வெளிப்புறத்தில் தென்னிந்திய கோட்டங்களையுடைய அலங்கார முதலாம் பராக்கிரமபாகுவினுற் க
சேதவனராம விகாரம் (படம் 16)
முதலாம் பராக்கிரமபாகுவி யுடைய புத்தர் வடிவம் கர்ப்பக்கிர என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. 12ஆம் நூற்ருண்டைச் சார்ந்த இடம்: பொலநறுவை.
துபாராம ஆலயம் (படம் 16A)
இவ்வாலயம் திராவிட சிற் கற்களா லமையப்பெற்றுள்ளது. பாடுகள் தென்னிந்திய ஆலயங்க தன. இடம் : பொலநறுவை.
கல்விகாரை வடிவங்கள் (படம் 17
முதலாம் பராக்கிரமபாகுவி புத்தர் திருவடிவம் 46 அடி நீ

ன் விளக்கம் 71.
சோழர் கட்டடம் இதுவேயாகும். டப்&ெற்றுள்ளது. காலம்: 11ஆம் ம்: பொலநறுவை.
) ). பராக்கிரமபாகுவினற் கட்டப்பட் இன்று இலங்கையிற் காணப்படும் கும். இடம் : பொலநறுவை.
15) - மிகப் பெரிய பெளத்த ஆலயம். 40 அடி ர்ப்பக்கிரகத்தி லிருக்கின்றது. சுவர்க லமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுவர்களின் ஆலயச் சுவர்களிற் காணப்படும் ச் சித்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. ட்டப்பட்டது. இடம் : பொலநறுவை.
னற் கட்டப்பட்டது. திரிபங்க நிலை
கத்திலிருப்பதினுல் 8 திவங்க ஆலயம்’
புத்தசாதகக் கதைகளை விளக்கும் ஒவியங்கள் இவ்வாலயத்திலுள.
முறையி லமைந்துள்ளது. செங் புறச்சுவர்களிற் காணப்படும் வேலைப் ளிற் காணப்படுவனவற்றை யொத்
த லமைக்கப்பட்டன. பரிநிர்வாண ாமுள்ளது. நின்ற பாவனையுடைய

Page 97
2 இலங்கையிற்
வடிவம் ஆநந்தரைக் குறிக்கும். சிற்ப வடிவங்களுள் இதுவும் ஒலி
பராக்கிரமபாகு (படம் 17A)
இவ்வடிவம் முதலாம் பராக் கர்ணபரம்பரைக் கொள்கை, ஒ இது புலஸ்திய முனிவர் வடி இலங்கையின் சிறந்த சிற்ப வ இடம் : பொலநறுவைப் பொத்க:
வட்டதாகே (படம் 18)
முதலாம் பராக்கிரமபாகுவி மல்லனற் பல சிற்பச் சிறப்புகளு யில், சிற்ப அலங்காரங்கள் ெ முதன்மைபெறுவது. இடம்: ெ
ஹட்டதாகே (படம் 19)
நிசங்கமல்லனுற் கட்டப்பட்ட நறுவைக் கோவில் கோட்டம்.
லதா மண்டபம் (படம் 20)
நிசங்கமல்லனுற் கட்டப்பட தூண்களையுடையது. இடம்: ே
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 21)
பொலநறுவாக் காலத்துச் திருவடிவம் 45 அடி உயரமுள் வடிவங்களுளொன்று. இவ்வடி அமைக்கப்பட்டதென்பது கர்ண மத்திய மாகாணத்திலுள்ள அவு
முதலாம் சிவ தேவாலயம் (படம் இலங்கையிலுள்ள பழைய பாட்டிற் சிறந்தது. பாண்டியர் கப்பட்டது. இடம்: பொலநறு

> கலை வளர்ச்சி
இலங்கையிற் காணப்படுஞ் சிறந்த ண்முகும். இடம் : பொலநறுவை,
கிரமபாகுவைக் குறிக்கின்றதென்பது პტ முனிவரைப்போ லிருப்பதினல், வமாகலாமெனக் கருதுவாருமுளர். படிவங்களுள் இதுவு மொன்முகும்.
ல் விகாரை.
னுல் அமைக்கப்பெற்று, பின் நிசங்க 5டன் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இலங்கை பாருந்திய பெளத்த ஆலயங்களுள்
பாலநறுவைக் கோவில் கோட்டம்.
- தந்த ஆலயம். இடம் : பொல
ட்டது. தாமரைக்கொடி போன்ற பொலநறுவைக் கோவில் கோட்டம்.
சிற்ப முறையில் அமைந்த இத் ளது. ஆசியாவிலுள்ள சிறந்த புத்த வம் முதலாம் பராக்கிரமபாகுவினல் பரம்பரைக் கதை. இடம்: வட
56.
22) சைவ ஆலயங்களுள் சிற்ப வேலைப்
காலத்துச் சிற்ப முறையில் அமைக்
GEOG

Page 98
படங்கள்
யாப்பகூவா அரண்மனை (படம்
பாண்டியர் சிற்ப முறையி சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன.
இலங்காதிலக விகாரை (படம் 24
சே ைஇலங்காதிகார என் கட்டடம். இடம் : கம்பளை.
கடலதேனிய விகாரை (படம் 25
நான்காம் புவனேகபாகுவில் வராசாரி என்னுந் தென்னிந்தி கூறப்படுகின்றது. இலங்கையில் பெளத்த ஆலயம் இதுவேயாகுப்
கண்டி புத்த தந்த ஆலயம் (பட
விமலதர்மசூரியா என்னும் கட்டப்பட்டது. மரச் சித்திர லுண்டு.
எம்பக்க தேவாலயம் (படம் 27)
மரச் சித்திரங்கள் பல இவ்5
களனியா விகாரம் (படம் 28)
இருபதாம் நூற்குரண்டில், கண்டிருகர்க் காலச் சிற்ப முறை6 இவ்வாலயத்திற் கண்டிநகர்க் கா நூற்முண்டில் எழுதப்பெற்ற கின்றன.
பொன்னம்பலவாணேஸ்வரம் (பட
இருபதாம் நூற்ருரண்டில் ெ சிற்பமுறையிற் கட்டப்பட்டது.
மண்டபமாக அமைந்துள்ள கை
10

ரின் விளக்கம் 73.
23)
ல் அமைந்துள்ளது. இங்கு சிறந்த
)
ாடியவராற் கட்டப்பட்டது. செங்கற்
)
* காலத்திற் கட்டப்பட்டது. கணேஸ் கிய சிற்பியினுற் கட்டப்பட்டதெனக் முழுவதும் கருங்கற்களால் அமைந்த
bo
26)
அரசனல் 16ஆம் நூற்றண்டிற் ங்கள் பல இவ்வாலயத் தூண்களி
வாலயத்தி லுண்டு.
தென்னிந்திய சிற்ப முறையையும், யையும் தழுவிக் கட்டப்பட்ட ஆலயம். ல ஒவியங்கள் இருக்கின்றன. 20ஆம் ஒவியங்கள் புதிய கட்டடத்தி லிருக்
தன்னிந்தியாவில் வழங்கப்பட்டுவரும் சுற்றுப்பிரகாரம் முழுவதும் கருங்கல்
வ ஆலயம் இலங்கையில் இதுவே

Page 99
14 இலங்கையி
யாகும். தரிசன மண்டபம் பல துள்ளது. இடம்: கொழும்பு. தாதுகோபத்தின் பகுதிகள் (படம்
தாதுகோபத்தின் பகுதிகளை
வாக்ல்கடம் (படம் 31)
அநுராதபுரத்திலுள்ள மிரிக் கடம்.
வாகல்கடம் (படம் 32)
மிகுந்தலையிலுள்ள கந்தகசை கடம். சிற்பச் சிறப்புகள் பொரு
நீள் சதுரக் கல் (படம் 33)
வாகல்கடங்களின் இருபக்கங்க
வாயில் (படம் 34)
பொலநறுவையிலுள்ள வட்ட கட்டுகளி லொன்று. சந்திர வட சித்திரப் படிகள், கைப்பிடிவரின் அமைந்துள்ளன.
நாகராஜ துவாரபாலகர் (படம் 35)
பொலநறுவை வட்டதாகே கையிலுள்ள சிறந்த சிற்ப வடிவ துவாரபாலகர் (படம் 36)
இது அநுராதபுரத்திலுள்ள படுவது. முதலாம் விஜயபாகுவின்
கைப்பிடி வரிசை (படம் 37)
வாயில்களின் இருமருங்கிலு கப்பட்டுள்ள சித்திரச் சுவர் அை

கலை வளர்ச்சி
சிற்பச் சிறப்புகளுடன் அமைக்
30)
விளக்கிக்காட்டும் படம்.
=வெதி தாதுகோபத்திலுள்ள வாகல்
:த்திய தாதுகோபத்திலுள்ள வாகல் திேயது.
5ளிலும் அமைக்கப்படும் சித்திரக்கல்.
தாகே ஆலயத்திலுள்ள வாயிற்படிக் ட்டப் படிக்கல், துவாரபாலகர்கள், சைகள் ஆகிய யாவும் முறையாக
ஆலயத்திற் காணப்படுவது. இலங் ங்களில் 56ةT الدول •
அரச மாளிகை வாயிலிற் காணப் காலத்தது எனக் கருதப்படுகின்றது.
ம் கைபிடித்தேறுவதற்காக அமைக் ხor.

Page 100
* படங்க
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 38)
அநுராதபுரத்திலுள்ள வடிவம்.
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 39)
அநுராதபுரத்துப் பங்குளி அபயகரத்தோடு காணப்படும் இலங்கையில் இதுவேயாகும்.
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 40)
இவ்வடிவம் பொலநறுவை திற் காணப்படுகின்றது.
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 41)
பொலநறுவைக் கல்விகான
டுள்ள வடிவம். வலது பக்கத்தி
வனப்புப் பொருந்தியது.
புத்தர் திருவடிவம் (படம் 42)
இது பொலநறுவை வட்ட
மைத்திரேய போதிசத்துவர் (பட இது மகாயான பெளத் வடிவம் திரிபங்க நிலையில், அமைந்திருக்கின்றது. ஏழாம் வடிவம், அநுராதபுரத்துத் எடுக்கப்பட்டது. Ф_шлub 1 டெடுக்கப்பட்ட கலை அழகு ெ ஒன்று.
பத்தினி (படம் 44)
வெங்கலத்தினுற் செய்யப் டைச் சேர்ந்தது. விதர்க்க, திரேய போதிசத்துவ வடிவத்

ரின் விளக்கம் 73
அபயகிரி தாதுகோபத்தைச் சேர்ந்த
யா சங்கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவம்.
இருந்தபாவனையுடைய புத்தர் வடிவம்
பிலுள்ள கல்விகாரையின் வலது பக்கத்
ரையின் கர்ப்பக்கிரகத்தில் வைக்கப்பட்
திலுள்ள வடிவத்திலும் சிறியது. శ్లో
உதாகேயி லுள்ளது.
ம் 43) த பிரிவைச் சேர்ந்த வடிவம்.
விதர்க்க, வரத முத்திரைகளுடன் நூற்ருண்டைச் சேர்ந்த இச் செம்பு தூபராம தாதுகோபத்தின் பாங்கரில் 8-6 அங்குலம். இலங்கையிற் கண் பாருந்திய பெளத்த திருவடிவங்களில்
பட்ட இவ் வடிவம் 8ஆம் நூற்ருரண் வரத முத்திரைகளையுடையது. மைத் த்திற் காணப்படும், விதர்க்க, வாத

Page 101
76 இலங்.ை
முத்திரைகள் இதன்கண்ணு உயரம் 575 அங்குலம்.
சிற்பத் தூண்கள் (படம் 45)
அநுராதபுரம்.
நீராடு துறை (படம் 46)
இது அநுராதபுரத்திலு
ரோடு துறை. கண்கவர் 6 பட்டுள்ளது. திசவாவிக்கு அ
முருகன் ஆலயம் (படம் 47) இவ்வாலயம் மட்டக்க என்னும் கிராமத்திலுள்ளது. லொன்று. பிற்காலச் சோழ யைப் பின்பற்றிய கட்டடமா
சுந்தரமூர்த்தி நாயனர் (படம்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கொழும்பு நூதன பொருட பினல் செய்யப்பட்ட இவ் டைச் சேர்ந்ததாகக் கருத சிவாலயத்தில் எடுக்கப்பட்டது
இவ்வடிவம் தென்னிந்த சிறந்த வடிவமாக உலகத்துக்
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனு இவ்வடிவமும் கொழு லிருக்கின்றது. செம்பினுற்
*ஐந்தாம் சிவாலயத்தில் ஏனைய வடிவங்களிலும் ப. பொருந்தியனவாகக் காணப்

யிற் கலை வளர்ச்சி
ம் காணப்படுவது அவதானிக்கத்தக்கது.
ள்ள அரச நந்தவனத்திற் காணப்படும் வனப்புடன் கருங்கற்களால் அமைக்கப் ருகிலுள்ளது.
ாப்புப் பகுதியிலுள்ள திருக்கோவில் கீழ்மாகாணத்துப் புராதன ஆலயங்களி
p, அல்லது பாண்டிய சிற்ப முறை
கக் காணப்படுகின்றது.
48)
களைக் குறிக்கும் இத் திருவடிவம் ட்காட்சிச்சாலையி லிருக்கின்றது. செம் வடிவம் 12ஆம், 13ஆம் நூற்ருரண் ப்படுகின்றது. பொலநறுவை ஐந்தாம் து. உயரம் 25-04 அங்குலம்,
யே சிற்ப வடிவங்களுளெல்லாம் தலை கலைப் புலவர்களால் மதிக்கப்படுகின்றது.
i* (படம் 49)
ழம்பு நூதன பொருட்காட்சிச்ச்ாலையி
செய்யப்பட்ட இவ் வடிவம் 12ஆம், எடுக்கப்பட்ட இவ் வடிவங்கள் யாவும்
ார்க்கக் கலை வனப்பும், சிற்பச் சிறப்பும்
படுகின்றன. . * -

Page 102
படங்களின்
13ஆம் நூற்ருரண்டைச் சேர்ந்தது. யத்தில் எடுக்கப்பட்டது. உயரம்
இதுவும் சிறந்த தென்னிந்திய
திருநாவுக்கரசு தாயனுர் (ப்டம் 50)
இவ்வடிவமும் கொழும்பு . வைக்கிப்பட்டிருக்கின்றது, பொல லெடுக்கப்பட்டது. 12ஆம், 13ஆ உயரம் 2336 அங்குவம்.
சண்டேசுவர நாயனுர் (படம் 51)
இவ்வடிவமும் கொழும்பு காணப்படுகின்றது. 12ஆம், 13ஆ வடிவம் பொலநறுவை ஐந்தாம் சிறந்த தென்னிந்திய சிற்ப வடிவ அங்குலம். சிவமூர்த்தம் (படம் 52)
சிவமூர்த்தங்களி லொன்று. ெ சாலையிலிருக்கின்றது. 12ஆம், 13ஆ பொலநறுவை ஐந்தாம் சிவாலயத் 268 அங்குலம். சிறந்த தென்னிக்
நடராஜ வடிவம் (படம் 58)
நடராஜ வடிவத்திற்குக் கூறப்ப பொறிக்கப்பட்டிருப்பினும், கலை வி காணப்படவில்லை. பொலநறுவை ( பட்டது. 13ஆம் நூற்ருரண்டுக்குப் உயரம் 3616 அங்குலம் கொழு சாலையி லிருக்கின்றது.
*ஐந்திரம் சிவாலயத்தில் எடுக் ஏனைய வடிவங்களிலும் பார்க்க பொருந்தியனவாகக் காணப்படுகி

விளக்கம் 77
பொலநறுவை ஐந்தாம் சிவால 1944 &அங்குலம்.
சிற்ப வடிவங்களி லொன்று.
நூதன பொருட்காட்சிச்சாலையில் 5றுவை முதலாம் சிவாலயத்தி ம் நூற்ருரண்டைச் சேர்ந்தது.
நூதன பொருட்காட்சிச்சாலையிற் ம் நூற்ருண்டைச் சேர்ந்த இவ் சிவாலயத்தில் எடுக்கப்பட்டது. பங்களில் ஒன்று. உயரம் 292
கொழும்பு நூதன பொருட்காட்சிச் ஆம் நூற்ருரண்டைச் சேர்ந்தது. தில் எடுக்கப்பட்டது. 2*uUITub திய சிற்பங்களி லொன்று.
ட்ட அம்சங்கள் யாவும் இதன்கண் பனப்புப் பொருந்திய வடிவமாகக் முதலாம் சிவாலயத்தி லெடுக்கப் பிற்பட்டதா யிருத்தல் வேண்டும். ழம்பு நூதன பொருட்காட்சிச்
‘கப்பட்ட இவ் வடிவங்கள் யாவும் க் கலைவனப்பும், சிற்பச் சிறப்பும் ன்றன.

Page 103
திருகோணமலைத் திருவடிவங்கள்
இவ்வடிவங்கள் 1950ஆ டெடுக்கப்பட்டன. சோமாஸ் அழகுவாய்ந்தன. சந்திரசே! காணப்படுகின்றது. சோமான பாண்டியர் காலத்தனவாதல் துக்கேயர் திருக்கோணேசுவர வங்கள் மண்ணுள் மறைக்கப்ப புதிதாய் அமைக்கப்பட்ட ஒ( கின்றன.
அநுமார் (படம் 55)
இலங்கையிற் கண்டெ
பாரிஸ் நகரில் இருக்கின்றது.
களில் இதுவுமொன்று. பீட
வாயிற்படிக் கல்லு (படம் 56)
யாழ்ப்பாணக் கோட்டை றது. யாழ்ப்பாணக் கோவில் துக்கேயர் கோட்டையைக் கல்லு° எடுத்துக் கூறுகின்றது
கஜலக்ஷ்மி (படம் 57)
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூ பொழுது மண்ணுள் எடுக்கட பாண நூதன பொருட்காட்சி பதினைந்தாம் நூற்றண்டிற்கு துள்ளது.
சிகிரியா ஒவியம் (படம் 58)
சிகிரியா மலைக்குகையி அஜந்தா ஒவிய முறையைப் ஒவியம்.

யிற் கலை வளர்ச்சி
(படம் 54)
ஆண்டில் திருகோணமலையிற் கண் கந்த வடிவமும், அம்பாளின் வடிவமும் ர வடிவம் மிகப் பழமையுடையதாகக் ஸ்கந்த வடிவமும் அம்பாளின் வடிவமும் வேண்டும். 1622ஆம் ஆண்டில் போத் ர் ஆலயத்தை அழித்தபோது இல் வடி ட்டன; இப்பொழுது கோணேசர் மலையிற் ந சிறிய ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்
நிக்கப்பட்ட இவ்வடிவம் இப்பொழுது சிறந்த தென்னிந்திய சிற்ப வடிவங் த்தோடு உயரம் 30-43 அங்குலம்.
-யின் அத்திவாரத்திற் காணப்படுகின் களை இடித்து எடுத்த கற்களால் போத் 5ட்டினர்கள் என்பதை உலகிற்கு இக்
1.
ர் சட்டநாதர் ஆலயத்தைக் கட்டிய பட்ட வடிவங்களில் ஒன்று. யாழ்ப் ச்சாலையில் இப்பொழுது இருக்கின்றது." ப் பிற்பட்ட சிற்பமுறையில் அமைக்
) காணப்படும் ஒவியங்களி லொன்று. பின்பற்றி இலங்கையில் அமைக்கப்பட்ட

Page 104
படங்களி
தீவங்க ஆலய ஓவியம் (படம் 5 பொலநறுவையிலுள்ள ஆலயத்திற் காணப்படும் ஒவியம் சிம்மாசனம் (படம் 60)
கண்டி அரசர்களின் சிம்ம காட்சிச்சாலையில் வைக்கப்பட்டிரு
வெள்ளி மயிலும் திருவாசியும் (பட மயில் வாகனம் யாழ்ப்பாண களுக்கு முன் செய்யப்பட்டது. ய இன்று இருக்கின்றது. திருவாசி தில் இக்காலத்திற் செய்யப்பட்ட மரச்சித்திர வேலை (படம் 62)
யாழ்ப்பாணத்துக் கதிரேச சித்திரம். இற்றைக்கு 75 வருட

ன் விளக்கம் 79
சேதவீன ராமா என்னும் திவங்க 12ஆம் நூற்ருண்டைச் சேர்ந்தது.
ாசனம். கொழும்பு நூதன பொருட் நக்கின்றது.
ம் 61) ந்து நல்லூரில் இற்றைக்கு 50 வருடங் ாழ்ப்பாணத்துக் கதிரேசன் கோவிலில்
யும் திருவடிவங்களும் யாழ்ப்பாணத் golf
ன் கோவிலிற் காணப்பட்ட மரச் ங்களுக்குமுன் செய்யப்பட்டது.

Page 105


Page 106


Page 107

Sc.
río D. 1947)
s
ஆநந்தக்குமாரசுவ
2-8-1877 - 9-9-

Page 108
அநுபந்தம்
டக்டர் ஆநந்த
* கூருமா னக்தக் குமா பேரறிஞன் வந்து பி டொண்கலைகள் தாமெ நுண்கலைக்கூத் தெங்ே
ஆநந்தக் குமாரசுவாமி ெ இந்திய இலங்கைக் கலைகளின் சிற இவ்விரு நாட்டுக் கலைகளின் குமாரசுவாமி அவர்கள் செய்து மலர்ச்சிக்குச் சுவாமி விவேகாநா 5ாட்டின் அரசியல் விடுதலை பணியையும் போன்றதாகும். இ இந்தியக் கலைகளும் உலகில் நிலை களும் அழியா வென்பது திண்ணம் அவர்கள், இவரைப்பற்றிக் கூறுமி மாத்திரமன்றி, உலகத்தில் ஒரு பு வர்களுள் ஒருவர்” எனக் குறிப்பி
வாழ்க்கைச் சுருக்கம்
இப்பெரியார் இலங்கைத் த சேர் முத்துக்குமாரசுவாமி அவ 1877 gử. ஆண்டு, ஒகஸ்ட் மா; அவதரித்தார்.
சேர் முத்துக்குமாரசுவாமி ஒர் மாத்திரமன்றி, சிறந்த கலா விற். அவர் ஆங்கிலம், தமிழ், சிங்கள புலமையுடையோராய் விளங்கினர் என்னும் பெளத்த நூல்களை சத்தியசீலனுண் அரிச்சந்திர மகா நாடகமாக எழுதி, அதனை விக்டே
ll

|க் குமாரசுவாமி
"சா மிப்பெயர்பூண் ந்திலனேல் - பாரதநாட் ங்கே, ஒதுசிவ னர்ஞான
க, நுவல்.’
பன்னும் பேரறிஞனை அறியாதவர், ப்பியல்புகளை அறியாதாரே யாவர். மறுமலர்ச்சிக்கு டக்டர் ஆகந்தக் 1ள்ள பணி, இந்து சமய மறு தர் ஆற்றிய பணியையும், இந்திய க்கு காந்தி யடிகள் ஆற்றிய |ந்து சமயமும், இந்திய காடும், )நிற்கும் வரை, இம்மூவர் திருநாமங்
டக்டர் ச. இராதாகிருஷ்ணன் டத்து : “ இந்திய மறுமலர்ச்சிக்கு திய மறுமலர்ச்சிக்கு வழிகோலிய டுகின்றர். -
மிழ் மக்கள் திலகமாக விளங்கிய ர்களின் அருந்தவப் புதல்வராக, நம், 22ஆம் திகதி, கொழும்பில்
அரசியற் தலைவராக விளங்கியது பன்னராகவும் புகழ்பெற்றிருந்தார். ம், பாளி முதலிய மொழிகளிற்
தாதுவம்சம், சுத்தநிபாகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். rாசனது கதையை ஆங்கிலத்தில் "ரியா மகாராணியாருக்கு முன்பாக

Page 109
82 இலங்கைய
ஈயம்பட எடுத்து விளக்கிப் சிறந்த தலைவர்களாக விளங்கி சுவாமி, சேர் பொன். இரா. ஆகியவர்கள், சேர் முத்
புத்திரர்களாவர்.
ஆநந்தக் குமாரசுவாமி பி யார் உடல் கலக்குறைவு கா. லாந்திற்குக் குழந்தையுடன் ளுடன் செல்லாது தமது எதிர்பாராத விதமாகச் சேர் மு
பட்டு, 1879ஆம் ஆண்டு, மே ம
குழந்தையாகிய ஆBந்தர், யுடன் கல்வி கற்று, இல பி. எஸ் வி. என்னும் பட்ட ஏனைய பிரமுகர்களது உதவிய வசித்த கலைவாணர் பலரின் 5 பல வழிகளிலும் விருத்திபண்
சிறந்த நில நூற் பண்ட இலங்கை அரசினர் 1903ஆம் Lu@53ĵáš@5ĝ5 (Mineralogical Sur யில் இத்துறையில் அவர் :ெ பாராட்டி, இலண்டன் சர்வகல (D. Sc.) என்னும் பட்டத்தை
கலையார்வம் மிகுந்து வி ஆகந்தரின் இளம் உள்ளம், { திளைக்க விரும்பியது. இலர் உத்தியோக முறையிற் செல்: மணற்கும்பங்களாலும், செடி பண்டைப் பெளத்த தாதுகோ மனைகளிலும் காணப்பட்ட சிற வங்களும், மலைக்குகைகளின் ஒவியங்களும், பண்படுத்தப்ட

பிற் கலை வளர்ச்சி
பெரும் புகழ் பெற்ருரர். இலங்கையின் ய சகோதரர்களான பொன். குமார மநாதன், சேர் பொன். அருணுசலம் துக்குமாரசுவாமியின் சகோதரியாரின்
பிறந்த எட்டாம் மாதம், அவர் அன்னை ரணமாகத் தமது தாய்நாடாகிய, இங்கி பிரயாணமானர். தக்தையார் அவர்க
பிரயாணத்தைப் பின்போட்டிருந்தார். த்துக்குமாரசுவாமி அவர்கள் நோய்வாய்ப்
ாதம், 4ஆம் திகதி இவ்வுலகை நீத்தார்.
தாயின் பாதுகாப்பில் வளர்ந்து, திறமை ண்டன் சர்வகலாசாலையில் நிலநூலில் டம் பெற்ருரர். தாயின் உதவியாலும், பாலும், அக் காலத்தில் இங்கிலாந்தில் ட்பைப் பெற்று அவர் தமது அறிவைட்
னிக்கொண்டார்.
டிதராக விளங்கியமையால், அவரை ஆண்டு, தமது உலோக பரிபாலனப் vey ) தலைவராக நியமித்தனர். இலங்கை வளியிட்ட பல சிறந்த அறிக்கைகளைப் ாசாலையார் அவருக்கு ‘விஞ்ஞானமேதை” 5 1906ஆம் ஆண்டில் வழங்கினர்கள்.
விளங்கிய தந்தைக்கு மகனுய் உதித்த இயல்பாகவே கலை இன்ப வெள்ளத்துள் ஸ்கையின் பல பகுதிகளுக்குத் தமது ல நேர்ந்த காலங்களில், ஆங்காங்கு கொடிகளாலும் மூடப்பட்டுக் கிடந்த பங்களிலும், விகாரைகளிலும், அரண் ந்த கலை வனப்பு வாய்ந்த சிற்ப வடி சுவர்களில் தீட்டப்பட்டிருந்த வர்ண ட்ட அவரது உள்ளத்தில், இன்ப

Page 110
டக்டர் ஆநந்தக்
உணர்ச்சிகளை எழுப்பின. வெறு களின் அமைப்பை அறிய முயற் இலங்கை மக்கள் சுதந்திர வாழ் போடும், ஆர்வத்தோடும் அமை; பரவசமடைந்தது; உத்தியோகப கலைப் பொருள்களைத் தேடுவதிலும் வதிலும் நாட்கள் பல கழிந்தன. பற்றியும், அவற்றின் அமைப்பு இ இலங்கையின் சமய, சமூக அ6 ஆராய்ந்து அறிந்தார். விசேஷட அதற்குப் பின்னும் நாட்டில் தே விபரங்களை நன்கு சேகரித்தார். டிருக்கும் காலத்தில், நாட்டின் ச பட்டு உழைத்தார்.
ஆகந்தக் குமாரசுவாமி அவ. யின் பயனய், 1906ஆம் ஆண்டில் Foodlu (The Ceylon Social Re அவரைத் தலைவராகக்கொண்டு பெயரால் வெளிவந்த * இலங்ை Ceylon National Review) at 66t. விருந்து, இலங்கை மக்கள் தங்கள் அதற்கமையத் தங்கள் கலாசார மென்னும் கருத்துக்கள் நிறைந்த வெளியிட்டார். அவர் முயற்சி
கலைப்பற்றும், சமயப்பற்றும் வளர்
தாம், அரிதில் முயன்று தே சிறந்த இயல்புகளை, உலகறி பேரவா அவரிடத்தே தோற்றிய உத்தியோகத்தை விட்டு நீங்கி, களையும், குறிப்புக்களையும் கொண் இடைவிடாது உழைத்து, உலகப் சிங்களக் கலைகள் (Medieval நூலைத் தமது முதல் நூலாக வெ

குமாரசுவாமி 83.
தரையைக் கிண்டி, உலோகங் ற்சித்த அவரது இளம் உள்ளம், க்கை நடாத்திய காலத்தில், அன் த்து வைத்த கலைச் செல்வத்திற் ப்பற்று மனதை விட்டகன்றது; , அவற்றை ஒன்று படுத்தி ஆராய் பூர்வீக இலங்கையின் கலைகளைப் இலக்கணத்தைப்பற்றியும், பண்டைய மைப்பு முறைகளைப்பற்றியும் நன்கு மாக, கண்டியரசர் காலத்திலும், ாற்றிய கலைப் பொருள்களைப்பற்றிய இவ்விதமான முயற்சியில் ஈடுபட் மூக சீர்திருத்தப் பணியிலும் ஈடு
ர்களின் சமூக சீர்திருத்த முயற்சி ல் இலங்கைச் சமூக சீர்திருத்த form League) of air goth supés.h நிறுவப்பெற்றது. அச்சபையின் கைத் தேசீய சஞ்சிகை" (The னும் பத்திரிகைக்கு ஆசிரியராக பண்டைப் பெருமையை அறிக் து,
வாழ்வை நடாத்துதல் வேண்டு கட்டுரைகளை அப் பத்திரிகையில் யால் அக் காலத்தில் நாட்டிற் ச்சி பெற்றன.
5டிப் பெற்ற" கலைப் பொருள்களின் யெச் செய்யவேண்டு மென்னும் து. 1907ஆம் ஆண்டில் தமது தாம் சேகரித்த கலைப் பொருள் டு இங்கிலாந்து சென்ருரர். அங்கு பிரசித்திபெற்ற 8 இடைக்காலச் Sinhalese Art) 676ôt Gojib 8 pi65 1ளியிட்டார். இந் நூல் மத்தியகால,

Page 111
84 ܵ . இலங்கை
இலங்கை மக்களின் கலைகை ஆநந்தக் குமாரசுவாமி அவர் களை ஆராய்ந்து உணரும் தி: gigu Gob G (Indian Craf டார். அதே காலத்தில், ஒ. 8 கிணங்கி, இந்தியக் கலைகவ வெளியிட்டார். இக் கட்டு6 கலைக்கு ஒரு புதிய உணர்ச் படிப்படியாக உலகம் முழுவ, உலகத்தில் மதிப்பு ஏற்படத்
1910ஆம் ஆண்டில் அ காட்சியின் கலைப்பகுதிக்கு, ராக நியமிக்கப்பெற்ருரர். அத டாண்டுகளுக்கு மேல் வசிக்க: இந்திய கலைகளைப்பற்றிய ஆர பல அறிஞர்களது நட்பைய வதிந்த காலத்தில் தஞ்சாவூர் ளுக்குச் சென்று தென்னிந்திய சிற்பம், ஒவியம் ஆகியவற்றை பல பகுதிகளுக்குச் சென்று புத்திர ஒவியங்களையும் ஆரா களை நன்கு கற்ருரர். அக் கா இரவீந்திரநாத் தாகூர், ட நிவேதிதா, பூரீமதி அன்னி ரின் நட்பும் அவருக்குக் கிடை அவர்களின் பாடல்களை முதல்
யிட்டவர் ஆகந்தக் குமாரசுவ
டக்டர் ஆநந்தக் குமாரச ஆராய்ச்சி வன்மையையும் . ஆண்டில், போஸ்டன் நகரத் யத்தின் கீழைத்தேசக் கை அவரை நியமித்தனர். அங்கி களைச் சேகரிப்பதற்குப்

பிற் கலை வளர்ச்சி
ா உலகிற்கு அறியப்படுத்தியதுடன், வின் கலைப்பண்பையும், கலைப்பொருள் மனையும் வெளிக்காட்டியது. இதன்பின் tsman) என்னும் நூலையும் வெளியிட் 3. கங்கூலி அவர்களின் வேண்டுகோளுக் ரின் நோக்கம் ' என்னும் கட்டுரையை ரை இந்தியா முழுவதிலும் இந்தியக் சியை ஏற்படுத்தியது. அவரது புகழ் தும் பரவியது. இந்தியக் கலைகளுக்கும் தொடங்கியது.
லகபாத்தில் நடந்த அகில இந்தியக் ஆநந்தக் குமாரசுவாமி அவர்கள் தலைவ என் பயனுக, அவர் இந்தியாவில் இரண் க்கூடியதாக விருந்தது. அக் காலத்தில், ாய்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்ததுமன்றி, பும், உதவியையும் பெற்ருரர். அங்கு ', மைசூர், மதுரை முதலிய இடங்க நுண் கலைகளாகிய நாட்டியம், நாடகம், ஆராய்ந்து கற்ருரர். வட இந்தியாவின்
மொகலாய ஓவியங்களையும், இராஜ ய்ந்து, அவற்றின் ஒற்றுமை வேற்றுமை லத்தில்தான் வங்கநாட்டுக் கவி டக்டர் க்டர் பகவான் காசர், சகோதரி பெசண்ட் அம்மையார் முதலியோ -த்தது. டக்டர் இரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெவுரி
ாமி அவர்களேயாவர்.
வாமி அவர்களின் கலை அறிவையும், அறிந்த அமெரிக்க நாட்டினர், 1919ஆம் துக் கலைப் பொருட் காட்சி நிலை ஸ்ப் பொருட் பகுதியின் தலைவராக லையத்திற்கு வேண்டிய கலைப் பொருள் லமுறை உலகத்தைச் சுற்றிவந்தார்.

Page 112
டக்டர் ஆகந்தக்
சென்ற நாடுகளில் எல்லாம் அ நன்கு ஆராய்ந்து இந்திய காட்டு கற்ருரர். அவ்விதமாகத் தாம் தே. ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளையும், ! யிட்டார். அக் கட்டுரைகளும், பெயர்க்கப்பட்டன. எல்லா நாட்டு களின் சிறந்த இயல்புகளை நன்கு கற்ற மோகத்தில் மயங்கி இருந்த களும் திறக்கப்பட்டன. அவர்க சிறப்பினை ஒரு சிறிது அறியத் ெ
உலகம் போற்றும் கலாயே ஆநந்தக் குமாரசுவாமி அவர்கள், த நகரில் சிவனடி சேர்ந்தார் என்ட ருற்றது. கலாவல்லியும் புதல்வனை
அவர் வெளியிட்ட நூல்கள்
டக்டர் ஆநந்தக் குமாரசுவா களும், நூல்களும் 500க்குக் ( அவர் வெளியிட்ட நூல்களுள் மு
1. இடைக்காலச் சிங்களக் கலை (
இந்நூலே டக்டர் ஆகந்தக் சமுதற் கலை நூலாகும். இலங்கை செய்த பெரியார் குமார சுவாமி . மாகவே அப் பெரும் தொண்டை யின் கலைகளின் இலக்கணத்ை கற்பது அவ்சியமாகும்.
2. 92jä6u ¿Ajbú (The Indiar இந்திய சிற்பிகளின் வாழ்க் முதலிய விபரங்கள் அடங்கிய சி பற்றியும், கைத்தொழில் முறைகளை

குமாரசுவாமி 85
வ்வங்காட்டுக் கலைப் பொருள்களை பெர்ருள்களோடு ஒப்புநோக்கிக் உய அறிவின் பயனகப் பல சிறந்த 1ல அரிய நூல்களையும் வெளி நூல்களும் பலநாட்டு மொழிகளில் மக்களும் இந்திய இலங்கைக் கலை அறிந்து போற்றினர். ஆங்கிலங் இந்திய இலங்கை மக்களின் கண் ளுந் தங்கள் நாட்டுக் கலைகளின் தாடங்கினர்கள்.
ாகியும், பேரறிஞருமாகிய டக்டர் மது எழுபதாம் வயதில், போஸ்டன் பதை அறிந்த கலை உலகம் துய
இழந்து சோர்வுற்றனள்.
மி அவர்கள் வெளியிட்ட கட்டுரை குறையாதென மதிக்கப்படுகின்றது.
0க்கியமானவை பின்வருவன :-
Medieval Sinhalese Art) -908.
குமாரசுவாமி அவர்கள் வெளியிட்ட க் கலைகளின் சிறப்பினை உலகறியச் அவர்களேயாவர். இந் நூலின் மூல இலங்கைக்கு ஆற்றினர். இலங்கை த அறிய விரும்புவோர் இக் நூலைக்
Craftsman) - 1908. கைமுறை, தொழில், கல்வி முறை, றந்த நூல் : இலங்கைச் சிற்பிகளைப் ப்பற்றியும் பல விபரங்கள் இதில் உள.

Page 113
86, இலங்கையி
3. இந்திய தேசீய தத்துவக் கட்
Idealism) – 190S. பல அரிய கட்டுரைகளை பலராலும் பாராட்டப்பட்டுள்ள லழுந்திக் கிடந்த பலரின் கண் நாடுகளின் கலைச் செல்வங்களின் விளக்கியுள்ளது. இந்தியக் க துணைபுரிந்த நூல்களில் இதுவ கிடைப்பதரிது.
4. சிறந்த இந்தியக் கலா வடி
Indian Art) - 1910 நாற்பத்தேழு கலை வடிவங்க இத் தொகுதி வெளிவந்த பின்ே பற்றி நன்கு அறிந்தது.
5. கலையும் சுதேசியமும் (Art a
பல அரிய கட்டுரைகள்
கூறப்பட்ட இந்திய தேசீயத் தத் போன்றது.
6. இந்திய இலங்கைக் கலைகளு Crafts of India and Ce 225 விளக்கப் படங்களுட கைத்தொழில்கள் பற்றிச் சுருக்க கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இந் நூ
பற்றி அறிவதற்கு இதைவிடச்
மிகையாகாது.
7. இலங்கையின் உலோக வடிவ
கொழும்பு நூதன பொருட் காணப்படும் இலங்கை உலோக கங்கள் உடைய நூல்.

ற் கலை வளர்ச்சி
8) J3, Gil (Essays in Indian National
கொண்டுள்ள இச் சிறந்த நூல் ஏ. மேல்நாட்டு நாகரிக மோகத்தி ாகளைத் திறந்து இந்திய இலங்கை r உயர்வை அவர்களுக்கு எடுத்து லைகளின் மறுமலர்ச்சிக்குப் பெருங் மொன்று. இந் நூல் இப்பொழுது
QIüăẩI (Selected Examples of
ளை விளக்கி வெளியிடப்பட்ட தொகுதி. ப கலை உலகம் இந்தியக் கலையைப்.
und Swadeshi) – 1911
அடங்கிய சிறந்த நூல். மேலே துவக் கட்டுரைகள் ” என்னும் நூலைப்
b., GD3.5G, gih (The Arts and vlon) - l9l3 -ன் இந்திய இலங்கைக் கலைகள், மாகவும், விளக்கமாகவும் இந் நூலிற் ாலின்கண் கூறப்பட்டுள்ள
சிறந்த நூல் வேறில்லை என்பது
கள் (Bronzes from Ceylon)-1914
காட்சிச்சாலையிலும், பிறநாடுகளிலும் சிற்ப வடிவங்களைப் பற்றிய விளக்

Page 114
டக்டர் >گاڑیو
8, இராஜபுத்திர ஓவியங்கள் (
2 Vols.)- 1916 மொகலாய அரசர்"கால யாவிற் சிறந்து விளங்கிய இந்: தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் பூ இராஜபுத்திர ஒவியங்களைப் பற் அடைந்துள்ள சிறந்த கலைக் கரு
9. புத்தரும் அவர் போதனைக
Buddhism) - 1916 புத்த பகவானது சீவிய அடங்கிய நூல். ஒவியப் புல6 நந்தலால் போஸ் முதலியோரின்
10. dał BLGith (Dance of Sł சிவ கடனம், இந்திய கலா : சிறந்த கட்டுரைகள் அடங்கி ரோமான் ரோலண்ட் என்பவ டுள்ளது. இந்திய இலங்கைக் இன்றியமையாத நூல்.
11. இந்தியாவினதும் இந்திய
(History of Indian anc இந்தியக் கலைகளின் வர6 இதைவிடச் சிறந்தது வேறி: பர்மா, சுமாத்திரா, பாலி, கம்( நாடுகளில் இந்தியக் கலைகள் பர அம்சங்களையும் எடுத்துக் கூறு பட்டுள்ளது.
12. புத்தர் வடிவத்தின் ஆதித் ே
Image)— 1927 புத்தர் திருவடிவம், { பார்த்து அமைக்கப்பட்டதென்ட
'டுரை. புத்தர் திருவடிவம் இ

க்கக் குமாரசுவாமி 87
இரு தொ (555áir) (Rajput Paintings:
A.
திலும், அதற்குப் பின்பும் வட இந்தி ஒவியங்களைப் பற்றிய விளக்கங்களைத் ால் இதுவேயாகும். பிற்காலத்தில் றி எழுதியவர்களுக்கு முதல் நூலாக ஆலம்; 7S வர்ண ஒவியங்களையுடையது.
5th (Buddha and the Gospel of
Fரித்திரமும், அவரது போதனைகளும் வர்களாகிய அபகேந்திர நாத் தாகூர், வர்ண ஒவியங்களுடன் விளங்குவது. iva) - 1918
தத்துவம், புத்தர் வடிவங்கள் முதலிய ய நூல். பிரான்சு தேச அறிஞர் ரின் மதிப்புரையோடு வெளியிடப்பட் கலைகளின் இலக்கணத்தை அறிவதற்கு
- ஆசியாவினதும் கலைகளின் வரலாறு | Indonesian Art) – 1927
pாற்றை விளக்கமாகக் கூறும் நூல் ஸ்லை. இந்தியா, இலங்கை, ஜாவா, போடியா, இந்திய சீனு, சீயம் முதலிய விய வரலாற்றையும் அவற்றின் சிறந்த D நூல். பிறமொழிகளிலும் பெயர்க்கப்
bpb (The Origin of Buddha
ரேக்கர்களது சிற்ப வடிவங்களைப் தைக் கண்டித்து எழுதப்பட்ட கட் திய சிற்பிகளால், இந்திய கலாதத்துவ

Page 115
88 இலங்கையி
முறையைப் பின்பற்றி அமைக் கூறப்பட்டுள்ளது. 餐
13. பெளத்த விக்கிரக அமைப்
Iconography) - 1934 பெளத்த சமய விக்கிரகங்
14. கலையில் இயற்கையின் திfபு
in Art) - 1935
இந்திய கலாதத்துவத்தின் கலைகளின் உதவிகொண்டு விள
15. கலைப் பொருள்களைக் காட்சி Works of Art?) - 194 ஒன்பது கட்டுரைகள் அடர் அரிய விஷயங்களை எடுத்து பொருள்கள் உபயோகத்திற்க காட்சிக்காகச் செய்யப்பட்டனவ6 நூல் விளக்குகின்றது. இதுபோ
16. சொற் சித்திரமும், நினைவுச் சி.
Figures of Thought) - பதினெட்டுக் கட்டுரைகள்
பல அரிய பொருள்களை மிகவும்
17. காலமும் காலாதீதமும் (Ti
கால தத்துவத்தையும், கா யும் பற்றி மிக நுணுக்கமாக ஆ முடிபுகளுக்கமைய எழுதப்பட்ட
டக்டர் ஆநந்தக் குமாரசுவா யின் பயனகத் தாம் அறிந்தன: விட, வடமொழியிலிருந்து 51

ற் கலை வளர்ச்சி
கப்பட்டதென விளக்கமாக இந் நூலில்
goids GOTf (Elements of Buddhist
பகளின் அமைப்பு முறையை விளக்கும்.
(The Transformation of Nature
முக்கிய உண்மையைப் பல நாட்டுக் க்கும் சிறந்த நூல்.
á(5 GDGNüUGibóT * (Why Exhibit
வ்கிய இந்நூல், கலைசம்பந்தமான பல விளக்குகின்றது. இந்தியக் கலைப் ாகச் செய்யப்பட்டனவே யன்றி, ன்று என்பதை மிகவும் தெளிவாக இந் ன்ற பல கட்டுரைகள் இதன்கண் உள.
is Jupih (Figures of Speech and
946
அடங்கிய இந் நூல், கலை சம்பந்தமான நயமாக விளக்குகின்றது.
me and Eternity)
லாதீதமான உண்மைத் தத்துவத்தை ஆராயும் நூல். பல காட்டுத் தத்துவ சிறந்த தத்துவ நூல் (Metaphysical).
மி அவர்கள் தமது சொந்த ஆராய்ச்சி வற்றை எழுதி வெளியிட்ட நூல்களை ந்திகேஸ்வரர் அபிநய தர்ப்பணம்,

Page 116
டக்டர் ஆகந்த
சுக்கிர நீதி சாரம், விஷ்ணு அபிலாசார்த்த சிந்தாமணி மு திறமையுடன் மொழிபெயர்த்துமு
இச் சிறந்த தமிழ் மகன் எ லொன்முவது அவரது தாய்ெ வெளிவரவில்லை. இந் நிலை தமி டுள்ள ஆர்வக் குறைவிற்கு ஒர்
அவர் சிறப்பாகச் செய்துள்ள டக்டர் ஆநந்தக் குமாரசுவா வளர்ச்சிக்கும், உயர்வுக்கும் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட நூ இடைக்காலச் சிங்களக் கலைக வரலாறு என்பதுவுமாம். இந்தி அறிய விரும்புவோருக்கு இந் நூ
அமைந்துள்ளன.
சைவ சமயத் திருவடிவங்க யாகும். திருமுலர் திருமந்தி கடந்தாரது உண்மை விளக்கம் தத்துவக் கருத்து மிகவும் தெளி சமய சாத்திரங்களிற் பழக்க விஷயமே. ஆனல், இவ் வடிவத் கருத்தினையும், உலகிற்கு மிக நயப் டக்டர் ஆகந்தக் குமாரசுவாமி நடனம் என்னும் ஆங்கில sibili 6 பற்றி எழுதி வெளியிட்ட க மனத்தைக் கவர்ந்துகொண்டே சுவாமி பிறந்திலரேல், உலகம் என்பது திண்ணம்.
பத்தொன்பதாம் நூற்ருரண்டி ஆராய்ந்த மேலைத் தேசத்தின வத்தை இந்திய சிற்பிகள்,
19

க் குமாரசுவாமி 89 ܗܝ
தர்மோத்திரம், சில்பரத்தினம், தலியடிகலை நூல்களை ஆங்கிலத்தில்
1ள்ளார்.
ழுதி உலகிற்களித்த பல நூல்களி மாழியாகிய தமிழில் இன்றுவரை ழ்மக்கள் தமது கலைகளிற் கொண் எடுத்துக்காட்டாகும்.
ா பணி
மி அவர்கள் இந்தியக் கலைகளின் செய்துள்ள தொண்டுகள் 6). ல்களுள்ளே தலைசிறந்து விளங்குவன ள் என்பதும், இந்திய கலைகளின் யக் கலைகளின் வரலாற்றினை நன்கு ல்கள் மிகச் சிறந்த சாதனங்களாக
5ளுட் சிறந்தது நடராஜ வடிவமே திரம், திருவதிகை மனவாசகங் முதலிய நூல்களில் இவ்வடிவத்தின் வாக விளக்கப்பட்டிருப்பது, தமிழ்ச் முடையார் பலருக்குத் தெரிந்த தின் கலைச் சிறப்பினையும், தத்துவக் bபெற எடுத்து விளக்கிய பெருமை, அவர்கட்கே உரியதாகும். சிவ லில், அவர் நடராஜ வடிவத்தைப் ருத்துக்கள், இன்றும் அறிஞர்தம் இருக்கின்றன. ஆகந்தக் குமார நடராஜ வடிவத்தை அறிந்திராது
டன் இறுதியில், இந்திய சிற்பத்தினை ர், “ புத்த பகவானது திருவுரு ரேக்க உருவங்களைப் பார்த்தே

Page 117
'90 இலங்கையி
அமைத்தனர்” என்னும் ஒரு பரப்பினர். அம் முடிபை இ யாளர்களும் ஏற்று ‘ததாஸ்து ஆநந்தக் குமாரசுவாமி அவர் முடிபு ஆதாரமற்ற தென்றும், நாட்டுப் பண்டைச் சிற்ப ( பெற்றதென்றும் அறுதியிட்டு
யாளரை வாய் மூடப்பண்ணிஞ
இந்திய நாட்டில், இஸ்லா பட்ட இந்து ஒவியங்கள் யாவு பெற்ற கலை ஆக்கத்தின் கொள்கை, பத்தொன்பதாம் நூற் பரவியிருந்தது. அவர் இக் ெ ஒவியங்களின் வழிவந்தனவே இ ஒவியங்கள்’ என்றும், அவை ளில்லாத தனி இந்திய முறையி னர். இராஜபுத்திர ஒவியங், நூல்கள் இன்றும் அத்துறையி அமைந்துள்ளன.
இந்தியாவில் தேசியம்", தோன்றிய காலத்தில், தேசியத் விரிவான கட்டுரைகள் எழுதி குமாரசுவாமி அவர்களேயாவர். தேசீய கத்துவக் கட்டுரைகள் நூல்கள். அக் காலத்தில், சுதே!
கலைத்துறையில் மாத்திரம கட்டுரைகளும், நூல்களும் இய பலர் அவரை ஒரு சமய கு மதித்து வருகின்றனர்.
இருபதாம் நூற்முண்டிலே வாழ்ந்த இத் தமிழ் மகனைத் த

ற் கலை வளர்ச்சி
புதிய ஆராய்ச்சி முடிபை உலகிற்
திய கலைப் புலவர்களும், ஆராய்ச்சி ’க் கூறிவந்தனர். ஆனல், டக்டர் கள், தக்க சான்றுகளுடன், அம் புத்த பகவான் திருவடிவம் இந்திய முறைகளைப் பின்பற்றியே அமைக்கப் க் கூறி, மேலைத் தேச ஆராய்ச்சி றா.
மியர் (மகமதியர்) காலத்திலே காணப் ம், இஸ்லாமியரால் நாட்டில் நிறுவப் பயனுகவே தோன்றியன என்னுங் 0ருரண்டின் இறுதிக் காலத்தில், உலகில் 5ாள்கையை மறுத்து, பூர்வீக இந்திய }ந்து ஒவியங்களாகிய இராஜபுத்திர இஸ்லாமிய ஓவியக் கலை இலக்கணங்க ல் ஏற்பட்டன வென்றும் விளக்கி களைப் பற்றி அவர் வெளியிட்ட
ல் ஆராய்வோர்க்கு வழிகாட்டிகளாக
* சுதேசியம்’ என்னுங் கொள்கைகள் தைப்பற்றியும், சுதேசியத்தைப்பற்றியும் வெளியிட்டவர் அறிஞர் ஆநந்தக் அவரால் வெளியிடப்பட்ட இந்திய கலையும் சுதேசியமும் என்னும் இரு யேத்துக்கோர் அரணுக விளங்கின.
ன்றி, சமயத்துறையிலும் அவர் பல ற்றியுள்ளார். மேல் நாட்டு அறிஞர் ாவராகவும், தத்துவ ஞானியாகவும்
உலகம் போற்றும் பெருமையுடன் மிழ்ச் சமூகம் மறவாது போற்றி வாழ

Page 118
டக்டர் V ஆ5ங்.
வேண்டும். கலா ரிஷியாகவும், ! பெரியாரைப் பாராட்டிப் போற்றி
புகழுரைகள்
எறிக் ஜில் என்னும் ஆங்கிலட் * இக் காலத்திலுள்ள எந்த
சமயம் ச பக்தி ஆகிய துறைக
அனுபவ ஞானத்தோடும், ஆழ்க் சுவாமியைப் போல எடுத்துரைக்
சேர் வில்லியம் ருெகன் ஸ்ரீன் * இன்று இந்தியா கலையில்
ருக விளங்குமாயின், அங்கிலைக்குட
ஆகந்தக் குமாரசுவாமி அவர்களே
இந்தியாவின் மகா தேசாதிபதியாக 6 சாரியார் அவர்கள்:-
ઈિ அழகை இறைவனுகக் அவர்கள் முதன்மை பெறுவர். காணுத பலவற்றைக் கண்டவர்."
பாரத குடியரசுத் தலைவர் டக்டர் இ *டக்டர் குமாரசுவாமி அவர்
இலட்சியத்தை எடுத்து அறிவுறு: அழகினை உலகிற்கு விளக்கியவரு
பாரதக் குடியரசின் உப தலைவ அவர்கள்:-
" நான் டக்டர் ஆகந்தக் குமா வருடங்கள்ாகக் கற்றுவந்தேன். ஆண்டிற் சக்திக்கும் பெரு மகி மலர்ச்சிக்கு மாத்திரமன்றி, உலக வழிகோலியவர்களுள் அவரு மெ வேஷங்களில் ஏமாற்றமடையும்

தக் குமாரசுவாமி 91.
நத்துவ ஞானியாகவும் விளங்கிய இப். வாழ்தல் இலங்கை மக்கள் கடனுகும்.
புலவர் :-
எழுத்தாளனும் கலை, வாழ்க்கை, ளோடு சம்பந்தமான உண்மைகளே த விளக்கத்தோடும் ஆகந்தக் குமார கவில்லை என்பது எனது நம்பிக்கை.
என்னும் ஆங்கிலக் கலைப் புலவர்
முதன்மை பெறும் காடுகளுள் ஒன் ப் பெருமளவிற் காரணராக விருந்தவர் ா யாவர்.?
விருந்த பூரீ ச. இராஜகோபாலாச்
கண்டவருள் ஆகந்தக் குமாரசுவாமி அவர் ஒரு பெரியார். மற்றையோர்
ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் :- 'கள்' எங்கள் உரிமைகளின் உயர்ந்த த்தியவரும், இந்திய கலையின் சிறந்த மாகிய ஒரு ரிஷியாவர்."
ர் டக்டர் ச. இராதாகிருஷ்ணன்
ரசுவாமி அவர்களின் நூல்களைப் பல அவரைப் போஸ்டன் நகரில் 1946ஆம் ழ்ச்சியைப் பெற்றேன். இந்திய மறு த்தில் ஒரு புதிய மறு மலர்ச்சிக்கு ாருவராவர். இக் காலத்து நிலையற்ற
எங்கள் மாணவர்கள், உண்மை.

Page 119
92 இலங்கையி
உணர்ச்சியைப் பெறுவதற்கு, என நான் விரும்புகிறேன்.'
இலங்கைப் பிரதமர் கெளரவ l; "இக் காலத்தில் எங்கள் பை -களுக்கும் புத்துயிர் அளிப்பதற்கு ஆகந்தக் குமாரசுவாமி அவர்களி எவரிடமிருந்துமல்ல.
" அவர், கலைப் பொருள்களை எங்கள் முன்ஞேர்கள் எமக்கு ஆகியனவற்ருல் ஆக்கப்பட்ட கச் எண்ணங்களையும், நோக்கங்களை உற்சாகத்தின் ஊற்றையும், உ சக்தி வாய்ந்தவராக விளங்கிஞ பண்புகளைக் கற்க விரும்புவோர் எக்காலத்திலும் விளங்குவார்."
டக்டர் ஆநந்தக் குமாரசுவா
யும், ஆழ்ந்த அறிவையும், புத்தி கினையும், கலையே உருவாகிய
பல நாட்டு அறிஞர்கள் அவருக்கு
1. யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட் ஆங்கிலத்தில் தொகுத்து ெ swamy y என்னும் நூலில்

ற் கலை வளர்ச்சி
அவரின் நூல்களைக் கற்க வேண்டும்
. எஸ். சேனநாயகா அவர்கள் :- ழய கலாசாரத்திற்கும், ஆத்மீக உரிமை
வேண்டிய உற்சாகத்தை, டக்டர் டமிருந்தே நாம் பெற்ருேம் ; வேறு
ஆக்கும் வினைஞராயிராதபோதிலும் விட்டுச்சென்ற கல், உலோகம், மரம் லப் பொருள்கள் மூலம், அவர்களது பும், கலைப் பண்பையும், அவர்களது ணர்ந்து அறியக்கூடிய ஒரு தெய்வீக றர். இலங்கையின் பண்டைய கலைப் க்கு, அவர் ஒரு உண்மைக் குருவாக
மி அவர்களின் ஆராய்ச்சி வன்மையை க் கூர்மையையும், பேரின்பப் போக் அவர் வாழ்க்கையையும் பாராட்டிப் 5ப் புகழ்மாலை சூட்டியிருக்கின்ருரர்கள்.
ட்டை திரு. எஸ். துரைராசசிங்கம் அவர்கள்
Garfull – "Homage to Ananda Coomara
அவற்றைக் காணலாம்.

Page 120
இந் நூலின்கண்
எடுத்துக்காட்டப்பட்
ஆங்கில நூல்கள் :
History and Culture of the
Indian People, Vol. 2.
- Edited by R.
Dravidian India, Vol. History of the Tamils
A Short History of Ceylon Buddhist Remains in Andhra
and Andhra History Buddhist Art
History of Indian and
Indonesian Art
Indian Architecture Vol. 1
Polonnaruwa Bronzes The Stupa in Ceylon The Story of the Stupa Medieval Singhalese Art Naga Dipa and Buddhist
Remains in Jaffna Ancient Jaffna Indian Sculpture and
Painting Indian Craftsman
Dance of Shiva

மேற்கோள்களாக -டுள்ள் பிற நூல்கள்
C. Majumdar and A. D. Pusalkar. by T. R. Shesha Iyengar, M. A.
by P. T. Srinivasa Iyengar, M. A. by H. W. Codrington.
by K. R. Subramaniam, M. A. - Dr. J. H. Vogel.
by Dr. Ananda K. Coomaraswamy by Percy Brown.
• by Sir P. Arunachalam. by Dr. A. Paranavidane, by A. H. Longhurst. by Dr. Ananda K. Coomaraswamy.
by Dr. Paul E. Peiris. by Mudaliyar C. Rajanayagam, J. P.
by E. B. Havell. by Dr. Ananda K. Coomaraswamy.
by Dr. Ananda K. Coomaraswamy.

Page 121
94. இலங்கை
Essays in Indian National ldealism -
Hindu View of Art -
The Culture of South
East Asia -
Mahavamsa
Bronzes from Ceylon -
Homage to Dr. Ananda
K. Coomaraswamy --
தமிழ் நூல்கள் :
இலங்கைப் பூர்வ சரித்திரம்பட்டினப்பாலை
சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை கலிங்கத்துப்பரணி யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம் - யாழ்ப்பாண வைபவமாலை - இலங்கைத் தமிழ்விழா மலர் தென்னிந்திய சிற்ப வடிவங்கள்
பெரிய புராணம்

யிற் கலை வளர்ச்சி
oy.Dr. Ananda K. Coomaraswamy.
by i Dr. Mulk Raj Ananda.
py Dr. Reginald Le May.
Edited by Dr. Ananda K.Coomarswamy
Edited by K. Durairajasingham.
ஜி/Rசி. மென்டிஸ்
முதலியார் செ. இராசநாயகம்.
மயில்வாகனப் புலவர்.
ா - க. 15வரத்தினம்.

Page 122
அரும் பொரு
907
அகத்தியரின் 17 அகநானூறு 34 அசோகன் 7, 9, 11, 25 அண்டம் 26 அதிஷ்டான 41 அத்தாணி மண்டபம் 16, 22 அநுமார் 45, 78 அநுராதபுரம் 9, 10, 12, 14, 15
16, 25, 27, 29, 32, 34, 35,
ತಿರಿ, 69, 70, 74, 7576 அந்தராளம் 21, 41
அபகேந்திர காத் தாகூர் 87 அபயகிரி 11, 50, 82 அபிகய தர்ப்பணம் 88 அப்சரஸ்திரிகள் 52 அப்பர் 59
அமராவதி 11, 25 அமெரிக்கா 84 அம்பஸ்தல 30 அரண்மனைக்கோட்டம் 19
அருணுசலம், சேர் பொன் 82 அர்கதர் 34 m அர்த்த மண்டபம் 21, 41, 42 அலகபாத் 84 அவுகன 18, 19, 32 அறவோர் பள்ளி 14 அன்னிபெசண்ட், பூீமதி 84 அஜந்தா 50, 51
ஆ ஷ் ஆங்கிலேயர் 19 ஆசியா 19 ஆதி இராஜேந்திரன் 15

குள் அட்டவணை
ஆகந்தக் குமாரசுவாமி 8, 9, 13,
19, 54, 58, 61, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92
ஆகந்தர் 17
ஆந்திர காடு 10, 11, 13
ஆரியமக்கள் 3
ஆரியர் 24
ஆலைகள் 62
ஆலைத்தொழில் 60
இ
இடைக்காலச் சிங்களக் கலைகள்
83, 85, 89 இதிகாச 2, 88 இந்தியநாடு 2, 81
இலங்கைக் கலைகளும் கைத் தொழிலும் 86 கலைகளின் நோக்கம் 84
sålavasar 64, 65, 81 சிற்பி 84, 85 ** தேசிய தத்துவக் கட்டுரை கள் 86, 90 محمد , சீனு 87 இந்தியாவினதும்,இந்தியஆசியாவி னதும் கலைகளின் வரலாறு 87, 89 இயக்கர் 2, 3 இரங்கொதவிகாரம் 18, 30 இரத்தினதிவம் 6 இரவீந்திரகாததாகூர், டக்டர் 84 இராணிமாளிகை 13 இராதாகிருஷ்ணன், டக்டர் மு:
81, 91 இராமநாதன், சேர் பொன் 22,
23, 82
s

Page 123
96 இலங்
இராமாயண 6 இராமேஸ்வரத்தில் 20, 47 இராயகம 21 இராவணன் 6, 39 இராஜகோபாலாச்சாரியார் இராஜபுத்திர ஓவியங்கள்
8?, 90 இராஜராஜன் 15, 39, 40, இராஜராஜேஸ்வரம், ரீ 15, இராஜேந்திரபிரசாத் 91 இராஜேந்திரன் 15, 40 govinaru Tuor 11 இலங்கைச் சமூக சீர்திருத்த
83 இலங்கைத்திலக 16,35, 51 இலங்கைத் தேசிய சஞ்சிை இலங்கை மக்கள் 1 இலங்கையில் சைவமும் ெ
மும் 8 இலங்கையின் உலோக 6
கள் 86 இலம்பகர்ணர் 2, 3, 4 இல்லாமியர் 90
ਸ . ஈசுரமுடையார் 15, 70
ஈசுர முனிய 10, 13, 14 ஈழத்துணவு 5 ஈழம் 1, 5, 8 ஈனயான 37
உக்கிரசிங்கன் 46, 48 உண்மை விளக்கம் 89 உத்தம தச தாலம் 32

கையிற் கலை வளர்ச்சி
91
84,
70 40, 50
: F6D
p 1,73
பளத்த
வடிவங்
a 5.5 T p it lost 16
alul 9Lub 41, 42 உபோசாத 10, 29 உமாதேவி 48 உரும்பராயில் 47
ஊர் 4
6
எகிப்து 3, 4
எம்பக்க தேவாலயம் 22, 73
எல்லாரா 11 எல்ஜின் மார்பிள்ஸ் 66 எறிக் ஜில் 91
83 ஐரோப்பா 3 ஐரோப்பிய கலை 64, 65
சிற்பம் 64
9.
ஒ
ஒய்சால 34
6?
ஒவியம், இந்திய 52
இலங்கை 53 களனியா 52 குகை 52 ԹԳthuսո՝ 53 சுவர் 52
, தம்புள்ளா 52, 58
ஓவியக் கலை 52 ஒவியங்கள் 19, 50, 51, 52, 53 ஒவியத் தொழில் 59 ஓவியப் புலவர் 9
g
s

Page 124
- - يصبحت صخر. அரும் பெ ادا
s
கங்காவதார 13 கங்கூலி ஒ. சி. 84 கடலதேனியா 23, 73 கட்டடக் கலை 8, 23 கணேசர் 37 கணேஷ்வர ஆசாரி 22 கண்டி 22, 53, 59
, அரசர், 9, 51, 60, 83
5gf 9, 20、3I, 22,73 கதிரைமலை 37, 46 கதிர்காம ஆலயம், 37
J 9 வேலவர், 37 கந்தக சைத்திய 11, 12 27, 69 கந்தசுவாமி கோயில் 48, 47, 48 கந்தரோடை 46, 49 subu&T 21, 33, 73 கம்போடியா 8, 35, 37 கம்மாளர் 55 கயவாகு 5, 11 கருணுகரத் தொண்டைமான் 47 கருணுகரப் பிள்ளையார் 47 கர்ணகூடுகள் 41 கர்ப்பக்கிரகம் 16, 18, 21, 28
ತಿತಿ, 41, 71 கலாதத்துவம் 64 கலிங்கதேசம் 3, 46 க்லிங்கத்துப்பரணி 47 கலிங்கர் 2, 3 கலைப் பொருட்களைக் காட்சிக்கு
வைப்பதேன் 88 கலையில் இயற்கையின் திரிபு 88 கலையும் சுதேசியமும் 86 கல் இரதங்கள் கல் விகாரை 17
3

ருள் அட்டவணை 97
களனியா 22, 38, 52, 60, 73 கறல்ல 26
கனகசூரியன் 47 கனிஷ்டதீசன் 11 கஜசிம்மத் தலைகள் 21 கஜலக்ஷமி 48, 78 காசியப்பன் 13, 52 காஞ்சிபுரம் 50 காந்தி அடிகள் 81 காலமும் காலாதீதமும் 88 கிரிவிகாரை 16, 30, 71 கிரேக்க 87, 89
gifuna 38 குணவீரசிங்கன் 47 குதிரைத்தலை 14 குப்தர், கள் 12, 13, 50 குமாரசுவாமி, சேர் பொன் 82 கும்பங்கள் 29, 34
குருநாக்கல் 21
குலோத்துங்கன் 46 குவேனி 3 குளக்கோட்டன் 39 கெடிகே 14, 70 கொட்டுவ 26 கொழும்பு 9, 12, 13, 20, 22, 34,
42, 45, 60, 69, 76, ??, 79 கோட்ட 26 கோட்டம் கோவில் 72
99. சதுர 26
கோட்டை 21, 47, 48
y , யாழ்ப்பாணக் 28 கோணேசர் 37 கோணேரிராஜபுரம் 44 கோதைமழுவை 5 கோபுரங்கள் 23 கோமடேஸ்வரர் 19

Page 125
98 இலங்கை
கோவலன் 50 கைத்தொழில் வகைகள் 59 கைப்பிடிவரிசை 29, 74 கைலாசநாதர் 47, 50
F.
சங்க நூல்கள் 5 சங்கபோதி 47 சங்கமித்தா 5 சங்கிராமம், கள் 29, 35, 36 சட்டநாதர் 47, 48, 49, 78 சண்டேசுவர காயஞர் 43, 44, சதமகால்பிரசாத 85 சதவாகன 11
சதுரக்கல் 74 சந்திரசேகரன், ர் 38, 45, 78 சந்திரவட்ட 10, 13, 18, 28,
65, 70 சமந்தத் 6, 88 சமய அநுபவம் 58 சமயச் சின்னங்கள் 25 சமயம், சைவ 6, 7, 13, 37
, பெளத்த 8, 7, 8, 1
37, 46
சம்பல்துறை 38 சம்புகோளம் 38, 46 சனீஸ்வரன் 48 சாகித்திய தர்ப்பண 58 சாஞ்சி 10, 25, 27, 28
சாதகக் கதைகள் 19 சாந்தம் 67
சாலைகள் 41 சான்றேர்கள் 24 Sprth 80 gagshuir 50, 52, 78 சிங்க நகர் 45, 4?

ாயிற் கலை வளர்ச்சி ངོ་། །ཞང་
சிங்கள மொழி 9 சிங்களரும், தமிழரும் 1 சிங்களர் 1, 2, 3, 6 ? சிசுகாகன் 2 சிதம்பரம் 30 சித்தன்னவாசல் 50 சித்திரவாசல்களில் 57 சிம்மாசனம் 60, 79 சிரவணபெல்கொலா 19 சிராவத்தி 12, 69 சிலப்பதிகாரம் 5 89 சில்பரத்தினம் קל
சில்பிகள் 8 சிவகடனம் 87, 89 சிவமூர்த்தம் 44, 77 சிவலிங்கம் 42 சிவனெளிபாதம் 6, 38 சிவாலயம், கள் 15, 18, 19, 20,
40, 41, 42, 43, 57, 70, 72 சிறந்தஇந்தியக்கலாவடிவங்கள் 88 சிற்பம், அமராவதி 13 , ஆந்திர 9 , இந்திய 8 2, g குப்த 9
, சோழ 9 , தென்னிந்திய 9 , நாயக்க சேதுபதிகள் 9 , பல்லவ 9
பாண்டிய 9 , பெளத்த 11
மெளரிய 9 , விஜயநகர 9 சிற்பக்கலை 23 சிற்பங்கள் நடனச். 21 சிற்பமுறை, அமராவதி 19, 31 p ஆந்திர 9, 11, 12 , இந்திய 8
ኳ*
。

Page 126
அரும் பொரு ܚܠ
சிற்பமுறை, குப்த 9, 13, 13 சோழ 9, 15, 16 திராவிட 16, 71 9 3 தென்னிந்திய 9, 22 s நாயக்கசேதுபதிகள்
பல்லவ 9, 13, 14 s பாண்டிய 9, 19, 21 » y Wo மெளரிய 9
விஜயநகர 20, 48 சீதாவாக்கை 21 gut 87 சுகாசனம் 17 சுக்கிரநீதிசாரம் 89 சுதுமலை 60 சுதேசியம் 90 சுத்தகிபாதம் 81 சுந்தரமூர்த்தி 43, 76 சுந்தரர் 59 சுமாத்திரா 8, 87 சுமேரியா 4 சுளிபுரம் 5 சுற்றுப்பிரகாரம் 26, 41 சுற்றுவீதி 28 செண்பகப்பெருமாள் 47, 48 சென்னை 44 சேக்கிழார் 43 சேசறுவர் 18 சேதவன ராம 11, 12, 19, 89, 71 சேதுபதிகள் 9 (3gfgr 6 1 சேனநாயகா, கெளரவ டி. எஸ்.98 சேணு இலங்காதிகார 21 சொற்சித்திரமும், நினைவுச்சித்திர
ცupub 88 v4 (39. Its 67
சோமாஸ்கந்தர் 45, 78

நள் அட்டவணே 99.
சோழர், கள் 6, 35, 39, 40, 41,
50, 51, 71
தக்கின தூபம் 11 தஞ்சை 40, 44, 50, 84 தடாகம் 19 தந்த ஆலயம் 18, 21, 23, 40, 53, 73 தமிழமகாசய 16 தமிழ்நூல்களும், ஈழமும் 5 தம்பதிகளின் 13, 70 தம்பதேனியா 21 தம்பலகாமம் 28 தம்புள்ளா 51, 52 தராச்சர் 2, 3, 4 தர்மசால 29 தகSணுமூர்த்தி 42, 48 தாதுகோப அமைப்புமுறை 26 தாதுவம்சம் 81 தாதோபதீசனுல் 18 தாமரைத்தடாகம் 14 திசமகாவிகாரை 46 திம்புலாகலா 51 52 திராவிடர் 1, 2, 3, 4 திரிபங்கம் 19, 34 திருக்கேதீச்சரர் 39 திருக்கேதீஸ்வரம் 15, 38, 39 திருகோணமலை 23, 39, 40, 45,
4?, 78
திருக்கோணேசர் 38, 39, 45 திருஞானசம்பந்தர் 48, 76 திருத்தம்பலேஸ்வரன் 38, 39, 45 திருநாவுக்கரசு 44, 77 திருநெல்வேலி 44 திருமந்திரம் 89 திருமூலர் 89

Page 127
100 . இலங்கை
திருவடிநிலை 5 திருவடிவம், இருந்த 32
y கிடந்த 31, 32
நின்ற 31, 32
புத்தர் 72, 75 திருவதிகை 89 திவங்க ஆலயம் 19, 35, 51, 52 துட்டகைமுனு 10, 11, 15, 37 துரைராசசிங்கம், எஸ். 92 துவாரபாலகர், கள் 28, 84, 4
65, 74 தூண்கள் 14, 21, 28, 26, !
35, 76
p கண்டி 22 தூபாராம ஆலயம் 16 தூபி 26 தென்னிந்திய 3, 4, 5, 22, 50 தென்னிந்தியாவும் பிறநாடுகளுட தேசியம் 90 தேர்கள் 60 தேவதாகொட்டுவ 26 தேவநம்பியதீசன் 8, 9, 10, 38, தேவரு ரத்திருமுறை 6 தேவாரம் 6, 15, 39 தொலுவிலா 13, 33, 70 தொல்காப்பியம் 24 தொழிலும் கலைகளும் 56
தோரணங்கள் 27
கடராச மண்டபம 0U நடராஜ வடிவம் 44, 77, 89 நந்தலால்போஸ் 87 நந்தவனம், கள் 35, 36 கந்திகேஸ்வரர் 88 கல்லூர், ரில் 46,47, 48, 49, 78 , கந்தசுவாமிகோவில் 47

யிற் கலை வளர்ச்சி ا
46
?9 48
நல்லைநகர் 49
நாகதீபம் 2, 3, 6, 38, 46
காகதுவாரபாலகர், கள் 10, 18
29, 34, 35
y
காகராஜ 12, 74
காகர், கள் 2, 38 காகர்கோவில் 49 நாகார்ச்சுனகுண்டம் 11 நாகார்ச்சுனர் 12 காயக்க 9, 22 காலந்தா 14, 70 நிசங்கமல்ல, ஞல் 18, 19, 20, 51
sy லதாமண்டம் 18, 35 நிசங்கேஸ்வரம் 30 நிவேதிதா, சகோதரி 84 நீராடுதுறை, கள் 35, 36, 78 நீராடும் கேணிகள் 35
பகவன்தாசர், டக்டர் 84 பங்குளியா 32, 75 பஞ்சதால 32 பட்டினப்பாலை 5 பத்தினி 84 75 பத்மாசன 32 பரணவிதான, டக்டர் 12, 19 பரராசசேகரன் 47, 48
பராக்கிரமபாகு, முதலாம் 15, 16,
17, 18, 19, 51, 71, 72 இரண்டாம் 20, 40 ஆரும் 47 பரிசிர்வாண 17, 31, 33, 71 பர்கத் 85 பலிபோஜகர் 2, 3, 4 பல்லவ, ர் 6, 13, 15, 41, 50, 51

Page 128
Yar அரும் பொரு
பருளாய் 60
umri 50 பாசின விகாரை 46 பாண்டி, யர், கள் 1, 6, 19, 39,
40, 72 பாத்திகாபயன் 11 பாரசீகம் 4 Lumtiifi 8, 87 u utiifiafu 5assi 45, 78 பித்தளை மாளிகை 29 பிப்பிராவ 55 பிம்பிசாரன் 2 பிரகிருதிவாதம் 64, 65 பிரதசுஷிணபாதை 26 பிலிமகே 29 பீடம், கள் 42, 60 புத்ததத்தர் 12 புத்ததேவர் 12 புத்தரும் அவர் போதனைகளும் 87 புத்தர் திருவடிவம் 18, 21, 72, 75 புத்தர் வடிவங்களின் அளவுப் பிர
மாணம் 33 புத்தர் வடிவத்தின் ஆதித் தோற்
றம் 87 புராண, ங்கள் 38 புலஸ்திய நகர் 17, 41
9 முனிவர் 17, 73 புலை5கரி 41 புலைகரியான 41 புவனேகபாகு 21, 22, 47, 48, 73 புற5ானூறு 24 புஷ்பபீடம் 26 பூதங்தேவனுர் 5 பூரண கும்பம், கள் 28, 35, 65 பூர்வீக இலங்கை மக்கள் 2 பெல் 18

5ள் அட்டவணை . . 101
பேரூர் 44 பேர்கமம் 616
பொக்குண 29 பொத்கல் விகாரை 16, 17 பொலநறுவை, வா 10, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32, 88, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 71, 73, 74, 75, 77, 79 பொல5றுவாக்காலம் 9 பொலிகொடகல்கே 51, 53 பொற்கொல்லர் 59 பொன்னம்பலம் 29 பொன்னம்பலவாணேஸ்வரம் 23 போதிகை 34 போதி கோட்டம் 29 போதிசத்துவர் 12, 13, 33, 84,
51, 75 போதிமழுவை 5 போர்த்துக்கேயர் 45, 48 போஸ்டன் 84, 91 பெளத்த விக்கிரக அமைப்பு இலக்
கணம் 88
மகதநாடு 2 மகரதோரணங்கள் 60 மகாசேனன் 11 மகாதாட்டிக மகாகாகன் 11 மகாதூபம் 11, 16 மகாபரிநிர்வாணகுத்திரம் 24 மகாபலிபுரம் 13 மகாமண்டபம் 41, 42 மகாயான 13, 84, 35, 75 மகாவம்சம் 1, 3, 6, 11, 27, 29,
38., 50

Page 129
O2 இலங்கையி
மகியங்கன 10, 51, 52 மட்டக்களப்பு 39 மணிபல்லவம் 6 மணிமேகலை 6, 24, 38, 50 மண்டலகிரி 26 மதுரை 5, 84 மயில்வாகனப்புலவர் 38, 39 மயில்வாகனம், ர் 48, 79 மரச்சித்திரவேலை 60, 79 மலகூடம் 36 மனவாசகங்கடந்தார் 89 மனிதவடிவமும் 14, 70 மனுேகற்பிதம் 65 மாசாத்துவான் 50 LDirgooiudi$$ 38 மாதோட்டம் 15 மாத்தறை 38 மாயாதேவி 12, 69 மாயோன் 37 மாருதப்புரவீகவல்லி 46 மாவிட்டபுரம் 46, 48, 80 மாளிகை களின் 14, 16 மானவர்மன் 13 மிகுந்தலை 10, 26, 29, 69 மிரிசவெதி 10, 27 மீன்கொடி 40 முத்துக்குமாரசுவாமி, சேர் 81, 8: மும்முடிச் சோழமண்டலம் 51 முருகன் 37, 39 முருகன் ஆலயம் ?6 முல்க்ராஜ் ஆகந்தர், டக்டர் 65 முறகிே 29
மைசூர் 19, 84 மைத்திரேயர் 13 மென்டிஸ், ஜி சி. 1, 3 மொகலாய ஓவியங்கள் 84

ற் கஜல வளர்ச்சி R
2
மொஹஞ்சதாரோ 4 மோரியர் 2, 3
மெளரியநாடு 3
யமுனுரி 48 யாப்பகூவா 21, 73 யாவா 8, 17, 32 M
யாழ்ப்பாணக்குடாநாடு 48, 49 யாழ்ப்பாணம் 5, 6, 22, 38, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 79, 92
யாழ்ப்பாண வைபவமாலை 88
யானைச்சித்திரங்கள் 70 யானையுருவங்கள் 13
ரஸாநுபவம் 58
ரூபாவளி 8, 9
ரூவான்வெலிசாயா 10, 11, 12, 22,
30, 50, 69
ரோமான் ரோலண்ட் 87
6
லதாமண்டபம் 72 லோகமகாபாயா 10, 16
6.
வஞ்சதீசன் 11 வஞ்சிமாநகரில் 50 வட்டதாகே 16 18, 33, 72, 74,75 வட்டுக்கோட்டை 92 வத்தகாமணி அபயன் 11, 51 வரத 34
வரிசை, கள் 26, 28 வல்லிபுரம் 46, 49

Page 130
وم. -ܚܝ܌
༄༽ அரும் பொரு
வழிபாடு, உருவ 25, 31
ஞாபகச்சின்ன 31
, முருக 37
y விருட்ச 31
3 9 வீர 24 வாகல்கடம், வைகள் 11, 27, 74 வாகனங்கள் 60 வாசற்படி 10 வாயில், கள் 28, 74 வாயிற்படிக்கல்லு 73 வானவன்மாதேவி 15, 39, 40
41, 70 விதர்க்க 34 விமலதர்மசூரியா 21, 73 விமானம், கள் 11, 27, 28, 30, 41 வில்லியம் ருெதன் ஸ்ரீன், சேர் 91 விவேகாநந்தர், சுவாமி 81 விஷ்ணு 37, 43 விஷ்ணுதர்மோத்திரம் 89 விஜயபாகு 21, 47 விஜயன் 1, 2, 3, 38, 39 வீரபாண்டியன் 40 வீரமாகாளி அம்மன் 47
- يعتقد

அட்டவணை 103
6ዎ gr Lk 6? வெயிலுகந்த பிள்ளையார் 47 வெள்ளரசு 5 வெள்ளிமயில் 79 வேசதிரி 10 வேதகால 2 வேதி, குச்ச 27 , முத்த 27 வேதிகை 26
e
ஜனநாதபுரம் 40, 42 ஜாவா 87 ஜோர்ஜ் பேட்வூட், சேர்
ஹ
ஹட்டதாகே 18, 72 ஹதரஸ்கொட்டுவ 28, 27 ஹரப்பா 4
ஹவல் 6ே
ஹாஸ்யம் 67 ஹிந்தலாகலா 51, 52

Page 131


Page 132
வெ
ரூவான
இல, 2.
 
 

லிசாயா தாதுகோபம்

Page 133
ክጳ
இல. சி. கந்தகசைத்
 

மா தாதுகோபம்
திய தாதுகோபம்
1I

Page 134

III
sų, les or
Isoon groop nrn nur
om os pohq'ae gegngự
sto I, I,

Page 135
இல, பீ. தோரவின
 

3ா புத்தர் வடிவம்
画下町

Page 136
சந்திரவ
 

ட்டப் படிக்கல் து

Page 137
*曇
"T
 
 
 
 
 
 
 

WI
*னச் சித்திரங்கள்
வமும் குதிரைத் தஃப்யும்

Page 138
------ --
 
 
 
 
 

WII
ரிவிகார தாதுகோபம்

Page 139

W III

Page 140
இலங்கைத்தி
இல, J岳。
சதவனரா
ق
Ifj.
இல,
 
 
 
 

ம விகாரம் ( திவங்க ஆலயம்
)
IX

Page 141


Page 142

XII
u TriT i II I If Ires

Page 143

XLIII

Page 144

KIW
5 மண்டபம்

Page 145
புத்தர் திரு
இல, 21.
 

வடிவம் (ஆவுகன)
XV

Page 146

XWI
garna, urter's stog sự raoof ‘a’o; ‘a’os

Page 147

NW II
டவா அரண் மனே
(கம்பளே )
க விகாரை

Page 148
இல, ேே. கண்டி புத்
 

XVIII
ܩ ܩ T, מהם חולץ. חתו ח, יש תנו
闇
ಸಿಸಿಸಿಸಿ →otolf

Page 149
FI ত্ৰৈটেইইইইইইই;
*
ܠܐ-ܨܬܐ -ܠܐ ܢ-1 - ܠܐ -ܠܐ
 

XIX
த்திரம்
தவாலயச் சி
விகாரை
r

Page 150
》
பொன்னம்பலவா
եւ 21),
இ
』
 
 

- - - -
ம் (அநுராதபுரம்)

Page 151
*ー
இல. 33
வீர
 

KRI
துரக் கல்

Page 152
=====
---- sae=|-· 『불확정T!』「
—*
「마 「이나: s()
 

གླུ་

Page 153
கராஜ தும் ரப
35,
இr,
 

XXIII

Page 154
3}alı". 3G.
Udal for Jr" I "TIL",
 
 

EW

Page 155
ہے۔
-
 

MKN
(ursųos@srı) Tirto-hrtsog yo'qof, og
"..ዞg፡
急”
《W&rmr그高子)
Irrrr!"Firsr ssss! ,"rr"----"si aes
•og soos 1. og av No

Page 156
--سیح
 

MW |
(37년 Ag學r법: 4년 평Joe는 *we:白日)(Ause仁城)현軍官學) anstvo si stwffïae; mae’s H. "pr, "aes. (, ) ;
•§ soort (IP :)ựire-firws & possos op ‘ao’s

Page 157

XWI
“***g」こ 「ョ』シus Q
(地院)A 월「TTr日)
않A
Histotrosīgs po'q'',
Tửr,

Page 158

XKW III
』國高皇"------- **&#ry #,
"sae
厨

Page 159

XXIX
ள் ஆலயம்

Page 160
இல, 18 சுந்தரமூர்
 
 

க்கிநாயனுர்

Page 161
இல, 19 திருஞானசம்ப
 

ந்தமூர்த்திநாயனூர்

Page 162

XXXII
"ї, , у பிரதாயனூர்

Page 163

XXXIIl
grossop forto
岛
`ሯኗ 'gToJ፩
! @
TTT is aereo-ro-sg). Isso F『ほ|-

Page 164
sil
 

XXXIV
"Tஜி கூடிவர்

Page 165

XXኋW
...soorņae
streos, s'agri ito , p
母殿

Page 166
/ \·
 

LHTi

Page 167
வாயிற்படிக்க
சுஜன கஷ்மி
57.
இஸ்,
 
 

XXXVII
(யாழ்ப்பாணம்)

Page 168

WKWKWKWII I
Horn) so trny, og

Page 169
مسسيس ----
 

XXXIX
qarn soos inae
력守官oorsirtyg ogg
"sısı
厨

Page 170

XL
(***) ques o aeqnarg
`0ህ "

Page 171
இல, 12" மாச்சித்திரனேசி
 

(யாழ்ப்பாணம்)
XLI

Page 172


Page 173
திரும்க
 
 
 

多
S
-"
சுன்னுக்ம் ள் அழுத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டது.