கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1981.10

Page 1
TAM
TI
*
WOL I No. 1 1 - من جه التي
ME
N
N
༥ ང་༽།
UNP-TULFAgreement A Breakthrough Or Ta Move By Government
Following the police atrocities in the northern part of Sri Lanka and 'W', idespread COTT I Till Tal violence that enveloped the country during AugustSeptember this year, the recent talks
connenced between the United Na:ional Party (UNP) Go weTn Iner] ( and the Leadership of the Ta Til Uliited Liberation Front (TULF) hawe been hailed by some as a major breakthrough in restoring inter-racial harmOny in Sri Lanka.
However some others have described in this effort as a tactical move on the part of the government and refer to the forthcoming Queen's visit as one of the Inotives behind the governIn ent's desire to ensure a semblance of peace and harmony in the country during the visit. They also point Out the campaign that Mr., J.R., Jayawar. dene carried out in 1959 to successfully wreck the Bandaranaike-Chelyanayagam Pact and question his bonafides.
State Of Eпегgeпсу
Whatever may be the Ilotivations of the parties to the talks, the fact is that the country, following the declaration of a State of emergency and LI NP-TULF talks, is presently enjoying a degree of relative peace, The leaders, whether they be of the ''filment of the TULF should realise the enormous cost the people of time country hawe paid over the years both in terms of human life and property and dedicate thern selves to the resolution of the problem. They should remember that: "Those who do not remember the past are condemned
Lo Telive it" (Santa philosopher),
It is learnt that
Committee headed by including several senio ters and TULF leader Lup to keep all mi inter-racial relations u review. It is Teliably Professor A. J. Wils | Tecalled frOrr. Ce President and played a talks and in working ot. have expressed misgis inclusion in this Co. Industries Minister, M who has earned notori extreme anti-Tamil ex hala chauvinism and [Talde is the baseliess Tamil civil servants, I LITETs and busines SITe
TULF Dem It is understood tr placed five demand
government including
the appointment of a commission to inq May-June police atroc Sri Lanka, Reliable so ag Telement has been T following matters; a H be set up to previ disturbances; as far as per cent of the pc. stationed in the Northe Provinces to be Tamil extension of this prin sectors of governmen operating the recently
(Contd, on 1

25 Pelice:
tical
'ana, American
a permanent
the President,
cabinet Minis's, has been set atters affecting nder continuous
reported that on, Ph.D., was Lnada by the , key role in the ut details, Some rings about the In Imittee of the r, Cyril Mathew ety as the most
ponent of Sin
POWERFUL PERSONS
whose Stock-inwilification of University lec
ands
at the TULF s befo Te the
a demand for n international ire into the ities in Jaffna, urces state that eached on the Hor The Guard to en conmunal practicable 75 lice personnel :Tn and Easten speaking and ciple to other t ser wice 0-0; elected District
ast page)
BEHIND RECENT VIOLENCE
"There is good reason so suspect that persons in powerful positions have been behind the instigation, organisation and planning of this campaign of violence' a group of opposition parties arīd individuals asserted ir 5 rafermerr issued cor cerring "he recer l' outbreak of corrurial violence,
The statement was signed by Paul Caspersz and Reggie Siriwardene, the Movement for Inter-Racial Justice and Equality; M. Sivasithamparan, -TULF: Upali Cooгay, Revolutionary Marxist Party; N, Sanmugathasan, Ceylon Communist Party; P. Hewabatage, Janatha Sangamaya; Wasudewa Nanayakkara, NSSP; K. Fernando, Democratic National Front; Sewaka Yohan Devananda, All Ceylon Peasants Congress, Wen, Beruwala Sangatissa. Thero, Winukthi Dharmakendraya; Wen. Wellawatte Gnanabhwiyans a Thero; - Sri Lanka Buddhist Congress; Charles Abeysekera; Kumar Rupa singhe and Prins Raja sooriya.
The text of the statement is as follows:
"The under signed representatives of political parties and mass organisations and the under signed persons condemn the outbreak of arson, looting, killing and other forms of violence, directed particularly against Tamil speaking people, in various parts the Island. We are convinced from the available evidence that this violence is not a spontaneous explosion of racial feeling. The vast majority of ordinary people, both Sinhala and Muslim, have remained unaffected by the persistent and organised attempes to incite them to racist violence by inflammatory posters, pamphlets and other means of propaganda. This, in fact, is a hopeful and welcome aspect of the present situation.
On the other hand, it is clear that the violence has been the work or Organised gangs of thugs who have been used for sinister political purposes to stage these incidents. There is good reason to suspect that persons in powerful positions hawe been behind the instigations organisa
(Contd. on last page)

Page 2
2
Behind The Scenes
Image Building
Embarrassed by the adverse publicity recently received in the international news media, it is reliably learnt that the Sri Lankan government has signed a contract with a Public Relations Consultancy firm located in Regent Street, London to undertake propaganda work in Western Europe and the USA.
It is said that the government has lost all confidence in the ability of their foreign missions to undertake the task of "image building' and therefore decided to allocate thousands of pounds to project the 'good image' of Sri Lanka and counter "hostile' propaganda in the capitals of the world.
Confronted with the story, an embarrassed but disaffected official of the Sri Lankan Foreign Ministry commented: 'How can you project a good image of a bad original?”
Confidential sources reveal that the contract signed by the government with the Regent Street firm is for a sum of nearly £94,000.00 for a period of one year. The propaganda work is to cover U.K., U.S.A. and countries of Western Europe. However the firm has safeguarded itself by saying that success cannot be guaranteed.
The most interesting but intriguing aspect of the whole transaction is that the firm the government has employed is the same one which was employed by the late but unlamented Shah of Iran when he was in power to project the "good image' of Iran and counter "hostile' propaganda. Certainly this firm could not prevent the deposition and subsequent demise of the once great Shah. The other country which employs this particular Public Relations firm to project its 'good image' is the most hated and isolated racist regime in the world - the government of South Africa.
One assumes that the Cabinet sub-Commitee headed by the Sri Lankan Prime Minister, R. Premadasa which recommended the employment of this firm must have been impressed by its credentials, credibility, clientele
and past record.
Dynastic Feud
The dynastic feu naike Family has of the main oppo in Sri Lanka, the Party (SLFP).
The split has resu possession and c. headquarters built fought in the hig Sri Lanka with lawyers putting fo) claims of the cont led by Mrs. Srima the other led by Bandaranaike an Senanayake, the c
party.
The split is beir gullible masses a "progressive and of Maithri and Ar the "reactionary faction of Srima claimed that the tion stands for d. grassroots of the group wants to co style of organis President of the P has absolute cont learnt that the control of the par with such laudable f democracy or a
party. .
Sources close to the dynasty say discord between t were sown the apparent that Sri deprived of her civ an opportunity fo dynasty falling up following the ( mother's civic rig but not so fertile not comprehend or strength of the position by his m anticipated that h his sister Chand
against him.

TAMIL TIMES
by Shanthi
d in the Bandaracaused an open split ition political party Sri Lanka Freedom
lted in the battle for ontrol of the party ling which is being hest courtrooms of rival battalions of "ward the conflicting ending factions, one Bandaranaike and her son Mr. Anura d Mr. Maithripala leputy leaddr of the
ng presented to the S one between the democratic' faction ura on one side and and authoritarian' on the other. It is Maithri-Anura fac2mocratic control by party but the Srima bntinue with the old ation in which the arty, that is Srima, rol. However, it is resent struggle for y has nothing to do and lofty questions ccountability in the
he inner councils of that the seeds of he mother and son noment it became na was going to be ic rights. Anura saw r the mantle of the on him immediately eprivation of his hts. The ambitious mind of Anura did r foresee the depth greed for power and ther. He also never s mother would use ika as a weapon
Although Mrs. B. has been deprived
of her civic rights and therefore will not be able to participate or contest in the next elections, she wants to remain and continue to be the leader of the SLFP. By remaining as leader and if the SLFP is to win the next elections with sufficient majority, she hopes to obtain the restoration of her lost civic rights and regain her position as President or Prime Minister. During the interim she wants to put forward her daughter Chandrika who will give way when the time comes. But Mrs. B. does not want Anura as leader of the SLFP because she fears that he will refuse to give way for her to regain her position at the top.
The first shots in this battle between the mother and son were fired as soon as the constituency of Attanagalla fell vacant when Mrs. B. ceased to be a member of Parliament following the loss of her civic rights. Anura's claim for nomination to his late father's constituency of Attanagala was met with a blunt refusal. Mrs. B. offered the seat to her daughter Chandrika. Anura threatened. Mr. Luxman Jayakody became the lucky beneficiary of this mother-son-daughter dispute when he was nominated M.P. for the vacant seat.
Whither Education In SRI LANKA?
University admission to the Science Faculty this year has registered a sharp increase in the number of students admitted to the Science Faculties on considerations other than merit.
Except in Colombo and Jaffna where
the percentage of concessionary admi
ssions have been 35 per cent and 15 per cent respectively, in all other districts the percentage of low quality admissions have been very high. Even in Kandy which cannot be rated as “a deprived district' only 12 were selected on merit and 100 on basis other than merit. In Galle, out of 100 students selected, only 6 were selected on merit and 94 on considerations other than merit.
Whither Science Education in Sri I anka?

Page 3
AML TIMES
THE BURNING
The Jaffna (Sri Lanka) Public Libr,
Asia,
containing nearly 100,000 bot
collection of invaluable literary and irreplaceable was set on fire as part of murder by sections of the Sri La cold-blooded incendiarism resulting
despoliation of a major repository of
described as a national calamity.
'A National Calamity
"The burning of the Jaffna Public Library on the night of 1st June 1981 resulting in the destruction of every book including several rare historical collections is a great loss not only to the people of Jaffna but also to the entire nation. The sense of outrage which all humane persons feel at the destruction of this repository of knowledge, culture and historical records would, we feel, make them want to express their concern over this national calamity and demonstrate their solidarity with the people of Jaffna, and build up goodwill and desire to undo as far as possible the damage that has been done.'
Extracts from a statement issued by the Citizens Committee for National Harmony.
High ranking members of the Buddhist and Christian clergy have joined other wellknown Sri Lankans from all walks of life to support the appeal for funds to rebuild the Jaffna Library. Among these are:
Ven. Andrurupotha Gunaratne. Mahanayake Thero, Ven Pandit W. Seelaratane Mahanayake Thero, Ven Pandit Moratuwe Sranaratune Anunayake Thero, Ven Madihe Pannaseeha Nayake Thero, Pandit Akuretiya Amarawansa Nayake Thero (Principal Vidyalankara Pirivena), Ven. Buddiyagama Chandaratna Thero, Ven Baddegama Samitha Thero, Archbishop Nicholas Marcus Fernando, Bishop Leo Nanayakkara OSB, Bishop B. Deogupillal, Bishop Marcus Fernando, Bishop Lakshman Wickremesinghe, Dr. P.R. Anthonis, Dr. James T. Ratnam, LTP Manjusri, H.W. Jayewardene, QC, Iranganie Serasinghe, Harry Pieris, Henry Jayasena, Fr. Joe de Mel OMI.
CUL
(Text gof a letter w Lanakan Librarian a
the Movement for In
Dear Paul,
Knowing you as I imagine how totall depressed you mus loathsome tragedy o and I can see, from May and June this ye and resolute determin you have pursued investigations, and with a clinical and c and perception.
In the entire catalo arson, pillage and m have so courageousl the complete destruct calculated and cold-b rism of the splendi Library is the most sensibility of our North, and must out feelings of every per whatever his polit religious persuasion. 90,000 volumes, this was the second larges the island, and poss diverse collection of material, some of th It was a distinct cult the peninsula, and se of an intellectual rest wanton and senseless major repository of learning is a nation perhaps, the most da vandalism in the mod Lanka.The gutted b testimonial to sav tendencies of comn even more saddening the knowledge th

OF A LIBRARy
ary, one of the biggest in South ks, including a rich and diverse istorical material, some of them a campaign of arson, pillage and nka police* force. This act of
in the wanton and senseless knowledge and learning has been
TURAL INCINERATION
rritten by Mr. H.A.I. Goonetileke, the eminent Sri nd Bibliographer to Fr. Paul Caspersz, the President of
ter Racial Equality and Justice).
do, I can well y grieved and t be over the f a month ago, your reports of ar, the concerned ation with which
your unhappy written of them leansing passion
Igue of carmage, urder which you y documented, ion by an act of looded incendiad Jaffna Public wounding to the brethren in the rage the humane son in the land, ical, racial or Containing over notable library public library in assed a rich and valuable literary em irreplaceable. ural landmark in ved the purposes ource centre. The despqliation of a
knowledge and al calamity and, tardly episode of ern history of Sri uilding is a grim ge and bestial lunal hate, and
ancshocking is at the blindly
chauvinist exponents of this cultural incineration were apparently operating under the sinister patronage of public
sector terrorism. No level of official
expiation (and, curiously enough, none has been forthcoming so far), or farfetched apologies conjured up to suit each face-saving speculation can excuse this irrational atrocity.
State-sponsored fanaticism was let loose in the city of Jaffna between May 31st and June 4th, and mayhem and terror stalked the streets, but with an implacable resolution and unmatched courage the Jaffna voter, brushing the ashes off his stricken face, administered a fitting coup-degrace to his faceless enemy. In the indomitable spirit of this unquenched ardour, the library will surely rise again to light the way and shine like a brighter beacon. May the restitution of this gap in the national heritage become a symbolic cornerstone of amity, concord and unity between the people of the South and the North.
MIRJE has a vital and valuable role to play as a catalyst and healing agent in the long-drawn-out process of recovery of faith, hope and trust, remembering all the while that the most significant ingredient in any prescription for communal harmony is understanding, enlivened by love and steeled by fortitude in the face of continuing adversity.
Yours sincerely, H.A.I. Goonetileke.

Page 4
The Burning Of A Library
GOVERNMENT CANNO RENOUNCE RESPONS
'The whole nation should expiate t crime hy our forces of law and orde
The Citizens Committee for National Harmony has launched an appeal to 'persons of all walks of life to contribute towards a fund for the rebuilding of the Jaffna Public Library.... We think that the nation as a whole should expiate this crime by our forces of law and order'. The signatories are: Mr. Godfrey Gooneti
leke, Tissa Balasuriya, O.M.I. Prof.
E. R. Sarathchandra, Bp. Leo Nanayakkara, O. S. B., Dr. Gunadasa Amarasekera, Dr. Carlo Fonseka, Mr. Norbert Mawalage, Mr. G. Kurukulasuriya, Ms. Kusala Abhayawardhana, Mr. Victor Gunawardena, Rev. Celestine Fernando, Sr. Helene Marguerite H. F., Mr. S. Nadesan, Q.C., Mr. A. Samarajeeva, Mr. H.A. Ian Goonetileke, Mr. M.M. Mohideen, Ms. Bernadeen Silva, Rev. Yohan Devananda, Mr. Hector Abhayawardhana, Mr. K. Kanthasamy, Sr. Rose Fernando, P. H., Dr. B. Kaneshalingam, Mr. Rex Wanigaratne, Mr. Donovan Moldrich, Mr. Richard Dias, Ms. Manel Fonseka and Al-Haj S.M.A. Raschid.
A statement by the Committee also notes: 'We are distressed that persons, so far undetected, have had recourse to the killing of some political leaders and police officers - 19 of them since 1977.
'It is even more sa ble that the forces have also been the and mass destructic this present instance
'The Government due share of the res. brutal assault by t State, even if 'the F area was on the v mutiny' as reported a Minister. No renounce responsibil of its agents. The appreciate a more sympathetic attitude bers of the governm hitherto forthcoming
"We urge the G extend the terms of Commission of Inqu to appoint to include the end of the recen the acts of murder caused by all parties.
We further recon Commission to be ap at least three membe of the Supreme Cour of Appeal or retire Supreme Court.
“Lanka Guar 1st July 19
“What Sort Of Animals Are These
'WHATSORT OF ANIMALS ARE THESE?' cried Sri Lanka President Mr. J.R. Jayawardene refering to the widespread violence to which the Tamils of Sri Lanka were subjected to during August-September.
Speaking at the All Ceylon Executive Committee of the United National Party meeting held on September 4, the President said:
"I speak more in Sorrow than in anger. Recent events throughout the smd, North Centre and South show
that the religions v seem to influence fo our people. I r members of my par Parliament and ou encourage violence rapes and arson committed.
"How many of throughout the cou against the recent What is the exampl the governing party followers and to countrymmen? I mu

TAML TIMES
DT BILITY this
roo
ld and condemnaof law and order agents of killing bn particularly in
itself must take its ponsibility for this he agents of the 'olice force in that erge of a virtual
to Parliament by government may ity for the actions country would
responsible and : from the mement than has been
r ;s
lovernment - to reference of the iry that it intends the period up to t Emergency and and destruction
hmend that the pointed consist of rs who are judges t or of the Court d Judges of the
'dian* )81
ve profess do not r the good some of egret that some ty have spoken in utside words that and the murders, that have been
our party leaders Intry have spoken acts of violence? e we as leaders of are setting to our the rest of our st have reasons to
Donation From
Malaysian MP A Generous Gift of Rs. 50,000 has been made by Mr. Ponniah, the Malaysian M.P., to the Mayor of
Jaffna towards re-equipping the Jaffna Public Library.
THE COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL
The Colombo Municipal Council at
its meeting on Monday 27.7.81 has
decided that members should volunteer contributions from their allowances to re-build the Jaffna Public Library. The Motion was moved by Mr. D. W. Abeyakoon, an SLFP member of the Colombo Municipal Council.
Aid Pours In
The Mayor of Jaffna and the Organising Committee in charge of the restoration work of the Jaffna Public Library have been inundated with aid and promises of aid from several
SOURTCCS.
In response to a call made by the Bishop of Colombo the Rt. Rev. Swithin Fernando, the 100 Anglican congregations within the Colombo Diocese contributed the special Sunday Collection at the Church Service on 5.7.81 for the restoration of the Jaffna Public Library which the Bishop said, though an institution in the North was 'a national wealth'.
The Library was re-opened for use on 3.7.81 in the Jaffna Town Hall.
Part of the Jaffna Public Library which was burnt down will not be rebuilt, the Mayor said, but stand as a monument in remembrance of the incidents that took place in Jaffna between May 31, and June 8 this year.
be proud of the party of which I am leader.
'If I cannot it is better for me to retire from the leadership of this party and let those who believe that the harming of innocent people and property that has happened recently is the way to solve the problems that face this multi-racial multi-religious and multi-caste society, take over the leadership of the party.

Page 5
TAMIL TIMES
Municipal Council Calls For Inquiry Into DDC Elections
At its monthly meeting on 30-6-81, the Jaffna Municipal Council has called upon the Government to get an impartial inquiry held into the conduct of the Development Council Elections
in Jaffna by an International Commi
SO.
Among the reasons put forward by the Municipal Council for such a Commission were that the election itself was held in the conditions of Emergency declared in the Jaffna District and a curfew that ended only an hour or two before commenced in the Jaffna Municipal area.
The Council also states in its resolution that 150 officials who were mandated by the Commissioner of Elections as Presiding and Counting officers were arbitrarily replaced on the eve of poll by a group of "handpicked persons' who were, in many instances, not qualified for the tasks allotted to them.
Reference is also made in the Resolution to six ballot boxes which were not returned at the end of the poll to the Returning Officer and to some other ballot boxes taken to unauthorised places' en route to the Returning Office.
The District Council Elections were held on 4-6-81 but the results for the Jaffna District were announced on 16-6-81.
polling
Jaffna DC Polls-Results
ULF - 263,369 votes UNP -23,302 votes TC -21,682 votes Lod. (One) -4,151 votes Ind. (Two) - 3,455 votes Rejected - 4,328 votes Total polled - 315,999 votes
local Registered - 463,414 votes
-ത്തmhന്നn==ത്തമബ=--— LSL
事 米 米 米 米 米
The
T OF
The elections fo, Jaffna District, extensive official the conduct of th
The Nation, a details of the atte
A grama sevaka an office messen village level cultiva clerks and assist amongst those who
presiding officers
cers at the electi District Developm the 4th of June officials duly selec ssioner of Electio picked by the hig United National P officials picked by of Elections were nees of the ruling poll.
For the first time conduct of an ele from the contr constituted authori a political party. United National F Golden Jubilee suffrage in Sri Lar
The *Nation le sources in the adm Commissioner of Piyasekera, may te as a protest agains attempt to rig an tators observe th Jaffna was a test r for future election to the Presidency, destroy the electo entire nation. Ev as Colombo the ballot was violated officers, under U tion, so to place that they could ob which voters mi
papers.

'Nation Reveals:
HE RIGGING ' AN ELECTION
the newly created District Development Councils in the Sri Lanka were held on 4th June 1981. The massive and y admitted irregularities and illegalities that characterised 2se elections were unprecedented.
weekly newspaper published in Sri Lanka has revealed the mpted rigging of these elections.
(Village Headman) ger (Peon), several tion officers, junior ant teachers were officiated as senior and counting offions to the Jaffna ent Council held on . These were not ted by the Commins but were handh command of the arty. Altogether 150 f the Commissioner
replaced by nomiparty just before the
in this country the ction was wrested ol of the duly ity and exercised by Thus, has the ruling 'arty celebrated the of universal adult ka.
barns from reliable ministration that the Elections Mr. M.A. inder his resignation it this Government, election. Commenat the exercise in un for similar plans to Parliament and plans calculated to ral franchise of the en in Districts such principle of secret by senior presiding NP political directhe voting cubicles serve the manner in urked their ballot
In Jaffna, the politically picked senior presiding officers, neither knew the procedure for the conduct of the poll nor were they able to perform their duties as counting officers.
Their very incompetence and the resistance of impartial public officers who could not be removed by Government leaders posted to Jaffna made the UNP assault on the franchise an ignominious failure. The UNP got only 7.37% of 315,999 ballot papers available on the count which took place 12 days after the date of the election. In countless general elections
and by-elections in the past fifty years, to the State Council to Parliament, to the National State Assembly to numerous local bodies, not one ballot box has ever been lost or even been out of sight of responsible persons from the beginning of a poll to the end of a count.
The 'Nation' has learned the identities of the UNP nominees who replaced the appointees of the Commissioner of Elections as Senior Presiding officers and counting officers. The names of some of them and the polling stations they were incharge of are given helow:
1. Lekamlage Rupasinghe Grama Sevaka Galamula G.S. Division No. 298, Kurunegala District-Senior Presiding officer and Counting Officer, polling station No. C20, Kankesanturai.
2. S.B.C. Gunaratna Banda, Cultivation Officer, Kurnegala DistrictSenior Presiding Officer and Counting Officer, Polling Station No. C42, Kankesanturai.
(Contd. on page 18)

Page 6
6
Random Thoughts
CONVERSION
A theme used more than once in contemporary Tamil fiction, mostly the cinema, is the decision of the beloved son or daughter to marry against the wishes of the parents. There is then a great deal of anguish and distress. A number of emotionally charged scenes occur where threats of banishment and counter accusations of domineering attitudes are made. Non-traditional behaviour is justified on grounds of the need for and rights of self expression. There is then a near disaster where every individual's loyalty and affections are tested and found to be abundant. Reunion occurs and everyone lives happily thereafter. Could this model be used to analyse and understand a recent turbulent event that obtained the publicity it deserved.
Meenakshipuram a little known hamlet in Tamil Nadu state overnight achieved world wide publicity (TIME 1981 Sept 21). The event that caught the eyes of the media was the symbolic act of about 850 Harijans confirming their decision to convert to Islam. What happened at Meenakshipuram (now renamed Rhamatnagar) has begun to spread to other towns and villages in Tamil Nadu and to other states in India. It would be a shearing stretch of imagination to apply the theme of the cinema fiction to these events. One would be kidding oneself and no one else in assuming that much love is lost between high caste Hindus and the Harijans. Therefore to expect that long imbibed affiliation to culture would make the converts rethink their decision would be a forlorn hope.
As long as strong divisions along caste lines influence social life and the consequent problem of a low caste exists, interested parties would always attempt to exploit the opportunity offered and cause further disruptions. The response should not be to castigate the converts for being misled or lured by material gains. This would only be perceived as further insult and increase animosity. It would be more sensible to accept the conversions as each individual person's decision about his or her own spiritual life and to work on the basis that we all share a
common culture language and relig language and geog No convert anyw. equality. with his fo the mere act of chal convert free from c special corresponde Hindu. He comme the points made by ing Islam is that the be improved. This consider Islam to religion. But studies have brought out system of social st the Muslim comr. comparable to t system' (The Hi Edition, 1981 Augu that any of the anticipated that o' become a social erstwhile caste sup more a self-satisfyi convert is telling hil inferior being. It is the outside world a self-reassurance. It acknowledge this p denigrate it.
Tamil Christians a have existed along for centuries. They ted positively to th and way of life. T why this should centuries to come. prepared to accept to be a re-eme Buddhists as well. of Tamils in Sri prepared for this. equate the activities the religious teac duals are suppose same way as Chris should not be judg in Northern Irelanc not be judged by v Linaka. It could b being "Eastern re from Hinduism tc be culturally mo) conversions to rei different cultural b

TAMIL TIMES
umu
BY RPT
earlier linked by on, now linked by aphy. Iere attains social rmer superiors by ging religions. “Is aste grip?' asks a nt writing in The its '..... One of Harijans embracir social status will implies that they be a caste - free by social scientists he existence of a ratification among unities in India he Hindu caste ndu International it 15). It is unlikely recent COVerts vernight he would equal with his eriors. The act is ng experience. The mself that he is no a visible protest to nd a much needed t is essential to rotest and not to
nd Tamil Muslims with Tamil Hindus have all contribue language, culture here is no reason not continue for We must also be that there is likely gence of Tamil t would be foolish Lanka not to be One should not of individuals with lings those indivito follow. In the ianity cannot and d by what goes on Buddhism should hat goes on in Sri argued that both gions' conversion Buddhism should acceptable than ions with totally ckgrounds.
Mr. Morarji Desai's answer to the mass conversions is to threaten to call in the army if he were once again the Prime Minister of India and if the conversions were to lead to the call for the establishment of a new state. I wonder what he proposes to do till there is a ground swell. Authoritarians when ever and where ever they sprout find it difficult to t lerate nonhomogeneity. Corporal hreats and actions are their ready responses. The similarity between what goes on in Iran under Ayotalla Khomeni and what Morarji Desai proposes to do in India would not have escaped the attention of many.
Telivision viewers in UK were treated to the activities of a "Maharishi' and the antics he encouraged his young followers from Western countries to engage in at Poona in India. Apparently he had discovered the existence of a "life force' which could only be experienced by naked bodies coming into contact with each other in various contortions and establishing connection with this force. Having found the "force' and gullible followers he suddenly vanished from his ashram to materialise in America. It requires deep meditation to decide whether to be happy or sad about "conversions' to these peculiar forms of Hinduism.
AFGHANSTAN
Afghan rebels are receiving Soviet arms bought from Egypt by America, said President Sadat, according to news media reports. This immediately recalls to memory President Reagan's statement at the time of his inauguration that formulation of his foreign policy will be governed by the determination to control terrorism and that humanitarian considerations would play a less important role. Also one is reminded about America's support of the regime in El Salvador inspite of its atrocities in the name of combating terrorists. It would appear that new definitions are emerging. These definitions are - Insurgency is not terrorism when the rebels are supplied by America. Atrocities committed by state apparatus is not terrorism when the state is supported by America.
(Contd. on page 11)

Page 7
AML TIMES
Communal Tensions Pu To Breaking Point
Sri Lanka would have liked to remember 1981 as its 50th anniversary of democracy. Instead, after unprecedented communal bloodletting over the past three months, it is likely to be remembered as the year when historically fragile relations between the majority Sinhalese and minority Tamils slipped into irreversible dedine.
Ministers in President Junius Jayawardene's government openly admit that four years of painstaking effort to build bridges between the two communities have been reduced to rubble. Militants and chauvinists at both ends of the communal spectrum now hold the initative A week-old emergency has won a truce, but the wounds inflicted over the summer remain open and untended.
Sri Lanka's Sinhalese, who make up about 75 per cent of the country’s 15m population, have through 1,500 years had tense relations with the country's Tamils. Setting aside the recent Tamil immigrants from India, most of whom work on the tea plantations, the 12m strong Tamil community (about 13 per cent of Sri Lanka's population) lives mainly in the inhospitable limestone regions of the north and east of the country. Lacking the lush agricultural lands which the Sinhalese farm in the south, they have become businessmen and traders, putting a high value on education. They are often resented in the way that Jews have been resented in Europe and Chinese in south east Asia.
Tensions have heightened since the country's independence in 1948. The declaration of Sinhalese as the national language stimulated calls for an independent Tamil state - to be called Eelam - and spawned small, elusive groups of Tamil militants which have earned local renown as the 'Tamil Liberation Tigers.'
The pattern of sporadic attacks in the north, mainly on Sinhalese policemen, was broken in 1958 and again in 1977 by eruptions of greater violence. But
clashes over the have flared on an taking communa breaking point:
David Dodwell recently and in appeared in the 25.8.81 assesses Lankas latest with kind court Times.
* Police and army comprising Sinha for the first tim neutrality. In so attacks on Tamil officially admitted the rampage' in t Jaffna in June.
* Shops and hom and looted arou
IllerOUS Cymru mbo.
* Tamil plantati before drawn into been driven off 43 of the country. U taking refuge in te the area.
The Government first in the north after local electic last week across This dramatic er relations is a c President Jayawa four years work together the two c
His first achieven his United Nati government two T these, Mr. S. T unchallenged lea community on the
President Jayav intended that d council elections, would be an imp
concession to the

hed
past three months unprecedented level, tensions close to
visited Sri Lanka this article which Financial Times of the gravity of Sri violence - published sy of the Financial
personnel - mainly ese officers - have e abandoned their me cases, they led
communities. It is
that they went "on he Tamil capital of
es have been burned nd Jaffna, and in nities around Colo
on workers, never the violence, have estates in the centre Jp to 7,000 are still mples and schools in
called an emergency lern areas in June, ons, and eventually the whole country. osion in communal ritical setback for rdene, who has over ed hard to bring ommunities.
ment was to woo into onal Party (UNP) amil leaders. One of
hondaman, is the der of the Tamil
plantations.
verdene had next istrict development held early in June,
ortant and popular
Tamils of the north.
But the macabre events around Jaffna in the week before the elections ruined all Government hopes. Tamil militants first shot and killed the UNP's leading election candidate, and a few days later shot and killed three policemen at an election rally. The mainly Sinhalese police and army then went on the rampage.
As an emergency was called in the
north to keep the simmering communities apart, Tamil MPs took their battle to parliament, with a vote of no confidence in the government. The response of the Sinhalese MPs was to go on the offensive, and what followed was perhaps the most racially poisonous debate in Sri Lanka's history. After two hours of pandemonium, Tamil MPs walked out and have boycotted parliament ever since.
The scene was set for the conflagration of 10 days ago, when Tamil plantation workers, mainly living in the Ratnapura area, were terrorised by local mobs for two days. Again, the Sinhalese police have been deeply implicated.
Communal acrimony is the obvious first cause of the clashes, but flames
have been fuelled by the country's
economic difficulties. To control inflation and budget spending, the Government has made deep cuts in capital spending programmes, welfare, health and education spending - for which Sir Lanka has long been proud
Whatever the economic environment, however, the clashes ultimately will be seen as racial. They have furnished myths to build on and martyrdoms to avenge.
In the now infamous no-confidence debate, one Sinhalese MP called for the return of the traditional Sinhalese death penalty designed to tear the offender's body limb from limb. Many fear this is exactly what the communal extremists are doing to Sri Lanka itself.

Page 8
HEADLINES & PUNCHLINES
We have the greatest respect for the freedoms that America h
country and has given to the world.
-J. R. Jayawardene, Sri Lanka Presiden
That is why the Sri Lanka Government detains people with 100,000 workers for merely exercising the lawful right to st police force to burn and loot property and shoot peop undermines political opposition by depriving the civic right eíC. etc.
kki k sk at xj xx:
Government takes over Sri Lanka Freedom Party Headq because of the rival claims by two factions of the SLFP
Sri Lanka Freedom Party's loss is United National Party's g
s:
Police protection is to be given to all foreign nationa development projects in various parts of Sri Lanka (Ceylon N
But the natives should look towards the foreigners for prot Sri Lanka police.
xk xk k s.
Britain can learn a great deal from Buddhists to solve its soc
social unrest and social conflicts.
-Dr. J. Lipner of Cambridge Unive the Sri Lanka Exhibition in London
But the frequency and regularity of communal disturbai conflicts show that Srilanka had learnt nothing from Buddhis
a sk skie 率事事摩
PM glad Bonn is sending back Tamil "refugees'. (Ceylon Ne
On arrival at Colombo they will be treated to Kiri Bath, Kan and sent straight to Welikada prison.
it is
Prime Minister R. Premadasa called upon all religious lea peace and unity among all communities. (Ceylon News)
Before preaching to the religious leaders, he should pr personnel from burning temples.
s as
For the first time in the history of the Sri Lanka Police Se strong membership will don new badges and insignia. (Ceylo
The Badge and Insignia will certainly not depict a policemar library and then dancing and singing baila in the middle of rifle in one hand and a looted bottle of arrack in the other.

TAMIL TIMES
-
LLSLSLLL L LSLSLSLSL
by Ravi
is won for their
(Ceylon News)
out trial sacks
ike permits its e at randon,
s of its leaders
arters building Ceylon News).
Zin...
ls working on flews).
ection from the
ial problems of
'sity speaking at (Ceylon News).
ces and social
2.
vs)
un and Kokkis,
ers to promote
ent his police
vice, its 17,000
News).
Setting fire to a treet holding a
Citizenship And The Vote
Sir,
The feature article captioned "The Hustle At A Racist Disco Sets Off Civil War In Britain” by Rex de Silva in Weekend July 12, 1981 spotlights the marked difference between the Nationalty Laws of Britain and Sri Lanka. In the concluding paragraphs of this feature, Rex de Silva states that these people (referring to Asians and other coloureds) who are asked to leave Britain by militantly racialist groups like the Skinheads and National Front groups, and I quote: 'Are in reality nationals of Britain..... Thus Britain becomes the only country in the world which is keen to repatriate its own nationals.' It is common knowledge that some 8 or 9 years ago, Enoch Powell suggested a scheme for repatriation and a financial incentive. Now, some Parliamentarians other than Enoch Powell are advocating voluntary repatriation and a monetary inducement. The feature concludes: "This is a very sad reflection on a country which once stood for racial tolerance and democratic idealism'.
The Asians referred to above have lived in Britain for 30 years or less, but Sri Lanka has some 'stateless' Asians who have lived here for periods up to more than 50 years. What is their position in Sri Lanka? This year when the country is spending extravagantly on tamashas to celebrate 50 years of Adult Franchise (it cannot be described as Universal) Sri Lanka has hundreds of thousands of Asian plantation workers of so-called recent Indian origin (Asians, they are undoubtedly) who are subject to a Ceylon Citizenship Act which, it appears, was specifically designed to make it virtually impossible for the great majority of these semi-slaves from becoming citizens of this country. This was passed by the first Parliament of independent Ceylon (vide, Hansard, August 19, 1948, column 1733). On the other hand in 1931, the Donoughmore Commission representing an imperial power gave voting rights (with minor restrictions in certain cases) even to its plantation workers, spoken of those days as “coolies'. The Ceylon Parliamentary
(Contd. on page 16)

Page 9
TAMIL TIMES
THE PROHIBITED REPORT FROM COL
COVER UP THAT FA
from Brian Eads in Bangkok
This Dispatch should be datelined "Colombo': that it is not is a measure of the sorry state of Sri Lanka after a summer of racial violence marked by killing, arson and rape.
The report I sought to telex to London on Friday night was seized by Sri Lanka's Commissioner of Police "on the instructions of the Ministry of Defence,' he said. I would not be allowed to send it, or any other material, and the original would not be returned to me. It appears that the decision originated with President J.R. Jayewardene himself.
The police, the army, and the President have much to be ashamed of and much to conceal from the prying eyes of the British press.
It is now established that the orgy of looting and arson in June in the northern city of Jaffna, the "homeland' of the minority Hindu Tamil community, was planned, orchestrated and carried out by the predominantly Sinhalese Buddhist police force in the
act.
Among their targets were Jaffna public library where 97,000 books burned, the offices of a Tamil newspaper, and the home of a Tamil MP.
It is also clear that subsequent violence in July and August, which was directed against Sri Lanka Tamils in the east and south of the country, and Indian Tamil tea estate workers in the central region, was not random. It was stimulated, and in some cases organised, by members of the ruling United National Party, among them intimates of the President.
In all, 25 people died, scores of women were gang raped, and thousands were made homeless, losing all their meagre belongings.
But the summer madness, which
served the dual purp Tamil calls for Eel separate state, and tak the Sinhalese electora ing economic crisis, is blemishes on the fa which the tourist bro rise as paradise.'
Since Jayewardene four years ago, a sys critics call 'State brought an Ulster-styl Tamil majority areas eaSt.
Ostensibly in resp tactics by the so-call who have killed 20 p daring bank robberi weapons from police the Government ha blanche to police an Tamil areas.
Hundreds have been charge or trial. This Tamil youths have be tortured , then relea are still held at Color
army camp.
Human rights work well as Tamil, told m favoured tortures prisoners upside dow burning chillies, and under their finger nail
As counter-insurger world over might hav strategy is counterTamil Tigers now nu 1,000, some 200 of til overseas Tamil CO looking to them ri mainstream politician United Liberation Fro
President Jayeward doned the previous "welfare socialism' in the World Bank calls experiment.” Colomb

OMBO
LED
pse of quienting am, that is a ing the minds of te off a deepen
only one of the :e of the island chures characte
came to power tem of what his
terrorism' has e situation in the of the north and
OnSe to terror ed Tamil Tigers, olicemen, staged es and captured posts since 1977, as given carte d army units in
detained without year at least 156 en detained and ised. Thirty-five mbo's Panagoda,
ers, Sinhalese as le that the most are hanging n over heaps of inserting needles
S.
cy experts the
e told them, the productive. The mber over about hem armed, and Immunities are ather than the is of the Tamil
nt.
lene has abanS Government's
favour of what "a bold economic o now has new
High Commission Clarifies
PRESIDENT READ IT FIRST
From the High Commissioner of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka:-
I refer to "Sri Lanka tries to cover up riot orgy' by Brian Eads (World Report, last week) which we regard as highly prejudiced and partial.
Though Press crisorship was introduced on 21 August to prevent the dissemination of false reports within the country, the Government did not interfere with the flow of information
to abroad.
(Contd. on page 17)
cars, television, shops filled with consumer durables, telephone operators who urge you to "have a nice day,' and call girls in the hotel lobbies.
Inflation, however, runs at nearly 30 per cent, and huge shortfalls are in prospect for the budget and balance of payments.
The country is totally dependent on Western aid, Western loans, and Western investment. Some of the debt has been paid in Sri Lanka's drift from genuine non-alignment. Colombo has become the 'Western voice' in South Asia, used to counter the "Soviet voice' of Delhi.
While human rights runs a distant third to strategic and economic interests, the prospect of civil strife will not delight western bankers and businessmen. It helps explain tentative settlement efforts which continued last week between the Government and Tamils.
The Tamil leader, A. Amirthalingam told me that agreement in principle had been reached on all demands save one - that an international body, such as Amnesty International, be invited to report on the violence. Among other things, the Government agreed to speed the recruitment of Tamilspeaking police, look into compensation for the victims of violence and slow down colonisation of Tamil regions by Sinhalese.
(Reproduced The Observer of
September 20, 1981)

Page 10
O
"o"io" PRESENT SITUA'
O. You have been in Sri Lanka recently and spent some time. What is it that struck you most?
A. I was in Sri Lanka between the 8th August and 8th September with a two week break in India. What struck me most was the appalling nonchalance and lack of awareness among the Sinhalese people of the atrocities that were being inflicted on the Tamil
community of Indian origin in the
Ratnapura area. The press said little or nothing. The few people who knew about what was happening seemed to be quite content with fanciful theorising as to the causes. I learnt more about the incidents from the Indian newspapers while I was there than from news sources in my own country.
O. The Government has admitted that the damage and destruction in Jaffna during May-June this year was the work of some sections of the Police Force which mutinied. What is your view?
A. I am glad that the government has admitted this. I myself do not believe, having studied the evidence carefully, that the government politicians actually ordered or instigated the depredations of the police. But, post factum, the government has done little or nothing to bring to book those who were responsible. The misconduct of the police, the government's security apparatus, was perhaps unparalleled in recent police history anywhere in the world except perhaps in Idi Amin's regime. If the government is unable to control its own security forces, it must confess being unable to govern and resign.
Q. Can you comment on the nature of the police attacks on the people and property in Jaffna?
A. The police would appear to have
swept through Jaffna city with the fury of a tornado. There are some who make out that the whole thing was planned by some sinister and malevolent agent; some say it was some government ministers; others suggest opposition political forces in order to bring disrepute to the government; still others point the finger at a foreign agent. I have seen no evidence to
by Neville
warrant any of th think it was a tot discipline and aut police force under c finding expression convenient and tra pent-up emotions
similar to the po Jews in pre-war Ge!
O. Fast on the hee Jaffna, widespre occurred in other p during which Tam, were attacked and looted and burnt.
were responsible fo the Government to in time to pro
property?
Mr. Neville Jayawe. Civil Service, Mr. J. Agent, Jaffna; Chu "Corporation and Per he worked with the London as an Associ
We publish here an ir Sri Lanka.
A. If by this yo atrocities inflicted a of Indian origin in t in August, the gener is that this eruption expression of the masses. It was clearl organised gang of from place to place, works. But who w thugs? Someone Unlike the police atric think there is evide conclusion that the l Indian plantation W nised. But by who thing is that up to no has not disclosed th investigations except Minister.
O. Communal d occurred with mor frequency in the rec thing that the partin, come between the Tamils?
I think basically the that on both si
generations have con
 

TAMIL TIMES
TON IN SRI LANKA
Jayaweera ese conclusions. I al break down of hority within the onditions of stress, through the most Iditional focus of the Tamils very groms against the 'many.
ls of the attacks in ad disturbances arts of the country il speaking people their properties Can you say who r this and whether ok adequate steps fect people and
p
knowing each other's language, hardly meeting on common ground, sustained by emotions of hostility and virtually constituting two separate nations. The tragedy is that the policies of the past few decades have in fact created the two nations that they were determined not even to talk about I do not support in anyway, neither do I think it practicable or desirable, to have a separate Tamil state in Sri Lanka. I think the idea is absurd. But we seem to have unwittingly created two nations.
Q. I understand that talks have commenced and a joint committee has been set up between the TULF and the Government to work out a solution to the inter-racial problem. Will this
ara was recently in Sri Lanka. A former member of the Ceylon ayaweera had a long and distinguished career as Government airman and Director General of the Ceylon Broadcasting manent Secretary to Ministry of Information. After retirement, Marga Institute as one of its Directors. Presently he is in ate General Secretary of an International Christian Organisation.
terview with Mr. Jayaweera in regard to the current situation in
ou refer to the gainst the Tamils he Sinhala areas, ally accepted view too Was not an ordinary Sinhala y the work of an thugs who went doing their foul ere behind these organised them. )cities in Jaffna, I ce to justify the harassment of the orkers was orgam? The curious w the government e findings of their to sack a Deputy
sturbances have regularity and ent past? Do you of the ways has Sinhalese and the
problem today is les two whole e to maturity not
r work?
A. I hope and pray it will. But since 1956 I have witnessed how all political parties without exception including the Tamil parties have used the communal issues purely as a bargaining counter for perpetuating individual and party influence. Every party has ultimately shown itself to be cynical in this matter regardless of the human cost. Now however there appears to be again some sort of coming together by all the contending forces. We must say or do nothing to abort any positive gain that might emerge from this exercise however tempting it may be in the short term to do so.
Q. Some people have suggested that separation is the only solution. What is your view?
A. I do not think separation solves
anything. Separation is only a theoretical notion. It is neither achievable not workable. So any
discussion about the merits or the case for separation is futile and a waste of time. However, I admit that the
(Contd. on page 12)

Page 11
AML TIMES
Opposition Parties
CONDEMIN VO
On the invitation of the Movement for Inter-Racial Justice and Equality -(MIRJE), the undersigned parties and organisations met and considered the alarming events that took place in the Jaffna District between 31st May and 8 June, 1981.
We condemn the widespread apson, destruction of public and private property, and state terrorism to which the people of this district were subjected both prior to and during the state of emergency that rpevailed in the Jaffna district in this period.
More than 100 shops have been broken, burnt, looted; market squares in Jaffna and Chunnakam look as if they have been bombed in wartime; several houses have been looted and badly damaged; the house of the MP for Jaffna has been reduced to ruins (the MP himself was lucky to escape being murdered); several deaths have occurred at the hands of state armed personnel; the headquarters of the TULF in the heart of Jaffna has been destroyed; the Public Library in Jaffna - the second largest library in the island - has been reduced to ashes.
Even more reprehensible are the facts that these outrages should have taken place when Cabinet Ministers and several leaders of the security services were personally present in Jaffna directing affairs, and that a section of the security services, which had been sent there to maintain law and order, had been directly involved.
We consider that the Commission that the Government intends to appoint in regard to these events will serve no useful purpose. Appointed unilaterally by a Government whose role in these events is suspect, this Commission's terms of reference are confined mainly to discovering the killers of Mr. Thiagarajah and certain police personnel - a task that has already been undertaken by the Police itself - and excludes all events that ook place under the state of emergency, as well as the charges of official rigging of the Development Council elections in the Jaffna District
on 4 June.
We consider th: that the Govern appoint can on attention from, a real perpetrators outrages that hav instead to start a political opponen ment.
We consider tha that probes these whose personnel e and approval of C well. Its terms of r include specifical into
(a) the activitie
| Ministers Cyril M
Dissanaike who wi at various times (
(b) the compositi tions, and rpethod security personnel the declared purp law and order and and democratic e. the goon squads S the party in power
(c) who was resp the arrest, on til
Commun Lanka Sa Tamil Un Revolutic Ceylon C Janatha S Democra' (Political
m
(Contd. from pag
KAMPUCHIE
It was reported mass graves conta more bodies all uncovered in the Kampuchea. The the victims of th regime. With the tion of the way Po went about deali restructring

HAVING ONCE LEARNT THE LESSON CIVILISED STATES SHOULD BE FORTHRIGHT AND TOTAL IsIN THEIR CONDEMNATION:
ENCE
at the Commission ment proposes to y help to divert nd white-wash, the and inspirers of the e taken place, and
witch-hunt against ts of the Govern
at any Commission events must be one njoy the confidence )pposition parties as eference should also ly an investigation
s and conduct of atthew and Gamini ere present in Jaffna iluring these events;
ion, political affiliaof selection of the sent to Jaffna for ose of “maintaining ensuring a peaceful lection', as well as pecially recruited by
onsible for ordering he morning of the
ist Party of Sri Lanka masamaja Party ited Liberation Front onary Marxist Party ommunist Party Sangamaya tic Workers Congress
Wing)
District Council election, of the Leader of the Opposition and other M.P's of the TULF; and
(d) the extensive and officially admitted illegalities, and irregularities, that took place in connection with the Development Council election in Jaffna on June 4.
We also demand that all victims of the violence that took place in Jaffna during this period are promptly and adequately compensated for the losses they sustained, and that early steps are taken to restore public property destroyed, including the restarting of a new Public Library.
We alert the people to the need to stop the growing tendency of the ruling party to abuse official power and use state terrorism against political opponents, including the rigging of elections as took place in Jaffna.
We also emphasise that unless there is
a political settlement of the problems involved, based on the principles of inter-racial justice and equality, there can be no assurance that outrages such as those experienced in Jaffna between May 31 and 8 June 1981 will not be repeated.
K.P.Silva Bernard Soysa M. Sivasithamparam Upali Cooray D. Ratnayake T. Liyananarachchi
Paul Caspersz President - MIRJE
LSSSMSSSLSSSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLMLM
e 6)
A
recently that further ining up to 60,000 or nd skeletons were e southern part of bodies are those of ne deposed Pol Pot gradual documentayl Pot administration ng with dissent and he social system
according to its warped thinking, it is fast competing for an equal place in human history with the nazi regime in Europe. Having once learnt thelesson condemnation at an encore. But hiding under the cover of the establishment jargon "diplomatic priopriety', the ASEAN states continue to recognise Pol Pot gang as still the legal government of Kampuchea. Sri Lanka has applied to join these states.

Page 12
2
LLLLLSSSSSSS
Present Situation. In Sri Lanka
(Contd. from page 10)
natural and instinctive reaction is to think in such terms. But at the same time we have to be hardheaded and realistic.
Q. In your view what are the achievements of the present Sri Lanka Government of the UNP?
A. I believe that the J.R. Jayawardene government has been the most consequential Sri Lankan government of the twentieth century. JR of all our leaders of this century has indeed influenced history. For the first time we now have a fully dependent capitalism dependent on foreign resources. Sri Lanka has been sucked into the global capitalist system. This has brought certain superficial benefits in the form of foreign investment, liberalisation of imports and wider employment opportunities. But the cost has been equally high - spiralling inflation, mounting foreign debt, and massive balance of payment deficits. But all in all JR for good or bad has decisively broken the trend of political values of Sri Lanka since independence in 1948. He has virtually dismantled the welfare socialism of post 1947 governments. He has shown that there cannot be a sharing of the cake without baking it. But the question is that when the cake is baked who will have it.
Q. As you know the present government is following a policy of virtually unrestricted imports unlike the previous government. What is the effect of this policy?
A. Bt and large the people of Sri
Lanka have become addicted to
superficial consumer tastes and therefore wholly tied to and dependent on foreign commodity production. This funnels foreign inflation into Sri Lanka. And since not all sections of the community have access to imported commodities disincentives are created. Most importantly unrestricted imports have killed off most of the nascent industries like textiles and handlooms, poultry breeding, paint manufacture, etc. It will be almost impossible to reverse these consumerist tendencies without serious social tensions and even coercion.
Q. As a former civil servant and
permanent secret rience, can you success of the f Mahavali project
A. The so-calle Trade Zone have Some 15,000 job and some 180 i started of whic manufactures. Re has pointed out Zone has merely and Taiwanese ga who have exaus their own coun Lanka's quotas. substantial transfe there is a massive labour particularl not have even th union rights. recession in the V Zone may soon di exports.
The Mahaveli pI major and most ( programme of thi will take at lea investments begin benefits. On the w is doing a good j project.
O. During the UNP made a greu namely, the restr democratic rights corruption in pu term of the previ the Government improve the situa
A. In respect of certainly think restrictions and present governm than the 1970-77 performance fall promise. Legally, ved but in practi opportunity for free press is vi Stories about cor are as rampant regime, but one ( stories.
Q. Can you co, and effect of the freedom party?
A. I believe the with politics a

TAMIL TIMES
wwwwwwwwwwwwwwindow_somau
ary with wide expe
connent on the ree trade zone and
i gains of the Free been largely illusory. s have been created ldustries have been n 95 are garment cently even the IMF hat our Free Trade provided the Korean rment manufacturers ed their quotas in tries to pirate Sri There has been no r of technology. But exploitation of local y of women who do minimum of trade With a deepening West the Free Trade sintegrate for lack of
oject is I believe the reative development s government. But it st 10 years before to yield substantial hole the government |ob on the Mahaveli
2lections in 1977 the at play of two issues, ictions placed on the of the people and blic life during the pus government. Has done anything to tion?
democratic rights I that with all the curtailments the ent is doing better government. But the s far short of the democracy is preserce there is hardly an serious dissent. The rtually non-existent. uption in high places as in the previous :annot vouch for the
nment on the cause split in the Sri Lanka
split has little to do
ld ideology. It is
primarily a struggle for power within the dynasty. It is a pity that the Sri Lanka Freedom Party has not yet emerged as a social force independent of the dynasty although it has the potential for being the only countervailing force against the United National Party. But petty dynastic wars of succession have castrated that potential.
Q. Mrs. Srima Bandaranalike has been deprived of her civic rights. Who will lead the SLFP in the next elections?
A. The question is how many SLFPs will be there. The likelihood is that J.R. Jayawardene will call a presidential election some time in 1982 before the parliamentary election in 1983. In that election, I can believe that Mrs. Srima Bandaranaike will nominate her daughter Chandrika to run for Presidential office and the other side will put up Mr. Maitripala Senanayake. In that case JR will win. But if they all lie low and put up Mr. Anura Bandaranaike, J.R. will lose.
Q. Not much had been heard about the Lanka Sama Samaja Party and the Communist Party. Do you think they will emerge again as a force in Sri Lanka politics?
A. Not in the forseeable future. They will have to continue their "popular front' tactics. They have both lost their mass base and are pre-occupied with sterile theoretical exercises. I believe that capitalism will thrive in Sri Lanka either under the United National Party or the Sri Lanka Freedom Party for the forseeable future. Whether that is 'good' or 'bad' depends on one's political values.
Q. It is said that the Janatha Vimukthi Peramuna (People's Liberation Front has increased its support among the people. Do you think they could offer a serious challenge at the next elections?
A. No. They are a petit-bourgeois parliamentary party similar to the SLFP in 1951. But I do not see the Janatha Vimukthi Peramuna offering a serious economic or social programme that is capable of implementation. They still confuse slogans for reality.
(Contd. on page 19)

Page 13
AML TTIMES
Minister Admits
“POLICE WENT BER
Extracts from the speech in Parliament by Mr. Gamini Dissar Lands, Land Development and Mahavali Project).
"Let me assure you, Sir, and the bon. Members of this House that there is no doubt whatever that there was a very serious situation in Jaffna recause the Police Force was on the Yerge of a virtual mutiny. On the 2nd or the 3rd, virtually 200 policemen had deserted their posts, and since they were responsible for some very serious events which needed an answer. -one possibility was that these people were going to attend the funeral of Police Sergeant Punchi Banda who was shot in the head. His Excellency the President ordered that any of these constables or police officers who are proceeding to this funeral should be apprehended so that they would be inade to answer as to what happened in the course of the 31st and the 1st. Not all were apprehended. In fact, some had got news that the I.G.P. had given such an order, and we still do not know their whereabouts
MP's House Burnt
"I do not want to enter into an argument. - (Interruption) Please, we do not want to enter into polemics on his matter. We are tracing back sertain matters which happened. We got to work from that point onwards. And I say that it is not for us to discuss today whether 'X' did it or 'Y' did it. But the fact is that it has kappened and I agree with the hon. Leader of the Opposition that some damage had been done by the police. se do not deny that and we cannot contradict when he says that the house of the hon. Member for Jaffna (Mr. Yogeswaran) had been burnt by the police. It is subject to inquiry. We do not know who did it. We cannot contradict him when he says that the TULF headquarters was burnt down by the police. But, Sir, we do not wish to be pontificial about this matter. I cannot say 'X' 'Y' or "Z" did it. All I can say is that I did not go to Jaffna to have a holiday. A very serious situation prevailed there. They said that it would not be possible to conduct the poll, it would not be possible to give food. But His
Excellency the pres must go through w not going to postpc
200 Police
“Then Sir, Hi President was also morale, the psy behaviour patterns hundred police of station. We do na with the governmer the government a government, politic to the overall objec a peaceful Poll in J situation, it was Secretary and Add the Ministary ( Secretary to the Ca Jaffna.'
'I want to ask you the Opposition * ( allegation here that went from Colomb for killing anybod house, for looting, the contrary it w visited Jaffna tha position to tell the “Do not expect any the Police' because addressed those pec not easy people to Minister of Fisherie when he went to th welcomed by a lou said will be the subj of what we would when you bring til Confidence. I do r either of us is any this Motion of No we have nothing to
Minister sh
'We do not wish way the gravity ( done, the unitold da done, to the hon. 1)
Mr. Yogeswaran of house building i. back the house in

13
SERK”
layake, Minister of
ident decided, “We ith the poll. We are жhe this.”.......................
men desert
s Excellency the concerned with the chology and the
of the police, Two ficers had left the ot know who was it, who was against nd I do not say ally, but in relation tives of conducting saffna. Now in that
correct that the itional Secretary to of Defence, the binet and I went to
l, hon, Members of Can you make an anyone of us who o was responsible ly, for burning a for stoning?' On as only after we it we were in a Army Commander, more trouble from : I myself went and ple, and they were talk to. The Hon. s will explain that he barracks he was d hoot. What they ect matter, perhaps say in this House his Motion of No lot think, Sir, that way afraid to meet Confidence because
hide.'
locked
to minimize in any of what has been mage that has been Member for Jaffna because no amount going to give him which he grew up,
the house in which he lived and the house from which he had to run away like a criminal. I saw it and the house from which he had to run away like a criminal. I saw it and I was shocked. That is why I say in all sincerity that I hope that this kind of thing will never happen to anybody in this House. "That is the situation that prevails in Jaffna. And I think that people who are emotionally charged, these police officers who fall outside the category of those who are regular officiers of the Police, have run berserk. There was a virtual mutiny situation in the police, and I hope that we will be able to bring that situation under control. The Secretary or Defence is going through the records of all those officers who were sent to Jaffna, because some have very devious backgrounds. Some were recruited by the hon. Member for Attanagalla (Mr. Lakshman Jayakody) when he was in office. Some have been recommended by certain Members of Parliament in the previous Government, whose connections with well known ultraleftist movements are well known.'
Policemen insulted Minister
"In fact, when I spoke to some police officers there, I must say that I found it very difficult to carry on a conversation with them. Some of them were brazenly insulting; they were so healed up that their attitude seemed to be "Well, if you cannot deal with the situation we will do it ourselves.' No Government can allow para-military forces to function on their own. This is something which His Excellency the President has in mind. And I wish to say that when you bring a Motion of No Confidence, I will address my mind in whatever charges that you bring in this House.
"I am sorry for the violence that was perpetrated in the Jaffna peninsula. I think we are all responsible for it. Do not run away from responsibility because when you deal with people who do not believe in the democratic process they behave in a certain way, and every conduct is followed up by a counter course of action which one never contemplates. I do not think the Inspector General of Police when hu sent these police officers to Jaffna
(Contd. on page 17)

Page 14
14
TAMILS UNDER AT
IN LATEST ROUND OF VIOLE
The Sri Lankan government of President Junius Richard Jayawardena, bankrupt and desperate, is now fanning communal hatred, with its oppression of the Tamil Nation. The Government appears to think that the Tamils can and should be frightened and terrorised into silence. Fanatical, Sinhala chauvinistic elements have put out posters demanding that the Tamils clear out of the country.
This island country is once again in the grip of mounting tension. The Tamils have lived from agony to agony, starting with the communal holocaust of August, 1977, just about a month after the UNP Government was installed in office. This was followed in 1979 by the imposition of emergency rule in northern Sri Lanka's Jaffna District which involved not only the terrorising of the people but also brutal killing of Tamil youth.
The Tamils now live in fear not only
in other parts of the Island but in their own homesteads in the traditional Tamil speaking areas too. This was demonstrated by the reign of terror that was unleashed in the Jaffna District between 31st of May and 8th of June this year when police personnel and other forces in civies, together with UNP thugs, engaged in wanton and barbarous destruction of the invaluable public library, the 'Eelanadu' (Tamil regional daily press) the residence of the MP for Jaffna, the Headquarters of the Tamil United Liberation Front (TULF), bookshops, numerous business houses pharmacies etc.
Houses Burnt In Amparai
Not content with this massive destruction and downright affront caused to the people of Jaffna, the UNP Government has turned its pernicious tentacles to the Eastern Province Districts of Ampara and Batticaloa. Close on the heels of the Jaffna attack, troubles broke out on the Batticaloa-Ampara border between Sinhala and Tamil peasants. Tamils were badly attacked by thugs and
some 43 of their down while the se on. The victims homes for their liv
Now, it is deep minds of chauvini that even individu incidents between individuals or whipped up and bances let loose. S took place recent stadium grounds b Batticaloa students unleash, severe r mils in the Ampar,
Shops de
Large numbers ( burnt down an
(among them Gov. ration employees), ned to a couple C nearby towns, wh badly injured are ment at the Batti TULF member
District Develop attacked by arr placed under hous
Temple
Moreover, bund cattle belonging to forcibly seized, fis destroyed by Sin Hindu temple at fire and its priest a
It appears that t also been partly su up communal di parts of Sri Lank Bandarawela, Pa rama. Galle Ham Ragama etc. In number of shops have been destroy some persons kille MP A The Member of Northern Electora T. Rajalingam) wl mercilessly attack Railway Station ol one or two of his

TAMIL TIMES
A C K THE AUTHOR OF THIS ARTICLE IS A CENTRAL
COMMITTEE MEMBER OF THE NAVA SAMA
SAMAJA PARTY: m
NCE
houses wer burnt curity forces looked
had to flee their
‘eS.
ly ingrained in the tic Sinhala elements al disputes or minor Sinhalese and Tamil groups should be
communal disturo an incident which ly at the Batticaloa etween Ampara and was made use of to prisals against Taai area.
stroyed
of shops have been d over 500 Tamils ernment and Corpohave been consig)f refugee camps in ile those who were : undergoing treatcaloa Hospital. The
of the Amparai ment Council was ny personnel and e arrest for 12 days.
on fire
reds of heads of ) Tamils have been hing boats and nets hala hooligans. A Amparai was set on ttacked.
he Government has ccessful in whipping sturances in other a such as Badulla, ssara, Tissamahabantota, Negombo, all these places a }elonging to Tamils ed and looted and l.
saulted Parliament for the e of Udupiddy (Mr. Io was among those ed at the Ragama 11.8.81 (night) had (eeth broken.
Earlier, the Anaicottai Police Station in the Jaffna district was attacked by some unidentified persons on the night of July 27th. A Police constable (Sinhalese) died on the spot and 3 other constables, a Sinhalese, a Muslim and Tamil were badly injured. Arms and ammunition were also removed by the attackers.
Following this attack the Government disbanded 6 small Police Stations and
converted them into army detachments
and has also deployed heavy reinforcement of army personnel ostensibly to guard all police stations and to maintain security. But, judging from past experience, it is diffiuclt to rule out the possibility that the government is getting set for a major showdown in the North.
-- No confidence
motion
Recently there was a motion of no-confidence in Parliament against the TULF Secretary General and Leader of the Opposition, Mr. Appapillai Amirthalingam on the alleged ground that he has acted against the interests of the country in his campaigns carried on foreign countries. The entire Opposition including the TULF, the SLFP and the CP boycotted the debate on the ground that the motion was unprecedented in the history of Parliamentary democracy and that it was not open to Parliament to debate or pass such a motion since a Leader of the Opposition cannot and need not enjoy the confidence of the government.
Chauvinism
In the one-horse race that ensued, most of the government MPs who spoke on the motion, having taken leave of their senses, indulged in the most slanderous, vituperative and downright savage attacks on Mr. Amirthalingam, the TULF and the Tamil speaking people in general. Mr. Amirthalingam was called a liar and a traitor and the MPs shouted hoarse that he should be tied to the nearest post and whipped and hurled into the
(Contd. on page 15)

Page 15
τAMIL TIMES
TAMILS .....
(Contd. from page 14)
nearby Beira Lake or shot to death opposite Parliament. And these MPs also suggested that all whose who agitate for “Eelam” (separate state for
Tamils) should be impaled or their
bodies should be torn up.
Tamils and Muslims are Aliens
Among the things they said were:- (a) The country belongs to the Sinhalese and that the Tamils and Muslims are aliens, (b) The Tamils have no right to demand “Eelam”, (c) The Tamils were brought to Sri Lanka as slaves and they belong to an inferior caste as compared to the high Aryan Sinhala stock; (d) The government is prepared for war if the TULF wanted it and that the “Eelam” demand should be forgotten if the Tamils want to live in unity.
Having found that the passing of the no-confidence motion has not removed the Leader of the Opposition from Office, some government MPs are now seeking to convert Parliament into a Court (Parliament is the highest court under the Constitution) and pronounce the requisite sentence to strip Mr. Amirthalingam of his position.
Sinhalese awake
Racist Minister Cyril Mathew, the celebrated Sri Lankan counterpart of Mr. Enoch Powell, has put out a book entitled 'Sinhala people, awake, arise and safeguard Buddhism'. This 352 pages in Sinhala, with some 60 illustrations, contains nothing but the speeches etc. of President Jayawardena and others from the 1950s loaded with communal sentiments, intended to arouse further prejudice and hatred against the Tamils and to reinforce Sinhala chauvinism.
According to this book several archaeological excavations had proved the existence of Buddhist shrines in early times in certain places in the Jaffna District. The idea is generally propagated that Sinhalese Buddhists should be settled on such areas even bough such places are traditionally inhabited by Tamils.
” Now, government circles are conside
MINI
MU
During the recent directed at the min Lanka, the plant Indian origin wer
ring the imposition “Eelam” demand. capitalist governm already heaped unb. the already suffer Tamil masses and is to their problems a distracting the atten along inflammable (
Inalienable The TULF had UNP admitted in it of 1977 that the Tau were driven to support the "Eelar legitimate grievanc as education, emp tion etc. :
Far from solving 1 government, ever office in July aggravated them. matter of emplc Jayawardena hims reply to a letter frol Opposition someti Tamils were delibe the alleged groun terrorist in their bel
Moreover, the Ta inalienable right to including the right t wish. They have th on this basis and { opinion. The Na Party is the only Sl Party which adhe this principled question.
Forming a separa be no solution to t Tamil speaking p tion of their right tion, removal of a the fields of educ ment, regional a Northern and East powers over Colc use, are steps wh climate for unity of the country.

15
STER COMPLAINS OF RDER AND MAYHEM
communal violence ority Tamils of Sri ation workers of subjected to an
of a ban on the
An in-competent ent which has earable burdens on ing Sinhala and unable to face up ny more is wilfully tion of the masses communal lines.
right
explained, and the election manifesto mil speaking people put forward and n' demand due to es over such areas loyment, colonisa
these problems, the since it assumed 1977, has only Especially in the yment, President elf admitted in a in the Leader of the me ago that the rately left out on d that they were naviour.
mil Nation has the
self-determination o secede, if they so 2 right to campaign ven canvass world va Sama Samaja i Lankan Leftwing res consistently to position on this
estate in itself will he problems of the 'ople, but recogni
to self-determinaIl discrimination in ation and employutonomy for the ern Provinces with nisation and land ich will create the ather than division
unprecedented degree of terror. Mr. S. Thondaman who is a Cabinet Minister in thepresent Government of Sri Lanka and also the Trade Union leader of the plantation workers made the following statement protesting at the terror and violence suffered by these workers:
“We met His Excellency the President this morning to apprise him of our deep distress and concern over the wave of violence that has been spreading over various parts of the island, unchecked, causing untold misery and hardship to various sections of the population during the past few days.
“We reiterated our position that the mob rule which seems to be the order
of the day in many parts of the country should be brought to an end without any further delay, as it had already resulted in the loss of many should say so that the people worth of property.
'In spite of the assurance given by the Government, the law and order situation had deteriorated as mob rule seems to persist and the people are in a state of perpetual terror as to what will happen to them next after what they have experienced in the past.
"The very fact that even plantation workers, innocent of any political crimes, have been singled out for murder and mayhem, has created a feeling among the people that the thousands of hooligans covertly enjoy the patronage of powerful personalities.
"If the Government is unable to put an end to the mob rule forthwith, it should say so that the people themselves could take the necessary precautions for their safety and security of both persons and property: The time has now come, when the people, exhausted of all their patience want an unequivocal end to this reign of terror by thugs.
"His Excellency appreciated our position and said that he was carefully studying all reports and that he would take all measures to ensure the law and order situation in the country'.

Page 16
16
The Shut-Outs From Universal Fran
Queen's Visit And Universal Franchise
The post office seals, the neon lights, the government press, the laudatory pronouncements of religious leaders have got the golden jubilee of "universal' franchise going with a bang. The tamashas are on the cards and Elizabeth of England will be here in October for the greatest of them all.
All this celebration is naturally going to cost a lot of sterling. And the cruel irony of it all is that the sterling will continue largely to be earned by the very people whose franchise rights were assaulted in 1931 and plundered in 1949.
Many who know the story of how universal franchise came to Ceylon know that the biological and political ancestors of those who today most loudly acclaim 'universal' franchise were, to say the least, unenthusiastic about any extension of the franchise to the masses from the privileged 3 to 4 per cent of the population who enjoyed it in the 1920s.
But many probably do not know that when the leaders of the people were finally forced by the Donoughmore Commissioners to give way to universal franchise, they continued successfully to oppose its full and free extension to a special category of persons: the Tamils who had immigrated to Ceylon from South India in the middle and late 19th century and their descendants, most of whom were workers on the estates of the country. (These people are misleadingly called 'Indian Tamils' while in their ancestry they are not more Indian than the "Ceylon Tamils' nor, indeed, are they more Indian in their origins than the Sinhalese)
Having lost the battle against universal franchise, the Sinhalese leaders of the Donoughmore Period were however successful in their campaign that these Tamil people on the estates and elsewhere should, in addition to domicile, also have the special qualification of a 'certificate
of permanent settlement' in order to
have the right to most of those Tamil got it under the ordi: of “domicile of ori and only 2 per cent the extra certificate.
Procedures for th these voters were th With the revision registers the numbe voters fell from 22 168,000 in 1943. Ins crucial Elections of estate workers won 6 which their party other constituencies voted for the Marxis whom won seats at 1
This finally closed the Tamil estate pop of those who oppose vote in 1981. No li ask these estate p proof of domicile of origin. No longer WC ask for certificate settlement. There system. Let the Ta. obtain citizenship i vote
But, to make citize the Tamil estate wor cases virtually imp the Citizenship Acts were passed. And th on to the coffin of estate workers by Elections (Amendm which stated simply was not a citizen wo the vote.
Our conclusion sh the daylight.
If the celebration jubilee of “universa have any meani banquets and the newspaper supplem documentaries, the temple bells, they s. notice of all our peo

TAMIL TIMES
LLLSSSSSLLLLLLSqqqqqqSSLLLLLSL
chise
fote. In practice, who got the vote lary qualifications gin or of choice”
bothered to seek
e registration of erefore tightened. of the electoral r of Tamil estate 5,000 in 1939 to pite of this, at the 1947, the Tamil 5 out of the 7 seats contested and in they seem to have t candidates (18 of he Election).
the case against ulation in the eyes 'd the estate Tamil onger would they eople to produce choice or even of uld they bother to s of permanent
was a simpler mil estate workers f they wanted to
nship difficult for kers, and in many ossible to obtain, of 1948 and 1949 e lid was screwed franchise for the he Parliamentary ent) Act of 1949 that any one who ld not qualify for
uld be as clear as
s of the golden ' franchise are to lg beyond the processions, the ents and filmed eon signs and the ould bring to the ble - especially the
CITIZENSHIP AND
THE VOTE
(Contd. from page 8)
Elections (Amendment) Act of 1949 gave voting rights only to citizens and so these workers who had the vote 1931 lost it in 1948. They now celebrate 33 years of being deprived of their voting rights, with the exception of approximately 200,000 who have become Ceylon Citizens.
Today, in this democratic socialist republic, some five hundred thousand are stateless aliens. As a result of a Pact in 1964 and 1974 bearing the names of two Prime Ministers, a certain number of these hapless people are expected to leave for Indiaas deportees or refugees, since one cannot be repatriates to a country which one has never seen, and a certain number will in the near or distant future be accepted as Citizens of Sri Lanka. The terms of the Pacts that so eminently dictated their future were never discussed with these exploited work folk. They were always merely "counted' and last week in Parliament, there was very much the same attitude (with the exception of the Member for Kalawana) to these estate workers. How do we satisfy the Declaration of Human Rights, December 1948 Article (Article 15 - Everyone has the right to a nationality) which was accepted before the Ceylon Parliamentary (Amendments) Act of 1949 and also the 1959 Declaration of the Rights of a Child (Principle 2, The child shall from birth be entitled to a name and a nationality
When will justice be done, by this Dharmista Government? , Dr. F.K.R. Aluvihare. 290, Park Road, Colombo 5. 15,781.
Courtesy: Tribune, (Sri Lanka) August 8, 1981.
urban workers and the progressive sections of the Sinhala peasantry - the denial of the franchise to the Tamil estate working class and summon them to work for the redress of this injustice.

Page 17
* ML MES
PRESIDENT READ.
(Contd. from page 9)
Mr. Eads states that his dispatch to you was confiscated by the authorities in Sri Lanka and so he had to file from Bangkok instead.
The facts, as ascertained by me, are that a police officer obtained the dispatch from Mr. Eads for purposes of perusal and submitted it to President Jayewardene.
The President went through it and found it to be a tissue of misrepresentations but nevertheless directed the police officer to return it
OCC.
However Mr Eads had already left Colombo for Bangkok.
The statement that violence against Tamils was "stimulated and, in some cases, organised by members of the ruling United National Party, among zhem intimates of the President,' is a gross misrepresentation.
The President and the Government have consistently denounced the acts of violence. Some backbenchers belonging to the Government party have, however, made inflammatory speeches and the President has taken disciplinary action.
In the disturbances of 14 August, people were killed and two cases of rape have been reported. Over 1,000 persons have been remanded in connection with offences committed during these disturbances and they will be prosecuted when police inquiries are complete.
The despatch refers to hundreds being detained without trial. In fact only 35 persons are in detention under the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act.
A.T. Moorthy Y W2 Brian Eads writes: My despatch was intercepted by the Commissioner of Police "on the orders of the Ministry of Defence' after it had been seen by the President. I was told it would be held indefinitely. The figure of 35 detainees. does not include hundreds detained, tortured and later released.
TU
An undentified midnight attack (Jaffna, Sri Lan. the night 27/28, which one cons others were woul hijacked a van before they struc at the policemer rifles, 2 shotgun: and a thousand tion.
Condemning th Leader A. Amirt
MINISTER (Contd. from pay thought that the such problems.
Irrational "That is exactly was so much of t Peninsula, there irrational behavio 1st and perhaps were concerned Excellency the P carry on with the context that all th must be considere any irregularities Commissioner o Elections report o matter has to go court. If it come way of motion of will face it, and I hon. Members of the charges that against Ministers Parliament on th; wish to mention which led to this in Jaffna. I wish before I sit down Jaffna, having o place in Jaffna atmosphere there atmosphere was police were not barracks, and I th were there were situation. The D Defence was the concerned. And if
'errors according
have done, we are
t consequences and
lity for our action

17.
LF CONDEMNS VIOLENCE
group mounted a on the Anaikottai a) police station on uly in the course of able died and two ded. The group had a couple of hours
and after shooting
decamped with 17 , a sub-machine gun rounds of ammuni
attack, Opposition halingam and Tamil
United Liberation Front (TULF)
President M. Sivasithamparam in
a joint statement said:
"We are shocked by the attack on the Anacottai police station and the killing of a police officer during this incident. We cannot condone these senseless acts of violence. We reiterate that political problems can only be resolved through democratic processes, and request the people of Jaffna to remain calm. We convey our most sincere condolences to the family of the police officer concerned.'
ADMITS..... e 13) y would cause him
behaviour why I said that there ension in the Jaffna was so much of ur on the 31st and thereafter which we with. And His resident decided to e poll. It is in that e incidents in Jaffna d. So, if there were in the poll, let the f Parliamentary h that matter. If the o court, let it go to s to Parliament by No Confidence, we have no doubt that the TULF will make they have to make or Members of It occasion. But I the circumstances Infortunate incident to say once again that having been in bserved what took there was no for free polls. The one of terror; the easily confined to nk many of us who oncerned with the eputy Minister of e, and we were we have made any ) you in what we repared to face the ake full responsibi
9. a
BOOST FOR PRIVATE E DU CAT I O N
Some of the highlights of the New White Paper on Education, (according to news reports trickling in the Press) are:
(a) The abolition of Education Circuits and with them Education
Officers. In their place will be School-Clusters with five to ten schools.
(b) Large Schools in Urban Areas will remain independent Administrative Units under their own Principals.
(c) There will be two important School Examinations, one at Grade lEight and the other at Grade ElevenSelection for higher education will be made at this point (and not as at present at Grade 10).
(d) Tertiary Education will be expanded to include Technical Education, aesthetic studies and accountancy. COSCS
(e) There will be two Advisory Bodics - one at the Ministry Level and the
other at the local level.
(f) The Private Sector in Education
will be given encouragement.
LSSSSSSSSSSSSS
景 景 景 普

Page 18
18
LSLSGSLSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSMMSLGSLLLSLLLL
SLFP SUPPORTS EELAM” Sri Lanka President, Mr. J.R.
Jayawardene has accused the Sri
Lanka Freedom Party of supporting the creation of a separate state of
Eelam in Sri Lanka.
President, Jayawardene addressing. the Executive Committee of the All
Ceylon United National Party Women's Union, at Ramakrishna Hall, Wellawatte said that in Trincomalee the Tamil United Liberation Front polled 2304 votes more than the UNP at the DDC Election. In 1977, the Sri Lanka Freedom Party polled in the Trinoomalee district 20, 841 votes. If one fourth of these votes had been given to the UNP in 1981, the Chairman would have been one "who
did not advocate the division of the country'.
The President affirmed that Eelam had received support from the present SLFP leadership in Trincomalee and the rest of the Eastern Province.
“When they are i the TULF leader North and East un postpone the Chelva tion. When in oppo establishment of Ee
“ “UNP HIEL
With the events t Jaffna, the Tamil Front will sweep foreseeable future but also in the fiv the Northern and where the UNP significant breakth
The UNP has only this. No govern) responsibility for t destruction wrought "disgruntled police worse is that all th Cabinet Ministers a the Armed Forces present on the spot.
RIGGING......
(Contd. from page 5)
3. M.A.Nihal Piyatissa, Peon. Kuru
negala Kachcheri-S P.O. and C.O.
Polling Station No. C39, Kankesanturai. -
4. Warnakulasuriya George Sunil
Tissera, Punch Card-Operator Department of Census and Statistics SPO C.O. Polling Station No. 12. Udupiddy
5. J.M. Abeyratne, Cultivation Offi. cer Kuliyapitiya, Kurunegala. DistrictSPO and C.O., Polling Station No. C39 Kankesanturai.
6. A.M. Wimalasara, Clerk, Judicial
Service C6mmission - S.P.O. and
C.O. Polling Station No. C37, Manipay.
Several senior Presiding Officers make frank revelations in their statutory reports to the Returning officer, Jaffna District. A. C. Kumarasinghe, S.P.O. Polling Station No. 7, Kankesanturai reports that he
could commence the poll at his station
only at 11.30 a.m. closure of the poll, ballot box to the counting the vote instruction on th Mathiyaparanam, S station in Myliddy could not complete station as he was n so by security Gunaratne, the C from Kurunegala al sent the ballot box the Kachcheri withc count. 40 of UNF the appointees of th Elections were g Kurunegala on the election day. It is u they did not know down in the law and issued to proper í Commissioner. Tl known only the ins received from thei
tOIS.
The first prong of to gain at least one District was the reported above. The

TAMIL TIMES
LSMSSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSSSMSSSMSSSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSLS
noffice, they jail ship, govern the der emergency and unayakam bye-elecsition they help the lam.
PS TULFoo
hat have overtaken United Liberation any poll in the not only in Jaffna e other districts in Eastern provinces had gained a "ough on June 4.
itself to blame for ment can avoid he Scorched earth
by a section of its men' and what is his was done with nd the top brass of and the Police
-Tribune 20, 6.81.
COMPULSORY
ENGLISH
A Twelve Member committee which examined closely the State of English teaching in Sri Lankan schools today has recommended that English should be made a compulsory subject at the G.C.E (O/L) and A/L Examinations.
NEW UNIVERSITY
The Batticaloa University College will be ceremoniously opened by President Jayawardene on 5.10.81. It will have courses in Science and Agriculture and will be affiliated to the Peradeniya University. The College will admit 75 students.
AID TO SRI LANKA
The 17th Conference of Sri Lanka Aid Consortium held in Tokyo on June 30 and July 1st, Sponsored by the World Bank has pledged a total of 834 million US dollars (Rs. 15,640 million) to Sri Lanka for the current
year.
and that after the he despatched the Kachcheri without as he had no e procedure. K. S.P. O. of polling reports that he : the count at his ot permitted to do personnel. S.B.C. ultivation Officer lso reports that he from his station to but conducting the replacements for e Commissioner of got down from morning of the nderstandable thať the procedure laid in the instructions appointees by the ney could have tructions they had political instruc
the UNP strategy DC seat in Jaffna direct interference
: second prong was
inhuman both in conception and its
consequences.
Several hundred men picked for their readiness to do anything were sent from UNP electorates to Jaffna a few days before the poll. According to informed sources they were deliberately dressed in such a manner as to deceive people into believing that UNP mobsters were policemen in plain-clothes. The UNP thus not only ravaged the area, but also sought to throw the blame on the Police. Reports from Jaffna indicate that public have not been deceived.
The UNP campaign directors posted to Jaffna for the election were Caluwadewage Cyril Mathew, Landed Proprietor, Lionel Gamini Dissanayake, Attorney at law. Mattew is often referred to as the 'Bete Noir' of the Tamils. The question is, was he in Jaffna to win the hearts of the Tamil voters and help the UNP defeat the TULF with his appeal to the people of Jaffna? If so he did not succeed, not even with the assistance of Lionel Gamini and Michael Festus Wenceslaus.

Page 19
TAMIL TIMES
OPPOSITION WALK-OUT
The Tamil United Liberation Front, Sri Lanka Freedom Party and the only Communist Party Member walked out of Parliament on 23.7.81 without participating in the No-Confidence Motion on the Leader of the Opposition.
The TULF walked out when Mr. Amirthalingam's attempts to make a personal explanation failed.
The SLFP walked out because the Speaker over-ruled a motion by Mr. Maithripala Senanayake (SLFPMadawachiya) that the No-Confidence Motion was not within the scope and ambit of the powers of the House.
The Communist pointed out that the stultified because ev would lead to nothir
Following the ruli Speaker on the po Motion was movec Fernando (UNP - P
The Motion was with 121 voting abstentions. Mr. Minister of Rural II ment and Mr. Sh Deputy Minister of VOte.
NEW LOOK FOR COLOMBO
Colombo is to be made strictly a residential commercial city expanding vertically over the next five years with some 180 multi-storeyed buildings.
Government Departments and Corporations will move to the new parliamentary capital of Sri Jayawardhanapura, Kotte.
Queen Elizabeth on her forthcoming visit would ceremoniously declare open the new 26 mile long Kotmale road - Jaya Mawatha - which is described as the finest highway in Sri Lanka today.
LSLSSLLLSS
(Contd from page 12)
that is capable of implementation. They still confuse slogans for reality.
O. Elections are due in 1983. Which party do you think will win?
A. That depends on whether the United National Party will be confronted by a single party. If a united left front headed by the SLFP can confront the UNP, the UNP will oseas ignominiously as the SLFP lost in 1977. Not even proportional voting system will save the UNP in a straight fight. The big question is whether the SLFP can provide that leadership. If the SLFP cannot provide that keadership the UNP will govern till
984 or 85.
LSSP (
NO-CONF MOT
The Lanka San Leader, Dr. Colvi in a staterpent h a Vote of No-C against the Leader by the governme) Parliamentary tradi
The Opposition Li point out the foib ment and criticise it it is necessary. Th need not enjoy the government.
While it is possi Parties to bring No-Confidence ag the government att not in order.
ത്ത=
SS
FIRST O
The first Oil Government's Oil gramme will be dril year in Novembe project costing Rs. undertaken by an A

19
Party Member : Motion is being en it is passed, it
l.
ng given by the int of order, the by Dr. Neville anadura).
passed on 24.7.81 for and two S. Thondaman, industrial Developelton Ranarajah, f Justice did not
DN
TIDENCE ION
na Samaja Party
In R. de Silva has,
made held that 'onfidence Motion
of the Opposition nt is contrary to tions.
Y مما
eader has always to les of the governis policies whenever at is his duty. He confidence of the
ble for Opposition
in a Vote of ainst their Leader, empting to do so is
IL WELL
Well under the Exploration Proled in Mannar this This ambitious 150 million is being merican firm.
EVENTS
* GANAPATHY TEMPLE
The Maha Kumbabishekam ceremony of the above temple took place on a grand scale on the 10th, 11th and 12th of September 1981. Thousands of devotees participated in the function and enjoyed the grace of the Lord Ganesh.
Pramasiri V. Subramania Kurukkal, the resident priest, will conduct daily
poojas at 7.30 a.m. and 8.30 p.m.
DEEPAVALI LUNCH
The Deepavali Lunch organised by SCOT has been fixed for Sunday, the 25th of October 1981 in Lola Jones Hall, (adjoining Tooting Swimming Pool), Greaves Place, Off Garrat Lane, London S.W.17 at 1.00 p.m. Tickets £2.00 (adults), £1.00 (children) can be obtained from the Secretary, 01-907 6836. Kindly note that tickets will not be sold at the
door. . . . . . . . .
SILAMBOLI
A Disco has been arranged for October 17th 1981 in aid of the Building Fund for housing underprivileged girls in the Vavuniya settlement of the Ghandiyam Organisation. Tickets E1.00 each.
A sponsored walk is being organised by the same group for November 1st to raise funds to settle displaced Tamil families in North and East Sri Lanka following the recent troubles.
For further information contact 01-393 8814, 01-949 01-648 3200, Gravesend 61600.
a as a a
COME TOGETHER
please 1788
The Tamil Youth Association presents “COME TOGETHER'' An evening of variety entertainment
followed by Sam's Disco Date: 10th October 1981, Time: 7.00 p.m. - 0.45 p.m. Venue: Club Rooms, Harrow Leisure Centre, Christchurch Avenue, Wealdstone.
Admission by ticket: Price £1, Family ticket £3. Net proceeds to the Jaffna Hospital Fund.

Page 20
HARTAL IN TAMIL, NADU
Madras. Sept. 12 The one-day hartal sponsored by the Tamil Nadu Government in cooperation with all political parties went off peacefully
The hartal was intended to express the resentment of the people of the State to the attacks on Tamils in Sri Lanka.
According to reports received from various parts of the State the hartal was total. All shops including petty shops, hotels and restaurants had pulled down their shutters. Buses, both Government and private, taxis and autorickshaws were off the road.
Essential service electricity milk a systems and newsp; exempted from the
The Chief Mil Ramachandran, e that the Sri Lanka understand the 'i the people of Tal through the harta stop atrocities on people in future.
People thanked: thanked the people all political partie hartal "peacefully -HINDU
TAMIL TIMES TAMIL TIMES makes its appearance at a time when events in Sri Lanka have hit the headlines in the international news media. These headlines did not bring credit to our country. But what they did achieve was to internationalise the single most important problem that has remained unresolved and plagued the country since independence - the national question of the Tamil speaking people.
The trials and tribulations of the Tamil speaking people of Sri Lanka for the last 33 years, the series of tragic and traumatic experiences they suffered as a consequence of frequent communal violence culminating in the recent reign of terror unleashed upon the Tamil people of Jaffna and the contribution of the state apparatus towards the destruction and devastation of their cultural institutions, the latest round of violence directed at the Tamils in the rest of the island rendering thousands destitute and homeless should have by now convinced those in authority and others that the Tamil national question would not simply disappear. Resolute positive and meaningful steps by way of appropriate and just political and constitutional arrangements are vital for the effective solution of this vexed problem.
Thousands of Sri Lankans live in various parts of the world. They left the shores of their motherland seeking advancement in all walks of life and
now live scattered. live their attachme land and the deepl their fellow cou unabated. They cr information abou great deal of anxie information they s available. In its
newsworthiness Sri not always win a
media. TAMIL TI the ambitious intel this craving for nev about Sri Lanka
Although we app TAMIL TIMES, w
ensure that news, tion that we publi
interest to all Sri Sinhalese, Tamils, ghers. While we w comment on politic resolved to remain political party.
While we would el wide a coverage a and information, W. make the TAMILT bearer for the defe and human rights serious discussion ( economic and cultu ning our mother countries.
We are dedicated
cherished maxim: "Facts are sacred,
TAMIL TIMES is registered as a newspaper at the Pos NEW LIFE Press 303B Chiswick Hi

T
s, like hospitals und water supply
apers were however
hartal.
lister, Mr. M.G. xpressed the hope Government would intense' feelings of mil Nadu exhibited and take steps to any section of the
In a statement, he of Tamil Nadu and s for observing the and successfully.'
J, 19.9.81.
But wherever theyu nt to the motherly felt concern for Intrymen remains ave for news and t their country. A ty results when the eek is not readily competition for Lankan events do space in the news MES is born with ntion of satisfying vs and information and its people.
ear under the title e are determined to
tiews and informash are of general
Lankans be they Muslims and Burill not hesitate to al questions we are unaffiliated to any
' ' UNP-TULF.....
(contd. from page 1)
Development Councils as effective bodies for local self-administration with possible expansion of their powers in the near future; review of the present system of standardising marks for university admissions; and steps to be taken to prosecute the policemen who were responsible for the May-June incidents in Jaffna.
Boycott To End
In return for the offers made by thc
government, the TULF for its part
would appear to have agreed to operate a temporary moratorium on their demand for a separate state for the North and Eastern Provinces, to drop their demand for an international commission of inquiry and to call off the boycott of Parliament which they commenced on June 6th following the Jaffna incidents.
POWERFUL.
(Contd. from page 1)
tion and planning of this campaign of violence. We have therefore legitimate ground for fear that these events may provide a cover for new repressive moves and attacks on the democratic rights of all sections of the people, regardless of race, language or religion.
We therefore urge the people to beware against being misled by racist appeals and instigations to violence, or by inflammatory rumours and fabrications designed to rouse one section of the people against another. We also urge the people to be vigilant against any moves to subvert democratic institutions and liberties behind a smokescreen of artificially fostered racial tension.'
deavour to give as possible to news are determined to IMES the standard nce of democracy and a forum for f political, social, all matters concer:ountry and host
to the much
'omment is free.
TAMIL TIMES
12 Issues:
£5.00 (U.K.)
£7.50 (Overseas) The first issue is being distributed free. Please send your subscriptions to:
Tamil Times, P.O.Box 304
London W139QN. United Kingdom.
DONATIONS ARE WELCOME
office and printed at GU h Road, London W.44HH
JARAT SAMACHIAR &
. U.K.