கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அறிவுக்களஞ்சியம் 1993.06

Page 1
GT, Għal li
 

(2i ušóL unfš$)
*[T

Page 2


Page 3
அறிவுக் களஞ்சிய
12
ஆசிரியர் வரதர்
இணை ஆசிரியர் * - 356557 UTTGFnr M , A S LAS (செங்கை ஆழியான்)
துணை ஆசிரியர்:- கல்வயல்,வே, குமாரசாமி
அலுவலகம், 晏翠台。
காங்கேசன்துறைச்சாலை,
யாழ்ப்பாணம்.
இகழ் زg 45 465ھی۔
(13 ஆவது இதழ் O 5g5 2 fu
பொது அறிவுப்
(ufar, 27; LUIT ஆயிரக்கணக்கில்)
சிறப்பான அச்சமைப்பு
- சற்றே அதிகரித்து -
21= ? -g器 ல் வெளிவரும்.
ರಾಷ್ಟ್ರೊ
* திருமதி. * திரு. கா * திரு.ஆ.
* திரு Qui, 賣發河。丐 * மூதறிஞ * பேராசிர்
|* திரு. நர
*திரு ஐ * பேராசிரி * திரு. சி
* திரு. இ.
* கலாநிதி,
* வித்துவா *திரு. நா
* திரு. டெ 實一象ó。一哉、 * திரு. அது * திரு அ.
* வண. பி * கவிஞர் ★剑芭。夺。
* மருத்துவ
* கவிஞர் * திரு. கே

காப்பாளர்கள்
ச.அருள்திங்கை B - Aܘ (Hons)
வை. இரத்தினசிங்கம் (கொக்கூர்கிழார்) இராஜகோபால், B, A, Hers) அp, E பன் செல்வன்ட -
ஐங்கரநேசன், பி. எஸ்ஜி. gLDITUFTL), B.Sc., Dip. in Ed. ர் க. சி. குலரத்தினம் யர், அ. சண்முகதாஸ்
கா. ஜூண்முகநாதபிள்ளை
B - Se.. Dip, in Ed, S.L.A.E.s.
காந்தின் ܡܬܐ ܗ ܒ ܒ |url", ගණ, சிவஞானசுந்தரம் (நந்தி) , Garra solosir M. A. Dip. in Ed
ஜெயராஜ் காரை செ. சுந்தரம்பிள்ளை. ன் க. கொக்கலிங்கம் M. A. (சொக்கன்)
சோமகாத்தன் ஈழத்துச்சோமு) டாமினிக் ஜீவா.
gaggies b B. A, Dip. in Ed.
து. வை. நாகராஜன்
பஞ்சவிங்கம் B. So, Dip in Ed. ரான்சிஸ் அடிகளார். M. A, Dip in Ed சோ.பத்மநாதன், B, A.Hers) Dip in Ed.
பாலசுந்தரம் B, A, (tors)
கலாநிதி, எம் கே முருகானந்தன். இ முருகையன். M. A. ஈ. சி. வேலாயுதம் H. Sc., Lip in F.

Page 4
鱷 திருக்குறள்
அகழ்வாரைத்
இகழ்வார்ப் ே அகழ்வாரை உத நிலம் போல - த தம்மை இகழ்வா பொறுத்தல் தை பாகும். தன் மீது நின்று ெ னைத் தாங்கிக் ெ தம்மை இகழ்ந்து
மன்னித்தலே மிக
醫憑醫醫鑒醫
விதைகள் பரவுதல்
ബ தாய்ச்செடியிலிருந்து வெகுெ தான், முளைத்து வெளிவரும் ( சத்துகளும், நீரும், சூரிய ஒளியு இயற்கை விதைகளைப் பல்வேறு O இ ல வ ம் ப ஞ் சு, துணுக்கு, காற்றின் மூலம் பரவுகின்றன.
O அவரை, பட்டாணி, ஆமண கள் தங்கள் கணிகளை வெடிக்க முளைப்பதற்குத் துணை செய்கின் O பறவைகள் பழங்களைத் தி முளைக்கின்றன. சில விதைகளி மங்கள் காணப்படும். நெருஞ்சி அதனைப் பிடுங்கித் தூரவீசி வி ாடுகள் போன்ற விலங்குகளின் கிக் கொண்டு விடும். அ ைவ போது இவ் விதைகள் விழுந்து, 0 தேங்காய் போன்ற மிதக்கு பட்டு ஒதுங்குமிடங்களில் முலை
A 2-2
 

agg333333333333.
முத்துக்கள் தாங்கும் நிலம் போலத் தம்மை பொறுத்தல் தலை, ன்னை அகழ் படவரை யும்: தாங்கும் ாங்கி நிற்கும் நிலத் தை ப் GLITG). ரை - தம்மை இக ழ் ப வ ர்களையும் ஸ் - பொறுத்துக் கொள்ளுதலே சிறப்
காண்டே தன்னை வெட்டி அகழ்பவ காண்டிருக் கும் பூமியைப் போல; வேதனை செய்வோரையும் பொறுத்து கச் சிறப்பாகும்.
器醫
தாலைவில் விதைகள் சித ரி விழுந்தால் இளஞ்செடிகளுக்கு வேண்டிய உ ப் பு ச் ம் போதியளவில் கிடைக்கும். அதனால்
முறைகளில் பரப்புகின்றது.
ஹிப்டேசு போன்றவற்றின் விதைகள்
ாக்கு, வெண்டி, கடுகு முதலிய தாவரங் ச் செய்வதன் மூ ல ம் தூர விழுந் து ன்றன. ன்று, எச்சமிடும் போது விதைகள் பர பி ன் மீது முட்கள், Qariż 3 m iir, es, Ġr r முள் காலில் ைத த் த து ம் நாங்கள் டுகின்றோம். ந யு ருவி விதை ஆடு, " உ டலின் மீதுள்ள உரோமங்களில் சிக் தம் முடலை ம ரத் தி ல் தே ய் க் கு ம் விழுந்த இடத்தில் முளைக்கின்றன. ம் விதைகள் நீரினால் அள்ளிச் செல்லப் ாக்கின்றன. 戀

Page 5
6ھ تاشقننگے
1° o_GtrrrLôữijñöø “(Brrib° 3, đồ "ரோமுலசு என்பவனால் ஏற்பட்
2. "சீசர் என்னும் உரோமானியச் என்ற பொருளைக் குறிக்கும் செ இச் சொல் ஆங்கிலத்திலும் ஜெர்மன் 997ர்" என்றும் திரிந்து சக்கரவர்
இந்த அகஸ்டஸ் ஆ ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த மேற்கா இன்று உலகில் பெரும் பான்மையே பிறந்தது, யூதேயாவில் இ வ ணி 'பிலாத்து என்பவன்தான் கிறிஸ்து னைச் சிலுவையில் அறைந்து கொ
இவன் ஆட்சிக்காலத்திலேயே பிற சிேன்பே யேசுநாதர் இறந்தும் போ தான் யேசுமதம் தோன்றியது.
மூன்றுவித மனிதர் லர், மற்றவர்களை எப்படி வாழ்கிறார்கள் - இவர்கள் உண்
மிருகங்கள்.
0 வேறுசிலர், தாங்கள் நன்றாக வரை - தங்கள் நன்மைக்கு ஊறு கிறார்கள். இவர்கள் மனிதர்கள்
O இன்னும் சிலரோ, தங்களுக்கு ளுக்கு உதவுகிறார்கள் இவர்கள்
 

it sil
- மேலும் சில குறிப்புகள்
ற பெயர், அதன் முதல் அரசனான
- الرئيص
சொல் அம்மொழியில் "சக்கரவர்த்தி" η δύ. - னிலும் "கெய்சர்' என்றும் "உருசியனில் த்திகளைக் குறித்தது.
|ட்சி செய்த காலத்தில்தான் இவன் Fய நாடுகளில் ஒன்றான யூதேயாவில் பாரின் மதமாயிருக்கும் "கிறிஸ்துமதம்" ண் தேசாதிபதி (கவர்னர்) யாயிருந்த மதத்தின் மூலவரான யேசு பெருமா ல்லும்படி தீர்ப்பளித்தவன்.
ந்து இவன் ஆட்சிக் காலம் முடியும் னார். அகஸ்டசின் ஆட்சிக்காலத்தில்
- அல்லை ஆறுமுகம்
۔۔۔۔۔
和ür ★ ★ ★
வருத்தியேனும் தா ங் கள் நன்றா மை பில் மனிதர்களல்லர். இரண்டு கால்
வாழ்ந்து கொண் டு, இலுமான நேராத அளவில் - பிறருக்கும் உதவு * நல்ல மனி த ர் க ள் என்றே சொல்
தத் துன் 4 ம் நேரிடினும் மற்றவர்க
மகாத்மாக்கள் மாந்தருக்குள் தெய்
2 - 3.

Page 6
"மினி இயந்திர
பாரிய இயந்திர
O O. O. O. O.
நித்திரைக் குழப்பமா? அதற் காக நீங்கள் உட்கொள்ளும் மாத் திரை ஒரு ம ரு ந் து அல்ல: அது ஒரு குட்டி இயந்திரம். அது உட லில் ப ய ண ஞ் செய்கையில் உட வின் வெப்ப நிலையை டொக்ரர் தன் இடைப் பட் டி யி ல் வைத்திருக்கும் கருவிக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கும்.
ஆஸ் பத்திரி யில் ஒரு சத்திர சிகிச்சை நடக்கிறது. இரத்த அழுத்தத்தை கணிப்பிட குண்டூசி அளவு கருவியை டொக்ரர் இருத யத்தின் மீது வைக்கிறார். ஊசித் தலையில் இருப்பது மூன்று இயந் திரங்கள்.
வீ தி யி ல் ஒரு விபத்து. அடு வேக ஒட்டத்தின் விளைவு - தலை யில் பலத்த அடி. ஆன 7 ல் அந் தப் பெண் கா ய மின் றித் தப்பி னா ள். இரு வா க ன ங் களு ம் மோ தி ய போது "எயர்பேக்" ல் இருந்த நுண்ணிய "மை க்ரோ மெசின் விரைந்து அவளைக் காப் பாற்றியது.
பரவலாக பாவனைக்கு வந்து விட்ட இத்தகைய கருவிகள் சிறப்பு மிக்க அறிவியல் புரட்சியின் பெறு பேறுகளில் சில.
முடிந்தவரை பாரிய இயந்தி ரங்களை உருவாக்கி பெருமையுற்ற மனிதன் இன்று அந்த யுகத்திலி உருந்து விடை பெறுகிறான்-சின்னஞ் சிறு தொழில் நுட்ப யுக த் தி ல்
2 - 4

புகம் பிறக்கிறது! o மறைகிறது!
Ο o
கால டி எடுத்து வைக்கின்றான். இனி மினி இயந்திரங்களை உரு வா க் கும் மனிதனையே புகழும் செல்வமும் தேடி வரும்.
நுண் நோ க் கி ய ல் பொறி (Microscopic motor): 1990 Guo 27 Ĝi) 45 637 G3 Li nur 6cf) u rr Ludi agis 60) 6Dáš கழகத்தைச் சேர்ந்த லோங் - செங் ஃபான், யூ - சொங் - டாய் ஆகிய இரு வரும் மினி உலகில் ஒரு மாபெரும் சாதனை புரிந்தனர். எலக்ரோ னி க் மைக்ரோஸ்கோப் ஊ டா க உபகரணம் ஒன் ைற செலுத்தி முதன் முதலாக ைமி க் ரோஸ்கோ ப் பின் இயந்திரத்தை ஒட வைத்தனர்.
இப்-புதிய தொழில் நுட்பத் திலிருந்து கொம்பியூட்டர் மூளை, மைக்ரோ இயந்திர கணிப்புக் கருவி, மைக்ரோ காது, கண் , கை ஆகிய வற்றை உருவாக்க முடியும் என கலிபோர்னியா பல் க ைலக் க ழ கத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி றிச் சாட் முல்லர் கூறுகிறார்.
மைக்ரோ இயந்திர உலகின் அளவுக் கூறு மைக்ரோ மீ ற் ற ர் அதாவது ஒரு யாரின் மில்லியன் பகுப்பில் ஒன்று. (மனித மயிரின் சராசரி அகலம் 70 - 100 மைக்ரோ மீற்றர்) இந்த அதி ச ய மைக் ரோமய ஆட்சியில், அதிசய உல கின் கொள்கைகள் - ஊர்வன, நீர் மேல் நடக்கும் எறும்புகள் தமது நிறைபோல் பன்மடங்கு பாரத்தை சுமக்கும் என்பது போன்றவை

Page 7
எப்போதுமே பிரயோகம் பெறா. மைக்ரோ இயந்திர ஆய்வகங் களில் கடமை புரிவோர் சத்திர சிகிச்சை முக உறைகளை அணிய வேண்டும். இல்லையேல் மேசையில் இருக்கும் குரு னி உபகரணங் கிளைச் சுவாசிக்க நேரிடும்.
அபூர்வ மைக்ரோ உலகி ன் ஆராய்ச்சியாளரான விஞ்ஞா னி களும் பொறியியலாளரும் இயந்தி ரங்களை உருவாக்கப் புதிய முறை களை நாடுகிறார்கள். எ ங் க ள் இன்றைய உலகின் கடின உலோ கி வ் த ஸ், மைக்ரோ மட்டத்தில் மென்மையாகவும் இடமாகவும் மாறுகின்றன. ஆனால் பாரிய இயந் தி ரங் களு க் த சிலிக்கன் போன்ற உடையக்கூடிய பொருட் க ள் மைக்ரோ இயந்திரங்களில் பெரிதும் உதவும், குருணி மட் - த் தி ல், பொறியியில் ரீதியாக, சிலிக்கன் புலம்- வாய்ந்த து. உருக் குப்போல, என்கிறார் முல்லர்.
இதயத்துடிப்பு கைக்கடிகாரம்: a ful 9, it on h or or மைக்ரோ இயந்திரங்களின் பயன்பாடு மருத் துவம், விண்வெளி போன்ற விசேட துற்ைஜளில் மட்டுப்படுத்தப் பட் டிருந்தது. 9 90 நடுப் பகுதியில் ரயர்களில், அச்ச நிலையை கட் டுப்படுத்தும் அதிர்ச்சி உறுஞ் சி களில் மை க்ரோ இயந் தி ர ம் பொருத்திபட தயார்நிலை க் கார் களை வாங்க மு டி ந் த து. எதிர் வரும் தசாப்தங்களில் மைக்ரோ
இயர் சிரம் உங்கள் வீடுகளையும்
தயார் நிலையில் வைத் திருக்க உதவலாம். குளி அருட் டி க ைள
திறமையாக்க, சூழல் அசுத்தத்தை
குறைக்க, ஒரு குழ ந் தை நீரில்
 
 

விழுந்து விட் டால் அவலக்கு எழுப்ப, பூமிநடுக்கம் நிகழும் பிர தேசங்களில் அதிர்ச்சியை முன்பே தெரிந்து தண்ணீர்க் குழாய்களை யும் மின்சாரத்தையும் துண்டிக்க விபத்துக்கனைத் தடுக்க உதவும்
பொழுது போக்குத் துறையில் மைக்ரோ உணர்வலைகள் க9ை முயற்சிகளை சுயமரகவே ப இ வு செய்யும். இதயத்துடிப்பை, நாடித் துடிப்பை, இரத்த அழுத்தத்கை கண்காணிக்கும். மைக்ரோ உணரி வுக் கைக்கடிகாரங்கள் சடைகளில் கிடைக்கும். ரோபோ இயந் தி ர மனித ன் ஒரு ஈயின் அளவில் இருக்க தொழில் நுட் படம் டந்ைதுள்ளது. மனிதனைப் போல் நடக்கும், சிந்திக்கும் ஒரு பெரும் ரொபோ இயந்திரத்தை விஞ்ஞா னக் கற்பனைக் கதைகள், நாவல் கள் படம் பிடித்ததுண்டு. ஆனால் இன்று ரொபோவின் எதிர்காலம் நம்பிக்கையானது எ ன் ப த நீ கு மசாசுசெட்ஸ் இன் ஸ்ரிரியூட் ஒவ் டெக்னோலட்சிக்கு சென் ற ர ல் சான்று பார்க்க முடியும்.
*ஆயுதங்களை நாம் வடிவி மைக்கிறோம். பின்னர் அவ் வாயு தங்கள் எம் ைம வடிவமைக்கின் றன" என்பது விஞ்ஞானமொழி. எங்கள்-சின்னஞ்சிறு இயந்திரங்கள் அ தி ச ய வ ைக யி ல் எ ங் க ள் வாழ்வுப் பஈ ைத ைய-வடிவ ைமக் கும் என்பது தெளிவாகி விட்டது" "சிறியன சிந்திப்பதன் மூலம் விஞ்ஞானிகளும் சிந்தன்ை யாளரும் எங்க ள் எல்லோரதும் எதிர் காலத்தை விரிவாக்கி, வள மாக்கி வருகிறார்கள், Ο (நன்றி ரீடர்ஸ் டைஜெஸ்ட்.)
12 - 5

Page 8
வட மேற்கு ஐரோப்பாவில், ஸ்கண்டி நேவியா குடா நாட்டின் மேற்குப்பகுதியில் நோர்வே நாடுள் ளது. இதன் கரை வட கடலி லிருந்து 19312 கி. மீ , வ ைர நீண்டமைந்துள்ளது. அதி வட க் கேயுள்ள ஐரோ ப் பிய நாடு நோர்வேயாகும். இதன் கி ழ க் கு எல்லையில் சுவீடனும், வடகிழக்கு எல்லைகளில் பின்லாந்தும், ருசியா வும் காணப்படுகின்றன.
நோர்வேயில் 70 சதவீத நிலப் பரப்பு மக்கள் குடியேறாத பகுதி களாகக் காணப்படுகின்றது. அவை மலைப் பாங்கான ைவ படா க வும் பனிக்கட்டியாற்றினால் அரிக் கப்
噶
""
孪
6.
 

பட்ட பகுதிகளாகவும் காணப்படு கின்றன. பனிக் கட்டியாற்றரிப்பின் காரணமாக பலநூறு நுழை கழி கன் (Fiords) கரையோரங்களி லுள்ளன. நோர்வேக் க ைரயில் பெரிதும் சிறிதுமாக 150,000 தீவு களுள்ளன. நுழைகழிகள் கப் படல் கள் தங்கும் பாதுகாப்பான துறை களாகவுள்ளன. -
நோ ர் வே யி ல் முடியாட் சியே நடை பெறுகிறது. மன்னர் ஒலாப் என்பவரோடு, ஒரு மந்திரி சபையும் நிர்வாகத்தைக் கவனித்து வருகின்றது. மக்களால் தெரிவு செய்ய ப் பட்ட 158 அங்கத் தவர்களைக் கொண்ட பாராளு

Page 9
பரப்பு : a 23.895 சதுர 6lᏩᎦe குடிசனம் 4160,000 தலை நகர் ஆஒஸ்லோ மணம் க்றோன் (Kreme)
மொழி : நோர்விஜியன் கல்வியறிவு 100% தலாவருமானம் 13,989
மன்றம் ஒன்றுமுள்ளது.
நோர்வே நாட்டு மக்கள் சி வசீன வரலாற்றினையுடையன
ள்ை. சிறந்த வீரர்களாகவும்,
ல் படை களைக் கொண்ட கிளாகவும், நாடுகாண் ப யன களை மேற்கொள்வதில் ஆர் முடையவர்களாகவும் விளங்கி வான ர், 8ஆம் நூ ற் றா ண் லிருந்து 11 ஆம் நூற்றாண்
வரை வடமேற்கு ஐரோப்பாவு
கரையோ ரங்களி ல் ஆதிக்
செலுத்திய வைகிங்ஸ் (Viking நோர்வே ஜியர்களாவர். 1815 :
நோர்வே, அயல் நா டா ன சுவி
னின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் வந்த
பின் னர் 1905- இல் சமாதா
மாகப் பிரிந்து தனி நாடாகிய
1940 ஏ ப் பி ர ல் 9 ஆம் தி சு நோர்வேயினுள் ஜே ர் மன பு
○。
புடை புகுந்தது. பின் னர் 19
இல் ந ஈ ஸி ஆட்சியிலிருந்து வி
பட்டது. இன்று தேட்டோ-த
O ஒருவர் செய்த நன்றின்
பிறர் செய்த தீமைகன
innes

.جی
O frař
ற ப்
u ř
&st ̇ነ
ரி
நீர
விடு
TLJ
னத்தில் அங்கம் வகிக்கின்றது.
நோர்வே பின் நிலம் பயிர் ச் செய்கை நடவடிக்கை களு வாய்ப்பானதன்று, அதனால் ஆகி 3% நில மே விவசாயத்திற்குட் பட்டு ள் ளது. மீன்பிடி முக்கிய தொழிலாகவுள்ளது. பாற் பண்ணைத் தொழில்குறிப்பிடித்தக் கது தானியம், காய்கறி, பழவகை என்பன சிறியளவில் செய்கை மண் ணப்படுகி ன் றன, எண்ணெய், இயற்கைவாயு, காகித ம், அலு மினியம், இரும்புருக்கு, ப சளை, கப்பல்கள் என்பன ஏனைய உற் பக்தி த் தொழில்களாகவுள்ளன. நீர்மின் வலு நோர்வேயில் நன்கு விருத்தியுற்றுள்ளது. மீன், ம் ரன்
கள்ளமின்சக்தி, இரும்புத்தாது என்
பன இந்த நாட்டின் வளங்கனா கும். யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த பல நூறு இளைஞர்கள் இன்று அகதிகளாக நோர்வேயிலுள்ளனர்.
6.
ஒரு போதும் மறத்தலாகாது. உடனே மறந்து விடவேண்டும்.
geg
2-7

Page 10
குடிசனமதிப்பி
--குடிசன-மதிப்பு-நவீன-காலத் தி ல் நூற்றாண்டுகளுக்கு மு ன் பு - தான் தொடங்கி யது-ஆனால் மிகப் பழமையான காலத்தில் (கடி - சன மதிப்புடனடுக்கப்பட்டிருக்கின் | ற து. பாபில்ோனியாவில் 2009 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந் த க் கணி முறை இருந்திருக்கின்றது. சீனா, பாரசீகம் எகிப்துடஅ.கி ய நாடுகளும் இதைக் கடைப்பிடித்து வந்திருக்கின்றன.டனோவில்-வரி விகிக் ச வும், இராணுவத்துக்கு -ஆட்சேர்க்கவும்-குடிசன மதிப்பை
எடுத்தTசீக *
கிறிஸ்தவர்களின் வேகுப்புத்தக |மான பைபிளிலும் கடிகின மகிப் புப் பற்றிக் குவிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பி க் க ைரீ ரோமாபுரியை ஆண்டசெரிவர்துவியாஸ். இத்தா லியர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளக்கு ஒரு (மறை குங்கள்-டுைம்பகத்தினரின் எண்ணிக்கையையும், சொத்துக்க ளையும் அறிவிக்க வேண்டுமென்று இந்த மன் னன் கட்டளையிட் டான். ரோமாபுரிச் சக்கரவர்த்தி அகஸ்டஸ் என்பவர் ரோம் சாம் ராஜ்ஜியம் முழுவதற்கும் இ ந் த ஏற்ப ாட் ைட விரிவுபடுத்தினார்.
கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குடி ச ன மதிப்பு எடுக்கும் முறை இந்தியா டவில் இருந்திருக்கிறது. மெளரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த பிரசித்தி பெற்ற சத்திர குப்தனின் ஆட்சிக் காலத்
2 - 8

பின் வரலாறு
டி புத்தொளி *
தில் மெளரிய-சாம்ராஜ்யத்து மக க வரி ன் தொகை இனக்கெடுக்கி பட்டது
1759 இல் இழக்குப் பிரிக் தானியாவில் ஒவ்வோர் ஆண்டின் முடிவிலும் குடிசன மதிப்பு எடுக்க வேண்டுமென்று ஒரு ம சோ த 7 வந்த து. இந்த மசோதாவுக்குப் பலத்த எ தி ர் ப் புக் கிளம்பியக அப்படி யிருந்து ம் வாராளுமன் றம் இதனை ஏற்றுக் கொண்டது. ஆனால் பிரபுக்கள் ச ைபயில் தோல்வி கண்டது. பின்னர் 1800 இல் தான் க டி ச ன பற இப் பு மசோதக பிரிட்டனில் சட்ட அந் தஸ்தைப் பெற்றது
இந்தியாவில் 1871 ம் ஆ බී’ (වී குடிகனடமதிப்பு எகிப்பது ஆரம்ப மானது. நே ப ா ளம், காஷ்மீர் தவிர மற்ற இடங்களில் எல்லாம் குடிசன மதிப்புக் க ண க்கு எடுத் தரர்கள். அகில இந்தியாவிலும் இந்த ஏற்பாடு அமுலுக்கு வந்தது 1881 இல் தான். அன்று முதல் பத்தாண்டுக்கு ஒரு முறை இந்தக் கணக்கு எடுத்து வருகிறார்கன்.
இலங் ைக யி ல் ஒழுங்கான முறையில்-குடிசன மதிப்பீடு 1871 ம் ஆண்டிலேயே நடத்தப் பட்டது. இங்கம் பாக் து வரு- த் துக்கொரு மு ைற யே கு டி ச ன 9திப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இலங்கையின் குடிசன மதிப்பின் படி 871 ல்-24-இலட்சி மாடக இருந்தது. 1981 இல் கோடியே 48 இலட்சமாக உயர்ந்தது. O

Page 11
அசிசவி
" ச த இதிகாசத்தில் இட பெறும் முக்கி கதாபாத்திர *அதர் ஒரு வன சண் இவன் பாண்டவரி, கெளரவர் ஆஒயே குக்குப் படைக்க லப் பயிற் அளித்தகுருவாகியதுரோணாச்சா யருக்கும், கிருபாச்சாரியார் என் அந்தணரின் உடன்பிறந்தாளா6 கிருபைக்கும் மைந்தனர்ாகச் ஒவ: அருளாலே தோன்றியவன்; சிறற் வீரன். இறப்பே இல்லாத சிர
சிவி என இவன் கொடை
இரன்,
மாயவனான கண்ணபிரசன சூழ்ச்சியால் துரியோதனனது நக க்கைச்குப் பாத்திரனாகுக் நிை 33 Lea) a இழந்து பாரிதியுதீகத்தி
அவன் சா 9 ஆ
இவன் தீர்த்தயாத்திரை றான். எனினும் துரியோதனச் மீது கொண்ட நட்புணர்வு-இவை
வீடுத்து நீங்கவில்லை, தீர்த்தியா திரையிலிருந்து மீண்டுவது தபெச:
து தடாகக்கரையில் வீமனின் இது யுதத்தால் தாக்குண்டு துடைபி
படுகாயம் அடைந்து கிடந்த து
யோதனனை அத் நிலைக்குள்ள இவ வீமனையும் அவன் உட 6
-பிறந்தாரையும்-பழிவாங்கி Saussi
காக வஞ்சினம் புதன்று சென் அசுவத்தாமன் மீண்டு ம் ஆண்
பிரானின் சூழ்ச்சியர்ல் தனது எ
 

பத்தாமன்
சொக்கன்
ம் ம்ை நிறைவேறாது ஏ மாற வே ங்-நேர்ந்தது.
1ாண்டவரின் உருவ அமைப் " பில் இருந் த இவர் களின் 翁 மைந்தர்கள் ஐவரையுமே @u ့;j" ti] கொன்று அவர்களின் சிரங்களைக் 2 கொய்து குற்றுயிரிற் இடத்த து சி མ་ யோ இ ன லுக் கும் காட்டினான். " துரியோதனன், அட பரவி ! 安 நீ பாண்டவரைக் கொல்லவில்லை , βυ அவர்களின் மக்களைக் கொன் று டு என்கை குலத்தையே பிரிநாசம் செப் துவிட்டாயே!" என்று கவலையும் து வெகுளியும் மீதூரக் கூறித் தன் உயிரைவிட்டான். இவ்வாறு அசுவ த்தாமன் நன்மைசெய்யப் போப் -வீண்பழிபாவத்திற்கு உள்ள ஈன
ஆவலபாத்திரமாக மகாபாரதத்தில் சிந்திரிக்கப் பட்டுள்ளான்.
கண்ணபிரான், அசுவத் தாமன் " என்ற பெயர் பூண்ட யானையைக் 函 கொல்வித்து "அசு வ த் தர ம ன் ழி இற ந் தா ன்" என்ற பொய் பு ' ரை யினை த் த கு ம ன் ஈழ ல ம் வெளிப்படுத்தியதால், புத்திரபாசத் f தின் காரணமாகக் கலக்கமடைந்து
' , ', '(.* த ரோ ண ர் செயலிழந்து நிற்க. -அவரைத் திருஷ்டத்துய்மன் (பாஞ் சாலன் மகன்) அம்பு விடு த் து க் கொன்றான் என்பதும் பாரதத்தில்
வரும் மற்றொரு செய்தியாகும். ()
2 ..

Page 12
g-Tds 35L6)
சாக்கடலின் கரையில் நீங்கள் நிற்க நேரிடில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 430 மீற்றர் (1300 அடி) ஆழத் தில் இருக் கிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. தவறிவிழுந் ஆால் மூழ்கிவிட மாட்டீர்கள் மிதப் La rî as Gir. Frrjis Lóão (Dead Sea) பூமியின் மேற்பரப்பில் கடல் மட் டத் தி லிருந்து அதி ஆழத்தில் அமைந்துள்ள நீர்த்தேக்கமாகும். பல மில்லியன்கள் ஆண்டுகளுக்கு முன் தி டீ ர்ெ ன சின்ன ஆசியா துருக்கி) விலிருந்து விக்டோரியா ஏரி (ஆபிரிக்கா) வரை ய லா ன நிலம் 4000 மைல்கள் நீளத்திற்குப் பிளவுற்றுக் கீழிறங்கியது. இழு விசை காரணமாகப் பெரிய தொரு பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு கிழி க்கு ஆபிரிக்காவில் உ ரு வா கி யது.
அதன் விளைவாக இப்பெரிய பிளவுப் பள்ளத்தாக்கின் வட அந்தத்தில் சாக்கடல் உருவாகியது. உண்மை யில் இதுவோர் ஏரியே, எனினும் அதன் உவர் நீர் கருதி இதுவோர் உண்ணாட்டுக் கடலாகக் க ரு த ப்
பட்டு வருகின்றது.
தென் மேற்கு ஆசியா வி ல் (மத்திய தரைக்கடல்) இஸ்ரேல்யோர்டான் எல்லையில் சாக்கடல்
உள்ளது. இவ்விருநாடுகளும் இந்த வடக்கு - தெற்கான நீள் கடலைப் பங்கு போட்டு உரிமை பாராட்டு இன்றன. யோர்டான் இக்கடலின்
இடக்குப் பகுதியையும் கிழக்கி ன்

ஒரு பகு தி ைய யு ம் உரி ைம பாராட்ட, இஸ் ரே ல் தென்மேற் குப் பகுதி யை உரிமை கொண் டா டு கின் றது. ஒவ்வொரு நாடும் தங்களது பகுதியில் தான் உலகின் மிகப் பதிவான பிரதேச முள்ளது என விளம்பரப்படுத்து கின்றன.
மில்லியன் ஆண்டுகளாக ஜோர்டான் நதி காக்க டி லில் நீரைக் கொட்டித் தேங்குகின்றது. இந் நீர்ஆவியாகுதல் மூலமன்றி வேறு விதமாக இழப்பிற்குள்ளா வது கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் ஏழு மில்லியன் தொன் நீர் ஆவி யாகிறது எனக் கணித்துள்ளனர். இவ்விதமாக நன்னீர் இழக்கப்படு இறது. உப்பும் கணிப் பொருட் இளும் சாக்கடல் நீரில் எஞ்சுகின் றன.அதன் காரணமாக சாக்கடல் நீர் அடர்த்தி கூடியதாக த டி ப் பானதாக பாரமானதாக உப்புச் செறிந்ததாக மாறி விட்ட து சாதாரண கடல் நீரிலும் பார்க்க 5 மடங்கு உவரானது. அதனால் இந்த மிகு உவர்நீரில்-எந்த வொரு உயிரின மூ ம் வாழி முடி யாதுள்ளது. எனவே தான் 1 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் முதன் முதல் இசன் ஜெரோம்-என்பவரால் இந் நீர்த்தே க் கத்திற்கு "Dead Sea o ஒன்ரு பெயரிடப்பட்டது. எனி னும் இன்றைய ஆய்வுகளிலிருந்து திக நுண் ணிய-பக்டீரியாக்கள் இந்த நீரிலிருப்பது கண்டறியப் பட்டு ன் ளது. ஒவ்வோராண்டும்

Page 13
ஜோர்டான் நதியினால் அ? பட்டு வரும் ஆயிரக் கணக் நன்னீர் மீன்கள், இச்சாக்கட் விழுந்து இறந்து போகின் இச்சாக்கடல் நீரில் மக்னீ, புறோமைட்டோடு கூ டி ய கலப்புள்ளது. இரு கிளாஸ் கடல் நீரை அருந்தில் கட்ட நோயாளி ஆகலாம்; சிலவே மரணத்தைத் தழுவலாம். எ6 லும் சாக்கடலின் இன்றைய ெ மதி பல மில்லியன் ஆகும். மைக்கால ஆய்வுகளின் படி கடலில் குளோரின், ச ல் பொற்றாசியம், கல்சியம், சியம், புறோமைன் முதலான யங்கள் 45 பில்லியன்-தெ வரையிலுள்ளன. உப்பு மிகப் ைடக் காலத்திலிருந்து பெ பட்டு வருகின்றது. அதன ( கணக்கிடக் கூடிய தன் մ}}. ரேலின் பகுதியில் உப்ப நிறையவுள்ளன.
சாக்கடலின் இருபக் குங் லும் உயர்ந்த மலைகளுள்ள சாக்கடலிற்கு நீரை @!@!
صحیحیی صحبیبیسی مصصح حصه محصص
5T guid O. O. O. Gibs
مسیحی حصے کی۔
பிரபஞ்சத்தில் நமது பு டே நேரம் அளவிடப்படுகின் தளவில் பகல் பொழுது ே இரவு உறங்கி ஒய்வெடுப்பத கடிகாரங்கள் கண்டறிய யாகக் கொண்டே நேரம் மாறும் நிலையைக் கொண்1 நேரத்தைக் காட்டியது. நி அன்று உதவியுள்ளது. மர நிழலைக் கொண்டு காலக் அலெக்சாந்திரியாவில் நிறு இடத்தை வரையறுத்து ே
کينه
*ஆடிசிசிசிசிசிசிஷுஷு ஷுஷு ஆசி
 
 

ாளுப் கின்ற யோர்டான் நதியை நீர்ப் கான பாசனத்திற்காக இஸ் ரே லும் -லில் யோர்டானும் முழுமூச்சுடன் பயன் றன. கொள்கின்றன. அத னா ல் சாக் சியம் கடலினுள் சேரும் நீரினளவு குறை நச்சுக் கிறது, சாக்கடல் வருடா வருடம் சாக் 10 அங்குலங்கள் வீதம் தன் மட் ாயம் டத்தில் குறைகின்றது என அ ள பிசி விட்டுள்ளனர். குறையும் நீரைச் 20 சமன் படுத்தி, 50 மைல்கள் தூரத் வீறு தி லு ள்ள மத்தியதரைக் கடலி அண் லிருந்து ஒரு சுரங்கப்பாதையூடா இக் கக் கடல் நீரைச் சாக்கடலினுள் ர், கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டு க் னி மென வால்ரர் சி , லோடமில்க் கனி என்ற அமெரிக்கப் புவிப் பெளதிக ' வியலாளர் ஆலோசனை கூறியுள் " ௗார். அவ்வாறு கொண்டு வரப் சி" படும் நீர் 1300 ஆடி நீர்வீழ்ச்சி ' யாகச் சாக்கடலினுள் ச ரி யும். இஸ் அது, நையாகரா நீர் வீழ்ச் சி யி *" லும் பார்க்க எட்டு மடங்கு பெரிய ് ഐ 97° விருக்குமாம். இவ்வகையில் "Gör தா ன் சாக்கடலைக் காப்பாற்ற வ்கு (ԼՔԼգ-ԱյԼ0e
விக்கோளத்தின் பயணத்தைக் கொண் நீ நு. பண்டைய மனிதனைப் பொறுத் வேட்டையாடி உணவு தேடுவதற்கும் நற்குமாக விருந்தது. பல் வகை க் படுவதற்கு முன் , நிழலை அடிப்படை கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய னி ன் தோன்றும் நிழ லி ன் படிவு நிலை ழ ற் கடிகாரம் நேரத்தைக் கணிக்க ங்கள், குன்றுகள் என்பன வற்றின் கணிப்புச் செய்து கொண்டனர். த்தப்பட்ட ஒரு தூணின் நிழல் விழும் நரம் அளவிடப்படுள்ளது.--க , 锣。
iqSiqeTieTATeTeieTMMeLSSMLSSSM SeLeSTeTeT TeMTAeTAT ATAeMAeAeAMMMAAMMeLLeAeA ALALTA

Page 14
புறவொட்டுண்ணி
முதுகெலும்பில்லாத பிராணி
சுணுக்காலித் தொகுதியில் பூச்சி
வகுப்பைச் சேர்ந்தது: பெடிக்குலிடீ
என்னும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
சிறிய ஒட்டுண்ணிப் பிராணி அது தான் பேன்! பேனில் ஏறத்தது
200 இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு
ள்ளன. இவை யெல்லாம் பாலூட் டிகளின் உடம்பின் மேலே புறவொ பட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன.மனி தவுடம்பில் தலைப்பேன், சீலை பேன், அரைப்பேன் என மூன்றினர் களுள்ளன. இவை ஒட்டு ன்ன
வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய தகவமை
புகளை நன்கு கொண்டுள்ளன அவற்றின் உடல் தட்டையாகவிரு பதால் எ னித ஈ க மயிர்களா தடைப்படாமல் அவற்றினிடைே
ஊர்ந்து செல்கின்றன. பேனு க்
事藝-雷霸*妥 புறவொட்டுண்ணியா வாழும் பாலூட்டியின் இரத்த.ே அசுத்தம் உள்ளவர்களிடமே பே பரவியிருக்கும். கோழி முதலிய ட
வைகளிலும், சில பா லூட்டிகளிலு
ஒருவித பூச்சி ஒட்டுண்ணியை ே
ழிப்பேன் பறவைப்பேன் என்ப
ஊ இi , !
壹一蕙
 

- 'Byr'
கடந்த பல ஆண் டு கள எக்ஸ் கதிர்கள் பற்றி ய செய்தி மக்களின் கவனத்தை ஈர்க் து வகு கின்றது. இதனைக் கண்டு பிடித்த பெருமை பேராசிரியர் கொன்ராட் ரொன்ஜின் என்பவ ரையே சாரும். இவர் ஜெர்மனி பி லுள்ள லெனெப் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். தன் @原uš季 @T* ாவதாண்டில் கலாநிதிப் பட்டத் தையும் பெற்றார். 188 @ } வேர்ஸ்பேக் பல்கலைக் கழகத்தில் பெளதிக த் துறைப் பேராசிரியரா னார். அங்குப் பணியாற்றும் |பொழுது தான் எக்ஸ் கதிர்களைக்
கண்டுபிடித்தார். qSqS S S S S
பெளதிக விஞ்ஞா னி யா ன பேராசிரியர் ரொன்ஜின் இக்கதிர் களைக் கண்டு பிடித் தி பொழுது இவற்றைப் பற்றி எதுவும் தெரியா திருந்ததால் தெரியாக்க ணிை ந் எக்ஸினால் இவ ற் றைப் பெயரீட் டார். இக்கதிர்கள் இவரின் பெய ரல் ரொன்ஜின் கதிர்கள்' என வும் அழைக்கப் பெறும். இக் கண்டு | o...ಹಿ ಹಾಗ್ಹಾ 1901 இல் பெளதிக 鬣互函五厅*@P嘉和T、
பதிவில் இவருக்கு வழங்கப் பெற்
I
o | Doe
} இக்கதிர்களின் கண்டுபிடிப்புப் பற்றிய கதை மிகவுஞ் சுவையா குiனது. ஒரு நாள் தினது ஆய்வுகூடத் து இல் அரை கு திை 4 கி வெறுமை 6. யாக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழா ன் I யில் (இதோட்டுக் கதிர்க் குழாய்) ற வாயுக்களின் மின்னிறக்கம் பற்றிய பரிசோதனையில் ஈ நிபட்டிருந்தார். அப்பொழுது அறைமுழுதும் ஒரே இருட்டாக இருந்தது கதோட்டுக் ஒ, ஓர்க் குழி 4 ம் கருத்தானினால்
AZZaas essa

Page 15
மூடப்பட்டிருந்தது. அவ்வே ை கதோட்டுக் கதிர்க் குழாய்க்கருே கிடந்த பேரிய ம் பிளட் டி னே சயனைட் பளிங்கொன்று குழா தொழிற்பட்ட பொழுது புளே ரொளி கான் ற தை அவர் கை டார் குழாயின் மூடப்பட்ட சு5 குடாகத் தெரியாக் இதிர்கள் சி. சென்று பளிங்கடன் மோதியது
புளோ ரொளி உண்டாகியிருக்
வேண்டுமென உய்த்துணர்ந்தார் இது குறித்து வியந்து ரொன்ஜின் தாள் மரம் உலோகத் தகடுகள் 巫L万函飞g)、翁市高丽r、 செல்ல முடியுமென முடிபு செய
தார். இவை ஒளிக்கதிர்கள் போன்
றவையானாலும் கட்புலனாகா ளவு மிகக் குறுகிய அலை நீள பு டையவை என்றும் கண்டு சுெசன் டார். இதனைத் கொடர்ந்து மி மக்கியமான ஆனால் மிகச் #Tತ್ತಿ ான எண்ணமொன்று இவருக்கு: தோன்றியது. ஒளிப்படத் தகடு ளில் சாதாரண ஒளி தரக்க: ஏற்படுத்கம் பொழுது இக்கதிர்
"ளும் அவற்றில் பாதிப்பு ஏற்பாடு
தக் கூடுமென எண்ணினார். இது னைப் பரிசோதிக்க எண்ணித் தன் மனை வி யி ன் கையை ஒளிப்
டத் தக டொன்றில் வைக்க:
செய்து அ த ாை டா க இக்கதிர்க ளைச் செலுத்தினார். அத்தகட்டி னைக் கழுவிப் பார்த்து பொழுது தகட்டில் கையெலும்புகளும் அவர் றைச் சூழவுள்ள ச தை யி ன் பு வரைகளும் தெளிவாகப் பதிந்திருது
தன. அத்துடன் வி ர லி லு ள் வி
மோதிரம் பதிந்திருந்தது. உயிர்ட் பொருளொன்றன் என்புக்கூடு பட மெடுக்கப்பட்டது இதுவே முதன்
முறையாகும்.
என்புக் கூடுகளைப் படமெடுப்
 

r
;??”
பதற்கு மட்டுந் தா ன் எக்ஸ் கதிர் கள் பயன்படுத்தப்படுகிற தெ ன் றில்லை. புற்று நோய் போன்ற கொடிய நோய்களைக் குணப்படுத் தவும் மூச்சுப்பை நோய் களைப் பரிசோதிக்கவும் பித்தப்பை சிறுநீர கம் ஆகியவற்றிலுள்ள கற்களைப் பரிசோதிக்கவும் இக்கதிர்கள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு மருத்துவத்துறையில் பேருநன்மை செய்யும் இக்ககிர்கள் அளவுமீறிப் பயன்படுத் த ப் படும் பொழுது பெருந்ைேமயும் செய்துவி டு கி ன் றன. இவற்றைக் கண்டுபிடித்த ரொன்ஜினும் இவருடன் இப்பணி யில் ஈடுபட்டுழைத்த இவரும் இவற் றின் தாக்கத்தினாலேயே இறந்த னர். மருத்துவத்துறை ய ல் லாத வேறுபல துறைகளிலுங் கூட இக் கதிர் க ள் பயன்படுத்தப்பட்டு வாரு கின்றன. உடலில் மறைத்து வைக் கப்படும் தங்கம், வைரம் ாேன்ற பொருட்களை எளிதாகக் கண்டு கொள்ளவும், இயற்கை வைரங் அளைச் செய ந் கைவைரங்களினின் றும் வேறுபடுத்திக் கண்டு கொள் ளவும் பளிங்குகளின் கட்டமைப்பை (மடிவ செய்வதற்கும்ஸ் கட்டடங்கள் பாலங்கள் அமைக்கப் பயன்படும் இரும்புப் பாலங்களில் வெடிப்புகள் குமிழ்கள் இரு ப் பின் அவற்றைக் கண்டு கொள்ளவும் இக்கதிர்கள் பெருநன்மை புரிகின்றன. இக்கதிர் களைப் பயன்படுத்தி நோய்களைக் கண்டறிய "காற் ஸ்கானர், எனப் படும் இயந்திரமொன் றும் உருவாக் கப்பட்டுள்ளது. மனிதவுடலிலுள்ள
பல்வகைப் பிணிகளையும் கண்ட
றிவதற்கு இவ்வியந்திரம் பெருத்
997 செய்கின்றது.
EEEEEEEEEEEEEEE83-E#EEEEEE
3

Page 16
ஹிப்போ 8
О о பத்மினி கோபா
இன்றும் உலகெங்கும் மருத்து வத்தில் வட்டம் பெற்று மருத்துவ ராகக் கடமை புரியத் தொடங்கு பவர்கள், செய்யும் சத்தியப் பிர மாணம் ஹிப்போக்கிறிட்டிக் சத்தி யப்பிரமாணமேயாகும் ஹிப்போக் கிறிட்டிஸ் கி.மு.460 களில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த கிரேக்க மரு த்துவரும் மாத்துவப் பேராசிரியருமாவார். பிளேட்டோ இவரைத் தனது நூலில் பாராட்டி எழுதியுள்ளார். ஹிப்போக்கிறிட்டிஸ் கிரேக்க தத்து வஞானியான தேல்ஸினால் ஸ்தாபி க்கப்பட்ட கல்வி நிலையத்தில் மருத் துவம் பயின்று பின் அங்கே மருத் துவ ஆசிரியரானார். அங்கு மருத்து வத்துடன் மருத்துவர்கள் நோயாளர் களை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும்
என்றும் கற்பிக்கப்பட்டது.
தேவதைகளின் கோபத்தால் தான் நோய்கள் ஏற்படுகின்றன என நம்பப்பட்ட காலத்தில் ஹிப் போக கிறிட்டிஸ் துண்ணிந்து கண் மூடித்தனமான நம்பிக்கைகளைக் கண்டித்தார். ஹிப்போக்கிறிட்டிஸ் பல நாடுகளுக்கும் சென்று அந்நாடு களில் பிரசித்தி பெற்ற மருத்துவர் கனிடம் இருந்து ம் 1 ல வ ற்றை அறிந்தார். இவ ற்றை நன்கு ஆராய்ந்து அறிந்தார்.
இவர் தனது மருத்துவ நூலில் "மருத்துவர்க்ள் நோயின் தன்மையை நன்கு அவதானித்து, மருந்து வகை களையும் நன்கு ஆராய்ந்து, எது நோய்க்கு ஏற்றது எனப் பரி (Fff தித்துப் பார்த்தே மருத்து வம்
2-1 :

கிறிட்டிஸ்
செய்ய வேண்டும் என்று கூறியுள் எார். மேலும் ஒவ்வொரு தோ ளிக்கும் கொ டுக்கப்பட்ட மருந்து எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை யம் அவதானித்தே மருத்துவர்கள் இயல்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திக் கூறினார். ஹிப்போக்கிறிட்டிஸ் தனது நூலில் வலியுறுத்திக் கூறிய மிக முக் இய ான விடயம் பிரேத பரிசோத?ை" நோயாளர் ஒரு வர் இறத் து பேசினால் அவர் உடலை வெட்டிப் பிரேத பரிசோ த ைே செய்து க்காரணத்தால் நோயாளி இறத் தார் என்பதையும் இறந்தவருக்க வேறு எந்த நோய்கள் இருந்த என்பதையும் நோயாளியின் உள் உறுப்புகளிலே என்ன மாறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன என்றும் மருத் துவர்களும் அவர் களு க் இ க் கீழ் மருத்துவம் பயில்வோரும் ஆர' வேண்டும் என்று மிகவும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறினார்.
ஹிப்போக்கிறிட்டிஸ்ஸின் புகழ் அவர் வாழ்ந்த காலத் தி லே யே பல நாடுசளிலும் பரவி இருந்தது. பாரசீக நாட்டு ம ன் ன ன் த ன் படையினரிடையே பரவி வந்த தொற்று நோ ைய நீ க் கி உதவி னால் பெ ரும் செல் வத் தை க் கொடுக்க முன் வந்தான். ஆனால் அப்போது கிரேக்கத்துக்கும் பாரசீ கத்திற்கும் இடையே பகையிருந்த தால் எதிரிக்கு உதவுவது கெளர வத்திற்கு இழுக்கு என்று ஹிப் போக்கிறிட்டிஸ் அந்த அளவற்ற

Page 17
 

Page 18
மாமதம் என்ற
1799 ஆம் ஆண்டு ஆக்டிக் லெ சைபீரியாவில் வாழும் துங்கஸ் ւնք இனத்தைச் சேர்ந்த வேட்டைக் வித் ாரர் ஒருவர், பனிக் கட்டி களி விஞ் டையே துரு த் தி க் கொண்டு என் வளைந்த நீண்ட இரண்டு தந்தங் அ ஆள் வெளியே தெரிவதைக் கண்டு கா வியப்ப டைந் தார். யானை ஒன் குழு றின் தந்தங்க்ள் என்பது அவருக்குப் அ! புரிந்தது. அவை எவ்வாறு அங்கு தத் வந்தன என்பது அவருக்குப் வில்லை. அவ்வாறாயின் யாவிை ' ஒன்று பனிக்கட்டிகளிடையே ெ
புண்டு கிடக்கின்றதா? அவர் திரும்பி விட்டார். அதன் பின் நான் கு ஆண்டுகளுக்கு பின் தந்தங்களை விலைக்கு வாங்கும் ஒரு வியாட தியை அவர் அவ்விடத்துக்கு அசிைத் துச் சென்றார்.
பெரும் வி யப் பு பணிக்கட்டி நிலவி தற்போது யானையின் பெரும் tug 5tyle வெளியில் தெரிந்தது. சாதாரன யானை போன்றிருந் தாலும், அதிலும் artřesůLU ??? Lf5 எனது நீண்டு வளைந்த தந்தங் கள் உடல் முழுவதும் கம்பளியடர் த்தியாக ம யிர் கள். இவ்வாறான உருவை அவர் எங்கும் கண்டவரல் லர், இருபதினாயிரம் ஆ ண் டு க ளுக்கு முன் பூமியி ல் வாழ்ந்து அழிந்து போன மாமதம் (Mammam athin) ef eir st) யானையின் அழி யாத துயிர்ச்சுவடு அது துணிச் கட் டிக்குள் புதையுண்டு சில ஆபிர திட்டுகளாக உடல் அழியாது பாதுகாக்கப்பட்டு வெளிப்பட்டுள்
தந்த வி யசு பாரியிடமிருந்து தகவல் வெளியுலகிற்குப் பரவியது.
வர் பொறுப்பு என 府尋翻魯立清f? (
- 6

கம்பளி In 60
ன் ரொட்டிலுள்ள செ ধ্ৰুঘ্ন றர்ஸ் பேக் அக்கடமிக்கு அறி தார். அங்கிருந்து பிரித்தானிய தஞானியான ஹென்றி அடம்ஸ்
வருக்குத் தகவல் தெரிந்தது. 1806 ஆம் ஆண்டு மாதம் பட்ட இடத்திற்குச் ஒரு
ழவுடன் சென்றார். அவருக்கு திரிஸ்டம் இருந்தது முழு மாம தின் எலும்புக்கூடும்.ஒரு காதும், ட ாலும் கிடைத்தன. ஆனால், - மதத்தின் கற்பளிமயிர்த்தோலின் பரும்பகுதியை செ ன் பீற்றர்ஸ் க் அக்கடமி எடுத்து வைத்திகந் தி: அத்தோலிலிருந்த மயிர்களில் ப ரும் பகுதி கொட்டுப்பட்டிருந் து. இவற்றை ஹென்றி அ- ம்ஸ் ர்வையிட்டார். வட மு விை டர் பெயர்ந்ததால் یهribi.JL.ملی است டும்குளிரின் விளைவாக இந்த ܢ¬ ானைகள் இறக் க நேரிட்டது. سے ன்ற கருத்து நிலவியது. அது வறு கடும் குளி *ப்பிரதேசத்தில் ாழ்ந்த யானைகளே இவை அதி ரால் தான் அவற்றின் உடலில் டும்குளிரைத் தாங்கக் கூடிய தம் வி மயிர்கள்-அடர்ந்து வளர்ந்தி நந்தன என அடம் ஸ் ఇజాజీth தந்தார். 21 ܛܝܚܨܝܼ.. . ܏ அவரின் கருத்துக்கு ஆதி ரமாக கடம் பளி ம யிரை உ .
கொண்ட காண்ட விருகங்களும் வாழ்ந்துள்ளன ಜ್ಞr 5747 பின்னர் கிடைத்த உயிர்ச்சுவடுகள் தி ரூ பி த் தன. போலந்தில் ஒரு கு ைக யி ல் இரு கொண்ட காண்டாமிருகக் குட்டி கள் உயிர்ச்சுவடாக அகப்பட்டன. ைவ மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தற்செ ய லாக ஒரு எண்

Page 19
}}6ð = க் குரை சோ-எ-ம்.
ணெய்க்குழிக்குள் தவறிவிழுந்துள்
ஒன. அதனால் பரபின் (மெழுகுத்
தன்மையூான எண்ணெய்) அவ 障 களின் உடலைப் பேணித்தந்துள்
ஆக்டிக் சைபீரியாவில் பனிக்
கட்டிக்குள் புகையுண்டு கி L. li, மாமதங்கள் பலவற்றின் உடல்கள் சைபீரிய அதே சி க ளா ல் தண்டு பி டி க் க ப் பட்ட ன. அவற்றின் தந்த ங் இ ன் விற் க ப் பட் ட என: அவற்றின் உடல் நா ப் களுக்கு உண வா கி யது. இருப தி னா யிரம் வருடங்களுக்கு முன் பூமியில் வாழ்ந்த மாமதங்களின் இறைச்சி இன்றும் புதிதாக அழுகாது நாய் ஆனால் உண்ண ப் ட் டு ஸ் எ ன. ஒரியப் பணிக்கட்டிகளிடையே இதுவரை ஒரு இலட் சத்திற் கு மேற்ப ட் ட மாமதத்தந்தங்களும், து வற்றின் பல நூறு எலும் பு களும் கிடைத்துள்ளன.
تمنيوي
1901 ஆம் ஆண்டு சென் பீற் றர்ஸ் பேக் (இன்று லெனின் கிராட்) விஞ்ஞானக் கழகத் தி னரால் மா மத ம் ஒன்றின் முழு உடல் பனிக்கட்டிகளுக் கிடையிலி குந்து எடுக்கப்பட்டது. வடசைபீரி வி ல் பேரெசோவ்கா எ ன் ற -இடத்தில் இந்தக் கம்பளிய rao
கண்டெடுக்கப்பட்டது. அதன் வயிற் A னுடன் அது கடைசியாகச் சாப் பிட்ட உணவின் எச்சங்களும் இருந் தன. அத்தோடு அந்த மாமிதத் தி ன் நரம்புகளிலிருந்த இரத்திம் கூடப் பரிசிே இனக் குட்படுத்தப்
 

பட்ட து. அதன் உணவாகப்புத் களும் சில வகைக் கிழங்குகளும் இருந்தன என்பது புலனாகியதி: 1901 - இல் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட இந்த மாமதத்தின் உடல் காபன் டேற்றிங்" முறைமூலம் ஆராயப் பட்டது; அதிலிருந்து அது 4400 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. தைமூர் குடா நாட்டில் கண்டெடுக் கப் பட்ட இ ன் னொ ரு மாமதம், 12000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்திருப்பது கணிக்கப்பட்டது. seg. "| || || ||
பனிப்பிளவுகளுள் சிக்குண்ட வேளைகளில் அவற்றிலிருந்து விடு படுவதற்கு மாமதங்களின் பருத்த உடல்கள் இடந்த ர வில் ை போலும். அதனால், ஆக்டிப் பனிப்பிரதேசத்தில் ஒரு காலத்தில் சர் வ.சு த ந் திர மா க ஆதிக்கம் செலுத்திய மாமதங்கள் முற்றாய்
režim gub: The How and why Trans world Publishers, London
1 5 ܐ݉ܬܹܐ ܐ̄.
t- 7

Page 20
கவியரங்கேறிய மன்
யாழ்ப்பாண அரசையாண்ட மன்னன் மஞ்சு ங் ைக ப் பரராசசேகர மன்னன் 6 "மாரியுமுண்டு ஈ ங் கு உலகு புரப்பதுவே" போல, அவன் கொடைவளத்தைப் பாடி சே க ர ன் கவியரங்கேறிய புலவனாயுமிரு என்னும் அரசவமிசத்துப் புலவரைக் (ରଣ வமிசத்தைத் தமிழிலே பாடுவித்தான் இர எ ரத்தால் அறியக்கிடக்கிறது.
இன்ன காதை யியன்ற ඉහී, டுன்னு செஞ்சொற் று கட புன்னு சொற்பர ராச சே மன்னனின்ப மனங்கொள
கவியரங்கேறிய மற்றொரு நன்னன் ெ டம் வைத்தியம், கணிதம் ஆகிய பலதுை ஒதடமையாது கண் ணகி வழக்குரைத் செய்துள்ளான்
யரழ்ப்பான அரசருடைய அரமனைக் என்னுமிடத்தில் ஒரு தமிழ்ச் சங்கம் இரு வையிற் புலவர்கள் கூடியிருந்து தமிழ கிடக்கிறது.
அலுமினியம் *
அலுமினியம் ஒரு காலத்தில் தங்கத்தைப் போன்று விலை மதிப் @亚、
புள்ள உலோகமாக இரு ந் த் து ଶିjiff இன்று மலிவான உலோகமாக ,
மாறிவிட்டது. காரணம், அதை விப் , பிரித்தெடுப்பதில் உள்ள சிரம் இ அளவே, அலுமினியம் தனி உலோ , 4 Lü ாகக் கிடைப்பதில்லை. LFr ë. Zij சைட் போன்ற வேறு கனிமங்க வி ளுடன் சேர்ந்து சுட்டுப்-பொரு அ
事发二重8
 

| 601 f | ۱۰ ق) . ق به تهیه ممم یا معمامه ما
பரராசசேகரனை மிஞ்சி ானப் புல வர் பா டி என ர். எனக் க பிலர் பாடியமை னர். புரவலனாய பரராச ந்தான். அவன் அரசகேசரி ாண்டு காளிதாசரின்-இரகு ப து அந் நூ லி går i Tua)
gh Gurras l.
பு தூயநூல்
86 T
வாய்ந்ததே.
கராசசேகரன். இவன் சோதி றகளிலும் நூல்கள் இயற்றிய த பகுதியையும் காவியமா ஆக்
தத் தெற்கே, நாயன்மார் கட்டு நந்தது என்றும், அதன் ரே ாய்ந்தார்கள் என்றும் அறியக்
- Ο
ఫ్ఫ్
* * வே உள்ளது. பாக்சைட்டிலி து அலுமினியத்தைப் பி சித் து க்கும் முறையை "வலர்' என்ப
கண்டு பிடித்தார் அ தீ ற் குட தி கம் செலவாகியதால் விலை
ர்வாக இருந்தது. 1886 இல்
றால்' என்ற அமரிக் கர் மின் ரத்தைப் பயன்படுத்தி அலுமினி த் ைத ப் பிரித்தெடுக்கும் முறை
டு பித்தார். என்வே" *盔
ਸੀ । ரவி நிறு

Page 21
.UILDLLIII 6. Ο Τ הח
` ܐ .
கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட துற்றாண்டுகளில் யா ழ்ப்பா னத்தில் ஒரு சிற்றிராச்சியம் இருந்தது எனக்கொள்ள இட முண்டெனினும், அதன் தலை ந கர் எங்கிருந்தது என்பது தெரியவில்ல்ை, தற்போதைய யாழ்ப்பாண நகரம் இடைக் காலத்து யாழ்ப்பாண அரசின் திலை ந க ரா க விருந்தது. 16 ம் நூற்றாண்டில் போர்த் துக்கீசர் வந்த போது தமிழ் மன்னர்களுடைய அரண்மனை நல்லூரில் அமைந்திருந்தது.
1619-இல் போர்த்துக் கீசர் யாழ்ப்பாணத்தைக் கைப் பற்றிய பின்னர் யாழ்ப்பாணக் கோட்டை அவர்களாலே கட் டப்பட்டது. இதனை மைய மாகக் கொண்டே புதிய யாழ்ப்பாண நகரம் வளர்த் தது. புதிய நகருக்கான அரண் க ைள அமைக்க வேலை 1824 இல் தொடங்கியது. இது 16 3 2 ଭୂ ନାଁ) முற்றுவிக்கப்பட் டது. 16 5 8 இல் ஒல்லாந்தர் யாழ்ப்பாணித்தைக் கைப்பற் றிய பின் மீண்டும் சில மாற் றங்கள் செய்யப்பட்டு நகரம் பெரிதாக்கப்பட்டது. கோட் டைப் பகு தி யை விட வெளியே (3 "டை ()

என்னும் பகுதியும் காணேப்பட் டது
19 - ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது பலபுதியதேவாலயங்கள்,பாட சாலைகள், இல்லங்கள், வர்த் தக நிலையங்கள் ஆகியவை கட்டப்பட்டு நகரம் வளரத் தொடவங்கியது. 1902 -இல் காங்கேசன் துறையிலிருந்து யாழ்ப்பாண நகரம் வழியாகச் சாவகச்சேரி வரை புகையிரதப் பாதை திறக்கப்பட்டது.1905இல் இது கொழும்புப் பாதை யு டன் இணைக்கப்பட்டது. 1923 - இல் யாழ்ப்பாணத்தில் நகிர மாவட்ட சபிை ஒன்று அழைக்கப்பட்டது. இது 1940
இல் மாநகர சபையாகியது. இதன் பின்னர் பல புதிய கட் டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டு நக ரத்தின் தோற்றம் மாற்ற மடைந்துள்ளது.-- ... O
- நன்றி: யாழ்ப்பா ண் ப் பொது நூலகத்திறப்பு விழா 10@序 19嚮4.
2 - 9

Page 22
கனியங்கள்
இரசாயனத் தனிமங்க ளி ன் கட்டே கணிப் பொருள்கள் (கனி யங் ஒன்) (Minerals) ஆகும். கணிப் QL *ā需L二氢硫r 厨为 pó戟 @鱼鲨 எங்குமுள்ளன. நம ஏ நாளா ந் 9 வாழ் வி ல் அவை பெரும்பங்கினை வகிக்கின்றன. உண்மையில் பூ மி யில் விலங்கு, தாவரம், என்பன அல்லா த அ ைன த் து ம் கணியங் களேயாrh, வீட்டிலுள்ள ஏ கன ங் கன் கணிப் பொருட்களினாலா ன ைவ. நீங்கள் உபயோகிக்கும் பெ ன் சி வி ன் கூர் காரியமாகும். எ ல் ல ஈ கீ க ணீ யங் களும் கி. 18ானவை; ஆனால் நீர்மட்டும் கிர வக்கணிப ம் r ஈ ம், நீர் இரு இர சாயனத் தனிமங்களால் - ஒட்சிசன், ஐதரசன் - அகி சு. களிமண், சோக்கு, இாம்பு, னெ ன் னி, தங் கம் முதலியன கணிங் கிளாம். பூமி யில் 2000 உக்கு மேற்பட்ட கணி
யங்களுள்ளன.
சில கனியங்கள் பூமியின் மேற் பரப்பில் காணப்படுகின்றன. சில பூ மீ யி னு ள் காணப்படுகின்றன. எல்லாக் கனியங்களும் சுரங்கங்களி லிருந்து கிடைப்பதில்லை. சில கட விலிருந்தும் கிடைக்கின்றன. அவ் வ ைகயி ல் உப்பு முக்கிய கனிய மாகும். உப்பை நாம் உண வி ல் சேர்த்து உண்கின்றோம். பொருட் களை உற் பக்தி செய்ய க் னிேயத்தாதுக்கள் தே ைவ. அது போல நமது உடலை வளர்க்கவும் கினியங்கள் தேவை. நமது உடலிற் குத் தேவையான இரு ம் பு. முட்டை, ஈரல் எ ன் ப ன வ ற் றி லிருந்து கிடைக்கின்றது. வெண்
12 - 20

பிஞா'
變
鲨
蠱
翠
酸
黑
துணி
அன்னாசிப்பழத் தின் தாயகம் தன்னமெரிக்காவின் பேரு நாடா ம். பழத் ைென்னே கெட்டிரான ைதயும் வெளி? சொரசொரப் ான தோ ஹரம் கொண்ட அள் ாசி சு ைவ ய ர ன ைெளிய ம B0S YES SZ uBB BBTS S T ST S OO M TT
ாழை போன்ற இலைகள். தண் ன் நடு வி ல் வ ன ரும் பூ ங் காத்தே காயாக மா று கி றது. தன்னமெரிக்காவிலிருந்து ஸ்பானி ரால் அன்னாசி, ஐரோப் பா க்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அறி ழகமாகியது. அன்னாசியில் சுமார் 10 வகைகளுள்ளன. அன்னாசித் தோட்டம் ஒரு த ட ைவ போட் டால் பத்து ஆண்டு வரை பலன ரிக் கம். செங்காயாக அன் னா ைேயப் பறித்தா ல், பழம் ஒரு மாதம் வரை பழுதடையாதிருக் தம், அன்னாசி இலைகளின் நாரி விருந்து பிலிப்பைன் தீவில் "பிஞா" ன்ற ஆ ைட செய்கிறார்கள் .
பழக்கழிவு கால் நடைத்தீனி பாகவும் காகிதக் கூழாகவும் உப யோகமாகின்றது. - க - சற் னெ ப் க் கட்டியிலிருந்து எலும்பு கள் பலப்பட உதவும் க ல் சி யம் கிடைக்கின்றது. உப்புடன் க ல ந் நுண்ணும் அயோடின் தமது உடல் ஆரோக்கியத் திற்கு அவசியமா 6ರಿ!gle O

Page 23
தட்டச்சுத் தந்தை
கிறிஸ்தோபர்
தட்டச்சைக் து ண் டு பிடித் கிறிஸ்தோபர் ல தாம் ஷேர்ல் 24 02, 1819 ம் ஆண்டு மூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தா பாடசாலை படிப்பின் பி ன் அச் கூட உரிமையாளர் ஒருவரிடம் ெ ழில் பயின்றார். நான்கு வருடம் ளின் பின் மடிசன் என்ற இடத்த தமது பெற்றாருடன் சென்று கு யேறினார் ஒரு வருடத்தின் பி கெனோஷி என்ற இடத் தி ற் சென்று பத்திரிகை ஒன்றின் ஆ யராக கடமையாற்றினார். அது பின்னர் அரசி ய லி லும் ஈடுப டார். 1860ல் மில்வோக்நிெயூ என் ற் பத்திரிகையிலும் கடன யாற்றி ஆபிரகாம் லிங் கனா கொடுக்கப்பட்ட சுங்க அதிக n வேலையை ஏற்பதற்காக பத் கைத் துறையைக் கைவிட்டார். 1884ல் ஷோல்சும் அவரது ந பர் சாமுவேல் சேர்ல் என்பவ சேர்ந்து புத்தகங்களுக்கு இலக் இடும் பொறியைக் கண்டு பிடி அதற்கு அரச அங்கீகாரத்தை பெற்றார். இவர்களது நண்பரr கார்லஸ் கிலிடன் இ லக் கமி ( போறியை எழு த் து பொறிக் கருவியாக மாற்றும் படி ஆ6ே னை கூறினார். இவரின் ஆலே னைகளைக் கவர்ந்த ஷோ ன் தனது வாழ் நாளின் மிகுதிப் ப யை சோல், கிலிடன் ஆகியோருட இணைந்து தட்டச்சுக் கருவிை இ ண் டு பி டிக் க ச் செலவிட்ட 23 06 , 1888ல் தட்டச்சுப் ே றிக்கான அரச அங்கீகாரத்தை
 

லதாம் ஷோல்ஸ்
疹 తప్తి ଶ୍}
雳了
ல் 痒 「鳶
芭 ó冊 鑫 t ஸ் } if
·永
5 h 莓 த்து Կւծ, 『@エ டும் கும்
Tశ్రీకి
9f7f 5= ஸ் குதி -জুন্টু tịư ẳề
பா oà
பெற்றார். மேலும் தட்டச்சுப்பொ றியை நவீனமாக்கி அவற்றை அர சிலும் பதிவு செய்தார். மே லு கி அபிவிருத்தி செய்ய நிதிப்பற்றாக்கு றை அவருக்கு ஏற்பட்டது. 1873ல் தாம் கண்டுபிடித்த தட்டச்சு ெ றி உரிமை முழுவதையும் ஆயுதம் தயாரிப்பதில் பிரசித்தி பெற்ற நிறு இனமரதிய ரெமிங்டன் கம்பனிக்கு 12 , 000 டொலர்களுக்கு விற்றார் இக்கம்பனியிடம் கூடுதலான தட் டச்சுப் பொறிகளை உற்பத் தி செய் யக் கூடிய சகல வசதிகளும் இருந்த فوسامهٔ ژولی این مقدifل و روی قوی r girror Giglior in rقه قوی
காக உற்பத்தி செய்து ரெமிங்டன்
என்ற பெயரி ல் சந்தைப்படுத்தி
GUST Trif
ஷோல்ஸ் தொடர்ந்ாம் தட் டச்சை அபிவிருத்தி செய்யும் பணி யில் ஈடுபட்டார். இவர் 17 192 】&99á)函厅QLD厅硕r序。
0 முதன் முத வில் 1840 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 6 ஆம் திகதி தபால் முத் தி ரை புழக்கத்திற்கு வந்தது. உ ஸ் கில் முதல் தால் முத் திரை துை வெளி பி ட் - பெருமை இங்கிலாந்தைச் சேரும்
O ஒரு வீட்டுக் கூரையில் மேல் ஒரு நாளைக் கு விழும் சூரிய வெப்பம் 80 கிலோ நிலக்கரி அல் லது 28 வீற்றர் பெற்றோல் தரக்
கூடிய வெப்பத்திற்குச் சமமானது
என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ைசுகந்தி
ఆ==
-

Page 24
15 ஆம் நூ ற் றாண் டி ல் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் துTர கிழக்கிற்கு க் கடல் வழி ஒன்றி னைக் கண்டறிய அவாவின. அக் காலத் தி ல் ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆபிரிக்காவைச் சுற்றி இந்து சமுத் திரத்தில் பிர வே சிக்க முடியும் என்பதை ஐரோ ப் பி ய மக்கள் தெரிந்திருக்கவில்லை. ஐரோப்பா விலிருந்து மேற்குத் திசையில் பய ண ப் பட் டு, கீழைத்தேசங்களை அடைய முடி யும் என்ற கருத்து நிலவியது. அமெரிக்கக் கண்டங்கள் வட முனை வி லி ரு ந் து தென் முனைவு வரை பரந்து, அப்பாதை யில் தடையாக இருப்பதை அவர் கள் தெரிந்திருக்கவில்லை. கிறிஸ் தோபர் கொலம் பஸ் என்பார் பூமி உருண்டை சாதலால் மேற்குப் பக்கமாகப் பயணப்பட்டு கீழைத் தேசத்தை அடைய முடியும் என நம் பி னா ர். அத்திலாந்திக்கைச் க ட ந் து இந்தியாவை அடையும் மார் க்க ம் ஒன்றை க் காண வேண்டுமென்ற தணியாத தாகம்
ਪ-55 ਸੈਲੁ " கொலம்பஸ் முதலில் போர்த் துக்கல் மன்னன் ஜோன் என்பா டம் உதவி கோரினார். அக்கான தில் கட்டல் வழிப்பய ன ங் களில்
22
 

என்ற
கடலோடி
- "சர்வசித்தன்'
தது. ஆபிரிக்காவைச் சுற்றிப் பய ணப்பட்டு, இந்தியாவிற்குப் புதுக் டல் வழி காணும் ஆவலில் போர்த்துக்கல் இருந்தது. அதனால் கொலம்புசின் கோரிக்கை நிராகரிக் கப்பட, அவர் 1484 இல் ஸ்பெயின் நாட்டிற்குச் சென்று அரசி இசிெ பெல்லாவிடம் உதவி பெற்றார்: 1492 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 8 ஆம் திகதி சான்தா மரியா என்ற திசிை மைக் கப்பலுடன் மூன்று பெரிய பாய்க் கப்பல்களில் எண்பது மாடு மிகளுடன் இந்தியாவிற்கு வழி தேடிப் புறப்பட்டார், எ ல் ல்ை காணமுடியாத அத்திலாந்திக்கின் பரந்த ர ப் பும் கடற் பூதங்கள் பற்றிய மூடநம்பிக்கைகளும் குறி வளிகள் பற்றிய பயமும் மாலுமி களை அடிக்கடி-ப-ய முறுத் தின் கொலம் பசு டன் முரண்பட்டுத் திரும்பி விடுமாறு வற்புறுத் த வைத்தன. எனினும், கொலம்ப ஸின் விடா முயற் சி யு 1ம் தலை மைத்துவப் பண்பும் ஒக்டோபர் மாதம் 12 ஆம் திகதி அமெரிக்கக் கரை யை (சான் த ல் வடோர்) அடைய வைத்தன். தான் இந்தி
தாக அவர் நம்பினார்.
கொலம்பசின் வெற்றி க்கு அவரிடமிருந்த துணிவும் முயற்சி

Page 25
யும் அக்காலத்தின் சிறந்த கட பயணக் கருவிகளும் காரணமாகின தி சையறி கருவி, பிரிகருவிகள் படங்கள், உடுக் களைக் கணித் நிலையுணரும் வானியல் அறி எ ன் பன அனைத்தும் காரணம
t யின. சான் சல்வடோரில் ஒரு சறு மரக் கோட்டையைக் கட்டி அதி: நாற்பத்து நான்கு மாலுமிகளை டகுடியேற்றி விட்டு 1493 மார், 5ஆந் திகதி ஸ்பெயின் திரும்
டிசனம் கூறும் கணக்கு:
பிரமதேவனு
வடைத்தல் தொழிலைச் செய் கழிந்தது" என்றால் எல்லாருக்கு
அல்ல. சில பல நாட்களல்ல கணக்கில் பார்ப்போமா? கொஞ் போடவேண்டியிருக்கும்.
யுகங்கள் நான்கு:
கிருதயுகம் അ திரேதாயுகம் - துவாபரயுகம் - கலியுகம்
மொத்தம் வ
இப்படி நான்கு யுகங்களும் சதுர்யுகம் 43 லட்சத்து இருபதி இப்படி ஆயிரம் சதுர் யுக பகல் பொழுது கழியுமாம்.
எங்களுக்கு கழிந்தால்தான் பி
SజఅశోF అఖాతో* Sజాకా జ్ఞప్రాజూ ఇస్లాష్ట్రాసా

வந்தடைந்தார். ஐரோப்பாவிற் கும் கீழைத் தேசத்திற்குமிடையில் புதியதொரு நிலப்பரப்பு வடக்கு தெற்காகப் பரந்துள்ளது என்ற உண்மை அமெரிக்கோ வெஸ்பூசி என்பவரால் உலகிற்கு அறிவிக்கப் பட்டது. அதனால் தான் அப்புதிய நிலப்பரப்பிற்குக் கொலம்பூசின் பெயர் வழங்கப்படாது, அமெ ரிக்கோ வெ ஸ் பூ சி யின் பெயர் வழங்கப்பட்டது போலும். O
P
பக்கு ஒரு நாள்!
கின்ற பிரமதேவனுக்கு ஒரு நாள் ம் ஒரு நாள்தான் கழியுமா?
சில பல மாதங்களல்ல =ஆண்டுக் சம் கூட்டல் பெருக்கல் கணக்குக
1728009 ஆண்டுகள்
296000 860
鱷設20爵象
43盛0000
சேர்ந்தது ஒரு சதுர்யுகம். இந்தச் னாயிரம் ஆண்டுகள் கொண்டது: ங்கள் சேர்ந்தால் பிரம்மாவுக்கு ஒரு எனவே 864 கோடி ஆண்டு க ள் ரமாவுக் கு ஒரு நாள் கழியுமாம்! 0
இத ைஆன?” ஆசr ஆசஇ ைஇது ஆசS"
1慧 2、

Page 26
செஞ்சிலுவைச் g-rigid
O u D. Lumi u soft CD
ബര് ബഭ്രൂ മ്യ്ര സംജ് ജം ജ ജേ
போரில் காயமடையும் ட்விரர் களுக்கு உதவி செய்யும் நிறுவனம் செஞ்சிலுவைச் சங்கமாகும். இது ஒரு சர்வதேச அமைப்பு நிறுவனமா கும். இதன் தலைமைச் செயலகம் சுவிட்ஸர்லாந்து நாட்டில் ವ್ಹೀಲ್ಸ್ಕ್ ந க ரி ல் உள்ளது. உலகெங்கும் இதன் கிளைகள் உள்ளன.-இதன் கொடியில் வெள்ளைப் பின்னணி யில் சிவப்பு நிறச் சிலுவை பொ றிக்கப்பட்டிருப்பதால் செஞ் சி லு வைச் சங்கம் என அழைக்கப்படு கின்றது. முஸ்லிம் நாடுகள் சிலவற் றில் சிலுவைக்குப் பதிலாக பிறை சித்ததிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாடு களில் இவை "செவ்விளம்பிறைச்" a pisth (Red Crescent Society) எ ன் ற பெயரில் இயங்குகின்றது . போரில் காயமடைந்த வீரர்க ளுக்கு அவர்களின் நாடு, இனம், மொழி முதலிய வேறுபாடுகளைப் பார்க்காது இச்சங்கம் மருத்து வ உதவி அளிக்கின்றது . இவை தவிர போரில் கைதிகளாகப் பிடிபட்ட வீரர்களின் நலன்ை யும் இது பாது காக்கிறது. போர் ஏதும் நடக்காத காலத்தில் இது பொது மக்களின் சுகாதாரத்தைக் கவனித்து மருத் துவ வசதிகளை அளிக் கிற து. புயல், வெள்ளம், பூகம்பம் நிகழும்
போது இது மக்களுக்கு பேருதவி
செய்கிறது.
சிறந்த நல் நோக்கங்களைக்
2-24

கொண்டுள்ள இச் சங்கம் 1884ல் தே ர ன் தியது. செஞ்சிலுவைச் சங்கம் தோன்றக் கார ண மடா இ இருந்தவர் சுவிட்ஸர்லாந்து நாட் டைச் சேரிற் ஓ ஹென்றி டுனா ஆட் (Henry dunant) ganrif - 1859 659 பிரான் வசிற்கும்.துண்திரியாவுக்குமி டையே நடந்த போரில் மருத்துவ உதவியின்றி ம டி ந் த வீரர்களின் நிலையைக் க எண் டு இ வ. ர் க ன் கலங்கினார். துணைக்கு சில ைர அழைத்துச் சென்று சாகும் நிலை யிலிருந்த பல விரர்களுக்கு மருந்து கொடுத்துக் காப்பாற்றினார் இந் நிகழ்ச்சியை விபரித் து இவர் எழுதிய நூல் செ ஞ் சி லு ைவ ச் சங்கத்தின் தோ ற் றத் தி ற் கு வித்தானது.
இதன் பின் ஹென்றி டுனான்ட் பல நாடுகளுக்குச் சென்று இச்சங் கத்தை ஆரம்பித்தார். இதன் பய னா த இன்று எல்லா நாடுகளிலும் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் வேரோடி யுள்ளது. உதாரணமாக இந்தியா வில் 1920 ம் ஆண்டு கோற்றுவிக்க ப்பட்டது. இன்று இலங்கையிலுல் இவ்வமைப்பு தோன்றி இப்போர்க் கால சூழ்நிலையிலும் பல உதவிகள் மக்களுக்குப் புரிந்து உல்-இடத் தைப் பெற்று வருகின்றது. O

Page 27
குறுக்கெண் போட்ட
புதிய, புதுமையான போட்டி : அறிமுகப்படுத்துகின்றது. உங் எழுதி 18.6.93 க்கு முன் ஆசிரியர், துறைச்சாலை, யாழ்ப்பாணம். என் அனுப்பி வையுங்கள். விடை எழுது (மாணவராயின் பாடசாலைப் பெய
+---
*
产飞
+శ్రీశక్తి
o
| | 1 & ওল্পৰ্ক
இடமிருந்து வலம் (1) நிருதி மூ லை யி ன் திசைக்
கோள். (4) 4 ஆம் சதுர எண்ணுக்கும் 1 ஆம் சதுர எண்ணு க்கு மு ன்ௗ வித்தியாசம். (6) ஒழுங்கான ஐங்கோணி ஒன்
றின் புறக்கோணம். (8) செவ்வக மொ ன் றி ன் நீளம் 8-25 பி-அகலம் ட3, 75 m. இதன் சுற்றளவு. (1) காய் சதுரத்தின் மூலை விட் டங்கள் (-) பாகையில் இடை வெட்டும். (12) 10 Cம. பக்க நீள மு ன் எr | கணக்குற்றி ஒன்றி ன் முழு
மேற்பரப்பு. (16 X L 1X - IV உரோமன் இல க்கத்தை இத்து அராபிய இலக் கத்தில் இவ்வாறு எழுதலாம். (49) 70 Cn. வி ட் ட மு ன் ள கோளத்தின் மேற்பரப்பளவு.
இப் போட்டியைத் தயாரித்
ܢܝ ܠܝ ܠܡܒܨܝܡܸܢܝܼ ܒܚ.

4 - 1 பரிசு ரூபா 100/-
ஒன்றினை இம்முறை அறிவுக் களஞ் கள் விடைகளை தனிக் கடதாசியில் அறிவுக்களஞ்சியம், 226, காதேசன் ற முகவரிக்குக் கிடைக்கக் கூடியதாக ல் தாளில் உங்கள் பெயர், முகவரி, 1ரையும்) எழுதத் தவற வேண்டாம்.
土發*口
மேலிருந்து கீழ்
(2) 3 ஆம் முக்கோ ண எண் x 9 ஆம் முக்கோண எண். (3) 28 ஆம் இரட்டை எண். (4) ஒழுங்கான அறுகோணி ஒன் றில் ஒரு அகக் கோணத்தின்
(3) 1 மில்லியன் x 0.005 இன்
-பெறுமானம், (10) 81 ஆம் சதுர எண். (12) எழுகோணி ஒன்றில் இரண்டு கோ ண ங் க ளின் பெறுமதி 120, 130. மிகு தி 5 கோன
ங்களின் கூட்டுத் தொகை. (16) 14 m விட்டமுள்ள வட்டத்
தின் சுற்றளவு அவர்?. (அடுத்த இதழில்)
12. 25

Page 28
வினாக்களும்
O வேட்டையாடுவோர் டோர்ச்ை விழிகளுக்குப் பாய்ச்சி நி6ை வார்கள். மிருகங்களின் கண் தரின் கண்கள் அவ்வாறு லிப்பதில்லை? பிராணிகளின் கண் திரையின் பின்ட்
ஆடித்திரை உள்ளது. அதுதான் வெ மனித விழிகளின் பின் புறத்திலவ்வ
0 விமானங்களுக்கு இன்று எ
படுத்துகின்றனர்? சுத்தமான மண்ணெண்ணெய், பெற்
ளும். அதனால் அதிகம் தீப்பற்றிக் ெ ணெயைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
Ο (1) கண்ணாடி எவ்வாறு : (2) கண்ணாடியை முதலில்
(1) சிலிக்கா மணல், (B3FrT L rr, G. கண்ணாம்பு என்பன ஒன்று கண்ணாடி உருவாகும். (2) யார் தார்கள் என்பதற்குச் சரியான போ னீசியர்குள், கித்தியர்கள். .ே போர் பாவித்திருக்கிறாக்கள்
o ரோபேட் என்பது யாது? சிறிய கணணிகளின் தயவால் இய
இயந்திரக் கரங்களே. அவை ஜப்பு வேலைசளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு

விடைகளும் ே
வயிற் ஒளியை மிருகங்களின் குத்தி நிற்க வைத்துச் சுடு களில் ஒளிபட்டு பளிரிடும். மணி ஏன் வெளிச்சத்தைப் பிரதிய
றத்தில் டாப்பிட்டம் என்றொரு ளிச்சத்தைப் பிரதி பலிக் கி ற து,
ாறில்லை.
ரிபொருளாக எதனைப் பயன்
றல் சுலபத்தில் தீப்பற்றிக் கொள் காள்ளாது சுத்தமான மண்ண்ெண்
உருவாகிறது?
கண்டுபிடித்தவர்கள் யார்?
i sin i L fl Gio. து உருக்கினால் கண்டு பிடித் ஆதாரமில்லை.
ங்கும். இயந்திரமனிதர் ானிய தொழிற்சாலைகளில் குறித்தி
வருகின்றன.

Page 29
O (1) சுருதி, உரப்பு, பண்பு (2) இசைச்சுரவரி / 9 ILLI
(3) மேற்கத்திய முறையில் களால் குறிக்கப்படுகின் (4) நரம்புக் கருவிகள் எ (5) காற்றுக் கருவிகள் (6) கொட்டற் கருவிகள் (-) ஒலியின் மூன்று சிறப்பியல்புகள் களுடன் ஏதோவொரு வழியிற் சம் 95, tể), "ở", (3), C, D, E, F, G வயலின், செல்லோ, எஸ்ராஜ், !
ஹாமோனியம், மெலோ டிக் கா. மேளம், உடுக்கு.
O (1) இலங்கையில் எத்தை யங்களுள்ளன? (2) இரேடி
(3) 15 günü ile gı göruş ürı: (1) 19 வானிலை அவதான நிை (2) மிகவதிகவுயரத்திலுள்ள வளி அமுக்கம் என் ப ன வ ற் ைற அள இணைத்து வளிமண்டலத்துக்கு அ அமுக்கம், வெப்பநிலை என்பன ப வானிலை அவதான நிலையத்திற்கு மதியாகும்.
O நீரிலிருந்து பிடித்து வெ இறந்து விடுகின்றது?
வளியிலிருந்து ஒ ட் சி ச ை அவற்றின் உயிர் சிகழ்ச்சிக்கு அவர் லிருந்து பெறுகின்றன.
AMMMMMS MMTS MAMS MATSTS MST TST TMTS TST TTS TqMAqAS TASMMMSM MqMqSqS AAAAAALLLLLLSL 0 தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்தவர் என்று பொதுவாக நம் தது சுமார் 1400 ஆண்டு களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதிப்படுத்து அடுத்த இதழில்)
MMM MM SM SMT SAeLeT TMAeTT MeA eLqMLL LeLMLM TAA qMeLeA MMAMeA MM L
 

என்றால் என்ன? மம் என்றால் என்ன? b எண்சுரங்கள் எவ்வெழுத்துக் тmsзя ?
son 62
ாவை?
ir; ஒலிகளை உண்டாக்கும் அதிர்வு பந்தப்பட்டவை. (2) ச, ரிகை, ம, ப, A, B, C-(4-வீணை, சிதர்ர்,
* புல்லா ங் குழல், கிளாரினெம் மெளாத் ஒகன்ட5) மேளம், பறை
ன வானிலை அவதான நிலை யோ சொண்ட் என்பது வாது?
து?
லயங்களுள்ளன.
யின் ஈரப்பதன், டு வ ப்ப நிை ರಾ?
க்க உதவும் கருவி. ப லூ னு - "
னுப்பப்படும். அங்கிருந்து ஈரப்பதி?
ற்றிய தகவல் க ைள இக் கருவி அனுப்பும். (3) வானியியல் செய்ம்
ளி யில் போடப்பட்ட மீன் ஏன்
ன நேரடியாகப் பெறமுடியாதவை. யமான ஒட்சி ச ைன அவை நீரி
MSMS MAMLMAS SASieBeAAS TMMLSS TMLSSS SAMMLS AAALSAMAALASS SATLALS AMeLS TALALS TTT TeAS SMqSqqqq சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பப்படுகிறது. ஆனால் அவர் வாழ்ந் மு ன் பு தா ன் என்று சில சிறந்த கிறார்கள். (விபரமான தட்டுரை
27

Page 30
நெருப்புக் காய்ச்சி
டி . சி பொன்ன
நெருப்புக் காய்ச்சல் ஒரு கர மா ன தொற்றுடநோய். தற்போது மிக வேக மாக யாழ் குடாநாட்டின் பல பகுதிகளிலும் பரவிக் கொண்டு வருகின்றது. சத் துணவு இன்மையினால் மக்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குன்றி இருக்கின்ற இந்தக் காலகட்டத் தில் இந் நோய் பரவுவது ஆச்சி ரியமல்ல, அதனால் இது பரவு தலை தடுத்து நிறுத் த வேண்டி யது-எங்கள் அனைவர் ரினதும் தலையாய கடனாகும் கீழ் உள்ள விடயங் களைக் கவனமாகப் படித்து, அவற்றைக் கூடிய விரை வில் நடைமுறைப் படுத்துவது சாலச் சிறந்ததாகும்.
(1) நோயின் அறிகுறிகள்: மெல்லிய ஏகாய்ச்சலில் ஆரம்பித்து படிப் படி யாக, 102 - 104 ° F வரையில் காய்ச்சல் அதிகரிக்கும். உடல்வலி, தலைவலி உண்டாகும். நாளாந்தம் தமது வேலையைச் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படும், உணவு ன் னப் பிரியமின்மை, ஒரு சிலரிற்கு நெஞ் சிற் சளிக்கு ணம் ஏ ற் பட லா ம். உடலினுள் சிறுகுடல் தாக்கப்படும்; மண்ணிரல் வீக்கமடையலாம்.
(2) தொற்றும் முறைகள்: நோயாளியிஇடமலம், சலத்துடன் வெளியேறுகின்ற கிருமிகள் ஈக்க
•ም
12 28

Fsi) TYPHOID FEVER
rtou6\}{h} }
வி. ஸ்களிலுள்ள ரோமங்களில் ஒட்டிக் கொள்ளும்: ●肪ö一座垂° எமது உணவில் வந்து மொய்க்கும் @urg奥_@应西点 ருெ மிகள் எங் இன் 'னவில் கலந்து விடும்
நோயாளி புடன் பழகுபவர் கள், நோயாளியைப் பா 帝寺5季 செ ல் ப வர் க ள் நோயாளியின் yrağ659 345, 63ı yırrrr 636), முதலியவற் றில் ஒட்டியிருக்கும் 鲇印a” நீங்கள் கைகளில் ஒட்ட வைத்து உணவுண்ணும் பொழுது அக்கிரு
மிகள் உட்செல்லுகின்றன.
பொது க் கிணறுகளிலிருந்து பலருடைய வாளி களி னா ஏ டு க் கு ம் பொழு து அல்லது நோயாளியின் உடை, (3. Irr Ii 6oai முதலி ய வ ற் றை கிணற்றருகில் தோய்க்கும் பொழுது கிருமிகள் அடங்கிய நீர்த் துளிகள் இனற் றினுள் போக இடமுண்டு.
சாலை ஓரங் களி ல் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவுகளை வாங்கி உண்பவர்கள் அவற்றிற்கு ஈக்களால் கொண்டு வந்து சேர்க் பட்ட கிருமிகளையும் சேர்த்து உண்ண நேரிடும்
உவுைச் சாலைகளில் றும் ஒருவர் நோய்க் கிருமி காவி க இருந்தா ல் அவர் agoh இந் நோய் அச்சா *6)●af"完)一*ーリ வுண்ணும் பலரிற்குப் ப ர வ இல்முண்டு. ப ர் சை-பா க உண்னும் பழவகை, இலை வகை, காய் கறி 6-8 முதலியனவுக்கு ஊடாகவும்
இந் நோய் பரவலாம்.

Page 31
தடை முறைகள்:
மேற்குறிப்பிட்ட அ றி குறிக ளில் ஒன் றோ, பலவோ ஏற்பட் டால் அண்மையிலுள்ள குரு தி ப் பரிசோதனை செய்ய ՅռLգ-Աս வைத்திய சாலைக் குச் சென்று பரிசோதிக் க வேண்டும். இது நோய் ஆரம்பித்து பத்து நாட்க ளிற் குள் செய்யப்பட வேண்டும் ஏனெனில் 7 -10 நாட்கள் Lil' டும் இக்கிருமிகள் இரத்தத்தில் காணப்படும்.
பத்து நாட் களிற் குப் பின் கிருமிகள் மலசலத்தில் மாத்திரம் தான் காணப்படும். எனவே, 10 நாட்களிற்குப் பின் மலசல பரிசோ தனையின் மூலமே நோயைச் சரி யாகக் கண்டு பிடிக்க (1pւգ սյւն .
ம ல சலம் மலகூடத்திலேயே கழிக்கப்பட வேண்டும், மலகூடம் இல்லாது விட்டால் நோயாளியின் மலசலம் ஒரு கி ருமி நாசினியை இட்டு தொற் று நீக்கிய ஒன் புதைத்து விட வேண்டும்.
தெருவோரங்களில் வைக்கப் பட்டிருக்கும் உண வுகள்ட ஈக்கள் மொய்க்காமல் மூடி வைத்திருக்க வேண்டும். அதே போல உணவுச் சாலைகளில் கண்ணாடிப் பெட்டி களில் உணவை வைத் திருக்க வே ண் டு ம். இந்த விடயத்தைச் சூ காதாரப் பகுதியினர் கவனித்துக் கொள் வார் கள். தவறினால், திறந்து வைத் திருக்கும் 2.600] @| களே உண்ணவே கூடாது.
பொதுக் கின ற த வி ற் குத் தனிவாளி இல்லாவிட்டால், &T SU#

திற்குக் காலம் சுகாதாரப் பகுதி யினரின் உதவியுடன் 'குளோரீன்" இடுதல் நல்லது எப்படியானாலும்
-கொதித்து ஆறிய பின் குடிப்பதே
பாதுகாப்பு.
பச்சையாக உண்ணும் பழங் கள் காய்கறிகள் நன்றாகக் கழுவி யபின் உண்ண வேண்டும்.
G15Tr Lurr Gif? Gou La urmr uoffizulu வர் பழகுபவர் அல்லது பார்க்கச் செல்பவர் உணவு உண் ணமுன் இதுெ கைகளை சவர்க்காரமிட்டு நன்றாகக் கழுவிய பின் உணவை உண்ண வேண்டும்.
உணவுச் சாலைகளில் பரிமா றுபவர்களின் மல, சலம், குருதி பரிசோதிக் கப்பட்டு வைத்திய சான்றிதழ் பெற்ற பின்பே அக்க -948க்கு அனுமதி க் கப்படுவர். ஆனால் இது இங்கே நடை முறையில் இல்லை. -
நாம் உண்ணும் உணவு எந்த நேரமும் மூடி வைக்கப்பட வேண் டும்.
ஈக்கள் உற்பத்தியைத் தடை செய்யும் முகமாக எங்கள் சுற்றா டலைத் துப்புரவாக வைத்திருத்தல் வேண்டும்.
தடை மருந்து ப* ப் க்சு த ல்: முக்கி ய மா க பாடசாலை மாண வர்களிற்கும் நே. யா எளி யு டன் தொடர்புடையவர்களிற்கும் உன வைச் சமைத்த பின் அதிக நேரம் உண்பது விரும்பத்
தக்கது. Ο
1 2 - 29

Page 32
Ο
சிறு - சிறு
இலைகள் மரத்திலிருந்து உதி ரும் போது மஞ்சளாகி விழு கின்றன. பொதுவாக பச்சைத்
தாவரங்களில் குளோரபில் 魏象 களோரபில் b என்ற பச்சை
நிறப் பொருட்களும் grið, não, சாங்தோ பீல் என்ற மன்சள், செம்மஞ்சள் நிறப் பொருட்க ளும் த ன்டு. வெற்றில் பச்சை நிறமணிசளின் இா b க் ைத க் சு 7 லம் மற்ற இரண்டிலம் "றைவாசம். இக் க வ ங் த ஸ் றெர் க பின் மேலம் சில காலம்
உகவியுடன் ை7 ம் ந் த பின் இவைகள் உதிர்ன்ெறன துெ னாலேயே அ ைஒ விரrth பேr , பழுப்பு நிறமாக விழுகின்றன. - தி ஜெயவிஜயா, மாதகல் உலகத்திலேயே பழமையான மேளம் 14 அடி நீளமும் இரண்டு
 ெகா ன் நிறையும், 600 வரு ட ங் கி ஸ் பழமையானதுமான
மேளம் யப்பானில் உள்ளது.
- பரராசசேகரம் ரதீஸ்கரன் சர வகச்சேரி இந்துக்கல்லூரி விண்ணில் பறக்கும் வேகத்தில்
ஒட் டி வெற்றியீட்டிய வர் நைஜல் மான்ஸல் ஆவார்.
- செ. அாட்குமரன் நடராஜ இராமலிங்க வித்தியாலயம், புத்தூர்.

செய்திகள்
C 24 வது ஒலிம்பிக் G5 L u nr llll Lgதுே ல் நகரில் 1988 ஆம் ஆண்டு புரட்டாதி மாத 17 ஆம் திகதி நை றது. இது 16 நாட்கள் நி-ை பெற்றது. 161 நாடுகள் பங்கு பற்றின.
- இராசேஸ்வரன் துஷா தனாணி
யாழ். திருக்குடும்ப கீ Lê Lilo
0 நோபல் பரிசு உலகிலே வழங் கப்படும் சிறந்த பரிசுகளுள் ஒன்றாகும். இப்பரிசை ஏற்ப டுத்தியவர் சுவீடின் நாட்டின ரான "அ ல் பிரட் பேரின் ஹாட் நோபெல்' என்பவரா வர். இவரே ைட ன மை ட் வெடி மருந் ைத யும் கண்டு பிடித்தார். இப் பரி சாடன து பெளதீகம், இர சா ய ன ம் வைத்திய , இலக்கியம், சமா தா ன ம் போன்றவற்றிற்க வழங்கப் படும். இப் பரிசு 1901 ம் ஆண்டிலிருந்து வழங் கப்பட்டு வருகின்றது.
- சி , ஜெய த கன், சண்டிலிப்பாய்
O ஒரு மணி நேரத் தி ல் மனித னின் இதயம் 300 லீ ட் டர் இரத்தத்தை உள் வரி 1ங் கி வெளியேற்றுகின்றது. 4 3 0 0 தடவை இதயம் துடிக்கிறது. ஒரு மனிதனின் பாதத்திலிருந் து மூளைக்கு-க ண த் தாக் கர் செல்ல 50 | 1 செக்கன் எ டு க் @ tಡಿ
- ச . வசந்தமா ல" யர் / சாவகச்சேரி இந்துக்கல்லுரி

Page 33
பொது அறிவுப் போ
.
10.
Lis
ஹரிக்கேன் லாம்ப் - சூறாவ அது அரிக்கன் லாம்பு ஆகிவிட்
கார்ல் பென்ஸ் - 1885
டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்நாட நியூ மெக்சிக்கோ பாலை நிலத்
கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சு,
ஜெமினி. அரிஸ்ரோற்றில்,
மாருதப்பிரவல்லி, பரராஜசேகரன்.
景 பெறுவோர்:
முற்றிலும் சரியாகப் பின்வருவோர் ருக்கும் 15/- வீதம் 135-பரிசு வழி,
2.
3.
ந7 லவணன், யா/பரியோவr சோ. ராஜ் தணிகைச் செல்வ6 அ. நிராஜ் யாழ்/இந்துக் கல்லு யோ. சிவாகரன், யா/இந்துக் து பிரஷாந்தன், யா/கொக்குவ ச. பிரசன்னா, யாழ்/இந்துக் க நா. கெளசலா, சுண்டுக்குழி
* @prr"ডেপুটী ஜெயக்குமார், இந்துக்
Է. ցԹgւքոր, யாழ் மத்திய க
s
பொருளடக்கம்
அ. க. 7 ஆம் இதழ் தெ யுள்ள பொருளடக்கத்தை இந்த போய் விட்டது. அடுத்த இதழ் சேர்த்துக் கட்டுவோர் தயவு ெ கொள்க.

ட்டி = 3 (விடைகள்)
ნაჩქ வீசி ஒனு ம் அணை யா து விளக்கு L-37.
தில், 1945 யூலை 16 இல்,
விடை தந்துள்ளனர். ஒவ்வொருவ ங்கப்படுகின்றது.
ன் கல்லூரி. ன் யா/இந்துக்கல்லூரி. ir til
கல்லூரி பில் இந்துக் கல்லூரி. ல்லூரி.
களிர் கல்லூரி, கல்லூரி, சாவகச்சேரி.
53 GYIT If?.
ாடக்கம் 12 ஆம் இதழ் வரை இதழில் வெளியிட இயலாமற் பில் வரும். அ. க. இதழ்களைச் சய்து அது வரை பொறுத்துக்
- ஆசிரியர்
-3

Page 34
வணக்கம்,
அறிவுக் களஞ்சியத்தின் முதலாண்டுச் வது இதழி இது.
அடுத்த யூலை முகல் நாள் அறிவு: அந்த இதழை அதிக பக்கங்களுடன் மென்று முன்பு எண்ணியிருந்தேன். - இ ஆனாலும் அடுத்த இதழ் நல்ல கசிறப்பாக வெளிவரும்
நினைத்ததையெல்லாம் சா தி க் க விலையை பத்து ரூபாவுக்கு மேல் அதிக திருந்தேன். அதுவும் முடியவில்லை.
அடுக்த இதழின் விலை ரூபா 12 எமது அன்பார்ந்த வாசகர் க ள் 鲇 நம்புகிறேன்.
அடுக்க இதழில், நீங்கள் துவலே மாபெரும் பொது அறிவுப் போட்டி ஒ * உங்களுக்குத் தெரிவிக்க இன்னொ
அறிவுக் களஞ்சியம், உயர் வகுப்பு அறிவில் ஆர்வமுள்ள பெரியவர்களுக்கு உங்கள் சின்னஞ் சிறு கம்பி தங்ை பதினைந்து வயதுக்குட்பட்ட - வ வாசிக்கும் பழக்கத்தை தேசியக் கடமை யென்று கருதுகிறேன் சிறுவயதில் நிறைய வாசித்துப் பது பெரிய அறிஞர்களாகவும், எழுத்தாளர் சிறார்களிடையே வாசிக்கும் பழக் சொந்தப்பட்டறிவின் பேரில் - அவர்களு சிறு சிறு கதை நூல்களை
வரதர் கதைமலர்' என்ற வரி ை வெளி வருகிறது. மிகச் சிறந்த எழு அநு. வை. நாகராஜன் எழுதிய "அவ கதை நிச்சயமாக தம்பிதங்கைகளின் ம உங்கள் தம்பி தங்கைகளுக்குச் சொல் படிக்கலாம்!
அறிவுக் களஞ்சியம் - 12 சீழ்ப்பா 226 ஆம் இலச்சத்திலுள்ள ஆனந்த # , శ్రా, గొత్తి గౌF తోనో - gజీ * 8;

கடைசி இதழ் ைபன்னிரண்டாட
* களஞ்சியத்தின் பிறந்த நாள். கச் சிறப்பாக வெளியிடவேண்டு யலவில்லை.
தாசியில், புதிய தோற்றத்துடன்
முடியாத காலம். அ. க. வின் சிப்பதில்லை என்றுதான் நினைத்
1. நாட்டு நிலைமை தெரிநீக தை ஏற்றுக் கொள்வார்களென
ாடு எ கிர் பார் க் கக் 9. 9. l. ன்றும் வெளிவர இருக்கிறது. ரு நல்ல செய்தியும் இருக்கிறது. மாணவர்களுக்கும் மற்றும் பொது நம் உதவுகிறது. ஒககளை எண்ணிப் பார்க்கிறேன். ஈசிக்கத் தெரிந்த சிறார்களின் 1ண்டியது ஒரு முக் கி யாமா ன
கியவர்கள் பலர் பிற் காலத்தில் களாகவும் வந்திருக்கிறார்கள். கத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக எனது க்கென எழுதப்பெற்ற சு ைவயான தற்கு எண்ணியுள்ளேன். Fயில் முதலாவது மலர் 1 - 7 - 93ல் த்தாளர்களில் ஒரு வ ரா ன திரு ன் பெரியவன்" என்ற சுவையான னங்களைக் கொள்ளை கொள்ளும், லி வையுங்கள். -ஏன் நீங்கள் கூடப் - ைவரதர்
ணம்,காங்கேசன் துறை ச் சா ைல ா அச்சசத்தில் அச்சிட்டு வெளியிட் 霹。

Page 35


Page 36
அறிவுக்களஞ்சியம்' - உத
O நீங்கள் பிறந்தது 1968 க்குப்
நாளிதழ்கள், சஞ்சிகைகள், பல்ே
ஆர்வமுள்ளவரா?
O வர சித்த தன் ப யனாக ர
அறிவு உள்ளவரா?
உடல் நலமும் சுறு சுறுப்பும் உள்ள
O வேலை நாட்களில் தினசரி நான்கு தொழிற் பயிற்சிக்காகச் செலவி - O கையெழுத்து திருத்தமானதா? O - சரியெனில், நீங்க ள் எ ப் ப களஞ்சியத்தில் உத வி யா சி ரிய ரா வாய்ப்புண்டு. சம்பளமும் உண்டு.
உங்கள் விண்ணப்பத்தை சொ 15, 6 193க்கு முன்னர் பின்வரும் முக அனுப்பி வையுங்கள் அறிவுக் களஞ்சி சாலை, யாழ்ப்பாணம்,
காத்திருங்கள்:
பதினைந்து வயதுக்குட்ப வரதர் கதை
பிரபல எழு
அரு வை நாகர
என்ற மிகச் சுை o) نہ 93ے 17

விஆசிரியர் பதவி
GODT UT IT? வறு நூ ல் கள் வாசிப்பதில்
ள வு பரந்துபட்ட பொது
του Τιτέ
ம ணித் தி ய ர ல ங் க ைள 茜亞山n功7°
லி ன ராயினும், அறிவு க் க ப் பயிற்சிபெற உங்களுக்கு
ந்தக் கையெழுத்தில் σταρ β' வரிக்குக் கிடைக்கக் கூடியதாக ம, 226, காககேசன் துறைச்
பட்ட சிறார்களுக்கான சையில் முதலாவதாக த்தாளர் ாஜன் எழுதிய
வயான நூல் வளிவருகிறது.
SSSSDSDSSSSSSSSS