கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆத்மஜோதி 2005.01-03

Page 1
c rptka Mj;kN[h
jhgpjk;:
kyh; 5: ,jo; 4 RghD tUlk; ij - gq;Fdp jpUts;Sth; Mz;L 2036
ntspaPL Mj;kN[hjp jpahd epiyak; gjpT ,y: 1476651
ARTHM Est. ISSN 17 cs;slf
Mrphpah; FO jpU. nr. NrhkRe;juk; jpU. r. jpUeluhrh jpU. rpt. Kj;Jypq;fk;
1. MrphpaH jiy 2. vq;FKs;s gp 3 jq;fj; jiytpf
nfsut Mrphpah;
4. NguwpQh;
md;W MWKf md;id jq;f
KUfNt gukehjd;
5. Jh;f;fh Jue;j gpujk Mrphpah;
mg;ghf;Fl;b m jpU. tp. fe;j tdk;
6. rpj;jhe;j Qhd
E}y; Ma;T 7. Sita's Expostula 8. fbjq;fs;
vOj;jikg;G jpU. kh. fdfrghgjp
9. rkar; nra;jpf 10. INuhg;ghtpy; mr;Rg; gjpg;G
Mrphpah; tpNtfh mr;rfk;
11. 

Page 2
Mj;kN[hjp;
tho;j;jp tzq;Ffpd;Nwhk;!
jtj;jpdpy; te;j rf;jpapd; Gjy;tpahk; rptj;jkpo;r; nry;tpapd; nrk;kd vz;gi Kj;J tpohtha; KiwAld; vq;fZk; gj;jpapw; rpwe;NjhH gzpe;Jnfhz; lhLt thopa JHf;fh Jue;jhp thop! #Oey; ybahH Jah;nfl thop! rkaj;ij mwpe;j jkpNo thop!
md;Gr; rkak; mbatH tho;it ,d;gQ; nraNt vd;gij AzHe;J tpj;Jtr; rhj;jpu tpsf;fq;fs; tpLj;J gj;jpahy; kf;fs; tho;tpd; gaid epj;jK nka;j epfhpw; gzpfs; nkj;jNt GhpAk; NkNyha; thop!
ePhpy; kiwtha; Cuh Kj;Nj Nehpy; epiwtha; vwpf;Fk; epyNt fUjpa jspf;Fq; fw;gf jUNt mUs;kpF JHf;if ad;idap DUNt jq;fk; khNt jkpoh; jtNk kq;ifaHf; furp ahapDk; kf;fs; ahth;f;Fk; murp Nrtpj;j jUk Njtij jhq;Fk; jPq;nfhd;W kpy;iy!
tho;f jhNa tsKw ntd;Nw tho;;j;jp epd;id tzq;Ffpd;NwhNk!
- tp. f
2

fpd;Nwhk;!
rf;jpapd; Gjy;tpahk; ;tpapd; nrk;kd vz;gij KiwAld; vq;fZk; hH gzpe;Jnfhz; lhLtH!
ue;jhp thop! Jah;nfl thop! jkpNo thop!
batH tho;it vd;gij AzHe;J
tpsf;fq;fs; tpLj;J ; tho;tpd; gaid pfhpw; gzpfs;
NkNyha; thop!
uh Kj;Nj ; vwpf;Fk; epyNt ; fw;gf jUNt f ad;idap DUNt poh; jtNk ahapDk; kf;fs; Nrtpj;j jUk ; jPq;nfhd;W kpy;iy!
Kw ntd;Nw tzq;Ffpd;NwhNk!
- tp. fe;jtdk;
2

Page 3
c vq;FKs;s gps;isa
kwtHGyk; ts;sf;Fsg; gps;isah
xz;Zjypw; fz;Zila cz;ik ahsH
Xq;fhu khnahypf;Fe; njhd;ik ahs tz;zkpyh mRuDf;F td;ik ahsH
thdtHf;F tho;tspj;j nkd;ik ah gz;ztUk; gzpe;Njj;Jk; Kjd;ik ahsH
gytbtg; gyehkg; gd;ik ahsH kz;zjdpy; ey;yts kUjQ; #o;e;j
kwth;Gyk; ts;sf;Fsg; gps;is ahN
FUk;grpl;b rpj;jp tpehafH
Ntz;Ltij Ntz;lKd; tpistpf; fpd;wh Ntz;lhj jUshNj aoitf; fpd;wh jPz;lKdH jPtpidfs; tpoitf; fpd;whH
NjdKjha;r; Rita+l;bj; njhoitf ePz;lJapy; ePf;fptpopj; njoitf; fpd;whH
epidtpd;Nwy; epidg;g+l;b nefpo;tpf Mz;Lfiyf; FUk;igefH mUS fpd;whH mth;rpj;jp tpehafuhk; mile;Ja; t
Gd;dhiyf;fl;Ltd; Mahf;fl
rpj;jp tpehafh;
nkd;Ndhiyr; rhkiuia tpUk;GQ; rpj;jp
tpehafNu tpz;Z}HNghy; tpsq;FQ; Gd;dhiyf; fl;LtD}H Nghw;Wk; Mahf;
flitNghe; Jidf;fz;L Gfo;e;J g jd;dhNy ehj;jsu nka;tp jpHf;fj;
jhq;fhNj fz;nrhhpaj; jiyapw; Fl vd;dhndd; witePf;fp vQ;rp epw;Fk;
vspNaid Vw;wUs Ntz;L NtNd.
3

Mj;kN[hjp
c ;FKs;s gps;isahH
kwtHGyk; s;sf;Fsg; gps;isahH
ila cz;ik ahsH hypf;Fe; njhd;ik ahsH f;F td;ik ahsH ho;tspj;j nkd;ik ahsH ;Njj;Jk; Kjd;ik ahsH
ehkg; gd;ik ahsH ts kUjQ; #o;e;j
s;sf;Fsg; gps;is ahNu. 3
FUk;grpl;b rpj;jp tpehafH
;lKd; tpistpf; fpd;whH UshNj aoitf; fpd;whH
fs; tpoitf; fpd;whH ; Rita+l;bj; njhoitf; fpd;whH popj; njoitf; fpd;whH y; epidg;g+l;b nefpo;tpf; fpd;whH k;igefH mUS fpd;whH
pehafuhk; mile;Ja; thNk. 4
yf;fl;Ltd; Mahf;flitr;
rpj;jp tpehafh;
iuia tpUk;GQ; rpj;jp pz;Z}HNghy; tpsq;FQ; nry;tg; D}H Nghw;Wk; Mahf; Jidf;fz;L Gfo;e;J ghlj; u nka;tp jpHf;fj; z;nrhhpaj; jiyapw; Fl;b
Pf;fp vQ;rp epw;Fk; w;wUs Ntz;L NtNd. 5
3

Page 4
Mj;kN[hjp;
CnuOg; gps;isahH
cj;jkh;tho; CnuOtpd; gps;is ahNu
cUfpAsk; Vj;Jfpd;Nwd; Vj;J Nth epj;jKk;eP fhj;jUsp ePL ed;ik
epfo;tpj;J tho;tpj;J tpidfs; ePf;f gj;jpnrAk; gf;Ftj;ijg; ghpe;j spj;Jg; guQhdr; RlNuw;wpg; gw;nw hpj;Jr; rpj;jnkyhe; njsptpj;Jj; jpj;jpf; fpd;w
rptj;NjhL NrHj;jpLtha; vd;g jhNy
cUk;guha; Xilak;gjpf fw;gfg; gps;isahH
Mq;fhuf; faKfid mopj;j nfhk;gH
mfj;jpahpd; fkz;lyj;ijf; ftpo;j;j Xq;fhu xypNahq;f Ntjk; Xq;f
xg;gw;w irtnewp cyfpy; Xq;f Xq;$f;f ciog;ghf;f cUk;g uhapd;
Xilak; gjpAte; jUS fpd;whH fhq;NfaH jkf;FKdH cjpj;j fw;g
fg;gps;is ahHfoy;fs; fhg;g jhNk.
cUk;guha; fUzhfug; gps;isahh
nry;tha nry;th;f;FQ; nry;th Nghw;wp
Njthjp Njth;f;Fj; Njth Nghw;wp nty;tPuh; ahth;f;Fk; tPuh Nghw;wp
tpww;ght tpidr;#ud; ntd;wha; Ng my;yy;fs; ahitANk mWg;gha; Nghw;wp
MidKf khdnghU shtha; Nghw;w fy;tpa+h; cUk;guha; fhg;gha; Nghw;wp
fUzhf ug;gps;is ahNu Nghw;wp.
4

CnuOg; gps;isahH
Otpd; gps;is ahNu Vj;Jfpd;Nwd; Vj;J Nthiu sp ePL ed;ik
ho;tpj;J tpidfs; ePf;fpg; j;ijg; ghpe;j spj;Jg; Nuw;wpg; gw;nw hpj;Jr; tpj;Jj; jpj;jpf; fpd;w rHj;jpLtha; vd;g jhNy! 6
Uk;guha; Xilak;gjpf; fw;gfg; gps;isahH
d mopj;j nfhk;gH fkz;lyj;ijf; ftpo;j;j tk;gH
Ntjk; Xq;f newp cyfpy; Xq;f f;f cUk;g uhapd; pAte; jUS fpd;whH dH cjpj;j fw;g hHfoy;fs; fhg;g jhNk. 7
cUk;guha; Uzhfug; gps;isahh;
;FQ; nry;th Nghw;wp h;f;Fj; Njth Nghw;wp k; tPuh Nghw;wp idr;#ud; ntd;wha; Nghw;wp ANk mWg;gha; Nghw;wp hdnghU shtha; Nghw;wp a; fhg;gha; Nghw;wp
ps;is ahNu Nghw;wp. 8
4

Page 5
jq;fj; jiytpf;F tho
fdlh mUs;kpF turpj;jp tpeha
gpujk FUf;fs; rptj;jpU lhf;lh; gQ;rhl;ru tp[aFk
rptj;jkpo;r; nry;tpapd; 80tJ taJ eilngWk; rptj;jkpo; tpohtpy; ehk; ,d;W ,yq;ifapypUe;J Gyk;ngaHe;J thOk; ir mtuJ Kj;Jtpohtpid rptj;jkpo; tpoh ehLfspy; ngUtpoh vLj;J tUfpd;wdH. ,d;W ,e;Jrkag; Nguitapd; rhHgpy; eil tpoh rpwg;ghf eilngWfpwJ.
mwpQHfshw;whd; xU ehL ngU Nrhf;fpuw;wP]; Njhd;wpajhy; fpNuf;f ehL ep Mgpufhk; ypq;fdhy; mnkhpf;fh ngU MWKfehtyuhy; aho;g;ghzk; ngUik mi nry;tpapdhy; irtg; NgUyNf ngUik nf ehtyh; ngUkhd; vt;tsT rpukq;fSf;F kj;j jkpioAk; tsHf;f mUk;ghL gl;lhNuh NghHr;#oypYk; kf;fs; NritNa kNfrd; N rptk; vd;w jj;Jtj;jpid Mjhukhf nf gzpapid Mw;wpapUf;fpwhH rptj;jkpo;r;; mth; thOk; fhyj;jpy; ehk; tho;fpNwhk; ngUikiaj; Njbj;jUfpwJ.
jkpioAk; irtj;ijAk; ,U fz;fs rptj;jkpo;r;nry;tp mth;fspd; Nri mg;gOf;fw;wit. jd; tho;ehs; KOtij rkag;gzpa+lhf Mw;wptUk; r%fg;gzpapi Nehf;f Ntz;Lk;. xU jhahf> rNfhjhpah Mrphpiaahf midj;J tpjj;jpYk; vk;kf;fSf;F Mw;wptUk;gzp nrhy;ypy; ml R. tpj;jpahde;jd; Fwpg;gpl;lJNghy; gapw;rp ng gz;bjuhfTk;> irtg;GytuhfTk; ,t jkpo;g;gzpf;Fk; irtg;gzpf;Fk;> r%fg;gzpf;F ,Ue;J tUfpd;wd. jkpo; kNyrpah rpq;fg;g+H Nghd;w ehLf
5

Mj;kN[hjp
j; jiytpf;F tho;j;J
s;kpF turpj;jp tpehaf Myag;
gpujk FUf;fs; h; gQ;rhl;ru tp[aFkhuf; FUf;fs; nry;tpapd; 80tJ taJ epiwitnahl;b kpo; tpohtpy; ehk; ,d;W ,ize;Js;Nshk;. Gyk;ngaHe;J thOk; irtj;jkpo; kf;fshy; tpid rptj;jkpo; tpohthf jhk; thOk; h vLj;J tUfpd;wdH. me;j tifapy; Nguitapd; rhHgpy; eilngWk; rptj;jkpo; lngWfpwJ.
;whd; xU ehL ngUik milfpwJ. ;wpajhy; fpNuf;f ehL epidtpy; tUfpwJ. hy; mnkhpf;fh ngUik milfpwJ. ho;g;ghzk; ngUik milfpwJ. rptj;jkpo; g; NgUyNf ngUik nfhs;fpwJ. fhuzk; ;tsT rpukq;fSf;F kj;jpapy; irtj;ijAk; ;f mUk;ghL gl;lhNuh mijtpl kpFe;j ;fs; NritNa kNfrd; Nrit vd md;Ng j;jpid Mjhukhf nfhz;L rptj;jkpo;g; pUf;fpwhH rptj;jkpo;r;; nry;tp mth;fs;. j;jpy; ehk; tho;fpNwhk; vd;gNj vkf;Fg; j;jUfpwJ. rtj;ijAk; ,U fz;fshfg; Nghw;wptUk; ;tp mth;fspd; NritAk; gzpAk; jd; tho;ehs; KOtijAk; mHg;gzpj;J w;wptUk; r%fg;gzpapidNa ehk; cw;W xU jhahf> rNfhjhpahf> ez;gpahf> XH idj;J tpjj;jpYk; nray;jpwNdhL ptUk;gzp nrhy;ypy; mlq;fhJ. NguhrphpaH wpg;gpl;lJNghy; gapw;rp ngw;w MrphpauhfTk;> irtg;GytuhfTk; ,tuJ jfikfs; tg;gzpf;Fk;> r%fg;gzpf;Fk; cWJizahf d. jkpo; rpq;fg;g+H Nghd;w ehLfspYk; jd; rka
5

Page 6
Mj;kN[hjp; ciuapd; %yk; gy kf;fisAk; rPHg;gLj Gyk; ngaHe;j ehLfspy; jkpo; kf;fs gpd; xt;nthU ehl;L rkag;gw;whsHfS mioj;jNghJk; jd; kz;zpy; jd;gzp e vz;zpajhy; jd; rhHgpy; nrQ;nrh MWjpUKUfd; mth;fis mDg;gp irt Mw;wp tUfpwhH. ,tUk; jha;topapy; jkpOf;Fk; irtrkaj;Jf;Fk; r%fj;Jf;F rpwg;ghf Mw;wp tUfpwhH vd;gijAk; Fwpg;g VohtJ E}w;whz;by; kq;ifah;f;furpah vd Nrf;fpohH mtHfs; Fwpg;gpLfpwhHfs;. ,d ngUkhd; ,Ug;ghuhdhy; vq;fs; rptj nja;tg;ghit rptj;jkpo;r; nry;tp vd Nrf ghbg; Gfo; ngw;wpUg;ghH.
,j;jifa rpwg;Gfs; cila rptj;jkpo E}whz;Lf;Fk; Nkyhf rhPu jplfhj;jpu rptg;gzpGhpa vy;yhk; ty;y =turpj;jp tpeh gzpe;J gpuhHj;jpj;J mikfpNwd;.
tzf;fk;.
epa+ ];fhgNuh efhpy; cq;fs; Njtp rfytpjkhd NjitfSf;Fk; cztfk
mW
,yq;if> ,e;jpa czT tiffspw;; if N
jpdKk; ,bag;gk; (nts;is> rptg;G)> gpl til> tha;g;gd;> Nkhjfk;> gw;wp]; k czTfis fhiy 9:00 kzp Kjy;
tiu Rlr;Rl ngw;Wf;nfhs
tpuj ehl;fspy; tpNrl kuf;fwpfSld; til ghahrKk; ghpkhwg;gLk;
1877 Lawrence Ave. East, Scar (Lawrence & Pharmac Tel: 416-288-0303
6

kf;fisAk; rPHg;gLj;jpAs;shH. ehLfspy; jkpo; kf;fs; thoj; njhlq;fpa l;L rkag;gw;whsHfSk; mtiu mq;F ; kz;zpy; jd;gzp epiwa Njit vd ; rhHgpy; nrQ;nrhy; nry;tH jpU th;fis mDg;gp irtj;jkpo; gzpapid ,tUk; jha;topapy; jdaidg;Nghy; aj;Jf;Fk; r%fj;Jf;Fk; jd;gzpapid pwhH vd;gijAk; Fwpg;gpl;Nlahf Ntz;Lk;. hz;by; kq;ifah;f;furpahiu 'nja;tg;ghit" s; Fwpg;gpLfpwhHfs;. ,d;W mNj Nrf;fpohH uhdhy; vq;fs; rptj;jkpo;r;nry;tpAk; ;jkpo;r; nry;tp vd Nrf;fpohH ngUkhdhy; g;ghH. g;Gfs; cila rptj;jkpo;r; nry;tp mtHfs; yhf rhPu jplfhj;jpu MNuhf;fpaj;Jld; k; ty;y =turpj;jp tpehafdpd; ghjq;fspy;
mikfpNwd;.
tzf;fk;.
pa+ Njtp tpjkhd NjitfSf;Fk; cztfk;
mWRit czT toq;Fgth;fs;
a czT tiffspw;; if Njh;e;j epGzh;fs;
nts;is> rptg;G)> gpl;L> ,l;yp> Njhir>
;> Nkhjfk;> gw;wp]; kw;Wk; gy;NtW y 9:00 kzp Kjy; es;spuT 12 kzp lr;Rl ngw;Wf;nfhs;syhk;
puj ehl;fspy; tpNrl uf;fwpfSld; til
ghahrKk; ghpkhwg;gLk;
ce Ave. East, Scarborough, ON
wrence & Pharmacy) Tel: 416-288-0303
6

Page 7
irt rpj;jhe;j kd;wj;jpd;
'vd; fld; gzp nra;J fplg;gNj" vd thf;fpw;Nfw;g njhz;bd; jpUTUtkhf t fyhepjp rptj;jkpo;r; nry;tp jq;fk;kh mg;g vz;gJ Mz;L mfit epiwit milf gzpfisg; Nghw;wp> ntsptUk; 'Mj;kN[hj tho;j;Jiu toq;Ftjpy; kfpo;r;rp milf mtHfSf;F 'jq;fk;kh ehd;kzp khiy ftpQH tp. fe;jtdk; mtHfisg; gpujk Mr ntsptUk; Mj;kN[hjpr; rQ;rpif fle;j ngUkhd; rpwg;GkyiuAk; ntspapl;L> ir czh;itAk; Vw;gLj;jp tUk; rpwe;j rQ;rp
ngUikf;Fk; Vidr; rpWikf;Fk; jj;jk; fUkNk fl;lisf; fy; (
vd;w ma;ad; jpUts;Sthpd; jpUf;FwSf;F mtHfs; Mw;wp tUk; mUk; ngUk; gzpfNs ngUikf;F ciuf; fy;yhf mike;jit.
'vz;zpa Kbjy; Ntz;Lk; ey;yNt vz;zy; Ntz;Lk; jpz;zpa neQ;rk; Ntz;Lk; njspe;j ey;ywpT Ntz;Lk;"
vd;w ghujpahhpd; Fwpf;NfhSld;> irtj; jkpo Mw;wp tUtNjhL md;id mtHfs; jk mwf;nfhil tpohthf epfo;j;jp mwg;gz tUfpwhH.
md;id mtHfs; gy;yhz;L tho> ,i Ntz;b mtHfs; gzpfSk; njhz;Lk; rpwe;J tho;j;jp mikfpd;Nwd;.
jp. tpRtypq;fk; jiytH. irt rpj;jhe;j kd;wk;> fdlh
7

Mj;kN[hjp ;jhe;j kd;wj;jpd; tho;j;J
zp nra;J fplg;gNj" vd;w mg;gH mbfs; z;bd; jpUTUtkhf tpsq;Fk; md;id ;r; nry;tp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mtHfs; fit epiwit milfpwhH. mtHfspd; p> ntsptUk; 'Mj;kN[hjp" rpwg;G kyUf;F tjpy; kfpo;r;rp milfpNwd;. md;id ;fk;kh ehd;kzp khiy" ghba fyhepjp k; mtHfisg; gpujk Mrphpauhff; nfhz;L [hjpr; rQ;rpif fle;j Mz;L ehtyh; iuAk; ntspapl;L> irt vOr;rpiaAk; Lj;jp tUk; rpwe;j rQ;rpifahFk;.
r; rpWikf;Fk; jj;jk;
; fy; (Fws; 505)
s;Sthpd; jpUf;FwSf;F mika> md;id k; mUk; ngUk; gzpfNs mthpd; ,d;iwa
; fy;yhf mike;jit.
Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk;"
wpf;NfhSld;> irtj; jkpo; r%fg; gzpfis md;id mtHfs; jkJ gpwe;j ehis thf epfo;j;jp mwg;gzpfisAk; Mw;wp
Hfs; gy;yhz;L tho> ,iwtid ,iwQ;rp zpfSk; njhz;Lk; rpwe;J tpsq;f cskhu
wd;.
;jhe;j kd;wk;> fdlh
7

Page 8
Mj;kN[hjp;
md;W MWKfehty ,d;W md;id jq;fk
'vd; fld; gzp nra;J fplg;gNj" jq;fk;khtpd; kdkhHe;j nfhs;if. kdpjH vd;W nrhy;YthHfs;. kdpjhpw; gyh;jkJ fUjhky;> ,iwtDf;Fk;> rkaj;Jf;Fk; r nra;jiyNa Fwpf;Nfhshff; nfhz;L nraw gzpf;F topfhl;batH mg;gH Rthkpfs;. m ehad;khHfs; rkag; gzp nra;J cjtpdh
,d;W> rkag; gzpfs; vd;W nrhy;Yk nghJ kf;fSk; mth;fSf;Fj; Njhs; nfhLf;f ehl;lhiuj; jkpouhfpa ehk; gytifahd gpd;gw;wp tUfpNwhk;. vkJ nghUshjhuj;ij ,q;Nf te;Njhk;. te;j ehk; Kw;W KO gpd;gw;WfpNwhk;. RUf;fkhfr; nrhy;tjhdhy khwKad;W nfhz;bUf;fpNwhk;.
Kw;W KOjhf vd;W nrhd;Ndd;. M vkJ fz;zpw; gLtjpy;iy. mJ vd;dtha Nrit. vkJ Raeyk; mth;fspd; Nrit gpd;gw;w tplhky; jLf;fpwJ. vq;fs; vy rkaj;jpNy gw;W ,Uf;fpwJ. irtk; ts tpUk;GfpNwhk;. Mdhy; mjid kw;wth;fs epidf;fpNwhk;. mq;Nf jhd; ngUk;gpio tpL FUkhH jkJ rka tsHr;rpf;fhfg; ngUk je;jpuq;fisf; ifahSfpwhHfs;. twpath Mjhpj;J kaf;fp kdij khw;WfpwhHfs gzk; flTsh nfhLf;fpwhH? nghJk toq;FfpwhHfs;.
mz;ikapy; fly; mopT Nfl;L nfhLj;Njhk;. ed;wp. Rthkpf;F mgpN~ flTs; je;jjpy; xU gFjpiaf; flTSf epidf;fpNwhk;. cz;ik vd;d? ,wh gpbf;Fj; je;jpue;jhd;. nghpa rYiffis mgpN~fk; nra;fpNwhk;. Nrit Nehf;fky;y r%fKk; vq;fSld; NrHe;J tsu Ntz;L
8

d;W MWKfehtyh; ;W md;id jq;fk;kh
gzp nra;J fplg;gNj" vd;gJ md;id hHe;j nfhs;if. kdpjH r%fg; gpuhzpfs; s;. kdpjhpw; gyh;jkJ eyd;fis kl;Lq; Df;Fk;> rkaj;Jf;Fk; r%fj;Jf;Fk; gzp ;Nfhshff; nfhz;L nraw;gLfpd;wdH. ,iw tH mg;gH Rthkpfs;. mtUld; kw;iwa g; gzp nra;J cjtpdhHfs;.
; gzpfs; vd;W nrhy;Yk;NghJ fpwp];jtg; h;fSf;Fj; Njhs; nfhLf;fpd;whHfs;. Nkiy hfpa ehk; gytifahd tp~aq;fspYk; ;. vkJ nghUshjhuj;ij tsHf;f tpUk;gpNa te;j ehk; Kw;W KOjhf mth;fisg; f;fkhfr; nrhy;tjhdhy; jkpo;f; fdbauhf ;bUf;fpNwhk;. hf vd;W nrhd;Ndd;. Mdhy; xd;W kl;Lk; jpy;iy. mJ vd;dthapUf;Fk;? mJjhd; yk; mth;fspd; Nrit kdg;ghd;ikiag; jLf;fpwJ. vq;fs; vy;NyhUf;Fk; irt ,Uf;fpwJ. irtk; tsuNtz;Lk; vd;W dhy; mjid kw;wth;fs; nra;al;Lk; vd;W ;Nf jhd; ngUk;gpio tpLfpNwhk;. fpwp];jt tsHr;rpf;fhfg; ngUk; ghLgLfpwhHfs;. ahSfpwhHfs;. twpath;fis> mfjpfis kdij khw;WfpwhHfs;. ,jw;nfy;yhk; nfhLf;fpwhH? nghJkf;fs;jhd; thhp
; fly; mopT Nfl;L ms;sp ms;spf; ;wp. Rthkpf;F mgpN~fk; nra;fpNwhk;. U gFjpiaf; flTSf;Ff; nfhLg;gjhf cz;ik vd;d? ,why; Nghl;Lr; Rwh d;. nghpa rYiffisf; Nfl;Lj; jhNd whk;. Nrit Nehf;fky;y. vq;fs; irtr; d; NrHe;J tsu Ntz;Lk;. ,e;jg; nghJ
8

Page 9
Nehf;fq; nfhz;lth;fs; xUrpyh; ,ilapilNa
,d;W> md;id jq;fk;kh mg;ghf;Fl gzpapNy njhlq;fp> jkpo;g;gzp> rkag;gz kpfg; gy nra;J tUfpwhHfs;. mUsk;i vd;Wjhd; miof;f tpUk;GfpNwd;. meh ngz; Foe;ijfSf;fhf khb tpLjp fl;b M NghHf; fhyj;jpy; ,e;jg; gps;isfisf; f mth; gl;l Jd;gk; nrhy;yp khshJ. Fl;bfisj; jhd; ,lk;khw;wpf; nfhz;L jph nfhz;L Nghf thfdq; fpilf;Fkh? thf ngw;Nwhy; fpilf;Fkh? Kjypy; ,uhke ,lq; fpilj;jJ. 1995 xf;Nlhgh; 30k jpBnud yl;rf; fzf;fhd kf;fNshL %l;i ifjbg; ghyj;ijf; fle;J 60 NgiuAq; nfhz rpd;d Ntiyah? rdnehpry;> ghyj;ijf; kzpj;jpahyj;Jf;FNky; vLj;jjhk;. Nghjhf n`yp Rlj; njhlq;fptpl;lJ. ,e;j epiya nrd;w vkJ cwtpduhd jhAk; nfhy;yg;gl;lduhk;. ,J ehd; mwpe;jJ vj;jid nfhiy ele;jNjh njhpahJ. ,e mWgijAq; nfhz;L Ngha;r; NrHg;gnjd;why tUgth;fs; jq;fs; gps;is Fl;bfisj Neuj;jpy; vq;fs; md;idf;F cjtf; $ba JHf;fhNjtpjhd; Jiz. ehd; Ke;jp eP Ke my;yw;gl;l Ntisapy; ngz; FkHg;gps;isfSkhf 60 NgUf;Fj; jq;F vt;thW! rpwpJ rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.
,q;qdk; ngUe; Jd;gk; mEgtpj;jtH 2 ,y;yKk; njhlq;fpapUf;fpwhH. md;id j irth;fSf;F tha;j;jpUf;fpwhH md;id j Nfhapy;fSk; klhyaq;fSk;> epjpia itf;fpwhHfNs my;yhky;> Viofspd; tapw ,jdhNyjhd; fpwp];jth; mfjpfis ,yF tpLfpwhHfs;.
'md;G newp" gj;jphpifapy; ntspa Ngr;rpy; xU nja;trf;jp ,Uf;FQ; nra;jpi
9

Mj;kN[hjp
;fs; xUrpyh; ,ilapilNa Njhd;WfpwhHfs;. d jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mk;ghSf;fhd p> jkpo;g;gzp> rkag;gzp> r%fg;gzpfs; tUfpwhHfs;. mUsk;ikahiu md;id ;f tpUk;GfpNwd;. mehijfshd 50> 60 f;fhf khb tpLjp fl;b Mjhpj;J tUfpwhH. ,e;jg; gps;isfisf; fhg;ghw;Wtjw;fhf k; nrhy;yp khshJ. g+id ehiye;J ,lk;khw;wpf; nfhz;L jphpAk;. mWgijAq; fdq; fpilf;Fkh? thfdq; fpilj;jhYk; ;Fkh? Kjypy; ,uhkehjd; fy;Y}hpapy; 1995 xf;Nlhgh; 30k; jpfjp (Exodus) f;fhd kf;fNshL %l;il Kbr;RfSld; ; fle;J 60 NgiuAq; nfhz;L Nghtnjd;why; rdnehpry;> ghyj;ijf; fle;J Kba xU Nky; vLj;jjhk;. Nghjhf;Fiwf;F ,uhZt q;fptpl;lJ. ,e;j epiyapy; ,lk;ngaHe;J wtpduhd jhAk; kfSk; Rl;Lf; ;. ,J ehd; mwpe;jJ. ,d;Dk; NtW le;jNjh njhpahJ. ,e;jr; #o; epiyapy; ;L Ngha;r; NrHg;gnjd;why; vg;gb? gf;fj;jpy; ; gps;is Fl;bfisj; Njl Ntz;ba d;idf;F cjtf; $bath; ahH? guhrf;jp iz. ehd; Ke;jp eP Ke;jp vd;W rdq;fs; tisapy; ngz; Foe;ijfSk; hf 60 NgUf;Fj; jq;Fk; ,lk; gpbg;gJ ;jpj;Jg; ghUq;fs;. e; Jd;gk; mEgtpj;jtH 2000,y; md;idah; papUf;fpwhH. md;id jpNurhitg; Nghyr; ;j;jpUf;fpwhH md;id jq;fk;kh. irtf; hyaq;fSk;> epjpia tq;fpapw; Nghl;L ;yhky;> Viofspd; tapw;wpw; NghLtjpy;iy. p];jth; mfjpfis ,yFthf kjk; khw;wp
p" gj;jphpifapy; ntspahd md;idapd; rf;jp ,Uf;FQ; nra;jpia epidTgLj;jp
9

Page 10
Mj;kN[hjp; vdJ ciuia epiwT nra;fpNwd;. f jOt KbT nra;jpUe;j Nfhyhyk;g+Hj; jkpo irt rpj;jhe;jf; fUj;J epiwe;j nrhw;nghopitf; Nfl;L kdk; khwptpl;lj FUf;fs; vOjpapUf;fpwhH. md;W MWK ,d;W md;id tpsq;FfpwhH.
NkYk; thhpRfs; gyiu cUthf;fpf; nf md;id ,d;Dk; gy;yhz;L tho> guhr jpUtUs; ghypg;ghuhf.
e nry;tk ,
S S S S S S
VERTICAL BLINDS VENETIAN BLINDS ROLLER BLINDS DRAPERIES CURTAINS SHUTTERS cq;fSf;Fj; Njitahd rfy tpjkhd ad;dy; Nfl;bd; JzptiffSk; DRAPERYf;Fj; Njitahd JzptiffSk; nkhj;jkhfTk;> rpy;yiwahfTk; ngw;Wf;nfhs;syhk;
njhlh;GfSf;F: N. Nfjh 210 Silver Star Blvd, Unit
Scarborough, ON. TEL: 416-321-64
10

BLINDS BLINDS LINDS S
S
itahd ad;dy; iffSk;
f;Fj; ptiffSk; Tk;> fTk; ;syhk; fSf;F: N. Nfjh (KETH) er Star Blvd, Unit #825, Scarborough, ON. : 416-321-6420
piwT nra;fpNwd;. fpwp];J kjj;ijj; pUe;j Nfhyhyk;g+Hj; jkpoh;fs; md;idapd; ; fUj;J epiwe;j jHf;f hPjpahd fl;L kdk; khwptpl;ljhf itj;jP];tuf; f;fpwhH. md;W MWKf ehtyh; Nghy q;FfpwhH. s; gyiu cUthf;fpf; nfhz;Lk; ,Uf;fpwhH. gy;yhz;L tho> guhrf;jp JHf;fhNjtp uhf.
eh. rptypq;fk; nry;tkiyg; gps;isahh; ,e;J Myak;
,hpr;kz;`py;
10

Page 11
kz;zpy; ey;ytz;zk; kf;fis t JHf;fhJue;jhp fyhepjp jq;fk;kh mg;ghf;Fl
eq;f lk;gidg; ngw;wts; gq njd;f lk;igj; jpUf;fuf; Nfh jd;f ld;mb NaidAe; jhq;F vd;f ld;gzp nra;Jfp lg;gNj
vd;w mg;gH ngUkhd; jpUthf;Ff;F mi fplf;fntd;W jq;fk;kh mtHfs; aho;g;ghz 1925Mk; Mz;L adthp 7Me; jpfjp gpwe;j ngw;NwhH jpUthsH fe;jH mg;ghf;Fl;bAk; jpU mg;ghf;Fl;bAkhtH.
ky;yhfk; mnkhpf;f kprd; ghlr fy;tpiaAk; ky;yhfk; tprhyhl;rp tpj;jpahrhi fy;tpiaAk; fw;W 1941Mk; Mz;L Rd;d fy;Y}hpapy; Mrphpah; gapw;rp ngWtjw;Fj; njh jq;fk;khtpd; rkatho;Tf;F tpj;jpl;l Nf fy;Y}hpNaahFk;. mq;F Gj;jfg; gbg rpttopghLk; jpUKiw XJjYk; GuhzgldK fl;lhakhd nrad;Kiwg;ghLfs;; xOf;f caph;epiyg;ghLfs;. ,g;ghLfspy; Njha;e NjHtpYk; rpwg;ghfr; rpj;jpngw;W 1944y; g Mrphpauhf ntspNawpdhH.
jq;fk;kh mtHfs; Kjd;Kjy njhlq;fpaJ kl;lf;fsg;G Gdpj rpr ghlrhiyapy;. Vwj;jho %d;W Mz;Lfs ghj;jpkh ngz;fs; ghlrhiy toq;fpa M Vw;Wf; nfhz;lhH. 1964y; njy;ypg;gio a+ ,lkhw;wk; fpilj;jJ. fpwpj;Jtk;> rkaq;fisAk; mtw;wpd; xOf;f newpfis nfhs;s ,g;ghlrhiyr; #oy;fs; jq;fk;khT mspj;jd. ,e;j mDgtq;fs; mtuJ ghHit epiyapy; tphptilar; nra;J 'xd;Nw Fyk vd;w jpUke;jpuj;Jf;F tpsf;fk; mspj;jd
11

Mj;kN[hjp
;ytz;zk; kf;fis thoitf;Fk; hp fyhepjp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mtHfs;
lk;gidg; ngw;wts; gq;fpdd; lk;igj; jpUf;fuf; Nfhapyhd; ld;mb NaidAe; jhq;Fjy;
d;gzp nra;Jfp lg;gNj
khd; jpUthf;Ff;F mikag; gzpnra;J k;kh mtHfs; aho;g;ghzk; ky;yhfj;jpy; dthp 7Me; jpfjp gpwe;jhH. jtQ; nra;j fe;jH mg;ghf;Fl;bAk; jpUkjp ijaw;gps;is .
nkhpf;f kprd; ghlrhiyapy; Muk;g k; tprhyhl;rp tpj;jpahrhiyapy; ,ilepiyf; 1941Mk; Mz;L Rd;dhfk; ,uhkehjd; ; gapw;rp ngWtjw;Fj; njhpTnra;ag; ngw;whH. tho;Tf;F tpj;jpl;l Nfhapy; ,uhkehjd; mq;F Gj;jfg; gbg;Gf;Fg; Gwk;ghf iw XJjYk; GuhzgldKk; FUg+irfSk; d;Kiwg;ghLfs;; xOf;fKk; fl;Lg;ghLk; ;. ,g;ghLfspy; Njha;e;J xOfp ,Wjpj; r; rpj;jpngw;W 1944y; gapw;wg;gl;l jkpo; awpdhH. mtHfs; Kjd;Kjyhff; fw;gpf;fj; ;lf;fsg;G Gdpj rprpypah Mq;fpyg; wj;jho %d;W Mz;Lfspd;gpd; nfhOk;G ; ghlrhiy toq;fpa Mrphpah; gjtpia 1964y; njy;ypg;gio a+dpad; fy;Y}hpf;F j;jJ. fpwpj;Jtk;> ,];yhk; Mfpa w;wpd; xOf;f newpfisAk; ed;F mwpe;J yr; #oy;fs; jq;fk;khTf;F tha;g;Gf;fis Dgtq;fs; mtuJ ghHitia cyfshtpa ar; nra;J 'xd;Nw Fyk; xUtNd Njtd;" f;F tpsf;fk; mspj;jd.
11

Page 12
Mj;kN[hjp;
ahjhDk; ehlhky; Cuhkhy; vd;ndhUtd rhe;JizAq;; fy;yhj thW
vd;whH ts;StH ngUkhd;. mjw;Nfw;g jq Mrphpauhd gpd;dH ghygz;bjH> gz;bjH M rpj;jpaile;J nrd;id irtrpj;jhe;j irtg;GytH ghPl;irapYk; NjHr;rp ngw;w fy;Y}hpapw; fw;w fhyj;jpNyNa Ngrj; njh ehlwpe;j nrhw;nghopthsuhfg; gtdptuj; jpUtpohf;fs;> ,yf;fpa tpohf;fs;> gl;bkd;wq;fs;> rdr%f epiyaq;fs; vd;W v jq;fk;khtpd; jq;ff; Fuy; xypj;jJ. v mwpit nka;g;nghUs; fhZk; mwpT Ke;jpf; rka tho;Tf;Nf jd;id mHg;gzpj;Jf; n vd;Dk; kdg; gf;FtKk; epiyngw;Wf; nf
,e;jg; gf;Ftepiyia tsHj;n Fynja;tkhfpa JHf;if mk;kd; 1961y; mt xU jpUg;GKidia Vw;gLj;jp Ml;nfhz Mz;Ljhd; JHf;fhNjtp Myaj;jpd; j mq;fj;jtuhf mk;ikahH NrHe;j Mz;L.
1966Mk; Mz;L nghUshsH gjtp mt Vw;fdNt jkJ ehtd;ikahy; jkpOyfj;j ngw;Wf; nfhz;l mtUf;Fj; jpUg;gzpf;F rpukk; vJTk; ,Uf;ftpy;iy. Nfhapw;; jilapd;wpj; njhlHe;jd. tuTnryTfisf ftdkhfTk; ifahz;L gzpNa jd;fld; rigapd; nghUshsUf;F 1976y; jiyik NrHe;jJ. JHf;iff;Fg; gzp nra;aj; J nfhz;lhH. Jhpjkhf vQ;rpAs;s jpUg;gzp
jiyikg; gjtpNaw;wijj; njhlH nfhl;lif> NjHKl;b> rpj;jpuj;NjH> mYt Nfhapy;> QhdRugp kz;lgk;> ,uhrNf ntspthapy;> md;dg+uzp kz;lgk;> JHf;h G~
12

; Cuhkhy; vd;ndhUtd; hj thW
gUkhd;. mjw;Nfw;g jq;fk;kh mth;fSk; ghygz;bjH> gz;bjH Mfpa ghPl;irfspw; d;id irtrpj;jhe;j rkhrk; elj;jpa rapYk; NjHr;rp ngw;whH. ,uhkehjd; hyj;jpNyNa Ngrj; njhlq;fpatH gpd;dH hopthsuhfg; gtdptuj; njhlq;fptpl;lhH. yf;fpa tpohf;fs;> fUj;juq;fq;fs;> %f epiyaq;fs; vd;W vy;yh NkilfspYk; f; Fuy; xypj;jJ. vdpDk; cyfpay; s; fhZk; mwpT Ke;jpf; nfhz;l epiyapy; jd;id mHg;gzpj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;
tKk; epiyngw;Wf; nfhz;lJ. ;Ftepiyia tsHj;njLj;j mtuJ Hf;if mk;kd; 1961y; mtuJ tho;f;ifapy; a Vw;gLj;jp Ml;nfhz;lUspdhH. ,e;j ;fhNjtp Myaj;jpd; jpUg;gzpr; rig ;ikahH NrHe;j Mz;L.
;L nghUshsH gjtp mtiu te;jile;jJ. htd;ikahy; jkpOyfj;jpy; ngUkjpg;igg; mtUf;Fj; jpUg;gzpf;F epjp jpul;Ltjpw; f;ftpy;iy. Nfhapw;; fl;blg; gzpfs; He;jd. tuTnryTfisf; fz;zpakhfTk; hz;L gzpNa jd;fld; vd;wpUe;j epHthf sUf;F 1976y; jiyikg; gjtpAk; te;J ff;Fg; gzp nra;aj; JzpNthL Vw;Wf; hf vQ;rpAs;s jpUg;gzpfs; njhluyhapd.
gjtpNaw;wijj; njhlHe;J cl;gpufhuf; l;b> rpj;jpuj;NjH> mYtyfk;> rz;NlRuH gp kz;lgk;> ,uhrNfhGuk;> myq;fhu g+uzp kz;lgk;> JHf;h G~;gfuzpj; jlhfk;>
12

Page 13
jPHj;j kz;lgk;> md;dg+uzp fy;ahz kz Mfpad gj;J Mz;LfSf;Fs; fl;b Kbf
Nfhapy; Mfk tpjpfSf;Nfw;w Kiwa fl;b Kbf;fg;gl;l gpd;dH jiytH ngh jpl;lq;fspw; ftdQ; nrYj;jj; njhlq;fpdh Foha;f;fpzW> mfjpfs; ntspkz;lgk;> E tpLjp> Gjpa md;djhd kz;lgk;> ey;Y}H ey;Y}H JHf;fh kzpkz;lgk;> md;idaH mikf;fg;gl;ld. ,tw;why;
glkhlf; Nfhapw; gfth;f;nfhd; wPapy elkhlf; Nfhapy; ek;gHf;fq; fhfh elkhlf; Nfhapy; ek;gHf;nfhd; wPapy glkhlf; Nfhapy; gftHf;Fj; jhNk
vd;Dk; jpUke;jpu jj;Jtj;ij nrad;Kiwa kz;zpy; ey;ytz;zk; thoitg;gNj ,iwtopghL vd;gij cyfj;jtHf;F mk;ikahH. Njthya epjpapypUe;J aho itj;jparhiyf;Fk; aho;.gy;fiyf;fof gPlj;Jf;Fk; njy;ypg;gio $l;LwT it ed;nfhilfs; nra;Js;shH. 1990Mk; M nry;tp gpwe;jehs; mwepjpak;| vd;w ngahpy xd;iw Muk;gpj;J mjd;%yk; gytifahd nra;J tUfpd;whH.
,ilapilNa nrhw;nghopTj; njhz;Lk njhlHe;J nfhz;Nl ,Ue;jd. fw;NwhUf;Fr; n rpwg;G. mk;ikahUf;Ff; fpilj;j rpwg;G ngw;w gl;lq;fSk; gy. xUrpy tUkhW:
1966: nrQ;nrhw; nrk;kzp - kJiu MjPdk 1970: rptj;jkpo;r; nry;tp - fhiuefh; rptd 1972: jpUthrff; nfhz;ly; - kNyrpah 1973: rptQhd tpj;jfh; - mfpy ,yq;if
nfhOk;G 1973: Jh;f;fhJue;jhp - Jh;f;fhNjtp Njt];jh
13

Mj;kN[hjp
d;dg+uzp fy;ahz kz;lgk;> Rw;Wkjpy;
;LfSf;Fs; fl;b Kbf;fg;gl;ld. k tpjpfSf;Nfw;w Kiwapy; KOikahff; gpd;dH jiytH nghJg;gzpfSf;fhd ; nrYj;jj; njhlq;fpdhH. kfsph; ,y;yk;> jpfs; ntspkz;lgk;> E}yfk;> gzpahsH jhd kz;lgk;> ey;Y}H JHf;fh rpWFby;> zpkz;lgk;> md;idaH ,y;yk; Mfpad ,tw;why;
hapw; gfth;f;nfhd; wPapy; hapy; ek;gHf;fq; fhfh hapy; ek;gHf;nfhd; wPapy; hapy; gftHf;Fj; jhNk
j;Jtj;ij nrad;Kiwapw; fhl;b> kf;fis z;zk; thoitg;gNj cz;ikahd ;gij cyfj;jtHf;F czHj;jyhdhh; hya epjpapypUe;J aho;g;ghzk; Nghjdh k; aho;.gy;fiyf;fofr; irtrpj;jhe;j ;ypg;gio $l;LwT itj;jparhiyf;Fk; a;Js;shH. 1990Mk; Mz;L \rptj;jkpo;r; mwepjpak;| vd;w ngahpy; tq;fpf; fzf;F mjd;%yk; gytifahd mwg;gzpfisr; .
nrhw;nghopTj; njhz;Lk; vOj;Jg; gzpAk; ,Ue;jd. fw;NwhUf;Fr; nrd;w ,lnky;yhQ; f;Ff; fpilj;j rpwg;Gf;fs; $wpKbah. ; gy. xUrpy tUkhW:
rk;kzp - kJiu MjPdk; nry;tp - fhiuefh; rptd;Nfhtpy;
fhz;ly; - kNyrpah ;jfh; - mfpy ,yq;if ,e;J khkd;wk;>
p - Jh;f;fhNjtp Njt];jhdk;> njy;ypg;gio
13

Page 14
Mj;kN[hjp;
1978: \fe;jGuhzr; nrhw;nghopT| E}Yf;F ,
kz;lyg; ghpR 1982: rkhjhd ePjthdhfr; rj;jpag; gpukh 1985: kzptpoh 1991: fyh#hp - ,yq;if muR 1998: nfsut fyhepjpg; gl;lk; - aho;g;ghz
,yq;if 1999: JtpNQhj;jkp - irtrpj;jhe;j kd;w 2000: gts tpoh 2005: Kj;J tpoh
mUs;kpF JHf;fhNjtp vkf;F to ed;nfhil mk;ikahH. Ngr;Rtd;ik> nrad;Kiwr; rpwg;G vd;gtw;Wf;F mg;gh gz;Ng midtiuAk; ftHe;jpOf;Fk; fhe;j rf;jp topghl;il tsHj;njLj;j mk;ik gzpfspy; 
- irtrpj;jhe;j kd;wk;> fdlh
Hf;fhNjtp vkf;F toq;fpa ,izaw;w kahH. Ngr;Rtd;ik> epHthfj; jpwd;> ;G vd;gtw;Wf;F mg;ghy; mtuJ kf;fl; k; ftHe;jpOf;Fk; fhe;j rf;jpahfTs;sJ. tsHj;njLj;j mk;ikahH irt rkag; Ugth;f;nfy;yhk; ce;Jrf;jpahfNt ,Ue;J fs; mthpy; JHf;ifiaf; fhz;fpwhHfs;. ; mtuJ jha;ikf; Fzk; - jhuhs h; tho Ntz;Lk;!
. Shanmugavadivel & Associates h; m. rz;KftbNty;
thodontics Implants
jpYk; Implant gy; fl;LtjpYk; gapw;rp ngw;wth; VILLAGE DENTAL OFFICE linton Avenue East, Unit:7 rough, Ontario, M1K 5J8 onday to Saturday
Subway (Rainbow Village Building) 416-266-5161 QUARE DENTAL OFFICE orth Avenue, Toronto, ON. M4C 1L5
hurs, Fri, Sat & Sun - Near Main Subway dn), Dr. Kalaichelvan (Thurs & Sun) ultations on alternate Sundays) r. Yao San Other days) 416-690-0121
14

Page 15
rpj;jhe;j Qhdf; fsQ;r
E}yha;T NguwpQh; KUfNt gukeh
fle;j ,jo; njhlh;r;rp:
Vohiya+hpd; tuyhw;NwhL gpd;dpg;gpize gpuKfh;fspd; tuyhw;NwhL Kf;fpa ,yf;fpafyhepjp rj;jpKw;wg;Gythpd; Gdpjkh tho;f;iff; fz;Nzhl;lNk xU Ma;Tiuahf Fwpg;gplj;jf;fJ. Vohiy Vohiyahf kU Vohyaq;fshy; mk;kz; myq;fhpf;fg;gL te;jjhff; fl;Liuahsh; $Wfpd;whH. cy rpit jhNkhjuk;gps;is> fhrpthrp nre;jpe jhe;jp =kj; Iak;gps;is nghd;idah> vd;Nghuhw; gpukhzpf;fk; ngw;w Vohiya+hp Nfhl;ilf;fhL vDk; rpw;W}hpy; tho;e;j ir te;Jjpj;j Kj;jH vd;gtH kidtpa md;dg;gps;isapd; kzptapW tha;j jto;e;jth;fs; ItH. %tH ngz;fs; - k tprhyhl;rp Mz;fs; ,Uth; - MWg;gps;is> f nry;ykhff; fe;jrhkp vd miof;fg;gl;lhH. thug;ghLkpf;f Kj;jH jk;kf;fl;F itj;j gj;jptpRthrj;ij ntspg;gLj;JfpwJ. gz;bj khitf; fe;jd; re;epjpf;F-mHr;ridj topghbaw;wp te;jhnud kyuhrphpaH vOj khitg;gs ,th; 1922-1930 tiu irt rd;khHf;fht gpd; msntl;b rPdd; fyl;b jkpo;g; ghl fw;whH. 1932,y; rpNul;lghlrhiy tpLifr; Teachers' Certificate 1934y; ngw;whH. irtrpj;jhe;j rkag; ghPl;ir vOjpdhH. gy;fiyf;fofk;> ,yq;ifg; gy;fiyf;fo ngw;wNjhlikahJ jkpo;-irtk; ,uz;ilAk; tlnkhop> Mq;fpyk; ,uz;bYk; ew;Gyik KOikAk; Ma;thsuhAk; jpfo;e;jhH. E}yfkhfTk; tpsq;fpdhH. vdNt gz
15

Mj;kN[hjp he;j Qhdf; fsQ;rpak;
E}yha;T wpQh; KUfNt gukehjd;
h;r;rp:
hw;NwhL gpd;dpg;gpize;j gy mwpTrhH uyhw;NwhL Kf;fpaj;Jtk; ngWk; ;jpKw;wg;Gythpd; Gdpjkhd fij nrhy;Yk; hl;lNk xU Ma;Tiuahf mike;Js;sik Vohiy Vohiyahf kUtpa rq;fjpAld; k;kz; myq;fhpf;fg;gLtjhy; mg;ngah; uahsh; $Wfpd;whH. cyfwpe;j jkpowpQH ps;is> fhrpthrp nre;jpehijah;> irtrpj; k;gps;is nghd;idah> mUshde;jrptk; pf;fk; ngw;w Vohiya+hpd; Nky;ghyike;j k; rpw;W}hpy; tho;e;j irtg; ngUq;Fbapy; H vd;gtH kidtpaha;f; nfhz;l d; kzptapW tha;j;jjhy; kz;zpw; H. %tH ngz;fs; - kpdhl;rp> fhkhl;rp> ; ,Uth; - MWg;gps;is> fe;ijah. fe;ijah hkp vd miof;fg;gl;lhH. khitf;fe;jdpy; ;jH jk;kf;fl;F itj;j ngah; mthpd; tspg;gLj;JfpwJ. gz;bjUk; thue;jtwhJ re;epjpf;F-mHr;ridj;jl;NlhL nrd;W hnud kyuhrphpaH vOjpAs;shH. ,e;j gps;isj;jkpo;> khitg;gs;S vOe;jpUf;fpwJ. iu irt rd;khHf;fhtpy; fy;tp fw;whH. Pdd; fyl;b jkpo;g; ghlrhiyapy; fy;tp ul;lghlrhiy tpLifr; rhd;wpjo; ngw;whH. te 1934y; ngw;whH. 1936y; nrd;id ag; ghPl;ir vOjpdhH. gpd;dH ,yz;ld; ,yq;ifg; gy;fiyf;fofq;fspy; gl;lk; jkpo;-irtk; ,uz;ilAk; JiwNghff; fw;W- k; ,uz;bYk; ew;Gyik ngw;W tho;ehs; thsuhAk; jpfo;e;jhH. ,th; elkhLk; q;fpdhH. vdNt gz;bjhpd; tuyhWk;
15

Page 16
Mj;kN[hjp; nraw;ghLk; kw;wth;fl;F Kd;khjphpahfTk ,k;kyuhy; ehk; mwpfpd;Nwhk;.
,th; ehtyg;gpl;b fjpNurd; fy;Y}h ,e;Jf; fy;Y}hpapYk; Nkyhd Nritahw;wpA RUf;fj;jpy; ,Ue;J ,yf;fzf; nfhj;J khNkijapth;.
gz;bjh; fe;ijadhhpd; tlnkh tlnkhopapy;; jPHe;j Qhdk; tha;f;fg; n rr;rpjhde;jd; (B.A.Hon) London M.Phil (L thf;fha;f; Nfl;Nghk;. 'gz;bjh; fe;ijahTk; Ntjhfkq;fspy; tpw mtUila fl;LiufspYk; fbjq;fspYk;> t nghUj;jkhd ,lj;jpy; mikAk;. vdf;F v xt;nthd;wpYk; tlnkhop vLj;Jf; fhl;L x mth; tlnkhopiar; Rd;dhfk; fhtpa gbf;Fk;NghJ Muk;gpj;jpUf;fyhk;. fpu tlnkhopia vOJtjdhy; mg;gb Cfpf;fpNw mg;ghlrhiyapw; fw;whuhk;.
irtrpj;jhe;j E}y;fs; ahtpYk; tl ,Ug;gijf; fhz;fpNwd;. mjdhy; gz;b irtrpj;jhe;j E}y;fspd; cz;ikf; fUj jj;Jtk; vd;w nrhy;Ny ,Utlnkhopr; n jj;mJ> Jtk;. eP> mJeP vd;gJ nghU Mfkq;fs; ahTk; tlnkhopapNyNa cs %yE}y;fisg; gbj;Jr; rhpahd tpsf;fk; ngw mth; E}y;fs;> fz;ldq;fs; rhpahd topapy; ,J NtWahUf;Fk; mikahJ. mth; m K. Qhdg;gpufhrUk; tlnkhop fw;wtH. Mdhy Mo;e;j Qhd mwpT tlnkhopapw;; ngw;wt tha;g;G vl;ltpy;iy.
- rpj;jhe;j Qhdf; fsQ ,g;gj;jpapNy E}y; Ma;T nra;NthH ft gz;bjH ntspg;ghL.
'khtpl;lGuf;fe;jDf;F xU gps;is khit MjPdj;jpy; muq;NfwpaJ. mjw;F fy;tpkhd;fs; muq;Nfw;Wiu epfo;j;jpdhHfs ,Ue;jgb xypngUf;fpapw; Nfl;Nld;. m
16

h;fl;F Kd;khjphpahfTk; mike;jikia wpfpd;Nwhk;.
;gpl;b fjpNurd; fy;Y}hpapYk;> khdpg;gha; k; Nkyhd Nritahw;wpAs;shH. ,yf;fzr; ;J ,yf;fzf; nfhj;J tiu Njbg;gbj;j
e;ijadhhpd; tlnkhopg; Gyikia ;j Qhdk; tha;f;fg; ngw;w gz;bjh; f. A.Hon) London M.Phil (London) mth;fs; hk;. Tk; Ntjhfkq;fspy; tpw;gdQ; nra;jhHfs;. fspYk; fbjq;fspYk;> tlnkhopg; gpuNahfk; ;jpy; mikAk;. vdf;F vOjpa fbjq;fspy; nkhop vLj;Jf; fhl;L xd;whtJ ,Uf;Fk;. ar; Rd;dhfk; fhtpa ghlrhiyapw; uk;gpj;jpUf;fyhk;. fpue;j tpgpapNyNa tjdhy; mg;gb Cfpf;fpNwd;. fNzirahplk;
w;whuhk;. ;j E}y;fs; ahtpYk; tlnkhopNa epiwa ;fpNwd;. mjdhy; gz;bjh; mth;fSf;F ;fspd; cz;ikf; fUj;Jg; GydhfptpLk;. hy;Ny ,Utlnkhopr; nrhw;fs; NrHe;jJ. P> mJeP vd;gJ nghUs;. ghrpaq;fs;> ; tlnkhopapNyNa cs;sd. mjdhy; ;Jr; rhpahd tpsf;fk; ngw;whH. mjdhNyNa ;ldq;fs; rhpahd topapy; njspthaike;jd. k; mikahJ. mth; mayth; mkuuhd ; tlnkhop fw;wtH. Mdhy; gz;bjiug;Nghy T tlnkhopapw;; ngw;wtNuh vd;W mwpAk; y.
rpj;jhe;j Qhdf; fsQ;rpak;. gf;fk; 49 ; Ma;T nra;NthH ftdj;ij 

Page 17
Gfo;e;jhHfs;. eNl];tuhf; fy;Y}hpapy; mj NrhkRe;juk; gfopf; $j;jiuAk; tpQ;rptpl;lhH #l;bdhHfs;. mLj;jehs; re;jpj;jNghJ muq;Nfw;W itgtj;ij tUzpj;jhH. fe vd;W Gfo;e;jhHfNsad;wp E}iy xUtU Misj;jhd; gbj;jhHfs; vd;W tprd msntl;br; rpjk;gug;gps;is B.A., B.Sc. vz FU mthplk; nrd;wNghJ fe;ijahtpd; KUfd; ghHtjpNahL nry;yf; Nfhgq; nfhz thrpj;J ,urpj;jhH. ,ijg; gz;bjH ,lk; $ mth; E}iyg; gbj;jhH. Ngrte;jtHf gbf;ftpy;iy vd;whH."
- Nk irtg; Nguhrhd; tp. rq;fug;gps;isath;f jiyg;gpy; irtrpj;jhe;j Nehf;fpy; gjpQhd vLj;J tphpj;Jg; gz;bjhpd; rka Qhdk; mthpd; tho;Tj; jlk; gw;wpg; gpd;tUkhW v 'mUze;jp rpthr;rhhpahhpd; $w;Wf;fpira gz QhdE}iy XJjy; XJtpj;jy;> QhdE}w;ngh jhd; Nfl;ly; QhdE}w; nghUisj; Nf Itifg;gl;l Qhd Nts;tpiaj; j Nkw;nfhz;lhH. QhdE}yhfpa rptQhdrpj fw;W tpsq;Ftjw;fhf tpsf;f ciu vOj jpwT Nfhy; vd;w E}iy ntspapl;lhH.
-
mWgj;Njohk; gf;fj;jpy; NguhrphpaH R. Rr gz;bjhpd; Ez;zha;it ,g;gb mtjhdj;Jf;FhpaJ: 'gz;bjH Iah mtHfs;> Nky;ehl;lhH ir Mq;fpyj;jpNy vOjp ntspapl;l E}y;fis m mtw;wpYs;s rpy jtwhd tpsf;fq;fisr; R irtrpj;jhe;jf; fUj;Jf;fSf;Fg; gz tpsf;fq;fisj; je;Js;shH."
- Ntw;W kjj;jtH - epg;ghff; fj;Njhy xUth; irtrpj;jhe;jk; gw;wp vOjpa E}y
17

Mj;kN[hjp ];tuhf; fy;Y}hpapy; mjpguha; md;wpUe;j ; $j;jiuAk; tpQ;rptpl;lhH vd;W Gfo;khiy Lj;jehs; re;jpj;jNghJ kpfj;Jf;fj;Jld; j;ij tUzpj;jhH. fe;ijah fe;ijah sad;wp E}iy xUtUk; gbf;ftpy;iy. j;jhHfs; vd;W tprdKfk; fhl;baJ. ug;gps;is B.A., B.Sc. vz;fzpj tpQ;Qhd d;wNghJ fe;ijahtpd; xU ftpijapy; hL nry;yf; Nfhgq; nfhz;ljhd gFjpia ,ijg; gz;bjH ,lk; $wpNdd;. Xkg;gh! bj;jhH. Ngrte;jtHfs; xUth; $lg;
hH."
- NkyJ gf;f k; 49-50 tp. rq;fug;gps;isath;fs; \Qhdk;| vd;w ;jhe;j Nehf;fpy; gjpQhdk;> ghrQhdk; gw;wp z;bjhpd; rka Qhdk; gw;wpr; rpyhfpj;J lk; gw;wpg; gpd;tUkhW vOjpAs;shH. hpahhpd; $w;Wf;fpira gz;bjH Iah mth;fs; ; XJtpj;jy;> QhdE}w;nghUisr; rpe;jpj;jy;> hdE}w; nghUisj; Nfl;gpj;jy; vd;Dk; hd Nts;tpiaj; jd;tho;f;ifapy; hdE}yhfpa rptQhdrpj;jpahiu ahtUk; ;fhf tpsf;f ciu vOjp rptQhd rpj;jpj;
E}iy ntspapl;lhH.
- NkyJ gf;fk; 59
j;jpy; NguhrphpaH R. RrPe;jpuuhrh mth;fs; ;zha;it ,g;gb tiue;Js;sik J: tHfs;> Nky;ehl;lhH irtrpj;jhe;jk; gw;wp p ntspapl;l E}y;fis myrpg; gbj;Js;shH. twhd tpsf;fq;fisr; Rl;bf; fhl;bAs;shH. fUj;Jf;fSf;Fg; gz;bjh; rpy Gjpa e;Js;shH."
- NkyJ gf;fk; 67 tH - epg;ghff; fj;Njhypf;f kj g+[;[paH e;jk; gw;wp vOjpa E}ypy; Moq;fhw;gl;L
17

Page 18
Mj;kN[hjp; fha;jYtj;jypd;wp md;dhhpd; mwpthl ,Uf;fpwhH.
'gz;bjH jkpo; nkhop ,yf;fpak; i ,g;gbr; rpy tplaq;fs; gw;wp vdf;F vOjp ahDk; vl;batw;Wf;Fg; gjpnyOjp te;N fj;Njhypf;f FU xUtH (mUl;je;ij n[d irtrpj;jhe;jj;ijg; gw;wp Mq;fpyj ciunahd;wpd; gpujp vdf;Ff; fpilj;jJ. jq;if jpUkjp mkpHjh rptghyd; je;jhH. nrhy;tjw;F ahd; ahnud vz;zp> gz;bjU mjidg; gz;bjH gbj;Jg; ghHj;J tpl kpfTk; epjhdkhf Mw;wg;ngw;w ciunadg - R. RrPe;jpuuhrh f gz;bjH xUthplk; cs;s jFjpiag; N MoKk; tprhyKk; epiwe;j mwpT \\ifyhrgjp];kpUjp" nad;w Mf;fj;i gy;fiyf;fofk; b. ypw;gl;lk; toq;fpf; nfs kjpg;gPl;Lf;fhd mjpAaH tpUjhFk;.
gz;bjH ma;ah mtHfs; Mo;e;j fUj;Jf;fs; mlq;fpa gy E}y;fisAk;> M jf;f fz;ldq;fisAk; rpj;j Rj;jpAld; nts gpw;gFjpapy; mth; je;j %d;W nghWg;ghd fy;tp ty;Yeh;fs; kjpj;J kdkhug; Nghw;w xd;W - nghpa Guhz#rdk; - kNyrpa irtrpj;jhe;j epiyak; ntspapl;lJ. ehty g+Hj;jpaha; kpspUk; cah;E}y;.
,uz;L - rpe;jidahsh; ify rpe;jidfis irtrpj;jhe;j Nehf;fpy; ifyhrgjp ];kpUjp. ntspaPL aho; gy;fi
%d;whtJ jpUf;NfjP];tu khd;kpak 1. Guhjdfhz;lk; - jpUf;NfjPr;ruj; jpUg;g 2. nghw; nghsph; fhz;;lk; 3. fue;Jiw fhz;lk; 4. eN~hja fhz;lk; 5. epj;jpa iekpj;jpa fhz;lk; ,dp ,g;nghpahh; gw;wpa rpy mwpQh;fspd; fU (n
18

p md;dhhpd; mwpthliyg; Nghw;wpAk;
po; nkhop ,yf;fpak; irtk;> rKjhak; ;fs; gw;wp vdf;F vOjpf; nfhz;bUe;jhH. f;Fg; gjpnyOjp te;Njd;. xUKiw UtH (mUl;je;ij n[duhy;l; rthpKj;J) jg; gw;wp Mq;fpyj;jpy; epfo;j;jpa ujp vdf;Ff; fpilj;jJ. mjid mtuJ kpHjh rptghyd; je;jhH. mjw;F fUj;Jiu ahnud vz;zp> gz;bjUf;F mDg;gpNdd;. gbj;Jg; ghHj;J tpl;L - ey;ywpTld; Mw;wg;ngw;w ciunadg; ghuhl;bAs;shH."
- R. RrPe;jpuuhrh fUj;J gf;fk; 75 hplk; cs;s jFjpiag; Nghw;WgtH. ,tuJ Kk; epiwe;j mwpTg; ngUikia jp" nad;w Mf;fj;ij mse;J aho; ypw;gl;lk; toq;fpf; nfsutpj;jik mthpd; jpAaH tpUjhFk;.
a;ah mtHfs; Mo;e;jfd;w Ez;zpa ;fpa gy E}y;fisAk;> Ma;TiufisAk;> Ak; rpj;j Rj;jpAld; ntspapl;lhH. vdpDk; ; je;j %d;W nghWg;ghd E}y;fisg; gy ; kjpj;J kdkhug; Nghw;wpAs;sdH.
Guhz#rdk; - kNyrpahtpy; Nfhyhyk;g+h; ak; ntspapl;lJ. ehtyh; tpl;l Fiwapd; ; cah;E}y;. rpe;jidahsh; ifyhrgjpath;fspd; rtrpj;jhe;j Nehf;fpy; Ma;e;J vOjpa
p. ntspaPL aho; gy;fiyf;fofk;. pUf;NfjP];tu khd;kpak;. - jpUf;NfjPr;ruj; jpUg;gzpr; rig hz;;lk; ;lk; ;lk;
pa fhz;lk; ;wpa rpy mwpQh;fspd; fUj;Jf;fs; tUkhW.
(njhlUk;)
18

Page 19
SITA'S EXPOSTULATION T
C. S. Rajaratnam The importance of Ramayana as far as Hindu greater than that of Maha baratha. The story be in later times and adopted paraphrases of Val composed in all the languages of India, so that i folk of India. It was carried to South-Asia and was equally popular. The story has a strong e whole land. Rama is the epitome of all the vir all the people of honour, courage and loyalty. the right thing. He cheerfully accepts exile so be true to his word, and he never gives way to as rage and self pity. His brother Laksmana is equal. Sita is the ideal of wifely virtue, in loyal expostulation to Rama, is when he decides to without her, is one of the best passages of Sans Sita who always spoke kindly to her hus kindness from him and said:
My Lord, a man's father, his mother bro ter-in-law all experience the same effects of t suffer an individual fate.
But a wife and she alone, must share Therefore I too, have been ordered to live in th father or mother not her sons or friends or herse and he alone, who gives her a permanent refug after death. If you must leave this very day for Ragava I will go in front of you softening th kussa grass. Cast out your anger and resentme water left out after drinking ones fill. Do not me, my mighty husband. There is no evil in m husband's feet in any circumstances surpasses an aerial chariot or even flying through the sky
My father and mother have instructed m have to be told now the proper way to behave.
I shall live as happily in the forests as
19

Mj;kN[hjp
XPOSTULATION TO RAMA
C. S. Rajaratnam amayana as far as Hinduism is concerned is aha baratha. The story became very popular opted paraphrases of Valmiki's epic. It was anguages of India, so that it became part of the carried to South-Asia and Indonesia, where it r. The story has a strong ethical value on the s the epitome of all the virtues, an example of our, courage and loyalty. Rama always does heerfully accepts exile so that his father may and he never gives way to evil emotions such His brother Laksmana is ethically almost his al of wifely virtue, in loyalty and faith and her ma, is when he decides to go off to the forest f the best passages of Sanskrit literature. ys spoke kindly to her husband and deserved nd said: an's father, his mother brother son of daugh- ience the same effects of their past deeds and fate.
d she alone, must share her husband's fate. e been ordered to live in the forest. It is not her her sons or friends or herself, but her husband, ives her a permanent refuge in this world and ust leave this very day for the trackless forest, front of you softening the thorns and sharp t your anger and resentment, like so much of rinking ones fill. Do not be reluctant to take band. There is no evil in me. The shadow of circumstances surpasses the finest mansions ven flying through the sky.
mother have instructed me well and I do not the proper way to behave. happily in the forests as if were my father's
19

Page 20
Mj;kN[hjp; house,and be faithful to my husband. I will ob practise self-discipline and chastity what pleasu you, my mighty husband, in the honey scente bestower of honour, you have the power to pro son, why then not me. You need not doubt th nothing but fruits roots. I shall not cause any tr By living with you I want to see the strea the ponds and forests . I want to see the lotus p blanketed with geese and ducks, happy in your c husband.
What pleasure I shall share with you, m band, what bliss for me to be with you like thi dred thousand years.
If I were to be offered a place to live in he right among men, I will refuse it if you were n the trackless forest teaming with dear monkeys live there as if in my father's house, clinging to self-discipline. I love no one else, my heart is that were to be parted I am resolved to die. Ta grant my request, I shall be of no burden to yo Despite what Sita said, the best among ished righteousness was still unwilling to take dissuade her he began to discribe how painful
But Sita remained firm and Rama had to in his heart he was glad that she would go with Later Rama went to see his mother Kou her prayer, and Lakshman told her the bad n come with you pleaded Koushalya ''No'', Ram needs you more than ever now.'' And with thi agree. Then Lakshman spoke in a tone allowin and announced ''I will go with Rama and look a stop me.'' Later Rama took Sita and Lakshman We might here mention one important figu that of Hanuman.If not for his help Rama wo cued Sita from Ravana.
20

l to my husband. I will obey you always and ne and chastity what pleasure I shall share with band, in the honey scented forests. O Rama! , you have the power to protect any other per- e. You need not doubt that I can survive on ots. I shall not cause any trouble.
you I want to see the streams and mountains, ts . I want to see the lotus ponds in full bloom, and ducks, happy in your company, my mighty
e I shall share with you, my large eyed hus- me to be with you like this, were it for a hun- . offered a place to live in heaven itself, Ragava, will refuse it if you were not there. I will go to aming with dear monkeys, and elephants, and father's house, clinging to your feet, in strict e no one else, my heart is so attached to you ed I am resolved to die. Take me! Oh, please
hall be of no burden to you. Sita said, the best among men who so cher- was still unwilling to take her, and in order to an to discribe how painful life in the forest is. ined firm and Rama had to grant her wish, and lad that she would go with him.
ent to see his mother Koushalya who was at shman told her the bad news. Then let me ded Koushalya ''No'', Rama answered ''Father n ever now.'' And with this Koushalya had to an spoke in a tone allowing for no discussion ll go with Rama and look after him and no one a took Sita and Lakshman with him. mention one important figure in the Ramayana not for his help Rama would never have res- na.
20

Page 21
c rptkak; jpUf;fapyha guk;giuj; jpUthtLJiw MjPdk;
rPh; tsh; rPh; MjPdfh;j;juth;fs; mYtyfk;
md;GilaPH> jpUtUs; rpwf;f> tzf;fk;> jhq;fs; mDg;gp itj;j 'Mj;k 2004> kw;Wk; [{iy-nrg;lk;gH-2004 kw;Wk rkag;Nguitapd; 10; Mz;Lfhyg; nghJ %d;W Gj;jfKk; te;J NrHe;jd. kfhrd;dpjhdk; mtHfs; jpUf;fz; rhw;wpa kfpo;r;rp. jq;fsJ Md;kPfg;gzp Nkd;NkYk ey;tho;j;Jf;fs;. jhq;fs; jkpofk; tUk;NghJ MjPdj;jpw;F tUtij tpUk;GfpNwhk;.
,izg;G: jpUePw;Wj; jpUf;fhg;G
NkyhsH> jpUthtLJiw MjPdk;
mUs;kpF ey;Y}h; fe;jRthkp Myaj;j Nguit elj;jpa rka epfo;r;rpfs;
kfhrptuhj;jphp tpoh
8-03-2005 nrt;tha;f;fpoik kfh jpUthrfk; Kw;Nwhjy; elj;jg;gl;lJ. mgpNrfq;fspd; nghOJk; rptehkrq;f rpuj;ijAld; Nguitapd; rptdbahh; jpU nrhy;yg;gl;lJ
gq;Fdp cj;ju tpoh
25-03-2005 nts;spf;fpoik khiy 3:0 6 kzp tiu jpUKiw g[id Ngui jpUf;$l;lj;jpduhy; elj;jg;gl;lJ. MuhjidfSk; ,lk; ngw;wd. Ngui irtJue;juh; tp. fe;jtdk;> rpt. Kj;Jy nrhw; nghopTfSk; ,lk;ngw;wd
21

c rptkak; j;
k;
h;fs;
Us; rpwf;f>
; mDg;gp itj;j 'Mj;kN[hjp" Vg;uy;-[{d;- y-nrg;lk;gH-2004 kw;Wk; xd;uhwpNah ,e;J ; 10; Mz;Lfhyg; nghJ mwpf;if Mfpa ; te;J NrHe;jd. rPH-tsH-rPH FU tHfs; jpUf;fz; rhw;wpaUspdhHfs;. kpf;f Md;kPfg;gzp Nkd;NkYk; rpwf;f MjPdj;jpd;
tUk;NghJ MjPdj;jpw;F mtrpak; tUif pNwhk;.
;Wj; jpUf;fhg;G
jPdk;
; fe;jRthkp Myaj;jpy; ,e;Jrkag; rka epfo;r;rpfs;
tpoh
t;tha;f;fpoik kfh rptuhj;jphp md;W whjy; elj;jg;gl;lJ. xt;nthU rhk ghOJk; rptehkrq;fPh;j;jdk; gf;jp tapd; rptdbahh; jpUf; $l;lj;jpduhy;
tpoh s;spf;fpoik khiy 3:00 kzp njhlf;fk; UKiw g[id Nguitr; rptdbahh; hy; elj;jg;gl;lJ. tpNr~ mgpNrf lk; ngw;wd. Nguitapd; fhg;ghsh; e;jtdk;> rpt. Kj;Jypq;fk; MfpNahhpd;
; ,lk;ngw;wd
Mj;kN[hjp
21
jpUthtLJiw 609803 23-12-04

Page 22
md;Gs;s:
jpU. Kj;Jypq;fk; mth;fSf;F Mrpf jhq;fs; MjPdj;jpw;F mDg;gp itj;j Mj ,uz;Lk; fpilf;fg; ngw;wd. kpf;f kfpo;r Mdpf;Fk; Mbf;Fk; Gul;lhjpf;Fk; chpa kyh fly; fle;J tho;e;jhYk; rkaj;ijAk; nkho nraw;gLtJ vkf;f ngUikiaj; jUfpd;w ehtyg;gpl;bapy; Muk;gpj;j Mj;k N[hjp fdlhtpy; ntsptUtJ w;F mDg;gp itj;j Mj;kN[hjp rQ;rpif ; ngw;wd. kpf;f kfpo;r;rp. rpj;jpiuf;Fk; ; Gul;lhjpf;Fk; chpa kyh; fpilf;fg;ngw;wJ. ;jhYk; rkaj;ijAk; nkhopiaAk; kwthky; ngUikiaj; jUfpd;wJ. ,yq;ifapd; uk;gpj;j Mj;k N[hjp rQ;rpif ,d;W tJ jkpo; nkhopg; Hg;gjw;F ntspf;nfhzUk; jq;fisAk; uAk; tho;j;Jfpd;Nwhk;.
=y= MWKf ehtyh; ,d;iwa wpe;jpUf;Fk; tifapy; E}ypd; ml;ilg;glk; ;GilajhFk;. ,g;gzpia njhlHe;J d; MrPHtjpg;ghuhf. rQ;rpif ey;y fl;Liu> tsptu ,iwtidg; gpuhHj;jpf;fpd;Nwhk;.
,d;g md;G"
hre;epjhdk; Njrpf Qhdrk;ge;j guhkhr;rhhpa Rthkpfs;
hkpahw; ghjpf;fg;gl;l vkJ ,uj;j ;J rkag; Nguit Nrh;j;j 2000 lhyUk; hp khjk; 10k; jpfjp 2005 Mk; Mz;L .
22

Page 23
rkar; nra;jpfs;
cyfshtpa rptj;jkpo; tpohf;fs
NaHkdpapypUe;J ntsptUk; ntw;wpkzpg; gj;jphpifAk; rptj;jkpo; rQ;rpifAk; ,ize;J 80 taijnaa;jpa fyhepjp rptj;jkpo;r; nry;tp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mth;fSf;Fj; jkpoPok;> ,q;fpyhe;J> NaHkdp> fdlh Mfpa ehLfspy; tpohf;fs; vLj;jd.
jhafj;jpy; njy;ypg;gioapy; 10-01-2005 jpq;fs; ele;j tpohTf;F NguhrphpaH m. rz;Kfjh]; jiyik tfpj;jhH.
,q;fpyhe;jpy; rptj;jkpo; Mfpatw;wpd; Mrphpah;)
jiyik j
NaHkd rdpf;fpoik gujkhNjt thdjp Njr tfpj;jhH.
fdlh nts;spf;fp ,e;J rk Mjutpy; tpoh ftpeh jiyikap vy;yh fyhepjp jq mth;fspd Kd;dpl;L ntspaplg;n rQ;rpifAk kNdhd;kz \fhyk; je;j E}Yk; nts
JHf;fhGuk; kfspH ,y;yk; 23tJ Mz;L epiwT
njy;ypg;gio JHf;fhGuk; kfspH ,y;yj;jpd; 23MtJ epiwT tpohTk; ghprspg;G tpohTk; 06-02-2005 Qhapw;Wf; fpoik =JHf;fhNjtp md;dg+uzp kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. tpohTf;F
kfspH , fyhepjp rp jq;fk;kh mtHfs; dhHfs;.
aho;.gy;fi
23

Mj;kN[hjp
s; yfshtpa rptj;jkpo; tpohf;fs;
ntsptUk; ;jphpifAk; ;rpifAk; jnaa;jpa ;r; nry;tp hf;Fl;b jkpoPok;> dp> fdlh tpohf;fs;
pg;gioapy; s; ele;j phpaH m. jiyik
; efuj;jpy; JHf;if ; 27-01-2005 tpohTf;F ptFkhud; ptj;jkpo; rphpah;)
23
jiyik jhq;fpdhH.
NaHkdpapy; 05-02-2005 rdpf;fpoik ele;j tpohTf;Fg; gujkhNjtp fyhepjp jpUkjp thdjp Njrpq;Fuh[h jiyik tfpj;jhH.
fdlhtpy; 18-02-2005 nts;spf;fpoik xd;uhwpNah ,e;J rkag; Nguitapd; Mjutpy; ele;j rptj;jkpo; tpoh ftpehafh; tp. fe;jtdk; jiyikapy; eilngw;wJ.
vy;yh tpohf;fspYk; fyhepjp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mth;fspd; Kj;Jtpohit Kd;dpl;Lr; rpwg;gpjohf ntspaplg;ngw;w \rptj;jkpo;| rQ;rpifAk; fyhepjp jpUkjp kNdhd;kzp rz;Kfjhrpd; \fhyk; je;j iftpsf;F| vd;w E}Yk; ntspaplg;ngw;wd.
JHf;fhGuk; kfspH ,y;yk; 23tJ Mz;L epiwT
Hf;fhGuk; ; 23MtJ ghprspg;G Qhapw;Wf; ;fhNjtp ;lgj;jpy; tpohTf;F
kfspH ,y;yj; jiytp fyhepjp rptj;jkpo;r; nry;tp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b> J.P. mtHfs; jiyik jhq;fp dhHfs;.
aho;.gy;fiyf;fofj;jpd;
39Mk; gf;fk; ghh;f;f

Page 24
Mj;kN[hjp;
24

24

Page 25
,e;J rkag; Nguitr; nra;jpfs;
Filr; Rthkpapd; FUg+
kz Filr;Rthkpapd; FUg+ir toikNghy
rf Rthkpfspd; gf;jh;
tp fspdhYk; ,e;J rkag;
M Nguitr; rptdbahH
md $l;lj; jpduhYk;
ngw ntFrpwg;ghf mUs;
kf kpF ey;Y}H KUfd;
Ng Myaj;jpy; 20-02-2005
guk Qhapw;Wf;fpoik elj;
ypq jg;gl;lJ. fhiy 8:30
nr kzp njhlf;fk; khiy 5
jpUehTf;fuR Rthkpfs jpUj;jhz;lfk; Kw;Nwhj
5-2-2005> 12-2-2005 Mfpa ,U jpdq;fs; mg;gH Rthkpfspd; jpUj;jhz;lfk; Kw;Nwhjy; eilngw;wJ. mg;gH Rthkp fspd; Mwhk; jpUKiwahd jpUj;jhz;lfk; jj;Jtr;
nrwpTs;s Vw;gLj;Jk; jpUKiw tpUg;gj;jpw jy; nra;a
Mj;kN[hjp QhdRugp Mj;kPf Kj;ijah Rthkpfspd 10tJ Mz;L epidT
xd;uhwpNah ,e;J rkag; Nguit jhgfH Mj;kN[hjp Kj;ijah mth;fspd; 2005k; Mz;il mtUila epidT Mz;lhfg; gpufldg; gLj;jpAs;sJ. a+d;> a+iy> Xf];l;> nrg;nuk;gH khjq;fspy; gy tpohf;fis
25
nuhwd;Nuh> ay; Mfpa elj;jTs;s kddg;Nghl nghpahhpd Ngr;Rg;Ngh tw;iwAk elj;jTs;s

guitr; nra;jpfs; lr; Rthkpapd; FUg+ir
pd; hy ;jh; ag; hH k; s; d; 005 lj; :30 khiy 5
kzptiu jpUth rfk; Kw;Nwhjg;gl;lJ. tpNr~ mgpNrf MuhjidfSk; md;djhdKk; ,lk; ngw;wd. Rthkpfspd; kfpik fisg; gw;wp NguwpQH KUfNt gukehjd;> rptKj;J ypq;fk; MfpNahH nrhw;nghopthw;wpdH.
ehTf;fuR Rthkpfspd; j;jhz;lfk; Kw;Nwhjy;
fpa ,U thkpfspd; w;Nwhjy; ;gH Rthkp Kiwahd jj;Jtr;
nrwpTs;s Md;k ghpgf;Ftk; Vw;gLj;Jk; ghly;fshifahy; jpUKiw mbahHfspd; tpUg;gj;jpw;fpzq;f Kw;Nwh jy; nra;ag;gl;lJ.
jp QhdRugp Mj;kPfts;sy; j;ijah Rthkpfspd;
Mz;L epidT tpoh
rkag; j;kN[hjp pd; 2005k; a epidT pufldg; +d;> a+iy> g;nuk;gH pohf;fis
Mj;kN[hjp
25
nuhwd;Nuh> kprprhfh> nkhd;wp ay; Mfpa khefuq;fspy; elj;jTs;sJ. jpUKiw kddg;Nghl;b> ePjpE}y; Nghl;b> nghpahhpd; QhgfhHj;j Ngr;Rg;Nghl;bfs; Mfpad tw;iwAk; NguitapdH elj;jTs;sdH.

Page 26
Mj;kN[hjp;
,e;Jrkag; Nguit elj;jpa rptj;jkpo; nry;tp jq;fk;kh mg;ghf;F
Kj;J tpoh
Nkw;gb tpoh fdlh
MfpNah mUs;kpF ey;Y}H KUfd;
toq;fpdhH Myaj;jpy; 18-02-2005
tur nts;spf;fpoik khiy 5
Mya Kj kzpastpy; Nguitapd;
g. tp[aF fhg;ghsh; irtJue;juh;
MrpAiu t ftpQH tp. fe;jtdk;
nry;tpf;Fj mth;fspd; jiyikapd; fPo;
vd;w gl;l eilngw;wJ. Mya gpujk
ntw;wpkz FU ghy jpUf;Fzhde;jf;
rptFkhud FUf;fs; MrpAiu toq;
E}y; ntsp fpdhH. fjpH Jiurpq;fk;
E}y; ntsp mth;fs; tuNtw;Giu
fdfrgh epfo;j;jpdhH. rl;lj; juzp rpt
epfo;j;jpdh =jud;> NguwpQH KUfNt
ftpQ gukehjd; jkpoH jfty;
mth;fs Mrphpah; jpU. v];.
rz;Kfjh] jpUr;nry;tk;> ftpQH rpth
je;j iftp rpd;dj;jk;gp> Nguitapd;
mwpKfk; n rptdbahH jpUf;$l;lj;ij
rptKj;J NrHe;j jpUkjp jHkNjtp rpwp
ed;wpAiu Rg;gpukzpak;> jpUkjp
kpfT md;dg+uzk; Qhdrk;ge;jH>
eilngw;w Nguitapd; nghUshsh; nr.
rptj;jkp NrhkRe;juk; Mrphpah;>
md;gHfs; M irtg;nghpahH eh. rptypq;fk;
fye;J nf
Mj;kN[hjpapd; ,izaj;js Kf
Mj;kN[hjp rQ;rpifiaAk;> ,e;J nra;jpfisAk; www.arthmajothy.org ,y
26

,e;Jrkag; Nguit elj;jpa po; nry;tp jq;fk;kh mg;ghf;Fl;bapd;
Kj;J tpoh
fdlh
MfpNahH tho;j;Jiu KUfd;
toq;fpdhHfs;. -02-2005
turpj;jp tpehafh; khiy 5
Mya Kjy;th; rpt= lhf;lh; uitapd;
g. tp[aFkhuf; FUf;fs; Jue;juh;
MrpAiu toq;fpr; rptj;jkpo;r; e;jtdk;
nry;tpf;Fj; \nja;tg;ghit| kapd; fPo;
vd;w gl;lj;ij #l;bdhh;. a gpujk
ntw;wpkzp MrphpaH K.f.R. zhde;jf;
rptFkhudpd; rptj;jkpo; vd;w u toq;
E}y; ntspaPLk; ,lk;ngw;wJ. iurpq;fk;
E}y; ntspaPl;Liuia mjpgH tw;Giu
fdfrghgjp mth;fs; juzp rpt
epfo;j;jpdhH. KUfNt
ftpQh; tp. fe;jtdk; jfty;
mth;fs; fyhepjp k. . v];.
rz;Kfjh]; vOjpa \fhyk; pQH rpth
je;j iftpsf;F| vd;w E}iy uitapd;
mwpKfk; nra;Jitj;jhh;. ;$l;lj;ij
rptKj;Jypq;fk; mtHfs; Njtp rpwp
ed;wpAiu epfo;j;jpdhH. jpUkjp
kpfTk; mikjpahf rk;ge;jH>
eilngw;w tpohtpy; md;id shsh; nr.
rptj;jkpo; nry;tpapd; rphpah;>
md;gHfs; MjuthsHfs; gyh; rptypq;fk;
fye;J nfhz;L rpwg;gpj;jdH.
; ,izaj;js Kfthp
;rpifiaAk;> ,e;J rkag; Nguitr; ww.arthmajothy.org ,y; ghh;f;fyhk;
26

Page 27
INuhg;ghtpy; \Mj;kN[hjp| Mrph
\Mj;kN[hjp| Mrphpah; ftpehafh; tp. fe ,q;fpyhe;J Mfpa ehLfspw; gy epfo;r;rpfs ngg;gputhp 09Me; jpfjp fdlh jpUk;gpAs;s 22-01-2005 rdpf;fpoik ,yz;ld; IB Ngl;b mspj;jhh;.
23-01-2005y; Nah;kdpapy; kl;Ltpy; \tre;jk; tUk; thry;| ftpij E}y; m rpwg;Giuahw;wpdhh;.
29-01-2005y; ,yz;ld; ehLfspw; gy epfo;r;rpfspw; fye;Jnfhz;L
pfjp fdlh jpUk;gpAs;shh;. dpf;fpoik ,yz;ld; IBC thndhypf;Fg;
Nah;kdpapy; kl;Ltpy; Qhdf;Fkhudpd; hry;| ftpij E}y; mwpKf tpohtpw;
,yz;ld; 

Page 28
 guj thdjp Njrpq;Fuhrh> Md;kPfj; njd;wy; jpU kw;Wk; Myaf; FUf;fs;> rptj;jkpo; tpo gps;isfs; rpyh;.
KUfd; Myaj;jpy; \ehtyh; ngUkhd;| gw;wpA epfo;j;jpdhh;.
,uT \rd;iw];| thndhypapd; \njU epfo;r;rpapw; gq;Fgw;wpdhh;
05-02-2005 fhiy Nah;kdp Nlhl;%z ghlrhiyg; ghprspg;G tpohtpw; fye;Jnf ftpehafhpd; ftpijfspy; elj;jg;ngw ntw;wpngw;wth;fSf;F vd;gJ Fwpg;gplj;
md;Wkhiy RNtw;wh efhpy; fyhepjp r rptj; jkpo; tpohtpw; rpwg;Giu ahw;wpdhh;. mLj;jehs; Qhapw;Wf;fpoik gpw;gfy; eilngw;w ftpQh; eFyh rptehjd; mth;f vO| vd;w ftpij E}y; mwpKf tpoh jhq;fpdhh;.
08-02-2005 gfy; ,yz;ld; ITBC thn Nghl;b xd;wpYk; fye;J nfhz;lhh;.
Mj;kN[hjp;
28

mk;kd; Myaj;jpy; MrphpaUld; \rptj;jkpo;| K. f. R. rptFkud;> gujkhNjtp fyhepjp h> Md;kPfj; njd;wy; jpU. j. GtNde;jpud; Uf;fs;> rptj;jkpo; tpohtpy; eldkhba
; \ehtyh; ngUkhd;| gw;wpAk; nrhw;nghopTfs;
];| thndhypapd; \njUNthuj; jpz;iz| w;wpdhh; hiy Nah;kdp Nlhl;%z;l; jkpo; fyhyag; pg;G tpohtpw; fye;Jnfhz;lhh;. ghprspg;G pijfspy; elj;jg;ngw;w Nghl;bfspy; f;F vd;gJ Fwpg;gplj; jf;fJ. RNtw;wh efhpy; fyhepjp rptFkhud; elj;jpa pw; rpwg;Giu ahw;wpdhh;.
hapw;Wf;fpoik gpw;gfy; Nlhl;%z;l; efhpy; eFyh rptehjd; mth;fspd; \Kidg;Gld; j E}y; mwpKf tpohTf;Fj; jiyik
y; ,yz;ld; ITBC thndhypapd; Neubg; ye;J nfhz;lhh;.
28

Page 29
 JHf;if> kfhfhsp vd;W rf;jpia tUfpNwhk;. ehl;Lg; Gwq;fspYk; kf;fs; k rf;jp topghLnra;J te;Js;shHfs;. K JHf;fhNjtp> tPukhfhsp vd;W gy tbt topgLfpNwhk;.
rf;jp topghl;Lld; ,ize;jJ fz;zi njd;dfj;jpNy Nrho ehl;by; gpwe;J ghz;b e gwpnfhLj;J> kd;dDld; fztd; NfhtyD thjhb ePjpfpilf;fhjtplj;J> ghz;b ehl nra;jgpd;> Nruehl;il mile;J Nfht tpz;zfj;jpy; nja;tkhfpa fz;zfpapd; tu ,sq;Nfh mbfs; tbj;j rpwg;ghd rpyg;gj fhl;ba rpyk;Gr; nry;tpahk; fz;zfpia f vd;Wk;> gj;jpdp vd;Wk; Nghw;wp rf;jp topghl nfhz;Nlhk;.
f[ghF kd;dd; fz;zif mk ,yq;iff;F vLj;J te;Js;shd; vd;gij t %yk; mwpfpNwhk;. fz;zif mk;kDf;fhf aho; Flhehl;bYk; mike;Js;sd. gj;j topghL ,d;W rpq;fs ngsj;j rkaj;jpd tUtijf; fhz;fpNwhk;.
fz;zfp kpff; Nfhgkhfg; ghz;behl;i nja;tkhf khwpats;> FspHr;rpahd Nrhiy Njbf; nfhz;lts; vd;w ek;gpf;if kf;f m ,aw;if kuq;fs; mlHe;j Nrhiyfs; epiwe mike;Js;sd vd;gijf; fhz;fpNwhk;. ,t
29

Mj;kN[hjp yq;fs;: 8 Ntuk; (Rl;bGuk;) mk;kd; Nfhapy;
yhty;yp rptghjRe;juk;> B.A. (Cey.)
hL ,lk;ngw;wJNghy rf;jptopghLk; Kf;fpa J vd;gJ ehk; mwpe;jNj. md;id topghL J. rf;jp topghL rpe;Jntsp ehfhpf ,Ue;J te;Js;sJ. md;id guhrf;jp> > kfhfhsp vd;W rf;jpiag; Nghw;wp topgl;L g; Gwq;fspYk; kf;fs; kpf ek;gpf;ifAld; ;J te;Js;shHfs;. Kj;Jkhhp mk;kd;> hfhsp vd;W gy tbtq;fspy; itj;J
ld; ,ize;jJ fz;zif mk;kd; topghL. o ehl;by; gpwe;J ghz;b ehl;by; fztidg; Dld; fztd; NfhtyDf;fhf ePjpNfl;L ;fhjtplj;J> ghz;b ehl;il vhpnfhs;sr; l;il mile;J NfhtyDld; NrHe;J ;tkhfpa fz;zfpapd; tuyhw;iw mwpNthk;. tbj;j rpwg;ghd rpyg;gjpfhuj;jpy; vLj;Jf; ry;tpahk; fz;zfpia fz;zif mk;kd; ;Wk; Nghw;wp rf;jp topghl;Lld; ,izj;Jf;
;dd; fz;zif mk;kd; toghl;il te;Js;shd; vd;gij tuyhw;Wr; rhd;Wfs; fz;zif mk;kDf;fhfg; gy Myaq;fs; ; mike;Js;sd. gj;jpdp nja;tj; jdp; ;fs ngsj;j rkaj;jpdhpilNaAk; epytp pNwhk;.
f; Nfhgkhfg; ghz;behl;il tpl;lfd;wts;> s;> FspHr;rpahd NrhiyfspNy miktplk; ; vd;w ek;gpf;if kf;fspilNa cz;L. hf aho;Flhehl;by;> mk;kd; Myaq;fs; lHe;j Nrhiyfs; epiwe;j ,lq;fspNyjhd; ;gijf; fhz;fpNwhk;. ,t;tpjk; njd;kuhl;rpg;
29

Page 30
Mj;kN[hjp; gFjpapy; gpurpj;jp ngw;w %d;W mk;kd; gd;wpj;jiyr;rp kl;Ltpy; mk;kd;> Rl;bGuk; m ,it. ,t;thyaq;fSs; xd;whd Rl;bG miof;fg;gl;LtUk; rpl;bNtuk; mk;kd; My gFjpapy; nfhbfhkj;jpypUe;J gUj;jpj;Jiw tuzp ,aw;whiy> fhuk; Fwpr;rp> ehtw;fh re;jpf;Fk; tuzpg; gFjpapy; mike;Js;sJ
fz;zif mk;kdpd; mUspd; ngUik kl;Lkd;wp aho;ghzj;jpYs;s Vida k aho;g;ghzk; fz;b tPjpapy; KUfz;b mike;Js;s KUfz;bg; gps;isahhpd; mU ,y;iyay;yth? mJNghyNt nfhbfhk tPjpapy; mike;Js;s rpl;bNtuk; mk;k ,t;tPjpahy; gpuahzk; Nkw;nfhs;NthUk; m jkJ gpuahzj;ij mk;kd; Myaj;jpypwq;f njhlHtH.
thdsht Kl;Lk; NfhGuq;fs; ,y;y ,J. Vida Myaq;fs; Nghy; vOr;rp kpF mofpa NfhGuq;fisAk; mikj;J mk;kd Ntz;Lk; vd;W CHkf;fs; tpUk;gpdH. M vLf;Fk;Nghnjy;yhk;> mk;kdpd; mUspdhy; j 'epyGyd;fs; vOjpitj;jhs; epiwa cz mfpynky;yhk; Nghw;wpLNj mjprankd;W tUkhdk; jpdNtisg; g+irAkhFk;,q;F ngUq;Nfhapy; mikg;gjw;F kWg;gJNkd;" vd;w ,e;j ghlypy;; ,t;tk;kdpd; tuyhWk; ,Ug;gijf;; fhzyhk;.
tsk; kpf tuzpapy; tsq;nfhspf;F ,aw;ifr; Nrhiy kj;jpapy; va;g;gd;wpf; fhl mUshl;rp nrYj;Jk; mk;kid Rl;bGuk; mk;kd fhsp> nfhw;wit vd;w ,yf;fpak; $Wk; f topghL f[ghF kd;ddpd; tpUg;gj;jpy; ,q vd;gJ tha;top %yk; fpilj;j fijfs; % rhd;Wfs; %yKk; mwpa Kbfpd;wJ.
rpl;bNtuk; vd;gJ ,f;Nfhapy; mike;j ngah;. ,f;fhzpapd; cWjpapypUe;J
30

ngw;w %d;W mk;kd; Myaq;fs; cs. ; tpy; mk;kd;> Rl;bGuk; mk;kd;> MfpadNt q;fSs; xd;whd Rl;bGuk; Myak; vd;W ; rpl;bNtuk; mk;kd; Myak; njd;kuhl;rpg; j;jpypUe;J gUj;jpj;Jiw nry;Yk; tPjpapy; > fhuk; Fwpr;rp> ehtw;fhL Mfpa %d;Wk; gFjpapy; mike;Js;sJ. k;kdpd; mUspd; ngUikia ,t;t+H kf;fs; zj;jpYs;s Vida kf;fSNk mwptH. ;b tPjpapy; KUfz;b vd;Dk; ,lj;jpy; z;bg; gps;isahhpd; mUs;gw;wp mwpahjhH mJNghyNt nfhbfhkk; gUjjpj;Jiw s;s rpl;bNtuk; mk;kdpd; mUisAk; zk; Nkw;nfhs;NthUk; mwpahky; ,y;iy. mk;kd; Myaj;jpypwq;fp tzq;fpa gpd;Ng
l;Lk; NfhGuq;fs; ,y;yhj xU MyaNk aq;fs; Nghy; vOr;rp kpF fl;blq;fisAk;> sAk; mikj;J mk;kd; Myak; tpsq;f Hkf;fs; tpUk;gpdH. Mdhy; ,k;Kaw;rp k;> mk;kdpd; mUspdhy; jilfs; Vw;gl;ld.
pitj;jhs; epiwa cz;L vd;W hw;wpLNj mjprankd;W sg; g+irAkhFk;,q;F kg;gjw;F kWg;gJNkd;"
;; ,t;tk;kdpd; tuyhWk; kfpikAk; mlq;fp hk;. uzpapy; tsq;nfhspf;Fk; tay;ntspapy; kj;jpapy; va;g;gd;wpf; fhl;by; mkHe;jpUe;J ; mk;kid Rl;bGuk; mk;kd; vd;Nw miog;gH. vd;w ,yf;fpak; $Wk; fz;zif mk;kd; d;ddpd; tpUg;gj;jpy; ,q;F te;J NrHe;jJ yk; fpilj;j fijfs; %yKk; tuyhw;Wr;
; mwpa Kbfpd;wJ. ;gJ ,f;Nfhapy; mike;jpUf;Fk; fhzpapd; papd; cWjpapypUe;J ,jid mwpaf;
30

Page 31
$bajhfTs;sJ. Rl;bGuk; vd;gJ rpl;bNt kUtpangaNu. Xiyr; Rtbfspy; vOjg;gl;b cWjp ,g;nghOJ Nfhapy; epHthf rigapdu ghJfhf;fg;gl;L tUfpd;wJ. va;g;gd;wpf; f epiwe;j FspHr;rp nghUe;jpa ,lj;jpy; f mkHe;Js;shs; vd;gij ,f;Nfhapiyg; gw;w mwpfpNwhk;.
,f;Nfhapy; vg;nghOJ fl;lg;gl;lJ vd rhd;Wfs; ,y;iy. f[ghF kd;dd; fhy mk;kd; topghL nfhz;L tug;gl;lJ vd;w goik tha;e;j Nfhapy; vd;Nw $wyhk;. fhyk; ,e;J rkaj;jpw;F ,Us; epiwe mwpe;jNj. ,t; md;dpaH Ml;rpf;fhyj;jpy %y];jhdj;jpy; ,Ue;j mk;kd; tpf;fpufk itj;jpUe;jjhfTk;> gpd; mNj fhzpapy; i topgl;L te;jjhfTk;> tha;nkhopf; fijfs; Muk;gj;jpy; fz;lhf;fy;yhy; fl;lg;gl;bUe;j M nghopfy;yhy; fl;lg;gl;Ls;sijf; fhzyhk GdUj;jhuzk; nra;ag;gl;Ls;s tpguk nghwpf;fg;gl;Ls;sJ. fle;j ,uz;L Mz;L GJg;gpf;fg;gl;Ls;sijAk; mwpfpNwhk;.
,q;F itfhrpg; g+uizad;W nghq Ky;iyj;jPT tw;whg;gis mk;kd; My tprhfj;jd;W nghq;fy; ,lk;ngWk;. me;j eh ,J ,lk;ngWk;. Mya cw;rtKk; Muk kpf tpkhpirahf myq;fhuj;jpUtpohf;fs; ,l epiwe;j #oy; my;yth. jpUtpohf; fhyq rhjhuz ehl;fspYk; mk;kd; ghy; mgpN~f milths;. jpq;fl;fpoik nts;spf;fpo jpdq;fSk; kpf tpNrlkhd jpdq;fshFk;. gy;NtW ,lq;fspypUe;Jk; mzp mz ,t;thyaj;ij ehb te;J mk;kd; mUs; n
cw;rtfhyj;jpy; Nkw;Fj;jpirapy; v gps;isahH NfhapYf;Fr;nrd;W mq;Fs;s F jpk;GUtpy; ,isg;ghwp Myak; jpUk;Gths; f mk;ghis myq;fhu CQ;rypy; itj;J C
31

Mj;kN[hjp
Rl;bGuk; vd;gJ rpl;bNtuk; vd;gjpypUe;J yr; Rtbfspy; vOjg;gl;bUe;j ,f;fhzpapd; Nfhapy; epHthf rigapduhy; kPs vOjg;gl;L Ufpd;wJ. va;g;gd;wpf; fhl;by; Nrhiyfs; nghUe;jpa ,lj;jpy; fz;zif mk;kd; ;gij ,f;Nfhapiyg; gw;wpa ghly;fs; %yk;
g;nghOJ fl;lg;gl;lJ vd;gjw;F tuyhw;Wr; . f[ghF kd;dd; fhyj;jpy; fz;zif fhz;L tug;gl;lJ vd;wikahy; ,J xU fhapy; vd;Nw $wyhk;. NghHj;Jf;Nfah; j;jpw;F ,Us; epiwe;j fhyk; vd;gJ d;dpaH Ml;rpf;fhyj;jpy; ,t;thyaj;jpd; Ue;j mk;kd; tpf;fpufk; ghJfhf;fg;gl;L ;> gpd; mNj fhzpapy; itj;J xU gpuKfh; k;> tha;nkhopf; fijfs; %yk; mwpfpNwhk;. ;fy;yhy; fl;lg;gl;bUe;j Myak;> jw;nghOJ g;gl;Ls;sijf; fhzyhk;. 1935k; Mz;by; ra;ag;gl;Ls;s tpguk; fy;nyhd;wpy; . fle;j ,uz;L Mz;Lfspy; ,f;Nfhapy; ijAk; mwpfpNwhk;. hrpg; g+uizad;W nghq;fy; ,lk;ngWk;. ;whg;gis mk;kd; Myaj;jpy; itfhrp ;fy; ,lk;ngWk;. me;j ehspNyNa ,q;NfAk; Mya cw;rtKk; Muk;gkhfp 13 ehl;fs; yq;fhuj;jpUtpohf;fs; ,lk;ngWk;. gRf;fs; ;yth. jpUtpohf; fhyq;fspy; kl;Lkd;wp k; mk;kd; ghy; mgpN~fj;jpdhy; FspHr;rp l;fpoik nts;spf;fpoik Mfpa ,U rlkhd jpdq;fshFk;. cw;rtfhyq;fspy; pypUe;Jk; mzp mzpahf mbahHfs; b te;J mk;kd; mUs; ngWtH. ;jpy; Nkw;Fj;jpirapy; vOe;jUspapUf;Fk; f;Fr;nrd;W mq;Fs;s Fsj;jpy; ePuhbagpd; hwp Myak; jpUk;Gths; fz;zif mk;kd;. hu CQ;rypy; itj;J CQ;;ry; ghl;Lg;ghb
31

Page 32
Mj;kN[hjp; mk;kd; mUs;ngw;W kf;fs; mfk; kfpo;e;jpU fhyj;jpy; CNu Gdpjkhf> mk;kdpd; mUsh jd;ik ngw;W tpsq;Fk;.
\\fz;Neha;fs;> fLk; Neha;fs; fz;lth; v fhybapy; jhd; tpOthH jPHj;J itg;ghNa jPuh Neha;fs; jPHj;J itf;Fk; NjtpNa j jpUf;fhl;rp fhl;b vk;ik kPl;bLthNa"
vd;w ghly; Rl;bNtuk; mk;kdpd kfpikiaf; $Wfpd;wJ. jPuh Neha;fs;> ,d;Dk; gy;NtW f~;lq;fis ePf;f Ntz;L re;epjpia ehb tUk; mbahHfs; gwitf fhtb> ghw;fhtb fw;g+ur;rl;b> vLj;jy;> vdg; g jk; NeHj;jpfis epiwNtw;WtH.
 Mdhy; rpwg;g eilngw;W tUfpd;wd. cw;rt fhyq;fs ghly;fs;> Nfhtyd; rhpjg;ghly;fs; ghlg;gLt $l;Lg;gpuhHj;jidfSk; ,lk;ngWtJz;L.
,ir Nkij fhyQ;nrd;w lhf;lH rPHf mtHfs; 1976k; Mzby; ,t;thyaj;jpy; , tpohtpy; gq;Fnfhz;L ,t;thyak; gw;wp tPuk ,aw;wpa gpd;tUk; ghlyg; ghb jd; , mk;kidf;Fspu itj;Js;shH.
Rl;bGuk; thOk; rptRe;jhpNa - fz;zfpNa fl;b ce;jd; jho; gpbj;Njd; fUizf; fz;zhy; ghUk; mk;kh (Rl;bGuk
gl;bg; gR ,dq;fs; vy;yhk; ghy; mgpN~fk; nra;Ak; nkl;b nfhQ;Rk; ghj kyh; Nkjpdpapy; jhuha; mk;kh (Rl;bGuk;)
32

kf;fs; mfk; kfpo;e;jpUg;ghHfs;. cw;rt pjkhf> mk;kdpd; mUshl;rpAHY; nja;tPfj; q;Fk;.
k; Neha;fs; fz;lth; vy;yhk; - epd;wd; pOthH jPHj;J itg;ghNa
;J itf;Fk; NjtpNa jhNa - cd; vk;ik kPl;bLthNa" y; Rl;bNtuk; mk;kdpd Neha; jPh;f;Fk; pd;wJ. jPuh Neha;fs;> jPuhj Jd;gq;fs;> ~;lq;fis ePf;f Ntz;Lk; vd;W mk;khs; Uk; mbahHfs; gwitf; fhtb> J}f;Ff; ;g+ur;rl;b> vLj;jy;> vdg; gy;NtW tiffspy; piwNtw;WtH.
urpay; epiyfhuzkhf Kd;GNghy ;fisr; rpwg;Gld; nra;a Kbatpy;iy. ;gukpd;wp> Mdhy; rpwg;ghf cw;rtq;fs; ;wd. cw;rt fhyq;fspy; mk;kDf;Fhpa ; rhpjg;ghly;fs; ghlg;gLtJz;L. mj;Jld; Sk; ,lk;ngWtJz;L.
fhyQ;nrd;w lhf;lH rPHfhop Nfhtpe;juhrd; zby; ,t;thyaj;jpy; ,lk;ngw;w cw;rt ;L ,t;thyak; gw;wp tPukzp IaH mtHfs; ; ghlyg; ghb jd; ,ir kioapdhy; tj;Js;shH.
ptRe;jhpNa - fz;zfpNa
; gpbj;Njd; y; ghUk; mk;kh (Rl;bGuk;)
; vy;yhk; ra;Ak; hj kyh;
; mk;kh (Rl;bGuk;)
32

Page 33
ghbg;ghbg; gf;jp nra;J gutrkhNdd; mk;kh ehb tpop ePH nrhhpa ehd; cUfp epd;Nwd; mk;kh (Rl;bGuk;)
Njb cd;idr; ruzile;Njd; NjtpNa fz;zfpNa Vbtpyq;Fk; vopypyq;Fk; Vopir jkpo;,yq;Fk; (Rl;bGuk;)
,d;W Gyk;ngaHe;J thOk; ,t;t jk;Fynja;tj;ij kwthJ mtspd; mUis ghpghydj;jpw;F jkJ gq;fspg;igr; nra;J
gf;jpAld; mbahHfs; Gil #o;e;JNk - e ghkhiy ghbkdk; cUfpLthH rpj;jp Ntz;b Nehd;GlNd tyKk; tUthH rpj;jpug; nghw;ghitiag; Nghy; ghHj;jpUg;g Ntz;Lk; tuk; je;J fhj;jpLtha; mk;kh
vd;W rpl;bNtuk;kid Ntz;bf; nfhs;Nthk
ew;rpe;jid Kw;Nwhjy; V rptNahfRthkpfspd; tUlh Kd;dpl;L 26-03-2005 rdpf;f kzp njhlf;fk; ,uT elj;jg;gl;lJ. gy rptd rpuj;ijAld; fye;J nfhz
mUs;kpF ey;Y}h; fe;jRthkp Myaj;j Nguit elj;jpa rka epfo;r;rpfs;
rptNahf Rthkpfspd; ew;rpe;jid
eNlru; mgpNrfk;
khrp khjj;jpy; eilngWk; eNlrh; m Kw;NwhjYld; rpwg;ghf elj;jg;gl;lJ
33

Mj;kN[hjp
ra;J h pa
d; mk;kh (Rl;bGuk;)
zile;Njd;
a
q;Fk; k; (Rl;bGuk;)
He;J thOk; ,t;t+H kf;fSk; kwthJ mtspd; mUis kwthJ> Mya J gq;fspg;igr; nra;J tUfpd;wdH.
fs; Gil #o;e;JNk - epjk;
; cUfpLthH d;GlNd tyKk; tUthH
iag; Nghy; ghHj;jpUg;gha; - mk;kh ;J fhj;jpLtha; mk;kh
d Ntz;bf; nfhs;Nthkhf!
; fe;jRthkp Myaj;jpy; ,e;Jrkag; rka epfo;r;rpfs;
pfspd; ew;rpe;jid Kw;Nwhjy;
pe;jid Kw;Nwhjy; VohtJ tUlkhf NahfRthkpfspd; tUlhe;jf; FUg+iria ;dpl;L 26-03-2005 rdpf;fpoik fhiy 7 p njhlf;fk; ,uT 10 kzptiu ;jg;gl;lJ. gy rptdbahh;fs; gf;jp ;ijAld; fye;J nfhz;ldh;
k; y; eilngWk; eNlrh; mgpNrfk;> jpUthr
;ghf elj;jg;gl;lJ
33

Page 34
Mj;kN[hjp;
khjhit xUehSk; kwf;f Ntz;l
Mj;kN[hjp eh. Kj;ija
'md;idAk; gpjhTk; Kd;dwp nja;tk.;" 'jhapw; rpwe;njhU NfhapYk; ,y;iy." 'mk;i kNa mg;gh xg;gpyh kzpNa." 'ghy; epide;J}l;Lk; jhapDk; rhy..........."
Nkw;$wg;gl;l mbfs; jhapd; ngUikia N cyfpy; nfhba je;ij ,Uf;fyhk;. nfhb vd;gjw;Fr; rhd;W ,y;iy. 'ngw;w kd kdk; fy;Y" vd;gJ gonkhop. ,jw;F nrf;Nfhrpythf;fpahf fij xd;Ws;sJ.
xU jha;> fztid ,oe;jts;. mt je;ij Kfk; fz;L mwpahjtd;. mtd; ,Uf;Fk;NghNj je;ij ,we;J tpl;lhd;. f~;lg;gl;L kfid tsHj;jhs;. mtDk Njwp cj;jpNahfk; xd;wpy; mkHe;jhd;.
jhd; capNuhL ,Uf;Fk; NghNj kf nra;J itj;Jtpl Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpd f~;lg;gl tplhky; kfNd jdf; Nfw;w kz nfhz;lhd;. kfDila eyj;ij tpUk Njba kidtpia kUkfshf md;NghL V khkpAk; kUfpAk; kUtp tho;jy; mhpJ vd;gj kUfpAk; fPhpAk; ghk;Gkhf khwpdhHfs Kiwg;ghl;ilAk; Nfl;L rypj;J tpl;lhd; k jPHg;G kidtp gf;fkhfNt rhHe;J epd;w eyj;ijNa tpUk;gpa jha; mjidAk; nghW khkpapd; nghWik kUkfSf;F NkYk; Nfhg kfd; kidtp jhrdhf khwpdhd;.
kidtpapd; nrhw;gb jha;f;F jdpah fl;bf; nfhLj;Jj; jhia mjpy; tho jha; mjidAk; kfpo;Tld; Vw;Wf; nfhz;l kUkfspd; MNtrk; Fiwatpy;iy. fztDf;Ff; fLikahd cj;juT Nghl;L ckf;F ,dpNky; kidtpahf tho Ntz
34

hit xUehSk; kwf;f Ntz;lhk;
j;kN[hjp eh. Kj;ijah
k; Kd;dwp nja;tk.;" NfhapYk; ,y;iy." xg;g pyh kzpNa." k; jhapDk; rhy..........."
s; jhapd; ngUikia Nkk;gLj;Jfpd;wd. e;ij ,Uf;fyhk;. nfhba jha; ,Ue;jhs; ,y;iy. 'ngw;w kdk; gpj;J gps;is ;gJ gonkhop. ,jw;F jpU~;lhe;jkhf
hf fij xd;Ws;sJ.
tid ,oe;jts;. mtSf;F xU kfd;. ;L mwpahjtd;. mtd; jhapd; tapw;wpy; e;ij ,we;J tpl;lhd;. jha; kpf kpff; tsHj;jhs;. mtDk; ed;whff; fw;Wj; ; xd;wpy; mkHe;jhd;. hL ,Uf;Fk; NghNj kfDf;Fj; jpUkzk; Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpdhs; jha;. jhiaf; ; kfNd jdf; Nfw;w kzkfisj; Njbf; Dila eyj;ij tpUk;gpa jha;> kfd; kUkfshf md;NghL Vw;Wf; nfhz;lhs;. Utp tho;jy; mhpJ vd;gjw;fpzq;f khkpAk; ghk;Gkhf khwpdhHfs;. ,UtUila Nfl;L rypj;J tpl;lhd; kfd;. kfDila ;fkhfNt rhHe;J epd;wJ. kfDila pa jha; mjidAk; nghWj;Jf; nfhz;lhs;. kUkfSf;F NkYk; Nfhgj;ijf; nfhLj;jJ. dhf khwpdhd;. nrhw;gb jha;f;F jdpahf xU miwiaf; ; jhia mjpy; tho itj;jhd; kfd;. fpo;Tld; Vw;Wf; nfhz;lhs;. ,g;nghOJk; rk; Fiwatpy;iy. xUehs; kidtp kahd cj;juT Nghl;L tpl;lhs;. 'ehd; kidtpahf tho Ntz;Lkhdhy; ckJ
34

Page 35
jhapDila ,Ujaj;i jj; Jbf;f j; Jbf;f nfhz;L te;J Nghl Ntz;Lk;. ,f;nfhb nra;aTk; mtd; Jzpe;J tpl;lhd;. jha; ma ghHj;Jf; NfhlhpAld; nrd;whd;. neQ ,Ujaj;ijf; ifapy; Ve;jpf; nfhz;L Xl;l Xbdhd;. Xbd Ntfj;jpy; fy; jLf;fpf; fPNo tpOk;NghJ ,Ujaj;ijj; jiyf;F Nkyhfg tPo;e;jhd;. ,g;NghJ jhapd; ,Ujak; Ngrpa fy;ypy; ed;whf mbgl;L tpl;ljh?|| ,J jhd jhapd; neQ;irg; gpse;jJ kfdpd; nray;. , #j;jpujhhp muf;f Fzk; gilj;j kUkfs fUtpNy ,Uf;Fk; Foe;ijiaj; j Rke;J ngw;nwLj;J fz;iz ,ik fhg;gJ Foe;ijf;F Neha; te;jhy;> jhd; gj;j ,j;jid ghnly;yhk; gl;L kfid tsHf;F rhd;Nwhdhf ey;Nyhdhf tho Ntz tpUk;Gfpwhs;. ,jid ts;StH>
 fy;tpawpT> fiyj;jpwd;. rhkHj;j Mz;ik Mw;wy; Kjypatw;wpy; rpwg;Gila kfpo;tijg;Nghy; ntWk; ey;ytd; vd;gjw;fh kfpo;r;rp mile;J tplkhl;lhd;. Mdhy kfDf;F kw;wr; rpwg;Gfs; ,y;yhtpl;lhYk; m vd;gjpy; kl;LNk kpf;f kfpo;r;rp nfhs;S
35

Mj;kN[hjp aj;i jj; Jbf;f j; Jbf;f vdJ fhybapy; ghl Ntz;Lk;. ,f;nfhba nra;ifiar; zpe;J tpl;lhd;. jha; maHe;J J}q;Fk;NghJ ld; nrd;whd;. neQ;irg; gpse;jhd;. py; Ve;jpf; nfhz;L Xl;lkhf kidtpaplk; fj;jpy; fy; jLf;fpf; fPNo tPo;e;J tpl;lhd;. j;ijj; jiyf;F Nkyhfg; gpbj;Jf; nfhz;L J jhapd; ,Ujak; NgrpaJ. 'kfNd fhy; bgl;L tpl;ljh?|| ,J jhd; jhapd; cs;sk;. pse;jJ kfdpd; nray;. ,e;j ehlfj;jpw;Fr;
Fzk; gilj;j kUkfs;. Uf;Fk; Foe;ijiaj; jha; gj;J khjk; fz;iz ,ik fhg;gJNghy; fhf;fpwhs;. ; te;jhy;> jhd; gj;jpak; ,Uf;fpwhs;. hk; gl;L kfid tsHf;Fe;jha; jd; kfd; ;Nyhdhf tho Ntz;Lk; vd;gijNa id ts;StH> pw; nghpJtf;Fk; jd; kfidr; df;Nfl;l jha;"
q;fs; cs;s ey;ytd; vd;W jd;Dila NgRtJ fhjpy; tpOfpwNghJ jhahdts; ;nwLj;j fhyj;jpy; mile;j kfpo;r;rpiaf; d kfpo;r;rpia milfpwhs;.
hd;Nwhd; vd;W gpwH nrhy;yf; Nfl;gjpy; h ,d;gk;? je;ijf;F ,y;iyah? Vd; ,jpy; ;yg;gl;bf;fpwJ? je;ijiar; nrhd;dhNy Vd; gphpj;Jr; nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ vd;why;> Hr;rpf;Fk; ngz;ikapd; czHr;rpf;Fk; vd;gijf; Fwpg;gplNt. je;ij jd;Dila fiyj;jpwd;. rhkHj;jpak;> rk;ghjid> jypatw;wpy; rpwg;Gilatdhf ,Ug;gij tWk; ey;ytd; vd;gjw;fhf kl;Lk; mt;tsT tplkhl;lhd;. Mdhy; jhahdts; jd; g;Gfs; ,y;yhtpl;lhYk; mtd; ntFey;ytd; kpf;f kfpo;r;rp nfhs;Sths;. mJTk;
35

Page 36
Mj;kN[hjp; CuhH mtid ntF ey;ytd; vd;W nkr Nghnjy;yhk; Vw;fdNt ,ay;ghf cs;s kf md;G> MjuT> ,uf;fk; cgfhuk; vd Fzq;fs; ngz;ikf;Nf mjpfk; vd;gJ kfDila rhd;whz;ikapy; je;ijiaf mjpf ,d;gk; milfpwhs;.
cyfpy; je;ijia mwpahj gps;i Mdhy; jhia mwpahj gps;is ,Uf;fK ahH ahH vd;gijj; jha; jhNd fhl;bf; n Foe;ij g+kpapNy gpwe;J Kjd;Kjy; gap vd;gjhFk;. fd;Wf; Fl;bAk; mk;kh vd;Nw fj cs;s vy;yh capHfSk; Jd;gk; tUk;Ng fj;Jfpd;wdthk;. ,jid xU nghpahH MUapiuf; nfhd;wUe;jp vd;W Fwpg;gpLfpd flypy; fple;j rpg;gp Ig;grp khjr; Rt nga;Ak; kioj;Jspia tpUk;gpf; flypd; N thiaj; jpwe;j gbNa fhj;Jf; fplf;fpw tPo;e;jJk; thia %ba tz;zk; flypd tpLfpwJ. gyfhyk; mijr; Rke;J tho;f MdJk; kf;fs; mjid vLf;f rpg;gpiaf; Kj;ij Gfo; vy;yhtw;iwAk; Jwe;j gl;bdj md;igj; Jwf;f Kbatpy;iy.
,iwtid md;G nra;gth;fs md;Gnra;tijg; ghHf;fpNwhk;. ,iwtid jhd; mbikahfTk; ,Ue;J gf;jp nra ,iwtidj; je;ijahfTk; jd;id kfdhfT gf;jp nra;jy; ,d;NdhH Kiw. ,iwti nfhs;Sjy; gpwpNjhH Kiw. ,iwtid jd;idj; jiytpahfTk; ghtid nra vdg;gLk;.
36

F ey;ytd; vd;W nkr;Rtijf; Nfl;fpw Nt ,ay;ghf cs;s kfpo;r;rp mjpfkhFk;. ;> ,uf;fk; cgfhuk; vd;W nrhy;yg;gLfpw kf;Nf mjpfk; vd;gJ ,aw;ifahdjhy; z;ikapy; je;ijiaf; fhl;bYk; jhNa lfpwhs;. ;ijia mwpahj gps;is ,Uf;fpwhHfs;. wpahj gps;is ,Uf;fKbahJ. je;ij ; jha; jhNd fhl;bf; nfhLf;f Ntz;Lk;. gpwe;J Kjd;Kjy; gapYk; nkhop mk;kh Fl;bAk; mk;kh vd;Nw fj;JfpwJ. cyfpy; pHfSk; Jd;gk; tUk;NghJ mk;kh vd;Nw ,jid xU nghpahH \mk;kh| vd;why; Ue;jp vd;W Fwpg;gpLfpd;whH. ;j rpg;gp Ig;grp khjr; Rthjp el;rj;jpuj;jpy; pia tpUk;gpf; flypd; Nkw;gug;Gf;F te;J gbNa fhj;Jf; fplf;fpwJ. kioj;Jsp %ba tz;zk; flypd; mbf;Fr; nrd;W k; mijr; Rke;J tho;fpwJ. mJ Kj;J jid vLf;f rpg;gpiaf; nfhy;YfpwhHfs;. hrj;jpy; jha;r;rpg;gp kuzj; Jd;gj;ijNa ,Jjhd; jhapd; ,ay;G. fpwhd; gpr;irf;fhud;. 'mk;kh jhNa gpr;ir ;fpwhNd jtpu 'Iah gpr;ir NghL" vd;W ;ikapd; cah;T mj;jifaJ. kz;> ngz;> tw;iwAk; Jwe;j gl;bdj;jbfshy; jhapd;
batpy;iy.
md;G nra;gth;fs; gynewpfspy; hHf;fpNwhk;. ,iwtid vrkhddhfTk; k; ,Ue;J gf;jp nra;tJ xU Kiw. ahfTk; jd;id kfdhfTk; ghtid nra;J ;NdhH Kiw. ,iwtidj; Njhodhff; hH Kiw. ,iwtidj; jiytdhfTk; pahfTk; ghtid nra;tJ rd;khHf;fk;
(-njhlUk;)
36

Page 37
ARUMUGA NAVALAR - FATH
“HINDU RENAISSANCE (Protector of Hindu culture in Sri La
Rajagopala Iyer, B.A. Continued from last issue - Just as Mahatma Gandhi emerged in India as Arumuga Navalar emerged as Spiritual liberat the Tamils in Sri Lanka. It was paradoxical th who was considered a 'Guru' by a Catholic catholic Tamils for his translation of the Bib understand Christianity in their mother tongue, days to be a very famous outstanding 'Guru' f Missionary techniques which he learnt during Rev. Father Percival, helped him a great deal mation task. With all these activities it was not the close connection with the Christian father discourses were too strong to be ignored by the and had adverse affect on Christian Missiona Rev. Percival’s colleagues became critical o who was therefore compelled to resign from h at the Methodist Christian school. He was now carry out his counter mission without any restr lay a strong foundation for the revival of Hind In addition to the numerous impressi speeches and writings mentioned above, he ad sionary methods to propagate his mission of saf faith. Melodious hymns and Hindu sermons by ers replaced sensual songs and sexual dances lished free Hindu schools where modern edu parted in purely Hindu environment, with spec suitable for the purpose.
He established Printing Presses for the p pamphlets and booklets easily intelligible to Although Hindu Temples had enormous amou confined to their coffers, none of the Temple m Priests came forward to offer any financial help in his Hindu educational or reformation activ twenty sixth year, he vowed to be a Bramacha
37

Mj;kN[hjp GA NAVALAR - FATHER OF INDU RENAISSANCE”- f Hindu culture in Sri Lanka )
Rajagopala Iyer, B.A.
e - ndhi emerged in India as a political liberator, erged as Spiritual liberator to the Hindus and ka. It was paradoxical that Arumuga Navalar a 'Guru' by a Catholic Priest, and by the his translation of the Bible, helping them to ity in their mother tongue, became in his later mous outstanding 'Guru' for the Hindus. The es which he learnt during his young days with , helped him a great deal in the Hindu Refor- l these activities it was not possible to continue with the Christian father Rev. Percival. His trong to be ignored by the Church authorities, ct on Christian Missionary activities. Father agues became critical of Arumuga Navalar ompelled to resign from his teaching position istian school. He was now completely free to mission without any restrain, and set about to on for the revival of Hindu faith in Sri Lanka. the numerous impressive and convincing s mentioned above, he adapted the same mis- opagate his mission of safeguarding the Hindu ns and Hindu sermons by able Hindu preach- songs and sexual dances temples. He estab- hools where modern education could be im- u environment, with specially prepared books
se. Printing Presses for the publication of Hindu lets easily intelligible to the common man. ples had enormous amount of hidden wealth ers, none of the Temple mangers or the Hindu to offer any financial help to Arumuga Navalar onal or reformation activities. In 1848 in his vowed to be a Bramachari ( to be unmarried
37

Page 38
Mj;kN[hjp;
for ever) and dedicated his life to Hindu revival Following the same methods adapted by the Ch he considered education to be the best instrum gious revival. Working on this line he establish Saiva Pragasa Vidyasalai in 1849-50, follow ment of a Printing Press at Vannarponnai and in 1853. Navalar’s publications became pro the Christian missionaries. His Saiva Thoosha joinder to the Calumniators of the Saivite Relig the Wesleyan Methodist Report for 1855. Th the following comments :-
“Navalar- the Saivite Apologist un that every one of the distinctive articles of observance has its parallel and warrant in ceremonies set forth in the Christian scrip of Scripture brought to the defense is m the adroitness with which every possible o pated and repelled belongs only to a firs book is doing much mischief.”
As a counter measure for Navalar’s Hindu reli Christian Schools refused permission to Saivit religious symbols on their foreheads. The stude agement given by Navalar left the school in p would not have been possible if not for Naval such students Navalar established Saiva Eng English would be taught with the necessary Hi
He also started agitations against the partial treatment of the Hindus and making u talent for a strong political campaign , he wa nomination of Sir P. Ramanathan to the Legisl kept the 'Hindu torch' burning in Sri Lanka af on the 5th of December 1879. .
The Printing Press which Navalar founded con even after him and the publications introduced ued by eminent persons trained by him in his His Readers and Catechisms continue to inspi
38

d his life to Hindu revival movement strongly. ethods adapted by the Christian missionaries tion to be the best instrument for Hindu reli- g on this line he established the Vannarponnai salai in 1849-50, followed by the establish- ess at Vannarponnai and Saiva Pragasa Sabai publications became prominent even among aries. His Saiva Thooshana Pariharam - Re- iators of the Saivite Religion “ was noticed in dist Report for 1855. The Report contained ents :- e Saivite Apologist undertakes to prove e distinctive articles of Saivite belief and parallel and warrant in the credence and h in the Christian scriptures. The amount ht to the defense is most surprising and which every possible objection is antici- belongs only to a first rate mind. The h mischief.”
e for Navalar’s Hindu religious activities, the used permission to Saivite students with their their foreheads. The students with the encour- avalar left the school in protest. Such protest possible if not for Navalar. . For the sake of ar established Saiva English schools where ght with the necessary Hindu background. d agitations against the government for the the Hindus and making use of his oratorical litical campaign , he was able to secure the Ramanathan to the Legislative Council, who ' burning in Sri Lanka after Navaar’s demise ber 1879. .
hich Navalar founded continued successfully e publications introduced by him were contin- ons trained by him in his ways and methods. echisms continue to inspire even today those
38

Page 39
trying to promote the Hindu culture all over t prose style, with its simplicity and lucidity, w was an ever lasting contribution to the Tamil ture. His monumental editions of the ancient Ta popular writings to educate the common man in enous faith, provide an imperishable monument scholarship.
The school he founded in 1872 was r later as Jaffna Hindu College , Vannarponnai mier Hindu Institution of Sri Lanka which is intellectual scholars in every profession who parts of the world.
In the words of Senator A.M.A. Azeez, who the most leading Muslim educational institution College, Colombo, :-
“History will undoubtedly assign to Naval neering hero in the transition from the Age of Age of Survival, a significant period in the sh ern Ceylon, in the long story of the Cultural R the East and the West.”
The natives all over the world could also him as one of the saviors of native culture from foreign invaders. The Natives of North and s owes him a salute, as they had the same ex Lankan Tamils in the hands of the Western colo were many native leaders who played the sam Navalar in their respective countries.''
24Mk; gf;fj; njhlh;r;rp
=];fe;j% ,e;J ehfhpfj; Jiw
rpwg;G tpU KJepiy tphpTiuahsh;
nfhz;L c jpUkjp fiythzp
rpt= , ,uhkehjd; mtHfs; gpujk
FUf;fs;> = tpUe;jpduhff; fye;J nfhz;L
NrhkRe;ju ghprpy;fis toq;fpdhHfs;.
fs;> nry;t Nfhg;gha; Mrphpa gapw;rpf;
Njtp Mf fyhrhiy> mjpgH jpU> M.
MrpAiufs
39

Mj;kN[hjp
e Hindu culture all over the world. The new simplicity and lucidity, which he introduced ontribution to the Tamil language and litera- l editions of the ancient Tamil Classics and his ucate the common man in his traditional indig- n imperishable monument to his zeal , skill and
founded in 1872 was reborn twenty years College , Vannarponnai - The greatest Pre- n of Sri Lanka which is still producing great in every profession who are living in many
tor A.M.A. Azeez, who was the Principal of lim educational institution in Sri Lanka - Zahira
ubtedly assign to Navalar the role of a pio- ransition from the Age of Submergence to the ignificant period in the short chapter on Mod- ng story of the Cultural Relationship between st.” over the world could also remember and honor iors of native culture from destruction by the e Natives of North and south America also as they had the same experience of the Sri hands of the Western colonial powers. There aders who played the same role as Arumuga ective countries.''
p
=];fe;j%Hj;jp mtHfs; ; Jiw
rpwg;G tpUe;jpduhff; fye;J iuahsh;
nfhz;L ciu epfo;j;jpdhH. ythzp
rpt= ,. Re;jNu];tuf; s; gpujk
FUf;fs;> =y= Qhdrk;ge;j ; nfhz;L
NrhkRe;jugukhrhhpa Rthkp pdhHfs;.
fs;> nry;tp rp. nfq;fhkyh; gapw;rpf;
Njtp Mfpa ngUkf;fs; jpU> M.
MrpAiufs; toq;fpdH.
39

Page 40
Mj;kN[hjp;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
CATECHISM ON SAIVA
Lesson 2: The Temple - Th
Which is the holy place on earth where Lor present with his consort - Shakthi - Umade Holy Mount Kailas - known as 'Thiru
Where is 'Thiru Kailasamalai' situated? It is situated within Himalayan mo India?
What are the other places where Lord Siv his Grace? In the Temples referred to as 'Thir
What is the meaning of 'Thirukoyil'? 'Thirukoyil' means the holy temple of God God is worshiped in the form of Siva, is kno
Name three famous Sivan Temples in Sri L Thirukoneswaram, Thiruketheswaram Sivan koyil.
Name three Sivan Temples in Tamil Nadu Chithambaram, Thirubramapuram, Th
What is the other name for Koyil? Koyil is also called 'Alayam'.
What is the meaning of Alayam? It is the place where the individu blends with God.
Who said "It is very good to worship in a T The saintly poet Awvayar.
40

ECHISM ON SAIVAISM
: The Temple - Thirukoyil
y place on earth where Lord Siva is gracefully consort - Shakthi - Umadeviyar? ailas - known as 'Thiru Kailasmalai'.
Kailasamalai' situated?
within Himalayan mountains in north
er places where Lord Siva is present with all
s referred to as 'Thirukoyilkal'.
ning of 'Thirukoyil'?
ns the holy temple of God . Thirukoyil where d in the form of Siva, is known as Sivan Koyil.
ous Sivan Temples in Sri Lanka? ram, Thiruketheswaram and Karainagar
n Temples in Tamil Nadu (South India). , Thirubramapuram, Thiruvannamalai.
r name for Koyil? lled 'Alayam'.
ning of Alayam?
e where the individual Soul (Aanma) od.
ery good to worship in a Temple?" et Awvayar.
- to be continued
40

Page 41
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
In what form is Lord Siva present in the ma ber of the temple. He is present in the form of 'Lingam
What is the meaning of 'Lingam'? It is the ultimate point where all th be one with God. It is the most sacre in Saiva religion.
How should we go to the Temple? We should go to the temple afte wearing a clean and washed dress holy ash called 'Vibuthi'.
What should we do when we go near the We should worship the temple tow hands above the head and enter th tating the God and chanting his nam
What should we do after entering the tem We should stand behind the flagpol and worship the God.
What should we do after worshipping th hind the flagpole? We have to go round the inner tem ber), worshipping.
How should we go round the main (Moolasthanam) in which the prime God We should walk slowly, with our bo held together above our head, with mersed in God reciting his names .
41

Mj;kN[hjp
Lord Siva present in the main inner most cham- le. t in the form of 'Lingam?'
aning of 'Lingam'? mate point where all the souls merge to od. It is the most sacred symbol of God ion.
e go to the Temple?
o to the temple after having a bath, an and washed dress and applying the d 'Vibuthi'.
e do when we go near the temple? orship the temple tower, raising both the head and enter the temple, medi- d and chanting his names.
e do after entering the temple? and behind the flagpole 'Kodithambam' the God.
e do after worshipping the God, standing be- le?
o round the inner temple (main cham- ping.
we go round the main chamber called
) in which the prime God is present ? alk slowly, with our both hands palms r above our head, with our thoughts im- d reciting his names .
41

Page 42
Mj;kN[hjp;
nrhf;fd; vDk; nrhHf;fk; m.ngh. nry;iyah
jkpo; vd;why; mJ jkpo;ehl;ilr; NrH KbAk; vd;nwhU ek;gpf;if tsHr;rp ngw Mk; E}w;whz;L. fhyj;Jf;Ff; fhyk; me;j te;jhYk; mjDila jhf;fj;ij Kw;W K Kbatpy;iy.
,e;jpa ,yq;if Rje;jpuj;jpw;Fg; mstpy; ,Ue;jJ. mjw;F Kd;dH jkpo;f;fiy fy gz;ghL NgZtjpy; vy;yhk; ,U ehl;b cioj;jdH.
Rje;jpuk; fpilj;j gpd;dH ,yq;if rpq jkpofk; tltH gpbapYk; rpf;fpd. ,yq;i jkpofj;jpy; ,e;jpAk; jpzpf;fg;g Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
jkpofk; xUtifr; Rahl;rp Ki ,Ue;jikahy; jkpofj;jpy; tsHe;j Jiwfs xd;whFk;.
vdNt fy;fp> Mde;jtpfld;> FKjk ,jo;fs; ngUfpd. fiyf;fjph; Nghd;w mw rpWth;fSf;fhd mk;Gyp khkhTk; te;jd. ,it nry;thf;Fg; ngw;wd.
nfhOk;G kw;Wk; kiyafj;jpy; jpdj ey;y khpahij ,Ue;jJ. ,yq;ifapy; ehspjo;fs; jkpo; vOj;jhsHfis tsHj;j
jpdgjp vd;W xd;W te;jJ. jk gykhf ,Ue;jhYk; mJ epd;W Ngha;t
42

nrhf;fd; vDk; nrhHf;fk; m.ngh. nry;iyah
; mJ jkpo;ehl;ilr; NrHe;jtHfSf;Fj;jhd; ek;gpf;if tsHr;rp ngw;wpUe;j fhyk; 20 hyj;Jf;Ff; fhyk; me;j kuG khw;wg;gl;L a jhf;fj;ij Kw;W KOjhf Kwpabf;f
;if Rje;jpuj;jpw;Fg; gpd;dH ,J KO mjw;F Kd;dH jkpo;f;fiy fyhr;rhuk; fhg;gjpy;> y; vy;yhk; ,U ehl;bdUk; xd;whfNt
j;j gpd;dH ,yq;if rpq;fs Mjpf;fj;jpYk; apYk; rpf;fpd. ,yq;ifapy; rpq;fsKk; e;jpAk; jpzpf;fg;gLk; Kaw;rpfs; .
tifr; Rahl;rp Kiwahd Ml;rpapy; fj;jpy; tsHe;j Jiwfspy; mr;Rf; fiyAk;
Mde;jtpfld;> FKjk;> kQ;rhp> vd thu fiyf;fjph; Nghd;w mwptpay; khjapjOk;> k;Gyp khkhTk; te;jd. aho;g;ghzj;jpy;
; ngw;wd. ;Wk; kiyafj;jpy; jpdj;je;jp ehspjSf;F Ue;jJ. ,yq;ifapy; tPuNfrhp> jpdfud; vOj;jhsHfis tsHj;jd.
xd;W te;jJ. jkpoh; Ml;rp mjpy; ; mJ epd;W Ngha;tpl;lJ. ,g;nghOJ
42

Page 43
jpdf;Fuy; vd;w gj;jphpifAk; te;Jnfhz
aho;g;ghzj;jpypUe;J  cjad;> tyk;Ghp vd;Wk; ngUfpd Mirfis epiwNtw;Wfpd;wJ. ,d;Dk;
,yq;ifapy;; jpU. tp. f. kiwkiy K. tujuhrd;> uh.gp. NrJg;gps;is> fp. M ghujpjhrd;> mfpyd; n[afhe;jd; fh. mg gyhpd; E}y;fs; tpw;gidapy; ey;y ,lj;i mj;NjhL jpuhtpl ,af;fj;jthpd; vO khpahijAk; gpbg;Gk; ,Ue;jJ. mjpy; , jkpo; tuyhW ,Ue;jJ> r%f rPHjpUj;jk; nghpahH> NguwpQH mz;zh> fiyQH f Mirj;jk;gp> ftpQH fz;zjhrd; Nghd gpujpfs; Njq;fhky; tpw;gidahfpd.
,yq;if vOj;jhsh;fspy; ahUk; jp jhf;fj;jpidg; ngwhjhH ,y;iy vDk; jhf;fk; ,Ue;jJ.
,e;j Neuj;jpy; xU kWkyh;r;rp Vw;gl;l fzgjpg;gps;is> fe;j KUNfrdhH Nghd;Nwh gz;bjkzp fzgjpg;gps;isAk; jkpio ts xU ghzpia itj;jpUe;jhH. Nguhrphp tpj;jpahde;jd;> ifyhrgjp> nry;tehafk; Ng ntspahfpd.
,e;j Neuj;jpy; aho; ,yf;fpatl;lk; jkpoh;fspd;> Fwpg;ghf aho;g;ghzj; jkpoh;f tsHf;f cUthf;fg;gl;ljhFk;. ,jid c cioj;j ftpQH fe;jtdk; Nghd;w r tho;fpd;wdH.
,jid mLj;Jf; fyhepjpfs; rg rz;Kfjh];> kNdhd;kzp rz;Kfjh];> N MfpNahhpd; E}y;fs; jkpOf;F Muk; NrHj f. Fzuhrh> fhiu Re;juk;gps;is> rp. nrk;gpad; nry;td;> ftpQHfs; ,. KUifa GJit ,uj;jpdJiu> Nt. Fkhurhkp Nghd ntspte;jd.
rkfhyj;jpy; v];. nghd;Dj;Ji vOj;Jf;fs; gpugyk; ngw;wd. v];. ngh kwf;ff;$bajy;y! ,th;fspd; fhyk; nrh
43

Mj;kN[hjp
j;jphpifAk; te;Jnfhz;bUf;fpwJ. pypUe;J  tyk;Ghp vd;Wk; ngUfpd. cjad; kf;fspd;
w;Wfpd;wJ. ,d;Dk; tsu Ntz;Lk;. jpU. tp. f. kiwkiy mbfs;> lhf;lH p. NrJg;gps;is> fp. M. ng. tpRtehjk;> ; n[afhe;jd; fh. mg;ghj;Jiu ,d;Dk; w;gidapy; ey;y ,lj;ijg; gpbj;jpUe;jd. tpl ,af;fj;jthpd; vOj;Jf;fSf;F ey;y k; ,Ue;jJ. mjpy; ,dkhdk; ,Ue;jJ. ;jJ> r%f rPHjpUj;jk; ,Ue;jJ. je;ij mz;zh> fiyQH fUzhepjp> V.tp.gp. H fz;zjhrd; Nghd;Nwhhpd; E}y;fs;>
; tpw;gidahfpd. j;jhsh;fspy; ahUk; jpuhtpl ,af;fj;jpd; whjhH ,y;iy vDk; mstpw;F mjd;
; xU kWkyh;r;rp Vw;gl;lJ. njd;GNyhypa+H ;j KUNfrdhH Nghd;Nwhh; jkpo; tsHj;jdH. pg;gps;isAk; jkpio tsHg;gjpy; jdf;nfd tj;jpUe;jhH. Nguhrphpah;fs; rjhrptk;> yhrgjp> nry;tehafk; Nghd;Nwhhpd; E}y;fs;
y; aho; ,yf;fpatl;lk; vd;gJ ,yq;ifj; hf aho;g;ghzj; jkpoh;fspd; vOj;Jf;fis ;gl;ljhFk;. ,jid cUthf;f Kd;dpd;W fe;jtdk; Nghd;w rpyh; Gyk;ngaHe;J
j;Jf; fyhepjpfs; rgh n[auhrh> m. hd;kzp rz;Kfjh];> Njtd; aho;g;ghzk; ; jkpOf;F Muk; NrHj;jd. fyhepjpfs; u Re;juk;gps;is> rp. nksdFU> kw;Wk; ftpQHfs; ,. KUifad;> ,. rpthde;jd;> u> Nt. Fkhurhkp Nghd;Nwhhpd; E}y;fSk;
; v];. nghd;Dj;Jiuapd; (nfhOk;G) k; ngw;wd. v];. ngh. tpd; jP> vOjpy; ,th;fspd; fhyk; nrhf;fdpd; fhykhFk;.
43

Page 44
Mj;kN[hjp;
nrhf;fd; vd;gJ nrhf;fypq;fk; vd;w nrhf;fdpd; vOj;Jf;fs; ,yq;if vOj;j 'vy;yhk; me;jr; nrhf;fDf;Nf ntspr;rk;" cz;L. nrhf;fd; vd;gJ rptidf; Fwpf NguhrphpaH tpj;jpapd; jkpoh; rhy;G Ng ,yf;fpa Ma;Tfs;. jkpo; ,yf;fpa tuy jkpo; Ma;tyh;f;Fk; kpFe;j gaDila E
gy rpW fijfs;> ftpijfs;> ,yf;fpaj;jpd; gy;NtW tbtq;fspy; mt ,yq;fpd. ,jdhy; ,yq;if vOj;jhsh Vw;gl;lJ.
nrq;if Mopahd; vDk; f. Fzu neLq;fij Nghd;wd aho;g;ghzf; fijfis vd;w khw;wj;ij cz;lhf;fpd. Fzu xt;nthU khzth; fuj;jpYk; ,Ue;jJ!!
mbNadpd; \fhyj;jpd; tpjp (fij)> (ehlfk;)> Vd; Ntz;Lk; ,d;gj; jkpouR| rpyTk; ,e;jf; fhyj;jpy; ntspahfp ,Ue ,g;gl;baypy; gyh; cz;nldpDk; nr Kd;gpd;dhdtHfs; ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s
jkpofg; Gj;jfq;fis thq;ff;$ ,yq;ifg; Gj;jfq;fisAk; thq;f Ntz tsHf;fg;gl;lJ. me;j kuk; rhahjpUf;fg; g NtHfspy; Kf;fpakhd NtHfspy; xd;W n
,jw;F trjpahd jhf;fq;fis ehspjo;fSk; thuapjo;fSk;> ,yq;ifj; thuapjo; Rje;jpuDk; ,jpy; rpwe;j gq;if xU ehl;Lg;gw;whsdhf nkhopg;gw;wh
ehlf ,yf;fpaj;jpYk; ,th; ty;y \rpyk;G gpwe;jJ>| \rpq;ffphpf; fhtyd;| gpugyk; tha;e;jit.
,tuJ ,yf;fpag; gilg;Gf;fSf;fhf nfsut fyhepjpg; gl;lk; mspf;fg;gl;l jkpoPoj;jpd; fy;tp Nkk;ghl;Lg; Nguit>
44

;gJ nrhf;fypq;fk; vd;w ngahpd; FWf;fk;. f;fs; ,yq;if vOj;jhsh;fis ftpijfs;> ehlfq;fs; vd ;NtW tbtq;fspy; mtuJ gilg;Gf;fs; ; ,yq;if vOj;jhsh;f;F xU nfsutk;
pahd; vDk; f. Fzuhrhtpd; rpWfij> aho;g;ghzf; fijfis thq;fpg; gbf;fyhk; cz;lhf;fpd. Fzuhrhtpd; Gtpapay; fuj;jpYk; ,Ue;jJ!! fhyj;jpd; tpjp (fij)> ahHnfhiyfhud; ;Lk; ,d;gj; jkpouR| (murpay;)> ,d;dk; j;jpy; ntspahfp ,Ue;jd. gyh; cz;nldpDk; nrhf;fd; fhyj;NjhL ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;shHfs;. ;jfq;fis thq;ff;$lhJ vd;gjy;y> ;fisAk; thq;f Ntz;Lk; vd;w czHT ;j kuk; rhahjpUf;fg; gf;fgykhf ,Ue;j hd NtHfspy; xd;W nrhf;fd;! jpahd jhf;fq;fis cUthf;fpd. pjo;fSk;> ,yq;ifj; jkpouRf; fl;rpapd; k; ,jpy; rpwe;j gq;ifg; ngw;wpUe;jJ.
; nrhf;fd; vd;w ngaNuhL vOj;Jyfpy; ypq;fk;. Kw;Nghf;F ,yf;fpa fhyj;jpNy
; Kidg;Gg; ngw;wd. k; ehl;bYk; kpFe;j gw;whsdhf tpsq;fpdhH. ;gw;whsdhf nkhopg;gw;whsdhf ,yq;fpdhH. paj;jpYk; ,th; ty;ytuhfj; jpfo;e;jhH. \rpq;ffphpf; fhtyd;| Mfpa ehlfq;fs; .
pag; gilg;Gf;fSf;fhf 2001 Mk; Mz;L ; gl;lk; mspf;fg;gl;lJ. mNj Neuk; Nkk;ghl;Lg; Nguit> fiy gz;ghl;Lf;
44

Page 45
fofk; Mfpatw;wpw;F mth; Mw;wpa gzpf;F vDk; nfsutKk; mspf;fg;gl;lJ. mtuJ , gy rhfpj;jpa kz;lyg; ghprpidAk; ngw;w fy;tp fw;NghUf;F mth; xU t epiyaj;ijg; gad;gLj;jpg; gy;NtW nr ngwyhk; vd;gjw;F mth; XH cjhuz fye;Jiuahly; ehad;khHf;fl;L Mya K epiyaj;jpNy eilngw;Ws;sJ.
nrhf;fd; fhyj;jpy; ,yf;fpa Nki mtUf;NfhH tha;g;gpUe;jJ. ,yf;fpa Ma;thsuhf> tpkh;rfuhf> ftpQuhf kl;Lkd tof;fhL kd;wq;fspYk; thjg; gpujpt tof;fhspahfNth vjphpahfNth jiytuhf toq;fpa fhyq;fSz;L.
nrhf;fd; Mrphpauhf> mjpguhf> nf gzpGhpe;jNjhL Mrphpah; gapw;rpf; tphpTiuahsuhf tpsq;fpAs;shH. gy;fiy gad;gLj;jp ,Uf;fyhk;?
rhjhuz Mrphpauhfg; gzpiaj; fyhrhiyg; gapw;rpia Kbj;J Nguhjid gl;ljhhpahfp> gpd;dH KJfiykhzp Mf nfsut fyhepjpAkhdhH.
\,uhtzd; NkyJ ePW| Nghyj; jpUePwzpe;J jd;id xU irtdhf Nkk gpwuJ Mw;wiy kjpj;J mth;fis mthplk; epiwa ,Ue;jJ. vspikAk; NeH
gpwe;jtH ,wg;gJ cWjpahdJ. tpl;lhH. rpyh; gphpayhk;. Mdhy; nrhf;f fhyk; tho;e;jpUf;fyhk;. ,sk; r%fj ,yf;fpag;gzp mtrpakhfpwJ. nrhf;fdpd fbdkhfyhk;!
nrhf;fdpd; ,og;G jkpo; cyfpw mtiug; gphptJ fbdkhFk;.
nrhf;fd; jkpohpd; nrhHf;fk;!
45

Mj;kN[hjp
;F mth; Mw;wpa gzpf;F ehl;Lg; gw;whsd; spf;fg;gl;lJ. mtuJ ,yf;fpa Mf;fq;fs; ;lyg; ghprpidAk; ngw;wd.
hUf;F mth; xU topfhl;b! E}y; ;gLj;jpg; gy;NtW nra;jpfis vg;gbg; ;F mth; XH cjhuzk;. mtUila ad;khHf;fl;L Mya Kd;ghf cs;s E}y;
ngw;Ws;sJ. yj;jpy; ,yf;fpa Nkilg; Ngr;Rff;spy; ;g;gpUe;jJ. ,yf;fpag; Ngr;rhsuhf> fuhf> ftpQuhf kl;Lkd;wp tpthjk; kw;Wk; spYk; thjg; gpujpthjpahf my;yJ jphpahfNth jiytuhfNth ,Ue;J jPHg;G z;L. phpauhf> mjpguhf> nfhj;jzp mjpguhfg; Mrphpah; gapw;rpf; fyhrhiyapYk; psq;fpAs;shH. gy;fiyf;fofKk; ,tiug; yhk;? rphpauhfg; gzpiaj; njhlq;fpa mth; pia Kbj;J Nguhjidg; gy;fiyf;fofg; H KJfiykhzp Mf tsHe;j nrhf;fd; hdhH. NkyJ ePW| Nghyj; jdJ new;wpapy; d xU irtdhf Nkk;gLj;jpdhH!
y kjpj;J mth;fis tsHj;jpLk; gz;G e;jJ. vspikAk; NeHikAk; nfhz;ltH. g;gJ cWjpahdJ. nrhf;fDk; gphpe;J payhk;. Mdhy; nrhf;fd; ,d;Dk; rpwpJ ;fyhk;. ,sk; r%fj;jpdHf;F mtuJ pakhfpwJ. nrhf;fdpd; ,lj;ij epug;GtJ
,og;G jkpo; cyfpw;Fg; Nghpog;ghFk;. bdkhFk;. pohpd; nrhHf;fk;!
45

Page 46
Mj;kN[hjp;
APARTMENT FOR REN
PRICE, LOCATION & CONVENI
4000 LAWRENCE AVE. E TEL: 416-724-4040 4010 LAWRENCE AVE. E TEL: 416-724-4041 10 TUXEDO COURT TEL: 416-289-7423 30 TUXEDO COURT TEL: 416-289-6982 370 McCOWAN ROAD TEL: 416-266-7025 1050 MARKHAM ROAD TEL: 416-438-3400 215 MARKHAM ROAD TEL: 416-267-5223 576 SCAR,GOLF CLUB
ROAD TEL: 416-431-6994 1757 / 1759 VICTORIA PARK AVE TEL: 416-759-9977
CAP REIT
Canadian Apartme Real Estate Investm
EXPERIENCE A BETTER QUAL
We offer a clean, w secure home for yo
Schools, shopping at your doorpstep
On site building m
Large 1,2&3 betwe laundry and parkin
NO APPOINTMENT NECESSARY - CA
46
Visit ou
CA

RTMENT FOR RENT
, LOCATION & CONVENIENCE
CAP REIT
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
EXPERIENCE A BETTER QUALITY OF LIFE
E
E
We offer a clean, well - maintained secure home for you and your family
Schools, shopping and public transit at your doorpstep
On site building managers
Large 1,2&3 between with balconies, laundry and parking available
TMENT NECESSARY - CALL TODAY
46
CAP REIT
Visit our website at www.capreit.net

Page 47
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mj;kN[hjp Rthkpfsplk; Nfl;li
jpUKiwr; nry;th; jpU. rpt. K
tpQ;Qhdj;jpd; cr;rf;fl;lj;jpd; KbT M tpQ;Qhdj;jhy; kdpjFyk; mopAk; epi Mdhy; Md;kPfj;jhy; Mf;fk; kl;Le;;jh tpQ;Qhdj;jhy; kdpjd; mikjp n Md;k Pfj;j hy; epue;j u mikjp ngwKbA tpQ;Qhdk; kdpj mwptpw;Fl;gl;lJ. Md;k cl;gl;lJ. vt;tsNth tpQ;Qhd Kd;Ndw;w tpQ;Qhdj;jhy; cyfk; KOtJk; epue Njhw;Wtpf;f Kbatpy;iy. Mdhy; M jhd; epue;ju mikjpia cynfq;Fk; Nj tpQ;Qhdk; Gyd;fSf;Fl;gl;lJ. M kdk; ,tw;Wf;F mg;ghw;gl;lJ. tpQ;QhdpfSf;Fg; Gwg;nghUs; Nrhji fUtpfshfTk; mikfpd;wd. Mdhy jd;idNa Nrhjidr;rhiyahf khw;wp tpQ;Qhdf; fzpg;Gf;fs; fhyg;Nghf;fpy; epue;juk;. Md;kPfj;jpw;F khw;wNk ,y tpQ;Qhdpfs; jq;fshy; vijAk; rhjp NgRthHfs;. Mj;k rhjfd; Ngr;r nksdj;jpy; tho;thd;. tpQ;Qhdj;ij vspjpy; Ghpe;J nraw;gl gy Nfhb kf;fspy; RkhH Mapuk;NgH M czHe;jpUg;ghHfsh vd;gJ re;Njfk;. tpQ;Qhdp tpz;izAk; kz;izAk; m Mj;kQhdp jd; Kw;gpwg;Gk;> tUk;gpwg;G tpQ;Qhdp mZf;fisAk; mit ,aq gpbj;jhd;. Mj;kQhdp mZf;fisg; gil fz;lwpe;jhd;. xU Qhdpahy; tpQ;Qhdpia Md;kPft Mj;kQhdpia Nrhjpf;f tpQ;Qhdpf KbahJ.
47

Mj;kN[hjp ;kN[hjp Rthkpfsplk; Nfl;lit
nry;th; jpU. rpt. Kj;Jypq;fk;
r;rf;fl;lj;jpd; KbT Md;kPfj;jpd; Muk;gk;. ; kdpjFyk; mopAk; epiyikAk; Vw;gLk;. j;jhy; Mf;fk; kl;Le;;jhd; cz;L.
; kdpjd; mikjp ngwNt KbahJ. pue;j u mikjp ngwKbAk;. j mwptpw;Fl;gl;lJ. Md;kPfk; ,iwepiyf;F
tpQ;Qhd Kd;Ndw;wk; Njhd;wpAk; ; cyfk; KOtJk; epue;ju mikjpiaj; batpy;iy. Mdhy; Md;kPfj;jhy; kl;Le;; ikjpia cynfq;Fk; Njhw;Wtpf;f KbAk;. d;fSf;Fl;gl;lJ. Md;kPfk;> Gyd;fs;>
mg;ghw;gl;lJ. ;Fg; Gwg;nghUs; NrhjidrhiyfshfTk; ; mikfpd;wd. Mdhy; Mj;k rhjfd;; jidr;rhiyahf khw;wpf; nfhs;fpwhd;.
pg;Gf;fs; fhyg;Nghf;fpy; khWk;. ,iwtd; ;kPfj;jpw;F khw;wNk ,y;iy.
q;fshy; vijAk; rhjpf;f KbAk; vd;W Mj;k rhjfd; Ngr;rw;w nksdpahf ho;thd;.
vspjpy; Ghpe;J nraw;gl KbAk;. cyfpy; spy; RkhH Mapuk;NgH Md;kPfj;ijg; Ghpe;J Hfsh vd;gJ re;Njfk;.
;izAk; kz;izAk; mwpe;jtd;. Mdhy;
; Kw;gpwg;Gk;> tUk;gpwg;Gk; mwpe;jtd;. f;fisAk; mit ,aq;FtijAk; fz;L Qhdp mZf;fisg; gilj;J ,af;Fgtid
tpQ;Qhdpia Md;kPfthjp Mf;f KbAk;. Nrhjpf;f tpQ;Qhdpfshy; KbaNt
47

Page 48
Mj;kN[hjp; 14.
kfhghujj;jpy; jUkh; nra;j ,uhr# nghUs;Njb te;j fhyj;jpy; mUr;Rdd ,uj;jpdq;fs; ngw;Wr; nrd;whd; v $Wfpd;wJ. 15.
,iw czh;T ngw;wth;fs; ,iwt vg;nghOJk; ,Ug;gij czHfpwhHfs epidTfSf;F mth;fs; Mshtjpy;i 16.
mtjhu GU~h;fis mwpe;J nfhs;tJ ,J vy;iyaw;w mfz;l t];J fz;lj;Js; mlq;fpapUg;gjw;F xg;ghF 17.
jPgk; jd;idr; Rw;wpAs;s nghUs fhl;LkhapDk; mjdbapy; vg;NghJk ,Uf;Fk;. mNjNghy mtjhuGUlUf;F ,Ug;gth;fs; mtiuj; njhpe;J nfhs;t cs;sth;fs; mtjhu GUlUila ms Mj;kN[hjpahYk; kdk; fdpe;J ,d;G 18.
kdpjDf;F cz;ik Qhdj;ijA Nghjpg;gjw;fhf Yk; kdk; fdpe;J ,d;GWfpd;wdH. cz;ik Qhdj;ijAk; gf;jpiaAk; hf