கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தேர்தல் தொடர்பான வன்முறை பற்றிய இறுதி அறிக்கை - பொதுத்தேர்தல் 2004

Page 1
JL Ltd."LR-LLLR LVVIJ. - t ds d # ========= ■ - hailed by Policeg. "“ë 器 huge t Commission Peaceful poll, huge ຫຼິ : o¶ಲೆ : Japanese observers commend lack of violence during elections &S) on was generally peaceful
靶 L - 尝 “ලිතුරු ಜೂ.6 €ಹಿ ဦးမြို့၌
| o: ygo aspeonée) esa de estabasoló *雪 త్రొసీ 蠶醬இந்ததி 활 裔
器|、 స్థాపకి- ே அறிவிப்பி for successful pletion of Dal
250 ଅର୍କ @లీక్స్టి"- My, ےgy ప్రైజైజేలిజెLT Allilice """
TTASJSeSSYSY TTTS ASASASYYkYYSLLLLLLYYSLSLrLLL தேர்தல் முழவுகள
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தேர்தல் தொடர்பான வன்முறை பற்றிய இறுதி அறிக்கை பொதுத்தேர்தல் - ஏப்ரல் 2004 ATeTyLeLLuOLOkkLL LBTss TOs TLCLTTLSylyl lStlttl lytTTeS
- CERN || �0G ့ကြီးဂျိုက္ကိုစုံပြု၍န္တီး (ද්න්ෂු ශ්‍රීතුකාමඤර්ස් බීරණයුතුද්ශීඝ්‍ර මුනිවරද්‍රි. ε)δ
visieff Siliff Considerable reduction in 289 as Ogget O W "---- |- *
Bestelection in many violence SayS ÇMEV. di poli Peaceful *icశ్లే * ce. karisar:- .iii *
years: Polis 蠶 heads hailed by ఢ (Iலாளர்களுடனாவிச் နှီးမျိုးနှီးနှီးနှီး ၊ နွားႏွစ္ထိ ဖုံးနှီးနှီး eqE)ဧ)ဌ] :Çayı:5 శ్రీ * ప్ర్రా உேத்தியேகபூர்வதிே:), kAKKSYYSSSSSSYSSSSL0MriLg gLLeL A MATKeYYJSAAAeAAeLe eMeSA

Page 2
தேர்தல் தொடர்
பற்றிய இறு:
பொதுத் 02 ஏப்ர
556. QG"papSIGs GET

பான வன்முறை
தி அறிக்கை
தேர்தல் ல் 2004
ரிப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 3
8F86ର) ପ୍ଲୁ, l୮
)ே தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்ட
இப்பிரசுரத்திலுள்ள விடயங்களை தேர்தல் வன் (தேவ.க.நி) முறையான நன்றியுனர்
ISBN 95.
மேலதிக தகவல்களுக்கான தொடர்பு முகவரி:
மாற்றுக் கொள்கைளுக்கான நிலையம் (CPA) 242, 28ம் ஒழுங்கை,
ஒவ் பிளவர் வீதி,
கொழும்பு 07,
லங்கை,
தொலைபேசி: +94 11 2565304, 2565306, 5552 தொலைநகல் +94 11471460 LóGÖTGATG55F GÖ: cpadsri. lanka.net
Q6ÔNGGOTUuğÈ5GIT Lò: WWW.cpalanka.org
கார்த்திகை 2004

ரிமைகளும்
பதற்கான நிலையத்திற்கே (தேவ.க.நி) ஆகும்.
முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்திற்கு ாவைத் தெரிவித்துப் பயன்படுத்தலாம்.
5-8O37-66-4
746, 5552748

Page 4
உள்ள
நிறைவேற்றுப் பொழிப்பும் பரிந்துரைகளும் .
தேவ.க.நி. கண்காணிப்பு.
பரிந்துரைகள்.
கணக்காய்வின் சுருக்கம்.
பகுதி ஒன்று தேர்தலிற்கு முந்திய வன்முறைகள் (பிரச்சார காலம) -
பகுதி இரண்டு தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2004
இரண்டாவது அறிக்கை - தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல்
மூண்றாவது அறிக்கை - தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2
இடைக்கால அறிக்கை - 07 ஏப்ரல் 2004 .
தேர்தல் தினத்தன்றிலான நிகழ்வுகள் - வாக்களிப்பு நீ
பகுதி மூன்று தேர்தலிற்குப் பிந்திய மீறல்கள் .
நன்றியுரை.

டக்கம்
- இடைக்கால அறிக்கை - 31 மார்ச் 2004. 13
2004................................................................................... 41
004.................................................................................... 43
47
ைெலயங்கள் அடிப்படையிலான ஓர் சுருக்கக் குறிப்பு. 50
11
123

Page 5
உருவப்படங்கள், அட்ட
தேர்தலிற்கு முந்திய மீறல்கள்
உரு அட்டவணை 1 அட்டவணை II அட்டவணை III
அட்டவணை IV
அட்டவணை V அட்டவணை VI உரு 2
உரு 3
உரு 4
உரு 5 ഉന്ധ്ര, 6
ഉ (b, 7 ഉ (b 8
உரு 9
2001 மற்றும் 2004 பொதுத்தேர்தல்களில் இட வன்முறைக்கு காரணமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குற்றச்செயல்களின் அறிக்கை (திரண்ட எண்க ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடாத்தப்பட்ட குற்றங் குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கையும் அது தெ கட்சிகளின் அட்டவணை (திரண்ட எண்ணிக்ை திகதிவாரியாக இடம்பெற்ற சம்பவங்களின் வி 2001 ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில் இடம்பெற் வகைரீதியாக அனைத்து சம்பவங்களும் (174 வகைரீதியாக பாரிய சம்பவங்கள் (643). ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய எண்ணிக்கை (643). வகைரீதியாக சிறிய சம்பவங்கள் (1104). ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய எண்ணிக்கை (1104). ஒவ்வொரு அரசியற்கட்சிகளாலும் நடாத்தப்பட ஐ.தே.மு யால் நடாத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்ட ஐ.ம.சு.கூ. பால் நடாத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்ட ஐ.தே.மு.யால் நடாத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்ட ஐ.ம.சு.கூபால் நடாத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்ட

வணைகளின் நிரல்கள்
ம்பெற்ற மொத்த வன்முறைச் சம்பவங்களின் ஒப்பீடு . 18 வர்கள் (திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்). 19 ணரிக்கை இலக்கங்களில்). 20 களின் வகை (திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்). 21 ாடர்பாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய கை இலக்கங்களில்). 22 S TTTA SASSyySSSSSSySSSSSSySSSSSSySSSSS 23 ]ற சம்பவங்களுடனான ஒப்பீடு. 24 SySyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyySS 25 26
ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட பெரிய குற்றச்செயல்களின்
27
28
ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட சிறிய குற்றச்செயல்களின் மொத்த
29
ட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பாரிய மீறல்களின் தொகுப்பு. 30 ப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு பாரிய சம்பவங்கள் (336). 31 டப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு பாரிய சம்பவங்கள் (186) ப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு சிறிய சம்பவங்கள் (484). 32
ப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு சிறிய சம்பவங்கள் (283)

Page 6
ഉ (b 10 உரு 11 ഉ (b 12
உரு 13 ഉ (b |4
ஐ.ம.சு.கூ.ஐ.தே.மு மற்றும் ஏனைய கட்சிகளுக் ஐ.ம.சு.கூ.ஐ.தே.மு மற்றும் ஏனைய கட்சிகளுக் ஐதே.மு.யால் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு (486 ஐ.ம.சு.கூ.பால் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு (833 மாகாண அடிப்படையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கு
மாவட்ட அடிப்படையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட {
தேர்தல் தின வன்முறைகள்
உரு 15
அட்டவணை VII அட்டவணை VIII அட்டவணை IX அட்டவணை X அட்டவணை XI
அட்டவணை XII
அட்டவணை XII ഉ (b |6
உரு 17
தேர்தல் தினங்களில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களி A) தேர்தல் தினம் - 1999 ஆம் ஆண்டு ஜன B) தேர்தல் தினம் - 2001 ஆம் ஆண்டு பெ வன்முறைக்கு காரணமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பிரதேசரீதியாக இடம்பெற்ற குற்றச்செயல்களில் பிரதேசரீதியாக இடம்பெற்ற குற்றச்செயல்களில் ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடாத்தப்பட்ட குற்றங் கட்சிகளால் நடாத்தப்பட்ட குற்றச்செயல்கள். குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கையும் அது தெ கட்சிகளின் அட்டவணை. தேர்தல் தினத்தன்று இடம்பெற்ற குற்றச்செயல் ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய எண்ணிக்கை.
மாகாண அடிப்படையில் இடம்பெற்ற மொத்த

கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்கள் (பாரிய சம்பவங்கள்) . 33
கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்கள் (சிறிய சம்பவங்கள்) . 34 ) ................................................................................................................................................................................................................. 35 3)
தற்றச்செயல்கள் . 36 குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கை. 37
ன் ஒப்பீடு - 2004 பொதுத் தேர்தல் தினத்துடன் . 96
எாதிபதித் தேர்தல் ாதுத் தேர்தல்
வர்கள். 97
ി ഖണ്ട്............................... 98
T பெலிக் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
களின் வகை . OO
()
ாடர்பாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய
O2
களின் விரிவான விபரம். O3 ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட மொத்த குற்றச் செயல்களின்
104
சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை . 105

Page 7
ഉ (b 18 கட்சிகளால் செய்யப்பட்ட மொத்த முறைப்பாடு உரு 19 வாக்களிப்பு நிலையங்களுடன் தொடர்புடையத்
உரு 20 மாவட்ட ரீதியாக வாக்களிப்பு நிலையங்களுட
தேர்தலிற்கு பிந்திய வன்முறைகள்
அட்டவணை XIV மீறல்களுக்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோர் (திரன அட்டவணை XV பதிவுசெய்யப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் (திரண்ட அட்டவணை XVI ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடாத்தப்பட்ட குற்றங் அட்டவணை XVI குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாக குற்றஞ்சாட்டப்பட
(திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்).
ഉന്ധ്ര, 21 ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய
எண்ணிக்கை (108). ഉന്ധ്ര, 22 வகை ரீதியாக அனைத்து சம்பவங்களும் (10 ഉ (b 23 ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய உரு 24 வகை ரீதியாக பாரிய சம்பவங்கள் (46). ഉ (b, 25 வகை ரீதியாக சிறிய சம்பவங்கள (62). ഉ (b, 26 ஐதே.மு. செய்த முறைப்பாடுகள் (77).
ஐ.ம.சு.கூ. செய்த முறைப்பாடுகள் (24) உரு 27 மாகாண அடிப்படையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கு
உரு 28 மாவட்ட அடிப்படையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட {

கெளின் எண்ணிக்கை . O6
தாக நிகழ்ந்த சம்பவங்கள். ()7 ன் தொடர்புடையதாக இடம் பெற்ற சம்பவங்கள. O8
ன்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்). 11 எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்). 12 களின் வகை (திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) . 13
ட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய கட்சிகளின் அட்டவணை
114
ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட குற்றச் செயல்களின் மொத்த
115
ASyyyyySyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyySS 16 ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட பாரிய குற்றச் செயல்கள் (46). 17 18
119
120
தற்றச்செயல்கள். 21
குற்றச் செயல்கள் . 122

Page 8
IIIOISIOIVO::
මැතිවරණී ප්‍රචණ්ඩක්‍රිය) හිරීක්‍ෂණී මධ්‍යස්ඨානය
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
இறுதி அறிக்கை
2 ஏப்ரல் 2004 பொதுத்தேர்தல்
நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு மற்றும் சிபாரிசுகள்
(அ) அரசியல் சூழ்நிலை தொடரான அரசியற் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து 2004 ஏப்ரல் 2ம் திகதியில் பொதுத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பிரதிபலனாக அரசியல் போட்டியும் எதிர்ப்புக்களும் தீவடங்கலும் தீவிரமடைந்தது.
2003ம் ஆண்டு அக்டோபர் இறுதியில் எல்.ரி.ரி.ஈ இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகாரசபை பிரேரணையை இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு சமர்ப்பித்தது. இந்நடவடிக்கை 2005 ஏப்ரலில் அரசிற்கும் எல்.ரி.ரி.ஈ இற்கும் இடையிலான முறிந்து போன பேச்சு வார்த்தையை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான முன்னோடியாக பார்க்கப்பட்டது. அதன் பின் குறுகிய காலத்தில் ஜனாதிபதி குமாரதுங்க தமக்குரிய நிறைவேற்று அதிகாரங்களைப் பிரயோகித்து நவம்பர் 3ம் திகதி பாதுகாப்பு, தகவல் மற்றும் ஊடகம், உள்விவகார அமைச்சுக்களை எடுத்துக் கொண்டதன் மூலமும் பாராளுமன்றத்தினை முதல் இருவாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்ததன் மூலமும் அரசியற் போட்டியில் தனது பிரதான பாத்திரத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார். இது பாதுகாப்புப் படைகள் மற்றும் பொலிஸ் முழுவதும் அவரின் நேரடிக் கட்டுப் பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தது. அத்துடன் அரசினுடைய ஊடகத்துறையிலும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கும் அனுமதித்தது. ஜனாதிபதி வடக்கு மற்றும் கிழக்கின் பாதுகாப்பு நிலைமைகள் சீர்கெடுவதனால் தடப்து செயற்பாடு

அவசியமானதென விவாதித்தார். நோர்வே அரசாங்கம் சமாதான நடவடிக்கைகளுக்கு விரைவாக திரும்பும் நோக்குடன் தென்சிங்கள அரசியல் வாதிகளிடையே பேச்சுவார்த்தையில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த சில முயற்சிகள் மேற்கொண்டபின் நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வரை இலங்கையில் சமாதான நடவடிக்கைகளில் தம் அனுசரணையாளர் பங்கை விலக்கிக் கொள்வதாக நவம்பர் 14ம் திகதி அறிவித்தது.
பிரதமமந்திரி நாட்டில் இல்லாத சமயம் ஜனாதிபதி அரசாங்கத்தின் மீது அதிகாரத்தை பிரயோகித்த போதிலும் அவர் நாடு திரும்பியதும் தேசிய அரசாங்கத்தில் தம்முடன் இணையுமாறு அழைப்பு விடுத்தார். சர்வதேச சமூகம் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் தெற்கில் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வந்து எல்.ரிரிஈயுடன் பேச்சு வார்த்தையை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதனை நோக்கி நகருமாறு தூண்டியது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் குழு, வெளியுறவு விவகார ஆணையாளர் கிறிஸ் பற்றன் தலைமையில் நவம்பர் இறுதியில் நாட்டிற்கு வருகைதந்து தெற்கின் உடன் பாட்டிற்கு அழைப்பு விடுத்ததுடன் சமாதானப் பேச்சு வார்த்தைக்கு திரும்புமாறும் குரல் கொடுத்தார்கள்.
நவம்பர், டிசம்பர் காலப்பகுதியில் ஐ.தே.க. தவிசாளர் மலிக் சமரவிக்கிரமவும் ஜனாதிபதியின் ஆலோசகர் மனோ தித்தவலவும் "சகவாழ்வு" இணக்கப்பாடொன்றை அடைவதற்காக ஒழுங்காக
சந்தித்தனர். இருபிரதான அரசியற்கட்சிகளுக்கிடையில் நிலவிய தீவிர கருத்து வேற்றுமையை விடுவிக்க முடியவில்லை. எவ்வாறாயினும் சகவாழ்வு இணக்கப்பாடு ஏமாற்றத்தையே தோற்றுவித்தது. இதன் விளைவாக 2004 பெப்ரவரி 7ம் திகதி ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தைக் கலைத்து புதிய தேர்தல் ஏப்ரல் 2ம் திகதி என அறிவித்தார். பாராளுமன்றக்கலைப்பு பல புதிய அரசியல் கூட்டுக்கட்சிகளுக்கும், கூட்டமைப்புகளும் உருவாக வழிகாட்டியது. பொஐ.மு. பூநீல.சு.க. பூநீலம.க. பூநீல.க.க. ல.ச.சக. ஆகியன அமைத்த சமாதான நடவடிக்கைகளுக்கு 6.T0 நிலைப்பாட்டினைக் கொண்டதாகக் காணப்படும் ஜேவிபியுடன் கூட்டுச் சேர்ந்தது பேரியல் அஸ்ரப்பின் தேசிய ஐக்கிய முன்னணி நுஆ அதே கொள்கைகளுடன் தொடர்ந்திருந்து ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பாக இயங்கியது ஐம.சு.கூ) த.வி.கூ. இற்குள் கருத்து வேற்றுமை தோன்றியதன் விளைவாக செயலாளர் வீ ஆனந்தசங்கரிக்கும் ஏனைய அங்கத்தவர்களுக்கும் இடையில் பிளவு ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு த.தே.கூ) தொடர்ந்து உதயசூரியன் சின்னத்தில் தேர்தலில்

Page 9
போட்டியிடமுடியாததினால் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி இத.அ.க.) என்ற பழைய சமஷ்டிக்கட்சியின் பெயருக்கு திரும்ப வேண்டியிருந்தது. ஏனைய சிறுபான்மைக் கட்சிகளான பூரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பூநீல.மு.கா) மற்றும் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (இ.தொ.கா) ஐக்கிய தேசியக்கட்சி (ஐ.தே.க.) யுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து ஐக்கிய தேசிய முன்னணி என்ற பெயரில் போட்டியிட்டன. பெளத்த சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் தேர்தலின் புகுந்தது தேர்தலில் குறிப்பிடக் கூடிய அம்சமாகும். சிஹல உறுமய கட்சியுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து ஜாதிக ஹெல உறுமய (ஜTஹெஉ என்ற பெயரில் அவர்கள் போட்டியிட்டார்கள்.
இடம் பெயர்ந்தவர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் ஒருவரின் வாக்கினைப்பெற அடையாளம் காண்பதற்காக அடையாள அட்டையை உபயோகிப்பது வெளிநாடுகளில் வேலைசெய்பவர்களின் வாக்குரிமை போன்ற பிரச்சினைகள் அரசியல் கட்சிகளினாலும் தேர்தல் கண்காணிப்புக் குழுவினாலும் எழுப்பப்பட்டதாயினும் கடந்த காலங்களைப் போல தீர்க்கப்படாமலே 2004 பொதுத் தேர்தலும் எதிர்நோக்கியது. வடக்கு கிழக்கில் எல்ரிரிஈ இன் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பிரதேசங்களில் வசிப்பவர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமை முக்கிய விவகாரமாக இருந்தது. இறுதிப்பிரச்சினை பற்றி எல்ரிரிPF க்கும் அரச அதிகாரிகளுக்கும் இடையே நடந்த தொடர் கலந்துரையாடல்களைத் தொடர்ந்து அரச கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்திற்கும் எல்.ரி.ரி.FI யின் கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்திற்கும் இடையேயுள்ள யுத்தசூனியப் பிரதேசத்தில் வடக்கே வன்னியிலும் கிழக்கே எல்.ரி.ரி.Rயின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அண்மித்த பிரதேசங்களிலும் கொத்தணி வாக்குச் சாவடிகளை அமைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. பாதுகாப்பு, ஏனைய சேவை வசதிகள் மற்றும் போக்குவரத்துப் போன்ற பல பிரச்சினைகள் இருந்த போதிலும் கூடியளவிற்கு அவைதீர்க்கப்பட்டதனால் 15 வருடங்களிற்கு மேலாக முதற்தடவையாக எல்ரிரிஈயின் கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தில் வசித்த பெருமளவு வாக்காளர்கள் தமதுவாக்குரிமையை பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தை பெற்றார்கள். ஆயினும் எல்ரிரிஈ, ஏனைய அரசியல் கட்சிகளையோ அல்லது குழுக்களையோ தமது கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. இதன் பலனாக இவ்வாக்களர்களுக்கு சுயேச்சையாக தகவல்களைப்பெற்று தமக்கு விரும்பிய வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமையும் மறுக்கப்பட்டது.
2

எல்.ரிரிஈயின் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக அமைப்பில் பிளவை ஏற்படுத்தி கிழக்குத் தமிழர்களுக்கு விசேடபங்கை வகிப்பதற்கு எல்.ரிரி யின் கிழக்குத் தலைவர் கருனாவினால் 2004 மார்ச்சில் மேற்கொண்ட தீர்மானம் வன்னியை தளமாகக் கொண்ட தலைமையின் எதிர்ப்பைச் சந்தித்தது. இது தேர்தல் பிரச்சார காலம் முழுவதும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ஒரு இயல்பற்ற நிலை தோன்றுவதற்கு வழிவகுத்தது. கிழக்கு மாகாணத்தில் பிரச்சார காலப்பகுதியில் அரசியல் நோக்குடனான 05 கொலைகள் இடம்பெற்றது நிலைமையின் தீவிரத்தை அத்தாட்சிப் படுத்தியது.
(ஆ) தேர்தல் ஒழுங்கமைப்பு 2004 பெப்ரவரி 1ம் திகதி முதல் மாவட்ட மட்டத்தில் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் ஆரம்பமாகியது. அதேவேளை 2004 பெப்ரவரி 24ம் திகதி நியமனப்பத்திரம் தாக்கல் முடிவடைந்தது. 24 அரசியல்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையாளரிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட 51 அரசியல் கட்சிகளிலிருந்து மற்றும் 192 சுயேட்சை குழுக்கள் தமது மனுக்களைத் தாக்கல் செய்தன.
இத் தேர்தலுக்கு மொத்தம் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் 12.893052 ஆகும். இது 10677 வாக்குச் சாவடிகளில் வியாபித்திருந்தது. வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் எல்ரிரிஈயிற் கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தில் வசிக்கும் வாக்காளர்களுக்கு கொத்தணி வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன.
2004ம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் 2001 செப்டம்பரில் நிறைவேற்றப்பட்ட 17வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் மற்றும் ஸ்தாபனங்களினால் முதலாவதாக நன்மையடைந்ததாகும். முன்னைய தேர்தல் வன்முறைகள் மற்றும் முறைகேடுகள் மட்டங்களின் அடிப்படையில் குறிப்பாக சிவில் சமூகத்தின் அழுத்தம் இத் திருத்தத்திற்கு ஊக்கியாக சேவையாற்றியுள்ளது. தேர்தல் ஆணைக்குழு, பொலிஸ் ஆணைக்குழு, பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு உட்பட பல சுயாதீனமான ஆணைக்குழுக்களை அமைப்பதற்கு 17வது திருத்தம் வழிவகுத்தது. சகல ஆணைக்குழுக்களும் அரசியலமைப்புச் சபையினால் நியமிக்கப்படும். அது 2002 மார்ச்சில் உருவாக்கப்பட்டது. தேர்தல் ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் மீதான ஜனாதிபதிக்கும் அரசியலமைப்புச் சபைக்கும் இடையில் நிலவிய இறுக்கமான நிலைப்பாடு முக்கியமான இவ் ஆணைக்குழு அமைப்பதனை தடுத்தது. ஆயினும் 17வது

Page 10
திருத்தத்தின் பிரகாரம் இவ் ஆணைக்குழு முழுமையாக நியமிக்கப்படும் பேரை தேர்தல் ஆணையாளருக்கு ஆணைக்குழுவின் அதிகாரங்களையும் வழங்கியுள்ளது.
இதன் பலனாக தேர்தல் ஆணையாளர் திரு. தயானந்த திசநாயக்கா முழுத் தேர்தல் நடவடிக்கைகளையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். அதேவேளை பொலிஸ் திணைக்களம் கொழும்பில் பொலிஸ் தலைமைக் காரியாலயத்திலுள்ள பொலிஸ் தேர்தல் செயலகத்தின் பொறுப்பதிகாரியாக ஒரு சிரேஸ்ட பொலிஸ் அதிகாரி இருக்க வேண்டுமென்பதற்காக பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபர் ஒருவரை நியமித்தது.
இத்தேர்தலில் முக்கிய அம்சம் தேர்தல் ஆணையாளர் 17 வது திருத்தத்தில் அவருக்கிருக்கின்ற அதிகாரங்களை தீர்மானித்ததாகும். இந்த அதிகாரங்களை அரசகட்டுப்பாட்டிலுள்ள ஊடகத்தின் மீதும், சில பிரதேசங்களின் வாக்கெடுப்பை இரத்துச் செய்து மீளவாக்களிப்பை நடத்துவதற்கும் மேலும் வலுவுடன் பிரயோகித்திருக்கலாம் என்ற போதிலும் வடக்குக் கிழக்கிற்கு வெளியே வன்முறை மற்றும் முறைகேடு குறைந்தளவில் இருந்ததிற்கு தேர்தல் ஆணையாளரின் செயற்பாடுதான் காரணமென பரந்தளவில் எடுத்துக்கூறப்பட்டது. இக்காலப்பகுதியில் பொலிஸாரின் இடமாற்றம் பற்றிய சில விமர்சனங்கள் இருந்தபோதும் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவினால் இவ்விடயத்தில் பொலிஸாரின் பங்கு பற்றியும் பெரிதாக எடுத்துக் கூறப்பட்டது.
தேர்தல் தினத்தன்று உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தினுள் செல்வதற்கு ஆணையாளரினால் உத்தியோகபூர்வ அனுமதி வழங்கப்பட்ட முதலாவது தேர்தல் 2004 ஏப்ரல் பொதுத்தேர்தலாகும். ஆயினும் வாக்குகள் எண்ணும் நிலையங்களுக்கு செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.
(இ) தேர்தல் பிரச்சாரம்
தேர்தல் பிரச்சாரம் முழுவதிலும் பொலிஸானது தேர்தல் சட்டங்களைப் பேணுவதில் விழிப்பாக இருந்தது. உதாரணமாக தேர்தல் சட்டங்களை மீறுகின்ற சுவரொட்டிகளை மாநகரசபை மற்றும் உள்ளூராட்சி ஊழியர்களின் உதவியுடன் ஒழுங்காகவும் முறையான அடிப்படையிலும் கிழித்து அகற்றியது. இவ்விடயத்தில் சுறுசுறுப்பாக செயற்படும் போது அது சிறிய வேட்பாளர்களுக்கு தமது பிரச்சாரத்தைச்

செய்வதற்கு உதவியாக இருந்தது. மேலும் சிலவகையான வன்முறைகளை தடுக்கும் செயலாகவும் இருந்தது. உதாரணமாக 2004 ஏப்ரலில் சுவரொட்டிகளை ஒட்டும்போது கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் மீதான தாக்குதல் பற்றிச் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை முன்னரைவிட மிகக் குறைவாக இருந்தது தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது ஊடகங்களைக் கண்காணித்த அமைப்புக்கள், தேவ.கநிதில் அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் உட்பட ஊடகங்களின் வெவ்வேறு பகுதிகள் அவர்களின் அரசியற் சேர்க்கையின் படி அப்பட்டமான ஒரு பக்கச்சார்புநிலையை எடுத்துள்ளதாக கூறின. மற்றைய தேர்தல்களைப் போல இந்த தேர்தலும் கூட அரசிற்கு பக்கச்சார்பான கருத்துக்களை அரசுக்குச் சொந்தமான ஊடகங்கள் செய்கின்றன எனும் பிரச்சினை எழுப்பிய போது தனியார் ஊடகங்கள் அப்பட்டமாக எதிர்கட்சிக்கு சார்பானவையென்ற அடிப்படையில் அரசர் நியாயப்படுத்தியது. ஆகையால், அரசுக்கு சொந்தமான ஊடகங்களின் பங்கு தேர்தல் பிரச்சார காலத்தில் 2004 தேர்தலிலும் முன்னைய தேர்தல்களைப் போல சர்ச்சைக்குரியதாகவே இருந்தது.
தேவ.கநி, தேர்தல் ஆணையாளரை 17ம் திருத்தத்தில் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பிரயோகித்து தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி ஒருவரை நியமித்து இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தையும், இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தையும் பொறுப்பேற்குமாறு திரும்பத்திரும்ப வேண்டிக் கொண்டது. பிரச்சாரம் முடிவதற்கும் தேர்தல் தினத்திற்கும் இடையில் முதல் இரு நாட்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆணையாளர் 2004 மார்ச் 29ம் திகதி அவ்வாறு செய்தார். இந்த இரு நாட்களிலும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை.
தேவகநி தேர்தல் பிரச்சார காலத்தில் வன்முறை சம்பவங்களில் அதிகளவு துப்பாக்கி முதலிய வெடிக்கும் ஆயுதங்கள் பாவிக்கப்பட்டதைப்பற்றியும் எடுத்துக்கூறியது. அனுமதிப்பத்திரமற்ற துப்பாக்கி முதலிய வெடிக்கும் ஆயதங்களை அரசியல்வாதிகளிடமிருந்தும் ஆதரவாளர்களிடமிருந்தும் LTT| பெறுவதற்கு அங்குமிங்குமாக சில முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்ட பொழுதிலும் அதிகளவிலான ஆயுதங்கள் சட்டவிரோதிகளின் கைகளில்
2004 மார்ச் 18ம் திகதி ஊடக வெளியீடு

Page 11
சிக்கியுள்ளதால் நேர்மையான தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு கடும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளதாக தே.பெ.க.நி. கருதுகின்றது.
(ஈ) வடக்கு மற்றும் கிழக்கு கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்தே தேர்தல் பிரச்சாரகாலத்தில் மிகவும் குழப்பமான வன்முறைச் செயல்கள் இருந்தது. அங்கு இருபிரிவு @T¢J|িীিনা: யினருக்கும் இடையேயான தீவிரமான கருத்து வேற்றுமையினால் பொதுவான பயம் மற்றும் மிரட்டல்களின் அளவு அதிகமாகியது தேர்தல் பிரச்சார காலப்பகுதியில் வற்புறுத்திக் கூறப்பட்ட பிரச்சினைகள் தேவகநி இன் அறிக்கைகளில் எழுப்பப்பட்டதன் ஒழுங்கில் தரப்பட்டுள்ளது.
- மார்ச் 1ம் திகதி திரு. சின்னத்தம்பி சந்தரம்பிள்ளை மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஐதே.மு. வேட்பாளர், முன்னைய தாக்குதலில் ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு மட்டக்களப்பு பொதுவைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். - மார்ச் 2ம் திகதி திரு. பொன்னையா இராஜேந்திரன், ஈபிடிபி உறுப்பினர் வாழைச்சேனை மட்டக்களப்பு மாவட்டம்) ஈ.பி.டி.பி. அலுவலகத்திற்கு வெளியே சட்டுக்கொல்லப்பட்டார். - மார்ச் 17ம் திகதி சம்மாந்துறை பூரீல.மு.கா. அலுவலகத்தில் கடமையாற்றும் ஒருவரின் 23 || LGù சந்தேகத்திற்கிடமான நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. - மார்ச் 23ம் திகதி மட்டக்களப்பு கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாயபீட சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் ரி. திருச்செல்வம் மட்டக்களப்பு கல்லடியிலுள்ள அவரது வீட்டில் வைத்து சடப்பட்டு காய மடைந்தார். - மார்ச் 2'ம் திகதி மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபரும் பிரதம தெரிவத்தாட்சி அலுவலருமாகிய திரு. ஆர். மெளனகுருசாமி மட்டக்களப்பு பிள்ளையாரடியில் ഒിവേഴ്സg| சுடப்பட்டு காயமடைந்தார். - மார்ச் 30ம் திகதி த.தே.கூ. வேட்பாளர் திரு. ராஜன் சத்தியமூர்த்தி, அவருடைய மைத்துனர் திரு. கனகசபையுடன் சேர்த்து மட்டக்களப்பில்வைத்து சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

மேலும் தமிழ் அரசியல் வாதிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் கொழும்பு உட்பட கிழக்கு மாகாணத்திற்கு வெளியே குறிவைக்கப்பட்டார்கள். 2004 மார்ச் 27ம் திகதி இரண்டு கொலை முயற்சிச் சம்பவங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. முதலாவது கொலை முயற்சி முன்னாள் ஐதே.மு.யின் இந்து சமய விவகார அமைச்சர் மீதானது. அடுத்தது ஈபிடிபி தேசியப்பட்டியல் வேட்பாளர் கந்தையா சங்கரன் மீதானது.
வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் பாதுகாப்பற்ற சூழ் நிலை அதிகரித்தனால் சகல அரசியல் கட்சிகளினதும் வேட்பாளர்கள் தமது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நடத்துவதற்கு மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார்கள். நேரடி அச்சுறுத்தல்கள் அவ்வாறே பயம் மற்றும் மிரட்டல்கள் வேட்பாளர்களை இராஜினாமா செய்வதற்கு வழிவகுத்தது. மேலும் தேர்தல் தினத்தன்று ததே.கூ. அல்லாத அநேக வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கெடுப்பு முகவர்களை பணியில் சேர்ப்பதற்கு பிரச்சினையாக இருந்தது.
இந்தச் சூழ்நிலையில், தேவக.நி. சகல வேட்பாளர்களுக்கும் வடக்கு கிழக்கு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்யும் ஆற்றல் சுதந்திரமானதும் நேர்மையானதுமான தேர்தலுக்கு அவசியமென அதன் நிலையை Lក់ភារ៉ាដ្យា வலியுறுத்தியது. மேலும் இலங்கையின் (6) ||Tdi, "TITGT|T ஒவ்வொருவருக்கும் தமது வாக்குரிமையை பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் போட்டியிடும் கட்சிகளுக்கும், வேட்பாளர்களுக்கும் இடையே சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் தெரி செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தியது. வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களினதும் அவர்களினுடைய ஆதரவாளர்களினதும் பாதுகாப்பினை உத்தரவாதப்படுத்தக் கூடிய ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும் இருதரப்பினர் பொலிஸாரும் விடுதலைப்புலிகளும், இவ்விடயத்தில் அவர்களின் முதற் பொறுப்பினை செயன்முறையில் உறுதியான கடப்பாட்டுடன் செயற்படுத்த வேண்டுமென தேபெ.க.நி. கேட்டுக்கொண்டது. தேவக.நி. இலங்கையின் மேல் நீதிமன்றத்தில் 2000 டிசம்பரில் மெடிவக மற்றும் ஏனையோர், எதிர் தேர்தல் ஆணையாளர் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதை மேற்கோள் காட்டியது. "உலகளாவியதும் சம வாக்குரிமையுடைய நேர்மையான ஜனநாயகத் தேர்தல் நாடுவது,
2004 மார்ச் 1ம் திகதி தேவகநி ஊடக வெளியீடு 2004 மார்ச் 2ம் திகதி தேவகநி ஊடக வெளியீடு

Page 12
தேர்தலுக்கு முந்திய காலப்பகுதியில் சகல வேட்பாளர்களும் சுதந்திரமாக சம அளவில் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளின்றி பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவதை உறுதி செய்தல் மற்றும் தேர்தல் சட்டங்களை அமுலாக்கல் ஆகும்’ சர்வதேச மன்னிப்புச் சபையின் 2004 பெப்ரவரி 27ம் திகதி பத்திரிகை வெளியீட்டினையும் மேற்கோள் காட்டிய தேவக.நி. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் ததே.கூ. -(தேர்தலில் எல்ரிரிஈ யின் ஆதரவுள்ள)- இல்லாத மற்றய தமிழ் அரசியற் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் ஆதரவாளர்களும் கொலை செய்ய குறிவைக்கப்படலாம் என்ற அமைப்பின் அக்கறையை வெளிப்படுத்தியது.
(உ) தேர்தல் தினம் : ஏப்ரல் 2 தேர்தல் தினம் 2004 ஏப்ரல் 2ம் திகதி தேவக.நி. வெளியிட்ட ஆரம்ப அறிக்கையில் பொதுத்தேர்தல் 2001 டிசம்பர் தேர்தல் தினத்தை விட “கணிசமான அளவிலும், தரத்திலும் வன்முறை குறைந்த தேர்தல்’ என கூறப்பட்டது.
ஆயினும், தேவக.நி. வடக்கிலும் கிழக்கிலும், யாழ்ப்பாணம், திகாமடுல்ல மாவட்டங்களில் தேர்தல் கண்காணிப்புப் பற்றிய தனித்தனியான அறிக்கையை வெளியிட்டது.
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தைப் பற்றிய தே.பெ.க.நி. விடுத்த அறிக்கையில் வாக்களிப்பு நன்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டதும் முறையானதுமான ஆள் மாறாட்டத்திற்கு உட்பட்டதெனவும், ஆகையால் வாக்கெடுப்பை இரத்துச் செய்வதைத் தொடர்ந்து மாவட்டத்தில் Sct வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படவேண்டுமெனவும் கேட்டுக் கொண்டது. மட்டக்களப்பு, திகாமடுல்ல மாவட்டங்களைப்பற்றி தே.பெ.க.நி. விடுத்த அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு தேர்தல் முகவர்களைப் பயமுறுத்தல், பரவலான ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றதால் சம்மாந்துறை, பொத்துவில், கல்முனை வாக்கெடுப்பு பிரிவுகளில் வாக்கெடுப்பை இரத்துச்செய்து இப்பிரிவுகளில் மீள்வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படவேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டது
தேவ.க.நி. கண்காணிப்பு
2004 ஏப்ரல் இறுதியில் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட மொத்த வன்முறைச்
சம்பவங்கள் 2305 என தேவக.நி. இனால் அடையாளம் காணப்பட்டது. இம் மொத்தச் சம்பவங்களில் 448 சம்பவங்கள் தேர்தல் தினத்தன்றும்

அதைத் தொடர்ந்து 2 கொலைகள் உட்பட 108 சம்பவங்கள் தேர்தலுக்கு பின்னரான காலத்திலும் இடம்பெற்றது.
தேவகநி தேர்தல் தினம் அன்று 6845 வாக்கெடுப்பு நிலையங்களை அவதானித்தது. இவற்றில் தே.பெ.க.நிஇன் நிலையக் கண்காணிப்பாளர்கள் வாக்கெடுப்பு நடவடிக்கை முழுவதிலும் 4074 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். முன்னுற்று எழுபத்தி நான்கு (574) வாக்கெடுப்பு நிலையங்கள் முறைகேடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் வன்முறைச் சம்பவங்கள் என்பதன் பேரில் பிரச்சினையானவையென அடையாளம் காணப்பட்டது.
தேர்தல் தினத்தன்று தே.பெ.க.நி. கொழும்பிலுள்ள அதன் தலைமையகத்தில் 34 பணிக்குழு உறுப்பினர்களையும் 2O மாவட்டங்களில் 20 மாவட்ட ஒருங்கினைப்பாளர்களையும், 141 வாக்கெடுப்பு பிரிவுகளில் 155 வெளிக்கள் கண்காணிப்பாளர்களையும் மற்றும் 6843 வாக்கெடுப்பு நிலையங்களை அவதானிக்க 404 தேர்தல் தின கண்காணிப்பாளர்களையும் பணிக்கு நிறுத்தியது மாகாண ஒருங்கிணைப்பளர்கள். உதவி ஒருங்கினைப்பாளர்கள் அதேபோல அட்டவணைப்படுத்தும் குழு அங்கத்தவர்கள் ஆகியோர் கொழும்புப் பணிக்குழுவில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தனர். தேர்தல் தினத்தன்று 32 நடமாடும் குழுக்களில் எழுபத்தைந்து 75) தனிநபர்கள் பணிக்கு நிறுத்தப்பட்டனர். மேலும் 25 சர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் மற்றும் ஏனைய உதவிப்பணியாளர்களுடன் பணிக்கமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். தேர்தல்தின் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் நடமாடும் கண்காணிப்பாளர்குழு ஒருபுறமிருக்க ஏனைய சகல கண்காணிப்பாளர்களும் பிரச்சாரம் முழுவதும் பணிக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர். சர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள் தேர்தல் தினத்திற்கு முன் 2 வாரங்கள் தொடக்கம் 10 நாட்கள் வரை பணிக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர். கண்காணிப்பு செயற்பாட்டின் அமைப்பு கடந்த தேர்தல்களைப் போன்று வாக்கெடுப்பு பிரிவுகளிலுள்ள வெளிக்கள் கண்காணிப்பாளர்கள் பிரச்சாரம் முழுவதும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் கொழும்பில் தலைமையகத்திலுள்ள அவர்களின் மாகாண சக உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அறிக்கை செய்யுமாறும் பணிக்க்கப்பட்டனர். வெளிக்களத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் மாவட்ட மட்டத்திலும் கொழும்பில் தலைமையகத்திலுள்ள பணியாளர்களாலும் உறுதிசெய்யப்பட்டபின் lિ ||g| மக்களுக்கு

Page 13
அறிவிப்பதற்காக ஊடகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. சுமார் 30 தேர்தல் தின கண்காணிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு வாக்கெடுப்பு பிரிவிலும் தேர்தல் தினத்தன்று பணிக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர். தேவகநி தேர்தலுக்கு பின்னான வன்முறைகளை 2004 ஏப்ரல் 3ம் திகதி தொடக்கம் 10ம் திகதிவரை கண்காணித்தது.
தேவக.நி. இன் 2004 மார்ச் 31ம் திகதி மற்றும் ஏப்ரல் 7ம் திகதிய தேர்தல் பிரச்சாரம் மற்றும் தேர்தல்தின வன்முறை சம்பந்தப்பட்ட இடைக்கால அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைகள் அது வெளியாகும் வேளையில் இருந்தவையாதலால் தற்காலிகமானதொன்றாகும். தேர்தலுக்கு முன் வன்முறைகள் மற்றும் தேர்தல் தின வன்முறைகள் எனும்
பகுதிகளில் முறையே மீளசமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அளிக்கப்பட்ட அனைத்து அறிக்கைகளும் தொகுக்கப்பட்டு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்தும், தேர்தலுக்கு
முன்வன்முறை மற்றும் தேர்தல் தின வன்முறைபற்றி இடைக்கால அறிக்கையில் பகுதிகளில் கூறப்பட்டதை தொடர்ந்தும் தேர்தலுக்கு முன்னய வன்முறை மற்றும் தேர்தல் தின வன்முறை பற்றிய சகல சம்பவங்களினதும் இறுதிக் கணக்கிடுதல் செய்யப்பட்டது.
தேர்தல் வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகளைக் கண்காணிப்பதற்கு மேலதிகமாக தேவகநிலையம் மனித உரிமைகளுக்கான கற்கை நிலையத்தோடு இணைந்து பொது வளங்களை பாதுகாப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்றில் பங்குபற்றியது. இந் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தேர்தலின் 3.UITSTଷ୩ lિ | g| வளங்களின் துஷ்பிரயோகத்தைக் கண்காணிக்கும் நோக்கமுடையதாக இருந்தது. இது தொடர்பான ஓர் அறிக்கை வெளிவந்துள்ளது.
இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை சரியான எண்ணிக்கையை எடுத்துக் கூறுகிறது தேவ.கநி ன் பிரச்சாரம் பற்றிய 2004 மார்ச் 31ம் திகதிய இடைக்கால அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலிருந்து வித்தியாசப் படுகிறது. இது தேர்தலுக்கு முன்னைய வன்முறை எனும் பகுதியில் திரும்பவும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது தேவகநி இன் தேர்தல் தின வன்முறை பற்றிய 2004 ஏப்ரல் 7ம் திகதிய இடைக்கால அறிக்கை தேர்தல் தின வன்முறை எனும் பகுதியில் திரும்பவும் தரப்பட்டுள்ளது மேற்கூறப்பட்ட இடைக்கால அறிக்கைகள் வெளியிடப்பட்ட தேதிகளில் இருந்த எண்ணிக்கையை கொண்டுள்ளன, ஆனால் தேவகநி. இனால் பணிக்கமர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர்களின் சரியான எண்ணிக்கை எடுத்துக்கூறுவதற்கு பின் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளதை தயவுசெய்து கவனிக்கவும்.

மேலும் தேவக.நி தேர்தல் வன்முறைக்கும் முறைகேடுகளுக்கும் எதிராக ஓர் முழுத்தீவும் உள்ளடங்கலாக ஓர் சுவரொட்டிப் பிரச்சாரத்தையும் மேற்கொண்டது.
பரிந்துரைகள்
17வது திருத்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் ஆணைக்குழு, காலதாமதமில்லாமல் அமைக்கப்படவேண்டும். ஆனைக்குழு ஜனநாயக நடைமுறை பகுதியுடன் நேரடியாக தொடர்புறுகின்றமையால் 17வது திருத்தத்தை நிலை நிறுத்தப்படாததிற்கு ஊக்கியாக அமைந்தது.
முன்னைய தேர்தல்களைப் போல தேவக.நி. தபால்வாக்குகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கும். பெறுவதற்குமான நடைமுறையில் மாற்றங்கள் தேவையென சுட்டிக்காட்டியது. 2004 ஏப்ரல் தேர்தலில் கூட தே.பெ.க.நி. கண்காணிப்பளார்கள் நிர்வாக இயந்திரத்தின் சிக்கலினால் தமது வாக்கினை அளிக்கமுடியாமல் Κέι Πε07 - C|JSF ஊழியர்களின் முறைப்பாடுகளை பதிவு செய்தது. உதாரணமாக தபால் வாக்குக்களைப்பெற விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பத்தில் விண்ணப்பதாரி அவனுடைய அல்லது அவளுடைய வாக்களிப்பு நிலையத்தின் இடம் மற்றும் அதனது இலக்கத்தை பதிவுசெய்யும்படிவேண்டப்படுகின்றான். அநேக வாக்காளர்களிடம் இந்த தகவல்கள் இல்லை. இதனடிப்படையில் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் பூரணமற்றதென நிராகரிக்கப்படுகிறது. தபால் வாக்குகளுக்காக விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை, உபயோகிப்பவர்களுக்கு மிகவும் சிநேக பூர்வமாகவும் சிக்கல் குறைந்ததாகவும் இருக்கச் செய்தல் வேண்டும்.
தற்காலிகமாக வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இலங்கையர்களின் வாக்குரிமைப்பிரச்சினை விசேடமாக குடிபெயர்ந்து வேலை செய்வோர் சமூகத்தின் வாக்குரிமைபற்றி மீண்டுமொருமுறை பல குழுக்களினால் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பிரஜைகள் தமது வாக்குரிமையை
5 தேர்தலுக்கு முன்னைய வன்முறையின் இறுதிக்கணக்கீடு எணர்ணிக்கைகள் 01-14 அட்டவணைகள் 1 - V1, தேர்தல் தின வன்முறை எண்ணிக்கைகள் 15-20 அட்டவணைகள் VII-XIII தேர்தலுக்கு பின்னான வன்முறை எண்ணிக்கைகள் 21- 28
g|"L6G600T 36ft XIV - XVII.

Page 14
பிரயோகிக்கக் கூடியதினை உறுதிப்படுத்த பதிவு செய்யும் முறை மற்றும் இலங்கைத்தூதராலயங்கள் மற்றும் பொதுச்சேவை ஸ்தாபனங்களில் GJITësĊErfa SOLDGSOLJU பிரயோகிப்பதற்கு சட்டங்கள் மீளமுறைப்படுத்தப்படவேண்டும். மீண்டுமொருமுறை வாக்காளர் பதிவுப் புத்தகத்தை புதுப்பித்தலை இற்றைப்படுத்தல் எனும் விடயம் முக்கிய காரணியாக கவனிக்கப்படவேண்டியதாகும். உதாரணமாக கிராமசேவையாளர்களாலும், உள்ளூராட்சி உத்தியோகத்தர்களாலும் தன்னிச்சையாக பொக்காளர்களை நீக்குதலைத்தடுத்தல், மரணமடைந்தவர்களினதும், முன்னர் வாக்குகள் இருந்து பின் முகவரியிலிருந்து வெளியேறியவர்களினது பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து அகற்றுதலை உறுதிப்படுத்தல் ஆகிய செயல்முறைகள் ஏனையவற்றுடன் முடிந்தளவு சம்பந்தமில்லாமல் இருக்கச் செய்தல் தேவையாகும்.
தேர்தல் அலுவலர்கள் அதேபோல் பல்வேறு கட்சிகளால் களத்தில் விடப்படும் வாக்கெடுப்பு முகவர்களின் பயிற்சி மற்றும் கண்காணித்தல் பற்றி தொடர்ந்து கவனம்செலுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது குறிப்பாக இந்நபர்களுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்கும், அவர்களின் வேலையில், சட்டத்தை நிலைநாட்டும் அதிகாரமுள்ளவர்களின் உதவியைக் கோரவும், அவர்களுக்குள்ள அதிகாரம் பற்றி அறிவித்திருக்க வேண்டும்.
வாக்கெடுப்பு நிலையத்தில் தலைமைதாங்கும் அலுவலர்கள் சகல அரசியற் கட்சிகளினதும், தேர்தலில் போட்டியிடும் குழுக்களினதும் வாக்கெடுப்பு முகவர்களை தேர்தல் தினத்தன்று வாக்களிப்பு நடைபெறும் காலம் முழுவதும் வைத்திருப்பதன் முக்கிய பெறுமதியை அறிந்திருத்தல் வேண்டும். வாக்கெடுப்பு முகவர்கள் சமூகமளித்தாலோ அல்லது சமூகமளிக்காது விட்டாலோ குறிப்பிட்டவாக்கெடுப்பு நிலையத்தின் ஒழுங்கீனத்தை காட்டும் பொறுப்புள்ள காரணியாக இருக்க முடியுமென தேவக.நி. அவதானித்துள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு வாக்கெடுப்பு அட்டைகளை வழங்கும் முறையிலும், செயன்முறையிலும் மாற்றங்கள் செய்யவேண்டியது மற்றொரு கணிசமானளவு சீர்செய்ய வேண்டிய தேவையுள்ள பகுதியாகும்.
தேவக.நி. ஒவ்வொரு வாக்களிப்பு நிலையத்திலும் வாக்களிக்கப்பட்ட மொத்தவாக்குகளை பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற மிகவும் Gla Gfi I6) 5 தன்மையும் பொறுப்பிலுமுள்ள அக்கறையையும் தொடர்ந்து காட்டிவருகிறது. அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின்

எண்ணிக்கைக்கும் எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கைக்கும் முரண்பாடுகள் இல்லையென்பதனால் இது கண்காணிப்பாளர்கள், அவதானிப்பாளர்கள், வாக்காளர்கள் ஆகியோரை திருப்திபடுத்தும். இது மொத்த எண்ணிக்கையாக மட்டும் இருக்குமென்பதால் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற இரகசிய வாக்கு கொள்கையில் சந்தேகத்திற்கு வழியில்லாத நிலை உடையதாகும்.
தேர்தல் பிரச்சார காலத்தில் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட விளம்பரங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அரசுக்கும் மற்றும் தனியாருக்கும் சொந்தமான இரு ஊடகங்கள மீதும் பிரயோகிக்கத்தக்க கண்டிப்பான மற்றும் கடுமையான சட்டங்கள் வைத்திருக்க வேண்டிய தேவையை தேவ.கநி. மீண்டும் உறுதியாக தெரிவிக்கின்றது. 1வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் தேர்தல் ஆணையாளருக்குள்ள அதிகாரங்களை வலுப்படுத்துவதற்கு அரசியற் கட்சிகள், சிவில் சமூக அமைப்புகள் 3X3-ВЕ அமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள். தேர்தல் கண்காணிப்புக்குழுக்கள் ஆகியவற்றுடன் ஆலோசனை செய்து தெளிவான அமுல் செய்யக்கூடிய வழிகாட்டிகள் வரையப்பட வேண்டும் என்ற வாதத்தை கோடிட்டு காட்டுகிறது. வாக்கெடுப்பு முகவர்கள். தேர்தல் கண்காணிப்புக்குழுக்கள் தலைமைதாங்கும் அலுவலர்கள் எந்தவாக்களிப்பு நிலையத்திலாவது ஒழுங்கீனம் நடைபெற்றதாக பிரகடனம் செய்தால் தேர்தல் முடிவுகளை இரத்துச் செய்வதாக பிரகடனப்படுத்தி மீள்தேர்தலுக்கு அழைப்பு விடவேண்டுமென தேவ.கநி. அதன் திடமான நம்பிக்கையை அறிவுறுத்திக் கூறுகிறது.
2004 பொதுத் தேர்தலிலிருந்து தோன்றிய முக்கியகாரணி வடக்கிலும் கிழக்கிலும் உள்ள அரசியற் கட்சிகளையும் வேட்பாளர்களையும், ஆதரவாளர்களையும் பயமுறுத்தல் அதிகளவில் இருந்ததும் அவர்களில் பலர் இப்பிரதேசத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய இயலாமலிருந்தது ஆகும். இந்நிலைமை வாக்காளர்களால் தகவல்களை அறிந்திருந்து தாம்விரும்பும் வேட்பாளர்களை சுதந்திரமாக தெரிவு செய்வதில் போலித்தன்மையான கருத்தை உருவாக்கியது. இப்பிரச்சினை வெளிப்படுத்த வேண்டிய முதன்மையான விடயமாகும். வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ஜனநாயகத்தில் உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தால் 2004 ஏப்ரல் பொதுத்தேர்தலில் இடம் பெற்றவன்முறை மற்றும் முறைகேடு தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறை மற்றும் முறைகேடு பற்றிய முறைப்பாடுகளை விசாரித்து துரித

Page 15
நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், குற்றம் விளைவிப்பவர்களை கைதுசெய்வதற்கும் சட்டத்தை அமுலாக்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கப்படவேண்டும். இதனைச் செய்வதற்கு அதிகாரமளிக்கப்படவேண்டும். இதனைச் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு அரசியல் அழுத்தம் அல்லது அரசியற்கட்சி அல்லது தலைவரின் அதீத செல்வாக்கு செலுத்தல் இல்லாமல் செயற்பட முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அரசியற்கட்சிகள் அவர்களின் உறுப்பினர்கள் ஆதரவாளர் யாராவது தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு எதிராக உடனடியாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தாங்களாகவே வாக்குக் கொடுக்க வேண்டும். அனுமதிப்பத்திரமற்ற துப்பாக்கி முதலிய வெடிக்கும் ஆயுதங்களை பாவிப்பது இத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தொடர்ந்ததனால் அரசியல்வாதிகளாலும், அவர்களின் ஆதரவாளர்களாலும் சட்டவிரோதமாக பாவிக்கப்படும் துப்பாக்கி முதலிய வெடிக்கும் ஆயதங்களை மீளப்பெறுவதற்கும் பறிமுதல் செய்வதற்கும் சகல அரசியற் கட்சிகளும் பொலிஸாரும் நடவடிக்கை எடுத்தல் அவசியமென வேண்டுவது எமது பொறுப்பு என மீண்டும் அறிவுறுத்துகிறது
உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு வாக்கெடுப்பு நிலையத்தினுள் செல்வதற்கு உத்தியோக பூர்வ அனுமதி வழங்கப்பட்டது போல வாக்கென்னும் நிலையங்களுக்கு செல்லவும் அனுமதி நீடிக்கப்படவேண்டும். பரந்த சிவில் சமூகத்தின் பங்களிப்பு தேர்தல் நடவடிக்கைகளின் நேர்மையை அதிகரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுவதாகும்.
દ્રોમ્બ {2_حابہ کے ساسکے
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சுனந்த தேசப்பிரியா சுனிலா அபயசேகரா இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர்


Page 16
6IzłZ'DEZ’E 00,899’Togoz Sz’ZZOos-Go 00,96+'56E’s
的FEZF학ETFE 8£988'6#9‘G 00’009'56€'+ 00:/88”TOŚog 00’000’005'E 05'007'58/'TI
sae Taenae
...f......................!!!!!!『』『』『------- 『』- 『국----------------『획「확──────-----
00’000’00£fiuįsòŋuɔw uòŋɔɔE 150d.jpg|535, osix= 00’000’++E'Zəumpuədx= ÅBG isosae 00’005'895’oBumipuəđxa psə, sɔŋO 00,000’GZZot!(sə6em) aumụpuedx= præs) 00'009'Z69%{S131||O} ainsipuɔđxɔ ɔɔŋJO pɛɔH 00’005'8ī£oT(sə6eM) aunų puodx= ɔɔųJO pɛɔH 51 NHŴAsses -55-HT
휘파이버의원의FFFE 위의和州T원의적이(qox{ON} uoņededoop quəudosɔwɔɑ dog Áouɔɓo uelfiawłoN ĐỊL 00,005*6*5Åsssequae spuestaqsam sekoðaul ŪŌ"/89’s06'sươsss!uuuuoo qĥio ueseņsmwoql 00’000’005'ɛÁɔuə6ự quaudosənəgreuoņeuraļus uespeuɛɔɔųL 00'039f99Zos(IGN) suļegs seudņeusəļus uog Əŋŋŋŋsus oņepousəd IeuoņeN ĐųL 5.Ld'HOE’’)
5ł IE ossos
LLL LL LLL L LLLL LLLLLLL LL LLLL LLL L LLLLL LL LLLL L LLLL LLLLLL
Z 101CC - GLO : Xe-) / 9131 OCLLOG : ououdələL
‘o-oquoqoo 'pe08 311e9 ‘uool: „Zoo-Zoz
saes? TIŁdo SNOILOBITH TŶ HBH (35) oz oswoToooowo w wąwoi! --Hooawwi Huoz‘zfoz (Om
SHALLŶN HELTỪ AOI'Nod 80-I HŁŁNHỎ HoNETOIA NƠI sɔETH ĐỊNH MOLINOW HOH H HINHO
"w"W":"", "w":"", "Ett manlınw N (s) osobo ("puði) 'suðH osoɛ "waed (osob'n'W "w":"+":"itmenlinwaedaeot
sque, unoɔɔw pələļueųɔ
‘OO aes? ÆTTT/?aI/7,7,7, (? // {{TO (o
*)} \

+00Z roquomoN LỊ19I joļPG Oquiɑsɔɔ SLN(NITO, DO, CIEPŁELL (WHO)
~~~~
opɔŋɔɔ ɔq 0) punog puɛ pəļupno
+00z Ļdy puzuo psəų ƏlƏm suoŋɔəE IesouəÐ ĐỊL-aqom
"내= ZIOOG'GZ8'9 회원에휘회대Tupsss!uuuuoɔ ŋBiH ue||eqsmự ĐỊ1 luðus]!!!!PG| BILL ZZ'00łoż6'z 원제의利편z에서(gwaeos, uoŋesƏdooƆŋuɔujdosə’əd joj koueốw uesformuosae ei, L bɛ+IO'OGG'z(IGN) suļegs seuoņeuraqui log ƏŋŋŋŋsuI3gepousoq jeuoņeN au L uuduj snsdun Soul As sosiaelod-sł ZsoSNOISIAOxid aelow LIOI)30/SñTaens 097199'5/#’TTỶ 1,1 00’000’OZSəə- || pms, 09:199’EGłosļuodos seus). Jo 5uņuķid 5NOISIA, zɛzor'66-'8_(ZĘZĒĒĒĒĒJISNOISIAO (id Hoodao i sɔsɔɔɑ/Snidwińs 9GTIG’ GE6',ooroosoɛɛosoTỪ 1,1 ± f,5 00000的尺寸-sɔɔɲɔsɔɛ ɔsɑnɑ J03Snqw Jð fiuự0ļļuðW £9'ŻIg‘Īoz's00’000’000’EZsaeuosqO seuos seu soļus 68 GEZ'699?00’000’GZɛ'ɛsəbenfuegouqŁus usedue, e pow3\sqnd
run-runcorrnnonncozorųormundo, ipuuain infumulua

Page 17
தேர்தலிற்கு முந்தி (பிரச்சார

கிய வன்முறைகள்
காலம்)

Page 18
EEFOOOGEEOIOEE
මැතිවරණී ප්‍රචණ්ඩක්‍රිය) සීරීක්‍ෂණී මධ්‍යස්ඨානය
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
இடைக்கால அறிக்கை
(31 LDITsför 2004)
பொதுத் தேர்தல் 2004
தேர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைச் சம்பவங்களைக் கண்காணிப்பதற்கான சுதந்திரமான பக்கச் சார்பற்ற ஒரு நிறுவனமாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் 1997 இல் மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம், சுதந்திர ஊடக இயக்கம் மற்றும் அரசியல் வன்முறைக்கு gig TGOT கூட்டமைப்பு என்பவற்றினால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்நிலையம் 1997 தொடக்கம் நாட்டில் இடம்பெற்ற அனைத்து தேசிய, மகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சித் தேர்தல்களையும் கண்காணித்துள்ளது. கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் (1999), 2000 மற்றும் 2001 வருடங்களில் இடம்பெற்ற பொதுத் தேர்தல்கள் என்பனவும் இவற்றில் அடங்குகின்றன. மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் செயலகமாக செயற்பட்டு வருகின்றது.
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேர்தல் தொகுதிகளுக்கான வெளிக்கள கண்காணிப்பாளர்களையும் மாவட்ட மற்றும் மாகாண மட்டங்களில் ஒருங்கிணைப்பாளர்களையும் நியமனம் செய்கின்றது. அது சுமார் 30 கண்காணிப்பாளர்களை இவ்விதம்
2004 பொதுத்தேர்தல்

அமர்த்துகின்றது அல்லது தேர்தல் தினத்தின் போது ஒவ்வொரு தேர்தல் தொகுதியிலும் தேர்தல் தினக் கண்காணிப்பாளர்களை சேவையில் அமர்த்துகின்றது. மேலும், தேர்தல் தினத்தன்று நடமாடும் கண்காணிப்பாளர் குழுக்களும் செயற்படுகின்றன. தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் தேர்தல் தொகுதி மட்டத்தில் திரட்டப்பட்டு, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களினாலும் இறுதியில் LTE T30T ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டத்திலும் தொகுக்கப்படுகின்றன. | ||৪ঠা ঠো அத்தகவல்கள் ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்படுகி ன்றன. ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்படும் அனைத்து செய்தி அறிக்கைகளும் மூன்று இணை அழைப்பாளர்களான செல்வி சுனிலா அபயசேகர, திரு சுனந்த தேசப்பிரிய மற்றும் கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து ஆகியோரின் கையொப்பத்துடன் வெளியிடப்படுகின்றன. தேர்தல்
வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் கண்ணகாணிப்பாளர்கள் சுதந்திரமான பக்கச் சார்பற்ற கண்காணிப்பு தொடர்பான 岳LD题n கடப்பாட்டினை கையொப்பத்துடன்
உறுதிப்படுத்துவதுடன், இப்பணியில் அமர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது.
அனைத்து மட்டங்களிலும் செயற்பட்டு ഖ|}|f உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு மேலதிகமாக தேர்தல் தினத்திற்கு இரு வாரங்கள் தொடக்கம் 10 நாட்கள் முன்னரும் தேர்தல் தினத்தன்றும் வெளிக்களத்தில் உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்களுடன் சேர்ந்து செயற்படுவதற்கென தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிக்கும் நிலையம் சர்வதேச அவதானிப்பாளர்களை பணியில் அமர்த்துகின்றது. சர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள் சர்வதேச சிவில் சமூக அமைப்புக்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படுவதுடன், மனித உரிமைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி துறைகள் என்பவற்றில் பணியாற்றியுள்ள
செயற்பாட்டாளர்களாகவும், அறிவுஜீவிகளாகவும் இருந்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் தினத்தன்று தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் கண்காணிப்பாளர்களையும் 2O சர்வதேச அவதானிப்பாளர்களையும் கொண்டிருக்கும். இந்த வகையில்
மொத்தம் 4604 கண்காணிப்பாளர்கள் இருந்து வருவார்கள்.
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கனர்காணிப்பதற்கான தலையம் தேவகத'

Page 19
நிதிப்படுத்தல்
ஏட்ரில் 2004 இல் இடம்பெறும் தேர்தல் தொடர்பான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கென தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்திற்கு கீழ்க்கானும் அமைப்புக்களிலிருந்து நிதி உதவி கிடைத்துள்ளது
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான கனேடிய
(p56J5Lř (CDA) - 5OOOO000
அவுஸ்திரேலிய உதவி முகவரகம் (Aus Aid) - (5, 590,887.00
(EETILJITL (NORAD) - 55OOOO000
நெதர்லாந்து தூதரகம் – 5 5450,OOOOO
தேசிய ஜனநாயக நிறுவனம் (NDI) ஐ
அமெரிக்கா (கிடைக்கப்படவுள்ள பணம்) – 5 14550,OOOOO
மொத்தம் = C5 34,201.887.00
இவ்விதம் பெறப்படும் நிதிகள் தேர்தல் பிரச்சாரம் இடம்பெறும் காலப்பிரிவு முழுவதிலும் தேர்தல் தினத்தன்றும் வெளிக்களத்தில் செயற்படும் கண்காணிப்பாளர்கள் தொடர்பான செலவுகள் (தொலைபேசி தொலைநகல் மற்றும் பயணச் செலவுகள் அத்துடன் மாவட்ட மட்டத்தில் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் அலுவலகங்களை ஸ்தாபிப்பதற்கான செலவுகள்) கொழும்மில் அமைந்திருக்கும் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிக்கும் நிலையத்தின தலைமை அலுவலகம் மற்றம் அதன் ஆளணி தொடர்பான செலவுகள், இறுதி அறிக்கையை மூன்று மொழிகளிலும் வெளியிடுவது உள்ளிட்ட அறிக்கைகளின் வெளியீடு. பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கொள்ளப்படும் ஊடகப் பிரச்சாரம் மற்றும் விமானக் கட்டணங்களையும் உள்ளிட்ட சர்வதேசக் கணிகாணிப்பாளர்களின் செலவுகள் என்பவற்றுக்கென பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அறிமுகம்
பொதுத் தேர்தலுக்கான நியமனப் பத்திரங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட (1722004) நாள் தொடக்கம் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான
2004 பொதுத்தேர்தல்

நிலையம் தேர்தல் சட்ட மீறல்களையும் உள்ளடக்கிய தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைகள் குறித்த நிலைமையை கண்காணித்து வந்துள்ளது. இந்த அறிக்கை 2004 பெப்ரவரி 17 தொடக்கம் 2004 மார்ச் 30 வரையுள்ள காலப் பிரிவை கவனத்திலெடுக்கின்றது
வன்முறையற்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் ஒன்றையும் 2004 ஏட்ரில் 02ஆம் திகதி சுதந்திரமானதும் நியாயமானதுமான தேர்தல் ஒன்றையும் உறுதிப்படுத்துவதில் தேர்தல் ஆணையாளர், பொலீஸ் ஆணைக்குழு மற்றும் பொலிஸ் திணைக்களம் ஆகிய தரப்பினர் வகித்து வரும் நிர்ணயகரமான பாத்திரத்தை தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் ஊடகச் செய்தி வெளியீடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன. வன்முறையற்ற ஒடு தேர்தல் பிரச்சாரத்தை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு மிக முக்கியமான இவ்விரு நிறுவனங்களினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் பாராட்டியிருந்ததுடன், அரசியல் தலையீடுகளுக்கு அடிபணியாது சுதந்திரமாக செயற்படுவதற்கான அவர்களது உரிமையையும் ஆதரித்திருந்தோம்.
இத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகளும் குழுக்களும் இந்நாட்டு மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்கு முழுமையாக மதிப்பளிக்கும் விதத்தல் தமது பிரச்சார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் அவர்களிடம் இடையறாது வேண்டுகோள்களை முன்வைத்திருந்தது சுதந்திரமான நியாயமான தேர்தல் குறித்த கருதுகோளை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு வேட்பாளர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் பொது மக்களிடையே தமது கருத்துக்களை பிரச்சாரம் செய்வதற்கான உரிமையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பின்பற்றி வந்துள்ளோம். மேலும் வாக்காளர்கள் தாம் விரும்பும் கட்சி மற்றும் வேட்பாளர் தொடர்பாக சுதந்திரமானதும் நியாயமாதுமான ஒரு தெரிவை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்துக் கட்சிகளிடமிருந்தும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான உரிமையைக் கொண்டுள்ளனர்.
துப்பாக்கிப் பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சம்பவங்களையும் உள்ளடக்கிய விதத்தில் சொத்துக்கள் மற்றும் ஆட்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் குறித்த பல அறிக்கைகள் எமக்குக் கிடைத்தன. நாங்கள் குறிப்பாக அவை குறித்து கரிசனை கொண்டிருந்தோம். அரசியல்
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கனர்காணிப்பதற்கான தலையம் தேவகத'

Page 20
ரீதியாகவும் சித்தாந்த ரீதியாகவும் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்க்ள் நிலவி வருவது ஜனநாயகத்தின் நிர்ணயகரமான ஓர் அம்சமாகும். இத்தகைய கருத்து வேறுபாடுகளை சகித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை நாட்டில் நிலவி வருகின்றது என்பதனையே இச்சம்பவங்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. சிரேகூட அரசியல் வாதிகளின் ஆதரவாளர்கள் இத்தகைய சம்பவங்களில் சம்பந்தப்படடிருந்தார்கள் என்ற விடயம் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளின் போது தெரியவந்த பெருமளவுக்கு கவலையளிக்கத்தக்க விடயங்களில் ஒன்றாகும்.
அ) வன்முறைச் சம்பவங்கள் குறித்த ஒரு தொகுப்பு
அறிவிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த வன்முறைச் சம்பவங்கள் 1485 ஆகும். இவற்றில் 540 (36.4%) சம்பவங்கள் பாரிய சம்பவங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆகக் கூடிய அளவிலான சிறிய மற்றும் பாரிய வன்முறைச் சம்பவங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தில் (152 அல்லது 10%) பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. ஆகக் கூடியளவிலான பாரிய வன்முறைச் சம்பவங்கள் திகாமடுல்ல மாவட்டத்தில் (56 அல்லது 10.4%) பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதனையடுத்து குருனாகல் மாவட்டம் (55 அல்லது 10.2%) மற்றும் புத்தளம் மாவட்டம் (44 அல்லது 8.1%) இடம்பெறுகின்றன. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலேயே ஆகக் கூடுதலான கொலைச் சம்பவங்கள் (4 அல்லது மொத்தக் கொலைகளில் 80%) இடம்பெற்றிருந்தன.
வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பான ஆகக் கூடுதலான முறைப்பாடுகள் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியினால் (726 அல்லது 49%) முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. இத்தகைய பெரும்பாலான முறைப்பாடுகளில் குற்றச் செயலைப் புரிந்த கட்சியாக ஐக்கிய தேசிய முன்னணியே (714 அல்லது 48%) இனங்காணப்பட்டிருந்தது. பாரிய வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கு எதிராக 286 முறைப்பாடுகள் (53%) கிடைத்துள்ளது.
ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கு எதிராக ஆகக் கூடுதலான
முறைப்பாடுகளை (547) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியே முன் வைத்திருந்தது. இது இம்முன்னணியினால் முன் வைக்கப்பட்ட மொத்த
2004 பொதுத்தேர்தல்

முறைப்பாடுகளின் 75% ஆகும். ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணிக்கெதிராக 266 முறைப்பாடுகளை முன்வைத்திருந்தது. இது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினால் முன் வைக்கப்பட்ட மொத்த முறைப்பாடுகளில் 66% ஆகும். பொலிசாரினால் 224 முறைப்பாடுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. இது மொத்த முறைப்பாடுகளில் 15% ஆகும். இவற்றில் தலா 89 முறைப்பாடுகள் (39.8%) முறையே ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி மற்றும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி என்பவற்றுக்கெதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகளாக இருந்தன.
ஆ) வடக்கு கிழக்குப் பிரதேசம்
வடக்கு கிழக்கில் நிலவி வரும் நிலைமை குறித்து எமது பணியின் போது விசேடமாக கவனம் செலுத்தியுள்ளோம். வடமாகாணத்தைப் பொறுத்த வரையில் எல்ரீரிஈ இயக்கத்தின் ஆதரவைப் பெற்றிருக்கும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஏனைய தமிழ் கட்சிகளும் குழுக்களும் தமது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அறவே முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியாத ஒரு நிலையை உருவாக்கியிருந்தது என்பது குறித்த அறிக்கைகள் எமக்குக் கிடைத்திருந்தன. அது குறித்து நாங்கள் பெருமளவுக்கு கவலையடைந்திருந்தோம் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியைச் சேர்ந்த திரு ஆனந்தசங்கரி மற்றும் ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் ஆதரவாளர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் தொடர்பாகவும் பயமுறுத்தல்கள் தொடர்பாகவும் பெருந்தொகையான அறிக்கைகள் எமக்குக் கிடைத்திருந்தன. இத்தகைய ஒடு சூழ்நிலையில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நியாயமானதும் சுதந்திரமானதுமான ஒரு தேர்தலை நடத்துவது பெருமளவுக்கு சந்தேகத்திற்குரியதாகவே இருந்து வருகின்றது என்பதனை இங்கு வலியுறுத்திக் கூற வேண்டியுள்ளது.
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐந்து கொலைச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. ஐக்கிய தேசிய முன்னணி டேட்பாளர் திரு எஸ் சுந்தரம்பிள்ளை, ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி உறுப்பினர் திரு பி
இராஜேந்திரன், பூநீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர் திரு ஹல்டீன், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு வேட்பாளர் திரு ஆர்.
சத்தியமூர்த்தி மற்றும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஆதரவாளர் திரு
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கனர்காணிப்பதற்கான தலையம் தேவகத'

Page 21
கனகசபை ஆகியோர் இவ்விதம் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் இத்தகைய படுகொலைகளைக் கண்டிக்கின்றது. இத்தகைய எந்தவொரு சம்பவத்திலும் தாக்குதலை நடத்திய எந்த ஒரு நபரும் கைது செய்யப்படவில்லை என்பதனையும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரம் அதன் இறுதிக் கட்டத்தையடைந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபரும் பிரதம தெரிவத்தாட்சி அதிகாரியுமான திரு ஆர் மெளனகுருசாமி துப்பாக்கிப் பிரயோகத்திற்கு இலக்காகியுள்ளார். இந்தச் சம்பவமும் அதே விதத்தில் கண்டனத்திற்குரியதாகும். இது நியாயமானதும் சுதந்திரமானதுமான ஒரு தேர்தலை நடத்துவது குறித்த ஐயப்பாட்டினை மீண்டும் எடுத்து வருகின்றது.
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களினதும் அவர்களுடைய ஆதரவாளர்களினதும் பாதுகாப்பினை உத்தரவாதப்படுத்தக் கூடிய ஆற்றலை கொண்டிருக்கும் இரு தரப்பினர் பொலிஸாரும் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களுமே ஆவர் என்ற விடயத்தினை நாங்கள் முன்னர் வலியுறுத்தி இருந்தோம். ஆனால், அத் தரப்பினர் இது தொடர்பான தமது கடப்பாட்டினை நிறைவேற்றி வைப்பதில் தோல்வி கண்டுள்ளனர் என்பதை இங்கு வருத்தத்துடன் குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. சர்வதேச மன்னிப்பு சபை “தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் இணைந்திராத அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் ஆதரவாளர்களும் படுகொலைகளுக்கு இலக்காகக் கொள்ளப்படலாம்’ என முன்னர் ஒரு எச்சரிக்கைக் குறிப்பை விடுத்திருந்தது. எனினும் இத்தகைய ஒரு நிலைமை தோன்றுவதற்கு சாத்தியமில்லை என நாங்கள் முன்னர் நம்பியிருந்தோம். ஆனால் யதார்த்த நிலை இப்பொழுது வேறு விதமாக உள்ளது. வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பெருமளவுக்கு வன்முறைச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் அப்பிரதேசங்களில் வாழந்து வரும் குடிமக்களின் ஜனநாயக உரிமைகள் அப்பட்டமாக மீறப்பட்டுள்ளன.
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்து வரும் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த வாக்காளர்களின் உரிமைகள் குறிப்பாக சர்வதேச சமூகத்தினால் விசேடமாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விடயமாகும். இலங்கை இராணுவத்தினதும்
2004 பொதுத்தேர்தல்

விடுதலைப் புலிகளினதும் இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியில் இருக்கும் பிரதேசங்களை கொத்தணி வாக்குச் TFT (SJLC J56ð?) GIT நிறுவுவதிலும் இப்பிரதேசங்களில் வாழ்ந்து வரும் 200,000 மேற்பட்ட வாக்களர்களுக்கு சுமார் 15 வருடங்களின் பின்னர் தமது வாக்குரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு வசதி செய்து கொடுக்கும் பொருட்டு போக்குவரத்து வசதிகளையும் ஏனைய வசதிகளையும் பெற்றுக் கொடுப்பதிலும் கவனம் முழுமையாக செலுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தேர்தலில் போட்டியிடும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் குழுக்கள் என்பன தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு எத்தகைய வாய்ப்புக்களும் வழங்கப்படவில்லை. அவ்விதம் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே வாக்காளர்களினால் தகவல்களை அறிந்த நிலையில் தாம் விரும்பும் வேட்பாளருக்கு சுதந்திரமாக வாக்களிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். இப் பிரதேசங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைத் தவிர்ந்த வேறு எந்தக் குழுவும் பிரவேசித்து தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியாத நிலைமை காணப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் நடத்தப்படும் தேர்தல் சுதந்திரமானதும் நியாயமானதுமான தேர்தலாக இருந்து வரும் எனக் கருத முடியுமா என்பது ஒரு பிரச்சினையாகும்.
இ) தபால் மூலம் வாக்களித்தல்
தபால் மூலம் வாக்களிக்கும் செயன்முறை தொடர்பாக பெருமளவுக்கு ஒரு குளறுபடி நிலை நிலவி வந்துள்ளது. தபால் மூலமான வாக்களிப்பு தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையாளரும் அவரது அலுவலர்களும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தேர்தல் ஆணையாளர் தீர்த்து வைப்பார் என நாங்கள் நம்புகின்றோம். தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான உரித்தினை கொண்டிருந்த போதிலும் இதுவரையில் அவ்விதம் வாக்களிக்க (LJ Lc-UTg| (UT6T அனைவருக்கும் 2004 ஏப்ரில் 2ஆம் திகதி பிப 4 மணிக்கு தேர்தல் வாக்கெடுப்பு முடியும் ഖങ്ങjuീൺ தLCது வாக்குரிமையை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற விடயம் எமக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது வரையில் வாக்களிக்க முடியாது போயிருக்கும் தபால் மூலமான வாக்களர்கள் அனைவரும் இந்த கால நீடிப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் என நாங்கள் நம்புகின்றோம்.
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கனர்காணிப்பதற்கான தலையம் தேவகத'

Page 22
(ஈ) ஊடகங்களும் அரச வளங்களின் துகூவிபிரயோகமும்
இந்த தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது ஊடகங்கள் வகித்து வரும் பாத்திரம் குறித்தும் நாங்கள் கரிசனை கொண்டுள்ளோம். குறிப்பாக அரசுக்கு சொந்தமான மற்றும் அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்து வரும் ஊடகங்கள் மிகவும் அப்பட்டமான ஒரு பக்கச்சார்பு நிலையை எடுத்துக் காட்டியுள்ளன. ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் என்பன தொடர்பாக தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி ஒருவரை நியமனஞ் செய்வதற்கான தேர்தல் ஆணையாளரின் முடிவை தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் வரவேற்கின்றது. இது தொடாபாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் மனுவில் நாங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளோம்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அதிகாரத்திலிருந்து வரும் அனைத்துக் கட்சிகளிளலும் பொதுச் சொத்துக்கள் துகஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டு வருவது குறித்து பொது மக்களின் வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்ந்தும் அக்கறையுடன் குரல் கொடுத்து வந்துள்ளது.
(Uplq Q|6ಕ]
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் தொடக்கத்தின் போது முன்னயை தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடும் போது இம் முறை வன்முறைச் சம்பவங்கள் குறைந்த விகிதத்தில் காணப்படுவதனை தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் அவதானித்திருந்தது. ஆனால் தேர்தல் பிரச்சாரதத்தின் இறுதி வாரத்தின் போது அத்தகைய சம்பவங்களில் நாங்கள் ஒடு செங்குத்தான திடீர் அதிகரிப்பு இடம்பெற்று வந்திருப்பதனைப் பார்த்தோம். தேர்தல் பிரச்சாரதத்தின் போது வன்முறைச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்ற பிரதேசங்களே தேர்தல் தினத்தன்றும் அநேகமாக வன்முறைகள் தோன்றக் கூடிய பிரதேசங்களாக இருந்து வருவதனால் இந்நிலை எதனைக் குறித்துக் காட்டுகின்றது
என்பது குறித்து நாங்கள் கவலையடைந்துள்ளோம்.
இந்தப் பின்புலத்தில் தமது தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் ஆகியோர் தேர்தல் தினத்தன்று ஜனநாயக
2004 பொதுத்தேர்தல்

நெறிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கும் விதத்தில் நடந்து கொள்வதனை தேர்தலில் போட்டியிடும அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டுமென நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். மேலும், தேர்தல் முடிவுகள் இந்நாட்டில் வாழ்ந்து வரும் அனைத்து ஜனநாயகக் குடிமக்களாலும் அதே போல முழு உலகினாலும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஒன்றாக அமைய வேண்டுமென உருதிகூருகிறோம்.
தேர்தல் ஆணையாளருக்கும் அவருடைய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அதே போல பொலிசாருக்கும் அனைவரும் தமது ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டுமென்றும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.
இலங்கை மக்கள் அனைவரும் தமது வாக்குரிமையை அச்சமின்றி பயன்படுத்த வேண்டுமென்றும், தாம் விரும்பும் வேட்பாளரையும் கட்சியையும் தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றும், அதேபோல ஏனையவர்களும் இந்த உரிமையை அனுபவிப்பதற்கு இடமளிக்க வேண்டுமென்றும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சனந்த தேசப்ப்ாயா சுனிலா அபயசேகரா இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இனை அழைப்பாளர்
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கனர்காணிப்பதற்கான தலையம் தேவகத'

Page 23
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
2001 மற்றும் 2004 பொதுத்தேர்தல்களில் இடம்டெ
12OO
1OOO
His 2001 KM
8OO
6OO
4OO レ"
304 33 しっ 2OO
کس
164 157
Ο
முதல் இரண்டு வாரங்கள் முன்றாம் வாரம் நான்காம்
2004 பொதுத் தேர்தல் 1

உரு 01
பற்ற மொத்த வன்முறைச் சம்பவங்களின் ஒப்பீடு
1067 *
2004
750 *
458
397
"இவ்வெண்ணிக்கையானது 3 நாட்களுக்கானது
279
வாரம் ஐந்தாம் வாரம் ஆறாம் வாரம்
8 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் (தேவகறி)

Page 24
தேர்தல் பிரச்சாரகால மீறல்கள்
வன்முறைக்கு காரணமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் (த
பிரதேசம் கட்சி .L.J.L
பரீவ.சு.க ம.வி.மு ம.ஐ.மு தே.ஐ.மு L. தே.வி.ம.க கக வ.ச.ச.க ஆ. ஐ.ம.சு.க ஐதேக பூரீவ.மு
கொழும்பு 3 5 39 24 &LLറ്റ് 2 7 1 33 29 ပီ(Lဦé|80 2 13 7
மொத்தம் 5 4. O O O O O O 85 SO O
(மேல்) மொத்தம் 105
மத்திய
5ಜಿಗTIಷ್ಯ 3 30 17 | iնII3;ձ;8IST 1 3 19 25 நுவரெலியா 1 13 17
மொத்தம் O O O O O O O 62 59 O (மத்தியர் மொத்தம் O
all GBinas
爪芯邸 1 18 33 L-ဦဋ္ဌိဝါTL0 1 17 40 1
மொத்தம் O 2 O O O O O O O 35 73 (வட மேல்) மொத்தம்
வட மத்திய
அநுராதபுரப் 6 24 30 பொலநறுவை 2 5 8
மொத்தம் 2 3. O O O O O O O 29 38 O வட மத்திய மொத்தம்
தென்
காவி 1 36 21 அம்பாந்தோட்டை 2 5 5 |fr|É് 8 21 14
மொத்தம் O O O O O O O O 62 AO O
(தென்) மொத்தம் 73
Lട്ട് 3 1 21 27 மொனராகனப் 13 7
மொத்தம் 3. O O O O O O O 34. 34. O
EIGIMT) மொத்தம் 38
சப்பரகமுவை
இரத்தினபுரி 1 32 24 && $1କ୍ଷୀର୍ୟ୍ଯ 2 19 15
மொத்தம் O 3. O O O O O O O 39 O (சப்பரகமுவை மொத்தம் 54
வடக்கு
ILITLLIT്TL গৈ|লালfী 1 5
மொத்தம் O O O O O O O O O 5 O (வடக்கு) மொத்தம் 1 கிழக்கு
26 4 1 الاTنتشاfLا திருகோணமலை 1 4 2 3 திகாமடுல்லை 1 1 42 6 55 மொத்தம் O 2 O O O O O O 2 5O 8 84. (கிழக்கு) மொத்தம் 54 - as o o o o 2 4O9 356 85 முழு மொத்தம் -
மொத்தம் 469
24 பொதுத்தேர்தல் 1

அட்டவணை !
திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி: 01/04/2004
ஐ.தே.மு
ஜா.ஹெஉ இத.அ.க ஈமஐக புஇ.மு al சுயேச்சை பொவிலம் த.வி.பு E. மொத்தம் கா இ.தொ.கா ம.ம.மு. ஐ.தே.மு | || ||
1 34 5 1 1 1 45 59 21 3 3 1 38 38 11 1 15 49 O 66
மொத்தம் 127 8 O O O O 5 O 2 98. 346
23 1 1C) 84 2O 1 1 5 75 3 2 18 1 3 9 67 3. 2
மொத்தம் 25 O O O O 4. O 24 226
39 12 O3 16 2 5 82 O O 55
மொத்தம் 129 O O O O O O O O 2 17 85
34 1 1 11 O7 13 2 30 O O
மொத்தம் 85 O O O O O O O 3. 37
28 2 54 42 5 2 1 7 27 23 1 44 11 O O 56
மொத்தம் 96 O O O O O O 5 O O5. 28O
17 7 77 19 3 9 5 O O 36
மொத்தம் 70 O O O O O O 4. O O 6 28
35 1 17 O
9 6 5 O O 44
மொத்தம் 83 O O O O O O O O 23 6.
3 9 2 8 23 1 4 3 3 17 O O
மொத்தம் 8 O O O O O 2 2 40
1 3. 1 4 1 2O 6 2 1 1 1 2 4 2 4 7 4 4 38 62 O O
மொத்தம் 99 O O O 5 O 62 244
3. 3. 373
மொத்தம் 320 9 2 O O 25 22 9 369 747
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 25
தேர்தல் பிரச்சாரகால மீறல்கள்
குற்றச்செயல்களின் அறிக்கை (திரண்ட எண்ணி
LImrflu g:LĎLI&Ing.JSaf
ಆಗ್್
மொத்த
(BL பயமுறுத்தலும்
காபம் தாக்குதல் துன்புறுத்தலும் கொள்ளை தீவைப்பு கடத்தல்
துஷ்பிரயோகம்
முழு மொத்தம் 343
2
24 பொதுத்தேர்தல்
 

அட்டவணை !
னிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி: 01/04/2004
சிறிய சம்பவங்கள் குறிப்பு
சொத்துகளுக்கு - - STREGTITI தபால் ног பயமுறுத்தல் சேதம் தேர்தல் சிறிய ஆயுதங்கள அட்டை oig செய்தல் விளைவித்தல் EJLOJLID மொத்தம் BLINLIiri LILIL-L .g. சம்பந்தப்பட்டது FLOLI 535 LI LI L
டது
O4. 747
Օ தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 26
தேர்தல் பிரச்சாரகால ட்ரீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடாத்தப்பட்ட குற்றங்களின் வகை (
LT -- Liġi gallerġif
kukuuTyyyykyu Z S S T S ikukuuS kk S S kiS eBTLS SikZkkZ JSk TkZZkS TkTk S TLLS TkSS TT LS
பூப்.க.க 2 1 3
LD.gafl(yp 5 O 2 17
D-y O
தே.ஐ.மு O
-LDL కి.కి. O gg5.gaflLD. s O
更G_座 O
2..... O
翠兹 1
-LD.a.a. 2 52 | 1 8O 2O 3 3 2 2 165
ஐ.தே.க 1 44 3 70 18 4 2 1 1 144
...y.a. 8 || 1 || 23 5 1 4 42
ஐ.தே.மு as Lac 1
LD. II. Α O
鄧-墨西-gp 2 47 3 89 18 3 3 3 1 149
ஜா.ஹெ.உ 2 1
இத.அ.க 1 5
HELC &
u.8ી.(up 1
afla.
Jäg
aft 1 2 8 1
த.வி.பு 1 || 3 2
ஏன்ைபோர் 2
16 || 1 27 19 1 3 14
மொத்தம் 3 178 9 299 86 2 24
2004 பொதுத்தேர்தல் 2

திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்)
அட்டவணை !
திகதி: 01/04/2004
sobujhu +LĎLIgIEisgÍ குறிப்பு
TTS SS uTkeu u DlTiBSkk ysZSekek uiu S At MLLS LL TtTSSlkSS kik SkkeS
3 5 8 11 1 17 2 10 29 46 3
O O 1
O O O O O O O O 1 2 18S 26 98 29 39 || 2 || 244 || 283 || 409 || 469 || 28 || 32 || 2 || 2 || 1 1
25 || -101 24 62 212 358 31 3 3
6 21 11 5 43 85 8 1
2 2 3 3 3 3 336 24 99 22 77 || 2 || 224 || 484 || 373 || 820 || 31 || 70 4 || 1 4
3. 2 6 8 11 S 1 2 10 3. 19 1 O 1 1 2 2
O O O O O O O 12 1 6 6 13 25 4 S 16 6 22 6 2 1 6 9 9. 99 83 35 56 278 369 3O
643 82 449 28 336 104. 1747 143 O
தகவல் தேர்தல் வழூஜைகளைக் கஃகாஃப்டதற்கான" தீஃபர் தேவகதி

Page 27
தேர்தல் ட்ரேசரகால ட்ரீறல்கள்
குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கையும் அது தொடர்பாக குற்றஞ்
(திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்
கட்சிக்கு எதிரான கட்சியின் முறைப்பாடு
----
D. Igalflgy
..
€ყნ-ჭg-gყ:
: aflur.
妲.哥、
2-l.i.a.
ஐ.தே.க
கட்சிக்கு எதிரான பூலேசு.க.யின் முனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.விழ.யின் முனறப்பாடு
70
கட்சிக்கு எதிரான ம.ஐ.மு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான தேஐ.மு.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.க.யின் மூனறப்பாடு
.L.డి.డి.
கட்சிக்கு எதிரான தேsiம.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான க.க.யின் முனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.ச.ச.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான அகு வின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.ம.சு.க.பின் மூனறப்பாடு
11
2O5
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.தே.க.யின் முனறப்பாடு
16
114
17
கட்சிக்கு எதிரான பூநீல.மு.கா.சின் மூனறப்பாடு
26
கட்சிக்கு எதிரான இதோ.கா.சின் முனறப்பாடு ஐ.தே.மு
கட்சிக்கு எதிரான ம.ம.மு.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.தே.மு.யின் மூனறப்பாடு
148
கட்சிக்கு எதிரான ஜாஹெடயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான இத.அ.க.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஈமஜகயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான பு:இமு.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான விக.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான சுயேச்சையின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான பொலிசின் முறைப்பாடு
92
37
S
கட்சிக்கு எதிரான தவிபுகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஃ-2களின் முறைப்பாடு
6
கட்சிக்கு எதிரான ககுரின் முறைப்பாடு
17
மோத்தம்
11
46
4.09
356
469
200 டெதுத்தேர்தல்
ஐ.ம.சு.கூ - ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு
பூநீலசுக- பூரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ம.வி.மு - மக்கள் விடுதலை முன்னணி
ம.ஐ.மு - மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி தேஐ.மு - தேசிய ஐக்கிய முன்னணி
மக - மக்கள் கட்சி
தேவிமக - தேச விடுதலை மக்கள் கட்சி
கக- கம்புனினப்ட் கட்சி

அட்டவணை W
சாட்டப்பட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய கட்சிகளின் அட்டவணை
பகளில்) திகதி: 01/04/2004
ஐ.தே.மு ஜா.ஜே.ட இத.அ.க ஈ.ம.ஐ.க பு:இழ ஊக சுயேச்சை பொஹீம் த.வி.பு A - 2 题.强 மொத்தம் மு.கா இதொ.கா ம.ம.மு. ஐ.தே.மு
3
66 3 33 176
O
3. 1 4.
O
O
O
O
5 2 222 2 1 11 1 || 142 637 833
3 1 38 194
5 2 15 60
3
11 4 47 224 486 3 6 13 6 8 14 3 2O 4 27
O
1 3 3 54 6 9 8 32 263
O
4 2 2 24 47 3. 9 1 18 62
5 3 3 || 373
82O 11 19 || 2 || 1 || O O 25 22 || 9 || 369 1747
வ.ச.சக- வங்கா சம சமாஜ கட்சி அ.கு- அதாவுல்லா குழு ஐ.தே.மு- ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஐதேக - ஐக்கிய தேசிய கட்சி பூரீவ.மு.கா- பூநீலங்கா மூனப்லிம் காங்கிரணம் இ.தொ.கா- இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரணப் ம.ம.மு- மலையக மக்கள் முன்னணி ஜா.ஹெஉ- ஜாதிக ஹெவ உறுமய
இத.அ.க- இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி ஈ.ம.ஜக- ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பு:இ.மு- புதிய இடதுசாரி முன்னணி விக- விபரம் கட்சி சுயேச்சை- தமிழர் விடுதலை கூட்டணி (ஆனந்த சங்கரி த.வி.பு- தமிழீழ விடுதலை புவிகள் A - ? - ஏனைய நிரவ்படுத்தப்பட்ட கட்சிகள் க.கு- கட்சி குறிப்பிடப்படாதோர் தக்ஷன் தேதன் விண்முறைகனைக் கர்ைகானிட்டதற்கான தலைபர் தேவகத

Page 28
தேர்தல் பிரச்சாரகால பீறல்கள்
திகதிவாரியாக இடம்பெற்ற சம்ட
LT' għi
- - அரசகொத்துக்கள kTkuk S AAAA SS uuuLu S L Tk AetA SukTkTTTLSS kL S SeALL kA A kk LkuS
29.02.2004 18 32 5 56 O.03.2004 4. 2 2 O O2.03.2004 2 O3.03.2004 2 2 4. O4.03.2004 2 8 2 2 05.03.2004 2 2 2 s O6.03.2004 1 5 s Of.03.2004 2 1 5 O8.03.2004 3. 9 3. 16 09.03.2004 5 12 1 1 19 0.03.2004 7 1 1 5 103.2004 4. 5 3. 2 2.03.2004 2 1 9 3.03.2004 3. 4. 1 9 14.03.2004 1 4. 2 15.03.2004 1 12 4. 17 16.03.2004 3. 7 1 1 2 18.03.2004 4. 14 3. 3. 1 2S 19.03.2004 1 7 1 1 2 20.03.2004 3. 7 3. 14 2.03.2004 11 5 5 1 1 24 22.03.2004 8 3. 18 23.03.2004 9 2 2 2 1 22 24.03.2004 7 13 4. 2 2 28 25.03.2004 7 13 1 2 26.03.2004 7 11 3. 1 1 23 27.03.2004 4. 3 7 4. 19 28.03.2004 3 11 15 1 2 1 33 29.03.2004 12 15 8 1 3. 42 30.03.2004 2 3 12 11 1 1 1 3. 3.03.2004 7 14 4. 1 27 O.04.2004 19 27 15 1 2 O 1
O O O மொத்தம் 5 13 178 || 9 || 299 86 2 24 6 643
2004 பொதுத்தேர்தல்
2

வங்களின்விபரம் (01/04/2004 வரை)
3
ஆட்டவணை V
சிறிய சம்பவங்கள் குறிப்பு
சொத்துகளுக்கு ԱբԱք kyku S LLkTk SSkkSSSkLLSS LL LLLLLS TLSSSkLkLSS uku uLku SSuTkukkTkS
18 35 2 13 1 88 144 7 2 8 O 2O 5 3. 3. 5 2 3. 3. 2 1 14 1 11 27 39 2 3. 3. 3. 8 f 23 3. 3. 3. 1 2 9 1 4. 5 8 f 32 2 1 9 1 9 2O 36 4. 3. O 2 5 2O 39 2 2 16 3. 27 42 4. 16 5 3. 43 4. 5 11 1 23 32 3. 9 1 1 18 27 1 7 11 2 25 33 3. 15 17 2 12 45 63
7 2O 5 32 44 2 4. 23 2 21 4. 54 8O 8 9 13 1 15 1 39 5 1 19 2 11 33 Af 4. 8 7 2 15 32 56
17 4. 15 42 SO 5 11 8 4. 14 37 59 4. 13 14 4. 2 33 5
15 4. 17 42 63 1 4. 5 28 2 12 4了 FO 5 2 3. 5 12 3. 19 39 58 7 1 2 12 9 14 37 FO 4. 8 16 15 45 8. O 7 13 12 15 1 48 79 O 7 2 25 1 SO 8. 8 9 38 24 28 99 75 17 3
O O O O O O 182 28 33.6 9 1 104 74 143 O 8
தகவல் தேர்தல் விண்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் (தே.வகதி

Page 29
தேர்தல் ட்ரீரர்?: ட்ரி:37
2001ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில் இடம்பெற்ற சL
lumiflulu gFlölueurigali
குற்றச்செயல்கள் GITIG - (BL -- பயமுறுத்தலும் அரசகோத்துங்களின் Grof - இடம்பெற்ற திகதி Togo) முயற்சி :التعات تكتلات துன்புறுத்தலும் துவபரிபாகம் காளினை தவவப்பு
4#12蛇001 48 82 27 52 469 405 20 75 140
இடம்பெற்ற மொத்த குற்றச்செயல்களிப் குறிப்பிட்ட ተ .8ዓ፩ 3.0ዓ፩ 9.9% .9% 1 ፻.1ዓጼ ተ4.8% 0. Wዓ፩ 2. ፳ዓጳ 5.1 ዓጵ
குற்றச்செயல்களbள் aதம்
1萨4颅2004 5 13 178 9 299 86 12 24
இடம்பெற்ற மொத்த குற்றச்செயல்களில் குறிப்பிட்ட 0.3ዓዱå 0. Wዓዱå 10.2ዓዱå 0.5% 1 ፻.1ዓሩ 4.9% 0. Wዓዱå 0.8% 1.4%
குற்றச்செயல்களிள் aதம்
200 டெதுத்தேர்தல்
2

ம்பவங்களுடனான ஒப்பீடு
அட்டவணை !
திகதி: 01/04/2004
சிறிய சம்பவங்கள் குறிப்பு
-- afli செதுகளுக்கு ---- முழ மொத்தம் cias வாக்கான தபால வாக்கு * மொத்தம் உகந்தள் "* · தாத குற்றம் ஏனையவை ""
O 1562 536 410 69 43 55 1173 2735 67 30
0.0% | 5ሾ.1ዓ‰ 2.8% 5.0% 2.5% .6% 2.0ዓ፩ | 42.9ዔ፩ 1ՍՍ.ԱԳե,
8 643 182 449 128 338 9 1104 1了4了 143 O 8
0.3% 36.8% 10.4% 25.7% W.3ዓጳ 19.2% 0.5% 63.2% 1ÜÙ. Û%
4.
தக்ஷன் தேதன் விண்முறைகனைக் கர்ைகானிட்டதற்கான தலைபர் தேவகத

Page 30
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
வகைரீதியாக அனைத்தி
643 பாரிய சம்பவங்கள்
(37%)
2004 பொதுத் தேர்தல் 2

లై గ్రy C2
து சம்பவங்களும் (1747)
104 சிறிய சம்பவங்கள்
(63%)
5 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 31
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
G) |6ð) B5 ULT595 LITTU
கடத்தல்
அரச சொத்துக்களின் துஷ்பிரயோகம் 200
பயமுறுத்தலும் துன்புறுததலும் 1.3%
தாக்குதல் 46%)
2004 பொதுத் தேர்தல் 2
 

లై గ్రy (5
ப சம்பவங்கள் (643)
கொலை
கொலை முயற்சி 200
கடுங்காயம்
19
6 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 32
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்(
குற்றச்செயல்களின்
ஏனையவை கட்சி பெயர்
200 குறிப்பிடப்படவில்லை
14% GT60."িf"FF
19
பொலிஸ்
290
ஐதே.மு 5296
2004 பொதுத் தேர்தல் 2
 

లై గ్రy (4
முறையாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட பெரிய
எண்ணிக்கை (643)
LD m29%
7 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 33
தேர்தல் சேரகால 1ീഴ്ത്ത്
வகைரீதியாக f
6ெ
தேர்தல் குற்றம்
சொத்துக்களுக்கு சேதம்
ளைவித்தல்
12%
200; பொதுத் தேர்தல்
2
 

2 g (25
சம்பவங்கள் (104)
Ꭲll lᎧfltᏍᏕl l
o விஷமம் செய்தல்
1690
பயமுறுத்தல் 41%
8 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 34
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன் குற்றச்செயல்களின் மெ
கட்சி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை 25%
ஏனைய கட்சிகள் %
பொலிஸ்
எல்.ரீ.ரீ.ஈ 19
1%
2
2004 பொதுத் தேர்தல்

a g; (26
முறையாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட சிறிய Tத்த எண்ணிக்கை (1104)
ஐ.ம.சு.கூ 26%
ஐ.தே.மு 4.4%
9 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 35
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஒவ்வொரு அரசியற்கட்சிகளாலும் நடாத்தப்பட்ட
18O
160 —
14O
120–
1 OO — 29
8O
60 —
4O
2O -
g8.ᏞᏝ .#r .ᏭᏍ ,
2004 பொதுத் தேர்தல் 3

டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பாரிய மீறல்களின்
లై గ్రy (87
தொகுப்பு
[ ] ᏣᎸéᏂIIᎶnᎶlᎠ
கொலை முயற்சி
D III
0 கடுங்காயம்
0 தாக்குதல்
D கொள்ளை
தீவைப்பு
0 கடத்தல்
0 அரச சொத்துக்களின் துவஷ்பிரயோகம்
L பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும்
ஐ.தே.மு கட்சி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை
O தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 36
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஐ.தே.மு யால் நடாத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு: பாரிய சம்பவங்கள் (33
தீவைப்பு கடத்தல் డై *分
ଘs. Tଞitନ୍ଧ, ଶୀt
1% கொலை முயற்சி
*ö அரச சொத்துக்களின் துஷ்பிரயோகம்
డై
பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும்
கடும்காயம் 2%
தாக்குதல் 50%
2004 பொதுத் தேர்தல் ཅ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

లై గ్రy (8
6) மீறல்களின் தொகுப்பு: பாரிய சம்பவங்கள் (186)
தீவைப்பு கடத்தல் 196 196
ଘs. Tଞitନ୍ଧ, ଶୀt
sg)|TF 296 சொத்துக்களின் துஷ்பிரயோகம்
%
கொலை முயற்சி 196
காயம்
3.1%
பயமுறுததலும்
துன்புறுத்தலும் 1%
தாக்குதல் 48%
31 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 37
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஐ.தே.மு.யால் நடாத்தப்பட்டதாக
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு: சிறிய சம்பவங்கள் (484)
விஷமம் செய்தல் 1196
தேர்தல் குற்றம் 29%
பயமுறுத்த சொத்துக்களுக்கு 479 சேதம் விளைவித்தல்
11%
2004 பொதுத் தேர்தல்
 
 
 
 
 

2 g (29
ஐ.ம.சு.கூ.பால் நடாத்தப்பட்டதாக
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மீறல்களின் தொகுப்பு: சிறிய சம்பவங்கள் (283)
ഖിഖ്ഥഥ செய்தல் Goo
தேர்தல் குற்றம் 37%
பயமுறுத்தல் 4.3%
சொத்துக்களு க்கு சேதம் விளைவித்தல்
119
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 38
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஐ.ம.சு.கூ.ஐ.தே.மு மற்றும் ஏனைய க
(LI Tiflu I FLI
ஐ.ம.சு.கூ + ஐ.தே.மு-பாரிய மீறல்கள் (522)
தீவைப்பு
296 கடத்தல் கொள்ளை 196
296 அரச சொத்துக்களின் ဖare ပုပ္Lälf)
துஷ்பிரயோகம் 296
பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும் 11%
கடுங்காயம் 296
தாக்குதல் 48%
2004 பொதுத் தேர்தல் 3
 
 
 
 
 
 
 

உரு 10 ட்சிகளுக்கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்கள் ம்பவங்கள்)
ஏனைய கட்சிகள்-பாரிய மீறல்கள் (121)
கடத்தல்
2% கொலை
O தீவைப்பு 4%)
12%
கொள்ளை கொலை 2% முயற்சி
''
| சொத்துக்களின்
துஷ் பிரயோக காயம்
༡༥ 179 1ሣሪo
பயமுறுத்தலும் துன்புறுததலும்
O 18% கடுங்காயம்
1%
தாக்குதல் 56%
3 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 39
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஐ.ம.சு.கூ.ஐ.தே.மு மற்றும் ஏனைய க
(சிறிய சம்
ஐ.ம.சு.கூ + ஐ.தே.மு - சிறிய மீறல்கள் (767)
ஏனையவை
1% விஷமம் செய்தல்
தேர்தல் குற்றம் 3290
பயமுறுத்த
4.5%
சொத்துக்களுக்குச் சேதம் விளைவித்தல்
119
2004 பொதுத் தேர்தல் 3
 
 

a g; if
ட்சிகளுக்கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்கள்
பவங்கள்)
ஏனைய கட்சிகள் - சிறிய மீறல்கள் (337)
ஏனையவை 190
ഖിഖ്ഥഥ செய்தல் 3O90
தேர்தல் குற்றம் 25%
சொத்துக்களுக் குச் சேதம் விளைவித்தல் 119.
பயமுறுத்தல் 3.3%
4. தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 40
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
ஐ.தே.மு.யால் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு (486)
ஏனையோருக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் ஐ.தே.மு.யிற்கு எதிராக ெ (11) முறைப்பாடுகள்
(48)
பெயர் தெரிவிக்காத கட்சிகளுக்கெதிராக செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் (100)
ஐம.சு.கூபிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட
முறைப்பாடுகள் (327)
2004 பொதுத் தேர்தல்
 
 
 
 

உரு 12
ஐ.ம.சு.கூ.பால் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு (835)
பெயர் நரிவிக்காத
களுக்கெதி
ராக ய்யப்பட்ட
றப்பாடுகள்
(176)
ஏனையோருக்கு ஐ.ம.சு.கூபிற்கு எதிராக எதிராக செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்ட
முறைப்பாடுகள் (19)
முறைப்பாடுகள் (16)
ஐதே.மு.யிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட
முறைப்பாடுகள் (622)
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 41
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
மாகாண அடிப்படையில் ப
3 OO) —
250 —
2OO
150 —
1 OO —
50 —
மேல் மத்திய வட மேல் வட மத்திய
2004 பொதுத் தேர்தல் 3
 

உரு 3
திவுசெய்யப்பட்ட குற்றச்செயல்கள்
LIITriflu 0 சிறிய
தென் alsT சப்பிரகமுவா வட கிழக்கு
6 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 42
தேர்தல் பிரசாரகால மீறல்கள்
மாவட்ட அடிப்படையில் பதிவுசெய்
14O
12O –
|| 口口 CŮĶs)
1 OO—
±09?ųos:1909 19 golųı9oqofilosoɛ)
[\s,...LIII**2 soosīlgoso IIIIIo, 역長子國u仁高宗에, g근9制的「그 (9ருவியப்பிE) Imigos||gresī |19,95$LJI 1றவி 目Q9勒潮区司电 IŪRĖTIȚIE
Fiqif) Loss)
2004 பொதுத் தேர்தல்

உரு 14
பப்பட்ட குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கை
0 சிறிய
L III flul I
090909@JIITMIĘ
0909)||1999 Logo@15
「TTLe田城T니c그
적는&su그녀ngju그m
(90919虫)
uhl9氣喇L氫
0.909$ II(III)o LJ19)
巨3GQコ
sī£95$LJI
T&s니는的3활드그적CT해
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 43
தேர்தல் தின

வன்முறைகள்

Page 44
III:IOIVO::
මැතිවරණී ප්‍රචණ්ඩක්‍රිය) සීරීක්‍ෂණී මධ්‍යස්ඨානය
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
ATTN: NEWS EDTOR
தர்தல் - தொடர்பான வன்முறைகள் குறித்த ஊடகச் செய்தி பொதுத் தேர்தல் - 2004
தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2004 - இரண்டாவது அறிக்கை
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிக்கும் முயற்சியில் வடக்கு கிழக்குப் பிரதேசங்களுக்கு விசேட குவிமையக் கவனிப்பை தேர்தல் வன்முறை கண்காணிப்பு நிலையம் செலுத்தியது. இது போர் இல்லை சமாதானம் இல்லை மற்றும் போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை நிலைமைகளினால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டி இருந்தது யாழ். மாவட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைச் (TNA) சேராத வேட்பாளர் தமது தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது எதிர்நோக்கிய அச்சம், மிரட்டல் ஆகிய சூழல் இதன் தேவையை உணர்த்திற்று.
2004 மார்ச் 30ந் திகதி தம் ஊடக வெளியீட்டில் தேர்தல் கண்காணிப்பு நிலையம் தேர்தல் பிரசாரம் நடத்தப்பட்ட சூழலை நன்கு புலப்படுத்தியது. அதில் இந் நிலையம் பின்வருவனவற்றை வற்புறுத்தியது.
வடக்கு கிழக்கில் போட்டியிடும் எல்லாக் கட்சிகளும் 2004 ஏப்ரல் 02 இல் எதுவிதமான மிரட்டல், அச்சுறுத்தல் அல்லது

முறைகேடுகளின்றி வாக்களிப்பு ഥ്ളൂ|f நடத்துவதை உறுதிப்படுத்துதல்.
மேலும் நாம் கூறியதாவது
வெவ்வேறு கருத்துக்கள், நோக்குகள் வெளிப்படுத்தப்படுவதை மற்றும் அவற்றுக்கு இடமளித்தால் தான் இந்தத் தேர்தல் சுதந்திரமான நேர்மையான சூழலில் நடத்தப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படும். அப்பொழுது தான் வெற்றியீட்டிய யாவரும் தமது தொகுதிகளில் சட்டபூர்வமான பிரதிநிதிகளெனத் தம்மைக் கூறிக் கொள்ளலாம்.
இந்த நிலைமை யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் பிரதிபலிக்கவில்லை. மேலும், களத்திலுள்ள TெLப்து கண்காணிப்பாளர்களிடமிருந்து கிடைத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் யாழ். மாவட்டத்தில் நடந்த தேர்தலில் திட்டமிடப்பட்ட ஆள்மாறாட்டங்கள் நடைபெற்றதனால் அதனை இரத்துசெய்து அம்மாவட்டத்தில் மறுவாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். தேர்தல் ஆணையாளர் இதனைக் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என நாம் வற்புறுத்துகிறோம்.
எமது சில அறிக்கைகள் பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கின்றன,
... gLL LISILI'IL JL (IE) நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பாரிய அளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள.
அந்தப் பகுதியிலிருந்த ஒரு கண்காணிப்பாளரின் கூற்றுப்படி மிகவும் மோசமான ஆள்மாறாட்டங்கள் நடந்த இடங்கள் பருத்தித்துறை, தும்பளை, புலோலி, அவ்வாய், கரவெட்டி பொலிகண்டி என்பன ஆகும். பல குழுக்கள் தமது விரல்களைக் கழுவுவதையும் இதற்காகப் பாவிக்கும் தெளிவான திரவப் போத்தலுடன் ஒரு ஆள் காணப்பட்டார். அவர் மேலும், குறிப்பிடுகையில், தமது கைகளில் மை அடையாளங்களுடன் வந்தவர்கள் மூலம் ஆள்மாறாட்டம் மிகத் தெளிவாகத் தெரிந்தது. சிரேஷ்ட தேர்தல் முகவர்களோ, ஈமஜ.க. வாக்களிப்பு நிலைய முகவர்களே இதனை அக்கறைப் படுத்தவில்லை எனவும் அக் கண்காணிப்பாளர் தொடர்ந்து கூறினார்.

Page 45
இன்னொரு கண்காணிப்பாளர் இது சம்பந்தமாக குறிப்பிடுகையில் வந்த குறைந்த அளவிலான முறைப்பாடுகளுக்குக்கீழ், எல்.ரீ.ரீ.ஈ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்த வழியைப் பின்பற்ற எடுத்த பாரிய அளவிலான ஆள்மாறாட்டங்களுக்கான மறைமுக முயற்சியே அடிப்படை ஆகும்.
தேவக.நிலையம் தனது கண்காணிப்பாளர்களின் விபரமான அறிவிப்பு மற்றும் அறிக்கைகளை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்த பின்னர் வடக்கு கிழக்கில் நடைபெற்ற தேர்தல் பற்றி நிறைவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்.
தேவகநிலையம், மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம், சுதந்திர ஊடக இயக்கம், மற்றும் தேர்தல் சம்பந்தமான வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பும்
சுதந்திரமான கட்சி பேதத்துக்கப்பாற்பட்ட அரசியல் வன்முறைகளுக்கெதிரான கூட்டமைப்பும் சேர்ந்து 1997இல் உருவாக்கப்பட்டது.
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சனந்த தேசப்பிரியா சுனிலா அபயசேகரா இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இனை அழைப்பாளர்


Page 46
CENEFONIOMORIGELEMOVIDEC:
මැතිවරණී ප්‍රචණ්ඩක්‍රිය) හිරීක්‍ෂණී මධ්‍යස්ඨානය
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
ATTN: NEWS EDTOR
தேர்தல் - தொடர்பான வன்முறைகள் குறித்த ஊடகச் செய்தி பொதுத் தேர்தல் - 2004
தேர்தல் தினம் 2004 ஏப்ரல் 02 - 3வது அறிக்கை
2004 ஏப்ரல் பொதுத் தேர்தலுக்கான முழுப் பிரசாரத்தின் போது தே.வ.கநிலையம் வடக்கு கிழக்கில் நடைபெற இருக்கும் தேர்தல் சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியதை வலியுறுத்தியுள்ளது. அத்துடன் வாக்காளர்களின் உரிமைகளுக்கும் இந்தப் பகுதிகளில் போட்டியிடும் அரசியற் கட்சிகளினதும் குழுக்களினதும் உரிமைகளுக்கும் மதிப்பளிப்பதை உறுதிப்படுத்துவதானது மையப்பொருளாக இருக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டது. இதற்குக் காரணம் அரச கட்டுப்பாடற்ற பகுதிகளிலிருந்து பெருந்தொகையான வாக்காளர்கள் முதற் தடவையாக வாக்களிக்கும் சந்தர்ப்பமும், வடக்கு கிழக்கில் போட்டியிடும் முஸ்லிம், தமிழ் அரசியற் கட்சிகள் மற்றும் குழுக்கள் தLப்து ஆதரவாளர்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள், தொல்லைகளினால் ஏற்பட்ட பயமுமாகும். மார்ச் மாதம் 01ந் திகதி

தொடக்கம் 31ந் திகதி வரையான தேர்தல் பிரசாரங்களின் போது நடைபெற்ற ஐந்து தேர்தல் சம்பந்தமான கொலைகளும் கிழக்கு மாகாணத்தில் நடைபெற்றமை இந்த மாகாணத்தில் தேர்தல் தினத்தன்று விசேட கவனஞ் செலுத்தப்பட வேண்டிய தேவையை அதிகரித்தது.
மட்டக்களப்பு:
பின்வரும் வாக்குச்சாவடிகளில் பெருமளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள் நடைபெற்றதாக எமது (தே.வ.க.நி) கண்காணிப்பாளர்கள் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர். அவையாவன விவசாய சேவை நிலையம், காத்தான்குடி (வாக்களிப்பு நிலையம் 108) காத்தான்குடி மத்திய மகா வித்தியாலயம் (வாக்களிப்பு நிலையம் 11) மற்றும் நூராமியா மகா வித்தியாலயம் (வாக்களிப்பு நிலையம்)
புதிய காத்தான்குடி மேற்கிலுள்ள (வாக்களிப்பு நிலைய இல. 16) நூரானியா மகா வித்தியாலயத்துக்குப் போகும் வழியில் சுதந்திரக் குழு 8ෂුණී சேர்ந்த திரு. நசீர் ളIf ബII என்ற வேட்பாளர் தாக்கப்பட்டதாகவும் ஓர் அறிக்கை கிடைத்தது.
பல வாக்களிப்பு நிலையங்களில் முகவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாக கண்காணிப்பாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். UPFA வேட்பாளராகிய திரு. கஸாலி, தான் வாழைக்சேனை அல்நூர் வித்தியாலயத்தில் வாக்களிப்பு நிலைய இலக்கங்கள் 58, 59-60) ஆள்மாறாட்டத்துக்கு எதிராக சவால்விடுத்தபோது அங்கிருந்து தனது சகாக்களை பூநீல.மு.கா(SLMC) முகவர்கள் அச்சுறுத்தியதாக, தே.பெ.க.நிலைய கண்காணிப்பாளருக்கு முறையிட்டுள்ளார். இந்த நிலையத்தின் வாசலில் SLMC, UPFA ஆதரவாளர்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட சச்சரவை பொலிஸார் வந்து கலைக்க வேண்டி ஏற்பட்டது. இந்த வாக்களிப்பு நிலையத்தில் பெருமளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள் பற்றியும் முறைப்பாடுகள் உள்ளன.
ஒட்டமாவடி மகா வித்தியாலயத்தின் வாக்களிப்பு நிலையம் இல.9) அருகில் பெருந் திரளாக மக்கள் கூடி நின்றது பற்றியும் அறிக்கைகள்
உள்ன.

Page 47
துகாமடுல்ல மாவட்டம்
அம்பாறை
நாள் முழுவதும் சம்மாந்துறை, பொத்துவிலில் உள்ள வாக்களிப்பு நிலையங்களில் தாம் கண்டுபிடித்த நிலைமைகளைப் பற்றி தேவகநிலைய கண்காணிப்பாளர்கள் விசேட அறிக்கை எழுதியுள்ள்னர், அங்கு ஆள்மாறாட்டங்கள், பொக்களிக்க வந்தவர்களையும் முகவர்களையும் ஒரு தே.வகநிலைய முகவர் உட்பட அச்சுறத்தியமை, வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு அருகில் மிகத் தெளிவான முனைப்புடன் வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகித்தல், வாக்காளர்களின் போக்குவரத்து போன்ற பல நிகழ்வுகளின் காரணமாக, வாக்களிப்பு நிலைய வாசலில் கூடிநின்ற குழுக்களைக் கலைப்பதற்கு ஆகாயத்தில் வேட்டுத் தீர்க்க பொலிஸார் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
அத்தகைய பல சம்பவங்களின் உதாரணங்களைக் கீழே தருகிறோம்.
ஆள்மாறாட்டம்:
ஆள்மாறாட்டச் சம்பவங்கள் ஏனையவற்றுடன் கீழே தரப்பட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில், தேவகநிலைய கண்காணிப்பாளர்களினால் அவதானிக்கப்பட்டன :
சம்மாந்துறை
செந்நெல் கிராமம் ஸ்கிரா வித்தியாலயம் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் இல.
32-33) அரசாங்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை, மல்வத்தை வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 44-45)
ஜமாலியா வித்தியாலயம், சம்மாந்துறை வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 30-31 அல் எர்டிெட் வித்தியாலயம், சம்மாந்துறை வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 35-57 முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம், சம்மாந்துறை வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 19-21
கல்லரைச்சல் முஸ்லிம் வித்தியாலயம் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 28-29)

பொத்துவில்
காரைதீவு ஷண்முக வித்தியாலயம் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 12-125 அல் அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலை, நிந்தவூர் (வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 12-16) குமார வித்தியாலய, திருகோவில் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 45) இமாம் றுமி வித்தியாலயம். நிந்தவூர் (வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 105) இமார் கஸாலி வித்தியாலயம், நிந்தவூர் (வாக்களிப்பு நிலையங்கள 101 அல்ஹிதயா வித்தியாலயம், பாலமுனை (வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 85
தேவ.கநிலையத்தின் 3வது அறிக்கை - வாக்களிக்கும் நாள் 2004 ஏப்ரல் 02 ங்கு தேர்தல் நடத்திய சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தராகிய U.L.O. றகமத்துல்லா அங்கு வந்த ஆள்மாறாட்ட முயற்சிகளைத் தான் தடுத்ததாக
தேவகநிலைய கண்காணிப்பாளர்களுக்குக் கூறினார்.
வேட்பாளர்கள் மீதான தாக்குதல்கள்
சேட்சைக்குழு இல. 19இன் வேட்பாளராகிய திரு. அப்துல் ரஷிட் மொகமட் சாயிட் பொலிஸில் முறையிட்ட EIB 3684 இன் பிரகாரம், அபெரும் அவரது ஆதரவாளர் குழுவும் அம்பாறை அக்கரைப்பத்து வீதியின் 3ம் மைல் கம்பத்தடியில் திரு. உவைஸ் என்ற தமது வேட்பாளர் ஒருவர் g (SLMC) பூநீல.மு.கா. மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்களினால் தாக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டடுள்ளது. சுயேட்சைக் குழு இல. 19இன் இரு வேட்பாளர்களாகிய திரு. மொகமட் தம்பி முஹாஜிரினும் முகமட் இப்றாகிம் மொகமட் ஹ"செயினும் தாக்குதலினால் வெட்டுக் காயங்களுக்குள்ளாகி அம்பாறை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாக்களிக்க வந்தவரை அச்சுறுத்தியமை:
மருதமுனை பொது மண்டபம் (வாக்களிப்பு நிலையம் 43. கல்முனை) பச்சை மஞ்சள் நிற தொப்பி அணிந்து அதில் இல. 12உம் 8உம்

Page 48
அவற்றுக் கெதிராக புள்ள டியிட்டபடி சிலர் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அணுகி நேற்று தம்மைத் தொல்லைப்படுத்தியவர் பெயர் தெளிவாகக் கேட்கவில்லை இன்று வாக்களிக்க வந்தால் கொல்லப்படுவார் எனப் ଘିuiflu) । சத்தமிட்டுக் கூறியதை டெப்து கண்காணிப்பாளர் செவிமடுத்துள்ளார்.
சம்மாந்துறை செந்நெல் கிராமம் ஸ்கிரா வித்தியாலயம் பொக்களிப்பு நிலையங்கள் 32-33) வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு வெளியே SLMCNUA ஆதரவாளர்களுக்கிடையில் கைகலப்பு ஏற்பட விசேட அதிரடிப் படையினர் (STF) ஆகாயத்தில் வேட்டுக்கள் தீர்த்து மக்கள் கூட்டத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளச் செய்துள்ளார். சிலர் தாம் இந்தச் சம்பவத்தில் காயமடைந்ததாகக் கூறியுள்ளனர். இந்தப் பகுதியில் ஏப்ரல் 2ந் திகதி மு.ப. 150 அளவில் பெரும் பதட்டம் நிலவியது.
அல் அவஜ்ரக் தேசிய பாடசாலை, நிந்தவூர் (வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 12-16, பொத்துவில்) வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு வெளியில் கூடிய மக்கள் தமது கைகளில் துண்டுப் பிரசுரங்களுடன் அதிலுள்ள வேட்பாளரின் எண்ணைக் கூறி வாக்களிக்க நிலையத்தினுள் செல்பவருக்கும் அதனை விநியோகிக்க முயன்றனர். இந்த வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு முன்னாலுள்ள வீட்டில் பெருந் தொகையானோர் கூடி ஆள்மாறாட்டம், ஏனைய மோசடிகளையும் இணைத்து செயலாற்றியதாக அவதானிப்பாளாகள் கூறினர்.
இல, 28-29 கல்லரைச்சல் முஸ்லிம் வித்தியாயலயம், மண்டபம் 1 சகலை, UPFA ஆதரவாளர் SLMC ஆதரவாளரினால் தாக்கப்பட்டு காயமடைந்தார்.
தேர்தல் முகவர்களையும் தே.வ.க.நிலைய கண்காணிப்பாளரையும் அச்சுறுத்தியமை:
செந்நெல் கிராம ஸ்கிரா வித்தியாலய வாக்நிலையங்கள் 32-33. சம்மாந்துறை த்தில் கண்காணித்த தேவகநி கண்காணிப்பாளராகிய திரு. S.C. பஸில், முதன் நாள் இரவு தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு வந்த இனந்தெரியாத கூட்டத்தினரால் தேர்தலைக் கண்காணித்தால் கொல்லப்படுவார் என அச்சுறுத்தப்பட்டார்.

பொத்துவில், கல்முனை மற்றும் சம்மாந்துறையிலிருந்து தமது முகவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டு வாக்களிப்பு நிலையங்களில் இருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டதாக EPDP முறையிட்டுள்ளது. இது பற்றி முறைப்பாடு தேர்தல் ஆணையாளருக்குச் செய்யப்பட்டுள்ளது கல்முனையில், இல 28, அல் அசார் வித்தியாலயம், கல்முனைக் குடியில், சுயேட்சைக் குழு 22ஐச் சேர்ந்த முகவர் வாக்களிப்பு நிலையத்தினுள் பேரியல் அஷ்ரபின் ஆதரவாளர் குழுவினால் எனக் கூறப்படுபவர்களினால் தாக்கப்பட்டுள்ளார். புாதிக்கப்பட்டவர் அஸ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாளையிள் சேர்க்கப்பட்டார்.
வாக்களிப்பு அட்டைகளின் விநியோகம் :
கோமாரியிலுள்ள மெதடிஸ்ட் தமிழ் கலவன் பாடசாலை (வாக்களிப்பு நிலையம் 30. பொத்துவில் மற்றும் அந்தப் பகுதியிலுள்ள ஏனைய வாக்காளர் நிலையங்களிலும் மிக அருகாமையில் வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்படுவதைத் தான் அவதானித்ததாக EPDP வேட்பாளர் லால் துரைராஜா முறையிட்டுள்ளார்.
வாக்காளரை வாகனங்களில் ஏற்றி இறக்குதல்:
திருக்கோவிலிருந்து அக்கரைப்பத்துக்குச் செல்லும் வீதியில் இஸ்யசு) Isuzu ; Taal 50 gië 0238 2 à Gian Gir6836|T GT367 (VAN) 250–6210 2 à வாக்காளர்களை ஏற்றிச் செல்வதையும் அதில் சென்ற பயணிகளிடம் அதில் சென்ற இளைஞர் வாக்காளர் அட்டைகளை விநியோகித்ததாகவும் கண்காணிப்பாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
சில இடங்களில் சிரேஷ்ட தேர்தல் உத்தியோகத்தரும் பொலிஸாரும் ஆள்மாறாட்டத்தையும் வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்கு வெளியில் மக்கள் கூடுவதையும் தடுக்க தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்ததை அவதானித்ததாக தேவகநிலைய கண்காணிப்பாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அடுத்த வாரத்துக்குள் தேர்தல் சம்பந்தமான வன்முறைகள், முறைகேடுகள் பற்றி தேர்தல் ஆணையாளருக்கு ஒரு முழு' அறிக்கை
சமர்ப்பிக்க எண்ணியுள்ளோம்.

Page 49
மேலே கூறிய விபரங்களிலிருந்து திகாமதுல்ல மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வாக்களிப்பு பிரிவுகளாகிய சம்மாந்துறை, பொத்துவில் கல்முனையில் வாக்காளிப்பு தேர்தல் தவறாக நடத்தப்பட்டுள்ளதாக நாம் உணருகிறோம். பாரிய தவறுகள் பலவற்றினால், இந்த பகுதிகளில் நடத்திய தேர்தலை ரத்துச் செய்ய வேண்டும். தேர்தல் ஆணையாளர் இதனைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டுமென நாம் வலியுறுத்துகிறோம்
மாற்றுக் கொள்கைகளின் நிலையம் (CPA), சுதந்திர ஊடக இயக்கம் (FMM) மற்றும் தேர்தல் சம்பந்தமான வன்முறைகளைக் கண்காணிக்க சுதந்திரமான கட்சிச்சார்பற்ற அமைப்பான அரசியல் வன்முறைக்கெதிரான கூட்டணியினாலும் தேவகநிலையம் 1997இல் உருவாக்கப்பட்டது.
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சனந்த தேசப்பிரியா சுனிலா அபயசேகரா இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இனை அழைப்பாளர்


Page 50
||||||
මැතිවරණී ප්‍රචණ්ඩක්‍රිය) හිරීක්‍ෂණී මධ්‍යස්ඨානය
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
இடைக்கால அறிக்கை
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
02 ஏப்ரல் 2004 தேர்தல்தினம்
தேர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான சுதந்திரமான பக்கச்சார்பற்ற நிறுவனமாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் (தேவகநி 1997 இல் மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம், சுதந்திர ஊடக இயக்கம் மற்றும் அரசியல் வன்முறைக்கு எதிரான கூட்டமைப்பு ஆகியவற்றினால் உருவாக்கப்பட்டது. தேவகநி 1997 தொடக்கம், 2000 மற்றும் 2001ம் ஆண்டில் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தல்கள், கடந்த ஜனதிபதித் தேர்தல் (1999) உள்ளடங்கலாக, ஒவ்வொரு தேசிய மாகாண மற்றும் உள்ளுராட்சித் தேர்தல்களையும் கண்காணித்துள்ளது. மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் (மா.கொநி) தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் செயலகமாக செற்பட்டுவருகின்றது.
தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் வாக்கெடுப்பு பிரிவுகளுக்கான வெளிக்கள் கண்காணிப்பாளர்களையும், மாவட்ட மற்றும் மாகாண மட்டங்களில் ஒருங்கிணைப்பாளர்களையும் நியமனம் செய்கின்றது. அத்துடன் சுமார் 30 கண்காணிப்பாளர்கள் அல்லது தேர்தல் தின கண்காணிப்பாளர்களை ஒவ்வொரு வாக்கெடுப்புப் பிரிவிலும் தேர்தல் தினத்தில் நியமிக்கின்றது. இத்தேர்தலில் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிக்கும் நிலையத்தினதும், பவ்ரல் அமைப்பினதும் கண்காணிப்பாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தினுள் செல்வதற்கான
2004 பொதுத்தேர்தல்

17
உத்தியோகபூர்வ அனுமதி தேர்தல் ஆணையாளரினால் வழங்கப்பட்டது. தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட வன்முறைச் சம்பவங்கள் வாக்கெடுப்புப் பிரிவு, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டத்திலும் ஊடகங்களுக்கு வெளியிடமுன் ஊர்ஜிதப்டுத்தப்பட்டது. சகல ஊடக வெளியீடுகளும் அறிக்கைகளும் மூன்று இணையழைப்பாளர்களான செல்விசனில் அபயசேகர திரு.சுனந்த தேசப்பிரிய மற்றும் கலாநிதிபாக்கியசோதி சரவணமுத்து ஆகியோரினால் கையொப்பமிடப்பட்டது. தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் கண்காணிப்பாளர்கள் சுதந்திரமான பக்கச்சார்பற்ற கண்காணிப்பு தொடர்பான தமது கடப்பாட்டினை கையொப்பத்துடன் உறுதிப்படுத்துவதுடன் இப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட முன்னர் அவர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
அனைத்து மட்டங்களிலுமுள்ள உள்வூர் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு மேலதிகமாக தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிக்கும் நிலையம் தேர்தல் தினத்திற்கு இரண்டு வாரங்கள் தொடக்கம் 10 நாட்கள் முன்னரும், தேர்தல் தினத்தன்றும் வெளிக்களத்தில் உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்களுடன் சேர்ந்து செயற்படுவதற்கு சர்வதேச அவதானிப்பாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்துகிறது. சுர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள் சர்வதேச சிவில் சமூக அமைப்புகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படுவதுடன் மனித உரிமைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளவர்கள் தொழில் நடத்துபவர்களாகவும், செயற்பாட்டாளர்களாகவும், அறிவுஜீவிகளாகவும் இருந்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் தினத்தன்று. தேர்தல் வன்முறைகளைக்கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் 25 சர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள் உள்ளடங்கலாக 434 கண்கணிப்பாளர்களை ஈடுபடுத்தியது. தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் மொத்தமாக 6215 வாக்கெடுப்பு நிலையங்களை அல்லது மொத்த வாக்கெடுப்பு நிலையங்கள் 10670 இல் 58.2% இனை கண்காணித்தது.
இவ் அறிக்கையில் தரப்பட்டுள்ள தேர்தல் தின சம்பவங்களின் எண்ணிக்கைகள் தற்காலிகமானதாகும். சகல அறிக்கைகளும் பெறப்பட்டு, ஒப்பிட்டுப்பார்த்தவுடன் பொதுத்தேர்தல் ஏப்ரல் 2004 தேர்தல் தொடர்பான வன்முறை இறுதிஅறிக்கையில் பிரச்சாரகாலத்திலும், தேர்தல் தினத்தன்றும் இடம் பெற்ற சகல சம்பவங்களின் இறுதிக்கணக்கு தரப்படும். இறுதி அறிக்கையில் வாக்களிப்பு நாளிலிருந்து சுமார் இரண்டு
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேவகநி

Page 51
வாரங்களைஅடக்கிய தேர்தலுக்கு | laঠীগুলোIT@UTঞ্চলা வன்முறைபற்றிய அறிக்கையும் உள்ளடங்கும்.
வன்முறை மற்றும் முறை கேடுகளின் குறிப்பு தேர்தல் தினம் மற்றும் தேர்தலுக்கு பின் (2004 எப்ரல் 3-6)
தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தினால் தேர்தல் தினத்தன்று 368 வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகள் இடம்பெற்றதாக
பதிவுசெய்யசெய்யப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் அதிக எண்ணிக்கையான சம்பவங்கள் திகாமடுல்ல (44. கண்டி (33) குருநாகல் (31) யாழ்ப்பாணம் (28) ஆகிய மாவட்டங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ் 568
சம்பவங்களில் ஐதே.மு. செய்ததாக முன்வைக்கப்பட்டது 141 அல்லது மொத்தச் சம்பவங்களில் 38%, ஐ.ம.சு.மு. செய்ததாக முன்வைக்கப்பட்டது 81 அல்லது மொத்தச் சம்பவத்தில் 22% ஆகும். அனைத்து சம்பவங்களில்
60% இரு பிரதான அமைப்புகளினாலாகும். வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகளின் மாதிரி முன்னைய தேர்தலைப் போலவே இத்தேர்தலிலும் இருந்தது என ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுகிறது. முறைப்பாடுகளின் படி
மொத்தமாக ஐதேமு. 31 (8%), மஐசு.மு. இனது 47 (13%). பொலிஸார் மொத்தமாக 54 முறைப்பாடுகள் (15%) செய்திருந்தனர். அதில் 30 அல்லது
56% ஆனவை ஐதே.மு. மற்றும் ஐமசுமு ஆகிய இரண்டிற்கும் எதிரானவையாகும்.
வாக்களிப்பு நிலையத்தின் மீது அல்லது தேர்தல் சட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டதன்படி வாக்களிப்பு நிலையத்தைச் சுற்றி 500 மீற்றர் ஆரமாகக் கொண்ட பகுதிக்குள் சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டதாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்டது 361 ஆகும். மொத்த வாக்களிப்பு நிலையங்களின் எண்ணிக்கை (10670 யில் 3% ஆகும். இந்த 361 சம்பவங்களில் மாவட்ட அடிப்படையில் திகாமடுல்லவில் 54 நிலையங்கள் அல்லது 15%, குருநாகலில் 34 அல்லது 9%, யாழ்ப்பாணத்தில் 29 அல்லது 8%, கண்டியில் 25 அல்லது 7% ஆகும்.
தேர்தலுக்கு பின் இடம் பெற்ற வன்முறை சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம்
கரிசனை கொள்கின்றது. இதில் அனுராதபுரம் மற்றும் மொனராகலை
2004 பொதுத்தேர்தல்

18
மாவட்டங்களில் முறையே ஒவ்வொன்றாக 2 கொலைகள் உட்பட 33
அல்லது 41%, பாரிய சம்பவங்கள் என வகைப்படுத்தியுள்ளது. OS தீவைத்தல் சம்பவமும் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் குருநாகல் மாவட்டத்தில் Q3L色 காலி மற்றும் மாத்தளை மாவட்டங்களில்
ஒவ்வொன்றிலும் 02ம் ஆகும்.
தேர்தலுக்கு பின்னான வன்முறைச் சம்பவங்களில் பாரிய சம்பவங்கள் ஐ.தே.மு.செய்ததாக முன்வைக்கப்பட்டது 11 அல்லது 33% மற்றும் ஐம.சு.மு. செய்ததாக முன்வைக்கப்பட்டது 13 அல்லது 39% ஆகும். இரு கட்சிகளும் ஒவ்வொரு கொலைகள் புரிந்ததாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலுக்கு பின் இடம் பெற்ற வன்முறை முறைப்பாடுகளில் ஐதேமு. 58 முறைப்பாடுகளையும் அல்லது 72%, ஐம.சு.மு. 17 முறைப்பாடுகளையும் அல்லது 21% செய்துள்ளது.
(LPL-6)
பதிவு செய்யப்பட்ட அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் 2004 ஏப்ரல் 2ம் நாள் தேர்தல் தினம், 2001 டிசெம்பர் 5ம் நாள் நடைபெற்ற கடந்த பொதுத்தேர்தல் தினத்தைவிட கணிசமான அளவில் வன்முறைகள் குறைந்த தேர்தல் என தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் முடிவு செய்துள்ளது. 2004 ஏப்ரல் தேர்தல் குறிப்பாக வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதி நிலைமைகளைத் தவிர பிரச்சார காலத்திலும், தேர்தல் தினத்தன்றும் கடந்த தசாப்தத்தில் அதிக வன்முறை மற்றும் முறைகேடுகள் இல்லாத தேர்தல் ஆகும். தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் கண்காணித்த தேர்தல்களில் வன்முறை மற்றும் முறைகேடு குறைந்தளவிருந்த தேர்தல் இதுவாகும்.
வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் யாழ்ப்பாணமாவட்டத்திலும், திகாமடுல்ல மாவட்டத்தின் சம்மாந்துறை, பொத்துவில் மற்றும் கல்முனை வாக்களிக்கும் பிரிவுகளிலும் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தினால் வாக்கெடுப்பினை இரத்துச் செய்ய வேண்டுமென தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் உணர்ந்துள்ளதுடன், தேர்தல் ஆணையாளர் அவ்வாறு செய்வதற்கு கருத்திற்கெடுக்க வேண்டுமெனவும், அப்பகுதிகளுக்கு மீள் தேர்தலுக்கு உத்தரவிட வேண்டுமெனவும் ஆவலாயிருக்கிறது. 6TLD5 மதிப்பீடு யாழ்மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை உள்ளுர் மற்றும் சர்வதே
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேவகநி

Page 52
அவதானிப்பாளர்களின் அறிக்கைகளின் அடிப்படையிலும், திகமடுல்ல மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை உள்ளுர் மற்றும் சர்வதேச கண்காணிப்பாளர்களின் அறிக்கைகளின் அடிப்படையிலும் எடுக்கப்பட்டதாகும். தயவு செய்து 2004 ஏப்ரல் 2ம் திகதியிடப்பட்ட பத்திரிகை வெளியீடுகள் பின்னிணைக்கப்பட்டதை பார்க்கவும்)
2004 ஏப்ரல் தேர்தலானது வன்முறைமற்றும் முறைகேடு குறைந்தமட்டத்தில் இருந்ததற்கு பலகாரணிகள் பங்களித்ததாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் கருதுகன்றது. இவற்றில் தேர்தல் சட்டங்களை உறுதியுடன் அமுல்படுத்திய தேர்தல் ஆணையாளர் மற்றும் பொலிஸாரின் பங்கினை முக்கியமாக குறிப்பிடலாம். அவர்களின் இந்த வெற்றிக்காக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேர்தல் ஆணையாளரையும் பொலிஸாரையும் பாராட்டுகின்றது. அத்துடன் தேர்தலுக்கு பின்னர் வன்முறைகள் மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு பொலிஸார் தேர்தல் தினத்தன்றும். தேர்தலுக்கு பின்னர் இடம்பெற்ற வன்முறைச் சம்பவங்களை துரிதமாகவும், பயனுள்ளவாறும் புலன் விசாரணை செய்யவேண்டுமென அழைப்பு விடுக்கின்றது.
புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கத்தையும், சகல அரசியல் தட்சித்தலைமைகளையும் தேர்தலுக்கு பின்னாலான வன்முறைகளைத் தடுப்பதற்காக பொலிஸார் தமது முதற்கடமைகளை நிறைவேற்று வதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டு மென நாம் கேட்டுக் கொள்கிறோம். தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேர்தல் ஆணையாளர். பொலிஸ், அதன் கண்காணிப்பாளர்கள் சர்வதேச அவதானிப்பாளர்கள். நன்கொடை வழங்கியோர்கள். 2004 ஏப்ரல் பொதுத்தேர்தல்கண்காணிப்பிற்கு உதவி செய்தவர்கள், பங்குபற்றியவர்கள் யாவரிற்கும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகின்றது. எமது சகபிரஜைகளிற்கு எமது விசேட நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம். அவர்களின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவுமின்றி கண்காணிப்பு பிரயோசமானதாக அல்லது சாத்தியமானதாக இருந்திருக்காது
ملاح بسرعة؟ کہ جب کرلیا ܓܒܪܝܝܐ ܐܵ2
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சனந்த தேசப்பிரியா சுனிலா அபயசேகரா இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர்
2004 பொதுத்தேர்தல்

19
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேவகநி

Page 53
தேர்தல் தினத்தன்றிலான நிகழ்வுகள் - வாக்களிப்பு ந
, மொத்த "'
வாக்களிப்பு தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய
வாக்களர்களின் எண்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
கண்டி மாவட்டம்
கலகெதர 49964 44 21
$lf), l_୍}ଗT

நிலையங்கள் அடிப்படையிலான ஓர் சுருக்கக் குறிப்பு
கண்காணிக்கப்ப ட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல்லை
இல48 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளரான டீஎம்.ஜெயரத்ன (12) என்பவரின் துண்டுப் பிரசுரங்களை விநியோகித்ததற்காக ஐமசுகூ ஆராவாளரெருவர் கலஹா பொலீசாரினால் காலை 0955 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டார். (RIB 0895) இல24 - ஐதேமு ஆதரவாளர்களின் வாக்காளர் அட்டைகள் ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களினால் பறிக்கப்படுவது அவதானிக்கப்பட்டது. இல11 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் தேர்தல் கண்காணிப்பாளராக நுழைய முற்பட்ட அதிகாரமளிக்கப்படாத நபர்ரொருவர் கலஹா பொலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டார். (MOR 121:2004) இல38 - ஐதேமு மற்றும் ஐ.ம.சு.கூ. கட்சியைச் சேர்ந்த சுமார் 10 ஆதரவாளர்கள் ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கைளில் ஈடுபட முயற்சித்தனர். இவர்களுள் ஆறு நபர்கள் வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைத்தாங்கும் அதிகாரி மற்றும் ஏனைய தேர்தல் அதிகாரிகளினால் பொலீசாரிடம் கையளிக்கப்பட்டனர். இல39 - ஐதேமு ஆதரவாளரான கெUலிய றம்புக்வெல (09) என்பவரின் பிரச்சார அட்டைகள் அவரது ஆதரவாளர்களினால் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே விநியோகிக்கப்பட்டது.

Page 54
81694 54 15
ஹரிஸ்பத்துவ 133404 101 34 ஹேவாஹெட்ட
59853 47 47 கண்டி
36760 25 18
குண்டசாலை

09
இல55 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் துரத்திற்குள் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் இடம்பெற்றது. இல31 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் டிஎம் ஜயரத்ன (12) என்பவரின் ஆதரவாளர்கள் ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முயன்றாதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. ஐதேமு வேட்பாளர் அப்துல் காதரின் (02) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே காணப்பட்டனர். இல32 - வாக்காளர்கள் பயமுறுத்தப்பட்டதுடன், துன்புறுத்தப்பட்டனர். இல53 - சுமார் 07:30 மணியளவில் கம்பளை நகர சபைத் தலைவர் திரு காமினி ஹெட்டியாராச்சி வாக்களிப்பு நிலையத் திற்கு சென்று கொண்டிருந்த வேளையில் அவரைக் கொலை செய்வதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது தொடர்பாக இரண்டு ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் கம்பளை பொலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர். (EIB 378/224)
இல்லை
O2
இல25 - பிரச்சார அட்டைகள் விநியோகம் இடம்பெற்றது. இல18 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்திற்குள் வாக்காளர் அட்டைகளை காட்சிப்படுத்தியமை மற்றும் சட்ட விரோதமான முறையில் கொண்டு சென்றமை என்பவற்றிற்காக 0.5 ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் கலஹா பொலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர். (வாகன இலக்கம்
53-6185) (MOR 119/04)
O2
இல06 - ஆள்மாறாட்ட முயற்சிகள் இடம்பெற்றன. பொலீசார் அவர்களை வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குள் செல்ல விடாமல் தடுத்தனர். இல18 - பல பெண்கள் ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர். பொலீசார் அவர்களை வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குள் செல்லவிடாமல் தடுத்தனர்.
இல04 - வாக்களிப்பு நிலைய முகவருடன் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டன. ஐதேமு கட்சி வேட்பாளர்களான திரு

Page 55
74784
42
22
நாவலப்பிட்டிய

O1
அமரதுங்க. எஸ் கித்சிறி (05) சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியை வார்த்தைகளால் திட்டினார்.
இல53 - ஐதேமு வேட்பாளர் கிகூ:ான் கருணாரட்னாவின் (08) சகோதரியினுடைய (நாவலப்பிட்டிய நாராட்சி மன்ற தலைவர்)ஆதரவாளர்களினால் ஐமசுகூ வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் தாக்கப்பட்டார். இல48 - ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டமைக்காக திரு மோகனதாஸ் பொலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டார். இல10 - தேர்தல் வன்முறைச் சம்பவங்கள் குறித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையக் கண்காணிப்பாளரின் காகிதக் கோவை பறிக்கபட்டது. இல08 - ஐமசுகூ மற்றும் ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பலமாகத் தாக்கியதுடன், நான்கு ஐதேமு ஆதரவாளர்களும் வாகனமொன்றும் (61-1874) பொலீசாரினால் விசாரணைக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டது. இரண்டு கைக்குண்டுகளும் கைப்பற்றப்பட்டன. இல13 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே ஐதே.மு. வாக்களிப்பு முகவர். ஐ.ம.சு.கூ. வேப்பாளர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே (07) மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டார். இவ்வாக்களிப்பு முகவர் தன்னிடமிருந்து 4 கோவைகள் ரூ. 1000 மற்றும் தனது குடை என்பன ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் பறிந்துச் செல்லப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். இல18 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே (07) ஐதே.மு. வாக்களிப்பு முகவரை அச்சுறுத்தினார் இக் குற்றச்சாட்டு ஐதே.மு. வேட்பாளர் கிஷான் கருணாரட்ன (08) வால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல17- அடையாள அட்டைகள் இன்மையால் ஐதேமு. வாக்களிப்பு முகவர்கள் பிரசன்னமாயிருக்கவில்லை. இதற்கான காரணம் இவ்வடையாள அட்டை விநியோகத்திற்கும் பொறுப்பாகவிருந்த கங்க இஹல கோரளை பிரதேச சபைத் தலைவர் (திரு. சிசிர

Page 56
76700 54 24
பாதததுப் பற 69554 53 37 செங்கடகலை
66995 42 21
உடுதும்பற 51360 50 34 உடுநுவர
698.44 55 30 யட்டிநுவர
69992 45 25 மொத்தம் 880.634 653 328
ர்காணிக்கப்" செஃப்ட மெ ಹಷ್ರ! :- L தேர்தல் தொகுதி மொத்த:ள்ளியூநிலைய
(E IT foTToToT P35 (ETG)T
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
மாத்தளை மாவட்டம் தம்புள்ள
107353 97 21 லக்கல

அலுத்கமகே) பொலிஸாரால் வாக்களிப்பு தினத்திற்கு முதல்
07 நாள் கைது செய்யப்பட்டமையாகும். இல்லை
இல13 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் ஆள்மாறாட்டத்தில் O1 ஈடுபட்டதாக ஐதேமு ஆல் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது. இல்லை
இல்லை
இல26 - ஐந்நூறு மீற்றறுக்குட்பட்ட வாக்களிப்பு நிலைய சுற்றாடலுக்குள் ஐதேமு வேட்பாளர் லக்கி ஜெயவர்தன (15) வின் பெயரையும் இலக்கத்தையும் காட்சிக்கு வைத்துக்கொண்டிருந்த வாகனமும் (252-2061) அவரின் O1 ஆதரவாளர்களும் பொலிஸாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.
இல27 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் போலிவாக்காளர் அட்டைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டனர். இல40 - ஐதேமு ஆதரவாளர்களால் வாக்குகள் O2 திணிக்கப்பட்டன.
25
கண்காணிக்கப்ப ட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள்
னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல64 - ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் 22 பேர் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே ஊர்வலமாக செல்லும்போது O1 கைதுசெய்யப்பட்டனர் (RIB51/89)
இல17 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் 07 பேர் தமது கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்களை பெரிய சத்தத்தில்

Page 57
58799 67 24 மாத்தளை
69860 57 44 இரத்தோட்டை 76544 74 27 மொத்தம் 312556 295 116

O3
கேட்டபோது நாவல பொலிசாரினால் கைது செய்யப்பட்டார்கள் (MOIB 97/18) இல15 - ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் 02 பேர் தமது கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்களை பெரிய சத்தத்தில் கேட்டபோது நாவுல பொலிசாரினால் கைது செய்யப்பட்டார்கள் (MOIB 95/18) இல01 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர் அக்கட்சியை குறிக்கும் தொப்பியை அணிந்திருந்ததால் நாவுல பொலிசாரினால் GO55||CSFLČIŲJL'ILL ‘LITÎT. (MOIB 95/17)
04
இல16 - இரு ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் முறையே 1330 மணியளவிலும் 1530 மணியளவிலும் கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட போது மாத்தளை பொலிசாரினால் GEDUggučių JI’LL LITřIUG”. (MOR 187/2004, MOR 191/2004) இல23 - மூன்று ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட போது மாத்தளை பொலிசாரினால் GO55|Qg:L'yųJL'ILL“ LITř56řT. (MOR 190/2004, MOR 188/2004, MOR 186/2004) இல38 - ஐமசுகூ ஆதரவாளர்கள் 1546 மணியளவில் கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்டபோது மாத்தளை பொலிஸாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டனர். (MOR 189/2004) இல40 - ஐதேமு ஆதரவாளரொருவர் கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்டபோது மாத்தளை பொலிசாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டார் (MOR27/2004)
இல்லை
08

Page 58
- - || , மொத்த "'
வாக்களிப்பு தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் விபூதியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
நுவரெலியா மாவட்டம் ஹங்குரான்கெத்தை
6.1868 66 36 கொத்மலை 65044 64 48

கண்காணிக்கப்ப ட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
O6
இல36 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 50 மீ - 75 மீ தூரத்தினுள் உள்ள கட்டடம் ஒன்றிற்கு பின்னால் பல வாக்காளர் அட்டைகள் கள்ளவாக்களிப்பதற்காக கையளிக்கப்பட்டன. சிலர் கையில் உள்ள மையை அழிப்பதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். வேறு ஒரு வாக்களிப்பு நிலையத்தில் வாக்களித்த இரு பெண்கள் இவ் வாக்களிப்பு நிலையத்திலும் வாக்களிக்க நின்று கொண்டிருந்தனர். இல30 - அடையாள அட்டை வைத்திருக்காத காரணத்தால் இரு யுவதிகள் வாக்களிப்பதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டனர். கொண்டுவந்த வாக்காளர் அட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் வெளியேறினர். இல27 - இறந்தவரின் வாக்கை அளித்து ஆள்மாறாட்டம் செய்ய முற்பட்ட ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். இல33 - ஐதேமு வாகனமொன்று வாக்காளர் அட்டைகளை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்க காணப்பட்டது. இல35 - வேறு ஒரு வாக்களிப்பு நிலையத்தில் காணப்பட்ட ஒருவர் இங்கும் வாக்களிக்க வந்தபோது அவரது வாக்காளர் அட்டை ஐமசுகூ வேட்பாளரான ஜயரத்ன திசாநாயக்க (07) வினாலும் அவரது மெய்ப்பாதுகாவலராலும் பறிக்கப்பட்டது. இல34 - ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் ஐமசுகூ வேட்பாளர்
ஜயரத்ன திசாநாயக்க (07) ஆலும் அவரது பொலிஸ் மெய்ப்பாதுகாவலராலும் (30673) தாக்கப்பட்டதாக
குற்றம்சாட்டினர்.
இல்லை

Page 59
நுவரெலியாமஸ்கெலியா
2395.11 192 61 ഖ|''LI66"
698.13 67 Gങ്ങ6) மொத்தம் 436236 389 145

05
இல37 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சித்த மலையக மக்கள் முன்னணி மமமு) ஆதரவாளரொருவர் அக்கரபத்தனை பொலிசாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டார் (EIB 113/39) இல111 - அம்பகமுவ பிரதேச சபை உறுப்பினரான மஐசகூ அங்கத்தவர் மைத்திரிபால விமலசூரிய வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியினால் அவர் தபால்மூலமாக வாக்களித்தார் என்ற காரணத்தை காட்டி தடுக்கப்பட்டார். பிரதேச சபை உறுப்பினர் தனக்கு தபால்மூல வாக்களர் அட்டை கிடைக்கவில்லை என பொலிசில் முறைப்பாடொன்றை பதிவு செய்துள்ளார். (EIB 79,02) இல189, 190, 191 - ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்க
கானப்பட்டனர்.
O2
13
இல56, 58 - வலப்பனை பிரதேச சபை தலைவர் ஜகத் சமரஹேவ உட்பட05 ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் விவசாய திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான ஜீப் வண்டியுடன் (HH 7294) உடட்புஸ்ஸல்லாவை பொலிசாரினால் 1020 மணியளவில் கைதுசெய்யப்பட்டனர். அவ்வாகனத்திற்குள் ஆயுதங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டன. (RIB 266/100)

Page 60
வாக்களிப்பு தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய t
வாக்களர்களின் எண்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
JSIT Gaố L DIT GILL Lô
அக்மீமன
76101 69 48 அம்பலாங்கொட
63495 58 36 பத்தேகம 83381 80 45 பலபிட்டிய 48387 49 38 பெந்தர-அல்பிட்டிய

கண்காணிக்கப்ப ட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல01 - பெண்னொருவர் தனது சகோதரியின் வாக்காளர் அட்டையை பாவிக்க முற்பட்டார். இல05 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்ணொருவர் பிடிபட்டார். இல30 - நபரொருவர் வாக்களிப்பதற்கு கட்சிமுகவரால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இல34 - வாக்காளர் அட்டையுடன் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெளியேறமுற்பட்ட வாக்காளரொருவர் பொலிசாரினால் தடுக்கப்பட்டார். இல40 - விருப்புவாக்கு இல 13 ற்குரிய ஐதேமு வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்காவிட்டால் கொலை செய்யப்படுவார் என ஐதேமு ஆதரவாளரொருவரால் வாக்காளரொருவர் பயமுறுத்தப்பட்டார். இல41 - SPHN2541 என்ற இலக்கமுடைய ஐதேமு
வாகனமொன்று வாக்காளர்களை ஏற்றி இறக்கும்
O6 நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தது.
இல48 - ஐமசுகூ வேட்பாளரான ஷான் விஜேலால் (13) என்பவரால் பொலிசார் வாக்களிப்புநிலையத்தில் வைத்து பயமுறுத்தப்பட்டனர். இல31 - தேவகநி கண்காணிப்பாளர் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது ஐமசுகூ, ஐதேமு, பவ்ரல் அமைப்பின் கண்காணிப்பாளர் O2 ஆகியோரால் தடுக்கப்பட்டது. இல்லை இல்லை
இல37 - ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது

Page 61
80943 72 44 காலி 702.04 61 55 ஹபராடுவ
72566 72 39 ஹினிதும்
863.43 85 69 கரன்தெனிய 621.78 58 31 ரத்கம
73009 66 48 மொத்தம் 716.609 670 453
o பதிவு மொத்த கண்காணிக்கப்
சயயபபடட வாக்களிப்பு படட வாகக | தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய t
வாக்களர்களின் ர்ணிக் ங்களின்
எண்ணிக்கை له (68 دلا ا600 600 اته || ||
மாத்தறை மாவட்டம்
அக்குரஸ்ள0 8233 () 60 31 தெனியாய
802.59 59 49 தெவிநுவர 71812 59 42

இல31 - சத்தமிட்டு குழப்பம் விளைவித்த வாக்காளரொருவரை வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட
O2 தலைமைதாங்கும் அதிகாரி வெளியேற்றினார். இல்லை
இல37 - வாகனமொன்றில் (59-2150) வந்த ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் வாக்காளரை பயமுறுத்தினர். இல29 - ஐமசுகூ ஆதரவாளர்கள் ஐதேமு ஆதரவாளர்களால் பயமுறுத்தப்பட்டதுடன் வாகனத்தை O2 நோக்கி துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டது
இல24 - ஐதேமு வேட்பாளர் வஜிர அபேவர்தன (01) வின் சுவரொட்டி வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 60மீ O1 தூரத்தினுள் காணப்பட்டது இல்லை
இல07 - ஐதேமு ஆதரவாளரொருவர் ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டார். இல06 - ஐமசுகூ ஆதரவாளரொருவர் ஐதேமு O2 ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டார். 15
கண்காணிக்கப்ப ட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள்
னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல்லை
இல58 - இரு வாக்காளரின் வாக்குகள் ஏற்கனவே மற்றவர்களால் அளிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்களால் O1 வாக்களிக்க முடியவில்லை. இல்லை

Page 62
ബ്ഥങ്ങT
79918 61 44 கம்புறுபிட்டிய
74434 61 27 மாத்தறை
78465 61 47
வெலிகம

O1
இல08 - கள்ள வாக்களிக்க முற்பட்ட நபரொருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
O1
இல26 - ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகர (06) மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களாலும் மஐசுகூ வாக்களிப்பு நிலைய முகவரொருவர் கடமையை செய்வதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டார். தேவகநி பொலிசாருக்கு அறிவித்ததையடுத்து அங்கு வருகைதந்த நடமாடும் சேவையை சேர்ந்த பொலிஸாரினால் குழுமியிருந்த ஐமசுகூ சேர்ந்த வேட்பாளர் டன்வஸ் அபேவிக்கிரமவும் (02) அவரது ஆதரவாளர்களும், ஐதேமு வேட்பாளரான மகிந்த விஜேசேகரவும் (06) அவரின் ஆதரவாளர்களும் திருப்பியனுப்பப்பட்டனர்.
O3
இல59 - ஐமசுகூ வேட்பாளரான மங்கள் சமரவீரவும் (09) ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகரவும் (06) வாக்களிப்புநிலையத்திலிருந்து 400 மீ தூரத்தினுள் கடுமையான வாக்கு விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இல01 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகரவின் (06) சுவரொட்டி காணப்பட்டது. வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் மஹிந்த விஜேசேகரவின் (06) ஆதரவாளர்கள் துண்டுப்பிரசுர விநியோகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இல21 - ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகரவின் (06) ஆதரவாளர்கள் துண்டுப்பிரசுர விநியோகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இல43 - ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகரவின் (06) ஆதரவாளர்களால் ஐமசுகூ வேட்பாளர் பிரேமசிரி மனாகேயினுடைய (03) வாகனம் தாக்கப்பட்டது. உதவி பொலிஸ் பரிசோதகர் சொய்சாவின் கூற்றுப்படி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 08 பேர் பொலிஸ் வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்டதாகவும் அவர்கள் ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேயசேகரவினால் வெளியே இழுத்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்நேரத்தில் சுமார் 200 மஹிந்த விஜேசேகரவின் ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் கூடியிருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். (EIB
238,26)

Page 63
83288 64 48 மொத்தம் 550506 425 288
. . . , மொத்த "'
வாக்களிப்பு தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய s
வாக்களார்களின் ர்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் பெலியத்தை

07
இல01 - ஐதேமு வேட்பாளர்கள் தமக்கு வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்களை பயமுறுத்தினார்கள். இல08 - ஐதேமு வேட்பாளரான ஜஸ்டின் கலப்பத்தி (05) யின் துண்டுப்பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன. இல45 - ஐதேமு வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்கள் ஐதேமு ஆதரவாளர்களால் மிரப்பட்டனர். இல20 - ஐமசுகூ ஆதரவாளரான என்.ஏ. விக்ரமசேன ஐதேமு வேட்பாளரான மஹிந்த விஜேயசேகரவினாலும் (06) அவரின் ஆதரவாளர்களினாலும் தாக்கப்பட்டார். இச்சம்பவமானது வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு முன்னாலுள்ள விக்ரமசேனவின் இல்லத்தில் இடம்பெற்றது. இல19 - கள்ளவாக்களிக்க வந்த நபரொருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் வாக்காளர்கள் ஐதேமு மற்றும் ஐமசுகூ ஆதரவாளர்களால் பயமுறுத்தப்பட்டனர். ஐமசுகூ ஆதரவாளரொருவர் ஐதேமு ஆதரவாளரால் தாக்கப்பட்டார். தே.பெ.க.நி முகவரொருவரும் பயமுறுத்தப்பட்டார். இல11 - ஐதேமு வேட்பாளர் மஹிந்த விஜேசேகரவின் இலக்கம் (06) பொறிக்கப்பட்ட ரீசேட் அணிந்தவர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு அருகே காணப்பட்டனர்.
13
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
Ꮆ0Ꭲ6Ꮡ)Ꮆ) léᏂᎶlfloᎴi எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல44 - ஐதேமு வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவின் (07) ஆதரவாளரான திரு. மானவடுவ என்பவர் காலை 0845
மணியளவில், இலக்கத்தகடற்ற வாகனத்தில் வந்த

Page 64
72045 73 30 முல்கிரிகலை 85563 83 30 தங்காலை
98376 90 55 gigibGimCLID JITTIJIT 60)L3
128377 127 59 மொத்தம் 384.361 373 174
. . . , மொத்த "'
வாக்களிப்பு தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய s
வாக்களார்களின் ர்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
கொழும்பு மாவட்டம் அவிசாவளை 98.012 52 41 பொரல்லை 62722 39 36

இனந்தெரியாத நபரொருவரால் தாக்கப்பட்டார். இதன் விளைவாக இவரது வாகனம் பாதையை விட்டு விலகியதுடன் திரு. மானவடுவ தலையில் காயங்களுக்கு இலக்கானதுடன் வாகனமும் பாதிப்பிற்குள்ளானது (EIB 261/02) இல31 - ஐமசுகூ ஆதரவாளர்களால் சுயேச்சைக்குழு II ஐ சேர்ந்த வேட்பாளரான ரணில் பியதர்சன (06) தாக்கப்பட்டார். கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட இருவர் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.
O2
இல்லை
இல43 - ஐம.சு.கூ. பானது வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைத்தாங்கும் அதிகாரி அவரிடம் உதவி கேட்டுவரும் வயதானவர்களை ஏமாற்றி வாக்குப்பத்திரத்தில் O1 புள்ளடியிட்டதாக குற்றம் சாட்டியது.
இல107 - பதிவுசெய்யப்படாத வாக்காளரொருவர் வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைத்தாங்கும் அதிகாரியினால் திருப்பியனுப்பப்பட்டார். இல87 - ஐதே.மு. வேட்பாளரான எம்ஐஎம் நவாஸ்சின் (08) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே O2 துண்டுப்பிரசர விநியோகத்தில் ஈடுபட்டனர்.
05
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் GCS ாதிப்புக்குள்ளா சட குறிப்புக்கள்
Ꮆ0Ꭲ6Ꮡ)Ꮆ) léᏂᎶlfloᎴi எண்ணிக்கை
இல்லை இல்லை

Page 65
மத்திய கொழும்பு
153763 98 48 கொழும்பு கிழக்கு 67885 39 27 கொழும்பு வடக்கு
86388 53 53 கொழும்பு மேற்கு 40209 26 12
தெகிவளை

இல02 - ஆள் மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் மூன்றுபேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இல41 - வேறு ஒருவரின் வாக்காளர் அட்டையை
வைத்திருந்த ஐம.சு.கூ ஆதரவாளரொருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். இல34 - ஐக்கிய லலித் முன்னணி (ஜலமும் ஆதரவாளரொருவர் மாளிகாவத்தை பொலிஸாரினால் 09 வாக்காளர் அட்டைகளை வைத்திருந்த காரணத்தினால் கைது CCl3FL JLJ JL'ILL" LITT. (MOR 241/2004) இல68 - கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட நபரொருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். (CIB 25009) இல88 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளரொருவர் கள்ள வாக்களிக்க முற்பட்ட போது கைதுசெய்யப்பட்டார் (MOR366/2004) இல83, 84, 85, 86 - ஐமசுகூ ஆதரவாளரொருவர் அக்கட்சியின் வேட்பாளரான கீர்த்தி உடவத்த (07) வின் துண்டுப்பிரசரங்களை விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மருதானை பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டார். (MOR 363/2004) இல88 - கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் இருவர் கைதுசெய்யப்பட்டனர். (MOR
09 365/2004) இல்லை
இல42 - கள்ளவாக்களித்த ஐதேமு ஆதரவாளரொருவர் பொலிஸாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டார். (EIB 23/03) இல31 - கள்ளவாக்களித்த ஐதேமு ஆதரவாளரொருவர் பொலிஸாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டார். (RIB23/03) இல39 - கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட ஐதேமு O3 ஆதரவாளரொருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். இல்லை
இல23, 24, 25 - ஜாதிக ஹெல உறுமயவை (ஜாஹெஉ)
சேர்ந்த நான்கு பிக்குகள் உள்ளடங்கலான 25

Page 66
6O159 38 38 Ꮹ8ᏝᎠITLᏝéᏂ6Ꮌ)l Ꮭ 135242 71 39 கடுவலை 143644 68 42 கஸ்பாவை 137285 74 55 கொலன்னாவை 106335 59 55 கோட்டை
74159 47 47
LD3EJ3ELß 1183 18 62 28 மொரட்டுவை 116454. 71 48 இரத்மலானை 67176 37 37 மொத்தம் 1467751 834 606

ஆதரவாளர்கள் சுமார் 25 கள்ள வாக்குகளை அளித்தனர்
O3 என தேவக.நி கண்காணிப்பாளர் குறிப்பிட்டார்.
இல்லை
இல்லை
இல்லை
இல்லை
இல 06 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளரான சுசில் பிரேமஜயந்தவின் (02) ஆதரவாளர்கள் கள்ளவாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். பொலிஸார் இதை தெரிந்து கொண்ட போதும் அவர்களை கைது செய்யவில்லை. ஐ.தே.மு முகவர் அங்கு பிரசன்னமாகியிருக்கவில்லைசிறியளவிலான ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. இல01, 02 - ஐதேமு வேட்பாளர் ரவி கருனானாயகவின் (22) சுவரொட்டி வாக்களிப்பு நிலையங்களிற்கருகில் காணப்பட்டது. இல 17 - ஐமசுகூ வேட்பாளர் அர்ஜுன ரணதுங்கவின் (04) வாகனம் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் கானப்பட்டது. இல10 - ஐதேமு வேட்பாளர் ரவி கருனானாயக்கவின் (22) ஆதரவாளர்கள் கள்ள வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். இல09, 11 - ஐதேமு ஆதரவாளரொருவரும் ஐமசுகூ ஆதரவாளர்கள் மூவரும் வேட்பாளர்களின் பிரச்சார
07 அட்டைகளை கையளித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டனர்.
இல்லை
இல்லை
இல்லை
22

Page 67
L கண்காணிக்கப் செஃட ဇနီးဒါး၊ பட்ட வாக்க தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய t
வாக்களார்களின் ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
கம்பஹா மாவட்டம் அத்தனகலை
109731 70 70 L u 3568)LD 96568 59 59 திவுலபிட்டிய 90352 58 50 தொம்பே 94755 70 40 கம்பஹா 120833 81 54
ஜா-எல
113559 70 65 {|''LII (1 110706 75 30 S୍Tଡୀ 80329 56 50
| Ր ՑՍ 117826 74 64 மினுவாங்கொடை 107679 72 23 ԼճflՅ:ԼԸ 104122 75 44 நீர்கொழும்பு 88773 62 52 வத்தளை 91912 64 64 மொத்தம் 1327145 886 665

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
O6
இல 43, 44 - இரண்டு ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் துண்டுப்பிரசரம் விநியோகத்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டனர். இல 34 - இரண்டு ஐம.சு.கூ ஆதரவாளர்கள் துண்டுப்பிரசரம் விநியோகத்ததற்காக கைதுசெய்யப்பட்டனர். இல 33 - இரண்டு ஐமசுகூ ஆதரவாளர்கள் துண்டுப்பிரசரம் விநியோகத்ததற்காக கைதுசெய்யப்பட்டனர். இல 46, 47 - ஐமசுகூ ஆதரவாளரொருவர் துண்டுப்பிரசரம் விநியோகித்ததற்காக கைதுசெய்யப்பட்டார்.
இல்லை
இல்லை
இல்லை
இல்லை
O1
ജൂൺ66)
இல41 - இரண்டு நபர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே தாக்கப்பட்டனர்.
இல்லை
இல்லை
இல்லை
ജൂൺ66)
ജൂൺ66)
ജൂൺ66)
07

Page 68
. . . . பதிவு கண்காணிக்கப்" செய்யப்பட்ட ဇနိးမ်ိဳး၂ பட்ட வாக்க தேர்தல் தொகுதி மத்த நிலையங்களின்னியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
களுத்துறை மாவட்டம்
அகலவத்தை 88142 80 54 பண்டாரகமை
104.093 68 65 புளத்சிங்கள் 69.720 55 30 பேருவளை
96.897 66 45 களுத்துறை
99.940 59 32 ஹொரண 966.86 64 50
பானநதுறை 99741 63 63
மததுகமை 90919 60 60 மொத்தம் 746138 515 399

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
ജൂൺ66)
இல31, 32 - ஐதே.மு மற்றும் ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் பெருமளவில் கூடி
O2 நின்றனர். ജൂൺ66)
இல55 - ஐதே.மு ஆதரவாளர்களும் ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளர் களும் மோதிக்கொண்டனர். ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளர்கள் இதில் காயமடைந்தனர். பொலிஸார் ஐ.தே.கயை சேர்ந்த பேருவளை மேயர் திரு. மசாயின் முகமட் என்பவரைகைது செய்து O1 | skitarf 6Á()Félög:Gts. (EIB 04/04)
இல51 - ஐதே.மு வேட்பாளர் ராஜித சேனாரத்தினவின் (12) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகே தேர்தல் பிரச்சாரத் துண்டுப்பிரசுர விநியோகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது பொலிஸாரினால் அடித்துத் துரத்தப்பட்டனர். இல38 - களுத்துறை பொலிஸார் இரண்டு குண்டுகள், இரு துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஐதே.மு. சேர்ந்த வேட்பாளர்களான ராஜித சேனாரத்ன (12) பந்துல பராக்கிரம குணவர்தனா (09) ஆகியோரின் துண்டுப்பிரசுரங்களுடன் 10 பேரை O2 கைதுசெய்தனர். இல்லை ജൂൺ66 இல்லை
05

Page 69
. . . .
தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின்னியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
அநுராதபுர மாவட்டம் அநுராதபுரம் கிழக்கு 77391 57 57 அநுராதபுரம் மேற்கு 81435 72 41 ஹொரபத்தான
65482 52 37 கெக்கிராவ
66036 55 22 கலாவெவ

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல்லை
ജൂൺ66)
O1
இல03 - ஆள் மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நால்வர் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.
05
இல03 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் கமகே வீரசேன (06) என்பவரால் வாக்காளர்கள் பயமுறுத்தப்பட்டனர். இல08 - சுயெச்சைக்குழு III ஐச் சேர்ந்த வேட்பாளரான ஜே எம். அதிகாரி (01) யின் ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் ஆயுதங்களுடன் கைது செய்யப்பட்டனர். இல12 - ஆயுததாரிகள் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் பயமுறுத்தலிலும் துன்புறுத்தலிலும் ஈடுபட்டனர். ஐ.தே.மு. வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளர்களால் பயமுறுத்தப்பட்டார். இல18 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் பயமுறுத்தலிலும் துன்புறுத்தலிலும் ஈடுபட்டனர். இல19 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்ட முகமட் ரியாஸ் என்ற நபர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.
இல14 - மஐ.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் பயமுறுத்தப்பட்டனர். இல21 - மஐ.சு.கூ. ஆதரவாளர்களான ஜி.எல். சரத் சந்திர, எச். பீ. ஜயசேன ஆகியோர் ஐதேமு வேட்பாளரான சுனில் மெண்டிஸ்ஸினால் (11) தாக்கப்பட்டனர். (EIB 1175) இல40 - ஐதே.மு. வேட்பாளரான AMR அபேசிங்கவின (02) ஆதரவாளர்கள் பலாத்காரமாக வாக்களிப்பு
நிலையத்திற்குள் நுழைய முற்பட்டனர்.

Page 70
102138 77 62 மதவாச்சி 68897 64 64 மிகிந்தலை 52770 47 36 மொத்தம் S14149 424 319
. . . .
Lഴ്സിഖ கண்காணிக்கப்
செய்யப்பட்ட c பட்ட வாக்க
தேர்தல் தொகுதி மொத்த iki ளிப்பு நிலைய t
வாக்களார்களின் ர்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
பொலனறுவை மாவட்டம்
மெதிரிகிரிய

08
இல05 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் ஐதேமு வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் வாக்களிப்பு தினத்தன்று வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லவேண்டாமென்று பயமுறுத்தப்பட்டார். இல67 - ஐதே.மு. வேட்பாளர் சுனில் திசானாயக்கவின் (04) ஆதரவாளர்களால் இரு வாக்காளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். இல72 - மஐசுகூ ஆதரவாளரான வாக்களர் கிறிஸ்தோப்பர் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் தாக்கப்பட்டார். (EIB 87/3)
இல24 - மஐ.சு.கூ. வேட்பாளர் துமிந்த திசானாயக்காவின் (09) ஆதரவாளர்களால் வாக்காளர்கள் பயமுறுத்தப்பட்டனர். இல12 - ஐதே.மு. வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் ம.ஐ.சு.கூ ஆதரவாளர்களால் பயமுறுத்தப்பட்டார். (EIB12007)
ജൂൺ66)
ജൂൺ66)
14
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு l65) Gaou IIHIJ, Gaflað ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல43 - மூத்த சகோதரர் தனது இளைய சகோதரரின் வாக்காளர் அட்டையை பயன்படுத்தி ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இவர் 43 ம் இலக்க வாக்களிப்பு நிலையத்தில் உள்ள மண்டபம் 02 ல் வாக்கை அளித்துவிட்டு அந்நிலையத்தில் உள்ள மண்டபம் 01 றிலும் வாக்கை செலுத்தினார். இல18 - ஐதே.மு ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே பிரச்சாரத்தில்

Page 71
66605 55 35 பின்னேரியா
70308 62 35 பொலனறுவை
11.7148 106 59 மொத்தம் 254061 223 129
தேர்தல் தொகுதி மொத்தர்களாநிலையங்களின் afಳ್ದಖಲ க்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
யாழ்ப்பாண மாவட்டம்
ஊர்காவற்றுறை

O2
ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர். சிறியளவிலான ஆள்மாறாட்டங்களும் இடம்பெற்றன.
O1
இல47 - உடல் நலம் குன்றிய பெண் ஒருவர் கட்சி முகவர் ஒருவரிடம் தனது வாக்கை குறிப்பிட்ட கட்சி ஒன்றுக்கு இடுமாறு கேட்டார். ஆனால் அம்முகவர் ஐ.ம.சு.கூக்கு வாக்களிக்குமாறு தான் கேட்டபோது ஐதே.மு.க்கு வாக்களித்தாக கூறினார்.
O3
இல91 - வாக்குப்பெட்டிகள் கொண்டு செல்லப்படும் போது அதிகாரிகள் கற்களால் தாக்கப்பட்டனர். வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் சுயேச்சைக்குழு VII ன் வேட்பாளரான பீஜிடி பாலித பெரேரா 04) ஐம.சு.கூ. வேட்பாளரான மைத்திரிபால சிறிசேனவாலும் (06) அவரது ஆதரவாளர்களாலும் பயமுறுத்தப்பட்டார். இல97 - கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட இருவர் கைதுசெய்யப்பட்டனர். இல41 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளரான திரு. மகிந்த ரத்னாயக்கா (03) விடுத்த கோரிக்கைக்கிணங்க அந்நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அலுவரினால் தேவகநி கண்காணிப்பாளர் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
O6
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லை யங்களில்
பாதிப்பு குள்ளானவைக
G|flaঠা எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல16 - ஈமஜகயின் முறைப்பாட்டின்படி கள்ள வாக்களித்த
வர்கள் பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

Page 72
51911
47
32

07
இல41, 42, 45, 46 - திட்டமிட்ட முறையில் ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. 10 -15 பேர்கொண்ட கூட்டத்திற்கு வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. இல45 - திட்டமிட்டமுறையில் ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. ஈமஜக வாகனமொன்று 15 வாக்காளர்களை வாக்களிப்பு நிலையத்தில் இறக்கிவிட்டது. இத.அ.க வேட்பாளரான காந்தர் நல்லதம்பி சிறிகாந்தா (02) வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே சுமார் 40 பேருடன் கூட்டமொன்றை நடத்திக்கொண்டிருந்தார். அவர்களுள் சிரேஸ்ட தலைமை தாங்கும் அலுவரினால் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுளைய அனுமதிமறுக்கப்பட்ட ஐவரும் உடனிருந்தனர். இரண்டு இளைஞர்களின் கைவிரலில் ஏற்கனவே மைக்கறைகள் இருந்த காரணத்தினால் வாக்களிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மற்றய வாக்களிப்பு நிலையங்களில் மாலை 1500 தொடக்கம் 1530 ற்கு இடையில் சராசரியாக 20% வாக்களிப்பு நடந்திருந்த போது இந்நிலையத்தில் மட்டும் மாலை 1600 மணியளவில் 55% வாக்குப்பதிவு இடம்பெற்றிருந்தது. இல17, 18 - மேற்படி இரு நிலையங்களிலும் ஒரே பெண் வாக்களிப்பில் ஈடுபட காணப்பட்டார். இல18 - இத.அ.க. வாக்களிப்பு நிலைய முகவரின் முறைப் பாட்டையடுத்து வானொன்றில் வந்திறங்கிய வாக்காளர்கள் திருப்பியனுப்பப்பட்டனர். இல42 - இத.அ.க வேட்பாளரான கே. என். சிறிகாந்தா (02) சுமார் 25 ஆதரவாளர்களுடன் கூட்டமொன்றை நடத்திக்கொண்டிருந்தார். சுமார் 10 பேர் வாக்காளர் அட்டைகளை விநியோகித்துக் கொண்டிருந்தனர். அவ்வாக்காளர் அட்டைகளை எடுத்துக் கொண்டு மக்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தை நோக்கிச் சென்றனர். இல07 - ஈமஜக. வாக்களிப்பு நிலைய முகவரின் முறைப்பாட்டையடுத்து பல வாக்காளர்கள் சிரேஸ்ட
தலைமைதாங்கும் அலுவலரினால் திருப்பியனுப்பப்பட்டனர்.

Page 73
யாழ்ப்பாணம்
57460 43 37 பெட்டுக்கோட்டை
61.283 57 37 கோப்பாய்
61403 60 08 பருத்தித்துறை (விடுவிக்கப்பட்ட பிரதேசம்)
391.45 35 26

O3
இல20 - சுமார் 20 தொடக்கம் 25 ஈமஜக ஆதரவு வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுழையாதவாறு தடுக்கப்பட்டனர். இல01, 36 - ஈமஜக. முகவரால் இத.அ.க. ஆதரவு வாக்காளர்களிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட ஆள்மாறாட்ட முறைப்பாடுகள் பொலிஸாரினால் நிராகரிக்கப்பட்டன.
இல்லை
சுமார் 15 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் அனுமதியளிக்கப்படாத ஈமஜக. இத.அ.க களை சேர்ந்த முகவர்கள் காணப்பட்டனர்.
O6
இல37 - சுமார் 20 இளைஞர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் கூடி நின்றார்கள். அவர்களில், சிலரின் கைகளில் வாக்காளர் அட்டைகள் காணப்பட்டன. அவர்கள் அவதானிக்கப்படுவது தெரிந்ததும் கலைந்து சென்றார்கள். இல06, 07 - இளைஞர்களையும் வயோதிபர்களையும் கொண்ட பெரிய குழுவொன்று கைகளில் உள்ள மைக்கறையை அகற்றுவதில் ஈடுபட்டிருந்ததுடன் வாக்காளர் அட்டைகளும் கையளிக்கப்பட்டன. அதற்கு அருகில் வானொன்று வாக்காளர் அட்டை விநியோகத்தில் ஈடுபட காணப்பட்டது. இல20 - பெண்ணொருவர் தனது விரலில் உள்ள மைகறையை அகற்றுவதில் ஈடுபட்டிருக்க காணப்பட்டார். அவர் அவதானிக்கப்படுவதாக உணர்ந்ததும் தனது வாக்காளர் அட்டையை மறைத்தார். இல27, 28 - பெரிய எண்ணிக்கையில் இளைஞர் குழுவொன்று வாக்களிப்பு நிலைய மூலையில் காணப்பட்டது. மை அகற்றும் முகவரொருவருடன் இருந்த இன்னொருவர் வாக்காளர் அட்டை விநியோகிப்பில் ஈடுபட்டார்.
O2
பெரியளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள் இத.அ.க ஆதரவாளர்க ளால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இல04, 05 - மக்களுக்கு பணிஸ் வினியோகிப்பில் வாகன மொன்று ஈடுபட்டிருக்கக் காணப்பட்டது. அது கண்காணிப் பாளரால் குறிவைக்கப்பட்டதும் வேகமெடுத்துச் சென்றது.

Page 74
காங்கேசன்துறை
64434 58 37 மானிப்பாய்
65218 62 57 5-T653-35-f
573.79 51 16 உடுப்பிட்டி
54,087 53 33

இல்லை
இல்லை
சுமார் 33 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் இத.அ.க. வாக்களிப்பு நிலைய முகவர்கள் மட்டுமே காணப்பட்டனர்.
05
இல12 - பல இளைஞர்கள் வாக்காளர் அட்டைகளை போன்ற பத்திரங்களை வைத்துக் கொண்டு வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே நின்றார்கள். நடமாடும் பொலிஸாரால் அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள். இல13, 14 - இரண்டு துவிச்சக்கரவண்டியில் வந்தவர்கள் வானொன்றிற்கு பின்னால் பையொன்றுடன் மறைந்து நின்றார்கள். பின்னர் அப்பையில் இருந்த வாக்காளர் அட்டைகளை விநியோகித்தார்கள். இல06, 07 - இரண்டு இளைஞர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து சிறிது தூரத்தில் கைவிரலிலுள்ள மைகறையை அகற்றுவதில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.
மதியமளவில் வாக்காளர்களை ஏற்றியிறக்குவதில் ஈடுபட்ட பேருந்தொன்று கைப்பற்றப்பட்டது. இத.அ.க. ஆதரவாளரொ ருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். (EIB 168/04)
இல32 - வாக்குப்பெட்டியானது சரியாக மூடப்படவில்லை. இதுபற்றிய முறைப்பாடு சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அலுவலரினால் அலட்சியம் செய்யப்பட்டது.
O2
இல36 - ணியளவில் 52-1182 இலக்கமுடைய வானொன்றும் 29-5767, 29-3792 இலக்கங்களுடைய இரு பேரூந்துகளும் வாக்காளர்களை ஏற்றிறயிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டன. இல13 - ஈமஜகயை சேர்ந்த வேட்பாளரான மகேஸ்வரி வேலாயுதம் (10) தமது கட்சி வாக்களிப்பு நிலைய முகவரொருவர் இத.அ.க.யை சேர்ந்த வேட்பாளரான கனகலிங்கம் சிவாஜிலிங்கம் (03) என்பவரால் துன்புறுத்தப்பட்டதாக கூறினார்.
பெரியளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள் இத.அ.க.
ஆதரவாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Page 75
நல்லுTர்
67672
52
39
முகமாலை கொத்தணி பொக்களிப்பு நிலையங்கள் (கிளிநொச்சி+பருத்தித துறை-விடுவிக்கப்படாத பிரதேசம் -(மருதங்கேணி)

O6
இல50, 51 - ஈமஜக, முகவரொருவர் இத.அ.க. ஆதரவாளர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டார். இல 46, 47, 48, 49 - தமது கைவிரலிலுள்ள் மையடயாளத்தை அழிப்பதில் பலர் ஈடுபட்டிருக்க கானப்பட்டனர்.
சுமார் 08 பேர் தமது கைவிரலிலுள்ள மையடையாளத்தை அழிப்பதில் ஈடுபட்டனர். 15-17 வயதுக்கிடைப்பட்ட மூன்று இளைஞர்கள் வாக்களிப்பதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் தேர்தலுக்கு முதல்நாள் இரவு இத.அ.க. வேட்பாள ருடன் காணப்பட்டனர். ஈமஜக. நல்லுர் கோவிலிற்கு அருகாமையில் வாக்காளர் அட்டை விற்பனையில் தேர்தலுக்கு முதல் நாள் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஆனந்த செனிவிரத்ன இது சம்பந்தமாக எதுவித முறைப்பாடும் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறினார்.
இல32, 34 - ஈமஜக. முகவரொருவர் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் போது அடிக்கடி குறுக்கீடு செய்தார். இது போன்ற சம்பவங்கள் உடுப்பிட்டியிலும் அவதானிக்கப்பட்டது.
இளைஞர்கள் வாக்காளர் அட்டைகளை கட்டுக்களாக வைத்திருக்க காணப்பட்டனர்.ஒலிபெருக்கிகள் மூலமாக எவ்வாறு வாக்களிக்கவேண்டுமென அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. மறைமுகமாக அவ்வறிவுறுத்தல்களில் இத.அ.க. வாக்களிக்குமாறு வேண்டப்பட்டனர். உதாரணமாக அறிவுறுத்தல்களில் இத.அ.க சின்னமான வீடு உதாரணத்திற்கு எடுக்கப்பட்டது.
காலை 0900 மணியளவில் ஈமஜக. உறுப்பினர்கள் பொலிஸ் சோதனை சாவடியொன்றிற்கருகே துண்டுப்பிரசுரங்களை விநியோகித்தனர். அவ்வாறு விநியோகிப்பதற்கான விசேட அனுமதியை தேர்தல் ஆணையாளரிடமிருந்து ஈம.ஜக. பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

Page 76
64287 58
(கிளிநொச்சி - (கிளிநொச்சி
57975 50
-- -- மருதங்கேணி - மருதங்கேணி
6312) 08) 58 மொத்தம் 644279 576 380

குறைந்தது 08 பேர் இருதடவைகள் வாக்களிக்க வந்ததாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர். தேவகநி சேர்ந்த சர்வதேச கண்காணிப்பாளர் ஒருவர் இருதடவைகள் வாக்களித்ததை கண்டதாக கூறினார். காலை 1130 மணியளவில் ஈமஜக. சேர்ந்த முகவர்கள் தாம் முகமாலையிலிருந்து வெளியேறப்போவதாக சர்வதேச கண்காணிப்பாளர்களுக்கு தெரிவித்தனர்.
காலை 0922 மணியளவில் ஈம.ஜக. வாக்களிப்பு நிலைய முகவர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் துண்டுப்பிரசுர வினியோகத்தில் ஈடுபட்டார்கள். நான்கு FFம.ஜக. முகவர்கள் உதவி தெரிவத்தாட்சி அலுவலரினால் தமது அடையாளங்கள் நிரூபிக்கப்படும்வரை கடமையில் ஈடுபடுவது தடுக்கப்பட்டது. வாக்களிப்பு நிலைய சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அலுவலர், ஈம.ஜக. சேர்ந்த முகவர்களின் வாக்காளர்கள் மீதான குறுக்கீடுகள் அடிக்கடி நிகழ்ந்ததன் காரணமாக வாக்களிப்பு தாமதமாகியதாக தெரிவித்தார்.
சந்தேகத்திற்கிடமான இளைஞர்களின் வரிசைகள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் காணப்பட்டது. ஆண் வாக்காளரொருவர் பெண்ணொருவரின் வாக்காளர் அட்டையுடன் வாக்களிக்க வந்திருந்தார்.
ஆள்மாறாட்டங்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பொதுவாக காணப்பட்டது. இத.அ.க. பேரூந்துகளில் வாக்காளர்கள் ஏற்றியிறக்கப்பட்டனர்.
31

Page 77
. . It L கண்காணிக்கப்" செஃப்ட ဇနီးဒါး၊ பட்ட வாக்க 'r தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய L
வாக்களார்களின் எண்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
வன்னி மாவட்டம்
வவுனியா (விடுவிக்க ப்பட்ட பிரதேசம்) 82708 74 61 ஓமந்தை கொத்தணி வாக்களிப்பு நிலையங்கள் (முல்லைத்தீவுவிடுவிக்கப்படாத பிரதேசம் H வவுனியா - விடுவிக்கப்படாத பிரதேசம்)
6.9994
66 (முல்லைத்துவ
52.57 -- (முல்லைத் வவுனியா- தீவு 49 +
17477) ഖഖങ്ങിut 17) 66 முல்லைத்தீவு (வெலி ஓயா வாக்களிப்பு |ിങ്ങ്ബulf - விடுவிக்கப்பட்ட பிரதேசம்) 922 O1 ജൂല്ക്ക

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு ைெலயங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல்லை
O1
இல76 - வாக்களிப்பு நிலைய முகவரால் ஆள்மாறாட்டம் தடுக்கப்பட்டது.
ஓமந்தை மத்திய மகாவித்தியாலய கொத்தணி வாக்களிப்பு நிலையங்களில் ஆள்மாறாட்டக்காரர்களுக்கு வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. வாக்காளர் அட்டைகள் இரு இத.அ.க ஆதரவாளர்களாலும் ஒரு ஈம.ஜக. ஆதவாளராலும் விநியோகிக்கப்பட்டன. ஜம.வி.மு. முகவர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குளிருப்பது தடுக்கப்பட்டதாக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது.
பெரும்பாலான வாக்களிப்பு நிலையங்களில் இத.அ.க. முகவர்கள் மட்டுமே காணப்பட்டனர்.
வயது குறைந்தவர்கள் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக ஜ.ம.வி.மு. குற்றம்சாட்டியது.
இராணுவ கட்டுப்பாட்டிலில்லாத பிரதேசங்களின் வாக்காளர்க ளுக்கு போதுமான போக்குவரத்து வசதிகள் செய்து கொடுக்
கப்படவில்லை.
இல்லை

Page 78
| ^ ଶର୍ଦtଷ୪tTit
72980 67 41 மொத்தம் 226604 208 168
. . It பதிவு கண்காணிக்கப்" செய்யப்பட்ட ဇနီးင်္ဂါး ၂ பட்ட வாக்க 'r தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின ளிப்பு நிலைய ப்
வாக்களார்களின் ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
கல்குடா

O3
இல6ே - ஆள் மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சிக்கப்பட்டது 05 இளைஞர்கள் வாக்குமோசடியில் ஈடுபட முயற்சித்ததாக ஈமஜக. வேட்பாளர் குற்றம் சாட்டினார். இல45 - கள்ளவாக்களிக்க முற்பட்ட நபர் பிடிபட்டார். (சிறியளவிலான ஆள்மாறாட்டங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டது) இல57 - பொலிஸாரால் வாக்களிப்பு நிலைய உத்தியோகத்தர்களின் கடமைக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது.
வாக்குப்பெட்டிகளின் இரகசியதன்மைக்கு கூட்ட நெரிசல் காரணமாக இடையூறு ஏற்பட்டது.
04
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு ைெலயங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல58, 59, 60 - வாழைச்சேனைஅல்-நூர் மகாவித்தியாலயத் திலிருந்த ஐமசுகூ முகவர் மற்றய முகவர்களால் கள்ளவாக்களிப்பு பற்றி கதைத்தபோது துன்புறுத்தலுக்கும் பயமுறுத்தலுக்குமுள்ளாக்கப்பட்டார். வாக்களிப்பு நிலையத்தி ற்கு வெளியே பூரீமு.க. வேட்பாளர் அமீர் அலியின் (01) சகோதரருக்கும் ஐமசுகூ வேட்பாளர் கசாலிக்கும் (05) மோதல் இடம்பெற்றது. பெண்ணொருவர் இருதடவை வாக்களிக்க முற்பட்டபோது சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியினால் தடுக்கப்பட்டார். இல69, 70 - சில இளைஞர்கள் வயதான பெண்களின் வாக்காளர் அட்டைகளை எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்ததுடன் அவர்களை குறிப்பிட்ட அரசியற் கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு
பலவந்தப்படுத்தினர்.

Page 79
86626 91 49 மட்டக்களப்பு
14119) 133 76
| İLLC) (b| | | 76112 83 46 மொத்தம் 3O3928 307 171

14
இல20, 21, 22, 23, 27, 28, 50, 52,53 - தேவகநி கண்காணிப்பாளர்கள் சிறியளவில் ஆள்மாறாட்டம் (ஒருவரே திரும்ப வாக்களித்தல்) மேற்படி வாக்களிப்பு நிலையங்களில் இடம்பெற்றதாக குறிப்பிட்டனர். ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் கட்சித்தொடர்பு அறியப்படவில்லை.
கொக்கட்டிச்சோலையில் இறங்குதுறைக்கும் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குமிடையிலான தூரம் 1.3 கிமீ ஆகும்.
வாக்காளர்களுக்கு எதுவித போக்குவரத்து வசதியும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை.
05
இல116 - சுயேச்சைக்குழு VII வேட்பாளர் எம்ஐஎம். அமீர் ஹம்சா (05) பூரீ.மு.கா. ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டார். அங்கு ஏற்பட்ட பதற்றத்தை பொலிஸார் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர். இல113 - ஐ.ம.சு.கூபால் திட்டமிட்ட முறையில் ஆள் மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. இல114 - ஆள்மாறாட்டம் இடம் பெற்றது. இல108 - ஆள்மாறாட்டம் ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல117 - ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. பூரீமு.க. முகவர் மஐசு:கூபால் வெளியேற்றப்ப வெளியேற்றப்பட்டார். பெரும்பாலான வாக்குகள் மதியமளவிலேயே அளிக்கப்பட்டன.
இல்லை
19

Page 80
. . It தி, மொத்த "'ட் வாக்களிப்பு 血 தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் விபூதியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
துருகோணமலை மாவட்டம் துருகோணமலை
86,277 97 84 சேருவிலை

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு ைெலயங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா
னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
07
இல33 - தமது பெயர்கள் வாக்காளர் பதிவேட்டில் இல்லாத வாக்காளர்கள் தம்மை வாக்களிக்க அனுமதிக்குமாறு சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியிடம் கேட்டனர். ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார். இல8ே - பூநீலமு.கா. முகவர் வயதுகுறைந்த இத.அ.க. ஆதரவாளர்களால் வாக்களிப்பதை தடுத்தார். நான்கு இத.அ.க. ஆதரவாளர்களால் இவருக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டது. இல76, 77 - சுமார் 100 இத.அ.க. ஆதரவாளர்கள் பேரூந்தொன்றில் வாக்களிக்க வந்தார்கள். அவர்கள் அவ்விடத்தை சேர்ந்தவர்களல்ல என்பதுடன் இது ஒரு திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டமாகும். இல92 - பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்கள் திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள்.
இல72, 73 - திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் இடம் பெற்றது.
இல36, 37 - ஐதே.மு. வேட்பாளரான சுனில் சாந்த (06) வின் சகோதரரான சரத் ரணவீர வாக்காளர்களை தனது சகோதரருக்கு வாக்களிக்குமாறு கேட்டார். இல53 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் MKDS குணவர்தனவால் தேர்தல் அதிகாரியொருவர் தாக்கப்பட்டார். இல51, 54 - இரண்டு பூநீல.மு.கா வாகனங்கள் கட்சிப் பிரசுரங்களை காட்சிக்கு வைத்ததன் காரணமாக பொலிஸாரினால் தடுத்துவைக்கப்பட்டன. இல21, 22, 27 - திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் பூநீல.மு.கா சாலும் இத.அ.க. யாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கட்சி

Page 81
631 61 87 68
முதுர்
74869 94 45 மொத்தம் 22.4307 278 197
செஃப்ட த்ெ கண்காணிதப் வாககளபபு தேர்தல் தொகுதி இந்த நிலையங்களின் விபூதியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
திகாமடுல்ல மாவட்டம் கல்முனை

ஆதரவா ளர்கள் வெளிநாடு சென்றவர்களினதும் மரணமடைந்தவர்க ளினதும் வாக்குகளை பயன்படுத்தி வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். இல23, 24 - பூநீல.மு.கா கட்சியால் திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. இல25, 26 - பூநீல.மு.கா கட்சியால் திட்டமிட்ட ஆள் மாறாட்டம் இடம்பெற்றது.
12 பெரியளவில் கள்ளவாக்களிப்பு இடம்பெற்றது.
இல09 - திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது இல14 - சுயேச்சைக்குழு II ஐ சேர்ந்த அலி எனும் முகவர் வாக்காளரொருவரால் பயமுறுத்தப்பட்டார். இல32 - ஒருவரே 05 தொடக்கம் 07 தடவைகள் வாக்களித்தாக பொலிஸ் அதிகாரி தெரிவித்தார். இல37 - முஸ்லிம் பெண்ணொருவர் 07 தடவைகள் வாக்களித்ததாக பொலிஸ் அதிகாரியொருவர் தெரிவித்தார். இல50, 51 - வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்களின் வாக்ககாளர் அட் டையை பயன்படுத்தி பூநீல.மு.க ஆதரவாளர்கள் கள்ள வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். கூட்டமாக வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே கூடி நின்றவர்கள் பொலிஸாரினால் O6 விரட்டப்பட்டனர்.
25
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு ைெலயங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள் னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல24, 25, 26 - வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் திரு. ரிஸ்வான் ம.ஐ.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

Page 82
60456
56
38
அம்பாறை
1323.71
140
111
பொத்துவில்

இல49 - சாய்ந்தமருதில் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் இலக்கம் 01 ற்கும் இலக்கம் 08 ற்கும் குறுக்கு அடையாளமிடப்பட்ட பச்சை, மஞ்சள் வண்ணங்களிலான தொப்பியை அணிந்தவாறு சிலர் காணப்பட்டனர். தேவகநி சேர்ந்த கண்காணிப்பாளரொருவர் அதில் நின்ற சிலர் நேற்று தம்மை துன்புறுத்தியவர் அவரின் பெயர் தெளிவாக கேட்கவில்லை) இன்று வாக்களிக்க வந்தால் கொல்லப்படுவார் என கதைத்துக்கொண்டிருந்ததாக கூறினார்.
கல்முனையில் இருந்து திருக்கோவில் செல்லும் வழியிலுள்ள வாக்களிப்பு நிலைய வாயிலுக்கருகில் பூநீல.மு.கா வேட்பாளர் ரவூப் ஹக்கிம் (01), ம.ஐ.சு.கூ. (தேஜமு.) வேட்பாளர் பேரியல் அஸ்ரப் (01) மற்றும் ஐ.ம.சு.கூ. வேட்பாளர் அதாவுல்லா அகமட் லெப்பே மரைகார் (02) அவர்களின் ஆதரவாளர் சரிசமமாக கூடிநின்றனர்.
சாய்ந்தமருதில் பெருமளவு மக்கள் கூட்டம் காணப்பட்டது. பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்களுக்கும் தேஐ.மு. ஆதரவாளர்களுக்குமிடையே மோதல் இடம்பெற்றது. விசேட அதிரடிப்படையினர் வானத்தை நோக்கி சுட்டு கூட்டத்தை
04
கலைததனா. இல43 - ஐதே.மு வேட்பாளர் ஏ.பி. கலப்பதிகே சந்திரதாச வின் (03) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு
O1 வெளியே நின்ற வாக்காளர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்தனர்.
இல43 - இத.அ.க வாகனத்தில் வாக்காளர்கள் ஏற்றியிறக்கப்பட்டனர். இல55 - இத.அ.க. ஆதரவாளர்களால் ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. இல39 - சுமார் 200 வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே மாலை 1600 மணியளவில் காணப்பட்டனர். இத.அ.க. ஆதரவாளர்கள் தம்மை வாக்களிக்க அனுமதிக்குமாறு சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியை நோக்கி சத்தமிட்டனர். இவர்களின் கோரிக்கை
அவ்வதிகாரியினால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

Page 83

இல24, 32, 122, 123 - தேவகநி கண்காணிப்பாளர்கள் சிறிய அளவில் ஒருவரே திரும்ப வந்து வாக்களித்த சம்பவங்கள் இடம்பெற்றதாகவும் இறந்தவர்களினதும் வெளிநாடு சென்றவர்களினதும் வாக்காளர் அட்டைகள் வாக்களிக்க பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் கூறினார். ஆள் மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் கட்சித்தொடர்பு அடையாளம் காணப்படவில்லை. இல26 - ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. வயதானவர்களுக்கு வாக்கை அளிக்க உதவிசெய்ய இருந்தவர் பூநீல.மு.கா கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு அவர்களை அறிவுறுத்தினார். இல30, 31 - ஆள்மாறாட்டம் ஈம.ஜக, யாலும் இத.அ.க. யாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் இரு கட்சிகளினதும் வாகனங்களும் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே கானபபடடது. இல22 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு முன்னால் பூநீல.மு.கா. ஆதரவாளர்களிற்கும் ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களிற்குமிடையே மோதல் இடம்பெற்றது. இல16 - மோட்டார் சயிக்கிளில் வந்த ஐதேமு ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்களை துன்புறுத்தினர். இல49 - இதஅக ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டது. இல52 - இதஅக. ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டது. இல45 - இதஅக ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டது. வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே கூடிநின்ற அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் பொலிஸாரினால் தாக்கப்பட்டு விரட்டப்பட்டனர். இல46 - வாக்குப்பெட்டிகள் வெளியே எடுத்துச் செல்லப்படுவதற்கு முன்னர் இத.அ.க. ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தை சுற்றி கூடி நின்றனர். இல73 - சமார் 12 மணித்தியாலமாக ஐமசுகூ வேட்பாளரான அதாவுல்லா அகமட் லெப்பை மரைகாரின் (02) ஆதரவா ளர்கள் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏறத்தாள 50 - 60 வாக்குகள் அவர்களால் போடப்பட்டன. இல103 - திட்டமிட்டமுறையில் ஆள்மாறாட்டம் மூலமாக சமர் 100 வாக்குகள் போடப்பட்டன. சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியினால் இந்நிலைமையை கட்டுட்படுத்த முடியவில்லை.

Page 84

இல101, 102 - சுமார் 15 பேரை கொண்ட பூரீமுகா. ஆதரவாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரியினால் இதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இது தான் கடைசி தடவை என கூறி அவர்களை அனுமதித்தார். இல82 - சுமார் 40 பூநீலமு.கா ஆதரவாளர்களை கொண்ட குழு இளைஞர்களுக்கு வாக்காளர் அட்டைகளை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டது சமார் மாலை 1400 மணியளவில் பொலிஸ் வாகனமொன்று கற்களால் தாக்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டது (EIB 02/21)
இல42 - இதஅக ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர் மீது பயமுறுத்தலிலும் துன்புறுத்தலிலும் ஈடுபட்டனர். இல112 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு எதிராக இருந்த கடையொன்றினுள் இருந்து பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்களால் வாக்காள் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.
சுயேச்சைகுழு XIX வேட்பாளர் அப்துல் ரசிட் மொகமட் சயீட் (02) பொலிஸில் செய்த முறைப்பாட்டின்படி (EIB 3684) அதே குழுவை சேர்ந்த மற்ற இரு வேட்பாளர்களாக மொகமட் தம்பி முகாஜிரின் (09), முகமட் இப்ராஹிம் முகமட் ஹDசைன் (07) காயப்பட்டதாக கூறியுள்ளார். இவர்கள் பூநீலமு.கா. வேட்பாளரான உதுமா லெப்பை உவைஸ் (04) மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்களினால் காலை 1130 மணியளவில் அம்பாறை அக்கரைப்பற்று வீதியிலுள்ள 05ம் மைல் கல்லடியில் வைத்து தாக்கப்பட்டனர். இவர்கள் வெட்டுக்காயங்களுடன் அம்பாறை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் பயணம் செய்த வாகனங்களில் வெள்ளை வானொன்று (HV 5326) சேதப்படுத்தப்பட்டதுடன் பொலிஸ் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
திருக்கோவிலில் இத.அ.க. வேட்பாளர்களான அரியநாயகம் சந்திரநேரு (01), கனகசபை பத்மநாதன் (03) ஆகியோரின்

Page 85
123051
126
87
சம்மாந்துறை

28
ஆதரவாளர்களுக்கிடையில் மோதல் நடைபெற்றது. சந்திரநேரு தான் தனது ஆதரவாளர்களிற்கு வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு செல்வதற்கு வாகனவசதிகளை வழங்கியதாக கூறினார். தேவகநி கண்காணிப்பாளர்கள் அவ்விடத்தில் நின்ற வேளையிலும் அவ்வாறான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. அவருடன் அவ்விடத்தில் தேவகநி கண்காணிப்பாளர்கள் நின்ற வேளை அவரிற்காக ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட சென்றவர்கள் தம்மால் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முடியவில்லை என்றும் சிரேஸ்ட தலைமை தாங்கும் அதிகாரி அதை தடுப்பதாகவும் அவரிடம் முறைப்பட்டனர்.
இல44 - பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்களால் ஆள்மாறாட்டம் செய்ய
முயற்சிக்கப்பட்டவேளை ஐ.ம.சு.கூ. முகவரால் அது தடுக்கப்பட்டது. பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்கள் வாக்குச்சீட்டை கிழித்தனர். சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகாரி வாக்களி ப்பை 1100 -1330 வரை இடை நிறுத்தினார். இல43 - ஆண் இத.அ.க. ஆதரவாளரொருவர் பெண்ணுக்குரிய வாக்காளர் அட்டையை கொண்டுவந்தார். இல35, 37 - பூநீல.மு.கா. வேட்பாளர் எம்ஐஎம். மன்சூரின் (06) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுளைந்து வாக்காளர்களை தமது கட்சிக்கு வாக்களிக்குமாறு பயமுறுத்தினர். இதை ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் எதிர்த்த போது சண்டை மூண்டது. பூநீல.மு.கா.ஆதரவாளர்கள் திரு. குஞ்சுதம்பி உள்ளிட்ட ஐம.சு.கூ அதரவாளர்களை தாக்கினர். இதில் குஞ்சுதம்பியின் மோட்டார் சைக்கிள் சேதமடைந்தது. இல30, 31- ஆள்மாறாட்டம் ஐ.ம.சு.கூ. பாலும் பூநீல.மு.கா. ஆதரவாளர்களாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல28, 29 - ஜம.சு.கூ. பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்களுக்கிடையே சண்டை நடைபெற்றது. பூநீலமு.கா. ஆதரவாளர்களால் ஐ.ம.சு.கூ. வேட்பாளர் சின்ன லெப்பை மன்சூர்ம் (10) அவரது ஆதரவாளர்களும் தாக்கப்பட்டு காயப்படுத்தப்பட்டனர். பொலிஸ் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்து நிலமையை
கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தது.

Page 86
63166
69
40
மொத்தம்
379044
391
276

20
இல23 - பூநீலமு.கா. மற்றும் ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களிற்கி டையே மோதல் நடைபெற்றது. இல21, 19 - திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. இல18 - பூநீ.மு.கா. ஆதரவாளர்கள் பொலிஸாரின் துப்பாக்கியை பறித்து ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளரின் வாகனத்தை நோக்கி சுட்டனர். சாரதி சின்னத்தம்பி காயமடைந்தார். இல17 - ஆள்மாறாட்டம் பூரீல.மு.கா. ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளர் களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல13 - இத.அ.க. ஆதரவாளர்களால் திட்டமிட்ட முறையில் ஆள்மாறாட்டம் இடம் பெற்றது. இல45 - திட்டமிட்ட ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது இல15, 16 - ஐ.ம.சு.கூ. மற்றும் பூநீலமு.கா ஆதரவாளர்கள்வாக்க ளிப்பு நிலயத்திற்கு முன்னால் வாய்த்தர்க்கத்தில் ஈடுபட்டனர். இல38 - மூன்று பூநீல.மு.கா ஆதரவாளர்கள் ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவா ளர்களால் தாக்கப்பட்டனர். இல32, 33 - ஐம.சு.கூ. தேசியப்பட்டியல் வேட்பாளர் அன்வர் இஸ்மாயில் அவரது ஆதரவாளர்களுடன் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு முன்னால் உள்ள இரு வீடுகளுக்குள் நுழைந்து பூரீ.மு.கா. ஆதரவாளர்களை தாக்கினர். அன்வர் இஸ்மாயிலுடன் வந்திருந்த விசேட அதிரடிப் படையினர் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்தனர். இஸ்மாயில் 32 பூரீ 2305 என்ற காரிலும் அதிரடிப்ப டையினர் 59-7489 இலக்க ஜிப்பிலும் வந்திருந்தனர்.
தேர்தல் தினத்திற்கு முன்தினம் இரவு இனந்தெரியாத நபர்கள் தனது வீட்டிற்கு வந்து தேர்தல் தினத்தன்று கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடவேண்டாம் என தன்னையும் தனது மனைவியையும் பயமுறுத்தியதாக தேவகநி கண்காணிப்பாளர் எஸ்.சீ பளில் தெரிவித்தார். தேர்தல் தினத்தன்று பல வயது குறைந்தவர்கள் வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
53

Page 87
பதிவு கண்காணிக்கப்" செய்யப்பட்ட ရဖါးဖါး၊ பட்ட வாக்க தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் விபூதியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
குருநாகலை மாவட்டம் பிங்கிரிய
75985 61 53 தம்பதெனியா 83250 61 36 தொடங்கஸ்லந்த
61727 46 44 கல்கமுவ
88822 66 46 ஹிரியாலை 83535 58 35 கட்டுகம்பொல
83645 65 32

ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
O1
இல61 - தேவகநி கொழும்பு அலுவலகத்திற்கு தொடர்புகொண்ட வாக்காளர் சமிலா நிரோசினி தான் வாக்களிக்க காலை 1130 அளவில் சென்ற பொழுது தனது வாக்கு வேரொருவரினால் அளிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவித்தார்.
O2
இல04, 05 - ஆள்மாறாட்டம் இடம் பெற்றது
இல்லை
07
ജൂൺ66
O2
இல16 - வாக்களர் அட்டைகள் ஐ.தே.மு. ஆதரவாளர்களால் பறிக்கப்பட்டன. வாக்காளர்களால் சாரதியொருவர் தாக்கப்பட்டார். வாக்களிப்பு நிலையத்தினுள் ஐ.ம.சு.கூ. வாக்காளரொருவர் ஐ.தே.மு அதரவாளரொருவரை ஏசினார். இல19 - வாக்காளர்களை தடுத்துக்கொண்டிருந்த ஐதே.மு ஆதரவாளர்கள் பொலிஸாரினால் வெளியேற்றப்பட்டனர். இல36, 37, 57 - ஐதேமுயால் வாக்காளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். இல36, 37 - ஐதேமு வேட்பாளர் இந்திக பண்டாரநாயகவின் (08) ஆதரவா ளர்களால் ஐ.ம.சு.கூ. வாக்களிப்பு முகவர்கள் விரட்டப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இல05 - பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும் இடம் பெற்றது இல41 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்களை g|Tisifikatño (EIB 100/4)
இல11 - இரு வாக்காளர்கள் மீது பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும் இடம் பெற்றது இல11, 12 - ஐதே.மு. ஆதரவாளர்களால் வாக்காளர்கள் தாக்கப்பட்டனர்.

Page 88
குளியாப்பிட்டி
86416
70
38
குருநாகலை
74368
50
44
மாபெத்தகமை

O1
இல32 - வாக்காளர் மீது துன்புறுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுவரொட்டிகள் ஒட்டும் செயற்பாடும் நடைபெற்றது. பொலிஸ் இதில் தலையிட்டது.
O3
இல03 - பலவந்தமான வாக்களிப்பு இடம்பெற்றது. ஐதேமு. வேட்பாளர் கோஸ் மீரா சாஹிப் மொகமட்டின் (10) ஆதரவாளர் பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர். இல06 - திரு. ஆர். எம். இரத்னாயகா (வாக்காளர் அட்டை இல1025) வின் வாக்கு வேரொருவரால் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இல20 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 30 மீற்றறுக்குள்
கூட்டம் கூடி நின்றது.
இல29 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளரொருவர் சுலோக அட்டை மூலம் காட்சிப்படுத்தலில் ஈடுபட்டார். இல28 - ஐம.சு.கூ. மற்றும் ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் கூட்டமாக கூடி நின்றார்கள். இவர்கள் துண்டுப்பிரசுர வினியோகத்தில் ஈடுபட்டார்கள். ஐ.ம.சு.கூட வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் வருவது தாமதப்படுத்தப்பட்டதுடன் அவர் வரும் போது சுமார் 100 வாக்குகள் வரை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இல49 - வாகன இலக்கம் 54 பூரீ 1366 ல் வந்தவர்கள் பயமுறுத்தலிலும் துன்புறுத்தலிலும் ஈடுபட்டனர். இல03 - ஐதே.மு ஆதரவாளர்களினால் வாக்காளர் மீது துன்புறுத்தலும் தாக்குதலும் நடைபெற்றது. இல11 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 300 மீற்றருக்குள் மோதல் நடைபெற்றது. ஐ.ம.சு.கூ. முகவர் வாக்களிப்பு நிலையத்தில் இருந்து வெளியேற வேண்டுமென கடிதமொன்று கொடுக்கப்பட்டது. வாக்காளரொருவர் இன்னொரு வாக்ககாளரால் தாக்கப்பட்டார். இல18 - ஆள்மாறாட்ட சம்பவங்கள் 07 பதியப்பட்டன. இல19 - ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்களை பயமுறுத்தியதுடன் ஒரு இளம் பெண்மீது தாக்குதலும் மேற்கொண்டனர்.

Page 89
75264 55 46 நிக்கவரெட்டிய 80736 63 28 பண்டுபெஸ்நுவர
64979 51 40 பொல்காவெலை 68.091 54 39
வாரியபொல

இல22 - HA 2043 என்ற இலக்கமுடைய லொறியொன்றில் வந்தவர்கள் கள்ளவாக்களிப்பில் ஈடுபட்டனர். இல01, 02 - வாக்காளர் மீது பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல30 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் வாக்காளர்களிடம் பிரசுரங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. ஜாஹெஉ வாக்காளர்கள் இனந்தெரியாத கட்சி நபர்களால் தாக்கப்பட்டனர். ஐ.தே.மு. வேட்பாளர் ஜொன்ஸ்டன் பெர்னான்டோவின் (13) ஆதரவாளர்களால் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அணுகுவதற்கான பாதை தடுக்கப்பட்டது. இல24, 25 - ஐம.சு.கூபால் வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தை சென்றடைவதற்கான பாதை தடுக்கப்பட்டதுடன் பயமுறுத்தப்பட்டனர். இல06, 07, 18, 19, 21 - ஐதேமு. வேட்பாளர் ஜொன்ஸ்டன் பெர் னான்டோவின் (13) ஆதரவாளர்களால் வாக்காளர்கள் துன்புறு த்தப்பட்டதுடன் தாக்கப்பட்டனர். ஆயுதங்கள் BПојГL | | | koj.
இல18 - ஐதேமு வேட்பாளர் ஜொன்ஸ்டன் பெர்னான்டோவின் (13) ஆதரவாளர்களால் தேவகநி கண்காணிப்பாளர் அஜித் இந்திக விஜேசிங்ஹ பயமுறுத்தப்பட்டதுடன் அவரின் ஆவணங்களும் பறிக்கப்பட்டன. இல43 - ஐதேமு. ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்களை
17 பயமுறுத்தும் விதமாக நடந்துகொண்டனர். இல்லை
இல04 - வாக்களிப்பு நிலையத்தில் இருந்த பொலிஸ் அலுவலரொருவர் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வெளியே O1 இன்னொருவருடன் மோதலில் ஈடுபட்டார். இல்லை
இல12 - ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்தி
லிருந்து சுமார் 300 மீற்றர் தூரத்தினுள் தனது கடமைக்கு சென்று கொண்டிருந்த வாக்களிப்பு நிலைய
முகவரொருவரை (கட்சி அடையாளம் காணப்படவில்லை)

Page 90
65847 50 37 UJT JUJE GJ
96817 67 41
மொத்தம் 1089.482 817 559
பதிவு கண்காணிக்கப்" செய்யப்பட்ட ဇနီနဂါး၊ பட்ட வாக்க தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய LT
வாக்களார்களின் எண்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
புத்தளம் மாவட்டம்
ஆனமடுவை

தாக்கி காயப்படுத்தியதுடன் அவரின் மோட்டார் சயிக்கிளையும் சேதப்படுத்தினர். இவர்கள் வாக்காளர்களை தாக்கியதுடன் சுமார் 15 வாக்காளர் அட்டைகளையும் பறித்தனர். இல22 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் ஐதே.மு ஆதரவாளர்கள் வெடிகளை கொழுத்தினர். இல07 - ஆள்மாறாட்ட சம்பவங்கள் இரண்டு பதியப்பட்டன. இல01 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 150 யார் தூரத்தினுள் ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் பயணம் செய்த வாகனம் ஐதே.மு. ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டது.
O)4
இல62 - வாக்காளரான திரு. ஐ. எம். ஆனந்த பிரியங்கர ஐ.தே.மு. வேட்பாளர் டிஎம், பண்டாரநாயக்காவினாலும் (15) அவரின் பொலிஸ் பாதுகாவலராலும் தாக்கப்பட்டார். இது O1 அவர் வாக்களித்த பின்னர் இடம் பெற்றது (EB 165/03)
39
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள் னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல08 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபடமுயற்சித்தவர் கைதுசெ L |L |L |L |L | TTT. இல19 - வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கருகில் ஐதே.மு. வேட்பா ளர் ரங்க பண்டார (06) வினாலும் அவரது ஆதரவாளர் களினாலும் வாக்காளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். இல20 - நடமாடும் பொலிஸ் இல 06 அடிக்கடி வாகனத்தில் வந்து சென்றது.

Page 91
92.596 91 51 சிலாபம்
98394 82 27 நாத்தாண்டியா 76097 64 26
புத்தளம்

இல31 - ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது. வாக்கு ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இல51 - கே. ஏ. பிரேமலால் என்பவர் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது கைது செய்யப்பட்டார். இல75 - பலாத்காரமாக வாக்காளர் அட்டைகள் பறிக்கப்பட்டன. இல36 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சிக்கப்பட்டது. இல14 - ஏறத்தாள 10-12 வாக்குசீட்டுகள் களவாடப்பட்டன. இல05 - ஏறத்தாள 04-05 வாக்குசீட்டுகள் களவாடப்பட்டன. இல30 - ஐதே.மு வேட்பாளர் பாலித ரங்கபண்டாரவினாலும் (06) அவரின் ஆதரவளர்களாலும் வாக்காளர்கள் பயமுறுத்த லுக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டனர். இல03 - ஐம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் ஐதே.மு ஆதராவளர்களால் தாக்கப்பட்டனர்.
தேவகநி வெளிநாட்டு கண்காணிப்பாளருக்கு வாக்களிப்பு நிலையங்கள் இல 06, 07, 10, 11 ஆகியவற்றில் இனந்தெரியாத நபர்கள் வாக்காளர் மீது துன்புறுத்தலை மேற்கொண்டதாக அதிகார பூர்வமற்ற அறிக்கைகள் கிடைக்கப்பெற்றது.
11
இல11 - வாக்காளர்களை பயமுறுத்திய ஐதே.மு. ஆதரவாள ரொருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். இல12 - ஐதே.மு ஆதரவாளர்களால் வாக்காளர்கள் விரட்டப் O2 பட்டனர்.
ജൂല്ക്ക
இல11, 12 - வாக்காளர்களை வாக்களிக்க வைப்பதற்காக ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் உணவையும் பானத்தையும் வழங் கினர். வாக்காளர்களை வாக்களிக்க முடியாதவாறாக ஐதே.மு. ஆதரவாளர்கள் நடந்துகொண்டனர். இவர்கள் வாக்களிப்பு நிலைய முகவர்களையும் தடுத்தனர். இல70, 71 - சுமார் 15 பேரை கொண்ட ஐதே.மு. ஆதரவா ளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 150 மீற்றர் தூரத்தி

Page 92
90004 75 41 வென்னப்புவை 92.966 75 32 மொத்தம் 450057 387 177
பதிவு கண்காணிக்கப்" செய்யப்பட்ட ಎನ್ಕ್ರಿಸಿ பட்ட வாக்க தேர்தல் தொகுதி மொத்த |ါမန္#if:{##င်္ဂါး၏ ளிப்பு நிலைய
வாக்களார்களின் ர்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
பதுளை மாவட்டம்
பதுளை

05
னுள் நடந்து கொண்ட முறையானது வாக்காளர்களை பயமு றுத்துவதாக அமைந்திருந்தது. இல10 - ஐதே.மு. ஆதரவாளரொருவர் ஆள்மாறாட்டம் செய்ய முயற்சித்தவேளை சிரேஸ்ட தலைமைதாங்கும் அதிகா ரியினால் இனங்காணப்பட்டு பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
ജൂല്ക്ക
18
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா னவைகளின் எண்ணிக்கை
விசேட குறிப்புக்கள்
இல01 - தபால் மூல வாக்களிப்பு அல்லாத இரு வாக்குகள் தபால் மூல வாக்குகள் என பதியப்பட்டதால் இரத்துச்செய்யப்பட்டது. இல05 - பச்சை நிற ரீ. சேட்டையும் தொப்பியையும் அணிந்திருந்த ஐ.தே.மு ஆதரவாளர்களை கொண்ட குழுவொன்று ஐதே.முக்கு வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்களை துன்புறுத்தியது. இது வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்திற்குள் நடைபெற்றது. இல15, 16 - ஐதேமு. வேட்பாளர் டொன் வின்சன்ட் டயஸ் (03) தனது தனிப்பட்ட வாகனங்கள் இரண்டில் (58-9021, 32-2557) சுமார் 20 ஆதரவாளர்களை ஏற்றி இறக்கினார். இல22 - வாக்காளர்களிற்கும் ஐதேமு முகவரிற்குமிடையில் வாய்த்தர்க்கம் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் இடம்பெற்றது. இல27 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் டிலான் பெரேராவின் (03) பெயரும் இலக்கமும் அச்சடிக்கப்பட்ட பேனாக்கள்

Page 93
46872 41 38
பனடTரபெனST 67710 62 44 வியலுவை
42921 47 33 ஹாலியெல
55733 56 30
ஹப்புத்தளை

O6
வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தினுள் விநியோகிக்கப்பட்டது.
O1
இல36 - ஆள்மாறாட்டம் இடம்பெற்றது
O3
இல25 - சுமார் 3000 போலி வாக்குச்சீட்டுக்கள் ஐதே.மு. வேட்பாளரான வடிவேல் சுரெஸ் (10) என்பவரிடமிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன் அவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். இல36 - போலி வாக்குசீட்டுக்கள் ஐதே.மு வேட்பாளரான டொன் வின்சன்ட் டயஸ்ஸின் (03) ஆதரவாளரின் வாகனத் திலிருந்து (252-3608) கைப்பற்றப்பட்டதுடன் இச்சம்பவம் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தினுள் நடைபெற்றது. இவர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றில் ஆஜர் செய்யப்பட்டார். இல40 - ஐம.சு.கூ. வேட்பாளர் விக்ரமரத்ன விஜயபாலவின் 09) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் துரத்தினுள் பிரச்சார அட்டைகளை விநியோகிக்கும் போது கைதுசெய்யப்பட்டனர். வாகனமொன்றினுளிருந்து (31-1576) அசிட்டும் வயர்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
O2
இல34 - ஆள்மாறாட்ட முயற்சிகள் இடம்பெற்றது. இல05 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் 68) ospg|Gay-Lu'UUL'ILL"LITñ. (EIB 144/03)
இல40 - கள்ளவாக்காளர் அட்டையுடன் ஒருவர் பிடிபட்டார். இல11, 12 - ஐ.ம.சு.கூ. வேட்பாளர் சேகு மொகமட் மதார் சாய்பு வின் (11) ஆதரவளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தினுள் அவரின் பிரச்சார அட்டைகளையும் பணத்தையும் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகித்தனர். இல17, 18 - ஐ.தே.மு. வேட்பாளர் டபிள்யு. ஜி. எம். லொக்குபண்டார (09) வின் தனிப்பட்ட வாகனத்தில் (0207:57) அவரின் ஆதரவாளர்க்ள், வாக்காளர்களை ஏற்றி இறக்கினர். இவ் வாக்காளர்களிடம் அடையாள அட்டைகள் இருக்கவில்லை.

Page 94
54797 56 35
மகியங்கனை 74365 75 62
பசறை 52.719 55 44
உலாபறணகமை
53690) 52 41 வெளிமடை
62308 59 46 மொத்தம் 511 115 503 373
- - | Bć , மொத்த "சாப்ட் வாக்களிப்பு ĮÉ தேர்தல் தொகுதி மெத்தநிலையங்களின் விபூதிய
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
மொனராகலை மாவட்டம்
| ീ ീങ്ങു
65934 75 72 மொனராகலை
83 194 98 95

இல39 - போலி வாக்காளர் அட்டையை பயன்படுத்தி
O6 ஆள்மாறாட்டத்திற்கு முயற்சிக்கப்பட்டது.
இல்லை (6)
இல28, 29 - வாக்காளர் அட்டை விநியோகிப்பதற்கும் ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபடவும் முயற்சிக்கப்பட்டது. இல16 - ஆள்மாறாட்டத்திற்கு ஒரு தடவை முயற்சிக்க ப்பட்டது. ஐ.தே.மு. வேட்பாளர் உபாலி டெல்டன் சமரவீரவின் (01) ஆதரவாளர்கள் வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் தூரத்தினுள் பிச்சார அட்டைகளை விநியோகித்ததுடன் சமரவீரவிற்கு O3 வாக்களிக்குமாறு கேட்டா ர்கள்.
இல16 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் கைது செய்யப்ப L' LITT (EIB 150/04) இல59 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் கைது செய்யப்ப O2 L“ LITT (EIB 16 1 / 12)
23
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள் னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல்லை
இல17 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சிக்கப்பட்டது. O2 இல49 - ஆள்மாறாட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சிக்கப்பட்டது.

Page 95
வெள்ளவாய
113614 119 118 மொத்தம் 262742 292 285
- - | Bć தி, மொத்த "'ட் வாக்களிப்பு Éó தேர்தல் தொகுதி மொத்த நிலையங்களின் ளிப்பு நிலைய LT
வாக்களார்களின் எண்ணிக்கை ங்களின்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
கேகாலை மாட்டம்
அறனாயக்க
48731 42 29 டெடிகம 78.357 60 51 தெரனியாகலை
571 17 53 11 கலிகமுவை 60550 50 50 கேகாலை
62561 49 49
L TI J&T SJÖ 76.115 50 35 ரம்புக்கனை

இல86 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்திலு ஸ்ள வீடொன்றிலிருந்து குண்டொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் இது செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டது இல16, 17 - வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்து 500 மீற்றர் துரத் தினுள் ஐ.தே.மு. மற்றும் ஐம.சு.கூ. சுவரொட்டிகள்
O3 காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.
05
ண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் ாதிப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள் னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல09, 10 - ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் பயமுறுத்தலும் O2 துன் புறுத்தலும் வாக்காளர் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டது. இல்லை
இல14 - ஐ.ம.சு.கூ ஆதரவாளரொருவர் ஆள்மாறாட்டத்தில் O1 ஈடுபட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்டார். O1 இல13 - பிரச்சார அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. இல44 - இரு கள்ளவாக்கை அளிக்க முற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இல22 - ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்கள் வாக்காளர்கள் மீது O2 பயமு றுத்தலையும் துன்புறுத்தலையும் மேற்கொண்டனர். இல்லை
இல04 - சுயேச்சை குழு VI வேட்பாளர் மலசேகர (01) புகை ப்பட கருவியுடன் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுழைய முய ற்சித்தார். பொலிஸ் அலுவலர் ஆர். எஸ். புஸ்பகுமார அவரி டம் அடையாள அட்டையை கேட்டபோது அவருடன் தர்க்க த்தில் ஈடுபட்டார்.

Page 96
58588 45 35 ருவான்வெலை 64110 54 30
மொத்தம் 570299 457 328
. . . . செஃப்ட த்ெ
G) IITJ55 GT TIL IL | தேர்தல் தொகுதி இத்தநிலையங்களின் விபூதியப்
எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
இரத்தினபுரி மாவட்டம்
பலாங்கொடை
85285 80 38 எகலியகொடை
81652 61 34
禹岛ü岛LT@T
50558 48 33 கொலன்ன

இல21 - ஐதே.மு. ஆதரவாளர் சமிந்த ரத்னாயக்க நான்கு ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளர்களால் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு
O2 வெளியே பயமுறுத்தலுக்கும் தாக்குதலுக்கும் உள்ளானார். இல்லை ജൂൺങ്ങ6)
08
மண்காணிக்கப்ப ட வாக்களிப்பு லையங்களில் திப்புக்குள்ளா விசேட குறிப்புக்கள் னவைகளின் எண்ணிக்கை
இல13 - திலக் மாரப்பனவின் மகன் பொலிஸாரை பயமுறுத்திவிட்டு வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நுழைய O1 முற்பட்டார்.
இல்லை
இல48 - ஐ.ம.சு.கூ. ஆதரவாளரும் முன்னாள் மாகாணசபை வேட்பாளருமான அஜந்த என்பவர் ஆயதத்தை காட்டி வாக்காளர்களை பயமுறுத்துவதிலும் துன்புறுத்துவதிலும் ஈடுபட்டார். இது பற்றிய முறைப்பாடு ஐ.தே.மு வேட்பாளர் சுசந்த புஞ்சி நிலமேயின் (08) மனைவியால் பொலிஸில் O1 முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது.
இல52 - ஐதே.மு. ஆதரவாளர்க்ள வாக்காளர் மீது பயமுறுத்தலிலும் துன்புறுத்தலிலும் ஈடுபட்டதுடன் அவர்களை விரட்டவும் முயற்சித்தனர். இல50 - ஐ.ம.சு.கூ. சேர்ந்த வேட்பாளர்களான அசலா ஜாகொட (01) மற்றும் என். தீபால் குணசேகர (04) வின் ஆதரவாளர்களாலும் ஆள்மாறாட்டத்திற்கு முயற்சிக்கப்பட்டதுடன் தேர்தல் பிரச்சார துண்டுப் பிரசுரங்களையும் விநியோகித்தனர்.

Page 97
  

Page 98
97.357 76 36
மொத்தம் 647035 536 309 முழு மொத்தம் 12899038 10439 6845
ஏப்ரல் 02:2004 - பாராளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (ஓவிவொரு கட்சி சுயேட்சைக்கு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின் பக்கம் 40 இன் பிரகாரம் பதியப்பட்ட மொத்த வாக்காளர் தவறாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதே அறிக்கையின் பக்கங்கள் 01-39 இல் தரப்பட்டுள்ள பெறப்படும்.
2 மொத்த வாக்களிப்பு நிலையங்களின் எண்ணிக்கை - 10,439 என்ற மொத்த வாக்களிப்பு நி வாக்களிப்பு நிலைய இலக்கங்களுடன் குறிப்பிடப்பட்டதாகும். (அரச வர்தமானி பிரகடனம் அதிகாரபூர்வ வாக்களிப்பு நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 10,670, ஆகும். இது தேர்தல் திை (தேர்தல் திணைக்களத்தின் CPQ1WMN/PE-04-SC-2 என்ற ஆவணத்தைப் பார்க்கவும்)

சத்தமிட்டு தெரிவித்ததுடன் தவறாக நடந்து கொண்டார். இனந்தெரியாத நபரொருவர் தனது தாயாரின் பெயர் பிழை யாக பதிவுசெய்யப்பட்டதால் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை என கூறி வாக்களிப்பு நிலையத்திலிருந்த ஏனைய வாக்காளர்களையும்
O2 பயமுறுத்தினார்.
16
374
ழவினால் தேர்தல் மாவட்டரீதியாக பெறப்பட்ட வாக்குகள்) - தேர்தல் திணைக்களத்தினால் தொகை 12,899,139. எனினும் இக்கணக்கெடுப்பு 101 மேலதிக வாக்காளர்களை உள்ளடக்கி ன எண் விபரங்களை கூட்டின் மொத்த பதியப்பட்ட வாக்காளர் தொகை 12,899,038 எனப்
லையங்களின் எண்ணிக்கையானது வர்தமானிப் பிரகடனத்தின்படி வாக்களிப்பு நிலையங்கள் 13291724" திகதி பெப்ரவரி மாதம் 2004). இருந்தபோதிலும் தேர்தல் திணைக்களத்தின் னக்களத்தால் கைக்கொள்ளப்பட்ட மாற்று முறையான கூட்டுத்தொகையின் விளைவாலாகும்.

Page 99
தேர்தல் தின மீறல்கள்
தேர்தல் தினங்களில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களி A) தேர்தல் தினம் - 1999 ஆ B) தேர்தல் தினம் - 2001 ஆ
பொதுத் தேர்தல் 2004 448 சம்பவங்கள் (32%)
ஜனாதிபதி :ே
1999
973 சம்பவங்கள்
இரு தேர்தல்களிலும் இடம்பெற்ற மொத்த சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை - 1421
2004 பொதுத் தேர்தல் 9
 
 
 
 
 
 

உரு 15
ன் ஒப்பீடு - 2004 பொதுத் தேர்தல் தினத்துடன்
LĎ ଗ0ଏଁt னாகிபதிக் கேர்கல் ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல்
பொதுத் தேர்தல் 2004
448 சம்பவங்கள்
(23%)
தர்தல்
T (68%) பொதுத் தேர்தல்
2001
1473
சம்பவங்கள்
(77%)
இரு தேர்தல்களிலும் இடம்பெற்ற மொத்த சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை - 1921
6 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 100
தேர்தன்தின் பிறல்கள்
வன்முறைக்கு காரணம
.D.డి.డి. ஐ.தே.மு
TTL TSLz S TTTTTL aaYSLT S TTTKrLT S TTTLLLSLLL S TTTT LLS TTTTL TS LL S TL LTSLS L L S ATTSS K T Te eeS Y TTTT SSTTT TTLL STS TTT LLL
6
மொத்தம்
அாவா
&&& itଷ୍ଟନୀ ଈ। மொத்தம்
சப்பரகமுவை
utf1 மொத்தம் வடக்கு
மொத்தம் (கிழக்கு
முழு மொத்தம்
9
24 பொதுத்தேர்தல்
 

ாக குறறஞசாடடபபடடவாகள
gjų į EGF8F8; VII
தேவகதி ர்ே ம.ம.மு. ஐ.தே.மு ஜா.ஹெஉ இத.அ.க ஈமஜ.க பு:இ.மு வீக சுயேச்சை பொளிவர் த.வி.பு ို . ಇಂ" ဖါးကြီး மொத்தம்
3 2 3 2
s 2 1 s O மொத்தம் 14 2 O O O O O O O 5 O 33
7 8 34 8 3 6 O 18 மொத்தம் 21 O O O O O O O O O 4. O O 58
34 15 SO 15 32 O 49 மொத்தம் 8 O O O O O O O O O 28 O O 92
8 1 2 19
5 8 O மொத்தம் 3 O O O O O O O O 7 O O 2.
8 7 15
2 1 8 5 19
மொத்தம் 22 O O O O O O O O O 4. O 42
3 to 22
3 8 O மொத்தம் 11 O O O O O O O O O 3. O O 30
2 2 18
2 8 O மொத்தம் 3 O O O O O O O O O 4. O O 24
3 2 18 23
2 4 8 O O மொத்தம் ) O 4. 4. O O O O O 22 O O
9 15 8 8 25 2 15 2O 73 O
33 O 23 O O O O O 37 O O 13 மொத்தம்
106
79 2 27 5 O O O 2 O 2 142 O 2 448
7 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 101
தேர்தன்தின் பிறல்கள்
பிரதேசரீதியாக இடம்பெற்
பாரிய சம்பவங்கர்ை
பிரதேசம் குற்றம்
GBIpai
ATEN
[2<ୋନୀ
முயற்சி
தாக்குதள்
பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும்
அரசசொத்துக்க
:* துஷ்பிரயோகம்
aakteriaan
தவைப்பு
கொழும்பு
கம்பஹா
கழுத்துறை
மொத்தம் (மேல்)
கண்டி
மாத்தளை
நுவரெலியா
மொத்தம் (மத்திய
O
ell (BIpai
SEEI583
புத்தளம்
i
மொத்தம் (வட மேல்
வட மத்திய
அநுராதபுரம்
பொலநறுவை
மொத்தம் (வட மத்தியர்
தென்
காவி
அம்பாந்தோட்டை
மாத்தறை
மொத்தம் (தென்)
느 때
மொனராகன8
s
மொத்தம் (ஊவார்
சப்பரகமுவை
இரத்தினபுரி
கேகாள3
மொத்தம் (சப்பரகமுவை
i
வடக்கு
பாழ்ப்பாணம்
&jsitଶff]
மொத்தம் (வடக்கு)
கிழக்கு
மட்டக்களப்பு
திருகோணமலை
திகாமடுல்லை
மொத்தம் (கிழக்கு
s
முழு மொத்தம்
15
2O
21
24 பொதுத்தேர்தல்

ற குற்றச்செயல்களின் வகை
சிறிய சம்பவங்கள்
மொத்த gFLńLogo 5. - சொத்துகளுக்கு Tಣಾ விஷமம் தேர்தல் g GGI சிறிய SİSTEDE
மொத்த | செய்த பயமுறுத்தல் குற்றம் யவை மொத்தம்
டத்தள்
_g}}: ','_ଈ ଧ୍ୱନ୍ଧୀ will
8 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 102
தேர்தன்தின் பிறல்கள்
பிரதேசரீதியாக இடம்பெற்ற
பிரதேசம் குற்றும் O
is ':" 5th "LurShoo-L || aligjibulgrafiko Iriar வாக்காளரட்டை முகவர் GITä4EITGTi வாக்குப் திணித்தல் ஆமாறாட்டம் ஆ*மாறட்டம் சம்பந்தப்பட்டது சம்பந்தப்பட்டது சம்பந்தப்பட்டது சம்பந்தப்
கொழும்பு 1 8
&LLറ്റ്
ပီ(Lဦé|80 மொத்தம்
(ມຊ) O 8 O O O
மத்திய
கண்டி 4. 3 4. 3
மாக்கனீள 7 நுவரெலியா 2 1 மொத்தம் (மத்தியர் O 2 12 5 5 4. O
all (Eload
爪芯邸 2 7 2 5 21 L-ဦဋ္ဌိဝါTL0 1 3. 8 மொத்தம் (வட மேல்) O 2 8 5 5 27 O
வட மத்திய
9 2 TTTE&LHTLE3!لIی பொலநறுவை மொத்தம் (வட மத்திய O O 2 O 2 O O
தென்
காவி 1 5 அம்பாந்தோட்டை 1 1 |fr|É് 1 4 மொத்தம்
(தென்) O 2 O 2 O O
மொனராகன3 1 மொத்தம்
gluipa
இரத்தினபுரி 1 2 2 4 && $1କ୍ଷୀର୍ୟ୍ଯ 1 4 மொத்தம் (சப்பரகமுவை O 3. O 2 8 O
வடக்கு
யாழ்ப்பாணம் 5 6 3. 2 4
4 1 மொத்தம் (வடக்கு) O 9 7 3. 2 4. O
கிழக்கு
1 2 1 2 7 الاTنتشاfLا திருகோணமலை 16 1 2 1 திகாமடுல்லை 16 13 1 1 8 மொத்தம் (கிழக்கு) O 39 16 2 5 O O
முழு மொத்தம்
O 55 61 17 24 77 O
24 பொதுத்தேர்தல் 9

அட்டவணை X
) குற்றச்செயல்களின் வகை
வாக்குகளை துன்புறுத்துப கண்காணிப்ப மொத்த வாக்களிப்பு திணித்தலும் 3lifBelflöt Iঞ্জয়া சம்பவங்களின் || நிலையங்களின் gullah
Y Y LITT ஆள்மாறாட்டமும் பிரசன்னம் சம்பந்தமாக எண்ணிக்கை ಜTaiafläæä
பெட்டி தேர்தல் அலுவலர் பட்டது சம்பந்தப்பட்டது
82 8O
23 3. 3O8 28O 5
I9 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 103
தேர்தன்தின் பிறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடா
штi fill I g. If I kuni giti
se கடும் பிரதேசம் ' குற்றம் கொலை : காயம் .
பயமுறுத்தலும் அரசசொத்துக்க ளிக
* துன்புறுத்தும் துஷபிரயோகம்
agriang | game LiL | 5.L-:
gatsTafiliurcii
24 பொதுத்தேர்தல் 1
 

த்தப்பட்ட குற்றங்களின் வகை
அட்டவணை X
சிறிய சம்பவங்கள் குறிப்பு
தவி பாரிய மொத்தம்| Tಷ್ಠಿ" : ஏனையவை சிறிய (மொத்தம்) முழு மொத்தம் မျိုးဖြိုးမျို",
O O O
O 1
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
11 3 2 17 22 23 33 | 34 7 7
4. 2 1 7 O 14 2
O 1 1 2 4. 14 2
O O O
O O O
17 3. 5 5 16 27 4. 44 72 8 10
O 1
3. 1 4
O 2 2 2
O O O
O O O
O O O
O
O O O
O O O
16 1 1 7 9 25 1
O O O
O 1
O 62 12 O 55 O 78 AO 18
OO தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 104
தேர்தன்தின் பிறல்கள்
கட்சிகளால் நடாத்தப்
gh Lush L
aujhugar gaskarar
வாக்குகளை & IIT &585ITIGITUTL" gan L. முகவர் GJITšEITG 岳Lā 颅 (SLD திணித்தல் geflopLluís geflopLluís சம்பந்தமாக சம்பந்தமாக சம்பந்தம
பூநீல-சுக
Lo-allip
Լճ-&#-Աք
தேஐ.மு
.L.కి.కిషL தேவிமக
- إقلي
.L.కి.కిషL 5 8 18
ஐ.தே.க 12
பூநீவ.மு.கா 8 4. 2
ஐ.தே.மு இ.தொ.கா
LD-LD-up
ஐ.தே.மு 2 11 4. 6 27
ஜா.ஹெஉ
இத.அ.க 12 4. 3
FIELD_o-é5
புஇ.மு
ဌ:]]. :
(LLIFJE
intain
த.வி.பு
ஏனையோர்
J...&፱ 22 28 5 6 16
5.515. SKramsfll üLumITfl
தேர்தல் அலுவலர்
மொத்தம் O 55 17 24 77
24 பொதுத்தேர்தல்
1.

பட்ட குற்றச்செயல்கள்
அட்டவணை X
soll:5 LUToulo87
வாக்குப்பெட் :: ಶಿಲ್ಪ್" ಹಾಗಿಲು N. li II 35 | Iq FLIDL Ibg5 LIDIT 35 சம்பந்தமாக ஆள்மாறாட்டமும் பிரசன்னம் சம்பந்தமாக
O
O
O
O
O
O
O
4. 51 53
2 2 29
16
O
O
3 8 62 O7
1 1 23
3.
O
O
O
O
1 2
33 6 117
O
O 5 43 23 3. 3O8
D1
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலைடர் தேவகதி

Page 105
தேத்ததை" ரன்கள்
குற்றச்செயல்களின் எண்ணிக்கையும் அது தொடர்பாக குற்றஞ்
-D-G-c- ஐ.தே.மு கட்சிக்கு எதிரான கட்சியின் முறைப்பாடு
TTTTTTTT S L TTTT aTKS LET KTSK EET L LLkKSSKeS eTTTLL K TTTK S TTS TSK TTTTS KTLSTTKSSKkkTK TTTTTTT SSYTTT LLL
கட்சிக்கு எதிரான பூநீவி.க.க.யின் முளறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான மsiமு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.ஐ.மு.பயின் முளறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான தேஐ.மு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.க.யின் முளறப்பாடு .L.డి.డి.
கட்சிக்கு எதிரான தேவிம.க.யின் முன்நப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான க.க.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான வ.ச.ச.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான அகுவின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.ம.சு.க.பின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐதேக.யின் முளறப்பாடு 9
கட்சிக்கு எதிரான பூர்வ.மு.கா.சின் மூனறப்பாடு 4
கட்சிக்கு எதிரான இதோ.கா.சின் மூனறப்பா ஐ.தே.மு ਲੁ 5 ॥ 莎 முளறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.ம.மு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐதே.மு.பயின் மூனறப்பாடு 6
கட்சிக்கு எதிரான ஜாஹெடயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான இத.அ.க.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஈமஐகயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான பு:இமு.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான விக.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான சுயேச்சைகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான பொலிசின் முறைப்பாடு 14 7
கட்சிக்கு எதிரான தவிபுகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஃ-2களின் முறைப்பாடு 2 2
கட்சிக்கு எதிரான கசூரின் முறைப்பாடு s 5
தேவகறி கனர்-ரின் கட்சிக்கு எதிரான முறைப்பாடு 3. 2O 2
தேர்தல் அலு-ரின் கட்சிக்கு எதிரான முறைப்பாடு 2 3
2 O O O O O || 0 || 0 | 84 43 30 O மொத்தம்
87
ஐ.ம.சு.கூ - ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு அ.கு- அ பூரீவ.சு.க- பூரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஐ.தே.மு- ம.வி.மு - மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஐ.தே.க- ம.ஐ.மு - மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி பூநீவ.மு.கா தேஐ.மு - தேசிய ஐக்கிய முன்னணி இ.தொ.கா- மக - மக்கள் கட்சி Lo. Lop- LP) தேவிமக- தேச விடுதலை மக்கள் கட்சி ஜாஹெஉ கக- கம்புனினப்ட் கட்சி இதஅகவ.ச.சக- வங்கா சம சமாஜ கட்சி HF.LD gg 5 — I
22 துேத் தேர்தன் 1.

ஆட்டவணை X
சாட்டப்பட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய கட்சிகளின் அட்டவணை
-ಜು. -- K STTTSS SS TTASASTLSSY SSLLLLSLSST STKS S0SgSrT SS TTS STTTLOTYS TTT T SS TSTTT SS S S S K zTSLuuS தேர்தல் 월,
ம.ம.மு. ஐ.தே.மு
3
46
2
O O6
79
தாவுல்வா குழு ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஐக்கிய தேசிய கட்சி - பூநீலங்கா முஸப்விம் காங்கிரனம் - இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரனம் வையக மக்கள் முன்னணி - ஜாதிக ஹெவ உறுமய
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி
O2
அலுவலர் L.
5
9
8
8
9
3
O O 2 O 2 23.
பு:இமு- புதிய இடதுசாரி முன்னணி
விக- விபரம் கட்சி சுயேச்சை- தமிழர் விடுதலை கூட்டணி ஆனந்த சங்கரி த.வி.பு- தமிழீழ விடுதலை புவிகள் A - 2 - ஏனைய நிரல்படுத்தப்பட்ட கட்சிகள் க.கு- கட்சி குறிப்பிடப்படாதோர் தே.வக.நி. கன்-ரின் - தேவகநி கண்காணிப்பாளர் தேர்தல் அலு-ரின் - தேர்தல் அலுவலர்கள்
தகவல் தேர்தல் வழூஜைகளைக் கஃகாஃப்டதற்கான" தீஃபர் தேவகதி

Page 106
தேர்ததை" இன்கள்
(01) கொலை முயற்சி
தேர்தல் தினத்தன்று இடம்பெற்ற கு
நிலையத்தனுள்
நி:பத்திற்கருவின்
மொத்தம்
2
(02) பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும்
பயமுறுத்தும் செயற்பாடு
சட்டவிரோத உள்நுளைவு
குனர்டு கைக்குனர்டு துப்பாக்க
நிலையத்தரினுள் நிலையத்திற்கருகில் நிலையத்தினுள் நிலையத்திற்கருகள் நிலையத்தினுள் நிலை 11 2 1
(03) வாக்காளர் அட்டைகள் சம்பந்தப்பட்டது
சட்டவிரோத பறித்தள் Efkafuu Tš5) அச்சடிப்பு மொத்தம்
2 17
(04) வாக்களிப்பு நிலைய முகவர் சம்பந்தப்பட்டது
தாக்குதல் துரத்துதல் ப&து கடத்தள் t நிவையத்தை
2 4 13
(05) வாக்காளர் சம்பந்தப்பட்டது
தாக்குதல் துரத்துதல் ப & து கடத்தள் நிவையத்தை
7 5 33 3.
(06) தேர்தல் அலுவலர்கள் சம்பந்தப்பட்டது
பயமுறு & துன்புறு ஆவணங்களை பறித்தள் தாக்குதள் மொத்தம்
3. 2 5
(07) தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் சம்பந்தப்பட்டது
தாக்குதல் பயமுறுத்தல் கொ: முயற்சி துரத்துதல் ஆவணங்களை பறித்தள்
2004 துேத் தேர்தல் 1

ற்றச்செயல்களின் விரிவான
*சூடு மொத்தம்
பத்திற்கருகில்
2
விபரம்
அட்டவணை X
படைவதை தடுத்தள்
guitariat gulpix.
கோவை முயற்ச
up EKGA I i II TigerTrLogiö PL Irg Bai
மொத்தம்
3.
2.
படைவதை தடுத்தள்
Guris Tarigai g Euripsi Eka
மொத்தம்
5
8
மொத்தம் 3.
O3
தகவல் தேர்தல் வழூஜைகளைக் கஃகாஃப்டதற்கான" தீஃபர் தேவகதி

Page 107
தேர்தல் தின மீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறை
செயல்களின்
QJ 6Î}6ỗIII l6Î)Q) l 990
கட்சி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை 32%
2004 பொதுத் தேர்தல் 1.

உரு 16
றயாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட மொத்த குற்றச்
எண்ணிக்கை
ஐ.ம.சு.கூ 1996
ஐதே.மு 4O90
)4 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 108
தேர்தல் தின மீறல்கள்
மாகாண அடிப்படையில் இடம்பெற்ற
16O
14O
120–
1 OO —
8O
6O -
40
2O -
மேல் மத்திய வட மேல் வட மத்திய
2004 பொதுத் தேர்தல் 1.
 

உரு 7
மொத்த சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை
தென் 828TS T சப்பிரகமுவா வட கிழக்கு
)5 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 109
தேர்தல் தின மீறல்கள்
கட்சிகளால் செய்யப்பட்ட மொத்த
ஏனையவை 6%
கட்சி குறிப்பிடப்படவில்லை 129
தேவ.கநி 47%)
2004 பொதுத் தேர்தல் 1.
 

உரு 18
முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை
ஐ.ம.சு.கூ 14%
ஐ.தே.மு 8%
N
பொலீஸ்
1.3%
)6 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 110
தேர்தல் தின மீறல்கள்
வாக்களிப்பு நிலையங்களுடன் தொட
374 வாக்களிப் நிலையங்களில் சம்ட இடம்பெற்றன
(4%)
* இச் சம்பவங்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களினுள்ளும் வாக்களிப்பு நிலையங்களின் 500 மீ
2004 பொதுத் தேர்தல் 1.

உரு 9
டர்புடையதாக நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் *
வங்கள்
10296 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் எவ்வித ம்பவமும் நடைபெறவில்லை
(96%)
ற்றருக்குட்பட்ட சுற்றாடலிலும் நிகழ்ந்தவையாகும்
)7 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 111
தேர்தல் தின மீறல்கள்
மாவட்ட ரீதியாக வாக்களிப்பு நிலையங்கள
6O
50 —
4O- 39
3O
2O
1O
* இச் சம்பவங்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களினுள்ளும் வாக்களிப்பு நிலையங்களின் 500 மீற்ற
1( 2004 பொதுத் தேர்தல்

లై గ్ర 20
5டன் தொடர்புடையதாக இடம் பெற்ற சம்பவங்கள்
8
ருக்குட்பட்ட சுற்றாடலிலும் நிகழ்ந்தவையாகும்
)8
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 112
தேர்தலிற்குப் பிந்

திய வன்முறைகள்

Page 113
தேர்தலுக்கு பித்தபே ரீறல்கள்
மீறல்களுக்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோர் (திரண்ட
-L.J.
பூவ.சு.க. ம.வி.மு மஐ.மு தே.ஐ.மு மக க.க ஹ.சு.க.க அகு ஐ.ம.சு.க. ஐ.தே.க பூநீ.ைமு
மத்திய )
மேஸ்
வட மத்தியர்
காளி
மொத்தம்
(sarcır)
கேகாலை
மொத்தம்
(சப்பரகமுவை
கழக்கு
முழு மொத்தம்
200 டெதுத்தேர்தல் 1
 

ಬ್ಲಿ _567877 X!?
எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி: 10/04/2004
ஐ.தே.மு
ஜாறெட இத.அ.க ஈமஐக பு:இமு விடக சுயேச்சை பொளிகம் ஆகு
.கா இ.தொ.கா ம.ம.மு. ஐ.தே.மு
11 தக்ஷன் தேதன் விண்முறைகனைக் கர்ைகானிட்டதற்கான தலைபர் தேவகத

Page 114
தேர்தலுக்கு பிந்திய மீறல்கள்
பதிவுசெய்யப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் (திரண்ட எ
LInfluLI gLňLI8:Iglesei
கடும் அரசசொத்துக்க
பயமுறுத்தலும் ga TUL. தாக்குதவி காகர்ளை தீவைப்பு 35 L 5,501
"ஆ" துஷ்பிரயோகம்
முழு மொத்தம்
24 பொதுத்தேர்தல் 1
 

அட்டவணை XY
ண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி 10/04/2004
சிறிய சம்பவங்கள்
குறிப்பு
மொத்த og ELLER FI LIIIIL விஷமம் | “မွိုး" தேர்தல் ஏனையE சிறிய மொத்தம் செய்தவி 

Page 115
தேர்தலுக்கு டத்தட 'ல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சியாலும் நடாத்தப்பட்ட குற்றங்களின் வகை
குற்றமழைத்ததாக Garana கடுங்
sar Luri பயமுறுத்தலும் அரசசொத்துக்க ளின் கொள்ளள தளவப்பு
sens ===গল্পী-কুশলী துர்ைபுறுத்தலும் துஷ்பிரயோகம் silisi
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோர் முயற்சி LT III
1.
 

ஆட்டவணை: X'
(திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி 10/04/2004
சூரிப்பு
சிறிய சம்பவங்கள்
விஷமம்
TA TAATSSyuku SSzkSSkysS Suku S SuuuSS kk kAkSS kg TTTT SS SiTkkS ukuk
0 O O O 2 2 2 0 O O O O O 0 O O O O O 0 O O O O O O O O 22 22 3 14 21 1 39 41 61 63 6 6 O 2 2 1 3 5 1 O 1 0 O O O O O 9 2 8 O 18 22 3 4 O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O
4 8 22 3
46 4 23 34 O 52 O8 13 O
13 தகவல் தேர்தல் வழூஜைகளைக் கஃகாஃப்டதற்கான" தீஃபர் தேவகதி

Page 116
தேர்தலுக்கு பித்தபே ரீறல்கள்
குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றும் குற்றஞ்சாட்டிய கட்சிக
கட்சிக்கு எதிரான கட்சியின் முறைப்பாடு
-D-G-c-
Lr. Easily
..
தே.ஐ.மு. ம.க தே.ஒளிம.க 禹.ā ---, -, ---a
ဣ.းနှီး...a+
நீவ.
கட்சிக்கு எதிரான பூநீலக.க.யின் முனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.விழ.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.ஐ.மு.யின் முனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான தேஐ.மு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ம.க.யின் முனறப்பாடு -LD.a.a.
கட்சிக்கு எதிரான தேsiம.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான க.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.ச.ச.க.யின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான அகுவின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.ம.சு.க.பின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.தே.மு.பயின் மூனறப்பாடு
O
கட்சிக்கு எதிரான பூநீல.மு.கா.சின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான இதோ.கா.சின் முனறப்பாடு ஐ.தே.மு
கட்சிக்கு எதிரான ம.ம.மு.பயின் மூனறப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஐ.தே.மு.பயின் மூனறப்பாடு
44
கட்சிக்கு எதிரான ஜாஹேடயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான இதஅக.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஈ.மஜகயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான பு:இமு.யின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான விகயின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான சுயேச்சைகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான போலிசின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான தவிபுகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ஃ-ஃகளின் முறைப்பாடு
கட்சிக்கு எதிரான ககுரின் முறைப்பாடு
2
மோத்தம்
O O O O || 0 || 0 || 6
63
200 டெதுத்தேர்தல்
ஐ.ம.சு.கூ - ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பூநீலசுக- பூரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ம.வி.மு - மக்கள் விடுதலை முன்னணி ம.ஐ.மு - மக்க்ள் ஐக்கிய முன்னணி தேஐ.மு - தேசிய ஐக்கிய முன்னணி மக - மக்கள் கட்சி தேவிமக - தேச விடுதலை மக்கள் கட்சி கக- கம்புனினப்ட் கட்சி

_g__ങേ? XWi
களின் அட்டவணை (திரண்ட எண்ணிக்கை இலக்கங்களில்) திகதி 10:04/2004
ஐ.தே.மு
ஜ.ஜே.ட இத.அ.க ஈ.ம.ஐ.க பு:இமு ஊக சுயேச்சை பொளிர் த.வி.பு A -
ம.ம.மு. ஐ.தே.மு.
O | 16
22 O
க- வங்கா சம சமாஜ கட்சி - அதாவுல்லா குழு மு- ஐக்கிய தேசிய முன்னணி க- ஐக்கிய தேசிய கட்சி முகா- பூநீலங்கா மூனப்லிம் காங்கிரஸ் ாகா- இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரணப் மு- மலையக மக்கள் முன்னணி ஹஉ- ஜாதிக ஹெவ உறுமய
14
2
O
O
O
O
O
O
O
O
7
7
O O O O O
இத.அக- இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி ஈ.ம.ஜக- ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பு:இ.மு- புதிய இடதுசாரி முன்னணி
விக- விபரம் கட்சி சுயேச்சை- தமிழர் விடுதலை கூட்டணி (ஆனந்த சங்கரி த.வி.பு- தமிழீழ விடுதலை புவிகள் A-2 - ஏனைய நிரப்படுத்தப்பட்ட கட்சிகள் க.கு- கட்சி குறிப்பிடப்படாதோர்
தக்ஷன் தேதன் விண்முறைகனைக் கர்ைகானிட்டதற்கான தலைபர் தேவகத

Page 117
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறைய
மொத்த எண்
கட்சி பெயர் မယမှ குறிப்பிடப்படவில்லை 20%
స్టోడిగ్రీ(U} 2090
2004 பொதுத் தேர்தல் 1

உரு 21
ாளர்களால் நடாத்தப்பட்ட குற்றச் செயல்களின் னிக்கை (108)
3) |
LD m5996
15 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 118
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
வகை ரீதியாக அனைத்
46 பாரிய சம்பவங்கள்
(43%)
2004 பொதுத் தேர்தல் 1
 
 

a g; 22
ந்து சம்பவங்களும் (108)
62 சிறிய சம்பவங்கள் (579)
16 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 119
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
ஒவ்வொரு கட்சிகளையும் சார்ந்த வன்முறையாளர்
ଧ୍ମା ଶବ୍ଦାଶ
கட்சி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை 24%
ஐதே.மு 28%
2004 பொதுத் தேர்தல் 1

a g; 23
களால் நடாத்தப்பட்ட பாரிய குற்றச் செயல்கள் (46)
TU Ķ3 J
2%
ஐம.சு.கூ 4896
17 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 120
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
வகை ரீதியாக பாரி
தீவைப்பு 2O6
கொள்ளை
49 4 -
பயமுறுத்தலும் துன்புறுத்தலும் 17%
2004 பொதுத் தேர்தல் 1
 
 
 
 
 

లై గ్రy 24
ய சம்பவங்கள் (46)
கொலை
4.9% கொலை முயற்சி
O
4%
காயம் விளைவித்தல் C9.
தாக்குதல்
3.19.
18 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 121
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
வகை ரீதியாக சிறி
தேர்தல் கு 290
சொத்துக்களுக்குச் சேதம் விளைவித்தல் 55%
2004 பொதுத் தேர்தல் 1

ഉn 25
ய சம்பவங்கள (62)
ற்றங்கள்
விஷமம் செய்தல் 6%
பயமுறுத்தல் 37%
19 தகவல் தேர்தல் வண்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் தேவகறி

Page 122
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
ஐ.தே.மு. செய்த முறைப்பாடுகள் (77)
ஐ.தே.மு.யிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் O3)
பெயர் தெரிவிக்காத கட்சிகளுக்கெதிராக செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் (18)
ஐமசுகூபிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட
முறைப்பாடுகள் 58.
2004 பொதுத் தேர்தல்
 
 
 
 

ஐ.ம.சு.கூ. செய்த மு
பெயர் தெரிவிக்காத கட்சிகளுக்கெதிரா க செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் (O1)
ஏனையோருக்கு
எதிராக செய்யப்பட்ட
முறைப்பாடுகள் (O1)
மறைப்பாடுகள் (24)
ஐ.ம.சு.கூபிற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள்
O
ஐதே.மு.யிற்கு எதிராக
செய்யப்பட்ட முறைப்பாடுகள் (13)
ଟ୍ରୁ[[, این نقع
தகவல் தேர்தல் வண்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகறி

Page 123
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
மாகாண அடிப்படையில் பதிவு
3O
25–
2
O
15
1O
மேல் மத்திய வட மேல் வட மத்திய
2004 பொதுத் தேர்தல் 1:
 

a g; 27
செய்யப்பட்ட குற்றச்செயல்கள்
பாரிய 0 சிறிய
தென் Š)£II፭5) || சப்பிரகமுவா வட கிழக்கு
21 தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி

Page 124
தேர்தலுக்குப் பிந்திய மீறல்கள்
மாவட்ட அடிப்படையில் பதிவு
25 –
囚口
*们
|&8드田"어1
§1909T1,909||rī£,
gu丁取u导自承力
qII&GĢFI
–()=
(1909:s LẠNo
§드그m중e仁秀)rs高
1909$$IJI
2O -
| | sty "어1
| 门 "어1
용해,『D 圈_
| sty门
电U9博UB运999u999T由B迪自g)
*Fiqif)Loog,
나t근長安治的
*ú9时嘲4@电
LC河%그각표
2004 பொதுத் தேர்தல்
 

a g; 28
ல்கள்
ச் செயல்
சய்யப்பட்ட குற்ற
ોિ
0 சிறிய
L III flul I
C3&정()石그도田三國
(1909 Jilology@@
「TTL3中學TTCT
|&&TS
JILQG2III(IIIĞIITTI
현니社(1909 Josog)
*=*e
■(1909, LÕ1991 JIE)
|9დფ[[Fi |
*=们sītošās ĢIJI
T&니드國的)的u그역C해%
தகவல் தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணப்பதற்கான நிலையம் தேவகதி
22

Page 125
நன்றியுரை
தேவக.நி. அதன் கண்காணித்தல் முயற்சிக்கு எப்பொழுதும் ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் நல்கிய தேர்தல் ஆணையாளருக்கும் பொலிஸாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறது. நாங்கள் ஊடகங்களிற்கும், தமது ஒத்துழைப்பை வழங்கிய அரசியற் கட்சிகளிற்கும். உதவி வழங்கிய கொடையாளி சமூகத்திற்கும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். தேவக.நி. பொதுமக்களின் ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் இல்லாமல் கண்காணித்தலை செய்திருக்க முடியாது. நாங்கள் சகபிரஜைகளுக்குநன்றி தெரிவிப்பதுடன் எதிர்காலத்தில், இலங்கையில் இடம்பெறவிருக்கும் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்முறையில் நேர்மையை உறுதிப்படுத்த அவர்களின் ஆதரவு கிடைக்குமென எதிர்பார்க்கிறோம்.
தேர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்டவன்முறைச் சம்பவங்களைக் கண்காணிப்பதற்கான சுதந்திரமான பக்கசார்பற்ற ஒரு நிறுவனமாக தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையம் (தேவக.நி) 1997ல் மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் (மா.கொ.நி. சுதந்திர ஊடக இயக்கம் (சு.ஊ.இ) மற்றும் அரசியல் வன்முறைக்கு எதிரான கூட்டமைப்பு என்பவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது. தேவகநி 1997 தொடக்கம் ஒவ்வொரு தேசிய, | } || EB||3)|EFů) , மற்றும் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களையும் கண்காணித்துள்ளது. இதில் கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தல் (1999)
பொதுத்தேர்தல் 2000 மற்றும் 2001 ம் உள்ளடங்கும். மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் (மா.கொநி) தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தின் (தே.பெ.க.நி) செயலகமாக செயற்பட்டுவருகிறது.
لනිණි v ܓܒܪܝܐܐܵ%2
கலாநிதிபா.சரவணமுத்து சுனந்த தேசப்பியா சுனிலா அபயசேகரா
இனை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர் இணை அழைப்பாளர்