கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அசேதன இரசாயனம் - பகுதி 1 (த. சத்தீஸ்வரன்)

Page 1


Page 2

அசேதன இரசாயனம் NODIRGANIC CHIENWMISTRY ( உயர்தர வகுப்புக்குரியது)
பகுதி 1
0XIDATION AND REDUCTION ஒட்சிஏற்றம், தாழ்த்தல்
女
ஆக் கியோ ன் : தம்பையா சத்தீஸ்வரன் இரசாயினி சிமெந்துத், தொழிற்சாலை.
யாழ் மாவட்டம்:
விலை: Ο ,
பிற D T6 LO :

Page 3
இரண்டாம் பதிப்பு: 1993
அச்சுப்பதிப்பு:
சு. வே. அச்சகம்
104. கஸ்தூரியார் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
பிழை திருத்தம்
பக்கம் sisur பிழை y
85 2 Hg2 (IO), Hgs (IO6)2 90 34 (c) Sx (C) Sr 92 4 7 н - 2 HII 96 (48) 1
4

முகவுரை
இரசாயனவியலின் ஒரு பகுதியே அசேதன இர சாயனமாகும். இந் நூலில் ஒட்சியேற்றம், தாழ்த்தல் பற்றிய தெளிவான அடிப்படிைக் கருத்துக்கள், கொள்கை விளக்கங்கள் என் பன தரப்பட்டுள்ளன. இவை இரசாயனம் கற்க விரும்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஓர் ஏணியாகும். ஆதலால் அசேதன இரசாயனத்தின் முதற் பகுதியாக இதனை வெளியிடுகின்றேன். இந் நூல் முழுமையான விளக்கத்தை அளிக்கக்கூடிய பாடி நூலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தம்மை சுயமாக மதிப்பிடிக்கூடிய வகையில் இரு பல்தேர்வு வினாப்பத்திரங்களும், அவற்றின் விடைகளும் இணைக் கப்பட்டுள்ளன. இவ்வினாத்தாள்கள் மிகவும் அவதான மாகத் தயாரிக்கப்பட்டிவை. இந்நூலை முற்றாகக் கற்ற பின்னரே வினாத்தாளை பரீட்சைபோற் செய்து பார்க்க வேண்டும். விsை அளிப்பதற்கும் விடிைத் தாள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்நூலின் கருத்துக்கள் மிகவும் எளிமை யான முறையிற் காட்டிப்பட்டிருப்பதுடீன் கூடியளவு பயிற்சி வினாக்களும் செய்து காட்டிப்பட்டுள்ளன. மிகவும் ப யன் த ரக் கூ டி ய பயிற்சி வினாக்களும், பரீட்சை மாதிரி வினாக்களும் உள்ளடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது போன்ற ஆக்கங்களுக்கு மாணவர்கள், ஆசிரி யர்கள் என்றும் துணை நிற்பார்கள் என நம்புகிறேன்.
நூலாசிரியர் த. சத்தீஸ்வரன்

Page 4
| ஒட்சியேற்றம், தாழ்த்தல் பக்கம்
பொருளபுக்கம்
அறிமுகம் . και τα I-0. ஒட்சியேற்றம்.09
தாழ்த்தும் கருவி ஒட்சியேற்றும் கருவி r y o to b b P .06 சில தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்க வகைகள் . . 08ه هم | ஒட்சியேற்ற எண் அல்லது நிலை . . . . .09 ஒட்சியேற்ற நிலையைத் தெரிதற்கான விதிகள் . . .09 ஒட்சியேற்றல் எண்ணும் பெயரீடும் . ... . . . . r... ... 12
தாழ்த்தல் ஏற்றத்தாக்கங்களை ஒட்சியேற்றல் எண்படி விளக்குதல் .. ..... .............................................. ... 13
ஒட்சி எண் கொள்கையின் உபயோகங்கள். ... ... ....... 14 ஒட்சி எண் கொள்கையால் ஏற்படும் சில பிரச்சினைகள் ...17 மின் எதிர் இயல்பைக் கொண்டு ஒட்சியேற்றல் எண்களை
அறிதல். . í s o s s e o * e * a * . . , a * * * * * * * * .، . . . . . ...18 இருவழி விகாரம். . . . . . . .i.20 சில மூலகங்களின் தாழ்த்தல் ஏற்ற நடத்தைசள் ... ..........21 சில ஒட்சியேற்றும் கருவிகள். a a s ss so e s is a v • s e is 8 s a $ a la O P O ...23
d
சில தாழ்த்தும் கருவிகள் . . . . g c s a ... 25 சில ஒட்சியேற்றித் தாழ்த்தல் தாக்கங்கள் ..26
ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும் சில கூறுகள் "............................................................ 32
ஒட்சியேற்ற தாழ்த்தல் நியமிப்புக்கள் 1.34 சில ஒட்சியேற்றத் தாழ்க்தல் சமன் ாடுகளும் கணிப்புக்சளும் ... 37 பரீட்சை மாதிரி வினாக்கள்..62 பயிற்சிப் பரீட்சை 1, 2 .............................. ... . . ۰ ، ، ، ، . 73 ه ه ea) Lisa ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

.
d
*றிமுக
தொடக்கத்தில் ட்சியேற்றம் தாழ்த்தல் பற்றி கள் ரசாயினிகள் மத்தியில் மிகவும் குறுகியதாகவே காணப் பட்டது. தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கங்கள் தகனம். அரிப்பு. சுவாசித்
தல் என்பவற்றை உள்ளடக்கும். இத்தாக்கங்களில் ஒட்சி தன் பங்குபற்றுவதால் தொடக்கத்தில் ஒட்சிசனைப் பயன்படுத் தியே
கங்கள் பற்றிய கருத்துக்கள் பிரிவடைந்து இலத்திர்ன் மார்றங்களி* அடிப்படையில் விளக்கப்படுகின்றது அது மட்டும் இன்றி இலத்திரள் மாற்றத்தால் நிகழும் தாக்கங்களின் போது இரசாயனசக்தியானது மின்சக்தியாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
i ஒட்சியேற் ງຕໍ່ ஒட்சியேற் . என்பது s lb se Positi சேர்த்தல் (2) ஐதரசனை அகற் ; : (3) மின் எதிர் மூலக சேர்த்தல் (4) மின் நேர் மூலக தை அகற்றல்
எனத் தொடக்கத்தில் வரையறுக்கப்பட்டது. t இலத்திரன்
மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்பட்டது. அதாவது
ஒட்சியேற்றர் என்பது κ
(1) இலத்திரனை இழத்தல் :
ஓட்சியேற்றல் எண் அதிகரித்தல் ஆகுக்
(
ф и Na - е
, i o i - ג' ויין Nல் ஒரு இலத்திரனை இழந்து Na+ ஆக ஒம்சியேற்றப்படும் அல்லது N இன் ஒட்சியேற்றி நிலை பூச்சியத்தில் இருந்து ஒ1 ஆக அதிகரிக்கும். எனவே தாக்கம் ஒட்சியேற்றம் எனப்படும்.
- | Nat
t
k;
t

Page 5
| (6) ||
தாழ்த்தர் i ;
தசழ்த்தல் என்பது : f *
3 . .
(2) ஒட்சியேற்ற எண் தாழ்த்தப்படுதல் ஆகும். ༥ ;
'(o. 4b (b) IʻCI + e —• Cl- j. .
o - :
i. ;
gGertrifilair bo இலத்திரனை ஏற்று 1ே" ஆகத் தாழ்த்தப்படும் அல்லது C இன் ஒட்சியேற்ற நிலை பூச்சியத்திலிருந்து -1 ஆகத் தாழ்த்தப்படும். எனவே தாக்கம் தாழ்த்தல் எனப்படும்.
| தாழ்த்தும் 4ருவி. í
க்கும் தொகுதிகள் தாழ்த்து கருவிகள்
இலத்திரனை இ எனப்படும். ರಾಖ್ಯ தாக்கத்தின் Gurs േ. N.B. (1) உலோகங்கள் இலத்திரனை இழற்து அயனாவதனா
ப்பொழுதும் தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும் இவ றுள் கூட்டம் 1A, கூட்டம் 1A மூலகங்கள் வலிடிையா
ாழ்த்திகளாகும். i.
: ; * (11 ஆய்வு கூ ந்திற் பயன்படுத்தும் சில முக்கிய தாழ்
தும் கருவிக்ள். &
IC-O,-, Fe2+, sn't, SO2- I-, H2 ه H2S, SO,
ஒட்சி ஏற்றும் கருவி
இலத் $pdf ஏற்கும் தொகுதிகள் ஒட்சியேற்றிகள் எனப்படும். இவை தாக் த்தின் போது தாழ்த்தப்படும். N.B. (i) லோகங்கள், சிறப்பாக அலசன்கள் சிற்ந்த ஒட்
| யேற்றிகள் ஆகும். | |
! . . . d : . ܟܕܘ .] : 1 ܕܘ ܀ : (i) ஆய்வு கூடத்திற் ،فاطس த்தும் சில் ஒட்சியேற்றும்
ருவிகள் : | I fnO,, detr,Oj?-, Cro,2+, IO, -, OCH, C), r1, 2, HNO3 என்பன
தாழ்த்தலேற்ற ாச்கங்கை இ த்திரன் மாற்றத்தின் து u படையில் பார்ப்போமாயி ஒட்சியேற்றமும் தாழ்த்தலும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எப்பொழுதும் ஒருமித்து நிகழும் என் tumrff4asavnrb. 2n / seysmraur
s ய தாக்கத்தைக் கருதுே
நிகழும் எ
ஒட்சியேம்
(7)
றம்
SO4ية
3.
|
". Lin (s
i
Zn (s) — 2H+ (aq)
தாக்கம் s
அயன் தா
அதா
பூச்சியமா
ரன்களை
SAQ 1 .
பின்வரும் டையுமா : குறிப்பிடுக. உ
(a) 2H+ 4, 2 (c)
(e)
SAQ: 2
பின்வரு ‘‘ H
- CuSO إره) (b) 2 KBr +
(ဎ) 2FeCl, ;
Mg-M ག།
d
2e
6 g.
g2+
H+ ー
தா
b, Zn
Cl2 - Cl
+ 2H+ (aq) -->
个 2e - H (g) 1), (2) or 4tuar 9. க்கங்கள் ........
து ஒடு عفاءه مع
இருப்பதற்கு ஒரு இன்னும் ஒர் தொ இவை ork೧ು srüGu
t
→車a ? - 2e.
صعمم
Zi? (aq)
补
த்
Zno+ (aq) :
ாழுது
இரண்டையும்
(b)
(4)
(f)
1. f
NHt
கங்களின் 舒
எழுதுக, - ZnSO, e Cu - 2KCI + Bra و2FeCl جْی
rழ்த்தல்
°FGujgf,
- () ഒ (8) أسدس
Cut
Ag+ 2Curt
பற்றம் ாழ்த் தல்:
k
றங்கள் ஒட்சியேற்றத்தையர், தமிழ்த்தலையா, இரண் உள்ளடக்கவில்லையர் எனக் மது விளக்கத்தையும் தருக. (ሪ
E - C
- Clh —» AgCl
தா த்தல் பு
0 H (g
*书。德
- Cu2t Cui
இலகுவாகப் வறுக்கிடையே
சியேற்றல், தாழ்த்தல் yer
ം السط ஏற்றங்கள் தொகுதி இழக்கும் இலத்தி தி ன்ற்க வேண்டும் எனவே
ஒருமித்த நிகழு
நரை
I

Page 6
5)
சில தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்க
அலே கங்களைத் தாக்கு
*
t 犯 G5 75曲 亚 னை இழந்து 缅fT is stuffs தெர்ழிற் A: யனர்க ஒட்சியேற்றப்படும். அலோகம் இல்
த்திரனை ஏற்று, ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்புட்டு
அபனா த் தாழ்த்தப்புடும்.
| ( Mg l 冲 جـ Mg?+ i 2+2- : ) Mg -- Si Mg's is + 2e -'s
-3 pre - 6 - 2Fef 2Fe- 3 la 2 eCls
--6C1;چس۔ 6 + 3Cl2 א
e (2) ாகங்கள் தாக்கம்
நேர் இல்ல்பு உடைய உலோகங்கள் கூடம் 1A) Na Ca, Mg) நீரைத் தாக்கி டிஐக் கொOக்கும் C ● HO - Ca ( H)2 (d Ha
இ2+ (ஒடிசியேற்றம்) (. ལྷག་ i.
2OH
t
s 4 مدف مما يقره(
(3) உலோகங்கள் lua ங்களைத் தாக்குதல்
th.
m : (4) மின்பகுப்பின் போது நிகழும் தாக்கங்கள் * Հ
Gaarisë Nagi (aq) ன் மின்பகுப்பு Fe கதோம் Gஅனோம்
** *Ggr{ 2H+ 4 2e-» H2 (artbásá)
། ཏ་
' அனேட் 2 1 - 2e 2 ( டிசியேற்றம்)
எனவே எப்பொழுதும் ஒட்சியேற்றமும் தாழ்த்தலும் ஒரு மிந்தே நிகழு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

றத்தின் காரன் ldr மூலகத்தால் க்கப்படும் மொத்த இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை #
ற நிலை அல்ல்து எண் எனப் டும்.
; so ಪ್ಲೆ: 6Ծ) հՆ
g)Irrusov torrêab தின்போது Po typ கத்தால் ஏற்கப்படும்
மொத்தி இலத்திரன்களின் எண்ணிக்ன்க அதன் எதிர் ஒட்சியேற்ற
6) கும் Jeger nr ம் சில தர்ழ்த்தில், ஏற்றத் தாக்கங் ளின்போது ஒரு கூறில் இருந்து மற்றைய கூறுக்கு முற்றாக இலச்திரன் மாற்றம் நிக்ழ்வதில்லை. உதா !!ዕላ” &፬ ன்வரும் நாக்கத்தி னக் கருது Gaնուb í f- í i
门子目 | سیہہسپس } 2 H. + O2 | - | 2 H2O с +o, CO தல் ஏற்றக் தாக்கங்கள் பைத் தெளிவு ஆன
 ை த ர்ப்பதற்கர்வே ஒட்சி யேற்ற ரன் (ஒ. சி யேற்றநிலிை) பற்றிய கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இங்கு முற் ான இலத்திர Lor ဖွံ့ဖြိုးမ္ဟစ္ထိ ̈? இக் ெ ள்கையைப் ຜ່. ஒரு இரசாயனத் தாக்க்த் கில்
இலத் of ଶot மாற்றத்தால் நிகழ் திரன் மீள் புங்கீட்டான் நிகழ்கின்றதா
67ard ተወ முடியும்.
ஒட்சியேற்ற தெரிவதற்க : கள்
(i) சுயாதீன நிலையில் மூலக அணுக்களுக்கு ஒட்சியேற்ற நிலை
பூச்சியமாகும். (சேர்க்கை அடையாதுஉள் iலக அணுக்
க்கு ஒட்சியேற்ற நிலை ဖွံ့ဖါး i நடுநிலை மூலச்சுறுகளில் .6ir 67 கூரசளின் ஒட்சியேற்ற
ண்களின் கூட்டுத்தொகை பூச்சியம். (3) ஒ அயனில் ጭ ፋሕ 6ፕ | ஏற்றத்தின் எண்ணிக்கை அதன்
ட்சியேற்ற எண்ணாகும்.
i - i (4) எந்தச் சேர்வையிலும் எதிர் கூடிய மூலகம்
திர் ஒட்சியேற்ற நிலையைப் பெறம். மின்நேர் இயல்பு
டிய முலகம் நேர் ஒட்சியேற்ற நிலையைப் பெறும்.
I
R
}

Page 7
( 0 ) - a.-lıb:İ (1) Naqlı Ox. Nd Naşı = + 1; Elأ < N|
” 1 --! بے C1 ; (2) Cl) ox. No C = - 1 O>0} q> حساب سیاست O ;ء (3) FOI Ox. No 二世蒙 : A. 67.9). i Fad
(5) o Gavira ரைக்டுக்கள் தவிர்ந்த எல்லாச் சேர்வைக
.ஐதர்சனின் ஒட்சியேற்ற நிஸ்ை + 1 ஆகும் ہو ظاpJ ++| | H仲 |ox・No | H枠→ 9Fー" NH Ox{No Na = 4 1 , H = - 1
(6) ஒட்சிசனு பொதுவாக அத சேர்வைகளில் ஒட்சியேற்ற
2reis -2 ஆகும். mrgñ» Lupr gieil-Su0 ட்டுக்களி i (Q2)十l OF, என்னும் சேர்வையில் + 2 ஆகவும் இருக்கும் NB; பின்வருவனவற்றை மனதிற் கொள்ளவும்.
(1) எல்லாவற்றிலும் எதிர் மின் |u ನಿತ್ಯ (2) *垒列•剑四中@hau*g (3) ஒரு சேர்வையில் ள்ள மூல்கங்களின் லைகளைத் துணிவதில் பயன்படுத்தும் யல்பு எதிர் யல்பு ஆகும்: உதாரணம்: i KMBO இல் Mn இன் ஒடிசியேற்ற விையைத் துஷ்ணீதல்
o இன் ஒட்சியேற்ற நிலை = - 2 Kஇன்|ஒட்சியேற்ற நிலை +1 + 1 Mh இன் ஒட்சியேற்றல் எண் x|ஆயின் K Mn OA
a 1 x -
- E - x - (-9x4) O
7 kܢ ܒܗ X܂
 
 

( . ) W
a €e
牛
Cr2O72- gồo (Er géar ஒட்சியேற்ற நிலைய்ை X ன்ன்க.
2 س+ ت (3x ۔) جبکہ 2X ج+ CO2 if x - 6
alse the
CH3Cl ർ địnrLarisữ ட்சியேற் إسسه Χ CH Cl K-3-1 - 0 х 4 1 - 1 x 2 - 2
SAQ: || 3 sa) வருவனவற்றின் p:கியுேற்ற எண் hrdilo
(1) M (2) Cl2 (3) P. (4) Ss (b) பின்வரும் சேர்வைகளில் கந்தகத்தின் ஒட்சிய்ேற்ற எண்
H4S, SO, $O,, NaHSO4,| Na2SO3, { CSa, SbCl, Sa
14 a V
வரும் சேர்வைகளில் குளோரீனின் ஒட்சிய்ேற்ற நிை 6T63ror P - HCl, ңocl, Hclo, HClO3, HCIO, (d) பின்வரும் சேர்வ்ைகளில் N இன் ஒட்சியேற்த் நிலை darah
ས། NaH, NH,OH, N,Ꮳ , NO, No, NշO4, N2O3
நதரசனின் ஒட்சியேற்ற எண் -: Jai 2-sism
(1) அயன்சேர்வுை (2) பங்கீட்டு ச்ே ர்வை
(3) ஈத்ல் பங்கீட்டுப் பிணைப்பைக் காண்ட சேர்வை என்
பன்வற்றுக்கு ஒரு உதாரணம் தருக.
(e)
AQ4 f
(4) பின்வ ம் சேர்ை sind Milai ஒட்சியேற்றல் ள்ண் Tiral? () MnSO. (2) (CHCO2)2Mn (3) MnOg (禅片 ኵo. (5) MnO, (6) Mпо

Page 8
பின்வரும் I (1) Cr2(
r 3) CrO, ທໍ່ສໍາລA ໒
(1)
(4)
பின் ரும் Oیr1) Cu
சேர்வைகளைப் பெய
a)
イl)
திக்கல்ான அடிப்படிையில் பெயரிடப்படு 过。
HCIO குளோரிக் (1) அமிலம் н.Cro, eBатф
:
( : ) f சேர்வைகளில் C இ
4)3 C1, (4) சர்:ை களில் eSO'7HO Fe(CN 6
ઉgif வகளில் Cug
(2)
ட்சியேற்றல்
I
du(Bu கமானது
லகங்களைக் கொண்ட,
ன்ண் مسه
CO 高尾”杠上 CC - st C( 2 - இருوS
சேர்வைகளின் சூ 务
KCIO + பொட்
KMnO, FeSO4 ! FeCls CuO
d திற் பதிக்கவும்.
பொட்ட இரும்பு இரும்பு செப்பு (
t +
(2) K 8,6HC
CrO2
இரும்பிள் ஒட் யேறிதல் நிலை
5) KF (CN)6
{2 ) Çu(H2O)*
KClOs - auntil
முறைப் uL۹ ଗluf(Bili
ஒட் யேற்தல் 6T ET6r6?
e(SO4)3
ஒட் யேற்ற நிலை
(3) Cut NHs)
ெ யரீதிம்
எண்
சியேற்றல்
Garfismo6usión 4 4ே3
கொ
வற்
பெய்ரி
ட்சைட்டு
G
ரங்கள் ܙܘܱ ·? u b d Pri?
அமில
(VI)
(1) V )
பேற்று குள்ோன ரிட்டு சைட்டு
புேதும் பின்வரு
சல்பூரிக் W1), சல்பூரிக்
(IV), Gosférfát (V), Gropis திரிக் நைற்றேற் (III பவற்றை
(V, சல்பேற்று (III), Gosið03Aafið (Y), raw (p6) puły 49.
 
 
 
 
 
 
 

சசியூரிக் சல்பூால், சல்பேற்று, ! சல்பையிற்று. நைற்றிக் நயிற்றஸ், நைற்றேற், நைற்றைம் என்னும் முறையை பயன்படுத்துவதையே சிபார்சு செய்துள்ளது.
ሱ
(2) சேர்வைக்குள் எழுதும் மூலத்தின் டெசிபெற்றி எண்ை
குறிப்பதற்கு றோமல் எழுத்துக்கள் பயன்படுத்த Gaಙ್ಗಃ டும்;
i
3ཉི་ f
k
(ஆகும்) Cuo செட்பு (II) ஒட்சைட்டு V
i செப்பு (2) ஒட்சைட்டுix
SAQ 5 i -
înalty n(5îd சேர்வைகளின் 1, U P. A. C. பெயர்களைத் தருக (1) K2CrO4 (2) KClO4 (3) KI () Fe(SO4)2
If
i
; i தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கங்களை ஒட்சியேற்றல் எண்படி விளக்குதல்.
R.
facts மூலகத்தில் அணுவின் ஒட்சியேற்ற #ܕ݁ܗܽܘ அதிகரித்தல் ஒட்சியேற்றம் எனப்படும். ஒட்சியேற்ற எண் ಅಣ್ಗಕ್ಕೆ தாழ்த்தல்
பின்வரும் தாக்கங்களைக் கருதுவோம்: (a) | 2Na 4- Cl, —> 2NaCI, Ox. No = O O +1 -1 |
Na இன் ஒட்சியேற்றல் எண் 0இலிருந்து +1 ஆக அதிகரிக் கும். எனவே ஒட்சியேற்றப்படும், ! 8
: :
CI இன் ஒட்சியேற்றல் எண் 0இலிருந்து -1 ஆகத் தாழ்த் தப்படும். இது தாழ்த்தப்படும். ཤ 8
i (b) : H+ 4 oH- Ho : Ox Nd. * 1 -2*1 +12
இது ஒரு நடுநிலையாக்கத்தாக் மாகும். இங்கு ஒரு மூலகக் தினதும் ஒட்சியேற்றல் நிலையில் மாற்றம் இல்லை. எனவே இங்கு தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழ்வதில்லை.
s

Page 9
(1)
s நடுநிலையாக்கத் தாக்கங்களில் தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழ்வி
தில்லை என்பதை மனதிற் பதிக்கவும் )
fe) தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழாத தாக்க வகைகளில் வீழ்படி
வாதற் தாக்கங்களும் முக்கியமானவை.
Ag* (aq) + Cl− (aq) --> AgCl (s) !
+ 1 . -1 + 1-1
Batt (aq) & $0.း’ (aq) . هست BaSO4
*
ა) y (s)
+2 +6-2 *2+6-a
(d) CO & O - CO2 +2-2 o +4-2
இங்கு C இன் ஒட்சியேற்ற எண் +2 இல் இருந்து +4 ஆக அதிகரிக்கும். எனவே ஒட்சியேற்றப்படும் CO இல் உள்ள O இன் ஒட்சியேற்றல் எண் மாறாது ஆனால் மூலகநிலை யில் உள்ள O இன் ஒட்சியேற்றல் எண் -2 ஆகக் குறைக் கப்பட்டு தாழ்த்தப்படும். SAQ: 6 பின்வரும் எத்தாக்கங்கள் தாழ்த்தல் ஏற்றத்தை உள் அடக்கு கின்றன
(7) C. + 2OH
an H2CrO4 (2) Na2CO3 + 2HC1 - 2 NaCl + CO2 + H2O (3) 2CrQ- - + 2EH* -> Cr,O,- - + H2O (4) 2H + 2Na - 2N al - H. (5) H- + i Hao 4 OH- H, (6) Fe?+ + 2OH- → Fe(OH),
جوابسته
CI- + OC- 4- Ho
ஒட்சி எண் கொள்கையின் உபயோகங்கள் .
f1) ஒட்சியேற்றல் எண்ணைப் பயன்படுத்தும் போது ஒரு தாக்
கத்தில் தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதா என அறியலாம் அத்துடன் நடுநிலையாக்கல், வீழ்படிவாக்கல் போன்ற தாக்

(2)
(9)
( 15 )
கங்களில் அயன்கன் சம்பந்தப்படுகின்ற போதிலும், தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழ்வதில்லை என அறியலாம். (பக்கம் 13, 14 பார்க் கவும் ஒட்சியேற்றல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி ஒரு மூலக்கூறின் எற் தப்பகுதி ஒட்சியேற்றப்படுகிறது, தாழ்த்தப்படுகிறது எனப் பார்க்க முடியும்.
MnO- + 8H+ + 5e - Mn+ + 4H,O 6Tsig9ub தாக்கத்தினைக் கருதுவோம் இத் தாக்கத்தில் இலத்திரன் ஏற்கப்படுவதால் தாக்கம் தாழ்த்தல் எனப்படும் அதாவது MnO", H+ st6örusor Mn2+, H2O og stryb sø i Jl (Fødslts" என்று மட்டும் கூறமுடியும் ஆனால் எந்த அயனின் எந்தப் பகுதி தாழ்த்தப்பட்டது எனக் கூறமுடியாது. இப்பொழுது இத்தாக்கத்துக்கு ஒட்சியேற்றல் எண்களைக் கொடுப்போம்.
Mn O. :- 8H+ + 6e - Mn2+ + 4 Ho
4 7-2 + 1 +2,+1-8 இங்கு Mn இன்ஒட்சியேற்ற நிலை + 7 இல் இருந்து + 2ஆகக் குறைவதால் Mn தான் தாழ்த்தப்பட்டுள்ளது என அறியலாம் இது இக்கொள்கையின் சிறப்பு உபயோகமாகும்.
Mno, + 8H+ + 5e —> Mno:+ + 4 H2O 今2 47ے
இத்தாக்கத்தில் 1 mol Mno. அபன்கள் 5 Mol இலத்திரன்
போது தாக்கி எது? விளைவு எது? என்பது தெரியுமாயின் பங்
களை வாங்கும். இதனை அறிவதற்கு இத்தாக்கச் சமன்பாட் டினை ஈடுசெய்யவேண்டும்.
ஆனால் ஒட்சியேற்ற எண் கொள்கையை பயன்படுத்தும்
கெடுக்கும் இலத்திரன் எண்ணிக்கையை இலகுவாக அறியலாம்?
Mnoga Mn (gair Ox. NO = +7 Mn?-t gâd Mn géâờ EDx . NO = 2
o?, 1 mol Mno. Mn2+ ஆகத் தாழ்த்தப்படும்போது ஒட்சி யேற்றல் எண் மாற்றம் = 8

Page 10
(4)
(i)
(ii)
( 16 )
1 nnol Mn O, g, Min?t gsë தாழ்த்த தேவையான
இலத்திரன் எண்ணிக்கை 5 mol ஆகும்.
ஒட்சியேற்றல் எண் மாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி தாக்கங் களைச் சமப்படுத்தல்,
a- + id; M செம்பு, செறிந்த HNO அமிலத்தைத் தாக்கி Cu (NO3)2, NO என்பவற்றை விளைவாக்கும்
Cu 4৯ HNO an Cu(NO3)2 NO
Ox. No. 0 + 5 ' + 4 و.
Cu இன் ஒ. ஏ எண் 0 இலிருந்து *2 ஆக ஒட்சியேற்றப் படும்.
Cu 2 -بe --> Cu*2 ---- )1( ஒட்சியேற்றம்.
N இன் ஒ. ஏ. எண் +5 இல் இருந்து +4 ஆக தாழ்தப்படும். NH3 + e -> No -- (2) sтрђse எனவே ஏற்றங்களைச் சமப்படுத்த (2) sc 2 eN+* 4» 2e —> 8 N+ʻ —— (3) (I) 中 (3)ー。 s
Cu 4a 2N+: - Cut + 3 Nt4
இத்தாக்கத்தில் 1 மூல் Cu முழுக்க Cuን+ க: ஒட்சியேற்றப்
th (9 ఇళ్లీ
r
HNO3 இன் 2 மூல் NO2 வாகத் தாழ்த்தப்படும். எஞ்சியது,
1 மூல் Cu2+ உடன் No. ஆகச்சேர்ந்து இருக்கும். தாழ்த்தப்பட்ட HNO மூல்கள் - 2 mo
மூல் Cய2+ உடன் சேர்வதற்கு தேவையான HNO மூல் asî = 2 m 0 1 ஃ தாக்கத்தில் பங்கெடுத்த மொத்த HNO 9 2 + 2
s e 4 mo. 3 Cu 4- 4 HNOa - Cu(NO), + 2 NO, + 2 H2O (மேலும் தாக்கங்கள் பற்றி பின்னர் கருதுவோம்)

( 1 7 )
ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையால் ஏற்படும் சில பிரச்சினைகள் (இரு மனப்பட்டி கருத்துக்கள்)
foll -- b. (1) சில மூலக்கூறுகளின் அமைப்புகளை பார்க்கும்போது
சில வேறுபட்ட கருத்துகள் தோன்றலாம்
CO2 இல் காபனின் ஒட்சியேற்றல் எண் + 4 எனக் குறிப்
பது ஒரு எண்ணமாகும். எனவே காபனில் + 4 ஏற்ற ம உண்டு எனக் கருதக்கூடாது. அதாவது பெளதிக அல் லது அமைப்பு என்பவற்றில் ஒட்சியேற்றல் எண் எந்த செல்வாககையும் கொண்டிருப்பதில்லை என உணருதல் வேண்டும்.
2(2) SO என்னும் அயனைக் கருதுவோம்.
O- o
O = S - O- S تھے۔ S- O
Ο ; O
ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கை விதி முறைப்படி S2O3?" அயனில் S இன் ஒட்சியேற்ற நிலை +2 ஆகும் ஆனால்
2SO இன் கட்டமைப்பை நோக்கும் போது. அதில் உள்ள இரண்டு கந்தக அணுவும் வேறுபட்டிருப்பது தெளிவு அதாவது ஒரு கந்தக அணு நான்முகியின் யைத்திலும் மற்றைய கந்தக அணுவுடன் சல்வேற் அயனில் உள்ள ஒட்சிசன் போன்று இரட்டைப் பிணைப் பாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை மனதிற் கொண்டு தக்க காரணங்களுடன் SO2- அயனின் மையத்தில் உள் ள கந்தகத்தில் ஒட்சியேற்ற எண் + 6 எனவும், அதனை சூழ உள்ள அணுக்களின் (O, S) ஒட்சியேற்ற எண் - 2 எனவும்: கூறலாம். இதனால் இரு வகையான வழி காட்டல் ஒன்று உருவாகியுள்ளது. -
(4) பின்வரும் சேர்வைகளில் காபனின் ஒட்சியேற்ற எண்ணைக்
கருதுவோம்.

Page 11
( 1 8 )
CH4 = - 4, C2H6 - - 8, CHs = - 1s
இங்கு காபனின் பிணைப்பை நோக்கும் போது எல்லாச்
சேர்வைகளிலும் காபனின் ஒட்சியேற்றல் எண் கட்டா
யமாகச் சமனாக இருக்கவேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு
சேர்வையிலும் ஒட்சியேற்ற எண் வேறுபடுகின்றது. அத மட்டும் இன்றி சில சேர்வைகளில் மூலங்களின் (CH3. S40*") ஒட்சியேற்ற எண்கள் முழு எண்களாக இருப்பதில்லை. இதுவும் பிரச்சனைக்குரியது ஆகும்
இவ்வாறான எண்ண வேறுபாடுகள் தோன்றுவதற்கு ஒட்சி
யேற்ற எண் கொள்கை இடமளிக்கின்ற போதிலும் இரசாயன வளர்ச்சியில் ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கை மிகவும் முக்கிய ம7னது.
மின்எதிர் இயல்பை கொண்டு ஒட்சி ஏற்றல்
எண்களை அறிதல்
(1) HSO இல் கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்றல் எண்
H - O
( l /*~& Н - o - s - o
ஒட்சிசன் கந்தகத்தை விட மின்னெதிரானதாகையால், கத் தகத்துடன் இணைந்துள்ள எல்லா பிணைப்பு இலத்திரன்களும் கந்தகத்தில் இருந்து ஒட்சிசனை நாடியிருக்கும். இதற்கு ஏற்ப சந்தகத்தின் ஒட்சியேற்ற எண் + 4 ஆகும்.
குறிப்பு: ~ இலத்திரன் இடம்பெயரும் திசை
(2) HSO ഭർ கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்றல் SrT
O ( : - H - O - S - O - H.
.( | مس> |
Ο
அந்தகத்தில் உள்ள 6 பிணைப்பு இலத்திரன்களும் ஒட்சி சனை நாடும். கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்றல் எண் 1+6

( 19 )
(3) H2S2O3 இல் கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்றல் எண்
Ο - اس | تم حسی H - O - S - O - H
S2 Sl g) dio உள்ள நான்கு பிணைப்பு இலத்திரன்கள் ஷட்சிசனை நாடும். ஆகவே S1 இல் கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்ற  ിഞ്ഞ് - 4 ஆகும். கந்தகத்தின் மின் எதிர் இயல்புகள் சமனாக இருப்ப தால் S? இல் கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்ற நிலை பூச்சியமாகும். ( S = S பிணைப்பு முனைவற்றது )
ஃ இச் சேர்வையில் உள்ள கந்தகத்தின் சராசரி ஒட்சியேற்றல்
+4 十0
2 + 2 ஆகும்.
நிலை
குறிப்பு: அட்சரகணித முறை யிற் கணிப்புக்களை செய்யும் போது ஒவ்வொரு கந்தக அணுவுக்கும் ஒட்சியேற்ற எண் கொடுக்கப்படுவதில்லை. இவற்றின் சராசரி ஒட்சியேற்ற எண்ணே பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தவும்
(4) HNO, இல் N இன் ஒட்சியேற்றல் எண்
o. ( it H - O - N بچنے O
N இல் உள்ள 5 பிணைப்பு இலத்திரன்களும் ஒட்சிசனை நாடும். ஆகவே N இன் ஒட்சியேற்ற நிலை +5 ஆகும்.
(5) மெதனலில் இேன் ஒட்சியேற்றல் எண்
H - C - O
പ്പ് காபனில் உள்ள இரண்டு பிணைப்பு இலத்திரன்கள் ஒட்சி சனை நாடுவதால் +2 என்னும் ஏற்றத்தைப் பெறும், காப னின் எதிர் மின் இயல்பு ஐதரசனிலும் அதிகமாகலால் இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களில் பிணைப்பு இலத்திரன்களும் காபனை

Page 12
( 20 )
நாடும். எனவே காபனில் -2 என்னும் ஏற்றம் தோன்றும். இத னால் காபனில் உள்ள விளைவு ஏற்றம் பூச்சியமாகும். ஆகவே காபனின் ஒட்சியேற்றல் எண் பூச்சியமாகும்:
(6) எதனோலில் காபனின் ஒட்சியேற்றல் எண்
н H جسم : | ) : ) н — с2 - c1 — О — H
5 ( || بیبی н H ஐதரசனை விட காபன் மின் எதிரானது. இவ்வாறு கருதும் போது 1-ம் காபனில் ஒட்சியேற்றல் எண் -1 ஆளும் 2-ம் காபனில் ஒட்சியேற்றல் எண் -3 ஆகும். (காபன் - காபன் ஒற்றைப் பிணைப்பு முனைவற்றது ) எதனோலில் C இன் சராசரி ஒட்சியேற்றல் எண் -2 ஆகும்.
சீரற்ற தாழ்த்தலேற்றம் அல்லது இருவழி விகாரம் 3 *
ஒரு கூறு ஒரே நேரத்தில் ஒட்சியேற்றத்துக்கும் தாழ்த்தலுக்கும் உட்படுதல் சீரற்ற தாழ்த்தலேற்றம் எனப்படும்.
2. <-- ith ( 1 ) is NaOH + Cl -- NaCl + NaOCl + HO
- 1 s - 1 குளோரீன், பூச்சியத்தில் இருந்து C17 ஆகத் தாழ்த்தப்படும் அதே நேரத்தில் OC" ஆக ஒட்சியேற்றப்படும். ( 2) CuչO 十 H2SO - CuSO4. -- Cu -- HO
+马 - 十2 O Cu+, Ca2+ ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் அதே நேரத்தில் Cய ஆகத் தாழ்த்தப்படும் (3) 2NO2 + H2O --> HNO3 + HNO2
牛4 令5 十3 NO2, HNO ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் அதே நேரத்தில் HNO2 ஆகத் தாழ்த்தப்படும்.

( 21 )
SAQ: 7
(a) C இன் ஒட்சியேற்ற நிலைகளைத் தருக b) C இன் பின்வரும் கூறுகள் சீரற்ற தாழ்த்தல் ஏற்றம்
அடையுமா இல்லையா எனக் கூறி விளக்குக. . s
( 1 ) Cl- (2) Cl (3) OCT (4) Co. (5) CO )ே பின்வரும் எத் தாக்கங்கள் ரேற்ற "தாழ்த்தல் ஏற்றத்தை
உள்ளடக்குகின்றன. 40
r 1) Na2S2O3 + 2HC - 2 NaCl + SO, -- S - H.O ( 2 ) 2ClO + 2OH- -> ClO- + ClO- + H2O (3) 3MnO, 4H 一” MnO* - MO a 2H2O
(4) Cl 4 H2O -- HCl : -- HOC சில மூலகங்களின் ஒட்சியேற்றத் தாழ்த்தல் நடித்தைகள்
(2) ஐதரசன் ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும். மூலக நிலையில் H இன் Ox No பூச்சியம். இது "+1 போன்ற ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் காணப்படலாம் அதாவது பூச்சிய நிலையில் இருந்து " ஆகத் தாழ்த்தப்படலாம்: அல்லது +1 ஆக ஒட்சியேற்றப்படலாம்.
(1) பொதுவாக மி.எ. இயல்பு கூடிய மூலகத்தைத் தாக்கும்.
போது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும். *Hz ప్ళ O్క -+ H2O
O * (i) மின் எதிர் இயல்பு குறைந்த மூலகங்களைத் தாக்கும்போது, ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும்.
2 Na + H. — 2 NåH
O as
(b) உலோகங்கள் எப்பொழுதும் தாழ்த்தியாக மட்டும் தொழிற்படும்
காரணம் உலோகங்களின் தாழ்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை பூச் சியமாகும். (அதாவது மூலக நிலையில்) எனவே இவற்றை மேலும் தாழ்த்த முடியாது. அதாவது ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படாது. கூட்டம் 1A. IA மூலகங்கள் இலகுவில் இலத்திரனை இழப்பதால் வலிமையான தாழ்த்திகள் ஆகும்.
Mg -- 2e —» Mg°*
o 十2

Page 13
a 2 )
(c) அலோகங்களில் பு ளோ f ன் எப்பொழுதும் ஒட்சியேற்றியாக
மட்டும் தொழிற்படும் காரணம் இது எல்லாவற்றிலும் கூடிய மின் எதிர் இயல்பைக் கொண்டிருப்பதால் இதன் உயர்த்த ஒட்சியேற்ற நிலை பூச் சியமாகும். (மூலக நிலை) எனவே இதனை மேலும் ஒட்சி இயற்ற முடியாது. அதாவது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படாது" ஆனால் இலகுவாக இலத்திரனை ஏற்று ஒட்சியேற்றியாகத்
தொழிற்படும்.
F -- e. جسمتیہ FO - 1
ஏனைய அலோகங்கள் O, S, CI, I T6su6 ஒட்சியேற்றி யாகவும், தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும். உ+ம்: S ஐ எடுத்துக் கொள்வோம்.
இதன் முக்கிய ஒட்சியேற்ற நிலைகள் o, -2, 6 ஆகும். எனவே இதன் ஒட்சியேற்றநிலை பூச்சியத்தில் இருந்து -2-س வரை தாழ்த்தப்படலாம் அல்லது + 6 வரை ஒட்சியேற்றப்படலாம் மி எ. இ. குறைந்த மூலசங்களைத் தாக்கும் போது ஒட்சி யேற்றியாகத் தொழிற்படும். ኳ
2+ 2ー Mg -» S —> Mg S O ー2 மி. எ. இ. கூடிய மூலகத்தை தாக்கும் போது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும்.
S + O2 -> SOa Ο 十4
SAQ: 8
C1 ஒட்சியேற்றியாகவோ, அல்லது தாழ்த்தியாகவோ, அல்லது رa) இரண்டுமாகவோ தொழிற்படக் கூடியது. உமது விடையைச் சமன்பாடுகளுடன் விளக்குக.
(b) C இரண்டுமாகத் தொழிற்படும் ஆயின், இதற்கு ஒட்சி யேற்றியாகத் தொழிற்படும் திறனா அல்லது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும் திறனா அதிகம் எனக் கூறி விளக்குக

SAO:
23 )
9
பின்வருவனவற்றுக்குச் atasiun Gasit 505 : (1) 12 ஒட்சியேற்றியாகவும், தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படுதல் (2) cஒட்சியேற்றியாகவும், தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படுதல் (3) N. ஒட்சியேற்றியாகவும், தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படுதல் (4) சூடான Fe இன் மேல் F செலுத்தல்
( );
h)
(c)
(2)
ஒட்சியேற்றும் கருவிகள்
MnO அயன் ஆய்வு கூடத்தில் KmaO4 ஆசப் பயன்படுத் தப்படும். இதன் தொழிற்பாடு பயன்படுத்தப்படும் உண்ட கத்தில் தங்கி இருக்கும். M
Mno, அமில ஊடகத்தில்.
KK + 十 Ma0 - 8 hi + '5e “-” Min - 4 HO -- 7 <> 3
- 十 + ஊதா நிறமான MnO4 அயன், நிறம் நீக்கப்பட்டு Mn
அயனாகத் தாழ்த்தப்படும்.
நடுநிலை ஊடகம்,
Mno + 2 H2O + 3e جس۔ MnO2 + 4он - 7 -- - 4
தர நிறமான MnO4 கபில நிறமா? MnO, ஆகத் தாழ்த் தப்படும். く
arry 961 L St.
బిజ్య MnO -- e -> MnO4 త7 6 جہ۔ ஊதா பச்சை
CrO 1 K, Cr2O7 ty's பயன்படுத்தப்படும் அமில ஊடகம்

Page 14
( 24 )
♦8 8w~& . 3 است. Cr2O7 14 يسهH. es 6e a· 2Cr 7HO 令6 令 3
ww a 3卡 செம்மஞ்சள் நிறமான CrOr , பச்சை நிறமான Cr
ஆகதி தாழ்த்தப்படும்.
«assa s
·+心、 ஒரு மூல் C20 அமில ஊடகத்தில் C ஆகதி தாழ்த்
தப்படும்போது C இன் ஒட்சியேற்றளண் மாற்றம் என்ன?
விடை C6இல் Crgain Ox. No = + 6
(3)
(4)
(5)
(6)
霉十 Crgdi Crga Ox. No = +3 ஃ ஒரு மூல் C க்கு 0x. No மாற்றம் - 3
Scts மூல் Craô, இல் 2 மூல் C உண்டு.
ஃ ஒரு மூல் CraO,, தாழ்த்தப்படும் போது C இன் ஒட்சி யேற்ற எண் மாற்றம் 2 x 3 ன 6
Crô. / K2CO4 ஆகப் பயன்படுத்தப்படும். அமில ஊடகம்
*Mix els 9CrO - 8H + 3e - Cr - 4HO -- 6 e 5 - மஞ்சள் uášapar
10. அயன் (K10)
அமில ஊடகம், IᏍ, Ꭽ ᏮᎻ Ꮠ Ꮾe -- Ꮁ Ꮠ ᏭᎻ,O +5 = }
அலசன்கள் ( Cl2 )
C1, + 2e - 2C - 二
HO2 + BH - e - 2 Ho

( 25 )
சில தாழ்த்தும் கருவிகள் ( C.O.T. Na, C, 0. ஆகப் பயன்படுத்தலாம் )
(1) Co. - 2e - 2 CO2 f
十4 وہ
ஆகப் பயன்படுத்தலாம்).
Fe2 karta Є. ழை Fe3+
十2 =+33 س (3) sn2+ - 2e -» Sno
牛罗 十4 N.B: ) Fe2+ இறந்த தாழ்த்தி. காரணம் Fe* - 38 s°
Fe3+ d5 so.
ஃ Fe3+ இல் உறுதி > Fe3+, Fe2+ இலகுவாக இலத் திரனை இழக்கும்.
4十 2+教
2, Sn?* சிறந்த தாழ்த்தி. காரணம் உறுதி Sம > Sn
எனவே Sn?* இலகுவாக இலத்திரனை இழக்கும்.
് 2(4) H2S Surtu or S 9ju sir.
H2S ar ei 2e 2H -- S
8 سم.
حي س- 2 S e an S
2- . ( b ) Se 2 6 FT u oqsi Gogi SOs outs.
2- -
+4 6 په
2a- 2ー。
www. äബ
中4 十6

Page 15
( 26 )
(6) அயன் (KI ஆகப் பயன்படுத்தப்படும்)
2 I - 2e – I, - 1
2(7) S2O3 (Na SOs)
29. S2 O Wuhu Ae و حسسه S4 Os
25-- 22 جھے
- H2 O2 2e o-> 2H 十 O
It 一方 مست.
அமில நிலையில் MnO. அயனின் சில தாக்கங்கள்
2(1) CO உடன் தாக்கம்.
+ 22 IMnO -- 8 H + 5e - Min -- 4H2O J.
25 ICO - 2e - 8 CO J ______ысымы»
au 2n + 2 MnO + 16H* + 5CO-, 2 Mn”- 10CO + 8 H2O
2十 (2) Fe உடன் தாக்கம்.
- 2MnO, 4- 8H + 5e - Mini 4H2O
2-ト 3-{e 5. [ Fe - Є سے< Fe 1
vr-r -- 2- 2- -- MnO4 -48, 8 H 48, 5 Fel -> Mrn i. -- 5 Fe 4 HᏅ

( 27 )
(3) Sat p. Lit 5 Takash.
ー-2 س
2十 4. 5 I Sn Μακαρ 2e amaH) Sa l
un * 2十 2十 4十 2MnO4 4a ! 6H 4» 5 Sn ʼ —» 2Mnʼ -è 5Sn ` 4» 8HO
4) SO2 e Lir g5586úb.
ar - 2 (MnŐ. + 8Hf + Ge -- Mấ* + 4 H, o J
2- --
- 2-- 2a MnO4 - 5 SV2 + 2 H2O - a Mn - 5 SO -- 4 H
(5) H2S 2.L-6õT 3 T tarb.
m 22 MnO + 8H + 6e - Min -- 4 HO J 5 IHS 'க 2 е n- 2H- مه S 1
ammu + 2十 2 MnO, +f.6H + 5HS - 2Mn + 5S + st-O
" உடன் தாக்கம்.
2-ト (6) 2 I MnO -- 8H + 5e - Min -- 4 HO J
D I 2I" - . 2e → 「27
-- «munnv -- 2 2 MnO -- 10 I -- 6H - 2 Mn + 5 I -- & H2O
11(1 உடன் தாக்கம்.
- 十 2十 (7) 2 [ MnO + 6 H -- 5e —» Min -- 4 H2O 1
5 [ 2C1- — 2e —» Cl2 J
۔۔۔۔۔۔۔۔مســــ
-- 2-- 2 MnO + 2 6 H -- 10C - : Mn + 5C l -- 8 HO
dwup

Page 16
( 28 )
(8) ஐதரசனுடன் தாக்கம்.
~ - 2 2 í Mno, 4 8H + 5e — Má" + 4H„O )
5 f H2 - 2e - 2
ート 22 MnO + 6 H + 3 H2 --→ 2Mn + 8H2O
(9) HO உடன் தாக்கம்.
Mo -- 22 MnO -- 8H - 5e —» Mn + 4H, O ]
am + 2-- 2 MnO, 6H + 5H2O2 - 2 Mn +8HO -- 5 O.
SAQ: 10
நடு நிலை мno. அயன் பின்வருவனவற்றுடன் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்துக்கான சமன்பாடுகள் தருக.
2r 2十 2(1) C.O. (2) Fe (3) sa (4) so (5) Has
2அமில நிலையில் Cr O இன் சில தாக்கங்கள்
(1) Fe2+ உடன் தாக்கம்.
2ー 3 مهCrO -- 14H 6e - 2Cr 7 HO
6 [Fe** – e – Fe3+]
MwMuseum mun
21- 2. 3. 3+ Cr207 + 14 H -f 6Fe -> 2 Cr -4- 6Fe + Ꮴ H2O
2(2) CO4 உடன் தாக்கம்.
+ート .s س- 2 Cr, O -- 14 H 6e - 2Cr -- 7 HO
2-r I C2O4 -2 صسe m 2CO J
2- 2- 3十 Cr2O7 + 14 H + 3CO -> 2Čr + 6 CO2 + 7112)

( 29
(3) 1 உடன் தாக்கம்,
чыt ва -- Cr2O, 14H + 6e -
3 f 2I - 2e -
|
|
3+ . 2Cr + 7HO
mis aan -- : r 3Cro, + 14H 4, 6I - 2Cr + 31, 4 7HO
(4) fe. உடன் தாக்கம்.
-- -- C്, + 14H + 6é -ئيس
- - as Cr2O, + 2H + 3SO
3+ s
+ 7H.O
3 t SO, + 2 Ho – Pe - SO + 4H
: +፥ . : - - ، – 2C+ SO. + HO
, (5) H.S ܗ݈ܽܘܝܢܧ தாக்கம். t ۔۔۔۔۔
i ۔۔۔۔
w-Y uk . 3 r Ст,о, + 14н ф бе — 2Cl + 7H,о
un «
3 t S : - e - S )
i
(6) H உடன் தாக்கம் 'அணு நிலை ஐதரசன்)
win - -- ; CrO -- 14 H -- له
-b مس : f H2 - 2e 3 }
мм жа + n .-ത്ത - Cro, + 14 H + 3s. 2Cr 3s + 7.O
2sr"p 7 Ho
+3 - . -- ست سة CrO, -- 8H 4ས་ 3H 2 چسمCr +. 7 HO
(9 մւնա: C0"அயன் HCI அமிலத்தைத்தாக்காது.

Page 17
Ꭴ 80 ) SAq 11
அமில நிலையில் COTஅயன் பின்வருவனவற்றுடன் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களுக்கு சமன்பாடுகள் தருக.
፥ 2+ | 2- 2. ; (1) e e CaO, ᏚᏅ2 9 HշS "و Sn 参 H2 په H2O2
மென் அமில ஊடகத்தில் 16, இன் சில தாக்கங்கள்
(1) - அயனுடன் தாக்கம்.
eu } 十 O 十 6H -- 6 e
T + 3HD 3 I 2 - 2e
12
(2) SO2 உடன் தாக்கம்,
-- ID, 4e 6H + 6e - I - 3H2O
- - 1 4H ماه 8e - SO4 وسن- 8H2O «ه SO و
IO3 + 3SO + 8HO - I -- 3SO + 6H
SAO 12
(1) IO , HSO, , uே என்பவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி 12ஐப் பெறுவதற்கான திட்டம் ஒன்றினைச் சமன்பாடுகளாற் தருக. (உதவி) மேல் தாக்கங்கள் இரண்டையும் பார்க்கவும்.
(i) மென் 2AMT Lsögàsid по, அயன் பின்வரும் அயன்களால் 1" அயனாகத் தாழ்த்தப்படுவதற்கான சமன்பாட்டினை எழுதுக:
- : 2(a) Fé db) c.o. (c) Sn” (d) H.s

31 )
INo, ஒடிசியேற்றியாக மட்டும் தொழிற்படும். காரணம்
NO இல் உள்ள N உயர்ந்த ஒட்சியேற்றநிலை +5 இல் உண்டு இதனை மேலும் ஒட்சியேற்ற முடியாது.
HNO3 இன் சில ஒட்சியேற்ற தாக்கங்கள் (1) 3Cu + 8HNOs (50%) Gera – 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4 H2O
Cu 4- 4 HNO - Cu (NO), 4 2 NO, 2H2O: அனேகமான உலோகங்கள் Gs is is , H NO DL-6 ஒத்த தாக்கங்களைக் கொடுக்கும்.
f (A) Mg LD l*G9ub uASas ஐதாள HNO H வைக் கொடுக்கும்.
Mg + 2 HNO3 - Mg(NO3)2 + H2. : :
(s) 4 Zn 49 10 HNO, (ges FT GOT) -> 4 Zn (NO3)2 + N2O ir 5H2O
(4) C ஐதான HNO3 ஐத் தாக்காது.
செறி. *ሪ C - 4 HNO ---> CO, - 4 NO - 2HO.
AH :
(5) 4Sn + 10 HNO3 (asTaw) - 4 Sn NOs), + 5H2O -> N2O
செறி, Sn + 4 HNO3 --- SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O.
Gan) AH (6) S + 4H NOs ----- SO2 + 4 No2 + 2 H.O.
மிகை/செறி! A s + 6 HNOs -------. H. So, + 6 No. + 2 ITO
Geisl a H. (7) I2 + 10 HNO3 -----> 2 HNO3 + 10 NO + 4 H20.

Page 18
( 32 )
n-2 O
H2S 4, 6 HNO -> SO2 + 6 NO2 + 4H2O
4+ 22 ممه
Has o 8 HNo, → H2SO + 8 No... + 4H2O
-2 3. +6 -
(செறிந்த HNO, இன் அளவு அதிகரிக்க S இன் ஒட்சியேற்றநிலை -2 இல் இருந்து 0, +4, +6 வரை அதிகரிக்கும்)
H2SO4 ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும் தாக்கங்கள்.
(1) ஐதான HSO, உலோகங்களுடன் ஐதரசனைக் கொடுக்கும். ( தாக்க வீதத் தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேல் உள்ள
D.GavsTas basa ) ; (a + b) - Fe + HSO —→ FeSO 49 H.
t 0 + 2
(2) ஐதான H2SO, C ஐத் தாக்காது செறிந்த H2SO4 காபனை
CO2 ஆக ஒட்சியேற்றும் :
C o 2 HSO - CO + 2SO + 2HO
செறி / AH (3) Cu; + 2H,5O. -> CuSO, + SO2 + 2H2O
சில கூறுகள் ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும் (2) NH இல் ஐதரசன் உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் ( + 1) இருப்பதால் ஒட்சியேற்றியாகவும், N தாழ்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை -8 இல் இருப்பதால் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும். (i) NH ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
2NH3 -- e Na -> 2 NaNH2 -> 3 H2 十 l ; O - 7 0 () NH3 தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்
2NH, -- 3. CuО - 3 Cu 4- N2 + 3H2O

( 33 Y
(b) HO-இல் H உயர்ந்த ஒட்சியேற்றநிலை +1 இல் இருப்பதால் ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படலாம். O தாழ்த்த ஒட்சி யேற்றநிலை-2 இல் இருப்பதால் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற் A t-ents.
(i) H2O ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
2 H2O + 2 Na -> 2NaOH + H2 十 l ... O (i) HO தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்
g HO + , 2F, —» 4 HF -b} O2
一罗 (c) (i) H ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
2 HI + Mg —» Mg:I, + H, + 1 . (i) H தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்
2 HI + Cl2 -> 2 HCl + I2
O مسس=
2 H 1 + H,SO - 1 + SO2 + 2 H2O
(d) (1) H.S ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
HS 8 مسلم Na - سس Na2S ー+ H
(ii) H2S தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்
HS + Cla R 2 HCl -- S
e-2
(e) S இன் தாழ்ந் ஒட்சியேற்ற நிலை - 2 உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை + 6, 50 இல் S இன் ஒட்சியேற்ற நிலை + 4. எனவே இது தாழ்த்தப்படலாம் அல்லது ஒட்சியேற்றப்படலாம். ஆகவே இரண்டாகவும் தொழிற்படும்.
(i) So, ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
SO - Mg - MgO -- S
*十4 O SO -- 2HS - 2 H2O + 3S +4 O

Page 19
(f)
()
f2)
(3)
(4)
sis)
(6)
(7)
(34)
(i) So, தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்
SO -- O XeJ^−~ - * *> SOs +4 十6 SO, - Br2 H2O - 2HBr - HaSO4 44 . 十6
(1) H2O2 ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படுதல்
PbS + 4 HO - PbSO -- 4H2O
(2) HO தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுதல்.
2Mno. + вн”+ 6н, о, — емі"+ 8н.o + 5О,
ஒட்சியேற்றத் தாழ்த்தல் நியமிப்புக்கள்
岔一 xx CO / MnO4 uuɓůL நியமக் கரைசல்: Na2CO நீர்க்கரைசல் (தாழ்த்தி) அளவியிற் பயன்படுத்துவது: KMம0 (aq} (ஒட்சியேற்றி) நியமிப்பின் போது நிகழும் தாக்கம் (அமில ஊடகம்)
:- - 2- 2+ aMnO + 1.6H 4, 5CO - 2 Ma -- 10CO2 + 8H2O
குழாயி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி நியம Na2C2 O4 ad) இன் தெரிந்த கணவனவு செம்மையாக அளந்து நியமிப்புக் குடு
வையில் எடுக்கப்படும். ஊடகத்தை அமிலமாக க கணிக்கப்
பட்டளவு ஐதான HSO சேர்க்கப்படும். விளைவுக் கரை சல் 75°Cக்கு வெப்பமாக்கப்படும். விளைவுக் கரைசலுக்கு அளவியில் இருந்து KM nO4 (aq) சேர்க்கப்பட்டு முடிவுப்புள்ளி பெறப்படும். காட்டி KMம04 தற்காட்டியாகத் தொழிற்படும்.
முடிவுப்புள்ளி நிறம் அற்ற கரைசல் மென் சிவப்பாக மாறும்.
1. 2 - 2- 影 (சேர்க்கப்படும் MnO, CC ஆல் Mn ஆகத் தாழ்த்தப்
area 2வடும். எனவே Mடி04 இன் நிறம் நீக்கப்படும். C2O4 முடிந் தவுடன் சேர்க்கும் KMnO , கரைசலை மென் சிவப்பாக்கும் ,

(8)
( 35
பயன்படுத்தப்பட்ட KMம0 (ag) இன் கனவளவு அளவியில் இருந்து பெறப்பட்டு பீசமான அளவுகளைப் பயன்படுத்தி KMnO இன் நியமச் செறிவு துணியப்படும்
முக்கிய செய்முறைகள்
(1) Na2CO (ag) 75°C க்கு வெப்பமாக்கப்படும் காரணம்
(ii)
தொடக்கத்தில் Mno, அயனின் நிற நீக்க வேகத்தை அதி கரிப்பதற்கு. ( நேரத்துடன் நிற நீக்க வேகம் அதிகரிக்கும்.
2-- காரணம் தாக்கத்தின் போது தோன்றும்Ma ஊக்கியாக தொழிற்படும்)
ஐதான H2SO சேர்க்கப்படும். காரணம் Ma0:அயன்களை
VO 2- - Mn ஆகத் தாழ்த்த H அயன் சஸ் தேவை H அயன்கள் இல்லாவிடின் MnO. அயன் Ma0 ஆகத் தாழ்த்தப்படும். கரைசல் கபிலநிறமாக மாறு (*. KMnO4 தற்காட்டியாகத் தொழிற்பட முடியாது.
(HCI ஐ பயன்படுத்த முடியாது. Mao, 42yá) Ci, -egas ஒட்சியேற்றப்படும் )
குறிப்பு: Na CO4 க்குப் பதில் FeSO . 7HO ஐயும் நியமாகப்
பயன்படுத்தலாம்
(1)
(ii)
2鲁 - س- 2 Stf) sé ósmsvuflso MnO4 Susör C2O4 Sulsör æ smrsríð Mn
(aq) ஆகத் தாழ்த்தப்படுவதற்கான அயன் சமன்பாட்டினை எழுதுக.
இத் தாக்கத்தில் MnO அயனின் தொழிற்பாடு என்ன? ஏன்? இதனை எவ்வாறு நிரூபிப்பீர்
(i) இத் தாக்கத்தின் பீசமானத்தைத் துணிவதற்கான திட்டம்
ஒன்றினைத் தருக.

Page 20
3 j )
(iv) 1 g KМno, (ng) ஐ அமில நிலையில் முற்றாகத் தாழ்த்தத்
தேவையான Na C 04 இன் திணிவு என்ன? ( K = 39 , Mn = 55 , Na = 23 , C = 1 2 , O = 1 6 )
2- 2+ Cr2O7 I Fe நியமிப்பு
(IJ) fu upės assengrar 6 FeSO4 • 7H2O (aq) , e9db6vg
(NH4) SO4 FeSO 影 6HO
(2) egyar6?udi , K2 Cr2O7 (aq) (3) நியமிப்பின்போது நிகழும் தாக்கம்
-- a --
Cಂ; + 14H" + 6Fಿ'- ೨c' + 6Fಿ'+ THQ செம்மஞ்சள் பச்சை (4) குழாயி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி நியம FeSO4 • 7H2O கரை சலின் தெரிந்த கனவளவு செம்மையாக அளந்து நியமிப்புக் குடுவை ஒன்றில் எடுக்கப்படும். ஊடகத்தை அமிலமாக்க கணிக்கப்பட்டளவு மிகையான HSO சேர்க்கப்படும்.
(5) காட்டி : கரைசலுக்கு HPO / இரு பீனைல் அமீன்
சேரிக்கப்படும்.
سبب 2 (8) விளைவுக் கரைசலுக்கு அளவியில் இருந்து Cr2O4 சேர்க்கப்
பட்டு முடிவுப்புள்ளி பெறப்படும். முடிவுப்புள்ளி பச்சை நிறம் ஊதாவாக மாறும். (7) தேவைப்பட்ட K Cr 0 (aq) இன் கனவளவு அளவியில் இருந்து அளவிடப்பட்டு தாக்கத்தின் பீசமான அளவீடு களைப் பயன்படுத்தி K Cr O இன் நியம ச் செறிவு துணியப்படும் முக்கிய செய்முறை.
FeSO நியமக் கரைசல் தயாரிக்கும் போது ஐதான 2ேSO4 இல் கரைக்கப்படும். காரணம். (i) FeSO4 நீர்ப்பகுப்படைவதைத் தடுப்பதற்கு
FeSO + H2O ==a. Fe (OH)2 + H2SO4
2- 3(i) நீர்ப்பகுப்புத் தடுக்கப்படுவதால் Fe’வளியால் Fe ஆக
ஒட்சியேற்றம் அடைவது தடுக்கப்படும்.

( 37 )
சில ஒட்சியேற்றத் தாழ்த்தல் சமன்பாடுகளும் கணிப்புகளும்.
உதாரணம் (1) C செறிந்த HNOஐத் தாக்கி Co., NO, என்பவற்றை விளைவாக்கும் Pb செறிந்த HNO உடன் Pb (NO3)2 byth NO2ஐயும் விளைவாக்கும். a) இரு தாக்கங்களையும் ஒட்சியேற்றல் எண் மாற்றத்தின்
அடிப்படையில் சமப்படுத்துள். (b) C, Pb என்பன ஒரே கூட்ட மூலகங்களான போதிலும் தாக்க விளைவுகள் வேறுபடுவது ஏன் என விளக்குக.
estaun Lu (a)
(i) C + HNO CO2 + NO2
+5 -4 +4
C - 4e - C'- (1) (ஒட்சியேற்றல்)
--3 +4 1. N'' + e جسے N - (2) தாழ்த் தல்
--3 4. *噶 C - 4N مسجبحہ C -- 4N
தாக்கத்தில் முழு Cஉம் ஒட்சியேற்றப்படும் முழு HNO உம் தாழ்த்தப்படும். H, O என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண் மாறாது. ஆகவே
C - 4.HNO, - CO, + 4 No. + 2 H.O
O -- 5 十2 十4
--2 Pb - 2e - Pb - (1) (ஒட்சியேற்றம்)
--5 - 4 | N - e - N () (தாழ்த்தல்)

Page 21
( 38 )
十5 --2 -4 Pb  2N ` .
இத்தாக்கத்தில் Pb முழுக்க Pర్తి ஒட்சியேற்றப்படும்.
-2. Y HNO3 gab 2 mol தாழ்த்தப்படும். மிகுதி Pb உடன் Pb (NO) சேர்ந்து இருக்கும்
Pb + 4HNO, — Pb (NO,), + eNO, + 9H,O
(b) காபனுக்கு சிறிய பருமன், உயர்ந்த சார்புக்கரு ஏற்றம் எனவே இலத்திரனை இழக்கக்கூடிய நிலை இல்லை. (இலத் திரனைப் பங்கீடு செய்து CO, ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்).
கூட்டத்தின் வழிபருமன் கூடும், சார்புக்கரு ஏற்றம் குறை
W 2十 யும் எனவே Pb இலத்திரன்களை இலகுவாக இழந்து Pb ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்.
உதாரணம் 2
)ே 12 செறிந்த HNO3 ஐத் தாக்கி HIO, ஐயும் No, gպւծ விளைவாக்கும். இத் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றல் எண்
கொள்கையின் அடிப்படையில் சமப்படுத்துக.
(ம்) C2 12 என்பன ஒரே கூட்டத்தில் காணப்பட்ட போதிலும் Cடி இது போன்ற தாக்கத்தை ஏன் கொடுப்பதில்லை என
விளக்குக.
விடை:
(c) 2 to HNO3 - HIo + No,
Ο 母5 +5 十4
ஒட்சியேற்றம் )1( چست 1106 2 ستیس سے
12
+5 معوق مع روم -1"N و 1I N"+ e

{ 3 9 )
ዶ 十3 --5 +4 I ION - 2 I 10N
இத் தாக்கத்தில் முழு 12 உம் ஒட்சியேற்றப்படும் முழு HNOs. உம் தாழ்த்தப்படும், H, O என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண் மாறாது ஆகவே
l, 4- 1 OHNO - 2 HIO + 10 NO, + 4H2O (b) கூட்டத்தின்வழி தாழ்த்தல் வலிமை அதிகரிக்கும் எனவே
12 Cl2 இலும் சிறந்த தாழ்த்தி
உதாரணம் 3
2n ; Sn போன்ற உலோகங்கள் ஐதான HNO3 ஐத் தாக்கி உலோக நைத்திரேற்றையும் NO வையும் கொடுக்கும். இவற்றில் ஒரு தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையின் அப்படையிற் சமப்படுத்துக
விடை Zn + HNO3 → Zn (NO3)2 + N2O
o 十5 -- 2 --
2 [z. 2 سےe جسے Zio — (1) ஒட்சியேற்றம்
--5 - - N + 4e -> N - (2) தாழ்த்தல்
--5 H2 - - 2 Zn  * N —» 2 Zn, -+- N — ( 3 )
-5 --2 H (9) x 2 4 سطح Zn +- - 2 N —» 4 Zn -+- 8N
d% 4Zn -b 1 0 HNO3 —» 4 2a (NO3)2 —+- N2O -+ 6H2O
மேல் பீசமானத் தாக்கத்தில் Zn முழுதும் ஒட்சியேற்றப்படும்.
e mol HNO3 , N2O g4së 35ITypës duGlb, 8 mol HNO3 , Zn உடன் Zn (NO 2 ஆக சேர்ந்து இருக்கும்,
இதே போன்று SI உடன் எழுதவும்).

Page 22
( 40 )
உதாரணம் 4
Cu , GP Auflös H2SO4 iš astršáR CuSO4 , SO2 GT6 Lu6T 696MarT வாக்கப்படும். இத் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்ற எண் கொள்கையின் அடிப்படையிற் சமப்படுத்துக.
sâonL || Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 0. & 6 十别 4
Cu - ee --> Cu- (1) ஒட்சியேற்றம்
-6 -4 S 4) 2e - S (2) தாழ்த்தல்
--6
十4 cu s - c + s”
十2 பீசமானத் தாக்கத்தில் Cu முழுக்க Cu ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்
மூல் H2SO4 , SO2 ஆகத் தாழ்த்தப்படும். எஞ்சியது 1 மூல் Ca உடன் சேர்ந்து இருக்கும்.
ở Cu Kỳ 2 H2SO4 → CuSO4 đẹ SO2 + 3H2
உதாரணம் 5
S செறிந்த H2SO4 உடன் SO ஐ விளைவாக்கும். இத் தாக்க தினை ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்
87G gyás
665, Lir S H 2SO4 ==का--9 SO
0 十6 é> 4
•i4 S - 4e - S - (1) ஒட்சியேற்றம்
w t | 4e 2e - S l- (2) தாழ்த்தல்
6 *4 s + 2s" —, s" aš"

( 4 )
இத் தாக்கத்தில் முழுக் கந்தகமும் SO ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் முழு H2SO4 உம் தாழ்த்தப்படும்.
S 2 HSO - 3 SO2 + 3 H2O
உதாரணம் 6
128 வாயு செறிந்த HNO ஆல் ஒட்சியேற்றப்பட்டு NO உடன் S, S02, H2SO4 என்பவற்றை விளைவாக்கும். ஒட்சியேற்றல் எண்
கொள்கைப்படி இச் சமன்பாட்டினை சமப்படுத்தி எழுது க (ஒரே சமன்பாட்டில் எல்ல்ா விளைவுகளும் காட்டப்பட வேண்டும்).
- - - 0 - 4 +6 +4
-2 O S - 2e - - S - (1) ஒட்சியேற்றம்
w -- S’- eே - s'- (2) ஒட்சியேற்றம்
-- Si - 8e جسس S**-3( ن) ஒட்சியேற்றம்
(3) چه ر2) +ه (1)
6 8s - 16e - s” s'+ s'- (4)
5 1 No. e جسے N““ i (5)
st *2 س 。十5 O -4 ,+6 十4 S - S - S -- 16 N ہی- 16N ج+ے 3S ویس (5) <4ے (4)
பீசமானத் தாக்கத்தில் முழு H,S உம் ஒட்சியேற்றப்படும் ՓGք HNO3 உம் தாழ்த்தப்படும்.
3 H2Se 16HNO - s + SO- + H2So, + 16NO2 + 10H2O
உதாரணம் 7
K1 செறிந்த H,ᏚᏅ, ஐத் தாக்கி Iز SO என்பன விளைவாக் /கிப்படும் இத் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றல் எண் கொல் கையின்
அடிப்படையில் சமப்படுத்துக.
O

Page 23
( 4.2 )
aî anı. 2KI 4 2H2SO4 -> K2SO4 + SO2 4 Hz
-1 4-6 46 - 4 +o
2- 2e - 1 - (1) ஒட்சியேற்றம்
c-6 +4 S + 2e -> S - (2) தாழ்த்தல்
m --6 +4 er 4 s' - 1, 4 s”- (3)
பீசமானத் தாக்கத்தில் - முற்றாக 1 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்.
2一 ஒரு மூல் H2SO தாழ்த்தப்படும், 1 மூல் H2SO ஆனது SO4 ஆகச் செப்புடன் சேர்ந்திருக்கும்.
2 KI + 2H, SO -- K.So + SO2 + 1, + 2Ho
உதாரணம் 8
C குளிர்ந்த காரக் கரைசலினுள் செலுத்திய போது உண்டான விளைவுகளில் OcГ e-a. ஒன்றாகும். இக் கரைசல் பின்னர் மிகச்சிறிய நேரம் குடாக்கும்போது oC ay gust சீரற்ற தாழ்த்தல்
ஏற்றம் அடைந்து Clo, . Cι அயன்களை ஆக்குகின்றது ஒட்சி யேற்ற எண் கொள்கையின் அடிப்படையில் இச் சீரற்ற தாழ்த் தில் ஏற்றத் தாக்கத்தை சமப்படுத்துக.
விடை
OCI - CIO, 3 C1
-- -
十 十5 C - 4e - C - (1) ஒட்சியேற்றம்
t s Cl -+- 2e —» C - (2) தாழ்த்தல்
зсі” —, с” + ас

( 43 )
M
- AH w SOCl --> ClO3 + 2C
உதாரணம் 9
2a 2- A S + OH -> S + SO இத் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்ற LL LLLLLLLT TTTT LLLTTT ST0 aTTTLLLLLLLLS LLLT TTLTLLLLS
syn:
ws 2am 2>مس
-2
S - (1) ஒட்சியேற்றம்
وضمسمسة
O 十2
· 2 1 s - to - Sl | S 49 خe -2( موسی) தாழ்த்தல்
X : "־ן 4 :
4S 2 اسسسدS 3S
as 2- 24S - 6OH ضسسه« SeO3 + 3S + 3H2O .
உதாரணம் 10
(a) Cl2 12 என்பன N22SO நீர்க்கரைசலுடவி ஏற்படுத்தும்
தாக்கத்துக்கு சமன்பாடுகள் தருக.
(b) இத்தாக்கங்களின் இரசாயனத்தை விளக்குக. (c) C , என்பன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஒரே கூட்
டத்தில் இருந்தபோதும் தாக்க விளைவுகள் வேறுபடுவது ஏன் என விளக்குக,
விடை
(a) (1) Na,SO, 4, 5 H.O + 4Cl2 -- Na; so + H, SO + 8HCI

Page 24
( 44 )
(ii) 2 Naso, ?
- Na2S4O6 b 2N a +2 ഞ്ഞുങ്ങ
12 O - 2.5 -
2- 2(b) (1) $20 அயன் SO அயனாக ஒட்சியேற்றப்படும். C2 C
அவனாகத் தாழ்த்தப்படும்.
2- 2一 ܙܚ s · (i) SO அயன் S/O ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் 12
ஆகத் தாழ்த்தப்படும். (ஒட்சியேற்ற எண்கள் தாக்கத்துடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.) (C) கூட்டத்தின் வழி ஒட்சியேற்றல் வலிமை குறையும். ஒட்சி யேற்றும் வலு C1,12 . ஃ Cl) கந்தகத்தை +2 இலிருந்து + 6 ஆக ஒட்சியேற்றும் 1 இன் ஒட்சியேற்ற வலிமை கந்த கத்தை + இல் இருந்து +25 ஆக ஒட்சியேற்றவே போது tanr 697 g. 1
உதாரணம் 11 i
s : ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் தாக்கத்தைச் சமப்படுத்தி விளக்குக.
}+2 ... ...+3۔ +2_! -ہ : ۔۔۔ !! + H 4 MnO, Fe —» Fe -+- Ma «% H2O
يؤ + s +, او + { 7 + .
விடை
இத் தாக்கத்தில் H, O என்பவற்றின் ஒட் சியே நீ ற எண்கள் Lent pré57 Min இன் ஒட்சியேற்றநிலை +7 இல் இருந்து + 2 ஆகத்
3 -- 2தாழ்த்தப்படும். ஃ ஒரு மூல் MnO , Mn ஆகத் தாழ்த்தப்படும் போது 5 ம01 இலத்திரனை ஏற்கும். s
இதே போன்று Fe இன் ஒட்சியேற்ற நிலை + 2 இல் இருந்து
2+ " 3+ 3 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும். அதாவது Fe இல் ஒரு மூல் Fe ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்போது 1 மூல் இலத்திரன் இழக்கப்படும்.
- 2를 ஃ ஒரு ಆಮೆ MnO, 5 mol Fe aspés தாக்கும்.
-3 -2 -2 ہے . . . " { + 33 H + MnO, 4- 5 Fe - Mn + 5Fe + H2O

5 Fe
உதாரண
5 F
1
o
кмno, аз
னது
وOوAS Aslo
源
Gatraör(ð M
க் கணிக்
4.
冯
விடை :
5 மூல்
وp وAS 5
+3
As2O3 இல் As ۴۹s ق (یا وAsO t? As goir (px.
ஒரு கரை AS03 இன் ஒரு கரைசலால்
AS2
6p 5ق ?ے 205 AS
କାଁ) MnO Sar
Fಹಿತಿ
أ. وO
-
இன்
ཞུ་
சல்
ஜி Mno,
( 4
சமப்படுத்தும்போது
2
-- 5 Fe
ΟΕ
ஒட்சி
4 ey
x, N
率。 No. ாற்ற்ம்
}-->
f
Y
)
as Mn
Fe سسه- )
) مسس
+3 5 Fe
#**
十
பொருத்தமான நியர்மிக்க முடி
GGE.
ால் ர்ட்சியேற்ற
in0. ஐத்
5 AS, O ༈ 十岛
十5
2
ல்
0.
r
Pயேற்ற நிலைக்குத்
நிபந்
பும்.
ற்றப்படுகின்றது எனவும் மூல்
ப்படு
;卡
|ட்சிபேற்
g5 T4
rழ்த்தல்
i 4 HO
தனைகளின் கீழ்
கின்றது எனவும்
له.-. ل. -- தாழ்த்தப்படும்
3 :
*கும்: ஆகவிே
+ x
Mn
|

Page 25
( 45
பீசமiனத் தாக்கத்தில் 8
A இன் மொத்த O, No. மாற்றம் = 2 x 10 + 20
As @ణి மொத்த OK. No. மாற்றம் = Mn இன் ம்ொத்த px. No. Lorea = 2o
外s阵 மூல் കെ Ox. No. மாற்றம் = 120
d d ; 20
o 1 po MnO 4 No. uair opb = — ; - = 5
: 4 nd இல் M இன் ox Noi = 1+7
3.
s2O ஒட்சியே ற்றப்படுவதால் мno. ழ்த்தப்படும்.
-
Mn இன் தொடக்க ஒட்சியேற்ற pidame 6) +7, Mn Mai ஒட்சியேற்ற
எண் uanzigoth 5. ်နိ விளைவில் Mn இன் ஒட்சியேற்ற நிலை 3
ஆயின் i
AJAY &چه Ox. No. - நினைவு Ox. No. -- န္း.. 0. மாற்றம்.
7 х s: 5
x = +8
8 8
് അ 2+ .
* MnO தாக்கத்தில் Mn ஆத ர்ாழ்த்தப்படும்.
i |
தா d 13
淡 s
X e 2
காரத்தின் முன்னிலையில் C(OH) H2O ஆல் CO அயனாக ட்சியேற்றம் அடையும் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றத் தாக்கத்தின்
அடிப்படையில் சமப்படுத்துக. w
Cr(OH), + OH t
2- ふ メ i + HO - Cro + HO : i e- -
3
f
|-i --6 |-
 
 

47 )
| Co- se co - (1) ஒட்சியேற்றம்
2- 2ー | O2 + 2e » - (2) தாழ்த்தல்
: +9 ,' _2 ' - ط
вс:" + зо. — 2cro: + во"
: vue ; 2-س d% 2 Cr(OH)3 -+ 3HO 4è» 4QpH —» 2 CrO. +- 8HaO
; :
உதாரணம் 14
(a) உபகுளோரைட்டு (oc) sy Ugoharité NHa, N, arras ஒட்சியேற்றப்படுவதற்குரிய அயன் சமன்பாட்டினை ஒட்சி யேற்ற எண் கொள்கையின் அடிப்படையில் எழுதுக.
(b) aug alo6örunt t96ör வழி: 1 g NaOCl. NH 24 digiri) தப்படும் போது வெளிவிடப்படும் N இன் கனவளவை s, t, р • இல் கணிக்க. ; (, Na sp. 23 O = #, cl = 35.5 )
வி:ை
(a) NH + OC - N, HO
سا 0 1+ ر3 -
2N -- de - N2 i - (1) ஒட்சியேற்ற்ம்
t - - a Cı’ +» 2e —» CI - (2) தாழ்த்தல்

Page 26
(b)
உதா
(a)
(b)
(c)
வி ை:
(a)
(b)
- |
i ( 4.8 )
i
+ - {C 3 } خ4 !N2 آجسے "{3C +
-
認 N
NHs + 30c + N + 3d + 3H சமன்புாட்டின் مطاف سماعى է 1ւգ
3: -; 3 மூல் NaOC வெளியேற்றும் N, == 1 pmol do 3 x 74.5 g Naoci வெளியேற்றும் N =
X
2O
1 mol
0.004 4.7m
ஃ 1 g Na0C வெளியேற்iறும் N = --ெ 1 : NaOC வெளியேற்று * 3×74
i
р இல் l Fmol N, அடைக்கும் கனவளவு B&。4
岛 0.0d447 மol N அடைக்கும் கனவளவு 丰22.4 x 0004
コ
;ག་
மிலநிலையில் Mno. அயன்கள் so, வாயு
O тоог dm
3 dm
3.
༔
y
வுடன் ஏற்
படுத்தும் தாக்கத்துக்கான அயன் சமன்பாட்டினை எழுதுக:
த் தாக்கத்தில் SO, ി என்ன?
தன்ை எவ்வாறு நிரூபிப்பீர்?
|மில நிலையில் 1.58g KMn0, ஐ முற்றாக t: SO இன் கனவளவை 1 atm அமுக்கத்திலுள்
00K இலும் கணிக்க, (K=39, O = 1 d, M
பக்கம் 21 (4) பார்க்கவும்.
: S02 தாழ்த்தி.
அமிலத்தில் கரையாத வெள்ளை வீழ்படிவு
விளைவுக் கரைசலுக்கு BaC (aq) சேரி க் t ub Gun
G
2- : ሥር &! SO உண்டு. ”播 זה துெ lso, இல் 魏-命協r S. -
i
= 5: )
தான்றும் ,

| | cf. ) ட்சியேற்ற நில்லயில் இருந்து சி 61 ஒட்சியேற்ற நிலைக்கு ட்சியேற்றப்படும். அதாவது SO2 தாழ்த்தியாகத் தொழிற் டும்; V السرة O 1.58 كا,e) "kMao)
ta A. 15 sa q
floss mod 17-uairswill. * mol KM O, ஐத் தாழ்த்த 5 mol SO தேவைப்புடும். d 0.01 moli KMnO4 gā sтфs bx 0.01 = 0.025 mol
--ee- :
2 SO2||Gagapanu | Pv = nRT
x - 1 x V = 0, 0.25 x 0.082 x 900
W H O 6 5 r ܗܝ உதாரணம் 16 ፩
- , (d) மில நிலையில் MnO4 அயன்கள், S அயன்களுடன் ஏற் த்தும் தாக்கத்துக்கு gagилейт ਰੋ 2:1:
ズ i
aip F. sẵ :: ●rā7 طهو மில நீர்க் கர்ைசல் رti) டுள்ளது. மேல் கூறிய is 4தவியுடன் கரைசலில்
. . . s 2+_2一 接 a 6m Fe S அயன் 4 --4ء بلحہ مہ துணிவதற்கான் மன முறை ஒன்றினைத் திட்டமிடுக.
i SL
(a பக்கம் 27 (5) urtist disab i I اع +2 (bl. Fe: , S sg2,649 இரண்டும் தர்ழ்த்தும் இயல்புள்ள
அயன்கள் எர்வே இவற்றை ஒரு நியமிக்கலாம்
12

Page 27
தெரிந்த களவளவு கரைசலை நியம i KMnO4 (aq)
2+ 2உடன் வலுப்பாரித்து Fe + S |ru வற்றின் மொத்தச் செறிவைத் துணியலாம்.
அதே கனவள்வு கரைசலுக்கு (கூட்டம் 1. அல்லது
t 2- , , -- 、ュ2+ கூட்டம் (11) Pb , Ag , Cu போன்ற கற்றயன்
i 2-, கரைசல் ஒன்றை ) P6 (NO), மிகையாகச் சேர்த்து S அயன்களை PbS ஆக வீழ்படிவாக்கி வடிகட்டி அகற்ற படும். விளைவுக் கரைசலை அதே KMnO (aq) உடன்
# Ο Φ. , 2+ SVEB)IL-PL unrnfgsg Fe செறிவு துணியப்படும்.
2ー 3 2 S = மொத்தச் الدهوهه- Fe செறிவு
t
உதாரணம் 17 :
2ー 2+ 0SS S LLLTT MTLTSTTTTTS LLSrLLS STLLLYYYL LLLLL S TTTTTTT
ஏற்படுத்தும் தாக்கத்துக்கு அயன் சமன்பாடு தருக.
2+ 2(b) நீர்க்கரைசல் ஒன்று Fe’ sn' அயன்கவைக் கொண்டுள் ளது. கரைசலில் உள்ள ஒவ்வொரு அயன் செறிவையும் துணிவதற்கான கனமான முறை ஒன்றினைத் திட்டமிடுக.
i விடை:
(a) பக்கம் 28 (1) ஐ பார்க்கவும்.
2十 2十 (b) Fe , Sn என்பன தாழ்த்தும் கருவிகள், எனவே
இவற்றை ஒரு ஒட்சியேற்றியுடன் நியமிக்கலாம்.
i (i) தெரிந்தகனவளவு கரைசல் எடுக்கப்பட்டு அமிலநிலையில் நியம K2C2O7 (aq) கரைசலுடன் வலுப்பார்த்து
2-- 2+ Fe + Sn என்பவற்றின் மொத்தச் செறிவைத் துணியலாம்.

( 51 )
(ii) அதே கனவளவு கரைசல் எடுக்கப்பட்டு கணிக்கப்பட்டி
2+ – 4+ ளவு மிகையான HgC சேர்த்து Sn Sn ஆக அகற் றப்படும். விளைவுக் கரைசலை அதே K2CO உடன்
2- i i வலுப்பார்த்து Fe" செறிவைத் துணியலாம்.
0 2- m -- (iii) [ sin = மொத்தச் செறிவு - Fe awasay
; 2+ N.B. மேல் பரிசோதனையில் Sn அயன்களை அகற்றுவதற்கு
bas
உதாரணம் 18
முறை II
பின்வரும் முறைகளையும் பயன்படுத்தலாம். s
:
: (1) தெரிந்த وبطءيه. أسسه மிகைNaOH சேர்த்து வடிகட்டி Fe (OH12 வீழ்படிவைப் பிரித்தெடுத்தல். Sn(OH)2 ufan # usiai iš GM prßg Na SnO2 -246 மாற்றப்
படும்: Fe (OH), வீழ்படிவை ஐதான மிகையான H.SQ. Që கரைத்து விளைவுக் கரைசலை அதே
2. K2Cr2O, உடன் வலுப்பார்த்து Fe செறிவு தணியப்
படும் t
:
முறை III
(1) தெரிந்த கனவளவு கரைசல் / அமிலமாக்கல் / மிகை
வீழ்படிவாக்கி அகற்றல் / விளைவுக் கரைசலை கொதிக்க வைத்து மிகை H2S ஐ அகற்றல் / விளை வுக் கரைசலை அதே K2Cr2O7 (aq) உடன் வலுப்
2မ္ဘိန္ဓီနှီ; /S ஐ அமில ஊடகத்தில் SnS ஆக
2卡·维 பார்த்து Fe செறிவைத் துணிதல்
s
i2+ 3--
நீர்க் கரைசல் ஒன்று Fe Fe அயன்களைக் கொண்டுள்ளது. கரைசலில் உள்ள ஒவ்வொரு அயன் செறிவையும் துணிவதற்
கான அளவறிதல் முறை ஒன்றினைத் திட்டமிடுக.

Page 28
52)
adel
藻 (1) தெரிந்த கனவளவு கை zaal அமில நிலையில் நியம
2十 K2Cr2O7 (aq) joll . வலுப்பார்த் Fe செறிவைத் s Grifflau Ryrt ab i ፩
அே કાં வளவு ےgهلو G SnCh, ('ac' ) ||
முற்றாக Fe * ×
3. துளித்துளியாகச் சேர்த்துர் Fe
ரசலை அதே !
ஆகற் தாழ்த்தப்படும். விை
மொத்த Fé
بن سهوله المساع (K2Cr2O7 (aq செறிவை 3nTb.
: VM @bis Fế*+ Fė இல் இருந்து தாழ்த்த
s t Un 344 - Fe ) ) {
2- 2-- ( བ་") - arਡ ( Fಿ!) (Fಿ") உதாரணம் 1او
KC நீர்க்கரைசல் ஒன் 芭柯r酚 sur 6 di á ளோரினைக் கொண்டுள்ளது. வில் உள்ள C இன் i i ளிை * அள்வறிதல் முறை ஒன்றை திட்
விடை
asur67 KI (aq) (Bartës duGih
(விளைவாக்கப்படும் ,
ளைவுக் கரைசலை நியம Na:Soltag)|உடன் வலுப் ார்த்து 12இன் செறிவைத் துணியல்ாம்.
இன் செறிவு + C இன் செறிவு
தரிந் adro Gray s t எடுக்கப்படும்
உதார்ணம் 20
i ko p. K « H2 6Tچهه oಖಿಣಾ। கொண்ட ஒரு நடுநிலைக் கரைசல்
 
 

உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளது. இதில் 10. அயன் உண்டு என எவ்வாறு காட்டுவீர்.
anîsML
முறை (1)
12 , K1 இல் கரைந்து இருப்பதால் கரைசல் கடும் கபில நிற மாக இருக்கும். 1) வை அகற்றுவதற்கு மாப்பொருள் சேர்த்து நீலநிறம் அற்றுப்போகும் வரை NaSO (aq) சேரிக்கப்படும்.
விளைவுக் கரைசலுக்கு அமிலம் சேரி க்க திரும்பவும்
நீலநிறம் தோன்றும் ஃ 10 உண்டு. (அமில ஊடகத்தில் 10, ஐ 1 ஆக ஒட்சியேற்றும் ,
விளைவாக்கப்படும் நீல நிறம் பக்கம் (30) 1 ஐ பார்க்கவும் )
முறை 11
கரைசலின் மாதிரிக்கு, CHCI அல்லது CC14 சேர்த்து 12 பிரித்தெடுக்கப்படும் (கரைசல் நிறமற்றதாகும்) விளைவுக் கரைசலுக்கு அமிலம் சேர்க்க திரும்பவும் கரைசல் கபில நிறமாகும்.
உதாரணம் 21
இத் தாக்க விளைவுகள் என்ன? விளைவுகள் வேறுபடுவது ஏன்?
(i) is + F - ? (ii) S + Cl2 → ?
விடை
(i) SF6 (ii) SCl4
0 牛6 S se 8Cl : -جس SC) - (2) `o wç
+ 4;

Page 29
( 54 )
ஒட்சியேற்ற وهy Fي< C2 ا ، ஆகவே F. , Sஇன் ஒட்சியேற்ற
நிலையை பூச்சியத்தில் இருந்து + 6 ஆக ஒட்சியேற்றும்
ஆனால் C இன் ஒட்சியேற்ற வலு இதற்குப் போதாது.
எனவே கற்தகத்தை பூச்சிய நிலையில் இருந்து + 4 ஆக
ஒட்சியேற்றும். ;
| உதாரணம் 22
1) Fe இன் இரு அயன்களின் குறியீட்டையும், இலத்திரன் நிலை
அமைப்பையும் தருக. ( Fe அணு எண் 26 )
(i) இவற்றுள் எவ்வயன் HNO, ஐத் தாக்கும்? ஏன்?
(iii) Fe i) (355 FeCl2 , FeCl3 Gréôua pop GTsiar தயாரிப்பீர் எனக் கூறி இம் முறைகளைப் பயன்படுத்து தற்கான காரணத்தையும் விளக்குக.
t i
i விடை
2+ 3+ (i) Fe , ; Fe
2 - 2 2 6 6 6 Fe' - 18 2S 2:P 3 3S. 3P a 3d
e 2 6 2 6 |- 2s 2P 3 s 3P 3d
_2十 : i (ii) Fe
i HNO வன்மையான ஒட்சியேற்றி Fe இன் உயர்ந்த ஒட்ச்
t ;3+ யேற்ற நிலை $3. ஆகவே Fe ஐ மேலும் ஒட்சியேற்ற முடியாது.
2+ .. ஆனால் Pe , +2 ஒட்சியேற்ற நிலையில் இருப்பதால்
3. s Fe ஆக உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை + 3 க்கு HNO3 ஆல் ஒட்சியேற்றப்படும்.

( 55 )
உலர்நிலை s (iii) Fe 4 2HC) ബ FeCl 4. He ( . )
: AH i
உலர்நிலை 2Fe, 4, 3Cl. -> 2FeCls, ( 2)
AH
தாக்கம் (1) இல் விளையும் FeC1, தாழ்த்தி, இங்கு விளை வாகும் H ஒரு தாழ்த்தல் வளிமண்டலத்தை தோற்றுவிப்பு தனல் FeC) . FeC ஆக ஒட்சியேற்றம் அடைவது ് uGh. :
தாக்கம் (2) இல் விளையும் FeC1, ஒரு தாழ்த்தி, பயன் படுத்தும் CI) ஒரு வன்மையான ஒட்சியேற்றி எனவே விள்ை யும் FeC2 உடனடியாக FeC1 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்.
*ት i
உதாரணம் 23
NaNO2 gave H.So. முன்நிலையில் Na1 உடன் தாக்கமுற்று 1 , NO என்பன வெளிவிடப்படும். இத் தாக்கத்தினை ஒட்சி யேற்றல் எண் முறையிற் சமப்படுத்துக.
விடை
--3 . --2 )2e - 2N . (தாழ்த்தல் ܚ- ܁܄ 2N
حبسے۔ 21 - ?e - ...... (ஒட்சியேற்றல்)
#3 മ.1 +2 i 2N + 2 - 2N + 1, w 2NaNO + 2 NaI - 2 NO + 1, 2H2SO + 2NaNO + 2 NaI - 2Na2SO4 + + 2 H,O
s
உதாரணம் 24
நைத்திரேற்றுக்களை, நீர், NaOH, AI என்பவற்றுடன் சூடாக் கும் போது NaAlO உடன் NH வாயுவும் வெளியேறுகின்றது இத்தாக்கத்தினை ஒட்சியேறற எண் கொள்கையின் அடிப்பை
யிற் சமப்படுத்துக. s

Page 30
( 56 )
விடை
No. + Al + NaOH + HO - NaAlo, + NHs +5 | o + -s.
+5, 3| N + 8e - n - (தாழ்த்தல்)
jo -3
| Al -- 3e - Al - (ஒட்சியேற்றல்)
: 3- 3-- ولې. 3N 4- 8Ali - 8 Al + 3N
இச் சமன்பாட்டுக்குரிய தாக்கி விளைவு என்பவற்றை எழுதும் போது
3 No, + & AI — ' 8AIO + 3NH, நீர் மூலக்கூறுகளைச் சேர்த்து ஒட்சிசனை ஈடுசெய்யும் போது
7 Ho 4- 3 No. + 8A – 8Alo, + 3 NHa
+ தேவையான அளவு H இட்டு ஐதரசனை சமப்படுத்தும்போது
-- | || 7 Ho + No, 4 SAI — 8A1O2 + 3NH, + 5H இருபக்க ஏற்றங்களும் சமனாக இருத்தல் வேண்டும். உடகம் &mploys gous rai) H அயன்களை ஈடுசெய்வதற்கு இருபக்கங் களுக்கும் 5он з2 சேர்ப்போம்.
6 OH + 7.H.O + 6No. + 8Al - 8 Alo, - 3 NH, + 5H.O
3 5OH + 2 H, o + 3NO + e A - 8Alo, + 3NH,
த7:து
&
: s حسب S NaOH + 2 HaO + 3 NaNO+ 8Al + 8NaAlo, 4 3 NH,

( 57 )
உதாரணம் 25
, 8ം சிே அமில ஊடகத்தில் ஆசனேற்று ( Asd, ) அயல்கன் As அயன்களாக மாற்றப்படுகின்றது. இத்தாக்கத்திற்கான சமன் செய்த அயன் இலத்திரன் சமன்பாட்டினை எழுது.
(ஆ) நாசசல்பைட்டு 50% HNO உடன் தாக்கமுறும் போது தாகநைத்திரேற்று, சல்பூரிக்கமிலம் நைத்திரிக்கு ஒட்சையிட்டு, நீர் ஆகியவை விளைவுகளாகப் பெறப்பட்டன; இத்தாக்கத்திற்கு ஈடுசெய்த சமன்பாட்டினை எழுதுக.
விடை :
3- 3 ؟ -4حه+ (9). A so. -- 8 H + ge 請ー→ As + 4 HO ... (16)
12 --6 : (ஆ) 3 si - 8e – S ... ... (1)
: 5 +2 2
| N -- 3e - N . . . . . . . . ) 2 إلى 十之 | و+ 2
6 3S -- 8N . 3 وستs 十 S演
: :
s ! 2+ | 3ZnS + 8HNO, - 3HSo, + 8NO + 3Zn
23 mol Znʼ Q.ll.—6Är G3sFqb cb HNO3 =a 3 x 3 ese * 6 mol ஃ மொத்த HNO மூல்கள் = 8 + 6 = 14mol 3ZaS + 14 HNOs - 3Zn(NO3) + 3 H.SO, F 8NO+ 4 H.O உதாரணம் 26 I é
мn“ உப்புக்களை KNO, NaCO3 உடன் உருக்கி வெப்பமாக்
笃一 2. 2- . ജ ;
இத்தாக்கத்தினை ஒட்சி J 6TD uffið சமன்படுத்துக
4 -
கியபோது பின்வரும் தாக்கம் நிகழ்ந்தது.
ஏற்றல் எண் கொள்சையின் 9 g. LJ

Page 31
( 58 )
விடை
6+ l ) سس 4e --> Mn -* مM
| s" + 2e - N] - (2) M"+ 2N' - M'+ 2N м”+ .No. ബ Moರ್d se .No. acci + M.'s *Νος amer Mac + 2NO, + 2CO2
ሠኅ. Naoh இருக்கும்போது мас, ஆனது ஒட்சிசன் வாயுவி
னாய ஒடிசியேற்றப்பட்டு MnO, உண்டாக்கப்படுகின்றது இத் தாக்கத்தின் சமப்படுத்திய சமன்பாட் டினை எழுதுக:
விடை
но + NaOH + MnCl, + b. - MnO2. i + ... o t t - * s Mn'- 2e - Mišo"
O. -}... đe - 2ᏟᎧ
. +2 ; +4 2.سه 2Mn+ p - 2Mn + 3O
HaO + 2MnCl, +o, + 2 NaOH - 2MnO, + 2 NaCl + 2.HC
s s உதாரணம் 28
நீர்ச்சபூசிக்கமிலம் இருக்கும்போது HCOOH, ஆனது K2Cr,O இனால் CO2 ஆக ட்சியேற்றப்பதிகின்றது இத்தாக்கத்துக்குரிய சமப்படுத்திய சமன்பாட்டினை எழுதுக.

( 59 )
விடை
: 2- 3十 iCrO,
sano C
+6 +3
нсо,н — CO
+2 4 -+ܝ
十6 +3 | Çr - 3e - c*]
a
- 。十4 | do - 2e c"
-- +3 十4 2c + ac காத 2Cr -- 3C
3+ - K2Cr2O7 (e 3HCOH vesir 2Cr - 3CO
4H.so, + K.Cro, + 3HCO2H - و Cr و SO( و + KSO +- i 3CO2 + 7H2O
உதாரணம் 29
Al + NaOH + H2O - Na AlO + H2 GT6, SDJ ab AB Tåså தினை ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கைப்படி சடிப்படுத்துக.
sianL
+3 » I AI هسه علی سست Al
+ . a 2H + Be - H.
o : +3. 2A" 6H" - 2Al- 3H2
2A) + 6H" -, 2N AIC + 3H.

Page 32
( 60 )
உதாரணம் 30
ஐதான H2SO இருக்கும்போது MnO2 : H.C.0 உடன் ஏற் பதித்தும் தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றல் என் மாற்றத்தின் gig. படையிற் சமப்படுத்துக.
விடை
MnO2 -- H2C2O4 + HSO sumas MnSO + CO 七 HO +4 十s de 4
2+ سH
Mn. 2e - Ma
*3 е ༤ c"
4
- 3 -2 s
Mn rt гс وابسته Ma - 2C 4. MnO2 + H,Co. - MnSO + 2CO,
MnO2 + H.C.O. + HSO, - MnSO, + Co. + 2 Ho
உதாரணம் 31
நீர் இருக்கும் போது பொசுபரசு, NaOH உடன் தாக்கமுற்று NaB Pes. PH Grailuaibaop விளைவாச்கும். ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையின் அடிப்படையில் இதனைச் சமப்படுத்துக.
i 発 : விடை : 8
P + NaOH + H,o - NaH.PO, + PH,
sas ·
3 بس۔ 1 + ؛ . ؛
O . ; ) . أسسه P - 3e - P
s ir" - മ~ p"]
o i P - P” : جاست Po · 3P** P - 3 NaOH 8HO - 3NaH2PO, + PHa

( 61 Y
உதாரணம் 32
முந்நேரான அயனை உருவாக்கும் உலோகம் M ஐதான HNO3ஐ தாக்கி உலோக நைத்திரேற்றையும், NHNO3 ஐயும் நீரையும் விளைவாக்கியது. இத்தாக்கத்தினை ஒட்சியேற்றல் எண் கொள் கையின் அடிப்படையிற் சமப்படுத்துக.
விடை
M + HNO3 → M(NO3), 4, NH4NO3 + H2O 0. +5 +s --
O . H8 م s M - 8e - M . (ஒட்சியேற்றல்)
-5 *......3 s N 8 ہ}ےe جسے N . (தாழ்த்தல்)
0 -S - 3 3 سيمو 8M - 5N -- 8M -- 3N
ša W s 8 mol M DL6ãừ 24 mel NO G3s fî fîngigh. 3 moll NH உடன் சmol No சேர்ந்திருக்கும். தாழ்த்தப்பட்ட HNO 8 mol.
ஃ தாக்கத்தில் பங்கெடுத்த மொத்த HNO
= 24 4> 3 4à 3 = z 30 mol 8M + 3OHNO - 8 MCNO), 4- 3 NH, NO + 9H.O
உதாரணம் 33
ஐதான HSO இருக்கும்போது fỂff es  ைரசலில் எனதல் (CH3CHO) , K Cr O உடன் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தின் ஈடு செய்த சமன்பாட்டினை எழுது க.
விடை
2ns -- Cr2O7 + 14 H" + 6 e - 2cř+ 7Ho
- 3 Icнсно - HO - 2e - CHCOOH -- 2H
2- -- 3CrO, + 3CH3CHO + 8 H - 2Cr + 3CHCOH + 4 HO KCr2O7 3CHCHO 十 4 HSO a-· Cr2(ᏚᏅᏎᏍ3 + K2SO4
5 -- 3CHCO2H -- 4 HO 15

Page 33
(a)
(i) (ii)
6.2 )
பரீட்சை மாதிரி வினாக்கள். சோடியம் ஏலைட்டு மாதிரி ஒன்றுக்கு செறிந்த H2SO4 சேர்க் கப்படுக்போது நடைபெறும் தாக்கத்தினைக் கீழ்க்காட்டப் வட்டிருக்கும் சமன்பாடு எடுத்துக் காட்டுகின்றது. H,SO. + x — HX + HsO.. .. (X=4vaezár) இத்தாக்கத்தால் HB உருவாகும் போது மேலும் தாக்கம் நடந்து Br , H2O , SO என்பன விளைவாக்கப்படும். மேலும் நடைபெற்ற தாக்கத்தின் சமன்பாட்டினை எழுதுக"
இத்தாக்கத்தின் முன்னும் பின்னும் B , S என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண் என்ன? १
(iii) இத் தாக்த்தில் எது ஒட்சியேற்றப்பட்டது? எது தாழ்த்தப்
பட்டது? ஏன்?
(i) HCI இது போன்ற மேலதிக தாக்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை.
(b)
(i)
(ii)
(c)
(d)
(i.
(ii)
இது ஏன்? r
H1 இல் HBr ஐ ஒத்த தாக்கம் நிகழ்கின்றது ஆனால் இங்கு மூலக நிலையில் உள்ள அந்தகம் அல்லது H2S விளைவிக்கப் Lu L. Ganrith
ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றத்தின் அடிப்படையில் மேற்கூறிய இகு விளைவுகளும் உண்டாவதைக் காட்டும் இரு சமன் பாடுகளையும் தருக.
HBT இல் இருந்து H1 இன் இவ் வேறுபாடான நடத்தைக்கு என்ன விளக்கம் கொடுப்பீர்?
இத் தாக்கங்களில் HSO க்குப் பதில் HPO பயன்ப தப்பட்டால் ஐதரசன் ஏலைட்டு மட்டும் விளைவாக்கப்படும். இதற்கு காரணம் கூறுவீர்?
Na1 ஐ செறிந்த HPO4 உடன் தாக்கும் போது அருமையாக 12 விளைவாக்கப்படுவதால் மிக மெல்லிய மஞ்சள் நிறம் ஒன்று தோன்றும். . இந்த மென்மஞ்சள் நிறம் அயடீனுக்கு உரியது என எவ் வாறு உறுதிப்படுத்துவீர்? மேல் தாக்கத்தில் அரிதாக 12 வெளியேறியதற்கு சாத் மான ஒரு காரணம் Na1 உடன் Na10 உம் மாசாக கால படுவதாகும். இதனால் பின்வரும் தாக்கம் நிகழும்.

( 63 )
IO + bi + 6H - 31, + SHO ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றத்தின் அடிப்படையில் இவற்றுள் ay) ஒட்சியேற்றப்படுவது எது? ஆ) தாழ்த்தப்படுவது ாது?
இ) வேறு NaI பாதிரி இல்லை எனக் கொண்டு மேற்கூறிய தாக் கத்தின் காரணமாகவே 12 விளைவாக்கப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்க பரிசோதனை ஒன்றைக் கூறுக.
2 னெண் பொஸ்பரஸ் ஐதான CuSO நீர்க்கரைசல் ஒன்றுடன் தாக்கமுற்று உலோக செப்பையும், ஒரு வன்னமிலக் கரை சல் ஒன்றையும் தருகின்றது. இத்தாக்கத்தை அறிவதற்காக நிகழ்த்தப்பட்ட பரிசோதனை ஒன்றில் 0.31 கிராம் வெண் பொஸ்பரஸ், மிகையான Caso நீர்க்கரைசலுடன் தாக்க முற்று 180 கிராம் உலோக செப்பைக் கொடுத்தது. ( P = 31, Cu = 64 )
(a) (i) பயன்படுத்தப்பட்ட பொஸ்பரசின் மூல் எண்ணிக்கையைக்
கணிச்க. : ii} &-G96ursw Cu gìáờ மூல் எண்ணிக்சையைக் கணிக்க i) ஒரு மூல் பொஸ்பரசினால் விடுவிக்கப்படும் Cய இன் மூல்
எண்ணிக்கையை உய்த்தறிக.
(b) (i) இத்தாக்கத்தில் Cu இன் ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றத்தைக்
கணிக்க. 1) தாக்கத்தின் பின், பொஸ்பரஸ் அடைந்திருக்கும் புதிய
ஒட்சியேற்ற எண்ணைக் கணிக்க, i) இத்தாக்கத்தில் பொஸ்பரஸ் HPO என்னும் அமிலத்தை
உருவாக்கினால் n இன் பெறுமானம் என்ன? (c) (1) நீர் முன்னிலையில் வெண் பொஸ்பரசிற்கும், CSO இற் கும் இடையே நிகழு ம் தாக்கத்தின் சமன்பாட்டைத் தருக. (i) (b) (i) இல் கூறிய அமிலம், ஒரு தாழ்த்தும் கருவி
யாகத் தொழிற்படுமா? காரணம் தருக. (i) இவ்வமிலத்தின் சேந்திர கணித வடிவத்தை வரைக.

Page 34
( 64 )
w ー 十 3 (s) Na epovdiana NOs , NH, GréãUappolá,
(i) Ng)o ஒட்சியேற்ற எண் என்ன?
ஆ) HNO3 இலிருந்து அல்லது ஒரு NO இல் இருந்து, ஒட்சி யேற்ற எண்கள் 4 , +2 , 44 , -5 g a 60-u ஒவ்வொரு நைதரசன் சேர்வையை எவ்வாறு தயாரிப்பீர் என்பதைச் சமன்பாடு நிபந்தனைகளால் தருக.
3) N.H.O + IO, + 2H"+ ci – N, + Cl + 4H2O என்னும் தாக்கத்தில் N. I என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்கள் மட்டுமே மாற்றமடையும். இச் சமன்பாட்டில் இருந்து N2H60 இல் N இன் ஒட்சியேற்ற எண்ணைக் கணிக்க,
4 N. N"சமதானிகளைக் கொண்ட NHNO, பின்வரும் சமன்பாட்டின் வழி வெப்பத்துக்குப் பிரிகை அடைகின்றது.
14 15 AH
NH, NO ->↑ N2 + 2Ꮋ ,Ꮕ
(i) விளைவாக்கப்படும் Nag)éờ அமைப்பு பின்வருவனவற்றுள்
எது? g
4
三
1 "4 14 15 s 15 a) N N b) N = N c) N. N.
(i) உமது விடையை ஆதாரங்களுடன் விளக்குக.
W s 2 تسعة 4. Sy ) SO2 , H2S , SO4 Fraunsbasis
8 இன் ஒட்சியேற்ற எண் என்ன? ஆS02 இல் இருந்து ஒட்சியேற்ற எண் +4, +6 உள்ள
ஒரு கந்தகத்தின் சேர்வையை எவ்வாறு பெறுவீர் என் பதைக் காட்டச் சமன்பாடுகள், நிபந்தனைகள் தருக.
g) (i) Na2HoS2O8 + 4 Br2 -> 2 H2SO4 +- 2NaBr -- 6 HBr என்னும் தாக்கத்தின் S, B என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்கள் மட்டும் மாற்றமடையும். இச் சமன்பாட்டில் இருந்து NatioSO3 என்னும் சேர்வையில் S இன் ஒட்சி யேற்ற எண் என்ன? -
i) இச் சேரிவையை எவ்வாறு பெயரிடுவீர்?

(65)
ஈ) (இ) இல் குறிப்பிட்ட சேர்வை 1. உடன் பின்வரும் சமன்
வாட்டின் படி தாக்கம் அடைகிறது. 2Na Hoso, + I, - Na2SO4 + 2 Na 4t loH2O
Br, 1 என்பன ஒரே கூட்டத்தில் காணப்பட்ட போதிலும் தாக்க விளைவுகள் ஏன் வேறுபடுகின்றன என்பதற்குக் காரணம் தந்து விளக்குக.
5 குளோரீனதும், அதன் சில சேர்வைகளினதும் நீர்க்கரைசலில்
நிகழும் தாக்கங்கள் சில, கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
(i) Cl2 -+ зон –, c + сіб + HO
(ii) 2CIO, 4- 2OH -- CO + ClO + H2O
(iii . 3CIO. — Co.. + 2Cī (3) மேற்கூறிய மூன்று தாக்கங்களும் ரேற்ற தாழ்த்தலேற்
றத்தை உண்டாக்குகின்றன.
i) சீரற்ற தாழ்த்தலேற்றம் என்பதனால் யாது விளங்கு
கிறிர்?
i) மேற்கூறிய தாக்கல்களில் இரண்டைப் வயன்படுத்தி
இவ்வரைவிலக்கணத்தை விளக்குக.
(b) மேல் தாக்கங்களை ஒட்சியேற்ற எண் கொள்கையின்
அடிப்படையில் சமப்படுத்துக.
(e) KC10 (S)ஐச் சூடாக்கும் பொழுது நிகழும் தாக்கத்தின் சமன்பாட்டைத் தரு க. இத்தாக்கத்தில் தாழ்த்தல் ஏற்றம் நிகழ்கின்றதா என விளக்குக.
6 அ) பின்வரும் சேர்வைகளின் N இன் ஒட்சியேற்ற எண்களைக்
smradivas.
(i) NO, (ii) NH, (iii) NH, NH, (iv) NH3OH.

Page 35
( 66 )
3)Cd eth HNO3 alth grbuOśgJah sa, śasaureirała Cd இருவலுவுள்ள நிலைக்கு ஒட்சியேற்றமடைகிறது. இந் நிகழ்ச்சியில் N இன் ஒட்சியேற்ற எண் +2 கொண்ட ஒட்சியேற்ற நிலைக்கு மாற்றமடைகிறது. ஒட்சியேற்ற எண் பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்தி இந்நிகழ்ச்சியை
arrossTuGBŠ Suu aruosisi Lurru *U...-nr 40 au nru. Gas
இ) பின்வரும் மாற்றங்களை எவ்வாறு நிகழ்த்துவீர் எனக்
காட்டுக.
(i) H S - S (ii) NaC1 (fo) — o,
ஈ) SO இன் வெளிற்றும் இரசாயன இயல்பு, C1 இ
வெளிற்றும் இரசாயன இயல்பிலிருந்து எவ்வாறு வேறு படும் என்பதை விளக்குக.
so 2S என்னும் நடுநிலைக்கரைசல் ஒன்று Fe , Fe அயன்களைக்
கொண்டுள்ளது.இக்கரைசலுடன் பின்வரும் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன.
(A) அமில நிலையில் S இன் 25 cm3 ஐ ஒட்சியேற்ற, K MnO
கரைசல் ஒன்றின் 29 cடி தேவைப்பட்டது
(B) வளி அற்ற நிலையில், மிகையான Fe தூளுடன் S நீண்ட நேரம் குலுக்கப்பட்டு, பின்னர் மிகையான Fe வடிகட்டி நீக்கப்பட்டது.
(C) Bஇன் வடி திரவத்தில் 25 cm3ஐ அமில நிலையில் ஒட்சியேற்ற,
மேற்கூறிய KMnO4 கரைசலின் 50 cm3 தேவைப்பட்டது.
(D) வளி அற்ற நிலையில் 25 cm3S ஐதான Alaos HSO, , Zn தூள் சேர்த்து நீண்ட நேரம் குலுக்கி, மிகையான Zn அகற் றப்பட்டது. V
21) பரிசோதனை (A) யில் Fe அயன்களை ஒட்சியேற்றத் தேவை
urray KMnO4 araonrg gåléiv as saveau6nra sréir earr?

( 67 )
94- 2l) பரிசோதனை (B) யில், 2Fe + Fe - 3Fe என்னும் தாக்கம்
நிகழ்ந்ததாயின், தடித்த எழுத்தில் உள்ள செய்முறைகளுக்
கான காரணங்களைத் தருக.
3+ i) பரிசோதனை (C) யில், Feஅயன் செறிவிற்கு விகிதசமனான
KMnO கரைசலின் கனவளவு என்ன?
2- 3w) S இல் Re , Fe செறிவு விகிதம் என்ன?
1) பரிசோதனை (D) யின் வடி அமில நிலையில் அதே KMம0
கரைசலுடன் வலுப்பார்த்தால் என்ன கனவளவு பூர்ண ஒட்சியேற்றத்திற்கு தேவைப்படும்?
مص2 8 (a) அமில நிலையில் Ma04 , C O தாக்கத்தின் பீசமானத் தைத் துணிவதற்கான பரிசோதனை ஒன்றை விபரிக்க.
(b) நடுநிலை ஊடகத்தில் N MnO4 உடன், சோடியம் ஒட் சலேற்றின் தாக்கத்திற்கான ஈடுசெய்த சமன்பாட்டினைத்
50565.
(c) R2CO4 ஐப் பயன்படுத்தி அமிலக் கரைசலில் 26.8 கிராம் சோடியம் ஒட்சலேற்று முற்றாக ஒட்சியேற்றப்படும் பொழுது நி. வெ அ, இல் பெறப்படும் CO2 இன்
கனவளவு என்ன?
r Na = 23, S = 32, О = 16, H = 1, c = 12 1
9 பின்வரும் தாக்கங்களை ஒட்சியேற்றல் எண் கொள்கையின்
அடிப்படையில் சமப்படுத்துக.
a) Na2S2Os 4» i Cl2 -- H2O - Na2SO4 -- S -- HCl
b) Na2SO3 + Cl2 + H2O → Na2SO4 + H2SO4 + HCl

Page 36
( 68 )
d) so, + Br, o H,O - HSO + HBr.
() NO, அயன் Mno, அயனுடன் பின்வரும் சமன்பாட்டின்
படி தாக்கமடையும். S.
up xxx in 2 -- s MnO -- NO2 <> 6N -> Min -- 3H2O + NO
ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றத்தின் அடிப்படையில் பின்வரு வனவற்றைத் தருக.
இ) ஒட்சியேற்றப்படுவது எது? ஏன்?
b) தாழ்த்தப்படுவது எது? ஏன்?
c) rf3 Gar tituuLL stralas MLD unt ().
d) Mno. ஈடுபடும் அயன் தாக்கச் சமன்பாட்டினைத் தந்து
mol Mno. அயனை தாழ்த்த தேவையான
(i) இலத்திரன்கள் எத்தனை? (ii) மின்கணியம் என்ன?
11 H2SO4 இருக்கும் போது பெரசு அமோனியம் சல்பேற்றை I FeSO (NH4 SO 6 HO M. -- 392 பயன்படுத்தி KМаO4 assegresoev pučka evnrub.
1) இங்கு நடைபெறும் தாக்கத்துக்கான அயன் சமன்பாடு
ஒன்றினை எழுதுக.
2) 0.1 M பெரல் அமோனியம் சல்பேற்றில் 1 dn3 கரைசலை
தயாரிக்கத் தேவையான உப்பின் திணிவு என்ன?
3) இந் நியமிப்பை எவ்வாறு செயற்படுத்துவீர் என மேல்
வரியாகத் தமூக,

( 69 )
4) இத் தாக்கத்தில் H2SO க்குப் பதில் HCI அல்லது HNO3ஐ
பயன்படுத்தி இருக்க முடியுமா எனக் கூறி விளக்குக.
5) (a) 0.1 woldm“, KMnO, கரைசலின் 25 cm9 ஐ அமில
མ་མ-3 நிலையில் முற்றாகத் தாழ்த்துவதற்கு 0.1 moldm பெரல் சல்பேற்றுக் கரைசலின் என்ன கனவளவு தேவைப்படும்.
12 பின்வரும் தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கங்களை ஒட்சியேற்ற
எண் கொள்கையின் அடிப்படையிற் சமப்படுத்துக.
1) CuO + NHạ - Cu + N
8) NaSO + S an Na2S2 Os 8) NH + Cl carp NCI, + HC 4) NH, + O2 ബ N2 -- HO
5) HI + SO, - SO, + 1 + HO
3 பின்வருவனவற்றை எடுத்துக் காட்ட பரிசோதனை ஒன்றைத்
தருக.
(1) ஒட்சியேற்றல் தாழ்த்தல் தாக்கத்தின் போது இலத்திரவி
மாற்றம் நிகழ்கின்றது.
(2) SO2 Gurray தாழ்த் கியாகத் தொழிற்படும்.
(ச) HNO3 ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும்,
(4) ஒட்சியேற்றம் APAD 6š Cl2 > Br2 > 2.
(52 தாழ்த்தல் Q/ 6é?6aDuo . Ca > Mg.
(6) தாழ்த்தல் as late > Cl.
17

Page 37
( 70 )
14 பின்வரும் மாற்றங்களை நிகழ்த்துக
(நிபந்தனைகள் மட்டும் போதுமானது)
(1) N, - KNOs (2) KNO3 - N2 (s) HNO3 - HNO2 (4) N,O; !جی N (5) NO - NH (6) NH - NO (7) P - HPO, (8) HPO - HPO,
-- 2 جمعية- * es (11) ci" – ció. ( 18) Min - MnO,
2一 - سمیه (13) NOs r NH (4) S.O. =ع SOs
1) H2SO3 → H2SO ( 1 6) HaᏢᏅ2 -• HaᎬᏢᏅᏎ (17) NH3 -> . Ha (18) P. -> PH,
I 2+ 3 + -- - cio) Fẻ”- Fể" (30) Cu” – Cu*
15 () பின்வருவன (a) ஒட்சியேற்றியாக (b) தாழ்த்தியாக
(c)
(1)
(<器)
( )
(இ)
(i)
(ν)
(vii)
(fr)
அமிலமாக தொழிற்படுவதைக் காட்டிடச் சமன்பாடுகள் தருகி :
SO2 (8) H2S (3) HII (4) H2O (5) NH3
பின்வரும் கூறுகள் ஒட்சியேற்றியாக, அமிலமாகத் தொ ழிற்படுவதைக் காட்டச் சமன்பாடு தருக.
HNO, ( 2) HSO4 . (3) POs
பின்வருவனவற்றை வேறுபடுத்தி அறிது இரசாயனப் பரிசோதனை தருக.
so,/H,s (ii) SO,/So, (iii) Sở, I Sơi i/Br (v) NC 3/NO, (vi) NO, / Br.
2+,,2十 2 - 3sí" / P6" (viii) Fể” / Fe
பின்வரும் கரைசல்களில் இருந்து ஒரு அயனை அகற்று வதற்காள ஒரு முறையைக் கூறுக.

16
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
7
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 71 )
2- + 2一 (1) Fẻ”, Sn (aq) (3) Fé's அமில நீர்க்கரைசல்
2一 sana 2- *ܕ=ܐ (3) CrO. , Mino. (aq) (4) Fe | C,O, (aq)
பின்வருவனவற்றிண்ை விளக்குக.
கார உலோகங்கள் சிறந்த தாழ்த்திகள்
கூட்டம் i A மூலகம்கள் சிறந்த தாழ்த்திகள்
கூட்டத்தின் வழி தாழ்த்தல் வலிமை அதிகரிக்கும் அலசன்கள் சிறந்த ஒட்சியேற்றிகள்.
HNO3 ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும்.
விளக்கம் தருக.
2 Nax + MnO + 3H2SO4 -> 2NaHSO4 + MnSO4 + x2 + 2H20 என்னும் தாக்கத்தால் C, Br, 12 என் பன தாயாரிப்பதைப் போன்று F ஐத் தாயாரிக்சமுடியாது
Fe géi) இருந்து FeCle as untinia HCl at ugayuh. FeCls
தயாரிக்க C1 வாயுவும் பயன்படுத்தப்படும்.
3+. புவியில் இரும்புத் தாதுக்கள் கூடிய அளவில் Pe ஆகவே ég t7 6307 t L uG39ub, ×
2+,2+ Sn , Pb இலும் வலிமையான தாழ்த்தி.
கற்தகத்தை F2 Cl2 உடன் தாக்கும் போது பெறப்படும் விளைவு SF உம் SC), உம் ஆகும்.

Page 38
18
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7)
19
( 72 )
விளக்கம் தருக
2-- 2Cr , Ma' இலும் சிறந்த தாழ்த்தி.
2- 3十 Fe அயன்கள் இலகுவில் Fe ஆக ஒப் சியே நிறப்படும்
2- .。3+ ஆனால் Mம அயன்கள் இலகுவில் Mn"gم ஒட்சியேற்றம் அடைவதில்லை,
KB ஐ செறிந்த RSO உடன் தாக்கி H ஐத் தயாரிக்க (pl. Zunts .
H1, HCI இலும் வலிமையான தாழ்த்தி. FeC1 (aq) க்கு Ag NOS சேர்க்கும் போது கரிய நிற வீழ்
படிவு தோன்றும்.
FC1 என்பனவற்றின் இலத்திரன் நாட்டச் சக்திகள் முறையே
-1 -354, -570 K mol ஆன போதிலும் F Cl) இலும் வலிமையான ஒட்சியேற்றி.
Cய , Zn என்பவற்றின் 1 ம் அயனாக்கற் சக்திகள் முறையே
- 2838, 2705 K mol ஆன போதிலும் Zn, Cu இலும் வலிமைமிக்க தாழ்த்தி.
.4 +2 ܚ-2 (அ) அமில நிலையில் CO/ அயன்களால் இn அயன் கல் Sn
அயன்களாக ஒட்சியேற்றப்படுவதற்கான சமன்பாட்
டினை எழுதுக.
(ஆ) மேல் தாக்கத்தின் பீசமானத்தை எவ்வாறு துணியலாம்
என மேல்வரியாகக் குறிப்பிடுக
2- 2-- (இ) Fe அயன்கள் உள்ள போது Sn அயன்களின் அளவைத்
துணிவதற்கான கனமான முறை ஒன்றினைத் தருக.
(ஈ) 10gKCO ஐ அமில நிலையில் Cr(1 ஆகத் தாழ்த்
தத் தேவையான S3C இன் திணிவு என்ன?
(Cr = 525. Sa sa 1 18 | 7 }

( 73 )
அசேதன இரசாயனம் பயிற்சிப் பரீட்சை
GLIuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." a 5 Li . . . . . . . . . . '''''''' 01. அணுஎண் 24 உடைய மூலகம் M இன் தாழ்ந்த ஒட்சி
யேற்ற நிலை . . .
o2.
03.
04.
●5。
06.
07
6+ (5 2 + (4 0 ر3 3-- رe و -- ر1 XO2C2 எனும் சூத்திரத்தை உடைய மூலக் கூறில் *X உயர்ந்த வலுவளவு நிலையில் உள்ள ஒரு உலோகமாகும் X இன் இறுதி ஒழுக்கு இலத்திரன் அமைப்பு
1) diss1 2) s? 3) s? p. 4) st 5) இது போன்ற ஒரு சேர்வை இருக்க முடியாது ஒரு தாக்கத்தில் அயடீன் அடையக்கூடிய அதிஉயர் ஒட்சி யேற்றல் எண் மாற்றம்
1) 7 2) 5 3) 4) 4 s) 8 KCr(SO) X H2O 6T66, gp1th சேர்வையில் C இன் ஒட்சி யேற்ற எண்
J) - 6 2)+3,5)十° 4) 6-X
5) * இல் பெறுமானத்தில் தங்கியுள்ளது
S. I2 ه Fe என்னும் மூலகங்கள் எல்லாவற்றையும் அவற்றின் உயர் ஒட்சியேற்ற நி ைலக் கு ஒட்சியேற்றும் வல்லமை உள்ளது எது?
O 2) Cl2 3) Mno, 4) F 5) HNO3
HNO 2 (LUO2 (NO3 <۔ سے ہے۔ UO8: இத்தாக்கத்தில் யுரேனியத்தின் ஒட்சியேற்றல் எண் மாற்றம் 1)器 2)+5 3)十2 4)10 5)1器 1 mol Mno. அயன்களை அமிலநிலையில் முற்றாக мќ“
அயன்களாகத் தாழ்த் துவதற்குத் தேவையான இலத்திரன் களின் எண்ணிக்கை
m 24 1) 5 2) 7 3) 3 4) 8x10 5)
18

Page 39
( 74 )
0. பின்வரும் விபரங்கள் உலோகமல்லாத மூலகங்கள் WXYZ
09.
0.
Ꮧ Ꮧ .
என்பவற்றை தொட ர்புபடுத்துகின்றன.
r i. s - * (aq) + Y2 (g) , x, (g) + 2Y (aq)
*2 (g) + 2z (aq) + 2x (aq) + z, (g)
Y2 (g) + W (aq) -, தாக்கமில்லை பின்வரும் எத்தொடை அயன்கள் இலத்திரன்களை இழக்கும் வலிமை குறையும் வரிசையில் ஒழு கி கு செய்யப்பட்ட தொகுதியைக் கொண்டிருக்கிறது 1) Z, X-, Y-, w- 2 X , Z-, Y-, W3) Y, Z, X-, W- 4) w, x-, Z-, Y
5) W-, x-, y-, 2
Állapsaurcar IKI நீர்சிகரைசலுக்கு IC சேர்க்கும் போது 22 K1, 12 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்
3) ICl ay ulo Gaaras தாழ்த்தப்படும் * கரைசல் கடும் கபிலநிறமாக மாறும் சி) மேற்கூறிய எல்லாம் நிகழும்
5) மேற்கூறிய எல்லாம் தவறானவை
2 Q949/55 HNO ஐத் தாக்கும்போது உண்டாகும் விளை வுகளில் அயடீன், நைதரசன் என்பவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்கள் முறையே i :
1) 0. 5 2) Ꭽ7, + Ꮌ 3り +7 +2 鲁)十5,十4 5) திடமாகக் கூற முடியாது
பின்வரும் எத்தாக்கத்தில் NH ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்
படுகின்றது, 1) NH + NO3 → N. + 2 Ho 4) NH, 4 NH, - 2 NH,
+ . - .
4) தாக்கம் (1) இலும் (2) இலும் 5) மேற்கூறிய எதிலும் அல்ல

(75)
12. அமில ஊடகத்தில் (NH), C, O உடன் FeCO, தாக்க
15.
4.
மடையும்போது ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்கும் கூறு
– ) Cr 8) Cralib Fe2olaA 3) Cஉம் Feஉம்
4) i Noth Carib 3) N»ð Calið Haldo į Br2 6dunt uy My Li-6ồr Cla Lor.Firas iš கலந்துள்ளது. பின்வரும் 6TD
னைப் பயன்படுத்தி C இனை அகற்றலாம்.
1) H2O 2), KBr rifft) i 3 ) KI (Šit) 4) NaoH (pfff)
5) மேற்கூறிய காவற்றையும் பயன்படுத்த Փւգաng
பின்வரும் எச்சேர்வை ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாக வும் தொழிற்படாது Ն 1) H.S 2) NO 3 ) HC 4) H.N. 5) HF
13. C2 2 என்பன Na SO நீர்க்கரைசலுடன் பின்வருமாறு
தாக்கம் அடைகின்றன.
Na2S2O3 + 5H2O + 4Cl2 -- Na2SO4 + HSO4 + 8 HCl 2Na2S2O3 + 1, - Na2SOs. + 2 NaI.
Cl. என்பன ஒரே கூட்ட மூலகங்கள் ஆனபோதிலும் மேற்
தாக்க விளைவுகள் வேறுபடுகின்றன. அயடீன் இவ்வாறு
வேறுபாடான தாக்கத்தைக் கொடுப்பதற்கான காரணம்.
1) அயடீன் குளோரினிலும் வலிமை குறைந்த ஒட்சியேற்றி
2) அயடீன் குளோரீனிலும் சிறந்த தாழ்த்தி. 2.
$) ፴፰ தாக்கத்தில் அயடீன் தாழ்கியாகத் தொழிற்படுதல்
4) சேர்க்கப்பட்ட அயடீனின் அளவு போதாமை.
5) சரியான விடை தரப்படவில்லை. ;
HNO பற்றிய தவறான கூற்று ഒp? m
JJ அது செறிந்த நிலையில் காபனை ஒட்சியேற்றுகின்றது
2) அது ஐ தாக இருக்கும்போது 2n ஆல் N2O ஆகத்
தாழ்த்தப்படுகிறது.
3) அது பிளாற்றினம், பொன் எ ன் பவ Aο றுடன் தாக்க
DGPL unir gy.
கி) அது அனேகமான உலோகங்களுடன் தாக்சமடைந்து
H2 ஐக் கொடுக்கும்.
5) egysau HCl, H2SO4. என்பவற்றுடன் தாக்கமடைகின்றது.

Page 40
17,
18.
19,
20
81.
名岛。
( 76 )
K4Ni (CN) ളർ Ni இன் ஒட்சியேற்ற நிலை எது? 1) O 3) + 2 3) + 8 4) + 6 5) +7
பின்வரும் எசிசேர்வையில் வனேடியம் மிகவுயர்ந்த ஒட்சி யேற்ற நிலையில் உண்டு 1) VSO, * 7H,o 3) voso, 3) v; (SO4), * 3H.o 4) NBIVO 5) K4V (CN)
Gauntsä7 (Au) தனது சேர்வைகளில் +1 அல்லது + 3 என் னும் ஒட்சியேற்ற நிலைகளைக் கொண்டிருக்கும். + 3 நிலை
யிலுள்ள சேர்வைகள் பங்கீட்டுப் பிணைப்புகள் ஆகும்.
பொன் னின் குளோரையிட்டு ஒன்றின் அனுபவச் சூத்திரம் AuC ஆயின், பின்வரும் எது பொன்குளோரையிட்டின் பொருத்தமான குத்திரமாகும்
1) Au2+ (C1-) 3) Cl-Au-Cl 3) Aut (AuCl4) 4) (Au) (AuCl2)? 5) (AuCl2)n
十 3.
asGg itutsa) gil sa NHaOH 

Page 41
88。
&9。
30.
31
( 78 J.
தாழ்த்தும் கருவியாகத் தொழிற்படமாட்டாத மூலகம்
J. H. e) NO- . 3) F. 4) Cl is) S
KCI. K ஆகியவற்றின் நீர்க்கரைசல்களை பின் வரும் எதைப் பயன்படுத்தி வேறு பிசித்தறியலாம்
) MnO ; 2) | HBr 3) Cros 4) NH 5) SO
பின்வரும் எக்கூற்று சரியானதல்ல 1) நீர் சோடியத்தை ஒட்சியேற்றுகின்றது 2) ஐதரசன் இலிதியத்தை ஒபீசியேற்றுகின்றது 3) கந்தக (VI) ஒட்சைட்டு, H2S ஐத் தாழ்த்துகின்றது 4) HO2 வெள்ளி (1) ஒட்சைட்டைத் தாழ்த்துகிறது
5) ஐதாள சல்பூரிக்கமிலம் (V1) நாகத்தை ஒட்சியேற்று
கிறது
40 வரையான வினாக்களின் விடிைகள்
多 3 4 5
உ, b சரி b, c சரி c, d ғ4 d, a சரி வேறு விடை
1.
s2.
33.
பின்வரும் எத்தாக்கங்களில் தாழ்த்தல் நிகழ்கின்றன
2am . 22ܠܗ - a) C2O4 also CO b) Cr2O7 -p c *
2- 2c) la I d) S2O3 SOs
2- . Gu + 2e – Cu STSPH தாக்கத்தை எவ்வாறு நிகழ்த்தலாம்
а) இனூடாகக் C2 வாயுவைச் செலுத்துதல் b) CdSO கரைசலை மின்வகுத்தல்
c) uேO வைக் காபனுடன் வெப்பமாக்கல் dர CuSO (ag) இற்கு வெள்ளி சேர்த்தல்
அமிலமாக்கப்பட்ட K( கரைசலுக்குச் சிறிய அளவு மாப் பொருள் சேர்த்து, X எனும் நிறமற்ற கரைசல் சேர்த்த

4.
35.
36.
37.
38.
( 79 )
போது கரைசல் நீல நிறமானது. x என்பது எது / எவை
a) Na2 S. Os b) NH MnO c) H2O2 : d) KIO, i
f5fuaru KMnO4 a aografóid K2 C2 O4 araoraf al-éir as or it aib அடையும்போது a) கபில நிறம் தோன்றும் 6) வாயு வெளியேறும் c) K. COs fanavelingth s d) 669aen676e0QI HCl 92-u-6är GaI'juuo Téas CO , Cl2 ag6a) as9av
வெளியேறும்
நீர்க்கரைசலில் உள்ள I- அயன்களை 2 வாக ፥uoፕይዕ ዐጨ፡ தற்கு எதனை / எவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்
g
a) H,CrO.. b) Ci, e) Br, d) H+ / KIO, !
N ைCrO இன் நீரிக்கரைசல் எது | Gral Agesir stralas மடையக் கூடும் : a) gyula NH4 b) H3Oł e) 4yuÁ?6) Sn (SO)2 d) OH- Bo
எது / எவை ஒட்சியேற்றியாகவும் தா ழ் தி தி யாகவும் தொழிற்புடும்
, aJ) CT b) . Fe C) Μno dy
oT
- தயோசல்சேற்று அயன் சற்றிய
S == 'S - O - pdfu unrear : பற்றிய
இ) மையத்தில் உள்ள S இன் ஒட்ஃசியேற்ற 'என் 44 i
b) மைய அணுவுக்கு இணைக்கப்பட்டி கந்தகத்தின் !
ஒட்சியேற்ற எண் பூச்சியம்
c) கற்தகத்தின் சராசூரி ஷ்பீசியே நிற எண் 4.2
)ே இரசாயனக் கணிப்புகளின்போது கந்தகத்ஓன் ஒட்சி
(3ubprefit. -A2 Orarů E6tu69 stadth.

Page 42
( 80)
39. 12 பின்வருவனவற்றில் எது எவற்றில் தாழ்த்தியாதத்
தொழிற்படுகின்றது
2,b) Mg + i I 12 + وS2 O زa c) I2 -- HNOa d) Cl2 + 2
40. SO) வாயுவின் நீர்க்கரைசலுடன் தாக்கமடைந்து அதனை
ஒட்சியேற்றுவது எது / எவை
a) Mn2O7 b) CrO e) NH d) HI
41 - 55 avanogr (1) (2) (3) (4) (5) கூற்று சரி சசி பிழை பிழை கூற்றுi சரி விளக்கம் சரி விளக்கம் பிழை சரி பிழை
உண்டு இல்லை
கூற்று 1 கூற்று II
41, 1 தாழ்த்தும் கருவியாகத்
தொழிற்படாது
42. நீர்மயFe3+ஆனது உலோக Ag உடன் ஒரு பொழுதும்
y தாக்கமடைவதில்லை
43. SnC, ஒட்சியேற்றியாகத்
GastrusAbulanth
i
44. ஐதரசனைத் தாழ்த்த
pigung
45. HNO அனேகமான உலோ கங்களுடன் தாக்கம் புரிந்து
ஐதரசனைக் கொடுப்பதில்லை
HNO3
அயடீன் அணு ஒரு இலத் திரன்னை ஏற்று உறுதி அமைப்பை எய்துகிறது
Fe ஆனது Ag இலும் மித
மின்னே ரானது
SnCl2 y 6iraMr Sin epavas நிலையிலும் உயர்ந்த ஒட்சி யேற்ற நிலையில் உண்டு
ஐதரசன் அணு ஒரு வலிமை
வான தாழ்த்தியாகும்
ஒரு வன்மையான ஒட்சியேற்றி

46.
47.
48
49.
0.
5,
52。
54.
55。
( 81
உலோகச் செப்பை வித்தி யாசமான செறிவுள்ள HNO உடன் தாக்கி NO ஐயும் , NO2 ஐயும் பெற முடியும்
குளிர் நீரை Ba தாக்கும் Mg தாக்குவதில்லை
KOH ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும்
Sn + 2 , + 4 என்னும் இரு ஒட்சியேற்ற நிலைகளிற் காணப்படும்
நீர்மய Feci, கரைசலுக்கு நீரிமய AgNOS சேர்க்கும்
போது கரிய நிற வீழ்படிவு தோன்றும்
Cl2 fðri 10u NaOH g5 smrét a NaCl, NaOCl ? உருவாக்குகின்றது
HS ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்பட முடியாது
N2O ஆனது ஒட்சியேற் றும் கருவியாகத் தாக்கம் புரிகின்றது
Na | HaSO strata555) னால் H ஐத் தயாரிக்க முடியாது
அமில KMaOஇன் நிறத்தை
எதீன் வாயு நீக்குகின்றது 2O
N2O4 இலுள்ள
..)
செப்பு Cut , c2+ ஆகிய இரு ஒட்சியேற்ற நிலைகளிற் , asтатиш69th :
Ba, Mg இலும் வலிமையான தாழ்த்தி
KOH இலே ஐதரசன் தாழ்த்
தப்பட்ட நிலையில் உண்டு
Sn ஒரு தாண்டல் மூலகமா ரும்
Fe2+ 十 Ag* و حتی Fe3+ -- Ag என்னும் தாக்கம் நிகழ்வதால்
Ag கரிய நிறமாகப் படிவாகும்
இத் தாக்கத்தில் C2 தானே தாழ்த்தலையும் எற்றலையும் நிகழ்த்துகின்றது
HS இல் கந்தகம் இழிவு ஒட்சி யேற்ற நிலையில் உண்டு
நைதரசன் மூலக நிலையிலும் உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் உண்டு
1. ஒரு ஒட்சியேற்றி
Mம இன் உப்புக்கள் நிறமற் றவை

Page 43
56.
57.
53。
59,
60.
(82 )
பின்வரும் எவ்வுலோகத்தின் அயனை இலகுவாக உலோக மாகத் தாழ்த்தலாம் -
1 ) Na 9) Za 3). Fe 4) Cu 5). H
பின்வரும் எதில் H ஒரு ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படு கிறது
1) HI + NaOH - Nai 4 Ho
e) 2HI + NaCO -- 2NaI + H2O + Coa
3) HII - NH -→ NH4
4y 2HI 4» Mg —» Mg 1a «» Ha 5) மேற்கூறிய எதிலும் அல்ல
2- 3+ - 3+ . Fé Cra o + H - Fé: C4 Horis).
தாக்கத்தில் சமப்படுத்திய பீசமானச் சமன்பாட்டில் Fe2+ அயன்களில் பீசமானக் குணகம்
1) 6 2) 3) 3 4) 5. 5) e
பின்வரும் எந்நீர்க்கரைசலில் நிகழும் தாக்கங்கள் சீரற்ற தாழ்த்தல் ஏற்றத்தை உண்டாக்குவதில்லை
1) Cl > 2NaOH -→ NaCl + NaClO + H2O 2J 2C2t su Cu () Cut,
3) 3Mno + 4H' —» 2мno. '+ MnO. + HO 4 y 3HNO2 -> HNO + 2No 4> Ho
i
2n صمع * t 5) Ger O7 OH - 2CrO > H
2F. (2) + 2HO - AH (g) + 0,(g) தாக்கத்தில் நீர் எவ்வகைத் தாக்கியாகத் தொழிற்படுகிறது
1) ஒட்சியேற்றும் கருவி 2) ஒரு மூலம் 3) ஒரு அமிலம் 4) G. Jeprivanta 5) ஒரு தாழ்த்தி

விடிைத்தாள் 1
(1) 1 2 3 (2) (4) 3 (5) 1 ( 7) 3. (8) 1 (10) з ( 11)
(l3) s (14) 1
(16) ᎤᎪ 7) .1
(9) 3. (20)
(32) (23) 1
(25) (26 1 (28) s (89) 1 2 3 (91) 3 ( !) 1 (34) 3 (35) 1 2 3 (37) 3 )381 ر
(40) 3 (41) 1 (43) 3 (4)
f46) 3 (47), (49) s (50) 1 ( 2) 3 (s.3)
(55) (56) 1
(58) 3. (59) 1
பயிற்சிப் பரீட்சை
4.
4
4.
6.
5
5
5
வகுப்பு .
* * * ) è 8 9 * *
(3) 1 a is 4
(6) (9)
1 2 3 4
(12) I
(5)
(8)
(2J)
(24)
s37
(30)
(33) (6)
(39)
(42) (45)
(48)
(51)
(64)
(57)
(60)
2
2
3
3
s
4.
4.
5

Page 44
பயிற்சிப் பரீட்சை
பெயர்
(1)
(4) 1 ( 7) Ꮧ (10)
(13)
(16) 1
(19) 1
(B2) 1
【25) I
(28)
(31) 1
(84) 1
(37) 1
(40) 1
(43) 1
f46)
(49) 1
(58) 1
(55) l
(58) 1
5
5
5
விடிைத்தாள் 2
3 4 5 (2) 1 2 3 4 3 4 5 (5) 1 2 3 4
労 4 5 (8) 1 2 3 4
3 4 5 (11) 1 2 3 4. 3 4 5 (14) 1 я з 4 3 4 5 (17) 1 2 3 4 3 4 5 (20) 1 2 3 d 3 4 5 (2JJ 1 2 3 4
3 4 5 (26) 1 2 5 4 3 4 5 (e.9) 1 2 3 4 3 4 5 (32) 1 a 34
3 4 5 (35) 1 2 3 4 3 4 5 (38) 1 a a 4 3 4's (41) 2 3 4 3 4 5 (44) I 2 3 4
3 4 5 (47) 1 2 3 4 3 4 5 (50) 1 2 3 s
3 4 5 (53) 1 2 5 4
8 4, 5 (56) 1 2 3 4 3 4 5 (0.9) 及 剔
6 SbůLH t ... • • • • • • • • • • • • • •
(3) 1 2 3 4
(6) 1 2 3 4
(9)
(12)
(15)
(18) (21)
(24)
(27)
(30)
(33)
(36),
(39)
(42) (45) (48)
(51)
(57)
(60)
H 2 3
2 3
4
4
4.
4.

( 85 )
அசேதன இரசாயனம் பயிற்சிப் பரீட்சை 2
Guusi .............-............................. A85 . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.
02.
03.
04.
05。
06.
MaO + 4 HCl —→ MnCl2 + C, T 2H2O
அணு எண் 52 கொண்ட மூலகத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆகக் குறைந்த ஒபிசியேற்றல் எண் I) 0 a)ー2 3) +6 4) +4 g) தரவு போதாது மேக் கூரிக் பரா அயடேற்றில் Hg (IO6) au L26ossir 6pì யேற்ற நிலை °十7 °)+8 3)+5 4)一1 5)午6 ஒட்சிசன் அதியுயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் காணப்படும் கிங்) எது
1) OC 2) Co., 3) CIO 4) FO 5) C, o எதில் தாழ்த்தல் நிகழ்கின்றது
2- kan 1) So - SO 2) No. - No, 3) H,S —» S 4) NH - N.
5 ) MnᏅᏃ -- Mno , eKMnO4 + 3H2O. — 2 MnO + 2KOH + ᏭᏅ2 ↑ -- 2 H2O
என்னும் இரு தாக்கங்களிலும் Mn இன் ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றங்கள் முறையே 1). 2, 3 2) 3, 2 3, 4, 2 4) 7 2 5) 7、4
no MnO மிகையான மூலர் HSO4 கரைசலிலுள்ள P என்னும் பதார்த்தத்தின் 3/5 மூலை ஒட்சியேற்றுகின்றது. P என்னவாக இருக்கலாம்
J KHCC H2CO, 2HO 2) இரும்பு 11 ஒட்சலேற்று
3) அமோனியம் இரும்பு 1 ஒட்சலேற்று
4) HO 5) KİNO,
Al

Page 45
07.
08.
09.
10 .
( 86 )
59(2) air. Gowrraa, M, NiSO4 geografaí9éib (9).gifig Ni g Gall-th பெயசித்தது. ஆனால் MBSO கரைசலில் இருந்து Mn ஐ இடம்பெயர்க்கவில் மூல. இம்மூன்று மூலகங்களினதும் தாழ்த் தும் தகவை இறங்கு வரிசையில் குறிக்கும் தொடர் எது?
1) Min , Ni , M e) Ma , M , Ni I 3) Ni , Mn , M
4) Ni . M , Mn 5) M , Ni, Mn
? HNO2 → 2 NO + 2 HNO3 + 2 H2O
இத்தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கத்தைச் சமப்படுத்தினால்
HNO இன் பீசமானக் குணகம் 1) 易)2 3) 3 4) A 5) 6
8KCIO - C, H, O - 8KCl -- 12CO2 + 11H2O
இத்தாக்கம் பற்றிய சரியான கூற்று 1) C இன் ஒட்சியேற்ற எண் மாறுவதில்லை 2) தாழ்த்தும் கருவி C ஆகும் 3) ஒட்சியேற்றும் கருவி C2H22 0 ஆகும்
4) ஒட்சியேற்றி CIO ஆகும் )ே இது தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கம் அல்ல
பின்வரும் எத்தாக்கத்தில் NH ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற் படுகிறது
2) Ag”' + 2NH3 -> [ Ag (NH3)2 3) 2NH -- NHCl - NH + NHC 4) NHa -- BFs - FaB NHa 5) மேற்கூறிய எதிலும் அல்ல
Qungarẻ CH2O (?)ảo C அணுவின் ஒட்சியேற்றல் எண்
1) + 2 2) - 1 3) 0 4月十3 5)+4
பின்வரும் எப்பதாரித்தத்தில் நைதரசன் தனது உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது
1) NO 2) NH 3) NH 4) NHaOH 5) NO

4.
15.
Ꮧ 6 ,
( 87 )
13ம் , 14ம் வினாக்களில் ஒட்சியேற்றலை அல்லது தாழ்த் தலை உள்ளடக்காத மாற்றம் எது
1) காபனிலிருந்து காபனீரொட்சைட்டு உருவாதல்
十 2) NHg , HNO என்பவற்றின் தாக்கத்தினால் NH அயன் உருவாதல்
3) இரும்பு செப்பு 11 சல்பேற்று தாக்கத்தினால்
இரும்பு 11 சல்பேற்று உருவாதல் 4) நீரில் நைதரசன் பர ஒட்சைட்டு கரைதல்
6) இரும்பு கந்தகத்துடன் சேருதல்
2+
-2 مح۔2 3) 2S2 O - SOs 4) Al - AlCl
2 - 2b) CrO. - CrO7
பரிசோதனை ரீதியாக Cιο அயனைக் கொண்ட நீர்க் கரைசல் எவ்வகையான அயனாகித் தாழ்த்தப்படுவதை
suu, 25.0 cm3 , 0.05M KClO4 , 50.0 cm * 0.2 M TiCl3 கரைசவை முற்றாக ஒட்சியேற்றியது. ( Tie+ அயன் 1itஆக
ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது ) CIO. அயன் பின்வரும் எதுவா கத் தாழ்த்தப்படுகின்றது
1, Cl2 2) Cl 3). OC 4) CO. 5) CIO,
HNO3 பின்வரும் எதனைத் தாக்காது 1) Cl2 2) la 3) Zn 4) NaCO 5) H2SO
2+ 217-19 வரையுள்ள வினாக்களுக்கு Fe , C20 , மங்க
னேற் (WI) அயன் ( маo. ) என்பவற்றின் அரை அயன்தாக் சங்களைப் பயன்படுத்தி விடையளிக்க.

Page 46
7.
8.
9.
20.
多重。
&多。
&3。
( 88 )
2- 3Fe موسسه Fe «štè Є
2CO, me=> 2 CO 4e 2 e
w -- 2. MnO - 8H 4 5e - Mn + 4H2O
1 mol tofkæGeorfð (VII) அயன்களினால் எத்தளை மூல்
e (11) அயன்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்
1) Is 2) 2/s 3) I 4) 3/2 5) 5
1 mol மங்களேற் (VI) அயன்களினால் எத்தனை மூல் ஒப்சலேற் அயன்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்
1) / 2) 21s 8) 4) 2 5) /
1 மol மங்களேற் (WI) அயன்களினால் எத்தனை மூல் இரும்பு (II) ஒட்சலேற் ஒட்சியேற்றப்படும்
1) /s 2) 21: 3) 31. 4) / 5) */.
பின்வருவனவற்றில் ஒட்சியேற்றப்படக்கூடியது எது?
1 ) Mno, 2) PbO, 3) SO 4) NO 5) Cijo,
KB ஐ செறிந்த H2SO உடன் வெப்பமாக்கி உண்டான வாயுக்கள் அளவறிபகுப்புக்குரிய முறையில் நீரில் கரைக்கப் பட்டன. விளைவில் இருக்கச் சாத்தியமான கூறுகள்
1) Bra - SO 2) HBr + H2SO 3) HBr + H2SO
பின்வருவனவற்றில் எது வலிமையான தாழ்த்தி a ) Rb 8) Mg 8) Caን+ 4) Cu 5) F.
பின்வரும் எது புறோமீன் நீரை நிறநீக்காது
2一 2 سے - 1) SO3 (aq) 2) S2O3 (aq) 3) NaOH (aq) 4) S2- (aq) 5) மேற்கூறிய சாதுவும் அல்ல

( 05)
24, புறோமீன் நீரை நிறநீக்குவது எது?
8) Co 4) H2S
2- 2
J Sn 2. Fe 5) மேற்கூறிய எல்லம்
25. பச்சை நிறமான கரைசல் a2.svgës NaOH (aq) , H2O2
சேர்ந்த போது மஞ்சள் நிறமாக மாறியது. விளைவுக் கரைசலை அமிலமாக்கும் போது அவதானிக்கக்கூடியது
1) பச்சை நிறமாகும் 2) கடும் சிவப்பாகும் 3) செம்மஞ்சளாகும் 4) நீலமாகும் 6) மஞ்சளாகவே இருக்கும்
26 = 40 வரையான வினாக்களின் விடைகள்
2 3 4 a, b afi b, cafi c, d F if d, a சரி வேறு விடை
- 88 --
இத்தாக்கத்தின் போது
а) Jo அயன் ஒட்சியேற்றி
b) ஐதரசனின் ஒட்சியேற்ற எண் பூச்சியத்திலிருந்து +1
ஆகும்
c) முழு அயடீனின் ஒட சியேற்ற எண்ணும் +3 இலிருந்து
பூச்சியமாகும்
d) Io, அயன் "அயனிலிருந்து இலத்திரன்களைப் பெறும்
27. பின்வரும் எதில் கந்தகம் + 8 ஒட்சியேற்ற நிலையைக்
காட்டுகின்றது
a) NaHSOa i b) so. (OH), C) SO2Cl2 : d) Na.s.o.

Page 47
2@。
99.
0.
3.
32。
33.
34。
35.
36.
( 90 )
எது / எவை தாழ்த்தல் ஏற்றத் தாக்கங்கள் a) SnCl2 + HgCl —» Hg + SnCl4 b) Feo, + C . —• 2 Fe + 3 CO c) 2ft + s- - 2Fc+ + is d) Cu + 2 AgNO3 — Cu (NO3)2 + 2 Ag
HNO3 D. L6ã7 smréis b egyaepulau / Gao Lu 60au a) C b) I c) HCl d) H2SO
எப்பொழுதும் HNO அமிலமான மட்டும் தொழிற்படுவது எதில் / எவற்றில் a) KI b) KCOs (c) Fe (OH)2 d) Zn.
தாழ்த்தியாகவும் அமிலமாகவும் தொழிற்படக் கூடியவை எது / எவை *
a) HNO3 b) Na,O c) H.o d) HI
ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படுபவை a) HO b) H2O, e) HCl d) NO
SO2 ஐயும் SO3 ஐயும் வேறுபடுத்தப் பயன்படுவது எது/எவை 'a) KI (aq) b) FeC), (aq) c) Ba (OH ). (aq) d) NaHCO,
பின்வரும் எது / எவை குளிர் நீரைத் தாக்கும் a) Mg b) Fe c) Sx d) RbH
பின்வரும் எது / எவை Mg ஆல் தாழ்த்தப்படும்
2) நீர்மய FeSO b) pri Dau Hil c) S d) MgCla (aq)
எது / எவை சீரற்ற தாழ்த்தலேற்றம் அடையலாம்
a) ci b) Oci c) CIO, d) CIO.

( 91 )
87 எது / ஒட்சியேற்றியாகவும் தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படும்
a) No. b. No c) N. d) Cu
H எதனோல் 38. பற்றிய சரியான கூற்றுக்கள்
H - C2 - C1 - O - E எது / எவை
H Hi
a) 8th as Yugohair ஒட்சியேற்ற எண் -3
b) i við காபனின் ஒட்சியேற்ற எண் -
C) காபனின் சராசரி ஒட்சியேற்ற எண் -2.
d) கணிப்புகளின் போது சராசரி ஒட்சியேற்ற எண்ணே
பயன்படும்
39. N2O4 பற்றிய சரியான கருத்து
a) ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும் b) N தனது உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் உண்டு
C) தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படாது م d) ஒட்சிசனின் ஒட்சியேற்ற நிலை மூலக் நிலையிலும்
தாழ்வாக உண்டு
4 o. HCl அமிலத்துடன் குளோரீனைக் கொடுப்பது எது / எவை a) NH, MnO, b) K و CrO, c) Br d) O2
41 - 55 வரை 1) (2): (3) (4) (5)
கூற்று i sin gf பிழை பிழை கூற்று i சரி விளக்கம் சரி விளக்கம் பிழை சரி பிழை உண்டு இல்லை :
கூற்று 1 கூற்று, 1
2ー 3+ e 3 o í 41. அமில Cr0, நீர்க்கரைசல் Cr நீர்ச் கரைசல் பச சை
1" அயன்களால் பச்சை நிறமானது
fiłApunfirásluGub

Page 48
-2, HAt தாழ்த்தும் கருவிய்ா
கச் செயற்படுவதில்லை
i : 43. FeC ஆனது ஒட்சிவேற்றி
யாகத் தொழிற்பட முடியாது
44. கந்தகம் தாழ்த்தியாகத்
தொழிற்படாது
45. HF தாழ்த்தும் கருவியாகத் தொழிற்படுவதில்லை
46. NaOH ஒருபொழுதும் ஒட்சி
யேற்றியாகத் தொழிற்படு வது (2)ểoe)
47. ஏலையிட்டு உப்புக்களைச் சூடான, செறித்த H2SO4 உடன் வெப்பமாக்கி எல்லா அலசன் அமிலங்களையும் தயாரிக்க முடியாது “
8. ஒட்சிசன் தாழ்த் தியாகத்
தொழிற்படலாம்
49. Mg நீரைத் தாக்காது
90. So, QJir uy புறோமின்நிரை நிறம் நீக்குகின்றது :
51. F2 தாழ்த்தியாகத் தொழிற்
படாது
s: NH, ஒட்சியேற்றியாகத்
தொழிற்படும் ;
(08 ) :
அமிலமாகவோ
Lu --Tg ị
HAt ஒட்சியேற்றுங்கருவியா
கச் செயற்படும்
Fe2+ ஒரு தாழ்த்தும் கருவி ஆகும்
கந்தகம் நேரயன்களை ஆக் குவதில்லை -
F. g. F. 2d மாற்றக்கூடிய
ஒட்சியேற்றிகள் இல்லை
NaOH gav ? * FR IF 6* தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் உண்டு
H-X பிணைப்பு வலிமை H-Fe H-Cld H-Br > H-2
ஒட்சிசனின் உயர்ந்த ஒட்சி
யேற்றல் நிலை +2,
t HO ஒட்சியேற்றியாகவோ தொழிற்
SO, வாயு ஒட்சியேற்றியா கத் தொழிற்படும்
மூலகநிலையில் F உயர் ஒட் ஒயேற்ற நிலையில் உண்டு
NH இல் உள்ள N மூலக
நிலையிலும் உயர் ஒட்சி
யேற்ற நிலையில் உண்டு

53.
55。
56。
57.
58。
( 93 )
உலோகங்கள் எ ல் ல 7 ம் அலோகங்கள் எல்லாம் ஒட்சி
தாழ்த்தல் முறையினால் யேற்ற முறையினால் பிரித் பிரித்தெடுக்கப்படும் தெடுக்கப்படும்
Cut 5TbisSutras) C இன் தாழ்ந்த ஒட்சியேற்ற தொழிற்படாது நிலை பூச்சியம்
Ti - g6x7sy K2 TiO4 676ör அணு எண் 23 ஐ உடைய ணும் சேர்வையை உரு Ti இன் உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற
வாக்குகின்றது நிலை + 6
2 H2O -- NKH -→ Ze - + NO நீர்க் கரைசலில் அமோனியா தாழ்த்தியாக தொழிற்படும் அரை அயன் தாக்கம் மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது. இச் சமன்பாட்டை ஈடுசெய்யும் போது Z இன் பெறுமானம்
1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 . 5) 8
கார நிலையில் MnO அயன்கள் NO வாயுவுடன் தாக்க மடைய விடப்பட்டது. ஒரு மூல் வாயுவை உறிஞ்ச ஒரு
மூல் Mno. அயன்கள் தேவைப்பட்டது. இந்நிகழ்வின்
போது MnO அயன்கள் Mao, வாக மாற்றப்பட்டது. தாக் கத்தின் போது நைதரசனைக் கொண்ட ஒரு விளைவு மட்டும் தோன்றுமாயின், உண்டான விளைவு
1) NH, 2) NO 3) No. 4) NO. 5) No.
HNO3 ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்பட்ட போது ஒரு மூல் HNO3 இன் தொழிற்பாட்டுக்காக நான்கு பரடே மின் கணியம் மாற்றப்பட்டது எனில் இந்நிகழ்வால் பெறப்படும் eflaðarey
1) à mol N. 2) à mol NH2NH2
3) I mol NO2 4) NO 5) 1 moll NH3 2.

Page 49
( 94 )
595 நடுநிலையான நீர்க்கரைசல் ஒன்று 2+ , Fe3+ என்னும்
60.
அயன்களாகக் கொண்டுள்ளது. இக் துரைசலின் 25 mே த்தை அமில நிலையில் முற் றாக ஒட்சியேற்றுவதற்கு KMnO, கரைசல் ஒன்றின் 20 மே? தேவைப்பட்டது. இசி கரைசலின் வேறோர் மாதிரி மிகையான Fe gyffelyb L67 நீண்ட நேரம் குலுக்கப்பட்டு பின்னர் bana aunt607 Fe allகட்டி நீக்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட வடியின் 25 cm3 ஐ ஒட்சி யேற்ற அமிலநிலையில் அதே KMnO4 æsovssilsiv 50 cm3 தேவைப்பட்டது. இப் பரிசோதனையில்
28+ + P -> 3Fe2t என்னும் தாக்கம் நடைபெற் றதாயின் கரைசலில் உள்ள Fe2+ , Fe** JS U Gär as of air செறிவு விகிதம் ( Fe2+ : Fஃ* )
1) 1 : 1 e) 1 3 8) 2 : 1 4) 3 1 5) 1:3
நடுநிலை நீர்க் கரைசல் ஒன்று Fe2+ , Sn2+ அயன்களைக் கொண்டுள்ளது. இக் கரைசலில் உள்ள Fe2+ அயன்களின் செறிவைத் துணிவதற்குப் பொருத்தமான செய்முறை எது?
1) தெரிந்த கனவளவு கரைசலுக்கு போதிய அளவு HgCl2 சேர்த்து விளைவை அமில நிலையில் நியம K2, Cr 2. On asasegr சலுடன் நியமித்தல்
2) தெரிந்த கனவளவு கரைசலுக்கு மிகை அளவு NaOH கரைசல் சேர்த்து பெறப்படும் வீழ்படிவை பிரித்தெடுத்து மிகை அளவு ஐதான H2SO4 இல் கரைத்து 8(uJuه K2CrO 7 உடன் நியமித்தல்
8) த்ெரிந்த கனவளவு கரைசலுக்கு HCI அமிலம் சேர்த்து
மிகிை~திளவு H2S வாயு செலுத்தப்பட்டு, வடிக்கப்பட்டு
பெறப்படும் வடியை கொதிக்க வைத்து குளிரவிட்டு நியம R2C1207 உடன் வலுப்பார்த்தல்
4) மேல்தரப்பட்ட எல்லா முறைகளும் பொருத்தமானவை
5) சரியான விடை தரப்படவில்லை

16
19
22
25
28
31
34.
37
40
43
46
49
52
55
58
s
2
( 95 )
பயிற்சிப் பரீட்சை 1 இன் விடைகள்
2
5
8
1
14
17
20
23
26
29
32
5 (a-b-c-d சரி) 35
5 (a-b-c-d பிழை) 38
41
44
47
50
53 56
59
4.
4
5
5
(a-b-c - d e ifi)
(a-b-c-d sail)
th
2
5
疆8
21
24
27
30
33
39
42
45
5
54
57
60

Page 50
( 96.)
பயிற்சிப் பரீட்சை 2 ன் விடைகள்
- 2. 2 - 1 3 - 4 4 - 5 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 - 1 9 - 4 10 - 5 11 - 3 12 - 1
13 - 2 14 - 5 15 - 2 16 - 1 17 - 5 18 - 5 19 - 4. 20 - 3 21. - 2. 22 - 1 23 - 5 24 - 5 25 - 3 26 - 4 27 - 2 28 - 5 (a-b-c-drin) 29 - 5 (a-b-c-d FA) 30 - 5 (6 மட்டும்) 31 - 3 32 - 5 (a-b-c-d சரி? 33 - 1 34 - 3 35 - 5 (a-b-9 gF;fill) − )a-b-c#fl( 5 – 37 2 س- 36 38 - 5 (a-b-c-d Fifi) 39 - 4 40 - 4 41 - 4 42 - 4 43 - 4 44 - 4 45 - 1 1 - 48 2 - 47 4 س، ۰ 46 49 - 5 50 - 2 51 - 1 52 - 3 53 ، 2 - 54 3 سم 55 - 5 56 - 3 57 - 5 58 - 4 59 -4 - 60 1 س
பிழை திருத்தம்
பக்கம் வரி பிழை .. ass
12 13 எண்ணிக்கையிற் எண்ணிக்கையில்
17 14 வைத்திலுக் மையத்திலும்


Page 51
| N0 R. (
CHEM
(ADVANCE
|- , (PAR
*“
 

GA Nic ||
STRY -
CD LEVEL)
T 1)
köEPOT, ۔ ۔ ۔
ROAD,
Ngif