கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Sabaragamuwa Province

Page 1


Page 2
Elephalt (Jrpha Ilage Pinna Wal:
 


Page 3
SABARAC
One of Sri Lanka's nine is located in the south-ce and offers the visitor a ple culture, history, and adve of te Traill. Sabaragamuwa Province c. Kegalle & Ratnapura
 

To Vilces, Saba Tagai muliwa
Intral region of our island ntitulde of natural beauty, Ilture, found on a variety
'OI) sists of two districts -

Page 4
G
Saharagamuwa TPT ( y',ʻII1&cu" ix, 1 1 1 1 st f; L.II1 { »L15,
for its ger in s ... ( nt ' « il v Lur is, la 1 cd’s first experts, like 'lephants and snick's ( 'et tainly mit is 1 ( if the tot ble of this por « virin'ic' hav' .'« » 11 nuoc Licorns with the " ge 'Im trade, in its many facets ... either mining cutting : Inci | lishing. inaking Jewell' ty ( T
selling gems and Jewellery !
 

Mʻii 11 T1g:! I TI ;i Ii ', { 'I i hi"il

Page 5
Tiilill oli (“ Mi
At the : C'r 11 T: t of this. IIi | e || 1: Innens hcautiful of industries, is Ratnapura (City
t (it' Ins). Herc y LI will incl stones (f "X L'L' Illt" | 1 || || ality. It is tre a fel y'ati'ty , , , Si Illi TL's. Tulbiu's. I methys, ts, | 1:17, giai || 14' [83, t4, blir 11 li ns. c.“: 4s cy's. Istar 1 k. Il* I l.ʻs ; 1 [ h4.l s:upp)lh i1"L" S, :LI 1 «l Il1" Im y'stu"rir y LIs, Ill Is Il's (fills; ), In 11 it few.
 

(Tills Inna 11 ship) is 4 || high quality, al|| cutting all pit lishing heing done the | T; dit i Arnal way. Il y lland.
The fl' arc g . (I gem muse IIIs, laboratorics and shi wrix ms just a couple
if ni ill's, w ty | Te » Im R: III: MIT: "I wil.

Page 6
FLORA
[*Tiom « i nc facuo [ { x F mai t u Ir « o tx i :L no othcr ... Saharagamuwa is a place of great natural
cauty a nel many of our island's 1st film LIS 5 cc Ilic spots ,Lr" | xt:11 cel within the provinci",
Beginning with primi val Sinharaja ...
in th' few virgin forests left, in the world. Sinharaja, co wers an arca e of 89(C)) hectark's within which are funct strains. si rings. I iv i TS. Wii i s'i fills, wild lifi". r.ar. | T : L's. y, la hilt" | F | lys ir al Inc litrii | |n" rhs, he with intlige i 14 bis al L'Indemnic. I his Topical rain forest is rich in interest for the In:lt LITc le Wer with : n adventurous
 


Page 7

skul. Naturally i ne ciri me at dive through. by It walking ile ) Ing ca. Te fully forços cirilied py:: this will disci ve't never — ti i lwc! - forgotten sights and sounds. A Walk through the Sinha Tilja may well be the
Initur LII Inul al Ila Li ti burs !
LLS LLL LLLS Lt SLLLLLLSLLLLLSLE S LtLLLLLLL LLLLLS Whiç’lı Is Ilk Tw I'ınç ırk' ( 1r l'ss syrı Yıyrılı Yus with ele plants, seen in all their playfulness, whole herds of them, adults and h;thies, it thing and playing in the watcT , ir de 'ling ... sic i minally ( d 1 lice I11 they
lely counting ... in the tender II c.' shots
they li yw:.

Page 8
I)'|' : l'ills,
 

I'..."
st ಫ್ಲಿ 懿

Page 9
Hılpatlı Elli:
Ot cou Tsc there aru other sauna toi he scc. I and cII yed as well ... le pard, deer. will benar", croc xciile": ... and well yw'r 35( ) hir cd varieticos. And speaking (of birds. "Kurulukalay" in Kegalle is the spot for them ..., a Walk in sanctuary run by the For 'st Department ... and Kit Lilgala, ae'r css the river, which is a paradisc for the availalina.
Bulu It » ta Pass is anchtlic"T place w orth Visiling for its scenic beauty ... a walk through Horton Plains National Park or se me of the livelic St. wildest and mos | ran || ii | scic mae'r y ( yn the face of 1 hec l'arth
 

and the home of the rare Bear Monkey, ende 11lic to Sri Lanka, Belihul Oya Rest llcolist is a lovely spot to base yoursell, with the river and its lyriad little waterialls chuckling and gurgling nearby.
CD 1 the si Lilject (of water falls. Sab: trag:1|||LIwa province b{\asts of so many that we will have to mention a few „f the Int 1st famous. starting with Baker's Falls, which rises from Belihul Oya and is na II i cd after an Englishman, Samuel Baker, who "discovered" it in the year | '') 48. Als SL II at Illa|| I Ell: T) I willi Holla. Kalugas Ella and Bopath Ella.

Page 10
ーr
Alain's Peak ts, 7.3fol I feet abovu sa level a nel is I cichell thi (ough thick Lingle.
Saharagamuwa Province offers a variety of te Train and vegetation. In addition to the jungles and plains and velleys there are vast areas under plantation, cultivated with tea rh he 1 sic's. A visit, the retire, 1 ( a tea and rubber plantation and to a spice growe would be well worthwhile, providing, apart from the interest, an opportunity to purchase fresh tea and spices
More of natur's wonders ! I caves and cavcTIls sccm mysteriously 'xciting to you. y(LI Illust not neglect to visit Wavulanc, yct an ther (1 Our national trasures. Qui ta' LI Iniquite in Sri Lanka, the Wavulpa ne cawcs are: the Light te o originate from the pre-Cambrian era and a It I endered the more fascinating by their fi i II na tic or 1s (, if stalagmite's and stalactites a nel the fact that a Watter ce burst' (the: Halwinna D la) flows through the cavern. Filming a thunderous waterfall and pool,
The cave's ait: alls y home to thousands til hatts, whe' Inc.' 1 hic na Inc. Wavulpa rint', fr. In t El Silla li yw Id for halt: Wavulla.

Balhalagala, I Bille Rock as the English na nime:d it. is a rock which tTully resembles one (f the fait Bibles conc secs inole churches. Rising out of the jungle, it is a cira nati: sight.
The Rakwana-Buluto La Pass, on a surprising hairpin bend, gives an amazingly good view across the island, on it clear day.

Page 11
|
T: ; (iiiii.I.
Rautas gem pils līvi viell" (c than jewels for crila Inc int. A glimpist' int. the past. In less. fr. In the numerous fossils (vertebrate) holonging to the ple'iste c'' Inc age. Fric or in the sic, We knew th; || ||ic Ins, hippe pe Italii a Ind the rhinc visce Tuis were ft NL Ind in Sri Lanka ir 1
 

TE 。
linic's past and that cur island was inhibited by a racc Faborigini es, whose descendants, the Weddahs, live in their * iw in protected at eas. Imma in 1: iiiiiiig t llcir traditions and ancient way of life, dress, specch: in thci Way making Time sta nel sti||

Page 12
HISTORY AND A Thc I "his Tic settle Inc. Its I thi REM
*aly a Tag:||11|| w: Pri viIlce datu hack to a W "Ty Carly cric, d, as por wel hy recent City' 'xcavati is as will as this car Tikki ( 3 || I || ) ( h : T sites, llic carlist settlement lates back some 29,000 years.
Skcletal Ic11ains. Inici) a nel macro liths. Hi, III: ille Inc. Its. rhıt, “TLs, and f H h rt'ın; ins Wurk’ te Huril iri Belile'na ( Kiti ilgil: ). Al Lil' 1 : ( Kicgalle: ). Batatl: 1111h:1-l'11: ( Kuruw[[:1} and Bellan-h:Indi
It'lle's Sil (: || 4 || 4:1 ir l'habitati i r h ) (FB:ll: Ing till: ).
| hUTU are m{11 - 11. In fifty drawings of : II i Illils : 1l 4 other figures. III a de hy I) TL'hist« i Til' 11:A Ill, at II), Irawaka Kai 11 daA 1 li l' Ii ii ( Ticar Wara kapitola) and ta' dik nl Iuven (Illegalithic nih). the only one of its kimi d i r u Sii 11:111 ki, alt P': klaviga mı pıçılar.
In the century, B.C. huddhism came to Sri Lanka, making sweeping changes in CVery aspect of lift. IFort uit busly, Fricks : Il Im It: I Werk in Lis ( hy that time si numerous buildings, murals, drawings and piçtıII's 1'i 11 ail'ı İıl a goç il state of
It's 'wati i t . tell the tale.
AIlling the III any ancient temples in the
Twinck', we Illust ment in the Sana

ARCHEOLOGICAL [AINS
lily; Mali II)“ v let. situat el cle, 1st: ( )
Ritina||u|r, t W II i Illud liçeli'we'd I y have hccT1 huit by the king Par:1kr:Imabahul || ( | 23 (» – || 27 | AII) ).
The S:1 || 11; Tim Maha Peraheral (pigeant i pr ( i c'ession) held at this temple in thic 1118 Ith ( f August e ch year (Iraws lago er, wds of deve tes.
Bu'rʼ[nudi KK 1Wil:L. hLuilt :ı |1-{ y Li { 1 l1«" [ı11dcI li: « 1[ the 16th century by King Rajasingle I. is located a luart I of a Inile from Avis sa We'll: 1 ( yw II. (Oppie sitt: thc: k wil ar: ft LInci 1 lhe rims { if tlic" ( old Re vya|| Palacc
King Myll 11'. :|s s: hy lis ši. Il Raja singlit".

Page 13
S S S S S
I. iii . L'Isle iii ! (: , -,
 
 
 
 
 
 

King Rajasinghe supposedly killed 12 Bihikkushy throwing them in the Tiver int': the ka wil. The people if this area
ay tlıat t rn lights , if the P yra (fu|| | 1141 in). I gcille 'n v Los se'l nie: Tb. İlk 1; i ting In thi' will I. Which C. nil it he laken by 1. In: L | 1 || 1:1 | nds.
Clost by. is Maniya nga ina Royal Temple. [s, ,'','',' W: Alls ". Yw 'r' 'l Willi Tın Li rials.
Sankapal: l'emple, consisting of thr et ravics, ce i Titaining inscriptions da ting te i the 2nd century BC, was built by Pussadeva. me of the ten commandlers of the army if King Dutugemunu, who ruled wc T LII sl: it frt. In f ( x 17 BC. After ill' miljor battles we Te wer. Pussadewa
c came a Bihikku and melitat'd in (nt' if the 'v'.

Page 14
Delga in Iwa Temple at Ku Tuwital is famous for being the hiding-place of the Sacroid T ( ) th Rico: li ' ci ' [ ho Ixoric I Buddha for 44 long years. It is said that the teıınhle custo dian (of the shrint' in K otte' where the relic was kept, feared for its safety and swam the Diyawa nne Oya (river) to Sitawaka Kingdom, the gem studded casket hidden in his clothics, and |hid it irn :L large: grindirng st( ) rnu" Which c::LI1 he scen at Delgamuwa this clay, Iminus if course the SacTel Tochth Relic, which was taken to the Dalala Maligawa in Kandy in the IiII): « of King WiTtl:Lladlh;ar rma suriya T.
The ancient Aluthin tuwara Deli ııund: Devale has a history going back to the reign of King Parakramabahu I (1153 -
86 AD). Built during the reign of King Dap ilusena, this is the II lain shri Int: dedicated to the god Dedin uncla in Sri La Inka Lindi still has th' original Wish In Li Devale, two inscribed stinct slabs, (ld stone pillars and two rows of Lincarved I tectangul: I pilla TS.
Ille Te is an annual festival. hiclul in July|August, feat Li Ting per a hera. firewalking anul a water-cutting cu ru mony,

Baranili Kovil
蠶
叶 鬣
البت
S:il' W: St II. Scriptir

Page 15
Bellglla. s. named he cause of its appa It" nt T csemblance in shape te i that (of ;, "Booli" frLiiL ... c. 11) |:ain š thic reomains « f : L In 'll "Ill' (if the Tch th Relict where it Was ince ilgilir kupt In hiç ling 341 tlı Umul
of the Polonna ruwa peric cl. Near hy is Belligala Temple, which has a beautiful sh Ti|14 r. 14 s III with mLII:Ils and a very lflict 1 it ill sit cruel B re.
Da digama Kota Vichara, built by Pl Tolk I ilmalahu I (I 153 I 18f AD) at the si Le C of his birthplace is worth a visit, as is the Wattalama Raja Maha Vihara. with ruins dating hack to the 2nd century
3.
سکتے۔تال" = ! 5 I) Ltdiul II i Irl; I),'',':' : t \lLLI III y Noir":
 
 


Page 16
101 il l'11 F'iikli vigis III pH ||
ܒܸܐ ##
Danakirigala rock temple is one of the oldest in the Kegall' district and was kflown by the name of "Waddl haluma n:lp;arW;i t;i" in :imcicInt timcs, since it is built on the summit of a high hill, it commands a spectacular view,
 

Nikapitiya Pathgulgala temple is situated in al very heautiful location and als worth seeing is Wakirigala temple (Mawanella) a small temple huilt on pillars, with fine murals in its shrine Th")

Page 17
Sillawal temple (Aranayake) is a sma|| tl'Ile consisting I thic' caves, all (f them ct Nyereti i Isitle': with Illu Tals. It is said that the last King if Kandy spent Lac HHHS LLLLLS LLLLa LLL LLS aaaLLLL LLLLLL the St:11uc (i tle II rud Budill:4.
Du vil na Lg: llal temple at Mawa Ilıclla is built on a 608) - foot high rock, with a superb Wit' yw C of the sturri i turi di Ing arca. There is a shrine I (c. In built in pillars and another which dates hack to the period of King P: Talkrannabah Li 1. There is als y II illscripti. In which in lic's the gift of land to the king's command I-in-chief in Tu'cc ognitic ) ) { if his exile bits i 1 : waT Egilst Burt Illa,
l elu:I.I Ih I I'I'I I u Ibla' ",
 

L0S S
ниlu 1 u11 ili Mill:Iштин

Page 18
W In hulule na Wiharaya, Deliwala Kotawahera. Gallen Wiharaya. I Wku' Wiharaya, Degalaki riya, MakuTai. Rambukkana Dambulla Temple. Kota We hara. Muwampitiya, are other temples W orth secing,
The Ratnapura National Museum is open '''Ty d:ty of the week, Troll 9 to 5. ("X ("eʼp11 I "Triclays. It houses, 1 g o di collectic or 1 ( of
ع
Gesund cigalogaeth sL! ÉriBalk:ß F.H5: ciji igratiti biling of.
SOTIGHARACETYA UILTINTHE ENVIONE CETE
|E|II FLE LEl|Eli HL THE GREAT(Isl-IBa.
Ltdigil; II: Whi'i'
 

LLLLSrmaLS Lc raLLS LLLL LLLLLaLLS || 1 graphical a nel get ble ogical artefacts, :Lll Lir hu';urthc ul ir1 Sa har; agarın 1I W:4.
Salva l 1 : gal Im Luwa ID: 1cc is : Il ii r t fi b TI lil kull ils, SLLLLL S L L SL LLLLL LL LLLLLL LLLL LL LLLLLL LLS traditik II al dance for Ins Which has b''n handell di wI. rUtaining its pur S11 tt. |Tom generatie in te generation.

Page 19
CULTURAL
Masks and c is tuit's Ic traditional and siI 1v little or n«) variation through the
"" || || II Tics
lll. I 1 Isic -- T1ainly a di 11 ITT Tchestri. WW II li k i thicT : Tixcussiva" irls LI LI Ille In tis... s ii Ich as ty in hills, bells and la IIl hourin's, is nothing she » T t { } f cu o Impeo||ig. I IL' ultetep I est inance
of the ciri III is a Incil the c'' y implica Ltd. | paig Thythmic paterns se cm to sing and pulse with (incs hearthcat.
|The da Ilces. Which us :: Imisks ( | wa Tic ius, | ilk çlı, tr: Let'rs I 'lı I ''si'nting St Indy 81 I FN'T I 1: A LLIF : il b'i ilgs, LTC L'4 ble i 1 Iúil, si inn Limes humus, oste macabrc. ||14-Y LT 11 auditionally Lusic" clas p:ITL (of ("IIT; i ti%, k" Tk ilk I i t i I;il, 1 ( ) in yʼ« ok c" lolcʻsʼsirng. li lt "IIT 5' % 1 iinci ll':ıl siç İlk 14:88,
( ) || k || || Nications in this regie in we orth if Vestigati in include Sardie's Rock I
thwankanda (Incar Mawa nella ), a rocky Urag which for a time was the Tetre;lt of SELLLLLLLLSLS LLL LLLL SSSS SE S LLLLS S LLLLt Hic it ici". who waylalici and robbed the Ticll
Inc stly British Planc is travelling hy |he Ise-drawn carriage : ) iI 1 K N T der Lc 1 givt' te 1 his less, fort Linate: hic thron ! It is an interesting hike Lo the su Immit for nature ;l idd ; o lwc Illtuirc - lle yw'r is all kit.

ACTIVITIES
Wirth sc."ing, als i. a Dutch FC II 11 Rywa II wella whiclı W-L, la ter coccupiced by | he: Britis||1. This currently le huses the Police I of the LTea. There arc als y Seyer:1| other buildings of Dutch vintage nearby.

Page 20
Silva Tagai mu w. with its sic: Inic beauty : Tid tranquil atmospher v, lunds itsels naturally t ty the "ç 111 ("Il plati i Il ( lif'. The T ( i ri. s've: T:Il m'ditati on L'u'r 11 T : s in the t cogit om,
"Ku Tulukalay" at Kicgalle, a bird sanctuaTy. Illslo holIst 8 l 111L lilali 111 centre. Salgala Meditation CentTc can accommit dat c l 2 hikikkus in iis la tu'd caves in a hill) - acre Lingle sanctuary,
Nilinagoda Karundulcina Jungle Hermitage, Sinharaja Jungle II crimitage at Rakwana and Budugalia Jungle lier in itage Lil' thick (ther famous contrcs, while 11c Inc ist famius is undoubtedly Kalavati, which is a popular health resort, where traditional ayurvedic
 

TATIONS
(her hal) medicine is used in a holistic way, with herbal baths, oil massages. applications and infusions serving to cure diseases, relax and invigorate. Situated in Pe lheng da Village. Ratnapura, Kalvati Health Centre is a place of great natural
be:Luty.
Undulating mountains, cascading Waterfalls, peaceful rivers ... the constant chirruping of birds in Lintouched forests. these and the sites of interest, together with the nary good hotels. resthouses and gUCsthouses, make Saharagamuwa an inviting prospect.
Come visit Lis !

Page 21
I N D E X PLACES OF RELIGIOUS INTEREST
Kalkulu WRLujan uhin "hiriburu AlliuiihimI LI MFI u IE Wulin
Lili Wihlnym G. Wu Hurumu Rjali Illuhah "N'hi rurak
Liyu Puyeh
Mr.
Rolvrieher 10, keliul Raja Lahu, Wilh L.Tuy I. u Lju Luhn With ri rii 1. Sminkapnln Raj Inuhi Yihinyu 1. Muhu Lunı kurului
di Grid
WATER FAS
15. Lupil. El li kupu EIL .. LLEhli El 19. Hin lu Hs Hiln Ü. İkinlu Elli 2. Pukk. Mulli EIL 7. Mi yunu E-liu 2, Maupala LL EIl ##... ThựhựE=#1'Fll= 7-5. Alpul Ell
HISTORICAI, SITES
J.RLILAHDIY ellu, DLLEh Fouri
FHயா: படி
kk0S LML LLLLLLL LLLL LLLLLLLT LLLL LLL LLL LLLL TLLLLL 29, Madurwum Mulu Walk LI WI
OTHER INTERESTINGSTES
10, Pudu"rigumpuln Gulneau 41, Pilakaturala நபரேயடி 3. Borgulu Grup hulle Minuti
... yes
3, Ekitu
3. HI FTER
ki. Buddanubia ÜTLEH
Ehe Nuk dul Museun
Huhuhit P
Wu hulp
IP: INE: I l 'y' (.i. M1:till: yi: H.:||:||
 
 

Map showing Tourist Sites
Province of fra Kandy Sabaragamuwa
Taksi Scale:- 1:1.000.000
ತಿ: సై--*
LEGEND 一X° F I HEI కుడు Khalಷಿ PERE E ERI
-Foruka -- I'lw്യ = பூபா ர்ே -- FTYD LLidl y Dirki Capital 8 باطلاعلانprgہر జక్కి 6 her Turn
LMHLMMLLMLeCLe ekT MM TeTTCM 0LrS u ri right Frief rif

Page 22
TOLITISE i
FLITE HILT i II FTITIALI
Ministry of li li You h ATairs, Salbaragaппшүүa
NEW THYMNEI, REALINI:
II - 15
Ha Indy C Mulag. H SRI I
Handy C InlinTլիս Rավt1, 1 SIII
 

InfOITIIITati OI
III i Lig Hi VHIliı hil Li ITIJTI
הוח שוח וחשייםt Hill G.
Sparts & Tourism Provincial Council Imp LITH, SR || LLANK.A.
FII : 1로
Taft Celter
i, Kefalle LA NIKA
Taft Center Terialul pA, RA LIEPOLITI LANAKAMA
:ே
him.