கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Alternatives 2005.10-12

Page 1
A l ternatives NSIDE
Official Newsquarterly of the Centre f
I
Mirak in Banda Aceh .........Pg2
Pradeep in
Mozambique..................Pg 2
Staff Profiles......................Pg 2
Launch of Media
Charter...........................Pg 3
In the Press.........................Pg 3 Fighting
Discrimination...............Pg 3 Calender of Events.............Pg 4
Latest Publications.............Pg 4
CMEV National Co ordinator DM Dissanayeke PRESIDENTIAL
Dr Ranjanee(FMM)
ELECTIONS P.Saravanamuttu,ED,CPA 2005
and Sita
No 24/2, 28th Lane - Off Flower Rd, Colombo 7 Sri Lanka Vol 3 Issue 4 (Oct-Dec 2005) 04 Pages - Issued Free
"This Peace Process (- and the three year no war no peace situation-) has been criticized but do not forget that
because of this, at least
Q
U
O
T
E
D
ten thousand people who would
K other wise be dead are alive today"
--Chief Guest Dr Devanesan Nessiah addressing participants in Part 4 of the Inter University Debate Series on Democracy and the Future of Sri Lanka (Media and Mass Communication) Kandy 28th- 30th October 2005: Co- ordinator: Lionel Guruge Photos :Buddhika Weerasinghe
A
N
Y D
incident Apart fr basis of believes been th intimida
Under t Debate Good G and fou Philoso were he 28 - 3 100 stu island p
In the of Soci of Soci Change Lanka a Govern Lecture presen
In the Philoso Founda Charith Peraden ( Gamin of Kelan
IN

A l
ternatives rdinator DM Dissanayeke, ,ED,CPA and Sita
www.cpalanka.org
arterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka.
RESIDENTIAL ELECTIONS 2005
he three n-) has get that t least
ld K
A
N
incidents on Election Day. Apart from the situation in the North and East on the basis of information gathered from its monitors, CMEV believes that the Presidential Elections of 2005 has been intimidation.
the least marred by acts (>>Page of violence 3)
and
INTER UNIVERSITY D
Y
DEBATE SERIES
Under the ongoing OTI funded Inter University Debate Series on the Future of Democracy and Good Governance in Sri Lanka, the second, third and fourth debates for students of Sociology, Philosophy and Media & Mass Communications were held in Kandy from the 6th-8th ,21st-23rd, and 28th- 30th, October, respectively. Approximately 100 students from 12 universities around the island participated in each of the debates.
In the second part of the programme for students of Sociology, Dr K.Karunathilleke Head of the Dept of Sociology of the University of Kelaniya spoke on Changes Which Took Place in Post Independence Sri Lanka and Key Issues in Sri Lankan Democracy and Governance were examined by MGM Razak, Senior Lecturer, Peradeniya University, among other presentations.
In the third part, organized for students of Philosophy, topics covered included Philosophical Foundation of Political Enquiry (presented by Charitha Herath, Senior Lecturer, University of Peradeniya ),Marxist Humanism Against Absolutism ( Gamini Hapuarachchi,Senior Lecturer, University of Kelaniya) and State Building Experiences in
(>>Page 3)
The Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) monitored the incidence of election related violence throughout the Presidential Election campaign Nov 2005 commencing with the close of nominations on 07th October and on Election Day, 17 th Nov. CMEV recorded a cumulative total of 484 incidents during the campaign and 297

Page 2
l A ternatives Oct-Dec 2005
Official Newsquarterly of the Centre
CONTACTING CPA
Overall Coordinator of CPA Units: Dr. Paikiasothy Saravanamuttu Executive Director
E-mail: cpa_sara@sri.lanka.net
Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) E-mail: cmev@cpalanka.org
Legal Unit Contact Person Rohan Edrisinha
E-mail: cpalegal@diamond.lanka.net
Media Unit Contact Person Sunanda Deshapriya E-mail: media@cpalanka.org
Peace and Conflict Analysis Unit Contact Person Kethesh Loganathan E-mail: peace@cpalanka.org
Polling Unit Contact Person Pradeep Peiris E-mail: cpapoll@diamond.lanka.net
Translation Unit Contact Person Gananathan Sivajothy E-mail: vibhasha@cpalanka.org Our Address 24/2, 28th Lane, Off Flower Road Colombo 7 Sri Lanka Tel: 94-1-565304-6 Fax: 94-74-714460
Staff Profiles,CPA
State Building & Internal Web http://www.cpalanka.org email cpa@cpalanka.org
Mirak Raheem of CPAs Peace and Co conference in Washington DC Oct 30 West Center on “State-building and In part of a larger project focusing on in particular conference examining conflicts Nepal, southern Thailand, and Burma. A for papers that were discussed at the co
Mirak Raheem Peace & Conflict An sis Unit attended a C ference on “Streng ening the Role of C Society in Reconstructing a De cratic Society in Aceh” organized Fredrich Ebert Stiftung in Banda Aceh 23rd –24th. Participants included represe tives of civil society from other tsunam fected countries. Mirak presented a p on, “The Role of Civil Society in the Sri Lan Peace Process and Tsunami recovery”
Dr P Saravanamuttu ,ED, CPA was inv to be the Keynote Speaker at the Ko Workshop of the Third Annual CRG W Course on Forced Migration organized by Mahanirban Culcutta Research Group, 2005.
Sriyanie Wijesundera of Peace a Conflict Analysis Unit represented C at the International Human Rig Celebration, 12th Dec organized by Trade Union Women’s Forum wh consists of representatives from tra unions in the public, industrial a plantation sectors. The event w sponsored by the American Centre International Labour Solidarity
Uvindu Kurukulasuriya joined CPA’s Media Unit as a Consultant with the AED sponsored Jouranlism Training Project. He has been working as a journalist since 1990. He was a producer for Tamil Broadcasting Company , London, as well as a Guest Producer for the Sri Lanka Rupavahini Corporation and a BBC correspondent from 1996 -2000 .Career awards include the Finalist of the Tolerance Prize by International federation of Journalists ,2004 & 2005 and the Editors Guild Award for Investigative Journalism,1998 . He also currently co edits CPAs Media Monitor publication and is a freelance journalist for Ravaya. .
Sunanda Deshapriya Head Media Un CPA, attended the General Meeting the International News Safety Instit in Amsterdam and the Annual NewsXchange meeting, Nov 10th
B
a
n
a d
A
ce
h
Electi Electi Co or from to the

e Building & Internal Conflict...
a Consultant He has been cer for Tamil Producer for orrespondent
quarterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
PAs Peace and Conflict Analysis Unit, attended a gton DC Oct 30th – Nov 3rd organized by the East ate-building and Internal Conflict.” The conference is ject focusing on internal conflicts in Asia, with this examining conflicts in Sri Lanka, north-eastern India, land, and Burma. All participants submitted proposals discussed at the conference with the aim of agreeing
on as to which papers will be turned into monographs. A follow-up conference is Mirak Raheem of
planned in July 2006. eace & Conflict Analy-
The East-West Center is an education and is Unit attended a Con-
research organization established by the U.S. rence on “Strength-
Congress in 1960 to strengthen relations and ing the Role of Civil
understanding among the peoples and onstructing a Demo-
nations of Asia, the Pacific, and the United Aceh” organized by
States ng in Banda Aceh Nov ts included representa-
Pradeep Pieris ,Co ordinator,SI from other tsunami-af-
participated in a Workshop entitled ak presented a paper ociety in the Sri Lankan sunami recovery”
What Kind of Peace is Possible? was held in Vilonculos, Mozambique from 17th to
which
21st Nov. This project is spearheaded by the North South Institute of Canada
,ED, CPA was invited peaker at the Kolkata ird Annual CRG Winter ration organized by the Research Group, Dec
ndera of Peace and
The World Association for Public Opinion Unit represented CPA
Research (WAPOR) held its annual ional Human Rights
regional conference in Hong Kong from Dec organized by the
10th -12th Dec. Joseph Thavaraja, M men’s Forum which
Krishnamoorthy and Pradeep Peiris of sentatives from trade
Social Indicator participated in the ublic, industrial and
conference and the latter presented ors. The event was
papers on History Public Opinion American Centre for
Research in Sri Lanka and Sri Lanka our Solidarity
Voter behaviour – findings of Social Indicator’s latest election survey with the WAPOR members. Pradeep also spoke on Sri Lankan public opinion on WTO at the panel session along with members from Philippines, Hong Kong and members of Oxfam, HK
iya Head Media Unit , e General Meeting of News Safety Institute
and the Annual eting, Nov 10th
D.M. Dissanayake joined CMEV in 1999 and has experience with the Presidential Elections of that year as the Uva Provincial Co ordinator , the General Election 2000 and 2001 as the NW Province Co ordinator ,the Local Government Election 2002 and the General and Provincial Elections of 2004. He is currently the National Co ordinator of CMEV . He has a LLB Degree from the University of Colombo and was called to the Bar in 2003

Page 3
A ternatives l
Official Newsquarterly of the Centre for P Oct-Dec 2005
CPA held a press conference, 5th Dec, to launch a report profiling the stigma and discrimination faced by People Living With HIV
L-RSunanda Deshapriya,head of the Media Unit ,CPA, C.P.de Silva from FMETU, Sanath Balasuriya from SL W J A
Also Ananth Palak
(SLMMF) and
Facilitated by the “Voices of Recon Programme” of the Media Unit of Public Service Media Charter w on Nov 3rd, in Colombo, aiming to democratic and pluralist media cult and professional rights for media an Present Attendees at the historic at the Launch
occasion were in representatives Sri Lanka.
from the Federatio Employees Trade Unions, Sri Lanka Working Journalists Association,Sr Media Alliance, Sri Lanka Muslim Media Forum and Free Media Move these organisations had co-operated in the design of the Charter
Bhavani Fonseka(CPA) and Sunethra
Bandaranaiyeke (APLF)
Kumaravadi at the Pr
Howeve (>>Page 1)
(>>Page 1) C M E Multicultural Society: Theoretical Perspectives by Dr. A.M.S Anes,
CMEV
strongl feels tha Senior Lecturer University of
t h Peradeniya
environmen prevailing during the electio The fourth and final debate was
campaign and on Election Da for students of Mass
in th Communications and Media and
N o r t topics covered included Media
and Ea Perspectives for Needs of Human
were n Society, by Dr Sunil
conducive to the conduct of Wijesiriwardene, Senior Lecturer,
free and fair election and call Kelaniya Sri Pali University of Sri
on the Election Commissioner Lanka, Gender and Media, by Dr
call for a re-poll of the North a Ariyaratna Athugala, Senior
East in order to ensure that Lecturer, University of Kelaniya,
truly free and fair election of t and Promoting Journalism in The
chief executive of Sri Lanka h Public Interest , by Sunanda
taken place. Deshapriya, Unit Head, Media
More information is available Unit, CPA, among others.
http://www.cpalanka.org/ cmev.html
and AIDS (PLWHA) and their family mem study was commissioned by the As Leadership Forum (APLF) to measure and discrimination in areas such as em health-care, social life, family life, edu Stigma and Discrimina
faced by PLWAs
housing. The aim of this document is to highlight the various levels of stigma and discrimination faced by PLWHA and to explore possible ways in which these concerns can be addressed in Sri Lanka.
Launch of Media Charter ...
Unit in Focus

nch of dia
rter ...
e 1)
CMEV
and their family members. The issioned by the Asia Pacific (APLF) to measure the stigma in areas such as employment, life, family life, education and a and Discrimination faced by PLWAs
f this document various levels imination faced xplore possible e concerns can i Lanka.
Kumaravadivel at the Press Gurruparan Conference
speaking
a Also Ananth Palakidner( SLTMA)N.M.Ameen
(SLMMF) and Seetha Ranjanee(FMM)
ed by the “Voices of Reconciliation
me” of the Media Unit of the CPA,the Service Media Charter was launched 3rd, in Colombo, aiming towards a atic and pluralist media culture and social essional rights for media and journalism nka. ntatives from the Federation of Media
Journalists Association,Sri Lanka Tamil rum and Free Media Movement .All esign of the Charter
n Focus
3 rterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
However, C M E V strongly feels that t h e environment during the election and on Election Day in the N o r t h and East were not to the conduct of a ir election and called tion Commissioner to -poll of the North and der to ensure that a nd fair election of the tive of Sri Lanka had e. mation is available at
ww.cpalanka.org/ cmev.html
CPA’s Social Indicator conducted a pre election opinion poll the results of which were released Nov 1st in advance of the November 2005 Presidential Elections.1200 randomly selected respondents in 22 districts across the island were interviewed.The Mullaitivu, Killinochchi and Mannar districts and the Tamil population in Trincomalee were excluded. Topics covered included perceptions on the ability of Presidential candidates to address issues such as handling the peace process, reducing the cost of living and reconstruct tsunami affected areas.
Interviews by Voice of America’s Colombo correspondent, with Dr P Saravanamuttu, Kethesh Loganathan and Rohan Edrisinha regarding the current situation with regard to the Peace Process, are summarized at www.voanews.com
“Some Lessons in International Politics” and “Going Back to War” were among the weekly articles submitted by Dr Saravanamuttu to the "Insight" column of the Morning Leader and he also contributes to Lankadeepa’s weekly "Saama Mawatha" column .
Social Indicators Pre Election Opinion Poll available at http:// www.cpalanka.org/ research_papers/ PE_2005_Opinion_Poll.pdf is given substantial press coverage at the websites of Daily Mirror(at http:// www.dailymirror.lk/2005/ 11/03/front/04.asp)Lanka Business Online and the Hindu (Nov 2), and NewAge Magazine(Nov 2005) among others.
CPA in the Press ...

Page 4
A l
ternatives Oct-Dec 2005
Official Newsquarterly of the Centre for P C
alender of Events
17th to participat For more updates on latest and upcoming CPA events, visit
Peace is http://www.cpalanka.org/calendar_events.html
Mozambiq October
South Ins 6th –8th Sociology Workshop in Kandy -Part of the Inter- University Debate Series on Future of Democracy and Good Governance in Sri Lanka – 18th The first public discussion forum on Public Service Braodcasting at the SEDEC auditorium. 21st –23rd Philosophy Workshop in Kandy Part of the Inter- University Debate Series on Future of Democracy and Good Governance in Sri Lanka – 28th –30th Media and Mass Communication Workshop in Kandy Part of the Inter- University Debate Series on Future of Democracy and Good Governance in Sri Lanka – 30th CMEV press Conference
November
Nov23 – Analysis U “Strength Reconstr organized 30th Nov Conflict A society m and the U 10th Dec on “Politic Life, Mea Disappea Commissi Dec Dr P Month of November :Monitoring of the Presidential Elections Nov 2005 3rd Facilitated by the “Voices of Reconciliation Programme” the Media Unit launched a Public Service Media Charter towards a democratic and pluralist media culture and social and professional rights for media and journalism in Sri Lanka. The Federation of Media Employees Trade Unions, Sri Lanka Working
the Keyno Third Ann organized Group. 10th -12 Pradeep regional Opinion R History P Journalists Association, Sri Lanka Tamil Media Alliance,
Voter beh Sri Lanka Muslim Media Forum and Free Media
election s Movement were among the organizations which had
presented collaborated to make this possible.
session a and mem 6th With support from UNESCO, CPA organized a workshop on Public Service Values in Journalism Anuradhapura, for the media professionals of Rajarata Radio.
12th Dec Analysis U Human R Union Wo
8thWorkshop on the theme of Governments, Budgets Donor Aid and Natural Disasters, Co sponsors of the event included the International Budget Project,the National Centre For Advocacy Studies and Centre for Budget and Governance Accountability, among others.
A study p
stigm discrimin by people HIV/AID
14th CMEV Press Conference
family
21st Post Election CMEV Press Conference
December
December
5th CPA held a press conference to launch a report profiling the stigma and discrimination faced by People Living With HIV and AIDS (PLWHA) and their family members. The study was commissioned by the Asia Pacific Leadership Forum (APLF). 28th Awareness Workshops on Federalism Project :Training of Trainers workshop
EVENTS ATTENDED
Oct 30th – Nov 3rd Mirak Raheem of CPA’s Peace and Conflict Analysis Unit, attended a conference in Washington DC organized by the East West Center on “State-building and Internal Conflict.”
10th Nov Sunanda Deshapriya Head Media Unit , CPA, attended the General Meeting of the International News Safety Institute in Amsterdam and the Annual NewsXchange meeting, This free newsletter is published by the Centre for Policy Alternatives, No
C
(Contents re-publishe
The M Char

4 terly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
ents
17th to 21st Nov Pradeep EVENTS Peiris ,Co ATTENDED ordinator,SI
cont... participated in a Workshop entitled What Kind of ts, visit
Peace is Possible? held in Vilonculos, l
Mozambique.This project was organised by the North r
South Institute of Canada. of the
Nov23rd –24th Mirak Raheem of Peace & Conflict Analysis Unit attended a Conference on – c
. rt of
of –
“Strengthening the Role of Civil Society in Reconstructing a Democratic Society in Aceh” organized by Fredrich Ebert Stiftung in Banda, Aceh. 30th Nov. Kethesh Loganathan head, Peace and Conflict Analysis Unit, represented CPA at a civil society meeting with former US President Bill Clinton and the UN Special Envoy for Tsunami Recovery. sity ood
10th Dec Kethesh Loganathan made a presentation on “Political Killings” at a Seminar on “The Right to Life, Measures to combat Extra-judicial Killings and Disappearances” organized by the Human Rights ber
Commission on Human Rights Day . Dec Dr P Saravanamuttu ,ED, CPA was invited to be ential
the Keynote Speaker at the Kolkata Workshop of the Third Annual CRG Winter Course on Forced Migration organized by the Mahanirban Culcutta Research vice
Group. 10th -12th Dec Joseph Thavaraja, M Krishnamoorthy and
r
of
Pradeep Peiris of Social Indicator participated in the annual regional conference of the World Association for Public Opinion Research (WAPOR).The latter presented papers on History Public Opinion Research in Sri Lanka and Sri Lanka nce,
Voter behaviour – findings of Social Indicator’s latest election survey with the WAPOR members. Pradeep also d
presented Sri Lankan public opinion on WTO at the panel session along with members from Philippines, Hong Kong and members of Oxfam, HK d a alism
12th Dec Sriyanie Wijesundera of Peace and Conflict Analysis Unit represented CPA at the International Human Rights Celebration organized by the Trade Union Women’s Forum
LATEST PUBLICATIONS o nal acy ce
A study profiling the stigma and discrimination faced by people living with HIV/AIDS and their family members
ber
eport
y
their by
The final report on CPA’s study on women’s access to and ownership of land and property in the North and East
oject
DED
ace
nce in Center
it ,
Compiled by Chandrika Gadiewasam
chandrika@cpalanka.org
rdam
(Contents of this newsletter may be reproduced and/or re-published with due accreditation to 'Alternatives-CPA')
icy Alternatives, No 24/2, 28th Lane-Off Flower Road, Colombo 7, Sri Lanka.
Vibhasha Volume 3 Issue 1
Media Unit’s Madhya Vimarshi
The Media Charter
Mahajana Sevaya Sandaha Janamadya, a pamphlet on Public Service Media