கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆத்மஜோதி 2005.10.12

Page 1
Mrphpah; FO jpU. nr. NrhkRe;juk; jpU. r. jpUeluhrh jpU. rpt. Kj;Jypq;fk;
vOj;jikg;G jpU. kh. fdfrghgjp mr;Rg; gjpg;G tpNtfh mr;rfk;
ntspaPL Mj;kN[hjp jpahd epiyak; gjpT ,y: 1476651
njhlh;G Kfthp
Siva Muthulingam 217 Morningside Ave. Apt. 912 Toronto, ON. M1E 3E4 Tel: (416) 724-6240 www.arthmajothy.org
7. . 8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16.
17.
jpt;tpak; gOj;j irtKk; gt;tpak; nropj;j ehtyUk;
mbfshH jkpOf;Fk; irtj;Jf;Fk; jkpo;r; r%fj;Jf;Fk; mfpy mikjpf;Fk; Mw;wptUk; gzpfs; nrhy;ypKbah. Catechism on Saivaism
gs;spfs; kl;Lk; ehd;F elj;Jfpd;whH. \md;G ,y;yk;| vd;w jpUthjt+ubfs; Guhzk;
mikg;G %yk; Mjutw;w Foe;ijfSf;F czTk; fy;tpAk; jpUKiw mbahh;fspd; jpUj;jy
ey;fptUfpd;whH. gy mwf;fl;lisfis Vw;gLj;jp mit ahj;jpiu kJiu = jpUg;Gfo;; Rthkpfs; Nghfhj ,le;jdpNy NghfNtz;lhk;
%yk; cjtpj; njhiffs; toq;fp kf;fs; tho;f;if epiyia Nkk;gLj;jptUfpd;whH. mtuJ eyg;gzpfSf;F cjt tpUk;GNthH njhlHG nfhs;s Ntz;ba Kfthp ,J:
mUs;kpF rhe;jypq;fH Kj;jkpo; Ma;T mwf;fl;lis Ng&uhjPdk; xy;yhe;J ahj;jpiu
Ng&H rkar; nra;jpfs;
Nfhak;Gj;J}H - 641010 md;G newp Mrphpiaapd; kzptpoh
jkpo;ehL mkuj;Jtk; mile;Jtpl;l Md;Nwhh; ,Uth; Mj;kN[hjp Rthkpfsplk; Nfl;lit
,e;jpah mbfshH NkYk; gy;yhz;Lfs; tho;e;J ew;gzpfisj; njhlu vy;yhk; ty;y rptGuj;juir tzq;fp tho;j;Jfpd;Nwhk;.
mtuJ gzpfis kjpf;FKfkhf \Mj;kN[hjp| Ig;grp- khHfop ,jio mtUf;Ff; fhzpf;ifahf;Ffpd;Nwhk;.
- tp.fe;jtdk;
1
2

c rptkak; Mj;kN[hjp jhgpjk;: 1948
kyh; 6: ,jo; 1 ghh;j;jpg tUlk; Ig;grp - khh;fop jpUts;Sth; Mz;L 2036
gpujk Mrphpah; jpU. tp. fe;jtdk;
ARTHMA JOTHY Est. 1948 ISSN 1703-9185 cs;slf;fk;
Mrphpah; FO jpU. nr. NrhkRe;juk;
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. . 8.
MrphpaH jiyaq;fk; vq;FKs;s gps;isahH jtj;jpU rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfs; mUs; tuyhW nfsut Mrphpah; NguwpQh; KUfNt gukehjd;
xg;gpyhf; FUNt thop ghghTf;F taJ 80 fUkj;ijr; nra; jpt;tpak; gOj;j irtKk; gt;tpak; nropj;j ehtyUk; Catechism on Saivaism
Mj;kN[hjp
Mj;kN[hjp;
c Ng&uhjPdk; rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfshH
Ng&uhjPd Kjy;tH fapiyf;FUkzp rPHtsHrPH rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfshhpd; Kj;Jtpoh epiwT epfo;Tfs; 29-09-2005 fhiy Kjy; 30-09-2005 ez;gfy;tiu Ng&uhjPdj; jpUkl tshfj;jpYk; 30-09-2005 gpw;gfy; Kjy; 01-10-2005 ,uT Kba Nfhit mtpehrpypq;fk; epfh;epiyg; gy;fiyf; fofj;jpYk; rpwg;ghf eilngw;wd. 02-10-2005 jtj;jpU rhe;jypq;f mbfshH jkpo;f; fy;Y}hpapd; Kd;dhs; khzhf; fhpd; FLk;gj; jpUtpohTk; Kj;Jtpoh Mz;L epiwitnahl;b elj;jg;ngw;wJ.
NkYk; jpUg;g+hpYs;s gs;spfSk; gpw gy mikg;GfSk; xd;wpize;J mbfshhpd; Kj;Jtpohitf; nfhz;lhbdh;. mjidnahl;bj; jpUg;g+H gj;jH Nguit rpwg;Gkyh; xd;iwAk; ntspapl;Ls;sJ.
mbfshH jkpOf;Fk; irtj;Jf;Fk; jkpo;r; r%fj;Jf;Fk; mfpy mikjpf;Fk; Mw;wptUk; gzpfs; nrhy;ypKbah. gs;spfs; kl;Lk; ehd;F elj;Jfpd;whH. \md;G ,y;yk;| vd;w

Page 2
tuTs;s jPikfSq; nfha;a ty;yhH mj;jNd MjpNa me;jk; ,y;yh
nrhy;yhpa tuk;ngw;w #iu ntd;whH Midkh Kfj;jNd aUl;fz; zhNd
njhy;Ntjk; KOtjpYk; njhf;F epd;whH rpj;jNd rpj;jhe;j tpj;Nj nrhj;Nj
gy;fiyAk; ghq;FwNt tsU fpd;w rpe;jpf;fr; rpe;jpf;fj; jpfl;lhj; NjNd Kj;jNd Kd;Ndw Kay;thH nfy;yhk;
Kjy;tNd fy;tpapy; Kd;dpw; fpd;w tpj;ijahH njy;ypa+H tpsq;Fk; fhrp
gz;GkpF msitak; gjpapd; Nkd;ik nrhy;YngU khf;flit njhlHe;J itFk;
Jk;gpKfg; gps;isJaH Jilg;g uhNk. (22)
tpehafh vkf;nfd;Wk; Ntz;Lk; ePNa. (19)
msntl;b - ky;yhfk;
msntl;b
FUf;fs; fpzw;wb tpehafh;
Fk;gohtisg; gps;isahH
njhof;fz;Lk; cjthiuj; J}w;W thiu
thlhj NjtUiw thd khFk;
thLgth; tsHe;Njhq;Fk; ita khFk; ehNlhWk; kiwNahJk; ehL khFk;
ehfRu jtpNyhir efU khFk; fhNlff; fUJgth; tPL khFk;
fapyha nkd ntz;zpf; frpe;J ehSk; NfhlhD Nfhbab ahHfs; $Lk;
nrhd;dnrhw; fhthj #o;r;rp ahiu tof;fhL kd;Nwwpg; ngha;nrhy; thiu
topaw;w Viofis thl;L thiu xOf;fj;ij xk;ghiu JHf;if NahLk;
xg;gw;w ky;yhfg; gjpia Xk;Gk; fpof;nfOnrq; fjpHNghyf; fpsHF Uf;fs;
fpzw;wbtp ehafh;jhk; Nfl;gh uhNk. (23) Fk;goh tisg;gps;is Nfhap yhNk. (20)
3
4

Mj;kN[hjp
c vq;FKs;s gps;isahh; ky;yhfk; gok; gps;isahH
nghy;yhj tpidnay;yhk; Nghf itg;ghH
nghUshd nghUnsy;yhk; nghypa itg;ghH nry;yhj thf;nfy;yhk; nry;y itg;ghH
nraw;fhpa nranyy;yhk; nra;a itg;ghH epy;yhj cyifePs; tPjp Nahuk;
epiyahf nef;FUf epw;f itg;ghH ky;yhfg; gok;gps;is ath;k yHj;jhs;
tzq;FthHf; NfJFiw tho;tp yhNk. (18)
njy;ypg;gis fhrp tpehafh;
mj;jNd MjpNa me;jk; ,y;yh
Midkh Kfj;jNd aUl;fz; zhNd rpj;jNd rpj;jhe;j tpj;Nj nrhj;Nj
Mj;kN[hjp;
msntl;b monfhy;iy tpehafh;
ntwpthjf; $l;lj;ij tpl;L ePq;fp
nka;Q;Qhdj; Njl;lj;ij Ntz;L thNay; rpWfhy cyfpaypw; rpf;F zhJ
jpUg;gzpfs; nra;Ja;ar; rpe;jpg; ghNay; kiwE}y;fs; topepd;W kf;fs; tho;T
tsnka;j cioj;jw;F kdk;itg; ghNay; mwpthsH tho;fpd;w msit a+hpd;
monfhy;iy tpehafiu miltha; neQ;Nr. (21)
msntl;b ngUkhf;flit tpehafh;
ty;tpidfs; Nghf;fpaUs; nra;a ty;yhH
tuTs;s jPikfSq; nfha;a ty;yhH nrhy;yhpa tuk;ngw;w #iu ntd;whH
njhy;Ntjk; KOtjpYk; njhf;F epd;whH gy;fiyAk; ghq;FwNt tsU fpd;w

Page 3
tpj;Jthd; tpsq;fpath;fs;. ,g;ngw;NwhHfspd; ngUikapidAk; Gz;zpaj;jpidAk; tpsf;Fk; gbahf ,th;fSf;F %d;whtJ kfthff; FNuhjd Mz;L Gul;lhrpj; jpq;fs; kfk; ehspy; mtjhpj;jhH ekJ mbfshH. ,tuJ gpwg;G 'jtQ;nra;j ew;rhHgpy; te;Jjpj;j Qhdj;ij ez;Zjy;" vdtUk; nka;fz;lhhpd; jpUthf;fpw;F Vw;gj; Njhd;wpa mUl;gpwg;ghFk;. mbfshH mth;fs; tof;fg;gbNa ,sikapy; njhlf;ff; fy;tp fw;Wj; jkJ 15MtJ tajpy; 1941Mk; Mz;L rputzGuk; nfskhu klhyaj;jpw;F te;J klhyaj; jpUg;gzpfs; nra;J tuyhapdH. ehsiltpy; jtj;jpU. ,uhkhde;j mbfspd; jpUtUSf;Fhpatuha; mtUf;F mZf;fj; njhz;luhf ,Uf;Fk; NgWngw;wdH. mq;F jtj;jpU. fe;jrhkp mbfsplk; rka ,yf;fpaq;fisf; fw;WzHe;jhH; ftpghLtjpYk; ty;ytuhdhH.
gl;lj;ijAk; ngw;wtH; ey;y jkpo;g;GyikAk; tha;e;jtH. ,yf;fz> ,yf;fpaj;jpy; ey;y Gyik tha;e;j mtH jkpOf;Fj; njhz;L nra;tjw;fhf vd;Nw ,g;NghJ klj;jpd; rhHgpy; eilngw;W tUk; jkpo;f;fy;Y}hpapd; jiytuhfTk; nrayhsuhfTk; ,Ue;J tUfpd;wdH. Mz;LNjhWk; gy ey;y khzth;fis cUthf;fpj; jkpOyfpw;Fj; je;J tUfpd;whH. jkpowpQh;fspilapy; mbfshHf;F jdpj;jnjhU ,lKk; md;Gk; kjpg;Gk; cz;L. fy;Y}hpapidj; njhlHe;J 1960,y; caHepiyg; gs;sp apidAk;> 1977,y; koiyaH gs;spiaAk; njhlq;fpdhHfs;. jkJ fy;tp epiyaq;fspy; gapYk; khzf;fh;fs; Vl;Lg; gbg;Gld; mike;Jtplhky; rkag;gapw;rp> topghl;L newpapy; MHtk;> clYiog;gpy; Cf;fk; Mfpad cilath;fshf tsu Ntz;Lk; vd;gJ mbfshH mth;fspd; nfhs;if.
mUshl;rp Vw;G
mbfshH mth;fs; jkpo;f; fy;Y}hpapy; gapd;W nfhz;bUe;jnghONj Ng&H rhe;jypq;fg; ngUkhdpd; jpUklj; jiytuhf tpsq;fpa jtj;jpU. MWKf mbfs; Ng&ubfisj; jk; jpUklj;jpy; jkf;F mLj;j gl;lj;Jf;Fhpatuhf Mf;fpj;
rhe;jypq;fg; ngUkhd; jpUf;Nfhapy;
rhe;jypq;fg; ngUkhd; jpUf;NfhapYf;F 1960Mk; Mz;L tpkhdk; Gjpjhf mikf;fg;gl;lJ. 1973Mk; Mz;L ,uhrNfhGuk; mikf;fg;ngw;wJ. rhe;jypq;f Rthkpfs; ituhf;fpa rjfj;jhy; ghbj; Jjpj;j jpy;iyg;gpuhidj; jpUkl
5
6

Mj;kN[hjp
jtj;jpU rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfs; mUs; tuyhW mbfshH mth;fspd; gpwg;G Gz;zpag;gpwg;G vdg; Nghw;wj;jf;fjhFk;. ,tH gpwe;j CH mtpehrp tl;lk; Kjypghisak; vd;Dk; CuhFk;. ,tUila je;ijahH jtj;jpU. rptuhkrhkp mbfs; vd;Dk; ngahpdH. ,tH rputzGuk; nfskhu klhyaj;ijj; Njhw;Wtpj;j jtj;jpU. ,uhkhde;j mbfNshL njhlHGilatH. fPuzj;jk; jtj;jpU kUjhry mbfisf; FUthff; nfhz;ltH. ,uhkhde;j mbfisAk; kUjhry mbfisAk; jkJ Njhl;lj;jpy; jq;fpapUf;fr; nra;J gzptpil Ghpe;J mth;fshNyNa tpehafg; ngUkhd; jpUf;Nfhapy; mikj;Jf; nfhLf;fg;ngw;W tpehafh; topghLk; Ntw;g+irAk; nra;J te;jtHfs; jtj;jpU rptuhkrhkp mbfs; MtH. ,tUila mUl;Jiztpauhf mike;j fg;gpzp mk;ikahH> fztdhUila rkanewp tho;Tf;F cWJizaha; \kidawj;jpd; Ntuha;| mike;J tpsq;fpath;fs;. ,g;ngw;NwhHfspd; ngUikapidAk; Gz;zpaj;jpidAk; tpsf;Fk; gbahf ,th;fSf;F %d;whtJ kfthff; FNuhjd Mz;L Gul;lhrpj; jpq;fs; kfk; ehspy;
Mj;kN[hjp; jUkhW jtj;jpU. ,uhkde;j mbfsplk; tpz;zg;gpj;Jf; nfhz;lhHfs;. Ng&H jpUklj;jpw;Ff; nfskhu klj;jpd; njhlHGilatUk; jtj;jpU. ,uhkde;j mbfspd; jpUtUSf;FhpatUNk jiytuhf tUtJ tof;fkhf mike;jpUe;jJ. mt;tof;fg;gb jtj;jpU. ,uhkde;j mbfspd; mUshizapdhy; Ng&ubfshH rhe;jypq;fj; jpUklj;jpd; ,stuR gl;lj;jpid 1950Mk; Mz;L (tpNuhjp - khrp 20) Vw;Wf;nfhz;lhHfs;. mg;nghOJ kapyk; nghk;kGuk; MjPdk; gjpndl;lhk; gl;lk; jpUg;ngUe;jpU rptQhdghya mbfsplk; Ng&ubfshH tPuirt newpapy; mq;fypq;fk; Vw;Wf;nfhz;lhHfs;.
jkpo;j; njhlHG
jtj;jpU. rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfshH ,sik KjNy jkpopy; ngUk; gw;Wf;nfhz;ltH; kapyk;; klj;jpd; Mjutpy; eilngw;WtUk; jkpo;f; fy;Y}hpapy; mf;fhy tpj;Jthd; gl;lj;ijAk; ngw;wtH; ey;y jkpo;g;GyikAk; tha;e;jtH. ,yf;fz> ,yf;fpaj;jpy; ey;y Gyik tha;e;j mtH jkpOf;Fj; njhz;L nra;tjw;fhf vd;Nw ,g;NghJ klj;jpd; rhHgpy; eilngw;W tUk; jkpo;f;fy;Y}hpapd;

Page 4
rlq;Ffshd GJkidg; GFtpoh> jpUkzk;> kzptpoh> ePj;jhHfld; Mfpa midj;jpw;Fk; vspa jkpopy; ,dpa jkpopy;
rKjhag; gzp rlq;F Kiwfis Mf;fpf; nfhLj;Js;shHfs;. jpUnewpaj;
rpiwtho; kf;fSf;Fj; jhNk nrd;W md;Gk;> ghpTk; jkpo;Kiwg;gb ,uz;lhapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l jpUf;
fhl;b mth;fSf;Fr; rd;khHf;f newpapidg; Gfl;Ljy;> jk;ikr; Nfhapy;fSf;Fj; jpUf;FlePuhl;Lg; ngUtpohitj; jiyik
rhHe;j mbath;> GytH> md;gH top ,g;gzpapidr; nra;jy;> jhq;fp elj;jp itj;Js;sdH.
muR kUj;Jtkidf;Fr; nrd;W Neha;tha;g;gl;NlhUf;F MWjy; $wpj; jpUePW mspj;J tUjy; Nghd;w gzpfspy; rkag; gz;ghl;Lg; gapw;rp
 khzth;fSk; rka epiyapy;
ngUq;Nfhapy;> rpWNfhapy; vd;w fUj;J NtWghL xd;wpize;J nraw;gl \rkag;gz;ghl;Lg; gapw;rpapid|
,y;yhJ jhNk nrd;W Kiwg;gb jpUg;gzpfisr; nra;thH. Vw;gLj;jpAs;shh;fs;. NkYk; fpuhkg; g+rhhpfs; gf;Ftk; ngw;W
Vio> vspath;> gzf;fhuH vd;w NtWghL fUjhJ mth;fsJ topghbaw;w jkpo; Kiwg;gbahd Gj;jfk; xd;wpid mbfshH
md;G Ntz;LNfhis Vw;Wg; NgZthH. rpWNfhapy;fspy; cUthf;fpAs;shH. ,jidr; nraw;gLj;j jkpof muR
ghku kf;fspd; mwpahikahy; epfOk; nghUe;jh topghLfis MizAk; gpwg;gpj;Js;sJ. NkYk; vy;yhj; nja;tq;fisAk;
ePf;fpAs;shH. mtw;wpy; Fwpg;gplj;jf;f gzp nja;tq;fSf;Fg; Nghw;wp topgLtjw;Nfw;w Nguhapuk; guTjy; (rf];uehkk;)>
(ML> Nfhop) gypapLjiy ePf;fpajhFk;. E}whapuk; guTjy;> ,yl;rhHr;rid (E}W E}whapuk;)> Nfhb
rka> rKjha> gz;ghl;Lj; Jiwfspy; rpf;fy;fs;> mHr;rid> E}w;wpvl;L mUr;rid Nghd;w nja;tj;jpUg;ngah;
rPHNfLfs;> czHr;rpf; nfhe;jspg;Gfs; Vw;gLk;nghOJ thpir Kiwfs; jpUKiwfspypUe;Jk; Mo;thH
nghJkf;fSf;F MNyhrid $wp mth;fis ed;ndwpg; jpUg;ghly;fspypUe;Jk; mbfshuhy; njhFf;fg; ngw;Ws;sd.
gLj;JthH. Nehpy; nry;y ,ayhjnghOJ vOj;J thapyhf ,it jkpof murpd; ,e;J rka mwepiyia Ml;rpj;Jiw
mwTiufs; toq;FthH. jha;r; rkaj;jpw;Fj; jpUk;Gth;fis
7
8

Mj;kN[hjp tshfj;jpy; vOj;jUStpf;Fk; Nehf;Fld; eluhrg; ngUkhd; jpUf;Nfhapy; fl;bl Kfg;Gk; khw;wp mikf;fg;gl;lJ. 1986,y; jpUf;fapyha epidT tisT mikf;fg;gl;lJ.
mUs;kpF rhe;jypq;f Rthkpfspd; E}y;fs; ehl;L kf;fspilNa gut Ntz;Lk; vd;Dk; Nehf;Fld; gjpg;Gfs; ntspapl;Ls;shHfs;. rkaj;Jiwapy; jkpo;newpNa ,lk;ngw Ntz;Lk; vd;w Nehf;fj;jpdhy; jpUf;Nfhapy; topghl;L epfo;r;rpfs; midj;Jk; jkpohy; irtj;jpUKiwfisf; nfhz;Nl elj;Jjy; Ntz;Lk; vd;W njhlf;ff; fhyk; Kjy; mUl;gzpfs; Mw;wptUfpd;whHfs;.
jkp;o;j;jpUf;Fl ePuhl;Lg; ngUtpoh
jkpo;kf;fs; jk; jha; nkhopNahL ,ize;J ,iwtid topglTk; mtd; ciw jpUf;Nfhapy;fs; nghypT ngwTk; mbfshH mspj;j nfhil \\nja;t xz;jPe;jkpo;j; jpUf;Fl ed;dPuhl;Lg; ngUtpoh". jpUf;FlePuhl;L> tho;tpay; rlq;Ffshd GJkidg; GFtpoh> jpUkzk;> kzptpoh> ePj;jhHfld; Mfpa midj;jpw;Fk; vspa jkpopy; ,dpa jkpopy; rlq;F Kiwfis Mf;fpf; nfhLj;Js;shHfs;. jpUnewpaj; jkpo;Kiwg;gb ,uz;lhapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l jpUf;
Mj;kN[hjp; rhHghf Gj;jf ntspaPlhfTk; te;Js;sd.
may;ehLfspy; mbfshH
cyfehLfspy; INuhg;gh> Mgphpf;fh Kjypa gy;NtW ehLfspy; jkpowpQhfs; tho;e;J tUfpd;wdH. mq;F rkaj;jpUf;Nfhapy;fisAk; mikj;J topghlhw;Wfpd;wdH. mq;FthOk; md;gh;fs; mbfshiu mioj;J ekJ rka cz;ikfisAk;> topghl;Lr; nre;newpfisAk; czHe;J nfhs;fpd;wdH.
1998Mk; Mz;L fdlhtpy; eilngw;w cyf irtkhehl;bw;Fj; jiyikjhq;fp elj;jpdH. ,uz;lhtJ cyf irtkhehLk; mbfshH jiyikapNyNa eilngw;wJ. ,e;Jj;JwtpaH ,af;fj;jpw;Fg; gy;NtW MNyhridfis toq;fp tUfpd;wdH. Fk;gNkshtpy; eilngw;w cyf ,e;Jg; Nguitapd; khehl;by; jkpofj;jpd; Kjd;ikg; gq;Nfw; ghsuhff; fye;J nfhz;Ls;shH.
rKjhag; gzp
rpiwtho; kf;fSf;Fj; jhNk nrd;W md;Gk;> ghpTk; fhl;b mth;fSf;Fr; rd;khHf;f newpapidg; Gfl;Ljy;> jk;ikr;

Page 5
Fd;wf;Fb mbfshUld; Nkw;nfhz;l gzp vd;Wk; epidT $uj;jf;fJ.
,g;gzpfs; midj;jpw;Fk; MzpNtuha;> mbehjkha; tpsq;fpdhYk; tpsk;guq;fis tpUk;ghJ ntz;nfhw;wf; Filaha; tpsq;fhky;> ntapYf;Nfw;w Filaha; tpsq;Fk; Ng&ubfshH> ,e;E}w;whz;bd; tuyhw;Wg;Gfo; ngWfpwhH. ,t;thW rkanewp> jkpo;newp> njhz;L newp Mfpa ,tw;wpidj; jk; mUl;nfhs;ifahff; nfhz;L> ,Ugjhk; E}w;hz;bd; mg;guhf> jkpioj; Jwf;fhj jdpg;ngUe; Jwtpahfg; Ng&ubfs; tpsq;FfpwhH.
jpU. fh. jpUehTf;fuR> tphpTiuahsH> jkpo;j;Jiw j.rh.m.f.m. jkpo;f;fy;Y}hp> Ng&H ed;wp: jtj;jpU rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfshH Kj;Jtpoh rpwg;G kyh; 22.10.2005
gjpgR ghr nkd;d gf;Ftk; vd;why; vd;d tpjpnadpd; vd;d Kd;id tpidg;gad; vd;d ntd;Nw vJnghU NsDk; kpf;f ntspjpdpy; tpsf;f ty;y kjpey kiyNa Qhdf; fapiykh KdpNa thop!
Gj;jpiaj; jPl;L jw;Fk; Gyd;fis mlf;F jw;Fk; rpj;jpfs; ngWtjw;Fk; rpe;jid rpwg;g jw;Fk; gj;jpia tsh;g;g jw;Fk; gf;Ftk; milt jw;Fk; cj;jpfs; Cd;wpr; nrhy;Yk; xg;gpyhf; FUNt thop!
NgUy fj;Jr; irtg; Nguit gzpfs; nra;a CUy nfq;Fk; Xb cWJiz ahf epw;gha; Neh;epf uw;w irt ePjpia cyfpy; ehl;l ahUidg; Nghy Ts;shh; mUe;jt tbfhs; thop!
Ntjhe;jj; njspthk; irt rpj;jhe;jk; tpsq;fg; Ng&h; irt khehL
MjPdk; mikj;J itak; mikjpAw; Nwhq;Fk; tho;Tf;(F) mTj;jpNuypahtpd; rpl;dp efuj;jpy; [dthp 27> 28> 29 Mfpa ehl;fspy; eilngwTs;s gj;jhtJ cyfr; irt khehL
Mjhu khd thd;w njhz;Lfs; Mw;Wk; epd;wd; ghjhu tpe;jk; Nghw;wpg; gzpe;jdk; gue;J thop! rpwg;Gw eilngw tho;j;Jfpd;Nwhk;.
- Mrphpah;
9
10

Mj;kN[hjp
Vw;W> mth;fSf;F Vw;gLk; ,lHg;ghLfis ePf;Ftjpy; cWjpahf epd;W cjtp nra;thH. kPdhl;rpGuk; fytuj;jpy; Fd;wf;Fb mbfshUld; Nkw;nfhz;l gzp vd;Wk; epidT $uj;jf;fJ.
,g;gzpfs; midj;jpw;Fk; MzpNtuha;> mbehjkha; tpsq;fpdhYk; tpsk;guq;fis tpUk;ghJ ntz;nfhw;wf;
Mj;kN[hjp;
xg;gpyhf; FUNt thop!
IaNd rhe;j ypq;f tbfNs mfit ,e;ehs; nra;arPh; vz;g jhNkh nrq;fjph; KJik vd;Wk; va;JNkh ,izapw; Ng&h; ,iwtdpd; mUshw; irtg; ngha;apyh newpiag; Nghw;wpg; GFOld; nghype;J thop!
nre;jkpo; nkhopapw; irtr; rlq;Ffs; rpwf;fr; nra;tha; ke;jpuk; mjpYk; cz;nld; widtUk; kjpf;fr; nrhy;tha; me;jkpy; mwptp dhNy thjpf;Fk; Mw;w yhNy. tpe;ijnfhs; gul;rp nra;Ak; tpj;Jthd; tpsq;fp thop.
ehtyh; ngUkhd; Nghy ew;wkpo; irtk; jk;ik Mtpapd; Nkyha;g; Ngzp aUk;gzp ehS khw;wp g+tphp nghopiyg; Nghy tpuz;ilAk; nghypar; nra;AQ; Nritapy; epw;Fk; epd;idj; nja;tnkd; NghNk thop!
gjpgR ghr nkd;d gf;Ftk; vd;why; vd;d tpjpnadpd; vd;d Kd;id tpidg;gad; vd;d ntd;Nw vJnghU NsDk; kpf;f ntspjpdpy; tpsf;f ty;y

Page 6
fhuzq;fs; cs;sd. mtw;iw ,g;gbg; gl;baw;gLj;jyhk;.
1. rhap rkak; cyfpYs;s gpujhd rkaq;fs; vy;yhtw;iwAk; cs;slf;Ffpd;wJ. 2. Mfktopghl;L KiwapYk; $l;Ltopghl;Lf;Nf Kf;fpaj;Jtk; jUfpwJ. 3. cz;ikapw; ngUk;ghyhd rhap gf;jh;fs; Mfk Kiwapy; elj;jg;ngWk; Nfhapy;fSf;Fg; Nghtjpy;iy. 4. xw;Wik NgZk; ehfhpfk; xd;iw rhap gf;jh;fs; Njhw;Wtpj;J mjd;gb xOfpAk; tUfpwhHfs;.
me;j xOf;fq;fshtd: - md;ghfg; goFjy; - NeHikahfg; NgRjy; - cjtp nra;a Kd;tUjy; - rhj;jpu rk;gpujhaq;fspYk; kdpjhgpkhdk; gz;Gilik>
njhz;L Nghd;wtw;Wf;F Kf;fpaj;Jtk; mspj;jy;
mbfshUld; Mj;kN[hjp MrphpaUk; Jiztpahh; jtkzpAk;
- topghl;ilf; Fwpj;j Neuj;Jf;Fs; Kbj;jy;.
11
12

Mj;kN[hjp
irtj;jpy; tpise;J Kw;wpj; jtj;jpdpw; fdpe;j rhd;Nwha; itaKk; epd;idg; Nghyg; ngha;apyh tho;f;if tho;e;Nj ca;Aw Ntz;L khapd; Xa;tpyhf; fq;if Nghy nra;JeP ,d;DQ; Nrit jphpju Ntz;Lk; thop!
ehtpNy ty;y ehf hpfj;jkpo; ejpNa thop ghtpYk; jpwik kpf;fg; goe;jkpo; epjpNa thop Nritahw; gad;tp isf;FQ; rpj;jpuj; NjNu thop Nfhita+h; ngw;w NfhNt rptdUl; nfhilNa thop!
thopa NgUh; NkTk; kjpAW rilahh; thop thopa Ng& uhjP de;jioj; Njhq;fp thop thopa Kjy;th; rhe;j ypq;fdhh; ePL thop thopa irt ePjp itafk; vy;yhk; thop!
- tp. fe;jtdk;.
Mj;kN[hjp;
ghghTf;F taJ 80
etk;gH 23 rj;arhap ghghtpd; mtjhuehs;. mtUf;F mfit vz;gJ.
Gl;lgj;jpapYk; cynfq;fZk; cs;s rhap epiyaq;fspYk; mtuJ Kj;Jtpoh topghLfSld; nfhz;lhlg;gl;lJ. gy ,lq;fspw; fiy epfo;r;rpfSk; ,lk;ngw;wd. rhap topghL ,e;Jf;fs; kj;jpapy; kl;Lky;yhJ gpw rkaj;jth;fsplKk; gutpAs;sJ. rhap rkak; vd;w xUnewp ,e;J rkaj;Jf;Fs;NsNa tsHe;J tUfpd;wJ. rhap gf;jh;fs; mjid xU jdpj;Jt top ghlhfNt ghHf;fpwhHfs;. mtHfs; mg;gbg; ghHg;gjw;Fk; fhuzq;fs; cs;sd. mtw;iw ,g;gbg; gl;baw;gLj;jyhk;.
1. rhap rkak; cyfpYs;s gpujhd rkaq;fs; vy;yhtw;iwAk;

Page 7
ghlNtz;Lk; vd;W vq;fZk; nrhy;ytpy;iy. Nfhapy;fSf;Fr; nry;y Ntz;lhk; vd;Wk; $wtpy;iy.
416-690-0121
ehsiltpy; RakhfNt Qhdk; rpj;jpf;Fnkd;gJ fPijapd; fUj;J.
Dr. Shan A. Shanmugavadivel & Associates
tho;f;ifg; gpur;rpidfisj; jPHf;fj; njhpahky; kjpkaq;fp tpuf;jpaile;jpUg;gth;fSf;F Raek;gpf;ifAk; lhf;lh; m. rz;KftbNty; Orthodontics Implants
cw;rhfTk; jhuhskhff; fPij ms;sp toq;Ffpd;wJ. fUkj;ijj; Jwg;gJk; gyd; fUjhky; fUkkhw;WtJk;
gw;fSf;F fpspg; NghLtjpYk; Implant gy; fl;LtjpYk; gapw;rp ngw;wth; RAINBOW VILLAGE DENTAL OFFICE
vtuhYk; nra;a Kbahj fhhpak;. ,t;tplaj;jpy; NahfpAk; NghfpAk; xNu rhHGilath;fs;. Cz;> cwf;fk;> njhopy;>
2466 Eglinton Avenue East, Unit:7 Scarborough, Ontario, M1K 5J8 Monday to Saturday Near Kennedy Subway (Rainbow Village Building)
topghL> jtNahfnky;yhk; gyd; fUjpr; nra;git. gad;fUjhky; fUkkhw;w Kbahnjd;wpUf;ifapy; fUk gyidj; Jwg;gnjd;gjpd; mHj;jnkd;d?
gad; vJthapDk; rhp mjpy; tpUg;G ntWg;gpy;yhky; 416-266-5161
rkrpj;jdha; ,Ug;gnjd;gJ mjd; cl;nghUs;. ,ij MAIN SQUARE DENTAL OFFICE
eilKiwg;gLj;JtJ kpff; fbdkhd fhhpakhdhYk; rpukkhd 7-2575 Danforth Avenue, Toronto, ON. M4C 1L5 Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat & Sun - Near Main Subway
gapw;rp> ituhf;fpak;> cWjpahd kdk;> jpUtUs; Jiznfhz;Lk; rhjpf;fyhnkd;W fPij typAWj;jpf; Dr. Shan - (Wedn), Dr. Kalaichelvan (Thurs & Sun)
$WfpwJ. (Free consultations on alternate Sundays) Dr. Yao San Other days)
cz;ikg;nghUshfpa gfthd; fPNjhgNjrk; %ykhf ekf;F cWjpnkhop mspf;Fk;nghOJ ehk; mjpy; ek;gpf;if ,y;yhkypUg;gjw;Fhpa fhuzq;fspy;iy. tpidg;gaidtpl
13
14

Mj;kN[hjp fhyj;Jf;Nfw;w xU rkakhfr; rhaprkak; cUthfp tpl;lnjd;Nw nrhy;yyhk;. Njhd;wh vOthahf mJ xU jdpr; rkakhfNt ,aq;FfpwJ. ngsj;jk;> rPf;fpak; Nghd;w newpfs; ,e;J rkaj;jpypUe;J gphpe;jit. mit topapy; rhap rkaKk; ,e;J rkaj;jpypUe;J NtwhFk; ehs; ntFJ}uj;jpy; ,y;iy. me;j msTf;Fr; rj;arhapghghtpy; flTisf; fhz;fpd;wdH mtuJ gf;jh;fs;. rj;arhap ghghtpd; NghjidfSk; fhyj;Jf;F Vw;witahfTk; eilKiwf;F xj;Jg;Nghff;$baitahfTk; cs;sd.
gj;jpkhhf;fj;ij vg;gbg; gug;g Ntz;Lk; vd;W ed;fwpe;jth; mtH.
vdpDk; mtiu ve;j msTf;F mtuJ mbahh;fs; Ghpe;J nfhz;bUf;fpwhh;fs; vd;gJ Nfs;tpf; FwpNa.
gy rhap epiyaq;fspy; gjtpg; Nghl;bfSk; g+ry;fSk; eilngWfpd;wd. njhz;Lk; topghLk; ngaUf;Fk; GfOf;Fkhfpd;wd. ghgh njYq;Fg; ghly;fisj; jhd; ghlNtz;Lk; vd;W vq;fZk; nrhy;ytpy;iy. Nfhapy;fSf;Fr; nry;y Ntz;lhk; vd;Wk; $wtpy;iy.
Dr. Shan A. Shanmugavadivel & Associates
Mj;kN[hjp;
fUkj;ijr; nra;> gydpy; gw;W itahNj! Rthkp nfq;fhjuhde;jh;
fUkgyidj; Jwg;gjhy; tUk; Nguhde;jg; Ngw;Wf;F ek;ik Mshf;fpj; jPHg;gjw;F fUk ufrpaj;ijg; gw;wp mwptJ mtrpakhFk;. fUk gyd; rhuhky; fUkk; nra;Ak; mjpEl;gkhd fUkepakq;fis jj;JthHj;j hPjpahf tphpj;Jf;$Wk; XH mhpa E}y; gftj;fPij. gftj; gpurhjkhf fpilj;j me;j mg+Ht E}ypd; rhuhk;rk; fUkk; nra; gydpy; gw;W itahNj vd;gJ. fUk gyidj; Jwe;J rkrpj;jdha; ,Ug;gth;fSila fLk; tpidfs; jPHe;J epj;jpa Rfk; fpilf;Fk;. ,wg;G gpwg;nghope;J ,iw rk;ge;jKk; fpilf;Fk;. rPtd; mila Ntz;ba ,WjpepiyAk; ,Jjhd;.
fPjh jUkq;fs; tho;f;ifj; jUkq;fisg; Gwf;fzpg;gjpy;iy. fUkj;jpy; tpuj;jp kNdhghtkpy;yhky; RajUkj;ij Kiwahfr; nra;tjw;Fhpa Cf;fk; mspf;fpd;wJ. mq;qdk; RajUkj;ij Kiwjtwhky; nra;fpd;wth;fSf;F ehsiltpy; RakhfNt Qhdk; rpj;jpf;Fnkd;gJ fPijapd; fUj;J.
tho;f;ifg; gpur;rpidfisj; jPHf;fj; njhpahky;

Page 8
njhpatpy;iy Vw;Wf;nfhs;fpNwhk;. mNj kNdhghtidAld; jpdrhp nra;Ak; fUkgyd; vJthapDk; rhp tUtnjy;yhk; jpUtUs; gpurhjk; vd;w kdrq;fy;gj;Jld; Vw;fg;gofpdhy; tpidg;gad; rhuhj vy;iyapy;yh ,d;gKk; Mo;e;j cs; mikjpAk; epj;jpa mDgtkhapUf;Fk;. ,Wjpapy; Kf;jpepiyiaj; jUfpw Qhdk; ,ay;ghfNt cjpf;Fk;.
kdpjH jkJ RatpUg;G ntWg;Gf;fisr; rhjpg;gjw;fhf vj;jidNah fUkq;fis tUe;jpr; nra;fpd;wdH. mjdhy; tUk; fLk; Jd;gq;fisg; nghWf;fTk; Vw;fTk; gofpf; nfhs;fpd;wdH. NkYk; gpwtpj;Jd;gq;fisg; ngUf;Fk; ,j;jifa nraiyr; nra;fpd;w kdpjd; Kd;tpidiaj; jPHj;Jg; gpd;tpid rhuhky; my;ynyhope;J epj;jpa RfKk;> rhe;jpAk; jUk; ,e;j gapw;rpiar; nra;J filj;Njwpdhy; vd;d?
kdpj rhPuj;jpy; epiwe;jpUf;Fk; rPtd; Nkd;ikahdJ. kuzj;jpw;Fg; gpd; rPtDf;F kPz;Lk; kdpj rhPuk; fpilf;FNkh vd;gJ re;Njfk;. rk;rhu rKj;jpuj;ijf; flg;gjw;Fhpa kdpj rhPunkd;w nghUj;jkhd NjhzpAk;> FUntd;w Rf;fhDk;> ,iw mUs; vd;w rhjfkhd fhw;Wk; fpilj;Jk; fiuNaw Kaw;rpf;fhj kdpj nrd;kk; jw;nfhiyf;F xg;ghdJ.
vdg; ghba fz;zjhrdpd; fUj;ijr; irtg; ngUq;Fb kf;fs; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. rk;kjk;> rkurk; NgRtjpd; mHj;jk; njhpahky; tho;fpwhHfs; ek; r%fj;jpdH. ,e;J kjk; vJ> irtrkak; vJ vd;W njhpahj> Ghpahj epiyf;F ehk; gpd;js;sg;gLfpNwhk;. fpwPj;jth;fs; ,e;Jkjj;jpy; ,Uf;Fk; ngytPdNk mth;fis kjk; khwr;nra;fpwJ vdf; $WfpwhHfs;. tpNtfhde;jH> kdg;ngytPdk; cs;sth;fis kdg;ngyKs;sth;fs; khw;wptpLfpwhh;fnsdr; nrhd;dhH. gy kjthjpfs;> gy rq;fq;fs;> rigfs;> jhgdq;fs;> Gjpa rkaNehf;fhsh; ek;Ks; Eioe;J (CLUtp) nry;thf;Fg; ngWfpd;wdH. Gjpa xt;thj nja;ttopghL jpl;lkpl;Lg; GFj;jg;gLfpwJ. ,ijr; irt rpj;jhe;jpfs; jjh]; nrhy;yp Vw;Wk; nfhs;tH. fhyj;Jf;Nfw;w khw;wk; Ntz;Lnkd;NghUk; irtj;ij eypTngwr; nra;fpwhh;fs;. md;Ng rptnkd;gij tk;Ng rptk; vd;W vOjpr; irtnewpiaf; nfhr;irg;gLj;jTk; nra;fpwhHfs;. VNjh te;jhy; gpzk; jpd;Dk; rhj;jpuq;fs; vdg; ghujp ghbaij rpe;jpf;f Ntz;ba fhykpJ.
rkfhyf; fz;Nzhl;lj;jpy; ,d;iwa irtj;jpd; epiyiaAk; ehtyh; Afj;jpd; ek;ehl;Lr; rka epiyiaAk; xg;gpl;Lg; ghHg;gpd; cz;ikahd epiyg;ghL Gyg;gLk;. ,d;W
15
16

Mj;kN[hjp nraypd; gyhgyidg; gw;wp kdk; cUthf;fpf; nfhz;bUf;Fk;. 'gpujPfuzk;" mjpf Jd;gj;ij tpistpf;ff;$baJ. fUk gyidg;gw;wp vz;zhj vz;znky;yhk; vz;zp> vz;zpf;nfhz;bUf;Fk; kNdhthrid 'gp;ujPfuzk;" vdg;gLk;. kdk; cUthf;fpf; nfhz;bUf;Fk; gpujPfuz miyfs; fphpah rf;jpiag; gytPdg;gLj;jpf; fhhpaj;jilAk; kdf;Fog;gj;ijAk; tpistpf;fpd;wd. kdjpd; gp;ujPfuz rf;jpiaf; Fiwj;J fHkgyidj; Jwg;gjw;Fhpa top vd;d?
'g;urhjahy; rh;tJf;fhdhk; `hdp." fUk gyd; RfNkh Jf;fNkh mJ vJthdhYk; rhp fpilg;gijj; jpUtUs; gpurhjkha; Vw;Wf;nfhs;sg; gofpdhy; Jauk; jPUk;. Mya topghl;bw;Fg; gpd; gpurhjk; fpilf;fpwJ. rpy rkak; rHf;fiu mKJ> gQ;rhkpUjk; Nghd;w Ritkpf;f ,dpa gpurhjk; fpilf;Fk;. NtW rpy Ntisapy; fpilg;gJ ePH> Fio> kyh; Nghd;witahapUf;Fk;. mJ vJthwhapDk;rhp fpilf;Fk; nghUspd; Fiw epiw juhjuNkJNk epidf;fhky; epiwkdJld; <];tu gpurhjnkd;w kNdhghtidAld; mij Vw;Wf;nfhs;fpNwhk;. mNj kNdhghtidAld; jpdrhp nra;Ak; fUkgyd; vJthapDk; rhp tUtnjy;yhk; jpUtUs; gpurhjk; vd;w kdrq;fy;gj;Jld; Vw;fg;gofpdhy; tpidg;gad; rhuhj
Mj;kN[hjp;
jpt;tpak; gOj;j irtKk; gt;tpak; nropj;j ehtyUk; NguwpQh; KUfNt gukehjd;
rkak; tho;tpd; Kf;fpakhd mq;fkha; ,Ue;j epiy nefpo;e;J> ehk; rkaj;ij xU nghUl;lhf vz;zhj epiyf;F ek;ik ehNk jho;j;jpf; nfhz;Nlhk;. ntw;whu thuq;fspYk;> Mlk;guq;fspYk; %o;fpr; rkakzj;ijf; fOtpj;js;sp> Nghypr; rkapfsha; tho;fpd;Nwhk;. vk; epiyia cs;shHj;jkhf czuj; jtwpAk; tpLfpNwhk;. ,e;epiy Njq;fpdhy; vk; rka epiy vd;dhFk;. ek; cahpa rkak;> rka ehl;lk;> gz;ghl;bay;> mwg;ghq;F> nrt;tpAk; rpwg;Gk; epiwe;j kdpj tpOkpak; rPHFiyAk;; tho;f;ifg; gazk; jlk;GuSk;.
gj;njhd;gjhk; E}w;whz;iltpl> Nkhrkhd #o;epiyia ,k;kpNydpak; vjpHnfhs;tJ MNuhf;fpakhdjha;j; njhpatpy;iy. gPbg;Giff;Fk; rhk;gpuhzpg; Giff;Fk; Ngjk; njhpatpy;iy vdg; ghba fz;zjhrdpd; fUj;ijr; irtg; ngUq;Fb kf;fs; rpe;jpf;f Ntz;Lk;. rk;kjk;> rkurk; NgRtjpd; mHj;jk; njhpahky; tho;fpwhHfs; ek; r%fj;jpdH. ,e;J kjk; vJ> irtrkak; vJ vd;W njhpahj> Ghpahj

Page 9
ehk; ,tw;iwr; rpe;jpj;J rPHJ}f;fpg; ghHf;f Ntz;Lk;.
fhUW nrk;ik ed;ikahy; kpf;f fOky tsefnud yhNk. rptndD NkhirAk; irtk; vDk; ghirAk;
- jpUKiw 3:118. 3
rptk; nrk;iknad;w mbapy; ,Ue;J gpwe;jJ.
irtj;jnrt; TUtd;jpU ePw;wd;DU Nkw;wd; nrk;ik NeHik> rpwg;G> kq;fyk;> Rfk; vd;w gz;GfisAk;>
ifitj;njhU rpiyahy; muz;%d;Wk;vhp nra;jhd; nre;epwj;ijAk; Fwpg;gJjhd; rptk; vd;w gpuNahfk;.
nja;tj;jtH njhONjj;jpa Fofd; jpUr;Ropay; ftiyapy;yhjtidr; rptiy vd;gH. rptiy - rptd;.
nka;itj;jb epidthHtpid jPHj;jy; vspjd;Nw. nre;epwj;jd;> ntz;zPw;wd; mtd; - mtNd rptd;. mijr;
- jpUKiw 3:82.7 nrk;nghUs; vd;whH ts;StdhH.
gho;r;nra; tpshtpg; gadpypaha;f; fplg;Ngw;Ff; gpwg;ngd;Dk; Ngijik ePq;fr; rpwg;ngd;dQ;
fPo;r;nra; jtj;jhw; fpopaPL NeHgl;Lj; nrk;nghUs; fhz;gjwpT.
jhl;nra;a jhkiur; irtDf;nfd; Gd;jiyahy; - jpUf;Fws; 358
Ml;nra; Fyhj;jpy;iy Mz;lhidf; nfhz;ld;Nw
- jpUKiw 8:40.9> jpUthrfk; 565 'vy;yhg; nghUspDQ; rpwe;jjhjyhy; tPL rpwg;ngdg;gl;lJ. Njhw;wf;NfLfs; ,d;ikapd; epj;jkha;> Nehd;ikahw; jd;id
fpopaPL epjpg;nghjp> nghd;Kbg;G> nghw;fpop. xd;Wq; fyj;jypd;ikahw; J}ajha;j;> jhd; vy;yhtw;iwAk;
 mjidr; nrk;nghUs; vd;whH
NkyJ 2: thp 84> 85
17
18

Mj;kN[hjp gy ehLfspy; tjpAk; irtrkapfs; kjkhw;wk; nra;ag; gLfpwhHfs;. kbepug;Gth;fshy; Vkhw;wk; milfpwhHfs;. md;W xU ehtyh; irtj;ijAk;> jkpioAk;> jkpo;r; r%fj;ijAk; fhf;f tPW nfhz;nlOe;jhH. jd; KO MSik> Kaw;rp Neuk; vd;gtw;iw xUKfkhf;fp xU ,ul;rfuhfj; njhopw;gl;lhH. mthpd; Nritahy; ehk; irth;fsha; tho;fpNwhk;. md;iwa mwpT rPtpfs;> me;jzHfs; 'rw;FUehj Rthkpfs;\ vdg; Nghw;wpdhHfs; ehtyiu.
irtk; rptrk;ge;jkhdJ> irtrkapfs; rptrk;ge;jk; cilath;fs;. vdNt rptidNa KOKjw; nghUsha; topgLgth;fs; irtrkapfs;. ,jw;fhd rpd;dq;fs;> eilKiwfs; xOfyhWfs;> topghLfs;> jj;Jtq;fs;> rhj;jpu Njhj;jpuq;fs; tiuaiw nra;ag;gl;Ls;sd. ,JNghd;w mDl;lhdq;fs; fhye;NjhWk; epjhdkha; tFf;fg;gl;L vOjg;gl;Lk; cs;sd. ,tw;iwg; GJf;fpAk;> jpUj;jpAk;> xt;thjnjd khw;wpAk; eilKiwg;gLj;jg; gyh; Kay;fpwhHfs;. ehk; ,tw;iwr; rpe;jpj;J rPHJ}f;fpg; ghHf;f Ntz;Lk;.
rptndD NkhirAk; irtk; vDk; ghirAk;
Mj;kN[hjp; ghpNkyofH. Kidtd;> thywptd; vd;w tof;fhWk; rptidg;gw;wp vOe;jdNt.
rptk; rhHe;j irtnewpapNy tho;gth;fs;jhk;; irtrkapfs;. irtg;nghpahH rptghjRe;judhH Nghd;w rhd;NwhHfs; vJ irtk;> vJ ,e;J rkak; vd;gij tpsf;fp Mq;fpyj;jpNyNa E}y;fs; je;Js;sdH. Mq;fpy %yk;; gbj;j ek; CHkhzth;fs;. ,e;Jrpk;> irthrpk; vd;w ,U E}y;fisg; gbj;Jg; ghPl;ir vOjpaij ehk; kwe;J tplyhfhJ.
,iwtidNa irtdhff; fhl;Lk; irtj;jpUKiwfs;. rPUW njhz;lH nfhz;lb Nghw;wr;
nrOkyh; GdnyhL J}ge; jhUW nfhd;iw jk;Kb itj;j
irtdhH jq;fpl nkq;Fk; CUW gjpf SyFld; nghq;fp
nahyp Gdy; nfhsTld; kpje;j fhUW nrk;ik ed;ikahy; kpf;f fOky tsefnud yhNk.
- jpUKiw 3:118. 3

Page 10
irtd; - rptk; (kq;fyk;) irtd; - rptgpuhidf; Fwpf;Fk;NghJ rptk; vd;Dk; nrhy; gz;gpid czHj;Jk;. ciu: Gyth; gp.uh. eluh[d;.
,t;tz;zk; rptDk; irtDk; xd;whfg; Ngrg;gLtJ Nghyr; irtKk; rptKk; NtWglhjdNt. ,ijtpLj;J
ty;yJk;> kw;iwr;rkaq;fs; midj;Jk; jkf;Fk; ghpthukhf tpsq;f rp;l;ir> tpahfuzk;> Nrhjplk;> re;j];> fw;gk;> epUj;jk; Kjypa Ntjhq;fq;fs; tzq;f nksdk; vd;w kFlj;ijr; rpuj;jpw; jhpj;J muRGhptJ itjpf irtrkak; vd czHf.
,d;W gutyhf ,e;Jkjk; vd;W Ngrg;gLk; gpuNahfk; irtkhfhJ vd;gijf; fhd;Kidapy; ,Ue;J KjpNahHtiu njhpe;J nfhs;sy; kpfg; gpujhdkhdJ. Mf ,r;rkak; gw;wpa tpsf;fq;fisj; jhAkhdth;> jpU%yH thf;fpy; ,Ue;Jk; fhzyhk;. \\rptNk irtk;> irtNk rptk;||.
'nrg;ghpa rkanewp vy;yhk; je;jk;
nja;tNk nja;tk; vDk; nraw;ifahd; mg;ghprh sUk; m/Nj gpbj;jhy; ,g;ghy;
mLj;J me;E}y; fSk;tphpj;Nj mDkh dhjp xg;gtphpj; Jiug;gh;! ,q;qd; ngha;nka; nad;d
nja;tk; rptNk rptdUs;rkak; irtk; rptj;njhL rk;ge;jk; vd;whh; - rpw;wk;gy ehbfs;.
xd;wpiyxd; nwdg; ghHg;gJ xt;th jhHf;Fk; ,g;ghprhk; rkaKkha; my;ythfp
ahJrk aKk; tzq;Fk; ,ay;gjhfp
tho;ntDk; ikay;tpl;L tWikahQ; rpWik jg;gpj; jho;ntDe; jd;ik NahLQ; irtkhQ; rkak; rhUk; Co; ngwy; mhpJ> rhy Tah;rpt Qhdj; jhNy Nghops kjpapdhidg; Nghw;WthH mUs; ngw;whNu.
- rptQhdrpj;jpahH
,ay;ngd;We; jphpahky; ,ka khjp
vz;FzKk; fhl;bad;ghy; ,d;g khfpg; gadUsg; nghUs;fs;ghp thuk; Mfpg;
gz;GwTk; nrsghd gl;rq; fhl;b kayW ke;jpuQ; rpl;ir Nrhjp lhjp
kw;wq;f E}y;tzq;f nksdNkhyp
19
20

Mj;kN[hjp Iah Nghw;wp mZNt Nghw;wp irth Nghw;wp jiyth Nghw;wp.
- NkyJ 4 thp 112.113 mdyNk! GdNy! mdpyNk! Gtdp
mk;guh! mk;guj;(J) mspf;Fk; fdfNk! nts;spf;Fd;wNk! vd;wd;
fisfNz! fisfz; kw;wpy;yhj; jdpaNdd; cs;sk; Nfhapy;nfhz; lUSk;
irtNd rhl;baf; FbahHf;F ,dpajPq; fdpaha; xoptw epiwe;(J)Vo;
,Uf;ifapy; ,Ue;jth(W) ,ak;Ng
- jpUKiw 9: 15.6 (jpUtpirg;gh)
mdyk; - jP> Gdy; - ePH> mdpyk; - fhw;W> Gtdp - g+kp mk;guk; - tpz;> fisfz; - gw;Wf;NfhL> nfhOnfhk;G VopUf;if - rhl;baf;Fbapy; mike;j Myak;. irtd; - rptk; (kq;fyk;) irtd; - rptgpuhidf; Fwpf;Fk;NghJ rptk; vd;Dk; nrhy; gz;gpid czHj;Jk;. ciu: Gyth; gp.uh. eluh[d;.
,t;tz;zk; rptDk; irtDk; xd;whfg; Ngrg;gLtJ
Mj;kN[hjp; rptndhnlhf; Fe;nja;te; NjbDk; ,y;iy mtndh nlhg; ghH ,q;F ahUk; ,y;iy.
jpUke;jpuk; 5 irtQ; rptDld; rk;ge;j khFjy; irte; jidawpe; NjrptQ; rhUjy; irtQ; rpte;jd;idr; rhuhky; ePq;Fjy; irtQ; rpthde;jk; rhAr;rpaNk
- jpUke;jpuk; 1512 rptj;ijg; Ngzpd; jtj;jpw;foF.
- nfhd;iwNte;jd; 28
vy;yhr;rka newpfisAk;> jd;dfj;Nj nfhz;L> mitfisg; gFKiwahff; nfhz;L> mitfSld; gpzq;fhky; ,zq;fp> ghjurj;jhy; fiue;J kiwAk; kw;iwa Nyhfq;fs; Nghyd;wp> epd;W epiyj;Jj; jq;Fk; gj;jiukhw;Wj; jq;fk; Nghy; jd;dpay;G vd;Wk; nghd;whJ> ,kak;> epakk; Kjypa ml;lhq;f Nahf newpfisf; fhl;b ,d;gj;ijaUs ty;yJk;> kw;iwr;rkaq;fs; midj;Jk; jkf;Fk; ghpthukhf tpsq;f rp;l;ir> tpahfuzk;> Nrhjplk;> re;j];> fw;gk;> epUj;jk; Kjypa Ntjhq;fq;fs; tzq;f nksdk; vd;w kFlj;ijr;

Page 11
tues (njhlUk;)
one should cherish in life.
44.
What other words used to mean Dharma in Hindu tradi-
epa+ ];fhgNuh efhpy; cq;fs; Njtp rfytpjkhd NjitfSf;Fk; cztfk; mWRit czT toq;Fgth;fs;
tion? Words such as "Aram" "Punniyam" refer to Vir- tues or meritorious deeds.
,yq;if> ,e;jpa czT tiffspw;; if Njh;e;j epGzh;fs;
45.
What is the meaning of "Punniyam"? jpdKk; ,bag;gk; (nts;is> rptg;G)> gpl;L> ,l;yp> Njhir> til> tha;g;gd;> Nkhjfk;> gw;wp]; kw;Wk; gy;NtW czTfis fhiy 9:00 kzp Kjy; es;spuT
"Punniyam" is the effect or the result of good or meritorious deeds.
12 kzp tiu Rlr;Rl ngw;Wf;nfhs;syhk;
46.
Mention some of the examples of good deeds. tpuj ehl;fspy; tpNrl
Worshiping God, respecting father, mother, kuf;fwpfSld; til
teacher, priests, and other elders, compassion to ghahrKk;
living beings, kindness to those who are suffering, ghpkhwg;gLk;
and showing gratitude.
1877 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON
47.
What is the use of doing Good deeds? (Lawrence & Pharmacy) Tel: 416-288-0303
Those who engage in good deeds will enjoy many benefits or merits.
21
22

Mj;kN[hjp mah;twr; nrd;dpapy; itj;J uhrhq;fj;jpy;
mkHe;jJit jpfirtk; mofpJ> me;Njh.
me;Njh ,J mjprak;,r; rkak;Nghy; ,d;W mwpQnuyhk; eLmwpa> mzpkh Mjp te;jhbj; jphpgth;f;Fk; Ngrh Nkhdk;
itj;jpUe;j khjtHf;Fk; kw;Wk; kw;Wk; ,e;j;uhjp Nghfeyk; ngw;w NgHf;Fk;
,Jtd;wpj; jhafk; NtW ,y;iy. ,y;iy re;jhd fw;gfk;Nghy; mUisf;fhl;lj;
jf;f newp ,q;newpNa jhd;rd; khh;f;fk;
vd;W mDg+jpkhdhfpa jhAkhdg; ngUe;jifahh; mUspr; nra;fpd;whh;. ml;lkhrpj;jp fw;whUk;> ,e;jpuhjpNghf eyk; ngw;whUk; ,r; irt rkaj;ijNa jkf;Fj; jhafkhff; nfhz;L ca;fpwhh; vd;W $Wk; mUikiaAk; ngUikiaAk; ngw;wJ irt rkak;.
(njhlUk;)
epa+ Njtp cztfk;
Mj;kN[hjp;
4. Virtues - (Good deeds) and Sins - (Bad deeds)
What is the vehicle on which Lord Siva appears for the sake of his devotees? Lord Siva uses the bull called "Idabam" as his ve- hicle.
What are the other words in Tamil Hindu tradition that refer to "Bull"? Tamil words such as "Nanthi" "Eruthu" "Earu" "Vidai" refer to the "Bull".
What does the "Bull" signify or represent? The "Bull "represents "Dharama", which means, Vir- tues one should cherish in life.
What other words used to mean Dharma in Hindu tradi- tion?
Catechism on Saivaism
41.
42.
43.
44.

Page 12
(nra;f vd;Dk; tpaq;NfhsPW Fiwe;J epd;wJ. nra;ahnad;Dk; Kd;dpiy tpidKw;W tpFjp Fd;wpf; Fur;rhhpia ngw;W epw;wnjdpD kikAk;. QhdhrhhpaUf;F Mfkq;fs; tpjpj;j GUlhfpUjp Kjypa midj;J ,yf;fzq;fSk; xUq;fike;j tbtk; vd;ghH> cj;jk tbtnkd;Wq; $wpdhH. mj;jpUj;njhz;lHfs; tuyhW Kd;dH $WJk;).
44.'Kd;dtd; Gfd;wthW Kay;Ftnkd;Nwae;j kd;dpUe;jtj;jpd; kpf;fhH> tifkyh;j; njhpathYk; nghd;dpilaOj;jpKj;jk; Gide;jgy; gl;bdhY ke;neLq;fhtpD}lq;fhdg+q; Nfhapy; nra;Nj."
turpj;jp tpehafh; Myaj;jpy; nghq;fyd;W 14-01-06 ,y; nfhOk;G irt Kd;Ndw;wr; rq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l ee;jpf; nfhbapid lhf;lh; rz; Re;jh; ntspapl;L itj;jhh;. ntspaPl;L tpohtpy; gq;Fgw;wpa gpuKfh;fs; jpU. nghd;. Re;juypq;fk;> rpt= tp[aFkhuf;FUf;fs;> jpU. tjRNjt rh;kh> jpU. fjph; Jiurpq;fk;> jpU. [pk; fhpahdp];> jpU. md;udp nry;tuh[h MfpNahiug; glj;jpy; fhzyhk;.
ngh..iu:- epiyngw;w nghpa jtj;jhd; Nkk;gl;l me;jg; gpNuufhrhhpaH> Kd;idg; gok;nghUl;Fk; Kd;idg;gok; nghUshfpa gukhrhhpaH gzpj;jUspa gpufhuQ; nra;af; flNthnkd;W. ehdhtpjkhfpa g+khiyfspdhYk;> nghd;dpiofis ,ilapilNa nrwpj;J Kj;Jf;fisf; nfhz;L tpspk;gpioj;j ehdhtpjkhfpa gl;L t];jpuq;fspdhYk; mq;Nf cah;thfpa mr;Nrhiyapd;
23
24

48.
49.
50.
Mj;kN[hjp What should be avoided by the Saivaites - those who are followers of Saivaism? All kinds of sins should be avoided by the Saivaites.
What are the Sins? The Sins are, killing any living being, eating food obtained by killing any animals-(meat & fish), steal- ing, telling lies, feeling jealous, gambling, dishon- esty, and harming others.
What will happen to those who commit sins? They will experience sufferings.
Mj;kN[hjp;
jpUthjt+ubfs; Guhzk; jpUg;n gUe;J iwr;r Uf;f k; irtg;GytH> irtrpj;jhe;jgz;bjH> tpj;Jthd; F.tp.kfhypq;fk; njhlh;fl;Liu: 43. \\mj;jF njhz;lHf;nfy;yh..... cj;jktbtk; fhl;L...Uiuj;jy; nra;jhH".
ngh.iu: QhdNjrpfj; jpUNkdpiaj; jhprpg;gpj;jUSk; nka;g;nghUshfpa rptngUkhdhH> mj;jFjpiaAila jpUj;njhz;lh;fSf;nfy;yhk; Kjy;tuhfpa mg;gpNuu fhrhhpaiug; ghHj;J> rhJhpaNd> jtj;ijAila ,t;td;gd; nghUe;Jk; gpwtpj;Jd;gj;ij ePf;fp ehk; mbik nfhs;tJ ,j;jpdNk. ,jw;F Ntz;Lk; fhhpaq;fis eP xU rpwpJk; fhy ePl;lkpd;wpg; gpuaj;jdQ; nra;af;flitnad;W gzpj;jUspdhH. (nra;f vd;Dk; tpaq;NfhsPW Fiwe;J epd;wJ. nra;ahnad;Dk; Kd;dpiy tpidKw;W tpFjp Fd;wpf; Fur;rhhpia ngw;W epw;wnjdpD kikAk;. QhdhrhhpaUf;F

Page 13
FASHION FLORIST INC . gh~d; g+f;fsQ;rpak; ghGtpd; iftz;zj;jpy; g+f;fs; khiyahfpd;wd
njhlh;GfSf;F: ghG 416-754-8282 4400 Sheppard Ave. East, Unit 5 Scarborough, ON.
25
jpUf;fhHj;jpif jPgj;ij jpUtz;zhkiyapYk; fz;L fspj;jhHfs;.
tl,e;jpah ahj;jpiuapd;nghOJ fhrpapy; FkuFUguRthkpfshy; Muk;gpf;fg;gl;l Fkhurhkp klj;jpYk; jpUthrfk; Kw;NwhjpaJ jpUtUl;; nray; MFk;. jpUthrfk; Kw;Nwhjpa Myaq;fspy; tpNrl mgpNrf MuhjidfSk; nra;ag;gl;ld.
re;jhdFuth;fshd kiwQhdrk;ge;jH> nka;fz;l
26

Mj;kN[hjp fz;Nz jPl;irf; fpiae;j xU g+Q;Nrhiy g+q;Nfhapiyr; nra;J.
(Kay;Ftk; vd;gJ csg;ghl;Lj; jd;ikg;gd;ik. mj;jpUf;$l;lj;Jl; gpJNuufhrhhpauhfpa Kjd;ik ngWjw;Fhpa g+Htrd;k Gz;zpa tpNrlj;ijAialtnud;ghH. me;j kd; ,Ue; jtj;jpd; kpf;fhH vd;Wk; ,t;tUk; ngUk;Ngw;iwg; ngWjw;fplkhfpa Nrhiy vd;ghH. me;neLq;fhntd;Wk;> jPl;rh kz;lgj;jpyf;fzk; nghUe;jr; nra;j Nfhapnyd;ghH Mdg+q;Nfhapnyd;Wq; $wpdhH. nghd;dpilaOj;jp vd;gjw;Fg; nghd;idj; jfLnra; jpilapilNa mOj;jpnadg; nghUs; NfhlYnkhd;W.)
FASHION FLORIST INC . gh~d; g+f;fsQ;rpak;
Mj;kN[hjp;
Xk; ekrptha jpUKiw mbahHfspd; jpUj;jy ahj;jpiu ,e;J rkag; Nguitapd; jpUf;$l;lj;ijr; NrHe;j jpUKiw XJk; mbahHfs; 15 NgH ,uz;lhtJ Kiwahf Mj;kN[hjp cjtp Mrphpah; jpUKiwr;nry;th; rpt Kj;Jypq;fj;jpd; jiyikapy; ,e;jpa jpUj;jy ahj;jpiuia Nkw;nfhz;lhh;fs;. xf;NuhgH 29k;jpfjp fdlhtpy; ,Ue;J Gwg;glL; bnrk;gH khjk; 17k; jpfjp fdlh jpUk;gpdhHfs;. kzpthrfg; ngUkhd; jpUthrfk; ghb mUspa Kf;fpa jyq;fshd jpUg;ngUe;Jiw rpjk;guk;> jpUtz;zhkiy> cj;juNfhrkq;if Mfpa jyq;fspYk;> mth; gpwe;j jpUthjt+hpy; jpUkiw ehjh; Myaj;jpYk; jpUthrfk; Kw;NwhjpAs;sdh;;. gy ghly; ngw;w jyq;fis jhprpj;j mbahHfs;> fe;;jrl;b> #ud;Nghiu jpUr;nre;J}hpYk; jpUf;fhHj;jpif jPgj;ij jpUtz;zhkiyapYk; fz;L fspj;jhHfs;.

Page 14
fle;j MWtUlkhf jpUKiw Kw;Nwhjpa gyd; jhd; ,e;j ahj;jpiu mDgtk; vd;gJ mbahHfspd; fUj;jhFk;. S & S Engravers
285 Progress Ave. #08 Scarborough, Ont. Tel: 416-335-6819, Cell: 416-875-3500 Fax: 416-609-0272
ifiythrd; NfhGuj;jpd;kPJ nrd;whd;. vdJ jikadhH mtidg; ghHj;J 'Neukhapw;W ,d;W mg;gh Ntyk; vd;w Chpy; tphpTiu nra;ag; NghfNtz;Lk;. eP mg;ghTld; nry;Yf" vd;whH.
ntw;wpf; Nflaq;fs;> ngah;f;Nfhh;itfs;> tho;j ;J kly;f s;> midj;J k; cq;f s; NjitfNfw;g Fiwe;j tpiyapy; epiwe;j juj;jpy;
vd; jk;gp jpUk;Gfpd;wNghJ cr;rpapypUe;J jtwp tpOe;Jtpl;lhd;. kpfTaHe;j NfhGuj;Jr;rpapypUe;J cUz;L epidtpd;wp epyj;jpy; tPo;e;jhd;. mq;F Rz;zhk;G miuf;fpd;w gzpahsHfs; mtidNae;jpf;nfhz;L tPl;by; NrHj;jhHfs;. ,ijf; fz;l CutH X vd;W fjwpdhHfs;. vdJ jkf;ifahH kfd; Nfhjz;lghzp nrd;W Nky;khbapy; rpwpJ Name plate, Plaques, Awards,
fz;zaHe;Js;s je;ijahhplk; 'jhj;jh" khkh NfhGuj;Jr;rp Directional Signs, Logos, Donor
apypUe;J tpOe;Jtpl;lhH" vd;W mOJ nfhz;Nl $wpdhd;. Recognition, Systems & Panels, Tropbies, Medals & Ribbons
je;ij gjwpf;nfhz;L fPNo ,wq;fp te;jhH. epidtpd;wp... mirtpd;wp fple;j ike;jidf; fz;lhH. clNd mbNaidg; ghHj;J 'md;W jpUg;Gfo; Rthkpfs; je;j jpUePw;iw vLj;J th" vd;whH. gPNuhtpy; ,Ue;j me;jj; jpUePw;Wg;igiaf; nfhzHe;J gpjhtplk; je;Njd;. je;ijahH thq;fp jk;gpapd; new;wpapy; ,l;L rlhl;ru ke;jpuj;ijf;$wp
27
28

Mj;kN[hjp NjtH ckhgjp rpthr;rhhpahH MfpNahhpd; rkhjpfisAk; Mr;rpukj;ijAk; 63 rPlh;fSld; rPt rkhjp mile;j rpw;wk;gyehbfspd; rkhjp Myaj;ijAk; rptNahfp jl;rzh%Hj;jp Rthkpfspd; rkhjpiaAk; ghk;gd; Rthkp KUfd; mUs;ngw;w Myaj;ijAk; tl,e;jpahtpy;> rPubrhapghghtpd; rkhjpiaAk; Myaj;ijAk;> NgY}H ,uhkfpU~;zklj;jpy; Rthkp ,uhkfpU~;zH> tpNtfhde;jH rhujhNjtp MfpNahhpd; rkhjp Myaq;fisAk; jhprpj;Js;sdh;. rkaFuth;fs; ehy;tUk; rptngUkhdhy; jLj;jhl;nfhs;sg;gl;l Myaq;fshd rPHfhop - jpUQhdrk;ge;jH jpUtjpif tPul;lhdk; - jpUehTf;furH jpUntz;nza;ey;Y}H - Re;juh; jpUg;ngUe;Jiw - khzpf;fthrfh; Mfpa jyq;fis jhprpj;jJk; nrhw;Nfhapyhfpa jpUKiwfis Xjpa gyNd vd;gjpy; Iakpy;iy.
fle;j MWtUlkhf jpUKiw Kw;Nwhjpa gyd; jhd; ,e;j ahj;jpiu mDgtk; vd;gJ mbahHfspd; fUj;jhFk;. S & S Engravers
Mj;kN[hjp;
kJiu = jpUg;Gfo; Rthkpfs; jpUKUf fpUghde;jthhpahh;
fle;j ,jo; njhlh;r;rp:
je;ijahH FUehjhplk; tpilngw;Wf;nfhz;L fhq;Nfaey;Y}H NrHe;jhH. rpj;jpiu khjk; 14k; jpfjp fhy;el;L NfhGu Ntiyiaj; njhlq;fpdhH. vq;fs; CUf;F mz;ikapy; cs;s Ch;fspy; nrd;W ,utpy; gpurq;fk; nra;thH. mjpy; tUk; Cjpaj;ijf; nfhzHe;J $ypahl;fSf;Fj; jUthH. rpwpJ flDk; thq;FthH. 40 ehspy; uhrNfhGuk; fl;blNtiy KbTngw;wJ.
Ig;grp khjk; g+r;RNtiy> RijNtiy njhlq;fg; ngw;wJ. Ie;J epiyf;NfhGuk;. xUehs; khiy 3 kzpf;F cr;rpapy; NfhGuj;jpd; kfuehrp g+r;R Ntiy ele;J nfhz;bUe;jJ. rpw;gpfSf;Fr; rpw;Wz;bju vd;jk;gp = ifiythrd; NfhGuj;jpd;kPJ nrd;whd;. vdJ jikadhH mtidg; ghHj;J 'Neukhapw;W ,d;W mg;gh Ntyk; vd;w Chpy; tphpTiu nra;ag; NghfNtz;Lk;. eP mg;ghTld; nry;Yf" vd;whH.

Page 15
te;J je;ijahH jd; kfid epide;J mOjhH. mLj;jehs; fhiy fhq;Nfaey;Y}H te;J kfidg; ghHj;J mtd; ve;jt+Wk; ,d;wp ,Ug;gij mwpe;J MWjy; mile;jhH.
ghHg;Ngd;" vd;w trdq;fs; mjpy; ,Ue;jd. ,ij mtH vOjpaNghJ xU cs;sq;if epyKk; fpilahJ. epyk; thq;ff;$ba vz;zNkh ,ay;Ngh fpilahJ.
,t;thW gpd;Nd tUtd Kd;Nd mwpe;J $wp mUs; ePWk; je;j jpUg;Gfo; Rthkpfspd; jt typikiaf; $w
Rthkpfs; jpUthf;fpd;gb je;ijahH> tPl;Lf;F mUfpy; cs;s epyq;fis thq;fpdhH.
ahuhYk; KbahJ.
xU rkak; mUzfphpahH Muhjid tpohTf;F %d;whtJ mjprak;
Rthkpfs; fhq;Nfaey;Y}Uf;F vOe;jUspdhH. jd; fOj;jpy; ,Ue;j jq;ff; nfshp rq;fH cUj;jpuhl;r khiyiaf; fow;wp vq;fs; Chpy; je;ijahH ,uh[NfhGuk; GJf;fp> Fk;ghgpNlfk; nra;ayhdhH. me;jf; Fk;ghgpNlfg; gj;jphpifapd; mbapy; Rthkpfs; Ngiukl;LNk nghwpj;jhH.
mUzfphpahUf;Fr; rhj;jp tpl;lhH. md;W mbNaDf;Fk; vd; jkadhUf;Fk; jpUf;Nfhapypy; rlf;fu ke;jpu cgNjrk; Ghpe;jUspdhH. Rthkpfs; Fk;ghgpNlfj;jpw;F vOe;jUspdhH. Kd;dpd;W Fk;ghgpNlfj;ij elj;jpaUspdhH.
mbNad; rpy jpdq;fs; kl;LNk jpUg;Gfo; ghlq;Nfl;Nld;. 'vy;yhk; cdf;F tUk;" vd;W $wp fhq;Nfaey;Y}hpy; jq;fpapUe;jNghJ CutH Rthkpfisg; ghHj;J> ,e;jt+H fpuhk Njtij nry;ypak;ik NfhtpYf;F ePq;fs; tuNtz;Lk; vd;W mioj;jhHfs;.
MrPHtjpj;jhH. me;j kfhQhd KdptH jpUthf;fpd;gb mbNaDf;F jpUg;Gfopy; rpwpJ Qhdk; cz;lhapw;W. Rthkpfs; tisFsk; vd;w Chpy; tphpTiuf;Fr; nrd;wpUe;jhH. mbNaDk; mbNaDila je;ijahUk; nrd;wpUe;Njhk;.
29
30

Mj;kN[hjp clk;gpy; g+rpdhH. mtd; fz; tpopj;jhd;. je;ijahH 'kfNd! vg;gbAs;sJ?" vd;W Nfl;lhH. 'mg;gh vdf;F xd;Wkpy;iy" vd;whd;.
je;ijahH 'KUfh! ehd; cd; Ntiyahfg; Nghfpd;Nwd;. eP vd; Ntiyiag; ghHj;Jf;nfhs;" vd;W $wptpl;L vd;id mioj;Jf; nfhz;L Gwg;gl;lhH. fhl;ghbapy; uapy; Vwp thyh[h Nuhl;by; ,wq;fp Ntyk; vd;w CUf;Fr; nrd;whH. md;W khiy mtH xd;Wk; mUe;jtpy;iy - Gj;jpu Nrhfj;jhy; thbapUe;jhH. 'kfd; gpiog;ghNdh? gpiof;f khl;lhNdh? KUfd; jpUg;gzp nra;fpd;w vdf;F ,g;gb xU rk;gtk; epfOkhdhy; KUfDf;F my;yth Fiw NeUk;" vd;W vz;zp tUe;jpdhH.
md;W epfo ,Ue;j epfo;r;rp ,uhkjhrH rhpij. je;ij mij khw;wp mUzfphpahH rhpj;jpuj;ijf; $wpdhH. mUzfphpehjH NfhGuj;jpypUe;J tPo;e;jhH vd;W $Wk;NghJ je;ijahH jd; kfid epide;J mOjhH. mLj;jehs; fhiy fhq;Nfaey;Y}H te;J kfidg; ghHj;J mtd; ve;jt+Wk; ,d;wp ,Ug;gij mwpe;J MWjy; mile;jhH.
Mj;kN[hjp;
'Rthkpfs; gpd;dg;gl;bUf;fpd;w mjid ehd; Vd; ghHf;f Ntz;Lk;"? vd;whH. CutH Ngha;g; ghHj;jhHfs;. mk;gpifapd; %f;fpy; Jtuk;gUg;G msT gpd;dk; ,Ue;jJ.
jpdk; NfhtpYf;Fg; Nghfpd;wth;fl;Nf njhpahj xd;iw Nfhapy; ,Uf;Fk; jpirNa njhpahj Rthkpfs; $wpdhH. ,j;jifa mhpa Mw;wy; gilj;jtH Rthkpfs;.
Rthkpfl;F Mz;kfT gpwe;jJ. Rthkpfs; vdJ gpjhTf;Ff; fbjk; vOjpdhH. Mz;kfT gpwe;jJ vd;W vOjtpy;iy. 'fpUghde;jthhpf;F jk;gp gpwe;jpUf;fpd;whd;" vd;W vOjpdhH.
kw;nwhU rkak; je;ijahUf;Ff; fbjk; vOjpdhH. 'cq;fs; tPl;bw;F mUfpy; cs;s epyq;fis ePq;fs; thq;FtPHfs;. tPL epuk;g ney; Ftpe;jpUf;Fk; mij ehd; te;J ghHg;Ngd;" vd;w trdq;fs; mjpy; ,Ue;jd. ,ij mtH vOjpaNghJ xU cs;sq;if epyKk; fpilahJ. epyk; thq;ff;$ba vz;zNkh ,ay;Ngh fpilahJ.

Page 16
Kd; kJiuapy; epWtg;ngw;wJ jpUg;Gfo; rig. 25tJ 'kfhrdq;fNs ehdd;wpj; jpUg;Gfopd;
Mz;b y; jpU.
V. S
. Nyhfehjgps;isatHfs; nts;sptpoh jj;JthHj;jq;fis vdf;Fg;gpd; ahH Ngrg;NghfpwhHfs;. ,it
nfhz;lhbdhH. vtUf;Fj; jhd; nrhe;jkhFNkh vd;W ftiy nfhz;bUe;Njd;. ,r;rpWtd; kpf mofhf Ngrp vd; cs;sj;ij cUf;fp
jpUg;Gfo; Rthkpapd; Gjy;tH fzgjp vd;gtH ctifa+l;bdhd;. ,td; vd; thhpR. vd; capH ,d;Nw
mlf;fKk;> md;Gk;> mwpTk; g+z;ltH. Rthkpfspd; kUkfH gphpe;jhYk; Fiwapy;iy. ,tdhy; jpUg;Gfo; khl;rpAWk;"
jpUg;Gfo;
K. V.
jpahfuh[ IaH cj;jkkhd gf;jrPyh;. vd;W fz;zPH nrhhpe;J nfhz;Nl $wpdhH.
jpUg;Gfo; Rthkpfspd; Gfo; Xq;Ff. mtUila vq;fs; FUehjuhfpa kJiu jpUg;Gfo; Rthkpfs;
mUs;newp tsHf. jpUg;Gfo; rig eP^op tho;f. rPyKk; NfhyKk; cilatuha;> Qhynky;yhk; Rw;wp> ntz;fy kzpNghd;w fzPH vd;w FuYld; jpUg;Gfio ghb
- Kw;Wk;. tpahf;fpahdk; GhpthH. fe;jH r~;b tpohitg; ngUk; nghUs; nrytopj;J mjp tpkhpirahf nfhz;lhLthH. jhd; jpUf;Nfhapy;fspy; tpohf;fspy; ,uT KOtJk; Nfh~;b nra;J mjd; %yk; tUk; nrk;nghw; fhRfis r~;b tpohTf;Fr; nrytopg;ghH.
xUrkak; jpUr;nre;J}hpy; mbNad; RthkpfSld; ,Ue;Njd;. jdpikapy; ,dpikahf vd;Dld; fe;jGuhzj;jpy;
31
32

Mj;kN[hjp
me;j CH jpUj;jzpf;F fpof;Nf 4 fy; njhiytpy; cs;sJ. 10 CHr;rdq;fs; Rthkpfspd; tphpTiuNfl;fj; jpushf FOkpapUe;jdH. Rthkpfl;F czTf; Nfhshwpdhy; NkilkPJ epd;wTld; tapw;Wtyp te;J NgrKbahky; ,wq;fptpl;lhH. gpd;dH mk;Nkil kPJ vdJ je;ijahH Vwpg; Ngrj; njhlq;fpdhH. Nfhilapb Nghy; NgRk; ngUe;jpwy; cila je;ijahH> vd; FUehjUila Nkil kPJ vdf;F Ngr eh votpy;iy vd;W $wp ,wq;fptpl;lhH. rdq;fSf;F nghpa Vkhw;wk;.
gpjh vd;idaioj;J 'eP NgR" vd;W gzpj;jhH. rpwpNad; ',sq;fd;W gakwpahJ" vd;w KJnkhopg;gb Vwp Jzpr;ryhf jpUg;Gfio ksks vd;W $wp tphpTiu nra;Njd;. ,jid kiwtpy; ,Ue;J Rthkpfs; nrtpkLj;Jr; rpe;ij kfpo;e;jhH. 2 kzpNeuk; nghWj;J te;J NkilkPJ Vwp mOjhH.
'kfhrdq;fNs ehdd;wpj; jpUg;Gfopd; jj;JthHj;jq;fis vdf;Fg;gpd; ahH Ngrg;NghfpwhHfs;. ,it vtUf;Fj; jhd; nrhe;jkhFNkh vd;W ftiy nfhz;bUe;Njd;.
Mj;kN[hjp; [ae;jd; fdTfhz; glyj;ij nrhy;yp fz;zPH tpl;L mOjhH. mg;NghJ mtH $wpa ghly; ,J.
tPW Nfjdk; tr;rpuk; mq;Frk; tprpfk; khwpyhj Nty; mgaNk tyk; ,lk; tujk; VW gq;fak; kzpkO jz;L tpy;ypire;j Mwpuz;L if mWKfq; nfhz;L Nts; mile;jhd;.
fhyk; KOtJk; jdf;nfd;W thohky; jpUg;GfOf; fhfNt tho;e;jtH. khzth;fsplk; jsuhj jaT g+z;ltH. jdf;nfd;W xd;Wk; NrHj;J itj;Jf;nfhs;shky; nts;is AilALj;jp re;epahrpahf> rdfiug; Nghy; ,y;yw Qhdpahf tho;e;jtH. ,g;ngUkhd; 1936y; jhJ tUlk; KUfd; jpUtb NrHe;jhH.
,j;jF tpj;jf Qhd %Hj;jpahy; 50 Mz;Lfl;F Kd; kJiuapy; epWtg;ngw;wJ jpUg;Gfo; rig. 25tJ Mz;b y; jpU.
V. S
. Nyhfehjgps;isatHfs; nts;sptpoh nfhz;lhbdhH.

Page 17
fl;FbiaAk; ,Ul;by; mwpahky; jOTtjw;Nf xg;ghdJ.
fhk trg;gl;l JsrpjhrH nfhl;Lkioapy; kidtpapd; tPL Nehf;fpg; Gwg;gl;lhH. Mw;wpy; nts;sk; fiuGuz;NlhbaJ. Mw;wpy; gpNujk; xd;W kpje;J te;jJ. mjid kuf;fl;il vd epidj;J mjd; Jiznfhz;L Mw;iwf; fle;jhH. tPl;bDs;Ns GfKbatpy;iy. kuj;jpy; ghk;igf; fapnwdf; fUjp mjd; Jiznfhz;L kjpNywpf; Fjpj;J kidtpia mile;jhH. fhktrg;gl;ltDf;F ,itnay;yhk; cz;ikepiy njhpahJ.
mUl;nry;tkhfpa Nghpd;gj;ij ehLfpd;wth;fs;> nghUl;nry;tj;ij kl;Lk; fUJfpd;w tpiykhjUila mw;gRfj;ij epidf;fTk; khl;lhHfs;. Gj;jpf;$Hikapdhw; rpwe;j mwpthspfs; nghJkf;fs;; ahUf;fhdhYk; tpiyf;F tpw;f vd;Nw jk;ik moFnra;J nfhs;Sfpwth;fshd tpiykhjhpd; mw;g Rfj;jpy; mfg;gl;Lf; nfhs;s khl;lhHfs;. jk;Kila Njf MNuhf;fpaj;ijf; fhj;Jf; nfhs;s tpUk;G fpd;wth;fs; mofpdhy; kaf;Fk; tpiykhjUila Njhs;fisj; jOtkhl;lhHfs;.
mzq;F vd;gJ gpbj;jhy; tplhJ vd;W nrhy;yg;gLfpd;w xUngz;Nga;. cil eil ghtidfspy; ngha; kype;j
#jhl;lj;ijAk; tpUk;Gthh;fs;. fs;shir nfhz;ltHfs; vf;fhyj;Jk; gpwuhy; kjpf;fg;glkhl;lhHfs;. cs;s ngUikfisAk; rpWfr; rpWf ,oe;J tpLthHfs;. fs;isf; Fbf;f Ntz;lhk;. xOf;fj;jpYk; mwptpYk; caHe;j Nkd;kf;fshy; kjpf;fg;gLtij Ntz;lhjth;fs; Fbj;jhy; Fbf;fl;Lk;. Fbj;J ntwpj;jtid mtidg; ngw;nwLj;j jha; ghHj;jhYk; ntWg;ghs; vd;why;> xOf;fj;ijNa ghHf;Fk; ey;ytHfs; ghHj;jhy; vg;gbapUf;Fk;? fs;isf; Fbg;gJ vd;w tpUk;gj;jfhj Fw;wj;ij nra;fpwtHfSf;F ehzk; vd;Dk; ey;y ngz; KfnkLj;Jk; ghuhky; KJiff; fhl;Lths;. gzj;ijf; nfhLj;J nka;;kwjpia thq;fpf; nfhs;tJ vd;gJ> nra;aj;jf;fJ vJ? nra;aj; jfhjJ vJ? vd;gij mwpAe; jd;ik ,y;yhikNaahFk;.
nka;k; kwjp cw;wtHfs; ahuhdhYk; mtHfs; capuw;w gpzj;Jf;Nf rkhdk;. Mifapdhy; fs;Sz;L nka;;kwjp milfpd;wth;fs; fs;is cz;Ze;NjhWk; capiug;Nghf;fp gpzkhf;fp tpLfpd;w tplj;ijr; rhg;gpLfpd;wth;fNs MfpwhHfs;. fs;isf; Fbj;J epjhdk; ,oe;J fz; FoYfpd;w ,ay;Gila FbaHfs; jpde;jpdk; ,ufrpakhf tPl;Lf;Fs;
33
34

Mj;kN[hjp Nghfhj ,le;jdpNy Nghf Ntz;lhk; QhdRugp eh. Kj;ijah
fle;j ,jo; njhlh;r;rp: capuw;w xU gpzj;ij xUtd; vg;gbj;jOtpg;Gul;b vd;d nra;jhYk; mJ mj;jidf;Fk; Rk;kh fplf;Fk;. mijg; NghyNt xU tpiykfSk;jdf;Fg; gzk; nfhLf;Fk; xUtd; vg;gbj;jOtpf;fl;bg;Guz;L vd;d Ntz;LkhdhYk; nra;aj; jd; cliy mtdplk; tpl;L tpl;L> xj;j vz;zNkh czHr;rpNah kdf;fspg;Ngh ,y;yhjtshf ,Ug;ghs;. ,Ul;liwapw; fplf;Fk; gpzj;ij gpznkd;Wmwpahky; jOTfpd;wtd;> mg;gpzk; czHr;rpaw;wpUg;gij mwpaKbahJ. mijg;NghyNt xU tpiykfisf; fhkj;jhy; fz; ,Uz;L GzUfpd;w xUtd; mtd; xj;j czHr;rp ,y;yhjts; vd;gij mwptjpy;iy. Mjyhy; tpiykfisj; jOTtJ ,Ul;liwapw; fplf;Fk; xU gpzj;ij> mJ gpzkh vd;gij ,Ul;by; mwpahky; jOTtjw;Nf xg;ghdJ.
fhk trg;gl;l JsrpjhrH nfhl;Lkioapy; kidtpapd; tPL Nehf;fpg; Gwg;gl;lhH. Mw;wpy; nts;sk; fiuGuz;NlhbaJ.
Mj;kN[hjp; khaf;fhhpfshd tpiykhjH khaf;fhhpfs; MtH. nfhQ;rkhtJ gFj;jwpTs;stHfs; xUKiw ,UKiw gpiotpl;lhYk; gpd; tpyfptpLthHfs;. Mdhy; gFj;jwpT vd;gNj rpwpJk; ,y;yhjtiuj;jhd; tpiykhjhpd; cwTtplhky; Nga;Nghy; gpbj;Jf;nfhz;bUf;Fk;.
',Ukdg; ngz;bUk; fs;Sk; ftWk; jpU ePf;fg;gl;lhH njhlHG"
,uz;L kdKs;s tpiykhjUk; fs;FbAk; #jhl;lKk; nry;tkfshfpa ,yf;Fkpahy; tpyf;fptplg;gl;lth;fSila cwTfs;. ,Ukdk; vd;gJ gzj;Jf;fhf xj;Jf;nfhs;tJ xUkdk; gzk; nfhLj;jtd; F&gpahfNth fpotdhfNth> NehAs;stdhfNth ,Ue;jhy; mtid mUtUg;gJ ,d;ndhU kdk;. nry;tkfspd; mUis ,oe;J> tWikaile;J Jd;gg;glNtz;bath;fNs tpiykhjhpd; cwitAk;> fl;FbiaAk; #jhl;lj;ijAk; tpUk;Gthh;fs;.
fs;shir nfhz;ltHfs; vf;fhyj;Jk; gpwuhy; kjpf;fg;glkhl;lhHfs;. cs;s ngUikfisAk; rpWfr; rpWf ,oe;J tpLthHfs;. fs;isf; Fbf;f Ntz;lhk;. xOf;fj;jpYk;

Page 18
,f;Foe;ijiaf; nfhiynra;J ngz;izAk; fw;gopj;jhy; ,e;jr; rhuhag; Nghj;jy; cdf;Nf. ,j;jidAk; nra;J Kbj;jhy; cdf;F Mapuk; &gh ghpR jug;gLk; vd;Wk; $wg;gl;lJ.
xU ngz;izf; fw;gopf;fyhk;. Foe;ijiaf; nfhy;y KbAkh? vd;W ePz;l Neuk; Nahrpj;jhd;. filrpapy; xU KbTf;F te;jhd;. Kjypy; xU Nghj;jy; rhuhaj;ijAk; Nghj;jNyhNlNa Fbj;Jtpl;lhd;. Nghij jiyf;Nfwpa gbahy; mwptpoe;jhd;. nra;tjwpahj epiyapy; fj;jpia vLj;jhd;.
xy;yhe;Jk; ,jw;F tpjptpyf;fy;y. mjd; ngaNu ,g;nghOJ nejyhe;J Mfptpl;lJ. etPd nejyhe;ijg; gw;wp - ehd; ghu;j;j nejyhe;ijg; gw;wpr; nrhy;yg; gpd;dhNy ,lq;fs; tUk;. ,g;Nghijf;F vdf;Fj; njupe;jtw;NwhL gioaJk; GjpaJkhd ,U E}y;fspy; jpul;ba rpy jfty;fisAk; Nru;j;J thrfu;fSf;F nejyhe;ij mwpKfg;gLj;j tpUk;Gfpd;Nwd;. Foe;ijia xNu ntl;by; ,uz;L Jz;lhf;fpdhd;. ,ijf; fz;L gae;J NghapUe;j ngz;iz ,yFtpy; fw;gopj;J jdJ fhk ,r;iriaAk; jPHj;Jf; nfhz;lhd;. Mapuk; &gh
nejyhe;J INuhg;ghtpd; tlNkw;fpy; mike;jpUf;Fk; tskhd xU ehL. ,jd; tlf;fpYk; Nkw;fpYk; tl flYk; njw;fpy; ghpRk; fpilj;jJ. NghijAk; mlq;fptpl;lJ. Foe;ijia
ngy;rpaKk; fpof;fpy; Nau;kdpAk; vy;iyfshfTs;sd. vg;gbf; nfhd;Nwd; vd;W rpe;jpj;jhd;. md;Nw Fbia tpl;lhd;. jhrptPLk;;> Fbtif ,Uf;FkplKk; #jhLk; ,lKk;
ehL miyfliy Msty;y ,lr;Rf;fhuupd; jpwikahy; Nghff;$lhj ,lq;fs; vd;gij ,JfhWk; $wpatw;wpypUe;J
cUthf;fg;gl;l njhd;whfNt tpsq;FfpwJ. cyfpNyNa njhpe;J nfhs;Sfpd;Nwhk;. MfNt Nghfhj ,le;jdpNy
fly; kl;lj;Jf;Ff;fPo; ngUksT epyg; gug;Gfisf; nfhz;l Nghff;$lhJ.
xU ehL cz;nld;why; mJ nejyhe;Jjhd;. nkhj;j - Kw;Wk;.
epyg;gug;gpy; Ie;jpy; ,uz;L gFjp fly; kl;lj;Jf;Ff; fPo; cs;sJ.
35
36

Mj;kN[hjp Fbj;Jtpl;L tPjpapy; khdk; nfLthHfs;.
Fbfhud; ntwpapy; xU Fw;wkhd thHj;ijiar; nrhy;tpl;Lg; Nghij njspe;jgpd; 'njhpahkw; nrhy;yptpl;Nld;" vd;W tUe;Jthd;. mg;gb kdjpy; cs;s gpwUf;Fj; njhpaj;jfhj ,ufrpaq;fisAk; Nghijapy; nrhy;yp ntspapl;L tplf; $ba Fbg;gof;fj;ij tpl;nlhopf;f Ntz;Lk;. fs;Sz;L kaq;fp ,Uf;Fk;NghJ mtidr; rPHjpUj;j epahaq;fisr; nrhy;YtJ Mokhd jz;zPUf;Fs; %o;fp kiwe;jpUg;gtid jPg;ge;jj;ijf; nfhz;L NjLtjw;F rkhdk;. fs;Sz;Zk; gof;fk; cs;std; fs;Sz;zhjpUf;fpw rkaj;jpy;> fs;Sz;L Nghijapdhy; nka;k;kwe;J js;shL fpd;w NtnwhUtidg; ghHf;Fk; NghjhtJ fs;Sz;gjdhy; jdf;Fk; me;jj; jLkhw;we; jhNdh vd;gijr; rpe;jpf;f khl;lhdh? rpe;jpj;jhy; mtd; xU Ntis jpUe;jyhk;.
xUKiw xU nfhbatdplk;> xU fj;jp> xU ngz;> xU Foe;ij> xU Nghj;jy; rhuhak; Mfpad nfhLf;fg;gl;ld. ,f;Foe;ijiaf; nfhiynra;J ngz;izAk; fw;gopj;jhy; ,e;jr; rhuhag; Nghj;jy; cdf;Nf. ,j;jidAk; nra;J Kbj;jhy; cdf;F Mapuk; &gh ghpR jug;gLk; vd;Wk; $wg;gl;lJ.
Mj;kN[hjp;
xy;yhe;J ahj;jpiu
2. xy;yhe;J
xy;yhe;Jf;F ehd; ,Jtiu nrd;wjpy;iy. ,Jjhd; Kjw; gazk;. vd;whYk; mJ vdf;Fg; Gjpajy;y. xU Gtpapay; Mrpupad; vd;w tifapy; cyfj;J ehLfs; gw;wpg; gytplaq;fis vd;dhw; nrhy;y KbAk;. ,Ug;gpDk; ehLfs; vq;Fk; vg;nghOJk; ,Ue;jgbNa ,Ug;gitay;y. khw;wq;fs; fzKk; ele;J nfhz;Nl apUf;fpd;wd. ,aw;ifahf mike;j ngsjpf cWg;Gfs;> fhyepiy Nghd;w tw;iwj; jtpu> ehLfspYk; mgptpUj;jp vd;w ngauhy; gytpjkhd khw;wq;fis muRfs; Njhw;Wtpj;Jf;nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd. kf;fspd; eilAil ghtidfSk; fhyj;Jf;Ff; fhyk; khwpa tz;zk; ,Ug;gijf; fhzyhk;.
xy;yhe;Jk; ,jw;F tpjptpyf;fy;y. mjd; ngaNu ,g;nghOJ nejyhe;J Mfptpl;lJ. etPd nejyhe;ijg; gw;wp - ehd;

Page 19
Limited, ,d;iwa nejyhe;J 41>548 rJu fpkP ePu;epyg; gug;igf; nfhz;lJ. ,jd; jiyefu; mk;];ulhk;. Ml;rpefu; N`f;. Fbj;njhif 17>000>000f;Fk; mjpfk;. ,lr;R> gpuPrpad; Mfpa ehl;L nkhopfNshL
1987 Holland: English Edition, Herman Scholten, Bears Publishing, Almere
Mq;fpyk;> Nau;kd;(nlhr;) MfpaitAk; Ngrg;gLfpd;wd. ngUk;ghd;ikahdtu; cNuhkd; fj;Njhypf;f rkaj;jtu;.
3. xy;yhe;jUk;  fha;fwpfs;> gotiffs;>
njhlq;fpdu;. ,yq;iff;F Kjy; te;j xy;yhe;ju; ];gpy;Ngf ngw;Nwhypag; nghUl;fs;> ,aw;if vupthA> ,urhadg; nghUl;fs;>
;(Spilberg) vd;w fg;gy; jsgjp Mtu;. fp.gp. 1602 Nk khjk; 28Me; ve;jpu tiffs;> Jzptiffs;> ,Uk;G> cUf;F> G+f;fpoq;Ffs;
jpfjp VO fg;gy;fSld; mtu; kl;lf;fsg;gpy; te;jpwq;fpg; vd;gd nejyhe;jpd; gpujhd Vw;Wkjpg; nghUl;fshFk;.
gwq;fpaupd; ehd;F fg;gy;fisf; ifg;gw;wpdhu;. gwq;fpau; vd;gJ Nghj;Jf;NfaUf;Fj; jkpou; itj;j ngauhFk;. nejyhe;J vd;why; jho;epyk; vd;W nghUs;. Kd;du; ,J xy;yhe;J> ngy;rpak;> ,yf;rk;Ngf; Mfpa %d;W ehLfisAk; Fwpf;fg;
];gpy;Ngf;fpd; tUif ,yq;ifapy; xy;yhe;jupd; Ml;rp gut gad;gLj;jg;gl;lJ. 19Mk; E}w;whz;by;> Kjypy; ngy;rpaKk;
toptFj;jJ. xy;yhe;ju; fz;b murdhd tpkyju;kDld; xg;ge;jQ; gpd;du; ,yf;rk;Ngf;Fk; Rje;jpuk; ngw;Wf; nfhs;sNt> nejyhe;J
nra;Jnfhz;L nfhl;bahuk;> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G Mfpa vd;w ngau; xy;yhe;J khfhzq;fisAk; mjidr; #o;e;J
,lq;fspw; Nfhl;ilfis mikj;jdu;. tpkyju;kDf;Fg; gpd;te;j tlf;fpYk; fpof;fpYk; cs;s khfhzq;fisAk; cs;slf;fpa
muru;fSk; Nghj;Jf;Nfaiu nty;tjw;F xy;yhe;jUf;F cjtpahf
37
38

Mj;kN[hjp
tuyhw;wpy; flYf;Fk; kf;fSf;FkpilNa ele;j Nghuhl;lq;fs; nrhy;ypKbah. 1421y; ,iwapd; Mw;W Kfj;Jthuj;jpd; ngUk; gFjpiaf; fly; mbj;Jf;nfhz;L Ngha;tpl;lJ. 17Mk; E}w;whz;by; tbfhy; mikg;Gf;fshYk; mizf;fl;L KiwahYk; 1120 rJu fpkP epyk; kPl;fg;gl;lJ. ,JTk; flyupg;Gf;Fs;shfp 18Mk; Ehw;whz;lstpy; 500 rJu fpkP msNt vQ;rpapUe;jJ. mLj;J> kf;fspd; tplhKaw;rpahy; 1170 rJu fpkP epyg; gug;G cUthf;fg;gl;lJ. mjpYk; fly; jd; thia itf;fhky; tpltpy;iy.
,g;gbNa flYf;Fk; kf;fSf;FkpilNa ele;j \ehNdh ePNah| Nghuhl;lj;jpy; ,lr;R kf;fs; ,d;W ntFthfNt ntw;wp ngw;Ws;sdu;. tpQ;Qhd tsu;r;rpahy; cUthf;fg;gl;l ghupa ve;jpuq;fisf;nfhz;L fle;j E}w;whz;by; 2500 rJu fpkP epyg;gug;igg; Gjpjhfj; Njhw;Wtpj;Js;sdu;.
,d;iwa nejyhe;J 41>548 rJu fpkP ePu;epyg; gug;igf; nfhz;lJ. ,jd; jiyefu; mk;];ulhk;. Ml;rpefu; N`f;. Fbj;njhif 17>000>000f;Fk; mjpfk;. ,lr;R> gpuPrpad; Mfpa ehl;L nkhopfNshL
Mj;kN[hjp;
nejyhe;J ,uhr;rpaj;ijNa(The Kingdom of Netherlands) vd;w ehl;ilNa) Rl;b epw;fpd;wJ.
nejyhe;jpd; ghuk;gupag; ngau; Holland vd;gJjhd;. ,J Holtland vd;w nrhy;ypy; ,Ue;J gpwe;jJ vd;gu;. Holtland my;yJ Houtland vd;why; fhl;Lepyk; vd;W nghUs;. Mjpapy; xy;yhe;J fhLfisAk; Nrw;W epyq;fisAk; mjpfk; nfhz;bUe;jJ. ehL nejyhe;J vd;w ngaiug; ngw;w gpd;dUk; xy;yhe;J vd;w ngaUk; gutyhfg; Gof;fj;jpy; cs;sJ.
xy;yhe;ju; NgRk;; nkhop Dutch vdg;gLk;. mJ kf;fisAk; Fwpf;Fk;. ,lr;Rf; fhuiuj; jkpou; nghJthf xy;yhe;ju; vd;Nw miog;gu;.
Mjhu E}y;fs;:
Guide to Places of the World, The Reader's Digest Association Limited, 1987
Holland: English Edition, Herman Scholten, Bears Publishing, Almere

Page 20
Nghj;Jf;Nfau; jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G MfpadTk; mlq;fpapUe;jd.
Ml;rpapy; fl;lg;gl;l fj;Njhypf;f Nfhapy;fisj; jpUj;jpAk; GJf;fpAk; jkJ Nfhapy;fshf;fpdu;. Vida td;dp ehL gy khfhzq;fshfg; gpupf;fg;gl;L> td;dpau;fspd;
Nfhapy;fisAk; klq;fisAk; mopj;jdu;. fj;Njhypf;fiuj; Ml;rpapy; tplg;gl;bUe;jJ. njhlf;fj;jpy; td;dpj; jiytu;fs;
jq;fs; rkaj;Jf;F khw;Wk; Kaw;rpfis vLj;jdu;. xy;yhe;juhy; kpFe;j kjpg;Gld; elj;jg;gl;lhu;fs;. kd;dhu;g; gFjpfshf ,Ue;j khNjhl;lk;> ehdhl;lhd;> Kryp Mfpa Cu;fSk;
irtu;fs; jkJ rka Mrhuq;fis Kw;whf ePf;fpf; fpwpj;jt td;dpau; Ml;rpf;Fl;gl;bUe;jd. 1692y; nghJkf;fs;
Myaq;fSf;F xt;nthU Qhapw;Wf;fpoikAk; nry;yNtz;Lk; tpUg;gj;Jf;Nfw;g ngUq;fspg;gw;W td;dpau; Ml;rpapypUe;J
vd;Wk;> gps;isfs; fpwpj;jtg; gs;spfSf;Fr; nrd;W fpwpj;jt vLf;fg;gl;L G+efupg; gpupTld; Nru;f;fg;gl;lJ. 1697y; GJf;FbapUg;G
rka ghlq;fisg; gbf;fNtz;Lk; vd;Wk; fl;lisapl;ldu;. Ngfd; tpshq;Fsj;NjhLk; fupf;fl;L %iy Nkw;gw;NwhLQ;
mjw;fhfj; jkpopYk; jkJ rka E}y;fis vOjp ntspapl;ldu;. Nru;f;fg;gl;L Ks;spatis jdpg;gpupT Mf;fg;gl;lJ.
fpwpj;Jtj;Jf;F tpNuhjpahf ,Ug;gtd; jz;bf;fg;gLthd; vd;w tpjpAk; ,Ue;jJ. irtg; ngz;fis kze;j fpwpj;jtu; xy;yhe;ju; gy ,lq;fSf;Fj; jkJ ehl;by; toq;fpa ngau;fis
rpyUf;F kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;lnjd gy;Nja]; (Baldeus) itj;jdu;. jPTfSf;F mtu;fs; #l;ba ngau;fs; rpy gpd;tUkhW:
vd;w ghjpupahu; vOjpapUf;fpd;whu;. ,tu; 1658Kjy; 1665tiu aho;g;ghzj;jpypUe;J rkaNrit nra;jtu; vd;gJ Fwpg;gplj; fhiujPT - Amsterdam
jf;fJ. Cu;fhtw;Wiw - Kayts jz;zpj;jPT - Leyden
xy;yhe;ju; jkJ Ml;rpf; fhyj;jpd; gpw;gFjpapy; gpw rkaq;fs; Gq;FLjPT - Middleberg
Fwpj;j fLk; Nghf;if nefpo;j;jpf;nfhz;ldu;. kf;fs; Gwj;jhy;
39
40

Mj;kN[hjp
,Ue;jdu;. 1640y; ePu;nfhOk;Gk; fhypAk; ifg;gw;wg;gl;ld. ,Nj Mz;L tpyk; ahf;Nfhg;rd; Nfh];lu; (Willem Jacobson Coster) vd;gtu; fhypapy; Njrhjp gjpahf epakdk;ngw;wijj; njhlu;e;J ,yq;ifapd; fiuNahug; gFjpfspy; xy;yhe;jupd; Ml;rp Kiwahf njhlq;fyhapw;W.
1652y; xy;yhe;jUf;Fk; Nghj;Jf;NfaUf;Fk; kPz;Lk; Nghu; %z;lJ. fz;baurd; ,uhrrpq;fdpd; cjtpAld; 1656y; Nghj;Jf;Nfaiuj; Njhw;fbj;J fSj;JiwiaAk; nfhOk;igAk; xy;yhe;ju; ifg;gw;wpdu;. ,t;tpjk; ,tu;fspd; Ml;rp ,yq;ifapw; gbg;gbahf tYg;ngw;W> 1658Kjy; aho;g;ghz khepyj;Jf;Fk; gutyhapw;W.
nfhOk;igf; ifg;gw;wpagpd; epakdk;ngw;w Njrhjpgjp nfhOk;gpypUe;J Ml;rp nra;jhu;. mtupd;fPo; ,U mjpfhupfs; ,Ue;jdu;. xUtu; fhypg; gFjpiaAk; kw;iwatu; aho;g;ghzg; gpupitAk; epu;tfpj;J te;jdu;. aho;g;ghz mjpfhupapd;fPo; kd;dhu;> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G MfpadTk; mlq;fpapUe;jd.
td;dp ehL gy khfhzq;fshfg; gpupf;fg;gl;L> td;dpau;fspd;
Mj;kN[hjp;
eapdhjPT - Haarlem mdiyjPT - Rotterdam neLe;jPT - Delft ,uizjPT - Hoon
Nghj;Jf;Nfau; fj;Njhypf;f rkaj;ijg; gug;Gtjpw; fz;zhapUe;jdu;. irtf; Nfhapy;fis ,bj;J mopj;jdu;. mopj;j ,lq;fs; gytw;wpNy jq;fs; Nfhapy;fisf; fl;bdu;. cj;jpNahfr; rYiffisf; fhl;bj; jkpo; kf;fisf; fj;Njhypf;fuhf khw;Wk; Kaw;rpfs; njhlu;e;jthwpUe;jd.
xy;yhe;ju; jkJ fpof;fpe;jpa fk;gdpf; nfhs;ifg;gb tpahghuj;ijg; ngUf;fpg; nghUsPl;LtijNa Nehf;fkhff; nfhz;bUe;jdu;. mjdhy; njhlf;fj;jpy; rka tpUj;jpapy; mjpf mf;fiw fhl;ltpy;iy. vdpDk; fhyg;Nghf;fpy; jhq;fs; jpUj;jpaikj;j fpwpj;Jtj;ijg; gug;GtjpYk; 

Page 21
mzptjw;Fk; tupfl;lNtz;Lk;. ,J tpthftup vdg;gl;lJ. ney; Ntshz;ik nra;a kf;fs; Cf;Ftpf;fg;gl;ldu;.
tupfl;l tpUk;ghjtu;fs; tpthfj;ijg; gps;isahu; G+irAld; aho;g;ghzk;> G+efup> kd;dhu; Mfpa gFjpfspy; mjpf msT
Kbj;Jf;nfhs;tu;. jhyp fl;lhkw; $iwr;NriyNahL kl;Lk; ney; tpistpf;fg;gl;lJ. cs;@u;j; Njitf;F Ntz;baJNghf
ele;j jpUkzq;fSk; cz;L. tpthftupahy; muRf;F kpFjp ,e;jpahTf;F Vw;Wkjpnra;ag;gl;lJ. jpUNfhzkiy>
tpNuhjkhf kf;fs; elf;fpwhu;fs; vd;gij mwpe;jJk; mt;tupia kl;lf;fsg;Gg; gFjpfspy; tpistpf;fg;gl;l ney; nfhOk;G>
xy;yhe;ju; ePf;fptpl;ldu;. fhyp Nghd;w ,lq;fspy; tpw;fg;gl;lJ. ,e;jpahtpypUe;J Mapuf;fzf;fhd mbikfs; nfhz;L tug;gl;L
njhlf;f fhyj;jpy; xy;yhe;jUf;F khl;biwr;rp ngWtJ tay;Ntiyfspy; mku;j;jg;gl;ldu;.
fbdkhf ,Ue;jJ. mjdhy; kf;fs; gz;izfspypUe;J khLfis type;J gwpj;J cz;L te;jdu;. gpd;du; khLfis Nghj;Jf;Nfau; fhyj;jpYk; xy;yhe;ju; fhyj;jpy; gUj;jpr;nra;if
tsu;g;gtu; Kiwthupahf khLfisf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W Kf;fpaj;Jtk; ngw;wpUe;jJ. kd;dhu;> G+efup Mfpa gFjpfspy;
rl;lKk; gpwg;gpj;jdu;. gps;isNghy; tsu;j;j gRf;fis gUj;jp mjpf mstpy; tsu;f;fg; gl;lJ. gUj;jpr; nra;ifapdhy;
,iwr;rpf;Ff; nfhLf;f kdkpy;yhkYk; gRf;fisf; nfhy;yf; Gilit nea;jy; rhak; NghLjy; Nghd;w njhopy;fSk;
nfhLg;gJ kfhghtk; vdf; fUjpAk; nfhLf;fj; jtwpdhy; tsu;f;fg;gl;ld. rhaNtu; tpahghuKk; xy;yhe;ju; ifapNyNa
fpilf;ff;$ba jz;lidiag; ngw tpUk;ghkYk; gyu; ,Ue;jJ. ,t;Ntu;fs; fhiujPT> kd;dhu;> td;dpg; gFjpfspYs;s
,e;jpahTf;Fr; nrd;W FbNawpdu;. mt;tpjk; nrd;wtu;fspy; fhLfspw; fpz;b vLf;fg;gl;ld.
xUtu;jhd; jpUney;Ntypiar; Nru;e;j ngau; ngw;w Rthkp Qhdg;gpufhru;. neLe;jPtpy; Nghj;Jf;Nfau; njhlf;fp itj;j Fjpiu tsu;g;ig
41
42

Mj;kN[hjp
fpwpj;jtu;fshfTk; mfj;jhy; jkJ Kd;ida rkag; gw;whsu;fshfTk; ,Ue;jikahy; gyte;jj;jpdhw; gadpy;iynadf; fz;Lnfhz;lik ,e;j nefpo;r;rpf;Fupa fhuzq;fSs; xd;whFk;.
,jd; gadhf ,t;tsT fhyKk; kiwKfkhfg; gpd;gw;wg;gl;L te;j irt rkak; ntspg;gilahf tsuj;njhlq;fpaJ. 1791y; tz;zhu;gz;izapy; itj;jP];tuu; Nfhapy; fl;bKbj;Jf; FlKOf;F elj;jg;gl;lJ. gwq;fpauhy; ,bf;fg;gl;l gy irtf; Nfhapy;fs; GJg;gpf;fg;gl;ld.
xy;yhe;ju; tzpf Nehf;fkhfNt ,yq;iff;F te;jtu;fshjyhy; vd;ndd;d topfspw; nghUis  G+efup> kd;dhu; Mfpa gFjpfspy; mjpf msT
Mj;kN[hjp; xy;yhe;jUk; njhlu;e;jdu;. ghurPfk;> rhtfk; Nghd;w ehLfspypUe;J ey;ypdf; Fjpiufis tUtpj;J neLe;jPtpYk; ,uizjPtpYk; tsu;g;gpj;J ,e;jpahTf;F tpw;Wte;jdu;.
Kj;J> kuk;> KUiff;fy;> kpsF> ghf;F Nghd;witAk; tpahghug; nghUs;fshapd.
gpwehLfspypUe;J te;j gpj;jis> Jj;jehfk;> fspkz; ghj;jpuq;fs;> rPdp Kjypad cs;ehl;by; tpw;fg;gl;ld.
tpahghuj;NjhL gytpjkhd tupfs; %ykhfTk; xy;yhe;ju; jkJ tUkhdj;ijg; ngUf;fpdu;. jiytup> epytup> kutup> JiwKftup> njd;idtup> Gifapiytup> Gilittup> re;ijtup> juFtup> jtwiztup vd;W gytifahd tupfs; mwtplg;gl;ld.
jpUkzj;Jf;F kq;fy thj;jpaq;fs; gpbg;gjw;Fk; Mguzq;fs; mzptjw;Fk; tupfl;lNtz;Lk;. ,J tpthftup vdg;gl;lJ. tupfl;l tpUk;ghjtu;fs; tpthfj;ijg; gps;isahu; G+irAld; Kbj;Jf;nfhs;tu;. jhyp fl;lhkw; $iwr;NriyNahL kl;Lk;

Page 22
itgtk; -------------------------------------- Mjhu E}y;fs;:
xd;Wk; nra;aTs;sdh;.
jpUg;Gfo; Kw;Nwhjy;
Outlines of Ceylon History, Donald Obeyesekere, Asian Educational Services, 1999 aho;g;ghzr; rupj;jpuk;> nr. ,uhrehafk;> Vrpad; vbf;Nf~dy;
3-10-2005 rdpf;fpoik njhlf;fk; 23-10-2005 Qhapw;Wf;fpoik tiu gpujp rdp> Qhapw;Wfpoikfspy; jpUg;Gfo; Kw;Nwhjg;gl;L mgpNrf MuhjidfSld; g+h;j;jp nra;ag;gl;lJ.
ru;tPr];> 1999
jpUntk;ghit fhyj;jpy; jpUthrfk; Kw;NwhjYk;> jpUthrf tpohTk; 4-1-2006 njhlf;fk; 13-1-2006 tiu Nguitapd; jpUf;$l;lj;jpdhpd; jpUthrfk; Kw;Nwhjy; fhiy 8:30 kzp njhlf;fk; kpfTk; rptj;jkpo;r; nry;tp fyhepjp jq;fk;kh
gf;jp rpuj;ijAld; eilngw;wJ. gy mbahh;fs; fye;Jnfhz;L mg;ghf;Fl;b mth;fSf;F tho;j;J
rpwg;gpj;jdh;. MUj;jpuh jhprdj;jd;W khiy Kw;Nwhjiyj; rptj;jkpo;r; nry;tp mth;fspd; 81 MtJ mfit ehs;
njhlh;e;J jpUthrftpoh eilngw;wJ. 07-01-2006y; tUfpwJ. vy;yhk; ty;y Jh;f;fhNjtp mUshy;
Nkw;gb tpohtpw;F Nguitapd; fhg;ghsh; irtJue;juh; mth; cly; eyj;NjhL ePL tho ,e;J rkag; NguitAk;
tp. fe;jtdk; mth;fs; jiyikjhq;fpdhh;. Kw;NwhjYf;;F \Mj;k N[hjp| jpahd epiyaKk; tho;j;Jfpd;wd.
xOq;fhfte;j mbahh;fSf;F kzpthrfg; ngUkhdpd; glk; gjpj;j Nflak; ghprhf toq;fg;gl;lJ. gq;Fgw;wpa midtUf;Fk;; jpUthrfg; Gj;jfKk; rhd;wpjo;fSk; toq;fg;glld.
43
44

Mj;kN[hjp
1726Mk; Mz;by; tlgFjpapy; nga;j Gay;kioahw; nts;sg;ngUf;F Vw;gl;lJ. gapu;fSk; khLfd;WfSk; mopTf;Fs;shapd. kf;fs; gQ;rj;jhy; thbdu;. nts;sr; Nrjq;fs; tupg;gzq;fis mwtplKbahj ,f;fl;lhd epiyia murhq;fj;Jf;F cz;Lgz;zpd. ,JNghd;w nts;sg; ghjpg;Gfis tUq;fhyj;jpw; rkhspf;Fk; nghUl;L Fsq;fisj; jpUj;jpAk; tha;f;fhy;fis mikj;Jk; nts;sePu; flYf;F tope;NjhLk; topfis xy;yhe;ju; nra;jdu;.
,t;tpjk; 1640Mk; Mz;L Kjy; ,yq;ifapd; ngUk; gFjpfspy; epytpte;j xy;yhe;jupd; Ml;rp 15.02.1796y; nfhOk;gpy; gpupj;jhdpa gilfSf;Fj; Njhy;tp aile;jJld; KbTf;F te;jJ.
Nghj;Jf;NfaUld; xg;gpLk;NghJ xy;yhe;jupd; Ml;rp mt;tsT nfhLikahdjy;y vd;gJ tuyhw;W Mrpupau;fspd; fUj;jhFk;.
-------------------------------------- Mjhu E}y;fs;:
Mj;kN[hjp;
Filr;Rthkpapd; FUg+ir Nfhz;lhtpiyg; gpwg;gplkhff; nfhz;l 

Page 23
f. fNzrypq;fk; mth;fspd; nkhopngah;g;ghd Saiva Siddhanantha The Treasure Trove vd;w Mq;fpy E}Yk; ntspaplg;ngw;wd.
45
xd;uhwpNah ,e;J rkag; Nguit xOq;F nra;aTs;sJ.
Kj;jkpo; tpj;jfH m.ngh. nry;iyah
jhafj;jpYk; fdlhtpYk; mhpa jkpo;g; gzpGhpe;jtH. jhafj;jpy; MrphpauhfTk; mjpguhfTk; ,Ue;J jkpo;g; gps;isfspd; fy;tp tsHr;rpf;F Cf;fj;NjhL cioj;jtH. rpwe;j mjpgH vd;w rhd;wpjioAk; fy;tp mikr;rpl kpUe;J ngw;wtH. ,yq;ifapNyNa Kjd;Kjy; jpUts;StH ngUkhDf;Fr; rpiy vLj;j ngUik ,tUf;F cz;L.
fdlhtpYk; jpUf;Fwspd; ngUikia vLj;Jiuj;J te;jtH. ey;y Ngr;rhsH> nkhopngaHg;ghsH> fdba kdpj chpikr; rhrdj;ijj; jkpopy; je;j rpwg;Gf;FhpatH.
xd;uhwpNah ,e;J rkag; Nguitapd; gzpfSf;Fk; Jizahf ,Ue;jtH. Nguit Mz;LNjhWk; elj;jptUk; jpUKiwg; Nghl;bfSf;Fk; Ngr;Rg; Nghl;bfSf;Fk; eLtuhfj; njhz;lhw;wpapUf;fpd;whH.
mtuJ Md;krhe;jpf;fhf ,e;J rkag;Nguit gpuhHj;jid xd;iw xOq;Fnra;aTs;sJ.
46

Mj;kN[hjp
\md;G newp| Mrphpiaapd; kzptpoh
md;Gnewp Mrphpia jpUkjp tbtofhk;ghs; tpRtypq;fk; mth;fspd; kzptpohit fdlh irt rpj;jhe;j kd;wj;jpdh;; fle;j 25-12- 2005 Qhapw;Wf;fpoik kpf mlf;fkhff; $l;L topghl;Lld; nfhz;lhbdh;.
md;iwa jpdk; irt rpj;jhe;j kd;wj;jpd; gj;jhtJ Mz;L epiwTk; nfhz;lhlg;gl;lJ.
fyhepjp eh. Rg;gpukzpad;> mjpgh; jpU. ngh. fdfrghgjp ftpehafh; tp. fe;jtdk;> NguwpQh; KUfNt gukehjd; jkpoh; jfty; Mrphpah; jpU. v];. jpUr;nry;tk;> jpUKiwr; nry;th; rpt. Kj;Jypq;fk; (,e;J rkag; Nguit) MfpNahh; jpUkjp tbtofhk;ghspd; mUk; gzpfisg; Nghw;wpAk; irtrpj;jhe;j kd;wj;jpd; Nritfisg;; ghuhl;bAk; ciufs; epfo;j;jpdh;.
tpohtpy; ,yf;fpa fyhepjp mkuh; gz;bjh; K. fe;ijah mth;fspd; rpj;jhe;jr; nrOk;Gijay; vd;w E}Yk;> mjd; fyhepjp f. fNzrypq;fk; mth;fspd; nkhopngah;g;ghd Saiva Siddhanantha The Treasure Trove vd;w Mq;fpy E}Yk; ntspaplg;ngw;wd.
Mj;kN[hjp;
mkuj;Jtk; mile;J tpl;l Md;NwhH ,UtH mUl;ftp fyhepjp rp. tpehrpj;jk;gp
MrphpaH> mUl;ftp> Ngr;rhsH> ,iwgzp ahsH vd;gtw;wpYk; rhj;jphpahH tpehrpj;jk;gp mth;fNs kf;fs; kj;jpapw; gpugypakhdth;. ,iwaUs; nfhz;L epidj;j fhhpaj;ijr; rhpahfr; nrhy;tjpy; ty;ytH. ,jdhy; kf;fs; kj;jpapy; mtUf;Fj; jdpahd ngUkjpg;G ,Ue;jJ.
,yq;if KOtJk; rka ek;gpf;ifia tsHj;jtH. gpwe;j gjpahfpa msntl;bf;Fk; Gfo;Njbf;nfhLj;jtH. Mj;kN[hjp eh. Kj;ijah mth;fs; Muk;gpj;J itj;j ,e;J rkag; Nguitf;F ,Wjptiu jiytuhf ,Ue;J rkag;gzpfs; Ghpe;jtH. rptj;jkpo;r; nry;tp fyhepjp m. jq;fk;kh mg;ghf;Fl;b mth;fspd; jpUj;njhz;LfSf;Fk; cjtpahf ,Ue;jtH. ,tuJ Md;k rhe;jp Fwpj;j gpuhHj;jid xd;iw xd;uhwpNah ,e;J rkag; Nguit xOq;F nra;aTs;sJ.
Kj;jkpo; tpj;jfH m.ngh. nry;iyah

Page 24
Kd;nra;j Nfhl;ghL. ,J vq;Nf gpwe;jNjh mq;Nf mtdhy;
11.
fHkj;jpd; xU gFjpia mDgtpf;f te;j kdpjd; ,jid mDgtpf;Fk; nghOJ Gjpa fh;kq;fisAk; epk;kjpahf capHtho Kbatpy;iy.
Njbf; nfhs;fpd;whd;. 5.
ekJ Kd;NdhH cyfj;ij itj;Nj gy fUkq;fs; Mw;wpdhHfs;. mth;fspy; ehd; vdJ tPL> vdJ ehL>
12.
kdpjDilaJk; kw;WKs;s rPtuhrpfspdJk; MAl;fzf;F mth;fs; tpLfpd;w %r;irf; nfhz;Nl fzf;fplg;gLfpd;wd. vdJ rhjp> vd;w rpWikfs; xope;J cyfk; vd;w gue;j
ek;Kila MAl;fzf;F ek;Kila %f;fpd;topahf ele;J kdg;ghd;ikNa tsh;e;jpUe;jJ.
nfhz;bUf;Fk; %r;NrahFk;. 6.
md;Ng rptk; vd;gJ jpU%yH $w;W. jd;idj;jhd; Nerpg;gJ $l xUtpj md;Ng. mJ kpfTk; RUq;fpa
13.
kdpjdpd; xt;nthU %r;NrhL xt;nthU vz;zk; gpwe;J mopfpd;wJ. md;G. ,t;td;G tphpe;J tpyhrk; mila mila kdpjd; Nky; Nehf;fpr; nry;fpd;whd;. jd; capHNghy; kd;DapiuAk;
14.
epkplj;jpw;F gjpide;J %r;Rf;fs; MWfpd;wd. kzpf;F mWgJ epkplq;fs; Mifahy; kzpf;F 900 %r;Rf;fs; Nerpf;fpd;whd;. gpwHf;fhfj; jd;idAk; tpl;Lf; nfhLf;
MWfpd;wd. ehs; xd;Wf;F 24 kzpj;jpahyq;fs; fpd;whd;. kpfTk; caHe;j gz;Gs;s kdpjd; fzg;nghOJk;
Mdgbapdhy; 21600 %r;Rf;fs; kdpjd; xUehisf;F md;gpdhNyNa capHtho;fpd;whd;. gpwHf;fhfj; jhd;
ntsptpLfpd;whd;. milAk; Jd;gq;fspYk; gpwuhy; jdf;F tpistpf;fg;gLk; Jd;gq;fspYk; mit vg;NgHg;gl;l Jd;gq;fshf ,Ue;jhYk;
15.
%r;nrd;Dk; E}y; ekJ %f;Fj; Jthuq;fspypUe;J mWglKd;dNk ehnky;NyhUk; ,iwtid ,iltplhJ rhp mtd; ,d;gj;ijNa fhz;fpd;whd;.
gpuhHj;jpj;J ,iwtdpd; jpUtbia mila Kay 7.
nghJthfr; rkak; vd;gJ ek;ik ahH vd czuitf; fpd;wJ. ekf;Fs;s Jd;gq;fs; ahit vd;gijg; Gyg;gLj;J
16.
Ntz;Lk;. xU [Ptid  mf;nfhs;iffis Vw;Wf;nfhs;fpd;w nghJNehf;F vd;Dk; ,uz;bidAk; cyFf;Ff; fw;gpj;j rkak; vkJ ,e;J rkakhFk;. 2.
flNyhL MW ,uz;lwf; fye;j gpd; MW vd;w ngaiu ,oe;J fly; vd;w ngaiuNa ngWfpd;wJ. ,NjNghd;W Md;kh guk;nghUNshL ,uzlwf;fye;j gpd; jk; ngahpoe;J guk;nghUspay;igg; ngw;WtpLfpd;wd. 3.
Kw;fhyj;jpy; flTs; gf;jp cyfk; KOtJNk ,Ue;jJ. ,d;W murpay;> Gj;jpthjk; Mfpad mjpfkhfptpl;ljhy; Njrq;fSf;fpilapYk; r%fq;fSf;fpilapYk; nghpa NfhshWfs; ,Ug;gijf; fhz;fpNwhk;. 4.
'ahJk; CNu ahtUk; NfsPH" vd;gJ jkpoDila Nfhl;ghL. ,J vq;Nf gpwe;jNjh mq;Nf mtdhy; epk;kjpahf capHtho Kbatpy;iy. 5.
ekJ Kd;NdhH cyfj;ij itj;Nj gy fUkq;fs;
Mj;kN[hjp;
fhl;Lfpd;wJ. mtw;iw fistjw;F topfs; ahit vd;Wk; $Wfpd;wJ. 8.
jk;ik ehb te;Njhiumizj;J thOJYk; jhk; nry;Yk; ,lq;fspy; mth;fNshL NrHe;J thOjYk; ,e;Jf;fspd; jdpahd gz;ghFk;. 9.
,aw;ifapy; cz;lhFk; Gaiytpl kdjpy; cz;lhFk; Gay; kpfkpff; nfhLikahdJ. kdNehahy; Vw;gLk; Gay;jdpkdpjid mopf;Fk;. kdg;Ngahy; Vw;gLk; Gay; kdpj ,dj;ijNa mopf;Fk;. kdg;Nga;f;Ff; fhuzk; jhd; vd;Dk; jpkpH czh;NtahFk;. kdNk MwhtJ mwpT. gFj;jwpT vd;Dk; MAjj;jhy; kdj;ijj; njspaitj;J kdg;Ngiaj; Juj;jpdhy; rPuhf thoKbAk;. 10.
xt;nthUtUk; jkf;fhf cs;sdH. flTs; xUtNu vy;NyhUf;Fkhf cs;shH. neQ;rNk ey;y ifNaL gl;lwpNt rpwe;j MrphpaH. cyfNk gy;fiyf;fofk;. flTNs rpwe;j Mrphpah; - FU. 11.
Kd;nra;j fHkj;jpd; xU gFjpia mDgtpf;f te;j kdpjd; ,jid mDgtpf;Fk; nghOJ Gjpa fh;kq;fisAk; Njbf; nfhs;fpd;whd;. 12.
kdpjDilaJk; kw;WKs;s rPtuhrpfspdJk; MAl;fzf;F