கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Alternatives 2005.04-06

Page 1
A l ternatives NSIDE
Official Newsquarterly of the Centre f
I
Rohan in Washington.........Pg2
Asanga in Bagdhad.............Pg 2
Staff Changes......................Pg 2
Unit in Focus.....................Pg 3
In the Press.........................Pg 3 KAPS 2005..........................pg 3 Fighting
Discrimination...............Pg 3 Calender of Events.............Pg 4
Latest Publications..........Pg 4
Public Interest
Litigation
ON THE 100 METRE BUFFER ZONE A team of researchers from CPA visited tsunami affected areas in Hambanthota, to ascertain whether people of that area were interested in moving back to their original places of residence located within the 100 meter buffer zone. CPA is considering assisting any interested parties in litigation,but the idea is on hold , considering uncertainty over buffer zone rules and lack of clear will to prosecute on part of affected people interviewed.
CPA, in collaboration with the Forum of Federations, hosted
THE FEDE
a three-day residential course on federalism entitled “The Federal Idea”. The course was held from April 3rd -April 5th , in Negombo, and provided background information on federalism while exploring different models of Federal government. International experts on federalism examined these issues through case studies and participatory sessions. Applications exceeding three times the number of available places were received. Among
On National List Nominations
NATIONAL LIST NOMINATIONS The petition filed by Sunanda Deshapriya,Director,CPA, challenging certain National List nominations to Parliament following the April 2004 General Elections was mentioned in the Court of Appeal on 26th of April 2005 and was postponed to 14th July 2005, pending the disposal of
the petition filed in the Supreme Court by Mr. Ratnasiri Wickremanayake.
Araliya making Senapathi, presentations Bhavani at Fonseka the Workshop and Reshma 26th Harjani May
of CPA
No 24/2, 28th Lane - Off Flower Rd, Colombo 7 Sri Lanka Vol 3 Issue 2 (April-June 2005) 04 Pages - Issued Free
Women ,Land and the
and avail and non The draft workshop
the Canadi Saravana
the pa represe federalis the top Speaker Bob Ra Saravan
Participan
Study o Firework
Social In a survey fireworks the labou children t and subm June.
http://www

A l
ternatives ations
UFFER
mi
whether back ithin the sisting a is on e rules ffected
en ,Land and the Law
www.cpalanka.org
arterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka.
with the , hosted
THE FEDERAL IDEA
idential entitled ”. The April 3rd bo, and ground eralism ifferent Federal
rts on d these studies ssions.
g three available . Among
CPA, liament tioned
sal of upreme
f CPA
This research conducted by the CPA, for CARE international, focuses on the difficulties women face in owning and accessing land and property, legal issues related to the topic, the nature of land disputes, the modalities of their resolution and availability of assistance from governmental and non governmental agencies. The draft report of this study was presented at workshops in Jaffna, Batticaloa and Colombo in May.
the Canadian High Commissioner,Valarie Raymond Dr P.
Saravanamuttu,ED,CPA and Hon Bob Rea, Forum of Federations
the participants chose were public servants and representatives of civil society groups who deal with federalism related issues but who have not formally studied the topic. Speakers included Professor David Cameron and the Hon. Bob Rae (Canada), Dr. Rekha Saxena (India) and Dr. Saravanamuttu, ED, CPA Dr Rekha Saxena and
Prof David Cameron
Participants at the Workshop
Study on Demand Side of Child Trafficking in the Fireworks Industry
Social Indicator was commissioned by ILO to conduct a survey on the demand side of child trafficking in the fireworks industry. This study identifies the factors and the labour market forces that create the demand for children to be exploited.The draft report was completed and submitted to Transparency INternational (SL) in June.
http://www.sundayobserver.lk/2005/05/15/new12.html

Page 2
l A ternatives
April-June 2005
Rasika M Perera who previously worked with the Yukthiya Newspaper and then as a copywriter, joined the Media Unit as a Research Assistant
Official Newsquarterly of the Centre
CONTACTING CPA Web http://www.cpalanka.org email cpa@cpalanka.org
Overall Coordinator of CPA Units: Dr. Paikiasothy Saravanamuttu Executive Director
E-mail: cpa_sara@sri.lanka.net
Centre for Monitoring Election Violence (CMEV)
E-mail: cmev@cpalanka.org
Legal Unit Contact Person Rohan Edrisinha
E-mail: cpalegal@diamond.lanka.net
Media Unit Contact Person Sunanda Deshapriya E-mail: media@cpalanka.org
Peace and Conflict Analysis Unit Contact Person Kethesh Loganathan E-mail: peace@cpalanka.org
Polling Unit Contact Person Pradeep Peiris E-mail: cpapoll@diamond.lanka.net
Translation Unit Contact Person Gananathan Sivajothy E-mail: vibhasha@cpalanka.org Our Address 24/2, 28th Lane, Off Flower Road Colombo 7 Sri Lanka Tel: 94-1-565304-6 Fax: 94-74-714460
Staff Changes at CPA New Faces...
Rohan Edrisinha, Director, CPA and Head of Legal Unit, was invited to speak at the special session on Sri Lanka at the Private Sector Summit on Post- Tsunami Reconstruction and Reha Reagan Convention Centre, Wash hosted by the US Chamber of Co the Asia Foundation and the Asia Presidents George Bush Snr.,& Bi Jan Egeland, Deputy Secretary o BobZoelleck and Richard Holbroo The session on Sri Lanka was ch US Ambassador in Sri Lanka,Ash included presentations by Amba Goonetileke, TAFREN chairman M and Rotarian Jeanne Samuels. More information and transcipts are available athttp://www.asiasoc
Asanga Welikala of the Legal Unit joined the Office of Constitutional Support of the United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI) as Associate Legal Affairs Officer
Bhavani Fonseka of Legal Unit participated in the follow-up worksho by the South Asia Forum for Human Rights (SAFHR) on Combating Racism, Xenophobia and Discrimination against Ethnic Minorities and Indigenous Peopl held in Milan, Italy, 11th –25th June.
Pradeep Peiris, Head of Social Indicato was invited by the Centre for the Studies on Developing Societies (CSDS), Delhi for the Analysis Work- shop of the South Asian Democracy Barometer survey, as an analysis expert,17th -23rd May,
Supun Madhusanketha who previously wo CMEV as an Assistant Provincial Co ordin Field Co-ordinator joined the Media Unit i Researcher.
B
ag
h
d
a
d

of oined the Office of
upport of the United
ce Mission in Iraq ociate Legal Affairs
Dr Saravanamuttu, Executive Director, CPA, participated in a conference on the “The Future of Public Service Broadcasting” organized by Article 19 in collaboration with the Oxford Programme on Comparative Media Law and Policy,24th-25th June,London.
ketha who previously worked with stant Provincial Co ordinator ,and r joined the Media Unit in the as a
S.G.Chanaka Krishantha who previously worked with CMEV as an Province Co ordinator of the North Central Province, joined CPA Media Unit as a researcher.
quarterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
a, Director, CPA
gal Unit, was k at the special Lanka at the Summit on Post- struction and Rehabilitation, 12th May at the Ronald
tion Centre, Washington DC. The summit which was co-
S Chamber of Commerce, the US-ASEAN Business Council, ation and the Asia Society was addressed by former rge Bush Snr.,& Bill Clinton & UN Under Secretary General, eputy Secretary of State, d Richard Holbrooke.
Sri Lanka was chaired by former
in Sri Lanka,Ashley Wills, and tations by Ambassador Bernard FREN chairman Mano Tittawela eanne Samuels.
n and transcipts of the Summit thttp://www.asiasociety.org/resources/
d of Social Indicator, Centre for the ing Societies he Analysis Work- Asian Democracy as an analysis May,
B
ag
h
d
of Legal Unit e follow-up workshop
Forum for Human Combating Racism, iscrimination against nd Indigenous People, y, 11th –25th June.
Cyrene Siriwardhene, Director, CPA, participated in the ASEAN People’s Assembly and made a presentation on “Human rights and people’s participation in post-conflict Sri Lanka” at the ASEAN Human Rights Colloquium in Manila on the invitation of the Konrad Adenauer Foundation from 10th –15th, May
a
d
LEFT CPA : Sundari De Alwis, Kumaravadivel Gurupparan, Saman Gunethilleka Reshma Harjani
Dr Saravanamuttu attended an author meeting for the forthcoming International Idea Handbook on Democracy and Deep Rooted Conflict Stockholm, 18th-19th April

Page 3
A l
ternatives Jan-March 2005
Official Newsquarterly of the Centre for P
8th June CPA hosted a discussion on HIV/AIDS and Stigma and Discrimination faced by People Living With HIV/AIDS (PLWHA) . The discussion was based on the findings of a study commissioned by the Asia Pacific Leadership Forum (APLF) to measure the stigma and discrimination faced
Kumaravadivel P.Saravanamuttu, Guruparan, and Bhavani Lilanka Fonseka, Botheju, of Dr
CPA
by PLWHA and their families Employment, Healthcare, Social Housing. The aim of the discuss the various levels of stigma and ways in which it could be mitigate
Articles by CPA staff and on CPA events appeared in Daily Mirror,Daily News, Lakbima and Dinamina among others. Dr Saravanamuttu contributes a weekly column named "INSIGHT" published in the Morning Leader on Wednesdays and to the Lankadeepa. Kethesh Loganathan,Unit Head Peace and Conflict Analysis Unit, CPA, was a panelist in a Rupavahini Talk Show on “P- TOMS and Implications for the Peace Process” on ,26th June.
Unit in Focus
PEACE U
Social Indicator launched the third wave of its KAPS survey in June 2005 Prof. Steven Finkle,(University of Virginia) and Prof. William Mishler (University of Arizona,)provided technical assistance in designing the questionnaire. Prof. Mishler and Social Indicator’s Unit Head Pradeep Peiris met twenty individuals who are directly involved in the current
As a part of the Donor Working Group Project, a field vis was conducted on May 27th-29th to look into the issu related IDPs. The Team consisted of Dr Devanesan N Raheem,(Peace Unit) Bhavani Fonseka, Shehana Go Narayan(Legal Unit) and Krishnamurthy (SI). The Team number of stakeholders including the GA and local officials,the LTTE, NGOs and local community leaders. The pr were the situation of Muslim IDPs, Tamil refugees in In efforts to return to Sri Lanka.
Fighting Discrimination faced by PLWAs
a three day re field enumera SI invited Pro Science Raheem(CPA survey resear Mary Mulvih the workshop Development
KAPS 200

3 rterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
tigma /AIDS s of a Forum faced Fighting Discrimination faced by PLWAs
nd their families in areas such as Healthcare, Social Life, Education and aim of the discussion was to address vels of stigma and to explore possible it could be mitigated if not eradicated.
ared in
” on
PEACE UNIT
Photos Workshop with IDEA,April from the on Dialogue Political 6th -9th
Parties
its KAPS iversity of
assistance and Social et twenty he current
The Media Unit Voices of Reconciliation project team attended a two day capacity building workshop on Facilitation Skills conducted by PALTRA (Program for Alternative Training) on 24th and 25th June at the Human Development Centre at Tholangamuwa, Ambepussa. p Project, a field visit to Mannar look into the issue of conflict- of Dr Devanesan Nesiah, Mirak
Through the workshop, the team recieved training in the skills and attitudes necessary for seka, Shehana Gomez, Nikhil
effective facilitation of a thy (SI). The Team met with a the GA and local government unity leaders. The principal issues amil refugees in India and their
workshop, application of adult leaning techniques and use of visual aids and other tools in facilitation and workshop planning and organizing
.
Peace Process. To provide a thorough training on the questionnaire as well as the field techniques SI conducted a three day residential workshop for a total of 79 recruited field enumerators. In addition to the questionnaire briefing SI invited Prof. Jayadeva Uyangoda Head of the Political Science department (UOC) and Mirak Raheem(CPA)respectively to deliver a talk on the role of survey research and to provide current political analysis. Mary Mulvihill and Melanie Brehaut were also present at the workshop representing the Academy for Educational Development(AED).
KAPS 2005
Jan Leno ,Chair UNAIDS

Page 4
A l
ternatives April-June 2005
Official Newsquarterly of the Centre for P C
alender of Events
21st -27 For more updates on latest and upcoming CPA events, visit http://www.cpalanka.org/calendar_events.html
Social In on “Socia collaborat April
10th –15
1stSLFI Colombo CPA launched a “Handbook on Suicide Reporting,” in collaboration with PressWise Trust, a UK based media ethics organisation. 3rd - 5th Negombo, CPA in collaboration with the Forum of Federations, hosted a three-day residential course on federalism entitled “The Federal Idea”. 6 th –9 th Negombo/Colombo Dialogue Workshop on Political Parties hosted by CPA with International Idea ,a meeting of the researchers in the South Asian Region , in a Programme Of Research And Dialogue On Political Parties to assess the internal functioning of political parties and intra-party democracy.
May
pated in t on “Huma Lanka” at invitation June 20 the Offic Assistanc Affairs O 11th –25 participat Forum fo Xenophob Indigenou 24th-25
12th SLFI The Federal Idea (available in English, Sinhala and Tamil),the former edited by Lionel Guruge of CPA and the Sinhala translation of Asanga Welikala’s Fiscal and Financial Arrangements in a Federal Sri Lanka all pub- lished by CPA, were released to the public in a Book Launch. 18th Postal Auditorium, Kandy. Opening ceremony of the "Vibhasha" Kandy Regional Center. 26th Workshop on Women’s Access to and Ownership of Land and Property, CPA with CARE international. 29th – June 1st .In collaboration with World Bank Institute,SL,a three day Workshop on Freedom of Information and Mass Media in Sri Lanka.
Director, Future of 19 in col Compara 22nd Ju presentat Internatio Canada/I issues. 24th Jun and Wom (NCW)/CE on Wome
June
8th discussion on HIV/AIDS and Stigma and Dis- crimination faced by People Living With HIV and AIDS (PLWHA) . 9th -10th Negombo. In collaboration with UNDP, CPA hosted a Roundtable on the Role Of Parliaments In Conflict And Post-Conflict Situations In Asia.
EVENTS ATTENDED
9th April Kethesh Loganathan, head of Peace and Con- flict Analysis Unit, served as a panelist in a Panel Dis- cussion on “The Security and Humanitarian Situ- ation in the East – Implications for the East” or- ganized by the Rotary Annual Convention.
17th April Dr Saravanamuttu was the key note speaker at the New Year luncheon meeting of the Standing Committee of Tamil Speaking People (SCOT) London.He spoke on “The Tamils Right to Self Determination”
18-19th April Dr Saravanamuttu attended an author meeting on the forthcoming International Idea Hand- book on Democracy and Deep Rooted Conflict, Stockholm,Sweden.
19th April. Kethesh and Mirak attended a briefing by US Asst Secretary of State (South Asia) Christina Rocca at the official re-opening of the American Cen- tre Library
The Federal English, Sin and Tamil
Janama Aaraksh Sinhala
12th May Rohan Edrisinha, Director, CPA, was invited to speak at the special session on Sri Lanka at the Private Sector Summit on Post-Tsunami
The Draft re Access to L Reconstruction and Rehabilitation at the Ronald Reagan Convention Centre, Washington DC.
limited editi
17th –23rd May,Delhi. Pradeep Peiris, Head of Social Indicator, was invited by the Centre for the Studies on Developing Societies (CSDS), Delhi for the Analysis Workshop of the South Asian Democ- racy Barometer survey , as an analysis expert
This free newsletter is published by the Centre for Policy Alternatives, No
C
(Contents re-publishe

4 terly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
ents
21st -27th May Nishantha Hewavithane, EVENTS ATTENDED Researcher cont...
at ts, visit l
ED
Social Indicator participated in a residential workshop on “Social Theory”, organized by the ACS Hameed foundation in collaboration with the University of Peradeniya 10th –15th May Cyrene Siriwardhene, Director, CPA, partici- pated in the ASEAN People’s Assembly and made a presentation
e
on “Human rights and people’s participation in post-conflict Sri Lanka” at the ASEAN Human Rights Colloquium in Manila on the
rum e on
invitation of the Konrad Adenauer Foundation from June 2005 Asanga Welikala of the Legal Unit joined the Office of Constitutional Support of United Nations
p on tional Asian alogue ioning
Assistance Mission in Iraq (UNAMI) as Associate Legal Affairs Officer 11th –25th June Milan, Italy. Bhavani Fonseka of Legal Unit participated in the follow-up workshop by the South Asia Forum for Human Rights (SAFHR) on Combating Racism, Xenophobia and Discrimination against Ethnic Minorities and
y
Indigenous People 24th-25th June, London,UK Dr Saravanamuttu, Executive
inhala
A and nd
ub-
Director, CPA, participated in a conference on the “The Future of Public Service Broadcasting” organized by Article 19 in collaboration with the Oxford Programme on Comparative Media Law and Policy. 22nd June. Cyrene Siriwardhane, Director, CPA made a presentation on Local Governance and Conflict – at the
y of
International Development Research Centre (IDRC) for the Canada/ITDG Consultation on Post-Tsunami Research
ip of
issues. 24th June Cyrene Siriwardhane spoke on Human rights
Bank om of
and Women at the National Committee on Women (NCW)/CENWOR Workshop on the National Plan of Action on Women.
e
Dis-
Pederalwadaya - the Sinhala V and
Version of the Forum of
P, CPA nts In
Federations Newsletter- available free of charge and in electronic format
d Con- el Dis- Situ- t” or-
The Federal Idea - English, Sinhala
aker
and Tamil
MootPoint Vol 7 Legal Review
n.He
author Hand- nflict,
ing by ristina Cen-
Janamadhyawedeenge Aarakshawa Magapenweem - Sinhala
anka
The Draft report of CPAs study on Women's
Suicide Access to Land and Property limited edition in June 2005
too was printed in
Sensitive Journalism, English
the
for oc-
Compiled by Chandrika Gadiewasam
chandrika@cpalanka.org (Contents of this newsletter may be reproduced and/or re-published with due accreditation to 'Alternatives-CPA')
icy Alternatives, No 24/2, 28th Lane-Off Flower Road, Colombo 7, Sri Lanka.
LATEST PUBLICATIONS